Skip to main content

Full text of "Thoukydides : meta scholion palaion kai panu ophelimon ... = Thucydides cum commentariis antiquis et valde utilibus sine quibus author intellectu est quam difficillimus"

See other formats

ί* ^Ί^^-Τ^ ^' 

^.^31^^^. 

?5δ- ί,*^- -> 
"«!* ■ - 1^ ί^.ί '^ν^'^• ί^^ϊ•^ 


ί>ν ν«*ϊ 1 


ψ^ ν 

» ^ 

ίΆί 1Τ.^ 
Λ^- ψ^.'β^ 


3.2.6 


Φνκνη-ε.Η^ο^ν-ν^^ α^^'Ι'***^" . 

/^^*^.ί^^,^^>^ Λ^^Αμή^^^ Α&^ ©ΟϊΚϊΔίΔΗΣ, ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙίΙΝ ΡΑΛΑΙΛΝ ΚΑΙ ΡΛ/ 
Ν3Γ ΛΦΕΛίΜίΙΝ ΧΩΡΙΣ ΛΝ, ΟϊΚ ΕΥΞϊ/ 
ΝΕΤΟΣ Ο ΞϊΓΓΡΑΦΕϊΣ• 

ΤΗνΟϊΟΙΟΕδ αΥΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΙΙΙδ Α ΝΤία ΥΙδ ΕΤ V ΑΙ/ 
ϋΕ νΤίΧ-ΙΒΥδ δΙΝΕ Ο-ΥΙΒΥδ ΑΥΤΗΟΚ. ΙΝΤΕΙΙ,Ε 
€Τν ΕδΤ αγΑΜ ΟΙΡΡίαίΧ-Ι-ΙΜνδ. 
ί1 φ'λος είσΏφος ^λχ^ίμ.^ίΰ-χίξΛς-^ίί'ν^φνκ.Λς /^ ΑΝΤαΝίΟΖ ο ΦΡΑΓΚΙΜοΓ ΑΑΕΞΑΝ'λΡΛ ΤΛ 
ΚΟΡΣΙίίΛ ΡΑΝϊ ΧΑΓρΕΙΝ. 

ΊΒΟ,Ιίοιμίαφίλτατϊ Αλι^οΜΐ(^ςί,ι«ιιτΗΗ•ίνο'η3•αλουοί ιρλλανις « /Λ-αλλον α6Ϊίχςω>τϋ, 

ιτϋχίοΐςείς 5ΐινλτιπ79ΐ''Τ"ΐ'<ι»"Πΐξ^*<'4'ε5'!«Λ^ε<ί•>ίίοΟ'τω'5ο>βιο\ου<ίϊνα'λλο ((νουιί^υντο 
ιί ί^υΐία/«,ί> τΐ)ΐα αττοοιιτατά ξωα ο'φίΛοΰ(π>.νΛ'κ. ταυ-πις οιω τ' οιπιτίως •πκ.ί*.οϋςι<θ-ΐκ ς|κ.ο'ς 
Ι^Γί^νίνοΜ,τ^οΐίίξωϊΐ'ων μ-ίν άλλοις, άλλοις ζ(ίιο\(;ί5ζΛί9•Μ,ω^τ!ίρ ο'ι φγ<ΰΤ^ίθί τ^ ΡίλΛξγ(^ οτι'ί/ 
ΚβΙίοΐί ^ις IV τ% τκ$<χ§αβ)ας ίλωνακι'οπδίταμίίοΜ; κατά τάς ίί§ι>οίς τροττας οφ&ς κ;ΐ6ΐ\β> κ^Ί α/χφ"• 
χ^κ>εI^ )ΐορ.ίςοι;δ , μ.ίγ{^Ησ•ν\Αιτίζ&ιι: ^χοΐίτζκ, §υοισ> -π ^ οι Λ ξω^λβαοικατά. 'ρνεω'ρν τίο'τρνί'χουοϊ 
τ»ί^ Το^ χιΐνα , αΟονί* ]^ ^ς 3' κα'δΠτω'λω» τ κίλτ, ίχ.θΓνος'πι^ όν τ^ οι<>•ΐζ! φυλακκν '^^Υ&ξί,^ ου'τζυς οί/ 
τος )»ίνί'>3•ΛΤΗ ΤΡλθ<ι*ο•ω-τιιςεί-ΐίί(^ο^ί .άλλα τοωτπ,κί)τατϊυτΒΐ(πό'μ,οιατ3Κ^α7ϊΓς τταλβίιοΓς λίρ^ίν 
•τα κιΟ) -πι>ταα)'-πις τίς τπΒροιμ,ιοΐξ σ1)/^ιασ)^Μ) ,βΤίΙ/οτΛτα χ^ ατΒίρτατα.α-σ^Μίτ' τ^ατο'τδ-ων (^νοϋ<5^''κοί(Λ, 
κ; ■3•οΜΐ/α!Γί&»τ3αρν}«.ΐ'»7ΐΓ{χ5ΐ:ΓΐοΐιιοΓς,ιχλλως <ίΐ,Χ5ί*.χλλονΛΐΓί&«ς,ς| ί».»,ω{^•5ϊείν,αλ»ι9Μςίςίλ)(νΛ'ω, 
Λ^ί/χίαιτϊϊρρλάΐωϊαααί'ριτίείοντΒΕφΑΤΓαΛνϊδίίίστί'ωνομ^ 

ΤΓ,'ρΓς οΜί3§4»τρις "ΐηίξΛίνβί]! ^ουλΫίΛί&Μ'ΐά'ζ-αίρ^ίλ'ν'Γος ι^ μ.ΐγΐ(?)ς ό ίιος,είς -ηιν τ^ ΕΜΐ'δς4)•Β•ωνλυί/ 
'πλθίΛϊαζτίΜηαεϊςγαστχτ!, ι^ ούτως <^γν, ο: οιίίςωτρι ζχλίοσαν-πς,τΜ ί^ί τηΰΐιου νουίίώ'βι φυσι' 
Χί{ΐ"π νο/ί-ήΐ,βΜΐ'ίξίότρις λυσιτίλοΰ^τα ί^ςά;» οφιλουοδ , χ^ ω5•!3ΐ5)4*οι (^ωτκςις ιαω)ΐ οΐίί§•»τΡ'ς '^Ισι ,ουτο 
*5Α*Ί3§ωτριαλλ«λοΐ(;.κ!« Ώΐζίουχ όντως όϊτί»ΐ'Ι';^ο>ή),φιίϋ τ ΚΑκφΐί,οι/χού'τως,αλλα-δτΛο'υόνοΜ/τιΌν» 
«ΓΛίΓίως Γ>ίί>,ΛΡ(Χ/ίς (^ τΛξαχίίς ά'-π-οΜπα /α-ιτλ^κ^ τοωτα /^ι ν (^1! τουΓ•πι ♦ Ρλατζ»)»! ^υ ν ιγ" "ύ'τως ο/ 
^ολο^υ(ΐι3μος , τΛ^τΊίΤϊ οωτου κ.ατπ.(^ί^αμίνος κ^ξ>ιλωσο.ς -ρΐ|ΐ^ο^€Μΐ,χ.α.•πχ^υνα,ΐ'-ιν αεί τοΓς ουϊίςω/ 
ηρις Α^ίξγίτηί,&)ΐΛίί^α}/ΟΜσύ.,\(^ νΰ>Μί/λίν'7!'>°"νονο)τ'«ςΐτΛλίοΐςάΛ)(ΐχί|•πΓ()ϋΐΐ'ρς7ου κ.οο-μίνταςαχ^', 

ο τι Λοιτρί ο ι οΐίί^§ΐί,Τ3ΐ'Τίοβ>ολοις ^αώ λιτΛοις Κ31 άλλα τΡλιμικα ΐΛΐιχοΜ; ν*""•^ ■δ^'•*^ 
Ίςχνικα ίςγά.ζομ.!ΐι τα. 'ίζγΛ , ^οοτί'δίΐκα /? ^ον νουν , τταλοΐι ως ^ί^ίς , ττ^^ς ^ο τά ίλλ»>ικα β)ΐβ)λια κα/ 
Ι ττς^οΰ^ ΤΗ. ο* τϊ Φλοξίντι'* τϊτοχδ'ωίΓΟ^α,ως ^^\^^|Λ^^.<χ^^ μέ» οιω,α ρφ τ ^ «(«•ΐ'Πξα οοιίΌίαί αί^ιοςβωτί ντ* 
Αζηλθίΐϊϊταί,τΗ τ άλλων αιι^^ι^ία κ.α7Β§ί«ίπ?,ο ι τπι'ιρνον Η-ί'ν, κ^ «,α/χ-ατίΛς ί"§;^ν ^,οϊλλα χ^ κ.λβ/ 
'ρνκ^τϋΒ^α'λλων τρλλων μ-ΐλϋβίν• »ί3ϊ<ίϊκ.α'ΐ&ΐξδα1σα]ΐ^,-ττ(ν Τίν Ρΐλοτρννίϋπων Κ3ί Αίνινοϋω» τρλί'/ 
/χω» ΊςοξιΆν,ιίν Θουκυί^ί^ιις αβιινουος τυνί >ροίφΐν,ον -τίίςι τιντί μ.ονον φςασΑΐ]^ οΐί , ωςΏ!^ τι) ό'ντι, αΐ)''^ς 
"55-ασο.ν τίιν αϊ3)<5-ιίρ.Μν »^ Ή χννιν τιυ (ηι}^)^»^"^^ ΤίΓς φιλορ-αδισι οϊτ5ίφκ>ί , κ^ ω'ς τιΰτην ^Ηλωσ^ι β.οϋλο' 
ίθί<ος β>ίλτΐίί-ος •7ίόνοίϊ!•ΐΜτ5)>ς»ητ§ωϊΔ»ιμ5ο3•ίν«ς,ι:'κίΐΛΚ.ις τάΐοαίτοΰ |ϋΐ.ίτα/ί;'^αφι,τ«*''ττι>(!^>1 ^^^ %ο/ 
λιων ■!3Γαλοΐιών)^•!ΓθΜΐ'υω'φίλινων,ό»τυ•Β•ωί6ι'ση.ν κϊι'πλοι<;συ> ί1φτυρ(ρυσα>,^ΒΛ^ο^Β{§ν«§ι^ί{! ττυ ιοί^ντα 
ός,ν>τις αΰίθιχ^ς «^ μ.κ" ■7Γ;β5ς ατ3ίρ^ι|οΜΐϊ(ίταζβ)ΐ{*ίίλν)τά.^^α)^/*Λ•πΐ,τιρλλ»νκ3ί κ,αΛων Λϊίξγ«/<.ατ 
(οτος ιι'τϊΐίξΐι ττΓί λο^ων οξίγ ιάροις ,-ήϊ^ ιώρ ιριοτζύν,ως Ι'τρς είΈτέίν,Τφν άτςΛ))^ κ^Ί Τίν ξκτιι'ςων )ίμ-Γν Ι'-ί 
•ϊΛ(^ου5,σ^I/^αλι^^α^Γα()των<^γι•ζ!^ίΛξ1'''ου^α'π{^^;^ι^,(^ι^*Γ^ρ τ>^5 4Λλα(Γικ.Γς (χονισίκ; τςο'φι,ίΐΡς ''''''4ξ' 
χείς,σ-υ νυκτός -π χ^ καβ\ν4ξΜΤΗ•ιλλιινικ.αοΐΐ)ν•)(ρας" χ|υιιταχ&ςίξθς Κ) νΰν όν τ5 τίν Οΐ?ολα'τϊρξω><5γο 
ς-ασ-ία,υτρτ^' τίς ιρλίτίοΐί «^^αγ/χατων ιχο';ΐ/3μος,οΰ τοί (τυν^βους οοσουιΓουΌΐζ <^ι^α^&ς ατρΛθψα/ 
«3- ου ι'ίί λΊς ,σΐω•ζ5•ιι'σ-ω μ^ν τίς τισπυ φο'σϊως ιλΛβί ςίοιιι,ίί φιΧο-π/Α,ίοκι,ιω λι ν^ν ΓΡ τιιί^^ΐΐιον,'ΐ*^ Λιχαςι 
-ρ ί/λίςον , Κ£Μ φίλΛίίξωτρν,το'ϊίλιΧ.ςΐϊΐς κ^.ακθβ'ί'κλονττί'ό-σωνίΓου,Τίνμκ'-πυν ^ασΚοι</ίοΐ?,μιι'-π 
υτρ ίλιχοοττιτις ι^ΐίεΓςαμ.μίίων,οϊλΛαχΓοίΑΐ'ρί; μυι/ί^οψυχίοΐίυψιιλο'τίςων.οΊς ατϋαώτιΰίί'ίτηΰοκι'αίκμ.α/ 
7Βςά|ιος^νοϋί5^οκ.&ς,αλλοΐ;^σΒυχοώταίοω/λαιπυΛ,<5ρροβ9-Βνομοα(ΙΪ7ΐ)υ7ΐι ΐΛο'ϊον,ώ ογ« τά τιυ Θουκι// 
ί^ιΊ^οι/σ-ϋ^/'^αμίίΛτα,αο'α χ&ί^οίς ι'χων,μινα'λιις τ«ς ν'ίί^οννΓς >^ ΛυΛτιλείΛς ίμ.'κ^Μ<ϋ-^α'&^^τ\ιχ4,Φλο^ 
ζΐντίιιίίν οΐί/'δίΕΓίΐξίωνος τιτα'ςτϊ ναίΊ-ίνον. Ε"ρ£ω(Π) • | ΑΦΤΟίϋΟΐ ΣΟΦίΓΤΟϊ ΒΓΚΛΜΙΟΝ ΕΙ2 ΤΟϊΚΧ/ 
ΔΙ ΔΗ Ν, ΕΚ ΤίΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΗΓΟΡΙ/ 
ΚΗΝ ΡΡΟΓϊΜΝΑΣΜΑΤΛΝ ΑϊΤΟϊ. 

Ι/λ-ίνά^ιονΤοΐΐ Α'ςοίτας ία. χξΐι'ίρΛ,οι ς ί'^ξ'υϋ.ντ>^κάλλ><ΐα,\{§^ί'γ>'ΐ!!α^'ίκά\ιαν 

Τ καλο^ .τοΓούτήί (ί£/Α,«ΛΛον Θοι;κ.υΛ'ί^ιιν τΊΡί άλλων , οίτήΐ τ^ α-ο-ου'τΒν Λ'§ι «ρ 

Καλλιςον-ο^τϊ πίρ λο/ων ^ "πιΓς ουσι κ.ς&'ίίοϊ υτΒΗ^'χει λαβίβ ν,ού'τϊ Θουκνό^ί^οι» 

^Ια^ΰΜΊ^τεΛξΐ^ί,Ι^ -πχνΐΐ».οι/;^ί-ΐ{ςωίίν7ί^νίϊ>«λλΌίίν οΊλο/οι .)ή /λ.ηίϊ-' 

η^οτΐξου »]^3ίλ%\νΙί νίνοις••^! '^οσ-^&^αΐ ά'/Λφω,γί'ϊοιςίχυν,χΒΐ ΤΡλίτ6>£Μΐ (^Ημρτϊχ.ίίν , βίς ίτΰΜίο'ς/ 
ί«ί<οηκΛ'ήςον γ'τία^'ίκΛτίςαν φίςίτΰυΚίςά'Ός,Ι'μ.'ΐ) •»^οϋτ6«> β£^ικ.«1ί , Λ* τϊί ι ικ^ςίοΐ^ ί•ζ?0Μ(ο§ίοϋ|«.£ 

Ο"οφ&>ο οω-ρς Κ30 Τδβ-τιιν^' ί ^ουλΛίυη.τί,οιτπ'ρις λο'^ιςό''«4ων ΛΖπιτίςων, ου -π τπί ί'-βχοΐί όϊ ρ-ίςβ "Π/ 
ίθί τκς φςοκ'σ^ως.χ^ μ,ίίΜΐ 'ΐ^Ί&τΜμ-ίλί^ν,Άν μ.ΙιΜ ουκ. θχι -πι» -π'χϊΜν , '<ίΐ{ 4> ίηΐ)β /ων ,α τ} φυΓβ 
«ΠίΤΗΧ-ΐν 'Λς <!^ ^ί οιί'ϋ^ξε^ί ίφίκ.ί•πι,ίι5ιίτε» Κοίίςον^ς ^τίΙ^&Ι'Τ^,αν καλώς <;ρροΐ)α-κιίσα•π) . κ^ί •Λχυ^ τιΐί^ί / 
5^ΐνκνϋχΐτον ΊΡλίμίν.κ^ Ά-τι^ηζ^αγ^χ•Β!Λύί τΐ)Γς £λλ«Φ»,οΐκ6κΜΐα*>'']ος ίΐρΐΜ(Γα7ΐ)'πχ>)ΐν.κ^ φι// 
ΤνίΚ^γίγην,^ν 5 ΙΡλίμβς «ν*Γίν.«'•]^ ιτρίου» α^ ί'κ,ατΓοί,τοΐΛίτα ο-υ[<;ϊ>Ηΐ3<1> ουχ. α φίκΐ Τ )§ο'κον»'<^ «κ, 
άλίτκομίίΗ /λίϊ Ιγνωτοϋ ΡλατΕΗα,(3^Η0»μα4ΐα (ίϊτάτϊς ΑτΓικ,ίς ί νν^ξ'ί^'™ • ^^ ηι%ιι^ίομϋί* -ταχ^α "^ 
ΑίΗΐ/ου'ων ί'ιΓΊιλουτΒ Ρίλοτρ>ϊ*ιΐΓος »οω|)ΐαχίοΐ5<^^^ίΐ/ιίΝοω'•»ακί1ο5.λοΐδθ)/οΰχ.αφΜΧ.ί•7αίτΑ Θουκυδ'ί/ 
^κς (Γΐ;)^)ραφω|ί.ΛίΌ•|ϊιο5 ΐΛλω,κ3ΐ ί*■ι5§ηIιΰ(^ίx.))ςυ''ίί^'IΠ4.^Γρ55 ηοίς Α/λ'ίΓρακΐωτ««κ.αίινα'ϊί ί*•«•'χ''>>^ 
ϊ^ί^νοϊ,οΐ'Χ.οίφίλΐ» ο'χξο^ος.(^ίκ.)) Λακ.ί(^(X^/xονίωVουχ.αV)'''^'^'"■^''^**'°ί''•°5•Σ'ί"^'<•Τ'ξ''*'}'^ Ρυλο?, 
»» μ.ίγιί-τ^ Αίίΐίοίαν ζξγν,ουκϊλΛ^ί^οίί]! ΚίξΚυξ:ΰοίμ-ΐν,•ζ5α/ίΛ•ΐΛ<ί Α6ιι'ϊα£ίΧ.Η.λ«αδαζουο5.Κο§ίνί(οΐ 
βϊ^ττρρς Λϋ/ρις βΐ4-πφίίν^ΐί•πΜ.Αΐ)/ινί•ια<Χ.α•τι»•^§ουι/•π<»,ε«'5 Λ.αΚίί'α^Ί)^ο]|α.^ς)(^ο^'ηί«,Η3^ί σβφ§ον«νμέ# 
ί•!δ•ϊχ.κ.λ»;«έοΐίΑ§χί(Γα/χος,Σίί»ίλαν(Γ'£ΐί ίϊ/αώ^αχΗϊΚΐν«ν.ΐ^τι:^{7Ε«7ΐ)ΐς,ο Ρίςιχ.λίς'ίγιο'β&ιΜίατι/ 
ί<.αζων Λαχ.βινικ.ΐ!ν,κ^ χαλί•!ϊΓ«/ν6ιν ου ο-ϋ7χωξ«> ΑίνΐίοάοΜ;νοο-οί'ντ«$•το"'•ηχχ.αίβ•ίϊα^ τ3Εί{ΐάτίί ©ον 
κυί^ίι^ον(Γυ}/)ραφίϊς,τι^ς α'ί3•οΐϊτΑτιιςεϊ•ΐΒΐ4'ρ»€ίον.ς(•7ΐηίς οϋ>τήΙ•8«ώαβ>αλθ'3ον Ηςο'(^ο^ιν;αλλVκένος 
Ι'-^ν,ίίνγ&ΓταίΤΓ^ς ΜίΌ\ι\Λν,ό^,Τ!ίίζ Λλα&<υι£τία»ι'ΤΛ^φαγγί'ταί•οα•ον^α τφΐζ χάξίν •ηΰ ν^ζ αλ'κΉ' 
αιι ΐ'λατΤοιτ,τιο-οιΤτυΐί Ηξοί^οτης τ^ί Θουκυί^ίί^ου καλών α'ιρλείτυιτια • Ρο Λλα ί ν ί'τϊξα •β^ βουκνί^/ίΤον 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚγΔΙΔΟΪ• Ι ΟυΚϋ<^ί(^»ιί Αβιινοϊος ,ΟλοςουΜ^ίτοίΓς . ίςακιο\ιΆαίο•ι^γγ1^οί-•Κ)ίύ^οτι:Λ'νιΐξαΜ'Τίύθλοξος^ 
ίΚ ΘξΐίΧΜζ&χί'πϋνορ.α..γί-^)ΐί ί^^ ΜίΑΤΛί'ουα-υγγίής- αχ-ηκο-γ^^ν «ίαΜίΛτίοάί^χςτίίβ» 
Κοίλνιν τί ίατόϊοϋ,&ντοωία κ31 Θοϋκυίί'ί'ί'ιις •πία•όϊίΧ( . ο'()ϊ Μίλτιώ'κς ίγν μ-ίΤΐν Θςαχ^ν β)αβ/ 

Λιωςβυ/ατΐ§αΗ/Η:5τ3-ίλ>ιν.νί^ν'*''^^'''''Ρ'^*'"5'™"§*'**°'^'^°"'*•*^*'^5'''^^*''^^*^^ υνο-ώίου 

γίνομβίουτΐΓς ί^ικας->ΐξιΌΐ;•κ£Μύ^<ατοωτΛλ\ί^>7ίς μ.ί)ΐ,ουκ>ίϊ6ίχον7Βο»)'τίΰ•^«'φ6ιν <ίϊ ΐτΒίχείςίΐίΓΐ -ίϊ 
λο'-^ις,κ^ ίΙι'ί^ωΚίΤΒΓς Λομιίίοις.ίμαξτυξίσΊ ^ «"'ΐζίκ^ Θουκ,υι^ίί'ϊΐς ο μΛδνπϊς.ο'ιι ψ^αί' σ•ιίίΑ.£ουλος 
γί^οίτϊ,αςι^αίκ&νοςατΓνίλΛατΤίν^ς τΗί(^/κοΐς•αλλνίΐ.ιΐί,4'£^ο(ί τρνΗξος Αν•ηφιΐνανο"•ί<^ τχ^β) •η'λίΐ τ 
1?ίλοΐρν\ίΐίΐ<$αχ.οΰ ηρλΐμ,ουχ/^Λξϋς η^ο^ούΛς,ύί; Λακίί^ουμρνίοις μί)»,τά αξίςτα κατά «^^κτβι&Όιιι τ3ΐ*ροϋ/ 
νί'σπ,ς,αδίίνουοίς ()ϊ «λυβϊ-πλίίΓατά,ίαλήΐ • Κ5ί τυν α"'τί (^ΐίφία'ξΜσο.ν,Αςχί'ί^ολίίλ.ος,κ^ ϋ^ο/χακλίς,ω ν 
Κ30 κα-πσ'Κα'φκιπι.νκ^ί οαείΛΐ'αυ,Χ^ ^ο γίνοζ^γμΛ,ν,^Ίίί^ίοι^ιι,ηρ ίί^ατιμ.ο\ίγϊνί'ΤΒ • 'Τξα.'ηγιΚΟζ Λ ωϊίς 
οΘουκνίΊίΊίζ γίΐο^Ομος,ιφί τα τιιί^ ©αιτον •πίΐί5•Λίθ'ς /*.ηα.λλα,•»^ου£πος μίν?ΐί,ιή/Α.ι)/αι^^υΊία7Β.αν Λ" 
δ»" ΡίλΟΊΡν νιιβακο^ ιρλίν¥3°"'''** ^?ί^ <3;^ο(^οοοοΐί ίκ^ξβ.ί^υτϋ'η'ζ τϊ,ιή ο'λιγωςίςΐξ.ίτυχί μ.ΐν πφ Β§α®ν 
ί*Όΐ5 ΤΗ4 αδϊ ίξοίκ.)(ΐϊ ΚΑταλαβων ΊρλΒς Α6>υΛ/ων,α'φ"ΐ'α5 /*-ΐν ΑίΗνο"») λακί(Γιΐιμ.ονίοις <ίϊ "ίΓ^οίΓίβείς .κα» 
τα^ία (ΓιΌν ττιχιως<ι*α'»^^(ηΜ,Κ3ί (τωβτΜ ρ-ΐ»•ρι> ΗΐοναιΥ^Ί/ς κ<1^<^«ν • τιί^<ν^ίΐισ^ £ί •ην Α/λφίΐρλιν 
|ί.ί7ακΠΜ/^ατιΓς Α6«>οϋοις5-ι^νμ-ίνΗ•οναί^υ»»ίίί)φ9α'στι$5(Γ«οτΐ).'ρΐ»<ΙΪ Αί«.φίτ{:λι>,α•σωλί£Γΐ,Κ(ΐΙτΓί 
Κλί»>νί!»ο>ιίιϊΐ»'ΐϊϊ)5'αώ ίς^νΐί'ϊρλίί,ΚΛ'Τ^ιΐΛίΓίμιν^ς Α/ί.φ/'ρλιν^λ'ο'^ρ^ως^αχίΐς νί><'Μ^•<(• » Β§α' 

ΤΗιιοι^. ΑΑ ιί «ςΛλαχ^Βξ*.ι-ίό'~οίί τ»•; ΙΊΚΚί οιί<>3-ί)^ος,ατ;5ΐδ<«ί»ί<£Η Λμφίιρλίί ΑίΗ>ουωνα-Ε!ίς•«,λακίΐ^οϋίΑονί(Β|ί ()ϊί/ 
γΐητοΛ^^Λ κ^ -ϊά Α)'ν•«νιαοίκ.οί^ο;λΐ)/λατιχ καίίλο'ντϊξ οΐ Αί».φ(ΐρλΓτ*ι^βςαφ(^ια%κ.οΐλΐ(Γοΐν,}Α.ιο-Ησο.ν'π9 
μ>ί# -ΐΪ!» »'τΤικ.»ν ατΡ'κίΑν,λαΛωϊίσανπς ί^,κ<ί\ηΐντύ^,ΐ(^ Ί^νημ-ίν μ•ί•τπ.04'>-πς είς Λακίί*ουμ.ο)ΐα . γινο*/ 
μϋν^ί <ί4 φοχας ο'θουκ.υ(Μ(Γ«ς,ί5ζθΛαζί τ^Γΐ'^/^ραφ^'τιυ ριλοτιρννιιοιακ.οϋ τρλι'ρ-"" • Κ^ (ί^ιατουτο <^ο/ 
ΚΡί τρλλΛ χαξίξίΛ9•οϋ {*.ιν ^α^Κίί"ιαμ.ον^οί■,,κα'ηγοξ&^ ίί Αίνινουων Τ τI^ςΛII^ί1^α,ιή '«^Ιο>ί?ίςΜΐ.οΐ/ γα^ χ,οϋ 
ξϋς Λϋτ^ κα.τ&τ!&ι Αβιιν*'ων ιγ^Ήττ^Κοςινδίων κ.<η»^§οι;'ντων>νί Λακ.ί(^(«/Λ.ο^ίων ίί-ίρ-φομείω)/ , νΜ(' 
Τΐ'λιινοΐίωΐί σϋ'τΐω/*.ϊνων,τρλυς ίν τιιΓί ί νχ.λΐ(Η•α;δ τιΓς ατίικοΓ? ίρρυ'ίΐ • Κ3/) τάς ί^ίν >ίκ.«ς τας λΛΚω>ικας , 
5^ι<§ΐ τ^ λογύ^ . τάς Λ ^υ/ί-φοςας ίυ^ΗΓί 7Κ« ατΓιχ.ας,ό'-πτου κ3ί τάς ον Χ:χ.ίλίο£ . Τ3ί-σοΜ)-τ«4 (!ϊ ^ο τϊς ανγ 
γξΛψγι; ογ τΜ )ΐ=ω;λΛχία τ^-ηιί^κυνος σ-Γ^α,τϊυτίτ' τϋ^β) 'ρν 'Ελλκ'αποντον ,^'νδ* (Γοκούώ νινικ.Ηκΐν<*ι • 
Αίιινουοίίτκ. ίϊ μιτατί*" τα,4-πς<Ί3 γςα'φβο ΧΑΤιΆπϋξ , Ξινοφωντ , ιή Θίοΐρμ.τΓή) . είσΐ Λ Κ3ί ου ί φι?ϊ<; • 
ί».αχ*ι.οο-π Γορ ν^νίΆι-άξοϋί ϊοω.ααχίοΜΐ -ρΐ)ΐ τπί^Ι Κυνος ο-ίμα,νιν ©ίο'τρρ-ιρς ^■ΒΓίν,οϋ'Π'τίο τκ^ κύξιχ,ο ν, 
«νόί/κα Θ§αοΓυΊ2)ουλος,κ^ Θκςαμ^ιις,κ^ ΑλκιβϋαιΓΊις,ου-π τΐΐϊ ό* Αςν'»»"""*^ νοω]ΐ«ΛχίΰΜ;,ινία νκ.ω' 
(Πί Α3ιι>οίίοΐ Λακ.ί(^ΐ3υμΛνίο«;,ου-π ηο.κίφα'λουον •7^'>ιακ.ίϋν τ^ ατίικων,τΐιΐί μι Αΐ-^ς ΐρταΐΛοΓς ιιααι^αχί 
οΜ/,ότρυ »^ τάς νουυς α•ΐ5•«λ1(πι.ν ΑδΗνοίιοι,κ^ί τάς ί^ϊή ι'λτι-ίίίΌΐ^ .χ^ ρφ «ρ τείχος μ-^] κ.αί[(ζΐ6ιι , κ^Ι 
• 7^ τί'ιακ.οντα τυ§ίΜΐ)ΐις κα-ηνίΐ'Κ^ί ΐρλλους Ιυμ.φοξΛί(; •ηί^ΐτίία•ί•ί νι'ιρλ'5 ι^ί νκξί^αΰ-ΐ Οίον/^ΤΡς• 
Ην Λ 1^ •5ί"ςΜΐ'υ κατά. γι'νος Αίιι'νΗΐΒ'(^ο^αζομ.ι νω>ο Θουκυ(ίΊ'(ί^)ΐς.(^<ίνος (ίί ^ο !οί4 ]. όν τι) λ^'ν^^'»""^ τί? 
συ/^αφ5ς,<^^οίν*ι τ'1?ί'ίΐ^Λνί'•'*των.<5ΐ^ωτ»ΐ|ί<ίίτΗς&ν'ΐαλί)'θινί^'}>οτιΐΤΒς ,τΗ»ί^ί ιΐρ'νκπ'-'Π'-ηιν ίτπι' 
£^1ΐ9 Ρυςιλαμ-ζϊχς γα'^ης Ίφΐί »ΐρΛηωνΰΜ;'(^ξα φίλοϊ,κ^ ϊξα^ον ϊί^ιον,ί^'ατίίΛ ξνλωτυι^ιιση-ς ,ϋ'φο/ 
κΛο-ί.τοω'τκς (ίϊ ΤΜ5 (^ίκος ίν Αςθί'ί^ιιπ-ανήϊΚίΐΌυμ.ΐνιις,τρλλατίς ΐιΓ'Γείξ ο-οφίοίς ίVι(^θ»^^^7^,α^ρλογι'{Μ^ 
ΤΡ»οΐ);;8ίΐος υπ^ γ5ΐϊ"ΐ«υς(λα/χ.τρις.Κ5Η Ρίςικλίοΐί χα-η)^ςοίΓ>7ίς,ίνίκ.α-δ'β4> Κ9^ £Γξβηιι>"''' «"-'^ον (λομ.{/ 
>ων Αβνικοϋ'ωΐ',α^χω)! «^^οιν" τυ" $^^ΐ)ι•ου.ΐ}.ίγα.λοφξαν ίί ιίν τιΓς ψρχγμΛοί γίνομώίος,ατϊ φιλοχςΜμ-ατ, 
ουχ.&α'ρι/ΐιυείοναχξοϊον '}ΐ^ο(ϊ•ατ&ντίί^»ινο"•'?ί«'''ΐ'Μ^π>ί ί^'τΡΤΕυΞίνοκςίττυ,ως Σοέ'αξίν α'ηΡ(^Η'' 
ρ-Κίτοίζ,ωίίτδ-ανίλίίνείς Α^^1/^1ς,ΓϋνχυVίως(11(καI^»ιςίουφΛ'/ωί,{Λ\ω.ύVιξοV(^ϊ'<ί?ο1ί-ξακ.ί(4'ταή'•τ»((^^/ 

(Μ) οαίτΒΐϊ/χαλίίΓ* ψ<«/4§*( γίν4β9•οϋ.α•Β7:Μηα? ρ)^ Αΐγιν(η«ΐ κατιικ.ίξων,ίΜί'αΕΓατιιςίΐιρί'Ί'-ΐ'Ρ-η». τίιν 'ςό/ 

ξ'κχν φΛίπ α•ΐ/ν'πταρ^ι*ίτ^συ[>'ςαφ€ΐ 'ρ '^Γροοί^υαον,ί•^^& τΐίνχντ^ τρλ^μ-ζΐ μ.ί,ννΐ'">"ν^^''°''^1'» "5ΐ^ί? 

τϊς Δκ'λου καδαξσίωί ,Λ τπ^ ^ο ί'£:ί^ο^οϊ ('-ττς ου) Εϋδυνου αξχο>7ΐ)ς νί[ίν«<θ-ου' φαώ . μ-^ρ-νκιζυ (Κ ΐν οιΛ 

>* "ϊ^Κ^ί τιΓςτΐί ΐρλΐ(λου•τϊλΛτ»ς ιλινων,Ης τίι>τ?λΛ;-τί!)ΐ7ϊυΛ7Βυ,τιρΛί|χου.αλλακ3ί ον^ςχνί Φ«σ5,Κι'' 

» νκσις π^οω"-πί*.ίγί(τ-Μ τοΓς ΕλΛίίΛνίν^'νί'Πϊ,κ^ μί§<ίτΐν1ΤίνΒ*ς&αςων•«ς <5ϊε<'τϊ6Γ)ΐ,κ^αΰ)'»;^&τον^αν 

,, ί5«Vων•'ί^^^ι2ωσας(^ϊ^ίινο')'(^ο>ινίίΓ<>ς»οι*^α^!5^'δ<Μί ϊο'ο-ήϊ'ΛίαλλονΡπφοίλί^ΐ/ιτς μ-κ' ©ουχιί^ίίΌυ θ'νΛ» 

»• τιιν ογί'όι/ΐ]),αίλλ'ί•τϊςου ΰ•υγγξ&φϊ<ύζ•'ηλΑιτΛα•Λς (^'ίV Αβίΐ'νΗώ'ϊ,ΐταφΜ Ήΐ^νώο» τ Μιλ^1^ι(^ων -συλων, έ» 

Χωξίή^ΤΗί ΑτΤικίς , ό'-ζΓςοίΓα-^ςΛ'ηϊΜ Κοίλ>ι•^'•π ο^ί^ος ιιτανιλβων Αίιίϊαζιν ιΧ. τνς φυγ-ϊς τοΰ όξίιΟ-ίν^ 

τος χ?ο|ίου •»^»ςω6ί κτις,κ^ ■πλΛ'τνίιπί.ς ον τ^ Ιί^ι'αττατίί^',^-π /χηκ>(.ομΐ--θ-ι νιων «ω-πιυ ι% ος^ΐων άτρ 

Γχουσα γ{•7εΙγξαμ.μ.Λ. 

ΑΛ Λ ΛΓ. 

ΜΑΡΚΕΔΑΙΝΟΥ ΡΕΡΙ ΤΟΥ ΘΟΥΚ.ΥΔΙΔΟΥ ΒΓΟΥ, ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΑΡΟ ΤΗΣ ΟΛΗΣ 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΡΑΡΕΚΒΟΛΗ. 

Λν Διι/<.θί3•ΐ»οις μ.ϋ'ΤΛς γίπννιμ-ΐνον^ί^αν λο 'γων ΤΙ Κ^ ανωνω)!, (Γυμβ>8λΛτΐκ^» 
τΐΚ9ίί^<Χ.ίΜΙΐ)^ννοΗμ.οίτωνμ.ί7ους'νίνο(^οις,κ^ίκοΜΐωςινΦος«6^*''«5>«ξ*λοΙ 
ΤΡ» «^ 'Κν Θουκυ^'ιΰΌυ -η λίτΖν «τος κ.ατΛς-ί'νοϋ . τρλυς >^ αίνις •πχν«^ς , κ^, 

Κ9ΙΙ τον &ίον • ΤΓ^ πίί τ^ λο/ων , τοωτα ϊ^ίτΛς-4αν "ΠΐΓς φςονου® χαλως • Θουκυ/ 
οΊίΊκί 'ηΊνυ^όσν[γΛφΑζ,Ολοςουρ.Ιν^ογΑίιεΛ'τ?ο'ί ,τκ'ν ί•σωνυμ.ίΰΜΐ ί'χονττς ^Κ.ΐζίΛ'Μίλ-παίί^Μ,τι^ς Αίαχ.ον'ρνΔιονούτ»(;οΐϋχθ'ρνίνοςονυ5'ξ*φΛ'5*<ωίί)'•κ^ ΤΒυτυις Δί(^ι/' 
|».ος/*.αςτ"§ε<,Φί§ίκ.υ'<^>ΐΙ'« τιΓτί^τϊ τΊΚ/ ίτοςία» φαοτκω» οί' χως λΐ^'^ν-ΦιλΛΌι^ (!ϊ ο'ΑΊΌΜηΐ!9,οίχ.6)ότ 
τπϊς ΑίΐΜνι«ς.ί>ίτιΐϋ'Π'υ<(ϊ,νίνί•ι»Δ5ίί>ιλοί;.ττ)ΰ(ίΙ,Ε-23ίί^υΚο5.τΐΰί^ί,Α>ιιτώ3^ 
^ς•7ΒυΛ,Λιίx.Ης♦7^ί;<^ί,Τοφω>.^I^)(^ϊ,Λα^■ος.^I)^'(^{,ΑV'αμ•1ίτω6•■Π)2<?ί,τίσI^>()''ς^ 
»^ϋ5.^Βυ(^£,^1Iλ^1«!^>ιί•7ίϋ<^^ί,ι^Γ^ΡΚλΒ^^«ς,ίφ'ουα§χοι^^Γς^2•ΛναβΗVο"αί^^^)ι.^ 
Γ•4Χί£ςον»υ•ο>.μίΐςτν§β7ίυ7ΐ)ΐς κ^/ΐ Ελλάνικος οντ^αΰ1)/§αφο|ΐώίΐ|ανω•!!7ΐί^ι,άλλ'οϋχ.(*ί€ί''Η=ι τίς-π «ίιτϊί» 
7ΐ]>άίΘοι^Χ."ί^«<ί^Ην.ίν•ΓΟί ούτως 7^^7ι)υιΓυ/[«»V©§ίΛί9>Κ^ίΔολο•κιις,ιVλίί«.οι;ν^^^ 
ν6<'η>Κ='4•τΛλοΜ•δΓωξου}Α9ί»οί (ίϊτ^ ΤΪΡλί /χ^ »><•*''τΐΧ•*'<•'>» οΐί•Ε•αχο)τ•πς ιχ. τοί /λ&ο| Ι'χ&ΐί αείΤφΐ/ ΤΡλΐ|Λίω|τ, 
ΚαταφΛ^υσίϊ'αυϊτά'πϊίίού'χςιΐίΓΜξίΑ&ί'οτίς ό'-π^χονος οίίας 5^ος/ί.ΜχΰΜΐ'ωνΛί§ί(Γκ.<ί'ϊΡ§οΐί .©ί«ν πίρ 
•• ί3ζυς κ^ κατΆίχυλοι/ υτ!•ίς-η'ςα.ΐί>λλακ.ις (^'&« κ.ακ.οΓ(δ 'ρν αίλ-ΗχοΜΟνκ^ χαλίτταβ υτίφ 

« • τί όμ.μ.οίταν Κξίμ-ι&μί^αν νίφίΛω V οςδοΓ• >^> ουκ ίψΛΐίθ-κχςΜΙ 1% ί λΤΗπίί^ωί. ίχρΐι'β9-)ΐίΓςΜΙ >? Κςοί'ΠΤοΐ' ίΙ^Ψ 
ήγίμ.όνα'ηίΐτογ,ος ύ^^ωϊγνζ άΑ(ύμΛνο\ί;^άΰΙ ^ϊνίΛ*κ.«λί(Γθΐ.7θ'•πκ^ΚςοΓΐΓος (^χ^ Λ«($^ίοκ;,κ30 1«< Αβί/ 
>οΐ5 « Ρβοδτξα•Τί'^«ϊν τ^ξίΜίνίς •ί -κΛνιοϊτϊς §ν α2<η τυυ χςκ^κςιΌυ > τκίβιί τυχόν τζί Μίλταί^!/ ΐ;Ρ5 τ% ό'ςω» 

ζίκ.ονο/^ιισΐ^ ο'χ§Η(Γ^ος αοτοΓι; ,-,οξβν οιω οοί^οις '»4«νΐτωνίΧον'ΐ«ί ςολ«>3(Γυν6ίς τί (ί^υνατ» τπ^οΜΐ)) , Κ*/ 
λει «^οκ; «ϊί^^Οΐ αό) ^ίνίααι,υ•Β•»ιςι-ΓίΡί -^ζίχςίΚΓμ.^ ΛάνίοΜίω».οι"(^Ί(ίθ-|)(ΓςΜ(,'3ον «Ί/ΐ/χονα Τ^ν «ΊΡ τ^ ^ί νίωΐτ 
6ίΛ«φο''πς•»^ΤΓΛ<''Λ<^τ'?ί5^•»>'*ίΓαμ<^οι,Τξ*'Τ'ΐ^νίχ<1ςοτΐ)ν»ΛνοωΤ8^ 
οα>τα,ι^{λ9€ίϊ.οί(ίϊ,ουκ.ί«'Λν»ω/χιιςτ7)υτυςοΐί>ουτίιν?(οί^ον•Βίτρι«Κ4\ου,αλλατζ)Κ§α7Τ)^^ 
Κλϋών Τί^ ΘξίΐΚΜν ί^ΐϋ/Μίταμίίον,ατϊΐλδθίν.οί'ς Κ3ί ^οσ-(ΓΌΐ)ς ί^υναίλΐν ,οίτκτ5ίρ4-ΐν ,ν!*^ &*ς οτι /*•ΐ^α 
ί^ιιναμί^-ος οιιίίί§ί|6ισι Τίν Αδίΐι/ίύ>.ουτζΐ9 ^ ^,γον^οζ,ΐ'ν^ίίξασίτΆμ,ίμ.Λΐΐ'ην^α)^^ μ.ί'η.-ην ήκΥι^,γΊ^ 
Ιίταικ^ ΧίρξονίίΓου οικί^ίς .Λ'φ^Λνονηζ Λ/λίτάτϋ-οΐιί^ος οιο'7ΐ)ί;,()^ια(}^ίχί•ι»4τίιν ονΧίρξονίίΓφ α§χ«ν, 
Σ-πκπι-^'ςοίί ο'αί^ίλφο 5 λ^τ ο'μ5^Λ^ι'•^ριος. αίρβεΜίοντις Λ' >ή •πυτΒΐ',ί'ίαά^ίχίΤ^ ΤΛξΧΜΐ Μίλ-ηοίί'Μζ, όμ^νυ/ 

(Των ($^ ατΤικίς (ΰϊεοχ.ο^ς ,ο/χως αϋΐ6υ;λ*(ί^υνατ^«*5>λβ^βοιν'εί ©ξοιχ^ϊ/ΐασιλίως ΟΛοςουίΐίΙαΎίξα πΙΫώταν 
?Μΐτβ$ς γΛ.μ5τι•'^ονχί)ΜίτίίγΙηντε^ι^^ίον.κΛΎΐλ^ον'ΐανίί^4ς'η}ΐ ελλοίί'χ Ρ^ξIΓαγ,α■υΰ)ί&^α^■ά^&^1οζ 
τί οωτΒυ,ίΐς ιας Αί«'νοΐί Τ5ΐίίχ•ι<76>•κ3ί ι* ΊΡλλα •Π!7>'(:'νοι<;ΛΣ3Τς•{'λλθι.ΐ)'(ίϊ ϊοιος αλ'κτΜττιι,υι^μ^ οΊτεαι/ 
ό^ίς ουι'ττυ.αλλΌιίχ οΊ ικ. τί« [ύ>οϋ>ιος τ^ί ί§«κ.«Χ.ίί5.βφίινικί (^ υ'τιΡ&αώλίωξ,&ι'Γ^ /χνί Ηςο'ίΙ^οτις .«Ι-^ϋ^ί/ 
ΐΕΜ.Μΐλτια<Γί(ς (ί^'^ς -τίι» Α'ίίικ.ιιν ίΗ- ©§ακ.ΐ(« (Λ'αφυ^'ων ίίτωζίΐΐΜ . ουκ. ΛτσΙ^ξΛ (Ιϊ Κ30 τικ Τϊκ 
σ■1;χ.ο^;ουιι-π'^ΜI■ιVκλνμ.α^α•άοω'^ζ) ό\ίΙιόν-η<ί'ν•,ι τνξ<Μ:(Ίί'Λ*ΐα!ΐτ φ^γ& Λ 

Κατ»''^Ρ§οςττ>ίτΓΡ5ί'3οΐίί'*§&*ξο;ςτΡλι/χοΐινίνΐ'^'''"•^^'Π'ΐ'''"''^ 0"^ ΚΛταΓϊίθΌϋ'φβοι »2β 

Οουκν$'ί}•ουγίΐος'Υ(βήμ.{γι^ον'ηκμ•Μςιονιιομ.Ι{ουα'νιν ΤΡλλίίιι τχί^οι/ί^Λν,κ^ο "ΐάαίϋ ©ςοίχ.»ς κΙΓκν^ατα» 
Κ9ί μ.ίτΛλλΛ^υ(ΓΛ.^οκ€*ο\ι»Τ'σιν, θνοϋτζιο Μ'λτιβ^ον,ιίβι/^ατί'κί^οίϊί.τΓαξί/ 

5(4 (^ΊιVΐ» τ«!ί«λλως ΛΛ^ος (ι!-Ρ1(δν,μ1I(^ί/»•ίΛ4ι /λν«/«•>ιν "«κίδ) •πιί χί'νοις "Βίτρίΐΐί»-! νος•/λΐι αγιοαρεί £ί τοντα 
ό'τΐΟςολθ5/τ5«τΜ§ου)'τ^ίνίίΤΗίί«•ί)»^ότ>ις(Γυλλαβ)ΐί5θο §". ι;^υσιο9>Τκς <ίϊ <^Α'π'§£χς,'ρ λ. ουί'τιι 
^ Μ >ραφιί α^ Κ31 Διί^υ^^ (^οΚ6ί,ψας-τ»ι•ΐΗ4.δτι;^ Οξολο'5 Β^κ,^νίΛ)) (ΓϋΛοΓνίαβ'/ϊυ τα'φονοΜί'τΒυ κ6ι/ 
Ι^ίινι,ένία κιχα§ακίΙβΐ4. 

Θοϋχ.1;ί^ι'(^^ς Οξολου Λλΐ\35ίύοζί/ι^(ίίί κειτζμ• 

•* Ρξος (^ """ί Μί λιςίίΠ Έϊ-ύλοϋς κ.αλοΐ/μιΐίοϋς,|'ς•ιν ό» ΚοΓλ)| τά κ.αλοί|ΐθί<α κ.<μ-ωνια. μ-ν^ίΑΛίΑ/νία ί^θχ./ 

, Vυ7ΕΜΗςοί^οτίυκ91Θουκ.Vί^((^ουταφος.Λ§ιVκί?(^Μο1'ο^I^^IΓΜιλ^1α(5^ουγ^ϊο;ςό»^I)5.^ίV^ ου'ί^βς 

»κ& 9α•3ΐίιζΐι.κ9/) Ρολίμ«ν,ίίϊύίτ^•π:ί^ακ.ςοτϊ3λιω5μαςτν§θ,ίνβαΚ3ί δί» οαίτζί 

ΓΪΓϊ1'ί('>9•ο" '^^οοοΕϊ-οςεϊ ο £ί Ες^ώτΓίρς κ^ Λδτΐ τί^ Ρ^Λς-ξατκί^ών ««το)! λίν© "'ίϊ'ν τυςβκ'νων ί'λΚ6ι» ^ο )/ί/ 

>ο? .<Πο Κ91 (ί1ίαφβο>&ν οωτεΊί φκών όν τί^οΊ^Β^ξ^Φϊ ""^'ί ""'^δ' Ας/χοΛον,κ^ ΑςΐίΓθ}'^'Πΐ>Λ>λι;^ϊτα «ς ου>ς 

ΐνίΐ"> V τΐίξοΜ/νοφο'νο'ίΟ" Ι^ ίΦοΊί^οτιν -^ν τι^ξ^ΜIνον,αλλα'^ον α$^ίλφο\ι τόχ) τ-υςΛΐκου ΙΤΕτπιχ/ρρ^ ν.«ν«'Γΐ 

70 (ίϊ/ι/νοϋκα άζη Σκ.α'άΙίίς ύ'λνς τίς ίςβίκίΐς ΐι^οΒσιοΜ/οφοΊ^ςα,κ^ί μ-ίταλλα κ.4Κ.τΗμ<£ί«» μ/ τ$ ©§βίκ^.?' 

το» ()ϊ 'ρν τι^οίτϋν λα/ί.1ϊιοΐΛ'ωΐί,ουκ.ΐ|ς τρυφιί» βυίϋ'λΐίΓΚ.ίν,αλλβ ΐ;^ τιίΤ ΡίλοτΡϊΐιιΐ(ηακ.οΰ ΐρΛι/χου 'ρν 1ΡΛ6 

|Λ.οΐίοΐΐΛ3-ίΐί€ίς κΐϊ&ίθ-Λρ.ίλλοντη,'^^οίΛο'μιΐνοςίΓυΓ/ςαψοίιοω'^ον,τϊαςειχί'ϊρλλα™ ΑβΛίουωντ^ατίβ/ 

•τ»* ,Κ^ ™ς Λακί(^^ιί/^ονί43>,ιή τρΛλοΓς αΛλοις,ί'να,αναΙ^ί λλοκ » ΰωτζ) ^ουλο^χί^ζΐ θ"υ>')'ςαφ<^^ 

Ιΐο,υίίίίΐ κατά κοϋξο»,)^ λίν^'ί^^'^ «* **'''ί "^ 'ϊΆί'/Χ'ί • ΖΐΠϋ-πον Λ , <Π* τί >^ λαΚΚ^οϋ/λονίοίς -Βταξβχι , 

1^3 ά'λλοις,Κξον ΑίΗνοϋοις /χονοι; (Π'(ΓΌ'νου,>^ 'πι«^νκ.εί)<») μοΜίίιΜΒν.ΚοιΙ λίΛΡί^',οτι οΰκαιτΚΰΤζαζ Κ) ΤίΓς 

άλλοις τ3α^€Ϊχι.!Γκ.οτίρς ι^ ίν οιλ/ί^τ *λιί3ε<ΰΜ/ τ'τΒ•ςαΓίΑ.«.τι}•υ5'ςα4-αυ.^!<.05 5» ν Αί«νο"Όΐί τι;ρίς ϊ χίΐι'σι/*-^ 

ά-σαΓχί' λλο νιας ί ιοωτ, φΛ;(^ιΛ^■^ϋ,x!| λϊ)/θΐ|ί τρλλοάις «ς ιίί*.^? όνικ.ιίιπίίίβί',ου νίκ.βσα-ϊ'πς • Λονασι ■»•»/ 

•1 ς6Ϊ?|'Λΐχ.τν;ςΤϊν τρλλών ο-υίχφαίίοίςίΐ(ςω,νθί)οςτιί)»τιΓςαλΐ)ί6ίοΐςκαταλν4.«ϊ•Το;^βσο.φίς, Ιί^ίλι/' 

•. χ^τατιΤίϊΐΡλλβ» ο-υΐίαί*ο«ν)|.σ-ν^φ«»ιν.ό'4ίνφιΐ(π»ο Αντί'Λλοί,ί^ίί'διος Ηβν/«Λ6ΐο/<.ία9•^,τ»ΐςικέΐίίΐ 

ΤΗας/. ΑΑ ΐιΐ Iίκ§'οιίΐα9ο?»ίιΗ{.1Γx.ουα■ι(!?^^ι^α5■ι<.«λωϊ,Α))α!Α^5οι/,μ^V^2»φιλοΓοφοις,Αν^1φ«>^Iς ^^ 

τ»ί ^ίΐ' 'π'τΛ1X.οα)ω^ . χαταΕτασ-ιως • ό'η ίί μ,^ιοίγ^ ίΰΜΐ'ατυν τι/ί.ω§οιι'μ.ΐ)οΐ'^ΐτ Αντιφώντα ο' Αΐίιι>οΐΓοΐ 
ΐρξίΧίΜΐϊ^ωτΓς Τ3•ολίως'ρ(Γ»/«ι,ο"1(Γΐ«73-ιιχ.ιν «ς ί'ίί'&ΰ-ΚΛλί^ χαςιζο')ΐι3μος•λίγί'π" ρώ'ώςίρξίφοι* 
ΟΜΊΌν ϋ ΓΜ^-α οΊ Αίκναίίοι,αΐί οϋ'τιου τ"ς |Λ.ίτα€ολ?ς τη5 ί^ΜίΑοΚ.ςα-π'ϋς.ου'κ.ΐ'ΐιΡΛίτιιιικι.'πι Λ οσ-νγγ^αφά^ζ 

Τ«"'-π!ς φυγα!^Ληα4.•Β^ί|ιλ.φ§£^ς ρφ {■5Γ*Αμ.(ριτρλι>,ΒςαΜ(ί^ου φίβυαντις , >^ •!!!•5ολαέο'ντιις οαιτΐι> , ί^^ι/ 
ιιΐι•7»*(ΐ.κ.οϋ τοι;λ8 ■5!-<χ«'ταχ.α.τ«ΐϊ-*ς <»*)>»τος ΑδΗνοϋοις,τίς ρ.ί>, πΐί'αρ.αςτοΜ,'θί-ΗΓοΊ/α Λιΐιν αδ ΙτΤυ/χονί 

>όμίϊί05 ί^'ο» Αίγίν» μ-ίτά -πιν φυν"»}"!! ^^ί^'Ί^οι; Iίν,V(^οΜ,Μί■ί τά ιιψϊ^Λ τ%' χςΐ)ί*.ιχτων•αλλΛΚαΚ6ι{ί>|«.ί 
τίλδί•Η^ ΛΛτΡίίιων ο» ΣΚ.*•δΙ^υ"λ{ΐ,ύ-τρ τί^Λταίί!)Ι')ρο!.φι•/Α.« Γβί> <ί^ιί χιθιίο'/<.ίδα Τΐί*.ου'ή> λίνοίτ > Κ φν/ 
γΜ,ί^<ιιιτίνίιιΐΊΛ?^α..ϊγ;ίΛφίά^'ουί^'ουταμ••ί^ΐΆΚΛ)<§\ΐ'π>ΐξ Αίιΐ)ΐ3υοις,αλΛ<χ φΐλαλ»ίίνις «ν', κ^ τά ϋ'ίιι 
μ-^τΫίΟζ,^γί ού-π Κλίων τ!5-α§Όωτ£),αι}'•π Βςαό'ί^οίς ο'τίς ο-υί«.φοςα ς εατιος, βτίίλοωοΓί λοιί^ο§ίοις , ως λ » 
ττίσ-ϋ/γξίΐφίωςοξγι^οίί.ίνου.χ.οΐίτΓίοΊ'τρλΛοΙτιΓς ίί^ίοίς τί-αβκπ (Γϋνίδισην τβς ίτοξίοΐζ}ί!'κ.ΐίΓ* ΐ^-ίλίίτβι» 
*> οα/τίΓ; τ^ς αλίΐίειΆς. ΗξοΊΙ^ο'/τς /Λ.ί*> ρϊ^ υζιι^οφδ&ί υτΓοΚοςι>ίι'<«)ν,άτί>(^§ΰΐίοϋ Φ«σιν οω-γ^ις-ριν ι* Σαλαρ-ϊ 
•» |ΐ ναΑ)μ.<χχί(ΐ»•τί/Λοαος !^ντα«ι§ο/χινίτιις Τΐμ9λί!ο>7αυ•σ{ςηΒ-υ'>ισ•ι τΐίϊ {«.ιτρίου,κ.αδοτι Αν^ςομαχον γν 
οωτΐ)ί>τϊ•α•π§α,οι/κα•πλυ(Γίτίςμ.ονα^χίο[4.Φίλιςος()ϊ,ητΐ))ί<ή^ Διονυώι^» τιΐς λο'γοις ηρΜμ.&»Ζΐ)>οφ(ύψ 
Λ,Μί»ω>•ι λοιί^ος6Ϊ''ηΐ4ΐί Ρλ«•7Π)νοςίτϊ«ο;^,^ϊα ηον ιτ^ς Ρλατζίιΐιαξίλον • ο'(ίϊμ.ι•τί<ος ,κ^ αΰΐειΧ.νς ,τ»5 
βΛκίθι'ιΐς ί'τίωΐί.μιι ανίοωμίΜΐ ίίϊό'τι ^Ύινοντο Θουχ.ϋ(Μ(5Ν« Ίρλλο/.ου'τε'ς τι ο'ϋλοξου -κοΰς,κ^ί (ί^Λ-πξος (Γ» 
ρΛ/ωγοςΜ'λΜίηου,όςί^Ρί^ικλθίί^ΐίΤΡλι-πν'σα'ρ.'Τίίτος Λ' ν4ϊ&»φ<χς(Γαλιος,οϋρ.ι'ί»•ν»•π« Ρολι/λ&ιν ο# 
•πΓί τκΟ) ΛΚξατεολίας,φΛα-καιαϋύγ•) ^νουτιτατΡος Μί νωγος.'π'τας'πις ίίΛλος Θουκυ1^ίί^»ις ιριχ-πς, ΐρ» 
ί^ϊ/*.ο»αχις5^ουοΐϊος,οι?μίν>''''™Α>(Γ'§ο-π'ωνοντί<χτίίί^ι,λίν"ν Ινοα ■πτατί'ος Αςίετωνς . σ-υνίΧξϋ'νΚΓέ 
ί^'ω'ς φ>ΐ(9 Ρςβ^ΐφΛίΊις όϊτζ! τκί^ι ίτοξί'*5,ΡλΛ•ι&)ν»τΐ) χ.ω/Λ.ικφ,Ανα'ίωνι τΡαγικφ,Νίκκςατίί ^ντριφ ,>^) 
χο^^ϋ^ίήΐ,κίί Μίλακ;ηϊ"δπ(^Η•κ^4Τ5είμέ(τί'ζ)) ΑξΧ4λαος,α!ί*ο^ος ίν^ί ωϋτιι^&νον,ως οαί'ρς ϋξα.ξ^φα^^Μς 
<ρ«ίην•υ<τίξον (ίΐ(ί^οιι/*.ονίωςίβ:«*)/λα<>3->(.οΊ^ίν οιωίν&λΐ^ι/ών««'ρν<«πιδο(Α&ν,ίϊίακ^(ί"ιΐ'Τί'ιβι φυ/ας 
•>ν•Κ9ί φ^ςουοδ μ.αςτν'ςΌν τιυ ρ.)ίκ6Ϊβ9-οιι ίρ ΰ-ωμ.Λ αόϊ τιιί ΑτΙικ.?ς .ίχ.ςίο> ]^ αΰ) τιιί; ταφοί' κόα^ου , Τίϋ 
Κοϋνοταφ/ου (ίϊ τιΟτο γνω'ςισ-μ-α |^νο"αΰΐχωςιον,Κ3ί \ιομ.(μ.ον ατΤικ.ον,τ'^ ωϊΐ τΐ)ΐοωτΜί^ΐ"ΓυΧ'ν "ΠτηλΛ/ 
τχχ,ο'των,κβ/) μ.» ο» Αδιίνοιι, ταφί;'>τζί)ν.Δί(^υμ.ος ί^'ύι Αί>ί»ους Λδκι τί^ς φι/γϊς ίλδο'ντπ,β^ου'^ίοΜίατή) φκσι» 
ατρβ<)ΜΙ&ίν•τΐϋΤΒ(^ί;'φΗ(ϊ5 Ξώ•ζϋΐ;ζονΊ<;οξεϊν•'ρΜ;;^ Αί^ινουΌι<;κ.αίο(ίΌκ^ι(^ωx.ίVο"^ι'Γς φυ/α(Π,'Ίΐ5|»;ΐ' τ^• "σθί/ 
€δ!Τςα.τΐ3^ων /*.ίτά -ριν ΗτΤίΧ* ττινόν Σικ.4λί<ί.ν"κ.οντα οαίι οαί'ρϊΛζπίοΜΙΘιν ^ι'λ,κγΜ -πδΜϊοϋ ο* τιΓί κ.ΐ|Λω>ίοις 
Ι^νιι'ΜΛίβ.κ^ καταγινωνκβν Λϊΐ'β<1οΜΐίφΐι Τί'> νομιξο'ντ&ϊ οω'τον,ίΛτοι; μέν τιτϊΛΛ^φικ^^^ 
ΑτΤικ^ς τίδαφίοϋ , &ίύ^ ουκ οΐΐ'ιτι'δΗ ίν τϊΓς,-Ε-ΛτΡήίοις μ.ήμΛ(5 α•υλλ.Ϋίί'νι\ι τϊδθ'ς,ου'κ. *< ί'τυχιν ουτϊ ^β 
λιις,οϋτι<2ηχ§Λ|υιμ.*7Βς,«τζ>ταφί{ΐ'ΙΓίθίΓΚ6ιμ4ΐ(,τσ-υγγςαφί'ως/χ)ΐνυ^7ΐιυνομ^^ (Γίλονό'τικαβ» 

ί^05 ί(^οδ»ι τιΓς φ^•^υσιν,«ς κ^ Φιλο'χοξος λίγΐι,)^^ Δνμ.γιγιος ύι τϋΓς αςχοι/ών-ΐνωίΐϊ Ξωτίτυςον λ,νίξ&ψ 
»ομι'ξω,λί•^ν"πηί)ί/ΤΒν ίν δ§γΚ.[ΐ •πττλΛ-πικ.ινου,κ.αί αλκδΛειν Ιίομί(>; κ§α•τη:ΐ5•τρς ου>'τΒν • «ρ^έν ΐταλ/α τ// 
ί«Λω νοαί-^ν»^ άλλοις λίν^ϊΚεϊ<θ•ου,/<.»ικ^ιηΐ>()'ί^§ακαταγίλαίΓθν ?• Λινΐ'»ϊ"<'^'<'^ΤΙ'Τ° '^'^''?^ϋ5*' 
>ι'ν<« σ-νη^υν Μ-ι'» το «^^ο'σ-ωιρν,-τΐν <5ϊ κιφαλΐ<ν >^ ι«ί τρίχΛξ,^ς ο'^ι) τ5ΐφυκίΐ"ιΛί,τ«ϊ Ή Λοίχΰΐίν ί|ιν ^οα-/ 
'Βϊφοχ.ινοΐ)τ)/*οΊ'ννξ*φί•'!''*''''™•'=^*'<ίϊ Τονβϊίο|ίυ'•!3^τά.τίΐ>τ«κον7Γ(.?•τ«,μ)ί τϋ^κξωσο.ντΛτίί σ-υ^/γςα^ 

ί«.1)/«λοφυίς , κ^ι υ^-νλον -πύ χαςακ,τίϊ§ος.ατο.φω5 £ί λίγοιναλίιςί-χε-.'ηί'ίζ ,'"να ί»-»ί -σαών &« ^α^ίς > 
μ.»? Λ Λ'-πλ«ς φοανχτΑ ττοΑίτί τω 4ουλθ|μι3ί)ψ νοοίμώνος Λ'χίςώς άλλα τιΓς λί*ΐι σ•οφοΓς(ΓΌκΐμα(ο'/υι9μος,ΐϊ« 
5α•η)ϋτιΐις6ο(Λ)μ£ίξΗΤϊΜ.ο'>^ΤΒΓς,αςινοΐ5 ίΐ5ΐ3ΐινου'μ5ί<ος,κ^ )(.ίκ.ςιμείιιν ι^ο^ςΜ; λαβω)ΐ,Λΐα)'ςα•ζίον θϊς τ^ν*^ 
•β-ειτα χ§ο>ον κίΧ.τιηχΜ-πιν τιμ.»ίν,ο)/κικΓ'υνΛΌΐ)σιΐ> ίξαλε<φδ?>οϋτΐ)Γ<5 αΟΐκ^ίνουών ίξχλωσί ίί {τι'όκίγο}/ 
«ί φιιοδν Αντυλλος κ^τάς Γορν'''"''^^λίοντίνου•ϊ5•αξΐΐΓωνς|4^κ^•ΐΛίΛ«τι9ίβ•&ς •γ^ ονομάτων Λ'ίΐ^οκι/ 
μρυσας κατΥκένο Κουςοί τπαρα τοΓς ΕλλκΛ-κ^ μ5ί< -πιχ^ Ρςοιί^ικου τίυ κίου τϊ'.ΐί αϋΐ τιΓ.-, ονόμ.α(π»ακςΐ/ 
&ολο/ίαν. μαλίτα (ίί -ΒτοΐίΤβϊ οπ'??^"τΡί^Λ(»'λωσ•ι> ομ-κςον,ι^ Τ^ς ικ*^ τκ• ονόματα ικλθ}/ίϊς,κ^θ τίς 
■ΐ^τ»)! (Γϋ^δίΐΓΐν ακξι^^ί^«,τνς -πΐ5(υοςτΗς κατά τνΙν ΐξμιιΙιείίΜΙ,Κ^ ττί^κα^ 
ττρρβοϋ'τΒϋο-υ^γζαφίων'Π,ι^νοςικωϊ,α'ψυρ^ΐίωςπφείοη-^ντωνταςσυ^/νξαφας,κ^') 4''^1>Ρ-''>ϊΧ§'' 

Γαμ3μων ί^ιατ:Γ(Μτος <^'« ν"''''^>ΤΡ*''''^'ΐ'°'ί <'^'*"'''''*δ^**''^* ^^^ 

λΉ^Οίί'ατου μέν αί)ΐχ6ιςν'ίΠ3.)ητΐί,ου μ.)ϊν ι^ιχί/σανττς,ιΠ'ίΐΛίγων ;^ί Ίρίτί λογων,ω'ς «τι^οσ-ωτί^τί ιία^ μ.αλ/ 
λον^ίίταςό'νρ.νγοξίΛς,μ,ό^οζ όσ-υγγξΛφ^ί^^^ξϊ τί ι)^νιμ.»^ξΐ'ίΑς,>^•ηλ6ί«!ςΐ'ΐιί'ί>ΐίΊμ•*7«ΚίΦ«λου6:)ί, 
Ι^:Α'3υςί(Γίως,ώ'ςτίκ?1τατ£ίυν'2π''ίε'ντΕ(ί (^«μ■«•^§'Λί,ό'Ώ'5^^λο}'^^> Ήλ&'αν βκω'ν -τΡιών Λ ον/• 
τω» Χ*§ίυςτ>!'§ων φ5«7•)^|ί,υ4-''Λοϋ,»(Γχ»οΰ,|Α.ΐ0Γθΐ?,•ϊϊΛ§εΐ9 γν^ ά'λλονς, ϊξκ'λωσι «^ον υ4•»λον , «ς ό>τ«. ΊΡίΜτικίίς • 1^ ό'-π (λί ν ουκ ί<ΐΐ ^ρι^■πκ.^!ς,(^«λο)^ί ^ ων οι/χ υ ιρ-ζη'-όΐβ μ-^νή» τ) ί•&ί ό^ί' 'Τ'ί *!/*'> ΛίτΒ'τίΐι ,ο'τι 
οι/ -ζδ-οΜτως ο τίίξοί λο'νος ςνΐ7Βςικ.ϊΐς ίτίΐτ,ω'ς-ζϋ-ίξ οι^'<ίϊ τα ΡΛΛτωνος (π;7ν§ίχ/Λ•ί'•*'"*>°'''ίϊ ''«■ ία'ΐί''κ.α, λί' / 
γΐ^μο-η άλλΊίσ-υ/χξαφιί κιφαλουοις <ΑΌ"5;εί•ΐίΜ,ι(9ί αύΐ ςί£οςΛίΛνΐτχιΐξΐΐ7Σ)§ικ.ιιί.κ.οιι/4)ς μίν τταου. ατυγ 
γςΛφΐί αΟ) 'ρο""^«■έο'^Α(ίι^■πx.ον.α'Λλοι ^,κ9ί υ'-ί^ *? -ί3-α*ιι[ϊ/ςικ,ο ν Αί α;^υοδ,<ριχσ-χ ομ-πς,ό'τπ ίνκ.ωμ.ΐαξ& ^ρις 

Κώ,ίίϊίίτχι/ αϋΠΛφ ίου.τΐ) (ίϊ ί'ιΚΜίικ^,ί'ια τ« 5 <!^«μ•« -^ςίοίς τ^ ΡΛοη«4ίων,^94 "Κ» Θ πβχιίωιι , ας Λίατί/ 
ζή) Ίφΐί αΛΛων υ'τδΐ^ειλ» /«-ϊβα-ότΡ" /»§ <ίϊκ.α<τ-ί« κ.ξίνουσι Λακ.ϊοΌο /Α.ονι'ων οΊ -πΗ^αγίνομβίοι, κ^/) χ.§ί«Τ? 
7\.ΐ-^μ^,ο-η τ»ζ ί'^ϊν ου/α-τί'ος ως ι>ϋκϊ<Ί*,ό\^^^.ο\ϊ γας [υ^Λίκΐ^α^ κ'ι/ φύσϊως τιιαΛ'τιι» αςιτίν -π >^ -η/ 
χην μίμ.^<τα.ίβ■Λ^,(Ί^■<^^&^^ τίΐοω'τιι τις ?ν>ουκ Μ {απ•ο»ί*α(Λ λαδβ ν,ομ'ί^'αί τ»ι ΐΌν'ί^<''<''^νξ*φί ί«•ο νο», αΛ ' 
λα 1^ αλλαιίίλλβ'χ.α-ηλί-ΖΒΐν <*«,τιι V οίκείςΜΐ ικ.φ<ιίϊθϋστί. φίώ'ν.ό'τι Λ' ουΆ Ξί ►οφωιηυ'ς δ^ν , ο χαςακ./ 
ΤΗξ μΰνοϊουχ! ^ο«• ^λυ ν^'ξ-Τ '*-ϊθΌΐ''χνοΟ χαςακίΤίςος , Κ3ί υψιλοί;. οΐ/ μ-^ν οϊίί. Θίοτρ/Λ-ηρμ , «.αββΐ τ\/ 
»ις«ίίωσιί.»•τισΐίίϊ,κ^ρ-αλλον7ΐ)ΙςχαςΐίΤί'ξθΐς,0ουχ.υίΓ'ί(ί^ου/λ4ν €?νοϋ (^οκό,ίίλλως <^ακ.«Μω'•3ΠΕΓ05 
«Πνχ.τϋ•ζ8-ω> γί7ςαμ,μ.<;'»Μ.κ3ί'τρΛλων -χι^Μξΐις έ» κίφΛλοκ'ή) '}τ^α[/Α.ατων καλλω-ϋπίθ-ίνοϋ, κ^ λαβείν Ι'χ./ 
•πίβΐί ί'νίΟ.βί'ανΛΐΐ^ίν ΚΕΜ λΐνο/*•^»>"ί α-θ-ίνίΤίςον •δ5ίφςαιΤΛ•,Κ91 ολί)'ο)ΐ,καίοτΐΛρςω<ϊ-«ν,οα)τιίν φ»/ 
νίτΕΜ σ-υΐί'πδ&κως . α<θ-ί>ουί•π)ς (ίϊ (τω'ίΜχτια ,βιςαχ,υ τι κ^ί ο λο/<(Γ(«.ος απνωτίξος είνου φιλεί. ί«.ιχ.ξθ5 
γ^ς σ-υ/ί-τ^α'^ζουιδίί αλλιιλοις,ο,τι λογκτ/ΧΛ^,κ^ί 7= σ-ω/χα = α'-ότίίίΜΐί '<ίϊ μίτά'ρκ τρΛίμ-ονρν τ^λοι/ 
ηρηνύΛΚον οι χϊΘρα'κ.Μ,(Γυ[νξ«φωντά «^^αχμαιατΈυ είχο^οϋ 1^5 <^^ωτου ίίΐοωτιιϊ . ^οσινάρ ΚΜ •ρ» ΤΒυΚλί'ωνος-ίΠ'ο >^ αΐΒ5ΐρ(α*Ίτΐι4ΐί Κλιων,κ^ «ς μ•ίμ.νινοτ«.οα)'«γ» 'ίσ-α)'<1•κυυηάχ_ου,)^1 κουφοιτ. 
Κίι! α•ε!ΐλβω>, "ς φαώιι,ό» τ^Θ§ακ.Η , ^ο κάλλος ίκέτϊς σ•υ>'[§Λφϊίσ"υνίδ«χ.ίϊ.αφΌμ^μέκ^α§ο'''ΐϊΓλί/Α.05 
*§|α7Β,{(Γ)ΐμς|οι?•π) τα. λί ■^' (^9ί/α αΤΕ-ι^ηα ,κ^ί ''* ΤΓί *''^°Κίί'» • ου /χ* ν κ.αλλοις ι φςο>τισί τ>ίν αςχί ν , ιί' τ 
|Λ.α>ο> σ-ώσΠ) τ»; ΐΉμ^ωτθι τά^ανί'-ατα.ύνίςοϊ Λ μιτά τ^ν 'ι^οξίοιν,^ Σκατ^^ ,ύ'λ)| τί?ς ©ξοίκκς χωςί^ 
Λ:«τωίΑ3)"ος,συνιτα?ί μίτά καλλοις,ά <ί|α§χίς μο'νον ί ακμειοΰτο (ίΐ'α'τιιν μϊίνΐϊ-ϊτι (ίϊ ττίς μυίοις όνοι* 
•ιίος.ί^ω'ρ χου'§θΐί τίΜς αλκδεόυς• ου^ας ίΤ34ΤΜ'(ΓΛσ•ι 'ρΓςαλλοις Τοα)»ρ)ΐσ-ν5'ςαφΛ(ώ>,ου(ίϊ Ί«ΓθξΐΚ.οΓς, 
οί μυίοΜ; ι'γΧ-Λ'Πί'-'^'** "^5 ΐοωΤίν ;ΕΓοςίους, τηΰ Ής-Βτι/ου ΐι^νον τϊς αλιιίθοίί Οίτίτριου'ιμ^ίίοι . αίλλ'ίκ&ίοί 
μήΓΟμτω.Ί^σ-υί/ςαφθϊί^ουκ.ίμίλιυίΤΓρρς 'Π§4-'ντ^*>ί'>ΐΌ'>τωΐ' ,α'λλα ττρ^ς ακ.§ίβ<}οΜ/,1ί» μ.αλ^<Μο\/ 
'ΠιίνγςχφΊν.Η^τα^'ΛΐόμΛσ-ίνοίγανκι-μΛ'ην ΐοωτουο-υχνξβφιίν'ΤίΡλλαΓοΰρτ^ ττ^ρΐς ιίίΓονΗν ατζΐφυγ^ 
ιοζ τ3Εί^ίνβ«νοΐς,άς65Μ3α<δτρι&ΐ)ΐο'ι•7ί46{ονίς,οί2!ΓΒΚλίνοΐ?•ότρι; Γβί >^τΒΒ^Ηςο(Γ'οτί{ϊ )^ ο'Δίλφίςδ^^ 
οφιλΗΚοίς,κ^ Αςίων δχ.υβ)ΐ§;/£*β:*οςμου£ΠΚ)ί.κ^: όλως 1|ί^Λ-𧻠τ%' ίτοςιων τΐ(ϊ υιρίίοβν ^^ί^ίτΟΑ.ο ίί 
νυγγςαφΛ; οι/τος ,^Μ^Όι*αμν«<θ•^^ τίνος -αί^Ί^ου , (Λα μέν τίιν οκανκκν λιγ^ι , (ίίΜν&^τ»• «ί^ Μ^ο^ »? [νβ' 
€δντ^αΐΙοι;ο)τωνα'!ίΐκ.νοιί/^3μος.ό','ηΓ^τκΟ;Τ»ξ»ως αυ'-ι^ λό^ς ΤΣίφξαιτοΐιμο'νον,'τιζί^ τκ-αίωνί&ν 
νυνουχ.ων ,ϋ'-π >ιυχ.λβ)-Ε•ω> ίτ''ςία>Τ^ν'Π)'•Ε•ων ίμννονΛίδΜχαξίν-κ^ίο'Λλκμου'ων ό'-π ο-ωφξοιβν μν»^ 
μ.ον^ηϊΜ,%'>5ατατ*!ή (τωφςοιτϋϊίΐί οωτίυ ν^ιVο1ς^ρ1θ^,^ά(^αλ^α,ουκακ.ς1|^οΓ.^!1ί^Iμίνοαϋ «^ιςμυΐοις 
•Λΐιου~τίς .β'<1νοί Λ' ι?δονςαφ«»Λ(,κ^ « μι'ϊ τπΓς μ4ςίοδ,(Π«.φ)ΐ'ς•υ'ΙΡ <ίϊ -Π'ν<π^'>'πι^ι>5 ονίοΉ ί^ια 3' αΰΐτβνον ι 
ί^μίΐνείοίζ,αί'ίΐλος .7.(ί^οκ^ν.ίΧ<1(ίϊχαξακ$ΐΗςα,υΏίρ«μνον,)ήμιγα.•5ο (ίϊ -ί σιινδίίτίως ιίαχϋ-πηιςο. 
μ-ίίτον,χί ιμ§ςιδί ς,χΙ)ΐ'ϊ5§ί|ϊ>α.τΐκο'ν,ονίο'π 3,)(>ι α(κ;φις.ο" Λ ^ξαχυττί'πς βοουμαί^-οϋ,κ^; τ^/λφωνο'ινο'ους 
•Μ^&'οηζ'γ ίίγν(ύμ.ο?^γίΚο\ΐΜΪν>ίί,τΰ<ΜνίτεΜητον•ίν ίί'ταίς αφγγ ί'νχα.'γ ς ,χωιμ&χίας 

*Μ » κ^ ΤΡλιο§κ ίας,νοσ-οις -π,κ^ί Ταιτεις ί^ικ^υμοίος . τρλυ&ί^ιϊς Λ μι τιιΓς χΜμ•Λ<η τά τρλλα . κ^ τ%" 
Γοξγίοϋ τηΟ λΐοντι'νου μιμ'υ' ^θί/ος,ταχυς ό» τεάς στίμαώους,τΒτιι/^ίος ίϊ ταΤς οΐΑΐν»ιςο'-πΐ(ί)ν.«ί<ίν Αί-'μΚ'Ρίς ,5^ 
ά'ςΐίΓΟίιίίαΙξαφΛίί.οψθ) ^ϋ|(τ3«5>'οω'τ^φξονιι/λαΡι§<κλίοις,κ9ί ΚΑί'ωνοϊ.ονκοΓϋ^ ο',τΐοιί'^'τρ<τί9 • Αλκ.»/ * 
τ» Ιιίβί^οΐ/ ηο•Λ•«•Οίί'-•5β»<ΑΐΌκ νουίτί. . Νίκ,'οΐ; χςιτοτ<ι•ηι. ί^ήιηίΌϋμίνίβΜΐ.Λτυχ'οΐιί ί<.ι'χ§' Γ/ΛίλιΌΐί.)^» 
αΜαμ.υςιχ,αχατάμΐξ'ος αδί^θ>ΤΓ4ξ*Γονίβ*•ω5"ΰ1'»16ίτον (ίϊχςίΓτβιτίαξχοϋ'ΐίίανίίΛτ)^" τταλοϋ^ 

&■ '^αφβίΐι'6ΐλιν«ν . κ^ όλως ιφΛ/ξίτκ'ς ^ Κουνώ» ο»ομ.α•πίΐν.7άμί (τ,^οίξ ^» αχοϋοτιςα τ^ καβΌκί/ 

ΤΟ» Χξ^'νωϊιΤο οωτΓ&οβ,κ^ι ^ο τρλί/ΛΚΓ6ίο)'πς,κΒ<ΐ Ή'αγχαλίτρν,κ^ αί*•αςτ*ί^α ,κ)) ύλης φακνλοιςτά 

^,τριιιταϊς ί«•ίλ<1,οι ο» 'ρ αί31λυ/^(« ιή ϊ ίΐ5>ι?,υ Τξ,Χ] ϊοΜί'ακ^ς,ιή τά τίίΛβ-τα. χαί^' ϊιΑ'α.οίίίΐί,ϊϊϊίπιώ/λωαϊς ι^ 

Κωλΰ/λ» ,Κ9ί άίδϊτΡι'χ'ίς,Κ^Ι ό'στ).αλλα,-3α^ άλλοις μεν ου κείτΕΚ ,υττ'οαϊτιιι; ιίϊ λΐλί)ύ^Μ»μ.ϊλ£ι ίί οιιίτ^ 

Κ^ ό'^χ,ου τ^ ο'»ομ.*τΖι)»,κ3ί (^εινο'τκτιις ϊί» άι^\^μ■^μ■x'η)V^^^ «ί'ςΏΐζϊ φίΛσαν-κς θ'τρμίί' ,β>ςαχυ-πηΐ)5 

β•(;»τα'ζίω? ."ά πΐίρ τρλλατίν <]Γρα/ρ,α•η)> κ^ λ4|<1<^θ!κ.νυ'ΐιΐ4.'πίβκι Λ ηρλΛαχ.ις Κ) τΒ-αβ» , κ^ ΤΡ^Υ* 

μΛτα. οκ'τίΜί^ξωϊ,ιία ^ο ^ΜιV1Γαλ(»)I<^^ος.ίχ6« £ίϊχ.οιίτΐ7ΐυ ττοκ/κνϋξΐκου,ό» οι ς 'ΑΠτΛφίοις λιγ<1,κ5!ΐ ΐΡ»ίΐί 

Λωςει§4)»0Λς ε»Γφι§ω»,χ3ίι'ςωτ^ι'σ■<^ς'ΤΡ1ου'/ιι3<^ος^κ^φιλο(Γοφο(96ί(Γιί ί^Μμίΐ^ξβν'Μίοίς :^ αρ.οιβ)οΰος 

ίί^,φιλοίτοφβί ♦τίικ (υι3ίι 711 ίί^ιαν βωττΰ τ^ λ^Ιίων,κ^ί τ^ σ•υ»ίί (τίωϊ,ιΐίιίαντΜ ο ί -«^βί οις,ω» ^νΐ Διονοαί/ 

ος ο'α'λιχ.4§νατΛς . /ί4/ΐ^φιτα<;^(λυ•ΐζ)ωίΤ8ΐ?Η Κ^ί ΙΡλιτκ^λι^ΐίΙχςίίθ-ιΐι μ.'ή (Γυ>αμιίίή5,ουκ. 6)(^ω5 ο'τι 

τ*"^τΛ τίΛΐίτΛ <^υνιx^<.ιως 1^• ■'ΐι*Β»'ίίιί5 ιΚ^ί ί'^ίωζ ΐι^ϊονί^ία. φου'ϊΐιΐΜ (ίϊ α»3) τ'Ι^ Ηςοί^ο'τίυ χςο'νβι» )^ινομ.ι/ 

»ος,€?'γίο*Η•ίνΗ§ο!^ο7ΐ)ςμ.ίμ.>ιη^τί)^ί ΟκΛΒίίωκ ιςβολϊςι'ςτϊιΐί ΡλατΕΚΛν,τκί^ιΓς ίςβξθΓΘουχ.υίΤ'ιί^κςό» 

τί(Ι^Λτις«.λί'Γίτι« ί^ΐ'τι»^ ττίου'ρν,ώ'ί 'σοτϊΤ!)" Ηςοίί^ό'ρυ ^Ηςιί^ίί1ς ιετοξίοΐξ α^ 

ακ.ςοα.Ό•6« Θουκ.υ(^ίι^Μς ,Κ31 οίκ.ουιπ),? ,ΐ(Γ'ακ.ςν(Γίν•?ΐ3"6ΐτα'ίΡ*ίπ ^ον Ηςοί'οτιν τβιΓτι) ίια(3-αν5ίΌ)ΐ,είΖ3•6ΐ( οων 

τίΰττρρς 3ν'Β•α•πςα^'ρνολοςοΐ',ώθλοςί,οξναιίφυ'(Γ(ςτιυ ι(οι; α-ου ■]ΐ;ρ5ς μ.Μμ.α.τα.. ΐΉλΛ'-ηισΐ ίίϊ ον τ} 

©§οίΚΗ.κ3ί 01 μΐ)ΐ,λϊγυύ\ι ό'τι ιχ.6Ϊΐτ«Φ'ΐ ♦ άλλοι λί^ουσιν οΌ έ» -ιπις Αίιι'ϊους χ'νί^κ •»ά ονα οωτιιυ χ/|5ΐίφβ, 

ΤΒΒ^α τ%ι σ•υνχ4ν«»,Κ3ΐ ου -πί); ιτβφκ.οι/ί^ ι^ϊν φοιϋίςίς βοί'όΐ']) &ν Αβνίνους «ρν 'ώ) ηι^οί^οάίΛ φΛ/^ντ». 

ίν• <ΙΪ οα/τΒυ τα'φοί Ίΐ^χώοκ τ^ ταυληΐ,ίν χω§ίφ τί^! λ"^"» «ϊ ,ό Κοίλ»ι ΧΛλίηαι , κ.α3α φιτσί» Αντυλλος, 

β^ο' ■'ητος οΜίκζ /ίΛςτιις»<Γ«,κ^ ίτοξίβιν γναν^,^^Β^ ^ιι^α^ου ί'<ί»ο'ς .κ^ τκ'λιι ί^ί φΗΐδ ιτΗΚίκ όν τ^ Κο/λ^, 

©ουκυ(^ίί)\4 αλΐρ9ϋΛο5 ί;!^υίπι.4Τ!5ΐ)ρα//ι./ι«•τινίς (ίϊ^οΓΓί'β«κ.οι*Κ3ίΤ°.^β*'^''^*^''™•*'^'^^ λ^■^|^^ 

ο τι »οθΒ |ΐθί»ον δ^ ΤΒυτο,»^ (^^οβ•ιΠ3•ακ.οι;ο'μ3ρον•ου(ίΐ Γβ/ρ {'κ.<1τβ ον τί αύΐ^α ίχματί. ίν• ((ϊ τ>ΐ|ίΐι^*Λν Κ3ί 3')> 

χ(Χ§ακ5ΐί§α μ.ίναλο^ι-π-ίί'^,βί; ^«ίίί^ίόϊΤϋΓς οϊχ,τιιις αφιναβ9Όϋ•τ^ μ,ιγ«ιλθ'^^ίτ3•ους.ΐ|Λ§ξΐδιιςτ»ιν φξ«ο5/ 

ασ•βφ>ίς τίι» ο"Ί:ί|οΐ<«ί,^<»το υχΓίξβατΒΓς χους6»ν»ο'λινοΐ5 ο'ϊο/λαβϊ ΤΡλΛά^αγρ-ατα (Γχλώΐί• κ^ ■σοίκιλω/ 

•«ΐτΐς μΛΐ/^ι ΤϋΓς,'ί λί^ίως β^ιΊ^αώ , κατά Λ •ν>.ν ίΙ<ΜοΐΛ>ΐ ,'ρυνοΐϊτιΌν (ι^1)/^ιΛ^1^ΓΟ?,οϋ-Π^«ί ε?§ων&'α)ς, 

βυ'τϊ ω]ηιμ.«'σ•ίοδν,ου•π •τα*ζ ίΚ'κψ.γίονξΐΐιησιν,ου'η άλλους Τ(π •σΛ<;ου§νία"5 ΤΓί5? τν ακςοα-τιι» ΚίΧ^κτα», 

ϊΐιί/Διτ/ίΛΛδ-ινοις /λαλΐϊΓΛίντΒυ7ίΐς'αίϊ1(ί'6)Κνι//»^ου-ρ!ν ί^€ινο-πι•7Λ,οΓμοϋ((ϊ ουκ ανί'οινχ'ΐΜ-ΛΤί'/*•"" ΤΒΜ 

Κ*τα•<^<!«ι''Ίαν, ■ϋταξθϊοϋ'ρν Θουκυ^Ί^Μν γ τίΐοΰτον άλλοι τηΤς υ'τρκ&ίϋίίιοις ^οο-ω-ιρις /^γι'/ 

«ϊ'ΐ'τβς ) Χ^ <ίξΐ>•ό{ο•ί•!Λζ , κ^ σ•υ>τιίινΐΛ τοις λο-^κί • ου ρή) ίτΰξίτΛ Ρίςικλεϊ,χφ!) Αςχιί'ίίι 

]ϋΐ^,Κ3ί Νικι'λ , Κ3ί Β§α<ί^^9 , οιίβξωτρ'ς ί^ίναλοφςο®,»^ γυι^ουοις , κ^ «ξβχκν'» ί'/ 

^υοδ(^ο'(οΜ;,λο)/οις ©ςωίθοίξ,κ^ ΤΒ-οΜ/ουςγίιΐί •Βΐ^ιΐι9ι>ί*ι,(65 μιί τταρξΚά'οΜ; */ 

χουσι φΰΜΐίξΐί ς ίλίγχ&ν, *φ α^ΐ-ηχ/ρΐ!; ί*.ιμ.φΐίθ-(«,ν^ οτηου» ^ου λο ν-πν 

λίν^»•''^'*'™'^'^»'3° «'''^*'5ον,κ^ Λ*'«ί οΐρί>ιτί>4•τίΐτκ<ί^Λσ•ί , (Γί»ν 

ζων κ4ν ττυττις 'ρ<3ΐγοσ-ϊκον,κ^ τ^ "ηχν»! (^οκουν-τίχνί^ 

τυυρί^αίί'ςος φυλά^οΐιτυΓς <3|«^)οο-ω'ΐί;ΐ5 ττιν αΰΐβ>«Λ 

λοϋΐΛν ίΌ'^εΜί,κ^ τιιΐς <5^ανΗ-αίΠ,Το>άκόλουίον 

ΚοΟΓμ-ον . Ιι^ίο» Λ' ό'τι τι» ηι^Λγμ.α.τ&Λΐ} α»Ψ, 

0/μ,ίν,κα-π-πμ.ον ϊΐς τρ<|θΓΚοΐι'ί^ίΚα ίτ» 

{ίοΐί,αλλοι (Ιΐ,βΧλως.ο /*.ως ρ ίτ -η^βί 

ς-» Χ30 « κοΐ)ΐ» κικςάτίΐκί,'ρ 

Ιλί'χςηίβ/ο'κίΐβ <Γ!Η§ϊβ9-*ι 

.'ΐ»ιΐΊ3Γί>ανί*•ατ€ίοιΐί, 

«5 »^ ϊ'^' 
Κςίνι» οΆ(ΓΚλΝ(Βίο(. ΔίΟΝϊΣΙΟΥ Α Α ΙΚ ΑΡΝ Α)Ε?Εη2 ΡΕΡΙ ΤΛΝ 
ΘΟΥΚΓΔ'ίΔΟϊ ΙΔΙΛμ'αΤΛΝ. 

Δίο»υ(δο5 Α/ί-ίΛοϋή) τ^φιλτατ^ Χ*•'§θν. 

Γβ μέ»υτ!ϊλα/;^&θΜΙοναςκουντ»5Λί^«λωκ.«οΐ»'2οϊΘουκυί*ι'(^ουχα§βΚτϊςβ,'ΐά 

Γί ι^μ' μαλι^α (5^ιαφί'§<1ν ίΙΓΌ^ί μ.0» 'Βν ττβ9 οω'τιν ^κτκ'ςω^ -π , Η3ί ο-υγγξαφίΐύν' 

μ.ννμΛτιτ^ι.οΐς ολί^ις ί^ιι τ^ξόιβ-ίΐ χςο'νοις,ον τ^ τ^ οω'τιιί τοΰ ©ουχ,υίΤΊ'ί^ου κα^ 
•π)ΐ5•κ.Λ/Λίθ-&σ-ΐ) νξ*Φϊ > '?Γί'""ε<ΤΡ> ^ν ΑΪλίοντοί' Βίςω>α. μι ■^ τςοΙ'τλ τά ($^ίομ.ιν» 
λο' ^υ,ΙΛίτκ.'^ν οίκ6ΐω> ατρί^ει^ίοΐί (ίΚΐ^Ιλιι'λυία κατά τιίν «^'τιιί; ^υνΛμ.ιν.α-οΰ ϋ 
ΰφλΑμ-^Λνονηξ ί'τΤοϊ ΗΚξΐ&ώίθ-βιηάς γξ«φα9,4τϊ6ΐ(5^ϊι•Β•ξθίκ.ίι^μ3!ίκοςατ3•(Μτατά ο-υίΑ.βίέιιχ.οτα'ΐί χα^ 
ξακ,τϊξ',το' Ή τας τκ^) οι«τί|ί τηνείς ■!!7α§ίχο/ΑΛ[ΐ.α)(.ςιβί:}-ί'ςοΜΙ (Κτίί» (^«λ(Β(δν'Π^)V^ίΊ«ί«.ατωV τοί χα/ 
?*κί[ίϊςος ί'-πϊίθΌυνοί'^ίζοντις,είίΓας» ίλίοΜΐί;'κ.«<5 «νΤίν τπα^αίίίΛωνιβί λι^εΐί τδυ (τυννξβφ^'ίίϊί τβκ}:*^ 
•πίεί'κνο ο'ηαί-π'χνοΐί,κ^τ«•ίϊ[(κι.γωγας τωΐί λόγων ^α/|ίΛτιυόμ5ί)οΐΐριοί(Π,<3Γίοίλο/^ος ί^5ί'•*<ίϊί 
ίλ^6«'■ϊί•£ιν^κ^ τιιυτΒ τϋίΊρΓνιΧ.α,'ρ (Γ'κΓ'αίΓΚ.αλίΛο > ^ζϋΡ-* λα&ωϊ,οΐίττ τιύ αϋίί^βιχ.'ηκοί • «"»» ^ϊ Λ'τ3-αςακ.ο/ 
λο υί VI 71)5 ο' λόγος σ-οι γίν'ΠΛί,'ίΓβίδίί! κατάλί^ΐϊό'σο.•π!ί^ Τϊυσ-υΐγςαφι'ως τυγχαίω"Ζ3"§οεΐξ)ΐχ.«ς , αϋΐτίο/ 

§ίΗξο4ν7!)υγξαφέϊοδ,τ«.μ.ίλλον7α()^νιλοΰβ9-βυ.τΐΰτ<ί γ*Ρ Θουκυ<5^ίί^>I9'I^{«(^§ία^^1^αλίίιV^κ^1'Π)Γς αλ' 
Λοις,βν ^^•π§οηνν*''>9"Η»,ι*.φ)ΐ'"υΐ"ιΓ'ωνα5ΐκαςος οω' ίίνίχίναξ4τάς,'ί<ί^ιο>•η γιΐ'ος χαξακ,τκςος,ουτϊ 
■σίζο>οώτΐ)ττλως.οδ'•πί'(*.ίί^ίΤ§οναΐΓίΐ§τΐίΓμ.ίνως,κοινον(ΓίτιΚ3ίμ-ιχ.Το><^αί*•φοΓΗ 
ίτοξίΛίΐν ^αΙματ&οΜΙ ((πτούίΌυΓίιι θίο-αγαγθίναδ ί^ιν τ^ ικλογίς τ ονο;Λα•¥',τιίν •τΡο•δΓΐκ.ίίν>)^ι /ΛωτΓίΐ 
|Μ.α.τιχ.ι}|ί,Η^ α•ζ5Η5χα"ωμ.ί ννιν,κ^ ^ί' νίιν λϊ^ι» τ3Ε({ΛΛα.ί«.0)οιυίων τρλλακις,βΜτίτίς Χ.οι>ϊς κ^ ο-υηίον; τιΓς 
ΚαδΥοω'ρν 4'/⧫τ!0'ί •<ϊ5 <ίϊ τ^Γ^^ΐίμ.ατιο-μων,ον οίς /ί.βλιΐϊ-Λΐ|2Όΐ;λ«'βΗ ί\ίηγκ&\ι ι^ ττρρ οαίττί; , τπ^β»/ 
«Γκν νί>ίγκ.α,ι3μος ';ιγοιγί«Λτ6«ΕΜί>το'Π μ.ίν,λογο>'ί| οΊΐο'/χατίί τριω^,τΒ-π (ίϊ , εις όνομα (τυναγαιι 'ρ» 
λογο^.)^\|^Vμ,^\;<ρξνμ.^ίVΚονονομΛ'η^Κως^κφ^ξ<ύV,^0)^^^ί^7ι>'^}|ομΛ ξίμα ΐρι«ν•»<ίί') οωτ^/γί τιυ/ 
ΤωνοΜίαίΓξίφαιν τας χρκ'ΐΓθις,Γνα ϊ^ρ-ΐν ο'νομ.ατιχ.ον,ξνΐί*.αιιχ.ο>,ηο(5ϊ ξΐι/«ηικον,ο»ομ-ατ)κ.ον λίγντ» . »^ 
τά μ-ΐ^ιι ■!Β-αίιηΐ)(.«οιι'μ.ατα,(5^§α£ΓΗ§ια,τά Λι^ξαΕΓϊίςια,'Ζδ-αδΜτικα'-'βικίυϊτικ.ωΐί (ίϊ,κ^ί «ιχωναΛλατΙαν τβ^ 
φι/3-<};,)ή οΜΐ'τικ.ατιι^ςω> τοιχία• αΛλν'λων,4ίΐΛυκ.α τι α§ίΓΐ>ικ.οΓς,ι&) α ρξϊϊα βκΛυκοΓς,ιή ούίΤιττ^α ττνίιίσι 
ο-ννά,'^αιν,ίΐ ω^ η κατά φυ'ίδν 4Κ.ολουίίί» -Λ^οΜίάτ^. τάς (ίϊ ονο|«.α•ιΐκ^ν ί (^ί'πιχικ.ώϊ'ζίΐωο-^ς,τηϊ' μέί-,τβίς ϊ 
(ηίμ-ουι^ο'μίΐνο>,ά'Ϊ5τ ΐϊΐμ.οϋ'νοντΒίβΤϊΟίΓξΐ'φων,'πηί (ίϊ,ΤΓ^ς ϊ στ)/λοίϊ)ΐονατρτ 3Τ)μ•Βϋ|ίο^ου.όϊ (ίϊτιΓς οί;» 
(ί^ηικ.οΓς,Λ|ΤθΓς <ίΓροίί-πχ.οΓς μ5§ιΌις «^^ ίτι μάλλον όντοΐς <ίΙα§βξουο5 τκ(;τνοΗ/χατων<Γι/να/λΒς,'ΐρι>ηιιίϊ 
«ΓΡο'τρ ν ζΊίΙουαα.{(ύ^.'κφ^Λ ί^'αι^τις Λξοι τϋκρ'οΐϋ'ΐζί τΐν χν/λβτ^ιν,'ζϊςοσ'ω'εΓων τι ανος-ςοφοίξ,)^ ^^ο/ 
|ίω)»όνΛλλαγοΰς ,κ^ί'πη^ίκ.ων σιιμ.ββο-ίων μιταφοςοΰς 5^ΐ)λλαγμ{ϊνα,ί<3ί Β•ολοικ.ΐσ•/<.ω>λα/χβοΐκο>τιί, 
<ρΛV^Λ'α<Μ|Λ^ΰο<^{γ^V,ν'^Λί^[^^ϊγμΛ1Λα^^^ηο■(ύμΛ^^^ ίφ'άνί^&υμ.νμΛψ 

•π χ!| νοΗματ αϊ μιτΛ^υ ■σαξίμ.τίϊοοτ&ς ΊΡλλοΐϊ γινομιίίΐΚ,ίΓια μακςοΰ τ α'κ,ολουίίοκ/ Χ.ομίξο>7ΐ,τα'τϊ σ-κο 
λία,κ3'3ΤΡλυιη^ο)ία,κ5ί (^ι/σ-ί^ιλικτα,κ^/ιτάαλλατΛίΓυγγινίτίυτιις.Λξοιί^^^^ ουκ ο'λίγα Κ^ο τί» 
βίατ/Ίκων %νΐ|*α'τ<Βν κ.ε• μ5ί<α•πα^Όα)ΐ^. 7Β< ζταξίσ-ωΐτθις λιγω,κ^ τοα^ομοίωσθις, κ^ τϋαρονορ-αώςίς , 
Κ3ί οΐίτιίίσ-βς,ό» οίς ί-Λ^ΐονασί Τοξγ/οΐξ § λίονΐνος ^Κ) ο) ικ^) Ρωλον,κ^ Λΐκ«μνιον , πφ τρλλο! άλλοι τί)^ 
κατ οω -ρ ν ακμασ-ουυ'των• ί'χ,ίί^ιιλοτατπ. <ίϊ οαίτιιυ χ) χαςακ.-τ»ιςΐ£Γΐχ.ωτκ.τα ^ ■Ό!ίτε&ξΛ.<& ου Λιλαχινα» 
ονομάτων , Ίη^&'Τα σΐ/χουνειν <^^αγΜ•*''''•ε^? «'ίΚίΐ »^^ η[ψο(Γδ^ίχό^ον τι -^ν ακςοα-τίιν βχ.ο»(Γίβ9-οΐι,κα 
τΑλείπΓβι . υ φ'« ν «Ίταφις γίγνίιιιι ηο βιςαχι; . "να ^ ιτυνίλβ ν &•π•ω , τΐίτστχ^α μι4 δ^ιν ωςϊ;^ οξγοιυα τγς τις ΐν!>ο (Ξίουκ,υί^ι'ίΓΊις κατά ϊ'ν τίς λι^ίως χα§αΗ.Τ!ίς«ί,ζ) ταα^α γ\ί;α.λλο\χ; <(1ίιινΐγκ.ι . ΓΛίθ(Γ(ποματκ(ί' 
ρ-ΐν οαι;,«^ανΐ)ςχ(ΐιω;^(ί1α,Η^(^υίΓθκ.αΐϊ•α7ϋΓς τρλλοΓς ίνί,ΤΒ,τιοίχςΛίφνίς,κ^ ο'αΰΐλογισμ&ς ,κ^)»* 
•ιβ)^;""!"^*"!^^^ κ'οίακωχνί,κ^: 'ίάο'/<.οιατΓ«ΤΒΐ5•'ϊ(Ρΐΐ(τίΚα (ίΐ,ί'-π χ.ωλυ|«.»ΐικ9ί ιί «ί^ί'ο-έίίΐιβς,)^ «'κατιιέο/ 
/\«,Κ9ί >ι'αχιι^ων,κ91 «' ίίΐκου'ωίς,κ^ τά -3ί^χτητ^ιίο?α.» (^ννττΐ'ς ^νμΛ-ηιτμ.οϊς κοϋνο'ττκητ,Η'^Ί ΐρλντίΐο/ 
Τ!πα,κ31 «ί' ^αλλαγιίτίςο-υχι'ίοις χςκ'ίτιως,οϊΐ^' /χα'λις-α(5^(αφί §6ιν οα)'3ονΐ)^υν4δ« "^^^ν αλλα^ν, αί, τιυΐ 
γιγνί-τωτίν *§γωνφίΜΐίςά'6'ταν|^οιυ;|Λία4'λ4^νι^'7ΐο\ομαΕΓ'>ιΐ(ν>^Τϊ^ιιματ5Κ.ιίν^ ο'νο'μαβν, Η» (^ ο Θΐί<•"Γ0Κλίς ^ί^Μ3τΛ.•Λ^3'% φϋ<Γΐ4>ς \<^υί ^«Λβαης .'κ^ί Λαφίξοντυς τις ««?'3ον μαλλο» 
»> ίτίζου α(ιος ίοωμα'ίτΛ .,Κί«/Α.ι»> ίν τ^ ϊω)τΛφί(ρ χί/δ*^^^ ,Ο^/ι^Όω κατά •Βΐ>ι*ν,ίχων ί^ί'τι «ν*^"* 

" ΚοαΓϊφΜίΤΟϋπις ^οσ^)ί^*1>3'μ^*ο|ί^ρ161^ονλο^V,ω5<2δ^7ίί)Λα)^ι(^«/^ι.ονίοι/Β|Λ®^^ 
" Χονΐί? τ»ί^ Ρ" λαν,ίϊτρ τκς ϊίκς 'τ^Λημ.α.-τι^^ γί}ΐθ)^3^ ,'^ίτχίσ^.-νΐΰ-ον'ΤΌς ίί οω'τοϋ φΜσιΐί '^ί τ>ι> τί«{!ΐ/ 
•» ^ει^ΐίί Α»,• ααβ-ίς τ»ί^ίρς«)ΐ•β)ουΜτα4Π«Ϊρι^ιΐλου|ί'ρ,ο'ντϊ5 «ί^οω'τιιυ ('^ωτϊς νίβις αίϊηά<}ΐ^οιχοΐίταμΐ§>η* 
€(§ί(ηοΐςθ'5 βΛλα•ίίαν•1;ϊ οι'ς Λ τά ξ)(μ.*-πκ.(χ μοςια τΗί λι'^ίως ονομ,αιτίι^ς %ιι/*-ατί{<Ι>ΤίΐΛ"Τΐϊ 1ΡΙ€Ϊ 111» 

ξΜ}ΐ&ν,λ^ βίαιου ΐί,ξκ'/χατΓΐ οντΛ,ο»ο/*.αΐΐ•ΐι^ς /ι')/^*^ "^"ξι^νίώς ,κ^ι α^ιωςδι; . τ<^'-η^ί''ί'ϊΐ Τ%ζ Ί^Λζ 
ί'-ηουχ.ατΡτ&Κ^ζ ττΰ 'ψμ.ΐΑ.υξ'ιον,Ϋιν οι τ^. {φυί^λΰί) 'πίεΐΚί)ΐο»(Γ')(/«.ΐ(^^ςιν'ρ;^αιΪΡτΊχίο-οϋ,Η31 
α'*>λ»φΐ'§*β9"ι»<ιξ>ΐί*-»'πχ.«. ό>™,ονοί*.*τ')<?ί ί5(ΐΐΜ•Λτικ.ιν,»τΡτείχιβνιΚ^ολοφυς(η» . Οταν ϋοΑ-η^τξ^^ 
4x1* 4κ.α7ΐ§ο ν Τίό-ΠΜ» τΐιν φυ'* ν,-τα-ονο/λο-τΛ -ρρι ^ ς*ίίΑ.*τΛ,•π)ί;7Β> ^ο ντΡο'ΐΡν ίκφΐξ^* -ήν λιΐιν,ως ον τ ί• α. 
ί^υ^Α^ τϊ^ τ»ς οϋτίοίς ηρνηρλίμ.ου ^α'φί». 
» τι!» ρ-ιν 3ΐιν «λκίέτατΊ)» οΜ'-πΰΜ»,λό)»'ίί><!ϊαφοΜΙΙΐϊ•ά-Π)>,'2οΐί Αβιι>ουΌις οίο^υϋ μ,ιγοΛοις )^ινομιίίοις , ουαν"/ 

ΊίτϋςοίίχχκΜί,»^ 7ΐιΰτρλί!ί*.ου,ο>ο/χαΕΓΐκ.φΐί ό'νΠίΐΐ',ξΗ/λα-πκ.α,Τΰ',-πιΜανκ.ασ-οϋ,κ^ 'ρ ιρλιμβΐν • Οία» 
<Ιϊ τ^ ξ^μ^ταΐ αλλβτΤιι τάείί}^» τ^ τταίιιτκφν , Κ3ί ^ίξγΜΤ^κ^ν, ού'τω 5(ΐιμα7ίξει ηον λόγοι/. 
,ί Ο^'ηπϊ^ ίκ^νο κ<ύλύ^τα»ς αιτοιΐ^Μ(; ,ου-η'η^ί' Το )^κ.ωλυ<1ξ)Γμ.αίηςγ»ι•ιικ.ο)υναξχον,<Μτί τιΐΓ 
,, κ,ωλνίτΜ ΈταβΗτιχ ου ο>'ρ;,ΐ3•Λ§6ίλνΐ'ό|οϋ•>ι ν (ίϊ-^ο ιτ^μοίνοιΒρο^ υ'τρ τίς λί^ιαις τιΐοϊτιι , ΟΐΓ-η ;^ ιΚ-β^ο κω' 
„ λυ'ιτΓΜΤΕϋίασοϊί^Βϋς,ου'τίτΐίί^ί.Κ.βυιτί'ΐβ.οντ^^οοι^ίφ λι^/ο'^θί^α• 

ϊ. τίς ίίρ ί'/«.τρ§ί«ί? οϋχ. οιιΌ-ίIί,ου(^V•5Γ'μ■•VI'"'^'πς α^ίας αλλκ'λοίς . Κου ^ μ τιίτιις ,»}© αΟϊμινν">•πς 
ότίςγκτίκο» υ^αςχοΐί ξϋμ,α,ηρΰ αίϊ\μ-ιγ\ιυΐ^οι •ΒΓαίιηιχ,ου ον"Πΐ5,χβξ<Μΐ ΐτκ'χψοτα» (ίί ουβτι -ρυ Μίξ^Ίπι/ 
ΚοιΓ/ρ ■Β-αίΗτικ.ο» τταςΛλαμ-βςΜί'Η,τιιυ-πιν 5^μ•ατι'ξει 'ρν τΡο'ΐΡ» . 
,, Η/»•«/(ίίό'σ•οι μ.ίϊ Αβϋ^ούοις ϊίΙ^ιι όϊ»λλα/ιισα)».Βουληϊΐιμ.ίϊ ν*ξ<5^'''^ο''^ν>*ν•"> "^^ ότ*" Η-^'ΐ' Αίιι»*οΐς αν 
Ιιιλλα^ςΜΙ. -Η-αξεΙλίΐφί ιίί 'ρ ΐηλλάγίΛσα-ν ■σαίϋτιχ.ον υ•ζ;5•αςχον,οΜ/νοΐ'ίςν»ιτχ.ου «ρ ίτυν^λλα^ίΜΐ.Κ^ί ϊ αΰΐ/ 
φί^Ο)^^ο^^ρ,κα^^(^κνιβί)ονι;.α^'^τ)^^^ίξ[Μ^ικου ξκ'μΛΤτς 3' χ.ατζ.'Κ.νκ.ο'τας ,ϊ•ζΓαίιι•πχ.ον•ζπί}6ΐλ)ΐφίί, 
»ρ ΚΛτιί^Μ^^οις■Ραξα^<^ϊ τι^^τ^Ι^ι^ΐκ^ντίκ^ί '•4«ίυϊτΐκΦν<Παφοςας,ο™νόναλ?«^ ικατι'ξουτι» 

χω^ τα(•ν,ΐίΐκ.ΛΗ•ιν 5Μΐ'τιτ^«ίυιιτικ«>ουτ«ς4'Λφί'ξ<|,κφιουτ«ς ΛξΛτε&ξίΐτϊΐΚί• 
,, Τοι /Λ-ίν (Γυ§ακ.οΐ(ποΐί,οα'τοϊ Λ ου ιρλίνιοϊ ^νυο τ^ Αίπνουω». Βο«λιΤ? ί*-ί> ■^^ 'ρις'Σι;ςακοΐΛ»ο«;λί'/ 
,, ν^ΐί,κ^) τοις ΑίΗ^οϋ'οις.τϋϊτρίιικ,ΐ Λ τΊ(«ί ο'νο μ-οίτωι/ ίκ,οί-πςον «ιχόν,κ^ Μ οΓς φνστ,Κο" «ρν τρλ'.νιον ^βί/ 
„ ϊοτϊςο^ί'ίο^ί;ί,μ.))ξαι(Γίοΐ9ο">''ΐί'ΖΓαλί>ουΓΜςτιΓ9ϊΜαχως^σ•ίως.'3ο^ ΠίΙί> ιρλίμίοις ί^ιιμ.άτικΐν ίϊΐκ^ς , 
„ ουχί Ίΐ^κί υ^Ίΐκ^ς .Ανηίί-ηΰ «ικ.οΰ,'ρ -«^κί υ>τικ.ο » •Β•ΛξαλΛ/λ.β>οκι'<1 τίΰιιι» ^οϊ τίοΐρν Ιίςαλλα'Γί ω» τίΐ)! (τν 
„ ΐί*ίΗφ§»'σιΐί κβτ«(ίϊιίλ*^ιςΜ(τί<}ίγιοοιμ.ίήΐτΒυαίηταφίοι/. 

» Μΐχ^ιναξ ΤδϊΛ,οΜί'ΐκ.'Π)! οΊ ί ττοΐί νοί ^β •πιί^ ι-ηςων λ4•^'}θ«οι. ς|ς οσ-ον α^! κ^ί ««τοβ ί κας-οί ο'/ιπλι ικ.« 
,, ^ο*ς^^VοI^(^§ίστΜ'η,«Μ'x.οι;5•ί. Το γαςί'χ.α^ος,και ϊ ίίκουσ^ν,4ν«κα«'ΐκ.<!ϊαίΠφίςο'μ5ίίατι*τιις,'«^)(ίυ)ΐτΐ'' 
*, κί ί <^4νΜ)ΛΧ••»«4• Τοίίίϋνίξ&αλλονοωτ^ί^φίονοϋνπς «'^ί^ιι κ£Μ α'-δΠίτοΰίην,οϋ'κ.αβ 'ί'νος λί' γί-'^Ό" τδϊφυ'/ 
Κ.«ΚΠ>,οίλΛ«ι Κ.«.•>Λ ΤΡλλίύ»• ΑςοΓίνΐχ^» (ίϊ,κ9ί ίϋλυκωΐί , κ^ ουίΓΐ-ηςβν Λ*'ΐιμ.πΗ-τα^<1ς *χ.β>ι€>ιχ.^ι« τ^ 
σ-1/ΐίΐίίω» 5^»Ρ•*των,^«4'7^ιου(^ί ίίβν• οΓον,-πιν μ-ίν ταςαχιΙ>,ταςαχον κ.αλθ,'ρ ίκλυκ,ον ικφί' §ων αρ^ίν'Κ^ς, 
Κ^ •τ»(Ό"χλ>ιίΐί,οχλον.-πικ!ϊ&ουΛ»ικ»,Κ9ί τΐιν ί^υ»β/χΐ|τ,'5οβ)ουλο'ί^θί»οιιλίν6',Κ9ί ί ι5^υι/α|«^ον,(ίί &) τ%? 
ΑβΝίτοΐίων •πίθίκ.4ν,ό''Π -ηι ί' « Σΐχ.4Λίοι\ι α'τκτί ^λο» ι,-ςατίουί. 
.» ΟίΛ Αί»νοίΐοΐ,'ρ/ί.Μ|2)ουλοί43ΐμο»,ουκαφΐ|ςίίιισα»υτιρτιίο\λΜί^οΐίτ««^^ ο>'5 τβ*^ 

>• «ι» Θίθιΐαλώ)(6(ςίΐκ.ί>.Λς τι^ /«.ιί ί^υνας-βία ρ.«Λλοΐί,ιι ί(Γθϊο/λ.ιν ιχς«>τΐ) τ^ «Εχωξίφ οί ©Ισ-σπλοί. Κοϋ 
>. πίρό»τοωίαοι/'(^ίτϊςονιτΛΤρίΗ)ί%'ρίΗλυΚονΜ»(ίϊ'}ο(Γ)ΐί*.Λ>ομ!ϊνο>κ^ >ί'τΡΤ»^5 λι'?ίως ταόχί^ί-η,Ωζ'ηΑ 
ί> /«.νΙί'υ^αΐ5-€ια ^αλΡ^)»,» ί(Γο>ορ,οίοι ιχςω)ΤΒ τϊΐΉίΧωξίίί "'' ©ΐίΤίΛλοί* Ε> οι ς (ίϊ τβί •^(Ιβτ&ζ τ»» ο'ϊοίί.α/ 
τωκ,»^^ Τίί 1ί 30Τ) ^ςΐβ)ί,χ^ Ι»» /λ^τοχων , κ^ σ-υι/α•όΙ''ί«'νω> 'πκί'πΐ'ί αςίςω» ι^αλλατΤει »ρ«; ατνί/ύαις, 
ον'τ<ύ^νμ.Λ•η(& τίιν Φς*οΐϊ• 
>ι Σωφζο<Γυιιι(VV*§Λ«β)ου«^Λ<^ω^ρλ<|ς,Η3ία(^β^Μι'1ϊV'^Iί*Γ(^ο|μδί)ων,^χω^ 

" ςίοΜΐ,τ»ς ίΐζΐΒ Τίρ> ΑβΗνοαων υ'τρυΛου Λνο^ί-ίοΐί ου<;/^θ7ΐμ.ν)'σαϊ•τ{ς. οί μ.ί\ι γα^αίχολουίωςτϊ κ.οΐϊϊιτυνιιίεΐΫ 
»» 3ί*/**'"ζ"''τ^ί'τ^>Φ§*®*>τρ,τί ί»λυκο\^«^ί^^ξΛ^αΜ(^όςων,>^-ριν "βίβίδ^ τ* /«-ΐτιχίς τΐιΐί οΐϊτια•ηκ»ν οιίτι "ί 
γίνικίς ιταλού» -ρν τΡοτρϊΤϊ'νιΙ^ί. > «' τΐνάζη τ^ Αίιινοϋ'ωνυ'βΌυλον Λ?ιιθ|«.'οΐϊ οι/ίΐ^οτί/Α.κ'ηι.σ'βϋ,ο' (Ιϊ, τά αρξίνιχ.* τϊΓς ίϋλίκ,οΓς (τυνιτΑ-ίΤοΐτ 

«ςτΓΐΡ ουτις Τ3ηρί»ικ.ί τάς )/ί^1κα5,^ιιίτι*^%'οϋ7Iα71κ.φ|I73ωVίω|ί^Γαςαλ»Λ/^β)^Μι'ο^•πς■^Γολοικί(<^»Λ«''υV 

•» »'/«*>λί^ηΜ^) νητά ΤΒίΛ^ΐΛ,Κοϋ' /Λ.ι?•ι^'»^νίί<|οΜ)7'|^κ.ατΛ'»^α)'ί>'πς•ουπΐ)ραϋ)τΜς (^οτικ.ϋ$ τίΐωβ-ίως 

•> Κοίί μ,ιί 'ρ -«^ίΐίος'ίέϊ τρλίμίω^ καται^αγί νπς.ου'ιΐΐ ρή) τ^τζΗ^α 7ί» ίίβ»ο§)/^'φο|ί)θί'β3-οϋ λι'γο'Τ 'α'ν 
τπα,Λλλίΐ τι•» Τϊ» ίίβ» οςνΐί>. Η ίϊ -σα^α ^οΐζ ;§ονοις τίν ξϋ^ατ&ν ίκβ)ίί.κκί|α -^^ καταΜΐ(λο> φ§αΛς 

Κου^^)Γ<^ξα^υ{^^ί«; ίί.άλλον,ΐ(ν»ων μίλί ΤΗ,Κ^ μιίμίτά νομω? 'ρ •)I1^ιΌ»,1|■''τί>ο•5^ων^«(^§&Όι«ίί4λοI(Λ' - 
Κΐνι5^υνΛ;4ΐ(.ν^5 ί'ς λ^'τη. ιλδονσι,/χιί α•ιΐ!λμ.ο•π§οΐς τ&ν αβί /<.ορξου)τωΐί φοΐί>ί<θ-οϋ» Εϊτοι*^ύα ;^,'ρ μ-ί» ίΟ/ 

»» Τβυ -π ρήί χωξίου 'ρ (ί^υσ-ί'/Λ-βατον «ΊΛίΉξον νομίζω• ό μώνο^τβν Μ-ί^ ιίι''ατΙ,(Γ\ίμ.μ.Λ^ν γΙγΗ'^οίΐ-^ΤΡΧίύ 
.. ς)ΐΊ«.ί3()ϊ,κ.οϋ'23ΐζ)χαληρ> ο ν,^ίρςον 1=5-1*1. Τον4ν>ί^νΊνΐ'ί•ι«<ί'Πΐ"τ3«ί>οΊί7ϊί ΐνί•ϊ(!ϊίνι«>'Π'υρ•4λλον7ίς 

χςο'νου ί^χλο-πχ.ον. γ^-^Κί (!ϊ κ90 τςο/^λ τβ4 •όΙωίΓ6ις ο^ζκματκΓ/ίΛς οϊχ.ατ«ΛΛΜλος •αϊϊΐ μέν ρφ τ«ς νίν'ί^ί 

τ^ίύΎίΐύ(^,'6ξίν«νοχί•η,-η μετοχικό ν οΊ'ορ.α.'ρ,ί^όι/ιζίΐν,κ^ Τθ£Μΐ'τζύΐιυ/βκ.ον,'ρΜν«>•<ωί^Τίΐ9 ίί^οτικ?5 

»ρ•υΐρχωξνιαχΐστ).ο1κ.είθ'Πξοΐίί~'«ν>ή'Π'ί7δ,κατάτΐι>οα)'τ)ΐι/ί^ί>«>ιρ(οϋ73ίύθβ 

Οταν <)ί ■π?95 'ρ (τιιμΛϊον Λδπ τιΰ σημοϋΐίΟίΛίίιου -}ρρα/μα7ίς -ριν ^τρ<7ξοψί\ν'\ρι^'τα», νίτι^ί; γατψιϋ/ 
.. νο]ίθΐίον, #2Γ) 'ηΰΰνιΐχαΙνονηρίίοΰ''ΐΐα<}(ΐΛμ.&'η{(ίι 'ρν λο•^>. 
»» Των (ίϊίΓυςακου(ηωνο'(^5ί».οςόν ιρλλ^ττρίς αλλ)ΐ'λοΐίί'§ι<Α'?σαν. Ρ§ο5ε<ς ■]^ ί)ΐικ.ον Λομα «^ϊκ^ίμον, 

ατδίτξί^ίνΛΖϋίϊΤίυ'πιυτλονοναόϊ'ρ σιιμι«νο/^9ίΐο>^ά)'μα•»^«6υ)τικ.ονυ•Βα§ρίΐν,ϊ,σ-''ξ*κ.ου(5οις .>^ 
»» οωδις. Λΐον•ιΐνοι^3ατ3ΐλ6ον•πί:ν Α{«»οώύ>*Κ.Σικ.ίλιΌΐΐίί-ίτΗ.-τ)ΐν ΟΓυμ.έασιν,τρλίταί 'ΠίΤΒΐνςαΊφοΗΠίΐ'ΐΡΛ 
*' λους,«5Ί ό (Γϋ/λος {ττινοε» 'Ρΐϊ ν*"* αίαί'ασαβθ-ου. Ατρ ί«ρ του -ϋΐ^νιδι/ντικου οϊο/χατυς, τιΰ, λΐονχινοι,άτϊίν 

ζιι??ώΐ(ΤΗΚοξΐν6)ωντΓΡ55λακ.ΐ(ί^ι«μονί<Ί<;ιΓι•μ.)ΐνοξία ν4)Ρνίν.α^ώνρίρο)(.οςίνί|ος '^^ις /^Iγοί^5■ί)ΚοVςτ«ς ■ 

Ρίλο ■7ρν>ν!(Γον φνλάτίειν οΜ»τίς ^ο α^'«/*•α τΐ)ά? ■«*< ί'^ω ΤΡλ<|ς,οι οκ τ»π^οι τ% ■σα-π'ξων •πϊί^ί;'Λα|1ον,τ««>'' 

■Λ λίγ^• 

η Ρςοζ τάί*4 β)0VλΛ^5<θ•ί1^^ί^',Κ£Μ τΐι» ΡίλοιίρννιισΌντΓ&ξαβδ-αιμιι'ί'Λα'ίΤον ΐ^ίΐ>'&β9-ι«,)ί"οί •Β•α•η'ξίς νν*» 

»» •Β•ας4(>"^οσο.ν• 'ρ (*? ίίξιιν^*^*•»*"!* ΤίβείΚΐν 'ώ τιΰ <}γοανε<ν ν^ωτίιν Ρίλοτρ'ννιισ-οϊ ιί-^υι^ονί α^^'τϋΐί •τ/ 

70 ^τ^ χω^αμίναιίΊίνα.'ηϊίνσΊ/μΑίνοϋ,τ^ (ίϊ.ί^ο^)),Χ3ί "ηΓς χρ(χν/«•ασηιΓ<; τκί^) «^"πιν ι/ττα'ξχοι/ίδ,ίΓυ/ 

»ατιι'ν.κ«ί β'οιιλϊ'τω'Π'ύ'Π'ί^ΐ'λοιϊν• Ρςανρ.Λιαίίϊ (Κΐ'τ» Γωμ-ατωντά Τϊίαυτα υ'ττ'οΐϋ'τΒυ ^Ί'^^ιτΕΜ.λι' 

νίΤ? ίίί ιίτρ τ κοξΐ»6ίοι/-^^ϊ(ΓβΛ/τίν ΐΓίϊ^λακιίΌυμονίοκ; (Γΐ/[χ4ίί>οϊ•πς τ* τι ΑίίνΛω» , ιή Λακκ^οίμονί/ 

»• «>• ο'ι μ-ΐ' ν ν^ νΐίοτίςοτριοι,ι^ αΰΙνοΜίπ^ ο^ίί ,κ^ αΰΐ7ΐλΐσικίξ)'ή),ό οι*'^»ωό5ν•ΐ'μθ(ς Λ','πχ.υτ3Π{;';\ρ ν# 

»» τ« Ή (Τωξ&ν,κ^ί ""'Γνωνο" μ.)ΐ(Γιν.κσΊ ί'ςν**•*"•^ ™ βι*χΙχ.οΰα (ί|ικΐ<θ•οΐ(. Μ%Χ£ΐΗ^ οω 7Β«τ&ν, ηρ χ»/ 

μα τ^ς Λι'^ίως «τω^Ί τίιν ακολουβίΛν,ως αΰ) <^;ρθα-ωτΓώ2> αμφοτίξων κβι'μίιον. ιττςίτΒ; αι^ίΓξΐφίτΕΟ )6ΐ'π^ 

8α•π§ονΤίν μίςβίν δ λο^ς,κ^ λ4τι τίν σ-ωμάτων,^ανμα γίν»^""*•*"^ τοκ Α«Κ4(Γ*μονιΌΐΐ,ό'τίΜ; φ^. 

» Αυίις ίίί,ο'μϊν,ιήτδ-αξαί'ύναμ'ν'ηϊλμιιτοϋ,») τταξα [ϊ«μ''ν Κΐ»<Γ*υ>ΛτΛ,>^| έν ττΓί; 6^4)οίί ΛίλΤΓΐί^.ίς. 

»> 'ρ Λ υμί'-ηςον,τίς τϊ ί^υναμίως όν ^^ια /υγα^οκ,τίς "Π [νωμϊΐς,μιι'ί'ί τιΓς ίίί^αίοις ■^π^Γ^^-οκ 'Κ^ίΤι ί*<ί/ 

ν«ν μ»ι^ιν'η''<4β3-ουατιρλκίΐ)Γί«θ•οΐι. Το'πφυμι'-πξον,αιι'τιυμβς »αξ€ΪΛιι•ό?(«<}ρρΛίμαυιΐΓα§χον,οΜί'τι 

7Βΐ7 (τωνατΒς. '.Εν (Κ «ίυμνμαο) -Π,Κ^ί νο>ι'μαβν,ιΛίμηκ.ζΐ) τπΕί^ί μ-όΐαο-εις «ιρλλι» ν'νο'ΐ^ο", »^ μο'λις 

αό) 'ρ τίλος Λφικνο^^&μα,ίΐάς κ' φ^ασις ίΊ/πιταςα κολουίίπτς ν'νΐ'^''«'>'»ΐε'ΤΛ μί» θ'σι καί'ό'λίΐ) -ην Ίιϊ•ο'' 

ξίοΜί,αςκισ-ουσ•! <!ϊ ί'κ -ην η^οοιμ,Ιον (^υο λνιφίβσβί μ.ονΜ,ϋ'η (Γϋλοίσα -τίιν β,'β9^ι»<1(Μΐ 'ίέν αξχοι/ω> τϋς Ελ/ 

Λ(X(^^05<^^αγματων,Κ3ί^!^•ς^«•71αιί^^'IΡί^^ι<^οIΓο■α, .\,.'> 

»» τίς π>ί>ί«'-'ΤΡςί'*ζ ουκ ουσ-κς,οϋίίϊ <χίημΐ)'>υ»-πς ιχ(^{«ς αλλνλοις,ου'π κ«Λά νΗνίΟ^τί ^^ια ίαλοίτσι;; , η/ 

>. μο'^θίΐοί "Π τα Μίταν ί'κατ•» ό'σ-ονανξίν,κ^ί τιι^^ουοίΰΜΐ χςκμα^ου'κϊχονπς,οντί ν«> φυΉνοντις, άίί^χ/ 

». Λον οϊ,ότΡ'Π'Πί ί'-Βίλδών,κά ατ&χίτωναμα ϋ'ντίον,α'λλος (χφοΐι§ίία•ηϊΜ,τίϊ<} τϊ καέ'κ'μί'ξοΜ/ οΜΐ'αγκουΌ« 

•» τ^οφίς ΤΣΛίίτα,ρζυ 04 κ'/οι/μενο• αιΙΐκξατ60'>οι^' χαλιτϋ-ω^ α•Η0ΚΜ'<5-0'*'Π)• Ρςοτίβίν Τ^Τί^'^τ^ τι^όί'ί^ »^ 

» ^(^χμα,τΐίθ-ί ν ο "τω,τίς πφ ίμ-σο§ίιΐς ουκ ουο-»ις,ου(Γ''αΰ)μίγ'<υν'πς ο^^ίΣ^ αλλνι'λβις,ο ιΤτί κατά γίν,ϊΐμο'/ 

μϋ^οκίϊτΗ. ίοωΤίνί'καίϊ-οι,όίΓονατρ^^ν,οΐ' χαλ,ΐτόώς ατ3•*ιινα*"ρ,φοΜΐίςω"Τ{'ς(ΜίοΜΐ'ΐΐί{& "πιν <ίϊαι*'οίΛΐ'.ΤΗ 

ίί •π«^ίμβ>ολϊ τ%" μίτΛ^ι) «^^ραΓμαί" τρλλωνο'ϊτίιΐϊ,ασο.φί,κ3ί (Γυοσταξοκολουίιηιιν •Βηρί>ικι•Κ£Κ «' τ« 

ςί τϋί Ευςυβ3-ί «ς ΐϊ•ξ«•τι*ί <ϊ"ϊ ττιν Α-Ηικιινι ' πίί ΕυςυΛβ-ίώς έν τ^ Α•ίίικ^ι ΰ-αο Η§ακλ6ϊ(ί'«» άτρίοΜίο'νττί , 

Ατί'ίΌς ^ Η-κτ^οξ «'ιί^ίλφού ό'νττς οω-ι^,κ^ £*ϋ1'τΡι4.Λν7Γ5 Ευςυβ9•ί<ώς ό'τνςτζΌί-πυί Μυκίινοίΐ •π Κδίο τ*» 

». άςχιίν κατά ηο οίκ&ιον Ατί&,τυγχΛί^ (ίί οα'ρν φΛ^ϊτα ^^Ι; ν -δΓα-πςα,ί^ια 'ρ» χςυώ'-βιρυ ίακ'ατιν, )^ ας 

» • ο ν'κ'ντί ίΜίχ<৫ΐ!"ί» Εϋ§υΛ9-^5 ,βομλομ^ί■ω^ κ^ Ίί ν ΜυΚΗ>(««)»,φο^ή) τ^ί Ηξακλ^(^ών,>V «"/** ^υκαγ » ^ ^οΚ.οϋ»τα ϊΐαϋ,Κ^ 'ρ -ηΐϊίοξ τίΤ^ΛΤδ&ικότΛ τ%' ΜΙ^ΚΜνουων 7!,ΗβΜ ό'ίτων Εϋ§ι;<θ•^5 >Γ?Χί>"Πΐν ^αοδλ^ΐΑ• 

Αΐ^ί» •παραλα)ϊιέϊΐί . 

£ΐί ο?ς (ίϊίΤίίολίΛ,Η^ ΤΡλυι^οχ,ο;,)^) ί'υτίζΐΛ'Κ.'ηζ »' τ^ (ί*ίυμ)ΐ/ι.!4των Κ.ατΑΓκΛί'νιν >'■"", 'Π'ί'Τϊ^ 

♦ρ^'Τ^ο^Ρ1'ί\?1'Η■α§'^ω'^^,χ,β~τΜ({ϊ^ν•τω"α^^1^!1<ρίι>1 Μλίζΐ<ί . 
•• Τιινίίϊτ%/ιί»£Μ)τιω>τι/^ωςίοΜΐτρ5β|τοτΐζίΜΐ*ο'τ%λαί5οντϊς,Κ^Χ.'Ι''^"νω^ ΚαλΜτοΐτ \ιομ-'\» 

Μ ση»-πς,ι^οΐ;λ»'ίι•τιι.ν,'ρις/λίν,τμ.ω§ξΪΑ9-οϋ,τΊ^ (ίϊ,4φι'ίο9-οΐί . 4λ-πΐι11Ι |λ.ι'» -ρ αφοΜίίς τομ καττςίωτθιναίϋ/ 
•* 'Τ('ς4-**'Π3>^'5Υί? ()ϊτκΟί7ΐιΟ»'(Γ»όξωμανου,«ϊιί(δν="''η'ΐ'ς α(ιουκ•πςτ3ηρι9ί'ν!«,ένιί5αν•^')Ίβ9''*''Ζδ'αδ6ίν /χαΛ 
•» λοκ *ν»ΐ3"ΛΜ-ίνίΊ,>ι ο»ι^οΊι•Πί ,σ•<»(ί<θ-οΐι,'ρ /«•^'ΐ' ο"%ςοΐί του λο/οι/,Ι'φυ/ο))»-^ (^'ΐ§ίΟ)ΐ,ι£ί <Γων*τ"^'ϊϊ4ί«•ειν£Μί. 

Η9ί(Γ'<νλαχινο'^Χ.αοξ3υ τυχΗ5 α/Α*ΛΚί<.ΐ|,ΤΊΐς<^ί>(ιιι; ]«.αλλον.ιίτΒυ ^^ι'οιςάτϋ-ίίλλανιισαν. 
>• ΤοιοοΓταίί^κ^ί'Λτιιί^ίΘιαιτοΛλίοιςεΐξίΐμ.ιΐίαςν ΤΜ•α•β>υβ>λή). Ηΐί πΐϊρο0ΐ;αΐςοκ.λ?ς βι^οϋο'τπ./ 
•• ΐΛ (^» φυ'ο-ίως ι%ι/ν ιί'κλΜ τας •και Λχφίς ^'νπί>ς τι ις οοο-^ο μ-όΐλλοι/ ί'-ηςου α^ιος βοΐΛ^ΧίχίΓοϋ • οίχθία /^ ^υ>ί/ 
»• «"Ί,κά οϋ•π^ο/Λ.αίβ^ <ίς ΛΛΤΒνοϋίίϊΐί,ούναΰΐΜ.β.ίω^τ^'Πτϊπί^αχςϊί'-αίί^ινλαχινίΐς |ϊ)ουλϋς ιιςατιτος 
»* |^»ωα.ων,κ^ τ^/ μ-ίλλοΊί-Πΰ» αΰΐτ^θιςον 7ίύ γίνχοΌμίϊνου άΐξίτοί ί1κ.αίΓΐι'ί •Κ3ί ά ί^^ΐν ί^ι-^τά χεΐξοί^ ι^οι , γι^ 
»• ί^Ην^σαο^οϋ 01 ο'ί •7ΐ•ω)ΐ (}ϊ α'τιθςος αΰ)χ/;>Γνοϋ ικ.ίΜ/ω5,0ϋχ, άτ3•»!λλακ.7θ•7ΐι,'πα|μι<|)ΐον>ι χθξον όντκαφαΐί^ 
•> ζτΛ '3τ>ρ3ΐ«5α•ι^ ϊ 5υ/ΧΏ•*»εί!3•6Ϊ/,φυ(τ^ως |μι.ιν (^ι;νΛμ.εί,μ•ίλίτι•ς (!ϊ ί)§αχυ-ηι-η,>(.ςα-πς•ος ()^ιί οιΓττς (χο'τη 
»> 5(ίίΓ)ιχζ&ν τΛ ί^ί'οντπ,ί'γί νιΤΒ. οί ιίϊ ί*.ε(ςακ.ι«!^6«ς ^^μ {«.ατίΓ/λοί -?Κ οΐίτιίίτίιΐν 'π,κ^-ίταςομοίων , κ^ 
» τταςιτωΓίωϊ,ά» οι ς οΊ •ικί^'5ο>Γο§ν/ΰΜΐ |ϋΐ,»λ•£ΓΛ ίτιΐ4ίο»αοΓο.ΐί,ί'χ.ι<ΤΛ τ^ χΛςαχ.τϊ'ς' "πιυτίΰ ■ΒτςοίΓΐι'χ.ον'πς,οω 
» «Γ»§χ(ΐ'4χοΐ(τΐτϊινανων*ΐ'ϊ^ΕΜ'Π!ίκο|*Φο5'»ΐέίΤοναφί!7ΗΚ.ο7ΐ,τηιΰτΐ)ί7ΐ>ίς <:|σ)Ή•αςατψ(Γυ)/^ξαφθ• 

»» Φοα|ΐτΒ4;^Η%υ» Ελλάς )ΐαλουμ4νι,ουτ3•«λοϋ€ί|^*ίω5οί)<-θυ|χιν>ι•Κ3ί^''Π<^ί ©' /^-ΐνίΚ^οτταςα ί^ιΓνΛ' 
»• μΐ|ί7ίλ/λ>ιπ«,κ^•Η•ΐχ§»)('νωί*.«ΐ'Κ.ΐ)ΐίΓ'υΐ(Λ;ται,κ^ον'πιΓ5 (ί^Ίνοΐς ΛVλ•5^1ο\ς.'^ο(^Vρ.{•τιξον,τί<ς'π(^ι'^4V 
•• /*-4ως ιί»(Γ4« 7ΐ^χ^(*/,-ΓΜς•πχί»ί'•ίΐ5,ί«•>ι'(^ίΤΒΓς |^ι^ουοις ■ΕπετΛίΛμ •:^()\ (Γ'&ϊβ ν /<.)I(^4V'Ποΐίίθ■ου ατρ-' 
»ί λι;ί»νίβ3-οϋ, Κοΐ4ΐίνοπ;τά(; Λα•πιλαβιουο■βς'ηι^Ελλαί^Λσ■ι/^φοξας(^ι^^^«•ς ^^α'!Γ&ς ίτσι^ΐξΧίΤ^,τοια'Λ 
*> ^α'φωιτ. ΤοΑμ.α μ,^VΓ1>ί?*λοV17ος,IΜ<^§€ίαφ1λί•πίί§οςίνο1ϋ>.ί<θ■Μ.μ.ίλλ*ιο5ς(ίϊ'^^ 
»» ■σιις•3'()ϊσ•ώφςο|ί,<}^^ο'5^«/λβτα^'αί(^ξου.)ή»2ο<|(Γανα^(Γυιΐί'2ον,ίΤ3ΐ''εΓανας^ν. Πολλά τιιαιυτΛ τις*• 
Λςοι (Π'ολκς-οωτ τη•» ίτοξίοίς λι•^'/;ινι.ίκ.οΜΐον <ίΐ ιή το<^ια ί'&^/ματις ίνίκαι|§3β5•ου. Εχ<{ς ώ φίλι Α^ 
(λοίΐΐ τά τ5Η^ίοηιι§νι'ί*.ατΑ ί(.αδίκαίϊ•ο|' αΛ-^,ζγ. τίς κοίϊίϊς Κ^κτΑο-^α «^^αγ/χατείοΐί «$ ΐτ!5ϊζί!τ<ίί • 

Ει/τ«χώ; Αμ.μαΙ(^. 

λ Α ΑΡ. Τ. 

ΒΙΟΣ ©ΟΥΚϊΔι'ΔΟΪ εκ ΤΛΝ 20ΥΙΔΑ. 

ΟI/Κ.υί^^(^«ς Ολο'ξου,Αβνιναΰος .•σοϋί'α (}ϊ 13^1 Τ(/ιοβίον•νι'ν <)ϊ ατιΡ μ-ι ν /λϋτΡος Μίλτίαί^ο ι/ τ ς-ξ* 
Ι τκ^ΰηο )ί'ΐνοςί'λχ.ων•<*3<η<ίϊ"Ε!-α'τί>ος,Ολο§ουτΐίΪΘςαχ,φΐί^αο5λίως.μ.αδιιτίις Αντιφώντος, «κ/ 
/Α.αζί κ,ατά -ην., ■σξ'. ολυ|χ•πία(Γ"α.4'•^α4/έ <ίϊ ίρν τρλίμβν 1%" ΡίλοτρννΗώωϊιΚ^ Αίκΐίοΐίων • οιΐ/ 
ϊί $ϋι'κουβ-ιν ίτ» ΉΓίΧΐς τϋνχοΛων,Ηζοί^οτιυ,ος,αΰΐ τ^ί ολνμ.τί'\Λς της 'κϊ-οςίοις ουίτΕυ (^ιιςχομίίου,άς ΟΊ»*,/ . , 
^ρ^^4-α7ϋ,χ.1^)(ί6^ς υ'τρτινος &ν3ουσΐαοΓί*.ου ,τΐι^νίςΜΐ; ίΆχξυαν ίγίΗ'Πί 'ΐφ ό Ηςόί'ο'ης κα/• 
ταΐίθ)ΐ'σας τΐιΐί α^'τΒϋ φυπιτ , ττρρς γΐτ^Λ-ηξΧ Οουκυί^ΊίΌυ Ολοςο» ίφκ,Μ*κ.ΛΓ 
§ί{<ί)σ\ τϊς Λ'ΉΧ.νίεΐί Ολοςί . ο' ^ σ-ος ([οί οςγωσην ί'χθηϊιν Ίνχβν 
■]φ^(} τάμαίΗ/λατΛ. κ^ ουκ. ιφΛι'βδ-ιΐκ τΪ5 ΛδΓ5φα*'ίΓίως. ϋΐί/ 
ΤΙί ο' Θουκ,υίί^ΐίΓκς , αίΐ-ς «ν ΤΡΛυς τάς τί'χνοϋς , καλλθι 
Λο'νω» , Κ91 ακςιβθόί «ίΐ^α^^ματων , κ^ί 'τξΟ-ΊΥγ'κ 
ο«5,Κ^ (τυ^βουλίοΐίί , κ^ο ΤΓοΐ*«/ι;ςικοίς ι>'ΐρ/ 
ίίΓίσιν.ου^της ονυ^^/^ΐχφΛ'ς μ.ίτα.^Μ/ 
» ^€)|ί είωβίν οίτρ Ί&ίΐί διιλυκώ» εις 

ουί^ί-πξα,οΊον τίΊτίΌν/ 
•τίΜςΙς Μακιί^οχν 

ΒΜΙ ί φ ΟΈΓΙξ 

χ^^ο'/ ^ / 

ΟΥΚυΔγ'ΔΗΣ Α'ίιΐ)ΐοίο5."π•ι«τίι)ς μ■^'μ.η^ηι^'π>ΰ οΐκ&ου ο^ο/χατίς κ.Λ•τΛ§χας,εΜΐτί<ίϊα/ 

<)4 Κ.0" του /λκ ιτι/ 
ρον τίνα το αίί'τ οφ^/ 
τίξίσο,ίσοιι ο-χνία^^/ 

γν ΊΡλί/λοΐί . αλ/ 
λο γξΛ^Μ, κ^ αλ/ 
λο ^ΐ'>'^ξα4ο" • 7* 
/Α-ίϊ,αΟΪίνς Έ§α)^/ 
^τιις λίγίτοΛ' ηρ 

ατΓ^ίιίς , κ^ /χνί αΰΐ/ 
^ίλως 'Ρ)> αλκίε*/ 

Ρ§ος ά^νι'λοις,4 
θ'^γος^<ί})^ΜϊΤρλί/ 

ά*)Όυ -Β-ξοςαΛ^κλοις. 

σχ,&τίΜ. Ει/ίυς κ* 
ί1ιΐ-α|ι«5ί^ου . α§χ«^)ΐ 
λα/λέίΜίοϊτις. Κοίί 
ίλ•ϊϊίσας μ-ίγοίι/' -π 

ου /Α.οΐΌ>• αΰΐαγαόοι/ ©ουκυδι'δου ο'λο'ρου ι'ςτοριλν. α'. 

Οϋκΐ/ί'ίιί^ίΐς αδιίϊοΐιος ^υνίγξα4-ί 'ρνδτολψον τ»ν τδίλο/ 
ΊΡννιισίωνχ.ου ώ«νουων,&;ς ί.τρλ{μ.νιστ!.ν <]Γί<>? αλλκλοις,ας/ 
^α/λίΙΌς Λίυς χ.αδΐ£Γ<χμ.ίνοΰ,ι^ ίλ'δΓίιΛς |χΐ)/αν -π 4σ"ΐ/ 
β9-Λΐ, κίίί α^ολογωτατον ιί)|ί «ίρρογί-ξ^χ/^-ΐνίοΐί, -πχ./Λοΐΐξο/ 
/Λ.ίΙΐ09 ό'τι «Χ/λΐχξοϊ-πς 11 «στ).)! ίς αχ-γν αίΑ-φοττξοι τΰα/ 
ςασ"κΛ/;ιτ» 'ΐεαατ^ί,γ^ -ραλλθίλλνινικ.ο)ΐοξων ^υνιτάπ-ί/ 

νον <;ρ^ο<;{κ.α-π5θΐ<;,'ρμ.ίν,<ίΐ6υς,'ρΛ;Κα':<ί1οινοου/Λ.ΐνο)ΐ, 

κί>Μ{πς /ί> οώχΗ ]υι.ί)Ίν« ί)^Μ τυΓς ί'λλιΐίπν ίγινίτϋ,»^ ρ.ΐξ'ίτιιΊ'πίνίϊ'αξ&αξων 
ως ύ^ι ιΙ-ΐΓ&ν,κ^ ΕΤΓίτΒ'λεϊτον ΛίΚξωτεων.τπ.)^ ■ιΐΓ^οοα>-πι;)ΐ,κ^ τα^τι τιαλουο/ 
*π§α.,σΐ!.φώς/χί>Λίξεΐν<ηα5φονουτ2-λ>'ίος αί^νιατΕΐί νίν-ίΧ- ^ τικ-μ-νιςίω)», ών 
αϋ) /χακ^ίοτΗ.ττ)! (Γ;^τϊθύν7ΐ [^.ο^^ε\^&ιίϋ^^ ^υ/χ^ουν&,ου μ-ΐγαλα. νρ-ίζω •^^υι-' 
«θ-Λΐ,ου'-πκ.ατά'ρις τρλί/λοις,οντΐ•£ς τα αλλα'. φουνί-πω γ^ Μ νυν ίλλας κα/ 
λοι/ίΛ^ίκ,ου'-δταλοϋ βί^ου'ως οιχ.ουμ4*ι,άΛ)α/χίτα.ν*^«θ'βς-η ου'σΰΐ τκ.-σξο'τϊ/ 
ξα,χ^ ^Λ^^ίωςίκαετοιττιν ίίωτ^νΛ25ϊλ&τρν'πς,^ια•ξο>*5ί'οΐϋ'ΐί;7ΐ>'ων αεπτΑΊο/ 
ϊων.7»ς ^^ίο-ΊΡξίας ουκου'σνίς,ου ί^'αΰΐ/χιγννττις οίί^ίως αλλνιλοις ,ου'τϊ κα/ 
'ταγί'ν,ου'-π,Αα ίαλασ-σΐίς, ϊΐμο/χίνοίτϊτά ου^-ώνίκας-οΐ ό'ΐτοϊ^δίχζνινίΚίΜ 
•Βΐ^ιοι;σ)α(/5(ίνΐ|ϋΐα'τονουκ.Ιχον-Π5,ου(!ϊ γνν φυτΛοιιττς , α'ίΤνλον ο ν ο-ζδοΉ 
Τς ιτί-ίλίων,κ^,η ατ&χινωνά,ααοντωϊ,αλλος άφοα^κ ιτίτίΜ,τίς -η κα(ΐ'νμ.ί/ 
ξΦΐ ϋΛαγκαίου τξοφίς ΤΣίΜΐια,χ^ου λ» νγου ^οι'αΒϋίρΛΎ&ν , ου ρί^αλίΈπίς 
α-σαΐΊ^Λψτο.χ^ «Π'εα'^,ου'π /χι^ιΝτί^λίων Ϊ5(υο)•;ι,ου"-η τί άλλνι τπι«:αίΓκΛ;Η• 
/λαλι^α <!ίτί:ς γΐίς ίαίξΐ^ΐν αθ τάς ]υι.ίτ7ΐ|ϊ)θΛα9Τ%Όΐ)(.ίηίξων €Ϊχί)) .νί'τΐ 
>υν δίσ•σχΐλι'ακαλου|ΐ;ι9^ΐϊΐ,κ.3/ι|^οιωτιατ5ίλο•ζ5•οϊννισΐυ•τίτκ.'τρλλα,•ζ3•λ«να§'' 
Καΰ'/ας.τΓς -παλλκς ,ό'σΰ. Λ «.ςα-πτα. «Π'α' >γ αςιτϊινρ ς ,*ί'•τί ^^υναίχ<|ς τισι 
/λίιζοις ίγ)/ινομ.ί)ΐοΐι,ς-ασ-&ις όνηρίαυΐί,'($^ω)ΐ.φέε)ξο>τί^,κ^ α'μα «τραλλο/ 
<ρυλω)ΐ /χαλΛον ίτ!;ιέουλΛ/ΌντΒ.-τίΐ)ΐ-\ρυ)ΐ αΉικνΐνίΐ*. "πύ αΰ1'ϊη^&«Γο> <ίΛ 'ρ ΛΛ) α^ϊ^ως αΟ) τί του /ΐί λλοντος ΙΚ. β)ασ•<ί λιγί-πυ. ^ Ακμ-οΐζογικ^ τι κ'σαν,ΛΤτι τ ιί'χ./χαξο)ΐ . Ραςασκ,Λ^ϊ, 
τί'ιτασ-Η •55•<ίς.α/χφο-π§οις'•ΕΓαξασχ.Λ/Μ τι -ΠΓασ-νι,ςγί τυι ς τδίλοτρϊϊΐισίοις χί«/λατζι)ν ίη^&; ΞΜ'=Γα/λ4 
νον.ςίς δονιδι^ίίΐΐϋ'κα-ττ'ςώ^νίΜνου^υίί/ον. το Η-ίνΛ'ίυς.α/Λατ^α'^^αίθ-οΐι^ν/'ΤίΡλίμρν. Κο"ν^§Ί'''^'^"^''§ 
β>αςων.δ^3κ.αςλί,γ({.)4•π•(ί^'σο.ς.οΊ^ίν,>ν^^^ (ΠταλΚί)υσ-υν4/λαχου)ΐαί«ΐίουοις οΊίίϊ,|Χίτ'«§τα^<ί^^ο« 
Χ^ ί^α§&ου,ιις•ίςο)ηΐ)Γς λοικ.ΐ(Γοαμρ)ΐίοΐς. Τα ;^•Ζ5ςο οα)τ.τα.ίχνι<Π')<.α,χ) Ιίωϊκ.α. ού-η ΐςΐΗ.«λλα.)(Λ 
τασ•κ.Λ« ΰ^ϋλονοτι. θυτ3-α/Λ(/2){β)ου'ως ο;κ.ου/;^«.•δ?ςο 7ΐιυτΒυ;^^κ.α'ί«. μ-ιίίίος,χ^ κατάί'δνίΐ ίΚ.αλβ(Τ0• 
*γί ίί^νμΛ,-ηυ όμ5ΐοκατα.ΑΫίύΙου,γόξγίο•ίΚΛλ&ι%. Α Αλιοίμ-ίταί•^Λ!τά.σ-&ζ.μ.ί'πι^)θ\<!•'ίζ.(ί^Μίο^7ίί'νι\ο 
>07Τ. Κ^ι1^χί^1'ως.^<ί^ χ.οινοιί'^ο φαΐ^οντω. γ'τρτινωνα^ί '3I^<^ο>'ω^()υ>^β^!5V(^υνα^9ν,ί)ια^μιν ί'ϋΓοΐ4))ί(Γ)(. 
Τ»!ς )^ί|«•τί:§ίας ουχ,ουοπις.τ^ς κ.α•3Λ£αΛα•ίΤοιιι ζυ-ςαγ/χατθας. £'•Βΐ/ΰ)/ν4•Π5ί<^/ίγΐΊ''ί^<" • Νί/ 

Χίηΐΰί. Α ©ουκυΔι'δοϊ• 

ρ9]^ο''η Ά βωτ^?)ίαΓΓοΙ.»τΓΐξΐο'χΜ 7ΓΐΓλογου,κ^«ν\ίτα?ις,ΤΒΐβω^^ 

σο»^ζ3ϊ:^1)ϊ,^V3^^3ι9'<>ι'ί3■ί^Μ/χ^1»ι/ΛΛ•π^))»ουχ.ί'χον'πς,ου(^ι γνν φν-ηυοντίς ^ου^χ σσ€ιξθ]/'ης , Κ5ί αιιι^«ς 
Λ/μ.ι-πυ^/βΐϊΌΐΛ'Πς Ίδ-ςος -ρ μ.ίτα.νΙτΛ'^Μ.ο ί<τίν ου'χαλί-σάς οΜΐιν<Μΐ7υ (ΓΊιλοΐίο•π,άΛ)"Λχίξως . θ"<Γ0|τ 
€ί2!Γίξιίϊ.μ.Ιτ/>ίως ξίν. Ρΐ§ιου(δοιιι.τ!ΐςΐουσ-ία,»ίτβΐξΐ•ίίιί ουώ'α • οιιώα Λ' , »ίσυ/<.μ.ι»τ^ος , Ε*-Επκ/ί><ΐτ€<Κ, 

λιτίΤογίωνανα^ΛΤονοι^να.ν,οι^'ίξω'ίρι^κ.ουνο'ίαλί'τΐ)! α&»Καί •ζ^αί'&γμ.χ 
"Πΐί^ίΎ λαγαυ ουκ ΐλαχιΤονίΤ',ίί^ατκς ί«.ΐτ«ικ.ίιΛςίς7Η-α'λλα|ϋΐνι'ο/Αοίως οαν 
^)ΐδ«ν<«.ί)(,πΐί τίς αλλνς ίλλαΰ^ος ο'ί<^Μμ^Υ'ΐΛθ-& 4Κ.•ΠΓί•όΙον-πς , τϋο^αϊ»!/ 
νοϋ'οιςο'ιί^υνατώτα.τοι,ως 6ίβ>ο"θ)ΐοΐί,οιίίχώ§ου)ΐ.»^1ρλΓ'ΐα4)(Ί)/)ΐό^ίνοΐΛϊυς 

«ς'ίξον,ως ουχΊκοΐϊινς ουοτς ι»ςα'ίΤικ.ίς,α'ΤΡΐΧ.ίοΐ.ς<;'^4•πιρ4^><'^''λοΓ(^ί μρΐ}^ 
τη' ί^ί τΊ^ τ!5•αλουω> αίθ-ι ν4εΜ/ ουχιι'Λίς-α.ΤΒ-^ο^Γτϋρ τ^' τρωικών, ουΛ"» (ρ(«>ίτζΜ 
■Β^^ο-πςον χ,οινΜ (ί^γαΐΛ^γ ν^λλας. ί^οκβ ί^4μ5' οι/Λ τοι5'>'<'/*Λ'Τ'τ<' ?υ/λτΒ•«/ 
(Γα•πωθιχί>5ά/»)α•τκ•ρ.4)ΐ•5Γ^ο Ε"λλί(>ιοςτ ΔΛ*><.αλίωνος ,κ^ -ΒΛ^υ ου <!ϊ&νοΗ 
» 4χι^κ.λ«[πς οιί)-ττι.κ.α7Η.ιόνν( Μ. άλλα ή,κ^ 'ρ τΒίλαιττ'ΐκ.ον αϋϊι^.&ς'οΐ' , αφ* ' 
4οι*η%'-τ1ιή•!5•ωνΐΊ^ίο'Λ'ΠΗ^ίΧί<θ-οϋ.Ε'λλ>ΐ)ΐος (!ϊκ^7%'ΐίουί^ωνοα3'τ Μίτίφίιω 
-Γαΐ^υΐΓςΜ)'τΓΖΰν5>^4τΐ5•α.γθ|α5μωνοιο'το.ιςιτ5•ωφ{Λ€ίαίς ιβίαλλοί^ τρλ&ις,καί' 
ίκά^Γοις μ.ί> Μί)^)ΐ ΤΗ ο]Λΐλία |χαλΛο> >(.αΛ€ΐ'θ-αιί'λλ>ΐ)ΐ(ΐε . ου /ι«3ίιτοι τρλλου γί^ 
ν^ο'νουχ'ί^ννατο Κ30 ά'-σασιν ίκιιικγα^.'ηκμ-νιξίο'ί ϋ μΛλΚη-α όν^ξος -ΐρλλώ^ 
«ΒΓίςο ν ί τι Χ5-1 "ί^ τίωϊχ ο_ V •^ομ1^ιος,ου'(^αμ5υ '^τ. ις ^υ ΐΛ-τδ-αοιηοί αγο^ασ-ί ν,ου'^' 
ίί^λοις.ν'ρίζμ.ΐτ Α χιλ?Λως ίκτνς ^ρί1ω^^(^ος,οί?πζ^>^)Vςωτοι ί'λλιο»ίς νίσαν. 
^Λ^)αο\^ζ ίίίν τοΓς ίΤ5ΚΓΐ,κε>ί α^γβοίζ,χ^ αχοαους οΜΐακαλ6ι.ου'/».»ιν ου'ίίϊ βαο 
^Λςοι;ί;β§ΜX-ί,(^ια•3ο|Λ•*(ίϊ ί'λλΐνας •πω,6ίς ίμίί ίί^οκ.6ι οΜίτι-ΒΓαλον , ϊ(ς ΐν ονο]Λα 
ονΧ-ίχ^ίβ^Όυ.οι'ιί^'^ ωςίΧ.«<ϊ-οι%λλ»ινίς κ.ατΛτϊολιΙς-ποστι άΛ)ΐίλω)ΐ ?υ>ίίσο.κ, 
Κ3/) ^υ ίχ-Εουκτις υ1?ιςον κλκβίϊΐΐς ,ουΛ'ν <^Ν:ο τ'ΙΚϊ' τΡωϊχ,ων (Λ''α<θ-4)ΐβΛ<ι Κ3ί 
αμ.ι(ί£Μΐ οίΛ)ϊίλω>αίςοΌι%^α^αΐιι,«Λ)α κ^) •πχ.υ-Πίν'τϊιΐ' Τ5α.τ^Μΐ,βαλασ■(^^Μ'(^•ι τα/ 
'ίη'θ'ωχ?ω|^^)Όΐ,?υννλδον. Μίνως η^ρ τδ-αλΑΐο'τΗ,τος ^ύγΛΚο\^Ίΰ■ι^^,)ι^υ^'ηκο^^ 
ίϋίΙνκΠ-το,Η^'ή'ς'ί^νί^^'^νίΚΪς ίαλασ-τϋς αΰ)'7ΡΛ^είιτο>ΐ!)ΐ/{>α'Τ<ιο*ί,)<30 τ^κυ/ 

κλο((^ωνιιν'<πϊΐ/ιί§^4•η,κ^οΐΜΛεΓ^ς<3]«^ωτος τ^ΐίί^ειεΓων ΐνι>ίτο,χ.<4ο'ί ^ί' 

ΛαΙσης,χ^ηοΐςΐίωττΓοιίί^ας νί7ΐ/^ον3ΐ4ΐν*^'*•'^'^*'''^?)'"'>''^ λκη-ιΧ-ονις ΈΐΚος 
κ,ΛίΗξβ ίΚ7»ς ίαλα(Γ(ττ!ς ίφοπννι'(^•ύ'ατο>'τ^•'«ίΤροίΓο^οι<;ί*Λλλο>ιΐΐϊί3ϋοα•ι'δ'. 
οΊπφί'λλ«νΐς το'πτα'λου,κεί'ΐ τΊβ/ β<ί{'^(4ων,οί'-Πΐίν τΜντϊβίρήι "δία^αίαλοίο-ιποί, 
κ^ δ'(πιΐίκ'(π;κ;&χο)),η5&<Γ'νί ί'ξ^α.νπιμΛλΑο'ί ■πί^ουοΰοδ-ςΐ* νοατίν <;νοΜ())ιλοι?, •Π τ€ιν[ΐ».δΎίν<1<''^ι• 
λονοτι,ου )^ «σανα' 

(^<^'ί'Λ ^ι!'(^ι •? λο)/•ο ν 

ο νους . οΊ μ,ί ν, ου'τ!^) . 
οϋ^χ&ον Λ τ τΐικ α'τ 
•πχ.>•ν Λ& ηοις οω^ρις 
οίχ.βι^,7? ΚλΆ μΑν, 
τά-αλλα •!Γςα)'αμΛ 
τα,μ,ίί οιυ^ΜύίΤΐίοΐι,οΐ^ 
•«^οΰτυκ. τΐ,χ!; οΊΐι^α, 
κ)|Ταλλα.χ.αια Λ. 
'ρ'ΛίΙΙ ίος Τ ςΐΐϊίΐ'^^ωΐί^ 
/ί-ίγαλΜΐ» γίνίβ9^οΐι. 
ιΐΑΛο)(Κ,ουτω.στ;|^ θ 

0>(^%ρ..η3■α*'^^ς •? 
•π•^ο ί|ξΚ|υΐίνου λόγοι; 
τ τ«< α'^ίτας τ γευ'• 
ων μ.ηα€(ΧΛλ4ν 'ρις 
οικκτοξΛς,ΪΤίλ/ 
λα(^α κατά τα «ίΆ/ 
ΛΛουβνρ-ίξΚ,ίί-Μ 0/ 
^βί^^ς τία-ίΤικ-ίοω/ 

Λ«ί^§ΛΕ'κ.>^ι^αλ' 
λκς ι'λλβ.Λς•ί"χ.•]^ 
Ί^αλλνς ί\λΛ(^οςοι 
(^υ)ια|ω'^Λίοι ίΧ.•Η-ί/ 
■!ίο|ί-πς,<«ι"ίχωξουν 
παςοΐ 'ρις οίιίιινΕΐ)/ ίτίάτρντο «ί^ος λI)^βί*ι^,^ι7ου/^ω):^Μ)'ί^ξων,ου τίν αί^υνατοτατων, κ-(ί|)'(^0Μ; 
τβ(|>ί-π§ουαΛτΐνίνίκ.α,κ9ΐτοΤ9 αα3•ίννσ•<ίτΡοφ?9.κ9ί <3ρ^ο!η3ΐ'•ο|ο)/•πς •Β3/ οις,ως Ιώΐ^οιιας ου / 

σΐ!ςι^ύ|κ.ιΐ(Γίως. θ'ι«ΐρλίί/ιψ,«να('"4.ΤΡλίρ5ς,ονάΐ3θ'τί''ω)ΐ.ΕΓασ:ς,ο\/χφυλιος.Ανΐχως<><')ΐ.ο'ιΐ)^ακ.λθΐ(Γ'οΐι, 
ιήμ.ί<Γσ•*νιοι,ο'ηί)^μ.4λΐΜΐίοϊ. Κου-ετολΓττϋγιγνομίίνοι.οΊαίΜϊοΰοι 'ρτί-αλοαον, Λ'ς μ•ί-πΛ'^οσα)ΐ τρ/ 
λιτβ^ς .υΐϊ-ίζον (ίϊ ουκ.ίτί,ίίΐία'ρ «Λ^ίϊίος . ουχνκί^α,ΕΜ)*-!) τ |υΐΛλΐη-<ι. ΚΛίτοτδίλασγικϋν .το"•π/ 
ς•ι,τΐ)>ςΐ^ιΌις ο'νομ<χ.(πν*')(?ωντο•''ΓΌ)ΐ,τ3ΐλα(Γ)/ιοιρΛνο)ΐ,€οιωτοί•ουΐΐω ίί χ-οινφ ο'νορ.ατι ιλλ»ι>ίς . τ^ 
ο>ιΙλία ]οΐΛλΛον τίονλίΛΧ-Λλβίθ-οϋ μ.αλλο>ί'λλ«νας,ουκ.Λ3π γςαφνς (^ο^«ς ά•ΕΛ'^'ί,άΛ)νκ τίς τ^αάι 
χωνιών ο',ιίλίΛξ. ΚΛατ;Γαστ)ΐίχ.)ΐιχ.»<"υ.'Πλ€ι«ς αύΙκ/ί^α.τίσηί,'^οχαΛθϊ.θ-οίί,ίλλΜνί'ί• ΡολλήΐρίρυΊί-ϊι 
^0)1 ι'-π.ού'-ι&ς ίν ί'-π^ίίί,κ^ χ,αλως γιγ^α-πίοΐι. 'ρ -ΐτολλίίι ραρ δ^χ,ει 'αΰΐτ χτο νου,κ^'! Τ "Τ^ξ^ν "Ίΐ^ιοΐίάζε». 
»ρίΙϊυ^ΐςοναΰ1τ ο/λ-ν'^ου λΐ•^'/ιθΐ;ο)ΐ,4χ&•τΐΐ)ΐοϋ«λου6θιοΐ«'ΤλοΜ)υσαφ»ί.1ήίατ5οΜ!τκ£,'ρ;^ίγ » 

ί Χ.ΐ'χ.ΛΤον,α'ν'ί'λλιοίΛς,κ^') αΧΛίους,νίνοί^τζκ» Διλ το/*•ν (5Ϊ ί'λλκνΛζ "ΠΚ.οΐΐΐτίΓαλον κ^ ^ο ι'πτν,κεί* 
»ρ 'τρλίΐ^ίον.οΜί'τιχ.βιτϊΜΠίί 'Τ$ίλλννιοβ3(4€α§ος.'ρ ιίί ι^νς,οΊ ί'λλιινίς Κ ίκ.α'Τοι,χ^ ^υ^Λ-τδ-ίΜ-πς , νιτίςογ 
Κλίΐίιν-πς ίλλκνίς• ^^ξιύ^ο\.'το^3-η^!■^\/ ίμ.'!^ξΑ^ό ι^^ο^. Μι'νως [*? ■ζιαλιΐιοτΠ-τος . ί\Λ τ^ίων σ-υγ)θ^ 
(Γίων'^βικ.νυσηΛτίίντΒίλοτίονϊΐίΓ'αχ.νναίθ-ίϊί.αφΌυ » μ-Ι^ΐύ.ί^β/ί ίιι^πηϋυΐην,μ.ί'^^ι "Πλ^ τΡω'ίΧβν . χ/ 
Λ2!Γβ'-ΐ6)νιίωϊ)5φν,μ.ίχ?ΐοα)τ.τινΐς (ίϊ ουκ. οντ^δίν,ό^'Λ^ίπ 'τ^>φΕ"ν<ι•τι" Γ^ «ί νυ )ΐ ί λλας ,-σςω-τκ)! λίγουσ-ί 
ο-υγη/ροΓίν. Ε'λλίί'ίακν.ςί'ίλαίηρ.ς.τζξό'ηςοντ^,κα.ξΐΜ \Η.ιιλ&ηρ^ δαλΛο-σα. Τωνιΐί^&ιτω)! ίγίνίΤΒ. 
ί)Τ5•α^ίυ<7ϊο> ίλλκ'νων, £ χχ.β-'ϊαΐϊ-κσο.ς.τριικπις χ.ατ«./λ<ί^ος,ου•55•<Μΐ'τ«ίί 9ί^5>^'• Το,τιλίίετςιχίν-λνιεΓίχ.ρν, 

♦ρσυτϋ/Λα, ΣϊΤΓΡΑΦΗΓ Α. « 

'»ρ(τΰίΤΜΐΙοί,"γο^ν 'γ>ιι;λΜη'<ίζΜΤίΧο<ι ί^,γνίί^Ι^Λ Μάλλον ιίί/Μ α)^•τζ.ί^ μΐί ^ς^οΐ^^ν,ηίτ^Βιαις ς:ί, 
ύ^ η^οσ-οίΌ%{ηνΜ-η<Μ τ λΗ^Λ'&ΐ)) ίΊε&γ& ν^ν• Οι τι ό» τ[) ""εί^β^ή). ντΰθίξαν τ/Ί γί ς λιγίτοί « •κ•»:(πί. 
^Μ,-^^ο^ς αΜ/τΐ(5^ια:Γολ»!ν τ*ς ίαλα'σ-σΐς. Η"§τδ•α.ζον.ΐλ«•τΛ/οΐ'.Λ35τι του αςϋταζβΐ)!. Κοί» «ρ/ τι^βί^-οΐί «ρί 
^1Ό1;.ίο1;χυ(^ί(^ι1ς «^ γν 'ΤΗ^&'ΐον ττυ ^((ιονου. ουκ. ίχοντις ώμ αι^υ'νκ)! . «'-Λΐ'ν ουκ. ά)ΐχ§ο'υ ϊΟ/ίζο/ 
^ί>ου τιιυ λνιεΓΑ'&ν'. Ο. ς »«(σ-μ9ς κ.αλ(»ς τουτϊ'ο^ξΛί . καλίς , ςΜ)7ΐ τιΰ Ανί|2>ώς κ^ί α1λ^Μ^δ§ω/ 
τϊως . ου-ΠΓοϊρ ^οΰν αςοτϊξα ιΜκλατιυί , ιί "κλί-όΙοΐί , ου-π ιιυκίίος , οΰ'τΐ ^]^ φόνων ί'ΐρίουν -ην Λη- 

ς-€ίςΜΐ. ουκ. ο'ν&ίίΐ'/ 
ΛΚην α'τβχινοις,κ^ κ.α.τκ.κ.ω|Λ.ο[£οιΚ5υ|υ5ί»υς ,ι<'§•5Γαζον,Κί^ 'ρ -Λ^^-ον •? 
§ίου<ίγΤ(ίΰίί)ΐ{ν'<'υντο,ουκ.ίχον7ϊ)'ςΏωΛΐ5(υ)ΐΐ(ντουτουτί§•^υφ<}|ιοντος 
ί^ί'τι ιήΛ'^κς /χΛλλοι/,Λλοΰώ (ίϊ •7%' -πΐ»νΘξωττΐνίςί''η κ^ον^ν ,ο'ς Ηριτμίς 
καλώς τΐ)ί7Β(^§αι;,κ3'1''''''''"•^*'*'^'1ΐΡ''''^''*^'^'^ν&5 τκατΛτϋ^^οντ -ζε-ιΜ 
•7*^(0 ΰα'μίίως ίςωτ*^/-πςς|λνιεΓουβ(δν.ως ουτιώνδτυιιίαΜίοΐί-ΐϊΜ ανα^ιουντ-^ 
^ξ^ν,οΓςτ'4^5^ί^^•ίλι(;61Vι είί'ίνικ,ουκ. ον&(Π{ο>τ'•4λΗίξοντΐ! ιΐΐ}^ κ.ατνκ&ςον 
«Λ^Ηλοις.χΙ) ι^ίΐ)^! τιυΛ τιολλαν^ ς 4λλα.Λ ς τί τ5•αλ3υφτ^οτ5^ νί'/χιΤ^.τδίξί τί 
Λοκ/(>οι;ς -ρΐί ο ξολίλς^χ)) οΐΐτωλούς ,χ_} ακα^ϊόίνβίβ,Χί) τίιν τ<^ΤΗ ίυ^ςον.ΤΒ,-π στ/ 
<Προ<Γοςε»Λ^ο" -ρυτοιςίΒΐς «ιτΊςωτα^ς , ίζατ τ^ τταλοϋΐς λιΐ£Γ&!οΐς ίΐ^μ^ί^νκι. 
•σΑ ΙΟ. ν? Μ ίΛλας ΐίπΛξοφο^^, ό^' τ»; αφ§ακ$Ιοις -π οίο'(Γθς , ιή ουκ αοφαλθϊς 
■3ϊ«Λ α'λλΜΛοΐζ ί φοΛ ις.χ)| ^υνκΒΗ τ (^ίουταν μ.ιδ'ο'Ίΐ^ω)» ιτρίΗσΐΐηι,ίός ϊ5!ζί οΊ ϋ<χς/ 
βιαςοί.τΉ/ί.έϊονιί^δ^τε^'πιτκς ίλλα'Λςί'^1ου^^νίμ5^^^α,τ^Ρ'ηx5ίς ■πταιν/ 
•πςο'μδίωνιΑ'ΛίτΗρΛτ.ίνττΓς,^ωΐΐκίΙ αίίΐνΰΜοίΤίνπσίί^χξονκα-τιδίνττ,κ^ 
«({μ^/λ τι Λου'τΗ 19 το τΡυφίί^ω'Πξον ρ.ΐ'πτιιστίν• Κί οί η^ψίΰ'^ν'ηξοι οω'τοΓς τ 
Λνίή,]ί9νων,δ^'ράί^§ο3\'{«ττ))ΐ,ουτρλυς ^(ίο\οςι^ϊ<1(^νι'χι^^ας•πΛι^'οΰς^^^ 

φαλίτίΊχων•αφ'ου'^'<ί;Ίωνω)ΐ'2οΐς χριβ-|ϊιυτ<ί^Όι<; κατά ίρ ^υγηνις αΰϊιιρλυ^ 
ουΤ-ρι ιΓίΓκΛ;-!! κα.•π;χί.ί«.ί'τΡιοι ιΓΌώία3•Η-π κ^ ίς γν νυν τίότρ)ΐ ηι^ατνί λαΚί 
Λαα/νιοΐί'χίΐισαντο.χΐις τααλλατΓβίς-ίί'ΐρλλους οίτπ.μ.&'ζωκ.ίκτκ/κ^ί'οι,ιικ) 
^ίουτιιι ^Μ^α ΚΛ-π=Γΐΐίπιν.ίνυμ.ιωίνισ•Λ*'π<}ΐ>ρίιΤΓΐ.»^ίς '}ο φΛΐίςοιι («το/ 
ί^«ν'Τίς,λί•3Γαί^7ΐ)ίγυί*.ναξίΛ9•ί*ιιίλ&4'ίΜΐτΐ) .ΊβΛτΓΛΛοΐι κ^ ον τ^ ολυ/Λ./ 
•ζ3ΐακφ αγω>ι (ίΊαζω|*α'ταί"ρ^ν'πς τπί^ ται^ΛΓαοΊαίλνιτχίν'νωνίζοντιι. κ^Ί 
βυιρλλα. ι'τκΐΈβίΓ'») τί:{•!2•ουυ•ΐ5υ.4''πΛ'κ^ οντϊΓς ία{;|?!α§οΐςινιΐ',οι'5 νυν,Κ^ 
μάλιιτα ττΓςώΛΐοΓς,ττυγ/χ'ς κ^ ττοΑνς α.βλατιδίτΐϋ. κ3^ Λ'ίξωσ-μίίοηίΰτΐ) 
^^ωί- τρλλάίΤ'Όκί' κ3ί ο^λλάτιςΛζΐϊίΓβ^βί '^ρ -π-αλβυον ιλλνινικον ο'μριοτροττα 
τ^ϊϊΐιβιΐ/ρ^ήικ^ (ί1^οΜτ«μί^ον.^^^ «ίϊτΡλίων,ό'σΐΜ μ^ν η<ύΐα.τα (^κΙ^<γμ), 

Τ^ϊους , κ?1 ΤΕτίι/ας 5^υίπυς '(^αςτ^'-πς ηζ τΡίχώ ττ^ίγματι. Εν 1§σ•& κ/Ι^ωί^ιίλον . έν ί"§ο"εί , 

^ν-ί'καλεί'τιιίϊτμένΛίί'ς^,κ/ίιωέυλος τ(ίίν''>Ί*'><^,Κίςυ^μίίος.τ(ίΐ750^(^ων,ίΓΚίς■^>ϊος- Ενίξίτθ μιοΜΛ 
^ιΐΓθι. τοΏ^,α'ρ^ς&ν-^κλλίΐ^ι-πιν τίώ))ΐ,Λίτίτ5^υπυ5 τ^'Ηιχας.ί'φοξουνίίϊ'Τί 

ιΓ(Αα'ραΐ;νι;'ρ{ονίς.].•κ31Γ«ί'3οξωονγ«νίνίς• ΜίτΡιν<ί^'<*ό^ΐ'^ί''0•λ€ί'δ5θ"νίν>''''νί'^''?^"?Τ5'''"^ '^^'^ 
ηρν <;ι^<ύΤΐ)ΐλ«ΚίΛίχμ5νιοι,οι'τι ί^ι&ξωΚίΚΐιι^ιΕίοΐ,ιχίτίΊ'αίίθ-ιίτιι'^^ν'σαντϊ,κ^ις τά άλλα τιΓς τρλλοΓς 

ομδΰΊΌυτοικα-πεΓκσαν. Ρ5ος'ριςτρΛλους.τρλλοΰς,7Βυς•!!Τ4>ιΐ''«ί• Εγυιχνω'ίκσ-αί'π <^ωττι.ον•7Τ)Γς 
άγωο) (^Ηλοϊοιΐ•κ^. ρΐ^ τϋί^ί τά ά;|^^οΓα (ξωννυντο.ο"ίΑ''§ος,ζ6;ο« ν"», ' ι α ταχτα . ι'ν •ηπ^ικ βιασθί ^ι'^κτικ» 
λΙιζΛ.ηρ Λιτυαο/Α.ιίξος,αίϊΐδί'πκ^ς λή^θι 'ρίλουον•ου ΤΕς (Ιϊ,οΰτοω-^ο ονορ.αξ€ι . Λ2Π ο§β•5ΐυου ^Ι^ΌΙ/ 
ςι ως ιγυανωδνισΒ.ν ι'ν "π" ς άν^ώών,ως (^^ιλοΓ κ^ο ηο θς αοίρν ι•δ5ί^α/<.μ.α . 

" Οξ&•ΰ!!ύ^ μ-ίγα.ξ& μ.ίγΛλοφξονιτΉ ί^'αςΙί'νιΑο\ι , 

»» μνίμ.α βί'σαν,φα^χα Λλφι'ιΛ'τϊΓεΙίομίΐΐΌΐ. 

»' Ρξωτις δίλλκνωιιιν ολυμ.-δπαίνίφ<«ΐω'ίΗ 

» » >'"Ρ°?>ζ»''5'"ννθί τ^• ΤΡ'" "^ ταίΓι'ή). 

ΙΤίον 011, τι^ -7%" λακίΛϋμδνίων , ουκ. α.α5-<ϊνβιΜ ι^ΰΕρχουων τ3«^αίΓίΛθ5ν• αιΠαφοςον γο^ '}ο γν/ 

|«.νους ,Μ ι(ωσ•μ£4Όΐς αγωνί^ίβ9•οϋ ΤΓβ3ς ί^ή'αμίν,άΛ)» μίνον οτι ομδίως (Λ'κτ^ντο τκΓς Ρ)(£{:β)4οις ,κ^ί 

ί^ίίς . ί-π (5ϊ κ^ι όν ττΓς β3οΕ{|1αςοΐ5 ^'η-'ν οι'ς νΰν,κα/) μ-αλις-α τΐΓς ά(ποΜΐοΓς,•ΐϋυγμ.ίι, κ^ Τί^άλνς 

' αβλα -ηίίτίΜ . Αίλος , ο άγαν αίζήηκ^ζ . αίλον Λ" /ρ "τιαδΛοϊ ουίΤΊτίξως. Ι; τι ίί κ^ μ ΤίΓς έαξ^α'/ 

ΤΗαοί. Α ϋ ^ο)ΐ•ιΐι))ΐ.ουκ ο'νεκΑ'^ί-νΛ 
τϋν τ^' ιςωτζϋ/κίίίων, 
« τ^' ΐξωτωντΐί)»• ί^ι'/ 
χαπ^ο)ΐοΰ?• Εώ' 
(Γνιςοφοξει . όβίν τΒ^ 
μ.α.χύΙξΛς ρ-οωλίαΐ^ 
ικαλουιι,ίίϊα 'ρ ο/λου 
οι«'λίξίίθ"οϋ . οίον, ο 
μοαιΤαοτ. ΕντυΓς. 
ον τίυτχις τρίΜτκίς* 

(ρυλά.,)ίμ^' «ξια■Κ^3αοϊ 
'^Τρίιτβιυ'ΐτξοι οα'τΒΓς 

■οίωώςίν'ν• ο'' Λ'^ΌυΆ 

τι'ξωιι.υϊΐ^ * <Π'α 3! 
α'βξοί^ι'ιχηι*. Ες -ρ 
τίυφίςο'νττξον μ-ΐ-π'/ 
€ΓΗσαν.οΐΛ•η ί μ-ίτιν» 
σαν &5 'τί'υφωτα^(^ί(ϊ^ 
•ταν,τοϊσίιΓκ^ον κατά 
ίϊ'/ΐ45ί^ο'• χιτ^Ιοί τί 
λΐ)ΐους . ου τρλυ ς 5(?οΑ 
)ΐος ,άφ'οϋ ί -Βαί'σαντο Κ*ί 5^'ί^ωίμω-^^$ων>α(^€1Όι4 τυ^ΰσπι τ ΐίφ^ι.ίΛίίίτυγ κίρκος Ίτ^^ς ηοκ αςχουΌις• Πίςιουοβοίς μαλ^ 
Λονι;^υοπΜ.τϊ(Μ)'τΛ_;^υ'75•Λ'3Μ^αίαλατΤΛΐίΜ8ξωΤΡΐ<,Λνςω-π^οχλ%ν^ Ρρο?'}οΐί<Μ!οσΓΊ')(.οις.? 

«3Ι^3πΐικ5? αϋίτρλίως,οιχ.ειο'τιςονμόίλλονττΰομοξοί .'αδπΐρ ό'§ων7Εΰτΐ!λα/<.βιΜΐ•ιΐΜ. Διατΐιΐίλιι' 
^βί'βΜ|.<Αα'3ολνιεΓΛι<θ•(ΐι. ΕτΒίΤΡλυοι+τι^^ούοτιι. ^^μαχ«ς ύΐΛίτιωβ&.σαι . Ε(Ρ<ί|)^ον^οΜθ«λοις•π, 
ϊ''(ΐ;^^ο)ΐ,ί'ίί>λατ3|ονΛ'λΜνΑο)ΐ,ωςι^*''§οοί>7ϋς. Κα•πϋ4Ή5υν5ΐί''""4νν"5'''ίςίαλα(ΓίΠ!ς•'^4(ν•ς,κίΐ 
τ^;«Λλω>,οστ)ΐχατϊ!^'κίΐ'νίθΐ/τΐ5ουίαλανώοι^4(};<ί^ον4*)8Λοκ;. ΚαιουχΜίτσοι αίτιτιυ λι'οιν. Κόί/ 

|ίΐκ.ίς•3ΐκ.α5ίς -^Ι^ω/ 

711 ^ςον 'ρκ; ο'/χφ*-" Κο" ^ίί^* -«^ω• /"■"'Τί'ξ'^ν οντ&ν,•»π<ι ουΛοί^ μάλλον ^'ρ^ϋσηι ^^Μμα^' ,ίτα*ωίτι7ς 

Λοΰς τ&» αοΐΓί(Γ"ων τοΓς ά|)/ιαλοΓςτειχΐ(ή»{κ5Τί(οντ7ΐ,>9']ο«; ΐ£θμ5υ<;ατ3ίλαμ^Λΐον,ίμτ{Γξι'ιί/•π 

Κ90 7ΐ)νς λοφυς.τπΓς ί νικ,α,χ^ "ί* ■'^ζ τ^^ϊ τΓΡ5ΐ^''χ-<Ίζί'κ.αςοΐι%υο?•ο"Λ'Ζδ•αλ*ίοα,(11ί£χ! Τλνιΐΐ-θίοιναΰΙ 

Τί.'λΟΛο'τι^ζ'Ό^ο.ν,λδΓΟ δαλαοΓοιις μάλλον ήϊκ.ίο5ϋσθ-ν,ο"''Π όν ταΐς νΗστις,χΙίό» τ* 
ιίτ3•β'ςο(ς..''φ(ς) -^ ΟΛ^Βλοις τϊ χ^ταλλωνόίπι 'νπς ου βαλα'(Γώοι,κα.'τζ./ίΛ)(.οΐ•ν• 
)(5ιμί^^ιτΛ{τΐ(Μ'ή)ΐα(Γ|:Α5νοΐθσ)•>9 ου'χιίσ-οτνλΜίΓΛίιισαίΐοΊ ΐίχιηίΰτξ, κα^ίς-π 
οντις,)^ φοί>ιχ.ίς ουττίροϊρ (^ιίταςτη^βίεταί τ νΗΌιι>£Λ'χ.νισΰ•ν•μίΐ9τ«ζΐο> (ίί ,(^Η/ 
λου ΓΟ^' καδουςο ί;8ί-ι»ς υτί (χίι•ν*ων ον τ^οΊ τί τί^λίμή: , Κ3^Ι 'τ'^' ίνκ^ν<ΜΜςί/ 
ί&ο-ίΤϊ , δ'στυ νΤσην *.^• τίκωτ^ν ίν ΤΜ ν'ίΤήι,νικζ} «"^ώσυ Κ-ίςις ί φοΜίνσην , 
γνοΐ'β-ί'ί'ηζ ΤΜ •η (ΓκΑί),τ%'ότΜ,ων,|ΐ'ν'πίαμΜ£ίοι ^0-5 τί τΡονήί,^νϊνί'τι 
ία^οι/ίδ • κ.οιτΛ=ϊ"*«''π)ς Λ τιυ Μιι/ωϊοα>'τικοι7,'Μωίμω'π§οΐί^ιν4'πΐτ!!Εΐί'αλ/ 
λ» λοις.ο ι >γ ίκ τ νκοιιι/ κ ακρυ^^ΐΛίί τκιπν.ν υ ΐτ εωτ,ο-π ώΟκ χ;) -«ί Ίΐρλλα ς οουτ 
κατή^'κ^ζί-ΧΛοί τ3α^αίαλαΐτοτινου?'ίξ«τρι,μ£λλ^ν;'(Γ«τκ5ΐΓώντ5^ν!ματ 
ΐυι9ί»οι,δί^ίΐιο•πξ3ί:^Κ5υν. κβϋτινις χ^ τΡίχ» τπίί^ι&ιχλλοϊ'Π) «ς τι^ουσιω-η^οι 
Ιοαιτ γιγνο ,α)ί»οι.ΐ(ριιμι5νοι ι^ τ χ.<3^(^ων,οί τίίι'σσίΐς υ-Βΐ|υι3ίΌν τ τ κ/!^€ιβ"στ'νωι^ 
ί^ουλ€ΐ3Μΐ,ο'"τι (^ι'^ατω'πςοηII^ιου(ηο^ςιχο>'πς,'^^οτ6'ΤΡιουν■Π) υ-ανικΰοις ιαι; 
ΐΛΛΕτσοις τιρλβς• χ!ι μ; τβ^τζ») τι τρο-σήΐ μίλλ) «"(Γκ ο'νπς,ίνίίΐι ον χ^ο'νή) αϋ) τροί 
οΜί ιεΓΡατΛ/σπ-ν• Λγαμιμνων τΐ μο' "ί^οκβϊ τ το -π (Γυνα'μΊ τρροιίχων.χ!; ου ττοί 5 
•ην τοκ Τυκ^αςίωόξκρις κ.ατε<λ«μ^ί9^οις /^οίς Ελίϊκς μ)ΐ«€5-ίξ&ις ά^^ων, 
'ρν το'λον α'νεί^α" • λί'γουσι Λ Κ£Μ ο ' τά οτιφις-ατα τκλιτρνίΉίήων μννίμπ ιιτα 
§α Τίν '^^ο'ττξον Λ()^ίνΜίί'" > Ρίλοτιτα ττ -^ρ^ωτιν "ΤΛΐίίε) χίνματί'ν . ά ίλίιν 
ΐκ. τ?ς αώ'ϋΐί "χων,θίς οι^'3§ω^ριίαV§(>«;(^ι^ν«μίν■1Π^'II^ι>IίΓα;υι5ί^ον,-^>ινίVο 
νυμι'οοντίς χωξοίί ί-Βνλυτιιν ο;(τΐϊ,ο"μ«5 5(^ν• Κ£Ρ! ι5ν<4ον "ί^ΐ^ί ίΚ^ίνοις. 
Ι'τι μ&'ξω ^υνίϊί^^ηοϋ. Ευςυ<θ•ί,'ως μέ» ίν τϊ α'Ήικ.Μ "τρ ^'§α>(.λ^1ί^ωV(^2^ία/ 
νο'ντϊα , Αισίως ίί μκτίος α'ίΤίλφοϋ οντΐς οΛτα , κ§λ αίητί>44«Μ.'Τΐι<; Ευξϋ/ 
β9-ι'ως ό'τνετςαΐτίΐί ,μυκΛοαττ,κ^^ ιΐ'ν αςχκϊ κατ« -^ οΐχβον Α'τ^θΓ, 
τυνΧοΐί&ν(ίϊ οαί''ρν φΛ^ντκ.'^)! -Ετα-πςα (Πα το> Χςυσ)"τ!σοΐ'βα«α•πιν,κ,(ίΐ 
ώ ονκί-ν Λ^\γ^(ύξΜ<ην Βνξυύ!} ί^ς ^^ονλομ>ΐΔ\αψ-' "7%'μυκνινοί'ων,(ΐοΆ<!.τ^^ 
«ξαχ,λ&ί^ίο» , Κ9ί α μα ^^α το (Γυ^Λ'^ί > (^οκί ύντχ ί| νου , κ^Λ το "«^ιϊί "ί -τι ί<ί^α/ 
•Β-Λ/Κίτα τμυκ.«νοϋω)ΐ•τί,Κ5ί όοΐ)νευςυΛ?-Λςιιςχί,τ^α(πλ6>Όι* Ατί>/ατ5αςβ 
λα^",>ή ΤΒ^σίί^ωντοΐςτδίλοτΒΤί^αί μβ^οιςκατΒ^κνοϋ.άρριΛχ,^Αγαμιν 
μνων'ΘΛίαλαίϊ'ωϊ}»^ νοωτικ^-παμα αϊϊίτιι^ίον τ άλλων Ι^^υττις -ριν τςατια» ΓΟ^! €(2!5ΐ5νΚ>"Κ9υσΐ, 

(Γΐοον /Λχ/^ιον,)^ λο'/ 
<ρον,(Γνιμ9Ϊοντ*'ς^'' 

ίΎνίι'ξ'ίονπ) 0] ΚΛ^ 
ξίζ οΐΛφοι'νιχ,ίς,ίΚ. 

ίίΰ τ^ο'-ηον τίί τα/ 
φνΓς•ι%' άλλων Γβϊρ 
ί-πτ'αϊατΓλοιί τριουν 
•τ&)νο'^3ΐί?Ίςνιιο|;ο')ς 
οΊ φο'νιχίς ύξί-πτ-ηι 
ίΤ'ί; αΰΙ ίΊισιν. Γ'ν* 
μι> ίΠΛ^αλΗ ηο ιλλ»/ 
»ικ.ίν53τ!5ϊκ.=ις3ΐ£,χ^ 
<ροι'νικ.οΐΐ• Υτ3ΐ5> "νί' 
«ηι • ου •7%' ιλλννων 
Ί;•Β•ίς«μί<τυ,αλλοι τ 
α;οι»'>ιων•οΙ ν>ί'λλ» 
5Ίςικ.*Όν τ» 0111 α.α/ 
•η, ΚατιΐίΓ**ΐ'Π''ί 
ι){τμινή>• ^ο^^ίίμα 
«■ΡΑίιαλιιφα . ^ο ίί 
μίνω,ατΊκρϊ• Ανί 
ς"ΐΐ(Κί.ν»'π•«^τ.οιΚ* 

Κοϋτείχοτκ^ν 

β)!χλλον•π)• ω; τη^οϋ/ 
<βωτί?οι ίοωτ%" χι/ 

γνο'μ^ΐ"" • Κ,$ί ■"•"' 
•η ιτ!Γαναλν'4ί«ς • 

ΤΓξοεϊτϊΐ πφ τ&ίχίΛν ίΚτίζο>7ΐ). Αναμ%'μ''"»'^ίΐ5' <^'"<■& • Τ ^Τί » «'ν^Μ-^ννω» -π μ5ΐ Λ/ 
Κθ τον το'λον «ν&ςου . Κοκ οΊ τα σαφ%<ϊ•ατΒ . ονοίς τιυυττις • ,λί -^ι/σι Λ" κ^ί οΊ τα -^λοιρν/ 
»»3ίων μν'μπ ση.φίΐη-Λ'πί , ι'νΜ ι'-δτίρριιμα τρ σαφιιτατα • Ριλοτ^ος-Π τ^^ωττν . -ρ ^ϊ^ζ > ττίλο/ 
•βα Τϊ -σςωτην ίττΗλυ-πιν "ντα , όμως ^^βν • το <^^ωττ)ν , τηΡ55 Τ° '*1'''^ χί«μα•ι&)ΐ • Τνν ί'-Εω/ 
>υμία« . ατϋ/α ρίρ το ψρατίίν ικοιλεΐτΐ) • όμνοος • τνιλοί^ν '^ οί-υίνις γιΑίος • τκιλοτρννίισϊβ 
Γβ^ νυν καλΒ-ηυ - γ'τρ ιίξακλε1ί^ων , ου'χ οτπ υ-σοίΛ-τ^ μρνον ί'φονΛιί» , ομο'Ο'-τι (Π'ΛΑ'ττυ'ς . 

ΑτίΊως (ίϊ μιιΉ>ο'ς . ας-υι^αμβα μκτΗξ Λΐςυβδ-ιως , α(^ίλφ)) οίτΓςίως • Τον τϊατίί^α. • Τ^" 
ΌΪλοτίίΛ . Ό ίίρ -σίίλοφ , το» χ?ιίίπτ3ϊ7ον τον γν Λο'έλ^ν . ό <ίϊ ατΡ^ς φοΙ^ου/ιθ/ιος μιί το ουο'ρ χτα/ 
ίπ , ί'φυ)/ιν • Αΐ'ίχω'ςκσΐν • αΟτ! τυυ ινοκικλίιν• ΕυςυοδΆς • ο!3•ίνί'λοιο τταΐς 73'5^στ,ϊ^αο . ο 
Λ ατρΛς , •Βΐλο•Β•|(Γ>ις , ϋβ4*^^^«)•πι^ ♦ 5φ»ι'μ*(Π (ί^Κλονοτΐ . Αμοι^^οκεϊ • τά Ηο ο-Μ^ 

θ"χ°'•§''"• ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 9 

ΟΙ) χα'ξπι . ομνξας , χαςίν α.τ^^ί'ι^σ) φ<ί^ον'ης . Καΐ αςκαω . ^ρ ζ^ΐίς ,τβίί Λ Ηψ, 33ρΚαΛ "^γι»/ 
κτα^Λ^οΐν • ε'ι-πι) ίκ,οΜίοι; . <(ΪΛ 'ρ ΐκεΜίος , 'ρ αίξίοτατιν "ην ιριιιττιυ τϋΟ^ινίΛ» . ΡοΜίτί ανασ• / 
β•&ν • (ΓυλΛογΐ(Γμ5? 'ρ ^(«1"^ • 0">^ ** ^""^ νκσΐι» . α/α/Λΐ/χνωρ «ςχί μέν ττΰ α!ςγ\χ; , κ^ -Λν 
Ίκί^) Λ^'το νΗσον . ί'τϊΐκ.&νιχ (!ϊ ■^^^ όι τΜ^κί^οχΗ πΰ α'ς^ις νπσαν , ίξχί Κτ^ί ιτΐ^ων ν^β^ν ΤΡλλών, 
οΙ) ονκ. (ΜΗσαν τρλλΑΐ' , θι' μιί νουυτκ,ον ςίχίν ο αναί*•*]^)"")• , ίΠ'ου τοίταν χ^^Λτείν «ί^ιίατυ • Ε;*• 
ΧΑ^βϊ ί(ϊ χ?ιι' . 6» Γ^ τά οιίττς υρου'ιΐΛ^ίία. ^-ηλθϊ ίν . τργ^ /ΛΛλλον τα τΐ]ρ9 οω•7%' ; Ουκοόι^^ι^εί. 

ου (ϊΙ^ ακ/|ϋβ>ίς 3ΐι/ 
ου χαςί'ΐΐ'ρ ιι^&ον « φοβ)ψ ^υναγ^ν^ν, τρίΗση^θ-ου . φουνίται ρϊ^ νοωσιτι 

» Λί^ϋ'λωχ,ίν , &π^ '(κ.α|ίο'ς 'ΠΧ.ί«.»ΐξ(ωσβ4 , κ^ ^ "πιΰ ο•χ.Η•πΙςου ά|χα τΗ -σα 

» 5αί^οσ■<^,β"§)(κ.ιι' οω'ρν ΡολλΗώ νήσΐΐΛ Κ£Μ οςΓζϊ •σοΜπι α*αο5•^> . ου χ,άν 

» όϊί) νιίσϊΐν ϊ|ω τ^' τΐϊΟίΟίχ.ίΛίν , ουοτΛΐ (ίϊ ου' χ,άν τρλλοΐΐ ^νίΛ» ,κ'τΓειςωτης 
«V 4'κ/;5<ιτβ,6? ί^ίΐ'τι κά) νοωτκο'ν 6ιχίν • βκάξ&ν (ίϊ χ?« κΒί^τα^'τΜ τμ ΤξΛ 
•πα. , οΓα κ'ν τα τι^ οωτίς • Κ^ί ό'τι μ-ιν /λ-υχ-κνιΑ• μ-ΐκ^ΐ^ο)! νν,ν&ν %ν "πί-π 
«1Ρλ<ίΓ/*•α,νΰι/ ρ.!» α^ίοχίίων (5^οκθ &ϊνου , ουκ ακ/}ιΐβ)θ ακ τις σομ-θίήΐ χ?ω|Λί 
»ος 5 ατδίετοί» /ϊιλι" ρΐν^'^'*• Τ^ν τολον ττιπυττί',Όσιιν τι οίτηρικτα» €<ξ)ΐκ.α 
01 ,κ^ ο' λο'-^ς κα-τϊχ& • λακίίΛίιμρν'ωνπίί» & ν τρλις ΐςϊΐ)Λω66!)ΐ λ<)φί6ιΐι 
<5Ϊ τΛΉ Ίι^Λ 5Κ9/Ι τϊς κ.αταίτκΛ'ίί'ς τκ. ίί^οίφκ,τρλλιιν οκί οΓμου α,-πι^Ίω! 
τίς (Ι^υνάί^^ίως , -τι^οιλδοϊτυς ΐΡΑλού χρόνου . τιΓς ί'τΓεηα ΤΓρ;ς 'ρ κλιος 
οιυτΊί'; 6ιϊου . κ,ε" ^ο' τδίΛοτρ^χ'συυ 7%^ τδί')ΐ•η τάξ ιΓκο μίί^οίς ϊΐμδϊτζκ, 
τϊϊς 15 ί"(^^■ε!■ά^π4? νί^ίντηι,ι^ τ^' ΐ'^ω ?"^Μ•^αχων τρλλων • όμως ((ϊ,ου'τΐ 
|υνοΐΐΜ<θ-6ίτ«ς τιρλίως,ου-η κί^οΓς >^ κατασ-κΛοας τρλυ-πλίσ) νρκσα/λΐ'/ 
>νς , κατά χ.ω'/χας (ίϊ τί •Β"αΑουήί τίς ίλλα(^ος τίο-ετή) οΗκ^θ-ί-στίς . (ρ«ί 
ϊοιτ'λ» υΐρΛί^4)'Λ•α8ι»νο"'ων <β ηο «^'^ο τ^υττ ΤΒ-αδονταν (^ι•1^^ασ)^ιυυ ομΪ-πι)) 
ί^πα/Λν θι')<.άζί<θ•(*ι Λ25Τ) τίς (ροΜ(4<Μ ο-Ιίοας τ«ς ιρλίως , « ίςτ; . ουχ.»^ 
ατΕίετβν εϊκοζ ,ου'ίίϊ τ»; ο'4.<ίς τ¥ο τρΛίων μάλλον ιτκοτί&ν ,» τλ^ (^υ)ΐίί/ 
}κ&ς ,νομ,Ιί,^ν Λ" -Ρΐ» Τςα•τι*) ?'κ.βι')ΐ«)ΐ , μ.ιγίίΓΧίίμίί' νίνΐο9•βΐι Τ?)ΐ ΤΓβ5 οα>/ 
τίί^ί,λβιτρμιίίκν <ί£ ^ν νΰν ,τ^Ομ«ξου ομ ιρικσ"^ &τι ρ^νί κ.«» ταινία -αΐ- 
ς•Λ€ιν , «ν &'κ.ος αΰ) 'ρ μείζον μέκ τρίίπίιν οϊΤΛ Κδίτμίισβ) , ο μ-ως ίΐ φου'ΐίΐ/ 
Τ» κ^ ού'τως ό»ΛΐϊΓ<ίί>* • τϊΐΙΡι'κΧ-ί πΐί χιλίων κ^/) <(ϊ<χκ5σ)ων ηάν , τ«4 
μέν βχωΐϊν , €ιΚ6ίπ κ^ ίκαγν αίί^ςω)ΐ , τ*; Λ Φΐλοκ51«7Γυ , τϊΐντκκρν/ 
τα , Λλων ως ίμδί ίΌκ& , τ«< μιγινίΐζ , κ^^ %λαχίιτ<*5 • αλλων^ ^ΰ)ΐ μ.^/ 
^ι'βοα; τίτίρι ον ϊΐων καταλο^ήϊ ου'κ %'μν«ο5ιι . οιοχίί^ι'ίΐΕΗ <!ϊ ο-π νίστίν κ^μα 
χίμρι "ΖΓΓΜΓπς όν ταίς φιλοιϋΐΗ7ΐ)υ,νοωσ•ί,Λί^νιλωκ.ί .7Τ^οτ«< π2ρ τεοΑτο-ς-τα 
•ΐρίιικ.1 ττυς «^οσ-κ.ω'τιΡ"; • ΐϊΐςίνίως ιΐϊ ουχ θ/κος τί>λλους (υμ,ιρί^βϊ , ?|ω 
\Κν ^Λώλίων , Κ^ Τίίϊ μαλίίτα μ» 'Πλε• . άλλως -π κ^ί μ-ί'λλοντας τϋί'λα/ 
Λρς Ώί;~οϋω(Τΐ<>9-ου{]^σ•κ.Α«ν τρλι/ϋκ^ϊ'ουί^ οω' τάτη^οΓακατάφ^ακΙΤαζίρ^ν 
νοί^^Λ^ΰί 1^ Έαλουήΐ τρο'τϊζϊ λ^τικω'ΠξοντΒα^ίΐΓΚΛαίΓΐι^α.'τηρρς 7«ί μί^ί/ 
'ς-Οί ^ΰ>3^ ίλαχίί5-αςν<*«ς'ρμ4<πνί•Κ5ΤΡυ>τ>ου'ΐρλλοι'φ[ίάνον7ί^υ)ΐίλβο'ν/ Ώκν ιλ; (Γ'υναμ.&ς 
τ%' οΐιίίρωΒκ> ςοχα# 
ςί39•οϋ. Μΐί ηνί'/ 
λ9-(1ι ί^ον ς-ολοϊ.ατ/ 
"πκ^ί 'Ρ μί", ίΐτ 
τα^ία ΤΒΟρι'λκίΤί. 
Λακ.ί(Λϊχμ9>ι'ω3» 
Πί^. 'Ρ3ζί"μακατΛ 
υ'τρίκίΐ'• κατάς*/ 
Ίΐα (51 τίΓς λαχ,ί/ 
Λχίμ5>ίοις λίλκβο'/ 
τας • ΤοίΤί '<4§οί. 
Λ'ίτιβως λι'γ^τά ιί/ 
ξΛ . Ρίλο<τρνν«/ 
(κιυ» Τ3ΐλο'7ρννΐ)σΐΐ; 
ά τκνπ μ9Γ§οΐι,λ« 
χ.ων(Χ.>ι • 4ρκ.α(Α'κ.ιί • 
ΰίρ^λο^/ικ,νί , μ.ίβ• / 
οΉνιοοίίί , Κ3/Ι τγς 

«λίΛ ς , ΑΖΕτίςΜΙονΤίς 

'ην μίίΓστίνιακ.«ν οί 
λακίιΛαμρνιοι . 

Δυο ρίΙξϋ^ς.λΛ/ 
κωνι;{.*•ν,Κ3ίμΐ03-|| 
νιαχιν. ΙτίΌνό'τΐ 
τίς ας^λο^'ΐκϊς 
ου')(.«§(οΜί, άΛ;α συ/ 
νίΚί^Ρομϊκφς ^τΒί.^ 
γίξ^(;,ομ.(ύζόί<ίΐΜ VΟIτ'^Μί υ'ΐρΛίΤίί^Ός 
ΊΡλίίύς Κ) ^Ιίτιλοϋς. 

ϊί> ου"'ΠβΙΐ"οΐ)υ<θ^βρί)ς,Κ3'ΐ'''^ ί'Ι»?• Ρολυ'πλι'σι.τρλυιΓατι-Λΐι'ίΐς.-πλος'^'ρίΜαλωμ.ιχ. Αίνινοΐι'«)ΐ Λ 
»2οα«''ρ7ΐ)ί/ττι.ί$ξυν6ΐ(Λωςφν(πτΒί^λιχκ5(Λϋμ9νίωντο,6(»'τρλιςοα'τ^{ξ»μωί&Μ,^ Ίί^α λνίφί&'ιι. 
ΐ'τΒ-θί-δτκς οιοτιιί^οίίχνωναδϊΐΐ'οΰος ώϊ,καταςω/υδίίου '^ο οαι''7ο ^^κκ,ιν.ως-η μάτΐν » τίΒ^α^αφΗ -τίί&τιο, 
071 λιλνβο'τως ίτιο/ράτί τ^Γι; λακ.ί(Λί<μ5νιΌις5ά43θ'τίιον -5;τιιυτΒ τ?ς (η)ννΡ*Φ*''*? '''''μν <7ΐ^ο8{σ%63ς . η' 
ϊς-ί-το « (τυν^ιτί)^ ,<«■" τ «'-πι^^!. Η ΐνί•τά Κ.ατιχ.μυχ.ιι1ίνιν,)ή -^ντολο^ 'ρ ς|ς τροίοΜ/Λ'ίίϊβυίοια,^ςκμωδθσΐίς 
•ί μ^ν τ λακίΐί^βαμρνίων τρλιως μ£ιω> φουνοιτυ «(Γ-ίνα/ίς η•^νί\ΐΜ γΐζ ϊτ5•<)•ια•τν?<; (ίϊ τ οΐβκνιλίων, μείξύΐ» 
κϊΰνί^• Ροΐιιτΐίνο'ντα αΰΐτΗ(^&ως'ρτ{:ι«ττι>τ!5ίτρί«κίν,ώςϊ5(Ρλ4Λρμ<ίν'ρνφΐλ()(π)φονί^ Χ( 

Λίων•ο'μι^Λν'3πΛς,Χ3λυκίφςων,χιλίοΐςνίΧ«ςλι^υσιτέναναμίμ)'οϊααγαγθν^•ο'(^ ,χιλ'ατ, 

1)ΐα7>ν,%?ι<Κί ντ^ί^ Ρςοο-κω'τρις.'ρΐίτιίβΡίΤίΜςΚω'Εΐυς ναχ)•ΐΓΐί./ρι^κω•Β•ί)'λαταζ. Ρ(ί^ίν{ωςηοις τβϊ 
ξΐΉους τί ΪΧϊ αΟίβ^ατοί , ι? ^^ουλοις . Εν τίλθ • οι'ον μκςιοΐίου . ■σατίο'χ.λου , ι^ τ^Τ Τϋΐουνων ό» 
•π'λθι . ου'ίί^'οαι' τα ιι^οΓα. . ουκ. κ' ν φ>ΐ(δ ησ^νΐί^μ^α. τα τι^οΓα , ωςτι κάτω μέ» -ηδίνου τκ. ό'ιτ^α , 
α*''ρις <!ϊ (Μω (Αίχγθιν • τα πΐί^ Τί> λνΐίτων «ϊι^οΤα , οο'κ. κογεμι <Λ(ΓΟ.^|(^ωμ^ί;α , κ^ οιλλοι κάχω ίκα »• 
ίί(ο)ΐ7Β $^' 'ρ /Α» (^αΙη^Μ θΜ•γ.ν^ιι^ΐο^τα/} . «ν όωιΧ^ τιΰτκ κοιλο'τ<^Λ• Το μίσοισ•»«)ΐρΰν•π. μι/• 

Τΐιυά. Α ίϋ ? ©ουκϊδΓδοϊ 

λίβκ ΛακρΒ'ίων νίών ^^βι^^ξωναςιίμρς ,μ.υςια(^ων ί^ικα,Κ9ΐί (ί^'^^ιλίων• Το ρίρ ι'^ι/μΛ τ^ ΐ^^α,-π/ 
•Βίά^ή)•Γ§ι;ί«.αλίνειΙ'ί'ΐίοι»Χο"Ώ^όν7ί^,Μ• λιν&ό'μ.νι^ος Γί)ΐΐίθ•οΐι,Λ*)α «ίΐ^οΉ^ον ιΛκ/ίχΐ^ηξον «Π'α τ«<;•7% 
βχΜ&ύώωϊ αΰϊιί'ςο μ.α.ς. Α λλα ΤΓρ5? ν^^'ίν'*" • "ΐ* «ν^'^^ ^ κα/χοΐί,κοΜ Αντί.ιχαρ^ς • Τον τ/λίμρΐτ 
Λ^φίξον • <ί\ίφ<ί^οΐ) , υτ5ΐ|ΐ^0ϊ . α^^1/^ί4λώς ι^Ηνυον ■ Λνον • Α Λλα μ<ή>£ι . ινιοι σϋυι^κΛινοι/σιν αλ/ 
λα μ.<ί^4 τω €Μ;''.ΐ]«.(ίί)'€ι τι>ί • ΔΗλουτεκ τίΓς ις-νρις ♦ τά. τραΐ κλ ίλΐγχί'ται « Η'συχασΒ.(Πλ . «συ/ 
χιαγ^ Κί?ίοιΐ/ί;«(ην 

«τί'ωικ.α••τί'•Χ^<Π6ί 
λι •τίι> οΐ^χουολογί/ 
««♦βς •^ ΤΓΡ5 τ^ 
τί>ωί κ^ν • εις ουοτά. 
τά τίωι χ.α • βς τά 
4*^'μβναοΐϋΤΤ^Γ•Χ.α6* 
«(.αςοίίίίϊ ^(ί^Ός,ίίΤ/ 
Ίί^ί τ3α^χ^αφο<; 
Χ.6ΓΤ». ΛλοΓ (!ϊ ,<ίΚ« 
τΰντων -ηΐ) ,μίΙμΙ, 
(Π'ίΐί τάίλλκνικα, 
Η^ ^;^ τίιν άλίύο)/ 
ίΓϊαίθ•ί>ν, Α'φ'α,ν 

Μ ΊΡ'λίω)!,» ς-αοπίων. 

