Skip to main content

Full text of "Knyhar [microform] : litopys ukraïnskoho pysmenstva"

See other formats


^ ґ' ТЬІ8 уоіияїв І8 Ьоипсі і^І^-Ьои* Л2.1Л. ,, •*»1сЬ Ів/вгв ипвУ8ІІвЬІЄс І/ і Ь^ 'Ч^ ^л~ '%. . і'ІЙв'ІВЯ^ і^ -Х-'С ,^. •■* * --ї. л5:^й' 
■!<• 


^ І ( 4Л ., 
і І, 

" -Сі; !Л€^0^>-- ►¥+«; ГІ^ІГ^?М -^?' ■:/>^*^^^ •.:•%- СЧ.: ■»'/і;лі;і;'~ 


г-^, Н ("■Ч А; ■ іЗ -('і 1*ь- '-^.4'. -^^ 1^^ 
Н*" йа^ Т^ •♦^с" 


ШЧШ І^-хл т Приймається передплата на 1918 р. на щоденну газету 

НОВА РАДА. 

Газета політична, евономнчна- і літературна Г вихадіть ЦІ ди, іірім пвяіділіів І дііі, піеяі іедіїїх еііт. ^ 

Передплата иа З міс.~ ІО р. ОО к. иа 2 и.— 6 р. 50 N. иа І м. -З р. 50 и. 

Адреса редакції і контори Київ, ІнстітутскісА, Ті. телефон 64—80. ^ 

Редактор А. Ніковсьмин. УУ !!'икмаетяся передплата на ЮІЬ рік- на іцоденпу ■ 

РОБІТНИЧУ ГАЗЕТУ \ 

Центральяяі орган Ікр. Сіц. Деи. Робіт. Партії. ' П<>дписная ціпа на 1918 годг— 7 руб. сг перес. 

Умори леретплати:-на^ міс.-5 .карбованців. , ^'Р' конг.фьі._ Москва Таганская йлшцадь. кн. 

-■.;фе:а р.дакці. і контори: Київ. Михайлівський \ ''''^' -ОГшіеСТН. ДІЛО', ДЛЯ .Ь. В". 

лр. 35, кв. 1. Телеф. 65 10. '■ Рео. II И. В.іадиславлеьі-. Принии&^тся аодписка на журваїг 

БибліогріФхчаскій ЕжемШчникі'' Іі1'1111М.л(;Ті,СЯ ІГНРКДП;іЛТ.\ на І9і« І». ИА ЩОДЕННУ НАРОДНГО ГАЗЕТУ 

„НАРОД НЯ ВОЛЯ" 

Газета обслуговує інтереси трудового селянства та робітництва. 

,\ "'"ии аередплатіг. мЬиіппо— 5 і:ар6. .'О к., }іа 1 місяці -11 карбонандіп, на З місяці— 1П карбоваиців 
.\дііеса і'слакіїії Контори: Ріг. В.-Волоінмирської та Рильського пр. 1Ь 2. 

Ь і г2^ „ЧАС" 
іьи'тачпк ВСІ українські видання 
Кіів. Володіииреька іі. 

Видавництео ЧАС" у Київі 
випустило :і друку збірник перший 

= ,.Б "^ Д Ьі І" = оповідання переніїадені з чужих мов. 

Ціна .чбірника 2 р. 25 к. 

Склад видання — Крамна Комора Т ва „Час" 

(Воло.їимирська 42). 

Приймається передплата на тижневий журнал 

„Б ^5г д я: К" 

Орган цільної незалежної думки. 

Тимчасова передплата — 10 рубл. 

Редакція і контора . ,.Буд>іка*' міститься: Киї*. 

Бульварно-Кудрявська вуя. № 10, м, 6. І ст 5-го числа „Имигаря". Передова стаття. — В. Мадзалевський. З істо- 
рії книги на Україні. --Г/>. Лмитренко. Ціна на книгу. — С [Іаночіні. Книжкова україн- 
ська продукція в 1917 р. -6'. ^^фремов. Про пошану до книги.— З преси. — Критика і 
бібліогра^іія. Одділя: І. Історія.— II. Публіцистика.— III. Економика.— IV. Інформа- 
ційні видання.— У. Календарі на р. 1918. — VI. Красне письменство. — VII. Педаґо- 
іика і школа. — VIII. Виданпд для дітей. — IX. Поези. — X. Театр іпьеси. — XI. Му- 
«ика.— Видавнича хроника.— Літературне життя (звістки та чутки). — Лнстуваямі 
рмакціі— Покажчик ірецеизоваимх в 1917 р, киижвк.— Оіовівтім. ІЗГ 
гу ' , N 


і ПТОІІІК' У]{РАІИСЬІ\ОГС) ІПІСЬМІЛК гил, Київ. 

Рік видакня другий Січень, 1918 |Г. Число 5-е. 

Виходить ШО МГСЙІІЯ. 
1 - , П'- ІЧі,!!':і! ■• ;';.;іИ' І!1.:іМИ, ;:К11л \ Ч;і''і- 

і.ог.о уиі'.ііім '•''•■'! іі'' >'м'л-;уіь ТІ ;■; .матих 

читачі!', :\\п 0:іі\;',\:\;<> іі»' іК'Я.іи ;і- і.и- 

іаі'Лііг:. ї «'ираии. кінчагмп ми іісіипіііі 

рІі; і;И,ТііИі;:і )іаі!|і.Гі. »:;!'''м!П''У. .\.!'-И>, 

И(' .'{На ■/!;.■!!< 'ЧИ ік--; ■!•■, I>імчак^і" •; ціаіуі- 
ТЯМ Ді'ЯК' Гп Мі І п;і, І (, 11*1 !■(' СІМ м:і.і;ім|;(мг іі II я, 

0(1 нам ііч!!!.а'-ти."!'і ■ іі'аау ;ічаіті сі'.пго 
читача-:і;'!і\і!."іміиі,.і. Ііи іі'р'-кчнаи ііа<-. 
пи» ПпЧаї" нами сііраіу і;часн<і п ипиа 
і; 'ііГі чї; импіііі мірі і;і,тті'»ні іа»-. і;(,гр<'бі. 

Ми. аиичаііи^', бачимо і'міат" хио и 

сИГіїІІ \)(^С"^'\'\: ЯІІакМ(;, ПіМ П»*})гД Ііа.МИ III,»' 

імьгиіі І1І.ІЯХ ;іь ('іаи.'аяоі (. удоскчяіа.тгн- 
мя; оп.мьмі- і:ілчуіиіьлі'» брак іічтріомих 

ІІО.'ІІІПІК'НЬ. М»іЖ.|Иі:ИХ И[»И ПІІМ1ИХ уМ')' 

МІХ, яісііх т'чи ра досягіи ис млк.мо .-^мо- 
11!; нам хоті.ки'ь би лати багатп крапіп- 
Г(і за !»', иі'/і: можемо дати нині... 

І тільїси і'.і] ;. !; мож.типіоті, при К]іа- 
іцін будумиїїі, яка- ми іиирп иіі»'і:іі»'- 
ні — III НИДІЛИ ми К'роками набдижаьтіа-я 
донас, чя ніра бадьориті. па'-, р.ідроджу*-; 
силу і стаїїоі'.ить грунт до дальшої 
іі[)аці... 

Тому, по дтіі<-!ячііо!. ПІ па які труд- 
попи, а ма'-то- маГгж»' игііороможні пере- 

233 ІІ"ІІ:І, МИ > і.'Ч \:і. !і ;;,,,: ,-. ; ; ;і,.і , ). :, 
мірі ''И.І . 'Чі;і 1 11 і-;і [ ;і і;; :, V. !,; ',[■11 і .^- 

ІІІПІІ1 пари' ;ч . п 1 ч, ауі,; *-,:ч. іл . '; і \ ;■'. 
у іаЧХ і 1 \\\'"ЛІ-;і \ !і,. ІП.ИІКіЧ'' І ;Ч!1іі і '• 
МаІІбІ.ТКИІіЧь іі>, 1 р''і',,;, , - ';!)і;г і;і:; і . ;иі,. 
НаііМГі. Н)Д|иіД.я>- ИП;: !' >! ;: ;: '' у і ;і 1 і ■! ( ■ іі ; : - 

".іииііго жит;>і 

Але ж н<-тупаіочи и Н'Ч'.ии рік и . 
іпого іотпуиапия, ми .і'.;у:м».мл іірі х :~л 
у панюго читача нрият'-ля Д(;бр<.і>] ■ і 

ІІІХ-ТИ її ІН'есу кІИНостИ .Іп тих Т*\\і.. : 

них д»м|)імпіи 1 .\;"Я,.іииих ііммцлої^, яь ; 
- ми .-.нак.мо п<' ибминуїи нам к ч.. и. 
ко.ти {н'вуть гармати. к-м,иі гр(.ма': і,- 

ЖИТТЯ досягав- і їм і.' V ІоЧКЛ! М(ірі.| І .', ;. 
коли «'ПОЛ/ОХаІІІ буїиНІ :іІ!і:і.;ІЗаи.Г!. II. г - 

ки. мнотоігтна. здріі аі<'ТЬ'-я. ччуіаП'-іі 
ноустаїїнпи аоіік- і іал.і' ііаніг-бмЖ' - 

ЛЬНОЇ землі!.. . 

І^іГ а-^[і<-і- 1 ;іі і .і^-іі'л... 

1 ми Х'ОЮ'чм Іір'Ч'.а -іИ'!!! 'Наїї'у МН|'1../ 
ІІ]\ЛІІІО її И Ііпіі.іму Г-і:!. II;' ію.чіггГ як ■- 
го 'і'ак б<':{,\!:ріі(і ба'/і,:і!!іі і(і.'.: нам Н'^':- 
чити сііяті 'Мі їм'.: 

Мир і 1лу,"імур,і !і:]ім:іІї'. 2.: 4 в. Модзялевськиіі. — \і історії книги па >'країні. З історії ккиги ма україхі. 

Спитппн />. Ми'Кіїї.} нсіукого. 

Тепер, коли іі])И грануванні ііоміщиць- 
ь;іх гліио нпіііаться біоліотеки, мимоволі 
іірпга.іуютг.си янвні часи на ^'кI»аїпі, коли 
[■'игкиу беретлп 11 н<'И<і/»іЯЛіі. Хоча книжкі 
1! мула дпсить неликок) ріді.чстк) в до- 
.маніиьому пооу'іі ;^.;;м и»"ноі«» українського 
н.'нства на чагів ІС гі.м;іиииінп, а.іе ))ід«іс'гі> 
і;.; г^яклнкклж.-и и»- мн.імкал.'Мііпім киїги л 
''и.к\- ліоа»'И її»!' часу, а.і^' гим. мі,» кии- 
я{»': впчодало нлігалі іісбагнг.) і і;оніту- 
и.і.і.і впнп дорого. Та і!^;*' і.о.ік і;і!ига пс- 
падала до і'^снодя. то її Гн'реіии-, ;ііс річ 
іун^н ціііиу. 

Нідоми. ;іі;(»ні ііо'іоиііч іМі^чуиан. свої 
ь;і!!-и анТ'ііі ,.Тн--вн;іч"а'' , г*міг[).ч^;іі.мчі: пії- 
ікароіП ;ІК!В Маркчі'!!'-; ( 1Гі!)(і 1770). що 
"їДвнйи !Х н іііікиїу 1 о'.)аі; \л с(»''іок) па- 
ніть у ні'Чоїи .. ЇНРВіїпк". ііг^респнанпн упи- 
нами іці-до і;;і:і.';'и: і цигліамн :', них. Мар 
і.""НП І как а".іі.іі Н''ЛЛі:'.', яі; ^ін сі'.іп чаї, 

'•1ПЛ>пГЄК\-' ). И> .ІІОЮГи \1-') р. ііІН З'.ИПЇ 
г'«. і; сі!ік-.!у .. І.НГІіННІ'.у: ..К'НПГН І1ЄрЄ- 

с.^отруі'.аіЄ\і 1. І-.:'}, п аітоиу носкладалем'ї ; 
огоопал«'мі. .; с іпою 3'_', ;, '>,:т.чви.іем'і. і'.-. 
'"і;рзн1. »■/•'. и оіи'їліотеці. сіои стоі-оні. \\\, 
і ві> .іііугпп И; игіго в;; 1 х'ь ;-'*^'.> ••.-') 

і) пеЄ'Чрі іі\.ч<)Моі'(> .мамаи .іаня-іа .\по- 
' і'оіа за ]7І4 р., ;-'л<>и:еініму іііічас іюго 
•іргиїту, зустрічасмо :;;-аді;у аа такі книги. 
н^о иереховуиалпсі. г. м. ( 'о|)очнііця\: „няті. 
і.нигт. мо.іиговіїиковг" . „апостолі.", ідн ,.мо- 
лнтовппгі.' та- йп.-*) Ср[)^^д книжок ІІкопа 
М{іРКоияча-ік :>уі:тііічають(:!і оогословські, 
меди'чні. історичні, географичні та ип. на 
руській, латинській, польській та ии. мовах. 

Цікаві віжолкістн проте, які книги чи- 
талися на Україя>^в половині Х\'ІІІ в., да« 
"лнрі „діло", що дісталося до наших рук, 
л 1703 року, про П))авлеиня боргу а рілс- 
ни\' осіб Бррславльським К[)амарем К'орном 
(^иііатпо Тіи'оріїііо і\огп). якиіі дістав то|) 
гівлю в спадіцину від свого батька. Як 
видко з иереииски, що збе^рглася в цьому 
ділі. Кори мав значні обороти, торгуючи 
• укном ха книжками. Згодом його фірма на- зивалась ,К' іря 1 І амп*'рт ,.'« 1) .іа кільки лі.'нь до тогл. яі; ппсаноці рял- 
)сіі. прийшла лністка. що соляне с. Гн;і[іісина за- 
хопили садибу, ді' абсрігаласії «ця біґіліотеїса... 

'^) Дневник генерального нііск-рбія Яісова 
Маркевича (І717-Т7<>7 ]).[).), ч. І. Кіеьг, І^г;!»:'. ст. 

^) Лр\ип Чі.'рнігіпсмсоп^ Окру-кноіо судт 

,1. /у' (;. . ^ ' " 

235 Так, лубенський полковник Петро Апо- 
стол 4) купив у Корна слідуючі книжки; 
„фрннцузгкііі родосдовньпі календарь" (20 
гропіей). „1'еомюрову исторію о насЬко- 
мУХп", в ^ томах (1('> талеріи), „Исторію 
церковную автора «1'лерія" (І'Іеіігу Ніьіоіге 
сесією) в .Н) томах (24 талери), заіілатнн- 
іни, опріче того, за оправу всіх .';0 томів 
12 талеріи; „Тплліітоповьі ареднкп" (4 тал. 
2іі г[)оні.. і за (»п|іаву по > грошей кожен- 
1 тал 2''> гропіеп). Апостол кунунав кпи;к- 
ки н ііпрна і рапініе; по рахунку ще од 
Ні серпня і ТоЗ І», за' ппм рахувнлося бор 
у 202 тал» рн, 2'.» гр(»НI^^й і 2 П(|і'^піги, нн 
иннлату коїрих „черезь 1'рановскаго" спла- 
ІЄІ10 було іі'ііім 2Г>о талерів. 

іг.ан С'і;))4^ііадсі.кий ') мочав купу- 
наш и Ііор.ча і,нпл;кп н І7о0 році, коли 
їіому було ипслапо через (лімоіювсі, кого „ІІо- 
Х'їждсіг'і.' /|,"і!.іб.!яс;і" ( \уаіі1іі)Ч'.<; (іс (іі]Ь1а!<), 
)і!:і і;опіт\ і;;іліі 2 тал. О гг'оно п. ІІізніпи , 
тоїчі -,1, 'іаки, р<іі,'у лій од'Ч''!;'*" ч»-[)ез Дмит 
і-а Ні іуніеина''|; ..<' "обрані»' гсі.хь іі;те- 
иіестііііі" (! ! чнсг.,4'1 іал. 2п г:ои!.), „І1>"итіе 
Христини" (2 частини, 5 тлл. 15 гр.). ,,/1>ь- 
'іи адмпралин'ь" (2 часмиїи. І тал. 2<' 
С1.0НІ.І, ,. Исторію .•\м»'рні:аь'скуі(>" (о чястппи, 
Г) тал. Ні !р.|. ..('••стпиніе І'ік ■•ги"Ч>^1аа1 \(ііі 
І»іі.'>.ч1;!іи1), (1 'іал. 15 гроші., ..Гапнеево пу- 
гі'ііи"'тві«'" в (|іраіиіузіл:ііі оіі[>аві (4 та... 
20 гроаі ,; І ,ІЇ»'й:л<ч)<Ч!о мукмпестиіе'" в 
такій ;і:»^ (^імін (Оіплні ( :> тал. 20 гропі.і. 
!\'і)і.м того К'оіж мав бі)|>гу за Слсоропадст- 
і:им; за 21 (!»ранцузі.;;у оправу 11 тале])іь 
і за ііерск()зіс\ кнпи;ок 1 1 талерів.^) 

Клпм ![1а()іарен!{і) купував кппи;ки фі;- 
лософі л-когіт" змісту перевалгио, і був одни.м 
з иорнпіч зам(івників Ііорну. Ііерпіі книж- 
ки було ним закуплри(мц^* }»оку 1747. Се- 
ред них ми надибуємо такі назви; „Мурет'ь 
(нвтор'ь латинскон)". ,,Донфле|)овт. лекси- 
конг". ,,Лфтоніевіл п|)огимнасмати (наст«- 
вленія)", ,,]»"пнга, назьіваемая Світь ві. 
лицаул,. (;очинрнная авторомі> Коменіемі," 
їце-слнвиозвісна праия Амоса Коменського 
,ПгЬІ8ріс1іі«"), ..Цицероновьі рі^чи", „Овй- 
діеви сочиненія ■, ..Степепь илп руководство 
і;'ь стихотворству (Г]тдус'ь Иарнасскій",) і 
,ЛІ1тейнбахов'ь лексиконі.". Шафаренко мав 
зносини не тільки з Брес^авлем, але і з 

•) Автор дііекіпіка франнузькою мовою 
на.іруї.онаното в уривках у ,.Іиев. Старин'Ь", 
1-^94 і ]^а") р.р. 

І Гоиеральнин осаул, род. 1727. т 17^>2. 

') Нунчуїсовий товариш, ролився коло р. 
1715. номер 1792 }).. жив у Полтаві. 

•) Далі ціпи на книжки ми проминасмо. 

230 И. Модзалрвський. — ?» історії книги на Україні. Г 
іднем, ЗВІДКИ за доставку листа до його 
(ТІШ правив 2 талнрп і О грошей. 

Сер^д аокуііців книжок у Корна ра- 
\сті.ся і д. Симоновськпи'^], який однач>- 
іґмовляв книжки п»' для (■е6^», а зн-для 

(угйх осіб, якнмп булп: імлковпн лікнрь 
■^лькнср і аптРКАрь Ннітігер, що ;і:иіи 
^'Г.іухові, і Гі])т^>ерг*'р, иіпій жив у Бату- 
^•п. Ці о'оби ниііісували пе[ірнажн<' кннж- 
й мрдичпого, ирііроіннчо-істо|)ичпого й тех- 
(іччого змісту, як ОСІ., наприклад: 0-12 томи 
І'.іфмяпа рахсужд'іній м^^дичсскихі.", ,,3лл(' 

<І>ИЗІ0Л0ГІЮ (рйЗСуЯіД*'НІЄ (|іЧ[ЗИЧИСКОР)", 

{іигера ,.і^а;иН(»сть ^'.'Т.чпиче.скую", ,.1Ил^-з- 

;и[І 3;ІОИ".^Іі1 книгу", ,,'']"1іНі ЛДПВТ. ТеаТрІ. 

.ипиііг", ,Монннмях»'рь. х\рхнт^^ктурн<ж ма- 

ііинт,", ..Штурмову маїнина М'мппиа'. Ал<* 

гіи нр . чу;кі оули іиіСрі'сіїі і Д" питих 

.лу.чіи знання й літ-раттріі,_бі) Кири нро- 

;іп їм ж*^' такі кни;і:і;и, я •. ,.Ккаиги;іі»' '• 

■ланія автора Рим'>сх.ч", ..ііімолі-ононьі 

()рннив и п(*че|)пі»' молитви". .,Л:{пукт". 

< галія собрйні" ііріпиюі«'иій плі случа- 

І'.Ь" і т. п. 

Ія'лнп закупки ки;;;к'К \\ 1>:имлавлі 

'. Иочм- 
41 сн за- ,івпч7., кіРіи-к'лі ;і;ігг»'.іі, 17Г).'5 року, він м рі;і:іп •і)Я,В ,, 

іючп :і 

|:\ііив у Іімрна кипжок ііа 23'» та-и-ріи 5 

;і'»т(мі і •', іі(|)«нігів, при чоцу киижі:и Г»у- 

і'.і самого рі;кного змісту: ,,('очпіі(;нія ііол- 

і-'ііопьі", .,Впльнрф()Ві> курс'ь архлт -КТу))!.! 

;<'!інской полііоп", ,,Гтнхотворство ииті'рн 

[''•■р<'еана", .'» і 1 і'оми ..Архптекту|)Ь' гид- 

: іВЛНЧесКОЙ, аВІОІИіМТ. 1)ЄЛЛИД0[!0Мг сочи- 

•мтной". ,. Книга, називармая Видл, нату- 
ікі'*, ,,Яі.ла С'карроновьі", .ЛІ"ль<'кая п 
Г іллі.''кап> пзданія бяблін'', ,,.Іокснкон'Ь ав 
.'Ра Троцн"' і под. Нін же куппв у Корна 
ііомпас. 

Доволі багате» книигпк купував у Кор- 
лі полковник лубснськиіі Петро Кулябка'^) 
і ..господинг Бупхл.. в КісвФ находящіііся'' 
.Робинсов'ь Крю'-оо", ,,Паризского кухо 
імрства кяига", ,,25 проспектові, г. Берли- 
на", 19 азбук і вод.) і ,,Горголій, ві, Укра- 
лп1\ находящійся" ^^) купував кпилгок зде- --) еі діла видко, що не ніхто пніїїий, як 
Петро їв. Спмоновський. пю вчився .,вь нност- 
рянньїхг землях!.", автор „Краткаго описаній о 
ко:!ацкомі Малороссіііскомі. народ*", виданого О. 
Болднським в 1847 році; \ 1809. 

") Автор цікавого пуюекту навчання козаць- 
ких дітей грамоти й военньїхг Г)клерцицій;|1773- 

10) Мабуть— Савва Дементіевич Горг(>лі, ро- 
^ дом з Ніжина, лікарь, род. р. 1730. білі.шого богословського змісту, словники, 
.,Вагнерову фрасеологію (науку пЗібраже- 
нія сдн'іі к»н"й р1,чи иньїми словами то- 
ж*^ з.іачашпми/'. т;» ииші. 

:> духовнчх оі'іб К 'рн постачав книжки 
І(іакіі!(|!у К'арпіисі.кому. вчителю філософії 
в імопідг-ьких полках в Харькмві (..кой ни- 
ні, архимандритомт. вг ИеликорОці^|^п"),кот- 
рпіі купувні', і.чил:ііи .майже виелгочно бо 
гословім.кіігс» змісту, такои: київськиіі мятро- 
I!' лит Тимофії! ІЛ,»'рочііькнй (дні книги таког.» 
ж ха))нкте[)у) і ',\л\\л\ Н.чищні д.кпіі, пю Оув 
оюріїїу рекгпрсм і;ііїи(і,ких иікіл [ архи- 
маї'Дригчм Б|іагсг,'С'Го, а ікуіім Гамаліївсь- 
!:<рі-(і ма.насіирін. Оі.таинїлги цікавили книги 
,{ опгословіи, .іо.'д. і! і; філ«;спфії.' Міл; пяшим. 
він закупив: .■)0 примірників ,,І)акмейі те- 
розі^x^. 'ЬіРМ'-!!іов <})ИЛ<»/:/<{,^і", ..Буд^^ево бо- 
гпсльї'і,-. иравоучіітсіьяпке". ,Л>уд.ч'уа фило- 
г(і())ік іірактич^^гкая",^^'^ іЦ'Пмі ринків .,Ора- 
с.ма о '■! !і'М!:ііи- г ' •ірав'ч;'!."' і'а ин.Ючнвид- 
н<». книги :;аіл мл'Мії в пілі.ігімму чи<-лі при 
мІ!''іикіі;. .-.и'л.илп ^а і'ідручиикк в і.'иївгі.- 
КІ;: .\к;і_!»";і;. 

1!ар('і:;іі. - в лі.іі ::гаіун)ТЬ(Я ще такі 
і;і".'гпі!І існи;::' ::: ііастор 1І»''йбяуер у І'л; 
хові, іііДі;олі:ові!й і ]»''Сі;нт, ітручипі." артй- 
Л''Г)ії Інап • •'.іРН'їл.и'!'. іікии н:ив у Київі,\ і 
іі'-.ік'жиіі л!!:а{л> І'нприх-Лдольф Грінен- 
та г, якиі! діставав иии;і."кп- від Корна через 
Павла О-іїліградськогр. 

Частина кни;к' к п!)ода::алася без <>лра- 
ви, але (»ілі іііа частіша-- в справі: в ]іисун- 
ках Іі<)і»!іа згадуються оправп: французькі 
(пайчасііпр'), паїЬ'рові, англій.^ькі, з чорної 
іпкури, и;. тті, кожані, з надппсали і без 
них, пергаміігові. з защіпками й італіііські 

Діставиїп супліну Гіоряа з проханням 
виправити борги з зазначених осіб, зроблені 
\\\^ за життя Ко)»ііа-батька, гетьман Розу- 
мове ь кий доруяив генеральному писарю Ва- 
силю Туманському розглянути справедли- 
вість нретензій книгаря. З п«репискн, яка 
оце в наших руках, виявилося, що боргів в 
дііісности не було, бо їх ліквідовано ще 
раніше. 

На цьому закінчп.мо їІ[іту замітку, 
вважаючи, ню вона матиме 5Ц{піісь інтерес 
для книголюбців, яко сторінка з історії 
книги на Україні. / 237 238 Г р. Д м я т І» є н к о. Ц і н а іі а к н пг у. Ціха ха кхпгу. 

Сиіпття Гр. Лмптрснка. 

ІтргоЬиз ІIИі^1IИ('^•і^? ІіЬгагії:^ ;іііі(> 

!іі1('піі> 
(^іЮ'І (1е(іі(, о.\і'_мі,і тіпс І5ІІІМ' усілііі 

оріі>... 
}чиІІііт оріі5. п іи)>(іі Гсііссгії іетр()іі> 

; І ГІРШ, 
Геїаі іп агсаіи) і)іЬ1і(МЬ"га(' ^^ііи, 
і.^иеіп пюііо г('Х,і,піет \і\- ргімсср'^ 

шогіп гагин ІімЬсЬаК— 
^иі§^аІ8 .'■іЬі ІіЬіііт раиіит Ьаіісгч; 

Р'іІЄ>Г. Иаво иміі псазаііі ие.иібаром слова, 

післл ізшілхоїу друкарс'іка і! (-ирот, лскрино 
говсіряті. ;;р!> значіння іірнсір(ии І. Іутсмі- 
пррга ;іа-,...і>і ііоширеиті по приступній ціпі 
книги. Г)п л'і т(ігч) писані кииіи копітупали 
надто ісрсіи і хто їх мав, то борії', лк 
гка|,)о — 1! смьсіі грспповому, — що на.чивасті.ся 
під трьома ;аиісами і підчас >ік(»ї(ь нг'бсз- 
поки І пожежі, ііорожого п*пал.у) кнпгп ви- 
носились, пГич'і; али л. ралом л „ка.-ліою" 

В перпіі Часн іі друковаї^а книга ко- 
пітуиа.'а не допювпиз писаної, бо друкарська 
теїіиіка става.іа тільки на ноги, прнладдн 
ірукарськс коштувало дорого. Мало по до 
кождої нової книги виготовлялись окремі 
морепкн — пірп'їт, заставні літери, кінцівки 
л малкикчі і[;Н!'юри. ІЗс»; п,е иатяіл-о Д[)ук 
і най;;: ільніиьт з старих українських дру- 
карень друкарня Кцївськ(»їПе'іЄ[)*-ькоїлав{>и 
за 13 рокіи (1617 — 1СЗ()) вихала всього 
28 книг. 1(1' то лоросічно по дві книги на 
рік. 

'! І вже ге, ІДО книжок хоч і дорогих 
'^гало через друкарство більпіе і пю такі 
книіи мали меьпіо помилок, ніж писані - 
показало К(>рисіг, друку. А там швидко, 
особливо у Уахіднііі (Європі, було поліпшено 
друкарські пристрої, було, нарешті, на по- 
чатку XIX віку винайдено півидкопочагну 
машину, яка замінила попореднііі ручниіі 
прес і також вннаіідеио спосіб робити 
папір з ^'ільпі депіевпх продуктів, ніж 
потоці, ганчірки — з лор(!в'яної і солом'яної 
тирси і целюлози. ІІСО це сильно зм(;ншило 
ціни на книгу і «робило її справді доступ- 
ною ії для незаможних людей. *) ..'І'»', ІЦО КОЛИІІІІІІІІ Н''ІІі/[)іі.і;іі!;і к-ПИГа(.Ь 

іродаьав .-..ч величезні гі)оіііі, тепер (ідіш- :іа малу 
піну. И наш щасливий час пі один ■\\\\\\ не хо- 
іавться 'в одному примірнигу) у та іі пиках книг(;- 
.ійірпі. 'Ге, ІЦО було ріікіїтю і .т.ія Ціїр;;, і для 
князя, — книги— тепер усякиіі ііо:!аможіпіі може 
КУПИТЬ. (Похвала трукарстт :. 
239 Часи пари іі електричностп постанилії 
всю технику взагалі й друкарська з'окремії 
просто на неіімовірну колись височінь. Колії 
найкрімпий ручний прес за цілніі день міі 
одбить 10(10 аркушів малою розміру, Т(І 
печатна мапіина з бараба^ном уже давала] 
таке ж число і більших а|)кушіп у голину, 
а ротаційна велика мапшна Х.\ віку з цілін- 
дропим ( гер(М(Тиіп)м дає понад 2<»0.и()(' арк^ 
іпів за годину. Отже висока техника початку 
XX віку, змеипіиьппі ціни іга всякі вироби, 
зменшила й ціну на книги. 

Н(' кажучи вже про зако|)дониі порядні 
н дешеві видання ..І піуег.'^аі - ВіМіоИіек", 
„55атіпЬтц (ІГі!>сІіеп* й російсі.кі ІІавлрн- 
кова і инні., а іі українські ви іаіпіиптьа, не 
вважаючи на незначні кошти, на малі на- 
клали і на (^ту боротьбу з цензурі ю. вс(>ж 
змоі'ли гаги народові г;і|піу, приступну по 
ціні книіу. Г.іавно.івісне т(іваристро. ню на 
межі XIX і XX віків, в пер(Мрозсвітньоуу 
тумані .{гуртувалось біля уь'раїиської -"ірод- 
ньої книги, му'і.то прибрати для „нсдреман- 
ного ока' оту всім ві.гому назву: ., Плаю- 
тво[)ито.іьн(іе обіцосгво изіанія обниміо^"-! 
нихь п д(міісьихт. кннп,'. іі той ;кі' '.!.■ 
р(м'почало свгію діяльність не менш ьіл<і.ме 

коштовними по змісту і дгПКїВИМИ ІИ) ЬІ!'; 

вилавництво „Пік". .\ за ИН)5 рік .чь^іпі!- 
лнсь ще іі ИНП1І нові визавиинтва. піо нс-тг 
духовну ст'раву напіому наромві. Лл коп.'лку 
можна було мати га[)ну книжечку (прпк.: і і 
серії „Час"), а за і|>и, п'ять .арб'іг,.;!піь 
можна Гіу.іо скласти пілу бібліотечку. 
„Іхтігот. О-по" видало в 1 ПОК році повниіі 
„К'обзарь" великого формату п «'40 сторінок- 
друку за 00 кой., а ук|)зїпські кнімарні 
п!,е давали покуппнм, знижь'у И>"/а. Отже 
бі.л.ше ]'» і;елпких сгорінок па кчіпійку! 

Та настала війна і все »еть чі!<и( 
зміни т(ісь. В[)ак [)обочих рук, сирівпю. 
недостача зак(і|)Донних матеріялів, машин 
одбилнсь на промисловости взагалі, а на 
папіропііі і друкарській з'окрема, а значить 
і па діяльпости наших видавництв. 

11{)авда діяльність українських видав- 
ництв спинилась ще й з пнніих причин: 
російський уряд, оповістирши війну німцям 
з великим гаслом — воля недержавним на- 
ціональностям. — затулив рота цілому наро- 
дові, московський чобіт наступив на україн- 
ське слово, як в росіііській Україні, так і в 
„освобожденн' й" Галичині. 1 коли в час 
війни з німцями у. Росії друкувались книги 
на німецькій .мові — українці німували. 

Революція дала волю нашому слову 
тоді, коли промисловість бу.іа майже цілком 

240 гаьн.л 
Колі 

и, МІІ 
у, Т( 
а нала 
лмлу, 
іілін- 
ірк\ • 
.41 1,- у 

я.ии 

ис 
иа- 
сж 

по 
ип 
А:у 

»л.- 
III- 

()- Г р. Д м и т р р н к о,- Ціна її а книгу. (руйнована, коли курс , російського рубля 
іііав до 1.>— 1(( копійок, коли навіть най- 
іілі.иіі російські віиавппцгва чероа оті об- 
гавини мусілн змсиїїїити свою діяльність. 
>г в так;ій тнжкніі час україїи'ькі вндав- 
іицтва |поиіінііі були мобілізувати всі силн, 
ім'»о[)()Ти, чи якось обійти всі труднощі 
І'ука|)ськ)ї т('хннки, щоб ніідолужнтії тс, 
І І н(! дали ;іа добу ііімувгміня, і дати тс -і 
потрібній кількосіи, яісої вимагає мент. 
ц<'Н мент, М(міт національно. ч) воскресіння 
: мага в дуж(! багато. Нік.'^ли не було тачої 
і'.іикої ііоірсбн на книгу, як тепер, (^коро 
^у.іо ро.'їхапано всі лаласи ьчміїтніх видань, 
1 нові приходили че})е.ч оті іііулиоїці нова 
[ОМ і вис(> Зовсім III) иииіііі ціні, ціні значно • 
|ііл:.іііій, ніж було раніше. 

Коли то віііин чі5сл() га іети „Рала" 
иіптувало 'іри -кой., то кміср діїіиїло до 
на щити і.»ох кои. Книіа М. Г[»уііі*'нгі.і{()го 
Іро старі часи иа ^'^раїм!, їиі.і.. 1'Ло7 р. 
(іштувала і'о к(лі., то 'и-іісрініні. ьиі.ання 
)е:! малкііікін і на гіріїкліу иаиеііі 1 |». (іО к. 
Іл>і .тоіматпііцоі(» розумілий причини з.бі.іь- 
ііення цін на книги, я дозволіо собі навести 
ілі:Ка хараь-і( риих цифр, р-ятііх иа 1 грудня, 
і<і віілипаюп. иа |мі:'.ціііку видань. 

Щоб виііги у сіііг. і:іиііа іірохоїигь як 
■;ідомо такі е:апи. пкі пила уую'ься видав- 
/іиитьом: ііптетьсл аьто[)(»\і (а ииоді іцеіі 
';іе}>екла,і.а(;і!.ся з ииииїї мови); виї'оювля- 
іоться чи зоі()аіоіьім ма ііинки. а з їх 
побиться кліиіа, ко.іи ісіїига іли.сіровіна; 
ііиіотовлясіьої, - куиу(;гі.ся иаиір: скла- 
іа'.ться (иабі[)аєтьсї!); друкується; фаль 
лусться і броиіуруьтьсл (зіпивастьсяі; і иіе 
ИН01І оправляється в палії }рку. Літірсьіснй 
іонорар — плата за рукопис — до війни був у 
мас наїто низький: в газеті -дні, Т[)И ];:ои. 
і})яіок (біля ІО літер), а в журналі 2.') ?,і) \). 
іркуіп; тільки деякі визначні письменпикн, 
Що тільки й жили .! цісї праці, одержували 
грохи більше, зате д(»які автори ж» брали 
нічого за сваю працю, хиба що скілька 
примірників ^гга1І8 тієї книжки. Нині ж через 
загальну дорожнечу життя оплата збіль- 
шилась (хоч і не пропорціонально тій до- 
рожнечі): Ьа газетний рядок — 7 — 10 коп., 
в журналі 100 і до 100 р. аркуш, а твори, 
видані окремою книгою, мають найріжно- 
ганітнішу розцінку чи то за все видання в 
задежности од числа аркушів (ириближно 
100 — 300, а то до 2000 карб, аркуш), чи 
відсоток з ціни книги 10 — 15, чи просто 
скілька копійок з примірника виданої книги. 
Треба зауважити, що нині деякі наші 
авторі, особливо так званих ходких книг, 
підручників то що, мають добрий гонорар 
Ш за свою працю. Найменше мають • газетні 
співробітпнки, бо одержують за {)Ядок менше, 
ніж наборпшк. 

Слідуючий пункт видавничої справи— 
малюнки, к» тут грає [)0лю розцінка на 
кліші: до війни було 1^^2-3 коп. квадра- 
товий саніимет]) цинку; а нині 20 — ЗО коп. 
Отже, Кили чидавці не мають кліше з рані- 
піих видань, то теперіпіиі <кладають чпма- 
.лий виїаток у виданню, че[)ез іс та ще через 
брак га{»ііоГ() ііаііе|)у й Д(»б{,'ОЇ друкарської 
фа[)би — і.іюстроианнх видань виходить мало. 
а }ікі і виходять, то мають '•\мч':іі иигляд. 
II і!іі|» лмі труїс^ваиня, іао до ііійни кош- 
тував и залежності! од якосіи: 8 - 2о коп. 
фунт, Т(;ііер 1 р. 50 к., .'5 ру'.. а найкра- 
іціїх гатунків і нема. Так іио тут ріжииця 
н;ідт(; велика і яка чи не наи(Чільпііие нили- 
вас на ціну книги — мало ие в 20 {іаз до- 
|)ожче. ііі}іс}іК)і;'і ьсл Ці' іим. іцо пироб 

паперу СИЛ!. по зменшився ІІО всій I^)СІЇ. (ісоблини иі'Мя окупації ІІ(ільіці І .Іитви, де 
б^ло чимало ііаііі|»оних і!.)а''ри!Л а також 

І.1Я ііа:іе[>у, і заііо.пі см[іівцк), иогрімногп 
те!і(>р де-іцо 'іільки іотчоїіпі, до нас л 
Ііілоруського [)аїіоііу і, г. ; і'^чим чином, з 
'Миляндії. Не малу ропо и [іо'.;ііпі на иаиір 
гііас іціз таї: ::імиа і всім \и іп\!а (ЛИ'К'у.іиція. 
,1.[іукарні при купііп! за і, )ро-,і: і* ирилаия - 
чсрі'ики, (р. ірбу і иаііі., зі'іі пл: 'Зііиі! п.іату скла- 
тачам. друкарям, броміурі'!:пг,!ііУМ. іГч, а то і 
10 раз проти плати м) ніііии і іи кто Щ(' 
змснпіиніїїи робочий день, іеж зиілілиали і 
[іозіїіику. Набер в залежної- 1 і; о і трудності 
характеру: був 2и :'..") 5<» іго;і. .іа тисячу 
лігер К'іриуса, а тепер .V р. .')0 к. 5 руб. 
Друк, дивлючись на кількісм, і числи кліиіів 
тру і.мости іірии[)анки) оук 1 р. .')0 к. — 
.; |). іисяча агкуіиів, а иині — І "і р. ЗО і>уб. 

Ще зиачьііце збільїиеиия плати за бро- 
іпуровку. бо тут те дужчі' понищена илата 
роГітіїнкам і потрібні магер.ія.^и Т(>Ж' надто 
подоріжчали (зпіивальний дріт коиїтував 
Г2 р. пут, нині 260 р., наметка була 50 р. 
теііе[) ^^00 [)уб. пуд), так, пю за тисячу к. -1 р. аркушів (16 ст.) брали 75 
г(Міер: 15 — 20 руб. 

Сподіваюсь, що^иаведоні числа віяе- 
іппй розцінку теперішніх видань. З циф^ 
виходить, ш.о видатки на видання збільшились 
по друкарні в 10 раз, а за папір навіть у 
20 раз, але все ж таки ціна книги ще не 
збільшилась у стільки раз (не рахуючи де- 
яких чисто „комерційпих" видавництв, яві 
иа жаль і у нас почали зьлвлятись). При- 
чина не в тому, що тепер видавництва за- 
робляють більше, бо коли раніще якавь 

242 С. Гіаночіпі. Книжкова українська продукція в 1917 році. книжка друкувалась, скажемо в Нию прим., ; 
то тсміер у 5, а то й дослть рал більиіо, і 
тай папір ставлять гірппііі. Чср.':! те ость ; 
навіть книги, які копітуїоті. тільки у двоє, і 
трос більпіо проти попередніх виїапь, як ! 
от історія укр. писімеиства С. (-^фремоза, ' 
друге вид. коштувало 2 карб., а тепер 
5 карб., бо надруковано тепер п кілі.ка раз 
більше і на трохи гірпюму і купленому 
раніше папері. Ще легче поягнюсться ціна 
на Історію України М. Гр\ шевського, яка 
друкуваласі> па початку ріінолюції .'і стсрео- 
типу. (крім останніх а|)кушів). Констатуючи 
зОільпіенпя цін на книгу, па цю іуховну 
страну. все ж у меншіП мірі, пія. ііа страву 
мате))іяльну, чи одежу і» Лнш., меіеться 
вірить, шо іі на-далі наші нидарнимтна пе 
будуї'ь. вважаючи иц велике число примір- 
ників іііїлання і шнидкніі <іп()})()т капіталу, 
збільпіунать П('пі;мі[>ио ціни на книги ради 
натріоти.чма к^чп». ні. 

Доьпі,пті,сл бажат(. це чсп-ч те. шо 
зьявнлись, і'-асн^иалпсь н'.пі ук( а;'іісі.і;і ви- 
давництва, що ліак)іь сп.іі.і!і)іі іі,\\и.і .10 
того патріпіи.піу та павіп. ,іі'-\то іі :! 
старих ніі іаі-ііі,і'; проіїмасться іу\ом к-рамаря, 
,;ВИЧиіімо ііЖ»' на. Діїугиіі день, к(лііі мопачигі., 
що книга уа»; тиіпі, ім'реппіус бі.іі.іиу ціпу, 
вилаючи ніби за нове піаие иліаими. 

Х('ТІлося б, щоб С.1ІНМІ. .і,іііі ію пат( ім- 
тичиі Т|.адиції нам м\ '-іаоих чигіагаміці в не 

б^ЛО .'0<(»\Т':Иаі1(' Г. Ііаи:! Ісіо|,И'І!іІ Чаї'И. Хкижкобд українська і^ііодукція & 
1917 році 

Стаття ('. Паиочі^іі. 

Перші іва уі'>іиі 1917 го року- то', 
на копія тих, лихеї іммити, 30-ти містини 
„Другої Иеликої І'уїііи", К(лн здавалося, 
що не тільїлі друі{0!<аио слово, а іі жив^\ 
устнн, зникне з лпии землі її лишиться и 
самих тільки музеях н:» иластинках до грі 
мофону... і 

Тому, звнчайио, ми й по взяли їх цід 
розвагу, складаючи цеіі короткоіі і, до- 
сить неповний огляд української книжко- 
вої процукдії за 1917 рік. 

На великий жаль, ми для своєї праці 
не могли покористуватися великим матерія- 
лом і, майже всі ті цифрові данні, які вн- 
водимо нижче, взяті нами з офіціальних 
відомості в, зібраних в канцелярії комісара 
міста Київа і доведених з перших чисел 
місяця березня цього року по 4 грудня. 

243 • Багато видавництв не подаі«ало про с 
бе ніяких відомос'іів... 1ІНИ1І ж пад'нла; 
про себ») неиовні, вииадкові зви гьп. Н 
решті, треба зауважити. щО мяиі;»- всі 
книлскп, що друкувалися на проі.іпції а( 
за межнма України — таколс не і у і.-і икли 

ЧенІ до офІЦІЯЛЬНОГО СНИСКТ, і ми НІЧО! 
псиного про них не МОІЛИ ДІЗНГ.ТіІ '» . В( 
це разом, звичайно, не могло сп|)і;ята до 
ладшнти іі повноті нашого огляду. 

Але-ис і на підставі иоданнх і пжч" в 
домостів читач, хоч цриблилш(», ;;\і')Ж^ и( 
бачити, яким темпом розвивал.мя наш 
киилаіова продукція, як нона плін'с.інс 
після оголошення волі друку. 

]Цоб краще було оглядати ло;'-;. ТІ нам 
відомости, ми ПОДІЛИЛИ їх на пені. 1 віїділи 

ІІН{ІШПМ друкованим словом Ч.р :ЇН(Д 

ким, яг.е льііьилося н«^:'ябар( м по ] • !<•■. Н.ці 
були... НОТИ, а сами — ,.І!1*» ж; вмє]. .а Уира 
їна", яких було видру ковано .'іООн п))И'МІ[ 
ників. < 

Слідуючі випуски нот: . ' 


не ііМС'і'.іа N країна- :.' ■ ''О 

..П.ііічі- (!і ..аік.і оііі.ціїі". . '!■" 

Я. ;і |іі)С.і;іг.('!іі.'і>. ..Поклик і .ма[-іл со- 

і.члін" :, 1411 

Л. Ііиіиід. ..Ми :-*і1.іам;паг ! -''і' 

ДруГЛМ номером П:' ПОрЯДКУ НИИ- 

шла мапа .\'кр;.їни піт тіісйм заг-' '-ском 
„К'Ц^тн асм*'ль. до -кйВ'^ укрі іН"М'іИі 

ііаро.і" ( !і числі 8.0'»;) примірпикін). 

ІІіі.'ля мапи !{иликоі;) хмарою н.і'іІли 

ісяі;і заклики та ВІДОЗВИ: 

..'і оііаршіїіг ( о.]латі!" ' ■ 

І Коа.і. Ради Кі!-!'.. і і.\ ; і. 

„Л'» со.ппістна на >і:ра.іЛ" '' 

,.Д(і усраніціи іір()'|-с< "і'і'і і іі}ісіі<ла- 

ііатс.іііі иітиіх ни.і.і" !'■■• і 

..0.x Дсржаїакч ,І\.ги" і.' ;: 

„|і]:ати уі;;;аїпі:і, іііаі.ні грома.опи' І'о- 

сіі'кі.кої Дсриаіии" 

Пості'люг.а > ніпергал Україн<і.і:оі^ Иіі 

сі.коноі Ради, II ('{'і)о;.оля І'.'ІТ р. 

„До українського ііа[().і.у" 

..Народ*! українськиїі" 

..До украінсіасіао стуїсмктна". . . . 
„Громаїяио-селяне : ((.м.ісвласниіаг. . 

„Соляне"! :{('.о;п 

„Ііі.гозва до .іюдей. що живуті. на 

Київяиіні- Ю.ооо Іі '; М. 

1 . .І '( )( І ■ 
](), .І)1'ІІ 

2'.^ ОС 
■_'Г (ДНІ Крім перелічених відозв та закликів 
в офіціяльнім сиискові занотовано ще 28 
номерів, які вийшли в числі від 200 при- 
мірників до 65.000, а разом, приближно, 
дали суму в двісті з лишком тисяч при- 
мірників; з них цікаво виділити: 

„День українського національного 

фонду" З.ОоО 

.,УкраІнська земля та украівськиї на- 
род" (з малою). 20.000 

244 І С. ІІапочіні. -Книжкова укі-аїнська продукція в Г.»17 році. • про с 
Д' ила; 
п. Н 

МгІ 

ЦІЇ а( 
і иклн 

ІІІ'Іпі 

у. В( 

"ІІ ДОІ 

ж^ ік 

мат 

И'Г.ГНС 

і нам£ 
ііділи 

■: Н.ції 
УкрЬ] 
ри^^')[| 'мі 

",141 І 

НІІІІ- 

■ч.ііиі 

"•і ІЛІЇ 'І І • ; І І. 

■(КІ- 
ІІ'М 
( )'. ' 

КІ(І 

КІВ. 

28 
ри- 
шо, 
ри- ( „Українська справа і Київські ^оль- 

шевики" 10,1 ЮО 

Персжіть Українську Пародню І'ес- 

публіку". ...'.. (іо.»К)0 

Потрібно тако-и: одмітити три відозви 
російською мовою, ЯКІ безпосередньо сто- 
суються української ( іі[)ави: 

.,Резолюнія малорос* 0В1. по украин- 

скому воііросу" 1200 

..Протнвг над нльствениой украиннзя- 

цін ЮжноГі І*усіі- статья ІПульгииіг . :іо.{іО0 

,,}Іат(' отноімоиіс к хкраіінскс.му ноп- 

і)осу". .І,окл. II. ('. Смркіиа. . . . 5(иі 

Збірники пісень: 

.ІІігні волі" Л.ООО 

„Пісні полі". (Л{І. ВИЛ1 _'.(ИИІ 

..Пісні полі" (НІІІИ. ПІ!.1|. І'.'.ООП 

„Лбірннк уїсраїїіськіїх колллої^"- •!;!- 

ннс. Л. Іу'ошпі. Віпі. І Гі 1.2'.Ю 

Четвеі)те і;о норядк(»ві місій» займав; 
агітаційна літ|ература: 

Соціяльно-економичні питання. Лад дер 
жави. Самоврядування. 

'І', і^олхоїіськіїіі. ..!!к ііопаи мтжнк у 

яі^мо". ■ ' 1м.мі(і 

В. Г;ідив(!,кіііі. ..І»аіііт;і.іі:(м і ( ((ЦІЯіІл.м' ^.(нііі 

Д-р Осіпі ІІ,і:;;)руі.'. „• успільні кля* и. 
оороті.о.'і клас, буржуа.чія. ііролі:- 
тяріят. !;аіііталі:і.м і органі:;.іііія'. -;!."Оіі 

І. Чоііінсі.кніі. „1",коч').мігиіі сіір.'іііи 

.Ук[>аіни" їі.чиї 

,М. Міхноссі.кті. ..'"іпі пчина тнр.ііііа". і^шм 

('. (;ф|)( .М( Іі .,!ІІ. ЛКМ<' ЦЬМИ (■(.('іІ V^- 

оунаїоть'" . іМ(М)ііі І 

ИОГС-Ж. „Як НИ.ЧІіО.ІНТНСЯ роГі'іЧНМ ЛІ' - 

дям ;і Гіілііости- ■■ ГіО.СМ'ї 

-Якого лалу іі.і.м трсоа- :,(),(ммі 

|{. Королін. ..При пнролис Г.ЧМоИріІ- 

тувіінмя'- (ТИ* імідміпія) :,(і.(ні(і 

Г.л. Королснко. ..Ь'іи^'ць ііагігькоі іиа- 

сті". Пер. (\ 12ол)іііті;і і Лип. і 

М. Ма]і,і,|)ик;і. Корогсньі:;і ігтпріи і.ро- 
ди-толої і;оопор;іііі' на .\ і.'[);і:і!І та 

на її околицях :! (>' і > 

М. ііагірня. „Про лоржявніпі ліп у 

всяких народів- 2,').(Хіо 

і ригорьсвіїаиі. ..Якої рсснуПліки тре- 
ба бідним ЛЮТЯ.М" 1! (икі . 

В. [іоііко. „;}омств() і народні управи'*. 27.500 
В. Садовськиіі „Пр(^фесіональпі сою- 

:ш". . 15.0(10 

Історичні брошури. 

Б. Гі>інченко'. Ик жив український 

народ" *...... ІОО.СЮО _ 

Л. Каніенко. Па руїнах січі Іо.(«к» 

Л. Дегельський. „Історія Української 
Держави й боротьба за її відбу- 

дування" 5.іХ>» 

Історія українського народу". . . . 20.000 
М. І'рушевський. „Переяславська умо- 
ва України з Моск- 
вою 16^ року". . . 10.000 
друге видання. . . 8.000 Рідна мова. Рідна «кола. ПросвГти. 

М. Логіицькиіі. ..і'ідна .мова" 12.0"" 

.М Іруиіевський. ..ІІ[іо українську мо.- 

ну і україж і.ку ілколу" 23 0'" 

В. Грінченіго. ..Якої нам т['еба ніколи". оО.Ф<" 

.ЛІросвітіїі Говнрнстна на селі". . • • 1<'.0іО 

.\І. Во.чмяк. „Паїпм рідна мова". . . . І-лО* о 
І. Сгісико. .І'ідн;і моі;а н укариїнсь- 

кій імколі" оШ> 

ІІого-ж. Л^чі.мпгя рідної монп". . . . о.(У*> 

Автономія Федерація. 

.М. І руїневськіпі. ..Якої мп хочемо 

антоЖ'МІї і федерації" 2<'і.0»'<'' 

К|іижанопськпГі. .Хитономія N країни 

і ВсероСІІІСЬКІ .^ СТі1Н(,іВЧІ .{бори". . ІО.ОсО 
' '. Вікул. .,\нтоиомііі > країни". .' . ІО.О<і" 
.М. Гртмісііі(,і;іій. ..і\кч'і ми хочемо 

;ііі(оп()МІї і фс^сраці". ідр. вин.. :'.о.0'>' 
..Чи с и н.чс по .чаконт ;івг(;Номія'. . 2Г).(.)<і > 
М. ІІо[іиі. .,.\вт(-Н(Мія .'^ кра ми і гоціїль- 

і.ЄМикр;піЯ" ■. . . . 2.І.О"" 

в. .Ісоїітитіч ..Лнтоїі'їмія. наслідки п страмі ііср'\: Неї' і;і' С І'тсоиа ..ІІІ,и с а(лоіі')МН(і-'|г';сра- 

ііітііиі л.1.1*. . ЛІ»'" 

Установчі Збори Виборче право. 

.;о.О' " 
.7».о '^ 

іО.О"" .М. Лаіірвя. ..І1["и) ии''< р^о і.'і^аьи-. . . 

ії ж. .'р\ іі' ни « іииа • • ■ 

• В. Ги.І!К(і. ..;і'с і;:і'');іа!и \ іт і.іТ'іьі 11а- 

роїні 1'а іи . . 

Д. Порхун. ..II!" іако У'ллиі ичі .;бори 

і кі'Го і'і иі!х вії^іраіИ" 

..Як ііибірати ,і() уі іаі:овчих ..''орін". . Національне питання. 

•І'. ^іатуIII•'I:1 !,кі!Іі. .. іі]аі!а иапіональ- 

іікх м<'іі»і;мсті'Гі" 

І». 1 ріиченко ..1'' мг ? 'кіліл;!! нас". 23.0"" 
.М. Чі'ркавськші. .,11;!І^;|^:.:•Л!.И(■ ин- 
іаииа І! !'"СІ;'' 1 2 ( д •< і І2.1" Земельна справа. 

»^{ом('лі па справа п ІЬніііі Зелаїїіі ". 
М. Кушнір. ...)<'М".:і ім снрава на 
>кра:ііі" "•О."" .) І' 1 Б. Грінченко. „Як жив украінськиВ 

О народ", (др. в) 25.000 

245 !М. І'мИ'-мои. .,.!(.'мольні.;й ■(■!!| ісі. на 

Уі;раіиіІ,- :^".и)- 

Війна. ВІЙСЬКО. 

„Відносний До ьіііни" - іцюмоиа піди. 

М. .МІХНОИСЬКОГО 20.О"' : 

С. ІІіменова. „Пистііінс військо та 

народна міліції" 50.(»»'о 

Загальні огляди. З біжучої хмлі. 

М. І рушевський. „Вільна Україва". 

Статті з останніх днів .30.00<) 

Його-ж. ..Хто такі украївці і чого во- 

.. ни хочуть" • 30.0<ї" 

ї^го-ж. „Звідки пініло українство і ^о 

чого воно йде" 30.^ И І 

Його-ж. .,Хто такі українці і чого во- 
ни хочуть", (др. вид) ЗО.Ооо 

Його-ж. .,3відки пішло українство і 

до чого воно йде-, (др. вид). . . . 30.0(Ю 

С. рфремов. ,.3 нашого життя за рік 

ГЇГЗ-Я.« 1.200 

246 С. Пяночіні. — Кни,і;коБа українська продукціл в 1017 році. М. І [іушег.сьі.іиі. ...^ кріГ.іісьі.;і ІІ.('іі- 
тііалі.ііа І'яда іі її універсали - 

перший і ЛруПІІІ- 1. !..')(«) 

;і()Г'і-;і;. „Вільна >к[)аіН<1" (вид. Л|і) . 12.' ИЮ 
Грііі"ирьсіі-[1аііі. ,. \т'^ ми й пі,и нам 

РО'ЧІТЬ '. . .ЧП.іКХі 

М І [ тиіоиіілсіи . > кр.ііма іі і'оіігі. 

ІК'регон'/рн г, І іірагіі іюііі)Г() лату, іі.'ин) 
). ' '.ілікоисі.кнії. .,Чиги і')маі"аьітьгл 

\кі)аїиц! іа іініііі наріїдиоггіі 

І'.л'І!'. - 4 :;п(і 

"'І. ' ріГіляИ' і.кіьі. ..'■', Г.^жучої ,\і;іілі ■. . ИМК)'» 

іі.чр'їч) до цього гіілску додати таїчі-л; 
дні проіііуркп ;іа поііисі.кіГі мові: 

'. • •л!.т'|і;!нь. ..Чїп іиворять іимні.') 

росі'і.і іл'гі, ' і.раииіі. .м>-'. ..'■... 1(1. (іПи 

..1![іогссті, < оііі.та N пиіісрі іітста ( її. 
{Зла иі.міра иротигл. пяснлі.( гі;і'Н- 
НОІ1 уі;})аііііи:;і!і;ін І» >жнок І'исеіи'-. о.'ниі 

Ьі.іі стоіт. статути ріжиах органі. тріи 
програми іі.іртін: 
' тат\і І'-г.а > і;р. іілуоу іїніськсіччі ш.м. 

І і'іі.у.і ііа 11. ІІдлу^кіі іса у ІІііїиі .') м»( і '* 

:-Ч]к ■ц.'Хі\.-:іі\)іі}к 'Г-ла ..!1раіиі- . 1 •'( (і 

аі.ц 'І'-вл ... І.опробут". . . 1._'оп 
ІІрави!ічоіі' Г-і.а. ..... .')ііО 

ІЬ'ПІр. 1\'()ЛІ. (>Х0рі>!ПІ намнт"і; 
ета[).і,іііііі , мпічмтка на .\'к:іаїііі І.і'і/0 
.. і''лрііііі.- \ і.міїїіст! атиііііо громалеьі.н.х 
<-'гат.\тііі. іиіі.аі!іі\ ІііГїпсі.кіім гуп. 
Він;. 1((>,міг.'і().\г- Іі.опц 

''татуті» ..іі:іос,ьіт" і ..Ііросі'.ітних і'урт- 
кік- зніїр»: троиіінс» три. н иі іькости ііи) 
^^'> дрїкоиаіііїх примірників. 

Іічии.счка „борітеся — іии'иір^'ти! Хто 
м-і гоціаліоти-рйволюціож'ри і чого вони 
!/ч.чагают!.гя" друковалаоіг н 100. ООо ир.; 
програми ИН1ПИ.Х партій до.ходили до 10- 

1 ■) (И)(І. 

Слідун)че по чрррііі мігц.» заіі.мж; -кра- 
сне письменство: 

' . Чсркасенко. „Понн перемогли- 

'опоііі 1 ..'іоо 

^1. оагірна. ..Дна го[)а. Через ніщо не 
нн(),і.обаи .\1аі.си.м у .Харьконі ж;і- 

тн'-. Іипо'іі.' . . . ' 2.1 К)п 

1 'І'одорченк'о. ...іетжча зоря'- 1.000 

І- Шевченко, і'.абороненн поезі;. . . . .").0(^) 

^!. Шапоиа.г. ..Лиюні ритми- 2.000 

.1. Українка. ..< Мерисима-' ,'ЗіиіП 

і'. 'Чйнченко ..Ьрят на ()[іата-. . . . (і.0<и) 

'. Шевченко. ..І он • 2:МК)0 

ІІого-;к ,.ІІ,арг (аул, Юроливмй. Мо- 

.іитви' :ііі.Оіиі 

і'ого-ж. „оаноиіт. Міні олиакоио. Л ні- 

нездужаю, ''убі/ііи. Розрита моги- ^ 

ла. Чигирин. Осії глава XIV. Бу- 

вали войни' 50.0* К) 

Пого-ж. „Заиовіт-. (окр.) ІОЛХК) 

І. Федорченко. ,,Коло с.мерти'' .'»0(.Н) 

". Кобнлянська. ..Юда'-. (новеляї. . . ЮОІЮ 

О. Олесь. „Хшесько .\нАибер" 1У.0(Ю 

Г>- Грінченко. „Хома Макогін, убогий 

наймит- * . . . 40.0(Ю 

Г. Шевченко. „Царі, і ауі. Юродивий. 

Молитви-. (ір. вид.) 5.000 

І і. Грінченко. „Нова сем'я. Бую, с. 

буде" •' . . . 20.ос;о 

247 ІЬао-л:. „Сам собі иаи" :іо.(КЮ 

0. Олесь, и-5 ■<куіі''>ою ра іі(ггь обнялась". 10.000 

1. Иечтіі-.іевинькин. „ГЗапорожиі". .Іс- 

геида .').Г)0о 

1. 'І'е.торченіа^. ,.І1аие[ч'додііі. Пісні 

но.іі та нр.іолі- .").О0(» 

І\1. 1\оііі()і'іин( і.ігиГі. „Піп ііалотниіс'-. . . 10.000 

ІІоіо ж „ І,о[)()іч)!'і піною ■ "^.'ЮО 

І 'І'сдг)рчемко. „По мпсону і питі 

опоні І." ... ■[).0О0 

1). !'ііінч"НК(' ,,Ііоі:а сомя. Ьуло, с, 

оу іе'-. Пр. г.ид ) ....._.'... ІС.ІНК) 

Грістан Г')Є|)Пар. ..Приг' да 7 і.-пітіїя. 

Ком. на І і,." .")..')ио 

Дмит[іенко. ..Кум міропінпк, або сата- 
на у почпі' 10.000 

Г). Грінченко. „Нахма[іило". (і:ом.) . . ^.0(К) 
І Франі;о. „1Іа'ісі,';и 'лсартн ', іпх'ма. :і(і.ОО() 
.1. ('та[)ииіа:а-4срн)іхів( !а;а. ..Каїн га 

.\і;гль- :>.Ш) Це забув обдарувати нас 1917 |»ік 
преславною макулатурою, яка реіірезенто-Ці' 
ваиа двома „кіпіж^^чками"; II' \Л''Ьі-1,й .Іасібснк*». „Іііі'пски іпіді.ми п 

<ор(л;п" (Іі'арті. ппі, :'.-хі. діяхь. . :!00 

Друга с, власне, макулатурний ііе- 
|іеклад: 

..Пропанпіая Грамота Гог(;ля. ІІі.ііі.іпів 

на укрі. мову іін. ІІІере.дн'іоіііч-. . І.ООо 

Дуже оідио прелсганлрні в офіціяль- 
иі;х иідомосгях кни-,і;чи з обсягу Закону 
Божого. Се. Письма і т. д. 

(• всього одна: 

Прот. І!. Гречу.іеііимі.. „Проноіііідн на 

украи}іс):ом'і. язмкіі". ІМКХ» 

Лло немас недостачі в постановах чи- 
слених українгькпх з'їздів: 

Постанопи не[іни)го українського вііі- 
ськоіїого .;'ї;іду •"> - ^ мая 

И'17 р. у КиїГ:і" 5.<Х)0 

перового НсеукраїїК'ького 
селянського з'ї.ііу. . . . ІІО.ІКХ) 
Д|і\ гого Псоукраїнського 

з'їзду 10.0<Х» 

другої сесії І^се\кр. І'ади 

Сел. Деп." 5.<Ю0 

з'їзду представників зе- 
мельних комітетів У країни". .^ЮО 

третього ПІЙСЬКЧ)ВОГО Псо- 

укр. З'їзду и м. Київ!". . . 10.000 

Не нівидііо зьявляються на ринку аід- 
ручники, але одра.-^у виходять у поважній 
кількости: 

Граматки й читанки 

'Г. Лубенець. „Граматка", (з мал). . . :Ю.(ЮО 

Б. Грінченко. .Українська граматка 

ДО науки читання й писання". . 100.0(»# 

Г. Хуторний ( Г. Лубонець) „Читанка. 

Перша книжка після граматки". . оО.ООФ 

С. Черкасенко. „Початок." 1'раматка 

до науки читання й письма". . . 130.01)0 

Б. та М. Грінченкі. „Рідне слово". Чи- 
танка ЧЮ.ООО 

С. Черкасенко. „Рідна школа". . . • 100.009 

2« І і; Кі.ІКЮ 
ІО.Ші 

.■).г>оо 

•").оО() 
0.000 С. Папочіні. — К'иижкова українська продукція в 1917 | пці. Граматики. 

о. Курило. ..ІІочаткопа іраматпЕі) уі.[і. 

монп". Ч. 1 " . . -'імхк» 

Підручники математичні. ГхО( ю 
ІІДМН) 

).000 
і.'НН) 

'кШ) 
|)ІК І. "[с'ііііа. ..оалігіїїиі: дл)і початкових 

ІІМІИІДПІХ шкіл'-. ГІК-І-Й ](ні.(і(Мі 

і1оп)-ж. 1'ік — 2-іі 1<|(>.(ЮП 

Іі. ІЛарісо. ..Лрихметіїка- ;і0.інк) 

.Проект Ге(шетріічііої 'Гоміпіліоііі-. . ."..(.нні 

Про словники, па жаль, не масмо нія- 
;і!Х 0(|)іиіильни.х мідомостоп. До іишної мі- 
іи 10 підручникіи мо;»:ом() :іалічити й існая;- 
\\ ^^- Ду^іровськопі -„М')гк(Жсі.к<»-\ ісраїись- 
:ч фразеольогія", яка лийілла ь чо'мі 20.250 
імтмірнпків. 

Також :{ле :іау>есст|»онані КНИЖКИ ДЛЯ 
іенто-Ііітей. 

Так, масио нідомости лишені. :{а такі 
міори: 

Ь. .М. т.і II. 1'рііі'К'ііі.іі. Оііі/ні іаіпмі 

\\\л) д' тсіі і мО(» 

'>. .М. та П. Г|)ІІІЧІ,'І)КН. І •пі)|:І.І,:і!ІііГ 

про ХЛОПЦІІ! І .1 1(1(1 

Г>. М. т;і 11 І ріпчсикп. ()ііоі;і.іапии 

про діпчат І.ОііО 

(> ГрІІ1Ч<!МКО. Про Х.ЮПЦЯ, що ьі^рі.ІіСіІ 

а мо{м'.м ;і(Ю 

.00(1 ЦЯЛЬ- 

кону ((О'і 
( чи ХЗО 

•00 
йід 

£ВІЙ X) 

• 1 І ІІ Н І 

•І. І ріпч^'Нко. про ..Мопса" Ґ.оои 

Про малого /Ікона І>оііііо[і:і. І.'ииі 

Про іта.ііііськоіі) Х.ІОПЦИ І.о'и 

^1. Гріичопко. -Малпіі пн'-аці І.'і'и 

Про Пастіо пікмду . . ;> "іікі 

И. І'рінчені;о. Про 1>о>->і ...... .'..(нхі 

Еііта іі ;;.ііідііі .... .';.()()'> 

. Ф{)апіС(). ..Іпснчі.а і;тма. Иивк стар- 
шино»' ,'.(1.(111(1 

' . Пасилі.чеііко. ..ііпижспко. Осетипгі,- 

ка кіїлка'' (;.(і(і(і 

.МамннСіпіряк. ...Іігопа кізі.а-. . . . (і.иои 

ІІого-ж. ...\пс'ртиіі пап" ]І..")і.ні 

• » Коннор-ІЗіліиська. ..Маруї іпа ялин- 
ка" ". ,Ч.(н>о 

'.. Черкасенко. ..]'а расі. кіп нслпк.гснь ■. 2.").о<і(» 

Ного ж. ..Маленький горбань" 25іии) 

М. Загіріїя. „.'{агадки нірпіонані- . . . 1<».<к^о 
Д^елеиь-Іюм! ;)Г)ірник віріпії! .... Ю.імн» 
Малюйте діти! Книжечка дл^ розмальо- 
вування .1.").інЮ 

Останні книжки, подані в офіціяльних 
нідомостях, можна розбити по таких від- 
ділах. 

Історія, історіографія. 

М. ГрушевськнМ. „Ілюстрована істо]іія 

'України- • . . . 38.(К)о 

Його-». „Всесвітня історія в короткім 

огляїі", в. П \А.Ш). 

ИОГО-Ж. „Всесвітня історія я К01) ткім 

огляді", в. І І.З.СКЮ 

Иого-ж. „Всесвітия історія в короткім 

одгляді", в. ПІ 10.(Ю0 

С. Русова. Чехія та її національне від- 
родження 2,000 

В. 1*о»овь. „Южмо-русскія грамоти". . 400 

2І9 Історичні оповідання. 

0. Остропгикнй. ..і'уинуьапня Ьату- 

рниа" '. .' ІоСО» 

М. Ко.марь. ...ЗаіИ'рожсі.кі ііилиіюі іі'-. (і.(-<и) 

1. Федорч 'нко. „11"! ро('іовеіи- -«аці і)(іж- 

еьь'оі Гіч)" І".' '.к^ 

Педагогика. 

('. Ру(Ч)ііа .,П(іі>.а пііміла" і'м.миї 

В. Чоредіпічснко оахіпткі! д.ія (л-.ілп 

СІ, ких дідок у літі.у і'і.км 

'■. ЧіїрКНС'сПКО. „ІІЬ'ІіЧеПК') і! (Гт.\. 

» II — ІПепчоїіко и>'Дагоіом- _' ".О'Ю 

Чсиііа. И. .,('ам(ЛіИ\окаііііа имггил;- '. . ^іі..им( 
Поіо-ік. ...Методичні .чаміті.и іоиаичан- 

іія грамоти По ;;!:уг;он').му .мідіму ■. ^1■■•і^^^^^) 

Иапасспко. ,.В ( учаспііі ііь;','.м--. . . . .".'ни 

Історія літератури. 

С. (;фр(\М0Н. ..Г'Ь.[іІЯ V|,■|,;і.11I |,|;с| (і 

письменітва'" імііікі 

Ветеринарія 

в К■<^р(!^ІI;.. ,.)Ік і:ц:'іраііі і: ііл"- . . . і.5і'<^"' 

Біографія. Спомини. Автобіографія. 

М. КОДИХМПК.'І.КИЙ .,І!ПП 'І'і'ІІІПГм ■. . . ' ■иііі 

М. С;!ДчВі:!л:иіі. ..(.'ііомиим :; ''о'ІІІ'-і,і;м- 

Ттрецької пІїпі; >77 1-7-> р. 
.М. Дра:с.ч;іИ(іі!. .лі;ТмГІ ; 1 ■ І .. N ) 

' 'І ,м інформаційний Відділ. 