.,« <ΐν^ > • 
Ητϊ ■]μροκιαχω/ 

νίξοίί-πς οω'ρις Υ/ 
•Η-αψίλδθί";; , {'-ζταιικ' /" 

•ΒΡλί' μ5υκ•κα/ι οΊ ^ί 

ξον,τρλλοί πή5 '({|ί;'/ 

μοί' υτρ του τ^ατ^ο ς 
4Κ./ϊ>λιιί&'ς Λα 'ρ» 
αίαι;τα , '4ς χ,ιί-^ι^ον 
α^ϊΚίΤϋ . κ^ι φίλο/ 
κΙίΗτχς,ίΑα'ρντία/ 

|ΐ(!Ν)ς Ιοίιι'ατϋν ί);λ<ίαΐν >ο'στ)ν νοίΓίίοτίς , κ^ίΙ μ•» φίξων τίιν ο"3(υν«ν > «'τ^ΐλίαν ί'κ. τΙ^? ττατρ'ίΓος,ικ./ 
τκτϊτρλιν ,«» «Πα «ρ τταίος μαλαχί*ΑΙ ^γ.α.^Λσ^ . ϋομ,ιιίΎζ υψ Κδρ-κ'τΓΐ; ίκ/ΐλκβ&ς ,θι'ς 'πίί λι/ 
βίϋξΐίί'ί^αί νκσεκ; αφίχ.ί•π) , ι^ ο μί^νίαθ-^ζ υ'τρ Τίίν ίπο-Ίο^ών είς ι^κςίοΜΐ , κ^ άλλοι τρλλοι • 
ε1 ά'ξΐίκς ΐΜΐ'αΐϊ-ΐΜ'πς . οξη , τρλις βιο-σαλίοίς . αφ^ί ωνο'ί^ΐΛ.'ϊΌϋ χ.ατΛ μιτοιΚ-ίΜ , κ^Ί « ιν Ι^'ωτκϊΐ 
αρ>Η . »' <ίϊ ΙΙΐϋτία αςνκ ,νυι/ χουςων&α κ.αλθίτα4• Δωςι&ις τϊ ον^^Κ-οΤή^• »' πή> «ςακλ&Λί» β)0« 
λο,ι^ίίίοι Χ-α-πλδ&ν 6ΐ5 τδίλοτδ-οννιισΐν » βί'ςοντο 'ρΐί Λτρλλωνα . ο' (!ϊ , οω'τιΓς 'ίΧΪ&λί (Πα τ^ ς•£^ 
>ων 6)(Γ^αλ£Ϊΐ( . οι ίί , νο/λίσανης ηον 1<θ•μ9ν λίγ&ν ουυ'ηον , κ^ αςοχΜΤΟΐΐ-τίςτίΐΰρίίκσ'μδΐ','ϊΓίοσ' 
βια^,λουσι τιϊΓι; τΒίλοτρκιικοοις χ,ατά. 'ρ> Ι^μδν • Κ^Ο «ίτ'ΐ'βΐϊ'πς , ίτΡΉίΟ-νπ) ασοίίί^ας , ώςτΒ ικα/ 
•ρν ιτ» •δΐα}:αχωςν'"<ηΜ τΐιν χω'^ιΐν τ3ΐλοτρι/ν«σ)θΐς • ^;^ <ίϊ τά ί'κ.α'ρν Ι'-ρι , -π-α'λιν ^'ςοντΒ τ^ν *' 
ΤίΡλλωνα τπί^ τ^ζ κ,αβο'ί^ου . ο' (ίϊ , ^Μ^'Β\ίν οαίβις (Πα τ^ ς•ίνίν θίίτβίαλλ&ιν . οΛ'Πλίγν'ΠύΙ <ίϊ τ^ 
(^ω§'4ων £^ κ?ί '7Γί'<''τ<4'"' ^^^ >ι'τ5'α--πι."9μοΐ , ^^τκιν ως , ου (τυννικα-π ηον ^^γιτρ^ν . «τίνα πϊί' λ6/ 
γα γν χ/ρκΓΟΛον Κίλτρίί . ο'ί ίί , οντ^^ίΐκ ί-ΒπχουςιίίΓίΜΐ'πς , ί'τΐ'^ν τνΤί χ,αίο^ου * τ^ί 
Ί^οίκ^ν ♦ « ίίϊ -τιγωττΗ ι'σ-βολνί, τρρ ίτ^^ θ'^ιρών «Κ. Λ'τρ'Χ.ία^ '<$^ί-ΐΛ/ι.4.«λΙ • Αζ5ΐΐ)<.ίστΐ| ί^, 

κ5ΐ/σβι τρλίϊ ίνν§»νιικ • Ελλά^ο? ^'τ'νά' Χ«§ί* • ίΜίτι τκί ΙΊίΐα . λιγςι (ίί αρ.^*>««τ<*«» 

Ροΐουμίίίΐς, ττς , ως ^λζ,η •σα'στις τκς ίλλοω^ος Κβΐν^ •ΒΪ/ί.τΐΡ(ΐι9ίίοι . ί3ΐ1τΐον (^V> ου'χ « ο'λι/ 
^ανίξωτϊΐατϋσϋίτϋν,όιπν «' α'χ^κίλατια •τ«^; πή* τίοφϊς άζπτξία , τον -ιε 
ς-ςα-ρν ίλά<Γσ«Μν«•^>>Κ3ί όσσν η'λτδΐ^ον οωτϊίίν τρλίμρί^νταβϊΐΟ'ΓΛίίΓθΐ)). 
ί•Β5<|()'^ιί (ίϊ α'φίκΰρϊί^οι ρ.α'χΜ ι'κ;ί)ατΐιιπιν,(^νλον Λ,'ρ ^ ί'ςυμ.Λ τζί^ϊ-ξατη/ 
^Γί(^ή) ουκ. «< ίτ&χίσΰ.)ΐ η , φουνοιπαι (Γ'Όυί' «ι τοωία •Ζ5-α£ΓΜ τί ^υναμ.θι 5(?ιι 
(Γαμϋνοι,!υι/)<ίίτ^ς γκύξγ'ΐΛ» τκ<5 χιρξονκίπυ τΡατιρμίίιοι,κ^ λΗς-θ<**τί^ς 
•ΓίΌφϊίς άδΐυςία ,μ κ^ (χαλλον οΊ τρωίς οιο'τ^/ <αίαπ■α^^|^^α:,ν , τη. (^ίχ.α. 
ΐτϋ Λντ&ΐρ^ν,ί^ίΐΛ τιΤς α6ιυτρλ<1τιΡ;υ5][)οις «ΛΛγίτταλοι ο'ντίς. τ^ιουώΜΐ ίί 
εί ιίλδον ν'ρ((:ν'πς τίΌφϋζ,κεΜ ο'νττς αίξοοί,αίΑ/ λΗτβιοίς ι^ ρόω^/ίοΐί ^υ/ 
νιχως 'ρν 'τιρ'λιμ9> <Αίφ<ί})ον,ςαί^ίως ιυίμ-α.χ^ ιι/ραττ^ντις ,^Αον . οΊ η )^ 
ουχ.α'6§οΌι,ά4]α μ<5|ι4 τ^ α'θί τίϊΟ^οντι ομΪτ€ι;)(Ρ» • τρλιοςκία. (ί^Όιι/' -3[^ρο(Γκ.α/ 
ίίξομίνοι,όν ιλαοί^οϊί τι χιον^ 1^ Λ23τνω-π§ον τίιι/ τροίοαι θλον • άΛ)α ιΠα/ 
5^«ματΐ£«ι,τα'π ΤΓβ9 τιυτ&ν α<39"ίνίΐ «ν, Κ9/) οΐ«τα γ^ (^η τφ^το. ο'νο/χα/ 
ςτοτατα τ%' «^[^ρ!)! Γ^νομ^ια , ΛλοΰτίΜ τυΓς ί'ς-^ις υτρίίί'Τ<ή>Λονταί-Ύ*ζ φ»/ 
ί••"! , ΚΛΙ τΐύ" ννν τϋί^ ΟΜ•^ (ίΐα 'ρίς τρίΗτ^ί λο -^υ κατε^κκΰτυςι ί'ϊΒ•& κ^ 
^^^ τ« τίωίκα 11%'λλας ί'τι |^^νιV'*■'ίI'''Π , Κ9/) κατή)Χ.ί?ίτη , ωςτΕ /*-« »' 
συχα τάση , οαϊ'^νδϊίνβΐι . «τι πφ οΜίαχωςίκης 'Κν %λλν!νων '<ίζ Ιλίου χ^ο / 
>ία ηνομύίν , τλλα Μΐιωχμ-ωτί , κ^ «ϊ'45'είς ον τάϊς «ιρλισιν ως οΏ/ 
ΊΡλι) ίγίγν^γη ,ο'φων { χ •πίτίον'Πί , τάς ιρλ^ς ιλτιξον • /Βοιωτοί -π ;^ 
ο' νυν , {(νκΰ'η^ ίτ^ Ι^ ίλίου Αλωααν , '<^ α§νιις οΜί'αΐϊ-οιν'-πς ,υ'τρ ί%(Γ/ 
ση.λ6ον, -ν^'ί ννν.μ^ν ί^οιωτκΜΐ , «^ρρο'τίί^ον .(II κα(^/».ιιϊιί'α ^«ν καλοιζ/ιδί/κν, 
^«.«ατιν • νιϊ (ίΐ ουίτ^" κ^ί ατίί^αίΓμρς ^οτ<5^ον μι τη γ^ το">τΗ , (ίφ'ωΐ^ 
Κ^ ί? ϊλων ιΊτζατΛ/σαν • (ΓίίΡίθίς •η ο'γίΙ^οΜΚΰ'τώί ϊ"τε< ξ^υν νΐρακ.λ6ιο/ίΜς τ^/ 
λο'ψννΥ'^Ι ίχ°ν • ρ5γι<^;η^ΤΡλ?^^ον(^Μ<τυχα.ση.ίΛνΐίλλΛ<ίρφ!Μως,Κί 
ουκίV<Μι<7Λ^'^ν,βα^ικιιίζ'^ί■^υρ^^)^'V^■Η&^ί Ίωνοίίμί*αύιινούΌ(,κ^ νιιώ'ωττιυς 
'Ιιολλοι;ς'4>«(Λν•ίτ«.λί(Λς(5ϊχ!|(5)Χ.ίλίοί^Τθ'3Γΐ4θςον τδίλοίρι/νΗοηοι,τίςτΐ (Χλλκς 
ΐλλα'ίΓος δ;7νά χωςία.Τ!ΓεΐίτΛ<5ϊτο"ϊτα,ύίϊ-(ί^οντ'ΓΡωΓκ^νίΚτι'ο9Η•ί'υνατΖ()' 
Τίί^'ώί (ίϊ Γίνο/^5ίΊΐ5 ΤΗ5 {λλα'ίί^ος ,*| τ χ?Ηριτ τϊιν κίΐ^® V ί τ ρ-αλλ^ κ" <ίΐγο-πς3 ΣνΓΓΡΑΦΗΣ Α. λΐο) • {Πατϊϊττ) (ίί Ησαν κ^ ταύτα αβθ-ίϊί.ίι >^ τ^ξοίΑίΙίΙί οι^'κ ία τΐλί ως οιι''^6)|/τα -^^αγ/χατα. Ε τη ξ*/ 
ΤίΓς ν(ί^'ασιν.<«ι'τί τκΰ αίί φΜίί^οίίς τιμ-οίς • αυϊ όί35λο•^υ^ί^οις γίήιασι .τοΤτο ίί ττβΐς οΜπίίΠαςολνιΐί 

Λ&(χι.ΛΖίΊτ^ΓτΓαττ^ωντ3αίαλαμβ(ΜΟ;ιΑίοϋ,κ.ατιϊ(Λ'αΛχν> ν^>ο'^• (Ιΐαφο^οιι' (1ϊ λί'νει τι^ξ*ΐ'κ'Λ5, 
>^) βιαώλ&'οΐς,ως κ^οίφ4ΛΡθϊφοι.οΐ(ίϊςΒ7ΐι§{ς,ώϊαφο'§ω5Λί^«)σ)ί. Αντ6«Ρί'ί'7ΐ•'ί^''σ•ίρίΐ'«^•πτ. 

Μίταχει^ίσπιτ* Ίκ^ τάζ ΐίοΐίς•έναλ/ 
λα'^Λΐ.του-πν'ΐ',ατΡ 
ΤΒΐΐ/ττίΚίνΐίξωιι,τρι/ 
€Ϊν τ^ινίςθίς • ε'τιι 
^"ίΟ^ /λαλΐ=ΓΛ ♦ 6« / 
χ,ος VI τίύ τισϊοιοι 
5ρονήί•ΕΓθλλας>ΛΜς 

κ«ί οντ*"οΐν ΟΤΙ υ/ 

' 1 • 
ί5-ίξ01ί <Λΐΐ)1^α4-ίϊ9 

βουκυίΤίίΓνις -τννλ'ί'ί 

ξι (ΜίΓξου τώΟ φυ 
κυφίλου , τνξ<Μ* 
νοι7ϊττς Κ5θί>ί» <Π'« 
γν (ρονον λΐ/Κ£<ρ§» 
νρς 750 ιιιως οι»•πιΐ/, 
όϊ ύλθλον 01 χ.<ί|^/ 
κυξοίΌι,ο'Λ'ίη-οςία» 
Κ&τα* κατά <ίϊί^ο/ 
(^ο^ •ζπί«Ή ΜίΓοττί» 

•πυ χ?οΐίθΐ; . ις -ηψ 
•ΐίλΛττν (Γκλονοτΐ 
ΤδυΛ τνΰ «ΐρΛιμίν. 
ΝοαπϊΜ^χίΗνοϋ , 
ί^ΖΓ:κίI>οί;'^ολ4''^^ 
•πκ • οΊ Κί ςι'ιτ 

{ιοι.ουχ^οίτϊΓοίΛ-πς, 
δΛ)Όί Λίξί>ίιοι. 

Το λΗ^Γικ.^ν κ.α^ 
ρΗςουν. αϋΐ τνΰ μ.!^ 
ν»ος φκσιν, ιφο'στ)» 
κί^υΐ'ΛΤΒ , 'ρ λψΐίΚον καίι'ςβι . νυν (!ϊ τ* λθιΐϊρν 0| κοξίνίωι ^ξγαο-Μίτο . Κμ 'ύ^ών ΰτ<ί|)ον • μί/ 
ία -τκν Χ.οξΐνίι'ων νοωΐτυγίΛν . κ 7% Ιώνων είΓανίττϋ τκ^) 'ρ )ΐοουτιΚ.ο'ν αΰ)/ί.ιλβιοί• Του (|ίωςοω/ 

•πυ . ατίικ^ς , εαττι Λ'ίθκίζ τ*ι? ι\^ί • τίς τί κ.αί'ί'οω'ρκ; ίαλανσ«ς . γθ'τινος . ου πίί> "σα/ 

ΐΡίς• Κου ξ^νθΰΜΐ 4λω)( • μ-ία τ^ κυ)(.λα(^ω» «ξκνία . Φωκ&ϊς τϊ /λα£Γ(πΐ.λίιΐς . φωΚ.θ<ς , 

β» τιις ίλλα(^ος . Λ3Γ) φωχ,ίιί^ος τρλιως • Φωκ.α&'ς , οΊ ΤΚ ίωνίι^^ , Λ3!Π φωΚοϋοΐί 'κολίως . ΐω/ 
|ΐίς ο"ν-πς οΊ φωκαςίς , κ^ί ΤΡλίμίυιι^οι υ'τρ ■^•(ί^ο-ίύν , αφίν-πί "τ^ν ιωνίοκ; , {τιν^Λσ-ΰΜΐ αή τιιιτ 
αφξΐκ.»)! , τϊίν -ΕΓαλου κα^χγί^\ΐΛ καλΓυρί^κν . α€ι (Ιϊ ταϊς οικ,ιξομϋίΌϋς^ αϊ -«^κσ-ίον ίνίΜ'τιουνιΐΜ. 
Η Λ μ•ϊ(Γ(7τ).λία , <τί;λις ^ τϋί α<ρςιχ.νς • Ριντΐ•Κ3ντΓ'ςο'ς<ί^ν'τ••"ΕΓίν•Γ«Κί>τοξο'ς ίί^ν«Λς, 

υτρ τϊΐίτκ'κίντά ίςίσσομίίίιι . £'^ιΐξτυ{'ΐ5ία • Μτο^μ■Λ(^^^^Λ . ίΐ'ίτδ-ίί^ 4χ.6Ϊ)ΐα ο'λί^ν Ή ΤΓ]Ρ9 
τ^" μιΐίΠκφν κ^ "πιΰ• τά -σαλοϋα' • ΤοΓς τΐ'ξ<Μνο<ς ις ιτςί δο ς ίΥινοντρ,»^ κ<^κυξΛΐ'ΓΜΐ. >'ί'λων» , 

Η^ <4ω>' • Κοίι όνοΐλ)/*.αχίΐ(7β.ν • ^ν απλαμ-Γνι (^Ηλνοτι • 

ΙΙΐΜΰί. Α ϋϋ «ϊριουμ5ίιις, τα ιρλλα τι/^Λΐνίί'ίς ΐν ταΤς τρλίσί κ.αίινςΜ/Τί,Τίν '^ι^οσε'ί^άΐν μ^ 
5ονων>Ί>'νοωίίων•'3Γίο'Π§ον<ίϊ κσο-ν οδΐξΜΤίΓς γίξααί τεατ^ΐι^ βααίλεΪΑΐ,νοαί 
τχ.α-πι^χςτυ'ί'πιίιιλλας,κ^ τ*ς ίαλαοτΜς μ.α.λλο>£Μίτ6ιρί~ντι;. «^ωττί 

^ϊκρςινδιοιλίΛρν7α44νν"''*'''*•'"'^''"ν'Τ''°ΤΡ^^^Χ^5'''''°"''*''''^ ""^^ νοω?, 
Η^ τ^Ίκ'^^ς όν κρ§<νδήΐ «τίγω'πιν ~η!ς ΐλλχί"ος όννοω-δτκ^κίΗνου . φουΛι τυυ ίί κ^ 
ημίοις ΑίΛ.<ίνοκλίίς κρξίνί'ος >οιυτΓ«•^ς,>αυς τρίΗσας τίκταξοίς. ίτκ £^^ 
|«.(ΐΛ;^ατΤΐακ5σ)αις-τϊιν-πλΛτ5ιν•π:ΰ<ϋτ7)υ'πρλΐμ5υ,ο'π Α/Λ£ινοκ.λίίς σα/χί/ 
οκ; νλίί-νοωιυι.αχία-πτΓαλαΌτα'τιιων 'ΐ(Γ|ΐθ« γίνι-ται Κ5§ιν6ίων τ^ς κ<ί^κ.υ/ 
ξοιιΌιςΛ"'Πΐ (ίϊ /λολιτα ι^ τα υ τ» ί (χκβντκ• κί^ (Λ'αΚΰσια!!^ μί5(?ι τιιυ οωτιΰ ^(;ο 
νου.οικίΰν-πς Γβϊρ ττινδΓο'λίνοΊκίςίνίιο! αΰ) τευ ΐι9"/χου,α'θ(ΓΉΐΡ'π ιι^-τρςιον 
^^ν ,τΚ ίλλγ^ων τοτΰάλΜ κ.ατά^'ίϊνταιιι^θω,κκαταδαΛαοσιΜ,τ^^'πόν/ 
•^ος τϊΐλοτιονϊΗστυ,κ^ τ^Γΐ'(ω <ί^α τν'ζ ι'χ.θινων τπα^ αλλολοις αΰ)/ΰσ"•^ρ>•IΖι)V• 
5(?ΐ(/;ιαο) -π ^^υ)ΐα.τ7)! «συν, ως Κ£Η ™? τ^αλαιοΓς ίρικτίΜΐ; Λί^χλωτΕΚ . α'φνθ»/ 
οχτ^ίνωνο/χασΒ-νρχωςίον . ίΤΓβ<^1ι -π ο( ίλλκνίς μάλλον ιτη^ω'ίξοντη, 
ια^νΜ'ζ κυΜσ-(χ'^;9ίίοι,'2ολ»)ς-<κ.ονχ.αβΗςουν•κ3'! ίμ•νξ*°)>,''^ί;^\ΐ'η<; αμφο'/ 
•πξοι , <^ν>α^^1^ ι^^ν Χν^ματ^ϊ χροσ^(^ή}-τίι> τιρλιν.)^; Ίωσί ν υ^ίξον τϊολι) ^ί / 
ννίτωνοαηικ.οναΏ Κυ^ου,Ώτ5>σ"ώ>.;ΐ^ωττυ ^ασίλΛονΤτς ,κ^ Καμ^ιίστυ τιΰ 
«(ίΌς οωτηΰ . τΗτι Χ-αδΥοωτοίς δαλασ-στις Κυ§^ τρλίμίΰνπς , ιχ/ίαττίταν 
•ην* χίοΐ'ον. Κ3Ί Ρολι/κ/ϊ^α'-π'ς σ-α]Λου τυξ:Μΐνω)ΐ, αδ Καί*.|ϊ>ΐ'σΓυ νοιοτκ^ 
' ι^ζυωϊ,α'λλοίς -π τ^' νκιτων υτΓίΐΚίΟκ; ιτρινσο-Τ' ,ι^ ζκΐ'^οιίι ιλω'ν , (ΜΐΥίχ/ 
κι Τίοα'ιρλλωνι τί ^Μλίήΐ. φωκ,α&ς τί μ.α(Γ(7αλίΛΐι οικίζοϊ-πς , χ.<ίρχιΐ(Γο/ 
ϊίοις ι'νίκων νοα)μα_ρ^υ'>τις . (^υνατω^α^α Γβΰρ τοωτα ^^^ νοωτι^ν Λ . φοίί/ 
ψίτΒϋίίμ^ το^^τατρλλοϊς Γ^νίοίς ΰίΐίςΛ Γΐνοί^^ί^αΤφν τί'ωΐ κίν,τΡίΗςίσ! μ^^ο 
ολίγους ρ(?ωΊίθ/;α, τ5ΐνττΚ5ντιιςοις (Γ'ι'τι )^ -τϋ^^ο/οις ^ίακ/Ι^οΓς <ί^«ξτυ^υι5ίίια,, 
ωςϊ5ΐ5>ίκένα•ολί^>-τΐτρ5'ΐίνμ•ΐ(<ίΙ'κΦ)'<ί'πΐ'ίΔοι^ιβουίΕα'α7ΐ)υ•ος |ϋ^Καμ. 
β.ιιτ«ιν,ϊπ?ϊ:(τωνίβ)ασ>λΛ'(η,'ΤίΊ*ξ€»ςϊ!ΐ5Μ''η ώκίλίοΜίτίΓς τΐ^ξοκνοις ί'ς τΜ^ϊβος 
ΐγΐ νοντϋ,κ^ κ(ί^κυςοΐ/(Μΐ.τουί^™• Π«ί τιλΑιταΜίΓ^-ηζ Ξ^ί^'^ου ^^ατας νοιυ/ 
•ηκΛ αΙιο'λογΛ ίντΜ ίλλώΐ κα-πνί',ουν'ί'*"^^ π'ί Κ£Μα'διινοΐϊοι,κ^ &τι>ίς 
άλλοι ,β)ξαχί'α ίκ{\ύΙ*ντο ,κ9ί7ΐιί•τζίντατρλλατ5ΐν-τ>'ΚίνίΐιςοΜ;.οφί''παφ' 
βυ αίκνώις Θί/βςο)ο\ίίς ίΤΒ&ΐΓίν ΛΪγιήτΜ(ί τρλί /Λθΰντ«ί,ι4 ά/λα τ ^αξ^αςου ©ουκϊδι'δοϊ 

Ρ^β•<^οx^μ9ι/ο)^ΤΒ{. <Πα 'ην ι'ν /Χί^αί ωνι μαχ«ν• ©"(πι μ.κ ίΙ(ΐ^Κν,% οΊ >(.α•«ς•ςιφο|•ης ,ιί ο' χ.ατΑ«Γ§ι/ 

Λλονο'-η. Κ3ϋίΚ.(Γιίμ9«;'Γςατ6ι'3ΐζ•τοί(ίς54'3<-'ϊ"§«•τ6ί<Χ£4Κ.()'*ΐ''/*•ο«;τρλυ ουκ. ι^Μίσο-ν. οίον ,λζϊϊ τ^ς Ι^^ίοίί 
ουώοΐί ?χ.αςος το φί;Μ;Όν. ουκ.ί^νι'ίΐπι•> οΊ ί'λλιιΐίΐς .ουκ ι^ιοντις ΐτρίουν» Ουρφ |υη<τ«χ.ίσο.>. οέ) ιλατ 
ττιΐί τΡΛθίςοι; σ•υνί{)^χ;;^υν 1015 μ-ίγαλΛίζ ,Λΐιυτΰ\ικοοι ουστΐ(•ου π>^ υττιικδουοίί . Α ΤΡ τ>ΐ5 .'σϊ)5 » κο-τ ίσο' 

Τ^ίτί^οΧ.ίρίυ "»'π)ς,τιχ(; νοίΛ ς ΐί)ΐ>ίση.ο9•α|)5Λΐς ττις κ^ ονοωμαχοιπιν• 1^ ακτΕΜ 
ου'•2ΐ:οθ)ρ^Ιί<1Ίί<χ'55'*σ«ςκ.αταεί-§ωί«•ατα.τάμένοιωνοω-ιικα ]ένίλλΗΐ'ων,7Βΐοω/ 
•7Π. « ν,τα •π ■σαλουα,χί) "τκ. ύ^ί ξ^ν^Ι^" (^*>'Χ^> "^^ •πιί^ιΐ'Ιιρι«'(π).ϊΤϊ) ό/^ως ουκ. ίλ* 
χίτΜΐ/ οΊ ■3τ0χοϊ'ης,Λ"'τΒΓς,χ?)«ίω.τ-ΐΐ 'ίγοοΌ(^ή!,κ30 αΛλων ^ρχί • αΰΐτη^ίοιτ/ 
•πς π^,τΗί ν'Ηστιςκα-π'τςιφονττ,κ^μ.αλΐίΓαό'σϋΐ|Λ)((Γΐ'<ι^κίϊς|;)(ονχ(^'§ίΜΐ.κ.« 

Τβίοΐί ΤΡλυ Λ2Πΐ) τις ΐοωτ^' ΐττ α'λλων καταςςϊφί ουκ (ί^«Ίσο.ϊοΊ^λλ«νις . οΰ' 
Πίί> (υ>ί£Γ«κί70.ντΓρ3ς ι«ΐ ΐΛίγινα* τρΛίΙς υιίΓΗίυοι,οι; ι^Όυ^τι;! λζπ τις ίη^κ^ι/ 
νας ετ^ατθ'ιΛς ίΐριου>Τ7),κατ'ό[Λ;)Ηλοις Λ" μάλλον, ω'ς ίκ(Χ<ϊΌΐο(ά£ϊ•υ)'θ'7ζι>ίς 
ί'τρλί'μδυν • μΛλι<ϊ-α (!ΐ ί ς '2ον τίάλΜ ηρτί" Γίνο'^δίΌ» τιολί/^9ίίο> χαΛκ<(^ΐαιν^ 
»^ ίξίτί^ΐί ων,)^ 'ραΛλο 4ΛΛ)ΐ>ικο)ΐίς (υμμαχίΛ* {κα-π'§«ν Λνιι • ιικ/ί/ 
^))17θ α ολλΟ'5 "Π ά'λλοδι κωλΐ) μ-Λτα. τνν μ.Ίί οα^>ιέί)ΐου ,Κ9ί 'ωσΐ • <;|^οχωξί|' 
ΐΓαΛ'ηίναυίμ-ΐγΛ'^ ηΐ^Λγμ-ΛΊΐίν, Κΰςος ι^ίίϊ5ζ'(πχ.*€α(ηλ&α, κ^οΓσυ^ 
καίίλουσα,κ^ οη. υιγς αλυος τρταμδύ,τρίςίαλασσαν ίταίΤξα.'ηνίη,Κ) τας 
ίν τγ «νθι'ξήι τρλεις ί(Ι^ουλωίΓί• Δΰίρέϊος -π ύιτίςον τω φοινίκων νουυ-πκήϊιι4>ατ, 
ίήτκΐνιι'ση«;•τ<ίςεΜΐνοι<1ϊό(Π)ΐνισανόνιζ«ςίΛΛΐ)>ΐικΛ<ς 'ΐρλίώ,'ρίφ\«"'τ%'μ9νον 
«}ΐγοοςίύ|κ9ί)οι,ί'ς -η ^ο (τώμΛ,Κ^ ίς 'ρ'ρν'ΐιΛΌ)! οΓκ^ν «^'^βϊ,Λ'αοφαλβΛς οσο» 
)ί'(^ν^Α</^ί),^ί.οί,λιI5■α τάς 'ΐρλ0ις^'κρυν.ί'';ι^α)^ιΐ'Π ανος«τ%" ουΛ") {'ξ-^ναζιάλο^ 
■^ν,ειν* ^"^ ""ΤΡίί ''ΐϊ*Β'°'''^"• Τ"^ α^'τ^ ικαςοίς . οι γγι^' μ σικίλΐα. , αϋΐτΜ^θΐΐϊ-οιτ 
ίχω§«στΐ)ΐ <^υ))α|χίως . Ουτα •ΖΓ««ιτιρ^'ίιν ή'λλας αΚ τρλυν χρο'νον κατείχΐ/ 
•70)μ.)ι''Π κοΐν?φΛ«ί§ονί^νΐ()ϊνκ.α•τ{5ν'''ζ^'^ο"Λ<*•''"•ΤΡ'^εις'π άτίλμρτί^α -7•• 
ί^Γθ(^1^ (ίϊ οί'τι αδνινοΐι'ων τυ§ΰαι>ιοι ,κ^ Ο] ικ τίς αλλκς ίλλαιί^ος αΰίτιρλυ ,κ^ 
<;ρ^Ιν τυςοΜίνΛδ&ν&ς ονιιι^6ίςοι,κ^ -πΑΛτο" <",ιιΐ4>'> τ^' οϊ ώΚίλία,υ'τρ λακοα^" 
(Λϊιμδνίαιν κατΐλι'βκσαν . « πίρ λΛΚί^Μμ-αν ^^τίιν κ5ΐίο3ν τ%' νυν ονοιΚίΜ/τω» 
οω-ηιν (βύςΐί'ων,αίϋ •Ετλιθί'ίΓον ων '(Γ/ί«9ίίΐ^ο')ΐον £ϊ•α£ΐ5ασο.σα,όΊχως ικιταλοϋοταΤΒ!; 
Κ3θ<Λ)ϊοί«.ΜίΜ5Κ^αθ*οϊτυ§οΜίνΛ/7ΐ)ς ίν • ίτκ π»^ ^ μ-αλίτα τϊΤίΊχίυΐοϊα,Κ^ 
ολίν«'''^6<«4?τΪΊ''ΠλΛ;τ>)ν•Π)ΰΛ τίυ ΐρΛί'μίυ,αφ'ο" λακιΛ«μ9*ν•οι τΐ ου)'τίτ 
ΊΡλιτεί" ρ^ωντίϋ • Κ3ί ίί(Μγ ί^υναμ<5ιιοι,κ3<ι "π*• μ» τηΪ; άλλους ιρλίσΐ καδίς-α/ 
σο.)ΐ. ^^ Λ -ΠΙ)» 7^ τυςεΜί'νων καταΛν^^ν ίκτίς ι'λλαί'ος ,ου'ΐρλλοΓζ ϊ-πών ύς'ί 
ζθ)ΐ,κ3/)«^ί*^"'•δ"νΐί*Λχν ρ-Η^^ωντρίζ αδιινουοιςιΎ4)ΐί7ΐ)•(ίΙκα-η!})(5ϊίΤ<1ρ-ίτ' 
αΜ^ην,α^^^^^ζόβ}<ύ(^!ί^οςη^μ.ίγοιλ^^<ϊ^όλ(^υΠI^ν\|ίΑ?^ί'αί'ονλ<ύ^π^οζ ηΛ/ 
ίι•κ^5 μ4γαλουκιν<^υν1>υαΰ1x;^1ί/ΑΛα^■^ν^η;,οι"'ΠλακιΛ"μ9VIο1 τ%"'(υρ.τίλι/ 
^ίI(Γ^ΜIτ ίΛλκ'ϊων » /1ΐσαν^ιι,(^υνα/Α.<1 η^ου^ νης,χο ο',οίίνΐϊουοι/αΰΐονί' τ μ.«'Λί)ί Κοι>ας . λ&τ!Γ6» γ 
α^Ίΐλ&ΰϋζ* ε'ίρ 
λι'μίυν . ίτρλίμιδνκ 
ουττι κ^ρρς ό[/ν)Ηλονς 
τ«^_τ λΗλεΜίτιου τή 
^ίου. Εκιχτίξων-τ 
χαλΗ;ι(^ί4^ν,Κ3ί ίξί 
τΡ'ιων. Δΐίτν^ίί^ΐί/ 
σσαοθτι. (ΐίί Χω ςίΐί^ν. 
ουνυ>ί|«,αχΗίπν•ου 
ιΐρ λΐγοί ό'τι ιν^ξ'''' 
εδκ,άΛίοί μδ'νοι χαλ/ 
ΐΜί^ίς ,μρνοις ΐξί' 
τριΛίΛν ίΊΛα'_ρ^>7ΐ)• 
Κωλυ^τα ]υι« ολ'/ 
?»3ίίνί«•Λ6ι'-Ζ5•βιϊ,•?. 

γμ-Λ-τν}/••^! Ζ!<ζ^/ 

κ®ν•το ί'^ίς,χί ϊωιπ 
κΰξοςίτΒϊΐϊ-ξα-πυσί, 
κ/ϊ»Γσονχ.«δίλων,χ^ 
τάι^ίς.Κοϋτάς)»/ 
ετις . ΐίί^βυλωΛ Λ^/ 

λονοΤΙ• Ε^ί'Π'ρ" 
ΓαμΛ 'ίςΐίγ φν/ 
?νοίσ•<ηιν7>ΐίίϊο»Β•ω 
^α• Μαλις^ατάι} 

ΤΡλ&ς.'ρ|χαλΐτΛ>' 
α*τϊια)ΐ/(>ι^ώς λαμ/ 
Ρ>οιί€ι ο' ίουκυ(^ι<Λ)5 

ξΛΐΐίοιγΛζφγσϊΐΛί 
•ΙΡλεις 4'κ5υιτ. ϋϊ 
Γ«^ όν Λκ,ίλι'** το 
γας,Αντι'τΐϋίί^ι. ου λ4 1'ω τιιί^ τΊ^,ον (5/ 

Κ1λί<=( . οΊ Γ^ρ ον «ηΚίλια οίΓ,ΐΜ^βς-ον 5 Κ^Ι . "» ί'ίίς • Ε'τ3Τϊΐι^θΐς•ον ι'χωζίΐσαν (Γυνανίωί > «"^«Ιί 

'»^6'3|ΊX<^ν^α/Λν•II1<5;ιβι^ϊλ?^ον■π1• Α'τολμδΤί'ςα ^νου^κατά κοινού ^ο κατεΐχίτο• Κοΐΐ'-3ΐ>ρ!ν,τΐ'' 
5Λΐ)νΛ/ί&ν«ς • Κ3Ί τρΐν «''Π" κ^Ι 'ΠΤ°τίξον • ^^χλονοτ τ^ Τί ν τίς α ίκ'ννις τυ^ίΜνων • λιγ^• ^ 'ϊΜ,&τοις 
3>ου τϊυς αίκιιουων τυραιιι'νοΐΐ}Κ^ οαι^το"» ττλΛταιοκ; κ,αταλυίκνοϋ υτρ λακί</}«μρνιωί • τηΛ^κν τ^' ο» 
ΛΚίλιοι τυςίΐυίνων • «'υ'^τιι ρβ^ ύ^Λΐ" κ.α'πλυίκσαν τΊ^^ ανβυίτ&ν • Η π^ί λακίί^οο/Α-ων • κ σν/τΛ^ις^ 
■ πφ λακο"(ί^ουν«ν αύΐ «τη^,θϊςον ων Ίνμ<ϊ»,χ?ονον ςρασΐαστιστ). , ττ^ ττίς τ^ ν'ςακλ&ί^ων καίο(^01; <Λι/ 
λονοτι ,οί(λως ρ^ τίιν κ5ΐίΐ£Π>τΊ^^ νΠνιΐΌΐΚδυίΐ&ν Λ^ιϊιν <βϊ>ί?ιιω>5 Λνομι'ίιι . τί <^•π! τρλιτεία χίωιτ 
ΠΒ4. τίΤ ο'λίΓβί χι<3ί 1» ■ γίξουσ-'ια. . Κλ* τη. ύτ τώς αλλοας τρλίώ κ.αίινα.σ•Λ4ΐ . ^ς τα^'ν τνα , κ^Ί Κί*/ 

Δίβυνοϋβίνη; ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ α'. $ 

Α<Λ«ο»ίίιητ{ .'ουχ ο τι ΛίΜΙοΐιίί'ϊ'Πί ουκίΤ(3ίκ(π'-ΐ'>ά*ι* βοΐομα.'ς<1νδ7«(; ό'λωζ (ίΙίΰαΌ«βΗ<Γ<«Ι• ΚοίΛίφίΐ/ 
β'>(.Λ/αίΓα|υι9ί)οΐ.τπ5-χ.Λΐί£Μΐαλα|ϊ)ον•π? • γ'ίτίςονουτιρλλί^.ο'ί ίλλκϊΐί. Κο"ο| ^ι/μ.τΡΛι/χ.κ'σ-ςΜί'πς. 
ΤϊΓς αίκΐΌΐιΌις , κ^ λακ.ιΛίιμ9νίο•ς• Δι^φοΜίΊΐ'τά ';|^ρα.νμ•α-7Λ τ^'αίιινιΑί'ων , Κ3ί τ% λοικί(Λ£χμ5>ίω|ί• 

£%&τα(ίϊ<Α'ι;)(ιν•πς•ίιμέ»αχ>;^ι€κςοϋ7ΐα7»ς/ΑΛχϊΐς,ους:<ί^'ι-πΐ4'ί^ Λ'β'ίίΝ'νο" ως ^]^ 

•3ον/«•«£Π'κοι/ {γνινη τρλΐμ5)ΐ,κ90ΐν'ί*•ία,ώνί^ίμ.ϊΐηα4'>ο•υ)/^αφΛ!ς ^ τ» ΐ5ΐι/ττκ5>''»ί'Ρ'ξΐ'!η'. Μίτά τ 

<ηΌ«ο»ίι'ϊ-πς ίΚ.λιτϊ6οηίΐί ιιρλιν,)^) Λ*ασ•χ.^ΑιαΐΓαμί!»οι^ί ς τάς νοως ί|«.^<«'Π'3» 
♦οωτικί)! ινί'νον7Ε•χίΐ>•ί ^ αίπκο•α]υι5/Λΐ 'ρν β>Λ§ε(ΐφ3,ύνί§ο> ου τιρΜώ 
βη,ν,'Τρ^ος'παδιιναιιΌΐί,χί λαχ.ιΛάμ9νίοις,οι"'πάζπΐΐ•ΰΜ)•πς ί^ιασιλίως ί'λλννίς, 
1^ 01 ζυ^Λ^IΟλι /ΧΗοτί.ν'Πί ^υ]ΐα.μ£ι γ^ ταύτα. ί*.ίγι^α (ΠιφΛΐ'ιι. ϊ^ΐίον >^ οι μέν, 
χατά./ίίν,οίίίϊ,νοω(η•κ^ολί;^νμέν5θιονον^υΐ'ΐ/Λ.<1νίν νι ο'/λΛίχ^χία. . ι'ττεηα Λ* 
<Πΐϊί;(ί ν-πς οΊ λακ.ί(Λί«μ9»•οι , κ^ ο' αδ»ινοίΙοι , ιτρλψΜσαν |.^ •7%' |ι;μ.|λα/ 
Χαν τι^ς «Λ)Ηλους.)ήτ%ίαλλω>ίΛΛιίϊωνεί'τ)ΐΐ9 τρυ (ίΙ'αΕτοαιν,ΤΓβίςτίιίτιΐίΛ'ίΛί 
ί χω§οΐ;ν•ως •ποί2!Π τ^/μ.ί)<Λ'ί^ν Μ τι»Λαθ' ';ρν τρλίμδν,ταμέν, αχηνΗ^οΐ, 
ηα, <ΙΪ,τρλίμ9υ)ΐ•ης,ν οΛίΗΛοις,ίΐ'πιΐ'ς ^οουτ^' ^νμ-^ι-οΐ^κ; αφι^ταμίίοις,Λ'-ζίΕΐ^ίί/ 
ο-κ.Λ;ασ-(«70 τα. τ{5λίμία.κα? ίί*.•ίΓ&ςο'-τίξοι %VίVΟ)ιτI),^^^ κχνί'ινωϊ τας μίλίί 
7«ί ΐριο«|ΐθί^οι,Λ; οί (λί> λακ,ίίΙ^ίιμρ ν'ο',ουχ υτιρτίλεΤ ς ^'χον-πς φο§ου '3ο ις ^υ/;»,/ 
|χαρ(θΐςν;^υν70,κ.ατνλ<ρί^χί(«ι (ίϊοφίσΐϊ,β^'τιιΓςμΡϊον αΰΙττκΓ&ιως ,όδκς 
^λιτΛίτωσι δίςατ5•Λο)ΐ'πς . αδνιΐίοίίοι (ίΐ , (ίουίς τι τ^/ τρλίρωίί τΐύ ^ογ(^ 
•ΕΜ^αλαβοντις ,« § ρ^ ν,τι^κ ν χίων , Κ3ί λί σ-β; ίων ,Κί χ?« μ-ατα τϊΤς ττασι τά.Ι<Μΐ ι 
"τν, φ<5^'&ϊ•κ5^ ιγίνίτο οαι'τοΓς %ς τί'νΛ ηον ΐρλιμδϊΜ ΐίί^ία τϋΚ^ασ-κΛ^νι μ&ζωιτ, 
11 ας τα χ^^οάιτα τρ-π (^ οϊχ^ϊουφνοίς τ*ς ?υμ.μ.αχίοΐς «ϊβιΐίΐ-Λν• Ταμέν οιιυ τεκι 
λουα\τΒΐ«Λταίΰςο)',χαλιτ;ΓαοντατΒΰΜΐτίί(ν:ς'7ΐκ.ί*•«§ΐ({)'δπς'^«4 • 0< ρίρ **'/ 
βςωτιριτας ακρας ^%''7I^ογιγι^^ι/^ι5ί;ων,κ9^)«\ω^^χωςιαο!ί1ίσ^ν^^,ομ5ίως α/2)α/ 
σοκίινωςτϋΟ^α'λλΗλων (5^4^(0 νιοι. Α5)ΐ|/οΐ.ι'ων';^νν'ριιι^>ιίος,ΙΐΕΓα^;>(Ρ>οΐοι/7ί 
νφΆ ξμδίΊ'ου Κ3^ Αςιςΐ)ν^ΐΌς,τυξΐΜνοΐίο"ντα,ανδιΜ6ιν•Η3ί ουκ.ϊοΌ.συι,οτ» 
Γι5Γ•2ΒΤΐΐς^μιιν ΤΓίίΐΓ&υτατΓς ων,ί^ξχί τ!^" Ρθώιτςατιιΐ' ιΐίω|ί,Ι•ί3σΛρ;^ς ιίϊ χ^ Θιτ 
οαΛος.αΛλφο! ίοτίν εω'τϊΰ,υτρτΐ-πτνισαν'πς (^4'ηίΚ.6ινΗτΐϊ''/>ι<ί^'α)'<ί''!"*ί*Χί>'' 
ί«Α Α^ω'ιίΐίος ^ Αξίςέγεί'Ιβ'ν,ίντ^'^υΐ/Ίίί^οΤίΡϊο'ρίσίΐί, Ιΐ3Ζ5•ία /Α.ι/χί)ννβθ"οΐι,ί 
μέν,α-σ^^ζοκτΓ,ώς <ί|^οθ(^ο'•7ϋς,β)ουλο'μ£νοι (Ρί^ιν(ι'λλ«φ6ί|/ου^(^ξα(ττ^.|('πς τ» 
1^ Η>Iϊ!^υν<ί^^πI1,^^ ΐ73ί5•ί4Χή>'''!^τ'^Ρ(ρ')ΐ'πς "π^ το λίωκΰ§ιο)ΐ καλουμίνοί,τίι» 
βΛΙιαδκνουκιίν ΤΡ/*-•ίΓνι> (ί1[ακίσ■/^ιου^^1,α^5ίκίI&ιVίΜI • ιρλλα<ίϊ )ή οί'λλα ιτι κ^ (δαξοίίϊ τη^ς «λ)»*/ 
λοις•£"ρ(θ ντίς φ炙ς* 
*ρίϊ>ϊί,έρ(?ν'πςφο/ 
ςοις ου'χ υ'ΐι:'Πλ6(ς, 
Τοίΐ ?ψίΑαρ(θΐς «/ 
^ΰνπ) • Τους ^υ/*./ 
|Α.αρ(θΐςί)^ί;ΐ/ 71.01*/ 
τίτίΐωώ ς ,οιιι'τί ί τ%ί 
|υ/λ/λιχχων• κ.ατΌ/ 
Λΐίτί^ίχίαΑΐ • ίι;;^υν7Β 
Λλοιιοτι. ε<<|)θΐ/ 
•δτιΛίοντις • ο'ζπύς ο^ν ■ 
ΤΒΪς 7ΐ)Γς λαχ,ίίΛΗμβ 
νίοις <251τιΐί)^6ΐως , )^ 
ο'μδίως τΐΡλ•Ι^ίβ9-οΐΐ , 

•ΒΓ^οιι-πς οΐϋ'τιί (ί^χ/ 
λο|(οτι οί λακ.ΐ(Λα/ 
μρνιοι• ί^ο ϊ^ίς 6ί§α/ 
ιτΛονης Λλονοτΐ 
0-υμ.μΛ^ ις ίτΒ μ// 
νοιι,οίπως τρλίΉΐιοτιι/ 
ών αΰΐτΐί^ειως β^Γ^ 
©ν οα>''Π)Γς . ΤΒϋτΡΓ» ^ 
κατ ολίπφχί** . 
ΡλΜνχ/ων,Κ^ λί/ σ)2χ'ων«ως ί'νν&ι^ 

οκτ&ν . υς-ίςο^ν ι5ϊ κίϋ """ίτηυ; %χ&ςωσα)ΐ7Β• Μ&^ωί . %κ. τ»» φοςω» ί'αλονο'ν • Η ως τά 

ιι;ί>οηιεΓα•ο-η3;^)ΐαβ)λα^ίΓ'ΐίιντ^•π•Λίτζ<))ΐ σ-ιι^-μαχιΌκίαπΐ τ^ΐΓ /λίκΠκ^ν• χαλίΌΤοΐ ο'ϊτα, χαλί/ 
•ζδ-απΐ5>θ»(πΐ'5'<ί^ώνς|τ!!Ϊ•3ΠΕΓΛΐΓί«ό''Π /λΐ^/αλακ'ί . Ταςακί)ας•ταίακ/ί>οα(Γβς.ταίφ»ι'μ.οΐς. Α/ϊια/ 
«π-νινως ♦ κ'λι^ις ί«.ί-ηνιίνΐκίΙοα ίζ:π τ^ζ ^ασ-ΟΛου 'τ^ς λίδου, «τις 'ρν χρυών ίΌνχμΛζ&ι • Α'ίνναίαν 
•^υν• (^<ίνως τ<«ϊία ^οιτα^ίΐί αβιινο"Όις ^οίς ί^οκρυντοί σοφούς ΐλλοίί^οζ άου , ό^τι ουΛ'οιχι'τιί <5^ο»α/ 
|λΛξου(δ τα. Ί'ίΠ'α. ΐΈ2Γ4ίΐ;?(0 ν ο ΐοντιο.'ρ ί^νς,ί'τπ^Λς^ ν τυς^ννον ό'ντα . Ρςίί-βϊΰταττς «νρ ί^«ς,>7Γ^ί/ 
Λ'&υτατίς ων τ^•κ6ΐ(ηΰ}-ςατιί^ων,κςΧ4 ^^α'^ΜV^3ι^ων Λλονοτι.»ρ <(ί(κων, Λδτίι τιυ οΛίς . ΐΈΐσ*ί' 
;!ΐ(ος Λ , 1^ ίί-ίΤαλος • τολτο, λίγ& ό «τυ/^αφΛς , ως κ^ αυαγς αν του γί^ιους 'ΡΚ "ϋΤ'Ιώ/ 
«Γ^ατκ^Μν . κΒί (ίϊαβαλλθ) 'γν; ττ^) αςμ/ίΠ»)! • υΐΡ'Πΐ''!Γ>ιι™-1''πς <^ί τι• υννοΜση-ϊ-τις • υτρλαβιο'μ'πς • 
ΤοίΥ*ς>ΐ''τΡ'7η3•κΌτΐ)πις,κ3ί τπα^α^ζίίϊΐΛα ρ.ίμ.«νυ<θ-ου αί*.\'§°ΐ'λιΛ)σαν7Β , ι^ ίννω'<θ>:(πιν • Ε'κθίνΗ τ^ 
ι?/Α(}|[ιοι.ον{) (ί^νιλονο'τίσίώιβιιηϊβιιιΊλ&ντοντι/ςΛϊνον• Τί^ίϊ325-<4χ(ί'Ίΐ^τυρ^'ν'Τίς• ολί'ν^ϊ'Π'^'^ίί^ν. 
ΟΤΙ ί-3σίοΐίμ.αλλονΜ§χίτΐ'§ι**)'ωνουχ''•!35ΓΛρρ(ος«αΛλφος£^ΐν ίτίσίου ο'Γ•ί!Ζ5ί^^ς.οι*'^ςιίί((!ΐ ιια^β 
α§μ9^ίον,κ^έ{ΐιςονθ<τΐ))ΐος,ουχω'ς οΊαίκνοΰοΐί^ΌντοτυξίΜίνος ω'ν,ΛΛίΐ'ίύΙ; οίΤτις φνικιι,οα^'τιιί/ΛαΛλον ω31/ 
βϊουλΛ(ΓαίΐενοιΊ•;335-ίοΜΐ,Η^>Ί'ω'^^')''Π? ,*''!2'6• ^ςοντονοοΐ)''2ον ί^ό[{!^να'Λλφον ο'ντα τιυ Ίτ^ζ^Ιου^τεα/ 
ζα Τϊλίωκίςιονα'τϊΐκίίεινοιν. Ρ(3ίί'3ολίωκί§ιον.ίλΓ/χω^ί'ΐΡ-πίια'τ?ικ.ΐ(,>^λ«σ5ς ιίν ι^β^&νΖν^'^Μ 
(ΓοςοφαγΜ• Αίως 0(ΐυτ*ί"ς7«<4οωτιι7κ5ξιλ? ί'τπι^ίί^ωΚί,κ^ά-ΕΓνλλα^ίτιυλίμρί) τΐιν ΤΡΛ ν• Κ9ί """ί/ 
ΊονΓ^ον ιν4ΐ'ί•Π)4ν,Τ^'' ατίικ^,κ.αλί)υ|^Όνκ.ΐωκ5ς<ον. Ρολλα(ίίκ30«λλα(τι. αΰΐτείν^'ρ ατοτρ» 
τ'ίΐ' οίΐ'βξωτϋ-ων , ο'τι οϋ μρ'ιιον τά ϊϊαΛοΜα, ά/^α κ^ τά, ιΥί/υχα-π^) 3^0^^ οίβαίταΐΐνως «όςΒυονώ ♦ «ρ ι^ 
Ί^' Ή'<1(πτς*'ηι^ίϊν α'ξΧΛ'ωϊ» θοιτκυδι'δογ 

Αακ.1(Λ£»μ} ν'ων βιΛβϊΜ οΐ?• ο' Γτ5ρ λ«ΚΐΛ«μ5ϊίων &α£Πλκς 4-"φβ'^ζ *φΙ§ον ι\ τί 
οΓΐί. ΚοϋΤο" ■''"''''^Ι"'•'τΐ'•*2!Γ3-5Πτ«Μΐνκ; Χ-ω^ι-κς. ού'τζϊΐς α'ταλοΐίίπ.ςος.οΜί'ί^ΐ'πίςοι;. ΚΛίαΰΙτάί'τυι 
Λξον.θι'τΗ. ι^τΗ. ■Ηΐ»5ΐαίΓθιγμΛτα,ΰίΓ4"'> ""^ίί τ^υτυ ΰ2^Πί^ί^^ω(Π'ρ,ίκ. (ίϊ •η!ί> θ'ςνι^υδίίιωΐί. ουττ <^ λο/ 

ϊυνο'ντα,χ^ ου 5(?(5ν^ανν«7ου(^9ί»α,κ^ οί αλλοί {'λλκνις ουκ.οξ6ως ο'ίοντϊθ.ώ'ς/ 
ϊΐφ του ς τΐ λακ,ΐιΛαμρνίων Ιϊ'αώ λΐοίτ,μιι ιοίαψ» φψ <3|^ροΐϊ-ίί ΐίθ-ου ικ.α-τϊ'ςωΐ',αλί' 
λαί^υ6ίν.χ))Τ••ϊ5Πτα)ΐα•τκνλο_ρ^ΐίοω7ΐ)Γς.|,ός ουί'ί'νίνΐ'πΐ'δΓωτϊϊ'π. θύ'-™ς αίΛ 
ληϋ-σω^οςτΒΓς τρλλοΓς «ξκτ^σίς τϋς <χ.λνιίΒι:Χ£.*]αΙΆΆίηρΐμ-αμ-ίλλον τΡίΤΡΙΓ 
•!ϊΐ4 ίκ (ίϊ τ&ς«/υΐ5μων'τικ.μ«ξίων,ο/χως τιιοοοια (ΜΤς ν^Ι^ί^ων (χαλιετ* α<ί1ίίΓλ 
ίοΐί,ουχαα^Τ'^'"•'<ίΐβύ''πω? τιΡίνιτΗΐ υμνιίκ.α£Γηΐ!<^ οωΤϊΐί,αδί 'ρ ^θζον χ,ο/ 
(Γμ55;τ45,]"•αλλοντζ•ι:ϊ-Λ!ων,οι3'τί ως λο^•)^Λφοι^ι;νιβίστι.|» «ρ τΓξθο•α)/ω)ιΌ/ 
'ηξον7ίαιι/;5οοΐΒ•&ι,)ίαλ)(9ίΐτ-<}^ο)ΐ,ον7«.οΐίίξιλ4)/κίΙα.'(5'τά ιρλλα υτρ ^^^ονοί/ 
οω'τ&ν «,νί=Γως αΰΐ ηο ]χυ9ωί^ίς ί'κνΐϊΐκ.«;(5•τα.6υρίί<θ-οα ^ί^^νισ-αιθ/^ος ι'κΊΚ» 
ωήφΛΐίτατζί))! οκμ-βωνω- •δ7αλουα.ς[ΐΌυ άδηχξωνπϊίς • κ^ οτρλί|χος ου τις, 
Κοϋϊκζ) τίν ακί§£ΰ-ΐΓω»,ύ/ ή) μχ^αιί ΤΐΡλίμ.ωσ),'}οΐίΤ3ΗίΌ'»τΗ. αθ< μ.ίγΐφν κΙ^:ΐνονΨ, 
τδΌωιΛμώίωΐί ί{ϊ,τάα§χοααμ.αλλονίοα)/<.αξοντίί))',α•5Γ*ουο]5νΤ9•ϊ ί'ςνων (ΓΚί/• 
Τΐρΰίη,(Γ'Μλων& ό^υιως ]υ^'(ων ΓίΓΐν>ΐ)ΐ^^<'ς α^ταν.)^! ό'σο. μι^ λο)/ίο ς[τρϊ ί'κ.ας«, 
ιϊ'/χιλλοντϊς •τιρλί/Λ.Μ'3•θι>,» όν οω'-ί^Μ^ί^» ο')ΐ-τις,χαληιΡϊ -πΐϊχχ^ίϋ'^θουιι οα-ηιΐί τ 
Λΐχίντ&ν <Α■αί^ι.ϊI)ι^ι9νΛ)^ϊμ ν,ν,ίμΰί Ή ων «αι'ηος "κρυσα, χ^ πΓς αλλοδι ν ^ρδίν ιμρι 
α,ναννίΛλϊώ'νω'ς ί^'ουίι'ι^οκδυν μ5ΐί')<.ατοηκί^Τφνα6ί•2!α^οντ•7α•^ίοντΛ μ-Λ 
Λΐΐ'αεπΓ^ΐ',ίρ^/^θ^ΐή) ό'7ΐίν7ΐ'™'''^Τ«ς("/λϊ!•α.τΉςννωί'-*ι? τβνάλίδωςλίρ^ι'ν 
τΤ()ν.οΰ'τΒςΒς«τα(.τά<^'ΙςνατΖί;ν'7Γρα^ίΐ'τ&)>όν'ΐίτρλΐνί5)>ου'(.ιν. •τιιυτ3»{;Λ 
η-υ^νγζ •ζ2•υνδα*ο1ί«νος,>ί^ίω7Π. γραφ&ν,ου^^ ως ιμ5ΐ ΐίΌκθι ,^ΛΟ^οΐς-π εα)''^ς 
τπΗ/ρϋν,χ^ •ζ37*ρα1ίν άλλωϊό'σϊν :) υνα.'ρν ακ>ί)ΐί?)6ίΛ•Βΐί^ ικαςου ί.'τ;5ί^4λδων•αίΠ/ 
τρνως (!ϊ Λ'ςίίΓχ.ι•π),<ΠΌτι οί •πα^ον'πς 'πϊ'ς ΐξ-^'ζ ί κ,αςοις ,ου ταυτά τπί^ τ ουϋ'τί» 
ί'λί^ϊ,οΐΛο'ως ίΧ.α•τι§ωϊ7ΐς ΛίΊιοίοίί,νί'μ-νίίΗ•*! ^"χ•"• Η^ί ίς μην «'^'ί <>''='<'> V ϊσΒς 'ρί 
^»» μ.υίίύίί'ίςοαι'τ,α'πξτϊΐ'; ίξον φοΜ(έΓπ«•οστ)ΐ(ίϊβ)ουλΐ:σΕντΓαι τ^'τί ΓοϊομΕνων 
ίρ σαφις (ΓΚί)•π•&ν, χι ^ν (Α.ίλλο'ν•πί))ΐτΡ'Π οωίις κατα.'ρ οΐίδςωτϊΐιιοΐί , τϋουτ* 
κ^ τ3α/ρατΓ4νισ)ωϊίΛΛ9-οϋ,ωφί%μ<χκ/^ίνθνοι^"τάαςκοιίντ^<; ί'^6ι• Κτΐ(ί*Λτϊ 
%ς α6Ϊ/^ΐΛλλοΐί,ΐι α/ων'ΐΓ/χα ις 'ρ -πζχ^α)^!) μ.α ακίϋθν ?ΐ)[κ.<ϊτ5 ♦ τ £ί ηι^ο-η» 
ζα}ΐίξγ(ύΥ,ι>.ίγιφίηΐ!γοί)^ιι γ ίλ-^ΛκοΊί•») τϊΰτοονως (^ι;6ί)ι νοω/χαχίουι/ )^ Τ3ί/ ί'χοντα , ουΤάλχβί 

λα υ-τρ ^{ΐονον . «ρ 
%'^ίς , τα τρλλίΐ «λ/ 
Τρ». Ω'ς τταλου* 
^ν(υ,Λν•η "ηΰ οντά. 
Α'τρχίωντ&ς . « 

Ίίτ&σ-Ι (ΠίΛίον οα> / 
τα , ως ';ρριτ5•6ι τφ 

/ί-ατΗ. α^κρυντ&ς ς!/ 
•Βΐϊ^• Κουο'τρλί 
μρς ον τκς.Λ&τπ-βί »ρ 

>ΐ)χίων.'ρ47•ις,Κ3ί 
β'τρλίΐι,ος οιΓτοςτηΓς 
αττ'οΐϋτ^ί τ Ι'ζγων 
ΓΚΡΤρΰιπ, (Γϋλωσ-θι 
β'-πμ.&'ζων^Γίι-ϊϊ« 

τυυτΒ Γτ^δ^Τ'»*"^ 
ιίν,ιί Ίίΐίαίννουωιτ, 
Κο-} τδΐλΟΊρρννίίηων• 
■τιυ-π£Γΐ.μ.9ίξωντ«ς 
ί'υνΛμ.ίαζ ωΤί^τ) {/ 
γίνί'πι . χαλίτρν 

ττν Λκ/ρΊ(!)&Λΐΐ . χαλιτρν «'ν ΐμδίτΐ Λ»δ' φκιί ν,ω)ΐιιΚ5υσα,κ?0 "πι'ς ΛΤ^Λγγ^λλονώ μδ' τίιν ακ/ίιί^&οΜί'Κ}» 
λί;^ίν'ΐδ»ν^ιαμ-ϊ>ιμ9νΛ''β*(.ως ίΟ^οκΰ^ι ιιίννν ιμίί ^ά(^ιον^α6ί•55•€ίν ίχομι^φ μρι τίίς ολκς γνωμ-νς ί^ν' 
•τατα τ'ί^ί αλ«9ώ; λί)^ϊντο)ν,οΰ''η>ζ &ξΐη?Μ•τΐ)ΐ;-πτι>,ω'ς ίίίΌ^α (ίί ό'τι ^ίιοϊ «< αλκίως ούτας θιςηχα , βί κ^ί 
μ.» οωτά ικεϊνι "τά λι ^(<;'ντα έρματα. αόΙττίΐΓ'&ως ττι^ αγνοιοΛ «^^οφοκηξίΐίο,ι'να ^(ρκσιηω ιτΓς οιχ,βοις άι/ 
ίι/μ,χ'μαίδν• Η?ί^ύσα^αφ61V■ϊ'■ζ!7ε1(^1ί φιλα9Μνο"ος^οκ.β,τΐ)ί;7ΐ)λίν^• Ευνοίαςί« μν*ί*•''ί•^*ΐ"Ί'<*ί» 
&1 Λαχ.ΐ(Λιιρ5νίων. μνί^'μ^ί ^^ αίχι^ωων. Αλλ'οι'ςτΐ οιο'ρς τ;πφ«"ν . ΐνςο-Τίΐνει ΥΫ ^ «^Τ^ς ιως 
τίί "πτας-ρις 'ςοςίεΐ^ .>ι'<1ϊα*οια,αλλν^ι'ωσατνς ^ραφίίςτάί^γα,οι'ςοω'ρς-ϊΐΕΐ^ίν. Ετδΐ^ιλβών,ί'ςΛ/ 
>ων • ου τοωτά τιιί^ τ^" οωτ^Ι ιλί•^)) • οωτ^* τ^" λί•)^ίν'η)^ . οξΟ. ίί τίΓως ηιψο-ηξον βίδ^ων τβν ό» 
1^ ΊΡλιμψ λόγων, Κ3Ί ί'ςν<^''5*'νΤοω8αλϊν6» τκ^,τ^ϊς ''<?>ςίοΐ5,κ^ ωφίλ&αίί ,ιττ^ίί^ιί α<^νλΛ τα αν/ 
ί§ω'-5πνα. Το μ» μυίωί'ίς εω'τίν . ττρρς Ηςο'ί)\τίν οϋ)ΐί'ίΤ'ιιΐ4 . Τωνη Γϊνομίίων 'ρ (ταφίς Το'ί*?'> 
Κ^ \ί (5\λλοιλ• αςκύ'<ί'ταζ ί?,& ,ΥΤϋΐΛξκϊα-^)ΐ/ρίνΜ<^''τα. τκ. ί-?^αμ/υθ/;α^(^ν(λονϋΤΐ ώφιλιμαθϊνΛΐ,άτΐ)» 
«'φίλεια ■ϋΓασιν,όσυιβιονλνίπν'ϊα) σ-κί"ζε^ν'Κ'>'πΓϊνομ^ω>')ο!π>-φ4ς,Κ9^Τένμίλλοντ^'νΐ(Τϊίθ-Λΐτρ•η 
αΛ)'ίις7ΐ)ΐ«•Πί)»,>^τ3!ί{;α•ΐΓΐ^ΐ(ο-ίωϊ)(.ατκ.'2οΛν'ί§ωτ3-θιον. Κτίμα'-π 6)ς οί&ν'^'^λον • Χ.<ί^ί^ος•κίΙ?μα, 
τϊιν ολιιββΛΐ/ . αγω'νιτμα , ^ον γλυκνν λόγν . ου'ιιίτίηζο ίΐ τκ- μνΐίΠ'κα ΗςοιΓοτου . ιί (Χ)/ων'σ-μα , δια/ 
/ΐίς•ΤΒ-εϋ(ίΤα'•'ΐρΐίηιχ.ον άγωνκτμα κ.ωμ^^οτ<:ΐων , ν τΤαγ^ιί^οτρίων• Ε'ς «ρ •3Μ^α^^Μμα «:κίΐυ / 
ε>ν ^υγκΟΐΊΕΜ . "πυ-ή^ί,υ^φίς ί^ • ^ι/γ^α'φίτα ♦ Δυεϊν νοω/χαχίοκν . νοαιμαχίοιι ι^υο ,ιν α^τι/ 
/Λφ'φ,ίνσΛλΛ/Μϊΐ. "οιξο/λαχίςΜ (Γιο ,ιίν -συλνοϋί ,ι'ν •«^ατΜοϋς. ταχάΜ ττιΐί ιι^ίίπν ι^ιν-ίι^ΐ'ν*/ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ α'. *Ι 

χίωςι•Β•οΐλ(Λ.7Β. ΤοιΓτϊυΛτου ΊΡλιμδυ-τίυτΛλοτίΐκΐίΐισϊοι;. Εΐσ\ίΙαΐί\κ^οικί'ηξΛς•Ί!'ίΡτΊί'Λΐα,)^ 

ο-π ίγίνονπ^ ίί^ιΑουοίντο τά λί-^/^^α αΚ5^,ί'§)/ή)•κ^ τά λί•^ΊίΑ5μα.^7Γίϊυ)ΐ,οι/κ.αζ5ΐ:Γα κα-τιΤΗ• ΤΡ/ 

έΐ(,•Εταβ))']υιατα•π ^υΐίΐιΐίίχνι Γίνι'<39•ί« ον οοι'τ&τμ ιΛλα'ίίΙ', οι'αουχ ίτ^ιαό» 
*ωι^,^ό'(^V'τιΡ(π^ώνοω^%^ιιμ71^ρλιμ5Μί^»>■^ί(Π <$ϊ αο κ^ οικίτίξείς ^.ΐ-πίϊιαλον, 

ιπΓ(Μΐιωτιςο)ΐ βιΐβουούιΛ'α ουκ α•σΐ£ϊ-α κ.α•πτ>ι,σ"β£Γ/<.ίύν -π τϊίξΐ , οι' ίτ;ηιιφ/ 
φ^Λμα. /λΐ'ςος ν*? ιΚ^ί ι%>^ςό•Γ<4''"''"^''Π''ί'^'%'')ΐ.ν'λίου•πί'κ.λθ)4•εις,ά)•ζ5υ 

■ζΒΒί^Όι 5 /Α-ί /α'λο 1 χ)) ανΌΐΛΤ ιή λίμβ ί•χϊι ϊι ουχη Μτ«• βλαψασα, χ^ μ.<ή>οζ τι φί εί/ 

τκίίτΒ-Μξ^ΑΐτυίΚοουτευ,αίιιΐ'ουοί,κ^ίτ^ίΛοτρίίνκσϊοι,λυίΓΛίΐτΐί ■»«< τίιακίν' 
"τηυ'τ&ί ασονιί^ας,ά^ οαι'τϋΓς ίνι^ονίΒ [^^ Λ'/Ιοίας άΙλωΛν • (Πο'τι ίί ^'λυστικ,τβί 
Λτίοίς ί")^».}-*^ «ΤΓρωτΒν ,»^ ι«4 (ίϋαφοςας ,του /χκ-ηνας ξ«τ«0Όα ιρτη, '^όχο\) 

»ίτα-πΐ'; ίίϊ \όγ(^,γν; αΒΜ>ο"Όΐί; κ'^ρΰ/λ-ου/λίναλοις ν'^Ιί" μ•ΐϊθκ;,ι^ φό^ον •»« 
'ξι'ρ^ϊτΕίς τοΓβ λίΧΧ.ί(Λά,α9>ίοις,<ΜΐανκασΌΐι ί'ς ^ο '^λίμ&ϊν•'Μί''ϊ(;'γ> <ρ<ν)(ή>ον 
Μγμ.\νίΜ οατιΌυ,ά) ό"νστί.η'κ.ατ<ί^'<<!)',αφ'ωνλυστ).ΐί•πς τ»; ^αΓοκ^ας,ι'ς '^ντρ/' 
λίμ3ν κατί^Ηπ >. Ε'•ζ5•ί(^α/λΐ/ο'ς ίΐί-ι,•3Γολις ι> ί^ί^ια ιςτιι^ίΌνπ «^οΐί Ιο'νιοι/ χ,ολ 
•)ρν.<2ρ^οσΐ)ΐκοί?(δ (^αΛ'-τνντοωλ^ιιό^1οι β3α§Εΰφοι,ιλλυξΐ)(.ον4δΐ/ος.τουϋ'-η()ΐ£4•ύΓ(ΐι 
Ι«σαιιμεν•>(.<ί^χ.υξοι7οι,οιια!ϊ->ί5 ί'^ίγΊνίΤΰ Φοίλιος ΕξΟ.τικΤ^ου,Χ.οξΙί^ιοςγϊ'^ 
νος,τ^αφΉςακ.λιΌυς .κ.α.•τιχ ί'ιϊ'ρΐί-ζδ-αλάίον νομΰν,ίκ τνς ί^ίηίοιρλίωί 
καταχ-λκίθι'ς . ^υνή5'>ασαν<ίί κ^ τ Κρςινδίων -πνίς,κ^ α!λλοι ίκ.ττί Λϊξικρν γν 
ψο\;ς•ηι^οϊλίοτ)ΤΒς Άτϋϋ ■^ό^ου,ίγί}ΐίΤΰί,'•^'άΰιίί'αμ.•ί'\(ύ]ΐ τΣΰ?ι.\ς ^ίγαλκ,)^ 
•Β5λυοΜΐΗ§ωτί)ς•=Γασ5ασο.»•πς ΛίνάΛ^ϋλοιςέττιτιΡλλα,ως λινΐτ«'ϊ'^Τ)ΡΤΡλ'/*•οΙ' 
•ηΐΌ^ς τ^^^ '^^οσϋίκ.ων^ίί^ίβ.αςωνίφδοι'ςιισΰΜΐ'Κίί τί^ί (Γυναμ-ιως τκς ΤΡλλίίί 
ιVίς)•δ«αα^^«.^}ϊ-πλΛι•τΒ^α,^^ρ^'Πιί'(^ίτ ΐρλίν'"'5''<ί^*'(Α5ςα^'τ '^ίδΊωξί-γ,ις 
ί^ο>α7ΐ)υς.οΊ(ίϊ,α'Β•4λίον'ης [ΐ^τ^^ίίί^βςων,ίλϊΐιξοντιιοοις ίντ-ί τρλει, 
Κατα τί γίν , Κ90 κατά βαλασ•<κΐ•>. ο/ (ίϊί'ΐί τ^ ιρλθι ο'κτ^ς αΰΐ^^α^νιοι,ι'τιεί/ 
ί^Μ ί-^ι'ξονπ) , ΊΣΪμ.'^ υσ\ν {ζ τϊιν κ.4>>ιυ§οκι ^ιο-β&ς , ως /χίίτΡο'ΐΡλ'^ ου/ 
σο.ν,^4ομβ4'θΐ]Λ)ΐ'πφίΐίί τη^οςο[νφδ<Ιίθ(^^οις,ϋ[Λ5α τιυς τί φΛ^ντ*; σι/ναλλα/ 
£οϋ οφίαϊ κ^ γ\ι τ^ ΰ><ι^^>Λς<ύν τρλ^μδν καταλυσηι . τα^τα (Ιϊ Ίχ-ίτΐΗ καίί/ 
ξθ(ϋΚΗΌΐ ί'ς'ρ νςοίο)!, {(ί^ί 0)175, οΊ(!ϊ χ.(ί^κ.υ§οϋοι,-τίιν Ίκ,ίτβοΜΐ ουκ. ίί^ί'^οΜίτο, 
«Λ)'α/]}^ακίΙονςατ;5Ϊτημ4'**•[νόν•πς<Ιϊοναΰΐ^^αννιοιοτ;(Γίμίαινο!ϊίφν 

ξοΐ$τ/*.ω§ίΛν οίΙσαν,όνατρς(ί&'3^ϊ7ΐ)ίίΛ9-*ίϊτ3α^ον>^/Τ5ίν4-<«'Π5ΐςίί^ίλφουί, •Β•α'τρι'(Γος , ί'κ τϊς 

Κρςινίου,κρςίνίιος. 

Τοα/•τΗΐία•π•ζ)ΊαΛ)ΐ•α•ί5•ψΚ(σαν ουχί άττΑνις-**"*•" τϊς ο'κ.ιοΐί,βίΛ)'<ί2!πικιΌυΐΙ τκ'ίΐφΜΐ-πς , φιασπ-ιτ. 

Καταχ,λνιβ&ις . τ^ καταχ.λ«86*ς χ.υςίως ς|τΗΐν Λ3Π ρϊ^ μείζονων τ^' Η§ακ.λ6ΐί^ω ν , ω'ς<3!5ρ οκιλ 
Κλϋίθίς ,ι-ΊΡ ϊλΛο-σΌνων λίΠτΜ • Των τρίσϊίκων ^αρ^αξ&ιν • τ^ τηυλΛίηι'ων• Τα ΉλΛι-ποα. 
εΜί'τί τιυ -π'λος (Γι . κατά τά τιλΛτιιΐα . ί'^^ν χ,ατά τά τιλΛ-πχΙα τ«ς ς•α(πως ου^'τ^^. Ρξο 
ττΰθΗ τΐΰ-ιρλίμδ" • ττυ τ3^λοτρ)ΐννισ)ακ.ου, . ο'^^!)μ5ς οωτΐν . Τ^ν αΰ)ί^οα)ςί&3Κ . Ες γ^ξ^ον* 
Μ •™ >αί^ τίς ιί'ςΑί . Τιίν *κ.ίτ&•ΌΜΐ ουκ. 4ί^ι'(οΜηΒ . ουχί τϊιν η^ψία-ρ^άΜ υτϋιΓ'ί^οΜηΒ , ά*)α ττ» 
•πμ-αςΊοΜ» γ -π'λος θτΒίνβΜΐ'τι τϊς ^α(ίως , συνττμω-πξον ^ττων κ^ χ.ουν<)•π§οϊ • '^ο ΓΪξ> ^<\τΐ!&νο•η 
\>τή$'ίξ<Μ7ϋ -ην Ί^ίο-ίάΜ , κ^ κα-πύκτη -ην τιμως'ίΜΐ τΐπίσαι , μικ/^ιον ΰΜ^' ίγίΗτο ,"κ^ σονκβίί 
κατά τχΐί φξοκϋΐί . ΤίμωςίΰΜΐ οάσαν • β)οκ5&εΜΙ οί/στίν • ιί υ'ιταΚίυεΓίΌν 'ρΧ.ατά τβΰ αίίκ&'ά'ηύν τι' 
ί«•ω£ίΰΜΙ . κατά τ^' αίΠΚβ^τ»» τ»^γνί Λλαί-|) ίκ(Γί'κ.ίΐο5» • £'ν αιρ'ξίί έ^ντο 44«9-οϋ γαια/^ό^* στύ,οίζπ 7%" οω'χ(^^* 
λ'μ5?>Κ^λοΐμρς• 

Μίτάτιΰί^ί τίί 
ΤΡλίμρυ αμα•ίι σ\!ν* 
'Iιx|ι,^^^7^^ ΊΡλί/ 

μ9ΐ"ίμ«.Τ3Ε(^!ίλΛ5ί 

«50 α/χα . Η"^α/ 
«|>α <ί|γω7ϊ>.ου»τι' τ 
^α^Ι-ω μ-ίτόλΐ-^ν. 
Τουμβ'τιναξϊΐτί 
ΟΌϋ' τρ-η ♦ λθι'-κβ -ρ 
ίν^Κίν• Α'λ^ιδί^ΓαV 

ίΜΐ. Αφαΐ'ίς•«'-τκ^ 
£^λ<)γ^^Κίκ/ί>υιίμ.ΐ/ 
νκν- Ανα)/κα'σ«| 
ςς -ρ τρλί/χείν.τά 
ονο/Αατπ.,£»ι'/χατα ι/ 

ΊρίΐΙίΓί.βοΐίλίΤΕΜ•]^ 

Λλου ν,οτι /λί ^/οίλοι 

γιγνο'μ£ΐθΐ οΊαίδξω/ 

τρι, αιία')^κ.«ν τϋκ^ι/ 

^ο\ΐ'ηύ ιιολίμ9ΐ/• 

Α!ι<ίϊ,Μ(πΐν 'κα 
Τίίίιωιι.ου χ.αδί^Η5 
|ιιίI(σϊ'/^6^■α). Ετδί 

ίΠί|ξαχΐοΐί. Κοςί» 
ίιοςνίΐΌς •ό"εΓαλοΐι 
οςνο'μδς ουκ ίζαχιΨ 
ν^νοις ίχ.αλθί , οΜ)' 
ΛδΓί τίις μκτίΌτϊό/ 
λίως,τϊυτΐνι,τίί * ©ΟΥΚΥΔί'ΔΟν 

|^ιθ-«υ, 'ρ ^ίίβ3•οΐι •'ρ (!?τ3α{)ον,Λ(τί τον ■οα^όνπζΛ^ουλίίκντιί'τ^ κ^ί'πιΐ' ΤΡ λΐ|ί τϋΗ^αΛ ννοίί,κ^ τι/ 
ρ.ωοί:Μΐ λαβειιτ. Το^ν ίίον ινκςωτ&ν • <Π'α. ^ον φα'λιν Λλονο'-π,ίφ'ό'ιπιν οϊκί^ιις οω-ρς «ν,κΰξίνβιος 
«ν • Ως οίκιΐϊΐΐίς .βυχ ό'-παλίΐίώί Κίξίνβωι οω'^ις60χ;((π5.ν,ά«)'ίφ'ό«ίν <Ί»ιιΐϊ•ίίς φαλιοβ κοξίνίιος ίγιη-η• 
ΚιΑίΐί/ΐΐώναί 'ΐρΐ€ί<>9-(*ι.'5ο;ς)υ)ςινδίους. Κατά'ρ /^ι.^ΜIτε1<1V•x.α^I^'ρμΛ|ι'τΑμ.α. τ«ϊ(ί2ϊΠ)ΐκ.ίοΜ;. 
ΊβΓς κρξ'ΐ'ίίοις ^^ίΐλονοτι• Το'ν-π οηαετ^ν.φιχλιοΐί• κατλή 'ρ^ίκ.ουον•χ.ατκ.'^(^οκΰυΐ'Λ"'Π)ΐ'ς(ΓΊ'κ.ουοΐί. 

έ»0 ]Λξβν γ^ οα;Τ μ^λλΟ» ^ίβϋ'τίΐΚ Λίπ)ΐκ.ίοΜΙ• ΟΐΙ-Πς ά'τΡ'Κί Ι.»"^νί Τ!51|Λψο«Ι-πς τίΐ)) Αζ^ικίοΐ». Ου^-π >? ό» 

ττνβιονί'σν^ω'ίοιν,&'ΠΗ^αί^ρ'ίνΗίξίνίιΌις τίιν'ΠΌλιΐί, ως οΐκίτοϋί,ΚίΜΤί'-ω 
ξΐ'οΜ/ τιν« •ζΓ^ξωντ'ατ2'Ό^*•7%' τριβοθ-ου.ό'ιΓ οιοτΕΓς αν& λί τ3α{.α(Γουνοΐι, Κ9ί «Γί/ 
μ5>ίΐί? τίΐ&βδ-οϋ.ϊλδοιί-πς ^ο'ι<δ3ΐί^«.ί*.νΐοΐΐ'ςτΐιΐ'Κ8ςινί<'νκα7Η. ^ο μοΜΙτθίοκ, 
•5ΐΗ^ΐ(ί^οσαν-πΐ)ΐ ά2ίϊΐκ.ίοΜΐ.7ΐ)ν Ή οΐΛΐίτιίν 6ί3ίΓ!^^<1κ.ΐίυ)-πς οτίων ίΧ. Χ.οςί>ίοι; ο'ντα, 
Κ^ 'Ρ5(^ΐ|ΐτ-|ΐ'§ιον (^Μλοίν-πς,ίΐ^ίοντΰ •η μ.ΥΒ^ύί^•η:%αξαν (ίΐ'αφβθίςομείοΐί,ά/ν)* 
ινα]μιί5>ί3υ.Κ5ςί|ΐ6ιοι <$ϊ,κ.αβ«.-πτο ίΊκΜον ,υ-χζί$'ί^Λ;)τιι-ην νμ.ίύςΙ(Μ , νο/*.ι'/ 
^οκτις ουχ νΤοτοΐίΐΌαιτ^' ςΙνοϋ-ΡΊί^δτοικίοΜ/,νί κ4>χ.υξουωναμα (}ϊκ^]ϋΐ.ίίΓ<ί 
7%* κ<ή)ΚυξΜΐύν , ΟΤΙ οΐΛτ^7 τ3Η^«|χί'λουν ο'νπς *ν'Ηϋ'•ο'5'-π /? ύΐί ■δΓοίΛίκνυςί/' 

ο» ταΐς κρίνους (ΠίΌ|ί-ης ν4''*'''*•''°1'^'ζ''ί^*>°"''^'^§'1'^''φ*'''''^§'''''ξ'''^''''"2 
ρ^Ίι^οη%'ί<ί^ων,ώ'ςϊκζ5 Λαλλοϋίϊΐρικ.ίοϋ.•7κί^φςονου)ΐ-ης (ίϊ οω'ρ ις,κ^ ^^ίΐ/ 
/«■ατΖ()3ΐ ^^ι/να/χ&ι ό'ΐ'-ηςκ.α.τνκ.&'νον'ρνχΐίονοΐί ομδίατηΐ'ί ίλλν'νων τη^ουβοωτ*/ 
"Πΐ'ς,κ^ί τίϊΐ'ζ τρλίμίν ^!!«^αίΓΚΛ^(^υκ1τωτ<4ο1,νοω■πκ^(ίϊ κί-) ΤΡλυ ^ο% 
Χ€ιν?£Γΐ)ΐότ?ΐ'πουξο/ιθίίοι,)(^|κατατιΐϊτφοί^ανων']ΐ^οινοίχ.ν(πντϊςκ.{§κυ§(45 
Κ,λιος ιρ^ΐί•ιανίτατι^)'»«?νοως,{ίκ^ ρ.αλλονίί?ιι§τυοντΐ) 'ρ νοωτι>(.ον,κ^ 
ίστί-νουκ. α(Γυνα7=<.τΡΐ«ς4ς πίρ βί'κοσϊ κ£(/: ίκ.«.τοΐ υτδ-Γ^ρίΡν οω'τιΓς , ο'-π^ι'ςρ^^/ 
•ΤΓ1ϊ5λ'μ.θΓ)ΐ. ΡΛV^&>οιωγ>υ''Ζ<>VίV*^λΜ/^ι.ατ«•^'^>-πς οΊκίξίνδιοι,ίτϊΐμ,/ 
ΊΡνις 'ττιΚί'δπ(^αμ.νο)ΐα(Γ/:»5μοΐ'τ>ΐ)ΐωφΐλθοαι,θ|Χ.νι'7τ§οί-η 'ρι//^ουλομ3μονΐίνι*• 
κ.ίλΛΌν-πς,Κ<ί!'αν-';Γί'=""ω''^'>Κ?ί λΛκαί^ίων,Κδ'.ι ίϋα^'%1Ι<ΐξουξονς. ί'-κοςΛ'/ 
ίκσαν (ίϊ τϋΐ^^ις ΑΖ^5λλωνί^ΜI^^1ρς'^δίων ουσανΛζπικίιΜί, ί'ι&Τί)! ^ίί^κν^οϋ/ 
ων,(Λΐι κ.ωλυω>τίΜυδΓΌα)-ι&ν κοηά δαλαΉιΜ 73ΐ5"οαο()μ<ΐίΌΐ,κ.(5^κ.υςοαοι<$ϊ,ιτ;Γ6ΐ 
(Γιί Μ'<θΌΐ''Π)7Βυς'ποικ.χ'7ΐ)ςαζ,)^ φςουξους »'»«>•«? ί'ς 'τϊιη'•ζ5ί(^αμνον,τ«ντΈ 
ΛδΓ5ίκ.ίοΜΐΚ5ξ<νίίοιςΛ(^θ|Α5^ύ))ν,ίΧαλίτ5•οΐοιον•κ^ ιι^Λσηντΐς ώίίύς τϋΐ'νπ 5^ 
^'λοΛ νουϋϊπ,κ^ ύς-ίροΐ'ίτ4''(ί'5'ολζ),ττ)ΐίς -η φΛ•^ν^'^^κίλ&^ον Κ-ατν-ετνίξΊοΐ» 
^^ιχΐίθ-οϋ οιυ'τΓυς •νϊΛδο)ΐ ;^ ις ττιν κ(5|)'κ.υςΛ* ο' Τ^ναΰίί^αί*•νίω> φυν*ίί^ί?ιΤ« 

γ&ν,τΐϋς ττφςου^ους,ους οΊκί§ίνβιοιιτ3ί]Λ4.ίΜΐ , κ^ τιύς οΐκίττιςοίί Λζπ'οτι/χ' 
■Ετβν• ο'ιίϊ αΰ1^α]"ίνιοι,ου(ίϊνο'^»ιων<Λ;ϊΗΚ5υσαν,άΛ)α Τξ^-τΛίοναΓν ινοιονοΐ'5 
οΊ κ.'ί^κ.υ^ουοι ι/οωατπιτσα^οίκδί/τκ. ^^ τ φυγαιΓων,α^ κ.ατα^ον•πς 0Μγ\ί;,Κ{ 
γκί Ιλλυςιους <;^^οςλα(?>ον'Τϊ5 ♦ η^οΰ-ΚΛ^ίζόμήνοι Ά τ^'ψλ& , «ίΐ^ο&τιρν &)/ λνμ^ταίοις ,ΐΊμιοις, 
Κ£Μ "Πι^ί ττιουτϋΐς α^ 

ΐΤίον ότι ο γα§ 
•πβ^ι λκ.6ι . κ Λζπ κρ ι 
ΐτου -ρ •73ΓΚί»/Λ.^λοι;ν, 
• ηρ &(■> ον'τις ,Φΐιι 
"ΐΒυ ι(^ι'(^οσΒ.> , ω<; 
Κ^κό/^^•«ξος,Κ.βφ•Εϊ■ί^ 
β,§ιίομΐΗ•νι,α*'τι τίυ 
βξίίΐτϊϋ. Γ(ί|)'* 

•ημάς , κ^ η^οί / 
ί^ς'ΐΜ;. Ρςοχ.ατ«5 

ιΠ'Λ'νπς τβί κατας/ 
Χας.%όοήΓβ3ρ ίν ΰψ/ 
χκί^ί'οΐί ίκ τις /*■•(/ 

»ΓίΌτρλίω5λα]υιβ)ΐχ/ 
»&»• Α'ίαλΛοΐι 
άδπιχ,ίαϋ . οΜίν Τΰΰ Λ% 
•Εΐ/Α-ψαίΓου ««πιχιν 
ι*ί . Ρίςιφςο^οίν^ 
•ης Λ οω'τιυς . ατΓι 
Χ.Μ* «' συίΤΛ^ις • τκίβι/ 
<Ρξονοΐ/>•πς οϋτ^. 
Ετ'ν ο-η ίΤοΛΟ 

;)(ρν)ΐοωτικ.ον.δ^τϊ5/ 
τιιφκοιίίΐνΊ'οτΕ. 

^(.^ξΚυς^ι^ζ . ως τ^' Κ'ί^Χ.υξουων ούτζο ί^ο ^α^ο' ι/ικς λί^^ > Κ^ "^Χ^ Λφ\'αΜΐ^ . οΕί^ γ |«.ιιβω(^{ς 'φΛί) 
ν&' Κατά τνν <ίΓ^θίνοίκ.νσιν , «ιΐ'ίτυ ομρίως τί ';Γί!θί>οικνι'σ-€> τ^ί φουακων'. ^οίνοικκο-^ λί' 
^/βί τ»ς ΚιήιΜςΛς . κά; γΟ^οΊ φΰΐίακίς -ζδ-αλουο-τίςοιίστίν τ*^ Λ^ικυςουων,)^ α§ΐ(?>•τά ϊοωτικα. Κλί'/ 
ος ι;!\ίΐντ.κ%λΐ;Ός ιρ^ονί'-πΓν φουακων ίζ τα τκί^ τάς νο^^ς. Ηκίιμ.ΛΑλ^.'ρ ιιι,φί'θ?ί\ο.6\οΚ) μ.αλλον δ^ 
τίιν.φίΐ/^Μΐ/τ φουακωϊμιίφςΜίεϊιν χείξοις. Κοί» κσΰ-Ι/ ου\ α^υνατιι.'ρ ουκ αί^^ίαττι-μ-ίσΐ τότες ίί^ ρίν 
Ι^αοΊοΐί,ουτϊ-ηλείως ιΓ'υνατιι,οϋ'-π οίβ9•4ν&?. Ροι^ί οαΐ) τΐ)υτ.Μ'•^υν ^νκαλοΐϊ^'πς ίνικαΈτςΜίί'τευτ ο? 
κοςίνδίί'τιΓςκίί^κυξοιίοις. Ενκ.λ«'/ΑΛταίρ(οντίς•οιίτιτκατατκ<ί^κυς(«ωηνκαλοΐ'ντις,ττ]Ρ^^ 
βιΌιχ; ιί^ίαις ς(τ3| «^ ι/*^αλ€ί"ν,4ν>^λιΐί*.ατζΐ|'χβΐ)ΐ. Τίίν ω'φίλ<ΐΛ0.ωφίλ&α,|?)θ))'6&α.,β-υ/<./χαχία. αϋΐκίν/ 
ξια• Κ^x^4α«τφ^ου5οι/ς.4^!!ιρ.^ΡV<ΛιλονοV Ρ(ί^ι*ιοϋ|ί»5μοΐ,')ΐι^ίΌν-πς. Τνινπ^ζπικίουυΚίξίνδίοιςΛίΙ^ο/ 
ίΑ5ί/κν•^Iι;-π^^ι,τα^^)(^αμ.νίων7I)Γς Κ9ςιν6ίοις αία.φίρο/^«ν. χου'ί τί φ^^ντ^ί ικίλΛον-ΤΕυς τη^ουτίοΐί. 
•}οις φυ/οίί^ίΧί. ΚΛτ'ίτα^ξΐκΜ <Γίχί<θ-(κ.κ.ατιχ βλαβϊνν,ΧίΤαώΐ',οακς -ΒταλίϊίΓασιασΒών,ίί κατα'χΓί 
λχν. ΑυτΒυς'•τοιςαΰ)(Γα/Λ,κΌις. ΗντΓ^οί'^ζο'ιιιί/^ι,-^^οτθνον'πς. Τους'πφςουςοϋς'λζτϊΚΰ'ΐ'ου'ρ ι'κί/ 
λΛο»οΊκ.<ί^κυςοίιοι. Κοατοιςοικν'7ΐ)ςοΐ?Α2π)•55•ίμ•ίδ•θν•τνςαΰ!^αν>'<'"• Α'λλαΐϊ-ξάΙΛουΛίίίναχ'τϊνς,ί^ ΣνΓΓΡΑΦΗ2 Α. 7 

Η^Ι τϊυς ΐλλ"ξΐου? η^οσ-λΛ^όνηοί - Ω5 ί^ΌυΚ.ι-σ&ίδοϊ'Π)• οΊί•π•1(^αμ)ιιοι ^^«λονοτί. Ιοίμ/ς• ν*• •*/*/ 
φιίαλαίτοτς. Ρολιοςκίΰντα* οιί73:(^αμ.κιοι. ΕτΕατΜ»3Η•λ6ι-ΐ5-θιτιμ.Μΐο"Μ,>^ο'μ9ίαΙί>ι*'>'ΠΐΓςαΰί(Γ'Λ. 

λΐτίΜα-ο5η'νιΐι,ο[Λ5αίχ^νλο^νο•ιισ«ΐ))('ς^ΐ(τί,ν εϊς -ΐΐιν«π'Κ.ίοΜΐ,(ί\'<ίντ7ί)<Γξαχ|Λας τ3ΐ>τιΉ5>ιπ•,Κ3ί ι^^ί/, 
τ»)φ«ιΠ)ΐ,έϊΗί)ςίνδωοίκ^ν• Κο"'τ3•αλ^ςχ.ίφαλλ«νων.•είαλΗς,ίύς ί«.ιγ^^^ ίς . τ/λις Λ'ίιϊταΛνιτϊί Χί/ 

χ«ξ/θ!',ιτιρλιως;ί9ΐ;ν"ΐϊι>Τ)Ρλιν•Κ5ςίϊ6ιο' (Γ ως αχ^'τοΓς 4'κ.τ>ίςαίΓ:(Γα/λνου)ίλίον 
Λγγίλοΐ,οη τρλιο^κ5»ΐ'τα<,'3!αίΛ<ΓΧ-Λαξον7ϋ ς-ξατίΰΜΐ',κ^ αμ.α αζειικι'ομι ις Τ 
ιVί(^^ΛμνονVκΝ§ι^(^^Π!^/αϋ1τί''V^ικ5ίομ^ιVτ^ί^°"λΟ(ί»5μο^ι^νου■<1^ 
ςουυτίκ.α μέι•• μ-ν< ί δί'λοι (υ/λτίί^&ν,μιτί'χείν <ίί βοιίλΐΡ τϊς <«^ιχ.ίαί,τΛϊτιι'κρ>ίΛ 
ί^ςαχίΛ-ας κ.ατκ.ί{ντΐκ5ςιιίί<^ , ί^θι/.κσα-ν (ίϊ κ&ιοι τιγ^ίΌντς τρλλοί,κ^; οΊ 
*]ο α§νιί§Όΐ^χ.ατα(ϊιοίλλο>-πς .ΐΛν'δνίπΐ.ϊ Λ" κ^] τ% ^ίν^ϊ^'^ϊ "«""^ ""ί•^ ?'^/*•'' 
ηΐ^ατείυ-Ι^^^ αξ* Κ-ωλιΓοιντευτιΡ χ.ιίί>χ.ι/ξοιΐων -τι^ειν.οΊ (ίϊ τπα^ΐσ-κ.Λιαξο»ττ λ*)/ 
•ττΓς ο'κΐΐω' VΛ^^7\ (υ^-η^ν •Κίί -ΕΓαλΗς χ.ί<ρα.λλ)ΐ'νω)»,Τϊσ•στ).ςο5•Κ£Μ αΰκΤοϋςίω» 

«'λθΌις τϊ νοί^ς Ή κ.ί>ας ,κ,φ) ^(ίίΐ'ίΑΛτα.οαι'τ^' ((ϊκδξινδίωΐί,νΐίίς τ3ζϊ^ίσ-χ.Λα'ξο» 
-τη τίΊχ'κΛντα,κ^ΐ τί'ι^ζίλιοΐο'ιι^Γτί,ί'ΕΓΊίΓΗ ιίϊ ι'τϊυ'δοιττο οι κ.(ί|>Χ.ος<«οιτ>ιι/ ιίΓα^α 
σκ.Λ'^'ν,ίλδονης &ς Κ5ξΐΐίδο> (^ Λακ,ίι/ίΐίυδν'ωι/ι^ σικυωνίων '^^ίΟ'Είωΐ',οΐίς 
■ζιτχοίλα^ον,ινίλΛο» Κίξ'ΐ'δίοις,τιυς ον αϊΓ^^αμνί;! (ίξουξους Τ5 κ^ι ϋΐκ,νίτίξο!^ 
α•2Γά)"1ι/,ως οκ' /χΐ'^ον οκί'τιΓς αΰ;(^αμνου.€ί ^^'ι^^ ανπτίΐούνΤξ,ίΤίχ.αί «διΛ3Λ υ' 
νοϋ^ν τκλτροϊνΐ'ν<^Τ3»ρΛΤΐΡλ5σΐν^ςο^^ανφο''Τ'ςο'|ΐ'μί^ω'ί^ίθντ^ς^ (^'αV 

Λ9-αυ{(ίαίΓ(«',ί'χ.5ινω)ΐβ)ΐαξθ)υι9/.ιων,<ίίλοις 'καΒ-'&Μ οΟς ουϋουλοντ^,ιτ^Όκ; 
τ^Γ νΰν ο'ν&ΐ' /υι.αλλο)ΐ,«(ριλ&Ίΐί ίϊΐκα•οι (ίί Κίξίνδιοι αίΛκ/ϊ^ίνοΜίτι αι'ττίς , «» 
τας τϊ νί^ί ^1 ^ βα^^α'ςοκ; εί^π αίίϊίΓαν>ου ίΐ'Κ'α>Ίϊ^ωσι•β>ουλΛ/σχ5ο?ου.-Β ςο'/ 
•Τίξο>(ίϊ,ου'κ.οΐΛως ιχθν, ηε-κ; μ^ι,τρλιοςκ,&ίθ β9-ου,οω'2τ υ; Λ <Ακαζ4ί>5 Ο) . Κί§/ 

ί'τΕΐμί'ίίϊ^νο" ΚΟί ώ',-π α/χφο-πςοις /ΰΐ5μ<^ν κατά χωξοαι,αίΓονό^ας (ίΐ τίΐι'σΰ./ 
ίθ-οιι, ί'ως <μ" «' ίΤικ»! νιν^'π**• ΚΡςΙνί'οι (ί? , "ΛΤν τουτ&ν υ•ζ5«Η5υο)ΐ . <χλλν•&€ι 

♦πς κ.νιρυχ.α «^^ο-ηςον ΐΡΛίμρΐ' η[^ο(ή>ου\ΐΊα. κ<ή>κνξαΙοίς , α'ίΰΛττς ί|?>(Γ*ο/ 

κ<<|^)(.υ§ουΌ'5 οίΟΜΤΛ τρλί/ί.ν'σίνπς ■ ινς«•τ»ν^ '^''^ΐ'^ι^ Ι"*^!* 3 Α§ις"Λί ο'ρίλ 
■λί_ρ^ι>, ^$Ί Καλλιΐ(/(ί«'τ'ς ο Καλλίου,κ^ Τί/λοίαις ο' τι^^-οΜίδοκ; . ττυ ιίϊ όϊ/ 
ξοΟ,ΑςΧΐτΐμ9ς•π ο'ευξίπίιιρι; , κ^ί Ιο-αςχίί^είς β' Ισ-β'ς;:^"•!^"•!^)) (^'ίVί'^ον/ 
Τί,έν'ακίΐι'ή) τίς οΐΛ'ακτορίιΛς ν'^ί 5*"^ Τ° '<^ον τε" Ατ(-λλωνο . !^ν , αΰ) τζϊ λί'μίΐ'-Ρξίίτίΐίύΐ/,ουν 
ΉΟ^ί Λαβοι/,Γ)α οιυ/ 
ΤϊΓς ^α.ώ /χα'ξίυξίς τ 

οΐίΐΓια3•ίύσιΐίθ|Κρ§ιν 
διοΜΓΚ/ϊίειασΰΐ 3' υα 
βίΛαίί,αέιτιυφιλι/ 
Κ9-ς4λαΕον,χ^4)9συ 
ναΓ«νΐςας• Δι'χ.οΐ5 

χ/(>δίιουΐ]2>ουλον7ΐι.- 

ΚΛίανφοτίίίοιςΛ, 
«Ιίΐου.ρα^τϊΐ'ςτίκ^Α 

ξΙ^δΐΌΐζ,ΧίΧίί^ΧΙ'ξίώ, 

οΐζ £^ιχα.σο.ο9-ου ί'»δ⣄ 
β>ουλονΤξ,>ο|συ|Λφ» 
νκ'σινσιΐ'-ΐΜτΐτί'λί^ 
γο\ΐ α ,ονίξ(ύΤΐιισα/ 

βΗ'>^;τά(Γίχ*α• 

ί6;.)ΐι'σί:65 • Διχοί; 

λον Λ" χ) 1^ ον (ί^ίλ' 
φοΓς.ΐιΓοις ρΐρ ουχ^ 
ΐ•Ε;ιβον•η)3Ίί3(ί«(Γ/λ.^,, 

/Α)/ΐοι <Γ'ακρ§•ΐ'βιΌι<;, 
£-55ΐτί'«4Λ.Ταϊ3» 

€ιί^Όυκ.ίβ4λνΙστυ(Π τιου^οτΜ «ρν τρλίρίίΐ'» Βιαζθ|Μ3/ων,Α)τί τιυ ]?>ια?ον•Πϊίν• οΰς ου ίουλοι/τί». ο; Κ(^κ\ι 
ξοιίοι ουχ! οΊκρςίϊίιοι• Ε-π'ξοϋς.αΛλνιλοιςΛΖΓο τ%'τ3Ε£^ο)ΐ&ν(ί ίλων,ι'ί'π'ςοιςλιν^ ρ-αλλοκρι'λοίζ,τ^τ 
•ζπιρντ&κρίλούΐ'. Των >ΰΐί οντζΰν,τ^'νυι/ ΐ3(νοι•π.ΐί•Λί)'6ι<Ιϊαβϊΐνοΐιοι;ς. Κου '^ε.κ; ^«ίξ/^α^οίζ-γα; 
τοωλΛίΐτιΌις.^^ Ατίοίγίύτιν-ίϊ^'ΐ^σ-οιχτ.ν' Αν-τϊλιγον.οΐ/κονί«ηιαίλι^ΐ(,οίΛ;α ΐσα,ωςΛίτδιος, ο' «ιΐι'δίος. 
Ετιΐμρι^ςνίϋ,βοίτι τίΟ ΐτΐ)ί{χως4^^υο5ν•εί|Λ'•'4'χε)νο?ονιλοιι-ΐΒϋ,σσο>'(Γας ΤίΠίσιΐίθ-Λΐ^'.βΗ'η'τζπον/ 
/χνω,κ^ 'ίονς •ϊ5ΐ/χ<ί;ίί;ν•ζ«4χοςινίίω)ΐ,κ3/)')οιςτ!5ίμ.φ6ί)•η'ί Κίί|>Χ(;ςΛ''ωΐ' |μίίΐ(]ϊν -^ατΤοντΛ; 4ς κάκαιτ,ν^ 
ί'ύύς ιίύί^ίχϋχ ί^α>ηιά) • Κατάχω§(Μ),•Ιιν'''<ΛΧ''°^>''ί'*Η•ι• Μ/τίμηπ^υ ,^ο[/Γ«Λοιςα{Πκϊ<δ• Ρ^οτϋΐ^ 
ψεΜίΉς κκ'ςυχα.ο^α-Ετώς χα-πφξο'ϊουΐίοΊκ.οςίι/δίοι. οϋ;^ λαδξα ^β;ουλο^7Γ1I^ε1ν • χ^ΐξΐ-'^ «^ 1Ρλίνή^3 Τί^' 
σίϊ)θς όν^ΙςΧίΗ. Δΐ5ζΐλίοις-πο'»^Γ•ΐΕϋς.κ^/χν)νί**ω'Τ?'5ζ'λιοι<;'»ί7ΐ)ίμ.αζον•έιΐ'Τί'ον οιω οτι ΐίΓα;ς ευχ. ίΤ^ 
χ?θα ^^^ χιλίαν.ν χαταφςονοΰνπς τ%'χ.ιί^κνξοαων,Τίν7Β τριομαί. τΓς α{αι;$Ιοςίοΐς ννς.ϊ,'αι'ακίΐοξία. '' ΘΟΥΚΥΔί'ΔΟΥ 

' Ε»ακ$Ιι'(ρ.*ίΛ?ΐξ»ΙΊ>ιαφξον''Λτ?ς5Λλ£ι'σοσιν. Α-^ο^οΰντα,α.-σα.-^ξ&ιοντα.^αηατιί'ί.ΐΛα'ΐΑ 7αίν^ΜI/ 
•η'αιςουϊτα• Α}Α.ιΧ4τ^Η'5θΐ;ΐ'•οΐί:ί^ςων(5^>ιλονο7ΐ,ξυνων*'"^<^''™? Μΐίιντίςβς'5ο(;ϊω4χιβ9-οο. ζ^^μι/ 
•Π; τι.^τΫί-^Ί^Λτηζ.ηον; ζυγνς α^μ/σην-πς όν οω'τείς.ί^) πφ ίΊ)ος 4"ρ(0ΐ;σ)» ο<?ς<ίν α^^ηρ}^ Λζη τ οι; -ϊιι^ιοι; 
Γωνηων . Τας -ΖΒ-αλουας-ουΛμία κ,ουνχ' νου^ς «ν-είΓΐ τ«ί μέρ,ίξΛ/^ιΜί (1!αλίλυμ4χΐ? οίΐ(π3.ί; , Λ) (υγωμα^ 

Λ»κατάταώ»^'Λτί)ΐβ.χί αΰ)ί•Κ(ί1^αΐΓΐ'ς,ο 1ί>σο.8§ώ>οΐΗ5ΛΊΐ9ς. £τ!πσ-κΛι«Ισαντ5ς.ίΧ.στι.ί§οτίΐ7Β53νίΊ^ 

Κρν • Ε ΐρΛί^ςκίν». 

'• Ενοωαχχκστίΐ'.Τ 
Ιτεωμ-αχίΛ» τ^ο'τΐν 
ουκ άκ/;ϋ^ως ίΠν ν^»/ 

ϊσο? οι?7τΐ> οαι'ττΟ .' 
<}ϊ ί\χ ΤΗ ς φδοςας τ Τ^'ΛλοΓ,κ^ «"*< 
τεΜ μί», τΐλθϊως (Αν' 
φίχξίΐΛΐί . ου Λλοι^ 
•&•«] ,ίτ§αωματκθ-Μ^ 

ΐ'ληφίίτοον'ιχαΐίοί.Ρα 
ξα<ϊρλυ,οΐΓπ τιιυ βψο- 

^« .^Λ^-πςβιιι νι'κ•«ν 
λ.ίγ& %νκίξκυξαϊ; 
αν. Ετ>^λυί^α£ ξί/ 
ΛίζΑ , ΑτρΛ'ίθ•αι. 
•Β•ωλ»σοΊ. Κοςι»^ 
ίιΌις (!ϊ ^^ΗίΓ^ΜI'πς. 
οϋττ( ι'ίΤιδιιτΛί»»; οί 
6» ίτΐίί'αίμ.νζ^ άλλοι, 
Κοςίνίιοί εϊΐΓΐ. Τκ 

«σίί'πι^ΐϊ» Κοα 
ΚυλλΗνιιν.Λλλκ κ.υλ 
^κ'ννι τνς αςκ.α(^ίίΑ^. 
ΕτΒ-ίνβοκ ϊ!^ τρ/ 
λΐΐΓ|ϋΐΛ τΒΗΛΛίαλασ• ^οοιίτις-π τ«< ΤΒ-αλοκοις , ώςτΐ 'Λ^οϊ/χομ; &">οΐ4 , Κ3Ϊ^ τβ^ άλλοις αύΐ£ΓΧ.ΛΛ/ 
σα)ΐ•ης . ως (ίίο κί^υ^τι «■Β-ιίν'νε'λΐι» ομ'ίίϊνθςιινοαοντίΐί^ίχτ^Κδςινέι'ων,ϊί/ 
(*ί)ΐϊίς οωτΒΪςίΤ5ίΤ(^«'ςων7>ουστΜογΛ«Κ5)ΐ'7α,'ποταξακ5ντά• >ί^ ί7;ιΐ(!^αμ.ΐίθί 
^'ΐρλιόξΚΰυν,ϋ^ίτο-Μίγ ;-Βίΐοι,κφ! τσα^ατκ-ΙαιυδίΌΐ,ίνοουμαχΜοτιν,)^ ι >''<•«('■««* 
οΊχ.<ί|>κΐ'§οί(οη3Λρατί!λυ'.κ^ (/«-"ς 'Π'Ε5ϊ)''τΐΗ-ο"Λχ.α.<Πίφβθ!ξ<Μΐ'ώνκ9§ιν6ι'ωϊ» 
Τη (ίϊοιϋτΜ )ία.<4?<'"'''''^'5 ?νίΐβ>« Κ£ΜΤο";τί'ν ίτ^ι'^^αμνον τρλιοξΚδνίτπς-Ετα. 
βαίΓ)ίσα<θ•οϋο'μ9λο)/ίο(,ώςτΐ'5οΐςμέν 4ΤΓ«\υί^Λς,Λ3Π)Λί<θ-οΐ4,Κ5ς'ΐ(6ίοις ίϊ (Γ«/ 
στί-ϊτ*; ί χ&ν , ί"ω!5 ^Μί' αλλο' -π (ί^ο^νι . ^^^ Λ ττιν νοωμαχίΛ* οί Κίί^ίΚυ^οαοι τρο/ 
■κουοίί «τιί'στί.ν-πς αίί) τΜ λΛ/κίμνΗ τνζ κ4'>^"§^ ακ/|^ω•τκςίή) , ^ο^ μέν άλλοις, 

ου*ς4'λ4|^ονοϋχ/χαλω'7:ιΐς,ατ5ΐκίΐ4ν(Μ Κίςηβίοΐί(ίϊί^/στι>'πς ,6ΐρ(ρν•ύτ4''''' 
Λ^ίτΓθκ^Μ^οΊκοξίνδιοι,»^ οΊ ξΰμ.ι».Λρζΐ νκλ^Μ^ΐΕίο) τΕος νοωσιν'^οκ'ίχωςκριΐ)» 
ίΐΓ'οι'κϋυ,τνζ 6αλαο3•νις ατταστις ί' κ/(>α7ΐ)υ)ΐ τϋξ κα.τνκθΓνα. τά χωξίαοΊκ,ιί^/ 
κυςοΰοι-κ^ί ττ^Λίσο-ν-πς ις λΛ^κ.ώ^ατΐοΗίςινδίων^ζπιΐκ.ίοΜί , τκς ^ίς ί'-τιμρν- 
Κ«ί κυλλκνιιντονλείαΜ'ΐτδίνβιον ονΐ';[^>ισα>,ότινΛ'"ς ι^ 5^ιί/«ηα τϋΚ^ι'^^ο^ 
ΤΒΓςκρξΐΐ'ίί<'ΐς-7Βυτΐ5^ονου'5ον'ΐη5^6Ϊςοι/[ί2)α.'τ>ιΐ'><*υ/Λ.αχίΛν ι-σΐκ/ριατΒυ» χΓς 
δαλαατϊΐς ,κ^ τοις •7^"x^)ξι^ίίων ^«^^^^(Ομ; αϋΠΐι^ιΜίίτίς ,ϊ'φδ'ίξίΜΐ ,'μί'χί'ί «"ί" 
Κρςίνίιοι,ικ(^οντι•τ^ί^^θ<,τ!η'οι.ψΛ<ι•Τί9 νοα^ί,κ3^;ς•ξατΐ0Μ),ί'•δ)είίΐς!ωι/ οΊ^ι/χμα^ 
^ί{η;(-\Ιουν,\'ΤξΛΤΐ•ν5ΐί^Α)θν'ηαϋ)<ίν5]ί(^,\{0^•τ!ΐ^γΧ^μ^<^ιον τ*'ί δίασςω-π'/ 
Λ 9 ,φυλακίς ίν^Η-α τϊς ή ΑΛκαΛ ς ,Κ£Μ τ^' αλλαιί; ηρλίων,όσπί σφίσι ς ίλίΛΐ 
«σο.ν•**'ΠΤζΛ'Π'Τ!^(^Λ'<'ϊ''ϊ' ίί^ Κ«/ι οΊ κ<ί^κ.υςώοι αϋΐ τί λΛκιννΜ,ϊοωιτί Ή,κ^ 
τ^(<^Λ'τ5ΐτη^ίο>7ϊουό^ί'η§οΐ(Χλλ«λοις.«Λ)αηο6ίςος7ΐθ7ίΛί'τΐ)<.αδ«(ο'μ<ϊ)Γθΐ,χ6« 
(Λ,ίΐνος «"(ΓνοΐιιΊχωξνισαν ίτΰ'αίκ^υ {καί'ηξοι.ηίν ^'^ΊλΐΐϋΜ'γ.ν τ^'^^τλ . γ)! ^^^ην 
'νοωρ.α.χίοΐ|ΐ,κ3ΐ ^ον ύν4>°ν< οΊκρςίνδιοιο^γ^ φι^ονπς '}ο|ί ■7Γ;β5ς Λί^κυςουους 
ΊΡλίμιβν,ίνίωϊΓΐι^ΰΐιτιι,κιϊί τ3Β^ίσ-κ.Λάζοΐί•π)ταχ/}>α•7ΐΕΓοί. ηώι/τολοΐ',ικ.-ποω/ 
τίς τ5ξλοτΐρνν«'σΒυαν&§ο)ΐ-πς ,κ^τϊςαλλνις ΐΛλαΛς ίξίταχ; /δίθ-φ τί-Ριίον/ 
ΤΓ{ς.τ3^υν6ίΜομΛνοΐ(!ϊο'ιΚ(ί|)κυςώοΐ'πιντΗπ^ατ)ίΛ'Μΐ/οιχ)'τ^",ιφο6^ 
π5ρ ουΛ>ος {λλ«^ωνιν«π•ονΛι,ου((ΐ4Τ5ϊ^οί4ο<Λ7ίίοω'ρις,ού'τίίς τοίαίιι>οΐιων 
«πΓονι^άς,ουτϊΐς τ«ί λα.Χ.ί(Λίχμ5νίων ,έ'Λ^ίΐ/οω'τιΓς ιλίοΰσίν ως '^οΐςαίίΐΐΛΐΌυς, 
^υίΛ.μ.α^ιςΓίνΐΛ3-αϋ,ι^ίύφίλ&οΜηινα•ί!7^§όίΛ9"οϋ ατό οα'τ^' Λζίο-κ,ίίθ-οΐι . οϊ 
(ίϊ>ΐ5ςί>ίιοηΓυδο^οιτο»»'™•,>''λδον κ^ ου^ττι ί'ς •7*ζ Μναχ; ηιψίσ■^Α^στ>ι^^1οι^ 
ό'ττως /Λΐ} οφίσ) τι^ς τα κ<ί^χ.υξοϋων νο"πικ.(^,)^ ^ο ϋΜ■/β^ '^ιψο^^η\|Βμ^υ^•ον , ί μ' 
ΊΡίΠον γ'ηττ» 6ί<6-Μγν ΤΡΜμ^ν Μ βϊοι/λοντϊΚ • κα.τα.'ϊα.σνα Λ ικχ,λνιό'ίΐί , 
{ς (Μτ'λο)/ίοΐ(ΐίλί<Ί/•>^ οίκίςκϋξοϋοΐίλί ^ΛΛΐιιαίΓί• ιβον,ί'νδΛ 1» νιωξία •;%' τρλιων,ω'ςτίϊξ^ ότα&ξαι^ςι^ α^νίϋ^αν,\(^^^^ι/!σΛ;& τνς μ.ίγαξ'5Ός , (Γυΐ'οΐ,στίι Λ 
αδ ■ΕΓβυιΐ'^ος ΐι>.•αοξ\ου,){^'ν^αίΛλαοίΊοΏ ^^γΙ:Γαίβ-Μ τϋοΊ/οΙυι.ατι Τϊυτω,ο))ί5>οιτρλλοι χ.αταβιολο3Τ 
)ςαλοί<ί . ΤοΟ-π 5(?ονου -^ν -«{,εί'ςον . αβ» Θονχ,υιΜίΓκς 'ρϊ τΜΕιςον αςσ^νίΚΦς • Ρίςωντ ύιιτα^^ίί»^» 
• ο'ι Ινμ-ρ^α.^\ ι'τρ'νον)! . υτρ τ%' κ.(ί^κ.υ^ου<ίύν • Ρίξ! Τ' Χ^ί'-ίςΌν • ουτα καλβ-πΜ ο' τοτρς . 

■ΒΓο'λίμ5> "^ί Χ.<ί^Χ.υςαΐΙων . θυ<Γίνθ!; ι λλΗνων ι'νοπτονιΑ' • ουκ. ίνί/ 
^αφίΚΓΛΛ τ«Ϊ5 Επτονι^εϋς . Ενασονί^οι . φιΛο»• ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. Ρ>αλλΐτ».ι«'ϊη5>'5ο(Γίκουο|ί.>ι'<!ϊ'Π){Γκ3ςινίίοι/,μ.Λλλο>'ρ (^^'κ^(υο^,Μά1ς3'^ο,^^υμ.φ4)ΟI' •''''Γ*Ρ'^§''''''"9 
σύΐι,μΛ^ί ?σαν.οί ιίϊ Κ(5^κ.υξοϋοι,νουίς ς(_;:^ΐίί.ν.αηον6?>ΐ5£Π. Τους ^ι-κ-πΛί^Γϊοϋοΐς. νΤ/μ•*! Τ^ΐΐ κ.<ίί)Χυ'' ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΛΝ- 

ι• <Πί^α!^ου<3Γ^ωτ^1ΗΛλ1<ϊ■αμ^^•,ωςx)|(1ί|ϋιφοξα£^ίο^5.Θ(!ϊ ρ-ν^ 
•> Ι'τΓ&ταιΙί,ως *ιί χας•νβΐί€οϋο|/ί'^ου(πν•6ί (ίϊτιιυτ ^τ((ίϊνιπι.φ4ςχ.αταϊηισΓυο5, 
»' /<.κΌξ>'ίξί<θ-(ΐι,«νατυχωσι•Κ(ί^κ.υςο"οι ίί μ!/ >/ (υ/χ,μχιχίοίί 'ίοΐίτνίσϊως χ^Ίοω 
» τα •ϊΠ£ΓΛΌ>'πςίχΐ'§<ι υ/χΓντπαρί^ίίθ-Λ,ατίΐνειλοίΛνι'ίΧΛς τίΐυχίΐκ.ι Λ ϊοΐϋ'ρ 
>» αΰΠ«νΛ|μια(}]^ρο'ς•πυμά«ίςτχίθ'ο«ίί/χΓνάΛο•^ν,>4ίς'™•*Η^^^ 
»> ^0^71 α^ύμ.φοξ^ ■ (υ|Χ]"'-*Ρ(Ρ ''τϊ >? ο"<ΓΊΐ'ος•σω ονδ" «^γιο-ί χ?οϊή) ί^δυσιοι ρϊν ό,>^κ1^οι 
»> >ίίαλλωντ7Β (ί^ίΐισυμώϊοι ί'>«ίΐ.ίν•Λ)αμαιςττ3ίί)ϊοντ«-ΤΡλίμ9νΚ5§ΐϊ6ίωνί§νιμ5» 
>> ί^'αυί'γ κ.αίίΕΤΚΜ'^'Κ^ τΐίίδ'^'τ""*^*^ ΐι'(ί'οκί>ΐ'σανί/ΑΓ τϋ-ξοτίςοίΐσΐίφξοσυϊΐιι,ϊ μ.» ί ν 
" άλλοτίΊ'α^υιχμαχία τίϊττπλας ^νω^Μ ΙυγηνίΊι\ι^4ν,ν^:)ιχ.^ου?^Ί<ίΚ) αο&ί/ 
»' νβαφουϊομ£ίνι.7^μα'^Γίνο|ϋΐ9^ΐ(ννοα)]υιαχί<«,αΛ'•7ΐ)ΐ>(.αταμ8νοΐί ατϊξ«σ"α/;^ιδα 
" Κ5ςι>ίίοΐίΛ'τ^Γ&:(!^ι•<{ϊ/;ίειζονιτ!ΐΗ^α(ΓκΛίΰ2!ΓΒΤ3|λοτρν>«'π'ν5χΐ^ 
" (^οςίφιι|1Λς «^|Λ»ντϊ5",>(ίΐ«ίί-θΪ9α<ί\ί'α7Γΐος«μ£νόι/'πςτΗο;κ&β[ μ8V0V(^υ1ίαμει 
>' τίφΓϊΙίίθ-οΐι,χϊια/ίΛρ.ιγοίί ονι\ί^υι/ος,^^5Β/Λ4βαυν'οαι'τΐ)Γς,οΜΐνν>ί»χουα.ωρ,Χ5 
>' άλλου 13 ^ιν'5^ςαΰ1κ5υξί^1ξ(^θ<ϊθ■ου.X5^υγγ^βίx«,5/Λ■«^^κακίοι^,Λ^»ς^ϊ^αλ 
« λο κ οίμύ/^-ηΛ,τ^ η^^ο-Πξ] άη^&γμΒίηϋ^ όνΛκτι'α 7^λ/*.«^^ι5ί^.Γ^V^σΐ? <ίϊ νμ.ι\ι ν& 
« ίο/ι^οις καλ«' « ^υ/χ(χαχία κατά τρλλαν ^μ.ί'τ<ί^Λ/; γ^^Ια^'η^αΤΐν ρ^ , ό'τι 
» > α<ίΪΗ3υιβίιοις,χ}ι ουχίτίξους β>λα'ό?ου!Π,ΐτΐ)ΐ αΰΙΚί^ςίοΜΐ Τ!Ρΐ«νΐβ3•ι. ιττ^τκ,ττ τ 
>> /ί.ίνινων»«ν(^"νΛ'ον•π*ί(^ι^<χ(^•οι,ω5 οΜΓμαλι^α μίτ αβ;ϋΐ>κςου /λϊρτνξίου τ 

»» χα^ιν κατάδιι<θ-4»νοωτιΚ8ν 'ηΚ{κίΐΜμ.*δα,τί^»ν7^τ3ΐιρν|ί.Γν,''«\β(?3ϊ.Χ3β•Λί4'^ 
»> 'πζΑϊη^<ι^ία.(χχτΜΐΐ(ύ•ηξΛ^γ ■νς'πιΐςίρλιμ.ΊοιςλντίνξΟ'ηξΆ^'αινυμ.&ςΛνιτ^ ΤΡλ 
•> λΤχίκ/χατ «ί χα'ςΐ'πςίτΐ/λΐιοτι.'θ•^ ΰ^χνα/ήνυ/χΤι <;ιγοςΓίνίβ9•οΐι,(*ό'•τ»η3ΗΛί:5Ίνο"> 
•> τττι-ανΓϊλτος <**"Λ κίκ^ΐίου ιή (^αΐϊαιι'κς <Λ'Λ ύσα %ο(.υτιι1'•ι<ί χροσ-ντι φίξουσο. 
»> ίςμονριχηρλλους,οξίτνϊ-οι ς ()ϊίνα|Λυ>θί'ττ,χαςΐ)ΐ.ν/χΓν(^'ουϋ7ΐιΓς,ΐ5ι^ϋν,αο» 
ί> δ'τ3Η^οντΐ5ίονφο'λί•^ις(^«α|υΐΛ•5ΓθΜ)τα(ΐ'>ίΤ«•Χίΐολί^ι ^υμμΛχίοΐί ί^^ο/^9ί/οι, 

»> νιΤ)Όν7?•τ (!ϊ τρλΐμ•3<ΠΌ'ντ3ίρ )(;»!» μρΐΛ) ^'χμίν,είτπς υμών ι*.* ο1ίιΤξιίπ<θ'οΐι [ίω' 
>» μκς άμΰ^τοΐίει,κεΜ οΐ'Χ. βώθ-ΛΟίτζΜ -ρίζ λαχ.ί(^οΐίμρνίους φοβή) τζ! υ/Α.ι-πςή> 
»• ΐ(>λιμ-ϊΐ(τ&ονΐίζ,Η9^ γν;κ^ξίνίΙο\ι;ύ"υνα.μί<ίο\/;'^5αψαΛ}'•ΐΌΐ:ζ ^ίφ] υ/Α-Γνιρ^ςοϋς 
»> ο'ντβί ,Κ3^ <;|^ο>ιατκ,λα/χ^«Λονταΐ υ'^Αζ νΰν ί'ςτϊΐΐΐ υ/ΛίττξοΜΐ αϋΐχ&'^κοδν, 
» «"να μ-η τ^κρινφ ι^^ει κατ*ο">'τη)ς μί,τ'αλλνλων τωΐί'ν, μ-νι <ίϊ «ί'υοΐ'ν φία'στΜ 
»' «ψ.βςτ6!ίν,ιίκακ^β*4 ^'μάί,ιϊβφας οίο^^^ις €ί^οϋί>!σαο9-βυ. υ/χίττξί ^^ί')''α"Τξγ^ •7ΡΓ•ν,ε< ΤϋΟΜΊκατΡ 
ιΓ€ι^οιο5ν ίοαπτυς ζϋ 
ΤΕυντΟί,αΰΙτυχε^ϊ 

α'Κ'Ύυγχοίν&\ΐ'^& 

τβί μάλλον τα^ί^τα, 
Κ^ «ΓΙΚοκας αΰΐτΐ// 
χθϋνωΐίί^ίΟνΡ. Ως 

χ)|7^χα'§ιν•'Πΐν**'Π/ 

χίρίν. Β{β)ΟΙΙΟ)|.ϊ 

β)ΐβ;ουο>.ί«λυκ^ς. 

Μίΐ'ο'ξνίζί'^οΐ'. 
*ί3ΕΐΚ5ΐνου'5ο(Γ('κ(α 
ον• Κ<ί^Χ.υςοίϊοΐ($^ί. 
«20 (Γί. ιλί'τ] τίιΰγα'ξ• 

ΜίΤΗ. Ί^Ιυ/χμ-Λ/ 
χίΛςμ!/ -^(^τιι'σ^/ 
ως 1^ ο-υ/χμαχίοί 3ί 
ί'^ίς. τιτυ'χκκί^ί'. 
(ΓΛ'τίξ} τΓυτΒ τίςοοί 
/Αΐο)ΐ. Τοί«)'•2οω3ί 
τκί'Λ/μ.α.. «20 1(1^(0/ 
^αίμίνθν,κίίΗΟ-υ 
χαξςίν,λιν^ί-επ-ηΐ 
ί'Α^μ.Λ . ί/ω ίΐϊ,ι-σί 
τϋ'ιΓΛμα ει'τρι/ί , 
'^ο ουςβίθ-ου οιο'τιυς 
{'ως νυϊ,ως κατίβίκ 
<ριιώ,μί«^ίνι^ι/μ/«Λ 
χ&ννυ'ν να§ φ «Λ 

Κ£Μ <^ιομίβ*>'ν&ιί•' 
Κ3/! ων ί( -τί^ίν ^υνί/ 

μ9μΐΊ>»έοιιδθΌι^αΐρ 

λ*«><1»,ατρτΐ'νχα*ορ3ί<. Ρ^ος 'πνμ.άςΛ'σΐ)νίς'ηινκ/κ'*Ί'Τ^ννμ4-πςοΜ(• Ξυμμαρ^ι'ΐί>'αξ•Κ.αβη'ξ*μ5< 
ίίΓμέν^νμμαχίΛί• Ρςο-ιτςον σβφςοσυΐ'ίΐ,ν ΐί^ιωτα,Χ5α'<3;^ανμ5θτίν)». τίττύ τδί'λοί }'νομΜ•'ΐΡλλαΊ«ς α/ 
^ΐκ<{)ου(Γΐ(,<1 κ.ατΒ,τ!5•αττξων,ν χ ατά Ίίξου ς•ξάΙΑΐο(ίν•Τίίν ι«^ Ιν τίΊ'ττν ^^[^οοί^ώ^. Γ4>ο/Α.ινΜν νοαιμαχίΛν. 
λει'τΓ<)νκ.ατα. Εφνμά«,κ.αίιιμόίς• Δυνάμει τϋί^ι^νί'ίθ-αί.τχ.οξίνβίίύν• νπ-ΌίΛΤΓΓς.οίτίικνι ν'συ'ντα^ΐί; 
είμι ι;'τι:(ΓΤϋ'.ι?γου>θίίΓουλοί€ίνμ<Μίοα;τΓΤς»Α<3ΐ^α^μοσΰ>«,α'τπςα^ία. Γίηηΐ^ ρνμΓνάί^Λ'έίνοΊα^ΐϊίς. 
Καλν»?"ντ»^χία.(τυμφ4ξουσα»''αΰ1τυχίατ^5ρ&ας. Ημίτίρας ^^είας-τκ^φςας-ιχ^ς «χεία. Ρ^ωττν 
/ϋδί).'ριΓίχ.ου3<}ρρωτην,«'ςτδΐςοΊκρξ'νβιοι. τιίνΐ7δΐΚ»ςίί«"ΐΡΐκηβ9"ί.«^υνίο«ίνίσΐ'Τ5. Ετδ<τα. ί'ίτυμφί'ξ!^ 
<^Λ-πς^• Μ<1^τι'ςίου•μ(1^'Πυ'ςυου'(^4'π'ςωςλίV'^• 1'Εβ*'«ΠΓ!'ξα.μιγιν«•τΗ;^>ίαλα,)^χ^σ!μα.ίΐΐΓο«'ια 
•"* 3 χίςθονα,νικ,όί. ΕΙΙλ ν υμβς ου» ττ^ τρλλ^^^νματ ΛβτίΤΡλτΓα* ωβΛ'ί^ςίςαίίΐνούΌι ^^ϊΐματ ι/μβς ί'λί' 
<θ-οΐ» νο μίζω. Ε'τιμ«'σαΛ3-ί,ίΐ'^ςάστηί. οΓςίΤδίΚ.αλοΰντί-ούς'ι-ιτα'ΛρϊΤί'ΐΓβίς συμ/λαχίοΐΛΐ. ίναμΜτζ) 
Χ-οιν^ ί'ρ{ε».τ^κριν5 ί'^ςα .ϊ'^υ> ι"ναμν!κ5ΐνοΐ4^ςοι τ κοξίνίίαν νΐνο|ΐΑ3ί)θΐ. ΜΜ (ίϊ (^υοΓ)ι.ο νους ττιοΰτίς, 
οι ιΓϊΒξ^βιατίί,μνΐ (ίϊ α'ιρτυχωίπ ΰ^υοΐν,δα'πξον νί'φίαση-ίΓμίς κακ^ίπΜ,νίίοιο'^ί ις |ϊ.ί β,ουωσαίθ^οο. ΘΟΥΚϊ-Δΐ'ΔΟί 

ΡξθΤΙ§«<π1ί. η{γθ>Λί&\/. Των (^•'ίμ.όϊν Λλονοτί. Ην (ίϊ ΛίνωίΠΙί « θι Κως'νίίΟΙ^ ΜαβίτόΛ)! ί 
αρΑίεΐς πφθί'σί , (Πα τΐιν όνουσαν ουο'ττΓς τρνίΐρίιΜί • £ύ μ^ σαρ^ουσΰ. • υ'τρ τιι? μ-ΜτΡοτρλίως . 

ο,α9'3•τοΓςλ5ιτρ,ανοΐ5.ο'μ5'Πμ9ΐ7ΒΓ5υτΐ3λε«(ρίεϊ<δνύίΤ^(*•ιΐ'τΡ<'ΤΡλθι. Ώςιίϊ ιι!ί^ίκ9υ\ι ♦ο/κρς'νίιοι• 
ΧΛφί'ς δ^.<ίΓ;ρο€ί'ξκ•πΜ . Ρξοκλκίί'ντις ναξίτπιραιανιιίί'ν-πς. Η •™ "κΤή) . τ^ ^ο ί*•!}* *»^ "'ί <Αχ.οκ'(^. 
•ζ3Β{)Όι ς «Ίιπ-τιις . ΕνΧ•λνν*'"*•ί*'ί'Τίλίεΐν • Κΰλασαι . Ευύι'ως /*.« ΰτρ^ςγείν - αίΓΚΐ•ό?ως υ-ϋτκςίτεϊν. 

Τα5 ί*.ίΤ!ΐαιλθ«'οί4,Λ4ΐν τιΟ,ο'/*.» ($ϊ οΆως λα/χ1Ϊ£Μΐ'ω> |ληα/ί.ί,'λ6<(ΜΙ IX. τ χα^ιίξΐίθ-οΐι τοις ί ρ(ςοΓς,αοφα/ 
λινατ» οΐ« (ίΚα-π / 

»» -ϊπΙϊουλΛ'ειν αχϊττΓς /λαλλοΐί , « «Μί-π•3ηβ)ουλΛ'6<ν•ιί'ν (!ϊ λίγΐύΰϊν^ «ς οι;'(^ίκ.οϋ/ 
'» ον'}οΐςοφΐτ<ί^'οις α2:πίκίΐςϋμ.ας(^4χί<θ-οο,μΛίιτ»βϊΐ.ν>ίια ΡΛίΛατριΧ-ί*^ 
») μ^-ζδ-α^ζοι^σ^,τμ-ΐ^τΐ'ν /ΑκτίΌ'τρλιν-αΛκ.ουμείκ (ίϊ^άΛίοτΡιοΟτίΜ . ου ρίρ αυϊ τ^ 
>> (Γουλοΐ,ά[Λ)'αΰ) τζί ό'μριοί τοΓς λ6(τΡ/υι5ί<οις ς(νΛΐ ικ-σι^ιρνιπι . «ς ίί νίΊκΰνν,η.^ 
» φί'ς δ^.^οκ.λ>ι6ιν-ης ■]^•»^ω]1^αννοι^ί5;'>'{>ίών,ΤΡλίίΑ.ή)μαλλον«•ιήΐχή), 
»» )ί/ϊ)ουλιί4ΐ!στί.ν τ«• ίγκλνΐΜ.•ηί. μ-ί-πλβ&νκ^ υ ρνϊ'τω τι τίκ.μν'ςιονα ττρρς ^ας 
ο τους Ιυγγίν&ςί"ξαιην ,ά'ζ'ηΛτ!ΛΤ){'ηΐ*•ϊΐ'7!ΐΌυ•^ί3ίγίΰ5-Μ\}-Β!'ω^-^,ίίοι&ρο{ς 
»> τί IX. τιιυ' Λ'δίος ρ.νί υ'ΐρυς)/εΐν • Ο ρϊρ ι'λαχινοίς χχ^ ^^^^-Ρ-ίλβίοίς ιχ. ττμ χ4ρ»' 
« • {ίΰδ-Λί'ΠΛζ ϊνΜΊΐοίζλΛίί.ίύυια,ν ,οί'^^Λλί'ηα.ΤΒξ α* (ΙΚατίλοίΗ. λι/αΓίτι ιίΐ οιίΛ 
>> τάς λακ.ΐΛώμδϊίων σ)π•ον<5^ας Λχο'μ<ϊνοΐ ν/χας ,μκΛ-τίςων ο'ντας^υ|υιμαρ(θΐ(;. 
»• &ί§Μτα» Γβί ον ου"τϊΜς , -^ ίλλΜν'ιό'ων η^λίων «"τις μ.ΐί^Λμ.ου ^υμ-μαχθ, (ί|β/ 
" ϊου-πα^^Ό'τρτ^'Ο'^ί ι*•^ (ίξίσκίΛταλίλ^&ν • ^(β^ι ί^βνον,είτοΐ'ςί^ΐ μέν ατΣτο τΐ τ%' 
» ον (ΠΓο>£(ίΒν ί<ϊΌ" τϋΛ,Χξου)» 1»; μουίς ,κ^ «^^οίτίτι χ^ ιχ, τ«ς άλλος {λλα'Λ ς,χ^Ι 
»• οι/χΗΛίίτα Λζπ ^^^'^μίτ<ί^ω> υι««Κίων,«|^όίςΛ,Λ2!Γ5τί5 ΤΓ;βί)Χ.€ί/ΐΛ5^ί(ς Τϊ 
>> |ι;ρ.μ.αχίοΐς &ίξ(ου(δ ,κ^άπτη τκς ά'λλοδιντρδίΐί ωφίλθοίς • ς|τα οναίΑ'χ.Η/λατΐ 
»• β»σοϊτΐΜ,τ!Γ&Λ9^ι'ι/τζύνυ/λωνά<^ίο/ϋΐ,ίδα.τρλυ({ϊόντη5|&'ονι αίτια «'^εί^ μ.» τ?θ(πι.|^ 
" •πς υμ-χί 3 ΐ^ομ£ΐν.«/Λ.ΐχς μέν πίρ ΗΑϊίί^υϊ^ονταί,χ^ ουχ,ί ^^ςους ο)η«ί,α•55-ω(π,β9-ί. 
>• ιΡΡΟί ίί ου'χ ό'-π-ως Χ-ωλυτα» ί^ξω\ι όντων , ι^ αΰ!οντ&)> ΓίνκΊη^θ-ί , οΪΛλ* χ^ 
ξίνίίοιςσχΟΐιρΛρ^υν. »> ά:ΰ^τΜζΰμ.ί'Τ(ί^ύϋς αξΧ»ζ ά'χίΛμιν '3ρροίΓλαβ>&ν'πζί^οφί<ι9•ί ,ιίν ου'ι^ίκουον, 
Κοίί ί-3ϊΐίΐντω>. •> όΐΛ3νχ.«χ.ε)νωνκωλυειν'ρ«;4κτ)ΐςΐ)ν'*τ4>'*ί/^^°Φ°'§°'ί)'''>^''ν•^ν Τ5ί 

> καβ'ό'τΐΛ<ί''ΠΓθ<39•))'πωφιλ&04ΐ.ίλαλιΐτ•α <ίϊ Λ2ηϊ τΐΰ «^ρροφανοίς ^^^αμ^^οις, 

> β>οΐ)β6>.Ρολλα(ίϊ,ως73^ΜίαςχΜΐ/•7ϋ€ι''ΐί!|"5ί^,τ«^ΐ'μ.();<5|)οΐίΤΚ. ί«<!Τ!(^ειΧ.νυ^ ιή 

> μ.ί)Ίςοϊ,ο"τι οί'τί αυ'τΒι ΐρλΐ)«οι ί μ.Γν νισυ.ν,οζ!;ζ5 ςπί.φίΐϊ-α'Πΐ •5$7ν'ς , Κφ) ο^ΤΒί ουκ 

> α ώ9-ίνβς ,οΜ^ι'Ίχ.ΐΜΌι τους ίΑ.%'ΐας•Α(τβί ϋλαφου , κ^ νοωτιχίϊ'ς κ^ ουχ «ΤΒ-Θ^ωτι' 
ί^οςτίς ?υ/Λ,μ^ιχί<^£,ιΠ'(^0(ι«^/^Μς,ουχομ9ία«άΛ)0'τί>('ω(η? . ο[Λ3αμ.α'λΐ£Γα μόν^ 
ί^νίαίθ-ι,ιχΜίΓ'ίϊα άλλον ί'αν χ.ικ$ΐΜίθ•βυν<«'9 • ^' (ίί ρ-κ ,ό'ςτις ο'χυςωτατϊς,του/ 
ΤΒνφίλονί'χθιν•Κ3ίότήΐτα<^ί ^ι;/χφ4'§ονταμ^ν(5^οχβλ%>'ίίθ-(ΐ),φοβ)€πα» Λ 

»• /^»ί ^ΐ'α^^'τά •ζ3•&δο';ΐλ5ί)ος,τ«ί εστονί^ας λυο"Η, ννω'Π")•^ μέ;, (5^ί<ίΙ'ος ουίτηυ Ι^ςυ ν ΐ'χΐ 

»• »ριςον<Μτίο>ΐίΐι•ίλλον φοβίνσον• ']ο(Ιϊίίίρσΐ>υνί'-«(^ί?αμίίου,α<θ•ίνΐς ο'ν τϊ^ίίς 

>ι ί^ζΐ/ΌντΗί «ρις ίρ^ζους ,α(ί^ίίς•(ί^ον ισϋ(ΐ;8ίίο)ΐ.κ^ α(ΐ*Λ ου'τκΟΙτίίς Χ.4>'(-ΐΐξ<=ίί ν^ν 

»> Τδϊ^^ον,ί Κ31 τ^ αίΜνωνβ)ουλΛ/θ(Λ5μος.χ^]_ι.ι; τάχ/ί^α'τΐΐτ-α οωτΕΜς <^^ονοων, 

» οταν45 τ/^ίλλο>τα,4οσϊϊου-Β•ωτ3Κ^οντ«•τρλιμ)ττ)οωτίχ.α ■«Ο^α-χ.ο-ζΒ-ω)! &»/ λοίίΐ. ΕιςίτΒΜΓΟΪρ 
Μοοι'τιος.ξΐιηί,ν,κ^ 
ί^ΐΛ* ΟΙΟ. . »το μέν Ρ»/ 
»ρν, ο Χ.(3ρΧ.ν§0ΐί0ς . 
τΐΐν (ίί(ΠΛνΌΐαΜΙ,ο'κ9/' 
ξίνίιος . Α'τίρ τί(υ 
υ/λ4-π§«ν • κΰλα/ 
κ,^'ή λοΜΐί<ΜΌντ»ς 
τους οίέιινοαοις μ όν 
ντΡΤ'ν^ϊ,ιί &§ωνΐ/ 
Κ^ς• γ-δτχχοων. 
ΊΡλλαχις γα'ξτινίβ 
(Π'λ τιινίοΜ) ί/ϋίθ-Ο/' 
φοςουν,χ^ί χ.ατατ 
οιχ-διων ^ν^ατΛον• 
Μ7& Λ τκί^ •ζι-αλ4'' 
«V Τ^ς χ.ίφαΛλ«νί/ 
«ίί,οΓτινίςαίιινουων 
οντις υττΗχίοι,κΰ/ >> Καθνι/*.ων. Ατρ 
700 <^^οφςΜΐοι7ς . « 
<3ΐ-ροφΛ<ιως,» λαβ§*' 
μΛΜτΛ. ρ,φΛΐίξως. 
Βοιιδ&ιν,λ&ί•ζ5•6) ϊ 
5ρ«.ι"να>'«ίΐ•!™,ίΙοΜ 
ίε<>;ίΊΐ'• Η άλλο/ 

•τΡια!ά'ς•)ίίΓ4""''ϊ• 

£Ι((ϊμ.νι'.οϋΐ;'τι'διο5ς 
ιΐίΒΐΤϊΰ <^ιχ.ουου,Μ)( 
λυ<ίτΐ)σ•υμ.φΐξοντ« 

£χυ§ωτιιΤΒς•χ.* 
"ϊΚ-ΚΒίνού 'ρ ί^ι'χου^. 

Το*μένΛιίϊος οω'/. 
78θ'ρμέ»λυ'(πΐ|τ3ίασ•ον(^ας,ί^ί<Ποςον,φο|ϊ>ΐςΐ)ν!^ν7ΐιΐ'<3 λάχ.ωΛ'ρ ί^ μ.Μ λυσυι βιίρυΐιΰν,αι^ίιΐΓ'^ον >ι> 
Τίΐ ς οϋτϋΓς • Το |υι.ί ν (Γ'ίιΑος ουο'του . 'ρ λυ'στίι τ«< εοσ-ονί^ας , τιιΰτΐ) «ρϊ φοβ)ον ί /Α-τριοϊν . τιυτί) οιω τ* 
ΚατΗ. φο^ϊον ,!%ν)ν ίΧ& κ'/Α-ων "^ Τ^ συμ-μΛχΙα- ηιψοσ-λαμ-^ΛΐιοιΒρίύν • γ (!ϊ,ί^ίίσ^ΰν , Κϊί Αλτη, 
»3ο /ΧΜ νί/χιχς «τιγοσ-^^ί^αίθ-οιι αα9•ίνις ο'ν.ττβίΐί Γ^ί'τον λ«.χί;(1ίΜμ9>ιον,']οιςί;^?ους υμ.ων,κ(ϊ/!ΐ5(υοντ«4, 
701)75 α^^4ί^^<ίί)ο^ί^^•ικ• οΊ>? άβνινώοι^ΐιΠοτίς τΐιν τ^^ ωτονί'αν λυών,ουκοΜί Λλονο'τι ΐί^ί^ιΜίτο ^οίς 
Κ<ή>κνςΜονι; , κφΐ ιτν άτ3•'α«'τ%' (Γνία/Λν • Κ^^ Λλονο'τΐ'ρίί^ίίΙϊος τούτο ,ΐ3(υν ΐφ^»! τοις α6κ)ΐοϋοις άζτ» 
τ^'χ.^^χυξΑίωϊ, φοέος^τοΓί λαχίιΓίίμ5νίοις•6ιι^ΐΓ«στιν'πς (!ϊτI«ςπI^ονί^ο«Γς,κ^α^!5•^ώΟΓα^»ο1 'ρΐίκί^ 
Κυξίλίοις,οω'τοΓς μίντοΓ; αβκνοΐίοις,αίθ-ίνΐς ίντοία§ιτοςτοΰτο,ζι»]ΐΰοι;;υ5ίιοις -τίιν ί'χ.χί'ς χ.4χ•"§οίζ β)0«ί4ίΜ» 
τοις (ίϊ τρλιΐϋίίοις οιοτ^ τΒίλοτρνννιο-ίοίς ,α«ϊιαλ4'ς,κ.φ!,αί^«ν4'°ΐ'* ο"""*-* ^'? Τ" μ-ι'λλοντα•-ρ ί^ϊς ,ότα» 
έ«<^ο 'α^Η, κ3/) (Α'ς-αξΜ χωςίον <^[γοσ•λαέ€ί'ν <ίς φϊ ιχίί^ον μ-ίλλοντΛ ιρλί μ.^-'ρ οαι'τίχ,α τΐ!ί^•σ•Κ3ΈΓων,τουτν 
ψ ί'νΐΗ\ντ!ΐα^^υίην 廧ΐι'νκ^• Κου όσον ουίίω,οΐίτί τοίοι/χοσον-Χί ίΑιλοΐ'ρ ομ'χ οανν,γ ουβ>ςα(^ίως, ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 9 

δ^οΐ"ΤΚ•Χυ.Μί'ΐλ|υι.•£νιν<ϋ1')<.*»|ω/.κ.5ϋο'-ών ΐίϋΐί,Λ'ΓΐίχΐΗΐί,Κ30ατι/χ<ωϊ•))νό?λλο|ί Κοΐ»§«ν λί/ί, *»•π 75ΐΓ 

<θ•ί «'^χς . μ.ίΙ -^^^Οί^ω'π. Ε^ιτϊ ττ^ς οΟί'τΐιυ'ς.ΐχίιτί'Π• Αναγκαϊον Χ.4ι)<.υξοΐι'ων.ου μρ'νον <>'' κ.<4 κυξΜ/ 
ο ΐλο'-^ΐί ί ΐΡ"'™)''"'''π'ί;)'Π)'•' ί^ί|αο9-οΐ( ι/μ.άς οω''ρις,αΛλ')ί<ί1ίοΐ(ΐ«"4-Λ()7ΐ) κ9ί κ^'^ΐ' Κ-ατη^οουνης, ό'-π τκί^ «^ 
5κ.05 {(χυτίΓς /λαχο^4ία.!Μ'ανΗ.ιι τοίν^ϊ 2^^ί«•ϊΐ)ο3-ί'ϊΒΐιαί<.φοτιςων ■δτςο'Πξοι/,ό'τι ου «Π^κουως <)^4^αίθ-ί οω'/ 

οωτυυς, Κ^ ότι χρο•* 
Λ ια(Η χω§ίοι» χροσ•λαβ!&!)>,ο μ^ /«.ινινω> κδίδ^ν οΙκ.θίοί/του'-π,)ή ^ρλίρυ% (ηκαντας οι^ττίς /α« 

>οΐϋτικονίααίίη3ΐλο'ΐρ>ν«οί)θΐς ί-Ηΐλίθν,το,τΐονίινί^ί ΤΡ55 τ^εΐ'π«ΐΛΤδίί'^ 
ψοκ,κ^ι ΐς τΛλλΛ ^υ^φοξωτατον ιν'•^ςαχυτα'Πί)<5^'ιΜ κίφαλοΐι'^τιιϊ'ί τΐ^υί*. 
^Γα(Π,κ^καίίΚα<Γο>^^(^'^ΜίVιί■2^ξοί'<^*»^*•*?ί"'•^°''Τϊ•τςί«■ Μ^ όντα λ;/• 
^υ α^ια 71)1(3 ίλλΜώ νοωτικ,α , 'ρ -πο/ρν/ών , κ^] 'ρ «/Α.ίτίξον , Κ^ 'ρΧ.οξΐνίίω> , 
ΤΒοτζίιν ^Ί'ν ^ ΊκΟ/ο'ψίίθ-ί 5 τά (ί^υο ΐς ηο ου^'^ο ίλί&ν,Κ90Χ.οςί>ίιοΐϊΐ/ΛΟίς^ο 
καταλιίψοιηΐΜ , κ<ί^χ.υ§(«Όις τϊ >^ τϋΐλοτρνννκτίοις α]υΐΛ νοω/».αχ>!'σ•ί•π • 
Λ^άυι9ίίοΐ(ίϊ>ί{«.ας,ί'^ί'ΠΤΓ^ςο"-'το«;'Ίΐ16•Όα5 νουοσι -πα; νίτ<ί^'αί? «.Υωνιζί/ ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘί'ίΙΝ• 
ΑνΛγΥ.άϊον^Κ<ή)Κυξ<Λλ<ύν•ΜΆ ου μ9\/ον τηί^ττ>ν ί^ίξ&αΟ-ΜΒ^αζ ,'γ,ν Μ-^1 
ΊΡίκσαμείωι/,Λνι'άς )(αονιν&3 Ί^^αίΑ'κου(μ5ίί,Xί(Xχ^'^ΐIουκ&'κ5^τω5^Ρλίμ^ί^V'II", 
μ.νίΐβ3'ί']ι•'7«ί «Β^ωτην κ^ «ν^ί """Ο) αί'^φοτ4"5ν5θΐ5τζί; κ^ αϋ) γν αλλοΐί λο^ν 
ΐί'ΐ/ου,ίνα-πι^ αφV/^>.ων τι α^ίωών αο?ίαλίν4'°ΐ' ΤΡ"^"^**^» "ΐ'^^^' "^^^ Χξ&'οΚΙ 
/*.>) αλο^Γιτως «ναίί-νίθ-ί. φασι ίί Ιυμ.μΛχΐΛν 6\Λγ σ•ωφξο>'οΐ;ί^ΐ)ΐος ττω ο'ί/ 
(αίθ-Λΐ- τόί^'αΰ1 κακρυξγία "ί °^^ α§4τΜ ίτ5ΐτ«^Λστι.ν, ^«ί'-ρ-α.ρ^ ν τι ου(^ά^^ 
βοϋλο^ιθί^οιτβίϊταΛκψατα,οϋίίϊμαςΙυξαιχίΙν,ούτϊτπα^αΛαλονι/τίςαί^^^ 
<39-Λ)•*ι Μ τρλις οω'τ.άααουυταςΧ-ν ίίσιν Χ.&|ΐΑ5/ι«,τ3α^ιχ<1 ©α'^ρις ί^ικαιτας^ ων 
β)λ«'!ίί3υσί •ηι/:ΐς μάλλον,» κ.α.τκ ^υνβΒΧ,Λς γι ννι^θ-οιι,ίΐϊα 'ρ «'κ^ς-α αΰΐ «^ις τδέ 
Λοίςί'κ.Ίΐι^ίοΓίοίς,μαλιεΓαί'ρις άλλους οιίά)/ΚΗΚ.άίοΐι'ςον7αί(ΓΊχί<39-ου.Κ'?ντιι« 
τω 'ρ Λ'^ϊτ3Ϊς άσσονίί^ον,ουχ ι">α |Λ.νί(υνα(^ικ^(5ν ιτί^οις «^γο/ϊιιβϊλΜϊτηϋ,αλ 
λ'οτ7&:ς κ.αταμ9νιΐς αΛκ^σΐ,ΐ^ ό'ττως όν ζι μιν• οΜί'χ/^α ΐί-ώ' , β)ΐαζονται • οΟιί^Όμι* 
λά6(ύ(β,η»<ίο^?χω(ην-γ\ ^ίΤΡνΊίτρ^ίτλα.^ΐύάϊν,'ΜΜ^ν'ΐαώ'ΚζίΛΤΰΐ 4γΰ^^ 
ί^ξίζ,αζτΰ<ή> φασιν,ανΛ3οΐ5ω(Γωαλ«•άΙο-πςοιιισο.ν7θΓς -Είλοίί,ΤΓίτωίί^ί φΛΙΐί/ 
ξ(ύτ<ή>'Μί^ΐ.ν<*ΛΤϋ'ίς'ηναξί'ην ,ίΐ^ουα^^'ί δ^ί^^ι^οκ^ιί Λ'κ.4«ι^εικ.νυ/ 
νοϋ • αλλ'ουτϊ ττρίΐς γνζ άλλοις, ο υ'-π^'ς νι'ρ.ας τιιοΓί^ί'είιπν •ατρικ.οκ^'ο'ϊ'πς , α/• 
φίταυ'ί'Π (Λ'α"ζδ•οι-Ι1τος , κ^Ι νυν Τ(>λίμοΰ<α,λ{γογ-ηζ,(ύ\ ουκ αδ τ^ καχ^ζ τ:αί 
5ζ&ν ί'κ.Ή'ίίΛ.φίείΗίταΐί-ΐίί*•^ ^ ^'^^ <^ηρ\ φαμέι• αΰΐ ΤΖ}) υτρ ττυ-ικιτ υβ)ςίξΐα9-οΐι 
κατϊΐχίσαι,αλλ αΰΐ τΐκν^μρνίς τί ςΙϊου,Χί ιά είκΒΤΠ•ίοωμ.αξίίθ•ου. οά Λρυν αλ/ 
λβϋ ατρικίο", τιμωών «μας •κ^ί μαλιιτα υτρ ατρίκων ΐΓ(ί|)•^μ{βα. κ^ ι^ί/ 
λ^ο*!! θΤίΓς τι^ίοσιν αςίΓΚονπς ΐσ-μέί!, τ°<^'Λι^' μο'νοις οΐίχ. ο'ξδως (ΐΊ^^αυ-^ΐα-ιι^ί/ 
φν, ου(^ι•ΒΠ7ξατΛΌι^ών Λ'Ηγϊ'Β'ως,μιί κά'($^ίαφ<5^)οίιτω5 τι^«ί5^(κ.ού^Α3(ΐ>ο(. ;)(0υμι6α,&ταιλίθί» 
Κ3<1 αύΐ ϊν αλλο>λο/ 
■^ν.ΖυμμαχίίΜΐδ^• 
2' (Γώφς1ου<Γυημα/ 
χνίΓοίίτΐϊΐ (Αα -τίιν σ» 
<Ρ2οο■ιί)ιι1V•Ε^^5ιτιί1^Λ; 
σπ.ν-μΐ'πχ^ξίσαντιι. 
Αΐβζ«)ΐΙβ9-οιι . ί'χειίτ 
/Ααςτΐ'§οί τίς *ΐ5(;ί' 
»«ς• Κοανϊτρλιςοαί 
τ^αρα^^^κ'τρλις 
«Ατ^'σ-ι/μίοϋΗ Τ^ 
νΐίωμΜ τ^' τρλ'τ^. 
λΗς-Λονης ΐ^,ί^ν 
(δν οΐΑΐ'ττ!ΐ'συν<5ί>^υ' 
σαν,αΰΙττίίΓβοιν ί'ρ^ ιι 
ϋπ.» -τίιν ίισιΐί ττ^ζΛζ 
•Β^αγ«ν•ου Γ*ρ ί'κ,/ 
ι^ιουό) ηιψό<; τνοίς • 
μ«λλθ)ΐίΚ γΐζ'η^ί/ 
οίηπί , υτρ τίς έί) 
Λς -ΡΚ •εΓ|/ΛμΛ"Πϋ)» 
κατου'ξοντκί,ίχον 
•πκ,κ^ί ί^ίΕίρτίΓαζοι// 
ών ■ ^τα <Α'κ.αξου/^ 
(ϋνοϋί^οίς ως (Γ)'χ.ουβς 
ί^κλαίί^νί τΛΤΡίίίασι • 
Κου7ΒΐΓϊοι>^οκ.οι/ 
ίιινίΕϋβίςϊίίΙίκαξθι^ 
συνβϋΚΜ,,ίι'^υνσ-υμ/ 
φωνία'Το (Ιϊ.όλον, 
οωτι! α<ί1'κ»ι•ιαι, κ^/Ι γνίτιο, ουοτΈΐς 'ρ α./ 
ΟΓονό^ον,ιί^ -τι^οΓωτρν,Χ^ ■πιβ(ΐυον.(Γιατ7ΐ) /5> συμμαχοις ουν |ρ^υών,ι\α κοίτα μον 
ί*.ιιμΐβντ<ί^'ων•τϊινα(ίΐκίανίςνΛ?ω>'"=">''ν*/*•'ιν*§τυξοΐζ μάλλον ωνί§ν*^°ν'ΤϊΜ,νίννμμαχοΐΐίχω/ 
σιν. ΑυτΛξΧ" ίί' (Π)ΐ.ΐ''ί4σις τ^^ς τιρλίως «ωτ^',αςμο'τΐθ οω'τ!^ τ^ ^ΐ'^ΜΊΊκ^ οΐϋτοό^κκς 2^ τίς ^οου 
ξΚΓίως ,κφι κακίοίς οΐΛ-.•%",τΓρ5ς 3' λνιιτΛ'&ν• Δια «ρ ίκιετα αΰ) τϊΐυ<; τκ'λοις. ς| π^ ι^ίτι^ί ο)ΐ φ«(Π> άλλα/ 
χοΰ,οία'ί^ικδί/μβνοί οιν'' ίχ/Ι^άττυν οιο'τ^ομιίςου;. Κατου§οντΛζ (^ίχία^■^ϋ.<ίϊά■Β^V^Λ^μοί■π^ϊ ^Ι'Μ,Λίχίγ/ 
Κ» ν'^^ΐγίί&ϋΛ φιλικές ,ί^ι'χΐίθ-οαλΜίτς'Κ^ς.'Ρ ί^ίς ,κάι/τιιίτζί) 'ρ αασονίΤον Λ)τ« ςί-πϊς τίΓξοβ>ί ^λϋτΕΜ, 
Η^ταί|ίϊ(;. Ανου5ζυν^έσιν.α§νου^θί^οIί}^«λονο'•πμ1ίκρ'Vωνο^V'πς ουι'τιΓς τίνος θς-ριν τ λάφυρων ΰ^ια/ 
νομιιν. ΟίΓ(^α'λιΐΏίο•πςοι.ανατ«'^ξ«τΐ'•οΊ;^Λ'αλω7ΐ)ΐ3φίβφ•7^'ΐ!ΓίΛαί Κ9λακ.Αβν Λϊα)^χ.άξον•πιι 
»ριςά(ΓϊΚ5ΰνι«ί• Τ)ίν«'ςίΤΗ'ν•φιλίοΐν.ί'υναίϋ'ν•£Γΐ'μμαχίοιιι. Δΐ(^οί;σ)ί^ί^ΐ;)(θρ9^Όΐς.<^ί^ϊς,φΛΐΐί 
ςωτϊςΛνί^ίϊν οΐϋ'πΓς -τί(νάς4-ηΐ)ΐ^εικ.νυνοϋΛ;)(θ5(ί5Κ9ί (^ί;;^|ΐ»5//οις τκ.(Γίκοι.'α• ΔίαττςΜίτες.'^ο (Γίαττοι» 
•^ρς Γν* ρ.ιίτις€ι"τί)Ίο'Πν'^να<5^'Χ•«6ί>'Π5• Εκ.τϊίμφίε<Ησαν.υφνμω$(ίΊ(λονοτΐ. ©ΟΥΚνΔί'ΔΟΥ 

Κάλο» ί*''Μν έί χ^ Μ μ.ϋ^Τ(υ}'>ν^•^ γ^ ■»ί\:ΐ2νμ.ί^χ τπΟ»φιΜΐω?,ουκ. ομ? 'ίΤ'ίοί^ΜλΜς ιν?ατΛΌ ^^^ίΐ . ομ.αζ 

Ρςο-Πξον ί ίιλίοτΜ • τρ9 τυύ λα|ϊ)&1ΐΡ αΛ>τιΙν•λ€)•^& &ί ί'ν ■ ο'ϊοιΓς , ότι ονί^θί -ρν ον αοφαλβα ο'ντα,κ^ 
ί^^^^αλλο',ώνοΐ' (5^«χ.»ΐ',^οκ.&ίνλ4>'^ΐ''''• Μιτίδκκ.^ ηον χ^ομοΐί οΗΡ5ΐνδ•ος,}^π5ρ'ρλαίθίϊφ«σ) «ρ 
χΐύξίον ,)(3^ΚΛΤΛ<}(&ν,^ΙΙονν ί'ίΚ(ίζί'6•Μθικ:>^κυξΜθΐ,κο^ ου^^ ί κ. τοΰ άσψαλοίΤς, 

ΚίΜ ίνΐίξοΰ '^Νίοκαλοϋ/^ίΐί&ς κ.ξίΛν,ουΛι^οκ.&νδ'τιΛιχΊ'Π,οίΛλα χ.αταφξθ)ΐ6Ϊν. Αλλ ν-ζτειι)^». άλλος* 

>> ίια'σχίίθ-ου τΗΐί •πιυτ/Λ.ί'τίΐο-τιηπ.•νί^ξει. Λ' ί<^ ι^ουώ'α -ηρυ-ηυ , τρλλα ις «'ρ-χς 
ι» σΐηριοι;^τι.ίλίο>•ΐΒ>(ίϊν1μω>αΰ!'Π/Αω§ία,ίλοΐί'πς είΛίί;!^!"».)^*^».^ ί^Η ό'Ίκ4 

■ϊάαλιι'δ<ίοΜηπ.αΐί αϋϊ >> χ.α.λού|ΐΑ?ί«ι/λ4>'<ίν,'ΐϊ,Λ)ΐθκί'εϊ^ςβ;»,ά4)α';ρ»ίς ^ίοτοντα.ίξγα.όμ.ο'κύς,ιΐ^γυ; 

ί'4ίλ>ή)• ϋυτ30<.εϊ •• λο;^ις χ^^ιν ίΠαγ(^ύ)ιίξί<θ■^ιιι)ίαίι^Γ^^ί^α.ου^τ1ί^'οϋ •^^^Ιντρλιοςκθιΐ'ρ χωξίο^, 

/ΐ3ΐίον οω'ττΐ αΛ<ι§/ •> «Λ)V■^ϊ4(^Η''ιV«3^3.V7^)ιμ.ίςου^^%οψίΛ^-ου,7ϋ^ϊκ9ί Τοί^ν^ίΤίΗςτ^^ 

— '. — ..:.. .'Λ../ „ ςί^ον7θ.κ^(^ΛςθΜκΰΐ'αν,ουνάΛΟμ9>ονοωτοί(χ^χας7ην'πς,(χλλα κ^υ/χας 

" νϋν α7•οί/ϊ•τίς ου ξυμ.μΛχ&)>^ΛΑλα. ^υΐία<ίίκ&ν.Κ3ί <Α'αφο'§οις όίτοΐί ^(Δν,Ηχΐ 
•> ίθ•οΐι<7φιχς5θϋς)(ί•<ΐνό-παΛΙ>«λίί7'α7ϊΐΐ("σαν5'Πΐτϊ ^οοίνου.χ^ί/χνί όν <ύ•'μ.Βς 

" ΐίέ)ί ΜΊί1Ιχ.ν^βα,ου 71)1 ρ χ.ι»(ΓυνΛΌυ(Π5μιίίί''4• ήι υμ.4ίς τίς "Π ί^ΐΊΐα.υι-ίως α«τ%" το' 

» "που μ^λα^ο>τ-£ς ,τη? «φιλειοί ]ΐΰγ μ^ί^ωΛτϊ.κ^τ^'α/χαξτνιΐ^Λ-Κιΐν α/ 

>> ^Ρ,'-ϊVο/ΰθί^ο(,τίίςαφVίλων*^1ο?'2ο»"σ^ι^ί|ι^ϊ.^Γαλ^ϋ<Iϊκο1νωσαπας τ>^ ^υΙ 

> ι να^Λΐ)! κρινα κ^ τά λδΤϋέοκΊιοΐίτα ι'χθιν,ίν'^-λκ/^Λτωι/ ^ΐ μονω)! α ΐΑ.ι•η'χως ού'/ 

>» τωτ^Ζ/χ-ίτάτοί <;ΐ^α^βςτΐ)υτ&ΐί,|λΐ(Κ5ΐνω)ΐ&ν•ω'ςμι^οιωοα>'τοί-π/λΐ7ά<^ 

» Η3)ηα\ τΊΚ' ττυ <Ι1[κ.Αΐουχ.ίφα•λοϋ'ωΐί ις ϋμ-ίς ϊξχ>ΐ>•ίία,Η3^ί οί'ίί βίουοι κ^-, "Μ^ίο 

„ |ί4κ$Ιοϋ &£Π , ΛίίΉ'λωτιο,ως Λ" οΐίκΛί <ί1ίχ.Λίωςοω'ρΜ;(^ι_;^ιβ3^ί,}Α.αί6Ϊν Χ§μ'. €ι')^ 

„ θίςκ-ΐΗί ο* τϊΜζ οοπ•ο))(Γους (ίςδι νοα τϋΗ^ οίΡτο'^ ο"; •πς τ% α^αφωιτ ιρλιωι/ ί^οίί/ 

» λίτΒΜ ΐλδείν , οι/τυΓς αίί ίλα!(ϊι} ί-πςωϊ ΙοίσΊν » (υΐίίκ'κίΐ Ε^ν,αλλ'όςτίςμνι' αΛ 

» λων ίοω-ρν ΛΖϋΌΕΓιί^ων , α«?αλ?ίοΐς ί'&ιοί. Κ,φ) ό'ί "Πς ί*•« "πιΓς ()^ι^αρ.ι'ιιοις β σίΐ 

•• φ§οι/οί/α) , τρλί μ9 ν ΰΜίτ'είςκ'νϊΐς ΐΡΐ*ίίΓ6ι,ο νυν «'μ-ής μ» •δΓ&δομ2ίιοι ίμΛν^τ^άΑοί'Λ 

»' οίΐοΐ) Γΐ2ρ τίΓςίΓί μ.ο'νον %'•ϊπκ9υξοια(ί γίνου^-ί,Μ^α. η^ "/ών ί^<^1*<^ν σΐΓον<Γ*ων,ΐίΐ/ 

" λ{μίοι.Λνα.γκν ςφ} θ •"'πμ.ΙτΌωτ^/,κ^'; αμ.'^ϊο^'ί /*■>) Λί'Λ υμ.αν ττιίττις . «.οΐ/»» 

" γιί'ίκ'Μ'^'Ίγ'ί'Τί,μ-αΜνΛ μένί'κ.τρ(^ων£ΓΪνο"αμ.φο-η'§οις . <1 ίίμ.ϊί,'ηιΰνίυα-ήί 

" Οϊ,αΙ;) 7ΐ)υ7Ζ)ΐςμ4β'»"μ.ωνΐ4νοϋ• Κρςιν ίοις μι4γί%ΐ(ΠΓ0ΐ;Λι'ίνί.Χ.(ί^>(.ϋςι*<Όις Λ*, 

ίαγαςφνιο5τ7ΐυς(τυ/Λ. " ξω» αφις•αμιϊίΌυς ί^ϊχ,^^β■Μ . ουίί ■^νμ.&ς,ίΛμ.Ιαν ί^^^ταίτνιν.,-Ι^φογ η^οσ^/ 
/«ιχ>ί(π)ν•ι«<7Τ)Γς η,ιρ ' ' Ημ-ί^α. ΜΐεΜΠίΌυυ υ/ώΐί,τ^ι άλλων τϊίΐλοτρνϊκκωΐί ίΓίχαί4.>ιφΐ(Γ(ΐι9ίωι/,&ίχιι« οοί*/ 

ϊΛΚΡλα,ξβιν . & πή) γιΟς κακοντκ^ςωντας (^ι_;ί(ομϊΐ'θΐ-π/χα5§>ι'ίπ-τ{,φοιιι&;τί }<ε4ι 
ά τψί^νμ.ίΤίήχύνονΚ ίλΛού «'μΤν «ίρ^οχεκπ , )^ /ρν ϊο'μδν ϊφ'υ,ιΛν οιίττΓς 
/ί-όίλ/ οι» , νίιφνμ-Γΐί βνισϊ-π . «Πκουω/λατα με» οιω τάιί^ί Τφζ ^'ρ-α^ς ('χ_ομ£^ΊκΛ/ 
να, κα-ϊά γις ίλλ«νων νομρις,τϋΒ^ικ'νίοϋν <!? κά) αΙιωσιν χα^ιτπς ττΐΐϊοιίίΓι, 
«ν ουκ ι;)(^ςοι ο^ι'πς,ω,-πI^λΛ•^Iίν,ο'^!^'^^^■ φίλοι, ωςτ'αΟίχίί'θ'ου,οιίτΐίΓοδί/ 
νοϋ Μίλΐ^ν όν τω τίαρονη φαμ-ιν νΡ*•!"** • ^ί^ν ρίρ /'ΐ•αιι'(>ώ)ΐ πτπΜι'σανίί'ς η^-ΐί 
ττρ^ς 'ρν ουν'Ι'ΐιτ^' υπφ τά ίχΐ)ίί1[)<.α τίίλίμδν , •Βαίΐακρρινδίων 4ΐκΰώ νοως κκς.-τ'ΐνΛ'χ.ΜίίντίΓς 
ί^ί'κ,ίΐς.ουχί-πιναλίί 
ί^οΜ/.»ί^ι'χ.οι;ν π^ κ.* το ϊττς . ουκ ΐίί^ίκήι 
ηνης ο^ίί'τηί μόνον 
6«ς•7Β.χ.α'ΓΠ.•τ5(νίΤ3ΐ 
^αμ,νον. Κου/χνίον 
«ί» «με»; • λθί'ϊΓθ το,ο» 

ί)(.€ίνή>τή!Λουξ(1^. 
ηρί'ϋς,μ.'ί'ημ-ίτΛ/ 

\ «φίλείοΐί , ϋ/χΒί το' 
•π τ'ίί^ϋναμίως οαίχ 
βΐίμίταλαβ,ο'ν-πς» 

τίς οΐφΥμω ν (ή/ 
ι/οΐ^.λινεί (ίϊ 'ρν κα 

"7β.(πΐρ.ίων,5^ά|)Ί»Η 

τ^^ΤΡλίμδν• Το 
ιοτνίνίττ.ττΗίίωΙ 
ί'αμ.νου • )(.ατ«. κρί/ )(.υςουοις,ως4;)(5ονί, 
Κ^ ΤΡλί'^οι κ.λ«ίΗ/ υ/ί.ωνίδϋ'πιις ηριζκ^ς 
Κυ^Λοις.του-Πτ-',Ηί» 
λαο3• κ'σΐ 59• ί )ς^ υά' 
μιτ'οωτ^'. ει Λ 

ΧΛίΟπνί• Διννακωχίς.ίίυίακ.ωχιί^νθίξΛΜ'^Ι^^ίΓΚουςος,τίρλίμδνω^ι^ουστι ο^ον,ν'^ίχ/^ 
οΐίαρλνιιης,'ΠΗ^α '^οοιίωί'χθν'ίάςακ.ωΗ.ας τ^ΓΛ^ατων• Κουτών νί)α9ν•'ΐρλλοιφ))£π>ςς φοςον υ^ιρ-π/ 
λθι ς ^^Iι^ϊΉ'α^1ί,οί^1Vίς τρλλα'ως μίλ'ιτωπν ατΡ'ϊ'*ίην.κ^ 4 ί^ι^ΐ^δ-ί κ.^'Χ.υξοαοκ; τοιίι,^ί,χ^ Κί ινον τοίΤτιΐ)» 
ΊΡΐΗΐτί-πνο'αδν,ο'^χ'Π ρ.Η'οαί'ριςλιΜδιΜί'ΐ'τι ί)λ*'•!3|ον'ης.φοί2)6ί<θ•ί Λ οα»ρΐ;ς τυυ (^ι(α<θ-ου νομίν κ.αλο'ν• 

Ε4-ίΐφΐο-μίίων.ιΠτ-αξο'>•ΐίί))ΐφ«(πνί*«''7^',»''μεί; φΑΟό^ιως ««"τίτΡί^. ΑυτοΓς ανΗΡιν-εοκίε))! . α.μ.\ι,\/ 
*9-οϋ(ίΙ,Η5λά?θ)ΐ. Φ£Μ/6Ϊ•ιΐΜ,ί«τίτμίλλθιφ£ΜΙΐ)νο"• ουκΐλασ-σω «/χΓν.αίνίτίίΤξίΡ'π'Λίχα*• ΤοίοΜ,'ίΙ^ί, 
ίν<«νχα§ινοΐ|τιΛ5ί'ϊΐ*ιν/<.Γϊ όιη^ τ3Η^)0)ηι φα/χ^ν^ίϊ*• Οι;κ,ϊχςο1ο'ντις.οΊπ^'2οις4';(ξονς συγαΐ^ο/ 

τούϊτίς. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 10 *> 
»» 

Μ 7Βί'ντίς,?λα•όίον•τ«<ί^ίόίλλον•'3ο'(Ι?ίυ3ΐ5$ίί<θ-οΐί,'2ο τρλλανις ^νία5-ια» 'ταν<1-σ<)ίΐ1ταν.%ν ']^°λΛ^ο]/'ηΐν 
ατοοντον ττ^ς 1')^ξΜΐ,ηφίλΙαΛμ.<ί(κλα.^νμ^'ηιύν» Ρίςΐ 'ρ νικόίί,ίι'^υν (ϋαίττιτνίχ.»»• Ε'τιβι κ^/ι ""ϊ^ "•' 
)ί6Ϊα,οΐ*7ί7Βί;5Χ5^τάοΐ!(.βα.• ΩνΜΐίυ^Λ.ϊίίνηζ-'ΤϊνίΕ^ξοειςνίλίνωνΛ'ιίρρίίϋων. Αΐ^-υνιο^ου,α^τι τ 

•πϊς |Λν(^οϊΐδί;σ-ου,τ!ΐα^ΐ5ζίν"/ίνοΰ>''ϊ>'τ^" μέν/άϋκ/ΐΐα'ττσιΐ',στι./χίωχίϊ,Κίλασϊν. 
ίήόνΧ-ους^τϋίοιίτΒΐς 4νί'νίττ,οι'''ς (χο,'λΐί5"αοιί'ό§ωιιριη!Γίρ{ςου*ς τΕυςοφίτίςοιςίον 

'ΐΛ^ί\/Κ]τίξό';-(ή,ο•ίΐί^Ρίςί^ ΊΡλίιι-ίάν'ηηρνΛΛτ^'ΐ^ΎΛ,*-})^ τυχ» φίλος «Ί/, 
ί'ζΓθ κ^ τά οίχ.6)α ^β§ον τβινΤξ,φιλον&κίοίς ί'ηκα τ'Όϋ'τικ.α . ω ν ύιίυ ρίϊίίν/ 
Τϊς,κ^ ίΐίΜΤίξος •πς τϊΐα^α'ίΐγίΐΓΐ^υ'ΠξουοίΛτά/Α.αίίοΐί,αΙιου'ΐΒ τιΓς ο/*•οίοις 
υ/Α.Λί α]λ\4'ίίθ•(«. ι^ /λΜ >ο ρ.ίσ Η ί^ίκβυα μι^ τα<^4 λίΓίώ3-ου,^ϋ μ.<ροςα Λ,ςΐ τρλί 
/Λ.«!Γε),αλλα .ί..Το,'π;^^«]"^<}:4'ον μ^ ήΐΛΐ'-ιις ίλίχχΐ£ταανο^Τί«οι,μ.αλΐοΓα 
ί'τϊϊΠΐ,κίο το ίλίλλον τιυ ΐΡλί μρυ,ζϊ φοΡ)ου νπς ΐί/^ας χ.<$^κνςοΐιοι,κιλΑ'ονο5> 
αΤιχ.6ι)ΐ;όνΛφ:Μΐθ?τΐΚ.6Ϊτζ«.)^ουχ.α^ιοι? ίταο/ρδίν^Λ; οίΔΤΐιί φβιιΐίςοΜΐ\"ρ^ςοΐ;» 

<Πα/'ίίχαξΐν^υν4'ί'^>(Γώφςονΐ'φίλ6ίνί»•Λλλον. ΗΓορτΐλΛ-ιαια χα'ζΐς κοκ/ 
§ο)ί 4"χουστΐ,κ.α)ΐ ίλοίοτων μ ,ίΓνατιϋ (λθ^ον ϊΎκ.λ«μ.α Λυβπι./λίί (Γ'Ό'τι ϊουοΤιΚδί; 
|υ|Λ/χαχίΛ;ΐιμ.ί.^Λλ«ν<ίϊΛα(»,'π;ϋτη)νφνλκ.ια3•ί•Το;^/χιια<θΛ€Ϊνηο^ 
ιΧ"ξωτίςα<ί^ΐ'να/Λς,»τ$Λ«'τί)(.αφοΐίΐς^ίτκϊ^ίίντι^,ίΠαΗχΐ'(Γΐ4ω>ϊτ^^ 
«/«■^5 9 'π^τϋϊΐ'^ωκρ-πς οί'ς ί > τη λακ.ίΛιιμ5ΐ"οΓα»*ηι •Βγο&'τρρ-ίΙ','ρΐί «ίπΐ/ 
ξοκς ^'υα.|χα_^ις ουυ'ττ'ν τ>ακίλαζ<1ΐ',ν"ν τπο^'ι^ρ^ ϊ οωϊα ^Ίοί^Κί) /^ίίζιβ5-βΐί« 

ΊΡί'ο'π,ννον'ης •?7ΐι»ίκεί"ΐΌν .]. τ•χ.ους\άν φ ό',-πυ'τρι;ξ)Γ,φίλος μ-αλιτα,)^ ο 
Αδιι>οιΓοι Λ' αΚ5«σο.ν•ης αμφοτίςων,ρίνομ-ΐ>νς κ^ ί^!ς ικκλνσ-ίΛς , τη μ^ 
<^I^ο■ηοο^•ο^χνίΓσΐV τΚ5ςινίίωνί4'^ί^^'^**Το ίριςλο^ΐί,Μ ίίτ^ΰ(ηίξΑία /Αί-τί 
ί>ωσαϊ,χ.ΐξΧ.ι;ςοι/οις ^υμμαχίαν μεν μί τρινίσΰ.ίθ-ου,ώς -π ^ο»; οω^οις ί)^ςους >^ 
<ρίλοιςΐ(ο(χίξείν•ςί >?α!ίη>ω§ι>ίοϊικίλΛ^ονβί^σ5^01Κιςκυ§^3υοι^ι;μ<]Iι^^€^|ί,ίλιΓον 
τ'εΜί οιι.'τΒΓς οίι ττρρ; •Ζ3•ίλο τρνϊκηοις σττοικΓοίΐ'ί'δΠίλαχίΰΜΐ Λ ί τριιι'σαντο τα αλ/ 
λκ'λων β>ονι9&ν,4** τις αΰΐ Κί ςΚ-υξςΜ; 'ΐΜ,νι α,^ή^,^ '^ις "τηυτ Ιυμ.μ^^ ις . ^(Γο'/ 
ΚΘ«π5ρο'ττ^ςτ55^λοτρννΜσ)θΐςτιΡλίμ9ς>ήώς^'<^<^*ο'^τοΓς•)^τΐιΐί χ.ίξ«ίΐ;ξΛΐι ι'/ 
βϊουλοντί) μ.))νςοι'α9-οϋ7ΐ)Γςχ5§Ί'ίίοις,νοωτικ. ί^νσαν'πι<τοΰτιν•^υν'<4"'«θιν(ίϊ 
βτι/λολιταοΐϋτοίς άΛ()Βλοις ,ίνααίθ-ίνΐ74>Ό'5 ουσιιί,νντκί^ΐΜ,κρξίιδίοις τί ιή τ^ 
ίίλλοις νοωτικ,οΐί ί'ρ^υωι/,ίς τρλι/λον κ.αίΐ'των'ΤϊΜ-α'ίλΛ (ίί τίις ΐταλίοΐζ}^ <βχ.ί,/ 
Λι'οΐί καλώς ίφοαν^τη οαί'ΉΐΓς νίνιιοτιςΜηπί^α'Κ'ί^<5>κ©β?ευ. τοιαι-τΗ μί^ννω/^Η 
ο<ιχί)ΐκοϊίοΐτοί4Κ.ίςκ.ι;ς*Όις ηι^οστ^ΐΐΑνη ,\(3^ τ^' κρςι>ίί«ϊα•»5ίλί(!ν•πί.ιν,ού 
ΐρλυ-ύν'.ςονί^ικ.ανοως «ΛτιΓς ατϊΐν&'^ίΜί&''Μβους»ίΐϊ"ςατ''ν^'^''"^*τ^•''•Αα 
ΚίίΛϋμίνιο'ί τί ο' Κιν">ο;,κ3ΊΔΐο''τΐμ9ςοΣτ<Ό/χβ>ί;)(όν,κ*) Ρ§ωτίοΐΓο' Ετβι^ 
Κλί'οις.'^Ι^ο&ΤΡνΛα^ΤΒΓςμ.ίνίωμΛχεΐνΚίξίνίίοις,ιινίΧίΐαί]) Κ(ί|!)'κ.υς<3ΐι; -ιτ^ίω;- 
«β,ιν^ί /λίλλωών ίΐδπβυα'ϊβΐί,ν ί'ς -.-^ιΧ-εοων τι χωξίον.ού'τζϊ ίί , καλΰ&ν κατά ΚίλΑκύ,οϋκαΰΐιχ.^^ 
ζονω)ΐμ5νονλινίΤ?• 

^τπτμ.α'χ«ν•Λφ« 
μ.ω?-ΐ'§& ρτοω'-π))» 
ίντΗ•Βϊντ«Κ.οιηαι/ 
^ί(5ί<IΪ•Η'I^ίοα)'•π!<.α.^ 
ι^ττρρς ο'λί^ν• Τα 
ΊΓ^ι'ον 1χ<3ν• •'ί Ιτη/Λο 
^ΐΜΐτ<ί^ίίν,ίΚτυ^ 
Χ.ΙΙ5 τΐίο'ς . φοβ)ή (|? 
^ ττντη)Ττι)ι,αδ)ΐνοι{ 
οΐζ,οτιίτνςτυχν*; 
α(^»λοι,xό^I1/λ;;'>^ 
οίΛΤίιι 'ΐιιίί^τ?ίίσΐ)'η• 

■ι?ωκο-τί9.τί<^υνα 
μει τ κι^κ.υξΛ''ων•» 
^ινίΓ^οιιί&α,κ/ϊ;» 
τ^ίί,χΙΐαφίΜν,ς• Ο» 
ΜΤ«λακ<(Γου'^)ΐ(. 
οι'^β όν ΤΜ λακί^οα/ 

|«.αρ^ιι:,Χ5Τί5ΐςτ/ 
70 χΐτϋΕίρ'υ/χ^α^ιοΰ/ 
|θί;. Τονσ-(ί1.ι/«.φ<*Ι 
τηκοΐίϊτιυίΤίΓί.όιον, 
τέΜ;α(Π'Κο5ντ«ΐ« Α 
κρυσαντις α/^φοτί/ 

καίΓΗς,'7Γρ!ΐ'α|Λ(|:οΓ» 
/Αυδονοϊκίιυσ-Ης• Μί 
•πγκοσαν .μίττ^οι// 
ΛΛοτιντο.3'5^νς,συ|Α 
μ.α.χΐΛ»ΐ μ.\ν τρίΒίκι, 

αΰ)μ.αχί(Μ (ΓίνΐΜ/• 
σαντΒ • ί Λφί'ξθι Λ 
(Τυ |χ μ.α χ ία αΰΐ ί^Λ/ χίεΐί.αΰΐ/<.α?(ίαμέίτ 

β^ανόΜ5κλοις^3I*ρ{^(Π(^υναV^ςνVα^ίξο^Γυ|xμαχία(^"'^Λνμ9»οιαίΜVοι^οι (Γιϊ(πκ.ίςκυξοϋοΐς β)ον'δί<ΜΓ, 
Ε ■επμ.αχίοκι ί) ί 'πρίιίστί.ίτιι αϋ'ρςί^νλοΓ-π' ^ (τυμ. ^Α-αχία,ιή αίηίχαχίαΛ'ς-ι 3 «τυμ.^αχίαο'τάν "Πς ο^'τ ιχ^ 
& συ/Α /Α.α;)(θ υ(υι?/ϋή)ί)(^\χ^ φίλ^.'άΛ/χαχία (Κ,όνεΜ; τις μ5^^ τ^ (τυ/Λμα•;^ 

701 κ^ α'(^ικ5ί'ν•^ (Γΐ;/Α-;[-^ατΓοι.αΰΐ /* αχίοΐΛ'οαυ'νΰ^ ^ου'λοντ^ Ίί ι~<ηι, οΊ ά[»ινοί;οι. Εν τπλ; «''»ι; ((Ι κ^<θ ια.•.7ιΓ{ 
•β«ία'»ΐ4ίου(ΐινίτ*Λίοι«,κ^σΐΚ.ίλίίΜΙ,*χ4κ τΐ(Ι/κ.ΐ'ςχυςοΐν. ΕΚ&'ΐ'ωντϊχίοξίΒϊ.^ιν/'^ίΤΐί-ϊϊίίί'αίΑνοΐ'• .:' 

Τ^ια^γ. > Β ϋ ©ΟΥΚϊΔί'ΔΟϊ 

λ«»ί».*ον•ΐ8ΐ»ω3ΐ3•>ινω>,τί ΤΒΐϋ ίνος )ΐ6Κ.ί->9-ιι ονοί«ΐ(Γΐν • « ο'τι οω'τ^ >ίχ.ολου'δοι;> ο<«λλο<,ως/λ&1ξον•η, 
Κ9ίσοφωτι§(>>β>ουλΛ5ί<θ•ού(^υΐία/ι«9<ύή». ΘιιιΐΓ§ω•ι»Λς%'φυξΜ.ί'τΐΓΰί> >^ οιΛλιι ιφυξίΐ «Κδ^'ϊίος^,ως 
ϊ»<ϋ-τίΐπ'λίατιι»ίί.ίξοςχωξοΐ4υ•ίρμ£Ϊξ(ίν<ί χωςοιν• ^ Κ«ΐχ.4<Γ§ιν»ιΐ'•<^Τ^4 ττβρς ί<χλασ•(πιΐί,ως 6?νΌυ|ο9-/ 
ω\ • Ανι'χΊ > οΜ)'α•τεινι•πΜ• Σ-τΓατϊ)'τ3ΐΛ ι/ • ()^ϋο σϋΠΛίνει 'ρ ι^^ΊΟΊείοΐ> ν.γν λαο» τηΰ «ί-ςατΒί;, χ^ 

•η; , Λζη τϋ^ς λΛ/ ^ ^ ^ ^ ^ • „ \ > •• 

ΚΚου^^Β4ίς'ΠIVX.'^'κ.υς^ΜI.οίί^ϊκρςί»3ιοι,4^61<^I'<*"■Π'ι{ τϋαρίσ-χ.Λ'α.ςο,ί'ιΐι^υωΙί 
τκ>5^κυ§ο4)><χυσιτη»τ»''υ)>™><^ί'<-ατϊνΗα«•νϊ)νι'뀫ωνμέν,£^ίΚα.ρ.ιΓίίί>^ 
ί^ωΛχα. 1^ λΛ)<.α(ΓΊ'ων/ίκ.α.α/ί.^α)ΐ(ωτ%' (ίϊ,«3?α,4 βΚδώ" ♦ Χ) Λβακίΐο^ίων, 
μ'ιΛ.ΟΜτ ί{κΰς'^^1'ύν,^νίν«Κ5\ΐ'ΡΧ. • Ετςαικ^ί ()ϊ τυυτ «σΰ.^ μ£ν>^ κατά τρλθς 
ίκανων•Κ£§ι>βι'ωνρΞϊνο>ίλβ'</νιςο£υόϋκλίοΐήΤ5ί/*.•ζ^οςοα)νς•ίν&(Γ'ιι<ίϊ<3Γ^» 
Γι/1^^α(;τΗΚα•Λχ.ί§x.υξ^Μ(1ιVθ^ψ,^ί25^λΛλαί^ος^^^ί01/^ίς,ο§^Λίξον7^ {ς χ<ϊ/ 
/Χίί^Ίον 1^ ίίοστςωτίΛ 5 ν'ΐί ' ^"ί"• ί'^ λΐ/«.ιιν , *ο τιρλις υ23ί9 οωτιύ κ,ειτί ατρ ίαλαχ/ 

/'-Ι'Μίς -τ»!νδάλαα-σαν.<ίϊα<ίίτίΐ5δίοαΓ§ω'7»1ίις,αχ(5|)ωΐίτιΡ7αμ5ς §ιω»,4ί/ϊ)αλλ6ί 
ί ς οω'τϊιΐί,αφΌυ κ^Ι τ'Ί' ι'Οί'ωνυ^ίίΜΐ ί'χ&• ^&ιίίκ) βυα/Λς τρτα μ5ς,ο§ίξων ιϊιν ίί/ 
Γοσςωτίί^α,Η^ί Χί<Τ§ί)"•ν)ών «ίντ^'» « αχ^^* οΜίίχει ^ο χθ{*.4ξΐον.οΊ μίίν οιω κοξΊ\ι^ 
ίιοιτίί&νείξουέντο^ίδαοςίΛίξοντϊΐί'π Κ3ί 'Τ§ατΐΤ5:ί(ΓΌΐ»ίτριιίσαν•πι.οΊ(!ϊχ.<ί^ 
Κΐ/§οΐΓοι «ς ίι'α3•οκτΐ οω''2ο«; «^ρροσπ-ΛίΟϊτΛί,ΐίΤ^ίίξωσαντίς <!^ίΚα )^ ίκα'ρν νοως,ων 
ίξΧί Μ&ηάί'νς,ί'^β^) Αΐσ){<.ί<Γ«ς,Κ£Μ Ει/§ο/ΐα7Γς, 4νςαγ)-ΐ5ΐ()^<ίΐ]ΐΓΛν'Π) ον;ώ:ΐ5έ τ 

οι*'7ΒΓςι^α)ΐ/ΐίω•τ»ι§ι'φ,ο'τ3ΐξοςί)ΐ,- ?αχ.υνίίωνχιλιοΐο'ι«^ΐ?έί/2)ο«ίΗΚί)'πς.?σαι> 
<!ϊκ^ τιΓς κΰς{]ΐ^Ιοις ύι τ^\Ιτε&ξ(^ τρλλο! τ^ί |θίΐ/ρ|?)α§ω>τ3Εΐ{:αβ{^οκί)ΐχ.ο-πς. 
ο^;^τοι^"'τ^I)ι'π■^?ω■τϊ",α&^Ρ'πφίΛοιΛ«'^IΓςβώ■ν•ι'^Β&(^ιιίίι^^^Εί^ι(^κΛα 
Κί5'''^''<*'ί>'^β'^Ί''"ί τξΐων«νί^">03"7ία,Λ*'κ^ν'πΐί>^ αϋί ΐίοΐϋ/Λαχία Λδπ τδίϊ 
χ<ίρ.4^ίοΐ; ιιΐΛ<ίΙος.Κ3ί αί"-αί'ωτι>^<;Όΐί-πς,χ.αίθζθ5(ί) τά^ τ κ<ί^χ.υςοΐία))ΐ ϊουϊς μ,^/ 

τϋ,'ίέ]) μέν 'ρ (^ί^ΐονκ-ΐςοίί κ.ίί^κ.υςοιι'ωι/,οϋα'ίίικ^ >ίϊις ."Το (ίϊ άλλο οωττΐ ί-πτε*/ 
;)(0ΐ(,'τρία•πλΗ τριΐ(σ•{Μΐ-πς τ^' νίώ)ΐ,ώ>',ι'§χι τίΊαντξΛ.'τ^γ^ν ίχαςου^ς . ουτζ»* 

<|^ΐί,)^ ίέ) ανΐΓί*^*""'^'^*?•'^"•''* ^ΊΡ Ι^-ί'ο^ν,οΊ άλλοι ^)ί]ί.|μΐΛρ(θΐ,£.^ ί'κ.αςοι. 
Λήν^μδν Λ ΚίξΛξ.Λ'^'ηΙ οΊ )(.οςί)ΐίιοι,τοΰς αςιτα τ (ίίων τιι^ί οίκτοΐις κατά τοι/ς α^ 

ΐκα-π§οις «§ίΗ,ο*οωμα;:^ι;ν . τρλλους μον• ο'-^ίτΒίί^ρ^νπς α^λφοτίξοι αίπ^ 
χ.αταΕ5-ςω|«ι'τ5))ΐ,'ΐΡλλοι)ς (ίϊ τϊ^ο τπί -π κ^ ακ.ορτι<ϊ-ας ,ι£ί -ϋΓαλίΛί^ τΡο'-δΓφ ος/ 
•ΕΓ^^θ7ί§ο> ί'τι τ3α{;ΐίΓκΛασ-]κ?ΐιοι. ?ιι -π νί νοω/ι-αχία κ,οι^-πςΛ,τ^ |"•ίν τϊ'χνΗ,ονχ 
όμΛ'\(ύζ,'ϊΣί{ομ-ΛχΙ& ϋτΰΐι^ίον^οιι^ίήινς οιίσ-Λ .ίΊΰ&ί"η {ύξ' ^οίτ^αλλοΐί» 
αλλιίλοις ου,ξΛίί^/αις ατϊΐλυο|ί•Π)υτρ•π"Π)ΰιιι^Ηίοιςκ^ ο'χλου τ% νΐων,χ^ μ,βλ 
λοιιτι-σίετΛον-πςτϊΓς αο)ΤΒίκ.ατας•ξωμ.ατΐ)ςό'ΐι^ίτα<ςΐς-πι>ϊΐίκιιν,οί κλ'πχ.Ι 
•ΤοΜττς ί/«.αρ^ΐί'Π!,ν'συχαζοι;ο•ω>•ι&> νίων.ί^ίικ.τιΐίιΟί (ίί ουχ. Ηίτοιν,άΛοα βυμ^>9 
5ω/ί.ΐ^7ΐ)ΐιι^ίΌ|ί οϊοιΐ)]υι«^υν,νι'ΐτ5ΐεΓ«|μΐΗ•7ό(Μηΐ(.χίί μι^νοιω τρλυς δο'ςυ(2)οί,ι^ τα/ 
ξαχω'Λς )Γΐί κ'νοω/λοιχία,όν ^(έ) ατίικ^ νϋίζ-^Λγίγνο ιι^ΜΤοΙίζ κ<ή>χ.υξαΐ/ 
οις,4ί•αγ -δπίξοιίίτΐ.φο'ϋ^ μ-ίν τίορν^ρ^ιτυΓς Μίαντίοις,/Λ,α,χνς Λουκ.Μρρ(ον•(ΐί£ίϊ<ί 
•ης ΟΙ «τ-^α-ικ^ί τ /2]νρο^'^>ια5ν τ αδΜ>ουων•{λαλιεΓα ίί γ (^4^ι^ν<ί^οΐς τκ5ςι>ίίω» 
11Ρ>ε)•οί /^ Κίί^κυςιλΓ 01 &Κ5σι νοαιριν οιο'ρις τίιψάμΛιΌΐ,Χί κα^α(^ιω^Λ()•πςαβ■» 

νΐίη^Μΰ•Λ4'η τάΐ σ-κ,Κϊας <;'ς«'•μ9ΐί>>^ τά χςνί/λατα (ΠΗςτ^αο-ΛΟ . Τουυ'τΗ μ<^ οιω 
ο^ΚΒ§ι\ίιο'Κ3ίοΠΜν/λαρ<ρΐιίο3^«ντΐ)Τ!,χ)θ|κ.<)^)ίΐ/ςοϋοΐίτ5ΐ*/ί)α7ΐ)υν•νι'(ίΐο^^ 
«στινοιΗί§ί>ί<ο'αυ)•ι^Λΐω»υν({),'ΤΡλυινίκ.ων,7ΐΓς>(.(ί^κνςουοις τ θίκ5(π νίωΐτ 

■Β-ζορξχβΐί-Ατριλα'σ- «ζπ ιλοώ-σινος «τη^ϋδοις {κ τίΤς (Γΐω^ίως ου τ;3α^οι;σ•ω)ΐ. ο< (^αδ)ι^οί^οι οξω^τις 

ητος ^Iι^νίοις.ι^!•<1(^» 

!^ ''^*§Χ»ί ϊ'ϊΊνβος ΤΛ<ί^κυ§οϋ«πΓίλαοα^οτκ5§ινίιακ",<^ΗΛοϊοτ»τά<ίΐο5οΜ/Λχω§ΐ(ΐΓαΓ^^^^ Ι^ίςιον (ΓιΛθ|ο-Π. 

Συ^2>ο-πι . τξίιί 
^ν οωτιυ βίι νίσηι 
/ί»/^* , (τΰς ί^υ/ 
στΜ ΤΡλλας . χί 
Λ^λίμ-νΗ . αΐ(/ί>ωτιΐ'' 
^0» Κίί^χ,υ^οΐςίι'λΑ 
Κι'μ»». Μί-πω'/ 
ξους -π •ιΐτπ Τίϋ "Βϊ 
λαγι'οις . κ^ μ.% (τι 
αγκνςαν /ίταμιίίοΐί, 
ίΛ) ατηχοιΙίΓοίς τίς 
γΐς , »ΐ Λζτίι ρ^ 
φοςχς '^α.τδίχτβ 
των γί^ί , Κφΐ ύ( ό*/ 
ξβ ονιζι» • Μ τΐΐχύα 
•ρ αφθίου -ριν ν"^>» 

λοιτρν 4^!». Ε-σΙ 

Ε-σβιό^ιί τα σιι ' 
Ρ-&Χ οιατοροΐί.συμ 
β)ολα'τΐίας|_;^»•Β'« 
5*τΧΛ<§θϊτΐ<ς Μ• 

Ο'ή μέ»Βΐίίΐ6<^ί70•ρ 

σιίμ&ολα , ίρ νιντΒ 
Τΐιςμαχ«ις. ο-π ύί 
κα-π<πΓω>7Β, ί-σοίΛ)/ 
β^το. Ηο-υχαζομ/ 
β"ω> τ »ί ω^.οΜί'τί ττυ 
ΙλΚ κοωμα;;^ νιτΛί. 
Δΐίκ.'ΜΟί . (^Όυχ, 
• (ΓΟΜί-ίΠίκ.'Λ^οιςδ^ 
3' ι μ^αλβι ν,)^ -σα / 

ΜάχΗς((Ιοΐ;)(.κ'ς 
Ρ(ο>(^ί<Α^^πς.ουκί§ 
^Ιίί/»;ίς μαχιις ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 11 λί'μΰυ,τρλυ ιλατΓονίς ιγίνοντο α' )(.<ή>κυξΜοι,Κ':^'ιΛ; τί'ίξιοΰκϊξαι; νϋΌΐς τ αβ*<|Όϋω)ΐα(ρ6<λο|ί7Γ• Α<^γΐ9 
<ρ<ίώ^^<ύ<^^^^^^ίνί"οιΛιΐ<ύι;•Λ>>^γΚλ\^^(ύ<^^ ΚΜίίίΚίαΐρίΤΰουίίνί'ην'-^νντα.^Λγ ^α,-ια» Ε'δπχςΙξί'στυ.ο^ί 
Λια'ζων τ^Μ-τΛ λίγ&,^ηο] ί^αχτονίΌιού'τΐύζ ίλίον &(; χ&ξο^• ΣΚαφκμίν ου;ς&;λ>Λ.ο-καφΗ κ.αλ€Ϊτάκο// 

|Λ'6ιιι.'ρωμ9ντκ9§'»δί«νίΛιΛοΓ. Τους 'ποωτφ1λους.|Λ^^'αξι'ο^^4*/^7Γΐ*'*^"■'^'ϊ''®•^°*%}^ο";*'ο"' 
•ϊ^'φίΛοΐί Λγνοοΰ^'ηζ,(>ύ]4νον,\ο^Ιζο}ΐ'ηζ κ<ή>κνξΜο}χί .|.. Τωκ τΐ]^ ίοοίτ^ ί^ια τ ίν σηλαρνι, 5^ τ ίν ο6κ.6 

λία.Ρξος τ^ίοωα)/•». 
•2οΐς κ.<ί^χ.υ§ουΌις τ3ίί?ο;υι9ίιοΐί,μΛλλονΜ'(5^»)α7Γίΐ('φαβ)6ωςίτ5ΐΧί«§ουν.'5ο|ΐί^ 
η^γατον ατπχο'μοΐίοι,ωι,τί μ-ιι ί/υιβαλλ&ι; τινίΛ-κει^κ Λ ι''ΤίΌ-Β-κ ί )'ί)/νί7Γ λαμ. 
•3(^14)5 ,)^ ίνικ.^>'Τ5 οΊκρξίϊδίοι,'ίί-π ο*» ί§χου ΤΓας θχίτΒ «ϊ^χ,ίή (ΠίΚίχ^ηι οΐ;'()ϊ|> 
^τ,αλλα ^υΐίΐ'-Βί'ίίπν ις ίτυ Λ^ανχνις ,ώ'ς -π αΰ)χ&§ίί(ΠΜ«Λ)«λοΐ9 <]οΐς 髧ινί(Όις, 
;ή αίΗνου'οις.τίς ίί τ/Όττίς Γίνο^θί/ιις ιθ''«^ξ•'νί '<" ι«• 0"Χ.αφ« με* ουχ^λκδν «ίος 

αδ) τζ) ύ45ΐή),)ίίςα,ο(.γνοονν'πς,ΐκί1€ΐ)ΐο>.τρλλ«ν >^ Κων ουσ-ωϊ «./^ιφο'πξ«ν^ χ) 
ίωίτρλυτίς ί«.λ«νστ!ς ίτ:κρ(ρυ(7ωιΤίί^ε)<^»ιϊΐ'ν4/«^Λ*Λλλ«λοΐ5,ουξΛθ"ι'ω9 τίιο 
ίΠίανν'ΐίβΐ' ιτριονίί'πι,οτρΐΌι ίχ/^ά'Τίΐ/ν,ίί' ΐϋ/^ιατουντι• νοω^χαχία Γβ5ΐ οαίττι {'λλίκδ 
^ς ί'ΛΛνιΐίοΐί νίωΐί τι^ν'ί 4 μ•ίγΙ<τν Η τ ΤΓβ5 ίουυτίί ηγίητοΛ-ίτί&^ί. ίί καΐί/ 
ί^ίω^ίΜΐ '}-ΚΚ<5|>κυ§οΐιοις οί ιΐίξή ίιοι ί ς τίιν ^/ίν,τιίίξ τ«• νοωαχια >^| ^^ 
•^οις βτίΐ'π'ςοις ιιίαιρϊτι.')^ τ τκ^εΐίϊ'ωνίκ/^αττσαν,ως -π <3ΐ^οσ•Κ5/^ίιηΐι ττ^β^ς τά 
ίΓΐίίοτα,οι^οωτιΓς οκατά ^«ν τξατοί τ ^ας^α§6ΐν^ο<7ϊ^ιέον6κκ<Ι . ις-' Λ τά 
συ^οτατίς δίεεσ-ξίΰτίΛς λι/^^.νι>4'§ΐ(ρ5ς•7εΰ7ί (ίϊ τρικ'σΰ.ν'πς,ουι^'ίΐϊ αίςοίβδ ίνπς, 
ΙτΒίΊιι^ίοντΒΓς κίξΧ.ΐ'ξΛοις.οΊίίϊ,'πιΙ'ς •»^ωϊμ9ΐ?,κάΐο'(ΓίοσΒ.)ΐλοιΤ3ουρ!^"τ%^βν 
■ηκ^^ νίων)Κ30 ου/ττί αίΛ'ΠΤΏ'ίΐ^ίον,ίΓείσο.ν'πς μ.» ι ςττιν ^ιιν οφωΐί •ε?<1§(ί3ΰ6ι;ΛδΤ5/ 
βουνθν-ιΐίίίΐ ()ϊΐ!>οψί,>ο; ιτϊΐ'δΓίχιβν'ςοουϋΤΒΙς ως ΐ'υίτί^ου)!• κ^Ο ο''}ΐ9ςίνίιο(($|α/ 
τσ]'νιις<;ρ^υ]υ.ϊ<ΜΛκ/ί>&υαϊΤϊ,καΐ!Λι/Τις5<Κ5ώνο"ϊ^ςα6ι<νοΐΐωΡ <;ΐγοσΐΓλιευ(πΐ9 ,άς 
ν'τίήιοίΐ '^^'ίκΛ β5β>ιβους '<ίξί'τ;Γΐ/<.4-οΜ; οΊαίι»νώ<,£^6«τ-ΐ''τίς,ό'•ί3(ξΡ'ΐνινΐ7Ρ, /λΐ) 
%ΐΜ^Ζ<^^ οΊ )<.(ί^κυ§οίοι,)&ι ουοψί•π§οϋ (ί'ίκ.α νίίις όλίγΜαίμ•υ\Βν ώοη • τοα'τοζ |ί 
«^^οΓ•ίνντιςοικ5ςινίιο»,κ^ι^ντϊ"ϊδ•ν'σανΊπςατ;ΓαβΜ>ων ΐ,ουχοίκί.ς ί«§ων,αλ/ 
λα Ίί^&ίοις,ίΐϊΜίχωςουκ.τιΐ'ς (|ϊ χ.ίίί>κ.υςοάοις ,ίτ!ίί•»^4ο» ρΐϊρ /λαλλο» ί'κ. τιΰάφα 
ϊΐοΰς,ουχΐο:ξωϊ7ΐι,κ90^'β*"'ί*Λξον οοιςκίςινβίοΐί<5Γ^υμκΜκ;ί>οΐΌμιίί•οι<; «ίτ^ίντί 
νίζ ίί^όν-πς ^τρν,ότι νϊίς ίΚ&νβυ αΰιίτ^ιουΰδ.τιί-π ί ιί Κ£Η «^""πΊ οΜ,'ίχω'^ουν• ^κ^ΐ/ 

μέΐί 11 Λ-σαλλαννι' ι^/ινίτΐ) αλλκΛων•»^ *ι'νοα'/*Αχίαΐ'ΠλΛηΜ, ίς ΐίΐί)ϋΙα.7ΐιΓί5 Λ 
Κ<ί|)Κυςουοις^^ςα^^'σ^(^Λ»ο^ι«^ί■οιςαδτ5λΛκιV^1|)*^'<ί'"VΪ^ς^«Vx.^^αβ1(/ 
»«V«^ί^^αι,ω^(«ςχιΓλ^"!'κ.«ν^ίόΛία^ου,κ^ ΑνΛκί(Γνιςο'Λίω^'ςοΐ/,<Γ1'α τ^ 
ϋΐκξίϊν Κ9/) νοωαγίίύν χροσ•χ.ο/Ηίθ-&σΰΐ , κατί'ΐ^ιον ι'ς ηρ ΤζΑτύ-ταίΙ ν ου ιρλ** 
?ί^ν•^<ή)θ\ι 1) ο'φβΗΐΛν • οΊ ίίΐκ.4)Κυςοαοι ,ίίκ ρϊ^ »υ| ,ίφοβ))ΐ'6ί)οτ5.ν /*.« <ιΐ5λί|ϋΐ.ΐΰΜ 
«(πν.{•Εεπα <!ΐ Γνΐ'^'^-ΐ'ί•^ ω§μ-ίσΒ•ΪΤΐ•τ^ <ίϊυν4>4'3ί Αΐια^/κ^ίίοΐίοιά'τΕ α•ίίικ^ 
^ΐΰίί{£\)ΤΛ >«ίς ,κ^ τ^" Κ(3^κ.υ§οα'ώ;ϊ ο'οτίι ΐι^ω μδ' «σαν, ^ΊΒΪιρ^Λσϋ.)! οΩ '2ον ίαΜΛγιαίΐ^νούί^ί-τί 
ξως λίΓ!3>,οτοι«'τΐ'ί 

"ί^■Μ<^αλ1ο^,ίί•π^^) ου/ 

Κ^ς 'ίτεόυη. τίς ν£/ 
«ς «'•ζ!ΓωΛ<ία ?\ίγ09 

•»Λεινωΐ'<ί'>ιλ''νο'τι ση 
'„ , α\ < ,< 

σίρςιψί• Ρςοίτκΰ/ 

/<.ίσιΐ{• ΐφ§ο>τιζοΐί ;^ 

μο^τα-^ο),^ . Ρξος 
τάί-ιβόΐα σ•1)^ο^α^?'Λ 

νι^Ρ-ως τα^ή τι^ μι/ 

•Λ^οίμρις .ταίς τη^κΐθ^ 

£ί ητφν. Ησπ-ν λοι/ 
ΤΣΛΐ.υγι&ζ .αβ)Λα/ 
β)θϊς. Α)τππδί'•7Γ^ι^. 

Λονο'-π• ΗίΤιι Λ' ν ν 
ο4.ί.ουΜν6<ό'τι ί?» 

ηρΤΟ^αΒτ^ςίοαί/ 

τμτ/ί'τη. Κο"ί-β55 
•ΒΓοίΐωι/ίςιο. (Γι)ο ΤΒ-ουβ/ ΙΌΐίίΛνοι ί'Λλπνίς, 
τρ5ί».ιν7ίί'ί^λίμ9υ,ταα'ξ€ι•/Α5''(}ϊτΐρλιμ5ν,τι?ανλλωΐ'ΐ.'}οΛ'ως ίτΕπίΜ^ουν λιν6'ί6Μι''π τιΰως τβρς ηο 
«ς(Λί τϊϋ'ΐρΛ4μ9υ,ο'τϊΓ<}^ ί^ι'ον 'ί[^<ί ττρίΤίΐς ν<*"|Λαχίοΐς θί'ττ&ν , ιίνίξον κΐγ&' ίΐς ίτιηττ^ουν. ως 
ΛϋΐτΓ^ίοιΠΒς χ.ατΗ. 7%^ κ.οςι>5ίω> • ΡξύμνοΛΐκξοΰονη * >^^ϋμ\|Λ>| Η/ρονίΐ&Μ, ις-' ςρ κα.τολΊγ\ι «ία/ 
^(«ςεΐν^κΐϊ-^ιψοιμτα'ρτΓ^οΓο^ο'πΐ^ου'ΤΑΐςΛίαχοιςων,αίϊΙ τίΐ)» 'ίΐγΐ'μν'** ΚωΈΚλατέϊ'Τϊίτϊ Λτριουσιν» 

ι"ιια μκ Λ'^ωσι φ^Μ/($^ ίς φΛ)/<1ν , ουτ» ΚΛτολΙ-^ν υτεα.ιαίο'ν'ηζ ,μ «"ϊ« ^χνΐ ιάϊωτα τδΓς ΐρλίμίοιςΛ ν-ης, 
ΐ|αον"Π'τ<>ωσ-κ.ωντϊΜ. Ρςοΐ($^ο'ν-πς•7Γβ3Τ%'κιί^κ.υςβΐιω>. ΚοΜί'τΡ'Πΐΐδ^κ'σαιηις οιίτΐ'πιΰυτιρ'ζίΐ^σιΐν-τίς'. 
ούτω >^ οΊ αί)ΐ)ΐουοΐΰΜΐαλιίου<δ -τΐιν λΐ'ξι»• Εττίτι^ιον ρ^ /λαλλο)ΐ {κ τιυ άφατους .οϋ^κοοι νκς τ^ί αίκ/ 
|Γαιων•κ.α7άνίι)7ίυΓβί>οα)'τ^νίσαν. Κι*ίίί<:ι^μΛΐο\/'αυςκίξ^•ί^Ιο\(,.^αχμα.{ύίΐ!ΐυ,^ μΐμ^Λίας • ίοα/Α«,/ 
ξωΛ,αΰΐίτΓου'ι/ου.»(^'Ι(5λλακΐςίκ.τι^ιί^ίως. Ρ§υμ.νϊΜΙ*4^οι;ομ£ίοις.ίνΛ\'αχωςουντ«ς. Τι'ν <5^'α'Λΐο5^ 
ΜΡίκσαϊΤΐ.ίΤϊιλυδιιβ-Λΐι ά•3Γ'ό(Λ)νίλων• Σ'Τί'α7ΐ)-σΐ(5^Λομ4Όΐς•σ-χ.κ)(οι;^ο)ς. Δΐι^'^ΐιαιή.αν^^ ^ο^Λγί 

•ν•τ%'κ<5|>κ.υ§οϋκ^ϊ(Γ|ΐλο)ΐότΐ. Κ(«^ «§|ί.ί(Γ««•π);'5^Μ;αί«νουΌυ5 οΊκ^Χ-^ξ**^"!. 

ΤΗιια. Β ίκ 'ύ ιια 


©ουκυδι'δοϊ 

0)ΐ;λΛχ.).~ί . «τρ^ου, ττ^ς οω'-ρα; φυλκ'ί ουσι. Κλ* ϊ2ί3ϋΓ>ι<ί;«ν ουχ. ο^ύ σαν -ψνί^ν.μ-Μ (^υ>α^οι τάς ^ϊ.λα/ 
β€;Λς τ^; ηω> αΰΐ3-χ.Λα<πΜ. Ες κ.4λκ'•πο» . μΐ>^ον -κ^ο.άς.ον, υτρ ι>ος ίξί-^όμζνον. ίζη ι^φοξίς -ηΰ 
χ.ΐΛ.•ΐΓί ϊ''αΒου4&^ <»*.ξ 2ύ)κ«,'ίιη«4. ΑνΛ/Μςυ>ιίου.κ.ιΐξί)αο> δ^_ ^υ'λον οξ{ο> , ΐ'^ ν ικατ4'«δί ν (* -» 

τ4ο> ΙίΤον τ δφι/ έ* «ρις συ&ότιι; λΐ/^«,^ £? οίκ5ξί»ίιο« ί^^μδυν ,&οι/λομο,οί ^ί'ινΜ <ίν(Μμ.α.^^ 

να 7§ατί τΒκί^α. ό ^ 
<ροτίςω»χ«ο^"6»• /* 
Ίΰΐτπψί τ "Ρ βίνλοι; 

2' μέτ 7Ρ3.70 Ί31Ι 6 V Τ 

Κο^κ.ι/§»ι'«|ί.οΊ•),ά4ιι 
Ιοϋβι• Οϋ'τΓϊά^Κο/ 
μο* ΊΙ'λϊμβυ.αΐρχ/^ι/ 
«ςα^ίκλί'ων ι^ς τιι 

τίτα?€«ίίϊ,Τίτα§ 
111. ΤοΓς<^ί ^υί«./*Λ'< 
χοιςο5σι•-Πΐ|ίαϋ)|χα. 
χίοΜΐ,(υ ^ίΑ.αχίοΜ(Λί 
)^<1./ίΛΛλονΛ κατ* 

Ι»ρ «1)701 αυΐ/λαχίαν 
ς-&ι'ΛΐΜ-πς ιΕοκίοι/ΐί, 
\Κ&ΐ3^\αωτ^ συμ• 
/ΐΛχοις «."ζτι καλ€Ϊ' 
ε>Κ9•πιΐς,ωί μδ'λις)^ 

ΐΠα^«/Α,|Μΐχίί3Κ/,)(')Ι 

χιι'>•?ολοι/τρλίμ9ΐ; 
.^.,)ή -ί τ συμ-μ-μά/ 
χωντρρς'ρις'Τρλί/' 
|ί.ίοις ί)^ςας οίκ,ώ/ 
Λΐ,-ριν IX. Τίλν μ^/ 
ξο>οςΐ7αλ6Ϊστΐ.ν.ΐρλί 
«>;,)(] αΰ1μΛχία« α^)/ 
•ϊυΐκ.<ι>7α.ν•πΐί. τατϊ 
|ίοιυΛ)' ια. )^άφΛ9το!/ 
Ή να«χγ»4>>ή•}ο«; νΐ 
ιι4>ονς οιι^οντο,ΐΑ 
χ,ατΗ.βί)ίς,(ίξΐνΐρίΐν χιι'σΌυώ>.ο'ΐ(ίϊ,τΛ;μ^νν'^"ςαξ**'-πίΛ2!!Ότί(5 ν^ ,Κ&ίη3«{)β'••π«•^<χμϋ*<"Μ•ί'πω/ 
5θΐ<>συχαξο>,ναωίχαχίοΐ4ο"<1^"ίΜΐοο«μ£νοιά§Χ&νιΚΰ1ί'πς,ο'§ω^^^ -^Ι-ροςΓίΠί/ 
»ιΐίΑί<β5 Ή »οώς ικ. τ'ίβϋαδΗνουωναιι^^φνβς,ΚΛί οφία τρλλατάα,'ΐιρςα. (νμ.(>ίϊιιι 
χ^τα,ουχμαλω'τΒν'ΠΏΐί'Φΐ'λακ.ϊς,οΟςΜίϊϋς νοωσιν 6ι;>,οϊ,Κ9ί αϋΚτκΛ/Η» 
ουκ. ούσΒ-ν τ% ν»ών , «> χω§ίήΐ ίξην^-Τϊ" <5Ϊ ο^'Χ-αί^ί τι^ου ιχάλλοιι (Πΐίτκ^ΐιρυΐ', 
ο ί5ΐΐΗ5]Λύ3•ίίσίϊΤΜ4,ί)1<ηο'πς /χνοΊςι8>ινουοινομ.ίσα>•πς λ4λυ ίθ-οϋ τλ^ οατοχ^άϊ, 
(ίϊο-π ις χεί § ΐΐ «Άί ον,οιίχ ι «αδ οφας ΛΖΓτητςεΐν.ιιί^ο^ιν οιω οαι'τιΤς α^'^ξϋ^ ίζ χι/ 
λ»7ΐθΗ>ίί>ιέιΐστί.νΐΛ<;.αΐ*Άκ«§υχιΌυ 7Γίΐοτίί/^4-ο"'"''ί αίκίίΐίοις,χ^ κθ^α* ΐρΐΜ/ 

ΔΗΜΗΓΟΡΙΛ ΡΕΛ ΟΡΟΝΝΗΣΙ ΛΝ. 

>» ΑΛχθί-π ^*ι*^^ςις^^5ΗV^"ο^^Ρλίμ9ι/α§X>V'πς,Κ3ί'»■<>^<^ας λι/οιητς.)ίιίΚ4^ 
" «ΐρλίί<.ιΌ«;'ριςκί)ίϊ-π§οΐζ ■7ΐ/»-&ιςου/υι5ί/οις,ίί*.ιίυ'"ί"'ΤΛ<θ•ί5θ'ΐι^α ^ΜτωξοΊΐ^&ίίοι. 
•• θ(^Ί//^Iν ννω^χ ^^3 χωλ« -ΐί Ίϊ νμαΐ; αΠΙ Χ-^Χ-υξοΜΐ,» αλλοσΐ εί'τρι βοι/λομ-ιβ* 

α< Λί;χίοις.οίμ^ί^«ττ)ΐοΐΑ'^'ΐα6Ϊ'Τί=ν•τ%'<ίϊχ4''•"§*''^''Τ° *^ ΤξΛτίτίΐ^ον,όσοί^ 

υνΜκίν«ν,αβ\€οΗπ|ίΛ/ίυςλαβΒ» •ποαί'ρις,ι^ ΰ3ετκ5ΐ6ίνι*ι•οΊΛαίΗν!«ο',ΉΐΐΛ/ 

(Γι ατκχ^ϊίίνίΜΤΟ. 

ΔΗΜΗΓΟΡΙΛ ΑΘΗΝΑΐ'ηΝ• 

>» θυτϊα^^|ΐΛ'•ΤΡλίμ5υώα*(^ξίςτ3ΐλοτρννιιποι,ου-π•ϊΚί(ΐπ•ονί^α<; λ«0(^ι3ί^. 
>■ χ^χυρΛίοις <$ΐτΐ)ΐςΛ^υ/χμ-α;)^ιςου(»,έοιιίοί*λβο^5μ•6ίμένοιαια'λλθ(Γΐ'7ί3»6οιι 
» λΐ<θ-4•7ΐ«5ί'ΐί)θυκ.ωλ«ομ<ϊι;•€»Λ αϊίίχ.<ί}}χΐ'ς£ΜΙ '«^Λ/(Γθ<<33•ί,)(ίς τ%"ί'χ€ί>ωντ) )ζω/ 
>> ξΐΌ|ί,ου'π(ζ^ιοψον*β*Χ.Λ'άτο ί!^ι;)ΐατδ>ι. τοιαύτα τ% αίν(>οαω)ΐ ά2ΓΕκ4ί'ναμ.4/ 
νων,οΊ|χι>κρςίνδΌΐ'Π!'ν'Πΐ!ΐ4οί;ν 'ρνί'ίϊ' οΊχοι;τ3αρ4α-κ.Λαζο>•πι, >^ τΡοτζίουοι^ 
%ν»ισανόν7ΐΓςοντΗ»ι''!2•6ιςί}ίθ'ί'^οτης.οίΛχιςχυ§οιϊοιτα•π νουυα)ι"«• Κ£Ην4/ 
χ/ϊ>ους «ΜβΙλοντί τά καικ- βιρας ,ίζίνί^ί\ι•η υτεότίΊΐυ ςοιί, «^ αΐϊίΑου,ο'ς γ%^ 
>ο'μϋ»ος τί5 ϊυκίΙ<'5><5^'ϊθ'><•*<'^*σί)' ο^τ^* ΐδ'ίΜηΜ.χίί.κ^ τροττοίοΐί οΜ,'τίν*σβ.ν ο» 
Τ^Μ/τϊνι<ν<ίτυβ)θ7ΐΐ5,ωςηνιχ«Ηί•η5.[ίω'/^νι<}ϊίκα-π§οΐ7ΐ)ΐοΐό^ί'ΠΐΐίνίκΗ1ί-^^ 
βίΤΡΐ)ΐ'(Κ!.ν•π).Κ5ςίνίιοιμιίνκ/ί;ατ«'!Γθ.ν-πς τΗνοω/^αχία |«.ιχ?ι νυκτός ,ώ'ς τι >^ 
νουϋ»(.'ν'*'''^^'ϊ"α,Κ£Ηνί"ί^ους ^οα-κ^ίχΙσαοίου. κ^ομίί'ςοίς ί'ρ^ντίς ουχρΛ/ 
λωτούς ουκ.ί λαοσοις χίλίων,ναυς τϊ κα.τα'ί'ΐ'ση.ντίς τκ^ φί^ο/Λ-κχοντα ,ΐί}•!»•• 
σαν τί>ο•ζ!5•οΐΓοΐί•χ.4χι;νο"θ' (!ί τρίακίντα ϊοως /χαΛί^α ί^ιαφββι'ξίλΐΐτίς • χ^ ΐ^τΊ 
(^ιΓαδκνουοι ιίλδον οιίίλο;^5ί<οι τά χατά «ρας α^^ηαν; γαΜΑγια,}*^•) νίκ/ρο\]ζ , »^ 
ο^^αΜ^ΌΪςτ^^^^ηι^Ϋ0^ίςα^α■η^\1μνΛVκ/^^^υαμ£νΰ^ν^ϋίί)^<ύξVσχ^.\ι οίκίξίνδιοι ιΛν 
Τί5 τάί οί'ίίιχαν νίλυς,Χί ϊττ&ι^ιί ίλί^ ουκ α^ί^ή^Μ^ίο\ι ι'κ. τ^; σιιβοτΖ())ΐ,(Α'Λ τοω") 

ΤΛ ΤίΌΤΓοΰον ίνίΚΓ^ν.ούταΚΛν ΙΧαΤ^'*" •"'^'ίΐ' ίί^ΟΙίν.ο'ί ίί ΚίξΓΐ'δΌΙΛΖΕΙΊΜΐΌ)!/ 

•πς 4-σΌϊκί υ,αία)<Ι]ο§ύ,ο"2^ν α&Ι ^ «τομΛίι τ αιχ<3Γ|3αχιχοίΓκοΛτρι;,θΓλ\α'ε7α.' 
ΤΜ-Λ (ίϊκΒ'νοΐί χ.4κυξου'ων5)9 4Χ6ίίων.)4κα•'ϊας"ΐί'(Πΐντ4ς ονοι^'δ' Κίξ'ϊδιΌις οίχ>ι' 
7Β§ας,ΰΜίίχ«5»ισανίνοϊκίυ.ιήτκ4χυ§οα«Ν'ΐ(5ΙαΛί«οις(ίέΐί,οι'^?-Γανί^ου^^ 

βΜΐΐμίυ. ' Ρςο<τ»'(5ΐνσαν•Π).ΐίΠο'ΐρΐιισαντϋ• Καταί^υ'σο.ν'Πς-Λίτί τ τίωτα.ντϊς.ουπ^λίγ&ι αόΐ τΐν^α/ 
ιίίισαι-πς.ττΌΰ'ριΓι ^ ί^-ριούςκ-ΛταίΊ/β-θιΜ. ΝαΤς /χάλίΕΤ* • ^ο ^"■«.'λις•α κ'^ττ^ς τοναςιβμίρκ» 
ΟΤΙ ουχί €ίΚί ^:ιϊ^ία ,»" ττ^^ς «ρ οΊαφίθρα«•πς , ο'-π ου ΐ)5ΐίο> ιτ^ωσαν , αλλ* ^λαΛίτ* ί φίει^ιλν οΐϋ•ι«{ . ν» 
χβ Ιβι (ίϊ,μίκοι/ Μίτΐύ υπ.|ΐ• Ατρ-Λ^ί'ο^τΐί • ΛΠϊ τ^σι/^ο'τΒκ •»^ίον-πϊ. 

ΑτείΛ ντο ι 

Α. II ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

' Α^Γέ^^ο)I7^.^ϊ^ι ταον •ΐζί'Τρλψί^οΐΛαλω/χίΐτα,κ^ ον'χ ατ;5ΐκίΙ^νοΜΐ •ί^ια ίίτϊΐ/τιιι,κ^ 'ρ ί'μΛςονττΰιλ^ 

κατά ^ΐ'ίοίί.ιινοΐκεΐακηί'λιμοΰντΜί• τοις -υαλΛιιννιντθιριρή. αϊ-ρ τηυ/ρμίξος τιΰτ&^ρ^ις ηο αφοςω» 
ίΐς -τίιν•ζόαλλ«νΗν . Ετ2ίΛ/Ηους^υς.ανκ.λνι-δπος ττΚ.'έγι <ίΤ;ροίι<η)ΐ5Τΐτ%•ίΤ>.ν ς| νου λινέ»• αΰ1^ν(/βου§;^ι, 
«§'Ρ(θντϊςτκ|^Τί^Η^οι,φΐ^λο(!^χωντα^νΐρ(ρν'Πς.αΏο^«/βου?^'^'ςνιυςαΚ τ% 

Τ<ίχω)ΐ.ϋΊΌρ.ααςχ»ΐ'5 ο'αΰ)ί«^Π^ώος•^ς^3Η^ακ.οξηδίοις •αΜοί;^αλΛως '^ιςοί§ρ(ονταί καλούσαν. 

ΙΤίον ίίϊ ό'τι , 1X111/ 
ατ3ί'ο^ο»ττ) . -Εΐντιικ.οντα (5Ϊ >^•; ί^ακρώοις ί^Ησανπα ,ιφυλατΓον ,κε» μ δ(ί^α 
βθίν θρ(ρντΡλλ^,ονως οω'τοΓς -ριν κ<^κυξΜΐ αναχωςίι'σαϊ'πς ^οσπ-οι»/ 

κς ,ι,'μ£νκ<ί|^'κυςαουτ5) ■ηιί^γί)/>ί•ιτ«'ΐιίτρΑίνζίΐ^ '<^§'>δ''«ν•Κ!ϊ/1 ο"'»νΤίς 

λίμδυττΓί; ΚΡξ'νδίο'ςίς Τ&ΐί αίκνπυΌΐζ,ό'τΐ <τφίο5ν όνασονίΙΌυς μ£|α. Κ(3[)Χ.ΐ'ξου/ 
ΐύΐ όνοω/<.αρ(0 υν • ΜΠΟ-ταιΤτα ^"Λίος )^ τΛί'ί ^υνι/^κ Γίΐ/ί!ίθ"ου τϊΓς αδι»> 
ϊ*Όΐ5 ,κ^ί τκλοτρνννσίοις ιίΐαφοξα ι'ς 'ρΐρλίμ€Ϊν•τ%Γβί ΚίξΐϊδίωνΕΤξασ•/ 
ϋ^ντδ'ν ότΒ'ως τΐί*.ωξΗ<Λ)ν•ΐ»4ου;''2ί,ις, ι Ίΐςτΐ-ετΗσΐ-ν-πς τιιν 4 ρ^ξίΜ' οα τ ο ι αίκνουοι. 
•ίΡΤίΛαα'ται; ,οί οικρϋσιναύϊτ^ ι^^^φτ^ίς τταλλϊΐϊΐιςόνιπίΚίςΐϊδ/ωνίΙπΓ.ι/ 
Κ5ΐς,ΐοωτ%" ίίξυμμ,ΰίχ^ον; φο'ζουυνΉλ&ς ,^κιλΛ^ϊ «ρ ί'ς -ΒαλλΗΚίίτθι/ 
χος ΚΛ^ίλ&ν , Κ3•? ο'ίΛ.Ηςου; Λυνοΐι ,Τίυς -π αίΙΙίί^κ/^ουζΛρις ί"κτ3ϊν'5ϊ&•ΐ' ,^90 
Τίλοιτρν ίί-ΐι <ί'4χί<»5^οϋ οι'ς κατάΙτις ί'x.ας^νκ5ςί>6ιοιί^5ίρ.^1<:ν,(^&σIιϊ^Τ5 /αη 
Λ^ρς-ωην υχδ-οτϊ Ρ(ί^(ΓΊ')θυιυ•εΓ<}δϋ(^5ί;οι,κ9ί ΚΡξίνδίων,τιυς τϊ άλλου; ^τΐί 
αΰιδξα'κνς ^υνατιος-ΐ('σ«σι|υ/χ]Λαρ(θΐς.7ΐοώ•πχ. «ίϊ-η^ρ^ς 'τςίετρπίΛαα.τβίο/αδίιΐ/ 
Ιΐοΰοΐ'^^οτζίχ/^ίτχ.Λαξοντί'ρόΙίιυς ρ^ -πν όικ<ίΙ> κνξα νοου/λαχίαν. οΓτιρίρ 
Κ5ςίι/§ιοις<Μίςως (Πα^οξοι ι"σα.>•Ρ<ί^(Γίκχ.οΐε•τ5 οΆλί^ίΜκί^ξου,ίλακιΛ'^ων, 
^αοϊλΛς,ί.'τιΐ'ΐΡλίμω'Π' > ^<'ν/'-«;ν>5 ';^οτ<ήιΰ\ι Η^^ι φίλος ων • ίνλίμω'ί» 
ίΐϊ ο'τπ φιλί^α-ή) τι ΐοοϋτου α(ί1λ(ί.ή3 κεΗ Δύ^ίί'α Κδίνί τΐ]β1ς οα'τ^κ Μ'Λίτίου/ 
|;δί;οις,ο(α.ίΐ)ΐΌΐ(οι ^υ|Λ]χα.χίΛΐι ί'ψίΐαη.νπι ' Άίίάΐί'η "ίη^ψαιτσιν (ς'Π'ΡίνΛα/ 
Κίίΐνι'μδνα τίΐίλ'25'ωΐί , ΰταως τρλιμίς γινν-πκ ου^ΤϊΓς τρ^ς ΤΒϊλοτρϊνχσίοΐζ» 
Η^'ρΐί κίξ'νδίοΐί <5^γ!0(ητ!^ι&ΤΒ,τίς 'τρτ(^οι/οις ίϊνχ.α Λ^πτα,νίως .^ο(γι/ 
^(ί^ΐ (ίϊ λο^ις Κ3ί τϊΓς αΟϊ β§α'χ.*ις χαΛκΐ(Γ^(η,κ5.3 βϊοτίΐιΐιοι; (υνα-δτο:,-»/ 
>αυ,νο/ϊίίζων ς||υνί*Λχατο">τκέ'ρ^< ο'μοξοιο'ϊτΗ. τά χως'ΐΛ,Ι^α.ονΛ'ΐ'γ,ν ΊΡΑίμ.^ 

Τ'ΐρλίωΐ' τΛΐαΐΡτ Λίτ&ζ,^'τν^νγί Τξ»ακ5νιβ•ν«^^9 αιρτιλλοϊ-πς χ^ χιλίοις 
β'-τι^ίτ»; αΟΙ Τ /κ^α^'τ Α^χιετςατϊυτ Λυκρμ.)ΐ'<^ο";ί*•ΐτ'αΛλω|ί (ΓικαεΓξατΊ/ 
^υνττς,ωΓ.<7ίλλοϋσ)ΤΐιΓς α'^;!Λΐ-σ)Τ ν4ωντιρτΐ(ΑΜατ%'•7ΐο'μ.Μ^^^ λαβίβϊΐί.χϊ ? 
τΒ^ζ καδίλβν,τ^'τί ιη5,«σ)θν ΐΡλίων φυλακ.νιν ίχβί,ό'Ώ&ις μΜΛζκίΤΗ'αιυν^. 

ΈΪςι (ΐίωτΓΤ^ίζίίν /λν)(Γι'ν•ίλ6ον-τίς ^ίϊx^ίς^λακ.ί(^^«ίμ5^ιΗί'Κ5ςινδί«1^,4'<;IγααΓ^ 
ίίκ:ςίτιι/χασ«(ντιΐ7ΐ/<.ωςίΛν•*ν(5'ίΜ•ίτζθί^)ΐΐ'κ.-παδνινοοωΐίνκτρλλοΰ^« 
•π; ου(ίϊν Λ'§ο)ηΐ) ΐτ3ΐΤΗ(Γ&ον,αλλ ιί) νκς ου'αϋ' /«ικιίΌνίοΐΛ' χ^ί'τιίοτϊΛς ο'μδίω^ 
ίόιΐ5ΐ3,»(!ι τίλκ τλακίΛΜμίϊίαΐί υτπ'^ζοντοοωττΓς,ιίν αϋ! τρτίΰΆοΜΐ ϊα;©ΐί αδκίΛΤοι 
ί!ςτ αΉικ,ιίν ις β)αλ9ίΐί,7Β''π ί'κκατά τ χ,ουςον ττΒν α'φίς-οίΛΤί ^^^ χαλ^κίΗ'αν, 
)ήέοτ7ιοαωΐί,κοΐϊ^^υΐίομ5'(πΐ-ι/-πς .)(ίΡ<$|)^^ίκχ.οΐ£•ϊυε<'δβχαλιο(!^ιΌ(4 τά^αϋΐδα/ 
Μ&ΓΜΊΡλ'ίςίκ.λιίρνϊαΐ,κ^Ί κα•ιαβ;αλον7««,βΛΌικίσαίθ-(« ία ο'λυνδον,/χίοιν 
•πΐί)λιΐίτοω''ηινΐ%νξΛν"τιΡιιίσο.ίθ-ου.•π!Γς •π ίΥ.λ&'ίΡυά) ττυ'πις,τϋςιουυτιί'^ίς 
ΤΗΐ; τϊ /χυ^Λ νίοΐί ,τι^^ τνν ^ολβιιν λίμ.ν>ιν ίΊ^ωχ,ί νι/λΐα9•ου , ΐ'ως αί'ο' τρίς αδ« 
ίϋίΐους τρλίμ5ζ Μ•Κ9Ί οΊμέιΐ,οΐ}ή)κ.ίζον7!)'-π «.αδουςοϋν-πς τάζ τιΡλεις ,κ^ ις τρ/ 
λίμδντϋΟ^ίσ'κΛαζον'Π) • οΐί<ΙΪ τ^ιακϋ^τΛ νιΤ^ς -τ^' αδ»ι>Όΐι'ωκ α(};ικνοί''ν'ηΐϋ ίς 
•τα οΏ ίξαχ-νκ; ,κ^ο καταλαμ-Εοίουσι τΛ τΐ τ^^τίί^ουοΜί,ίί; ταλλα αφίΐ5•νΐ)(.ο'τΜ.. 
(τίμ-ίσανης ^οΊ^^-ςα-τ11^^α<^υ^α•7I^.^.<;[^ος ή Ριί|ι<^ίκ.)<.4ντϊ:λίμ£<"»τί'π'«ςου 
1Γ1| <Γυνα.ν6»,κί τά ^υναφιετωτΗ. χωςία,τί'ίτιριι-ηκ αδ) τίιν μ-ακίί^ονίβιΐι,ιφ'οτϊΐ^ 
>^ -πΐίΐ^ο'-ττςο)! '^ίτΣίμ.Ίρν'π.Κ) κατα:Γ(ΜτΕς,ίΐί5λ^'μ9"ν {]^ Φίλίκτιρϋ,χ) τ%" 

ΤΗιια. τιις ατ;5ΐΐϊ"ίλλον οϊ 
Κίςίνδιοί κ,ατΗ. ι'τιις 
β,§_ρ^ν•7«ΐ ΊΡτιί^οΐια/ 
ΐΕΐισ-,ί^ ατρίχ,οις . 
("να ι'ίΜϋζπιτωην, 
Λ'αλωττι γίνωντΒΗ• 
Δθσο-νπς μ-ιι'αν 
ΤΡίΤωσ!• β>ουλο/α5/«οΐ 
Κα•τίχθιν,κ3ί Χ.ωλ« 
βν ι«4 Ίϊίλ&ς 5 ('ν* 
^ί)43?.ς-ω(ί). Και 

^^ίοϋ •Βοίίς,οοιΊ•ψο'ς 

Βίζ'ίΓι'κχ.α, κ^ φι/ 

λίϊΟΓου. ΚοίϋττΓς 

&ϊ ίξβ'Κ-Χς χαλΙΜ/ 

ί^^σιΐί . βίοι ρίί^ χ) 6» 
Λ^ο/α χαλίΜίΤεϊς , 
οΓτινις α•π•ή;κιςΓα) ίί^ (^ντΛχας'α.κ^ 
/«•ακιΛ νίοίς , »^ 
βΜ;ΐίΛοις '^ίν κατά, 

ΦίλίτΜίρυ,κδί τ^ 
αδκνουων• τώντρ 
ΛΚΰ» τΟί Λ2ΐΓς-ςς'/ 
(5-<ίς.ου>τ7ΐ)ί/•8?5:(^,'χ. 
κ.α5(ί1α τϊιν Φίλί-σ/ 
Ιίίυ&οΒδίΙοιιι. Αςχί 
Τζαταυ λυκ,ο/χνΛις 
•πίίφιλίλλΗΐίος χ.α/ 
λοϋ/υ^ί^υ,οςοντοΓς 
/Αΐ(<Πκ5Γςιί'χ.(λαξιμ. 

ΕτΒΐ^ίλλονοι τιΓς 
Β ϋϋ <ι ©ουκυδΓδου 

Ανοικί σαα^Όϋ ί $ ολυ^βοϊ• Μλ" φοβοΰντβ ρϊΪΡ 'π>ΐ''ί ίαλα3-σΓκ/ί>α'τΓξ{ΐ5αδ•ιΚ)ΐ.ιΌΐ(; , οΊ^πς •73«^αδαλί:σ"<δοι. 
-ηίηκη τ.ΐ ιΜΛγα Υ&Ι 6*5 •ΡΙ> όλΐ»>ίον . 

τί^ακοί-ιοΐίς , \1^λοι χ^ τ αλΛων τ5ΐλοτρΐί>«σ)ω»;Λα9•ή)ΐ5•&το.ν-πςί^Λ«ί)σ)θΜ;κ£Μ χιλίοις ^ίΜ; τβ-ομι/ 

τκί ο'τ(ΐ^»ΐ7ΐίί,ι^ νΐ^λους τϊΊίακΒΟΟίς,ινςατίινε* Λοαίτ ΑρίΕτΑι'ς οΆ(Γ6ΐ|χα)> 
7ΐ)υκίΧ.τΛφιλίοΜΐ-πεω''Γουχΐ)ΐας'α ο/ «τι^^ζοι ικκρξίνίοι^ ς-ςατιωτίΜ ί,6ίλθ)•ια4 
ξυηοΒ-ονη.ηνίΟ^τΐ'ίζ ΊίρτκΓΌυαίϊϋς α6ί'ΐΡ'παΰ)τιιι^ειος•>ήαφικ.)ΐουν'Τί«•7ϊ£Γ/ 

>οαοις Λ'έύς νάγγίλία. τ^/ ηΐρλιων,Ο'Π αφίετασί.ΚίΜ-ζδΐ/λΤίρυΦν ως Μ'<θ-ο>οο Κβ 
«^οις ρ§α Αξί^ΐίίς αί)1τπα{!ον7ας,(Α'^ιλίο;ςί'οωτ^ο•7[^ι'τΕ(ί,Κ^ -ΠκτΛ/ρακρντ* 
ναί'ς τβρς τκ αφις•ωτ«;Κ3ί ΚαλλίοΜΐ -^^ καλλιαΛ υ τίίμ-Ί^ον οωτ^' τςα-ρι/ 
•^ν.οί αφιΚδμίίΌΊ'ί >«ΛκίΛϊίΛΐΐ';ρ|;ωτι>,κατΒλαμ.β!«Όυ(Π';οΐς'7ΐ^ο•τ?ξθΜ;χ.ί 
λίοιςβί^ίλ)ΐνα§τΐΗςΜΚ5τα<.Κ^Τ5υ(ί^)'οοντΐρλω5Κ5ϋ)ΐ7«ί•^θ!,Κα{ιξομ£ι•οι<{ϊ,κ^ 
οωτΌι ττιν Έτυό^κιν ιτΐ3λιο§χ.«σαν |ΐ»Λ'>.ίτ3•^τπ. Λ ^υ/«-Εα(βι/ τροκταμϋνοι,)^ ^υμ-ιαοί 
χίςΜ(£Μι'α>'Χ.οΐίοΜηΓρ9ς'3ον Ρ(ί^(^ίκ.κι«ι,ως οω'^ιςκ.ατιί-ίΓθρίν μ' τρτίΛάα, χ^ ό 
ΑξίιτΛ^τπΗ^ίλνλΐ/ίως,ατΓςΜίινΛντΒ" ίΚ τνς /λακ,ίΛ νί'^ί • Κ.^ αφικίμ^νοι ί'ς 
β){'ρ^οΐ34ΐ,κ.Λκ.&:ίίϊαΰΐ£Γ§ι'4'£Μΐ-πς,κ^ ■Ζ5<|§ασΰ.|/-πς «ίΐ^ωτινπιΰ χωξίοι;,5^| ουχ 
ίλονπς,ίΤΡ^Λοντοκ.ατΗ,^ίν -π^ί; τϊυιίΡτκ^ουΰΜί,τΡι^ιλιΌις μιέ^ ο τιι^ίτϊΜς ίοω 
•7%',χως'ς Λ' τ%^ ξυμρ-οΐχαγ τρΜοΓς,Ί•π2ί^υσι <ίί ί^ακοκοις μακίΛΊ/κν 'πιΐ'ς χαλοΰντΕϋ ο'» /«.«ίχ.*. 

Χϋοίί Λ τϊί {«-* / 

^ίτί » Λίβίο , « ,^υ/ 
λή),» αλλ<^•π»ί ο^' 
γΌΐ/'ή) 5(?«."•^"*' • »* 

Ο α()^^μ.ι«'7Βυ. 
•πυτί» ϊιΓ^δ/ί ό* τίΓς 
ί«.»Λ«Γςτρίς ')ον βί 
(Λφκλη » ς-Λίβαζο^ ' 
τα . Τίβ'σο^αχ.οι' 
ς-Μ ■ν4"ί • **''' "^^ 

ΤΐιΛίια ατΓΐν»• 

Ητρτίί^οΐιαατϊΐ'/ 
ίΐΜ,ΛΛ-ητι>ΰΐνίίμ.ί/ 

αφού . Οί^'μ^^ 
ιίξτι οτι>Γ»ΰνίΐ(Γπ./ 
λοίίχ.» τρλις , τρα/ 

^ο}-ι Λ μΛΚίΛνίβ• 
0-π κ^ »' τϊυίΓ'ϊα,τρ/ 
λιςμ.αx.ι(^ο»ιχ.Iι'.ο^1 

Κ3ί ιιΊ5)ΐ.|ξοία , τρ/ 

Κο" ΤΓΟ(«(ΤΟ.νίθ(/, 

τ « / 

ου της ο ττοωσανιαίτ, 

Κ,ατα μβ» τινας , ^ ς 

ηρΰ (^<5^'(^οϋ . κατά 

{ι α'λλοι/ς , αί^ΐλ/ 

φο'ς• ΕίχιΎωκ)». 

νν^'^ , Χ«5ιΌ| Ε^ 

{]^?ι; μακ.ΐ(Γοκ'ας, 

Κ^ίίξϊΚίΐς,ουτρλυ' 

Λ^ίχ * Ύ'-νό^ΛίΛς. Ετπί «ϊας χωξωών . αύΐ -ριν ΐρ-η'^^οΐίοΜί. ΑϋΤϋΙ ί^'οΜ,'ατΗσ-ουιι-πς 'ρ Τξατυ'τπί'οΐί. 

νι/ί αν'τι' ττί ίγ&ξΜ,τις χ.θηα4 ιΓλι|ΐ5,οιΐΛ αίτΐ ττυ ίκίαλο'νπς. Ητρς«Λ μι ν-ον αμοχοκ/ία ιχινίτο 

^ςο'ν-πςον μις:ςϊλΛ'(η-™ίΓ«λο»ο'τι οΠα ΐϋκΓνίοΐ;. Ωςίλάχιςον,η'λαχίςονχωξίοϊλινει,ο-π βίίυϊ/ 

« ο'λυνίοξ. ίϊ «ίΤροί ο ντις,-τΡίταοι α φινονττ ί ς γί^'ωνον,κ^ι %νξΛ'Π)τπ(^Λ/Λνττ • τρ-πΛάαί/ 

704 (ίϊ κ^ί ο'ι ^^^ Αξίτί ως ^Λλο^ρ>ν''«ωο1'^^^οςί^ίρ^μ^ι,οι -ρις α'.«ν*'οις,4ν§ατΒ 

•Βΐί^Λίοιητ) ττρίς ολήίή)ΐίντίΐΛ9-μήί.χΙ;α^§!«ί Ι'^ωτ* ιρλίωςί-Βϊιρίιιντζι.ί,-ξατιι 

Λ5>ν Μ^» ϋΐω ν>ν (ί^ίί τϋίξου ττοΜί-^ος οΓ(υμμ«.;)(θ ι Μ"ς«ντΐ) Αξίετία-τ^ (ίϊ ι"•β5γοι;,Ρ45 

(^1V>ι^Μ;•α^Iι^Γ»ν?Λ^ί1;9Τ3■άλινταί1ινοιι'ω>,κά)?"Vίμ-άχθ1 ΤϊΓς τρ-πΛκατϊκς, 

ΙολαονΛίδ'οωτίΰχ.ατας'ΐι'σ^ϊ α§;)^1ι•7α. ν^ν ί^^Η γ^ωμχτιυ Αξΐς"ΐ'ω;,'ρ μιν μι4' 

Ιοωτηυ ιτ?ατϊ)τ5ίΛ ν ι"ρ(οντΛ ΐν τα ι^θ-μί», αΰΐτκςειί' 'ρκ; αίκμοα'οις νίν ίτα'ιωσί, 

χαλκι^^ίο^ (ΙΪ,Κ3ί ηοκ;{"^ωΐβ9-μ5ί;^υμμΛχο";,Κ9ί 'Π'Ι' τία^α Ριςί^ίχ.Κίυ <ίΐιχ# 

Κίσί£«•''τΓΤί:ΐ',ονολι/νίφ|ΐ*3//&ν.κ^οτανΐχίνινί5ίίο< ί'-πι'σφοίί χωςω(π,κα7ά>ω/ 

τυυ ίοχίοΰν-πΐί,Μί μί'ο-ζ) τρίθΐ» Λί)τ%''}οις τρλίμίοις . ΚαΛλίοίί ί'ΌΐΜ ο τ αίκΐίοΐν 

ων ς•ξατιι•^ς ,»^ ο'ι Ιυ^οίς^ νπς,τοις μεψ μ-ΛΚίιί^νας,ΊχϋΣίΐίς,Η^ τ^" ^υμμα'/ 

χωνολί^ις,αϋ1ολ«νίουΛ2ΐτιΤ5-ι'μτρυ£δ>,ό'οΐ5-ως &ςν«ο5 'ρις ίκβδίν αΰΐ^οίΐδθ^ 

ίωτϋΐ Λ '^λο.ΤΜσο-ν-ηζ 'ρς-ςατυ'τιι^οιτ,ιχώςοι;)! <^ -ηιΐί «χρτ'ίΛάοΐιι •κ^ ί^5■θί^ιί 

ΐΓ^ςτζύΐοΟ- μ.^ \γί\/οντο,Κ)<{Λν <γιΐςίΑΐΛ}ΐνους 'δ5«^ασ-χ.Ααίθ(*3*ιοιςως ΐςμα/ 

χ»ΐί,α«τιχαίινΰΜηη χ!|θΐ*''τιί•)ή ου Ίρλυΰνίί^ον ^υνΐ/ίτ^ν .Κ9ί οϋ/'^ο (^73 "Π)» 

ΑςίΕΓίως χ.ί§οΐ4•κ^ όσϋίτκί^ίιν&νον κσανκ.οξΐ>ίία;ΐί •πκ3Ί τ%'αλλωΐ'λο[αΛς, 

ΐτΡίφί**"™ ΤοΚ.αβνοαί'ίέυ;,)^ ίΤΣί^^ί/ίον (ΛαΚίΚ-πς αΰΐΐρλυ'.ϊ Λ'αλλο :Γξα7θ7 

ΉΐΛν ^ρ^1ίΛ«»^^^ )ή ■πίλοτρ^\ΐ]Κ5)<ύν/σ•(!-α.τΐ υτρ τ αίκΐίουωΐί , ιή ι'ς 'ρ τεί^ι^ς 

Κα-π'φυρίνΛ'-δΓοα'αχωςων ίί ο Αςι^5-Λς ^^η τϊς (ίϊώ^ί ως, ωςΥωςα ηέ α!λΛο ς-^α'/ 

τΛμα ϋσ-συμ^νοιτ , κ'-τρ^Ησ^ μ^ ο'τρ-π'§ω(Γ5(Γίακ;ΐν!^<Λΐο-θίχωςνσας ,»' αυϊτί« 

ο'λυ»ίου,)ί ί'ς -ην ηρτί'ΜωΐΛόΌΐί γονν ξυναγαγννγκ; μ.ύ'ΐϋΜττυ,άς 'ς|ς ι Λα/ 

ΧΜν Χ&!ξίο» (^ςο'μζι ^ιασο.α3•Λ ί' ς τϊιΐί τρτίο'ΌυςΜ/,χ^ τϋο^ϊλδί ίςο^λ ττιν χκλιίν. ΣϊΤΓΡΑΦΗΓ α'. Ι? «ϋΛυι/βος.'ρ -^νν «ς ί'λαχιςβ^,τηΤς ί^ίΐς σκυα-ζίΐίοΐί• Ραρα -ρι» χκλνι^ . χκλ» κ«λθ•ΐΐϋ οι "|ΐ«.<;;^οβ9-ίν ■? 

•ΐί«(ίϊ•ζπί^ά'ρίοικ.^)ΐΒυχν)λΐ)'/2)οΐ)'ς Ατδίχθκί^ι.νί'-^υνΛϊΤΛίαίό'Λυνδοςτίς τρτκί^ουοίί. Ι-οσεις (Ι^οι/ί^' 
*-τϊςοις.οντϊί*.αχΗί*Μλο|ίοττ,ουτΐ7ΓΤς αύκΐίουοις,αόΐίνοίίο/^ούτττιιΓ; τρτκί^οΐ'α'πχίς , τρτίίί^οϋόίΐϊΜ . γτρ/ 
ιπΓο)ι^^οις.ί•ί^^<1ί^αV'Π ]Λί§ος ν.'ίίϊΐδΗ •7^ί/Ααρ(0/κ5ίί/ωΐί,/<.ίΐ ί^υνα^θ^ϋον «ρις νίκ/ρουζαΜ•πιν Ααίί&ν,Μτ^ ηη'/ 
ΰΟ-ΜΟΒ'ονύ'α.ζ,ίαίί ού λαβαν, ίάΦϊϊίνί^) Τϊ'τϊ ι^αλί)! /^α'^ρ^ ιιτιμ ■ ίνι (ίϊ ΊΡΜαΚ'ς ό'-π Κ90 αοιτόνο^οκ; οα;''ρις 

ΐΚΟ/Χ.ι'(ον70,£^νΐΛθΚθ/ 

<Πλ τίς δαλαο-σΉς βαλλομίΐΐΌς -τί^ι^ι χαλι^σως όλί^ις μιίί τινείς ^ζτβιαλωΐ', 
«^οις (!ϊ τη^βοΐί σΗίΠζ . οΊ ί^ ατρ τ«ς ολνΐον τιιΓς ΐρτκΛϋαταις ί^οκίο! ,α-Εί'χθι <ίΐ 
ν^κ'κίντα ρ.αλΐ£Γα£τα£^ίοκ;,>^ ιεΓ'καταφοίψίς ως νμ-αίχΜ ίγίη'η,^ "^ "^^ 
/«.θιΐΜς6ιΐ;β)5αχυ )^ι9ί'7ΐι -^ι^οιλδον,ως έονιίΐ((πιν'ΤΕς.χ!ιοΊ|χ<^'<•^<^'>'νίς ':3σβς αίτι 
"Ζδκρ'ιτα'^αΜ/'Π',ως κ.ωλυση/'πςΛ•!δ6Ϊ(ίϊ(Α'αταρ(5«; « νικκ τ%" αίκνουων ινιννί/ 
ΤΒ,Λ) τά- (Τ.)/λθα χ.αΊΐαα-αοδίί,τδ-α.λιν ιχϊ Λίΐΐχ&ίξουΐί {ς 3'ΐθρ^ ς . χ^ ο'ι μαχ,ίΛ'νί ί, 
•Βία^α 'ριςχί να"3ΐς•ΊΏ2δ"6ις3"' Όυί^ί-τί'ξοις -δία^ίΓί'ΐΌνιο,/Λ^" 9 Τ. /Α.αχνι>,τΡοτ2•ΛΪ^ 
4'ϊ"ΐυπ.νο<α4ίΐ)ΐ3ϋοι,Χ3 'ρ"; νίχ4""^'5 υτροατο'ίκΓΌυς ατδΐίΌΐΓίΜΤ^ ΐρτι^ουατεκς α/ 
Τδΐίχο^ί) τρ-πΛάοιτ /χ.ΐ> χ)| τ (υ/λ^αχων,ολίγω ιλακτοις 'τίΊακρ<ή'ων.αδν))ΐουω> 

τ6Ϊ_ρ(«ί^ίυς ο'ίοϋννΜοιίζΰΐιτίχίίη.ντίζ,ίφξοΰξουν.γά^'ίς -ηντ^α.λλ^ην,Λ' 

λϋ'ΐΊΐν ίΛαβ;*ν''πς Τθιχίζβν,Λ(ί1Ό-ΐίς μιι'εφίσίν ο' τρτιΛιχατΐΜ κ^ οΊξΰ}ΐίΐκα.χι 
γιγνο^οκ; (^ίχα,ί•Ώίδωΐ'τ»^.χϊΐΤ5υ>ίοΐϋΐομβνθ'ο'ΐι^τίϊτιΡλβα5νι>οΰοι-πιν-ε)αλ/ 
λιίνιιν*τθίχΐςένουσο.ί•χ?οΐίψύ'τ'<5^ο^ -πϊίίΧ'Τρυσίνί^αΚίϊσίοις κ^ χιλίοις ο τη^ί/ 
•ΐΗί ίο")τ%.\,χ^ φος/χίωνα^^ί.^ Αο«•3ποι;^ϊ■ξα-πι•^$>ν,ός αφίκΰ,^^ί'οι; ίς ικν "π-αλ/ 
λ»νιι> ,Κ3ί <ί| αΦυτιοζ οξ/^ωμίΧνος , «τι^οο-κΎανι τΗ ΐρτιο^ο^ί ηον ^ςαγν κατ* 
Ρ>ξαχυ<;ΐγιοϊίο\,ι^ χ.βςων αμ-α -Π11/ ^ίν-ως (ίϊοιι'(^6ΐς4■σί^νι'θ)ί<; μαχνν,ατϊϊ/ 
τείχ'σϊ το ίκ. +>■ ς ΤΒ-αλλκ'νκς τ^;;^ ς ,κ^ ου-ι&ς «(^κ κ;ατκχ;;ία'π:ς κ' τιο-π'ίΑαΛ 
αμ.φο'Πξωδίνίτρλιοςκ.βτιι,κίΜίκδαλάυ-τΐίς νοωσινα/λα ιφοξμδυο^ις • Αξί/ 
^Λ)ς (ίΐ^ζπτβχκίθ-βσυς ουο'τΓς,ι^ ιλ-πτό^α οΐίΛί^ι'οΜ; ί'χων σϊ)-ρ)§ίίΐί "ν /^κ'τι 
β2?ο -σιλοτρννκσου κ ά\λοτ3α^:α% ^> γινννι-ταί,^υνι&ουλΑιέ μέν,τρ^ίν τΕίντα' 
Κοιτίωΐί,ίΜί μ5ν τΐςνισησϋ 'ρΤς αλλοιςίκ,τι^Λστίί, ό'-ζτως αΟτι^%ον ο ΰτΓτΒς οΜΐ'τ.5(;Η• 
Κ9ί Λϋ'^ος ϋδίλί ^^^ μώνοίττυν ς(κχ4•ω? ΰ%υν?'•55•49ί,β>οΐ'λο^ος τά αΰΐ τΰυτιις 
•ζ3α{)Λο-ΚίΛ/αζθ)),κ9/)θΐΓως ΐΗ-ΐ'^ωδινί^θ ως οί'ςίτ-α,ί'κ.'Τΐί,οϋντρίθτΒΜλαίων 
ΐίιν φυλακκΐ/ τ^'αίκνεΐιων• κ3-ι 'I!ια/^α.)^^^ί^ν όν χαλ)α<^ίίΐΓσ) ,τατί άλλα ί^ρ/ 
?^ϊ μ-&,ΐ(^'τ^^μ-\ι>^'ύ^^'^χν(η.(;τ^(ί τίτΡΛ^,τρλλους (Αιφδθςίν-ίς'η'Ρίν'πζ 
λοίρννκΐΓϊΐν ί "Τΐ^αιτσΐν,ο τί•» ωφίΛ<|άτις ρίV^,<τΐ■Iα•. [^ ^ τίς ^ί•■η(^οι1^^ς Ήΐν ατρ 
τείχισ5ν,Φος(Λ.ίωνμέι;ί'χων'ριςι^α>(ΰί')οΐί κ^" χιλίοις, τίιν χαλιαίΐκΐ)!/ κ^ 
β>ο•τ^^κ\ιVίί"\}ο\^■κ,φ!^^ί■ι\ια^^ 1ΡλίΒ■{^.α.•^α. είλ^'^τυΤς ί^α'δνΐ)ΐαυΌιςκα:τ5{λθ/ 
1ρνν>ισ)οις.Λ5•παυμ)ϊν«Λ•»α<ΐ7[^ο;ηγιννιν'Πΐίς αλλνλοις.ΤΒΓςμενκρς'νδίοις ,οτΐ 
τιιν'ΤΡτίΛάΛνίοωτ^ου'στι.ν ιί2πίΚ.ίιΜ,κ^(Μί^ς:ίςκρςιν6ίωΐ'•τίΚίΜ τδίλοτίίννιι/ 
Κ'ωΐί υιαοτν οΐίτΛ; , ίτρλίο'ςκΰΐ'ν . τιΓς "^^ αΒιιν<*Όΐς ί'ς γις ΊΣίλο'^ί^νννάίανζ , 
ότι ΐοωτ%'•π ΊΡλιν (υμμαχίί'α , κ^ φόςου υτρ-ττλίατ5ΐν«σαν . κ^ ιλδον/ 
τΐζ οφι'ιπν Λζπ τιυ «^ρ^οφουιΐοΰς ί|Λα_ρ(ΟV7ϊ^^^'I1^■I^(Λ^ια■7^;.οι/|ιι5ί)^^)I οΓϊτρ 
λ%(ΐ9ς σω^υνίρ£4!ινε>,άΛ)'4τΐ Λ«ακ<ίύχνιν>•ΐ(Γί« τ^ τοάτα. οΊχ.ος'νδιοΐί'-;Γί>α^ςΜί. 
ΤΡλιοξκουμίΗ/κς Λτϊς'ΙΡ'Π^ου'ας,ουχ χ'σιίχα^ον,Λί^ςωΐί'πο'ίίωϊΐϊονίδ.'ν,Χί 
αμ-Λ -πΤ^ τ^ Χ(ύξ'\(^ί^ίί'ιο'-ηζ ,-τΜ^ίΚαλουν 'ηΑ^ί^ΰ(^ίζ -πί/ λαχ-ΐ^Λΐ'μδΐ'α '^οίς 
|ΐ'/«•ί^α_;:^ις,Κ9ί χ.α-η£οων ί λδο'νπς τ^ΓαβΗνο^ων , ό'τι σπ•ο)ΐί^ας -π λιλυκδ'πς τικ,ατΜ 'ρΐσΐνϊ_ρ^> 
τις ίκά.τίΡοι,Η^^] τϊς 
|λαχκςιστ3ρ^ο7ϊουΓί 
>ο^«ς , Ατιρτθ»/ 
χίσα-νπς . γ ττ^ς 
ο'λυ)ΐί οι» ο'^ωϊτ6ι;3(θ ς, 

ί'ϊα μιι'Ίΐς ιήϊΐκφυ/ 
^η%ίνον. Κλι 
ί^αφιίτίος . χ'ρΐρ ο'/ 
^οςίκ.θιδίν'ίτ"ΐνα'ΐρ 
δξίοίκκς /χία (ίϊ «ιρ / 
λΐ; τ%' όν ■ΖΓαλλκΊιΐι 
ιίαφυτς.ΐωΐίΐχ^ς ()ϊ 
ςίτδΐν αφυτιος .ιΤει 
)γό\τ() . Η άλλο 

ο"μ9ς ♦ θιλ.ίί(κιν ;^ οϊ 
ίλλννίς οΐίαχα:ξ6Ϊΐί, 
Τϊΐοϋΐου 7ΐ3ΐ>ος)Ίϊο/ 
^ιί5ί^ου,οιω^ίι(ο'μβ^ο^^' 
ίκ.7ΐ)υ7ζιι/χ.ακίιν• 

Τατί α!λλα ΐτρ/ 
λί /^<ί. τα /*« οΪ2Π£Γαν 
τα τ^^/αΒκΐΌΐίων,ι^ιι/ 
λο)ΐί)'τΐί''7|θλί,'^6ι ΤίΓς 
χαλΚί^^ίία) . Κ οι» 
<ηςμ-υλΊίύ\ι , γ ι^πς 
οΟ'τϊ).»^ ΊΐΡλλους τ 
σ<ί^/λυλίων «Πί'φίθι/ 
ςΐ,λοχΜσας ου.''ρις 
τηβίςτΗ ίοω'τ^ρλ^^. 
ί^' Λ ιίο'ίίι^μ.υΛίς, 
χαλωΛκιί τρ'λις ,τα. 
τ α'διΟΌΐ/ωνΟξονον/ 
σα. Ως (^■ουκ ί.'"55β 

γίξίς, £.'ςΛ βονλο' 
^Όζ αϋΐτΐϋτϊΐςτδ-α/ §ασ•κΛ;α ξ&)ΐ , ο υχ. 1/ 

υθιβίν • φοςμίων μεν ιχων» α'τΡξονπτως οφος]υιία3ν7'''ΓΡ3ί ΤΗ ■εταλλί'ΐ'Ητ^^ς (ρυλα'σ-συν,-πιν 
2ςαλ)«(ί1ίκ.ΐ)ν 5 Κ9ί ^οτΤιχ,ιίν ν* V ιί^Ηου . κ^ ουχί μάλλον 7= ί'τ<4'Ί' ί«•4'°'• ''"*^? φυλακίς , ο-α^ 
ς[χίν ο' καλλίοΐΐ <ίΐγ1ν « -πλΛτϊστίι '. κ^ φα,υει; ό'τι -ρ τρ^ς τ^-ααλλκν^ ρ^^^ζ , φίλιοι» «"> ττΓςαίΐ)/ 
νοίιοις.'ρ (!ΐ τΓ^ς ο'λνβήΐ,ί^ξον. θΐκΰτ^'ς οιω «(λίλνιτι «ρ τιύ φοςμίωνος /χίξος , ί,'ς (κοίΛ'ωι/ όντων 
τ^^ •Β•αλλν)>ου'ων75 '<•*δίο""3οις}«.(ί|>ος φυλαο?"&ν• Ι(?'\ών • ααη Κΰ'νο^ γ ,ο-η οΊκίξίνί'οι. Οαμβίν 
7δΐ Όη ΊΡλΛμδϊ . ό τ«λοτρν»ΐ(8ακΡ5 φ»ιοδ τρΛί μ55 ουχτω συ>(χ4>οτ«'δ)ΐ . Ξ>/ηρξω/ε( , (Λ'^ΊΤ^ωκει. ., * ©ουκυΔι'δου 

|3*»ο«; ιοΐς αοπ•^»ί^3ΰ« ,υφνοΐΛ-}οΐίθί;:^»οΊαίΜ>3ίοι. Κατ« •ι«4ασον^^ας.χ.ατα-ηινσυ/*.φωνίΛντσΐΓον/ 
ί^«>• ΣϋλλθΛρν'η'^ΐ»•5ωίο•7Λλι/ει^ΐ)λλο^ν ,ο•τ\ύιτ!Λΐΐ(ηλΗν(^ίγΙγ\ΐί'ηΛ&• Μαλιιτα. Λ λι/χι/ 

^,. ^-_ , . ίτω-; (Γίώοπ Λο^^ τ%'5(;ΐ(/ί.α•Πί.'ν,ί'κ.εί'>Ός φίασχις,Βτϊΐ , /«.αλΛο» (τκίβει ο-ϋτας μ.^ίί"ώ(τ&ς•όίζ 

νίτρλβ.ίϊ'ώ» ΐν λο>'3, _ 

ς^ι^,1(ίβ.'<ΠκβΓίν'τΐ1ντηλο'κΓ»ν»(αΐ)ν.οϋVΊ'ίϊ3><ίϊ ^ρ*«4"'' μίνου-^^ίο-βίΛ/ο/^νο» 
Λιί'ίο'-Ης τιυ'ς α'ίϋΐίοα'ους ^{χίφα ίίϊ ου'χν'ωΕτα /λίτοω'Τίν ονΗγον ';ρΐ' ΤΡΛί|μι.οιτ, 
λι-^κ-πς ονκ.ςί>αΐιοι.ϋτΛομ5(κ.ατιϊ ^ά^αI^ο^ί^ας•ο''Λλακ.ι(^ουμ9ιΊοι•^Γβ5^IIΓα^^ς 

ξ^λλο^ν «ϊ«νοωτ^;τρι«'Λ>•π5 ,'ρν εΐωίοτα λίγ^ν ίκίλ^ον . κ^' άλλα τϊ' 
τϋα^ΐο^τις ΐ7κ.λΜ]ϋΐΑ•ηι ίτρ'οΰντί,ας ί'καΕΤΟΐ,κ^ μ.ιγαξεις,ί^ϋλούνπςμβν)^ 
ί'-π^αουν9λίν<^<Πα(ροςα,/χαλΐ'Γα<!ϊ λιμνών τι 6?§ν'°^°"''^^ΤΜαΒ»^ 
"ξΧΜ}•^^"*^*• «"ί^ικ-'ί α^ςΛς•ζκΐ};α ιβί ασονί^ας . -ίπί^ίλδοΊ/τις ΛτελΛ* ΤΓο'λι» κατά μ,ϊγΛ/ 
ξΐίύ^, <ι(ι<ί> αυ'ο^υ; 
^ςχί^οΜ λιμνών , 
ΚΟί αγο^χς • Χ5ί τ* 

1»» , οι*-» ς ΐχφΛ 
>'&.0|^ί,φασ1^ ΟΤΙ 

γαρζιζ ίοατΛώΛϋ τΐί)» 
ίΠ 'ύΐί"Κ.αΛ3 Ίΐιί^κλ^ 
οκ ύ(^ζι!π^.^ , τρξνιιν 
αοπνίΐκαλοΰιΐ'πς . 
Το τη^ο\ι υ/λχς 


ΔΗΜΗΓΟΡ1Α ΚΟΡΙΝΘΙΠΝ• ο/Ολίος,α-ϊπςο-πξοκ; 
ί'λλιι>ι«,Λ τ λι'γω/ 

Ιιθρ,Κ.Λί.'τΉΙ»• Ρ§οί 

τι • Το τΣίτ^ν υμίς ω λακ,ΐίΓουμδΠοί τ«ί καδν/χας ουι''2οΐς ιρλίτ&'οίτ,κ^ί ό/ΛλΓ/ 

• ιΧία^πςο-π'ςοι^ις /ρις αΜοιςν'νπ λΐνω|^κ.αίινΗσι • ι^ α.τϋ'αΜ'Πιυ ,ίτωφξο/ 
γ-αι^ον ϊ^λΛΚί^αί " συην μένί'χ_ίηι,άμ-ΛίΐΛίΙ'κψίθ\ιηί^ζ τα. ζξοι ψρα.γμ.ατΛ ^ΐϋ&ί , ΐρλΑοίης 
μ3ίΐοιτνςκοίϊνμ.5ίς " π^ ^οαΛρςΛο'ϊΐ&ν «ν^^ν ά ί/Αί;λλθ|υιννΐί'άί»ιΙΌυ«νϋλα"?ίΐΔ3^οϋ,ου ικί^;)»!/ 

»' Ι'Ρ6ητ,ωςί'νίΚΛτ%'Λ^'Π'Γς ΐίί'ιοίίΑ'αφοςωνλι^υίΓ.'Κοίί (Λ'οι^'ρου/τι^Ιΐι-Εα^^βν, 

>• '2Γίθ(Γ«χ.θϊ•'/χαςοΰχκκΐ<ταθϊτ?όν, 0^001^ μ.ίν'^"•^ν'^'^''ν'^'"''• ^X.'>^^>^'^9 
» μί^ α'ί»κ3υ<ϋ)ΐυ|Ϊ!ςιξον'?ί«" , υτΡ ίίϊ υΐ)^άν α/λ^Λου|ΐ6μοΐ • ι^ βίμαν αφανείς 
Χί'^<ύη^ΛΥΙίΛΐΛ. " τρυ ο>-π5 Iιί^ίκΒι'V τίιν ίλλα'^α , <ί1ί(5^αΐΓΧ.«λ(οΐ4 αί ω'β ουκ θ'ίί^ο'ο) -^γιοα-ί/ 
Τς^ςτάτ^' συμ-ί^' " ^4 • ν^ν (ίί •π <^0 /χαχ/Ι^ννοξεΐν , ωκ τους /^^ν , (^ίί^οι;λω^(^ίοκ; οξ<£-π , τιιΓς 
χ^ιν ΡίψακΛΑΪ/ " ί'\-α]^ουλΑιο}ΐ•ται; α^^γιί; , κ^ ουχκ'κχιτα τοΓς ιί^λίτί'ξοις (υριμαρ^ις,ι^ 
05.-π•κ•^ρίως Τ3«{>α/ •' ικτρλλου <^[^οτ!Μ^4(ΓκΛ^ασ-μι4οις,6ί'τρτϊ α§α τρλί/Λϊΐ'σΒνταί'Ου Γβ^ ΰΜΐ" ^ 
)\αλεΐν^ΐίίϊ' -ρκα/ •» κι^ξΛ*'ΊΓΐυνΑα|ϊοντις^ινψ«ν,θχον•Κ30ΤΡτ'<5^ουςΜΐινλΐο§κουΐ' ωντομέι;, 
λίί,ίι 'ρ «ί^οτΡί'τίΐ' •• ίΰΐχ.οί'ξοτπ.τιιν χωςίοϊΤΓβρς τάαί5ΐδςαχ.«ς ^ζ57)5(?«α3•ου•)ΐ ^(ι,νοα)τικ.ο>ο4)^υι.ί,'γιςο> 

ί^ίΊ<θ•ου. Ε|ίθίς<3Νϊθ " ^^Κ'IΡλι>(^^άμΜ(ΠκαV;>ατΰ^^Μ,«^ύV^ίίιον7ά/^ιΛκ/(5«V^ΐ^^πΜτε«'χιιΛ'ς•π)'Λ 
σ•ικς•ό*ΤΛ:ΐΚί;ανω 

θ3•ή) Χ^ μίγις-α 

κατά ? αδκΐίοκ'ωΐ', χΐ 
ΐ7<Γ(ΓΊιλοΐ(οτΐ. Λ φα 
ίεΐίΤΡί/όίχ-πς .ί^υΐί 
λιλκίί'τ&ς «ί^ίκίυν• » τί α€> Λ2<5τεΓί§οί;ν-ττς,ου |ΐχ9>^ τιυς ιι'τϋ-'ΐΚ&'νωκ^ίΛ νλ63]κ5/Όΐς ιλΛδίςίοί,αλλα 

" κ^'3οΐίΐ;μιΐτ4>οις νί'(^ί)^ι;/*.ρ.άχοις.οι/'>^ ο'ί^οιιλωίτα/ΰθ^ος,όΜ^'οίΓι/ΐ'αμικος 

> « μεν •Β5-οΐϋ ΐΓου,ιιιί^οξων (ίϊ,α'λνιβκϊΊίί ον οοι'^ο ^ξα.,&ταξ κ^ τϊιν α^ίαώ' ν τ^ς α'ς^ 

" τ^ζ,άς ίλΜίήκΆ}! -Ρ1)ιιλλ«(^α φίςίτικ.μδλις (ίϊ ΐίΰν ή ^υ^ιι'λβομϋν,ι^ ου^ϊνίιτ 

>• αύ) φ<Μ'(ί^οΓ5 »^ν^ γ^ουκ 4 αΛωυν*^* ^'^ι (ΓΚο•ΐ3•έι>,ό[^α καδο'τι αμυ» οιί^ιδα. 7α<ς ,Κ3ί μίγοφΛιπ ΠξΟί^{(^^(.I;5^ιΓ3) 7ί*ς λακιί^ουμρΐΊ'οις . Το?ς ί^'αΰΐ/ϊιουλΛ'οντΗί . ^5■ο^1(^οιια'/ 
. _ . . . ΤοΓς Μμΐ•π§οις (υ/λ]ΐλα;^ις.ω'ς (Π;Ιί&;Λ'•τίςτ8< ΐοωτ^ΓαμαςτίΛς, κ>^ γι/ 

νΐ'ωχκίΐί-πς «ς -Ετοκι-Πίς ουκ.ανι^ονιδο'-,α'λλα ■σολιμκ'σίμβί. ΡςοτπΗΛίασ-κΛ'ασ-^ι^δίΟοις . ^ζπ «ΰΐ/ 
ψουγοξΛ'η' εΊτϊ-ο'π α.'ςα•οναλλ(^ ουκή'πϋ'ρ αξα.. Ετπιχ.οκξο'τπ.τιν.α'ςμ.οίΓΐώίταΤίΐ'. Ετπι/ 
5Ρ«ίθ-ίϋ . Λ3Γ3)§ίί<ϊ9-(« . ^ιιίξγ&α^^ Έ-οι&ν• Η <ίΪ5νο"ΓΠΧ.ον Λ*"• ν (ίί^ίίΓωκιν «Μι' συμμαχίαν ναα-η/ 
Κ"«ν > 5 ^1Ρλ4μ9? ΓίηηιΟΑ (^Iιλο^ο^I • Μίτά τα μΐ)Λκ.α . ρηα 'ρι» τρλίμρν τ^ν μκίΊκον • Κςα' 
τυνΑΐ'. ίχυςοττοιίστίί. Ες τόίί^Ι -Π'μι^ρι τονί^Ι• ίϊτΣ^.ζτεΐΙ,. Καϋ Ί^ν &11ασ\ν . γ ΐίμ-νο/ 

^α'λλ^τΕΚ ^ α*^«ί «|ί.4δ< , ΓΐΤΓΡΑΦΗΓ α' Μ ΙΌΐ,ουίκ α(ΛρφΑνι^(ύ(ί ίξ;>ζ ντολ κ.ατά. τ^ αχι/οου »-Πί)ΐ/ . ί%υ§ώς ίνκ-βαο ντο» • ^ βχχ^ους αύι-η^ά/ 
βτντζχί. Α«ραλ&ί €ΪίΌΐ4.<3γιοίπιϋΙ<Ηΰ^^οΐ'ΛνΙοιί>αλλο/^Λνοι. οΆΰγοζίΰΰ ίξ-^υίχ/ρα,τ&.τΐίυ'η'η'ν ^ 
ολο'^ς 4<^ί'^ΐ5 «ντο" υ^*9 αβφαλβς ςίνοκ, Η '7«.τ!5α^ν/λώ)τ.'5ρ,ν.αΐ''7)7ΐυ μ'ώ^.ΛΛοϊ ίϊοϋ'τον ςο» οκν»/• 
ξομ. Α^ίως <2-ροα.τΓαντΓσ«4.α^ΐί>ί*•αχως. Κοοί'ς τυχο^-ίί τυχοΐί κατα^Μνοϋ-ο'^ί^ττβίς /«.θξονα ιρ/ 
Λί/«.ω>,τΐ)χνι>Χ.Λλ6ίτΒσίωίξ^)/. ΡίξΐοΐΑΐτ^τά,ιι^&ι'ω.ϊνι^Τίν^τίή στι.Λα/Α.Γ|ίος ττλμκσακτκ. νΜ>μΛ/ 

Γ , ι , , χ»<ηΜ,ός-πςίν>^νί'πι 

." οίΓθ^(^ξ»',/τις&ίβ)ουλΛ/^9ί/οΐ,ΤΓ;β5ςου(Πίνΐίωκ57αίΗ(Γ»,>^ουνϊ'λ^^ αίτιος τ^Ητίιις. Κοί» 

)*' ^νΤ^χ^ α01=Γ«,'/Λ43αοι''(ίθ'()''ψοιαΒνινο"οι,(^ό'7ΐκατ ο'λί^ν χωξοΰαίν αώ '^έις 

*' ^5ίΛαί•)(ίΛ^^νίοΜι<^ϊμβνο^9/Λ^νΟ'ίΠαϊοΜ^3α<>^■1ι^I)Vυρ^^1^(^σ^νία^£^ ϊ'ϊονΤίςΛ' 

.'* 'ί(ίντα{τκί^ος5οϊ;,1^υ§ωςίγ)<.θσο>Τί,νί(Γΐ;χα(ί•η]^μ3ΐ'οΐίλλ»>ω 

" ίίοι,ου τ^ ί1~ΐίνα'μ<1τι^ίϊ,«Λ)<χτΪΜ-ίλλΗν6ι α/«.υκο(•ί£Η*ι.χ))μ/νοι ουΧ-Λξίρ^'^κν τ 
αι«'^ιισ)ΐ/Τίρ^^Λ>,Λΐ!ΐ^α<»οΐ(^/ν<ίίκΛταλυον'πς.κ.οΐιτοΐίλίνίΛ9-ίά<^ !|, 

ωΐ/α§αο'λο ^?9Τ£§^ι;ϊχ;|^«.τει.Τϊ>-π (χ^ρκί^ον αυ'τίί ϊιτ^ ι'κ. Πίζϊαί'νίς 
<^^ο•τί§οΐί αΰ) 'ηι^-Β$ι?ιοτρ>ν*ΐ55νί:'λδο>τιι>«'ΐΛ Τ3«ί»'χ/λ•ωΐί α|ιως '3ΐγοα-π:ςΜ;τίϊσβι. 
Κ) νύ^γΐ!;αϋνία1ονι, ουχικάς,ως ζ3§>ί;Κ&νο»,άΛ)'ίχ7ΐ'ς οντας,τίί^οξιχ'π•)^! οΐϊ'τί 
•?ί-ζΒϊλύ&ΐ)ΐαι>τιι!,ομ.ύ>ίβ9•ου|23θόλίίθί /*.ϊλλοναΰΐο>τας ,χ^ι ίς τιιχοΐί τι^βις 

" ']1ρλλώίΓ~υνατζί)τ4)Όΐΐ ανωνίο'μ'^'" κ,ατκ,!5•ίίνοϋ/αίΠτ*μέ+•ο' «ι η^ν β>οίξί^'>'•ξ^ λ»/ 

*' ηον'π^ο"''πί τα-τΓΐίίωοψαλϊΐιτα^Χί ΤΓβρς οω7="<Τ'ί''^^*"'*'°'-ί3ΐΡ''*''^«•**'ν*5*'^ 

" τίϊζ αψ,αΛ^^ μ-ασι^ αχτ μΛλΑον,νι τη άφ υ/λω> -η/λωςία τκ^^Γ^/ιννιμΕί οις^ίττεί 

*' αΐ'γί υ^ί-ηςοίι ^λ-ϊγπο^ιι; ιί(Γ*ιηιν«ς τρυχ^ α-ππ^αο-κΛοις (ίΚα ^ -δίΐεΓ^ΐ'(κίι,4φ66)/ 

*' ξίΧ* κ^ |«.ιι ί'&ίί υ'/Λων ί;νέ';)(ξ» Τϊ•»^Μν,ν: ου-πχ νο^ί(Γ)| τα^^ϊ λίΓϊα9•οΐι . Αηίϋ μ^ν 

** 4ίζ!<ζ> 'Π>4ς Κ3ί λΛΛοι νο/λίζο,^ ά|ιοι&>«4Τΐιιι; τδίλιΛί •φ'>')9ν4Ή4ϊί[χ.είν.αλΛως 

*' Ήχ)» /^ι-ιχα\ω/^^/(ίΐαφό}3ο»^&>καίί^Γ«'^π!»)|ί^^ι1ί^ώϊουκ.Λ|α^■ΟΜΚα^■^ιι ι'/ώνΓί 

*' ίόχ.&ηΓΐ,ου(ίΛ'κ.λο>'ΐνΐΛ9"οατΒ-ωτΡτϊτρ5ςο/οΐίΐί/ώναδΜνίΑίοΐζοντας,^ 

" κ^ ίΛ; ■δΓΰί<Α'αφ(ί|5ον^α9^οα>'ωνίεΓ*>ο''^^Γί νί<Β7ΐ§οτρωΙ,κ^αϊ)]ίθί(Γ^ β^&ί, 

»' ν*ι ιχιυίν,»^ ϊ^γ(^ουάΧ τοίνΛ/κοίία (ίξιχ.4<ϊ9-οο.οώίις «ίΐ οΊ μέν,κ) τίΐα^α ί •ίν'α/5ν 

*' τΒΛίχιηαι,κ^ΐ τππ^α ^'νων-"" ΐΜνί^υνΛιτΕΐι^)^ ό» ΤΒΓς (ί^θινοΓς Λ/ίλτ^ιΰ'ίς ♦ 'ρ Λ 

*' ϋμ.ί•π§οΐί,τίς'Πί) υνα|χϊως όνθ\α<^ιι^*,τ»ις 'ΠV1'"V''5^/^'■«<ίΪ7^ίς ^φοιίοίς 

" ■ζαι'^^Μ^{,'^•ηο"^ι\Γ /Λ.>»Λ'^4'ΐιρ-ποΊ'ίΛ3•Λΐ ΛζηλυίιιοΓίίθ-ου.ί^; ί^ϋΥ 4 αοχ.νοηΓβ59 

.*' ν/^Λ5ί*•^λλ»^ά4^x*^^ί^Έ(^ιι(λΜτΗί^^^ς^ν(^|(μ9τα^Iις•οίονΤ?)^ΟιΗI'>^^ 
*' ώ'α Λί'τι \ύ]Λ.ίβ-αΛ υ^βί ((ΐ,-π^ ί•Βΐλί6ί)ΐ,χ!)τα. ίτοΐί^-Λ λ* έΛΛ'4-οϋ'Κ,ςατιύν-π'ς τ» 
" τ^ί ί;)(ξ«ν5αυί -Ίΐ^είςον '<ί?<ί|)'_ρ^>-πχι.κ^ )ΐκ.ω|^«9(«οι,4ννΛΛχΐςέ>(ΜΐαΒί•ζ3ΐου(πν. 
•* ίτκίϊ,•Π)ίςμήί(Γωί*.α(δν β[Λ]0'τίιωτα'Π!ΐςυΏ^τί!ίΤΡλιω5 ^^ωΐ/ττΜ'ΤΜ (Ιϊγνω'/ 
" |ΧΗ,οΚ6ί9ΤατΗ 15 το <ί[>ρ«(Γ<Γε)^ -π^ϋϊπίρ οω'τκς-Χί ά-μ^ικΜ' αϋΐνο»νοΜί'πς /«.« ί-ίϋΐ 

|ί Αίωσ)ν,οΐκ.6»'ωιι <ϊ-(φ'%ί3-ου. κ'•^ί)ντξ•α (ί'οΐί'ιικλδ&'ν'πς κίΐιίσ• «►τΐ , ολ'ιγα ']!^(ί 

τα μ.%λλο>ια τΐ^'Χεϊν <ίΐ^α^εΜΐ•πί •>ιν ί" αςατου») 'οίείς^ "φαλαβν,Λίτιλ-ϊίΐ'ίπΐ-ν/ 

•πς ά'λλα,ί'κ^Μξίύσα.ν 'ήν γ^&Μΐ.μ-όιοι Γθ}ρ ίρ(ουσ) τί,όι^οίως,χ) νλ•Β5/{ουσι> α αν 

αϋΐνοκ'ίτωίη,ίίϊα ^ο ταχεία** τ^ι» αΰΐχίιςίΐσ)» 'ΐρΐ€ΐΛ9-ου ώ>(Μ γνωσί.*! τα^τ!»- 1^ 
,, 1Ρ>ων -εΓΛϋτα {•νί>-ο >«>ί^ιίνωκ (Πόλου ίάιωνοί μδχοΟσι,»^ «ΙζτολοωΌυσίιι ίλαχ»/ 
,, ς•ατ%"ν/τ3α{ι;^'ν'ΐ5>ν,<ί1ίατοά6<κ5Ια<θ•οϋ.κ^ μ.ιί-πίο§-τιιΐ'«.λλο•ιι»'}'€Ϊίθ•ου,« ϊ 
, , τά.<$^ίΌ)Τΐι '^ι^Λ^ίΧί . ιυμ.φοξΛ^^ -η οΐ/χΗνσον,ν'συχίίΜΐ α';ρί5ανμ9ΚΧ•,>ί οίχολ'κίί 
,, αϋίτρ>ο>• ώςτΐ θ'τις Λαγίί, (υνίλων Φ*»ι "οιφυκινου αΟΙ τ^) /λκ-π ου:"•^»; ί χβν 
.♦ ϋ'ίτυχίιΜ,ί^ίίΐτί '^ιςάλλοίζο^ίξίί,'τίρϋςίάιι,οξίωςοΜίθί'ΐΡί. τί"'''η'ς Ι^τει ττίουον 
•. της ομ)'πκ.αδχΐϊ•4Χ.ί|οΐί ΤΡλίωί ω λαχ,ίΛίιμδνιοι,ίΑ'αΗ'λλίΐί.)^ οϊίίθ-ί τ νσυχ,ΙοΑ'. 

α^ίλλυτί. Κου τ« ίΤίΐ/ια αύί-τά υ-πΐϊ^ρ^ ντα.τά %7ΐίί<.»ν ατρλοα'οΪΗ'ρίβ ντΗ .ί οκα-ζΒ-ΑυΌϊΤ^,νι' αίΐ'μδίο• 3 ()ΐ 
4•55•νλα'χιςο)',οΜΐ'τίτου(ίΪ4λα!χιΐΐ-3. Αλλοτ^ιοτα'Πϋς,λθ'-ζδ-^ως,ιΙ/Η',ως αλλο«τρίοις• οίκ-ΦτατΗ-ττ^ς 
ί ■ζ!Γατρί(^«•<ί^ι•λονο'η• Μΐ•Λ-Βί^4λδ«(π•ρ.ν'<}ρρα(ωστ• Ρςος τΛμίλλοντα-ατρίςςινοί/ιί'^υνΡ. Μοΐίοι;^ί^;^υ 
IΠ.7^'(^V^?ς ^ουτΒ•(ΐρ>οι ρί^ι φκοιν,οκΜί' ννωσιν-ίλ•^ξου<ή' τι ο|ΐι.οίως,)(Ιι ίρ^υό3,<Ααϊ χαχ&ίΜΐ ΤίΤΒίχθξΚίϋιτ 
'Ιρΐ6ιβ9-οΐι.'7[γω7Βν [ας τς ΐτϊΊνο&ϊ.^τα ι'λ-ϊπίξί|•χ)| ςΐί'ουίδίς αΰΐχς|ξ£ι.ΰνίς^ Ρι^ί κίΙα?. Κλ ^*ί'Π^Ός1'Ί'•α4ΐ'ΐΤ/ 
7*7^^9 '^ΐί λα')<.ω>οΐί,οΓτινίς &ν ίοςτ} ουκ. {ΐί-ξατ^^. Η α'^ςοΛιςΜί^ν,-ίρνον λζγ: Κδίνοΰγ γγί-ιάΟ^α*. νοίίο ις ♦ Λν'τ) ■? οω τ τ 
αδκναΐωΐί. φίλωναν 
(Γ^Λ λ6ι'ΐ3Γ<1 » κατ«• 

τινί 9 •ϊΤδ-ίΙίΓ'ιτ ι τείτη^η 
^ινο'κρςί>βιο5•λίν^• 
"πινυΓ, ΟΤΙ ουχο χυ/ 
χ«'ν εί/ϋ. χΐι ίλϊι'α'ΐΓΛ/ 
ΙιώτΗς,νίΓΥ/λοι) ονθι 
(ί^ιζο/κ^ος. Κ* ως 
•Βτα* (ΓΊας;(ί|)θϊτπ^. 

|οΐί.ου;^<^«να/ώνλ& 

/ρτϊΐοϋτϊΐιδ^ν. ΟΙ 
^Γϊΐ/ίω-πξοτριοί. 
ο'ι νΐω-πξύΐΐί ηι^Λγ/ 
μ.Λτίφ\ίμί^νοΐ' Ο 
Λ«[ίωώ'».ο^€Ϊς Λ2Π 
κοινοί. ου'Λταναι 
ΧοίΤα . οΰίί τ ««αγ/ 
Χουων ιΐ!%ΐΓΐ>ί<39•οα. 

Ε^ιχίίθ-οϋ.α'ςκ". 
Βφοϋοις -δϋίτΛοΓΜ . 
βαρξ/(7ΐ4• Μίλλ»/ 
τα'ς• οί2!Γϊ^ί^λιι/Λ.ύ 
νοις. Κ(«οί25ΐ(!^κ/λΐΜ 
•π« • υνί§οςιοι τίί 
οΐΧ€<οΐς •Βατρί()^ος • 

Ρςος έν(! ίΐμ9τΛ/ 
τοις. ί'^ι/ν Λ2ϊί:(Γ« / 
^ωί'ώ■ τί;9 οίκείοΐί -ΒΛ 
τρί(^ος ,Χί αΰΐί!^»ιμ9υ/ 

Τ!ΐ3<ϊ ηρ ίύΙνση.€&ϋυι 
«ω'τΓΐίς. Ί^ ιτδΐλ/ 
β&ϊοϊιβδ-ί φκίπν.ο'Π 

ίΟΙ(!ίΤ5ΐλίΜ•ΤΙΤω,)^ ΘΟΥΚγάϊΆογ 

|υιφα4κ^3ΐ«ϊαιν «; αί«.\ίο»•»ϋΜ,«ιι αΛκ?ν•ιΠ4•ίιλθ Λ'εΐΏ'θιν,Λΐς ι/ρ-^ί **>''"'' •> Λαχ.ίΛα/ΐ9ΐΊοΐ,τί<?ίττ τίίτϋ, 
τοωτ* τινι; κατ ν^ωτκΛί,τιΐίΐς Λ κατά ατρφ^ον <ΐιινν>«ΐΛ-ν• ΜΗ^λυττθτί• οι^ίπ α<ί1'χ.€<ΐί β>ουλί£θ-ί, 
Κ^ οΛκίΐίΗ^ίΌΐ αί*.•ίίί43•ί,ι^ <Πα ΊΒυτη 'ρ ϊσοκ >ί'/Α•ί•η• Ρολθ< ο'μ9ί? • ο/βοννωμίνοι τά ϊσα («λουσ-Η• 

Αςχβϋθτ/»ο-σα ϋοκ ,αττ^α,κ^ β'φιλϋ • ηιψο&ταί Λ ^οΐί αί»ι»ουΌι< ΐίίωτίξοίΡΌυί • Ανανί^-Η <Κ «? ϊφ 
Ίΐ'χηις . τ!ΤΗ^!α!το ο/*.»ξΐΚίΚ• 
»• Τΐι»>Λ^*ο'<^»»ΜΑλλο)'20ΐΗλειΌνί5νοΐι5§οΐρι, Ητΐςακ5υον'τ5ο»•»νίωτα'Τ»ιανΦ'τ54λίΐΤ?• Αε) τά αΰ)[ι1νο'/ 

Λ^χοϋο'τ^οτΓΛ ου'κί''' *' οϋΤΒμ'τιις τ **ί§α'σϊί> αϊΠΐί^&ςοίί (ΐ§Κ,&ι>,οί α^τ^ μ^-ταα^Λβ'Κ&'^,^ΙκιαΛ η^οίτ 

£^ φ^υχΊ υμί5 αεί »» σβ[η,τϊΛ'ν>ω^χΐ|,ν»αΛκ^ν•τ»,<1^»Αοι«οΐί«'ίίαθΐτί*ψον•π<; •ά/3<ί^ 

«ριοϋτΐκίθινου• Ε-δΠ >• τΐΓ6Ϊκτΐ'ριςαλλοις»^Λϋ'7ΐ)ΐΛ/*.υ>ο|ΐΑ5ίίοΐ|Λνι|1λαΤ3ίί<θ•ου5'2ο'ισΒ>ΐίίίλΐτι•|υι^ 

•ηχητίω^ (^6^.αϋ)'' »» λ«ς ο^ΌιίτρλΊ ομδίαι •πΛροικίυνττς,ιτί'νΧ**^"" Τϊοτιυ.νίν 3^'ό'πς: κ^ί «ς-π ί'Λ 

•πχιιι<Γΐ«ς ,ί'^Λ^ίΛ »> λ«ί<η.(&μ,αξχινο'τΐ•ιηεα. υ/*«ν τά αϋΙτικί^Λ'ματζΙ ττρϊς ωϊτΌνζ ^ν • εΜίαΥκΗ (}£ 

>• νκτΛ νον/*•" ας'=Γα•τβίις τρλλιχ (ίϊεΜΐαγκ.αζο|Λίίοις ΐΛοί,ΤΡλλίς κ^ τϊς αΰΐ' 
" • •πχ>»ί(Λωί ίΓ€».(ΓΊοΏί? κ.9ί τά τ%'αίΐ)>οΐίων είίϋχι τίϊς ΤΡλυ•ΕΓ€ίςίοΐς αΰηιι^ιο> υ/χ* 
»> χ.ί)(χιυνωτα4.|ΛίΧςιμίνοιω7Γυ(^ί,ωςί<59-ωΐ5^χω>ιί^ςα<ί^υτΐ)ν>ύ>(ίί7ΐιΓςΊβ ά^ 
» λοις,κ^ΐ τρτ«$Νι»<ι•τΜ4ς,•ί(;τ5•{ς υτΓί(Γί^α<θ•ί,|2ιοιιίκσο.•πκ.αταχος ινβ>αλϋ'ν'τις 
" Ιί ττίνα'ίίικ.ΐ'ΐτ,'να/χιίΛί'ίί^ςας'π φίλοις,κ^^υγρίϊεϊς τοΓς ι^^ίτοις •^^οΜ<ί9-ί, 
" κίί ••ν-ίς τ»"; άλλοις Λ^υικΙχ τβ^ς ί'-ηςοΜ; τίνα Ιυμ-μΛχΙ<Μ τί^ίψ^τε • ί^ξωΜ^ί* 
»• ί^'ίΜΐ ΛιΛκον ονί()) , οΰ-η ΤΓβίς βίων τ^' οξκίων,ου-ητρρς οϊ'βςωτί-ων τ^" ά|α9-α/ 
>• ϊθ)μ5(!<ων.λυΌυο5Γ«ίί>σΐΓοιι^α9 ουχοΊ Λ ι§«/χίοΜ) οΆλοις <^^οοΐοντις ,αλλοι^νί 
»> βιοΜίουνπς οί'ς αϊ ^υνομροβι» . ήουλο^ιθίιων Λ' «νων τηρ^ϋυ/χω» ς(νοϋ ,μι^•ου^. 
»» ουτϊ;^ό&αοΐί τιοιοΓμίϊν/χΐτΒ|^αλλο|ΐ49ί.ο>,ουτι^υΐί)ΐίί:ϊ-<ί|)θΐςομ;αΜοις^^ 

»> β9-ου,ιί ο'ί ζτα-τϊ'ξίς υ^ιβ>τ3Η^ί(^οσο.|ί.Τοΐοώ'τΓΐ.μένοι;υ)ξΐνδιοΐς(τρν.τ^> (ίϊαίΐίνοι/ 
ων,Γτυχί π^<;ρ|3ίΐΓβ)6ίατ!5•ζΐκπςονοντΜ λαχ,ΐίί^ουμδνι τιιί^ άλλων τϋκ^οίσα, 
Κ9ίως Η-^οκτΐτ^Γ λο'νωΐ',ΐΛ^ίΙ'Λ^κ'τΒί'ςτϋαΛίτκ'ηα ί'ς 'ρίς λαχ.ί(ΛΜμ9ϊίοις 
ί|ν:ϋ,τ^μέ»ί'γκλΗ/χα'•τ&ντ!Γΐςι,ί*•«Λ'ϊά23Τΐλο[«στ)μιίοΐί,ω^οί4 τρλ&ς όνίΚ.αΛ8Κί 
ΛλωιπΜ ίίϊ τίί^ του τϊΰΜίτβς,ως ου τα χί ως οωτυΓς |2>ουλ(ίΙ-πΌ> εί'κ , ά«)'άν «τι^ιΌνι, 
(Γκί•σίίον,»^ί οί'/λα τΐιν οψί-ηξίΜΐ τρλιν ϊ^ονλο\ι•η 7ΐι|υιΓκλΐ,οΌτ? είΐι ^^ίίΐα/ΰϊ,)^ 
ϋ'τρ/ινιιοϋν τριιίιταίθ-αι τηΓς -η -^ΓρίΐτΙϊυτίςοις,ω'ν {Λσαν,ιι^ τιΓς νιω-ηςοίς ί^β/ 
νΐίπν,ων άτ3•<3§οικ(Γαΐί,ΙΌί*.ίζον-πς /*.Λλλοι/οΐ»''ρις 4;Χ.τ%λο')/ωΐί•3Γ^ς 'Ρ ναυ/ 
χαξβιν τ^α-ϊϊίίθ-οϋ,ί) <^«^ο; '^ο ':ρλίμ^ν•';ι^οιηλΑο]/'ης οαι> πΓς λακίΛαμρν/οίς, 
ίφΛίτύΛ ^ο\ίλϊο9-Λΐ κ9ί οω'τΐ! ίς '^ο τη^ϋίίος οαι'τ^θινέϊν , εί'τι ί«.)ί α2!η)κ.ωλυΌΐ« 
βί'ϊ^ϊκιλΛον τι (25)1^011 • Κ3<ι τΒπ^ίίλβο'ν'Πϊ οΓαί»ιΐίιϊ<οι•ί λί;^» τιιομ^ι» ΌΟ^αζολιι • Κ(Χοϋ>α> 

Ν»»3ΤΒΓς-π•οΊί/ 
"ϊπ'λο^ρΐίνίΐν. ϊ"Βί 
ί^ί'(αβ9•ι.υτΓ{'νο|ί7ϊ) 

α* . ι . 

γγ (ΧΚύΊΐξίύ τηι ς τρτι 
Λαβίτιιι^. Ρςοςί'ιν' 

»§χί»ο;< . ί;)(^§ο1 Γϊϊρ 
■τΰ-ν τοΓς λακίΛίχμί 
νιοι; . Δςωμών'^αΐ' 
«"Λκί» ου<Ιϊ> . ΐττ&' 
ί^ΐι ςτΒΐν ο'κοςί>4ιος 
^χρος ι -π'^Λί σ-υμ,μΛ 

&οκβοι;μ9μος υ'-ΤΡ Τ 
Λαχ,ίίΛαμίνίωκ . »ϊ» 
ΤϊΟτΒ χ.ατΛίΓΧ.Λ'αξ"!, 
^Μγ&,ο-η οΰίίι 
β^^ιιον (^ςω/^ν,θ 
^οί 4•71§ομ; τίΛ/ 

Ι'θονς,οΓτιης ιρ^ξω/ 
ί^<ί? <ί1ί'κ.6ί>7ί ^ος 
^ι?ς λαιΛα/υ^ονίοις, ΔΗ ΜΗΓΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑΐηΝ. 
» • Η μίν -τΐ^ΐσ-δΛοδς «'/Γ',ουκ ί ς «ίτιλο γίοκι.'ρΓς νμ.ίτΐςοιι; Ιυμ.μ^)ί^ΐς ίγΐ^ίτο, 
»» ά/ΐ3» τΐ!^ω>νίτρΛ'? ίτίίίχφίν.οϋίθ-ο^οκίϊκατΗ,ΙΙοιιν ουκ ολίγον ουσαγ ψ.ων. Οξκι'ων^τ^'ιφορων 

τΡίιόςκαΐ' ΑΐΔ3•ΰΜ/0Μβίων.ίτ8ΐτ%'ζωντ&ν,»τ^φςο>ινων5ΐί ^%^V('ςω'ω^Δι\'ξ«ί<.'^«/•(Λ 
λονοτι.ρ§θ£δοκ•πς,•Β-ςο(πον'πς ιήί•ΐΓΐκαλουίΐθ4>οΐσυμ.μαχ6ίν.Μίνοι7μίίν•Μ')ρυΐίΐν τ^'^ν^-'^ξ* σ-υ/Α,/χαχί^. 
£5ΐι/6ιβ3•ιΐ<.αςχ6ι»,χ/ϊ)ατ&1',)ί'α>'^1'• ΤοίοοίΙταμέ^,οΊκδξίνίιοι. ί/χί'ςίσ-ι <2|γ!ος μ^τΗν καικ-^ςίοΜίΤΡ 
Κρ§ι>ίι«ν,-τιι» ΛζτολογίιΜί 7%" οίβκνύαων.'^^ρος (ίϊ "Ρίν ΐ"δπιιι^))^ιν «Α'τ^,-τίιι οοίτι'ύκπν α§χ4<^αμ9υ τυίί λακ-ίιβΐβ 
^»ιου• £τυχίπ2ρ<;ι^ισ-β>&α^ο'τί§ο|ΐ.ί'^υνίτυ;:^> •δπχ^ο'ιΐ'πς νξί'ίΓ&θις• Ραξίτητία.ι^ιχ.ααοί 
ςνΛ•πιι;ι(ΐ1ί(ϋ. ΜΜίί^ύατ.λογπΰΰ μίμους • ως /χι'γα φθόνων ο'άίίΐΐίουος,ουιίϊάζηλογθταί,ούς κκίομ^νορ 
τιΚ|Αα.κί(^(Χίμ5νί«»• Λνου']ρλβς.ουσυ/«.ί*.α;^η^λαχ.Λΐ(ΓΌϋ/χοϊίων. Ρο'λινσϋίλίνΛ»• ^ο 0ΓΗί«.>ί•,'Λ'^ 
Ιίυ^ίν-Ίρ^ιιντΕυσίμβίίοϋτλ&ίον Ι'χ&ν Ί^ν ^ξύ-ητΛ. Ημ-ίν ηΐψ^ΰ-^άισίζ-ντα.σίςτϋξΛγμ-Λ'ηκΥι-γμ-ϊλ/ 
λον Γ^^• ζ»τ€ι . τ<«ή«|ί ί'ί^ασατί) οίκονο/οκ^ς τίιν ί^ιμ-ν^ςΐΜ) ο α-νγγραφΑ}ς,χα1ξΐύν τ*ς οκ'τιίι'τιΐί 
*^»ί*•"ν'§'ί«5 Λ&,οτ\¥'τίςίσ-(Αί(Γ.ς,νκΛη^ΰ*.σις,){§ήγκΛτΛ.ζον,Ί3α/ΐΛ Θουκυί'Ιί'κΙίΙαζ» Ουκ ί'ς «Μ/ 
τλο^^,Λ* τίΓς νν^τί'ςοις ο•υ/Α.|*,αρ(θΐ5. ονχ, ιν^ίίτί^ΛινΛ/'^,είς 'ρ 0Μίτ6«"ο^€<>75Γς (τυ/χ^οςρ,Είς ψω». Κα/ 
•ίί>οκν•χ.ατκ^5ίβΐ|. ΣϊΓΓΡΑΦΗΓ α'. α ΡίΙ^«λ3ομίνΛ'•βΙλβο)ΤΠ5><*ί3ίί>ων.τΐΗίΐλίον'πς,&ιΐ(^ιων. Αλλ'ό'-Ετβίς /«.η|ο£^ '«« .οίρ^ κ,ατΛτί' 
|ος ΕΓ§α.τ<^οΐ''Πς,» ω5 άίίκρί',υ^οΐ'πιυ'πτριοΰίην,νίως Λ'-πλοϋς,Κ£ΗΧ.αταφ§ο^ον|υι9ίίιοΐ'.•πχΐ"Κ^5 «^ ο^αίκ/ 
ϊοίϊος (^£)κ.>ι;ίηΐί ίΟΜγν κ^ϋ ι^ικουον,κ^ μιγΛΑΐ,κ^ ουκ. Λίκα'7Π.φ§ο>ΐ)7ϊ^ Α κίκ,τ ι /*ί 6α.«;;^υ> τϊιΐ/ τ%? 
ίλλνι'ΐ/ων α§χ«ν^ Α^ι'α λο' ^υ ί'ηΙνάΙίίτΰΜ^οι;. ρανυ τπ-αλΛία.'πί. κ,ατά οί/λαξονοΐς,ι^ ί§<?κ.'^5Κ£Μ χξα 

&τκ,<Πατατΐ)υχ.ί/<.ωίοςί§γα.'ρ(ίΪ£ϊ•<3|)ΐί7Κίί*.ί4α,Μΐ«'ί& <Μί'α•)^νωΐ7ίθ^. Ουτϊει^οϋτκ'σνΰς,ουχίίνί/ 

χ.α του ουτεϊ^ συ// 
** ^3Β^1)ι'Λβο/^V,ο«^I1Γς%Υ>(Λ)ι/Αα(ί^^^ρλιων^Μι^?ξουν^ίς,ου;^^^^«^α^^^^ 

** γοίλων τΓ/ίαγ/ΛΛτων τιΓς ^υ/λ/χα.χοΐς Ή-<ίίοΊκ£ν•οι,χβ§ον βουΛΛ^σ-Ηβδ-ί . ιή α'/υΐΛ 
** Ιίιουλομίιιοι τκί^ του •ετοΜί'ρς λο '^υ ττΰί ς «μ-όίς κ,αβί^Μτος ,(ί^)(λώστί{ ω; ου-π 

,•' •Β•*ί'υ ■!ϊαλοΐία'τ($^6ιλί/&Ιι,ώΐίακ.οοΐιΊι.χλλοΐ(λο^ϊ/ΐΛξτι^§ΐ9,ιίοΐ4'6ίς τ^'β/ 
"' κ.ου(Κ)^ι3*ιων.7ά (ί£ ί*.)ΐ(ίΐχ.α,κ^ ό'ση. ουοτίΤς ^υνιτ^,ε» κ^ί <ίϊ ο'χλου /λόίλλον {Ί^μ 

" ίΓίςισ•Κ5|χίία.ξ«ίΜσ^Τ(ΐιΛου-πκ^(ΐιτν!'(ηωςίλΛΛλονίνίΚα,)ί|υι.Λρτν§ίου^ 
* λωτϊ,ως ,ΤΓρρς οι'ομ; υ/ΰν ΐρλί^ /*.« <ίΊ? ^υλΑ)ο^&ίΐοι^,οάγαν Χ.α.τηί5-Ησί?. φαμο^;^ 
" μ^α^ανί'η Ι33ν<>^ ψροΜνί'^ϊ^^'^ψ ^'Ι^^οίζ(^•*ΰ^'η^ ύ''7<^^,^'^ίίν•ο^ 
" ονπςκ.ατάν'ΗΚψ^ΐ'νίίθ-οϋ,ινβχιήίςίς 7Λίνα^ς'3Γοι*<^νΐίλθ,έν(πΐ.λα/ΰι/ι^υιΐ|/οω 
»• |χαχί(ΓΜ,ό'ί3!ζ)ί5(ί,μ-Μνατά'ΐρλ&ςοαηο>'ώΐ'ΐιιςΐοι/ταΓτ!5ΐλοτρνϊ»σ^ ΙΡξίεΐκ, 
♦ ' ώ^υ^ατ ο 'ντϊΡν ΤΓ]Ρ)ς να^ς τρλΛας ό[Λ)ΐίλοις αί3ΐ^οΜίβν.•τικ.|Λκςιο)ΐ Λ" /λί/ίςοκ αυ/ 
•' «ρς ίτρίν ϊϊ-ΐΊΚ-Μβείς πϊρ τείΐς να«πν,ως ουχ.4.-π οω'τ^ομϊίας ουσυς τ»3 ^ι/ϊα/Αί 
" ως,χ.βι.τα.ταρ^ς τ^ τι^«>ι τιυ ς-ςαπό <Μίχ«§νισΐ.τιΐ0Η7Βυ μ-ιντί• τουττυ ^υμ./ 
'" ^Μίΐΰζ,γ^ σο,φωςίΤΊΐλωίιντος ο'-πμ/ τΐΜ5ϊοω(π•ι^'ίλλ»ινωντΗ.^α)^μ.α.7Λίν''' 
■ * ϊίΤΏ,'τίΊα. τά ωΦίλι//.ώ•ιιι.τα ις αιϊϊ Τ3α^ί3(°^'''^*ϊ*§'ίίΐ9ν τ^ ν**^!* 'τ^<?'ν}>ΐί οι*/ 
»> (^§α7§αττι^1ί(υητωτα7Βν3><^'3ΓΡ°β"/^ίο^αοί<•ν<>τα'Π))ΐ.νοως/ι^Γίΐς •ιιί!4•π/ 
** Ίίακδώεΐί ολίγωιλανβϋκ; τίΤϋο μ9•§~.ΘίΑΐΙςοχ.λία. (Ιϊ αςρ^ιιτα, ός ου'τίωτα/ 

" τϋςένιφετινφ ΐ'οα)^χίϊστΐ)ίΥινίΤϊ,ό'2Η53στιφίν'ί''Λ?<''!'Λτ«-'3Γί'*)'ί*^'^ ^ 
•• οϋ'ρν (Λ'αττο υ/χείς ί-π^νίσΠ'π,μαλίΕϊ'α ^νϊφί^ξα. ξϊ•^\ τ ως υ'/χαςί λίοντ-3^γο 
" 6ομ.ΊαΜ ίί Κ) Ίρλύ τΰλμ-νςοχά-τ»!)) ^ί^θ^α^Λ^,ο'Ι^ ί'-ζτεκΓ^ιι 1)/α.Γ> κατά γγν ονί'&ς 
*• ϊβ)ον!ί<ίταλλωνΜίί( /Λ.ί5(?ι^μ.ώΐίό^ουλΛιο>'ίων,κ'|ιωσΰ.μιϊ^ικ.λιτρ('πς ττνΚ'Μν, 
•' Η3ί τα οίκθα <Λ'αφί&ξα*•τις,μ•ν'ί^'ίίς ηο τ Ό^λοΙ-αω^^ξυμ.μ.αχοι'ίΚοινον «^γολι/ 
•Β-βν,μ.» (Κσ•Κίίία<>3•4ν-ης,«χς€Ϊοι ος^τυΤς ΓΐηΛ9-ου,οΜ)ίο-^(Μ•πς ίς τ«ί ΐίοως, 

αλλοΐί,-πτί'ακδβοΐΐ 
ο/Ί^ΟΗ^ίοντα• ττΓ §9 
λί'χεί,ο'τι οιι'τιιΙ ϊ (^ί 
μ5'§ον (ίυ^βκαμδΐ'. 

Εΐί τζ)ί}•ίίω,οντϊ 
ϋθ.λα/ιί|ίΐ. Αξΐίμ.οΤβ 
•π ΐίΐωΐί• τΛ^τα τπ-α,ν 
τα τϋο^ι κ'ξοΛ' -ιζί) Χ.6Ϊ" 
ηττΜ >ίατά «Πι^οΛιτ» θυίΓείςί1ϊο«6€ιΤΛλλ«ν,μ•ακ.ιΛ'νων•ίίσ"σ^λων.λοκ;}ιαν,βιοΐωτ^ 
Λ υλΛο'ντων,ί'.ίχςι τ«? -κολίως «'/λωϊ • ΔιαφδθξοΜίτις,ϊ <Λ'αφβ&ξΰΜΐ-πς τινι'ς φαβ γ (ί^ιαφίαξί?ΐίοϋ ίώ 
Γαντ5ς•άλΛοΐ(ίίτ3αρΐςεςοΟώνό'τιουι.'7Βΐοίαίΐ(>ούοιοιονοχθ§!τΐΐϊΤΡλινκα•τΐ'^^ ίΧ{( οατϋ ο 

βα§ί2)αςος ων\Η•>ΐ'Πΐ§ίφΧξίί^Α•τΐ]β55'Ρ)νίλλνοώ^α.αλλως.τάο;>(.εία(Λ'αφίε<§Μ τίις ιρ'λίως 

^λνΐ'όΐου,αλλ αϋί τ%ί (ΓκΛων τ^• ον τζίϊς οικ,ίΛΐς , κ^ο τ»? αλλίΐς τκ^ουώιΛς,ιΐν οι^'κ. «V ί^^να^γ^ν υτζίκΗ^ 
«3-«ί , οϋ'τί ον τάζ νοΜ φΐξθΐί.ταχα ίί κ^ο αύί κ«ϊ«ν,Κ9ί ίοιτκνμΛ-Πίΐί τιοτο συν>0ΜβίΐΌυ (Γυ'>ατι«. 
Ρ§ολιτ5€ίν•|Λ«^^ολιτδ&ννι'^ι«στί.μ!ίν,&«;αβόΐ(6ί(Γου. ΜΜ (ίϊ σκί(^αΛ54'^τίς .είς άλΛοίς χάςας. 
Αχςβοΐοω'τϊΓς πί)ΐί'<»9-αϋ|.τοΓ<; (Γυ/*,/».α;)(θ<ς <ρι•ώ'ν. Κο^ν" οξ}/ΐύ9-ννου . «ΟίΤ,Κδ'ϊοΰιί^ιασα^,αΛ^α'ίοι»/ 
βθϊνΐ'/ΰνπιΓςλακίίΛίίμρνίοις. Υ/ί£Ϊ"ς μένΓβρ.κ.ατα•<ΓΧ-Λ>!τ νοήματος• Το λοιτρϊ.χςο'νον. Ουττ* 
ξί^ί'ΐίίίθ-ί . €Ϊ9 ^ον!ί€ΐ(Μΐ• Ουκ. οιίΊτος {'τι.ονκουσ•«ς τίΤς τρλίως,έν ^ξαχ&'? ιλ-σιΛ οιί τρινίξ&ς ^,ί' Ά 
θ-ω^τ«.τ^οΐΐςωτ5ω)>. Εΐ(1ΐι3|γο(ΓίΧ«ςΐ!'στ3,ί<5ί<•οιά6))νούοΐ7ΐγ<ΌΓν!Λίομίί»• 3Γ-•• ■ •-77— /^ϊ -• ---ί • -> —3— ν— '^Γ • ■■» -ν ' ■/ '» 

" κΛν<^ΐ'ν^στΐ),)^/λ»οξνιβ3-ΐ(νΕΐιιοτι»;"ϊνου^ο4τΐ|λω§ιΐ7Τ5.•π•ώί'Π φαμένουχίσ"/ 
»' σο ν οκί^ττί ωφίλκβτιι υ^υιας ,νί τυχεί ν τϋΐίτιυ. υ/χβς μήι -ι^ ατρ τι οΐΚ5υ/^9ίΐω> τ τρ 
" Λιων,κοί αϋΐ 1^ ηο λοιτΡ)ΐ |ίίμ.ίοθ-ουΛΤΓθιί*κ ί'<Γβ'σπ.'Π υ^ίρυ/Λ-ων,»^ ουχ κ'/ίΓ 

»» ουκουσνιςζ-ηοςμ^μαΐο>,>^ντΛ]>τ^ς ον|ϊ>ςαχθαίλτδί<ίϊου'(ΐΐ)ς κιν<5^υ»ΛΌι/-πς, Λ(κΓυϊ^ίσ«4•^>«Ιί 
^ι^ου |«Λχί'στιβ9•(« 
δ" β!α§6α§ί{> ίν /*Λ/ 
ςαίω>ι.ΐΓρ9Τΐί'ς ίλ/ 

ΛοίιίΌς ι«ϊί^υ>Λσθ4. 

σν,ότι υν^ξο)» τ^αρέ 
γίνοντΒ. ΡΦΐά'ιι/ 

ιή ίΐΌι. οιε<ή) ί'^ίν. 

ΐτ-ξατιΰ• λα^ών «ρ 
"ί^ίον τ^§ατιΟ. 

Το(ο«7ου|«.ί>7ΐ)ΐ• 
ίοω/*.ατ)κ^ς τΐ/υτο 
φχιδν. ε'ϊ τοίς 

|/οιυ(π τΡβΰίλΑ^'νων. 
νι'γνν Ύ ΙΙθΗ^&α.η^ 
ίλλιρι^]! ηι^&γμ-ά 

Δυο μ9ΐςω>. α«7ΐ 

Κδώου ί(ιΐΚ5ντπ.. ί> 

τΡαΚίώοϋ • κατά Λ ΊβοϊΚυδι'δου 

ηςτ^κ^ί αλλοι.ο' ί«β>ο<Ιοΐί^ι•λονοτΐ. Ρί§ι τί χω^-%Όωτ%'ί*«λονο'•ιι• Δι^φία^ί^ίοι, άλλα μ.ί/ 
«ναι ί>•3ΐι£ίς αλλικ χω§Λΐί,ωςΛΤΡλι.ί^ις• θυίϊ>εΜ/ ΐνίό^&.γ\ζ\ϊς,ουίί}/α;ίίδ'& υμ-αίς -γ,^ζ λακί^» 
|β»ίοι;ς ^Μ>μ.Λχ&ν• Νιχΰς Ίκίυχΐςί'ϊκΛ πίρ ί|;\ο^μ9Κί4 να^ζ • Αλλαχ.αδνσυχι'αν.αν^Χΐ'^• Ρ^οί' 
χωςιιη-'ΧρίΒ-ίλίΐ• Αζα^ιοιισ-μ^ί-,ί* ί^ωτιίσ-βι 0.9* Φ'"^ν α^ιοιινμένί'νικατίϊοίςίτΐς ν'μ,οΛ/μ,γ φβο/ 
»€Ϊβ9•(«τνςα5χ»^,ο'»ους7Γΐοΰτΐ)5.αί^οιτ7)ύ"αξχειΐί)4//^ΐ'νοω7θΓςίΛ 

νιξομί><" ϋι-π."π"τί«ϊ''» ^ τί -ίΓγιβλαβιο/π ^ϊ^'ή^ ""^^^^ "'ί ινίτωτι ^φον^,τ^ί <ΠΧουφΛο')/φ 55''•'*^*ί''ί Τ»ΐ9 
4λΛίιςία<.τΊ^ί νλ' 

λ«ν«» . (^«λοιίΟ■π,1ι/;>ί •• ςβκτω μ.Η<^(ρ ί'&σο.ν'ης ω'ίί-ϊπ^κ^ αλλοι^τπί^ τ^χω§Λ,ιι /χ* ίτολμ^σΰ.^ 
»ο>•πς ί^ίχ-Αΐ^ ϋ'-Ώορ/ •' ύίΓ^^οίίο-έΐίνουι'ς •7«4ν<*"ς,<»ίιΠίφδΛ§μβίο(,ουίΙϊνςΜΪ' 4τιίϋ^ε<,ΐ)/λΐχς μ^ϋ^^/ 
χβ» ^»» ,ιλΛίίξοίί •» ι«5 ν*ος ίκοΜΧχς ,>οωί»Λχ€)ΐί , ά*)α! καί'ιίσυχίοΜί^ίΜΓ^ οωτ^ ^οίχβξΐισ-ί τά 
5ν!« ιΐ"ί ί'λλΧϊΛί • > > '^^αν/'Λ'τΛ ΐ| ιβοϋλίτο . α<ρ α(•οΐ4ν^<£(ί « λακίΛάμρίιιοι,ι^ χρύδυ/λίοΐί ^ νίΚΛ 

^ορον • ΤΓβίς -πΐ)ΐ "/ •• ιΤΥν^Χ^ (χυττΰ Λ^τιΰ ί§•^υ ΚΛ-ν^τ/ΛγκαΛιμ!^ τί-Τίγωτδΐί '^οα/α)/εί;ί ουϋ'τίΐ)» 

ΐρλ<1(ρί€ΪΛν μ«Χ«ι»• •• *'? Ί^'^ν• Μ•Λλι<ταμέ»υτρ_ί^ΐοΐί,ί•σ<1•πι <1ϊ κ^ί •ημ.νς^νντ^οΐ) κ^ί «φίλβοίζ. ^ 

»»ς [τίρ μυχ,αλΜς μ9 .• Κ3<ο"Η-*'^«λιςί7ΐ4Λν^ς1ν5"ΐιΓ5ΤΐΡλλοΓςαχινιρ^«(υΐ9/'ίοις.κοα'τινωνκ9';^^^ 

νο/»λβο>οίλαχ.ιΛϋ .• τρίΤΟΜ/'τ&ν καττ^ξαίί^ων,υνων-πνινΐ'ϊουΛίτίοίτοίωςίίλων,άΛ^ντ^ '^ 

ρίίίοι. Ε^ουίτΐΟΛ ». κ^ (Παφο'ςων ο'»τΐ)> ,Λ*νντα< κίν<ί'ννΛ'^ϊ.»^'Γβ^ αιΓ^,*'<«π<ταο-είς τ^ 

ΊβΰίζΛ^υ-ι'κτίίφο >» ϋ/λΛ9 ιΥίγνοντί) . ■δτχσι <ίϊ Αΐιΐ'δπφίονιον τά ^υ/λφίί^Όΐίτα •7%" /^ιγιν^ν τ«ξΐ 

ο-ιως Λϋτίς τ <^^χ/ .• Μκ^νων <ίί τι3ι<θ-οϋ . υίΑ.6«! V"" ω λακ,ίΛίχμίΊ/ιοι τα< όν τ^^ τ3ίλοτί)ννιί'(Γή5 τρ/ 

^/χαττ; . λΐγ& Λ » λ&ς 'ώ'3ο ϋ/*.Γΐίωφι%μ5νκαταοΓΐ)Γ«(ΐΑ5ί<οι,(^ν(^'&ο9•ι.κ^β7ΐ!'πυν^>^οΐ(|/ 

α§χω> βθί ί^ΐ0Γ6πΗ4• •> (Π)» υ/λ.*ς λυτ^Ϋίξούς ρίνομ^ο»; τοίς ^υίΑ.μ.ίί;^ις , κ^ Λ)!&γκα.ΰ9-ί\/-π{ς λ^' η 

Υ'ίρίί'ίοις'πιί'^ας »» αξχ4ΐ ΐγχ^Λτόϊζ , ιί οω-ρις •«κΓ'υΐίΛ^ειν , ούτΐος ουί^νίΑ-θις ίιχυ/χαςον οι/Λ'^ 

^«.ξου . *^«ΐί τ^ί •> τζιτρι>ί)^αμ^ν.οόό^ατρτιύ οΐϊ6ξωτϋ6ίουτ^οτρυ,θα§χϊίι/-Π(Λ'α^^^ 

κακώς τταδο »τΐ)ν όν • • ?αρ.ί ία , »^ τ««>'τΐί> /χ» Λ^&μ^ν υ'τρ τ^' /χίν'Ταν νικνίί.ν'πς τιμ-ίς , κ3/> <^ί/ " 

7^" α'ξχΐ «τϋκκίων• »• οις,κ^ωφιλθΐίίί'οϋί^'οω ^ώτιΐ7ουτιΐου7ουι5τ3α^^α)ΐτις,άΛ)α6ίκαίίςτω^ 

Κου «φίλεΙ-ίί• τ » >γ>ιΫο3•<ύΰτ9 ττυ ί^υ^α^»-η§ου χ.ατΕι§Πςβ9•οΐι • α^ιοι' •π άμα |Όμίξο>'π9 ς|ΐίβΜ, 

φο'ςουίΤιιλονοτι. »> κ^υμΓνΛκίΟντις,μ-ιχίΐς,ου τα (υ/ΛφίςοντΛλο}/ιζομ:Η'θΐ,τ^εΠ'κοϋ()ίλονή)νυ» 

τα^τί*• (ΠκχεΓτϊκ ο» >> χβν,α'-τπτ^'ατιιτϊΐιν^ν&ϊίθ-οΐι-πά^ιοι,οίτινίς 5^«α-α'|ΐ)ΐ5ί)οΐτίεΜί§ωτΕΓ6)'αφϋ/ ' 
τϊ τΛηκκδντΒΐ'Πΐ/ »> α•&<,<25'Πΐτί§ωία§Χ"3ν><5^ικ.οΐιοτί§οΐο'()<,ατα'τ>ι»υτ3α^';^ ξίίΤι. Κ*ί'()\αφο/ ουκ. ΟΛ γλΜ^ίύ^τη . ωςΉ ου'χ. 1ι(^ίκ5υν • Ανίτας • ΛΖΤϊλυσαντΠί . Ανίτδ-ίφβονον .^χμ,ίμ,ι^ον . .. • 
Των ί*•ίνί=Γω» -Βΐξΐ . τοω^ν εϊτιβν, *ττί τιΟ "χα μνί ί/χτ5Ϊ(Γ(ΐ ίΐς ΐίίγ'ιι^ον; κικί^νι/ους . Ευ τ^ίι/ 
^αι. ΧΑλως οικ.ο\ιομ^ψ. νμ^ζ ^«> ω λαΧ-ΐΛύμονιοι . «^ ίν'^*'^''"Α^"Ί' 'Π'ϊ'ς α'ίίΐν*Όις , ^ρ ίΐυ/ 
Λωταβ3•(*ι γις σ-υ/ί-μά^ις , Λίδυιρφ^ι^ ""^^^ λακ.ίιΛ«ίΐ9νί<»ς • Ί^Μν'βί'^ο" !*? λ^νεί Κ^ ουοφ^ίΧ-* 
•ίά'}οβΐί)7ΒΓςω'ρι'λΐμ5^. Ε'τιί'ρΐ'ν'^ΐ'ωφίλΐμ9)ΐ•'Τ>ιΐ'ολι/α§χίεΜ)Λΐ)'7ΐιϊ'ς φκσινω'φιλίμρ)». Κουείτί'-ηυτρ 
|*<<ναΑ-πς » Λζπ τϊς μυχ.αλ«ς (Γ^κλονο-π• Ατϊ)ΐ'ρ{ϊο9•ί . οΊ γο^ άςχονπς /ΛσηυΐίτϊΗ . φίΛίλίίΐίίίξον ρίρ 'ρ 
Λ«Ίςί»7!πνοιτ . Ε νκξαΤί ς • \χυξα(; . Και τοώτην μ.^ ακ^^^^ . ίΆατίιϋμιίψ , Κμ ωφίλ&αξ. 
•ηιί" α'ςχβίνι^βλονοτι . Κατ6<'ξΓ4<θ-{«. κ.ατιχίώ9•(ϋ α§χι<)9-οΐι. α'^ιοιή αμα , ο'νοίς -/β{ λί/ 
^μίί^ων,ά^οιτϊϋ αςχεκτ κ^ί ^'ν-'^" «^'τ^'ί ι^'<^οκουμ<ίν,ί«.ΐ;^ις οι/ τά ο-υ/χφί'ςοντα λονζο/ιθ^οιί^τϊ. 
ΊΒϋ-πτιΐί ό» τί! (^γολαμβιοντ'^ρονννυν,ίντζοινίΐτ-ωτι χ^ονζΐ, τί! (Λ'κ,ου'φ λο^φ 5βΐΓο9•ι τώ τνς ίλΛ^δί/ 
*ιν τΊ^ ίλλκνων (^»ιλο»ο^1 , ιι/}ιί>ο»•πς ί^ίκ-ουον υϊταςχ&ν ν^ν 4λΛίι§ους ^ϊαι τιι/ς ι'λλκνοΐί . τ« 
£ν)4φί^οΓ«, . ίζπ κ.οιιιοϋ'ρ νυν κά ί^»ιλοΓ ι'νταί^ία •ζια^ή)χΐ)μ:ί•ον χ?ονον • Δικου'ή) λογή) • <^ί/ 
ΚΛο>λονονλ{ν6< "Ρίν ιλΑιβίξίοοίΐ τ'?^ ίλΤ^ίναν . Ν{/νχ?νΐβ9-4. ^τοαία'^έ ϊΰν,ονίς-ά^τα χςο'ΐΌνί^ν 
λοΓ » ο ν οΐ/ίΐ^εί; ΟΙΟ . ο>ο ^ς ττιοϋτΕς • ο'ν τνα (ί^ίκΛον λό;^)! , οϋ(^βς •ζ!Γ«τρτι <7|^οχ;^)ίναί άτ2ΐΊίάτ?ί•/Γ, 
ηΰιι^ΐον ΓχΊν τι κ5/ΐ)'σο.ο?βυ. 'ρ (ίϊ μΛ τκί^.Ήως κείτα* α'τΤιΚΜ σ-νννιί&κχ , κς κ^] τπα^ά (ΓΜμρ^θ^ΐ'νβί ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ α'. ι« Αλλ9ΐςγ*α*.αο§ινω5Μ^>^'? τοΐ<λ*κ.ί(Λάμ9>ίοις<ίϊ,οΐίΐίι'τΓΐ7Β4, Η/χι•π§α.«ίΑ.Ι-π§α,φ»)(π -ην ΐίξχ)»ν. 

Κους,ικ τ«5 /Ί-ίτΡΌττιτιχ! • ΚουΙ ίΑα(Γΐη^}ΐ^οι )>αξ•α(^ικ.οΐ)'μίνοι•(ιι/βου;ΐΊ9ίίοι IV τοίΐς σι;νΑλλαγ/λα<> 
ΤΜίοας Χ§β3(.ς ,κ,αίο (ί| ΐαΒτΐ/*.ι'(ί^ (Ρίκαζομ-ί^Λίφ^ί Λυγνς,ΚΜΤϋΐ ί^υνΛ^^οι ως α§χο^-πς , ί'χ6ι> «ρ 
•ϊρ^ιοΐί• Κοα' -ί!α^Ί»/ι.Γν οιο7ΐ)Γς.'5ο4'(ϊς,κ^ ί'ν τοΓς τππι^ιν/χΓνο'μρίοις ϊο'μρις Ίΐοΐί'σο-νπς τ^ίί κςιν&ις , φίλο/ , 
νειχ,θί Λκ,υμιΐν. Εν τί)Γ$ο/Λ.οιΌΐ5 ΐίομ5ΐ{»ο/«ίοις ^οροις λΐγ&,-ην Ή ^ινον^ΚίΜ ^ον ιΐρλίι>ιΐ','<(Π)ς (ΐρ αμφο,* 

ττςοις ττα^νμ-Γνονο 

»» άλλοις }'νΐί οιω οίο'μϊβ* τά ιί(;ιηϊς(ΐ λα&όντο^ (Γθί^οϋ ου»,/λΛλΐΐϊ-α €ι τι μΛτΐΐαίι 

»> (ομιιν ν^' «ί^ Χ^ ί ><• '^ϊ' <2ϋΐ5)ΗΧ) υς αί^οΙΙα. τοιρ^ίο^,ι! ^ τπτουΐίος ουκ είκρτας Ίΐτίβ)*/ 

" ΤΗ•κ^ί'λ(Χ(ΓσΒυμε*οι>^ον τιίί ?υ|χβ!θλού:ϋς τρίς τιυς ^υ/<.μ.α.ρ(θΐχ;ί^ικ.ους,κ^ 

" τπί^ικμΓίοοϋ'τιΓςοντϊΓς ομ9ίοις)ΐομ5ΐς,τϊ5ίνΐ(πιΐ'τ?ς•ιά;κ/5^ι'α&ί,φιλο(ίΊχ.6Ϊ'ϊ(Γοί(ϋδ 

•• /ιθί).χ£Μθ"ί'θςσ-Κΰ"Ζί6ίΛ*'Τ,7ΐ)Γςκ^αλλοίίτ!ρυίχουωνα§χ»ν,χ^ ?ΊΓ!πιν)ί/ίΐ.ων 

*> Τί^<Λ «^ις ι;'-ζδ•|ΐΚ50ΐς μ-ίτ^ίοις οΐ7<η , (Πο-π ττυτο ομΉον<^(^ιζί•IϊΜ^^ι«'ζι<θ■οι1;^ οίς 

»• «4 ίί^^ (ίϊκαξία9•(« ου'ίίϊν '3I^οσ^^(ίο^^ι«.οΊΛ',6ί{ισ■^ιΑ»οι•7Γρ3ςίιVΛς 6Κ5ητιΰϊσΈΐ; 

• • ο^λέν,Μν τηκί^ 'ρ μ.)ίοΪ4£θ-οο χςνιΐ'ίϋ,» γνώ;λΗ,«<Γυνα ρ.θί τί ιΐϊα ττιν αςΧΗν, 

»• κ^ίοϊτωσυϋι^ίΛαΓσβίωαΐ^,οι/τΒυι^βοΐίος μ.νιν4"''^Κ5,Μ9ί^''•χας'ν*ρ^ΐ'σ!)ΐ/,α?ν/ 

•> λα τϊΟ ύιΛοΰς,χΛΛιτ^ωττξον φοί^οκί; κ,κ ς| άζπ ^^ω^'ί "^^^^Ά"" Τ)" νομίΚ, 

*» φ£Μ(ί^ω;ί'7η^ίο)ΐίκ5Ιου/^.ϊΧ.θΐ'/ως ((ϊουί'ΌΐίοΐΛ'τΕί (Μ-πΛί^ν ,ωί ου χ?ίω>"το|τ 

»» ιϊχσω,τ^κ4ίατϊύντΐυτρχωςθι».Α(ίΤΙΚ5ΐί)ΐ*5ί^οίτ?,ως ΐοιΚ-ΐΐί,οίΛνδξωίρι /;ι.αλλο|ί 

" οζ^Ί'ξοίίτζϋ,ιί 6ια(ο/^οι.'ρμ^;^ΛΖ3ίΐΤΒθίίπυ;Λκεί'ΐΓ4ΐο>ίκίΐ6<ί9'ου. τϊ'ί^'Λδίο 

" 7Βίχ/ί>6ιτΐονος,κατανανκάζΐΛ9•£«•υνΛ5'ΐ^>'Π)ν|'*•*ι'Λΐ'(^β<νο'τΐξατιιΐ)•π»)|( τεα./ 

»» 5^0 ν•π5 ,κ'νθ^χοΐίτΐ.ν'ίίϊ κΙχίττξαΛξΧΗ,χαλί-δηί ^ακ& ς| ϊου Θ-Κίπ^ς . 'ρ τπα^ον 

»» γγοί^^αξυ ^Β'ϊςυ^ζ•ΛΚ£ιοις.νμ^&(;γ'<υίοιι3^&ΚΛ^ίλον■νζ)ίι^Λζας^Λ^■'η,ΎοίχΛ 

»» οΜ(' τ''νβνΐ'οΐΛ*5ίν(Αα')ο»'/λ4•ττ§ον(^ιοςθίλΜφατί,|Λίταβαλοιτϊ,6ι'•π(ζ) οι'αιι^) 

»» 70-πν^ς '3ονΗ."ΛνΛ'νλί•^υ«)'ΗΐΓαμε+οιατ^<^€)^α-π,ό'/χοια κ:^ νν> ^'ϊωο'ΐ/ 

»» <&ί Λμι^ύΐΛΐΰ^Τοί'ΤίΧ.Λίυμ.ίς ο^-^γιαγό μ.νμ.α.'η'ϊς άλλοις ''χίΤί;Κ$5 ΤΡ°'' 

» (Γί "Π &ς "καετος ί^^ίων,ου'-πτοο'τίΐς ^^'^ττο, ουί'οι'ς «αλλ» ιλλας νο ρ-ίζβ |2)ου/ 

»• λΛί<θ■ίοκ1^/^ξα(^ίως,«'ςου^κ(^β§αχίω» κ^ρίΜΛΛλΟ'τί'ίΛΐς γ^/ω^Λζ ,μ^ 

»> ιν'<'^'''ί*'ί<π Τ3•θι<θ-ιν-πς , οικ.θΐΌν ιρίίον -^^οοθ-ιιαδ-ι.ιιυ Λ" τρλι'μ^υ '^ον -σα^άλο 

»• ^Όν,όίπς !$^,'7ρ):ίν'ογΛ«°ι£)ρίΐίί'ίθ•ου,.^^θίίΐαννω-π• /^ι1ιx.ννο^^ι5^ος πφ φιλθ ΐς 

>' τΐ'Χι*^ τά τρλλα ΊτΟ/ΊταΛ^-ου , ω ν ϊστ ν τι οίτίΐρ^ ΐί»5ίί;Κ3^ οντ^" '^ί ^^ο", μ α'/ 

»> ίί^ιιλή)κίΐ'ί^υνΛ'ιτα^.Ιοντ^ςτΕοΐςΜίξωτΐρΐ4ς'^«;'ΐιρλΐ|ΰΰ«;,'ϊ^/ί'§ν"'' Τί^^'ϊ^ξον 
»> ίχοιηΐΜ,ά -βΥν ί;^ϊ■<ί^ο> (^ξίν.χ.ακΐτζαίού'νπς ί!ϊ ίΐ'ίΛι,τ^ λο^ων άτίΙο(ίΤξ,«ν•&? 
»» Λ ί ν ουί'ίμία •Ε-ω •η!ΐαϋ7•Μ αΊ^αςτίΛ οϊτΐί ,ου'τ'οα'τιί, οόβ'ι'μίς οξωΐίτς , λί-'•^/ 
» » βμ υμ-Γν,ί ας {τι α»ίοϋ'§ίπς αμφοτί'^οις «'^βϊουλία , σσον ί^ας /χ« λυ<1ν , ρ-νί Λ 
»> τϋα^α^ου'νθιντϊυς ορχ,οίζ,τά <ίϊ ιΙΙΙα'φοξα (^ίκ^( λ^ί'&νυ κα.'^ ■τν'ί ^υνίιι'κιι>.)( δί/ 
»» οιίς'ριςο'ςχ.ι'οίζ^αςτί'ξοίί ΤΡΐου|^οι^-εΓ<ίβασϊ}Αΐίαα'ί».υνι<»5•οΐι τρλίμδΐ^'αςρ^ν/ 
»• •ΐΚΐτ**ΤΗ,^οΜ)υφιιρ;β3-ί.τοΐοα)ταμΛι•θ!αί«ροαοι^'1ρνΛ'•!ί•ήί'«(ίϊ ■^Ρΰ^υ^μ.α./ 
»' Χ<ι>ν ιΓίυίΐ'ίπΐνο'ΐλακΐιΛάμ/νΐοΐται^κλιρα•πιτάίς'2οιςαδ«ΐ'οΐιοις,>^|7%αδιι/ μ5ί . Φΐλθ(ί1'κ.θ».ΐ'' 
ΚωμήΐΛΰ|/7ί ρή) ο| 
άδΗ^οίϊοι ως φιλο'Λ/ 
Η5ΐ•Κο"αλλο4ιΐρι; 
α§?(ΐι'ϊ•ο<ον,Ώ(ί?σιος• 
(Γκ.υδνις. ΚοιίΜΌ-σϋ» 
νμ. -βιτητ 0^3 «00-3. 
Ουκ.οι/&(5^ι ξιΤξ• 7Γ/>β 
φίξΐ3>.ουκ.ο'νίίί^'ξί/ 
•ιια|ϊ)ίουον τ^ α'ξχίς 
•ζκί^ι άλλοις , οίλλα* 
/Α.ο>οΐς-ζια{ίν/*.Γν. 

ΔιΚ.αζί«9•οϋ.οΐήί 
τοίί'/κοκαί^γα'ίΓ'ίιτ 
ΤΓΡρς "^ις ι;-ίίΐιΚδθΐς• 
Είδιο-ρίίοι. «ΑαΤΕυΐ' 
ί'(^<|^ΐ3'α)τοΐ*Ίοντ»9 
«(Α'κία^ • ο' ίίϊ ΐίοίΤς 
ττιουτις .1*5 τι τϊΐον 
το •σαδ63ί35 Τ5α/^'νμ^ 
•σΗ^ονο/«.ί^ουώ)ΐοΐΛ 

νακ5Ιούώ)ΐ. οι/χ,ςΙτΒί 

•πα^ι'ο ίκ&ίοι νομ-ί/ 
ξοι'Λίι.)ί<^ι'κρίύ. Η» 
•ητΗΗ^αί μ.νι•ίΌιιη) 
•ΗΠ^^α 7^ ιΌωτΛ'^οΐ4> 
(Πα τ υτΜ^ϊ'ρ^υσαν 
«ν•'">α§Χ»ϊν»ιλόνή>ι? 
ί §νή> νομ.ΙσΒια\ν ίλαΐ 
•Π!)έι?ΐ/οϋ. Αλλα τ ο» 
^ίους ♦ λείττ^ » ι// 

Τΐίξ,Ι'ν Η,υιιβρ ττΰ όν ίδιους , Ης! ατ(ί «^^ω'ττς •'ρ ν,Μ.'ηρνϋς • Ε'Κ^ο^ίίαΙΙοΰ ^. κ.αΐΗ ';ρ ντ^άξχίς νο'κ^• 
Εκέίνως (ί^Όνί^'ΰΐΑί. ο'ί'ΐ,οιν'τί τ ;^. Μί.λλο\/όξγΊζοτ)Τ%.ί\α.τΐυν)(^Υΐην ΰξγί{ονΤ^οι οΰμ-μ-αχι, οτι οίίΓι 
κ.5Ϊίθ-ουνομ.ί(ουσ)^)^ουχ!β>ια(ΐίθ•ου'ισ7)ΐς γ^νίμω)) οΜ-γ-χί, (ί^αςχνς &ίχ.οιβρ. ΐικα^ίλο^ίτίζ -ηι^ομΜΐ/ 
τΛ'ίτΒΚ.καίθλοΐί ;^ ωϊ^^^Ία. τθίχνι ο'< λαχ.ίΛίΐ|χονιοι• ΕΪπίΙ?οπχ.'^ι^)Γι;,θ'•κί§ό'/χοια)/ΐ'ωσϊίθ-ου , οι α 
Κ^ αή τιυ ρ!(^ου • Καδν/ΑΛςοω'ττυςνο/νμα.ουίΓ'ίνίΓβίρ^ίΐ'ίύ μΐ'Τ!(Γ'ίί^οσϋ.ντ^τ3Η^«^7ΐ»Γς ι/ομ.ίμ.ων 
οΊλακίΛαμονιοι,«λλακ3ί «ί^ίΐ/νιλάτευν• £ΐ'ς ίναςος'($|ιων•βς α'ςΧίί>ί^»λονο•η• ΤοηΓίςχςΗττϋ.ΤΕΓς 
ΉΕΚίνμΓ)! . Κου μ.ί?οΜ5οτρίοΐις.•ια4ςτ^ΚΡ§ινίίων• ΡςοΆττ.ιΜαίνίθ^ίίοαίΤΒΐ'ςίΓκλονοτι. '^οίτπΗ^α 
λο^ν , Αη^οβ-ί'οκΥι'πν • αςσινκ^ς 'ρ> τυκ^αλο-^ν . Ες τιίχώί τα •ϊΡλλα• «!? ώ^κλο'τκτα • ο'/λίξος . 
Νίκ»<ί^ί-25αμ€;ί1ίτοοοιί(Γςας. ΡΐςιΐΕΓαο3-οα. τκί^,τΓι-Βΐίθ-ου. Ατκ;;^(ΐθ^. ΐκ,ατ^Όΐς πίίρ 7= μίλ/ 
λον οΌ'ξατιν,κ^) α'ίρουιΐίς. Κ* ο'ιρτ^'ςωςίνο"• α()^»ιλο)ΐ ^ι)» οτί^ον μ<^'»ί ηνί'ννΑισ&' Κ'νί'υν^Ί^, 
}^Μ\ι^\ί•ίοι,]ΐ ψΫοίή^ίταί • Ιο'νπς τί οΊαίίςωτΓ'• ο'ια'-^ιγοβϊουλΛ/τιι,κ^'! **οΐιτιι• τ^'ίξγωΚ'Τ/βδ 
1%" ^ουλΛμα'των ί^ηλονο'τ. Α ^(5«)ΐ ύνίξον•α ίςν«•<5^ιλονο•π• Ημθς ί^ί.τΗ <3Γίολίχί&'(Γ{ΐα'β)ου/ 
λίοπιιΓ'σολ^μ^ΐ'. Αυίουντυς,ουί'π^ουαιος• Κοίτά'πΐ)ΐ^υϊί«κνιν•κ.ατατάΐο'μολογίεΐς"ϊΒ4ίντ»ςοο'"οχ/ 
ίΌίς• ©ιου5';ρΐςο§κ.ίοις.ονςΜηπΓςο[σον(Γοϋ9βμο(7α/<5ρ, ϊς;»ΐ)ί'ΐώ9-ί,ώ%^ί'π υμ&ς . Ες /ρις ©οϊΚυΔι'δου 

γνι^Ιΐ'Μα.φί/ 
..- _τ5•ει§ίΛ.νλνκ.ΐ)ςα•σ&ι§ή)ΤΡλίμ5ς• ..... - , , λ • ν • 

>ο». Ε'χ.Λο)'ίζοηιι./λί5(ίΐς ^Η'γ>ψ(>οοΊμιον. Ρξοςμενπίί'του; ΤΒίλοτίΐνρώοΐί.ο'ιάνωηί,κ^τί)^•!// τβς ιηλοτρϊκ^σ-ον 

οιρλίμίί Λατ-ι'φο/ 

ίΐίτί ι'Επβ-ρϊμοι €«5. 
Κλι' τ\ι •π-,'τΛ'/ 

•π. Ε•επρ5ί^^ϋ,4'7^ί 
/ιωςίλβ€ί'^. Α'λλ' 
ί'στπ ις ιΊτ^-ί», ό* (^ί ί / 

λείτρμϋν , Τίΰ ί χ4ϊ 
5(?ΐ),αΑτιι. Ειτ Κί•/ 
ν^,-ιαρ-εΐψ <^ι(λονο7I• 

Δΐ)οίν,κ.Ρι'§<1ΐί• Ε-πτ 

Κ&νω» ί'§:)(ό|υι9ί»οι, 

Χ.»,)<^ίωνί«. Κοίι 
ίκ. βαλασ• συς • ηοίκ, 
αο-πτΒϋίίΊα. Ετια/ 

ΑφίΕΓοΜου, άζπι 

Η τη< ψροσόόί) ΐί, 
ΊΛ x.ί'ς(^ι< . Κΰί* 
ΤϋΜ-τΜ• τ^ -^^αν /*■*/ 
71. Καταλυΐ<θ-οϋ 

σβΚ (ΓϋλΟΙίοΊΙφΜοϋ. 

Α'ς^οιι /ίΛλλο>. ϊ 

«ι » \ ' \ , ν 

ΟΤΙ ουχί ουοτΒΐ,άΛ)» 
λ'ικς^οιβΤΒ του τρλι'/ 

-πχ.4ίσ-σ)τ ο'-σίσο -σίίμΛ λίτριτο- Φςονιΐ/*Λτι,ί ττΗ^ϊσ-βι. Μοτί τ5 ν« (Ι^ουλιίίσ*!. τίς ν»ί φκσΐ '7?μνοί^^•ί.''' 
>»? τ^Γαίϋνοϋων,ουκ ς|κ.ος ουΛ '5^ιτρν τί ίςονκ^ατι οαίτ^'νιμ.Γν (Γουλίίΐ^σάι Λιυιζ-ακίΰσΛ) , Μ« χ,ατα^ 
<ρ«5Λ4,{'λίγχ&ν• Ετδττίΐ'φο/Λίϊ,ΜίΛ'σΐμίν. Και/τϊυττΛ.τί κους^ϊ ()^>ιλονοτι. Ε^αςτυ'ιο^^Λ οίκονο/χ€ι<θ•ου. 
*ΐ23ϊΚοΐ|ίβΰ ϋκίλΑΐίύ. Πςοστιγω)'ί,<^^οσαβςοίσθι• Ανι•3πφβο)ΐο|ί<ίϊ,αφο^ν,α|υιω|λΐΐ7ΐν,ΐκ.&νοΐς ί^χλο' 

Π«ξαΐτχ.Λιι\ •ππί!θϊτ.>ο( τ μι^ΐί ι»^ίο\ΐύν, αύΠΓουυ'ρ α» χνω /χιΐΐί φ{§ον,άί^(κβκ •π γΜ; αίνΐϊοα' 
οις (ί'ό^κ,κ^ ΐρλί/Λ-κ-πα ςίκχϋίν τάχε<••πΕΐ{ί4λίω» ίϊ Α^χίιΓ'αμρς ο'έα<ί)λΛ)ί οιΐβ/' 
Ί^,Λν'Ίίξ Κίί ^ΐ'ί^Τί ί^οκ^ν ίΙϊου,κ^Ο (Γ«φ§ων,{'λί^ί τιιΐΛί^ί,. 

ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΔΑΜΟΪ•. 
« • Κου οο) -ρς τρλλωνιιΤνι ^ρλίμ-αν ζ'(>•τί^ξόζ 6» /χι ώλακ.ΐ(Λίχ/*.ονιοι , κ^ υ/χ»» 
>• «ριςό* τϊοωτΜ)ΐλιχ.ινο'ξ«5ως'Π ί»-Μ''τΐΛ"!5•'^ςίααΰ)§ι//χίίΓεατιι/α7Βΰ ι^^ι/,ό'ζπζϊ 
> > 041 οΊ τί>λΛο! τ3-«'ί ύΐ ί ^,μ.^ι-π «.ν^δοϊ κ^ αοφαλις νίο/χίσα.ϊτα,Λί'ξοί'π ^^ αν' '^)ΐ <]ρ/ 
»> λί|ΐΐ9> τί^Λ,-ικ^ βι^' ""> ^ουλ^ίο3-ί. ουκ λ» ίλαχιτον ηνο/κ5ίΐο> , ^ σ-ίώφξο'νως 
•. τΐ5οω»^ν4Κ.λθ)/ι'ξοηι.ιΐ]β5ς μ^νίο^ γ\ί;τδίλοτΰθν]ΐν(αο\χ;,}{§η 'γ.χί; α,^ΐυγ&■πι\|ίις^ 
« -πα^οαριος ιΓ/χων μ ΛΛ)ί>ί,ι^ <Αατ«.χί«>ν οίον τϊίν{κ.αεϊ-α.ΐλδ6<ΐί . ττβ^ς ($ϊ α*"/ 
1» ί'ςοίί,οί >'ί?ν•πΐκας 4"_ρ^ΐ)£Π,Κ£Η -τι^οο-ιτιίαλαΓΓσυί ί/^ι.•ζ^6<ςο•7Λ7ϊί€ίσ),Κ91 τίΓς 
>> αλλοιςα■5Γα^πνας''Γα''^1•ξτι'1'^ζ«,^I1^ουτ(ί-πι(^ίζ>,Κ^ί^Μμ5ο■ίή>,κ^ ναχίζπ,χ/ 
» Γντρις,)^ό'τΐ4οΐς,κ^ό|χλή),όνοςουκόγάλλί^>άι'νίχωξίήΐ4λλ«νΐ)<ί^2^ν,4τι 
>> (ίϊκ3ί^υμ.μα_;^ι<;τρλλου9φο§ουυτρ•πλθις4^υσι,Έ•ως χςνίττ^ςτιυ'τιιις έα/ 
>> (Γιως τρλΐμ5να§α<θ•οϋ,κΛ)7ΐνι•5ΓΐίΓΛΐσαντ*ς)α•σα§α(ΓΧ.Λοιςι-ζ56<ρ^ϊ))ΐοΐι.τρ•π/ 
>• ξον τι«5 ϊ3ωών•,αλλ'ίί'(Γ(Π/ΐς ι'σμίν• Ί ίί μ-ίλίτίιιτομ&ν ,χ^ ΜΪ'Πίεα.ςαίτκΑ'Λ^ 
»' β3^Η(Γοί*.ιδ*5}0'ονοί ίνιΤοϋ.ΛΛ^αττΓς ^Ημ.α£Γΐν^ά4)αΐρλλω£τηκ^ιον ΐΓΐίτιιυ ίλ/ 
» » λ&'τρμι^,κ^ί ου-π ον κρ«νψί'ρ(0 /ι^,ουτι (τΐΐμ-αζ ίκ •ϊ%' ιί'Ί'ων φ^ί^Όμον . τα'χ' 
•> οίν'τις ίαξπίνιο-πτΒΓς ό'τιγιςοω'1^^ ,ί^'η^•Μ^%^&ι\Ι-ΰί^φ(ί^ο^,(ύζ'η 'ηνγγιΐ 
«• <^Ηουΐί,ιτ!πφοιτ']?'ίτϊς/Π)Γς(!ϊ,ο&\.λνΐ)'ί2^τρλ\>ΪΗςαξ;^ν(Γΐ,χ^4Χ.ίαλασ-σΐ!ς,ί^^ 
»• ί^ιοντΕΐι,ίνα?οιτΗ<.6ί^'ολ^']οίί|υ/λ/χαρ^ιςαφ»τοΐ*"'5Γ'}ξασΓ'^^ 
ί. ΤίϋΤίΐς νοωσι β>οΜβθίΐ',ϊ "Λ^ίοιι ουοτΐ ν«σ)ώτϊ«ς ,τς οιω ίίϊ•ο"«ί*•ων ο'τρλί μϊς ^θ/λβ 

,• φουώ,Ιϊλαφο /λ,ιία. τάτιι^ιω.χ «ν Τίυιφ ομιίϊ κατάλΛίθ-ου ιτι ΚΛλον.Λλλ,ύύς ττ, 

ί. Ηφ] 61 (^ο^Ο|^15μ ίχ§(ου /χαΜον τπς (Παφοςάς ./ι.» πίρ (^1ι ιχθ'νΗ Γ? ΤΗ {λτεί^\ 4/ 

ί• ΤίΓουςο/χιία,ως ταχύ τεοχι^κη-πα ο''ΐιρλίμ5ς,»ΐνττι>ν?ιι οω'τ^" χα ^λωμίν . ^ί'/ 

» (^οιχ,α (Ιϊ /χαλλον ρ-κκίΜ 'τΐ'ί Ότουσιν οω'ριι υτρλί ϊτο-μίν . ουίΌο; θΧ-ος αίΗνου'οις 

.. φξοίίΜ/χατι, μ-ιιτί τ^ γί ίΓοϋλΛστΜ , μ-νΐτι ως τ^(ή) αττείξοις ΚαταΊΐ^αγίνου τω 

„ τ(3λιμ•ή) , ου|μι.ΐ(ν ουιίϊ(ΜΐΌυίθ•ΐιτος οκί'ρις χ,ιλΛω,τιυς τϊ Ινμ.μ.α^\ς νμ.(ύνία.ψ 

» ^λατίίθιν,)^ αΰ)6ουλΛ'ονπ« μ.« κ.αταφωςαν,όΐΛ}* ο τιι^αμέν ί^Μτ^ω ι«νθΓ)ΐ,τίΐ/<. 

.» τε&ν (!ϊ Κ91 οΐ•τΐΛ<θ•ου , μ-ν,-η τρλίμίν ανοι* ί'Μλουί 7α< , (χκ'δ'ως αΰΙτΡί'ψο^• 

.« καν τιίτδ) κ^ τά ψ.4τ4>Λ ο">'τ^ <^αξτυία3•ου, ^"/Ί-/χάχαν -η ηιψοιτα.γαγ'}ί^ 

.. κ^ ιλλνίνων,κ^ ί2>ας&αςων , ει'τρ9ί•ν "πνα « ν^ωτικίυ,ϊΐ χ^Μ/χα,τϊϊν (^■ίι•α/Λν 

.. <^^οςλιιφο/λί5α•οΜ/ί7ϊίφ6ο>ον<ίϊ,ο"ίπι ωςϊηζ) κ^Ο ψ^ί υ'Καίιιΐ'ίίΐίων αΰΐβ)ου/ 

»• λΛοΐΛίίΛ,μί ί'λλκνοίς μ5νο>,αλλα Κ3ί ]2)αξ^α'§οις <^^οσ-λαβ)ον•>κ« , (ί\'ασΐ)/ 

» ίίνοϋ,κ^τά. οϋ'τ^" α|Λαίκ^1ΡςιζοVιβα•κ^«'Vί^^ίV^^!5•α)<.ο(ί1^ωίη^1'^^ι(^βΛο/ 

" ίχ^ίιων ΝV'^V^Τ«^^^α.α^ι^5-ο^.1?ν (ίϊ /χνί, (Κυλίονταν ιτ%" (^υΌ , κ^ί τί'ων α/χεινον 

" ίίί^ι•,ιίν<^οκ{ί,τ!5ΐφξα)'μ.ίνοι,ΐ/ι;5ίίί•σΌι/ηρις.ι^Ί'σΐ)5 οξ(ύΓηζ'^μ•(ύ}ΐί'ίΊΛτ^ν -η ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. »? » γούι κίν^^υι/ον• Αλι•ΐ3ίο'π'§οι<;,<Χ5ζί''Π)Μ;• Μ» ά^'νιοΐί.ο'πΐρ ίν ιρλ^.'/χ.ήί 'ί'ΡΙοΐι^ος,ΛίΛγΚΛζί'ηίΐοϊ'φ^&ν^ίίφ 6,'ς 
οϋν^Γ-ϊν χ.αδΐταβ9-ου,);(^ουλΛων,ιι οώ/χϊ/αΛΜ ξκ^χίοιτοντΡΛίρ.ονκ.α.ταΛυϋν.ίίΙοϋξβττίϊό^'ΐ'α.ΐΛ.ιΐΓ 7%; αύκ 
νοΐίω^,κα-πχ,•^ιιτ7ων'2ου;λιχΧ.ω>αί. Ενίκατ^/ΊΛ'ων Ιί1^ίω>λί)/6ί,τ%'κ.οξΐ|ίίίω».ουρ3^ΐ)νκ.οινατκ.ι')/>ςΛΒ/ 
μ.ατατΛ•Βα*τττ!Σίλ()']ίΐ|ίνιιθ"ΐω;'>άΛΛαμ3»ωντ^^Κ崙.ίίων• ©ίβ3•(«.ά2!Π)ίίίθ-ου.κ.ατ«.λνστΜ. ΐο-»^ί^. 

)4)'»νέτιαΤ/*•«τ<Ί' ίρ^ΐίτ-ϊς,χ) ιιίΟ)'55'αςο>τ'ανα9ωΐί,ΐ())θίΏΓωιφ6ας||^ινωΐί/Ιοΐ; 
λΛο,ιΑίοι-ί*.» ^*Λλο'-η ΐΌ/λίσυ-πτΜί/ γϋν οιοτ,κ ο/λΜ§ον ίχ<^ιι•}^ ουχνίσ-ίτον,όσβ 
«ν^νν 4^€ί'ονατ*«•Η (ί6«'(Γ~ίΛ^οϋχςνι ωϊ ί-Βί-Λ^θΐΐ-ον,χ^ ρ-ης αίρνοΐςΜΐ κατά 
(Γΐι'σαντΗς οω'ρι<;,α'λνι•Ζ3ΐ>>-τί'§<'^ί'Χ"ίΐ'•^Γ*ί«^'=5«ί*<^'<•Λ'"' τ'τξι/ίχ./ί.α'χων ϊγ/ 
κΛΜ/^ι■ιxώ> ^•ζΓ&'ρ(ΐ'ν'πς ττίΑ.ουμώνοοί'τ,οξα.'ηο'&ως ρ Λ,^ιονκ} α:^ξ<ύ•νξ\ τ^ 
•Ώ5ίλοτρνν«νή5 7Γί«|ωμί4'.Ε/κλΗ'/«.α^Λμ^^ι•^^x) τ/λΐων,Χ!ΐΐ(ΠύύΤ,ο(6>•η κατά/ 

ικαδο7ΐχωξ«ν<ί,οιΡΛ3 ΐοι/ό1^ιτί•«ς 6ια3•ου.κεΜ<**<Μ()'§ία /χνΐίΓίνΙτιολλοι/ς 
>> ;βα^ρΛβ/^ι.ιιταχ"4■ζδίλΒ61^ί^''"<.£π&■|.•&σ^ρ^^ Κ3-3 {κ,^νοίς ου)(.ίΛάσ-(π)ΐί)$Ην 
,, μα-τχ. φίί^ο^ιτίζ ^ιί,<Λ/*•*λ^'•«ά*'5"Ίί9•Ιί'Λίμ95 ουχοτΐι^ωΐίτο'»^ιΌ|/,άΛ)ά<)^α•δ;α 
,, ΐίκς,ί^ιΊίν πχ ο ΊΓί^α ωί ΐλ€ι•Λλλως τί,κ^ί κ'ιτ&ξΐϋΓταις ττβϊις ίαΛαβ-σίοΐί . τρξίιτω/ 
,, ' μ.ίΙα. §ϊ -ίΐ^ρί^ΤΒν οϋ-Τ , Κ) ίλ.'•ί τ* τ^" ^"Μ-ί^ά-Χ'";»» λο ^15 'ί^ο'τηςον ι ζϋ£ϋ§ωρ.ίία. 

„ κ.αδ\"συχί!Μΐ τΐα^ττ^ινίΰ^ιίΗ'.χ^ 'ρβιςοίΰ ιίι^; /χίΛλον,ό ν4μ•ς-<Ίί•π*< /Λο/^ΐΐ-α 
,, 1^μω1',|«.»ι^3υ'5ζV!ί<39•ι.^πτό1^ϋ ονπ'ς•π>^%ο/ΛΑ'τιςονίΜ'Ζϊα^Ίπϊ|α9•4;(]^ια2ι'α-ζ5Η^α 

„ μίβα• «Λί ΰ ΐί'^αΤξ /^ιΛλι^^α σω(ί ςοσυ) κι μ-φςων 7οι;τ'<νοιι•μ5 νοί ^ Λ'οω'^. Λ'.^~ρα 

,, /«■«• ΤΡλί/χι^ΐίίτίί^^ΐίίϋοι/ΛοιόΊΛ ίρ ^^υισμον γιγνό^ιία,γ) ^«:1ί,ό'-π *)/ 

,, (^ως οβφςοινίκς Ίϋ^θ^,^ϊ ρ.ίτίχε<,Λ1%Μΐκς,Λ Λ'φυχΐα.ίυίϊίϋυΛοι (ίϊ, α'^α/ 

„ ίίν<ί^ον 'ίίν νο^ων τ^5 ΐ'Ίπίρο.Ιίαί •»ου()νι^ο^υδίίθΐ,;^φ] ^ΰ» χαλί 75071171 ιτω/ 

,, φςοΐίΐν4''Ί' >* *"? ■" *"τ%•**νΐ'υ)'^'ϊ€<ν • »^ /^ι-νί τά ο•Χ\6Ϊα (υητίΐ αχ** <>"•" 

„ τις , τάί 7%; τρΛί/λίω> -ζπα^αοΓκΛας Λο^'ή) κ,αλ«ς /λίρ-φομ^νοι . οΐιΐο/χοιως ίξ/ 

«. γ(^(-αίίΙίί\ΐϋυί'}Ιομ.ί{&^ Λ τα'ς τκί^ΐίΜίο/αί τ% τίίΛαί τίΟΐατι^Μοοίή θ κχι,χ)) τάς 

σιως μόνον ^-υ/λία// 

ΙΓουστιν• Τοΰτ'|-ϊ |2>§λο υ,ιή 3'./<.ιλλον» Των -π ^υν ϊ-ίΤΛ'νίί• το""*»* "σΛίτΛ ττ;β5ς -^ε ν Κβξόδιο; «α5;τ^)!©.ίι Ίο 
ίΧ-θΐΌς [τίρ καχατιχ^) ίτε^ίΰ-ίϊΟίΜ'γ ις,κατα τι>ο) ι4'ί^ί»,'4'!ϊί^ϊ «^7: ΐί ί^ιλλϋτας- ΡοΛί^ιι Κδΐ'ΐίΛ Α'Ι',; 
ί>οΐ)λοι.^(όοι;λοι,(Για'^ Λ'χϋσμρ'Λασας ις 'ρ χωξ<Όν τί-ΐθ,» Τέ ν ονο|ΐ.ο.τΜ(αΛΛα}'ν'.τνν τ ρϊ^τ οΐί()^(ί',5^ . 
"!«> Λ|^υν»ν,κ.ατά τϊυ οω'τϊν τιβΜσι συνωνυ^^^ς ,Χ5 3' λ ο ΙΤ50 ν ι ί^ς α(πν Τ!Γαξ4χ6ι,ως αΚ 
οΒΙ^ τ Λί'^ιν,ως >^> ττν οϊ)φξοσυ>ΐ(ν,>9 τ Ακ3ίΓ(χίο«ι ο/Λ.οίω(,-πό&χ.4.(ί^ε< ^ οι;'7& νοέι/.τρλί/ϋκρι τί ν'ν•ΐ"'ί*'*' 
ία,»<3ί ^ί^ίουλοι,Χ^' 7= ΛΛοσ-μρν^νανκκ >ν Ύ ^ Λκδο^μδΐί (τωφξοσιικς τιτ&ςον /*•ί-τΕ'χβ ν , <Για 'τ^ Λχ^ γ/ 
μρις,κ^' ο"ί'^»μ.ον^^ς|.Λ^^^^'μρ)Iοις(ίϊο^■7α<^ς1νο"Λ4.νί;>^ις,><^ ΙΡλι/ΑΚίΐις.τνς Γ^ί-οαιΓούς,κ^ «.'^ςνϋς,νι'Λ/ 

« 4-"Χ•<»•'»1&'<?'ν/Λ.4-πχ6ι.ό'(χν§ος. Ακί^ουμιϊίωϊίί^'οΜίό^ςων'Ίΐ^ΙοϊίςσϊΟΐ. Α/λαί4ν<'^ον•ον'' Ί'ί^ωί τ Κακοί/ 

» ^ροσ^Iι,α/xοίωςοι^ϋ'γ,^χ6I(ί^ίιλο^ο'^1.^|*.&ςοωφίIίη■κοι;(^Λο/^ί6αα|ιί.α9β)ςί'χ&ν7ι!ί κ.αταφροιΐ6ΪνΊ«'ν νο/ 
μ^ν'Τ^ντ(<7>^ ,ου ΤΣΜΟ Δ^αμ■^^<x.,&;'η^τ!ιί}>οξα^)^^\I ]/ομΛ]ΐ* Κ()υίυΐιχαλΐΐί-τ*ι-η•οΊ']^λαχ.ιο οΐίρ.ο>Ίοι1ί?Λ 
5υτα'Τ''νεϊ;)(οναν'>>ν'')'3Χ*λί"δΓ<ι)ς ξΐ!/αουμιϊνο;5Κ3<<Γωφςονιξθ|ΐί9^οι.Μ)>γλαχ.ίί3^οΐι'μ9>ΐίφο§οι7ΐ)ΐίς)ίσηι/, 
€ίίτι>α 'υ" οιίϊ ας^ύντα,τιιϋτιΐί 4"τυ•πΙον,λί.'^ν-πς,ό'τιο'α§)Γ',χ^ ιΖν νόμ-ων Εοτ^ί'ί καταφ^ονθ» ν Η ωζτϊ 
βωτ.τ νο/λων (ί «Λονο'τι. Κ(«νιί'"*•Λλΐ6Ϊα ξι;ητοί.τκ.αχ6ία,4-«ι+ίίΓ/λαικ. τ λο'νων.ο'ΐπΐί λαχ.ωνις,Α'ξ*^ 
χι;λο')Ρ<• Εξγή; ίι;Γί|ΐίνοο,ω'^ τκρξ'νβίων ουτας οντζίν• τώ> •ΐϊΐλοΐ^. α^ι'τί τοΰ τίν ομδίί•!)! οκίξωκ ων . ο ^ 
'ησν/ί'ίτμίς,ΐΓ^ςγ ου ίΐ2π^ξΜμ.α.το(ίϊοϋ,οι<ι'τ)τιι7μ.ν/ν7>°^''τ<ι>ςνι'(5••ιν'ΓΠ^ΐ5,Η^; ΐΡλί/λίκ.οί,κάΛ'* 
^ουλοί γΐ]ΐόμ•ύα τ5Μά'Άιο^ι^οι^μ% νο^λίξειν "ϊάς «ΠοκιοίοΐςΤ^ν τκι'λοΐς,κ^] τάς «^ρροϊπτί-ί^ουοΌ.ς τΐ'χΐιΐί ομί ίοίς 
^νοίι λοΥή) <Λ'ευ^'ί7Λ;,αΐ()ντιιί ουχ ως λογή» λι'^υή')! οΊ /λνίο->υ)'Γρί>'πςάί3''&ί• οΰ'τ^ τάί τ"Χ<*ί ίχ4ν υΐΡλΛ/Α. 
|ϊιουίο^.ου(1ϊ ^όιο 'ύ^ ΑΟγ(^ (Λιλίεΐν τά μ-ΐλλοντο. υ'τρ τυχ»ις νΌ-ίβ^οκ. /(,ι . ^ )•)(> )φιΐί*.ατίίΗοίΛ.ίία. 
κατκ. χ^ινοΰ όΐ «ρ 
ίΤίνονΑί/λος. Οι"/ 

Κ.ί(Γοϋ|α5ϊΐοι . ΤΙ οοϋ'τ 

^0(ί/ίϊ>^.Τατί;έ|| 

ΟϋμΰίωνίΟ /Αΐ/Α.φο ί/ 
ΊΐΜ.οΐίνίςίνίιοΐμίΊλ 
«ρον^-ϊι^ιςου-πί-χι 
3'£§α(Ι^ι;ιΐ|μΓ,)ήμ4'Λ 

λονονί^φΟίΤ^ί^* 
λι^τα 'Κ-ν α'ΛΑω> ι/ 
Χ.λ«;χατ /λΐϊ ου'χιίί 
ίθ•ί.Χί>{/λο/>ιέα(1^ια 
τδ-οΜί^ος τηρΜηλώ 
βΰ^χΧΙΙ , Χί ονίΓ*ο^ο-π'/ 
ξςΜΙ.οοο-ίή/ίί^ον-πς ρφ, 
5ζθλοατ<φ^Α« ιγοη/, 
σΐ^ί 3 ια «^ο α'τϊτα/ 
§(Χ(Γκ.Λ/οι ί^χει^ν. 
υΤΡΤίκίίΜν ουω ες ϊ 
/χνιου'^ι/νΐίθ-ί• Χω/ 
(}•ξθ(Γ•^Μ ι'μφ^ον,ίτα 
φςοο-ν/'ννν ί/Λ.φςοϊ* 

λί>'4τίΑΪ^''λοΓ'σ"μ9ί' 
ΤίΓχιχιΌυσαν^ουτΐιι^ 
αλύ'γιφν^ χ)| α'τιρ φ)» *' ©ουκϊδι'δοττ 

Και ουκ ίζ ζκ6ίιαϊ•τι^<; γν λο ^ις "ηϋ κίξίν^Ιου οϋϊί•ίΤί -πκ. Ρολ» "Π <^ιαφ<ί^ «Ιν.τρλυ •π (ίίαφϊς&ν αί'ίξω/ 
•Γ«Γ0» Λ ^^(ι».χ4}*■ης•ο)ι 2^ φιισιΐίο'ςτις ίί.»'-π•σβσ5,/«.)ίτι•ζϊΐ«^ατΓΛίτω>-σ€ίίί•πΜ.τι!ί^ι ϋ μάνον τ^οΐίαγ/ 

Μΐ<«ιτι'οις*§γφτϊαξοσ-κΛαςομ4βα.)ήουχί'^ι퀫νων/ω5α/λα§τιΐ(Π)/ι<3(ίω>ί'χ<1» 
<^€I τας 4λΈπ'<^^ις,αλλ'«5 κ/ί^οωτ α'ίτφαλως <7;>/)ονοοι;|ίΐ5][)ων.ρολυ''πι^'αφι'/ 

ί'ίύίτοα.το^τ^ οαυ,αΐς οΊ ττα'π'ςίς -π γίμ-ιν Τ3«^ί'(^οσο.ν |υι.ίλ^τα?,κ^ οω'τιι ^ιβ./ 
τζ<Μ<^ς (ύφί\ού^οίζ'^ Ιΐ^,μ.^ Ί3α/^αμ.ί)/.μ.ΜΟ^ίτ!&^ίν'η<; όν/2)§αχ6Ϊ μοςίΐϋ» 
νμ.(ξ(υς,•πί^ ΤΡλλών αωματζιΟ,κ^ ΧξΗίΐ-αΐφϊίΚ^ '1ΐρλίων,κφ).<'^''ί•ΐ5 βοι/λΛ/ 
σΒμι;ν,«,'λλακ.ατνσ•υχί<« ι^ιτ' (^ν^Γν /«ΐλλον ΐχουςων ί^ΐα ί^^υι».»^ τΐ]ρρ<; ϊι^ 

<ρα(ΐ5|ΐα(!^ιΧ.&)<ί9^οϋ.αλλως τι,»^ ί7ΐί/».ωι/0)η&νοΐ;υ'τ%"(Γίκαί ί'οίνου.αϊι) ((ϊ '2έιτ 

λίμ.οϊ ό)ΛΑ.τΛ'ί''ΐκ•;^χ))(.ςα•τΐΰΓαβοι;λΛία^α9•1,κ^7ΒΓςινΛίΐ•ποις φοβί^ωτατα. 

> κςΜ β /«.^ν Αςχίίί^αμος, τοίοωτα ^-σί . τδαςίλία'ν £(■ Σβ{>ίλαν3^α5 -πλ^τουος, 

ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΣΟΕΝΕΛΑΙΔΟΥ. 
• Τους μέ|Γ λογούς γυ; τρλλου'ς ιΡβζ άβΗνοαων,ου γιγνάσ-κα-ίτ^ΜηιΛ^/ 

> Ίΐς Γ»ρ ΊΡλλα ίαυ/ρις , ου(^α/xου οΛΤ&τν , ως ουκ. άί^ικοΰα γΐζ νμ-ΐτί ' 

> 5θΜ;^υ^/λαρ^«;,Κ3ί'Τ'ΐν'Ζ3'4λοτΐρνν«σΐ))ΐ•Κ.ι«τΐ)ΐβ'τΓβ3ς »^ις μκ'ί^οις ίγίνονηρΛ/ 
' γ&ίο] τί-η ,τβίς ί^^ψίζ καΛοί νυν,ί^ιιι^αώας ξϋμ-ίοίς «.(ιοίείοδν,οτι οιοτ ανα/ 

■ βωιι,κ.ακοίνίΠ)ΐιΐΙ''»α••ΐ(ν^ <ίϊον""'^'"'''">*^ νί'ΐ'ίνμι^.)^;'3οις Ι^Ι'^Μ-^ις, 

■ χ'ΐί (Γ<ι3φ§ονώ|ΐΑ9ί».ου''η!ί^ιο4.ομ.4βα άίΤικου/λίνοκ;)"»-"!!^ {λίλλΐ''σΌ(ϋ3ίί -νμΒξ&ν . οί'ί^' 
' ουκιτιμίΜου(Γΐκακ^ςτΓα3ζ<^ν.αΛλοιςμενΓβί χξνί/χατα.'ν'7'''ϊ<'λλα',>^ \ιης 

> Κ3ί ι"•π•τρι,νμ.Γν Λ,?υ/λ/ι.αχοι αγαβοί,ους ου •ετ(ΐραί^ο-π'α τοΓς αίΗΐίοΐΙοι; ίς-ίΐ/. ου 

> <(ϊ (^ίκ^"ς Κ31 λο>Όΐς (Γιακξΐ•πα,μ.« λογή))^ οοί'ρΐί β)λα•3ίο^ιι3]ύοις,(ίλλατιμω/ 

> §κ•πα ιί*ταχ6»,κ,4ί"^«Μηΐ<θ•ίν&.κ^ωςιιν*5Τί'^''^^ βίουλΛίίίθ-ου αί^κουί 
μίνοις, μκί^θΐς (Λ'<^ασ-κ.ι'τω.αλλα ^οκ; μιλλοντΛί α'ίίΙίκ&ίΐ',μαΛλοι/ ^ι'-υβι τρ 
λυκ ί^ιονον βουλΛ'ίβδ-οϋ.ψνιφίξί'θ-ί οαΰ « λακί(^ουμοΊ/ιοι α^ι'ως τίΤς ασαξίτις 3ν 
ΤΓο'λίμρν.Κ^/Ι μϋτίΤοΐςαίχνουοιι; ΐα-πμθίζοις γί)^;(Ιβ9-οΐ(.μΐ(''Π'5οΐς|ι;μμα';;^ΐ4 
κατκΤΓΡΟί^ιί^ωμβν,βλλα ^υ\ τιΓς ίίοΓς,ιΤ3ΐω(υθί»αΰ1'ρις α^^ικούντβί.Τοΐουϋτη 
λί^οΐί,4Τ5ν4-«Φ'ξίνο"''3'ςι"φο§ος ωϊ,{ς-ιίΐίίκ.κλιισ)(ΜηΊ^ίλακ.ι<Γουμονιων.ο'£ΐ?, 
Κξφυσ) -^ β)ο^,)^ ου ψκ'φήί,ουκ ιφΗ (^ιαχιννω'(Γκ.ήν -ην βο>ί> οτρτίςα μβίζω» 
αλλ* δουλομώνος οαΐ/ρις φοι;|ΐ(ί^ ώς αΐΡ(5^θ<κι/ι//Α5ί(0«; τίιν ^νωμνίν,ί'ς ϊ νλίμ,&ν 
/Χίίλλο» οςμίο-ου, ί'λί ^ί κ• 

0^ζ^)μίVυ/<Γωλακι(^οϋμ9>ιοι<^οκοΰ(η?\ιλΰβ9■ουο1ί ο!π■ον(^ου ,)^ οΊαβΗνοίοΐ 

βυχι (ω) 7ΐ)ΰβ)ξαί^υ/ " ώ^ικ",Λί'α:Γΐινωις ικεί^ο ϊ χωςίον,ίΤεί^ας -η^χωςίον οωτ^.ο ττ.) (ίϊμν' ^οκίσιΐ', 

•ονσι λικίΐί ο» , οίλλ " * ς τ αά ία'-πςα. Ανα^^α(|'•7ις "^,(^ιιV«σο•^Xί τιρλλ^ τι^είοίζίγίνοντη, οι^ς ιΛ κου» 
&) τοί ΐίΓΟ μι'νον. Ο) ΟΒΓΟ νί^^ί^ λιλί/«9•οϋ. ^οσ-καλί'ιηινπς -π τί! (υ μμαρ(Ρ ις,^ΤΡν,οτπ «}ιία5 μι ν Λ 

Αλλοις μικχας» ΚίΓί»«(Πκ?οιςΰιΐϊςϋο/,βουλί<θ-ςϋ()ϊ)ή'ρι<τ!ΓΛίΤοΐί ^υμμα;^ιςτ3«ί!«κα^^^ 
τ««ια -ΕΓίίλιΐί ΐΓβδς (-πς,φίφον. 

β!?χίά^αμονατΡτ6» χομ9ίΐίχυν.μ)ί-β•ως 
φΐαηιτ'πς ,απωλί 
β-ωμβ^ τοω'-πιν (ί1 α• 
ζη)λί«^ι^ί'ΊκΛ^. Λϋ 
Ι«ι. τους μι» λο'/ 
>Όΐί τ^' ΐρλλωΜ^κ 
|«.»^οςίΛ βίινίΛαί/ 
^υ του ί φο'{θυ κβ/ 
ιΑ τ^/ αίκνοΐίων,κίίτ 
•Τ»υαςχΐίί^Λμοι/.»ρ 
Λ τϊς (Γιιμιι^Όξίοΐί, 
Γν7Γμ9ΐί,κ3ί λακω/ 
»ικο»•<Λαττΐ) <^^οοί 
ΙϋΛουνίχθ. Ιίτίοΐί 
ό'-η «(ΓΛκ'τινις τκ^; λα 
Κ.ί(^^ιιμο^ίο(ς ας)^^ 
•πς,'^οΐίαςιίμον τιίΊί' 
•π,ούςιφινουςί'κΛ' 
Λβυ>(^ια ηρ ίφοξοί 
ιά τ'τρλίως •π•§αν^ 
ματα.ι'ν (^ια(^οχί 

ρίσηί'.Εητ^ςίνμι» 
^0 ΐί. κατάτμ))'ί^ω»ο 

■^ακοι ιΰιτ. ΚΛΚο'τίΌιρι. 

®/ί^οι>9 το-π.ιλΛίίξω 
τ» τίς ί'λλα^^ος (^ιι 

λο>οτι.θι/'<ίϊμίλλΐί(Γο 
^ νσίςβιισεμιία. 
Οι <^Όυ'κΓΠ μ4λλουοϊ>. 
»/»βχου£ΓΐΌ>,3' ι ττ^ι 
^'• >'">'? Λ'6«ι^»ί.οϋν 
κι'τι μίλλουσι κ»/ 
Κ•ς -σα^ζει» . το 
Γ«ί> μιλλουοϊ , νϋ> " 
Λλλβ Νί'Οΐοΐί,ίνίΜί-πς βοωώ> ,ιί'νίσυχάξουητιης . Δβ^οΐ^ τι χωςίον οοϋΤϊΓι; . ']ο ί'^ίίς τίς ί^Λ/ 
ι βίοίί ουτωί . "λ*^* ί'^Οζ τι χωξίο» 'οιυ'τιΐς . ^^ πφ ί^θ|ςΐ5 τ» χωξίον α^ϋττΐς , 1(^5 Τ ί'λί ^ί . Δο/ ΕΌται^αγέΐν• Κ'οα (Μ ι^>' ΓΥΓΓΡΑΦΗ2 -α'. ϊ8 

ντί-ΜΚϋοις. Χ5ΐιμΛ•ππι.ν-πς,χ?»ΐί<.ΛτΐίτΜΗεί δ'^τ,τί' <ί[^ϊ^ι*ιχ§ιι/^α.τισαα9-ου ίΙ,γκιίΙ>^α4<}ί•Κ) τκ/Λ&ωστίι 
-τΐι» λί^ΐϊ• Η όί ά^Λγνίύί».^ ^^^^''η^(!\&γν<^ϊμ.1»,6ίαγν<ύσιζ,Η^/ί (ίϊακ^ΐίπς •ΐίΑΧ» Λ οα'-ρικ'λι^ις. Μίτά τα Αί/ 
Ρ)θΐκα•ίλ.44οί'Λαί?οιιο'ίαίΗϊΰ!ϋθΐ-ΐ><ν6^ίΐοιοιιι. θΙ(τφαίΐ)ίοΐϊοι.αξχ»ίτ»ς ■οΐΙ/-ριΚί>'7π.ίτι'ίΐ5• 1:•Β6ΐ(Γ>ί/Α•ιί> 

0%ιίοΐΐ)/χαζ47?ϊχβ 

ατ3ΐχωξ»ΐ(πι» ίVοϊκ5ι',£Α'χ■5Γξα^α|^ι5ί^οι το»»"!»• • «ί/ οΊ (χ£»ινοΐ'ω> τΐξίσ-^&ις ΰ'τΐ' 
|0>,4φαΐ5ΐ5> ίλίον χίκ/λαχ'σαΐί-πς.π Λ οίαγναϊμ-νι οκ^'-ρι τ^ ίΚΛΛνι<δοΐ£,ττΛ4 οστοΐτ 
^ας λίλϋ<>9•οΐ4,ί/ίνηί ί'» τζι• -πχαίξίζι Χ} Λκατζ^) ϊτ&',τ" τίιακίΐν'Π'υτίίβϋν σσοιτ 
^«Ιί •δΓξοχ.ίχωξΐιχ.ί4ω)ΐ,α!ΐ ί'^Ί'νοϊτο (ϋ^τά- ^>^ο^'κιX•^■φ)ι^ίσο.)I7I) (ίϊ οΊ λακίΛά^ 
|«.ονιοι τλ; οαπ-οϊϊ^άς Λ4λυ<>9-Λ,><^ ΤΡλ' ^ΜΤία ς[>οΐ(,ου τισεΰτιν τ ζυ^ί*.αχων ■κθ 

οΡβύντ^ς ουϋτοΐς τά ΐρλΛα τι<• ίΛλαΛ ς υτρχ&ςια *''<Λι ό>•7τι•οΊ;^αί>ιί*οΐ'Τίο/ 
"Β•^ττ;ΐή)Λ«λίοΙ/αύ)•Π!(.<3^αγί«.α•7π.,όνοι ςκι/^Μένισαν• £•ε^4(^^'ί^^^<^ο' *ν'ίχ&.'§ΐ(/ 

■νριίτκ; οΐλτ τ" κοωσιν,ις ί*.υχ.αλΐ)^ ΰ'Ίϊφδοί^ίΐταν,Λίωτυχιό «ς μά ο/ϊ)ασιλΛίς 
τ%'Λα>ςί(ί^Λμ9νίω>,οςζΡΐίρ>>'&7ΰτ%'&*/Λ.υκα'λΗ4λλϊ'ίων,α•ΒΐΧ«ζ>ΐ(Γΐνινοί/ 
κρυ,ίχαιντΐιςώΕΐηϋΛοτρννΜσιυ (υ|^.|^Μ.ρζ\ί,.οΊ^ια.&ν\/αΛοι,Κ) οίοΚΣΠ ίωνίοΐί,ιή 

ίΤΡλ"οςΚ5υν.|Λ•'»^κ ί,ρξρϊτων•»^; αΰΐχει/Αασαΐί-πς,είΛο» οαι'τίΐΜκ.λιτϊΐίίτ&ν τ 
β>αξ^αςων•>^' /λιτπ. '^οί'7Γ,α^Κ'1^^Λσο•^ «^ς ίλλνκπτοντιυ , «ς ί καςτικατη τρ/ 
λίίί άδνινοΐίων ίίί τ: Κί'Ι'ον,ί'κεκ^ν οι*'''Πΐΐί ο'ιβχχξ^αςοι ικτϊς χωξοα α'-ϊτ^Λβ^, 
<Α4κ.ο)ΐι.ί(οντΐ)Λ*ύυαο'34>υτ«^ι'6ΐΐ»7ί,τίΛΐ(ί^ας,>^γυ»οΰ>ίοΐί,χ)(τνι>τ^ χα/ 

ταο χ.Λ;ΐι'ν•Χί 'Πΐν ^ρΛ<νοι^'ο1κ^(^ο/Λ€)>'2^α/^^ί!^x.Λαξ^^7Γ,1^ τάτ€ι'χ)•.7θί) "η πί? 
Όί^,^ολου β)ςαχια ε)ν•ι'κ4• κ^•: οΐκ.ίου, ω μ-•ί\ι 'Κ'λΑαχ ,ίΐΣί•ΰ,<ύΚ^<Λν . ολι'/ 

<ίί ουα3-θ|ΐ^οιϊ /χϊλλον,ίλίοι/ίί; ■αξΊίτ^&ωΐ'ΐα μ-ιν,κ^οαΙτιικΙιΓιοΐ/αί&ςων'πς 

|^ι.ν'1ί)τϊx^^ου;,ί*.^ίτΊxλλον^*ι(^ι'^ΛΤβρ(^ς ιχο^ΊΛ-γ ίϊ ΊΠίί'ον τ ^υ/ιΐί*αχ6;|ί 

^^οτ^υνοντ,Χί φο&ου/λ,ι'ι/ί^ν ήΊ' Τί νοιυτ/κ.ου οα-'τ ϊ ίρ^κ ίος , ί .^^>ρ6.»(^ ουχ ύτείξ/ 

χί,)Κ0^'ν^νί<ί γν ι>^νίίκο\ι τί'Μμ-οντΐλμΛΜ Γίνομ^Μ)) ,^ΙΙουτι -η ω)'γ.ν^ιι^^^<^/ Κοί» τ ■Βθλ'> (ίΐαοτολιιΐτ 

χίξ&ν,αΛλακ9/!τ ι^'ωτϊΐλοίρννΗσιιϋ μ-αλλον ό'στ ις ^ι;νθ!εΓ«χ.<ί (υνχ.αίίλ&» μ!^ ΤΡλίας,Λι1<ίχ"%ν '« 

%ς 'ρκ; αδ»ΐ)ΐ!ΐιοκ;.«5 ίίϊ τϊύ ^αςβχχςου θ οαέις ίτα Λίοΐ,ουκ ακ ί'ρ^ ϊτις αζπ ιχυ/ 

μίίΐίλακ.ίίΓοϋμδΐίίοα; το^τ'6)Τδ"ο>τα4 αΐρχ;ίίΐνα|ΐΛίν'Ί οτ Τϊίί»4<'ΐ'<'51'«<3**Τε<4 

<>ίς ταΧ'Τα ο ©ιμίςοκλΓς ις -χγ^ λακίΰ ουμίϊα-αΛλοκ; ίϊ τηβ) ς ιΌυϋτ^ί'λομ4ο>ς 

Τ&;^<ία>ί§ωώ>,ώςτία'ΤΡμαχίβ9"ΛίΐΚ7ίΐ;Λ4'α)^)<.ουοτα7ΐ)υι54-οις•τθιχί^ειν(ίΙ 
τταντιχί τΓΰΜΐ(^»ί*^•γ:ΐςόν ΤΗΐϊΓ&λ^,Χία^'τ^ις,χϊ/νΐ'ϊΰίϊκοΐί,χΙι -υοϋΐίΌις,'φθίί^ο |λ% 

άλλα καβοΐιςούντΛ; Ίταντα.χΐ) ο'μιί»1αί)7α (^ι(^α(ας,ι(3 ιΐ-ϋί ^τ^ω'ν τά αλλα,ο'τι ου» 
^'ςτοϊχθτΐ^α^οΐ,^'χηϊ.ϊ^ις τλακ.ι(^οάμ9ϊα^λίών ,οιίττξοσ-ιιΊΙ τρρς τιϊς αξ/ 
χα(;,αΛ/)αίά\ηη}*ΐ'^ξοΰφΛ(αζ<ιΤ:ί.)(] οΈο-πτς οωτ 4§ο(ΤΒΤον τϊλ^ ον1<ιΐν>ό''Π ουκ 

λοΰ|/-πς . ουχ. ς(τ5ΐ» 
Λτρ^τχΐίω/λκν ουί^κλουνπς.βίΛία μζ; ■δτξοαδ-νιχ.ιις 3'Α>ουλομ<ίι;ον.Μ φιΆοις γ[1{> μ.ον^ «νναίμνι φα^ιςοΐτ^ ίψ 
ίί τ° όνοΐιΐ7ΐΌις•)ή δ' υΐρ>οου|ΐΑ5ί)3 οίχ.ιι/ί.ύ'ϊίίιΐίκ,ο^ Λ τα-Ε-ο'τίίου,'ρ κ/ϊϊυτ^ον Π 5 ο^^^τ τρλιτ&'οί σν|^<ι!ν<ί • 
Καϋαφοξμκν.οι'ον,ίίΙ νίς ο'ς^«|ΐ^ο'ς τς,σ•ωξΐ•ιαι.Αλλαϋΐ5ζ".Κωλνσβ4- Τ&ιχίξβ» ίΤίαίτοΐΐ • 4ς Τ<ίΑ4/ 
κ5Ι'(ην τ τ6ίρ(ρι< (τυν4>Χ^'^ο"• τειχίξ6ι> ((ϊ τίΛ*τ«ί -σα-ϊΛ/χει-ίτεοοντΛί οα'»2ί,ιχ;.)ύ[ϋν*'καί5Χ^Τ5οΓ(Γα£ * 
ϊ <ίϊ χϊίΜκΙ^κ/χ&ι,ί/ικΛνος Μ) τηΤς οΐκ.ι'«ϋ; ύτρλ&τρμ.4'νου. £ς «-ρ ί"§\ρν•'45 τ*" κΠίβϊ• Ροκτα-τά οικ.ο£^ο^ιΐ/ 
|<Α7Κ. Κοα -σςοϋφασίξίτο . ςμτί^ ■Β-ξοι'τ&ϊ^ν • ξ'ίον ι4 αΰΐ τ{ΐ σα(ρΐ(/ 
>6ί9,χ^ αί τ>( σ-υντΒ 
/<•/ οΐ'Κοα ^οωσ:,xί Τ3ΐ 
(ή) . κατά τα '^μ Κ34 
'^οιςα^^ωνοίς τιίκκί, 
(ΐοαι(π,)4 τίΐξ^.ϊ (ίϊ υ/ 
«ΐρίλλίκον, ίε«μ.α/ 
«Γ<Κ5ν•τα'χ«-3'τ^ι< 
/χχ'ίΤους τίοτουττυς 
ον•πκ,υνί»ίχ4^αςχ« 
ξοΐ9 ουί^: ν, ατίΐλαί ϋ 
>βϋ. Αυτ. Ύ μ.ίί'αν. 
ΙΛΤ ΐΤί'λίοξκοι/ϊ^σ» 
^ο'ς,ν'-Ετο'λις.λίΓϊ'ϊί 
)ύ ας(Γίΐί<χί5,>^ι ίΐιλ»/ 
Κ^.Κα^αΰΐχ^ί^ασα» 
τις.3'>χ6!/χώ;α<Π« 
^ι|ϊ)ασο.ι-πς• ΕΧ.λ»/ 
1Ρ>τ . ^"^ι;» αφΰΜΐΐ/ 
«θϊντ-Εχ.τ'χβξοίτ• 
Ίΐϋ-ην'ΐ',^'κίςο'ίΐινοί» 
ίΚ !Πΐλα/Λιος.Κ*ι# 
τκί^ οι σαικατσ σκΛ ρητή χ)) ίοικ.1 κυ^ιω/ 

-η^(Χ* τ^•ΒΓοΛίως "ηψ. 

λί ^1 > 'αΰΐ τοίκΤλα/ί, 

^ΰ«θι>'.ατ€ίχΐίΓ^)^, 

(^Κίΐ'νί'ΐλαχ.κΓουμ» 

νιοιΤΈολιν- Καυοι/ 

•• κ.ίου•οιι'ΐ)ΤοΐκΓ•ό/Αΐι 

>» ςος,οΊΛ(Γϋο(ΓΚΒΤ5ΐ/ 

>> λοι.Ξυν<1'ϊ"ίίκ€ι.τ!κς» 

β)ολος(Γ'ίΐλονοτι.Μΐ/ 

Ίομ^Ιίοΐιλα^\ 2«' 
μεκ^ουλο^Α^χΙ) υ ΤΡ ©ουκυΔι'δοϊ 

ο«'τίκ4ί)ΝλοΓ.'ρ(ίΪ4'τ!Λλίε«,'ρανα11αλΛ<)'μί*ονχ.4ταρχαί Χζο'νο)! ττύ-πκΛα^α^αβ^*. ΡαξαΓϊα9•(«» 
α•^ατ*ο3•<«. Σκ^^^&^ιο^^Ί5'όν'ηζ τιΓς ο'φίαλμοΓς ^^κλονο'-π . Λς ίί'κ.ιτ*•Το ως,<«τί ττυ ο'γι»;. 
Αυ'7Βί•ΒΓαλι».οί•ιιιΟ)'ρ»Μ5θΚλια. ΚΑίαςιτε^<^»5•<>λ4;^Ρί^ος (ί'ικ.οΐίος. Αννί'λλονπς.τ^Μτο 
Κλεϊ (^κλοκο-π. υι/κϊ-παφωώ 'ρ ί^ιίί,μ.)) ουχ.ιτιοω'ριςαφώσίΐί οι λακ.ι<Λ«μ9νιοι οτρ-πσαφως βςκίυΓ^β*• 

ί ϊκ§!χη1 αΰ) 3' κ<1>ο νΛφίι '}^«; ίυ/ι-Β^ι'ο-δίΙς αία/ιθίΐθν,ά^ολίοΐί (^^ τίνος ουης 
οω'ρι<;υνλ6«φδίν*,χρο93\;^ιβ9-οαμ<ιί7ΐι&νταχ<ίΜ'((ίν,χ^ίίλ«/χαζ^ν,ωίουτ5•Μ 

αλλαγ Λ<ξ>Κΐον |^^1^ύ\^,Κ(| σαφ«ς καικ^^ουνΐ ο τι τειχίξίτεότϊ, κ^ ί<^>ι υψος 
λΛ/*.βοΜ;'ε<,ουχ. ^'_ρ^ ϊ ό'-Βτως 5(?« α'-σιτ ίσΐ).γ)ΐους <[ϊ ικ,&νος ,κιλΛ'εί^οΛ'τοίς ί*^ 

ς-ως Λ»ανΓ4λλοΰ(δ ΰ-Κί-ίΛμίίνοι^αΧκΐΐίλλονών οιω ,Κ91 τΒ^ία^τ ο β4]αΐςη'χΛίίς 
τοΓς άί'Κοίίοις κς>/φα"πιν'°'^>'<•^λ'^'^' ^^ ν''κΑΐϊ-α•<ϊϋΐφαν«ς ΚΛτΛ^&ν)^ μ-'ίο^' 
<ρ^^[Κ<^γιϊνςΜ?ο«>7ΐ! τταλιν ΗδΜϊβ^'ωΑν• ^'ί^Υ'^^χ^γκονοοίΤ^οι 1^ρ-η^ί(χζ&ζ, 
Α^ςάνν^ςιη ό Αυιηκλϊο\χί,κ) Αξίτ&^νις οΑυσιμ^^υ ,οίγγίλλον^ης ίΧ&ν 
ίχοΜίως 7=" Ύ^^ ς .ϊφο[ί>&ΤΌ ;^ (χ« οι λακ.ί(Λΐίμ5>ιοι βψας ο'-ηρΉ σαφώς ακ5ΐ!σ'<}. 
θ4ΐ,οΐίΧ.ί:'ιιαφιί<ί ν-οίτι οιω αίνοΐουοι ηρίχ; η^ΐσζ&ζ <ύζτε<ή> ιτε^ΐηΛλνι κλτ&^ψ» 
5^ο'Θί/ΰςοΧΛ)•ςίτ3ΐλίωΐ','π>Γςλαχ.ι<ΛΜμ9ϊίοιςΜΐτα^δα(5^ιι ((οΜ^ως'^Ίειν ,οτι 
«μακ Ίρ'λΐς «ρων -π τβιχι^οϋ ϊ(^>ι , ώςτι 'κοΐ«« •]. συζβ)! 'ρις οιοικοΰντα^ ον οω/ 
Τ|^.6<(}^ίτι|^ουλοντ?λακιΛα]Λο>ιοι,ι<'ο'ι^υ^ίχαχοΐτΓςία-^Λΐίώ9-ουτ3α^'α «ίάς 
«?ΤΓ^ο"^'4>'ΐν>ωο-κρ>τοΐί'Πΐλοΐτ{;νιιΐίε",τατΐιηΐ)ίΛ)ΐοωτιιΓ5^υ|Λφοξα,(^)τά 
Κοιναί.τ^νηίύΙ^'ΤΡλινο'ηίί'όκ&ίΚλχτα&νΛΙ^^Ιον \.,}0}ίς τοίνοώς ι'ο-^ίιΐίοϋ, 
ούΆ ΐκ&'νω» ί φ*<"'•ν χνοντις τιιλμίίπΜ • >ή ό'ση. α" |*.4τνχ.6<νω^; β)ουλιΛ)'ία9•οΐι, 
οι;'Λ\>:ς υετίςοι γνάμ^Η φΛν^νΛ^.ί^οκ&ουϋ βφίσί κ^ ν^ν α/χθινον ς[>ο" τ'ΐΐ' 4οωτ% 
ΊΡλίκ τ6«;^ς ίχ<1ν,ι^ ί^ι'* τοΓς τρλίτας,ϊή ι'ς 'ριςτΒ-α^τοΐί ^υ^/χαχοις ωφ^/ 
λ•ί«.ω'πςονΐ!ηίθ•(«.ουπ)^οΐόντ'ς|ν!« ί».»ατρ«*'Π'σ«'λου-7!ΐα^ασ•κΛιίς ο'μρ'ον τι 
* ΐσϊ ν ις '3ο Κ8 1 νον |2)ουλΛίίβ9-ου.)ί -Η-οΜί'τκί §ν ατ€<χίςοις ^φκ Κξ^ίΜ Ι^^ί-μ-Λχ&ψ 
« Χ3/) τα^^ΐ νο/*.ίζθ<ν ο'ςί«? ίχ&ιν• ο'<ίϊ λακίί^ο" ίλονιοι ακ.ουσα)ηϊς ,οξγϋνμ-ίν 
<^)Λ^ι^ξΛΛονκ ιτιριο"1''Πΐ τοίξ αβιινοαοις.ου(ίΙ;^α3κωλυ|υι.νι,άΛ;α νν»ί*-ΐ'ί τϋΗ^οΐι/ 
νύτεκί^ίϋίν'™ Κίΐν^ί'?ρρΐ(Γβ)Λ'σαν'2ο«ά/λα(ίϊ)θ| <^^οβφιλ6Ϊς οκτις όι• ια'η'α ^' 
τ»!» ί*5 τον ί«•?Λ > <^οδι;/λί(ΐιι,7αμ.αλΐίϊ•α οιυτιιΓς 4τ«νΧ*ΐΌν•τί9 /^"Π)• δουλκ'σϊ 
ως α/Λ.4ρτοΐ»ο>'Πς ,α^^Ηλως ϊρ(ο>τΐ)•οί"-π -ίΐ^ίίτβ^ς ίκατί'ςων ανκλίο» %νο'ικοι; 
Βΐίίτ3ΐκ.λ«τΐι)ς•77)ΐ;τή)ΐί τίΌ'ΐίήΐοΊάίίΐιιοίοΐ'πι^ ταόλίνίΎ&χκηνύι ολΙγ(()ζο/ 
|ΐή> . »^ «ί^^λΜ «οίΚΰΛ μία (τι >9 ϊίϊ δ^ν,ό'τιχ,ατά σ3ο-οι;(Γ«ν ί'νίνί'πι^ο ' («ί ί4^Λί;/ 
λιοι,'σοιιΐ7η'ω>λίίω)>ϋ'ΤΡΧ.ε<ν'ΐαι,)<^ ου7υ^θ(ς}/α(Γ(^^^ί(ων ίΊτ'ν >Γ,ό[Λ)'ως ίκαςοίτρ/ 
Ή '^^οσ-ίφιί^οιι.τρλλού'Π ΤΜλου Λζΰίι συματ&ν , ^3/ι λίίοι θϊςγαοτ^ιθ/ίοι ΐγκΛ^ 
'ηλίγνη.ν-ιι&^αν π>ί> ο'•Βΐ§ί|ϊ)ολος •2Γ<Μηαχίϊ <^η ρ(Η τίχ; τρλίως .κ^ο Λατουτο 
■Β^οΐίταομρίως )Μνοϋντις,ΐ)'τ!5•β^>7ΐ.ί'τ?&0Γΐ((ϊ)<£|ί7Γυ•σ&ςουώ;τάλοι•δ5•αο'Θ6 
μ.1ςβ^(.λΪ5 0IΚ5Λμ.&)V•υ■!ϊ?ξ^^5^ο(^ΌιΛ*•Π)ΰ<^[-ρ^^τξον αΠτίς ικβ'νου αςχίς,ίΤς 
Κατ'ό»ΐοωτάί)ΐν!*ιΌιςί)§?1>ο^ίξω>7ί',-πχωξί^ καλο'ν,ςΙϊου,λι^οΐςίρ^ϊ'ΤίθΓς 

«θ-Λ,άΜίαοπτ^ί^ΐαί-οϋ,ίίιιμίί Γρ(θΟ(δτ6ί;!^ς,Τ^Λ'αλλοι; 'ΤΡλΐίλίοις.οι/^όν^ίΧίΤ^3'ν/».νίο"νπΙΐσΐν τ αλ/ 

λωνία§(Γΐΐ(πΜ κατνκεινους,)ήόΊϋΐοΐ(!>τια']ΐΡΦ{ίϊ4<^β"• Ομίΐο'ντι,ιι ϊσΓν.ί'να αΰ) -σΜίτ α-άΐννίΐ ΐσον• Ατβι 

χις6«;.«ΤΡατ6(χί<ϊ•ουτρλ4ως. Ε•5πκ.ωλυ/χΗ.χ.(ΐύλϋνί.ίί^ίο( ρ* λι'^ΐς Θουκ,υιΓίίΓΌυ. ΤιίΚίΐνήί.ι^Ώ^τκΒ» 

|οΐί. Ε^{ΐΓβ)Ασο.>70.'}Γ;ρΚΓβ)6ις»"τϊΐ/Α.'Ιρν• Μαλι=Γα•'5π$^(2>Λλλον'ΐ&ς. Ανη3:χ,λί!τζι'ς.αχ.α•π)/οβκ'-7Ζί'ς 
«ι.»Λιΐί.ι/ι,5ιι.ί€'„-,- τ./::--^:^,. _~ ,^..,7 «-^>-..'2,;.,^-.γ:.-..λ? ..??.,.α.,..2^ •?_«... ^ ,._.«■.. τΊΒί λακιΛάμίνιων, 
Εντοωία • Μί ίΐΜτ^ 
ιφ)^(^(^• φ(Μΐ^ω( 

βν•ί^ι>ναΤο> ;^ >^ "! 

«ς ίΒϋονκνίΊΛν 
Τοωτα λ4Γ^<>9-βϋ.Χ.«ι 
ΚφίΧί ίτδ ττα^ιαγί 
^ρατ^οο . ιΐίτι«/ί>ις •? 
Ιί/υςοχ.λίΌι< ^^νί 
φωνΐ(•λί'Ις|χ?ου'τΒς, 
ιήίί(χιΐΐ-ο)ΐλλςίτ3ΐλ 
Ιω ν,τϊΓς λαχ,ί (^(« μ9 
νι'οις όν τοώ^α (ΓΊ φα 
»ί§ι»ς <ί•ΐΓ4. Ρρι/ 

ΤΒί/ι.•σ6ιν . Ρα^ίί 
3«ίθΐς. Ξ«νΦ''?*'4 

ζ&ζτα-πίμφξοηζ 
βήπ• Μίτίκείνων• 
ί'^I^Vτλαx.^(^I1ιμΒ/ 
νιων• Φ(Μΐιινοΐι.κ.αιά 
Ιΐίΐνου «ρ ΐί^ο'κθ. 
Τε«;!^ς{'χβν•κ.ατΛ 
ΚΒίνβΰτοί'φαίΓοιν. 
Ουρΐρ οίο > -Π]!. 141 
ί^η"χω/<3ίιφιια5ΐβ/ 
^ ς ,«ς ο''*"λλοι,μ.ΐλ 
λθ(ΐ^ ου'ίίϊ τ βω'ττιν 
^^νωμ-ΐνίχθί» ο» τ* 
ΊΡλιμίοις ■ ίσος ;^τιρ 
λΙ/χίωνΐλίο>τ,νίν /«.«ίίίνίνίλνιίινπί;. Τψ'τίο-ζίΓήΐ.τ^/ι.Ηχβκ;^. ΚΛ<ου^υ)ΐ&§ίαίΓ/κ?/ιων•ου7υβ5ίΐιτ,Χ5ίσΒίι>τ. Ες 
ΤΛΊΐνεΐίΤΒτΓΟΜ;. Ατρ σΐμΑ^.ατρίώαίΓίωνοΜ/^^ρΐΰΜίτ. ΚοαλίβοίςΙξΙασ-μείοι.οΙον,Γί.Ρ^υ/χ.μιϊίοι,τ-ι 

•Λ «Ι-^Λ^,.^-,*.^ Λ.,-?/1 ./.. ,. ._,' ... Λ...^ (%..'/! " .' 


Συγγραφής α/. ι^ 

Αυτνφν&ζ ,ν-^νν οΰ χείξο-^ικ'τιιις. Κου οωρις νοωτικους .'}ίις αίκνουΌ^. Ρξβφίξ&ν αόίΛιΓ/ 
»βΐι. Ες το κί1ιίστι.β3•ί« (Γ'^ν^>ι/«» . &ς γ (^υνατωτίςοις γϊ^' β9-οΐι.(Γιία/θν , ί'γυί ίαλαο-σίοΜ/ • Ανίίκίίί* 
ίετ'ι.η^αττχί θί-ζ!!ΐφιΐ(Πΐ',ο-Π(ί^εϊ•ζδ•αίΓ$ι<ί^ΐΊ^α/Α£ιοΜΐ'•πΧί<»9-ι«τνς βαλα,σ-οτις • Ευί'νς συ>'Χ.ατιθΓκΛ'α(ίΐτ. 
^υ'ς φ«ίδ> ά'ί«Α τ^ σ•υ/<.βοΐ;λ^<π«,ίις|ατο ^α.λΛο-ιπια/ρα.'ΠΜΐ ΚΛΊxα■κΑ^ά{^ν. θΏζ> νυν {ν. τΰΰ τβίρ(ρ «; ί 
Μ •ΐϊΓ8ί§*ι<ί,α"ζ3ίρ νΰϊ ί τι ίί^ιίλο')! ίί^ι^. ΑλλΒλαος.ιίαΐΒ•ςΜ;τ«σ^α άΛ)κΛΛς,ν)νϋ|/ιξΛ}/|υι9ίΐου5 (Πα τά /Λ-ίγιβ» 
τ^Λι'ίων. . ΑλΛΛΐυν(ίΐ^οΙμ.νιμ4οί.(η}νΜίι^οί. ίΟ« ίν7ΐ)/*.^«<11ίΛΤ>Ιί7ϋ/*.Μ5. Ενν">'<"•'ΠτΡα/ 

νων• Ου (Α'ϋΌ&ΤΒ. 

ί'υνα/αν•τ'•^?>?<ί^>ιίαλΛνσΐ)ς';ιγι«ττ;ς ίτιλμ.«(πιιεί•ζ?6ίνω\Λ«''πκΙ1ί« ^}»ή'τϊι> 
α§χ)}^Λ'ίι;ς Ιυγκα.ινηί^οίζί.χ^. (^κ^ί'όμΛίσα.ντ^ ίκ&νουγτιοίμ.^ γ τ^^Λρζζ 
7δ5 τ&^ ις,οτίφ νϋν ί τι (Γ^νιλον ^ ί^ γν -ετςίςοϋχφί^υο ;^ ιψ-α^ου ί»ΐΛ>ιτΊ<*λ *λ/ 
λβΛου; 'ρΐί λίίαις ίτΒ-ίϊ-^ν.Μί'^ς ο,οϋ'τϊ χαλι^,ου-πτϊΗλος 5ν,ό[/ν)α^ιινή3Κ3ί^ο]μΐι| 
μίνοι μ^ναλβι λίδοι, Κ£ΪΟ όντϋμί" ί)/γωVιοι,^Π)<^1ί'§^ ΤΓ]β5<5 Λ^λιι'λοιςια ί'(ο)3ΐ)ΐ,>^ 
μ9λ(ίβί^ί»ιΛ(5^ίμβνοΐ.']|ο(ίϊύ'4-°5«/^£π;|ΐί•αλΐίΓθ(ί-τϊλί<α3-Μ ομ <Πί)ΐο6ηι. ^ί^ουλ%7^ 
ρί^τ^μ.ιγιίθ(Κ^•τί•55-αχβαφ'£Γ«Μω "ϊ^ τ^τρλίρ.ίω))αΰΐβ)οι;λας.βίνδςω/ 
ττων τί ν(ομί{%ν ολίγΐύτ) κ^ τ%" α}^6)07α.τ οίακίΰ-Βιν 'ην φυλΛΚΫν ■ "γ^ ί^ α'λ/ 

^οκ^,τνς ί2)α(πλΐως ΐΓξατιόίς ττιν ΧΑτά έαλαο-σο-ν Ι' φοΛ ΐ',Λνςωτίξοιν τΓς ΚΛ 
•«.•/*'' ου ταν,τϊνπ •ΐΓ<1ς*Λ ω'φίλιμ.ω-τϊςον όνομιξι τ*"*» «ί ω φλίως • χ^ ιρλλα'/ 
κΐςτΐΓςαδκνΛίοις-πζί^'^ν&ι,νΐνα'ςα.τΡ'η κατά^Ί))! β)ΐαίθ-<»α5,κα•πχίί)αΜΓπς ιβ 
οω'ρν τζίς νχυσι,ΤΓβίί ατζ-ιΜτας ίΜί'ίινα<>9Όυ• αβκι/αΰοι /χινοίω ου'τϊυς ίτ&χί/ 
<θ•Ησα)) , κη') τ<ιλλα κ^^'η^^κΑ^x{ον^^Ό Μν^ ι^-ην μ-ν^^ν οΜ/αχωςκοπν • Ροω/ 
σανί:ΐί Λ' οΚλίο/Α.^ξω7ΐ)υ,ίκλακΐί^ο"μ5νος τξΛ-πι^ρς τ^' ιλλ^νων ί^ίτκ'ίν 
φδΗ^εί'κίίΠϊίων λεπ-ΒίλοΊΡΐιννινου.^υνιτη^ίονίϋ ι^ άδκνοίϊοι τίκΐκίντ* 
νοωττ,κ^ τ% άλλων ^υ/λ^αχων ττ^νίίος , χ^ ινςατΛσΏ.ν ις χ.ΐ/;;γον , χ)) ο«)'τΓς 
•ία τρλλαχ.ατίτςι'Φο'^'^'Η^ί ύετιςονίς €υ^<Μ•ηοϊ,|υι.)ί(ί^ωνί;^'ν•Πί)ν5Κ^; 'ί^ςιτρ/ 
Λίοςκχτη-ν όν τηΛ «Γζμδνία• ιίίΓ» Λ >^ ^ιαυΙουονΤίζ οοι'τεΰ , οι'τχ άλλοι ί'λλΜνις 
•χοντο,Κίϊί ουχ»ικ^[^Γα ο αω>ίς,ι^ όιπ• Λζΰϋ (ϊιααλίως νίωΐ5-1«ΛΛ6ιςωιηη^. φοί/ 
"Κν-πς τϊ ΤΓ^ς γ^ α^γνΛίΡαζ,νΙίουν οα'ρις )!Γζμ5νοΐ4 οφώϊ ν^νι^θΛ κατά 'ρ 
^νγγίν^ζ,^^ ΡοωστινίΛί*•" αΰΙτρί'π&ν,ιίί'ΤίΡΐ'βϊΚχξχτίΜ.οί Λαΐκνουοι,ΐίίΊ^ΐΜΐ/ 
7ο'-πτο«;λο^«;,)^<ίΓρθ(7θ_ρ^ν-Ρ)|ίν*"^ν•'"',ως οΐ/τκί^ίοψομεΐΌΐ.ταΑΛα-πκβ 
•τας-ιισ-α (Α'ο' Μ φαι'νοηΐ) άξΐ^α οιυ'τίΓς .ον τιμιΤΛ <ίϊ ο'ι λαχ.40^ου/χο νωι μ-ίτΐΌΛμ-Ι 
ηρνη ΡοΐΛ)ίΓ£Μΐί(«;,βοόαΛ/ί•ινού νττς ων τίΐςΐί-ΒυϊίΛνΌντι.)^) ρί^ α^ικ ία τι^λλν κβ/ 
τνΛ^ξθϊτϋουυτϊΐΰυίρΤέν 4Λλ)ΐ)ΐωνΤ9ναφικΐίουί«^•ων,Κ3/1Τΐ'ξ**)ίΛί /λόίλΛον 
ΐφουντΐ μ«ννι<ης 3 * «τςα-πιγία. ^ι/>ί&€ί τι εωτί χ,αλ&ίθ-οι* ή α/χα , Κ31 
»ρις Ιυμ-ιχ.Λ;)^νί τ^ 4Κθ*Όυ ί)(6ι τϋΟ^αδιινοϋΌις μ-ΐτατα^αίθ-οΐι , τκ^νιν "^ν 
βί3!κι ^!5ίΛ^^Ρϊ>ιίίΠ!ι' £Γ§ατιωΤίίϊ . ίλβών ίί ις λαχ-ίίΤουμρνα , τίν μέν ί(^ι« 
ι^ι^ος -πνα α(ί1ίκ.»ι/*.οίιΐι;ν Μν^ν ♦ τά (Κ μ-ι'^ΐίτα ΛΖΓϋλυίιαι <λ« οϊίΓικεΐ)! • κ.»/ οιΓτινοςι5'4-οις (ΓϊίΐΌεί" 
7ΐ)ί.3'τεϊρΐ(ος. ίβοί 
λιτό ν6ί§ • ο δί/οςο/ 
κ,λϊί. ΑφίτςΜί'βϋ. 

ΰ2Γ5Τί>0ΤΒ•Λ>1ρΐ6)|ί. 