К. іИпріїціаи. ..!VІ'^ч^,■■. ІЬім:. . . 
.Токлад Укр. Центр. Ко('П('і .1 іиьііі; їй 

ІІ[)() ПІКД .^і;р. К'>(ЛІ' [». !',;іі;,; 

')дриіініііі І..ІЛЄ1І ;:ір;. ./!:]••• і:.! ;. '! І 1.1 Уже на підставі цих псичвин.х ьідомо- 
стів мо;кча оу'ти ііен.и.м, що. .ми. і1ар^■шт^, 
переступили м»'л:у „зачаііиваїіао к<іла'. 
м^іку гажч'кчого іі(>гі,.\і(и'о місця, па лкі'.му 
пе)>йбували до віі'шії грр<'д народі» Рисіи 
еької де{)жапи по своїй книжковім продуь- 
пії. Яке тепнр міси,.' .чапм^ми (.'ка.іати н** 
можна, не маючи дапги.ч про уродук 
пію инших націй, але ('>ільпі-менш дога 
дуватися можемо. її,»' особливо лнгко зро- 
бити, коли прн[)івняти іівф!)и напкіг'і огля- 
ду до цифр, які мали до війни. Трноа зга- 
дати, п^о тоді тільки ілюетрованиії листок 
з біогра(|)ією Т ІИевчеика (вид. „Час") мав 
тіраж 100.000 пп. та ще нарівні .ч ним 
йшов , Чорний пар" Е. Чикаленка (Петрр- 
бур. вид.), але ж в 7 Ч-ми виданнях. На- 
віть одривний календарь „Час" в 1914 р. 
було друковано тільки в 2.").()0(> примірників, 
а „Кобзарь" Т. Шевченка, під ред. В. До- 
маницького не піднімався по-над 10.000 
для одного видання. Для инших книжок 
нормальним накладом були цифри: 1 000, 
3.000 і не більше 5.000.' 

Коли ще додати, що на Україні вихо- 
дять нині десятки журналів і газет, ми мо- 
жемо СВ06 завдання — показати на яку ви- 

2§Ф С. вфремов. -Про пошану до книги. сочінь піднялася продукція нашого друко- 
ваного глова — вважати викопаним. 

Кінчаючи наш короткиіі огляд, мусимо 
зауважити те, що українська книжка н»^ 
втратила з розвитком продукції і попиту на 
неї — однієї доброї старої риси, а саме — лиши- 
лася, як і була, днпіевшою від російської '). Про пошану 9о книги. 

Сїпптгпн ( . ^'чррсмова. 

ІЦо наш кпйгарськпіі рипок пореживлс 
тнжкі часи — ^11 ро це ].іч зайва й говорити, 
бо им стало вже йвичаіін(»Н) <(і])аяою. Звіду- 
< юди чу(:\!(> скарги та нарікання, а то и 
ііросп. крпк розпачу - кннжки, кии;і.кц да- 
ьаііте! І на ці крігки к.чпгарськиїі і-иіші; 
'•дповіда*-; п^внпю пгіик^ьадцістн»: задоволь- 
нити і!еличе:іи!ііі попит на кмижку він ир«. 
сто н»' мО/К'\ Впчррманніі іц-* за часів поцр- 

[іЄДНІОГО ЛМХ(»ЛІТТЯ, ринок ТИ1И|) не ВП' - 

раєті.сіг з ти.ми .'ит.магаянямц. що ставин, 

йому [н^ЗиурКгЧНИІІ <'Л. ВІКОНоіо МІ V краіі і 

гцо-дч;і ао.пиці наших книгарень пормжміюті . 
а иаіомісць нового мат'^!'іялу чн іі[і!іпуц.ч; 
такою мірок), ш. о ті ік рожні ліі'чіи закрити. 
Лл^^ с в наніі^і т^міеріимііі! книжковії; 
продукції щн (»дп.ч І'анч, яка те;к не ма.иі 
може зап^^:і>пти в [(ізвиткові нипн ї культ\- 
{ п. Іііігрпіе гепе;) українська книжка шч- 
рок; іо хвилею пішла ік) Ук[»аїні, вперше 
зазирнула до таких куточкіп та суточок, до 
яких н<' гіуло п"ре;!і{ііпе Х"ду кмия:ц!. Впер- 
ше книиік-н ;;р.>'')и.іась продуктом масон(»іо 
споживачці!, і зовсім не бапдужн, >іп<»ю та 
перша кнпжка зявітае в ноні місця її до 
ковпх людеГі, у якому (ібразі й яіпім вигля 
дом лппіиті, вона и(і собі перші в[)а}кіння. 
Адже ці н<^рші вражіння часто за(})іксовУю- 
ться па-віки, з них складатиметься розуміння 
про книліку взагалі, на них виховувати- 
меться, кажучи загально, смак тієї публіки, 
що нпьрше задовольняє -? теперішніх ви- 
дань свій інтелектуальний голод. З перших 
вражі ннів складається звичайно неперемсж- 
ний образ річі й тому психологично вони 
величезну вагу мають. Які ж будуть ці пер- І 
ші вражіння од книги, найперше од її 
зверхнього вигляду? 

Надзвичайно вбогий, безнадійно сірий , 
образ уявляє з себе наша теперішня книга 
своїм зверхнім виглядом. Сірий, »часто в 

•) В хальших числах „Кн." редакція мав , 
подати іідомисти про книжкову укр. продукцію 
за кордоном. Рід. 

2ІІ одній книзі неоднаковий папір, брудний дру 

збитим шрифтом, нечепурний вигляд — гаї 

чірка ганчіркою — такою являється здебіл 

шого теперішня книжка, нечепурна, пері 

та, заялозенв. Веселенькі кольорові обгор 

ки так само одхолять в безвість минулої 

і це ще побільшуй оте сіре вражіння < 

теперішньої сірої книжки. Тав| о поспіху 

иеохайности міцно лежить на книжкові 

продукції, немов не духову поживу для ро 

бужених мас готують люде, а нудну й н« 

цікаву новинність одбувають. Про цю не 

хайність особливо свідчить коректа — часі 

така недбала й потворна, що читати так 

книжку супіа мука навіть для людини, щ 

звикла добре до книги. Сяма твтуловг 

зверхня картка ота сл рочка книжки — поиа 

зуе здебільшого про поннпй занепад смаку 

наліплено заголовків — і потрібних, і непої 

рібпих, не.мов на плакаті, а: то ще іі ні д 

ладу, ні до прикладу якип-небудь популя| 

пий лиз)нг додано, на зразок отого немн 

пучого: „Н^х»п л£иве ('.'^іс!) федяративна д^ 

мокі)аіична республіка!!!" І це не тільк 

па агітаційних брошурах бувас, а й, напр 

ма тьорах ІІІ'-вчрпка, які ьидаються зви 

чайно не за-ради федеративної ресиуплікі 

а сами по собі вартість ман>ть. Вулиці 

Газар втислиія і в книжкову продукцію і 

наліпили на н^ї виразну ознаку крамар 

ства, перекупного духу, налпіви й тієї жи 

'ієЙ'Ької суєіи, що становить неодмінну і 

неминучу Познаку всяі:ііго бизара. 

'Звичайно з техникою друкарською ге 
пер річ занадто важка, але не самий зі 
пенад техники тут вннен. — треба на раху 
пок чимало поставити й занепадові смаь} 
до гарн(ії чепурної книги. Старі наші ви 
дання, нанр., ХД'І! віку, н«' мали й тіні ті^ 
техники, якою -МИ тепер орудуємо, але глян;. 
то, з яі'ою любістю їх [юблено, як ДруКВ})! 
силкувався прикрасити свої видання, як 
лбав П))о зверхній вигляд їх! Можна б і з 
ііашимп вбогими засобами принаймні задру 
кованих ганчірок не плодити, аби охота 
була! Можна з простотою зверхнього виг- 
ляду єднати й художність видання, або хоч 
не ображати елементарних вимагаинів гар- 
ного. В охоті, в смакові вся сила. Коли ми 
не можемо ол мінити, напр., паперу, бо за 
теперішніх 5ЯСІВ доводиться брати, який 
єсть, то можемо — бо це од нас задежить-^^ 
на данному папері друкувати по своїй упо- 
добі, надавати зверхність книжці таку, щоб 
вона не кричала про своє вбожество, не 
підкреслювала його немов умисне, щоб не 
виховувала в читачеві байдухостн до зверх- 
нього вигляду книжки, не привчала його 

262 з прес и. -І с т о р і я. ідебіл 

аері 

обгор 

[нулої 

ІНЯ ийдрз дивитись на книжку, як па якусь ганчірку, 
'1~га: яку тільки викинути, коли иотреГа минеться. 
Книжна, коли рона має широкий збут, служить 
найкращим провідником смаку і культури 
навіть своїм зверхнім виглядом, і не треба 
нього забувати. Любов до книги, що вияв- 
ляється в піклуванні й про її зверхність, 
'О^^У І переходить також на читача і його теж вп- 
жковії ховус в такій же любові та пошані до книж- 
ля рої ,;и Цього потужноп) фактора культурносіи 
й н| не треба нехтувати, а надто за нашого ча 
<;у, коли книжка робиться річчю масовиї 
потреби і споживання. Більше дбання, білі - 
ше очайногти, більпіе попіанн до книги — то 
іі ня пошана переходитиме і в маси і самя 
книжка більш культурної роботи зробить. о не< 
-часі 
: так 
їй, щ 
улов 
-покя 
7мак} 
яепот 

ні д 
іуля) 
нвмн 
га д» 
ільк 
напр. 

зви 

>ЛІКІ! 

лиц; 

,ію 

}ма]і 

1' жи З преси. 1^ кількох числах 
„Біблі.ирифическгио 
1']нсе місячника", що 
видається в Москві під |»едакп,ісю 1. Н. Іііа- 
диславлева, ])аз-у раз одмічасться ти без Книжковий голод в 
Московщині. порадне становище, в якому тепер пробувіе 
справа видавнича у Великоросії. 

..Нема книгі.. Книжкова кііи.іа пере- 
.чрдиті. в гострий книжковий голод,— пише 
часопис.— Не іккувасться тільки, а вясс 
віцсі'Тк насунулась величезна погроза куль- 
турі, погрола і)еволніиіі, бо без підняття П'>- 
літичної снідомост н;ф(иу не .можна зміп- 
іиіти захоплених ію.ііиііі. . Се.іо в букваль- 
ному розумінні ду.хогю голодус... СтаиоііиіШ' 
снр;;вн настільки безпороин'. що як- би ьл;е 
не нянружува.іась іромпіська тії приват- 
на ініиіятіпі;і. - вонії не :імои;є упрниитись -; 
Г];анд)о;;ні(ткістоячоі II Перед нею .;аі.ланн;г ... 

Часопис вважь^:, ■ що .аля такого вп- 
пяткового часу треба як наііско]іше вжв:й 
п виняткових заходіїі. Нін гаДьс, що и'-- 
гаііно потрібна їмсміч ній справі з о(і;у 
держави і в .масштабі державному. Поді- 
ляючи ці думки, думаємо, пю й у нас де - 
жав5ііп владі Т])»'ба отло-би лнернути сВ' ю 
увагу на цю справу, бо ж поки москоВ'Ь- 
ка кпижка мала й час і засоби для того. 
іцоб дійти до мас, т<' пе])ра нашою 'тс^їть 
іт.е п завдання чііотонтати Д(» наріду 
стежку. І коли ті стел;ки тепе{) ск{)ізь і-^- 
.\ііч«ютьгя, то тр^'ба, пюб нори не залипм- 
лпся порояпіімн нтляхами... ) ге 
І ЗІ 

іаху 
иаь} 
ви 
і ті^ 
ян;. 

яь 
і :і 
ару 
сота 
виг- 
хоч 
гар- 
ній 
за 

БИЙ 

ь— ЗСритика і бібліографія. по- 

ЦОб 

ве 
не 
рх- 

)Г0 І. Історія. 

241,242.243 М. Г^'уип пгькии. Всесвітня істо- 
рія в короткім огляді. Частина перша, Ііітрог 
раї, і'.иТ, і'21 стор., ціп,'. ] крб. ТЛ іллі 
Частіпіа друг;і. І.М!'Ч ]1і)7. ] 7(і ітіф, цііі.ч 
2 карб. .')() коїі. Чіитіїн.і тр('Т!і. Киїн, Ці] 7, 
143 стор.. піна 2 карб. .",0 і;оп. 

З вступу ДО „Вс('спітнь(Гі історії", ми 
бачимо, що автор хотів „в короткііі і при- 
ступній формі датп перегляд історії людства 
під, початків культури до пнпіпініх часів, так. 
щоби він годився і на то, щоб дати /ісрпіі 
відомости людині, яка тільки починає знайо- 
митися з минувшиною, і на те, щоби люди 
ні, яка вже не одне прочитала з історії, да- 
ти суцільний погляд на історію розпою куль- 
турного і політичного життя народів." 

Таким чином, автор не претендує ні на 
ге, щоби Його книжки могли бути підручни- 
ком за для шкіл середніх, або вищих, ні 
на те, щоби вони давали читачеві повні ві- 
домосте про історичні факти. Його завдання 
значно вузше: вія хоче дати тільки „огляд* 
в повному значінні цього слова, огляд, який 
для одних зьявлявсл би тим фундаментом, 

2&3 па нікому б 
студіювання 
П[)пвести до СІ( 
ІС'ЮрНЧНИХ годііі. 

МожсхГо нони моїли гл" іуватн ,і:ільп:с 

гауки, а ."і.ія инпінх — ласобом 

іс.ми р(і.ч[ііжнсні гінання 'дсалаги. осніх, ііостан.мміях сооі що ;ів:ор ";пс>іііі}В 
..іаніачні,. 1Іо!(і <д- 
ляд, наїїссаніїн і,сід;інііч;іііііо цікаво, іи'ро.іае 
остатні ниі-и(іі!к;! ісіоричної науки що до 
.'івязку між собою жп'пя пілокі світу, о вс- 
лпчозним уміннлм автор злучу*, к одну спіль- 
ну картину істо[ ію Азії, ь^в['Оии, .\фрикн і 
навіть Амсрик»', при чім истанню вводить в 
загалі н) сісде.му пе ч тих часів, коли вена 
була відкрита Колумбом, а з часів перших 
початків істо|)ичного життя, — спосіб, ше не 
уживаний в П(ціулярних книжках, але- треба 
визнати — надзвичайно влучний: у читача за- 
лишається в голові не купа якихсь, нічим 
не зьязаних між собою фактів, а послідов- 
на сістема розвитку людського роду од 
самих початків. Перед очима читача про- 
ходять один за другим перші ґеолоґичні пе- 
ріоди життя земної кулі: третвчнвй, з якого 
не залишилось сліді'в людського життя; ді- 
лювіяльний, коли ми знаходимо перші слі\и 

254 1 Г Т ') І» і я. і- .іі(»ді!И!і; алклля.іі.иііи: і.іхіп па.ісо.іііпчіїа, ііео- 

.іігпііііі і мечалнчіїа. І! коротких ріках, а.к» 

іуЖ'- Я''і,'раііо ііііко))т*м»і{ано аиюром тля 

П1Х !И'рІоі.ІЦ І!СІ ЗДоГіути"!! а()ХГ(іЛОіІЇ і ({'І.И/- 

ліі'ії. а тому, коли чіііач ксргхм ипі. ,и> 'іак 
знаної ., ігіорії'їної' іоои, ииііа .іі.ли.тявті.ся 
псрс.і ним ііі' },к Ні, ісі, «.сіоііс, а ліс .тої'ігі- 
іііпі іі:)і'лі 101,- \сіи')ім іі"іі 'рімиїлію жн'гуя 
лі-р..і(',ь-'.!ти. 

і; п,ч,!ііііі і;иі!:і;ці аііт'ор описус нам 
пторіїо' сх'.'ду. ііариї ЛмсрпіСії, аііінчної 
[ роції і 1'ііму І іаі-: .'.на)ііі\ .«ч-рсіпіх ні- 
кі';" :о Ці Л'.'іліи;' \]ІІ віку піглл 1', Х|ч: в 
і| у; ііі - і'и»[мі" сі.іг.і лХПІ .ю Х\'І іііку, ь , 
грсіїГі і'горіїіі X \'І1 І XVIII нік'іц д(і фрап- 
цулі.і.і.ї рі!Нолк.ілі'. /І:-: бачимо, і; такому 
ііііЛчма іі і: ііі'.іик'а нерівномірнії';!., бо мало 
і) ■ (іількії ж іі|.н,Ч{>!Ч('Но дном-тіа.ом ьік'ам, 
;':,'!.!кки нілііі і гі'рії Л!од.скосіті .!а кдлька 

11І.-ЛЧ Пекін ііТч|іНЧНОГо і і.('С>іТІЛ1 ГМі'ЯЧ ро- 
:.І'; і, .Іі'ІмрИМНиГо -".ТГЯ. •> ОД.ІІьГі) ('і)І4у 'і-а- 
і;иІ! ІІЛ.іН ^: ЦІЛи'оМ .ЧрО.іу МІ.ТИІ}, бо ИЛНіа.іІ 

б.мжчі '.'л'-!: і.аїьм. нам ('аісгкі білі.пі ш'ино- 
.!' мл'.'рі/іЛ). ній: :іасіі іаділні. про яі;і ми 
■мгп) Ні' мас'їп иі'Мі! о, к'рім мл <мі;ялііі архго- 
л ;ічі!!і\ г.:і :•■-; ЛЛ1Х .кчч'Ні .\.іі' н •»• ;і: та- 
:-л: нілгл..'ічі'ііл;і іс юрії мнінчіміЇ ГрсіііУі І'п- 

\!\ В'-;/»'" ГЛ' сі'оі.іік |[іі'б;| Ьіі:;Ц;.іі'И Хіп'кчь 
,і'і:оіі:і, ,\;іГі;и і; іДіКЛіу (і'-!уіИ>НІ р( і:іі.>|СНІ0(; 
ІІ' !! флі.'- тим. ІДО НІЛ ХіЛІІ!. „(Нобн чн'і'ач 
\І'ЖЛі!І:п .і. ЧІЛ, і гкоро Пі'І'і'бії-, не .ча'гг|і>ів- ■ 

!і,::. Чс-рсл (ларіпі ікчіІоіі! і ніИ[чні', л л|іо- 
:г; мі'міям, ііри ібаинм мд унажною прочитання 
и''!ліліх чаї-ііп). ролчіпано! н ча'-ах ноиій- 
піїіх" І обпіди; 1! к'орогісім чаї'і імцати піь}»- 
И1ЛІІ периілн], і'-торії' с'іаі'Піих часів. Таким 
чином, анічр інниіі.ся її. і '-пою ікїрніу кннж- 
іх-у, лини'ні. ;ік на вступ .т І!"то[)ії „нових 
ча-ігГ". Л.І1' тоді було б більш лручно й на.і- 
ва ги іі'торіи» не всі'сві ГИ1.0І0, а „історією 
ліодсіва від XIII іііл'у ііі<'ля V. Х[к з ііож-- 
нїоюшм исі-уііом". 

Илаі"Ні! чсрол ко[)откісті. ііерпи)ї книж- 
ки ііторії в НІІ1 к ді'-які хиби, які' можна 
л;ікннути авторові. Так, на стор. \'>2-(М автор 
каже. ні() культура гелснська розвинулася . 
на руїнах культури огейеької, ало іф<^» зміст 
дісї останньої .майже нічого не оновідас, хо- 
ча археолоГична наука недавніх Д(М.'яти- | 
лігть дала нам для того величезний мате- і 
ріял. Там же автор каже, що за огейсі.к(»ю 
11ІПІЛИ „хвилі" гелснсмсі-ахейська, еолійсь- 
ка, іонійська і доріисьна, але не пояснює, 
що це були осібиі геленські племена. На 
ст. 205 автор зьясовуе дуже докладно по- 
зитивні прикмети серед,ньовічного лицарства, 
і тільки двома словами згадує про його не- 
гагівні сторони, чому в читача повінно з&- 
2§& 


ліпннтис!. однобоке нражіння про це історич 

110 ЗЬЯВИІЦ','. 

Де які думки автора можуть викликат 
( уііе)>ечкн. Так. ііаіі|)ііклад, ілмка, вислов 
ієна на СіОр. 1 І 1 першої ічЛінжки про Т( 
то „іад.к-а К"он(тан'іина оіі»'|)іися на п(/М0ч 
християнсіиа бу.іа ша<-лііва і дала іміїері 
(^Іахіднііі Римській) можливіси, продержати 
ся те ціле століітя", з(»В( ім не мо;і:е бут; " 
чизнаїїа безспірноіо; ісіорична наука в;іаіал 
ас навіїь цілко.м ііроінлежиніі іюгляї іь 
• ()истиянсгво, ин'ііас ііого з й(»го традиція 
МІ, ці.и."ом нроіилежними римськііі держав 
!іііі Ідеї. ОДНОЮ З г(^Л(ііініі!і;іх причин заги 
белі римсьііЧії держави. Та Іі сам ив.ор (стор 
123- і 24 першої книжки) ь ;іпачнііі іиі|>і по 
іі.іяс іюгляї на християнство, ніс ні [іелігік 
іііісідливу для риміллліго державною укла 
іу. Опові іаючн про (Ч'їму бог,, милій в Бол 
іарії (кіі- :л'рша. «іор. Г;>0), ант(ір ісаже ко- 
[иігко, ;цо іак там ііа.чива.іік л, .Маїїіхеї. Ці 
не зои(лм гак: боїомили зьяниліпл, в X віці 
і бу.іп тільки відгуком с 1СГИ маніхі'їв. яка 
ісіиува.іа в Персії і була знищена в \'І сто- 
літті: в тих секіах (ііі.'л.ііе це так званні: 
„дуалізм", себ ю признання івох божесь- 
.ліх (ЧІЛ — Д"б]іої і .іи\іії, і<\:\ бчріоїч.ся між 
•(ібою, а.іе в по ціооїпі.ях між обома сіїкта- 
VII с ье.іика ріжппіія. 

Це можна по! о і.і!ги( І. ще з ачтором і в 
■!(,му, що НІН, ко.іи ді.їить історію на иеріо- 
іи. ;;а.іиіі!ас по.і.іл на „еередці віїси" і ..нові 
43(41". Правда, ній вьа-лс на ■^^^, що цей 
поі,іл ггосуі:ться лишіМіь (-лнропи, о !цак влас- 
не в гі ІЛІМІ періоди вімадае іі іеіоріїо всьо- 
!<! світа, іля ,як«ії цеіі поі.і.і цілко.ч, п туч- 
ііиїі і не ха|іакіерниіі. 

Ми вважили за обовьязоїс о і мітити ви 
;це зі'адаиі хиби, але повинні визнати їх 
настільки дрібними і незначними, шо вони 
цілком не псуиїть того га[»иого н|)ажіння, яке 
робить взаіалі і. торія М. Груїімчвського. Де- 
які місця в цін історії варті того, шоби їх 
ок[)емо одмітнги. Іізяти хоча короткий, ало 
надзвичайно яскравий опис розповсюдження 
християнства (в формі несторіянства) від 
III до ХІ\* віку в Азії (Туркестані, Сібіру, 
Індії, Тібеті, Китаї), — річ, про яку в попу- 
лярних книгах по Загальній історії рідко де 
можна прочитати. Дуже влучно характеризо- 
вані причини появи цивільної влади пав 
римських, боротьби папства з імперією, поя- 
ви реформації, розвитку „просвіїценого абсо- 
лютизму", і т. и. Історію політичну умілф 
зьязано з історією культури матеріяльної і 
духової (мистецтва, науки, церкви). 

Через все вище-згадане видання „Все- 
світньої історії" можна вітати, як безумовне 

26в днн 

іітс 2-1 

РО 1 «іо: 

по 

г.<- 

,1 II 

.'.аі 

ПО' 

к. 

і'.И 

1>о 

Ції 
ЛІ' 
К11 

ч;і 

;? 

іа 

сі 

іл 'ТОрИЧ ликаї 
ислої 
ро тс 
і(;м(>чі 
міісрі 
•ягагії 
гіух: 
:іаіал 
(І іі;^ 

ІНДІЯ 

[)жан 
•тги 

СТО)). 

і по 

лігік 

кла 

Бол- 

! КО- 

■ Цс 

ВІЦІ 

яка 
сто- 

ШІІЇІ 
ПСІ,- 

між 
чта- I с т о р і гі.- — [І у Г> л і ц и с т и к Я- і,інну вкладку в нашу иоиуляріїо-ііаукову 
іітературу. 

А*. . Іпсі.иигі. 244 Козаччина. І5ііл;іиіігі ІІо.іт. Спілки оііожііі- 

иіх 'Г^па^)^I^:тп■ Ио.ггіїиа. І'.МГ, !<; стоіміпіг. іііни 
?іі коп. 

ІІені.і.омиіі аіпч-р і'іі ■ і;!м;;!,"('ЧКі) .хслін, піі ік . 

І.ІОЖИТИ К(і1і()Т('Н!.і;у И.Чо[)ІІи > і:[і;Г!ІІ11, ;і ІПЯІ; і;ііі'. 

цо Москалі питаю гі.: ..Ііі- .и.хкл на с.іуіііаіі". Па 
ііпіч) д).мку ті'іи'ріїїііиіі ( /аа >і;[аііііі такні-: 

. Г>| і "."> МІМІОНІН НІИИСІО ЛИїДу ТЯЖКІЇ ІІр.ЧЦИіКіТІ.. 

;і ііа.и Миікчисі.кі та По-іі.'і.і.і гу-ііікіті. \\ч ісій 
> ісраїні/ра ииіч:і. що ;іГ|і.іГ)Тпа;ііі нас". Іїідкі.іи і;.;/і- 
.іасі. отої динна .\к|)аїна, аі;то|) но каже, а рої- 
Ііичпиа»: її іі-юрію л того, ксин .,ьі'' ь наш к|іан 
( кліідас тктпі :'. .Іитіило (ідну держану, лк' ю нра- 
иіім кіія.чі., то і-идії; у .Інші, а.іе (лп ііаіііомі 
[ю.іу'". ііся ді'|';каі;;і уіі{іа:'.!а.іасл .іит. Сі;пут(;м- 
II.) СИЛІ іі.оіо ,,і;.'.ііііі;і ,1 іа.ііл.о оу.іі,' ііосіїаїи :і(.'.м- 
лім, скілі.ки і;ому ііоі[ііоііо'. І.ула й Січ, ..а ті ьоя- 
ки Що малі лСіуоу та іїпюнали л Т,ітиу>-іміі. і;!!.;»- 
надиса і'''Т і. м а и ;і .м іі{'г' ■'[■іхл цс : .ліііьілііі.ііііу 
.■? цих П'Ті.мііііін ''\и Поро * ';!::іі: .ачііііи. оо:;;!ііі. 
ко;-.аці.і:иіі р(.'<м-т[і ,л і .і і, і.іі і; ■!' ' ' "■■ га ..;'о\;:іі;іь 
гИ, іцоо 1ІІ1ІІИ украііі. і,і;і . (■•|др!іі!:ііо!') га іПі;!'! 
сіі.м міііро;:сЛі!Том >:;і.:іі с ■ ;,:'аі:оі " іі,";!іі'> і;а .*■;■- 
'■іах .4 П'іЛі.(Ч.кі:м!і .'■:;: іііа'і,; "і;:", :: і,"; !•• ..чч :!і,:- 
■ :ан, іцо і.іи ііар>м;\ о.ді.іК'і:' , чи '. ,іс іі..іч'. іа- 
зиск'уіигіїї пан ті піп > кра,іііл,і;іііі. ч*: );.- іі.гьіііпг'. 
"о ісраїці оули'- і Ь'і ідііііі ігпліапі'. ш.о Г',:;і;;'.'В 1 н 
)І()- 

ові 
іей 
ас- 

1.0- 
(Ч- 

ІИ 

їх 
по 

с- 
їх 

10 
[Я 

\1 

г, 

1- 
е •^.роГілти .\ країну самій •ііі;'.: ю '";-,::аі- ■¥■ і і .,ма;,.- 
інія іііиріпії па .^і:раІііі про иіту. а і'Чі' „не і- 
нагалнсь, іцоо пси асмля ііа.іс;і,м.-':; кіліііпм \.,'Лі,- 

ЬООам". ОПОИІ іаИ)ЧІІ про Кі^.аіда.і 11'-|;ідаі;ц;;, ,т|,- 

го|) а як()іо'Ч, О('м(':.іиі!оі<і осо.іо!(Яіі .ма.іГ".' сцсі:і!. 
лк .ліани і;ат\і;аа:і .ііокмі. р)(')алн ім руки й ноіи, 
тісііпцсм жарили на .нч ісо.м,\ огні. :! жиїліх :іднрн- 
лі ті:у})у. {іі.іа.іп на тматкії. ліїсіі у і.а::ап*\ і;а- 
міч). жінкам гру іи лі'рсіїом нігги'' і::іліі''. а люїс 
і; сіиіК) чсрг\; .діанії;. наш. нанлної: і та{>н.\ і ма- 
ліх рі.іа.ін, нііііалн. рі .'..гнрилії ноііоаа.м. нпрнналл 
ліматкамм мж-і'. ' нсрлнлп і^чі' і г. н. Л'мс.и.ніїаі 
кий бум тагдіп ;і.Ч! їм* іоаііліігапі до наролу !■ ті.ман. 
■ \к і Саг;іплачні:й. '! ількії іі ні пючіїла .\ і:;іаіна на 
гороткнїі час, яі; нрил\чилаія о Мги коіісі ій.го 
нарстпа у 'ні)! р. 'і'а іцс Г/ун ісоїгнстнніі для уі.рн- 
иців Гадіпм.іаііі д( гіііір Ііигог.іч.кого. «'о .ліісля 
' аляиьких учои га У';раТ}п нс! ноіиїтіііо бути ці- 
лкого кріпаїїтна Л нісла тоїо настала ' [)у!ііа, 
гцо ..тягнулася нілнх ііікторастії рокіь і?!) і 
тоді ..до ианіад^-у ^■|:р,і'н\ лруї'люїіано і оГк'])Ие- 
но у пустиню, л.с лпіл хнжі лкірі о.іукали". 

'І'ут (5н й іїіпоць кііи;іа;чііі; так ні. нона тс 
тагнеться допгонько. Сх) тіпп.іясться, ніо пустиня 
якимсь диво.м .лиову ожила... Ллє ми вже не хочс- 
40 про.іовжуйагм оісі теревені. /Ііалі.ся. Ноже, тих 
іюдеіі, яісим. :іа«істі. п[іавливоІ історії, вбивають 
в голови таку пісенітницк! 

Ор. , Іі'вннький. \ II. Публіцистика. 

24') В Лптнскіи. Царсиая Рвссія и украинскій 

вопрос-ь. Стор. \'1І-]-ІС4. уІСенева. 1і)17. 

Книжки д. .Ійвипського, як вплко з не 
редмови, наї.'ізсапа ще перед революцією й 
призначена для чулсої, рогіііськ"ї публіки, 
Щ('б дати ї;і інф 'р.мадігінпй мате]»іял про 
українську справу в певному освітленні. 
257 : Але в більшос'ги заснована на історичному 
матеріялі й перенята виразною ідеодо^існ» 
В(Чіа й тепер иі»^ нн .частарілась і залюокі-т 
її прочитас й український читач, якому 
.чде<^'ільніог(; факги л манюго давніщо'О }( 
недавнього .мишлі го відомі, о цього Погля- 
ду найиікавіщі'и. невь'{\ иудо, останній ро.-{ 
ДІЛ кііи;і;і:.і, — лк-|а:5 'іоїі, ню чуи:ому чи-'а 
чеві йою автор радить нромнн\ти, Ана.іі- 

ЗОМ ПОДІІЇ ?, (ВІІОВОЇ війни Д. .ІеВЙНСЬпНН 

руйнус ТІ іліо.лії, якими жило ДОСІ укряїн- 
ське г])омадяиство, всі оті чужі ,.о))іі,н- 
тації", й установлкс останніми )'ЯДі;ами ту 
';дипу „о|)існтацін)" — українську, якої дер- 
жались і {)анініи більш вду.мливі ук[>аУись- 
кі пуоліцисчи йяка тиЦор :;р(,6плась .'^аіалі. 
пою сер»'Д уі:{аїиськпх мас. На]»од „і;у' 
сучасне Н(» і.м'я крапюї оудуччини" — ці кіи- 
ц^'ві слова з і;іір;і;ки л ^^•винсько^о дуж^^ 
до'і|.і.' xа||■'\кт^^ризун)•гь і у оріситацію, а ра 
;іом і .лаіюн'ад.іину \< •••л\, іцо творлті.са 

Тніїср на >'ь{)мїиі. і 11-' Д'''''рПЙ виснові к 6 

усі(.ї кми;і:!:і'. 

іСіій;і:ка корисим, нл*' іим прикріпі" 
праи:аі()т;. де;:кі і|іакїнчні цо.милі;]! автора 
,,Самь ученьїй Милюгіонь іп. 70 г.г. ві. своєї' 
. іа'.'ьі." „І;(мірось о мал<»р((Ссійскоіі лите])а- 
т';[і|, догоипривался" і т. д.-'-нолемизус д. 
• 'І''Винськпі(. додаючи з^іраз же: „праидн 

іепеїіЬ ОН'Ь С'ИерШеїІНО ИЗМІ.ПИЛ'Ь св( Ю ТоЧ 

ку зі)І.нія"' (стор. Г.'). Павло Милюкои \ 
ТО-х рока.х иув певне ще гімназистом і 
ніяких стат'ііі; ііе писав, а налиана і:р;міи 
налг'іКить Мплн>К"чу ;і:, та .но то.му. і ч^^} * : 
це. очевидно Павло Ми.поков не міг сі;(їх 
поглядів з.мінитп., Па стор 6'і-тій д. .киин 
ськпй ниіне. ир) І»'о( томарон. вериувніпсі. .- 
заслання, .занехаяв іднї І«н]»ило-Мс(}іодісі'.сь- 

КОГО браЦТВа Й НІКОДН ОІЛЬІП Пр(і них : і'н 

згадував. Де неправда, іа й сам д. .'-- 
винський цо зцк»:, бо на стор. 69 цитуо :: 

ВІДОМО!';) 1\ОСТоМаро!',СЬКОГо .ІНСТа ДО Герце- 

на уривки яскраво ф^-дералістичного змісіу. 
додаючи, нц) в основу листа „леглп ид^'И 
Кирилло Меоодірвскаго братства'". Двічі д. 
Левпнськип ягадус працю Драгоманова „Про 
папіий час", називаючи її „писаннсії имь 
передт, самой с.м^^ргью и пото.му не ОК' и- 
ченнсіи' (СТО)'. 70 ,1 .'^б). Це тел: иенравл.» 
.Пропащий час" написано піе на початьу 
мО-х [юків і иавіт!. надруковано, як часі я - 

ну ^Ч Т(>Му /КеНеііСЬЦої ,. 1']»оМаДП" ТІЛРЬІІ 

не вгпупі,ено в світ, б . „Громада" п|!ппн- 
пилась і надруковаї і аічгуїиі ^'1 тому так 
1 залежались нікому невідомі, аж поки ви- 
тяг їх і передрукував ІІчвлюї;. < >тжо єно 
люція поглядів Дрягоманова була не зов- 
сім така, ик хоче донести д. .'Іевинськпи 

258 [І у 6 л і ц и -• ти к а. ]•] к о н о м и к н. )ін підставі зовсім ио остаїїпі.ої йпГ') праці. 
Д:»іпиіиіих іюмплоіі тут не торкатимур.. 

"2 'її //. Ма' пгькии. Ф,->дералізм. Ии імііиііцтио 
,.1й)Иі|'('Діралі('і". .іуоііі. іі'ІТ [). ('т(^р 111. ІІ.ііп 
1'< кон. 

\!іто[іоі;і. яі; ній і ( ;ім :!ри.;іі;іі:тиС'і .стор. І')). 
ііі,і('м;іі;гі.і-і! (; та дс)і:і:аіі)іа Фор>іа, форма. К()Т{і;і. 
іі. ім'чі! сі.а'.атп. ПІК" не иміііцсііііл;ил. Форма її." 
■,К!ПТі.(»і;;і. ііі'рсм) іоі!;і: і;()П(|і>' мм'Я.іі'.м. .'5;і що саме 
г.іи ї; яіюлооаіі нам т\г ііі^і.'пжс, а.іі' чі'["''^ і''і 
і!і') м;'.»: (,'В('Ні піг'ір;іт.>. іі^хіх пе їй 1 1.' '<'іа(:гі,ся мс 
ті.іі.ііі аі.ті'і.омііі і;рані, а нагін і «ама ф('Лс|аііія 
11:>;ина. т Масг.і'млиі таї: ііс і{;ііммнаівиаі;гя, а іо- 
і:(-и!ті,: .г. І'ч'і: фі'Д"р м пимпії лал пс >!і ■ислімаїіі' . 

I !і(і.,іі,'!; Ці,' іч іаи і; і-і;()!Іі к-іпгл'ііі ііс .іевів, -іо 
Иітм і'.ііііс підіі(іііі('!і,:'/ :о ■! олс[ь-ііі,і: ісііі) і.ііті.си 
,;і,чі уіі гі .1 ііпго сімнаміїо і') кон'1 і'.и'[і:г!;іі. та и 

■д ІЬІИ ИІМІІМ. 

.) ! Ті' а;;тог' іігюі'іуі: а.агуг.мтії її;" іліл' ."\г,'- 
['■'ііпг і кі.'.іг пій нааса.іігі, ,;а пдіфімсраіі:', іа 
;мЧ»'[і:і НІ' а І .і.ііа; іі'і а.і"іі ргкіпіпі цих 'ігох ііир.м. 
.\л-^\п'\ Ц" іЬ'і. ''іільїіі-'.М'Н'.! у іаіть{';і, а.іс д.іа 
і.и; І ;:иін>р|>.г Гі|(лі;у [Мі ін'ма.:'і і.і'-' таї.ц \\ іісточ- 

II :міі-. 'І'.;::, і.ііі і і'і;оліпіііііііом> > иніалгг.и-ііі і;ри 
іпіг'Т'- і !П!" ііі.іі''і.і;..''-, ;і суін'іг'ііпст.-і на; о і'-ні, 1. 1- 
■д яі: таї'ч і :•',!. іі ' і;і;;і;!іьа. о.і і'угі). и-тнтнала і,;і.і' 
іиіі, і''.;п ічсі.а г-,;іі;і.ііі;,м іцс .;•■ і^тну і;ал<). ,.ІІ;:іі- 
иіі.,;і;.)ііі!'.;.Ні :.; ■ \'і;и;іЧ'ч і.чИі і-і- '"І'а ІДЇІ"" і Дсііжаїаїл 
ірупа. .'іпнії г-і.іі а.чтіі^), щі. ( іміід і.'м.ся .. !'."лп- 
!;ііГі;іпта!і'. та іі'даа :д, 'мстіалі' та піг-Д'їпіо 
Л І'рікд!. :!.'■ ;>;і;і' І! ду;і^- (ДіІ| на і 'Ч, аіс :;:;г.!0!і, 
Ні ід.іл'а. !,'і;Т"іііі (л'ггд.-ттаїїі '-аИ'-т'' !'■ і Фмрмн 
д."'ЖП'аиіГо ■.■;іігт;і. і; іаіі;:і.м ра:іі на П[и'і. .імаа- 
; і'!и_'і,к'ігі'. яі.'иіі 'на > іиіі. 'Л'.' ..Гуссксл' іт('\.; 
!!''а!'''. 'І'ом І. !!:; ■ ЇМ. О'І.'І. ГІП'..) гонормт;, іа- 
Лім;и не те. а саме: ..ІІаііі'і.ііп' і').;ііідім:!іім'.'Т. прн- 
міірпмь чрпмГ.и.'іііи начал;, аг.іпаочіи яі;дя«'т^'Я 
. иирі'Мічімая Ііріїт іи( і;аа 1! •.п'і.мііи". (Ьчіпі; яьто- 
номі". маніть ио фсдораціі,— хм > і-о Ічллінсісу Англія 
іі'далі. тим пирагніііін! стпі: на іалач ■|іі'Д('[іування. 
Ч'Я"п ни м !,м{!н.іи!: іі .іа:чіР'Ч;сіа."!!іі. 

МІС ииіо. 11а стор. Іп чіітнсмо: ..ПсоПхі іии 
ді'Гір'' ііамі.ятатіі, імп в фічсрані.' суисррнітрг аі- 
оіа<:т[.іц .за сокілніїми дер:каі!ами"... Лиі.и риликс- 
ване, зноп містке та (іііаяе твсїртжиипл: ліпне 
при коиф.'Л'.'раціі сунсроиітст бо:иН'{і<;чн') аіста- 
і.'Ті.си ;;а державамії гои^за, Сп\ і;онфг и'раціи с між- 
народия агода. Н фндсуіації ж і фсюральиа іор- 
жапа (напр. Сполуч. Ш-'-ати) (.' дорж'чвоіо і ок[)ЄМІ 
и'ржаїаі. 1ЦГ) входять в (ч;лад II (штати, а для 
Гі'рмаиГі — Пртсія. Г>аі(арія і т. і.) (зуті. т"ж дер- 
жави. Перша, фоіеральна іоржавч. с еувероніюю. 
ііро це ніхто не о переч їсться. ІЦоо же іі складові 
ТІ частини малп суверенітет, не мало ким 
вііішачасться, більшісті. же вчених нупліцнстів та- 
кі держави пкажаюті. I!огу|іереннп^!!I. 

(^ ). Миііні;,-. 

247 ирп'р. П. А. , Ііін}іи'іґ}ін(). Малоруссиій во- 
прось и автономія Малороссіи. Оти-ріпи^е ііисьмп 
М. С. Гр\'шсвгком\ . Сгор. -Ю. ІІетроіряд- Одеса. 
їм 17 р. 1 1. :>() кон.' 

Пі' :иіаю- павіїні» і кому аиадобиться оця 
броіпура оіеського ііроф('сора, пнпуміена під го- 

ЛОСНОН) Й претензійною ІіІрМОЮ ..УНЦИКЛОІК'ДИЧСС- 

кон библіотеки обіцествоніідф.иія". Масмо тут тро- 
хи історії, трохи публіцистики і дуже багато чи- 
сто обив:ітельськ6го філософстпуі:ання па те.му 
,.і!Єревка что такор?" Видко ;і Пого, ніо проф. 
259 .Іннннченко не аадоііолі'нніі з сучасних форм 
українською руху іі 'Вис недадоволення виливас 
а іа Петро Струн". Гіа: іамі страхи ііе{)Єі роз- 
ді:ііН)ванн)ім тог(і. ііи^ пії.оли спіним не було, та 
сама аргументація, ті і'ам; суиеііечности — і все це 
н\ іііо, довго, тягуче іі не бі':! фактичних та. ло 
ІНЧНІІХ ІПіМИЛі)^. .Іюднм. .'наяоми.м л ( іі[іав<.ю, (>|:0- 
тура іірг'()і. .Іиііііиченка нічпк, })е даеть. лкцям 
ні'.аіаіюмим - іаі, еамо. (тже питання — про кг)Г<і 
ібав авто|і. іаідаиічп сьою балаь-анину— так і ли- 
ІНИТІ.ОІ бе;! нідноніді. 

( . Сі/ірСМПв 

і.'Н .1/ .'Ір(}:и.\и\н(т. Автобіографія. Иидавниче 
1- о ..Іхраниця-. 'тир Мі. Кііів, 1!)17 р. ІІ,- 'іО к. 

.\ьтобіоі{)афіа Лраіомаиова. — ила( на ;іі;то- 
I іог[)афія ;і ['. І"^^-;! г.і н тидапас до неї а р- і-^^І-го, 

-І! І оригіналі, р'ч-іі;еі,і:г)іо мовою, н.адру кована 
іі.л.а вже двічі. І иернії' іиаав її небіжчик ІІавлюк 
\ ецо:іі кин.чі про ,І.рагі і ман(ЯіЯ р. ІЬ'-';. імртге 
ііере іруі;уі;аіі її ;к\іДі,і.і .,і)ЬІла-" р. і!)!)*;. Теие)' 
м;(:М'і ЦІП ііітерегиу ргі і н у ісра"ІН( і.;счм\ пере 
і; .а іі. 

.іла бічіріїфі; II \:;рпкг''рііет:паі г.елнкогг» 
^-.ііаїнна ні аито'їіогр; Ііічні :;ам.ті;и -'апоть наг\ 
:і"ртиря І':у. і Це НЄ ІІ.ІІ.КН ЧеЬе.; те. іікі |;')НИ 

' іміїнли а-ніі. пера іі^іо -а: таки і а.М"Г". а \\ чере-, 
ец:іі. (м;а;ку так. мегод Іітннмі і кріп, і і;еі(иіі над 
..' ачаі'.но гочни.м і пп (ді[)і)Мо:;і (іб адстивпим. Дра 
і <<й\\и\\ і н а!;Т.'біііграі|іічни\' .;а.міті:а\' д:'Дср'-!:уі' 
ні'-; 1/ЧНОСТІІ іі еИ'іКІаН'іП) їй', • іГТИВНпіО ГмПУ. і 

;;а;іа;и.у нсдае г діеау ;!і; (ДіпУх ііі/і.і;ідіс. таї: і білі, 
іііоітп ідгапчнінчіх СЬ'';\ аращ, Ті)м_\-тм в авто- 
іїіограї І', .і'іьедиііі іо (/( іаіті.< літ актора, .м.ісмо 
і.іїїи к.ііїну д.ія :'"гм і..'іі;.!аіні ї бі()гр;і(|д;', — так»- 
іцаї та !!е 'іасті) і;і.іі!.іяєі-,(іі іі .іід"ратуіі іі[и> 
іаіаначіїїіл .іммеіі. 

Переклаї (яіаі;<яд, 1. .іановогії)- -г е|'(чдіііі.- 
для .її агоманеца не гріх бм ніибатн іїул(і іі пр(* 
!,-р.ііадій. І ран.і;!»;іі,і а г>еі() помилок, іцг) маїиті. 
ііе ініїві іуаліаіу. а заімльну тепер у иапіііі літе- 
ратурній мові природу („нехтуьаннл р(іеі;1сі.!;оЬ( 
.ііте[іату[)іііо" ,.(іианував игиг. ..ониналис!.'. .,абп- 
;а,м. „піоб-' ..ПІ) нора.іі"', ..черніїїівці" ;'.ам. ..черні 
гінці'. і|і.[)ми на ..ніиґі'- ааііанупашнпй. „ні сісіль- 
і:іі" дам. .,ні т|іохи-. сист<'матіічпе плутання / та 
//. то-мю). Ко[»екта убіііча, надто в чужих слі^вах. 
Є еторіпки що буквально таки рябіють од помилок. 

( . Єфрімов. 

III. Економика. 

2 !!• .1:р()}{(>м А. //. Хп.иар<)н>!:. Що тре- 
ба знати всім, а особливо хліборобам і агро- 
номам про земельне питання. Миргорга. ]Н17 
{). '>:> ст. ціна 1 р. 

Автор так улвл>.е собі завдання свосї 
розвідки: „в часи революції не можна зу- 
стрінути літературної роботи, котра б осві- 
тила хоть потрохи і в популярній формі всі 
головні ті питання земельні і вияснила б їх 
звязки". Маючи на увазі, що тепер, коли 
,чемельнс питання стало, як саме гостро пи- 
тання часу, що потреба в таксіму творі є і 
серед х.^іборобських іистітуцій і серед окре 
мих діячік, він наваживсь своєю книжкою 
поповнити проріху сучасної народньої літе 
ратури. 

260 Економика. Завдання почссліе і, як бачимо, справ- 
одповідаючс сучасним вимогам громадсь- 
кого життя і виконується вже автором взагалі 
;псить і'рунтовно І З розумінням тісі сііра- 
;и, за яку він Г)'4)сться. 

В роботі тов. Хамардкжа даються: П 

Загальні відомостії про аі'рарнс питання, д«* 

и:ясняються тини сільського господарі-тва — 

:;іпігалистичн<', тручмво і (•(ийялистичпо: 2) 

хиовррюсться питання з(^м(!льної нласности 

і вия'-нїоються ііок) іірик[)і сторони; 3) ііо- 

і.чються критичні і'і.іііідки цро ріжіїі умчьи 

„о|)Истувамня зсм.! 'іп оГмдиино, модворнс і 

\у горне; 4) ВИЯСНИ1 ті,ся рі'-кііі типи зсмсль- 

іі ї ро Іюрми по II іану соціялізанії, муміні- 

іллізації, націоиа.іізації і оС,М''Жсміої илас 

іости і ')) на іірніппці склатасті.ся ирогра- 

ч н'чя'хідіїих заходін лсржанного і іро- 

:.ідсько!о хараі:гс[»у, які иопиині иідкінципі 

-г. культуру. 

• і цього оглялу і;(»г'иіти вилко, пц) аніор 
праву зачепив широко і позалк и більїпо- 
1 II вій ужииас методу обчасліі'ііо иаукоиого 
пнипіення к) псих маііже иитаніїь, го в<»на 
іоже лічігіпси іч,іііо,вілн(іі(і (•)и)сму заіманніо. 

Ллє іі і'ііі (-■ чималі) і дє/іьліх хиб, ісот- 
і І значно ііомепчуюті. на})т;сть і і>-()піто!;- 
ість робо ПІ аити[.а. 

Коли він .(магаїлься ьияснилп ;;місі- 
. іґра|)ного питання", л» бе|)о тільки ііог(і 
іементи, ііоіп механпчиі часгини (стої). 47) 
І зчбувас зовсім про провітну ід<'н^ а:р(ір 
•іо'і (в(К7К):и\, >іка тіліасп і }іадас зміст і з'ст- 
і\-е їх н'і іо куіпі. Віагалі аі'рарню'і про- 
цес і р()звиг(ік, яі.'о ]{ер(івиііче і)озуміпия. 
і'е найшов собі місця в роботі автора. Все 
уявія€ТЬ'-я так, пю можна зробити все, що 
іільки захоче людність і і ромаднн''Тво. ІІев- 
::е, ию не відбиток напіиго ренолкоііііного 
періоду, л.-олп здасться усе можливим, але 
МІМ, \то/х(»че спиратися на науі;у, так уяв- 
лятй'-ббоі сліраву не годиться. Не вірно трак- 
тується та теза, то умотаю капіталістич- 
ного господарства з'являєтіся .,темие і гу- 
сте" населення (стор. 5). Вона не одповілас 
ні фактичному становипіу, ні теорії госпо- 
тарства, бо саме гуете і темно населення в 
Іч'итаї, та деяких "а'тинах Ініії, але там 
ніколи не було капітализму, і не буде, поки 
населення зостанеться „темним". Навпаки, 
в Америці, де населення теж густе і де во- 
но найбільш освічонс, панує капітализм в 
сільск(»му господарстві. 

З причин того, що автор зов<'ім усунув 
і лею еволюції, ііому не пощастило дати скіль- 
ки-небудь содіологично обґрунтоване розви- 
нення розуміння земельної власности. Тут 
261 він зовсім заплутався і через це його за 
питання: — „І невже чим більш прикладати 
роботи і капиталу, тим більш зростає вла<-- 
ність па землю" (стор. 13) уявляється за 
надто наіііпам. ііоно справді так і с, яі: 
простежити це ;і Сібнру, иіо тільки тепер ко 
лонізуетьси, полім степів 'іаволжа, іютім 
і!,ентру, потім напіого к-['аіо і на прикінці 
Нольпіі і Литвії, го і![»иі:лад 1'о'-ії про 
це свідчігп. дуже яскраві^ 

Не сііраіиііісії аііТО|) і з теорі^-ло ренти, 
('•тої». 43 — 14), не уімліинпін собі, пю ці,' ка- 
геі'о|)ія націоналі ного і (ігііода|к-7на, а не 
іііл.івідуаліліоі(і, і ЯК" про таі;у катеїнрію с 
межах іпдівідуальиих аоо групових інтересів, 
і:ро неї мгіжна гоно})Пта ті.і? ги іци ло її ро;;- 
преліленіїя. Через те [л'нга добувасться і ь 
лрул'їному го(лі(;,іарстві, але л.г,и-ла<:лі,ся ИоНа 
це нла •ниігоні гоеподарстка. >ікиіі ііею ні' 
цікавиться, а комусі. іпіпіому. і тут Нелик*;; 
■ісономичпа гііла ірулоього ихмюднрсіа. 

і '5і;!(Лі.с;і мені, іио з(інсім заПними і на 
іть мало тактоііііііми .і'лііляиігьі'и ііплі'Мичп 
:іакиди антора ;■. и[іі!і:оду ііргх)). Косін«лл;оі(', 
ііоіі) і:аі»чі:;г<іу. пі іаира«-:мого інте[м'саміі илаї-- 

І'ОЇ Ла'іИ, иу а т;(.р;і,|,ч ЧаЯПпНу ІІро'Оі га-!';: 

про |іеі"]\ у ііосіис!.::оіо ігі.'ля іог^ч юс са:' 
аіпч^р :!оцсі\; .:аплуі.и;ся г; н,','іму ік'таїлік , 
іиїходпть д\же ісомічіюкі. Ні. це аВ!' оу ірс- 
ма ііознаііом'ітисі. з ціек. лі'оріси'. хоча •'> \ 
г.|іо.|і. 'Гугаіі-Г)а;)аноі;і і, кою. а піе ісрапіе \ 
^Iа^I1II;^.■ія. 

І) (ЛіОЇІ! 1І''р-'іМ!.ИІ аііі'ор обіцж; ЛРУГ'' 

рлідання. Ми можемо побажати тілі.кн, піо' 
і;іч здіііснив счоь) (обіцянку, але разом з цц^: 
звернув увагу на ті помилки і хиби, які вії. 
ужив в пе[)Піому. І кчми це ніч зробить. Т' 
його праця буле ше більш к-онповнок" дл>: 
селянського читача. 

Маючи на увазі те, шо автор показу 
ясно і своє знаття питання і знайомість :; 
літературою ііого і хист до наукового тракту 
нання справи. — сподіиасмось, що це ііому не 
трудно буде зробити. 

250 М. і». Рк.шннін, статистнк'ь ІІолтавскаго 
Губ. Земства. Земля н земельньїи отношемія в Пол 
тавщині. 'Отатпстическія зам-Ьтки по зомельном} 
вопросу. Изданіе четнеїчое. Полтава. 1917. Гт. ,'>(:. 
ц. 40 коп. 

Автор цієї брошури докладно розглядас ни- 
тання, яке мас таку велику вагу у нас на Ук^іа- 
їні. Він користтсться :!а-для цього з статистичних 
матеріялів й істо[іичннх відомостей про ."^сцєі'Є 
володіння ;5емлею. У кінці своєї роботи автор 
справедливо вказус па необхідність як найшп) - 
шого розповсюдження трьох основних тел серед 
сільської людпости Полтавпціии, а са.ме: 1 1 при 
передачі всісг землі в користування трудоно; 

262 Е к о н о м и к а. — Інформаційні видання. хліо(іроГ>гі.коТ лналогти ооззсмольні дістануть 
гілм;и Ні і дос і іЩ) ;!і'М(мі.н.'і і)о<})ирм;і м;и: пп- 
ліііііппп сі;іік»ьиіцє тілі.і;іі тлх *(<и();і(>>И'ДЬНИХ. 
яі;і макгп, моїшс як 4 дсг-ліиіиі землі: 'і) що 
роф(/р.міі па перші рі.>і;и оезум^віи» іюгіршиті. 
життя \а;!яіпіі', які мають Гіільїііс- 4-х дсс. мша'і, 
! ;'.) іК'! ..і'мслі.піііі фоні не може і'іути нласиісткі 
кожікчо окремою повіту, а мусим, стажлиїтіі 
власиіігь і.ракі, звіді.и іиіі-іилас. і!і,(> ті повіти, де 
''іутуті. литки :<еме.іі.погіі фонду. м\ситпмуті. П}ііі- 

•ІМагИ Л'> іЧ'і'і' ПІ'рІ'ССЛСИІІІІі .! пппіііх пплітіь. „Як 

Що ца і.умка калге ііитор іір(^ о^ таміїій пункт, нр 
досп.ч. :;акріііиті (.я і; паїодній спідомостп. то прп 
персі'і'доииі іи'Мімьііі/: реформи, ('іудс багато -лиха". 

И' історичнії! Ч.ІСІІІІІІ 6рОІІІ\[іИ (.(ТІ. І.еЯІСІ Н|іО- 

ГрІлІ. Яі;І (ИІДЧ.і ть. ніо д.. І'клнцьі.дііі не дленті. 
.чнайокни :; :і;іі алі.ноіо іеторіе/о кр-ак.. 'Гак. напрн- 
!."л;ід. ав:ор к\оі;е. іцо, мондлі;. ,,ііолі>"ова іі еокчі- 
і'а" гт;і;іі!ііна іі' ю ;іла. сво'іК) чергої", поііпннми 
і: .ма' г;; :м:і, яісі нічіналися „['аі ушними"' (ст 2''). 
тим мисом як р;і!уіііі;имп нл ліна.пн я, маетн(яііі, 
1I^^' нз.:сж;! !и мі' І ким гдмгіупіїлиам. Не лов'-ім 

;:ІрИо .1. І''; Г.ПІІ.МІІІ розумів і"» ГерМИІІ ..[.ЛИГоІ;.,: 

•іаеіИ' і іи'-. Ллі' і; ні-іому ('•роїнуїкі і. І'клнльк'Л'о 
і'ірт;і !;оіі.;;реі!Н)!, ;іі: і->']^Ль:и\п епро(^;і і;оик[ієтп() 
"С.чі і.ии'іі мож.іиі.і ііер'^іИ і:тпнп аґрарпої [іе<|)Орііи .:'1 'І. , !т-'і?!і;ниі. /.'. Мі">Л(і.геаги.'.пи. -■■■'■■ .:■ /■///.•'<• './.о. Нриїди Українського хлібороба. 

і н.іаі ия і ЦІ ..Уі,"р;іїііі і.кнй Ліроном'". ("ерія ((і- 
: і;іл!.ііо->>!,-"! ..1ПЧІІН. .V !^. ||,іна -{> і:ои. «тор. 2'2. 

.\;:і(,р\- мриііпі.іа піаелииа і,уміса н проеііі'. 
.;:іо;\.мі.іІ!і рі.:;мопі уяі іінти интання про іс иіс 
■аиьт, І.;, і!:' іа іні р">!', нліпоіо сімлиина -чагалі, 
:о! оі-іііг, і:а скоіїими'іиа політика. Д.ія пьіио цін 
• ■:іппі!':ііи ;і неіди лч то па критиці и.\ліларн!іх 
■;\М(>к про 'іе, що окі'аліп ґ)агатініт!. :іа коші 
і<'Ні|'». ф;'К11'^іИ роїлірі'іілепня іютатконого іяіла 
ІЛІ1 д' 1. 1 ■ніг:, пеіірая іи/іі'- ТІ. ці.ого. Одночасно він 
іока::\г, -і'у нлд\ мя па', ма.іа політика уря іу. 
і'іо ііілсом !:т.\'ііі'> оттіїгала^ пані х.іи'і о і чсрно 
»:о;»СБі.ді.\ іі(.|иіі:. яі,- нсемі.пиіо плагалі і тк(іДлііі:о 
іля нас оу.ю ніііііміен'і спраку І! ('леьат('рамн. ;і(')У • 
аиіани.мп ііе у нас. Д'' хлііі с. а там. к; йгао 
::''Ма. а('і') є мало. 

Потім гііЯ' НІ' і: питання про порсчмення 
'' :ч^\;леу( т[ оіння. яке нлагне для нас (Іулс» у.іа- 
/і.чопаио Д.1М Т(;го. ііі.оГі :;яхистніп наших ііаніі; 
І і 1, с(мян. Па прпкініїі аіггор за:;нача'" лрапки 
'•'ФУ( ите.л.сіаУі ііо.птккі: і її щілинна наніу хлі(и)- 
робеї.ку кулі.туру і пияснюс, ''кілікй лиха вона 
чаїїодіила ііапіому хлі(К)робові. 

і ио плану і по вичіфпаїпін) питання, а та- 
кож по 'І'актичпому оогрунтонанню іі(іі;о. книжеч- 
і;а уяьдяетмя дужо кошТ(>вноі(). .Л гарна легка і 
■розуміла мова, та ос(;Г)лнво и^іре 'чючуття на- 
іпому х.";і'юро(')'Л',і і Гюго гіркіші .юлі л»(')оі! до 
МІДНОГО і:[іаіо. їмо нідчупаиїті.ся и і;(;жл(>>!у слові 
автора, р')(')л:іті. п'. іцо ік на повинна ;;уеірін\ти 
іаіікраа;,г і ідпоіаенна у се.іиіи і.кою читача, якої" 
і:'.па ноиеде ]іа і;о{ііістііі і важливі думки. 

Тільки и днох місіі'.іх автор, на пані пічлаї. 
-ЛІС ііі'пірпе і^снітлення сиравп. Ь'оли І:ІН каж(! 
'Го[). Ь; іі[Н) ііолітиі.'у .чахиі'ту рік/ійських '['ірм 
ї\дуііаніі;і о-г. ..наря.ідя і манпін і про ііою пік(>- 
; іпність дл;і нипюі'о хліс'ю; (п'їн. то іін поиниеи 
я/іляти, іі.о іут діло ходить на 7."/',, и}іо' наші 
*к[)а;и(ьки фірми. ІІ.е наша нромиелов.сті. і и то- 
іу. що уряд її нідтрим)вап. (їуп і пані іігіерес і 
'аиіог'^ хлііиїїкяіа. яісніі по!;ин(чі мати 1 аок мапіин- 

•26.3 не пудівппіітно. 'І'с саме (Іудомо робити і ми і 
своїй ііа[юдніП [)есііуГ)л«іці Невірно освітлено 
справу 1 ;і цукром, ЛІкідлнвісіь політики і>осій 
( і.кого у})яду була не в 'Иі>анах (ч.спорту, а і; 
справі ніітримування одсталіх .іаводів і обдиран- 
ню нашої лющости че{і('а високий акциз і ціні; 
цукру, які він давав нашим цукроварам. Л взагал, 
і тут його політика мала і ііолітинне, ;і но тількі: 
шкодливе .аначіння для роавиті.у нашої >країнгь 
і.ої наПбільїп важливої промисловости. 

Г)ажасмо, шоГі ці помилки бу^іо вип}іавіеіі(л 
Сю коли хто небуді, .і читачів ці справи* зпас і 
прочитає такс кчпенцінпе їх освітлення, то у 
нього леп.ч) ;іі.я питься пелові]іря і до инших |іи- 
іаніи., а ге шкода, Сю книжечка справіі іуи;» 

ІГОШТ'іНПа і КОрИгТІН!. 

Кіхпп Маціївііч. IV. Інформаційні видання. 

І'^'І І'іориї Грі)іЧінко. Братства і прос 
вітна справа на Вкраїні за польського пн- 
нування до Б. Хмельницького. :>4 стр. Пі 
па ."і'Чсоп. IиI^а.I'^ г-во «Сіяч". ІЗидапн!" 
тру ге. .V '). 

., Г(^ре мені бідолапінііі, горе неіцаслн- 
пііі, А УСІХ бокін ибід])аиій... Ііула я колись 
и|н'Красіііі іі ('>агнтн, тепер я нсігалічена й 
у('")га" — нимои Г>и сама .^'країна іір()М()Вл;(е 
так у апт(»])а Х\'І1 віку, над:}иичаіін(и добц 
н наїііііі іст(>])ії, коли м()Г)ілі.чоиапі сили ка- 
толицької І1(»льм!и ІІН1.ІИ походом на >' краї- 
ну, під прапором унії сік.чатку. ІІро.чорою. 
чистою мовою оі:*иідаг; Б. І'ріиченко про 
культур}інІі н;Ц'()дній (іух на Вкраїні Х\"]- 
Х\'1І в. на {\)>Л{\ нагальн'Ч'о державного (3^;^- 
ладдя I^'чи І1о''ііолит(Гі, ;5В0]ітан)ЧИ о(,ч/)лину 
увагу на діяльність церковних братських 
товариств. Тоді од прнвослаїшої віри і од 
свого народу одстунплося було пан(;тво 
вельможне, архнсреї схилялися де унії, а 
нижче духовенство було неосвічене 1 упе- 
реджене, ні,() „порядному, путящому чолові- 
кові сором було встуиити в таке духовен- 
стуо і тільки сміття людське, голодні неу- 
ки до іїого пхалпся". Очевидно, ці су^^пільні 
елементи нездатні були обороняти свііі народ. 
В оборону самобутности українського народу 
стали братські товариства, що з давніх ча 
сів істнували на Вкраїні при церквах, а 
тепер почали виявляти особливу енергію 
Автор докладно оновідас про організацію 
братських товариств, про їх культурно-про- 
світну діяльність, про брат(;ькі друкарні, 
шко.іи та бібліотеки, дає відповідну харак- 
те))истику книжкам, що виходжли з брат- 
ських друкарень, г^'окрема спиняючись над 
видатніщимй письменниками того часу — 
Мелетісм Смотрпцьким та Іваном Вишенсь- 
кпм. Історією Петра Могили і заснуванням 
Київської Академії кінчається цікава поігу- 
лярно-наукова брошура їх Грінченка. іі 

204 V Інформаційні виляння. - Календарі на 1/918 р 
іяльности братств на Вкраїні багато ири- 
лтвого знайдеться і для наших „Просвіт". 
Ію книжку особливо їм радимо прочитати. 
»угв видання зверхнім виглядом гірше 
д першого. Ну, і піна, звичайно, як по те- 
нрішніх умовинах друку, пе могла не вий'- 
ги більшою. 

В. Страшкевин. 

253. Про державний лад у всяких народів.— Псре- 

кілала А/. Загірня. Видавниче 'Г-но ..Криниця., у 
иіві. 1917 р. Сюр. (і2. II,. 50 коп. 

Книжечка .М. Заіірньоі ..ІІ{)0 державний ляд 
всяких народів" складається з восьми розділів, 
саме: 1) Про самодержавство та про инніі дер- 
.івні порядки; 2 1 Відкіля взявся сьогочасний лад 
і.ержавах; 'Л) \\\.о ісонституційніїн лад; -1) Про 
.юсу ванн я й вибори; 5) Про дві ради: народню 
ииіц): 6) Про республіки: 7) ІІІо бтвас. як у 
.'Жані И'* одпії нар(і,і, і ^і) Мою я;ім треба? > 

'Мі часів сммо.К'і'ЖаїіСТііи ; .іаііоміїти іііііі.(ікі 
.і[)одііі маси з ісіиукічи.мп Форуами д<')іжаііИ(ііо 
Ірію ііпажалося :!-іомміі()М і ті .му писати й ьи і/і- 
1111 популярні кііпжкч 11.1 цю тему Гіуло :>а'мі(,и 
•по. П.арсі.іч» ііраипи'Ліл ТІК) (.ілрннпг) пи.іьпуі'.али 
>іо. щоС) населення дсржаьп 1'(иііі(ч.К()і нічого 
І' зпгио пр<; дорц;?іпппіі :ад и чужих країнах. 
імб віяіо ік; могло прирівіїїопатм наїп державним 
ід до державноі'о лпду чужих країн, і'о впсікиіок 
того прирівнюв'їипя неминучо мав бути таким: 

■ амодержавстио с имІігі[)пі{)Ю формоїм теї'жапппго 
І іу, бо іількн ( ам' лержіїмсі во ііс .мілінр.чоні з 
іг.) правлтельстві'М повну вмлкі дбати липіе при 
'•'іТ вллгпі іптерссп. нехтуючи іоб;.(ібуїом наро.!;і. 
■'индіочп іі іиіев іп:;.н/іи Гімо иа кгглсіюму кіюпі; 
лькн П]:п с;імпдер-,і;агіітві можна икагмі іого. 
об народ липіаиса уГогпм і темним, поеерпути 
)го на ..рабів німих" над кот[іими царь з іісно 
;мвителі,ств{ім молсуть коі!Є{'зувати Гі знущатися. 

.н; їм вхітно. 

От же з книжечки .М. Загі[ші.оІ .Діро де['Я:ап- 

иіі ла І у ііслкпх па])о.ііп" читачі довілаютьсл, іЦ" 

І'ім сам(пе{>жанетва істнун/іь на свіїі и ппіні 

орми державного ладу іі яка між ними ріжниця. 

І" тепера обовьязконо потрібно знати всім і кож- 

11' му, бо зараз на Вк[іаїііі, що так несподівано 

чпзіюлилася з ганебних кайданів москок ького 

імодерлгавства, будусться нова форма державио- 

I ладу - паро шя ре(;публіка, і в цьому будівипц- 

•д народні маси мають приймати наидіяльпіпіу 

\часть. От-же треба, щоб народ папі свідомо ( та- 

' ппся до тою будівництва, до тої нової (|іОрМИ 

и-ржавж 10 і: громадського життя, яку він мас 

утворити. 

Написано книжечку гауіпо: виклад популяр- 
ний, мої-а хороша, чиства. пародпя, і тому треба 
іюбаисати їй як наї'більшого роеповсюджепня. 

О. Бо.юшин. 

1Г)4. //. Магсськіїп. Загально-російсьиі Установ 
"' Збори. І;пд „І\(Піфедералі(Т". .Іубпі. 1917. Стор. 
ч ІІ,іна 10 коп. 

Лвтор ;5а цікавився .злободисвним питанням: 
' і;ількн нредстаніїнків майбутнього загально-ро- 
' іиського Установчого Зібрання тягтиме [іуку за 
федерацію, а скільки проти неї Ного статистика 
начислис .'Ш7 прогставників ва, а 4Г58 (всі москвн- 
ип. всі жиди і всі німці) прот!! федераціі._ Підіїа- 
хупок досить непевний, бо 52 лепутати Сібірі і 17 
іепутатів з ..тихого'' Дону то мають бути в Уста- 

205 новчих Зборах, хоча і великороси, але явні феде- 
ралісти Ик ці 69 голосів кинути на тереіа ва- 
ги, то хто зна иі,е куди перехиле?... 

Па підставі цього цифрового матеріялу г. 
Масвський трівожно запитує: ..чи масмо вііагалі 
право... питання федерації... ставити в залежність 
від... настрію московсько-жидівсько-німецької бідь- 
шости?" 1 на адресу „недоброго північного бра- 
та" одповідас: „Ні. на Загально-рос. Устан. Збори 
ми не підемо! Наші обранці зберуться у своїй сто- 
лиці — Киіві, щоб викувать державну волю свою 
народу". 

Пропіура мас агітаційний характер, написа- 
на з темпераментом і хорошою мовою. 

О. Мииюн. 

ІЬЬ. В. Грпшииіькіїїі Пролетаріат пануючих та 
пригнічених націй. Кат-лав. Т9І7. ц. ;о к. н стог. 
іп 32 о 

Метелик в ніі ть сторінок друку чіпа« тему 
не тільки- цікаву, але й и;итті;Оиу. .^і:раїпеі.кий чи- 
тач мас тут коротоиі ко викладений дока;) тому. 
чере;( мп» іаме п[іолета[ііат. млючн сідні класоїа 
інтеріїси, ро:іходіггься в скоїх національних інте- 
ікмах в націях пануючих і іцпгнічепих. Сипло 
і нерекопуюч' . хі)Чя й не юсіі 1 1, іфисіутно, ви- 
кладемо нн) брошурку, ііиі. лк ніідко :і ціни і ро; 
міру, певне, мала па увазі читача :і народу. 'Іим 
часом вона все-таки допоможе ііому ііоз1б[а*-};сь н 
нитаппі. кот]іС' поетавленсі життям перед гамі о'и. 

//. />о.'(7.чл;.;///. 

V. Календарі на р. 1918 >и Одривний н«лендарь „Час" на 19ІН рік. 9-і:іі м- іаманіін. ■н К. 1!і1 і.кцнив < ^[сркіи чиїсо, .ірипїитував /^. ^ икір.іи. ІІ,іпа і» каро, 
і^а ста}іііх часів, воля иг'ікіупнпії гніт вел;;- 
ким тягарем налягав оюб.іиво на ті видаїїиа 
українські, що п{'изначалііся для широкого Г]»ома- 
іяпства. та мали тіраж більніиі;. пк зничаіта 
кнпжк). видавати калепіарі було :'.ападто ї['удво і 
небезпсніно, бг) доводилося с;іодінагіі<;я конфі- 
скати всього виданіиі. Тим то ці видання вих - 
дилн здебільїпоіи бліднмп, — так Мовити - лвічі цеі!- 
зуіюванпми. І тільки видання девьятоіо рок'' 
каленлаї'Я ., Часу", що :іаслужив на широченну по- 
нулярні<.'ть, лас нашому громадянству змогу, чі.- 
таїочії що-денні сторішси календаря, іцо-разу ві і- 
чувати вільність рідт^го ( лона, думки, іннроког' 
іоімаху життя далекої іі близької минувшині; 
Звичайно, трудно, і навіть неможливо, щоб олин і 
тіій же кадендарь зовсім :}адоволі,няв поті)еби 
(як кадендарь) разом всіх кої громадянства. Іо 
му-то. очевидно, ісалснднрь ..Час"' і подавав що- 
разу матв|ііял на ріжний смак. В календарі-ж 
цього року, що вперше виходить одвертог' автори- 
зованим, бачимо певну сістему, хоча н зпаходи 
мо в ньому не тільки силу уривків з літератуїж. 
історії та ріжних галузів науки, але ж багато і 
всяких практичних порал, приказок. гумо}есоі;. 
то що. Можна лумати, у менш освічешм льодин;! 
увесь цей мате[ііял запалить любов до нінріного и 
глибшого ознайомлення з культурним придбанням 
рідного народу, але ж і інтелігент знайде в 
календа}іі чимало пікавоіо матер ялу н д.ія себе. 
Взагалі думаємо, що значіння календаря та ще 
одривного— величе:шс: він висить навіть в тій ха- 
ті, де часто пемас жодної ипшої книги, чиїастісл 
зо-дпя в день, тоб-то привчас до механи.!му чи- 
тання українського лруку: зачіпас найріжно] (>і- 

200 Календарі нн 1918 р. — Красне письменство. Я1ЩІ сііріїпи та іїитапия і тут-жс за;шачас кііи;к- 
ки, з яких мвжиа про кожне питання довідатися 
доклаїио. Топ то ніби приносить н собі розум і 
зніпіня інтсліп.'ііта п ге.ілнську хату .. 

З спипої;. то дало 'І"оі!аристі!о до сьогоріч- 
ного калсії.іаря, найГільшу у нагу звертають на се- 
бе нопиі художньої • і.рік і -спинки ;; малюнками 
хуіо.книіга Л. }ііляхи та прекрасний старониміїїиі 
орнамент хул. О. С. о тихпіічного боку ігалімпарі. 
ниіано, по ці\ часах, зовсім чепурно, дерма що 
.40 пидрукопнно чисел срят черпоннми фарбамі;. 

Варто назначити іцс й іс ніо і>,се-таі;и Укра- 
пл І? ЦІМ році мас («іЛ сііі)авжні'' календарь, тігі 
часом, як на .Моековіцині. зіасті.гя. не сніюмоглп 
я нигати пі одного нгтні.ого, а ноіяки видруко 
ьалн « иоролініч'і «ддиімн сго) інкалін. 

1'й Тоїариш імігранта иа рік 1918. ІСаленлаи 
руського наротного союза. іЧсгапюп. 1';і. ]І)І7 |і 
• 'тор. 1.ХіІ-{-іі):М-'.\ ц. .".() нентін. 

Іірисмно поді'рлсати і; ііукіїх амсрпісянс ь- 
вніанііп і.'І!л:і тих ганчірок, н;о здсбільпюго масм . 
нині т нас іїямі ТІ. колипіньої снран;і:ньої книги. 
Добрніі иаііі;\ чіткий ді'ук. ясні :>. найдрібнігніїмм 
теталями малоі!і;и. яких уміпн'но. більні нікчгііп 
в к-іііі!'у о'іии'р' ч І! 11 аркуігіа лу.уку. іці коїтус 
по ітарому и.\|іс\ I,•(^.!о '^0 кон. ііро(,то :(аідрісіі. 
бере, ісо.пі бачиіп іїаочио, що дссі. с така. кр;іч!;і, 

ЛС йоде можуть ТВорИїН культуру (іеЛ муки, ''Є; 

страждання. 

ІіидіїїаП н.іпїими амсрикаїїсі.кимії ;ем.і!ік,и',и 
калеида{>і. у,і!:ляс з себе цікаїл книгу іі її ; сі!і.г:м\ 
пі!\- !'[»ітніо ;у і^мі.'Тт: то с аіі.маіі;і\. с якому амі 
риі.іи:ч.к;і;і її ібі;цнк- зможе и.ійтн іі иотрі'^'іти і. 

ГіоГі; КЦОД.'ННОМу ЖИТТІ СІІрЛНОЧИМЙ МІСІСрІ;;.!, 1 со 

рисгпу по[-.аду. І коротігніі ог.іяд ьіі.іатіпіцих ;і 
іііі '.іинул 'Гп р.ог.^ іп. ві м сг.іті. і баі;і-то ЧИСГ 
літорагх і'поі-'і иіітсрііму к нярсміті. чпмііо г\У' 
пистяки. і! п,іі1 ;'.'е кччі'і іііи бпчяп. и- -'іреги )ч; 

Д:1.ТІ1ИХ .І».І/Ч'І (.ПІТу. ЇК'О ПКЇІХ І! іЙбІЛ..»! ГОЦОМИ.; 

■■'.І І! чину.іому рі*Ц!: 110ЧННЗІОІН оі Н[і'!і. М. Г; > 
іК"Псі.і;ог/. і). НиинИ'іСііха, іи':''-И;;,К(/Го, ДгКе; 
.і ."-"иа і кінчаюча ;т>уно;і,' ::ерч!ог(^ зЛ''ігпііі.: 
У'!,; і'ооіті.'ичит іеіітт^сгії V Ііртероурзі. ''іач';'с ти іЧ!І ;(-;'. 
Ик : 

, 1 .«'^ігміо 

ча І !!.'.!!; І ч чіі:і,і п. иига'і ііі мо\іі !И. ро іііиь+гбТ рси-і,:"!!. иіі на. . І :Л",оин, 

•: ку.;кТ\ри. Ж\: 

;!И_чг'Й!:о .'• :!мср«|к;иіськіі\ вінд'пілх. 

;иііаі') .МІСЦІ! сі .тчи м иа і ^псіїціїїпі г і: '.■ *ІМ ІІ !•- иаіс,«;ії 
;''гі:и^, !!раіі".у п.;' наїїаі иа Мн«:(^у 
'•;М'^;і те '''.вііті члрь мі»; «за-пиЛ ЖИ'ТЯ І . І .' - 

і"! [")'Ч!\ С І Іі м;. .) Л" •слгурн іі"о мат.'Мялг мме^ю (сюїм 
);і \і"!)Чоі..ка. Гіс:-іе->'ощ 'аиа. .■\.і;.ф(а!са "': 

. О. І г •■ г()іо, Ч. '!тдп . ;;. .Т'і". 

і т;:ї.!Лі;а і г, л. 'і.тжс \ч)пог:і .1 т. 
.:а;:! 

1Є. І.СІ'.;-. і є ■. і& 
(} Г ; І !1І;П!1 

ітатті іп^іі '.'^ 
тг]). терітср',- Ртіі;';іі; гііЛ /..(")г.'!;»ч і і-^т о ІЯ та М. ІІ,'!линськііі (..Іалніг.к 1Г іГрОМИ 

іііі:і начеі'К і- 

«я:?:!а!іі ><і-; ■;■.-> 

.Ттмлс: '. а. 
г»-в!га ач-;."-'. 

<'М:ІС. .іоі;:ір 
купці:; І Т ІС. • 
чаег;іііи, й'й ); І ті.!:.кі! іп-.ил І ;і 'амптгіш :і\л.. [іа Ьсрвжиипік то • І 
не п.чгтим матерініои. 

■:■<! ^о'и ■'і бтл^ ГГМ'Ч'а о .;уб;:) трспя тгпмсіїм:'- !'.і;раТу у. 

■ її; !**і т.;!!! г'' ■ м."»п С\\ ЧУМІ :м ро- :;' тл\\:7: ■ ;;>!• іт;>р!;і'і 
,;ЧІЧ;іІі' С'Л'.КЮСТИ •■ІІ'Ч-г!! 

Ч і ' г ' с;' і . 1 гі і', і г І - 
і;П матср..:л. 

!'. :і -гии. р'К ІЯ' 
Ж.'ГЧЧ 'І ,.Гв8ЛрМ'Ц - 

^?. Ким;. !!;іі. И. Тчі.ч; ■ •!!:■!. і'иГо (.'оіоі • Маємо перший приклад чисто народньї 
призначеного виключно для вжитку селянсько 
календарика в типі тих московських, ию звичаї; 
нроданалися .т. пьятак по ярмарках та у щнтіі 
никін. Правда, це порівняння треба віднести н 
лючно до обніи{іу та системи, Щ(^ ж до літер8т\ 
ного мчтеріялу, то з цього боку календарик „і 
вариш" цілком заслуговує уваги. 

Після ісалендаііних иідомостів в ньому \ 
ПІСНО коротеньку замітку про Цонт(>альну Ра 
та Ген. Секретаріят; потім про оголошення Уі 
Пар і'еснуб.іікп. далі в ,.Укр. літопису за р. 19' 
зазначено нпдятнінО дати істо]>ичних нодей, і 
тім ідуть статистичні відомс^сти про Україну, п 
кульїурно-нросвітпу справу (Уніперсітет, .,Пр' 
піти'", театр). Далі іідуїь замітки: про 3'^мст^! 
рілсні інформації іі (Чірані кооперативній. Закі 
чусгься і.а.їеііларик ко()отоньким каталогом ь" 
жок. лкі тоиарнство радить читати селіліам ( 
дано о') на. Ні). 

І)|»оіііурі;у иидчно чистенько. ІІ.іна. .за іі. ст 
ріпки нетітного ді>уку :!•") к. - не нисо:;а. 

В Ій)ро. і/в. 

■-!.".!» Календарь нарік 1918. (І'ік" впдііння другії 
1'ед'\і.ція І». П1ііроіі.ьк(Пі'. Инь І'>ла](;дій«ого '1 
ваііиств.і. К'нїв. Іі»!.'^. Ст. 111,11. 1 р. '.{} к. 

Присмне ..оинінінс вражіиня, Д(^сить багаті 
літературний .матері ял, чимало її, того, що раї 
в часи мовч.чніїи 110 довоіилосі. бачити а кял' 
дарих, ]іоГгііті. це ннданіія відомого всім укр;і 
цим ..Г..іаг ітіГіН'Ч'о І'ойа[іН( Т!:а\ що довінії ■ 
!ір(ииіди.іо :; Ііст*»рб\ргу кт.и.турнт {іобмту 
Укр,ьііі,--іуже иііпіи.м і ноііїніим дла ге.ін. 

ІІ;; іірсне.мікан ;і.алі. ци коштовна ки. 

ГЧіЗіІМа Н М.-^Меи!. Кс.і:і ІГ.. ГОлИИЧНИХ умовї 

шйсопнсу цс Можна у:;:е т.лі.іиіи їіі стільки Мі. 
як сич :мсл.,опу': Д имиті.^.'і олзч;ічіпн, ІП' 
іі ( кл.іДчіїїг бр.ч.ііі уч;ісгі. і.ііа іііісі.мсіітіі:и у». ' 
■ пські. Яі: і>. ;і!і![)о.;і.л;ііі;, Д. Каїцеяко, (І. .'Г 
і.-яіі. !! :!".і-іцеі;. ^1. .'сіа'цькиіі. і!. іСоьа.іі.. 
і»" СІ... -.и. Іі-; Ч!!:с Ь ..ІІІ, є •'.іім;;.рс))Ки. Кіі,; 
ки іаио і;е ;, «и.с :,.■'. оіо. 

і;. Порп.іі. 
VI. Нрзсне ПЙСЬІ¥!ЄНСТиО 

•.'с'> І.'І-іс І рінноиип. Брат иа бр; ■ 

о:і(,иі ми ім. дру: є нилаїиі/і. (тої.. И,іїіа К. І\И:|!. .)('■ і.іи*"с:іо! 34 ,!,Д:, 11.1 ';!(» сіиінілання . 
".■'\"/к;;,ій . у.'.:ііі ііои; !9(іо |<'і;\. коли пі; 
:<а;і*'с су иі ипіого л^ороку ьпілнмуло Г' 

міце І'.о !І („КуН.а !С мЬ ініуіі,;.!" ). .'1 ЇІО 

^По:< іц :• ■ ірнюю .ііотістіо з;;ііаі'\ ;!.ч..а т/ 
;.а и-во.ія і (с'.^нпііііна темгіннгі. ('іім свІл 
і аісімнмнй учасниіс и. .(■•') бо.їк.чого мім 
.іімо, Н. Гі-інчспк^. п сгіоїк ОПОРІ таниі 
ііперссну і .ма.;() і;с иріїтокчільис п|)ан.і,і: 
ісар.іину оіио:' .•■ ірагичіїнх епізодів •]( 
"асу. Персі нами давнііі, іарччии. шпр: 
•іс:'сі,:(. панни бо.-.сіц. ;{а п(..ііо і нранду і; 
оолш) ичнтслі. Ь'ороиі.кіііі. ІІого ьнііупимн 
нья.пніи, — нііі, ііоіипчі лаіІіфаін.нх иі)ДІй, сі^ 
лікаїїоі; і віри п доб;)-' уайбуїнс. їде в сг 
СОЛІ». Ллє 110 встиг НІН що огл}інуті:сь 
себе дома, ЛІС СТ}»: сласл ^іл.а; то.мні селян 

268 Красне письменство. підбурені ворогами волі, мало пе вбила Ко- 
рецького, свого оборонця, борця і страдни- 
ка за інтереси народні. Тяжко побитіїй, 
змучений фізично і ще білї.ше морально, 
Корсцький знов втікас в місто. Та всі ці 
болі і муки не вбили в ньому віри в краще: 
будуче, не загасили в його серці^ живої, 
непереможної надії і віри, що правда кінеці. 
кінцем подоліє кривду, Щ() свіг поборе тем- 
ряву. Цей постійний оігїимизм і віра в 
правду такі характерні за-для самого неза- 
бутнього авторл цьоіо оповідання П. Грін- 
ченка: як і його герой Корецький, він ні 
коли не падав духом. Цілком правгиве, го 
]))іче, з захопленням написане, це опові- 
дания може бути цікавою і дуже пожиточною 
лектурою за-для самих піироких верств напю 
го громадянства. Як і всі твори Грінченка, 
„Срат на брата" визначасгься своєю пр»' 
красною мовою. Як і в багатьох ичпіих тви- 
оах І'рінченка, особливо з житти інтеліген- 
ції, в цьому оповіданні дуже вирагіно зазна- 
чена головна іді'я, можна б ^казати, тея- 
іенція автора. Та ці» не зменпіус його літе- 
|»ату|іН()ї і і.іейної паріосги. 

1І')1 Будні. ( )і!<>'іічі:іпі >і л чумнх лс^в. 'Л'',у,'П'Л',і 
неріиніі. іімлаїїня 
Ним!. І'.МТ [І. 11. "_'■ пи;і|нсіьа ..ЧсЬ."'. <.'і; р. И'О. .'і'іріиі;; і^'и г!:.і:іл.г.'ііо оапіиі іу.ін пи іяш т-и:.м ч а<" ()і;;'('.м!і.міі. V ідсііі.- 
кимп бр!)і;іу;)к;піи. '\'чи>'\> т-і'о ..Час". і/Чвіі!і иі'.. 
Міїніміі ІІЛ '.',1'ті имдапі тої ь оі.і;,ііііто ;ііі її Гірп- 
іііу})іі. .;і;иіаЛ(і їх і;і.іі.!:;і в :іГ)ірцц'с, ііі.і ()К[)ОМі ; > 
ин;іііяіі. іітііиії; що ї\ ;міг^тиві.- ,!.'> ін'рмГі'Гі зйіі'- 
ііііі.а м'.іііііии такі, і;('|'('і:.іа'і'ііі ;; чужих »пг.. г-.іі- 
ііідаїїпії: 1) ,.(,'і.іЬ'Ч.іс;і і.чііті'Л;.,;;!" (; ііи.іійсі.і;.,' 

..М'іи.і\- к; ішль ■!.- 

;'); ..' )• І ания .тм.'іил* ! ;; 

ІГ.І.ІІ'; ; 1 ..Ч' мг'т;г' і:; і:ііті МОВІ!) Дисіоі'.аііі Чідміїолі; 
і:()Іі -.Марії Гі).і,;окичг)іої: Л 
фраі!иу::і.і;о;) — Ллі.фон'';і 
воиі^к(й) -Лр!і(! Га[:6()і.іа: оі . 
'|іраиііу:л.кої) — І"иіі-Л''Л1()(Пі ііікі; 
ноі:"' '.') >горі;і.:;и І — ииЛ'/мача аті .Міаон" . 

'■; ..• 1І;і чи ИііСІІ- 

М К' аіа: 7.і ..Мі';'- ді'.п. 1 даіі''і,,;:!и" і.< пол.гі.і:^.! — Маті' !(■ И'іігліі'і - 
!:оТ: Я| .,.іи\о" (.і ; і' ііі'ч.ки; 1— \;!Тиин Чох'і.ва; 
„МаріГікл." (З ЦІМ.; ;..і;оі) — Га.чггі і'."г;'': І'ч . ":,;•! 
мат'"; і" ^-ї норвезько;) - Іонюа Лі. 

Оік-нідаичя ні и 6;дьііил;ти, наїпк.чті. пг['} 
віі/;,тчіічи.\' і:Н' ьііі'іниі:І!і европой(.-і.ки\ і сі;иат> 
яке :; ии.к крмцс. — н»'> так л^гко: ясі іючи іні^іі. 
бо !і.;лзр.ичайг.м майстерно і ра:^ом з тим іук.- 
прогті! мілпютк житт)! діид'і.і-.е л (іжномаї'ітинмі' 
ік'[)ехяіггп>іями. з гі.^^ч»ч^^ й цігаиими вчинкам-^. 
Всі ііоаи ЖИТТІ. 'іві, реїльиі: Т'^му іісв'Є. .чбірилк 
цей і названо ..їітдьнчи ". .\оча н в иьг)ут й оп > 
відання, що ;;ачігіають і ні? тід;-.і:и іміічайне. іцо 
іипне жпттл. И чаги, коли 4Г)Дина гюче о^почи- 
нути дупіс»— чГ'іршк мол:о етатш в прагоіі, тям 
бііь^е. іцо всі оповіхаппа збіриіка можіть Оуті 
прочитажі з інтересон іидьни самвх ріжіїит 
стааів. 

Редакцію переведено вад ібірником ретедь};г 
і старану: мова оповідавь чиста и хороша. До 
речі й коротовькі жнтсписи кожного з авторів. 
яких оповив іня увівшій в ібіріик. 
269 Взагалі. — книжка, беручи на увагу сучасні 
умови, як з завніиінього боку, так "і ио змісту ьн- 
даня бездоганне, коли не зважати на лві-три ко- 
ректурних та стільки ж редакційних помилок. 

/і. Корінь. 

2*>2 А/. и]ііп()вп.і (М. Сріб.гннсьниі*). УІистии з 
лісу. (СІмфоиііі). {видавництво „Рух'ч М. Вовча на 
Слобожанщині Г.Л7. Стор. о». \{. 2 р. Ю коп. 

В оуміпіі імгфйсіонизму, символічну, і 
всяких иніних ..иімін", и локшині ріжноманітипх 
вплнвіїі -тропіки під Гамсуна. трошки *ід Л. Лн- 
лреєва, трошки і!Іі К((цюбингьк )го. навіть під ССр- 
г(;єва Цен( їсипі -вг-е ж таки проілядле душа чулого 
І неполбав.Н'Ного крміцих можливостіи ху іожника. 
який, на жаль, оре їй якось номацкн в своїх ілу- 
каннях 1 шкодить гооі зайвою і н«мірі»;мпою іі[іі'- 
гензійністьк). 

Кого з ПОРТІВ ін' іахон.іювала крага і^су? 
Скільки яскравих ш-рсживань, скільки глибоких 
дтм родилося -в ньому! І д. ІІІаопііал < клав в й го 
честь цілу ( імфоіі:ю. В ніГі баїато мотивів і силь- 
них і красивих зґу'/ів. \ и^р таки читач в[іешті 
крім УТОМИ нічого н<' іЬ)чуі',іо:. Єсть якесь наду- 
життя його тнагою, в бсзлім варіацій па одну и ' 
ту ;к тому, яки угклн.иіяеть'я іцо ії тим, що і-к- " 
ромі оора ;и нсвиїримзіїі. а иподі іі цілком штуч- 
ні й нсвіалі. 

Перу іи.ріііиі! -.тіїмиіі приклад. .\втор кііис: 

І'лтматиі;. н гіпііііиу глибин иеіоси".к- 

них. рімпиіоицсь н жилах і;амепю і віочх- 

ти /:■::: іі.ч.: ^•^,'^■^\п ііковічмт. /^ог.оа/іпіпи 

ТІЛ!.' і дупіт і;;', пай іьіоиіціі і'То.мп, .тоа- 

пап'и ;х іі і'Ю к0'-.".;ІЧ!"ію. рп.'.чаетпи в 

ітііі': гі:и сі'.'ик' Пі .«■'і'іа І ТОДІ заоутн :\. 

/'^-.!0<-/(;,;;л; іі'^ЛНі; і|Пі ::г; и: і . .-ЗСЛі'ііІ оП- 

.ііі'гіЯ, гч.-:!,,;'ч.ч:пии ::и\і;и і!".іакоіи м ''та 

■| -■И:: '1,!'-Т1ППІ. і:!'і''і КОЖНОК» ГІІЛКОВОЮ 

^т^^ькс1І| мі'Жиа '''ло сніг опонміл. 1 так іаі т ; 1! и--: 
.1(111 'і<;:и і;.7.. ниті! . 

■і ■•!■ II! 
•І '■ :ніть ііо їла уя- а:: .1 ;*;;; іем ". 
.ч;гс 14(0 ;;:!0і ■■ 
і 'О иімі-яд-ісати ;'і' . 
«он:;ті;. іі.ч: ід ют 

.Т ПІЧ Л.НлЛ 

п.оіїчі.-ти 'лмо; 
Т'-рія.: - ;'• .4 а')И-які;:': 
тч Х".і'іі ан'ічч ч г.ітері ::( р іі. д.'^ть "ік ^п'і ;о т.чч':;! ра- в Н'.'ПМ:НИ1 ази;. ;п ІІ-: і:ач«.івіаіі картииу г 'Пізл. ііо' 
і;"и;і.'-'іі -•?>лик(ячі г,;инст{)а: ід- 

., Г5МЧН ''"'і Н''іі(»ЛІГ^ ий 
М Т» Й Г'.ДІ". -. "Єі; і!ііІіІГ;'>і і!ОЬ;і" Ху;і,'Ж!іІХ О.ЧриЧІН. :.;- 

ИЧеіів Г'ОЗі.ЧЧЮ рІа-ВХ 4 ГсТИЧИИл ЄЛ(; .(.-Н- 

;і[ї їірочі-. ,, і^р^ЖІЛеЦк, 1!ИТ',К.ПаіоЧ к і і "Я- 

к'-І і;' ячи!ін, я ти ■•ч.и П' рч куй, рі'Зк.іаі.аїІ. 
коч^ануй. ;чоб ■'"в таки икі.^ь иийш^іі. \ле 
в кожній А'.ііпмиці нііонвел і;е ь світ 1)0 • ;І!. 
всі МОЖ.ЇВВ0 ти тнорчостії. вс фарои: г.^т 
тільки бери хоч лопатої", т,ч.:і8Іі. метуїиись 
1 кидіїі, а пон^^ все саио « :лзд' їьгя в • мі 
иаіякгоддмкіші маліівкв. 

1 автор СЛІІ береться за лопатт, хапається, 
метушиться і киїае, те[)яюч« в сноїх химЄ;Чіо- 
ктчерявих комбіпа'ціжх, ,ріжпих сотетичинх еле- 
м'^нтів", в !!аиввгоілиіііііі'-!х і<.алк>аках оенопну 
умову ОСТеТИЧЖОГО ВИЛИСу -ЙОГ'' гг>остотт І ІЧЛЬ- 

ність. 

. 270 Педагогикя і школа. А рядом з цим ніби розчарування в можли- 
восте поетичної творчостн: 

Навіщо переростати художнвка (приро- 
ду), коли иа це нема ї не буде снлн... і на- 
віи;о ж ііервостойну красу замикати в слово? 

І все цс — здавткся мені— від того, що ав- 
тор, як намадьований ним дуб, який „тягся в гору 
з по-між ворогів, що оступили і перехоил»вали 
проміння", напружнвшись і иипроставшись „все- 
таки налився світла до схочу і почав рости а 
середини^'. 

Відсутність СуЦІЛЬИОСТИ Й ПОСЛІДОВНОСТИ 1) 
його естетичнім розвиненні ТІЛЬКИ Й можуть ПО- 
ЯСНИТИ хиби його творчости. 

Ііезперечно Шаповал володіє гарною мов' и) 
— це з боку лекспги; з боку морфології ми могли 
б :?азначити багато діалектичних форм; що ж то 
снптактиса, то тут доводиться рішучо заявити, що 
мова— не українська: перекладчику на рос. мову 
не довелося би переставити жадного слова. (Як 
приклад цілком неможливий: „я почав тікати, го- 
нений переляком"). Неприємно врнжас неоднаї.і - 
вість правопису: з одного боку здибуємо такі на- 
писання, як :іоригаесся, ніжнсся, бпісся і рядом 
поправне .і<)ри:\(^^іііси; або зедиание, істнуван- 
нем, ишстгм і тут же оп'янінням, корінням і 
т. д. Дуже часто— с замісць г, мабуть, як резуль- 
тат корректуріїого недогляду. 

Наперу й шрифту могли б по:іаздрити всі 
видавництва, і все таки ціна — дуже висока. 

і II. Зайнев. 

VII. Педагогика і школа. 

263-2С4.. Ю. Грох-Грохо.іьгикпй. Коротень- 
ка початкова граматика української мови. Ви- 
пуск Пірити', частина етимо.гогичнп. (У 
.иі''пчамн О.ія письма і л граматичного 
іи< рмино.югією д.ія ноіиириіених етимо- 
логії та синтаксису). ІІидання автора. 
Стор, (і6, ім 8", ціна 1 карб. оО коп. м. 
• Козятии, І Я! 7 р. 

Так виглядає титулова картка, отж.' 
титул кнежки, крім якого читаємо зверху 
мотто дрібним складом з 8 рядків віршу і". 
Чул?я: „Учися, мій брате, гарненько читаіі. 
що паписамо в книжці, то все замічай: там 
їжа для тебе, там щастя твоє... Учися л., 
мій брате, — ще час тобі є". 

Я навмисне так довго затримався нат, 
титуловою карткою, бо вона дає ніби 
квінтенсенцію всеї книжки — ІІТ, 67 ст. 
малої чвертки. Від тптулу віє давніми, до- 
брими часами, коли всі свято вірилп в те 
.чорне на білому", як в закон букви. Кі 
рить в нього і автор, бо всю книжечку 
зложив він — як один великий закон укра- 
їнського правопису і „грамятп'мк.ї" т»»рмі- 
нології. На скільки одначе Його ..грама 
тичний правопис — тільки злегчепиіі іаспро 
щений", бо автор не вживає „ні іи">тин''і: 
(пір'я), ні деяких подвоенів (життя, ба- 
жання)", то з цим ще мол;на би помири- 
тися, а навіть поставити йому в ааслугу 
це „дерзаніе". Зате, нанпаки, ніяк не молена 

271 оВІ 
».Ч 

|.1 

В1 

.'І 
1 1 " мЧ вибачити йому тої сміливости, яву ві 
„взяв на себе", коли „де-котрі терміпн- 
які маємо в галіційських, чи инпіих гра 
матиках, виданих в попередні роки.^-йог 
не задовольняли", та він їх став „злегчап 
і спрощати- словами народної мови, сго 
с.говами до них близько рі()иими.'^ 

Читачі краще за всякоіо критика ос\ 
дять цю „близьку рідню', коли .інгляну 
в його ж Ю. Грох Грохольського'. Росі й ськ< 
український словничок граматичне 
термінів. (Додаток до „'Коротеньн* 
початкової граматики), м. Козятин І9і 
р. 15 ст. 1() коп. Тут вони найдуть так 
„перли" народцьо-грохольськ^ї грямятичні •' 
термінології, як: „ударник"-^- (не думайт 
піо вояка з ударного батальону!) тоб-то н 
голос; словоскладень- словотвір; кінченя 
зміна, відміна (флексія); гуртовний — збірний 
ласкальний — пестливий; одинчий — одинич 
ний (8іп§^и]агія),двойчений— двійниЙ(сІиа1і5 
ряд -рід (§^епи5), жінський -жіночий (.ц 
Іетіпіпит); ;?мінок — відмінок; починок 
початок слоня; велебний, велітний — пріг 
казуючий, приказовий, вольовий (спосіб і 
„діяльнича", .оруднича" і „вертальна" д 
означають діяльну, страдалкну і зворотну 
дії, тоб-то асііупт, раззігит, сіеропспь 
Серед часів маємо; минулий складчастий — \ 
давноминулий, будучий соадчастий — буду 
чий незавершений (буду писати), та діслов 
лицевні — особові і безлицевпі — неособсні 
діепризначник— причасник ( рагіісіріигп), ви 
значник — прислівник (асІУсгЬіиш), присло 
вок— приіменник (ргаспопісп), звязвик- 

ЛуЧНИК, С^'ЮЗ. 

Від Грох-Грохольського ери вл:е пома 
речення, тільки виклад (ок) і викладень н 
підсудками — підсуднями і присудками — при- 
судпями, цеб то підметом і присудком, ТН 
дойменком — придатком (аигіЬиІит), кличні, 
зовища і зовпі — оклики. В „аоладности слів*" 
автор говорить про „керуваня, старшу- 
ваня", а там дальше про „крапки, запинки ,г 
покрапки, черки, черкочки, цятки — цяточки 1 
примірки". 

Вже цих термінів вистарчило би, щобі 
зложити собі повний образ граматичної 
методи автора, та його граматикою зовсім 
не займатись, як річчю невдатною, навіть 
ділком шкодливою. Але саме це навладас 
на критика обовязок можливо найясніще 
з'ясувати основи граматики. Отже: 1) гра- 
матика не єсть наукою доброго читання і 
писання; 2) не єсть наукою живої мови: 
3) ніяк і ніколи не може стати наукою 
правопису і термінології — тільки, 4) грама- 
тика єсть систематичним розглядом житія 

272 1 ПедагогиЕа і школа. у ві/іви; 5) живої народньої попяріччях, гово- 
іііви- IX і говірках; 6) иринятої ііисьменної с гра|иижковоі) Д10 авторах— оскільки вони не 
рнстуються одною загальною мовою і 7) 
віпої колись, по ііамятках письменства, 
.'Ккслову родинною і місцевою (ііризвища 
цей і назви геогрнфичні), та по данних 
і'ричних джерел. Всі пі досліди мусять 
іратись на спільних основах всякої фі 
рч'ичної и])аді, зібраних в иорівнянііі 
ч мати пі. 

Автор на жаль ставить вині,е свій ав- 

'іт**т від найвизначніших дослідників гра- 

нчної науки і тому, ИЄ внажаючії на 

: дійсно д 'бре ухо для діялектичних 

-ЛІН і явищ звучіп, — він не дав нам д' б- 

граматнки, тільки лихо Н'ів!«'р(^ння 

'ііх, наукою і життям ненризнаиних. 

І ;ім(»логіи", піо стільки лнхч накоїли в ІОї 

?гчат 

, аг'і 

а ос 
яяу 

СЬК" 

чнв 

(ЬЦ(і 

19) 

та 
йчн 
айі) 
о Н{ 
ня 
>нви: 
нич 

1ІІ5І( 

прн 

СІГ) 
Ді 

ітн; 
й— ! ІІІС1.К1Й школі, та дали І'осії 8;'>",о ^''"" 
• М'їмиїх '.міних, ікмрячих, г.'мип'с ,/^ря 
-І, а/і.днл гоьнрлшік". гі"ил;р й } і'ргі- 
і.кій писг'ЛІ н*' Дік'гі, Д'»ля ннііічіо г»у<ма, 

' КИ І1')ТПГИ" її ''й-іоміці, 'ієі'Є:] дебрі 
МИіПІІІі'У" і І'і'^'І'И „ !>ііМІ(|ОЛ<.гІЇ" V бі). 

,1 і бсзьігти ииіп.і ї схії.і.чіінчниї с;и_'тр- 
іи.'Пі, іа і!\' Г'ї і'алнкучої лі.'ілі'КТйі;и і 'іВІ 
'НІ, 

ви- 
ло- ма] 
л\ 

>п- 

Т?|| 
ІІ. 

в- 
у- 

[ і 

І 

п 
\{ 
ь 
і- 
в >:н!і:»? 11>-и;к'' и уі:|іаїіг''м;<і школа пп 
|і''іі. уі.і';*ї:!'ь;, 'Го ''лІіщіі читати і пн- 
:, іа \і<- (і'чіуі и. І1Т!. даиіНі баікаи<>;-'( луха 
г» днсс». іі(»м}( .'М'Ч п члтн'ги ясним і б;і- 
!ім ЗО! ч\і н кТгп и С'^тти неба і :]«'.МЛІ? 
іЖ»-' учит^'Л!. в уі:()аїііі-ь!{ііі пік'-.іі і для 
;)лїнців у чги^чїіі; лі!і;іи"Ь:я тим-и.-і' ;;м'чіз- 
■ ПТ'М.'М гінхіііні'Го анал}.фаб^Тіі.:му ;ік 
и був ним до-теи<'р и ])()сіиіч.кііі нігол)? 

Ні, ні! Ці.оі'(» мабуть піхт» н«^ хоче, а 
.'\і паче ннгої) г|)аматпки !< >. Гр(>х-Г;.п)- 
ольській. який Н'^'ьм»' ир прогнівиться, ко- 
!і Його граматика буде служити зразком — 
к г}»аматили не на.чежить складати, а тим 
ачн, як не слід її вчити в школі. 

ІЦ'>оа '■'::•: «''и.лсг',), скашемої п у.^- 
^о'.іиій шко.іі, вищій І НИЖЧІЙ, НІЯКОЇ гра- 
матики Ні. потрібно, а потрібно як най- 
більше чиїнти, писати, оповідати і роска- 
{'тнати як нанкрани твори самих найкра- 
-цих письм^^ннпків взагалі и^)о самі пай 
іращі і найінтер»^сЕІщі р«чі. 

На основі прочитаного і написаного 
учителеві слід в^сти розмови з учняйи так, 
щоби вони призвикали до ясного, точного і 
бистрого думання і такоїж передачі отих 
своїх думок, в часи таких розмов можна і 
слід злучити основи логики з „граматикою" 
1 ТІМ робом дійсно присвоїти їм чи там 
гервістки науки про мову рідну, чи про 
мову взагалі. Український педагог мусить 
273 зрозуміти, що його учень-українець знас 
дуже добре свою мову місцеву — отже тіль- 
ки через цю мову ііін може дійти до знан- 
ня мови загальііО-української, але ніколи 
\ дорогою насили і навчання хочби й най- 
, корот]Н(и і найпбчатковіщої граматички. 

Не граматика навчить шти розумної й смі- 
, твої мови чоловіка, тільки розумний вчи 
■і^'ль приятель дітвори, що захопить її сво- 
їм слоном та живим приміром. 

Граматикою, систематичним оглядом 
української мови на всьому просторі її 
історичного, та у всьому обпіярові її нарі- 
ч^вого розвитку моячна з користю зайня- 
тись тільки у вищих класах гімікі :ії. коли 
учень пізнав ие))вістки грамаїичної ииуки 
ча мовах чуи:их і класичних, та !іі:!і.;авнже 
и основи старосл»вяміькс'і мс'ьи, < :■ж^' не 
іілніщ 6 го класа даіп іі-му лнучньі і сло- 
иі»зміну. а ті.іЬ!:и рвнорядн' з Л'>іик<ю і 
ііслхологісю мозги уч'-нь .;иаиомг ■ :іія зі 
.':;.!адуір;о, а там ті'оьіі.н' і!|і'> її -'ияй'иия 
мо;!и і її зиизок ;і сиуті'ііииім ■ :■; і ■ -: люд- 
'.і.ч'^іо духа. .. 

Н^' місЦ'' тут Д'с'Ліпи і •'' ;уіги'Л;у- 
•іаги !і.н) іадку. И.-і''';^'-'- ' і, .;■: ; :-ч м 'і И: и укра- 

':!••!, К(>ї, ЛіГГор (іиЧП!:,; ■ її :і .■-^•'; ■!'• .,И'І 

.,г\і;п. які -нЖіінаіоі ;,•■;! в иа:;:!,; і^змі^ві. 

■■• р^^ЧИТу Н»ТЬі-Я в СІ'/ч.му ;;'р'!;Г.\. і імі: цо- 

• 'і ;.■>:; ми ііаііиіисмм '/..''"і /,■./(/ \ 'і-'хаї; це 

■■'••ІК: ЛИІДКИ ;К ''.•р''Г!г;! ^ІІЛу- Ч".:і і^ •_'. 

> "амо іі'у чіі іа ! іи.>і'\ кі'і. ,і'ачіі.;і _. і;ііі і. гь 11: 
1. ІІ, о, •;. 1% ■< , Н/, !. ;. ;г, ІІ" ';:■ І ;.-'і. " 

М--ни{" мі;і; .іпукамл (•■ :і;''уісі" лахо- 
Л'ГГі. івязь г-ю'тичн;і.' ІІіі.іі;!.!. для :;;тор{і 
';\л;і> і!а-.і{но иавчти св'^їч учиіч !!іі,!Но;ти"у, 

•»Л^ !И' НІЯК не М<і;К»' бути МНТ!»1«) с;'.уою в 

• ■м>і. Мо;кливо, иі,о про ;і,^" нал^^я.игь сказати 
1(^' одному авТ<ірові, а саме: н*»ма'. па «-віті 
імн[)око.му ні <>дного самого найктльт^пні- 
щого народа, якяі* (^2 " :^Г.; • своїй, будучи 

. письменним, писав правильно но нраво- 
ічісу. Навпаки, п<міракно по нринятому пра- 
ь^пнсові пишуть ТІЛЬКИ ниоині освіч-^ні 
лк»ди, що цранюють в інтелігентських ПрО- 
([іссіях. які придбали ссніі знання правопису 
шляхом мйхапичної нирави, але рідко коли 
систематики та теорії. З такого боку г[-а- 
матияа Грох-Гіюхольського безперечно впо- 
вні видержана, але ні для одної українсь- 
кої тк(»лп не годиться — хиба як підкучник 
для вчителів, в яких зараз немас нііого в 
])уках. та без чого вони здебільшого не вмі- 
ють вчити. 

По суті в гі)аматиці Грохольського нн- 
має ніяких важніщихпеправильностей, тіль- 

, ки в ній зовсім не вірна основа, в роді бульо- 

274* Педагогика і школа. на на солодженій воді. Як на будуче автор 
всмак насолить воду — отже візьме в основу 
свого досліду звуки і внутрішні зміни живої 
мови своєї округи, порівняно з загальноліте- 
ратурною, та ариправить це вміру особливо- 
стями словаря, складні і образнооти місце 
них говорів і наріччів, то певно дасть, 
дуже інтересну, цінну і користну книжку 
перш усього для місцевих педагогів, а там 
, і для своїх земляків, та їх дітв(>і)И. 

Але в новому переробленому виданні 
автОр нехай не вважає вже „ошибкою про- 
тне п^іавопнсу" „пяшут, ^кіжут, несут" 
(ст. 14), та нехай поясни;і'ь ріжнищо міл; 
„залежить, належиться (Ьій)" та „належа- 
тися, частини" (29 ст.), „держяться", „ка- 
чаточки" (ст. ЗО), „належяться", .бляша- 
ні" (40). Може 6 таки иригодилось-би йому 
згадати про ,швпка, жеба, жідати— жєдати**'. 
Не знаю таки, звідки після вправна є — и на 
о -7 ст. автор говорить: .Куди залетів, 
там о пені! вся". 

Не тільки вс вдала книжка К). Грох- 
Грохольського не иримушус нас змінити 
свій принціпіяльний ногляд на цю справу, 
але-ж і 3-є видання „Короткої у раїнгької 
граматики ().ія ги коли Грии,ька Шерстюка"' 
та дуже інтересна і безперечно перша 
гарна на Україні .Ліочппкова граматика 
української лоті. ч. 1, Олени Курнло". А 
саме тому, що в граматиці ІІІерстюкя видавці 
не рішили.'я внеслі і[нле:кгіих поправок, та 
залишили плутанину звучні і словозміни з 
„законами правопису"; О. Курило знов н^' 
зііішла ;?і стниовипіа загальж» „філо.іогічп(>ї 
аі{сі(Шй" П[іо одипоспцсенвість схоластич- 
ної грамнтсмі (і;м \\\<л,; \\:* пміс війти в 
царство ;!;ит!я лювп. Дужр и:а.іь. іцо Ку- 
рило уподобалася тому ііе[і()зннжпому сван- 

ГРЛЬСЬЦОЇ ПрИІЧП. що нове вино влив ]і 

ліІІІГ ьеГ;П:іі'і .т Новими латками. 

ґ' 1 Лон. 1. СвсніццКіі'Л 

]ііЗ. ]Іури.\о,().і<)і(і Початківа граматика 
'. країнсько. миви. Частиня І. Ніід. ..Крині- 

ца-. ІіііТв і;М7. ^^. МС, II,. 70 к. 

Потреби нашої лиіоли, боднй початко- 
вої, починають потроху заспокоюватись. 
М'жливість цоправної постанови найважні- 
щ>го предмеїу шкільної науки — рідної мо- 
ви^ стас реальним фактом. Опріч перших 
поступів у цім наирямку — граматок (абе- 
ток), що вже ми маємо кілька, починають 
виходити й елементарні граматики до шкіль- 
гного вжитку. ПершОіО новою ластівкою с 
о. Курило. 

Ми радо відсємо цей повий здобуток 
нашсї, поки- що небагатої, педагогичвої лі- 
275 тератури. „Новий* не тільки фактом своєї 
появи, а й своїм методом, змістом і формою. 
І Автор — перший у нас педагог, *що майже 
увільнився з-під впливу російських підруч- 
ників з їх (здебільшого) науковою застоя- 
лістю, з їх плутаніною та схоластикою, і 
дав вам кнвжку типу найновіщих англійсь- 
ких підручників, написану виборно, стисло 
і стильово. Автор зумів в надзвичайно при- 
ступній формі, з тонким педагогичним тактом, 
уникаючи всього зайвого, викласти основні 
граматичні поняття і дати їм окреслення, 
згідно з останніми висновками й7н)іуці, з 
строго переведеним граматичним прннці- 
пом (див., напр., класифікацію заіменників, 
причасників). Ми вже тут не здибуємо так 
ще звичайного в підручниках плутання лі- 
тери з звуком, Ахиллесової пятки російсь- 
ких підручників, не здибуємо застарілих 
схоластичних дефініцій морфологічних склад- 
ників слова, не здибуємо й роблених прик- 
ладів,— навпаки, кожне правило обмислено в 
прикладі з людової поетичної творчости (за- 
гадки, прислівья то-що) і з творчости кра- 
щих майстрів нашого слова. 

Визнаючи високі прикмети „початкової 
граматики", не можемо поминути мовчки 
де-яких хиб, чи краще сказати недоглядів, 
що з рештою легко усунути при новім ви- 
данні. Так, напр., на стор. 5 надруковано 
„по одному складі" замість „по одному 
складі ві", адже тут мусить буди латний, а 
це мі' цевий відмінок. На стор. 6 надруко- 
вано, що слово ,.ї(-ть" мас три звуки, треба- 
чортрі. На стор. 7: .Одна літера ияоді 
о;5начає дйа звуки. Такі с звукп: <' {і'і-\-с,) ї 
((< і /)," і т. д. оамість „звуки" тут треба 
сказати „літери", ііа стор. 15 .чвтор ділить 
речіниики па п.шсні і />я<)ові. Терміну ,.ря- 
дові" в:кпто з;»мість „загальні" дуж»» ітепи""- 
, лаво, бо він ае дас тої ідеї протпл>-жпостп 
індівідуальноіо і пеіндінідуальноіч', що так 
добре ьідіігіяюіь тсрміїїн „.-.ігісниіГ і ,,за- 
гальний". Терміну ,,рядовпй" тр^'ба було 
вжити до числівників, що автор зве ,, по- 
рядковими" (вплив ]»ос. — Якпн у ряду^/ 
Перший, другий і т. д.). ііа стор. 22, § 29: 
„закінчення на приголосний твердий і мня- 
кий'',- треба ,, на піелестовий". Па жаль теж 
і помилок друкаі)ських чимало залишилось 

Само собою, що ці незначні дефекти, 
певно, буде усунено к няіібіижчім влланні. 
У всякім раз' це дрібниці, що пр можуть 
умалити вартости нового підручника. Радіє- 
мо за нашу школу, що нона має таке цінне 
придбання. 

Мова автора взагалі поправна, майже 
взірцева. Де не-де тільки подибуються зво- 

276 Ниданпя для дітей. — Лоезії. іпти, яких кращ^ уникати, пппр., „вживаємо 
авуку" замість азбукм, бо иживают». ,,чо- 
іо", а нн „Що"- 

Ії^оф. /'.. І ПМ'КНКО. 

266 В школі наша будучнисть. ІЗнліііііія украіи- 
і.кої громади міста 'Іроїці.ка. (тор. 20, ц. 'ЛЬ к. 
' роїцьк, ИИ7 р. 

Брошуріга — гарний ііопуіяриий дока;і того- 

через що нам потрібна рітна іпкол*. Для меш- 

.;інців Української Республіки ця думка вже яв- 

зіі'ться до повної міри трюїзмом, бо політичні 

:]().ііі наіікрапів допсли потребу рідної ніколи, і ті 

смства. піо голунали дітей Нахтероиим або иа- 

( іть Пара новим, тепер спініно шукають Черка- 

еика і Гріпчснкя. Ллє аят(ір ните їдя ігаших 

ереселеннін н далеку Оренбурщину. де українці, 

ііороскидані невмикими купками серед чужоиов- 

■;иї л<)дности. ііот[іоху іабуиають свої* ^ідну мо- 

і;у, а з нею і ріїніій край. Ось через що з ці- 

к:іі;істьі(і б^пспіся За невеличку бропіурку, иидану 

. і;ім", за кордоном, за типічі верстов від нас. 

ІІІ,<) 10 змісту бропіурки, то він цілком при- 
;пний для агіганійної меті; автор користується 
; ідомоіо книіонії). Грінченка— „На беяпрі»св1ітном 
)ти", дещо Д(^да»: під себе . компонує цей мате- 
і;іл по повному плану і дуже грунтовно лово- 
пть пекучу потребу для своїх браті в-пересолен- 
:!м зано(ти {іііпу піколу. Щоб його доб[)Є зрозу- 
міли, мій корпітуї.ті.сн російським ПірИі|)ТОМ. П 
хоча лодоржу<;тьг)і і|.іін»'тичннх закипів: ..ок{)емі!Іі 
умивзрситзт для ('.'•б;)", але па нас— тутепініх укра- 
иців це робить луже иеприсмпе вражіння. Мої а 
■'ііопіури по ріпи;і і ін' цілком нас зпдор.ильпяс 

У\\\. Видання для дітей 

^<)7 Трьомсин Богатирь. Казна [вчи Мапч.іилра 

І. ( ИП !'і!Іі:і>. І>аТ('!'ППОСЛаі:. міі.іипи.амп луч- 
'17. Стої^ 7^. ц. ^-() ;:. 

Взята з іч'роічпі го епоіу. і!я і,-алі;а 'Ісі оу.;- 

іізу ПІІОДі^Гіасії.си .;ІГЯМ. бо коїш .':аі'.І1!і' і;іі.\;і|і)ГЬ';і 

'; таї.міх ге[іоїчпіі.\ По.ііях і ііо' і.іі;і.\ .\.іі' .ч д{іт- 
>іо ('(лсу і;,(,'іі пдр дрт!;уеіься по руьопік.іх нс- 

І.І.Ч1!Ка-іВТч|і:і і маг і; сі.ПІ іЦіі,"|, 11('(;бр(7бЛ(']іі.'. 

"докіпчсие. Таї;, дояігі .місіїя і;іс\п ие:і]іо;)у.мі.!І. 

і:, паїїр.. (;пі:'і.! .і ііІікокіім морем, що з-і' іі!;,і. і ■ 

' уруїь'і.мп стаг>о: о .мл'.а. а і' дало .пкцу і:о ,і!;і.ці 

.» СВОГ.МЗ КОІКМ'І ІірОСІ'ОЧПТИ ГОТІ.; Л{ІТІІ' (ІІІ.' 
ЦарІїиКИО і її СПІКІ.МИ (1!І; ІП- \*і) — іу>»:(,' іГ,,аГ!;і! 

: [хсіроб кміпіі і для ;і.іт(!й іі.І!і-^м по іїро.чу.мілі::' 
М'і;і;і> цс ч('і'е.! гііімі 'руї.-ариі. яі;а іюпс;.!'- 

'і:гі:;іл:і -іаі,- іірі.уіпі І гто[д;'і,іі і^пі/.іл:!!. іі;о п- • 
^о.:,"лііг!о р !еякм\ .місцях дпбратіїгя .мно.іу. її;;' 

ап ;і: з.мігт 'Грі.о.мспиа І.огат!;;іа лу-к-- прпгі;іГі.( ■- 
'ДІМ. оо песь оіи П|:ойнятнП пр'-стим. ало і!с.;;о:і!>; 
і'очуттам ''(•:. можпої ллски ''Піїа л,о лихо" м-.ті'ьі. 
ІІочппагться і;а;;ка ці.ікі.м спичіїпм .ліалюпком. 
/!!с три Гічопикі!. чатуі(;чп па татар, лпайпіли и 
орлиному кублі іім ппсокому дереві маленьке не- 
моп.іяті.о: ьлялп ііо;о чубаті і побиваїися за ним. 
наче наііляска!і!п;;і мати, здобули в степу кобилу 
і її молоком дитя годуиалп. ІІигодувялн молодця 
козака і коли настав їм час на < іч повертати, 
ііонн порадили сиосму вих-оианцю їхати п' світ 
білий здобувати слави, а < амі утирали і.радькома 
сльозу з очей: так шкода їм було р( злучатися ;;; 
(■■оїм вихопапцем. От і поїхав 'Грьомсин в далекі 
світа, надибав країну, де лютував страшний з»!Ій. 
поборов того змія в начепив його на гак, а сам 
277 почав знищувати усяку нечість. що порозводиласа 
на час царювання змія. По гпіаючи того, що 
його мати кохає :!мія, ірьомсин пііниадае до 
неньки, що вона й(!му не зага.іае, —усе робить, 
усе здобуває, чого та впмагас, аж поки мати іге 
заподіюо йому с.мерти. 

'Годі кінь ЙАЄ шукати ту царівну, яку вони 
з паном своїм визволили, щоб п на помогла ви{ія- 
туиати його від смерти. Спільним зусиллям :аобу- 
вак»ті. вони жив\чоі води і ЧЦьомсип оживаї. 
асепитьсі'ь на царівні і с;«м сгас царем. 

'Іакий зміст казки. \М\і цікавить дітоЯ і 
героїчна постать 'Грьомсипа і його коня заіоплюк 
дитячу чулу душу. .\ле форма й мова не окрі.-ь 
( прияють цьому іарнііму вражініїК': вірпіі пескрн. і, 
[•ітмовані. не дооить му»іічні; мона багато гіс 
місцевих архаїчних виразів, що пот{.ібтють пер" 
кладу, а це вже шкодить суцільному [)Озумінни'. 
Деякі слова ш; мають пояїненпи, а тим часом 
і'.оии поясні і д(>ро<'лому читііч»'ві (напр. бакаї 
і'тр. -її. зпотннсіву г!м. тріпінтль '201. тімаха ('Л'Л) 
та пнші. 

ІІеіиіо. казка .Грюмсін 
ціканоіо для дітей гтарпіого віку 
че[)03 мову потрібу»! пояснень 
дитячого читання. 

Годнті,( я кіяка і для илп- оисго читання II 
ір\нп П')ч;іті:овоі пікі'ЛИ. ііікодч, 'цо виляно П 
та» кепсько. 

ІіііЬ МиміУіЛ гбі^нн- „Сіріиька Шніиі". пе}екла^ 
" '. 'Гитарснка.Стор. 124 (ціин не ;'а>и;ічоио^. ]М7 ['. 
Київ. І^иланпиче і'-во ..Ноклмви" 

Лсбре р')зу.мік)Чн пгйХііЛогичпиіі склад дуіиі 
литипи. М. <.'ібіряк тим захонін і: читача, що дііс 
ііому дивної краси малюнки з життя природи та 
.ікаеи. «І'ябула нього невеличкого 010 відання, ііа- 
пінаного :<а для малого читачя-піколяра,- проста 
іі дооить иосклндна .Іикі качки ./дракаься летіти 
у В!іііііі.''о падходпті. осінь. П <анім табуні в • а- 
■іона з по.іомаппм крнльпем. що норогриз Іому 
лис. Вен роліі'оі каченят'ги з.''Смучона. бо дон»'- 
і,етьсг :іі кг'датн на ниті.іу іижому :шірі<і--8Імі 
'■пчіо [і'.оу каліку. иаііГіільн!»'-ж оумуо•1;о^а;вапI.- 
. !і мати, п^т.іни»- '-і іірігц.іаня і відліт гіл иомі;- 
.01 ї і;:і.іі;-и лнтіїїін л тяі'ігм стмом-відчаеч пв: о 
іаі тьі а автором, що ми.чі-хіть иаплинви-тг- ель- .и 
іігі О"). !'і'!,ііпа полетіла, і.дл.тидпть піма: і:ода .,:■.- 
мі'Г'.лаг: лії'- :но-і!"'<і іишх-дть до качсіяїн і Ьвгатирь" буле 

(літ 8—12), але 

вії керовника ..;:іі" паломіхаоп.'-л, ііи» 

< таНО !Іі їм ІІОЖУВ' VI. '1 
..чіоа. а к;!':і'Ни :м''іН!іао нж»' ї;іиі'лко бідна ка 

а і';і, МО'ЛИВсЦЬ ВОЦ- 

..онука.м на птіху'. ]1рр('::л:гг зроблено торощоиі. гиряиг-тою >;'. - 
ііпні. 'Іільк!! маліоіки :іанадт(; лліпські, .\ технн»:- 
аого (лл:у кііижечігу віи:їі:о ■ .\:іІ!!іо. Кнпжгчку ічч 
.аліобки прі."і!ітаі<дк. літ»сн. 

.;(і!і С. Ч'//іі/( ^.'/^I'. Як вродилася пісня Казки. 
'Л\\х. 1. Черкаси. ..Сіяч'. Сьр. 11.11. 2.') к. 

Цю казку д. Чеі'касеяка можна краше на- 
івати поемою, аніж просто казкок». В ній захова- 
но глибоку филоС(4'<'ьку думкт: пі^ня .■тюдсьма <- 
аідгук тих ііісень. які іотнувіь в природі вавкодо 
іюдини: тому цю думку треба визнати трошки 
•птучпою і неправдивою, коли аптсф хоче довести. 
пю їстпус ііовпа гармонія між грубою творчіст>1с^^ 

ЛКШНІП і ..дикими, ПеТІїЯМП ЛІ(()ВИМИ. К{іаїНо|в Хо- 

лода". Серед «1>інляпдсьі.пх і Лорвежських пісеьь 
народних стеж багато ніжних, чарівних. Загал;, 
паж думка цілком пранінва. На піоиі- цьому іди 

278 II о є а і ї. риму иіпіпу ііаіюдлі.ої тіі()р'югти-^дужсяск[)аіш шд- 
оииасти;;! ші.ііік приііоди Свою д>мку Чоркасен- 
г ) виіііаїк » г.іриііі іслзії,!. іаіі'лоііин га]т()ю і<ііраз< 
!\пю М(і! ою. ІСііііікка ЦІЛК0І1 іі|чід;ітіі.'і л.іи дітеіі 
1 таріпою і'.Іку. * 

('. /'гсонії. 

IX. Поезії 

:!7'>. ІІроір. М. (умП'ч!. ..Ваі"^ і красл 
української народноОі поезії". 'Ь'ркінді. 
І'.'ІТ |.. І^іііапііл друге. Міііаіо І'-і;!» 
..(■ІНЧ-. І тор. (Я, ІИ і(і, цііі;і ^Г) і;, НІ. 

11і> м(>-,ігіін ііе іірішіта'іп ііа.міру иідо- 
моГ(і (|і).іі,!: кірнстл іі[ни|». ('умц'іиа лл\л іь»- 
ііулиріїу ч.і|..і»:інріістичу укрн'пп'ї.кпї мар 'Д 
1(1. иї !!•)( :іії ;і погляду па її хуіп'лси^ і .іа- 
'лл'.іо уііачі. 1(1)1. 'Гііь:а \араігі>'р;іігііі;а .іі.и- 
І^ЛЯї.іі.гії Д\ :і^и ачигН'ЧО Т^*!!»')', Кпдіт УКрїі- 
пськн іім»':!і,; п і;пі'!і і ііанасн г^* мн'це, їм/. 
і1 І! пріиу ллсі.ліі, а жпі'гі іпариіііх і.-о.і 
11ЯІП ! ІІПІ!! , ,11 і 1! пікилі. Л.1;' „ь'і';»'';''" і 

.НЛ'.." "арі.іП.^І Ііои.чії пасті. ІМСД ^'ІііЦ.рі (Н) 

■•;нрії ' і'і ічч лА»' 'Г)і,:,ка. гІг'ьі.іч'и ::• п 
па г.міїп 1. 1' ■}). < ". міі'ми(. 

И І-.,, і: ,і;і,;.счііі ;і ; іо'і мі -і. • іимаі" іі.і 
і;ЛК.)'.і ин 1 »"..,;:д V, С'ІІ. і И.іуЧІ.І ІІІЧІЬ" і,і 1.1І 1 
Г.іНГИІ :..» 111 V .»іі іиі):.ііі .-'іЧСцСІКіЯ, . . ..і'і '.ІЧ'..^ 
!Д.) !і ііїх ■ ■; ч'ім'їіи, іг,-ими ;:■■!■■'■■ :'.;-|л'' 
і"Лі) І ^ 1 ! ■ .;і ;, ;;;, м") л;і ,;і І и :; .1. іі і ..ч;і■м.м.іі1■ 
| ■'. \^ЛІ:: і' ' . . і І |ІІІ Ці .• М V І :М . . ПлИ. і.. \ 

:лнк[)!»і;и;' чні-іиііі II С'і;' V іРі .|'. ( '-. у, ііч;.ч. 

•д І Т'Чч;;і(. . ' 'і »іі ;'.ч,;і' ч- '■ ;!-',;і ■ '■; ■Ьлм'.- 

■V : ■ -.і'к'.Л'і- -• Л:' ., \ \:^ V' .'.:!;! •.'і;; а'і іГі.КИХ 

,і.'"ііі., и ;и І І і,«'-.ііті; і ■! п ■ идііИ.' і ь. Нііпад- 
'п!И!'"!Ь. :! ', ;іі, ' П'іч.'і'' і іі ли, і'їм.. \ •;. "у г 

лм яі»ї'р І''! 7 : !(И. '1'\ / ..чі'і^уг-;: иіяі" 
.; и''''ільіпа .'. п'ніч її ■!;! \' гі^ :.,)-..у Ч\- 
1 іансі.і-'Ии. і'с; іічічіч .-(.ч \"Л, І,, . і :.,М"л і і;>."' 
Ііі,'' м.и.іііо ;,' І іунас м.і ,1 її ,'іиіл і.-'ч^і. іі. п.' 
чьіППХ МІ''1:!;\ иі'іііі;. 1>чга : і^. ';;і, їчої'Чі'і, 

• іпмпці'.о, .; іХии і 1.11,1)1 пи к .діпіі 'п.іьііп 
худоі;і;ій иаіи,.,'-: і. і.И' і г> гиму, I1^ . г, ці<> 
іаіизііо (ік слас»' й . лм її. ("у.мірн) л«хі'д,;іі. 
Ні і крліці іі'>т ї па: іМ,а. к;"\анпя миЛ'МІжі, 
(•.!Й »ні иічі.ія.чі Н'іи іьіьїкіп. іііхом.лвні співи 
мчторі пнд і.'Лнскок», г\чи-' І а п^чпо ве- 
сі ЛИ, плач >и[іпти, жур,]ппі 'а л;ілилииі 
стлр»»чі піі'ПІ' 'мпо с.и і! • ус ;»;ім;я па- 
рі цнс, і ті>му укрнїііська народна поезія .д 
цьогі» Сопу ляслугонус н»' м»»птм уваги, ніж 
н боку художнього, як не підкреслюо. на- 

ПрНвійЛ, ('. (^фр^»МОИ н СВСЇІІ ..ІСТОрІЇ • ПрЯ 

Їиського письмепсгва". У прч|і. Сумцова 
іоторічао иоГіу і'омрн еіемепт української 
народиьої поо.иї .ікч<міі<»чо тільки побіжнЬ. 
КОЛІ хаі)актнрп;чу(; він її худс^жні ялсоби. 
Т4 1ЦИ, крім того, дроблено деякі вчязівкі 
НА Ті, яі; одГ'Иітллсй м ній давня старови- 
27» на, ні,е до ТОП) така старовина, сліди якої 
в ук[)аїнсьі;іІі поезії досить проблематичні 

Далі розгляд того, як одбивалнсь укра 
їиська пародня пое.яія у творнх письменни 
ків, іі,іі?авиіі з погляду фаховпів, зннадтс 
завалено иодробипими, і уявлж, він швидчс 
чви'гиіне нанизування творів, мотивів і обра- 
зів уг^'^ї^"-'"'^'" ""взії, використ.)ваних пись 
мепни^иіми. иі"/і; сп[)авжіи; зьлсуваиия топ» 
як відбплпся вопп на Зіігальн(»му складі^ і 
\уд'>-,і;!іі;і ьартоотн творів останніх. Колиб 
піаиоиниіі автор инакте підіїіпіов до питан- 
ня пио вплив и-.родії^ої української поезії 
на пнсь.меїістио, Ті .чои.е б він не повторю- 
нан і даинюго закиду М. Гогоію, що той 
^.іДоріио п<'ре.(ипг. м'.уиаи іі пе])ер(іблював" 
\кііаїнсі.і>-у пар ідніо п 'О.оіг), „заціііавпвиїись 
іільки фантасіпчнлмп моїивами, найбілиіп 
гіа^ка.мп іі|м Ч'.ртін, зчахурів і нідьом**, і 
!П,о н його „Печерах", .окрім ріжної чортів- 
іи'лпи, !(іч'!і'.' ие^.ма" (Г)7 58 ст. ) Худож- 

•111К по : ІКО"';)!!!}). І іи_мі гаТЯ ВІД НкОГ» 
іііоіііі р :фувчдіг.' П- і!.!:кна. І'оГОЛь ТогО І 

:!•■' !• іер;куг.чн, а 1 • ;і<ііт,^. крій .,6;,, азів і 
);::''>!!'. X \! стиніч. ■.'і; о,, гаго додав він ва- 

,."Д і!.''-ііО' ; ;!Ч! і'ї і і..мл; ;.ііи',' и ;іагмлиііі' освіт- 
іі'іііія Г'.го. чи .;\и.л! ••: \ іілв к своЇі „Нечв 

''•\" ;■! ..лІ,;;,гм' , -^.'-І.. К!^.іі<: (1.Н іі[иг>>дп. 
;ігчмг.і і ііа-'.Гг;{и :: ї\ і;'!Ха';мя.\'. мллк>нки 

;п іі!''и іГ'' і;'і,',аі;'.і-:і[:' •.к"П'і іч і ■'■•гап.кко де- 

;і|і ПіІІМиГ'і І'\ Г, у ГоГ.,Лі;. ()'>нІ<Мо дтіом 

\ і'''чїчі'і,і; ■':' м.і І 'Міп.і'ї П'і- :; ї. .ч час ю ц.івіт+г 
,і;:яі;.і'' іо прямо [піками її; пи.' самин тон 
■ї Ч^. ГИі<И .,■.!> '"ріс і Пі ькиї** опові 
Г'Д'оІИ. з И' !' . 1іІйр"ЧМІИЮ і іНіСї'ІД- 

' дчмиичм !<•' •"Діі!іі, п 1 /};\ ;лян гти- . 

І'Іїї ''ЛІПЬКПІІ ГК}>-.їп.'і і;т»ц !;іс;іямІ' 

іЬміпіиіипя и з иначені'му іииі'^ нмірям- 
«у ро.<ілмд •_'-;; писі.и-'ПіГпків, иапь . Котля- 

Іі-.ЬіД,і{0!''і. І1ІЄН"Є|іІіа, ]"< Гол;і. і ЗаЛИИІИВПІИ 

■:иініх. п]чч|і. (^умП'^'Г, ясиіще й сп «ріпі-» 
;'>ск[:нн (^л, якиу ;кииим джерелом для 
дпдер-тура 'ула ук"аїасьиА и*родня сло- 

И"СНІСТЬ. 

!1е менш і в жально-музпчие значіння 
її. Проф. Суми в торкається її з цього бо- 
иу. зазначаї. нахил і здатність українців до 
. лівів, говорить про те вражіння, яке ро- 
бить виконання українських пісень, але 
зовсім не згаду»; навіть про ЛвсенЕа і ціл- 
ком обмнвас питання про ге. як відбивається 
українська пісня в музиці. Проте, цій піс- 
ні належать виконати таїїуж саму ролю, 
яку вже виконала великі.руська пісня в 
розвитку російської музики, і— як знаємо. 
-н>^ малий почин тому вжд дано. 

Думається, що і для малярства нароі- 
ня поезія дала більш, ніж де зазначив 

280 •>і імп 
: чкчь 
.іші .; 
м'.;пи Поезії. автор, і, наприклад, всім відомий малювоЕ 
К). Рсиіна („^аікірожці") иородили не тіль- 
ки історія та побут, але й народньо-иоетиі- 
ма ідеалізація козацтва; не дурно-ж на са- 
мому малюнку ссть у Рспіиа і кобза. 

Таким чином, вагу і красу української 
поезії не з(>всім ро:{Крито в нарисові нроф- 
Гумпова, але свою ролю що до розвитку 
;ацікіиирнии рідного ііоезісю сеиед шірокої 
ііиіпііи і учнів цей нарис, безумовно, матиме. 

ироф. А. ЛобоОа. 

271 Кузьми Іу'отоа. На передодні шійии. 
'"{ійна І. Війна II, Війна III. (поема). Карло Карловмч 
фон Єзельман (ніріїїі;, ;!1 стор. ІІ.іи;і 50 коп. 

272 Л/и/хо.ш .'/с/иі>Пі киті. ..Туга. України". Дума. 

1*11 иіннії Д)іуге (аіііір:пиім;е і допсвпенс). 1.') гтср. 
[І.іііа 15 коп. 

іі;іжтт!,. 1Ц0 и Ін.іті ів. і; ч.чги лльїіп-минуіі 
• •вяііи'іпіі книги, і іоторі», і ;ііікоііи ііисапо 6т- 
.ім і;і,пііі.і.ми. Іілажсііііа бу.і і сгоіюіїаі 

>' іі.іс у ?^\"І1 т:і Л\'ІІІ ( т., хоч і не оу.іо 
іакоги ''іла;і;і'г<і ті;а, п^і.; и' ніриіомяіііа було те-ж 
не мало і ткалися шмпі на ріжиі випадки „роі- 
члітіїми часу погр.'би" Один цмст на.ті;іляіся на- 
і{ігь „н'іх 3|.ілітіісіа ові[иііоііиі"пи"'. тж»; В'^рта- 
іотії^'я йіажсніїі іаі-и: .ма.:.ми і віршовант га.,рту і 
іііриіоііаііу И'іі.-у.іяр'т і''!);іів .\ країни. м:іГ)уть 
.■икиді.'і иаліидтті, г.ір;!!'>і!,іні ііі) гнамії и.іртій. вір- 
іювані сЩ'іію .::л\\\:і\. і'міііі н''''є."іі'. 

(,)?!. нанр. ?. Кито:; нині" ..ьпо ш!; лліиіі ть 
мі.ііпі'нз.му. 

'' П • іій\ті.іі; "^і.лиіііая чагтигіа 

ІІІ.І .. .і? .:іі; і,і.;!іі і'ісі.'ТТЬ. 
.ІЛії' :;:і .!Л:і и.ір-'ій ііті! ІЮПЯИ': і, • 
/}>і'Г|'і ііа;ііі-яе 1І07І.М бьюіь. 

~^>' 'аі. — ;'.аі.іЛі.і.і .мі'жтпания. а ла.іі і іс .г^- 
».маіііо ьгі- про іііану, починаючі ;; ,.' аі.аі.'игькиі 
1'р:)Гсді;". І,;,- ;іі: нмі': і; га:;''Тах друі:ив;ііі( . зиі- 
< по, П|)По ;лоо,іопе посішпмми .мсіаІ'Оіа.ми, і ііі- 
гсіа.мп іти. •ПИ'І І •\ - і-г'ріп'ниіі на пракіпіц По.мсіпгп І. і|ііап:н. ікл.араіи 
Мпп .а с'і'Пі •■''іі(;іа іа.ч .мів.. 
11,1' .'і,.пк.!Іи... І срГаК) .і;і'ір;піі.. 
Л СГ(< б(-.ІЯЧоі:! ('ті) ЧортіїїІ 
.\ далі. ;інІ''По, як було: — 
Ого.іогпл:: війоьку йра; 
.Мобілі. ;ацііо Росія. 

ІЗійпа 1. МіГіпа II, |]іііііа ІІІ 
ПОЄ.ММ ^відо.млеппя: 

Осг. Тпмчасопий наїп ^ ряд 
І'отус Устаноьмі Збори. 
ІЗізь.міть періп воіюга у пи)пн 
Толі і піде в<е иа лад... 