ΕτπβουΛας • αοΐβί/ 
σ<ίς. ολιΤων•*/ταν 
χίΐ^οι«.τ.οι3;[ίςοντ> 

Χ^ ΤϋΛίίΊύν• ΡΡΟ£Γί/ 

σείχίϊο»ί<Γώς.<Αοχ^ 
νΛΐίμ.αρ(€ ς ί καλέϊτΠί 
Τ^ν κατά ίαλααταί 
^φο(^ον•α^Γ.ς■α/ϋ^ί^ος 
φΐισι 3Ίς ταί^σιίς ξαο$ 

ν>Λ 'ίξ)(Λ<&Λ'' Ευ'τρ/ 
ςω-πςΛΐ'.ιι^ιΌν ί^υΐί« 

ΐύς.\$"γλονον. Κ« 
ΊΒ-βίΛ^'πς ις οαι'τιιτ. 
Τ} ν^^^'^Ίί (ί^Χλονο'τΐ 
4ί/ίΐςοχ.λίοις. Ετ^' 
χίί3•«οπιν.ι^Τ6ιχ€ί 
Ίκί^ίφυλαρ^ΛΟ-οΜί. 
Κο" ταλλα κα-η/ 
σx.Λ^αξο^7ιι.•7κ ΐιΑ'ωτΐ 
Κ,α,ιή ο'ι ναοί (ΓκΛονο/ τ. Ευίυ'ς.μϊ^οοτε» 
χκθ-ιίνοΐι. Μίτά-τίιι^ 
/*.ίΐ'({^ωνα('αχ«ξ«(ή•ν. 
ίλ^' τά κατά ^αςίΤο'/ 
νιον•το«τα(Ιϊίί^εί 

©ττέΐ)» /χίτά τά όϊ μ.υΚΛλ^.ίΐΛ}οίίΊα μ.γηυ τ>ιν τβρί ΤΡίΐαΐΛ είτϊων,θκδτ&ς Τ!Γαλιην«<ί|)'χΐ'πϊ< αΰ) τά κ« 
•ιά •Ε7οω(ΓΛΐιίΰυΐί . Ες Χ."<Β^ον .<Ποιτος|νουοα:'τί(ν ντϊ^βιασιλία. Κα'ΐις-ξΐ'4ο<Α'π!•καττχαλασ•ακ;. Ες 
Ρ>ι;(α«τιοιι.Λ25ΐΚ5ΐνοί'Το*νξατΛ/θΌΐΐΐ . Κο" Ίί?ΐΐί>λιοξΚ.«ίΓ(λ^ • Τί-λιοςκίοτϊΐ,'ρ /λο)ΐονΐί:'Λ&<^~^θ(Γ)(.αδί/ 
*9•ί)>(«ΤΡλίμ.ίοις .ί'χ.ΊΡλιοξΧ.ϊιπΜ,'ρ-πλιως κατκ^αλθιντΐιν'ΐρλίϊ,χ) ήοιλίέν • Κου βτίοιίου ο'ιιττς οω'/ 
•π)ίΓ.Τΐ'ς:ΜΐνιΚ.οί;υτ3Ε4{)'χο>7ΐιςτηυ "ΒΓοαίΓοίΛίοϋ. Κατάηο^υ^/ρίνΜ • όίά ΊΤ'ί συγγίν&Λν• Εΐ3ΤΓΡϊ•π3-<1ν• 

«ΗμδϊίίΛς' ΗΦοΰνοιτΒ•οΐ*•π7ΐιυίφΛ*'Μ• Μίτιτκν'ΙΡντιΐ'Β•οωσ•οΐΛίοι^•€ίςλακ.4(Γοΐιμ9ΐίίοΐν(Γ»ιλονο'7ΐ. Τβΐν 
αφικνου/λίνων^ςς λα)<.ίί^ου'μ5)ΐα ίξ^ιΒραν• ΗιΤξίί-ηγίΛ•',γ *ι, οί'λλοι ο-ήί^ίίΓμρν. ίτίξοκίϊ,αξίςο» " 
ς(ΐΐΡν• ΚαλβΛ9-ιΐ»'πα|υια.καΛβ<θ-ου9ΐς λαχ,ΐί^ουμδϊαί^νιλονοτι. Ραςα'δΐ(ΐίο«οις|υι.ίτατα(αα9-ου.τΓ^ς "« 
αβκνοϋ'οΐί ίί.ΐ'πλίβν • μηα'ΐϊίβ»ν(3" • Ρλϊίντ^ιΙζσί τκλοτρίίννσιυ,οίΓτέρτίΐλοτΡΜίΒοιοι• υ•δ5ΐ!χ.ουον τ% 
λακ.ί(^ιμ5νί«» . Ευ ίυ'νβιι . Λ)6υι/οΐς (^ι<^ωκ.ί , κ^^ κ.α-η(Γικ.αΌ9Η , κίΐ κα.'ηγν6Ϊ(&* • τα <ίϊ {κ^γΐί&Λ. 
τακο'να,ο !$^(ί^Μμο(πα. Μ1I(^<σ•/λος.τα^^/|«.1ι'Λϊ)^φςονίο^^ Σαφίετατιν.τιιυτίΜςτϋπ^ατίυΘοι; 
κυι^ίΛυ εί'ξΐιτΓϋ.ου'ΓΟ^ λίγθ» τοΓς λαχ.ί(^*/λο>ίοΐς σ-αφιΊϊ-ατΒν ςίνοί»•" πή) £«*'' ίτι^ωςκν£Μΐ"Πΐ <χ»'5ον,ό)^ τβι' 

•ΐρι»ι'κ,α<»ν υ^^"* {^Τ°ν ίλίνρί Ι'• 

ΤΗαογ» Ο ίϋ ©ουκυδι'δοϊ 
η^γμ-Λτ^ι τ%• λα>(.ωΚ)^ΐι,ν''>ων'*="• ΑτταΜα^ει'ον-πς.ατίΓαλλακίΙΐι^ϊίΐ^ν'πς.τΒυ-πνιν/αϊϊΐίι^' 
Ιβοι-ηίατταλλανίΐίοϋ. £|Ηχΐί<>9-οϋ.»ίΓίμ9)ΐοΐ? ^^νοκ • £κιί7Β•π•Η«ί!ο>•π.4>όνΐτα^ή))φονή|ΐ, Ρξος 
•^0» §α^β>α§ον.κατά. 

•ϊ•β)(«)β)χςοΐ/. Ρξ»/ 

ροις συνα^ ]ί<5μο κ; 0/ 

φϋλβσ■σΒ^'πς αΜΪις. 
ΙΧΛλοΐ/»τΐ) ίλλ»|οτα 
|ΐ^Όυ. Φοςος ταρ^είς. 
φο'ςος «νομ,αοίΗι , Κ} 

τ (Πκουου ο ^ϊτες. 
Τα/χ,"Ι€»ο» τι (Γίλος 
ίΐί.ίνα/*.ιίΛ'|ωίη)»οι 
α4>(ίουοι5ςϊί^ιονχ.ί;5 
ί-οςίχεια. Δίλος. 
>ϊ(Γος /«.ία τ^/κ.0/ 
χλα(^ω) . Ηφοςα. 
ίΛ'ώς •Κου |υν<>Λ «. 

ντίξον ρή> ως ίΌυ/ 

κοινών ^υνο^^ων ΑχΧ'^ 
ΛΛο'ΐΠδ». βοΜ'τα •]^ 

ίΐτοίς&οϋλοίς. 

ΪΟβ-οΛ ϊ"Ιϊίλ9θ1ί.•ΠΙ/ 

β-οωτΛ (Πίχρά^ουι; / 
•η^οση. κατιών , ί §ί 

•π'β. ΚΛ<ίΚα.χ^§ίίΓε(•{ίϊοΐΚ80Γ6ί. Μίΐβ^υτΒοί'ίΤΒΰ'τρλιμίυ.όντίτίΐνττκονπΐΐ'Π'ςί^ί. Ίο\ι^Λξ/ 
^ΛξοιοΜΊο'ΐς.ηρίςΛηι/ύΜίς. Νίω•πςίζον7αΐ.αφ1^)■α^Λ4οις• Ρροο-χυ^χαυίοιηπί.ίίμιτίΐι^ίξοντπί. £> 
ΙΧΑΐΤή» • ΤΡλιρ-ή», « χωςι'ή),"" Χξονή» . Κοϋ ττΐ)ΐ ίκβολνίν-'Ρίνικ.τίΌ-σΜν• 'Π'ΐ'ς τη^ ίμ-οΰ . Ίςόςοΰώ- 

Η» το χωςιον.χωςίον τ{ϊ? Ίςες/οί (^κλονο'τι,νίτΒΐ χίς ΊΖίντηΚΰντΛίν α,θΛδκ τ3Η^νχ.6<νοΐ5 • Ξυ^ίτΐβί 
ρο.)ΐ•συη>ρα4Λν• ΗΛ«τάτάρ.ίΐ(ίϊκ.ά.τΗ.'τρωίκαφ>!σι,κ^α/λαξονιΚΐχ,κ^ ίςο£ΐ«κ.α. ΕλλΛ(:Λ^)9.ομχ 
ΟΤΙ »<Γίΐι^α4-ί>, ΛΛ)'οτι ομ^ίύζ Vί)ρα••^7οι^,€ΐκ^^ ί*.ιι' τΒ•ω€ι§ιηιΐ4• Κα-πν*ι • ίγνι^τ^ι* Ηΐο'να. οτI(^υ9 
«• ονις εΐσιν ον τη ίξάχ^- ίΐΛ^'νμέν,λι ^(ΐν τί;•; ά/Α.φιΐί>λί ως δίϊ , τυ^; >Γς νυν λιγ <} ♦ κ' «ίϊ αλλ» , ιρλις . λυ«^/ 
*' Φξωΐ' , Τ»" ί^ϊΠφ ι/ών Τίΐ'/ί.όνος β>ιση.λ•τια, Σχ.υςον•|Λΐ'ΰΐιι Τϊ ν κυκλαί^αν • Κοκ ^Ίασα.ν.ατί)ΐ'κ5ΐ< <«5ΐ/ 
*• 9•€ιλΛ«•πς (Γιιλο>ο'τι. ΚΛίκαςυι,-ίοιςοίϋτιΓς.τίΓςίίίΜνοΐιΌις. Ρο'λϊμδί ΐνίνΐ7Β.ρ.ονο(•ν|5'7%'ΛΊΐοίων, 
ουχ υ-σιικδυον αβ)ΐκιιων,αλλα (ίΤατΕίτΒ ττβίς /<.ο)ΐοκ;οα)'γ)υς ι•σολί'}ί.Μσαν• Ετί^λί^ΛΜτανοίαίκνοϋοι (ί^ιι 
Λονοτι. ι, Ραςΐς-«σαν7Γ.ι<ί^οΐ'λωσιιν. Ρα§α'5οκαίι=ΓνιΚΰς•"Ζ3Η^ατονομίμ5ν,Κ!?•:^ 'ίΐ^ί'τί'ν. ί'λΛίί^οι ίώ> 
■Λνοιίλλκνίςτκ'-π. ί.ΚΛ.<τΜ^υη^^ΛζηΚ3ΐνοΰ ίίΌυλ<ύ^νι. Εκ.(^<ί*ι.ίx.<^&;Λ<,ύ«)υώ■οϊ.ί')ι(^^ου,^^I1ρυν 
οίον άΜως•ν'λ(Γεΐ(«,ου)<.ιν^&ι«•τίυ-πν'1',Λ2ό:λθ4θ!ς,ά•η'λ&ου. Κο" λιντξοί-ηον.λιτί^'Τξα.τον,γ μΛΪ 
ίί Λ&ν τξΛτΛ»4<35Λΐ, Αι^ιι^ως ί^ασ-(Π))ΐ.αΐ!Γΐ|'τΒυ>ςΜ)'ίν<Γο'-ιΐιΐ9. ομχ. '<ίωβο(π.τΐ)Γς ί'λλκώ ν• ς-ξατίΛο' ?ρ^ντ«< ου τρλλ>ίν;θί^« ου'κί'τι ίφίίΰ'ΐΜ οΊ |υνί'-«•Χ<""Τ>ι1ι »(Γ«μ5νίΑν.οι 5, 
ιχ4<θ-ο^ι,ατϋνιλίο>.κ^ άλλοις ουκι'τι νν<5ί "ν '<$?ΐτκμ4** "' λακ.ϊ(ΓΌυμ5)"οί, 
φοβοι^^υδί^οί <Χ)ΐ'«ίΐ»ϊ οΐ (ί|ΐα>τις,χ6ίξθΐ^ γίννονΤ?/Ώ§) χϊ^ν ^ Ροα)στ).νία<^6«^ 3• 
αϊταλλα^είοντΐς <ίϊχί| 7θϋ/χνιίΐκ.ου τρλϊ'μρι/,Χί «^ιςαίπνοϋοις νο/λ/ξοντίί ίκανοΟς 
ίίξιιγ&ίθ-Λΐ,κ.οΐι'σψιώ)! όϊ τζίτδ'-π τϋΒ^οντι οόΐτιι^^είοις.τϋα^αλαβιοϊτις Λ' οί"αίιι 
»οϋοι τΐιν ϋΚμΡϊί** τουτϊ») τ^ τΡο'τι-ήι,νκίνί' τ|υ/Λ.ρ.αχω)),(Π'α ϊ Ρ«Λ(ΓςΜΐιΌυ/ιϊ(Π)ς 
^^α5^Μ,•ας-τι^(^6ί τϋΗ^ιχ&ν τιρλίων χίΜ/^ατα ΐ;^ς τ έας/2)α§ον ,>^ ά« >οως* 
«^γο^κ/χα ;^ » ν ανυ»**^**»* *'^'*βον,(Γ'Ηοΰντ*? ί βαοιλιως χω§£Μΐ.Χί ίλλκνο 
τα^ίοκτο'-π χρωτίν αίκνοΐίοις κα-πν»! αςΧν** 4'<^';!<? νιτ ^οϊ φόξον.ού'τν ^ ωνο 
/»λ'λ9-» τ% χΐχ/χΑτ νιφο§α.ίκί"'ό<^^ω7ί)ς φο§ος χαρίεις, •πτίακίοα ταλ«;ι(/ 
τα,χ) ί(ιίκϋντα.τΗ.)».6ον'πί^ίΪΛος ίινουυτϊΓς ,χ) ^υνθ(^οΐίς ^ο ίί§ο)ΐ ιν'νΐ"Ί''Π>• 
■';^ρυμβ»οι Λ" ουϋ'ττνο (α•*^" τυ^ωτην τ ^ΐ/'ΐΛίΑΛχων,ϊ^ ^ζη κοιΓί^νο'ίί^ωϊ ζ,ονλ&ιο'ψ 
τζϋν,τιΐ(ΓαΛίτΓίιλδοϊτρλ4ίΑίο-η>^ <Α'αχ«Ι§ιινθι '^^αγί'Λτ' ρ-ΐτα^υ τΰυί'ί •ϊΐυ 
ΊΡλι'μρι/,κ^ του μ.Μ(Λ'κ.ου5ά ίγινιΤΌ ττςος •π 3'νβ>αςδαςον ΟΑΐ'τδΓς ,χ^ ττρίς ^οίς 
βφί•τι'ςοΐΐ|υ/χ]Λαχοΐς >ίωτιςίζον7οΐ£,ι4τδΐΛοΐρν\/ιιώω>'ριςάειΤΓ;^« τυγχοϊγον 
ιας όν ίκοίη-ή>.ί5^α4-α <(ϊ οϋ'τά,ι^ τίιν ίΧ.βολ)ίν "πυ λο^ομ ί'τρ'ντά/χιιν <ί\Λ τι'Λ, 
ότι τιιΓς τΓ]β9 ΐμρί α•σαο> ικλι-ώς τιΰτΒ *ι ν ^ο χωςίον,κ^ « ίο. ττ^ τ /α-ικΤί)^» 
ϊΜι>ικά^υνί^1ίισ^ν,>ίοι«^α^ά/^ο«ί^ικα.^I«^Ζί>V^ϊό'ςΏ155>ή^1φα^I)^!ν τ}! άτΤιΧ-ί 
|υ)/^ίΐ.(ΡΗ Ελλ3Μ!ιΚΡ«,β§αχι'ως -π,ΧίΤϊΓς χ?ονο(ς οιικοϋί^ϊ'^ωίίΤϊΙ/λνΗοδι/.α/λα 
<ίϊ ιή τίς αςΧκς α'ΐρ<Γ'4(<ν ίχΊ'ΐ' τ αδ)ΐνι«'ω>,ον_οι"φ τΐ'ο ϊτήι κ.α-π^^-1). ΡξωΤϊν μ^ 
«ί ο'ϊατϊ'ΐ' 'ώίΐ τςψονι,μ-κ'ί^ων ι_ρ^ντ,τ(=λιο§κίοΐ€?λον.κ30 >ιν!!''ςατιΡ<Α'σΒ.ν,Κι'/ί.ω 
νος τ Μίλτίαίί^ου £Γ§α.τΒ^ι7ντΓς•%τ5•6ίτκ. (τκνξ) -ην ον τί ου/οΐίήΐ νΐσο ν>ΐ)ΐίρκίΐ'ν 
Λ'λο^ι5ι5,»;ν(^ςα'τρ<ί1σ^ιν,xϊ(4^(.ι^π^.νοι;ϋ'7ίί.^^ρ5ς (ίϊκ.<ίίΐ'^''''";'*"''Ρ^'»>°'*^''^^'"'λ 
λωνΛ'ίΙο-ι'ωϊ,τϊολίμίς ίχ^Ί'^'™• >*ίΐ Χίο^ίί (ι;>ίΊ2)ΐ)σανχ.αίΙ'ΰμ5Λο^('αν.να^ίοις(!ί 
ατριτ<χ(π,|«•ηΛτα"τα{ΐρλι/χ«σα>,κ5ί 'ΤΡΑιοξχ.ινικ»{ι*'ϊ'ν!σαί'Π'•'3Γί'«'τ»)'Ποω^ 
ΤΊ ΤΡλις (υ/Λ.μ.αχ!ς τπα^α -ρ καίίΐ7ΗΧ.ος ίίΌυλώί\Λ•ίτα&ΐΛ (ίϊ Κ3ί τ αλλων,αί; 
ίκατΗ |υνί Ι^ϋ- οϋτ'οϋ (!ϊ αλΛοϋ -π «σαν τ% ατιΡ'ϊ'αο'ί ων,κ^ί ΐ^ί'ν'^Λ'ιΟ'^' των φο'/• 
ζων,κ^νίώϊίχ,ίΙ^&οΐι,κ^ί λ9ΐ'ΐΡτ§ατιοΐ',&τή>ίν"^'"'•°'Γ*?*ί''>°"<''**^' 
βώς ί^ασΌίν, Κ^Ο λυ•σκςο| ίσα)ΐ , ουκ είωίοσιν ,ομιίϊ ^ουλομι'νοίς ταλοο/ 
■?»■«§&>, «Η^οα-α'^ντις τάς α^γκϋίς • «(π;^ ^ι-σωί κ^ίΐ άλλως οΊ άδκν&ο/. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. >ο •πΓς υυιχ.μ.αί^ις•γν <ίϊ ύί ^ίί^ανπ,'Μ'η "ην (λα§ο'-τιπι. Ρξοσ•α.η'β'Μ•^ου\ου\/. Τλι» αίρκνχοό'^τίο οΜ/Λ/ 
^ολ«>.τιι>ου'τίλν'άηφ<φ'<ί,δ^'7!νο)<.νοντς•ςα•τΛίίθ-ου. Ατ!5•Όϊκίυώσ-ι>.οί2!η(Γ»ΐ]ϋΐ.ν;<πΐ)σιτί5 ττατρ/ίΐ^ος. ι 
Το (κ.ι>οΐ)νι9ΐ«>•το «ξίω") €ι? ΊκΟίΐρίικδίί τ^ ϊίωΐτ.βίλλως .ηο <κ.νου/υδί;ο».'ρ φβοινον,το 'άΰι^αΜονίΚΛ^ 
«Γ^τιρ'μ.«.-π τί? νίως κ.ατα^αΛλβν. Αυτί! ί^^.Μ'•^ι;ιί οί σύ/<./λα;>(ο ι» Ατ3Εί^£ΐίΓκ.Λοι.α(Γήα7ΐιΐ• Κα/ 
ίι'τΑϊΤΒ'ίν^νκ'Π'• Αί«.φο''Π§α.-ΐ5ΐξο/*.αχίςΜ/,κ^ονοΐ"/ϊΐ.αχίοΐν. Δΐίΐίΐ;{ίϊτα$.(ίϊαφο§ςΜί'3^όντπί. £/ 

ΤΗ ««τΐΏφοίί ί§«κ.Η• 

ρ^ι.ά\χ Γ«^'Πΐίάτί)Κν«ά'ϊτοω'πιντ%"<ϊ•§ατε<ων,οΐ'ΐιΐ4&<οις αα^-^Ινα.μ.Μο.τΐ' 
οϊκρυ ω®,5§ιι'ί*.«.τα ίχιχ^εΜί'Πΐ λγπ τ^' νιων ^ο Ί>(.νο«μίϊνον οΐίαλωί«ι φ(ί^)'3ν•Κ£Η 
τϊΓς μίναίΗνοα'οιςιί'υ^ίτη'^οΐΐοωτιχ.ο) Λζπτ^ς (^α-σοΜίΊις ,ιΙη'κθίνοι^υμ.φ<ί^οΐ/ 
ί>:οώ'7ΐι! ίί ο'τρτί άΐΡ^(ί4ν , ά-πΜ^ασ-κΛοι,κ^ ατΡξοι ^ ς -^ον ΐρλιμ9> Κ-αβίτΛ*/ 
•π.ΐν'.Ί'ηί) Λ" μ-ίτατίωτ*»•^] ΐι'ίν£υξΐ;ί*.ΐ(^ον τι ΐρταμί^ &« τταρ-φι/λίοπείζο 
/«•αχία,κ^ΐ νοιυ/Ααχία,αύιιΐΌυίύν,κ^ τ^ί ^ι/|Λ|Λάχων τρίί μΐιί^οις • κ^ ινίκ-ω» 
ΤΗίϊυϋνίνίίΑ-ί'ξοί £ψ.φοτ4>ααί>ιΐΊχιοΐ5Κίρ.ωΐ'<'?'Π)5 Μΐλτια<^ουΐϊ"ξατ»ΐ}ρί'ν'η'ς• 
Κ9/) ^Λον τίινι'ξθις φοικ'κων,ι^ι (Γ»4φδ6'ξ*ν τκς •δίασΒ.ς ί'ς ίΠακοσ-ιοΐί. χ?ονή) ίί 

^ξί^ϊ ίνίΡξίων,)^ "^"^ ίλίτβ'λλου,ά ι'νίμρντο.Κφ) >αωσι ^«-{■ν αδί ί<χ(π;>'»^Λ'σαιτ 
•πς ,01 αίνΐ'οΰοι,ϊοω/λαχία ί(ΐ/;^ίί-πιση.ν,κ^ ι'ς 'Π'ϊ γ^ν ατεί&Μσο•)! αΰ) (Ιϊ ς-ςνιμρν* 
•Βί'αφοκι-πς μ-υξίους οίχ.νί'πςοίίοΐΛΓτ^Ικ^τ^ίΙυμ,/χάχων,υτΡτοίς «ήοΐς^^ο/ 
νοιςωςοίί(.<ίουν'πς τλ;τϊ)''π κάλου ι^ΐΐίίςίνηΛόαΌϋς ,ννν (ίϊά/λ.φίτρλιν,τΊβΙ' 
|ίήίίϊ>ίαοο^ωϊοα)'τ7)!ίκ;}ίχ-τ»)[Λ.ΐί,άς &ί^^νΐ'<Λ)>οί•'^^οίλίοηις Λτνι; βςακ.Ης 
ι'ς /ί-ίΟΌ ν6«Λ*,Λίφβ᧫σΏ.ν ε^ (ί^ςα.βΐ('(ΓΧ.ί>> τ } *ί<ί^ων•χ.Μ "ΙΡ τ^ δςαχ^ν |υί*.•δί•αν/ 
ιοΐ',οι'ι,ιιρλί/ίον«ϊ ΐ'χίοξίον 00) ΜτνίαοΛί,κίΙιζομιΐνον • δβώ'οκίίνιχ.ΐβΐ'ν'ης μΛΐ 
.%Μΐ;,Κ) ΊρλιοξΚίΗ^^οι,λακ.ίίί^αίμΡϊίοιςίτδίκαΛουν'πι,Χί^να/ί.υν&ν ΙΚΐ'λΛ^ 
Ιίτ^αλονπΐίίς τι<ϊα'Ηικνν»οι<ίϊ,υ-δίΐ5^οντΐ)μίί'χ;{)υ((:ατ^'α6ΐίνο"ων,χ^ ί/χιλ' 
?^ο>.:ηίχ.ωλυδ)ΐταν(ίϊ ι/τιρτιιί7Γϊϊο(^Όνσ•θσ•μ.ου,{ν ^' ι^ οι &Ά(ύ'ηςα^^'η'ις 
Κ9ί "Λν Ώΐίριο ι'κ ων βουξίόίΐίΜ ή , κ^ οΐϊίι^ς , ί ς ΐί ω;Α.«ν Λ-ν^ί'ηνσΰ.ν - "Μ^βΐςοι Λ 
7%" θΛίύΤΐύν ίνι'νοντη ο<Τ&> ΐΓαλουων )χι<Γσ«νίων "ΠίΤί (^οι/λω6ί)ί'I»ν αΤΡ^' 

Ι"», 51 >^ ί<.ί03'Μν<0ϋ'κ.λΜ'ί>Ι(ΠΙ> 01 'ϊϋ'Λντίς •ΤΓβ5ς ί^^ίν «""ί ■""'ί ονίδωμ-Μ,ΉΌλί/ 

ρ9ςκ.αδ<ίεΓΐι'κειλαχ.ίί^«ιμ9νίοις .βαίποι <ίϊτρί•τ2ί)%τ<}ιρλιοςκ5υμ9ίίθΐ,«{λολον 
^ΗΛναδκϊοΐ/οις τήρ^ρ'ς -πκαβίλο'νπς ,χίΐνα^ς -Βα^Λί^νης,χξίμΛΤΛ -η όΊτα 

»'ί^θι α^Λ ιΓ|/οϋ ΟΛτίκα τα^αμίνο^κ^ΐ "Πλοίων φΐξβν,τίΐ ν τϊ «'ϊ^^Βςον , Κ31 το 

Ιλίταλλοχϊφίνπς •λ«κ.4ί^οϋμρνιοΐ(!ΐ,ω;ου>7ΒΓς τι^(;γ\ι;ί^ύ<ύμ-^ίΐΜ\κ\}η'η Α/λφι'τ3•ολιν .α/λφίτρ/ 

•ΤΓολίμ5;,άΛλους'Πΐτιΐκ.αλίναμ;7ί^ι;/ι./λαχοις3)^αβ«νουοις•οί'<1^'ίλβον,κί'' λις θ'ξ)ηα^,(Για 'ρ 

|ί.ωνος εΓ§α-τη^ΰντΐ5 τη^νίΒει ουκ. όλ'ιγί^• μΛλί'ηα. ί^'αΜγυί; ιτκΚ-αλίίΓοιιιΤδ , 

ο-π τ6ι;ι^ί;ίαχθ<ν ί^όκουν (Γυνατι! ςίνο"• τιΓξ (ίϊ , τρλιο^κίοίς /χαιο^^ας 

ΚαδίετΊΧ-ΐ^Ί" , τϊΐίτίυ ο«(^4λ {φουνηο • Ι^ί* γ^ Λβείλονρχωξίον• κ^οίΐα/ 

<ρο§α ι'κ. το^'τιις τ?ς ιτςατθΊ^ -^τίωτυν λακ.ΐιΛ«μ9νίοις , κίο άδ«)Όϋοΐς φα/ 

ν(ί|)α ίχ^ΙΊ""" • ο' πίρ λακ,ίί^οΐιμρ'ν"" > {"^£1^^ γ χωςίον ίϊχ'α «"'Χ ^λίίτκί/ 

7Β , ί'βσ-οΜί'πς τ^ αίνι>ου6;ν ^ο τυλμ-ΐίςον, κ^ τϊιν νιω-πξοτριϊΛ* , κ^ί αν 

λοφυλοα; χμα^γνισ-αΐμ^ναί , μ-Μ'η ιΐ| τίο^αμεΐι/ωσιν "ΊΡΤ^^ ΐβω;λν)•ΒβΛ9•ιν/ 

7ΐί ,\ΐί(ύτ<ή>1ιη>α\ , ί».ο)ΐοις τ%' ^ι;/*.(Α.α!χων α'τδίτυι/λ^Λΐι , -τϊιν ί«•ί> υτίψ'οΐΊΐ 

βυί'ιιλοίν^1ς,εί^Γο'>-πςΛο^Iοϋ<ίίν'3ρροο-<^^ο^τξ^«)'τί^π.ο'((^'αίνιν^<ϊοιϊ^'ν 

τ«α/ι.υνθι/ %κ.ί!λΑι^. 

τίως Γβί φίλοι ΗΓοΜί. Κοα οΊ θΐλωτις . ί'λος , τΓο'λΐς τίΐ^5 λακω)ΐικ.«ς , κ'ς »ίΐΡλΓ•πχ4 ίκαλοΟντί) είλωτις . 
Οίοιω λιxΚί(^οιι]υιονιοι,(^ι^ί'^ οίεΐΊ^ιαφοςοα; ς(νουά4)Ηλοΐ5 , '2ΰΐς ί^ου'λοΐίουϋτ^; ίκαλουνείλωτοί^ ΚατΛατι/ 
/<.ίοΜ( , κ^ ύ'β)ςιν . Εν ΐ5ω|χΜ •ν'»Βωμ.*',τ«5 μ-ίΐΓ!Γίνιακ.ϊς μ.οίςοΐς «ν.άλου'ίηις οιω τί^ς ί*.ί(Γα^>«ς ,_οσοι τ%' 
■πι§ι^ατ3ΐν«ί"*ν,ί'ς ΐίωμ-κν α'τκνκτίΜΐ,&ίς ιχίςαίοιίσοιν λαχ.ιί^ουμ5νίω)ΐ. ΑΛΚίθ"αυμ.ονίοι ΰ'ϊ-αςχντΫζ 
Λαφοςίς^ϊνλα)<.ί(^οιιμ9>ί«ν,κ^αϋ>)V^αων. Τΐι4 <(ίΐρλιοξΚ.ίιχςμαχ.£ας,κ.αδί<ϊ•«κ.(:|£«.ο"<Γί,ΛΑ'τΐτιυ γαξ• 
Του7ΐυονί'ία•'Πΐΰτ<ίρ(ρμ•αχ6Ϊν• Βίαουχιίλία•κ.ίΤί•τίιςτ4χν«9 •^κλονο'τί. ΚοίίοΐΛ^οφυλοις α'^*Α 
ιΓγΗα'β/^ϊίίοι,ο'τιοΙ ίών,Λ)§ι&5,ο'' <ίί}''«ϊΐ5. ίλι^νπίίουυτιιΓςοί 
αύιινοί»οη!5α{;αχωςί(/ 
«ΤΟ) τ%' ίνίΡξ•®" > 
Κ90 τ^ /».{Ιαλλων. 
Κ3? ουκ,«|ϊ)θΐίλον7Β. 
Αντΐ"Β•<$^'αί. Τ5•α/ 
ξο^υτι'νως • ονο|«.α 
γάς ^ ί«λυΚον,Γϊ' 
νικϊς •Ζ3?ω'(π<ιΐς,συν 
ίΐτον• Ετπία'οβν. 
ίασϋς,νκουςαίτιχ/ί^ις 
τίςβ^οίχ,ιις. Αίη'' 
ί<.οντΒ . ΙΚί^β'ω/ 

?\.ων ο"τι »^ Θουκν/ 
ί^ίίΤιις ίνδαΐΓή)τ<*"/ 
•πχ.γι^μωο-Κ.εί.ΊΡ^ιιν 
ό'η ήι τίΙ βΐΐ'-πΏί^^ας 
λίχει . ΤΟ" τα ο' βος/ 
ΟΙΟΙονί/λΟνΤϊ» Α-Πϊ 
β>1)Λν.ν<«)Τ1Κ.(^0^>|/ 

Λονο'τίΕτςατζ). £-31 
Λ (^-ςυμΡϊα. Ίίρταμδς 

ον^Ρ'ΊΡλίως . λίν^ 

(Κ )ΐυν «ω'Γτϊιν'ΐρΛίν. 

Πς οΙχ,ειοίΓνπ• οΐχ.6<οι;/ 

μβ*οι«ΐ(Ποΐριουν'πς.' τΗ<^ιρ£ίΐΛ9'ίΑΐ αο-χν'ι 

Θασιοι Λ ϊίχιι/ 
ίιντις.'ΒΓαλίν τάκ,α 
τάτυυς χ§ονοιςίχχ.β 
Λουδων,ίλΐ•τίίϊ>Μαδ 

"> Λ ■'• 9 \ 

ί^οκ; ϋαηοις, μιτα^ι» 
τα|ι^ "ίά τΓς α/*./ 
φιτρλίως. Καΐί/ θουκυδι'δοϋ 

ίτϋΤΡίισηνίΛςίΐίτί ΊΡλίν^• ΐβω/χ-ντη . <(5!)§ιτί. Ην ίτυρί>ΜςιιΚ8^πς.ι«τΐτιϋί'*/ί>α'τΐίσακ.^ Ρ§οσν 
χ«5»(Λϊ (Κ-χροσ-ίλίον.ουχ. ιβ)θυλο»7ΐι π^Ρ οαι'-^ιςΙ^οΜδβν οίαλκίίΛαμ/ΐΊοΐ. Ρ^' ν** ό'§ωΜ'/λαρ(θ ντο 
ΜΤτΓς Λικί» ί^ίων τίί ν^ί • Κοιί -σκχαί ••εΓ)!)/οϋ,4ίλ<τί'§ΐο> 'ψάίογ /λίχαςω^. Κ*ί ί φ§οιίςουν αυ'τϋί. 
βία4»?θϋθί. Εςνίσ^/ , , . , , , 

ίη Ψ5\'Ψ τίο'τρί'. ί^ιίαΐίΧω'ξίκΛν,αίίίν'πς τν.ν Γ^νοβίι^ν αΰ) -τ^ μ.κ'(Γ(^ (ϋ/λμαχίοΜ/ τη^ίί οωτο"!» 

ΥΒ^<Ρα§ου.<Ραξος.νί αςγ^'ο'ί "^^'ί ικθ'νων τρλι ρ-ίοις ^υ/Αί*•**-^^ ' ίγ^νοντΰ . Κ) -φς ίίοα•αλους ά'μ-Λ 

ως ουκ.ίτΐ4<^ι/νο«ι"π)£«τιχ&ι/,^υ»4έιισαντρ55 'ρκλακ.ίίΛάμδνίουςίφ'^-π'ί^ια 
ώ">ιV^Λ^ο1Ρ^VI•σϊι^"^5ο'^οσο^ίI61,x!ιμ.1((^ί•1ρ^ϊί^!πβΜσΒ>Τ?οωV.ιι\(^ί^1ςαλ1Vx.» 
7?.•Ρλα|ϊ)ον7Β5 .ίΛυλον^ν (ί^ί τι χϊ χς>(τ>ςΌ>τιιΐ'ς λ4ΚίιΛάμ5)ΐίοις -ετυβίκ <^γιοτ 
'^οϊ ίκ,ι'τκϊ τ (Πος •? ι5ω/*.*ί7α αφίι' νου. '<ί|ίλ63 ρ α«'τΐ)ϊ^>^ι •ζ!7οίΙ(ί^ίς,>^υΊ;νουκις,ιή 
««■^ΐζαίκνοΰοιΛ^αΐί^οικατ^ρ^ος ί'Λ 3'λακ.ι<Λ«μ5νίωνΛ? να^'Έταχ;]^ χ.ατφ' 
ΐϋστί.ν,<<>ίτυ_ρ^νΜξΐι>υ)•πς >ίωιτι,λοχ;|5ωντ ο'ξολ'ι_;^ντ•'3]γοσ-ίχω§ιΐ(πι.ν 3^X5 ρ-ί 
γαξγς αίιινιίίοις ις ^1^/Α)«ιχί^«,Μx.ι^ίί«μρ>ίωνι^2ίπ«Γ^«'πς,ο%οω7:ις Κϊξίνβιοί 
τκί^Ί γ?ς ύ'ςω> ΐΡλι/Αήΐ κατ^ί'^ρ^ ν•59 ϊ^) αδινώι ^χι'γαςα,Χί Τ5ΐ))/ας . χΐι τά μα/• 
Ιΐ/^α Τ6<ΧΗ ζίΚϊΛ'/χκιτΰ-ν ίλΙ)^α§Λώ,ΤΒ άζΰτι τϋς ΤίΡλιως ί ς νΙα-ΛΛνΚ) ί(ίξα\}ξουν 
οιι;'τιί.>4κ5ξΐνίίοις μ^ΐί ουχ«κ.ιΐΓαοα!π) -ΡΛ ϊοψοί^§ /χΓσος «ξ^ατιι -ϊ/^ωτιν ις «δΜ 
><«οιςγίνί<θ-ιχ( Ιϊαςως (ίϊο'Ϋαίί./ι».«τι'_ρ^ι; Λί/1υς,β>ασ)λ<ίΙ''ς Λίβυων τ ΤΓρϊςΛ|)/ϋ 

τι^ι'ωλζπ) Λαβλίως Α^τα^ίς^ου-χ;) οΐΛ''2ςςαξχ^ων Γίκ>/4)*ί'Ί''*"'ΐζ ίΤΓνΙαΓϊτο-οϊ 
3,ί'τυ;:^ν :^ ις κυ*])^^ ετςατΛ^ομ^νοι ιΐΜίσι <ΛαΗίσ"ί*ς ουίτ-η ιήτ ^ι;|Λ|ϋΐα'χων, 
ίλίον ατρλΐ'Ζ5ο>τίς 'Πίνχ.ιΐ'τι^ον,κ^ ««ατη^ΛίΛίζ-πς άδΠ) ίαλασ-Μς ι ς τ νθλον, 
ί τι 'ίΡτκμδΟ χ>ίαπίν•ης,>9 τ^ /^^Μ'"^ 5 "ί^υο ί'-ίξ^,ττρρί 3' 'τί'ιτιιν μ(^^ 
?*ί9λΛκτέ_ρ^ς,ιΤΡλΐμ5υν.ονίσαν(ίϊοι«ΤΒ%τ3^ΓΓ")(ϊί^))Λ>νο1κ.α•ταφ 
Χί αίγυ^ΐίύ)) 0) μ« ^υ>α^1Ρ^5-οι,^π'5 -αίνινοϋοίς 5 νοιοσιν «ί^π/ϋφν ίξ αλιας , τηρίς 
Κ9ς•ν6/οΐί,>^αίί<Γοα'§ίοι<;μαχΐ(ίνί>1'Π'•Κίϊ')4νίκω>«5^ι'νίιοι»Κίϊ^ύν4)θ^ αίΜ/ 
νώοι όνοω/Ααχνσαν αΏ χ.ΐΐί/ί>υφαλβ(β( τίΐλοτιΡννΜίη'ων νοωώ. >^ ονίχων αίκνοίϊο». 
1ρλΐμ9υΛχ.α•7Λ:}ςΜηΐς ττρίςοα^ινΗ'τΛίάίιινοΐιΌις,μ.ηατο^'π*• νοωμαχι'α)/ι'/ 
)'>47?>ινΛΐνί»Η/«•ίν«λνιαίΗνουων,>9 ου)/ιννη^.>^| οΊ|ΐ)]ϋΐ./ί,α^ΐίκ.ατ<ίί)ΌιςτΒ•(χ 
§»ιΛν•)9 «ίκων οϊύιινβΐίοι.χ^ νοαΤς {/ϊί!^ο^ν'κΒντα λαβο'ντϊ; αυ'τ,ις τ )/η ν α•Βί|ϊ)Η 
ση.ν,κεΜ,ί'ΙΡλιο^Κίιυϊ,Λίωχ/^ίατιΐί; τΣτ^οί^ουΐϊ-ςα'Πΐ^ίντΒς.Ι'τϊ^τΗ. τβϊλοτρϊ/ 
ΐήάίοΐαμ.ν)ΐ&}ΐ^ουλό(^οια1γιηΊζαζ ,ί(; μ^'ττο αίν****" ϊ τίΊακίώοις οι^Γ/ 
Τώί χρο'-πςον κοςινίιων κ^ι'τδΐί^οωξίων αϋΐκουςοκ; Λ^ί/ίίασαν.τά. (ίϊ ακ^^α τ»ς 
Ι'ίί^οΜ/θοίί κ.α•πΑΛ/?)ον•>ο> ις ττιν ίλίνα^ίιί^α κα'τ;β>Ησιΐι/ κρςίνίιοι μ}; τΐυρ.^/ 
χω>,νομ.ίξον-πς οΰ^ι;>α,73«; ίίΓΙαδ-ουαίκνοΐ/οις §οΐ)ί&ν "πιΓς |υι.ί)/αξΛσιν,1>τΕοϋνί 
>!>,ανϋοτίς'Τ§α.τΐα5ΤΡλλϊς,)(ίόνουνυ'ό7ψ.Μ'>(ίϊ>^βθΗδωώ)ΐ,αν'ο«^ 
Γΐο3-οΐ4οω'7ΐυς. ο'ί (ίϊ αίκνο^οι ϊ μέν ττ^β^ί ^γΐ'ί^ 'Τξά.τΑιμΛ ουχ. ίκίνντΰ,^.τ ί^'ίκ 
τνις τρλιωι; οΐρλοιτ3•ων,ο'-π<^^ΐα•βϋτιχτιιι^>^ ο< Ηάια.•ηι,(ίφιχ.)ΐοΰ]η%ί<ί'ΐα. μ.{^ 

γαςα,ΜυςωνίΛΐ'ίΓξα-τΜΛρνντις.)^) /χαχ«ς ιτνο^ώί«ςίσΒρροτρΐ''Ί1ίίςκ-ορινίιοις, 
Λί.Λ.'4„™ .,-'^ν> >ι/χ,Λ.,.«\ λ, '.„ ,'^.! Λ. '_ ..ί'. ."-,_.. > _" ξΛΐιί^ξζίμ. Ατϋίν»/ 
ϋη.V3^^γυ•3ον • ιτρί/ 
•σβ.ηίιρτ*νι«. Κ*» 
ίΐβ'ρ^αξχων,τ'ατρ/ 

Αίι•»οϋίΐ<ί'τιιι|αΓίΤΒ. 
(-πιαίΓασα τι ς; συμ• 
μαχίοκίίΛιλονο'τι. 
Ηλί^ΛΊΡλιτρί'πςί' 
χ.ι/χ^3• α•πΓ»λ{ον ε•} 

^υ. Κοίί τίς Η-ι'^' 
φι(^ος • <ρασι Γβϊί' ότι 

« μα χ» (γίγητί) • 

4^ τ ά λλ ων ί>•ι ν ατΡ 
•ιι(ι')βων ίΐ!•κ&/Λσ-ι*.ί 

Λιδων. Αυτοδι.ΐ'νδ' 

Η«§ρ^υ. Εςάλιας. 
αλίΛ ο7υ•π!>ως ιρλις 
•«ιλο τρν>ι!(ηι υ,^τίΌ ί 
ζκνα τί"ςαξ•^λιχ.ίς 
μδίριίί' Ρ?οςκ.ςξΐ>/ 
ιοκ-οιατατίς-α/ 

Ε•^ κ,ΐχ/ίιι/φαλθιν. 

ΐίβΚς ΟΚν-ΠΙ Τ8(^ 7Λ 

ί^ϋ-πκ»τ»ς•ΒίλοΐΡ» 
Ιτ»στ)υ•Ρολΐμ5υ3θΐ// 
Τίς (Γιχ "ΤΗ. οίγαλμ-α 
ΊΛ-π^τ μιΐίΙϊιΓ »5?α70. Νοωμαχία γίγηΐ^'Λ^'-η νοωμαχία ι^^' τά μκΛκα'• Λα^ο'νττς οϋ'τ.τ ουνινί <Πίιι/ϊ>ιίΐ)σΌ.να'Ζραλλνιλων•>ίί Μο/ασαν οω'το! ικατίςοι οι/κίλαοσον ί'χ&ν Μ' τ^ 
Ι'ξ>/•ήΐ.χ^ ο'ι μζν αβκνοίοι,ί κ;}ια-π(οτ3.ΐί ;^ όμως μίλΛον,ατυ-ίλδοντ&ν τ Κίςΐ)ΐδ(ω)ΐ , 
τίοττοίον ^νκσαν.οί (ίϊ κο§ίνίιοιχ.α)«ζο/^3|^<οι ιίτϋ-ο τον τ^ ΤΡλ<ί'^^ίίΓ]2)υτ4'''ων, ΤξοτίΓΛίον ίεΓνΐσ^ΐ•ν•(ί1'α Τ3 0Μ)αχω§ίστΐ| 'Π'ϋ'ςΚδξίνίιν Καα ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ α'. >Ι Κι«τ3ΐ»{!αΐΓΚ.Λ»*(Γα|ΐί9ίΜΐ.ο''»4ΐ<59•ί>'πς. Ανίινασαν'τί'ο•π•οΐ!Γον•ονΰΜ/τιΌν'τίΌ'•ζ5Όϋον{<ϊ"ΗΛν. ί,κ^ο» 
Γή.»•η5•ρ^&ον!ς'(ί|4λίοιι-πς. ΚοατϊΓί άλλοις (ι;/χϋαλοιΐ'πς•(η;μ.τ!5ΐίΓο>'πς 6»; μ-άχ,γιν. οιϋ,ΐίΚΰί^ 
^οι.οΊ κ.ο§ίνίιο/. ΚβϋΤίΐο^'τΊ^.τ^/κοςινίίω)!. Ρ§ο(3-^ιαβ9-ί>.{^ έίχς α-σιλκλαβιν• £ίΓί.'τευί|> 
1$ 'π>υ.γΐξ^ίς,&, τινο; χωςίο>ί'?ΐω7ίυ,ουχί Λ" <^Μ(1^ηο;( χωςίοΐί , αλλΊ>Α'ωτΐκ.ον,τΐΕί^κλ6ιον τιιυς ί/χβ)θΐίτας. 

ί^Μ ο\ι\νν ί^ο^ος.τΰ^ς ίμ-ζοΰϊ ί'ΐαί'Πιΰ αΛλου μ-ίξους ί'γλο'ίο'η• ο'ι <ίΐ αίϋνοίίοι ^Ιίο'ντις .κ,αβο μίξος 
3ΐΓ«λίο>. ίΓρ-^ντοΓς οΐΜί•πΜ5,ίκ«λυον(ί|ίλί&ί)ΐ• ΤοίΙΐ'Μίίος.οοσΒίίντ'ί^^Κδξ'νδι'ων• Το',τίφ*/ 

λιιςον^ι,5973ίς•Β5-<| 
Κ^ τιΐΕίρα(Γκ.Λ/ασ•αμϋ4'0ΐ «^(^^'οΐζ ύν<ψ^ (^ω^ικα μαλίιΤΛ,ί λίον-ης, «ίβινασβ,ν ζουά'ί'ως •? φαλιιςΐ/ 

•ϊ^οτΓ[«ον)^οω'7θί,ωςνικνι'σαντ5ς.>ή οιαβΐ(νώοΐίνβ>οΜ'στΐν'ηςίΛτ^/*ί>'«ςων, Κδυ,Κ^ί ί'ωί τ ττβ/ 

•πυξ -η γ τ^οττουον ΊίΓ<**'''«ί <ί1ίοι.φίθί§οι/(8,>^ τυΓς άλλοις ^υμ-βαλονης ,ΐ'κ/ίχχτιι 
βαν.οίΛ'^ιιικ.ώμίϊνθΐ,υ'ΈΓίχωςοι;ΐί.ΚΛηια«τ^/λ(ί^ος ουκ ο'λίχο)ΐ <^^^ο(^^1αβ^■ί ν, 
>^^^1αμ^ί^)η^ντ?ςώ^ΰ^ίVί•π^ϊΓ4Vίς^^υχωξίον1(Λω7^υ,^ι\υχινο'§υ/^ϋι.αρ.ίV 
να τκί^&ίξ^ν,Χί ουκ«> ί^οΛς.ο[<ίϊαδ))))οϋοιγνον•τίς,κ.ατκ «ίρρο'σοτρ)» "π&ς^ν 
•ΐϊΓς οΊτ^ί-πος . >ο| -η^ίτκοτιντϊς κυκ.λήΐ'^ις ψιλους,χ.α.τί'λΛ'σϋ.ν •εΓ<Μτοΐί ^οίς 
«ΙσΐλδοντΛί.χ^ Έ-αίος μι^* '"'"'^ τυΓι,Κίςινίίοίς ίγίνίγ.'γι £1 ΐΜΐϋος άτίίχω'ρΐ) 
<ην οω-πιιςτ-νις ς-ςατιοιςιχτ ο ι;ΐ5ΐ;.νξξοιν7ΐ) όί Κατα 'ρις )(ίο νοις τπυτίΐί, Χ^ τ«• ί*.α 
κ/|>ατειχ»ΛίΜ>οίιοι ί'ς δαλαο^^Μ)ο^κ.ο(^οίΑ.6ί)ι,71),-π φα뫧όΐ'Λ,χ1) ϊ {ς -Βθξοίια.χΐ 
φωχ,ί,'ωϊ <ϊ•§ατΛσαντ ι'ς Λίξίας,τ λακ.ί(^οϋ/λ.ονίων /χ»ιτΡο'ΤΡλιν5β>οΐον , χ^ κ.υτι'/' 
►ιον,ι^ίςινίον,χ^ 4λοντ ί V τ τρλιο-/λα•π»)ν'Πΐυτ,ο]λα>ΐίΛΐι/Α•ονιοι Νΐκ£ίΑ.»ί(!^οις•Γ 
Κλίο/«.|ί)ξο'7ΐυυΐ!ϊιρ Ρλ&ετοοκΛκίΙος τ ϊτοίΛτοΜίιου βΐίΐ6)λιως,νίΌι;ο)ηιις4'ΠΜΛρυ/ 
>ι3ίιου,4€οΐίίιισαν τοΓς (ΓωξΐΑί(η)»,ίοω•7%"'ΠΐΓΐΐ/7ΐχκοσ)θΐς )ί) χιλίοις οτι^ίτΕΐις,χ^ 
τ%ί ^υ^χ-μ-αχων μ.υςίοι^•Χ) τϊ φωκίοΐί ο'μδλογινοΐΐα^/χ.οίσαν'Τϊς ^^25^)(^ουιί^(ϋ-τ><» 
1ρΛιν,α•Βΐχ«ρουν -Βτα'λιΐί'κ^ χ.β.τά ίαλαοϊ'ΰΜΐ (^ οαηο«; δ^ του χ/{^ισ•£ΓοκΌυ Κΰ Λ 
«ΐρυ <1€ουλοιν7θ 33ί?οΝοΰΛ9-βιι,αί«νοϋοι νοαιοι •ιιιί2ι•ικ^Λ'σαν-π9 , 1'^ιλλ^ κωλιίίτίϊ. 
<Πα. <β τ' ν*§**^'*? οϋκ. αοφαλίς ιφοανιτο οωτίΓς,αίιινοΐιωιι <ϊ^ ντ μί Γουρα,κ^ 
15■!1)/ας,^1ΡςΛίο9■οϋ.(^ύσ^(^ος -Πίβ^ >'>'4'*'^*'''^*'''^δ''"§^''^^ υτΐραδ•ινοϋω>.)ή 
ΤϊΊΠΗίθ-αοιιΌ)!» οΐϋ'ρις (χι'λλοι^τοίς »^ τ<^Τ^Κ(ύλυ(τ4ν.ίί^οξί ί'ΌυίτοΓς έν βοιω 
ΤδΓς τκί^;χβΐίασ7,(ΓΚίφαώ9-ουότήΐ'τίον(^αΛ!)αλίΐϊ'ατκ.ίία75ορΑ<π)>7^.δ'(^ίτι 
ιή αϊί^ςίς τ άδι«>οΐ/ων ιτδ-νΤ^ϊ α^γχί; χ^^υφα,ιλτΒ'ίοτι.ν'πς ί5^ί/«.ο> •π καταττουν 
σ^ν,Κ) τα ί«ι«/;>ατ€ίχνι οικΰ(ΓΌμ9υμ9μα.4§ο»'διισΛν (ίί ϊ-σ'οω'^κ; οί αίνκοίΐοι ταο/» 
<Λιμ.6ι,)^ οίξγ&ιων χίλίοΐ,)^ ταλλων ^υ/Λ-μΛχω^,ως ί'κας-οι.^υ'μ.-κοΜί'πς <!ϊ ί/ 
νί'ΐ'ον'Πϊ'πτί'αΐΜ^ζίλίοι,κ^ί μ-νξίοι.νο μ-Ιση-νΊΚί^ίΰπξ&ν οτε^ ιΛ'ίλδωσιν ,4Τ8ΐ/ 
«ΓξατΛίΓΰΜίοιοτοΓς καυ τΐ)^| τΒμ (Γ'νι'μδυ κατηλυο-ίως υτρψία.ίίλίον (|ϊ Κ) ίιο-σο./ 
λώνίζΓ'ίΓθί; τιΓςάίκνοϋοιςκατά.'ρ ^υμιμ.αχιχ.ο''ν,οί'/Α.4•η£Γ>ιιπ'•ν ^ ΐζϊ ί'ςγήι'σβ. 
5α'ριςλακ.ΐ(Γί)ΐΐ|ΐΑ.ονίοΐί.)/ί|ΐομ.(:ν«ς «ΙϊμάχΐίςΜττοΜία^ατίις §οΐω-η'α?,ίνίκων 
λ<ίΚί^Μμ.ό))ΐαι,Κ} οί (υ/Λ,|λαχοι.)^ φο'νος ί'γίϊίτΐ) Λμ.φοτ(ί^(ύ^ ιρλυς.χ^ λακί/ 
ί^Αΐ^Λνιοΐμέΐίνς'Πΐν ί*•ίν*6'''^Λ ί λδοϊτις,}^ <^ίVί^ξο7^μ^)σαν-ης,■^Γαλ1νάΈ^ίλίο» 
ί-ϋτΌϊκου Λα ΓϊςΑν€ίίΐί>5^ ι<θ" μδναίκνοΰοΐ <)ΐ ίΆιτϊξΛ χ^ί^ΧΗΡΤΗ «/α-'^'ϊ' ί'^ ^ 
/^'χιν,^νςάτΑσο.ν ίς β30ΐω'ρυ;,ΜυρωνίΛυΐϊ-ςα π^ύι/τις.χϊι |οια'χ,ν| μι οινοφυ/ 
•ΐΒίς'ριςΗοιω'ριςίίικκση.ϊ'ης ¥-πχω5οΐξίιι/ί>α''Πΐ7η.ντίίς βοιω-πΌΐ£,)())φωκίΛς• 
«ή τανα^ουων ϊ τ&^ ς τιζ!^βλ3 • >4 λοχ/,Γ τ ο'τρι^ϊτίωϊ ικαηο ν Λϊ'ιΓ'ρΛξ ο'μιίςοις ςουως • ίζ α <οςΐας• 
ί'ωςιας α'Ήίκφς,οΐΑ/ 
Ίΐτί'ίύξΐίας. Βοιον, 
>ή κυτιΊ/ιον,κ^ίς•/ 
)ΐίον;αίΓ7?οΐί'ΓΡ6«5 
«ΐρλθς ,τκΟ) '2ο)) •πΒ|» 
ί/ασΊΓΕν ^σι• Κου' 4/ 
λο'ϊτιν • τ φωκιών. 
Κοίίκατάδα'λαβ" 
(Γ(Μ| μόμ (χϋηρΰς . γ 

κατά ίαλασ-ση ΐί '^οι^ 
λακοΐί(ΓΌυμ9ΐΊΌι<,ί/ 
|<.ιλλο)ΐ οΊ αδ'ίΐνοίΓοι 
»οΐϋ(π κωλιίίτείν• 

ουκ αβφαλί ί . 
βμκ ακίκΓΊ/ϊοϊ . 

Ε(ρουη7Β οΐϋ'ττΓς. 

οϋί&οΑ. Αυ'ΰ-οίΌ'ζ 
•π >'βί§.(^υασθξΛ7ίς. 

ΐκίφαιθΌκ. β)ον 

οί!ί^ξίςταίΜνοϋω>. 

<2[^οΛ' τ» ί^κλο ΐίοτΐ . 

Δί/Λοντϊκατα/ 

χ/ίχχ-η'ςΜί. Εβ)οκ'διισα^ 
«Ιΐΐ-δτ'οιιίτιιυς .ίϋ'§α/ 
μ5ΐ/μίτάβ)ο^ςκατ* 
ουο'τ^"• Νο/ΐΑ-ινοΜΙ/ 
'Π'ίίΓ'ί. »ο/κ.ίΐΓΛ<ΐ•πς 

οΊ αίχΐΌΐϋοΐ Λ25Τ§&ν 

τους λακ ωνοξ. υτρ' 
^Ι^ίαιιντιΓςαδιιι/οΐΙοις 
ί^Ηλο>ο-π.ϋ•ϋΓω•Ζ3ίΛον 
(ρίίοδν)!)*^ ττΐ)! ί^ηι 
μίχ^ίατιΆν^ουλον/ 

•πακαταλυσ-ια. Οιν^τϊ'Γ'ΐο'<**'ί«•ί'«τα^οΐ1Ι'Π)•ΤΒΐου7ΐιι;^οΊίί(Γβ•αλοιΛ'χΐξ6ς τοντΡοτΡϊ• Εν τζίΙ'ς' 
νήΐ-^'ΐ'^ΤΡλιιμι.ή). Εςττιν μ.4γαςίό^α.γί!ιΐ(5^>ιλον(!τι, Δ^ηΐςα ,*(] ί^νκο^^ ^μΛξα.-ίϊγυν'νπι/^ίλίουδ-α}! νμ.% 
§ων4^«κο)ΐτα<ί'υΌ. Μηάττινμ.άχίΐν-'Τ'ΐϊονταάγρΛ. Ες οιΐίοφυ'ρίς.τκ-οΐνο'φυτα,χώίςίοντνςβίοιωτιΌις. 
Ρίςι6Ϊλον•καβ6)λον. Ες'^ον ίτζ^•τΛ•)ζο\ον .ΨΙίΌαδ-Μ (ί'κλονοτι. Κοα τΒίλοτρννκστν . αΰϊ ^λαβ))ΐς 
τϊς '-Βίλοηρννβσίυ. ^ Κοαχαλκίίί^Λ., χαλκιά ^^ζ^ΚΜζ .χαλκίς,^'^οίοΐί» χαΛκις,σίΚ-ίλίας.χαΛ/ 
κις , ακαξνακ'οίς ,^'ν ϊνν λΐγ&. ^ γυ; τη^ουίδωτατρις ΐ'λαίϊ)^ τα•π τείχκ τά ιοωτ τα /λακ/;^αατ3ί-πλϊστι.ν ■ ώμ9/ 
λογκταν 9 >^> ΟΙ οαγινίτ^ /χίταταϋτα τ* αδ«ΐο"οΐς,τε!χ)ΐ τΐ •νί^ίλονηζί^ο \ι<^ς 
^^!Ει^αΛ'>τις•φος^^τ^Iι^α/^ι^^οίίςΤι^ϋ4'πι^(ίοVVx^^^5ι^ο^^ρνν«(Π)V^κ%^^ 
αί*!)ΐοίϊοι,Τολμ.ίί^οι; •? τολμ-οοου ςίξα-πι^ΰντίς.)^ ϊ >ίω'ςιον τ λακι.(/Κίμ9νίω)ΐ 

^νίχ^«σα>.χ3χαλκίί^ακ5ςι>ίίων^ρλιν&ίλV)<^|(5κυωνιοιί^να'ΤΡ?ασ■4^^V''ίί''■«■' 
ΧΗ4ΐι/;>α•τιισαν.οΊ (Γ'οντ^ οΐ!(()τ3^α'δΗνο"οι,)ήο'ι^υμ.|μία^ΐ3ΪτιϊτΓί/χί>ν)ήοωτ^ ©ουκυΔι'δου 

^«Κπλ4ΐ)ς.ο'α§ΐΛ,^<ίί>'(ιις• Αυ•7ζΙου'<^^οϋΧω^β<•'ΐάκα7άΐΓΚ3ΐί'»ουκ. ΐγΐνίτϋ• Κλι τλ ρρ^μ-ατΑ αλ' 
λως.]Λα-πι> • Α^ιΓ'^λ ζΐ($»ίΐιν•α6ί ως 'ήμ^01|ΑΛμ.^ο^ι^ γ ό\ομΛ ττΰ ζϊφίπυ . Τους •π ουνυτίίιοκ; . *ρ;ς 
Λζην*» -«ί,Χ^ί Τϊΐ/5 συμμ-χ;)^ "; οωτ^ άί Η»ουΌις, Ες <^>|)3σιι>•55ΐ7ΐί^α.Τ3•ςοσιι'πί•ης ί καλίπ , νι' νΰ}/ νικ,ίοιι 
»ίστ)ς (ίϊ ούσα. 75 •π,»νθξ«δΗ υττο μ,ί)/α|ϊ)α'^ου. Κα-π'χ,Λθισϊ.τοίς αδΝΐΌ"Όι<• Ριζνϊ.ίΑαΐίΐ^ίλαχίίίί. Τα* 
1ρ»ίλΛι•>«>» η[ψχγμΛτΛίφίαίςιι.ί-^υ^ονίΑΑΜη^ο\ΰιωγυ•^ύ^ΐΙχτ*τίολ.ψ\ιι'<Λν'η•ϊ ><.α^ά^^1^ αί/μ/ 
^οτ. ος ϋΐ τΐΌΜΐη 

ί'χ^ί τκ!^ τνς Λΐίϋ' τρλλοα κΐ^ίου ηρλί μ^ί >ι*-πVΗίΓ^ΜI . 'ρ μ^ΐί πή> '^Γ>ρω^^)^ ΐ)ΐ/{ίατΒυκ τκς ουν'''''^<"' 

•άΙο\ι 'ίίγουι τ»» βΤΡ' οΊαίίΐίουοι.)^ ί>αο)λί1'ς Τ5ΐ(ί.''''^ **5 λακ^(^οι^μ^^α Μίγαβιαξοίί,ΑνΙί^ξα Ώΐ^σιίν, 

ς•αοϊίΐ'τρί»ί"'τ»ς'ά| ^γμΛτα.ί;ιζ\ητί^οζ!ίύς ις-ριΐία'ίίικ»ίνινβ>αλ&ν,τ5ειβ9•4ντω» τ% τ3ΐλοτίΐκ>ιι/ 

^ό'-οΪοο. Ε^ζΟκ.ι'λΜ ώωκ,κ^ Λττ'Μγύτ^^ιν α•σα)/α•^ι αίχνουοις. ως ^ΐ οω'τζι) οι» ^ουχωςΕί ,ΚδΗ ΤΛ 

μίίκΓΑ•. '^ο(^^ί»(^1ι/ )^Ημ.Λτα.Λ.'Λλ(ύζ ΛίΛλουτΐ,ο' μέ»; ΜίγαΙ^αξος κ^τά λοιζτατ^ϊ ί^κ/χαΐδ)» 

στβ» . τ>ι» ΐίΰϊκαλοι// ττα'λιΐίΐς 'Π1^^ιω^ΜI^ΜιΊx.ο|Λ.ί<^^^I(. Μίν^'^^ζ^' ^ Ι^" Ζωττϋξου ■ΒίίΑ.-ζ5<{αί'<^§Λ 

μίίκί ίμΐρυιν.Κ<1^Λ?• ■Π(9^'' {ΐ^τ^ατίΑί ΤΡλλΜς,όςαφικ.ο(^3μος χ,ατά γκν,-ηΰζ 'ηΛίγυ-^Ιοΐί;,κ^ τ^ 

κ.4'α•ί καλείτ »6ι'/ ^ι;ίί.|Λα;{θΐς /^αχΜί.'χξατκτί »^η"κ.τ?ς ρ.4/*.φ''^ί 'ί^*'λασ<'2οιςί"Λλ)!νοΐί,κ^ 

Λοαϊ ίϊ•ο'/*Α,)<^ -111» Τΐ'λος,νς ^οσουατιί^ατιιν νίστιν κ.α-πκ.λ^«,κ3ΐ ίΤΡΑίο'5χ4ύι ου^τί Μΐΐουυ-^κ^ 

ΐνβ)9λ«ιτ.Ϊ737α Γίί> ί'" Κ^ μ-ίίνοΐί ίζ,μ-ίχ^'ί ο^ξνΐξΛ)ΐΜ τίιν (ίϊω'ξυχα,κ^ τίΐΗρατΡί'4Όΐ? αλλΜ ^ο ύΐ^ω^^ 

χι ς•ο.ι«ΛτΛ ο' »είλ ος • Τ« ς Ή ϊουίΤς αή τιΰ ^»§ου 4 τρι'κσΐ,»^ τίι ς νχΊπ " τά τρλλα ιΙ'ϊΓθιςον , κ^ Λα/ 

Α 'ί ^^Vλ«<Γ(Π>ι;ς ■ οι) τ8ϊ βχχς,εΤλι -τϊ(> νίστ ν -Β^ξϊ • ού'τω μον τα τ%' ί'λλΗ ϊων ';(^οίγμΛΤΛ ίφίαςνι ϊ^ ί'-ηι <|ρ 

Μσ-ωίϋ^,ολίγΛίου λί μ-κΌαΐίτα•!^ ο'λί^ι όί^ΣΠ τρλλωΐ^ ΐρςΛτο'ΐκίίίοκίΐχ τ«ς λιβ'υκς,ις Χ-υξίν»!» Λί/ 

Ι• Κατ» βΐ)ίιυτι.^οΊ ίϊ τιι^6Ϊ5οι,(ΐ•δΓ4>λο>72.α;|)/υ•όίος ίί ζδ-αλιμυτιο ^αώλί'ως ίγΐνίΤϋ ,-β^ιί)» 

^οτιιχβ Αμ.υςταΙαυ'ηΰόι τιΓςί'λισι βαοιλί'ως.τιιιί'ίΒΐι ρ Λα/λίν^^οί τ^'^'^ίλοιςουχ.ίίί^ϋ 

ίττυς. 7ίς ΙΌΐίτιι ιλθ».)^ αμ-* Η-οιΧ'μωτΛτίί ^'β τ^Λ|)/υαΙιω» ο) ί'λειοι.ΐνα'ξως ίί ο λι/ 

;.(Χίξος. ^ο«νβ)αο5λ<ί'^ς,ός ^α^^■^ΜI^α^«;ρ^α^ί^πί^)^τίςοα/ιι■^ίου,χ^ϊοΛώ■αλνιφίβς,αιι;'6 

αλον.α'φ* ^οω^ωίΗ.ικ (!ϊ τ%'αβιινοΐι'ων κ^ τίΤς αλλ«ς ?1^/'■/^^αχί(^ος,•Ε!ίντι!'κί ντΛ τί"!»/ 

Ι» οςιν»ί• §θς<ίΙα'^^ο_ρ(θηη^ιΌυστΐίΐς άί)/υ•π|^ν/^ονx.α^ά'ρμί^ι^(^^ι'^δονx.(5^'(^?,ουκ.θ'Λ''πς 

ση,Λί'τίί •7%"Γ£Π5ννΐ|ΐθ(ίιω)ΐου(^ι'ν.>^ οωτοΓς ί'κ. τι νϊ? ωΙΐτ!5«π>'ν•τΐς τϊΐζοί,κ^ ιχ. ίαλαιτ/ 

ίχω'ςςίοω'/ σιις φοινίκων νοωτικ-οΐί,ίΑΊφΜςοί* τάί τρλλας τ%' νίωΐί . οί) ί'ϊλοίσ-σοις,ίί^ιιφυ/ 

• ουκατά ν°V■°^«'λ'^'"^Η^κα^Λ^ϊι1ί/λινο■'λι(V^§α•^^Α1I*αίιινοΝωνί^ Ί^Ινμμ,οίχίύνΐζ 

αχΤίγί/ ά|)/ΐ/•πίοκ,ονι&ςΐ'πλΛ/•τ»(σ4ν•ί}<-((ϊ6ί£Γ(πι.λίοΐί,θ§ίν«ς οΉχίΧξατί^οι/ϋος τϊί 

Λλα^ον βίσ•σ•αλων|^α(ηλιως,φΛ)'ων,ί'Ε&σΐ)ΐ£ΐβ)(ΐ/ου'οιςίοα)'5οϊχ.αταν^ν•Κ^'Ζ3α^α/ 

*ί•<ίς ίτυί». Μβ>(!ιτ-πς ^οις βοιωτους,κ^Ι φωκ.ίΌιςον7α« (ι/ι^μα^ις οί «'ίκκοϋοι,ιν^α-'τΛσ-οΜ» 

ιλονο'τι . τίς βισταλίοίς αϋΐ φαςβ-αλοΐί κ^ τϊς Μ-ί V γΓς ιχ/ί^αττυ» , οίτα μ.» <}Γ|3οίΌντης 

γσ<ί^Μΐ ΐρλυίχ.τ%'δ''7ΐι^ων•οί Γβ^Ί•ζ5-5Γ&ς τ%'6ίίΓθ•αλώΐ'&§^ν•τ<ίϊτρλι>ουχθιλον• 

ι• Διαλί/ ομί^α'λλο ^ουχω§6< οω'τίΓς ου'Λ'ν, ω> ί'μίκα ιΊτςατΛο-Λ*, «Λ)'αΐ5ΐχω§νισ-οΐκ 

ι^^αμ^ν ■ΖΓαλιν'^^ινιιΙ'^'Λον'Π'ί α''ίΐγακ.7Βΐ.{^(Ιϊτουϋτιΐ ου τ(ολλήϊύν<ί^οΐί,χίλιοιαβιι/ 

1^οϋ)^ίΙνον Ιίοιιων αϊ?Ι τάς νοώς ^«ί^V75»/ουςί^31^^Λ(!'^ϊς,&ρ(^Vί^'οιΛ'7I)ί τιχ4-Β-«/ας,τ5•αςί.ν 

3νϊΜ<ηοΐς. •ΐί^ΛτοΜ)4ς(πκυω>α,Ρ($^ικλΛις7ΐίΞ£«ίί•5ίΓ•ΐρυίΓςατιι^υ>τις.|<^(Ϊ3Τδ^Λ(^ 

>•/αο)» οι ο5χ.υωνιω>'2ο«;^οίΓμ.ί^οι<(7αί,μ.αχν(ίν§α'τιΐ(Γ:Μ;•Κ3ίΛίυ'ς •25α}αλαβ,οντΕςα' 

'τ<ί? • Χουους,κ^ (Αατη^Λίσ-Λϋ-πς ζιφαν τϊς α'χφρνοκίοίί ί'ς οι^ια^οίς ινςατΛ^ϊΤ-ν,κ^ 

^ον• Εις ίΤΡλιοξΚ5ΐ^ν•ου|ΐΑ5μ7ΐιε)λοΐί|^,ά4)'ατΓ%χ«ξ«(Γουμ ιν'οΐκ£υ.ι;ν4>°ν (Ιϊ (5^ια/ 

μ^ωνβιιΜ'• λίτιρντζ»! ίτ^; τίιωκ,σίΓοντ^^ου )/ί)/νο(•ιΐΜ τδίλοτρνίίΐισ-ίοις ι<^ αίκι/οϋοις -ΒΓίν/ 

V. Κίτιο» •7αίτ6<ς•Κ3ί ίλλΐ(>ιΚ5ΰμίν'ΐί)λιμ5υ4Τ5ΐ3(ονοΊαίιινουοι.ι'ς (ίϊκ.υ'<^Iγο^ιVςατΛ'/ 

ΐί• κίτιον, οΐίτί νοωσι (Πακ5<Γ)*ς οαι'τ&ΐίΉ κ^ί %ν Ι^μμΛΧίύ^ , Κψ^ίος ^§α.τ?ΐΛ5.υ>/ 

ρου . ό'ίιΐί 75ς_. κ^ί ι^κ'κδϊτκ μ^ νκίς ί'ς άί^/υτ^ον α'τδ-Ίχο'τ^νι'τι^Α/ί-ουιι , ΑίΛ.υξ7α<Όυ /^ιτα/ 

ιτιΛς,οφι ■&ί/ί.τρ)ΐ7ΐ)ς τυυόντΒΓςί'λίο) β)α(πλίως.ιί) (ίϊαλλου,κίτιορίΊΐΡλιοξΚδυϊ. Κίμωνος 

κίί*.ωνος <ίϊ<ί3ηδΰΜΐον7Γς,κ30λι/χου Γΐνομ5ί)ου^,ατ;5ΐχω?ΗΐΓςΜ( λδτοκ^τι'ου.^ ιι^Λίσ-οκί/ 

'Τίς.αΛ'τη τίς «ΊπζϊίΓαλα/ίι/ος τίς Μίκυ-^-ρή), φοίνι^ι,κ^ κυ-^^ίοις , κ(?λ κίλι^ιι- ένοω/ 

τψ. Τον /^'χ«ο'«Μ/,)ήίνί^ομαν«σ"Λ*ά>α.κ^νΐΛ«νο4ΐ7ϊς α|Λφο'τΣςα,α'τ8ϊχωςΜΐΓίΜί 

;μ9ί<ο|ί.<ί/ 4τΓΌΐχ.ου,ι^ οιι (ίξ οαΥυτ^ου ι/ίίς -πάλιν α» ί\ίοϋιου ]«.{τΌυ)'7^Γ λακΛβ^ου/ 

,ό'τιυ«5> /«•ον«"ίΙϊί*.ΐ•ιατα"τΛ'2ον<ι§ονχ.αλουμΛνοντΐρλΐμ9νίν?4•ηυσ-<Μΐ.«^ κίρα.τΜ* 

Ό^ς ι'ιρου (Γ(Μί-πς τιύ όν ί'ίλφοΓς 'ίξοΰ ,-ιαο^ί^οσ-Μΐ (ΓίλφοΓς • κ^-Ι οωΐι^ ύνίξον αδΗνοίΐοί, ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α- 11 ι5ίί(^ιπι.ν φωκ.όΐΊβ.'Πϊί ς γο^ι τ^Άίοΐωτ^ /λκ βί'λον-πς υ^ακουίι^τϊΓς αδΗνοΐιοις,κ.α•τ{λαβ)οΐί τ<*ί^'π»• τΗ-χ^'/ 
«5 • Οξ;)^μί^ον,κ) χϋαςαν&Λΐΐ-ος^μίί^ος ίχλυκ^ί τΒΒ^ια Θοΐ/κ.υί^ι'ίί^Η•οξΐρ^]ΐι5)υος α^σίνίκ^ς τϋΠ^αιΓΉμβ 
«θ-ιΉ' Ροςό1θ|υθμ<ϊ(ς()ϊ(3«)'•πιΓς.τΐ)Γ9αίΜνοΐίθΐς. £|ίΚ5§ωΐ'θ(<3^Κ5ςω|ίία τρλις βίοιωτίοίξ. Κουλοιι4>ο1/*.ιτΌ»>/ 
'ίίΐτ οίοτιριί|ίτιοιλο)(;;>οι'. Τκς ο«)ν>:ίχϊω^ιις.τΐ)ΰα«'7ου (ΓΚδΤρΰ» Κοΐι~/Α.οιχν(Λ/^ατιι'σαιι•τϊς ♦οίφυ)/α(Γ'ίς. 
£(ρ^.'2οιςοΐί(ί'ξοΐ5κί/Αουΐίτϊ«»'ριςΛ»χ/λαλω7ο;ί Έ.τΐα.ν^αϋνινί^αν.συνη-ξα.-ηα.. Ηγγίλία οωτ^. 

ΐί'Π!ί2/Χ•λ€ί(^Μλθ>0/ 

χΛώ , κεΜ χ;>όι/οϋ ίΥπιΐίο /λίνου, μ.ιτκ.τουί'Πΐ αίκ^ουοι βιοΐωτ^ τ^^^ φΛ^'^τ&ν 
ί;:^ΪΤδ)|Τ !)§ρ^ ^οΥ,!^ χουςωνθιοκ/,^^ αλλ ατϊα χω§ία τϊς /Ιοίωτίοΐί , Ιίτ^α/ 
'πυσαι/,ιαϋ'ΐζ)ίμο(ίΧΐλίοιςο''3ί^ί•τίΐ(ς,Τ()ΐ^α|μι/χαχων(ϋς ίχάςοις αυΐ τα χωςί* 
ΤΛ"τα τρλι'/Λα ο'ντα ,Τολ/λι'ό^ου •? ΤολίχουουετξατΛ^ΰντιις . κ^ χοΐιςίι)>&οΜ; 
*λο>-πς,)^ <Μ(^§*^!?ί'ίσ•^ΜI'πς,α^^5ιχω§ουι^,φυλαι<.>ι)κα^I^ί^»ι'(Λ^-πς• τρξΛο/ 
*βμοΐς (ίϊ ουυ'τΒΓς έν κ.ο§ωΐί6<ο£,ί Τ!πτίέι>•ικ4 οί'-π (κ τ«ί ο§_ρ^ (Α/ού φυ ι/άΤίζ β)θΐω 
%ν,)^) ΑοιΟ^ο] μ-ίχαυτ χί| (Λ(β)οί'ω|/ φυ/α'ί^ίς,κ^^ όσοι τΐί<ΐ»^τΫζ (ναμ-νζ νσο•)ΐ» 
Κ3ί /*«Χ« χ/Ι^ατκ'ιΛ-νης ,τους μ^ν, ίΙ'ίφβ6ις:Μ;'τ αίκνοα'ωΐί.τ^ις Ά, ζώντΛί ϊ'λαέ^. 
Κβΐ!) τΐι» β>οιωτι<ΜΙ <^4λΐτιρι/ αίκνοΰοι τϊασαν,α3σο»(^ας τρίΗ σ-α'ιίΑ^ίίοι,^^^ 
^^Ρ£)ΐς;;ί)/βούν•ια<•»)θ| φΛίχονπς ί2ϊθΐωτκ.ατϊλ6οϊτϊς,ι^ Ο] άλλοι ττοΐβ-πς,οων 
751(0 /λΟί -υαλιν ίγί^οντΒ• \^ <ίϊ τουίτα ου τρλλφ υτ^^^^ο}/ , έυ/ίοια. ατεΐΤ" "ϊ^Βΐ 
βίιι^τοΐιων.κ^ ις οωττι^ <Λαβ)ΐίΗΚΰΤΐιςίΊ^« Ρ(ί|)ΐκ.λ%ους ετςατίοοαίιιΐίουούν,Μνχίλ^ 
ίιοα)'^(ίο71/Λ,ίV(1;ρααφίΤ11X.ί,^^^'Βιλο^ρννκα5οι^Λιλ?(ου<^νι(Γέαλλ&ν^\'τΐ1I'α^ 
•πχ.ιιΐ",χ^ οΊ φ^οΐίξοι χ^νιναούν (}^ιιφία.ςμώ*οι <ί|σιν υτρ /χί ^'Λρ^ων,'»^»! >όΌΐ!ΐ ί'ς νίστΐ|ί*ν 
ατϊΐφι/^>•ι•!δ•α)/α•^μίΗοΐ Λκδξ'ΐ'ίίοΐί,κ^ ο5χ.!-'ωνιΌις,):^ αΰΐί^οωξιΌΜ; ,α^^νι*/ 
Λ4» οι/Α.ιγας£ίς.ο'ίίϊΡ<ί|)ΐΧ.λιις -ΒΓαλ•!/ κο^^αταρ^ς ίκρ^ξί'Πΐ>ίΓ§α-πςΜ)ίκ. τϊί 
ΛβοΐΛ9•5<^ Ιϋδίαΐυΰτο,οΊΐίΐλοτρνννίίηοίτίς αΉικ,ίϊς ίς ιλΛκτΓΐ'α,χ^ ί ^ίωξι ίV^^4/ 
λον'πς,ΐί^Μωίπι.ν,ΡλθιςοΛί'ακΙΙοςτϊΐιΡοωσϋ.νιΌυέασίλίως λαχ.ΐοβΜμ5νί«ν ν'-^υ/" 
^ίίνοο,κ^ί τοκί^ίοι/ ουκ4.'-πχ|33ίλίον-τ{ς,ατδίΧβ)ς»σα)ΐ4νΌΐκί" • χϊ αίκνουοι-υα/ 
Λΐ^ις 0^^)010/1 (ίΙα€<χ«''πς,Ρ($^ικ.λί;ΌιςεΓςα'τ»ι^υΐί'5ο<ί,κ.α'π<ϊ'ξί4**7θ τιαση.ϊ.χ^ 
τ^μί* άλλιΐϊο'μ9λονινκΛ'πϊ>ίσα)ΐ7θΐν'ο"ε<ΐ9ί(οικ.ίστΐι;•τις,οα)7ΐΐτ^ΐ)|ί45(ον. 
οΐίΛχω5ν:'σΰ.ν-π5 ίϊ Λζπ ^(ϊοίοΐί,ουτιρλλ^^υν^ί^ο)! σπ•ον(Γας ιν'*Ίπ).>7ΐ) ττρις λα 
Χ.%Λχμ8νίο«;,κ^ -πιυ; ζυμ.μ.Λ^ν,ηΫ'Λκ^ν'πιύτ&ς,ίζπί^ν-ηζ >ίσβ^Λ«,κ!|αχαί/ 
Λν,ι^ ΤΓ«νας,>^'Τίοίίϊΐ1ία•ΤοώταΓθΧ'β>οναί«)(οΰοι τδΐλοτρνν«σ)"ω>•.4"κ51ή) ^ϊ 
ΙΤ& ση,μ-ιοίζ,μφ ^ώλ«ί3)0ις τρλίί*.ος ϊγινίΤϋτιι^ <ίρ^ι ΗΙ/κς.}^ 0ϋώλνΐίΠ0ΐίλ«(Γ/ 
βΒυμονοι 1^ τ{3λι'/'>-ΐ}''5ΐ^ Λ^^ινοΐζ ίλδονπς ,κα-πί^ο'ων τ στ).|χίων • ^υνίτϊΐλα^ 
^ΛI|ον'π:ί^^(^'^ο^^τνζ τΗ σ"«μ9νΛ*ί^ςίςΐ£ί1ωΤ?,νίω'Πξ'ΐσΐΜ /2)ουλοίϋ9ίίοι-ρι> 
•Ιί>λιτε<*<ΐ•'ΐι^Λίσαν7{9 ^ άδιιΐίοϋοι ις ιταμδν ϊοωαι •πβ"οτΐ.ξο(ΧΒντα , Λμδχ/^ατίΛΐι 
Κ.α'πν'ΐο^ν κ^ ()(ί.Ηςο«;Ιλαβ)ον τ σπήλιων τΒΐϊτ'"ί9νικ•Μ^ "δϊΌίιίΌίΐ,κπ)!* (!ϊ α'ι^χ 
^ςίι^ζ.κβ^! ΚΛίί^ίν'ηϊζ λνΓ/Α.>ον•)θ) φςοι/ςουίΐγκαταλίΐΡί-πς,αΐΐΊχωξΧσαν.τ <ίϊ 
ϋη./χίων,ίσβ.Ι' γαςτί)*!; οί ουχυτϊΐρ^ϊίΜΐ,αλλ'ί'φυ^» ΐ'ς τίινΗί:5"ε)§ον,?υ))δ4/*.ι/ 
»οΐτ όγ ΤΗ 'ΐί'λιΙ'ίοΓςί^ΐίνα'ΠϋταΤϊΐς,Χ^ Ρκτίπιιίβνν) τ^ γετώσ-ου ^υμ/χαχίακι ,ος 
ίΐχι σ-Λξί'^ζ 'ΐΐ'η,ω3\Κΰ\>ξο\£,-ησυλΑίξωι-ηζίζ ί'ϋακίοοοις,ίΛφιιστϊ.ν υτρ ϊυκίΐ* 
Μ τΐιν (ταμίν. Κ^ <;ι^ω•πιν μ-ί ν ιφ (Γίι μ•φ ιζτΛίιίΕΓίισαν,κί ι κ/ίνα-τησαν τ τκ^^ίτων• 
Μτςτα <^μ; ο^νιςοις κλιψαν-πς ίκ.λ)ι/^ίV'Ί' ηοίς αΰΤ,ατπτΊΟΌίΑΙ,χ^ Το«< φςουςους 
τ αβΗνοκ'ωϊ,ι^ -^ις α^;\ρ ντβί,οι' κ οην τπΗ^α οφίαϊϊ,'ί^ώ^οίΓΛΐ) ΡκτσουίνΗ'ί ΐ3ΐ ΤΧ 
μ.ίλ)ΐ7ϋνΛ9ι)ς -Π!Χ^ίο•χ.Λαζο)ΐτΒίΓςατΛθ>.^υ5ΐ4τ3ίη-ν)(Γί«(ίϊο(Λ)'7ΒΓς χ^|ϊ)υ^Λίτποι• 
ίΐδΐ()βΰοι (ίϊ ως νι'ίθ-οντί,ιη^Λ'νοΜί'πς νοωοιν ΐ^κ'κοϊτα ου) (τάμίυ,τίϋς μέν ι'χ,κλΙΛ 
Κα τ νίωΐ',ουκ.ι^^νίίΓοκίτΒ.ίτυχ^ ;^ οιι μ<ϊν, αΟ) καξίοίς ί'ς ^(τΚδ'δΓΐιν τ φοινίΓ 
ιτ'κΓ'οίχο/ιινυ,όο (^"α^ χίο",*) λι'σ-βου,τιι^αΐΫιλλουστίι βοχβείιτ-'πσ-ο-αξίΐΚΰΙί 
^α 3 νοωοι ιή'Πστα^Λ,Ρίξΐκ.λιοις (^ίΚ.ατΒυ οου'Ϋ ς-ςα-τκ^ΰ^τος, ίνοω^αχκιτςΜΐ 

τατΐ):ς•ΤέκΓα(χίων 

ί^κλονο'τι. Ος θίχί ίΓα§ί*<1ς.(Γας(ΓΊς μέν '^ τίς ■π•οΜω5•ο"<^<ί^? (^ °'' ΙιΡλΓτΙ• Δΐι^χταιιι υ'τρ >ιίκ5|«. • »^υ> 
λαίον'Τΐς5νυκ5|ος 613-11 λβν τω (Γ')ΐ'ί*•ή>^'^*'^ν»ιο"(Μ•τσ-«.|μΐ-ι'ων• Τίΐίτιτ^εινων'ΐ^ϊΐμρτ. Α-αϊ'^Μΰ-Λν-τ α&Μ^ 
νΜΐύν^ΜΑα^ότί. Ραςίί3-κ.Λιαξον7θ^§α,τΛ'ε)ν.|υΐίτ'«*'τοι^'ς• Εττίιταμδυ-αΉικ ϊαυΐσ-α'μδν. Ουχ,ίχςιι'/ 
ο"Αΐητ κατά τϊς 0Γάμ5ΐ'• ΦοινΐΓθ"ωϊν*«ν•ίκ.ουοϊ ρί^ό'τι φοίνιχ.ίςκατΌω1ϊν ^ξρ^ϊ•»»• Τΐ.τ3«^ςοη(μ9νΤο%Η 
μ^ ^47 . (Παβίί,Μ/ 
Κβττς,νιννί'λίιιοων 
ιζ'.()υίακίιΑον(ΐ\\οίς» 

Αφϊΐηκκί' ιανΛ/ 
δ)ΐΚ*ΐων ^Μλοκο'τι* 

Χοϋί§ι'ωξί6ΜΓ/ϊ>α 
λοίί-πς .ε<ς'3ο ί§ι*/ 
βοι/τιιιί^ιΌΐί,ωςαβιι'/ 
\Λ{ί . Ατϊϊχως»/ 
σο.) ■ ί•ντΌΊκου. ^Βρ. ϊ' 
ΐί^τα^οιι τά. μ-ϊγΛ/ 
ςα. Ομ9λο)/ίο( χα/ 
•πτ^νο-ντί . ατοξΛ' 
χον.ςΙξκιηχ.Ιινί'ΐρίΐΙ/ 
ΓΛ ν • Ετίου'οΐί ,δ^οϋβι, 
ΊΡλις Λ'βϊοίοιζ,ιίττς 

νυκ ω'ξίοί κ.αλ&τζΜ. 
Κου''5οΜ;^ΐ'/λ/Λα/ 
^ ις.τΒΐ/ λαχ.4ι/ί«|ϋ» 
>ίωΐ'« Ρίξί'^γικ'ϊίΐι;. 
'»5«σ)οι/;^ίντίςί«.ι' 
λΐί'τϊυ. }^ ί^νιττυν οω/ 
Τ ι'χ€<ΐί οΊ/ί.ιλ«σ]οΐ. 
Ξΐ^νίτδΐλαί<./2><*{οιτ/ 
ΤΒ.ιίοΗίοϋΐί ττΓς/ΰ/ 
λνιοϋοΐς. Νίωτιςιστ»! 
€οϋλοΊυι?ί)θΐ. βίλοιζ-πς 
Χ.ουνο7ιι/ΑΓ<Γίΐ,-ριν ΤΡ 
λιΤ^Μΐ ί'νιμ5)0ρΛ'ηΜ 

'ίρήοτΛίΐ'πζ. Κοίίκα 
-π'ίιν'Π) &<? λί/ί.νο>#ι 
Γθ]ρλίί/λ>οςυ•!δ•ιι'κ.οος 
ίν "ϋν αδ>ιι'^1ιωιι . • 
Κοίι φξουξΛΐίίγκ&ΊΑ 
λΐΐί>τ!ς.βςτιίνο-« 
μ9\ΐ' οί ουχυνι'μει 
νοκ/• ιίιν (^«/Λοκ/|>ατι'>' 
ΟΜΙ. ΞυνίίίΑ3^οΐ.σ•υ/Λ 
(ρωνϋνοΜ/τις τιΓς /*.»* 
ίίλουο-ι ^ιιμ.οκ'ρα./ 
τ€Ϊΐί• τοΓςί'υνατω ©οτκυδι'δου 

Τβχίώ-τβν-πίτι,Τξ'σιταν/""**• Ατρτ^ι ί'φοξίίίδυΐΓωϊ.τΊβϋ τρλιοςκ.ου(Γ«ν'ΤΊΙί<Γαυι9»• 7% θςίΤϊΓίβΐ' 

Ρ§οφι;^<ιx.ί(^3ι<•^ ΤΓβ9 Ιϊναλλωνο§)Λ.ουΛς. Ρα'λινιαϊς |ίΛυ^]Κβι•πκ.λ6»«9•κ^π^.ν • οιο|ί,τ<ίχ«ςθ? 
%ν<»ο»7ί . αΊ ^^^βουχ,υϊ^ίίΓΌϋ.ί-πςος τΐί 4ουκ.υ3^ι]^Ηί,οϋχ1 β (Γυν>?*Φ^'? • Κατά 5(?ονοι;ς . ουΛ (^ 

<^ίς . ίτυ;^ν(ίϊ οΜ Ώ^Λ<πΐ4λ?στίλΐλιι'7ίυ'?η^ιου(πί)»ί^ίνχ«ν αίνινεΐϊοι.ύν 
<(ϊ αιυ'τιιΓς ί'€οκ'4ΐΐ(ταν ικ τί^ν αίκνων ν*ίς τίσ"(πις(ΧΚί νια, Κ3^ χίων , Κ£Μ λ4σ•|1ι / 
«V τ3ΐ>-π,χ^ι είκρσι-κί^ ί3!Γ5ίϊ)Λΐ)''π<; ι'ς ττιν ν^ν,)^ )ι'(5α••Π!υΐ'τίς τί -ναζ^,ίτρ^ 
λιόςκ^ν^ι τ^ισι τ&'χίσι ττιν τρλιν , κ^ ιχ-δαλασ-σϋς «;*.«. Ρ^!^ιx.λ^'"ς Λ λαβ,βν 
ννίκΰΠΛ να^ς Λζ^ τ'ΐ^νφοξρ.οϋσ-ων,ί^'χιτίίκ.ατΛτα'^ς 'άη κο^Ίτου, κ^ καςί 

0Γαμ5ΐ'Τ5ΐ»'η ν^οσι Στισο.'ΜίξοίΓ,κ^ΐ αλλοΐαύΐ τ«ί φοινίτσας. ύ; τιιι•Π{) ^ϊ οΊ σ-α/ 
/Λοιί|α•πιΐτου'ως ί'κ.'εΓλουν τ{:ι«(Γα(Λνοΐ,αφς«κ5Ιή)δ'ίϊ-ξατΐ)-Β•ι'(ί^ήιαϊΠτ3ΐσβν'πς, 
τας ττ 7Γ|)οφυλα!ΐίί^οΐ9 νίως <ίϊίφί<|§οΜ;•Κ0ί νοωριρ(θυν'τί,'ΓΛ; (Μ•νχ.χαγι^Λζ 
νί'ίΚΜΐη.ν,Κ) τ^ς ίαλ(χ!ΐΓστις τίς x.αίVοα)^κ;ίx/^)α■τI'ί^ο.ν^ι/^^.<ί^I^ί τκί^τίίΓσα.ξία"/ 
Κοϋο'^ίκ.α.καί ισϊΚΰίΑ^ίοτίϊΤΒ,ι^ ί^ικΰμίσοΜίτο ά ί|2)ουΛο)ΐ7η • ιλδονττς (ίϊ Ρ<ή>ί/ 

Κλίους ■σαλιντκ4;νοωσι,κα•7ΐκλεΐίθ-νοτίν •Κ3ίίΚ^•'!^'βί«νωΐ'ύν4'°Ι' τζ'ξοι^ 
βιοΐίίΐ);τι.ν,-π(Γσαξακ5ντ«.μέν οΜ(χΐτϊ©ουκ.υ(Μί^ου,)^ Αγνωνος,κ^ Φο^/χίωνος 
3ΐΗΐς.ειχοΰ5 <}ϊ οΐί (^ τλ«τιΡλΐμ5υ,Η9« Αιι•πκ.λίοις.4χ.<ίϊ χίου,κ^ λιυ-^ου,τρια 
Κΰντα,κ^ νοω/Λ-αχίοΐ* κί τίνα β'ςαχεκΜίι τρικσ-Λΐιτο οι σ■α/αο1.α(^ι;να7^1 ί!ϊ ο'ϊ' 
•πς οΜί'τι^ζθ ν , '(ί|ηϊ5λιοξΚ)ίίνο-οιιι Μινα-π<)/^ι.Μι/^,κ^'^«^)0(πχως^ιί^ο4Iο'μ5λο)/ίο^, 
τΕί;)(ος -π χ.αίίλον•πς,κ^ όμ-^ξο\»;5"ό)ΐ'η<;,Ηϋ^ι ν^<ί •δταςαίΤον'πς, κ^/' ^^ρ-λ^ 
•Λ τά ΕΜίαλαίί ντΛ Κ.ατά χ?ο νοκ; τα^οί)^"" άζπίί^ουΐίου. (υιΐί |2>«α-ΐΜ/ (51 Κ5^7 βιυζαμ; 
τιοι&ιςτκί^ ι4'ίΓρο•7ίςον,υΐ5ν!'κ5οι.|.. μηατί*'^'πΐ.Λ«ι^«νΊΎνί?ο'^''ΐΐΡλλ έτΐώΐί 
υνΐ^} ΤΗ. ψγο&ξν(;^Λ,'τοϊ'ηχ.<ή>κνςΦΚοί,ν^ τά ΤΡΤΐίΓ(Χΐα7ΐκα,>4 Ο""*• '3Γίο'φα 
<βς ρ^^ύ^^ΰ(^ί7ί^^'^ρλίμ5υx.α^^VΜ•τοι^ύτα(!ΐ^ι^|υι^Γ^Μίταοί^α^•3^ 
λνινίς ,-ΤΓ^ος ή οίΛ)Η'λο«;,κ^ /ρν β)αςβ>αςο|/,ίγϊ'ϊηΐ) ον ί-ττσϋ Τ5ΐντ*ίκί >τμ- ί^-αλι/ 
ς*α,^^^(υ τϊς τι Ζ<ή>ξο\ΐΛ^Άχ<ύξίσ^ας,γ^ τία α§χνς τιΰίί'ί του '^λίμ.ου,ί^τ 
οι'ς αίκϊουοίτΐ'ϊ'παξχιίν ϊν*^ΐ^*'"'ϊ"4'Ί** κα'ηετν^ίΤΛίηΐ'.,Κ^ ο^'-υΐ αίιΐ ίί-ι'ν* 
ιχω'ξΐΐίΓΛϊ ί^υναμ-ί ως •οΊίί λαχ.4(^ου/*.ονιοι (3ΐι'<θ•ομί4ίοι,ου'Π ικώλυ^,θ' (χι! ου) £§« 
χυ,νσ-υχαξον τι τιιη^ΐον τΐιί χ?ο'νου ο'ϊττί; μ^ν κ^ '3Γί">'? /"^ιί ι*Χ^ς ίιναυ Π ^'^ 
ΊΡλίμρΐΐ,'ί |x«<**ανx.α'ξοι^7I)•7Iί^ι^1κ^ ΤΡλί'/χοις οίκ,θιΌις '^θιξγοβ^)<!ι,^^^\ν 
^η' Η (ί*νι^α^«ς τ αίκνου'ων σαττφως «ςίΤΤ,κ^Λ τίς ^υ|Λ]«.αχ.ίοΐζ οα^'τ ί'•πϊοντι> . τυ / 
τΐ(ίϊουν%τΐΛνα5(^ηονι*τρωυν7Β,ά/ΐ3ντδΐχ<1§«•παΐ(ί~ο'κθΐςίνουτΓασ-Η η^οίυμ.Ία:^ 
>^^καβ^ί^§ί^ια»^χυς,νν(^υVων7?,αςα^^^^I/01ς^ΓV(ί^ί 'ρντρλί/χον.οίο'τιΓς /λίν οω» 
ΤίΓς λακ.ί<^ίί^μ5>ίοις (Πίν''''ί>5''λίλυ<θ-αΐ'π τάςσίΓονίΓ'ας,κ^'^ιςαδΗνουοις α'ίί^ι 
Χ.θ!|ί.τ!5ί'ί*4**'π; Λ' ις $'ίλφούζ,ί•α]ΐς(ύ'Τΐύ)) •γν βίον,^ τρλί μ-ου<η\ι^α1μ&^ο\ι ιιτοί/. 
ο' ίίϊ,:«&λίν οω'τοΓς,ως λινί'τ=",'<•*''*ι<4^α•''Π'? ΊΡλίμρυσι,νίκιινισ-ΐίθ-ου . κ!?ί <*«/ 
7=? 4"φΐ• ζΐ^λλίίψΐίθ-ου,)^ ■τ!α/ΐ:ΧΚΛλού^ος,\φι ακλνττς-οωδις (ίϊ/^ΪΜ; ^υμ.|Λ(έ 
^ι;ς τί!Εΐ^ακ.αλι σ-οκι-πς,ψίϊφον ί12)οι;λοντΐ! ιναγαγείν , θ ^(ίίί ιρλί/χεϊν,κ^ ιλ/ 
βοντ&ν τ <^-ρίσ-β)ί«|ί ΛΖ5Τί τίΪ5 ^ι/μ.ίχαχία£, κι^ (υ^^(^0I; ηνομ.ϊ\ινς , οι"τΐ άλλοι 
ίίτρν ά έ|ϊ>ουλοΐίΤί),κ.α-τιΐΛρξοί;>-πς οι ΐΜ^είοις τ αδνινουων,κ^ 'ρν ΊΡλίμ^Λ^ιουψ- 
'ηζΓ<ίη'3-αι.){^οΊκΰξΊ\ιίιοι^ίν&ίν'ηζμ^>{^ κατάτρλιΐς <ίΐ^ο'τ<4°ΐ'ί'χ-ανω|( 
ΐ:^ιο[,άς'η4'νιφΐ(Γαίθ-(«τ(3λιμ.ον,^^ί<ίϊο-τις 'ΐα^τ»'τρν$'α1α μν) •π^(ί1[αφ䫧5(ί 
•πα^ϊοντις ((ϊ κ^ το'Π,κ^ τίλΛτζΰοϋ'τκλίοντις,ίλι^ν τιΐοί(5^4. «χ«»ς»σ"οΐΑΐ ομρΑο/ 
γι'οι.'πΓςαίιιιταυοίφ. 

Τΐξ. Ξι/ν» έβίτα» (^^. 

ΐ5Ιγο•ηοοιτ.ιί(Γαυ<^ιι/ 
λο?οτι. Ε^τρλλοΓς 
ΙΉαϊ» υνιί^ον . τί 

Ί^ιτε• τοοΒ•οκ(^«ν• 

Κ«ι (>ν<ι η[•γοφ<ίι$ς . 

Λ«ιΐΐθία)'ος,ί^τιχ. 

•Η-<Χυ7Τ1.>(Όΐ;. ΤΒΐϊί^ί 
■ΪΒϋΤ3•0λΙμ5υ•7ΓϋΤ!^ 

η(γοχ.&ι^ου' τΐΓς 
^ί^^ου οΐ»αχωςΐι'(η ζ* 
βς.ίΜ'α/χηα(υ(^ιι/ 
λονο'τ). Εν:ι^ς αδιι/ 
»ΰΜ0<•ΐ-πσ5ϊ• εΓχ^ 
•Ίί'τΐήχχιΐ . ιβ^υςο-π'/ 
ς<«. εχωξχιπιν^υ 
»αί«.<4Η•ΐ(5^»*βι•ίΓοι» 
ΐά μ.ιγαλ&. Ε\ μ^ν 
βΜΐ'ανΧ-αζο'ντο . |ϋΐ.ΐ(' 

IV. ϊί^ί'τι.κατατι. 
Ουχ-ίτι (υα^^ΐ'ρί ι/ 
•ϊριοΟίίτο . » )/ο«ν ουκ 
■η'3(ον7Β οΊ λαχ,ί/ 
ί^οϋίί.ο)Μοι . Α'λλν/ 

■'Λχθ(§«ιτια.ΤΕυ(7υΓ 
)ραφιως >τ λι'^ις . %/ 
56ΐίν πή> 6ίΠΓε« αΰΐ/ 
χ4§ιηιΌν» Δΐί)/»»/ 
«^•ίΐίφχ'φιςο. Κα/ 
•ηΐ)ο>άτοί•'ρι7ϊς, 
Χ.ατα)ΐ/;ΛΤος νίκ,Μ» ετταχα/^ν • «-^υ» κυρωσ*. ατρ τη5 ^υ/Λ-ίλαχ'οΐί . οΐΐτί ττΰ , ίΰτ) η^ Συμμάχων • 

Ϋκφία-Λίθ-οΐι^ΙίΙρλίμδΐί.ίΓιαφνΙφου αΰΐκ.υξΜστ)4• ΔΐίΠ'ω'πς .μ.ιΐτρ9 

Τίϋ £ίο"β)αλ&/οι«''2οΐς€ι'ς -ριν αίϊικιινιί^ιαφβΑξ^. ΧϊΓΓΡΑΦΗΓ α'. «Ί 

Οι;)^εωτΐ)ΐίψ«φΐίΓ|ΐ5ίοΐ•ου'4-ΐ)φίζονΤ?« ΧξΜ ^ γις^ημΛ\ι^ι^ζ.οΰ χξ^' φιιΛν ί^ τ^ίιίίαν^ η^οίγ μ-αχητί νρΐμ^/ 

(Γζί«,>^ Τ° τΐΐουττις• Ημών Λόσϋΐ.ττιιί^ίαλαίΓοϋω». £>«λλα)/)ΐσαν.<Μτι*τ,(τυνίνε^<Μΐ,χ) ω/^^ολοV*'σαι'. 
ονίΜΐιίοκ ίί^ί ^ τ? Λ'κλλανιισαν• Λαλλα/ίνοκ ν*'§ ^)^' ί^<Ό^«^Γ1Γ τιύ ιρ^ςοίΤ τ3π^;ακλνιδι>ιου, ιή φιλι«βκ>οιι 
οιυτίΙ.ονα?Νλα}/?νι«Λ"5Τοι*ζη<ριλίΰίςίς φιλίαιι άλλου ρ.ίτατ!7>ΐ(Γ'»(Γοϋ τίνος, ι^^ςοίο'ΐίτη; τί^ηιγίύτζύ φίλζ))• 
Φι;λα^Λβ9-αΜ . Τϊυτί'τ', φοβχιίίΐίοϋ. £> τρςί}) . όν τ} τίβ^αλφ. ΤΡξον χ,αλβΐ τάΐ|<.τρξΐα . ο"τι τκΓς κατ» . 

τ* τίίΒ^αλιοις . Τωι> 
ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. «§ΐωϊ«τ%'κ.α§-ΐΒ•ων• 
Α4ΐομΐίίω)ΐ•'2^α§'*'ν^• 
Λ2!Τ5 κοίλου (ίϊ ϊ;^!!• 
Ρξοσ-^^ίΧίίθ-ου . ίλ/ 
•35πξ6»ΐ'. Ρρο'οιντΐ.α/ 
ί*.ΐλΐΐσιί^ίν• Ευ 3ΈΓ<χ 
§αχων.Λντι τ ■ζια^ος 
^ζο'ΐί'ρςΛλονο'ΠΤΒυ 
^ου'/χο»ος,ο"!^ ^^ω/ 
ργση.μΣίίναΜ'Γ' Τ Ιί// 

/^(ί^ιατ κϋί^ον*"» ΟΧ-Γ" 
βϊιίσ-υχαζοι . Ο,-π 
υΐ ΤΓΟλί {<.ή> . ον Τ^/• 

λί'μδυϊαϋ^Ηλ^. Κ« 

Κ^ς.ουίοϊΐτως. Α^οϋ 
λοτ*ςων•κ.ακο^οΐ» 
λο•τι§ω>. ΕνΛ*τω» 

τίί τυ'χκς ηο Τϊυς 
ίνοΜίτιοις άβουλο τϊ/• 
ξοιχ; κατατϊ^ο" > ''' 
■χτείου /Α.{[ά,<1 ούτος 
ένίκίΐσαν-Καλως Λ 
ΚρΰΐίτΛ έοϋλΛβίινοΜ. 
ΛέούΛω> τ όνοΜίτι ωΓ 
τΐ';\ον'ΐκ..Ενίυ/Α^Τ? 
πΐ^.ουίΤέίς φ«σ))ΐ ον/ 
ίυ/χθΓτια ηρ ο/λοίω^ 
νοΓς τπίϊ-Λίθι , ικ,οϋ, 
*ρ•σως ουκ. όν|/ό^.)ή ουιΓ'είς ο'μρ ίως ? '^γζΐ ί•ΒΓ4^<^'χΐΤξ οί^ςονίυρ^τξ'ίΤ&κϊυσ) ^ τ τζΊΐΐΐν ΐ>-&{ο}α. τ όνίι^/*-«^ 

Τ βίί^Λον.τατ<}ΐ^αγ/λατ,)(1|ΤαοφαλΜάτρέαώνσ«μ*ν&•ουό^6ίς§νου^^ 

ται-ού-η ΐ'ςγί^ τ τ!α<ΐΜί\ηα τιλειοΓ,όίΛ)*!» ικΛ-ηςοις οφ£χ!λλ*7^ δ^ ϊ Χ) ί^ ^1ίω/χ«ν*/«-"^αβ4βιοιίςΜ/ βνου >ή τλ 
ΐ3^>ρα.)/|χατιι /«.«Κ-Λτη. Τ Αίλνάίν νμ^ανΦίταίι,οίΛΤία. ιή τάαοι|>'α;>δ ί >ίοτ{ (ΓΌ^αίθ-ίντκ,ί'τΒΐ έουλ^διντα 'ώ τ 
?§)ί'ων,^' 3' ■ΖΓξοοοτίτί^ ^^ίος ί>^λ6ί^Ρ(^^ί<.ο^1 ϊ μέν €ουλ^Ιΐστΐα9-οϋ,χ63ςις^^ 

5αχίίς,*ισυίχΐ''ίΓίως όί:Λ)οιοΰ>τϊ. Τ^τηνΊ-δ'ίαρξ^• Μΐτκ•αοφα.뀫Λςμ>:ί'.α<ιΐϊαΛ^Φ»ώ'ιΐίνίυ/χουν4δα,δ^ ϊ 
κατ'χνυχ/Λΐι Λ (α^<ίν,ιή βουλΛ)4β3•ρ(. ^α^; φόβου ο \^^^<ή>ο\^μ%^ ΐν δ* ίς[ή),<ίϊα ϊ λοι-πτ* οςόϋ ουυ'τα. τ 1\\λ,χΪ] ί{\^ 
•ΕΓαςουο)οι.|.τ•σςατΙθ|κ3ί[;<ΰν• Εν τζίιςΓφ ίλλθίτρμβν.φοβιιβίν'πς/'^ίτϊΐουμώντ' ττςά^ίως,Λ ■ζϊξοσ-ιΛκ.Η/ 
ΓΛ/ιθμΛαβ'". Ε_ρ^>'πς ίνκλνι'/ΑΛ.7α.κ.α7Η.ταίΗνι«ων^Μλονο'τι. Αμυνω/χ^δα.τκ.ϊ(πιοιν''πχ.'ΐρ(1^ίομΕν. κ* 
τΗ•^ρλλα<^ί•^ο<ί^υνοιτx.ίφαλ^«ο)ι, τατπα^Λ^'Γςλλοιυδμα.τΜ.τίβ^αιανοΰϊτιΐ,'ρν'ΐρλίμδν• Πΐ^υουίδιτ. 
β'αδκνοίίοι• Εΐα/ρτνσυμ-ίίΛ-'ΰΐΌΐ^αΐΓκΑ'αΡΌι/Άμ. γτιολαί>".<Γί^αβ9•[«. ΤΒΰτΐ!"^αύοΐ|ίί.»2ο/ϋΐ.ηκ.•Β&<θ^ίν(*'• 
Μΐα-πνίκ.ΐ|•ίΐά'•55•α^φΐ(σιτί νοω/χαχία νικκίωον,ουκιτίί^ουίδνίλτΒΐί^α >ίκ>ις • ου γοί§'(:|(η τ3ΐ^ο^α;\οι. 
«'/λ&ς ί*Ί(Λο>ο'τι,»ήταΓς νοΐ*«πΐ'ΐ*ί>ιΚΗίω7δμ,τ^τ5ΐζφΐ3ζυ<ΐ/ι5ί'• Καταγ ς|κ.ος.«ςίν'ν^Η•*<"Μ• ϊ» Τοΐ)ς μέν λακ,ίίΌυμδ νίοκ; ω αίϊ'ξΐς ^ΰμ-μ-Λρ^ ι ουκ. *«' Ι'τι βυτΐ«ο-οΐιμ.ΐβΛ ) ω'; 

»» ου κβί λλ'•π)! ίφχφισ-μδίιοι 3'ν τιίλίμ5ν ίΙσι,κ^Ι «ν*? *'? '""^'"' >'"Ι' (υνιι ν*^^ν• Χ§ιί 

•> ■ι35'ρνς«Ημ9ί'^'™-''<^'*'<^ίοτ)ΐ/^ίμρνταί,τάκ5ΐνα'7ρροτκΰ'σθ^ Κ3ίό» 

•> ά'λλοκ} ύτ. τΰ^υίταν •ίΐ^οτιμ.αντί.Μνωΐ' (ίϊόΊτοι /λίν ΛϊΐΐΌυΌις «(Γνι ίηλλάγνσ-ίΜ, 

»' ουχΙίΤΊί^αχίς ι^4οντϊω9•πφυλα|α<>3-ι«οαι''ρΜ;,ηρΐς(!ϊ-ρ(ν|*.ίσ-ο>'<1οΜΐ/λαλλ^, 

»» κ$1 |Χί( <^ν•5Γθ5ή)κ.οίτί)κ.«/ΑίνοΜ;,^ίνουχ§«,ό'τΐ7ΐ)Γςχ.ατω>ίν /^^1(^^ίx.υ'νωσι,χαλ£ 

»> Όω'ήξΛ)! ί'^ουώ τ κ.ατ'^κ.ο/ίΐίί^νίν τ α^ουων.χ^ "Σταλιν οΐίτιλιιψιν,οίν »ί βαλαιτσπ. τ^ 

.» «νθιοήΐ ί^ί<β<)3) >^( τ5> νΰ> Λι^μώίων ίλνίκ.αΗίυς χ^^ιτβί, ως μ.ν ^οο-«Κΰνι&ν ^., 

^> <3ΐγ(0ίΓί^ίχΐίθ-£ίυ;)^ί ΊΡ-ΤΣθίτάκ.ατζΰ'Τίγοοιντιι,κ.αν /'.ί'χϊΐοφων'ρ <^<1)ΐον ^οίλ/ 

>» ίβν,κ^ί 'Π^'^''τ^^ο"'χΐ''ΐ''ί^Πΐ>)'1^''ΐ'λΛ\ίθ•οϋ.<ί1(οΐ!τ5'Χ^ μ••όκν&ν ί^εί ο^'-^σκ; 

»» ηοντρλίρ5να>^τ&'ξ•ι'ννις;λίταλα|υι&<λ(;ειν•Ανί'ξωνΓ^σΐιφςονων/»-ινδ^ν & ίΑ.» 

»» άίΓίκοΓ)ΐττ,ν'ίΓυχας€<>.αν*β'^' (ίϊ,οιί^ικουιίΑίίίιοις,ικ. /λί>6ςΛ«ς,'ΐίίλί/Λ.&ί>. ^<ίϊ 

». τπα^α^ο ν,ϊκ. τ^λίμΒυ τεαλ^ν ^υ^&Η νου • χ^ /χ»ι-π τΗ Χ.α.τΛ τρλίμδν Λ'τυχίΛΐ'' 

» τνΛΪΡΐι^Μ, μ-κ'-π τί «ου'χήίτίς βνννις 1ί^^ι'μ^νον^(X(^1κβίθ■^ϋ • ο,ή πϊί» {Πα -τΐι^ 

«. ι»Λν»)ΐοκ.νων,τα.χ«=ϊ"<Μαφ*'5«ειΐ'Τΐ«ςξ•?Τωννις 'ρ'Π5''5'ν'''»<"0™?ο'<-νει,ει Μ/ 

»* συχα'ζοι,ό',τϊ ο» τρλίΐυι.ή) Λ^χυχίΛ τη^ιονα(ων,ουκ.ον'πίυ/*.ΐ(τϊ«ί§α£Γ6ί α-^πΈτφ 

*> ΐν[ΐ(ςθ(ΐθ/4ο;.τρλλαΓύίρκ.ακ^ς γϊωίθ-ίντκ-,αί^ουλοττ'ξωντονοιίιτιωϊ τΐ'Ρ(Ρ»τΛ 

« χ.ατ»§3ω3>) • χ^ *•η ηψίΐύ καλώς Λκΰ^νια £>ουλΛΒ«νοϋ, <ίς τιυν<Μη)ων *05ζ§'^ 

> > αοφΛλ&'οΐ^μέν^ο^αξομίΐί,ρ^ (ΙΗ'ομ; (ίϊόν τζ!ί§νή> Ι'λλ&ηΡίί^-'^μ-^ί ^ ννϊπβή 
η Λ'ί'ιΗ^)■ά β)^οι/γ)|'^ρΜμ5V ίγ&ξο ^,'Ι^\κ(ΜΛ?^)ΙΊΐ<ϊ^γΚλΜρ.Λτα.•ΐ{^οτ^^ 
». α/χ,υνω.ϋ.ί ί α αίιινοΐιΌΐί,κ.αταβκσϋ/χ.ί 6α οα)''2ον ον κου§φ•κ.ατΑ'ΐρΛλ<ι 3 ιί/λίς <ίκ.ος 
». <ω)ΐί)ίιατίϊ<ηΜ,χρωτδν μέ(τ,ι«^Η'δ9ι «τι^ουρ^ντΛί,κ^ ίί*."!Γ4§ίΛ ιρλιρ-ΐκ^ . ίχϊβτα 
»• ο'μοίως •ζτΛντπίί'ςτάτπα^αγρίλλοιυιίμαιοντΒί,νοαηικον'Π,ζ/ Ι^ζΐΌυών,άδη 
•» τκςυτπα^ρ^ιίίηις Ήΐκ.αςοιςουώίΐί^αςτί'σ^Η^α,κ^ άζ^ο τ^'ίνί^ίλφοΓς 
•> κο^ ο'λ«μ.-ϋη'οι χίΐΙ^-ατ&ν . (^α'νεκΓ/Αα π^ί τρικίταμίμοι,υνολα^θν οιΌ/τίο"/ 
« μέ»μ.ΐα9^<^μ€ίξονι ^οίς ^ίΐνοις οωτ^' νοω^α'τοί • «νιπτι π^ί αδνινοιιων ιίί^υ>α/ 
>• /«.ις /Ααλλον ,« ο|κ&<'α.κ'(ίϊ νμ-ΐ-ηςα ,»ιθ"σϊν «Μΐ'^ τιΰτο -ϊταδοι τιΓς ίτω^ϋΐαίπ 
*> τϋτη^ίον ι^υουσα, « τιΐς 5ζΐι'μ.ασι./λΐοι τΐ ϊίκ|| νου^^ΊΛχίας κατά. «ρ είκ.ος Λ ©ουκυΔι'δου• 

Α?υβχϊ»•πΜ,νΐΧ.«»•π«• έ'^^"^ ανάβον-ϊ^υν -νιν ^ψυχίοΜ). Ο Λ,οΐίίτί Λυ ^5 ο^ 0"•<; « ^^^ οίων. οι/'λ 
ιίτ3•(ΐ•\?ρΛ)ου(πν• Ημ•€ις (^ αώ •Μ•οΐί-τι'7Γυ αϋΐ τί τιμ.«§ν'στι.ίθ-οΐ). Αυ'τκΓς τϊυτιις τηιΓς 5511/*. α<δ ί^κλονοτί. 

Κ.»λ<ΐ3ΐ»,»»υ'ς•>^ονιΤ&''χ'στιν• τίχωςα.τ^'α'διίϊουων. Ρςοϊ(}^οι.-7|νρογ(ίοίιι.α(^ιιλα(Λ{>ιά •7ΐ«ΐί•λ4Ίι«.°''• 

•;/«.^.ό* ήΤ,ΛίντουΛο. Ευ55>'«•ΠϊςΧσ•ίύτΓως.μ.4)'αλο4-"χω9•Λ'χΓ§ΐτΓω9•ΛτΡοτ5ω9•ο§ν''π»ί οτίοτΡί• 
Ο (ίίο'^ΐΛ3^6ι'ς•ο 

»> αVΓX.ο^^βι.βί^'^ΜιV5(ΟΛV^μ4λ4τ^ίσ^μί»Κ311ιV•&?1'^'*1^<'VI^^ονζ^^ά)I^ω^^1X.^^•■ 

>• /ϋΐιία.ό :^ι»ν^ί φι/σ•θίίχομ9ί/αναίον,*κ«νοΐ5 ουκ. Λ>)γίνοηο (ΠίΤαχί-όΊ^ϊκ.» , 

>• 49 οαν•π(.,οΫαΤ)υι3(ΐ'•)ί ί'&ΐον'Μ &ν,&οΊ μΛν ικθ'νων ^υί«.ί*.αχοι αϋ) (ί^ουλθίΛΤΗ οω/ 
»» τ^' φΙ§οί•πς οΰχ. ατ5(ί^οι7ο)ν,ν^•ϊ <^'^ "^ί -π/^ο§ου|^ι9/^οι 'ρι^ ί'ρ{ςους , κ^ οω/ 
» 7β! α'μαο-ωξίίθ-οϋ,ουκ. άςα ί"α■π!ίί^ιναζ|^^^',){β^ί αύ) τί! μ.» υτδ-νκθϊων ΟΛί'τά αφοϋ 
»> Ρΐίίνπς οωτϊΓς •πυ•πιΐ5 κακ«9'^«'νε'ν•'''2ΐ«ίν>υ(ΠίίίΚ^αλλι«ο(^οΐ7ΐ)ΐ7ΐρλι 
»• μρΐ'κμιν.ζϋ/χμαχω/'πατΡ'ΐ'αίπς,μαλιςατΒϊΐρβυςίσις ουσΰ. τ?\ι η^οΰΌΟ ων,οας 
»> ΐ3^υου(η,κ{ϊ'<Αί'Τ<ίχιΐ5"μος τη χω§α,αλΛα -π ο'σα. ουκ 01*719 1/ΰν'7^ίϊοί<^οι.)^Ί^ιIϊ•Λ 
>• πίϊρ•ιρλΐμ5ς αΟΐΓ»ΐ7ΒΓι;χ«ξ& οα/'ρς ((ϊαφοιΐι'7ΐ)ίτανλλα'πχ>όίτ7ϋΤΓ^>ς ϊττα 
>• ςατυνχιΜ.'ον.Μ'ω ομ^υΛΌζίγν-πος οαι'τζο-^ρροιτομιλνι'σος,^ι^ίΐιο'Πξος. ό()ϊ ος[« 
>• ο5&ζ τιή^αχ''ρ',',ουχ.ί'λαίΓσί)•!?οΐ& «δΐ-'μίο'μιίαίϊχ^οτιςμ^ννιμων ιιστΐνΐΗ.α/ . 
• • ίΟ'ί ΙΓΡίϊ οΜΪιίτϊαλοκ; τκί^ γΓς ό'^ων <ηαφοξου,οΐ:ί-ϋ''ν ςΜΙ \Λ\/\\ϊν ίί τι^ς ^υμ^σοίν/ 
•» ΤΛ5 'πνίμί9 αίΐ'ν3'^2ΐ''ΚοΐΑοι,κ^ κατά ττολιν ίτι^^ννατω-ττςοι ,ώς-π θ^κχ^οί/ 
Ι»λ»κ^» , μ-ίτΛ^αΙ^ »» δξο'οι,ι^ί^κατάι'ίνχ,κ^η'καςΒίί α.τ\) μΐαγνάμ.Μοίμ.υ]ΐουμ.ίί(Χ.αί)^γιι;,$'ΊκΛηοψ 
Ψ&1 &ζ γουί'ί-ης)• >» 7Β<»νΛ?,ανν«9 χβξ4)'ατι•ιζ«.)θ|•τΐιννσ-τα)ΐ,θΊ^'(Γ&Ι/ον•ι^α»«ί'<πΐ4, νωου'χ. 
» α'λλοτιφίξου:πιν,ναοι'τιχ/^υς ^^ουλθ(οιι',όκ,9/^λο)/ή)Μί^ο1αβ^•1ινουα;ι^ζξο>ΤΗ^δι/ 
>> λοτρν>νΌ•ήΪ5Κ3'' ιρλβς τίί-α'ςίΊυν μιαςκ.α>«ΐΕα66ίν•ίνήΓίί (Γίκαχύς ^οΗΰΐ/ 
»> μιΐν Λ* Τ5α5(&ν , « (ίϊα (^<}λίοΐιι β^νχ^ οθου κ.φ> η^ -πτα-ηςων χβ<§:ις φοι^ϊίΛ3-ου, 
»» οι' 'ρΐϊίΛλοί'ί^ανίλΛβόΙιαστι.ΐί.νμβς (ίϊ ου(^Ίί)ϋ^ν«^'^'■η)^5ί^^ί'*°ίΜ'^'^''"'•τιί§^Μ(/ 
" νο^(^ϊ^ω■^ί^^ιίV'<■αίις■**'αϋ^Ρλε1•^οκ;(^*^ν μΐαια9νας;ι^ΐίαΧιοΰμ!ίνκ.αταλυειΐ',χ•/ 
•> ου'κ. (Τ|ΐθ«ό'τΓωςτα(^4'Τΐ'ϊ^τ^μ4|ΐΤ•!ών^υμφο^ουκαν«λλακ.?,α|ι^νίσ)οΐί,)) μος 
>• λα>^ι^«,ναμίλ&οι4.ου^^^Η^5ί(ίΛνο^Γϊ9τα^^«•/αΒΤ'1Γ^&ς6«; (Γ*• Ρίλα4-«σιΐ•/ 
>' κατΑφ^ο'ννίίην κ.ιχωςνκαττ,«\'κ. τ τιρλλους σφοίλλβιτ, ϊ ινοΜίτ^ ό'ιιομα αφξοσυ/ 
•> ν•ιμ*τ!!ΐ)νομα'Τί«•τμέ^5ίί^ογίΓ^ϊνΐ|ΐ<9ματί!}^θμΛΧ/ΐ5ο'τΐξ^Μίς όσΐντ^ι/^ .. 

•> φ<ί^6ί.ουτιίίθ-ου.7Γ3τέ'τ5θιταμίλλο)ΐτ&μ7ΐΓςτ3ΐιρουσ) Ιϊιοιιίοίντβί, χ^ί 'άΐΐτα/ 

» λου^ρξ&^^ΓαV'ονρ^^5 1(μΓ^{Vτ^ρνωV•^Λςιχξί^αίκίIα^θ-ί3υ,κ3/)μ'<μί^^ 
•«<^φςαί5•ΐ)^φς οιω. »• λ^}ΐγί6ος^ΛξΛ'κί^ο\ιτΐύ'ην^\/><^'6ζουώΛθλΙγον ηι^αφίξίηιΐ.ουιης' ί^ίκΛίοιι 
^'§»•τΗ4 -τί! λάγί^ίν/ " α τϊοοίπςία ικ.τίιδ»,ΤΗ τΗί^ιοΙ;σ)οί Λ2!Π)λ4<θ-ου,«Λ;α δαςσιιυντΛζ,ΐίνιΐ'Χ.ατά ιρλ/ 
^^οια<θ-ΐ(νου.οιο>,'ρ " λαίς'^οντρλίμον,τιυ τιδίου χ§ιΐ(ΓοΜΐ7ΐ)ς,>^οω'7οΰυ'^Τ{ί^ο^ου|ΐ'λλν'4.ί'^οϋ• 
ΛογίσΠοθ-οϋ ίΐμ'^9 > 

Κ^αΠνοΰ» λα&ΒνπΊίΌυλθ'οΜΙ. Ε)ΐίΌΐαΛ9-!Γν*.&9αμ(ριίιο^'£«ιι'λ6&ΐ'. Υτρ/ιιας-τίς τΊ^' αίχκ*!/ 
«ν. Κακο•π•αί&>,'5^ουλθϋο3-ιΑ<. Εΐ'ίίϊΊ'ντίΙκ.ακοζΓαβ&ν• Δοχ.οΓμβνΰυ)•Η•α5^&ν•ο'(τφαμ4λου»'πς, 
Η^ μ.'ίίτηρ^ ίΑμοι^ίΌκίΰίϋν η <^ιΚ-ου61ς •!!Γ(χσ•χ^ι;,)ί'(Για(ΓΘ)λί<ΜΐοΜΐίχία9^οΐί. Βι|1οΐΌΰ^ίθΐυνο.•π)ϋ'πν 
ς-ι,ττιη'λΛίίρίοκι. Τουι,ί^Ίνμία.τίολθίό'^Ηλονοτι. Μονα.ς^ν;•'γ)ΐςτυςΛΐί\/ο\χ;φνΐ!ημτ)\Λ'ξ^νι;• Έ,υμ, 
φο^«ΙΡ . ι>του"ία ου κεί-τακυ^ίως» λί^ΐ9 ,αλλα ίυμ(ροξοΐί'φίΐσ)-η<»κακι'(Μΐ .τοΛτα'ίίϊ λινει ηο τυξΜΐ/ 
»6Ϊ<θ-(«,κ»? (Ρ(ί^Ίίν-τϊι»τ«ξ£Μΐ>ί<^α• 'ρ (ίϊ ί^χς, κ*Ι '/ινί^ ό'ττως τρ-π τα^ί ό'τ ου'κ. α•σν'λλα>(.•τΓΜ τ% 
•τίΊων μίγινων3-υμφο§«ί . Η μαλακίοΐί . οΉ, ΛαζΛτικο<; ,<νι-ντΒΰ Κοΰ. ό'μνςος,κ νί'ος,ίΙίτΓαλοϋο'ς. 
ου Γβϊρ (Γμ τΒΐ(ΐ:Λ/Λρ•η9 • ου (Γηα<>9•ί φκστί' &ίτ2Γ&ν ότι ου (Γιοι 'ρν'χθιν τα ^,'α χοώτα , ου τρλιμοΰια^ί;, 
άλλαίΐ^ΐα κατηφ^οΐΉο-ι^,ό'ίνί «ΛΛηο α)/Λ(ΐ φςοιιεοι ,κ^ οι'ον υ-πτιςφξονέΐί , »' πϊ? κατά. <^^οί{(ίς 
ΠΒΐ-ηχΛ» ι» τ«*ία (πιμου|6ί ♦ Τοωτα.τα. τί-ατςια • Κατάφςο'ϊΜΐπ>• ό'τι -ν^ν κοηκφςο>«α5ΐί α/ 
φξοβ-ΗκνΛιγ'^• ΒοΜ9οϋ>τα<.'ρΐ|Γςουτ&'ς.υ•Ββ;)(βτμιλλοντ^ν (^^ττιΓς τ^ουσ-ι/^χγ μ,αιβ ^αγ^οΰνταζ 
'5ϋ)τα.λΜ•σαφί/.τνυ'ήιτι. η^<ΐα5-&ι}ΐΛΐ 'πι~ι<ί ττο'νοις . Κοκ (ί^ουσίοί ό^υκαι^ι^. Ρξοφ<^'4•π.υ'ζ3ΐζ>/ 
φ4'*-π •7^/>αλλω». Α τί αίΡξίνίχ-τΛΗ υ'-ζτ 'α'τΡξίιΛς «ανκίίίτΐί ίκ.τ«α"αμ4ία.οΊ ;^?λοΙκ.ωϊί5 τ%' '5Γί''')^' 
ν«ν Μ σα» οΛ1'^^ Λ'ιρξωτίξοι. ΣνΑ^^4^^^^ Μ . βιοχίιιν&ϊ. /έΐ(4^ο4.υχιί(Λ.9• Ε» 
ίυμω'μίία,ατηίΐ)» 

V'1Ρ^^■^κ^ν■ΟΚο1ο^) 
•> "τρμρνιι-π)». ΙΧ.α 
»οί. Λυλωστμβίοΐ Λ 
λο^ο'^η. Δίχαπον/ 
ΐΛ; . χω^ιο9-4ν•πί<• 
1ς•ω• ο'ακί ιιω» (Γιιλο 
»ο'•π• Φ^^ουση]). ίί^» 
ί^ιιλοϊο-π. Δουλει'/ 
ι«ι•-πιν<Γουλ6«Μί)^ 
λο/ή) βμ(Γΐ^ΐ}ίλλ<}>. 
Ο Κ91 λοVί«)•&^ωβι» ο' ού,τί'ΐ'ίρνΤίαΰΙ-Ρ'ί 
ρ•βκ.ίΛ τ)ΙαΛ,ϊφ"ότ3^ 

Κ^ 7Β-;|«ρΜ7Ι))Ι ϊ^ί / 
•Βΐ'μ-ΒΓονΤΒ. λίγ& Λ 

0*11 τ ^^ου λ&Λ« ό λως 
'Πύλογιτμ.^Λΐαφι/ 
Ρ>αλλ&ν•οιο»,λογίί 
οα<θ•Λΐ 75*9 "^λοτρ» 

ίκ(Γοΐα(Γμ99,λον"' 
«■(βί ^ μιί^'ίτμος ΧϊΓΓΡΑΦΗΓ Α'. «4 Ζυνα.γαψονμ.Ιης,ί'νΛμ.'ί^ουλα^ΐ' Ροι§Λβίβ»α<ι9•ι.αίέτΐιίίνβϋ••ϊ«ί ΟΒτοντκί ιήτο τββιίνοϋω^ Α'λλΌ/•3)γ)ο/ 
'πςοΐι•δϊτον'Τ£ς.ο'•α§ίΑ«'Π5βά^ιΚ.ωνχ6ιςω^. ΡςΜπαχοβίν-ΛδηΐΡλλωΐίαφοξ^ωϊ. Ρα^αονίουντ&ν. λ6ί•Β5-<| 
γί^οκ&'ν^,'^τΰίς^οκ^• Ύ^μ^^ύςΊα^|.^ΟΗ^&^υ|. Κ*υνΐωνων•(^ία^ί|^λ»(ΤϊΜπίρηοονοί^ατ7ίίΐω;6ΐ((55 
^αλακ.ι'£Μΐ•τ^^<1ί<)^ωξΐ4ων,αΰ1οΜ;'ί^ξ6ίοι ί^ο^αζίΤξ. Κοα'ΐέν άλλων •ΛδΓΟΚί'νοίτο/ί.ίΛλί-π. Μί•πλί&> 
«ίϊ,οίτίτΰύ" ουίοιο•ωνα<59-ου. Ως ουχ.ηι.'ρ ως,οιίτι του /α§.Γ|ί'ΐ|,οιι'κ.4τι ;^ ίτ^^'ίχίτΰα-ομ.νςος . £•δίι (υ§ο» 

ί^&νο'ν . 3' •7ΐ]ρ5ί οΛι'/ 
•« Κ91 τ Η5 αΛΜΐ5 ιΛλοί(^ος α,-σοίης ^υνα^β»/οι;|Μ9]ϋΐ)ς.•7Λμέίτ,φο^ή).τά Λ,'ωφί/ 
»^ λεΐΛ .σπ-ονιί^ας -π ουλυανη 'ττρο-πςοι,ας ρζ κ^ ο βίος κ.ίλΛ'«ν ^ρλ4ίλ^)1(,νο|^ι.ίξ61 
,, τ!ΐΕ{^α^ί§«<>3'Λ,ΐ)ίΓικ«/*.ί>ους (ίϊ/χαλλο^βονιβιΐίΛτϊ.λυουοϊρφουχ οΊα.μ.υ}ΐομ.ί/ 
,, νοι,ίί'λλ'οίτιγό'πςοί ίτσιοΐ/τις. ωςτι ■ΐ5ςΜηα_ρ^'4ίΐί καλώς ύτίάς^ν ψ•ΐΊί ΤΡλί/ 
ί> /*^ίίν!^3 ΐ(νω>'<•ο'νϊ τάΛτ!πχ^3υνουντΖι)ν,€ΐ'Ζϊί§^ί/^ουοτα7ίΐί'^τοωτιχ,^υ|υι.φί/ 
,, ςοντα κ£Μ τρ'λίώ »<^ ι^ίΐύτΜζ ί{]ΐΛΐ,μΜ μ-ίλλί-η τρτΛάατους -π 1Ρ>&ο9•μ -ρμ,α 
„ ξΜ ουσ» (ί'ωξί^αϊ , κ^ί "^ΊΡ •ωνω)ΐ τρλιοςχ.ουμ.ί!)οις,ου' <ίΐ^ο'-πςο)) νί» τοι/κΜίτίον , 
,, ως τ άλλων ρ.ίΤίλίβν τΐι>ί λΛβίξίΰΜ/,ιή ουκίτι όνιί'ίχϊΤΪ ικί^^υδ^ιον τκί,'ρις μέν, 
„ «ίί^κέλα'πίίοθ-οϋ,'πιυς (^*είν)»ωβ^■ιισ^ρ.*δ4,^ι^ι'ίλδο^'πς^Α.ίν,αV«ν^'»^■*' «^ λ' 
,^ ΤΓλρ.ωνπς,/Α.κίΡλυ'υνίςον'ρ αυ-ρ-σα^ζειναλλα ν/λίσανπςί'ΕΓΌιϊαγκιιν 
,, α(ρΓ;^οΐΐωιΜ'ίί\45 ?ι^VΗΛ;!^ι,><^α|Λατ^^<ίΗ«ςι^Γα.λίV^'=θ•οιί,ψι)φίσα<^^■ί'^ον 
,, ΊΡλ^μδν,, ί*.νί φο|2>ιιίίν•πςτο οω'τίκαίΐ^θνον.τίις (^αV^α1'7!)ΰ<ί1α ι^6<Όνος,€ίξΚ/' 
„ >>ι1 ίΤϊΐίυί^νι'σαϊ'πς .Εκ.τρΛΐμΐ9υμ^)?εί'ςΐ)νιι^χαλλοϊ1ϊίίοϋοί;τ^.αν•ι'συχι'ϋΐί 
,. <}ϊ Ρ•*• ΤΡλί /Α.ϊ?στΜ , ουχ ο'/λοίως ακίϊ(^υ>Ό ν • Κ^Π^ΐϊ >^αβί^^ιχ.!|^ΜI μ τ^ (λλοί^ι 
„ ΊΡλιν τιίξοΜ/ννκνιΚΓαΐ^οι,αΰΙ'υΊχβν ο/Λ-οίως κα6ίΕΓ**'[«;ωΕΓ'Πτ^ί^,>ί'<^» 
,, α§χει> . τ%'ίίϊ,(ΓΐοΜΐο6*ί9-ου,•πΒ^;α<ϊ•ν(σ»/Λ4ίαι'•ζίΓίλίον'Τΐς.>^ οωτοί-πακιχΤ^υ/ 
„ >ως ττιΛοΐτ!3νοικ.ωμ£ν,κ^ «ρις νύν ίί^ί(^οι;λω)λΐνοις {'λλ«νΛ5 ίλΛβίξωιτω/ίΐί)». 

ΤοΐαώτΛμένο'ιχ.οςίνίιοΐς(τΡν•οι<ί^λακί<ΛΜ/χονιοΐίτϊθ(^)ίαφντΓοΐϊΤί!))ΐΜ'κΰυΛ 

νΐ'«ν•'Ί')4-*Φον %νΗναΛ?ν™ί ^"/^•ί'-Α/^'ί ά'•ίΐ5•α<η>,ό'σΒΐ -σΒ^ίσαν ί^ιις,κ^ 

/λβίζυνι, ΚδΜί'λάσΊΐο)" ΤΡλθ . κ^το ιρ^ϋίος 4ψκφι'σΰ.)Τ5 τρλί ^χείν • δ'ί^ογμ.ί/ 

νον Λ αυ'^οΓς ,ΛίυςμονώνϊαταΛναίηχίΙξθίν α-πΗ^ασ-κ.Λ'ο(ς οιΓστν'ί'κ'ΤΡςί^ί' 

β9•οα(!ϊί(^οκ6ιύίάιτοΐς,άνξο'«))θ§ίίΐΓ|ί,(^|υι.))"^νο" ρ.ίλλκώνό|λως (ίϊκαίις-* 

μ•5;νοΐςω'νί<^<ί,όν»οω']ος ί*.ί>ον(ί^,ί-τί>ι^Μ^ίλα(Γ(!ϊ)ΐ<ΙΪ '^^Γνίν^<χλ<=ίν ίζ "ύν 

Λατ7<κ«>,Χ3Τ'τρλί]Λονα§αοθ•οϋφΰΐου<ί^ως.&ντΐ)ΐιτ^(!ΐ%τ2§ί5'β)Λον'Π)τ^5(?ο))ή> 

■ΤΓ^ς το";αί''νοϋοι<;ιν'^^''/*•'*•'"*-ΤΡ'^ΐ'ί''^'">''''Β5•ως •"ρΊανο-η ίΑ-ίντϋ ^οφαοϋς 

βίκτηυ ιρλίμ€ί>,ιίν ίί-ιι'τϋ'σακίυωώ.ι^ 'Β^ωΤίν/'-ίνχρκΓίώ^ς ■δίΐ'μ4'<**'πς ο» 

λακίΛόμονιθι^4)ΐ.ι^Λ^οϊ'ρΐίαΐΗνο"θίί'ρα•^ςίλοα)ν<1ντ^ςβίου«'ρ(Ιΐα^ςί^^ 

■ΤΒίονΛ •κυλωνίναίιιΚΑ'Οί >'**•'§ ολυ/».•σΐο>ί)(.>ις,τ•ζ!ΓαλουΛ'Γζνιΐ5''ΠΚ£ίίί^υνα. 

Τονίν^ν*/*•"»^•! Λίυτ5'§αδια)'ΐνοις /χίγαςί'ωςΛκ'ίΤςος,ός κατΥκείνο» γν 

χ?ονθ)ΐ ίτυ£οΐί>6ί /χιγα'ζων • ^(ίω/ι^ήΐ Λ τζ! Κυλωνι ιν ^ίλφοΓς ,αβ&λίν ο 

βίος ό» ΤΗ τΒΐ; (Ι^ιος τί/''-ΐν'''''ϊ ^'οξτ^Χ.αταλα^είν'ΠίναίΜνου'ων ακξο'-ετολιν• 

ο'ίίϊ ,-ίταξχτϊ τιυ Θία^'ί'νοΐί ί^υνα/λΐ)» λα5ω*ν ,κ^ί'^οις «ρίλοις οΐίουτδ6σ•οΐ5, 

ίχιθΐ(ΓΊ)\νίϊλίίν ολιίτΓία τά. ον τδίλοίρνννΜο'ήϊ , κα'πΛαβ>ί -τνν ακξοτίίλιν , 

«ς αέΐτυ§(«ινί<ίΐ,>οίχίσΰ.ς ί^ςτιΟΉ τιΟί^ιος/Λΐ^ιν»)! ].,^ ίοωτζ) τι ^οοτ»/ 

Κ<1ν αλίμ-τεκί νινιΚ-ΚΚοτι . «ι ()ί όν τΗ ατϊικΜ Η^ άλλοίί «ιρυ κ'ρ-ίννΗ ίο§τ» 

^έίςνιτΌ , οϋ'τϊ ίκείνος ι'τι κ.α•πνο'«<η , τβ ,.-π ^οΜίτεϊο)» ουκ. ίί^ιι'λου .ϊτ' Γ^ί 

Κ£Η αίίνουοις (Αώ-ια,ακαλε«7?<ί^»ος ίοξτι,ν€ιλ»χίου /*.ι^ινΗ.•ί|ωτί51Ρλΐ' ΊΡλι/λο ΐί. Α'Ζδ'Όυυτου. 
Ϋ'ΤΡλί/λου.Δία'ϊΐ^βίβ 

Κΐ^Λν.γίγον'γίΜ.Ρο^ 
λΐ)ΐτ«§οΐι/>^.τΐχ«αδΜ/ 
νΛςλιν&'ϊίΙϊίϊίς, 
ΊΡλίν τυξοκινον ττα/ 
§α^ΗΓο/λίία. •3»^ίο/ 
νάξε» 'ρ τΜς τι/ξΰκν 
|/^'(^ο( ό'νομΑ , ι'ν« 
/«Γλλον ΉΗ^Ο^κ'ν 1^. 
Ε-ζπΌ'αοΐν ο'^^οιως. 
κατη-ΤΐΓαοί >. Δι Α νο^ 
Α3•ου•4ΖΓΐ κοινού, 'ρ 
α'§χθιν«Ραξα.ίϊ•ί)(Γ«/ 
^ΐβα. . ίΌυλΜΰ-ωμ-ί/ 
|*.ίία.Γνω/χ«ν•βνο'/ 
φαστν. ΫίΤφονίττιί/ 
^/αχον-ψίφον, νί^'^ 
ο•κ<:'4-Ί'•<ί^''λονΛό'τΐ 
τσ-ίίΤοκεΓ,κ^τισ-ίΐ^ 
ου.Ε|κ5,κατ«ΓΙα(ι>. 

Κοϋ ϊ ΊΜ^ίτΟς , ϊ 'Λ^Μ/ 

Αο; τ ΛαΚ((Αάμ.ονί/ 

ίύίίί^Μλονότΐ. ΕΚΤΡ/ 
{ίξίοδ-οΐι,ίκτινος ΊΡ/ 
§οΐ;λ*|*.βοΜ;6<ν•Μΐλ 
λκσίν,Λίαϋολι'ν.ΚΛ 

βίεταμ-ΐνοίς ΏΆς»/ 
β-κΛαξο/Α,ί'νοις.Ε// 
Κλκ'μΑτ» Ίριοιί/ί-ί/ 
νοι,ίΙκαλουνπς'Ρς* 
ο•1ϊ>θίς -τζΐμ^^τις» 
'^οις <]ο α'•^ρς (^§ασαι^ 
τκί-τΓςίιοΰΙχςαί» 
νας. Κϋλωνί?ν•4* ί^ίγΜίκΛ 11 κατά ?» 
Κυλωνα , δοα)μ.α,^ε« 
β^οί'ξΛΟ•ηχ^ίο'/ΐΛφος^ίίισνιΐίΙίου\^^ίΊίΐμ,ι^\ί^ΛτΛ(^ΛγίΚΐίΛί4ϊνγ ο'τιτεο 

^ιιινιιμ-'''''^ΐ "^ κατά τ κιίλωϊα τ (ταφιίνείςΜΐ -πϊΐς δοωμ.αιπι.>-πς ,είτρν ο-πλί ων ίγί' λασΐν,Μίτοιβία λινοΐί 
•πς 7Γ ίουκυί)'^ι'(Γου. Οτι τά κατά κι/λωνα {' •^«ρα'χδνι,τχκΓον οΏ τ^ ί'ν ί*•αςα8ωνΐί«Λχ>)ς . Χςω/<.ι ν^ (Κ δ^κί 
λωνι . 11^ τυξΛΐιήίΌς (^κλονο'τι , ω'ς ίΚ ατρκξίίτίως ό^είκνυτ» τίς βίο" • ΚαταλΛβιεϊ)) . τΆΐίτην , 
Γ^ κα-πλαβ>ον , οι τΐ'§οΜΐνί'$*Ός ιςών-πς . Ε-σίλ^ιν ολυ/ί.ττια . τούτο <]ΐ^οσ•ίίΜκ.ί» , ί•ζ!Γ<ί<^Η ίψψ 
ολνμ-τίί* (ν ρ-ΛΜ^Όι/Ία: ,)^ &ναίιΐ)ΐλ•ς. Ε-5Π τΐ'ξοΜ/νίιΓ'» , τυςΛΐι>ιισοι ♦ Ει ((ϊόν ατΤικ^|ΐκ ΤΕυ'τιυ 
^ΝΛοΰτΜ σαφώς ,ό'τι ^απ τμ( "ϊ^» ίίΛ^αν,γ /«^τ^ν ίλΐ/ΐ• Κου αδΜνοϋ'αις,-ζια^ϊαίΜνουοις . Δια ο3β ©οϊΚυδι'δοττ 

»νκ9ίΐλΐΠί»ίί•ςο δί3<5 νοξτπν. Ε>^'^Γ^ιι«^^»ι/Α€ί•ίνΜ τΓοΜί^ίΐ/^ί&'-ίοςταζουσι.βυουώίίίτρλλοΓ. Αλλαίϋ'/ 

^^»λο^ο•π. Ε-3ΐχ6ί§«Λΐί ί"§νή>•ΤΗΤΐ'§ι«'νίι5^'• Αΐίθ-ο'{;ινι»χί<θ-)ΐ(ϊ)νττ)ί^ιχνΐ'»^'ί^ίλα^ο'ντίς• (^■σ'αί.'ν 
•Π)ΐ;'ς.Χ.*τΌ">τ>υς• ΑϋκίΙοχ;^τοξα3κ,οω'πίοι;(ϊ!"οιςουσι. Διαβ&}οΐι,οΐΚονο/Λ.)ΐίκΐ/οα• ϋΛΛΛξ'τΛ'γγ,αιί/ 
•ητκίωςαί'• Φλου)'ξως•αο9-ινως. Ετ5-.ί'{οντί.{τβλαί7Γωξουν. Καίί(οι;ο6ναϋ!'5ον|ϊ'ω/Α.ονηοα)'}αΐ4 ί^ιιλο/ 

>ο(.οι('ρ^»-πςα'ίρτ ας , (>ΜΖίου\ιο^ιΐ|Λβ«βυουοιτρ7νΛοΙ,ουχηξ&α,δΛ^αίυίί.*τααΰΐχω§ια.Λι<φΐί(!ϊ 

οξίω; γιγνίύσ•>(.ϊν^ίΊΐίί)(βίξνα-ί ι^ίξΥ(^ • οΊ(^'αίιι^^«οι αα€3-ομ.ϊ\οι,ί^ο^%ιι•Λν 'η 
•εΓ<Μΐ3^«/λ6ίΐ'κ τα^ώ» ίν'οα'τιιίς.ι^ /}ρ|3οςκαίι(ομιϊι;οΐ,ί;'τί!λΐος>(.ουν.^(ίοΐΌυ (ί? 
ωΛγιγναμ.ίνο\},ΰΥίανι^ααοι 'τ<>ι;_;;^Ίυδ/υοΐ τΗ ^οσί!^§6ία;,α-^5!)Λδ^ ο ί ΐρΛλοϊ αΰϊ'ΐρί 

αΐξίτα ίΠ'αν'νϊ'^><•"'^ ' τοτι Λτά <]ρλλα ττρλιτκ^ι» ο'ι ονιιώ ά§ρ^ νΊΓίς ι -^^αΓ 
οτν.οί'()ϊ^έ^τΚυΛθΐ'οςτρλΐ3§κ.ωυ'^οι,φλΰω§ωςθχ3,σ)7Βυ-τί,χ,}ύ'ί^α7Βς4τρ 
^ι'5ΐ.όμιίνοια) Κυλων,ΧίοαΛλφος οα)*τ,ίκ(ΓΊ<Γ^«ο•Κΰΐα)ΐί•οΊ(^α"λλοι,£.ί; ί'-σϊΐ'^ον 
ΤΒ,ΚΛί "Πϊΐς χ^ ά•Ε5ΐίν)ΐΐΓκ.ο)ΐ υτρ τιί; λοιρ.ου , χ,αβι ζουώ )ΐ αϊϋ 'ρ ν βω/ΑοΊί ιΧί?,τ όν 
ΤΗ οϊκξΟ'ΐΐΰΛ&ί.οκ'αΕΓίι'σα.Ιΐ'π'; (Κ οα'ηοίς οΊ •7%'αδιιΐίοΐ'ων ίΤ!η•τί'τΓα/λ;Α.ίνοι ττίιΐ' φ ι; 
λακΗί , «ς ιω'^ωΐί Λζπβιικο-χ οντάς έν τ^ ίίςί^,4φψ (^νιΛν >(.ακ.ο> 'ΐιρΐΗ0Έΐ'ο)>.α•ζ5-α 
γΛγόν'η(ί'αί-ίΒί)ΐ51^\Λν,ΚΛίίζομι£ίιο\χ^$'ΐτ,^Λς 1{φί'^'^ (ηΐί]ΐό;>•ί 34«> 4 ν 'Π'ΐ'ς 
β)ωμ5Γς,4>τΗΤ!ί«^.οιΓ^>(Π'ί5^Μσο.ντί).)(^ίί3ΖΓ;τι«ιηυ,ινΛνεΐ5,Χ^αλιτν'ξ'°ιτ^δίου 
ί κβ>ο| τΐ ικαΛοΰΐίτυ,)^ 'ρ )/ίνο? ϊ α•ΕΓΥκ.6ινων. "λασαν (^οιω >9 οΊ οΐί• ■• ■-■-'•- ■Β»» τκςφυΛακ,ίς, 

Κςα αΰ) τ σ-ί /*.ΓίΓ• 

τι'φ^αοδίί • ά$ /^ 'ρ^ 

^υ (ό^ξϋΛίττο , Ι'\/Λ 
ηρλλΚ τ/λίϊς τυ'χω 
«δ». ΗΛΛσί (}ϊ >^ 

Λ<χκΐί^ουμ5>ι'ων , ο./ 

^(τά τ ς-αώα^ονί•" 
φκσιν αΐΜ>ου'<ο^, τιυ/ 
^ι,χί'ρΐί «τασιοί/ 

Τ αί«νοΐ»ω'.' ότι ινβ•^ 

7"ΗΤΐρΛ<ίοΊλ»Ι>§ιοι, 
ΟΈΓΐβ ανε»ν^•Κά|ίλ 

ίλαα^^Ιβιγ . /λιτά 'ρκ 

χο|υι3ί<οϊ.ίνο;^»ον 
■7Π..Αυ•ι^.ι£α^εί. 
Κατά τ μ.«τΐ§α•)(.α 
ΊΟ. 3' )('«ος ϊ /«.Μτ^ψ 
ον• Αΐ/'ρν,τουτΒ.Ϊ 
ι>ιελιιδί>5ΐι.ίπ;>4β)οα/ 

ν* Γ»ρ ΟΟϋΤ^ ρ.» ■5ΓΙ/ 

ΐΓΛίΐβ9-οϋ^§α-πινί£Μ;*πι<ο!;τ^?|/•η. θΫ(ηθ(» Μτζ^.τ^τίίξΐχ.λ&ί• Ω.ζκ^ή^ΐΛ-ηνίκώου^υμ.φοςίχΐ.'ηψ 
ΛΰΛ τΒί^/£ΓΚ0•ίως ^ι;:ΓυχίίΜ,κ9ί ουκ ''^οϊκ&:υ;Λ^ουλΊύϋςκα.κοη^α.γΐΜΐ . κ^ ον τ? <)'^Ηί«•ΐΐ)Ρξί«,ΚίΜ ουχ, 
ΐ!Τ^ότζ(ύ~,ι^ Ά-ΤΫΟ^ν τ%/λΐνί'ί'ων^υ/ΛφοςωιτατΓ«λλα)^'ΐΜ4,»ιτ!)ΐΚΛΚ.ΐω)ΐ•κ)Γΐίί Λ) τΓς φυο-ίωςι'λατ 
τω; θις , Κ3ί <^<*•<3ί«3■€1ς3X.ακίοι^ ττίΜΠ&'ς θώ•»^ -^^οι ων ύί ΤΜ (5^«/λ.νι>/οςιν τιιί^ιΚ.λίοις,^ι;μφοξα; τοζ ίίζΓ» 
τυχίΛ£&ι§ιικ.ιιι•οϊίΓίχί•π«^ τ«ί|υί*.φοςας τ^'^α)/ματ^ΐίουχ)ΓιΓσΰναααίίϊς χαι^νΤσΰί,ιίκίΜ τΗ<Λα/ 
|θι:ΐί τιιυανί(ςωΐρυ.αΛλα;ς. Δια '^ο ά'-^ς . τιυ-πν')^^ Τ ί*•))ί'κ.βλΐ!6«ϊ9< ου.'τ•ο'ντ7Χ,4Ί/αν'' ♦ Των καδνοω/ 
7Β>•τ% οντ5Ρ1'6«ς'Ρίϊ ξωιΐϊοω'τΒυ. 'ράϊΒτι τ:Μναςουα^ς.του'ναςον,αλ/;ιω7Ίί§'ον λακωνικ.Γς /(ίξο•)! -ώγο/ 
Γε(:Γ•ω»ος. Νοί^ίζοικην-οΊαίκνουοι. Χαλκίοίκδυ.αΛρς χαλκίοικίζ ιίαδιιναόν οπτα'ρτΗ-ίΐ "'τι χαλκ.ο?ν θίχί» Μα}'€Ϊ47ΐυτους. ι?'λασ\.Λ>^ΐΚλΐο^ιιςο λακ.ίί^^ί^,α5^1ος ,ύ^ίςοίί /"ΐ-ίτά. αδκ/ 
νου'αι>ΐΓα(ηα(ον7Λν.'ίΐος -π ζωντΛϊίλοαι'νοϊτις,)^ τ^'τιδί'ίωτωντΛονα Μΐ/ 
λο'ν-ης,'ό^ι'/ϊιαλον.κατνιλίον/χί'ιιτοιύνίςον , κ^/ρ^ίνος αυ'τ^ Ι'τι δ^ν ίν 
ΤΗΏ•3λ^•π^υ'ρ(^^»'ρα•^ς οΊλακ.ί(^οομ9νιοϋλου)>(|νικ.4λΛΌν (ΓίίδίντΒί'ς δίοΓ<} 
^ωττν τι/λωξουνης •θ<ίϊ''07ίςί'ίί Ρί^ικ,λια γν ΖΛ^ϋτείρυ -ίΤ^οί-ϊ^'μβιΌν αιίτψ 
κατά -τίΐ)ΐ ^Η-π'ξα,χί νομ.ίξον-πς3ί.ντίΐίπΊί7ΐ:5 οωτιιί;,ξ^)> οφιτί -^^οχωςπΌ-^ν τά 
€1275 τ^" αδκνοίΐων , ου μίν τη τΐστΰτΒϊΐ'Λ-ζδίξοκ τααίί&ν Λ^'αάγν ΤΒυτο,ίσκν <Αα 
β>ολΜ*ν ο κτει)! οΐϋ'τ^ τΓ^ς ττιν τρλιν , ως κ^ <Γιά ττιι/ ι'κθϊου ^ι;/Λ.φοξαί ^ο /χι§ος 
ί^οϋο ΊρΛίμδς-Ηΐ; ΐΛξ: ί'υι/ΛτατΛττκί τ^ Χ-αδΥοω-ρι/,κ^ α^'ων τΐιν,ΙΡλίτβ/ 
οΗΐ,ίνοΜ/τιουτί) ΤΓίλίτπ, τιΓς λακ.ίΛάμ3 νίοις ,>^ οικ &<χ. υ-Η•&κ&)ΐ , α'λλϊς ^ον τεο'λί 
μ5ν ύ:^^)■Λ'γ■ι^,ι^^Μν^ι1ο\^^.α^)''ηκίλΑ^ο\ι ίίμ^ οΊ αδκνοΰοι 'ρις λακίΛάμρνίοις «ρ 
ίΟπ τανοίξουα^ς ι'λοαι/ί^ν.οι πή)λακ.(ίΓ'ί«μ.ονιοΐΛία:Γΐ(σχΐν'Πς ΙΡΤΙ ίΧ •ηνΊί/ 
ξοΰτοϋ Ροο-(|(^ω)ΐος ,ίζπιταινΛξού ιζομ ΒΛαίτυν ^ο^ζ !κ.4τΗί α•ΠΓαγα)'θ|/•πς,ίΓιί/ 
φβ^ξΛ* ίί^ιο (ί^ϊ; (^ σφίσΐιι εω'τιΓς ΐΌ/λίζουο) 'ρν ρ.ινοονσ'&ΟΓμΡΐ' γΐϊί'ίθ-ου ον π^αρ 
Τ{ΐ.4Χ.4λΛοι; ίίκ)γ ΤΫξ χαλίΜοίκου α^ς ί λοωνίν οω'τους Λ'γινίτκ,ιίϊ πιο'ϊΛ, 
ΕζΓθιί*ΐ(Ροωστι.νιΌΐ4 0λΑΚ4(5^Λΐ/λονΐος 7Β'3ρ>ρΜΤΈν μ.ίτατοί/Λ.φδ6ϊς υτοοεσταςτατ 
«π>Τΐ(ςοί§χίϊςι^ύιίΛλ«ίΠΓον-ιζί),κ^ κ,ςιδθς υV<x«^%',α'•!^Γίλυί1)^««(^(^^^ι^^ 
^^ιι/λοσ)οιρ.ινουχ.%τι ίΙί•τήμ.φ&ν• ι^Ια. ίί οω-ρς τρίι,'ξΐι Αα^ύΐν ι§μ.ιονί<^α,οΐί'<ί1/ 
λα)(.ί<βαμ9νίωναφιχ.νεί?ί5 ίΛλιίσσθ(Τϊν••ι?μέιιλ^ν$ί<^1 Τιλλϋ^ικοΐί ΤΡΛί{*.^ τ^^ίβταζ.-πατ^'. Ε^ίΤ5ίί*.φί>ι,&ςα§χίίν7ϋδίΛΛΐ(αΐΓον7Εΐ/. ΐύΊ'αΛ'Λυ'τις.τδοΐϋσανίοΐί• Ες^ονίί'α. ΓνΓΓΡΑΦΗΣ Α. »/ Ατρ τιιυ ^ί «ίτ^ωτυ)/. Λ25Ϊ) ■ηντηνηρου 'αΰ\φίςοιβί^ου τιί^ β>υζωτη ου Λλο)ΐο'τ. Μίτάττΐ)! £Κ κ,υ<3|^ου . ό» 
Τοί'ί^δα,τΛτκ^,τκς '7Γί'^''Τ''ί €0>'τΒυ τίο^ουσΐοίς ί^γγ&τΜ. Ρξοο-κκδν-πς Τ)ΐίς.<Π'αφοξα<ίΓ^οσ•ν;'κρ>7ΐ5 ,ιή 
σι/γγίΐ/ους. Τ^(ίϊλογή>, τίφκ/χΗ. Αυτζρ.τωΏφο'Μ. ΕιουυυτίίΤί.Λΐτι'τστι'.ατίικνίίίϊ,Κίί•! ΰίρρ^^ου'αΜ 
<ρ§άο3ς,*»τίΛιικ.νς,=ίΐτα7ΐχ.Κ)ΐ σΰΐ)τα?*'• Η)^ξ«.φΜ ίΛ'λου.'^αφνι',τίζωγξαίίία,ι^Μ καττ-^ςία,Καί 
11 ωί )/ΡΛμ.αα'ΐω)ΐατ!^ω9 ϊϋ ν• Ετπ δ«ΛαοτΑν•αΰ1 τ* -σπ^ιΛ δαλαατια. £ς Ριυΐ^Λν-ηο^.ο^/ΊΟ. Λαοιοτι. 

Αν'τ^.τωάρτίχβίΧ 

ΐ5Γ(!Μ•π)νι'-Ε5ΐχΘίξΜί3-ίν,ίφιιν'^''ο? τϊ~ςί'λλνΐ)ΐ!Κ) ς άρχίς.Λ'ΐξγίοίεΜίρ ιϋτΐτ) τουίί^ί 
•ΤΓΡ'ί'τζινί ς {^α^ηλία χ,α-πίίττ,κ^ τ -υΛντο; χρα.νί^'Π'ί ^Χ^ν ί'ΐρίγση.-η.^υ/ 

εαι^,τιτ; του τοις οι) ς ίλα{ϊ>ί ν,άδητΛμ.'^ει βασί/ .€» κ.ςυφα τ%" αλλοο)! Ινμ.μ.αί 

ς•ϊ^ονίΜΪΛ/§ίίιι. 

Ροωστ!.νίοΐςονΓ>ί|χω)/τν!ςσπ3'ί4>"Τΐις τπυςί'ΐ'ησοι χ^^({ίζι<θ-ουβ)ουλο(ί<9ί^ος,^3Π) 
-Τδΐ'α-π-β Λ ξ! ί λων,χ!) )')ΐω]υ.'.ιν τριου /χΛΐ,ιΙ Κΐλκπ• Λ κ.6ί,ι5υ)/(Χ•7ϊ'ξα τι τίοι [Γί:> ^ί 

άικα&\:ίΛτιxα^ΰ^η^^ίιΜ[:£ρ-(η>V ίύύυΜ [^■^^0ζ.ι^0^η3Ί\(ΤίττιυΊΐύνιί^ί(!-χ.&,Ί^^ 
^^5ιx^'ί^ξX73^ς^1ι οΏ 3Λλα(»•3ΐν,<ΛΌυ τ!)λοιτιρνγΐί;λο'-^«;ΤΡΐνσΐ)ρ.ιδ(Χ, Τοιτουίτα 
μενν'γΡΛφνίιΛ'λου.Ξ'οίΙί^νς Λνι<θ•»ι-π τί αΰ17'λ^^χ^^ζπI5■ίλλθ Αςταβ;α?ον 
'^νΦί)^ν<χκ.ουαϋΐδαλαοίοίΛ.|^ΚΐλΛ«ι ^αγVτ^■>'πί^ασ■Κ-υλί-Τ1^ιίσατξα"3ϊίΛV 

ΓΜΐίς &υζαιο•ηο> αΰ)5ολιΐ)ΐ<Μΐ'πτ3Πΐδβ€ω'-ιί),ως τα.χΗ(ί<ί\α.Ί!>{μ^Μ,κιΐ'η^β<ίξΧ 
γ'ίο"αίζΰτΐ3 &ίζΜ,)ο;ί'ν -π οώ'-τϊ^Ροαισχί.νίαί τϋτιραγ^ΊλλΗ τκί^ τ%.• ίουυτ «ι^^αγ/ 
ΐαα.'ταν.,ηι^χ(χΐ&ν ιΐς^ί^<ί,ΐ{3-)'^<τοτΐχ.•τα..οίία.ςίΗ^^ος,τα.'ηοΐλλΛ ίτρίκ/ Ι £-π7ςελϊΐ |ϊ)Λίηλώς ττ^; Ροα•σα)ΐι'*ν. 

(ΐί^ίλίγ&ίίΛίΆλ^ζΖ^^^^ζ Ροωσα)ιί«,Κ^τοιν'(^ξω)ιον"ς μδΐ τπ^οιν βαλ<χο•> 
σίς ίκ.β)υζ;Μηιουίί\ι<ΐϊΐσας,κ,βτηα((Π)ΐΛίςγίσϊΑ α* "ίωνι'/λίττξήιοικήι ι'σηθοΜ,'α' 
^ξα.•23ίος,κ3ί τϊΓς λο-^ις τιιΓς («πισρνΛ^ί'σ•χ.ομ£α.κ.ουσ•ί μ-ν,τϊ )ΐυΙ,μ.ν(ί\μ.ίξΛ 

■ΖΓαν'Ί χ.ίκ.ωλυ'β9-£ώ./χ«^((ϊΐϊ•§α-τιίίς'ΐιΐΛνί&,θ1ρι ί)'βτ37»^αγίγ)(ί<θ•οϋ,αλλα.ρ-ΐτ* 
ΑΡ7Β^αξουοΐ(/'(Γρος αναδον,όνιπ;• ιτϋΐρ-Ι-α,'^ι^αΜίδΛρσ-ωνκ^ τα.ί/χα,Κ£^ τά 
σα-,ό'-ΕΓίικαλλιΤΛ,Χ^ ^^ΐεΤΟ• ί^θία/Αφο•7ί^οις.τ»"ΐι^λαβ)£^ν ό Ροα^7^>}ί^1^ τά 
^αρ.μΛτα,ώ)ΐ ι^! 'Π^ο-τϊξοϊ ίν /Α.ίγαλήίαΙ'ωρι.'πυτρ τ ϊ λλν)ΐω)ΐ ίΐα ττιν-Μα/ 
Ίΐκχο))! ίιγί/λοϊίςΜί,τρλλώ /λ<ίλλο)ί •π)-π κξτιι,κ^ ουχ.ιτινκΓννατϊ) όν τιο καίις•Η 
κό'π τΐΌ-ΖϋήϊίϊίοτΛθίν,αλλα (τκΑιας •τιρ<11κας Ι^ί^υό^βροί; , ικτου ^υζοκ;/ 
του ί^κΒ.κ^ί <ίΐΛ τνς βξαχνις τρςι^Ιο/χίϊον οωγιι,μ-ΜίίΌί, κ^ 3υ[γυ-^ιαι\/ 
Λ^υφοξου)! . τρατίΐζιΜί'-π ί^-ιιϋ'κνιν,τϋΛρϊτιδίΤΒ,κοϊί κα-πχ&> -πιΐί ζΠ'οΜ/οίοΜΐ 
ουκ ίΐ'ί^>ίατΒ,α>ιΛ'ι3^γιις&ξαχίσ5'^^ου£Λίλου,άτΐ)/νωμν) μθιζο'νως ισ-ί'-οτθ 
τι%νί^λί1Γί''^^ν•<^^ί']Γϊ"''^'^*'^ οω'^οντπί^θίχι,κ^ τ» ο'ςγΗ ουτίΰ χα/ 
λίτϋ^ ΐ'χ?νίτζ) ίς -ζϊ-συυ'τ»; ο/λοίως ,ως-π μ-Μ(^ΐ)ΐα (Γυ^αίθ-οΐι <3ΐ^οσΐίνου. «Π'ο'ζιϊ^ 
«^ τρρς "γ^ αδκνουους ουχνιΛίς-α « ^ιζ/χ/χαχία (χι-πτ" • ο'' <ίϊ λακι^/^« / 
μίνιοι οϋ|Λ9-ο,Α«ι,'7ΐ"7ϊ «ΤΓ^ωτΐν (ΠΌωτά τοι^τ* ΛΛίκαΛίσ-ιΜ αχηίιν . κ^-ι ι/ 
Τίθιό^ΐί τί ί'^^ονίίΑ' νκ! •π)[ί"^τίςον ίκτρ^Λστίς , ου κίλΛίΓΛ*''Π«ΐ)ΐ αο'τίν ,Τ!"* 
ΟΜίΛ ι'φΛ/'ϊΐτο Ίρίων . Κ3^ ί'κ του β)υζιΜ/τιου βί^ υττ αδκνουων ίκτρλιοςκν/ 
βεις ,ί9 ί^ί ϊ τίΐ)! !ΠΓ<4'πι> ουκ ί•5ί•αιν4χ(ι5ς4Λ'ς 5;^λωνοίς •ιλ? 'τρωϊα'ί^οΐί Ίιί^ξΐέεις, ζζ). Κου ιίιν οφξα 
γΓ<5^α. « οφρα^ίς του" 
τ!^ίύτι ^ασιλί' ως ,€• 
χί κατά (ΐί^ίπινοίς, 
τΐΐ)! &ο£.σ7λ{'ως ίΐκδ' 
)ΐα . κατά ο^ί τνοίζ, 
τΙίϊΧ.υξοι; τη^ωην 
^ασ:λίως οι*τ\ κα/ 
■τά. ί'ί -ηγοί,γν ίΌ/ 
ξθ'^ιΊ'•^!5Γ0)ι. ^Ίοϊχίε 
^ϋΐ.%τ σπ)) ΤΗ ,ί'ίϊ>ασ)λΛί 
(ην- Ατρο~€>(οΐι. τ^ 
•ΠΓοα'στιΐί'οί. Ρα^αγ 
^/ίλΗ,κίΛΛΗ. Κοίί 

υ'ϊπί;. Κ€ΐ£Γί•τϊ«σΕΐ 
Λ?{βγίσ5α. (Γ.αττοιυ' 
«ρςΛίξίγίτνς κλίΐδιί 

Κζ). Λςτί οιί&>(«. 

ίαίι/^ίΤστϊι . 

ξον ον μ.{}'«ν^ή)α|ΐίώ^' 
^ατι. κ ■Νρ υν,τι/χώμ-ΐ/ 
)/ος τά |χίγαλα υτια' 
■7^ ί λλν!ϊω)ΐ . όν τ^ 
Χ.α6ίς•ωτΐτςο''Β•<ίί.&', 
λακ&:)ΐιχ.φ. 

εΛ ξυφοξουν . μ-ΐ/ 
τά Λ^ατζΐ;^ ηζ^αί/ 
'^Ι"ΤΐΡϊΠ€ωτ«• -πτοΜ) 

§ου(ηαί'<7ί^αρ(Μ. -"' 

Ρί^σικκ'ν.τρυφι•/ 

λιν. Δυς-ίΐ^οοΐίίί^ι^ 

-π.ί!^υ(ΓίντΑ'κίΙ<'3'• 
Ες ΤΣΓΛοτοί,κατιΙ' 

ι ! 

ΤϋΛΚταν. "ΤΟ,-ΓΒ 

•ίΤρωτοντΐ. Ρολιοξ/ 
κνίβς, τκ ΊΡ/Μος/ 
κία ί'κ.β>λ•. 6ε<ς . 
1<ί^ςνΕ&ς , καίί/ ©ΟΥΚνΔί'ΔΟν 
λοΜ-πΛίί'ιί, φ^οϊΉί Ίί«Λν'τ«. λΛκον , Ίΐ^είλουν -τΐικ οτκυτβ,'λιιΐί , ^^ίΐ αΟ) του Ί<ί.Λ«7ΐ)ς ί>ραφον, »^ γΜμ.μ:ία. . Ο ιίϊ τξ* «ίτραοτί.» "Π (ανιγγίλλίτι οωτδΓς ί ς γι •< ί^'=^§^'^§°^) Η^Ι "^^'Χ- ίτ^'ΛγΛ^ζ τίιν ρδ^" 

σκυτ«.'λιι^ειΐΡϊ7θϋχ.»ξυκΒ5ί«•'' λεί•πιβ9-ου.θιίϊμ.νί,τΐρλίμρν οωτω οοσαςτιαικς 

(όαλυβ-θ» τΐΐν (ΓιαέοΛΐ«ν, εΜίΊχίϊΐςθ" τκ^ίΐ/Ήξογίς σπ•α§-τ»ιν • κ^ ί'ς μέν ττιν εί§/ 
κ;}»^ ιασί-όΐε» ΤΓ-^γωτιν ι^'τιΡ τ%" ί φο'§ω> . ι^ιετι ίί τίΓς ίφο§οις /ρ)! ί^α® λί'α ί^ξχ 
(ΠΜ 7Βί^ϊ•ί^3■β1^τιΰ^•α<3]γ*^οί(ιθί^ος,ύVίςον^(?λδί,κ^κ.α6ιV^I(ίV4Λ^ι1']ον ί'ς χ^χ'/" 
ώνΐίϊ'ς |2)ουλο^οις "πο^ομ-^ ίλ.ίγχ&ν•ϊ{φι φανίξοίΊΐώί £1^>^νου(^ϊ|ίοΊ ϋοσα§/ 
τχτίίί τκίΐΐϊο» ,0 ίτίοΗ'χςοί , ουτϊ κ τίΛσα. τρλ'ς,ό'τ^οΐί ■πΐιτΛ/(πΐ.ιηις,|ϊ>ίβΌ"''' 

*;;^ ϊτκ. Γ λΒ^ο-ξρ^ ίί^γν λιωνί^ου οι/τη. βιάώλι'α , κ^ ιίΌ)ι ί τι , οκίψος ωΓ, 
ί•ϊΓΐτΓο-ζ2•Α'σί^.υΐίο4('οΐς Λ τρλλας •Εταξ&ίχί,τΜ'η τΒτχ^οΜίο/χίοί , Κ30 ζκλω'ο-ει 
τ^^" β)αξί2>αςων > μν ι'ίτος £ουλίβ9-ου είναι τιιΓς τια^ου σι• τα τι άλλα οωτοΰ α)ΐ6 

(Γα' ΊΡτί τον ύί ΛλφοΓς , ό 1/ «κΊ δΐσαν οί ί'λλκης ίζιη τ^' ^ιί^βον αχ/ΐ>οίί)ΐιο ν , *11α/ 
σίναΟ^αψαίθ-ίίΐεω'^ος ιί^ία«ρίλί^&ον7ΐ!(ίΙ. 
ΕΛλν'νω> αςχν-^ρς ΐτΣθ'τξΟ-γ}/ αίλισ-ί /χκ'ίΐ'ων. 
Ροωση.κ''^ς,Φ<Ί'^ίήί |ϋΐ.ν«/Α.'α*ίί*ιΚ.ί τοΛ. 

τομέΐίοαυ.ίλίγεϊον ο(λακ.ιΛά).ΐ9)ΐοΐ(ίξίκ.ολα4^οΜ/Λ'ίΐ'ς τοτίΛίσίιΤΓΰτρ'τιίί/ 
ί^ος τιΰτΒ,κ^ ί'τιιγραφοΜ; ονομΑΐτ! τΰί ΐρλΊς,όνοΐι ^ϋ^/κ,αδιλοΰσ-ου ^ον ^άφΛ 
ζον,ίτ-υσαι/Ή) Αΐι'αβΜμα.τιυίΛΐν το' ΡοΜΐσο.νίου,οά^ι'κ.ι»)ϋΐ.α κ^ί τουτΥ^οκ-Β ε^ι/*,)^ 
ΐ'ιτείΓί (Γί! ον ΤΕυ'τ&καΝς'Βκ.νι,ΤΡλλωί'-αλλον τταςοίλοιον χρα;)^ίί)ΐοΐι ιφοα'νίτ» 
Τ))τ?α^ουίΓΜ(^ΐ!Μΐοι«.ΐ'δ5•υ>ίΛΐ)οντ<'(Ιϊκ^€ί<; ηρ^^^λαΐΛς η^άιτιτ&ν τΙ αχΐτον» 
Κ!?ί κ" > ίίϊ οΟτίί); •ί λΑιίιςωών Ή πΐ|? ι/•^5^ϊ&"7ΐι οω'τ*,»^ τρλίτθίΜ, «ϊ (υνίΤ3•α/ 
ναΕΓ«σι,κ5/)'ρτ3•(«^ι;/)(.α-ης)/•αο-ων'π«5α'λΛου(Γω'ς ου'ίίϊ τ^7 β'λωτ' /χυνοτ^' 
•ϊκδ τλ^γΛ το.ν'π9,''ϊίωσαν νίω'-πςον τι ιρι&ν θς «""'ρν,χςω,Μίμοη^τΡο-ίΓζΐ,ί^πφ 
β'ωδασιν ί ς οφόίς ^3α)''^οιζ,/^.νί ταχείς θ>ου ττο^'ί^ξος σπ-αςΊΐα'τιυ,Λί Λ ουϊαμ-φίο-^ιι 
Τ»•ί^''ΠΚ/λ1(§ίω>,&ουλΛτου^1οιΐVκι^^ον,7Γ§ίνΓϊ(^Μ^ω'^ΒΓς,6ίςλιV4Τ5 ο/Χίλλω> 
τΗί τιλΛηικΌΐί ίασιλήί-πιίΓολαςτΓρ^ς Αςτα'ίϊιαζ^ κομ»6Ϊν,(λννς ΑξγΐΜος^ταα 
<Γ<χ.α'τιρ•πών οω'τοΰ,κ^ί τπις-ο'τατος %Κ€ΐν£ί)ί»•«ΐ'υτιίς ν'ν>^'^=">^εί'«•ί κα/ 
τά&νίι//ι«ΐΓ)'ντιν*οτιου(^6ί{Τ!Γω'3%'•;ι^ ΐοωτου" αγ/ι'λων •π-αΛΐ)ί αφίΚίΤΟ* •Τϋ-^ί , λοβίων '^ο» 
Ί^ϋα/ί-Λ ,τ« 43ωτου 
σχ.υτ<ίλ]4 «ί^είλιτ 
•π . Κίί') ίνίίωτκϊ 
ΊΪιν 1%" >ραί»,ίί.α / 
16» ΐΒί^Όχιι'ν • '4 ί^ί' 
•ης εϊτρ' , »^94 "σως 

^χΐν ο -ΕΓοαιπινιοΐζ 
Γχυταλ»» , λαίςοί 
τί« ΊΡλιως ι'^ίλ/ 
(«ν,ζΚ'Πον ό'τΐιΐζη 
τίς τΓξΜτχί 'ϊ'ξ* / 
Ιβνι'ας έίχί τΐν σ•χ.ιι 
ταλ<ν• Μ'^λ^ι'-Βϊ/ 
ΐθ-οΜ . ηρ ν -ΕΤοιοίΓανί/ 
ι«ί^ιιλονοτι. Αν/ 

Τϋ'» •3ΐΒ^αβολΐίν•'τΐ')» 
ΚΛΤ»χο§ί;ΜΙΤ^ κίν' 

^ϋνον.ΪΓ£;^ιοςυ£ΐ5-* 
ου/γ-οΰ τ!κί^:αί>ολο)(. 
Τον Τάβλια (^ς* 
βπίτουτ»• ^ο κα/ 
κον ^^βλονο'-η . }^ 
ρ.ν'}( 01/ κ Μ ν §α!»λΛ{,, 
άΛί'ί-δπιίο-εΓος. 
^•σβιτα ί^ια^α^« 
ΐθί/ος.χςκ'/ίΛοίί^Η 
^ο>ο'•π , κ^ λό^ις 
ύ\α.η^ΛΐΛμίίνος •,μ/ 
τοι (ίΚακ/}ίοι/<Γαίώιιθς ΤΛν κα-πι^ςίΛΐι. 

Ρ<ί^ί ουο'τ^ , τ^' >(.Λ•τΐ)^ςιιματον ^ Γι'νοις τιιίϊ βαό5Λ&ιου ο'Ί/τΑ . νςαχ.λεΐ(ΓΗς [*? ίίν • ΕντωτίΓα/ 
ξονπ. ΧΛΐ§(^ (^>ιλονο^1 • Τον λίωνι'(^οο . οϋχοί <> λί^ύνί(^Η9 β' ιίν δ(ί^μ9ΐϊΐίλους . αξί^^^π-ς αδί •7^7 /Λ,* / 
ί[ꧥ . Ανίφί^ «V . του Τ3•οα)σανίου . Υηρ^Λς ί( τρλλας -ζία/^θίχ,ί . <ί1α 'ρ /Α-νί ς•ο|> γθιν τοΓς λα/' 
Κ«>ιΚρΓς νομ-ο'; τ* τΒΚ^οΰώ.τοΓς «ίιο? τ^ί λακ.ωνω> . Ε^ίίΊνί-ττιτο . ί'^ω τ%^ λακωνικών (ΓίΗτατ» 
νοΉ-ω» • Εότ 7" Ύξίτ^ο^Λ :^οΰκ. ί'ν ζ» ι'/«Μΐτ^ίτο ο'αττο'λλων , οΐΛ)' "ττςο'ν -ηνα ,ό> ί'λαβιον οΊ ξω ^χοαί 
ων |2>ασιλεϊς ,>ο> /Α.ιτ4'δ«Χ-(Μ αΟΙ /ρ)! ί-ΠΓΐρ^^ξο'ίί.ιον τοΰ βίυζοΜ/τΙοι; , Ε^ίκΐλαψ^Κ • ί^οςυ'^αιί'πς ,ατϊΗλβ 
4<«/ • Εν τϊϋτζ^ χαί&ι^κχ,β . ον τ^' κ.α•τιι^ςίαΤ7)ΰ μ-κί^κτ/λου • ατ^νλίγ^^Μ ;^ {ΐνί ί|υΐ|ϋΐ5ί(1ν τΐ)Γ<; «'ίίΐδ 
^^^λαι^ι(^α;|/λονίω>.ΡαςοVοωκ•'™Μ<«<5^'<Γ<^,'5^''λονο'^1.τί^■ίΓαξουV^IίΓ1Λιο1V•λεί^Γ4ΗΤ ΚλΙη^)! <ΙΪ οιί'τ». 
»ρ (ί^ί, Λ(τι του ναΡ• Κοίι ΐρλιτ6ΐ*«,οΐ"7θΐίο/χίοΜΐ. Κοα «ρ τδ-οΰ ^ϋ)/χ.ατίξΓαβ'ωϊ'ΤΕΜ.χ.ατκ.1ίΊ; οοσ•α§ 
τ»; • ίγουγ γι μ.νίΊτμόι . Τας -πλΛταΙοίς . (Γκλονοτι Κ30 άλλοις ατε^νθλί ν • Ανιίς αςγίλιος••ηνις,, 
)ΐι)§ιον•τΐϊ4ς,ι6νιχο»,Λ23ίιτρλιω9 βξ^Ρ'-ΐί ,ο5Γί§αν-θ<νον. Ροϋίνκα'ΐΡ'π-το-Ε-οΐιίΊκ.α,ό^υτΒνως,οι/ί'ι-πξ) 
«»^»1υντικον•ίτο<^ί'τινίς/ώα/α5ίιί;Γ§«τΒς.τινις<ίϊ/ώ'1ι«5(ςοι/λαίΑβ»Λ*οι;<».τ^^ τοί'ίςωί'^ϊ' 

|ί $ 4ίαρξ€ι.'ρ ι«5> τϊΐΐϊ-οτατος βν• Ράλι» αφίχ,^Τί.ίτΓΕΗ'ϊλβί • 

Κοιϊ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

<< > ΐί ίπ/λατΐς τιυ αξγιλίου. ΔίΑΚϊνιους τκί^α^αλοηιι.τΈΗςανΓίΑίους τώς άλλους (Πα/^αλλοι. Ρα^α/Ιαλοι/ 
ΤΒ.τΒΕφαβολως κατ»ΐ)Ρ§ΐ(ν<ί{|',ΐ)"υτρι3ως «ίΚακρνΜσιΙί. Ρξοτι/λΐιδείνι (ί^ί. όνθί§ωϊεγοΐ'^7Γί"''^/'•''^ε)'» λι'λΐ/ 
κίΐου. Ακ^ϊ^ιβχώς'αλκίώς• Εΐ)Ρΐ<'υν7ΐ).ίν4λλοντρι»σ•εί|ί.τρι>;'<Γεμΐΐουλ3ντΓ. ΛϊΓ^ιια^^Όωτϊν'ρνδΓοιυσ-α/ 
ίκ'βΛ'. Εφώί'χωςψοιΓχοξίΐί . Α?Λου ίί-ίφο^ου ^^χλο^ότι α'φοίΐω^ ίΛίσανιτς .ό'ςτις ί'> φι'λοςι^-πτοωιτοΐϊΐ'οε. 

^α4'="ιί="Γ*''3"ί(,|Λ>ίί•ϊ3Γΐ)'νω,λΐ)ΐ1 τ*; αϋίςιλας,ό»Γλ/ί υτίνοκ,ττχς τι τιιΐοΟττν <3[γο »ί:Μ/. Κοϋ'ίςο'<χ.νι/«.α 

σ'4Τ5ίταλί(«,Χίοω'δ'ΐί(ίί§ίΗνΓίνρα|"'•ί^οΐίκ$Ι&ν<ί>•Τβ'τΐί'«οη''φοςοι,^6ί|ΰί;ΐ,7τς 
ουο'τΰυτά )^α{χρ.α7α,|χόίλλο>μήτίτδ7νΛσαν.Λ«ννιΚ5θ>ί(ϊΕουλν(ίί>•Τϊςίτι Γ^νί' 
*9•ουα>ι'7εύΡουϋσΌΜΐίον τί λί'^νηζ'ΛΖΰτΐιία/^οαΓκ^ίζ -ην οΐΐδςβτί:υ αόί τ^να/ 

τ^Τί ίφ-ί'ξω'/ όνρί 711/Λς ^ιΐ/^ίυ-φΊΚ^ Ροωσανίου^ς αΛ)'']ί ν ίλδοντίί , Κ^Ί ΐ'ςω/ 
τ^ίτυς τίιν^γοφαώντιις 'Χ.ιτ6«'λί,Μ"α9•οΐίγ)Τ5ΛίτΛστ!-φας,ου'πωμ9ίΌυτΒΐι αν 
δ§ωτρι;,τα•πτΐ!ί^«Λ'75'5>ρ*Φίν7ΐι , Κ^ ΤΑλλ*ατρφου')ΐονΐϊ>ς κ.ιχί4νίΧ.ςον,ως οι/ 
ΛϊΤ!Γωτρτιε"'2ίνον τζ^ς τΓβΡί Ι^αολι'α ί^ιακ.ονίιΐις τ3α^αί^αλοιΤΒ,<;ΐγοτΐ(^^ 
ί''όν ϊο"ή» ΤΓΪς ΊΐρλλοΓς τ^ ^Ι'ΛΚί νον ΛΖ5ΐ3!λνθίν•κ.ακ.βι'νου α^τά.'ΐι τιλΣτά. ^υνο/ 
ρ9λο^υ>τΓς,>^]τ]!^ Τϊίτ3Η^ον7ΐςουχ.4ων7Ες οξγίζία3•ου,όι*)α•κ7!ϊ•'ν4Κ τιίϊ 

»^[Ϋα.ι!■ΰΌ^α.ϋ"ι^ικ<ύλ>}&ν■ώα{1<Λ^ηζ (ίϊακςιΐϊως,τιηϊ μ.ινα•ί!ΓίλδονοΊί'φοξοι. 
β>Ίβ)(«455 <^ *^^* θίίί^οτϊς ,όν τ« τ(^'λθ -πο ^(ίλλκψν ίτρ•"" ντε . λί γϊτϊμ (^Όι»''^ ν 
ί«-ϊλλο>7«(υλλΐ!φίι!7ΐίθ-ουΜίΤίο''ί^ή>,ΐνος μ^κτ^ιφοςων 'ρ 7Π5οσΐ)'ΤΐΡΐ'ί;]γο/ 
η 'ντδς «5 ςίΛ,ννωκωι'ιίφί'χωξφάλλουίίϊ νΛίρ,ατίαφοινεί^χίΗσαί^ου,κ; (Γ*» 
λωσαντυς Λνοιντ^ς 'ρ ΐί§ον τχς χαλκιοίκου χω^ϊσο) ί^§ο/;λ£>),)^ ^οκ,ατα/ 
φυγεϊΐ',ν ν Λ ίγγ^\ Τ^ ■πν^ί'ος,Κ^Ι ις ο ιχ.»/^ία ου ^ιγα,ο ίν τιυ ΐί^ού,ί'σϊλίων, 
ί'να μ.«υ•ζΓου5ξυς ταΛουχ5ω§οί)ΐ,ΐ((Γυχαξίν.οΊ9,7θτ;!α^οωτ{)<.οι.μένυν<φ*ισα)ΐΤί 
<Γΐω^ψ/Α^"(ίϊ'?τι,ττ^οΐ)ςΜματος'ρνοςοφονα(ί6ίλον,>^ τοΐέυ^α^ 4>ί5^οΐί όντα 
^^<2«'σαV'Πίοω'ρν,ι^α-Iρλα£ο'>^ϊί,&'<πϊ,αV^ίΚΟ(Γο'ίλ«^^^•ιί.<;[^ο^^Κ.αίίξο|ϋδ/^οί^^ 
ίί^ίΤΐΡλΐο'ςΧ.«σί.ν λι/λφ >ΐ^ /χίλλοιιΤΕς οιμ'τ ατρ^υχ&ιν,ως β^ ς|χίϊ ία τί οϋί^ν* 
τ,οϋΌ3-</'μί*οι,ί((χ^ι/σ)ΐΐ(ι'χ.'π;ΰ Ίί§ου Γ•π ζ'^-τείουν ο^τλ-χ^ ι^αρ^&ς,ατϋΐδοοίί χτα 
ξ«χς"ίλα.χΙ) ΟΜηρ}) ίμ-ίλλ^ση.)) μ-ίν ί'ς 'ρΐί ΚΜΐίθ'Λν,'>ν!είξη:.ν;κΛΚ5νςγνί^ΐι^ 
(Λλλθν είαιΝσο.»• ?'•5Γ4ια ί(^ο^4 ιηί^Μσίον ΤΡυ καττξυ'^οα . ο <β ίίος ο' ον (^ίλφοΓς^ 
τον τΐ ταφον υ'ετίξονί'χίΚσϊΤϊΐς λακ.ί(Γουρνίοΐς μΛ-τί^ίγκ&ν ού'ΰί^ΛΤΰίία;;ί. 
•^ νύν κ.ώτΜ4 {V τύ ^ο•π^ί(Γ/χατι , ό γραφΗ ΤΗλου (ί^*ιλούώ,κ9ί ως α•^ς οω/ 
5θΓς οκ 'ρ ^^:ι'^Γί:α)'μΕί•ον,(^ιίο (Γω/λαταοίβ ινο ς ΤΗ χαλκ.ιοίκ^ ήζ^5ϊ(^ου νου• οί"(ίί, 
ΤΡΐΗσ"Λ/ίθίίοι χαλκρύς (Μί(ί^ςΐί«•<βί(Γυ'ο,ωςοΐϊτιΡοωίΓοΐΛνίουαΛίίίτα>.οιΛαί)ΐ/ 
νοίΐοι,ωςκ^Τΐΰδίοϋα^ς κ^ίΐ(οΜΐ7!ΐ(;,ίΜίτηκ'τα^<«ΐ'Π)Γς λακ.ίί^ ουμίνίοις ίλοο)/ 
|ΐ<1ν ουο'το.τιιΰΛ ^/ίνκί^ΐΓ/χοΰ ττΰ ΡοΐΛ5-ίΜίουλακ.ΐ!Γου{χοϊΐοι<}ΐ>|3ίαΓ&(1ς •ζ51/λ.4'ΜΙ' 
Ής τίκ^α '^οις αίιιν*οις , (υνιτϊκτιίίΤϊ Κ3ί τ^ν ©ί/ιιςεκλία , ώς Λ^'ξκτκίν 
ΐκ. Ϋβϋ τκ!^ ΡοωσηνίΛ* ίλίνΧ'ώΙ'• ν'^'ουν -π ΤίΓς οΐΛ'τιΓς χ.ολάξί«9-οΐι οω'χο'ν • 
Ο; ίί ΤΒ&αΟ-ί-^'ης , ΐ'τΐ'Χϊ ί^ «νξαιαιτ/υδίιος , Κ3ί Ιχων (Μεαταν μεν όνάς/ 
νει/αΰ1φοη%'(}ϊ>^ ίς τΐιν άλλον τ3ΐλοτί!ν>'νΐίΚ)>5ΐ5•4ντΡ'''''ί'^*''^ τ^'λακί 
<^^ιυμ9νίων ί^ϊ)ιVω)ιο"^•π^)ν,,?υ>(ΓΊωκ.βν^Μ<^ξο1ί,οι ς^'ξΚΤΒ αγ^ν ο'τρυ οιί -«ί^τν/ 
χω(πν•ο"3 ©ί^ιιτοκ-λϋς ^οα/^^1^-(ί(ΛV>ς,φΛ^β4Κ.^!^ΐλο1Ρννκστ)νις κ.ί'§κ.υξΛ<ι^£^ν ν,νίκ.α ζφξαξΛ^ κατ 
α^ττυγ οΊκνιμ-α. , η* 
ίλΜ'Πίςαυταλκ.ιίία, 
<;Τ^ωτιιλι'δοντ ι•δΓί{ί)/ 

Κί . ΤΙΙΟίΓιιΜ ριΰρ οι/ 

ΑΛΚωνι»^) [ΰνοΰκίς• 
•πκρ'ςιο>ΐ()Χττο,•Ρ 
ί«.ΐ(Κ)Τΐ/ξαΐι'νοις ςίνοίΐ 
•5&ι<;λακ.£οΐ'ας. το/• 
•ζϋΟ^οωτικα μιΐν • ίΤ 
γουν^'κατά'ρ ί>ί/ 
τως• Υτι'ζϋιΛ-ν, 
ί^ξοίί'υνΛΐι , ι")ΐα ί^κ/ 
ίίν ρ-κ α.'σι/ί)ΐ'σΐ)ο5(; . 

Ίολιοςκκοτιν'πς. 
Ε>ί^ονο>τα'Πξν'στΐν/ 

ςοντιρλλαχ.ίς» Κοα 
α2πλα^ο)ΐ'ης βισω . 
μίνω'σανπς τίίί^.β'ξ/ 
?οΜΙ-πς • ΑΈήϊΗΡ/ 
^ο^χ« σαν . τ&<χίσα ν/ 

φςα(<Μΐ• Ε/Α4λλΐ)στ).|Γ 
<1ς(ί^υοίΤΐμ9ν. Ες• 

λ6ινί~ιιΑο>οτι.τοτιος 

ο'κουαίΌ^ οξωςκί^Α-ί'/ 

(ΐος VI λακωνΚΜ,ο"/ 

τρυ'ριςχ.ακ.οι'ξγοις 

είωδοσ) £ΐ•ζ?€5ν. Ρλ» 

ιηο>'ίρυ. τκ.οΐία(ΓΌι/. 

ΟΜ/ίΤίλφοΓς.ο'ανλ 

λα>ν• Τον τι τοί/ 

φον "Ρ (τω/χα. ίνΐζ» 

ηΐ^οτίμ.'ί^'ΰ-μ.Λ-η • ιν τί «ιι^οίΓΟλουήΐ . Δυο ιτωματα , τον-πς-ι , ^νο ί φοροις α2πί=α&ν ομτ οα'τίΰ. ο» 

Λ,ί'σΌςιτο.ντοτοΐςαΐϊό^ςίΛΛτπί• αλλωςοί(ΐδί>οςσ-«|χατος ^^)ΰΈ^α^^π^.)ιίου,(^νΌ ^«'λοίς του ■ζτοαίίτανκυ 

οΐί'ίδΗκ.α.ν. του (ίϊ /χ^ίί^ΐίΓμίυτουτΓοωτανίου.τίΓαρι'κβασϊς,^'ρακίλουδο)! ςίν* ταΑ•πι.,τ^ κατά. 

ονν/* 
χέίλΛ •ρουσανίΛν • ου(ίίν "^^ τοίητΑ ττ^ς γ α ^ς (Γυ/χβ>αλλί'ΐΒΜ . Ετυχί γ^ «νςαχ.'σ'ί^ος • ί^ΐα 'ρ φςον 
μ.α,ό'&?χΐν ο' Θί (Α.ΐ75κ.λιίς τνί^ τ^ί σο.λ*ί»•Γ>ος (ί|ω:Γξακί(Αι υτρ αδκϊουων ,ι")ΐ«• Τ^ φξο'ν»ΐίλα Λ'-τ καΚ'/ 
^Κ» Οι'ς6ί§ΗΤ0•<Ηΐν'ΠΤΛΛΤ''• ΤΗαα» Ο ϋ θουκυδι'δ οττ ίΐΰΟΓξωτ^Ά. Κατά ττυοτι» , φ»/*•»»• Ο" φίλο ν-τκ/Λ-φοΜίτος γαζ ΤΡτί οίΤ'μ.Μπι; αίρκσι τι^ (τυ/χ/χαχίοΐί 
ο"'τι•β•ίω5,ο4ί/Λςοκλίς οκ\-δΓ&σ•4'Τ'ΐ»'σο'λι^ μ^ίί^οΰνεαοωτζίβοΛεΐιΜί.κ^ιί^'α'πιύτο ου'χ, ίκ αο'τώ φίλος. ΚΛτκλυστΜ,κατΛ./ ^ 

Κΐ(Λαμ5»ίοΐϊ Χί *ίΗ)ΐοϋθΐς αΈΓ4χβίο3-οΐι/ιακορ.ίξίΤ?υνοα/τίς τί)ν?Β&ξο 
χατ'αίτικςυ κ3ί<^'ωκ.•ίλίϊοςιί•!Γο•ι^<5|νρο£5Γίταν'|»•ίΐίων κατκ. τεΰη-ιν οι'χω/ 
ξο//5αία)'Κα{ιΐα4 κ.ατατια'ϊϊοςον'Πϊΐ^α Αιί^"""•)• Τ^ /*•ολοίΓ(Γωΐί ΐ,ααϋλία,ον 
τααοϋίφοϋ φιΛοκ,κ.αταλι)στΐί•χ) ϋ'ί*.ίν,οι;κ.Γτυχίπ'τ5ΐ<5^ιΐί*•ων• οίίϊ,τίί χυνοΐί/ 
κοςί)ί^τιιςχϊνο'(ΐ<ί^ος,,(^ίί'α(ΓΧ.ί•ια)υχ3•'οι«ν*;ςτέν ■ετοϋΐΓ'α οφωνλαβχών,καέιξ^/ 
β3-οϋ.αύΐ Τ ίνί*ιι•>«ίΙ ί λίον π5 ου τρλυ ύνίξον τ Αί^/λκ'τΐυ,ίΙ^Ηλοι -π ός <^^^ι, χ^ ουκ, 
«ι'^ιοΓ,^-η ας* ουυ/ρς Λίΐ'τεϊτιυι αΛ'δ',αδκνου'ων ό^ϊο/Αί' νήΐ,φΛι^ νΐίί 'Πί^ι.ωξ&»θ•οϋ. 
>^ "Ι^Λβ'υ-ϋΓίκθνου τιρλλωαύ9•ίνί.νίξο>»ι^τί ■θ''='•§ο>τικ.α«,φς ΐ5α5ζ<ίμ.Γίν>ο!Ϊ/ 
0^ (!ί .|.,<^ΐίο'μ9ΐοις<Ϊ3ίΒΤ4σου7ΐ/^ωξΒ<>9•οϋ.)ήοί';λαοω'ρ5 μένίκ^^^ τίνος, 

χϊ ου'κ. 45 ϊ σ-ω/Α.α (τω'ζΐ'^δ'ου 4οΐιηιωβι«ίοκ,ικ.6ίν^ (Γ οΐί &' ίκ<^ο/^I οαι'τ,θ'-κω ν υφ'ωι» 
ι^4φφ(^ιωκ^•Iϊ"^σ■ωτ«ξίοιί^Μ;Vίς4'ι'X»?Λ^Ρ7*ςίσά1•ο<ίϊακου^ο.ς ,οιύί^νιό" 
•π α^ν ν Ι^ί' τ Ιοωτίυ φ'ος,ω; ■ετί ς χ^ ^χων α^'-^οΐί ίχ.αίί(ϊτΐ!,κ^ /«■ίγιετον ίί)ΐ Ικί/ 
Τ(Λ^ρ.α Τίύτο,χ^ ύ'^ίξ^ «"^ τρλλώ,τϋί τί λακ%()^ου/Λο>ίοις ,κ^ αίκνου'οις ίΛδοΰ/ 
οι,κ) ΊΡλλα είτρνοϋν,ου'κ. ΐκ.ί)\'ί^ίοο)ν^«Λ) ατρίτίΜθ ΐ2>ουλο/Α9/ίον ως β>αο5λι'α τρ/ 
ξΛ5ί>ο"αίί1 τΐιν ί-ηξΟΜ ία'λα(Γσα> τεΐζί ι'ς -συί^ι/οΐΐ -ριμ Αλι^(Μ'ί^ςου, ίν ίοΛκ.*/ 
^ος τυχ«ν α*α•^/λίν'Λί 4νΐωι/&'α£,>ο; αΰιί^ας,Κ(ΐταφιςί•ια(χςί/χω>κ 
)βυων ς-ςΛτί/'τδΐί'οϊ,ό ί ']ρλΐοςΚ<ί να|;οΐί. ι^ η > π9 Λγνας ΤϊΓς όν τη ν«ι > ^^θσΒ.5, 
<Ρ§»ζ<1 τώ νοωκλ'/ξήί,ό'ί τις ίΤΐίΚ^ ί ι 'άν^νΙίΚδί 6ι ί'-ΜνωΐΓ<{οα)''ρν,{'φνι ιςείν, 
ο'τι^^νι'/λαα)•ζΓ&ίθ•6»ς,α^''ρνα)/&,'τ>ιΐ' (ίϊ αοφαλ&αν θκιι,^ιΐίΐ'ι'να 4Χ./2)ί>ουί>ς 
τίις νΐίώς |*•ίχϊ' 'Ί'5,οίίς γι ννητκ,τϊ&ιδο/χικίΐ (Γ'Όαι'ιφ, χάριν (ίτ(:μ.^ϊ.(ηίδ-Μ λ^ιλμ• 
ο'ιβ να^ι>'κλ1•ςος ΊριεπίΜτοιίίτα.κάίαΐΡο^λΛσα.ς ν'μ.ί§α« ι^ νυΧ-τα υ^ίζΐ •Π)ΐϊ 
ς■ξα^^■ϊ^Γ^£^ου , ύνίξον αφιχνέΐτΕΜίς ί φισην • >^ ο' Θιμΐ5οκ.λίίς ικβνν -π ύίξοί 
ΤϊΛ(Γ4χζ«|χοίτονΐ^ονθ)•ίιλίί(ώρου»'τ£!ν<5•{§οΐίίκ.τΕαί»ινων τταςα 'Ιί)) φίλων> 
Κ^ί^ά2χοις,άυ-ΐ3ΐ^ίκ.ει7Γ-Η^^ΐ7αιί)νκατ«ΐδ•ίςσ"ω)''πνος τρξΛδ&ς αίω, 
ίο-ΊΣίμ-Τΰθι γξαΐμ-ιαα.'Λβί^ ΙίΛόϊλίΛ Αξτο-ΙίξΙνί'γ,νζΐξΙου ,ηα,τι έαολΛο»/ 
τα. ιίνλοι/(^ν^αφ>ι,ό''πεί/*-'ςΐ)»ίλί<ί ίχ.ω•ζΐΗ^α,ο•4,(5ςχ.ακα/λΐνιιν^6ΐ(5•α.ίλ/ 
λκνωΐί &ςγα.ΐ!-μΜ ηρν υ/λίτίξονοΓκ.ον,ό'σ'ον χ?ονον «^ν (Τον "εΓατίςα ίΤΐτιο^τΛ 
ΐ/λοϊοΐΓα[κ()νινι^νον«ν.'ΙΡλυ<)^Ττΐ'ίη^βωανΛ6α,ιν<^(^ν;ονδ'α(Γφαλ6ί /«.ένί^^ 
ιΚΕινήί ίίϊ ον αΰ)κιν3^νίή),"δ5'αλιν κ'ατρκ^/λΐίί^» ινί[ίίΤϋ.κοιί/λοι Λίις^ίκα οφείλ%7 
^α4'0ΐί τκν τι ί Χ-σαλα/ΑΓνος «ίΐ^οανΓϊλίΠϊ τκς ί«;}αχω§ί(Γΐως ,χϊ τ τ Γϊφυςω ν> 
ι»ΐ(4'Λί^ως <};-ρο(3-ίΐριΜσα7ίΤ5τ5θ^ιοΐ''''Τοΐ'5θν <ί1αΛίίσ!ϊ,χ>ιιιΰν ίχ,αν <η Ι^ίγοίλΛ 
άναβα (Γς(χστ)4,τ3•αςθ)|«.ι ί^ιωκ.ο;^9ί^ος υ'τρ τ%"ίΛλν!νων (ί"ιατιίν (ΤΜν φιλίΐΜΐ'ίΌΐ// 
λο/ΐου ^^V><οι^ο'^^^ν αΰΙ^ζων,οι^-'Τος σ^' τκ^) ων ΐ('κ.ω,ί^νιλΜστΐ|. ίασϋλΛΊ; (ίϊ , ως λΐ^^^ 
•πχ4,4ίοιΐ)Ίλαο-ί'τι οΐϋ'τουτϊιι/ ί*ι*ίοΐ£Μ;, )ήί'κίλΛΌΤΐ'Ιρι&>οϋτΖί)ς.ο(^'όν τ^^^οίή•;, αΟ) -I£^^ οχουμ^ίγωτ 
αϊηΛ§ματις.κ.αΙαΓ<ίΐΤ 
Α/αΰη^ός-Κιλίουκ 
α^ιοΐ.ου'κά^ιοιίίο/ 
/ιίζβ ς(ηιι 7ϊΐ7α(Γ/<.ιι 
του . Είτί αξΟΜ/ 
τος . ο' ίιμίτοκΛιις 
Αυ-τ^αβοναυω)! ^ιο/ 

μ.ΐν(|) • 01Α.'•7^ τί) Οϋ^/ 

Ιί-ϋτζ). Κοϋ να§ι** 
υτΓίκθνου. ηρφς 

/ί-κτΕϋ , υτίο ιρλλί^ 
ΐν,&νοϋ <ιίθ■ίιι^^■^ / 
ζοιί'Έας (15^^x1// 

τα ^χίΛ-πχ* τΐ{ί.ω§εΐ/ 
^(α Κςαά'μ-ααχι'/ 
Το'ς•ο'ίί/'>•"Γοκ.λιΓς. 
Εκ6ιν<ί• τζ) άί^μ.» 
1^ . Χξζίος τινο; 
ρρειβςτινο'ςίΐωίί.)^ 
ομχί -πτΟ) (ωίς , κ^ι 
βοΜ/ατοι/. εκ&νον 

Αυ^νβί'-πτων-'^οί 
ίΐ/».ι^οκλία. Κοϋ 
ίφ'φοϋΐ^ίΚΛ. Ατρ 
9"<5^ί<ι«<•α'Π"ο κοινοί 
ΤοουκάξιοΓ, Λσ•/ 
■ο-ί§κ^ί"χωνοαϊ>, 
ίκαδιξιτΒ * οοο'τ^ 1^ 
χίμ-Λ-η. Κου'τρλ^ 

λΐ εηρΙ-βν,Ο'ΛΤΙ τ 

α'-σήλλνσαον • Ες 
•Βυ^^)ΐΑΐ . {ως τι!"ς . 

τ^ί'νοί* Τ»ν^ίλίξΛνί^ξθυ,ττο'Μ)ΐ ί^ιιλοϊοτί,τιϋφιλι'λλίΐνος. Κ^«^Τν ^ αν)ΐως .«λλο ίΓι;ιτυχ«/χα•πυ ίι/ 
|«•ιήΓοκλΐίΐς•κ3ΐίιαφΛγεί.ο'τικ^α[ίνο\φνΐίτΐ(7ΐ;ν4<5^οτα'ώ•ζ5•ςθ(ί^οσ5αφΛ/ειν "^ϊ βίρ-ϋϊ-οκλια*» Ατρ/ 
/*.(»τϊ39-ιϋ.ατρο ου:)Λίμ,]ΐγιο3-{)ΐτΛ.καΛαηί^ση.λΑ)η.ς.χίζτιφνγά]ΐΧκτλιμ.ί\ιος,κο:Γά.λ(^ο^ 
ψ α'λΐ μ.ί νή> το ΤΓή),ί>ία (ταλο ς )* Ίηια*. ο'τι Θί/βΐϊ-οκλκς ί' κω τηο^οϊ α-ί- λει© & ι^νπ) Γς τυιου' της « ων ίί-ΐτί/ 
χκ.ι'νιι',δΐία^ΓοκλΊςων,κίΟίί'κωί^ιοι; -ζΒ-οΰς ων• 'Ρλθ'ωανοίίά•''ίςν'*•°"/^ί'*'5^''•'^ονο'τι. Ασφαλή (^• ί^ 
|»9ι•^ά^'3^;Ρ^^VμΛ^α.ί(^Β.>(^>ιλο^ο'Π. Ενί.'•Ε•ΐ)Μνί^υνή5.χραν^α•-Π($^Ηλονοτ!. Ηά25τΗί/βΰ^Β•ι«ν•πΓθ£ϊ-§οφιι', , 
^Κι«μ3ΐΛί§Γϊ(ϋα.Λί)νχαςις. Δι'οιο'τον.τον ϊκφο-ΐιν . Ε6αϋρ.α(Γ4.''Τ£•ό''Π&•ΐ5ί)ΐί72•&£ΐ^ΐ!ί^ιίσ4 ί^ι-κχα/ 
•1^ -ηνι (Γωα•(*ΐτον •Β•ατι'§α οωπί .χό Λαυ»οιουιΙ . τΐιν ΐ'νωοον • Οΰ^'ίν -τψ χ§ον^ ίο-κοΈει γο^) &•Β-ως οω^ρ» 
ς* -;£Ι/Λΐ•ικ^ι;£Μακαλισΐί>7Β οΐάδο^οίοι. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. »7 Κοΰ δΊπςουίί^είς τί(ύίλλ}ΐ!ιων''^ιάϊοζ,Η^ ΊτχΣίΛζ,Ηφιί'ημ-Λξ&νίς ,κ^λ άλλοι• ΚοατιΟίλλοΐΊΚΰύ"• ί'ίΐΌΐς 
ί^ΐίλο;ΐοτι« γ•5Γΐ-π'ίε(οα)'τ^.υ•ΒΐΊΐαλ4τ^Ώΐ5>ΐΓΐ/» Δι(^^ους,^ΜιV^^ΰ<^ι(^ο|ί1*ι♦ Η>Γ«)ροδΐ)ΐίςΒκ.λν)ςιΥχ.ω/*.ι^ 
ίίί'υςοχ.λίοις. Φ ^ιτίως Ι^\ίν. τ^ς κοίϊίς Ίίν Λ*'ί§<ϊΐ'τδ•ων,όίκιν <5^\*ατζΜ . τ! ϊ'ς ουο/ρ /χάλλοιτ.&ς -ριν 15^1/» 

βω>,ουτϊ Λζκ -^^ο/λαδυνιως Λγαγιίν τι ί 9 ί">'τιι ν-ιί'τ2ΐ "Λν »%υν τιΓς φυσ-ίως ♦ Τω ν τϊ •Ηα{!αχ§ίϊρ.α . τ^ί 

ί*α.τ τίις χ«ςοι^.αφ1κ.ο/^ι5/^ος <!ϊ|^'}οϊονΐοω'^>5)/ί}'νΐτα•τ<ΐ'«^'Λ"-ΐζ)|υιΐγοΐ5, 
}90σΐ)ςου<)^Β5•σωίλλιΐϊων,(ίΐΛ'πτ*ν'3ΐ^οϋτϊαξ;)(βΐ(κι.ΐία|ίω£πν5>^; τιΰ ιλλιινι/ 
Ηΰ^ί λ•Ζ5•ι'^^α,ν'ϊι;^5η^ίθ< οωι^<^οι;λωσ•θιν•ί»«.'λΐ'ΤΑ <!ϊ λζϊτϊ του ϊ^θ^ξΛυ<^Iί^ου9,^υ 
ϊί^οϊ φΛ)'ίβ9Όϋ.ΗνΓαρο'Θίί«•ΐςοκλ)Γ5Ρ'ί^*'>''''-''*<'^''*Φ'"''ί«? ιχ'^Ί'^νλβίΓας, 
Κ^ ί^ί&φίξανπύζ •νίς αυαγ μ.αίλλον ίτΐξου ά^ιος όοιυμΛ'(Γου.οιχ.β'α "ά ^υνί(Γβ 
Χ^ ου-π <;ι^ο/χαδ£ο> ί'ς ωΐ-ηιι οΰίίν,ουτ'ί-ζ^ρ.α&αν,'^ -η τπ-αξαχξί/Λα «Πϊλαχί 
«Γκς 1ϊουΛ»ς χ>ϊ)α.'τεΓος }Ί/ωίλων,)^| τ μ-ίλλον^ν αΒια^Β^τον^ γίηΰνμ-ΐίον α.'ξΐ 
τος ε)χ.αΐϊ"Βς• κ9ί ά (ϋΐορ μ-ίτα. χ,θξΛς Κ^ ι,>0| <ί^Η/ιι'σαίθ-ουο ιο'ς -π• ωκίϊ α^θίξος 
^'Η,χ4>Γν•ουίΚΛνώ5ου>ίατ5Ηλλακτ5•7ί',τια/Λ<ί>ον ιίχ&ξον^ν τί «φίΜβι'^ 
ίαίςα /λαλι:ϊ-α5Κ5ίΐ Τ^• (υ ί^^"Β"^Μι εΪΉ'βΐί,φΰνίως /χί ν <^ϋϊαί*.<ί, /χιλίτιις (ίϊ βςαχυ 
ΤίΐΊΐ,κ'ΐίατιΐί-οςό ίίουτιις αί)'τΐ)χίΛαζβ>7ά(Γίοντα ιΥινίτιΐ'νοίΓκσδς Λ,-πλΛ 
Τβ.Τ/^ίον.λ4γου(Π(^ϊτινΐβ>9ϊΚοΐ]ο5οί φαξί)ΐακφιΑ2πίαομ6Γνοα''ρ)ΐ, α^^^^^ 
1ίο^ίσο.>τα .|.αίϊΐ-πλίΊΓουβ)α(Πλ6,ά υτεί'^ίνΐ'μην^&ον μί)ΐ§ν οω'τϊί ον ίλαγκκ 
α)αίεΓίτΜασ)θ!ΛίοΛΐτ^α}Ρ§?.τα"Τνΐ5 [«ί>Ηςχΐτίς χωξοίί,ιί^ονττς ^αώ'λίως 
ΓΟ) τ&), Μα)/ΐίΐιώαοιι ί^ ,αζττν,ι! '3[^οσ•4φ(ί^ ι τ5ΐντ>ιΚ9ντ«• ταλΛΐτα τοΰ όνίουυτιυ . 
Λα/*-φακρι/ ^?,οΊΐ'θ)ΐ•ΐ£ί'οκ.& ρΐ^ρ τρλυοινο'τπ-ΤΕΐ' τ τιή βκ»»• Μυοϋντα (!ϊ , ο'4.ον. 
τά Λονάφαοί )<.ομι^θ■^^ν^«οω''^οΰοΊ <;ρ^οσ•ιι'χοντις οΊχ.α()^ί ,Χ-ίλΛίσηντης ίχβι'/ 
νου,ι^τιδίνουκξΐίφαάίιΐ)ΐίλιωνοντ^ατΤικ5.ου;^ί^ν'νίατί6ιν,ω'ς αΟ^ο^^ο/ • 
®α(ρΛ^>τΐ)ς.τάμ<ί^κ.ατάΡ(ωιτΐνίεΜΐ3'νλαιΐίΰ^οϋ/χοι/ιον,}^φι Θί/ί.ΐΐτ•οκλία.ϊ)) 
αβϋΐ/οϋον,λα^ι.'^^οτατΒΜ; Γ>ίΐθ|ΐ/8ί)οΐί τ^ καίϊοοϋ'^ς ις ίλλννων,οίίτ&ς ΐτίλΛ'-ττ/ 
ίΓί•Λακί(^!*ιμ9νΌΐί)ϊαδϊ|Λίντί9 ΤΓξω•ττς «^^^Γί^Βας Τϋΐουοτα ι-πίτκ^α* -π,χ^ 
Λ*'•τιχ.%λιΛ'α3-ν)σα)ΐ τκΟ) τ^ όνα^'ων τ*"»; ίλαχτιως• νν^ξον <ίϊ φοη&ι/'πς τιιχ^'αέιι 
ϊουοις , '^ρ^1(^ο«ας τϊατ^αιίινα'^ουίΧ.νλΑ'οΐί,κ^/! Λΐνιν£Μ'οι«τΐ)νομ.ο> αφιι'νο". 
Κ?ί (λαλιετα'Γςτϋ-οΜίτϊιΐϊ κ3ί<^(^^ιλο'•ΠI.^α/;I^ουλιγον 'ρτϋ^/ι.ίΐ'αςίωϊ ^Λφί/ 
Γ/Α,ακαί!λοΟω5/χ«οΜ)'Γζνΐ''9":«ΤΐΡΛί|υ^ον,ένί^&ξ)ΐττ«^'τοΐςί'-νί5§ί^ τζιΓς λΐ/ 
ί*.4σι -^Γς όν τί αίκνουων αςχΜ,μ-ΐί «ίϊ τ^ α'ϊ''»ί ϊ α;^ςα• <>'• ^ αίπίΛοι ου'τι ταλ/ 
ΤΛυτδ-ΗΚϋνο)! , ουτί'ρ φκ'φ'ίτμ.αχ.αίίΗςουΐί, αϊ}ΐκ.αλουντ.ς ιττίξ^ασίοΐ* ^χί / 
^/α^^Ο) τίς ^-ίί τΓς '(ί|)όίς,κ90 τν:ς•αο§ίιΤθ"ϊΚ^ βυίί'ξα'ΤΡίΓων 1^^ί:(^οχ(1V τ^/ 
ΛφΐίΓα/ιΐ3ί)«ν • Ήλος <ίί αφΐΚΰρ3(ίίων τ^τίλίΙπϊΜων'ίΐ^ίίΓ^ίωΐιικλακιί^ου'/ 
ί'-οιιος,ρα/Λ.φίου-π >^ Μιλνώτδ-τρυ , Κ9ί Αγκσ-οΜκί^ςου,κΟί λι-^'ν-π^ναλ/ 
Λο ίΛ-ίν ουΛ\ Μ^ •Ε5•ξο'-ιτςοΐί θωίίσαν,οω/τα. ίί ταΛ,οτι λ*κ.ϊ<5^ε«μ5νΐοΐ βο«'/ 
λοντΒΜ τίιΐί είςκνον ς(νου ,&« (5^'α)ΐ,& ηοίς "λλννΛς Λί)'7Ενο/λο«; αφ&τϊ,ΤΓοίΒ/ 
Ρΰ.ντίί,ί'κχ.λχώΛνοΊαίκνεϊοι^'ίβρ-κς ιτφίίδϊ ουυ''ρΤς τϋ-ςουτίδίσα-γ . κ^ι {^ό/ 
χ.ς ατ!Γα? τΐίί^ανοΜίτζΰν βϊουλΛταί^ΐίίίους ,ατρχ/;5ΐ\ί'θ-οϋ, χΙ| τ7αρΐο>-τΐς α^^ 
ΤΡλλοι,4λ4^νίνα/«.φο'πξα,}"ννο'ί^'οΐ -ιαΐς γ>«ί*•*ς,Ηίί «9 Χ§)1 ΐΡλί|^',>^ 

ως.Κ^ά'λλας^α^•. 
ηί:ικ<πι.ΐί7Β ατΒίλασιίι Τ'"! ίννί'α οίξρζν^' ηρ ικί^ ίΧίχα^ιωϊ• ου «ρ μ-ίγαςΐαν, άΛ^α. 'ρ /χ» ς(ΐί:α. 
οωτϊ>ο/λοις ^ις ί'λλ«νας . Ϋμ'φΐιτ μα . ό' ίνξ''4ί ίίρ-ΐιτοκλίϊ'ς . τιΓ; λι^χίών . ου μ-ονον ^οΰ •ΖΓ6ί 
ΙξΛως , άλλα ττίΜ'^ος λιμιίίος , «ν «ς^ν οι άέ»νοίοι . τάλλα υτικκοΐ/Ο)! ^-τπΓς λακ,κΓοα/χονιΌις . 
Ε-δπχ.αλοΰιΐ'πς ,οοίτί του % νκ,αλοίϊντκ; • Ετ^'ίζγαά^οΜ . τϋί^'Γίνί »ί •ΐ3•ςοίίοο; , Κοϋ τιΤς αοξίς-οΐ; •. 
Τ'19 ΤΡλλϊς. τϊϊ γίς τίς Ίιςίς ,τΐΐϊ χίνλί'γ^ τνιν μ.ίτπ•?ϋ μ-ιν^ξων,κ^ αττικίς , «νηνα ς^ι'/, 
Ιίσαι/ ΤΜ^ς ίλΛσϊΐιίοις βίοΰς ♦ -τΐ(ν οω-ρο Λ' λί'γ^ κά)αοςΐοΓον αοξΐ:5•ος (Γι'ίς-'ν,ν ί<.ΐ ί'ρ^ρνσα οςαις , μ,ιί (55 , 
&νθ)ςοίΑ.ί)ίν( . Η γ^ σσ^^ομ-Ι^νι >όςοις (χ&,ατΐ οίσα. ί«.ιμίςΐ(Γ|χί>«. * %ν'ν ικ.α'ςου'^έ ο^ίκ,οΐίοντίίς <Πα/; 
ΐι>ί.τίως. Κοίί αί(ί^ςατΰο^}ίν,υ''σοΛχ)ΐν•ίίςότι^ουλοις'ρΐ<;Λ3π;φΑ;γοιιτοΐί ώ\;>(ον73• Κκίλι-^ν' 
ΐΤ&Ιίαλλο μήρ ουί^ιν-^ιον,τκΓ^ τίς ΊΡτιίΌυας, Κ3ί ι^ α'λλων . Γνωί'-ας οφίο5 . (^ουλοϊ . κ^ί α'λλβς ρί^ 
ΤΡΐ»0Γαι/7ί•ϊα'•Εΐλα'αι£|'ρις όγη'*α§;:^ν'<Λί} Ατϋ-α^.χτοιιι-ηλως. Γΐίω/χωϊ,κ/ί^ίΙκς.ΕΌΪ 
'ηβ'ϊο^ . χ,αλώς 'ρ 
αΰΙτϋ^εΐΈτοΐί . βίου ;^ 
μ.ΰ\ου 3' -ΕΓοίντα ει ((£ 
>βϋ.Οι^ος'Π.»νί*»ιλβ 
νοτι• Ώΐίί'ατΒΟξος• 
ω|ί ίΓ α'τΡξΟζ βίΐ,οΐίκ, 
βίτεγλλακΉ) κ^[\Μ 
ίκοΜίως-οΐον,κ^ρ^οτ 
τιιηυις ττΓς αγνά/ 
ί5θΐςου(^ιΐ(μ.α§τοΜΐ6 

λωσί Κ3^ αΟΐ τ ϊίωι^ 
τ«^ςκίΐί<Γΐως,>9 αΟϊ 
τίςσηλαρ-Γίος,)^ 
ο'λλα^υ. Το,τί α/ 
/λ&νον,ιίχ&ξοίί.'ρι 
συ)ΐοΓσο>,») ϊ βλα•<3</ 
Κΰν, Ρςοίωςαμαλί 
ς-α.ταλλων(Γ«λο>ο* 
τι. Αυ705^4<Γιά^θικ, 
ιτοιν^ς λϊν^ν.Φβ^ 
/λα'κ.6ϊα'ιρ4αν6ν ο"ί 
Τΐνυο/^"•» '^Ρ τοκ>§β', 
ον -δπων,α-ΒϊίίΜίν. 
Εν /χαγννιώα •^ί^»ί• 
γαξβίώ /ΛαγννιοοΛ/^ 
βισση-λί,)^ αβανκ'., 
Μνουιηκίίϊΐίίλιςκβ! 
ςυας ο'/λ.νοίί< Τα 
^Χ4ν κατά •δΓοωσ"αΛ 
νίοΜΐ• ως "ΒΓίξ 5(4τλΐα, 

Τί^τΛφίί®)* όα-νγ^ 
γραφΛ'ς. Ι7ίξΐτ%^ 
ίϊαγωντί'ς ίλα^κ^ ® ουκυΔι'δοττ ϊΐι/τίΛ• Διάφορων. ^οι(;,μ^•πι^'α^λο)^5ί^οι^;. Καxγν;<^^ΐ^^^Σ&^ο^ο\I^.•ν%'^^^^Λ^'Λ. ΤΒυ-ήτι,τ^&ίο ^ο\χί . ΤοΓ« κρίνί (ί^ό' 
^α(π-ΚΒ'»Η ίΌ^αώ ί^» ίϊ)οΐ)ί&ίν,ι^ μ-ηκτοί οναντί^υ όίζτϊλιίωςειν τον τρλίμ5» , μ-« <ίϊ 'ρ> (Γυμ.|ί>ουλ<ίΙ)σαντα 
ά|-ηόί<ι9-οα'. Η ^>ί (Κ χ.α•7Γ§ίούν•7Λ;•οιί-π τΐυ,ιίν'* <ίί κατΒξίουίτων.ΰυίτί-πίωσίς νβί§ ^• Τας ^ι/μφοςας , ιας 

1% υτρίίΛωΐί)*"^ ων 

Δί^ν•πο.λύ€ι>τά 
ίϊαίφορα. τ* «Γ'ίκ.ιβς • 
ΗΛο^ις.ό^ιαο ικ.β<δ 
αΐί• Καίου§6Ϊν ,α)<.υ/ 
ζούν• Ρ§ού'';)(θντιΟ• 
^ο^α'λλονττΜ. Αι/ 
ΐίχ» «ιρλεί 7ϊιιλ3•4 .«[ν 
•νΊνϋ,ΛίνΛίηιιά-ί' 

!<•». τΐ)ί7τΒ,-αΓΛσα.ν.ϊ 
Καίί λέίνρ ρ.ϊγαξί/ 
ίύντΒΐϊΛίαον. οιςςί 

λαχ.ίό^(Χ4μ.ονίοις . 
Α•Βΐ%νςΐ(Γά,α.ινοι^ϊ.- 

Γαν-πς• Ρ§οφι§ι/ 

«^■ο1^.ομ^λβ«V■ΔI^Μ|3» 
Ικ-π . ■Β-ΛΛΤίπη , ο'σ-α' 
Μ ς α* κ.ί^ορ.ίβ«. 

7αλ);.χ.ατΛ κί'νοί; 
»)ο,ό^ΐίΜοία• Μ» Λ 
|ιίν φόίΐζί • ίοΐ» Γβ^ 
Ι/•π•ακ5«σα|ΐ;ΐ9ί» οω-Ρ 

<ρΐ((Πν,4'''""Τ'ίλθί/ 

•σο V κ^ τβΟ> τ^' αλ 
λων<^ι!^οίx,αμ.ιν. 

Διχ.£ΐ/ωβς .κ.ΐλΛο5ς • 

^ι'ΐτ-α^ις.'ρί^ικ.οα/ 

βυ>(ΓΐΛμ.ιχ>;κιν'7ρρο 

φαα5νί«•*'<ίίχΐ'>9ΌΜ. 

•ϊΡλίμ9ν•θι/κ.ί£<ι9^ΐνίνΐξ**?οί*•{ν.ου>ια<θ-ίνΐεΓΐςως (^<ακ.&σΓμ•ιία. ^3ω'Π)υς[όί-η1αςθV(,(^ι\Όυ^τ τ^γΓνίξ « 

ξομ^νοι.αI^4)ΡI(^ο^λων•Α^δ&ςοι.αί^ί^^α)^7I)ι.Ου'^ϊνα^^5'ίI^νςουντις•ο^'<^ς^<ί^«λό)ιοτ■'1^ 

5ί| ων ί[;^ υΛΐί• Εΐξίο^οι. ίαλαίτσϊκ^ίατιςις ;^ο 'ί αίιινοΰοι• Α νρ τιζί^ιουσίοϋ. ο'ΐ]^λ 

1^ι^ϋως5βφ^ςοιίν.Λν^Ρ(^υη■β>α^Γα^ου®^^ι^^>'^οι*'ου«.Το*μιν•Ϊ^^^Vω^Λατ,ωςσ■ώζον'^^ Ίΐρλί/ 

/>.ων • (Γ'θ Λ υ'ΐί'3'»(οιι ίΐί'ρ ρ4•Ρ"ίο'>.44βοΗον•'7ο<5^4•'2ο "ί^ν χ§«/λ«τ»ν ου'χ.ίνι φ*ισι β>ν^*ον,ο'2ίϋ;ς μ-ν! ί^α/ 

Μ>ι ο ^ ΔΗΜΗΓΟΡΙΛ ΡΕΡίΚΛΕΟϊΣ. 

•' Χ,ου' Βφείί^ως τιυς («ίςω'τρις ου τΗ α"τΜ ο§ νί *•«-''56«9ο)«.ί;'ϊοα; -π τρλί ίλθ|ί,)ή ό» 
ο ι^ίς)/ή)<^>ρώ•(π)νι«ί,ΤΓβ5ς <)^ ιάς ^υ{*.φο£ας,κ/ τ«ί νι^ω/λ-οΐ^ τΡίΐΡ(υ5μοις.οςω5 

«. ι/ί^ων (Γικουω τοΓς κ^ινκ ι^ο^αάν,»» ν α§α Τ >ϊ> ο'!>αλβ»ν-ίία,β)θΐ)5θί>,)ί' /χ.« (ίϊ καπό 
>. βοΰΐί7β<.τ'ίς ^υνί'ιΛωί μίτατρίθϊίθ-ου.Εϊί^ίχΐΤ^]^ τάΐ^υ/Λφοξίχς τ ^α/|Λα^ 
" ο υ'χ Μ (ΓΟΌ ν α ί<.αδως χω§!ί'(ηι,« χ^ •ι«< <^I1Μ'οίί1ί τυί; αί ίςω'τρ"• ^'ο'π'ί κ^ί τϊιν τ«/ 
.» χΐ(νό'ια(Χϊ'τ3«ΛΛλονως|υ/*.β>Μ,&ωδα(ΐδμουτιαΛ9•!«.λαχ.ί(^(ΐιμ.ο^^ ϋτΰξο'η^ 
» ςο'ν "Π (Μϊλοι ίατιν αΰΐβ)ουλΛον-πς «μ-'ν,Κφ) ϊίν ουχνΐκίετο. . 6Ϊ§κμί5ίο> [1»^ (ί^ιΚοίς 
.. μαντίν (διάφορων «λλ1»Λοις(}^ιί'ονο",κ^(^ίχί<θ-^ο/'χ<|><ίΐ^κ^x.^^§οις, α ί'ρ^/ 
•• ρ^μ,ου'•ποω^Γι(^ί)^Λ4ΠΜ^ιί)ια^^-V,ου^ίI)'μ.ωV(^1Λ'ν7δV(^ι'ρ(0)ι•τ« 
>» ΤΡλί'/χή) /υ^αλλοΐί,νί λο%ις τά ί.'γχ.λν'μΛ'τπ.ι^ιαλιιίοθ-ου. )^( αΰΙτανσΓνπς >"(^Η 
" 1^ ουκιτι δ]|•τιω,ιι£ΐιιοι,'5ΐΜ{>&<ί)•'ΤΡτίΊ*'£ίί τί («ί ατΛ7<Μΐι^αίθ•ουχ.ιλΛοΐ'<η3Χ5 ά|)/ί 
" νοΜΤ οωτιι'ίο/ΧΛν αφίήίϋ,ΚίΜ ^ο ]ΐι.ίγας4ων 4'ΐ'φ'θ'ί^^α καβουξό)! . οι (ίϊ-πλΛτζόοι 
»> οί'ίί^ι ί'κονπ , Κ9Ί τοις ί'λλκναζ «^^οα^ςΛΌκών οωττίίο'μρις άφα'νοϋ • υ/λων <ίϊ 
>• ρ.»(^θ<ς νοίχ-ίσ-Η τκί^ βςαχιος <μ τρλίμειν , είίρ μ-ίγαςίαν ψχ'φΐίτμα μ» κ,α/ 
>• ίί'λοΐ/υι3ί^,ό';Γίςμ.αλις•α<3ρροι;";)^>•πΜ.6ίκαίου§ίί6ίΗ,μ.>ι Λνν'Ί'Ι'ί'θ-ου ^ον ΤΡλι* 
" μ5)'./*•κ<!^νν νρν ουυτιΓς ουτι'οοιι υ'τρλίτίΜίθ'ί ,ως (Πα (ϋκ/ρόν ιτρλίμκτα-π • ^ο 
» ΓΟΪρβςαχυ τϊντι,ττασαν "ν^' ^'Χ"^ τ''ν ^ΐΡ«"ωο5ν,κ^•σθίξ!**τίί(; ννω/λΚί • 
" ο'^ς ΛΪ^ΥΧ'^ξ^'^'^}^ ΛΛλο'τιμΐϊζονΛ'ίύς αΰ)τα^«(η<59-ι, «ς φο|ϊ)φ χ^ τ/ 
»» τουτίΓαχριίιπίϊ'πς •α•ϊπχυςΐ(Γα^οΐ((ϊ,σαφίς<ΜΧ.α•ϊα^κσί!'πα«τοΓς5άϊ5-ο*'Γ 
•> ϊ(π)υϋ/ι.Γν μΛλλο)ΐ<7ΐ^οοφΐζίο3-οΐι.Λυ'τοδ4ν <ί^ιί (ίΊοκιοκβιι-π,ιί ιήτακ,ουβν τΓ^ιν Τ 
>ί β>λα^?)ΐΒυ , Μ&ΤΡλίμ.ΐιπι μ^μ,ω'ςττιί^ ίμ5ΐ γι αρ-βινον (Γ'οχ.βιςΙΐίου,κ^ «ή ίχ.ΐν* 
»• λ^ Κ.φ9 αύ) ^ςαχβίαομοίως -^γοφα'σ-ει ί*.•'"&^ο νπς |ΧΜ Ά ^ι/ν φοί2)ή5 Γ^ονπς α Κί/ 
" κίΐν^βα.'πιν ρίί> οΐΒ'ττιΐί ί^λίατικΛ υλωοϊν «τϊ μ-ί ν'^Η Κ^ ίλαχίτΗ (ΓΊκοιίωσίί 
1» ΛΖ5Β τ%Όν•ο»ων,"7Γβ5^ΐ'<•''? το^ί Όϊ'ίλΛξ αϋ)τα(Γ£π)μι£ν« . τη. Λ 7ου τρλί μρυ κ^ τ^ 
1» ικ.α-π§οιςυτ3Β^_ρ(οντ»ν,<ύς ούκοί•ίθ•ινιν4>"•^'^°ί^ινΐ'"'Τί'<•'ίδ''<•*'5οναΚ9ίο» 
»• •π9.οοι/τιιυ§•^ί•τϊν«.§θ)'σ5-Ε5ϊλοΐρΐίνΐ)ωοι .•κ^ ου'-πι1^ίο^,ου•τι ονκοινφ ^^νιμα/ 
.^ τα^νοω'τϋΓς. ί'•δΓ&τΛ,)5?ο>ίωνΐρλ{μ.ων,κ^ί^ια'ΤΡντίων,α'σθ)§οι,<|Κα ^ρ 
1» βίςαχίως οωτιί ιτΒ-'ό[Λ)ΐ)'λοι<; υτρ τϊινίιΐε αΰΐφίξ&ν • κ^/) οΊ Τϊΐοντκ,ου'πνοωί 
» 'ίτ^κςοίΐν'πς , ού'•π τκζοΐς ιτςατιας τρλλα,κις ίκτ^/λτίειν ιΓνιοιιΐιτκ , λ3Π) τ^ 
»> Ιί^ι'ων τι αί«Α αιρντίί > Κ^ «ϋτο τ^" οωτ^ (^αιτοΜίωντίί , κ^ χ|3θο-ίτι, 
ί> Κ3Ί ίαλάίτσιις \γο^οί.φί Λ •πι^ουίηου,'ρΜ; τρλ4μ.οιςμ.οϊλλον,ί;ου /ϊιίουοι ί'οφβ 
»» §οϋοΜΐΊχοι;σ).σ-ω/χασ) -π ίτίΛ^ο'ηξοι οι ουι'τουξ^Ι τ^'ςΜί'ίςωτϊίον, « χί^'/χ^ώ' τρ/ 
»» λί/^1^&>■'ρ/^^ίV,■πι'ΤοVίρ^)I'Τίς ίΚ.τ'ιαϊί'χνων,κ.α^ τιί^Γΐηί&Μ.γίί^οΰ^ίζΜΟί, ςϊγγραφης: α'. 38 Μ»όυ<)ΐ^οΛ<ίαλωνθν•οτι|Χ&ωο^|λ'ί^θίΜΐαλ«ν&>τα5ζ.νίρΐτα,τβ5 7^^ 

Λί/Α."<^ι•κ.αίο ι^οΐιοις τιΓς (τάμΛώ βαρξοΰώΐί.ο'ι (Ιϊ άβιιΐίοϋοι,τι^ς τϊΓς ίτωμασι,ιήτίΓς Χξκ'/χαίπ ίαρ£ουσ)>. 
Αν^1^?αί5αι^ΚίΛ;ι(V•^Μ|'δο^Iι1•σ1V•Μ»ί'π&ουλΛ(^1)§ίίί^V1χ^?«/^9ί»ο^^«7^Vομ^ Κοοοϋχο/χοφυΛοι. οί 

ί«•ϊν,•^ίβϊιξΐθς•ο''<!ϊ>»ί''Αε«ς.οί<!ϊ,β)οιωτΒί•χςο'ν<οι-π^υνΐ4ν'Πί• *κ τον ΐρλίί*.εϊΊίτ5*2η)υόν . Εν β§αχβ 
μ^ίΐ9§ίίϊ>•ΐΤίον ότι -ί ι^Ημ9ΐί4>*τ'^ <ίΊ!4&ολΐ(>ΐϊασαν ^τοι«3α>ί«κ.ί.ΚύΐλυαΒ»7? ομι'τι τκ.ωΛ«βΐ)'σΌν?«[ οϊί/ 

;, ^υι,ιί ου «^νρούκαλωΐΓ&ν.αλλως 'Π,χ.οΜΐ'''-πα^α ί^ο^ΛV , ό'ϊΐ^ βχ,ος ο τρλίρδς οωττΓς >α ίί^Ηλονοτι• όν» 

,. /«•Μκ.υV^1?./^ιΛχ^ /λΐϊ ν^λ^αΐΓ^δί ατταΐτε": ϋλλίίία^ (δυνατοί ϊϊίλοιριτνίΐ'ώοι', 3^ 

'„ ο/|υρ.μ.αχοΐ(Μ'τΐ5ζ^τιΡΛί^'<ίϊ/Α.ΜΤΓβ3ίομ5ίΛνΜ7ΐτ3αύααΓκΛ/»ι>5αί^ 

„ ^νι'τΕ^ουλΛτιιςίφ«!χίω^οι,τ!!αί)αΧξ>!μ•ατ'οϊώςω])ττλάσΐ•Ρ^^ 

„ 4-ίΐφοιόντΐς , Κ^Ι "υχ ό/Λ.οφυλοι,'ρ ί φνοω-ρν ί"κ£X.^^05 αΒ•ώϋ^(1 , (ίξ ωΐί φιλθτ /α.»/ 

., ^νίτ!ΐ-π\'ί<;γιγη<β-<>Λ'^:^οΊ μιίν,ωςμ.αλΐτ«•'π/χω§νι'σο.ο3-Λΐ'τΐ)ΐαβ)ουλο)ΐ/ 

„ ΤΕΗ.ο'(ίϊ , 015 ί!χ.ί<7<^ τά οίκ,θα φύθξΑΐ . ρφο'νίο/τι ^ι/ίΐον•τις,<^ βιςαχει μ.{ν ρ§ί<ϊ 

,, σ-ΚΰΤΡίοΊ' τη^Κ-οΐνων••!^ ίίϊ τι^εϊυνι,τά οιχ,εια -^γάα-σηυώ' • κ^ ί'χ,αςϊς ου τΓ^ι/ 

„ ςατϊιΐ' ίοωτιιυ α^ιλ4Λ(/ ο'/ίτ» ^λαψ'ίν , ί*.ίλ4ν (Ι^ι' τΐϊ> κ^ αλλή) ντ56} ίοωτιυ τΐ 

,, <3ΓΡοι'£Γ€ϊν•«ς•π 1^ «λ^τ^ "'ηΡ αναντών Ιί1^ι'? (^ο^ασ^α^1 ΛοΜίδΑίι'&ν ϊ Κοίϊον αίξο' ■ 

,, οιιφίθςο'/^^ί/ον.ρ■ιV'^''V(ίϊτΗ ^';^^^^^Η/*.ιx^ζύV σιτανθ κώλυσε ντίΜ,ότΛν χολή 

,. οΐϋτα. τιίςιςοιίΑ^ίυοι,ίίΙαιυιιλλωίΠ,ιτϋ <ίϊ τρλίμρυ οΊ χ.Μξο\,αυ μ.ί\ι τηι,χ) /χΐί|; ουύ^ μ 

,. αύ)τθΧ'£πς•ου<ίϊ ϊνουηικοϊοΐϋ'τ^'α^ιοϊφοίϊιιδίϊνοΐί.'τίινμ^ιπϊρχαλίτιοΐίκ^ί έ» 

„ &ξ^η ΐρλιΐί*υ'τίΈΓαλοΐίτ!5α^!αο-κ.Λ*σΰ.ίθ-οα.Ηΐρυ (Γη ον τρλίρα "π,)^ ουχ ^Ό'-' 

,, (πνι"Λβνοιςνι'ρ.οΐϊίΜ''πτΏτίτειχισ•ί«ϊίω^φ§ου§ιοΐί(ί^'6ίτιρΐιισΐ)ν•τα4,τ*ί'ς μ^γΗ 

, > β)λατ3οΐί)) οΐί'τι μ.<ί^Ός καταίΤξο/λοΐϊί , χ^ ΟΛ'τΒμρλιΆις .ου ^-ηι ίκα«ον γϊ ιτου 

„ ί•ΒΓ»τθιχίξθ!ν-π,κ3ί κωλοεινϊ'Ρ-^ς ΐί^Λ?π.ν•πκ; ίς τίιν ίΧ.6Ίίωΐ ,κ^ ΜΏτίρ '^υ^' 

,. ρίΐίταΐς νοα)σίναν•>ί'ί°9Ό"•'^'°ν ίαι}νμ^ί;;ίζμί^'πυ κα-Λγννίκ τιιΰϊοαπικΰν 

Μ ί/λ.7Γθίςίοΐί,« 4νεΐ|/οΐ4κ.7ΐ)ΰχ.ατ»•ζ:Γει§ονίςτανοωτικ,α.'5ο(ίί τίς ίαΛα'σ-συς 

.. ίδΰΐίτιίμίΐίε^ξ Γΐϊί<^*•, ου ξοιό^ιως οωττΐς <3ΓΡοο^ν^ν''<^^'™'• "^«^^ «^ "^^ί Ηλί/ 

,. Τ^ϊ-πι; οιο'ρ,Λ'3υςΛ2Πΐ τ>ι.>1ί^»><.ων '^&ξγΛο5-ί'!^(ύ•τΐίαζ <Γ|) κί£^§ί« Γϊω§;^ρί, 

„ Κ) ου όαλιΧ(Γώοι , κ^ τυξοσ-ίτιουίίϊ μ.ίλίΎ9σ^ ίΛίκμί^οι , ί\Λ γ υφν/*.ώ> ιρλ/ 

» λοίϊς ΐΌΐϋσϊι/αβ' %φοξμ6Ϊίθ-οΐι,β,'^ιο)ΐιΜ'•πίΓςωίΐί.'7ΐ;ρ$ςί«•ίν]^ ο'λινοξ ναίΓι; ιφοζ 

,. μοιίσας ,κ.ουιί'ίί\'αιαν^^ι^νΛν4εΜ;,')ΐι^>ίδβττιΐί α/ΑαίίοΜΐ ίξαιτΐίον'πς . τρλλους ίί 

»• '4§-^(:*9(«ο(,ία•υχα<Κ)υσι•>^ ιντ^,/λΐ)ρ.ίλίτά>τΐ,α^υνίτω'πςοι ιΰΌντοα.ιφ 

,. (ΓΓοΜ)'ηο,Κ9ί οκν«§ο-πςοί . 'ρ (ίϊ Ιΐοωτικοΐί,τίχνίις έ^Κ,ωςϊϋζι Κ90 αλλοτ'. 

» κ^ουκ,Μκί'ίΧί•™ οτοΜ)τι^χ«,ί'κ.•3!ΐιρ4>^ΐ'ίλ^λίτα<θ-[«,ά*\ά/λαλλοιτ/λ)ΐ/ 

«. (ίϊ>4Κθβ/φ•2!Η^'ίς•^ϊ άλλο γΊγη<&Μ.^ττϊ κθί ι«ΐ'*•'(Λϊ'πς τολυ^-ζϊπ«(ην,)?'(Γίλ/ 

» φοΓς ρ(5:ί)|λχτβν,|^ΐ'θ•(^ρΐ/ζονιτ54ςωντΒνί^ίύνυνλαί^&ν')οΐ<|ίνοι<τ>οα!τ^. 

•> ^»ον'ΐ*ν/^νΝν'^ν<**τιΤ5*λων,ίςε(Μΐτα«τ^Τΐ^^τ^ί7ϊΐίκω)ΐ,ί*θϊ^^^ ΐ^ναυοτικί^. Μΐί&^ 

■ /Αείξονι.ττυΐϊ'ίρϊκην, 
οτιοΰ(Γ6ιΐ/ον,<Ιλακί(Γβυρ5νιοι/χΐ£θ•^/».θίο>ΐΛΖϋΐτ^ολυί*.τ!Γΐώ•ΐ|ί,» ί'ιλφοΓς ^ξ^μΛίην ΤΒ&ξαντχιΰΐρ^ 
Κλΐί'•3ΐεΐϊ'}οιςνί/Α.ί-7ΐ§οις σ-υ/ι./ι.α';^ις.7ΒυΐίΛΐηιΌϊ ρίραί «χΓ&ιτον, ς| 71^^55 άλλοις []^Τ5>ιιν-1'π§ων ί*•ί/ 
τοίκων ίίτί^λλον , /Λ» όν•πί)νιίμ•ωνοΜΐ'τΠδ-ί^'λ<ΰν.|Ϊ!ουλί•τει» (ίϊ ΰ^ΐα τυυ'τζιϊν ^εϊ^βυοτι οΊ λακ.ίίΓοϋ/Α,ο>ιοί 
Ιί.ί!ίΊ»μ.αν μ.ίιι νί' ^λίτά τ%' νί/λίΤΐςων συ|Λ/ι.άχ«ν5ΐ3^υξοί€ΐ5-ι^κ91 ^&νονί')ΐβα€ινίαλλοιΐ)ΐ.ρ.ονοΐ()ϊ(3υ)ν 
•ϊΐί /ι.ηά τΐν ιονίων σ-υ/ί.^χων,α.'ί^ΐ'ϊατοι, (ί-κ'-η νουοτίΛον ΐ_ρ^ν'πς,|«-ν!'π 'ΐιρλι/Αωνίν''^^ξ''*^ * "'^ν (ίϊττΰτο 
ΐί/χ«νο'ν'ηΒ», *^υϊ^Μ^1■!3■αλων,ο<ον,κυβ)(ί^^«Τοιζί;\ο^;^μ^1Ρλ1•πίί,ι<^^^)V^^α^^ ίμ.τ!&ξΊω] . ωι; {Ι α^ 
ΐρλίμ<χ.>ιν,ου()^4>ον,<ίλακΐ(}^οϋρ.ονιοιχ.αέν^ώϊ«κ£ΐίί. Μ» οντ&ν με* «'/χων.τ^' λακ,ίΛάμδνίων /*.ιί 
οντζυν' Δ&νοναβΜν.•^ ίνοι«τΐ)Γςφΐ(σΐΚΑταλλωνο'τρλΐ|Λος,μ« κ.αβνί*ών,οίκ^Τΐρλίτα(%'ρ^μιΐν)ΐυ/ 
β£ί^νΗτ«ί5ίΓ<1νον£Μί\ΐ/ίΚβ>οις'5ο»ρΐίλαχ.ίί^ου/λονίοις,λαέ&1ί7^ΐίΐιΪΛίΤ<ί^'ο^ ^υμ-μα^^ις-νυνίΚ καδν/ 
|λωνο">7Β5οωτοΓς7Βΰ ΐρλι'μίυ,ουκίνΊΊίίλΓν 7Ευτϊ)ό^<ίνον•'ρΛ €)σ-β>αν'•7Ζίϋν οοι'•7%,κ9^? 1^^ /Λΐ^οίκων, 
«π^) λαχ.ί(5^(ΐΐμ9ΐίίωνλί)/ει ,ο'τι ί'^^λλον (Γ^θν"! ς(νοΐΐίκ&νοις ,βνβϊαί'πς χ.ατΌα'τ^ ^έρ.Τίν «/λίχιςοιν 
ίχηδίκων, οϋζ υΐρκ•λι'•ϊ3ΐου(»ΐί *^ «'μ-Μν • άλλοι Λ ούτω <ί>Λσ\ν , οτι (ί^&νοΐί «'/λ-Γν ί/Αίλλιν «Ινου "πυτη , υτιΡ' 
κλΐ^&ν τοις τ3α{ΐνί».Γ> Ιί'νοιςΤδ'ναοΤφν, ^/χν! ίκοκιοιιίμινιίμ-έϊς, κ^ οΊ/Λ.ί7ηχοιϊλ6βνκ.ατΌωΐ5ν5Κ^ 
ίΧ.'5ος τ%' ^ίνων -νυ» <ίίουκΐν'»/ί*•ΐ'ν7)"7)(Γ4ϊον,ιΤΓ&ί^Ηΐκ<ΜΙοίίν/^ι5μ>^Χ'^ξ'5'^^ί'^νωϊ,ίλί&>Κ.α^^ 5ζθλΗ•βςαί*ίως. 
Δια^ι-ί' λλωσι » β>ς«/ 
^υ'>6ΐό3>. ου ϋδίϋί/ 
■πι , ου /ί-ίΐίουον φ*/ 
(πΐί,όΜί'&οΐίο^θις.οι/ 
^ν αΰΐτβχίοδς.αΰί/ 

τ^Χ'ώςδ^,τρλί» 

■7ΐ>α ίτίξΛν ΊΙ^ΜβΟΙΤ 
αλ;[>ις Τίίχίνοϋ,Λβ* 
ί^ «ρςουςθοι,Η^ λν/ 

/λεα'νίίθ^οΐί ττιΐί)/»/* 
ΤΜνίΛ,χαξ-τκναΟΙ/ 
τε»'χ^£πν• Κοίίουχ; 
ιΓίτσοι» ίχ.€ι')ΐοις Μ/ν• 
ΰ'υνατοκτΒ>»ΐ|Λ. οΐ« 
τϊτπτβχίσουί'κεί/ 
ϊοίς .ΚατΗ.(Γ§ο/<.ους* 
ΐφο(ΓΌΐ<5. Κμομ'Ιο 

μρλι'ους • ί'ί^ι^91^ο^ 
•]ου5 οαίτΒμδλοΐζ ί^ο» 
λο:4;.Α'ίοτ/χ.«<ΠΊ^ί 

δΛ)θΐίΓΜλθ>ΟΤ1 )ή•Β]Ρ^• 

τμ«(ί«)Γ•Κοϋ&ν•ιω 
ί\Ι ιίύ /*.« μίΜτα.^. 

Τί'χνΗςίτίν•» αΟ' 
μΛ. Μ«(ίϊ> ί κείνη). *;: ©ΟΥΚϊΔί'ΔΟΥ 

Νϋ» Λτο'Λτί'ροΐίιηΡαλοίζίίχας οι6'^οιςί^^^^/Λ.ητιίx.ωνείιίου^α^'Π)*ς. οΰί'&ί αί ^ίξΜ-π.ου^^ς 
«ίφιοί ^ίλΐΰ-ΒΛ ίι'νος,τίΐί ^^!■ατΡ^<^«■ <ρΑιγ&{^,\^ ^ ταν α.<>3•ίη<Τ<^<'^ν''ην'ητι λΛΚϊ'^ήαν,αίγαήΙί* 

(ϊ>ιαξο^ι9μων,1Ρλιθξί<5υμ.ι»ω» υ-ίραίιινοαωΐί (ίΐβτίικ οϊηρ'ϊΛα^ν'.^ ϊοωτ^'. Τ>ΐ)ΐ•π(ί::ω•Π)υ φ^νθι>.κ.α7ΐ)ΐχ.// 
Α». τίςΐί'<Γσβ»ος.ίι'ο-σ6)ΐιςπίρ"ΐάβΐχλα''τίιαοΙλακ.ωϊίς• ΐ^ύαουκΐνίΚ'ηυόΐΜίουίί^Μ.'η^ίογ φοο"! ^λ«/ 
β)Iί(^β^'πϋ,μ.ί§οι;ς^?ς ^ 

" αΛλΜΚ υτϊΚξίσίΕΜί,'β^είοις,)^ α/χείϊοΐίι'ί "σασχΐ «αλλκ ιλλας.»^ ου) -ι^ κλκΓ'υν^ 
». ου(^6ίς Λί'ί^ι'^βϋΤΒ τ (ίγωϋιΐν ΤΣ οωτιυ φΛίν&νί)^ [^ τ^ ί'(Γ0ΐ5 νος ά'/^α ί λ^3^(^05, 
»ί ολί/ωϊ «ΐΛίξ^ίνίκα /Λ.ίγ«!λοι; /ϋΐΐίθ-οΰΛσΐως,{κ.6ινοις ^ι/)ΐα)/ω)ΐίζί£θ-ου . χ^ τά 
»» μεντ3ΐλοτιονν>ισ)ων,ί)«-οΐΓςτιιοα7τα ΧίΤϊπχ^ατρ^ν,βαΛκεϊςΙνου.τκ.ρνί/Α.ί'Πξα,τιΐϋ 
1» •πον•ττ,ωντ5(§τ;ιαρνχ.ε)>οις ί*/».ί/κ.4«•ν'•'""''^''^λαρ^οΐ•,χ) ο'λλαοΐ)'κ.Λ5ίΠ) τϊσϋΐι 
». μ.ίγαλα.ίχ_<Ιν•ί'νταΰίτχ,(ύξΛ){ «ρΓτδϊζΜΪωσΟ,ν/λβς αΰ1ΤίΚ€ίΐ'ωνιΐι^Λσίΐί/*.ί/ 
»ι 6λ.Χ} ονκι'τι νκ τιυ ομοίου ΐί^ου τκλοΊρνϊΐΌπυ •π ί^ιςος τι τμ-νιίίνοϋ ,5^ Τ ατΤι/ 
" κκκα'ΐδ'ασα.ν.οι/χίϊ^^ουχίίιουοναλλνςοκτίΜ/ί) αί^-αχαΗ/οινόΗο^ χιπίρλ/ 
ί.• λνϊ,κ!| όν νν'οιις,χ) κατ"-δ;€!ςο^μ.ΐ)/αΓΰίρ'ρτ>ι<» βαλασ-σϋς κ/^α7Βς•σ-Κι'ψαΛ9;6 
" ίΐϊ,εϊ ;^ ίί*.ί ν ικοδωΤξ,τΊ'ΐς οΜί'αλιΐ'όίο'πξοι «σαν-,χΐ νυ> ^^νίό'τι ί^/ν•^ "'^'"* 'Π"^''πιΐ' . 
ί> (Γ'ιοΐΛΟίΐίίΐί'πίΐ,Τί'-ιν ν^)»,!^ οΐκίοΐ4,α(ρέΐ'νο",τίς Λ ίαλα'ίττΐς,)^ ΊΡλίίυς,ιί.υλΛ,' 
" Κ*ν ^χ<^ν■')^^ Τ3ΐλοτ!ρνΐ/ιιοοις ϋζ3^'ουιτ'ος^ΐί&ίΐιτ«93ΤΡλλ<^'3ΐι^θΌώ' ι>.ίίί^ιβ.μ.χχ_ί 
» ίθ-ου.χ/})ατΐ;'σαντίς τϊρ5ρουΓίις,οι;κ.ίλασ-!π)£Π|Λαρ^υνίία.}^ κ)ΐοψαλωμί4•,τ«: 
ΐί τ^υ/^ι./^ιΛχων^ο^ί>ι5ς'^οί^^•ιν^^οσα^1Ρλλυ71.οι/ρ3ί1)ιVι'χά(π)υ^^)" μ.» ίκανων νί/Γ" 
» οντϋκ ί-ϋτ'αυπυ'ς η•ξα.τ^4ν,τ^>ν όλόφνξΰ\ν /λ-κ' οικίαν κ^ί ν*? ΐρίΒ'θ-Λΐ,ά*)!! ν 
1» ίτωμάτων• ου ρίρ ταίΤ'ί -ρις Λνί^ςα^ , οίΛ3Όιοο?<^ξΐ5 τολίλ. κΊίΐΤξ • χ) 'Ί ω/λκιτ 

» ριι<βοίςότΐτιντΓϊίϊίΚαουχυνακΰυ5ϊίθ-ί•Τί'λλα'(ίϊ)^;αλλαίχωί9ίλ•Ε;ίίί^α 

» τΐ)^{,'(Γίο9-ου,»)ΐδιλιηϊ,οί^χιιν •η/λ»)αΰ;κίΐΛ<θ•οιΐα|λΛτιρλίμ9υιιτ£ς,>^|)Μνί^ϋ 

" Κοιςοαι'ίΰυξίτιυς μ»τ3•ξο:Γίέία3-ου.^αλλοΐί|τΐ5)τϊίφο']^Μμοΐιταίοΐκ.ίιΑί ιί/*^α]ΐ*.ας/ 

" 'ποιί,1?^«ί^%ί^^Μ^^ωVίί(α^οίοι^.άΛ3V><.^να^^>^^ναλλ^λοV^ίάί«•« Τ^ *?^'5 

» (^«λωβικητξ,»" ν (β 7ΐΐ/7Γΐς α'ΐρκ/]5ΐΐ'α ίΛ)ί^οι,Λδη•ΐ5\ί|Λ4-£.μ«Η' •'/χιγαριας /υΐι ν οτΐ 

ί• »ί/«ΓμΜ''πτ ίΐμ.ί•τΐ'ξων ^υμ-ί'Λ'χίών.ου'π^^ίκ.θνο κ.ωλι;θ ον τ"™'<'νίΓ'',οΐ;''π τίί^ί, 

» 7«ί Λ'ΐρΛε»ςότΐΰω'7Βνομ5ΐίαφ8ίΠ)μιίν,ς|χ^οω7ϊ)νομΛΐί ίρ(θντ^ςί!^ειθΓαμ.ίί«,ιή 

»> ότα>κακ&ΐ'οΐτΓ£ίςίοωτά23ϊ(Γω(ηαΐρλίώ'5|Λν!'<ηίΐ(δτ^λακ.ί(Α" 'αΰη^ϊή/ 

" ω5οα)'^τ|ίο^Λ&<θ■ου,ά*)αοιο7!)ΓςίκαVι5>ωςβουλο^7^.(^ιΚ^^?^ϊό'^1ίίί'λΟ|ιι9ίί(1^ου^« 

Κδ«ίΓία9-ί.ου'χυ•υ6ι ί> κατά 7«< ^υνίΐικ.οΐί,ΐΡλίιιρυ Λ" οΐ?κ.αξ^ομβΐί.αξΐρ^μι'νο«; Ά,άιι.\ιγύ\ιμ.ύα.-τ»£•ηι. 

ηλλΑ-αΙ^Ί-^ίτοΛ φ » Κίΐ τί:λ{/ιι.6)ν «νίίϊ^χου'ο-ίοιρ.αλΛονί'ίχω/'-ΐδα,ν^ο-οτι/ίΥκ&ο-ο/μι^,'Όΐΐ'ριςι^οΜ;/ 
Κΐλίοί,Λ) ΐταλίοιν^ >» τι'οΐ4ί|ο/Α3ίί4κ.•πτ|ΐ».1)/ινωνκι;ί(^υΐίω);ότι>^ΤΡλβ)4ιί^ιωτ5ΐ/^ίίν'Τοΐ'Τ/λοΐ*τΛ^ 
■ς ίτίΐίυμ^ΐΊί κ/ί:»/ " ξίχιν^ονΤ^-ο' χουν ^Γατί§ις«^ϋ^^υ%>I^^Μ^^ϊς/^ίκ^^οις,5^( ουκ ίζ^ΒΤίίτώ^ 
τ«σ«ί•ΔΐΛ);οίας.ϊ•δΠ »• /^οι,αλλα\ταυτ3Η^^»ταικ.λβ'Τρν'πς,νν«Ρ•Η'πτιΐ5ι&ον','' τυχρ,χίΤίΐλ^υιυ 
Λοι;λα5.Αλλ'ύίθ>α »» /*ΐ{?ονι,ΐ('ί'υνα]Λ€»,7ύ')ΐ•π^ας|2!ο^ονατ!!ΐωσο.νττ),Κ3ί {ςτάΛ'ίΐ^οιι'^α^νοωτά, 
ων ου ^ζΐνι ΛβίΤϊϊίθ-ιχι,αλλα'Πΐϋς τΕ ίρ{ςου ς ττοκίτι τίο'ζίΓζιαίλυνί'θ-ου,κ^Ι τ* αΰΐ 
(ι[ίο;ι<3/;οιςτΓ<|ξΛα3•οϋοου•^|υίΐ)ίλοίΛ•<Π3τ3Η^αί^οιιν£ω.ο'μΐ),•Ρ{ξΐκ.λ?ς,τ^ 

Οι Λα3ιινοϋθΐ>ιο/χί(Γθ,ΐ(•τ!ς α§ΐίΓά<π})ΐίπ •πΜ^ν&ϊνοω'^ΐί,ί'ψΗφίοΌ.ν'πι α ΐχ.1/ 
λΛ/ί .Κ30 τίΐ'ς τι λα)(.ιί^οί^μ9>ίοις ατιιχ/ϊϋ'νΛΐ'τΐ) τίικ.6ΐνου ννω/ι.ι^, >(.«διx.α^Γα τϊ 
ωςί'φςαο-{,κ^'2ο|υν'ϊ3''Μΐ,ου(}ϊ>χ.ίλΑιο'/λίνοιτρινιν&ν,<5Ν'κ.νι (ίϊκ,ατά ιαχ;^υ\ιί 
ίκκιλί ίπι μρΐ ςίνοϋ (ίϊαλυίίθ-Ληΐίί^ τ^ ίνΧ•λ«μαιυ>,αϊί ϊο-^ι,Κδ^ "'μριν••^ ">' 
μέν,οίτΒΐχ ω5«σαηνοΐκοΐ/•κ^ ουκ.ΐ'πύν<ί^ον ι-ίΐ^ίσ-^^οντυ. Αΐτπ'οΐι (ίϊοϋί'τταιή 
ί^ιαφοςοίίΐ 1^1^0^711 Λμ.φο'οξο ις ΤΓβρ Τϊίϊ ΊΡλ^μου,αξΙοϊβρΜ Λ'δυς άζπ) τ αν αΰΐ/ 

ακίίςιίκίίως μέ^,βιίυτδ-ο-οίως Λ ού'•αΐΓονίΓ« ^ ρίρ ^ιί/χυ^ί τα ^/ι}'ν^ομ1I^α « ν , κ^ 
■5ΐγοφαο5ς τον 'ΐρΛ{/'•6ν• • 

7ΐ(Γ«κ!ί• •Βΐλο•ϊ!•ον»ν!'(κ.ν (^^^ω/ 
ίι^πς , « νις οΛ« ■ 
αττκ.ιι' • κατατρλν 
πφ ^^ω» »? τΛλο/ 
ΊΡννκίΓος. Τοτίίς 
ίαλαΓίΓκς χ/^'τος. 
ο»4§ί'χο/^^ι^<^I(λο/ 
Ιο'-η. ΕΙ γαςνμ.ΐ•ί 
|»(8«•ιΐΜ. (^1ιλο|ιο'^1 

ίπμ ο '( λακί(Γουρ.ί'>ιοι 
»οαΓς.^^7>ίθΐωνίνιΐσ*'' 
ίθ-οΐι'μ-'ΐί »ΐΐίπωτ«5• 
)^ ως νϋσον τ ττολιμ 

<Ρ§ο^7^ζο|ί^^Xί• 
Κα<"οιχ.ί«.ς.ταςόν 
»Γ*«^^οίΧ(ϊ•ίοΐς.Κς«. 
Τ«ιπ).ντ4ί"Π;^οΐίδις 
«ΙςΤομίΛλο)!. Ηοτ// 
χα'σουσ-ίν.Ο] λακί/ 
(^ου/χο'νιοι . τϋ» Τϊ 
οΛοφυςο5ν•5^νι'ίΓΐ(λο 
ΙίΐΓΠ,ϊΐίί^κ'νοιτ,τΙινλβ 

ΤΓΜΙΤ• Αλλ«Τ0-6ΐ/ 

νοξ τα'ί^ί . τά κΠ»/ 
|*.α.7Κ. ουχυτζτα/ ί^.τάτΓόϋκίλίαΐ/. 
Οΐ/'-π ιτΐρ 4Κ6Ϊ»0 ♦ οο 
τι^ μίγαςίων ψ* / 
φκΐΓ/ΐΛ . 'ρ ^ινκλ*/ 
Τ^»• Ο-π αοα'νκιι 
'ηρλίμ.&ί • «"μας (ί^ιι/ 
λοίίοτι.Εχ.-πΙρκμϊ 
γιν^νΧ-ατά κΰΐΐίου 

ςταί-Πΐ /ί.ιί!^οις.ί^4(α 
ρ9ί*οι. Κοϋου\*23θ •Π)β•« ΣϊΓΓΡΑΦΗΪ β'. 19 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Ρχ,ί-ττα ίί ο'τρλιμδς ί^βί:V(^ί ^(^η αίιινοΐ!ων,Κ30 τΛλοΐΡ)ΐ>ιΐ(^ 

ακ.«ξνκίΐ€Ϊτ3α^'αΛΛΗλο;ς ,κ.αταΐϊ-οΜ;''πς -π ^υ^ιχως ιι^λν/ 

χβ/Λωι/α,.-π3"σαρα μί» πφ κ^ (^ιχ,α. ί τ» ονέί^είνεΜί οΐϊ τΡία/ 

_ -ΐ5ΐί<.•ό((^κ^ 6 4κ.άτζ)) ίτ&ι,αΰΐ Χξ^σί^Ός όν α§)/4τ5''π -σι)!/ 
ΤΗ'κδνπκ^υοΓν (ί^'ορτπ. ίτιι ί(ί]5ω;α5ίΐΜς,κ3<ι Αΐνιΐίί-<Όι;ίφο§ου ον εστά^τΗ, Κ9ί Ρυ/ 
Ιοί^ωξου ΐ'τι ί^υ'ο |ϋίϊϊοΐς α§ρ^ ντϊς αίΗ^οΐίοις,ι:^ τ ί > Τ1Ρτι;'ε«οι /χα'χνιμ, μΐ)ΐ/ί ί^^^ 
τί),)^ ά'ίχα ϊΤ§ιας;)(ρ |ΐχ^ή) , ίκΐ^οα'ων οίίι^§ίς ολιχω τιν^θιοις 'τίΊα;ΐίσ)ων , *!;^ίΓν70 

ί^ου,ίσ-ίλίον τκί^ ,3|»ρω'Τ!)ΐίυ•ζ?ϊο)ΐ ^υ^ο'ιη^οις ις τρ^οίτουοκι τ*ις ίί)θΐ4ηΐ(ΐί;,ουιπ).ν α/ 

ί'ξίς ,Νοωκλθί^κς •π,Κ3'9 ο'< μ•ίτ'»^•πυβουλόι^οί ι^Ιίΐς {'>ίχ.α (Γυνα/λίως ,α* 

^υΐίατζί)τα•π)υ.ΐίρροί(ί'ί)ΐ''πς Γ^ροΊδίΐέουοι ο τι "σΒίΤΒο'τρλί/Αος,ίΐ'/όοι/'Λον'Γϋ'η'ν 
ιι^ιχτίΜοΜί,αεΐοφίώίΠ'ίϊ'φοςον οι;ΐ!Γαΐί,ΙτΐΜ€ί"§''νΜ'Π,κ^ τϊυτρλι'μίυ /*.))' τιρί' ?**£ 
ξου κα6ίΕΓώττς,<7ρ^οχ.αταλαβ)θ>•^ Χίβα3νίλαύί)νίσίλδοΐ(-πς,φυλακ.ί;ς οΐ)<^^ο 
χαβί^κκιϊ'ιΐζ.δίμΛνοι Λ ϊζ τΪιϊ α-^ξοιίτκ. ό'τρ^^α,τ* μαν ϊτΣτα-^/υΐίμοί; οι/)(.ί"ο•&Ιύοίί/ 
ττΒ,ωςτ 'Λιίυς ίξ-^υ ϊ"χίβ3•ου,«^ ίι>ο"4ς ι»; οικ ί<χί τ ι'χςωΐί• νιω^ιν (ίϊίΤΡ'οΛ/ 

*Ρ)ν ΤΡλιν (ίγαγ&ν.γψ, ουΐθτΓΐν οκ,νξυ^,Βτς β)ουληΐΜκ.α•7α.•πχ •ί5α.'τίΊΰχ.τ•σαν 
•ι&ν|1οΐωΤϊν|υ|χμαχ•€ίν,τιδί<θ-ουτ37Χ^ι'αιϋ'ριχ|ΤΛίτιι^α,νο/χίξοι/•^^ 
ττυ •πί) ΊΧύ τΡο'δΓή) «^ο^^ωςν'ίτβ)! τίιν τρΛίϊ-οΊ Λ τη^ΛΊΟ^εΐί; , ως ζο3-ογτΰ Γνό^οντι 
βντ«4 ηοίς βοβ,Λίοκί,κα/! (ί^οι-επϊουως κατ&λνμ.ι>.ΐη^ι -ην ■ΒοΛίν , καταίΤ&σανί 
*π?}Κ3Ί νομίσϋ-ν-πς τρλλΟύ Ίΐΐ^&Όιςίνίλκλυδίνου,ου Γΰίρ ίω§ων ον τ^ νυκτΐ ■7Γ;β55 
Ιυ/Α^αΛν ί χώξνΐίΓίΜΐ . ΚίίΟ "Πΐυς λόγοκ; ί^Ιαβίκα ,Μΰ-νχ^οϋον . αΑλαςτι, χ^ 
ΐτ^εΐί^Μ ί'ς ουό^ι'ναουίίίΐί υϋατίξΐ'ζο]/ . «^ρρασσΐντίς <^ί.'•υως το"=τκ,κα-πνο«/ 
βο.ί ου'τρλλοΟς '^ΐζ 6*|Ϊ!ουο«; ο'ϊτπί .«^ί «ο/ΰίτοκ; οί.ίί/^δίΌΐ , ξαί3\'ω? κ§α/ 
τίσο) . τ^ Γ«^ Ίΐι^νι'Ν τίν Ίΐι^αιαίΐων ου ί^οΛο/χινφ «'ΐί ιί> α6«νου'ωΐί αφίετα/ 
*9•οϋ. 4(1^0 Κ.& οίϋϋ αΰΐχβςϊπτί'α ς[νου•ι<ί ίι;ηλίνο>'Π)<ί^ιο§υΐΓστν'πς 'ρις Κίΐ^οΐ); ©ΟΥΚ ΥΔ Ι Δ Ο ϊ 

ξυγγρΆφη. β'. 

ε'ΝΘε'νΔΕ Η(Γιτ. 
«3δΤΙ ΤΗξίί^έ Τ^ί οΐίτι'/ 

ί1ί• £'ν ήϊ^' 1ί>Λ4/Χή>• 

£ }| φ • ύς ου , α,φ 011 « 
Ακκ^υκτε» • (ΜιίΙ' 
Χΐί§ι/κ.θιαί5ίος ϊχξ°ι» 
(4 Αι Κ«§υκ6ίου ^Λαλ 
λον,»^] 'ΐιψοκα.τα.γ/ 
γί^σία>ς. Ρα^αν 
ΛΗΛοις . -250^5 'αΛλΜ/ 
λοκ;ί'ξ_;5(ό<ιόνΌΐ,αϋϊ/< 

χως . οόςχκν τιί τρ/ 

ΤίΌ•(πΐξα/χ{ν/)',4 

Α§ΧίΤ?3ο•δΓοΛΐμ3ς. 
ΐά πίρ α'Λλα,Λα/λί'/ 
(ίΐ)ν.£υέοιαί άΆωοιτ. 

νε»• £•ίπ χίυώί'ος. 
« χίΐισίί'ΐό'ΐχία «> ύι 
α(^γ&.ν,ξίΙμ5υ\ιίίτί 

ΤΡ.τίί§εΓ. £τΐ()^»ΐ) 
/ί.!Γίίΐς . τΕϋ-τΐτι , (ί ν/ 
χα/χΗνοίί•κατννιοΜ) 
Τ^ννΫ «λΛασ-στι/το. 
Βοίωτπξρ^υν-πς. 
01 Ι^ν β)οΐ(ύ ΐ3>ν ας* 
^))'η<; . νσΰ-ν ίο^ ο'ί 
•εταΐτίς «ίί^ίκ.α . 
,, Κοκ -η(|ί τϊολ•ι/β«|?)ώις •ΒΓ5οο(ηΌΐΜ(πΐί. ι'να μ.•^ (Γ'()μ9ΐι/ϊΛτ«<πί(. Θί'/>9<υοΐ(^ί.α5•π τΐ]ΰ,•ικί^ίί'ί;ΐ9ί;οΐ4Όω 
„ ΤίΓς . ό'μ.»ξος , Σαχ.ιω(Λ.οΐ(ηνίύ4)ΐ7ΐ)•Λ*ο)ητιΐί πίί'ρί^^^ννλί/χίωνοντΗί,μ.ν! τΐ!%κ.εϊίθ-ουτα.ό'τι^α.τϊ)0/ 
7Β(ΙΪ6ί-ί5-ίΐί,ό'τΐονΤΗονι:ΰτυχονφαΐ5•αζονου)'τα,ως <ίϊ εις ^οκ; τιΡλίμίοι<;ί)λίον,ί'>ΐ(ί^υσαι/τΐ. ΤοΓς 
μ^νίνα^/ο/υθίιοις .τιΓς «ΐΓ^οίΌ'τουί • Ες^υ ίχίίθ-ου . φόνου (^κλονοΉ • Γνωμ•"" ^ ιΤΡίοΟι/τ^ • ^ου ^ 
λνΐ)ΐ» £•ΕΓ(-πΐ(ί^6(οΐς .•;ΓΡ55φΐλίΰΜί. Τΐ(ν'5Γολΐναν'«•ν^1'• <ί^''λο>ο'7η^ί<ϊβΐ()ΐοΰων• Κατά τά. ΐτατ^ια, 
Ιβιι (ί^ϊΐλονοτι . Ξ^ί^Η-αχέίν . τιΓξ ίπΕΛίοίς ♦ ΡΛξ'αυϋγνίΊσ. ότιγ^α. • οΜί'τί τίυ σ-υι/ οωτοίς ο'τι^ίζί'^θΌΜ• 

Σ(ρίσ5ςοΐ(^ίως•'Π)ΐςί)ΐΕοΐιοις. Ρ§θ5(ωςν!(Γειν,"σ§οσ•>ΛαΡ)ν. £?ο^^5(ν^1ι'ωί; .α';^γο<Γ^^οκ^1τ«!ς. Κοίί 
»3οΐς λο ■^ις (^ί^άμ?ί^οι . τϋβ^α τίν 8«1ϊοι»ων . Ουοί^ίν ίνίω-ηξίζον ♦ οΊ αίνΐϊοαοι <^«λονοτι Ρςαί5-οτ)^ττ5- 
ί'ίτείύζ τί^τα.•σ«ς,κατατινα'Τί'ο•δ5-ον.(Γ«|ίτ«κ.'π'ο|/<ίϊού'τω.•εΓ§ασ"ίΓον'πς <}1",κ.α-πνο»ισ"εΜΐ'•ζ!Γίος. £-αί/ ©ΟΥΚ υδ Μου 
•πιί;^«;τ«{:νλλιίλθΜ;,ό'-ζ5•ως μ.«'<^ια τ^^' ο(^ω> φοΜίίς" «ώών ΐοντίς ,ά/χα^οί^τ» 
«Μ^ τ%' υτϊοξυγιων ΐ'ι; •«< οϋ^ου'ς κ.α4ινα(Π!.ν,«ν'«**''7ΐ τοίχου; μ -κ^λ ταλλα ι^μ§/ 
Τ"ο> η" ΐκ.αςοί ι"φεκ'>ί7Β τι^ς τα •δ;αξο>•7«. ^ΐί'/χφοξον ι '!η<θ-ου•%-ί56ί ίί ως ίκ τ% 
(^υ^α7%'^7II1/Λ.^ιίν,φ"Λα^Λ«^^ς Γτινυκίΐα,κ^οω'ρ'ρ τιίςίιιςίΙςονΛ'χωξουη'κ. 
τ^'οΐκ.ΐϊνί'5Γ'αΰ''}οΐί,ό'τΣΓως,/λΐίκα•πι φως δαξυ-αΜωτιςοις ου*© 'ίΐ^οσ"φί'ξΐωι/7? 
Κ^: οφίσιν ι'κτού •στυγινί'ωντζΜ,α.'Λλ'όν νυκ,-π' φοΕίςω-ηξοιό'νπς ,ιί'σ-σΐΐζ ωσί "ί 
βφΐ-π'^οίς %'/Λ.τ3-&§ί^ , τ*ζ κατά -ρΐ)! τρλιν • η^Οΰ-ί^Λλλόν τΐ Λ'ύι)ς , κ3λ ίς; 
χβξοίί Μίσ«-νκατβτ<χ';;(ος•οι"(^'ί•.'ς ί'νϊ'^'^ν *^νι•Βία-ττμ.ίνοι,(υ>ί5'ςίφο>το'7ί 
ί» σφίίϋν οα)'τιιΓς,κ9ί τάζ ττβίκτβολας ί'<;I^ο^Iσί■^7οιι^ ατκ«5οιϊντι< • αφ (Τις /ΐ-ΐιτ 
» τΤΐί ΛταιιΟρούση.ν'ΤΒΛνί'^τα τρλλί^ ίοςύβ)(^ουι'τ*^'-ηχροσ£αλλο'ν•7ΐϊ , Η^ίΤ 
γυνοΐικ2 ν,κ^ τ^οΐκ,ί τϋν αα.α α3γο '^β^ν οχΜόύ-^ΐί/ρΐίύγ^ΐίκφ) ολολυγΗ χς«μί# 
νων,λίδοις "Π κίΗ κίςαμήι ^αλλαντϊιΐιι,κ^ υίτιυ άμαίίια νυκίΐ^ς ΐρλλονι'τδΐΓί 
Ιοίλίν^υ,ίι'αοΝίκσαν•)^ τίατριι^οΐ,ιφυ^νδ^ τ^ΤΓλίως,α.'!!ί(1§οΐμένϋ'ντΓίς 0{ 
ΐί^θιΌις,όν (ΓΚΰΤζ),χ!ι ■σκλή) 1ί » ίΠοί/^ιν,ί' χ§)! σ•ωδϋ>βυ. κ^] (^ -πλΛ Ιέντια τ /χ» 
\6ς,^Λγιγ\|ο^^^>α.νν•ίμ.^^!ζ^ξο\1^,Μ.^'^V'ης γνίί^ΚύΚΰνι^'η^ μκ ΐΧ.φΛ/^'ειν, 
β'ς'πΛίφδ&'^οντ!) ίΐΊτρλλοί/ΐίκ5ΐ•ιιι^αταΐίωντις τάίττυλΛ^Μ ϊσ-Γλδον,Χί οίί'•π^ 
ιί7ΐ3.ν<*ΛίήΐνιΐΛ3ί"ΐ3ϋ,ΐκλ<ίσϊ£Γυςακι'ή> ακίντίοΐΌΜΐ'τι β)αλ<Μου χ^Κίταμε^ος ι'ς ϊ/ 
μ9χλο\,ώς τί α^'Λ χοαιτ^ "τι ί'^ο(^ο^ θ<ν^ν^.(ΠωΚί μί^/οι ϋ1 κατά 'πι> τρλί',',νι'ΐΛίΐ^ 
τνίς ου>'Τ9 ν,αΟ) το τείχος οΐίαβ>οΜΐ'-πς,''ρ£'•φΰΜΐ ΐς 'ρΐ'^ω «ρας οω-ρις, κ9ί (Γιΐ/ 
φ^οξνη.γοΊ'κψιονζ.οι (ΙΪ,κατ«,•Η•υλΛ£4ςιίμ9ΐς,γυνβυχ.ος Λυστος τ5Ϊλίκ.υν, λα/ 
ίοΊί•Π',,κ^ ίΚακΰψίΜΐ-πς 'ρΐ' Μ5χλο)ΐ,4(ίΓλδον ου ιρλλοί οαοθϊώς >γ ταχέα ίτϊΒ Η *(Γ^λί»^ . 'ότίου. 
Στυ§αχίφ• ς-υ^ακυ 
^α?β^ τι'ς φκοϋ τ τι^α 
•πιΐίων,Ο τί μρχλ^ 
τϊςίυςας ινί^αλίν 
•ΜτΊ&αλΛου.^οίλα 
1Ρθς(Γ•ι'δ^,ϊβ)αΛλο' 
μί:ίθ>εί;'}ί»ρ.οχλ()» 
ΙΠίΓβξΙΟΐί,όχαλουμΛ» 

Χ?νεϊς καλ^Τξ ίαλχ 
»α^α.^!!ο^α3'α')ρΛ 
<ί|''τϊ)^β*λ^ΜI0V.ς1κΰ 
Τ«ς Λ τοιυτιίί τάί 
τπ/λα^ ούτως «μι/ 
Τ^ίίθ-οα,ως ε^»»»» α'/ 
λΡίτωνοωτ,Κ^ί Ο"" 
ί^ίίΌιχ.οτων,ο"Λ ί Λ 
■ίπξο»?' αϋΐ^ουλ»)». 
«Γλλοκίϊ 3ν"ξακ.Α, 
ίΧβ/ί)0> -ρ ^υλον ■? 
ΛΚ5»τίου βιίθΗ•ΐδ)ς. 
•ΒΓΛ* μιν :^ ουκ ίΰ'ν 
ΙιατΒι^δ'μρχλίρκ.* 
ταχ/^ϋφίϊνου. εί Λ ι// 
ΤΗίβχικ, ΰΜ;ΊοΒΓαο9ιι 
β« ϋττοτι^ος τίχβοϋ' 
«».α"λλως . <η•υξαίια^ 
ο^ 2^ΐίο'χ.αλοι/'/Α.ιΐίος 
Γ€α)ς«-Γ>'^Τ(ί^ωξα?•*. 
Κατά ττυλΛς ι'ςιί/ 
μρις.αφυλακίΐοίζ.τα 
χία ίτΒίΚνιτΒ'ΤίΓς 
•«^ατοίΛώ . Ξυνί' 
ς-ξαμριβί)» ο'ίχοϋίτΐ; 
Μνί^-ΐί-αίςόοιτ.θς 
ί>(Γυκ;//λίιτον• Εις 
οικ,ίΐ/χα.-συξ-^ςίν 
τοΰτυ^ρ^ις,ιχωνίν 
^οίίί λβΪ τιι? ττον 
Λί«ς ^(^ο».ο'/κ.ιτί 

|«•1»1^«*•τ<ις.α'ει"ίϊ,αΰ)τΐ)υφ£Μΐ(ί|)θΰκ.ίτΐΜ. Α•ΐϊΓ<ίλ)(|ϋΐμ3ίιοκ;.•ήί^ι&^γμ£ί•οΐ(; Ρίς(?σο.ν•'ϊζωΐί. Ετ^ί-^^α'/ 
Π(πι».ΐ(Γι/ς•ι;χΐ((7αΐί.Λ2!ησ-υ>6«'κιΐ5 £^ιιλοϊοτι. τίςανΓϊλίοΐίαμ.α.'^οα/λαιι^ς'^όιΤΓίίοΜδοΐ'ν. Ε^μ-ί'/ 
^β^.Κ§<ητ!ίί|ιτ'. ίο^ΐΓί>ν»ι/Λίοκ.χ.ςςτάτΐρλιν(Γ)(Λονο'τΐ. Κουκαταο-κΛΗ.^αΓματιΚ^νλΐι ΪΌβ'ξχ^» ^ήίΤΒ άλλοι ΛαλΛνι τίς τρλιωςοπΓοξαιΓχίίά'δΓΟλλυνκ.'^ Λ τρί^εϊςιν,Κίΐοοσι;)) 
μαΑΐ^ΛίίΐΐΙ^ΐίίΤςΛ μ.βμον,ϊ^-τΰΙ'Ωίουσηίίζ οΊκνιμ-Λ μ.4'ν''•50*''1' ■^ τ6<';:^";.κ<ϊ;ΐ 0^ 

ι^οί'Πΐι/ίιίςίΓηΛνίς'ρ ί'ί'ω. οςωνπς (ίΐοω'ριςοΊ τη^^ατϊιΜ&ς αχά&λκμμίί^ο»;, 
Ι&ουλΛοντϋ ειτί κατακοι^'νωών ως'σ(ίίι Γ;;^υσ);ί 4|υι.'?ΓΡ'''°^'''"'• ^' '-'^'^^^ί'^,^Τί'η 
άλλο ^^ν,σΐν^.τιλοςίίϊ,ουτΒιτί,κ^Ιοπι άλλοι τίίνδίΐΙοβυωντΒίνιιστιν χ.ατάτΐ*ν 
ΊΡλι» ΐϊι^ί**ω,α£νοι ,^υ^^ΜίΛν τ*ΐΜατΕΜΛ~(π οφίς-ποαΙ-^ις •55αραίί^ουνοΐ(,)θ) τα. 
ότί^α ρ^ιι σαίθ-οϋ ό ,τι ΛΟ /ϊουλωνται• ο 'ί μέν ({^)ΐ' όν τ{( 'ΐί^ατϊΜΛ , ού'τ&)ς ίτκ-ίΐ^αΓί /■ 
στί.ν•οι (ί^ άλλοΓίκ^οίϊοι,οΟς ΐίΐ^^ϊτι τ' νυκί/ος τ!!αΛαΓ^νι<θ^ου'!:ίθΜΐτ"^ατΐα,6ΐτι αΐ^ος 
ί^" ΤΡ°9("?'''" Τ^ ΐίπλνιλυίοσϋ,τ' άγΓ^λίοΐί α μ.* Χ.α9'ο(1^ονοΐϋτ^ ξκίειο^κς ττ τ γϊ' 
Γϊ^1ιμί^ί•ων,ι^κί^ο)ίίοι;^α^5^χ<1(^V'7I^α^α(ατδ))^ω)|£5'α(^ίοις^βί^ομ«Κ51'^α•4 
»ρι5'ί^ω§<^'ρΐΙίο'(ΐι5μ3τχς νυκίΙος,ιτρίικΓΐ^ξαί'υ'-πςοϊουυ'ρίζΐλίβϊ'ο';^ Ασκτρ^ 
•ΤρτΛμος 4ρξυ« μίνας.*; ουροκΓίως (Π'αβα'^ς ίν-τρ^Λο (υθμο/τ; ονυίτί,»ίι τ ιρ^ 
ιαμβνμο'ν'ζ ίΊαβ>ςΜ;'-Πς,υνι?^ ^!!α^ί[ΐ'νο^τ^I^(^1ι'7?^οι^/'(^^ω1',τμιίί^,(^ιίφ^1)ιρμ{/ 
))ων,τ»ν<5ϊ,^ο>τωνΐ'ρ^μ^ν«ν•ω'ς(^Μ'οθ-ονττο'ιί«β:^οι3'Γ^[ίΙ'νιμ£ίίο>,ΐτκ|ϊ>οι/ΛΛ3 
τιιΓς *ίω τιίς ιρλ^ως "^ίίν το^ατίΜ-ιων , «σαν ρϊρ κ^ οιί'ίςωτρι χ,ατά 'ρίζ ά)ρους, 
»^ κατασ•κώ^Μ\ οι'α α'ττ^οτ^^οκιίτιιυ κακοΰι^ β'^νι'ΐίΗ ν'.''ομΐ)ου• ι'^^οι;λο^^^) [α^ 

«Ι>ιώ'νεΐτιΐ'αλα|2'οιιν,ντ!ΗΧ^'χθ>ο«τι Τί'ν ίνΛϊ,ιίν αςα τ>^χωώ τνις ί^ω^κμ»*/ 
νοι•>ι^ οιμ£ν,τ«^τα ίΠι^οου))^Β•ΟIίίϊ^I^α^α4ίIς,{'τ1£Πα^ουλ61'ομ^ί•ωνίω'■^ϊ3)ι,υ^ρ 
7ΐ)•σβ'σα>'πς τίΐοίτζίντι ί'σΐίθ-ου,κ^ (^6/'σαν-πς τϋ^ τοΓς ^(ω , Κ-κςυκα (ί^ί-οϊμ^ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. |• Λ«•πτΐνΛν•λβίΏ•θιί»ιχΐ;ξοιτ. Εϊαπ•ο>ί^οίΓς.τ'τς'ακΰ>7ΐυ'πσιΐ'• Ελι^)ΐ£ΐΛτ*'ΤοΓς ίιιβιβυΌις. Φοίίπϊ 
οοι'τϋυς •οι ίϋ/ΐοΐίοι 'ρις τιι^α•ΐΜ4&α . Τους α*^^α4 Λίυς •'ρ Λίυ'ί ,οι/κ. ιτ» Τ3α5>*;φ«ί"ΐ,«43 <^ ίύ^&ας,Κ] άσΠΛ 
ττας. Η>τΐ^υ/λβουνωο3.συ/λφωνω(ΐ)ν• Εΐ(.;^ΰ>τΜς /ιΓςεΜίΊχωξίισαν.Τ'χι^α-πκιων• ου'ίίνΛ^'Κ^ίΛν'ηί* 
β)λα4.<«ΐ'ηίΤί^'ίΐι^αΐϊ«4ων. £υΐ>ΐρίΑ.ίσα.ν7ο.(Γυν4Κ.λεισαν. Ρ§ος οι'ί<;ι^α(οιν οΙ<;ι^ο(^ιΛ'ν'πς•τι:Ρδς ο'^ΐ'λ' 
ίο^^ϊςοI'^γ^Λ!^ό^^:ί9,(''^^;ρα^<Μι^α.κα•7άσ■κί)'IΡ)^• ΑνΓίλοι;ί'τ5ΐ/λ'ΐρκ.ο'τιιφοΊιΛαα.)»ίΜίουοις«λιν€<<}ϊ'Τίί 
τι^ τί 5^^^ 'ρν Γ*ρ «ίΐ^ωτΕν ατιίτ^λα-ΐι ({^«λοί^τ» τΐΠ(Γ^ολ«ν ί Ηβ>οϋων•7ο» ^ 

Τίΰτυν (ίΐ , (ί^κλοίντΛ 
4Λκη!!«ρα 'ρΐίί>)§οϋοις,λί•^ντϊς,ό'τΐοϋ'•τίτάτ3ΐτιρι»|Χίναόα5αί'ξΛσ•<}ίΜΙοναβ•ον 'ρι»οΐ»λ''§ίβ». Τατ' 

ΐΓοίι; <ηΐ)ίΰνΐ2"<ίξαίίν'Πς χ.αταλαίϊθινηινίΡλιΐ',τα Τίί^ωΙ'λι^>οω'7ΐ)Γςί«.«αΛ 

ταί.οΐϊαχα5§ΐ(σ•οκ''Πι)ν Ά τταλιΐί ί χ. τίς ν^ί • λ2^(^ωσ•<1ν οω'τϋΓς '^ονς ανί^ςοί . ίΗ-* 

^ΰοδ 'ριςαί'ίΤ'ξΛξ Λ'ίυς υ'ΐΡ5(*'^οΐΐ!«!Γ3!^ω(7ε«>,αλΛαλό/ω ν πρώτον Πίοι^^αν 
νν Ή ίυ/».β)3ΐιΊί<«)»5Χ^ ί ΤΡ^'στΜ ουφασ-ΐί'ΐκ ^υν τκί γ' 5 Λίίχω'§>ιτα> οι β» βιοιϊ 
οι,ου'Λ^ αί^ικ.Η'σα^-πς . ο'ι (ίϊ ΐΓί^ατο"{ΐς , ίΤΓβΐίί^* τα ιχ. τκ ς χω§<Α5 ΚΑταχβ,ρ^ ς 
ΐσΐΚ9ίΐ.ίσΰ.|ί7ϋ,ατ5ΐκ$Ιβ)ΐ<Μΐ'2ί;«;αίΗ^§οίί Λ'ίυς,ΐ("(κχν <ίίον^^ο)(νοί•τιι ,κ^ ίκ.α'ρ» 
βί λΐί(ρίιν'τ:ς.)^ Ευ§Β/λαρ^ς€ις οω ίίνί'^,ΤΓΡδί ο>ι"χρ«.(οΐιι οι '3ΐ^ο(Γ»(^ο>-Π5•'^' 
ΤΒίίϊτιρί/σαν-ης,ις •π•ΐΒ<αίΗΐίοίίάννί'^οκίΤ5ί/*.'ΐρ>,κ^'^ιςΐιικ4>ου5 υ-^ίασοίί 
^οιςα3Γίθ'Όσαΐ'ΤϊΓςίν)|ϊ)ουοις^7'ατ'<ίντΜ "σόλει χ.αίιν(Μΐ7ϊ) τβρς τα. τ3•αςο'>τΛ 
^ *(Γο'χ.6ι (ΧϋΤΐΓ^ «τοΤς ^'αϋν^Λίΰΐζ ΫγγίΑ^νι Λίος τά τ^Η^ατων ΊΡ^α-πυω^ί ΓϊΓίΐίΐι 
^*•Κ£Μ4οίω1?)ΐ'πτ3ϊΐ^(;α;(ίίι/χα|ι;νί'λα€ον,ό'(π;ΐ»οτι>ίντΜατ^ 
•«ι^α^Ε«Α«ί^κ/x4'ίΜ;Κ1)'ςΜκ.α,κίλΛ!ον•πς ουϋ'τοΓς είπε])! μ. «((ϊ ν νίωτίξ^ ΤΡίίνΒΐ 
51 τ% Λ)<^^« ν,ους Ιρ^ νά) δκίίίοϋων, <^^ίν αί'τι Κ£Μ οιο'τι! βίουλΛοϋσ; 'π^ οαΠί» . 
ον(ήι^ νγγίλ&ν οΐϋΤϊΓς ΟΤΙ -πβΐ'ΗΚΡ'Πςεϊί ν•α/^ι-α Γβ^ τ^ί'^'ί^ή) γι νι/ομ.4|/Η τ βΗ^^^(^ 
ωρ,ο-^ρ^ώτοςά'γ/ίλος ί^ΐ('θ.ο'(ίϊίΓ'Λ;'πξος,α5Τΐνΐ»ιΧ.ϋ|^«ΐ"π κ^"^υ>βιλν)/λ/ί*/ 
Ιίωκ,ι^ ΤφΙί "αη^ον οϋίίν ψί'ϊση.^.ο\ι'τ<ύί"ί ουκ&^ό'ηί ο'ι αύ)ΐνοί(οι,ιτ5ΐν^λλον• 
ο ()ΐ κ.ίϊ§υ^Λφικο)ΐίί*ος,Λ'§ί '^ΐίοί'ά^ξβΐ ^^ΐίφβαςρ-ίνοις.κδί /λίτατοι^τα οί «{«/ 
νοίοΐίϊ-ξατΛ'σαντϊςίς ηιψ.-ηίΜΜ,ίΤΪ'ήν'ηίσ-ίγΛγν,)^ <^ξουξού(ΐ ίγκΛτίλι/ 
ΊΡί','Κν ΐίοίίξωτΒω» 'ρις «5§&οτατΐ";^ί'ν ν^^ν*•^•)»^ τϋ-οϋσΐϊ (^ίκο/χισην • Γϊ/ 
ηημ-ίνου (ίϊ τ όν τη^αιίϋοός ι§^υ,κ^ Μλυμ£ί•«ν λαμη^^ζ τ II^■οV(^ων^ο^αίι(/ 
Ι»οίϊοη3α^Λ(ΓκΛια'ζο(ΐ7ΐ),ω'ς ΐρλί|μινί'σϊν'πς.'3ΐ««<χ<Γ)<-Λα'ξοντιι ίίκ) οιλακίΛίιμίΓ 
|Γ>οι,>9 ο 'ί ^υ/χ/*Λχοι ΟΜΤ,η^ίΐτ^^ίίς -η μ.ϊλλοίΐ'πς ΐΓΐ/χ.•ΐ5<ί)ΐ τίΟ^α βϊβοπλί'α,ιή 
άλλον» ίς']έιςί^α§βα'§οΐί^•ΐΓθίί>τιναωφ4λ<1ςΜνλ7ηξονίΛατ[ϊςοι^θίΓλ>ι'4ΐ'' 
Λδ-οϋ,Ίρλ^ς -π^υ|Λ(χαχίί^ΰΐς '^^1ο^ί;ι9ί)ο1,οστχ( ))σιι.ν ικίΐο'ς 'ί ίοαηΡ (ί^ι/ναμι^•"»;! Λ* 
Κΐ</νί]υι5^ιοιςμώντΓ^ςτι«ςοΐΛ'τυτπι^ρζΐιίσ«4ς (^Ιταλίαΐ,χ^σ)Χ.ΐλίοίί,7Ζ)Γς τ<?/ 
κείνων 4λωμ.4'νοις , γοα^ς {τΰίτοΐ,^γσα.ν 'ΤΡ^^κ&Λ' Χ.ατκ. ^ιγιίος τ% τρλίων, 
ΐύζίζγν τϊΐΜτιΐαξΐί|ών,•ΠΓ4ντΗΧ.οο)ων νιων ίβ-ορί^όων , ΚΘ'! αξγυ'ςιον ξκ-^ον 
ίΤΒΐ^αξ&ν,ταταΜα «ουχαξοϊ-ίΟς ,κ^ί «-δχνοΐίοις ί^ίρ^ ^ους /ί^ ν«|,?ως α» •ΠΜί'α. ΚαβίνοΜΙΤΟ. 

ΤΒϋ-πτι,ΤΓΡίς τρλιοξ 

Χΐ'<ΜΙ ΗΙ/ΤίΙΤϊΐξϋντί) , 
οΐΚ9νομ.ονν,ΐί'Ζ!ηξ)(^ 

ίγίητο (ΐ^ίτ ολίγον. 

Εν Τ^ οίτΤίΚ ^,^-^. 
ίΊΐλονο'τΐ. Ρ(5|ιίοΐϋ'/ 
•.^. ^*■ν Κα•τΓ(3(4/ 
ίί'ΐτω^ί^ιιλονοτι, 

ου π«ί κ ννίλί» 
«ΛΤϊΓς ♦ τΕίς αδΗνα*^ 
οις £Γ«λο>οτΐ ονιαα 
»ν ο' τί/ττς αχ γ*/ 
Λος ι'λίω'ν . Και 

σαν.τΐυτιι ,χ,αί ίοω/ 
»ρ <«α[ϊΓνωο•Κ4β3•<ι). 
ΐοΜί'ίϊϋρ τιιΐ'ς οκ'ωτϊ*/ 
ςω ωΙισυναφδ»,(Γ'ο/ 
Κ& α€Γυ>τΠιϋΙ^5ΐΌΜ• 
«ςθιλί ρφ θτδβιτ 
οιτατκ,ς^ς , «ι •7Γ]βίς 
ηρναγπΛννηον λώ 
^ν ΐΊϊ^ι&Τϊ • ττρίς ο 

αέκνοΐ^Όις ίβ^ν ο'λο/ 

^ς.φνιστιίί',δ'υοίϋ/ 
7ι-ί ^Βί/ο^Ύ^ς ηρνί 

Γ4Λοις,ου<Κ>4τι τ^ν 
σ•υ/ί.|ϊ)ίΐ(π) ρ^ων «χτί-' 
ς-α)ΐ7Β.μ.ιχξΐ οιω Έτοκηρς •ίΐΰ ί'^^ϋΛ3ΓέιΡ)οΐΓΠ!ς,)θ| ηον τΡί'τίν ιτϋ^ν&λαν» Ο (!? }(.)ΐ'§ν^,Τί ν αβκνο^ων• ΣτΓΛ 
τΛ'σΰ.ντίς.<^£ΓξατΛίσαντις,ΐ(1\'ωςνΰν^ξΐιτ»«Μτι*7ΐιί^^ς•ςατΐΛςαν'ΚΡίΛνοι. ου πΐ^ως νδος αΰ) τρ/ 
λι/λου.-ώ ουϋ'τ^(ίϊ^ο-ΒΓήΐ5(?ο'/ΰΐ9ί<οι οίο^β«>οϋοι,«'μ&{4.^Μηί κσΐ'ω'Π)! τοΐί'ΐι\^α•τΗ<4οΐ4,κ^4'τδΐμ4'**Τ» 
*π ττβρς τΡοφιίν (7υ>τίλοΰντα,ΐ(^ (^» Κ£Μ "Λ ττβίς αβ^ραλβιαν • κ^ υτΕΊίΤί ^αΐ'τϋ τά; )/υνοίϊχ.α£ οα'ττίν , Η^ 
<^ις τιαΙ^Όο ^χίτπ-τίίναχςειοτιιτων ΰΐ<9ςω•ΒΓων•φ»ισι Λ τιιου'τυυς,'^ις μ-ί (^υ>α^ι4■οις (ί^κλονοτΐ ι^ιλ/ 
ίείνθ'ς ΐΡΛίμ5ν•οΊον,'π)υςνοθΈυντα<,')οΐ<;γ4ξοντΒί. Εγκα-πλιτρν «ΟΜίτί ττυ Μ τξί τί^ατβυα κ.α-πΛ•ΤΡν• 
Τονς α5(,€(τατοις.»5ου;αχξΐ•5ί"ς τρδί ταόλϊμ^-ΛΛρ^η^ τ ωτοκί^.φςΜίΐξ^.οκ'α μ.φΐ(Γ^»ιτι.τως ♦ γ ίζΐ,ς 
ΐ>υ■ίίύ■^1:Λξίσ■κΑ^^ι{ο^^Ό^ιΰίμ.^Β&ν^!!ς^(^^&^ι^,&^ί^^^V^Α^'!ηΐ,ο^υ(.ατ^ξοιαφίλ^^ Ρξ^ίτ/ 

Ρ!είοΐίΤΐ/Α4\λοντΐϊ'Β4ν"'ϊ6<ν••πιίν;Λ/^^φοτί§ω>λΐν€ι.λακί(Λιαμρϊί<ίν,κ^αίνινοΐι^ Κουαλ/ 

ΛοοΓί ί'ς'ρΐί; |1ας?αςο«;.οΊ ί<.4»λαχ.ί(Λ«μρνιοι,ΤΓβ55 "ρις -πιίρσο-ς .ο'κίΐαδκνουοι,ττρ^ς «^κ; βξοιχας . κ^ 
>Τ? όν τ^α'ξΧΜ τ'ίς ■σξωτκς λίγ^,Κ) μ.ίξ& τι>ι τίίν β)αςβαςων. Κο"λακ.ί£βΜμ5νίοις μίν οσαι ίλΓιισαν υΐίηί/ 
»υ)θΐ,αλλΌ«)'τΐ)ϊομ5ΐ. ίΐς ί'ς '^ονο'Λΐίτα αςιδμΛ'ν.^^ιίν ά) λακκ^ου'μρνο' ουσ-ων νΐών• Κΰ^ α9γΐξΐον,^)ΐη:'ν' 
οξκτι^). £'πιι/«<,'ξ€ίν•4τ5ίταχ«<ί'»ιλονο'τι• Μΐ^νιιν.{.^Κϊΐςΐ^κ.6ίουό^»ιΛο>ό'Π. Εωςβιίτ«^'"»•'5ΐ«ίΛ0'Λα/ ©ουκυΔι'δοϊ 

χαοΛΜ-οΊ ^ κ<ή>κ.υςιί1οι ω31/υιαχίΛΐι μΐ9>3» 6ί;)(θΐ'• νυν ϋ Κ] ^υ/χμαχιΆί τριβ• Ολί^ν "Π ίΤΰΐνοουνουί'ί\ι-Λνη 
Ϋ οϋΛ» μιιι/,*** 4 Φ§ο»ου>. Οΐ/'χ. ατϊίίκδτ&ς • αλλ'Λϊλο )/α!ς,χ1| Α'-}ΐ^^οσ-ω'ΈΓως . Ο^υ-πξθ>.ως τι (Α'ατίΐ/Τΐ /<.αλ/ 
λο»ο71''"7ϊΡο»σ•υ>ιβ)^ι^^ι^ο"3ηοις^ιι('^1λα^Λ|^IΜΛ<θ■οι^. Α»τιλα/λ^ακιΐ)ντΐΜ."»<^ί;^ν•πΜ• Ουκ.αΚ5νοως υτρ 
α-ι«&ςίοΐς.•σπ/ροι^χία,Γλυχ.ι)ς ατϋ-είξψ τρλίρίί • Η ή αλλχί λλας,οΊ αλλοιί λ?Ν»)ΐίς ,οί /χίκί^ίτίςοίί ^ονιίοί 
4χ.*κίί»»τβ,χί ουχ ίτυχαξον. Ρασβ. /λίτϊ'ωςος ίν-τώς ιλ-ϊπο ί^ιιλοιιο'τι.Κο" τρλλ* μ^ λογια-λογίΛ Ε^ τά. 

Ι«:»α καταλοΓάί^»ν. τλλτλ •π«{ι*σ•κ.Λαίθ-ί.α3ΗΐΌίΓοι Λ τ^ϊτι υ^!Μ^'^;)^υατ^.ν ^υμ-μΑχίΛ» ι^κ'ταξοκ, 

3^υί•μ5ΐ ίίϊ,οΓτινις<ν •^ *ί "^ """Ο) τηλοιρννκσυν ί«•αλλον χω^ία^'^ισ-β^ονιτ) , Κ(ή>ΚυξΜΙ , Η3^^ Κί 

φαλΚΗ'αΜ/ , κίίί άκαςίία νοί , ι^ ζαχυ^ύον,οςΛΪν'πς θΐοφίώ φίλια τ«ί>^τ'6<ιι ,'βι^ 
βι3υω;73ΐ9'^' Τίΐΐί τηλοτρηΛΟΌν κατατρλί|χιι'σον•ης , ολί)ρν-π %τϊΐ>οΌι;ν ομ/ 
<Κν ανΦ'>''Πςο'>βί*)Τρ£ί•3>7ΐ) *ς ^ον τρλί/λον ου'χ. αΊπτ^ΚοΙδ^ς •αξ^'μο',οι π£ρ 
. •Β-ακι''πς ,ο^υ'-πςον ΛίΊΐΑαμ.^αυιιοχ'ηα.'ηιι^γ Κ3/! >ιοτιΐ5 ΤΡλλιι μ<ί)τ οΐΊΛ ό» 
ΤΜΤίΐλοΤΡΙίνκνήΐ,ττλλνι^^^'όνιΐΜς ά9»!|/οϋς,ουχ.ακΛυβ)<ί)ςυτιρα•δΓειςίΛί Μ•όΙί7θτ 
ΐρλί'μίυ.ίι'-παλλιι ιΜοίς •Β•£σΰ. μ-ί-πωςος κ'ν , (υΐΊ,οι/ο-ων 7%^ ^«τ&ΐι 113 ^ 
λΐων. Κ9ί τρλλα μέ^λονίΛ^λίΓΐΤΏ, τρλλαΐ (ίϊχ^ίΐίΓμδλο';;^! ^Λν , Ιντί τΐϊ'ς 
/χίλλου® τρλίίΑκ'σ•<ίϊ , κ^3 οντάς άλλους τρλίών•\-η (ίίό^ίίλος ΐΛΟκίνι ο'λίνω 
ττρΐιτιΐϋτζιΐν, "ττρο'ττ^ον ου'τ3•ω σ•6ια9-6ΪΐΓ0., αφ οϋ ί'λλιοις μ-ιμ-νκι/τιο • ίλίΓζΤο 
Λ'κΛί ιΛ'χ.^αϋηιιΓς /<.ιλλου(δ ηννήΰ9-ύασνίμ•ΐί\ΐιν,€ίτί''η άλλο 7Β(ουτο•τΓο' 
']Ρν^ι/ΐί4ί?>ΗΓϊ>ίίθ-οϋ,•Β-ιΐί'τααίίξ«τθΪ7Β . κ' (Ιΐ Λ'^οια ,τπχ^ατρλυϊΊρίεη^'αϊ/ 
ίξω-ΒΓων μΛλλοί ις τους λαχ.ί(^ουμ5)•ίους . άλλως -η , Κ5ί ΤΓ;^<ίϊΓοΊίτων οτιτΐν 
*λλαί~αιλΛί{ςοΰσιν,νρίωτο'•π•ζϊας,κ^ ί(Γΐωτνις,κ^'Ι(ίλίτ«ς,&ηι (Γνο"™ 
ΚΟϋ λο)'ή)Κ0Λ ΐ'ςγα^ (υνιτηλαμ^οκιΐΐ/οοκ'τιιΐ'ς . ό* •ηντι^ί -π κίκωλυαί^οιι {(Ι^ο/ 
Κ^ ΙΚοίιτί» τά- <}ΐ^αΎ|χα7α, ήί μ.«τις οω-^ς ΊΰΟ^ντΛί ■ ού'1ΐιί<^ οξγ^ ς(ρ^ν οί 
•ι^ειοις'ρίςαίκνΛίοις.οί/χιν,τίς α^χνΤς ανολυέίϊεκ βουλ()/»9ίΌΐ.οι (ίϊ,μ.ι» 
οξ^ωσι φοβίοιίμώνοι . τϋΚ^κσ-χ.Λ'ΐί μ^ οιω τιιοιο'τΗ κ^ γνωμΗ ωξμ-ΐιντο . ΐρλΊς 
(^'ίκ.α'πςοιτα<;(^ϊ[ρ^^^τς (υ^μ.αρ^ις,ις'^ον τρλίμδκ κ.αόινΛΒ'Π' • λαχ,ίί^οϋ/ 
μ5»ίωνμίν,οΓΛ ^υ/χμ-α^^ί^ι,-πιλοτρίίνιίοοι/χίν, ο'ίαιγζ \ιΰ- μ3υ τ^ςυτηζ-ΐΝ^Μψ 
άξγζίΛν,)^•! αχβυών • τιύτΓίς (^ις α'/Λφοτ^ο"; Φ'^'* ί»•τ3ίλλιι>Μς<$ϊαχου 
ίν Η•ονοι ^υνΐΊΡλίμδυν "ηηι^αηρν• ΐτα^νχ. ίί υ^ίί^ον,κ^ί ά'τϊοιηΐ'} • ί|ω (ίϊ 
τειλοτρίίνιίσου , μ-ΐ^^α^νις , λοχ^^ιοΐ, βιοιωττί , φωκ.Μ^5 > α'μ.'^^ακίωτα^,λΛ^Κα'ίΠΌι^ 
αίακίΙο'§ιοι. τϊϋτζίν ΐίοωτχ,ον •ΈΜ^^ί^νπι ,Κίξίϊδιοι,ΐ^ιγαξΜς ,οοκ.υω)ΐοι,τ55ϊλ/ 
λ»ι>Μς ,χ'λ&οι,αμ.'ίΓ^ακίω'ΐΐΜ, λιίϋκ.αό^ίοι • ΊώςτΪοκ (ίϊ,^οιωτίΐ,φωκ,Ης ,^λοχ,ξοί . 
οΐι'ό^'αλλά5 τρλθις , τιιξον τπΗ^θί^ρ^ ν.οω'τκ μ^ λαχί(ί"οΐ!μ5νίων |υ/Α/«.αχία•α'ίιι 
(ίουων Λ , χΓοί,λιπΙϊϊοι,'ΐιι^αταίΜς,μ.ίοτν'νιοι,ο < οννοω7ϊΓακΠ<{)•ανα§νοΜΐωΐ' ο' ικ^εί 
οις.κ.(^κ.ι;5οίϊοΐ.ξαχ.\ί'διοι,)9 ά'λλου τρλθς,οιί υιρ-πλβς ουιπΜ,ον ίϊι/ίώ τισΏΐ'ςΛ» 
Κ,αςίαιί ου) ίαλαστΜ • <Λί§ΐΜς ΚΛξΐη -ίτρο'σικκοι,ΐωνία.ιλλνίΕπι-οντις • τκ. αύΐ ί§βί/ 
χ.«ς νν,σΒΐ,ό<πίίΐντοςτδΐλοτ]ρ>ΐί)ΐ(ΐου,Χ3χ;^ΐ)-τ>)ς,•7Γβ5ς ί'λΐονςΜ;Ί'5ζθ>•τα•:5άσαίουα'λ/ 
λοϋ χ,υκλαΛς ,Ίψν /χ*λου,»(^ ίιι'ξοίς . ττύτιο)! )ΐοΐΛ)τικ.ο)ΐ 'ΠΗ^εΙρίρΐ'ΐΡ,χΐΌι, 
Μνβ)ΐοι , κιςχ.υςου 01 . ο < 3^ αΆλοι , -κίζοίί , ι^ -^νμ-ατΛ . ?ι;|υιμ,αχία ^ίν οα>"τΐι 
ΐχ.α-τίςω>5ί^ τ3ΐ»};αΓΧ.Λνίίς 'ρν ΤΡλίμρΐίίν-οΊ ίϊ λακ.4ΐ5^ου]υι•ονιοι/χ47ά τάον τκ^β 
•πκους Λ'ίυςτκ^κνΡίλοι/ κατά-ριι/τϋΐλοτρίίϊΐΐίδν,Κίίίΐ ττ^ν ίζίύ^υμ.μ.α.χΐί'α, 
(ΤξΟ.-ηΛν Όα/^Λσ-κ&ΐΛΐίαδ-ΜΤΜζ ηρλίώ,τ(ψιαΠίτνάΗΛ,ο?Λ^<{κο^ αΟΪ47θ(ΓΌ7 
*κ.ί^)ι/λ3 ί'χ^ν,ως ΐΓ^αλου ντϊ5 ί ς τ ο.-τίιΚ'ΛνΛτε^^^ 3 ικανοίς ί7ΐ)ΐρ.α )/ιΥ>οηί 

»ρΐί'αί)(ΐΐοάοις *(ύξγΙξοντο τοΓς αβιΐϊοΐΛίς. Πίλλκνθϊς <^ί.<^ωί^ίκ.α -πτολβις θίχο» Ηαχαία.ωνμ-ίαίΓ» 
» ΤΒίλλκίίΚ• ΞυνιτΓολϊ'μβυν • Ύο'ΐζ λαχ,^ίΤουμδϊίοις οί" αχουοΐ^, ον η^ οι α§)/θΓοι . Αι νιρτίλϋς 
ονστΜ . τοΓς α'3»κ<1οις . Η αΰ) ίαλασ-£Γΐ^ • κ' -ϋΓαςαδαλαο-οϊα • Δωξίβς χ.αςσι <^^οσ•οΐΛθΐ . ί'ωξίο^ις 
ΙτκσΒΐ ,,^ο(^ο« . χ.(^ . κνίί^ος . Τα 'αίύ ί§α1χιις . οΊον, /^υ^αυυτίον,-Βΐξίνίος • ΝΜ<π).» οσαιτίοντ^ς τα 
λο'^ϋΐ^ηυ > ουλίγΒι όν-ρς χ^ίκ'τιΐί , κ^ τ3ΐλοτιρνϊ«(Π)υ, τι^ς οινικό νταί'λιον,αλλα ιΓείς•ί?ο" €Ϊς 'ρ 
/ •»Λλο^ρ^»11(^τϋ■, κ^ ίζη κίΐνοΰ -^ο ο<πί< λα|ϊ)θ<ν , "ΐ'^,χΒ^ ό'στίι τίς (ο/Ι^ΗΤτις ττβρς «λιον οκιΊ'^^οντα.οιοιτ, 
Κα^τταίος . κασος . ^«λκ.ιι , κ^ ό σβ| άλλοΐι • Κομ τϊΐν »£« σ"υ/λ/ΑΛχί(^ος , τίί"ς τϋΐΛοτρν^ιιΐίΌυ ♦ 
Εχ,ίΊιμΡΐί ί'χ&ν • υ«5>ι;'§ιοκ. «ροξθΐ;|υι5ί)ω> τλίΓον/ 
ΤΒ)>•Πζ9Τΐςο|ΐ οιΓσω» 
Κ3ί μ•*ν νςοί^οτϋς λϊ' 

Ι*.»ι1ϊκ.*. ΑφΌιΓ'ί'λλιι/ 
»ίς .αιμνϋντί . α'φΌυ 
δ^-^ν^μ-ϊςΧ^ϊτίλ 
?^κανονο α.α.Σιι/ί.ϊνβϋ 
ΟΤίμ-ίΛ |..Τοιοι;τοτΡο 
•η!)>.ο'τρ^ονον(^β'λίρ• 
*γυίίΊο9*μ.'\Λΐι.Ανί 

Τι• Η Λ Λ"ιοια.•Β•α/ 
|αΐρλ"\Ίρί6<• Ρίςΐ' 
<Ρ(^αοΓΐ)^φς ,Λί'τίτϊΰ' 
^οΓκφς ίί^ντοΊΐ} 

λΑΧ,ίί^ου/χοΐίίοις. τ£ν 
«ΜΪβξωτΓοιι μ.£λλο|ί . 
•ιίβ7ο'ί»κιι'ω)(. Ερξω 
ΤΟ ττ -σας . ΰΜΐ'τ τοΰ 
10ίίΐ//Α€ι'Π) • ου Γτίρ 
2δ) 15^005 Χ-θϊ-ται,αΛ/ 
λ'2διπΓ0ΐ;!^*ς• Ζν^ΐί 
•»ιλα|χ?ίΜ&» ΟΛ'τοΓς. 
•ίΒΓςλαχ.ίίΌϋμ9κίοΐς. 
Ε!^α'κ.61 ϊκατή! ♦ ί'κ,α/ 
ς•ος φκσιν ^'ίτο ί/*./ 

ΤΡ(^Ια9-ΐ)'7ίίθ•ο14 τ λ» 

Κΐ<^(«ίΐο»ίω» το ίΡ/ 
"^^•^ΐν^1Iϊ•''^ο|ί^ρ/ 
Λί μίν^ίϋ» /λίί τ3Η{!α/ 
νιν»ηΒϋ οα'το'ς . (Γ»/ 
λοΐ Λ τ μίν'ν»» <;γ^ο ΣϊΤΓΡΑΦΗΣ β'• 31 

τίς (τυντα^ίως • Κοΐ4 ^ο"; μ.α.λί^Λ άι -π'λθί.-πΛΜ,τάα^ΐω'ίχατα,κΕΜ οΊ (ίζ;^\ΐ'ηζ' Κοϋβ^ιολοίωτατκις 
-ζϋΕΐ^ίίνο"•" νο-ίκαΤΗ τιρλις,'ρ/^^ίν ίΤ'ίμδίςοϊ,ΐϊ-ςατΛΊΓΗ.'ρ ίί τρίτΒΐί,ί«^τ«ς κ.ατ*5(0' ττρδς φυλακ.νΙν•<λ"ΐϊ•ί 
ΓΒ^ ο / λακ.ί<Λ«μ9))ΐοι,•ί«ί τρλβς ί' μ.(ί^Ίζο)ΐ θς τςι'α /χιί^Η,κ^ 'ρ τρίπν ^ω» όν "π^ς Τδ-ολκηΐί,Γ'να <λ>ι ΐίζ-ουίι&ιτ 
^ίλίοΐίΐζίίνθί 'ρν ΤΡλέ/λοκ,4§Μμ9ΐς ^§ό)ΐ-πς οί αίνινουοι τας •Β-ολ&5,χ<|ξωοΒ»>7Ε£4• Α»^)§ίς -ίτίλο-ζϋονκιίοΰοι, 

€3•οΐ.οοϋ7Εί «ΐΑ-είς όκ/ 
χ.ατά'ρνχςονον'ρΐίβςκμ.ΐ'νοΐί,^υΐ/Ιΐίσο.ντάί^ι/ο /λΐ'ξΐιλσϊ τρλίως ί'καίτΐί ίί^ 
ίβ9•/Λ.ον.κ^ ί-ζδ-θίί^Μ ίΤΛΐ/ 'ρ |η^οίτ&^^^^Λ Ιυν&λίγ μ.ί]/ον νν, Αςχί(^αμ.ος ο'ίώα'' ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΔΑΜΟΪ. 

ΑV(^ςις Τ3ϊλοιΐρΐίνΐ)'(ηοι,κφ; οι ^ι^'/«•/*•''Χ°'5ΐ^ οίττα-πξίί «'^ω» ΤΡλλοίς 'ηξβ./ 
τει'ιίςΚΕΜ ^ εω'τΗ Τ^'ζ^ίλοτρίίϊΐΚΓήΐ,Κ^ ί(ωΐ'Κ:ΐίΐ'σιΐί7θκ^κ/Λωνα^το'"ί^ί<Γ'' 
/^1ί^ϊξοιουκ.α^^Β§οι^1ρλι/^ι.ω^βώ:).ο/Α.ως()ϊτί■ςΛον■δ^ωίί.6ίζο^α τΗΟ^αΐΓκΛι» 
ί';>^ ι/τίς,ι^ι'λίο^χίΐί.αλλοΐκίί 'ώή τρλίν (ί^ΐ'ϊα.τωτατϊΐι/ νυν ίςχο^ίέα. , ι^/ο^^ 
τΐί τι^&ίτ;! κ^ α§ΐε5•ο(ΐΐ-ςαΙ<Λ)ο»'πς•ί*ίκ.ουον οιω νμ-χς μ.^•η -7% -ϋτα-ηςων χ&ςοι^ 
φ3α')ΐΐίθ-ιΐι,(χ•ιι'τί νί/^ων οωτ^' τιΐξ (^ο(νις ίχ^ίΐ^ι ςοις. » ^Βΐρ %Λλοί!ς ιταίΓα τ ^ί'ί 
τίΌ'^^ί'<.ΐΓί(ξτεΜ,κ^-ζ5•ςο(Γίχει τιιΐ'^νω/^ι-νιΐ','ίΙ^νοΐΑΐι ί'χουσαΛατ^ αδίνοάω» 
Γρ^ος '^^χ^ΑίΜ/λας,ά 'ώΐ|/οοί^.ουκουνχςΐ)Β•τωκ31(^οκουμ.ιΐί'ΐι^ν.ί<ΐ4νΐί'νβ;, , 
«^ (ϊσΐ|ιαλ&α.τιρλλνιείΐίΐ«, /λ.» ΛίίίίΛΊ)^^"; ΐνοοντιοις κί*.Γν (Γιοι ίχαχχς ,τϊϋτω» 
ίνΐΚίίαί^^ίλι.νίςοί'Ττίαί^υ'Χ.ΛίΛσ-μ-ϊνοιςχως&ν,αλλά κ^ -ϊτολιως ίκατίκ; 
«Γί,ΐΛΡνα^}^ εΓ§αιΐωτνιν ϊ καβΌω-^ϊ α£ι <}[~ρος()^ί;'χίβ9•οΐι ις κί)ΐίΓυνο> τι>α ίι'ίθί. 
α-ί^νιλα Γβύρ τα. τ% ιρλιμ-ω». κ^^ (ίξ ολί^ υ τπ. ΐρλλΛ,χ^ Λ'Ό^ν^ 5 *) ί"!- <Χ6<§«ν<1 
^ί^νο ντϊΚ'ΐρλλίχιιις Τί ώ' ίΛοΐίΓσϊΐί ττ^ϊβος <}1(^<ος,αία.6ιίο>ιί|ϋίννατΓ ^γ^χΐ, τΐι^ίονοίς, 
{ίΚα-ρ )(.Λταφ§ονοί;>τας α"δΓαξα(ΓΚ.<Λίοις γί^ίί&ϋΛ . -^^ Ά. αθ ιν τΛ'^οΆί^Ια.^ 

ον'τΰ]-^Τ!>ςόζ 'ΊΐγίτϋίνΛΐ'η^ς ίνα^\ηΐοις,ά^^ν^^&'τ^ια^) ^^Τΐ,ηι^ας -π ^ο αϋ)/ 
χ&ξ&βθ-οα,άιφαλίς'ατιι.ν'μ^ϊί ίί,ουψ'ωΐί Λϋ^ύ\/α.ηρν α.μ.ϋνίΰ5-Μ οίτ» •ΕΓ<)λί)» 
ίξχομ.ι6ιχ,αΜα7ΒΓς-ίί•α<ηνα§ΐιτα•2Γαςί(3-χ.Λα£Γ]ΐ«9ί<>ιν,ώς'π χί» »^ •εΓ£Μΐ'υ ίλ' 
ταίζει» ^«χί^αχνς ι{νοϋοω''ρΜ;,θί^>ίκ3ί νΰνωξρ.νιι»τΐΜ,ίν ζ)^ ο^'-κω ιζαξίΰ-μ.ί\ι, 
αλλ'ο'τίΜΐ ί'ν ΤΗ νί οξ<ίύα)> Μ^ί-ας ί'Ηοΰντα.ς Ή Κ30 Τ'?κ.6ι'ν<ών φββίξοι/τιχς . 
■ΕταίΠ ρίρ ιντΒΪ'ς ο'/^μ-ασί ,κ3ί 4ντφ'τ3α^οωτ:'κ.α οξαιτ τδ-α^^οΐίτοί τ ώβις,• 
ήξ/κ <;ρ|3οσιη'•3|9ι•κ^ οΊ λογισ-μ^ζλα,χ,ί^Λ. χίο^ίίοι,βυ/Α.ήϋ'κ^θτ-α ίς ιςνο)ΐ κ.α/ 
ί1V^Μ;■π«. αβ»ινα"•ι< ιί<' κ^^Γ^ίον^η^αΛλω^£«.ος^Βυ^^(^ξασ11!,^οί ο"ςχ&»-π 
•7%'άλΛω^ α^ιοΰ® ,κ^ ί.'τ3ΐον'πς τϊι> -τί^ΐΰίλιυζ (ί'Μου)) ρ.αλλον,« τϊικίοιυτ 
ςΤςαν.ως οιω αΰ) τκΓοωττιν ττολίντξατ^οϊ'πς,ι^ ί'-ίν'''''''1' ^ο^οΜίοΐίτομίινοι,τ^ 
-π η^αγά^ακ; , κ^') )ΐμ.ΐν οωτϋΓς,ιΤϋ 'α'ίί.φο'τξςα ι'κ. τ^^ατρβουνοντζϋΐί,ί'-Εϊίθ-'ό'τρι 
αιι'τις ι'ν*"""}*^""!"^" "^ φυλαχ,νιν τκΟ) τϊοΐϊηος Τίριου/Λ^μοι^ι^ τά -πα^ανΓϊλ/ 

Τοσ-οω-ΐΗ. είότίύϊ,κ^ ο^ιαλί!τπ.ς /ρν^υλλογον ο Αςχι'()'^α|«.ος , ΜίλνίίΤίΤί•/ 
ΊΡν «^ιγωτϋ^ ΑΖΓί,ΤίλλίΙ ίς τας αίκν^ί τν Διακ.ςί•π)υ , ^»^(^ςα οσταξτιατιιν , =ι 
τΐ'ο^α /ΐΛλλον ονί^οΓίν οΊ αίκνουοί,οςωνπς μο^η σφΛ<; ο» οί^^ οι/τβί • ο' (ίϊ, 
βυ <3ί^οαΐ(ίΗ|ΛΐηΒ οωηον ίςτίιν τζολίν, ου^'^ΐγ Κίΐ\ιόν. υ\ι πϊρ Ρ(ί^ικ.λνΌΜ; 
γνάμ-Μ -αςο-ηξον η\ί)^νικψ.,κιίξυκα , »^ .^^ίσ-β>θοΜ//Λ.« ^οβ"<^ί'χί<33•(ΐιλα 
ΚΐΛΰμδνίω)! '(ίξίίΓ§*τΛ/;ι3μω^ . ύζπιτείμ.'^υσίν οιω ««'^ον , '3Γρ!> αχ.οΰΌ-ου, 
Κ^ ΐκίλΛ/ον ικ^ος όςων ςίοα (Χ^'-ρι/Αΐρον • τοτι λοιτιρν οΐί'αχωςιισαντΗς " αΰ) 
^ οφί-ηςα (5αι'τ%" , «"κή β)θϋλον•πΐ4 <5^4ίΓί2)ΛίΛ3-οκ,^ι;|υι.•ΐ5Γΐ/χΐ{:υώ''πιώ Μί οίΐρ^υσο.-'ρνοΓΚί)/ 
•Β-ον» υι3κ.ον|ίχςΗ'.ϊ' 
ι^Ης,ου'κοι/νχξΗα/λί. 
Μ<ϊ"4§ο)ΐχωξ&ν•τΛ 
ί^«'ΛΛα,<ίϊ« μ-ίανυ- 
Εζ χ.ικΓυι/ο'> -ηκ* 

Κο" <ί|ολί•^ι; τ ΊΡΛ 

>• λα! ό/υίΚξος,Ητ'ολί/ 

» ίΗ/<.ίΐ','εΓ§ώτακδ§ιίσ• 

' «^'Τ^τΒ (ί*ί φκσι,ΐί» 

Ήτιν,ό'τι οξίίίβ-ί ντις 

ο'ΐαύΜνοϋΟΙ ,•Ε-Λ|)Τ»5 

' ΤΕΌνυ ίλ•!ϊ(ξθν•φο/ 

τΐΓα§ίο"^ιβν. ΜΙ ή> το/ 
Τδ-ί{) (ί^ϋλονοτι. Κοίί 
1ακ.€<νων φύ&ίξοι/ταί, 
οςμ•>ιίΐ)Ότ)Τ^ • Οξι£» 
"ίταχοϊτας τι»)^ οί 
όξγιζα^οΐ,ΛΤίί'Η 

Λοΐί6ι;μ.οϊμΛνο»5&5 5 
•Ι13λο|<.&ϊ ι -δίει'^^ο »7ί. 

•;(Γ{ί^ον•Ι«?,Λ*Τ, ΤΤΓος 

χ8ο)>.ί2ς§ναΰ) τ αλ 
λ«ΐί Ίρλ'ν.οίι'-δπ'λοΐόι 

•πΚ'ϊτςατίΐνί <1^ι>λο 
νο'τι. ο/ίως.ίτι/ντον 
/«.ως.ου(^α!^^13κοι/ 
>ον•εουλΛτ>'ς<!)ν ιΓ» 
λο^ο'τι.Γΐ'ω/Α.νι.ίϊίοι//. 
λ»• Ρςο-ΐΐζοίί.τη^-ί 

ετξο.-πϊ/'Ίνως. κατά. 

ακϋϋίται • μ-ϊ, λκοώ/ 

σϋϊτίς οω'ϊά,ά ί λ\[ί» 

Ανω;^«ς -ΟίΤΊΐ^ϋ'ί* 

Ε-δπτπΓςοςίοις,οξίΛ. • » βΟΥΚΥΔί'ΔΟϊ -προί.'ρί^ιρ"§ον,«ς κίί η^ό•ηξο]/&ξ¥ιΊαι. Τιι>^ί>4<Γ~«ουϊ.τ!7<χλινΛΐ'«τΕρωί7«Λΐα'τΓίχ€ι. Κου όνοιΓΊ^ 
ον•Λ.'»•νπ»ιν'•"*β'^ν'π«'>Ιίν*'• ΐ<ί^ί'ίβ'>>ΐ'λο'μώιοί χαξίξία3-ου.οΐΐ'τιτιΰ ί^1(^1Όιζ.^ρροοϋ§ίσίως . Τκς 'ίρλϋύζ 
γ^ιαη-Μ'η'ηΰ ίγϊηνι. ϋΤΡΊ-'ι*^ ΚΛτα.τα^ΐ'τΛγίγη'ά-ω.ίίίΛ ηρ μ•* ό^}(άσ•Μ' ΗΤδίξΐ^^ουιην • ίνύ^' 
Διαχςοοςί'χθίκ.^ΊαϋΙίΑΐλδίοα,ίνα/υια'ϊΐτωιη• Τΐ('νΐ%ι/νο«!7ϊΓς.•ρ *^ίς,-πΐ)ΐΐ%υνατρ τ%Γ γ^νι>-Λΐΐίψ 
•Γ*ς «^^νίστί^οι;. Του 

Α§χί(Γαμ.ος ό'τΐοΊ«ίΐ(>οαοιουίΓ'ϋΐ•π-ίύθίΐ(Γ«'(ΐουσιν,ου"τω οΗ^άξοίς , '^^^^•ζα•Iϊ^ 
<3Γ^οΐ/'χω§θιΐς τϊικ ν»"^οα'^%'^(^10ιω7I^^Iΐ/λί§ος μοϋ'^οφι-πξον,ι^ 'Ρ'ί'"'^'^'' 

ίλίο'>•πς ,-άν γ»\ι ι^Ηοι/ν .ντ. <ίϊ τ% τΣίλοΊΡίΐιισίωΐί ^ι/λλι^Όμάωντι 15 ']έν 

ς-ςατκ }Ός ώΐί αίΐ)>Λων ()' ικατις ι*^γ $ , «ς νγχο τίιν ί£Γ^ολ«ν ίστ ί*•* νκν , ι^'τΡ'' 
"η-σϋαα.ς ,ΰ-η Αςχίί^αμΒςοϋτ^^ίνος ων ι'τονχο^ίϊΡ•* ΤΡλλαια<; ιί ε^^'τ^ς ΐί)\'? 
βουλομοίος χαςίζία9-{ϋ,'^ΐία)ρου<; οω'τιυτ?α{!α.λίτ!ί-Η ,κ^ί Ι"^* £)^Η«τ^, νί κ^^ι 
Μκ.ΐί)*μ5νίωνκιλΛ'σ-Λ*τ&ν,αϊΛ (ί^Ία^ολ^ ΤΗ ΐοαπΒΐί γ>ΐ)ΐΜΐΕΐ4 Τϊυτυ,ώ'ςΏφ 
Κ^ ΤΗ. αν•• ΐλοα!ν<1ν 'ίίγοβ'βΓρ ί\ΛΚ.α ίΚ&)ΐου, ψροΜγςΜ γΐ^ αβιινοΐ-οις &» 
ΤΜΐχκ.λΜ(ηα,οτΐΑ§χί()'α/χοςμανο'ι(ιίθ(,ήνι,ου|;ίψ'ρΐαυΐκ.οχ.<^γΐτΓς ΐρλί/ 
«ς ^ι^οηο , 'ρίζ (ί^αχξοϋ'ς γ^κ; ίουυττΰ , )^ ο|κ.ία(;,«ν αςα. |ϋΐΐ) ί^ψύσΐύίϋν οί 
•σολι/χίοι,ως-Είί^ Κ^ τάτ^' άλλων, αφίΜών οωτά^νιαρσια ςΙ>Λ<, κ^ί μ»/ 
(ί*ί]υιιοΜΐοίΐ/τί)4'''** ΚΛΐα.τ(^'ΐν.γΙγ\ΐί'>^Λί.ιΐ!ία/^^\ι& <ίϊ κ^] τιι5^ τ%" τϋΚΛοι»/ 
•ΐ5)Ιι,αίί4§»ν^ <3Γ]ρο-π§ο»τίΐι*{;α[Γκ.(Λ/αζί<θ-ςϋ-τιίς'5οΐ>'ΓΡλΐμ5ν,κ^ τάικ,τ^ί 
α'/§ων ί(^αδμ-1{ί•^Λΐ,ίς ή /^«χκν η-μ ιτιι^ί νου, αλλά -νηγ ττολίν ίσΐλίον/ 
τΛ; φυλαοί^^Ιί , Κ3ί τ" νοωτικ,ον ,ι^'α^ ι-χυουίαν ίζαξτύίοΟ-Μ • τα -π τ% 
|υ/χ/Λαχίοϊ <Πα χείλος Ι χ4> , λίνω" "^^ 'Χ^'ν ΰαι'τοΓς λζγβ τΐυχων θίνοκ τ^ 
)(ρ»ΐ]Λα•Κι.ντ>ις ^οσ-οίί^ου.τάίίϊτιρλλάτϋυ ΐίλίμδυ,ννω'/ΧΜ, κ»1 Υί^Ι'-οί'ταν 
τΐί(^ου<»α,ΐ(4Λτ&<θ-ιχι.δαςο-εί>•τΐίκ.ίλΑιΐ ,<^^οσ)οντζι)ν μέ^ι^ακδώωνταλα'ν/ 
των ,ω; αΰΐτιτρΛυ φοςου κατϊν'ο^'ρν λζκ τ^' ^ι^/Αί*Λχων τη ΈΓολει οιί'Λ 
Τ^ς αλλχς <^|γΐι;0Τ)Λι;,ΐ;τ!ΐα^;:^ντζλιν Λ^ν τϊ Λ>ϋ^οτίο\& ΐ'-η τ ο'τι αξνΐ'ρίοι» 
α^^1^«^ου4'^αω5(Iλί^1Vταλχ(ηζ1.ν ,τλ πίρ ιιψίί{α. τριακοκων α-σοό^Όντα , 
μυςιαινινίΤΒ,α'ψ ών ι'ς τιτά «/[γοτδνλουατ^ι,α'ο/ροτίολίως,κ^'ϊταλλα οίκο/ 
(Γο;Λκνατ«.,κφ)4ί ΐΡτι'ίΓοίωκιαΙ-ΐδ-ςΜ/κλωδκ.χωξίΐ} ίί,•)($υύουα.τνμ.ου>{βΑ αρ/ 
γι/^ίουί'ν "Π («'αί«ΊΛαό)νΙό^ίοΐ5 ,κ^ί (ΓΜ^χ-οσίοις ,}^ ό'ιο• Ίίξ«•" ιγκΑ'υ τείξί-η 
τάς τίΐ/*.•ζϊ-α9,Κ9ίτο«; α γωνιάς, κ^ σ-χ.ΰλα μ-κιΓΊκα , κ9λ είτπΒίουχοτίΌτιρν, 
ουκ. ιλατσονος ν'ν,ίϊ'ϊΓ%ν''π.Κβσ"ίωνταλ(Μ'Πί)ν•ί'Τΐ(ίί>ο| τά4κ.τ% άλλων ιιρω> 
<^^οσ-ίτ:5β )(ίιν'ίΛ.ατα ουκ. ολίγα, οΓς ^ΐιη<ύ•Μ οαϊτυιίς .Κ3ί νΐ'ν τ^οκι'υ '^&ς/ 
γωΐίΐΕϋ •ΠΓοΜΐ'των ,κ^ οίΛτίϊς χϊς ίιοΰ τοΓς τκί^ικθίΜίίίοις χ^υσίοίς .αττί'φα}/ 
ϊΐ ^^ίρ(^ν '5οΛ>'ίί;λ^α ττίτσαξαιυίνπΐί ταλΰΐντΗ. εταίμ-ον χςυιτίου ατϊίίφίου, 
Κ^Λ ΊπίΊίΛίςιτον ςίνου α•Β(Μ'.χ?ιΐ(7ΐ.|ΐ.ι5<[/οΐζ'π αί!ΐσιοτν§ία,ίς,νΐ5§»ϊνίΐι μ-ι/ίίΑΛσ-/ 
οβ£Μΐ'τικ.ατα:Γν7στ)4 -ΕταΤνίν . χςχμαώ μ^ν οϊω ου'τως ιύαςσυ>ιν «"τιιίς . ο'τμι'/ 
τΛα Λ 'τΓ»3(;ΐλίο:^κ3ίρ.υςίοΐί6ι)ΐοι»,οινΛ'τ^ί μι 7=''ί φςουςίοις,κ^ -^Κταα^ 
ίτταλ^ι» ι^ακ.(5ζ'^'''ώ'' 3^9^ /Αυξ.'61V,'Π)σέυ7I^ιπ^?ί'^^ν^λα^^^^^ν7ι<^«^5V,ο'•I50/ 
"Π 0| Ίρλι/λίοι ιο"β>αλοΐίν , ατσοηπ τ^'^ι^ισ'Ι^υτα'τζίν,ΚβΊ ι^•' νιωτ^των, 
Κ^ /ί.ί7ίικ.ων ,ό'σ-οι οτρ^Γιαι Μσαν'. τευ ή ;*[> <ραλΜξΐκ.ου τθι'ρίΊίταί"" ί<"ΐ» 
ιπν-π «5 τΙΊακονίΛ ΤΓ^ς τον κυκλον τιύ α£5-ίος,χί) <«>τ τ >(.υκ.λου 'ρ φυλασσΐ;/ 
(Αό» τ/'χί -πιτσΛςακδντΛΛς-^ (!ϊ οω τ ό χ)) αφϋλακ5|; «ν ϊ μ.ί•7«|υτ-π ρ.ακ/|^οΰ, 
ι^ τ φα뻧ικ£υ •τά (ίϊ ^ακ/|^ατε»X^ι ττ^ς τοϊ τϊίίξαϋχ,'ΠίΓςταςακί )ΐτΑΰ5-α(^ί'ίύ|ί, λι>>ο'τι.Γ>ί^ί«•Η•νΐ"^ 
ν&' Κ^τβύ9•ου. 

3(ΐκ.αβ3-*ι/ ΑνΛη* 
άλλκς.οΊον,τίςΛ'ψο 
ζίϋΐςτιιςν•'5»•^''^ 
Κατα<Γίιιαζορ.ίνω>ι, 
ί^ιτ^'λΐίλόων,κ^ 
ίί.ΐταλλω»,ι^ Λ\' 

ι 

λων• ί•οπΐΓΐιμ5υ• 
οίον, η^&0Ίί)ζ^' 
ΤΒςίϊ>α<ϋλιΚ£Ι'• Τξΐ« 

^ιυ.ηΛ ιγ^**"™ ■ ■""" 
•π Τ •>,Μ >ί α »«5ζΐ'λια 
ΐ'ι^βΚϊίπα• Χ^υαίοϋ 
αι-κ'ιιίυ. ^α.» %">?ν/ 
Τι'ςσ-ιι^θβ>.ο)ον,μα 
(ία-πνβ'. Κοασκ-ί 
Αα /χ»ί<Λ)«.α • ίρ» οϊ§/ 
γυ^ΛΌοό^αίξοον,)^ 
'ρϊα'κίνακ.ΜνΤχςυ 
βϊύν• Η τϋΐντα/ 
Κίθ)ωϊ•3'»,•ιΐ8^'Γίοΐί. 

•^ ο"''τ»ς τίς 6ιοΰ,. 
τνί αίκνάς • Το 

ά>'αλ/λα•3'ϊ!ΐ5"'Φ^ 
ί^'α^ κατκΓκΛ'ασΐ 
^έ5ατά/».ΐ(ίΙκα.Α-ΐ5ί 
φίου.τρλλα'κις ί'Φ»/ 
6ί'ν•πις,ώς•π Γ^νι<θ•αϋ 

Κ9σ•/ώοϊ τϊΰ αγαλ/ 

ΙΜίτις . Εφ» χ§ί/ 

»Λΐ.χξΐων<^)ΐΛΐ οτρ 

•ποί<|ρλι'/4οιΐίέα, 

Λοιιν-οκιντιΰινίβα. 

λο» οΊ λίΚί^Φμ.ό/ 

νιοι• ΑΪΤΟ -π «21^1/ 

σ6υτοίτων•οΊγαρ 

όίΤοΓςφςου^ίοις,Ιι/ 

^νπα,κ^-'νν'οιάσα» 

ιί'μα. Ρξος 'ρ»κ.Μ/ 

Κλον-ί'&ις τΐ)ΰκ.υκ.λο(/. Ες-ι<Ιίαω'7Βί;.τιιΟκ.υκΛου. ο κ^ α*φνλακ.^ΐV.^«■4§ος(^Ηλον^11.7ίυτιVι,<Τίι'(ίϊοι!^^' 

χ,αί'ϊίίς-οί*!! "λος *.υ>ςλος,<ϊ-αίΊ'«ν «ν ίΊ«κί π*• ΣϊΓΓΡΑΦΗΓ β'. Ι.» - Ω.ν 'ρ ί ^ω6ίν•τ%ί μακς (^^ Τ&χων • Το Λ ον φυλακί ο'κ . τοίϊ τ^βιξΜίας ■ Τνν ^υλαών*νΐν ίζη 
^νλαν κ.ατα<Γκ.ΛΗν • «<^ία Λι'^ις τιύ Θονχ,υί^ίί^οι; οώ'τιι. Η'Λίατασις ίν'νϊ'""" ■ * 1^ί'ηιίκΜ<!)ζ • Ατρ 
Τϊί ϊΓοίίυ α§χ5ΐίου.'(ί| οΐςχίς. ετίξων /ΧΛλλοΜλλιινων• ΑδοΐίουΌις τοΰτϋ.τϊϋτυ,οο ον α^ροΓς (Γίο(4τα)ΐϊ'χ<ίν• 
ΕςίιΐίΓία.ςΜηίτιυί'ως βυτίως• Α6ι"κατά,•ΗΓο'λ<ίς.α<ΓΊαΐΓατω5. Ρ§υτ<*ϊ&ϊα•τΐίρ(ρΐ'(Λ.<5^ι;ται/εΐονί'47ΐτ, 
οΓκ,ος μ.ί^ϋΐξ,Ι'νβαοκ'(ΠΤΗ<Γ<1ς ί<Γ'ί(^Ρ>7^ τοΐς ΐρλίτΛομϋίοις. ίκαλεϊτι (ίϊ ού'ταις,ίνθκ^Η ίκε» ικαίιιντπ οι 
^υτβ'Ηί,οί τ^ίό'λων '3|γα>ΊΑ.ατων<^'<"Χ.>η™.«λλοί(Ι^ί φαοδν,ό'τΐ'ρ '3|^υτο'*ε<ο> •Η-υ5ος ίν τ«,/ι.ι&ον, 

ί'>βαχ^«(ίαο-]2)ίςο» 
«>Το *|ωβι>ιν>駀ί^7ΐ'.Κ5ί'πιυ•2Γθςουιως^ι/νμ9υνι;χία, ί^«κοντα/ί.ί.νεΓα<5''ΐω» 
ο'αυοί5'δ5ίξίβ>ολος,'ρ()^ον φυλακ,Μ ο V > « V «ί^συ τιυτϊϋ. ΐΧϋ-τϋί'Λς ί^ατ^φοϋ 
Η (^ΐΑκρώοις,κ^ί χιλίοις,^υν ί ϊτίρτΕ^οτικς .ι^ακ-οώοις ίί κ^^ χιλίοις ΤΒ^ο'τας, 
Κ3ί ηγ"ίΐξ&ζ τ«ί •»^ωίρ-οις •τίΊακ.οώοΐς . ταίτα "ΐ^ υ'-πτί^χίν αύκνοϋ'οις ,κ^ ουχ, 
ίΛασ•ο-ωί'κ.«.ΐ5-« τυυ'ιιον , ό'τί ήν^οΛΜ τηχρωτι» ί/λίλλί•55ΐλο'ΐρι/>ΐ)ο56ύ> ί'σν 
<θ•(«,ΐ(^ΐς 'ρνίΡλίμρν κ.α6ινεΜΐ7Β• ίλί^^ίίίκ^αλλαοΊα-Ζΰίς «ίαίδθ Ρι3^ΐ/ 
κλπς,ίς α-ετοί^θι^ιν τίϋτΒ-ίςΐίσ^ίθ-ουτ^ ΤΡΛί'/λήί.ο'κΙΪ αίϋνοίο» «κρϋσαιι-πς , 
ιίΜΐί•ζε«3ί3ο)ηΒ''Π,Κ3<Ι ίοχκ.ο/λ(ξο)ΐ7ο ίκ. τ^ ά^ρω) -ετοϋί^ιίς ,κ^ )/ι;^«Ικ.οΐί•,Κ3ΐ 
•τ»ΐϊ αλλνΐί -ζ3Ε£^ο•κ.Λνιν 5 ^ κατΌΓκί ι; ίχςωντΒ • »ΐ9ί ομ-^ τ^οίΗλαν κα.&ύα 

Κ^ ί'ς τ«ί νΗσ-οις τά; αύ;κ<1/λΐ((*ς . χαλ^τδ-ως <ίϊε">''Π)ϊ'ς ίία οοαθ» β«6ί>Όϋ «^οίς 

•Π)ίϊ•5Γοΐ{'υαξχΛΐου ιτίξων ίλ.άλλρν αβΗναυοις Τΰυτί . αυΐ Γή> Κ4χ4>οΐιΡ5 κάϋ τ%; 
ι^ω'Πϋ>1^α<ϋλ%ω)ΐ,Μίΐτίικν! ις ©«ίτία αεί κατά τρλ©ς ή)Κ.&τϊ) , ■οτξυτπν&α 
•π ίρ(ρυση.,κ^α5;;^1/•πις. κ^ ο'•ο5θΤί;λ«τΐ(Γ6ίθ"θΜ,ου ^υνΗίσαν ΙίαυλΑιιτόΐ 
μί^οι ως ιρί» Ρραώλια. , αλλ'αοτδί ίχ.αεΓοΐ ίΊΡλιτΛονπ) , Κ^Ί φουλΛοι/το. 
ΚΛ-ηΐίίς κ^ ίΐρλί.ν^ιταΐ/'ΙΡ'Π ουο'τ^^,ωςϊτίς κ^ ίλΛίώϊίοι ίΛ,ΐτΕΐ^/λολ'ΒΌΐ/ 
"31^57 Εξι;ι^ία,ίVε)ι^ιί ίίί Θ«Γ(ΛΪ5φαα)λΛ/(Γί,Γίνο/ιι3μος μ,^τάττυ^υνιχοίκ^ 
ί^ϋΐία'2ος,τα-τίαλλα(^(ΐχ.ονί^ίν(Γΐτ»ι»χωςοΜ(,κ^χ.α•7πλ!ί(ηις τίν άλλων τρ/ 
λϊωΐί τά'Π βουλΛ^Τϋξΐ"• > Κ?ί τ*ί "ζχοι'ί > ί 5 "Π^ϊ ν^' ΤΡλιν ουστιν ίν β)ουλΛτβ 
ξΐον ατ3•0(ί'€ι'^Όΐ£,κ^ι «ίΙ^υται/βον , ^υ>ή>Ί«(Γί •δΓΛ*τΒί . κεΜ νΐμίμείους τά οϋπί> 
ίκαρους α'ο» ίς ι^ο 73•§07ΐυ ,χϊαγκασ-ί /Λα τρλθι το^τη 5(?«<39•ου, » λτζμ/'/ 
•π^ν 'ίό'νι Ιν^τίλοϋ^ταιν ί'ς οωιίίν (*.ΐ}'αλ»ι Γΐνο/λίνκ , •73Ε^ί(Γ•οβ)ΐ «τρ Θ»ίΓί«9 
ΊΒΐς ίΤΓθιτα • κ^ ^υνοίκ.ιαί^ι)<.6ίΐΌμ αίνινοΰοι έτι Κ9/) νύι/ τ^ ίί<^ ΐ崙τίι> ()^ιΐ/ 
|*.ο•7ΐλί! τρίουσι.'ρ Λ τι^βρτυιίττυ,Μ ακ/})οτίΐλις νι'νυΐί ουσα,τρ'λ•; « ν , »^ «^ 
»-δ5• οίο-ιίΐϊ ■3ίβ5ς ΐίο'τον ί«.<ίλ1ϊΓα'ηΐί'αί«.μ£ίθί.-πΚρ.ΐ)ξΐονίίϊ,τά •]^ίΐ§α άι ΟΜ / 
Τϋ τ^ ίϋι/;>οΐρλει >^ άλλων βίων ^ίήτά ι'^ω τρίϊ τοίτο 'ρ μ.ί§ος τίς 
ΤΡλίως /λάλλοΥ •"<^ςυ^ΒΗ^7ϊ),'π τοί Διός τονόκν^τε'ιου, κ^^'^ο^5■ϋδ1ον,»^ 
•ρ τ^ΐς ν""•» > Κ^ 'ρ ον λ«ννι*ις Διονύσου, ή) τάαςχί«ο-ιιςα<^ιο)«;'(πατΗ(ίϊ)/ 
ΛκατΗ ΊΡίβτΐϋ (ίν |λ«>!οοίίίΐϊ-|ΐξΐω)ΐι,ως'σίζ κ^ οΐ ατΓαίϋϊοΐιωνϊωνίς ί'τι )^ 
Ι/ίν >ομίζοι/οδν . ι'ο^ςυ'τεΜ (ίϊ κείί άλλα ίίςα τ<^τ^ α,^γ^ϋοί.^ τί κ/ί^κ'νκ, 
Τ)|νυ>/χιν'™ντυ§(*»νω>ούτϊι)Κ.ίλΛίί3-Αΐτοννίαχ/ρ>ουνί^καλου/λ.ίν^•'ρ<ίί τΰο./ 
λοϋ,φοΐίςών τ•π•)ΐ/ωνουνών,Χ.αλλΐξο'5ΐωνο^α(5•/<.ιν(ΐ5ίκ.6ίννι•π ΐνχ"5 ομίτΗτά 
τι^θι^οι/α^ιαι 5^ωνΤ7). )ή ν" ν ί'Π ατρ τουάςχαΐου -^-ρο τί /α/χικω'ν,)^ ί ς α'Χλα τ 
ϊί ξων νο μιζιτίτί) ύ'ι^α-π χίΐι7ίθ-ου.κ.αλ6ι? (ίϊ ^ια -τ>ιν τίΓαλουα)! τ^κ^τ^ν κ αχοίκ» 
<δν Κ31 νιακ/ϊ^οΊΡλι; ^ι«.ΐ2§ΐ7ΐ)ί(ίΙ Ι'τι νιΐΓ α'ί«ν:ϋ'ων τ^ο'λις .τϊ'ΤϊοίωίτΒΐ τιρλ^κατά 
Ίτιν Χ(ΐί§α« οωτονο/χήϊ οικΐί(Γ<1 |υι.ίτεί;)(θ ν οίαί»ι>β5ο/,Χί Ι•ζ5•9«ί^νί^υνήικι'<»3•ιΐ!ηι> (ίϊα 
2" ίί ος &ϊ τ'άγςα^ς,ορ.ως οΊ τκ^θ'οις τ -η (ίξχσυων,Χί τ ύ^ιςον /ι.ίχ§ι "^^(ίΐ τ τρ/ 
λΐ/λου•25(ΐ<ιοικ»(»οςΓίνό)α9<ϋθί•πκ3ΐοΐκΐι'ση.ν•πς . ουςαί^ίως ΊΛί μ.ίτη.\ιαη-αατ^ς. 
ίΤΡίοίκτϊΐ.άλλως Ή,Κ^Ι α"§τι αί&λιιφατϊς τώ; κατκίτκΛ/ας ^^^'τά/χϊκΓίκα» 

ζ!«ι')ΐων . Τίϊν •ΖΓβ(Χ)/ 
ς•ςατ»ίΓ(ΰν • ΦοΜίιςω» τα» τΓκγων ♦ Ίίν.οΜίαί^όζΓίων Τϋΰ ύ'ίί'ατΒς . ΕΚθίν^ τϊ ί νν'ί ούν». ω'; (ΰο^ιο 
•ΖΓολε» ίί^χλονο'τι. Τα •η€κΓον(χ|ιαί)(?(ίϊν7Β,λ€ινΊ εις,ιν'ί,θ'ς τπ.'Μβνου ΛΗΛ•'γ>ί''ίΙ}ζ ,τ«κ>?» 
νν/ταιρ^είΐ^ουα^ιαί^^ωντΒ. Κουΐςαλλα ταν ιΐ§ω)ΐ.Χ3;>γογαί*.οςιΐςο9. Δια Τ'ΐ^Ή'αλοαςΜίτο'^ΤΊν. 
Τίΐν ^«ρ3ί^Η> ί^Μλονοτι . Τ } τι ουαι αΰΐιρλυ' . Λίτίτάΐωοις • τ?ς Ή οαο . ΑυτΒνο/χ^ ο;χ.ί'σ"θι . ουοτΕϊο'/ 
10811 οίκνΐ(Γ4ως. Κλι ίτιειί'ί ^υϊ^)<,«β3•)ΐ(πι.ν•6»'5 ίΛ-ίανίΓοΛίν συνίλβον• Ρ(Μΐοικ.«®?.ΤΓΛ|ΐοΐκ.)ΐ(3)α,κ;ίί 
ουτϊοι^ΙοικίαλίχιτίΗ. ■23•ι;§, Κ£Μκι;;;^ν7ΐ)• 

(Γειοκι.ΐΜΐ'τι"τ(>'-π /λ.)• 
θ'ςφο'ί^τιναίλίοιιιτ, 

70 '7ΐ]Ρίς 'ρν έα(»Λί!«,. 

Αλλ'ιχιίτίΐΐ ίκα/ 
ςοί,Καίνου^ΊΒΐ^ν 

ΜίτΛ/χολίρι/ . 
α'φ'οί^'μρΛϊϊΐίί^οϋφυ 
λΗ οντ^ατΤ'κΗ. Ξο 
νήΐ'>Μ<η•'ρ^ϋνφκισίΐ> 
οϋ'κίτ'ΐ'&ίτ ο'/«ιΐ" 
σ-υ^οικιβ&ΜνοΐΐίϋριΉ/ 
(Γίν,οίλλ'αυ) τουμ-ί/ 

τ«ν« Ε^ίκείνου» 
ο'ίίϊ/χίΐϊίκεΐνος,ωνο/ 
μ^ώ••» μ.ίτα.γ&'Γίΐι/ 
«Κ- Τ^δίφ.τ5αβιΐ 
*?• α^οίΓοΙ^ιοξίνως 
γα§οϋ'φ«(ή')ΐοί α'ίΗ/ 

νεϋοι.κ^^ρΐ^α-κολ/ 
λωνα ο/4θ( ως . ρ^ο^ 
Τϊυτο «ρ ί».ίξθ{.'ρ )/ο' 
τιον• ΚΜΐτ^ςγγς, 
ΤΗίΚ/λίΐτίΌς. Κοϋ' 
3'&νλι/<.νοΐίς.λι'ίί.νοΐ*, 
τοτρς ον ΤΜ αχ/^ιο / 
■»ολει Τίν αΟίΐ)ΐωγ. 
Λ τα. α^χουοτϊ/ 
§α. ο^χοαο'τί ςα|^τ3ΐ, 
(ί^ιο'ίΐ^νί»^ νίώτη/ 
ςααλλα. Κοϋο» 
ατϊ αί)(>οΐιων • »^ °'' . 
ά'-δτοικίί . -ηίν (χϋ«ν 
ναίων. Καινίϊνο/ 
/^ί(οι;(ί.κατάνο/».ο|τ 
ΊΡίουιβ. Των τι/'^ ©ουΚυδι'δο ? 
Λαομ9ίωςχ.λ•»οίίδίΛ. ολί^ι$ί«.ι'ντ(η•7ίΓς•»^ίΐυίίω•πςοΐςίΛ'Λ(!'«λονο•π. Τβ'-π4§Μμ.α. τάολι[Λ(ίς£ί 
Κ.λιίΐϊ•ο\?ν.•σ*«"τβ;;<ο')ίν•κ.λ&ί«9"ο">'^'ύατο• Το,-πτ3ίλασ^ιχ.οϊ κ.αλοϋ(^9ίΐ9ν.οί)/α§ τ3ΐλαίΓ)/οί οα:^^ 
οΙιικ'(τα»•πί,ίτΒ\?ι>ϋΛΛσο.»7ΕΓςοϊ{ιι»οϋΌις.ούς (^ι«7<**'«5 •π-α'λιΐ'Ο'αδιινΛίο',Χ.ατιίξαατίντΒηοντοτδ-οΐί /χ.» οικι ι 

%*/^«ςΜ0>70 ((ί\κ^} χαΜ-Β-ως ί<Γ*§ονοΐκί(Λ4 "Π ΚΛ•πίλι•σοϊ•τίς,κ^ Γίςα ,ά ί^ια/ 
•ΒΓΑϊΤ^ς ίν οΐίΐ'πΓς ικ. τη5 κατά ϊα^χουον τιρλιτ6ιΛ? •Ε-οίτί'ΐα.ί^ίοϋταν'Π/'-ίλ/ 

<^»ι Λας ίχ-οντοίςτ^ αίτυ,ολίγο'ί μο«τ<η»υ•Β-ίϊ§;5^ΐί οιχ.νι'(Γ&ς «χ^ τπαρα φιλώ» 
•πνας « οΐ)(.&ι'ωΐίΚ'λττι.φΐ)γνι'.ο'ιΛτί5λλο!,ΤΛ'πί§ι•ί'-ατίςτΐΡλΐ£ι5ΐ,<5ΐκ.«(πΐ)ΐ5>^τά 
ίίξα,κ,Φ) τα ι•^«α ΐτοιιιΊΓα,'ΐιι^νιι τϊς αχ^^ο'ΠΌλίως,ι^ "Π'ΐ' ιλΛώκ'ου,κ^/) θΐ'τι αλ/ 
Λο &ιβοΐι'ως κλοι ι^-ον Ην,το,Ή -Βΐλα.σ-ν'><-0 V ΚΛλου'/^^ί/ον 'ρ υ'-πτο τνιτ αχ/ρόΐΡΛίν, 
ό Κ3Ί ΐ'δ^αξατοντί Μ » /^ι■» οΐκ.θν•κοΐί'τι «ΐ "δίΐ^ίΐΗδν μ4ΐ;τ&Όυούι/;>ο•πλι^7ΐ3 Τι;ΐονΛ 

(Μαγκ,κς *^ή5Χ.νίιι.χ.ου μ.οιιΓοκρί'ρ μ,ΛΐιτΚοΐιΤίυνοιιι-πΌΐί |υμ.β)Γΐ'βυ,ι» '}^οσΐ(^ί/' 
^>7ΐ)•ον ΓΟ^ (^ιατΐίΐτ-τϋΗ^ΜΌμδΐ' ι»οίκ.)ΐσιν ο" (υιχφοξου γΐν4<θ-οΐι ΤΜ ■ετόΜ,Λ/^α 
(^ιαΤοντεο'Λίμον,Ιια«αν>^ι τ«ς οίχΐ('(π<ος3ονουκ.Όνο/Λα(ον '^ιΐΛ>η^ο]/,';^ο^/ 
6^4 μ.νίτί'ΛγΛ^ί^'νη οαι-^ κα7ηκ/.<θ^ι»π'μϋιον.χα•τΐσ"Κ^ασο.ν7θ <ίϊ »^) &* ττΓς 
■συς^ίί τ^" τ&χωϊ τίλλοϊ,χ^ ως ίκ.ας•ο'ς τ{:υ 4ί^>ΐ'α7Γ.ου ρ^; ι'χκξνκτί ^υι/ίΛ' 
βο'>•7πς Λίί'γ,νζ ΜΤ!ίολΐζ•αλλ.'ν^ίξο\ι ί^^α τα'Π/*α)ΐ/|ίατΡ''χν ή;Μ.κσαν χ.α•7Ην6)ί«•α 

/λλ'χοκ; ττ αν^ξοντπς κ^ ΤΜ τκιλοτρνινινί!) ίκαγ ν νί" ^νί-κ^ουν ί^αςτυονης. 
Κ3ί οΊ Ι^'ίν,ίν 7ΐΐ)-ιΤΛ•5Γα§αίΓκ.Αΐ)•ςιιστ).ν•ο'(Γΐ ς"ς«•7:•ς τϊϊντϊίλοτρίίνχσίωντδ'ςοί «V, 

•Π),^ο(Γβολαςτ3α^ίσκ.Λα'ζοντΐ)τώτ6ίχ<Ι,ΤΡ•»Γον^νοι/^«χοΐμους'η>9αΛλή). 
τΡοτΓ^'Μρίρ οίνοΜ ου^σα οι }».ιίοςίοιςτίς ατίϋας >^; ί2>οΐαη1:ίΐ,{-τϊΤ6ίχ•Γ:;'5•>^ οω"-* 

ττωφξουξΐΐή)ο'/αδιιν«ίοΐιχξων'Π!,ο''!7ο•π•ΐίολΐμ99'<-«•''κλ«'ΐ^<>ι.τας'ποιω'5Γί''''' 
βιόλας «'υ-τριτιπ'ξονΤΓ,χ^ άλλως ον ^ΐίτΡΐ•1<Μΐ χ§ονο>τΐ!ί^οΐβτνν•ι«τοΜΐ •"Π ουκ. 

ίλαχίςτχΐ' Αξχί^αμ5ςιλα^4ΐία•ζδ•'οα)'7ίν,(^οκ"~>9 οντΗ^υναγωγ^-πυ ';ιολί'μ9ΐ' 
/ί-αλακ,ος (^νου,Χ^ 7ΒΓςαί»)ουοις ιτσιτκ'ί^^ος,ου'ΖΓαςουκύν <5|γοίυ/Λ.ως τρλιμεϊίτ 
ΐΤϊ4(^ιι'-π^υϊίλιπ7)ον§α'5ος,ιι%Μ τ£ΐίθ-}λφαϋ)μ9νν)Γΐνομοίνί.κ^ χ.ατά.•τ!ΐ|^ 
άλλ«ν ΊΡς&ΛΟ ν'^ζολουοτΗς (ί^ιφαλί ν ϋυ^'^Τ), ρ-χλιςτα (!ϊ νι' ίν τ^ οίκο'νι ί-τπ^ζΐώς* 
οΊ γας α'διίϊουοιίίΓίΚδ/λί^οντί) ονΐ^ Χςο'κίο τιιυτΜ,κ^ ί'(ίΌκ.ουν ο'πδίλοτρνί'ϋΐίοΐ 
ί-ΊαλΙαον-ηζ ΜΙ Λαταχους,ΤΒΐκι'τα ί'τι ί'(ω χ.(Χτπλα^βι)ΐ, '4 μκ' ίΊα τίίν ίΚ.&'»οιι 
/Α,ίλλΐ)σ5ΐ'•ΐ)ΐ7ΐ)ΐοα'τΐ^ μέ» ο^)/μ ονξατοζ ^ον ΑξχΙί'α.μ^ν ον τη κ.αδι<^ξ<χβχιν. 
<''''^>ΤΡ"'"''^'λ°'.'^^?>*''5 λινίΐ«<ιΤο";αδ«νοϋοις,τ«ς γίς {'-πακίξΛίου ούσ-κς,ό» 
^ω'ίΓΘιν τί,χ!^ Χ.αΤιΐΚ.ν*''<Γε)ΐί τκί^ιί (Γ'θί)! οω'-πιν τί^^«ί6<50•V,^«61χ ίν• ίτί&ί'γμ.ίν Τίΐ 
«^^οσ-βϊαλοντις τ^οΐ)ΐοΜ,κ!| τεα,ίΛνι^ίωι •ο-ιίξαστι.ν'πς ουκ-ΐί^υνοΜίτΐ ιλΒν, οι'τι 
αίϋϊοϋοΐ ομίϊν ί-τακνξ^κ^ονη ,ου^&(^1( οξ/λ)ίΐΰ.>-πς Λ-α^ΰ^τίζ , ρ-ίτά. τα 
ίν ΊΛΟί-τΒαΛ τ^Ι ιβ-ιλβοντΒν δκ^οϋ'ων ρίνρ'ιυδί^α , νμ-ίςχ ο)/(^ο«κ5^Μ (ίαλΚΛ 
Ίΐΰ 6ι§ους,ι^ τηΰ σίτου «κμα(οϊττ); , ιVι^^αλον ί'ς τίιν α'Ήικ.ίΐ'ν .«' ν^*"™ <ίϊ Αςχ{ 
ί'αμ.οζ ο'ζΛί^ιί*οί/χου , λακ,κί^ΕΚμρ νίων βασ-ιλΑς .ιή κ.οιδί?,οΊιι5ίίοι,ί τί μ.νον,<;ιγω 
711)1 μεν ί'λΑΐίΓΓνα,ι^ 'ρ β§ΐ(χο)ον 75ί(^ιΌ|ί. Χ5 τ^ο-Β^Ην "Πν» Τ (ΐδ»ι>!3υ'ων '>ζπ5ίαινΊΣί 
ξϊ'ριςςεηΒιςκαλουμ.ιΐίοιςίΤΡίιισο-ντΡ'ί'Β'ςΙτα ηι^°^^X(ύςοι'))οί ίΤΊ^ΐα ί'χονπς 
'ρουναλίωϊοζος,ί^ιβΐκιχ^ίο-σθίοίτ,ΐως «φίκρ»•7Γ4ς αχαξ""ΐ*5 5Χ«^''<Ί'Η•^ν"5'^ 
τ>ις,α'ίΤ1χ.1ίς,τ(^Μ'ί^"Vκαλ4υ/xινω^>ο/κ.α64ζομVοιίς ουϋ''ρ, ς-ςατον^ί^όν τί 
4τ;Γοίνΐ(πΐντϊ,5(?ο>ον -π τρλυν ιμμείΐίοΜηίς ,-ίτΕί*•!»^. ^νωμνι ίί ■πια.ί'ί-λίγί-ηα'γψ 
Αξχί^Λμ-ο}/ τηςί τϊ τβί «χαςναΐς βίς ί'ς /χαχ»ι> τα^α'ιυϊτίοι/ /χ&ίνβκ,κ^ίς'ρ 
■Βΐί^ιΌΐ' ίχ.6ινΐ| τ^ία-^αλ\ί ου κ.ατα^^'Ί/ιΐι.'^οις πφ αίκ^οϋοις *λτπζί)ΐ*νμα'?ο)ΐ-< 
^β)ολ ^ . ΤΗ -ΤΓρω'τ^ ταί Ή νιοΉπι τί-λλί,κφ] •οβ^ιτκΛ'ασ'ρ.ίνοις ις ΐϋο'Λί/χον,ωί αυττω '][^ο'ηξ^^ 

Κίίίάλλοίς ισ-£ολαί &'{ -ριν βςτΤικκ'ν οι λοθ<.ϊΛ«^ο'κο« %*ηρν9ί,χου. 

Η <]Γίΐοβ-ί[ΓίΧοΚ' 
ΤΓ-ικο/ίζοι». Κα/ 

•>κσ•χΛ/ας ι'τριιιστι»/ 
•π. Κ* 4 ς οίιτοκ» 
«3^«7ΐ)|ί.οΐνοΐι,(ΓΗμ{ς 
τίς α'Βικϊί , οςιοι 

^οιωΐϊκ. Τι^τεί 
>^6ι•-7ζ!τ6ίχΊ τ>!"ς 
•1>οΐ(ς. ΑΐτΌκοτοΰ• 
"ΐτυ Αξαι^οκ;. Δο/ 
κί'».νο/*.ι?ο'^Α3μος. 

Ε>τίϊ^'>α[ω>'ϊ. 
•τι α-ΒίτίΊτΛ τρλι 
μ4ί»- Ε-σιμδνκ-αζ 
(ία (Γΐίΐβλι» οιοτό>. 
οτί «ρν μ.ίλ)ΐ'β)•Βθ•ί 

ί•ΒΓ»/Ϊ4'ί»• Ετίχΐ 
β1)ς.ι^)/|(ΐ. Ε» τί! 

βιςα^^υτϋΤϋς (Γχλο/ 
»β τ. Δ'ίί -τ»ΐ)ΐ ί'κ.6/ 
»ου/Λ.4λλ»ο5ΐί•ί|ϊ?ςα'' 
ί'υνίΜκ^ιιλονότι. 

Εν τϊ ΚΑίίΊ^ςΛ» 
τ}άξγΙ<^τ*ς τρλΐ/ 
ο^)αα<(Γιιλονοτι• 

Αΐί&χιν. οΐΛ''}ί;< 
ίΊιλοκότι. Κου ττα^ 
υαν ΐ^^ίοι/.'π'Λτκς Ι'^ι 
Οί τρλίμ-ικίς τίεϊ/ 
ςαν ιτταν'αγονπς. 

Καίιζο'ΛΌΐΓΠ/ 
|^ο^.^α(^ί'ν<^ξα(^1• 
λοκο'η. τώϊ αΒΗ/ 
>οίΐωνΐΌ3'(ων.ωξθς. 

ξ£Ϊ7ος.«'ςώ(ΓΜ(: -ξί/ 
Ίΐς- ΑΐναΛίων ο'^ος. 
αξίΓί>ικ.ον οοόναλι/ 
ως•ωςίΑ)4λιως,αλ 
λο« Λ ουί^ιτ'^ως φα 
<βν• ΕκειΊκ τ»ί 1/ ΣΥΓΓΡΑΦΗ2 Β. ,11 

I£^ω?£Μ^'\'^Λ|ίλ^θί^α^1•I1μ.«ς'«. Είι-δΓΐ^ιαίδν&ίΤΛ^ίλΛΌίν'ΐΐΜο'αίιικιΓοί τ^ζττοΜμ-ον• λΰτζ 
•χω§ος.τ^α^χΐί^αίλή)• Εδ^οκίΐν ί\ιομΊ{ονη>• ΕκεινΗτίντ^ολ^-τ^χρωτΗ• Τ«ν σφίΤί'ςωΐί .κίΙ«/Άν 
•7Β>• Ρξοδυ/χοιςίσ•ΐίθ-ου•ατρκ5(νο5'ρί(^ο'χ.ουν• Υϊΐ655τίςτ^αλλω>.νΗ^«λονο7ΐ. Μί/λν«|α.ίϊοι.ί^ 
ί^οί^όηυ τιυ ον τρ^αταιοίς ς-ςατιΰ. Ες «ρ ια^ίον.ίς γ ■σίςουτι'ξή)• Σ«ρ•θ<ω󕣫 τν)! συν7α|ΐί ότι ίοι/>ιυ(5^ι/ 
^άί ι^Ί. Κλ» η φυ^Η οϋί•™, τ^ «τΐί^&ςοιΜ'ακ,τι . χςιίίλ*οδ •ζ3Γ&Λ9•ίι νου « μ.ίτΒΐ.τ5&ίοϋς 5^>ιρ.ατω)ΐ τρινση^ τίι^ 

£τΓί^ιινΐ3υ•)<ατκ.τ 

ϊ^ωί;(λ«\Vί^ίλδ6Ϊν,κ^^^1VVΪϊουVο«^ϊιξ|»ίΓ6<Vτμ.1ι4κ>'^1<.ιV<|(^«§νοα^& 
ΙλΛίΤΓναχ) 3' βςίασϊον Χ5•ίΛΌν ουκατενΙντΥ'τ^ν,'^^ξΛΐ) ίΤΡ'εΐ'Π' ττ τάζ αχα^νας 

'Πίζΐίί^^α-Μ.Λΐ'-Λ ίί *ο ο' αχΛςνπς Ην* ί'-ί ϊ^^ 3 νπς τ>ϊς τεόλίαζ ,τΡι^ζίλωι ;^ 
ο''ϊΐι^Γ'Γ3ί'•/ίνον'π>,'"^''ΐϊ^ι<ίφΐίθ-ι«ΐίΓοκοι;ν τάοφίτις* ίί^ιαφίαξίντα,οίλλ'οςιχ»)/ 
σβν χ5τ3-(3Γομ!7»4ίς μαχιι> θτϊΧίΐ^Η'ιπ-ί^ϊλίοΐίνινείννιτΗ ϊ'(Γ?ολΗο'ια9»)ΐοΰοί, 
α(^ίιVί§^V«'ίΊιί'ί 'ρυτίξοντιι','ΠΤδ^ιΓ'ιΌν'πμ.όΐί,χίΐΐς οαιΤ-ρΐ)) -Ετόλιν χω^κιτί/ 
ίθ-οϋ.'ρις ρίρ άχα§)ΐιΌι? ί'ετίξΐ'ΐ^οίζΤΛίί-π'ςωΐί ου'χ ο/Λοίως τιςοδί'/χους ί'σ-^/ 
<θ•ου υΐί^ τ?3 τ άλλων κ.ΐ)ΐ(ί^υν^& ν,τώ ν (ίϊ ι νί' £Γίβ9•Λ τμ [νω7Α«•'Π)ΐουοτΜ μ-ί» 
ΛΛϋοίοια Αξχι'ί'α/Λ.ος •β^ τάί αχαςνάι,ίΓν,αβκνουοι <ίΐ ίλίχξΐ μέ\,■ο'ΰ^^^ίλ&^3■^\ια. 

/<-» η^Ϋ:,ϊίνϋ^,μ.ίμ■•:Μ^'^ίVο^ «ί ΡΛΒςοΛο'ακίΙα ϊν Ροωσανίου λαΚίί^ουί«.ονίω> §αίπ/ 
Λια(>'-πίν^αλ«ντ^ατϊικ'^ςίςίλ«1^ίΓΓναχΐβξΐωζί.Τξατΐ•ζΐΓΐλο<^^ρϊννισ)ω>3ΤΓβ^ 
•»ύ3^ίττρλίηροτιτσ•αξ<π>^|ίΛκαιτΐσΐ)ΐ,(«^ίχωξ*ο-ιτ5άλιν,ιςϊ™^ί'ον€υκι•π 
<;^-ροίλί«^(^ιύ ί^ι!>ή«'ίρυ)'«οΐϋΐ&ί)Ίν47ΐ!ΐΧ.πσαξ-τ»ς (Γο^οΜΐτ,χςν/λασ)Τ5ςίθ«/' 
ΚΛ Τϋου'αχωξΗσ;». ιι;3•<1(ί^κ^3 τηί^ άχα^νάζ €ίθ^ο> τ ε,•<ςατ ί^«'κ.ον7α ΐηα,ίΊοχχ; -^ τρ 
λΐα9αν.;ρ^ν'ΐ«,οΐίΚ(:'τι<«α5ζΐτ'4τριοΰντΒ,ά/ν)*ι*»''τ°ο.'ς£|κος γίς Ήΐ^-νομ-ίν^ς όν 
δ'4ί<.φ=Μ;&,ό^οϋ'5Γω ί ω5ακ.ΐσα.ν ο'"γϊ ^£ω•πςο•,ου(^Ό' •^^ίσ-ίυττξοι,τΜκ'ϊ Τ μν<Α'κά, 
(Γ'ΊίΝ'ςουΐίΐ πι.Χί ί'ίί^οχ.ειτ'-παλλοις,χ^ μ-αλι^α ΤΗΗοτκτίίτϊί^ϋ'νΛ',χ^ μκ' τϋί 
ξ4ο§Λν•}ίατ«-^"ΐ*'Γ<ίςτι(•[νον>°'ΛνΤΡλλί%ξΐί^ι«(πι>•ο'(μέι.,κίλΛ'ον-ηςί^^ 
)«ι.οιΝτιν{ς,ουκ.%ω»•ης•χξ«σ•/*•ολο•^ι-Τ!»|Λ)ΐ 5^νισ•μ5"ς'ζ?<Μ'πίοΐ£,ωι/*κςοχ 
•7Β,ώ5ί;'.αςΕς ω§ί<.))7Β.ο»"•πάχαςνΜς οΐο^;ι5ί)οι•5ΐα^αίφίσ5ν ολ/τιΓς ουκιλαχινχν 
/ΐδΓξΟΛ' ί.αίκν^ων,ω'ς «λτ ι«γ'ίίΤί(κ\α'πι,'ί\ιν•^ντίΙοθ''^ /χαλΐ£Γα•ι;Γ[»Λτι'π τίΌ/ 
ΐΓωοΐ('ΐ)θίίΐ5οιίτ?ολις,4τ'Ρί§ΐΛΑία4ϊο§νΗ&ρίΐν•ιήω>τταςνινίσ-ί <3ρροΎ!ς3,ίμ.ί 
/«.νΗν75,ου<ίϊν,«Α)νχ.αΗΛζον,ο τις-ςάίκνοϊ ών,οι;')<.4•δ7ΐ^α)/οι.Λί''Πον τϊ ο!ϊ>ίσι>ίνο/β 
?οκ ϊ!-£Μΐτ,6ύνίνί£5(θν•Ρίς«Χ.λ*ίς ^οξ'μ.ίνα^'ητ^ζ ί'-ηια^ χαλί•εΓοϋ»ο>ταί,)ή 
συ'τάαςίτ•» φ§ονοίι/τ«<;,•Ε•ΐτ•Λΐωϊ 'ρ ο§δω? [ίΤνωσ'κ.'ΙντΓ'ΤίΑ-Η ΐτδ-^^ΐινου,ικκλνώ'/ 
αν -π οϋχ.ί τρίε» «λτ,οι/ ίίϊ («'λλο^ν ουί^ί)ΐα,τ /χιίοζνϊ *" μ^λλον,νί ννωρ-νι ^κ/ 
|ΐΐλβοΐίτ«ί '^α.μΛςτ\τ*ν ΤΙ ΤΡλικ ϊφιίλαίτσΐ,χΐ) ([^ι ιίιτυχι'ίχς μαλίιτα όσοκ »'(Γί/ 
>Λ7ΐ! θχίϊ-'ΐΏΒ-ΐιΛς μ-ίνηι ίΙί•υ!ίμ.•σίν αθ,τ {ΐ.)ί -τρ^οιί^ςοίΛΟκ; ί^ χίς ΰτςατίας 
ΐασΐ3|οντ«.5ί'ς τϊ*)ρου*ςτ5ϊνν'-'5τΓς ιρλίως,καχουςγείν.ιή ι-ζϋζΓο/ί-αχίατς 
ιν^'νί•"" έςαχθία όνφςυνίοκ; ,τ'παίκνΛ'ων'π'λ^ΐι/! τ Ίτιτϊων,χ!) δίσ•στΐ.λοΓς /χ-Π' 
«"Τ ττρ^ς τϊ βοΐωτ ι-ίΓιϊίοις,ιν μ ουκ. ίλαα-ΰϋί Ι^ο^ οΊ αδ»ν«ΐοι,κ9ί δ4Γ(πί.λο!,^4 
5§ις οιΓ^οσ•(ϊ>οΐ(9ΐ)(ΓΛΐτ τ*β)οΐίΰτ°τοτ:^ιτ,τί>ο•ζδ-)ί ί γινίΤϋ οα'τ κ^ λτβ ι'δοΜίο ν τ 
ίίί7σιιΧ^,χϊ| αίκνου'ων οΊ τρλλοί.<κί'β'λοντΐ) ρ5ί/ΐΓ( εω'ϊϊ οωίκμίρ αοητονΰΌις , »ΐ) οΊ 
'εΓ4λοτ]ρν>Ν'ο5οι ιγοτ5ϋΆτ^ ΰ'τίςαΐΛίΐτ-γσα.ν.ν ίί β)ο«'ί<1α (5υί''ρ>τ ίΐ(Γσα?Γκ.ατβ. 3" 

βαλ3ΐ4ον^ΐ'/'•};ΐΛχικ\ν^'^''''τ^'^^''ν*'''"?•'^*ί''^°*'™ Έί'*ς'ο^*'ίί5λΛξΐσσ•οϋοι, 
<ρα^ταλωι,τ3•αςαο)θΐ,κ/|^<Μω)ΐιοι,•!3-({^ίΐσ)οι,νυ§τωνιοι,φίξοΐ<οι.νιγον;ν'Π)()4αχ.τ,ικ. 
/«•ΐν λ£ΐ§ί(Γσΐις,Ρολι/ρ.νι'ί^Η5 ,χ^ Αξίιτονοις,αιρ τϊς ταοτίως ικατηςοί λκ £ί((αξ 
θ"αλου5Μί>ωΐί•νί(πιν Λ>9τ^βλλωι/κ.ατατΓολ&ς άςχονπί• οΐ()ϊ'σίλοτρνν»'' 
σιοι,ΐτΰ&ί'τΐ ουκ. ί τϊΐ^^ΐσαν οω'τιΓς οι αίκνουοι ΐς /χαχ«»,αςοΜΐ'πςί κ τ%"αχ*ς/ 
>ω>.ΐ()'^^ου» τ ίί^Η/ί,ων •Πϊά? ά'λλοι^,τ^!/ ^τα^υ ■δτα'ςνίΐιις,κ^ έςιλ^νστυ οςοις. Ίϊίλΐ/χίωι/ ί'Μλογό'Π. 

Κατά ^ΐ;:5-ιχίΓει5 • 

οίον, κατά (τυ^Μ/λα/ 

τ4,>0| τη^κ'ί^ι [ίνο'μ<ι»οι 

οίαδκνοϋοι. Ωςί'κα/ 

ςος ίίί^μΜτκ.τ αδννοϋ'/ 

ωκΓ»ιλονο•υ.Ηνίι•τί 

/λ^ίΤΓ.νιφςΜίίξίΤΒ.ΕνίΓ 

^ΐτίιν *^ί1(^ο^.^^IΗ^^ 

χίϊοΐ/ν. Λϊίίςιδίςο.ίίΊέ 

νθρ^τϊ• Οτιτςα-π» 

γος,ωνοΐ/'κΐΊΕ^^α/ 

^ι.ουκ αϊΓ.φι'ξεί'ρ 

'7ξΛ•ηνμ.<ί κατκ τ 

ΊΡλίμ-ϊων. 0§ί«ς ν" 

^νασ-κειν . κξίν&ν• 

Ξυνίλβο'ντας'συ/ 

χί(ΐζ /*αλι<5•α.υΌ•υ/ 
χαξί• ΡξΟίΓ^ο'/λοις. 
τ λακ'(ΛΜμ5νίω)ΐ.ΚΛ 
κοι;§γ&*•λ»ί«τΛ'&ν•Ε> 

<ρςυ)^ιοΐς.το'κοςτ»ι5 

ατΤικ^ς • Τιλε* 

ί)ί• ταγ μοϋΐ^Ι οϊ 

πίρ βισίτο-λο! , (τυ/Λ/ 

μ.αρ^ ι -εταλιν * ν^'^ο» 

7ΒΤ*άδ»ινοΐιοι<; •Μΐτ 

βωτ. •7^'αίιινου'ω># 

Ρ§ος τϊ β)θΐωτ%' '/■»■ 

Τϋί'ώί.κατά. τ^οίωτ. 

Τξο•Ε5•κ'ί)/{'νί'π««τ 

τ αδ«ΐ'Λ•'ώ;ν (Γνλοΐ'ο/ 

τ. ΑαΐΓον(ί^οΐί•ό'ί<ϊ•* 

^1• ί ΐνίΐΐιτί ππ'ονίί'* 

ουτϊΐώ)ηϊΐΕ&(α Έτίλο/ 
.' η- -^ 

'ΤΡν>ιισ)63ν • ουίΐ γο^ 

ιίσαντΓοκιιΐ'αίνίίν-υς, 

ί^, ί'να 6α4-ίίσ5>ουον 
«τοις. Κο^αφίκοντη 
•πίΐρΌαι'τΓυς. -τϊ «ίχ/ 
νβαοις ί'νλονο'Π. 

Ραξα(δοι•τ3«^α(ποι,αζκαΛς.τ3Β^α(δοι,β{(Γσο.λο'. Εκμένλαξί'ίΓστις'κ'λάςιΐΓσο. {«τ-αςβασ-ϊ τρίί {λοτΛ• 
£"ιοίΚΛτίξΛ μ.ϊς]ς ας^ιτΛ (^^(^'ί . λίγ& ίΐ ίί'Πίκ.ατι'§ο'ίΤ«σΐ5 ί'^^'^Ί'*/^*" αδχϊουο'ςατόί'ϊ^λιν.οΊί^ν, 
1^ ^ϊΐμ.ο*/ίχίτ!Λΐΐϋγα.•^ν.οΊ Λ» ολι/α§χίοΜΙ• 

ΤΗβογ» ε ©ΟΥΚϊΔΓΔΟϋ (ζ5^ο|^^οΊ£ϊ-ξ«.-πιγοίτί>α6κ>ουων. Αξ(Μΐ-πς. •>«< >(**>« ΰ'Μλονο'τι. ΤΪ'Βΐα^αο•κΛ^τ€ω'τΜ.Τϊτ%"ικ.αΛ 

Κίκκ/λ-μ-ί'»*• Αλλατίΐτ^' άλλων ΤΡλ4/λ&ν••ταλα«τ5)ϊ<Γ»ιλοΐίοτι. Ες άλλο τι . θ.'ς αλλνιν Χξ&Λ* «^^ιαν/' 
αα'τκν• Νϋϊτπς'ξΛτί-ί^ΐ'λονο-πωί I^^ι)^αλουκι^!^^ύ^ουx4>ι^λαμ^ίοι/.ουI«}ρ£Μ\οω•^1X.ίί•^Γξα^^ο'ιλαx.ί^^« 
μς\ιΐ)ΐΐνύ2>αλον<1ςτίινα'Ηικ.>'ΐ'(^ιατΐ''^"^§'*'*ί''^'^''''^*'^'^*^ μ<}ν 

ιβρχ.α•ι1&άλασ•ο-α« 
ΟΡλυ •σ§ο&»;;^»τ% 
λάχω» ω ν όν τ^ >οω/ 
Ρ^Χ'*• Τξΐϋ'ςΊς'η 
ίί.ΐτΌωΤ5)ρ.'1ίΐ( τ* 

■ΒΓβν ουχ. ιι/οντων • 
λ&'τΓ&ΙΡλλώ»• Ρ» 
ξι 'ρ«; χω^οιςτϋύ/ 
•;Βΐς.τί^5Μ•'•-ίω'<»ί• 
Δια(^ςαμ.ων- (Μ/ 

«ϊρίιιο•ι>•ί'φυ'?>α^ί. 

Κυςίως αΰΐ βαλασ•/ 
(ηις^ςΜΐϊΐ»•ιΐϊ•'<5^ ό'τΐ 
ΐή«!Βν*^?*Τ»ί1•λ6ι/ 
«ις.0ίςό^ύο<^ι^ίς1(•Λί 

ίλ^ί,6<ςοξ4^ίιV,κ^ 
Κίίλπϊ• Εκ.τίς•Β•ι 

«ωξου. οίίίϊμ-ισ•/ 
ηινιοι. 0)0^ ναυτία/ 
ΚίΙ<5> ί^ΐιλονο'τι . Ε^ 

»ίοΐϋς•Τιινφ"ί<Μοΐ^οί/ 

ΟΤ.Τ»» τΓο'λΐν οωτ*» 

«ΙΡξίουίν • Ανί^»!/ 

β•^Μί ^^4' . μ,ίτ(^'κη / 

ΓΛί,ί^ι* 'ρ ιΛίνοις 

5νι«ΤΒΓ9λα)<.4ί^ουμ9 

νίοις• Ε'χΓΐ)(.αΜ'/ 

ϋτ*Μ'ηζ'ίγκα.λϊ(τωι 

•πί οΜί'τ* τ τρλί 091; 

ι, » ι τ 
|Μΐλιταου7ΐοις•ς|>βυ• 

Ρί'/λφχντίςίτρι 

χοις . ατρικ.0/ ίί^^,ο!" 
Μ ί ςκ /ΑψΊο-π-φ τΓΐ μ. 
ηΡί^^μοιοικ.ίοαίΛ'ΐίΐι 
ΚδίΛ,οί^ς •ί7ολ6ις. όΊίΤΖΐ))) (ίϊ οαι'τ%" ϊν τϊ ν 5^)θ'' οϊί κνοίίοι αΊΒίςρειλΑΙΙ τά; ίκατο> Ι»»" ς τ»^) τ5ΐλο•Η•οιτ 
νΐΐστ)ν,αί•Ζ3<?Ρ'33«5^ί<'"Χ-ΛΛζ<'*τ°ί)^ χιλίοκ; ο'-λ^ιτλ; ίτεαν•^ , »^ Τϊ^ο'τκς -π' ■ 
'Τί'α;«ώο«;.ιν^τ»ν^ "^ Καςκινοςτΐ ο Ξίϊοτ>ί*.οι; , κοί^ΐ Ρςω-π'οί ο' ίταΙ 
χ,λιοις,»^ λα)Χ.§(Χ•τ»ΐ5 ο Αντιν^νοΐί-Κ^ οΊ^ϊν,άςοΜΐ•πς,τΗ τ3εί{;«5'Κ.Λ)| τ»" 
ΤΗ -πιίβ^ιτη^ίον • 01 (ίϊ ■ίΓίλοτρννι'ώο',χίονον ί/λ/ί-ειναντις ον ΤΗ ατίιΚΗ , ό'συιτ 
Είρ^ν τά αΰιΤΐι'ί^<ίΛϊ οΐ*'ίχω§ιΐ(Λ•>(ί\αβ)θΐ<ϋ7%,ουχΜί3ί5) ισ-ιβαλον-τε-αςιον 
τις <ίϊωξω•Βίο>ι,-πΐϊ>'?1''Π)ν τΐΓθιςί3υχ.ΐ4)» χ.αλοι/^«)ΐ,))ν ηΐ).ΰ\ι•τα*(ύζ<Ιΐ!5ΐοί αίκ^ > 
νοάωϊ υσϋ'κο^ι,Μ'υ'ωσαν •α<ρΐκο/^οΐ()ϊ ϊς τΒίλοτϊοϊϊκσΒν , (ίΊιλυίιιίΓαν κατά 
ΊΐρλΡις ΐ'χ.αςοι .«.(ΐαχωξίΐίηΜτων <)ϊ οΐ"τ%^,οΊαδιΐ)ΐοϋοΐφυλακ.οΐο<.ατίΐ7ΐ!'σο•ν/ 
■η κατά ν''ΐ"^3 '<■'*•■'"■ ίΛλασσΒ.ϊ,ώ'ςτζ•4ςί^Η 4ί*.ίλλοϊ(Α'α•σ£Μ'ρς τι>ί τρλί/ 
μ9υ φυλα^&ι» . κ^ χίλία ταλαϋΊΟ. ύ3^ τ%'ον τϊα)<.ςο•σολθι 5(?»μ.α,'Πι)νιιί*ο 
^4» Λϋ'τυΓί ^Ιοϋξίτα τρι>ΐσαί*.ίνοΐ5 1 Χω§!ς διίθοϋ , κ^ μ-π αιιαλονν, αλλατρ 
τ%^ άλλων •ΒΓολί]«£Ϊ)ΐ•ιίν<^ί τι<5 ^'ι^Η,νί οόΐψϊΐφινΜ κιν^ν τά χ^ν'/χατα χοω/ 
τα 49 αλλο'^1,ν^νί^ι.« οΊτρλι'/χιοινκίτΚϊ-ξαΊζίΐΐϊΓηί^ιωίέτ^τρλ^,κοί <^ι^ιαί*.ι^ 
Ιιαίθ-οΜ,δ*ια•7ΐϊ ξ«ίλί(Μΐί'εΓ4ίίν'π. τξ'Λςβίς'Π /χ4τΌυ)'τ% (^ουξίττιςίκα-^νι/ 
1ρι«Ότΐ>7ΐ) χ.ατΛ'^νίνίοω'ρν ('κ.αςο>τοίς ίίλτι'το'ί,ΐ^ τΡικξα'ξρ^ιςουϊτού'ς, 
«ν Η•" Χ^ίΐ'θ-ου /υικό^ί/λίαι ί'ς άλλο η , νί |^ τ^" •^γ^ά.τΐι^-ί τκί^Ί Τϊΰ ούυ'τιιΰ 
Κΐν<ί^υνοι;,»ιν (^ΐπ.οίίί^ον'πΰς ίχ.α'ρν νοωσηκί^ Τ5ΐλο•ΒΟ)ΐνϊΐ(Γον αίκνοίΐοι,κ^ 
κιςκ.υξοϋοι , /*.'.τΌω'τ%' •6Γίντ»'κΰντΛ νοΐϋ£π<3ΐ^οο•^ίβ>ο«β))>ιο'πς , κ^ά'λλοι 
τινές τί ν έχ^ε» (ΐ'μμάχων , αλλά τι ι'κακδίιν τκ^^-Λ^^ϊΌν-πς , Κ9>1 4? |"-ίίων«ν τϋς 
λακ-ωνιχ-κς Λζπβ>ΰΜί'-πς , τώ τθχβ «^^οσ-ι'βαλο)! ο'ντι α'ίθϊνεί,κ^ £«δς«'5ϊω» 
ουκ.ιίνο'5>'Πίν•4τνχ4<!Ϊ7Γ7:)ΐςχ«§οις7ίυ7ϋΐς Βςαώί^οίς ο' Τί'λλI(^ος,οι(ί!ξσ^■ας 
•πά-τ*ς , φςουξοιί ί'χων ,κ^ι Λΐ^θ-ο^ος ,ι&ονίίθηιΐ'ς έν τ^ χωξίή» |υι.4τκ. ο'τρ^ι/ 
Τένίκ.Λ'Π'νίί^'β.'ί^ςα/*•»» (!ϊ 'ρ ί^ιν αδϋνουωνΕΓςατο'-σΐί^ον ί,νχ.4<^α(Γμι=ί•ον Χ.* 
10. τΐιν χωξαν,>^ΤΓβ5? Τ τείρ^ις 'η•τγΛμ-φίίο\ι , \ο3τ['&& {ς τίιν /λίδωνβν , 
Κ^ ολί;^Μ; τινάς όν τί ίίτιΓ'ςομΜ ΛΖϊτλϊίπις τ'ί^" μιί'ίοωττυ , τνίϊ τί ΊΡλι^τη 
§ΐίΐρίνΐσϊ , Κ3Ί «ϊ^ίπ) Τϊιίττυ τιιυ τϋλ/Αϊ'μΑΤΒς ,<5ΐ>ρωτΐ)ς τίνκατά. ')ον'ΐρλί|Λο» 
%τ5•ΐ|νίί« ύι (πταςτ)/ . οι <ίϊ αίχνουοι άξοΜίτίς , -ΟΕί^ίτι^ίον • ί^ ^ο'νηξ τίς 
•ίλθκίς ις φ'ίιΜ,ίίΓ'κΌι/ν ττιν ν'ϊ^Ι' αδ(^υΌίί/χ.ί.'§ΐϊΐί•κ^ <^^οα€ο«ίνίοτιντ«^ΤένϊΊί 
τίς κοίλος «"λιό^ος τ}>ίακοΒ-ίοιςλογα(^οΐ4,κ^Τ«ινο">νοίινίΧ. τί5 τ^^ίξίοικί/ 
ί^οςΜλβι'ων,/^Λχΐ|ίΐι4>ατΗστΐν•οΐίί'/Α.οι;ί!ϊκ.ατΐοντΐ)ς|«.4γαλου,χβμαξομΛνοιόιτ 
αλΐ/ϋ3ί'ήΐ Χω§•'ί? , οΊ μ^• ΤΡλλοι , ί'-σί ^«σπ-ν αύί Ά ϊοώ'ς ,ι^τϋί^^ί'ΐη^ιον '^έν Ί'ρ^νΐί 
καλοί) |υι3ί^ο>-Π)V ακ.ς<Μΐ ις τ^ϊ ον τΗφθαλ^μεία.οί'ίίϊ ^ίίτσ-ιινιοι&ντοϋτΐίΚίίί 
αλλοιτινίς ο/ ου (^υνά/κ5ί^οι ίτ5\^ν\Μ κατά ρν χωξχ'οτιν-πς ,τϊιν φ^ιουί ου/ 
ζουο) . »^ υτίξον ώτί κπις •δΓίξηρ^ιΛ)7α.ίπΐ| , (Μαλα/Α.&Λ*Όυών οαιν^ΐζ , κ^Ι 
5{ξοΜΐανοντΐΜ ί'^ληΒ-οιι-πς φβου) • Κ£^ τίν «λθ'ων οΊ ηιολλοί ΐ'^^^ ς-ςατια, 
ί5^0ίΓΐίϊι4^0Μ§νίκ.^ . τ3α^αΐι^Λ'ση>•7ϊς ((ϊ οί αίκνουοι αϋΐ α'^λα χω^ία ,4(^(1/ 
ουν.ΰτρ Λ ^ον οιυ'ρϊ Χςονον ττυτυν , οι α'ίκΐΌίαι 'τ^ιάκ^νηλ )ΐουος 4'(ίτΓ4/^^'' 
ρ|,ςΜ) Ίΐιί^ τνΐ» λοκςί(^α,κ)ι Λί]ϊ)θίοΐς αμα φυλακ.Μ'ν . ιΊτ-ξίϊί-Τΐιν^ (ίϊοα'τίν Κλ4» 
'Μ'/*•1Ρ? ,οΚλ<}νιου. κ^ ά-ίτο&αίΓβίς ΐϋ-οινκΓανινος ,τϊς τί τϋβ^αίαλαίτώο» 
ΐν•» ά ί'<^(|ωΐΓ4 , η^ δξο>ΐον €ιλ4ν ■ "/χ^ν""" "^ ί^^-^^ν οωΐί ν , κ^ όν (ίλω-ίΓΐι 
»ρις /ί)οΐιί)('(Γαντοί λοκ^ω)) μ-χχ^ν ίΚξατΗΤ4ΐι •£»*'4'ϊΤί5'Λ«,• Λ' Κ9Λ οκν•"*""^ τ^ 
οω'τζί^ίιξθι τιιί-Π}) '(ί| οκΥίνκς α'ίκνιώι,οιότιιί'ς-τί κ^ ^3■οΰί^I^ς κ3ί γυνουχ,οΐο, 
αΰ1χαλ4νΑ«-πς ουχ» («τα ΤΕυ τί)λ4μ.ου σφίσΐν ο"•πο«;ζ|νου.κ?ίτ»ν οΐίν'νΑν α'/ 
β(ϊ)αλ4εΓί§<'> 4φουν47ΐ) Τϊ Τ74λοτ3•ονν'/Ό-ή) αΰΐκ,&μείκν , οω'τδΐν τσί/λφβ-ϊτίς **' 
'ϊΡίκο«;>*'χ'ί>•Κφ1 «^ί'Β'ίρ.ψοίν ύτίξοϊου -ΒΓολλ^ις οουτκντοΐςοίκ.νττςοίίί 

£Κΐϊ4στ)ίσι ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ β'. 14 

Τον'συίίω,ο'αΓί/ίνις,τίΐυτϊΓυίιωίωϊΐκ.ω^• Σ<ταλχ.κς•έαώλΛς β§οικ.)ΐ(;. Ρας'οαι'τ&ί.-ώσίταλΧ-Μ• Ρξο/ 

|*•ίξ05 κ^3 οωτΐ)Ί(ο/Α.ον ιτι δξ'ϊΧων,κ^ίοις νο/ί-ο'ς 5ί ω'/^ΐί^ον• Τ^ξθ (ίί τί^ ι^οκηνηί τζΛΐιΰΊοίος• Ις-ι'ον ότι 
έν τΛυί<ίΐ*•ΰ}/ον ^υίον <ίΌ'α)'θ)&ντί<Γυν)ρΛφΗ,Κ£Μ τουττν ίΠτΛί,<βν• ου'ίίί τ^ί οιβτίί δ§αχ.>ις.6«ί'ρνοων 

Κ£Η λαχ.ωνικ.ί)ς ίν')*,**^! δαλασ-σαν καδιι'κ.οι;(πΐ.κ^ οΊ μιν ομ-^^ϊμ τ-ουΤ δα (^"κ.« 
^«.1ί,οI(^V^^σ^^§ιι^ΓΟ.ι/ κ,ατά -η]/ αλλκν ίλλαίΓα-τού ίί'Όΐϋ'τΈυ δί ξοις νου/χιο)ία κα/ 

^ΐ(Γΐιρ.β)ξί(Μΐ,Κ5'3 ■ϊϊ'άλίν Λίΐτιι^ϊίξωίΜ νικω/χίνος ]Λΐ(νο&(Γν)β ,κ^ί ατίξί^ν τνων ίΚ 
φοινίϊτ&ν.Κ^ Μ 'ΐ^οοονύδίς6ι Νυ^φοίί^ωςοι/ 'ρι/ Ριίδιω,οΐίι^ξοί,αβίΓϊΐςίιιιν,ου'ςΙ/ 
χι τίιν «£^ίλφιιV Σιχαλκ^ς ,^υ\οίμ.ίνον τ^α^'οω'τ^ /Λί )/α,οΊ αδνικομοι ^ο•π§ον 

ταλΚΜίο^ίώ^ον Τκ!§ίωδ§α:Κ,£ίν/ϊια(δλία^υ/*.ίλαρ^>Γζϊίβ9•ου.0(ϋτΐ)'ξϊΐς ου'τϋί 
ότίΐ; ΣίταΛΧ.ου-ετα'τίΐξ,^ίύΤτς οί~§ι•σιΐ.,ς τ^ν ρ-ίγαλνν ^αιηλζίΛΐι {τα-τα^ίον 
τν;ίαΛλ«ςδ^Λ>(.νςΐΐΓοίιΐ£Γηρλυ πφ/λί'ςος)^α«ννομ9ν{<τιβςα:κ£>.ττς6Ϊ <1ϊ 
7ω Ρξωχ,ννιΐί τΜνΡίΜί'ιον''ί ατίΓ αδιίϊων ^^'ν"" γυνΛ>ΚΛ,'ΐ[^οΰ-»ιΚί)/ ο τΐ'ξνς ου'τις 
ου(!ϊ>,ου(ίί τίξ ο^^ν δ§αχνί {γίϊοντΒ.αλλΌ'μ^^',Μΐ ό^οουλία'ΐ^φωκ.ίίί'ος νίν Κ.αλοϋ 
ίΐ^ί>νις γί!ςοτΗ§Λί5/οκ.β,το'τίυ•Σ!;οΟξακ^1Ιοΐκ.ουμ.ί>«ς,»^'ρ ιςνον ^ο "ϊκίδ* 

αίΐί^οΊίοι; ρ.νΜ'αΗ,Δαα)λιας « οξΐιις ιΤΕτωίο (Λ-αετου-ΘΚ-Ο^ς Λ" κ^ 'ρ κϋίΤος Ρ^α^^ιΌ/ 

ϊα ^υ>αψαΛ3-Βυτίς δυγατρος <^ια 'ρσΐυ'τϊυ, ι-Β-'ω'φίτλ&ίίχ τη ττ^ς αλλχ'λοΐί 

μΛλλον,ιϋ ί^ια ιρλλων ιφι•4>ών 45 ο'(^ξυσο.ς οίΓοί;.τιι'§νις Λ,ουτί'^ οκ;"•^ ονίο/ΐΛ 

''^Χω)')ί'*!δλ6ΐ''ί •Π'^^ώτις ονχ^ίατΊοΊ^ςΐ'Ο'ωνϊγίη'Π) • οιί ίΊί ο'ντα η^ν Σ'τα'λ/ 

Ρί§^^ίκκ.οιθ ^υι/ίλθί)! οωτιλδω'ν ττ.Μ τ«< αδΜίΛς ο Νν/λφο'ίΤωξος,τκ'ϊ Ή τ Σίταλ 
Κ3υ^υ|λμαχια)ΐί•3ίΓοΐΗσ•ί,ι^^αο οχ3'5οϊΐ^οναΒτΐ)υ5α6νΐ)ΐοϋο>.τομ•τίΐιυ] βςα*•>ι? 
ΊΡλίμονι/τϊΐί'ιχίτΐ) κ.αταλν'σ•&ν • τ^&σ&ν π^ί* Σιταλκννσι/Λφ^ν ^ξατίαν 
6ξ«κί<Χ)ΐ αδιινοΐίοΐι; , ι τηκι'ωντΐ,!!!;^) τ^λτΗ-Των • Ι^ηίΙ^Λίη ίί^φΐ'γ,ν Ρ^ξ^Ικ^ 
Κιλΐ τεΓς αέι•>ουΌις -Χ) δι'ξ/χχν ««'τ^ ϊ'-δτ^τ^ν άτΡίίΌίνοα, ^υηετςα.-πυοΓίτ'Λ'δνς Ρι§ 
ί\'χ.Κώς οίΤ. χα.λκ.ι<ί^ίαί ί^ί4τ'αδ>ιϊ*'ων^»^ Φοξ/ι-ίωνος.ούτωμίν Σίταλχ,κς Ή 
ο'ΤΗξίω δς•ί<.φν βαώλ<$ϋς,^ο'^^Λ.αρ^ ς ίγι νίτυ άδκκΛίΌις, κ^;] Ρίξί^ίχ.Κιΐ? ο' Αλί/ 
(οΛίΓξοι; )Λακ.4ί^ονων ^Λσιλί^ς.οΊ (Γ" οτα^ς ίΚαγν νοωσιν άδκχιϊοι,ΐτπ ο'ν-τϊς τβϊ 
ζ1τ5ΐλοτρΐί>ν!σηΐί,ίπ;λΐοκ'πΚΡξ'νδίων'ΐιΡλΐίΓ/λα ουξουώ,»^ •ζ3Εί< ο^ιό^οαώ ττα/ 
?Μ§ιίί'^ώναΧ.αςΐίοινω> ^Λ^'νοιςττιν ν^'ν •<! ΤΡ^ιΐ/ ΐίί'μ-^'θ'ου,Χ^ α£ϊ•ακ.3,ΐις Ι:νας;;^ςίνυ 
5Λΐι'>βι , λα|ϊ)ον-πς χ.ατΗ.χ/;>ατ7)ς ,κ^ί ί^£?«ί(πιν-πςοα)''2έϊ, 'ρ_ρ^ξίον ί'ς τνν ^υμ. 
]Λ.α.χί(χμ <^^οσ-Λ'ΐρΐ)ΐ'σα|ί7ΒΛ'•Β•ι''πκ.ίφαΛλιιιιΐ(Μΐ τιίί ν*!σχ)> 'ίίγοσ-ττ^Λσΰ.ντίς,ιζ'ςο 
(μ;[α^ν7Βαί'Λί*<ίχιις•κόττϋ(1ϊί)Κ4φαλλν(»ίαχ.ατπ.ακα§να4ΐΐΛ*,κ^ ΛΑ/Καοί^α, 
•πτΡατρΛις ουστι.τρλλν(ς.κςί^νΐοι.(Γα/<ΛΑο^τϊ§ο'>»ουοι.υΐ5-{ςοκί^*οιι''ΐρλλ£05<Μν 
Χω§νΐ7Β.νουνιι ί? ις τ«ί αδκνοίς . τπΟ) (}ϊ 'ρ φδινουωςον^οΰδίξοις ττυτϊν,αδχ/ 
»οΐΙοΐ7Γαι*(^ιι/χ65οιι>'7ΐ)ίκ^ οΊμ.ί;'τΒΐχ.οι ίσίβ^αλοτίίς τ«ν μίνα§ί($^α, Ρίξΐ^Μοκ; 
Τίϋ ΞοκιδίΏσοϋ τςΛΤΊ^ΰ^ΤΒς . Κ3/) ο' τϋί^Ι,-Βίλοτί-οννκστν αδ^ινουο^ ο* τϊίς ι'/ 

^ις,κ) ^ϋνίί«'χιιιΛν•Τ§*'Π''δ?ί(ί*οΐί -Πί*•4/ΐ9)ν (^ι' ττυτη *ϊ§οΌν αδυϊουωΐί ϊν^ΊΊΤτ, Πι/ρΛίς ο'αρχουος. Το 

7ΓΤΙτνν.Τ7ΐνΤ1>ί? 

Ί'τΐ'λονκ.οιλοϋών.Ε» 
ακιΓΌ'νος μ.ΐί»'/λ>|.α<ι{ 

ϊο^τ'οξίΐοΐιου.Διατη 
σε ι;(Α'Όλί[» (Γίαιτίΐ' ^λ 
της. Το οΐ"'ΐο ο'νο/Αβ. 
*χω^. ττη§4οις. Οί 
0> ο>τα.ςτ|ου. Τα 
αϋΐ δξα'κνις χωξίΛ. 
χαλΚκΓίΟί . βίο-Ηίοΐί 
οκ;• Ξι;νίλδ&ιν•Ή•ςο 
σσοινσο-ίθ-οϋ. Κοα 

•3ον ΐ)ν)ΐ τ ο5τ« λκου, 

ί'ναλοπϊ ωςυ•Π!ςι•Β•Λ 

ΤίΊ'ί^ος ά^^ωνίξίπαί• 

ΑίΗνουωΐ' • ΊΡλί-ΓΧ» 

ττ.υ-αί^ί'η , Κοα 
Έίλτας-ώ)!. ΤΒϊλτίί, 
αατ-ις •η•τρα^ωίος. 
Ξυνιίι'/ΐαο-ί ^^4φί/ 
λΜΊΡίΜΟ-ίνοΐοτ 7^ 

■Β-ίξ(Γίκκ.ίΜ(.Κ(«δί§/ 

οαταδκνώοι,ί'κ,τρ/ 
λιο^κίοί χ/;:ατΐί'πς< 
Σο'λιον-πκρξ'ΐ'δίίΟ. 
•^ο σϋλιο,'ΒΓο/ίΐσ'/λβε 
Τ?ς >ι'ΐϊ6ί§ου 2^)1 ήτ 
ΤΜΛΧα^κοιίΊ'α. Κοιί 
α!<η(ΐκ)•ιε(3λΐζ άκας 
νοι* ίι^ΐξ ♦£^(; λςάτο. ν-π 5 
βΛτο|'•Τ'Τΐί§οΜΐνοΡ. 
ΡςοΓκΓα.νοϊ'Π' • ι ν<ί' 
ςω(Γαντιι.Σ«/Αοϋοι.(Γα 
/βος ,ϋ Λππ σ•α^8 σ•€6 

Κου^Γ'πιί^ Τϊΐλοιρ)» 

•πςκατα.'/τίΤίΛοΐρτ 
»ι«σ6υ. Εκ.α'ρ» νοακην-όνΉς 5^«λονο'τΐ.Ετ''Ρ(Ρ νν^ Μίθ"ν'3"}•/'*•^'''^^''"'^°ν'*• ΡιΜ'ΤςΛτ'α-τϊσ-υ/λτίολίιαςοί»"/ 
•τ^ί^τΓίΜΙ'ρς 7ΐυν§*τΛ^Τ55. ΕτΓ^ΛΛντηί^'ι:ωτΐϋς.<ιρ^(^2φΐ)(Γ(χμί:*οι,νι'λδον6ίςουιι'7ΐ)ΐς. 

ΤΗαο)^• Ε ϋ © ουκυδι'δοτ 

ΤίίΌϋν.ο'•ανς!«Φ»εις,Κ3Λουζ'{'>οι. ΤατρΜατίς Υ»'ς•τά'ΤΡλλαί*.ίξ''<5^>ιΑοιΐο'7ΐτΓς>'»ίς τϊς μ•ϊγΛξί' 
1ϋ•«• Μ4Χξ'ίου'>ΐ(ηϊ|α.ίΤΒΐΗο>ί«.ιν*§«^''• Ευ<χ§Χ.ος.οτυςΛίΐνοςαν«Λ5ϋ• Η5;χον(ίϊ τ^ς ^ϊ■ςα•ηας. 
τ^;>ΐοβΐ)•βίων (^»λονο•π • Κατιν^ν^^'Τ" Λ'ας;)(ον (Γκλονοτι. Ρ§οα3ΓοΐΗ'σπ.Λ9^Λΐ. οίκ.<1οτρΐιι'σαίθ•Λΐ. 

ΡβίΡαίι'ν-πς .•»€<§<*« χο'ϊ'πς• ί1{ουκ.κ'£!^ι/κοΜητι•λα/ϊ>6Ϊνί^ιιλονοτι• υ-βγοοι'τ^,'.τ^ χ/ί:Λνι'ων (ί^ίΐλο/' 
»ό•η . Αΐρβ)άλλουοδ.ξιΐί».ιοΐΊ/'ΐΐΜ. τφ'-ζί-Λτρίφ νο .".({ΐ 5φ«ίΑ.ΐ>οι.'ρϊ ττοτριον νο^ο» •»1»ι§ουϊ'Πί τιιίδ) -ί 

ακμ.α.{ανα•\ΐί ίτιτίϊς τρλιως,^^' ουτί•ω>ινοί3τικϊ|οΐς.|«.υςιω>•^ο•7ΐι^η^;ου)<.4λα<Γ 
σοιις ίιΛΐίοΐΛ'τΐ)1άδ)ΐνοίιοι.χω§!ς (ίϊ,οΛΤϋΓς οι ό» τρτιί^εαοι τί'ΐ^ι'λιοιίισα.ν .μ.%ΤΒΐ/ 
ΚΒ'ίίϊ $υνί(Γίβαλοΐίουκ.*λασ(πιιςτίΊ3ζΐλία;νο'3ηΛ^η%'.χωςις <$ΐ,όά!λλος ό'μ-ΐλος 
«Ι-ίλων ουκ ολίγος .(ΓΗωσο-νπς (ίί ίλ τρλλα τ«5 γί^ς ,οΜίιχωςΜσαν,ιγίίνονπ) ιίϊ >^ 
αλλοίτρλλου ΰ'ΐΐίξον ϋι τΐί 'Κ>λίμ.(^ κ.ατκ.{'7ϋςίκα<ΐ-ον4ν|ώολοϋαβιινοΰω> ί5 ί* 
ΐχίγα^ΐΰ^οί,)^. ΊζΓΤΒ-ίων,κ^ί ι;ΓΑΐι<ΐ•ξατια,ρ.ΐ5(?ις ου' ^ίο-ουα. ί αλω ύτ^'α&νναί(ύν-ϊ/ 
τθιχίίθ•» Λ χ^ ΛΊΟ.λΛίί'νΛ υτϊ'αίιοι*ί'ω> φξου'ξίον,τιΰ βιςοκ; τούτου 'ηλά^%)ι^τοί^ 
κ* αά λοιι;|ϊ° τ* ο'κ:υΐ''Π<"ς νίοΐζ ϊςν{>•ν «^^ο'τίξον ουσα,τΐϋ /ι».η λΜί^ας ι κτήριο ιι•{«< 
5^ ο'^(ίυνγς,^)^) τ?ς αλλ*ς λοκ/ρ>ί(^ος κ.<χχ.ουςνθν τΐιν ίυρ30ΐα>. τοώτα μ-ιν &ν ^ 
ί{ς<ί7ΐιό•π{)ίχηκ.'Ρ'ντ5ΐλοτί!νν«σ)ωιΐίκΤΗς ά•ίίιχ.ίς «Μ'αχω'ξνών ίγύ'ίΤΏ-Ύοΰ 
^'ί-τ!ΐγίγ\ιορ^ου χ^£ιμ.α')ΐος,Ευα^^(; ο'ακοξνΑί^ β;ου;^ο(Λ?ί^ος ίς τίι» αΐτακον 
)ίαδίλ6&ϊ>,'Ζδ•6«ύ&κρξΐν^'οίςτΐ(Γστιςο(Λ5ν•7Λνοω£Π,Χ9ΐτϊΐν'π^χ.οσ)ο•ς »^ χιλίοις 
ο'τι^ίτϊΜί ΐοΐΛ)'}ο> καταγθιν,'Ίΐ^Λ'σο.ίταί .Κ3ί ουυ'/ρς ι'-πικοΐςους τινας η^οίημΛ 
ο9•ωσιί.7Β.ιΓ§;;^>(!ϊτίις£Γ§ατι<ϊςΕΐ/ναί^ί<5^'^ίτ^ο'Αςΐτωνυ|χου)ο|Τΐ/λο|ινος 
/^οκςα7ίΐ(;,κ^£υ'|υ.αρ(ίςοΧ§υσ)^ος•κ^'7η5|Λ5ία>τις,κατκν«γο)ΐ•Κ9ίΤΜ5α^^ 
λ«ςαχ.αρν**ίε4ί τΓς τί!ί^ίαλαβ•σχιι/•ΐ<ϊΊν άχωξία'6ουΛθ(Λ?ί)θι^οασοι>ι'στ3.α3•βϋ. 
>^ •ΕΓθςαίίν•τίί ,£ύς ουκ \'^υνα.\'Π>,α'^ί'«^^ον ίΐΐο\κ<^υ,^ί)\-ης Λϊ τζίτπα^α' 
•»5ή) ίς κίφΛλλκνίαΑΐ,κ^ί α'-δτοβιασινΊΡίνΐίΓα/ϋδ^οΐ ι'ς τκϊΚξΟΛί'ων γϊϊ,αϊτα'πιδιν 
•Πή υ-δτ'οω'Τφΐι (ίξο /υ^ολογίοΐςτίΐίος,άνίί^ξοίς'πα'Ζϊοί^αλλουώ,βφωνο^'τίΐαΰΐδί 
μίίων α•2Γ^οσ-ί^οκιί-Γ&)ς Τίν Κξοι*ίων•κ3^ βιουο-πςοί(«α(α^μϋι•οι,ίΚθί«.ί<θ-ιιστι» 
Ι-Β-Όΐκΰ" ύί <Κ 'ΐ£)οα'•τ&) χ&]μι,ωκ,οί αδκνοίιοι τ^ Ή-ατρίήί νο'ί»^ χξωμώ+οι,ίΊι/ 
μρκα τΑφας 4'ΐρ•"'<"^>7'' ""ίν ^ "^^ "^ ΐρλι^λή) ^<Γττν ατρίοΜίοντβν τρο'τίή» . 
ττιφο ι . Τλ μέν ος-α •δΓςοδίβίνταηίνΛζπΓςνομιίίων ^ο''τί"'^σ'Η.>Ί'νίντιΡΐ|ΐν 
ιπΐ-νης. Κ9ί αΰΐφίξθ Ί&οιυτϊύ ν'καΐϊ-ος,νΊίτι β)ουλ«'ΐα4.ί•κ<1ίΓαν <ίϊ >ί ίκφοςα 
ΐ(,Λα§νακ.£ί4Η."'πι^'Γώ'ναία•^υ(ηνα/^^α^ου,φι;λνςίΚοι!ΐ5Γΐις /ί-ίαν . νης"! (ίϊ κ^ 
•ά οΊτά κ 5 ί'καςες ίΐίφυλίίς.ρ.ία. ((ϊ κλίν» Κί\ι^ φι'^ίτϊκ ίν§ω (;ι9ίιιι Τίν αφ«>ω^, 
οιΌκ/'^μ-ιί Ας{ύωσινιςοΐόαυς4ώ>.^υνίΚφίςθΐ(ίϊο'β)ουλθίχ9ί)ος κ^αε^ων, Κ3ί ^ΐν^ν» 
Κ<}ί γυνοΰκις τπΗ^ίσυ.νοΟ'^^οσϊΐκουσΰ^ αόΐ 'ρ)ΐ ταφοΐί-ο*λοφυςο(^9ί^Λ4. -ηβιαώ» 
οιω ι'ς ^ο (Ι^ΐίμοσιον {ΓΪμα,ο" £ΐ^ 'αυϊ του καλλίτου «ίτροας-βου τ^ίς "ΒΓολίως . κ^ 
β6Ϊο«αΐι'ιί ίοίτϋουσι ^οις ικ τΣιν τρΑίμ-ων ,τι^κνΓί το"; ^ ^«.αςαίωΐίΐ . ικθ^ω» 
^ ί^ια-ίΐ^ί-Β-ϊ τΐιν αςι-ριν χ/^^ίνοΜίτις ,αχι'τυυ Κ5ί Τ* τα'φον ιτρίνισαν . ίταζν 
δ'α.ν ιίϊ Χ.ςί«1'ω<η γί,'Μνς «ςνι/λίνος υτρτΗς τρλίως ,ός ϋυϊγνίύμ.^'ηί'ΰΜ ρ•» 
α^υΐίίΤΒς ς(νου , )^α?ΐω/«χ.τι -ΐΝίονίκΗ,λί'γ^ ίνοω'2οΓς ΐ'-σουϊον γν η^Ϋί-τί^ν^ 
ΊΛ . ^ρ. (ίϊ τοϋτο , α.τΛ}^•ί•ταλ • ώΛ μέιτ ία•πίουα5 • κ$•! ^ιατϊιΜγς τιν τρλί' μ9», 
οίΡτί ?υ/ι.β,οαΜ ου)7ηΐ'ς,4)(ίΐων'Π)•ΐίί)ΐίομή)•αίή (^Όιω τιΓς «^^ωτιιΐς ττΤςΛ,Ρί/ 
ςικλίς ο'ΖοΜίδίΏδΤου ^ξϋγλίγ&ί,)^ ίτΣ&ιί^νί κου§ος {λά/λβ)εΜ.'ί , «τρ^οιλβω» ί^»λο»ο'τι κοΜ>'ση.ΐί-πς 
•ίοί (ΓοιΙ/Αατιΐ. ουπς 

015, ιή ΤϋόίΛν 4 λλκσι. 