І це п^е не все. ,,\\інець буде" 
автіф. 

Та п(ой того мало; 

.Іотуються до друку: 

Несподівана кара, амністія, пьоса в С д. 

В турмі— спогади. І прочая. і прочан, і про- 
чан. Цілих шісті.мюмерІБ. . л ііаиір же такий 
дорогий! 

Туга України" — теж річі, серьозма, навчаюча: 
все, як слід, повідано, згідно з хронологісш. 

Петро мучив Укі)аїну, 
А Катря душила. 
Катував той сиротину. 
281 зазначає А ця вже добила. 

А Петро, той кат преславний 

Вж« так неньку мучив, 

Що Мазепа аж до Карла 

Приставать вже .мусів. 

Зрепітою ві є буде добре: 

Та й не буїе }іорожііеча 

Нарсців, як нині. 

Вже ж великий йде Предтеча, 

Го-мс Уіраво .іюОини, 

Правда. ш;інивнціі автої' іц<^; не до.пп лри 

земельні КО.МПеТИ. перехід :іЄ.МЛІ бЄі 1;НКуПТ Д" 

селянські.ч мас, Устанопчи обори па ^країні. До- 
мові Коміі''тіі ну та Ді' і];с пе пада! Іісьі і.^ :;[)а.,у 
іе доженеш. !!,е тільки внлапня друге ..н::;:рив.і' ■ 
НІ' і Ооновигне'^: бухе ж і тр:'гг іидііпіія. 1 аііто,' 
...гоповпигь" пое.му оцими нс)Ві!ми Іакта.ми... 

Велика справді річ: ..оппі і і;;иіі;т1ка'- /Ік> 
еволівпію робить :> ппмн ііое;;ія! ]І,і подокінчеі і 
піиаиня пое.м— ..кіпі'Ц!. буде*- (!) як у д. Котьий. 
і доповнені (!і еніапня поем .М. Л'^вмтсьі.'ого,- 
гга{)і поети и\іі такою мето.іу по ві.іалп, а тут. 
па самому цікапомт. напр.. ми ці. -(як іа;* пр 
.Установчі ^іб.рИ' іі'.м-ма врива'.Ті.е;!. ^;:!іігк:. 
і'іЮі". Чисто, .'п; н ром (ПІ; .,г!роіоля;еніе іг сл! 
дуюіцем'і. П'.мері;'. Ллє й .. іі-попиепа" піеча ма 
'•пою па^копу вартість пр;іі;я і;';.:і іьа, — зібрав- 
ноііі факти, НОВІ постанови і поему .,діЛ!с.;іиєно"' 
Інволюція поезії. 

Па чбіладії'іці кни;кки за;іначено .,!!'>ре.ц:у!: 
заб)ропеіів'". ]ІГк(ла. О'- і •ттіл: ('тт\ чини тої; ш с 
;!ахоче передрукува'^м т..;і ■иьі,і!і,':иі ;іме:пі. 

. /. ^ і^иіі'ииіу'. ■!■'!' ^"п чхіїи І. К(і. 

27,'і Ін. '!'>• ■ь,руі,нкіі И^тю''!» 1^-3 Сьл.вомовГі 
про часи революці 19'.5 1У0о років. >:::'іпсі.к. 
руськ'' видаг.нп: И'.і> ..!.-і'". ;.'•■. .''• ''. ІІи.в ..'!7. і тор 
2';. Л,і;іа 4;.і і;иі.. 

.1,. ів. 'і'еді'рчепко тнгиад'.іі п; ^ и ігм:!:!!,. і;а- 
іпої прчвііі'іінлььо. 'р'^І" -'*'''■ і- ''ХЛУ: ^ :а.\ ..Пі-і;-'' 
ризнапих іЧ'ПІ"В"' т;! Ліиі'^ияпатпх "*'^і гі-і'. д ;ікп> 
іц'' так багацько .. .'-талоі^я по і-ді:;и\ п.діІгови.ч 
міст.іх та міі ісчка.х. Л'п'-іу в тою и''ма і;І/ікі'Г-. 
і лника бі.іі.!:; ніж !^;■•1^:і ; ;:іі'; •:.■;) :;:іл;.'?. ч-'Яг- 
еа, і."остр\ бата, а. Піи.ге аиіор- очєніідио;іі. :уж? 
вагокої ду.мки про ініїі тпі:': піп не П'іб;іж;и; па- 
иіті. рахувіпись ііі > .ічр )Жпг-ч кі іі-ііі' ру. ііі :і 
лорожиечою друку. 

У ВСТ\!!І Ди СВ0';ї поеми НІП ПИИк'- 

є казки, а Д'іП)мііі.іі пс лнас 
Пі д.\ та яі;;і 'Ді.':! п .'у сдс . 
От одну і.; ка:<а:. \(іч Лі';;іппк>. 
ІЦо ю п.іе ді.жиіа п Переказах, 
І'оі.ка.іать на.м чиніч '>>іи-г .иімп.х... 

Ця ..не.іаі'пя ка;и;а'- р 'нолніція І'.'П.'і )'Оку. 
1'ероіі ангора — ('аіітри пгісю лпісю і;ідіаі;( я ро 
боті іля добра пауіодпьоі'о Нін П'діроіцаися з 
еиосю сім'єю і піпіов ..боротися ;кі веіх до скопу'" 
Він певен, що ..пілях до ппк'тя йому одкрито*'^ 
бо він 

Взнаг... спосіп, ;! котрого мати 

Народу можна попі палати. 
Мрії і наміри Гапдра і прощання його з ро- 
диною становлять зміст иеі)иінх відділів поеми: 
,, Мріяло" (V) і „Пеііелестпик-- (?). Два слідуючі 
вітділи: „Гіудимир'- та ..Ііурнло- (?) росповідають 
нам про революційну діяльність Сандра, Промови 
Сандра, розуміється, знаходять величезний голос- 
ний відгомін в народі, бо в народі. 

Такого ще ніхто не чув. 

Не знав, в ч'іі с добро. 

282 Поезії.— Тентр і оьвсн. / Автор запевняє нас, що од тих промов 
...Входив жах в саму п'яту 
І в серці стукав млин (ст. 17). 
Зразок промови Сандра (характеристика се- 
линства) наведено трохи вище (стор, 12— 1Л). 
Н ярмі живуть, лежать в багні 
Ік'з мислей, дум, бажань: 
На шні в них товстий аркан. 
Подібні Ночам дні. 
Не діти ви, не зьірі ви. 
/ічнвоте ж чом, як СКіп'/' 
Нора розбить ярмо робот (?) 
І збуть імья мужви. 

Героєві Феюрчеика, як бачимо, в експресії 
одмовити не можна! ЛІередостанпя глава .,Скон" 
ро:;повідас про розчархвання героя, таке природ- 
не в тих, хто „виВшотрано, до зорі". 
Гак: МІМ народ, говорить Сандро, сліпий народ. 
Сплете із клоччя пшур 
Гому, хто вів у край вигод. 

По сім не луплять шк\р. 
Плети ж мені, мій батько іі брат. 

Скоріше пінур. Нехай 
Із рук твоїх л буду мать 

Дарунок. Н яму пхай. 

Остання глаиа ..Слава во кииініх" уявляє :; 
себе так мовити 6, аіютеозу героя. П ній автор 
«аявляе, що .,пбр;і:і Сандря в аьреолі красоти" 
птт,о для нас ...шаменем мети". 

Бездарність ангора нлд;ииічай'иа, невидана 
й нечувана. Нона світиться у всьому— в недолад- 
них фразах, неточних ниранах, римах, в повній 
пі гсутности почуття мелодії і ритму. 

Сапд[)о замовк. 'Ічільнувгя люд, 

Мов ПЄ['111ИЙ бурі крої; 
І вн^іух крик, іік бомби скок. 

Мов І'ОЛОС ПСІХ уснк). 

І т;ік наиис.'їно всім ііоем>. Л<'читатії -її дп 
кінця — річ не.мож.іира. Непію, україмсько гро- 
иіідянстіо щось дуже погане : робили Д. ФеДО})- 
'П'мкочі. то він т: к люто на ні. ому помстпися. 

М ///.'. Аґров: 

/74 Н.ч передодні. ІІІсцг ,иі.іі ти игдо.і/. Ііі. •1>е- 
іі.[іч(чп.'). .^ кр^:інсі>ко-|іу(:ькс кмиїарстно ..Гасло" 
.^ 7. Кі;мі. 1!М- р. -1^^ (тсір.. ціни немає. 

На.мяіиіочп (.'іпіиі ••лмі:і!І( капгі кричний імие- 
,'іпив— „і'^.' <уііті-, то не су. !имі будете-', я напеду 
:.;я читачіи дс-іцо з і1і(^•)іь д. 'І'сдорчеіиса: нехай 

і.| аіце 1!оП!1 і.^ДЛ ГК О. 1, ііііч; 

^ « /■ ;// о г ц II р V (І и 
..'"іК'Кои віку, з-за давен Мпляло 
ІіроГіті'.ало бе:; роїу-ночину, 
1>('.і .м;!!! і (';(•; на'.ііи. .іичипу 
ІІомт людство н(!зларе прибра ю 
і н( є сіііт Иііиоиняло собою, 
.\ само було миі.лями повно, 
І По яснск) ви.хрилисі. юрбою. 
Намагались лвим, ссбі; сі іопн(>"... ' 

£ст:. ві[іиіі. які маюи. цілком фельстонннй 
хаі>акте]і. ;ік от „Зліт чорніх у Київі", де брали 
тчаеи. 

„Ііеликий" Грінгмут, Пурішкевич, 
Ніхно І Крушеван. 
Лорер. Дубровин і 'Гуткевич, 
Пан ЮзеїІ'ОВіч, Сербин ІІІевич, 
ІЗладика Флаиіан...— та инші. 

Коректурних ПОМИЛОК— сила, мосвалязнів — 
иіе більше: ..злоба, судьба. громоздив, вещество, 
мислей, блеск. шорої, пред. огромнвщиІ"таинші. 
28.3 і написаго і пчіру копано книжку неохайно» 
нечепурно, паачіилкт.не дивлячись на те, гцо вір- 
ші ці иоявилиі ь і>а світ божий, як видно з дат, 
уже більше десяти літ і за цей час не тільки мож- 
на було-б обіобити, обшліфувати спої твори, але 
й ..висидіть'* щось далеко крагце за оте 
....,Мвляло не яло ще змоги 
Мислі іиідні пустить на дороги*. 

П. І ап. 

275 '•М. Уіандрика. З кшги гнііу. 1'ік і місце 
видання не означені. Стор. 28. и.іня 4^> коп. 

На обкладинці значиться: „з друюго тому 
поезій відбиток для т-ва „Просвіта" у Радомишлі." 
Очевидно, ЛСнига Гніву"— це другий том поезій 
.Манлрики, де зібрано його поезії на горожанські 
теми. Лудожнс значіння надрукованих уривків 
.іуже невелике. 'І'ам, де автор дас малюнок з жит- 
тя природи, пін наслідує Олеся (,,Морозно в лісі... 
Але ліс що у листі: Г.іла береза в зеленім нами- 
сті". Порівн. хоча б Олесевське: ..'І'ихо у полі... 
Ні співу, ні иіуму: думає поле глибокую думу"); а 
де дає зразки „гнівної" г[юмадянської лірики,— раз- 
у-раз :ібивається на ['Ємінісцєнції з ІНенчен»»: 

І фіміам... сиічки, олива 
І .т:івін цеііконний, рев чепців... 
...Плаликам щедрим тім земним 
] (півасте хвалу і славу 

І перед миром нелукавим... 
...і копійки свої несуть 
Облиті .потом і сльозами... 

Пі невлучні иар< мі на рядки з Ніепченково*- 
кого ..Капказу та .І'арів'— ні в якім разі не 
сиілмать про шсіичний талант і ('рігінальність їх 
автора. 

"" М. Зеров, X. Театр і пьє(и 27(; Гріїнькі) Коїиі.и нко. Ворожка. Комедія на 
1 .іію. П(^лгаііа. ст. 2.'?, ц !■> к. 

И.іагне кажучи, зоисім іи> ясно, чого цю 
нігску иазяапо .."Норі)Жкг»н»- і. чого так (ам(;, на- 
иікапп; що 11,0 ..комедія". 

Спран.іі, ію(і(^жка и пье' і і, га хоча ішпа й 
ііорожить. отже нічого н(! нині^рожує. бо справа 
кінчаєті.ся (ч'.; неї .аізіким фсріналам. іхомедією її 
иа.ііпти теж не можна бо. іиасне, тут немає 
того комеїійнпго клубочка, на якпії умілпіі дра- 
матург иамотус комеїіііну ситтацік» і тим цікавить 
глядача. І чим у.уіліміе Ц<й і лубочок намотується, 
'іим кращою буїі' комедія. 

И ііь(!іі Кмпа.ієнка немає й цього клубочка. 
Ноиїита вона білими нитками й тому не викликає 
ції.аиости. ..і^орожка" є нівидчі? оповіїання в 
іраматиііованііі формі про те, як темний народ 
ьірить баоу вапню та ьорожіппкі. 

Оповідання написано нііистойпо. літератур- 
но» мовою, видано досить ченурно, хоча й доро- 
генько по ціні. *■ 

.^Г СаОпвськнй. 

27} Кум мірошник, або сатана в бочці. Укр. 
жарт-Г( іовіль в 1-й дії Лмитрепна. Вид. Є, Чере- 
повськоіо. Київ. 1017. ст. 16, іп .З'і". ціня не заз- 
начено. 

Хто. з українців і ..малоросів" не знав ..кума 
мірошника"— цієї найбільш типової „малоросійсь- 
кої кумедії" з горілкою, недоречними купдетамн, дурними ..хахланг та интими аксесуарами, що 
284 Театр і пьвсж. — Музяка. — Вяіавннча хроіика. були консчіою привалежмістс архаїчної украін- 
01.ІСОІ драматичної творчості? 1 саме чере» те, що 
ти всім добре відомо, в нага час, що поставив 
перед нами зовсім інші ідеали,— нема ніякої по- 
треби в виданні таких творів та й ще для по- 
чатку ,.Театральної ІИбліотекн", як цо зробив 
Є. Череповськиі. 1)0 сенс такі речі можуть мати 
хіба що .ив істориків ваи>&ї драми, але ж пускати 
їх у лвде для правтачного вжитку, річ бевумопно 
не бажама. Тим більше, коли пускати без жадної 
ісдакції, з усякими помилками в типі надань 
Іубанова та Соїкняа. Не може ж бути сумніву, 
що видавництво Череповського ногло бн з біль- 
ший успіхом прикласти праці до потрібннж та 
поважних річей, які, певне, й і боку комерційного, 
могли б бути не менш цікавими, як нікому не 
ітотрібнні цей пасквіль на внсь наш народ. 

В. Старті. 

278 /У. Темчеико Соя. Драматичний малюнок 
і;;і одну дію. м. Широке. 1917 {». Стор.8, Ц. 15 коп. 

(^дипа цінність цієї пьсски та, пі,о вона мі- 
ститься всього тільки на шости сторінках мале- 
сенького формату і не дужезбиьпіує, таким чином, 
кучу друкованого мотлоху в формі „драм", яквй 
ііже на протязі довгих років ви кидасться на полиці 
ук{іаїпських книгарень. Все-ж таки і на цих шо- 
гт сто|)івках автор умістив і гр\бу лайку, і ма- 
I у, і співи парубків та дівчат, і навіть бійку. Але 
все кінчається иівидко й добре, на радість дієвим 
особами а також і випадковим читача.м. 

Ол. Кисі.іь. XI. Музика. 27!) „Слава Вираїні" Гимн. Мішаний хор. Ся. //>. 
Чупринки, муз. А'. Стененка. Музична бібліотека 
під ред. О. ІХошии^я. .N5 ;і 1017. Київ. 

Чи то тому, іцо в усяких творах ,.па мо 
моит бракує іцн{)Ости, що пишеться їх з обові.л?.- 
і у, якого іііби-ту вимагає становиїц-з фаховця 
лш артиста, що а})тистичио чуття, натхненил 
іііштягасться тут ря:і-у раз :!а чуба,— козиному, що 
натрапить їх, робиться ніяково ;;;і автора, за тс 
насильство його над самим собокі.— а твір ііого 
хочеться зах(Л'ати як найдалі. піоо часом не на- 
нсрнувся на очі... Немогріоність такої тнорчости 
п4(!вилна. 

Тим чагом життя .зроджус настрої, які 
і)і!іа людська намагається вилити в реальні 
|і(;рми і шукас... не каміня, а хліба. 

'і'н(ірчі(ть К. Стеценка, хоча й не готь-то 
ііродуктиві^, наскіліки відомо, по мала того від- 
тінку змушсности. ']'епо{і вийшла його „Слава 
Вкраїні" і по можна не визнати, що її тут аи- 
тор себе не зрадив. Цн музична мініятюра и{іІ- 
мітивними топами, змінами (смнро добре гармонує 
з тріолетами тексту. Д;иі в ній згучать безсум- 
нівні елементи вкраїнської пісні: бадьорий вступ 
хору по теноровім ?;о1о характерно закінчується 
Гегтаїо на домінанті без традиційної тонікн. Са- 
мий малюнок мелодії, що хвилями то збігається, 
то роскочусться, дає певний настрійс А легкістю 
Гі простотою згукових комбінацій ця річ робить 
вражінвя дотепного експромту. Одного тільки не 
хочеться обминути: це в ;?-му такті зпочатку, як 
на мене, різко виділяється, паче разючо червона 
квітка на зеленастій хвилі, оте 8і малої октави в 
аккомпанименті, що складає з співом велику се- 
кунду... Здавалось би, квінта на. Га діез тієї ж октави 
дала б мягший зворот і бреніла б більше в дусі 
всієї речі. 

285 В цьому таки виданні додано переклад гімна 
на 2 голоси для школярського або салдатського 
хору. Головну музичну думку передано добре. 

//. Лубровська-Трику.іївська. '-'но .К. Сттенко. ..Українс ька пісня в народ- 
ній школі". Вінниця, 1917 р. ст. Ч ц. 'ЗО к. 

. Броніура К. Стеценка -доклад, прочитаний 
на З'їзді учителів иародніх шкіл ІІмпільського по- 
віту на Поділлю 2о квітня И»!7 року. — підходить. 
до одного з найголовніших' питань сучасного 
шкідь'ного виховання. Не досить, каже автг)р, роз- 
витку у наших дітрй одного тільки розуму— по- 
трібен розвитої; характеїіу, виховання в'лі в на- 
прямкові до юбра, як до ідеї,— виховання х)Д«.ж- 
п.і.ого почуття. 1 ге виховавня почуття ми повин- 
ні цілком будувати па підвалинах народньої твор- 
чосЛі. Співи- нзі^иопулярніщі і иайдостунніи і 
га.трі мистецтва, особливо народні украінськи 
співи, які наїзвичаХііо яскраво виявляють народ 
ний дух і які.- по думці Воденштедта,— не мак»ті. 
собі рівних у творчости иппінх народів. Тому по- 
винні ми дати, яко мої а більше, місця народній 
пісні в повій українській народній шкоді. 

Ді дуики автора можна тільки вітати, як 
найп»у)ііце. Нам доводиться тепера в дуже тяж- 
ких (з чисто техпичного боку) умовах будувати 
напіу школу і збірати свою педагогичну скарбни- 
цю, куди попадає часом крам дуже нерівної вар- 
ті сти, але цього ніяк не можна ска,зати про той 
крам, яким до самого верху повна скарбниця на- 
піої народньої поезії: це країні перлини народньої 
В(Єсвітньої тЛорчо(ти. :> чим погоджуються навіїї 
і зовсім чужі д.ія нас лкдс. Могутня сила і гли- 
бінь народньої тнорчости, яка крізь віі:и гніту і 
заборони непо;іупіеіінми пронесла псі свої як(> 
(ТИ— пайліппінй педнґоґ для наших учнів. Треьи 
тільки частіш підводити дітей до спілюїного Д'лісрс- 
ла народньої тііоі)Ч' сти, треба наїічати їх Гіачіп .і І ч\ти: /. Г(в\иі'і;иїі. З^бабкича хрохика. 

9 Товариство ..Час" ухвплило ю лртку працю 

к_\[іс держміїного праііЗ) в пер. Л. Вечсрнпгл.коп'. 

ф Товариство ..Час ■ у Кнїві і нмн днями вппуі- 
каї-; з друку 1-іі том иь'гглй ..'/. ■')(і:у.і(і.' 

ф Те-ж товариство лруі:ус книжку ..Т;іраг Буль- 
ба** — М. Гоголи в перекладі Миколи Салонського видасть серік» ф Воно-ж дуіукуг 1 т-заі'а{ом 
дитячих розмал'.ованих казок 

ф Підручники для о -г. шкіл. Геиеуалі.пе 'еь- 
ретарстьо Земельних справ зверіїулося до су- 
спільно-аг[іономичноги товариства ..> країнськиїі 
Агроном" з пропо;ііцісю заклясти ііри товаристві 
комісію ио складанню підручників для е-г. пікі.і. 
популярної с.-г. літератуїіи і енцікловедії по сіль- 
ському господарству. '1'ака комісія вже організу- 
валася і іюзпочада [юботу. По г.сяких спі»авах 
до комісії звертатися по адресі: Київ. Тургенівська, 
♦>, пом. З, товарвство „Український Агроном". 

ф „Благодійне Тевсриство ' перейшдр із Петро- 
граду в Київ і розпочало свою видавЬичу діяль- 
ність. \1 иершомт чергу ..Б. Г". випустило великий 
' 286 Видавнича хроника. календарі., лкин мас ^иачиу лггератуі)ну ча- 
стину -.і статтями на політичні та історично куль- 
турні Т(ши. Незабаром иак.іааом того-ж тонарі- 
<тпл ВИЙІ.Є книжка О. Кисі.ія ., Український вер- 
теп'— з малюнками і нотами хи ирактичного ви- 
конання вертепу. 

ф Видавництво ., Дзвін" друкто III та І\' ві'иуск 
ниродміх казок. 

ф Видавництво ..Криниця' у Київі цими днлми 

іиіиускас пч»ніііі ..\',.'мт,п\пг н [сдакції і;. Дома- 
ітііьк»іГи. 

яі» Теж-9идавництв# м'и,' ііиіаги брошуру „прої}». 
М. Груніеис'і.кий. і'.'Лона іі,'.;іі гральнмі Раги", а 

Лі>ііГр-'ТОМ. 

ф Воно-ж цичії тпчми ииііт('ка<; 1-й тим опові- 
ді]іь М. '\і);і,ю''іНіі''М.иГ'. ;іі)а\іі;і ислнг'іі вісімни, 
(;г(^'і. ] ^'^ї .'>!.іигг,-?п:і>, (). -І.аіо-мю. Чпіані;а тля 
ііи-і'! '.ї-лилімокі віі;у. 

ф Вено ж вид:!'; тпі ПІ. і:: и і\ Іііги.ичгіи.а —.Мя 
іьріііі іу.;:- •'ч'Ті-.орГі' іі-'данил), „Чарівна коза", 
..І і !гамка", Ліулгиім.кі арихметнка". .,3 дитячих 
Лі ; -. .Л.'гаті:'л;і зорі" і ішвпй отю ' ..Не співайте, 
пі: НІ. че '.мспьпіайте по'іі!' ІІ.ей етюі мас тіш 

\п ЛІЛІЇ. 

г^ ВГоио-ж Г"т;ч: ло фткт „і'^т-ричн; пІ'і'і з поя- 
• !■•■ ' і.'-ім'ї' ;'[!. і !аіі!'). (.). 

^ і'ид«внчц"^с.і ..!>ернм,-орч ■ у ГСиіві і[і}і;и; таі:і 

:іі',;'ИіИ;!!:іі !Лй :!У;іл..ііі іа ииіцих поча г. іикі.і: і) 

; ліч:г.- -Іаі.г ;а!а н'і'і;іа {'ІЛ. ч. 1. '^, Г '•'![)а'|іііч- 

іі;: ■ .\тлпі'. :;г .'.> і: і іі.и.я :'е ;;'аііа, ч. 2 п.} аои іи- 

(•• .)" І; і'-- м:'?) ія. - •'. гі.'.'Рк'а ;іл;іліа:.ч і.амл 

^ Н,<д<8ниі^" -II ^■^•^}^'.^.:^1іь\^с■■г() у Кй;в! і .\ ;;у(; іа- 
і;і :.;а:.- ,,: 'і У':;-.: -і •.-,-.і ; . .п,и!У/^,і. К'іі;іОТі:а 
1; І і;л,і '-;. і-тї !іі<і! / ;:;,!'^та \ ;>; П:!!.л.К' ім нпр(;,':і І.; ::: ;■ ■.■ ІЛІІ 1 П :ртр'м;:\:;і ; 

1)і'' іі > •> ; :.:;тіі!а іпага -к'іиі; .;і 
ГК'' ''',::>'"■ і' умііі; :'. ! ■' •'•'? Уц: 

■Ні ;;•■;;!■.- ['•>' . І. '■ ■■ ІГч'гл і , •Д'.пура І) иі'ичеаии 
"і ;і І".! /. Іі'іИ!.! ^:/>еіі '.:. ■■'ігг-. ,^'.^^^'^.V,'■п^ і; (і п!:;!,і;і /у 'іа:-і маг пплаїи 
/>. / ''.'.'/■.'.,■/,' ■.'. ! І І і і ' '! І сьи'ч:і' .іоао .к 
ЗіП'-,сті;т ,.'і' ■ 

і.ь.І :,ч .:"і:п !>. //.•.'/•.'.;,,'•..'. :і Ііі' міхіідги і;с[іііа 
\р!. іалиогь: _' Чуі.ііп ;;і;'іп!:;'. Опонідапня .тля 
!І:г;:: Г;) іі'мга !;а г'і; і іі,;ап\-. її .^ і;ра.іісіа;і }іа- 
;і'/іііі і: ; ;■!; /> .•■;'. т: І іі/'и, рі іп(,^ч''г^. ііаці"- 
иа.імп та Ііі !''!'іьчі,и)і!:іЛі.!іа ііі'Л. ІІгрск.::! :і Н"гуп- 
ііа сгаїїя І>. І'аі'чс р:л. ■ І.'/г''/.л-, ■.',•/'/. //. 1 і .Малий 
Піі;м: _'і ''аоі-лііі і.'; і Гпііча ' мімні.і.імия для 

ІІІ^'ІІ). 

® Видавництво .Сіяч у Черкасах не аі'арс^м ин- 
ну( кас такі кнпжки: М /Іічпіиькосо. ;і;іик, парі;- 
чі'' и гопор.- \\'іиі,-ниіі, .1. Дріииі (іпові-і,аіінл. 

9 Теж видавництво плус до друку: /. Ф()анка. 
Посни Похорони. >чит('ль. Хрещення Полодіїми- 
[іа (з чесі.копо. — /. І Іі-чуи .'Іі'вннькосо. ' 'тарос- 
вітські батюшки та матупіки. Мпімла Джеря. — 
\\р()ф. М. Схмноіиі. Леонарло ла Ппнчи. Історич- 
ні зразки уіф. лігг'п. сміапня. Слобідсько укр.' 
історичні пісні. 

ф Воно ж друкус такі книжкп задля дітей: 
1) О. Ліхтнрь: „Убогий Ги[нмі" (бапік. нар. 
казка): 2) С Черкасенно: ,.Діткам" (казки й вірші). 

ф Видавництво .Слово" на Катеринославщині дру- 
кує арабську казку 1. Франка — Коваль Бассім. 

ф Новий часопис. З січня ІП18 року у Київі 
мас виходити івохтижнеиик „Кооперативна Зо- 

5 я", який буїе видаватися коштом і заходами 
ніП[>овського Союза Гпоживч. Г-в. Мета журна- 
ла — поширення ідей кооперативних, розроблення 
287 та освітлення пі іх питань, які звязані з коопе- 
ративним рухом. {.,1*. Г".) 

ф Дріки.ться і незабаром виііде нова книжка 
\\і'піра Тсуіяика: До {)аю злотосяііного — Поезії. 

ф Видавнича Секція Галовної УкраїиськоІ Ради на 
і Сибіру незабаром иипу< і;ас з друку книжку: ..Пер- 
' ший з'ї.и предстїівників українських .(^іріаііізапій 
на Сибіру :'.'» липни — Н серпня ИМ 7 року" (прото- 
коли та ппіпі маторіялп зї.зду). 

^ ф Український часопис на Сибіру. П м. Омську в 

' близькому чаеі мас розпоіати''іі видання тпжне- 

:!Иі:а: „Укра\нпа, па Сиі'іру. Час( пис "обс лугову- 

: ітиме переважно інт('})еси уі.-ра!иців-не]іеселен- 

.:ів. 

ф В 1917 році в Північній Америці (С. Штатах) 
Енходилч такі українські часописи: 

1) ,,Амерни»" щоденна газета. (;ргап .,Про- 
нмдінна--. і'і'дакт'{і Л. П,\рі;он( ііісиіі ("ічіладельфія). 

'_\' ..Гандамаии • ти:кневиі:, орган Українськ. 
і! ''ттічаї 1'(.бітнпчоі С>ргамі:$лпі.. І'сі- Максим 
Лаиріоі: і'і']іе(ітгц і. 

'•! ..Іскра"— І уимрястичннГі ді:; іхтіїжпевик. 

!Іі,ю-І!-;.^;). 

I] Илрод-- тижн^ник, оріан фед'-рації Укра- 
ілціи і; .ілучеиих Лерхавіх. І'ед. Мирослав (.'ічин- 
'•мсип. іІі.ні-Иорк). 

'•У ..Народна [{еля- іі.ччі пг. тиждень, орган 
і'уеі.к^іо Ііаридііьоги ( "оюіу. Гвда::т. Ііан Л})Даі1, 

'.'кііантон і. 

'•) . Н<іроА»«в Слово-' тихсіієвпк. . і])гап „Па- 
|"і-!і:г,-| ПоН'-ч'-. !'<-д. Диі!т;'" !!;аіікіи. (І'''іК) 

7 1 ..Ноге Життр • - тижіі''ічп:. чаап ,;}годи 
і>:;п(і8' : л. ї|еі;і() ![і!:.!і !іог; > і ).;;!:• пг). 

^- ) .'■'оСігннк-- ііМ'ї/Ина га.мі. иу.улц Укра- 
■;. ь-.У 'і.' грааі: ' 'іміялисіичію, Партії, і 'едактор 
і '.. ,;р\-. ; і^іеислаїї,! к "■ _ ■ ■ 

!і| ..Свс-бода" іі'а'Л :;: мясдем:.. орган. >'і;р;і- 
м:...-':і" !!аі->,іі!0!"о і 'їлоім. І'сдаї.'і. Ості Сісічке- 
і:і!'!. (/І,;і:ергсі1 Ситні. 

]і'і ..Союз' — тижнє::иі; .ла піач'жування 

• !'г.;біііЄ:мНІІ(Чао' секті!. ( 1 1 ІГе;'.\ рг), 

11 І ,, Україна' 1 іі;мНі-і;!іі;. ■■'■'•. і наїїраму; І'ед. 
І' '. Ііоііі.іь. ( Чикаго 1. 

ф В Канаді в 1417 році виходили тані часописи: 

І-'і .,1ганадійсьиий Руин ■. тіі"<ки. пріан гре- 
к'- і;а'і. иіцьк'/і церкви. (Иіііпігіег;. 

\'Л) ,,ІVанадійськиіі Фармер ', тпжнеьиіі орган 
і;аііад..іібс[)аліліої парт.. і)еі, О. І'пкавиіі. '.Вінніпег). 

II) ..Райок'-, тинси. орган п{)езбигеіііянської 
' екти. (Вінніпег). 

1о) .Робітниче Слово', соціялістпчний тиж- 
ненпк; ун'д. 1. Осфаннцький. (Торонто). 

1'>і „Робочий народ-. — тижн. (>[іган канад. 
укр. с. І. партії, ред. .М. Попович. (Вінніпег). 

17) ..Український голос",— безиартійпий тиж- 
невик; ред. В. Курик. (Винпіпег). 

ф Видання полонених в Німеччині. 

і) „Вістник Союза визволення Уираіни". Тиж- 
невик. (Відень). Ред, Микола Троцький. 

2) „Рідне Слово'. Україн. нар. тижневий часо- 
пис. (І)іла). і'ед. М. Соловейчук. 

.1) „Розвага*. Тижневий часопис полонених 
> країн НІН ('1>райштадт). Вид.. Т-во їм. Франка. 

4) .Вільне Слово". Часоп. полон. Українців, 
і^иходе двічі на тиждень у Зальцведелі. Вид. Т во 
ім. Куліша. 

288 Літерах у рне и т т я. 5) ^Громадська Думиа". Часопис полин. Укр. 
Виходе двічі на тиждень у Вецлярі. Вид. 'Г-ао ім. 
Грінченка. 

в) „Розсвіт". Чясоп. полон, громади „Сама- 
стійна Україна'-. Виходе двічі на тиждень. (Рош- 
тат). Ред, ком. 'і"-ва ,,Україн« ькиі Рух". уіішерашурхе життя 

{Звістки та чутки). 

<][> З пропозіціі Товариства ..Час" кі.іьког. 
письменників складають великий словник чу- 
жоземних слів та терминів. що вживаються и 
пресі та иаиіих наукових творах. Редакцію 
словника доручено Ан, Піковському. 

<3[> Товариство ,.Уираінсьиа Школа" оголоси- 
ло конкурс на малюнки для піколп на тему 
„Чотири доби року". Перша премія 150() каро 

<][> „Вісти генерального сеиретаріяту" з нового 
року мають виходити шо-деино і уявлятимуть 
собою офіціяльно-урядоиий орган такого тиіі:і, 
як Петербурзький .,Правптель(.-тненньін Вк- 
стник". 

<][> Товариство Київських лікарів мас роз- 
почати видання спеціяльного мі:<1ично-?ро- 
мадського часопису. 

<[;^ Українське товариство ветеринарних лікарів 
ухвалило також розпочати видання арофесш- 
ного часопису, і організацію цієї справи запро- 
понувало гдиний нигцііі ветеринарній школі 
на Україні Харькіпському ветеринарному інсти- 
тутові. 

ОО Па приватній параді, що відбулася в 
Київській губерніяльиій Иароднііі Управі ухва- 
лено з нового року реформувати теперішню 
..Київську Земську газету", :фобіівіііи її орга- 
ном культури й гром.чдського життя з напря- 
мом селянської спілки. 1'азета зватиметься 
.,ІІародня Справа*'. 

<]С> Товариство „Час" замовило артистам-ма- 
лярам Амвросію Ждасі та О. Івасюкові вигото- 
вити ряд картин для народу історичного змі- 
сту, а також обкладинку до поезій Д. Загула 
відомому графику п. Нарбуту. 

<?[> Професор Українського Народмкого Упі- 
версітету в Київі /;. Свеніищким закінчує дл>і 
друку курс універсітетських лекцій — „Основи 
славянознавства^*. В цій великій науковій кни- 
зі найбільше місця автор одводить поступоі;! 
культурно-національмому в словьянськім пле- 
мені. 

<][> Він-же закінчив працю про ідеологію 
давнього українського письменства, під назвою — 
,,Провідні думки в укра\нскко.му письменстві до 
ХУІІІ століття"-. До книги буде додано зраз- 
ки з творів старих укр. письменників (хресто- 
матія). 

<]> Письменниця Л, М. Старшіька-Черня- 
хівська пристосовує для постановки в театіч 
М. Садовського старовинну пьесу Феофана Тро- 
фимовичапід назвою „Милость божа, Укра- 
їну від неудобоносимих обид лядських чрез сот- 
289 ника Чигиринського Богдана Хмельницької о 
освободившая". ГІьєса має пьять коротких дій 
і чотирі інтермедії. Нуле поставлена так, як 
виставлялась в часи написання ( 17^28 року). Му 
зику до пьеси пише композитор К. Ст(ненк'). 

<:]С> Видавництво ,.Сміх' готує нову книжку 
гумористичних оиовідаииів відомих укряінсь- 
ких письменників, а також перекладів твоі/Іі< 
світових гумористів. 

<0[;> Відомий письменник-педагог ^7. /. Лоро- 
Шінко готує для товариства „Час" під- 
ручник по географії України в об'ємі гімназич- 
ного курсу. 

<][> Видавниче товариство „Основа", що з'орга- 
нізувалося в часи реакції і мало на думгіі 
розпочати широку діяльність, ухвалило тепера 
зо всім своїм капіталом і персонально приєдна- 
тись до товариства ,,Час". 

< О Український публіцист Сер:гй (гфргмов за- 
кінчує велику прагію про Галичину (ПО-. Ітичио- 
громадські відносини). 

<0> Письменник II. Записе закінчує перший 
збірник документів, історичних спогадів та 
архивних матеріялів, що освіт-іюють життя 
нашого ..минулого" з боку громадсько-побуто- 
вого та літературного. 

<][> Наукову мапу України в недалекому часі 
має видати Генеральне Секретарство Освіти. 

<][> Історнко-филологпчний факультет Укра- 
їнського Народнього Універсітету вибрав відо- 
мого українського письменника С. О Єфремова 
профессором ио кафеОрі нового українського 
письменства. 

<][> А\і^пс•^У[.^адовським переробив для спе- 
ни популярне оповідання М. Гоголя — „Ссора 
ЇІвана Йвановича с Йваном Никифоровичем" Ко- 
медія називається: ..За масляні вишкварки", 
на три дії. 

<]0 Учитель в. .'1.о:а закінчив велику чи- 
танку для гімназій. Книгу \ хвалено товарист- 
вом шкільної освіти у Киїні. Іііідання її має іц:)И 
няти на себе товариство „Час", яке почало 
переговори з відомим художником ілюстратором 
І. Іжакевичем що до виготовлення для неї ве- 
ликого чгісла відповідних малюнків. 

<]С> При Головній Унраїнсьиій Раді на Сибіру, 
згідно з постановами перпіоі о з'їзду представ- 
ників українських організації!, що віддбувся в 
місті Омську, засновується видавництво, котре 
на перший час має видавати: а) підручники 
для українських початкових шкіл, б) агітацій- 
ну літературу, в) красне письменство, П попу- 
лярні книжки по історії та географії України і 
д) популярні книжки тіо сільському господар- 
ству і прпродо:шавству взагалі. 

<3[> Виконавчому Комітетові Головної Уираїнсь- 
кої Ради на Сибіру доручено українськими орга- 
нізаціями району ради прохати українських 
письменників, ихоб вони дали згоду передруко- 
вати їх твори, які Виконавчий Комітет при:)- 
нае бажаним розповсюджувати поміж українсь- 
кою людністю Сибіру. 290 Нидавнича хроника. календарі., лкии мао ииачну літературну ча- 
стину :і статтями на політичні та історично куль- 
ту [мі і тими. Ие;і.'ібаром наїслаїом того-ж товарш- 
<тп<і НИІІ ю книжка СЛ К/<гі./л .,Уі:риТнський вер- 
теп '—з малюнками і нотами до ирактнчноіо ви- 
коланпя вертепу. 

ф Видавництво ..Дзвін" друкуг 111 тпгрґ віиуск 
лиріаиі.х казок. 

ф Видавництво ..Ириниця' у Київі цими лнями 
ііііііускас Н()»иіій ..!і;>бза['і.'" п [е.такіиї ІІ- Дома- 

ІІІІі!ЬК(<І"0. 

^ Теж-9идавництв# ма»; иімага Гірошуру „аро<}і. 
М. Груніоноі.кий, і'.'іона Іі,''ііг[)альн!)і і'а^и'', а 

,4(^(1 гр-'том. 

9 Воно-ж ничії Т11ЧЧИ нипісісііі: 1-й том оиові- 
Діїїі» М. Кііцю''іііИ'':.!;і.)Г •. :іозуі;і вслиг.! пісімни, (ТіКі . 1 1' І. і /і.''. /(Г,'Г('7/.\'), О. (•акі- мю. ііііаііі;а тля і.іи-и V' 'Ле.'Ді:'оі() ізіі;у. 

ф Вено ж вида.: тлі пі.г и <'. В'їси ікчпи.а —.Ма 
іь ріііі ,>.;;■• ''Ч''Ті-.ергі' і>''даиііл), .,'1а}іівіііі к(>за", 
..іі, :ганка'-, .ЛІУ'і'им.і.кі арихметика". „Л днтігіих 
.1! і -. .Л."і;т;'и;і .чирі- і іківнй отю • „Це сніїийте, 
ні; НІ. че .іМеньіі:айте іючі'' ІІ.ей ''тюд маї: три 

рм'ЛІЛИ. 

Г^ В0«0-* .-'-і-.С \і) ;рТІСТ „Ь'Т .рІіЧЛ: ІІІ'.'І З ио>і- 

• !■'■ ■ і.'пгі" І р. ! !аіі!'). с. 

Ф 'і'идавимцтсі ..І!ернмгаря' у Київі ір>і:м; таі:І 

:іі-;> чи.'.аі їли МУіі.ій ія тпціїх іючас шкіл: і) 

; л>ч:,-: :;*] л^і.ім і''иі;іаі.:л. ч. і. 1', Г '.•! ['а'|іич- 

іі;:.: Лгл:'. .іг •> і; і іьЛ.і :х' :;'а;і,і, а. 'і м, ; аг.Лї ііі- 

гг .і- ; . ;'-• м-'Тіія. - .і.'.'ркгі, ;.иід:л;;і і.арг.\ 

^ Н^;,<ВНЧ4"' •< ' '-'•!)!'Ла''«;ЬН:-Г1) у Кй.в' ;\;;у<: 1і- 

41 :.;л;, .,: /) У!Г\г-, •.-.•,, ; :.!і,і)г/^:і. 1иі;іОТі:л 
І' І ірІ.. ■- ;. : .Ту:іііі1 І У.І'.'ЛТ.' ) і, ^ а. !• і.і:: Л и Нар(<,!.і 

.і •.•/'>••"'/; /л/,..' мог.'! 

•■> .:і у[)л ■') Ні'ичсанл 

^ . /''■г.И' і.\'о: .■■:.і 

"і'л ■! .'. і . Ічіпі.і ':/>Єгі- 

. ''■>•/■ 11 іиі і;і)1!р(;Лі.- ІЛІІ 1 ;: .[ітр''г::\;і ■ 
'іа'іаі! 1! .'ка л:амі; лі 

/, :;';г.- м/ . і. ' - і'Ліі.а і , 

І'., ,■ . :'. і: 1)] и ф м ; 

І Л..І : ч ::>ЛІ /■- / '< ''■ . 
'/'■.■''/■'.,•,/•.? 'і \\\- •)11\1!.\)!1 ІЛ'рі'і.Ч- Чті.)і!:і ;І!,чіі!.;:. «>и0«ідаі1НЯ Д.1Я 
1) > і.-ралкал.і на- 

ргміїі :; ; :::: /; -•■.•'■. іп; 1 іі'і-п, 1^; іг\і,р,гг^. ііаціо- 
на.іьиа та Іл і.'і'иаціоііал і ііл іісл. ІІсрскла і і Н"-іуі!- 
ііа ггаїгя І) Г;іі !Ч(' іім. - Ууп-''і.і;.;іі'і. П. 1 і .Малий 
ІІіі;м: „'і Глі/іаіи і.' її ('ииіа млімні і.ані!Я для 

ІІТ'Л'І). 

ф Видавництво ,Сіяч" у Черкасах но аі'аром ни- 
иуїлгае такі книжіси: М Лтиникого. ІІлик. на{)1і- 
чі'' игоіиф.- \\'іиині,а, А. Д[ііиііі опонігання. 

ф Теж видавництво плус до Ді'уку: /. Франка. 
Поеми Похорони. >читі'ль. Хрещення Володими- 
[іа (л чесі.коГ(<). — /. Иі'чу II .'1('ітш,К(}:о. * 'тарос- : 
вітські батюшки та матуніки. !\1иі:ола Джеря. — 
Хїроф. М. ^умнопа. Леона[ііо да Пиіічи. Історич- 
ні лразки ткр. літер, сінання. Слобідсько укр. 
історичні пісні. 

ф Воно ж друкує такі книжки задля дітей: 
1) О. Ліхтнрь: „Убогий Гирей" (баиік. наг». 
казка): 2) С. Черкасенко. ..Діткам" (казки й вірші). | 

ф Видавництво .Слово" на Катеринославщині дру- і 
кує арабську казку /. Франка — Копаль Бассім. 

ф Новий часопис З січіія 1918 року у Киїпі \ 

мас виходити дпохтижненик „Кооперативна Зо- і 

ря", який буае вмдаватися коштом і заходами і 

Дніп[ювського Союза Гноживч. 'І'-в. Мета журна- І 

ла — поширення ідей кооперативни-х. розроблення ; 
287 та освітлення п< іх питань, які звязані з коопе- 
ративним рухом. {..!'. 1 '•'.) 

ф Др<к>(;ться і незабаром ниііде нова книжка 
\\і'піра Тоїинка: До раю .ілотосяііного — пое.пі. 

ф Видавнича Секція'Таловноі Украіиської Ради на 
Сибіру нелабаром нипуі і:ас з друку книжку: „Пер- 
тий з'ї.и представників українських організаній 
на Сибіру :!'» линіпі — Н серпня ИМ7 року" (прото- 
коли та ипіпі матеріялп зїллу) 

ф Український часопис на Сибіру. П м. Омі-ьку и 

близьк(;му ча'і мас розпоіати''я видання тижне- 

і'Ліка: „Украінгни на Си''іру\ Час* нис обї луїову- 

: ітиме переважно інтереси уі;ра:ицін-пе))еселен- 

,:ів. 

ф В 1917 році в Північній Америці (С. Штатах) 
снходидч таиі українські часописи: 

I) ..Америиі" щоденна газета. о[)ган .ДІро- 
пидіин:''. і'елакт}» Л. 1!,\ !л;оі!( і,і;иіі ('і'иладельїііія). 

'^. ..Гаидамаии ' ти;«невиі:, опган Українськ". 

і! .'туїьіі І'обігни'.'О; Срі"8!іі:(аиі.. і'сї. .Максим 

Лаиріо;; і'і і'ЄііТі И і. 

• І ..Ісира"- 1 уимрмгтичниГі лі:'іхтижпєпцк. 

Пі.кі-ІІ-;.:;'. 

1) Илрол' -лижн^-аик, оріан іч'д-р.'їнії Укра- 
ілціи і; .і.іучеиих Л'-'ржавіх. І'ед. Мирослав Січин- 
'•:л;ніі. і Іі.ю-Иорк). 

''>' ..Нвродна Моля- ііпчі нїі тиждень, орган 
''У'Л.к^іо Пароіиь ао ( ою^у. ї'вАа::т. Ішаїї .\рдан, 

\'к;іанТ''И ,, 

'■] . Н.ірод^•^; Слово" тижневик, сргаи ,ДІа- 
.'''■"'■''ї Ііои чп" І'і'Д. Лмііт;'" ."іітіікіи (І'їмл;), 

7) ..Нп;-е Жйттр ■ - тііжі;''іиіі;. і пі ап .і}годи 
' •: .11' І .ч' ■ л. Пе І у.і) ![(;:. :і !I<^.; ■ і ::: '.■ ц і ). 

'■ » .'"'оГатннк-- .аіЛ'Ліїсі і;і,.ла. орган }>'кр:і- 
:. і-.і 4 1' грікаї ' ":!,іалісінчао, П.ірііі. Редактор 
і ;. ,;;м-. ; ;^;еі:е^;п1,I .. 

!'і ..Сві-бода'" і;л;'.і-.;; ' ллмеп!,. орган. .^ і.-ра- 
Н'акМм [Іаргіиого і'іаі):!а. Гсдаиі. Осип Гіеі:іке- 
гі!':. (,'',".і:е[)геі1 Ситії). 

І'М .С.'іюз ■ — тижнілїИі: лл піці ржування 

• !м.;оіГі(':мЬІ1(аа її: СЄКТ1!. І ПІ Ге:' \ |)| ). 

1 1 І ,,Уі;ра;на- тіг,.Ліеі;!іі.-. ■'г,; !ііі!і[іаму. І'ед. 
І' '. Поііі.іь. (Чикагої, 

ф в Канаді в 1417 році виходили такі часописи: 
!-') „Канадійоьиий Руин'. тнжи. оріан Г[)е- 
:' і;аіі міцьк'і церкви. (Ііііініїїгг;. 

і:>) „ііанадійський Фермер °, тижневий орган 
';аііал. .ііберальної иарт.. {)ел О. і іікавий. Дііііпіпег). 

II) „Раион'-, тижи. орган нрезбите]ііянської 
' екти. (Вінніпег). 

1Г)) .Робітниче Слово', соціялістичний тиж- 
ненпіс: })ед. І. Оо(|іаннцькіін. ('1'пронто). 

1'іі ..Робочий народ-. — тижн. (^[»гаи канад. 
укр. СІ. партії, ред. -М. Попович. (Вінніпег). 

17) ..Український голос". — б(!зиартіипий тиж- 
невик; ред. В Курик. (Винпіпег). 

ф Видання полонених в Німеччині. 

1) „Вістник Союза визволення України". Тиж- 
невик. (Відень). Ред, Микола 'Грецький. 

2) „Рідне Слово'. Україн. нар. тижневий часо- 
пис. (Ьіла). і'ед. М. Соловейчук. 

3) ..Розвага'. Тижневий часопис полонених 
^ країннів (Фрайштадт). Вид. Т-во ім. Франка. 

4) .Вільне Слово". Часоп. полов. Українців. 
15ИХ0ДЄ двічі на тиждень у Задьцведеді. Вид. Т во 
ім. Куліша. 

288 Лі т є р атурне життя. 5) .,Громадсьиа Думиа". Часопис полон. Укр. 
Шіходе двічі на тиждень у Веплярі. Вид. 'Г-во іи. 
Грінченка. 

<)) „Розсііт". Часоп. полон, громади „Сама- 
стійна Україна'-. Виходе двічі на тиждень. (Рош- 
тат). І'ед. ком. І'-ва „УкраІн<ькиІ Рух". )Іішературхе жиштя 

{Звістки та чутки). 

<][> З ііроііозіціі Товариства ..Час" кі.іько 
писі.менникін складають великий словник чу- 
жоземних слів та терминів. що вживаються к 
пррсі та наїлих наукових творах. Редакцію 
словника доручено Ам. Пікпвсьісому. 

<]0 Товариство ,. Українська Шноіїа" оголоси- 
ло конкурс на малюнки для піногіп на тему 
„Чотири доби року". Перша премія 15СН) .кар''' 

ОС> „Вісти генерального сеиретаріяту " з нового 
року мають виходити шо-денно і уявлятимуть 
собою офіціяльно-урялопиїі орган такого тиііи, 
як Г1етербу[)зькіій .,І1равительстненньій ВЬ- 
стннк". 

<][> Товариство Київських лікарів мас рп.;- 
почати видання сііеціяльного мсбично-грп- 
маОського часопису. 

<[;:^ Українське товариство ветеринарних лікарів 
ухвалило такон( розпочати видання професій- 
ного часопису, і організацію цієї справи запро- 
понувало гднний нитії'і ветеринарній школі 
на Україні Харьківському ветеринарному інсти- 
тутові. 

<|[> На приватній нараді, ніо відбулася в 
Київськії! губерніяльній Народнііі Управі ухва- 
лено з нового року реформувати теперішню 
..Київську Земську газету", зробивши її орга- 
ном культури й громадського життя з напря- 
мом селянської спілки. І'азета зватиметься 
.,Народня Справа''. 

<][> Товариство „Час" замовило артистам-ма- 
ляраи Амвросію 'Ждасі та 6. Івасюкові вигото- 
вити ряд картин для народу історичного змі- 
сту, а також обкладинку до поезій Д. Загз'ла 
відомому графику п. ІІарбуту. 

<0[> Професор Українського Народнього Уиі- 
версітету в Київі /;. Свенцинкий закінчує дль 
друку курс універсітетських лекцій — „Основи 
славянознавства". В цій великій науковій кни- 
зі найбільше місця автор одводить поступоі:і 
культурно-національному в словьянськім пле- 
мені. 

<]^ Він-мсе закінчив працю про ідеологію 
давнього українського письменства, під назвою — 
„Провідні думки в украшському письменстві Оо 
ХУ"!!! століття'^. До книги буде додано зраз- 
ки з творів старих укр. письменників (хресто- 
матія). 

<3> Письменниця Л. М. Старинька-Черня- 
хівська пристосовує для постановки в театуїі 
М. Садовського старовинну пьесу Феофана Тро- 
фимовичапід назвою „Милость божа, Укра- 
їну від неудобоносимих обид лядських чрез сот- 
289 ника Чигиринського Ііогдаиа Хмельницькою 
освободившая". Пьєса має пьять коротких дій 
і чотирї інтермедії. Буде поставлена так, як 
виставлялась в часи написання ( і7іі8 року). Му 
зику до пьеси пише композитор К. Стіиенкп. 

ОР> Видавництво ,.С»іх' готує нову книжку 
гумористичних оповіданні» відомих укряіись- 
ких письменників, а також перекладів іхщлл 
світових гумористів. 

<]\^ Відомий письменник-педагог Л- І. Лор<>- 
швнко готує для товариства „Час" під- 
ручник по географії України в об'ємі гімназич- 
ного курсу. 

<][> Видавниче товариство „Основа", що з'орі а- 
нізувалося в часи реакції і мало на думпі 
розпочати широку діяльність, ухвалило тепера 
зо всім своїм капіталом і персонально приєдна- 
тись до товариства .,Час". 

< С> Український пу(^ліцист Сергій ^фремов за- 
кінчує велику працю про Галичину (по-ітичио- 
громадські відносини). 

<]> Письменник II. ЗаГіиев закінчує пертий 
збірник документів, історичних спогадів та 
архивннх матеріалів, що освіт;іюють життя 
нашого ,. минулого" з боку громадсько-побуто- 
вого та літературного. 

<][> Наукову втпу України в недалекому часі 
має видати Генеральне Секретарство Освіти. 

<][> Історико-филологичний факультет Укра- 
їнського Народнього Універсітету вибрав вііо- 
мого українського письменника С". О Єфремапа 
профессором по кафеорі нового українського 
письменства. 

<]С> Артист М.Сяпіовгь)¥«н переробив для сце- 
ни популярне оповідання М. Гоголя — „Ссора 
Мвана Йвановича с Йваном Ники«і)оровичем*' Ко- 
медія називається: ..За масляні вишкварки". 
на три дії. 

<ІО Учитель В. .'1(і:а закінчив велику чи- 
танку для гімназій. Книгу \хвалено товарист- 
вом шкільної освіти у Киїїіі. Іііідаиня II має при 
няти на себе товариство „Час", яке почато 
переговори з відомим художником ілюстратором 
І. Іжакевичем шо до виготоплеиия для неї ве- 
ликого числа відповідних малюнків. 

<!^> При Головній Українській Раді на Сибіру, 
згідно з постановами першого зізду представ- 
ників українських організації!, що віддбувся в 
місті Омську, засновується видавництво, котре 
на перший час мас видавати: а) підручники 
для українських початкових шкіл, б.) агітацій- 
ну літературу, в) красне письменство, гі попу- 
лярні книжки по історії та географії України і 
д) популярні книжки цо сільському господар- 
ству і природознавству взагалі. 

<3[> Виконавчому Комітетові Головної Українсь- 
кої Ради на Сибіру доручено українськими орга- 
нізаціями району ради прохати українських 
письменників, щоб вони дали згоду передруко- 
вати їх твори, які Виконавчий Комітет прп:і- 
нае бажаним розповсюджувати поміж українсь- 
кою людністю Сибіру. 290 листування редакції. -Покажчик книжок. /іисшуіаххя ре)акі|ії. 

-= Переяслав. Поет — Спільчанину. 1) Такі книги ] 
тіїьки готуюті.ся до ипдання, перша ж уже • 
впді)укова»а, і спроба а цім напрямі іиійш.іа л;і- і 
на,по исвда.іок) И 4 ч. ,, Книгаря" ми знаіідсте ^ 
Ті оцінку. ~) Пр'> іюсііїсі.ку не зііасмо; що ж 
до Українсі.коІ — то и цп.х дня.ч має віп'іті! .іуже ' 
цінна кіііігл цроф. 1 Снснціїці.кої о „Основи 
маукп про мову у>>'раїнсі. »у". 

;=; Полтава. Спілка Спож. Т в Такого ноіпилс 
регстру вндаїїнпцт». И'^ '*'' иажаете, |)е,іакиія 
не мак. В і книжки. т'< кн.чодпті, на Вчраїні < 

в І \і.>їО!іІіІ 1\Ні11СНІіІ Іх'пМорІ Г-ІІсі ,,Ччо", 

- Петербург. П. Смуткові. 1>.іту ііропо;ііціиі 
раїп п]ііііімасмо. І1од|)обіті .і не гем 

- Прилука. С. К-рі. ,'ія'.'\ 1 по. сіяпю внкор: - 
стл» «.'•; не ігіпі.іл .р.'иііїн. оо надто иеіііі,;і 
[І.і:ком поділяючи папи д\мі,и, пс можемо 1 1 х ■ 

ИП'ІНО ИеОеВеСТИ І.\ в /КИТГЯ. 

-- Тара ка Тобольщині М. И ко. .Ми певні, і..м 
наїи' чміач! не ті.іьки іі|;осіо і"р>И5іні, л.іг м 
осі!І'!.-ні .мі'іс і вчити їх олемси гарної і'ри(}ії-.і' 
гпк'и не моік^'М" іс'і до ;н'іл і;і и. 

-- Ткх. ІДО скаржаться на неалуратність висимсі 
часопису. мо,іи-міі :!;ліртппгі. іцо ісонтор-і рг і і,- 

п;; ;)!>"'. р-і :.•;■ 'і пі.^с'ргі.ікіс іі і;чаі.Міо ЗДмс на П'їм- 
; \- ':гі/, іи- ча :""/К'іі;ьс-я до іиісп.'іК'и. 

1)1 І П'ііі.!..; і:: и; .ія ''г:ід.'.Д-і,я на іі^і^Гі і '.'■ - 
і;м;і'і;.:. ; чо пі-м; и-- р ,•,!,•.■. Поиянсчик ниижог.. ііспеглянутмх в І-ІУ ЧУ 
с.іах „Книгаря ■ за 1917 рік. 

'/:;-. Іс.и І//г,/,;,^^\ ■! .:< ІЛ, -І^і і 'И і Л . /" :'.і ■•: :', > . 
І. |гг."'аі* ,1:ТІ'РЛТУ.)<1. 

НвИГ і'»4 і ] і. і І ї^ігипікч /.'. 1 т. '" і л.іичиі;'' Ні І. ■;:. |' "ія' :.:-(я (.ііуцз :■'. г,.'. 

'' " тиі'.аи '•:■}•. М ..; -.ц, ■'. ,;.:міі, :;,і. Ц01Ю Уі.иа- тп. >':і..-'иі/ 1 :іг: :^;:і. 1г РИ» 1-.'.''ії'^'МіН: Ю ;; і а'\ РМ її. ■//-І-. ■?.",■' ЗСКі иа 'к.'« ^ N1 КіЛ и і.гни нл- ро^ .. 

:' І \-иі(еі -ки,:. .''/. ^ ...* і;- .'-аііГ'. :^'Гі рік ^ кра- 
ІІІИ. 

їни -і \і<У''Ул\ ,ю !''-•'.! і'ОГ'' ';•-. .'. 

І'-т-І'Іч }■ }:р';:иг:-:і>:) "..і/- -'і, 17':. 

.\{,ік-.. и . -.и .:. і. , /. !)!.!. 1,1 и пакаак' і 
МтЧ'МПГ: .: і :'.)ЛЧ^ : !:,'Л;!{И — !'(;ті ^;;:к ііапю 

\\(ічп!іп,иий, Г.і. 1 гті.маи ІІ.'Т, " ,^, .('Птоп- 
ко. ()„'. 

Гі.:нинси:~'о, і''..-. ї\г стіа :ггік:Ц','Ь,і натілі.;- 
М1Я ^'Ср .іии. '!. 

•1>і\інну!.\ І. }ІК 10І()>;:-иІН оапорі Жі'Л. і'21. 

Юрій Л. — Г.тьмаи Іаа;і .Мазепа, б-'. 

ііі. Іетаїмчні •іавідаина 
Уміиміпко. А. — і)Орці і.і. іірапіу. !2> . 
Кашіеикп. у<. — ,Запо) охська ' аакі'". 9. , 

Кащінко, .4. — Зоуйіі(;ваае гні»,зо. 10 і 

291 ///'їу/'.— Оповідання про давнії і-ероів. 177 
(^абовсьний, Мико.іа. —Спомним З І'осііісько 
Т7РЄЦКОІ війип 1877—1878 р. 125. 

IV. Публіцистика. 

Грінчгнко, II. — Листи 1 Уіфаіии Иад^іні 
прянської. 127. 

Лра^'омаиовп. М. //. — Историческая ІІольші 
и Всликорусскіш Демик{)атія. 11. 

Єі/і/>г.ипв. с.-Лк визволитися роОочи.^ лю.гяч 

з 6ІІН0СТИ. (М. 

За.гиншу, .\/.— Самостійна Україна— иесоці- 
ялістичне гасло. 1П. 

\\о.и>мин':ічі'<(). .V ІЧ'ВОЛЮЦІи і лситтябгді 
вннп.тно України !_'. 

.'/(•оіоппвпч, /і. — Автономія, її иасліікіі .: 
стра.хи П('[іед нею. ^129. 

Магаськкй, II. — Чсрвоиий імппріялізм. <і'' 

\\прііі, Л/.— .\атоиомі^ України і ооціяльд'' 
мократія. 12'-'. 

і'тсГіииикіи, П. >/. Украйна н украиним 
»і7. 

Стг^пшньиий, 11. >/. (11. Смуток,— Україи 
ська снрапа. <>'!. 

Чгрпг.ісвсі.кий. -Г— До рідного .ІГДТ. 178. 

V. Еиономика. 

\\п.іпмийч€нки, Ха. — „Мкоиомнка і Икріі 
іна. ]Г^. 

Ма.и.ніп, /7.— Україна п .іО[)жаиііо.му бнм'.ке 
ті І'пг: . ' !. 

І'тгкіи. М.— .Мато[ііа.іи по иогоріи та(1а:;і> 
і;оіст!;л !; .Малпрос-сіи. 17:і. 

VI. Гіоіі7ичнч-агітаційні видлния. 

...\ на апо:-миі,сьі:ім п] огтолі чср:іець піп- 
ііаііиіі І ІМЛІ' І,'. 1 ■- 

/):.і"\і'ііі.:.>, '/. - ( «.•лин( іл;-. Д"ЛП - зомлл і 
нола 7,1. 

/;.>•-•;/../.- Ііпс] ссіі рі.бігміїцтпа та нацю 
иа.іьВ' піііашчі 7,'і. 

/й)."^/>. М!(\п.і,і. -Л!'М*'.:ьіп ; офі'[і.ма і основи 
лсмі'Лі.ііоі по.ііііпси на .\кра;мі. іИ. 

Піку 1, С. \ніин<ічіл Уі:раїки. 27. 

!!о.лт.о,;(;.л7//і.--,,Ііраііиівс * лапо х.ііоі»| ооа' . 

1 '>•! 
її'—- 

1 а/( >/<77, /Лмм.'о-. - Лі!тпіі(;міл > к[іаиіи.і. 7о. 

\ ри,-^' іікп, І, і.с .ми і скілі.іси іі.аі-. 21. 

\'рс:и(":гіі:иіі. .і/. Про 1» країіім;у мя;у і 
ткра 11. ;.ку иііаьіу її. 

\'р^:іісвс>>кііи .'іЛ Хто такі Українці і 'і іо 
И01ІИ .\(/ іу гь _■ ' 

І'руиіі'^п.'.ии, Ми: -Україна І Го''іа ]"^2. 
\'р;чи,-і'Г!.>.:(и. Л/. - Ті'і тки пі:ііЛ'і > кіі:иііСТ!і' ■ і 
Ю '|іі|(і іі()і(0 ІІДС. "і"^ 

] р\ио-/іГ!„\:іі:, .^,Л -Українська г.сптр і'аіа Л 

ії ^ !ііиі рі'.'їЛ. її. 

і '/>г.'/а-/;, ■.•..•.■«:<, .^/.— -Икої ніі І'.Ч'.;МО ЧЬТОігмі; 

і 4''мер'.г.ііі. '■і*. 

\'руті"ггг,кии, М — Пільн» Україна. 70. 

..Дсг-ятк зановіча для членів товарисіллі.х 
крамниць". Плакат. 1".і. 

До (олдн та міщан українців римо-католигь- 
кої ніри лиі^т від украінців-іатоіикії» і Київа. .і 
133. 

ефремов, С. — ,Як ладо прав собі до'їу- 

■АЮТЬ" 22. 

Л\о/>*г, Ж.-ГіхниІ кр&І і ро^)ітництво. 77. 
З.юбвнців, М. -Автономія України. 72. 
З.юбениів, М.— ,.!1ро земл». 181. 
І^атехизм Українця 16. 

Іоролінко, і?.— Кінець царської власті- і8(і. 

Королі», В.— Народве самошрвдумання. 1 9. ПОЕЯЖЧИК кнпжок. Крим-ановський. — Автономія Уі^раїні і Все- 
росівські Установчі збори. 26. 

Левенко^ III. — Якої нам треба сжлостійної 
України. ;іЗ. 

Левенко. III. — Чому ми хочемо еміостіїної 
України. 180. 

Левицькиіі, Д/.— Рідна мова. ТС 

Лібкнехт, \і. — Павуки та мухи. 81. 

Лола, Оксен.—2 історії уісраінсі.кого С(»ці<иі- 
стичного руху. 1Ь4. 

Маковей, о. — ..Подорож до Киіі»а". 82. 

Мату шевський, Ф. — Пра^ва національних 
меншостей. 32. 

^атушевськии, <!>. — ТІ,а|^ь чи іісспубліка. Іііі, 

Иа6е.жнші, М«л.-. — До шітла, до правій. 83. 

Пащо нам .Лппніомія. ^7. 

Про зо.мольп) справу. ЇЯ). 

Сиротенко. \\. — Де поішпна виріиїитись .іе- 
мельна справа. 2і' 

(І.юбідський, Л!.— Як жили уіфЯїнці і як хо- 
тять жити. 145. 

<^*парііньна-'Ігрняхівска. .4. — Каїн та Авсль 
187. 

Толсімпй. .[. //. — ,, Невже так треба''? 2.0. 

Трактат ^к[аїаи з Мосіовщинокі— И;.'>4 р. і 
Універсал П.сіітральної І'ади 1917 р. 7->. 

Фідоренко.^.-Лр несвідомії громадян Укра- 
їнців. 34. 

Хо.\іии\ А. ^^'еросіиIі.кі Установчі .Збори, 
чи Всесвітній Мі/кнароінііі Конгрес? 130. 

Черкпвський, М, -До інтелігенції па Уїсра- 
ні. 8'і. 

Чи с у нас по .'„'исмку автои-міи? 74. 

^{икіі іенг.о, Є. - ..І'озМ'їи.і про М'/іі>*. 2Ь. 

Лк і для чоіо треі-а оііга»і.;тватяі й. 23. 

VII. І^расне нисьиемстів. 

Ііуиін, /в(7«. -..Псальма" . ІЗ-'. 
\',иннинеикп. 11. — ..С'олатики'". 135. 
\ ріннінко. />. — ' ам собі пан. 136. 

./(іде, >«/ль /'"';;<(■.-.< тарі"', Км. 

\^гли,ен<,о. .1. -ііоряио. '""О. 

І'хшнпіко. .1 Неволя Ьуст,''ман''ька п Укра.^- 
1НС1.1ЛІ иароініІ! п.іс.іі. 11*". 

.'Інпа, \і'.(ііі. — і>в^иіі піо і;;лю: і. Гомін ;іо 
1Іброі;і. -11. Чайіса - ІЬ'бига. -111. її іраеів с.лд. 
191 — Іі».;. 

Уічти. (.) : :;! т.ч тті'Сіі'КПХ нірмі-н'В). З'ї. 
І'уОііигьь:ніі. (,'.—_ і'аука". '/-І. 
('!пе,р,гні(\, 11 -■., Новини" тл И!.;і;і оисві- 
іания. • ^^. 

Г^мчсико. 1;. • .\іі-і. .'.'::оиі ання;. І'.М. 
Уир'і\}і\а. .!.— '■'< гсг:т;і ^ом'^аі. 134. 
<І'і'ііприеиі:і. \г,.--..У\иі> '•МсрТИ'". 3^>. *. По закону 1 вниіі оиов)- <І-г(і:)рЧіН>.і 

даипя "-О. 

Л'ріінио, \іі. .К.іманярі". І'.'З. 

Хогикечич. і нлА/г- -.. Лиірон". 181). 

Церк'їсенн-о. Смириііоіі. — Малвнькні Гор- 
бані,. ^~4. 

УНі. Педагогика і школа. 

1'еографичнв термінокя ія. 2. 

Граматична твр|іноаог:н і ііравопиі\ 1. 

Урінчемио, 11. — * країпсі.к.і грамвтка. 198. 

\ [іінчінкп. І). -Якої іам трсГіа іпколн. 41. 

\ рінненки. '.. та і^. — „ІЧдме слсво". 140. 

Лу^^няк, X. — Короткиі росіїїсько українськії 
словничок терміиів природоававства та геогра- 
фії, яч. 

Надежний, V.— Українізація школи сь п»- 
дагогическоіі їочкп зрінія. 89. 

Олійник, />. -Якої нам треба школі. 202. 
293 Охріменко, 3. — Збірник аритметичпих задач 
для шкіл початкових (сільських і місських^ і для 
пизших кляс шкіл середніх. 139. 

Ланагенко, С— В сучасній школі. 87. 

ІІрогуїама систематичного курсу арихметикм 
і терміноіогії. 3. 

Русова, ('.— Попа школа. 14'. 

Русова, С.-Український букварь. 199 

Термипологія і прог[іама систематичного кур- 
са арихметики. 4. 

Український бхкварь. — Зложила Ком. ,.Куб. 
Укр. т ва III. О". 21 Ю. 

Ценіга, Я- — І5;ідячтік для початкових нар^'Л- 
ніх шкіл, і'ік порпіиії і рік другий. 37, 38. 

Чепіга, //. — Самоііиховання вчнт'мя. 40. 
Чередниченко, И. - Захістки для селянських 
діток у літку. 20]. 

Черкасенко, (^— „Початок". 1!І7. 

Черкасенко, С. 'Г. ІПевчеико й діти. II. ІІІев- 
чепко педагогом. 39. 

ІІІаеиь, С. — Украіпсі.кі пікііьпі піїручпи- 
ки. 142. 

IX. Видавив для дітей. 

Бі.юусенко. О. — ІСолобок. 1 14, 

Гребінка. (У, — Прикалки. 1 {.'і. -^ 

І'рінченко. /«.-Хазяйство (каакаї. 203. 

Хрінченки, Л". М. та //.—Оповідання і: [.о 
дітей. 90. 

Дзслень-Бом. -ощмтк дитячих віршів. ІіО. 