*7^θ'ϊΓφ ΤΤίφίί^ί -δ" ξ» 
ίιιβ-ο^«3(ϋή). ΡςοτΡ»/ 

■7Β. • <]Ι^ΟΤί•'ΤΛ , ΤΓΡ3 

ιί>ί•πς νμ-ί§αίτίς 
»X.Κ9{«•ι<^»^<; ,χ'αίήιί/ 

<ίί'ρ<;[>^)(ίύ'π)>. Κοα 
Ι&Ιφίςθί. Μαγίξε»• 
Κυ-ππρυσίνοίς . Χ^' 
3'ασίΉ?ονί.•Ενδ^ 
^ τά. ον* •τ^ λα ς/α 
ΐαίΤχλοιιοτι. Εςτ* 
ί^κρβιηον (τϊμ.ίΐ.'ρ 
Κα?Λυ μ3*>ον κΐρα/£Ε 
ΚΒί• ΟΐμανΙΡλΑοι• 
0/ μι:* ΤΡλλοι . φΙΐίΠ 
•ϊ^άίαΰΗιΙί^ιιίΐξΐι 
Χ.οτω••,ί ΐΓβυνοϋΛ 3ν 
ίο /ωβινν^ » «ί^ο/ 
ίθ-ιντα ΐ|ί -ιΐ) ου/τίϋ 
Κο /».({) τον λοχον,ϊ» 
ΚίλΑ»τα λι'π6θ9-βϋ 
«ρν αΰΐταφίον αΰ) 
•πιζ ίατ^α^ίνοις (Γι Των ^»ία(^ί €«§» 

ί^ϋλΟΪΟΤΙ. 

Τον^Οίθ-ι'νπΙ. 
•ρ» »0μ5ίι-ρι» (Γκλβ 

ψο-η,ηρναΌλανΛ• 
ΐ■ηρ^Γ^ τΒΐιτΛ/ 

ΐμ.ο!ιίϊαοκοί}^οΜ)ί/ 
ί^οκ6•,αΜΐ'•7>7Τ)';,ι^ 
Ι*.» ο» Κίνί^<ί(^γΙνί/ ^ο>7Βυο'/Α.ίλου,{'ΛίΓ? Τϊΐαό^ί. 

ΕΡΙΤΑΦΙ02 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΕΡΙΚΛΕΟΥΣ• 

»» Οί μ^ τρλλοι Τ ονβχΛ &νι βίςνΚίτ',ίνβυνουσι τ" 'η^αΰ-^ίνΐΛ "ηρ νομ.^ τ λο/ 
•> γί τηνΛ,ως καλ αΰ) τ" ίκ. τ τρΑι /*<<>» δα'πίομ.ινοις αγοξΛίίίθ-οϋαϋτον ΐμίίίΓ 'αίιτ 
»» «ςκοί;)ΐ4'(Γοκ<} |.,*«ίΓ5~αγα9«)ΐί'ς:ή)Γίνομιίνων,'ςνί{>'<!ΐ (Γιιλο)Γα9•(ΐι τάς τιμάς, 
" οΊα)ήνίί>7ΓΤ'ΤΛφ3 τονιί^ί (^Μμ5ώ'<?τ!ΐτ«ατΚ(Λ^οι>θ•ίϊταο'ξοΓτΕ,ιήί*•^*Μ'ί'ν!*ΐ)'^ξ5 
" <)ρΜ«Μ'5^'ΐ«ίΚ*ν<ί^ΐ'ν^ίβ3•οϋ,Λ?τϊ)<^χ6Ϊ§ο;ί'^'ϊρ'ντΐτ5ΐεΓΜ'ίνε"^ Π>ίΡ 

ΤοΗΤίίΜί »> 
*> ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ β'. IX 

Το μ.ΐ'Τγ'(ύ<ί ώδ&ί'(η}ΐ>.μ.{'τί'ας'ΛΐΙας•ί{9η^ί^οκνώ(;τΗ (^^ «'αλιι'ί&α. ο,τϊ 

{οί^ξυΗί'ι^ζ.κα.-τΛΰ-κί^ίηηρυη^οοίμ.Ίου. 0,'ηα•ζδ•<|§ος.<3ΐ«ρθ(7υ'ΐ2•ακ.υτίΌ>Κ90 μ.Υιί^'\/οις. Ε^ιι^,α^Οί 
•Μ<οναξί<3θ-οα•κατά κοινοί 'ρ,νο/«•ι'ί5'εΐίΙΤ. Ες όίΤ0)ΐ•αν.{ω; οιΓ. τ^ί''ύτείφχ?\.Α3νη(Μ-/βί}.η^ ίΤΰαΛ^ων 
ί^Ηλονότι» Ηί^>ικ^α"3πςου£π.λ6)-2Γ4ί'κ.αςος•ϊν»<β5(ν;ί^α• Η(^οχ.ιμ.αβ^•Μ•ί;VςίίΜ. ΒουλίίΓίωςτΕ,βουλιι'/ 
ίτίως ιΐοίί,ιι^ς '^ όυΐίοια.(ΓΊ)^Ης (ίϊ,ΤΓ^ς γα,τ^&ξος'τυχ&ν (ίϊ,ι^τΓίν,ωςάζπι /χίτπφοςαςτ^'τιι^Λ/οντ&νκ.* 
ΐάτϊύΌ-Κΰΐρϊ' Το(2Ώ'»^&93ν(ίΐκαλ«ς.ουν*5'ί^'^ΐ'<^'7°ϊ''^*<δ>ο/χοί43ςα§ίακο»ταλ κ^ί Μ^ 

ο»ςβως , "ΐία /ί.'ί'η 
φβοκο)»,/χ>ι' τΐ ψΛίί^ος 

{τταΐνα• Κλ4Κ.θ/ 
νο''Π•*1'ετ§ο)/ονοι.^ 

Ρ§ο5οί^5./Λίί'ω/. 
Ουκ. άιιοι/ως , ν^ίζ 
615 5 ο ι/κ. α.%ϊ<ϋζ υτρ 
τίξουίδ. Τα ίΐϊ -ιαΛ&α 

Λονοτι. Εντ^κ.Λ/ 
βί£Γΐ)κ(|α» τοώτκ. Λί'/ 
^'θ) ο' •ζϊ•ίξΐκλ«5 <5^'«* 

ΒΜΐ,ίΙναίί'^ς τιΓςα,δι» 
νοιιΌις '5Γί3οσ-ικ.τΒσ* 

711. ί1)Ιί)^«•7Η.μ<ίν 

Κατάτρλίμίΐς ίξΓ*• 
/«.τζίΐΐί των κατά. ιρ 

ν«ν. ου ^οι/λο/^ι5ί^ϋς, 
ίοΜτω. ΐς-^ονοτιδγ 
ΤΐίτΒ οΐίΐ'τκ. τβαξοϋ / 
Τ6η«4 λιχ<3ΐί,ίνα ^» 
ςΜΐα)'κ.α<53-« «90 τα 
των <3Τίοκ6(|«.ινων »% 
ίΐ/|ίώ)ΐ &π^&ν ουκ α^ο'/ 
λογα ο'ντΛ. £-551/ 
•ηκΓΛίο-ιως . <3Γ>ρα^ί / 
ως. Ονκαυίοίτΰξί/ 
ττί ουκ 04 ίξ(ύ τ <2ΐγ• 
£ΓΜΚοι/τις λί;{ίίν«^ 

Καΐγν τ^'ΜτΛομ.ιλο)) »'χϊμ.αϊί^ ,ίΗ'πττιυτΣίΐίΚ'ηόμ-ίλ^• Ου (κλουίτίτ• ου ^χίρρυ/^^ί^))/ • Ραςίά^β•/ 
)^/λα(^ι'»ουνίτίηζΜ']οΐς'Βΐίλακ4Λ£ιμ5νίων,ούς λυκ£ύ"ς^ς ?')ραφι,Μΐ/λ«(Γα]υι5/ιιος'2ο:ίΚςιηϊΐν5Κ3(ί ««ί' 
γυτ^Ιίω)! νομ-οκ;» Δίοί 'ρ μΛ ί' ς ολί}5>«;•ιν^(5^ΐ( φΛ»λον Λ κ& ίι ίί^«μρκ4>*'η'α,κ90 ο^οι'^ομ; λακω>'ίΐς σ^μ-ΐί»// 
|ΐθ)ΐι9ίιοις αύ) τ^ αξίετ'Ίί^ατιοι,ϊτζ'α^ει,λιγίίν,ό'Τί •π<) μέν ο'ϊομ-ατι, (5^ιιμ5 «ιμάτια • τ^ <5Ϊ ίξΥ^,ΛξίΐηοΚξΛ ' 
■ήαϊίνιΐ' »ν«ν ίίιρλίτβα. Ρςος τά ΐ()Τ(α<η'αφο§α,•τα.(Παφίςοντα7ΐ)ϊ'ς ΐοΑ'ωταις • ΟυΚΛδΓ3|ΐΑ.ιςοΜ;τι;ί}/ 
Τ)Λΐν6<ι^'*Τ'ί^'§*'<•λ^''^*^^*''ΐ^^? "^ν λακ«)ΐ4:.ν,οι%>ίς αΐιΡΜ•ί§<"ί Μξ^Ι^Όι ρ)ΐ«>-ηΐϊΛ'^^νθ(/ 
«Μ , Κα V ΐίΜ 4ρβ^ αξίτκν • Η αςιτίί . άζπ τίϊ« «ς^τ^ς •γίίγ, ο«τί τεύ ^ϋλχον . Εχω> (Γι τι αγί^ 
ίο'ν • ο' ^^? , ςΜτι ΤΕυ {ΐ.ίΐί κβτ»». ΕλΜίξαζ ί'ί . ωσανεί ί'λίγίν, ουκ ίο-μον ό(Λ;«'λο<ς υ"τί.'ζίΙο' • Ε-δπ-ΐΚ/ 
ί'Α^μ.^ι■^αν • κα•7ακρι>ου»ρ,ΐρλιτΛομ4ία. Λυττκςας Λ" τη ο"4•6< α;(«ί'ονας .«^οΰ-π) λί^ί ,ΐ'τυ&ίΓΊι' ΐ{:•η 
ο* λακίΛίίίλο'ϊίοι αλκαμ4'»ι ίν ^οα:Γθ1ήΐ βίασ-αμενοί /λίτίωςίζοντβ. , κακ^ς *Χ§>ι'(Γβ.>'Π). οΊ ^οίς λακί(^ώ/ 
Ιι.ο'νιοι,ο'Κυίςβ-ζΒ-οίείά" , ί^ιαττοκ/'^ςς ί-εηείκ&ιλν υ'ιρκςι/^οι,κ^ γιΐς άϋξο-ηςου; κδΛαξουΛ . /ρ ρι^ «πβ/• 

υ^οκ του 12)ίου,Κβλυ|λ* (Ό/λίζόυοδ 'ίίν***ν'^'*''**''• 

■ ΧΗηοΓ» Ε ϋί »ρ /Α-ιτρ/ως ^-Ητεϊν,ίν ^ί*.όλΐ5 κ^ί >ίί^οκ««ς τίς ο^Λ^ιβε•Ί*5 β4β!>ΐ)ϋουτοϋ•ό','π γαίς 
ξ&ι•ί&ί'αζΗ§/ΐ^\/ουζ ακ;>οατιίϊ ,τα'χΆν'τι ονΛ'ίΤίςως ττβρς ά β)ουλί'ΐΣ«' -π 
Κ^ίVί^Γα^«<νο^υιί^^|ί(^ΗΛοί^ίθ•ου,ό',-ηα■2^•β§ος,^'^ί-I1ία κ^ οη^ιοιια'ξίΛδ-οϋ (Γ^Γα' 
φΐόνον,&τί ΰτ^-ηήοαχιτ φ\!σ)]/ ΛΚΰΰοι.μ.ί^ι^^τουΗ,ΛνίΚ'ηΙ οΊ ίΈτουνοί <ί(η ττ 

ί'-τϊ'ςύύνλίΛί'μ^ο'Λί οστ)νΜ'ν3εοα"'τοί "'^*'5°5°''''"'^'''^**°5 ^^°" ^ξΆΐτΜ-η,ων 
Μκουη-τΐϊι^ υ•Η•ί§ία.'λλο)ΐ7ΐ,οωι£))ΐ φίονουκττς μΙ^Ίι κ^; Λτεατοΰάϊν . ΕζΓ<ί(^κ Λ 
τοις -σάλου ου'ταςί-ί^οκίίΑαίθ-ΜΤί^τα καλώς έ'χβ» ^φΐί,Κ^ ί'/*•** ίΤΡί^ον τφ 
ϊοίλή),•σ<ίςα'59•ο"υ')(Α.«ν τ^ςικ-ανου^ουλιίίΓίως ΉΧίΰ'ο^'κςτυχείνως ί'ττί'Μ^Θ/' 
ς■ον.αξ?ομΛα^ϊί52!^ΐ^ΐίν•^^ο^^«ι''^I^ω71!^(^ίκ^ί^οιίνα§'*""™5 κ^ ηίψίτΡνί^ 
αμΛ ίν 1^ -πι^Λ Ίτν "Π/^>-»> ταΛν,)ΐ τίς /^ν ^"5 (Γίίΐ^οα9-ου.-πιΐ' Γθ5ρ χωξοκι α&' οί" 
ολτό] οίκοί;ιί-ης,(Γ1α(^οχί τ^^' αΰ)}Ί)/νο/Α.ίνωι/,μ.ί 5^1 Τΰυ^ί,ίλΜίξΜΐ (Ι^ί'α^ιττιΐί 
τ3εκ>{'(^οσΰ.ΐί.κ^5 ίΚθίνοίτί ά{ιοι ί-δΓοϋΐίου,ι^Ι ϊ"" /*•αλλον οί τίατίξίς «ν^ν'κίΐ» 
Γα|ΧίνοΐΓ5φττ^ςοι*'ςΐί^ι^οι«7ΒΟν«η'ρ({;μ£ναοχ>ιν,ουκα•δΓο'ΐίως «μ.Γν τοΓς >«» 
»^I^ος κα-πΛίτίίν• τά (Γ'ί "^ί' « οωτίίς,α*τΐ)1 «/«.θις οι' ο\,οί ΐίϋν ί τΐ οιητίς,ίχαλίΕΓα ο» 
τίκαδίτ'ϊΐκϋΛ Ηλικία ^■5^''"ί"'^ί^•'<!ΐ'^ΐ' •ζΓολΐ|ί τπΤς •π-α(ί)•ί5-αςί(ΓκΛασα^, 
ιή Ιί τΰΐλίμ,\κ) ΐς €ί§«ν«ν αβτα§κιτα'ΐην•ω>ί7ω τά μ,^νκΛία. ιρλί/λοι^ Ι'ςγα, 
οι^ςίκας•αίκτ«δΗ,ν ^''π:ω'7πΙ,«οΊ-ϊ5•ατί§ίς »ν^βα'§12)ας^ ιί ί'λλκνα ττο'λίρ.^ {/ 
^V!ιό)/ΊΑ^Βξ'^^νμ.ίύ;νμ^1]/Λμ^ί^<ί,μΛΚξγγο^' ίν&ί'οδίν Οΰ ^ουλό^ος ^ίάΰ^ 
ίί οίΌΐξ-7ίίΏΓΐτ)ί£^^3"4ως «λβομ.ινινοω'τά,χ!|μ.ίτΌΓοΐί τρλίτειοίς ι^ τΡο-σωι/ 
}ί|οΓων ιχ.ίγΛΑΛίγίη'η,τίΐ^'Τ'>-3^9λα><Λζτ^ξ(ύ'η)>,"4μ.ΐΚ}'αίΙ\ γ\ι τα>ιι$^ίίτΐ!Μ/ 
νογ,νομ-Ιζα,ν ίτεΐΐί'τ^ τταςοντι ουκ λλ (ίη^ίΤΛνλϊ)^^•^^ ολτο. κ^γν ττοίκταο /Λ/ 
λον κ^ α=Γω>,κ9(! ΪΙναν Ιιί/λφοξονθνοκαχ/τ^Ιβ/ίΤΓακουβτΜ. χρω^ίδ* Π^ί ΤίΡλι/ 
τεί* ου ξκλουΐΓΜ «ρις τ%/ τϊίίλΛ^ ((ομδίς'ΤΐΗ^ιαί^θγίλΛ (ίϊ ου/τίί /λαλλοκ^νπς 
Ίίσϊν,ν Ιχ.ΐβ5υμ.ί\/οΐί-ήξονί.ί{^ ο>ο/*.αμέΐί5(ί1Ι«! 'ρ μ.ϊΐις ολί;^ις , ΛΆλΥί τη^&Όΐίοΐ^ 
οΐκίν , ί'νμ.οίυ^χτίο. κίΚλνπϋ.μ-ί'η'ΐΐ ίί κατΗ. μ£ν"2οΐζ νομ5ν;/ιτ^ς ία. ίά'ΊΛ «Π'» 
φοξα ττάσί 'ρ Γσ{>»•κατΗ. ιίϊ ττιν α^ιωίβν,ως ί'καιίος ιϊ ττι) ΛίιίΌκι/λεϊ, ου'κ 4ΖΓ3 
μ.ί§οις 'ρτη^θοιτ ις •7ΛΚοινα,>ίά•5τ'αξίΤΜ5 ^οτι/ι.ά•ιζ« . ουί^'ο" κατά "ετιιιίίΐκ^ 
% χ«ν (^4 τι αν*βον (Γ^ςαοαι τίιν τίολιν, α^ιω^χατις αφΛί'ίαΚίΚωλυ'ΐα.ίλΛδί'ξως 
<Κ τα -π τβ5? Τ κ.οΐϊο\ τιρλιτΛο/κ^ία, κ3ί 49 -ην Τβ59 αλλκ'λοις 1φ> καίϋ/Α.ύ' 
ςβίν ί-!3ΐτ»ιί^Λ/ι.α!τωΐ' ντ^ο^Ιω} ^ονΝοξγΐζ 'ρϊ τδ-ίλςίς , οΊ καδ'ιίί^οΐίκ'ν τη 
^^ξοΐν ί'^ονττί ου'ίΐϊ α'ζκ/λΐ'οις μ^ν , λυ•σ«§ιχς <ίϊ τϊ ο"4>?* αρ{,Η(^ο)ΐο[.ς -5;^0(ηΐ/ 
ίί/κ9/•ιο' 3 Λ*ί•!3•α;{ως (!ϊ τα Ί'ί^ια •^^οσί/βλοϋνπς , τάιί^κμίοϊα (!^ια Αίοςμ.ΰίΐ 
Λΐ7*ου •δία^οΜίοίΑ.οΰ^,ΤΒν'Π,αν όν οξΧρ'ντ&ν ακ/ίιοανει,κ^ τ&ν (ΐο/λ">ί ΟΟΥΚϊΔΓΔΟΫ . ίϊ^υχφτασυν^δ-&' Δΐί-πκδοΐς.Λο'λοοτιιυ ί'τουί βιίουώνοίαί)ΐιιι«<>ίκ.αί ί'κ.αετΗν,'ϊιΐνίνμίΛς'ΐνί'ξοίί; 
Η•π'5Νί<ς.βξω>ραφίΛ• Τολυ•5Πΐξον.4ΐ\ί•ίΐ4•ιΐϋ•ιτ;Ρ9ς γ\ί^■τα.^!^&}|οΰζ,■κ)6^^^ιλζ^(^ λ&κίϋ'Μμδήον;. Κοίί τ" 


ί»{Μΐτ'ω».τω>λαΧ.ί<^οϋμ9η'ω»Φ>ιώ. ΤοΓιτί^ί.ιιιΓς ξκίΜΟΟ/μδίίοις. Κοινΐ)νΉα{ίΐ;ιίμβν.Κ5ΐ>ωϊΐκ.ίΐν,,Η£Μ «Μΐε•/ 
|«.ιν6ί»•Β•Λ(1»!ΜίξωΐΡ•ς• Ξί>IIλ«(»^υς•«ς•ε^ί§οΊλαx.ί(^οιι/xο^ιοι. ομ-ΜίΟρυφίνα^'-τί.γ ι^ί9 , ω'φίλίΐδθ» 

φοι ίί-πς,Λΐ'^^υνχν όμ-ολο•^υ(ΐ^νν φιςουά.)^ μ,ιιν ι^ τ^ τιΡϊων τη^&νοΐί Αί* 
■Ζ3•αΐί)'λοΐςτΗ ν*'«ί*-¥4ΤΡξ"''α•ν'^β*>«•ν'^ /Α-ί'νΓίί^ίυσίους (ί^ιίτκώοις >θίχίζοϊ/ 
•πϊ,ίί^ίεως <ίϊ κ,αταο-κ Λου ς Λ•3}^ίτδΐίφν.ωνκ.αίϊΐ/Α.ί.'ξαΐί «τίξψς'ρ λυΐδίίξον 
ικ.'π^ΐ'νίΓε).4•σβσ-(ί|>'χί•τζ«ιίϊ<)1ίαμ•ί.'π5δος τ''ς"ΒΓολίως ιΚΈασ-χς )/νΐς τα τίΓοί)/ 

ΤΡλίμιχρν ρ-ιλιτίΜΐ; τ^Γ ί/ΐΜΐ-ναν τίΓςίΤί.τνίί τι >^ •ΕΓολΐϊ κ,^ινον τϋο^ί'ρ^ |ΐι3ΐι^ 

χ/})υφίιν<Μ'7ΐς τ^τρλί^ίωνίί^ων, ώφίλ«ίθ<ΐ),τπτνΛον'πς ου •πί4;τ3α^α(ΓκΛοίϊς 
Τϋ-ϊ^ί'οι/ ι^ο αττατίκς ,ιί'τααφνμ,ων οω'τ^ ί ς τά ιςγα Λΐψιίχί^• ι^ ον ταϊς •β•οιι 
ί'είους,οΊ μέ(ΐ3αΰ)τιρνή>ανκ.))'<Γε) Λ3υς >ί οι όΊι-πί,ηοΛίί^ξίον ίΑ.ιτΐ'§ρ(ΡντΐΜ,ΐί*•θ{ 
^ϊ,αΜί'είίΑ.ί'νως (^ιουτω'^ι^νοι,ουίίϊν κ σσο)ΐ αΰΐ ';|οΐ<; ΐοτϋτιαλεϊς κινί^ΐΊΌΐς χω§οϊ|υ3ί). 
•ΠΧ.μ.)ΐ'ςιοκίϊ,ου7ΐ>γλακ.ί(^(*ι/«.ονιοι κ.αίνχ.«Ιςοι<;,/λίτά•Ε-αοίΤ«)ΐί^νς -ΐίΐίνιΓί' 
«/«•«> ΤξΛΤ'^^υπ,τιίϊ'τη^'Ζίΐλοΐίαΰ'τυί ιτδίλδο'νπς,ουχ.αλί'σως IV ΤΜαλλ» 

•ητ^ί^ννΛ.μ-& γμ•ΐύ\ ουιί^&ςτϊτω ιρλί/λίος ονιτί^χι,^ια τιι> του νοωτκίϋΤί 
α{χα αΰΐ μ-ί λ<1ςΜ;,Κ,φ) τ>(ν όν τ^^ ΥΗ αΰ1•τρλλα»μων οω'τ^' ιτυί-πι ι^ι-ψ^ ιι » (Ι^ι' τρΐ# 
μ.οςίήίΤΐιί'^ρροίΓ/Λ,ί^ωοι,Κξατι.ση.ντίς'Π'ΐινας ιί]Λω>,•ί!Γοκτα4οϋ3ρ(θί;(πν ατσίω/ 
«θ-α^.Κ^ί νικ.»ιίιιΐ'πςυν«•^<«4'Π'Μ<>^ΐ'^''"•>^β"'Π" εϊξΛβι^/*■ίαί^^Λλλον « τρνωι^ 
/*.ί λιτΗ,Κ^') μ•^ μ-ίΤΒ^ νο'/*•"ν τιτιι^ίο ν,ιί τΡοΈτων Οίΐί'ςθοίς ΐβιλο ι |ΐ<3/ο κ;ΐ>ίΓυ)ΐΛ'<])ί, 
•5!θ;νί>Ί'^'^ ^'ν^ν '"''^ί "^ /χί'λλου<ϋν αλν^νοΓς μνί <;|^οκ.ά/ι«.ν<1ΐ',χ>ι ί ς ί*^'ι«• ι'λβου/ 
(δ^/*.» ατιλμρτίί^'οις τ αθ μ9 ^^ονντ&ν φοκϊίοί-ιΐι,κ^ ^'ί τϊ τιυ'της,ττ)!/ τιρλι» α|ί/ 
οιΐί .]. βοΐϋ/Αα.'^ΐΔ9- «ο,κ^ ΐτπ ί ΐί άλλο ις . φίλοκαλοιΐ /^ί/ίι τϊ ;^ ιχ.ίτ6^ηηλ&'(ίΐ: , κ^ 
φίΛοσϊφοΰμΛναν'Λ μαλακίοΐί,ιρ^ου'π») -π ίξγου μ,αλλον κοκςφ^,» λο^υ π^μ•/ 
ττή) 5^ωίλΐία.,κ^ «ρ •σιι/ίώ9-οϋ ου'χ όμΰλογέντ^νίΜ^ξον,αίλλαί μ,ΐι^ <Λ'ΛφΛ^Θ» 

•3ΐ;β5ί 4§/(χ.'πτί'α/χ^λί'ν<"5,τά τρλιτικαρινί^ίωί Ινωνί*ΐ5/λθ)ΐοι,;^τον•πΗΛν <Ρ8ι^ . Κοα Λ-σα.^ 
ΊΟίς • -σαλιν τι;Ρ9? 

λαx.{(^ουμρ>ίο«; αϊ/ 

^'^ •* ' 

»ιτΐί•πο , 01 τί-Β^ΐ / 

780» ό» χοΓς ΤΡλί/β 
ΚβΓς. Ευβυς η'οι 
ί'»-πς • Κ3ί τοωτα 
ΤΡίί λακ.ί;Λίχ)Λ5»ί' 
βΐί.ίκείΐΌΐ πφ λζη 
|«χ4>ας «λικίεΐί εις 
"τά ιρλιμ-ΐα νυτί»! / 
•σιί,οΐίτο • ΚΕΜ Αίι?ς 

«ς 17 ΚΤΙΤΙ '^ ΤϋΜ 
ΟΊΟν,ο» αεπΓΐί ι ιτι 
Ιίσαν£*Λ»ρ,»^ ί^ο/ 
ΐυ-τ^κίτίοΐί. κ^Λ^νν 
Ρ>οων 11 11^ ν,»^"α^^74^. 

ιτωσοίί,ΐι' αΰΐ ταν,τΐϋ 

Ιτουςί'ίΗτι.οΊ (!ϊ οω'/ 
_» »/_ > ί 

7ΒΙ ΟΙ/ΤΖίς ίΤ3ί•Β•0 / 

3»ως «σ-κουν,ως μπ 

α. λουτρών ί*ίί χί ^ 

•9•οΐΐ5θίλλ'αοχ.θ!<θ^οϋ 

1^ Λ'οω'τ* 1Ρτ*ίλ^ 

ι^^ς «50 λοΐ;σα.49•οΐι . 
Λ^λθ! ,κ^ (^ια/ 

μαι^ιγάσ-^ςίγίνον'πΚΛΤΛντίΛΚίυίξον ,Ι/ολςοΊ ιΐι^είονοΐί ινι^'^^ντίζ ,^»*(^ς&ο'τ<^^οι ονομ-ίξοντο. Το* 

ιΐΰ^ξθον/ι.ίτίξ;:^»"!»*••^ τοΓς Λ*<^§αο5 <^^ϊΐρκ• Των "ΒίλιΧί Οί^'ηΙ.νμ&ς ^^«λονο'τι. Ε•ζ!ϊΐ/«.ίλ<ί(Μί• 

|«.ί/λίςΐΰΓΛΐ Γτίρ ουο'τ^ί 'ρς-ςατΛ'ΐλα βίς (^ι/ο,^1ς βςαχ,ιιν,κ^ΐωοίςΜΤ. Ετπι'τείμψν • βίς ςτςατ&'ιΛΑΐ. 

Μοςίήΐ τίνί • ι^ίξθι τνΐ ($^ ψων ♦ Κςατ»σαντ4ς τι • ου^ίτΤίτίΜ '2οΐς 'ΐΏπτί'ί'ί οω'τ^ '3οΐχ; κ^μί^ιονς. 
ΛΊβ^αχΑΜ . άτρί^ί (Πωκίϊοϋ • Κο" ΤΒΙ εί οαβυ^χία • τεΛ/Ιτα. ιτυτ)α.γ& τά οίςνιμιίία , Κ30 ως ϊπ^ί' οΑοίμ-ηΰϊν 
α^-ΡΚ 'ΐρΐ6ηαι,<Μακ.ίφαλουου|οι5ί/ος ου'νίτΤιτΕΐι <ίϊ ττ^ρς λαχίίΤΌιιμονίοκ;. Κοα ις οίΐ'τά ίλίοΰσι •τλ 
άλγ&να ί*ιιλο>ο'τ» Των α'ε) /ί.ορ^ο\ίτζι'ν • τ^' λαΚίιΓΌυ/χονίων (Γ'^λονοτι • ΙΚΙου^ν τί ΤΒΐίτϊΐς.τοΓς 6ιςιι 
Ιώνοις (Γϋλονοτ) . ©οα)μ.αξί<θ•οα«κατά κΰΐ>ου<γ),•πι}^ιγί)/νΐτΐΜ• φιλοκαλουμί^τίγάς• ίττειίΊί 
ί'ΐΐβαλλοντΐοΊαίιινοΰοΐαΰΙ μΛλαχ.ία,'ή τί^φ^ /Ιίου,κ^ 5ζθΛΜ τρλλΜ,τιϋτπ λίν^οΤφ''\<"<-<*•'^''^ί"^ί'•' 
ταΛ'τιλε»οΐ€, Κ31 ιΛ-Β:ε<νο'ηηίς • τη πή> φΐλοκ.αλί«, τ» αίτωττιν 'ίταίτηι. Μίτ^^Γίλείοίί .(Γ/λικ^λ 
0^ίτε&ιΛο. ΚΛίφιλ^σϊφουμ1£να5Λ^ί*.αλακιοι^.^α(^ι'■βζίςί^τ«ς'πι>ίοιίV'1IΟ^^'■ινομ^ί• Ρλουτατ^ίξ^"• 
»ρί(»ί ,Ί^'χ^οόττύ ^(;«μ.ιί«•έ¥ΐίκουξ(^7ΐυιςγου,κί!) ουκ9μ."ΠΓή5 λό^υ. ΚΛ'^τκ'νί'θ-ουουχο'μο 
λο}'€ιν τκ Λ^^ς^ν • γνω/*-"; αςίτνις το μ,κ' -π •βΐνί(«ο'νθΐί5^ίσαι'•ί3)Γ5 {';>^υίδ , (^ τ3α^οΰσο.ν ,' ζκτΒν ΐκ. τΰ οΜΤ 
Τ^ς τίΌ'τρυ φυ^&ν ί^'ντιτϊΓς α*7ηΓς .ο'ιον,7ΐ)Γς(Γ'«|ΐ*.!οΐ;ς^Γς,)^{-ίως•^Γς,κ«ίΐ κυνκ'^Γς,»^] τοΤς 
άλλοις κΐ^ιβ'τίΐις, κ^ χΡιςοτίχνοϋς ■ τϊυτο (ίϊ ττρ^ς ΛΛκί(^ο«/ι5νί'Ίς>ί'σεί(^Η όλ1•^ί%ΐΛ))ουίιΡΡν οΊτά τρ/ 
λιτικ* <Γίωτίρυΐτί5 • ο' Λ τα, ΐΡλίίΑ.ια,'ΕΓΟίίτίς. 

Τ«)ΐΛ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 3ί «ίριου(^9ίΐοι υ'τίρ ι% λ*κ.ίί^(«μ91ίΐων. Α&να.,κ3ή ν^ίΛ'ί'&νΛ, τα ΐί!λί';ΐαα . «Κατα,τίί θίξβνΜς . Κου ιά 
ζςαςίτϊιν-αςί-νΛν Μγ^ νυν,-ην φιλίοΜ/,κφΙ Λ'^ΓίώίΜΐ. Βί^ουο'ττςος ιίί ο'<^ςα<Λς -ρι» χαϊξΐι.ό αςίαί^οζ 
χαςίξίίθ-οιι. Λς-π οφ&λθ(^4•«1'.ιιν•ιιηκ(ίς ού'τω9•ω<;•ποφ^λομ£ΐνΐι»σ-«ξ<;||ί,(^(^ι'Λ'νοίοΐ4•(^ιΰ'ωκ.ΐ)τ . οί^' 
βίτ'φε»λω)ΐ'ό<ί^'2δ•ιχΧων•Αρ.β)λν;-ηςος.αβ9•ίΐιΐ7ί§ος. Τΐινάςίτκν-'ΠΐΐίΛίςΓίκ'Λΐ/• Κοϋ~.(Λ.ο>οιοι/7ΐ{;^υ/* 

'•3^^ϊίί.<•π_ρ^')ηα,ουκ αη^ΐίγρ5\Λ,ίί'ΐΐ)Λ%\^ον νοί^'^ο/ιθί^.κ^ οωτιι «"πι χ;^ί)ΐο/• 
]υδίίΐΓί,>ι Μίίυμδυν^βαοξδως τα η^άγμΛτα,ον'γν; λο^ις τκΓς Ι'ξ^οίς ^λαί^γ^ κ/ 
«\ί>υμΰ»οΐ , ό(Λ)α μ.-^ηιψοί'ιί'α^ΐινια μ.&λλθ}ΐ λο'χή^ "ΤΓ^οΉςον,* αόϊ α (ί^θΐ ί'ξγφ ίλ/ 

^ ων £«ϋχει§ /οΓο /υι5ί/ ί'χΛοχι'ξίίθ-οΐι,Ο τοΓς άλλοις «ναβία μ.ί\ι , βξάο-ος , λο νι/ 
σ μίρς ίίϊ,ό'κνοι/ φι§β.χ>ίατΐςοι ί^'ςΜΪ\τ> φυχΗ^ (^ΐ)ΐΛΐ'«ς κ/|^ιίθίν,οΓ 
κ^ ^Ηα σα.φ{'ηΛτ& γιγϊ(ύτκΰν'η<ί,*ί ό\&ταΣΐΛ ρ-»ί «τίτριτιρμιίΓΟί { >(. τ κ<ν<^ϋ 
νω>,Χί τάις ο^ίτίιΐί ΐι>ί«τ«ί«•ί9ατΐ)Γς τρλλοΓς.ου'ρίρ -δ^ά^ζοντίξ ^ ,Ιυν^α. (Γςώ>/ 
-πς κίΙω/Λίί* Τ^ί φι'λοις.βίβ>ουο-π§ος (ίϊ ο ίί^'^ασας -πιν χάξίν,ω'ς'Π βφ<ίλομ.ίΊΐί()ΐ 
(ΓΊ'Λ/'νοίΊς ^^ί^ί<β;5Κ.ί σ•«ξ6ιν.θ(ί^'Α*7ϋφβλω)ΐ,α/ί.β3λυ'-πξος^θίος ουκ,ις χαςιν, 

αλλΥς ο'φ6ίλ«]Λα-ιΐ(ναντ'''*ΤΡ^"'''"''•*3ί^''^'''''"'"'"^'^ί*'Φ^§^'''"'5 Μ«λλο^ 
λο^ΐΓ;λ^,νϊτ*'ςΐΛΛ^ιςίοΐί'ΐ^τπ7ί^ά(^ίως-πι/αωφίλοϋ|ΐ^5ί>. ^υνιλκϊτι λινω 

τν'ν Ή -Ετα σαν -δτο'λΐϊ τίί ί Λλαιί^ος ^1^Λι(^Αί(Σ)" ν ί-,χίι χ.αύί κ.α(?!ν (ί^οκ&ίν £Μ;"ν•<« ϊν 
οωηον βίι'ί^§α Τ3α^'«/*•ί V ί;'•ΕΓ»•»46<τ'(Μΐ"^(Γ•Η,κ^ ρ^ χα^ίτζί)! /λα'λιτ «Μ Λ'τρατϊίί 
λως 'ρ σ-ωρ-αο(^ττί§κ.ις τ3«{:ιχί<θ-ου.κ9'3 ως ου λΰ)/ω)ΐ όν τί τ3Η^ο)ηι κρρ-ΤΡς 
Τβ'ίΤ'ί |"-£λλον)« ί'δν^' ^ναλν'έθΐ£Χ.αό'ιη«(Γνίΐα/βς τίς'κο'λίως,νι.ι/Λζπτί^ί 
. τ τ^ο' Ζ3 ων ^χ.τΗσ"«/^^•ίδα , ση/λουνθι. /*-ονΐ) ■]^ 7%^ νΰν ακ.οίίή κςθ'ίτστιινί ς -ΒθςοοΚ 
ίξΧί'ΐΕΜ.χ^/λοννιου'π 'ΐίτρλι/λίήί4Τ5ΐλίο')ηιαν«ΐ'ακ.-π'.σ5ν?χειυφΌ<'ωνκαχ.ο 
τΓαδδΙ,ου'Π ι^υϊΓΐΐκοφχ.ατα'/χίί'-ψν,ίύς ου χ υ'ϊτ α^ι'ων α5χ.ηκ(,{χ.ηά /^ι^α'/ 
λω» (β (ΓΜ/λβων 5 Κ^ οι^'ί)" "'τϋΐ αμ.(Χ.ξτυξό:) η-Ρ^ν (Γυνα/λΐν τίΗ^^ίο'ί^*"" ι ""ϊ^ί 
Ή »5ν,Κ3ί "πιΓ ? ΐΈΓεηαίοα)/χαΛ9-ν(σίιν^^'='••'^ οι/(ίϊν^ο(Γ(Γΐομιι*οι ου-π Ο^/ρον 
ΐ-ΖΓουνητυ.ουτι ος τις ηζ-ίσιμοντΒοαιτκα• τίξ+βιΤ ο ίξχωϊ'Πίΐί "τιτονοιοοίΐ κ αλκ 
ί6ια|27λαφ6ι,αλΛΛ*•5ϊ-α(Γ!).)ΐίΛ ίοΐλασ-σαν *; ν^' ^^^α-ρν τί γμ-ίτΐξο- το'λ/λΗ 
κατ«να>'κ.α.'σπ.ν•ης γίϊί'βί-οϋ,-ϊΓΑϊταχοί; (!ϊ ί^ννι/λέία κακών -π Καγαίαν αίν 
^^1α^ιΎκα77)ικί(Γ^ΜI'πί.ν^^^/αΛτ^ιςοα^^ρΛίωςοΓί^ίτί γίννοώς (^ιΧ.ουουν•πς 
μϊίαφου§ιίίνοϋοα>τ{ιν,μ.αχοίλ4νοΐίνίλιί'τ«(Λ-ν•Κ^τλθτρμ.ίϊ6ΐν'2ίΛ*'τ«••ιινα 
θι'κος ιίίλβ»υ3ΐ^ο"'τί:<; καμ.ν&ν.<^ίο<^ι)Κ3/)ιί^ι.*'X■">'*™ """^ τίί τϊΓο'Μως, 
Λί^αο-καλίΛΐΐ τί •ΐριοΰμώϊ•ος μ-νττ '/σου «'μ-'ν 7• το^αν*^"*} »^ <"'ί τ^<Γ^ /»-νΐιίϊϊ υ/ 
•ζΐΗόχιΙ ομ.οίωζ,'^Τ'" ^^<>γί<'^ΛΙ'•Λ ιφ'οι ς )ΐ5ν λιν" φ*<ιΐξΐ*ί (ΤΚίλείοιςκαβί/ 
^5■ας .κ^ Θ)Ρ1ι•ιβμ οωτίς τ<χ.νί7'7«.ά Γ«ί Τ τρλιν ΰμ.ιι\ιΐΛ.^Φ -/βΰο ΐ)ή τ τιιωνι^ί 
αςΐ7Μ<ίκοίΓίΛϊΐσΰ->•)ήουΧ.ε»ΛΐΡλλοΓςτίλλ»νωνιΐΓορξθτρς,ώς•ϊπ5'τώ^ 
τ ί ξΐων φίΜι€ί1!.(^οκ&»ί^ϊ ί«>ι (ί^ίΐλοΟν οιοί^ςος οΐςηΐιν «^^ω-πι -π μ-'/ινίονσα,ιτ^, -η/ 
ΛΛ-ΐϊΜα /ϊΐίΐίϊοοοΰσα,ΐι'νΰ')! •:^"(^ί κατατξοφκ'.Κο" ;^ ττΓς ταλλα χβ'ςοστ , ί^,'/ 
Κβυον Άν ί'ς 'ρΐί ΊΡλιν"") "^ τΜς •!!Γατρίί^ος Λί3^§α[άίί(Μ <^^οτίίίίθ•ου•αγοι ' - 
βφ Γβ^ί κακο\ α φοίΛΐ'σαντίς,κδ'νβος μ.Λλλον «φ* λνσα)ΐ,« ί κ τ ΐίί^ίων ί'Ιϊ'λαφοΜ'. 
Τί Κ^ί ου"•τ? τι^ούικ τις 'ην ί-η αΟϋόλοΜΟ)}/ <^^^οτι/*.^!^τ^.ς ίμαλακιΌθ ν,ουτΐ τΐ!ί)1/ ■ 
.οΐςιλιη'ί"ι,£^ καΐίτι ^ιαφυν<ϊ''ν^''Τ'ΐΐ'3''κ\ουτιινι<ίν,οΜα€ολΐ))ΐ τ ί^θινοΰι'-σοίϊι'/ 
σατΒ•τνιι> (ΚτίνΛΐ/τι'ωντΐ|«-ωςίΑ1)Τί'ί6ινο'πξοινοα;'τ%''λαίί)ον'ΤΣς,Κ3ί κΐ)»^^υ)ΐων 
'ά/λΛΤΕ.'νίί^ΐΚΑλλιςόν ν''/^ίσ''•ν'τι?ι''βοι;λιι'5<ΐ!Λ.νί«•4τ'Λ"'?,'ρις /λί ν Ή/^Λίξέίθ-ου, » τ τρλλα <}|«ραγ/λ.ατα» 

ς[ς (ΓΊαφοςα η{γοΐγ/ 
ρ-ατα. Ευνατϊδ' 
λως.Λκ<ννι''τζί)ί; ΛV<^ί 
?^ως.Α'Iιρ^^!^V(^ί τ 
τίοζΓωϊ . ων '^ο&ζ 
ΈΓίν. Ακρνς κςθ'σ•/ 
(των • υρίρ ακϋ«'>• οιί/ 
ίξωτρυ.γφν'ων.υιρι 
άβνΐίοκων. Ου'τίτ^ 

)θ|σα/λ.ΐζΐ,κ^£υ^οΐι» 
τ'ίο,χ; τοΐή «'λλοις, 
οοΓοίυτΓκκονονοοίτ. 

ης ουχυνα^ι/ 
<ΰν•ΐιΡλΐΌ-υ>ό^ί£Γ/λο'ς 
^ν'ν ο' ©ουκυίί^ίί^Ης• 
/ΛολΛον,κ •ΕΓ:Μΐ'τί9: 
οίατίοικοί• Ου-ηο/ 
μ-γζον ' &τϋο ι^^ίξους^ 
τ ϊτοΐίτων τρικτ%^» 
Γίν4<θ-οϋ• άζπικοι^ 
»ού'ρ ίβα'/χαίθ-κσο/ 
/«-ίία. Κακ^ντί, 
καναβω»• κακ^ν, 
■3ΓΡ5ς ϊΐζ ΤΤα^ζοντΛί• 
λί' γ<ί 5 τά τρο-ΒΓοκκ• 
οίίί^ί Τΐ )/ιννο"'ως •οΙ 
κεί/λ^νοι . Κου 01^5 
ΤΒΐς'5Γίλο'ΐ]ρι/ν«<ϋοις» 

Κοιιτιίν ΛλοιίΆ 
αο.Λρνί'τ!Γοϋνο>. Σιί 
ί«£•«ιςκαίι^ας•(£τρ; 
Κδίνοί/'ρ ίμ.γκυνΛ. 

10. μ.(γΐίΐα..ίτε\ί•»ι/ 

ίΐ)σαν()\λονοτ.Ανί^ 
7^-δΓολ<ν.λ6ι'•55-'^«&ς, 
ΙΟ-ΟξξΟΊΐρς,ΐίΠίς-ασί/ 
ω'ος . ^χ' ιτΣίφαίλ(£ί^ 
τα. η^χγ^απΑ. 
Ρςω-πιτΐί'^''νίουσβ..ΤΗΤ(ί«-?. Ηνυντ^'ί^ί•τΊ^<Μδξωτ3•ων* Κατα:5*ξοφ«•ο'ί<«'Λ'πς, Κουν^ 

τιΤςτίΤλλα. χβξουών^. οι ον,κλο-πίίν^μ-οιχοΐ/οοιί,χ^ τα. τοιαΤτζχ . Ρξοτίίί«9•ί«.';;^οτι/Λαίθ-ο«. ΗΪκ. 

•τ^ΐί^ι'ων.αίΛας'Τί'ί'-ατωϊίΓχλονοτί. Ανα/ϊολ«ν'Πΐ" ό^εινοΰ{τϊοί>ΐ(π'•ντο 'ρτ•/«-ως&β9•ουγ.ΐί4νΛίτ?ο;ς. 

Μίτ'Λ^Τοΰ • Τίν ΚΐΐΝ^οι;. 

ΤΗυο7* Ε ϋϋ ©ουκϊΔι'δοϊ 
^βίΐ3ΐ,ακί<Λξοο5ΐις ό» αο'-ηΓςί'-π τίί (^ο|»ς .κ^ ιΛ-οπίί^ος,'ίϊυ >ικ.ιίσχΜ /ί.»Λλον•.»/οι;κ -πυ (^ιΌκ; , Κ).•η\) φυ/ 
γεϊ».άζηχ.οινοϋ()ϊ ϊ 

" τ(ίϊ,ίφι\<θ•ου.ίλτΓί(Π^^ΐίν3'αφ(ΐνίςτκ*7Γςβ«ΐΓ4νωΛ'7ίί4'εΜΐτις/§^ 

» |»ις |υι.Λλλοΐί,ιίτ(Γίοΐί;αΕνιλλ(ίγ«σθ->•Χ^ οί'Λμέίί^οα^κ.ον'Πϊς τϊΤΡλίίτίΙοίΛ 
»• ινί'ϊο^το-'ρκ; (ίϊ λοι-τρυς ^(?μ α<ηϊαλί7ϊ'§ιΜ μ-ί ν Λ'χίο3•οΐι,α7ί)λμί1ιςοΜ.' (ίϊ /χ«(1ϊι> 
" «(ιοΟντις 3Ίΐτί)λ4μί<'«;<)^ΆνΌΐ(Μΐ%χ&ν,σ•χ.θΈΓθί3ι/τκί ίί-χΛο^ήΐ |χο|(ήϊΤ«φίΛ6ι/ 
ί» (Μ,ί^ίΜΓτι^ττ^ς ου<!ϊνχ&§ονοα.''ρυ;υμΑςθί'(Γοτι^ί'-ΐ)κ.υνοΐ5Μν«νό'οτί.οντί'1β? 
»• τρΛίρ-ίονςαρ.\^ία9-ουαναίά4νΐ'Τΐϊ,ΟΜ3ανόίλλονττ'•ζ3•ολ4ως(5^Μ'α/Λνκα8ν/Α.ι/ 

'• • Ιο «λ ' < ■ «' ν ρ ^ Ν ι , ' ; ι' 

•» Κΰονι^ ^^ ιρλ'ν Γί τ^ β'ίί'π'ςοίί αςίτίς αΥΐονιπις τ^'ΐ'σ'ΚΒίί,κ.αλΛιςον (ίϊ ί§οΜΐ<»)Τ 
•. αΛ^'^ ηζ^αίΐν^οκ.κ^ιηχά^ 'τα.ΰ•(ύΐ>-α.'τα.^ι^οτι•η<ί^Φ'\'{-'γ^ αγκξαν ίτεοανο^ί/ 
.> λοίμ.^Μίον,νΒ'ί γν τοίφον αΰΐστιμρτατιν,ουκ. ον ή>κ.έϊνΤ? μαλλον,αλλ'ογ ήΐ Μ'(^Λ 
ι> (αοα)'ττ3«^ατ^ιίντυρ^ντιαβι^λο^ΐ)>«ίίξ^[;κ.οιΐξ(^,α€Ϊρ.νν!Τοςκατκ.λθ/ 
" τκ7?•Αν(5^§ων•ά(2ϋ)φ(ΐνωΐί,τ3•α(πΐ)/ίτανοί>5^ουνΜλων μόνον όντϊ^ 

>» ννωμιις μ.Λλλον,α τ ίξ-^υ ν/ί^ία^τΛταΑ-οΰ^νν^ν μ,&ζ ξκλωσανν.ς,Χ^ ηο <ίι3(ί^οα 
>» ρ.ον,'ρ4λ^ί(5^ο)),'ρ (ίϊ{λΛίί§ο>,'ρίό'4.υ_;;^νκ/ϊίίΐίΛ*τϊς5Μ•« τ''*2'°ξ*'=^'*^^''ί''Ρ' 
" λί ,ιβκρίίς κινί^ηοίζ,ου -^ ο' Λακο*;!^ α^ΰνπς ί^ίκ.οϋο•πςΐ αφ&ιίΌΓί ν οιν τιυ βίον, 
>» 01 ς ι'λ-σίς ουνινΛγαδου,α\λ'οΓ$Μ'ονοΜΐ7ΐα|Λΐτιιί^ολνίύιτ£)ξΜνϊ'τιΚΐν<^"1''Λ^^^ 
>• }ί^ όν οι'ί μάλίς-α μ.ίν<ίλα τα ίΊ*φιςοντα,«"ν τι τι^ουνωαν• Αλν&Ι'Ο'τίςΛ >ΐ? «*' 

" <^ςίΓίφξο'νιιμαίρ^ν'πν'όν'ΐίμ•ίτΐτ|Λαλα)(.ΐβ3-ίνουκακ.ω(5ς,«'ον^''*ξ^^^ 

» ' Κ) κοιηζ ίλτνί^ος α/χα γιγνο^ος,^ λκ'μϊΒκτιχ; ία>α'πις .(Γ^ΐο'ΐίης )ή τϊ τΛ νΰ» 

» 7ίΧ.ίας,οσζ)η3Η^ις-ί,οι;κ.ο'λοφυ§ομ.οϋ ί*■αλλοιί5ί)■π■αςα/^ι.υ£^,σ■ο^υιου•^V'^ρλι;τίΌ/ 

» <ιρις Γΐίρ^υμφοςιΐΓςι-τίΓΐι,-οκιΤξ τΡαφί'>τΐς.'ρ(^'ό1ίτ"Χίς5θί''ίΜ/νίςΛ'<}ΐ^ίΤ!;ί/ 

»» /«.ονίΓσοιί'Ποβίίοςο'/χοίως Κ3ί ^ν'ττλΛ/τ5"σΰ^^υ1'ί/^<•ί'ΓΡ^'ί1•.χαλί^^1)ι/^^/^^'οΓ(^^^ 

»> ■25€ίδ&νον,ών>^τρλλακ.•ςί'^ίτ?υνρ»]"Λ•ταί>άλλων^τυχίοϋς,οίςτρ-Π)^ 

ί^οίος. ουρί^οΊκα >» α"7ΐί)(')/αλλί<θ•ί.κ9ίλυΈ7))ουχω'ναί'τιςμ.ί τΓθςασύ'ί^θτνος αγαίαν <7ίξΊα-Κίΐι/ 

Κρ^αουν-τϊς.ϊνο'ιι >. τα^,ο£Λ)Όυ£Μΐ\*δας Γΐ^ο'ρ5ίιος,αφ^οςιβ6V.κας•η§θϊ(ίΪ5(?*'Κ3^α'''^λ(ϊ^ν•!3■ο"ί^ωνιλ 

ι> τϊκΠ,οι ς ϊ'Π ΐ!λΐκ.ία.•πκ.νωο5ν ΤΡί&ίθ-οϋ.κΓΊ'α -η ρφ τ% ουκ.οντωνΛιι'ίιι οΊ αΰΐ^/ι/ 

>» νΐ'οί^οίτώνϊίΓοντϊΜ. κ^τ^^5•ο'Λ?<<ίϊ;^'ίιι'Λ.^ϊ7^υ^«.1ίίςIι/^ίουίθ•οϋ,κ^1 «ο' 

>» βφαλβι* |υνο[σ-θι> • ου πίρ οίόν -η Γοειιτι « (^ίχ,Λίον β}ουλΆίΰ3-((4 , οί'^αν /«.ιί 

»' Κ3Ί ■ε5•οί»(ίΌΐί ικ. τιυ ο'μδίου ■ταα^Λ^οι.λλόμι^οι, ηνί'υν^ααοίν ■ ό'σο ι ^Ό"^' ταο^ΐί/ 

" 6/κα-π,7Ε'ν'τε•»5&ονακ.{ςΛ5 ο''ν,Α'τυχ6ι•π&ίον,«νεΐ'^ίΚ9(ΐ'"'ν^ίβ'Ρ*Χυν 

ι σ-ΐβ9-(*],κ3ί τ^ τ^ίο\<ίΙ^'><.λθ«>ίΒυφίξίΛ3-ί.ί ;^ φίΛοτίμδ» ανι'ςωμίνον, 4 ου'ις «ίκ.μαξο»τ4ς• Κλι 
ι^ςτας νιΙνοί*.ινοι<; 

β«τίς•»ΤΡΚ5•»0ί;3' 
ατΒλμΛ-ττ'ζΛ* (ίϊ, μ.» 
Λνβ^'ο^ν• Μίγαλ» 

λοϊοτι. Ακ^ξίς-αί/ 
ί^ζε/οι. ΑυταίχΙ»/ 
οα»7ί • τά μι γάλα μ^ον. Σ(ρ(χΛεΐ)ΐίαν. 
ΛΖίϊ Κίΐνοϊτ^ ινίυ< 
μ5υ/^5)ι/οι.Καλλιςοι? 
Λ ι'ςοΜίον ο^'τ ίριαλ 
λιν»» σ-υνιχ,φοξίΐι'. 
Ρξοί 4 μ3><0( • (Γιί^ον Α 

Τκ'σΊνπ-ΚοινΗ [άξ• 
Γν*>ν? (5^»λονοτι. Τλ 
Ο•«μ.οηα • 6»ς ττολί/ 
μ^νίΤίΐλονο'τι.Σίΐμ,οΐι 
»^.•Β•αςιτ «Κ^ίΐ'ν 
ΤΗ μΐ( τ:Γ?οσΐ)κοϋν». 
^^(ί^ιιλονο'τι.Η,ιίϋτο 

Λ54^^χία μ-ιν,χ'ίλΛ/ 
ίίξία.τοω ΤΗ (ίϊ,ιι'Λ' 
ΛΜμρνία,Κ^ο'μα» 
Καςιοςβ)ίος,>θ|ο'οοτ8 '» 40 ί^α τ3Ε£}:αί^ο^οΐί,ιή ί'ν 
«ΐίτιοντί Κ-οινΗΟ-^νκ 
β6ι'α.9ΐογνις>?ο'τ(:ΐιί 
βο-ς τά< υϊΓοίιι'κεΐί, 
»» <ρ»0). χ§νι τϊΐνι/ 

ί«•4!ΟίΧΙ('-ΠΛ Τϋ-ονΤ!». 

»» Ρΐ"πΐ6ίν,κ3ί ■Β•4'Γί'ω)ΐκΰςηκατνλιβ>α•7»ν. Τουτζ) οωιο'•7πί^κλνς^ζΓεφοανιτα•>^σ-κοτ3-6ιτ>ινιακ§ί/ 

β)&!Χί τ^ις ί§ίχν(ν6ΐ£ί4,ότι>ο» τίς βίξΐ)μ.4ννΐ5'"'υ βιοVνι(^ος υ-ζϋ-οδνι'κκς λαν5ο«οντ»ς ΐ/*.ν»ί€9»,5^Μΐι7α7ΐ) είιτων 
7>ο^)^^αοτ^§ο>•'}οχ?<^ικουοV4°ν^^^/'^'1'■ίω5 4Vφξαά■ν4'χςI. Λνου'α3•«•7Τ)ς,'ίΐγοίθ-θ)'ς'5έοιι^'ίθ-Η7ΐ)ς,ί/ 
ΐρίιια•ΐνίν'^ωμ.ιο|ί,κ9ί4'Ζί£«νον7υύδςΜΐατιιϋ. Το(^'ΛV"Xι'ς•ουχο1^ίλΛ'τΗσαν^ίς,£^<λ'ο'•<3Κ/ροV'Π5«^^'τ 
^νει;. ΕνΛ;β£(α5ν«β'(«-π•'πιυτ4'ϊ ιν/νΛίί'όνίΜνινί^ι ?Η"οτχί,χϊ|'πλΛ/τκ(πί|• ΕυτυχΓους.τϊυ'ης-'το'^ί τϊ'^' 
>οις. Ε3(χ;)/ίνο/λΐνο9.474βο»ΐάτΡλΛ«'ίύ/. θυ'κ.ο>Τ2))νλκίκ.τ-πίϊΜκ.οτζί)ν. Ραξα|2)((λλο/ιι9ί;οΐ,'<ίΛΐ>ι§οντίς. 
ΡΛ2«]ί>Ιΐ'χ.ατ4•Γζχ»ΐ£ΛΛ«Τί. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ β'. 17 ρ.4^(^ιιο'κ^IοΚ(«ί^ίX.α^'^I/. Α3λαπφοι'ςκ6<τα4.λβ!«6ί'^τ3«^)Χ,•>ν•Πί»ρ'οι'ς. ΤοΓςίί^ί «^οΐίιί^^ίς. 
Τ3α|ϊατΒΓ3-ί)\. 1?ίΐλιτ^ΐΊΌ5.Χ.ατάΐΡΛΐτ€»χνιί¥ϊς^ίσ'ί^ Ή^β'πις -^ι^ωτΰν Ηξ^ατδ.ίκλυκ^ς «ϊΟίος.Τ' 3 

^'^'^χί&ί^τΗνι'λικίοΐίγϊΧ.ίξΛίίϊ&ν,ωζΤίφτινίς φασ7,μ.αλλον-π§•σθ,άΛ)Λ ^ '^ 

να.Το'ϊ Γΐϊί ου'χ.ό')ΠΠ., ατΒ-οίςβωίίν ί1Γ^ικ>θ^>Μ μδλις οκ) κ,αδ υπί^^ολν ν άρϊτίί^ς 
αυχ^Ό μ^ίοι,χλ^.'οΑίγω )(&ςους χ;5^ι6€ιΐΐ'η.φδο)'ος ρΐ^ τοΓς ζωσί ιτ^δί ^οΐ"**"""^* 

Χ5-ΰΜ)3Τ5μ!Μΐώ.τίις"ΤϊΓ«'ί"τ3αί>χουστ}5 φυ'ίτίως /χκ χθ§οσι•^ΐβ9•οαυ/ή)ΐ, ρ-ϊ}/*^ 
λκνίΛ'^Λ.κ^οι'ς (Μ ί•55•νλοίχΐ59)ΐί4>ίτίς ■πφι,νί»}-"/"" «^ τοΐ'ς ^«σι κ.λί.Ός νί^ 

■θίθ]υι5μοΐ τΛ μ.ίί,Η^)> Κίκί ο'/^'-ΗϊτίΜ,τά• <ίϊ,Λϋ'τ% τους -δτοϋίί^οΐςτο ώ?ϊι του ί^ι,Λ 
μΡ'^ίίι«^ρλις^Λίχ?1ς«β)1ις6§ι4^,ώίφ^λίμ9>^^^φ^ΜIο>7οΓς(Γί.'-π,><^^I1ΐ■5 λ&τρ 
^3ΐς τί^"7υ'ω>(Γ*ίαγω)ΐ6))ΐ'}ρ^ο'ΠΟ€Ϊσα.ΑΒλα ^α^^> οι'ς χ.&ιιΐ4 αρΐτι<ζ Ι'-^γ^ϊ'*-) 
'η~ί<^ί"^ί^'ίΛί'^οίς^ι^οί'Ιρλΐτ^ουώ.'ίί'ν^ΛΖ!πΑοφ^}ξοίμ-ίνοιο)ΐτρ$ΰ-νΐκ&ίκο^ 
ς•ή>,άτπ•π. Τοιος(ί^ίμ•ίνον<ίφθ9ίν''^ί'πι<^ιίχ^ί^ίώ>"•πΐ''Π}>. 

■τον ΐΐΓίεαλονίς 'ύ]/ ατΓ«κ.»ΐϊ.»)/&7Ζ) <!ϊ Α§χίί)''α]υί5ς οζΛ^κ^αμρυ,λαχ,ίΛαμδϊί/. 

»ίί«.ί §^ οϊ τ^ατΤ'ΚΜ,Μ >οιπς «^τρωτίν «§(«.70 '5^^ίώ^•^« τυΓς αίκ^οκοις , λΐ^^'^χίνο)) 
με*>^) 'ίί^οτίοοντίίλλα^'σ-ϋ/κοηιισ'κίιψλίκ^τίί^ λιι/χ>ιον,Κ9ί ^άλλοις 
5(^ωξίοΐς.ου';ιι5ίίί τϊΐ703ί)υτ5ς η» λοι/ω'ς,ου'ιίϊ φίοξάοιίτζυς αΐ'ί^ω-οων οικ^α/χου ι/ 
ί».^Μμρ)ΐΛίί•7Β γί^ίο5-Μ.ου''ητ'ί^ιοίτξο\ «ξκ.ουιιτο'Π'ξωτΒν ίίςα-ΒτΛοϊ'ης α)^)/"•^^, 
αλλΌιο'•πι!ίλαΛΐία.ϊΊ))ΐ«σ•κ.ον,οσι»κ^ μΛλί'^α. τφ^α-κίο-Μΐ ,ού'ιιαλλνι Λν'δςω-' 
■σ6ΐχ-η'χνιιου(Γίμ,ία.ό'ία-ητρ9ςίί§οΓς'ικ.ίτΛ^σ"<Μ),Μ |ΐωι<ΐτ&οις,κ?ΐ7ΐ)ΐ'ς τί^' 

'ϊΐ)υκαχ.ου>ικω|υι9ί^οι,Η§^ατί(ίϊ'ρ/ϋΐ.ι\<^^ω7ΐ)ν,ωςλί)'ΐ•ια»5'^ ά^διοτίΐοΐζ τίς 
«Ώ!9 ο^γυ'οίουΛ'-ίΓθτα (|ϊ, κ^ ί ς α^)Ί;•όίον,Κ9'0 λι/ϊ>υνιν κΛΤίβΐ), Κ£Μ ί 5 "Πίν /^αώ" 
Λϊως 7*1)1 -ρΐ)ΐ τρλλκ'ν . ί ς (ίΐ ττιν ιιδ*ΐ)ΐουω> τρλΐ)! (ί|α.τ!5ΐ)ΐΛίως «ί •Β5ΐσ-ι . ι^ το^ 
)5Γ^ώτί> όγ τ^-ζΓθξαίιεί μ'-Ιλτι) τ%'(Μ!'3§ω-2ΐω>, ως-πκ^ ι'λι ^^κ υιτΌωνΑΓ, ως οι 
Τ5ΐλοτρ)ΐ>Μ<ηοι φ<ί(^/χαχ.οί ισ•|Ϊ!ί|ϊ>λνι'κ.οΐίν ί ς τά φ§ιατα . χ/ρκ ϊοΐι ρφ ου^πυ κσην 
ίω'τίίι.ΐ)ΰί-ίξθ)){!ϊ)^%ςτϊ)/οΐ*'ω'ΐρλΐ)ΐαφίχί7Β.ι^"ίνν;ΰΓΚον'ΐ^λλή)ίλόίλλο)τ «/ 
^^■λίγί'ι:^) μ.ί^ύίιυτίΐί^ο^α'ΐΰΰ ίύ(;{κα.ςος γ^γ^ί^ύβ^κ&,^{^^] ιατςος,»^] ι^ΙωτΗς, 
αφ'δ'τΒυ βίκος κν'?/ΐ'ί'=θ•ΰαοα<'•πί•Κ9ηείΐθθΐ-ηΌίς,«ς τινοίζ >ο/χίξ,θ<,τΐ)ο•οΐΛ'πις /χί/ 
■ϊπ.β30λίΓς ίκ<Μ'αςθϊοκί^υ)ΐα;αΣνΐς 'ρ ιΒρ.ι^ϊίσ^'^&ν•ίγ<^^ο^Όν'ηίγΊγ)ΐί'ΤΏ,•λ\ϊ 

|ω. «£Μα.φ'<5(Λί''ης ετχ,οτί^ων,ειτρ-πι^οωέ'ς ω))'^ίΐΐϊ^Μ^'Γ'*^'ί';^ 
ί'ίόςμ.ϋν^ϊοβν,τοωτΛ Λλίοαω,αϋτόϊτϊ νο<ηισ"οΐΐ,Κ3ί «"'ρς ιο^ω> άλλους 

Τϋ<ΐ5^ον7Η4.»ρμι>ιπίρ47Βς ίός ωμ5λο)/&ΤΒ,^Λ•Ε•οιο•75)ν /xαλι^Γ«•(^^ι^ ίκδιϊο Λνί)/ 
ΓΕϊίς ^αςαλλ^1^α'α^■ίνι'^ιςίτυνχανινο')ι.θι:^ί'Π9 «^ΐΓρδίκΛίΧϊίτι,'ίς Τί^τ» 
ΊΓΛί'τα ατΒΐίο/ριίδιι,τι.υς (^α'λλοι/ς,αVου(^ί/XϊΛς^Γρ9φβί<'■'ω?>*λλ'(ί|οϋφν^^ς ν/ 
^/ΐθς ο"ΐί 7»;,<7ρρωτιν μΐ)) χί^ς Κί^αλνς δι^μοϋ'ιχί/ξοΜ,κ^ τ^ ο φίαλίχω ν ί ς^δπ 
|χατιχ,Κ5Μ φλογωοϋς ιλιχ]χβ)Λ«ί.κ^ τά ύΐΤίς,ίι τχ Φ«4"7^ί'^ ι*' «λωοίβ•, Λ'δυ; 
α)/χατωΛ κ)•.}^^ •εΓ>ιί1ί/χαατΐΤΡ)ΐ ^ά) ί^ι/0Γωο\ς νι'φί^•ί"Ό5'^''«- '^ί^'•^"!^^^ 
Ι'^ζί^^ξ'ίγχις'ίιζιγΊγητο.χ^ έν ου τρλλ^^(?ονήΐκ.α•η12)πϋνίν ις •7ά.ς•»)'δΐί ο" 
1Ρ)ΐος ^^/Ικχος ΐ5ζυξθύ",;9°1Ρ'Τί*'5ΤΗνκα§ι]>(<ι«(5-ΐ(§ι7£",Λ('ιΤξίφί'π «Λίτιν, »ρ>οστ)^αυ•ζ5ί;)ηιι/ 
0Γί)ΐ. ό'/χν;^ος, Νίφί 
λιιιΓ'ί/ΰΐία/χφιβί/^ι» 
Κ-ί κ.υοκ/ίΐι.«ρ μ.^νου 

1Ρ-π,ωςτΓβ3ς'ρ)ΐν4 
φοςυ'ΐΒ-νί^-πισ-ίΐί. 
Η§κ.ου)ΐ '^έ ^ωτον. 
< ρί/;^ Η"ί^<1(Γοι1;ΰ'^1λο^ 
/χοςκνυκ,οιιι'ι-Βΐ/ 
χ&'ξουν,ΛαΟο ί;^/ 
ΛτικοΙί. 
Οο-ήϊΚ£Μ μ-αλίίτα. 

<δο νΠί))! . 

Αϊδρωτδθα τϊ/ 
χρ. οι ον, μ.ι}^^■ηΚ1Ί* 

Αυ'τ&νατΒίνιο'ΛΙ'. 
τ^' δβιων, Χα Λ^'δξω' 
τοίχω!». Γίί^ν τΐιν τρΛ 
λ»')ΐ.τϊΐϊ ζπζ^σίιί^α. 

)ΐουω)ΐ Λλοϊοττ. 

Κοϋ ί ς ιτΐ)( α* ω τί» 
Λΐ)»αφι'κ.ητ). 'ρ(Γ^'' 
ίον Λλοϊο-Π . Αφ' 
Οτου «Ικο 9 κν • αφ «ς 
0)710^ . Ες 15 μ.ί/ 

Σχ&)ΐ.λα]2:€ίν. 

4ω)ΐ . Κοκ τβίίΚ.α/ 

Ατΐ5ΐχ/;5ίδΜ . ίχ«§ιν 
«9-Η. Αλλ'ίί^οΐΐφϊκς. 
αττρρφαώ'ΐϊ-ως • 

Κοϋτάί'ϊττς.τΒυ 

ς-ο/χατος Λλο^ιοττ. 

Ε^οω'τ^ΐτ^' συ 

ίχτίω/χατα)! , ών &'• 

>ο)/λιγ4'Ρΐ)'ίκτίυ 
Ιίοσ•ΐ!|χα7ος τκλου'πω 
ξ'κ^^ΐ . οΊ ■ζταλρυοΐ Ι*/ 
Τ§οι '2ο)ΐ ^5■ο^ρ^V - ©ουΚυΔι'δοϊ 

Κσΐία3Λχ.αβ4ξ<Γ&ς.Λ23ί))ΐ/})'ο•ί(ς.κ{ν«ά"ε<ς. Μίτ» τ&λΜΏΟξ'^ μ^γχλ^^ ηίς ^υ(η)ΐ-ηξ'^ Λλονοτ». 

Αωφ»Ό-<χΐΓπΐ.'ρ> αττοβ-^ο^ •5Γοιυσ-ΐϊ,Μ3)ΐίον• Ρίλιί'ίόν.ΊΒίλι^^/ον ί^,ηο ί«•ί'π;)(ο ν ω^^ο-Γκτις , χ^ί μ-ίλΛ 
>ίοΐ4,'υ>€ί μρλυβιοθιονς. Τα (ίϊόντΒς.'Π'^'ϊ'ίί^^το; Λλο)ΐοΐι. Ηνι^Ι*)Όν<**νχι<θ•Λ4,'ρ(Μΐνχ4ίθ-:υ,χι 
ττ^ι; Λ|τΐοΐ.τι.>(.ιίνλίΓη««• Η<Α'τά τΐ <**".«' σώτα^ις οϊ)-πί)ς.ίι'(Α'Γϊ"α-ΠΛ<ΐ'ί9 'ί''^? Φΐ'Χ?<')"'!>^9 ο^^'ρ»; ξίτ^Αν, 
^^ίί^ίφΗ^ϊ^Γοα)Vί5>ο^ω^;^'/^9/4^ι,1I>β_:^V70.^ί3^Κ9I>^υΛ''ρ»Vβ^;^ Το,-πτη^ίοιτ, 

Κ^ ο!3Λ)(.αβί4<Γ?<ς ;:^λνΓς νασάι 0(ηΐ( υτρ ιΛτ^ων ω)ΐο^χαίΓ|ΐ;ΐν>" είσιΐι,ί'Π'νι'ίίΓΛν. 
Κ£?3οι^"•I»|^^^αλΕι1ϊIIωξ'οι^ ρ.ίγα'λνς.λυ^/^τϊτοΐ'; 'ΐιι^6ιοιπνονίτ;5ΤΖ3ΐί Χ.ί)ΐνι,ασος 
(^/«νί*/1'Λι7σα\^υξοV.7Βΐ'ςμ.ιν,^^^το"^^α•λωφιίσο.ν■Iπ,^I)Γς Λ,»^ τρλλφϊ)/ 
«Τί^ον-κίΟ 'ρ ."-Ιϊ ί ^ωδΐΐί α^73ο|^^(^ (τω^,ουκ ά')/*!! ίί^ρ-ον κΐ/,ου'Τϊ χλωξον,«Λ)' 
υπ!ζίυί^οΐί,τ!ίίλΐ£^Γο;',φλυκ.τα.)Λ•ς/ΰκ4^ους,)ή ΪΛχ,ισιΐί (^ννδν)Κίς•τά<ίΪΜΐ'}ος οιι 

ί»-»τ'αλλί)•ιι,νγυ]μι.)ΐο*)ΐιΜ''ίχΐώ9•ο".ι!'<ί1'ιτα''Π£*νί'ς ϋΛ'ξψυ)(?ο νοτιάς οαττυς ξί-' 
τϋβν.Λ^Ι ΤΡλλοί τϊυτο %ίV^^ίΑ^^^<^^ν ιΜ^ςοίπια•!) (^ ί ο'ξαα-Λ« ι'ς φςί «.τκ. , τ^ 
ί^ίφπ ατΣταΛ'ς-ήΐ ^■£»ί;;<ο |μι5(ΐ)οι,>^) ον τ^ο'μρίή) κ.αί5ι<5->'Κβ -η,-η ηα^ίον,κ) ί'λαοιο/ 
'ΐΡ7ϊ)ν•Κ^Ηατρ?ι'<*)'τ^)^*'*'<'^Χ*ζ^'^•^'' α)ρυ•ζδ-)ΐίαιτ5ί'κ.θτη<ίϊα•5ΓΛΛ'7τ'ς ,χ^ 
»5οσ"ωμα οσσ ν τπζ^ )<ίο)ΐο)ΐ ι^(^; ν νο'στς ιχκ.μ.αζοι,ουκ. ίρ^ί^ουνιΤΏ,αλλ'οΐννείχί "ϊϋ"* 
^οιΛ'^ΰΜ)•7»•ιαλ?ϋΏωςία.ως-π« «Π'ίφδβίςοϊτΒοΊιη^ειςοιένα-πΜοι κ^ί^Λοτόοΐ 
ι/ΐίϊ-πινόν-ρς κ.οαι/χοΐ7ΐ)ςί''Πϊ";^ν'Π5 ^^(^υ)ι^^;xίως,11' 6ί<ί\Όίφυ-^){)ΐ,αΰΐκα7ΐοι// 
τιις τυυ νοσ-νιμΛτϊς ίς -ηιν'υ)ΐλίοΐι;,κ,ςΜίλκ.ω[5-ίως -πΛ«ν'Χ'^?=^ ίν7Ύΐ"Ί^^''?» 
Κ^(Α'αρβοίαία|μωακ;ΐ^ατϊυαϋΐτΒΐ'<3ίου(τΐίς,ο'ίτρλλοΓϋ^ (Αχ -τή)ι αο5^ίΐίθςΐΜ/ 
<Λ'ΐφί€ίξοϊ7Β•Κ^ίΑί^»&ρΐί'<Π'α•σαΛτιςτσω'/^ατΐ)ς οίνΊύί•:νΛί|α,Μ5ίΐον'ρ ^ τί 
λίφαλΗ';[«|)ί)7ονΊιί^ς"δίν καχ.ο)ΐ.^*;&ι''πς ί'κ.'7%''μί/ινω)''Π!^ν*^'"'"'? τ^Γ^ 

«ΚΛ5 τ^ίο'φίαλα.ωΐί.'ρΐίΛ',κίΐ^λνδκ ιΛαμ^οΜ/ί τ3α/^οΐυτκα Λίΐ'αεί-οοοικς τ% 
τροΐ^ταν ο μρι' ως . κ^ Μ γϊον^οΐν οφας -π οι^»''^ις,>^^ 7^1^ αΰΙΤΗ^^βίους . •5(υο,ιι9^ΐ)ν >^ 
ιι/^βοτ^)! λο•\5)υ'2οβΛς τ«ς ιίοσϋυ,τα.τΐάλλαχαλι-Ώωττξως,κ κ.ατ«.-τίΐ)ΐ ωι'/ 
ίρωτδ•&ι.ο(; φυίτιν ■7Γβ5-τί"σι-3?ιι/ ί κ.α.ιτή>.κ3Ί <^ ^$(^ί ί <Λίλω(Γί /χαλιτ^• άλλο τι ο ν, 
« Λ^ ^ΐ/'ϊτξο φω> τι.τα. ροίρ ος)ΐί*,Κ£Μ1 τΐτς« τρί^α,ό σα Λκ^ξΐύΐζύν Λ.'^ίΊΟΑ, τρλ'' 
λωναταφων7<7νο|ί^ων,«ουτΓβ9'"«ε<,ιίνΛ'ο^αίΑ'^5^^''φδ^?^'™•τί'^ί^'?'°νΛ, 
τ^Γ μ-ίν τιΐου' τζι))ΐ οξνι'ίωΐί ί'τΒίλθιψς σαφνίς ί')Ί)ΐηϊ),Κ9/1 ου'χ ι ωςωντιιον"-π αλ' 
λ43ς,οι;"•τίτκΟ;τιιιονττ5)ΐουίΓΐ)ΐ.οΊ()ΐχ.υ))ίς |υ.αλλοϊά/ΐ£θ-ν!(η)ηπ4ρ&ι;:^)ΐ τδύι^δη/ 
/1ου)ΐοΐίτΐ)ς,(Λ'α ηο ^υΐΊίΙ'οκτα'θ-ικ. Το /^-ΐ)) οάυ ΐίοΊηίμα,τρλΛα κ^Ί άλλα. τ3«/ρ« 
λίτΡί'τιατΰ'σι'εΐς,ως^ίΧ.α.ίΓίίϊί.νυγχΛΛί'η £Α'αφ{ςο'>η7ί)ς ΐ'πξ'({>τΓβ5ς 'ί-ηξο)) V" 
ΙΊίο'ικίίίοιι,τυΐουτιιΐί Ηϊί'-οιίδ-οκηΐιν ίί^ι'ςκΛ.κ^ί άλλο -ταα/^ίλυτΣ&ι κα.τίκ&^ο'ί 'ην 
χίο)ΐο> οι;'((ϊ|ί τ%''θω6οτΖιΐ)).ο >ίί κ^ γΐ)ΐοΐτΒ, ί ς το^τβ ΐτίλΛηκ. ,ν'ί>')(ΓΧ.ον <ίϊ , οί 
/*•ίν,αν^λ6<?.οΊ <ίΐ,»^ ■ζ^^■ανυ^{ςα•Iδ■Λο/^5^ι;οι . {'ν τϊ αν^ίί)/ Η.α-πη-« "ιψι*Λ,(ύζ &^ 
τα&ν,Ό ,ν ^ίϊ•ί>τ^(;φ<ήΌγτα/;[ύφίλ&)ΐ• ηορί^ττύ (ι;)ΐΐ)ΐίγκο)ΐ,ά.'λλον τιιυτ<^ 
ίβ^λΛΊ^ί.ΰ-αμά. τΐ οθϋ'τ«.ξ>ΐίς ο^ί,ουίίν (Α'ί φοιοΉ ΤΓ^ς οιυ'-^ιο,ι^ι/ος ζη^ρι,ιι αα9•ί)'€ί 
οίς,αλλιχ.'ΠΓ(30ΐ;'τα^υ)ΐΐ)'ξβ,κ^•7ΚΤ3•α.σ•Μ ΛουτΗ βί5α■ζ^5■ΛοΊ^^^ί^α.(^61)ιο7«7Β1ί <!ϊ 
τεΜίγζ ί)» τ"^ χ.αχ.ου ,«'τϊ αβυμι'α ο'τρτΐ τι'ς άίΐ<θ•οηϋ κ.αίλ)ΐων,τβ9ς Γ^τ» 
αίϊίλ•5Π5ε)ΐ Λδυς τξ«•τΡ)κ3μοι τΐ? γιιωιχΜ , τρλλ^ μ-αλλο^τ τι^'ίίντΒ <^ας οω/ 
'}οις,κ^ουκ.οΜΐτ^ρ^ϊ•Κ(?ο07ΐ{'-ποας α,φ ί-η^ου ίί^οΐΐίβΛς €Μ,•α-3π]»-τη^α/ΐΑ5(ΐιο'^ 
ώςα^τά <^^ο/^α7η,(;''δ)(Μ(Γχοϊ,κ5') τε>'''ΐ1&?Γ> ίδονο)ΐ7ΐ)υτοίνίτρίθι.ει'^ 
ίιλοιίνί^ίΛΌ-ΐίςαλλνιλοίς η^οσ.υΐ'^^ί,α'π^ίύλλνγ'ηι^νυ.ΰΐ,χ^ΐ) ο^κίο" τρλλΛί ί/ 
Κί>ωδ>ισ•οΐνΛ23^ξία75υβίξα-κΛιπντ5ς.ειτΐ<^^οώοΐί)),^1ί(ίΕβ53>τΒ.κ5^ 

να>'α)/<ίΐί,νφα* ?ί. ΡξοςΓθίίτοαμιλτΛ5Γν.νβι*{λ•3πΐϊ-'ο£.τιΓς υν'ε»2ΐί• Γςονίϊτϊ.α-βί'λυον. Κλι ό'-π 
-Ποοςα,φϊτίξου,ν'βίώτΒ^ις Λ'ουτ&.ί^&ιΐίοτητιινκϊΜ-παδυΐϋΐ.ία,κΰίότΐί-π^ος αφν-ηξου. Ως•Ζ3ί>τά••]ρ|>ο 
Ρ)ατα«ί))ΐ«σ•κ.ο>ότΐτά<;[γο'&ατρ.ρ^λνι•Σ3ίικ.α,κ^ [ϋ^Λτικατίί'ς)""^"^• τυυτδ ο*ίτρι'^•ΐ' «.'τΡν'''^'"ί «]Ρλυ',α-ε»ί»νσ•κο>, 

ΚΛ1ΗΛ335ξία.Ι•Λ' 

ίΐ/να/Λΐ'α. Ουκίν* 
ξοϋϊΐ-π,ουχ ϋ-αίτσι/ 

•νΐί. ΡΛΡΛ,ίύξΛΙΙ.• 

ΤΕίρΊλ-ηπί^Λ. 

/*»» ί Γ^ου 4ΐ33"ΐ;μα/. 

ας. . '■■ £κ. -7% Ηχί' 
«3ίί^)ΐ.ια)ΐ?ύί«> Λλο/', 
νο'τι. Α>•πλιι4ι^.ί 
•ίιίΐΓχ.ιι4(ς. Δΐί'φβΙ» 

■,Κοϋ'ον'ΐίίΓίίΛν 
λωίτί . τ^ Ρ'.^'<ιπ)/Α•ΐ/• 
νίΰ Λλονοτι. Η ρυ. 

τνς οΛ?$ΐ)αΓίως νΐ)ΐθ£ 

ΟΪΚΟ/Λ 0.71.λ0ΐρΐ6ύΛ 

21^ τα. βάμ-Λτα . 
Λ ΤίΧψ'-ΐΐξίον ^^ί. •?. 
Τρ-^υ^υ. ου•75 

Ίχί^ 'ρ σα^κοβοξβν. 
Τοιοι/•77))>κνί"3π/ 
•«•α* . χ,αδολου . 

ΤΜ')ιί(^ιί1ι/. -τΐιν<Ρ"^ 
ιδ^ ΚΜΛΑΑο.νο'/ 
οϋμα, θι/(5ϊντ% 
«1ω33•Πί))ΐ.αλλο-πώι/ 

Ενηουίίϊ κα-πτί! 
ί{ΐμΑ./ρ5('/ί^^κο'ν 

»ί νΚΟΙί. λυ(Π-7£λί(Γ0ΚΙ 

Ρ^οςοα)•;!!. 'ρνο/' ./ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ β'. 1 8 

•ΐί;ονί7»3"ϊ''''*δ'Χ''ξ^ν• Ελ-35ΐ(^05•τΐ€Ϊ;)£θ> κουφές. τΗς>(.οϋφιξοΐ;στ!ςοα)''ρ«;Λ25ίιτ»9 λυ'-Β-νς. £τ3ΐί(Γ6 
ροω'τΒΐ^.'ριςίχΐίϋνοαους. Λ§ΛΪ'τι^ς.-ι^ίί,'οθι ΛΛο)ΐοτι.Κ="ίί§ωΐί,Χίθ!Τΐωι^ ο']Λθι'ως.ο®ων ουί^ίτίξας . όσι^Τβ 
ίκλυ^^ς. θΐ'χ.ο'(ϊίΗκ.<χκ.Λξα'!^&ΊίΛλΛΜλοιι5. Ν^/^•9ι -π-ατΛΐ'τίς-ύέΐίΐ,κ^ΙΛ^'βξωτδίνοι. Αϊοϋ^^νίχοκί.ιχλ 

φίλους, ίτΣί&«^ τάίολοφυςσ-θς τ%•Λ23ΐι)/ΐ)/)ΐορινω>'ΠλΛη^)ΐ-πς ι^) οΊ οι/ 
>ΐθοιιξ\κ.οι/ί.)ΐον,υτρτ τρλλου κ.α.κ.ού ΐίΐχ.ωμ.ϊϊοι.αϋΐτι^ΐο)) ϊ) ^ /Α^ς οι <ί^ατ3ϊφΛ 
^τίς 7ίν'πί>ϊ5σ•χ.ο>'7Κ.,κ^•πι/ ΊΐΡϊου^οιίήίκτιζοντΐ,ίίΙιατο τΓρ56ίό'ί)ΐαυ'π>9 
οω'τοι ίί'Λ όν 1^ ίίΐ55(Γαλΐήΐθΐ/οΐ4•ίΊς;πΐρ '^> οω^ρν ώς-π χο κ51θ)ΐ&ι» ονχ. ίτϊΐλα,/Α 
βοΜίί κ^ίί/χακ.οφιΧοιιτο'πυίρτ^'αλλωϊ,κεΜαΑ'Τϊί τψ -3ΐ!ϊ^«.^(ίίΙ"|χα. τ»%χ<λ/ 
5&,Κ3/) ίζ τν ί'-δτεηΛ ^(;;όνο>ίλ"πιΛ ς τι θι^ίΐκουφΜς,μ-ν.ί" ο4/ υτΰ α'λλου )ιο(γη 

1^ Μ ^υγκο/Χίά^νι\κτ% α^ρών ίς ■-]οα!τι;,Κ£μ; ουχνίοο-ον τίΐζ ι'τΏλδοι/τΜ.οικχω 
ίϊ^ οι/χ υτϋΟ^χουο'ών,άΛ) ον κ.αλυΕοϋς ττνι^ΐίξους ω^χϊ'τϊΐς (Αο^τΟίκ^^ιων, ό φίο 
ςος ίγίγ-ίίτι οι/<ί^ίνϊκοσ-/χή^,«.λλα κ^ν^κ-ξοίέΤί-αΛλϊΐλοις Λ2!5ΐδ;(ϊισ-)(.ον-π9 4^ 
Κβντιι,χ!) ογ •ιει»ς οί'οΓς ΐ)(.αλΐ))ΰΌυι/7ΐι,Χ5 τβ^ τι»4 χ/ρ«ϊ£ΐςα•εΓασα.ς κ/ιϊί)ΐνι-πς , τ?? 
•Γυ(^ατΒς αϋ)3ι;/χί*.τΛ "Τί'ιίξα,ί'ϊ οι'ς ίσ-χ.κ');Μ)ηΒ, νΐχ/ρων '3ΐ^ία• κν,»^^'Τ ονατρδίίΐι 
σχ.οντ.υα5>/^'αζθ|υι3ί';ου);^τ)ίαχου,οίοιι''ίξ«τριουχ.4'';^ν^^ ο' 

Λινωρί<Μΐ {τΡΟ-ΤΡνπ),»^ Ίίςων,κ^ί ο'(^)'ω)»6μ9ί^ος•>ο^Αοι τί-ϋτοκι-πς σίώπαξανκ 
ο^νί £ρ^ωϊ7Β'2|^ο'ηρο)η»^'ΐαί'7Κ•φα5•ΐΐ)οΐ••Ώ/ο)ΐ()4., ας ^καςες κο •Η'Λ7Β•Κ£Μ 
ΙΡΛλοί ί ς Λ*οα^^νί'Τΐ>υς ίΒκ,οίς ιτρατρνπ) σσΛΐ'€ί τ% αΤηκί &ω)», ^ :α «ρ οπ/χνοι/ς 
«Λ ';|^3'π5)»>Μ'!«οψίσιν.αίΠ'εί•υξας ;^αλλοχ^ίο(£,φίασα>-7ϊς 'ριχ; νοσ-νίσανιβΐ, 
οΊ /λΐ'>,αΰ)δ4>•Π? '5οϊΐοίωτ^,>ί)ΐ/};ον3υφν,•Ζ3ίθ)ΐ.οί (ίί,χ.[«ο^οι;αλλου, οι^^ύδί ν αΰ) 
^λόνττς,ο)) φ(5|)Όιιν^ατ3•)ΐΐ(Γ<Μΐ.'3Γ;ρω7ϊΐ' τι κ^^ί,)^ ις ταλλα τί τιρλθ αΰΐιι^ί/ 
Λϊοινο|^ι.ί^ιί']ονοσ^5/^'Λ•ραοV[^ί'Π)λ|XΛτίςά'^α'η§ονα^«)ι/^^ϋ■^^ 

ί^ίως δν>ΐί7κ.ον'ΠΒ>,κ^τ^ίουΛ"ν';[^ο-π§ο>κίΚ.'Τΐ(|ΐ^ωϊ.Λ/ϋυς (ίϊταχείΐίωϊΐ^ίΐ^όν 
Των,ίί^τϊ τίίχειοίς τ«ί £ΐΒ•οα)ξΐσ-&(ς >^ ττρίς «ρ τΕξτ^^ο > νι^ίουν ^ριε1α^■^3ϋ, ίφνι/ 
ί«-ίξανα•πσ«)*ΛταχΙ)τά5(ί>ι^χατΗ.ο'μ5ίωςν)^υ/Α.ί)ΐοι.:ή'ρμ.ί:ν ψροζτζι?^Λί•άά) 
ξ&ν τ£)Λ7'**'^ κ.αΛ^,ου(3'θ^ς '2Γ^ο'ίυμ5ς κ)/,αΛλον νο^ίζων ςΙ'ίΐγί) ι'ω•'αο''ρ ^λ^ 
ϊ&ν,ιίία.φ^Λ^ιΙα-ίΤ^.ί,'ηοί'^'ί -πνί(Γι/\χ>)•ζ3•αΐτζΐ;:^'ύίϊ'ρίς οω'ρχ.ιςί^αλίοΐί,ττΒ 
1^ καλόν Χί χ?^ισI/^(•οϊ κα•πτ«•β'-ω> ίίϊ φοί2)θς,ν)Λνδξω-2^> ϊο^ος,ουίί'θίς α•ΐ5θ§ 

7«;(ΐι3ί/ους.τ ραμ^ί'Τ'ί'Λ.τωΐίουίθςέλ-ίΜΧων /^ι;(ί'τΛ'κ.«> -^^ίθ•!!• Ιδιους αϋ, 
'ην"^^ι^^οίςΊΜι<}^ιη:ί"ου)|Λ^.'Κ1λ.ύ ϋ μ^ζα-ην κΛ κ.α-πψνφιετ^ιιν οφων αΰΐχ/|ίί.'' 
|χ.αο5•ιΓϊοΜ,νιν/}|^1ΐ^ίμ.-σισ-&ν5θκ.οςθϊϊοϋτΐ)υ ^ίουτι Λζιτλοα'στΜ. ΤοιυτΜ μ•ί> 
■ϊτβίίι οΊ οδΜίίοΐϊοι -πιί^τδίσοϊ-πς ,αΰΐί' ξο)ΐτ5,ουιίξ6:,?3κν τί ι'ϊΛ > δ>ιΐίΓΚ.ο>των , Κ^Ι 
γίς ί"^'ω(^Ηοιι /ιδίοις. όν ^ϊ τ^ κ.α.κ.ή>,οι'α&κος,αιιΐί|^.ν*ίβ3•ι;σΌκικ3ί ΤΒυ<Γί τίτρίζ, 
φασ-χοντις οΊ η^ίσ-^νηζοηζαίλΜοί^ίΰ&Μ,Ηΐί^ξ'οΐ-Κος τι^λίμρς,χ)) λοΐίχ.ος 
»» αμ αοτΐί.ίγίϊίτΐ) ;<.{ ϊοίω (ί^ιΐς ΤΒΓς (Μίδ^Μηρίς μ-νι λοι/«*)ΐ ω)ΐομ.αβ3•οΐίόν 1^5 ^ΐ5θ 
•» ν~τρτ%'τ5αλουωϊ,οςλλαλιρρ>.ονίκ.κ«(ίϊαΏ73υτ3αί)θ)ΐ7ΐ!ς,4κ.οτως,λοΐ(χο> ^/ 

•71 άλλος τρλίμ-ος καταλα^Η^^ΰςικοςτούί^ί υτ^ςος,ί^Ι Ινμ^^ ^ίί3-Μ λιμ-ο'ί, 
ΚΛΊ^γ <ίκ.ος ούτως αΠΌ•^'ταΛ.μ-νΫμ-ν ίίίγί-^ίτοΐ^.τλΛχ.ίιί^ίυίρΰ/ιΐίίγ^Υ'ΐΥξΙου 
τηΓς ςΛίπν,οτίίΏί^ωτίίσΐϊοω'τοΓς '^^βίον ς^Λίΐΐρλί/λβν,ιΜΘιλίκα.τπχ/^άτϊς 
•ίρλί]Λουσι νίχ.»)» 40Γία9•ου,>^1 ουο'•^ ς ί Φ* ^υλλϋ^Λα&Μ-Ίΐ^ /^ί\ Ιν τ 5(?«ιτ»!ςίου, 
πα γ.γίομ.ί]ΐ(ί&κο.ζο^ όμ.ο α ^. ί(Γίϊ)ί βλ«κ.οτωϊ 5 ΤΓΤ!5ΐλοτρ)ΐυσ1ων,*ίνοιΤϋς νς^α/• 
Ίΰ Λ^δυς ,χ)) ΐς |Λ.ί ν τ!5ΐλοτρ))ννσι;)ΐ ,ουχ. ί(Γ>ιλδί>,ο'•ιΐ)&) ά^ιο)ΐ ί|τί-θν.ί τίΐϊ&ίίΛτΐ) 3 α 

Ινινοί^ ίλίνρι^'^Λ,ΐ'ίίϊ^τΛ Ρ,Χί τα\Χ^χωξίωντΛ τρλυοΜ/βξωτϊίτατΗ. τΛ" 
•ώ\α^ά^^ι^ϊοσ^^ι■^ο^^να.ρ'ι5^^5%ΛοV>ϊ«'βοι,ί^Β4^κ!ίVϊμ5>'^ο•ϊ5ι(^ίον,•^Γ«, ΤαςίΤδΌυ/Ρίοΐί.τΒί 
ί«πλο«ί<ί•&ς,Κ£Η «' 

Λ'^οκιτι χ.αλΛ. του' 
' . -ι - " 

!«{> ^^^ ταλοϋτΐωςί/ 

φίλί'ς . Η οΐΐδςω/ 
τπων νο/Α.ος•Λ*δ§ωτδί 
ννι Α>ο/Λία. ΑΕΓ€ί§ 
^ι.γ.δβο)ΐ<ΛιΛο)ΐο•π. 
£)ιο'/^οίίύ.€ί)Iοα Λ/ 
λοϊο-η, τ» ν «<ΛιΧ* 

Κ.οΐ3ΐουηο,(Μχ.ν))ΐ.λί'/ 

« •πι'ξων. Ρίξίτεισον 

" τίς/αϋΙίξοϊτο-όνΐ-' 

» ξος,Εϊί}^» ο/ωυτΐίλδ 

'» μρς τίί^«/^^•«^xολοι/ 

»» ίλοςα'χοϋους. 0,11 

»• α^ι ο ΐί κ^ €1-55 €«)>•«' 

γουν α^ιον «Ανιρβ-ί/ 

ως. Ε-δΤίνειρίΤβ• 

κατιφα^ί. ^ί.ιΐ3(.Τδ-ξθοΐΐξί3ΐ>. Ε"Π 
βξίΤΒ.χ'τοί/λαξί• 

ι Τ 

βιν'Ιςτοίλθϊ'τίιιΐ'ΤΡ 
βία^^ντίς- ΠολκΓ 
|ος•η. £>'πτΐΓς"ςα 

"71α . τίί ΊΐΛ) ΤΙΙ)! Τ3ί/ 

/ ■ . • 

λοτροκσεν βα£Γ(Γον 

IX. τίς ΐ)^^; ί|ίλ/ 

8&ν. ΕιΟ^'τιςβί 

•ΒΓοι κοΛ •Β•ώς οαΐ'ρίς 

ΤΙΡ«ι Λλονοτι. 

Του(Γοωτ βίκους. 
Ι^αβίΛατς. ΕτίτΒ-ο/ 
λιο^κ.ου/ιι5ίιί(> . υ τρτ 
αίΗ)Ηΐ4ω)ΐ Λλονοτί . 

■ϊίΊ)». Αυτο^ς-,τοΓς 
β•ολΐί)ρκ.οίσΐ)». Ηεϋ 
^ϊας.ΛΤΡξβικης. Εν 
Τ*" δα ^ί» ττανυ . &ς 
*τη^τίο-τ\(!ΗΐΜΐ. οι 
Λ Ώτςοτίξοι , ο'ι ^)^ 
Καλλίοϋ ί^ιιλο>ο•7ί. 
Ηλλοίω)ΐτο•|υιΙΤΐ 

σας. ©ΟΥΚΥΔίΔΟί 

^ίλίον ίί "ΡίνπΗραλον )/ϋ"ν κ.αλου^ιί1ί1ΐ()),μι^ι λιω^ιΌ" ο§βϋι? , οι/ τά «φ^/υξ&οΐ 
^ί'τΛλλα δ'4ΐνΛί«>'ουΌις κςρϋ'ίίγιίι'πνίχ.ινίΤΕ/ίΡντοω-πιν,νίτηρρς ^5ιλο^ρ^^^ισο^ 
ο'^Λ. νετθπΛ ίζ -ριν 7Γ]^ς Λ'βιοΐοΐίΐ ττ,κ^ ϋ^ί^ξΟ}/ •πτ§α|*)^κν• Ρί^'κλΜ ς 3 «?■§* 
•ηΐΜίς ων κ^ τοτΕ,τί^ /'-'Ι' ^Μ ίΤΛ^ιινο" «τοκ; αδκΐΌϋ'ους,τ»);^ «Λΐ'τΐίΐί )^νω/λΗ)/ 6Ϊ/ 

-τίυι τϋΟ^αλίοΜ) γιι> ίλίεϊΐ',ίχ.α-'ρ)! νιων ί•3ίΐιιι^ου)ΐ τ» τΒίλοτρϊΐ'κ'ίΓίίηίΗΛίσ-χ.Λα/ 
ξίΤΒ.^ΦΙ Πδ-θιΜίτοι/χα ^ν,ΛννητΌ. κ,πΐ(ί^'αϋη%Ί/ί ων ο τι^ίτοζ αδιιΐίαιων τΐτς» 
«χιλιΌυς, »^ Ί-πσίοΐ^ τριακοώους ον )ΐοα)σιν Ίτ3Ζ5•αγωγοϊ'ς,^ωτιι)ΐ τί-π εχ. τ^ 
•π•αλΛί)ΐί|'ίώ)ΐ τρικί&'ίΓΜς.^υνί'Τξο'-Τ'^ον'Πΐ Λ' κ^ χΐ'ο',Κ31 λίίτΐϊχοι ΤδίντΜΚ.οΐί' 
ΠΛϊοα)ώ'>ώ'•7ΐ<}Ϊ£Η'»ΐ)'47ΐ)Μ 'Γ§Λ'Τ1^^Λ^^^^I^^δι)Vουων,^ίιλο'Iρν)I1(α^οι;ς κατίλιορν, 
τίς αΉικ.νς ό'ΐίτπί όν τί •πα^αλίΛ•άφ'Κ5^οι (β ίς ί-δπ'^^οω^οΐί τ?ς -πτίλοτιρννκ/ 
σου,ί'τΐ/^'ντίς γνζ Ίϊΐν τρλλ%ν•Χ^ 7ΓΡ39 τί))! Ίί^λΐ)» -τι^οσ-Ι^αλοντις ,ίς ίλτδίίί^* 
/*.ΐν»λύο>τίλ6ΐ)»,ου/χ.ί'>7δΐ «ΤΓ^ροίχωξΗσ-ίΓζ ί3ΐν'α.)/ιχ-^|υιΐ)ΐοι (ίϊίΧ.τ»5 αΰΐιί^οω'/ 
§οι;,ίτΐ/χο)ΐ τ>ι> Τί τ§οι(,ί())ΐί^α )^κν,κ^) Ήΐ)» άλίοκί^α,κ^ •τΐ!)ΐ ίς^αΐοϊίί^α. ιίτι Λ 
•Β-ουβτατοώτβ. αΰΐίαλαοκα τ*ς τίΐλοτΐΡ)ΐ))ΐισΐ/υ.ΛροΐΛ"τίς (ίϊα•3Γ'οα!ΐ£ί)ΐ,οίφίκ.ο)ΐτη 
ΐς <7[^ασ;ίχς,7»ςλακ.&;))ΐκ.ν!ς τί!λισμ.ααΰΐύαλαΜΐον.>^τ»ς-τϊγΓς4-τίμ9ν5Κ9ΐ 
οιϋ'^ο-^ο^1^λιΓμαείλο)ι,)^ί^ρ§δ^)(ΓΛV.τ«^'τί*^<ίϊ^ρ11'^κ1ν^ίς,ϊ■ζδ■V1Κ.οι7 οκιίρςω/ 
^κοΌκι-Τοκ; <ίϊ τϊΐλοΊΡνιικοϋυυς ουκί τι Χ-α-πλαί2>ο> όν τ^ α.τϊικ.νι ο")/τ«ς, «Λλ'<Μα/ 
χ,ίχίίςνιΚί •π*ί.ό'£Π3)ΐ(}ϊ ρ^ονονο("τί τΛλοτριινκσιοι Ηΐτοοιίον τί γί τ%α3!ΐΐΊ«'ω)ΐ,Χί 
οΊαί>ΐ)ΐΛίθΐίνξα.τΛιο)ΐαϊϊ) ίίν)'ί'2)',ιί)Ό!ίες ί^'Πτί'ΐΓςατιά'ρις α.ίΜ)ΐουους ίφί<1 
^ί,ΚΕΜ ^ν τ? τρλβ.ώ'ςτί χ£Ρ) Ιλί^^κ,-^ις 7δΐλοτρ)ΐ))νσ)ους (5^βίοτιν7«ί 'ρ ,ϊοσίίμ^ 
ως ίττυϊδΑ^οϊτΐ) τ%' οα'τομρλων ο τι ά* τί τιρλθ ^Μ,κ^ 6α!τ5ίο>τΗ< ά|ΐλΛ Η<θ-^^ 
7θ,βοιοιονίΧ.•«ίνΠ 'ί^ίλδ&ν.τίίίίϊϊν^ολΙιτί^'ΤΗ'π^βς-οντΕρ^ονον ίΙΐίΗ-β*/ 
)ΐοΜ(,>^ 'Π'ν V*• V τΒ•αίΓ0Μ/ ί"•τί μδν-χΤ'-ί §Λς ρίρ 'ποί'αςίΐκ.οιπα. /χοΛι^α Ι^ιϊίγ» ΐ)! 
ίί•τίίΚ)ΐίγί•)ΐο)ηο.Ίου ί" ω^τ Άίξουι^ ,Αγνα^ ό ίακΊου,\{βη}ζ.Αίο•τεομ.ηρς οΚλθι 
))ιΌυ|υΐΓ§α-πι^ΐο">ΐ'πς Ρί§ιχλίοι;ς,λαβ>ον-πς -ην τςα.'ηίυι η Ώ^ίΚβνος ί ρζΐιι'στί 
ΊΌ,ίΐτξα.τΑΐ!ΓΛ)ΐ Λ'δι/^ς αΟ χαλκίίί^ί οίς ηοκ; αϋ) ^ςάκνι^,νβ^^ τρτίοϋάΑΟ ^"ή τιρλιος/ 

ΤΓήΐίΤίτβξωϊΤΒίλθν-'Π^οι^χωςειροιυτοιςοιηΐίίουρίπςτΛςτρλίως,ου'πτα-Λ 
λατίΤς τΒΟρασ-κΛίςα^ίως/αϊί'ίί/ορ.ίϊνίΓτορίίνοσϋς,οντα'ίβα. ό""» -ετανυ ίτδήίΤΙ 
'5οΐςαδΐίΐΐουοι;ς,φ66ί§ουσα 'πΐ)ΐΐϊ"ξα'ΠΛ*\ως-τΐ)^ 'ρις <;^^ο-π'ςοΐ'ς ς-ςατιω7«ς)ΐο/ 
(τίΓστΜ τ% αδ«ϊουω)ΐ,^δτϊι ττίς ^"ν Αγνωϊίτςατίιχςυηϊϊί'^ηίοτού )(|ιο))ή)υ)/ΐοΐι>ο|^ 
•7Ηΐ.φοξμ.ίων (ίϊ,ι^ οΊι^αχο'ίΠοι,χ!) χίλίοι,ουκίτι Ησαν τιιί^ )(α.λη^ί<^^,^ ο /χί^ 
^ Α^))ων•τι«ςϊοω£πν€Μΐ\χωςίΐσ-£ι/ί'ς τ«ς αδΗνιίς,λδΠ) -πτςαΐΜ^'λίωϊ οτη^πίν, 
χιλίοϋςκ^τδίντΜΧονΛτί^ιιοίΓήΐάϋΠίλίνοΐςίν'ΠαΓαςακ.οιιτα μ-αλίτΛ κν^^' 
ξοϋς .ο'ί Λ .5;>ρο-πξοι ς*ξατΐω-ια( κατΗ χωςοιιμ |^θ)ΐτΐ; ,ι^ολίο ςκ ουν τϊΐϊ 'Π'ί'Τ.Λίΐ 
α*. ^;^ ^ϊ τΪ!> (^Α''Π§<Μ( ^νΐ^ολν ν τ^' τ!5ϊλοτρ)ΐ)ΐ«<ίω)),ο1 αδνινπυοι,ως ί)^"^ 
Ί^" ί'•π'τί*•«7δ ΤΓ^Αι-ποον,κ^ νί νόσος ίΊείκ&ι-π) ά'αα,κ^Ί ο'τρλίμρς, «λλοίωϊτο 
7αί)/νω|ΐ£ΐς.κ^'5ονμ•ίνΡίςικ.λίαί')ΐά'|τΐ'ίίθ;;;^)ΐ,ως •5!•θσο.ντα. υφοΤς τρλί|χ©)ί* 
Κ?ί (ΑΥκείνον ια*ς ξυμ.φοξύΰϊς τκ^τδίτίίωκο'-πς.τι^ς ? 'ρίς λακ.ΐιΛ«μ5νίοΐ/ς ώ§ 
/Λΐ()ηΐ) ^υ)/χωξ€ίν•Κ£Μ «ΙΓρίσ-βί&ς 7ΐ})<χς •π{^4^'Πς ως οω''^ις ,α-ίΐ^αΚ-τοί ί'νν 
νον7ο.τϊαντκ;^'ίίντίτ? νΐ'ωί^ίΙ*'ΙΡξο''<-*δίΤωτΕς,ίνί'><-4>τθ'^ 
ο§ωVοιι.•'^οιζ^Γρ5ς■'^^^πίΛον^π■χαλι■ζ3■ου))οι(7αί,>^|•5Γοιιι^α ττοιουντοί αζιζίοω 
•2ος»λ■^ζί,^υλλ^•^V^δ•οι^1Iπ^.ς,ι'^1(^ι^^§ατ^ίχ&',ιί^ουλίτ^βα.ξ^^υVΛ1τι• Χ^λ' , 
Ί!αγΛγ<ύ)> γ θξγι'ζομ.ί))ον 7»ς γνοόίχ-νις ττ^ς /ρ Μ•ζ3ΐωτί§''5' Κ^Ι αίΤ'ΐίνίξον ΥΑ/ ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΡΕΡ ΙΚ Α ΑΙΟ ΙΊ. 704^5 ί/λί*τ«.Τ»ςο§ »» ά]ίτΐ;ΐς.κ3ί ικ.κ.λνισ)Λντουτουίνίκ.α ?ι/νκ')/αγον,δ'•23ως ι;-ζ8•ο/Λ.)ΐνισο, κ9^ (Χί'ρ4'<^^ ΧϊΓΓΡΑΦΗΓ β'. Ι.ί γγς υν» V ο Γοΐί,ουκ. «ΜίλττήίτΛ ^ς τά. ί |υι.ί τη. τϊκ^ο ντα Γνγί^ντΐϋ δίτίαμΛτΑ,δΑ]» Κ^ «Λ τβαΤτα •ϋΓ§0£Γ<Γ4 

^ι^ί^(^,α^φ οι?'ΐρλί|α€<>οίίυίέοι;λΛ(πι.λακ.ίΛΜμ91'ιο'ς,Γϊ>'4ν'ΐΐ'πχι.Κ31 (ίϊατουτι οίά<νΐ)^α^ΐίΐ'κκλ>ιαίοΚί, 
ο-πως «5 "ΐ^'χ-οςδως ίίΛ.οΙχαλίΤδ-ουνκ-π,Μ τοις τνχμις &κν'η,ύτΐ!ομ.νΫσα. Εγ(ύγ^]^γουμΛΐ.χ.α.τα.α-χ.Δί» 
τ -Β-^οοι/Λ-ίοι;• Ρολβς /χίΐί τι*ΐ ι^ίας-'ιδ'ίαο νυ ϊοι/'χΐ ίοωτίς,αλλα τάζ τ%χ.<χ6 ϊκαςΕν (ΜίξαίΏώ>,κ3ί /*-*• 
^ιΚαςίΤυτυχίοίξ. Τους κατΌι χον-ταις ίοωτ,κ3ί/Λ.ί§ικ.ο"ς.Ρΐ'»4νΐ)'μ<:ίοι.τ!5Η^;αφίξο/Λ.ί>οι. Αφίίο3•ί. 
α/^ίλβτϊ. Οι ^υ>ϋ>'ϊ<^'Τί•/^^'Τΐ%^'Πτ^"ζ<!Η^Ε"νί<5"*ω5,£Α'βίν'"'1'Τί5• Κΐ3υτο<4)^ρι'.•5ΐϋ{^>α)ραφικ.ο)ΐίν(ί^€ι 

, ΤρλιτίνΛ>'3^α•^υοΓ(Χ!ΐ,α6§οςΐι«<!ϊοφαλλο^ι<5ί^»)ϊ.Καλωςμβίίπί^ 

. '^οκ.αΠΌω^ϊ,όίαιίέείξοιυ^χς τίς ΐ5ατ§ί<Γθ9,οι;'(ίϊ)))ίοίθ)ΐ^^ΐΙια.'ΐολλυ•τα). Κα/ 

0^'^X£ |υμ.φ6§ας ο!λ 'πφ<ί^'4>^€ίς ΛίΚ-αςος ΐΛζίκ&ν^ οαΤνί'ατϊς,-ίΒ-ας ου ^((ιΐί 

^α^ρλ'^ί^^V;»^ "(^ οΐΛτοΐς,οι^υ>4νΐ'ω-π,Λ άιτίοίς ίχί•π.κ.οιί7ίΐ ί/ωί τΕίοι/τζ» 
οι*(Γ§ϊο§7ίζ4.ίθ-4,ος ου!Γί>ος κο^ωι/ οΊΌ/λΛίβ)οΐ(γΐίω)ΐοα''π•ι«-(Γ4οντα,ι^ ί§|Λίΐ/ 
νΛίίται τοΐϋ•πχ..φιλο Ίρλίς-π,ΚΕΜ χ!«|^αΐϊΡν )ν~|.6ιο3•ων.ό',•π :*? ν^ου ς , Κ£Μ ρ. σο. 
φκς <Α'ίΓά^οΐί,όνϊ(Γή)ς1κ^ίίΐνί4ίδΐ'ί*•«3νι,ο,τ'ίχωϊανφο-π§α,τ??<ίί^^^ 
Ι/ους,ουκοιψ ο'/Αοίως Ήοικ^ως φξαζοι.^οοΐ'ΐίτ^ς (ί^ κ^ τευο ί,)(?ν ί^ασι & >ικω 
]υι9ί!)θΐ;,τά5^υ/χΤ!ΓιΧ1ΐτα•'Ζϊυ του 4)10^5 αν'73&)ΛθΓ7ΐ•ά;ςτ €ΐίΛ•οΐί^) ρ-ίσκς ν,-^υμ.ίγοι 
/χ£Λλο)ΐ%-πς«ν'3Γί''^€»ίοαοιοτα'ΐρλίί*€«ιΐί,•?Β•€«ίθ-νι-π,ουκ.Λΐι ς|κο•π!.'ς >υ>Γϊτ 
•α.'(ίϊχ.ειΐ'^•ηΑ/'^φί§ί>ιν-«ν•»^π'ί'θ''ς /^ί>ώ§ισ•ς Γ^γιι/νπϊΜταλλαΑ/τί'χοίο'/, 
ΤΡλΛν Λί'ίΐια. τί λίρ,σεΜ.ςΙΰ'Λναγκοκ'ΐν ηϊ κ θί'οΜ/τ»; Λ'έυ'ς τΐι^ς τί.ίΛα£ υτδ-αχ,ου 
σαι,«ίαϊ(Γυ;ίί^σο.>7ας•7ΕΓ^^ίίθ 014,0 ς;υγώ)('^νκί>(ί~•ϊ*ο)ΐ,τυτί.ιΤ<λ*'π:ς /Λί^λ-τέίο/ 
-ης ος .κ^/] ^γ'"/^^" ° α^'ιΐς "ί/ΰίί^ οι^^• (^ιν«•ί^Λΐ.υ'/χ&ς <ίί ι^β^άλλί'η,ίΤΒ& 
ί'«^Μ.^£11υ^ώ)ι■ωθΛ^-^7)^ου^{ναχ.ίςουοις,I^^/Α.ίλ61>Λ χ.ακ.ου;ΐί^Λς,Κ9Μ7^νί'' 


κατά &ουκυόί<Ι)ίϊΤ 
α)/αδον έ'χ<ίν οΜ?ϋ''§α 
)ΐοβν /^^ίν τά <^4ο>/ 
τα,.φ§αξ«|>•($^Λ4αίθ•οα 
•7ΐχνο«έί))7Η καλώς. 
φιλοτΓολιν Λ ΐ•..»^ 
τιταςτον,χ^^βισ-σι» 
χ?ιι/λατωι/. «γ:, πφ ν•/ 
κ α α& ΕΚ 5^ Μ ^ασι 3"ϊ5 όί 
σο•ν)9§*ιτοξθ9,>^ 
"ίτολίτου, )^ \(ί\(ύ/ 

«ίίίτίοαφαιίίζεί. 
Τοιουτζίία/νίί'ρί.Μλρυί 
^ί)'αΛζ). ος ουι^* 
))οςο'/ο/ι«.οϋ. ονιτοξεί/ 

Α))ΐοΊίίς, Κα^ίμ.ί(η>ς. 
μίΤξ'κύζ. ΜαΛλο^ 

οίώΛο-μρς,ίν Μ^,Ρ-άλ 
λονίί ί-ηξούν-ΐ'-ίΰας 

£ί&ΊΣΙ,Η^ ου Οψο/ 

ί'§α,(Ιϊ'2ο φοξτικ,οϊ* 

ΚουιΛ_ροι'ς /^ί^ού 

ζΐός. χατΗ-κοιι/ου 

νουςφκίπϊ,ό'παφςο 
>ίς<ώ)ΐ ο( ^ν Λ?τυ/ 
χίαο'ϊτίς,χ) ταολί 
ίί-&)ΐ οΑξου μ-ί]ΐοι . 

ΤοΓς ΤΒίλας.τ-οΓζ 
Λακχ(Λ«μ5νίο'ς. Ρί 
ξφίίθ-οϋ.νικνσΐ4Τ 
%^ξΟ)Ι ^«λοϊο'τι. 
Κου' ουκ. "(^ίεταμοϋ, 
ω> •υα{:Μ)ΐίσο.. 
Ακ.ιςοιιοις.αζΜ/λίοις. ΜΜο'ρδον.αλιιίιί'. Εχ&(«Λ.•π»ίΐχθ. Κοιί ίνΗδίσινοιι'τηί-αλοις.αϊ'-πττϊ-Λ 
ξΛΊΗ^νΰϊοΐς.'ηύμίγίο&Τ'ίρλίίι.ζ «σοις.όβίΓηρτϋ-ξοςτΰΐτρλ&ς,ΚΕΜ'τΛφςονν^ατΛίχ&ιν. γφιτΛοδ-Λΐ. 
ΐίβρ.}υίν^'Τος εϊϊου. ΚοΟ'Πίνα^ιωίην.'ρα^ίωίλα.τιινΜν^ίΑ.οΐίίοκι. Εν'ι'σ-ί^ι.ρ^ίοίοΐ/ίΌΓ.ο/χοίίύςοιαΑ'ΌΓα^ιου 
€πν αΐ'Παίθ-οΐι,ο'ςτςίν /Ααλακ.ιν^λλθ•ζίείτΐς ινυτπαρχουοτϋς «ί^^νς,χΐΐ/ϋϊσ-εικ ^ρν ίϊβςαοΌΤΐΐ'Π ο'ςίΛρ/χί>ο> 
^ς /ΧΜΤίςοσίίΧ.ουτϋς. Ατ5•αλγκ7Π.>τΗ<;.£»3;π κοίλου ηο ^(?ΐων.'ρ (ίϊα•5Γαλ)/«(πι.ν'''*ί5**ν'Γ'Ζ5Όα'σαρ.ΐ)ΐοις 
αλγεϊν,άςπζ^τ^ιίζίτλοφυςα^ίΐιοι. ουκοςδως.αΛκδίίς. Κοΐΐ7ΐ<^ί.'^ρ»)δνισϋ^;ι3^ον. τί•^ ΐΐξοαπ-οΐν 
ϊπν.ττΐ)! ανα)^)/ίλ)οΜΐ. Κατατδί'Λ^κγ^κνοΐ'ς.κ.ατΗ.τίΐτίΙίοΗίΐταί'ΐίίφοΙϊ;^^. Τωϊίςχ^νσιν. ^οιπΐ -Βυρ, ]λο > λο -^ϊ ί^' τζί) υ /Λ-ΐ-τΐζή) αίθ-ΐϊθ τ^ς 7>ωρ.νις , ί<.Μ οςΒοϊ (};οιι>ίύθ ου. 6 >ο -π 'ρ /λίν 
λυτρυ ν,ί' χβ ηΛ ττιν α^ίθ-ίΐωϊ ικάΕΓή^ιτίς <ίί ωφίλβΛτ άτΛΤ'Ιι ιιι >> Λ'λωςπς όί/ 
■ζ3-ασι,ι^/;ϋ^έολΓς /λί}/αλ«ς,κ9'?τοι^'Πΐς (^ολί•^υί|χτ3ί(κ,υ!π;ς,τΗ.•55βνΜ υ/ 
^^ιΛV^^^\■^^ιιοιαι)/κο4^'Πξβ>,αί}'νωτί.^ουλοΐπϋρφςο^Η/λα,'^οα4φ)ιί<Πον^Κ9ία/ 
'3ΐγο5Λ'κ«ΤΌϊΑ9'ίΤ'''\\^^ή'''^"•'^°ν<ίί'^ί'•^ο"νοϊ,ου/ίίϊ^ τοίς άλλοις 
ουχκια=ϊ•α «(^ο κατΛ-χτιν )ΐοσοϊγί}'ί)ΐΜ'πκ.ό'ίλως (ίί τρλιν μ-^γοΛν]/ οίκου ντπζ,χι 
ΐνκίίσίΙ'Λ^τΐ'Κ'αλοις ουυτί •ηί§α/χ>ί3/^ους,^,ίω)ΐΚ3ΐ^υίχφοξ(:υς τα,ς μ.ίγΙίγύυίζ 
ύίλετί νς>Ί^^■^ία5■α^,Η^^}'VΛ^α(ΐ(ύ^ην 1>-^ αφοίΐίζβν-ΐν'ισ-ήί πφ οίΛί'ύξα,ΐϊ^ΐίηκοΐν 
οίσ)τν;ς 'ΠΐΠ3Η^χουση!ς•'ίι^»ς ά/ιτιόίίθ-ου,ο'ς τς /«ίλακίαίΑ?^θ<Τ2θ,»^τ^^)ί 
•Ε"Ροστ)Κου(τΐ!ς/ή(Γ6ινηοϊέςαοτί-τιιτιοξί•\ρ/^ίνον.αναλ7ν!θ'ο'*'ί^<ίϊ'ΐ'*•'»<ίί<''-5Τ<'ΐΓ 
χ.οινοΰ•ι^σω'Πΐξία£θΐ<ιηιλαρ.έαΑϋα9-ου,'ρ><ίϊ'ΐΓ:ΐίθ)ΐ'ρνκα7ά'5ον τρλί^ο^/λΐίγ^ 
ΪΜ•ιζω''πΐρλυς,κ^ου(ίϊ>/χαλλο>τκί);'^ί^'/χ•^6α.ο(^κ&•ΐ5)ί^ΐϊν/Α)ΐ κ^ ΐκ&να, 
ί'ν οι'ς αΛλο-ηΊρλλα'ΐΜς γ^ ο^μ ατΒί^'^θι^αουκο'ςδας ΛΛ'ρνυτί;•ζ3ΐ4'2ί*•^νον • Λ' 
λαίσβ<Κ)^7Β£^ι,ο/^οιΛκεΐ•τιουτο>^ι:νοιτ;ΐΓ«τ5θ'Πί>6ΐ'ίλν)ίί>'οΐι υ•ΐ3Μ^χο)ΐ υ/ 
/βϊμ.ΐ)/ΐδου9 Βΐ^ΐίς 'νΛ^^χνίν,ουχίγί^ίγτο'ϊζ τ:ξ\ν λογοις,ου'ί'ΌΐΛ νι^ν ίχι«' 
^■α/λ^ι>κο/xζ3ίΒί^ίτ^ί^'οΜί4'χο>^1^»!V^ζ^ςος^ρί^I<η)|5&μ-«κα™τ5ι'3^1ί^ν)γ^^ 
τίΜ^α 'ρ θίκο'ς ίωςων.ο ϊιβθ-ι /λί))•^ τ ^υ/^-ίί-άχων μ9νονΛίΧ<;)ΐ.ι•/ω5Λ2πφοανω 
(^υο μ,ίξ^γτ^ϊζ χ?νι<δν φοι.ιΐίξω> ,νίς,κ^ δαλακικς , του ί-ηξου υμαϊ χίοΜ// 
<τος κυριωτατους ο'ϊτας,ΐφ όσεν'Πϊίΐ' νί/«.ΐίθ•4,κ^ >)> αιίτη^ιο)! β>ουλιιί« τϊ. ©ουκυΔι'δοτ 

Και ουκ. ις-ιν ο ς τις • ου ί^είς . £ ντκ -ββ^ιο >τι. ίί -^ι/ ν όν τί τϋορου σ-Η ζω^, ^Α ν'τκ »' ()'^\»α/ίς . τ» ς τρΛί ώΐς »' ί* 
λα<Γσϊΐχ/•;>ατία,ο(Λ!;Λνθ«ζων Λλονο'-η.Η ου κ»ι'-επο)ΐ.'ρ *'οι;,α*'τι τάΛ)<£οι'ο)),άΛ3οι^κιι'•33ΐο)),5ή ΐ)/>ΐΛλλ&1τη<Γ 
ΙίΛΟΛου'του,ώς τι^ς •τϊι>κίΐί'<ϋ>η»ς ίαλα(Γσΐ}ς.αλλοΐ()ϊ'ρΧ.''''=πο)ΐ6(Λς κουβάς φακν,ουνς ονομ.α.(^ο/^ 
/^ιις.χ.χ•ϊά κ.οινου (ίίηοθίκο'ς Ϊΐ^ν• ΑλΛαινό^υ-δταχ.ονσα,οϊΐ'.ίΜ'τι'τάλλοις. ΦοίΛ-ίϊΐ"• ρ-ίτϊξχΐ-υΜ 'ω» 
«2^ ίΊ'κβίυν. Αυ'χκ{Μΐμέ».π«ί•'ρ φξο'ϊΚ/λΛ,οώχκ/Αα' φνιών. Ατρ α/λαίίας Λτυχους.ΛδΓί) άλογου Λτυ/ 
χίας. κα•Λφ§3'νικ»ςον.λ€ι'=Γ€ιίκ.€/Ί'ή). ΚοϋΤΪι>ΤΒλ;^ΕΜΐ.Μ'βώ7«^ις5>^ττι>'ΐΕλ/λΛ<ι «'^χίιΐώς τϋο^ί' 

χι-ιαι'ίκ τίΐί ο αοιΛς ^ ^ ^ ^ ^ < < ^ « 

Κ9ί ουκ^νιν ό'ς "Πς τί^,υ'-παρρ^υνΗ τΕΕΐρα(ΓκΛϊτ )ΐβωτχ.ου τιι^^ 

β^αφλΛ'ς κωλυ'σ-'ί,οι/'παΛλο οΐίίϊνιβνος τ^οντ^τία^ο'ϊ'τΐ-ωςίϊοι; κατά ττιν 

τ^' 0|ΐαώ)ΐ 1^] τίς γίς ρ(ϊθια*,ών ίλΐνα-λω> νο^^ΐζί-π ιτίξ») -^Μ,ίΜ'τπ ^ά'^ύ^^α./ 

/βς ς;ι*ί)ΐηΒΗ.οι;ί•θνο5 χαλίΤΗ-ιίς φ^&γαΜΊ^)/μ.α.λλο-ί,νίουκ ν-επο)). Χί ϊ^ 

ΧΑλλωτ2ίΐσ'ρ.α'']ΐί^ου7θΐ/•7Γβ5ς τα^^'V[V)Iοι^-ισ■Λιηα^οΑ^γ^ύξγ.^η^,^<^γ)|ί^.^^^Λ^ίλΑ1/ 

ίίαΙιίΛΐμΕ)(^νγΛντΐΛΛμ.^(Μΰ^θίαυίίτ^ζ,ά]ο^<!^^^^,Ρ'^^ί(ύ^ τούρτα. (Μαλν;4'<''' 

μ4>(ν.άλλω> (3''υτίακου(Λ(β,ΐ(^ 7« τι^κΐκΠ';^4 >* Φ'Λει> ί λασ•σι;ΰ<)3^Λΐ . τ^^^ 

^^1ϊηζ)-η/ι.ω|υι5^!)ή)^* >•• •σα.'Πξωιι ρ χείςους κοη-α'/λφο'τίξα φοοκνΤϊοϋ,οιρ^τρ^ω)»,)^ ου τπί^α'λΛων 

"ΤΡλίως xου'π^^1 δ* .. <ί^ι^ΛμνιοιΛ"■'^9(°5''π.κ9ίτρ$<Γί71<Α'α^π»ιπι)ι^ις,^!!αρί£^ο^Γ^ΜI υ/ή>εω 

■Γ^μρίν' .άλλως . τ^ » χιο)ΐ<ίΐ ί'_ρ(0ϊ•7«ί αφ:λΐ§ιδί>ευ,νι κ;^ω,ι*9ί^ους α.τνχνσ^.'ιίν'^Ο'ΤΒίς ίΧξΟ'ς ομρίΤΐ, 

μ.Μ φ^ονΗ^λα-π μ3)Ό)/,ά*)α ι^ κατκ.φ§ο>»'}λατι.οιχ))<,Μμαμ<ιι• ρΐρ κ^ λζΜαρί./ 

δίοΐ Λτυχου ς,ι^ ιί^θιλ^ τΐ)ΐι ί γγίγι,'ί'πα.κα.'πΐί φ^ο νκώς <ίϊ,ός ομι χ^ γ)ΐωμ-Η τκι' 

ς-ΛΐΗ ι^ί/κυίτΐω^ ΐ(γ!ίί χ&ν,ογ/ΛννΌο/^χ&.χ^ ττΐϊΤΰλρΜίίΐίΐϋχηίς ομ^ία^ τυ 

χνις «'^χνίσίς ίΚ του υΏφφρο^ος ΐχυ^ωτ<ί|>;Μ;τ;5Ηί>ί χίτίΜ-ίλ-πτιΛτη Μ(3"ίπ)ΐ έπ/ 

^Λ6ι,Μςς*τκα'ΐΡξή)Μ'ί^υς.γνί^]«.Η(ίΪΑ3Κ)Ίϊ>υτ3ΗΛ^^'ν^ ^ϊ^Μ0Τ(ή>Λ 

« /5^θϊθΐα.'7ί^ς 'ΠΤΡλίωςυμίί^&κος τίτΐιχωμίίήΐιίίσϊτάρχθν,ΐί 

αγαλλια9•ι,β3ονι6€ί)ί,ΚΓί>ΐ|«.ί) φΛγθίν'2ςκ;τιο)ΐους,«'αν)'ί~ϊτας•η/χας ίΤίωκ&ν,ί*-» 

(Γί νο/^ι-ίο^ τΗί^ ι ϊο ί μΡ^νοι^ } (^(ίυλ&'εΐζ ΛΟτ'ιλΛδίΡΐ'ας αγω)ΐ;'ζί«9-ι« , άλλα 

Κ9ί1 ά^χΗ ^ί^ισΐως ,κ^ κινον^ου , ών &ν τι άρχί) ά-Βτκ'ρ^ίίθ-ι,νς ουίΙ^ί'κτΗ 

)ωΐτι υ>ί)ΐ ϊί^ν,β'τς Κ5Η 'π'<'^ί ^ "ίά τ3ιμο ιηκΓίίΙΐως α-^ι^αγμίοίώΗ αο(ΐίΓςα)/α/ 

βίζί-ιζ)ΐ4.ως 'τ•υ'^ρΛκΊύ'α-γ^»(1)ι ί'χί'π«^''ηΐ)»^ι5)ΐλοιβ3&)ΐμιΐν,αι31κ.ο))Λκθ6ί)(ου,ά/ 

<?€)>£« 35αίϊΐκί>(ί^ι;>ιο)'.ταχι<ϊ-'<λν''π ιρλιν οΊτοΐουτίΐί τ<ί|)ους -πΤ5θσ•Λ*•τΐζ, α/ 

']ρλίσ"θΛν,)^6ί''Ιρυαο1 οφωϊ'οι»•ι£))ΐοω7ΐνο/^'-οιοίκι<ίΓθοΐν.'ρπίρα.'ί^οι.}//λο)ΐου 

σ»'ζΐ-τα<,|"-« {^του ί^ξΆΐ^Υξίονιητιγ^ογ , ουίί όν Λ^'Χ^ι^'""!• Ί^λβι ^υ/χφ^/ 

β^ι,αλλ ο<ι ι/τδ-κκοίΛαοφαλώς ^ουλΛί&ϊ.υ/λ&ς (ίϊ,|υίν)''ηυ'|(ο τ^/'το'ώνίί^ί ΐ5•ο'' 

λη^' τϋΟΛαΓϊίθ-Ι,ί^νι-πί μ.ί,(Α' ο^)/ίΓς ιχιτΐ,φ κ^λ οωτοϊ |υ)ΐ<ί1ιγ)ΐω-πΐΐΡλΐίλ€ίν 

&',Κ^η!5ΐλΒο'ν'πς οΊόνεΜί-ηοι ιί^§ασ■^ΜιάΏ!51€^κοςι)')ι,ί^ι.*ιι6ιλνίΓ^Μ^'^&))ιυ/Α.ί,■)ι υ»* 

τ«ακου&)),%νβΓ^)/ΐ')ΐνιτα('ΠΏ6^οίώντΓ^7^ί;)ζονί6α«νοσϊςίΐί)^ί,ί7Ιγχν^ 
)ΐο>ί)\ 7'1Ρΐτ5ίΜΐ''ΐΐί>ίλ•δπί^οςκ/;;&οΓσΒ))Γϊ•§^Η|ΐ;^οϊ.κ9ί (ΠοωτίινοΓο'ό^ 
τι/λαλλονιτΐ/βθΌυ/ίΐα,ου<Α'κου'ως,€«/χνι'καοόν'οιμ'τ3Η£αλο^^^ Αι' χροί^ΚΊΠ, 
ι/λοΐαϋαδνι'ίΓΐ-η.φ<3|)&<)''π;§Μνα-π (Λπμρ'νιαεΜί'αγκουως,τοί-πΛ^πτ^' τρ/ 
λί μίων ^ΜI<^ς€< ως . ταίτα ρίίρ ^ { ββι τ^^^ί τί τιρλ6ι «ίΐ^οτίξο )ΐ -π Ηϊ,νυ > τιρ-ν^ 

τους ^υ/λφοξους /αμ βΚ-βιι.τΜ^βίί^αίίϊσυ'/λατα κίϊ< ΤΡ)Όΐ^ς εΜίαλωΚίϊουτιρλίμ.ή'» 

χ^ ί^\»•α/β)ΐ |χιγινν> ίί^κ /λΐ'^^ι -τοΰί^ί κίκίΙ*ΐ]αι')ΐνιν,νι'ς ί'ς άϊιί1ο)ΐ τοΓς '&ΐίγίγ•ίομΛ 

\οίς ,» > χ)| )ΐυ > υτκν^ω/χί' > ΐρ•τϊ,-ζΓΑ4ΐ''7κ ρουρ -οι'φυ κ,ί »^) ι λαίΓίτουίθΌϋ , ^ϊκ^" 

κ,α•7«λίλ€ί4-ί•ια(.ΐλλίΐ)ΐω>ι-π,ό-η4λλνι)ΐί;ς τΜ^βς'ωνιΓ'ΛΜρ^οΐμ.ί^ι,χ^, τ^ρλί^οις ^χί 

μ.α•Πί)ν• Τοίτην .. >'ί;?:ΐς=Μΐ'τιχορ))^';ΐ^ο'ςτϊ^υ']ΐι.τ5οΐντιΐί,χ^κα6νκα.ςτ:ις.τρλΐΐ)τΐΤοΓς τταοινΛ/ 

<ρίθ)ΐο)).'5οΐ'•Βΐζνιλοΐί .» 1Ρ§ωτοίφΐ)ΐ5χ!;/λίγί'ϊ"«)ΐβίίκ»'σα/χ4)>,κοΐίτο(τουϋτα όμ.ίνα.ψγα.γ^(ύν,μ.ίμ-\''» 

ΜΤσης μέι-ρΐ^ι. <ίΚα, >• τ'α*',ο'(ίϊ ί^^αντιέουλοιχίνος,χ^οω'^έςζνιλωσ-β,Ιΐί^ι τις μκ κ.ι'κ'πιΤξ,φβον*ι'σ"«1.3^ 

λυΐ•π«>^«'β(Μΐα•ΐ9 " ίίϊ/ΰσ€)α3-ιΑ•,Χίλυ•ζΰνιςους είνουό* τ!ίτ3αρ3^;,τΐ73•α«μέ«υτ!ΓΜρ^ουί'ΐ)',δ'στ)ΐ ί'•π?ο' 

Η «ίΆλ^τι^ί. »• ί Τίίρων Μ^ίωίΤΛνΛρχθν.ος τς $" αϋ) |ϋΐ.ΐ)/ινοις ^ο ΐΐδ/φίοϊΟ)) λαμβιοΜί'β ,ο'ξίως 

•» ΒουλΛ'ςΤί./ΰσϊς μ^■^ουκαϋ\':ρλυΛ^^'η)(^4■νο^τ^^ιΜ■τικα.'η:^Μ.μ.'^!^ά'ης,^ίζ 

» Ϊίτϋ-Ίτα-Λ'ία,αβίμιιΐίςης κοππλεί-πιίτξ.υ/Λ^ς 5,ίς-π3'/χί'λλονκαλον7Γρρνΐ"'''' 

•» •Π5,ις•πτοσ-αΐ)τικοί/χν)ου5ζ^ον,τΐίν'ΛτΓ^5υμ(ΰα/χφο•τϊ5ακΠ''σο•'>9^ί•Χ!!λ''^'^*' 

Λ Λίχ^)ΐίο'ί /•»ι•Π<2όϊκ.κςυκΛ'4β3-ί,ρ.Μ''π{'νίΛ)λθ('(ςΓΐ,τοΓς ττΒΛουο) '5Ρ>Όΐς βαςυ' τυ'χνς. Ατρτ^υ 
-Β««;^'ν'Πι'>•θ-'τρί<.οι 

ΗΐΓ^ίο'νοίΧ. »χρο' 
γ)/ωθ)ς. Τήιτμ«μ.ί' 
ϊΐή).•» τιμ.ί τ* τιολί/ 
ως. Λ'ΜΡα'ϋϊ'οιτπς. Λ'^ΗΤΛ^ς τρλίως οι/ 
ν,ρ:'λλιβ5-ί,κ.ψ! |ϊ)0Μ/ 
ββϊ>υ|-Λ<€ίκος. Ε> 
•»ΰΐ:^χμ.ο>-πς Λλο 
>βτι. Ατ3•ιι'ρ(ί<θ•ί. 
τοις άλλοις (Γκλο/ 
>ο7ΐ. ϋί τοιούτοι. 
Οί ατΓ^αγμ-οιίίς. 

ΪΤΡ τ^^' τοιίνί^ί 
^ρ^^'Iίϋ1ί.τ (τυα^ου/. 
λΛο )/τΖί7 ^0 α'•7Γροΐ)/ 
|ΐον. Ρα^ίχ'γί<59-ι.α 
•8?αταύ9•4. £λ•π>ι/ 
ί^ος χ/,ι€Ϊσ•(πιν . (/«υ» 
6λτ3ΐ<ί^α.«ίς ί'ς αν<Π'/ 
β^,τ^Μς,τρδςτομ-ν 
ρι χατιΐλίλβίψι / 
ΤΒΗ,ΤΒ. ρΛρ άλλα, ^' 
|«.ΐ(Π)υ, Αϊολωκί'/ 
νο" . ίθ<Π) χ,οινου 'ρ 
Υ))ίύ-η. Ην >^ νυν 
ΐ;•Βΐν<5^ω;υΐί ν «τρ-π. {.V 

«ΜΐΤΡ-ΠΚ3/)υτρχΛ'' 
λαοομίν, Χί τ3ου σο/ 
ί«.ίν• ΚΛΙΤΟΙ τοω/ 
9Β .Τί^ς κ/;>ηΗ ς υ'«ιρ 
τ'ίΐται 7%" '3ί^α)/ / Χ3ΤΓΓΡΑΦΗΓ β'. 

ΤοιοωτΗ ο Ρί§ικ.λ«ς λΐ'γων,ιτϋ'είξόίτο ♦ρις αίκϊουΌυς τις •ηίΤ!5-Όω'}ο)ΐ ο'ξ^'ί'ς 
■ρΛξαλυ&ν,χ!) Λδΐΰ τ•δΓαςο'ν'Πιί)ΐ(5^θ)ΐωιιατ;Γοΐ)/&)ΐ Ττιν γ)ΐ&)/Α.«>.οί(ίϊ,ί(νΐ|Μθ5α μίν 
τοις λο-^ις (υίίτάΒι&οντο,ί^ ουτιττ^ζ Τοιςλακ.ίιΛαμρνιουςιτίΐ-Βίρ.ΤΡίΐΑς'τί 
'3ο>1Ρλίμ9νί^ΐ-Λλλο>ωξ]ΛΜϊτβ•ΐβ^ιν <ίίτοΐς τεα^ν, ΐ*-Λσ)η\ν';ρυ)ΐτο.<3 μέντΒΐ/ 
>ιις,δ'τΐ(ΧΤϊΓνλαο3•ο)ΐων ο^ί*.ω/χί>ος,ίς•ίςν,χο κ^μ τανη^ν• "' (ίί ιΓυνατοί , κ,αλα 
)(ί^1)^υια^α κατά "Πίν χως<Μΐοικ.οΛί^ί(«ς ■π,ΚΕΜ τρλυτίλισι κατασΉΛους λζπ/ 
Λωλίκίττς • το <ίϊ ]"-ίν'5«ϊ>1ΐΡλί μδ)! ί^ίτ '^ξκ' ϊ»ς ί';^ ΐζ-πς . ου'/χί' ν το' Τίϊςο τΐ§^ 
ο< Ιυ/χ-δΤΛίηΐς ίνο^^σο-ϊτο Μ» ο§νϊϊ^'>ο)'τίί «"'το^ϊΤΡ'^' ίζ^ί^ίωσ•** χ^κν^^ώϊ. υ 
ς•ίςο)ΐ (ί^'οω βις ου ηρλλ^,ο-αί}^ φ'λβ ο/ΰλος τρΐθΐί,εΓξα•τ»ιγ))ΐ&λο)ΐτο, κ^Ί τε^ΐ 
ία τΒ/2|νραγματαιτι{χξί4'αΐ(/.ώ>ΐμ<^ιΐτ'ΐ^τά οίκ-θιο. ιχ.αςΐ)ς )ίλ)/θι,α/χ/2)λυ•τϊ 
ροι Η Λ οντίς • ώ> (ίϊ >ί|υΊΛ-δ5•α(π5. τρλις ττ^σ^ίί θ το,τρΛ^β'ζηυ α^ιο)ΐ νοί^ίξο^ης -^ ■ 

φαλω5 <Αίφυλα.?ί)ΐ οω'τϊι^,ιή έγί'νίτο ιτβ• ίκείν^ι^ μίγινΗ.ί'ΒθίίΓιι -ηο ιρλί αρς 
κατίτ«Λθ<ίί,φ*ϊί'κϋκ^ο»τουτγ'5[^ο^)ΐουςτ>ι>!^ι]|ία./βν/:Τ8ΐ&ίω(ίίίΓυο4^^ 
χ^ί^(Λ.ίΐ')ΐα.ς.χο ^■ζϊ^ίΓ'ίΐ ατ!ΐδςΜΐίν,«ίΠ'Ίΐ44θ>ίτΐ£}')ΐωο9ΐ)>ι η^ο•^οια.αχΎγί•ίς «ρντρ 
λίί^Λ>.θμένΓ*?>«θΠ^ΧΑζο>τας-π,Κ3ί'3ο)ΐοθϋΤΐκ.ο)ΐδί§α.'Ζδ-Λθ)ΐτΛ;,χ^ ά(;χνιν /*.« 
αϊΒκΙΙω/-ι5ίυις <ϊ« ιά ΐρΛί'ρ.ήί,/Χίΐ'ίΓΐ τ^? τρλθ >α))ί'υ>Λ'0)ΐ7ας,ί 'φνι τιτί^ι σχίθ-ου. οι 
ίΐ,τοωτα τΐ'ΖδΊΜτπ.έςτοι/ΊιαιηιΌϊί'^α^Λΐι,χ^αλλα^'^Όα• '^Μμ.ουϋικου•) 
7«β>Αΐκατα τβί ίί^ιας (};<λο-πμίοι.ς,κ0ί ιΛακι^ίί^νι,χ.ακ^'ςί'ςτϊοφαςοω'^οις, 
Ι^-ιυυς ^υμμΛ.ρ^ιςΐτρλίτΛσΰ.)ΐ.άκ.ο(.7ΐ)§δοι;/ί-ΐνα/αον,7ΐ)Γς ι<Λ'ωτιΐ4ςτι/Α.ϊΐ »^ 
ωφ{.'λ6ιαί«ιλλυ)ΐκ,'^αλί>τα(ίϊ,τ>('τρλ6ιίς τοϊτρλίίΐ-οιιβϊλαΕίΐκαδινατπ.αί 

-π<Α'α•Φ*νως α.Λ:§ο τατος -^ο μ4)ΐος,κ.α.τ6ιχ4 ^ο τπ^νιίος ίλιίΐίίξως,χί) ουχ. «ρς 
ΤΒ ]ϋΐΛΛλο> ι/•ϋϊΌΐ"τ,« οΜί^^ς κΓί,<ί\Όι! 'ρ μ.νι κίίω/Χί νος <^ "ΐ* ΤΓ^ΜΚο >"ΐ&)ΐ -τίιν (ί^ο 
>α;ιΐϊ ττβίΐς νίΛ >κ > "π λί'γ&ν,οίΛ) ί'χωϊ ι'ττ α^ ι ωτβι χ^ τρρς ο ςγ>ι > τι οκίτε» υείν. 
ο''^ρ•τι)ί'^ύ'ϊ οί/ι^θ-οιτί τποιΐ)'ρΜ; τίπχροϊκ.οιίξοϊυίοςςδίρσ-ουϊτιις^λι'γωϊ,κ.α'η'ΐι^ιιο" 
σ^ν αώ γφο^&οΟ-Μ.χ/ι ^ίόϊο τας ομ Λ?\ογκζ,<Μ'ηκα.^1^η -Ζϊ-α'λιν αΰΐ 'ρ ^ί^σ&ν. 
{γΊγη'ή'ηλόγ(^μέν^ϋμ9χ/ίΜτηΛ,^γ(^ ίί υ'τρ τ /}|^ωτζ)υ οΜI(^§ος ίίρχκ'.οΊ <(ϊιι 
ςτίςο)/ ΓσϊίΛΛΤοί ^όίΛ^ο)ι τι^ς α,λλΗΛους ο>ι-πς,κ^ ο§ί^]υι.ίϊοιτ,/]^^ω7Ε5 ί'Χ•* 

5ίξ ών,α'λλα Ή τρλλα ως μι μ.ί}/αλΜ τρλθι κ^/) άρχιι > ιχουσ•*) «/«ίρτίι'διτ, Κ9ί ο 
ΐς σ)κ.ίλίοΐιι τη^οΟς,ος ουτοσουτο)! γ>ωρς α/λΐίρτΗΐΛα κν ττ^ς ούς4•πΓνίί(Γ£Μΐ,οΌΐ)ΐ 
ώίΚ-ηίί'-Ι'Λ/Ι'ηζ,οϋ 10. «/ιγοςφορατϋΓς θί_5(ορ.ΐ)ΐοις αΰ1γιγ>ω£Γκο))-πς,Λ*)ακ.α 
•ϊπ. τΗΐ ιΛ'ας (Λ'αφοςας ικί^ τ^ς τΛ'/λοντ^ΐΐ-αίοα.ς,τα'ΠΜηίί) ς-ξατϋ-υΐί^ίίΐ 
ο|λ|ϊΐ/'νυ''πςαΐιρίοι/)ΐ,κ9ί'7ά τιιΟ)-ηΐ)ΐ1ιΡλιν //ι^ωτί)! όν οίΛ)κ'λοΐς ίταξακίΙοσ-οΜ». 
οφαλΐ)ΐ-πς (^'ογίδΛίλιοί,αΧλΗ'πΤϋίΐ^ίίίΓκίίΙνι ,)<^ τον νοωτικου τίύΐΝ^ίο^ι μρ/ 
ρίήί,κ^ί κ.οηά τίι)/ ιρλινκ^κόν <ΤΛσ-&α-ΐ)•ηζ,Όμ-(ύς 'τρία•μέιι{'•τιιΛ«ν&;^)ηΐ)Γς 
ΤΓί χρο'τίξον υ-πα^'χου® τρλί^ίοΐς,χ)! τοΓς άζπτ ωχ,ίΛίας μ.ίτ'αΜΌί-ί,χ) τ |υ/Α. 
Μ.α γ ων ί "Π τοΓς τΐΛΐ' οώνα'φί^ΜΚ^κ.Κι^ Ρήΐ-π υτίρον |ϊασ5λί ως τϊοΐιΛ τηΜς γι/ 

ϊο/χίϊί!),ος-2ΐα^θιχΐ5(ϊΐ«μ.α7ατ!ΐλθ'τρ>ι/ν•ο)οιςΐς'ρ>'ο"^Χ-θ>,»^ ου-ίτρο-ηςοί 
Μΐί ΛίτΟΑί,νι' ολτβΪ ον οφίο) κατά. τάς ι^^ίας <Π'αφο^ας τιιί^τιιοΐΐτ'τις ,ίοψαλΚίτΑν. 
τυσΏυτοντ^ΡίςικλθιίΏΐζίί&ίΛισχτΒ'Π,αφώνοω'^ος ττρρ^ν^'^'^ τταιιυΛίίοα/ 
ί^ι'ωςτκί^•5'ι^ι<θ-οΐίτΐν<]ρλι>ττΛλο']ρ)ΐϊ«ώ'ων£*'"ττ^τρλι/λή^^ (Ιϊλακΐ<Λ«μ5 
Τΐιοι,κ) ο'ι^υ|Χ{λα5(θΐ,τουΰτίί'ξους{ΐί-ςάτΛ/£ΓαΐιινοωσΐϊΐΧ.α.')ονί'ς ζακυϊδοντ»!) 
>)ΐ'σϊ>,ί κ.€ιτϊΜΛΐΐ7ΐ(!ΐί?ας Ηλιί^ος.€ί(Π(β αχοκων τ'ίβ/ ^ ΤΒίλοτρνννχπιΐ' άιρι/ 
)(.οι,κ9>ι αδκνουοις ^υνίμΛχουιίΛτκ'ΐΡ^ΐον <ίΐλα)(.ΐ(Λιαμίονίω> χίλιοι ο'τμ^Γτϊμ,ι^ 
ΚϊΐΓ^ος(ΐϋ•ίρτιαττιςνοι«(ί);;^ς.οί25ΐβ'οΜ;'-πς (ίί&ς -Π)> γιΓν, έίί^ΜωίΓΑμ ταιρλλα. 


*75)ΐ•Κατοωτ, 


ΙΚΒιΙΚύ]/. ο ί (ί£ (^^υ/ 
^αΐΐΐι. οίτζί) 'Μου'Π{3 
(ί^ΐί'ανίϊοι. ρροσί/ 

ί6ίΤΙ).χ,9<(ΛΛ'θχί. 

ί^ι^ϊ ^η(:λίμ.ου. '\ 
ΕτίΠΊΡ^ίονΙτι. ^^^~ 
'Ρ καταςτίΓνοϋ γν 
τίο'λίμρν• Η.7ΐ>^;> 
>οΐαουοτ.« <^|>|!ο'γ)/ώ>' 
<δς. ,Ακα.7Όξ&ουμ.ί 
)ΐα.<1ς-πλοςί'^;:^'μ.ν 
)»α. ΤοΓς ι</1ω-πκ^;ι• 
ίίΑωτας χ.ο(Λβ. -ρις 
ρ« ΤΓρας »^ ηοίς «Γί; 
^αγ)γ)ΐς,οι;χ οτΐι/. 
<Π'ωιου ς|(ί) χ,ατά «ρ 
αλν6ίς,ο[Λ)ως ττβρς 
οιιί•τι<Ααςολ«)ΐ τ κοί/ 
>οί?,χί|'ΐ^•ΖΕ-οΜως€ι<' 

^ΜΛΙ, ΣφΛλί ΪΤΕΟ 

ί^% .(κ'ϊί'ίίι-ιΐΜ τα κκ 
τά ^ον Λλ)Μβ3ΐαίΛ) ν- . 
ΑΛ'ξοτατιις -αΛιςο/' 
λκτϋος. γ|ϊ)§ιδ(ί{ι/'; 
ϊεΰ)»τας .α λο'γως• ΊΙ^' 

τημαίν .Λο'τϊβ,τ' 
Χίοντι'νω)ΐ.'ρ";λίοιί 

ΤΓ^ς συμ-ρ^χ^ΙοΛοί: 
ί πνουοκς , συ§ακ.ουβ»/ 
οίς (Α'αφί§οΊϋΐ.ίνοί. ■"■" 
Οστ)! οΊ 'ίΧ.-αίμ^'ΛΙΙ^ 
►πς . αδκϊοϋ'ων οΐ'' 
«;Τρου";)(θ)ΐ•τϊς. ΤοΓς 
οί;;^>^οΐς.τ(θ^Λ(έ€Ϊ^ 
θ)ϊ'<ίς ό5κ.ίλίΛ(/. Εΐί 

<!5χ.ί?ακ(^. Ρολίμί/"- 
οις.τΒΐς λακ.ίΛαΐΛΟ' 
Ι/ιοΐς. Μίτ'οαίτ.τ 
λοικ,ίίΛϊίίλονι'ω)!. Ετι 
τοΓς "Μ^θοσίν. οκιτβϊ 
χοικΝλονο'τι. Βαοϊ Λι' ως.β)α(βλΐ'ως λι γ&τ ί^α.ξ&ου αον^ΐΛΐί^Ιου.ου τίνος κ,υξου ι^ο' ^ίϊοφ«ν 'ΐΕ!<Λ*αβ>αν<Ις ι'^αψί, 
Ρροο-ξ^ο^ί ϊήΐ.τοΓς λακΐ(Λίίμ9>ίοιςί^Μλονοτι.ΕνιΛσ'«Λ.ΐ)λαλα>(.ία9-|((5-αν.Τοστυ7Βν•φ§ο)ΐνΐ(πως (^«λον 'τΐ. 
Αφ ώνουϋ-ρς ΤΓίίίί >'^'*•*^Φ "ϊ' 7ΓΡ*7ί*•*ΤΓ.ω5'π/λΐΐ'ΠΚ.ατά>'ίΓν 'ΤΡλί/λΜ'σΛ,μ.Μ'ΠίΙί ©κ^λίοΗ'τκνΊ•*•• ©ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 


^αο)ς. Ετίϊΐ 'ρ «ψ' 

Λρς.χ,ατά τ όΙ^•\$)ΐς. 

ι ΑϋΤοΓς.ΤΒιςα/λ/ 

ΚΜ υτρ αλκμΜα/ 
»ρςτ α<^4λφουα;// 

Τ*ις αί^^φιλοχι'ας. 
^ς Λλοΐίο'τι, Ετϊΐι 
>«α-^ν'ίΒ. ιφβιλκιί/ 
οη-ντί. Κοϋίλλν;νί 
*9•Ησ-ρΐ*.ίλλί,νίςκ« 

ο^Μ άλλο• α.μτφΙ\α/ 

α^^*ι«ω-τα<,%'λλιι 

Χ#". Τουςάφγθί' 
οι/ς .^οΐί, α|υ(.φιλορ(ν> 

ΤΒΐ/μδΛ'ς• Ακίρνα 
©•φιΛοιςοι/ίη ίί^κΛο 

Ώχ.ικΓςΜία'ί'τΒαι; 

ΤΛ^ΤΠ; τ» ς εϋτιας. 

ΚΑΐκ τ^' άργβιων. 
Εντ^τρλί/χήι.δ' 
•^λο'ΐρΐί^ικηαχ.ψΛ 
λο^οτί. κ^ {'ζόθιί^ιιΌυ7ΐ'νιχω§ου)ΐ,άτ5ΐτη^^(ΓθΜ) ιττ οϊκου.)^ τυυοΛτου ίιςους -πλΑ» 
τί5>7ϊ)ς,Α§ΐ!ϊ"4ΐ)ςκ9^ινΟ'ος,Κ£Μλα.κ.4(Λ«μ9>ίω))<;^ί(7^θς, Α>*ι'§<ςες , κ^ Νικί/ 
λαός ,Η3Λ Ρ§α•7ϊ)()\|αο9,χ<) ΤίΓίατκς Τιμα-^ςοίΐ,κ^^ Αξγθας υ ία,Ρο'λις,τρ/ 
ξΔ»ΰ μ-ίνοίίζ Ίτινασίοοΐ) «^ς /όασίΛΐ α,ε;/Ώως τΓ&ΐΓ&οι*ουυ'ρ> ^ρκ^ατα τι -αοΛί / 
χβ)ΐ,κ^ι^υ^Τρλί,α^>,αφικνοί>"π«ως Ιΐταλκ.νΐ)ΐ<2ΐ^ωτϊ))ΐ γ:ν Τκ§ίωΐς ϋξοί' 
ΧΛ>,]έονλο ]Λί ΐίο> τϊθα"ου τΈ ^λ«η^ ϊ,β(ί^\4ουν7Ζ)|,ρέίας-αΐίτα τίς αί«)ΐουω)) ^υρ-αα/ 
χίας ,ΕΓ^ατόύατΜαΰ) 111)1 τρίίΛαοΜί,ου κι/εΓξΐατΛ/χ.ατ αΒ)))ΐοαων τιρλιοξχου)», 
»ν3/) τ;Γοαϊ'(Γα)^οΒίιβϊ-τιαΐ!ττ)Γς.κ^ΗΠ'5^ω^1^νϊ'Πΐ;(Α'ικβ)'ου τι:ξΛ6ίΓΐ'(3υ ταζ^Ύ 
ΙλλΗοΒ-α'ιηου ί^ς Φο^-καΚ-νο τ^ν Φα()ΐα/^α<^οι/,ος οαι'τΒυς ί'^^λλίν ως ^ΛώλίΛ 
ΰΐ»α-ΐϊΐ."•4^)ΐ.τ3α^ατν_ρ^ΐί-πς (ίίαόνΐ)ΐουων'][^ίίΓ]ϊβ<ς,Λν£ΐρ^ς ο ΚΛΛΛι/χα/ 
^υ,η^ Αμ&ι>:αί; ις ο Φιλνμτ^^ς Τ3α,^:α'ΐ^ Σιτ«λχ.Μ,•ζΕβ/Βουσι γ }ΐ ΣαίΤοκο^ 
'}ΐ-ν Γί-^ϊΐ;ί45^)-ν αδί ϊοϋον ΣιταΜου !| ο κ,Τϊΐς Α^νςας ί γχ<^§ίσιΐ|βψίσι>,073ΐΰς |"-ι•* 
ΛαέιΜί-πς ^^ς^^α(ηλία,^ί11ίι')<.θ<)ιου'Iρλ1ι'^^ /χ<ί}3ος εΛα-^ωσίϊ.ο'ίίϊ,-β&ίθ&ς^'ΐρ 
^Λθ|ΐΛ3μουςοωγ)ΐίό^ τ?ς δ§ακ.νις ωΒηο '1η^οιο1ί,οΐ'^υι.4λλο^ι'^^νίλλ^σI^Ο)ι^^))ι -υ^/ 
^!ΐιωτείν,'7Γ|5!ΐ'ίίΓίϊοΐ»ΐ'θν^(υΛλα/ί.ίΪΛΛ6ι,αλΛοι;ς^ι;|υι.τ34(ϋΐ4-ας ρ^ί τ Αιεΐί;^υ, 
κ^ι Αμ^νΐίΧ<{^οΐ'•>^ίκ.4Λίυ3^ι/ίκ.&>οις τσαραιί^ου'ϊοΐι.ο'κίϊ, λαίΕοΐίΐίς Λκό^ιί* 
(ΓΰΜΐ-ς τάςαέ*ι>ας.αφιΚΛΐ|ί<νω><!ϊαΛ;τΖυν,ίε)σ-ςΐι-πς οΊα.διιΐίουοιγ;ν Αξι^5•ία^(xι) 
αυίιςβφαςί'τΐ'»^%ωκακ.ου§)'ί ^1αφυ}'ώ,οτι>^τρ5Τΐ)υτ!λ;ν•7Η. τίς ΐρτιΛαας 
Κ0Λτ^; αΟ)ί^«κ.νιςτ!Γα*τίφουνίτΐ)'^<^α^ας,(χχ/}ίΐ7ΐ)ΐ;ςκα'• ίϊ>οι;λο/^;)|ϋους ί'εΓ'να' 
θ'Ζϊεϊϊ,αΐ'ίνιΙΛ^^ΰ ν ίϊτκικΙΙ&ναν τϊοΐν τα^,κ^ {ς φαραγγας ί ίΓΐΙϊιαλοιι, (ίϊκοαουϊ^ 
τις τζ)Γς αί'ΤΒί'ς α/λ.ιϊνιιο3-ιΐι^οι'ς -πή^κ^ οΐΛαχ.ί(Λϊΐμ9Ί/•οΊ''ϊίίιΡ^*μ7ους ί'^τρςοκ;,. 
ους ΐΛα^ο)! αίκΐίΛίωνκρ/] τΚ' ^υί^ι^β,χων,ονολκ.ασιτΕΟΙιτϊΐλοτρνΝσΐ'ν '1I^^ον/ 
•ΐΒίΛ2<)ϊκ5ΐ€<)/<λΐ/-πς,Κ£Μ4ς φίίραγ^/'ας ίν(2)αλό>-πς,τ3•(Μΐ'7Λ;πί5'<ί^νί Χ-Λτάίχας 
ττί)λι/υΜ)υδίΛα.•χ.4(Λάμ9νιοιο'σοΐζλοι1ϊ)θΐίνένττ(Βαλαοο-ΐ),ω9 τι^λίρ-ίους (Αΐ'φίθ* 
§ρ>.κ^<ρις^αδ))μοοω);5υ]Λτρλίμ.οιί)ΐτας,κ^'ρις /^Μ(ίΙ /χίίν-π§ωΐί . κ.ατά 
(ΙΪ'ρΜϊαυτοΐίχρονοΐ'ς,ΐϊίΓίίξοι/ς -πλόΙ-πί)ηϊς,)^ι;λ«^ακΑω•τα4,αυτΐΐ'π»^ 
•7^''β)(ί^|ϊ)Λ^ω)ΐτρΛλουςαιΐιχοϊ-νΐ(Γοιιηϊς,ΐ:Γξοι.τΛχΰΐιι αΟ'^ ο^Λρς -ρ α/^φιλο/ 
χιχον,ι^'ΡΐναΛλ»ιναμ.φιΛΰχί'ςΜ/.ιχ§αίίί τιιβ^ς ^ΐζ Λ^Ύθους άζπι τουΛ αυ/ 
ΤϊΓς μ'§5«.τβ η^Σ,-ην Γίη'=0'Λΐ-Αξγς γ <ί^φίλοχ_ικο)ΐ,Ηφ! «.μ,φΐΛοχίοοιη>')'α'Λ• 
ΑΜν/κ,-πτΐ μφ-τί τίωικ,α οϊ)<.α(^ί Λοαχω^Μίτας ^κ^ οκκ δρίσ-Κδ (ί9ί«>ς τ* όν ^• 
γθκ,ατΗΐϊ-ασ-θί Αί*.φΐΛο^ς ο Αίί.φι44ω,ον•τώα/λ.<;ι^αΛΐκ.ή>κίΛ•ιζ-ή),ο/λώ)ΐιιμ9ΐτ 
τ^4οιθ7δυ •55•ατ/>ί£ίϊάρ•^ς ο>ομασ-ας.κ3Λ «νκιρλιςάυτη μ-ίγίζ^-ν τίς αρ.φιλβ/. 
χίας.»^'ρΜ;ύ^υνατ&.τ«'πυ9 6ίχίνοΐκ.ΗΤΒ§ας.υτ{3^υμφοξ£ο)ΐ (ίϊ ΊρλΑοΐις γί^ 
>ι<«ς υτί^ον -δπιξο μ-ί)ΐοι,(ί^η^χη(ύτα.(; ομίλους οντάς "τί αίχφιλοχικ,ί, '^υνοί/ 
κ,ους η5«)^ανοντο.ί^ίΛλ»ινί<θ-Η(ΓοΜ;'πυιΐίυ;/ ΓΛόύίτσοικτι,'π χρω7τ>«ή τ^ 
α/λ.'7Γ;ραΜω•7%^ Ι"ν'"><->ισ"Λ* τω>. οΊ <ίί χΆλο ι α|υιφίλοχο ι , β}(ύ^^άι^οΙ ριτιν. ί κβαλ 

λου(ΐ))ΐοιω7''ί*ί'ν^'"^5 οΊα]ΐ*.'ί)γα)αω•τι«^5"'><ί>• Η^^ίαυτοΙί^οχχίΐ'ην τρλΐ)/ . οϊ 
<^ χμ^ΐΑοχοι,-^αμ,ίγου ΤΒυ'τίί/,^Λασί)! {,οαί'ρις αχ.ίί)ΐίίίη•κ^ ττ^ς -ζια^α,κΛ/ 
λίσ-*<ι•7ΐς «,ί^φο-π^οι αδκΐΐΛίους,οι,αυτϊΓ^ Φο^ίλΐωνα-π '^ξΧ-ηγν ί-τ^μ-^αυί^ 
»^ ϊιχυς τ<>ΐ4Κ.0)ηΗ . οίφικ,ο^ουίίίτιιυ φϋ§|^ίι'ων<'ς 5 ο^ςοΰι κατακ^^ατΌς δ^ 
■^ς.»^ •π>υς «ίΛ.'^ι^ρα.ιαωτπ.ς «)ΐί §χτρ(ί1ί(Γ(3ίν.κ.οι>ΐ5) ■η4'ι<-^ιΤ'Αν οαΐγ α/χφίλοχοι, 
1^ ακίί^νΛνίς,^^ <ίϊ τουτΕ,νι^υ/χρ-αχίαί γινντϊ <ί[^ω7ΒναδκνΛίςις ,κ^ΐ αχί^ 
νάσιϊ . οΊ^ϋ α.μ.η^α.ηωτοΛ,-η:/ μέαί'χξίίν ΐς 'ριζΰφγβους οζμ τώι7 ίΜI(^^α.^ρ£Π[/ 
σ-/ΑΛυοφωνάυτ%7Γί"'"'ν'ΤΡ'*''^>'75•«ν4§οΐ'(ίϊον'πϊτρλί'/χ^ ^^ζ'α/ 

Τ&^Μ) τρωυ ϊτζ«αυτ&)ΐ( τί,κ^ί χαο >ίο)ΐ,)^ αΛλων τΐ)ΐων 7^7 τι^ΜΟ) ο χ ω^ίοϊ |ύ^ 
βχ4ωνΜδ'Ί''Πί 7111:^95 Τ ^γ^ , 7»ς μ^- χωςας ίκξατζυ)/ . η>ΐ)/ <ίΐ ιΜ')ΐ ως ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 41 

•7αί'ί>«.7ΐ)σ-ου!)•7ΐχ.μ^ί|ίΐίίι'ξε< ίγίη'η-ιιύ ό^'ΐτηγιγνομΛνου χ_^μα\ιο<} ,βί»)/ άτταίΐ^οίν. Αηρ 

νοϋΌι>ουϋς ί\&λοιιΐ ε•''κ.ο(π /χοικί^'Ζδ-ιλοτΓοννκσ-ο)!,»^ Φοξ/ριίωνατ§ατ»ν''ΐ'» <ρα(Γ«'λΐί^ος • φα'στ)/ 

ος οςμ-Μί^ος ίκ \ΐΑατΐχκ'Βυ,φυλα.κνν^χί ΐΛ-ΫτίΚ-κβι}! ίκ κ.οςί>{ου κ^ τιιΓ Λις,•σολι« -Εταμφυ/ 

ΚξίΓΛοι; κοΛ-ΒΓΟί» μ-ιιΗνα. μνίτ '^ί τη^ΒνΛΤΐ'ξας (ίϊ έΡαυ! καςίοίς^»^ λικίοΐ^,κ^ λίοΐς. μ.ϊρ.•ί0 ταυό/ 

Μίλΐ)'σαν(ί^§ο)ΐεΓςα.τ»/ί>)ΐ,οτ!Γως τιχ^τα,τια'ξνυςολο^/ώσί,κ^ 3' λιις-ιχον -7%" ττς Κ^ί <Γιο>ι;(£ος ο 

τ^'ατρφβο-χ'λιί^ος,κ^ φοΐνικ.ν)ς,κ3ίτ»ιςίΚ€Ϊίίν κ'•ζεθ§οι;.οι*'α^ας<(ϊΐϊ•ξα7ΐ« ο'ιττξΟ-τνγοΙ. Κμ 

αύ«Ιίοΐίων•πτ^*•55•οτ^' Ι'ίωνκ^ τ(υ/λ/λαχωνίς τΪ!ΐίλυκ.ίςΜΐο'Μίλ«σαν(^5θ5, ί'χ,αςος ί 4ίΓυ)ΐατι>. 

ατδ-ο{ν«νκ.β•κ^ τίς «Γ§«.τας μίςος •I1'(^1ί(ρδ6)ξι, νικιιί&ς /^α'χκ • "ην ί'ΌυόΐΌυ «τάζ τριακ.οντα<5^υΌ 

χ&ι/λ«νο5 "'' ΐΡΐΐίί^ουόί-ιζΜΐΐϊΓβίΓιι οϋχ.ΐ'ΠΐίΓ'ύϊοιηΒ τρλιοξΚου^οιοΐί-π'χ^ν^άΛ^' ΊΡλΊς • Ενο/Αίξο»• 

οΰ'τΐΐςτίινατΤιΚίινίνβολου'τίίλο'ίρννίΐώωνουΛίί^^^Λλονανοιν/ίΓαστίϊ'^ιςα^ Γ^Ρ «ϊ• {Μί^ςα-σοίΓΊ'/ 

νοϋοις,ό','Π χΐ'τΐΐς ιτηΛίλοί-κει,κ^'] άλλα 'Π ΐΡλλα4Τ3ΐ[ί^ίν»7ΐ) ουυτο'ίι*"^» ?§ω' «πΐί ρίρ '^οίς «ίΰ^^οίς 

ο•ίω5τ'^'5''**'**•ν'^*''^•>*•°"''''''?*^'^^^''^'^5'^ν^''ν''ϊ•°"^^™ <3ί^οοφί'/ ί/ϊιου'λονίϊ. Αυτί/ 

ςουο) τκί^ ^νμ,^οΐίτ^ωςΤΒΓς ς-ξΛ'Π'^'^ί ^^^ αΐίιινοϋωιτ τΐΓς αϋί «ίίσι τηανμ-ινοις, ϊο /χοΐΐ'Τε"; τι^ατικ/ 

ΖΐνοφΜντι''Π δ' ΕυξηΰΙίΌυ^κΐ) Ετιοί^ούξήητ^ Α§ΐςοκ.λ&ίΓΌυ,>^; φιΜΌ/*•αχζι τ^ &ζ <Γιιλο)ΐοτι . Αυ/ 

Καλλιίί.αρ(Οιι.οί(ίϊ,'^Γροι^ι(^ί^<ΜI7Iι οξωνπςμέκτνςΤξοίτιας τϊιν ταλοΐι-υωςίαιμ τιί-π οωτινο/χ6<<θ-{, 

Μ χωςίήϊ χεΐ|χιςινφ,αναλωκ.ι|ιΑ9 "Τί «ί^ »ι τΗ ΤΡλίως (ίί'^ζίλία ταλακτα ις τίιν ιρ •πί'ς οίΚ&Όις ϊο/«.<"? 

λιοξκίαΐΛ'.Ίωϊ Τ5Γι,<5^ί οαΐι ^υνΐ^γσπ.}! ι^ίλίίθϊοωί'γιίς,κ^ ΤϋαϊίΓίΐξ , κ^ γυνάίκϋχ, ακαλντας χ?ίϊ«9"ί • 

%^ ντας ιφόί'ΊοΜ^ο ο'ι μ.ίν,ΐ'''ΤΡππΌνί5^οι ί^ίλδον ίζ -π -τΐιν χαλκ.ιΛΊ<.ιιν,Κ9(/! {'κ.αςος ^ίί'ΰτιατί) . αίκνοΰοι Λ 
>.' - "■_ ^\/ι' χ...." '_^/ι; ,-_-,,' .-Λ "Λ. ^ ί\'Λ '<...' .1. _.-ί\"' Λοι/τιι 
,ί/«.ίλλ1. δημηγορια τών ρλαταιεών ρρεςβελν. 
ΑΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ". 
ΑΝΤΑΡΟΚΡ'ίΣΙΣ ΤΛΝ ΡΛΑΤΑΙΕΛΝ ΡΡΕΣΒΕΛΝ. 

Κ^ τφΐί^ν'ί<Ξηά ξ«8ί1ηα)<.01ν«σαν'Π(;,α^^ηιι;^ί1'αV7^οω^^,ό'^Iα(^υνα^α οφίών&Ή τρι^να <^^οχ.αλ&-ιΐΜ, 

Ί^1α^γ. Ρ ©ουκυδι'δοτ 

β-^'ΙίΛο9•Λ.•3Γρρςτ^ΐί<Λιΐ)«ίοις(Γ>ιλονο•η. Κομ.ΐίθ-ίϊ3υ.ουία7ςί4'*'• ^ Ου'κ.ι-πμ.νΐ.σ'Κίί.είωσίΜό'-Π'ρ-π/ 
|*βκΛαφοςως κίΜ αΰ) τίς γί^ς,ωςτϊ-ίξ το^Ηωσ-ου ίι^Χ-ΙΙ" Λ•ΖΓα>'>'ίλλον''πς •οΊ •»^α•ια6Ϊ<; (^«λοίίο-π. 
Εττι 9-κ.ιίαΙουώ -π• •3α^ΛΧ.ίλΛΌν•ια4 • Ρςακαλοΰ^ττίίΛτίίωτωνταλ» Κμ ΤΰΛ^ί^^-η οατ))> . οί ίΐο» 

τκΟίτϊ'Βτασ-Η ΐ5ολβι,/χν)ίΚ.&ίνων οίτιρχωςϊΚΓοΜίί',αδϊινίίοι ίλβοΊίτΐς οφίΛ» ουκ 
ϊωΐτ^^ι'-ζϊ-ωίην,ν'ίνιβίοίΓοιως ϊ)ΐοςκε> ο'ντΐς χ.ατκ.^να/λφο'Πξοις (ί^ί'χΐο9-οα,αυίις 
β(ϊ>ων'Πΐν'ΐΡλ<>•π•ι1^α<πί(π χ.α•7αλα^&ν.θ(ίί,δας(ΓυνωναΛ''7!ί,')ΐ;Ρ9ς ταίϊ'τα ιφι». 

ΑΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ. 

" Υμ^αι; ίΕίρλΐ)» ί<.%)ΐΚ3ί) οίκ.ίιΐζ'ΤϊΜ^ίΐ'^ο'πνΓμ.'ϊΤ λακ.ί<^οι^μ9ϊιΌις,x)1γί(; ό'/ 

" ζοις ατρίί^^'^α-π,Χί ί^ιΐίίί^ςα αξίίμ^τά νμ.ί'ηξα,Κ) άλλο 6ιτι ί^υ^ατίς οΐς δμον 

•• ίλβ&ι•οωτ7!ί(ίϊ/Λ.ΐ7αχως»ι'ση.•πόνι&<ΊΐλίΛ9•{,ιω5οΜΐΌ -σολί/ί-ος Μ-ιν&ίί^οοιίίίϊ 

»• -αα/^ΐλ^ν,Λτίοί'άΰΙ} ^ ΰμ-ΐν α. λαι' τ3Η^λαβω,α5μ. ρ.ΐ5(;ΐ(!ϊ ττίίί'ι,ίΊοιυιίίί τπΗ^α 

θΊ"ί^ακχιυ(κι.ν-ης,ϊσ•ί<λδο)ΐουϋίιςίς τί(ν•π•οΛιν.Κ3ί |^οι;λΛ^3■α/^δί^οι μ.ηά. τβιΓ 
ΐΜΛοις,ίλι^ίΜο'τιβούλοιηϊϋά <Μ)οχ.αλβ<τα<,(χί>ινΛ•Όις χ,οινωστίί «ίρρω-ηνΉ^ «V 

ίϊ ^αουνο ίί,γμ.ίξΐυζ'ηίοατ&η.ΤΒ,ίναΛζ&κος Λ κ.ο/χΐ£θ•)ΐνου,>^ τΐι» |ΐίσα.<θ-οΐι•ό» οωχϊ ϊΐί 
αχωιτατίλισιΐι. 

Ρίξ14ΐϊ"'">ξ«ί''4ν ΟΟ)*" 

•ηι/'ς . ό&ξχίο'αμ-ος 
ί^ιιλοχο ΤΙ-ΊΛ ο'ςίβ^ο 
λαίΚ.αλ»ντοωοους. 
ΤοΓς (^ικ^^ίίπ•σ1ι 
μείωσης 7° ί'ί^^ί'ξος 

ΧίύμΛί^υν.δν/ 
»1)<.ομ4ξοΐΡ. 
Α("§ί(ΐι>ΐ3-ο'ςίιΐίπ». 

φού,ακΛ'ΐί • -φα/ 
βϋΛ'ΐί• φο§|ϋΐο5 ρϋί», 
ψ'αίος,ό'ςτς ί'ΐίαν 
λο( ιχων ηο τελιγ/ 

Κου 6ιτΐ αλλο α/ 

Ιίίτίθιν /λίλλΟΙ,'Π' 

4-ος.οΊα'ίίικ.οΐ'ρα/ 

ώ• Ξι/νίχ«5 αοΐα 

τατως . 

Κου σιττν.'ρ σ-Γτοκ, 

Αί^β3-(«'• λα/^ι^οι/ 

νειιτ. 1) }'?1'ουκ4•ΐϊμ•νιν•ίλδο>-πς Λ" οΊ τκ^ατεκΗς η^ίσ^&ζ ως '^αΐς αβκνούοκ; , κ^ βίου/ ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΤΏΝ ΡΛΑΤΑΙΕΩιΝ ΡΡΕΣΒΕΏ Ν. 
,- £υ/λΐντρίςτΤ•; Όξκαν ,ούζ οΐ-σα-ήξίζ 

αμ5<η•)/,μ•''ίί)ΐ\ΐί<ύΎίξΙ{&ν ινί^-ην Ιυμ.μ.α.χίΐυΐ. 

Τοια>ϊτα.Ύ ηΐΫίο-^ία'ίΛΤΣοι.γγ&Τκαί'αίν,ο'ί'ηψ.'ταΛΜζ ιδοϋλΛΌΐνΤί αίκνοίΐ' 
οις |Λΐ)' ΐΓρ9!^'Λ Ι/ου,αλλ'ίΜίχΐίθ-οΐΐ)^ γνν Ήμ-νομί'νιΟίβι'ί^θίοξωι/τΛ;, »^ αλλο 
■Β•αχο)ΐ7Λ; ό,τη οϊ'Ιι/μ.βχΑίνΗ, 'ιί^ίλβθΐ/ τί ^χκί'ί'να ί'τι, ά*)^-:^ ■? τ6ίρί> ΐζοκιη χ^^ι'/ 
ναίθ-ου , ο'•!) β(^υι/α^α ιφίσι τριειν εί^να λακ.ίί^οί!1μ9^'<οι ^οκ.αλοΰι/•π"•ω; {ί α/ 

χωξίωΐί Α§χί(^αμ.ος ο'ΐϊαοιλΐίϋς κα-πς-Ηολίνων ήιί'ί• 

©ίο Ι ©νοι νίϊ "Λ^ατ^^ϊί^α έ'χί τί,Χί ί 'ςωις ,^υ^νοζ^'ζ ^ν^,ό τι ου'τΐ τ^ν «^χνιν 
0(^ίκ.ως ι'κλη3•ο>τζι.>ν'1ερνί^ί <ίΓ^ο-κ§ον3'^ι;ΐί«μ-'''"'>"ϊ^ ν'^ΐ'Τ*')"5^ί'«'λ3ο]«.ίϊ,(ίν η 
01 τ3•α•π§ί5νμω>Λ^α(^5ί^οιυ|ΛΓιί,|XΗ(^ωνίx>^ατ«(π^.ν^Κ5ί "πταςί σκ.ί'Π οιιι'-τ*ΐί Λ// 
ΐυ^ίΐ* ίνα/ων'σπίθ-οο τπΓς "λλί)«ν,ου'•τΕ κυκ ί'ντ' τΐίΐωίλΐΐί,οϊ<5^ικ.νσ-ομ.ιν• <;ι^οκ.αλί 
σ•αμ<5»οΐπί^ τρλλοί ι^ 6)Κοτο^,ουτυνχ^ΜIο^ιθί^■(υν)/'νωμ.ο1/ϊ(; (^ί{ι^-ί,τνίς μι» 
αί)^ικ.ίοΐςκολαζι<θ-(3υ7ίΓι;υτϊοιςχου(η•ΗΓςοτ5§οΐ9,τί'ς<5ϊ τ'/χωςίοΐζ τυ/ΧΛί'&Ιί 
τοΓς ι•35ΐφιςουό5 νο/χί/λως . 

ΤοίΓοωτιΐ ι-σ(5θιασα.5 , κ.αΐϊ-ιν« ί^^!!^οΜ^ι^ί>ν γν τςαΤΌν • κ^ τπ-ξωττν μ-ΐ» 
■ΒίξΐίΕΤοω'ςωσ-ίϊ οω'ηοις ττΓς (^ί)ιό^ςίσ1V , ά ίΚο^ιΜ , τεΰ /Λ>ΐί^ι>α ί'-η {^ΐί'/ 
νου • 4•ΕΓ6ηΑ χώμα Ι'χουκ •7Γβ59 τΐ'ΐ' "σο'λί/ , ιλ•5η'?ονΊπς τα.χΙΐΐ«νΛίρίών ί/ 
(Γίβ9-οϋ ΟΙΟ 7> , Κ,5ί λίίοις , \(β^| γϋγ , κ^ βτι άλλο ανύτ^^ν ρ-ί' λλθι 47ίη§αλλομ<κιθ|; . κ'μ.ι/ 
ξοΐ4 (1ϊ ί^ρ^ουιτ ί|ϊ)(^ομ.κχ.ον^α καο νίκ.ΐΛς ^ι/νίχως , (Π';)ςιιμίίο(κ.ατ'Λία•εΓοιι>'λοΐ^, 
ώςτί γϊΐ^ ί«•ί Ιί,φι'ξ^ν } ^οΐζ <ίϊ > ι^κνο^ τι κ?0 (τιτονουξάθ-οΐι . λακΐ<^*ρ-ονίων •η 

ο« 


οίκ9Λ>|ϋΐ.»μα,5<^ <ίρροχ.αλΗίλί*•ατΗ.ε7χι<Γ4'ρξθις,κ^ (Α'φίι'ξοίί,^-π'ρΐίίξγαζο 
μ4οΐί κ^ τά^υλα ί^κ'-π ττΐ/ςφοςοις οίΊτοϊς β)αΙλλί<59•(ΐι,όν αι^αλθα-π θΐ)οϋ. 
«βίτί ίΙΪ "Ρ ν'4-ος τυύ" τ€<ρ^ υς μ.ίγΛ•}(^, γ χίρΑ ου ^ζολοΐί-πξον αίτΕΜΗθ «ω/ 
ιί.>^οΊ'»^α.•τικ^ς ΤΕίο'νο ι •πϊ'ϋΓ•»οουώ,(Γϋλο>-πς τϊΐΰτ&ίχοιςΜ χρο(Γίχη"Σ3ίί ^ο 
χω/λα,ινίφοςοκν τϊιν γΐ'ν.ο'κίϊτϋ'ίλοτρίννώΌΐοϋίθΌ/^^οι,^ν ταςσοΓς κάλαμοι; 
Τ5Κλονιίνθ<'λλον•πς ί(Γΐ^αλονίς'ρ<ΠΗς>ικίον,ό'•σως μ.»(^Ίαχιο/ι;5ί^ον,ά'(;τ!^ίςΗ 
^!ΐ'φοξοΓ^Β.οI(ίϊ,τοι^ΤΜΑ2^τκλ&ομ^^ΌI,7ϋΰ^I1μ^^ι•Β^X<'V♦ύ^ρ)ιο/λο^(^ικτ«ς 
•ΐρλίωί οξυ'^^υ^-πς,>^)σ-υ^-πVμΗςα^«^*οιυ7^^I)7^χω/xα,υ'^ρείΛκο» α^-βις -πΗ^α 
βφχς 3ν χοίν,Κ^ί ίλΛί'ίίΜίον αΟΙτρλυ ϊις ί'^ω,ωςτ'ΙϊϊΓ'εαλλοϊτΒί,ν σοτ ν 'Μ^τ^ϊ, 
ύ-σχ-^^ονοί^ΐτΒ'ϊς κατωδίν τβ5 χω'ιυΐΑΤίις,κ^ ΊξοιίοϊΤΕς αβ οΒ) ϊχ.ί)ΐου|Μ5ί)οΐί. 
ί^ίιΑΌ'τίς (!ϊ ρ•»! ο^(^Όυ^ζ^) (Γι/)ΐίύντ» ολι'-^ι τ^ίς τρλΛους οΜί'τΐ'χ&ν , «Β^^ΐΓΐ-Βί/ 
^^υοον^ϊΛ^ϊμί»μ.^/αο1Κί(ίX|ΛΗί^α^τ5Λ^^^Γαν7^ι§)/αξομίΗ'ΟI'ρκ.^1.^ά δ'χα^. 
ίνδί^ ? Χ3*νβϊνοι«'τ ας^α'μινοι,Λζη ττΰβςαχίος τ€ί;)(θ«;ίκ. 7!)υΜΐ'}ος,μ.)ΐι/οε)ίΡ»9 
4<;τιΐΡλΐ)ΐ'^γοίΓή!Κ5<ί^μ9ΐΊί,οτ3ΐις θ ϊμ^Ι^τεϊρίς αλί(ΓΗί)1■π^7Γΰτ'^Μι'•τ^ρ(^ ι,)^ 
ί'ίοι Ώ ονΜτι'οΐζ α^κ δις τι^ς αιόγ χ\ίν*^ <5^οχωςοΰνι«< θ«(Γω,(ίΙ''7ΐιί^α(ηον -π τρ/ 
»ον Γχβΐί,χΐ όναρ-Φ'^οΛή^ μάλλον ^([νΐίθ-Λΐ αμα (!ϊ τΜ χ4ΐ'σ-&,μ«χΛνας ^ο/ 
«Γ»•\ρνΤΜ ΤΡλ&ί οίτ5νλοΐρνϊΐίσ!θΐ.μίοινμΐ),ί τοΰμί^γαΛου οικρίΓομΗματες κα/ 
7π '^ο χ«μα «^γοίταρ^έιιΛ,αά ιι-ίγΛ'η κ.ατ4ίΓ&ίΓΐ,>^ Τ^ις -τη^αται^ς ίφο'βι»/ 
<ην • Λ^λ^^ς ίί αλλ» τιν τ&ι^ν^ , α'ί β'ςο'ρί «; "Π τκ^ ί>αλλον-πς , οοβίκλων 
οΊ Ί^ατϊΐΐΜί •)ΐ) (Ι^οκρυς μί)/αλοΐί α^τίΐ'σαντίς αλυσ-ίώ μακ/^ους σίιΙ^κςοίΓς λζπ τ* 
Τϋμίς 4κ.α•Τ5'§ωβ ΐί,ΛδΠΐ ΚίςίΚω» (Γύο αΰΙΚίΚλιμινων,κ; υττίξτ&ϊοι/ίτων,ι-Βίρ •? 
Τ6{^^^ιςοΜίλκ.ιίίπ!.VΊ5? 4νκ.αςσ•ίωί,ον•π «^γοςτσκτεΪΛδ-οα -δ^ιιμιλλοι κ'μκχ* 
ΙΗ,αφκ'ίσαν-ριικΓΌκ χαλαςοας ταΐς άλυο-ισι,κ^ί ου^; χ^ςος'ρ^νπς-νΛ,ξυ/ 
ρ-Η ί'μτϋΐ'-όϊουίΛ.,αΈΓίκ.ου'λιζί '2ο "ΙΓί "^•ί ' τίς ίμβ>ολίίς. μ^ ιίί τιυιΐ) , ο'< -ναλο/ 
ΐςν>*''<η'",ωί ε"τί μ»χίΜΐι«ουί(ϊν «φίλοΐ'ν,Χί δ' χωμαΉ ϊ αίτη&χια-μα ίγΊ[η 
τΒ,νομίσανπς αίτοξον .|.οί25ϊ τβϋ •5IΗ^ο)Γπ<)ν(^ε'V«Vϊ'λ6^V'ΡIϊ ΐρλίϊ,ττρ^ς τίιι/ΐϊϊ 
^τβί'χιών •αο^>4ίκΛαξοϊ7ΐι.Τ5•ςο•ττςοΐί Λ" τ^υξίίΐΓΌ^ίν οωτιΓς τι&ξάσ-οϋ &'<Γθ/£ΐυ> 
Ίο,-σ^ΛμΑΊΰζ γίνομ^ϊου,ωΐΐφλί^ουτίίν ττολιν,ου'σανου μί^αλχί'τείστιΐί πή* 
ίΉΊί^ίΛΚίν^νοοι/ν,&ίΤδ-ωςβφίσινα^'Λ'ί^α-δΓίΜ'νις κ^ ιρλιοςκίοΐί 7Γί""'^Χ^•Φ'" 
ςου>•τίς (!ϊ υ λ«ς φαχ.ιλλοΜ;,τζια5;4β)αλον οίτιοηπιυχίίμ.α'πχ^ίΐ^ηρ μ-ίι^Ιυ ηι^α^ 
τινττΕι'ρίΐιςΧίτίϊς <^γο^ωσ•1«ς.ταχϋ($ϊ'7Μ|νςο«;ρΕνομΐνου (Γ\α τρλυχβίξίαιν, 
αΰΙτϋΒ^ίνκΛ-» χΐ τ^αλλνις τρλίωςόσο> 4(ί^ΐ4ϊΜηΐ',α'ΐί) τ μί-πωξου ιΐί^&ςηι/ αϊϊΐχ". 
ϊμβαλο'νπςΛ τΓυ§ ^ι/ν ^€ί(^,Κ) "δπσ-σ-νι,νφοίΑΐ τ>ινΰ'λιιν.Κ3Λ ίγινίΉ) φλο^τισ-οοϊ'; 
ΤΜ,ό'ίΓο» ου<Γ&ς Τ5•ω ί'ς η ίΚΐ^.νον 'ρν^ονο^ χ^ξο'^ί^ΐνην εί(Γί)ΐ• «(Γ» γαξ ον οςί/ 
<δνΰ'λ«'ΓίΊφίθ»αο.υν<«νμ£ι>ντΓρ55ο"''τιϊν,«.'σο τίωτημοίττυ-κΰς ι^ φλο^α 
ατΒ-'οΐήτιίϊοΐιι'ίϊκϊ.'ρΰτο (!ϊμ4γα'π*'ν,κ^ ^οκ; τϋζ^ατουί'ιΛς ταλλα ί^ιαφυ/ 
Λρ'»τας,4λαχίςόΐ'4<^*'''3•4ί^ιαφί6Ϊςιΐι.όν')οςΓβί 'ΐΡλλου χαςίου τΗΤϊο'λίαις 
ουκ.ί)ΐ•π4λασιΐι . •Β-ν^μα.'Π β ί-π!ΐγΐ]ΐί•η αχτΗ ίττίφοςον , ο"•!5ίς κά χλτίί/ 
(οϊ οΊ 4νοΐι*τίοι,ουκΛ*'<Π4φιινον•νΰν(ίϊκ^νΒ'ί^ίλ4νί''™?ι^/^^"''~νου,υί^ω^ 'ί^ 
ουςοΜίοΰ τρλυ,χ^•) β>ςον•ιο< ν**'''ί'-^νο":,τ€4(Γου-ριν φλόγα, )^) ούτπ) τιτοΐϋίθ-ίνΐίϋ 
'ρ>κ.ι^^^υνο>.ο'ι(ίΪ754λο^ί:ϊν''<σ^ο(,4•ζΓ<^(^ιι,κ^^I)υ^I^υ<^ι)ιμα§το|',μίςοςμ(<ί^1Κ^^ 
ταλιτρϊ-πςτε" <ϊ'ς*•τ''ΰ,Το<)ϊλοι-πΓονάφ4'ν'πς τδ-ιςίίτ&Χ'ζοκτίι» τΓολινκ.ι/'κλφ, 
ί(ϊ%λο^ι'3/^οι κατά τρλ&ς «^ χωςίοΐί . ταφξοςίίϊ Μτος •π , «> κ^ ι^ωίί», 
ίί^ίς ίτιι^ινίιί^σαιηιι.κ^ίίΓείί^ιι' ττοιί Ίί^είςγαςό.τκί^ αςκτΕυ^ου αύΐτολάς , κ,α/ 
"ϊκλίτριι-πς φυ'λακοίς τϊΰνΐμι'ίτιος τ-ειχοκί,ϊ <ίϊ ί'/ΛιτυΙϊϊοίωτιιί ιφυλασβην , οιίί/ 
χω§ιισαν τ5 τςατ^ ,*Ι Λίλοβχσαν κατά ττο λ&ς .•»^α'π<4^ς ()ϊ τιοίί^οίς μέΐ',χϊι )/υ/ 

•^νκ,*ςου'(ί'»λο>ο/ 
•η • Αϋτ^, ίτσ'φοςοκ . τ) φλογι'. Διιφυ^ν . '3ο» κΐιί'υναιι • Ρίςι οίςχ,τιι/'ξου αΟπλας . καικ. »ρ> 
•κ}Ιω12)£ΐοκμιι\α• ύζοις. 
ΙίΙίθι οα'τίί.ςΜίίξχί/ 

70. ΕϊτπξστΓς.Ί^ιγ 

)'μασΊΐί,*ζπ; καλά/ 

/«.ομ •ϊΓίΐϊοι>ιμί>οις. 

Ε|(θι'λλο|/-πς.ίμ/ 

••^ίκοντίς . ϊτ2•ο''' 

νομο> (^ί' . Κίη/ρυμ/ 
μίΙ/ον . ο'§ϋ>'μα. 
Υτααγομϊ^ου . ίν^Ι/ 
Λνπς» Ρξο^οΐϋί 
χοϋ)! ■ Λ2!5Ϊ χυτίς 

νΐ•ςτ6ίρί:ςτί:ι&)ΐ. 

Δπρ^αωον'Π'δΓΟ/ 
νον Γχ&ν . οι^ν τιιΓ 
*κα-πς«δίν^αλλ6 
β9•ου. ΜΪλλο^ γί 
νΐΊβ3"ου.'3οΐίόνοΐ|ΐ7ΐν 
οκ;ίιιλο>οτι. Μι'οιΐ 
ί^5^.μ«χοι*ιίν. Η•? 
μ-ίγαίλου οΙκοίΤομ» 
μα τις . •7% ηκ^'ηαί 
«>(Γ>ιλοκο7ΐ. Κα-π'/ 
σ&(Γΐ.'2^ τ&χος (5^11 
λονο'τι. Αλλατ (^ί• 
μιιχΛ*ας (Γκλοι/ί,'ττ. 
Τοίτβχοκ;.<5γο(Γΐ' 
<Ρίξοΐί. Ας/ϊ§ο;)(θΐί 
•π • σΗμειωσοίι τ»ν 
συίΐα^ίΐ/,ας βϊςο'χοι 

τΒί^^αλλθί•πς.Κοιϊ 
υχΐί§ τ&ΐΌΐοΓβΐ/, υ'/ 
«Ι'Οΐ'μίϊων. Η μ«χα 

νϊΐ•τ•ΕΓίλθ'η=ν)ΐ«σ)ω» 
(ΓνιλονοΊΐ. Το'/^>^οι/ 
χο|ίτ>ς βολίς./ρ 

•ΕξΟ^ϊίλΚ/μδί-ΟΪ.Ρα 

σα>•]^(Γνίΐ^'ί'αιι.4•7π 
Ιίοίοΐς(Γιιλονο-π. Τα/ 
χυ (Ιϊ Ίΐ^ν'ςοίζ γ{)ΐο/ 
^«^^«•Ϋ^ΐαΐϊ-ιι'ματίς . 
Ε-ϊκτσαςινκσιιν ιτυ/ 
νϊ^Λ^'^ΧΡιροτρίκτΐ))! . 

*7' >γ Χί οωτιματτν. 
Η(^ί γας••23-αλοϋ' τρ/ 
•η• Τ« λλ* ίίΐαφι; 
•^'νιας.^ς|ία(Γ)ΐλο 
ίίοΤΓΐ. Ελαχίςευ.ο'λι' ©ΟΥΚνΔί'ΔΟΤ 

{χΚίΚδ/ίβ-μι ναι γΐΛΐ ί ? τά^ αί >ιν=<ί -οωτρι (^V1ί>λ<ο?)(^ιΓ>7ί {γΧΑΐΑΜλξιμ.μ{^ 

^οί'η'τγίχ.κό<βοΐ,Λ&*]ΐΛΪ(ύ}ίί,ογό^ο)ίκ9ΐηΛ^[υνΜΚΐς ίίϊ^^ίκα'χϊίΧ.β.'ϊοΐίΛτίτριο'» 
τϊσοίτι» ίΐΓο.νοί ^υ μ.ΐδ'ΟΜί'Πς,ό'τϊ ις τκ^ τρλιοξχίαΐί χ.αβιν£Μί7ΐ).χ} άλλος ον^^ς 
ιΓ»έ»τωτε>.Κθ<,ο"'Πΐ^ουλος,ου''ΠίλιΛ)3ι§ος.7ίΐοϋ)'τιι μιΥ ιί'»4ατα(ίω> τιελιο^/ 
Κι'αχ.οι•π(Γ)<.Λ/Λβ9"ΐι•Γοί'<5^Ό"*''Π)υ ίϊξοις,κ^ι ά/χα τΜΤ•»^α•ΐΛ(ΐων αΰΐτξατείοτ, 
αίκνοϋοιΛχιλίοις οΐι^ίτιΐις ιοωτ,χ^ ί^ο-Λιδ (^ιακΰο5οις,ίν5*τΛ/σο.ι/ αΰίχαλ 

φ«νοΈι;ξΐ7δΤ(^οι;τρίτΐ!ςοωπςΛλβο)ΐ'πς (ίΐι^νο'σσαςτωΛον-ριν β!θτίικ.ιί>,'ριτ 
(τΓτίν ίίίιφί <Ι§£«Ι ιΛ χ.€ι Λ χ;) ί^^ο^^ωςικτ^ν «' ττολις υιτο Ίΐΐίωΐ'ΐ^ί^οβιΐί •^"^αβ-οεΐ'. 
.^^ο-Ηΐ]υψΜΤ(!ϊΐς ό'λυιιίον τΊχιιτα*'τα•βουλο/Α.ίνων,ο'τ5Ττιι1'Π)Γλίοΐ',κ5ο ί^-ξα/ 
ταΗ'ς φι;λαχ.*ί>.ίς ιττί^ίλβουσϋς ί'χ.τϊςαη-α§τ«λοι;,ις /χα'χ)ΐνκαβιν<Μηζΐϋα8κ 
ΙίοϋοιυναϋνΗτϊΐΡλίι^ οίρ-^ν ο•»^Γ?τ.χαλκI(^ίωι>,ι4ι^3ί>υιυξοί^^νίς ίλίτ' 

τ'ΐβμχαλκ^ί^ίων,»^ \1^λο1,νικ.ωώ τοις τ% αί«νο"αν ίΏσΐ'α?,>6> ψλους . ^_ρ^ ϊ ό^ 
τιΐιας ου ηιολλους τΣίλταιτας ίκ τ^ Η/ροΜίηίΌζ γΐς Λοιλου^Ης . ο§-π Λ" τ^/λαχιις 
ηΐΓϊνΐι^κί,αΰΐΙϊϊοκδοΰην άλλοι -ετίλταΐΐ-οΐι ^ κ τ^ ο'λν'ΐίβον, ιή ο / ί'χ. τ* π»-α^τ«λ<Ί/ 
■νΐίλοί,ως ε»^^ο1^,ία§3■«'α•^ΜΓπς τ'-π-^γοσΓίνομίϊοις,ιή ό'τΐ'ΐι«^ο-πξ^ουχ)(ίΓσΐμ7'', 
ίτΕΓίτίίνΤ^ α^?ί(ςμι^άτχ^ιλκι^^ιο^/<^!^■ΒΓιων,>(^τ^^Ρ9(^^ο«βΗ^Γ^Μι'-Γζ^)>^ΕΓςαί1I/ 
>οϋΌις,Χ/}οιναχω§οΰ(δττ;ρρς ^Λ;(^I^οτα^<1<;,άςΚοι.τιλι^ρ)ηζΗ^α τϊΓς (τκ^υοφο/ 
ξοί^-κ^ ό'σότί μ.ί]/ί-^οΐίν 0| «οΗναΐοι,ί I'ίί^ίί^ο^^αν. άτίτοχω^οοο) <!ϊ, ινιΚ'ίΐ'Τΐ), 
>^ ίσ-ίΐκ.ο'>τιξον*οΓ•π ΐτΐίν^ί τ^'χαλκιί'ί'ω)! <3[^οο5τ5Τ5•Λ3ΐί-πς,Η ίΌκβ ίσ-ιΐαΛ 
λο».)^; οι/χχ'κΐίΓβ• φοβϊΐΐίΓοΜί'πς 4Τΐ'ί4'*^ Τ'^ άίχνοϋοκ,κ^ ί•υ:ίίΊ<ύΙωι ί-ΰ^ίτ^ο / 
Λυ'.ι^οΊμ^οϊδΜ^οίΙοί,ίςττιν τρτίί^οϋοκι κα.τΛφ^γο\ι£,ί^ ^νι^ον Τοίς νίχ4^οΐ>ί 
υτ«οαο»•ο'>ί^οκ;χ.ο|μι.ισ•άμ.ιοι,ίςτάς α8«'>ας ιΜίχχωςοΰώΐιΜ-ζοίξΙο'ϊττίιτςατιιύ.ίί-βίί 
βοΜ/ον (ί£ΛΛ''τ%'τς!£ίΚθϊτα>^ •πτΡακ.οσ•ιοι^κ?ο οΊς-ςατ>ΐ)(Όία•ϊίΓεΜΐ'πς•οΓ(ίϊ χα^ 
Κ'ί^^ς^Κ) οι'/^οτϊΐοίΐ'οΐ,'τί'οτΒ-ουον τίϊ'ΓΐιΐΛϊ.ί'κίί') 'ρ«;)ΐίΚ5ους'}οιςοοϋτ%ουΐι'ίλο'Μ 
νοι,()^ΐίλιίβ)ΐσο.> χ,ατΗ. τρλΊς • Του (^Ό^^)'ρΰ 3<5^Όις ου ΐρλλζ"ιύς-ίξθντιιυτ5α]«.<ίΐ^» 
Κ^α^%,xβ^ί χαΌϊΐς,βίουλο'/ΛϊνοιαΧ.αξνίίΛ'ίίΜΙ-ςϋαο-ιΜ καταΕΤξΐ'ψΛίθ-ου,κΜ'ΐαέ» / 
»1*ιων^ί^70^Γίίστ1|^^;^9ίδου<δλαΚ4<^ου/xονί^;ς>οα)7Iκ.ο^•^ι3•αςα^Γ)<.Λ^αστ).ίθ•οϋ {α τϊ* 
^υμ,)υι.αχίί)'^ος,κ^ο''»ί|ί•πΐξ χιλίοις •ΐ5ίμ.ψοΐιις αχ.αξ^ΦΐΐΛ)ΐ,λ^γο)ΐ'ης ό'τι /παω 
01 «^ Τίϊξωά'/χα μιτΑ βφώι/ ί λβω£Π)/,ώ^υνατων ο'Ίίτων ^υμ^ονβ&ΐί τ^. Λω5 βα. 
λαν^Μς ακ.α£ν«Λ'ω>,£Λί^ίως οΐΛοκαςνα«ί(Μ ο^ο νπς,Χί τ^ ξακιί>ίου , 5^; χ.ί φκλλίρ 
νι'α; κ^ιατνσ-ουσι.ιή 9 "Εϋξί^οις οϋκ.ι'τιίσΐ;ΐ7Γαί)ΐνοαοιςόίχο)ος ΤΓτίίλοτΐ!Ον\/ί>ίτ^. 
ίλτϊίι^α (^'&νου,κ^ )>3υϋ•ϊ5•ακ5Ιον/Λαβ)Βΐί.οΓ(ίϊ λακ.ΐ()^οΐΐ]ΛοΊίΐοι -ϊτεΐίθ-ιν-πς , Κνί 
μον μ.ΐ>•|ίο"ίαξΡ(ρν%'Ποντα,Χί τΧ ο'')Ρ^ίτα?,αί5ΐνοα>οΐί ολίγους Λίίμς ■κίΐΛ.-δΓουΛ• 
τζ)({ΐν£ωτκ.(^τιϊΐ^ν'γνε<λαν•τπί^ασ-χ.Λα(7α/λΐ>&,«ςταΧ'ΤΛ•Μ&ΐ( ι'ς λΛκ.α.'/ 
(^α.«σαιι Λ" Κίςίνί'οι ^υ/λ'7ρ;ροβυ/χου/ϋΐ9ί;οιμαλίΐϊ•α'Π)Γς οίΙίλ^ακιω-ηΛς,αΐίΊ'χ-οΐί 
ου£ΠΧ>> ϊ μ^•νοωτικο)ΐ,4κ.'πχ.οςίν6ου»χ^(!)χ.υάνος,>6; ττε">ΤΜχωςίίον, μπβη^* 
ίΓκ.Λ(Ηΐίν.ϊ ί'\χ. λΛxα<^ος ,κ^(«ακ.7ΐΐξΐΌυ,κ^ λ μ-ηι^χκΊι^,,ηΐψά'ηξον^χφίκο μ-ΐνοψ 
ογ λΛ/χ.α(ί1(3•πίί^ίμ2νί•Κν«/Α.ος όί χ^ οι'^ΐτΌωτχι'λιοιο'τη^Γ-πϋ,ντ^&ί^» ί-ζΓίςουβί 
ίΐ(ο4νλα?ο>τϊςΦος|Λ[ωνα,όςΐ!ςχίτ&κο{π>ΓτοΐτΤικ£^ν,άί7Γνουι!τ?ακίίο)ΐί^^ 
ςου^,Λ'ίυ'ς -πα^ί σ-Η,Λάζοντη -πι> χ.ατά ^ίν εΓ§ατ6«Μΐ• κ.9^ οω-ιί 73ι«•ι(£γομι , νλλ»/ 
νων /λΐ ν,Λί«•'7Γί'*'"'^'"";'^ λΛχεΰ^ιοι,κ^ Λΐ'ακίΐο ςιοι,ΚίϊΙ) ους αχγς ί'χων ?λβ* 
χίλιοι τζτνλοΊΡννυόων.βϊας^αςοι «ίϊ,χαοΐίίς χίλίοΐ α^ασίλΛτΕί, ων Μ-•^9\ϊτ)•η 
4^'ϊτικίήΐ <2ρροίτα(η'Λίκ. τευ οίςχικοϋ Γΐίοΐί,Φωτΐος,)ή Νικα'ιίωξ. ίη'ξο.τ^ο^'η 
ίϊ μίτΗ. χαον<ί.ν Κ3ί βίασςωτΕί α'ίϊασίλΛτΓΐ . /λολοο-σπυς <ίϊ νίΓί Κ9^ οίίτίτα/ 
νας Σαίυλΐ)ΐ7Γς , ι'-σιτίοιρς ωνΘαςυτρς τιίΐ β!ασ7λϊως , ίτι τΰοιιιΓος ο'ϊΤΒς, 
Κ31 •53Η^9ωοΐίοις , θςοΐ(^ος βιασ-ιλ^ςων. οςίε,-οκ <!ϊ χίλ'οΐ, ων ΐ^α.ώλ&)ί\Ι 
Α>τιΌ;)(ος,^τ3Ε£/ροα)ου'ων ^υϊίΤςατΛ'οντιίΟςοίίΓίΛ, Αΐίτΐο'^υί2ΰ)•τΡί'4^Τ'<5 */ 
τϊ^μ-ψι Λ'χ^,Ρΐςό^ίκχιΐζ Κ-ςυφα τ% α ίνινου'ων χιλίοις μακίΛ^ων, οί^ύνίξοίί γ\ 
ίον•7Βΐίτϊ)) δ'ΐϊ-ξατί'ΐι'ίρξ^ΐ'η' Κνίμξς,ου τπ'^ι αει'νας ϊβ'τιρ ΚΡξίνδου νοωτκ,ον.ιή 
^' τ»ϊ ας/θίας «ον7!ς,λι/χνοι*(ΜΧ.ωμνινατβχΐίΡ3ΐ ιτρςδκσαν.άφιΐίνοί'ντΚίΤ» 

ΤΒςτυΰαςχ^κ^ιιλο/ 

ϊβ'ιι, >^_|νοϋα«7ΐ)κ4>*ΐϊξ* '^ν ο"ξοΐ(ίΌναμ.φοί'^7ΐ»Η6)ΐοΓν • Κοΐ•(ΑΌί τ«ϊ αςγβ/ας^. τ^ζ ος|λφιλοχικ.ϊς., 

Ετη ΕΚ.Χ.Ι«.βμ.ΙΓίΛ5*ίΙ 

τοκωτιΐίθί» . οί 
ί^ΐίλο'ντις τοω'-τκκ 

ΤΛοίΛΪτϊλος τΓς 
τρίτιις ιςοοίοίς, <ί^ι/ 

•πτα?'τ«ί•Υ'ΐρίϊπ•»? 
7-ω,\\.ΐ(* αχταςτ&λος > 

ι3[^>13Β^0^υ7Ι»01ί. 

Τ»» 6ο"ίΤιχ,ν'>.οτι &όΙ 
•ηβυοι αΈΓοικ.01 μ.α/ 

ί§α'χ.ι»,ιι^»ιηονχαλ/ 

ξίσ-^ϋ.'πϊς αΐχίοοοις 
ί^κλονοτι. ίΑίτ'ύΛ^ 
•?Ρα.•^^•* βιλο>γ 
■βΓΛςαίί"ούνοϋ ΰ^ιιλο/ 
ϊό•η.χ'<ΡΙο"λυΐ'ίος,μιιΙ 

•Τίοτίΐλ'?Χ*λΧ.'ί'^'' 
ωνΈΐ Τ (πτα ςτΒλί . 
οίοίίκνΰίοιί^Μλοϊοτι. 