Еагиенко. А. Мандрівка па. Іміпрокі поло- 
ги. 42, 

ЛобоїНівсікий, М. — Дітеї.кі 1І1' їіі. ка.іки й лі- 
гадки 14.^, 

0'Лонш)р-Ні.пнгьк(і. /Л— Мару* ілалліпкч. 2' 'і. 

('н:ваиич<>!;.~-]]л\і. 1, _:■•.'). 

Титар/'нко, Г. -Дитяча розваї.і. 91. -^. 

Торосів, В. -Цінник т.ч кур. чі:а. ;'2. 

Франка. їв. — ііороіик і ВЄіУІ.;і, 'казка). 2' 4 . 

•\>ран\о. 1я. --.Іиспчка ку.',іа. Иові; старі'іи 
ною. 43. 

X. інформаційні видання. 

їюйко. /?.- - ;',і'м> іпо і )!а[мід)а тиравії. Оо 
Нгрхо.іа. Т. — ''ро Піосмітн. ОІ. 
Г'аепськии. Ю. — ,Т''ржавіИЙ лад ІПвеГі; .і 

рії. 45. 

Ури:орьга Наш. — Хто .ми Г: то нам роП;іті.. ' '. 

За:ірня. .І/.- -чк'МСЛі.иЕ '^иріа.'а в ПопіЙ •'.•-- 
лашдії. 47 

З.гпбіиш'в, М.- І1л.йісраіці -іо''тт!;н Иелик. 
Франц. І'св. (1792 — 1795 р.). 2-1. 

Кашгнко. А. Пі'іпкіи лтгзап р(.ж« ький, М7. 

„Королівство [ІПіПСіке по і!'!іО»ч;ту ! іс.мар- 

ка". 14^^ 

/»>гп-от?нь. І.-- ІІІ.о таке ге.'лнська спілка і"-. 

Лина. Юрій.— ''.„КіЗ иизкоіенпя .\ краііт. 2 .. 

Лизовик, ІЇ.-1І1.0 то таї:' вселюдськг'. і-іг,!!*-. 
просте та потайно і'иС'Орч" пі'яло. Ч'!. 

'^\ат\іиег.сьиий, ■!■. — Угт.чііС.вче сібгаї-пя. 212. 

Ііершин Украліськвіі гп.їзд у 4<'рнигиві. 149. 

\\ім^нола, С. — Постііне кіііськсі та нароіия 
МИЛІИ.ІЯ. 44. 

Різнингнко. И.-Герб Увраіяп. 210 

Сагнко. М,— ;)к тр'оа ііровадиті зборі. !'*'. 

Саліковським. О. - Чого доматються ті.ра- 
Ї1ЦІ та инші на;одно.'ті І'осії. І.";»'. 

„Сенретііий донос'-. 97. 

Феденко, П.— .Мои:іріІя і респуоликя. 2( Гч 

Феденко, П. Установче :'.іГ)раиня. 20-^. 

Черненко, М.— До Чого приведуть нас спіл- 
ки. 98. 

294 II о к а ж ч и Е к н и не о к. Чг/')/. чеський, У]. -Україна, Гівтоіюмія. фс- 
лерація. 2і 1. 

І і І,' І таі:о 
.часіїуьати. ^»о. Ч!;і[)Иство ..Іір(іеі;ііп'- і як його XI Біографі:. 

.\Ь/.'.«п>//. /.. — І. ( тчаї НІ \ к|.аііісі.кі політики 
П. 11іні(Літііі маєстат. \'і\. 

\\<!иои\о. . /.— ііость Г()рлі(.'ііі;і'-!'іаоі)ко, ос 
тапиііі лііц:^!іі. ■улиприжиіп. іоі. 

\\піиопиип,і:т\, М.-Іпаи Франки. РЧ. 

Л'рисіпгок, II. — Ііороці. ;іа діло ііарииі»:. Про 
їв. Франкіі. І'і.".. 

.\ гм іиіслГі Гіуи Іван '1'{іанк(<. (Дві статті). 1(>2 

XII. Критичні розіідни 

Мм/іл^'л, 0.--М. ІПаїїовал як іі(;От. 10.'). 
..і. і. ІІІімічеііко и кн П. іі. ІЧчпіина". о!*. 
Гіір<и-оаі п імамі (Лналі.пі іі(»*'.;ііі Иіевчон- 
і.аі. --'14. 

XIII. Мовозняістіо. 

У.икікий. ,М. Ук[)аннский яаик!.. 1.")!'. 
/уі'/'^ивсі.киіі. И. -- Мискивгько - .^ краііісі.ка 
'1'ра;;і'о.іі.оі ія. '2\'к 

XIV. Мистецтво 

Мікгапі;а ..Марсдчое игку(і тго Ьткпвипі.і л 
! ;иичипм'. 11». 

Ко^.^овскпя. М. - ('■і.тліЦ ламьяти (і. ХвсЯ- 
I п. .'><>. 

І'ао.шґч, II < '()Вр(.'мі'іін;иі ртгпкая графи 
ка. К'Г. 

< Ь\\ак"л ііч. \'..- '/.І>іогу І'сі-і-іі'. 15^. 

ПІирпиький, \\. — їЛопск. Ну г^^волитеїк. 106. 

ІІІмнт:-, •!'. // -^{аміітки о іі(і:}дисвіізамтій- 
ских'ь \!'амиві.:.\і, рогписяхі.. 'ІІ'і. 

XV. Сідьсі-не гвсподврство та ветеринірія 

ііііо;іі.оіі К'.'НЯ. Іілаїсдт. І.'»!. 

-Украл.'гьке ііасіїїіннцгвм" — журнал. ІГ^і. 

XVI. Медицина 

, .7.-п //і- -^. (^ігтіїик іі'Ч'ук; гіІН'Ч і:( ііРіьлік^.- 
Сько-;и:ут"[іа,і:" гці.іки. 1-57. 

. Ісвти.іг.іи, М.— ,І.0Г'ЯТЬ ;;а!іоиіді'і :;Т')ровля. І-")^'. 
. Іівиїи-іГіііі. М — Десять :іаііі !;ідііі матеря.м. 4*-'. 
.'Іс-:і.:>ч-:.і:и:і, /'. — і;"рі';ігі гі.''Я ■ нфілісу. І-">*'. XVII Періодичні видання. 

...Іі}ці (^апі -І Іауїсов. [Мі тики', к. 
.1/1. піх- 1,11. І-\-||. \-1 
„11 [ ІЯГЦ- і;ц. І - І7. !7.'1. 

XVIII. Псе з і". II. 
Мюригоаич. М. -...ЗпйкН"'. ІЬ). 

1И.ІІ.ПС с.іоі!') ііикмії і пісні). Ь\ 

\'ифп!і!іі:. М. - ..І-;втаіі— оі.;.иі-. 220. 

І'рін'іеиі:.'. і). -Хома Маїсоїіи. тГіотй ііаіі- 
>інт. їм. 

і г.;^/л--. 1/чигмп,:і/;\ий. 1! - 'І ік.ри. І.'''.*. 

. Окмчипкіїічч. М. — ,^ і:р:і;Нс(.кі рсволюпійлі 
пісні 1!Н»0 р. і раліиі. |(іЗ. 

\.гь\н, ,1, -- \ру<іалі.иі і'іО' п. ]•>('. 

\\(>.м(ірг>/ііі. і' — !'оі;с' лана. 2\'.к 

Кппоиенні). \\. ХНІІ.ІІ. 1І-" 

\'\.(>}иіпі, К. Паст.і-Моссопка. Страпіііиіі ці' 
р.'Г іорілі;а. 10^. 

./оськип, К. 'і (енні . (іібірннчок Н(.шій). Кіі:. 

(Іісгн, <_). .,.■> журооні ['аіісїі. ибіілла,сі.". 217. 

0.1ГСІ-. О. 1к;с:иї. к.і. V. К"^. 

ІІ/г«.''.— Инд. ку'!. ..ІІ{)освітіі". 22^. 

ІІіспі полі. о.З. 

Пісні Иіліліої Уїсраїнн. .')2. ,. 

2і)5 Друкарня ТиваристтГ~/їас"~у ІСиївІ ЇІ/хтип. у,. Лбірка Українських націгіпалі.- 
но рсьолюціііннх пісень. 1»і1. 

Го()ІТМИЧІ ІІІГНІ. І <)."). 

Українські пісні волі. Г)І. 

Ф/і'пнкп, Іл.— .ДІансі кі жаріп". 1(іР. 

/І/евчґниіі. у. І) ..і^гіоороііспі"' ПОР.іІЇ. 1 ІО. 2,* 
Царі, Саул, К'родотііі, М(ілиіви. 111. Л) Соп. 112. 
4). М;исміькніі ю^б.іарь 113. 

ІИевчіикік У. -І) Кпика:); 2) Саул; 3) І'о;» 
рита могила: 4і Соп: .'>) ІІ.аі і; »>) Єрх'тик. 221-22»;. 

/ІІаиопа.і, .\І. — Лісові ( т.ми. 21Ь. 
„111.0 не в.м{'})ла Україна' —збірочка патріо- 
тичних і [іеволюціііинх Пісень. 227. 

^ XIX. Сатира та гумор. 

..1')Учпк-'—ч. І. 2.'^0 
..Г„М"— ч. 1-І!! 2;ч. 

„Лома и иа .іи>і>я.х'. ЗСЮ гуморесок та, аф(;- 
[)илміи. 2: 12. 

XX. Театр і пьєси. 

А:ііик(>. ^^-^ Нільяпй театр. 107. 
Уртчсика; Іі.- ІІах.марило 2'М. 
\\(>.і(гиичінк<>, У".— Повий :}акои. 2.'>(>. 
Коґііиі,, О. Іі Тарасову ь'іч. 116. 
0.»''^^, О. — .Хнесько .ЛидиПер. |П8. 
Стариникп Чгрнихівська. ^/. — Остапні(< Снігг 
(дра.матичниіі етюді. .").'>. 

Театральні вісти. 1 1.'). 
Іовгточос, /і.— Тоиарипі Пролітайло. 2.Т). 
Трістаи, \\гриар. — 1І[>игоіа 7 то квітня- 2.'^:?. 
Юдпга іЮдіф). Перекл. Гр. Сміленка. 56. 

XXI. Музика. 

Заповіт. ІГ.1». 

Семиня. П.-Гей, сіинот.'і .\* 1. 117. 
Стд'»;/м«».;,о.-о.— Дпі кі^лядки. 2:!7. 
ІІІе не вмерла > країна. Пісні Ук[)аІііськс го 
нарота на форті-ньяні і снів. 11^^. 

Яросгавіико, Я. — Поклик і марш соколів. їй 

ХХіІ. Художні видання. 

Крпгинький. '!>.— ІІо{)Трет ']'. ІПовчепка. 110. 
Листівки. \\\\х. ./ІСуі.". 2;!!0. 
.У;/гт/д;./<.— Під. Укр. .Ііт.-Худ. Т-ва'- 23^:^. 

XXIII. релігія та церква. 

Агієнко. О. — Революція духа. 170. 
\\аиьксіінн, К., (кл;«.- ПрононІДІ ДО Укра- 
їпсьісого парола па його рі аіііі мові. 240. 

Про .\ краіні:іацііГ( це])квп. Локлад. ')'і: ') Видавець — Т во ,,Час". 
Редактор— В. Старий. *) Ь'пижки по вінілах в покажчикові зазна- 
чено так, як вони поділялися в минулому році в 
„Книгарі". 296 1'» Вщвміцтві Книгарні £. Череяімькігі. 

КяТв, Фундуміівсьмц М 4. 
Вийшіїи « Дйуиу: 

■•дитоіним мовою українською і церковио- 
гловянською. Переклад і пояснення скдав архиеп. 

* )лексіІІ, доктор церк. іст. ц. 60 к. 

Граматка (український букварь) з малюнками. 

• клав Норець (Т. Лубевець). Видання пьяте, по- 
правлене, ц. 60 в. 

Читаика. Перша кцяхка після граматки, Т. 
Хуторного (Т. Лубенця). Видання четверте з ма- 
1 юнками Іхакевича, Маневського, Пімоненка. Пе- 
іровського, Шульги та янш. художм. ц. 2 кар. 

Грамауина української мови, ч. І (для початко- 
ьііх шкіл) Прив.-доц. ІЮгіснка. Друкується^ вий- 
ле 8 січня. 

Історія України. Оповідання з історії України 
ГІ1 найдавніших до нових часів, з вступним сдо- 
и(іи про всесвітню історію, з портретами, картами 
історичними й мадюнкамЬ. Написав Гр. Ковалев- 
' о. Вндйппя четвертеї ц. 2 кар. 50 к. 

І. Огіенне. Пр.-доц. Вчімося рідної мови ц. 40. 

— Орфбграфичнив словник. Порадник україн- 
' І кої мови (Друкується). 

— Рідна моша в українській школі, ц. 40 к. 

— Українська культура. Академічна промова 50 к. 

— Українська культура. Коротка історія кудь- 
! \ рного життя українського народа З малюнками і 
кфтретами. 

— Українська мова. Бібліогра4ичний покажчик 
іігератури до вивчення української мови. Дру- 
кується. 

Котляревський. І. ']'вори. (Друкується). 
Левйцькиі, І. Твори Т. ІУ, ц. 2 кар. 
Левицькяй, ів. Баба Параска та Па.іажка, 
ііовідання, вид. 8-е, ц. 40 к. 

— КаЙдашева сімья. пов. вид. 3-є, з малюнк. 
\\'Д. Крагицького, ц. 1 кар. 20 к. (друкується). 

— Невинна, Оповідання, ц. ЗО к. 

— Пропащі, повість, з мал. худ. 1. Шульги, ц. 20 к. 
-- Приятелі, оповідання, ц. 40 к. 

- Стярі гультяі, повість, вид. 2-е, з малюнк. Є. 
Маковського, ц. 15 к. 

Квітка-Осиовьяненко, Г. Маруся, повість, з ма- 
ти )нк. художн. Шульги, ц. 20 к. 

— Сердешна Оксана, пов., з мал. худ. Шуль- 
іИ, і;. \о к. 

— Козирь-дівка, повість, з малюй, худ. Шуль- 
ги, ц. .15 к. 

— Купований розум, опов., ц. 5 к. 
Шевченко, Т. Кобзарь (повнив). Незаб. вийде. 
Ромаиова, О. Івашкр, оповідання, з малюнк. 

лудожн. Шульги, ц. 10 к. 

Дмнтраиио. Кум-мірошник або сатана у боч> 
ііі, водев. в 1 д., ц.'ЗО к. 

Іродчук. Сіра кобила, опов., з мал. худ. 
Шульги, ц. 5'К. 

ВеліооїеьішК. Бувальпщна, водевіль на 1 д., 
ц. ЗО к. 

Портрет Т. Г. Шевченка. 

(у шапці; Фотогравюра 28-|-38. ПДна 75 к., з пе- 
ресіхкою 1 кар. 25-коп. X Нова кинхка В-ва „СДІІХ" 

Ці щт виїидок жяття 

(миа« 1500 довірммх: «ммиіх ііммаоя та 

■іиімйі^в); уя«рикуміі І. С. та Ф. Д. 

Кизшшл иша 128 втсрюц ни. фора. ц. 1 у. 

ГмошпІ еиад втавШ'-ІЬіТв, Гуртова Кнв- 

Т-іа *Ча*". ^ ДрігЛ рйг ■■дми. 

Прмймаггься передплата на 1918 рік 
на журнал 

„тті ап я: х:" 

орган навалажмої думки 

міаяшивк літератури, мистецтва та г}'0- 

мадсьхого жаття. 

Беруть участь кращі українські пись- 
мевники. 

Передплата— в конторі редакції: Київ, 
МаріТиа-Бдаговіщеиаька, 123. п. 20. Вар- 
тість: річи»— 20 карі ■ ^, р— 10 карС. '/^ р. 
5 карб. , 

Редактор-вндавець 

Хіідір ІМІНІІЧІІМ. І :^ Всеукраїнська Спілка Лікаріи у Київі видае^ 

„Уіфаііш Медіїі ВІСТІ" 

двохтиждновиб часопис медіко- санітар них 
справ, який служнтіме інтересам всіх ме- 

діко-санітарних діячів України. 
Перше чисїо вийде з початком Січня 1918 р. 
Умови передплати: на. ,'Л місяця 8 карб. н& 
2 місяця 5 карб., на 1 місяць З карб. По- 
одиноко число 1 карб. 75 коп. 
Ціна .за оповістки: перед змістом і на остан- 
ній сторіппі обкладинки — 1 карб, за рядок 

петіту, після змісту — ЗО коп. за рядок- 
Передплату та листування просимо приси- 
лати по адресі: Київ, Велика Васильківська 
№ 104, доктору Є. К. Лткасєвичу. 
,. Видавець: Всеукраїнська Спілка Лікарів. 
'"^^ Редактор. Редакційна Комісія Спілки. 
Приймається передплата на 1918 рік на двох- ; 
тижневий кооперативний журнал | 

„КООПЕРАТИВНА ЗОРЯ" і 

що видається коштом і заходами Дніпровського іі 
Союза Споживчих Товариств, у- КИЇВІ. мовою !, 
українською. ! 

Журнал буде мати на меті обслуговування зде- ' 
більшого споживчої кооперації на Україні. І 
ПЕРЕДПЛАТА: на рік— 12 карбов.; на півроку 
— 6 карб.; на чверть року-^3 і;арб.; окреме 

число 50 коп. 
АДРЕСА РЕДАКЦИ і КОНТОРИ: Київ, Подол, 
Воздвиженська, 1 Дніпр. Союз Спож. Товарпств. - Книгарня т-ва „ПРОСВІТА" 

Кременець на Волині — постачав усякі українські 

видання, газети, листівки картки і иатеріяли 

до писання. 

фхххххххххх ххххххххххфпххххххх хххххххххххф 

2 Приймасться передплата на украінськміц^- ж 
м тирячно-Гуиоріистичний двохтижиевих ж 

.Г Е Д З" В 

ловіть ГЕДЗА скрізь, де ви будете, к 
2і Пврвхпшту (тшішсово п'ять карб.Л прохаємо £ 
а ввдсиатж по аїресі: М. Кяїв, Реперська 5 
9 вуж., 20, Ш)м. 14. Теж. 15-^82. 2 

фх х хямиопвг ххххххххюіфхххххххххх хххххххххмф '' 'Т. .■- •'і.-.- й 1 ^* 
•і*<,Я''^.*;й-, ^ : Товариство ..ЧАС' у К и ї в і Ж 

^ ІП'ОДОІГ/КУС НА 1918 РІК ВИДАННЯ ^ 

яг Яї 

Щ й приймає передплату на перші три місяці | 

Щ НА МІСЯШНИЙ КРИТИНО-БІБЛІОГРА<Ф>ИЧНИЙ ЧАСОПИС ^ 

І Ххигарь і 

ж літопис українського письменства, а$ 

Щ (РІКВИДАННЯДРУГИЙ) Щ 

'^ Чі'^'оііи' „і» цигарі," иол;н; ітвлі иідомости про дінлі)ііість іи'і\- украУіі- ^ 

М^ «ьких іімлатйііиіі ■;: 'Чіоріиіпи іі)Ч) нсі і!лм'{)и іі плани кожного іиїдавпнцтіиі; м^ 
ад^ при ВСІ КИИЖ1СЯ, !цп ВИЙП1ЛИ або маюгі. виїітп. Щ 

ЧЛ0 „ІіііИі'нрі. ' ііри участи :ііломи.\ україїп-ькіїх иясьмі'Ніппліі і :піапп,ів п Щ 

^ }»і'л;мйх '■іп'ціяльнос'тсіі Дсік іцінку ісожноіо видання; оповідає: про ііого ^ 
Ж ;імі<:т, :^а-піача(: ііого- якости і; хиби. Ж 

Ж Цп^а часопису „Кппі'арв" з п<'р«'«*іьікок> пі три міояпі '5 р, окрема ЯС 

$Й ;,иижка — 1 р. іо кой. ІІррпіі чотирі їсинжки „К'нигаря" досилаються по- $^ 
^ вим т'|)і'лплатмиі:а.\і ;5а д(»латі:ову платню в .4 рублі. Оікпистки видівипцгв ^ 

Мв \\і) Г)і) к. .<а рядоіс. «л# 

5^ г- ч І. •• І, * 

^ І роші на псрслплату ііал'-илати ікі ад])нсі: Київ. Володимцрська 42, ^ 

чі* ..ЧАС", рсчнічція ,і\'нигаря". ^ Щ 

%|> ІЦоб н«' було .'шдоржки л вп'^їи.іьці, треба поспішати ;$ пердплатою. Ж 

Щ „ІСнигарь" к необхідним <'і][)авочником і порадником для всіх особ Щ 

^ та інституцій, 111,0 купують або цікамляться книгами особливо він потрібен ^ 
*К ,кі>і бібліотек, кннго.ібірсн''. .и ліспів, ..Просвіт'', учіопі лі'ства. ЛС 

Я» І'оку Г.«17 виіішло чотирі чи:'ла „Ігнигаря", в яких уміщено багато Ж 

Я5 статей і розглянуто спеціялистами 2іо книг та підручних видань. Л§ 

Ж ВЬ 1917 Р. В ..КНИГАРІ" ПИСАЛИ ТАКІ НАШІ ПИСЬМЕННИКИ: Щ 

^ О. і^огацькиїї, /І. Вурчак. М. Нурачек, А. Вечерницькиіі, С. Волох, ^ 

аі& О. Волошипов. II. Гай, А. І'рабенко, В. Гордієнко, О. Діхтярь, Г. Дми- ^ 

%|# тренко, Д. Дорошенко, Б. Дорошкевич, О. Дорошкевич. Н. Дубровська- Щ 

^ Трикулевська, В. Дубровський. В. Дурдуковський, В. Д — кий. С, Єфремов, 2| 

Ж М. Жученко, П, Зайцев, М. Зеров, Н. Ішунін, В. Корольов, В. Корінь, А. Ж 

ЗІР Кошиць, М. . Іевицький. О. Левицький, К. Лоський, 0. Лотоцький, Є. Лука- 9|( 

^ севич, II. Михайлович, О. Мицюк, В. Модзалевський, А. Піковський, О. Олесь, ^ 

Ме М. Павловській, С. Паночіні, В. Петрушевський, П. Погорілко, Пожарський, а|£ 

^ В. Порш, М. Ревуцькнй, С. Русова, М. Садовській. І. Свєнціцький, Ю. Сірий, Щ 

^ М. Сріблянський, В. Старий, Л. Старицька-Черняхівська, Є. Тимченко, Ю. Ж 

Ж Тищенко, в. Хоменко, С. Черкасенко, М. Шаповал, К. Широцький, О. Ж 

ЗК Шульгін, Н. Шульгіна-Іщук, А. Яковлів, А. Ярияович. Ж 

^мт \У Видавець— 7'-во „7ас". Редактор— В. С#»іа/»іі.. ^ Друкарня Т-ва „Час" у Киіві. ^■-Х£^^^і«тя«>2'^згш ■Ж4»гг..^«5аж. 

ЬиНИ [ 'І. уі«!;т<; 11 і СШ'ІІ 4С }І\^І НК^ТКН ЦРМЙ МАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА І918 р. НА ЩОДЕННУ ГАЗЕТ; 

^ОВА РАДА. Газета політична, економична і літературна 
НИДІТЬ щі'Діі, ікрім втдідіів і діів. вівлі всяікіх еват. 

П*|і«дп. ата на З міо. ІО р. ОО и. иа 2 м. 6 р. 50 и. на І м.— З р. 50 

Аїреса редакції і контори: Кнін, І петиту тгккл, '11. телефон і\А '^К 

1*ед,!і^ктор Л. Иіковсьиий. , ПРИЙМАЄТЬСЯ ІІКРадПЛ АТА НА 

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИН, 

український міояшимн літератури, науки й громадсьивго життя. 

І'алакціа і контора: Кяіів, В.-Підвальна Ні 36, пом. 8. Телефон (Ю— 27. 

І1«]»*диа«а: вії 1-іо липня іо кініїл 1И17 р. -10 руО. Річні иередилатшіїси .Проміня- доплачують 

З руб. Окрема кнмга наклалнок' платою 2 р '^Н к. ьс ь^ .А. і^/о: р^ і^ Цл 

„ЧАС" 

іюстачас всі українські видання 
Ніїв. Відодімвреька іі. Видавництво ЧАС" у Київі 
ішііготило :« лр\к. зоірішк першиІІ 

= \в "У^ д н: і"' = кУі'ТП^У^'У^* Л\ Х«Ч./'»Ч^»Ч ^«Ч ^і\\0і\.0ІХ Л\5»4Чі^«ЧУ*ЧЛЧ /|V/♦^ ^44 опзвідання перендадені з чужих мов- 
Ціна збірника 2 р. 25 к. 
Склад ви іапни— Крамна Комора Т ва „Час* 
(І^)лолямирська 42). 

ІІрипямас'тся иодпиека па журмалг 

„БкіяІогріФіїчеекій Ежеміепийкії'' 

ІІодписная ц-Ьна на 1918 голг— 7 руб. сі оерос. 
\ ір. контори: Москвя, Таганская нлогііалі>. кн. 
скл- .Обществ. Д^до", для ,Г). В . 
Рео. II. в. В.тдлслав.іевь. -^ Зміат 6-га числа у,Миигаря". С ^фрсмяв.-Ввг ^Ковіаря'*. Гр. Тисяненко,-^ 
Історія Ведииот Кяиги. 1.4. Сфенцицькпи. БіШотенй Національного музею у Дьіоіі.— 
Критям і бібліографія. Одділя: І. Історія.— II. Публіі^стика.— ПІ. Економика. — 1\\ 
Агітащійш видання. — У. 'Красне письменство.— ЛІ. Педаґоґика і школа. — УІІ. Ви- 
дання для дітей. — VIII. Інформаційні видання. ЇХ. Словники —Х. Мовознавство.— 
Хї. Сільське господарство та ветеринарія. — XII. Мистецтво.— XIII. Поедія. — ХіЛ'. 
Мушива.— XV. Театр і п'вси. — Х>1. Релігія та церква. Видаїнича хрвтмиї,— Діті- 
ратурне життя (звістки та чутки). — Листування редакції.— Нові княжяі (359— 4вЗ)і. 
Оявіїстки. л гУ^ Г;.-:- /- І } 


V: ч;..*^: "^^- 


} V.- АМ- *^-.їй-ж-_^ і 

І 3(мигарь 

іЦіІТОІПК' УКРЛЇІІГЬКОІ о ІПІСЬ.МЕІК ГИА. Київ. 

Ріа видання д|і;/гий Лютий, І9І8 р. Число 6-е. 

СИХ0Д»ІТЬ ШО МІЄЕЦЯ. / /і і/'.і Ч(іп і: ікки) '■Сііі'і:! іт. ■..■/ : /чи/'' ■ г-ц^ііИ'.і' •■>}}: > їх > .її ,:■' '«(. (:--\--ііЯі ' 

■/ 'IV І і:Є ■'/,■"•• / •: я:;'к-іі 'Ніг-., і'чни: ;>"/■'/' {ч/'і-:іи,\ . ,' << г:і''і<, ґ, .!^\- •»'?(./ при- 
■ :чги.!:с ■■/ \/: І/ І /::і ■!. ^ґ.< .,; '■ . '.■ ::)іиііі. гк.'/':/;- . < :,'ґ^' ґ. \ . пі ■ К'^''.-'^ '-Л !< г.. ■' і;'''"-:і- ■і'Гп''''' ':і і'.'-' ''І-. !,■">■ ^:: :.іі ::і:: І.' : :::(' у, і',\ігііг ГіІ ■ г'і, а 


<\':' \ м •! '• ;і .■ і і-;^ ! і її) ';:!!.. і;г;::и\ ■■ (•, >>і ; ! , у,. і'оїЧ' 

. м І !•• !.:.;,;.! М 
N1;. і.:іУ , ,', і • 1' 

іі '. і " іі :'И :■' '. ■ і: !-■■ ■ ■ : ■• і'і"^! . ■ !і> г^-.'і ^ •■ 
:,■ і ^:: . !■■ : ; ■; іі , " и-- і:;' .: ;■'•• ':", ! ; 
і»- ■ ;і ■ 'і І ■ І, :и. ; ' ■ і''^ і; і .і і і .• ;:'■:• ■■;''■!:•■ 
:;!) ;■ ;/, ;,:. л,-(і ,-|, 1,1 :; ; ;: ':;і ''•;:;.-; 

р . ! у. !'. :;:•!; : .і: ." •м.:.^'-!.; ти '-іл;. 

■■: !;) г\м;;\' \\ , ■ і-|\; 1'! 'і'Уі І'''У '■'■■■■: '■■:':. 

■' ких.і-іп/^ І і!;і .■■ ■'. •• ;: .'■ і'-Іі-;;.!;; '. •;•!! V 
І1':;>- Іііі[" .ІіП'і І'^і-;< 1" \\'-".-' '■ '-■ '-,1 •■ ;: . 
\"Ч сама пу.т.ч ;!'!і;;:.':ічг:і;і і', '•.и"'" ^■:< . 

: ; І її;. іп:[';і':мі^ !і'';і.'іІ:: і'.^;ь ;- :;;;-.: - 

!■;.'!' П' '(І П'ііі;' І. Г і'; і!.- , і'» ' І'У И;. і.' . . 

•і;::іі;іча';<-:і ііл ^ ;,'■ '"■::; у :::" ;; '■:■'■, 
'^'Гм ні 1 л^'У.'м^і. ;;;>і"'імііі:-'іі ,;-;;» і ■■ ■: ■■■|с ' 
:и>;і('іл:;!Х, ;і<-У'.н ;;;і; ;^І'Гии \" <■ 'і •• ;•■ 
■М'нтії стіиіімніїі'і • .-! ;і'і!іі;і>м' :... 

ІЧіку 1>47 І'о ІИІ^ І'!!"' іі;.'іі[';.;;і му.;;; 
1.1(-:;!', мі.-міо яиі::^'\гі^ Г; іі»' ;•■ '.'Мі , 1 1 ] •■ ;:-<'!І і';і 
297 ' . ' , г іі і ;1 . ; 1 1' І ;-; Ч" ■'!,;■!• . ; 

р ■-. ■ ■!: !■ м: .; ■ ■ ! 

,ь ,.;.;.. ■;.•,!! - • •; 

(•ат ■• '.-іі!:!';' ■ ' " 
\[' .•'■,'.'! ■:'■' Ч(( V і .. 

'І ;! ' ' Р \' !,■■!■' і і ■ 

г;' ::,■ :,:і. :ЬЬ' •■■у ■ 
"•!іу:- '-у ;і>г ;• •• 
■^■'•;- !;!;■■;: ; ■■ 

' ■ ; 1 \ ••■•■11 ( .1, І , ■ ; ; , . *. : ; .:■■ ■'::> ■: гм \". ■ ;'. •■ н- 
' ' '' ■' ! \ч І ' ' ■;•■•''■' , ' ',',"- 
•■•'іі^.'і"^- і!'; ''' '■'■■; !'■.;;; ': ■' 'чч ^^ ■; іЧ'Г>п, 
;;■ '■ -\:г-]у. : ,'■•;■ і; ■:• .!■(■ ■■■■■: /.і:.:.; _ ;у л^;^:- 

1: .- ;, 1 -Лі,. ■;" • г і!' ■, V ;.;' ■ і : Ч :• ' 'Ч' "У 

,■'.•; '■• '-•■_'"■> ''-■' :.' ;му; !; і^'л ■ :[■]■:■ 1; .у;; ; ■ •• 

,4' и ■ ! :' ч- іі'Ч і:;і і .іЧчі' І ' і'.Ч чиГ;''"'/,і • і' 

і^п-'і і !,■ Ч!; ч і;'- і Ч'ЧтіІ :■.. : \Ч"'і > Ч»">- ЧИ- 

41 Ч ІЧ' М , І іЧ.' Ч-"Чі ІЧ ■■■ ч !'■ Ч Т ' . Ч.' "у ■- :.,.У\ Ч-,і.і! '':.''•■• ч ,.'•' -• ■ 
: ■•■~и :- . . 
чч ;іч : . ■■ - 
^ • < ч-- ■ ' : . , ; ,• 
ч І ;! '•>: 'А ,ч 

: і !'л ЧЧ>'\' ■.ЧЧЧІ' !■ Лк 1 [ччі ІЧ. ІЧ!. ;: ч ч ■ і ' чч ч;і 
тпл- •їміііііамі; іі іЧ'Ч'Чі- ч. \:і!. \" ІЧМі (;Иаі!';;,КЧЧ1 !!■ ,Ч:і. 

І ОДІ. коли ]и'иплй.іііи И"'Г, {! 'ку '-кипу.:; 
-^-^ 298 І'р. Тясячннко. - |«-ті>і'ія Нрлигої іі'иигі була повьявку я уст «ільного олова і за 
пвтербурзським виданням і?*ов року— 
першим ПОВНІМ і иеіюпсованим ВИНПІЛО 
ще кілька таких само гарних виданнів і 
Еграцаю й •аходайи небіжчика Василя 
^^маницького. Та вернулась реакція — і 
першім ділом 8Н0В пропала книга, про- 
пала іа саме ювилейно свято 50 літніх 
рок')вин смерти Шевченка, коли його ве- 
лика спадщина ставала вже добром все- 
■ароднім, коли вона могла в мілійоиах 
примірників розходитися поміж людьми. 
Року 1911-го петербураські видання (всії) 
сконфісковано, видавців потягнуто до 
оуду, а по натхненних сторінках иіпіла 
анов гуляти шалена цензорська рука. . 
І в нове життя ми вступили без „Іхобза ' 
ря", без „Кобааря" верстаємо перші 
, вольнії, широкі скрізь шляхи святії". 
Т)о хоч тепер нема вже іаборон, та не- 
сила випускати велику книгу в такому і 
числі й так поцінно щоб вона в кожну 
хату на Україні змпііпіла собі стежку. 
Техиичні обставини дужчі за иайгаря- 
чіші бажання. і ; 

Ііез , Кобзаря"... ім'.'і „і\об;іаі>я" в 
минулому, без „Кобзіїря" й теп<'р. ])(» за 
тих без м.і.'іого яо рпкін, іцо минули од 
Пррпіог(і ридання цісї пілиа.'іинп нашого 
письменства, тільки іисіііа іпи.тч'аііа, тіль- 
ки недовгі моменти (Іу.'Пі. коли ИІсичен- 
кова спадіцина нільп . обнріалась па 
кнйгар^л.кому ринкині. та іі то зл»'біль- 
шог) и уривках, пошматоиама. 1\пжіі*' 
ноі',»' ьилапня, дозвіл на як<' дмводилосі. 
виривати од цензури, иара-^ ж»- рс.іхо- 
дилось і ноні кад[)И читачік лишалися 
без ..КоГізари", наДі).'іужуіочи перспису- 
ваппям, гим „снисанієм кіінжмим", яке 
здавалося б, повинно було одііітн пані- 
ки н безвість минулого по гсніяльному 
винаході Гутенберга. 

і от 'іепер знову стоїмо перст ста- 
рим завданням: подбати нарешті, пі,об 
гарне, поцінне й повне видання і^ніял[. 
ної книги не сходило з книіарськоіо 
ринку і щоб кожен міі^ задовольняти 
свою духову спрагу з цього живуїцого 
джерела великої любави до рідного краю 
та його безталанного народу. Коли ми- 
нувшину переживали без .Кобзаря", то 
нехай хоч майбутність стрінемо таки з 
, Кобзарем*. і Зсторія ІслЛйі Книга. 

Стаття //>, І исянгнип. Кому не доводилося у ния:чій, се- 
редній, а то навіть і у вищій іпкол 
визубрювати стой довгий-пре.;<»ві ий ряд 
імен і цифр всяких Людовиків, Фридрі 
хів. Миколаїв- -К"ли нар(»диі 'Я и помер, 
якого дня і від чого чхнун Цей Довгий 
ряд цпфр ставила стара шко. іа у голо- 
зі юнака, як погребні хрести нидсамон' 
суттю, самим змістом історії: :п^ деревом — І 1^ 
тісу не бачим, Гц! 1<>Д 

•я 
Лас Зате важливих дат та піе л історії 
„неістнуючого" народу та школа не да- 
вала, бо тут не вбача.гінсь порфіра і ві- 
сон, не чувся приємний бряикіг орденів 
Однок) з таких дат ііостанлгітх непор 

фирОрОДЙИМ українським Маі)0,[І'І\1 іе- 
НІКМ. є — 1840 рік. Іі Ц«ІІ рік «ИЛЬНОК' 

рукою було покладено міцппіі к-амень, 
ПІ.0 паніки скріпив пошарпану ліюдав- 
німи північними вітрами і ііоі"'нііу свої- 
ми і чужими гробаками бу.ііі'.іН'- укра- 
їнсько письменство, — яко н<' І', 'ммі оули 
•}а кріпи ги ін»ііе радники: її т іирі ь-оькиіі, 
Гребінка. Іч'впка 

і*оКу ІЯ'ЖОГО 1Н40 Г'> ї'ПІПЛ 1" и 1[о- 

іербуріі іюріпо мидаиня і:иііі и яі-ііі су 
ли:іоои бути отим . кракуі ■•■іммім" КУ 

Міо'Г 1'р(і 
о ':тІрОМ 

[!ЧаГіниіі 

•■' .'окла- 

міі чаои 

лг: Т. Г. )СІ 

ів 
іа: < • 
»<а 
НІ 

]■■' 
І» 

ІІ і.'і бчаря 299 МІМОМ наміоі'о пиоьм»містиа. іоі 
уалоької пумки. ІІопо.іИ!:;' 
.ііоього було там 8 пом.осі, ., 

ПаІІІр. а на СКрОМНІІІ оір.;і| і,і 

иімпі а;<тор і на:о<а. я'.і н.' і' 
бх'луті. у памьяти наїНії'. і; ; 
ІІЬ'В юнко -Іх'об.зарь.^) 

іоторію п»^-рпіог ' іи:.і;'!!;і 
ро;]іи>іилаб; впдамоць П, М.іоі''' так: 

ПрИІІШоВПіИ до ПІНВЧСИК.', ^СИІІ \і;іЛ!о- 
НаВ 1І(»Г0 портрет, ній НІДІ'ЯІ: .' .1".іу пп- 
иіроць. тс стояли кілька риІКІ!- ПІрМіІВ 
„Таряо()пс»ї. Ночі". 
— ІЦ,о цо таке. Тарасч' і'ригоровичу?^ 
запитав Мартос. 

- Та це. добр(»дію. не вам ісажучи, як 
нападуть иноді .злидні, то я п нівечу 
папір,— відповів Шевченко *) Дуже Х0ТІ.10ГЯ іати пвімок цієї опкля.гин- 
ки. та на жаль в ці чаги нігіе у Киїпі не поща- 
стило знайти їпеі юрогої книги, а з чврніго>'Сі.- 
кого музею Тарновського, де мені ічнелося бачи- 
ти той примірник, по статуту нічого не можна 
позичати. Кажуть, що я 1914 р. Львівське наукове 
т-во видало копії фотографічні перитого видання 
Кобзаря, але вочж до КнТва яе діїшм. Г; 300 1 'р. Тисяченко. — Історія ВедиЕОЇ Книги. се- 

хОЛІ 

ряд 

фі 

'ер, 
гий 

ІЛО- 

м— 

)рії 
да- 
ві- 

ІІК 

ор 
ге- 

нь. 

ян- 
ої- 
:)а- 
ли 

ні, 

[.'- 

У 

:гі 

)іі 

>м 

їй 

а- 

Г. к: 

І). 

;]- 
І В г- Так це ваші вірші? 
ЬіГе-ж. І 

Багацько у ваг* такого? І 

- Та 6 чималенько. 
— Де -ж воно? 

Отам під ліжком у кошику... 

Довгенько довелог'я Мартосові умо 
.іяти Шевченка, щоб пін згодився дати 
" друку ^вої перші творп 

Поет ще не принин був у собі, мо- 
1'іда муза його ніби <'оромилась, бояла- 
я чужого ока і через те він дав тільки 
іястину своїх творів, до того написаних: 
.Думи мої", „Перебендіт", „Тополя",' 
.Па що мені чорні бропи" (думка), „До 
існовяненка (до українського писаки)". 
Іван Підкова", .,Тарасопа Ніч" і „Ка- 
трина". Як бачимо .тут нема з відомих 
іім творів отієї доби: „Причина", ДЗіт- 
(' буйний", „На вічну память Котля- 
•м^ському", „Тече вода в сине мор»"-. 

Та даремно боявся Ніевчепко за 
іої твори:— старий Квітка писав моло- 
;( іму поетові: „я йоги (Дхиб.заря") при- 
ту.'.ив до серця, бо луже піанукі вас, і 
ьаіпі думки кріпко лягають на душу". 
П,ями словами вет»'ран українського 
і!исьменства яскраво г.исловив думку ^ 
і'-ього української о г[)(!мадянстпа, що- 
тепло, з запалом привітало н(^в<)ГО поета. 

В слідуючому — 1811 році Шевченко 
наділяв Україну иовок» сво<^;іі) іки'мою 
„Гайдамаки". Довго її цснзу.ра де{)жа- 
,'іа в св"їх лаб»'тах: .. і\уло М(Чіі ;і ними 
(л „Гайдама.чаміґ' І лиха. — писав поет до 
Тарнов'-ької о.— Насилу випустив ц^^нзур- 
ііий К(імітет. „Ііозмутительнон" га й годі! 
Ледве сяк да так впевпиг. їх (цен- 
:іорів), т.0 я Н'' бунтівник. Тсп»'р хва- 
таюся розіслати, пюб не схаменулися", 
Так почалося знайомство поста з ц^^н- 
зурою, яка ціліпі вік його пересліду- 
вала. 

Гіерше видання „Кобзаря" іпвпдко 
розійшлося і в 1844 р(чі,і воно було пов- 
торено з додатком „Гаіідамаків" і вся 
книга мала таку назву: Чигиринській 
Кобзарь и Гайдамакн — Т. Г. Шевченка. 
Новое изданіе, Спб. 1844. (79-|-13-2 ст.)*) 
Того ж року було видано і чудову пое- 
му „Гамалія". 

*) В 1П14 р. вийшов Кобзврь під ред. II. Зай- 
цева (вид. „Д-Ьятель"), де виділені поезії, що були 
валруковані у „Чигиринському Кобіарі". В це 
видання редактор умістив цікаві варіанти деяких 
поезій, яких у свій час іе міг здобути В. Дома- 

НЙЦЬКИЙ. 

ЗОЇ А третього видання довго довелося 
сподіватись. Лиха доля просто кепку- 
вала з поета — викликала з його душі 
найкращі твори (роки 1843—47), а колж 
він у 1847 році почав збіратись панове, 
бодай неповне, видання своїх творів і 
вже навіть 8 марта написав у Седневі 
відому передмову до майбутнього ви- 
дання, — то 5 квітня, був заарештований 
за тіж свої твори при переїзді черев 
Дніпро у Київ. А там Петербурзська 
цігадель, Оренбург, Орська кріпость, 
Аральське море, Новопетровській форт... 
і про видання нема чого тоді й думати, 
коли заборонено поетові й маляреві пи- 
сать і малювати. 

...Каламутними болотами 
Між бурьяиа.ми, за гоїами 
'Гри годи сумно протекли; 
і Багато де -чиї о взяли 

З моєї твмноі комори, 
1 в море НУ1ІІКОМ однесли: 
І витким проковтнуло море 
Моє ів злато-серебро— 
Мої літа, мої печалі — 
Тії незримиі скрижалі 
Незримим писані пером..- 
І четвертий рік мннас 
Тихенько, поволі, — 
./ 1 четверту иачинаю 

Книжечку н неволі ^ 

Мережати. Змережав 
Кровно та слі.озами 
Моє горе на ЧУЖИНІ... 

гОррнбург. ]^оО) 

Так перші трп рокі заслання 
Ш^'вченко міг, хоч хоиакічись неначе 
злодііі, „ііережати кровьіо та сльозами", . 
а останні сім років зовсім викреслені 
з Великої Книги— Д\абзаря". Три роки 
папіп-німування і сім років цілковитого 
мовчання. Десять страшних років уби- 
вання творчости, яка п<фед тим буйно 
так розцвіла!.. 

Повертаючись з тяжкої неволі, поет 
уже в дорозі— в Нижньому Новгород, 
починає лаштувати свої твори до нового 
видання. Прибувши ж до Петербургу. 
Шевченко шукав видавця і клопочетьс-і 
про дозвіл цензури. А добути дозвіл 
було не легко, бо на його творах ле- 
жало миколаївське тавро 1847 року: 
„забороняю". Сам поет і його приятелі 
немало оббили порогів у „власть йму- 
пхих" — звернулись до міністра освіти, ;> 
він написав шефу жандарів, а цеі! 
послав „члену главнаго управленія цен 
зури". Цензор, прочитавши „ Кобзаря •- 
сказав, що поезію „Думи мої, думи" 
краще не друкувати, бо у їй, мовляв, за- 
гальна ідея ворожа .сліянію Малороссіи 
С7> Великороссіей". Але цього було мало: 

302 І'р. Тпсяченко — Історія Врлик( І КНИІИ. шеф жандарів ще раз послав на розгляд 
другому цеизороізі, який замазував на- 
віть самі що ні єсть безневинні вірші 
з поеми „Катерина". Щоб уявити ту 
страшну ц*'изуру, дозволю собі навести 
один приклад; уступ, викреслений з 1\ 
розділу тої поеми: 

І1о-пи горою я])ОМ-дол()М, 
Мов ті ліди високочолі. 
Дуби з гетьманщини гтолть; 
1} я(7 грРбеїька. пер''ііі в-}іл.і. 
Ставок під криюю п исподі, 
1 (Ліолонка-иоіу (^раті.. 
Мои покотьоло, чі'рвонії: 
Кріік імару (ини-'. запя.ии к: 
Пйіувся ьітер, — як говіс! 
Ііома иічого. (.'к^'і;;!, г.і.ііс. 
Та гі-!,ки лісом іагт;)и. 

П{чімда, читачу, ст[»апініі піі/іітичш-. 
таї-: і {іуііну- ,л^^ржан}1! устої*.' Таї: 
було б СМІШИ'), колиС) не було так гірко, 
б'.>л;!че за аьтора, ид,о .мусіь терпіти іак»' 
зпупіапия. „Сьогодні (2ч- Л'і — 185!<) псії- 
яу])а нр^ііустила з сіугах Псіяуріи М(Гі бе^і- 
таланні луми, та та?с пр<»клята 'обчистп- 
ла, піо }і .лидіи' ПІЗН8П спої діточки". 
Так' 11НП1С ііоет через (). Храпаля л<< 
П.іатотіа Симн)М'Нка, який пголиие.-і .іатії 
коїпти на ниланпя, бо лід ею.іичппх 
пидаілп'!' німоіч) до'''роі^о не сііі'Ліі-и'.'-:! 

ІИеінЧеііКО. 

Таї^ ['Т''»і';ііі;миі:и ч-'Р*-;і „іг. льч' 

ухо' Іі,(М!:'.урИ, НИІІІИ.М ЦОЦ»', ПОННІіЦс ;,;•, 

П'Пері';;'!! (т]'.'Ч*-) иидіпімч „попI.^':г,■о- 
ї'.аИ'і'і '" :, ; '.І кнпгп: „ [іо''';іарь ' 'Г. ІІІе;- 
м»'ик; і»' м. їо.м Платоііл < 'л.\;]ір(-.чкі<. Сіі»^:. 
1У0О. ;И4. ^". II,. 1 р. о тіорі'р('Т(і.м акто 
ра І' лрукирні П. Ііу.-і;;и;і". І тоіі у. 

І.ЕІИІІЛИ "І {ь-миМИ КНИ'/' *";КаМП Т^оі Г(, 

лої'іііііі.і тнор^і- ^-і" бу'^о чадру:.-;И'ано і- 
[][=".\:\ пнлнииі ..К' )^':;;і і'Я". 

І и'.ому ішл.чтіїї' оуліі.тось бути по- 
см'^ріпіім, бо Ні'лаба[.ом після ііог'» ви- 
ходу о;ііі'піІ'Ч? (-■: : иа'' ЙоГО НЄЛПКИІІ ТЬО- 
реіП'. Сум (/іГіі|Т8<;, К'-ЛП перег.і/їдакпі 
оте (і<'і\;.;!і-; за жптія іюста ПОКаЛІЧ''По 
видання >.:,а{ібів і'іого л.уха. Сумно і бо 
ляче, щ'> очі ііого т!!^ і це бачгт.'іи своїх 
наіікрапитх творів надрукованими. Прав 
да, тне г. і'лГ)'.» ропі зн т:о[«доном у Лии- 
''ьку ііГііііпла була книжечка: ,. Иовмя 
стихотВ(іренія Л. Пуиікина и Т. ІІІс!;- 
ченка", де було надруковано вперше: 
.Кавказ", „Холодний )1р". „Посланіе до 
земляків", „Запоаіт*\ „Розрита могила" 
і „За думою дума", -та біоірафп поета 
не говорять, п;о ця !:!іи'/кка діііпіла до 
Шевченка, бо перевогіити чорез кордон 
було дуже трудно. Але ніякі заборони 

303 не могли вибити у громадянства тоїч 
замилування, того захвату від заборо 
нених творів великого поета. Коли ш 
було друкованих, то ходили по рукя>, 
численні списки і скоро в цензурному 
„К'обзарі" замість крапок виростали ціл 
рядки, які від того ще дужче притягалр! 
увагу читача. 

Нразу-ж після смерти іеніяльног» 
поета >'[фаїни, мученика за її долн'. пе 
тербур:^оька громам ухвали.ча кільк;. 
пункти* на іИ'іиамуі'анпя його памьятн, 
а яких пьятий гог.орить; видати і: наіі- 
дос'тоГпіііцому г.иг.іялі ііого великі тво 
ри. 'Гг, иа цпевг.іикий жаль, внігоматі; 
ту цсістаН(Ліу н»' спр(,.моглась ні та гро- 
мада, ні і;ее сучасчо' постові покоління. 
Паніть і напю, наеіуцнн і:окоління ж 
моЖ'- похвалитис!.. іцо нмко цілком СІІОВ 
ни.іи те побажання. ІІаГо''іл.мііе іальму- 
вал'о сіі'раву оте ,.м»м.р» мамие око" ,оі 
страши! іюдніііиі й і!'Т[)!Г?ні цеіг'-урн 
лабегн, чсіінл які мусил" п|:і0Х"ДИ7и кож- 
не ііидаиия „К'"б{аря'* ч І'пеії. Р,а кор- 
доном, у Га.іичині, хоч і не булм тако 
цензури, тмкбулі; оте кл^фикальне низь 

копр І і') И»* р''.Зу\іІЧ.і;і Мі !»аЛ1. ІЧО Межу- 

■л ТІК .ціани.м >п'.:.,-' г-< ко.іи н»' хам 

. .іилаиці тво- 
уми 'и.ун кулі 
И( ни підніма.і; 

ОТПІ Т!"'рИ. :-<Г!у.ІЯ:пЧН('І 

І! <-м'-.М\ <'1;,|:І(|іИ-' 

ІІ.еііЧУГ) КПМЧИІ" 

■і^ЧП а п;іь і,К( ї. Щг 

, аі'и".-іііііе подбаль 

Н^' ТІ.ІГІЛТ (ІГр^'.Мі 
Ое іГ.-'і, п !І ці.-іі гурти, ЛО рсаЛІііу[!.іГ'!І;; 
ИС}!^••|^ Цог-таНоИ. ЩО ТИК .'!<■;;;!( ИІІН'М'И- 
ЛИ'Ч. ИЛ ІИО])ІЧНИХ (Ч'.ЯТКуі-;і!-.Ч.'\ П.1^!ЬЯ- 

ТИ ЦМ. «■]■;]. 

.'і.о Г)()2 року налі'іуіиі.--і.оі, бібліо- 
гргіфом ,\!. К'омар'овим— Т})ИЛ!!ить два 
иилаИіі)! „К"'«а.чря", я коли продовжити 
Г'ахуиок до наших днів, то буде н»' мен 
піе — ^о видань. Ллє я не маю змоги, 
та і; нема потреби спинятись на всіх 
впдоппях. Досить буде п('Казатп голоііпі. 
які ета.іи «чайними пунктами, як П" 
чиелу гіаведених до них поезій, так по 
ред:ікц:ї ї:ч.") 

'і Не 'ііі'л.'іа.ісь також і ип і-ік-стрпціях .г 
..Ко*^; ари", іци іїьмгиаі: окремої ст.ітїі. И!,е г: ціка- 
ьиіі Оіи ііи.;,аі;ічічо! Справи — ]і,е аіітор'сі.іаііі гонорар 
.іа пря.и'1 мілавати, який то до „Кобзаря" мало 

ІіИЛі'ІІМіІІИ. 

801 , 


«•ГВсМ, Я'С»' ■'■ : "' - ';: Ч- > 
рів Ве.-іикогі. ;;. ..і,., '".у 
ТУ[).!ИМС. ■•.'І. ;,..-! г і\!И, 
руку М;! г • .'О 
.•іН''''0!Ц,!о ;ім [Г.ити 

ио^іу рі'.іу: іміі. 
,\.'іг, крі:! І їй 

і ,Д!.чТ1'І0ГИ'Л;"ї" 
було оте И'>рМПЛЬНо. 
стпо, ."і." вимвл;ї:іи • І Г|). Т(тсяівпіу0.— Істдрія Велик-Ї Книги, укял 
чом> 

галп Н01< 
. не 
ІЬК; 
ЯТІ!, 

чай 

тво 
іаті: 
гро- 
ши. 

Н( 

10 Й 

М.У- 
ри 

Ор- 

у 

їм Через шість років ПІСЛЯ смерти ІІО- 
. та миниїло два цікавих видання „Коб 
-аря". Одно в Росії: Кобзарі. Т. Шсв- 
.'•'нка. Коштом Кожанчнк(Ніа. (ЛІП. І867. 
■і 7 7 гт. но. 11^. 1 р. •^5 к. З портретом і 
.і;ітобіогра(|іі(-;іо. ;{<)00 іір. Це иіідання 
'у.:о значно повніше на поиер^'Ліп, сю- 
іи уиіііінлг» мал(. н«' ніч*, що булн гЛдо- 

:іі Тоді з ІІ0<'ЗІП І1ІЄИЧ''1ІКН і ІЦО МОЖИ)! 

'уло надруковати в Росії. Всьоі^о на- 
!>уковаііо (цілком і в цензурних уі>ии 
:ах) і?5І поезії. Друге видання тоіо ж 
і'Оку було иипуіцено у іалимині: ІІо- 
•іії Т. Шер.ч''нка. У Льг;оі;і. Накладом 
а'. <'ушкев;гча. 1^б7. т. І- -27о-і-(і ст. н- 
. II— ;и 11-4 ст. 8". Вг'ього Поезій в обох 
і<)мах-2<»7. Отже це видання ще по 
і'ніїце за Ііожанчиковеьк»', але все ж ір- 
повне. Ні' по вині цензури, а по (ГГОМу 
М'Момислію п. редакторгі, на яке хв(і 
еіли більшість галицьких „патріотів" 
проти чого так різко-адсловлювався у 
•.:ій час М. [[. Лрагоманов. 

Нарешті в 187<; [к.ці за кордоном 
Росії і Галичини у Празі було видано 
повне на тон ча^'. або навіть перепов- 
нене, бо туди увійшли помилково і 
] і{< 'ри не шевченковські, -видання Коб- 
»арь. Т. ІИевчннка. Копітом і в дру- 
ісарні д-ра Грейга. Прага 1870 р. т. 1. 
'.{ додатком споминок про ІПевченка: І. 
('. Тургенева і Я. Полонського. ХХП • 
4 14 ст. Я"з. Ц. 2 р. :>.г>оо пр. т. Л. З до- 
латком г'пеминок про Т. Шевченка: Я. 
Ь.'остомарова і М. Микєшина. ХХІП-І-27Г, 
<г. V'. Ц. 2 р. »)0і) пр. Цо видання було 
♦•норужене київською громадою, яка в 
Н74 — 75 році жила інтенсивним життям, 
почуваючи тимчасову полегкість од уря- 
ду роеіііського. ;}авдання було, як го. 
порить у (Чіоїх споминах О. Русов., *) 
який технично перічіодив видання у 
Празі,— над^гуковати все. що було на 
'•танку друкарському і головне те, шо 
переховува^тось у приватних особ у ру- 
кописах. Перпіиіі том складено з пора- 
дою цензора київського, піоб можна бу- 
ло продавати у Росії, а в другий увій- 
шло все останнє. 

Видання це краще, за попередні, але 
псе ж у йому бракуй пильної методич- 
ної редакції", через що є непевні не то 
піо слова, рядки, а навіть заведені чужі 
поезії (напр. Чужбинського— Афанась- 
єва— „Гарно твоя кобза грає"). Тут у 
перше зьявились і ті твори, що викре- ') „Україна-, 1907 кн. 11. 
в05 . '^ слювали га;шцькі клерикали і за що 
потім і грима^ін на це видання. Другий 
іом призначався для за-кордону, бо у 
І'! сії мали його тільки відважні й ща- 
< ливі, що чудом добували Ч' рез кордс'Н. 

Нічого особливо ноіи^го тцо до 
іексту, порівнк'ючи з прак'ьііим — не 
принесло й нидання, яке и];етеилувало 

^іуТИ ніби .аКЯДеМИЧНПМ". КиС,:і-\\)Ь Т. 

111»'вченка. Видання т-иа імени ІП^^ьченіса 
у .Львові, І8'':5 р. ч. І. СХМ \--ПГ> ст. ч". 
• ; додатком статті пр*»»]», о. Ог'ін''л;ського, 
Ч. II Ї05 ст. ^". П,. 1 кр. Це і'идання 
іільки покн.'^ало. як ті-удн-' ук.'адаїи 
т.чори Шевченка н*' в хронологпчному 
іі<:[>ядку, а по розділах, н за-і*'Жности 
і;ід змісту, напрямків; бо чаею і' 'дному 
і тому ж творі ми бачимо напрям і су- 
'•пільно-національний і політично-папіо- 
ннльний... 

ІІ,ікавіп!,е, — як по кільки?ти уміще- 
них творів, так і з боку перегляду Де- 
яких поезій по рукописах (у той час 
найповніше) '^уло видання: Поезії Т. 
Шевченка. ІЗнд. т па „Проепіта'і у /Іьвоні. 
Г.н»2 р. С98 ст. 12". З П>'р''ДМ0В0Ю ]<К 
Романчука 5000 пр. Ц 2 Кіірб. 

Так !іо-грг,лу, не поспішаючи, іііпли 
за кордоном Де справжнього повного 
видання Нелйь'</ї книги, а тим часом 
Російська Ук}^іїна мусила живитис.ь не- 
догризками всесильної цензури. І народ 
радий був і малому, і швидко і;нпрод(і- 
валось кожне нове видання .К'абларя**. 
Після першог.) тому п})аж'^ч>іо»го ви- 
дання зьяни пі(Ч> у продажу: Збі}»нйк 
тїіорів Т. П1'м;ченка. Т. 1. Ко''.зарь. ГПБ. 
1Я83. вг.оопр. (трошки повніше за видання 
Кмжанчикова). А ()біцяний другий том, 
ди мали бути повісті, днєвниїї, листи 
так і не !!ийш<-в. Через рік все видання 
не вважак^чй на чималу кількість, було 
випродане ізнову надруїсовано 12..')00 пр. 

Н 1894 році вийшл м у Київі видан- 
ня, як каже с. вфремов, у кількосте 
2о.()00 прим., і через два роки розійшлося 
і в 189*.) — ред. журнала ,Кі»'Вская Ста- 
рина" випустила свок видання в кіль- 
кости не чуваній до того — рю.ооо пр. 
(Ю.ООО на кращому папері — дорожчих, 
І р. 50 к. і 50.0(»0 дешевих, по 35 коп.) 
Сподівались, що редакція солідного жур- 
налу, який уділяв чимало місця статтям 
про поета, поставиться достойно до Ве- 
ликої Книги. І на превеликий жаль „по- 
милки доводять,— як казав у свій час 
критик, — що видавці страшенно недбало 

306 Іл. Сввнпіакнй. — Бібііотека Націоннльного музею у Львоні. вели видання й не доклали своєї праці 
до того, щоб воно могло задовольніти 
коли не всі, то хоч найперші вимоги**). 
Тільки воля' 190Ь р. дала змогу при- 
ступити і в Росії до повного видання 
Великої Книі и, редакцію якої було до 
ручено молодому вченому в. Доманиць- 
кому. Редактор приклав усіх сил, всьо- 
го свого знання, віддав всю повагу до 
безсмертних творів і на початку Г^»о7 
року вийшло справді видання, достойне 
великого тв(ірця. 11а слідуючий рік вий- 
шло друге, а в иао р. трете, повне ви- 
дання під редакіцгію В. Д( мапицьког". 
Тут тільки кілька поезій було не пе|>е 
вірено по орігіналу, а все ж останик 
пильно іі(>оредаіивано, про що свідчать 
статті редакті»{);і. и журналі „Кіенск. 
Г'пір.," МІ," Потім ИИІ11ІІЛИ і\ окремою кни- 
гою: ІірИ-ТІІМИИІІ ронсліл Н<'іД текстом 

,,1гобза|>и". Заходами Н. Ломаипцькогп і 
попередніх |и>лак'го{'і}!, що П(іЛєгчи:і*! 
йому і[;';:.іі:,), — Україна ипайиііа. і-5еіпк;' 
Книгу. Мало не чере.ч 50 літ ііе}іе{,('деі!'' 
було и и:лття постаіюву петербурзськ' 
громади, і уіч"]>аїмеьині{ народ міг з лн - 
6<'Н' кииіир' ' ( и'іті,уі>ати 50 рг'кін з ;інч 
<'>;еріії еь.,1-;, іі}.'і[)^,ьа. 

Та це :(м[Ч"о іак бу.'іо: -п і <м _' ро::|. 
гг і'';./:і; у ііаїхі.і;; ту і>е.іні:у книгу і 

ВПеку''і1ІН з неї 11'»] ■'ИДОК (біля •)' 2", /і 

!іі;іЧа.-іи иасі'.ито друї'пх— 100 річіпіх р( к-- 
іпіи л ліім иа,[':ідж-'инп поета. Тіїк і гзмт- 

К"УІ< ІЛ[Ї ! !'.ІІ.-ІЄІ! ■■^^^I^\)^],'Л без ТИ"рІ(? ІІоГі 

"(уп;і. "' і/іаеиі ж кидання ..!і"'^з;ірн 
і-!^;і ,.! '[ ::кчіі.і" і Іапеї^нпоелаі^еьке \ч\\ 
\). тгомі 'Г. ІІІ^н'О'Пі.а. лід ре.іакг'і»-:;' 
Л- Л''[)''Иі"Пі:а (ікм'зія і П'»иі<''Ті) — ■;аеі!;і:і 
булгг краепіімоииим'.і ісраикамн. 

Так.'. Ч'.'іПа її <'умііи іе,торіи Нелиі; ї 
іліпги. Л"')і прор(о:а ^"країни. гепіа.'іі>- 
ного поега і їіоі о 1>елиі:ої Книічі ски 
дактьея на Д')лн», чи недо.ін» ііа[)0ду 
вкраїнс'кого. І к'>ли мп бачимо, яв.'іяс- 
мось сіил'-:амн і "ііячами націон »лі іюі «. 
і соціалі.цої'о ри'^і'.м.-ієимя, і віримо В ііоге, 
не вважаючи паіі[>пкрі момеїгіи летн)чо 
го дня, Т'> мусять воск[)еснуть у всііі 
своїй силі й дивні тво(ш п()етичниіі прог 
рам того визволення. В. Доманиііькиіі 
зробив е-агато, але не исе, теперішня 
хвиля вимагає нового впдаїгня, деб були 
виправлег!І дрібні помилки, деб були 
відповідні статті, коментарій. Стоїмо пе ' 
ред виданням академичним, якого бажав 
воскресла нація. 1 віримо, що таке ви- 

•; с. єфрс'мсп. .1. н. и. і8і»9. .V я. | дання національного скарбу незабаро 
зьявиться. Повинно зьявитись,поборови 
всі техничні перепікодн, це видані] 
Великої ]\ниіи, Р>еликого творця, си^ 
Великого на])оду. ^іКдіотекі )(аціохадьхого музею 
у /іьбоБі. {Сп!атт>і І >>!!.. [.:. Сої нн>'іР^( <■'' ігто 
іув- 
д.6а 

ген 

г,. , 

; »,' 1 
МЯ 
І'.У Хоча .Іі.іііі! М(»л(»;і.іііий за Київ на якп 
нГіст!. сгііліть, та хоча він п іі-горії неза 
лежпої .^'країни віі(»гравьв ро.ію іїи.іііичіГі 
иаіиина.іміоіч) та культурноіп осере іка і > 

і'іІ.,1,1!;' Г.Ііі -[ОЛІТІЯ, псе ж. ІЬ'рІїіНІ •И'МИ ,і,о Ь'г 

Тин. і:ір, м«ід:ііа иа.чваїп иелтспм гсняіі ! 
ук[і.\ї :( к,:' ї кнпжк'и. '-І іавві\ мг.ен в нм - 
му оулч : і;сі Гіагаті книгоаПірпі. як с.іуіі 
'•чіаїї :і Ділопіїсаисі.кої іч-и.іеііУ. іа іс^яїнК' 
їі^ 1іе[.ч,М( іміїін -.1 ^М)ку і;ол>ік'ііі: >ііієис».- 
);(.ї іі'ім'ї.и. <"м;гі(а)нуіі)р('йсі.кп!<і маиа'чир}', 
іа .Імгоиі. і: її »;:пігко'іії і кат»'Д[іал!.н(іго Свл 
тп 1<ь,іі;.і(! сі.Гіору- -.'. ^іпку і»у('іімін уі.діаїм 
гін. Після прилученая <'.\ІІН0Ї ГЯ.ІИ'.НН:» Т' 
! ;... В'Ч !І Г;іоліоіеі:и : сіаи.:! 
Хі\ г; . ,і\же паїаіу і 1 . \ч'-:)»ії ]Т7 

чн іі.учаі:і\ •мая ■г.аьз л^У ! ріл'алі'ької (1 вжаїку ^че.ііочеьу \ іг;і;'';'-'і'ге ігіасу, іци іпаїнияля Ні- в ЧІП І іі;.іі,іа гікмцялггі і;и:і: .> "ір :ііа ла-і: 
;і і-Ві'^їм •!>і,.еім';і.і!,ги\і зміекім. 'рі:'>Л)іжііо в ІІМ і'.-іміу ча<-і ітчіоіині:! 
■Ві;і(і к ■^ .лл у[іііо-иаціояаліаі', ..і.мьнії гь \ 
.Іьв.'ЬІ ігііі[)іо." україїісгкої іі'Ч'''''іі каиоіміі' 
і'ар.і'-евнч і іс'іоріос салиці.ко.о мтліт-іиа 
і'.у^>]>ііЦ!.К!іі}, а в Перемитлі--к;иі"!!мі:и .І.И!- 
[ онсі.к^'ЛІ та Мої илілівіп.каіі, а гаїи'Ж сі.искі і; 
Лгнипикпй. І!<л вовн оу.іи зав.ч^їими біоліо- 
г]аіламк і І' орими ;піавіии!і' іаг.ньиї літера- 
:уі^и гма -нчв. 1 гро'ііької і! рву. ькі/]", іа но- 
ві:міо; фрамцчзької іі ві.мецької. Іміі Гіібліо- 
т»ісп. що .;іііпіла д<» нас з |*ексграми і під- 
іівсами, го яснві ці.01'0 свідки. В к-(-жноі'о 
з вих ''ула своя спеїия-іьнісіь, для яісої 
вів .{оірас переважну частину сви^ї кпиго- 
•збірмі. Отже, Рарагевнч: по історії церкви з 
дужі' чпглеииимн внпвсами з актів і архнвів, 
в овраввиі ({и'ЛІЯнтах; .МогвльницькиГі слід- 
кує за мовою і граматикою ріднього народу; 
Лавровгький дбайливо збірас етародруки й 
рукописи, мас навіть галицький літопис. ХАТ 
в., з якого діііпіов до нас тільки відпис; 
єпископ, — пізніше митрополит і ка[)днвал — 
Левицький залюбки вишукує інтересні кни- 
ги, друковані ріжними мовами, особливо 

ЗОв 1. (/'ие.нціцчий. 1:і6ліитнка Націинальвог > музею у Львові. ігторичні. старг)ірукн й рукописи. Він ми- 
.іувтиоя й п іовніиіньому вигляді книги, та 
лба« г!ро кідіїовідниЯ лахиот для цінних 
еи^ -П' їх налГ);лп. - н добрій оправі. 

А М' і ці ПіГ.ліотекв не загинули: Гара 
. і«ничоиа 'ніііи.ібірня ді(;талась Каїїитульній 
бібліотеці і!ри Си, Юрі у Лі.воні; Лавров 
.і.к»л(> \\ Мчіильницького — перейшли до 00- 
с>' ))н«>ї .а ягулкні'ї бібліотечки н Перемишлі; 
• {убриці.косо книжки було придбано біб.іі(>- 
:»,'Кою Г>йи«»ринсі.коі(» у ♦Іьвові, А кннголбір 
")і миг;>оіі.'.іпги Левнцького увійшла в осні»- 
иу дом |{('ї ^'іблііітеки грекокаголиці,К(.ї мі; 

і)Н)!И).^ІЇ '^ ."її іі'іНІ 

|];і(і.іл;,;і цім кмнголкібам, І алиці.ва І'у"! 
маііжо (Чч.;мо' ,<нак')ми.'іа(я ;^ іегоричними і 
! рампіи'іьиуи іі)',іилміі .Моекни, пи» чоді їм 
!.а.ін ііе|)м;і ііиьі.іин» Гі україно:інавсів\ . 
' »їже іг,. рій К'арам.іипа і Нан]иііі-Камс»и'ькіі 
іч, іі[аіи уіпр' полита і-іпіоиіл, Пи<"ток(Лпі П 
1 іавлііі'! І»: : '", ііи. амня Гім'ча і ІІо.іепого В''" 
;о, швил.; . пі •.•;! а<>яву на рпііН'-іліом^ кнн>і- 
.;('НОУу ]іинк<)НІ. діііавал(і(Л ії д(і ічнию- 
л'ірені, іаниікких кміїжіїиків. Л..ія іпирпінч 
кругів, •>'•'. ї'.:іЧ;(' мп.іміі, ці КІІШ ьЗГ'ІрнІ з їх 

(іІ ІКІППІ »И .'Яііи. 1^,11 б^ЛИ (іАИаче НЄДіі'"ТуіГі!І 
не ТІЛі.К'Л Г.Му, І110 ІІиІІИ бу.іи принаїно»'» 

власіїі'Тк . але іцг: іі ч«'ре.; те, ід'їїхні влас- 
ники ТІ. І :.»і мЧ'іеп'її \і')Лоіі ек'лли на н>'- 
1(л'л;!сиіі: 1ІИ -очсні І рома і,ет,кои) еоважаїпі) 
га )рлд- тмії іс.іаі.Аїї. 

ІІр' ііг^ !\\іиі) праву Д.ІЯ МОЛиЛІ, 1: 
1.Ш і!іи;."і;' ( (* ..аі;!.іу .'іодбан хіоеь ин;іііііі. 

ІІІ.МЯ іМіЛІіу П'.^ЛІЛ.ЧІ. її вірний (Т1Н 

ііаіна;. ■ ( аф і' і;,і;і ' >с(()лінеі,киі'. аі'» іш 
сгііімо !іі'(і'іі мли у 1>ід!іі, сіа'! .<а сьої иелі: 
і;і греміі і'ч\ :;■•;(;. па II! к'плги га Г'Іо.ііміск:;. 
ню іік >іе^.уті. сі'ь'.\ ііа.'іі'Я То По.імкі га її 
історичіміч 'іЛіїна. Ця багата кіііиїлібіри;! 
пере.\<і іиті. в 20 тих (!(ік.іх іп .1і.в(іна, Д' 
вонії ііК іі}оли>'н.і біі'іліогека — відразу ста^- 
ое.ереіМіМ ііиЯК(іч(.ї праці, лк ііеллкіп, так 
і ук[»ипіиів. .;,іН/ігія\іи в цій біблі .ітеці ми 
.ківт.ячу'^'»'.'» іі'Ль\ лаких ,;,іячів іалиціліпги 
відроджели'.. лк І'іаіллевич, і оловацькнй і 
М. 1 Напіканим. ;а людом вевтомемого кші- 
юлюба і и'чіача сл<»вянгьких іе,торнко-фил(і- 
логичпих маїеріялів. ісаноиика Петру токича. 
; Антін Пеірипевич був в Галичині жи- 
вим звя.чком між гуртом діячів 40 них років 
і всіма новими пок<іліннями. аж до початку 
20 століття. 1 весі, час, своїм невпинним 
збіранням, свосю палкон) любовью до книж- 
ки, що хоч трохи торкалась найсамперед 
до І'алнцької Руси, абож до України взага- 
лі, та й всої Руси — каноник Петрушевіч, 
цей пороконаїшй „общерус", — являв со 
бок> для всівї Русп-України -високий при- 
309 мір книголюбства. Ще за свого дошгого 

життя він був свідком, як через його ВПЛ1- 

ви, закліки та заходи, склалася велика і 
багата українознавча бібліотека старорусь- 
кою „Народного Дому" у Львові. А до цієї 
бібліотеки, ніби до моря, збігалися зо в -їх 
боків річки дрібних ІІрОВИНЦІЯЛЬНИІ киїго- 
.інібів. Оті дрібні іібіркп з ріжпих шема 
ризмів, калондирів, дрібних заі уменкоіїх 
видані, сонників, пігі'пииків. письиоіиків, 
гаЗ"ток, ж)рнальчиків ;<і .в'/врідної киві, 
поруч з белліччу класиків в''іх діб і наїив, 
поважних Історичних видань, великих рідких 
старсівннних ат.іасів і мап, рідкостних ком- 
н.іекіів схоластичної і нгвіїиої филосс-фії, 

Іі'ТОрІЇ релігій і Т. И. Все І»'- КННІЧіЛК. бйВІ 

патріоти складали на вівтарь іЛдної < •••ві- 
ти. Сам Пеірзшевич. піе її яких 2(» літ 
ло своєї с.мерти (він вмер на 1і5 році жит- 
тя), віддав до публичною вжитку тому П.іро- 

ЛП.ому ДоМ'.іВІ у .ІЬВОНІ — СВОНі іійсно велм- 
Ч''ЛНу ''гГілІ(і:е1Г^ по І''іі'|)іі\ фи П'ЛОІІЇ і і'.іО- 
ііяно.інаві ім,у :! 2.')0 іуже цінними рукоіін- 
'•ами *) XV \\"1П стол., іа окремім віі- 

І.І/інМ СЛОВЯН* ЬКНХ <ТЛ])ОД|іуКІВ. 

1\рі.м ^іубрі!ці.кого і поляка Оссолінск 
КОК), всі .'надані снигг) іиіби були духовногг» 
'таиу; а в ііачі<аі."льі!ім ''віїоіляді, крім 
Мі.іилі.ніии.кого, ІПіпікенача і НагилеБича, 
:-та()оруеі памп-<ібі!іе(іу' ам»!. А.іе всі вони ра- 
.іом .чібрали ;уже баїаті, шпралім» світськи 
'''І/уЛіотєкп— в основі івоїіі. нерпі за Г-''Є 
) кічтїио.тнаьмі. - . 

И пюстіпногіпх |і{'Каі п^і'іинак'ть й га- 
.іицьки иарогт-чі сміломі ^ к[.аїніі,і збіратн 
гв<-ї книгозбірні в .Ліро -він", пп пулентсь- 
ки\ гуртках, а пати, т? 7і»-п!\ ь Пауков іму 
Т'>в.ч|)истві і^о';1І П]''вченка Ьібліогеки од- 
б:іван)ть на е(ібі осг.бливий іврпктер добі. 
яі:а їх покликала ;• життя. Не ).аг вхіоі- 
Іап'-е українсі.кі. ііаі'олік.'цьк'і й к.тродниць- 
кі книгозбірні, що іірово'илп свою вели- 
ку кулілурно-націоіг'лі.ну рііботу серед пю- 
}»а;і ширших кол суепільностн, та провадили 
ілеї нового демократіїчиоіо світогляду в 
!'.іибі!ню иаро,!,ніо. 

Таким чином, .її вів став справжнім 
о.ч'редком української книіи в її минулому 
й сьогодняпіньому. Мабуть, к(іли додати до 
всіх Львівських книгозбіронь — бібліотеку 
франка, що мала перейти таки до гро- 
мадського вжитку через бібліотеку Науко- 
вого Тоіар':ства. то у Львові можиа най- 
ти всяку потрібну українську книжку. Мадо 
того, всі Львівські бібліотеки— Універсітетсь- 

*) з томм опиі ▼ в Укрвінскко-руськоиу Ар- 
хині Нвтков. 'І -в» ім» ІІІевчевка у .Іьвові. 

310 .1. ( 'ВіМІЦ'ИКІІ Гіиолііітека 1Іа'іі(>чязі.н''Г'> мтхрю V .Іьппиі. ца, Пі-с()лііі''і.ь'(>: ", І)аи'>('имг-і.іс'чі), ІІііроі- 
нкіі'о .І.ьму. ЛЬ'Г|л іічм;ича, Иіі^ілиимо 'І'оигі- 
рм тва. 1]р<)-»іти — /ііс :ірттос()і)аиі яля пу- 
блічної.) ижіїгку, иоми приступні Р.і'ЯКо.Му 
о.'.ч пАЙМ'Чічиї ф')рм;іли'іііК!і. Ииііи постійні 

19 НПг.Іпі і.-Я 1|((!1И\1И П[М!Дп;іИМЯ.МИ і .чосрі- 

і.ікі кс>і иа буїучипу пі.піоні гиіімп шіраначч 
У/.' гі», ра.іим імяті'. і.ав и;ім прано на.иіач: 

ДЬМ!! Ц.'ЛИ'.ПМ К-||Я.'!>М уі.*р''.ЇПГ1,Кої КИІММ, Ті 

\]'' ^чнч ІІ1 і-оі .1 лтті'Ко і'іи'річу і"йр!і;! Укр;.!- 
ия К'пі'іі. 

!> .іММНІ •■.гЦ. МІЦі:.1 і[';і І,!:ііІ!І ОІГ-.ІІО 

ф,',і:.стніі і.'і ГііГіліогпчпої спрани. -іан^іяки 
іо;іу Льнін п;і;(.' даппо став спрапжиім осімнм 

ЬУкі \'Кр ;ї ;.-|.К-мї ПЧуКоНОЇ ТНО[)Ч(М-ГП ІІ ІК'ППі'. 

ид. і(, !і;іи ііоийх \иоі)Ииах політично напіо- 
наіі.Ч"і'р ;китгя Уїсраїпн, ти- ;і огля іу си 
аш і'л.іал ґ»'0рчпі1 [.олмах та тохнігіпс иипіко 

.ї»і іі»і Н'* ПППЇДКО уступиться ЦЯМ Пі'рПК'И 
•!і: м наиіті. сголиці нсчллі'-ьиої >'ічр;;їт;. 
.ІИ1Ч ближче їм -іахсіту, і.о і».[и<(.ї кулі.- 
іуі'И л її нн іоскопалічімнм. . Л и* пс про м' 
и им ! річ... 

До Ці.огі нолнкого баглцгиа іиі'їліоточ- 
я< :;о у Лі-зо.'и останніми рока.ми { І'.)!».") — 1',М 2) 
■рилуїавті.ся пю о.хна велика, дуже конітоь- 
]ч українська кіиіголбірня. а ."амп бібліо- 
іч'кл і архип Паціоніїльною Мул'ю, чаоно- 
ваиі і зіобільппмч) чісобисті) дібрані галиць- 
кій грякоі;атолин.і.ки»і миі р/ополито.м Лндрс- 
«м графом І11(мтипі.і>'п.\« ( л.оголмі п,і' порпіа 
ш.г' нсій Україні, л ію ла мг;і:;.мя Ро'ії ч 
кіінжіими багаг'іиама 1Ьмроі[)аіу іі Москви. 
Ці оійиоіса у всіі (.' іовянінпні прябли;}По 
■ілпіа кннгочбірня '• юіиінсьііих королівських 
лсароірукІ!^ — вії ;іории)Г(» початку ірукарсь- 
коїч) лла у слонни л 14-1»1 р. Маючи на 
>івт; зібратії й-і кирилівські стародруки, які 
основа гоіл-чгі бібліотеки ис тільки добре 
вііомі 1 б,)!су ісгоричного, техиичиого Т\ 
• місту, йЛіз які він щиро любить ча їх простоту 
красу ;<овніпіпю і вяутріпіию. —він не ііошко- 
лував коштів на придбаний навіть дуже .юро- 
гіх ок;і(.'М!ьіярін, Найсамперсд, однак, він сі"- 
жив '.а повностиі видань українських друкч- 
Р'чці. -Галичянп, .\''горсьі;ої Руси, [{оливі, 
ІІОЛ1.ЩІ, Правоб<мн'жньої України, Черпигів 
щпни. -^.лвдякн ЦІ. ому бібліоі'ока йоіо ма»-; май- 
же! всі вніання ірукароиь * ) в: Дор.мані, 1604, 
$аб,іу,і,(іві 156У, 1\ніьі 1619 і 1<)28, Кромь 
янці ІНЗЯ, Крилосі К'.Оі'., Кутейні Ю.'И; 
.Іуцьку КПО. .Тьвокі 1573, 10.'}Г,, 1642, 
Іб^Т. 1767, Мгиильоьі 16У5, 1736, ІІовго- 
[Юіі Сів. 1Г>76, Осгрочі 15Я0, Почаеві 1618, 
Рохманові 1619, Суііраслі 1695, Стрятині 
1в<)4, Уго[)иях 1618, Упеві 1660, Чсриі- 

'і Ціі^ірл іиі.ю чі.'ночо'' 11! о.інач.п; рік шідаи- 
ія П('{)іиоІ кніїжі.-ц .^ ічнної д[іу карні. 
311 


,ові 1'Ч«. З инпіих друкарень .чгадас.мі 
і>ракіпсі,ку 1-101, И(^н('цьку 1525, Ира-л 
•ьку, 1.')17, Рилонську 1"')25, Скаларсьі.- 
1. )<;:$, .Моск(»п<'ьку ІГА]\, Іоіи. 1647, ИЬ 
бі'жську 1Г>70, І'пмсі.ку 1 .")НЗ, Ь'нську Кі] 
ііучео 17(;(), Галлр 1735 і багато пі.чніпиг 
о по.міччю гакоіч) матеріялу — .чібрапоп 
\ !і(і[)Я і,кован(Л'0 і п[)исіугтог(і — можна ПЖ' 
починаги тосліди ігіід походжгмп'ям україї 
•і.ь'ого .І) уігарс'Ч'.а. Г(і;іиср<'тва Оптпхарстка 
м іь'р'мілсгиої сіі[.,чни. о '[іуічіго боку мо.і: 
іа І.ОСЛІ і,жун;і ічі й рс 'аі.ді,ійпп відміни в і'' 
'■1.ПНОКМХ текстах, іа усиіямм» праиюнат!! 

:і}л'рІ ПО}.»ІВНЯНОГ(> <'.МВЯИ''ЬКОГО МОИо.'ПЬЧ" 

'гмана про'.іГ'.і \\І \ \'І І ■ ;'го.-ііт( . '1>уиі.ч 
гор ('.і(і.ііот(м;и іпе пим пе .'.а :оі!олі.нився. !•!■ 
.:;!('рп*,ч о.об.іпну уьмі'у И.Ч •''І'''ЧІ(іГіка'|>ІІ0 Ь'п 
ри.ііні'і.і.оіо «'ічіро іруку, бо бажчк чаїожим 
міцні чіі.чалгпп' і.ля прапі пат. маіібут 
чім кііпі()::ч( ом україпсьісого лрукарсті'.а. 

(\іоняиі'ьким стар(іірук, чп',:.ч;пі;іп іужг 

ііі'по :; іаипім рл і.-'чцісом. його міпіятіорами. 

'.асгапь.імм та борцорами. Тим то » біблі 

іТ('ЦІ І1тп,і(»иа 11 поп) Му;',гчо у .іьгові • 

о!;[)('мпіі ВІ1.1І.І ук'[міївсі,ких руїсоппсів 1^^»Т 

[І. \\"ІІІ СТОЛІТТЯ. !і цьому вінілі бІЛЬ'П' 

іа (;<>') .N'.N1: памьяюк }Гагпо!чі письменства. 
іе[)ечажн(і :ча \\'І і .\\'ІП вв. л безліччИ' 
.іініяіи»[», .частавок. и.-яких ориам'Мітів. т;'. 
іороі'оцімних побутових ;іапиіі!5. Поип^іП по- 
■іа; ємний оіпіс мьоіо баїаитва жде тільки 

ііоі;ійііо[Ч) часу, пм>би дати іпнроким кру- 
;ам іослі тинків січпіорупіини та україп'-тв.і 
•віжосо маїеріи.іу и;) довгі літа праці. 

Підчас, гигпим'иппччого з/»ірііния ьі і 
іілу стародруків і рукописів, як Фунд ачор. 

ак і управа муч(^кі .чнахо.г.іли чимаЬ' 
іктів і ірамот Х\" — л\І1І пв., з яких .; 
■асом уложився оі;ремий архиіі, що обійма»^. 
і.'оло (',<)пг> на.чв .4 жиїтя церкви, духовен- 
ства, ко.чацтва, іплмт чи. Матері ял для історії 
чаим»ї кчнце.іярск'ої іюіпі, особдиво'тів білп- 
;л'сікої і і;о:!ацько-укр;іїН(Ч.іс(ії иечіпічайно 
'кігатиіі і в Галичині просто безконечно пгін- 
пчй. 

• )ібравіпи таке добро, .Митрополит доло 
,кив праці м иа порівнянні! маторіял -тоб- 
т > на купівлю важиіщих західпо-ввропойсь- 
ких інкунабулів (порвотруків ло 1500 р.) і 
порвеиців важиіишх друкарень, та опріч то- 
го тих ориііналів. л яких було взято і -кети чи 
там зра.'.ки для словянсч.ьих виїавь. 

.Ус(> цс багацтво :•. 191 2 р., мі<'тилося 
:» осібному, дуже при і,атіп)му для збірок і 
роботи будинкоиі палаці біля .ІьвівсьКого 
університету. Нудииок цс«ц придбав Митро 
полит для заснованого ним в І'Міо р. ІІа- 
гионального Музею. 

312 О'Ио 
е.І Й , 
•В' 1.1 
ТҐІК 

гпії 
аці 

■.•ЧІИ 

Ь.а 

чо. 1 (; т '» {) і я. / іас.м,] 
Гра;г 
ргі.і 
ІІГ 

и\] 

ист 
пжі 
р.чїі 
ти,ч ІІс диво ік, що іак урядженому і не- 
лі'іК'Му закладопі ювірили свої кііняіпі скар- 
'і!і й .Іьвіі!см:а І'аііітульиа оі^)ліотока, й „Про- 
•В'га", й ііміиачіїі пагріпти. Л покійний Пан 
тпк передай в ІІаціппап.ипн .Муз»'й В(мм. сі іга- 
гіііі а])хіін ііочагісон'ії соїилдістнчігїії оріапі- 

ації 7*»-іих років, ук[)аїн('!,іаії |)а.!;ікалі.тГ: 

:'іріії та єною оагагу кор; ("•іюі} ілдміііо ч 

■';)аіомавоним і ,і.і)імами міліпарспіп міі) ві;- 

иі.паюі'о по<тупо!'мг., ['уху. Наскільки ві іомо авторові цих |і>іисін, 

.'[(адиція Гііпліофилі.'д ка й іоОр." Гіаяіаііми л''і- 

:.ати книжкове допг.^п- с р'Д по'чнікисих Г[>о- 

;адян-україиців міста .Ь.вова. Псрі'міпп.іл... 

.!;ив(і ііідд<'|г,ку<:тьсл п нсіиі.'им ■ уаісом і німіі. 

Г)ул<'М'» <гі(.ді»;ііи-і,. ;,чи .іІ''.ія іпіівн н 

'аціопальїкіму >.іу.ч«'ї .■.л-п)г:п.,<\ (д.-рч'миіі 

М1ІЛ найкращих чиі.ріи лю ігі і;(і; и іухадл» 

ІІІЯТІ. іч'рсл ('••о^'лиіші'ї ("'і'іаи(»ьіі, — вічно 

••'КрасПОІо Ії 1-,І'ІИО П[ ;іИ тнвош. Цритикг і бібліографі Історія ^-"і /л. >Ік-і),.,^ ігчк'і. Погробовоці. Запорожсьно; 
Січі. Ігіоріі іпиіі ім,іці- :і;іі.фрсг.ра врикіаі л.ісої,) 
мііііі'рсйтсту Маі'.'.лля ,І.у''':'МЕоь». (!1ор«'і:.:аі : 
ПОЛЬСЬКІМ Мини :і лоїагкнии і оімінамиї. N країн 
' і.к<)-[русі.к(' кііига})сгв() „ГлсЛ'*. .*♦ '^. Киїї;. і.-і17 
р. ("т 1 "', ккіа -1" к. 

И.еіі нарис ію.и.сі ггоіч ісгирикч М. Л)С>ч]\.\г 

!.')П' ВІЯ!" ; ГиіГО Н<"і:іІіИ<; нпічнс,. кЯИГИ <)!)Г;і/\ 

і ^ііиіуі ііі-іогугхмі' (ІСипі. ИМ'їі. ІІі'рскладчик 
к;іжо II сесій примітці, і!!.(> :і<чрис цей .стплчитк 
нам іі{)і! ті ііовні сімпгіті;. які імчтннг авто'і і(' 
иаиіи" паиіоп.чіьио; сираки". [Ь; ініісио. інідки и 

І.. ФсДОрЧсНКЧ сцл;іНс;! іПЛЛЯТ. Про ГИМІКІТІ" ІІОЛЬ- 

'•і.ки,(^ іілорикм їй н.лно. націиііал іаюї справи: с 
усіх писнппях .1.. Дуйенккого яскраво прохолиті. 
лва ііИрасг),! тс'Илопція: по визііаватп .;овоім 
уі.-раУвсі.ко: пиціі)вальності, укртпськ'і. науки, 
ііпсьмеиства, а чсро' т; і мацімпчліаюї спрнви 
Для нього Україна— це лимі^ спірна тсритгірія, ул 
яку йдо вікоцо ;<магаин!і між Пильїцсю тн .Мо- 
сквою; украінськиі» нарої це лимі „Л/.'ь/. ^^ероV^а'•. 
яка настільки входила в сферу культурного жнт- 
іи, паї-кіл.кі! опинялягя піл впливом ІІпльїці. Н*' 
ра». аачігьіючи в своїх писаннях Т(!ми ;і історії 
ук{)аіНі-ькі)і ко:?амчіМпі (напр. моиоіра'{іія ..Кпсіяк. 
т\\і«-Г(І/а ічгс/(»\\а"і. 1. ДуПецький скріль кічо оа- 
ч ітн ті.іькп сліди й ;іа''іутки польськії впливів і 
иііе не і'іч'" Гі.ччитн ознак власного українського 
національне! о жптгя. І в цьому нарисі, нкий оце 
переклав д. Федор.ченко, польський учений так 
старано уникас самого слова ..український", и(о 
в >ліс о.чначитн українсько похінження певної лю- 
дини цілою іі.раасяо ..рос1инІ/і1 / /ісіп па<ІіІпі»ерг- 
/ав?;|<іс|і-, ніж просто сказати, що це був укра- 
їнець і'моня йде про (лііскоиа Олександра Павло- 
вича, що спорудив надгробок Калпиніевського в 
<"і)ловвцьк'іМ\ манастнрі). ІІроф. Кваг.ницькиВ у 
його— ..рі^аі/ го>;уі'^1чі"; II, Єфименко -..ги«іп /. 
/а(іпі«»рг/а" 1 т. т.; які хочете варіяціі означень, 
аби тільки уникнути слова „укі»аїнеиь"І 

Але не в тому сила. Коди. д. «І-едорчонко 
вважав потрібним позмінювати в кількох місцях 
зміст нарису Дубецького. пододавати чимало од 
('('бо та спростовувати думку авторову про поль- 
ське похгиження кошового Гордіснка та Петра 
Калмиміовсьісого, то чи не простіше було б йому 
самому скласти книжечку про руйновання Січей 
Чортомлицької й Новіл та про сумну долю запо 
рожської ста.ппінни, замученої московським уря- 
дом? Тільки СК.ТЯЙТИ таку книжечку слід би не 
тією покаліченою мовою з силою полонізмів та 
313 »і скалимін & и" 'і:':ю г, ■;;;:■." ■.■"' 
;\о (^.ачн'.Ь) в ць'.м} ..11' І і'о'>ниі ' 
..логрії'ювсііь- и ткр. моіл ім'Міі 
І. ли) ммчитг: те, і п <;а.іии;и-'.<я а ;■ ю Г"Чі І І; 
МИ .'і > 'і І І!) 

; (Л -а 
:. і^.кііі 

V "[•■!■. П. ІпроШі )Г ^'і-,'- •: ік- 

I рн- 
Лі:оі Н\: . '.:;■■ ллл 

ічлскс. не іі:іііим!иі\ 

І Сііі ,Г' І кІіИііі І І І'И- 

ьіі'-мсН'і: і/і'іТчі :іиі'а 
' і'.іКВІ їй І ЗЬЛННЛ 1С|. ^""^ М. //"■;<•/.'/». Як пряІ4іі!Л0 з Росе до р'ВО- 

.гоції. Пиїаияс '..'..гсл Пии",;"нип .'* к; а;ііи. і л ; ні.. 
І ••! " р.. '■'>'< С^■ ]'-. їлиа <'<*> ' ' •■. 

.Мета Ц"'-' книжки : »ч;чмі. у,"-: ]■■<.".' .'ка 
■ тарого І'ос ЙС1 К'.і':;» урнг. І' Ргла ло нійнн 11" і ■.,,. 
к» і як на віііна спричияилясн і.^ рі'пол»);.і . .Мам/чи 

' Чреслсну М-^Ту, кіІИЖК.і. рГі<} «І.:тьСі;. не М'ІК'- 

мати характеру і'Тоі'Ичн*! 'і&ук.^і^ ю. и>, іі.-.м.і 
історії иммаїас Леіст(~р' 'Нньогп ]іизс.»ііуі.аніііі 
ГІВ І ішбЛвННЯ Г.ЛСИ( ВКІИ Г. 'Ч'І фіктіс а це 

іяітиання .;а г;оі'>сі'я і.і!:тіі' мя іиііеісіпм 

'•"'У'^ іікр"М"ї І>МКЯ іЬ'')[і;і. 

.Ллє М)с''.:! ма, ги НЯ ті; :ЗІ 
ЬІИНИ. та;; і іеі;ил»)'іі: Ч І': 1Ц'' 

'іо вони самі ще н^* лінш.іи V 
ііам>іглймо собі, її;.') перикі бі.і 
іі'торія Француаькп! р'ев.і^ли; 
('ііл!>ні як че['Є.і піві ,.»іпа після 1 кінченії;' ціс 

реЯОЛЮІїІ', а всі І( ГГ,(1ІІ. ]Цс. І!И< -ІЛМСЬ р.іНІміе 

уіь лишень памфлстм і в літюму рал м..!Лі. 
:;;іачіння літописів, іго.ін в них :'.а;іисаі;і; ''аіаїм 
фактичних данлнх. 

Лк пимфлет. ілпіжка ; Гроцькою юсигала 
Гіи сносі мети. іс"ли <'■ гііпі р ііЛ\чно Н'.на,.бирти 
І і факти, нкі йому потрібні, і оптстив і і. ніо не 
доводят!» ііоіо лумої;. .Ллє и\и Тйк не :іро'^)Нв: він 
орав В'Які факти і старався дати їм сво*; освіт- 
лення. част(^ .іов-ім не ні шопііакче дііісности 
Так, заборону пролажу юрілки »ііТо[і пояснгі': 
думконі російського п[>авителі.стна. іцо ..г рілкм 
робить сміливим і тому непезиечпим Гіавіть і тем- 
иого прнгаобіеною росіііеького ( слянпна-. Не 
обороняючи ііовсім росііісьгоіо ііраьнге.і'.сті! І. ми 
думаємо нсе х. іцо .іабср.інянічи і' рілку ьлг. ма- 
.10 на меті успіх в віняі. яка напенни і не тягну- 
лася б стільки рої.ів. коли б рс'сіГіська армія бу- 
ла пьйнок). а скінчнл.чся б на росіїї ькому фронті 
в три місяця Повною поремоюю Германії і \вст- 
ріі. 'Ге, піо Д" війська російськог.) ііе було п^^кли- 
гано Поліцаїв і жанларіа, автор пояснює тим. іц > 
правительетво боялося можливих розрухін є іаннііі 
війні. 1І,е иовсім Не так: .чак(ін про те. іцм полі- 
цаїв не тягнуть 10 війська в часи иійнн. істнував 
за кілька десятків років і>; останньої війни, іст- 
нуе і в ннпіих державах. Що мета правпт 'льстк 
взагалі цим униЕпути розі'ухіїї. це цілком ясно. 
але вважати не за іцо' >. нове в ннміпгній ііГіні — 
помилка. 

314 Історьі — II \ (''ЛІцис гикн. Л такі ікімплки страшонно псують нражіннн 
віл кміїїм і іірнмуіііуюгк чигача з неловіррям ста- 
витись і до тич частин книгі, де антор бере фак- 
ти ДІЙСНІ) оГіурюиічі, як. напрнкіад, опвс к книжці 
і. Іроиькоіч) тях пелнасі.кііх утії' кін. які вжива- 
ло росиїсьіа' ирапітслі.стві» що іо сноіх Укр'аінціи 
і 10 Гіі.іичипи та Ііуковнпи, а також і до тих ча- 
ГГ111І. до аніор іа.інача»; ці.іком прави іі.ію безпо- 
(•рсіиі іірнчиїн ілк'уіу роволюції. 

Не досіїганчи, таким чином, сіюі.ї мети, як 
іііімфл'т. книжка т 'Гроцькоіо, яко .іітопнс.- теж 
по мии:>' анді і .'Л.нитн вммоі'и бтіуч<л'о ігтіірик:і. 
'и) хочл ьііііа та« ма.іп не ничернуь)чу Иіі.чку фак 

тій, ОІНЯК ПОНІ! Н.ІКІ (Ч'ЛсНІ ЗІНЛДТО Е(і[іиіІСп І ВИ- 

іімак/гь ''аіагьі.х иліониенн».. Єдина гідність 

КНИЖКИ ГГ, що флКТИ .'ІНіеНІ Н деяку СІСДЧ'М) 

чоіїу і.ія ісг'ірик.і ия книжка може с.іужити, аг 

І.іЛмМЛКГ при ііГх 1І ІТ'.аИНІ ИНИІНХ М;і1','|>!Н.1ІВ її-; 

ііТ(;:і; ііипіііпи.ь, н нп'ї і рімпілюні!. 

'.^ '< І1. Не'«япо():'н;;о. !Ір" (^піпіч.'Н.виі-^ Гусь. і 
/{'"/>■■ ііи^ (і н ,'/.';>••"<■ І паї ч.и.иіі-'К'ічісміГіХ :'і і ііі'< ■ 

.'►/./'// г/< .- і:.р- .(, ^ \ III 10 ЛІІ ("^^■> •іто-я. І 

ІГПІчричПь .*.'/>'/»;'/ ':,•».«; / '; ; і» х-Л'' ■' .1 і'///.'. 
ХіП '■><; .сі'.пі 1 ф.' іиі'ІЛ. і''! 7 р 4'' І : р. і:і: . 
1 к:і ;■■■. ''1 1 : ^ ..; ^^ 

їли Ксі ;;И»;іІ ' цю ('ір 1Ііуі*К>? і. їм ИЛрсі.. 

і'.иНії їм' І і.;і)Ь >і НІ II'- ■''•:;і. ло>-Н'!. пі і \ чиї >^ 
і.иіі;. !!аіі>.і;кі;і ! ■•і' :•. ~-. .цей ііуміГі и-іИ,. ік-р. 

р-1'іі! , V і.-^.уі .•,,'.'. 'ІНІІІИ •■ІІ;! Н'' і рО»|іИ!И)і ІЬ'І 
ТрД.И • І ЯЧИИГ: ! '/ ' ,:г; КІІ Й .'і р' ііич'" ). НІ \]и ,:^І(Г і' 

іи) .. паїїоісі'іі І ціт;п,т ■.( з мсііннл ияукоіїї: ■ 
і;НИ; 1Ь' ТК[і.і;чі",,|і:!І< ; ■ І.1-'РУСЬ1:ІЙ іОТи|Іі. ІЛЯ .Мі. 
.;наи ■ .рр')»-!'. н "а ііЄ .і(.'Гріб;іа, по янлг;' •■•уи.у 

КсрмТ.СУ К'И'ІіІ.'іП.П'; : МІИі. иіі) ІіОІ-.ИІи-Н РроМІ: 

т^пії :: і;{і;ііні.і; . ;к'ни '. ■ :іч( ний Ук;іа.И'-;и.. а" • 
Пі.Н'р»'-. Г>П'и!тр, М'/і.-';) м 6\ти кориї імім' і:' 
ім('ні. .ія .\і..ск,ч.:«- •'■и ІІ' 'каїї.іа сі ііі^му, им яи.'- 
і'ілсииіі ;ч''ін^ ь!; ■:< і- горичнмю иікилі'і-' П'.|.:!И с : 
і/торро V к-а ,-!і . І іл'ту'.і^. як га чаїтянт іст 
: і' ..і.^'іці' гі» ■•■<' .й''. ім.мидкі ниГг Л:і<> ил\ \ чуо- 
і:іурТ ІіісГі ' у.,о Гі ! П'ЯТИ .•.)''ІНС|,;;.^)#» '.іг'иоі'і 1 •■. 

ілкому р.і іі .(ч а.Т'і 'ігіїїи Кгнжку Г. ія. ті>г.<л,..'я 
'■'() им.ингаїіо . С'і' ■'■об', '.< л')г\'-\ц \\^^, ня'хкі.н^: ^ 
Р'і;кі;мх и..г.і.',иіі і т^'рикії; ііа йпк^-бт \ и.іо нпіс 
явтор ііер»' иаий''' і'Д'.іи, і!С по;ішниі^ ми його ., 
нмпііічм І И'- О'-ручи йоК) на і:рмгич)г;м' лна.іі. 

і'ак. І!;і< 4іІТ;Ч.Ш!; і ІЛОру ' МГ(;" ' І '•■[•11К'\ НІ 

аігис! .' .!(;н;і о пс:иу Игорвіч/' (лп Г.і.цртс, ;іі- 
тмр приііма-: іі^і .і.уже '■піі.ііцй н.ігляї ;;а Гіс:;і;(.; рч 

НИЙ 1 іЧ'. (). 11 і. 

'.\ •■"туї'т аі!ира наді.", що. иерімч статт;' 
ІІОГІ-. пірі' >:,-р;':н\' •; і:(-рср;іі і;и істірі'. і;р-'.чіі- 
та'їнй в > чіп-і!.ськіч інс^тіїтіі. друга іН|о !іі«о- 
русьі с чурго.чс ..і'.чинопі»'- ІІ>:о такі, ро'їн маюи. 
своїм пасу Лл(,' лрукунати іг, та нніанамі /лтаку 
дор< ! 1' ціну (і'- .' каїк'.і Гіуді) ;<()Ьі ім не варт. 

Ч. Публіцистика. 

2X4 Ц.')рі, шейки. /Л— Українства в Росі. 
Ноаіші чаєм- Видання Союза Мізволення 
України. Гтор. 114. Відень. ]!М7. 

ІЬ'1)ЄГляд и(>дій останнього часу на 
Україні давно вже зробився дуже и(»трі6- 
ною річчю, а триер, ііо революції, ця по- 
треба ще ввросла. Колче треба було пока- зати, !Цо тої! роммах, якого пнбрав наці 
опальний рух ;т р<'нолн ційііих часів, н» 
був чи.мгь ііисгкміиаин.м і надприроднім, 
що нім с :.і нн';: : . II ■.'-редню роботу цілих 
ііик<'ЛІм(ін і щ. ь;ке іИ'ррд війною ми ба- 
чимо ;!аклад' ними ксі голонніиіі підкаївни 
під домагаїїія останніх днів. Такої історії 

I ромадс[.ког(» руху на Україні ми іце н^ 
ма.іи. Та н^' м; вмо й трпє[>. Проте .зьянлн 
юіі.гя кіК' X •>:■' !.р»-ді«'ЧІ її. а .4 них най-І 
п*'ртий \\\г Пі- Н. .1,'іроіііенка, якої заголо- 

НОК НИНИі-мИ'і К1і'[)І, 

ІІрпнідпу яумку св(іа) д. ,'І,'>р*»і'ійнко по- 
ст.іііпи На пі'Чагку св"иї бропіурн в оцих 
слонах: „Лл наших часів ук[)НЇнстьо в Росії 
сіа.ю нж' на нсги. >'ісрнїнсм4ий народ н»-- 

'і»"П( рИ. І і. я тут мимо всіх НЄріП(іН н но 

і;оч!к:ііу чицін)" ("Тор. 'Л). 1 зробиніпн пе- 
р»чмя І і'рн.у [КІН українства, того ф>аіп'ич- 
н",) ''>•. І •ними, ;^ яким воно вступало в 
(' Ві' :і,ііми й руїііаь в нидоні^ому путь 
і;.ч'('і;ч-м(іі- !•< ::<иитку, автор маи іір;И!і> .ча- 

• і "мм і: ■он» :ірапю висновками, пр' ііавн- 
[•••ні ( д<г!гі іц«^ \\нл і пгиріми. іі^-р'-казх ють. 
„І х'іч )і; •• »с-[іиікн ('>у.іо наии" он(»ві іання,- - 
так .■(■<,.ім'< і ^^; І,. Д'цют'міко. — ко.ід 6 пр і 

«си ;ііі;;.|) -І ■!., II іііИ|і(іКО ОІІ< 'ВІ 1!>ТИ. Трнбл б 

'іуди ііпіа-'и і'.с.іикни том '(^си і); 'іаі;и, нб- 
і:»;Мсл, і .\ таї.дм іі'.біжП"іо нач^'рку чг-по 
чидк.) ііі.'і\ мри ]іилніс'ід, українсі.іс>іі> і>уху 

II "<і.;н\ лн і 'бні''гі, II д-іі; нидК", іцч } крн- 

ї.ісгиі. ІМІ' НТі.ся СТПХІІІИО і НССірИМІІо. що 

\'К[»,)їнс| і:кіі н;і[)од у І'осії. ин днаИч'аН'Чп на 

і'., і 'ООи'іп'ОіІМ для СВ(іГп рп.ЧВИТКу, ТЯКИ ['О.Ч • 

'.■•ге І. г ся і,(ісг(> в скоїн свід<'М(і ти й пер*' 

• І; і'Ки.іі,. д II, і матих очах на пер^').ір 
► "'•іі'>ііам--у ііравтин\- іоіііііо и (Л- 
)!'• гмі :ці нього с.іі.ьа" (<'Т"|'- 114). 

н .<а!яльііи\' рисях б/'руіи. ііо(та- 

М'»и аігіор досягнув. Нию ко[іоікчм( 

ДНІ. справді діспть поі'пі'іі огл>!Д 

"їй ;киття ІІ еволюції україн<'лі''а 

иІірчіЖиНЮІ. Ко[іО'і« ИЬКО П»'р.иХО- 

і.ігч, ^. іпроіленко отаїїи іі :;дооутки, укра- 
їчсік;і до початку XX ПІку. СППНЯЮЧН'!. 
:мир:ііо ІІ ді'кладиіпін вя> на ІК»0 х роках. 
Гаї.-нм чіїно.м. іст'ірія ХІ.Ч в., .-іиторові слу - 
жиіь ніор іількя ;т вступ до „новіших 
часів" і, не ввал:аючи ма деяку діспропо}»- 
пію ччсті'Н. це не враніьі! читача, бо він 
[)олумів, прі автор па цю (»с'(апню частину 
кладе найбільший натиск і власне задля 
неї всю іїрацю й написано. 

1Ц<)-до ТОГО, ян завдання своє автор 
виконав, то тут можна чимало зробити за- 
кидів. Найперший з них це те, що хараЕте- 
р.нстшкн бліді, а виклад взагалі досить сірий, 
тягучий і млявий для такої надзвичайно ді- 

.".1# і<Оі. : 

■Ні 1 1 : .\! 

і 
НД.'Ні ї 

уги)".ї:ісі 
п! часів п V п л 1 ц и с т й »с а кавої й захоплюючої т*»ми: де ж автор аробує 
розлучитися л (•в(»сіо сухон» манерою, там 
ниходяті. просто вж« нрзручжісти. Наар. 
оп"Кід?ін)чл про долю Кирило-М» фодісвсі.ког ! 
Брагстп'і.д Л."'рош*^іік():ігидуе продоног .одно 
гі) нап.іюкн" . втуїл^нта Иніровн, ("'Тор. 10), — 
лсдіе чн була якась иотребн такою кру- 
тииького ниіінху вживати хоча Г» і для до- 
нопііка.. 'Гр"ч-'"^ть«'я чимало й фактичних 
п- мил<-к. и)Ч!И'ти від недогляду , почасти ж 
цйннн під ГОП', іц,> нвгорові доводили;», 
маоуть "игяти гм\і ^руковнниx джрр«л. п<- 
кладян>ч;і ', ♦;ипіи на счму свон) памкяті. 
Д(і іі'і'іпи'; ^ .;і;!іа з;ічи<'лпти, чаир. те, п'м 
гер<'і чтиі,>і рних ооріїім іі{кпи К[ііііацтиі 
(«•тор. її). '.гат<іиі> ііе|»іпою М ірковичку і' 
:и^»уто 'і)>"... іПенчннка. і'ясміиін ііомил- к 
лрун'ї. " ';аг-г<ірії, тих, мі'Влив. Іа[ліі>^ < 
ііиміиігі.і»'. '1';.і:. на с тор. 12 'іін ■■иа;(аіі< , ні- 

У.ч УКі" їіі' І.КМ.М V ВЧИЛИ ..паніть И УГ)Я.1оВіі! 

|'пмчаг(;ній 11 даіо'ичяіи ІІІко-іі \ Київі".- 
іі»' н»* тк: як .^н.•о;мо :'. спомиїин І.рлгом;^ 
нона и "\\' іі;і.-"Лі ич'^ни ілки її' )и" іип.»сі>м\ 
На гт. 1'.", ім чигмсмс про <іжнвл»'нті укр. - 
їисілК' ї ир'ми <;і і:"рі<!Ц',м. між ипиіим ч;; 
г.іпнсу ' . г.\-, іМ'.ина" ..іа I»^•лн1; г>.р. гма ' • 
Маков»-я їг'.' 1*~''^* 1^''.).Ч(". а ііМ»<'';ііан>' - 
ки, то Ма; И'-и !"• імч і \і;аі', на:гі'н!іи.' ч;"-< П!І(' НІ ОіК.Ч 

н^-р.йт.'-; 
дитп п»' : 
Ніл мм п її. 1 '•■■•о !'м са'^»' і; І '".чи І»)- к,кан Сіг^ііина" моч.іла їй'-:-; 
1 -,Н:', ;і ■> 1^^_' р(іку (стої, \!.\ 

"Ір'Мн .,1 *|(і1і'ч>Іьп іі<' І!ІІ М".) 
ДК\ V!:; Ні .; |;ц- рі ;{імм:і](с:,Кому, Тоді \у^. 

пе6і:п '>!и*:ьі. мі ііаьіп. Грімч»'нк' ні П" ."г;- 

Л^-ІГоП!.. і* Ні ИтЛН Н"|(н И КиїЖЬиОЇ (>МІ!- 

нарі'ЬК' ї ірома;!), ('Гої.. -.'7 — _>>). ІІ(','іПИ' 

3*Ї:{Д >'!.■:■. .І.''-.!0:СПаіИЧН і ПарІІЇ 'Ц''.уИ' 

пе в іи<'5 (■., СІ .іна'ии) і)!ііпііі''. ''•! і1;і'рм_\ 
ианни цм.ї ияртГ) почалося ч 1 '♦();{ р. і вн:- 
лиЛонь 1**и4-іо надрукований Г>ув (листко.'.. 
і перший нарис'її пр грами (<-тор. 41). ^^ 
реєстрі з''іі[)ииків (стор. 43) лромипуі- 
харисі^«<ьку ,.С»слмдку" І'^'-^б і> Під від» - 

МЯМИ «.'"Іаіі'.І К'і.МИ"' ПІ О УКр ЇН''ЬКу ПрРС} 
та тКо.ІУ. і'ллру К'ИаНііМИ !'. И'ОГ) V. Л^}Л\\1 
( )т«?Ч^-і ГІ.;»." :иМ!<'ім Не 'И'Л" ..С<'Тниі. іИс-'Ч 
піаписіь", а під другою скільки іірімадук'. 
то іі з исім пііой» ів не .чГііралося (іі'»р. 47). 
('ореа україгІсі.КйХ виступів Ніі 1Ір)ПіІНІІІ 

90 X ;ок!іі '[роминутсі сняткунанпя і<.'ьнл"і<' 
КотляренсьК(»Г(і ]). Ім»Я г', що намр. у 
Київ! одбулс»си доси'п , ик на топ час, 
імпозаніно (ст. 47). . І'ро.мадська Думка'' 
почала виходити таки р. 1ї»Гі5. а не 190()-го 

І- ■ ! 

*) До |і«'чі яіт){' «лііи.ч ..а галичанами 
всюди вжиьас м'якої форми: часонисл, допис/, і пн. 
Чм не крапіе бїуло <^» брати пату данню форму: 
часопис, допис, то-що^^ 

аі7 (стор. 52). Першу .Просвіту" на Україні 
оуло .засновано не в Одесі, а в Катерипо- 
сдаві ще до 17 жовтня Г.Ю5 р. (стор. "іП). 
.^'іфаїнська книгарня під фірмою .Київгі,- 
кої Старіяи" належала не Старій Грома.і, 
а Всвукр8Їн<'Ькій організагіії і згодом Т<'- 
нариству українських Посту повні в (ст. 'і*' і. 
Не зовсім ясно й не з(Яігім правдиво пере- 
ігазано історію та розвиток цього останньою 
Говаристі» и-тор. ІЮ- 111). і т. и. 

.')Вичайно в< і пі й деякі иппіі іі'милга 

великої ваги не макіть. але в( е-таки ^>ажаі;о 

'» не ст])іи.іту їх у кннлі, іцо .^а оракс.м 

ііншнх моглч б стати поки що к пригоді, 

ул\ сп)'авочкпі:. Та їх і леік<» ^уде ниіірч- 

НИТИ К Ноио.му виданні, яке ХОТІЛ'иЯ б Ді. 

і"Го ще бачити дмкладніїимм та ііпп'нреним 
іавбілілпки на .. иелпкпі; Т"м". 

'1^') <■. !'■".'■ /л-., ,7/. '-'. /(^'/;/і. - Уирлнвька ."у/ь 
тура. Анаде^імнж промова на вдирргті Унраіиськпго 
Народнього Уніа»рс»тету р. Иі ві. > .' {' ■-■, 1іі' - 

:'.М7 !кл;т. ,.І . Л'-ИЬ І,і' 

І . і; ірііь. :иі:і;і. . 
ч'аи і; И9І1!' 

стар ;■ Н:ПІ1'іН.1.;іа!і,. 1, 'Г.У:- :іч.!а :;і>'і ;.сл іі (уісоп*-- ш ііііті-. ■;і' ( Г НІІ; '.^.■.'^ І.;' 1!і , Гіі. II' •(• Н:-.і::С ЖІІТІЛ - !'. і' 

■ ('Ч"!!' ч о.чії.'.чгіи- ;■ нп.>а : 
и; і:і' аі.іах. >(:;піі •■\л ііОі''й:-і.;і! ■. 

І :і: П"чии:!в .ак і.іач.ч: і. • '\\>'.\ ■ і'.і'К 

,,. \1'Ч"-. !!:'! ИПГПІ:...! !' іК|ЧМ'!'. г.' І;И >'^ 'ЧК' ч - 

. ііір;! сі к. і І" і V- НІ. І •. і:Лу .;■ і іі і. ; .і:. і :Н'і ічч >• 
..)'и-'. і'ін 'аіиІ! ; ілях ня;Тіиг. ку-.'іі/у|ін •■ ■ ' на і- 
Лчні!/. ; і'' і. 3^: іі;'«и. хк ■мЕічіинч ііИ''».'і\ 

І.ІГ.І-: ; ' :■м.^^,і■.I■: І, . ч.чі'ччае ' і'('еч Ті.ч.;) \>.лі<лп^у 
\ :;;';• .міча.ї ііі'Ч'Кі, ічЧї.'МСііГ, ■■ 
ііЄ^:.';Ь.:і >;И!Ь;. -.1 !і^ . И^Ч.Мі і.^ 
;,' ! ч': , -сі.іі 1 ' т.м.нііі' і-и ■: ■ 
ЖР І ■. 'іі ! '• І. )'.ііі. чи К' ..^. 
\ . ■ »!;> ч: і.іі-іі!.:;"' і^^С.г • ..ч ■•.мич. 
.рлі. н.іі"а".^і ■! іамостіинпю кульїтро»' ■ і"; 
!!; -І' м,!-' нілч.і 01ІСГ.І ..рааі'- .'-.ияви^к и аі.,к 
.. "к.'аінтіґ' . іаіипв'Я ь'н .' г 

!Х 1 , . які: ■ ИНІІ1ИХ Н»ШИХ Ці'.іііііХ . ". 

■ ;':'і'.?м.іііі'" /«аі!!ачанічи. іЦ' остання 

чсппал... іЦ(: ми були гни мостом. 
к\.і; 1 тіі}!ііІ .:ахіі з т'мним шді ■ у:ііьні'м? 


Г;, ._ 


а: 


>а;іо. 


!■■■ (сі ^ 


ГІ V І- 


.» 


іг' 


г- ч; .чк 


Мі: 


^\ 


СЧ). 


1!(.^-.ЧЧЛМ 


і. ■ ; 


і(> 


на 


. м СріІ* 


им 


ь 


Н!К^- ) 1ЛЛ\ 

МІСКІ І І,: на 
в і.чан 

І\ні;к('Чі;а і. • и.гчіі'Л— іа* і-'М ..>■ К' 

І ЧИІШ'М іір::ЦІ іі:і ТС.М» ]][іп ..уіі'т і СТ' СТВІ.ІІ ТИра- 
а'(Ч.ко. к-у-'!.іуря ]" иі.'іііих. .Ку^и б ми ііс гля- 
і'.ул. . кіячаї авгор. -<'кпі;іь пооачк.чі('. як ьцг^іі; 
\!вь;.иі! и;і!іі парг.д. Ктіьіу[іа нііпіл ь.'інкя, при- 
гіісіл.на. самостмін.: і гем^д сіив'іінс.'.кііч на, и- 
1ІІІ з:ійма« іючесн'' мін а.'', (ч'рс нднс з м'ріпих 

.МІіЧи." (СГОр. І'О). Пк КО^(*ТННІ.КПіі Т.1 К- МІіЗКТНИЙ 

никла І ні.іом< стеи про укріїїнську кульгт;у. ще; 
працю 1 ()г снка ксжоп залюбки пін.чнтав - чи на 
І*', піоб :оіайти н ній поііі тля се(> звістіси. чи 
іці-)0 вію-ме пригпіатн н певній снсте.мі. \\ дріГ-них 
игріхіи можу пастор. 28-ій іази&читп оіін: еср"і 
..уісраїнціі-ироф<С(ірів- .;пайл'Мо гам ІІніьчикова. 
МуЛинсккого, ІКптсиї.чої". -Іранка та М(^ріо8ця, 
які професорами не бу^и. і ІІотроьа — професора- 
та ііс українця. .Лло I є. певне, просто недогіні. 

( ^фрг мов. 
318 II \ МІМ!!'- і ІІіІ.Ч. !!і;піГ<»М!І1.;;і. \'ІГНКІЙПІ НИДП111І!. >'і А. І,','ч):<гг/іп'і. Суд на Укса ні ■ йпго лавддн- 
,41 в сучасний момент 'пкліїт )і;і 'иіімл іірлі'Иі!- 
І іі! .^і;[і;іїімі 17 і[іу МІН І'МТ |і. к м. іиііні . Піігмії- 
П/і Ііи.іглн ■і.когі) > і;і .чїі'і-ькі)і'і ІЦ'ііііМич- г;і Ч'она- 
: :; 'ГІ..І. [{''-'УСіГіТі;. Г.'І"^ р.. і! і'Тм). . !:І!іа .'іи киїї. і.ПГГЯ 1,1 -І !!ІМ)';. '\ '' '*.' іі''і :;• ■ ііч л гі'аіііі І' іНИНі") іі;ч.):-і • ;гм і. и;і > кг'ч 'пім;'»! V г.і: '_') -п 
■:'.ііі І ' Т'т ч;г Г'. ті;іи.м ті:;м:!Піі і гч оЛп. Лі» 
імн>чі ирш-:' ■) І ,; ііл пі;і::'г!, ^ іор,! .іі'і.кі'Мт м;'[:< - 

■ '■■!. ..МЛИ'М' ! \ V. плул м: !;.,■'.>;:•: ;кигі«: '■) і:ім 
І. іи.'іі "І;'. ! і;і,;ц пгііпч г'у<;.і •. 'иг іі !:.';і'Й!:і ^' 
':.г>і'і.;і- ; ■!( ■с;і>і(':.ч гІ'і:;иі!М підгтл |-'ігтсіия 

і! .1 '7і'-і''Н ІІ:!.і;іТІі :<;і'':!іі»\ ■;-, і..-« іі; н і кіітяціїї \ 
» ;:і\: "і !і;і,; ііжііі сулі П'-.'Ті' гі;*о^;. А" ■іі.іьки 

'і ПГ'И .!!'. П!І И'ІИ:!. •Л" П (і ІІ"И ;!І:!'И')І 'і '.ІІІ'И: '^1 :,І- 

"■аи,'-;! і;і' ііг\і тм-івн^Г" ьсу Г/і:'' оьі. 

М іц .уу ;>■ .; (.Ті^ЧГ-іСі !«Т Т'';л:''І 'Цім'. )!>[.- 

•■■■' Гі,^ " іі.іімі і;чі.;( .г , і:| ;цг. т м ііІ::і " И' Г' > ім' >- 

■!"■''.:•►' І'!"! і'іТ.,' 1^ ■■І; і\Іп;і ГЦі'і. .( ІІЧ.ЯІі І.ііПЖкЛ. 

і■''■■'■'^. ■:'■ ";:і !•■■!'■'■ і';і Г; п г'^мт, :цо і:і;і прі) 
г'Літ.-. :• ''і>:лі ■ тл'иіг ч Пік ц;к • і,ц.;иит.') '.ч-иі 
^■'•■' і ;.і і\-м {.и"; 1. "" ' ^ч.ііи.:() м ..(''ит^. ИмИїї; 

'•' ' і т. .ім.'і'і ' і''і'Н>і_ти.'.'і"ііі я .;іп;!:ін • ' ; чм 'ііт.) 
іат/іі» 1 і.м і -^ ! ;;іі \ іі.\ті!Мі' гнрНіін ГТіі:і|'''і' І ("іі'-іі. 
їм ''11 ]і"Г.і>і'. і!;і іс;іМ''(і;і пр'.'то :і.чі'іі\, [і:'!, і'г ■ 
[І! !ІИ' ',..Г);| Хі.' -:і,[і : І'ТТІЧ.І І ПрОГИ ("«.¥ Г.І.ІІПИХ 
^■■'!іЦИ^ К РИМІ', і ііч;« іепкий ІІОИ гриль ■.■;1 ,І;'!ЬІІі>- 
ЧІі-і (і'':чгч\ |і,,-;,.іі(. і Іі0ТІ<'р(МІ1ІМ (\«І ''"ГІІГ.М. :і ТІ>- 

1 ';і ■! ■ іг^тр'^^и.!. ''і) і:і.-,к('И іс іиН''И ч;і гп 

іі''''і;і с.ч ::гі<ти('і. '''С ііімічЧіі'іні.'і їм іі''ііі і '.кмин 
гн І ■11 .і Ці. іии ''.Г ічн\ і Іір ч:упоріі;. 

і і-.і'.к 1 СІЧ. ▼•'т;іИ"«іі !'к[ітжиих ' тіів ■;;» 
.у ' :іич п»л;іт. ; ір.пми л!;тор. іні.и'уо. лгміжт'тк ;і. 

ЦІ' і:І'І!'Ч;Іі:іКИ !, МО СИО.» К^ІМ.'ГрТ КЦІ ГГП<'ГіІіІіт.Г)М V 
■.МІГ-»' і 110Трі'\>^И)ГІ, Ііпппп. .ІМІііи ЩІ ИШПІ ІГП Т(М1(' 

и!і . тм( і; гі,іііяіи''тячц()М) тпрігі життя, 'і ііс 
!'і'''Ч іі.'!!іц;,імі.',і г:пмп»-ї('!ііі,і: !]рні'я;і:ііих ■ гіл;в 
;■ • ;гць.'іі'ит! умовні п; :;;і''\ ?■,-■ ■■ім.лкі і'к :'тиі)і(іІ() 
'Г'"ЙЛ Г;. ІПЧ- іі'-і'чіі* Іі."1і.Г'»(і ;тч>. 

'■!"рг)іі). г : Ь'Иі' і:ч-,і:_т'іі'. Ц/! •')■■' >іііу рі ІіІЧпІ'О 
!і" ЛР^, .і,'і(> Міг іьГ. і'тк. ііі'>,іиі; :<дійміа(; і стапп- 
"мті, ,]• 'И'ргу !тл.-" іі;г„.-(Г' і:і;.ип;я про ро|орм^ 
и іуліл ' ги !М''м -.4. л'и'іуі; исорх' ІПІІГІ, и:!р"іии 
*'':'іа:Иі"І.К і; Мпц;і ім'уіЧХ.ЧІоЛ Ні' ІТІО іГМ:к'П) II" 
,'ЯПІГ. і,-().іи І! ЦІМ суліі І1С роіїуМІЛИ ИІІСТЗНИХ. и 

■ РЛ'уЛПІ ■ Ці \ і-і ІГІ!',. 

! І . ;.'.'•'>'» ( ';• ■! !:и.і.,\'!!П. 

Ні Еноноліика. 

>~ //. и'п^.и'лчачі :.і::ч:. Ще таке кооперація і 
1ДТ вона може дати трудящому люду. К.иі'ііинис.іііи. 

1 :і| 7 |і.. :' І сі'р.. !! 2.') І,-. 

По ИіивІ Тії по форми ГТ^ — ЦГ ІіОНИНИП й ОТІІІ 

!!чіу.ія[иіо ипіпісапа книжечка агітаційного змісту, 
іля ТНУ. 1ТО почни. ;• іпаРомиїнсь і коіліораціпю. 
-{міст і •' ооливо викл;и цілком протилежні назві. 
Напіг-аио книнсчку непопулярною моноіо і ста- 
ІІІ Ті. і;она чимяно іі!;і:іііь, які ЯПЛИЮТІ.СЯ опірнпмп 
ііі'Н"(; навіть і \іі\ ((МОГО ангора, а не тільки 
І ля читача. 

Є коректурні помн.!КН(!.'тр. ! ..люпджи • і иниі.), 
і; ргі ііми („наїїііи". стр. .")і. ІІІ.о до приі-ладії; 
и. іюитлярнпі сліп гя нііра*іп. то до їх ижіежать: 
„от[іті.ттря" (стр "о. „продукційна оріанінація- 
("і. ..трмова ирохукція" (9), „Зміционня качита- 
ліііму и прріод після Д'!МоГ)ілізапіониий Г)уд«' йти :ія 
іціїт :;к'інцентрІровамог' і. т. и. (II). 

В книжеці о чимало проолемнтичноіо, нап]».: 
і; і.с»'П чійції ..К( япмі робітник, оулхчн і хазяїном 
31» 1 їДЦ 
,К" І 
горі 
.Я І 

■\\". 
\Х< 
іГі 

ьк 

Г.П- 

•їй .ІІ' 
лк і І'ООІІ !;ііи-().М і; один і Ті Л ;і (' ЧП'', ні » ЯКЧіМу р 

'і пг о^^■р-^^"»1: нри'1\ікіп оі нітиригмстиа," 'стр. '.іІМіїж 
лСпґ „І\Г)оіи'[іаці;! мижо нп.пмлитп [■о'^іітииптіг» оім-^і 
тарпго капі га.истпчі'ого л.і ;т" (^тр. її'). І ■''' ' 

Иягата ироіпура 11. і\о;.і>'ічаіііьі:ого і їм ко< ■'"""'' 
Л('іі;ітіи'.ні ілиїлі.. Ііаіір . „тіїї.ки !:ооп«'[уііііі'. . утко 

Г'ПІЛ. ііі^'^':і' 1П,Іі-¥с1:ІДі1іі|ІИ'НН11 ].'1ЛП1!\ і II. І І! бг. 

ріігі.р! и[пі:і ; к;'.ііиг.іЛ(іМ- іілі.гії і:і.ііа іасті. їй/- 
і\ паї ^'м^! і !!['ині'і<' г, іг'. іпЛі: • ' аніа ті і.уу" М-'. 
;/'о: ,..;акііічмо ь;п(' коо.чс;іаі:ія т нас иа >краі' 
гіпп(мт.і;< но(('Р" (ііпка каїііпа.іу— ;і.і(',И(.іо і. (і; 
^чр:; і ■_' 1 . 1 Поруч :: ціі •; :іі/]о;і !іо(іуіііу(; ціка! 
пита[Ч!я. ііан[): ./-'іиііпм :;:і''оі'и'М '.-/р; ті.і'п л і.рг 
оя) імпита.іі.тіічи. : іі["а\киі і :. СІМ11Ч ьапчта 
^.!М. а 7 ішуа: л ^є.іі'(:''чттям і с.по;кііін;:м с .і,-, м 
,'ічеуі' м'і.сліання ніімінч .(араи ііа[ьліі\ і.мііиті. 
ЛІЙ н .•мі,)!^[ цціі д;іл (;|і, аиі аііі' '.у;цс!а;и\ к;:;' 
чора^'іччіих фаі^рнк, клиніи. ,чио іі. • і ■:' и і;." 
'''її: ..Є !.иім (пла, які н '.лііі Г; ^ом.иг . чі н; 
І П'Ч-'ИПРа о'ссліатії тру іш;»' с,.іЬ' ':>• г.д:;:і. -аріпи' 

р'.І^ППіііИ ііі.ГО міцним І Г|іі..чаД.:м;.'Ц. Нрі.Ні'іГИ З' 

мг'ьііт [і^іогму І! іігігіїіі і пплітиптя ііро.іуі;пі 
'' м.і'ііі. . \-.:іяйсівл - цс ісчл'іі; ;".;:г' (21). 

І'.'палі !са;і.у чи. в ^і|лііч>:і 'агл.то л.<^'!»'кті! 
\іс І, :ііЯ один іи'.іикпіі. нан.'імі ііоглл і, плюс 
не ні.іиі.а кіра в С'.кпі'раці^'. імаї^'жс ;»а\(Яіл**іін 
нею. ііо.'И '"і '')р(іі;.[іа отло наїіН' іі.'.і Г.і.ц.иі ііоцт 
.ія[.ііи, II Можна оулім'ї ни''ачити антпроні айоь 
і!'И[іу .іі.ГІоп до коїіпс'.цтпмної • праі'И уі -і і ч'і|іі'!: 
іп. Нам оіпаїс :;лаі;ті.ія, що і іміранхсиіП •.•оонс 
і.атор мхжс іірочят;ли ('іриніуну .; задові ..ичінян 
І ііс'\('Л\\ку> і! і.лкиЛ м ме.чт. коли усі ціїїнпсті і; 
маюіі^ |іі;ікі.|іі :.іі.іч'л:і:і. :і лло[і \гк НІрНІЬ І 
.■0(іП('!іаі!7ні. 

Пі' '•' •^■'•■ '■•■і:и -^~- .Що треба зняти організаторам спожмвчи)' 
товариств'. І? по .-к'рно'. < тчр. Гі, ціпа ■)') і.оіі 

Іінижечк.ч ік-чинакті і-я нід(імимп ,.:.аімл)ідя- 
мп- ісрпіИч на спііі коопераюі.іп. рочд»'.;і.' ькнх. 
;)Міст книжечки — ілумачоні.'я цих кої нс[іа іппиих 
'..іііовіїін. .Хоча ні місце, ні рік видання книжечки 
,м лазначсно, аіе видко, то паїпкаж^ її іііслі 
р( полюїііі. а нидано--к Иииниці. на Пміі.і.ію. іхііи- 
жсчка яіілясіт.ся псрпіоіо .іастінкі іо ннда.ні. по ко- 
■ .ііорації. намічони.х 'Гном ..•ісрни" и числі 17-ти. 
Па о''іго[ііі!І існіїжсчки н малнтіі1<. який част< 
Г|іаи.іясть(я бачити в маленьких брошурах и< 
І !;.,ки»«чіп коопораци. а самн *ік й'а сиоживачела 
01! ляті. верхи крамарь. комісіонер, гуртовик та 
фабріїїсант П книжечці юнориті.ся про те. як, па 
піїстаьі нового коопеїпігивного закону, зауюгі 
струпати споживче товариство через ок[)уасниіі 
суг. Далі додано коротенькиГі список украінсі- 
I ііх кооцерітиниих часописів та кооперативних 

І оКіЗІП. 

І)[іоіпуру написано знавцем кооперативної 
( прави. Шкодить їй місцями галипькя мова а 
такоис коректурні помилки. .\ле— це дрібниці. 

IV. Агітаційні видання. 

'-'-'.• Якого ладу нам треба Киижкп ппм'яіии 
11. і'рінчснко. Ннлавніче 'Говарнсїво „Криниця'* 
т Кііїві. 1917 р., стор. .32, ціна 2."> коп. 

Політично- агітаційна книжечка „Якого ладу 
нам треба" складається з пьятьох розділів. Н пер- 
шому мова мовиться про лем.гю та х.ііборобін, 
а*""!', як тепера кажуть, про аг[)арне питанн>і. 

П20 ,1 Л' і іаміїіііі і'.іїпаїїнл. ІСра<гііи ііИ(Ьм»-ім-і н » < > І Мі))ктг)чи про те. як- зробити корн(Т\і!)інн:і :',ем- 
п'Иі справедливім, автор гіриходиті. ю иікік-вку. 
:іо це станеться тоїі. коли ..власної пем.чі ні и 
мло не буде, а вся іііім.ія (іуле громадська, иа- 

пЛИЯ І ХІІбо}!/!!! Г.ріі Іі:»1>ТІ. ї:, 'КІЛЬКИ ХТО .ЗМО- 

Ж'- впорати (пигні с>-м»:н)". Л.іс як досвіти так(ігіі 

г.о[)НСтуваиил .,ім.і<'кі. ,.як само л{'оСііти. щоб .-ісм 

«я иерениі.іа ніі и.іаіиість ж снаїюіиу" — це треб;; 

і. брс тя іара;і.і обміркувати, бо „дідо цс ік-к, 

.а:і>і"о ще ціле ча сніті и»і :іаи('дсн',і. то і :?).а:ік; 

>• '.пти нема ;і кою, н треПн свсіТм роїтмом доходи- 

11". Отже справа .; :и'мс.іь}(им питанням сгіочаті.т 

\де обмірковувмтися на іи-еросіКсі.кій .^о^;1нои- 

іП 1'аіІ. але иСТЛІіУПІі) її ИЧПСННО ).І!рІіі!.'ГГВМуі : 

л,ч' І1а[іо.імі Ради н антономних К|і;оіі:іХ Госіі 
і.кої республіки. 

15 л{)уго!ИТ розділі — ///"•' ^(і^ііпіиикиї ча ф(і" 
і;иах іті .ківі'-іпх і;(^рі)Т<М!кКо рі.лі.-^г.аио П} ■ 
і;іі. иск\ нлння р(іб;ті!Иі:ін іа^яїнами-игігіптадиі'тгі- 

.і;І ■!.; як цьому .ІНХ"ІіІ МоЖИГі .іаіІ0''.П ГИ. 

1> Третьому рОІіІ.а-Про ПОІІіТКИ — 1!і ж ІЧ'Н' . 

іі' такп поі г/ч 'ініи і бе.ипісґреоиш по іаток і;і 
:!і:мі; податок іім?нваніті. безпосереднім П' • гтіі:> 
■■і\и і:<аагк;(ім лм врибуіок і спаїїіілну. 

\і ЧОТВсрТо.му р'і.і ІІЛІ -N/'0 іігр.'н (іич.іи .иі'і 

; о:;кмзагіо, якиГі .к'ржаьниП л.іл у.п ]\■.\\^\.^А\>и^^ 

аиодержанним. який кмнгтит упійно-іі'Л^^. ; іимнвм 

;!і;ин респуб^ікпн^|,IиIм і зроб.и'ис ьмгииі-ок. ьіо 

:а»і треба .'іавсггв наик[ічіині ісржпиннй .:ал, д. 

.;коім дійшла сучасна льітиісті.. - р-' -ііуб.іікпіїсі ;.-нІ 

іг.о „в Р(СІ; (;ііЛ('Н ііа) сі }ісі « по Гі .-.^м.! мтсіП:, 

•ІЯ ги (ІРІЦПЦії.кіІИі ! V. ГіЖН'їМу КрП МТ ^ Гк Г'\ . ' 

с.оя Гірасва Ііароіня І'ада'. в П' і і і ..ігг^^Н'..М) і 
[. і', .м\сять о''' ( гнатися н <і.ту сііі.ц,', п ''с.н. 

:::ЛІ.Ну республіку. 

И НІлсгОііх рсчіді.-і— //Лг' .:(!'< ач Уі.ічлі- ; - 
. спсіїи. який крліі .'.їсться .^'к].а пою. і;с.іі; н іі ' 
яких гуіівах л к[ а;и-л прислніїпгл ло М'-кмн-^. 
'гої'о пірстпа ча як ^''сксжські и;і[іі іісма.-іт-малт 

Тс;Ц('НТу ті уМ"(Ч! НОЛаЛЯЛП Й Поі;і'(,(<Л1.іИ \\:\..^ 

:■ лріі. ,1;>лі ро іп.г ііи п;.о Т(\ якмй іі-\'.у.:\\:и\и\ іа 
! роммлсьісиіі Л'. і ;ріГіа :іаіистм 1-а .'і':;г.Г'ііі '.іс;;,;.. 

.0.11! і; МІІ Г'ІК'і; і.сцм ТІЯрі'!:ГіІ Г" «с І ;.'' ■»."!. |і . і;г 
»,(і.іі. ,.'! і'спа •ісліц про тс іік б .'^к[і:!!На ч,. ■ 
■И'і'лк ■,!!)(. Іі рссіі1'"ьк.л'і дс!иг,к; атп'.-іііи '! »'/■ ра гіі:. 
•і'И і'сспуб.ііііч : треба \ > таїмі:;- .и таі;:іе і.'рі: 

їм,-. іС(,(' у сн(.смт кра'' \ і;ра .нськнГі па; о' ( іу 
,сряді:ті'.аи угіма с'паьаин Ііі'М ■іі.іікі' {■':'.')'■■. ,Су:\\ 

країнськаіі ііарс і у( ;ке ііа::а(і;кіи : ;і'^<'зііечігі .' 
' о''і по.іітичпт ІІ' ;алелИІОіі. І наці' іиальмт П' л» 

іа І'И .1 о.ІИТНСЯ .. Іісі'о.іі (І.-гЯіОМП'іИі):. 

і ауісі, і і!0!і\.:ярмні1 і.иклат пІс'і і;гі;;'а '((-и 
:а!ГіТі, ііа\; ііраї о. ііс ігмакишсь, ііобай;аіиІй /о: 
и.іііпіиргікяо роаа ьскі;;ксііия Н' .чіж се.тліі.і.ми- 
ч'.чіб'їіи.бами та ч аб)іичні!мп й .'іанодськимії р(ібі-| 

ПіІІмІМИ. 

( ). 1'>п.ігчііии. 

■^!'" /'. Грічіііпії:: ■иі'. ! Космополітизм і к^смс- 
лолітіі. І! Децентралізація сучасно дрржйви. К'нТ'- 
нинослаї!, ]ЯІ7 ]).. ііін.а .'<'• кой., ст;.; . ."•^, ім :і- . 

Ті '{'Оіімі), и які іііі.імішстьея Псі:е Л'.'і л;апі;е 
•.'аггтіі >'краІни, не с нооими і іи'.'.лпнимі! к, \лл- - 
;іи.м лнідям. їх П(^і<мбіічала т^срія. думка ію ісьг: 
Через ТС! вони і носять г.же чувані, лспиі на.'к;'. 
Тим часо.м ппірнінГі загал не зовсім (^рісптусті,' ; 
и тих складних назвах. праиио-И"ЛІтнчних ті рм - 
пах. і тому брокіуркм на зразок зазначених ніоі і 
::опчс потрібні і нообхідмі. 

.•\втор вже виступав з цими своїми нрацямії 
пяиіиіе па сторінках журнала (1 — „^кр. X." ]!)] :. 
.N'^10. стіф. (5-2'^ і II— ..Ук['. Л'." 1^11. .V 7-У. сіо] . 
321 '.:))), а тепер дише пореі|іукував іх броиіу]и,іі-, 
Добро», ясно-зрозумідок). народньої" мовою внкла- 
ієно цікаві і життьові дія нас иитання. ..Космо- 
політизм", ^космополіт", .децентралізація'- — це В' є 
і озушння, які ми не тільки дебатуємо, ллє й ри- 
і»ьно і!Ідчуваг.мо, і піколл. то автор не иот^'у- 
ІІ1НГЯ переглянути пе[іед и«ііедрткс.х ( но"х іі{іаиь 
. не ілк-стрував своїх тверджень фактами моміи- 
іТ, більш яскравими, а тему й бі.іьш зр'озу.чі.ііі»!и 
: іісрвкоііуіочи.чи. (;сті, також де ЯКІ іеталі. але і а 
яких все-тяки ба.іуються певні висновки ато; І. 
іцо ві.и»вяь анахролізмом. ІИкогуемо. що цо грі- 
ііи.іось, але все-таки реко.менд)смо книжку. •<и« г- 
іо.в в.'оіу вона цікава і конгі'^нн». Ирасне письменство 1Ь\ /; Ііпііі іі':>-:.і:,,. Боротьба, з листіЕ 
студента, «асданого • салдатиі. ііиіаі, нічім 
..^!.;нін". Ьиланни ч»'ін(М :>■. і т. :.. 7.. і.'ц ;-. 
.','17 р. к. ! р. .''ІІ г. 