αβιΐίοίοι.Ατρχωξοί 
β ^ί . υτίΐχώςουιι ο ι 
χαλΧ-ΒςιΜςίίΊιλοΐίο 
ΤΙ, ιή οίασαςτωΜοι. 
ΚοαΊνιΐ)(.οντ.ξ^.χ.Λ/ 
ίο' μι'ξος ινομι'ζίΤΒ 

οΐί'τ'συμφίξ^ΐ'• 3' 5 
ί^οκοΓ,τίίτΗςίτυζι;/ 
νί£4?•Ε-!δτ τρλ\).(Α'*/ 
ς1ιμα<^ι(λι)ϊο'1'.Διι-' 
λυίΜσο.νχ.α.ττρλίς• 
ί'χ.αςόίίλίΐν^ατοί/ 
κβΑΑΐ τρλικ• Κατά/ 
ς-ΐ4'Λβ9•οϋ• αφο^ιίσΠί. 
Εκτ* ?υ/ί./ιΛχί£^ος. 
ν^ϊ <^Ηλονο'τΐ.ϋι§ΐ(!7 

\.μ.ΜΤ)\3<Λ^. Ατρίκίΐς 
ουσϊ.τ' κΰξίνίου (Γ^ιιλο 

ϊΓαν•'ΐίκ.νν'ι«ή).ΑΡ)α 
«λ^τι • /ί.» ^ομί^ον/ 
τις^χον ^οίσιλ^ς, 
&ΐ3β |ΐ9>^ΚΓΐμ.οϊοΐς, 
Κ^ ά^^ΙιτΛςς. Α»/ 3Ε\'ΓΓΡν.ίΗ2 β'. •ΛΟΙ 

ι. βο(ΐ)ΐ,£οιοΊ'ως Οί' οφίώ ταλλα η^ϋχΰ^Ϋσ-&)/.α.κα.^\α.η<ί ()ί. Αι'ίθ-οκ οι χατκ.Τί 
ττι» ν'•}* ΤΡλλον <ϊ'§Λ'Π0Μ)\'ίΓβ>4ΕΛ>)Κ.ί(Α(ΐ,4Κ.'Π ίαλα'ίτσ-Ης ΐίοωσίΐί άί<.Α •»«<} ιρλί/ 
^ιοιςτΛαρίΐ'τ{Αίνοΐί,ού'τϊ^ι•νί£οϊ^ουν,*φ«'λοιο"ο-ον•Τίταα^τ6'κα<7οι,τ^^ ^ατΐ 
Φοξ;λίωνα,4τκί«•ΤΡΙί,κ.ίλίϋοι;•πς αί*.6ίν6ίν• ο Λ, «ίΐ^νατις ιφΗ «ιΐοϋ,ναυτιΚΒ " ικ, 
Κίοίνίου ]Η'Λλο>7ί5 4Κ.'ϊΐ^6ΐ^,νοι«•55-ακ5Ιον ίξνί^Ακν «ΤΡΛητ&ιϊΌί ρ •ΕτίΛοτρκνκ'οίοι, 
}^ οί|!;'.:λ|«.αχοι,'τρ»«.'η'Λΐι τρ»Ησαν-π9 οφ'^ΐ' οω'τ,ιχωζοιιΐι τι^ς τ>ιΐί τ εΓξ«•τιω> 

•πυ τείρζΰΐς. !•\άι /χι'σον /«άν 4";?^ν7ί4 •!ΐ§οο-ι|4σαν χαο>ί9 ,κ^ οί άλλοι έαςβ^α/ 
ζοι. ίχ. <$"'ι|ιδς (^'£ω^^ί,λΛx.^ί(^Ίοι,κ^ ^Μακ.7^ςιοι,>^) οΊ/χίτά. ΤΕϋτον . ιν αξίτΐ^ 
$? 9>Κ>?ί*•05,}θ( ο ί ιϋλο-ΒΓοννκδοι, κδΊ α."ρ.<3ΐ>ρακ.ιωτι«.<^ιε<ρ^ Ιί ίΙΐτΒ-ολν «ναλ 
λΗλων•)^ ίτιν ό'τι ουόί ί ωξωντυ•*; ο» μιήι ί'λΛΗνίς •πτβνί'^ο• -π «^γοσ-^Ίσαν 39 
«Πβ^φυλακίς ίρζΐ νπς,ί'ως ίίΓ§α.τιη5ΐ(^<ίϋ(Λ|7ζι ον αϊ31τΗ(ί^είή> • οί Λ χαο^ίς σψίοδ 
•που^ΤιίΓς τδΐτ^θ'ον'-πα,κ31Λ^'''"ν^"''^'°^ο'ϊ^^'*ιε'ΐ'ϊΐί'^'ί§'^τ ί«ιχι/ι.«ίΐϊ(.7ΐι .^., 
ουτί'ϊ^'χ^Τ' ΤςΛ'Πί'τδΙίί'οΐί κατΛλαέ&ν•χωξ«σαντίς 'Πξ«νϊ/^ί'''^τ^*λλω» 
ίί>αξίί)αςωΐ',ίνο|<^σα» οιι^τϊ^οθ οιν' τνι'ν 'δ'όλΐΐί ίλβκ,κεκ <*^'τ ϊ 4§)/ο)ΐ γιηαΞτ^Χ' 

τίθ'είΛν^'><•°'^ ίτιοφί(»,'2οιςίλλΐ)ν(*5ον^''<ϊ>ϊ ΈΓξ<'ίΓίλίι"^ολοχί^οιισι•ϊα.τ»^ Τ 
■Βο'λιν ί>ί(}^ξ<ΐ)ς •χ^ ί'ϊίεχ^ι• ινίόί ι<'σα>,?κ τι τ»9 "ΒΌλίως ο/χο'σϊ χως•'(π.>-π5 > 
Κ^ίΚ.τω)ΐ ένί(ί^§αν,'ίΓί'"'"''''^'*ΐ"ίΐ•'^*5 φο&^νκατα^Λΐι'τζ«:|ί,ί^4αφΑ6ίξοί1*ΐ'π 
•Β-ολλ.ο1τ^7 χΛονωϊ.χ^ ο'ί άλλο» βαςίοαξοι αίς ςίί^ο> ο«)»ριςίνί)''ον'Γαι;,ουκΐ'η!;τ3ίί 
/ΛΕιίίΜ/ϊλλνς φι^ϊ'^νκατίνΜΛν.τ <ίϊ ΐΛλνι^ικαϊ^ξατϊτϊίίί^ων οί/ίΙ^ίνιξοι -^'ίθ-ί 
•η τ>5 ί^^«•'χιIς^δ^■ ηο ιρλυ ^αίλ^έαι (^γιχ^^'ί ς*§ατο•55■ί^Γ'Ρ)ι οΊνιίίΊ/αι κατ* 
λνιψοί^ίϊοιςνίδ(Η)'ίίθ•Λ.ίΏβΛίνικ&>7ΐ)φΔ%οντΐ5οί έαξ&α§οι,αι;(ΐλαίλ^α/' 
νο'ν Ή οΜΐ'7ΐυί;,Κ3ί ^υΐίανα^νπί τάτςΛΤο-Ζϋΐρ^α,Μο-ι/χαζον αχταύ -ηυι νί/^ι/ 
^αυι/Λζ χβξοίζ ί^^ί ν οι^>ί- Ι!)'>'ΐίί)> οφίσι τ^ «Γξατίων , ο'ια «ρ /^ϋττω γΐις άλλοις α/ 

ταν,ου •θ) )))ΐ («Λ/ό'τι^ων κίϊϋίκνοκ,ό οκ,Οϋαι ο'Όιακ.Λςν*ίί5Χ.§«'τιςοι ι.τϊϊτΐ) ηρι/ 
έίΙ.ίΐΣ&^ί ίί ίυΙίγίη'ν!,ΛίΛχ<ί^ξΫ<η.ΐί ό Κν»ρ•ο5 Ύ^ΤξΛτ^α. κα-ηατά^χο ς ου) 
γν ο^ο-ιΡν ΐΡταμδ^ίΟς ά-κιχβ ^αί^Όκ; ογ^ΌιίκΰντΛ ετςαττυ,τιιυς τι νίκςοι*ς 
Κομ.ίξί'ΠΜΤΗΰνίςίν"'^''°^'''^'^^'"^ίΚ^ί °^νια^αν (ν μ.τααξαηνοιι^ανΚβ.'ΐί φι/ 
λιοΐΛ,οΜ)'αχωξ6ίτ3•α§'οι*/'ρις,χρ!ντνϊν(<^ί*-β)<>ι«δ&<« ιλδ&ΐί . χ.<3ΪΗ,είίιν ^νοϊκίν 
α-σίλέο» ί'κ.αίΓοΐ.οΊ <ίϊ ς-ςά-ηοι,τί'ο-ϊΓοίΐον ένεσαν τϊς ί«•αχκ5 τΓς τι^ίί Τ^ί £«§ 
Ρία'ξο ις.^ο ί^'ίκ τίς κ.οξίν ί οϋ,χ^ τ άλλων ^ι;/^|λαχων τ ί χ. •? κ/ρΐίταΛου κο'λ-δτου 
νο««τικ^,ο''ί,'ί'€ι Ίαα.ξαγίΗ'^'*^ δ'Κ)ΐνμ.<5>,ό'χ5•ως ^κ ^υ/χ£ο»δ«ώι/ ο'ΐΛζη ύαλΗ.'σ"σ«5 
αναΛΚΛξ\ιίη(;,ούνϊαξΛγΙγνίν,Λλλ'ννΛγκαίΰ9-γιΐ}τχ)ΐτΓΤΛί α^το'ίνιι.ϊ^ 
ςΓ§ατή>ρΛΧ«9 ΐΌΐυί*.αχϊσα)•7Γ^ς φοςμ.ίωνα,χ)) τα^ΐίκοσινο^^ίΎ (ϋγνο^αν^Μ ί^ 
<Ρξθΰ'§οι/ϊ όν |ίΛβτΓακτ<ί "ο'πΐί Φοςμ-ίων τπ^ατκ^ίΟ^τΗξ οα'οοίςί'^ω τχ.ολτρι/, 
ίτκ'ξ&ι^ουλο'^ος ίντίϊΛ'ςυχωζΐοι. αΰΐδί'ίθ-οϋ,οΊ (ίΐ κίξίνδ'οΐ , Χί ο'< ^υμ,μ-αρ^οι, 
ι'ΐι^ίον,αΛνΛ'ί ουχ. αΰί ΐίοω/^αχίοί} αλ,Να ς-ξΛτιωτιχ.ωτίςοϊ '3IΚ^α(^^(.Λα^Γ^«^ί.'νο1 
ίί τίιν ΛΚΛξνΛχ'κΜ,Κ} ονκ. Αί οιομίιοί τι;^5 ίχ^α'κ^ -Π(ΓσΛ§αΚ9)ΐ7α νοι^ς τάί βιρί 
-π'§οΐί,ΤΒ λρ-ϊσχΐ) ηοΐζ αίκνώιςθικροδ τώςίουυΤί ν νοΜ'μαχίΛΐ'ΤΓθΐκ'!7αβ3^οϋ.ι•δΓ6ι 

ίκ 'δτα.'ΐί'ω)) τ>Ϊ5 Λχα'^Λς τ^ς τνίιι Λί-ηιαΐξΛς %•σ4ξο\ι (ίΙαβαλλοΐίΤ5.ν αόϊακαζ 
ί^Μιίοι$,x.ο^τ&ι(^ον,']οιςα^I)^Όι40Μ;οί23ί^τ?5 χαλχ.ί(^ος κ^ΐ ιοί/ ΛΉΐίοΰ τΗ-οτα/λου 
ι^ο:σΓλίοντα? σφί'Λ.κ^ ουκΐλαίο» ννκ.'ρς ιίφος{^1(^α!μ^^■°',ού'τω(^^ία*x^>^α 
(Γθ|)'ΐϊΐ»νοωμ.αχ6Ϊν Κ.«•τά /Χίσον^ο» ■ΠΓοςβ/λον•Τ£ατι•ν°' ''''ΐ<"'-νί*•ί'"ή'<•'*•''^ ΤΡ 
Λ&ς ί κατων , οΓ τ5«ξί(ΓΚ.Λαξο»7ΐ) . ιω §ινβίων ^ * ΜΛχω)ΐ, κ^ ΐιτ£ΐχ4>*τ»ις,κ^ 
Α)'αία§χί(^οιί . >^ οΊ'μ.(ν τ!ί?-,α'ΐρ\ιήά)θΐ ϊτάξίΜΐΰ κνκλοΐί τ% νΐων τίΐνΙ/ 
β'€ΜΙΤ59 , ως μ-ίγιςαν οι^οίτΤσΰ-ν /^ϋ Λ'(Γ'οϊ-πιγ (ί^ΐίΚΐΐίλουι/ , τ«ΐ ^ωξείς μέ» 
ΐ(ω , ^σ-ω ίί τΛς <^;γ)ι//Α.ιίας • κ^ τ* τί λιιίία ΐι^οΓα , ά Ιυ\{'ηφ{ , όνρς 
ηρίοΰντϊΜ . μ^/ί 7311/71 >α"5 ''"'•5 *ξ'Τ«• 'Τί^ιουίΛί , ό'-ΒΓως ί!κ.•σλ4οιΐ)ΐ οΊα / 
Ρ>5Λχ<,Ός •π»ια|^ΐ)'νο^οι , ό'^κν -5|γο(ΐπ-ί•έ|ο(ΐν οΊ ί]ΐΛντΊοι . οι ί^αδίΐνοι^οι. 41 

Ετ2ν§α•Π))ί.β»λ« 

λΛ'οντίς . τταςαχ 
>οΰκτ5ς. Νοΐϋ'•2τ«, 
Κ'ηνίξνμ.γν.ξξνιμ.ον 

ΈΌλυ.ίΛΊναντιι. Τί 
ταν/^ί'ΐΌΐ τί-^τΛ/ 
κΐίως . Κοώ ^ φι;/ 
ίλακίς ί^ντίς-ί,Όιο 
■Τ&ιςί^ιιλονοτι» £1/ 
αΰί-Π!(^ε1ή^. χωςα()*ιι 
λοϊο'τι. Ρΐ!ϊ•^ο>'πς. 

βαρξοίντις • Κ(χ< 
α^ιοιι'μίιοι. αΐιοΐκφΐ/ 
νο'/υδί^οΐ. Ουτίτυδ 
5^ο|ί7Β.ίνίΚαςτίςιΐ>' 
«τη.ί« Αυ7ΐι6ο6ιαϊ• 
β>0Μ /λο'ΐΓ» χςϋο-α/χδ 
>οι. Μψοιιωμείω» 
ί^ΐίξΛ)^μ£Ηίΰντ»!"ίΤ 
ίλλΜναν σ-ιι/Α.ρ.αχ('/ 
ιχ9• Κεα 1*9 φοβον 

φυνοντω>. Γ§οίΛ 
δέΐιοωτίΐ^'ς.τ^ΐί χώ 
νας • Ε-Σ561 ίί ΐ/ιϊ/ 
Κ6ίν'Π) φΛ'^Όντίς • 
«νουν κατά χ^ίατο*• 
ί'φΛχον. Αηλάμ, 

ί'λλ«νί9 τοις έαξβα' 
ξοις» Αντι-Εταςα/ 

ΕΜίΐΐΐϊαςοιτα^ιΙ/ . 

Ε«§ωνα*''•πιυ'5•οί 
Κ.οςίνίιοΐ(ΓΗλο|ίο''Π*•-> 

Σφών κο/Αΐξο^6• 
ν«ν•ΤΧ.οςικ6ι'ω»• 

Κοιίουκ ίλαβοϊ• 
θ)αίΜ>Όίιοι• Καταμ-ΐοΐν 'ϊ^ν 
φκώ'. ^_^ Κοί! τα τί λινίί 
•5ί^οΐ'α•τ3λί^β)θΐςι ιυ 
©ουκυδΓδου 

•ΠΤίϋι^ικο», ινιΛα-ϊτοχ.οϊηι'.ίννας κ^ ον χ?ωτί.θ^«τϊΜ Λ* Λζπ μίταφοςας τίς χ,οϋξίς α^;;.! Τΰϋ 

λί'ΐί^. Αΐί-ρς συ ^^^ΗVΗ•σ1! /λΒον <^<?. Η ο-νχαο-Ίν Μ.'ηρ^<ί .γν, κρξίνί »Όις. ΕφΥοωτω . αώ τ^ '($|ο!;ώ•ο|! 

-^ίκν^ίξηΤν*» Σΐ(/ωίν<ί•σ•ιΐί«•&"''>ιριε>. Ηχω5,ί(ΓειςΜΐ•<ί^ί*.ιΐϊο,κ. ΕςαλΚΜν/λί^.βί/λάχκι/τρΛϊ/ 

υτΛνς^Λντ'λείωί κατά ^>.'()^ι νοώ"» 'π•η<νί*•*'ν'>Ί•»ι^ϊ'»1">,'**Τ'ί κ,υκλψ,ιή ^υ>!ίνον ΐς ολίνο» , μτ 
ί•π•ι'ϊ<1ο>Λ'•ΐΓίϊ€«ο^ ΚΛ χί^ α&' τΒ'αςατι^ιο ντϊς,ιή (Γο'χ.ΐ!θ5> •ζ3Μ^4;ΐί νης οωτίχ,α ίν^αΧ'.-ίΐ^οείζΧΤΒ (^'οιο 

βιι»7'Τ>ιβαλα.τσ•ι^,ιι 
•σαξο. ηρ ό» ΟΛΤΖύ τα ς 
αΛχαί^οίς ν>ίχίΛ9•οα» 
«Όνΐ'λλβι»» Κοΰμ.» 
ΰττόλίγαι »ί «ν•τ%' 
ΐΰ»3βυω>. Νουυμος/ 

άιτίύ ττίλοτρ»)!*!*»/ 

Ρολιίς οΈτα^αλο/ 

Το νοω-πκο ν λετΒζ 
ίθ-οϋου χ.α•ια ί /χ'^ει 
|ίίΐ«τίνί<«'ΠΚο5 λθ 
Ίκβ9•οα. ουχ. αϋτ'^ 
•πίι νττί , ουχ.οι*τΐ•Β•(ΐ/ 
βα&αλλονπς. Ορ' 
γπ οιω ατ3ΐτ'{λλο».ο5 

•2ο:<σ•υ/ί.|?)ουλοις. 

Γοςτυνίίί -^τροΐί 
3>ος «V • Ιτι'ον ό'τί 
ιί)/οςτυς -σο'λις ίς•• 

^ιυ(^ω>ί:'ς 5^^<^ον «τ* 
ίΊ'οις χιλίοις. )ή Ι'ς-ι» 
α-ΠΐβςΜΙ0ί β<Ίΐοϋ τρλι/ 
/λιοΐξ αλλήλους τοω/ 
•7«ί•τκ.ς Ίρλ&ς.ςκ-π'/ 
•ί οιω ό'-η τρΑίμ-ιΌκ» 

ΤΪ ΤΡλίχνΜ , οί^ς ς|/ 
Χος χαςίξίίθ-α" κα' 
ιάφιλί(Μΐ'ρΐίνικί(Μ/• 

ΠροΊΐτοιιιΌ•θΐ7 οω'/ 
Τΐί.οικ£ΐΛΐΐΐΓοΐϊΐσ•ςιτ. 

Ε» Τϊί-π^ι. 1^ ρφο/ .^Γ-.,», Εν--ν-^ ,•>;"' ~' . -^- -.;)'« 5^0)10 ν Κίτυχα/ 

σ-βι)ΐ οωττυς •Κ3/3 τ>ι^ αΰΐχ&ξχοδνΐφ ΐοίοτη) ή ίνο/λίξίΐί θίΐίου, οίρτ'οΜί^ ^οιίλκτίΜ 
1^ »ί ων α/Α ^νον τΜ,ιοΐίίΓωί,Κ^ "Π-τϊ Κ.αλλιν«)ΐ νίννία9•οο . βος ίί το'τϊ •πτνΛ'ρ.ίί 
ΚατΗθι-κ^ οΐί ν*Γ{ς ον ολίνήρΜ^" ουσοί «"σ α/λφο-ηςων,'πιυτϊοΜ.νιχου,τ •π τη^οί 
ων αν-α ■ίΤίΟίτκθί ^Αί νων,ί' τΛξ«<>"0''Ί''Π'•Κ3'3 ν»*)* τί ννι! 'ίΐ^οιτί,'-ηϊΐ'σΓί , κ^ τοΓς 
Χ.οντίΓς ίΊωίοΰ>τΐ).ΐ2>θΗ -π ρί^ω'ί^ο','^ΐ "^τ^Ρί «λλΐίλοιςΰΜΐ'τιφυλακΜ •π,Κ3•ί λοί 
ίΌξία,ου'Λ'ν χ.ατ«'κρυον,οϋ'•πΤφ>ι τπα^ανΓϊλλοιίί^ί'ων,ου-π'ϊϊΐι κ.ιλΛς-ών• »^ 
τΛζΚ,ωναι; αί^ΐνΛΤίΐ οι/της. ^νκλυ<^ωνίφα*ας;ί'ςθ1V ΟΛΪ^ωτίρία'Ε'Ίςοι,τϊΐΓς χ,ι;/ 
β>ι§νΗτα^ς (χΐΓ&(βίί5 ί' §ιΛς "ίκ* «α'ϋ5'Σ2•αξβ;;^ν,το'τ4 (ί^νΐκατά Βνκ-οκξομ ττυττί',σ-ιΐ 
μαΙν&.κιοΊ αίκνοίοι ^οασκτοι/ττς,'ίρρωτϊν μ^ν κατβί'υΌΐ'οβ τ ς•ξο(.•τιιν''<ί^ωΐΊ'%* 
^ι'ιΜί/ΐΓβΐ'Πΐ (!ϊ,κ^ τάί αλλοΐς.νι' χωςΗ(Γ<}οΜ)5(Πίφδεΐξον•Ηίί?κα•ην»'σαν ί'ς αλ/ 
χ.ϊ)νμένμ.ίΐ(Ννα'Τί'ΐτ!ΐ<^ουοωΤφΐ'ν']ΐΡτι?ς ταςαχν^ς,φ^/ςΙνί^ίς •δ5•άτΓεΐε, )^ 
^υνχντίϊί αχ«'''='ΐ''''"^«δ'"="Ρ'>^*''°^'^'"ϊ**'^?>Η5ί V«*"5(^ωί5^ι><•α λα^ο'νπς, 
ΤΒος τι η^'ί'ςι^^ '^ ωίΒν γ^ ■ϊ^&ςΌυς οινιλο |ϋ3«οι,ίς μρλυκ/ϊϊ&οιι ατ;5ΐτ:^ιον.χ^ 
«ι^οτΓίίίον ^κ'ίΛΐ/τ^ αΟ) -τζ) ξίήϊ,κ^ νοωνΛίαίί'ντίς τ? Ροο-β^ων, οΐίίχωςιιστι.ιτ 
{(• νοωναΚ'πν.'Π'αςί''ΐ^Λ!Γαν(ίϊκ^ο'ι•δΓίλθ'ΐΡ)ΐννι<ήοΐΛ1ίυ<;τϊί!'ς τιιςιλοίτϊοίςτ 
νΓ IX. τνς (^υμ■IIς >^| -ζίατρων ί ς κυλλιι'νυν 3' «λείων ννίν&ον. ιή ατρ λΛχ.α(^ος, 
Κν%ος,κ^ουνκ.6ϋΙίν νίίς,άς ^'(^€1 τωΐ^ακ; Ιυ μ.μ.ΙΐΜ,α<;)ΐκνοΐνταα ιΐ-ΐτα. Ί^τβ 
ένίΓ^α•ιΖί)/4αν«νΐςΊΛίΚυλλίί>νΐ)ΐ.τ3•ί/».τιρυ(δί!Ϊ56|θ(λα)<.ΐ(^ου/Αο'νιοι τ^ Κνν'ί«•(ίίΙ 
^υ/ι^ουλοιςαά τκί να^ςϊΤΐμ5κ/?ίατκ>,κ.φ) Βςαή'ίΤοΐν,»^ Λυκ.οφςονα,κ.ίλΛον-' 
-πςαλλ«ι/>οΐΛ)/λαχιουιιβ>ίλτ)ω)(.α•7*σ-κΛαξί'»3-οΐ.'5Κ£^ μ.ίΙυτΓ ολίγας νιων &^ρί' 
ο^■οϋ'/ίαλ^^σ"ίΓΗ5.ί(^ο){.<|;^οοϋ7ΒΓςαΛλως'τϊ )ή ^ωτϊν νοωααχίίΐ^ ττθςαιπι/ 
|;δ^ϋθΐς,τιρλυς ο'τια^αλογος .^.•κ^ ουττστυτω,ίίύοντί οφων ^ο νουϋτικ,ον λθτσί/ 
«)θ•οΐι,7ίΓίν'«β5"£«<3^ί ιιναί*.αλακ.ίοιν,ουχ.ουότηιβίντΐ5 τΐι^ «•δΐ'ϊιλ'ων ΙΛ τίλλοί 
ί/;ι,τ56)§ίΛΐ'τ'<^ίτΐ'ξοίΐ'ί)νο'λινουίΛ.ίλίτΐ)ς.ο$γΗ Ιν4Τδ•ινίλλνοΐ(ίϊ,αφιχ.ο/Α.6 
νοί μ,ίτΛΚν^μ-ου^^ιΟΜζτι Ίίί^^γ\ίΛ?ο χ,ατά τρλ<ί5,>ή τ«ί -τιγουτϋ-αξ^^υσας ι^Η§ 
ΤυονίΒ ω'ς αΰ) ν<^μ.μχΙαΜ.•μίΙ*-τ!& ίί κ^ ο'φοςμίων ί« •ι«ί αβϋν^ί τΛ τι 15 α/ 
§αΓΧ.β1^ιίν οω τ%" ανΓίλουντοί,Χί ^ ΤΚ5 νοωμαχία^,Μ > ηΜΚ«σα», φξασϊντβ^ 
ν,ίλ^ιαν ο")ψ' νΰΐΛ'ς ότι τη^&ΕΓοίί <ίΚατα^ ις α<ιίΐΐϊ-€Ϊλί«,ίΐς Χ-αβΥίλΐ^ιΜί ί καΐτ-νΐ)• ίλ 
•Ζίί ίΌς ο νίΓΚς,βεΐ νοοί/λαχιίΐΓ^ν• οΊ Λ',ατρτζτί/χτιουσ! ν &κο<δ νοί^'ς οωτ^. δ" (!ϊ κομί 
^οντ' «Λτάί '}ΐ>ρο3ίϊΓίνβλΛ«ίς)ΐ/|)«-τίΐν'7Γρίο'Π)ν αφίκίίθ-ου. Νικ.ίοΐς γΛξ κξκς 
γοςτννιος,ηιψοίί^ΐαζ <ύν^-ν!εΑ& οω'ρνς αϊ^ κνί^(ύήΛ^) •7ΐ^Λ'"σιΜ.φΐΧ(ΓΧ.ων «^γοοοτοι» 
(Γί|νίω-τίινο5Λ>τρλί/Λ.ίαν•ίνίίΓ^(ΙΪ,<1ρλιχνίτιλΐς χαςιζο(ί«9ί-ος ο'/λοςοις τω» 
Κυό^ωνια™ν•5^ον*ν)λ*|^«>τάςνοως,6ρ'χίτΐ)ίςκ5Κ'Τ'ν.Κ9/ιμ-Ιτπ.τ^'ΙΡλιχνι 
•I&)Vί(^^(ου-τ^1V ν*ϊ>Τ^ν κ.νί^ω1/ιατ.κα/)V^1Ρ ΐχνί;ν"5'5'^"'ΤΡ*'''^ο°^'*ί>^ ί^ΐίτρι^ίν 
ουκ όλί^ονρίϊονοϊ.οι (^Vν τϊ-Κΐ'λλιινΜΤίίλο'ΐΡϊνίΐ'ίδοί ον Τϋυτί?, ύί ή> οΊ αίκ/ φίλιο^τιΓς «ίΗ^ουοίς ,'ρ (^ντίξον ξίο)ΐ εί^/οΐίτίτκ'ξΛς'ρ ον τη τ5ίλοΐρνν»νίρ» ΤπλΟΊρννΗΐΓίρ• 

Δι&'χηϊ. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 44 Διειχί7Γν.»ΐίΧως<9>ν• ΓνωίλΚΜχον-πς.ο-κ.οτρίί• οι>^ιί,μ»ιϊκ'»^ε«^. οί •βαλοφ\/να)ο[* 
όΊ (ΙΪ , ΙΛ» ί<υτΑ&ν . ο\ αίχι/ουοι . Η μ^ν γί)ΐορ.ϊ\ιΐί νοω/χ.αχία , » «ταο-ις η^&γμΛ-ΠΜ ,αΐ-^&φος'.^ 
^(Γομ; !Γΐ;/λβ>ουλΛτικ.οΟ • Τκ'ν /Α-ίλλουίΛν • >ο(Λ!/χαχία« . Ε"χ6« Τΐ'χ.ί«.α§ο5)( . ςοχασ-^)ΐ . 

ψ.ο•μ τϊ νοω|χαχιν, 01.13α -ην το^φος/χίωνος αία^ϊ>4μ•ΰ^ια τιυΛίί/χου ς-ξαικ^ιΈΜ/ . Εοφνιλι . σψαλϊ/ 

τιις Λ.μ.!1,ΜηΆΊία• 
Λ€ίχί'2ον(!ϊαναλλιι'λ«ύνς'«.ί^ίοι<;/'^«.'λΐίτ«. ί'-^^α τίς ίαλαβ-στίς • τιυ <ίϊκ.ξΐ/ 
σου'οΐ) κ.ολΐρυ(5-ο{ΑΛ ΤΒυτο^ϊ'ίΤΓίοιωτϊί (ίήΐιΐ)ΐχχοϋΧ.^βΊ ΉΐλοτρνϊΗόϊοΐ,ΐχ/ 

ΙΠΚ ΐ'-Ώία,κτί'! 4|1ιΓΌ/'^)ΐ')<.οΐίτά,ίΤΐΓ6ΐ(Γ« κ5θ "^"ί άδκκΛΌα; \^ο•) . κ^ί αύ) μ-ιν '^Ι ΐί 
€ΏΪαΛν^'§'^'**'δ«ν°'^'''''^'^*'•^'*'5 Η-ίλΐτώντί'ς •π,κείί ■ε5'αξασ•κΛ'αξ*^οη>ι» 
Ιοίϋ ρ.αχίΰΜΐ,γνω/'-ΐ'ν * ρ^ ϊ-πς οι μ.\ίΐ^μ.ακηιφί\ι %'(ω τ^ ξίων δίζ τϊΐϊ Λ/'ξνχωςι'/ 

ΐκ.θ^ων ^νουττι>οίΐ ο'Λινή)νοΐϋ/χΛχίβιν.ί-Εεηπ. ο Κν^/χος,}^! οΕξοκτί^α^,κ^ 
θίαλΛοη%"' ττίλοτρννκσίων ς^ξατΗν"! , βΌυλο(Λ)ί^οι ο* τα'χβι τ^ν ϊου^/χαχί/ 
ΙΜΙ τιριΗίΓου ■ζϋςΐι'ν "Π 1^3 α^ο τ α3>ιΚ)υύΐν4'5Γΐ|2)0 »ι3μ(πΜ,(υ>ίΚ.αΛίίπι.ν73ΐς ςτςατιωταί 
ι^γωτΓϊ'Κ^ ο'ςωντίζ α^τ^γιχί τίρλλοΟι; (^IΛ τΐιν •ϊϊΓςο-π§<Μΐ νίση,ν φο&ου/^3<ϋοις, 
Η^ ου ί3|γοίυ/Λ.οις ο'ντΛΐ,'σαξίΚ.ίλΛ'σαντί,κ^Λ Ιλι^Λ* τϋοκΤί. ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΝΗΜΟΥ^,ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣϊΝΑϊΓΛ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣία 

Η/^^)IVίνο{/9ίνιν^ωί^αχ^^^«οο?ί^ςις■δ^ίλο^ρνν1!'ο5ο(.€ί^1ς «ςα ιί^ι'οωτν^ υ/Γ" 
φοίΙθί"•πιητ(ΐί μιλλουσϋ.ν,ουχί (ΓΐκουΛν ϊχ6»•π'κμ.α^σ7)ΐ ί}© ίΚΟαβ^^κτα^ . ΤΗ Τί 
ρΐρ -πα^ασ-κΛΗ όνιΓιιις ίν^^"" ? ω'''°5'*§ '^ί • κ^ οϋχ] ί'ς νοα)/«.αχίίΜΐ (λ άλλον , 
ΐ( αϊ!ΐ<ί-ςατ6ΐί<Λί.''»ΐίθί».ί».^υη)23»ι ί!ϊκ.ςί':'ΐά•<*2!πτν'< τΐ'χΐ'ί <>\1κολ\γα.ΟΐΛ)η\(ύ 
ίκϊου.κοϋ'ιιρν'ΐιχ^Η'α'ϊϊβξία -^«τιννοω/λαρ^ύντπίΐΌφι/λιΐί. «ςτίουκατά τϊιν 
«ν^τ^'ξ"** κακίβΜί,το κσ•ΐΓίώ3-ίλί -ίρ^οσ-ι^^Η^τι , ουΛ ΰ ι'κοκον τίς ννω/χ^ζ Τ^ ^^ 
κατακ>ί>α7ε5 ϊΐκνιίιν,ί;;<ρνό^ί τΐ|/α ςνοω-ΐήΐΛίτλογίαΜ/,τίίς'η ξυ/χφοςας τ£ λ2ϊο 
^ΰΐν'τίαίλί^λιίίίθ-ο", νομ-ίσΰΐ (ίϊ τμ; ^ί^ι' τ«νί«^ί)Μ<ί^ί Χί'=^*'^*'λλί'>^ 

^('αΐΛΐ "πΰ οιιίί^ξβουτ3Λρο>7ΐις ^οβ)αλλο/λΐ\οκ;,&κο7&ς Λβ ί ν τικ καΛ£υ5 νίΚ^ 
οδ-ϋί.ύ μ,αν ίίο^^'^Λ.τζ&ξία.τιιπυ'ΐΌν λ&τιί'τυυι,οα'ον τολ/χκ <3ΐγιοιχ4•η••7%'Λ 
■Ά )ι'αΰ1η-)(ν»,ίίν/ΛαλΐίΓα•φοέ6Ϊα3-ί,*«(5^§&Λ* /λί'ι/ ι'ρ(Γ υσα,κ^-Ο Ρ-ΪΜ/^*)• ί^& "^ τΐ 
(^<{>ί^ί•ζΓηίλθ1V αίναίι» "Μ'**^ ο' ^^υχΊΜ^ουί•ίΐ>.'κχ. τϊχ,η τ^ς'γ.\ίίΚΐίν^ΰ\ονζ 
ΐ5^υ<|.φο'ί2)ος ίΫ μ-]/*ι>•νί\ι ίκιψσ•σ'& Τϊ'χνκ (1ϊ λλ'Λ αλκίΤς , ου'Λν ωφίλέϊ • τΐ;^ς 
^ ΟΙΟ) 'ρ ϊμ-'Β^^<^'νξο\ι ο^ν/^/, ^ο •πιλ/Α«ςο'ίϊξον ο«ττα^«β9 ί . τρις (ίϊ 'ρ 
<^ια τ^ν ιΓσ"σαν (^ΐί^ΐιΐίβϋ > ^ο ατταραίΓκ^οι τβ' -π τυχείν •'^ίξίγιγνί'πιι ίί 
νμ.ϊν Ίτ^νδο'ς ■7* ϊίών Κ3ί Τ¥55 τ^ οικ&α ουΓΜ , ο'-ιρ^ιτ^ ■σαξοί/'Π!)^, νΰα^α/ 
χεϊν . τΛ <5ϊ ΤΡλλα Ί^ ^&οίίύ}ΐ Κ!]Μ ά'ίλ&νον τϋα^^σ-κΛιαοτ/χίνω)!, 'ρ κ^ος/ 
τοςινιν ως'που^ϊκαί'ίνΛ'ξίσκ5ΜΔ^' ^Κίτζ^ς λϊ ιί/Α.'ίί ο^5!αλλό;κ3ί^οις.Κ^ οΌυ. 
«ρ.αξ7υμ<ίν «3^^071^)1,115» «Α>'τά τοιχία «^^οο•)/ίνοΊ^ι5ίία,ί^ΐ(^α(Γκαλίι*υ τζ•α§ί^β(. 
ίαξοί ΰΐίτις οω κ^ κυΐϊϊίξίτϊ-ται,κ^ ϊοίΛτοί,'ρ καί ίοω^ονίκαςος ί'•!2-ία3•ί,χήί 
ξ(Μρίλθ»τρι/τις,Μ<Μτις'ίί>ρο(Γταρ^ί;.τ%"(!ϊ<3ΐγοττςονΜνίίΧονωνου χέςον τ*ίϊ 
αΰίχείξίΐσί» κμ&ς •Ηα{!ΐ(ΓκΛαστι/λίν»κ3ί ουκ Μ<^ω9•οί<.ί|( -^ι^οφασιν ου'ίΤ'ΐνί κα/ 
κζ)ν*νί'*3Ό"•>ίνί^ί,'τις αζακ9ίί>ουλνδϊ,κολααίν'σ•ΐ•ιΐΜΤ^ 'ίΓ^4'ΙΡΐ''σ"{ΐξ)(/Αί««οί 
(ίϊ αναίοΐ,τΐ/Λίΐσΐΐϊ'πϋτιΓς τΐ]^}""")^•"^•^^ αίλοις τχςα'ςίτϊς. Τοίοατπ. (Λίν τζιΓς 
Τίίλο-εΓθ)'ν>ισ)οΐς οΊαςκον-πς-πταςικίλΛίστιντι.ο'ίίί φοςμίων Λ (!^ΐως »^ οαί/^ές 
τκ'ντ^ ^Γ§«.τω•7ΊβιΌρ^ω£^ί^ίυμ,κ^ου'<5^■ω|ι.ι3^οςό'^1 'ρ ιιι^ίίδος τ^" (({«ν κατά 
βηιας οΜ-γυι; ξυ\ιΐ'ϊΛ^ι^ηφο^οΰ\ι•π^ί^ουΑί-η ΙυγΚΛλίση.ζ,ία.ξίτυνϋΐΙ'η,'κο τεχ 
§*ίη<»» ί ν™ τ3'αξο'ϊτι-Β-οιΐ)'(7θ.β9•ίΚ.•Η-ςο''τϊξον μ-ίν πί?αβι' οωττΤί ΐ'λίγί,κ^ι •δΓξο 
"ΒΛζίίΓΚ^χζί τας /ΐίωμ.«ς , ως ου'ίίν οωτ° τϋ^κδος κίών τκπιίτιν « η'^πτι^ικ, 
ου βυ'χυ'τρμι:νί'ηΌκοΐϋ7ΐ)Γ5Ϊί5•'•Κ3θοΐτ§*τΐ«•π« 4κ'ΐίΐΛλοΰΜ/βιρ/σιΐί««7ϊϊ'5 « 

Όιηογ* ΤΗβ ^ϋ/Χ-φοξΛς ΐήΐςς 

ίίΜΐιι . τί ατρ^αίτί 

(Γΐί/Α.φορόϊ. 

Α/».6Λυνΐ<θ-ου. α/. 
'Β•ο•Βη'•ζ5&)ΐ. οςδόΐς .|. 
νΧ'ίΐ' 3ΊςοΜ)'ί§ω•Η-οις 

ί7Ηκίϊ:Μηϊι>!ϊωμ»Ι^ 
Κ^/Λ.» υτϊο-σι-όίο/ 
κιιοΜ/τιΓς ί^&νοΓς.- 
Κακί>υίΓίνΐ'»9"βκ. 

ΚΟΙΙΟ}!. 

ΟσεντιιλίΛΜ.-^^οί 
ΧΙΉ . τίν αίκΐίοϋ'ω» 
ί^«λο>οτιι . 

1*-να(ύα. . ν'/χϊλί-η. 

1ρλ{'/Λ§• 

Εκτη^κ'Μ'&.ίίξίί/ 
δ&Τί'ΐκκ/ίΐονιβ. 

Τα ί!ϊ Ίρλλα'.οΜίν 
5 τ βς ίΤ5-»•Β•ο λιί .0 ιίκ 
ςίτϊν 3 άεί,ίΤια ί α(^Μ 
ΛοίίτΗςτυ'χκς. 
Ρ§θ£ΓΓ^νο/υι3ίία <^γο/ 
(Γκίΐνιίίνια . Τ«)» 
(β <^γο•7ΐξ3ΐ)'Γϊίχονων. 
τκ ν κατανοωχκβιν/ 

χά.ο\ΙΛ,Η9Τιΐσ•οκξοί/ 
τιιτ. 

τχ')» ίνιχ&'ξ«(δ|ί. 
Τ>^ς •εΓαξασ-κΛκς<)Ν» 
Αοιό'τι• 

ϋκίΐ α^^αβοι'. 01 
Γίνΐίοϋοί. 

Τίμνσϋνιτκ. οιπί 
τιί 7ΐ/<.νιδκ'στ)ΐ•π«. 

Ζΐ'ντα'ιμδίίοί.ο-κ/ 
ϊαδξοιζβ'^οι]. Ε ιια ©ουκυδΓδογ 

ν^γαγοι* ουτοίγάξ.ο'ιλΛΚίί'ΰ^μΰηοι. ΚΜ•ην•πιΐίάι{κ&ν[^Ίντ^ΐΰίζομ.α)(,ία., Ου((ϊ»'<;ιγοφί'ξοι; 
«$ . κ.ατά τ»ν νοωααχίιΐ». ΡΛξ&τρλυ.ΰ-α^^ΛΚλον-ηΐί . Κοϋ ότι ουκ.{Μ'.ο'>οΰς ουτωί . νγο\ι\•ττ» οΊ {/ 
^ο\ μ,)! οκ'ίινα'θ-οϋ νμ-^ίι•** Η-ί' λλομταί "Π Γίννοΰον "ί^ά^οΐι. Αντίτταλοι μέ* νας.ίαρξου (ίτίί αυίτίτΰοί/ 
λαί&ψ. οί ί^νχ. τιολλψ.•ι& μ-ίι'τίί!». Κ51 α^α"ουκ.<Μΐανχ.Λ^ομΛ*οι.«/χ6Ϊς (Γ'Ολομο-π ο| αίιι>οΐΙοι. Εχ.«ν |/ 
νου τρο'β-ομοΐι. ϊ ^νου τΒα^4λχ.θι άτΤιχ^ς.οι'Λ'ν >τ? Μί Τ(«ς ΤϋΛό-πος (τυκτα^^οδ (ί^κλοΓ. Ετ!πτι^Λ'(Γ&ί τις . 
κατά τ^> ίιαυιναν 

τίν α^ίωών τοω-τιιν <ίλΐίφίσαΐ',ίλ)(ί)\ϊα ο'χλον οΰπκο" 01 ?>τϊ(; τΣίλοτρνννώω^ 
«)»υτϊοχω§6ίΐί.τιί'Π Λίτρες τΐιντπΕί^ουστι.νο'ψνοξωνοΐϋ'ρΜίάδυ/λουντβί,ι^ουλί /ί^'ων-μιίοξωνϊιςίΡ 
λί/λίοκ;. Εκ. τϊίλλοί;. 
Τ^Ίε^ (^<α^1ι'^Λατ^ς. 
ΔιΊκτί^οί -π ουχ. είώ'. 
»ρίμ./2)β.'λλ6ιν,ι<ί (ίΪΛ 
3ίίζί<ΙίΓ τΐϊΰΐντιω» 
τ»/«ϊ α•ιις•ςοφοϋ3, 
βϋ ςς τιιϋ•Β•ίσ•ωΐ'ΤΡΧω 
ξ«(Γβς . Ε)ηΒ^^φ•ίV 
τψ τϊίξομ.(ΐχ6Ϊν• Του 
•Τ&)» μίν οιω ίγα • «ρ 
αδίχείζϋμα ικ ηρϋ 
σι-μφιςοντης-Τα-π 
•ζϋοι^αγγί λλο',αίί^α • 
ΤΛ τίς τδ-αςοϋνι «ως 
»ι^ν*• Ο?ί'ως.οαιοΐ; 
ί^οϋως. Τ»ς ιφαξμ,ιί/ 
πως θϋ"(Γ>ις.ττιολι/ 
ί«.ίωΐ'.Κουί>τ&ί'^['^. 
ϊήίΙττίϊίΐργωκονίΑ.^ 

* ν > ~ 

ίΧί'Π 5 «ΤΓΙ ι V ΤΖΟ τρ/ 

Λΐ/ί.ήίκόΐΓ/Α^ι'χι-π, 

^ ' '' >• -> 

<ρΐ§ονον ττιςμιτιοϋ/ 

<δν αϋϊΤΒΤρλυ τΗ-τίολί 

#Ιΐχ.*•»<3ί μαλίΤΛ 

τιΓς νιωμα^υοη». 

£τ3ΐ 'Πίτσ'αξωίΤκ 

|αμ£ΐ!ο».Λ(;'τίτϊΰκα 

τα 'πσ'σβ.ξοίς α» τβς 

τριν'σανπς. 

^ Εττί -πιν ίΟΜ-^ 

νϊ-βίτηδίτϋκ^α, 

τιι')ΐ . Εβ-ωαϋ) τ χ.ο'λ•Η"οΐ;. 

«■σκΙ αΛτ^.•ή))(.ί/ 
§α•π. ΔΗΜΗΓΟΡΙΛ ΦΟΡΜΓΛΝΟΣ. 

1. Οξωΐίυμίς ώοιΓ^^ξίς ιτςατΐωτζΜ•σΐφο/ϊ>ιιμί)ΐοΜ;Γρ'Μνίίοςτ%"(ίν(Μτίων,^ΐ'ν6 
*> κ.αλΐσα ,ουχ.ά^ιων τα μν! ό'ίτνα ον ορξω(Γ'ί«ί'^4ν.οι^τοι;Ρ^ -^^ωτιν μ^ν δ^ 3' <ίΐ^ο 
»« )•4»ικ.ίίο5•οϋ,κ^μιί<ίϊα"'τΕ! οΊι<θ-οϋ όμοιοι ^:μί■^^|ϊοιι^ /ρ τι^ίίος τ^' )ΐίών,)^ 
»> οι;'κ. ΛζητΕΰ ισΌΐ; τϊ5Κ'ϊΐΐθ"κΛασαντΐ)Λ^βι•7α^'μάλιΐϊ•ατ3ΐΐΐ-Λο)ΐ'πς '3Γί"Ό"*§Ρ(ΡΙ' 
». τ», ως <]^οσ•ίκοΐίιιφι<δνΛ(,'<^§6ίοις6))ΐου,οϋ()^ι'αλλοτι βα^ίτοϋίην,Μ <)\ατίΐ)ΐ ο» 
.. τί)Τ!Γ4(φ ιμ-ζΓθςίΑ» τα.τη^&ωκατίί^δουν'Τϊς,Κ^^! οΊοντεα βφίο) >^ οντίνοωτι/ 
.> κήΐ τίριι'ιΓ^ν 'ρουϋτο • γ ΰ^Ίκ τϊϋ (^ιχ.^αου κμΓν μαλλο)/ >υΐίτκί^ΐ4νο"5€ίτ;ίίς κ^ 
,. τιυτιΐς όν (ι'κ.θ<ϊή).ίΐ56ί Λ4>ι;χινΓϊοιΐ(^ί\•ο5•§οφί'ξοι;α!).τϊ5; ($ϊίκ.α'τίςοίτΐιμτΒβ/ 
.» ξο'-Πξοί 6ινο" , βςασ-ΰ'πςοί {'σ-μίμ. λα)<.ιί^ουμο'ν<οί -π «^υμ9ΐ^οΐ ολτ^^' ^υμμα/ 
" χωΐ',ί^ΐα'Ρίν σφίτί' §£Μΐ ί^ϋ'^οΜί,ά'κ.ονπς ^οο-α'^υ* 'ρις τρλλους ί ς «ρν κ.ίνίΤ'υ/ 
>> νον,4τίείου)ίο«τΡτίΟΐχ&ς«σ^)>«ίΓσ«3ιντ[ςτ3α^α'ΐιρλι'5θυίίις νοωμαχόν , μ» 
,. ί^ίίοω'τ^' -τ«ι; τολμΛ^'ίΤ&ΓΗ τι ιρλυ (ίϊ υμ.εϊς ίκβ'ΐίοις ηκ^.α^ φο^α\ι τίταξΐχ^-π, 
• > Κ^ τ!ΠΤοτ!ςον,κ.ατ«. τΐ '^ο '^^ρονι>ικ.ΗΚ ί^'^^,ΚΛ? ο'τι ουκ λΛ' «^ύντα» μ^μίλλον/ 
,> τας τια^ιον τ τσα/^^αιρλι; -^[^«(θιναίτιναίθ-ου ΐίμ^ίϊΛίτίΐϊαλοιμιι; τ^ οί τλ^θ/ 
>. ο«;,ωςτ3•{ςοίτΕ»ΤΜ(^ι;»αμ6ι τϊ)τη^ιον•δ5ίίη;>οι,νίτνιγιτωμΗίνί§;)(οντί«.οΓ(Γ'ί"κ. 
,. τρλλω » υτιρί^ΐ4'ϊ•(ί|>ω» ΐ(^ άμα ουκ. Λΐι'αγκ.αξο'μ;Μΐ , μιν* "π τ''ς ί^ίοΜίοι'ας ηρ 
,. β)%^οιιονί;^V'πς,1*<^1τ^λμ6)ώ>.άλο)/ιξομ9ί^οι οι/τιι,ταουκ.θΚ.οτιτιννοΐί Τΰίφο/ 
.. €»ντα4Μνα?>»τίχ.αταλόνον7ϊαςαα-κ.Λ^•ΤΐΡλλα(ίϊν^ΕΓξατο'ΐ"ΐ($^(Χ.»()^«('•δ5•ι 
>• (Γίν υνιλαΓίΓονωΐ'τΗατδ «ίςία,ίτ' Λα χ^ τίατολμία-ών ου(^ίτί§ου^1μ61ς νυ]» 
" μΐτΐ^μιίι;•7^ϊΛα'νώι/αουκΜΐτί)Κολτ?ζΐ4κ.ωΐίεϊ)ΐοΐιΤϋθΐ»)'(Π)μοΐ»,οιι'(!ϊ ΐΜΛ'σ-ο/ 
.• μοϋίς οωτο'ν•ο'^ω•]^ο'τι τηβ^ς τρΑλα^ νεως εΜ^-δτιε,-ιιμο^οίς , ολίγους νοαιοιν 
»> ί'μτΓ&ςίίς κ^α"μ^ΐ"Ί' "Ί^ίουσχυς ,*ιΊΐίΐίοχωςία ου |υμφ<<^'<;| . ου-π πϊ^ α^ αΰΐ' 
1» ΊΚ^ιίυσ-θιί τ•ς ως χρ» {'ς ί μβιολϋΐι μ» 'χων ττΐϊ χρο'σο4α 7%" τιρλϊμίων ί'κ. ΊΡλ/ 
»ί λοί», ου'-τι ΛΚ (ίε!Γθχωοΐΐ(Γ8ιΐΐί ί ν (Γ^ιοντι τία{όι^ος^ί''α)(τ7ΑοΙ -ηουχ &σιν,ου'(Ιϊ 
>. οιία^§οφου,άτϊί§ νιων ά'μ&ϊον τη^ίουσ-ων ίςναδ^πν, Λλλ'α^οϊγκνί αί &Ίι τίΐΐί 
1, νοωμαχίοκί,ΉΊξομαχι'αν κ.αίινά<ί9•οιι . κ^ (ν τίυτω ουΊολειοις ν^ίς ιΟρΒσ-σΌνζ 
»» ν'ν>'Ί''"5" • """ίτων μιΐΌΐωιν" ί"ίω"τίι>'ίΓ^ο)ΐοΐ£Μΐκ.ατά'2ο^^υΐίατο>•υμθις Λ', 
ί. ΛνακτΕίτϋοραττϋς νουυσι μίνονίίς,τατί τϊαςανγίλλομίμα ο^»'ως ίί^ιχί^ 
»» β9•ι.άλλως•π κ^(ΓιΌ'λίγουτΜςΐφοξ>μνιΌΓΐως ούσκς.ΚΓΜ οντίίί'§νι93•^<"''μ5» 
»» Κ3ί σιγ*•" 'Ί^'Ίψ*Ίθ^ ιινόαί'ί'ως'πτα- τρλλά τ^ τρλίμίων ^υμφ^'^ει ΚίΜ νοω 
1. μΛχ/βι ουχκκ ΐΐϊ•α.αμι^•ί<θ"4 -π τπυσ-Λ ανίως τ^ η^οζΐξγα.σ•μ.ί\ΐύΐν • ό Λ οίγωϊ 
»» μ.ί')/ί4ςυ'μΓ>Μ καταλυσΏη5ΐλοτρ)ΐ>ΐ)σ)ων-τίιΐ' ίλ•Ώΐ'()''αττυ ι/οϋηικ.ου,»\νν^'^' 
»• §ωx.ατα^Γ!^σχΜαίι()ι^ι/οις7'ϊΦο/^ον^!!ί^Τ^'ςβαλ«^VσIίς.α<)αμ1μ>^'(^κ.ωί'*ουι> ν/ 
» μας , ΟΤΙ ηϊΐκ.«'κ.α•π οίΐ'•:^ 'ριςτρλλου'ς .ινστιμοίων Λ οιϊ(^ςώ1/,ουκ ί'δί' λουοιν »ι 
»< ^'νώμουττρίς 'ριςοιυ'^ις κ,ινί^υνοΐί όμοιου εϊι/οο. Τοιαι^ταμέν κί'/ο'φοξ' 

μίων •ζταςίκίλΛ'σατο . οΊ(ίϊ^5ίλο'^Ρ)ι>^σ)ΟI,4•ζ^Γε^(^μ οω'τηΤς οΊαί^νίνΜΟΐουκϊτΐί/ 
ΊΚ^ιοϊί'ς ϊϊΧ.ολτΓΟί,χ^τάίΓΐΙ'α^ουλομονοΐοίκ'ϊντας ίοτω <^>^οα[άγ&νουι>''ί>5**Λ 
^ρμίνοιαμαί'ίίΐ,Γ'τιι^ίο^ αίϋ -πιτσ-αςων ταζαΐΛ^μοι τόί ν»^ζ,'0ΤΛξαί τνν ίου"^ 
τ% γίνισ-ω αόΐ •?x.οΛ•^5■ου(^^(ιίΐ κίς* κγουμ5μοι , αζταξ ι•^) ώ'ξμουν • αίϋ 
^ΟΛτί} , &'χ,οώ ϊα«"<» ίτα^Λίΐ τάς αςίγ* -ίίλίούσας , ο'τΣΤως ^ αςα νομίσας 

Ε-δτί ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ β'. 4/ Ετϊί'ηιννβωτΓακίΓονΛ'ίΛΓΟίΜ/'ΐίίχολΤΓζΐίΛ&νΒνι^οω-πακτϋς.τοΐυτιΐ •Βα^Λ'ηι\^ιΌΐ.•Ηίόό^(ξ. ο ^,οτιίρ 
ϊνβϊο^ο(ίίφο§|ΐ^^ιω>ωςίω^α'ρΐχ;τδίλοτρνϊϊθ)ους,α>(.<ίϊ}ίατασσοι;^^Μϊ»2οΐζς-ξΐατι&!τα &ζ 

τίΐ)! ϊοωι/,ί τρ^θ. ΡοοσΐίΤί ;^ϊΤΐ).Ηλτ5ΐξο)ΐ, Ρί^ί τώχω§ί£ίϊ•7»ς )ΐοωτδ•ακίΙουΛλο)ΐο'τι. Εξ* ι^^(ι^ο)I^V. 
{ϊ)θΐ)ί&'ας Λλοΐίο'τι. Ετη^β τΐϋί γίΓϊ -ρΐ)! ΟίΧ,θαίίΐ «Λιλονο'τι. Κατά ίί.ίΛ*αϋΐκ.ου§ως.α;(Γα)ΐϊί'λίρ5,^ίοιι/ κατΛ 
ίΐΰλου^ουση.γτϊΙί-ηξ'^-'ΤΰυτΒ πΐρ ^ο αϋΐκ.ου§ως ()\λοΓ. ΑίΡσυ/χθου τΐ)ΐο'ς.ωσα>'βίΛίΓί μϋ τιολλών ττα/ 
ζαχ.ίλΛσϊω)ΐί)'ίΐιίί'>•7ϊί,3:Λ)'Λιδι;ς τριουΐί-πς ό'Ώ^ιΛ)Κ&.']ο(!ϊστ)/λ&ον,οΐιι-π•Γ/ιϊλίου.ίΙ^νίατιι<({ϊ λΐ)/&)»κι 

7=σίωίΗ/χα. Ε-σι/ 

•ΖΓθίί^νί κατ Λί&οΜΓ 
•Ε-αλι^ηο κατ 'Λ6εΪ ^ΰί τίιΐί ιταυ•ΒΓακ5Ιον αυηοίς «τιτ^&ΐίο' Φοξ/χίων,Κί;^ αυ/ρς αΰΐ|ϊ>ο«βων ταυτΗ Τδ-α. 
^αι;^ι:ι,μ.ΐ) <11α(ρυγοΐίΐί τί^ίοντα '^οϊΐτδίτιι^ου)! 5φωι/ οΊ αίΗ)Όϋοι ί ^ω τουίΛυταν 
κ.ιςως,αλλ'αι;τΕΐ4ίέ) ν«^ίς τκΟ;Χ.λεισ"&<Μ.ο'(}ϊ,ΟΏΐίρ4Χ.&ΐίοιτΓ^π(}^ι_ρ^ΙίΤΐ),φο6ΐ( 
ίθς -πί^ τφ χωςίή) ^«ίλήΐο'κτι,ως ι ω^α ϋΛα.γ[;^αυζ αυτΐ)ΐ;ς,α.κω)ΐ,>^ κατά 
κσουί^Μϊΐ|Λβ;(β3ανας5ΐ'7ΐιί^6ιτ3ΐχ^ατ>ΐϊχίΓΐί.χΙ)ο''ϊΐ5ΐζο^ς ά/χα ]ί)ΐ μ.ί(Γ0Π))ΐί«ν "ζτ* 
ζφοίίύει.ίΛ'ϊτϊς «ίϊο'ί Τ!5ΐλ5ΐΡ»Ηώοιχατα. ρ.ι'ί3ΐΛ'αϋ1κ<5'[)ω5 τ3α^ιιΐί^ίο>τας,κ^ 
«Λο'ϊτπς ««ρς τίίΤκρλτϊΓουτί,κ^ί ΤΓ]β5ς τττγΗ,ό'Ώΐίριΐίουλοιηΰίλαλιΐϊ-α ,άζσο 
στίίλβίίυίΐιος αφϊωαΰΙ'ίςί'Ιο'^'πς τοί ϊανς,/λίτζιτίνιοΌν ϊ'ττ^ίονοίς θχί τα./ 
χους ίκαρος αϋ) «ρις οϋν^οϋονζ-χ^ Ηλ-δπζονδΓασΰ-ς 7«4 νανς ιΐζπ λκ 4-4*9 Λΐ• 
"Κΐί Λ,ί'νίί^ίκα ^ι3ί< τινίς 5 ι«ΏίρΜ•\ρι7 κτΰ,υτίϊκ.φΛ'^κΓΐ ^ο κ<ί^Λς Ί^ν τΣίλοΐρμ 
ν«<ηω)))^'Π!;/αίΠεί"^οφϊΐ):£ς'Πΐ|ίΛ§υχωςίςΜ/. το-ς (ίϊάλλας α01καταλα|?)ον'πς> 
5ί|ίωσ-α'ΐ•ΤΕτι^ς ττΐ)» γνΤν υ'τρφΛΛρυσΒ.ς,ί'ναί <ίϊί(ρ5θι§α(ΐ.οΐΛΐίί^§ας ττ τ^ αδνι/ 
νί"ωνα•ζ2{κίΙθν^,ό'<Π)ΐμ•νι (^ιν<^<5"Λ«Λ"''^ν•Κ9'!'ϋΐ'νί£ΐ'>τΐ'α9 οΐΐαί)^ουμί)ΐοΐ, 
6ΐΛκο^κίιίας■αίΛ*ιίϊ,αι^''7Βΐ'ςοιΛ(ί^§α^)νε1λονί^^^ι.'7Ηςί^ίτ^ίας οΊμ-ίΰ-σ-ν^ιια-αα 
ξαβ>0ΛΒκσα>'πς,Κ9ί ΐτδίσΕοΐίΐίονι-πς Ιυ^τοΓς ότη^οις ΐς τίίΐί έαλασ-σαν ,κλ; αΟϊ/ 
β)οΜηΐς ι«ητ^κ.α'ΐ«.«Γ§ωί^'ΐΖι:|/^/χα^']Λίνο',αφ&λον7ΐιΐλκο/^ας ίί^νι.ταυ 
ΤΗ μένοι'ώ οίτΕ^λίτρνν'Ίώοιιχ^ίατΒυν -π,Κ£Ηΐ φβθ)§ιΜΐ τάς ατ7ιχ.ας ναυς . ομ <!? 
&κ 3ώ νν,ίς αι/τ£ν *ι *3π τιιι7()'ί^ιουχ.<ί^<ι;ς,ίθ" ίωκ,οΐί τκς {^(Γικα ναυς τ% α/ 
ίνιΐιοκίύΐί,οΰΏ^υ-ϊπ^ί φυ-\ρν τίιν αίΐ;£ϊ•§ο(^νίν ίς "Ρίν Λςΐ'χωςίιΜ. χ^ (ρδανουών αϊ/ 
«ρίζ,-ϊρ^ΐινρϊας νίως5ΐΓβ5Χ•*™φΐ^ΛΡΐ^<"'4ΐς τΐ!ΐίναιι•Ζϋακ.τΐ)ΐί.)θ)Ί^ουστΐ.;(Μτ^ω 
^01 κ.ατά.'ρ <ίί22χλλ«ΐίΐοΐί,•δ:α§ίίΓκ.Λ^αζον7παμ-υνοιι/λ<νο',«ν ί ς τ^ν ν' V ίΈ»! οφας 

κ.ΜΚΰΤΕς.κ^ί 'ΠΊίί'-ίΛνναΐ'ν τ^-' αδνινοιιων 'τΐ'ν ν'ΐ[:λοιΐ)ρν,{ί^ι«>(.ί ΛΛχ,αίΊ'α 
ναυς ρ-ία τρλυ τβ^ τ^άλλω^ί.ίτυχκίΐο'λκας ο'ξ|χου(7τ). ιχίτιωςος, ταί^ ί\ « 
ατΤικιι ναΰς (ρΒα(7Β-σΏ.,)^τΐ!ί^τΓ4Λσασο. τΐ (Αωχ.ουσ•Μ λΛ;κα^^ι«,ι/:λ.ρ3αλλ& /χί 
^■^ι,κ9/)X.<='•^α(^υθ.7I)Τς μέΐίοω)ΤϊΐλοτΐΕν)ΐ*:σ)θ•ς)'^Ό|^οι^ τιυτζιυ του «.τ^^ςΛ/ 
Κνΐ7Ευ-πκ90'ζ>!•αςαλο-^υ,(ΐ:οήοςίμ•3ιΐ•?3ί&.κ^ά/χαατακ51ως (Λ'ακονπς (Π'α 
'ρ χ/(;ατβν5*ί ρ^ί-ιτί/ίς τ^'ν^ων καί^ίσοί τΗς ΚίώΤδας,^τίίν^ο"*^ τευ τιν^ου α/ 
|υ/λφ^ςονί^§ιίύ>ι-πς■3Γβρ;'Ρ1νίί|ολί)/ου^Μι•7ϊ^οξ/^1.^)σ^ν,Α''>ι^λο^^ι.ινο' "ίΗς ΐίβιους 
•πιί^ιμ6<νεα.οΐ4(}ϊ,κ3ίΐ'ς /^ξαχίαχω^ίωνα'οϊθςίΛωχ.θλΛίι.'ρις Λ αίνι^οκους 
ΐΛΐίταςταυτκ γι^Ίίοί^-ίΙία,δΰΐ^σΐς-τίΐλα/^ι. ι^βαζάίνος κ-ίΑΛΒ-ρ-ατϋς ί]υι/ 
βοϋσο-ντίς,ί "δΓ αυ'ρις ώξΐμ.νσ"ο«ι.οΊ Λ,ίίΐα τα υ-ει Αρχοντα αρ-ΰ^τίί/Λα-τα,ϊίί τί-ν 
•Εα.ξανσΏ.ναταΐΊΜ) ,ολί-^ν μ.'ίν •)(}θνον νΊΣί}ΐ~&ΐ]/Μ,',ίΤϋ^'Πί ίί ί'Τίαΐίντϊίς 
»5ο"Ζ3•ανο§ί«-ον,όβΐνΏΐίί(Μ'νιγα>Όντΐ)• αΰΙίΤΐ'α'Κοΐί'πς <ίϊοΊα6»;νο"οΐ,-Γας •7ϊΐ}'}'υς 
ούσας ^λις-α ναυς ι'λα/ϊ;ονί|,κ9/)'ίΒΐςίοω•ιίνα'([:&λοΐ(7ΐ!,άς ικείνοι τρρς τ» 
7Μ <Αα();ί&ιςοοιηΐς,7θ.5Ι^ωτϊ)νΑΐΐίΛ'σαντϊ).οΐ*•<^ξας τϊ'ρις /λΐ ν,ατδίκίΐ€ινίΜ),τνας 
(ίϊκ^ί'ζώγρκσ-αν.αϋίιίέτίςλΛ'Χ.α^ίαςνίως,Μ ηι^Ιν -ην ό λκο-ίΌ. χ,ατιί'υ^τι/ 
^^5^ι/^^α•τιίς ο λακ.ί(Λαμ9ν'ος 'Λ^ίων,κζ*Ί'αυς<Αΐ(}.Βθξί7Γ,ίΌφαζίν ίοαί'^έν,κ^ 
ϊ^ίτκσ^ν %ς'ρ)ΐνουυ-π•ακ5ΐίωνλΐ/ϋΐ?μα.ΰΜΐαχως«σΒ.ν-πς ιίϊοίαίνινουοι^τ^οτίΓοιί/ 

ονίΤΚ5'<*^ΐΐ}θ6ί1'*ΐ'Λ•\5>μ.ινοΐ,ίχ/{ιά-τ;ισ"αυ; .Κ9ί'2οκ;νί)(4>°"? •^ ™ ν*^'α)/ιαό/ 
ου. τΓβ9ς -η ίοαπ^ κν ,οι*'βλοντϋ. ι^τοΓς άνοκιτιοις τά. ίκ.θν«ν ντίρεπΓονο'^α 

ο,•ϊ5ί(Γοσα•ν•4Τ*ΐ'''*νΛ;^ οΊτδίλοτιρννικηοι τροτϋουον 0^ νιΐ">ίο•πς τίς τίο/ λοιιρν.τκν ι^ςΊς^Ίπι. 

σαν . Ετυχί <)ϊ ολ/ 
Κας.ολκ.ας,« ιντΐΡξ'Χ-«να•υς. Ετκν«<Γο«75υ 'Μ^ου.<Α'α';ρΐν)/υ6ινοΗ'ΤίΤ5ΐί'νου ί^οίς αδί'νουοιίς. ολΓ/ 
■^ν ί^ι-ίν 55ονονυτϊΐ(Α€ιν«λ*ΐ•ίίί^ί^ςΜηϊ'ρ%μβ)α(ημ5ντ αδνινΛΐίίιν• Ητκί^ •7ΐ:νο'λκ.α^^α.ν'ιιιί;)) τί:ν ο'λx.α(^α. 
καταί^^αο.. Εοφα^^ν ΙοΐΛ)7ίν•λακωνΐΚ.ο'ν '2^ φςο ννρ•α τιντ^,ί*-* ν-^νχ^αν α|ιου νΛΐ.'Λ'ξίβ^νο". τίς ιίΌ/ ίλ-ίτκτρν τ^ς νίως,ν 
«ίΝίωραίίτί. λίν^Ιί' 
0-ητα μίΐΐύΤΰα,οί/ 
1)1 τα «τιγο'σϋ ϊτα ίΐ^ 
ϊΐων,Έ αξ&_ρ(θ )ηιΓ9 

ονα^ΤΙΟΙς. Τωνθ\.Τ 
νίων τ αίιινοΐίων. 
ΕζίίίΕΓοκι'-π. τΓβίς 

«0-041. ΚεΟίίΐνφδθί/ 
ξον. «ρ <ηίς;6βξ(χν, 
οίΑτι 7ηι;οκ.€<λοΐ( οω• 

νΛΊΓΛν. (ίξί κολι/'μ^» 
(Γ<Μΐ.<ί|ικλΐνβΜ; τ»ς 
τρρκ,βι^ϋς ο'ΰ^οΰ . 
ΤαυτΗ μέι ^. τα'ι// 
γΐ^,ού'τζις.οΐιΐ'π τκα 
1Η τουτδ «^ο /Λ^Ός. 
Κο" ϊ^ουσαι . ιλλί 
μ.ίνίζοΙσϋΑ. αΛλΜίΕρ/ 
χΐι 'ρ Χ} ί^ονσο) ,% / 
χοιστίι ιάζ ψγ(Λξας 
Τ^ς το τκλα-νρς α 
ξίίίτας.τ ](Υ φέ^Ύ^Ϋ 
ίτταυσαντί). Αντί/ 

<^ωξοι.Γζ-^νίο"(^» 
λονο'τι. Κ ατά 00 01/ 
«ΙρλΛων'ον• Κξοϊ α/ 
Τρλλίονος έν 1^ λι/ 
μ.ί\Ιι. Οίίίι^αξΛ/ 
ηνομ-'ί\ΐΰ\.ο\ τκλο/ 
ΊΡν^^^ί'"• Τνΐ)ΐ υτρ ©ΟΥΚΥΔίΔΟΙΤ 

■βτίΤς.Λίτί ΤΒυ ι/:^τ»ς τίοττίΤς. Ας ττβρς -η! γί ναυς.Λΐι'τι Τϊυ ίΑ'α. τάς }/Λυς. Υτρ νΰκτά.φιν τηυ^^αυ 
Άτΐιΐί ίυχ,τβ. ου τρλλ^υ•ΐΓΐ§ο|τ.)μι.ίτνλί•^ν τ*ς «Μ'αχω^πίπως -7%' ΐίΐ«ν -Ρβϋ ονΛΐιτιωΐί. Ετβιλ/^/ 
.Τ€•ν•Ιχυ€»κτο«;α9ι•|Κ)υςυί. Κου''}ουτϊ«ξίσ)ον.υτ5ΐΐξΐσ)ον ^'ρκ3^ώ?,ή5αϋ!κα.'ίν!ντα4 οί(3|ζίσ-σΐ)|ί•τΕς,δ^ 
ηρ/λ» οίωτίίέίίθ-ιωαυ'ΐίΐ^ τας ■!δ-υ)/ας. Ρλ^ίστΜ Λύυς.οοπ κοίλου >ριΛκ6(. Αφικρ^ίΐίο» νύκτες .6«ς 
Βάμ.ΐ'πΐ^α(}^ιιλον5'τι. Ίοα.)ύ^<ύτ^ζ^ο^.'^^ονίΐξ•^νΚΛ}^αν^)Α\ιο\ι. Α(ρθιλκ.υστΐν Κίνας. τ%^ οΜί'ιί^^ώϊκ (^» 
Λονο'τι. Φξυχ.'πιί-π Μ§οκτΒ.φ§υκ7θί ©ώ λα/χ-σα^^ίς "^^ί 5 ι«50ΤϋΛ«νν'ν''ί*•ϊν*'>άς τΐ|/ίς ^αιταζον/ 
•πς,ο^ΐ'ωίίν τ^ τ6ί 

•Β-ίς,ας τβίς τ??νί Ι'^'^ί Λί'φδθξΛ^'.κ^ νί'νΏΐ^Ρϊ'λαβίον ναυΐί,Λνΐίί(Γθ.|ί αΰ) «ρ ςί 
ονραχαΊκοΐ/'κα^Λ'Ρ ιίο'Ζ5ουοΐί.(^(ίϊτπί•πϊ,φο|ϊοι;μ.ΐνοι -ριΐίϊΟΐΐ'ίίναίι» 
νουων ]2)οΐ) ίθιοιί',υτρ ν"Χ.τκ ιο-ιτιι^Λσϋ.;/ ις ηοιτ χ.ο λίρν ^οίτ ί^ΐίτοϋον χΙ; κοξίνβιοι» 
■Η•^ιΜI'Πς,^Μ^ινλΛκ.ιx^^1'ω^)^))0ίί'x.'/x4^«^ης αβΗνουοι τϊος Ίκο® νοωοιν,οΐίς ^'ί)^»! 
•3ΓΡ9 τϊί νοωααχίας τί φο^μ.[(ί.ρ τΣΓαςα.•5Ι^ί β3•ςο,ον τρΑλ^ύτι^ον τίς οιιιαχω 
^τΐώ^ς 'Ϊ7 νίων,αφ'»<Α'0""ΐ'"π*^ί5 'Τ'Ί' νο^''ό"«•!ϋΙον.Κ£Η ^ο ίί §05 πίλΛτα . η^\\) 
(ίίίΠαλνστιΐ'^οίς «ίξιιι/δον•π>^'^^V)^4''°"*'Ί"^'^^ΡI'**'''*■X"§'^^<'^ι' Ιίοωτίχ,ον, 
ο'ΚνίΐΛος κ^ο ο Βξαο;£Γα5,κ90 οί αλλοΐΰΐ^ρ^νΐ'πς τ^.'τΛλοτρίίΐ/κοϊωΐί, έρ^ρ^/λ^' 
νουτου χθί/Λ.ωνος,ί'ί^!)υλον7ΐι,(0(^αζΰΜΐτζί)ν τ%'/λΐ)^αξϊω;ί,(«5ΐ)Τ2-θ§Λ(Γα{ τ-οιβ 
ξουΐς τϊίΤ λι^ΐΑ^ί^ος 7%'αίιΐΐίοΐ,ι&ιν.κΐί (ίϊαφυλακΊΐς,κ^άχλθιςΓς,εικ&τζί.ς ,<ί^•(ΐ 
'ραύΙχ/^.'Χ.τβίΐί τρλυτ^ΐίοωτικ.ί^.ίΛ'κθίίίϊΡια^ον'τατνοωτίΐί ίΧ.αςει/Τ'ΐΐί κ,ω' 
ΤΓΚν,κ^Ί'ρυ-σνιςιωον,κ^ '2ον τί'οτπΰττίςα,τίΣίζΜϋμουί'χ.κρξίνδουαΰΐ'πι;/ τΐ^ρρς 
αδϋνας ία'λ*σ-σαν•Κ^3αφΐκ.ο;υθμους χ.ατκ-Γα;^9 'ί /λίπί5;α,κ.αδί?νκ.υοτιντα.ς 
ΐχ.ν'θ"ουας τνίωξ/ουαυτ'ηο'σαςακοντα νανς,οί>ίτυ;:^1ίαύ7ΐδΐί)ΐ;σψ,τΐγΐ(ί1ίστΐ{ 
Λίυς αϋ)'ρν'Ζ5βρΛ4Ϊ.ού-πρφν!*"'ΐΐΛον κνττρδφΐ'λασ'σιιιτ οναιιτζ») ουΛν, ουτϊ 
ΤβρίΛκι'α ΰ\}$"ίμ.'\<χ.,μ.\{ ϋ^λΐ'^ίηιοΊ Ίρλϊί&οι (ίςα-(ΐη\ίοΐιωςοίηϋις αΰη(^Α•ί-&οοι;,4 
Έξι ου^ ίΰη ττΓ^φΛνους τϊλ/^ικστίίοΜΐ χ.α6 κ'συχίΛΐι,ονιΙϊ <ί ^1'ίΐίοοι;ι»τϊ /Λϋ^ ουκ, 
(«ί ΤΓΡ5ο"'>9"ί'=θ-οα.ως Λί'Λ^ίναυτοΓς,κ^ίχίοξουνΛ'δι/'ς.κ^αφιΚί/'-ίΐΌΐ ΐίΐ>Κ. 
νος,χΙ,καδιλχ.υσο.ΐί'πςίΛτνς ι/ΐσ-ουα^τάς ναϋς,ίΐΗ^ίον'ΜΛμένγ.)/ ΤΣ&ξΜοΐ,ου/ 
Κ,ίτι ώ'ςίΐιζ^ (Α{ν<'οι^ν'τΐ'3'<•α''«ΰ βσπίί-πς τ-ν Χ-''ν<ί^ι^ΙΌν•Χ.οΐι τις ηεμ οινΐ]α.ος αυγιχ; 
λίΓ^ΠΜΚωλνσ^'οΒ ίί τ»ς σπ-λίΧ/ιϊΐίος 'ραχ/ϊ^ωτίΐξίοΐί '^ρ τρ5? ί^ίΓ^Λ οίωιτ, 
χ^ φξοί'^ίοΐί ι'-ΏΓ αυτ κνιΚ^ νί ω^ τΡίων φυλακΗ,τ μ.\ι ί (ττι^βίν /χΐ)'α§ό'ίσ) , (^^Μ'(^' 
ΐκτιι(,θΐ'ί«.ν!Λν,τΐ'Πφξΐουξίί5)-;ΓΡ5ί''ίβ)αλοι/,ι^7άς Τίηι'ςβς αφθλκνσιιν Χ-ί' 
νας.τΗΐί-παλλιινσϋ.λα/ώναατΓρςςΛκιιττις'αίΓιΤίίσπντϊς,ΐ'ΐρ^δουιι.ίς (}ί ττχς α 
ίιιΙί'*?φςΐ'κ5Ι''ί'7ϊΗ§οΐί7ΐι τί!λί/ιΣοι.κ5•Ηί<'*1''?'9 ίΥίνίΉΐ ου^ίμΧ.5.ζ Ί^ν κα,τΛ 
ηρν τρλίρ-ον ί λα<Γσϊ>ν•ο<μέι;π3)ροντ^άτε«,ίς -^ν έγ^^λιχ 4ΐ'"""7'"' Τί^λΐ^χίους 
ΐς -ΕΐΊΐι^Λίκί νο" «ίί^νι.οί ο^'μι τ^ Ίΰ&ξΛί&,Ύννη 7% σαλα/Λν'ιωΐί τρΛίι/ ι'αλωκέ 
νου,Χί •ζ3α{!«. οφας οστν οι;Λί9'Μ^ειναυ'ρις,όζιιίρα*"ε)Ε^οι;λ«ίιισο.ν μ» κατοκνί/ 
^ςα(^ίως ωι ίγίνίΤΏ,)^ ουκΛν<Μ'ίμ.ος ίκωλυσϊ. έοΜίιισαντις <ίϊ α!ι*.'νΐί'^<^ 
τΐ!Μΐό'νμ.& ο'ιαδίΐνΛΓιι,ί'ς '^ν'^&<§ο"όί νανς •πχ.αδβλκο^ . κ^ ινβ)οΐ|)•πς κατά 
σσουίΤ'Μν Xί^ρλλύ^δοξυ'^^ή5,^αις μοννοωσίν,αΟτϊιΐί σΛλα/βΐία.ι'τι^Ιον.ΐ^Τίίζ<^ 
Λ,φυλΛκαςτ-δΓθξοκωςκαίινοινττ.ο'κίϊτϊΐλοτιοΐίΐίΜίδοιως Μίθ-οντοττιν Ι^οκ'ίβι 
ςΜί,κατΛί^ςαμίντΕς τ^(πιλα/χϊνο9 τκ•'ΐΐρλλα,»ίοΐΐβ§ωτ{3;ς,Κ50 λ€ΐ3ΐν λαβ>οΐί-πς, 
Κ9>ΐ7Ηςτί&ς ναυςίΚ.τ/^ου^X§οι;τφ§ουξίου,κα•7α^-α'ρ^ς αύΐ -ης ^ία-ΜίΛςί/ 
'Μ<ίο\ι.ί<ηΐ ρΐρ ότϊ Λ9/) οΜ ν«ίς αϋγΐί; <Λ'«' }§οΐίουκαίίλκνο9-€ιστΐ|,χϊ) ου'ιίϊν Τί λρι» 
οτΗ,ίφο^ουν.άφικομ-ίνοι ίί ι ς τά μι Γβ^α,-εταλψ αϋΐ 7»ς κοςίνδου ατκχωςϊΐστι» 
1κζο^^Ίί^αβ^1ιίο"0' ουκίΤίκατηΛαβιοι/'πς -ττρ^ς τ?σαλαιβ;ίΐ,ατϊ4'τιν\ΛσΏ.νκ31 
αυτζ)!.)^] ρίίο.7ΐ)ΐ;70,φυλακνινΝ'' «τ "κβίρουως μαλΛοΐίΤϊλοιτρνίΤΡ'ΐυνιΟίλι/ 
/^5ίίωντΐΚλθ(Τθ,)^7?άλλΜαΰ1μίλθα.υτρ(ίϊ'5ςΐςαυςοΜ;χ?ονους,τχ&μω/ 
νος 7ΐ)ΐ/τΐ)υοΐρ;;:^ίΑ9ί(οι;,ΐιταλκΐις ο ΊνιςίοΛοί'ξύσν,ι; ^ςα.χ^^ν^Ο-σιλΑ'ζ,ί'ΐξα.Ύώ 
σνι 'οΆΡίξί'ίκκ.^γν Αλί?οι*ί'§ου,μακίΛΐ(ίοΐΓ. /^ασίλί'α,κ^] αϊϋ χαλκχίί^ί/ 
εΐ^'ριςαΰΐδ^α.κιις <Α'<χ(Γυο υ^}ρ'^ί^^&ς^■^ν.\| μέ^•^^ουλό ι^5^^^οςΛ^ιαη^^.ια^,•ν^\/ ίζ, 
αυ^,ζ ΛδπΛυνι^.ό ,-π πί? Ρίξ^Ίκκα^ αυτά ί)ΐρ^ο^κ9ί;ος ρί αβκνουοίς -π ιΑ' 
αλλΛ^&ιν ί οωτι'ν καταρχίΐς τ£;'π3λι/χή>•2πίζο)ΐ*^;ν , κ^ Φι'λι-ζίδΓον •7ΐνεί'' 
(ϊ^ίλφονα•υ7Γ;υ 'Iρλί^υIον ο'ντκ,μιίκαταγαγοι αϋΐβιαοολ&οί,άυτϊΓίίί^ί^ατΒ ο\ίχ. χω^ίδ'ΐ'ί'^'νον'Πΐις 
«^ν.ώοχω^οις,κ'τΒΓς 
συμμο';^»ί ,ό^τΑΐι 
τνίοίςίν§ων τρλίμί 
ονς αϋΐΰ^τας,ωςοτΐ 

«ΰ'ααοι/μ.ο>θ|/ (ίΐαϋ) 
ΊΡλίμίων "πιυτΐ ί / 
«ΐρίου^,αλλα >θί αϋΐ 
<ρίΛων Οταν ΐύίξωι^ 
βοίΐδβιοΜ; αι/τοΓς ι5^/ 
^μίΚΚΙ',ννίίμοανο» 
Φαλιν ΤΗ τ^> Φξυκ 
τίν ώςουίΤεϊβοβυέεί 
ίσοϋ.κΕΜ 3 την μίν 
<ρίλουςί<Λίλοι;ΐί,ίΊ°α 
ς-αζοκ τοις φ^υκ'ρις 
Κ^ίμου ϊΤϊς.ό ττΐΐί (£ΐ 
"ΐρλίμ-ίους , ίκίνζυ^ 
•^οις φ^υκ'ρκ; , <Λι / 
Τ^οΰ^'π; ηρν φο6ο|τ. 

ΪΒ.τοΓςαδϋΐΌυοίς. 

οί μ-ί κ ρίρ ά* 1^ 
ΛίΓδι. ο)Γπς ίί'ϊΐλον» 
71. Η§Ι|β9•οΐί.4Λ 
λωΚινΕ"• Οσϊΐί. 
Μτι του 5(ί(}^ον,ως 

ουκ ίαηλ&ι/Λΐι 
^ος . βκί-π' 7ΐ)ΐ7 μί Λ 
λουών ΐσσλείιί . 

ΒοΗδκσΰ-νπςί^ί. 
|Ι^/2)ονΓς βίίικί^ξα/ 
μίνπς. ΚουουΛ'ν 

νοτι. Βουλο'/λίνος •πΓς οίβκι/Λίο'ς ί^νιλα 
Κ0Τ1. Αυ'τ^ υ'τρ 
5ζομ.ινος•τΐ)θ5τάλ 
ΧΗ. Δ<αλλα^6ιίν 
4})ι'λοντρι»ο-θ(ίν. ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Β ι• 4 » <ρί']ρΛΐΐί. Ανίτνίίϋν οαΰ.ς"§ατΛ/μ-α ί)^»ιλο/οτι. Μί;<ίΐ οαλαΜΤΗς.ί'ως τβι; Λ^βι^οϋ τρίίΤίΐ;,)^ τυΰ ίλ 
ΛνοπΓο'ντον. ΚΛ«ό'(Λ.αλλαί>-ΐ^«.ί'ίνων<^νιλοΐίθτΐ. Κου'τονςτ^υ/χονος Τϊ^ταιυι.οϋ.ί^ρΐ^/^ι.ωι^ , Ίρτα/χος 
ΐξοίκος τπΒ^α-τίιν αμ-φίτρ^'ν-ο^α Ίρβιν^Χ^""*^ όι^-ξυμ-ων τρτκ/^ο^ς,}^ τιιυ Λμ')^^.»^^ τι οοσκίος τρτΛ 

ΚΛί'ΖίΗΦΧκ.ονώ.'οα^ατείνον'ΐΐΜ. Ε«^■ι<ίι^ί^)^ι/λΟ|ί'^οοξ09.'ρ^^κ.ο/^Iονί"'^)Λονο^I. Αυ-ρι ζ::ίρΐ'7ΐ^ους ις-ί. 

»2ον'ά])δρ<?νκςχαλκι<ί^'>^ον'ΐρλί|«.ονΚΛ7αλυσ•&ΐί.α|χφοτ<ί^ιωΐ(οω;ί^^ ■ -- 

ι φοΛ ν ί τριεί"™.»^] •πν -π Φιλί-ζκηυ [| ον Αρ.ΐίηπ.ν ώς αϋ) ^αώλβιοι τ^7 ρ-ακί 

»Γϊμ5νΛ Α)/|/«νΛ ί (Γβ π^ Κ£ί•! Τίΐί αόκνίΑΌί'5 ναυώτΐκ^ ιτ^ατίαως ΐΗ^'7)}αΰΙ 

^ν ί^ν Τίΐί &ντ55 τεο άινουτιο^ους,κΟί τ»ς ςοΛ'ΐΓκς 䧫)<.<Λί,ό'σϊ>ΐί»^χί^ί;^ΐΐΐ 

Γαν ρ-αΛλον τϊιΐ' τυυ ^ι^'^ίίΐ/οι/'ηρίίτου κ.ατήΐκ.νηί) . ςΐώ (Ι^ΌΊ γί τεμ , κ^ο ο' τοωτι^ 

•τ^ίο'ρ&νωιτ δς^ίκϊ'νίρλλους -^ αΜττ)]/οΐλ.(ύν,\<^) ρ-αρςουςοφορωίί,οιί'ΪΌιχ.α/ 
?\.ουν-ιιΐ4,•τ>ιΐ' ροΛ'σνι; οΊ ιιί^θςίΌΐκουντίς•»^] '2έις/^ιν}Α5«5<ϊ'^'^'ί^'ν•οΓιί'' 
ΐβίλοντΕΜ?νΐ'κκολονίουν.ΰΜΐ'ινιι<ίίκ5-ΐαν5ΐανοί^.κ^λίΒυονς )^ α,λλα όσυ,ι/ 

»τί>ι]23αλλοι;ς,κ«ί τΌΐ/τοιςΛυτίΐνο/^ους,τρνιρίς ίΙξί^ον,ν^^Τ'λατΐυΰΐ. οΊκ.οίσ) ίί^' 
ούτΰΐ ΤΓ^ς β)ος-:(Μΐ του σκο^χίου ο§ους.κ9/] 'Ζϋί'ρίικ.οι/ο) ττ^ς νιλ/ουί^υων Ρ-ιχν' τ 
«νκ/ϋΐ! τρττιιχον.^β ^^ου7Γ5 ίΚ.7Βυοςοΐ/ς,όίίν•Ώξ5)^ ο'νις!);)•^^ ο ϋϊ'ςος.ί'ϊ'' 

β-ΛΙ/,μ-ΐνίδοςΛ-ώ |α.ί'ν ίαΛαοΓ(λ/(;κ.α.3ι<κ.οΐ;σα λζιϊ α12>Λ'ρων %λί(ύζ ίς οον Λ/|<1 
νον ΐΡΐ/ΤΏΐ' Ήΐν /^ίχ7' "ϊ'§οίΊΡταί'-ου.<ω-πι•23ΐίρ)'7ΐι^ίυς δςτι/ >; -^νι '7κ^υνηΒίΑ.α-τα.'' 
•τα,» ΐί α<ιθ ΚΛτίη!^νμ.νΜΐ ι ς-νιτίΜ 75 Τ2•νίί^/*•α. ννιι ΐΐρογγνλπ τιο^ο-ξΐ^ν ^ιΐΛξαν> 

ιV(^ί^<.«■■™οζ τίλθ.τΜ.^ίνΤΓβρς βα.λακιοιν,7Γσ-οιυ-πΐΗν•<ίς κ"ωε!Ρ2ν<}ί>4ζπ^ι^/ 
?οοιιτι'ουΛςλίΰ«ους,κΛ)ΐτώτ3νίΤΡΐιμ-ονα.τοωτνιπ«>(Λ'α'ΐ!ν'&5οΐ' λζγο βαλΛΟ"/ 

τταοπίς τ»ς |2)4{|?>ε4•ο">Η5'3 τ'^'ί-λλν,νιΛιν'ΙιΡΜων,οσον ττΡδΟ'ί'Ι"*^ ίτώ ΣΛ^ίου, 
Ες ΐν^ρον Σιταλκου ^αώΛΛσας,ι/^έίςδν ό^« 4']ιρίν)σ?,-ητΡα>',.0(ή&;•, ταΛώ-ντην 

των,χίΐ'σειί^'Πίΐ^^νϋςοί^ίΓΡ^Φ^ζ^'^'Χ^'ς'ϊ «ί^.όσΒ-'ΒφΑίιτά'ΤίίΚ^ Λ?ΐα,χΙ| 
ϋ'αλλνι χ.ατασκ.(ίυΜ'.Κ3'3 ο" ,ιιρ'νον οι^Τίίί,αΛλα κ^ΐ '^ι'ς τπα^.ΝΟ^'-ΐ^'ίΐς-Λ'ονσί -π 4 
«5^νο"^'?ο<^ςυίΓων.κ.ατΐίΤ>ιοτιν'Π'Γ*?τ')ννΛΐι•τιοντΐς•Ώ!$ρο'ων ίϊ)ΛώΛ':ΐ'.^'^ν ι/ο/ 
|^ιον,οV'I^ /λί V Λ0ί τοΓς άλλοις ί^α^ί,λα/^βιαν&ν ^»-αλλον,ί'ο)Λ';εΜ.καί ΐ^'ο/ίοι; 
ΚVΟ"IΤ<16ίV■πι^ρ-«(^ουν^ο^1ίι11ΤΜσΒ.ν^α,μ.I»Vυχ&ν•όί^>-ω9■:>Κ.<X^Λ'ρ(^υ 
αΟΙ'ΐι^ί.Όν α^'τ&ίίννκ'ατι.ν'πι-ου Γορ κν "ί^α^ο" οϋίΐ]/ ^« «ΠΛΊίΤκ (^ά;ςα, ως-η ίτιπ 
μ-ίγα. « ^ασίλ&α. κλίίν (^('^ος.τ^. ΐύ^νιηγ Λ3^ω•55•Η,ό<ιτΜ ρίϊα^υ τον ιονίου κ^λ 
«Ιρυ,κ,ςΜ •π;υ ΛΥρ(νοι;']ΐ:ΐ(Τϊΐ'5μ-ίγίτ*ΐίγίνί7ΐ)5§ν)|«-α'Πΐι•ν''ΓΡ95*'<5^ή>5Κ»! τ? αλλι^ 
^1ΙίΛΐιμ.ονία•ΐ5(υ'ι (ίΐ /^ιαχκς,Κ^Ι ςτςατίύ" -τιι^νδ&ί,τρλυ (ί^Λ'-π^α ^:^ -ριν σ-κιδω^. 
*Γοα/τΗί)ΐαΰ να.'"*•'<^'σϊ>"'>^•ονχότιτα.όν τι Λ'ρω-Η Η,αλλΌυ(Γ''ον τ^ α'ώαι/ 
Ιΐίος ίντΓ^ίζ ίνοΐ'κιν'ν,ό','Π^υναΤδνο"Κυδουςονο[ίω|χονο{σ'ίΤΕ•ά(ηνΛ*'τΐ:5•»Γνο". 
^υρ-11νου(^ίς ■τϊ(ναΛλνν^|^ο«λίοιν»^^υνίο6ΐίτιιί^ΐΤϊν•'π«^οντΑν ίξ'^ν βχΌν 
ο λλοις ο'μ^3ΐοΰν•ιΐΜ. Σιταλκ,νις μ-ι /οω) χωςοζ τυσ-οιυ'τΗς β)ασίλΛ>«ν , -δια./ νο". Ν«ι ς'§ο)'>Ί/ 
λ{ΐ.ίντΐΡξ"<•?3<Λατα, 
ΤΡλί/ώκ,α /χαιι^ί^οτΐ 
ξαο'ντα. οό^ίϊ^ίίβ 
ιά ^υντι/Α.ίι.τατα.δ^' 
|νρας. Ανίξ^'^ζί» 
νος .^ ζφνοξ', ^Τ*' 
ΛΜς,κ^:κ.ονφος,>^ 

^«-«(ίϊν/χ'^ΐ' ίντρ/ 

(Γι^ον. Δια ια&ί/ 
ςΓυ.(ί1'ας"ίΐ|Λατος ο*» 
Λοίίοτι. ΟσιντΓβ^ 
σί^ίΜΐ.Φορον (^νλο/ 
νοτι. Χωζΐς ΰ ί. 
ΤΒυτίίν ί^νλονοΐΐ. 

Οσΰ.. τΓ^ίπφιςί/ 
•75. Κο" Λθα.λθια, 
τά, λιτά , •:Γρ^ς ομι""!!/ 
<ί\'αςΕλ«ν 1% υφβΜί 
τίν } >^ τδίΤρίΛίλ'/ 
^ϋθί^ων• ΟΟ'ΡΐΊτω^. 
ΐΓΡ^σΐφίΡοντο (Γ«λο 
νοτ. Τη 9 ζιβ?σ"ω|^ 
^ακ/'&οίς . ο< ρίρ 

^xαλλον , κταί^ί -ηί^ 
•7^ άλλων 7^Άμ.^αί 
νουό5ν•οΊ(ί13ραχ.ίς, 
•ΤΒυνοιιηιον.ΚίΜ ουκ, 

«ϊ- -ο > 1 

Λντι-^^α^ουτίπί^οω 

τ^ν^ νυν Μί ξω'* 
ίλοΐ4;(9 . Κατκ,/ρ 

^ι/ναβ3οΐί . (ϋαί ην,^ 
ί^υνα/ΰν. Ε-ίπ/ 
•»^ιονοα>τ^ί^^νιπι.|^ 
70 . οω-ιω -ι£) νο ί^-ί^» 
•7ΐΐΛ|ΐον τ άλλων βρβ^ 
Κ3^ν ο' οίΤ'ρυσΐμ ί / 

^^ωντΒλα/^ΐίν,ΗΏΐζ* 
ο^ουνοϋ. Τοωτι{ 

<5^ί.Τ7ίΤ^σ-χ.ΐ'βων. 

Ουκοττια ον τίτ 
ΛξωίΓΗ.οκχότΐ,ου» 31 7ίΐ7 ^«ΤϊΐΓϊί. ΑΛΛ015 οΊί.οΐοΐ7ϊτ«4.αΛλνζι§5β>ΛΜονοδ ί^ΙιΛονοτΐ.ΣίϊΤ5ν,κ^ ΊΓρίιο^ω^.οντοι ϊλί'^νΤΒ ©ογκυΔι'δοϊ Α οτ(ύ τ^ν λ» μ.Τ07 (^ 

Ιίο/ΐαβ9-»σβ.^ <δντιι• 
ϊοΛοξος.τκ.ίξ/ 

κατά ^0 «9-400^ . 
Ης ο -κΐξ^/χχας 

»?Χ4•ΤΚ ί^ιΛ)'Λ<^ονί 

ι<ΐίΧ.Λλ&ί κα'-πί) /««./ 
Κί<^οϊία^•. ΓξωτΒκ'χ 

•πιςύττί ονν*/ΓκΊςι» 
{β Κ.ΛΤΛ ^(ΐ^^οίΌ1^. 

πνπςΊίΛινοί.κ^ 

»ΐς,^α/3ΐί(^ωνας.οι/'ί 

τ&ςβςοίΌττς• 

ης• ^ • 

ΗνΛουΐΓολλα. 

Ιίοτι. 

Τα νΛ οντ*. . τθ/ 
Χ») ι5^ιιλο»'ο-π. 

Ες τ Φΐλί•π!3-ον. 
7Γυα(^ίΧ.ιι3ί»7Βίυτί> 

τκί^κλε/οΐ'τιςοίίξ^ γΐγητί ι^_ ου'Λν ΐΒΰ Τξβ.τϋΐ/,ε;/*)/ τι )ΐοΐΓή), '^Γ;ροχίνιννΐ'Πΐ ί^ί• τρλλοί Γ^ρ τ^<ίΰ 
λίχΐ"™* «"Χ- {'Α6:ο•(Π;ν'•ι?ί ϊτιΚ-Λί^ίΚα. /^(.υςίαό^Λν γίή<^Μ^\{φΐ τιιΰττυ 5 ρ.ι ν νβ 

χι^χω'τΛΤΒΐ μ^ΐί ί(Π).ν ο|ί'χ.τ«? ξθό^ο-ΒΓ«? εωτονοίλοικαταβΛίΐ-ης . οϋ ΛΛλος 

ί^ϊ'ςζϊ , κ^ •δία^ΐίΓΧ.ΛαζοιίτΕ,ό'τδ'ωί κατά Κ5§νφκν ΐίτβιαΛοΰσΐ)! ί,'ς "ην κά,^α 
/Λακ.4ίΌνία(,•,^ς ο'Ρί§ί}\'χ.κ.οΐ?:ι§χί.τί?ί'Γ3ί ί«.α>(.ί<ΐ6νωϊς1σιΚ2Ί! λυγ>ΐΥ=7Μ,>{^ 
ΐΛί^υωται,κ^ αΛΛΛ "ίνκ ί^ΰΑ^^<ύ^^)|,Λ ^υ/χ/χαχα ,αί'ν ϊϊ» ττυ'τΒίς,κ^ ύτοΛΚοα.^ 
β)£ολ6ίΛ50^ΤχβΐΛαί'οαίτα'.'τϊιν(ίϊ τκ^) βαΛασ-σο-ν ϊ^")) μακ.«(ίΌ)ΐιΌΐ4ΐ,Δλί^(Μν 
(^5ος οΉξ&Ίκκον ττα-πίξ,ι^οΊ <5^ο^νοΌ^'Π'ί^Τ»ί*.ίΐ'ί(1^(υ,7Εαςχοΐ!θ|/ον'Π5 
*'? «"^"^ις,χρωτιι ιχ.τ*!'(Γ0•ν70 , ^9ίΐ ί βαάίλΛ'ίΓΟ-ϊ,εκαΐΐΊΐΊΛ.ντίς ί«-αΧΗ , ί κ μ ί V 
•σιίξίοΐ5,•ζ2•ΐί§ίΐί,οί*ϋνίξο>ιυ•!!7ο''5ο•ζ3•α)'>Όυον•5Γί§οΜΐ η-ςχιμ-ο^οζ ^κκιτχν φαγί^)ΐ 
τΛ,κ^ί) άλλα χωξία-κ^ ζν ι^ νΰ» -5Πί§ικ.ος ΚοΆτίΓος καλίΐϊκ,ιί ι/ττο τί ΐτα// 

νου'ήϊτι^ς δάλαα-σπ.ν>'''•*'<-'ί^ τ»•9β)θ'ίιίίΐ5Κ.αΛοι;/λίΊ(»93ΐ^<''ίί'*''οΐί,'"' ϊί'Ί'ό'μο/ 
ξοιχαλκυ\'ωνοΐχ.οΰώ'•τ«ς (!ϊ•ζ!Γοϋθι/ι'Λς•ζί•αςα'^να|Όΐ^ ΊΡτα/λον, ^^ί^νη^χ 

ς-Ησαν (Ιϊ .^^ ίχ. τΠ ν^Ίι ιοςί'ίας κ.αλουί^Με,^οςί'οις,ώ)! οΊ μ^,τρλλοΐί^ΐίφία/ 
ξΐ»σα)ΐ.?§Γ'.χυ ί^ί τι οα'τ%' τκ*^ φϋΐτκ.Λνκ.ατήιΚ.ϊ'ΠΗ-κδ'ί <^Ι Λλμ-ίύταΙας,ΛΑΐΐίώ 
•55•ώί.ΐκ§α.'τν(π>-ν (ίί Κ^ ι%αλλαινίί>ίο)ΐοίμακΗ'6|ίΐ5 οΐ/τυι,οί χ/νΰνίτίρίρι; 
σι,τϊ'ντίΛΐ'ίίμθυνίίλ,κ^; ^ιρνιτωνίοιν,κ^ βχσαλτίοίν,Χ^ /χαΚίΛ Κίΰϊα^'τΚ ιρλ 
λίΐν.'ρ (ΙΪ(υ'/Λ.ι;7οι>ι•,/λα)(.ίί^ο|ίίαχ.αλ6ίτΕΜ• κ^ ΡίξθΓ*ΐχ.>ια? Αλί^ΛίΙί'ξοί'ί'&αώ' 
Λ,Λ^ς αΐ! τ%' ίί)ΐ,ό'τΐ• Σίταλκιις ίτε^Ι&Ί^ οΊ μέν ]ϋίακ.ίΛ ι/ίς οϋτίΐ , ίτί-ιοντΓς τρλ/ 
λοϋ^ςατιΰ,αί^ι/ΐ'ατιΐο'ν'Πς α'ί«.υ'νΐβ3•»,^'<; τΐτακαξ-Λςα,}^ τα.τ&'ΧΜ,ό'σ* 
«> όϊ τ^ Χίί)§=ί ί ατίκί μίίθ-ίΐστίνίϊ ίί ου τιρλΑΛ•αλΛα ϋνίςον Α^χΐ'λαος ο' Ρ<ήί/ 
δΊκκου γζ βασϊλάΐςγίνο βμοζ,τίν^ν ο'ιηα ον τίχως«2φκί)Λ/ί.))(η,ί^] ο'ιί^ου'ς 
Λί&οΐζ ι-π/<.ί•κσ') Ύα.λλΛί"Λκΐ)<Γμ.Μ<η,ΎΛ'η χ,ατα '^^ν τιρλι^^-ον ι'^οοι; , κ^ 
οτΜοις,Κ^ί τϊαλλί;! ■αα^ασ-κΑι^ιι/ρ&Ιΰ'αϋνι,ν ξΰμ.τ:(ί>ί'ηζ οί αΛλοι/^αώλβί ο'κ./ 
τωοίτΓβραυτίυΓίΙίο^οι.οΛ^Γξα'^τςτ^ΐίξαχ.ί^^ΐ; ίκτίςό^οί^Ηξου ιιτί/ίαλί, 
^«πν Η ν *5 Τ,Φ'λι' ϊΚΓοί; .^]^ρο •π§ο ν ουσαϊ,α^χιί ν,ιή ειΛ^εί(ίΌ^<3ί;ι»> (υΐί ν κατκ/ 
Κξα•πις,[όςτυνίοΜΐ 3,Χί αταλοίΤΜν,ιή άλλα α"•τϊα χωξία όμ.ολογΙα. ίΊα,τ Αμ.•Η•/ 
•πυ φιλι'ςΜΐ ττςοσ'χωςοΰΐίτΒ, τικ Φιλ)ϊΐ3•ου (ΐΥος τπΗ^ιο'ντϋς,Λ'ξω'^ν ίίί ^ιρλίορκιν 
σαΐί /λΐιτ,ί λβίν <1ϊ οι/χ )ίίΓΊ;'ν^ΜI7IιΛ"Ώ•θ^α (ίϊ κ^ ις τ αλλΗ» /χχ<.κί(^οΐί»Ί?;ΐι ψρουχ_ύί/ 
ξ^ Τΐίΐ"^βί^'Τ4§?τδΐλλν)ς,κ^ κυρςου.ΐίΓω <ίϊ 75ΐίτ»ν,4ς 'Τ>!ΐ'β)θτίΐο^'οΐιι,>^ τίΐί/ 
5ίίΜ/οΐ/Καφι'κ.οΐ'ΐϊ',ά*)ατιν'Π μυχίί^οη'Λν,χΐί >ρ>ΐ7ωνί*ΐί,)^ οΜΐ'δΐ|Λοΰ'ντα ι'ο^^'ονν. 
οΊ ίίϊ |Λαχ.ιΛ' νις,Τ3ϊζ^/ιι;^ν)0" <ίϊ Λΐίοΰιηο α'/χιίίο^-ιΐι^Γϊΐσοις <ίϊ '3ΐ^οο-/Α.ίτα•Βϊ/ν 
4•αίΛ9ίίοΐατρτ%'α.*ω (ΐ'/*•/χα'χων ό'τΒ-κ (ΓοκοΓ, ολί)/οι τίβρί τρλλους ίο-ίέαλοι^ 
ίς3νςατΛ//λ«;τ%"ίςακ^;ί•κ£ΗΜνίν^ρ™•ΐ(Η)ΐιν,ουίΓθ<ς υτ^ι^^ίν αίΊ^ςοζ 
Γ<35Γ4£ίΐ •π αγαβοΟς,κ^ •η^ίύξα.ΗΧΰ-μ.Ίνο^-υταο ίί 'ίΐ^ιίίοις τι:!^κ.λβομ£νο/,αϋ^ΐή 
•Ιρλλα•»4α(ηή)'τ9ο/Λ.ίλήΐ,ί5 κ.ίνίΊ/νονκ.αβιΤ«•στι.ν,Γςτί τί'λος,Μσ-υχίοοιι » Λρν, ου 
νομ-ίζοντίς ΊκολοΙ ι τΓβίς 73 τκ^'-Όν κιν^υν^ν-ό ίί Σίταλκ,Ης -^ι^α'ς τί γνΡίξ 

τϊΰς νοωσι^,αζδίςουνπςοω'ρν ί».«Μ^ει|ί/ώξιΧ'Πκαο ']^ίφ4(; ίτΣίμ^ί»! αυ^τ^ 
ί'? -π Το«4χαλΚί : ί' α5 , κ^-Ο ^""ίίΐΛ/οις ρ/ξος τΐτου ^-ξατΰί/ τδί'ίχ-πθ , κ^ί Τ»/ 
χκς&ς Τϋ-οικσας , ΐίί^Ηοι; -ην γ^ν - κα^νιμ-ίνου Ο'Ό^^'ίιί •πι^ ςέις χ«ξοις τιυ/ Ζ3ΤΓΓΡΑΦΗΣ β'. 47 ι{ύ.υΐΐ'(Μ-η^> ηΐίί')ΐίΧ.αί<Γί&*λΐ•-τίΐ)ΓφοίΌν4τρί«σ•ιν• £5 κόξονιν..•η•.κόςον•τα.\ίΜ&Λ• Ες γ^ οίνια/ 
ί^οΐς. οίνίας ,-πτολις ^ν ^ντ^ ςο/:«.ίή> τον α'χιλί^υ, «κ^ νί'/ί'§α>'α|ί.ιν>ι λι^^υιδίπ . Δια (ΓΌΛοτδ-ίοΐ^ , 
ΐί ννν κ.αλομ/χΛνι οκιΌ'βλαχα . Κ^ίκιατολώ» ;^ οωχκί ο'-ζδ-χνίος ΐρτ*/«ς•4Κ(β ϊίΤΐί/,ο'αχίλίίοςοίΓττς τρ/ 

Γ^ο^ζοίΌίίί'ύλί!)! σ-υ^φοξδΐ. Αί ΛΤΣ&ζο^τοί.'ηαχΛτα. τρλλΛοί τάς ρίω)ραφία5/|ΛΪΊί.'2ΐΕ£}5α(Α'Λ'ν'πς,οκια/ 

νρα'φονώΐί,ΟΏΐζϊοντ^ 

χ«§Μσ"Μ•κ9ΐ &ν Ώ•αςα3-}(.Λί|»ινα)ΐ.4φο4νι'ίΗΐκι.ΐί Άκ)οηΰ{ξΛ)ΐ 'ηξυμδνοζ τρις β>ο/ 

^ΜΙίΟΓ,ρ υ σΌοϋ" τ%' Λ^μοιΟί κ,ατά 3' ^υ/χ/Λ.αχιχ.οΐί,5ή ί Τ3 ίιηΐκί;; χω§«ο-ω(ην. ο Λ', 
τκ' V -π χαΛΐ«ίίκ.κν,Χί βο'^ικ.νιν,)^ μ-ΛΚίί^οήαυι ά/χα ί ίτί'χων,ίφί&ςί κ.9(ί ί'ζιε» 
ίΊιοωτίί ουΛν {■Ε•ξαΐΓβ•ί7Β,ω>ί)ίίκα ίσί' βαλι,κ^ κετςα-ηα ιτΓτον "Π ουκ, 6<χι> 
αβ-Πύ,ίφυ-αο )(&ΐ>-ανοζ ίταλοϋ-δτωξί/,αψατΓείδιτξιί'ΐρΣΛ'δουτ ΣτϋΟ^Λ'λωυ, 
α(5^ίλφι>)^οί όϊττς ,ιή μιχ^'^'* /^^^ ^'^^'^ ό'ν\ιαμ.ί[ου,»^ζ τ'όν ταχΊ ά-ϊ5ΐλίθ"ν . •γ^ V 
α Σ^άνίν,κίρ\3(^&Ρίς^ίκκΛςΰτρχόι^ος οϋί'ίλφνίνίϋΜΤΰυ^ίύσ-ΐ^ν',χΒ^ Χ,ξ^Ι^Λ 
^αίVου^τ^,'3γος^ΓΟI&?.ΚΒίοο'μ<ϊ^■,^Γ4β9'θ5^Κ&Οί^^έ1'ναί'Γριακί>™. τας ττασας 
ιίρ.ζ.'ξαί, τΐ)υ•ΐ Λ ο'κίΐ» έν χαλχ,ίίί^Λιίνιανιχωςϊΐίη •ι^£Γ|ατϊ£ )(.ατκ.τα;)[ος ινΌΪ 
)(.οΐ;.Ρίξ.ί^ι'κ.κ.αί (ίΐ υνίξί^ν Σ'Τίατζι>ίκ.κ)ΐ -ά.νίοΜΥ (Ιί'ίλ<ίγν ί ί^β»© Σ<Λ'ί)((,ώς•Βΐ§ 
υτ;«'5^ί7Ε•τΛ /*.ιν οωι,κ,ατα τίιν Σ'Ταλκ,ου ςτςατεί'οιιι,ουτως ιγιΐ'ΐτ'.ο ι ίί ίν νοω 
■2ΓαιϋΤφαβνίϊοΰοΐ,ί^οωτχθιί*.ωϊος,ίν€ΐίΓ« ϊτ τκιλοτρ>νν!σ)ων νουοτικοί» (Πίλυ/ 
ίΐ(,φαοα(4;)ΐος «Υουμί^ου, ις-ξοί-τΛϋτχν τπί^α'»^ιΛ.'σαιιΤ;9 IV «νακου . κ^ 02^/ 
ίουί-ης {ς ττιν /λίσϊ γβοκί τκ 5 α'κ,αξνιΜΊ'ίΑί,τίτΓΑΚο® οις μον ο τρ^ΙτΌκς αί Μνΰΐωΐ» τ 
ΛΖΠ) τ ι/ιίν,-πτί'ακ.οίβοις (!ϊ /ί-ισ-στινίων,χίι 8Κ. τι ^ςα'ττυ,χ^ κοξοντ,χ!) άλλων χω 
ςίω»3!«ί'§3ΐς ου ί^οχ,ου ντ^ί βι^ου'οις -ΐ.,ίίξΗλασ-ίΜ.χ) Κ«>Κ'πχ.τ ©ιολυτι υ ις κρ 
ξοντακ.ατπ.γαγο'ν'πς,οΐ/ίίχωξνισαν-ζδ-αλιναίϊίτάς )ΐοι«5•ίί >^οϊι/οιάί'αςα'θ<<ϊΡ'Π 
«]ΡΛί/λίΰΐε όντα? /χονοιςαναςνΜων,ουΛΪιΓονβ ί^υα-^ϊ ΐ.,χ<1|ϋΐ.ω>05 ο»7ί$ , "τςα/ 
τ<Λί&ν•ο' ^ α'χίλφος ίι^τ*/^ <» ς^ων 4Χ. ττι'κΓΌυ οξοις (Γ'ΐα (Γολοτϊίοίς , ι^ αΤΡ'^» 
Η^3 ανΦ'λο'χωι/,χΐ ίίϊα τηυ οίκα§ν<ΜΊΧ.ο5•!Γί^ίοι;,αί'«4;δίν ^ΐί ν -πα^α ς-§α.''Π!Ι' "δ^ό^ 
λιν,ίς βχ•\*σ-σα><Α'ί^βς τ3Λ{ίΌ;}(ΐά(^Λ?,Κ30 τιιν "ζίΓοΛίΐί αΑ-'τ^τπί^λΐίχ.ναζων,ατρ 
ξον τίΐίίυ'^τού υο'ατΒς όν χ&/λΜ)ΐιεϊ•§ατΛίειν•Κ.εϊνΤ? ίίχατ ιΐϊσιιντϊχιναιί^ων 
ι«*1ί>λλ*ίχ.ατοΜίτιΚζν οΐ^ια^ων ταχίΛίίϊουτίκΙϊοΛ^ουίίϊνα'Ζΰί^ιισαι. ω'ςτϊ 
μ-ίγΜ ω;ίο'τρ•ικ/'ίθ55•3ΐ~ρο%οϊάβ•Κ9ί ει'σίτ^ί >«αιιν,«οΐί'Ζ3€!ξωιι•π«.ίλ•ΕΓΐς (ίί>ή 
"Ζϋίχνίί^ ουκ. έν τρΜήϊ Ίΐι/ΐΰκ' 5(?όκ^ ττιι τδ-αδειν.ΤΒ',-π χας ξ^μ-οί 2^ /^ίν* , κ^ 
ΊΡλυ,Κδί δολί§ ,οά'-π νίσιιτδυχ.ϊΛί,κ^; αλλήλους τκς χ/^ο^^αίοΠί^ς τζί μ.)ϊΰ-κι/ 
^ΛίΊ'υαίοϋ,σ-υϊί'ίο-μ.οί/ί^/νονί^-πα^αλλα^,Κ^; ουκ.ατα.ςοΓρ(ρν κ.6»/^ι9ίΌυ, ουί^' 
ί';;^ι/<πΐ| Λ'δάΐζ^ίοό^οιςτϋυ υι^ατΕς ί,ς <2οΐ5ΐλα.νοςΛ'ρ»ρ-οΐ(^'6ίίΠ,Κ3ί οι^νίνα/ 
Λαυ-Λίν^τ»• ^ κ^ Αλκί*.οαωνι ^ Α/Λ-φίοίςίήί,ο τί ίΊι αλα-ώ-* αι^η^ νρί/Τ φο'/ Τ^νΐ('σ-ή)|υν4^)ΐ.ορφ 
ό/*.νξος•σί λαγ/οαι οω 
τίι>αία)ραφ<|.ιιυ)) Λ 

5^ί<^0>|ί•Iίβ'§ίύ•ΤίΜ. 

Το,τΐ Γϋ^ Ι^μ-α. 
*2οί/αχίλή!ου. 

Τφ^νίσ-κίί^αίνν/ 
β9"ου.τΓί> "ίΤίο^οο)! 
«Γκλονο'τ». 

ι'ξίφυ'λίΐς. 

ΚοιίιΛ'κθι οωτξί 
<κ«)ΐίΗα*.'3οί^ιι?,ο ιοϋ 
"τκ. ικ.Λ</»ι 1^ σ-ΐύΐχΛ/ 
11 Ι^ο'κ.^ ιί ^ο%α^ 
ώ«/«λονον^ς χςρ/ 
Λίτουσ-ω'/λατις. 

Τΐ))ΐί•π•ωϊυ/ι.ιιΜΐί[' 
Κ.ατιλΐϊΓΐ . ηι^οτι / 
ξονι^κουξίτιςίκα 
λβτ" • όμ-νξος, 

ΚουξΜτίςτϊ/Αα/ 

3(θνΤΒ • κ^ί 0"Τ6)λ&1 λ•ϋ!ϋντί'εί/Λατ,7Γίΐΐ)ΐίΜΐ'<ί'^§ίύν μ/ τλ«τμ τϊ χ•»§ακα7ΐ)ΐκ.Γσ>ηΜ^,ίτ.ς,ό'7ί Ι'κί[β 
νιτϊινί^ΐίΐτίζα,μιινωυνοίΛίουίωςατΒ,μ.ίίί^ίν'^ίν,ω•; τνΐ5Γϊαλλ»ςοιυ'ι£/λ.ί 
|ϋ1.ιασ■{^ι.ί,'>Μ5.ό'(^α•!Β■ος«ν,ωϊφα«^>>^*«Ά'5 ΚΛ-πνοίΐίΓί τϊίν^'/ιο^ζωεδί' τοωτ«)) τίυ 
^^χίλωV^.χ^ ί(^ον<ίο4"τί ίκ{ΗίΐιοΜΓκίχώίθ-οϋ(Γίουτατ^(Γωρ.ατι,αφ^ κίΐ&'/ 
ΐίΛς -πιΐί /<.ιιτΐξα,οΐ'Χ.ολί^> 5^ονονί•τΐ4ί«α7Β.κί(! κα7ϊΐΐκ.«£θ-&*ς ίς ^οΐζ •7κΟ)οίνιά 
ί'ας τΐ)'τρις,{£^υνά.εϊ-Λισ-ί -η,χΐ) ατρ Ακ.αςνΕΜος•Β•ου(^οςιουυ7Είϊ,^τ^χω§α5 τΐ^ί'-ζδ-ω 
ΐυ/λίίΜίγ'^α-πλί'ίϋ'ί.ιά. μιν οιω ττ Αλκ./λοϋ'ωνα,τοιοιί^τ« λίνον^ατπκ^ίλα'βο 
ναί-Οίϋ αίκνοϋοΐ)^ ο φόςμ.ίω>,οςοΜ)•πς ί'κ. τίΪ5 α'κ.αο)ΐ£Μ'ίας , Κ30 άφικο//ΐ9ίυοι 
ις -ηι ϊοω-ετακΠον,α/Αα ?§ι κατίτίΛ^Λι β-λκ ίς τκ ς αί κ'νας • τιυ' ς τί 4λΛί ί' ξοις τ 
βυχμαλ&ίτζιίν ί'κ. τ ν«*ί<-αχΓα^ νπί »<>'' ««ν§ ««τ «Μίί^ςος 4λ«ί>ΐ3•£Μ; , κ^ τας 
Κοιος,ας^λον-κ^ί οχ^/*.ωη''ΠλΛ.'ταουτΐς.κ^5 ΤίίτϊΚΙΤΓίΐί ΊΡλί/ίφΟτιλΛ/ Ε^ϋΙίας-ΛίΓΐ' -Π • 
•ριν ΕαοδΤιδίίΜΐ %"5ζί . 

ΕλίίκίΓΛμ.Ιλυ' ■ 
©ΟΚϊΔίΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΗ. 

Λ 

Σ τίι)α•ίίικ»>•<Μ-π τβυ κ.ατά τ» ατΓΐ)(.«ς. Κοα ινκαβ^ζο'ίθμο'. όνίίϊατρΓΛον-πς.ουχ α•»ΐως 
ΤΡςε«*ΤΡΐο"ίΑ9ί;οι,α'λλν/Α^ςαίΓ'υνον-πς «ίϊαϊνο-Γτιν. Ε(Γ'ΗΌυ|ίτΐινν»'ν• •7%"αδνιν*ι'ωΐτ• 
%• ο•ΐϊϊ•Βΐαί€ιΚοι.ό'τρΐ'ίνί<'^^Χ4'"'>κίίΙ*»ΐΧ«'ξ<ί• ΤωνψλβΙί'Τλακιί^Αΐ^Λονίων• Κακούς/ 

•7Λ(ητ&α•£Μτίτυί'ίω<; ου^'βχο^τί'οΦιιν• Κσυτ;^7ΐ)ί'1Ρλν/«.οι/.ττ5ΐλοτρνιιΐ(ό5ακίυ. 
0« <|>ρο9<ί'ι?€ΐ<τι. "να μ-% λ^νωο-ι •7«< 'τί(β>(.ο>το»ΤΓ6<ς απ•οΐ"^ας • Αναγκ.αβ9-«ΊΓτς (^ί'.(5^ια ΤίΰτΒ «ναίκα/ 
<θ•»σΒ.))ί2!π;ς-ίνΛΐ ίία 3' (Για^λϋίίϊοϋ . Κοα τ<">'τΐΐ|ί ιΐϊαίρναώίΌυχ ως αλλιιν αϋτ%'•Βηρΐίΐ/Α.ί'»ων ατρ 
«τασ-ιι,αλλβ ϊτο« 
•ρΐϊουϊτίτ ο* τπυτφ ©ΟΥΚΥΔίΔΟΥ ΖΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΡΙΤΗΣ. 

Ρζο'-ης^κ'ίΠΐϊοοΰν'Π'. 

καίθ-ίΊτ-πί'ί'σο.ν;^ 
ΙΚ τρλλοα βουλομί . 

»ΰ» μ.ν•Ε-ωΛ5τίίτϊΐ/ 

Τω» Ή πίί> λΐρ5ί/ω>. 

θ'( <5>ρθ(Γ()\χθ;ιί5(ϋΟ» 

«ΙρλίίΜοΐί; κατά ία/ 
?^α•ίίοΜ) ΐα^υςοτί^οις 
αο'τ,χ«/ί.α *χουν 
αΰΐ ττΐς Εϊ-οίΑΛίη τ% 
λι^ων,ίϋΓως ί^υ/ 
σβίοίΓλωτιιτο'^ί ΊΡ' 
λι/ΜοιςθΛ)• Κϋία 
/<.%^Η.1^^4ί^^"^5■ο/ί.ινοι1«> 

ΓΟ.ν•)^ α μ.Ι•ΤΛΤ!5ί/Χ' 

ΊΡ^Π). Αΐ/τΒΐς (Για'/ 
φοςοί , τίΓ; /ιίτυλ*/ 
»οΐίοις. Μΐινι/ια4ν«'' 
γνο^τιο. ίρμϋνΐ/ταί 
Πν)"•»""" , τ^ χατά 
ς•α(πν σ•ν>7ΐΐ)(.-ποκ, 

ι νβ. Η 7ΙΙθϋ•ΙΙ1Κ,:Γα(ΓΙα 

άλλι'λοις τ τρλίτ, 
ί«.ίαΐϊ•α(Γΐςΐί«.ι/ν)ΐ(Γί)) 
««"τ τ» ν α'τΓοιταίΓΐκ 
ΤίΓςα'ίκίοϋοΐς.Ες^ 
ίΟτυλιί>>ΐ|ί β)ία . α/ Ου ΐ^ν^Λ ν'νϊ"*^"" ίί ςοις,τϊΐλοτρνίίνι'σιοι, κ^ί οΊ ξυμ.μΛ/ 
ρ^ι,οί'ΐΛα τί 00 τ^ α)(.ίχαζονη,ινςατΛίΛ)ΐ ίς "Π" ατί<Χ.ιι'ν• 
«νε»""» <$ϊ εωΤί V Αξχίί^α/λος ο'ζΛ'?•(>^αμ5υ3Λα)(.ί(^ου/ί.ονΓ'' 
ωνβιαφλΛ'ί.κ^ ιγκ,αίιξο/ι/^/ίοι,ΐίΙ^ΗΌυνΊΠίΐι γϋν ■ Κοϊ-] ΊΙψο^ 
ίτ&ολο" ά'ςΏίρ<ίωί4σ"οιιι ίγΊγνο^νι τ^ αί^νο^ων Γ-Ώδπ'ωΐί, 

/*.)) «ίΐ^οί-ι^ΐί/ντοί τ^ί ό'ττ^ωι/,τΗ. ίγγυί τ«ς ΤΡλίως κακί^^ 
γ&ν-ίΐ'^μ^^νΜΐ'ηζα-^όνονού ς|;^ντΛα5τ{α,οΐ5ίχωςϊΐσαν,κ5^1 <ίΙίίλ)ίίκσηΐ/ κα/ 
τά τρλ&ς.ρ^ίίϊ τιινίν^ολιΐϊτ^τηλο'τιρννιΐίϋων,Λ'ίυς λ%(Γ&ος,•5ΐν^Η)ΐίΑ»ίυνϊίΐς, 
α'-Βΐν» άτΓ αίκνβυ'ων.βουλίίδϊν'πς Ι^,ι^ ττβί "πιυ ταολίμαυ.α^λοΊ λακ,κί^οιιμρ/ 
^ίIοι,ου'^οο^ιί^ί^^ΜI7I),Λ;'α'/>(.αίθ-ιν'πς<ίϊ,Κ3ί το"ί'Τΐΐΐίτ>ιν α'τρταώϊ ηι^ά-ηςον 
* {ΠΐϊοοιΓντΕ,τριν'στίίθ-Λΐ'τ^-π ι^ λι/λ.ννων -ήν χωσιν,κ^ τειχων οικ,οίΌ/λν)® ν 
Κ^ νι»)• Ίρίκοβ ν ί τκ'ιι^ον -πλίίθ-ί>ου,κ3< όσα ίχ. τ-ζτο'ιιτίυ ίίί^θί αφ»χ.ί<59-οΐί, τρ/ 
^ο'τΛς•π,»^(σ"Γ•πιν5>^αμιτΓ!.•ίΓΐί».'ί5:ομι^ί•ο(νί(Π3.ν•'πνΐ(^'οΐπΐί> ο'ι/ττς ου^'τ°(Παφο/ 
§οι,>9 /χκβί'/λνοΰοι,ιήουϋτ /λίτυλχνοΐι'ωΐΊΛ'αε^ι^ξίς ><.α•7Μ.ς•α(ΐ))ΐ <;[^ο^ίνοια'ίιινι« 
ων,ρ-Ηΐ'ν'ΐΐΜ γίνον^) τιΓς άδκ νο^οις,ό'Π ^υΐίοΐκ.ί!;ουσ) τι τη λίο-^ον ί'ς τχν μίτ"/ 
λκννινβΊ'*, Κ^Λ ττίν ■παοαιτκ.Λ/ιίΐ' αττασαν μ.ί"ΐά λακ.ΐ(ΓΌυ/«.ονί(Βν, χ^ ]2>οίωτ ^ιψ/ 
Γίν«νόν•πϋ)ΐ,αΰ)α•ϊ!Γος-α(Γ&4Τ5θί|^ν-πΐί•Κ^ ςίμ.νίτις <^^οκ.αταλ*'ψί•ιΐΜί(^ΐ),ΐϊ•ί 
^ιι'τΐίθ-ου βωηοΐςλιν&ου.οΊ ά^'οΰνινοίοΐ,νΐσαν :^ τϊταλου οδ•ω§ίΐ/*.ι>οΐ, υΈτότί τ?ς 
νασου,κ^ί 'πϋιρλίμδυαςτι καβι^5•αμιίί•ου,Κ) ακ.ί*.αξοϊ7Ζ)ς,μ.ιγα μέ» ('ξγΐ) ν-^ν^ 
70 1 \ίΰ-^ο\ι η^ψοζ 'ΐΡλίί«•ωσβ.<θ•(ΐι νοωτκο ν ίχουσαν ,κ^ (^υι/α/κνακί ςοΐιο». κ^ 
ουκ ατιίίΤ'ίχοντΒ τΐΐτξΗΤΕν τ«ί κα-ρι-^ξίοίς μ.ειςο>,μ,ίςος νί'ί».ον•ττς ,τ£> μ» β>οο 
λΐο3-οΐΐαλϊ!6κ ς[νιΐΐΛ'τδεΐίΓ'« μιν τοί »^ τΐίμ.^αΜ'ης ηι^ίΰ-^&ζ ονκ ίΤΓβιίον 'ρις 
ρτυλκνοΐιοκ; τν/τι ίυνο ικ.«α5 ν,>^ι τιί)ΐ τΜ^αο-κ Λι!)) (^ιαλυ'&ν,ίί^&ικί-ν'πς,.^^ο 
κατάλαβϊ&ΐί ιβιουλοντϊ.κ^ί τΰίΐ>•τϋου(£ν '^ΛτειναΙας 'πιτσαξαχ.οντβ νουΓς,οΰ^ι'*• 

•τρίτος οω'2οςινξατ»ιν^•ϊ"<'Ί(}/)/ίλίιιπ^οΐΊ'τ'',*)ς θϊ'κ Λ-ετολλωνος μαλοΊντις 
Ι'^ω "ί ΤΒ-ολίως ί ω^τ^,όν Μ ■ζ3•£Μΐ(Γ'«/λ6) μ-ίτυλιινοίίοΐίο^ταξουίη,χ^ ίλττίίί^α 7•,ί ^4 
Χ4ν•"'ί,αΰ1τ!ΐΓ&ν«'φνω.ι4«\μέΐί^υμέ§')('τΓθςα,€Ϊ'(βμϊι\)ώτυλΐ(νοΐ'ο^ 
νοως -π -ταα^Λ^ΌΰνΛΐ,Κ) τ6ι'χχκαίίλβι/./Λ.ι<^Τ2•θιβομι')ΐων ^ •2!Γολί(λ&ν.χ^ οΐίμε» 
ν«ίς,ί?'χον7ΐ) . τΓΐ« (ΙϊτμιτυλΜνουωνί^ΐκα'ΤίΊΐ'ςΊς,αϋ^τΐ'Χ^ βουβοί -πα^αβίίιας Κδντ«ί'7ΧΛίσ•|ϊίθΜ;(ΐίαγκάξου<35}ΐ<ίςΤμ.ΐτυλ)ΐ'>ϊΐνοΐκϊ<»τί(. Κ«4ΤΤ!!ετ,!ασκΛ'ΐ{ν•χ^τ!ΐΗ/;α(ΓκΛα?ον7?μι•ιά 
ΙΐΓΐ(Γ*€ί(4ως,«ς-π Λ2Λτϊΐί(«,(ΓυΜαμ.ίϊ)(3ΐΙιοΊ/7&» οωτιΓς λαλϊί^ουμονίων,κ»; ί'οίωτ.'ρ ίί ΐΓυ[ρίν«ϊό'ϊ'Π«)ν,αΐ5 
μίνοκ; 7=>ί ί^οΐω^ις ΰ/ίκτΐον-ού-πι πϊρ κατά τ-' οϋολικσν,σ-υγην&ς τ%• Λίσ-^ι'ων . Αυ-ρις λισ-βιου . •ρΐ< 
αίιικιιοκ;. Μιχ*!^ ίξ-^ν.ί^υ^^ίξθΐΰΜΙ• Ρ§οο»Γθλΐ/Α4ΐση.!θ-ου.Λ(τί 7ΐ)ΐ7•πβ9ς τυΓς οιΤώ,τιΡλί/λίοις, κ^ϊίίόιυ'/ 
Τίΐ'ΤΡλίΜ-κΜίν'ϊο^• ΑκΐξΜον.Λίι!μ.ιαι. Μβξονμ-ίξος ν^' μ-ο^τίς. τϊΐ'ς "πίλοΊρνννκηοιςίΓΐίλονοτι • 

Τϋν-πΙυι/οίκκώΐί.τίςλια-βουςΙςτιίνφοιίίίκιιν• Κουιίν^.'ρ^ζίϊμακαλθϊ-ΐϊΜαο'τκτΒ-ο^οτΒϊ.ό/χχ^ος. 
Α λλειμί^',ίΓωσΐυσιν νί'ξΟί'ο'ΐιους ου^&,κ3/)^μ^νκα^ι)5δωδί''ριλτ5■1ζο'^υ^ί^ο1ί,κ^^ τϊ'ΒΒξ* (υ^τν κατΛ/ 
Λα&4«ηιι «ω «^ςΐίΐ^ω,καλΐως α« (νο" 'πιΐ'ς α'βκνοώις τά ηι^αίγμΛται. ΝουΤς -π τϋζι^α^^ουΐΌϋ.ΐιΓς αέϊϊοιίοίί• 
Κ.ΑίΛμ^Κ»ΐ5.τ^αίιΐίοάω^^»(λονοτι, Ραςοι<ιιρΛς.'5ον<;α{ι«νοΐιΌΜμ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 48 κατά /ρ ^ομμαχικρκ.^'α τίΐ)ΐ ^υμ-μΑχίοΜ* Εττί ^ίςΛι^όν.^^ς^^^^^ος,ακ^{>α^Μξίο^ ^^οΪΛς, ('ρ^ ν λιμ-ί^ 
ν*• Ρλ^5(?ιιΐΓ«Μ5ί'3ς•(Μΐ'τιτΛτρ^οία• ΚΜ'ΐγητ!αος,ί5Ϊήμ.ίξω)ΐ'τ^>ΐων• Τονί-ϋπ'τι^ουΐ'.τ^'αΐνινοΐί'ω»»: 

Κοα οΊ χ'δκΐΌίίοι , ίΜί'Π'πίωΛς,ίΐϊ'τ) του τ^ αίΗ|ίουωϊ•ό'/*.Μ§ος . ο'ι ίί ί^ϋο σ•){.ότ^ίΑοι,ό μ.^\/,οϋξα^ιο\/ αμ-φίς 
'4ΚΛν&. Ατϊνιγγ&λΛ>ίμ•ιν''η^ςμ-ηυλ}»:ΐ!αοιιί• τα.ίτίίοΓα.Αμ.ίνΛ.'ηψραζί-Λ^ί^τα. Ώς ίω'§ω>.ωςί/»ω - 
"σαν ό'τι^ίχαίον 'ρν ί'εϊ•ί'>^ο"ν,Κ9ΐ) ΤΓ^ίφυλαΐΜπν οι /χίχυλνΐίοίοι. Βουλο'ι^οι 7Η< νοι«"ς•'ρί^ίϊς,/ϊιουλο'/Α.4/ 
νο(,β'ίΐγος/ΐϊοΐ7ί•ιΐκ9>)*κ.'Η•ΐΛοτρ>νι.<Κ!ΐ^/^^4ταΛλνΐ5 τ3Η^)αΐΓΧ.Λιΐς κινί^ϋ)ΐΛ!<|^. ο/λολο)/ίοί'ΐινί.σ-ι»νβΐ!/' 

Κ(Ι τινί φ«λοιιιδ§ω•25ήί* 

»νΌ< £ΐϊ,ί•ΖΙ5•1&κ.6ί•Λ''' 

ννις ^κλονοτι. Εν τ^ 

χΛωτκ'ριο)! λί'σ-βϊοι/. 
Κοϋίιαλλϋλισ-Ηος, 

αί)ΐνοκων•3Όςμ.ούν μτ 

σαίθ-Λΐ' 2^ 3' -δτλΜώ 
0|? ττ]<:λίμ.ίων νυκ./ 

ίυ•ϊΓΐζ'πςοϋ(τΛΐ>τ'. 

Ττρλιν (^ϋλονοτι. 

•ΒίλοΊρνϊν'σίν μιτ" 
αλλ*ς -ππ^ασ-κΛίς 

νοιίοίς• Ρολυι'-ΒπΙξω/ 
β9■4I''πς•1ΡλI;)ί<^^^()/ 
•πςοίί• Ονίίν ι^υ^ον. 

ί <ίοΜ;- Κοίι τίίς, οξμ$ κ;. 
ιός νοοιτχ,ας ιφο/ 
ίΌις•ΚοϋΤ*<! μΛνβα 
Λα'σσνςί|ς;^νμ«5^ίΓ 

αΐιΡίασι> , τκί^ τίκν 

>ον,7!ΐΐοίτΓνιν<•Κ3ί 
τνς μεν 6αλασ"στ!ς 
<{ξγον χ;»Λ9•ου '3?ΐ4; 
μ-ίχυλνΐϊοιιοις • ώ/ 

ρ5υν (ίί οΊ αίκνουοι ίτζ αμ.φο'ηξοίζ ΤΒΪ<ί λ>μ.ία ι^,μ.ιτυλΐ•νι«α)ΐ,«ς•πμ»ί ^υ)ΐΛ<β-βα ω^γ\ιι; ϊκηιψϊν. 

ΤΌϋγ να§ ίν' το μ-ίί χ§ίίβ9-οΐι τ^ ίαλατΤνι • Ρ§ο(Γ&ίΡ)θ))ί«κοτί ς • τβίς β)ο>ι'δ<|Λΐι ί'ξ&μ.ονηζ • ου τρ / 

λυ • ρ.ί ςος γίς ό^κΛονο^τι • Ηνο"ΐ''π''ί ♦'Π)''4»ίι•ϊθ"Όις . Τοί/ίί§ους,αίί τδίϊβίςοις. Κοαις-ΓΚλοττοϊ/ 

|ΐ(σϊ> .η' ίς• αΐτί τεϊ! τβΟ; • χατίΧ'ρ?υ/χ/λαχιΚΤ3Η^ουσιΐι,ΛατΤ5ί°νοιαθ«νουοι.χ^)•ΛοΜΐ(Γςα5 οζ^ωτίς φι;/ 
λακ,ίΐν ίτρ"ι'<"'•ΐ''"'•τ^<'^ μΐτυλνινο"οι^,οκν§ ί'κ.τάί)ΐ>^ίΑ'αβ«ς ί'ς Α"/1οιομ/, κ?5 Τ3ΐ 
?ί αΟΙ Γΐξουτ ίλδων,ολκ.αίΌς αία[Ομ.{)ΐΜς αϊ}1τΐ^χων,ΐΓ^ή3)(5ΐΐίΓα(ΐ)5μος)ή τΡιταΤος 

λο'ίί τα, '<$^Ηλδ^,τα'Π άλλα τ τί|χ""χί λιμ-ίΐ/αν ττ τά «/Λ.ι-π'λίίτα φςα^α'/^^οι,ί'/ 
φυλαίΓίτίν.χΐ ο'ιαδιι^Ίώι οι/ •τρλλ£ώ υ'τ-ΐξ^χ.Λτβ-'Ίΐ^Λίσϋ.νπς,ως ί'ωξωΐ',(χ•σκνν^ 
Λα* |:ι>ιν• ο'ι ^§<ι•τιι^ι τ ιτϊΓίίτΛλρίνΌί. ουκ. ΐ(ΤΛΚουο\ιτ ίί τ /*.ΐτΐ;λ«ΐΌΐί&|ί,ί'ς •β5•ο'/ 
?νίμονκ.αδίτεΜΐ'πια'!3'αζα•σ''<-Λ'''' (^ον'τυλΜϊοϋοιιήί'^οΐι'φνΗΐ; ςΜΐα)/κ.αα9-ί'>-πς 

λιμ.ί'νος.ί•5Ε•<^τακ.α^Η.(^ιω^^ι»•πς υτϊοτατίιχΓι/Γ,λο'γοιςνιΓνι ^οσΐφί§ο>τ* 
^ρατ)ΐν'''^'?>ί^''"^ο'/^δί'οηάςΐίοως ΤΒτποΛΰω-πκ.οι.ίΐίί^ννοϋντΓ,ο/χολογίατινΙΐ'ΖΓκΙ 
Κεί ατΡ'δ^Μ^^*••";) "' 'ϊ■ξ«•'Τ''^?' τ«.'8νι>ουω>α•αΓί(Γ4^ουιΐ7ΐι ο^ οιυπ!'φοΑΌ«ν^ 
νοι,μ.νΐουχ<χ.ίί.νο! «<» λισ-^ί^τΰατΗ τρλίίί-εΐν,ι^ ΑΟακωχ^ν ΐρΐΜσ-α(ΐΑ^:ι,Τ!54/Λ, 
1Ρ'^^9^ίς τάίοΐδ^Ίτοΐ^οί }Α.ιτϋλ«νο"οι,τ-πίΊα&Λλλο>ί ί>α,ζϊ' ^^τιαι^,ινϊ^», 
ί^ βΆλοΐς,εί'ΐτωςτζΓθΓβΐίΜΐ τοζ νοως άτιιλδ&ιν,α'ς οφων ου<ίϊ|ί νίω-Πξίουιιτ • ο» 
Τϋο'ΐδ) (ίΐ,ατρίϊ-ιλλουιβ κ] ίζ -ην λα^ίί^αΐμ-ονα ■^ϋξία■^^<^ τξ'κ'ςθ, λαδο'ντίς 3' τ 
αίκϊου'ωΐί νοω'πχ.οΊ','"' ω'ξί'-ουν οντΗ/Ί-αλια,ττρίΐς βο^ίοΜΐ τίς "ΖΒΌΛίως.οιι ;^ νϋπ'/ 
ίΓΛο>τ^αΤ{3ταίιιν*'ωνχρ3χω§νι<Γθ>.χ^οΐμέν,ί'ςτ^νλακΐ!Γου'/χοναταΛΛΤϊω 
ζω; ίΐΛγ^ταλοίγουζ κο^ι.ΐίβ-ίΐ'ης,αΜ'ηΙς ίη^ασ-ατο}/ α^ε(ύς'^ι^Μ}$^Λνι<^- οι 
ί^νχ.τώναδιινωΐί<ί^ΐν^θς,ως ου<{ϊν»λδο|/ι^^α^οιιι•ττς,ί'ς ιρλί/λοΐί κ.αδιν<Μΐ7ϋ 
οί /χίτΐ/λνιναυοι,χ^ κα,'λλχλιιτ&ος,τιι^νιν ί*.νιδυ;Λννις•οιΓ7ΐι Λ',τϋΐς αδκνοίίΌις ι/ϊί/ 
6οκδΜχ.ίσο.ν,)θ( νι^ξ""»•*! λ>'μ.νιοι,χ5ι ταΛλω> ο'λι'νο• τινις ^ι;μ.μαχω>.>^ι Ι^οί^ 
^4>τινα•!3•:Μ;<^νιρ-&ϊ•!3•οί)ΐ(Γαντί ΟΙ μιτιΆίΐνουοι,αίη ϊ ταδ«)ΐουων Τξατοτίΐί^^. 
5^ /Λ-αχνι {/ίνίΤΓ,άν Μ ουκ.ϊλα£Γΐ!ϋνί;\ρϊΤίς οι/χιχυλκνοί'οι , ον'-π ι•ζ!ηιυλίσο.>7ΐ), 
οδ'τϊ {■δπν^ιπι.ν σφίο) 1/ ου)'τοίς,αΐλλ'Λ«'4χωςΐ)στΐ.νΛ"75«ίτα,οΊ (Αΐν,κσΊίχα ξον,ΐκ Έί 
λοτρ^νκσϋϋ,κ^Ι μ,ΐταλλνιςτίίαρασ-χ.Λ'κς βϊουλο/ϋδμοι,εί <3]^οςγ4')ΐοηι!τι, κΐ)!/ 
ίΊ/ϊΛ^ν-Χί >? οωτοΓς Μίλίοίς λακ.ωίαφι»(.νθ)Τί,χ^ ΕξμΛίωνόΌς διιίοίος,οι' <^ιγ;οα 
Τϊ^ΐϊ-αλ» Λϊ αέ» τ* ατΐρϊΓα!ΐΓΐως,φδ<χ'σθ4 Λ' ου ^υναίμανοι τ τ αδιίίοΐίων ^ίττίτη^ουι^, 
Κ.ςιίφα ^;^ τ /χ•«χ»ν υς-ίξ^νΐίπιι^ίουίδτριιι'ςθί. χ^ ταα^ψονιΐ'Βίίμ.τΰ&ν τΡίί'ς» 
αλλκίί,χ!) 'ίΐ^ίίτ&'ίς μ-ιδίοωτ-ίό; ι'κ.τϊΓΐμ.'ΐΐουσιν.οΊ (!ϊαδνι>ο(Ιοι τρλμ ί7!ηρ£ωα9•4ν/' 
•πςί^ΐα -ττιΐίτ |λΐτυλίΐνοάων»ινυχίο«.^υμ.|χα;:^ις7{<7|νρο(ΓίΚαλουρ,οί τρλνδασ-/ 
Βΐ;» -π«Λίϊσα.ν,ο'ς«>'πς ουΛ'ν ΐ'5ζυ§ αίΡ τ λΐ(Γ/2)ίων•>9 "πΟ;ος/λΐ(Γοίμ5^οι, ηο τι^ς 
ίο'τπν τϊς •!!Γολιω; ,ιτ6»'χισαν ςτςΛτο'τδ'ίΐί^α (ί^υ'ο ικα-τίςωβι» τ' τρλί ως ,γ) γ ις 4/ 
(ρο'ςαριςί'-ίΓανφο-πςοιςτίΓςλιμίσίνίΤΡ'ονϊτοίί'πιΓς /υιΐν βαλασ-σϋς εϊξΛρν /^ιί 
;(ςί(ο9-αυ τϊ ^ι,ίτυλΧϊΛοις.τϋς <ίϊ ΥΠ ,τίς μεν ά'λλίΐς ί Λςατουν οι /χιτυλκϊουοι^ιή 
ο'ιαλλοι λίίΓ^ιοι<ίΐ^ο(Γβ?ίβ)ο»ιβν()<.ο•ης «(^«•Ζ' (ίϊ τττά. ς-ς(χτοτ!ϊ(Γα, ου τρλι» κα/ 
Τ6;;^νο'' αδινοϋοι• ϊουυ^αβμ5ν<ίϊ ί^^αλλονκ')! οωχοΤς •»^οίων,κ^ α^§α,Μ 
μΛλίΛ.^Ία.μ^τιιί^μ-ηνλννΥν,ου'ηίςί'ΐρλίμ&το . κατά(ίϊ'5ονου"'2^ν 5^ο'/ 
»ον τ δίξοιςτιο'ττυ,αδκνοΐκΊ,κ^ *? τ!Τίλο•ΕΓονν«στννοά;ς ατϊ5ΐνειΛ(Μ'τίΊ£«ΐί>•πι,)4 
Ασ"ώτ3•ιον τΦο§μ.ίωνος ς-ςα-ρΐ)/ ,ΚίλΛ'σ•οΜΐτοϊχ.αςν<Μων τ φο§μ.ίωνο'ςτ)ΐαο!ρίαϊ 
•Β4|Λ4ου5ΐ?((3ν,ιί' ^υγνίίί , ας;;^! ντα-Κ^ •ζπΗ^ατϊ^ιουσα) ου'νϋίς,τϋς Λακωνικίς ©ΟΥΚΤΥΔίΔΟί 

Τα ι-σιίαλα (Γ(δΛ.1 ι-σΤοιί-η •π)« τϋορα- Ε-σοϊ'κί)υ.ίτ!'αΑ*νΛς. Αη'ϊ^'Λς ./<.ι7^ικ.ι5■^1ί , \γ^ξά4 , Κί» 

ΚίνβΛς,οιίκ. ί'κίοίλλων. Ως <^Όυ ^οα•ιχω§ουΐί.7Τί>ο(Γ»ξρ(θ|ί7ΐ) οΊ οΐνΐΛ<Γοΐι. ΑνΛχ<ύςαν .νταοη-ξίφαν. 
ίΐς οΜι'-Τίϊς .ττις <^γί(Γρί σι. Μ4τά -ρι» ί)ξτ« ν• |^ ^ο'^^^'^' ™- ολυ/*.'°"'*• Το /«.ιν κ.αίίτως .ίί^ΐουξθΤ^ 
ΐίί^ΐ(;χ»γοςίαοΐΛ'τ»ΐΚίφαλ*ο»ς«τί)(^ικβϋ1ή),?ιοιΐ,ο'τι^^•Κου'ως ατ3-ιν''ί*•ίν•ιώ (Γυι^ατώ,ότ^ ιινα•ΐΗ.•ζ3!ϊ^α.χ.α/ 
λού^^/^•ι<^ί<xεΜ^ίο'χα§ ^ιω τι" νο(Γ<5>• Κ,ίί '^'ί'ν^αμ.ΐζ αχ!τ^^ίς Ίρλλα (Π'Η'ξνι•τΕΜ••ιζ>.' (Γυί*.φ4ςον7ΐ, ότλι/σίτι/ 
Λεί (^υνα/^ί•» καται^ιί αοί" ο" "ΒΌ'ρξωί ιν ίχιίοϋσο-ν,κ^ τη< άζρΐ 7%/ ΰ-υιι.μ.Λχ<£>ν αίκΐ/οϋοις τ3ΐφα.τ&νομώί οίς 

τα αϋ){αλαν(ΓαχωςίαιτΓοξί«σανΛΤ?6τα τ«4 Μ^ 'ΐιι^ε^ΚΛίΤϊΤΓίμ^^ 
•Β-αλΐϊίνοϊίΐΰΐ/οΆ(Γω-επος.οΐίΐ''5ος (^Ί*;(^ω>(^ωΛκ.α,α(ριΚ^^1Τ?ίς ναΐ)'•ζ3•αχ.ττ>>. 
Κ^ί υ"<ϊ•4ξο|ΛΧ.αξνα»οις ουίαΐϊ•ι'σο.ς •ζδ•ςΜΐ()^ΐ)/ί.&,£Γ5»τΛ'θ> * τιΌινιαίΓοίί . χ^ τ'-π ναι> 
σικ.ατά'ρναχίλ^ονΙ'ΜΛίίΓί•)^ οκατά γν\ι [^ςα.ηρς,ΐά\ου'η\/ )(^(ύξΜΐ. ως ί^Όυ 
<3Ι^9[Γΐχ^ωξοι;κ,'2ον μέν υιξον αφίΜ(ί)ν,«Λ'»5ος Λ τιι^Λ'σας ΐί λΛ/Χ.α(Γα,κ9^ αιρβ* 
θ)))ί'ς >«ξΐκοΐ( τριιισ-α'μοΐΌ5,αΐ'αχ«ξίϊν,^^ιαφίώ'ΐαι,«Λνο5-ΐϊ.Κ£Η τπς τςατίας 
•η ί^-ΐζος ,υ-Ε-ο' τ ουο'7ί ίιν τϊ (υί«-|2?ο«ίϊΐο-Λ<τω)',>^ φξουςω\ ιι\ι<ύν ο'λί/ων >^ "^νίξ^ 
υνοςπχο^!ί^οις'5οιςνίΚ§ου\οίτΐΡ'Λτ^Αί(πιν'πςο''αίΜ>ουοιτ3α^ατ^7λΛκα(Γι'ωνι'κ.<> 
μ^Ί:τ).»7ΐ!.οΊ (ίϊ αϋη'•σ§ωτ«ς Ιίίως ί'κ.ΐτί/λφίΐν'Πς μ■^^νΑΥι\|ΛΪ^ύV'^^^ΰ■ζ<^(^,(ύ<^ω> 
ΤίΓς οΊλακιί^ουμανιοιει-Β-ονολυμτδ/αξι •σας6Ϊ)ου,ό•δ5-<Β5 ΚΕΜ οΊαλΛοι ^υ'ρ.^α/ 
χο ι άκουσα. >'ττς /^ουλίΛίί-ωνίΜ',αφικνουνΤί ί'ζ Ήΐνολυ/χ'κιΌιν-νιΐ' Λ ολυ/Α-κίας, 
Μ^Δο5§ιΛ)ς ξο'ίΤιος 7ηίΓ^•τϊςοΐ(ιίν»κα.κ3ί 4-ζ5€ι^>ί ί«•ίτά,-τ>ΐίίο§τ»ι>κ,α-ην>ισΒ.ν6Ϊς λΑιΤ''ς,Λ'ΙΡ ΤίϋΜ'Λ» 

ΤΒΟ^ακλιισϋς , τρικί/ 
λως (Γι/ΓωτρΟσα• 

Καβίτως μιν Ιίο'» 
μ^μ5V''^^^οζλΐγ&. 
τρις Λ το, τοις π£ρ 

χει'ςίΐί,ουκίνιΟΓίΡ 
χ§ι-ηκ.0|τ,αλλ'5Μΐ-η τ 

ο5(ΓιχΤϊ)υτων οΊ Λ* 
τυλϋνουοι-πιΐίυιρίίοι 
«ΜΙ τ^ λ(ΧΧ.4ί^ουμ9/ 
η'ωιι ,ο'ττως Λμϋνβς 

ι•^ρυ^^ι()^I;1ίο»•I7Μ. 

Αυικ ιία^ίωίδς . 
ΐί δ^οζα. ν>υρΙ<ας>ό λο 
γΐ(τμ9ς• ΔΐΛΗ.ςί/, 
>οινττ).αφινίΜηΗ4» 

ΙσΒίίΧϊντΜνί'ω/ 
ί«•ΐ( ο^τις .ο'ιχοιο'τίΌ/ 
•ΙΡί μ-ίϊ ο'ϊ-πς • τους 
ννωμους,ίΓΟίθ-ΐίβς 
3 τ <) υναί^ΐίηνοι), 
κτοτταλοί ,ΚΕΜΙ'ΤΌ' 
^^ι^^α;λοι,τΗV^<ι'ί«■Μ, 
Κ31 φιλία ίοΏκ; ^νοϋ, 
Κ5ί οΜί-π•π•αλοκ; τ^ 
6^υνοίμ& ' ΕτΒ•ιει/ 
κκ'ς•Λ'Λογος , ^ηι^ί 

•σκς» Μ«(Κ'τ&) χε/ςοις.μκιΓεί); πμ-ων τΓξοΚΆ'τΛγν^,τ:;ξ\ν ακ-οΰίτου υζ^ τϊς («τχ'ίτίως τοω'τΜί α'-σολο/ 
^υμβίωνκμων• Τίμ.α'μίΜΌΐυνοα-'τ^.τ^Ι^'αίΜΐίοΐι'ωνιΓ'νιλονοτι. Ρί§! ρίρ ^ϊΰ(^ικ.^υΌυ .«' (Ι^ιοΜιΌια.τΒί^ 
πφ τυυ (^ιχΕίίως ολ'τ^Γ αφιναοί-ου,»^ μ.νϊ (ί^ια καχίΰΜΐ-π,ιι^ -ετοΜίοιίζνίβκ/,αλλα ί^ι'α-)ΐ^οτίΐτα,αξΐτ)ι» 
)γτ»ΐία'ίτ^ο-τιιτ«.λιγθ),'3ΐ^ρ6ΐ7ΐιντϊ:ιιισΐ3νίβατοΐςλο•^ις.κά) μαΛΐ7αί•5Γ6ΐ(ί^«Λο'/*.ι6«• τ^χθν τΓς ΤΒπρ' 
υμ.»ΐίο-υρ.μαχία?. Μίτ'α?ίτ?ςί5^οκ.ούσ•ΐ)ς.(Μΐτίττί>τκς<^οχ,οι;ί;ΐ9ίινις,>^ νο|υι.(?ομί>Μς ο'Ίιτας οξίτίς." 
ου Γβ^ι (Γή' -πν χ^ιοαπ-οιιι-ρΐϊ λίν^•'<•*Ιι'τοι^6α (ίϊ ν α§ιΤΜ,*ί'τ! τ»ς α'ΐΜ,ο -ρι-πις κθτιμ. Εν ■^ τ» (Γίαλλαοτ 
«Γοντ . όν πφ τ^ μι) τα^τα (χμ-φοτίξοις ΰ^οχβίΐί , οιί ^^ιαφοςοίι γίνονται . Ημ-'(ν Λ\ι^ άίκνουοις . α§χβ' 
ι^'α/ί^ων.χ.ιφαλΛΟϊϊί^ίκουον. Ε)^7ι)υί^ι^'ιχ.ου^(3λιVου■ί^^ι'τ«•^^V/^ί«ίΊκοV■Β^^ολίμοϊ. Ρώςα/λ^/ 
>(Μτ^^νΛΐχ.θιων•'ΐδ)'ΐρΜ'ίΧή)(Γ«λονο'τι• Ρξοςτάυ'σολοΐΕα ττ^ς-τΛ ινίς .• Ατρ ττι; Ί'σ-ου νγουντϊ.' 
κατΐσΒ|Όμ.ίοι*.ΐ!π)τ'μ.ως• £ρ(ξοιιΐΑ*Ίίντ«<•ό*ι)^ιΛί7Κ-ς.•ΠΓαςο§ων•ια9. ί 

Τκ'νΛ ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΜΙ Τ ΥΆΗΝ Α ΙΛΝ• 

Το^μ^ι/καίις-ας ττΓς ίλλΜοίϊομι/^^-ονωοΛί^ςίς λακ.V(^Λ^/^.ο'νιοι,κ^ ^ι;Ίϋΐ.μα/ 
_ρ^ι,ι'(5-μ<ίν.'}ο«;γ?αφΐϊΓαμι>Όκ;ον7ΐ)Γα ιρλιμ^'ί ϊ^^ ^υμμ-αχίοΜί-ηιν^ινά^ 
'Τΐρλ6ίτΐοντ«ί,ο'ΐ(ί^ΐ^α/ΐ;5<^οι,κ.αέοίΚ)>/λΐ\ώφιλοίντΗ<5ΜΐΗ<^ονΜΐρ^ 
(5Ϊ ς| >ου -πΓ^οΛ'τιίί τ1β7 «^^ο-πιυ φίλων,Χείξοκ; ιί^ϋϊΤ?. κ^ ουκ « άΐΧδς οαί'τ» « α^ί» 
(βς ίί^ίΐ^εί τιι;^ ιιΐί ττ^ς αλλ«'λοις ο^'ή αφις•αμιίιοι,)^) αφ ων (ίΙ'ακ/^ίΐΌΐντη• < πι ι 
μ-ίν ΤΜ ν»ω/χ« ό'ντϊς,Κ^ Λ'νοία,αΜί'τί'Βταλοί ίί τ^ΊΰΟ/^αΰ-κ&ι^,Κ) ί'νναμ^,ηζ^ο' 
φασίς τι αΰ>&κ.νις μ.)ι(^ι^«.ιαυ^3«^χοιτί■ς ΑίΡίΤΛίΤίως ,όκ'μ^Γνκ^οίί^ΐ'οΜ'οΐίουκ 
ίν.μ•»ι'^4•Π})χθί'ςοιςΛ'^ωμ.ΐν |,θ(;^τΗ6ίς«ν[(>τιμω|^ο'υνοα'τ%,ον7!)Γς ^&/ 
νοΓς αφιταμ-ι^'^'- • ""^ γ£? •?(ί*ιχ.οϋΌυ3Κ30 «ξίτίς ^ώτιν,αλλως τι Κ3ί 1"/^/ 
|ϋΐαχίοΐ4 Λομ3μοΐ,'ρι<;λονοιςιιΡΐΜσΕ/λΐία,θΛ'-πςου"-π φιλί(Μ/ ι^^ίωτπις /ϊ>ι^οϋ/ 
ονγιγνομ^ίΗν,ουτικ.οινωνίοΜη5•οΜ(δνίς ου(ίίν,6ί/λ.ΐ)ν*τ αςίτ^ί «^οκδυ'σιις ,ιίς 
αλλϋ'λοις )/ί)^νο»ν7Γ,Η9Λ τάλλαομοιο'τροτρι&ι^ιν-ίνπφ τ?(!^ιαλλάο•ιΠ!)ΐτιτίΓς 
νϊωμίΐς 5 κ^ί οΐί^ιαφοςου τ^' 4§)/ων Χ.αίιν<Μΐ•ΐ5ϋ. >ίμ.Γν(ίϊ ι^^ αίκνοΰοις ^ι//*/ 
ρ.αχία ινινίτο , τΐ^ωτην ^δπλι-ετο'ντων ι^ιν υμ«)ΐ ικ. τ^ύ μ.\{<ί\κο\ϊ ϊτολί / 
/λου , τπαραμ&νΛ^'ιζϋν Λ'ιΚ&νωϊ τι^ςτα-ύττολοιτίατ^ 4§}'ων. ^νμ.μ.Λρ()ί 
μ-ί'νπιιι'Γίνόμ.ιδα,ουκ αΰΐ κατΣΚ^ουλωτθι τ^ 4λλιι'ν«ν αίκνουοις,αλλΊνίλΛί/ 
βιςωσ"θι ΛδΤϊ ^^)ΰ/x^ι(^οι;■π)Γς ιΛλιισ)•Κ9ί Ι^ι-ί'χςι μ.ινΛζτί) τιυ ϊσΐιυ ΐ)^ϋ>τιι,«3ΐ^ο/ 
ίυ/«Λςθ^τ5ορ.ίία.ίΤΓθιί^«(ίΐίωςωμ.ί>οω'5οΐς,τΐν/*.ϊν'?^^νι'(^ουίχί§α;ι^^^ ι ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ'. 49 

^ τίν^τ^Ιυμ.μ.α.χ.ανί'ο^λα'^ητίίΛγο^&ίιοΐίί.τνΐΑ <Γυμ.μ.αίχαιςί'ουλώ^^ι•σ^(γο^^^Αή.''^ΐ^!ί^^γομ.^'/ 

<ρΙ<τω)ΐυα' Α(^1/^α^ϊιι Λ ό>τϊς .ομ-οΙνωμ-ονϋσ-Μ ί^κλονοτι. Δια τρλυψχφίαιιΐ'α/^υ^αβδ-οϋ. ιΥίνο/λίβα φ»ότ 
}ίΛΤΡλυη^Λγμ9σ•^ννΐ}ΐ•ϋΐ^ τ^/^-η' τάοωτχ'δΓίίσΐίΓ'οκ.είν,χωξίςίκ.αίΓος.ίί^ία (!ΐίκ.αςο» ηνόμ.ί\ιοι,αδ'υ\ΐΛ/ 
ΤΜ Μ /χιΐί αύπνοϋοις Λίί'ηχβν . Αυτο'νοί».οΐ(^ιίϋ)ΐ•πς ί^Α-φιΜ/τίκ^ς /ρ (^ί ^τεί}/ ,οιίτΐ τυί «Γ'ίβιΐ' , «^ ίΐ>.ο\ιο\» 

> ι , , ~ ^ , όνόμ.αττχαι.ίχςηλ^ 

,, ^ον-πί,κ.α.δ'ί'ν Γίϊθ(Λ)ί>οΐί}^ια']ί.λυ4-)ΐφίΛ« α/χ«ΐί«•α9-(ΰ|,οί ^υμ/ί.αχοι ζί^υλά/ Λλ4&α.. 
,, ί)ΐ(Λΐι , τΓ^ιίν «ν^ν,κ^/] χίων.ιινε»ί (ίϊ οωνοΊίο/*.οι (5^η όν-πς,»^] ίλ^Ιίςοι τ^ ο>ο'/ Ουναξ ε<«.ος Λ 

„ /<.α-π,(υνις'ςα'πυ'σ•α/*.ίν•«9Λ •ΰ!ΐςουι;ουκί•η^^βίΐ^γίμ5\ΐ:ΐ^α.^ννΛίουι;^•ζ!α^α./ οα)'7ΐιοα•οΐ"'3οΐςαίΐ(/ 

,. (Γθινί^αο ττΓς η^ογίγ\ιομ.ί•ίοις χςω/κ3ί/οΐ .ουρίρ &)(.ος ίΓνα"'τοις,οιΙςμ<^ίλΐδ* νοα'οις (^Μλο)ΐοτ« . 
„ «μων ονεΕΐτονί5^οι<;ιν'ΐιιπιν7ΐ,κα7ατ§ί4α'^'«,Τ=*ί<''^ΐ'νλοίτρΐί,€Ϊ']ί:τϊαξα ί/ Κοί» είί*.'ν ουιτο/ 

,, •π§βΐ£«*ιν'νν»<«•νίλΗ<ίϊΐ'νίωτ{ςΐείΐ'•ύ'ΐρχθξίοι<;ί5ϊίχον•7ΐς'ρις'ΐί^&οι^ οίχ.είοις νάμ,οΐςχξίά^ 

,. ΛΖΒΏΤΐ)ϋνουο^ιλοΰμ•τίς,χαλίΤΓωτιςονβΛοτϊι;ς4μ,ΐλλονο'ίίΓ&)ΐ .>^Τΐ;β5ς 'ρ /χΐΐΌΐ ί'ως ΤΒυνν»• 

,, «3ί^θίο>?ο^Η6)Κον,'ΐϊ>>ιίρ.ί•τϊ'ξθυΐ'π^ονουοΐί'Πσ'ουμ.ίνου.αλλως τι,κ^όΐτωίί'υΐία Βίβχιιό'Πξοί. μτβ* 

„ ίον,-ί3ΐ7ον ί ς ^υμρ.αχίοΜΐ . Ο -^ •ΖΓαςα^οΐι'ϊ4ΐ/ τι /ϊϊουλο/κϊμος , /ρ μιί ιτ §οί χω» τζιΤς βιβοΐίως μ-νί^ν 

». Λί ί'-ατίλί&ν , άτΰΟ'ΐίι-Β-ί'ΐ» • οώτΒ^ορι τϊ ίλ&φίΜμο* ου (Γι α'λλο' τι ,»? όσιι> κουϊθ7Γί«.ν'ο•&)ΐθς «/ 

% οϋ-πΓς ί'ς τ>ι> οξχ^ίιν , Λ'ττςίΐτεία. τη λονου , Κ3ί γνα^μ-νι; μ-άίλλον ίφο§'(^, μα,ζ . Υτρχβςίοις 

» ίι^ΰος,-ΊΟ. ηι^αγμ-α-τα. ((^αΙη'Π) κα•πιλΜ•ό|α • «ί«ι μίν Γ^ (λαςτυςί(^ ι/ ί^'ΐ'χοντίς • «'ι^ιά/ 
*. .χζών'Π' , ί*-» μ'' Ίΐϋς γί κτοψίκροις ακ,οϊτϋί ,εΙ μνί τι ιίίΓ/κ.ουν οΓς ΐτα^^σ-ίΜ, νοια , ']οΐς ικ^θι'ςοις 

■ > ^υίτςατΛ&ΐί . ον τζί αΜίίύίί »^τάχ.ςατΐίΓαν7Γΐ''Π'ριςυ•ε5-ο(Γίί:5-ί.'ςοις•ε5•ξ<ο/ τ^ συ^/χαχω» Ι'/ 

». 7ΐιις|υ>ηδ•ί)γον,κ9ί τά 'πλΛ-ιιχϊα.ΛΐΈΓον'πς,τ άλλου •7κΟ;Μ§κ|Λ.ινου,αίθ-ιηνί§α ^■^-ης υτ5ΐ)Χ.οΌι<;,ι& 
.- 4]λίΛΛο» ί ξ&ν• εί Λ άφ'ν!/λ«ν «ξΙεΜΠί,ίρ^'ντων ι'τί τ^ τεα^ταΐ/,α^':^ 'ΐϊ \χνν, μϊγ Λ' ίο•ωτΙρ.ως -31^3 

οφίςοίΑ"οι>ε(Κ.οτως 
ί'χίοϊ'ρ,τ/λί»'»5<1ο 
νων (τνμ.μ-Λχα^ί&χ.όν'ή^ί , Κ&0 νίΡτίταγ /*•ινω5 , «ν^ν ίί /Αο'νο» ,ισοτ /χων όν•ιζι)ΐ ττβρς εωτιυς . Ε;)(θ ντις 
•^ΐζ'π^&οΐί;.τ'^ί4λλΜ'νωνΰ'^»λονοτΐ•ιί'^υνβυζΰΜΐΓπ'οΜ;,να^ίοΐί,σαίλίοκ3>^'5οΐςλοιτρ«ς. Η/α.Γ)Ι ίί ίΠ3ϊ 
Τίυ ϊσου ο^ιλοΰνης . -ιίινΊσ-ιι> ι'/χΓν (Γίουτακί^ιΛ'νης • Κ* τρίϊ 'ρ 'ίΐ^βοι/ • ίρ 'κφϊον τιυ σι/ί«./ΛαχιΚο5 
αι^νι'ίοιςκ.υςιΛίιν,ίί/λίΐνιίϊμ-ο/ωϊί'τίοϋΓουλωτ&ίΐόν'Γΐ-κ,χαλίΤϊώς Ιφιςον άίχνοίοι. Κο" όοτίρ (ί^υνατω^ 
•7ίςοι,κ5ίμάλιΐΓακατΛΤϊ)υτϋί/Λίλ?Λνΐ;μΓν<3]>ροβφίςί<θ•ουχαλίτ«ως,)(.αίοαί^^ 

»2οΐρλλουςκ.αΕΓςίφί.β9'ο" )"'/*■«? (ίϊοξωνπςαβαβδ-ίνίΐϊ-ί'ξοις χ.α•π!(.λειτΐΡ/^5]ί.οις,οηα. (^μ /λο^ου^οΐί τ%1 
(τνμ,μαχων • Αυ'τιιι ολτ^ • οΊ αβΗνοΰοι.ί^ΐιχ ίρ κυςιΛΊ^ν• το <)ί ΛίττΕταλον ί^ιΌς μο)ΐον• τιυ /λΐ'ν&ϊ τ*** 
ίΓ(;/*.μΛχί(«),μ.ία"σίς•ις %Χ"ςΛ>Τ αλλ*ίλοιςί•Βπ'σ•«ς (^ί(^ι^νου. ο'γ^Ρ •πιχ^α§ου'ϊ&» . τίς σ-νμ-μΑχΙα/; «ρΗί 
IΓ»ο'7Βλμ.ω»^I^30^α&?^<«,^^2<Γ^'τί'ί■σ%^ζ«,λον•ζο/^9/^()ς ό'τπ ισ•ο(5^νναμ.ος ων ,ουκΛ« ϊΐχ.«σ&ί • 'ρ ι^ίς 
ο'ρϋ^ β,ουλο'μίνος Λυ'&>τϊ!ρο•υί*-ί«-αχίΛ<,(Μ ΚιΓη ό'τι ουτί^ίοϊ ίΙθί^ιατοΛίτίΐδ-αλονβνοΐι ττιν ί^ιΥΐΌκίτίΛς 
3^^αξΛ^^κΛ»V,α■ζίΟ'Τ<>6•σ4'πιι^ι1ί^'3ζί^αί^οα^&(■7Ηςσ•υ^δ^ι)<.οιί • Α'κκτςίτεη^.οίτζ&ξγί';^. Ες τ^ΐία^χΛ• 
β\χιι'» 5 τϊιν ι^ο«λο4σιν τ ΐλλΐ(>ωϊ.οα>7ΐνο'|Λοΐ(; φ«σι κατ1λΐ75ον «μας ο ι αίϊΐνουο) ου κ,ατ'^'νο 
λο'τι, 11 ι")ΐα τα. -ΕΓξανί»•""* εωτ%" νιχΰϊταιί'ιΊιμ.ώνκ.αταλίηία , Κ9ί «ρις ό'λοις γβιξαχΓ!ύ:)ΐαλ ί'λλ»/ 
νείτ,χςο'μβνοιλό^'ήϊΛ'εΓςίΤίθκτλας ως^ϋα^:α(^θχίΑ.α,κ90»"^'αίχωώ»Η|xας ιφοίΤιοντίς -ηγνάμ.νς,ν^ 
τίί ί'υνα^>^^(ύς οα'τ^,ττν-πτίίτνϊίξγοί/ς,αλλα μαλλο>τΜς ν^ων^ί "ί (Γιλία^,κ^ί α'τδ-άτιιΐί . 

ΕφοίΤή) . μίδο^^ή)• Α/χα μέν («ί ^αςτυςίίίί. -πκ/λ«ςίή) ίΧ^ωντί) οί αίκνοΰοι κ.ατΗεΓξίφυ'μβίοι ικί 
•ίλ&ς ώίΒ•§οσ-«"σή>,τ^ ννίτΐςα: α^•πινομ.Ία., λίγονηζ ουκα^ {ΑίτυλκίΌΐίοι /*.ίίVί^ι.ω^ ;σϋ4-''Φ'>» ν*°™?» 
»^ ίλΛι'δίξοι , ίΈΤΜίσο-ν ίκοι/της , εί /*.« (Γικώς ιτΒΐ<τ§*τΛ'θ|ΐΑ5ί4 κ^ ιί3\χ.ϊΐκ.ο'ίδ τι τίς ί*.αχ>ις • 

ΕχξΜϊΤΏ. οΊ λί^ιιρ! συ'μ-μαχοι φΐισι . τ^Κ/^Ηξίζ) σαφθϊ Ι'ί«.4λλον χςνοΓίο9-(« τί) α')(.οΐ;σ5ή) ί/χωνμίτ' 
βδιινίΑΐ'ων {υΐη ςατΛνει,ό'-π αι^^ι)(.οί&(^^ν ο•'ς ηιι§;:^ν•ιι«άίΐ(|ίοίίοΐ.€ί μ» πΐ^ «ιτοΜ/ τΰίοί-ηι,ουκοΛ άκοντα•» 
ιιΥο>(Γΐ/=ϊ"ξατΑί6»Ι'αΛΤΐ)Γς7ίΐςιιΠ)4'*!φ''";/'-'τΐ^λ>ιΐίουους. Εν•IΚοιϋ^ΐ(^ί.^^λι■κ&ί1(ίλΑδιςοΜ; «μας. 

Κ* Ά Κξο.'η^Λ ' κ^ 7"^ Κξατίτους «μας , ου) γ^Α α'α^-ίνίς-ί'ςομς τ^ ιλλκ'νων Τ3•§«τοις ττα/ 
ξίλα짣Μ)ον, ί'να τ^αλλων ίλλνίνω)η5ίξΐΗς«μ5ί'ωΐί,όΊνι (Γί(^ονλωμίVω)',μοΊ/ους «μαςτιλΑ'τουΌυς κατ* 
?ι.ηΓθίτί5>*'=*^νΐίΓΐςοΐ/ς ί|ω(π ττ^ς ϊ ουϊτίτρλί μθίναιι'τίΓς (Γυ>α<θ-(*ι. Ρίςι ^ς)(μ,ίνου.κίΐιίΛτ)ΐί«.6ουΛ (Ιϊ 
β-ι/>τα^ΐ9,ι^α*<θ-ίνί=5"ί5*Γί''*Μον ίΙΊντά.τϊλώ^τωα-,ΤΛΛΛου'ίΐί^^ξκμίίιον. ©ουκυδι'δοϊ 

Ιβ^• Κοϋ\-<23ϊ»ίςα•πΓβι'!ΐί•-πτΤ4ςα'πκ.μ.''ξΐα-τι'ί&χ.ί,($^<'ωι>(Γυ)ΐ.ν»σιΐ' ό'τι ουχί ιΛ'* (ΓΊχ.οϋοσ-υ)ΐιι> /ί-ιχξΐ 

ί^4ί{0 €ΤΒ«χο»τί κ/χω» ο'αί Ηνοϋοι,αλλα <Αα ^?α*οιις}^ι^ΜI• ΐ ν ^^',Τ" '^'^^ 

τι§ο> <}ϊ,•ρ γν^μ,ας (ίαλλοψ ίφο'(Γ'ή),ι» ιχυϊ τά '3ρ{)αν/«-α'™ φοΐίνΐβ9-«ιχ.αταλΐΐ'όΙα•τΡί"Π!ΐί , ηο φοβ)&<»9•(ΐ| 

•ρ»οϋ)τιχ.οντ¥ί/Μτυλιΐίοΐ1ωΐ'.'π'τα^'Πΐν,τοβί§αΐ3•(Λ^ί<θ•οϋ τβ^ς •:^/Α.ιτΐ'λιιΐίουω)ΐ,κολακ.6«χ μέιι «.οινί, 

φυχέι» -ριν (^0I;λ6<'/ 

Κ3•5 ι;Ρ5ς ό',Ή χςννίίοο,ονκ.ιΜίονοι'Λί ΐχ&ςωσο-ντο.τό,-π )ΐοα>τικ.οννινω)'"Ζ5'α56ί 
χι τίνα φο'ΐ^ο ^, /χ» ΤΡτι κα4 ί ν ν^ ϊο' Ι^ο>ί» "νΐ^ν»»! *λλζΐ "Π)) <}ΐ^θί^^^ 
(Γι/νονοψίο) τια^ίαχΗ.τά (Ιϊ,κ^ α'τρ δίξαΒ εία^ τευ τι κ,οικου οα'τ^ , ι^ -^ αε} 
«2^0 ΐι^-ωτίυ^,τιι^ιί ).•ι^>ον4βΛ• ο^'ν^' '"'' ^■^•■'^^λύ ν'ίλϊ ΐι)'οκ.ουμαν (^υ^ιιί ί:)ΐοα , 
/χκ'ο'-δΓο'λίμίς οί)^4 κ.α'η«ϊ»,τ3Β^αίΓ€ι/ίΑ.αο5 5(?ωρ3ί»οηΐ)Γςίς 'ριςαΛΛοις.τίς οιω 
οω'ττι ιί φιλία ίγΊγνίΤΰ^^ ϊλΜίξ'ιΛ -ππίΓί , όν νί τίορα ννωρ•Μν αλλχ'λοις υττί (Ι^ι/ 
_Ρ(θμιίΛΚ^ ΟΙ μεΐ',ψ'^5 Μί τ^ τρλϊ/ιζίί^ίό^ΐο'τΕς,ϊδίςα.'Σδ'Λιον.ιί/Α.βϊς Λ", ίκ&νοις 
ίϊ ΤΗ «ίτυχίοι τηουιΐ'ρ 4Τ)Ρ'ο''/^•ό','Π)'Πΐΐ'ς άλλοις μαλιταΛ'Ίίοια-επν'ν βιέοΐιοΓ, 
ιί/«•ι>" ■"«■π ο'φο'ΐίος ί χυςον τδ-αξ&χί.ό^ιε» -π τοτη^ίον,» φιλία κατ?_ρ^'μίνοι,^υ μ. 
/*Λ^ιΐ(")^3μ•ί\£Η ο'τΡΉςο'ί ίαο"σοΐ'!πα^αχοιαοτ{ιαλ<1αίξα(π)ς , ου ττι^ο-τϊξοίτΐ 
Κ3ί -τΰα^Λ^Μίτίί&Μ ί/λίλλον . ωςτι ^•™ ίί^οκοΰ|υ5μ α'ό^ικ&ΐί, "Τί^οατίίτακι'-τϊς 
(Ι^ίος τ ίχ,β'ϊωκ μ•ίλλιισιν τί'ς ιι'/χιΐς ^^<)>ωιτ,οα)"7ΐ1 οϋκίΜι'ταναΐϋίει'κΜί-ης, σαφώς 
θιΓ'ίνοϋ είπ ωίτ^' ίίζ-Λΐ,ουκ ο'ξίως (τκΰ'εί'θϊ < θ'γο^ (ί^ϋ^ατι! ί|^5μ ικ. ττίϊσου κ^ 
ΛΟ-ητ?ι|2)θΐ/λ<ί'ΰστΐ|,)^(3υϊ-π•Ζ5ΐ/Α.4λλίΐστΐ|,-τΐί(Γβ κμας ίκτδΰ ομοίου ίτο'ίκ&νοις^.- 
ΐτί'ίΥ.ΒΪ]ΐθις ίίο]ΐ•π!ς αεί τ ί-55ΐχβ'ξ&|ί,»ιί'φνί*•'^ν ^(Γει ϊ'ίτροα/Λ.κ'νΚ'θ-ου• ΤΕίουο/ 
τ«<;ί";;^ν•ης '^οφανε(ςκ^ουτ7οΐί"ωλααί(^ουμ.ονοι,χ!)^υνί^'*;!ί'',»τΗν>ΐί*•ΐ)'. 
(κι.φ&ς μοίίΤϋΓς οςκ^υουώ γνωίαι,ας &x.ο^Ζι)ς{(^^ασα^Α9μ, Ίχ,ίΜίας Λ ϊ'/λ.άς ι'κφο/ 
β>ιι<πί4,?•νΐ>) τι;^ς α'ίΐραλ&οΜί'Πία τΐϊ^ιυ,^ουλομί^ιοΐί; μέν κ^Ί •ζδ•αλΛΐ,ό'•τ{ίτι ον τ^Ι 
βίξϋ'νΗ ίνι'ίΐ.4-αί^ ως ιι/λας ,τκί^ι λδητάτίως ,ΐ'ί*^ (ίί ο υ -^ι^ρ οο-Λ^αμίίων , κ ωλϋ/ 
βί»•π5.ν?ν (ίϊΐϋί^εχ^ιίβΌίωτοί τδ-ξουχ,αλισαιπδ,ίίυ^ΰς υ-ί5•νικ.ουστ^./ίι9ί^,κ3ο όνο/χίξο/ 
μαί^^τνηί&ϋϋί'ί'Κ^νΛ'Ρ^ίΧ.ών,Λ'ΤΡ'η ΐί)'4λλνινω>,μ.Η^υνκαχ.ώς τιριθΐι; 00)"/ 
'}οις/λίταδ>ιΙ'Λ''ωΐ'5αλλα (υνίλΛιίίςουϊ,ατρτϊαίκίουωνμ.ιιοΐΜ'τοΙί^ιαφβαςί'νιΛί 
υννκ,β'νων ^ν "ιτίξζϊ,αλλα <^^οτιριίίο-ί3ϋ.>ι'μ.ΐ)ητια73-οναο5ς «(^Γ,βασ-στί'ΓίΓίΊΊΐ', 
Κ) αΊ!5α/^είΰ-κ&)ος,^>τ) /χαλλο)/ χς» ^υ|ΐι^μ«ρ(θ ις Λ^αμ,υο ις κμας , <Π'α ταχι ωιτ 
βοιίί ^οΜί αίΡΤί'λλςΙΐ',ίΊ'α φ(3ϋ>«ο3-4 α'/λυ'νονπς -π οι'ς ιί^&,ιή ον τί οωτ^τϊ τρλί μ.ί 
οις Ελα-όίον-πς «Κουςος ρ,ω'ς ου'-δτω -^ι^^ο-π^ν νοί^ήΐ ττ ;Ρ? ί'φίοι!§α•ΐΒΜαβ))νοίοι , κ^ί 
χ§«/χαν«»(^α•?Γ0ΐν'ιΐ|ίίί5τιοι*)7ΐιϊ'ι;,ου|λ.ΐϊ•7ΐιί^ τίιμ κνίτ^'ζ** €ίεπ|ί,ώ'(^νφνμ.Γ» Μ , ει /ίκ' {'ς ^αίπν ό 

«Ιρλίρ-Ο ς "1%; Τ3ΐλ0/ 

«]ρν»ιΐ:»ων. 'πχ.ρ.κξία 
;^ »»ι•μ.Γ|τ,τάΐΓρ59 
«ρις άλλοις υ-πτΊχ/ 
(χΓοϋων γιιό^Λ' 

ΟτίΤίΓς άλλοις. 
οΐΓ?ρ Λ τϊΓς άλλοις 
ϊίξΛΪ»οί(ίςφιισιϊ•)Β» 
ΐϊ•Λ'&>αλλ)ίλοις/2)ί) 
βοα'ως ,'ρυτο »'/α.Γ» ο' 
φο'β)ας τιπ^χίβίί 
βίοϋοΐί φυλατΤθιν »/ 
/«Λ ς ιάίτ^ςαλλ» 

λοις-σί^ειςί'ια'Κν 

^ϋ|2>ω;. 

Κοιί οτρ-ηροΐή ίάτ/ 

' Λ. Λ 

ιπ)» < οτρ•π§οι ί^αι 
1>1*^ ί φβασαιτ αχταλ 
λανί^**• ■'^' φοέου, 
Κ90 δαςσ-ϊσ-οΐι , ;^βί; 
«ακ.ΐϊί'υν^ ον-πς, 
ούτω 1^ λ«σ-6ιν (/ 
|ΐΐΛλ^ τβίοατοΐίί^αί. 
Λς'Π^'Πίΐί^οκ.οϋ 
μί» ά(ίΊχ.6Ϊν . ε?'τΐί» 
ί^οκ.ομιυθίΐα'ρτρίτ)/ 
>ίς ς|ν^^ Λ2ετ£ΓαΛ-πς 

α*αμθ»ΐίΛν•7ΐς /ίΑδ^ϊθιαςατί Γίνΐ)νηΒΜ,τ3Η{)Όΐϋτίϋν'3Γ|5«7ΐιν , (^(α γίμ.ί!}ξ&ί'υ])Μ τβι/τβ τριίίβΓοί; ,ουχ, 
ολβίας ο τίΐοΰ'τος λο^^ίξίτίΜ. ^τακ^ί "Πΐ^ οΐίτίοΐίΙ ίττανει • ει >**§ ''^' φΗσΐϊοα>'τϊΓς υ'τΣΫςχ^ομ.ίνκα.τίί'ν 
ναμ.ιν,ώς•π κ^ αύ)β)θΐ;λΛ'ον(ηϊ οω'τοΓς , οινίΤϋ-ιΑουλΛιτοα . >^β5§α(ίΊ;)ΐον'Πί)νο'*Τϊν}Κ91 μίλλο'ϊτων, 
ιοιΤΐιμίλλνΐ£Γοα , Κ3ί **'7ΐβ)^αί*υ>!3υ,τί ίΐ^ε» κ^-^ί υνικ,θίίοις τα^^ϊνοκ , ιί ΰτ^ΛΚΟΰ&τ) ΟΛ-η'ίς ;θ'7ΐΡ'Π Λ 
ουκ. ΜίΑΪμ ΓσΕΐ,οϊλλϊτϊΓνκείνοις «ν 'ρ αϋ)χ&§εΐΐί καίν^ων ό'-π ίί'λοΐών,ϊ'ο'^κφ) ίφν^ΓνΏνοϋ ηο λδπ/ 
ς•|ΐ3«4 οιβ ^Ιί , η^Ιτβ -η -πΒ^νμ-ων Τ3•αί6ί^ , Δια τϊι^ ίκεινων μι λλιιοδ): . Ιί ν α^νναίαν . Αυτί! ουκ ουί/ 
7•α^αμε»οιι(^ΐς ■ «/χ&ς οΊ μΛτυλννάϊιοι . Κοα {Μί-π-δτιμιλλίίΓοιι .τη» οω'τίιν αΰΐ ί«.ίλ&(ΜΙ ό^ι'^αίθ-ου . 

Εχ. τϊύΌ'/χοίου 4Ζ5•νχ.6ι>οις ςίνου. «'^υιτ κ.ινοι;μίνων ίκ,εινων,κ,ινκίίϊο" κ$ί »ν*5 • Σαφείς βμ . σα/ 
φως 'ρις ακ9«ο>τας (^I(^α^οι^ (^υ^α^υι5}^^^ς . Λς εικ.ο'^^ς . ίν<^ίρ(ρ μ9ί^ως • ΐκοιιιας £1 νμΛ<} • τας μ/ 
τΐα^ ίΊιλοίοτι . Ατρη-ία-ίοΆ-ύα • κατά. ί*υΌ 'τρο'τρκ; φκυΊ» οίφι^αν^δα Τϊν α'διιΐίου'ωί . γυ-η μ^ν, 
υτας τιυ μιίχ.ακφς /χίτ'αβκκιίων ιριϊο-οιι «^οις 'ίλλννίΐς, άλλα. μιδν^ων ίλΛιβίςό^ιτου οι«7ΐιίς . '2ο £ί 
^οτριχοΓου, ουκ. &) 'ρ ^ιαφδεϊςοϋ '5ο«;αΌ«>«ίοΜ; , οίλλ'αύΐ ^ο <^^ο-τ{ςο> τι τρί'σΌΐι • τιυτινΊί ^ */ 
ΤΡς-ιινοα . Ε» υι^-ΐξΟ^ . χςο\ή) (^κλονοΉ • Ατριτα65ς . οφο'ί^ςα τίχνικ,φς α05 τ5ι» ο-υμ/χαχία* <^>ρο 
τί^τρυσι τοις λακ.ΐ(Λίίμ9ΐιίοις , οτι α•ϊΐα^αίΓΧ.Λ;οι ίσ-μέν , ω; ταχίως Λζπεταν'-πς. Ημ-ων ίαο-σον • 
άδΤΒ 'Ιϊΐί άί•.ικ«ων ί^ιιλο>ο'τι . Η ΚδΜ,μαλλον χ§ιί • ^ο ί^νΤς , ^υμ.μα';\οις κμας ί^ί^α/»δί)οις, υμάς 
7»ΐί λακ.4^^^«^ι^5Iιίοις « »ρ ρβ^ ί'ί^αιβίοις , οΐίτΐ ΐϊύ ^ί'^αβί-ιχί . Εφία^α-τεΜ . ίφ5α'ςίΐσα)ΐ, αΊ Λ 

Τιτοίχατικ. Συγγραφής: γ'. /ο 


1Λ01 αύκνΛοί,χξΐ,ίχαια λα/^β^ίΚίΓπς ο<22ϊ ^^^ ο-υ/«.ααχων•Κ5ί -^^«^►αΓίϊ'ς-οϋοω'τίΓς.Λΐ' υ^κς κατά/ 
ς-§ί φωνΐΕα.τ«: τϊ πφ Μί^ιτίξα ^οο-λνι'4-ο|ί•ια ^ό-ηξον ου φοςολο;^αντ,ς ν)>£ς,,^ τά ^55^ ^3^; ^Χ;^^ 
β>ι/^*ω;φι;(ην.ουό•&9ί^ΧΪ^ίώιΤΜίΓϊ•τα',ν>οΐ'5ίΐΐτυλϊΐ>ϊ«'οις^^ί()^ουΛωμ4οις Η^ο<π)(ί^ς «'^β', 

•πταχα^«4.ίϋς^ίοιιχ.ε1Κ.ος^ω'^^ις•Iκί2^οι;ο)^ΜIϊί«ν^χ&ν,ν1^ίιι9ί5ιI'^ίί4θ' • > - ■' 

τίΛ,νοωσί τΐ}^ τ5ίξφά>α4τ3ίθ-β(ΧΛΐιτ5 7ΐΐ()'Λτ;§ο>.αλλνννας ουκ 

ΤΪΧ4 αϋίτρ^ϊοντ»;,» (ίτΐ5αΐλφο'η^(ύ]ΐ Λ5!ΐχω§ιίσϊ>τα<.>ομ.|(ΓΗ-π /Λ.Μ()^&'ς αλλοιίι'/ 

Λςνί"9Τ5ίξ'>ο»Χ•εϊονκίνί^ι^νο>ίί<ιΙ'•£^ >γίί οχβν•α«>?<**'ατΐΓ&ΚΛΐ Ηλίσ•/ϊ)ος,τ^|ί 

ωψίλ&οΐΛοωτί ιν>"^'ί*>'=^*§ίί^•<^"Π«ί μι τία-Γίικίϋνοϋοτϊολι^ος,ώςτς οΊ'ί 

τίο,αλλα (Π'ιί ΐί ι,'ατίιχ.!) «φ ιλθί τηί.ϊν' (ίί τ% ΧξΗ/λατζυν Λ3π τ^7 ^υ ί<./χο χ ων 

αΛΛως,τατίΐϊίλίΤϊξα ^05)^41/ ιίσ-ΐται.'καδοι/χίντνίΓ'&ϊϋ'ττςα^Ηΰ'ι-^γΙι/ι^οι; 
λ<ΐ^ον-πί.έοχίΜσ-αίτ&>Λΐ'/λωΐίΤΓΡθίυ)«.ω5,τ?5λι>τΐ^οσ•Λι'Ν).4<ώΓνί<ΧΛ)τκϋνίνυ 
σαν ^4ν*>ο" ^*§ ^ν-' V /*Λλι<Γα τι^ΟΓΰ 61,}^ αίιινοαοις ξ,ίίον καδ*ςΐία•4•π , ΐ/ψοι,/ 
^ουϊ-πς Λυτ*?ι;οοΐ<^ΐ'^αχοις.05ασ-υ-ηξο>ι^Ζίας τις •23•ξοοζωξί,ο-ί•ΐϊΜ.τιιντϊ 
οατίοι* <ί2ίοφΛ^ίΛ3•^,ν' V θχΐ-π /λνί^ίοκέέί Τίϊι, αφιιταΛΑ9ί.οι<; .ι,'), ()' ίΛΛίίρουν-π^ 
φ*ι'ν)ΐβ3-ί,'3ο)ίςα.'7ϊ!ς 7Εΐ)•ΐ5ολι/ωι;^ί^ουοτί§ονιξϊ•π•ου'5ςνν£ι>•τίς οΐΐ) ται;•τ{ τ 
ί λλΛω> ί'ς ι/)λας ιλΈΐ'ίί'ίΛς,χϊί (ΓίΪτοι/ ολύ^τϊΐον,ον οιΓτψ Ηξή) ΐση. «^ ΙκίΤΐ 4*•/ 
/Λ.4>,4•ΐ5α/λυ'να-π,ρ•ιτυλ*ι*Όί; ^ύ^/λαχοι Γίνον^οι . φ. μ.}ΐϊ,-αξϋνο3-ί »'^άς ^ 
ΊύΊον μ.ίν γν κίιι6''ν\/ο\ι η^ α-ωμΛ-τυ,ν •7Κ%βαλΛο/λίνοι<;,κοι>»ί)ΐ «ίϊ τ^,'ιι (κ_ του 
χ.α•ιι§3«σ-ι« ώφί Λ6ια* ατιτα© ό'ίοσ-οντ'^ ,ϊτι (ίϊ «.οινοτίξοΜΐ ττΐί /^λάίκν , & /αιΙ 
Τ5θΐΛί^4ν ]«^ι/μ«^,'^α.λ1)σ■οίΑ.4^α./ίν^4<ώ•4(ίϊίΜί^§ί5,ο^'ου9 υί^υ'^ας, οί'-π ίΧ/ 

ΤοίΛυτα μ-ί ν οΊ/Λ.ιτι/λΜΚ*ΐοιβ•ίο ον,οί <ίΐ λαχ.ΐί^ου/λονιοι,χ^; οΊ ^υV/^ι•αχοι {/ 
^5&(^1^ Λ(.ουσυ.ν , ΤΣΤξοσί'ι^α ίΑ5ί;οι ϊις λο)/οΐζ,^ι;/λίΑοχοΐί τί 'ϊοίς λίσ-β)/οΐζ ιτρίΒ 
οαντΒ,ι^ ττιΐ'ίςτίΐία'Ηιχ.ιιηνΑολνίΐί,τιιΓί τι(υ/λρ.α'χοίς•ϊ5αξθυο3 κατατα' 
ρ^ς ζφςα.^ονώιαίς -γνΊοΟ-μ-ονη^ι; ίυο^ίςίσίνωί ίρικίΐί'μ^οι,κΙ,οαί'τιί ϊϊςωτϊΧ 
αφίκ.οντϋ.κ^') ολκοιίς Β!α§ίο-χ.Λοιξον7%'>ί«ν όν τώ Ιΰ&μ.^ , «ς ύ•ζ5•ί§οιστ!»/ 

ίτϊΐοντίς . Κ50 01 μέκ , ^οίιί|α.ω5 τουΐτα ι^αο-σιΐί . ο< £ί άλλοι ^ιίρ.^α/ 
ρ^ι , ^ςαό^ί'ως τϊ ^υι/ίλίνονπ) , α^ « καςτιιί) ^υ^/κο/ΛκΤί νΤ(π.ν , κ^ αρ/ 
ΐωίπ'οί τιίϊ ΐΓ§ατΛ€ιΐί .Λΐβ9•θμ£:νθ' (ίί <λυγ;ΐχ; οι αίκΐίοίοι (Για καταγνωσΟ α/ 
Λ3-ΐν6ίθΐίκ5ι«ΐ/τ3α^ασ•χ.Λαζθ|ΐ«3ί;οις,(^ΜλίώσΌμβ,οι;λ()|υι3Ηθ4 ότι οΰκόρΟύςίγγά/ 
ΚΛ00ϊ,άΛ)'οι'θ('Π&(Γίί^« κινοΰϊ-πςτοαϊϊΙλίΓΐ^ήίνοωτκ^ άίτο -σίλο/ 

•)ρνν>ίσ-ουίΤδ•ιο> ξαίι'ως αμι^νίώ^ου, 4ΤΡ^Μςαιση.> ι/οώ"ς ίκΛγν,ίδ-^ωίιις α^ΐ/ 
7ΐ)1'η,'ηγν '•δ5-π•ί ων, κ^ί τ3ΐ>ταΛοσιο;Α.4ί)'ί/λνά;ν,κ^ οι /Α-ίτϋκοι χ^ τπί^ γηο5-/ 
|<.ο» αία/α/όϊ-πς,ί-δί-ιί^&^'ντί. ι'-Βοιούντ!),*^ ίλ3Γ.β>Λ(Γίς τίι,τείλοτεο^^γιΰΐυ θ)^ί> (^οι/λ<Λ^ο^-πς 

•ϊΐον , αλλνΈΓί τιυ 
'Β'ξίϊ α"!3-θ£}•ί'νου ο^ικ- 
λονοτι ()"'ουλΛΌντ5ς, 
Κ^ου/λ4τΐ(./ρα•Β5•ο 
«τΓνου . 

Βονίκο-οοίχων Λ 
υ^/χων • τ% λακ.ί(^(ί;| 
/«νιων. 

Ρςασ-λ»4.ίβ5^ί. 

Καίαι'ξνΐίΓϊ'π. κα 
ταβαλθ-π . 

γφοϋξουνπς ομ/ 
τ^-κατΌλι^νατρ 
ασωνπξ• 

, Θςαο-νττςον.βαρ^ 
ίαλ4^>.'πξον• 

5(ωςκ'σ•& υ^ΓκΓιιλο/ 
νβ'τι. 

Τοκςατιςτιΰτρ 
λίμδυ.'ρί'ιΙΐ'αίθ^οΜ 

(ΓϋλΟνοΉ •Βΐί{);γίνί/ 
«9-Οϋον 1^ ΊΡΛί/Αί)!• 

Ισα , κ^ 'κι'τπι 
ίσ•ί*.ίν . ό'/λοιοι , Κ9Ϊ) 

75'σο•ιΚ£ΜΐΧ.4•ιΐϋί(Γ 

με*ς(τ!!ϊν,4-55ΐί(ί^)ί»<^ 

συμ-μ-α,χίΛν οω'τιΓς 

'ζί•ξθ3-α)/ουών . άςτί 

, , ^^, ^ ^ , - ΚΆ&'ο μ.ίνκι\ιί'υνά!ου 

<δν,ι>ιι•πΜ^® . κ.α8ο ο\ αυμ.μ.&χ,^Λ^ι^ύ ιΛασιν,οο-Β-Λ^ταχΓαΰδν ίχ.ιτιΐ4 ,αλλω'ςτϊίξ ίκιται• Κα* 

/«.Μ•σ§αΊια3-ί Η/λας .ΛΖϊϊλυσ-ιι-π. Το^ν χ./κ1^ι/νον . τιιΰτιαϋ) τιίς ί'α-ετοί'νς ακ.οΐ;:ηον,>^ τ^ν'οκ'αλω/ 
αβιΐν*ίω)ΐ (Γ)ΐλθ)ΐοτ . Ρ^οβύ/χως τοω'τα (^ξαο-σίν • αιιτκροςικίς &ΐ3Λν , ο^ί'ή Τοΰ οϋ ΈΓξοβυ^λακ; ί / 
ς-ξΛ-πυο» . ^Ξυνκο/υ(^)|^. σ•υΛλο)/Η' • Εγι/ώκαόί:) . οΊ -Ετιλοτρ^ϊΐ'σιοι . είσι μ.^ κ.ΐ(οϋ>•πς • οΊ αί«/ 
ϊβίοΐ . Ρλ&ν ίτΣΓ-Ζίίων ,Κ51 ■δτίντάΚίΏΟίλϊί'ί^νωΐ,.ίνιν αίΜ^Ηοο ΤΡλιτικάσυντα'/ΜΛτκ,ίί^' Μί Τ^» Λ^Τξω'/ 
•«7^^,^!ΓίV^Iυ«(ποΗ^ί1ίxνο^^έ ^ϊΰ'Λ''Πξον/ι^!^^ϊ&ς.'3^ Λ'τΐίτι'ν,ζι/νΐ'ΐ^ (Γί ΐϊ'τΗςτιν, ίντ^ς ♦οΊμ^ι οω 
•«ντακΰώο/^4<Πμνοι,ουν«ναχ><-αρ3•ΜΛ^ τοζ ϊοιΓς,ί^ μ-ί^Η νιταη ί;?(ρϊτις έν τ^τρλθ, ίί^ 

^ ΤΡΛλα -πλθν .01 ιίϊΊ•στί3ς,3τιοϋκ.ί>τί)ΐί'ΐζϊ)•ν χς&'α. Ε-δπ'ί β^ίντΐ/ό^ιν ςΛ'.ίςοί.ν'. © ο γ κ ΥΔ ι'Δ ου 

ΐν.6>'νοις^'(Γοί.αϊαχω§'σην•7πς(^)ΐλονο'τι. οπΓς.όνττυιτις'πιΓςχςο'ϊοις,ιίτϊΐΓς αίκΐΌΐιΌις. Νιο"ΐ9«ν"«^'/ 
"ΐΒΐς άΐίς-^Ί.Μ γ ζξγ* τριοΰστι^ -^ νιωκ ♦ τίυ-τϊνι,τι^οι /χοοί,κ^ί 5(?»ιΤο"• Τξ'^ζΐ Αίοΐ ^<^^• οι «^-ρωττι . ίτείμ./ 
«ρίίση.» πίρ ί'κ.θΐ'^^ωτίΐ,κ^ΐ (ί^Λ'τι^οι.οι ιιενοιω '^^ώ"Π)ΐ,ί'ί*.^>** ί'<^ί αλωτίβς τνς τρλΐως,τρλΐΐ)§κ.ουν-πς. 
Ο] Λ (ΓΛίττξοι^οΊ /Λίτά φο^α.ίω>ος ,ττρρ τ*ζ αλ«ίΓΐ«ς αβ'ί χωξΐιστι.>. Εξακόσιοι Λ,»^ χίλιοι . (Γιο λου φκσι 
/«.ιχ?ιτίί τρλιο§χ.ίιΐςιή5-ι/χ6»>ίν οαςιί/Λοϊ•:%"ο'τιΐ4ΐτ%"4'φι§ον.ιλα/Α.β>Λψον•Ετδ"Λ»§ωίΗ£ΓοΜΐ. Λ«ί§ί•^•Ε5•ω^(Γι(/ 
λο>οιι. Κοατθί' 

Η ί^^ο)(.οΓοϋ1'τ^.οΊ(}ίλιxκ.ϊ(^ουμ.ο'νιοιο'ξ«ύ^'πς ΤΡλυντονΉο^αλο^ν,τοΐ-π "ιρτ 
λίίΓβ)ΐ'ω» ξκίιντπ. νγοΰν-η ουκ «λνιί»,)^ ατιΡξΛΙΌί«-ί(οντχς,»ς οςο'τιΓς χ) οΊ (υ/*/ 
μα^ιαίκΛ οϋ τίΗΛίίίΓαν,χ) «νν'λλοντι )^( οατιιί^'ηιν τίΐΛοιιρνι/ίΐσΐ!>'τ<>ΐοικ.οΐίτα 
νίς τ αίΜΐίοϋων,-ρ'ϊ τπί^^οικκίνοΐϋτ τρςθουσηι,ΑΟί χοοξίκπι» ίτΰ οίκου. υ^^ξον ϋΐ 
ΐιοαιτικον ■Βία^ίΐτκ^α.Ιο-^'ο-ηΊείμ.^Όυών ίζ "ηΐ λ4ΐΓ|ί)ο> >^κ.ατά τρΛθςΐυκνΙΐ 
λον -πσ-σηςακοντα νΐωντκ^'Βος.'^ νοα'αξρ^Ι/ ΤΓροσ-ι'τα^οκι Αλκ.ΐ(ΓοΐΑ)•ας ί'/χίλ/ 
λί\ι ίΐΐίΐ'νί[^ώ'ί<&<υ-<Μ'ίχ(ύξνσα.ν ίίκ) ο'ιαβίνουο'τους ικα'ρννοα)σι»,ίΤ!Γε;<$^κ)^ 
ιχ.€ιίΌΐ;ς βί^ο)ΐ.χ!)κατΗ.«^ί ^ρονοντΒΐϊττν,όνουνιιΐξ {'τκ^ιον,ίν'τιιΓι,,'τιι^β'ϊ'ίίυ (Γί!ι/η'' 
ί ς αμ. οωτεΓς ι>ί§)/οί κ.οι'λλ<ί ΐ)/ί'νο>'ρ,-5!»ρα'ϊΐι^κ'σ"(ου (ίϊ Κ) ί'τι ττ^θοίί, α§;)(0 μ-ί'/ 
ϊου τίί τρλι'μΛ τιι'ν -π ;^«τ[ΐ)(.ΐ(ν,ΧίΛ'2)θΐα4/,κϊ( ιαΛαμ.Γΐ'α,ίχ.α'ρνίφυλασσον• 
κ^ -πζΟ) •σίλοτρννπιπί',ί'-πςοίι ικα'^^ν ί(Λ•>•χως:ς (ίϊ,ΛΤΓΤΡτίί^ουοίο,χ)) όν τίΓς αΛ 

λ3ΐς χω§ι'οις.ωςτΐουτ!Γα(Γουα^αΐν''ν''<'^''''"^^''ί*ξ^<'^'*>^<'''''*'>Κ3ί "ϊτίΐίτιι' 
κο^'πχ,.κ) τά χρ»μ.οι•ια ίρΰτΐ μαλι^αυ-ίταναλωΐΓί μ.ϊ'τα. τρτΐ(ί*ΛίΛς • τνι ϊ "Π ρίρ 
«ϊρ-πί^ουα» ί'ίί'ξΛχμ.οί ο'ίγ^Γτεμ ΐφςοιίςουνοω'τί γαςχ^ υτ!ΓΐιςιτΗ (Γξαχ/ϋΐ.ΐ)|ί ί/ 
λα^ί)^Μιιτ»ς*μι§οις.τ§"5(•'λ•οι/^οί<^^ω^^ιωνοι>κ.ιλ<«■σΌις(^ιί■Ζ5■οΛιοςκ«σ•οιν 
ί7ΛΧ.ΟΓ•ίΊ<!ϊκ^ χίλίοΐ/χ.ίτάφοξμ.ίωνος,οί' «^γοαιτίλδο^.νίις τΐε" ■ε^ασ'οϋ'^ον 
οω''^ο>/».ΐα9•ο»ι'(ΐ;ι^ον.7ά μ-ίνοιω χς»μ.ατα ,οϋ'τως υτΒ-αναλωδν) 7^<^|γ1ω^ϊ)|ί. 
Ι^νϋίς 7οσ-οαΤ•τΗ<ί^ίΐρ^βΤΒυίτη^«ξωβνΐ(ΓίΜΐ•Μΐτυλ«ι/οίοι (ίϊκαταίνο^ί'ρνχςο 
>ο(ί,ονοΊλακ,ι(^οοί^ιοVιοηκί^'^νιίθ■/1ον1ί(^^3ιιι,αί^) μνιίυ/λ,νεΜί,ως ';[γο£Γΐ(3^ο/λν:'ϊν(» 
Ι^ξατΑστί)! κατά γ*\ι , οωτιί-η,ι^ οΊ ί-(5ϊΐκ.οιι§οι . ι^) 7ρρο£Γ]ϊ>αλοι/-πς τη έο/ 
λ^,ι'τϊθι^^κ ου τΰξουχωξ^ η -ίΐ^οσ-ιό^ίρ^νττ,αϊΓΐίλδοι/ ί^δ'α^η'^ΰ■σι'.ς,^{^^ΒύξΛ^, 
Κ£Μ {§ί;θ"ου•Κ3/ΐ κατας"«ΐΓα'μί^οηΗ.ον•τα4ς τιολίσί τΛίίίαις ίίβ)ι«ο''πςα,κ9Λ τ6« 
χκχ,ςατυνΰΜΐ-πς.ίΓιαταχοκιατΓίΛίονίνοϊκίΐυΊνςΛτΛο-ιΜί <(ϊ κλι οΊ/λΐίίυ/ , 
/χΐ/ο(40ΐ,Λ(ΐ'αχωςκ<ΓαΜ;τ&)ν οαι'τΊ^^ %•ΐ5-*(Μ7ΐ(Γση.)ΐ.Κ3ί 4Κ. ^οκύβιοΐί τι>ο^ς Γζνομώί'κς,ιι^ιΐ 
ΥίΤηι; υττοΉ Τ*•>αιίτΐ(ΓίΓου'ων,Κ90 Τέΐ αΰΐκί ι-'§ων,ος•Β-40οιΐΌ> 'Π'ΟΓολλοι,καί αίί 
χωςκίΤΑΐ; οι λοιτρί καταταν*5•°'' "^ «ί''ν*'°''^'^>ί*ΐ''>ί^<'ΐτΛ«•ια,7^ιίς ή μ»/ 
τιΆκ^οϋοα; τϊς ν''? κςα7ΐιυ>τ«•ς,κ^'ρ*^ οφίτϊςοις ς-ξατίίοτιΐί ουχ ικοι>ιιοί/ς ον 
τι«θ^)/&>,τϊϊ;Λ.Τρυ<ητκίί;'3οφβινο'ζΓω§ονΜ'3 «α§;;^'(υ3«ον,Παχ)ΐτιΐ ϊν 6-35ΐΚ5υ/ 
ξου 7ς«.'πΐ"^ν,Κ5Μ χιλιΌ;^ ο' τι^ίτοί ΐοαη^.οΊ <)ϊ,οΐΛ''πς{'ΐί« ■Ε'λΛίΓΕΜ'πς τϋν νί'' 
<ύΐ,αφίΚ[•ου)'τ%χίΐτη%τ&χΊζουώ ίΐ^ιτυλν^νίν Ινκνκλί^ ατΜήϊτ&'χθ»• φ^ουςια 

5'(5^ιια/χφο'π'^ίο9-.>,κ3ίίχ.ν«(5^!;Γ^)ί)(.ί*λοίο-σΉς 6ί'§)/ί•π),κ9/ι οχεΐί».ωϊν"§χι•π) 
νιννί<θ-ου•<^<ροςβ\ο |α9ί<οι ()ΐ ο'ι οίθΐ(>ουοι'χςΜ|«.άταν ΐ'ς ΤΜ1> ΤΡλιοςκίΛμ,ί^ οω™ 
Ιβηνινκον-πς ,^ϊί-π ψρατί!\ι βοφο^οΛ (Γιακοσια τάλαντα. }^ί•Β 4^4 «μ', Κ!^ «Ώ 
γι^Ιυμ.μΛχ_θίί;αςγυξολογονς,•))Μ}<^ ί^ωί^ικα.)^ Λυηκλί'α τείμ-τ^ον ΟΜγι 
'ϊςΛ•ν>γν•όίί,α!Α?^'η^ξγυξολογ&,>οιτ^'!'ίιψι.χ}τν<}καςΙαςίΚ[>•υοϋν•ης α' 
>α6ας ό^ιβ τίί7Μι*<αν<)^ςου Τ3ΐ :)\Όι//Α.ίχςι τ ιτΜίό'ίου λο'φου,αϋΐύί ^ί'ναν τκαρ~, 
ΚςΜ οκι'οϋ" Πϋΐί,οΛτπς -π (ί^ιαφί6ΐρηΐΜ,ΐ()| τί:3 αλλίκς ιτξατιάς ιρλλοί. ΐϊίϊ ί'οΛί'τιυ 
χ6>|Λωνος,ο^^Γλα^π45)ς,ί7)^'ο^ξ4Vολιοςκ^5υ>'ρυ^1ρ1ίν^^;ι^ο^ρ^ρώ■6ίV,»ίί§οιβ 
•;%",ίτδ-<ί3^ΐ)τί τϊ σ-ίτΖ))ίΐ!ηΛΠ5οντιι-σΐί'ζον7Β,κ3^) ί«5Ώ Ιβ^ν Λδκ^ωνου'ιΐ^ίμία. ίν 
Ιλ-υΐς 7ΐμωςίοΐί,ου(ίϊαΛλΐι (Γωτ«§ιΌ^ίΦοϋη•Π) ,4-5ηβ)οι;ΛιΛΐιυσ5ιιαΛ'ττί•7ί,χ^ αίΐι 
>*«» οΊ^υμ.ηρλιοξΚ.ουμίΐΐΌΐ,'^Ι^Μτιινμιέν-ίίΓοίτης (ίξιλί&ίΐί,)())υτ5ί^§ιινουτάτ«Χι• 
τϋντρλίμιων,Μν ίί^υνι&ΜίιζΜ βΐχ'σ•αα3-Λΐ,{σίΐ)/)ΐσ-αμίνων τίιν τζθ^οιι/οω'τΕΓς, 
©ίΛΐιΐίτιυ'Π τ Τιμι(^οι;,Λ*'^^ροςμ^Μι'πωα,κ^ Ευτρλ'ϊπιΙ^οι; τηΰ . Δμ μ-άχου, 
Οί»^ 47§*τν:ν&<•4Τδ-9ΐ7αοι/^ννίμιν'ί;ιχτιΡωκ.)ΐΐ)ί•οΐιι•δ5•ως5'ρνχ.ίνίΓυΐ'οΐ(μΐ)/Λ| 
•ΐ)ιΊΐΤΛ ^ϊίΌΐ.ι'ς (1ΐ λίίί'^ας </1'α)(.οίηΊ)ΐς κ^] 6ι'χ.οο5 ίΑ.ΛΜ:5-α. ύ/ί' /χ&νΛ* τϊ <$ξο(3'ή;ϊί% 
λο1(^π^^^ί>^•^ϊήί^ίIή:(IΪ ♦Κλί/<.ακοΐςί5ΓοΐΗΌΓ<χντοΐ(Γοα τψτ^'χθτ^ ιρλίμίων• 

|ι/>ί/*.4τριίσοΜ/ΤΒ χκκξοίιίναίητς.ίβι^υ 

Ρλνιν4>•πς μίία'/ 
Λως νικκίι^-πς.οιμι 
Ιιιμ.νοΐιοι• 

Ρλ»/» /? χ.α•πΐ 
ΤρΛίμ-ον,κ^Ή»*"/ 
/«.α VI ιχυςοί • -πα. 