і\ли:!:і;у цю написано року ]'.»іі;), у Лін^- 

1 і. І, ЮЧ ВИХОЛ.ИТІ, вони Т»М1*-|) ЧоМ!ерги\! 

іі-і.і<'і;;і[;!М, :шіі.т її, і:еі;и*'. широкому 8!а.7"И 

:1е:іНГ.^ііМИЙ. бмі Ч'-р'-'і ВІД"МІ всім Іір:і'ІП И 

пр.читаги її и .'таріи „Рогій<'Ькі»"! Ь!!і'-;і'і" 
можна біуло ?!.■;!. і:и не.іегвльно. 

Н сТ.ІІіОІїижНМНІЙ, ІіНрськіІі ГГг-.;а|.\'і, :> 
икої автор, ла.'.чв.ниГ: н гнлініи стулці, •] . іпі- 

!!0' і'ВОЇМ приятелям ЛИСІЧ, НріТ/іГііМ \(і:х 

75 гі-орі;їо:; іп.ого оіюііІлннря йлс ;;>|Та. 
-<.<ір''Т '■!{?> б..],.! 11, 'а. „•' ".;::■:■• '' -''У. г.\г-- 
ьіїТор. лііМіІ!'.! . ; а. ..;.іі}і", :-:а;':;і'р /о ■ 
Х'мод і комаплір ; с'ги: .'- л:_М'' ^ ^; х іг.,- 
{■('.іу, сила і'.і:іп. і л.ін и'дс-)рі.'\;і:,і,а:іи.\ ';.р-'' 
ми.м жит'ія.чі ідналііі і .. ряд' і<ий' са.ідаі .М;і 
кита ііраачу;;". Комьидір рі \у\ і .-.ал : •.;:;■,! 
роти .мал;.он;іЧ"іп, Миііі.! . .'; ;;!іЧ'.'!; — ; -,"1; 
тріі-11-иі іиа:і(4іі н і'іісііі • 1, і:. , --.л }•;;;'■. 'Гі- 
га ЧПТаЧа \\^ ОДІ'!ІН;'.сГьс;і =; ІІ-. , ,м, -..Ні, 

липу. ІІ^'і)!!!,'! ;і цнл іі'"'талііі. і;.'!;;. !а .' іа 
туй", -" бр.'ідуїпниі^,. и:;.'і' .ии імркм-' :. и.. 
.'ііиі: швидко іі раднин,"!!.!!' ;-■; є 'Ь' : (о'-а . ;і 
.:к>де{і свосї р'.ти І) м;ііііі!ьл лл;і у.'.іі ;!П' і 

.ІН'Д^'ІІ. оу<'ТІ>ІВ в оїааіі ТВ.\ .^о Й ЛаГ: !.•!"!' . 

ало іцирі)-!и'{)еі:оітаі{ого (о. гантн ■ аліи 
нннця, „хахла" І\ранчуі:н, цеиермміс:.! у си- 
лу, на яку всі ;й;иЧНІ1ИІ, >:'іро.бл»'НІ ііа.чар 
моп'їю іі['чктй';сю ііриііомн „гили'лу " д.- 
піілиналп і відняти кіт якої іуту в ка-г* 
тлтгн Ш-. було лч'оі'и. ]-1'і лі'упьчітия. лаГіч"' 
тн біііну мальова.чогіь л-рсліи-ив поі.'ірллн .■ 
іі тррітляче, -л молпгнок» на устах, хо і в 
сн[іці ііого закіпнла часто і^непаніи-т!. д-> 
г;м.б;і':"ЛН. 

Кіччасться Гю.'Гітьбг, трагьчцо длп і:а- 
іінтйпа, якого К'равчуі:, ві'уп'^рі^і своїм >е 
лігііінпм пррекоианипм. уоиваг і після ц-.'і > 
тікас, І ооитьсі! ,,ле.и і[тй[і<;м". ІІ І' а с н »^ II и 1^ ь м »' н <• т в Серед маї'н написаних за останні роки 
лигсоом книжок нн теми про улюблені ним 
„чолові ироблеми", — „Боротьба" різко ви- 
аіляеткся своїми здоровими й ііілк(»м при- 
р >дними ідеями пі»отесту проти насилля, та 
<"илн кулака і зброї. 

Особливо цікаво читати цю книгу те" 
н*>р. по знищенні салдатської дисципліни і 
„оалдатчини", нтгалі. Стає цілком зрозумі- 
л- ю та дикч зноііавість до пфиц^'рствч, те 
нічувано Ж'>рст(іке поводження з ними, яке 
почалося з часу кидання відомого нсім ,ліри- 
кн.?а Л!.' І" і тягноться до останніх днів. 
И" — розплата за віки знущання нал .ско- 
тинкою москалем". 

Наиисано книгу з звичаііним лля 1^ 
Плнничеика умінням дерліаля увагу читача 
весц час іі надзвичайному напруженні. 

В. Корінь. 

1\^'1 Г ^іичгиі:п, /<■)/';/. —На роспутті. ІІо- 
гіїт!.. Ииданил трси. |,"і|;к. І'.ИТ |і. (тор 
2 її'. ІІ.іня 1' гщл'к 

В і;мні( ті „На риміутії" Гріііченко 
:)Малк)ван т>' тялгк»', сумне станонниіс, в 

ЯІ(»\Іу Іі[і'>6уНи.іо ИіСраїїІсі.КЧ' Г[)'»М;іЛЯН'"І"Цо 

н >0 і !»0 р;і. мн;іулпго сго{цччя. ІІсрсл 
нпми мол"Т..ч українсі.кн, ш^реьажіЬ' сту- 
Ді'нтсьь:», і ,->ом.і і,а Придивляючіи-і. і при- 
слухаючії!. Д'і її |іі;і;ііп-. ярндстанннюн. мн 
цомічаїлк», ні'і Н'і но.іи ііум, ;!Кось врги'ііч, 
н.чвманя. і[н мак-гь іі.':!ної мищ і ні[и н 
свою иаціон.ілі.н'і к\мі,т\і'иу ^•іі^авV. ('ільїіі 
говоряіч., ні;і: іюпляіь, чисю .'.'ііван)іьі'я :< 

НПаВДИНоГО ММЯХу на ІК-НгИ.іу .орогу. іу- 

блять і)^альниіі ґруиг під гобкк». Цм нран 
дивр, сграіин»'. тмигичио ,.)м)сну гі п", яііи іа*: 
багато вплігачннх сил і г.^.1.^нгін поі-іину ло, 
не давіпи їм змоги р(і;;иіііі\тп л,. як сліл, 

виявити ^нби КорНСІ І!ОН) По.; ЦІ И •ЛЮН» іІраЦгН) 

на добро і)ідч')го наролу іі кр^ік». і)сі. і виз 
пачніпіі представиикн цкого ,,ро(Ліултя'*: 
палкиіі, талнн( пптиі! мрііін^тк I'ад^'П!^'. і.лсиіі 
ніяк не вм'с іі|иклясти <т?пїч сил до р(ібо- 
тн, все шукає якогось ііал'^нйчаі1)я*г(і ніа 
стя, боїтьі'я загубитисі. сн},ол <ірих, .^ничай- 
них робітників і падас ;-ісе|.гиою св«.їх іі<> 
досяжних мрій: вічниіі скет>йк Квіткоксь- 
кий, що ніяк не молсе ні на чому зупини 
тись, переходить од т*^орії до теорії, не зна- 
ходить собі місця в прнктичній роботі і, 
немов безводна хмара, проноситься над рід 
ним крясм і народом; хитрий, вузько прак- 
тичний Давиденко, який умів скрізь прима- 
затись, де пахне добрим заробітком, і крок 
за кроком спускається аж до співробітни- 
птва в „Новому Времени"; бевприпципний 
зовсім Келешинський. що проповідте: „бери 
823 "Д життя все, що можеш од нього взяча"; 
непевний революціонер-терорист Ііачинсь- 
кий, який з ирязи[>ством диврться на всю 
іірйцю і заміри народовців і нацІонали<-7Ів... 

Серед цих НегяТИВ' ИХ ІІ0СТ8ТНЙ 8ВГ<»р з 

особливою увагою і ирихильністю зупинявть- 
'я на сімпнтичній фіґурі Гайд»'пка, сцрвв- 
жнього. щирого, глибоко-персіі(»ндмого укра- 
їнського патріота і практичного, розумного 
діяча на широкбму культурно-о- вітнь' ііу 
наці»'Ннльному полі. Поруч и і'аП і^нком та 
кож ст< їть і його жінка Ганн;.... ііові'"ТЬ 
.На р'спутті" в свій час сю рі'.і^луж»' за- 
цікавила вкраїнське гр<'ма;іян( ТІ и, її л за- 
хнатом. залюбки читали, особлив" м-моль, — 
Думками й поглядами автор:* її лах« плю а- 
ли'Ь, ними нер»*ніряли <•»('-', після них 
утворювали свій націоинлько-і [)ом;іЛ( ь;'ий 
< нітогляд діячі останніх десяти.іі ' і 'и мину- 
лого сторіччя. Так»- і''і(>рнчн<' л';я"іьня ііо- 
иігти Грінченка Ал»-. на паїну л>^і \. і-опа 
иас ци одно лише і< юричн»' Зіі.іміііиіі.— во- 
на, не вважаючи на деяку снок» пр іиа.мо- 
иість, зберегла піей досі ХТДОИЛІИ» кіірТІсТЬ 
і ••віисісті., про піо мій; и-пним у-\;'> гчі чить 
ш'Лпі.иіі попит на н» ї сер» д <\ччгі;і\ інта- 
мів. Чи не карт було б і гум м'"ом\ і.гга- 
чі'ні, укажно !Р)іе"итавпіи ..II;' і о ілтіі." 
і.і'йги'піо ноі'і.чит и<'». до го'о ні'невіїого 
'ганілимпа. в яком\ 'і'М."р !і|> 'и гм: чимала 
'•.о'ііиіа инн го громалміі'' гі;а? Чи і* іецер 

І. о сіоїмо чагом мн ІІМ ІУ.І"»' П'П'ИНоМу 
і.ОгіїуТі І"? ^Ій не чаї' Н"і:е Иіііііі! і.;і І рав- 
лиу ніі'року нуть?.. _;і:і а иііі і!і,-іі. .•/.-■ За іцО? < 'і;, іг 
';і;:)і;' .її і!оГо [.\ \ у Г,и !Иі''і!і! і Г,і і 
• іор і::, II,. рі І,-. Чсркммі. І:*' 7 ". 

1)!П1Ч).1!.1!І часи 1і:^!1<'і;Іі(' іо| и 
МУП Г1і:іі у ХТ |о;іГ(|Иі ІИ. Г'ЛІ.І'Іо І,І;І1, 

чі'і'ііа інм> 1 1 і'.оі'Н :; гомічаї іін\ і 

іііаіі ітті. чам і ігр(; чимх ноі і.' ■■ іг 

м'іі ці'ИИМіо' ти, іік^ сіаііі.иі її :Л чіісі ^^ 

Г.ІЇО Ні'НХо.ІпПІЧННХ 'ИіуанІІІ. Цсмімг.і.", 
ргчногтями між ЛІОТНМИ ІМПКІІ аііНКМІІ І 
та (ПЛОЮ .тниіч.коіо духа. 1 спрапжні.о.му ІІ1МЯ :'. ";и'ч; 
':;!•■■■. .\" і;'. 

.1' іі[ иі;ігатн- 
'іо ;.гі ісі'ія.іт ;і. І г мг.іа.иі 

а>: і йа- 

ііх І уне- 

(1,1 инн 

\У !ОЖ- 

^;^ ху- ІІНК-ОІ!! (іую не за новпчсікііии* д;л"Р]'". 
ДоЖНІХ СК! куріі'і. 

Д. К'апк'Пко - не художні'.і.. І очокі і^інни ііоіо 
нічого не .гасть ні іля хїіпаї.тернстіїкії. пі і,ія 
лі'оіуміння моменту. ІІ.е лра.іок ті їм. ак і.г тргЛа 
і'ратнся .'.а розрінгення ноставлміоіо іавланпя 
^іамісці. художнього .чокумрнта, ми масмі санти- 
мснталіїну мелодраму, в які» навіть фактична 
сторона — оті ноб\топі аксесуари кулі. гас на псі 
Гюки. 'нравлі— вбито молодою реполюніопсра, що 
тікав з тюрми. І от як автор па це оіппясться: 
„За пш?",..— ледве Жічулпся (.ставно його 
питання і > ним питанням одлетіла безвив- 
на душа од молодого тіла, якому б гце тільки 
ті>еба було починати втішатися життям і 
звеселяти родину. 

324 красна» II и с І, м н н г т н «». і". Н(? :тхи( тили м-иодт .Іьониит дуту під 
люАськоі неіірявіи і дютостн ні благання 
матері, ні м<ліиня (!) мн.ів'и.коТ сесті^'ички 
Соні. 

Скрикнула у-ні сні неіцагпа .Імшина 
мати, Почувши серцем спою іісділи ... Іяжке 
буде горе братін і сестричок .. 

І так далі по псіх стріїеня.х [иіігтп;іІ І Чи- 
іакічи цю :мйву саитимента.іі.ну о'.лакаиинт ос;і 
.калного різісого, але іцироіч» шіриха, жи.) бачиїи 
попит безпорадність автора. Гак можна бу.іо пи- 
сати -ну років ;( пьятді'слт Т(іму, а.іс і пер. після 
Ііоцн<бингі,кого, .1. Українки. ( дсфаника та Ііпн- 
іінчепка. напіті. не художникові ,і просто беїе- 
гристові така ман>!ра |ііч меирпщепна. 

Ипбутові аксесуари щг іи/.ілі.іііують це по- 
чуття перед безпоралністю митра в о'^раній темі. 
Тюрму він бачив, виїп.чо. тільки .Оіаіво{»у та Г: 
то здалека і череа тс. напр.. ііріїчуіпус вьялмії! по- 
тай. краіі>кома світити впочі у. камері, тоїі як 
навпаки— заборсіпялося гасігіп снітло Лоо ще: 
вьязені. за-для конспн{)аіііі г'окьсл г'іісятп іютріопу 
.ічресу і не боїться :і третьою иои!'{'\у її вигуку- 
вати... Исс цо і инше так»'— '!аіп,і.:ія. і новсі-м не 
іі>ладня фапта.чіи. 

Мова, яі; раз-у-[іа.ч буі:яс у і. К'аїцснка, до 
сить гарна. Але трі'бії уїмікаїи так і'х .мюііотін. яі; 
Ііапр. ..іва с.т> дептп ртг т іпті.иг.і .;л ігор'ен'-: 
цс не по украімсі.к(іму. ,і \і!<',,і ці . . .чмі.к.піу. І^и: 
само вираз— .,іі[»иоуи її !1і:ннг' м; м ..до Мі.т- 
НЯ'')— чн не ;<анаіті> вясс ік* \ ;.! ;і пі і.і,-..мг. іігксі;- 
та. як повелось тепер нм \ і,[,:і:н(і,і;іі\ сиданиич. 
іінблпсі.ус по М'а.п.' Ції м. ■_'1М Ііііїн І Іічуіі-.'І, пгчі.і.іт. 

баба Палажиа. Оіші 1 1 ;!мо< 7 с 
'1(![»еіи)вського. К. ІіііГ II. ( іі:,і і. 
Стор. ;і2. ціна І'і ісі.'Н 

Пп іаг.ппцтнії ( ;. Чсрс[і'Л)Сіс:і 

діяльність і НН» Д!' ІІ, Г ' іІІМГИМс 

і;у проіуі;цік). внпуі кан/ч:і н сні і чмматч книжок 
нц» мають на .меті ти;" і,і :, .да ісрі-і снгі.ігого чи 
та іа. ..ііаі1(ло \\:і\у і і ■ і< Баба Параска та 

І'Н 1.іЬ(іНЦ[(|() ,;. 

а і'.І!'і.!Іот('і:а .V 1, 

'•І ' ' ІІС ■;.!!. Сі -ІК,!'! 

і'/:;ііііі:'іс !:иа;і{К'і- і.і!ір')і;и-іііл л'л)[і) на- ПІОГО П.)І!|сі;||,;| | |; і Ь' і \ ;| . [і'Кі; !;і.і:' "■ • І ЇІ.І :і КИЯ ЦТ • 
І!0 рО:ИІ ЧІ.'О ОК; І'-ЧІІ' І і !.!І І і І.Ц.і І.І.' і[ 1)ІГІ.|І(,- 

ЇСКЦ", І ме. т|)ЄГ,.і 1,11 -.натч. .,) о'і.пч'м г.д.і.іо. Маіі- 
Сісрно іьиінсані чиїїіі парі/ мп.іло, са(ііиі. токі. со- 
Кпнніон) чііціщ). ;;жс меічмо ґі чні' і іііссп імімпп- 
Поначі мі іиі \і .!• !.імГ:і ї і!;іі .іііііі!\. ..110 ;і!!\- .і',іс- 
неіМ'.ькнх Ггіи ііс с.;і,!:іі та !1а[';іі::!. ;,іі '■.!ііі ','. юті. 

великим Гу.Мр'М ^ Гс ПЄ!.(;чіІі >!'<>і:\Т1. 1!!П;.І1ІІ :1Т!1 

у нросгоіі) чппіч-і інтерес їм украіі!ськ<л кипжі;п. 
Папнсаінм! апа.іоііічіиі.у тмиах іоіплікськ-ііі ,.< со- 
рі". Инаиа ІІмаиі.іиічн ( т. П|:ан|^V^. ІІикп'Ьиііпиіі- 
чемі.". — галеіп.і:е оповідання цу.п Пал.г.іку та Па- 
раска мас чималу Гі літер:іт\ ;иіу .тртклі.. як ху- 
дожній ніібигок певної сті'рміїи .иіііиі.го життя 
села 

.'іовпііпнііі впіляд кппже'п:и ііє иі'птпся !ііі;іі 
і с чимало й Коректурних іН'Дмгліі.ііи. Д\масті.ея. 
що віьіаючи спеніяльну сільську бі(').іімтечі.\. яка 
складатиметься а творів вилатних нанінх пись- 
менників, не тільки не заіпколпло б. а було би 
дуже користно подавати хоч кілька рядків про 
самого письменника: біографичні відомі сти та ко- 
ротеньку характе[іистику його літературної твор- 
чости. Це. вкупі .4 легкою лектурою, одночасно 
давало-би читачеві елементи знайомства з істо- 
рією літератури напіої і напрям, в якому міг би 
він іти, п;укаючи для себе дальшого читання. 

В. Старіш. 
325 29.') 7. ІіОрЬу.тч .Дай. Бож". «діровдя корові" 
Оповідання. Ии.і.чьпицтло ...\краінська пікола" 
>^ 3. Ціна 2.5 коп., стор. 11. Київ, 1917 р. 

("южет того оповідання ннізйичаПно про- 
стий: селянин заробив гропіей, кунив на ярмарку 
корову і привів її ДОДОМУ, от і все. Але скілі ко 
утіх та радощів п{»ин(!сла коїюва бідній селянсь- 
кій семьїі Тільки гой. хто Д(;брс знас псіхологію 
< елянсіва і іциро любить життя селянина, може 
написати таке пііавіиве ;і художнього боку опо- 
відання. 

Книжечі.а про (птагтк я всяким .чалкі'іки. 

І! Іпй. 

2П<) Г)орп( І рін'і^ик'і. Павли хлібороб, ісгспда. 
П-во ..СІЯЧ'. .V 4. четверте ипдиння. М. Черкаси. 
:і'І7 р. 24 стор. ім 32". Ціна 4о ).оп. \ 

Л іменем Б. І'рінченка зньязано сіні-німа — 
..поет праці" -і в белетристичних іюботах він 
часто проявляє себе не яко художник, а іменно. 
ик письменник-робітник. ІІіпап він іионі іаііня. як 
I все. ніо тільки пишуть дю.іе, почпнанічн а ні[ііііч 
і ("сінчаючи словником, тому, ню треба оу.ю писа- 
ні і писати все, іцоби збагаїитп бідну ук{)іїнськ> 
-йгературу. Отая твере.іа сьідомі'іь і щире ба- 
•,і:ання його не завше доходили .мсти, х-ча напп- 
і-ажло ним бачимо чимало. 

!^('юіп і ;твждн він и бі.іьніііі чи меніпні 
\іірі тсіідепційпнй. бо .«аиждп ставить переї собпИ' 
иеину мету і слідкус з.і нен) крок- ач кроком. 
!1іінвда, і тенденція -не ьаіа. ко.іп б була вона 
мова та о|)ігінальна. а.іе тіао маііжс не було уГрін- 
чеиі;:і-б(метриста- Иперчііі і Д'1б^1мС(^ністнип реа- 
ліст сга[юіо гі;лд\', г'і'ч і\\[ іпіі-ьменніїї;. досить 
Г.І.1НПІ! змістом і фабула иоіо ';П'>іпд;!Нь не хни- 
.иос чіггача і не нмпсплус пірежиті! ісміні. бо во- 
на і: тільки пе|)екиз. ансурнно!: ЖННОГО жптгя. 

..ІІанло \лібоі)об" ЯК" раз ха;іаьте[ініііі нри- 
ігдаї до )!іпце згаданого, нновідання цс не пнпіа- 
і.ться змістом, не чіпас псіхнлпгі: персонажу, а 
зпич ііпок) мовою пеі)ека. ус < ніжет. «апнжичсипіі 
чи ін' ;і Четі-Мінеї. паче сгнлізонаннн жпттспис 
икогіїсь святіїгч, чи преподобного. І ира;і:ііііі!і 
ноно не робить на сучасно. о читача ні як ху- 
10ЖПІІІ твір, ні як поезія. Г)и д.ія пе| ін'Д:, немас 
в нім елементу тпоріпня. а лія шганньч. — гост- 
[ютп і інтересу сучасности. 

ІЗпдавпицтну парю би ;.і;с; і^тм увагу на 
вибір мате{ііялу до ііидаїїпя. Ипдаї.атп ь.іисикав— 
цс ідея, але ж трсм'їа дерисітнсь пенно сістсмп і 
іаїтанчти повне з:б{)ання їх тііиріь. і>іліі ;к не 
г ила, то бажано би іаітрачунатп ;<асоГлі )іа речі 
Г.ільні потрібні і варті тою. !! заппіаю: кмму і 
що іасть такий мате[ііял? 1 сміло відповім— )ііко- 
му... і нічого. 

II. Г>огииьиий. 

297 Гріичінко. Ги)риг. Без хліба. Оновідапня- 
Ііпіанпя четверте. 24 стор.. ціпа 40 коп. 

29^ Хрінчснио. Гіоріїс. Хата. Оповідання. Пні. 
•)-е. ('тор. ;>2, ціпа 45 коп. Иид. 'Г-во .Гіяч", Чер- 
каси, 1917 р. 

Н оповіданні .,і")Єз хліба"' Г[іінченко малюс 
велику трагедікі простого селянина ІІетіїз, одного 
з маленьких, непомітних героїв звичайного, бу- 
денного життя. 

Голодний рік. .V Петра не стало хліба, і за- 
робити його ніяк неможна. Тяжко мучиться бід- 
ний Петро, дпвліочись па свою молоду змарнілу 
жінку І'орпппу і маленьку дитину, іцо їм в очі 
вже загляїае голо.іна смерть. Втерянши всяку на- 
дію заробити чесний шматок хліба, він зважується 

320 К'ічсц^^ тісьм.ік'тво. — ІІйдягюгик»» і ііікол.ч. :іао7ііі Міичайніж сором і к(ил(' і['И мііпки зерна ;. 
гр()м;и<і «(IГ(^ м-гл ину. М[іяттпа« Петро св(>ні 
<імі,іг (І голої т. т» по ііе(ч'гт;іи мучнтн •!.: тяжк(і 
йому ім іуіі^ти іч'^ін злодісм. ІЦН тяжче Г);»чіітп по- 
етіГпіий .'( і.і]і « (уч»\ жінни. тільки іцир*^' ї^'-"*іттй 
ік'І гд г|.і.МпДіііо врит'.нт»; їоіч). . 

\'у^^■,і^:И■і >!- иаЙ1IIИрI1|м|^^ (Ю.ИИїВі ЮІЖІЧІИЛ 

і;і.іі»;т гчриому, тгіі.і". .; нелиі' т .іжбопм'ї де ію- 
лмни ичіигяя(ііі\ (Чіотіаіініп. ніримо. іи(^ н'ліо 
і;і(гі, псііку 1.11] И'-'П. іг'.іжному 'іпт.?чсні. 

...Х.^'ГіГ- — І!' и^^^,'\■^п^ оггоніданкп І';'.іічеик;і 

ІК" І'-рПІОїИТк І1.И- НП ('с.Кі і Г'і}'Я;і»;ТкСЯ ('ГЖЯі- 

.; мійй'Лі.ііі ио.ичит і!:,і,чн)ііі; іі.чіліч'о минулою і 
суча' :;оі - І у і,,!-. І сііі'апії на ((«лі. ІІР[іі',! памп 
яскініі'.иГ:, жи!!!!:-. 'ліхі.м.^'ниП п ;цои'тіоі-и л:итти 
;ф.''Ч' •: тії- ■.;і;Ч!іиііі 'іарі.хії іі;і иічіинГі стд. іЦі' 
:іі'Гі 1 л .•.;ио(.і;и.м і: 'Л "'ииіі гул''»». Добро Під- 
М' л о|)і;'і'-і(і сілт.івм І !,»і!Ч<-ііг.»м сі.іьг і.кі гул іі оіпі 
іанлі. іаїт 7 Лііисі ідоіаі ІІІоЛілмійки,- :'а.міі'ці 
'>іт ТІ: {';•.;! ;;■:•! ііай''і ті їй >. імміранли,- ииі а- 
іі;іи І!, ііі-шалі\ лгінку ( єре і .ііми л .хати. [иі'').!иті 
і' і'':ідмі»' V. Х'>л>дн'Ю г;а{і іихою... 'ГгіИ'р, їси.іц 
» !'-'• іь: і} :рл 14 :іи[и'Г,ті' І-,». І і.іа іі;і Ч(іі!Иї пі; 
і::міі'ігі\ •,КИі:;і. і;(іди иім- ііі!ТВіірцті!»Л. Ноиі-ІІ. 
. іі; ;. І..' мігілі)! суд такі жиі і иілн'Нкн. пром» ніг ті 
ілі'' гіаіл: Т'"{'»'ктііі лаііімім 'угнніїїіїна. мяьіті 
''"■ і :і('Чііп чима;і'' :лі; чті.м. ;і«..' іи'іццГі хпт.'ріи.і 
ла-'іа м,*'''утию: рі';-:.-!» і^га-'Ми іил<і' іапаїїи)' 
111' ііі'авіГ і; і.-'.рцііи '-г ііас'-'іьи. Па ;калі, нила 
ін ' ;: Нга," !, !;•' ''я л;' І . ■ ■■ ■ •. 


■кл ІІЛЯХ ,!' «. ілча . і-іі' : I-' ^и і.ллі>к'";к:і гіііі.и, ь^ік ніліХ ■:т ■ 
Г'І'' і . ті: 1 'Л! .м і:іі!;л»,,^ » їм (! ті;:;;гс:іі'і І. 'Ч; 
■'•І'?'- '■ ■ ■: лі:и інг.Л' . і;.'ммиі;а іі'ів..лка іі-,., ^і . ' ' ;; .»:му ^.1с- і и і. ■• і.-- .■•-'!іиі,;і. іі.'гаїнчал і ; і 
»!М:- і;'и ■•:,■.:!. '■ і і>.л!- : . V;: і,- ' : ,Г.\ \ кожмімі 
[Лі і ■ 1 с, • і:г',и- г' г! Л',;і.;к\ ■■, і: < і, ::Сі'\уг,\і<ціі 

и''У : ■ \г і' п: . ,1 лі' і:1!Х И','і'. :. ^.Ц- -(уі ''І,,ЬПГ 

'І ■ : 'і' !?■■: на '.'"і' ;;:>і \-г; ^^н..■.;■:. і Іс:'('>:д.;("і :; 
' і'>'' '■ м»'; - м' іі.і'ілп. м;к'г.,ч:іі не .іиііі^' псині і"р'; 
лііа ■■. 

с 1 1 ■ ! І 

Л.К.'.і 

ар..-.. 
\аі'а,; і > !'і !. >.Т :К' ! І (■ І Г у, І гі II :■ ГД рінк-л, ;, : 
'■'ч ' • І.; 'І. 1(1 Ігі І 14!, !;• ;Л І рИ' И і і'' г; Іі 

ал' Л' ■• а ! '«у ^^ ь. і \п ч ьі'но: мі ііі.лт 
!•' ^т V • Іі. н:. !'(.і і гі .Пиі"^ Ці чиіік 

'■■'• Л'. :• ■, Л І і і''Л! .|:;;г,і,|!, ' іц • , ;..-;і ііЧЛ — 
'і ІЛ .і. і ,Ч '. ІИ'.ІЧ-НІЛі. І! .іаИІЛ И_\ [і;,,:і !|.^]іс 

іл: І Ік:иіі|і ('іі іЛ!і ііі.М'їіі.л. \'.і, іійгі<) цс 'г> р"л-. ■ ■•,:і ііііі, ЯК" '* І.:' '.м/га. якіїїі і' тт 

іаіі чим ■'▼ ■ .'■,,'Т '.•ИІ*Ч(:;і ( :;:і)М ЦІкаПИМ .І'іч'і 

І'''ЛІ!іМ. (І- ': 'МІ. 'У. Іі;- ,,.ііі .1 ЦІКЛІ'ИХ 'ГЛ' -.,. 

ПІ'ЛЧІЧ ;:Чі.:': ОЛІІН .•; і, "'.|,;;х І ;.1|К.1;-і-;І!і Йічч, (І.-- 

\ьлі. і;і:'іі |.-м| і Рим •■;»(• .и ;;,ч'-таіч! на '.сг;,и«' 
ітагіїїі.ііч. ;л.'. а 'рі'кла ал , 'и-гуї/иі: гоГ.ою штор;. І ■ 1 іччік,.. Післ:' :-л>и;іри (мадн іі,К) II,; і|ч ■-'.) ІЛЛІ., Кім. іч !'■;»!. чкс ,І.іа;го іцг д. І (мі'і'і .ч.,ьі доіісдгтьса .муиітру- 
іатіалі самому. \\{[)и ^ р іо ііислііия іапдісбул. 
НІІИ1І1Л". Очсиидно. ангор б,чж;і1і ляі уваги ка/ло 
рітниіі .малюнок каоа[м»ДіИ' 1 о жит'я ггиіллгії;, ал 
.;ам!с;;ь Л'їсіїачоі к'ртип.' - аи чнтачсні ирото- 
ко.іі.тііі л6і]іііичг^к са.і іл іс;. : •" іаііки та сорі .міці.- 
ки.х ііісеш>: ..І.оИ-ЧИїДІ-ЧИКИ-ЧІІКИ. 

1ІПГІ. ДО М'Міс, наничики. 13 мене брови чорненькі, 

в мене поіінені.кі"... 

Однакона користь: чи чигати ііп парканах 
..літо['агу{)у" аінсонаних ніколяріи. чи „Після иуш- 
і[.и"д 1(мченка. Бьаласмо потрібним ланоту- 
нати ні-ріііу си^^анж}!»' українською мовою порно- 
графію. 

П. І ян. 

VI. Педагогика і школа 

;иі1 {'пиркчон Чіриаі ш>.ип Рідна шиоі*. 
Читаиі'а пнрша. Пякіаі.' ■ і-ьк .,4»с'' у 
Кині. ИГі7 р (Ііяа І |і. Г!() к. Ии^анницт■о 
..ікіаіиськя ПІКСІ4 ■ під огіудокі і . І'тсошої. 
іі'. Сірого, Я. ЧвіПін і Г. Черкасенка. 

:!о^ Початкова читанка. Стежка додому. 
(.'мли ієна і ііригіиі:опаьа їли укр.міісьісих 
іючаїконих нароінії шкіл Катераиоі лансь- 
яіік> І иі.^к(ію нчиті'лів НІЛ редаїні»;!») і ору- 
і<ію (!) /. ^4. 'Іру^ч4. >хнаіена іія росію- 
іпириинл н ііочатконіх школах іи ми'арами 
іаопіт.'іїнми і ітбріїніяіьними) Генсі ально- 
!■ < і'кііотаї'іііту ІІ.ентральиоі І'алі пи иа- 
іюцІП освіті. Чаї типа }іірти І'иіанмя 
ІПаііьиі го Пії ч.іу Катер 
берИІУЛЬН. Го і'.смстьл. 11, 
Катерннпслаа. ІІП? р. 

ПЛцдні пі чнгани іірилинч»-ііі для пнр- 

ПО'о [ОVу ЧЛ.ПІіИіНЯ і ГіулуїЬ. Іі»-ьпц., ННК'і- 

рясгоьАНІ ь початкових іг.ко^ш апрн.-{ Ж' імносдавгькі і о І у- 
Іна і руб. ^" иоі;. ПІСЛЯ ()\\:\\п\ 
л.місг .-{ б(''.;т іа^и ро.чі 
і'роГіа л>. 
л' МІ лати і л ■&>\ І ;:>.іи ролі .ь.да ги їхнИі 

. • іі'. '''У ■^' и, Г..ГІД .;|г-,!умі- 

. ' >■*, 1ІК1 '1 1 іь"Р-нр) и(; ■ 

.. > ру ..д ИМІ".М? ІІІСЬМІ, т » 

, лрі о^іМДНІ в |ІЯ ЦІЛІШІМ 

• ііі"!() роїсу на-, іачгя і'і від 
чілпіяніТЬ' а І. іпа иід другої Лі.л.іі! (л. ілмок», 
.І. у ІЮК.іаДмнгі н псипну коигдої, і'і.л; і^містом. 
■'иі в '('«ох г б.чілч'і" 'Діїлніпд ', .м'оі ді:; іу. ви- 
і;о|;псто!»ї,чо: І і,іі к иідію До ■(■ її кі ГЧ, 1^ ЯІІОІО 
<'.;ии (дсл •■ ла.!к-:са. 

МіГіа іка д ( '. Чґ^ипі еиип ■\\-\ і :;»' по- 
ііл(»иа н.ч оі;:.*-'м; чіі': лі'п.ч, ла !•■*- :к так]г 
пііст її іірг мя' і!Н!іо тан. що ііо,;:^іпі м.іжв 
••і.м іі<;іілнг!. її. Іі;олн И" брать га \ і агу кін- 
дя ч.-.іяичл. ііочпиь}<)чіі а 7(> стпрії-ки). на 
ч ./прі віддііи: німа, вр'чіа. літі й ■ сінь. 
Читанка а: .'{(ітерчкосіанської (^іі.інп вчи 
>*іг.}ів самймн авторами ікаіл»піа на '"> від 
іілів: „Сімкя 'іа рі.тня"', „Ьва і і.янііх ті' 
л,і'!,ких'\ ,.Хатл і двіо", „Оло", „І'ей, 
<то V. лі і озпвися!' і .Г)атьгсікпіИі(.і", — і 
і.о цях иіаіілії! пристосовані) бііьін чи м"ПП( 
чанонідно весь мате[)ііРяГ. Крім топ», в чи- 
танні д. Чґркасгиіга б.ільїпу частину матг- 
■\'\у'лу взя го :', поозій видатних ук{)аїігсьі;их 
яоетів і о II 'р^'творів кааок і нарканіх при^ 
довідок, а гаї' аваікіго .ділового" матері- 
алу, який в ст-^рі часи вважався потрібним 
•'тариии !;елагогями, майже аовсім Н'-м.'и;. 
!^ читнгіні X К'іиіериноі.гпвсі.кої Спілки 
лните.л'іі і нюго магеріялу с багато. Ч'^реа 

328 II • ж и г г) г и 1 III к о л а. ах 
ш- 
гу- 

10- |«. 
у 

|(> 
>г. 

у- д. ^1»»ркягенко тіл^.кн іюдсктді ставить 

[М'Т'ііькі ааїїитииня { „Ро.іКлл\хк її [ю свою 

;'»іт", „які ви іцр знавгн хвояиі дир^ва", 

ю тнпнр робвтьт'я на вулмці"'^ і т. ин.) 

І примушу* тко^ярів намал)иать те, при 

> п;^ птаїи вовн в книжці, і тим пржв- 

е їх до свмогтійиої првці. В читмнці « 

/ 1КН ТАКІ вааитання складніші, ос«блияо 

.нріпому і»()здііі, і торкаються вони ііи- 

в »жі((^ гяуого змісту п^очитажої стлтті, 

м.і.ір)ваііня-ж ЗіРрвуто дуже мило уиа- 

а там, ди ІІИ ■^у,^)С,л^■}^о, даюткСії дітям 

• 1ЛНН» дуж»^ '[рудні для кик'■'наин;^ 'на 

лкла.'і: ..иаіініі'іі -ю оіімцідчилн: <ад уі:\і"Ю 

).мЦ()Ю, лжм;!.ік.'И'!е Д'і оікліданмя м»іюи- 

".- ст. 41 1. 

Яка сіот»'М* ^'улг! прастіщик/ для на ні 

1 'Д"ї !іі:;'і.їа. і-і;і!/;ііі, тіп-и д- ічт^ :, уд.-'о- 
мою думку^ік» і.'і:і>»;ииги.м»* від тім<, ::кі 

:\ги учитімі, к<'!|іиі теїи'і' дуй:»- Аіа.т, і 
вояи візиму'іі,;':і до рпботв. Мені " ^да- 

іпСіі тільки, ІЦ'і ТЧИ1ЧМІ. ліо користуи)іьін 
іП^-МІКОІГ) Кіпілни. ІІПЦПРІ оНиритгь ос "':.;ч- 

\нагу іа м»л;('і:аііі;іі й починать й<іп н 
тих і:[.о«іі пав-іппі*. даюча аііим иай 
П і!"чаі¥ пмивмлючй їх ло г'пті тим 
чл;і:.:пх. І > ■. мн^^^^)•.и, літи і 

Іі до '•лм<;гтіі:;:пї г; ; ■■.пі .) 'І і ; ' •' , 1,1 І \ м 'В 

(.уч- Иоиилри тнігож Зсізлачвті' !!;и. г 
т імтіс'.у іюдГіН'іи іі;>'> т«'. і;:"і-- у 

•;Л\ Пі,- було ТаКВХ Д[>у|{;ір';і.КИХ Іі ».мя.;(»: , 

«і с І! чиганні Сні.іки. <»іиу л них іі-м .- 

.: (!:а (ичортні ) я ііязлачй!? лнщ". Туч. я;<> 

іііт :;.і:;ааіИ'пі ніс: ^(іглмипй. о ипг 
!• 'и'>),\чгирині (ст, 104), бунчуги чгі (ИіГ»і. 

ОБ к>;;і:у, що т'.іиііл помилок игчионки > 
^пи в нідручяигоїх о.іч щ/чсипкоиил тніі. 
об іиьо ж н пнред])ук»х з „Кобзар*" (исгаи- 

ііьі Помилки). 

. Маю ще ;ііи.6итн дві'унагв, одну П д[)у' 
'' до оопх чяталоп. Іісріїїи: Ні в оді;;а :-( 
""станок не .іавнач^но піїче (ні в тексті, ні 
: оглавАх). чиї поеіії иередртквіїано. Р>нгі- 
длючи на те, ЛІО и*' кождий учит^мь зн?*:, 
ії поевії ВІН читає » дітьми. м<*ііІ зіава 
і'Ч'я б нотрібіим зазначити це у «^главах. 
■ІІ«* дало б яагоду самому вчителеві Д"лаі 
лще пи.шайомітвсь з ивсьмевникг'.м. ьіріи 
'КОГО пе])едруковано, і розказати ііі»о й(;го 
й дітям, які, в часи мого вчнт»лк)В»пвя. 
'уже цікавилвсь зпати, хто нависав тікиі 
чудовий вірш. 

Друга: На мою думку, характер нашої 
; ідної мовв не дозволяв скупчення голос- 
них згуків і цього ял треба вживати вза- 

зи гаді, а в підручниь'ях ос '^ілпро. к<'лш т'^ 
не іютрібуїіть >ііа сн>'і!Іяльві умонв, і к<>лв 
М"л:па вжнтж фирмл. більш цік.повідв<>ї му- 
аичному х«рактнр(іві М(іви. Приклад нього 
беру з ЬЗ сторінки „Стел;кв лодому". П*- 
друковано: »н/)о усяку хсянииу". \\и ус^іят, 
крашв було 6: ^про шсяну всл',ин\'\ 

А. ГрлІФнко. 

'<"і'> Гранатна (Український Букеарь: з малюнка- 
ми- » к.іав Ііор^т Сі'. .Ітбсивиьі. і'Н!;і!іня четвер- 
та'. ііміі|іаіиеиг. ЇЬі ічнііиі. І С'і нівімриі Є. Чера- 
ноисі.і.'оіо. Кипі. 11*17. Лін;' ьо і. 

иі.іжііачи и;і :;;)::ііам»!іт и ііоаврс.' ^' мт < 
чіі«-.'і .Кііиі ;ги:і"- ііи;;»ч'і\ !. 1 рамаїьах ?:;• 1'>іс(-;. иі 
МІ жнг». гизуїк. пр' І! пиі ;рац:і'ікт отл*і с-.і>['ИсТ(/ 
і.іч'і! и II' іч;, І кчгих іі;і:'."і;і\ > кріі.іі'-(.кгі т. ' і.і ■ ікі" 

ііо іоімт я; 'і.іки і'рвіїці -1 і. ;;^ і : і агаті' к Ч« - 
і;ясі!ііг:а. Гріііч<!іік;і. І'тп^р.ч и і •' і ..Ь'м'зн і.к<-- 'кі :. и ч !аі»:!ж.? і(. .• і;; н;іі< І кі)' ї. 
•япм і! иіи (Т.и і. -міміп; )-.іі:: »ііііиі. »"•.. ііакг 
і'з, ні. иірифт иси»іи. П' Жг.і.\.\\і ...'а гм'ї • ■ ч 'и 
їл\п як Іі гам:!М> 'м.Ипрі. 'іа'. і а і.- і;«.чи-іг:^ '- В 
іявіїі (рі-ті.!И !І- лі'. '':";іі!».н '.'—■*/■■. 

ІІ8 гргі ликмГ ;г;...;. і я':с ін ::р*;;п'. ; ■.. 
ч'орець ^\.■^^^^п\\ ;. Ц!-' \'т .-■-;•.'■ ;;"■.■ чв :;: і^ - ;. І10Г п (•■ ганвій СТ<ірі!:і і :/-і,рт|[к :,аіі'.'.'і*:і . . ! в 
да іВіі і:>гиг. )■" ;■; аі л'М;*:'. і !■ а ' ■ ►■".'" а;ііі»«' ва 
М'.-ліі;! і.і:..нлти ьі:!і' і'.;.інВ';и п-' і:*»-!!, з лв'/їі рс 
ии. непчії. зро6.і<?іі .\1*:іі »і' ••'■..■,. 'лчатк ііі)- 
иарі'лпс, т|.еі(: ііі;і;іг;!п Гі ■:■■ >л> 'і є а в<» и<.жт 
г і;;. .лі!і. ч м ьі.; ' Мі; і і:н.' *■! к' . пи іі-'О.- чгі- 
;,:' І''. ' 'і .р^і.н;. іс*-і! "■' ■■ з :.и . . ,"'•■. ья акоит 
;; г гі"і;.:'і ііІі.зі:»'; . .- '..■■.;■ ; " і.' ііі.^ [■'!•. Кіаь'к. 
■^.! \(і М;і, \;і ,1^'''Г'-, і|'Сіа і.і Л'.а'іГ ; .;. і" і.і и(і- 
ар.'ігги :ір '''о''!!! .;■ ьсім ие ■. {^ечі. Ткк, (; с-ттромт 
'.«.■;м 'НІ з:'> іи .V, .■/ і:иави! ио>і га.';» яі.г ■:іі ..м\- 
,.і'\ ,,'"«■'. а н чеіі^'пт,и> ив;ь.;.'ґ. гь";' гаїГ'В- 
аин ..х.-іш'ііік- і .іівчв'.іі а- . і (^т; нт і. ти г. іа;і 
чі^.мтд'ї. иі'іаінні г;'..і»аі:: . *'• ?.;■' и . и ■ . жи 
-,': малвРіа и ..оіт. • в ггг\.]> у і.нія' гі а нлйа-:' 
іі :і!Тк г. а в чі"НЄіііо>і_\ :.;:: ;"(.!• :аіО .вгм'МНІ 
••;«.'ьа'"к ((•■|.,5ііика !'•: іиііоі» ^аигк). ксіт, ві .:і.в 
II ііиіїні назни'іи: .,<<'іі". .М,:ачи ;,» на увал. . 'о 
і;.іічіні,п н ііііа.'.іі Су >'■ іітм ';'І«раі.?. »■ -и літи 
( оуі. <■>•'. .■ ііомоп: \ч;:'е-' • 5^!Ті. іі'.'Ц-'т. гаяам 
V;.1^^»ика|^ і тим вив;. 1, ги .-іріїаіі : тка. тра^а 
.(ііНйчіїть. іці> пі . пі/п. .'чі:и"' іуну неіааіі»і. 

По відпоі.ідягі!. іак самі/ маті І малвьлки 
ьа і.'Тсрінкнх: 1" і...Мчї с^іоч. '_о (..тато ва г.>- 
лі"; в 1 тар"му ьпіаині л.іл зітлів »! і гг бти ва 
ліінок ..//асо^уіа-* на • і. ;!■ . -і і..м./. ненж- ; и 
старину ИЛІ1Н1ІІ. І іор. 12. ..'-іімо-^. -':' і .■' ■'ра « 
ЛЛ'.іг'; в сгаро.му ..іаія'/ка'-^ і 2Л '.Л'-ціщ-ии тш- 
го грп«-: в ітаромт — теж сачо. ''ч вняввти їгтк 
з такві фра.ч літв майж" не Матви;. ть «.чсіи. 

Ірггіа ще ;іаіначитл. то мач-- [ іалт лія чв- 
твння скоріїпмсу (курсінуї в граматці і \Іо])::П 
тужс мало, а аразки письма істі р. 4,'. — 4^-; пе- 
нрвіатиі чля перліоіо [юку навчання. Си м ви тяж- 
кі лля виконаний, навіть іі'р. с.іо.му ^обре і .-аи т- 
иому пи'ареві. і краще бул(. 6 д.пти .'раакв івм- 
е.айноги. гак званого ..аиглійсі.гаю-' пвсьма. 

? ' • . • А. Гра''^ико. 

304 Т. Хуторний. (Т. Лубенщь). Читанка. 
(Парша читаика після граматки, и малюшвавя: вв 
.:ання трете, псінопнеп»'. 1917 р, і.'тор. 12^, чі. І'і^, 
ніна 1 І». 40 к. К'вів. И-і:о Є. Череновського. II ^^ Л Н І' о Г И К я і III К •> 1 ;-«, ■ ! и>'Ліі;ию ириііми. ти 'їуспмо :'.;і:;іі,ччпгі', іц(). 
кііЛі Міі Ц'(|>ііня(^іі(' іил:.іііі'і І. читанок- укр.іінсь- 
кнх ііі> іі'ііїими іііїс'уїнііками и,і иоскі исі.кіп 

МОІІІ їм ммЯжі' г. І гени л'ипиі її доісііиіпіе 
гк()ііііиііі)»,іім. яі: МіиК'И'Ькі, 111(1 мпімть :і:і со 
пі'Ю йаг;пи лїї ПІ!. 1.11. По " жигія. 

<1Ти ж '. СЛІЛ ^'>Н ІИ.М І'сіПГі'іа.У. !1Ім м МГ;- 

гк/вл.кі? Я|іч<) ііоіиіл іа^.- і!'і.]!)(.'я іі іпти іі мапіп. 
вжо ИР муляр. -к[ічіи(' ні;к ииіііуі;уі:;іги мктії. і;)ііі.- 
6т І! іі;і;ііііх рііиих чи і:іні.:і\, унажіи; иорівпячи 
.X 4 москчві і.іаіми І ;і чиіі і\ гяріїиити. іци \іе\і-, 
иАхаїп и [і()('іПгі.і;і!Х.чііт;іііі.;і\ — чи їдор'.ннй роїум 
гвілкігики. чи гиііл. :іаг\.і(Мі) ці'і гр^ілістичіиіп» 
.паї ;ііиііа.м\ "•. 

..і-іичовуи у яі""ЛІ ■■ іірірі'ДііК)- і;.і;і н', як иі.і- 
аліиіи уоякоїм иииімяіпія. іііікмії.і.ліі ііічіігьі 
ЛІСГ'рІіРг. „11)1 «Л'Міл. ііажо НІН, м -с ліа ;!іі; 
іаіпа: ивга гіііш' и иошініии'; йи, ио -іісриіе, іш 
іигпіл» ^ г.чі грсйі ухилятися кіі усь'Гс', що 
■ іиіроіі іпіот»;иі('. по ір>іі'. — йти ■ иі.іі.но > при- 
риі'ло. ро.ііяиіпи ту огіому, яка у іитини иіі, 
яа.іо-,і;іиа ■ І ому то. ми іі^нтмлі, іі ля 
іаигм' п КІН 1 1 ^ ціл>"ііі:і(^ п^*отіі.]»!;киіуи 
1! і'српі чи іиікя'ила .. иікол іимичньо- 
али краіиих гніточів іі»»і;и'лі:, а коли 
до ирактичи І |")і'()тіі. то. айо ..карЬ''[іи 
лидиі'н і"М\. "Чу мам иуло іі.'Л'Міо. н«и> 
І ііїЛіи рушали, . . гі. ,.рйіі- прир аи 
('<уьали( І. 
яв!ьііа»ь': 
саг.іі і І 
сііівалії 
рмй' м І розбитими мріями 

11"— кудись ..ИП.1'- 

Чаіаіік<* І. \ 

ва 'ік'гь. Що ии' 
в 'іи иямої ам і!" ' 
іів лм лаїїк'кшо, 1 :іч\ ' ' пиріїї .іа не*' нас ту 
.чаио г.ідіїокііНо чаГіЖ"' 

'ііп:іі. і''0 і,..іоиН''. маи';іі)і.! 
1" важчої (І. о 1, вії'. мої (І. — ли 
Н''ніг>м іо ПііріяіНпсгі'.'Л кипа під чиїаііик ин- 
ших лмо;. ів тільки мотоіаіііі уіюі я іісуиаінн. N 
вен іму видк- іоспь іогпіііспу ртку I зшайомотво 
І ііівіл.и')Ю с:і[іавоі(і по іілі.і.и тсоіісгичііо. »л# й 
пракгичіїо. 

Чсре:! усю КИИЖІ.у ЧеііНоИ'іИ) НИТКОН) причо- 

лть івичайиісїь. чемв'сп.. іандиість, иошаїа Л 
двиов до исакою іірояну люїмости. до мал^-чі-и- 
ток. а таї.Ч'Ж і() исіх жнпих істот і іірироів. 

Довоіі гаяну ти на перами; всіх 28-ми иіі.іі- 
іів книжки, щоб ііооачитн. яісої раціональної мвто- 
II іо ісі^жуванся автор. 

И і.иизі іа'.ться < початку матеріал :; оосяіу 
життя гіиь;. Потім аахоїілюсгь'Я ісе иіяріїїиЯ і 
'иириївП < піт жииит и тот. чствсроноігх тиа['иіі. 
11Т і і;:, рисі, га іів. к(і.уаріп. ііавукіп; млі говоіїиті.- 
ся про ліо.ину. от''М<«ііііи ;: ЖИТТЯ, и/ю 1 ромаду, 
рі'ниіі ісі'яП, І' піт І. іжиіі. вауки і, иа[)С'ііпі, поіа- 
ВТІ.С.Ч віддіі про иоралі.ие й ролумоие життя. 

Майж»» тін'сі. магсрілл цікавиі, подано Мою 
коіютсяі.кими спюні 'апиячкани. иіріііанм, і'іаіікамі!, 
В ПІЛЬїаоСІИ Л ТЛорИ; НІ10.МІІІ ткраїїіськиї 1ІИСІ.- 
минників, а имод< п иорекла и а иниіііх мов. Ожи- 
■.їяс уиесі. :іі'И маті!, ілл чвмало іиучпит і ютси- 
■ их. цілком «риіу.мі.іих тітиіі їаіадгж, іірикя;іо!; та, 
скор^'їмопок 

▲де ж і: в ній кимжпі і чимало хиГі. ПяП- 
оамиврид у .іЛ'іаілп пс :;ап(Мі'Во літер ,1'" та ,1", 
а тим часом в етіттц ції;; ж читлнкі вони вжи- 
ваються. И іс яких аяпвтавнят. їдо подало .аля 
самостіїного ііирьм:! учпя.м.— ію-ряі стоять і від 
ПОБІЛІ ('2о ст.і; ка.ічі^. що взяїо з аСдриика ,1обо- 
довськиго треоа Гі Гіудо ^іродактуватв, (^о з боку 
II іапису, вони маюті. багато літературииі іиб 
(ст. 26 — ;?9 див. роц. .V 14-')); відгаїкп треба Г) буів 
помістити в кінці книжки, бо ж, ниакні*, вони бу- 
дуть заннажати школярам хоч трохи подумати 
над загадками. Лоч мадпнки Л іюдіїоио по відді- 
лах, але ж пащо було так робити, и^о мова йіс 
■авкодо малюнкі іовсіи не про те, и(0 саме від- 
3^1 бивас малитої; (ст. 22. 2іі, :;;!. .'її»,? Яка рація иміарі 
шати і ВІЧІ одін і той же матср.ил. або прик^іак піт 

НУ. .">! '.'0_ .-,;, .._;((! ;у Сріття „. ІІТО' .і;і2 ст.) занаї -І.!'*) 
іо б.ііда; :; иедагоілчіїї го аоілялу .іолсі.м нг трем <ач' 
с було мі' ГВТИ сгмтсГі — ..Мі .ІОІІІК. і:оцк, ликіїГі К;ііаі 
' аи І нііиідь" ., ІІІ.імрий" ..■/іі'гіі'ія іа .кп" З'с'Кр» ■.('*' 
ма. .,П.арі. і; іо.іія:і"- іа і.оі птеї .чопсі\: пвЗрозу '* 'Ф 
чм'' та Й и.> і'ідхоїить До Моменту. Иіоивопря Ііас 

І ІЬКМ 1о;і приятель \ЛІбор(Я'іа. коли НІН ЦрЯіїіІіЧ 

ііоиу що ),, а взагалі на ііолі— це його ворог... 

И"РІТоМо Чому не »Л«Л;іЧЄИО ІЖЄрЄЛ, НбоН(с,|)Г 

;иііа авгсірін ••ігмеВ (■■]■. :',\. 111. І'''.». І'І», і)2. -іТ '^І' іас 
:1'. 
(1)1! 

|о 

на ііі 

V) 

:аі 

ар 

•'0 

:1 ііі.);' Па сторінці !»4 (внизу I ііидр>к(іпан(і: .мни 
іоіь дві. мвиаютк Ночі'.. ІІІеичоика всу.міїи 
іво\ [ііжіїпх віршів, татовапіїх І^^^І'- р. та І'^-Ю, і^аі 
іу;и и;с .і. .Іубеніць ні таняв свої власні ваук 
ііни Через тс, що І, є ПостННЛсНО відіїовідвих ІІрп 
инок ііо-між урипкамв іе яких о'и^віїань, вірші» 
і'айо!.-. скор>М'.*оі.- і т. и. (гтор. 4. 9. 2*), .42, ^<'. 
^■\ Т^, 7:! ті* ; т д ; чагто не і«о;кна зовсім ар 
іуиііи, іцо .ю чого іі['Нчеплсно. а тому >а для . 
т»й такі міпі.я будтті. тііьки іяввами ,.крутиг'|'аі 
.:"Вкамн". 

ІІІ.о до техничною боку ияліиия й рсіакці 
І , '('лв<> вс <чііа ааанлченвх \)л^> т* мосіадн.ш;* 
'Муі'і бороііівоі. 11 і.іюка іііалі«г.'іь мірка оііс 
ььяіаика ірок, іюдопіва. ячмень. жураіііі ірхкаіи 
:а (ї.'ігяті импіиі) то іі можі'Н Г. оуло ки:шаті! 
ці.ікоч іоброж. И.іаіа.іі ж мусямо низнатн, п 
по чп ґанку можва і успіхом вжявати я сілі.ськв 
ипчатковиі шкчіих: вона іцінтніне до свбе,уваіу 
школярів. івяж'> інк')лу з сімь^;» в (;ди« ціле, рі 
яв й '^ли.чьке 

( >:*ікга ..'Ьхрпнрк. 

Ілюстроіаиа наратиа географія Уяраіни 

1-а частина, і^ ІЧіннцькою пеі)еробів Г. \\ 
\\\ видання .: ■.'итронкамя. В-^о ..Не[)ИИГора 
'тор. .4'!. піни не аазначено. 

11,я невеличка і.'іімгп .хоча да*; дуже ііебагаї 
і;ілоу(істен аа наші украіїнькі землі, але поки н 
виробитьсії у н.чс справжня іепг[>афичііа наука 
г.іііюиідні підручники до неї. треба аалиачити й пн 
маленьку географі» нашого рідного краю. Вабиті 
н ній оспбливиіі метої викладу,— Постійне єднанні 
никла іу наукового ;; хуіоясіїім. Майже до кожної' 
характеряого (^иясу гір. річок, степів Україні 
іод&ни \рпі:(я: ноелії. вка відтіняє більш-меніг 
ясяраво коротке ііауі.'оїк! іюяснеиия. Крім кію, 
численні малюнки, хоч і не дуже гарно вяконаїп. 
доповнюють зручности викладу. Череа те ці анань. ^ 
нриГімакіті.ся дуже лічко. але по деяких місця\ 
занаїто короткий, стриманий вмклад може іій 
вроти ііенідготовленого читача на сумніви. 'Гаї. 
на стор. П й в описі Чо{»ногори коротко скааано 
— „Полопини, коюнадя. озера, скелі, праліси 
іуцулі.ські оселі снілкіїо прикрасили Чорногії 
ське пасмо. ІІвіт папороті на іі((|)ху ..Діл", зака 
менілі кози на Гнит(!сі лісові дівчата та дику; ї 
Чугайстир— се чарівні ка;!ки тасмної Чорногори' ■^ 
І'ут так перемішані фязичні прикмети кііаїнн 
тими і.-азконями вигадками, якимя обвіяла її творч;: 
фанта:;ія н,ч[>оду, що аля того, хто ае знає, іШ' 
то с Чугайстир, — буде троиіки незрозуміле не 
єднання реальних фактів з казкою. Є також де- 
які неїшвности: в межах України не можуть бути 
.лааначені ані Кримськи гори, ані Каспійська За- 
падина, бо вони ІІ етнографично, ні Піографично ^ 
ве належать до української звмлі. 

Не бажано також я такіВ коротенькій гоо 
графії давати стільки назаиськ усіх найдрібні 
щих нрятоків, яких і па карті немає. Н елемен 
^ 33-^ Видами» д л и 1 і т є й. НІ' 

11 N 
ріп им*ариому кур<'і іг'оірафії Гсіжапо, ікоб карт;і цілком 
:і:;к іитіія.мтніїла зміст і і;іі!ад;і ііенний иигллл і;[і&іии. 
інаї І.І.ОГІ) ні 15 якому разі їй- можна ;;;іт»ажитіі п тій 
реі> іаиі. що долано до коріїкоі п-оіраИі. і'іік. напр. 
і.МІаіріЮ ні цілено ні і. ІСрнму ліс(іні(;ь Ш'тмімою 
.К(.Хі>аіііої), що ніи-нть ііа:івііськ<і ЧорііоМ'рі)іі. Можі 
•озії країни нже заналто ііоіііирріїо і інвсісію аж ао 
іі|іЛіасііія далекої 'І. Іівіоно. патріотизм іуж»' вигоко 
>Яіі\ )чуття. алі! пміграфія <; наука і мана <■ иаткина 
ї^рава, тому (їпж.чно б\.і" (^і щоо лкм-ис-Гіул, на- 
у іінп ка]іТографнчна к.-мігіл. користутчигм. стаїи- 
ІІЧНИМН і стнографимнимії ш.іпівками. ниіііниіа 
.: нні межі нашого рілного іср.іи. ІІІ.о ж ди наших 
. .лонііі, піо нк( анлеиі ііо-.іамі'Жмми снріївжньої Ук- 
-Ю. ^ііаіни. То їх дужі' бажано иаисгти на карту, но як 
частиит НІЛ(Л України, гі^ як оіті»іві.и на гуіуніі 
1 І'оРІйсі.і;оі. і козаіи^кої. і (ил'іругі.ко-ііольї-і.коТ и-илі 
(і)Є{іест. Пінск, І'и(:іч)В. І танр-ноль). ІІарта йле 
м шкчіи. а школа інчагмо ''амої пр г.дн "і тсіг 
плуконіит пнклаліг.. 

:!?ізиачакічи мійи карти, мнусеж т.іки :і;і;!На- 
чанмо іі іи'шнт іартість „Іхорпткоі Г»'иірафії > кра- 
,іи". і и;і неріний час нв;іжа.:м'і її на нрндатняй 
'О вжитку піі{іучншіс, який зміюбки пр';ЧИтао і 
лколя^і, і доросла люіин;і, пи* схоче дізнатися 
ііро землю Українську І ианігі.. кпдн ми вж«' 
розживемось на більні неликиї і нарсоно і кладе- 
іий ііііртчншк. .Географія" вид Цррниюри оуде 
:'і(>иті сйовю художньою о6(іобкоіо мнтеріяда. 

Г. Р\гпва. "ооіи.^она, ди- ваки 

НрП 

>ШІи 
•) 

:ф, 
я . 

гИГи 

ЛІНІ 

ХЛЧ.І 

ІИС 

калі 

іат 

II 

•квц 

іаі V рі ІНИ 

; І 

ра 

аі . 

II ■ 
:а 
II І' 4 

И'ІІ 

іііі 
я> 

\\\\ 

НІ) 
іГо, 
.НІ. 
И-і 

;і\ 
їй 

'а і. 

ІО 
ПІ. 

іг VII. Видання для дітей. 

:іО)і Пригоди Робінаоиа Круао. Чястиіа 
перша. Па иідставі орігінального тексту >їа- 
иіі.ін Л*фо скошї\ожішіл П. і!. (іаіі>>-егогі. ;{ 
Л малюнком. Переклав Иалрнтил Отаманов- 
сьвіі. К. 1!)І7. П-во ..ІІериіго{)а". Юнацька 
• еація. (тор. 43, ііі. '^". ніша один копоаів. 

Иже данно дознано тямущими людьми, 
що дитина на протязі свого життя пережи- 
ває ті самі ступні і періоди, икі траплялися 
на життьовому шляху стародавньої людині. 
Біолоґія ясно нам доюдить, що дитина 
переживає періоди полювання, скотарства, 
хліборобства і т. ип. Справді, хто з пас не 
удавав з себе якогось дикуна, не будував 
куріні в лісі і нн стежив .іа своїми „воро- 
гами"? Це те, що німці :{нуть КпИнг^Ініоп, 
тоб-то культурш» історичні ступні. І кожний 
педаґоі , знаючи це, мусить задовгільннти 
ті бажання дитині, що виринають у неї, 
коли вона пережнваї; оіин з вгаданих 
періодів. До цього слід би пристосувати і 
розклад класного матеріялу; що ж до про- 
граму позашкільного читання, то воно оо- 
ввино стежити за розвитком інтересів 
джтині, подаючи що-разу відиовідну страву. 
В цьому причина успіху Майн-Ріда, Купера, 
ЖюльВерна, Марка Твена, Даніеля Дефо 
і, коли хочете... Ната ІІінкертона. 

Н(>вміруща книга анґлі йського письмен- 
ника Даиіеля Дефо- .Робі нзон Жруво* ма« 
■алчавіе виховуюче значіння. Дітжна персжинаї; тил:кі пригоди Г 
вт»;ть(н ;{ його хиііюіиів і розуму і бпчить 
на класні очі, як лодина зможе вирятува- 
іж-ь з ннлтяжчогі) станозніца. коли нона 
добре знас умови справжнього жпгтя. Мало 
Т01Ч). .І.итина, що иикох\«:іі.ся в оуржуазній 
обс/ганоні міста, .чпайомиться з чу;і;ими для- 
н ї фо]».\іами л:ятти, ііересвідчувться, як 
можна ирожитп виключно з {іоботн влігних 
,.ук. Недурно ж Русо в своєму творі „Кміль" 
(І-ЛПІІ»' он (ІО І'ІМіїсаІіоп 17'»2 у.) дає до 
руїі С!!0СМV вихованцеві 1>міл<;ві. коли він 
іи'режявас иоріод від \2 до 10 років, огним 
одну кніжку «Робінзон", і ця книга ио- 
ниниа творити вск5 бібліотечку хлоиия. І'ус<і 
добре ро.^умів в»мнчезне .'иіачіння иоді''»них 
книжок і він н<^ помилявся ч своєму виборі: 
імір Іал. Д^фо обійшов без винятку всі 
світоні літрратури і зробився однісю ;{ самих 
поптлярппх дитячих кііи;і;ок. 

Правда, є її педагоги, ііі,о дивляться на 
1110 книгу ииакпін. Але-ж не можна все-ж таки 
ЦИ привітати наміру „Ііерннгори". Прав- 
дн'. в-во да-о не повний переклад „Ро- 
бііі:>,она**. який, приміром колись дав ро 
сійський лсурнал „І>округ Сві'.та*, ал*^ пе- 
реробку Сілпйьогоіі'а. І за це спосиоі. Пе- 
реробка ця дул:е влучна, хоча й занадто 
коротенька, і абй])іган всі найп)Лоініиіі 
епізоди о{»игінального тек;ту. Подано тільки 
першу частину, але я »•• радив бн видав- 
ництву гаяти час на видання другої: вона 
менш цікава і цілком уже наближається 
ю т. зв. авантюрних повістей, які мало 
придатні для розумного дитячого читання 
Переклад д. Отамановськот я б вивнав 
безперечно гарнім: заховуючи основні при- 
кмети справжньої української мова, вія 
проте цілком дається до зрозуміння дітей. 
Тільки деякі провінціилізмі шкодять за- 
гальному вражінню. Так, подільске гдпг 
ніяк не можна мішати в нашу літературну 
мову, в основу якої ліг, по слову Куліша. 
(іолтавсько-чигиринськиіі діялєкт. Баїакагкп 
(„довго балакав про це') не синоним гвво 
рнти, як в російській мові, бо має харнк- 
тер легковажности {п<)\>ікаяі- >іатяЛіати*. 
(.'ЛІД би вживати кіб-то (а не ееб то), бо 
його частіше чути в наддніпрянській Україьі, 
фунт, а не хунт (с. 7), бо раі те, що це 
чужомовне слово, а друге-- тоді б трег.н 
вжіватж налі^ор, якономія, явр$й, хвнло.иі 
пія і хвершал,.: народність не тягне з» 
собою обовьязково вульгаризми. Я б вики- 
нув слово забракло (заміспь не стало) в 
популярній кннжці, бо пе теж не загально 
вживане слово, особдіво в цій формі. Так 
само не годиться займенник всен^ий (або 

334 Ищянии ллі діт"П Інформаційні нпдаяия. ягіі1і\, якого :<ажин*і<іть в Умачіцимі та ил 
ІІодііЛї). ('локн простоіі'іОний (с, 2<и я не 
анайіпої! у Гріичемк» в „Слонарі". (.'лові' 
/)#7/)««д7/ я 6 наміііив ро^нагон). ІІрийммі- 
иики л7 тп .я у II лс тнж II'' слід пиміити: 
крліЦ'' ижйіати V та .?, ;.;. 

ЦІ дрібні уваги, понторю»». по :!аіи'[)е- 

«іуИ>Т1. ІІОіириДНІЙ думні, ІІІ." ЦмриК/нЗ 

д. ' »гнмаііовгі.і;мгі.' ці.ік.-м прпдагнни д.ш 
чнтаїіиіі дігей. 

^^<. ^ І'ч'чіиіі.-гпч і( . 
'.','' Зг.івнііі г«й. Віршики й КАЗКИ, :^ м«/нінкам*и ' І.' і-^шіапіс' для Д1ТРК. '■'•Л''ЛПМ-Л ( іігп\ \\ніи.п 

Каїгііиі: сі:"..:;. Ииііпі ,(^'л',і,(/'. Г. !, ;■ ..■_ іТ'>р, 

ІІ.ІИ.і .'.її і.. 

Ьі:ИЖ.-':Ка МІііаЛ. И Г(*1 ■■і-Л:!'Т І:.:''ірНИ1І 

м«т#: і<іі -] (..ч»оі' ні; і;.і і :;.чі>, . .іп.рар.і. н ній 
ті г.п,>/іги. .'!'! .; (■.•и..К'.ь ю імпі.іс ; їй і-.іу х;ііиті. 
лгіі І!.. ;^Сіг?к\ ;з.»!В. '■■' І. і' І 1 іі[.і. ..Коті:к;і і 
Ііііґ^іп", I'} і ...Игі!'іі;\ /І,\т !'«і.!Я-, и,мо ,.ЛпМ 
Міг! • І і;,; ,,»і- р;і:ик.: '. (,"Гк і і;;'и .,.1'Л.ч та і'>.'! 
|''\' 1.1^ в і.ііі м<» ияріліпіГ^ігі іг'и'і**'"^ В' я V•*^ 
іііп кхім. К іііі'маііі' чу . •; і'каїі і:у[іо';к;і и.'»,, 
чіваи .ііЧ'Ч.і .;.~'і,'іпі' Я(;чі;.ч і мі, її і оага .і ці 
(.'З: ."ТИ [1}>иС._Т>"Гі. ГІЧІ. і: і:-.Гі, Ц. іничая; іч, ;;(:чка, 
і к';Лі МИЛІ. а Йі'іі; , 'і.:'"ііВЛ*: '].■ Ііі.ІКі «І ?!(".. _ТМ.- 

л;.'і оз'ііі ■ ж;к"і ■тарит п |і.'Гііі:ім :ил)П!м; 
і;.г,.<.: а« с'тії» * к ;:;■ X} «•.■■!;.нті •(■■ !!•'[;■»;, т- 
чсіл .'!імчяті_\ к\ [ч'чк.ч ингіА-^ и;міг:-» ;ів'іК'і. 
|,.і^^^м і є. і;.' 'З? міг . '-.ому ■. т рі іірпГіуіГіїк [)(;.''імі^ 
ЦІ.іг іМ ::і)Н'!;\йн»- :, . ■ ■ ;•. 
КОПІ ТІ ■: і!!Кі.);\ : ■: і. ц ц .. ;іо:".\ мі.іим г !:іг чі. 