Οίταί ^ςγ&νί 
<2^Μ;μ.ιΤΐ'λ»»οΐΡΐς. 

Κλιιη. βαλαίτοτις 

Ες τίι> τρλιοςκί/ 
βΐ».τμιτυλιιΐίουω|ί. 

ΐΥ»ς οί'τως • ο• -Λ^α/ 

ί^κιμΐα-ου. 

Τίμωξίας.ίΚίΤ'»/ 
Κΐ(ί"ί«ς• 

Τΐ(» "Ζ?εΐ3οΜΐ βω/ 

ΐΜΐβ>αλλοιττΒ. 

Των τρλίμίων.τ 
■«λοτρίίνιιάιωΐί• 0{ 

ί 

«ν ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ'. ,, 

~υιΐί]«.ίτΡΐ('σβ.ντ5 • %λα|ϊ>ον >ίο υφός -ην τ&^α;, κ^ ττβρί τοίτο νςμ.ό<ΐα.ν'η τΛζ κλίμ-ακΛς ίλχ/ 
β)ον<5ϊ ι'κ. τ%• ΊΜίνδω» τ^ 4•ϊ2•ή)Κ.ο(Γο/χνιμ9ί/ων αλλκ'λοί; , τυ',-π -Μίίος οα)τ^7 α'ριίαιι'σαν'πς κμλ ο^ 
«■αρ^ι; σ•υνϋίκ.ί«•>ιςΛ^ι3ί'-"• Τ^^' ίτΣΠϋοΛΛίς.τΑ'ς (τυνβίίΓίσί. Ρξος οψας • τιυς ΐγ^ατΕκεϊς . 

Οΐ/κ. ίίαλνιλί μ. ι^^ϊνα>\ι • ου χ.ίχςΐ(Γμ-ι'>ων • Του τ&^ ις • (Γκλο^οτι β&νοϋ Κλινακας . ϋύ'-π4)ς ^"λα/ 
^ον-ίνόναη.^. Κοΐίί'>^υΐΐ4χνί•ια•οικ.)ί/χα.τΛίΊ(λονοτι• Δι*(Γικ.αΛίναλ^ΐων.μ.ίτά(Γ(;'κα. Αλ/ 
7«»(ΛΌα)'τ*^'|ϋΐ.ΐο-ων • ίυ'ξοίί -ηΐίοι'ί ίΐί ίνσΰ-ν όν Λ""τιΐί τιΐί 1ϊυ§νοις,ά'ςτίίΠ'Λί;'τ%"ί|ΐικ«,^τις ατρ•δΓϋς^ο7 

θίς ταϋξγο^ ί'-πςονί'/' 

λονοI||υ3^^ί)^1ιιις,^ι/λα{>τ^ί<Λ<θ■^ί^,οι^ϊ^ιι4€<οις^τΛ'(ιβ3-οI^ τιυ αλνιίους λο^ιβ-μρΰ• 
άλλως -π κ^ τρλΛάκ,ις αςιέμ-οίν-πς,^ςΗ αρ•* ου τρλλοι ίΐτ5ΐρ(Ρ νης ,αλλα ξΛ/ 
ίΤιω•; κ.αδοξωί*.ινουις οιέουλοντο •πιΰτ&>';!^ις.ιι<>μι^οιω?ΐ'ί'-|*•4τΡΜσ)ν τ%"κλι 
/»•«.'χ.ω)ΐ, ούτως ί'λαβοϊ,ί'κ. του ττα'ρ,ο 14 τνί 1η^ί>9ου ε»κα(Γ0,»•πς 'ρ^ι'τςον • Τ^ 
Λ Τ&^ζ ί» τ^' •Β•ίλοτρ>ν«(Γία:ν Τΐΐ^'ν'ί'ί ΤΜ οίκ,οίί^οίχκ'ίΓθ . ΕΓχΐ μ-ΐν (ί^υο «ρκ; 
"Ρ^ξΐ&ολοα; ϊτςος -η'ϊ^αταίίων,Κ^ί &•ης Ι^ωδίϊ αναίϋΐ'ων ιτϊίοι,ό' ι&ϊ;;^ ν Λ ο'ί 
Τ(ϊίξΐ)ϊολοι ιΧ.Κ.ου(Γικατ3•ο(ί•αί μ-αΐλκτο- αττ άλλΜλω^ • ηο οιω /λίτα^υ νουτ») , οί 
»'κ.Κί(ί^ιχ.ατρ<^ίς,•π)Γς φυλα^ΐν οίκ.νι'ίλαταί'ιανίνίμ-Κ/^α,ήίκ.οιίίίίλΜΤΒ. Κ)^/; «ΐί 
^"ΐΊχϋ,ως'πΐνφο"Ί(4«9-'*«τ€ί^ρ^ς τδ-αχι/,ίναλ^Ίς ίρ(ρκχμ.φο-πξωδ*ϊ•(^ιαίΓι' 
κα(ίΪ5ναλ^ίω>τϊυςχοΐΐ(ταν|Λ4)^α'λοι,κ^ΐίπ)'ΐΐι^ατθςτίτ6<'χθ'ϊ(ί'ι>;'κ5>'ης ί"ς 
'Πτοΐ'ίΓωιχί'ΐ^ΤΡνοΜί'τοϋ,ι^ οΊοοι'τΐ)! κ^%ς 'ρΐ^ω,ώςτΐ τπ-αςοί^ον |λ»? ^>οϋ 
Τΰ«ςατΓϋ^;^ΐ!,αλλα<ί1ί'οωτ'!^μ4ΐΓων(5^•ΐ)ίσο.ν ταςοιωνυ'κ,τας ο-υοτη χ&ι/Α.ων 
&ηο-πξος,ι«ΐ/λίνΐ'25•αλ^θις,ατ3ΐλεΐ'π::ν•ίχ.(ίϊ τ•Βυ'ς)ι'ω>υντω>{ίΚο'λί^υ κ^ 
βϊωδίϊετίχοΜίΜν, τϊιΐί φυλαχ,ιιν ι'ΐίΐοΰν'π.'^ /χίνο^" τ&;)ί'ν ή>'•^ίφςου§οϊ)»/ 
■πιοΊτι^ατΒΜίς,τιιοϋτϋΐ'ίΐν οι"ί^'ίV&(^ιI •ζ!Iα^)ισ■κ.Λα^^•ο ου/τυΓς ,τ^ς^Λ-ν-πς >υ(' 
ΚΤΛ χ4μ•ίςιοννό'Λ'ηΗ3''ί<Μίμ•((,\^ αμ-αίο-ίλίνον,'ύΙν,ΚΛ-'^^Λ'γον^ί'ηίί οί'τϋξΚ) 
τϊςτΐί6»'ς°ίί*'Π'"^<'^ν•κ^ 'Ιΐγόύ-η^ μ-\\/'ηνΎα.<Τξο}ΐί"ΐί^ν<η.ν,ί -Ετίξίθΐχίν οω'/ 
Ίΐιίς-ί'Β'είτα '^^οίΓΐν'ί<**''^'Γθίχ&τ% ■ΖΓολί/Λ.ίωΐ',λαδοίητς ^οίς φνίλ«Χ.οίί, 
€Μα «ρ (ΓΚ9Τ'ί>Όνμά' , ο" «π^οί'Λ'ντζϋν »Α)1ί)ΐ , φο'φήΐ Λ" , τα ικ τοΰ «^^οοΐίΊΌΐι ομ'/ 
^2οις,^Μι'τ■Ε•α^π.^υ>7Iς τιϋοΜίμίυ,ουκατακουίΓςΜη&ν -άί^α <Γΐ κ^ί <Γΐ{';!^ ντις 
ΊρΛυ,Μίσιιν,ό'Β ως τάο'τη^α /Λ-νκ/ί-ουομώ^α ττ^ς αλλ«λα,Λ!β9-νφΐί τίΗ^ι^ρ^ι.νσΰ.^ 
ιΚ ι>ϋν«Λβ9 τί ΤΗ οτινι'ί&),χ)| ηον α'ξίετίςΛ ί^^ϊον •ϊΓο(Γα ϋΐρΛΛμιίοΐ Λβφαλβίας 
ί'ηκατΓς 11^5 ']οΐί-σ«λον.κατάοω)ίΑίτιη2'"ξνΌν ττξοσ-ί/χΐίτρντΓ^ς ιας ζ/ 
ιεαίΑΐ^ς^4ο^'ηζο'τίί'ξΜ\ί5ΐ&ώ,ηΐγΐύΤΐ}ΐ μ\ν οΐ7άςκ.λίρ.αχ.οος (ρΐξον'πς,κ^ΐ5-§ο 
<Γ4ίί(τη.ν• ί'•55•4τβ• 4-ΐιλοί <$^ω'ί^4Κ.α ξύν Ιιφιο ι'ζ3, ίή ίω'ξακι οκνέουι ον «μ κ'^έιττ^ Α/χ/ 
/χί'οις ο Κοςοί^ον,κ&'; '^ιγωττς αί^έκ . μ.ηά (!ϊ Λνγν,οΊ ίτεόβίίοι ίΐ,ίφ'ΐκατηξ)! 
τΐόν Έυ'ργων οι*νβοϋ>ον • ί υθηκ ψι^οι «λλοι /Αΐτά τιυτίΊς ^υιι ί^οξατιοις ί χω/ 
|ον>,οι ς ΐ'-ηςοι κατο-ΒΓίν ""«ί αιισίίΐ'ας ί'φίζον,οζτως 4Κ6ι>οι ξ«ομ «ίρ^οσβϊοϋ'νοΐίκ; 
1^ ί/Λίλλον (ί^ωσ-εινο'τρ'ΠίΓ^ς ™ς τρλ* μ-ίοις^Ήσαν . «; (ίί οϋ('ίύ τη^θιοκ; ί'γί'νον 
•π,Μβ9-οντΐ) οΊ 4κ. τίν ταυ'ξγίύ)! φο'λακίς.κατίΐ^αλι χα'^ τς Ίί > ηιι^α.-τααίΐύν,ΛΛ-η 
ΤίΟ,μ^ιΜόβίίος Λ2ΐτΐ) •ι»>4τζ•αλ^ι«νκ.ί§α/χί()^«.•»•Η"ί!Γοί)ίΓα^οφο))ίτρίιιοΓ%• κ^ 
ΟΛΎ.ΚΛ ^ο« ίν . το (!ϊ ς-§ατοϊ5ν(ΓΌν,αδ) «ρτεϊ^ξος ώς|*»σ"4ν • ου'ρΐίρ ^'(Γ"6ι ο, τι «ν 

'ρί"εινο\9•κοτεινίςνυκ.'3ος,ι^ χ£ιμ.ώνοςό'ντιις.κ^)αμΛ. οί όντΗ τϋΌ'λει Ίί» 
«χ^α-ΐΕΜίω» υηίλίλΊμμ.ινοΐί^ίλίο'νπς,-ΕΓςοσ-ί'Ι^αλλ^ τί Τ6ιχβ< ταντϊΐλοιρννιι 
^ώ^ν ικ Ίδυν-Όταλι»,» οίαι*()'^ς4ς οωΤί» υ•!«ι§4^οΝνον ,ό'Ότως νι'κι^α. τ^ο οΜγνζ 
ηον )ΐοίνΙ'>ρΐ4ν •4βορι;β)ουν7ο μ-ΐν οιω κατά χωΡΛ» ρνον-πς . βιονίείν <ίϊ ου/ 
ύ^&ς ίτολ/λα ικ. τνς 4οω 13ΡΚ φυλακχς ,αλλίκ ατρξή) «σαν θκβίτοΐΐ'ρ γ»/ 
γνο'μβψον . κ5ί. *'' τριακόσιοι ου)'•7ϋ> ,οι'ς ίτίτακτΒ'σαςα^οιιββΊ» βίτι (^^οι,ί/ 
χω§ουν ι(ω τηυ τ&'ρί «; ττ^ϊί "Πΐί ^οιίν•ίρ§υκ.ττί ή νι'ςονττι ΐς τάί ίνίβοΐί '1ιρΛ4'^ι^οι. ίίλΐΙ/ α-ΒΓίλβόΐί 

Μο•τ5§ός.()\υ[§ος, 

>Υκ£ΜίΤΤ?ο«μ.»ΐ7Ιι/ 
ουτϊς ,&Λ}α. κ/ρυάά' «ς , 
Κ^κα-ίτνώίί^Ης. 
ΔΐοΛί)Όυ.ΰΐίτί ■? 

<)Ηκα ίτΓοΛ^ίωΐ'μδ/ 
νωνκ'σην οΊ τζυς•^ι. 

ί'χο'ντων • οΓο' 1/ 
'Λ βί^Μ. οΊ τι^ατϊϋεΤς 
τά κατά (τκοίΓον 4/ 
■Βοίκσαν• Κοΐί*τ»ς 

Έδιξια . 01 -Β ίξ ΚίϊΊ τ 

•ΒείξαίίΊίοϋτ^ς 4*(ο^ 

ί^ου,οιΓτιοι κ'οτιν . 4'ί»./ 
φοϋ'νθ ίί'γ.νμ.Μτην, 
Κ9ί '^ V «τςατχχο'ν. 

νοί. Κου''ρ>α'ξΐς•6 

ξο'ν|λοIIΟ^ι;•Ζϊ4(^ίί^4» 

το'2οΐ(/*.ίν ι'νατίύ» 
«ϊΡ'Ι^ων,ίί^ίαηίαλ^ί' 
{Μΐ•';ο><ί'4ί''π§ονχυ/ 
^νον6<ρί>(ί"ιβ'κοι;/ 
φο'ττ.τα. Αΐ'τίλα/Α 
§οκ/θ|ΐΑ;ος .οι^Τ(^^§α<Γ 
<^ο'(ΛΌς. ΚοϋοΟ)/ 
•πκαί2>οκ''ί^ί.λ€ί3ί€ι 
ΜΟ.λΛί^'ριιν. Το' 
οϊ ^ξατι-Όϋ^ ογ,.ιΐύ^β 
ΌϊλΟ'ίΡννίκή'ων . 

Κατά χω^ακι μί/ 

νο»'πς•ι•'(Γυχαξ,ο|ί-πς. 

Βοίΐίβΐί ()ϊ οϋί'&ς 

ΐτολ/λα•3ΐίτΐ.7ΐιίκα 

τζιλιττω^ τχνίοΐϋτίΰ 

Φΐ/λακνιν. 

• Αλλ'&νατΐρ§ή3 • »'/ 
σαν • α'τιρ^ίοΜ; είχον 
ί*•ίΧξ« Χίθ'κασ-μδϋ. 
Κοίι 0) τςιακο'σ-ι/ 
οΐΛο )^»•ου<^α]υιουμ.4^ς|■π^ί■71!ί2^70υτα^|/ τ5)> τ^ΐίί'κϋώ'ωϊ'ίΜίΛονΛδ'τίκατά'ρσίω-Β-ωι^ον 4ν«ρ^Ησαν• ©ΟΥΚνΔΓΔΟΥ 


ί^ιαίί^Γ ΧοΛίττως ο; «π/ 
λΑτοίοι . οί τίλΛ// 

ο^οφί-ς ζίυ'ξγαν,χ,Λ 
λιττώ; αΐΓ{χ«ξουκ, 

Εςτϊγυ^νΛ•/^ί 

Γ•{σ-μ.οί;,οΐίτί•ττ)ίί/ 
ρφ , βΐί|ϊ>*ον τριβϊ 

Εΐίουι'τΗ.ητ*/ 

Λ(Χς.(^ί/λθΐ&βιωτ»''' 

ιΐ£. 

Κατάχυνοκ/ίγινοιτ 

ΤΒ.ΐΓίΓυχΛττίν. 

ΙΧΤιίςτρλίωςΛϋΤ. 

ΕεθΓΓιν<^<'νΤΒ.€ΒΓΟ|ί φΐ/Λα'χβκσαν • 


Ιιί-ατιιαέΐτιιΰχβίλοΐί.τιΰί^'ωδίί ίΊιΛονοτι•ί(ί^)ΐΓΛρς1•χ^ •ηιΟ)τϊ? «ίνιΓο». Λοι/ς ^ο-πξο»τ;ΐΗΛί4(3•κΛιαο•/χί')ΐθίς{ς οα''}ο τιΐτϊ,ό'τ-ίύς α{Γ<χφ)η«.ο-»ΐ|*θαχ»ις 
φ£νχ.τίί»§ίΛ47ΓΓς ιρλί^/οις ,μ»^/) μ.ΐ(|ϊϊο«δοΓιιτ,αλλοτινομ.ίσιΐ.ν'Πί']ο>Ί)Ί/ομ.ι/ 
ίΐον θ"ν*),'ί'}ο ο'ϊ,'ΕΓξΐϊ βψκν 01 οιίό^ξί; 01 (5ςιο'>7ί5 ί^ιαφό^ΐίν , Κ91 "ην α'σφαλοιΓς 
ίΜΐ'τιλα'β>ο'ν75•ο'' (ί^νΏίί'/ίιοι.'νοϊΊΐς τΡν ΐϋί^αΐΛί&ίν IV τιιι'τψ,ως οι «ίρρωτιι α«τ% 
£Μα&ιβΗ'χ.ισαν,κ9>) τιΰ •ΒΓυ'§^υ4Κ.«•Τϊ'ςου '5οΐς φυλακ<Λς (ί1ία.(|.ί6<'§(Μηχς,4ΚίΚξ« 
τκ'κ.ϊσο.ν,τ<χ'ς 'Πιί^ΐοο^οίς τ^^ τϊν''§>'ων οω'τϊϊ *ν Ετουίτις ϊ'φυ'λασίτο,/χνκί^ινα Λ' 
ουο'τ^Λί α^^^&^Η6€ί)ι.κ«ίΚλίριακοιί<^>^ΟΑ56'Π<: οί2ΐ:•7ί:ιΓτ€{_ριί•ΐζ ττΓς -Ευξ/οΐι;, 
και ί-σαλ;α.^ι^Λΐ3ν.γ-ης αϊο^ξώς τι^θου;, ο'ίμΛμ,οΟίη ',ίΐρν ΤΕ-υξ/ω^,Τ"^ ίτεφοΜ/ 
ίοίντΛί κ^ί >«* τω§ί> κ^ αί'ωίΐν &^γοι> β>χλλοκτ!ς•οινογ7Γΐί•ΠΑ),ο'< ηι^κί/ς 

ΊΌΰ }>.\τα.Ώ>νξγΙύυ ΰνϋξΐ^α^νοί . ο'<!ϊ(ΓΐΛΚ5ίλΐζομΐ2νο? αβ,ι'νατί) αΰΐτοίχέί/ 
λοίζτν'ς ταφξο" • Κ3^ ιι/τ^ίιν ίτοίΑιόίτι^ν^Ί «κο^τιξοκ ,ίτίτς •οιι^α^οΜί' 
ίων τΐϊί^) 'ρ '7€Ϊ;ΐ(ος , «.ωλυτ^ί >Ί'ννοηη τίς ί'ΐαβχχσίως . ιττει (ίϊ -ζόίΜ'τιςίίΙΊ 
75ί-π>ΐξουίύ)ΐ7ϊ 0) α'ίΒο τι» ■ίΐη)ξ)/ω>,χαλίΤ2<Ις οι-πλΛ/τοίοΐ κατηβου'νοχτης, 
ί'χω'ςουν '<ίυϊ 'Π'ν τα£ί §ον . κάί ^ 7ΐυ'τ<9 "' τΡ'αΚίκτιοι 00)7015 ι•ύ5-ίφ4§ο>7ϊ),λαμ, 
ΈΓίΧίΓίΑί ί';;(ον'πς. ο' ίΐ-ίνοιωτκ^αΐϊκίϊς,ικβνοιςίωξωνρ-αλλον ικτιυο'λ.ότεΐί, 
(ν«τί? 'ϊδϊ 7Β« χ'ίιλοΐί τ«ί ταφξου,ί^ ίΤο'ΐΛονπ, κ^') ίσΐίΚ.ο'ν'πζον {ς τά 
νι/μνα-α^ΐί! (ί^ι^ν τέ. αφοοιέιον'πς , «"(τστν (^'α ι«< λαμ.•5Γ(χί οίς χ.αδίω^ωϊ'Π) , 
β5'Πφίανου(π'^ίίν'8^ατϊΐ^ί'ω)ΐ. κ^ οΊονατοι ί^ια^Αΐτίς τΐιν τβ'φξον,χαλί^ 
•Η-ίος Λ" , Κ3-; βίΛωί «Κςΐ'ΐτ-αλλοί-ππίϊρίνηϊίΐι^ςΙ ου^ί^φ.οΐί αι^)^^τ^^(^τ' 
ίνϊΑ €ΐν,ο[Λ3Όιος α-εϊΜλιω7£ΐυ,>Γβοηίου,υ(ί'ατω<ί'«ς /Α.αΛλον•κ^ «ιυ^Τιΐου/ 
.•ΐζβ3ΐ*'{νή>•;-τΐρνιφομ£ίί« , τρλυ «ρ ι/ίΤ'ωΡ ό» ««νϊ ΓσίτρίΗκ^,ό'/ί,ολις ιί-^ξΐ;^^ 
'Π9,ί'5ϊΐςΛωδ»ιστΐ.ν•ίν*)'ΐ'""^'<^>'''^'"''φ^ί'5 οοϋ'τιΓς /λβλλονί^ΐΛ ττίχε-ιμω^ 
|ΐος']ομ.ι>'ίίο? . οξμ.ν(πι.>-τις (!ϊ ατρ τί?ς τΛ(Γ§ου οιτι^αικ^Ης ,ι'χίύξουν αίξω'οι 
ττικ ΐς 4^1'&^^ς φίςουσο.)ΐ ο^^ον,ονί'ι^ΐα * [^^ο νχ,ς γ ΐΐί^ Ανί'ξοκξ^x.ηρ\^ι^ >ίξί^ον,νο/<.ί/ 
ζονπς βΧ-ΐτα η^ας τΟΜ'ην '*^>'γ)\(^'^1(>^^^1!νσ(3^^ τί'ατιι<>3•οϋ,-τίι> ίς 'ρκ ΐρλίΐι^Ί^ 
οις . *^ ιιμ-Λ ίωςων τ^ΐ τΐίλοτιρνννιαϊοκ; ιλν 7Γβ5? κ.ιδου§ωια }^: ί^ζVο'ς κιφα/ 
λαί ίττιν ίνΑνων φίξοϋσα-νιχιτΛ λαμ.-είαίΓ'ω)/ ί*ΐω'κ5 ντας • «919 αιί »*.ίν {'( ^ 
ί-άΐχ ς-αίΜοιςοΊτη^Λχουθις •ΤΗ)ΐ αίί -Πύί/ίϊΐίζύ)) ίχωςν)σα».ι•Β•6ιίν•σοτ§ΐ4'**'^?» 
^{σαν'ΠΐνΤΓ;βρς 'ροςος φίξουσαν ο^^ο'ν,ίςϊςυίςοίί,κ^ί "ώο'^,Κ^ λαί)ο/ΐΑ9/αοΐ 
•ιί> ^^ων,ί^<*ίρ*^V0V(η)ι ί'ς τη< αίκ'νοΐζ (Μ'Ίί^^ίς ο '«(Γίκ.α «^ Λακΰοδοΐαΐτο «Λ^διο'/ 
Ιίωιτ . βίσι ν*^, "^νί^ ουίτίν , οί^ α.τητί'ΰίιαονη ίς τκν ΊΡλιν ψρίν ιίτνιρ^ου/ 
)ΐβ'/ . εις Ο ςωΐ ΤΗ ΐζ.ω ταφξήι τίξοττς ΐΛνιφβνι • οι (Λν οιω ΐδίλοτί^νι/ϋοιοι 
ΚΟίΤΛ χ_αξΛΜ ίγΐνο}ΐ•π> , τίς ^ον^ζΐ,ις ττοαίίταΊι^οι. ο'κ^'ί'κ,τίίς τιολίως τι^α/ 
τΗιθίς , τ%" γι ΓΐϊνμίΗίίν ^ιΊ^^ιτς ουΛ'ν,-ιίι/ Λ' ΛζπτΓαΐρ^ϋδΐύων οτ|)ίσιν ά^ανν^' 
Λαι'τ&ν,ως ουο^θίς τηςίέ^ , >(.ιι'ςυκα ικτίΐν^Λ^-πς , ϊτεΒι\'μ.ίξΛ ί/ινιτί, 
ΐ'οοτινίΌντΒ α^'ου'ξίσίν τοΓς νίχ/ϊ^οΓς . (καίονης £ί γ αλκίίς ,ίΤΖίίΛ'σ-ωηΌ. οϊ 
μεν (5^ΐί τϋν τιι^α.'πΜίων «Λ^Ιί^ξΐς , ουτζι)9 υτας&ΛΐΙτίς , ιΊτωδοστίν • ικ. ίΐ τ% 
λΛΚί^αίμ-οίος , τΐί «Ατοί χθιρ.ώνος •ηλΛ'Τϊντις , 4«.•Β5-ι'/<.*πιτα4 Σα?νι<ίίος 
ο' λακ.^ί'βι/ιρ'νιος ί'ς μιχνλννκν τίΊνίςβ . κ^ τη^Λ/σης ί'ς Ίίί'^ΐΜΐ , κεμ '<ί| 
«"τνς τΒΐξ^ Κ-ατ* χα^ίά^ξιλν τνα , »ι υ'ϊϊίς^α'ρν ,ϋ')ΐ 'ρ •ζ3-{ξΐτθχΐ£Γμα , 
(Γιαλαί«|ί είο-ι'ξχηΐΜ ίί τα ί«ΤϋΛϊι'νΗ> , κίο ίλί>'4 τϊΓϊ ^οώ^§οΐ« , 0*Τίί / Γϊ-ΓΓΡΑΦΗΣ Γ'. /« 

0^ιιV|2)ολ«•{'φοι^^ς τ^' λοικ.ιί'Λ<.•.5ϊίωΐίχ.α•7Κ.τ?ς α-τΤικ-ϊς• Εία§(Λΐ;>•τ{.ία|ξθί ΐλα.μ.ζ(υιον» Τιι'ί 

ςοοΜία^ , -δτοίίίί^'ς είώ -πτοίΛΤίΜΐίου ττυ ό» τ»^οι.τϊΜχσ1 ν α^ΐεί-ΛςΓΟ,ν'πς ου) τ^' μ.νι'ο'^ωΐί. Ε'ϊΒ-ΐ/υι3ίίιο ν-πς . ο < λακ.1 ■ ςΓτΐί'ίτβιολιί-παμαΐ'ς τίνοί'ίΤίΧ.ιίν ίϊΌϋ,ΚΒίίο" τΐ5Ίη•ξάκδϊ•ΛνΗίς•5Γα^(σ•ον'ΐΒΜ, 
ας ίίΤει §ο)ΐίκσ>ΐ| οα/τιΓς , «^γοατρ-ϊ^/χφίίνί^'-π ου^'γ-ς τιμίζίν ί'νίκα , κ^ ά'μα 
"7%" άλλων <ω1 ί^-ί λϊίσο ρ5/ϋος . κ^ ο'ι μέν /Λίτυλιινοοοι, ι1α§σε ι^ϊ τϊ , Κ^ -/η^ 
οίΜνΛ'ο'^νσίΠίν&Ρίρντΐΐ)» ν^ωμιιν,Μςτί^υ/χβϊοϋ'ίεΐ)! ο,τϊχειίλω')! ΐτΕλίίϋτα. ο5/ 
155,1^ τί'τΑξ'Π'ν ί'τίϊ τ^τρΑί^ί-ήΐ ίτιλΛ'τατ^Λ,ον Θοι•'Κυίί'ίο «^ (υιι'^αψί. 
Τοί/()'^'ί•τπ/ΐ)/ίο/ι.ίνοϋίί£οις,οΐτΒ-ιλθ'ΐρννν((ηοι,<;'τ:ϊ6ι(^ιΐ'ΐά?ίς ρ-ίτυλκ'ννιιι ^νο 
Κ3ί •πα"σα§Λκ.ον'Πΐ•>*"ςα7Γί<Γ6ιλ£ΜΐΓχοΐτΛ Αλκιί^αο ,ός «νοωτιιΓς να^'α^ρ^ς, 
■ΤΡροχτα^εΜί'πς , οωτΒΐιςτϊιΐ' ατίικ.ν)ν ΚίΗ οΊ^υ'/χ/Α.αρ(θΐΐ(Γ4ραλοιι, οχτως οΊαίιι 
ϊουοι ιί]ϋΐ.φοτ-ΐξωί«ίο§ι;^ουμ5μοι,)!3-σοντοίϋί νοωςπν ίς ττιν /Λίτυλκίχν χατα/ 
'Μ^'ίοϋα-Μζ ίταζογι&νΐ!-(ύ!ην•νγ&ϊ'ηόί τϊί ίί'έολίς τα^τ*;» Κλίο{λ4ν»ς ιίτκ^ 
Ροωσανίου ττυ Ρλβςο3κΐ'αχ.τιις φος ,βατιλίως ο'>'7Βς ,κ^ νΐω-πξοι/ , ^'-π τκχ./ 
•ΤΡος α?ίλφος ω/• ίίί^Η'αυαν (β τ^ς ατΤίκΗ τα "Π <ίρ^ο•τιςον τιτρ-ίΐ/^α, 
κάι &ι 11 ιέίβλα^χΉ-θ , κ^-ί ό'σα όν τοϋ^ «ιι^ϊΐί ία-^ολ'Λΐζ τϋο^ιλίλει-Ώΐο , κ^ 
»' 4!Γ(2)ολΜ ο-υ'-πι χαλί-κωτατΛ «ν^Ί'*""" '"''^? αδΜίου'οις , μλ-τα. -τν,ν ιΓΛτι'ςαιι • 
αΰΐ^οηιο Γ^αβ αΈ-ο'τϊί Μιτβου τι' •55-Λ5-ίίθ-οϋ τ^ νίωΐ/ ίξ'^ν , «9 «"ί"» 
•σΐΈ.ίζουω,ϋΕίωΐ', 4Τ3ΐ^ί:λ6ον τά ΐί^λλα τίμ-ν^νΉς . ως ά'Όνόίί οίτίίβΐϋατίίν ομ^ 
•πΓς,ΛΓϊ^'ΐο-ίίΓί'^ρ^νττ,χ^ ^^ϊΓίλιλοί•25■^οο■Γ^^),ίΜ^χως»ισ^^.>',κ^.(^»ίλν'31((7τ1ι/χ.α 
ιάτίΆ^ς -ο'ιίϊ ίΛ,ιτι;λ>ιν«ϊοιέ)ηιυτζ),«ςοι1'-πν^ϊς «^■'Π'ΐ'ς ονχί'κ,οΐί αττο τνς 
ΤΓίλοτρννν'σ-ρυ, άλλα ινί^^ονι^ον , Κ90 όΰ-ϊτις ίταλίλο'ηε& , Λ5α)/κ<χζοντί« 
^υμ^αΐί&ν -ιτρ^ς '}ςΐςαδϊΐνουΌ«; (Γίαταίϋ , ο Σαλουδος κ^ αχγΐί ου <}|γοςΛ/ 
ρριδί-ίος ίτι •7Κ< νεως,ο•»^ιξ€ΐ'2ς» ίΊΐ|ϋΐο», <^^^''Τ{ξο)I\^ιλο^ο^^τα,«ς4•Ζ5•ί(ιω'ν 
Τϊΐς αίΗνιΑ'Όις . οΊ Λ, 4τσ&ό^« ίΛαβ>ον ό''»ί|α,ουτϊκ'κ.ξοωκ7ΐ4'Π τ^ α'ς^'ϊτφν, 
κα-πχ-^υλλονοίζτί ν'/ΐ'^'ν^^'"»* ^'νΰ■ι'ηνίΚίλ&^ο■ί)γν^ό'υνα^ρ\^ι; Φίς&ϊις 'ρ 
φ<χ»ιί|ιον,>^(^ΐΛ(;ί/λ<ινα•ζ«α(ί)ΐι,νί οωτοί Ιυγχοξγσύ.ν-ηζ'η^ς οίίκιιοΐίοΐί,ίφα/ 
σαν τΣΚ^αιΓωνθιΐί τ^,ν τρΜν . ννονπς (ίϊ οΊ ι'ι/ τοΓς «^ρ^ραχ/χασικ , οΰτ άδπ/ 
ΚωλυΓΕιν (Γυϊατδί ο'>•ης , θίτ ^ζτομρνωίκ'ίΓοντα) τπς ^ι^ί^βϊΐχΐΓίως κινσ^ι/)ίΛ), 
Οϊνπς,τρίοΰντίΜ Κ-οινί όμ-ο^ογίίυι , χρο'ς τί Ρα'χκτκ ,ΚίΗ Τ '^ξατό'ίείά^ον^ 
«5•7ί α'δχνΛίοις μ^ΐί ίΐ^να^ ^(.υλ^ίτου τιζΟ^ι ρ-ίτυλκι/Λων • οΐΡ'ον ομ'τι ^ουλωνΑ 
τϊκ,Κ*) ττΐϊ ς-ςατίΛίΐ ΐς τΐΐ)ΐ -πολιν (^ί;χ^β^■^υ ^ω'^τι)ς•'^ρ;ρίσβ>&ου^(!ϊ αυος-ιΆ 
λ'ίΐ' ίς τάς αδίΐϊοίς μ.ιτι^λ«νουοις •7ΐιί5_) ί'οωτ^" • ςν οΓω ίί'"'αΐ •Ζ!Γ«'λ•ν Γ/νίωσΐ, ; 
Ραχνιτα /χοή ό~'^;ο•^υι μ.ΐτυλ)ΐν:ΐίω» ρ.*ί'ίνα^μ.'•'ΤΛ>ίύ'ξΛν$'Ίο-Λ) , μ.Κ'πίαιη^- 
κίΐ&νοα. κ'/χί'ν («ν^αές οάτ» ίγΊνίΊΰ-ο'ίί <^-ρα(οΐν•πς Τί^ς «^ις λώχ,ίίί^οιΐ/ 
ρ9\ιΙον;,μάλί<ΐΛ•^ μ.ΐτνληΛΐαν ικί^Λίς υ'ιιτίς , ως ν' τξβΤαίνίΐΛίίΐΤαΟυκ. 
ΐίνί'^οντΓ ,αΜ &) 'ρκ; βιωμ-ούς όμως καδί^ουο • Γαχ«ς (^Όιιας•^ί(7η5 οοϋ/ 
•^ςις,ωςΉ μ-ιί ά()^•κ.κο•βϋ,κ.ατπ.τι'ίΐ•πΜί.'ς 'π'ν4ί'οΐ',μ.ί>5'"ς ου τυΓς αίίΐκοώις τι 
ΛξΗ » Τ3ί}λ4α9 Λ Κ3/) ί'ς -ηιν οΜίτίσαν τίιν^ίΐς , -ίγοΓίκ,τκσατί . >^: ταλ?Λ 
τά τκί^)) -ρ £Γ§ατΒΤ3ί(5^ο)ΐ κ.α5ι'ς•α7ΐ) ιί οίο'τ^ ιΰ^ο'κ,θ . ο/ (5^ ον τους ττίτσοροϋίοϊ/ 
τα ϊοΐΑίσι -σιλοτϊοννκδοι,ούς 4(Γ& ι'ν ταχβ 'ΰϋΧ/^αηνί'^Μ , 'Ίΐ^ΐ'ον-ΐΐς,ΐϊίςζ'Π 
εω-τν» τνν'Εΐλοτρ>ν»οί)>&νον'Τίΐ4ίΜΐ• κ^κατά'^ΐιαλλοι/'ΐρί^ουϊ^ολοϋοι κο/ 
ίΜο5ίν-πς,το«;μ.ϊν{'χ.τί'ς ΤΡλίωςαδιιΐ'βίοιςλιΜδΛν'ουιπ,-ΕΓςίϊίί^ΗΤ^ίΐ'Λίίΐ'^γο 
Γί^^ον • <3ΐ~ρο(Γμι7οΜ)'πς ^ϊα•ζϊ•Όα;'τίς τη ΐκ,α'ςήιχ^ /λυκο'νήΐ ,Τ!5-υνίβυ(Ό)ΐ•πϊ* -υ-ξω/ 
ΤΓίν ότι 11 μίτυλκ'νκ ιάλωκ.4.βονλο ι^^μοι <$ϊ 'ρ σαφΐς &ί'ί\ΐΛί,κα.•Γίιι^&/ίΛν ίι, 'ίμ- 
β)α7Εν τν'ς ί;'§υ8§<;Όΐ4.ν!'μ.4ζου ^ΐ (Α«λΐτ-αιίσΒ.> τΗ ίλΐτυλ)!'»Ηΐαλωχ.(|ν , ί'τία, ό'τ Κ 
Γρΐ/<.β)ατον Χ.ατί.''»^Λισαΐί.7Γυίο;ιΑ^οι ίίϊ ^ο σαφις ,ι^ουλΛ'ονη ΐ'κ %ν -ηλ^ο»/ 
ΤΒ!» ί^ ί''^*^4ΐ' =<»7ΐ>Γί ΐΛτίώτι^ος οΜίχρ ν'λείος, τα'Λ. ημ•<1\1• μ.ίμ.<ψΐ3μ.ί/ 
ναςδ^ιόϊίΜ. ζυγ 
χωξκ'σαντις •υ^£ξα4 
τις • Γνο'ν-τϊς Λ οί 
£>ι τϊΓς τΓίάγ/λασιΐ^. 
οΊ τά τ^'τρλί ως ΤΓί «τ 
τιντίς ♦ Είθ>αι §8 
λΛ^δ-οϋ. έϊλΛιπίθ Βϋ. 
ΡοίΛΐι/ίλδαώι/.ί/' 
•ΕΓΛί'ίλδωών. ο'ίίϊ 

•ηκ'τιοι τΪ3 Λ3!π!ς"α/ 
σ^ως ίίϊ λακ.ίΐί^Λ/μο 
Ιίίων. Ρίξΐό^ι&ς όΊ^ 
Τίζ'ΌίξΙφοζΰΐγίγο 
ϊο'τίς• οι/κ ν!νί5(:ον 

ΤΒ./Α£Ϊ)ΙΟ"<ί•Ιΐλθ)Ιθ''Ι1. 

Αϊαετκ'σας «οϋ'τϊ* 
ΐΥθξΰίς οίζπ; τ^ βίω 
/^ώΐί . Ρ§05•ίΚτ»ν 
σαΤϋ.^οσίΊρυισαίο. 

Κα6ιΊ5•α7ϊ.Λίτα/' 
κ5Ι<1• Κοακατάίν 
άλλον ιιτ^ουιι.'ρν ατρ 
Τδΐλθ'ΐρν>ιΐ(Πΐΐ' ς[ς /ΑΙ 
τυλϋνϋν• Ρρΐνύ^Β. 
ίωςου. Ρ§οσ•ί5/3• 
ΌξοσΠξμ.κΛντΌ. 

£ςί'/χ^ατΐ)(. ϊς-ί/ 
νον,ϊ/ληα^ύχιΌμ,4 
ν^ΐύξας. ΙΙΙ1 ■^ ΘΟΥΚνΔί'ΔΟΥ 

Ρρ')ΐίΚ.ΤΒτΓςίΐί.φ4(){ςους. ί1ςΒ<{^ι'_ρ^^θμ.οιν'•τί•Π)15ω(,VΰνίVμι^ν. Κκ^'!3■Λ<ι;•^ξιισϊι/ιί9/^'ραφϋλακ^Βνί^β 
λοτο'-π. Κα^γ-σίΙοιοΜ-^.γίίΛ^ΜςΛΐ; ΐη-ξοί-ηνμ.Λ. ουχ.αλλο'τιείιοα'^κϋίοΐ'Τίυ ΐρλί'μ9ΐ'.'3^χ.ΐ))ο>, 
βι μ^ <Π* Λφίογ^υ ^α4-*»'πς ,ο "τ&ί ^οΥσΰ,ν,γ τίΟ^Υλ-^'ί^α,χ^ τϋπ^,α Λ 1<Μ τριοΰν ι'ν νοΓς τρΛί ^Μ'οις νΐ' 
ιιοιι".^Iιυ-ΠίΓι,'^^ώ^ϊϊ(!■6ί^αφυλ^ίx.•π^)ς τϋΓςί;(ξοΓς.οί(}ϊ<η«!7ΐΐϋ ί 4<Λοί; ^αψιΜ-ης , οι/τ»ς (ί|κγου)ΐ-π«, 
•ρ (Πχχ.ί»ον,Η*! ίϊςγ>ν τιυ Ίρλίμ-ου- Ο & τ'ς τςΛ'Τΐ\γ<^.γ αφυλακιτν ό'ϋλονοτι , κ^ί ξαίυ^Λον • ό' εί'τις 

ΔΗΜΗΓΟΡίΑ ΤΕΥΓίΑΡΛΟΙΓ. Ρλθ«νοι« ο'ςβοΓτΒ.ωϋ 
••56ίςο>ν•χιίσ•οϋοιί'. 

Τω|ί04' ΙΜ)ΐί«• λβϊ5ΐ« 

ΐιαίϊο. Οςμ.ω,υί(νοι. 
οςμ.ί\»ςιοιι ϊ^^ι-ης. 

ΕΛτΓΐ'ί^ιι ί^'είϊοΐι. 
ίφασ-χ,ι (^κλοίί'τι. 

Κοΐ4 τκ'ν <ίΓ*θ'(Π) / 

Λ3ΠΙ ϊϊηωγίώνυ'Η'αξ 
^ϋοτ).> τοΓς α'ίΗνοϋ/ 

Κ5Ί χβις«ιη>ΐ'•τΐΜοω/ 

λουίδ» 4χε»ϊ ί^)τΛ 

ρ(?»'ίίΛΤΙΙ.Κ3'3Τ>ί»ί^ 

κεϊίίν «ίιΐίουων "σα/ 
§α3•χ,Λ/ΐιν. Κοίίαμα 

£•5 5' ίφ3ς,α.«β ϊι» λο'/ 

Τ» ν Τ3? ~35 Ιί ί ναλλατ 
τουΛ^,οϋ) Ιί>λακ.ι' 

Λ Λαμ-&:»*Όν-τίς . οί 

ίΐΐίοϋω» νΚ(ί^ί3^>Τί, 
Κ01>οοΰα5νουτω.κ3ί 
(α4ΐφος|χ«(ην ο'/αβΜ 
ΙίίίΓοί, ί'ατΓΛίιιι οω'τ* 
νίΐίΐ•ι»,οτίΜΐ'•πχω 

ξΐ'ο» ΐί/λ€Ϊς όν τί «64/ 

(κ'* κ.αταχωμ.4>.αλ 
λως . κ^ ίουϊ ΐφος / 

ς^ί , Τ^ιν •Η-Ιλ0Ζϊ0Κ>Ι|/ 

Γ?νΐ|'(Γ4Τ11Ι,(^1ΐλθϊθ'τ1 

τοΓς «ίιιναιοκ; .«Πο'ζρίρ ^ο βφίών οωτιΓς,οϋχ αρχ. (Μ'α)^»ως"ίΌν , οιλλα (ί^'ουξίτί'οϊ, Κ^ καια. γ οφίώκ 
"ΐΡΤίΧ-τίον . Ο (^ί.' ♦ ο' ς-ςα-πι-^ς το" Ι^ασιλίας τκί^ τ^'ν ίωνίοΐΑΐ (Λ'ατρίβϊων . Εϊΐ^^ι'χίτΐ) . έκ ίοΜΤψ 
4ο ΐχίτί• Αλλα'ρ τη^έίςον τκς γν^ΐ^-Η .ο'τ5•ι§ΐσ•(Γο'-πςος (τΚ-οτιτς ίνοαί'τΐ) . ου^^σ-ω^ . ου η^οσΰξ/ 
μ.ιο\}μί<^ος . ΑυτΛνΓΐλοΐ(^'οΐΛηονΐ3'^οί;(Γοο.ουΚ4να)//ίλίι*«ΤΓίμ•φδ&<πΐ),αλλϊϊϊαΜνινχ1€ί<« £φΡ* 
ΛΙί'ΤίΓίαίιΐϊοάοις. ο<^ι•^'/ου>οϊΓβχΗί. 

ΕφΛϊϊΤϊ• . Αλκ,ιΤα,Χί τϊΐλοΊΡννκο) ω> όΐτοι τ!Λ^\<τ^ αΰ^^ζ νπς τι ς ιτςατια ς,ιμ.οΙ (^ο/ 

• κότι^εϊνΜνίς αϊϋ ίωτίΆ^ννΐ)! -ίτςίν ικ-ϋτυςοΜ; ην4'>9"£"ίω5'Ζ5ί§ ίχομί* κατά ;^ 

• «^ θι'χ-ος ^ΜI^ςωI' ν^ωτί ΤΡλιν ιρ^ ντον,ΤΡλυ τ^ αφ«Λαχ.•π;ν Λί§ν'σ•ο |ί«ν•κ.ατά μέ» 
. βαλαο•σαν,)^ ττακυ^ ιΧ.Θ>οί-τι εΜίίλ-δΓΐή^ι αΰΐΓ^)ΐια9-οΝ Λν'τιιια σφ/σι τρλίρ.ιο|Γ 
. Κ3ί ν^ν ιίαλχ.ίίτΐ'/χοΜίθ μαλίτ* οί;σο.•θικ.ος ($ϊ κ9ί ^ο τδ^ζο^ ο^υ^^^ κ,ατ οι/ 
. χ.ίοΐίαίλίλιν4'°Ι'<^'ί ΚίΚ§α•τ»ικ.ο'•τΐι')ΐ,ίΐ'ίαπ'Λ§ί*'•6οιω^ϋσ-τ!!;ισϊΐ αφ»ω•π }^ 
» »υκ'ρς,ιλ•!Β•ίξ«ίληάΤί>ί'κΓονθίτιςαξαΗ/Λ.Γ> ^^υ-ΖΒ-ο'λοιτρς ^>οι/ς,καταλ>ι/ 
> (ί;ίνι1Όϋοι«^Λ<^^«ραν/λα^α ,ί^/χΜαττοχ.)! (Γω,ιιιΐι"ρΐίκίνί'υνον5νθ|ϋΐ.ισΒ.νατςουκ. 
. άλλο τίςΙΐΌΐι ϊ Χ-ϋΐνο |ί 'Π)υ τρΛί/υιου,ν'^οτιιιοΰτιιΐί,ό β'τις (ϊ-ξατϋ/ος ίντι ουυ'τφ 
. φυλανίκιηϊ,χίί'ΐ'ρΓςτρλί/χίοις ένοςων 4•εΓΐχ&§οΐ)ΐ,ιι^&ς}-'οΜ) οςίοΓτη. 

Οίί^,τΰσΰ.ίταθτσων,'Ί'Χ. 'τδ&ίίτϋϊ Αλκί(^^Μ;•αΆλοι()\'•ηι/ίς 7%^ ος-πτΊωχν 

ΐογ φοί>β Τ?,τ%" ο* ίωκ'ατρλί ων καταλα^θίν τιν«-5>ϊνυν«1' τ^ν ου'ολι'ίΤα,ο'τϋίίς 
ΙΚ ΤΡΑίως οξμΛ:^;.^ΰΐ^•τΥν\'ύή<ΜΛ7!ύΐ^Η(Λ(ΰνΛλτί'ιί'α.ί^έ]/Μ,ονίίι/•γ^ αχονα^ωζ 
αφΓρ^ου.κ^ί τίι» ^ο'£Γθ(^ο)ΐ χουοτκν /κ-ίνιτνιν ουσο-ν α6ΗνΑ»ω>,ιιν υφ4λωσ),)ζα/Λ.<ί 
«ν {φος/Α.ωο5|ί οαι'^ι^,οφίσ) ΰ^ατίτοιόιι γΙγ\ΐΥ•ται,τε&σ-<ί]ΐ -π οϊ^ίθ^ ου Κ9ί Ρίίτσϊύίκι», 
ωςτϊ ^υ/Α-ΤΡλί |ϋΐ6Ϊ>.θ(ίϊ,ου(ίΙ η-αά-πχ. ονιί^ιχίτη,αλλάτοτι^θςοίί τμ5 /ϊΛ/^κς ς[/ 
χ4>,ίΤ5&(Γιι" τΓς Ητ"λ))' «ς υνίςν'χ.θί,ό'ηταχιτατΗ-Βίλοτιρννιισήΐ τΒ-α'λι^ 
-5ρ^οσ•/χ.ί^ου.αξα^(ίΐϊΚ. 7ϊ)ϋί;Α.β47ΒυτϊΐΕί^ιτη^θ,κ3Λ 'ίγο^ω\/Α.υοι/ΐ)'(Γ^ΤΜ'Ρΐίωΐ', 
ηον^ϋ^χμ■^^Α^ύ■π>\^;,ο{)ς κ.ατκ.'τιι^ουνβιλιι'φ"^, ατ^υϊ^α^ί γ;"; ΐρλΑοι/'ς . κ^ 4ς 'ην 
^φ4σ^»κ.<xίος^ιστ^.μ^ινου^ω7^υ, (ταρ-ίωνταν <ί|οΐιίοΐιων αφιχ,ο^ιενο• '7ΐ^ισ'ίϊ><ίς, 
Ιλιχονουχ,αλώς 'ΠΐνίΛΛα(Γ'αίΛΛίίξοΟ>οω''2ον,&)οιί()'^ςεΐς(Γ'ΐίφίβςι>,οό-τ5 χή/ 
ξΛς ΛντΛΐξομ.ΐ\ιθΜ; ου-π τρλί/λίοΐίς,αίκνου'ω) (Γί υχΐί'α^αγ)(.νζ Ιυ^μ-οί^ κ; . ϊ| (ίϊ 
ρικτι-οοίσ-ίται, ολίγοις /*.4ϊαο''5ον ■νχνϊ)(ξα\ιίς (ί-ΐλίΛνψροα-αΙχί&Μ^ τρλι) (Ιϊ 
τΓΐ^είοιςΊϊ'ν φίλων τρλί|Λίοΐίί^'<|)(.κ5/1ο'Η^)ΐ''2'θίθ*ΐ'π,ι^ χίω|ίοΐϊ(Γ§οΐ£ ό'ο-οις 
ς| χί»ίτΐ α'φϊκί , ^3ί τ^" οίλλων τινα'ς . ο'ςώιΐ'πς Γώρ τ«ί >οά!ς οι οι2ί«§ωτιοι , ουκ, 
ΐφΛ^ν, όΐΛ)* '^ρρο(^ίχω§ουνμ.όίλλοϊ,ως^^•τίικοί^ς•x^ιΛ15ί(^αουί)ϊ τνν 4λ*/ 
χίτκΐί <^;;^>,ί*•'''τΡ'Π αίκνοα'ωι/ν δαλασ-ο-κς κξατΒυκτων,νεω ς •5Γ4λο•!3•οκΐΊΐο5ων 
βΐς ΐω)ΐίοΐΑ(Τ3αϊ:α6αλείν•α'εΓοίϊτίΐ5 ίφίίσΐΐΌ Αλκίί^Λίίιΐί^θικατατανος,)^ Φ« 
}Ίΐΐί4'Ζδ•οιθι7ο.ωφβ»)γϋ'!ΓθΤΗς(7Π.Λαίχ.ΐνιοΐίΚ£ΜΤ3α^αλου,ίτι•πζί^ κλα§ονος/χ • 
ού'ί^Όί-ΖΒ• αί«ν«> ί'τυρ^ν ιιι^ιΌυστί|. χι (ίΙ<Α'&:ς Τ <^ιω^ι1',4''ϊIν^β <{1ια τηυ τδ^Λα^κ;, «ι^ 
νί 4Χ.ου<ί)ος ου ^^κιτω» άλλνι,ιΐ τζιλοτιΡίνΜ'ίΓή}. τ^ ίί Ραχο-π κ^ τείς αίκ/ 
ναΐοίζ , ιίλίί μ.4ν κδί *2Γ0 τίς ίςυβ^ΐοΐζ οίνΓ«λία , αφικνεΐτο Λ κί<ί ταιΜία-' 
_Ρίΐδί»•α.'τ<ίχίςΐ'υ >? οι^ίπις τκς ίωίίοΐζ, μ.ίγοι.'ρ ό^ίος {'νί'νϊτζ) ,/*.» τϋζχΑ^ατκ^ιΌϊ/ 
•πς οί ΤΓίλοτδ-οννιιωοι , ε» ι^ "5 ί^-ι• <Αί|ίοού")/7Β {χίν&ν , ΤΡξδωσιιι ά^* «ΙΓ/"" 
β-τ5ίτ5•τΒ>7ΐ<; τάς Τ)ρλ6ι5 . οα^'ταχγιλοι ίΌΜγν Ιί^οΰίΤΜ όν τη κλαςή» , «"/ 
Ή τταςαλος ,κ^] ΐι'(πί.λα/ί.ίΐνία,ΐ'φ§ασ"οκ;. ο'Λ\ υ-τρ σιτοιίί^ίϊ^ ιτρ'&ϊ'ηί ΐΎίί^'κύ/ 
ξιν.γ^ |Α.ί)§ι μέν λΛΤ/'.ου.τίίς ννίΓου ι'-σκί^ιω^ιν.ως ό^Όυκ.ί.'τι μι καταλι'4-ε» Σΐ'ΓΓΡΑΦΗΓ γ" /ϊ Εφ(ΰη'π>•οαλχ'ί"ουζ' Ε-σαΜίχώς^-ότ^αίχνξ. Κί§^^ο5((ϊίVο/λIβ•ί•κι§ί^ος (};«£π> ένο^<Γΐ> ο-ϋτβχΐίς, 
ότου χ.ατιλαβ)ΐ τβίαλκι'ίί^ου νοας,ί'να /χιίοΜίαγκ.ο'ίΤώίσ-ινοω'^ονίΓςοίΙο'τϊΐί^ομκ.ατ'οω'Τ^κ Έουκταίθ-βί, 
«■φυλακιΧί ,κ^ ί'φο'^^ιιών,ίλϋ^αςατι τυχχςον ν*ν*ηζ« έν ΤΜ νοω/Λ-αχ/α, ί^ «'τίιιίίί. ΚϋύΐΊ&ν ζαφάξα^ν• 
Η.ψ'τΒτ^ίΙ>αφάξ<ύνίΖ!Λ)^ί\Ι'Πύ)ΐυτρμ.ΐΛζ τίΐίς-αο-ΐων. £ΐ5•αρ^ιν'πί'»•ί'ε^4λίον•ι&)ΐ. Αςκαί^ωνη• λ&τεί 
* ανό,ίν^ατϊ-ο •ών αςκαό^ων• Ετρλ»•πι;ον.•ρΐ)ΐτρλΐτ6«χνς(ρ(θ» . Υ-^ιΙίλ&ο'ν-ης 7ΐ)ΐίτΓΐζ.λαβςου'ως φυ[Ον/' 
•πς• Σήίΐ',κ^"ν'*•'"'-ξ"'''§''*'»°''• Κ.Μου'ι^οδ-ί'ί^ΐίΛ^κύν'-ι^νπΌΐ;. Αί§6ΐ.ζΓο§6&.χ'^§οί;τξ.ό'ίινκ^ 

%'φουνί7ΐ),ίν(«ίχως&.κ.ί ξ ^^05 (Γι ^νο μιβ-ΐ(ί , ι'τΓ&ίΓΜ ου μί•πω§οις τκ^^^ίτυχίΐ', 
ο-η ου(^αμρυ ί^/κατκλιιφίεϊσΰΐ , ί)ϊαγκα<θ•«οτι.> ίτςατό-τ^ίί]/ -η τρι&ίθ-ου, 
κ^ φυλακ«> βφίσι , κ^ ί φος)Λ.«ώιΐ τϋΟ^αχθι/ . τϋΐί^ατΓ^ιων (ίϊ -πταλιν ΐ'^ί κ^ 
ις ^ΐνογ γ Κίλοφανίαν,ου κ.αχίίΧ-ΐν'πι κολοφω)!!"", τίς ακ» ΊΡλίώ;; {αΛωκ.ί|/ 
οΐίυ'-κοΙτΛί*•!**"";»•^ τ^'βίαξβχχ'ξων,κατκ. ς•α(Γ•ν ίί^ίοΜΐ ίΤΒ-αχύί'ντ&ν . ία'λω 
<!ϊ ί^α'ΛίτααΛΤκ,ότί νι'ί^Λττςα-Βίλοίρνννιώωνινβιολιι' ι'ς -τν'ίά.'ί^'κννίγΊγη^ 
ΤΕ.έν §ί τίιιοτ{φ,οΊκα•πχ.φυ)/οΊ/'πς Κ3ί Χ.α7!)ΐκ.Μΐπι.ν"ης οω'τιίίι, οω δις ^^•α(^)α(70.ν 
Τϊζ ,01 μέ» , τιιί^Ί Ριο-στυ'ίϊουί -δηκουςους α§)^α(^ω|ί•Iϊ ι^ έοίς)2)αξωι/ ίτ!α.•^μί/ 
>οι,ί*ν <ίϊατειχΐ(Γί«ιτι θί";:^ ν.Κ^ί τζό>ί Χ. τίς οι^'ω τρλίως κ ολοφωνι'ω)) οΊ μϋί'ι'/ 
<ΓΛυ'π<;,^υ>ί(Γίλίο>-πς,ίΤ(=λί'ηι;ο)ΐ«οΊί{ϊ,υΗ•4^ίλ5ο')ΐ-πς τιυτΌυς,)^; ο'νΓίζ Φ"'' 
γοίο^ίς,Οοίί Ρ«χ»ιτα•ί"σ«.νοντζ«•όΛ"5Τβ5£Γκ.αλίίΓα/Λΐνος ί'ς λο'Λρις Ι-Β-ετίου» 
'5ονένι^(^ια.τθιχί'3'}"'-τΐα§κ.α<Λ)νας;;(οντ«•,ω5'π «ν /».νι<ί^ίν αςίο-Κίν λί,'νΗ» 
"Η-οίλινοαί'^έν κ.ατας-νιο•&>ίς 'ρ •τ&^<ί (Τί^ν,)^ υΥ(2.ομΛν5$|ί['λ6ί-ί5αςΌυϋνοϊ. 
όί)'~ν)ΐβνον ί^^ί >,ίν φυλαχ,Μ ΐί'ντμζ^ίΛχίν-ι^γι, (!ϊ <ί|γο(Γ/2)οιλ«ι/ -ιί τ^χίσ ρ-ο. 

^ων οαί ι ί'νί^^ν , (Γ"ιαφβ&ίζ^.κβ>) Τ^ν ΙόϊγκΜι ι5<τ'ςοϊ ισ-αγαγαν,ίί ςΌϊζί Ιπσεισαττ, 
ίVθ(^^;%ϊί^ον^^V,^υλλα/^υ2>α*'ε1^κ9ί)<.α•'Λ'IΓ^Λ61.χ.ολοφ<ίνί<)I5 (ίϊνοτιον τπι^α, 
6^ί^^(β,^Γ^«ν^έν^Λ«(^ιτ^Μ^5=ν•κ^ΰVίςοναί«^οι/οιο1χ.ι:^ας^5ί)Λ4^Μ^•πς,κα^α^ 
«30 ις ί'οωτζον νόμ^ΐί, ΚΛτί^Κίσ^ν -ρ νοτιον , ^ι;>α^«^ό|ί-πς τζοΛ-ηίΐ: ι κ. 'Κν ΤΡλι/ 
ίύν,&Ίρυ-τΐα >ΙΐίΚ.ολοφωΐίίων•ο'£(ϊΡ(χχν)ςαφιχ.ομαίιος ((; τίΐϊ^ίτυλνίνκν,τΛ'Π 
■πι;ρ£οιΐ',κ^ ί'ξΐ(Π)ν,•ΕΓα§ίς->ι'σα-ΤΒ•Κ9θΣαλαοδο))λα|2)«νο¥ΤΜ'ΤΡλθ< γνλΛΚί^ 
ί^οϋ/χο'ϊΐο ν κ.4κςυ(Α ΐΑ5μον,ιΪ2<3Τΐ'Ηί•%(χ•αΓ& ι'ς τάί αίκ'ϊοίζ,κ^ί 'ρίζί Χ. τ*ς -πνι'^ου μι 
Τΐ/λι»να40Μ;Λ*^ξΐΛ5 αμο-,ο'^'• κατιίίΤϊ)•»^ &τις άλλος οοο'τ^Ι οί'τος ί'Λκ.^ ς|ναό 
Τ-ίίι; ατΒ•0ΰ5-α(Γίο;ς.Λ2π•πί'μ.•Ε•6< Λ Κ3ί τίςτξαί'ας'ρ τιτ^ίον.τιιΓς (ίΕλοιτιρΤς υ'τρ 
ΙιΆρα^ν,καϋη^ΛΤΌ τκ. ΤΗί^ τΐιν ίλΐτυλιίνί(ν,κ3Ί 'ν^ν αλλ^ιν λί σ"^ον, κ' οα'τίί ιΛ χ,&ί. 
αφιΚ9ί^ΐ)ΐων (!ϊ τον οΐ#^ς«νρ<9ί τϊ" £αλ:«ίου ,ο'ιαίιο'οίΐοι, «^ν μέ)/ Σαλοΐιίο» Λ// 
4υ ς α-δτί'κ.τ&νοΜί,ί'Τίν α-^πυ^ιί^ {^^ον ταταλλα,χΐ) Λδπ τη^αττκών,'τι Γβ^ ^ ηρ/ 
λιοςκουντυ,α-ΖΒ-α'^θΚ τ^λοτί^ νΐ/νκηοις.τίΓί^ Λ' ΤίϊοΜκΓ'ξων γνωμοίς 4•ζΓοιοΟ)ητι• χί^ 

τοις ^υι•τ1'λ1ινο^''οι4,όσ^ικ€ω(π•^Γ^ο^^^^ΐ <ίϊ Κ91 ν"^'*^'^°^ '***<^§'*''^°<5^'''^*^*'^ 
λου^-πςτ»)I'Παλλ«VΛ■ΖΓοIϊ■α^^ν,ο'ηουx.αξ^)(0(^^ί^ο1^ύς^5?^οιάλλοι ιτϊοικσαν/ 
ΤΒ,κ^ '7Ι^ος^υ)ΐΐλοί|2)ον7ΐ)ον»ςίλαχι<τοντ)'ς όςμ.ίίι,οιίτκλοτ?:ννΜσ)ωννϋ:ς,ίςΐω 
|ΐί€Μΐ ί'κείϊοις β>ο)!βο! τίλμ-ϋσο-ιτοϋ τϊαςακΐ)κ^υ)ΐΛσ•ου.ου να^α'ΚΓο^^ςαχει'αί <Για/ 
^οίοΐξ ί(^οκ.ου> τΐν α'τίταά'ν ΤΣθΐν,(η.<&(α•'ΰ!ί^ι-τΐίονΰ-ΐ}ΐ ονχτΫΐνξν ως Ρα'χντα α/ 
^'ίλον ίφ><^ίί^ογμϋί'ωί,καιαταρί'ζΧ-4λ^οι/-τ5ς^ια^(ίν(κι<θ-ου μ.ΐτυλ»μι«'ΰΐς. 
»^ ΤΜ ν^τίξΦα.. ρ,ίτανοια τις Λ'βυς «'νίωτοΓς ,κ^ «ίαλογιτ |«.ος, ωμον 3' β,οι// 
λΛμα,κ^ Μ-ίν* 4νν«<»9'*Ι>'ΙΡλ•ν ό'λ1IV(^ια(ρίε<ς^ϋ /Λαλλον, ιί ου 'ριςοιίτίοις. 
ίίς (^ιΙ^θ-οντοτοΰτοΤίν /ΑίτνλΜνοιίων οΊτϋΟ^ιον-ηί '^ι^ιο-βι^ς,κ^οΊοΐο'τιΤς ταίβ 
>ου'ων^υ/χ.<]ΐ>^(χνσον•τιςτ2•αςασΚ.Λ'ασαντοΜ;4ϊΤΐλβ,ως-πουι>βις γϊωΐϋΐΛς <;ρρο/ του 1/4.0: σσ ι, |?)αξΰ ΐίί/ 
•ΚΜ• Διαφίε'ςβί• 
τιυ ■σισ"στ!(ίίνου. 

ούς )<.α•τιδηιι•α/ 
•ΤΡΚτθνοα • Κα / 
ίινα.'Π)'Λνα'κ$ΐ6ι. 

Κοϋ^τιί σαλου'/ 
ίου.&'ς 3'Μ;οιδιινουοις« 

ν3Λ£Γΐ>α'5^αίοΐιυ/ 
•ζ5ΐ5^νού/^ον. Ρι 
ςι (ίϊτ&ν ο(*^^§ω^•τ 
<3Γ^οτϊΐ4Τωϊ. ΕίΌ 
ξί)ΐοω'τΐ)Γς. τιΓξαΒΗ/ 
ϊουοίς . Ραξο>τας 
μ^νον^ιναίκνους. 

Κοίί '^οις ά'-ετοί* / 
•τκς μ.ιτνλί(νουΌΐ(;.ό 
τι . άλλως α-σίν»/ 
σα». ΕττίκαλοιΓκ/ 
•πς.Λτπ ττυ ίνκΛί* 
λούντίς• Ο' αλλοί 
ί•5Γοιΐι'σαντΐ)•α•υ/Λ.μα 
^1. ΕΧ,θΐ/οις.τιΓς 
/λίτλυνου'οις. βοη 
ίοί.οϋσΛ|(Γ'«λο|/οτι. 

Ρα§ακ.ικΓυ»^αΛί. 
μίτο. κιΐίίί^υνου ι'λ/ 
βεο&ς ίωνιοΜ/• 

εί^οκουν . ινο/λί/ 
ξο>τιι. Ηομίρις 
ου'τι'οΐ'ς•» ουατΓοφα 
<δς.•δΓ<ςιτίνι.ο ^α§ 
«. σ■υV(^ί(ΓΜος ,οιιιν 
τιυ{'τ!7ΐςκθι7ΐ•καν 
ΤΜ σ-υνκί&'αΙΡλλα/' 
Κ.ιςτπί^ίλκ.ί!ΐ/'στυ,ςα 
ΊΡφιΐϋΤίίΠ χξωμίία. 
ουμαϊν ί^ι'α• ού /χα 
^ό^ αίΓΟλλωνα . ως 
Κ^ ηρ ΛτεαγοξΑα 
(τοι μ« τρι&ν . 
Τούτο Τ^νίλ'τνλίΐνου'ων.Ο'Πί'/λίτΐΙΐοΊκταΐί. Τουςον τί'λΊ,ηους «τξα-πι^υς λίγε» ιν τΙλ&•ουτει να? 

βτννν-Ϋνηνίκκλνώα}! • ίΐς-π οαίίις γνω'ρ4ς,(^1ασ■κ.ι'4'<|ς• Ρ§ο<^θ)ΐου.(ί^»λονοτΐ 'ριςόνπλει. 
Κου ί Η.ε<νοις Κ3ί ρίρ ΤίΓς &ν τίλε» γνιίιξ'\\3ν , ό'τι β>ο\)λο>τι« οί Ίί^&Όυς Τίν ΐΡλίτί» οιίδις ΛδτκΓο/ 

1η νβυ οΐϋΤΐιΓς ίκ.κ.λιΐ(»οΜΙ • ©ουΚυδιδοϊ λίΛοΐί ο< 7ΡλΓτΒΐ4ου"-π φοίοΰντιυ ,οίΓ'π »νίβ)ουλΛΌυο5ν»οϊοιι•ια( ιι-^ϋίίνιρι^ΰ-ιενκοαν ί■ΐει^ουλ&^^ο^■^υ. 
τοοα-'τ^ί Χ4ΤΪ α^ιις (^>ιλ^^ο^1. Κοα ότι α«'«' λογή) .ΤΒυ-πτ•,κ&ί ουχ^ν^"^^ τϊΐΓτΒ,οτίΛΪ-π λον^» 

•ΛΚ-,Α* -π ύίκτειςοι» ΤΡ,Μτ^,ίωβις τνας βφίο» ύαΰΐίΌυναί ^οι;λΛίοτΐβ5Βυ.κατ«ς-α£Π!ς (Τνΐ'ίυς ίχ,χλ 

•ης βίΐ'-ρκ,μαλα/ ώοίί,αλΛι«•7τ>'νίι)ί«.«ιαφνι<Λνωΐ'ΐλ4'-^ν'πι,Κ3ίΚλι<ών ο ΚΛίουνίΤΐυ,όςτδ-ί^ 
κωτί^οι,)^ ^οα'•π ΚίΤΛ -γΪι)! η^οτίξΛν Μ'ί>ΐ)(.ιίκε<,«ί'Π Λζττκίΐβίου, ων Κ30 *"* τά άλλα β)ΐΛ ο τατυς 

ϊβις 71 χαοί(ίίθ-ί,α\ ίλίνί τίΐαί^ί• 

Λ'(«''•ΐί)ϊ κ,ιν^ΐΊίΛιτί 

<ΐ<ι•τΛ<ρρο»ουΊ^θ(. ί'/ ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΚΑΕΛΝΟΣ. 

Χ€ιν<" Λ» ου'κ.ΐσαώ 

χ«ξ/»;7<.ιν. ΰυκ. •» Ρολ\άκΐζμ-ί\ΐ^$'νίγ(ύγί}(^.Λλλθ'η\γνατι8'νμ.οΚξατία^Ι,ο•ηΆί'ΰ\ΐΛτί:β, 

2ΐ5ΐκι><!'υ»ως κν^ϊ' " ιν'>ί''^§ωνΛ§χ&> .|ΛαλIΕΓα(^'ι^τ»νί^ ι>νί'πςοι•πιί^/*•ΐΤ"λ»ινΒυων ρ-ιτα/χι/ 

ο•Φθΐ;ν.ε»,• χβξΐ» ι/ •» '^ις(ι;;Λμαχο«;'^οω'7^ί'χίτι•Κ3Λοτΐοι»ιίλον^'Ζ5&'θ-ί>τίςυνοωτ^;ά|Λας/ 
ιί€»ι;» -ην-πι ν^τι» " τη»,» οϊκ,-Π); ονί^ω ή , ουκ. αόΐκ,ικί^υνως Μγέΐ'&ί ις υμάς , ι^3< ο^'Χ- *ί τ^ν τ^ 
αλλ'£« ϊί^ιοίκόί"" •' Συμμάχων χα'ξΐν ί*.αλακίξΐιθ-!ω,ου'(Γ»«'Τρίί)ΐ'πςό'•τι τυ§^Μνίί α ''χίτιτ^ΐ|ία§ 
Κον• ΜΛλαχ-ίζΐ/ .. χι•ν,ΚΡ'^χροο-ϊτ?ιβ)ουλΛίοντ«ίοΐ«']ϋΜ;,κ5θακ.ον7ΐίςάςρ(ίμίνοΐς.οϊ ουΛ^'^ ώι; 
Λ3•*.χβι>νοί)<>3-(«. ί. Λ«'χαξι'ζνιβ9-ί|ϊιλα•ί3ο/ιι5ίίθΐ_οα>'τιιία)ΐ/;^ϋων•π" υμων,άΛ)"(ί^ωναι;ΐχυΊ μαλλο)», 

ε•ΕΓ<ίϊ>οι;λΛΌ»•τ«ί •• η' τ^ ϊκ&\ΐα>ν Α)))οΊλ -π^ιγί^ικά-ί. •ϋΓ0Μ)'ι&ι)ΐ ()ϊ <^βνοτ«-7ΐν,& βϊίβιοϋο» κ'μΓν μο/ 
<ι«τΒΐ];••ρκ;3-υμμα/ •. <ίίνκ.αίί^ΓIι^&,ω^οΜί(^ο^Η^κ§',μ» <ίϊ[ϊωσΕμιδα,ότ.χ&'ξθ(ή'νομο<ςα>(.ι»ι•Τίΐςχ?« , 
νιις ίΊιλοϊο'τι. •> μιίίΜΤΓ0%ςκ/ί>£»ν(ΠΒν%ιν5)ίκαλώς ι';;^υίπνακΐ)§οις.αμ«ίι'α'πμίτάσ-ίοφξθ(Γβ 

■ ουκ. '<ί? ων χΛξΙ) •» ΐίΜς ωφ^λιμοήτς),» (Γί$^«τ«ί μϊ'τ"- άκολαώοΐί . οΓ-π (^οωλοτιςοι τ Αίίςω'τπωΐί , 
(»ΐί»3•ί. 'ρί^ί'ς,ουχ »• ΤΤ^ςτϊίυίίταττξοιρως αΰ)τϊ'ΐΓ^6νν,αμ<ίνο»οικ&5(δ7κ?τ(;λ4ς.ο'ιμ^;^τ•πνο 
ίί^ ω> οφαλλομΕίοι •» /*.ω)ΐσίφωτΐξοι βουλον?φοιίνί<θ•ι«,τ•τιά6)λι^^ωνί9ΪΚ5ητιι%ν'ν>ί«>9'ο"ί 
τους 4λ-!3ΐ(πν 01 α φι/ 
ςτάιινΜ νμίίν,ττα/ 

Αι» ^^3νλοι~»•πι•• -^^Λ ιο4ιχΛςι'ξ«α5•ί,μιτα^ι/.ο'(ί?νοϋς,ου\^τ7ακ^;ίουΓ:νψά^ν,ίνι'<«?αλΛομ9ί)οΐιίν τί «ί^ 
•Ιί<Γατεΐιη/χχω§οΰ»τ«4.ουκ.ατΒ.•ίΐΰ7ΐ),(ΐλΜ καίο βιΐουως ,κ^ ακ,^ιίως «ίΐ^ατϊοντίΜ ι^ί^οίς . ΒΛα/ 
•Λβρ^μοι «^^^^ί . άοηφις ίρ χω^ίο» , ο τι Λζεϊι οϋτιατΐκ.ϊ!5 €τς Λ'6&6ΐ.5 μίτιέκ κ' ατρίί^οοϊς τ'-ς ίϊΐΌιΌις , ο-^ξ 
ίί^τ^ί τιινχοινιιν ΓΓΐ!νν6βιοιμ.ωφ&λίΓ«ίΐ|^λατίομ4νοις,κ^άχ5θ«ιι4'θΐίβτ!50νο'^α'φων,«λλ'ω5 Μα/ 
>ωί (τυντα^ίων ^ίτ)ΐς,χ^ τ»ις ■οαλουόίς άτίί(^ος 'ώΐς-νίμων,τουτε ου •Βίτι|:ίΜχ.ί.7ΐίοιι'•7Λς Λ' Λξ»'σ-6ις κ^ 
•ΒαρχιΐίίίοΛο)/ή> 9•υ>τα^θις τιρλλάς,άςοΊμϊΐΒΛ''πς,(ί^ιαβαλλουο)'π,κ^ σΰλοικίζ&ν γν μιν** ο' 
αμαί&ς οΐοί-πΜ-οο <ΙΪ β)λα•23ομ£Ηΐοι,οι*ντΐ)ύ"αφΐε5'αμ!;νοι,>^5 μ» κ.ατϊ)§3ουκ7ΐς ά χ/ίοίδίϊτο τρΐσου (Γίρ^θ* 
^^;^ΐΒΚΐ'''Π)>^οχ.6»μίν»ΐϊ ^^ι^ιΜ/'^1(«ι.6»Λχα^Κ'^οο'ς6ον(^ίχίθ'|(, *^)(0ΐΛϊ ού'τ&ις.ότ'Α>λατ3ο'μβ4θΐ οα'τυΙ ο» 
τω υα-κκοοι &νΜ , ουχ. '<$| » ναρτι χαςίίτκίθ-ί αχι'τιΓς ακ.ζοα τοντ» υμών , αλλΥ^ ων τμ Ι^^υϊ τΕί^^ >"'ν*°5•ί 
ΟΛτ^' • ου ιίϊ π9 ^ΐοια &ί«λθ)ΐτΕΐ4υτρταν(Γία5^ου< Ραυιτιζι> (ίϊ (ί^&ιιοτατιιν"^ νο'κμα ιτιοΰτιν-τΰοΐί 
φιισΐ (Γ'βνο'τΛτο'ν ίν'ν>€ι /" γναί^μίδιΧ ο'τι φοίκλοις νο'μο•5 , άκΐϊΐ'τϊκ; (1ϊ χί<ύμν'νιι -πτοΛις , χ.αλ/ 
λι'ων '^ν,* καλοΊς μίν , αίϊ)ί|ϊιοϋοις (ίί, κ^ακ.υ§οις.βϊμαδίιλν(!ΐκαλ€ΪΌυχι*'7ΐι^«ς τι)!/ ανοιοιο,αλλα 
<]? μ» έΐλ<1ν Κ^Τίν νομω», κ,<?<1 τ^• ξΜΤίςων , Κ91 ΐ5•οΜΓΠ>!ν θνο" ίΌΚ&ν φξοιιιμίίτίξον , αλλ&Χ€ι» 
•»Γς χ,αλως Λί^ονμ^ϊοις,ι^ι μ»ζνιτ&«/ «λΑ'ατΡί-ίίκΙν οαινα.ό'ζπίροΐινίτ'Π'ΠΜ ΤϊΓοί&ίν Τ^ν ί'(ο(ΓΌ'Π)ν• (Τω/ 
φξοαυνΜν (ίϊ λίγ<ί , «^ο αει' μή&> τιΓς κ<}μίίοις νο'μ9•ς , Κ5ί Ζ*••• ξ«τέϊν μ-^τΐί^άλλ&ν οαι'τα. £ι /^ί/ 
βαυον ιίμΐ^ν μικΙ^ιν . » ■^υκ ΐοκι' «μιιν "ΠΜλίμεουλοι . Κα^ίτν^θι . ΐιτ*» • ΑχιιικΤΒΐς . αμίταδιττις . 

Αμαβιατι μιτά σ-ωίξοο-υ'νίΐς •ττΐϊ μίν α'μοβίοΐΛ' , αυΐ τΐ^ς αίΰ-υηόίίΐζ Ήίβικ,ι . -γκν <{ϊ Λ^ΐο'τΜτα, 
ίϊα ιτινίσιως -π , χ^ν οντίιχςι'οίς • τΑν ϋ. α!χ.ο/ασ)ουυ , ουπιί<1χί τί ο-αφςοσυ'νι^ . -(ί^&ί <ΙΪ , τίιν μί > σ-ω / 
φςοτυνιινόίΓοίμία, ωιΐ,τίς Λ'κίςίοί ίί^αΛί-οΐι.-τί',ν <ίϊ ίί.χολα(ΓίοΜΐ5αΰΐτί:5 Λ'μ4τα|?)λ«σ)οΐς ♦ ο'ίίϊνοίς, 
ΤΓίομτΐις . ου βίΛτίο'ν 2^ φϋσιν αμαδι^ίςους ^δ^α ο•ωφ§ο(Γυ'ν>ις είνοκ, νί' συνίτω-πςοίΐ τυ)/χ(χίοντΕ«<, 
Λμίταβλιη&ς ιχειν • Οι"-πφοιυΛο-πςο(,αμα{ι<5•<ί^ο<' Ρξος '2οΐς^υν4Τήι•7{'§οις.σ-υ)'χ/;-ινο'(*ί«θί^Ιΐλο 
νοτ). ο^ί^-,^'α'^.οίφξο'ιιι/Α.οι. Γ^ΓΓΡΑΦΗΙ Γ'. »Α η? 5» αλλβίς.ως ί» άλλοις μ.εί?ο£πν αν^ν^Οί^ϋϊ (^1(λ<Β<π1),κ^ ν'^^Μ-βν ίριίβίΐ τίΓαΛ ΊΡίκ \^\λ» (τυη' 
<ί»,3 /χιίόϊοι'ς |ϊ)θν/Λον'ΐιο^6Ϊ^'*ι,ότι<Π)φω'π§οίς|<»τωννο'ί*.ω>• Δ)ΐλίύ'(ταν•πςτ>()ΐ)/ΐίωί*.κκ•τ>ΐιττρλιι/*.α.' 
ίΓακ) Λί ν^ γνω'/λίΐν . Οίί^αΈΓίςουνπς.οί α/λαίβς (Γκλο>οτι. Λ/χαβις-ί^οι μ.^'> . ί')/ουν ίλα•ίϊο>'ίι; τιίς 

Τίν /*■ιτι'λι(^^3υωιί • Οϋ/λίίίίκηι αλλίιΐς» 
β'-οτων ό'τι νι'τϊΐ/ 5<5•ο/ 
νου(ίϊα'τί'.^»νυ/χφι 
βοίΤΐιΓς 7Γί°>"'^'^'"<•'* 

> ρ, ι «Γ ι 

β) ' ' .γ "^ * 

μ.υνί<θ ου -π} ■δταίθ)» 

μισή>5^ονος ΊΡλυς, 
τν^χοΛβ" 7= ΛμΛΪνί 

ο-ιν. θχ.ίξ(ΓΌςίνί'• 
»2ορ(ίονοτριβ)ίίσ•ου(Γβ 

, βϊβυ.ίΙται^Τΐ'νοΐί 
ΤΑΙΙλιν&ό'ιία/ΐίλίττςος ^'}/νηα( ο'ίV(^ικ^ν,(^1α^ου^ρ7^υ χρόνου «^^βαϊίίθ-ου.κ^'. οίίΐξίΊείίΉ , Χξβ^ 
»ος μ-αλα^ι^σ"*• Οπϊ^'!3•αίών•κακ»5(^ΗΛονο'ΐι• Λΐυιυίΐ,Λ^οικΓ'ί . οπΐ^ α/Αυ»ομίΗος(Γίΐλονοτ'ΒαίΜΤ, 
αν^ν^'ίΐ ί^'ί'τϊίί'Ι^ (^ν1λο>ο^1 κ' τμω^ία. Α>••ιίτ3Γαλον ϋ'>.<Μ'•π7ίΓαΛ^ Γγου» Ιίσϊρ.ο <1ϊ ^οΰς^οΰ'Πύ.γ αμ-υίΛίβ-ίυ, 
<(π))ΐ ^ν! τίίτι/χωξθϊί. Θοωμαξωί^ί'.ο «ίςτνιν κ.ολα63ν φ«σ5 ^^■ν^^<τυλ«^Όυω^■ <ΜΗιλιν<ύν ,ί'Ί'ναί'^ε» τι""™ 
ΚατκΓΧ.Λ'α.ζε',καν '^ <Λ»ιβέ«Χζ τιντϋ ι^κ' λ* νκ> ο'τι τα υτί"• /υ^ιτυλχι [3ΐι'<ών <ί|ς αίχνοϋ'οις αίΊκν/λατα «φιλΐί«( 
βι'σϊ τβΓ; (χυ»ιν*Όις , {ιγθτι Κ3ί λίγων , ουκ. Λ^ΐωα"ε< κ.ολ^ι^θ•ϊιοι» Ολί'ττιίς . ΑίΓικία^ , «ν-'ν • «4 ν"ί^ιΧ.«ου•1ί 
κν^^ίξ • Κοα (^^λον ότι ίί ιΖλίγ&ν τδίετΛσας • τ^ •σι{οι*ολογ6ΐι/ βα|ξΚοτ>-ς .ία{ξ»(7α.ς τ^ (Γν>«(λει τοί; 
ίοαητ)!} λο'/ου • Το*τΓοι{υ(^οκρννοι*^α^1Ρφίν»•ου;Vα^ρ^Ρ«^*ίV'Τ*§'" ^'^^'ί'^' ^^ (ί^οιΚ 

^)'ϊ<ύεΓοα,{ν•'3οιϊφ<Μϋ'ί • Η κ.ις<^θ1•»τι^V■πιI^λο')/ουίί'υ^'α|ϋι1ν ίΚ^£ί(αίθ•(3υ|ϊ)θΐιλθ]ΐϋνος,ΜΧί§ίΌ";χαξ»3' 
<ρ>ισι λαλνΌ-^τ-το"••™•!^ τΒ'ίΜ/'τατϋΚ^οι -ρ ίνα^ν^'ς, »^ τ^νΤίν η^αγμοίταν φυ'ών ινί,το λίν^ι)! > «^ 
^751. Το^ηι^ί'τεί'ίηρϋλόγου.γνιεΛΛνονΑογο^. Ραςβ/&!ΐίΈΓς|ς(ΐτί•τεΜ.α-3Γατβί'7ϊΐ'5 ξΐ'τεςώ'• Τα 
^Λαβλα.τΗΧί(^(5^«• Ετίξοιςί^ίίΤωιπ.ΤΓΓςξΐι'ττςιίν. Α)ΐαΦί'ξ&.α*ϊλαμ.ί?;Λ4&.οΐΛΐαί^ί'χ{'πϋ. Κ«/ 
Κως-ίχνϋΚ'βί'π;ΛΓν'πς.ΰΜΌΐ)''ΐδςτοΐ/αγωνα(Γία7ΐ9ί'ίΑ5ί;οί. Ατρ τ&ν^ϊ'^&'ΤΡν•Πί)ν»"Εϊΐ6οΐ*«ς. Τα(!ϊ•Β•ΐ'ίΓγι« 
^ρ.ίναΛ^κ.ουΒ-χ.οτ^οΰνης• Κ(*4ί*•*'"*•'^ο">'''™'"'? μ•ίν λογου.ίρικιλίΛο,Η^ ^η^ίτε&Λς - τα^^Ίη-τβ^ζ 
»3ίΐί (χ'ίκνοάοκ; πάϊίΉι-ται ου(^ί ν τι μ.ιλιΤϊϊτΛς,'ΐιι^* ν λίχ&ν τΐ,Κί') α»«ι&> κουνον . τί« λ^τ» ί <ί^ (Γΐ'ανοίοίς 
ις-ίκ^ «'')ονίχςχι:Γά]υι,ου <^)•(Α«^ςία•Μΐ οι'(, φκσι,κίί ί^^νίτΗ-αχς&ία ^κνιτοϊ αν^νόϊ-πς,)^ τα. ίξίς• α'/ 
Τ3-αταίθ-ουαβΐ(?)ί.Λίτίττυ{75ΐτ>ί<^'ίο')»^ίΤΐΐμ5ΐ,|Αΐ)(5^οκ6ΪϊυνιςοΐαΚίλουί^^^^ ΜίταΛί^οια 

/Α.ασ-|α5)ί/ουί'ί.αλ«9-υς•ο'ίβ{ 4Λ'ί5^'ίί ^λ^ο'**••/***;• Δοΰλοιό'ντίίί-ι^οϋλοιοιί'τις αθτατιι'ίΓωϊ,ιήτϋα^αΛ'/ 
^ωνυνίζότίίου (ίϊ τ ']ΓρίΤΐ:>¥',>^&ωίοτ.τιυτί'7»χατ''ίφςο>οΰ»τΐς ταν(Γυν«4<ΰ^αΛλίύς.τΐ)Γς'^ 
ιπ,κ3^τΓΓς λο•^ιςτοΓςτ3«^ΛΛ^οις,κ5ί/λ»6<βΐΓ|ίΑ5ίιοις,αθχου'ςον'τις,κ^•3•ιεϊ•^ον•Π9 > Κ.αταφ5οϊοΟ(•π5 
Λ']?νΛ(ί'οχ.ιρ.α9-/ϋΐ5ί)ωΐ',η31^ωί»τ*Ιί• Τ«νΊωίβτβν•τ»^^*1ί)ηϊιΐν. '»• ας VI (χλλοίς ^?ο(5ν ουχ,^Μ)'(^1ιλωσ^1V'Τ{ς τ>ι» ν^ωμιν • κ^ ίΚ ΤΒυ τίΐοΐ/τΓΐ/,τα. 
Λ• ΊΡλλχ οφοίλλουώ τας τρλθς . οχΓ* α•5πςρυ)ΐ-πς ΤΗ (^Ιοω'τ^ (υνιν6ι,αρ.αβίν 
ί» ΐ5-ΐξοιι.Λντ^νονωνα^'''ύ"!δν6)νοιι»α(^'^ν«•τ«τι§<>ΐιίίτϊ;ί/κ.αΛω5 ιίτρ^τίς /ΐι'μ./ 
». 4-*«3Ό"λο^Ό».κ.ςιτο"<ίϊό>•τις,(χ'5Γο τιΰ ϊστυ μάλλον κ οίγ<ύ\ινΐΦ ,όξίοΰ^τΜ 
». τά-ϊ^βω- αίς οιω ^(ριΙ α^ιίμ-άίζ τριονντ»;, Λχ'ίΤεινο-ρηι,κΓί,) ξυΐίΐιτίως ανων» 
*» ίτ^Μςα ι3|^οκί , τϋΚΛ* Λ (<Μ τ^υ/χΐ'πς<55τη^ΐ''Βθι τϋο^οανεί» • ΐ)/" ί^ ο'^ ""' ο^^'το'»» 
»• ^ΙαΊ τμ γΚίν^ • ί^' βοω/Λ.αζω μ^ -^ ^οί4.'ν1?» οιίέις τκί^ ίλ.ιτί'λκχοΐιων λΐ'/ 
»> ν&ν,κ^Χξονου οΛατί•^*!» {ρ.ΐριιΐίΓοκη»ΐί , ό 2^ ΤΓ^ς βν ν'<ηΌ)(.οτ4)ΐ μα λ/ 
»» λο>.ο'π^•Εαί«ν,τω (^ξιχσαντία/Λβλυτϊξα τ^ οςνϋ ί'^ ξΧ.Ί'νοί ■ α/«.νί'' 
*« β9-οϋ ]ϊτα•ζί•οιίθν,ό'τΐίγνυτατκκ6ιμενο»*ιηπΓαλονοΐ', ρ.αΛΐ!5•Λ τιο τ/*ω/ 
• ι §!α(οοι'αλα)μι|^<Μ6ι. ίοΜ)/λαξω(ίί κ5-οςτιςί''ΐο"ο'Λί'τις<ον,>^ α^ ιώσεων ΛδΓΓ/ 
•» <ρουν<Ιν, τ«ί ρ.ίν μ.ιτνλκνοϋων Λί^ΚΐΜ; ,^'μ.ίν α'φιλίυοα; ούσας , τ«ί ί'ιίμ.ί'η/ 
»• §οΐ£ ^ι;|υιφοξάς ,τδΓς ^υρ.μα_;)^ις ί^αίί^ας ΚΛ&ί!ταμ.ί\ιας.κ§;ί ο ίίΛο> ότι κ' τφ 
*» λί'γβι^ •ζ;Γΐ=Γ^ί5"οΐί > Τ ■δΓΟ'ί" (ί^οκ.ο"ν (Μτκ'ποφί'νοϋ , «ς ου'κ (γία^Λΐ α^/ωνισου 
»» τ'α»',»Χ-ί'ς<ί^θ{ΤΓο!;)ξθ|υι5μος,'ρΛ<τρρΐτ!!ί9 τιΰ Αο^υ%κ.Τ!<;>»'(Λ^ , -πιι-ί: α γ 6ι ν 
.»• ί^ι^ςατΐτα^.ιίίίιίτρλις ί'κΤίίΤίΐωνΛαγωϊωΐί,τά μιέναίλα ντί'ςοις ('ΊΊί'αοϊ)!, 
*» «λ'τ» όϊ 7^«;)ΜΚ^ύνοις(Μαφΐξ6ί.ουτιοιί^υ/Α£ις χακ^ςαγωνοί^τιΟϊ-τς ,οι"ιινί5 
»» βίωδΛτϊ,δίατα* μι^ν τϋ^ λόγων γίννί''9'*)*''/ί^'>«1* <ίϊ τίν ίς[ω>•τκ. μει• ι^ιΛλοι; 
>» τα ι'ογα,'Ιδπ '.^Λ/θϊΓόϊτ&ν (ΓΚ.ο•σοϋ»•ιις,ως (Γυνατά γίγν'.<θ-βκ,τά όϊ τκ<7ρ^(ΐ 
»> γμί^ΐΛ ';'(^ϊΐ , βυ '^ ίίαίίν •αης"ο'•πςον οφ<1 λα/23ον•πς ,»' ^ο ακ.ουίθ•^Ίί,ΛΤΐρΤ5;ν λο'/ 
»• γωνκαλως ίτϊτ•ΠίΑ.κσ•Λΐ'τ:<)ν.>^ μ-ίτά Κϋίνοτκ-πς μ.ίνλο^ϋ,α•σ•αταα9"ουα§'ςΐιΐ. 
»• /χίτΕ.^ΐίί^οκιο-μίΚοΐ' Λ" /Α.ϊΐ^υνί'5ηβ2-(« ίίι'λ&ν, (^ονλοιόν-πίΤ&ν αεί ατίΤϋ^ω», ©ΟΙΤΚΥΔίΔον 

^■Η . κατά -ηνγνώικ.*}/• Ζϋττυν-πς ίί αλλο'τι ως εϊϊτβιν • κοανο-π^α φ«σι ξκτιϋνπς -ταο/^Λ Ά ς|ωδοτα, χ^» 
^ι/μ«4ω)ΐ σϊφκτας (Ιϊλινθι ου'ριςσδφιξομ.ίνους τχναλκ'ίθοιννοίλΛατυΐ'^ς όν ΤΜ ιτυνκδεια λί/οιχ-ινοι^, 'ρ^ τι*ι , ου ηι^αγμΛ / 

Τί ^ ^3ί ^'ΐ*•^ 7ΐιι>ί λο' 
>Όΐ<;ί3-κ.οτ2Γ€Ϊ•η, οι/ 

»Μ<Ιϊ,Λ<τί'ΠυΚδλΧ 

κεί?• 

1»ν,ων6ί-δ5ϊνα§τι, 
•τι ου'Λ'ν άλλο . μ' 

ΑΤ7ί'ί''Ζδΐ<ΐί υ/ 

ρ.ας•αΐ3€<5ν^'• 
Α'Π'οφοϋΐιω• λί'/ 

Ίρλις οΊ(x^ΐι;λ)ι^οιΓοι, 

ιίίβΐΐοΐίίΐς . »^ •τ*ν 

ιΐίχιιΐιι ί-σχγ^Μυι;» 

'^- Το«ς «μ-ίτΐξοις 

Αττοίτασις /*.ιιτ 
ΠόΛΤΡΤαπς ις-'ν ο/ ». ι?α-ιςο•όί*ί (!ϊ '^ΐί Θίο3ο•π>ιν• Κ^ {ααΜτ* Μ-ίν οω•;ίος θ"ίΓ&ν ιΧ-Λςος ^ονλο[;5ίΐος 
.. (^ν^"x«9•^κ . 6ί (ίϊ ^ν , ουότανωνι^ο'ί^οι τιΓς τά τοιοουτα λί-^υάί , ιχϋ ύ'^ίξοι ο'κίΐ/ 
» λουίίΓαϋ(^οκείντ5ννω|Ρ'-Η•ο'ίΐ'ω?<5^4'τΐλι>'οΐί7ΐ)ς,^οί•ζ5οϋ>ισ-οΐι•κ3ί ηιψθΛί<β•ί/ 
.> ο5-Μ•ηψρ^ίνμ5ΐ^\ΐΜ'τϋίλίγ<>μ£^Λ,ί{3^τεξονον,7Μΐί(^α.ί'&ς'ΐα. ι'^αυ'τ^' λέο/ 
.. /2)»5-οίώνα,ξ«τϊΰν'τ4ς τϊ αλλο'τι ως βΈβϊν,ΜΊίν 01 ς ξβ>;υι5ί),φξονοίιι•τί5 (!ί ουιίϊ-Βϊί 
». §ίτ%'•σα§ο>τΛν ικοΗ'ως,ατη^ως-πούίοϊς ))ί^ονίν,ο•σ•ωμί.νοι,κ^ (το φιι,-ίον δία/ 
»• τοϋς ιοικοτις χ.αύ«μ.ί|οις /χαλλοι/,Μ•ζ5ΐςι•ζ!Γ0λί&;ς/ϊ)ουλΛ'!)ί^ΐ(ίοις.£ίιΐ4ν"'°€ι/ 
.. ξ'ύ^ο<ί ατΒ-οτ^ιτΣΓ^ν υ/^ίας ,αΈοφοκνω/λίτι^λνικουοις μ.αίλιΐΐΛΟ^νι μ-'κΜ τρΑίγ 
•> Μί^ιΧϋΧ-οτας κ'/χας •ίγ(ύ ρΐρ, οΓτΐίΐς /χ^ν /ί.>ί ^^\ιλ.τβι φίξ&ν -ην ΰμ-ί-ήξοιι 
». αξίχιιν,νί οι'τΐϊΐς ι/ϊγο τ%^ ιρλί/χίων ςΜΐανκ.α<θ•%>τΕς , ατΓίτνκΛ-ν , ^υ^/^/Ίΐω/ 
». /*.Μν%χω. ϊίιπίί (ίϊ οΓτιης ίρ^νπί /"»•ίτα τΊχ.'^ν ,χβ-'ί καικ. ίΛλαίτσαν μονό» 
ι> φο/ϊίουμϋνοΐ'ριςίίμ.ί'Τίςοίί ΐί^Μ μ-Ίοιχ; ,ίν (^Κ3^ί α^'τιΐ τΡιιςωϊ •23α^αΓΚ.Λ^ ουχ. 
., αφραχ,-πι «σαν ττρ^ς α^ϋ'ττυς .οιοχονομ-οι -π 0| κουνττς,κ£Η ιι/ΐωμενί ι ΐς τά «ίΝχί 
>, ΊΒ.υτς^νμ.αν ,ιτιαχΊΟ.&ξγαση.ν'η-'η αλλοουτιι,ΜίτζιΕοιιλΛ'σ-ΰΜηί,ι^ΐ'δΓα/ 
ί. νί.ν*(Λ•ϊ 1*-Λλλον, ιίατ5ΐίίΚ(Λν•α•πονασις ^ι'ΐίχί,Τδν /Ιιαοοντι -υα^ο'ιη&ν 
« ΐνίν•ίζ'''ΠΊ''*«''Π μ4τα.τ%'τ)ίλί/Α.ΐ6ύτατω|Ί•/'•''•ϊ Ταντίί (^ιαφί&ξοϋ • «.ου 
,, 7Γ/ί^&^•ύ75^οVιV•V 5 1 &κ.αίΌα)''^»ς (^υκα/χιν Κτω/ιθ/«ι,οΜ)'-πτιρλι/χΜ(π).ν••!3-α 
,. ςοίί^&γμ-α. Λ «α'τΏΓς , ομ'ττ ομ' τ^' τζΐλοίς (υμφοςουίν'νονπ) , όίτοι οΐτρΑ 
,» ετ^ϋτίς ν'ιί^» νι/^ων ί χ6<§<ΰδιΐ(π.ν,ου-π VI -ΐπα^οΰτα Λ'ίΌυ/χοΐίία τϊΚΛί'^^ίΐ/ ό'χ,ΐΌν, ί»•ι• 
,. ΐ'λί&ν ι'ς τα (Γ&ικχ • Γΐ>ο)ΐί5ί^οι (ίί τ^ς ίρ /λΐ'λλον ίςαο-ίς , κ^ ί λ-τδ-,'οτι ίττς μα./ 
„ χ/ί)ο-π§α. μικ τίς (Γίΐίαίχίως,ιλαοϊω (ίϊ τ«ς Ι^ουΛιΌ-ιως ,τρλιμδϊίξοίΛΤΠ,ί^^υν 
>• α^ιω7θ.ντ;ςτΒΰ^^ιχ.Λ.ου.5Ρ^οί6Ϊνου. ΜΚ^^νή^'κ'ίΗίπιΐ) ■τι^Ιοίοΰ-αΑ,ί-αίϊίν'ηΐμ.ΐ:^ 
„ ουκ αοΊχ.ου/;ΐ?ί)οι,6^'ωίι ()1 τ% -ζϋ-ολίων «ίς ΛνΓμ.αίλΐίτα κ^ ί^ιΊλαχίςεν «τίγοσ•/ 
.. Λν«'Π)ςό1ί4Γςα^ι'αίλίΜ3ΐςυ)ϊξΐ(/•τΡίν<ίν•τ«-ίΐτρλλαχ.ΑτΗ.λο')/οΐί τιΓς ΐΜ^ξω/ 
■„ τρις Λτοχούντα , αβς)αλ%εΓί§α., 1) τ3α};αΛ^^οιν.κ^κ.ακ.οζϊςα§γίβΐ4'ω; &'-Β-&ν, 
» ξα3νανωδοΛτϊϋ,ΐ(<ΛίιίΌυμ9>ίοι*ό^ΐιϊσ-«(ον•π«•χ^)ΐ' Λ^Α-ίτυλιΟΛίους κ3^|■ι^ίΛ?\α^ 
» ρ.ιι^ϊ|ίίίίαίρι§<Ί'τ«ί τ^αλΛων,υφν'ιίΑ.ων'πτι/λ.ίΐίθ-ου•»^ ου'κοΜίϊς το Λ ι^υβίςι/ 
το« τινις κακ^ς Τ3•α 

5ζθ)ΐ•πς,*73ϊ7ωσ)ν•4νΛ«ανα;πς (ίϊ,ό'τΛίτνίς τΐ)Λω|ΐθίαο« , κ^ ρ.«Λν α(^ικ^Ρ1)^θ«ο1 , «^ασίασ-ωσί , κ^ 
ι'χίρΛι-ωσ) τιΓς μ.«((ϊν αίΐκ.ν'οτί-σιν • ε(μτι•(γο^' τ4 ^^ τ^? τρλίΐυιίωταΐΒν »ν*5 "ΤεΜ/'-τις (Λ'αφίεί/ 
5<«. *•7ηι <Γυνίμαχ»ΐ(Γ0.ν ™ς ιρλι^ίοις Μμ-ων. Κου'τιι (^&ιίο^ί§ο'ν ίΤΊ» • εί ί'>ίχ.α' φχών ίΛΌί? ^^νάί 
Ι^ιως , »^ χ,ί'ςίΌΜ; ϋυΐ'τΐ'ψλ^μ-νιΛ-ν νμιν , ουκ νίμ (^ει^ον τισϊϋτϋν. ι/υ^ ίΐϊ αί'Λ ίλ-ζτίο^Λΐί τι^ων , (ί^ οί/ 
ΚΘΛς κ.ακ.οϊθ|'(ί4 ο^μωί^ίνοι ,ό'τϋίξ ί*6<ΐίο-πξον • ΑτρτΛί'πς «'<^»Ι «μ^ν • αίγινιϊτ^ λΐγβι , κ^ ιρτ»/ 
ί^οΐιαιτας ,Κ^Ι >α?ιοις , κ^ , Τ^ΐζ άλλου; (Γί(ΓΌυλωρ.ΐνο«; . Η τίΗ^ουσο. . οα'τιΤς (ί^ιιλονοτι• 

Μη ιλδθϊν ις τα <^<}να•ίς τ«ν α'Τί"7*α<ην • Κου ιίλϊτ/ιαν-τίς . νλτόΚΓΐΜΐ'φϊκδίί α^πτίνβ" ^μί^ν,ο/- 
τ^ μΐϊξο» μ2ί{.ν• τίς (ί^υκαρ-ίως οα^των ,ίλαΉον (ί£ τίς |2)ουλν'σ•ΐως οου'τ^". ι^ουλοντη πΐ^^ ου /λο'/ 
»•ν Λζη'τίνοα νινων,αλλα. (ί'ιί κ^ Χ.αβίλθντν'ίνί^υνα.ΐΛΐν τν!5 τρλΐως , Λα 'ρ ττλοιτζ-ον οΐίΐ^ίως /Ιια/" 
Ήϋθικ,. Ι^ζϋν α'^ιωσηντις • -^^οτι/Ακνου φνσΐ)! α'^ιωσΰ-νπς ΤΜΙί ί^νναμιν τϋί ίΤιΚουου . ίΊ'κουον (ίϊ λί'/ 
)^<|'ρίνί*-€»ΐ'*ΤΗ αρχί, Χ^ μ» ΛΖ^τετίνοϋ , Εκ'ώίτίΐρ ωνδκσπίί.οΐΛ'τΐΊΤΐ' ττ]βίΐ9 Χ.ουςο'ι/τ'ϊα (ί^Η)νιδιν 
Τΐς,κατίφ§ονκ(Γαν Κ3^ τνς «'ςΧνς τίς νμί-τίξΛς ,ν^ τίς ■τίο^'νμ.άν τιρ'ς . ΕΪωίί (^ί •&ω6ι <ίϊ 
ΤΓβίς ύ'βιςιΐί τΡίϊτειν »' Λ'.5ρ^α^ία τ%' τρλίω)ΐί'κ.6ίν<Ας,οϋς ίχ*''οΐιοτ»*4^σΐ«5•νιις4νν'''>'''"*•>'^*'''^§°''"''^'' 
κιηις • Ες υ/ίςικ 'ΐ^£•3Γ<1ν . τΐ'ί-παβΆ-Μ • Τα (ίϊ τρλλα . ως αΰΐτϋτιρλυ. γφ'νμω}/ -ητιμ.ίίο3-οϋ . μγίί)ΐ 
'Πτιρ.νΐίθ-ιΐιυφκμ.ων.ίΟΣΠ) κοινού ^^-^3 μκί) ίν.ϋ/λοΛλοντ^λίν^^^ον,ουτως • ι<) ς ηρχχ; μιτί'λκνουοΜ; ον/ 
ΊΙφ τφΛ<ά•<α νφ*μ.ίύΐ^άζ ου'ίίίν (Ι^ιαφιςοντας τω>(χλΛων.τΐ)(/•τιν'ν»'<)^^ (Λϋ''ρΐ(; ίΌυλρκ; €?ν«. ΧϊΓΓΡΑΦΗΓ γ'. /, 

Υο'^μέιιίίςατδΐΰοϊ.'ρκολακ.Λον» Οι <;>'ν^«.τΒ?ς(^))μ.οτα4;,κ^'ΙΡλλοΓ5. Τ^νηΙυμ.μ.χχαγα-κΐ-ΐΛ'θ-ί* 

(Γ:<.ί^<ι.<&ί ίί,'4 πΓς άζ3ΤΤ»<πΤί'ν ^"μ./λαχωνΐΚ5υιΓίως,κ^ ττΓς οΐιι'αγκ.α«9•6»σι τβί ομδ/ςίς τμ-ω^ιΛς <^^ο/ 

. β3•Η'σΐΐι ,Κ.Φ! ί*.ιίμ^ι>νοΐς πΓι; ίκϋυίίως ώείχϊ-αίΊ,ιίναλοιτίϊν ου νο/λίξίττοΛίχιςως τικ (η;/λ./<.αχωναφι7 

ΐ5•αίθ-οα,ονΛ*/^ίνλω(»ν»ίκαπςδ«ΛντΕς,•πλθ'ωςτΐϊατΓοναών4λΛΐδίξοΐ6»ν(«,ν?«Βοτυ_;;^^ τ^ς/ϊχ)"/ 

•ϊΡλί/Α.ιοις (^ίΐλονο'τι. 

Κοώ" . τηΓςτϊΐλο'ΐρ^/ 
νκφ'οι;. 

ου'χ.ουνιΓθτΓί'*" 

Ρ(ίΊς • ο κοΟς οϋ'τ-ως. 
οι^'κ. ί'ιτ'ν ιλτίΐς ίί,ς 
σκ^^^νωνιν λιι'4.ον/ 
104 , τϊ-τίο-ου,'ττς αϊ' 
ί§ω•Εΐ>ως «ου γαίρ 
αχ.ου£πο>'ρ αΐμάξ-η/ 

νΐ""Μ•»ΐ',τ5ν ακου/ 
€Μδ^ω-σθίωί3 λκ'-Ιοϊτι"• άχρνπς μέ» πΰρ , ουκ ί%λα^!Μ • θίίί'ο-πς Ά , ίττί/ ©ωΐί . 

β)ου'λΛ/Λ> . ^υγ/ίωιμιον ί^'ί^' ^ο ακροίτίον « ϊ^^ω μ-ιν οιω , κ^ τιι-π «^γίωΤΕν, ΛίΗΤ>!ν•ΐνι ν*^ 

Κ9ί νΰ» <Λ'α./ί.ά;)(θ μ.3Ν , μ.*ΐ /λίτανν«1ί<« "μας τά• '^^ο(^£(^ονμίVα , /λ.») (!ϊ τ/Ί 
0! τυΐς (χ(υ/^φοςωτατε<ς τί αςχΗ,οικ,τζί) , κ^ ν'ίΤονϊ λόγων , κ^ ί-ί5ΐ<}/ 
Κίίααί^Λ-αξΤΰΜίθν • ι'λίος •π π^ΤΓβί5 Τ^ ι>,"-οίοις (Γίκουος οΜ;'7ΐ(5^ΐίί"οα9-οΐι,κ^ 
^κ' ι^ς «ρις ού'τ'Α<'Π'"<.ΐ'<'ί'^)''^ , ί'^ οΐίαγκ.νις -π κ.αίίς-ω"'*<; αν τρλΐ/ί.ί/ 
οι/ς . οι"-π ττ'ξτζΓονπς λονήϊ,ξνίτοξΐ; , ί'^οι/σϊ Κ3ί ύ» άλλοις 'ί λούτσΌοΐν α^ω'^ 
>α, )^ μ.>! ον ήΤνι' μ-ιν •π-οΛις έξαχί'α ««θ-θίσυ. μ.ί(Οίλαζ»<|«.ΐω(Γίτ», οα>'ιι! Λ' 
ί«.7ί)ΐ; Λ ζίΤΰ&η,γ «ίί -ΕΓίΐιδ&ίτ οΐίΤιλ)ΐ'4-''>τ'*'•Κ^ «' αΰΐείκ.^* ΤΓβϊις 'γίςμ.ΐλλο}/ 
•ι«ί αΰ1τιι^^&'οιςκ3ί'πλοιτρν?σ"ί<θ-οΜμαλλο»(^ίί^θ'ΐα4,ιι τι^ς ίρις ο'/λοίοις -π 
Κ9ίου(ίϊ|ίίο-σΐ5ντιελίί«•ίο«;υ'ΐολ&τρ/ιι9^'Ί(;.ϊν <!ί ^υηλωΐί ,λίνω,τδθιίω/λίνο» 
^ίϊ ί/*.ο!,τά-π (ΓίκΛαις /λΐτυΛ«ν*Όΐί; , κ31 τά ^υμ-φο^α α/*•α τιΜι'σ-ίτ5. 
άλλως ιίϊ ν^^ντίβ ,ΤΕΓς {ίΐίν , ου χαςι&ίθ-ί,υμ«ς (Καχ^ρίζ ίλά?ιλον ί^ιχοκω'' 
σ^ίθ-ί .εϊ;^^ ου ττιοςδως ατ5ΐννισαν,υν&ί ** ου χ?ι«ν Λξρ^ ι -π ^ Λ <^>ι' χ^ ου <^^ο 
ΐΓΐ!)(.ο)ΐ,ό|υι.ωςα^ιοΰ'π'Π)ΐ^7ϊΐό^ξα>,-α!»ραγ) <ίκος 7ΐίνυνκ.φ/7Γυι,Λ ^υ/χφοςωί 
^6< χολαζίίθ-οϋ,» ΤΓοω'ίίθ-οϋ τϋς αςλ^ί)"! 4Χ• τιυ ακικΤ^ου «Μΐίί^ςα/αΒίξίοδ-οϋ Γ0.ν•τ3ίφυχ.ι Γ^ κ^ οι'λλωι; α^ίςατ^ος/ρ μ-ίν^ίξατί^ον ,ΰ-ΰτ^ςίρξονϋ}) .γ <!ϊ 
/*.» υτ3•&κ.ο |ί,δοωμα.ζβν • Κ.ολα<θ-ιηιοσα)ΐ ί!ϊ κ^ί νΰν αιτίας χίς α ϊ^'κ/οίζ . »^ μΐ!* 
τζιΓς μέ» ολί^ις «Λτία. ηιψί^ί 1ι^τ^^ο^^μ■ο))Λ']ρλVο■*'η^τ!<^^^■^^<;^^νμ.'ί\|'ι^ιομ.ο^ 
«ύς ίτ^^ίντη ο^ί γ ΐζί^ώζ^μο]; τρέΐΡ(ΐί^οΐ5,νΐ)|ί τταλιΐί ό* ΤΗΐΡλιίθ>οο • αλλα' 
τ ^ιτά τ ολι'ν^ϊ κίνί^υκον νίγκίτα |ΐΑ5ίίΐ.ι!ϊίβ)αο'''•τί§ον ,^υνα"ίίίΐΓΜσαν.τ -π ^υμ./ 

ύα^^ΓΛα,•IΛι^»^α^α/^'(Μμ.ι^^^ζη^οο^■1^σί'V,τ\|^^οίί^β■ίο\|■ηγΛουζξ^ 
σ4οίτρ^Μηο5-Λ>,οτα.νΜκα.•ηξΙΐ'ύΰ•<Μ'ηί>^ίίξ(ύάΐζ ^,ΐ)ΐ^α.λίη),μ.να\ι Ίϋαί&ν 
(Μ^κί^ον ; ν'ίλΓν ίί ΐΓ^5 ί »(.ατ>!)ΐ ιρλιν ΛΖΓοκ.*κ.ίν(^ι/ι/Λ/ο-ί?τα -π χξ;;ρ.α73.,κ^ 
ύΐ^υχμί-^^τυ^νηςμ-ίν Τίλι^ ίφίας(Αί'ννιντ3ΐι^αλαίϊ)οί•τις,τ>'ς ίΏ&τα 
ί^ο(ΓθίΓ'βυ,όνί!>ι^υθ(^,τΐ)λοιτιρ> ΐϊ-ίςκίΓΐίθ-ί.οφα,λιντις <ίϊ, ΐρλί^χιΌκ; τβρς 
•Π):ςυ-55•αξ;;^υο5> ι7ω)^5ίΐ • Κ34 οϊ ^^ο'ϊο^'πιΓς >ί;ΐί χ.ί4ίΐ£5-ί(κ.οω (Γ6Ϊίρ(ςοΓς οΐί/ 
ίιν*β9"«Μ ι'Ίΐ'ί ο'Κ.6ιο(ΐ ^υμ-ΐ^-αίχ^οις τρλι/*.νΐίθίλΐν.οι3'κρϋϊό'& ■δ!•£θώ9^έϊ>*ϋ'λ ""? ΚεΡ; Χξπμ-αΰϊν ω/ 
ΪΜΤ»! ΤΐιΓς αμαξτοί/ 
νουοϊ (Γΐ/^'^'ϊω^αιι . ο"/ 

Κοϋ'ί^τς -πκα 

ώχΚΗΤίιο φο^οιοτρι/ 

Ξυ/^/ιιω/Λ.ονίΤ'ί/ 
ς-1 . ,σ-\ιγγν<ύμνί «,ν 
^ιον. 

Κ* το "Τί '5ΐγω/' 
ττν «ί^ΐίί'-αχκΓα'/λΐιν 
(Γολονότ• 

Μ») /Λ'ταΐνωΐίου. 
^)| /Ληα^Λίλ&α δέί/ 
Ιίου• Τα «ίίγοίί^ιΓΌ// 
Ι^ίια . τά «^^ροκ.ίκ.υςωΐκίία . Κοΐί'«ΰ1ε«κ.θίοί α/>Λςτοιί<Ιν • σ•υ)/^|ί4'•?• Βςαχί'α «ίθ-θσχΐ . οι/Λ λως . 

Το Λη«αβέϊν• ηο ρί^Μΐ^-α-η σο.<θ-οϋ μίτο Ί^^ μ.ίτνλ*νΦ(ύ^ . γ ^ίξγίτγίκ]ΐΛΐ . Η ΤΓβ^ί γ^ όιχοίοις 
•π,/ρυ; όν τ^ «"ΤΗ ΰΊαδίσ•& οΐίτΛί • Κοϋ' τα ^υ/*φοςα . γμλν ί'ηλονό'Τ. τοΓς (^5(ίι.ΤϊΓς /ϋίΐτΐ'λνιου'/ 
ί. οις αχαςίΕΓοίς οίί(9,χαξ<ζο/ϋ5|ϋοΐ . κ^ «τίαροι/λία. ί'(Α,«ξος . ου'ίί^ιτις '^ι χα'ξΐς /ΑΐΤο-ρι^θ-ΐϊ Λις/ 
»• ν^ο^α^ν• ΔίΚΜάτίι&ί'ί'ίΚαίΐύζ κ.αί'υμ.ων ΛΖΓ5<^€ι^ι-π , ότι τυξ<**ι/ιΚΓ?ς α'Ί^χνη. ίΐί^} ουτιι ο'§ 
ίως•ονοΟς ου'ΐ9ς•Εί/*.'ν'*''^'''^"? Λΐ!!ίτν.σα.ν οΊ|χιτΐ^λιΐ)οί."οι,κολαβ3-ντζί'(Γθϋΐι•& <ίϊ (ΓίΚοι^ω*; ,(5^»λονοτι 
υ'/χθ; αί^ίκως οξχίτι , ήί'ίΤϊ^τΛ ό'τι ^υξΛλ!Vθ^η^κΒιί κατά. τίΰτιι οϊω -δταΛιΐί κολαΰδ-'κ'σοντκί , ό'τίτν 
ροκι'ΐιοις ϊί(ρΐΛς ολίΐν'ι^'-ν'Π'ί• "' "^ϊ τνςοιννος α'-ϋρτοί^ως οατά άττίς τρίθ» , εί'ωίί τριθν • κ.ατ α/^Φ^ οω; ο'/ 
(ρβλουΛ κ.ολαίθ->ϊ)Όΐ» θϊ'τΐ ον νομ-ως αξχο/κ5ί» , ε?τι τΐ'ςοΜίΌν/ΐΑ^ίί. ί\ ίί ί•» >^ ου .^γοσίκον. ^ 
<!ϊ ό^>ί κίί ου «ίτ^οο-ίχ.ονκνΓν α'ςχ&ν , ό'/χως α^χίτι , ουκοΓμ «^ τίκ^α '5^ ιτρρτ>ϊχ.οΐί ού-τΰΐκολαξίίθ-ω/ 

ίοΜΐ*(ίϊμ.«δίλνι-πκ.ολαξ4» • χς» ταοΜί'&Μΰμάζτνζ ΛξΧ^ζ,κ^^αα-χ.ί^-ί'Μί'ξαγαΙ'κΜ ακι'ϊί^ΐ'ϊον. ο"/ 
|Μύ5 α^ιοϋτι τιίτί ΰ^ξΛί.ϊα§χθιν^<α/<05. Η ■Β-οα)'ίβ3*4 τ»ς α^χ^ί ίζήκί^ίού ΐί'ά* ©ΟνΚΥΔίΔΟΓ 

τί-πβ*χΜ?ίI^^•'αι•τΗβ"'VΗ ζιΐί«-ι'α φΜσ1^^π■ου(^α'(Λ•παμυναβ9-^ιι'ϊοι<; μ(τΐ'λ»ι|ίοΐ/οΐζ,{ΐ' οι?ί7ΐμω^ϊ-!στ):> 

Ιβίοι υφν^ί-ων τ% Λίχΐίουων )ΐ/^ος7ίυμ£»οι , ό^εϊ»^ ^1>•Λζ οίΑγν,α^ ωϋ τί οια>'τ%^ ατ5"ος-ο(.σ"& , κ^ μνί οιϊαλ/ 

ίΙ*ς , ουτ«ς • ικανοί 4Τ3ΐ?;;<ρ ντι« , Κ3-? ί^ιαφίείξουώ τνα αΛ'κ.ως , οί/ι.» σ-υ» οΐίτια τΓοιοΰΊίτις χ,ακΦς,υφο 

ϋξ ΟΛ) Α'ις χ.ολανΐ•π• 

Ττς Τ%"*•ϊ5•Ι)2>ουλΛίΓ:Μ)''Πι)ίφ<Μ'ίΐίί1ι,Μΐδΐ//Λ.|ιδ4ν'Πς ά6ίΚ.οςΐ(|Κλυ'τοΐςΐ{:ΐΓσα)Χ/|ίος 
τ^σα.νται;υικΐύΐ ,αΛλως ΤΕ,κ^ί '3ΐ^ού5Γαζΐ(ίΜτΒ< α^^ικ.ίοΐ?•μα'λΐ£Γα ίί οΊμ-'^ξύ^ 

υφοξω,υ9ί<οηιί υ•ε5-οΛ<ίτί>/χι')ου ιχίξοΰ.ο ^'α^ί'-κ (ιινΑνανκ,Η τ! Έαδων ,χαλι 
•σω-π§ος ^ιαφυ)/&)Ίί,7ϊΊ>α•κον»ςΐσΐ)ς4χβ§οι7.|ϋΐ.ν)οιω '^γοΛ'•τΕΚ^ινιι<»3"4υ/*Γ' 

αίίτΐΙ'^*:τ^<^ί<^'Τ^^Χ&ξ<ύ'Λ'^ο^,ννναΛΤΛτίοιί'ο'τί,μ.ιΙιμ.αλΛΚΐ<&ΐ\ΐ'η^ 
'ρτ!5Κρονο">'τίΧΛ,Μ•*'Λττυ αϋΐΚξί/Ααίθ-%ν7Γς τρττ'ίΤθιϊοίϊα/χνχμρι/οΰί'ης .«.ο/ 
λ» Λ-π <ίϊ ά^'ως τϊυτιι«;•π, Κί^'Π'ϊ'ί α'λλο<5 ^"/«-μα^^ις Τ5αςα<Γθ)//χ.α (τυ./• 
Φις κ,ατατ'<'"Λ'Π>ο4 ^Μαφί'^Μτ^ϋ,β^α'α^^ξ«μ.ι«(πμί^ι^ο|ί.το'ί^ί πΐ^ρκ^χνωοδ^, 
ΠίΓού τ•5Γολί/ιίωιιαίί.ΐΛ)ίσα)ητς,7ΐιΓς ι//χ4ττςοις οίϋτ/<.αχ€)β9-4 (υμμ,αχοίς. 

χοΐοΐϋτα /λΐ» οΛλιων Είτ^ι- μ.ί τα (^'^«)''5^)),Δ1ο'(^07Ες ο Ευ'κξατοκ;, ς'ς-υίρ κ^ 
ο»τϊ•5ΓΡ'''"'ξΫ^''^*'•^''®'? «^'τί'λίνί /^αλι^α μ»αΐρκ.τένβ"ί«•<τι/λΚϊΛ/οΐ;ς,•Η•ος 
ςίλίων χ^ το' τι,ιλίνί •ηια.ί'ί• 01 ίΐ'αφυγο>-πς αϊ»/ 
νρ[ΐοι'Ι^'> αΰι|ΙουΛ^ 
σα*τ /ώτυλιι»3ιίω^. 

Ετπβ>ουλΛ;Γθΐι/ 
τΐϋ»,τ /Α-ιτυλ» ίου ω)ΐ. 

Α6ίΚ.ο<$ιι»ου>'•ρις 
Τίρι|(0^4.«'αΐρό^<1^ί , 
011 61 ικςοίτϋσχιν λι' 
(Γ/2!ΐ3ΐ7^αβΗ>οΐ/ω)ΐ, 

γαΛ)ΐ73 . Μαλί/ 
ς-α (Γ* .01 α(1^ικ.οϋ|ί/ 
Τϊ'ί φκσι τν* Χω§'ς 

Ίΐΰ <3^ον(ί^ικ.β<θ-οϋ, 

<θ•βυ ηοις (Π ίΚΐϊτί/ 
οΐ?,6ίίίι•ηςό''π οό^ια/ 
φυνων,χαλίτϊΓω-π' 
ςοςι'χξο'ς ίϊ'λθι^νοΙΙ 
τιυ <^^07ϊ•αίίί7ΐ!ς , 
Κ0ί (^ια7^ϋ7ί β>οι;λο 
^οκ αίκ.ΐ'νΐ'θ-οϋ. 

Ξυΐί<ί^ο(ρα.£Γθτι 
ΐία.οΊ ί*« «^[^ο-πς^αΛ 
Κϊΐδίν-ηςαΟ)χ<Ι§ιίσιι> 
•πςίΙϊίίΛχ.ί'ίη^ ^ότίξόν "Πνίίζ ,αίϊίμ'^-ουσί)) ιως οΰΒΐλίσ-ωοϋϊ <** εω-ρις,είΛ-πςό'-ηΐΰα οι^ίβαοίν ο'ιαΐίΊ/ 

τους. Κοί» ί^ίολλυνιοί . ουίτΐ το^ (Παφίει'ςουων • Ο πϊί» ίί,νι' ^υν ΜίαίγκΜ . ο ρίρ οϊί^ι'χ,ω!; τ!, κ^ ττςω/ 
Τος τϋ-αίω» , ι'οΜ)* (Π'αφυ^'Η,-δπχ/ίίο-πςος,ι^ίΓεινο'-τίξοςίί^ του Λζιϊι τϊς ϊσυς ίχ^ξου• '5ο> <!ϊ οί2ΰίι τϊ« 
κπις ι'χί^οί οςίζι-ιοί,'^ν μ.» •ύΐΓ§ο•Εα5οντΐί. , άλλα τεξθΚΛ•η.ξ^^οναί^ίκίίϋιΐ;^-(ΐς α^ι &ίΑίην ,ό-σξο/ 
•σαίων , Κ91 θ αμι;νοίΑ5ί^ο? , χαλητω-πςος ^ τοΟ ΤΒ-ξοκ.ατα§ρ(θ|ΐ;ΐ9ίοι/ ΛίΊκιΛζ , μ-νίτ^ίύ τί "ϊταίοιτ/ 
•πς • Α-σο τϊς ΊΌς ιχίςοό ♦ μ.οΙξα^ <^ιιλο^ο^1• Γί>οίΑ9μοι• ε/ς ι'^οΐςΜΐ ίλδοντιί ων ι/χίλλίτΐ'Ζϋ'β./ 
5(βΐ)ΐ ΰτΰο λιο-βίαιν. Μν!μΛλαχ.ια9-ιν-πς/μνιΟΛΐΛν'πς είς τχν «ίί^ονκϊτνν α•ζ?ο' 7%" λο/ωΐί , κ^ τι^ς 
γΐβ οΓκ.•7Τΐί , Κ9/Ι τΐν αί31&')(.<Ιοΐ^ , μ-ί Λ α/».»ΐ'ί*•οΐ'>'ι^ν'Π9 ■">" Κίνί'υνοιι , οιΓλ* {κΐϊίί^υκίΊ^σατί , &^)ϋ^ρ(ί/ 
-πιστι> υ'^Μΐτ . Ηιτσί)» Τίν ιρλίμ-ίων • «ρ ί(νς , νσ-σϋν ΐιΡλίί^κσΐτϊ ,Λίτι τ^ΰ ου'ιίϊ «(Γσϊι)) . ό'^ίίξος ,» 
ολί^ν οιτταυΛς ίοιχ.οτα. . γ ίί*\ι γ\ι (ϋσι^ ,οι σύ^»./xα^ι(^Μλονο•η. ου'•τί 'ριςτζ-ξοίι'ντοί.ζις /λίσοίί 
βίΐίτ»; 11(11 ί^Λ-τί'ξίΜ' ιΠ«!<Γκ.ί4'ν•'!ΓΡ55 το,κ^ί^οω/λίΐ'ζομίν τ^-ετςοδι'ντΒνουΰδις,κ^ τΛΐ^ίς.ίΓίοΛ'τίυ ^^ιι/λ.ι» 
•^ζία οαί'τηι υ'τίίς ΐϋτυλκνοα'ων• 1<ϊ•ιθ»(!ϊο'τΐον<^'νχ.λίων,')ο(ί^ίκουον •ΕΓ^ο^άλλί.τβϋ-οιίτίς <Ιϊ όίΊοί'ο'ης, 
»ρο-υ/ί,φίςον.κ^(ΓΚ.ο-ίΓεΐ'}ο7ΐΰΐΓυν>ρ*Φίως ίίος χουςοιηις αθίτΕΜςοΜί'-π-ϋί-οιλοιςίΓιιμιι^ζίους . Νο/ 
^ΐι'ξω (ίί (Γυο . •Β;ρ9ς 'ρ,ε» β)4β)ουο> ι?/Λ.Γν ου'οίϊ ν κ.αβίς-νί^β,ωκ α* ^ό^Η τϊίςι. Μιτλ αΈ οικΤΛο-ιοίς • α-κΒξίοί . 

Κοιι' β)ξαχυ-τιΐ7ΐ)ς.αο9•ουί6'ας . Τους-πΛο^ις•τ^ς γι,είωίατουίΐατίϋ /λίντ^^λο'νων νι^*^**» 
Κ9ί τάι^ις. Διαμβχίτου-ίνανποΰτοϋ• Η ΐύΊα.. 7ϊυ-ιιΐϊ-'>^ Ί<!\όν 'πκϊξΟ'αί^σ-κοΊΣΒν,κβή Β-νμ.φίξ\? 

Δια,φί^.ωφίλει. Είαλλίίϊ,κ^οάχίλονήί «^Ηλονοτι- Ρί§!τιυμ4λΛο>7Τ<;.'2οί^ίΪ5 ,τιι!^ τιί μί,ν 
Λ'Ί''Π)5)«^Λφ*νουί,ί^"ΐ/ΛτοΊίν'φ§*<"Η• Διαφί^οιιΓΌιο*τ^.Λυσΐ'πΛ6ι» «.- ΔΗΜΗΓΟΡΓΑ ΔίΟΔΟΤΟΥ. 

.• θι}'•Π'5οΐς<]Γροίί'νιας-ηΐϊ(^ιανΐίωμ.»ν£υΓίις τκί^ /λίχυλνινοΐί'ωνοϋτίωμβυουτί'τϊ 

.» μίμφομί'ϊοιςμιί'ΐρλλΛΚ.ις τί-'τμινινωνίδλΛίίθ-ιΐιΐ-σοϋΐίίϋ.νομίξωρί^υοτά. 

.> όναίιηιώτατα Λοουλία ]•,τα;\ός τι,χ^ ο§[ίιν•ων 3'μ^ν,μί^"^Μ,■οι'^1ις φιλθϊνίίνίίθ-οϋ. 

" ϊ(ίϊ,ί^ατ3οϋ!ΓΛΓίαί,χιβ)ςαχαρΐ7ΐ)5[ίωμνις.7ΐ)«;τΕλο[όυς,ο'ςτις(Γιαμο(.'χ4?, 

.. μ.1• (5^((^ασ■κ.<ΐ^οι< τ ψρα.γιχ.οίτνν γΙγη^Μ,^Λΐ^ητός δ^ν,νί ίί^ία τοα'δ'ί'ια/' 

.» φί'ςί•<χ^υνΐ7ΐ)ς (λ.ίν,4 Λλλή) Τ|/ι >')'θ^ιΜ•π!^^Β^ϊμ{;'λλο^7^ς(^1;)ια']ο)1^^Iί3(^,>^ 

»> μιί ίμ-φιΜίοίς , φξαΓου • <ίΙαφι§οι ο'^ΟΜ'ήό , 6ι β)θΐ/λομΛιΐί/ς τι οα5(|§ον Έθιτοϋ, ΣϊΓΓΡΑΦΗΙ Γ 

>1 Γ /ί Ευ μδν ^-π-βΤ^Το ι^ίς,Λ μί^ν ο^ν «ί ίγ&ταα τκί^ τβυ κακόν βττθν (^ύναβ9•(*ί•ού'•τώβ■ι/^•^ί ΚΉο ν γ μέν η^ 
Ίϊί χ,ακΰί ^^υ'^α^θ-άι λίγ9ι\ΐ ΚΛλως ουχ κν&ΐϊΚ'Μ'-^υν οι/'φ^οντί^α τκ^) τει,'τιι; ιρι&''π«/)'6ΐϊί< Λ" /^ιΛΛ/ 
λοι/ί>ς6)ΐ/οςίϊΰ«καλον,'^<^'α^αλο^τα,κ^άτΓατΗοτικτ!Χ,,{κιρ^ίΐ^οϋ•ριςοά^ ί^ιαφίξθι 

•ΐζ)ουτίϋλινοΐ'τι•Η•ϊ'ξ<^'"ίΓ^ ίνικ.α'ρ'πιΐοίτιι/βί^^ος 7ΐΰλο)/ου]Μ.ηαχ<|§ι'ξίτ». χαλί-Ετω'τατϊΐ * τι^ς 

Α/».αίίΛΐ;,κ^.3 ουχ§ϊι'/ΛΛτα<^>ιλονοτι. Α-σιχωξρ» . τίίϊ ί'ικ.ατνίξίου ίί^Ηλονο-π . Α<Α'χ.ίοΐί ι^Ϊ73^φιςο/ 

^μίν εΐιτεί"» ουκ α^Ϋ'γ&Όΐλ τκί^) τ^υ /α.» κάλου , $'υ\<ία5•(» . ΛΓ (|Ϊ Λα^αλω ν , ί κ 
'ϊΐ^)ί"(ουαιιι''ττ)υί -π ΑίτίξοίνταίιΚ^ ηο"; αχουσο^ιιίμοις . χαλίΈωταττι ιίϊ >^ οί 
α§ χςνρ-αα '^γοίΓκατ.'ξουνης ίΌτίίί'&Ιί)! τνα.είίΑ.ΐ)! /)> α/λαβιΆίΙ κατΜΤω νρ, 
ονΜ''^^^'5ϊ'<ίί"1'^τω'Π§ος<«'Λ^Λ5 εΐϊου,ιί'«(Γ'ίκω•τ{ςος, ατδίχω'ξβ. άίΊκί/ 
Λςο^'ίτείφίξομ-ίΐΐΜΐ; , ί!Γ6ίσ•ια4Τ!,ύ'•εΓθΏίοςγιΥνίτϊΜ.Κ^ μ« τι/χων;ρ.ηά.α^υίί/ 
(τ/οίζ,)^ ααί'κοί •ΐ)'•η ■ϋτο'λις ουκ ωφιΛείΐϊΟ όν τ^τιιήϊίΓ'ί . φο/2>ή5 ρφ ά-π-οιτίξεί' 
ΕΜ τ^Ι ^υ/Λ,ί2)οΐ!λων •κ^ ιη^εϊτ'Λί ο'§ίοΐΤΏ,α()^ι;ϊα7Ζ!ΐς λίν6)> ί χοΐ'σα γυ; τπιου/ 
75ΐς τ%" τρλίτ'Ι^^ίλαχιτα πίίί £Μ Τ2•4<θ•ε«σα> ο^/^αςτ^Μθί^ χ§« (0^ 
ίον'Τρλίτν(>5μ•)ΐ'ίκφοβ)ο5ϊτα'ρΐίΛ«'τ!§ουντ«ΐ,αλλντΓοτϊΐΓουφουηβ3-ααα/ΐθ 
νοϊλίλΡντΛ'ΤΤίϊΛ' α-ίύφξοία•Ετολΐι»,•ι&^'ποΐι^€ΐ'ϊ"α•Λ'β)θ!;λιΛ)οΐί•τι,/ϋΐ.)) τ敧0(ηιίΐ(ΐ« 
'Π/Α.ίΐί,αλλα /Λ.):'(ί*ίλατσϊυ>τί'5 υ•Βα§;;^υΌ•)(«•»^'^ν ί^Η τυχόντα γνάρ-πζ, 
ου'χ ό'ϊ5•ως ξι/*.ιού|ί,αΜα /X1ι(^α•π/λα(6IV•ουτω >/»§ ,ο',ή καττξδ») ί'κΐΐΐα οΐίΓ 
αυ)τ^ίτι/λ&ζονωνοί^οΰα9-οΜ,τ3α^ανν«ν«^"ΠΚ3ίτρ5ς χα§ΐϊλίνοι•ό','Π μ.» 
αϋίτυχαΐί,ο'ξΐ-^ηΐ) •ΐδ)οαι'ι£χαξΐ?ο^ΐ'ς τι,κ34οα'<^ς<ιιγοοΓα)/ί<θου3'•ί^ίδος 
«'ϊ"ί^ι.θ)ς ταΐίοΜίτ'α (^§ωίΑV,Κ3Ί ΙΓίοσΊ-π,νιν -πς ι^ υ'τρ'όίΛ'ϊΐτου Χ.ί'§(ί^οις ^ί)ΐ"/ 
Vί^^ο^,^ά^ίλ^^^α(^'οί^■^^ς λ4)/ειν5(4-δον«ι«•ν'πς τιΓ5ου'/ϊ>ίβ>ουΌυ(^οκν'σίως τ%ί 
κίςι^ωΐί,-ριν φοΜ;•ςα4 ωφι'λ<ΪΛΐι τϋ^ί ΤΡλίως αφ54§ουρ.ίίοί••καίίν'υ<.ί <ίϊ ταν^β* 
ατϊΓοτιιΰΛ'ίιΌ'; λί'^^θμα.^μ.ϊκίϊνΛϊΐ^ΙΡ'πίο'-πξαεινου τ^κακ^>. ως-η (Γ&)ΐ ο'/ 
μοι'ως τοϊ^1^άί'ε1VοV^α^ουλο^ιΑ9<^ον^!^β^π«,α•^«ατ^|■ζ!^ςοσ-α^^ίθ•ου'^ο -τη^ί/ 
βος ,κ^^ο>^άαμ61)ιωλι■^9V^α,4'Λ(Γαί^^ί^ον,•ε5I^ΓονΓίV''ίθ•ο"• μ?ϊ'<Ι''ΠΤΐολΐ|ί 
^^(α τ«ί τκί^νοί&ίί,Λί τί:ι»!(Γαι ίκ τιυ •!ϊςοφι«οι•5,(λνι ί.'(α•ΖΕ•ατ>ΐ(ΓαΠα α'ίΤυ'ϊατιν.ο' 
ρίρ (ΓκΤους φουΐ'ίςως τι αγαβον , «»* δυτρτίΛίτου α<ρ<Μ'<ΰς •Ζ5« -ϊΐ^ιΌν ί ^<}|ί . ρ^νί «Κ 

ι ί ^ «- Λ.»•,» ... .'. ''-.Λ ...■;. .£_/ΐ.'ί > ί_ » ΤΐΜ „ αα ΛΡ^ων• ϊτρτίίος» 
ΟΊΛ ηρ ιω) χ?>/ϋΐα(δ 
λίγ4ν• Κ^μ-ίΐτν 

λονοτι. Εντήί'πΐί)^/ 
^■Τ^ΛγμΆ-ν ίΉλο/ 
νο-π» φο'βϊήΐ να'ς. 
Μί 1^ τοις (ί^υνα/λΐ/ 
νοις •πίΓυα^ουλΛ<ίιτ, 

/λκ' ΤΕλ/Ι.οΜΪ' λί/&> 

«ύςΛ^ΛΑΐαΰϊχξίί^* 
«ϊλίίψοί^οις. 

Κλ ιΡΙ&τΌι» ο§/ 
ίοΓτϊ.ίΓιοικοΓτο,ί^ 
Λ(Γξομ5ΐ« κ •5Γο/Μς» 

Ελα'χις-α ^/ας . 
βυίτι 7ΐΰοι;'(ίϊιλαχι/ 
ς-α.>ρί'^ί'ς,Χξ»φι« 
Ιίΐίθ•ου μνίικφοβοΰΐί/ 
•τκ,αλλ'α'ίΓο τιιί Ίστ « 
αΐυι&>ονλί)/οντοι• 

Κ*ϊ|ίρ.>ιτυ;«^'» 

ο-υ|Λ/^ουλΛ)οντα. 

Κατϋξίων.φυο'ί 
ρίρ οΊ αίϊςωΐϊοι ου 
•ΖΓοω'οντ*!, ο(θί τυ 

νοι, Ρα§α [ν«/^>•ΐιν• 
τϊινίΌίΛτιυ• Μκί/ 
ΤΓίτυχων-οςίί'ς^οιι 
λίς* ΤονητάίΤει 
νο'τ«.•7Λ . '5ο> τα 4-Λ" 
(Γί,Κ^α'^ικα. 

Ρξθσ-α)/ι<θ-(«.•Εη/ 
ί(ΜΌλο)/είϊ,κ^α-π-<ί 
ταΐί. Τας •Βΐξΐ>οί 

Βΐς."!:ϊίςΐ!ς>"''^' Αφοΐίως•5Γ|;•κ.ατα'πνατρο'τρν• χς*?(β•ι?ϊς'ΐ«•/*•4ν''Γ«•'}οί?*ς<Χξ«<ί•'*ν«5 τρίς 
τά μϊ'^ΐ'ϊ'Λ τ>ςα\ιοοί}•)τΛζ , ■Είξου-πςωλιν^ΐ' ^Ί>-αν'^ν ^ι'ολίγου ΰ-κο'!(:ϋ^'Πύΐ)"γ> ίΙικ^νΐΊ^ τνι^Α α^ιον)» 
τι,οιό-π~ ΤΕυκ^Ί ^""ί^ϊ τιιου'τΓίς υμ«ν α^'ωριώ , κΒί ί'σι-ρΐί^Λιρ.αά' , τουτί:;•!", τίΓς υ'τρ'ώΐ'^ουσι • 

Κο"^τί'Πΐ'^ό^*•<^τ^'Π)ΐοωχΗυ'']ρ4Ίν • Ρ2ο»οοί;^τΛς»ΓΚΐ•ό7ο/ιι3ίιοΐ4^. Τω> (Γ'ί'ολίνουσ'ΚΟ'ΐίΐνιι; 
τ&ν .Τέϊ αοΊίίτίΙως λίγόντίίν . ΣωφξΟϊΐιτιςον οΐ4 ίκςινιτι • ^^υνοΰς φςονκ'ίΤίύΐς ?ν οΐ* «κςίώς ί υ/ 
^1-η'ςΑ. θυ•τϊθ^''πςωΐ' • ιί Κλίων ^«λονοτι . Αλλα τκ)^ τί; ν'μητςιΛς ^]2)ουλιΊΛς.<|ίΓ/Ϊ!θλ« ττΰο-υ/ϋΐ• 
φί'ξοντος,κ^ <3Ι^οκατασ•κΛ« τίΰ'ίΡ^οοΜ/αοξ&ντάλυ'ίρυντατίΐϊύ'ΐρίΐίπν. Ρξοζ γ γ,ΐΰτ\/ α.<^1'ΐαιΰ-Μ» 
τλ; ΐΡΛθις. ΘίΜΐ'τκν ξ» ρ-'κΜ ']^ο<ά-&δ!•Ύίϋζ ^ο,κ^ τίΓς αΛλοίς Ινι>•ι>•α.^ ΐί τϋΟ^αίΤβιγί'ία σαφί; κατ*/ 
ς-ιΓσα-π,οςοίίί αφινιιτοϋ,ί<Μΐα'τή) ζκ/λίαχτεμΛίΟ)». ^<^ν ι^ν-^ν ■^^ίολ'ΐ'^ν (ΓΚοτρυντζι,Ίί . οίλλος τί ,κ3ί υττΛ'ίυνοΐί -πν τ!ΐΗ^ου')ΐί/ 
ο5νί';^ν'''^?>τρίςοΐίΐ'Α''ίυνον'πιι/υ/Α.ΐτι§ανακςοασιν • δπ^Ρ ό',τιζι&'σο.ς,κ^ 
ο αΰΐα3τω>3^ος ομδίως ϊίϊ>λά•ά7ον7ΐ),ΐΓωφξονίΊτ<ξον αί ικςι'ητΕ -νΰν <ίϊ ΐτ^ς 
ο^γ»» «"νηνα τΐ'Χΐ'Π , ί^'ν ό-π βφαλίκ-πς ,τίιν τΐΰ •ζ5Γ€ίστΐ.ν7ΐ!ς /χί<Μΐ γνωμ.)»)ΐ 
?ιΐ|οι.ιθΰ•π,Κ9ί ου'τβς ύμ.ΐ'ηςιΐ5ο"''ι&))',<ί'ΐΡλλουονσ-ου^υνι^υ/χαςτΐ)ϊ» ί)/ω (ίϊ 
•ζΜΛίιλίον,ου'Π εΜίτί^ωϊ τΓ^^) Μ-'τυλνιΐίοΐι'ων ου-π κατκνοξί'Γω)/ • ου γοίξ τκί^ 
τίίί ίΚθ'νων α(^ιX•ίοί4 «ν'^ν ο'αγων,εί ίΓωφςονοΰ|ΐί5μ, άλλατκί^τίςΐ'νί'ϋ'ςΛς 
^ί2)ουλίοίί•«>-τίΓί?αΐρφνίνω ττεΜίυ α(Γικουν'π^ςί"'ν"'5°'^''^"^'^ί''"' ΚίίίΛζτΜ 
κΐΐβϊν*• κ.ιλΛΛθ,65 /Λ.ΐ( ^υ^χ-φί ξο ν.ΐ )ΐ •π κ^ί Ιχ^ νπ'ς τι |υ νν^ων^ί ^*ν , 6) τ ^ ΙΡ' 
λβ ΐΛΗανβ-ίονφοίί^οηϊνο/λίξωίίί τπΟΙτιιΰ ρ-ίλλοντις ιί/χας μ.Άλλον βιουλΛ'ί/ 
<θ-:ϋ,ΐ('τιυτ3Κ/{)ο'ιΐ7θ5.κφιτΌΰ7Β,όμ.ιχλΐΐϊ-αΚλί'ωιιΐα/υςίζΐτοίΐ ι'ς τολοίττοΐί ^υμ./ 
φίρονίνΐίθ-οαττ^ς ΪΗνσοναφί'τα'θ-ου,βΛίατίνξΗίΑ-ίοΐϊχροίεϊώ,κ^ουο'^ς-Ηΐ/ 
ξι πΰ ί'ς Τ Η•ύ\λον καλώς ί'ρί νπχί Λΐτπ^ζΐ^ξίξο'^Λ^/αος .τ^νοΜΠία )Ί/|ί«νκω . κ^ , , ©ΟΥΚϊΔίΔΟΪ 

Β-υγκξίΐννμαι μ-ίτα. 'Ρίν ίωτ"λ»κ*ων• Λς•π τ^" ί'ιΚΜίύν. ου τβ^) ττιί <^ιχ.ουΌυ φνσι σ-ϋ/*.βουλΛο/Λ.4ί«, 
αλλατίϋιτν/ί,φί'ςονιης• Ε(οι;α5>.«||ΛΓν ί^ίΐλο>οτι. Ενοϊωιάΐςτίο'λίίδ.ΐΐυ κλιωνί ΰ•νι*.^ουλΑΊη*Μ7ΐίζ 
(ϊτί=ΛΤ&ν*'Β'**το'4/^Τΐ'λΐ(ίου'οις,ι^τ3α^α.'(^&γ/«ιτΐ)Γς οί'λλοις τρινΐβΛ) ΐλλνισιν,Γνοί• Η•» αφίΕ^ωντω λζτ!» 
^%^^3ι•^ιοι^β»,ο(^ιο^^ο^Βς ταΐΌΜίτιασ-υ/λβιοι/λΛίων, <?ιΙπτΓβ55 τιυ•π)ΐκ.ττιυί<.<ΐλλον .εΪΓβίιν ταίς αλλοϋ* 
ΊΡλκπτΡλλωτ,η^ί ου /ι,<|ξοι/ω> 4)'Χ.λι«μα•ιζίΐνίοι,να.7ΐις ίΐ'ζ»(μ.ία^ίκ.<ίτΕ«,κ^ ό'μ.(ύζ οί οιϊίξωιρι ΤΗ ίλ-σίίΤ^ί 

»> ο\ικ α^ιίύυμΛςτζ^ηι^ί'σ&'πΰίΚ&νον λογού ^γ Χξγφμίν "η^ ΐί>•ο\} ατ^ΐύ(Λ/ 

η β9-ίΚ.<ί*ικβυο•π§οςΓώρ ώ'νουι'τυυολονος ττρ^ς -η^ιν^ίυμ.ί-τΐξΜίοξγίινίζ μ.ηυλη 

•» ΐοϋ'οις.ταχΛουί^ ί'•0Γΐ3Β•Λσ^4'Π'•ΐ'νε^? <ί^<»'<^"<•*?ο'/Χίβατ[;β5ς αΜγις,ω^ιι τ^ 

». ^^ι^(.^Μων<^^ε<1^,οίλλα^2)ουΛΛο'/λ4βα^κί^οω^%^,ό'■σω5 χςιΐΏίλως "(ου£Π)ΐ .ινοω» 

>» •πα{ τϊΌλίόΐ,τϊολλών ίοΜ!ατιυζΜμ•ία <^~ροκ.θ•τιιι,κ3ί ου'κ ΐτωνι^ίί^ί ,αλλ ΐλασ"/ 

>» σονων αμ.αξ-τίΐ/χά'Πί))ΐ.ο']μ,ως ()ϊ τΗΐ'λτηνι ^*•ί^οκςομ^νοι,κ.ιν(^ι/>Λ^ου(δ. κ^Ο ου'^&ς 

•• τϊωχ.αταγνουςίοα)7ΐυίλ>ί•7ΐ!ί^4<Γ*<θ•ί«'π2αϋ)&ουλΛ'/χοΐ7ΐ,νι'λδ4νίς '^ι^θιVοV^Ρ 

» λις 7ιαφιτα|υιί>))τ!ςΏΚ,ί!σσ»τ^(^οκ«V4^";:^•^σ4'Τ^I):^^5«^οι(ΓΚΛI)V,'ϊ οΐ^είοί, 

,• »αλλωϊ(υμρ.αχία,τ^υ'τωίVίχ€»ς«σ■ι.^ϋ4φυVαί^ί-πο^■IΓ^«I'πςι(ί»ί^ίο(Κ0ίο'^ιι 

.< μθ(Γίαοιμ.α§τ««ι<1ΐ'•Χ!ΐ ουκί'ςΊ νοι^ος,οςτιςανείς^^τιΐϋΤΓυ,ίΐιείί^ιιΙίλιιλυ'δαίδ 

ΛΚί^ι'οω'ρίζοφαλλο >> ν*''^"ϊ-''^*θ"ωΐίτ%?>ΐί'^ΐωΙίοι*ι/ύξω•!3•οι,';ρ^οη-ι6ίΊ/•πς€ί•ο•ως «'σ-σϋν οΐί^ικοιντΐ υ/ 

μ.ίία. ο[! μ.<ίιτιι γι •» τρτ%"κακ5υ§χων•κ^6ΐκ.οτως ■σαΛοατ^μ.ίγ'ΐνων αίί^ικ«ί«.ατ&ν/λαλα)<.ω/ 

ι •π§οΐςκΒίθ-(*ΐοα)τας••3Μ^αβοϋνο(υ8ίίιωϊ(Ιϊτι^Χξονί^,%ςηρνδ*ί*''5Ι' οΐΓίρλλ** 

> ΐΜΐ^ΐΛ'υαϊ-κ^ίΤΐϋ'Π) ο|Λως^3α^^α?^ι^^ί^ζ«.«^I)ίνυ><^θ1>ο''ΤίξΟ(^17^υ'7I)υ (^4ος Λ'ξΐ/ 

• τιο» ϊί^ϊ,κ ΤΒ (^ί VI ου'Λί ί'^ί^ί^ αλλ'ιίμέϋ ■σινί*,<Μΐ'αν><.Μ τϊιν τολ|ΧΰΜ; Ίαα^{/ 
. ^ρ^υσα-ΜίΤν^ουσία,υβςβιτ^ίοΐι^ίονί^/Λν,κ^ φξονν]υίατι.:«(Γ' άλλου ^υντ<'"Χι^^^ 
» ο'^νί /ίνι*«δ§«•5Γίύνως ικας-Η τις κ.ΛΤίχΐ•π« υναΐΊΐΧ.)ίςΐ)υ τίνος κ.ςβί'•ίΤο|)ος, 

> ϊΐοίγυών ΐς γν; κινι^υνου; ί'-τί ί λττϊς,κ^Ο ο *"?<β? ''^^ τςλμτΊ• ομέ» , ννου'/^νος , 

> γί''ίφίΤΡί^ν.)^ο'μ^,-ν^νί'ΐ^ι^οΑγνΐκφξθ)ΐτΐζαν,νί(,•τν•ιι Λϊιρςίοΐν τ>^ς τυ/ 
. χνι<5 υτΐοτ^^&<Λ,ηφ!:ϊΛ^λαί■Ό'ιου<5).\<^/]ο\^ΛΛ(ρύ^>^^,)^.ς&α■α^<^>^η■ι 'ΡΚ ο'ξαμ-ί/ 
' νων ί^&νω^.κ^ ιίτυ'χκ ίΐϊΌωτΓΪ'ς ου'ίίϊ» ί'λασ-ίΓον ^υμβαλλίτιο {ς «ρ {τΰαίξ&ι^ 
' αί^οκν'τως γας ιτιν ό'τί τπκύΐς'αμ.ί νΜ,κ^ ιχ. τ%.' υτρίί^ίί^ίςων χ,ιν ^υιιΛί^ν τ/ 

• >* «ϊΐ^οαν^ίΚ^Λ ουχ ίατιπν ΐΛα^ολζις,οσα -ετιςΐ Ί&ν μ-^ ννων,ίλΛτβίξίίΛε,ϊαΛ 

> λων αςχίς.Κίίί ρ^τΓαΐ'τ&ν ί 'κας-ος αλο^ίτως αϋΐ τί^ί ον τι οοϋ-^οΐί ιΛ |ασϊϊ. 
» αΐΝ^ως Ή ο.ίΊινΛΤϋν ,'κ^ ΤΡλλίς Λ/ιιί€ιν)όςτι? οΊ'ι^τίίί <«'ίςω"22-ειΌΐ4 «ρυ'σίως 

• ο'ςμ.ω|ΐθί«ς<3;^οίυνωςτι''ί[γιχ^ου,άτρτΡοτ5ΐ;νΤ)ΐοι*χ^ν,νίνονωΐίΐ%»)νάλ 

> (Γ^ϊφ- ού^ουμ χςί οί'-π τ ίοι«ατιιυ τΜ ξ« μία «4 ίχιίν^'ή^''^'ϊ'<^ιπ>.ντκί,χ&ξ^ βοι/ 

• λΛΐσΰ,β9-βυ,ου'τιΐΧ4ίλ•55ΐ9τ>νκ.ατ«£5-ί<πΐ|7ΐ)ΐςα•ζ!Γθ^ΐχσ5ν>α55 οΰκΐέτο" /*-ίτα[ΐίνοϋ« ^^υνως ί/χειςοΰοο» 

οα/τοΓς , «^ ου(^ε^; 

ί'ΰγΛτνυι κ.«λυτ>ίς 

γ»ίί3-Λΐ τ%' τΐιλι/ 

ΚΟϋΤΐι'» ίρν»" ϊ *λ/ 
-.» / ^ ' 

ΛΟίκα^ξαΙΙ ηζ^Λγ/ 
ΤΟντΕϋ , (ί^ΙΙλΟΚοτ• 

4ζΐ(/«ουρ.ιίαμ.ίν,ι^ .<ρο2»,ο»τιιτα7θιςαΛ 
λ(Μ{^3αΦ4^ο/^8ί) αν 
ΛΌυ(ίίνιΐ'τΤΐ)ίϊί^νο''Π 
Λ3;:ς"•ιστ;>τΕΜ,τ^ ίΛ/ 
•Β-ίίΙ^ι κ.ουφιξο;ιι9ίοοι. 
Ρολλαν βακατυυ 

■ϊίό^ος , ιτρ^ί^οιτ/Λζ ^ 
Κ^φο'νοϋ,κ^βμΛΐ/ 
Χ€ίοΐς,Κ3ί»λλ<ΐΐν,^ 
Κο^ουκ,Ίτωντι^ 
Λ ^τοΛ τω τί)ί ^ώτο 

^ϋιΐΐω» νίο'ικιίμ-α.-η• Τ{)^ί3ΓΤασ•6). Κ•»** 
'/ΐί^ν>ΛΌι;ι5 . ξΐ4-οκιν/ 
ί^υνως ^α-ίίουσι• 

Τι'ςτ3ω•ου'ί*ίμία. 

Α•σθ'ς(€ι τΒΐίττυ^τΒυτΒυ,ττί/α /χαςτιΜε<ν δ^νλο\ΐοτΐ» Δΐί^ιλνιλυίαώ' Γ^ΛνξαγματΛ'σ-οΜηι'φχσ) •πϊ 
^]τΓώτ!ςα(ί^ικίοΐί,κ^ανοίξτίοΐίθ|}ΐομοβί'ΐ»,κ^ΐ(ίβ4ΐίΤΒ τρινας. Κ&ίίθ•οΝου^'νας•τ«ΐζ«/χι'εΐί» Αν» 
κουσϊιι.Λννςχονται• ΔίοςτΕϋττυ.τϋυδο^ΐατιυ. οϋίίνίτεΙ^&.ουίίνκαλν&ζί/Υωνό'Τΰΰ ^οΜαίιυ φοβίας 
<ρυ;ζουλομ^ν[ί<ιξα.μΜ.ξτ&ν• Αλλ'1ιμ^ί1ι^Γ^νία.^ΛίουVία^βουλι^ϊΗ(^Μλωο"Λ^^%'αί*.αξΤ^ίματων,αφ'ων 
Κΐ»οϋμί«οΐοι*ϊ§ωτ(Γΐ/χμαξτανοΐ'ο5,κά φίίσινοτιοί /χι\,υ'τια'25•ίϊίοΐ5οα^ν''<•*?''ν'"*•'^1'7<«ςΐ/ο"" "' «ίϊ,υτΡ 
ίΙουώίίζ,Η^ μ-ίγΛλοφξθΰ•υ)ιν(ί ΐΗ\ίο\/ίΚΤΌνσ\ν•οΊίί,όμ.οΙίύς <Πατΐνα κ^ιείτίοιταοιιιανκαξοντζκ χ.ιν<^υνΛ'ει» ,^ 
01 ο^,ΟI_/*.ί'ίυπι,κ*!^Ρ5»<"^(^1'^;(Γ"ον^ίν•Κ9ί ό'τ5π§φΜΐΓίν Αςίςοτη'λιις ^ τοις χ'βικοΓς,ό'τι -ετασα ■Ε•ξά|ις,>ή<3ρροοϋν , 
^ο3{,£Ϊν»ίοΰτ)»ος ΐ{ρίίώ9-ουί5^οχ.&. Αι (Γάλλου (υ>χυχιΌιι•οΊ^υντυχον•ττς7ί5/ι.<'σΐ)υ.^«'7Βΐμ.«'ΐΐ τϊί/ 
»ι•'πς,Μ•'''Π'»1ου'ώοΐο"ν•πς» Η•τϊίλ•5<!ς,Κ30ο'ίςως.7ϊ•ξίθ'3οϊτ!ς4§α•ς|τα ίλ-Ζ5ίξ6«.ς(τα ίγΧ'ί§6»' "'"■''«/ 
Μ ίΙ^ος• Μονν»()^Όα>'τοίινλ•κις,Κ9/!τκ.λοη5•α• Εττί •5ΓΛίΐ/τί•α2πικ.οιΐίου';οί|οίνου(Γΐΐίίς'2οΐίΚ.ιΐί(Μνοις. 

Τ»ιναί3)&ολ«ν.ττ»4νΧ^'β''ίπΐ'•τ''>'^'^οξ'''*^•'Τ''νο'3ί"£ό^ Εκφ§ο>τίξων .ϊ'^ω φ§οντ<(1^οςτιίΐίΛίίΌς. 
Κβϋ» τυχβινσαίτιΓς.ρ^'^οΐιςωτα,»^ τΐΐίί'λ'ϊη'ί^α. Α(ί^οχ.ΗΤ&ς γοίς ίΤί-ηρΑλοΜς φνσιν ίγχ&ξ'^τα.ς 
τίς ηι^Λγμ.Λ•π,ίτνχίν ΟΜ-ηυ.ΰίλλος (!ϊβια<Γαμβίος,^ι4.οκ.\νί^ιι'νωςκ,ατιΐ7τλμο^'Πΐΰουί"ΐΒυ '3Γί*ν/^*'Π'?» 
Κ9ί Ί'σο ρ-ΐΧ-ξο-ηξων άφοςμ,ων ιν'νϊό'-π (Για^ο κ^ 'ρΐί άλλον ο§αν ί'ττίτυνχανοϊτπ.. Τίνα Τί-ξοαγθ. •σα/' 
ζακιΐθ. Η «Λλωνοίςχίς .•π•οτί(^Λα,τκί^ίλΛί{5ίοΐς.οίβίί)ΐου,τπΟ) «>•,λω)ΐ α'ξχίίς ΐ'ντί σϋΚ-ΐλία, κ^ τρλλα^ 
χοΰ. £κα(ΓοςαΛογίΐΓως.Κ!^;(κα7ο';φΗ(ηΤϊ>ΤΡλιτ%"μιτάτιιυΗ.ο<νου αλονίς-ως μ-Ίζονως ^^ο^αζθ, 
>ή ι λΐΓίξ<ί ϊΐκΗΟ-οΜ. Α-ιτ^ώς τί'ΤΛΰτ* Χ;Ρ5ί ΤΚλΐ»\ιοί, Ως ^χίνκ.υίίί.βίδοϋή>.ί5(ΐ;ξ^. ιVΓ"«1?Όυ1^υναμ9^[)1ί, Χγγγραφης γ'. ί7 

Κοα ?τΐ 3» ^ξΧχυΤΛ-φΜ.Μξ^^ξΛχντΛ'Π^ <Γ»ιλονο'•π,τ^4'»φ''Λβ9-οϋ ίανατον μίτΐ'λΐΐΐ'βϋων, ως όκλί/ 
β>\ί^ίοι;.'ρ(ίίουχ.ουνχςιί,ά25ϊ χοίρου λκτ^ιοΐί. Γνω/Λ»τΒθ/ίίΓΒμβίΜ.οΐ*τι ΤΒΐ/,μ.ιΙατ5ίλ'55•ί(πι,σατϊ)υ -πιί^εΐ/ 
»οΐ(,κ9ί (τωβίνοϋ-ο'ίίϊ νοΰς,τίΐοΰτΒς .ό'-π ίΛο' τις χαΛΤ^α.φ'ίίμ.ίϊν τ5οΛις,τ3-αλΐΐί οω'ττιΐί αίαλκφο'μ-ιία , κ^ι 7«ί 
ί^αΊτακας οϋκ. ατρλ4(π)μίν,(Γΐ4το ίλτΒτί^^αεωτΒΓς^ωίς )ΐομ.οβΐτν"σΛ)•τοωτα. (!ΐ •]τ;ρ9ς γ^κλΙανΛ, €ίιρ>•ικ, 

£Κ6«ως (^ί-αλλοτίόύτως. Δια'ρ*^ϋ/Λ.βα701ί.(^1X'^οαVυνX«5Κ'Π^^ ΡΛξΛλχί^&ν•ίζϋίκοινου γ. » 


» 
»» 1 Κοϋ τίς ζτςοΓον 
^οΐί.τιΰχΐξί^οΜ;. 

τα . Δ^ώνπς • */ 
ί*€ι5 οι αδίΐΐίοίΓοι» »ρ 
%(ιις ττϋλο'/ου,ν'ν Τ/ 

σ-ω'ίλΐία,χαλί-ζιως 

οίοΊχιβαχ^ίνοϋτημω 

οϊκ.οι;(^αις . ουκα/ 
φίς-αμ-ίνους .τιυ «§ 
Χ4<θ•οϋ.'ριίίς,αφι 
τα^οις ουβφοίΤςα 
κ.ολα'((ί». Κιΐ!<}ρ^ο 
κα'7αλα/ϋΐ.|ϊ)<Μ€ιιι . 

μέ(τ ολίγοις » ου'τί* 
^ο-πβ^,'ρ» ίΜί/ί.0» 
Λ2Γ!λΐίσΤί•Π , κ^ τά 

ί^ίς- χουΤΕΐ/ϊαβ 
Τίυ αVο^5')Γ»οϋ♦ 

τανοιτη. λ6<'ζ5€ι «χ.* 
τά• ΤοΓς Ολίγοις. 
τπΓς (^υνατιιΓς. £α> 
β)ΐαβ9-ίι.συναΐιετ»/ 
>οϋ ί^^λονότι. ΤοΓς 
«ΟϋϊςΊισαοδκ . ίγου» • 
ΤΒΐς α§χου©ν. 
Αντιχαβις-αμίίκςΜί/ 
οιΐιτουμ4«ς• 

Εςτ3-ολΐ|Λοΐί ι'τϊϊΐξ 

χΐίθ-ίΙΙ , τ^ ■ΒΓο'λθΐ 

ιτπ'ςχιβ9-ο«•ϋιι^ων 
ΐΚξοΓΡΚΓί^ίνουν ίίιι^'β9•ΐ( Τας ■σο'λ^ς.ν/ι.ων ^κλονοΐι. Ομο'&ις χ.&<θ•οϋ.οξί<θ•οϋ. Μ« «Β^οσ-τιριθίίθ-ου'/χκν 
7ΓΙ νί ίΤ'βικ.νυθίϊ «ρ ννωνο" , οίλλα μ•»• Λ' /χιχςι ^^νι'μ,ατις (^<1x.^^ίε1|ι-π\ν«ί^ιxί(ΜI ιχ.είνωί. ες -πι>κα/ 
βι^ιν • κ.αδι?ιν , τη ασ-φαλθΟΜΐ , Κ3ί Χ.ατ5χ«ιι , κ^Ο κςαιιιοδ> • Η (Γικου'ως οΟ ς /*.«' (Γ^β" . τι^ρ^ς /ρ ,τί^/ 
βον^νο ι μ.%ν ιμρί , τ* "Π ίΊκοΜ. \ς /λίχολιιιΐοΐίόα; , κ^ τα ξυ'μ.(^θξα ά'^α τρι/ιτι-π • Α ρ-ε»ι/ω τα(5^4 ς| να•• 
τ%'(*)οι;λΛμΛ'•πί)>ΤΒΰκλΐα)νοςί^>ιλονο'τι• Οι ςουΛΊγ&ί.οι'ςοϊκτίιΐ,Κΰίί αΰι&κοίΛ. Ραξϋανου^αν. 
ΤΐΓςίμ.*? τίΟ^Λίνινίως» Η {>•ίτ'ίξγίύν Ι^ζ^ος ΰΜΐ'οία αΰ)«ν • « α]2>οιίλως ,,ιί^ΐίλονο'-π ϊ^^υί , »^ ιΓυναμβ 
«ςγ€ξο Μ^ος . Τοιοουτα μ-ίν ο'(^ιο'(^07^ςβ•ΖΓ^•τιV4<; λιγουσίνό'τι τοίοωτα ιίϊωφειλιν βίτϊ&ιι, ίτι€ΐ(^« 
ο•Β•ινω(^5Γί,τΒΐοΐΛ>τα /«ν ό κλίων•ΛΛ?\\Ί*•^ζ φα^ίνοΉΐνει >9 τ'(^ια1ϊί(^«κ.4>θ1•Η•ω»^/xιτατοω ται^ι. Η^ ΟΤΙ ίΜ ίςαχυτατΜ ■ν'.ν αμ&ςτίΜΐ χ.αταλί;£Γου• σ•κ.ι4.α<>3-ί πή>, όττΐ >ΰ)( /χί » 
Ηίτς κ^ ά.τΰο'ίηα.σ'ΛΤΡ^'ίγνΐίί μ.ντζϊξΛστμι4ιιι ,Ιλίοια^ί {ς ^ι^}Α.^^α(πν,(^υνα/ 
'τΐ(ο^σαΐ'•η■τ»ινί'α^Β■ΜΊ1)ια•ϊΓΟ(^οΰ^^ο , η^ γ \οιτ!ο\ιϋτρ'ηΑ&]/.ίΚ&ί<ύ<; ί"ίτ\]ΐα. 
οίίαΟ-ί,ίι'ν τιΐία ου'χ. αμ-^ινον ρ-ιν Μϊ»!/ τία^αίΓΚ.Λοι.'σ-αβ9-εο,'ΐρλιο§κια-π Τ3•«§α' 
'Πϊ6»33-ου ις ΤΕνχατΒν,ϊίηο οιο'ρ ιΓΊ/νατίΜ 'χολ'^ χΐι ταχϋ ^υμ.|ϊ)ίινου.))/Α.Γν τι -Η-ως 
οι)βίλαβ)« (^α•ΒΓΛ4'αΐί,κ.αίϊΐίΛ4»ς (^ια'2ο α^υρ.^ατΐ)ν•κ^>ίΐ'ίλω|κ5μτιρλιηφία£'' 
ί*.ιν»ιν τια^αλαβϊ&ν,κ^ τίς ■ζϊ'ξοίΓοεί^ου πλοίζΓοι/ ατϊ'α«'τ)ΐ5 τις^'^^οΐι,ϊ^ζυ ομαΐί 
α ΤΓ^ς τοΜ;τί=λίί<.ίοι<;τ^Λ,«ς-π ου (ί^ιχαιτας οντβί ί^ε» ι5μ.ας ί^αλλοιτ τ^ίί|α 
ί*Λ§τανο'ντ&»ακςι?€ίς βλα•!3?ίίθ-οϋ,νί οξανο-πτως ίς γνιτί&ηνί χςο'νον/»•ίτ/'ίω5 
Κολαξο>τίς,•τα!ς Ίΐρλισινί'^ο/υθίΐις χς«/^ια^ζ^)V λο'χον ι^υουιΛίς χςνΪΛ3•οϋ,κ^ 
τΐιν φυλΛΧ.»! ν μ-» αττο τ%' νομών τ*ζ ^Ηνο-ητικ; ά;<οίϊν ΐρΐθ<<θ•Λ<,αλΛΊ<ζπ 7%" 
ι'ςγων τίΐ'ς ϊ'!5•ΐί».ι?^θ'Λ?.ου νίν τΐ/υνα-ντιον <Γ'ςώντ5ς,«ν τίνα 4λΛ){ΐξο^ κ^ ^ία α§ 
;:^'μώΐΌν &ίκ.ο'τ&;ς τι^ς ΟΛΤΒνομίοΜίόϊζΓΐίΓοίίτπ. χ&ςω(Γων'δα>Χ*λι•55•ώς οίο'^Λί 
ίαχ§ίν!*«τι/λωξ€(β9•ου•χς»ί<1ϊτο«;ίλΛι8ΐξοις ουκ. α;φΐ:Γαρ3ί)οΐί; η^ώ^ςα κ.ολοί/ 
ξ<^ν,Λλλα «]ΐ^ίν οί33ΈΐΓί;ν(«,<Λ(>οθ*ςα φι/λςϋΓσ-^ν,κσ" 'ί^οκ.αταλα|χίϊιΜ'<ίν , ίΤτϋως 
/«.κ'ι^'θίς ι•5Γΐ'νοΐ:Μητΐ)7ΐιυΐω(Π•κ/(;ατΗσπ.ντας -ποτιίτ3-Ιλαχΐςον'Πΐϊ*τίΛΑΐαΟΙ/ 
φίΡ&ιν υ'^•^ ί*^ (ΓΧί 4-α<θ^ ι όοΐ ν αΜί'ν^ -ρυπι άμαςτί** οι-π,Κ λίω>ι ■ετ&βο'μίνοί• 
»ίν /«.ι ν ρϋ;υ/».Γν οΌ'^ίμ.ος οΫΤταο-ους τοις τρλί(Π> Αίνους ίς-' > Χ^ »• ου' ^ι,•)ΐα./ 
φίς-αταιτ^ο'λίι^ις,ιί ^'ΐΜ'&ιαβ^-ί',υτδ-αςχθτιΓςα-δΓΟΕηιση.ο) τρλί):».ΐος Λίυς• 
Κ3ί τίί <^^^'ηκα.^ι^Λμ■ΐ\ινς τρλίως ^ο ΐί^ϊίος ^ι;'/χ.]Λα;^ ^ ί'χοντίς,ΐς τρ'λί/χον *'/ 
τδίίξχί ίθ-ι β Λ (Γιαφίίξβΐ'Π ^ον <^ί'ίλο| ηον ίΑ.ιτυλιιΐίΛω>,ός ου-π μιτί %ι τί^ς 
ατρταο'^ως ,ίτίθκ^ϊί τί ό'•»ςω> ικ.ξατ»ισ•4ν,ιχων ΊΜύίί^ωκί -ριν τιρλι>, ^ωτυν 
μί >α(^ικ.)ίο■ι■π,'^οις ^ιςγίτβζ χτ&'νονπς-^'ϊϊειτα κατα^κίτΐ'πιιΓς £Γυ>α7ΕΓς 
τ5&7Λ«9ξώτί•ωνό'^ουλον7»μ•οιλιτα•αφις'*<'πς γ^ ^ τρλ&ς^γνί^νμΛ]/ Μύς 
ξυμμΛχον ί^ουΰ) , '^^οί^<^^^Μ/'•π<)>1//».ων Τ οω'τίιν ξϊΐμίίΜ,τιΓς •π α(ΓΊΧ.οϊϊσίνομοί'' 
ως κ.Βίθ-οϋ,ι^ ΤΕΓς μΐ'.ί^θ» <!ϊ Κ31 ^^^ίκ^ιταχ^μ-'» <3ΐ^οσπ•οι&β3•ο»,ό'τΓα)ς ο μο')ΐο» 
νι>Λΐ) ί-η Ιυμ-μ-Λχον ^,μ» ιρλίμ^ν γΐη'τΛίΗ^] του-π) τρλλώ ^υρ.φοςαίτι§ον 
«γουίΑΛί %ς -ρΐ)ΐ κ,αίι^ν τίς αςχί(ς,ίκ.ο'ν•7Ηί ιίμας α(ί''Χ.«5ννου,ιί (^ιχοιι'ως οΰς μ» 
(Γ'θί (ί^ιαφίεϊξβυ.χ^ ^ο Κλίωνος '^ο οαί''}^ ιΓίκουον Κ9^ |υ'μ.φοςον ΎΗ τ'μωξίοίς 
ουχ Αξίσ•χηΓΗ4 ον οωτ^,ί^υνα'ρν ο)ΐ (χμ,α γίγνΐΛ9^£«.ϋ}«.6Ϊς ϋ (νονπς αμ&'>ω τα 
ί^ί ςΐχϋ,κ^'! Ρ•^ οΐκίΐίΰτιι^ών νβί«.<Μτίς,ίΑ.ντ αΰίθιχια,οι'ς ου'ίίϊ ΐγωΐα η^οα-αί' 
γίίθ-βϋ,α•Η•Όι«'τ^(ίΐτΊ^τ5'ας3ΐινουμ4)ΐων,τ5εί5ία^4 μδΐ μιτι^λίΐνουων , ους μί'ν 
ΡαΧϋς α73•ίτϊΐμ4-ιν ω5 αί^ιΧ.ουν7ΐΐς,κ4>ΐΊοΐικ«ί8νίΓυχ('Λ(ί,τ&«; ί^ άλλοις , ί'α> οΐ/ 
Χθίντα^ι γας,ίςτϊ 'ρ μίλλον ογαδα,)^ ΐΓΓί ιρλιμίοις ιί^^Μ φο^ίξα' . ό'ςτις 
ίώρ ^/ϊιοϋλΛίίτίΐι,ΤΓρίς «50 ις ίνεΜίτιΌκ; χ^θιτσων %ν!ν , ιί μ•ίτίςγ<ύν ΐχιίος ουιΌία 
αΰΐω'ν • Τοιοϋΐτα ρ^ν ό Διοο^οτιΐς ει-πΛ • £ΐ<ί6«σ•ων Λ" τ^ γνωί«•«> τΐοτιον ©ουκϊΔι'δοτ 

*"•*νΧ"ί*Λλοι,ίσ-ο<»9-ινβί. Ρξο&χκΙϊιίμ.ίξο^π.ϊί'ϋτρ^οί'ί^Ηλοιιοτι. ^τί))θ) ι^ξοΰντο-ΐΑΛ^^α^^ον- Κλ/ 
•π^τυ'χ»κ)\'.ΚΛ™• <ίϊα<^οχ>ιV ί^^ι^'Χ-^ν• ΤαΛ!)^ο/|υιί}α.τ^β)ουλ5^ιιλονοτι. ΡαοΛ7οοϊϋ7θϊίΛ5ί/•οΜίτι~ -Ρ 

/)ΐα'λιταοΐ•τΐ•!«Γοίλω)» τ^5 αλλΗ'λοΐί,οι αίΗνοϋοι ίΤλίοιι ί<.ι» ι'ς */"^* ''/^^ 
Λ'^κί,χ^ ι/Λοντί όν ΤΗ χ4§οτινί«ανχω/^'•*λοι.{>(.§*τιι<Γί Λ κ'τοΰΔιιοΛτιυ.)^ 

»7ί(Μ'ξΐι ύώυ'ς αλΛιιΐ'α•Έ5ΐνίΑλο>χ.α'7Κ•σΐΓουίί^ί(ΐ/,ό'τ!!•ω5 /λ» φ6α(^α^ΐς •ί ό^Λτϊξοίί, 

(ΓκΛίϊΓΛΐΤίίϊτ/Λ.ιτυλΜνου'ωΐ/'^^ινί^ιωντίιννιίο'νοΐί,νΐί άλφίτα,)^ μ,ίγα,ΑΛ 
νΐρ^ομ.{γ(ύ\ι,ζίφ&οίιι^ίν^ϊγίη'η σχτου^» τιιί τπ^οίτΒΐίΛϋτΐΐ} ως τ ίΐο^-οί τΐ αρ-Λ 
ΐ'λουονοϊτίς ο'όή) χϊ/ΐ'λουήΐάλφίτα-Βίφυςμίίία.ίοι οί/Χί>)"'2!'ν^Η§ού"ν7η χ.ατά.μ.ί/ 
ζος.ο(Λ",ΐίΛοα)^ο>,χ.α7ά τυχκι» ^ΐ-ΕΐίΛ^τος ουο^ινοςονοΜίτΐϋδιντις.ίο^ τκί ί4» 
•ίΐ^οτιςείς νικς οι/'ασουί^ί τη4ίουαΐ)ς,αϋ)'ίΓρα//«ία αλλοκοτίΐί . το^ί'τκς (ίϊ τοιου/ 

τΐύ'ΐ^άτε(^ίτΰ&γο^»ς,ιί μ.^V^ίφ^Λ<Γ^^^)!ην^ΰ}ι^αιτΰ]|ΡΛχΜ^ΛαΛίνι<ύΚί\|Μ'^' 4'^^ 

((ΐΐΓμ.οί,>(^ |^^ί^ΛΒιν ί^ξΰίΰ-&ντΛί'ίΰ'ογμ.ίνΛ.ί'3^υ^ΐίξΛθ^τ*<»'αΰ]ΚΛτάγί^ 

(ΓΐίΚ.ωλυσϊ/Α.«ίί^ιαφί£ις!Κ,τϊΐ«^α τοστυτιν /^^ν \Λμ•ΐτυΑα\/\ι κΆίί Κΐνίί^υ)ΐου.'πί^'αΛ 

λοιςο/ί'ιί^ςΰΐς,ούς ο ΡαχΗ9 ατίϊίτκρ-ψίΐ'ωί «"'Πωτα'ΠΊί *ϊΐ«ί τ^ίατρΐατΐως, 

Κλι«>ος ^^Κ<ύν?<5^'*'φΗςϊΜΐ ο'»Λβ«ίοΐίοι.>ι σαν (ίϊολίχίίτιιΐβοις χιλίων. >0( /λίτΐ'λ)• 

V^όω^τ&χ«>^αί6^λον^x^^οώς^Γαςίλαβον.υV駣)^<ίϊ,φοξονρ•ινουx.ι•^α^^Μιλ£ 

(Γ/2)ίοΐς.χ,λΜ'§οις((ϊ'ΐριιι'(7α)ΐ'πς τΗ ν*ί5ΐ'^»>τ«ή ί«.υίι»μνοΐι'ων,τΡ•5('λίοΜ;,τρια/ 

Κοοοίζ μ.ίντ-οις ίίοις ίί^ους 4 ^ειλον,αϋ) (3413 άλλοις οφ ουοτκλίίξουχοιςτολί* 

^'νταίατ5ίτ3ΐμ.4Λ»,οι'ς ας/υς(ο>λϊνβ>ιο' τα^α^θίΌΐ τίΰκλΫ^ου ίκοίςου Ύυιι/ 

οωτίΰ <Γι/ί ρ-νάς φ{'ξ9ι>,οΐΛ)'τΐ)!εί§>'αξον7ΐ)Τ>'Ην•'ΠΒ^4'λαβ'θ» <ίίχ^|τάΜΤΤ{(Η•:σ6</ 

ξί^ΊΡ/ ίΓί*.ΛΊ«. ο' αίιι>οαοι,οσ-α)> μιτυλιι>οΰοι ΐ'κξατιιυν.Χ^ ΰιΐίνκον)ϋ<ηγςον α'ίκνοΐι' 

«ντά /^ΐν κατάλίσέον,ού'τζίΐς ίγίη-η.Εν (ίϊτ^οι^-'ι^βίςβι /λίτά τϊιν λί'σ^ουάλω 

(ή)ΐ,ώ)ΐνουοι,Νικίϋΐ/ τ Νικν^α'τϊυ ίΓςατιι[Οΰν7ίς,{ΕΓξατΛσα> αά /χ^ωοί) τ ϊ* 

11 κ,εϊτί ττ^ μιγαςων-ιχ^ώντι Λ οι«τ^,Ή"ξ^ν ι>οι>(.ο(Γο/χνίσαν•πς Ο] ρ.ί ^^αι^&ς 

φξουξΊ(^.ίί)θ\ίλί'η ίί Νικίας ττιν φυλακίν οοιτιδίνιί^ινλασσϊνος ΤΒΓς βίκνουοις, 

>^ μΐί'ατδ-ο7ΐί>β>ουΛ'ςου)4τνιςσαλα.ρ.Γνος ί-.του'ς •πτδΐλοτί!νν)(ο5ου(5,ό'-!5ως /χη 

ΤίΐΐωνΡί.'κ.τη^ονς οω'τιιίιν λςΜΐίοΜΐον•πς,'τίΐίΐ'ςων•η,οι'ο> χΙ| τιχ^γιίν νίϊο'ιοδίΐον,}^ λ^/ 

«Γ*» ΐ'κ.ΤΡρ.ΐί'Λς,τοΓς •7ΐμ.ί>/αςΛΐίΐ> άρΛ ρ.ϊΐ<ίϊν ίοητ^εί νίΛων οιω λέο τίίς νιο"*» 

Λς,τε^ωττν ΰ'υο -συςγω τ5§ο%ρ^ντί ρ.ΗχοΜΐοΐις ικ-ίαλαίτσιις,χίιτ ίεπΓλοι;> ις -ρ 

μ-ίνί(ν τιις νκ'συυ ίλΛί4§4ί'7τν.ς,<ιτ3ΐτ6<Χ'?ι•'4 ϊ*χ. τ^'ς ιΐϊΓθι'ςου^ίκατα.)/ΐ'φν 

§ίΜΐ ίΤιβ 'πνα'^ις αϋ)/ϊ)ο>)'ί&α μ ν τί νΜίΓώί», ου τίρλιίι^ιιχοι/νΗ τίς «-Ετ&ςου . ως ιίϊ 

τιίτί ί^ειςγαση.ντο ον ιίί«-ϊξο"5 ο'λίγους,υνίξον ό^ιι ιή «ι τρ^ΐΓήΐ τ&ρ^5 ίν'<-''^''* 

λιΤϊΓων,Χί φ^οι;ξαιί,αιιιχωςΗσ"47&) ΰί-ξατφ-υνο Λ τϊΐ οω'Τιΐ' χ§ονοις τιυ ίίξοις ττυ'/ 

7ΐ)ΐ/,)^;_οίτη^ατ»43ςουνιτΐί[;)(θ^πςο•Γγ3ν,ου<ίϊ(5^ΐ'ϊοή]ώνοιτρλΐοςκ.έα^ 

σΒ•> τ*τΒΐλοτρνν»<ηί>ις ττιφΛ τί^ο'ττ^,Ρξοο-ι'βιαλί οωτ ι^τ€ίχ6».οΊ ίί,ου'κ ίΟ^ιί 

νΑΟΤι α|χν')ΐι<θ•οϋ.Γ)ΐους (!ϊ ο'λα><.ι(^(1ι/*ονιο^ αςχων Τ αβ3-ί:'ν&οί;ΐι οωτ/ία /λ^ > ουκ. 

ΐβουλ4τΐ)ίλ&'ν,€«ς«μ4οϊ•^ννοΐϋταΐκλακΐ(ί'*ί/χονο9,ό'•ε7ωςθ<'οοσ-ον(Γοα)/ίν'><>'ν 

75 «κρ-π ττρίί α «νοϋοιι;,Χ3^υ)/χα)ςοΓίνόσΰ.'ΐρλι'(*.<ίΧω^ία ί;(ουο)νίκιχ•πςοια'ΐ(ο/ 

ί'ι(ίΌ<>9•(ΐ),μν)Λ<αί*οτϊς 6)11 νϊ Ίη^α,τΕϋα,ως οωτ^'κονΐ'^^ί'^ωξνιση.ντ.ΐΰΡο σ-^5ί/^ι■ 

■ΒτΊ 3 οω'τ'κιίξυκα,λι^νιο-,εϊ &ουΛοντ? τΒΗ^αί^ουναΐι τ τρΜ\ι ικόν-τς τ^λακ*/ 

ί^οΐΐ|ΐ5νίοις,)(^ <ίΙκα=5-οίίς 4κ'6ίι/οις^ΐ)(Γα.ίθ-ου,τΐυς τιαό^ι'κοιςκολα^&ν,τιζί^ (^ιΚI(V 

Λ ου'ίΓινα• Ταΰτα μ-ί νο κιι§υ^ ϊτ!5ΐ>•οι (ίϊ,νσαν ρΰ^ Μΐί^Β ον "πνα'ίθ-ινιΐϊ-ατζΰ,τεα/ 

ς4<^οσαν τ τρλιν,ιή τϊ τϋΤ^α-ΐΣΚία^ 4'τ/>ίφον ο'ηΣίλο'^η^ό)θΐγμ.ϊζύχ τινας .ίν όν^ίΐ 

οίίκτ'λακίΐΓΛΐμ5>οςίικαεΓουτϋΐντιοι3)^ςίς«ν>^οντΈ.ΐλ8ο>τ(ίΐοωτ,κΛ•τιι•\ρ 

ςία ί».%ν ου()^ί/χία <;ρρί)ί-πβνι.νςωί' <ίϊ αχ'τίι' ι-ΒΊκαλίσ•α|ΐι5</οι^τχ(Π;07Βν ρ-ο'>ον , 61» 

λακίίΆιμ.ονιοΐί χϊ τϊ ίΐ;/*,|ΐ«.αρ^ «; όν τ^ τιΡλί'ίλήϊ τα ΚΛ^ί^όΛ-ηα.γαίΰν'ν είςναιτ/ 

ί^.4V0I6ί(ϋν•01"(^ ιλ4νονι«τΐισ-«!ρνοΐί'•α)<.ςο'•π§α βιι/,χϊ; -ίτ^οτα^οκι-πς ατ^ι^'^ 

Α<ϊ•'^ν«Χ<'Ί'•πΤΑτωτί>λο(!ου,χ^ Λα'κωνατ Α&/^ινI1Vοι','3Γί>ο^^<'Vο"ν•IΚ•λακίό'^ι4 

|ΐί)ΐι«ί•)4 ^τΛΛύβϊ-πϊ,ϊλϊ/οϊ ΤΒία'ι^ί.^ 

Τιιν ^θ> τά αϋϊς-αλίϊτΛ 
ο'-σα'χιις. Κλ"/§οι;ς 

ί'*νί?'<ί^«'4 • ΡΑ»» 
•ϊ*/».ιι3ι;ρ.ν3ϋων,ου*^7ΐι 
!«$> ουκ «■ΠΓΐτιιΐ''^ν• 
ϊ^βΛο ν. ϊ^Λίξί-η ις α/ 
ψ^^^ιΛί.Ε1 ΐίτ^αυί, 
1^ ί ί'§€«• ί*.ίτα&ΛβΪ5 
Αύτο'ίιν.άχΓο τκί /Ί 
Ιψα^. Α'Ζϊ'ο τϊϋβ)ου/ 
Λξου. ακ§ωτ''ςιο> 
τίςσ-αλα/^Γ»ος.£κ 
/ι^οις ου^'τί'ίιν• α'τϊο -ί 
/*.ινή>α4. Τςιχ'^ω» -π. 
ό'τί κν»ί*•ος,κ&ί ο' έξ* 
* νΙοΊις 01 σσαρτια? , 
Ι^ντΛ •ΓΡ\ι Ήίτσαξα/ 
ΚοντΗ. νιων αχΓ3 νΐιτοϋ 
βΐ4 ^(ατΓίνιις η^ψοιτί/ 

•Βίσϋν τήί &ου«ίί)§ή5» 
«ί'ς φκών ο'συ}/^»/ 
<ρ^ς ύτ ΤΗ (^ίι;'π'ςο^• 
Μίτα^υ'τΐί νι'σον. 
τίς/ι-ΐνίΐ'ίΐς.Ηκοηά 
νίΦΐ'§αΐνο"-ζ5-».Αυτδ' 

Ακ'τι 3?«σις . ιί'τει οκ'τια 
τκ» 0*11 /ΐνικϊς. οΜί'/ 
•ητιυ θ)'ξκ/λί ^ου }'α^ 
αί>'•ιΐίς(τ!5-ί>. £κλ* 
Κ4(ΓΛΐ'ρ.ονος ΛΚ τπς 
β)ουλί'ς τ%ί λακί/ 
«^οορΛνίων. Μ'•ί (Μία/ 
ί^οτΒς €ίΐ)•μ.)) ίααίΌ 
ί^ (ί'χλονότι . οχϊίτω• 
Ι*.» βίττοξ^οΛ μ-ος γί/ 
ϊοιΤΒ. Ρςοσ-κί'/ί./ 
ΤΓ"! (Γι . ου'τίς ο' <Γ{, 

Όίγα^,ον ^Ίχ μ.ί\Ι 

ου'κιέου'λοντιίλβν. ίΐτΓΓΡΑΦΗΓ Γ'. /8 

|«Λ7ΐς ,Κ9/) ί'κ. <3Γ^οοΌχίς. ουκ. &» άλλοις (^ί^αμί*οι♦ουχ. ον άλλοις,» ιΙ^Γν-'ρ (ίϊϊ^ιίς,χ^ί ^ ιί^ιχ.ΛίΓοί'ς ("'Κ 
£» αλλοκ; ί'ί^α|;^ί»οΐ)^ί>ίβ9•(«^βς τϊ^ς Κ3Ί ΐίτ/χίν «ξτι Κ ςινο (υδί/οι ι/φ'υ;<.«>. Η υμ-ΙνκΛία. ί^ύο φίκπ τίΌ'τρ«ί 
ΐ3Γ|ΐοι;'ίυ|Λ«'βιι 1^5(1) 4νΧ"ίξ'ί<'*ΐ ^ν'^> ""'^ί λακ.ΐ(ΓΌιΐ{«.ονίοις τι)» τρλιΐί,κατατί "ρ ρ' τι^ βοΜίαπυ χ.ςιίι<^οϋ,αλ/ 
λα -ζυ-ίςί -πνος /ιαλακωτιςοίί ξ»/χι'ί45,κ^ κα^ο^ΊκιΜίζΰμ^ζ Κξΐιας νί^κσ-α^ίδα νίνώ9-(«.νϋ)ΐ]\'φιΐ(Π,φ• 

£>ουμ•ΐία /χιιαμφο/ 
ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΡΛΑΤΑΙΕΛΝ, ΑΣΤΪΜΑΧΟΥΤΕ, ΚΑΙ ΛΑΚΏΝΟΣ. Ι Ήξωνα/ί-ακ/Λ-αςτ• 
Κα^,)9ττι>οΐι'τί3ΐ» 
Λδυςί-πτιφίξθί. το» 

Το ίΌ-ον /«.αλΐτ<Μ.Ϊ 
ι^ι'χ.ι«^φί§ί<θ-οϋ.αΐρ 
φι§ιβ9^αι.Ρίξίτ£Γ"Λ 
ϊΐοτατ•7Γτ ίοκίατιιυ* 
Μ*οι?χ.ο(ΐ/οι'./;ΐ||'ουΧ, 
ϊστί,/χκ'οι/ίί^ίκΑοι, 
αλλ ΐτίξαλκιατί)» 
νίκΜίΤΡίνσ-ιι-ΐί-Τυι, 

^ΟϋξΟ/49ίμοΙ.)'/*.θΐς(^• 

λο>οτι.ί1τά /Χίν-Τζ» 
ί§ωτ»ιν«•τ• Κ.*;^ 
ομ-Κξκί&ς λο'^ς.ο' 

«π».ί,κ^/«.ϊίει•5Γίίΐν• 
Σωτιί§"'ί<**'»ν.<5ΐγο 
^4νος(Γωττ§ίοΐζ•Ρ§ο5 
τ^ά'λλοις• τεΓς σΐω/ 
Έτωσινί^ «νοτιάς. 

Κ/λ6Ϊς (Γίΐλο νον.Αλ/ 
λα. ί^Μ άλλοις. τιΓς 
βκ^ουοις φΐισ)ν•£υ (1^ 
^ςα{Γμί4'ω> ύφν/*^ 
^ίνωϊ1Ρλ4/*.ίοις.•?/ 
ΤΒ 3' αϊΛχεΙρίΐμα^ιι 
<δς ινίτΒυλακίΛϊι 
/«-ο^ικίΰίί^ιλιι/λατιυ 

^ντης,ό'τ ιϊίΊκΫ,νΰ./ 

τί νιρ-βς ώ τΓλα / 

τϊϋθϊς &νι^•3Γαςο>τι 

'ΐρλίί*-ή>ί''<'^';''να'^ 

σα>•πς)«ς άίί^ιχοις 

οωηοκ; μ.ΐ-πλ^α-ων-πΜ•5 (1? ί*-»,»^ 4'Λ'(^0(ι;ι9ίιοις,&ί-ίκς αγαβον τι τριϊίπκ λαχ.ιί'ίυιμ.ονίοις,)^ /^οκ; α-υρ-μ-α/ 
^ν;(ΡΜ<ΓΜίν•(ΐΛων ο\ω ο'ί'«^αί•Ίΰυ&(;οα!ίθ\αγονμ.ί•ρι'2ΰίΤΌ\}ΤΌΐς,&μ.ίν (ύς '^ 

ίΛΐιΊίθ-βϋ,φαί^ΐνρ-ιίναίΓΊΛ^ϊίθ-ου'ρυς λαΚίίΓο"ρ-ονίουςυ/χ.ας,υφνί*-ωΐί,6Ϊ7ΐρ.ΐ(Κ.αλον &ν "Κ^λΐμ-ί^ ταίΤί^Υ/ 
ία'Π,ή>τ!Γί§Ημέν*χ6ςοί. ε?<ίϊως'φίλοΐ'ςκα•ιατια.Λ9-ου β)θύλιβ9-ι,ίουυ'35οΐ!τα<59-ι.υ|Χ€Ϊςπίϊρ<ίΐ^ο'π§οι »/ 
ί^ιΚίΐ'ΛΤΕ καβ'κν»)! /χίίΛτίν ο-ι/ρ-ρ-αχων 8>ιβ)ίΐΐω>ίνΐ£Γ§ατΛ(πι.ν•πς.Μΐί^•Β!αβοντα•<:.οΐλ'ν"'•''νας 
•3οΐ(;λακ.ίίίας. φίλουΐί ίίνομ-ΐ{ο\/τ&ζ.νμ.χ(; ί'νιλονό'Π. Τ^ίί^ΐ. τ^μ-κ'ίί'ή), Ε> ΤΗ ιίί*•ίΤ4ν V» • «ί 
Ύ^ Ίκ^ατΛία • ΡίξΐίΤΜ-ριν οπ-α§-τιι» . ικυχ.λωιην . Ώ> ουκ. είκ,ο'ς . ου (^ίκουον . Τί^ ■οολί/χ^. 
Τ^ »υν £^ιιλονο'τ). ΕΚ'η>ρηϊϊνί§ο>•ί(ω'^ΰ'3Γίί1ΐΡ>"Γϊ5 • ΥΡ•ωνΚίλΛϊΓοΜΐ'•Πιί^τ%'λακ.ί(^οι/;Ρ-οϊίωΙ'• 
£»οΐΛιι'α6κβ)ουΌΐ{.{Αα;)(θ'^οι τιΓς βχ^οι/οις , θΐ/'κϊτ»'ν ΚΛΑΪν-ίΊκΛίον, ουκαλον^γοιί^ουνοΐι ^^ϋλο^οτΐ 

ΤΗιιο^. Η ϋ ;, Τιίν ί*•ί> -ΏΒ^αίί^οίδν τίς "σολιως « λακκ^οϋ^Κίοΐ,-πΓΐΐϊ-Λ'ση.ν'πς υ/ι.Γν,{ΐριιι 

,, <Γα.'/Λ.ίία,ου τιΐοΐί^^ί (Γίκ))!» οίο/Λ^οι υφί^^ν,^ο/χιρ-ω-ιίςοίΑΐ (^ι τϊα ίσ-ΐίθ-ου.κ^ &» 

^^ (Γ^καΐί-ουί; ου'κ {■» άλλοις <^ί ^α (μ3ί»οι,ως τίΐξ »^ ΐσ-/ϋΒ^ ν^ νΐβ9-ι«,« υ'μ-Γν,ιν «"ί^^δ 

^, νοι ϊίσο^/χ.αλΐτ'οι*φί§ι<»9•*ι νίν (ίϊφοβ.ουί«.ί5α|Λΐιαμ.φο-π'ςω>α^α «μΛςτνί/ 

κ.α(ί9ί).τον 'π/?αν<*>'*''''*^'^''^^>''''"*'™ΐ' Ι-είκο'Πίϊς ν^ο-^^ο^^^^χ^ιυ^οίς 

^^ μ-ιίου κοΐΐίοίΛΐιρβ>ΐϊ'Π,'πκμ.ου§ομ6νοι,<ίρροκα'ρι>ΌςίΛς τΐΛ^-ών οι;'<^^^ρονί[ί>«/«■ί/ 

,. •"'ίίί Χς»αίΤ'Η3^β»,αλλ'οα)7ΐ)!λο'^ν,Μ'ΤΤΐ<Γαί*.ί6α,•Π!,'Π4'ε5•ΐ§ωΓτιι/χα έξαχυο'ΐί, 

^^ ^τΒ μ.ίνΛΑ*αΛ'τ(:ΚξΙ\Λ<ά-ια,1>ΐΛ)ίΎΊΛγΙγηΤ%,•τα- (ίϊφΛ'ί^ν'Άί^'χονίχ&.ΤΓαί 

^^ τκχοίίν (ίϊαV§οικα^ίτώ^ίς,^Μ'αν'<•*ζ°V^β*••^'^'^*λιVί§ον<^οκ&ι|,6ί•IΡV 

τα* τι' κ.ινί^"νΛ&ν•'4 πίρ «ν»! ρχίβι'ί λο'^ος τιΓς ώ<^ ί|;^ υσ:ν , οΐίτίοΜ,' οΐ4•2ΐα{α5(^οι, 

,, <ίς ©ίλι'^^κ,ο-ωτκ'ξίος **' Μ|ί.χαλ4•ίΐί•ά.ς Λ ί'χιί ψίν τΐ]β5ς τιΓς άλλοις κ^ ίίυει/ 

,, ί«\«ννωτΓΐςμ^ν?ό'ι/τίς,αλλιιλωνΐν€)(Γίν4Γκα|ΐΛ?ί<οι/*.αςτν§ια,ώ>ατ?4ξθ(»πΓΤ, 

,\ ωΦίλούίχίδΌύ'.νίν (!ΐ ΤΓβίς βΛτας ττουίτΛ λίλι'^47?.Κ9'ΐ ό^ίΐ^^ΐμε* ουχί |λ» η^ο/ 

■ , κατιχ•ννό>•ηςΗί>^ν•πί4αξΐτάς»νσ•οις&νι«τυ'/Λ,ίτ?ςων/γκλί(μαοα!'ηο'ΐριϊ•π, 

^, αλλαν**'^λοις χοςιν φίξον-τίςιί•5η(Γΐίγ'>ωίΓίλί»(νχ^ίσ•ιν καδιΐτ-ωρ.ι4α.•ΖΓαςι/ 

χβ' |ϋΐ3«οι ίί ομ-ας Λί^,ο ^ (Γίκοΐια,-ΕΓξός τι τκ ίκβίου'ων (Α'αφοξα , »^ {ς υ/Λ*ίϊ 

Ι^ίςηοα; άλλοις ίΛλ^ιν^ίί,'I^'ιί^£^4£^ςαο■μί'νωνι^•ϊ3■ομν^ι(^)■ν ΤΡίΧίτονίδα,»^ 

Τ!&^&ντί{ξοίσ-ομ.ί^><ί.αμ.ί}ΐ^τίίίςγ'ϊςαη'μΛΖ'^ξα^ύ&•η λακκΓου/Α,ονί/ 

βΜ;κ£^'5οΐζ?υρί/χαχοιςο»τί ^ρλιμή1-ι^(^4αναδο\^^5ι^ρι1!καί^ίν,β/*.ίϊως τρ; 

λί/λίοΐζ4ςωτατί,ουν<χ(Γικ&<θ-ι«υ/λ(χς,μ.ν)^τ?α5οντι^•φι%ις<ίϊ>οί«'ίξοϊ'πΐ(.ς, 

Ούγυ; α.μΛξτΛ>1&ν μΛλλβϊ γχχ, «'/χΓΐί (■ιει^ξα.τ&Ηη.\•ιαι;.'τα. ί• Υν ΤΜ &§ιιν5ΐ •^ 

Τβδί τον /«-μΊ^ο^ , αγΑδοΐ γϊγιΐ)νμ.ϊ(ΐα . -τίΐί μ-ιν , ο" λυσαν-κς νίΐν <ίΓί°'Τί§'"5''ί 

Λ,ίυνηΒτδιμέ+Όΐτο'ΠίςίλΛ^δίρίιΐντίίςιλλαίί^ος /χο^οι βοιωτ^'.Κ^ν^κτπΙ' 

^ωτΒΜ -πο>τίς,ί*ουϋμ.αχν;σο.μι;); ί^ϊ!• οιςτίμ-ίσιή) . (χαχν(-πΤΜ ον τνι *'^^ί'Τϊ§9.γ^ι γί 

»ορ5^!/Μ,^3Η/^;ίγινο|ϋ1.%^οιυV^V^1^^3ί Ροα)ΐΓθ.>ί«<^''Π'ΐιαλλοκα.τνκ6ι»ονηον γ^ο 

Ι/οΐίίγί'ϊΠΓίΤδ-ικίιπΓυΐίον τιιΓςϊ'λλιιο5,τ5•ί«ι&ντ3«{:α <^ι>'>α/'-ΐι/ ιΐί-ΐτιχο/λίν-κ^ 

• νμ•^ν«λακίί^οΐιμ.ονιοΐ|(^ι'αότη5%ς<5^«/«•ϊν'9ίί φο^ος•ιιί(^ι^5"»Τασας■^1<». |^ 

«ρν (Τθισ-μ-οΫ τις ίβων^ν είλωτ αίρίΤιΜ'ί',ϊ τί/τ^ν ί*•ίςος »'/λ~οα.'τ '(ί^ϊτΐ5Ϊ/λ4^α/ 

. ρ.ίν ίΐς αΰΐκκςίαν,ω'^ν ουκ6Ϊκοςα/».ν>•μ5>"•»<5'^ ί'-ίΐ/'Ε^αλΛία ,)()ίί.ιν"ί'*'^>''^"'^'Π'• 

Ϋΐκ^ταμ&ν ί.•τρλΐ|υι.ιοι ιΐΐίγίνο /*•ϊδαύνίςνυν^? (ίϊ,οατιοι.ίΓιομ:^ «> τ^ Ινμμχι 

χίιΐξ,ό'•ιτβιιβο5οΐίί/χαςί^ιασην7ΐ!,ύ|Λ&ις άιτίωσΒ-ί&ι,κ!; τι^ς άίκνΰώιςικιλΛί'π 

'τρατδίί'βί-Λΐ,ως ΐ)^[υ'ςό'ϊ•ϊΒ<,υμΓ(ίϊ/Α.<χκξ«α'Ιρικου>?'.Μΐ μείττιδ'τρλί/χήι,οινίϊ^ 

ίν<^ΐτ5ίνι§^ϋ'5'Ό'''|*~)θν'Π ί'δί'αδί'Π,ου-πί /ί-ίλλνΐσα•π•&<^ ατΡ'ίΊ ι^^ οιδιιΐΌυ'αι» 

ο\!κ^&ίλγΐΛ}Βρ,ΰμ^ν κ.ιλΛ(πΐ)•τ,ουκιί(^ικονμ!ί*.»^ ■]^ ικεϊνοι ι/2)ο»)'βου> >)/«.?> 

όϊοκιτία διι1ϊ>ι*ιΌίς ,ό'-π "ίλεϊς ΛτεακιΐΒτη-κφΐ '^ο5^ο^^ϋαανγνί ουκίτΊΓ> καλο^. ©ΟΥΚϊΔι'ΔΟϊ 

5$ ιά -ιι^Όηίβ-το.ιίίΛ ιίττο τ^ αβκίΐοϋω». Κο" τρλίτβίοίς /*.ί•πλα/?>ίΜΊί)λΐ7ΐ)ν§«φΐ('4ί» • Α ίΐ ικίχ-ηςοι 
β»"•παέΐϊοίίθΐ,κ51ο'λακ.ί()Ν)ϋ/λονιοι» Εττίτά /<,»ο§ίωςί^ντα.•αίήτάαΛχ.α. Κα.ταλαμ.β)ί**ο)ηιίί.λ^/ 
•Γξΐκίί ίτ«§;^μώνοις. Ε»£»•οκ)\)ίΙς.αΒ-ον3^«ντ%'όξ)ΐνικφν• Κατά'5ο|ί ■σάο5νο/*.''ν•'π'ί'5ίλΛ»ιβ3ν' οώ'οι^ 
^»(«♦^ί>«ϋο^. Βλα.τ^οΊμ.ίίΛ.Λί'ίΚ^ρΛίΛ. Αυιίκ.α.&νιφινί'ϊΜ'Π• Ρολιμίήΐ.όντίιρλψφ. Ωφίλι/λοί 
<ΓΌκ.οϋ*»ς['>«ί.οΊίιιβ)ΒΐΓοιίΊίλονοτι, ρολυ)<^ίΐ'νε<ς>>^ο''άΛλοΐ?Μ»ι>ίς.ίφ€ίΛτΐ)6ίτι6ίνοίάί«ΐίοΐϊοι,(Πίί; 

>> αΜας'η)<Βηου\^;σΛίωντιςκ}ωίγζί'ίΰΐ^ο<ίηι^θ!τνγάγιτι>Ιυμ.μ(ί)^ν;, 
» )ή ■ϋδ-ολιτθ'ο'ί /Λί-π'λαΙϊίν,ίίνου Ά ίζ τά τυα^α/γί λλομι^α, θκος «1/ 7ΓΡ<'δι>'/*•ως • 

»• 4ί*§α'Π,αλλΌία'}Όν'ττς αύΐ τά /*.»,' όςίως 4'ρ^ν7α.ύΜέΑίοΐ((ϊτρλλα.μένΚ3ΐα•λλ* 
»