• .:|' і'И.' : Міг 'К. 
'.■тан. І 1 :■!! ПР.ГП КТ 

;іііхми !і!ї І !; ,' иака. 


,.а 1 II',' і :М,. .іі', I у і;п:іЖі"іім іуж»,' іііі.ппии ия'»'р::і 
і ;■■ ііі.'и і.;м. \' : ' І.:' і::і 'гі. .'і';Г' Т!'іі-М;і гр.;у ьг.тг 
ищк.іпі!?*? і; лім'.іі.. і;і:иаіи І Л'ЧКя і:«т:т''тк. 
■||^-,КЯ ІІСІНІ.І'В ПТТПННІ, І;Іі-.!і .іі;иЧііиП. л' :•. т- 
да""кі: .Л'іо'п. гор:і мі^ ■ »:\я" і,і;ік и'- ііі!,і';ип> 
.■' пек- !:• И!і:;'.Гм »іа;,;імт і нічиїм ;іі- пік-іа.'іі 
і>і І.і^.і. 'їач См*: їг ілХіЛіті. 'і;! .іІТсІІ .. і;!,,- 
;иї ,' піхіння; г\іипиячкіі--лиек[,от .-. лип- 

кі м 11 крмі^ ■.(■■і. 

Ма.чюнг.и г.ік' ; ;іі;м ;і. і^іо;.-'. і ;і ть такі, ш-' 
у. V .V ;:!іа(ті.'< к , і^^ і;.';'міі. і імч'.!». не мо*:іг 
рі)Л! 'рлім ,і.,'.^і> .-•'■"р*:'. ■■у:.\ і;-- імг ика. 

//. Л'/іпто. '■"о- І' >■■ ( :ріій. Счітора л^ічдрівна краплина во 

дч. І :,і і:іі:;:.і іі'угі'. .4. І!:< гі .'ііцгВ' і ..> к|іліііі'ькл 

.,< В'їліі «аиірі.ііка краплині г.і.)лг'— це »" 
[іогімп кі' і;;: .н;!.іііі!,і 1ІН малих іііеі. :) К(гг[)(і|и 
і;оии лоь.ім' !к'Ч. Що талс виїііиа пара, зі;і ініі;: 
береться р ■'■ 1 -ттиап. хітра, іящ. гиіі-. іряі. ІІк 
1ЛЯ дітей ііяі'іи ніку. оповідання ілпіислио іаі'іс 
хорпиою, .!; іі.іумілоиі лія них мкною. Т(.»'і^а епо 
ліиятиса, Щ') ді їй лаіжГікн йоі'і чигптиигп. ;![". 
.іуміїшть і затямлять ті иеріїсні нііохо'їти ;і, ■ 
ііе[»етворонин воїн, прі" яі;і там ]К).іка:;аііи. 

Ііііано книжечку яі; на наші часи чеііурні 
і\ боіі друкарськії номіїл к. і'рохі тільки іістс 
ііражінни ііоіотепний малкіиик на Ми сторінці га 
оіно пгдолаїив СЛОНІ) п )ЄЄіні: „Итхшрем напік 
.тся Ікрапля ьоди) і луснтіа" (сюр 14). Замість 
напік. іат, на мою лумі.т. треГ>а (Іуло б ужиті 
г.'іопо лія.иісн. Але це іріпмиця. і томт ми не ва- 

з.а» гаїьчигь раїїмо мати цті' кигжрчкт в южній ( 
•'ілічтспі іі( чаткоь(/ї ііпіі(>Ачь( 1 шкслм. 

(). Віі.ЮШГІН. :'.і''.і /лап •{ рппни — .,\тшн та за'ць" 1лі' страіі 
11. Лаиива. Ниіаіііін ,.Нвриііо[іа"'. ІСиїн. 19]7 
і б сторін. II,. Зо к. 

Ііаіка оііивіїаі, яс іж^ик іи'рехнтр) няк злІп:! 
1 як панич -зивиь Оуч покараній ^а те, що по: 
лузтваї з іірпсіою .,нв|і«ііанс'і(<"" їжака. Іія»ка. 
пі р<і;іниі:асїься інйиіі:ни тгміюм. маіІ:г;>' игя 
ііалоіаі. — таї; тоне атоулкі' іміячу унлгу. Тілі 
і:я кіиепь луже ііже ;і;('ргтокіГі іля літичо, каїкі 
Іж;ік :; іісіічгхои', іиі|іаі;ііш заклат. песел^'іи.». 
іідтгь ііиіи іорілку. я лпііь нчбіїапшигя іі'.^міріі' 
и і:і -іі 

М'ііі к-:ізі;і ііі'х -іа. ;ісиа і <іМ'-ла. Малтіїл 
І(;(';!І. ЧІТКІ. Сетк иаітрій, мх. 'Т.спрееі;! 'Гільї: 
не зоі:гіи і;ит[іі;«.іна проію! іми іи" до 'міііня 
жік.і. ІІаіір іо(ірии. л[7'- О'ЛС 

[■■.;.і.іа ііе.^'.п.іа; і раїїляїмікса рої ійскк ^/. 
1І0ЛПВ1ИКІ глії'., іі[іоіі_тііЧ'т слока. Ілінстр.'игі ро 
сгчі!Л»чіі І' ,к і,і-;'''а.іо. іьіані.ем. переплутані. 1і 
■^-Ііі сюр. \чічі"ііо чаі^>вок'. ьі ' і:о тсКіТТ ноні 
ііі'іі і>іи н;і. і.'л ;4 'Т^глиіі 'І;гса іім '' піт .ма| 
.ікііігамі 1 та п. ліи^. яоо. щоЛ -іс-іт с\.:о ніан' -| 

іІДНо р;і.-,Іі.іа,іоі;і,|о. Л І! ЦІЙ ГЛИІКГЧЦІ .! " «ГІЛЮІІ 

і:ів і!іі ."і іеі.-'Г іл ].'|оі;і !«к'' м-і.'.»гі.ік. 1,1. ч піл о-мл іг, 

.', таии і іяріііч ип иуі>и"Ч- - як і.ч'рсроог 

'[■[■тік І І і;і(ііі мнлюнсі. і [^''^а пуі'.иіиги. і. уиажії 

ио, а Це гік паї іііч. 

» »''і:лп міііку гчііі.оіїаи- а т.'.иким гиавС'М 
у;ке "ті'ііуріо, І'іі.а кіі»іл.і:у ііеннсока. 

VIII Інформаційні видання ІІК 

і о 

"І1 

.іЗ. 

1.1 
11І •X 'Р /;. . 7 ■.;/;/, к'ч//. Ще таке соціялізм.^ .^-і.р!' 
іо'!.-їі'Мпкр;<і іічр ии іаиніііп і о .. І.'п.уеі>і)і' -!•;, Ліна !^о к( іі. 

оііія.іістом і униі;:г;і 
ів:киі.м леміїкраіом 
т.іііпиіі, .ю уіі.оіо рт.'ьі лріїоі (і, .моа: 
іа іртиті к.і;і'-оі.о: г.г,|іі)іі Ли і оути іір(, ЛІ'Ч. 

Г:'1 7 '. Ь;\ іеріїці і'лаї). ' го; 

.■^іожич і'іутп 'і'іріІЧ 
:пма!'.і і , .іо;!;іі:і <'У ін ' ні 
II: 1,1 ! ИПиО 
1І.Ч І То/-| Н 

тіпигалі .\агім,((. рі.<ані!ни ііііиіо.мо. -і згожу- 
'.•'ьея . і'ліміі іункамі катеріїног.іанське миав- 
І1НЦТІ о ..і«"чм«иі;г'. а.іе кі!нл;ечка и. !!. .Іевиїіоьісоїо 
!,от;г ге пніавцуцти" іиііуііило п сііт. не луже 
!іііи це с,іііі''іпі.. 

Г.гага.п це гаріїя. почулярни наїїисаіі.і брі ■ 
іиура, і кільки рокіь на:;;м.. ко,ін автор г ткпг. 
рона і'ула і І 'г.-'Н' X). і віїпоііічіоіи евоїм :.аьлні;- 
І1ЯМ. .Ллє і.ія Т'ового 1 іаі лаіін;' требії бул.' о ува»;- 
ік; пер', і'ляїіу 1 а .імит і оагаїо дгчгіо з бро- 
гур;і II івикмія. н. я де-іцо іі :імінітн. Ье:: таких 
імін та і:іі:.іі(ічеиь .йропіура .іе-якшми споїми міг- 
цямн роГінть враг^кінпн не те що билшевнцького. 
але проето-іаі;і анарx^^чиоIо тно[іу. Ось ле-кільк.і 
рядків :ч іів()Шоі т»к\\ сторінки, іе вамальоваю 
стапоніще с'кісною робітника. Лвтор ішпіе: — 
..Гляньте лише ьи тепер на життя робітмик.і! 
І'обе і.ін ц! 1ИІ день, і'ук йому іалі не стас. п^^б 
;{а[іоґ)иті крівану коніїчину. котрою трег'а й са- 
мо.му ініати таГі діточкам хліба купіти. аои з го- 
лолу не пухли, тай заткнути иею ненаситне іо[і- 
ло панам та урядові" (.'^іс!)- 

...\ мужик?!. ...Ні сі тла Іому. ні іііпо- 
чнвку, НІ тгброї години! .Ллє зате опекунів у 
нього по гамі вуха! Як чорні габвороми ( бсіля 
його иікуру і пан. і урн, і піп, і іихвяр. Всі во- 
ні хічтть ЖИТІ з мужика". . 

336 І 'ф ЧШЧЦІЙНІ ВПДЯННИ. ПіОІИІйКИ. і г 

Як би ііс ораїс місця, їй нарт оулг) о внмм 
ігн ще ісілі.ка ряіїсії! .; •^^^, 2!і. :і"_'. .\\ та ;і'> >-і-<- 
(ііоіс. аі(.' й Осо тоГ'і лспи. іци так ■итапати (^[и;- 
іури л.і* иародгі иі'м- Ж-ііїС'і. іік.м ііі' ска.іьїи: 
іїимс; і|ііі. І II/' тим гтмиппі'. іі/і '[)')ШТ[іа !'■. 

■•ііНИ' І.КіЯО ІІЬ' І.ЧКі- .;і)и,ІЯ.]ІЗМ '•• МП'.11і'іІ ()\\П 

';умпвіі') ісі'риігім .1". О \ к'Иа іір'М'Т) і іь-пи ііи- 
лгігк: ісгорі") пі.'!/сііігіип; кулі,т\ри і іі'іХ(»і.;і:»'ііі!;і 
і.ісі». .;і.иі'чя\»: '•\\[, ''іі'ія.іілму і шляхи ."'' мої'. 
іиспсн/я. \'.п:а\ цні п;'оіііт;іу '^.\.і- рміумію П]!'!- 
•'аіиваЧ" і піі^гть' <,в;іПи Сіі.и.пі ш уі:!ія:і;і;іі;і:х 
1 рім іи. кі;и < V .імнии жиїтя. н:;іс Л" апі-і;>іГі<і, 
'і, — МИ лиі|і ' '''Ті"мо І1ІГЛТИ "" нніаіпі.і, <*ле т'- 
•: , іііи'гс цьоьі .;ро'''ИТЬ не молили. 

■''.] \1о.>. .'І'!итки^ Як пхгати служборі па 
'рм Українською мовою Иніаі'ИіЦ! ии . (.'ія і '. Мер 
и'!і, ;;'і 7 р.. :- ■ ті.р., ніпл ■"''' ач.л. 

И заіиа'івиіГі кчиас'Чі'і шїимиҐ! П'Я!ули[іи.,а- 
;■ І. .М(іі. .і>:іяці.киг. Ці'"!»»; і'' ;;ряок;и лі иі^- 
■ііи, ио' ніічі'іі'. і т п., ги\ наїїеріл. пі.' і"Лои 
'.^ ч;:ном, '''іа; іИТкі'Я ии-^ати им ц'^і-'-нні їй іі" 
; іі;і\' ияриіні, уііііаваї. Ііраііа. ічякі [інікп 
';?ліичім УМІ ■• м М'і>:;іп ^< ичі:мн\гі. !іа:і! на 
і"Ті)р. ііро ..^.Л''ірул*ииіі;і іі(;;ікі кі ікя.иіьіи тл- 
іі\ ■■.. ч<'_іи'3 іИ'. 'ила ниг ' тр;іі!і'--мчій 'М .ріі". ;;ді' 17 

іІП: 
ПО 
Кік 

•я 

Гілі 

ІІКі 

ір;.« 

ІІ1К 
.7Ьі: 
ИЯ 

'./. 

{"' 
1і 

ма 

ЮІІ 


І налі'і'і часу Ці" .1 --.нижвмка Ч'у.и^- "міі й 
рцгтііі'!іі. \'>л^г>і іа. ліачитії. іііч \\ іі;'"Х>і')і(і л-і 
ілії '. .]і'і'И :/,і;ан ;.|'і)П'іііу<: «л-' 'іка;;? пмтаїкі 

■ аТИ СІ"П'.' .Лііііі ;!. ТКра:і;Г'Ь '• .|(.'''ір і.ІІІІ" 'КІІ 

уимо !'<) чл''';;' к\ ./•) іі":иіг' и лл^вих іііікі- 

:;■■." тьаіи т: і, ':и т тій. 
!,■• я.'.таипя т "м'.а іиялслія •^лім. іір...'К-,, <і^"."тьаіи т:!,':и їм тій V» 
Р' 

■;і 

:£ 
1(1 
;у 
в- 
ІІ) 
ко 

л - 

г. 
1і 

о- 
IX 

(•- 

І), 
са 
го 

I- 

>• 
I- 

і- 
.т 

п. 

)- ' Г'И.ИТЬ ,1>''.р 
ЛрііМкі. 

і; і.ііііи ,-'і.лии '^\ж•^з•'^!т ..;с;ітм" ■ .г,ва :■. ;\ 

И!-П"ІіНЯ1(И. Ч-..: Л9.У І; МКіЙ КМИЖ' 'Ч! ;.І М'Л-.ІО''і 

ме ілтн. і рса іак' л: іатначитьі ,іуа:п і^'лику 
: IV (.']" коа 1 .^а 2^^ '-Т'-ріио.-. а я;;ііл Піькя )А 
ї ііа;рукоья.ни рл.иси. Ьрак аразкіи. як Ш'/ати 
■ .мчІиськ'Гіг) 'л-'Н-м- і'лу. ';■')■ .ьі аат-ри, л>-'Лі таки 
імага: 6;лмя л^иіпи;" ;- ■ іі ■;л.\^'Пі;я и .цім 
:іір*)»!І. 

•~. /7/ і'ічк.'ііпч. 

'>'.'! .\{. /'!•■> іг-.іч'-:. Швейцарська спілка. Ии- 
.иуїМ" 'Г'.і.п;. ;:•!:: І ..К' ьииіри!" т Кігиі. 1!'!7 р. 'і' :;•. Кіі! ІЬ .Я( іілііліи. л.'р" ; '.:■■ ЇЇІ тм'іцаьіл іі.гаї-'а'.'і і.с,і 
•■■<'.ря.:'.іпі:ч ,"*'■,;:■', .*!.'.'.>", ант.ір ІІ.І'І і'р"іііу[>И 
і.-^аліі'і р> .ііі'.'іііа': п: '» іе. як шяніціїяи ;і л'іу- 

чли і.;і'''і пи .і коли І! лі: Иі'іілл'-я ПІП 'йца рС:а;і 
іілі:а і яі: иімм ічіп'рі уа 'ря.іі.оаа.ча. 

Г.рітіуру і'ї'і маїїиїліь; І'Ч ліг Т"'^у і.':г;;!і. 

х.ати а Тоіо чи'.у В-'Ли тгп:.;':, ч''ре.; п- дс-іц^ ;; 

».іи!спЩ"Ги в ті І іі'І ітисіїли іліа' пій кіі;. вг;іа- 

лло іііяіеррії!^' ги^і-і і5арті''ті.. ІЬ' .1'» '.аких і їй» 

їг. імложигі, і'/р' '.ау /а наїиог ) г.птіог') \ і*міоги і? 

.лііичнопі ііяча М. Д[)а!()уа!і.>ііа: іІ!Я<^ ..ІПіл'Г- 

лрс*і;я сіііл::а ■ іц>' ]і досі »іїр[іІііл спию в:ірііі'ті.. 

л; ота* а ііайі.раіинх ііопулярии ша\ковиі ори 

і;ур їли иар'аа. 

О. Вп.іОШЧ}!. 

ЛУ.\ С. Руголи. ід» то є автонвиїно-федератиі- 
чий лад. Ииіаііид т-на ..'.таїїа Грома.іч". А* 1- Ки;і. 
:'Л!7 і).. гто[). 40. иіма 6»,' кои. 

314| ]їрші.-'>ои. і/, /'(ір')іпігикіігі. Федерація. ІІа- 
уі.-овочкліулярний иаріїг'. ('.] показчніаі.ч літсратт- 
рііл Оіроса, І'.ЧТ р., стор. -М, ціна :>•"> кои. 

По мої'.і і змісту брошуру <). І\г(>вп\ наче б 
то привиачено л.ія ііро' того люду, аіе тод' иані- .1!') було иаво.інїи ь..'лиІ проект статуту ап^ Н'і.мі:. 
іір) аан;'!! ал: иьять гтмріі!«,к, зложеіііґ' і.'Ь'я.іс'м 
1 'монаиі !ля ік'ріяо; доржаї'ікіі лумя? .\^я -'■ляіі 
1^ I ііі! иргістуцииїї. :иі :ліі '.'Итам нашім не ■: ію- 
н.'ПОЧНИЙ... ,І,-ік.Чіі.- - ;(; рі;лі ГМ' і л;; ізь віатііо, — 
■''р.'»;аі'Но '.'мавшігії [іміуміиня ;>'МіТ''іліі-іі, і;''И'.;ти- 
•гуці . и;і- !■; і;!л; лк.сти Іти, ;иіТ';;.;:а іі '"ЛІ і;;'И- 
■■"ін-і. чиї іп >і ірі'лумпіия '^'""^ аль'і'мм \сірім 
!'''''іл лл:'..' , "ра;;!!'.;;. гаїл пляючи при т '.іу '.ідіті. 
л 'МІркоі'Л' ; !іо!.;лі!і !іа | (,! ;'-[>пі],ІКі. 

1.;м, :;;»-•:>_ ::-іі ;і,іііи і;«:к\ми. і •. мг:"' с :; :.::- і:;!- 

■•іііі;ч ьЛ'Лі'.М'і; \.,'\ ..'Я';: ;[■ '■.:,!,:и Гі;- [іглі. .л;і 
^■^':^^ і'Т'іркчи ) мимі-іітт, я'.ці' чИід ::-р'-*и»;і': 
'■ і.| чліа, .ч:.;л;'. і і:';і ': ..ікічпіи мір: : ;) Ті;.;іНх.;. 

М"іо.і,иіі )Ч"Иі!Г! ! '-І п{і г.і.н.іі'. ііг-і, лі;.:іл 
■" р'ОЧІііу брошурі ирс 'і в-'іГііі.І!" іі>;.'їв • аук' - 

ЛИІ :Чі:: Г. ПІ'і НЧб\:;::,: кн:; .! './;•»' 'V' "і -.лі-::!;- 

■;іу. і ; пі?! на уи -ии ' в: : и- ста \\\ о ■'■■!!' ти -ч і ф')р 
і:. І '"чі'-лучі'Иіія іі'[г,к':с ігіотг'ктмрчт; ' тк'ія'Ьі г?і. 

'■ !! •. К' Ліфсіе; ., ЦЛм 1П Ф'^І": аі.'І.і . \і,'' р' на.'И"- 

"'іЯ'ь ;м групи іо. м-'і'.-яіта вчених-, які ви:; 
^:&»іі'.. і:;іі (;[;р мі ч.і".!Н ; ■ ічл'Л'Ло і'і'ч . і:»' 
І :рач:іівгь п;аг:і с;і.члпійних к'іжі'ао' • і.іііх зр ■•ли. 
і.''річ;агу ф.-к.'ралі !•■■ : о угтр !«.• і.мі •> яі і:ір ач і. 
: ■Р'.>і!'-і.;:ИЙ об- ручт Лі>.'. П''''ІЛЧГ)ЧИ' і. :■:> гі.:І, 
■ іі І «изм:іч;. і.Ч'-чіїа, як .\рі"-т'і. •.:(.. '';.■; ■•і;. 
'■'■'■ :«л;, бак ч. І іовгор' ли-в. І'» ■!, Ч'Ліі'-'.'КЧ-'. л:- 
'-'і. •:: ниі.іі. • 'ііиииьіпи' ь і:п ■\^^^■•,■^\■■.■■■■и^^ :л- 

I И! ▼ і!'м!!:іІ')Чу ПеГЧ' :І ііТі' рі'. 'ЧТ.': б>-.;ж І:і I- 

р ' ; гЛт: і' ;іипі чг-і іірм ис ■ і'Т'і;-' :■■'< 'ртц^Н). 
і.рісч^ру І. : .р . -рч.кої'' :іл:-й'':иі- .л/ м';*'- 
• .''Яііі; яі: Е" -ліи і. '::■: і іИ' :чі ; ві. і ■ ; чі.іі. 
"■■'ЛІкліг и :іі| ,;а:і:і.";" '.'Л ■. "'" 'і ;. .ч'' .ли- 
'■.'л^іи. ! 'і^б,і;к:іг.М(. :і; ій -: : ікііі' 'іі'Ллл і' ■ ;-л.і- 
л •"•'Л'і.'аіі.і 

О. А/к '. 'ьк 

Іі ."' •? /х'ииен- •! Як і _гля чого »и .\іглі--»о ;>росв.ти-. І^атс'і'ап-^л.м'. .Іі^углина І» ' ! . '. (.»: і о 
■ 'мстна. !.'17 р Стор і"'. ''Ліи н^ чаї: і;іс.іі). 

''Ч! '•■,■. .'.'мгу/,..... Пргл.ч.ткі -аіарис'ва на с?лі 
' і^р. ;. і і.і'.Ч! };. :•' ? а.ч''і:- .. 

І '■Р'-Чітіж;! ^^ !';і.:!'Міі;:і. ' ■■■шг-'.'.ш,'-і ^ ' ••.Л'ШЛ- :';и" Уо 
т:: л г'И 
і-и:'Ч!г.]- 

ти іЦ!Й і» В'і-к' ГТ'' ■:.я !(■■ :-М. ;.К(,і ■>'і.-а !і ви"'Лі!іій '-Гі' іт ов>:'і:'аі; наі- 

:'.Чі|.-;В'':- іІЖ";:;!;;. Д. 11* І !'•■!:!) V '''і'ЛР Г 'И - ; 41 4-й?! - л:іа !!ііі г;і!;. 'г. ас лі п ; ж!:"иаиітчу ііяль'іі'ті. іІ["' ;.^т' . ямк ;аіаі(н 
І -к ;;;'..;і чі-іч.дхс.М'їм^ читачеві її»" '-чі "г^і'Т'. і;іклн- 
Щ-ги -і с );і;і:';.м\- ■•О'! ;і;ч.і'-м;Т':-.і Т' і»|Л<і'ТЬ. '' -"Я- 
.•:тн)":і грі!'! .М'і^ 'р:г" іК'-'' чочінашт.. -аінти 

■■ •> ,\г. р:іііііііо Ні' П'>уі4(лв. розумі'и та. ЯППІ 
ра.ііиі ие р^.тчіли, ліікшілшт'. -і '.(.'бг г гані 

■рі4і;и, иіло;чаюі»і'а »■' і ;м'мм г-іл.лчі жигтя". ■ 1і 
іИ'"і!кі'і іи •иірм;і;і.ч і'^Г'і Іл'фм іі'лі лі-жлаїн*' ио- 
Я'-нси<). і\:г ьалист і:тль7ур!!у робі'гт мають пік)- 
»;аіяти ., іГросиі"!!'*. ,!■.■ -пток в .Ш'-тітиб учинено 

"І- Л зраіі.овнґі 'і'іттг сільси»:": ..Пі"" »іті'".— тої. 

■■■•) б\ 1! іігїзрткі Г1ЛВЙ н \лр!.к!п<лк:Я га::"Г „Ріще 

І 'Лі І ()■■. 

< >. /;. іп:іі'.і!(. !Х Словники. 

;'.І7 іІ_л"/.-.« Ач(ім€--К'>. Мйдіцинсьний слаїничок. 
Матеріид їли ткраїиської м'міцингі.кої тврміноло- 
іії. П-і.і) ..І'їдиа Гтріха'", Мпгиіііі иа Нот І'.'ІТ р.. 
гтор. -і'і. іііііа -1Г) коп. 

І{ тиП чаї-, к<чіи :і офіціяльио-уряг"«ого не- 
буття, .>И)И сіиміелілііГі фсиикг, кі.іроіж\ігГгься наша Словники. М о в о ;мі л н с т п о. чпв;і, ііочуя;и:тьгя В' .інчс.ііа ііотігі.а в гисіематп- 
.іації тоги л'исичуиіо »(&г»!|.і*лт, іію ііотрі''<'іі л.іа 
ТО! чи иііііі'^ с'Ш'Ціл.и.к '• ін. 'Імм-ю чммал' :; на- 
ших иисьмі-ниїх лііісй І П'и-іиви.іи ііеіі*-і гоСсі 
похналі.н»' .'лвданіїн !іі'"і''митилуиатіі ті нароиі. 
термини, ЛЕЇ К'О ж іи< .е^'іідися тиьхм ио ілт 
XIX іакутках >к|'аІіа, &Чі і іовсім ватігмілгь 
.•і ТЖ1ТИ.Т мнпім.игиім р;і.!і: 1..ІІ м>.скопіциин і |..-. 
(лпіигь іиііи' І- іта^'іі. кічиаі. »,!•■ тргг.а ска.;»- 1Я. %о ■ і.іьпік гі. них сіі; "б.ірншх л';і[ячу чаПч*етіі!і ііЄ:.''И і'Г«'Яінііма лкмі.мі, ми.;' зй.чіі - 
міуи < фіі'.:; м і'.г . ! ;мч'.а -І аанаі и мг илалнки. II" 

Лддмвіїї;' . І' ча г і,-:'сіиііг;і іі> і-в'ч.і гіоі 
■■чкі. ЧІМ і-и, гч," ],-иі* ... ушпж»'' 

ЧИСГ. |і ' ЖИІ.'' ':.'!, ■■'Икі. М'.)В1'. 

кр^і; іг. і'' і ("іл,!':. сіі.іьииі н;і: 
ТІК І і; . 1. ;в' |і,' ■ .ЛІрИ-'.ІТХМ ■ 

можна і'іСр;пи 

і; ' чаг-і 11 |і ті.іп. 
м>'Лі:и!'-м.ки\ . "і змри 

у на. і'Р'ї*) термін іоіі»^.-. І іип Пі! чи іа'а:іжи«. ?^л' * г;гч и»; 

^■тап^^■нвV .(. піаііи.'.а Па I^■^!•IЛі^■ чи 'нм ліі^ра 

ту[ ч..», м іи'і. , щі, , ,.,,1^ кяіа'пься г. р.і'и хоча'' 

_»»;»■ 1 чан'Л'-Ц;'. тс.'):» іі> ; ;• . мсгіп ча Г; (.июі' 

.чаї! .:(.>и»у книжрчка .і. !■ ; че і»:і: ; кртячии ц',- 

''тавніВ'Ч І»' тмм шшЛі'\>'і'.лу і:>' а;''р 

йяжяі< .і а^нМ'Жі'С, н ч>' ;.''Т нар(>і\ 

ка. /к , 'илсрьлн г.арі'нктл 

.і('глі.;!Нйй ртх .ВИЧ11ИИГ'- пі, і,-. 

івііи аикцічін. никиї!). 

■ іітрої ОН" а»'игі.'итр[і 

іівти;і, ..іСгівНі.я" л. <. 

р'И. ,.ктнільі-иі; • в:і . ка, . 

на ГІ (жііікт ,. , І- ;,..іил і 

..ті ; чв;.нв!іг І' і 

тс. ,■;. ГіВТО)^ і.;'и5ііі'і. іі:і , 

І! СЛ.іВНИКаТ !1 5^ї* «'''КІЙ І ІІвЦ'іЯЛМіїіі .1І1І[« 

гурі, і.ілі'М ^езирігі'чЯм Лір ж за виияткму ;ш 
:іиач('н-і ;. иіс ЯВИ" в зі'і'чіьііі"' ■ > гі;'а:ялі,міі иоьо 
ТВСіроми. ь» -«авні.чшмі ,■ ш- >шпг • ■;;рм^НVI л . ::\ пі 

НЯТКОМ ІР/1ЇИХ Т' рМИПі; 1 'іЦіОІ.:р«'ИИІ. ІЦч іМ 11!)- 

іано ііс і!.і:(СгвВі- .ііііічі.іііа," -І довничок мі'жс иаіа 
іикке !;р;і.к: ич.ни »і :'.'іМі;іі,. ім^Г'"'. ; •• ''!іі''рілл Дм 

МСІИЧН" :•; / '■ -М-'Лиі:И і «'!■; 'І-'РІГ'Ніі Іі.'І І . 1. Я!. 
■^ ГУЕНМ. » Ч ЛІ'і'к,. !,ІМ"ЧКП •■.'ІЛ ЛИІЦЯІПМИ 

ГИСІ. |!С1М ' !:в':;іі. !;■■ ГІ V чи ''В І1і)і:к і ;і МІ' ІІЛ.Х. н 

("'УдеиніР \/-> \ !»■, і'ніі йти • (Т.іі^и% лнлеП ІІІ 
терміни і .'..)б_. і; кй'#і иі.:а гі':-' .кіти т^чг. ьи іо 

МРІІ!',:< . 'і'ГІІ. )<;іТі І Н ІГО і : ВЯ ; її'' П;;і у ІСі' В1. ІНО 

ВЖ'' анні II, ац''!' ...і»'. НІ •.та. II.. :і!Р и" .і.іпчиі;! 
сш^: р'.і^мііі г, сг'рпііі гяі'іі'Уаіп-.аі.і пари мін, ■І. ВІІ1 ІІС[ в 

.\ ж#> т.чкі '■І' ■ 
,млрт\* рв.; 
.внлііг' — ПІ,' 

,.В1.іЬІ 1' П. Ііі'ХКН'ТІ , 

твн наіилтиііа.іл'- — іііі" 
і 11-. ..квассиь" '.-ісіи 
. ".сіілку кні и"- ..глалту • 

.,х«;ЧііВ*ііИ) іс)кц- . 
-,ч:крав'і (І і "іа І ь іі[ ' у к[а.і:'ч ко мг,-ичііі: і I ■ ■І'М' Л' ЦіФо.іія '■■'.^ Кі)р(»тииі< Росинс^кз-Уир» иоььий поавничии 

СЛ»ВНМН. І'ііаВИЯ ІІОІТПЬ' Ьі:и| . 11 рпиіІІЧОІП ТоїіП 

риі'тга. Кі,емеичук. І'.'і-- р., СІ' р. .;';. и. '.иі коп. 

..Миііугкнючі в овіт иріі ГЛиВНИК. -иіінтті. у. 
ііі'рвімоіи нидаві'і,— ІЬ'ітаьськ'' Прявншче І' па- 
ристі'" ііпая.'.чр ■їчі\\(\ц\\и .з"»нячігіи, іц. і щ виии. 
Яі Рііи[:вдчнк її, .і. ііі'іп/іі.іі.і нр вп;:жпліі його 
ІГОВЯИМ та 1іИЧерпуі"ЧИМ і ІІ«1 ПрвК-ПІТЮТЬ ІГ. (){<%- 

гоганиістк чи няуиог.ісіі. і^іані. :"!авіаиням това- 
риства І тііорвхчика Сіті" іати лі. ніі<йіііицч« Т' к 
.мата(ііі.л. яки! Ш'Жн-л 'тло 'іГфлгп іюі.івхюмчк і; 
■еюігиі чаї' 

Нам ііакгьм прі віюі'Яічикові вдал'/гя і[іо- 

ОИТИ бІІЬШ, 'ІИМ 'іуло ІН »'Р1І І Л(,ПНИК МІСТИН. 

('іілпі і'ООо слл киклвчно пранлячих іррмілів і 
віра;іів. Вартісгі. чі'іатвчил ць<.іо гловника така. 
!Ц0 рцкииу СІ0В11КТ .чохка Пмр з нам рівнятвся, 
бо ігоживй праввиг.. днопсм та іїитрі.. г.іхова- 
330 НІ! на росіГіськіб мпві. іювііірн Отле маті іоі 
ми рткамв на кожвін троні сиоиі пряні. 

Ми не можем ( ка: птв. ні" словник неї 6в 
А( іаіьиі. В нь('и\ •' тякл члнал<' слів і вяразії 
і'ипп.-іннх на <^>а р7 руку лбо зовсім иал.відомя: 
як такі слова: .віікниііаймлепліі* іволкяояае 
ні)Ь. ..ввмтн>]ігчіі~ І ніМ' латрії.'. ..змдінііа'' (•< 
\\лл сіаг»:і; гп иніііі. Крім ТОЇ О « багатч і[)укароі 
кві іа г> і.сктт[іпи\ Н"МИлок, няіірикла.і „Смс 
^нат^ліін р і'сюянір" . віоирті>вать ■ та инп 
'іо'^лиаиі аі.'їж сігииика 6ачімоатов>. 1В' 
на І ' ловямі іР' ііпг!.пі»лРН'> ■агі>ло(1в. ал< всв: 
ції; Л'-і-шв. ііртнр. труїві '"'Уло іаін/ііпи в іір' 
■ іиі:і-:л' і- мт ви :прі'і о' 
карні І '1 .'."й і:іжі.в'^ '''В' НІ Л провіниі^іл^іій іру :• кгі;>"'тоньквв парся ьі. ' ( кн ік: ;і'тг Тк ■ з^рвікрь 6" 

наші і-сллне вс;^кі 
ми ' І >' іакв 

.МясМ' наїіі*, 

.ІРТІ ' М. '"' ІМГ1 '-^Ля 

В' >мт вііаиі'і ' .Пі 

ГРІ гкогі' т» йаі-'Л.'Сі. та р.я^Вііііч 

рі'Ю а і: •)■■ ■\ Мі Г.ВП і'НІ.К. '. мт І тла і;оір'''^і;і. іюіляї рмдаїїііцл І1Р< КВІ . Лі'ГИИІ ІТТК" роіїв 

в нкі МТ р*ляіа. .Алр ж іірн Ні 
речі, Сільп \ 
не брппп ііі,'.і^аііі і:;- Й01 
КНІЖРЧКІ X Мовознавство 

• ■!' / / (-'И*>и:', Б'.іиоея ріднр! мевн! Нарисі; 
і;р.^ М"іі_\ і.і:ра.!ісккт. Ми-.аиня Кі.іг. ^;. Чр| еіюв 
(■і,кі>г(і. Г.ІІ 7 р. ( І. .;_'.и. -;і > юп. 

Г'Р'Тііу[ і:т, М' жна гачяіи, і.'апи'';.іів іля ..шв 

рОКО, НтбЛкВ' . МІМІСТ КИПЖГЧКІ МІІ (^'И ЬТ^В і ВМ1 

'•'•"М цілком илткорп, ррліц; такі іеми, ;\к „кі 
рі'тка і' Т"рі;і ті.'іц.ірик"" М'<вн . „ііайкраіиі лж^ 
ре^., лля нинч> ;,і;і нліи > уоПі" .-.Ч'-Го іі;ім Г)р;і 
■.те" міри о.'йі; іі.чугмірх ') ІЛоЛо.'ВЧНИХ Прань ІИ" 
': тгра.ііі-к"Ч' М"і;і Р'' н''е теми луже герйозНі 
1. ..іаі; іл'їсл '. ір- нр р.'ц Рінмні. \ле.;і; д. • иіен 
І'- Нока^ав. ;р; М'.жна і. мжр нр 'і'ТІГі. ііонулл[)НІ; 
'І'Ормі нікд к ТИ такі Томи. !; книжечці ..лтчвлпг> 
і"ктіт матк'овігп і и і;ітлярі;і''Ті,. Праьда. щі 
литороні 1ов'^^|^' р м юяких ч;іствііат^ книжечки 
'■ттв Ті"..\и ноиерчмиим; ■.ін: .. -н нідтілі .Коротка 

ІСТ'ірІЯ ТКр. Мі-І;И і'ІІІ огтоііиаі ТІЛ.КП про ТІ 3«Л1- 

ВІШІІ1, і''Т"ричііі у.чоки. Р' ягщ\ ролнвь.члася мова 

Ні' ІР і.ііОЧІ ІОЧ би '-л^ЛШ! ТИО'НИІ ГірІЗКІВ ЗМІНИ 

'І "р,!! чинних: в лелких ч іі'тина,ч виклаї, заипдті 
о іИ''..!!»*. коїиііек гоі'.ні<. .л проте кпіжрчкаоапі 
;ти іаотр гому. хто іілі.ки П"чаи нікапитисі. ііи- 
і.іпіпі.ми іг и укрніїи.су мопу. у вслкому разі да- 
лок'. 'чл.іг ,•^,1 ті неначе о То іі'іИ>лярііі киїїжечви 
іки,ми тепер зяналоно ві'.іпаі'НІ і и лких ГіІлі.ііі 
г.оіи. ні,к хіла. ІІереВилто і;нв;к#чку таквм енту 
;іази(ім аиюгіа. гакоіо іцвріетю і ііаі.тииччіііюіг 
лооивьі* До тих к'М, які КІП викладає, що й справ 
іі, М(іжііа ірлати, хто. і не <\\л(>іі>\ п дуиіі. про- 
чіітас книжечку. иті:;неті.('я на заклік актора і 
ііг)чіір іічвті'Я рііііоі миші не таї:, ик тепер яви- 
чаїїкі вчаті.ея. а як [ влиті, кіпор. то о то звер- 
неться Ло Н.ЧуКОІі'.Гіі ПИЬ^^еНIIЛ. і'. ІіІіі ПрОПНаНДІ 

ііаукоиіііо іипічення мови -вгіжіввість Гіроиіури 
д Огісмка. .\1оі<п, як(л<' іянисаио книжечку, зра- 
зок тіс; га[>ноі іциро-україїк ької мови, якої нам 
так рракус, скорляво тоцрр, колв. ..кожний, хто 
хоч яі; ::ліііиті. до купи і; ііиїьмі пару слів і іх- 
пих, — вже, Гіувас. ннажас і іч')е иа іівгкмснника". 

Кппжечкт СЛІ.1 прочитати ни тільки всім 
там, хто ночувас сеое :!і'.нтв.м ;і пантеливт обнва 
■|еді.ські:ми ..тічіріл.ув** про ук[іаїисі.жу могу. а іі 
тич. хто хоче їй не аГц-як г.ивчнтиск. 

В. Лет. <^"ілр.<'м;^ г'ігис)дарі'Тно та веі^ринн^ия. Мигтрцтво. !. Сільське господарство та вете- 
ринарія. І бв 

К'Міі^ ■-'-* Вгмі іікарь \\. К<)/)ч.ин. .,Яи вибірзти коня" 
іці<ИІіи 1'. РУН! ;іі:.і<'іМ' яігіоіиім. ;. іі' >ій лалкиї- 
ми. Иидавиміііьі . ііиіН'і.коіи іт'^('|ііііл.іі.іі. -ігм 
сароііл. Київ, І1М7 [юкт. <'ім[і іяаеі 

І" (• 'РІСі І.і І.")!. Популяїмкс ткрнііїської літернії ри ЦІ. ми- 
ингі;§.,і;і[іії у в;і' ііж*' м;і.і(і. Л ііочаїку реїчньїцп 
'" /КИЛ Гітл>-(') сііпіінтиіь на Г; іііі'іі.ч; т.иіиі. л.и 
■Сі: ііо поки що іі'- і^ілчими. і>ніі;і.>'Ч! п и і;(.[ . 
іф'і І на япія«.гі.(Л іі('рііі"Кі .іаїтіпгою і м<г,і:г ''тій 
*І'У ріім ^іразі.ч.м ця іірмі: г. И!."Мі і!;!і![.;іі!І. 

ІІплміїїт киїи.-ки іі'»,;і.і}И:гксл ия .; г.гі ніг і 
І'іМІГі .;;іМ!і:іі, іі«|е:-.;і і,и. ;і! іьр і і; ти црп ,. 
:;на''іііі!Я мпі' коі;нк.і н \.і.;лііі ]і.і і я* ';іі;іі' 
•'■.І ма І м ііеі'.нию .інаинх. \\\:)С, і:иін.іі '"'[н і- 

ЛЛ И ІрТіІіІ !'і)»і1іліі і:!' 1 І.СіІ. ,ІК ['.І.ИІІІ -1.ІІІ 
•:ііГ\ члгіни •|і.і;і істіи.сц. і і; і ік' ' ій — іі [.■ > с::;''» 
■і/і. яіо ;і;і!іім. І Ц.І1'. ' »і-.^Г..ііів\ ті;,і'. пі.і '.[, , ИГ| - 

на р:ЖНІ :і1ЛП:;1"НІ Х1,'-р(і6я И Ій'''И !.-■ І'і'іі іл 

1 ||'. як хиі і'; кігі, иіі:ііі(' і -<і';:і']і;ін і и !!•''■ :'і;!.\- 
_:іі. }и' 1іі;МІт; '.чнг.к;. » кпи*). II.; •■■Тр;.);'/ уп.:: 
т;І іклП'.г^.хогі м>сф(,(.і! і лс;:Кі і.і!\ г; і:!;і!І. :і 

■ ! ГИ'КТ няті;ипі.! І) на іі[.иіл і іи-іі : кні;і^.'"і».,: 
помітиш .ми Ж"іні'і хиби. Ііа.ііііаі,! і:!іі;;к 
;іЯСіі простої-'. :.Ц{ іичх :'ро .т^плин . 'аріїнн) .ііи'р* 
Пиві і'і!"''' Ьі)ЦіЧм. іІ.ІІ.КИ !!;; ((■■цміИІЙ сТ'.рІІіІіІ ЛИ.'і 

чііі: ..'іИ.К'іі іа іи" і:і ..і,іп!;!Иі.і'і;і і;і " иИ'Н ім'їн} 
(. .. (.ч*рі,():;НММ наманим :і.\іІ''і. і.\і 'іа .іі і'і'МТТі' 
І ''1 па[іиіпьо)') чоімм. ар(іі 

)ІЛЯ 

іініп 

оіійі 
и Я' 
;іьіі ; 

НІ ■ МІ 
..Кі 

'-.ра 

ІЦ' 

•зя. 
ієн 
ні: 
пг> 

ЧКІ' 

тка 

КЛі- 

)ВЯ 

111Н. 

І.Т( 

іа 
ІІИ 
да 
ки 
и\\. 

гу 
ик 
іь 

)()- 
І і 
ІИ- 
!р- 

гді 
ри 
а- 
ім 
го 
1- 

ім 
а- 
1Ї И:;яту т»'М\ \и\-луіХу\-у.п_ ц.і іпі. іі'.і:і.и і \.\: 
■..>но. 1ІЛІ.КН. н:і пату л\мку. тре'.а Г.т.іо-ь \< ■ 

ПІТ гїирІПКТ Ир ИіНИІИТН иИИСу II' ір Ма Л І,ІІ' ч і ) (■' 

•-'рі.гру рііГхіч. ч кпняі;и. Сл^ І знаН'ЧИ гаіі;:-і ч : 
орсби. іііі' ;і; таки міскс ^ітле іруліи. \лі!иі. 
"''І цілі.-их. який лої.мион С>)і\\ ' кла.і •\'''>''' "• 

і'''ІІоі() V) \п)С)иГ\\ і.()И;і. 

.Ітже іарИ'і нькнаіи) па 1'. .мя^ь.ик.\ нікаї:? 

■ '.7 ммрс^а'ии. а Піруч .. и^Ьі іак і х- чоті.са 
ігтаьіиіи поП[)апит. здорииу к^л-іач!. гі'.ги.ноі ■. 
:иа. Г)іі \оча і:е іі»іча<"'іи :ьі;;нача'- м::^!"^!I>к ііср- 

ііГІ. але йот ^^\^^)(^^(^\\^^ П'' :. ІІКІ" .МГП'і'і. 

практичність т<'ми. науковість М''і".!у і .іі 
[іатурністі. .Мини ріі'лли. і!ю кті;і:';у інкалої' 

■ тільки для іірі'стьі<. селянтіа. а і .їли інкмі- 

итноіи рибіїиика ил і глі. -аі рмнсма. нсп'ріі 

ірного лікаріі іа (] і'льішс|'а. .'івсрта^мі^ исмплинт 

' іаі\ на цю киижкт лі'кгі-рін г-ілксі.кі.-і'иік.дар 
ких курсіп та г ст.-'І рлі дпі«'р( і,к шкіл. 

Ипиіріітіриии .:!К(і/ч, \і . , Ічїимкінпч 

'■1\ І '.і. І Ігвіі>іг},к!іи. Практичне пасішництБО 
Догляд 3.1 бжолаї^и нругікй рік П. Ти іар,!. г-т, ''і 

і. """. 

.і-і' 11<і:п .т Пре бжіл. і'іор. 111', ціна ІЛ К(Ліа 
іиаіиіііцтви ..>'кра.нгі,ка І1ж(;ла'-. Мялкії н 
чркіиіцині. 1!'1Т р. 

В своїй іи'редмои: аиіир ііисіїтаг унаі\ на 
іність нашої ііторатури н ічірапі ііпсіїмняиькіп 
'Єре на С('(> оі'.оньялоі." дономопії и цій с-п['аіі іім- 
М1М нас! Ніни ка.м. 

Цей о^'ювьязок антором ииконан" дснть ло- 
;'('. не гіважаючн ііакіть на і»-, іці' ігниж^чку, ііп 
іовах ангора „напнСчИю нипіх' . 

Іі книжці докладно ііі':і'!иіі;-і.аі:ті.ся про псі \ю 
'іти па пасіці, починажчи ;. »аісі;и:гп рулиісії; та 
!и-СНЯНоТ рсвизії. 

.{4 І Л''Ьмпдмо ра:іка.;;іГі<) і п;о Гіорі^тьґіу ■л ■> ро- 
1ЯМИ ьж\:\. І пр > ль.' 'л'л\, лкнмм ік^жна уникнути 
та рятіїаііі (ікіл вії хи\п>й. Мону ві!кла.,у м.'жна 
ііп .вати [ОСІНЬ :.ро.чу.міло»' . 

• іід/іЛ'і'.у улаїу ііс'а :лсрн\ііі на 8(ікі:іііі- 
чій і;,ігл.;д кинжкі іт;к«' Д'"'[«ий і.ілііір, чіікиі 

аїрііч. — сс її-' іісМ'.іі їй іі<';.і:і'- пі^і- .к. сіаі'іі 
ча'іи. т.'лщ кіг .м')Л,.!ііі'і '/^л^ >;;і'."жиі жііаіьі, 
і. ліі. п і;і;,іаио .. і: і.і,< уу рі..іі!. 

Ііїна і;і]і:жі.л ) 'і' .'пк;», 1>.,аіа.!і. і, я кі'ївка 
:(аі;М'- а че'. і;с чі;- '■ і. н ;' ііі па< .іііі'.інькіі л 
І' ;'атурі. 

.'-іонсім иі.'шр і';ажіі:ня [> ^нтк іруїа бр' шу^ 
ра 1 іо-я аатсра. \\іч» і'Гі наїнсаті! ьіцуіяр- 
іи 8»аТ"Міі* '')Жоіи. ВІН і,мвиіі' ь ''.ур.-Гіщ пері!і за 
нг ■ тати іоор', ■.'\{,ічи\і\ мал-пкі., к '.рУ'* ''' " 
■ ип> н '"'ун ''м ;оі»'['Ж» і;-.ті''ь І . <а ' прииітшіно' 
ич»г.іг('0''Пі Іі ві!кла^і. 

('л"/іо, іа.іаті. її.' ^ .,-••« N .'д'.і ;• 
ьж' .анадго к'.ішк»' .іирі.і,:<'і,і:. " ир<^іінту, яке 
ир'^те і;ожип рахувати наукі ь г глііішлВ' а^ Аі- 
'(.р і'ішии.'н ;:і!,чти. і;іі' і;ринціп ичяння трл.і#І- 
яог. ■ . іріжняоться • і.іі .^віангії іс генами. К} їй 
Т' іо. < ка'^ати. п:о ,.• ріжком *- ; сіопСрагіміяя у 
і^жіл ;ін.і;-'-^ь'"Я і. ііа іульчка. і і:»- поясіИТі Ц» 
>',члшіі(;()М, 8н;ічить- іочп ^ ііє і ьаіати. і аж сам;. 
ми 1ІІ- <іі««ио. ;ік .ц.'зумії тк н; •»•! чітачі '■"■■а 
аит(і[іі. шо .кі"и гир(.'''Л»-ті.с« • :;-кі а іці.Л і тагі 
і.,Гі{мГ'. тниііна .:мі:птра^іі< ь г іюіітгл" ь і \- 
г.\\- ' іт гі' майже все. .і'" лат-'!' і'Лху п.ір''- 
нин '-казаїш про лшхаина 'ч.;л. іі-рс т<'и;> ;ужр 
плінт річ, та ший гь-ажці, при .наченіП -ля );і'- 
г!.,ім па' ііШіІка! 

ІмЯХ: Г.НШЖІ.Л II' ■ ьо.,м» ..міг'ту с ліьжн 
ч- иатк 'І'/, :!і. ;іи сіій кіч"аввт ..і.аі' VI; ік життя 
('«. .їй' \іе гілк'^мт, ХТ'. \' ч П'/іаспм мав ЛД'^ і 

* ГИі','ДИІ.і,Ю ОПІКОЮ. Ні:(Ми, !,!■ В і:. 'І' V іЯрНИІ км «ж- 

кат ти'Сгі\ наВ'^ілі.іііг тнака'і ком'^иактівімії вм- 
іла і\.' :іовиІ!і'НІЇ віп :я: «^паіури і)-л>- іоЛршІ. 
' іг"^ дімпі'ва 

XII Мистецтво 

:',2:'. Л. .7. Меч* *ів£>>ія. Украмигше 
исиуство. Чариігі рсь Іі^ІТ. і'і. Ь^. Іп ^4'. 
Мінім іюриоіо (рорун гу ч<»іі7рн*пьіа кии- 
,і:''чка, іірикраіп^^на « гильиам іиі^.ітніі'м 
на с)кля.-іяі!ііі. 11аі»'л:итк, іи-ру іідом<'гп уара- 
іікькоіо архинигіа іі ам^'олога Бадвма 
Модзалеисі.кого. Лнтор в іі'Иіул рниі. и« 
().'тяЖ'М!г\ няжглім науїсовиу апарлкім, па- 
[»Н( ах иііайомит?. читяльнікл ^ хараїтари- 
ми I^рйКV^^таии уіпяїні'ья"і-> міґтецтва ж 
арштгктурі (ік'рконнііі тн ••ітскііі), ориа- 
\и-нтпііі (ниіііияанкі. еуми.мп. плахті та ни.1, 
у ннроГ.йх пііляпих. гіиь'янгх, ііетяіковах, 
в г«>рпрі.{6і по дереву та уада)ваііві. Гово- 
рячи про унряїнсккр ми'-тацін". д. Мо|,ка- 
.«евський ма« на увя:^і чаги, иочиїаючі в 

другої половини Х\"ІІ ІТ"ЛІІТ1 П^ ТОрКЛІ»- 

чись. раніїцлх чя< ін. через те. що ^добої», 
коім укра"ті'і.ке мистецтві) віюрпі сг^'іе вв- 
яниі<і іі цоляїо няйбіікпі яскраві вравві 
іародньоітворчсх'ти",- як ряі ^уіа друга по- 
довша Х\'ІІ століття, к-ли й іючанавть'-я 

34-і М <» ♦' ( і '' !' іііііт шачіи') мя.'Тсці'Вд, 1. 1. II. ПІ |і!ііі;іі чн- 
гі »і'гі)|) II іитиінг ч»'|ч*' г*', 111" тут ІШ»' 
„так ▼«• Н(^і''гі', таїї т^'мпо, ііі > г.лпо іц*- 

) '.'?Т1 ▼5»Г*11.ПЬІ:0'ІІ Г.ЧС11'>И1{І". 

Х«іі«кт?чіа»т 1ПІ і''-.і'і!їі'і |іИ' II кіоКіИ'ї .; 

'.А І"!' ' мті'ч'в ,'! І ',,чж"':ґ;і' Д'і:і,п;і'. '; ті- 
іі Ній !'>;•• І ','-.Г"ї 1! ■:^»іі)і И 1'. :;ч. „,1.'М 

.■•(їтіи і " : ,. II' :■-'! і: ■■.!. '■і'л і!>';ікц 
»* • 'аг* ч»'-у м н*;:і>ж--^ чі і!«М'1^■ЧI■ м. і; Ч"- 
ч <" •■пі"'шщ' ■ і '« ,' іі і::і '!' '• »іі' і'(": І и:і. Ьімрі 
■•у: і п. п '.і •'. т » .■ м 1 1) а і< : !' р.ііи ''і,"!" 
•.;«»■*-• II. т і ,1) _• І.; .: ! г! і, \' хі у. 

. / _ [•-! р' 'Иі/'чі: >. X'';. Поезії. .і.і:іч ■■оо:і і.мі-:' І о "І к. " ■ ■ ': ч ■ ,' ' ;іч ' ил^ : * '■!'■ 

1*1* ■'■:» ■• — іі ; ,)■!;-, :;,і ;р.і,' .у - ^ ..,<.■,'■ 

■ 'і ■■ ;■» і:., . .■" «в,.а. : ^ .; іі;^. '. и ;, ,!|, |;ніг^ і ■,,п■■■ 
^»■' а а'' і''- • .; >•• і: '.іі!.і ^ п'\ .іі ..■ ' м.'М і.- 

■ »«.Л >.'. ■;*и» і^-«(. і';ііи •;■■!.. !■. ..: ра іі( і,і, ; ^ 
■ •-.'її і ■< ж .).,■ • '' ч т ІІ ■> иіс- і;, ;іііііі|і' !!Р 
»■«•♦ і;м. ■■■! .■ » .ш:і ■ , і; 'іаіаііі; \ і'іп- її",!' 
а ♦ ""вмі. гі »чл я . % , :'і."(і;- ■ » ги ■ и і \-\\\\ 

Т*Ч.Г, ЛІ ' Ч'і' ух ■ ! ■я •;■•!« І<Т!' Ч І'Ііі:' 

.іч.»» гіі . і- •■> » і. ^ ■ ■ ;:::і.ііі ..'і^ім,' 'г 

* і Іі г } >. - ■ . І • ,т . . м . ■". - V 

« ^фі - -к >■ и"«і;і і;.і::)' ■ , » ■; і;!,/. 

Іі. • ^'' ■ '. іі""/ ■■•! ЧІ*І:І. •'•■ ■ ГОГІ, V," ■ ,:.:^ 

!•■ І', к* . ■ .-.? ■ і ■ 1 у ГП г V : ; І:(П ІИ .> М, іа ІО 

Л:)7.л ; • І Ш. ^.1 ■ у ' - . І . ■ ! - і.- . :! г , ',■■ І ;■■.■■ .11 і 'V 

л >-т » ц?. « .'.^іч-, ..і' ,' ;ичі'>'!:!,і ;:і.сі!іі ,\і;і 

-і ' » . . ■■ ■ і:' ^ .; і ■ )•: ':;Уі і ; ' ■■• і мМ'ї ,,■ .і;' 

' Ч\Ш 11, ік'ІіІ , ', іІМІі V Иі. 1 ■. м|';ІІ И. !■ 

. і; іч к,»« г\. 1 1і ' 'ВИ )кІ 'М )»іІ : І1і\;;!\- и»- ІДІ к І І .і.,1. т. її! ьіі V І й '. :і |і. і І ■ ,1)') :т МІ *чхоіі.(і «.:• І і,-;кіі:,-. ііа 'і" ми;.!іі гі,,і 

-•?« \ :ч •■ *"ь ■;'• і.гар. .V ■і'^'г: \\*\)\,> ..\\\. нк 
і и» -Ці*-!" я 'и'' чмгу; і: ■ ■•■■.-;. ііі.:і іиг,.! 
';:■«■»-' І!-' ■ ■! (•■ ,'••.■■;■■•' к> »'Ю:іі ;і,і ,>:" ит.:. 
• «..«іач '[' '■ л !■ ,і.і>х '»ь- ;і 1 ж.ч.г. .(•• Л4ііл:\;\ 
кі '! *(г і «їй:- ■■ і .7 : л рі:ій гпі. і^о і;". -їй и , 
■■• «к» І!»'*;' II',;- І 1 ; • '"і .і- ;,іі, т !• \ ..і і^і, :ікя >, 
«а '^1 ра^ к'',іВ'- • 1 к ч п,'і г\ іти.і ,. Пм > К'иі.чіга 

."і : V П" іІІГЛЧЇ .. у Т» І ■ 

.' >я ■ і.і*і!. і: іі'и :,'■ ,;іі м< І.І.І4М. 

і '' ГМіЯХ' ■; 'і ' ям "І ііііі''!.і:і<и. 
•■(і| т^и --у.-іл і.'іляї; ; ..г.гіг.. (І\\.ит .'.і- 
!;і~га .1 .<'.«<и. ;'»і'Я" і. т. 1). \іі Г(.іі кич. .1 ; іи- 
\і*щг „П"-! II ч:і.; і'.аі 11,4". І, >■]. 1:1--, М .„!\'м:,т 
Кобі»П',-і,м<\' чі гаї'ип: 

.пй на ііші тя ІІ іі:і !>'і:.'піімсі.і.им. 

}1;і ЦІЛЯЧУ Гїито'.іт ■•приіпкиким. 

Ом там і\':яв. г. // /, .п-цк Голиііг ... (,Д> 

»■.". І. '''і-;..- сТ. '' ■' -"'І ). 

.'гні. п ІІ;. -■■• ^.V^;і ■.гт. .'і' яіп.ігі ::іі:іііііч 
•їоал: 

..Чооотк іт,па|ін;і' обт;,.-. 

24:^ ИІ.ІНК й:і[і\:ПІІиН ма 'ТОН) Г'їЛОПу ІІЯІІІ. 

чс іліа.каї'і'іи н;і тг, іци < іл 'ітг- у іі'.іч^-ж ск;і і'і 

..'Г'.ІІ ічОімі: .'и'рв іі'і.іп.-- 

Ч(іі'і';і1 СіТВрг.ькІ І' ГЯ1 аі; . II Г. :'•'" І ПГИі 

.і;і чі)і\)-іч, !! !;.ч;іі;іпі ІІуліпм .. иеи' •іі(іаиіі(Я'(« \ 

■!П;';і;іЧ^І,Гкі;. 1 м І!І1;ІЛ!ГІ\' І^ІІТ. Л|і. І. і'Т. І' 
.11 І^иі и: 

.. \ ьі>.пчіМі.!;(у ПІ ініп'ї і.і-я 
І ,-,. ;..'.ачіг.; .' ''іиі^егі. іГ, 

.іі.І і'.іи' . ■у;і.>рі'і:п !■ ::'.|і !і'!Сі'Ті)і!І. !;■. мч 'іЯіі.":; 
ІГ.К І ' .і. . ■,■ ЛГміл !' . :•' і:чт і""..'і:|г\ чм- -.і'т ііі.Ц '(..-г ; V і,;т»г!. ■лчтііи: .!и;і Ііп:..^: .. ■ «тарин''. '.і 'З :'і'..і 
і 1 • ! і І. 'І -ч; ти • т ■■л '/•'/ 

Мі: "• ь,,-., ;і -я»,'! К; ,• ^''і 
'І!: 1' Ч ( ,,-.' К()і'і' .-. : .■■. ' 
' П і» '• »■■.■/■ . І і 1 ■■ ' . І ' и 

м 

'.'.ф-\': ' і ■' 

і 1': Кі . 11 Л' 

■;:і '..л .•'■•■ 

' "І !іа • 

Ч,' 1:1 . ' т ; ,:і I ■ •> г . ; ■ « ■ р . г ї 

Ч ., !'і ■ ■ »Т1 ■ і' ( Ц . іп і ;■■ ■ і;. 
; •' ; . , \ 

1. ■ ..,.!!, III :г. М' ч.і- И'и','.\ ■ •;; а.і.;. ■ і; .. . т чч •: 
; і. І.-' ч І ' ітиі ■■ реї ч ) ( . .і;< і ' ч ■ 

,•('. 'Я І ;' ■ ц іск 1 .-ч ; г ><а .чм ■ ' ' !'■ ; > 
' ■'■ • ■■/и ■■■• І-.1. ► І.;-. , .'1!: ■» \: ■ і 

•)\ 'V,'. :і' к;г ..-«І а и іХ, 1 1 

Г'.'Ч \ ■ І» т - і»_т г* ;' ■ ! к ,' ' і.^'-'.іі.і 

'о 1 * ' .1 \-'^кЧР ІІ :■'. ГЧ' їм |;11І1 

і-^ ч. : 1 1 !: .1 І.,- ч"^ у. .. . 1 ■ 1 т І .1) »- ' і' інть :і 
' -:' V і;;-і' і'і 1 :)■!■ : '¥ . гци ' ■ , II І »;.■ щ к»; ' - '.і ч;- ►, і' 
:» ч ■; • ! І Ч'сГіЧ і' » • і і) Ч ■■'•-' Ч. 1.' II : І ;. . .ч .іг ■. || 

,' ■ ' л •. і"і' . г ■ ■: ■[ іі'я іч'к-і.: ііЧі-ч. іі'чі гі' 

■і;і І'ЧІ. ІЧ і " І ' » II' я»:! Ч!. Т..'Ч і'..'-Мі';,' ІЧЧ'і 

,ч чч І- ■ '• >■ ча- т ' и І. .;'■■.!■. І ■ . чи т ■ і''і чп'Ч'іии 
ї'-'ч І», і' ч .:чі ' :." (ікч^'Ч І';і і; і' і' . "■ч.;,,-;!а і'ч 
і'іЧ'іЧ Т"Ч І [■ і!і * Річгівіч- їй )и!іч.'-: ''її.'!-.' 
чи 41 її:.) , ;іи мі.^ ;,, І. ;,'•! чі чі: ! п іі;і:ч ■; !:■ ' чо: і ' 
Ч( ■ ., ич, ' 

І 'Мі'-::' ,•■■41 К'-и ,п таїх і.' і'.',, ;і.і,і;і!л • 

,'» Г,:'- І.. і[і,м: і ^ чч-'.' .\ г.и ■■!:; і і "ликі ' и і.ч корм] 

■\|і!(!іХ Ч'МЧ.К^Г '. .ЧЧМ9' ;.Мг!'1, „^ЧГМ::"-. Л,',| | 
ІТ.Ч'і; ■іМІ'Ч> іЧИч; ) рЯ Т' І. '■. .',;.. г!,,'|.|іі :і , 

■Пі, г >'•■ і ■ г.іг.''»к(). ч і, і . .чаї"" (• г. і'ч Тії 

иіи.'- І ■ г. •< . '|і^ч- -і'' І І. ч.і.і[(і()іінч 1 . іімічи'міі.і 
ік-^іі.і 1^1 їі'ічі' І -і. :. '. • т-.« гчііііі М.іЖГсЧ.іІ ч; 
;'чГі;і ■аічічії іЧ(. ч'м я : . ,:.• і нижчі, яі: і ічі ні 
■ім\ і'ч.аи^:*. .''і.ч.ц- мі.-чч" <'г.щц\пУ' ч: І икі-ч; 
■ ,гііі і 'і-іиі-а. М'-к^ ч;р » » к; і оиа.іічі;і я гоиніч • 

іМ'.і.і і'міо ял.-^чи; їм.: і чі і виточать ..ир'їцічіп 

,і їй .кі^м'ч 

. 7. У 'кіУчг<іл.ч/л 

■ '■'І'- 7 Ч'Г"іг:і''Г Пісні про Днімону. І »м іЧ'р 
чіий лі.ч.^і'. Кав. !'<! 7 р. <'і(,;.:7Р.. іч 1 Кіір. 4(» к. 

■''!. Мяиічика іііл:(;м іч.чіе ічі.л ча (чф: 
»!.[ чіііг і.ічм іііі#ііі. І!ніп}кнгі> ноип П'К'Гоиі, и 
'іГичгті. ирі) и« ; іпіі. Ці' сіііккн гліаіч нитиму 
ікі.іі.і.чі чіммуктіївні'Му, ПІ) віі,тав іісрев.'ігу н^I<^ 
іячіїли мотивам, .іііичіі ііі.в<^а НІаіириі'и ні і 
, 1.-.-МУ ПЯ1І і'м чожня і(яіи;ітн ирігічаїї.нинп!: паіі 
ч.чіііі '. рмміж ііп\ 'і ніЯ(>тііК(). «дині, які іакч; 
ччакич' уііжая вчитати) сімміи іагаїтюті. Олесії 
Ч.1ГІП роріпих ного іГіірппііі;. 

І і.п.пі і!И н ., Піснях іір ) Лиаьопу чіітаст»' 

„Іярно як в парку. Ііагряні ктпу.и 
И іолото й Гіаі»ви виіраіоті. стежки. 

84; II « « .? і ї. І :.|іііиі«-т ти, мшля. т царстві^ це кшкм. 
Ги принесеш млпі (.'ошип і ілгкш''. 

аоп; ..:; лк>С<>к^и) і'мгірти ііе оо руку'. аГ»и: ,.И ат 
іиі кіЛЙ іішвіїяті. слона й иісиг. «лм яіжлься. 
що ііи маіт-' іпфсл ссбою невдатну пародії) ия 
..!{• имі'ькі оіірп.і''.и' < 'інгя .'ч. 1 ), або нп. шир 
кої'іичії'' и(*го ..ІІІ.о ркку. 

М;ігіірнк;і -\\()іі'ї іим-рпин. їмо лш''іцті> >•><.,■■ 
гй:ш і п('..ви--.ііітстк. ;І"іуі'Мо і сі'ою кмцмт. 
якій іірік'а.ічу*; ніріиі. иія п.ілван '• ир»і.>ііс;іо. •; 
іііпір'і.і Ч'іпил каїт! ітіігі. ^(.чг НсМ'-^і;'.. 

.Л1-.!ІЛру»іТк ЧГ)ВИИ II' .Іпі'ірі 

' .11!.'!.уіІ, ИК К'ІДі 'ЛЯ'-. 

1і(''/-іі' іірокІ!і;:і;іікнаІ іь''>''члк чясти ііро'іи 
іМ'.-іі.і-а г.і'іі В';і) ту ішіиукііиісл. і м. у: аати.юш. 
і;'^-'і гі!раі;т. \ П''і'і(;і': у ик(<і'. ^іI)■но п«іяг;іі 
''Г І.ІД.,':Л 5ра .КІГ.. \ВТ 'Р ІоВ'.^аті. Щ)п ''Ьиі Ир .) 

!Ц(і"ііін 1 кохч.іп«і: 

. ' >. як ;і:" -г.іж»; уіірипатш 

Ці і т''(,ні.кі'. 
\' ;ік вни іюіп''а ■ті.ся 'чкч ^:гго; пуч і-;іі:!і 

.''(^іі.П «"Ш*» Т гщі 'КраГЦ- В1.І ГИР 

■і:піл;и и^м 
'иГ ,7 1*1 НІ ,••. '■' '. І 


■ И'- зпчіи меві іі.ї.лі/'.' .-І 


І і 


І'-КІ ' !Т«ІЛ' , ■ •',■.-■/ .ІП'Р Ч ' 


\ 


інша ;о'-к: :'чі:і ▼«•ту;, ■ 


' і 


. ' І н іі '■ 'її іі« !!риІ:г;.іі» 
І" 1И О'. .1'^ 


■|г' 


'С ' .м-1 /' ■ , -:т т '"^ 


\ , ■ 


ііІІ'.'І К.; М'іі; : Г. ііиріїяі л 


:р:іі.'Л'І!< 


■ і к >л ^[іШ^ио'■^ш ^с мц*-. 


і:>'іірав».: 


• МЛІ ';■ у і. ,ш '(>!,- '■'-. '.'/ 


:: ) ..'!!і.>;х 


и>) чалі.іиі»^. І) роді. 


( 


>іи. --гг.і ш 


і'и 


■ік.;іі «■■ '•;" ' : пгтг . 


Игт 


ЧИІ рЯ ГМ|і .^ , ІСК Т1,( , 


■1 іі'.і<ч:т. 


и )'*■. "■ К' ' ■,:їіііа! 11 І ро 


і.И, мк: 

ІІІрПікІ Ні я< 

іі Н1І <"і. аикк 

11с".\"і. '''ЖІІЦЬ КРІЬЛ ЧЧ -Т' ЛК1 ряд- і'1' . І п 
•\ !; 

'ЛІ • ; Т' ''т я 
( |.рі і н . 

.І-.ИЧ?І|ив :'і V ьірі' І !1Л кі ЖН'^.О ІЬ 
ІЛТу Г'' ІіЯІІИіМННі/-. 

.<і1Ірниі;а гклаїаи і . 
І 7. І !"' аіінчш гі,. ііі'і 
оілі.ше ;ік іііирокт: 'Є'і.-ю иі- іор 'упраіно г.івштк 
ІИіі члЯГТкій. ь'о т рШ'. 11')''.;:^. 

'. \'1 і І 1') р., ис'таініо.__ 27 І ! 1 
ііп кв»»'-і, зміріжк і.іміЛ'і т;іохи 

17о ІІМ,' ЗЯ ■^"II І'ИІ.. ІІК СіЯ.- чимп, ашгор •>)*.•'• да.іі'киіі от мтдроі раїш І о[іація 
пііікчо ьор'п' іяти ко;!.'ит }ііч і . («ржати .і и іюрі- 
■}"'ЛІ Л') і#пк,п.)і'о <.<>кі. Мін пише ііоіапцгм. 
ОЛІІПЦСМ '.їж КоІІі'І. І олрняу ж іітгкис в Л{».гк, оче- 
П1ІІІО, ііеиііиП. що н.ітхн<-іня Коїх півев* — Іія 
жял.. мд зііумі'іі :-о-( іартваги авр^'ра •]» наших 
часіи ііоетош (лмою 'іажаниа іілсатм пі; і.«''іть. 

йому И'ИІИІІН') М.ІТГІ НИ[И'(^Лі-НИЙ 'иак. гвхпшчиг 
киучкт, лііаимя і ку.'ктгріїу {іорчу, одним словом, 
ві^е те. чого С)і>Єі:гк іВГОрОВІ ,.Анимони'". 

'Лт У. ('. \\пці}И"н\-п. Хвилі. Книжиа друга. !!')-<- 
ТИПІ,. і;'!7 р. Н.І1І1 2 каро. (..'юр. 15!^. 

<)'' ц;іпі:у іірпдоижтнггп иидяїни спої тв" 
ріп II КоИОИїЗИК'' сопіспо ішкі^нуе. 

Про ііоєтиіят іія|)тіі'т.ь пертої книжки чих 

«творіїг- ми н;!.;? скааали. що могли, в 4 кн. „Кни- 

га].)!'. (р'сцЛ" і'^ііі. ІІ-Ітом нявоїить нас наїцесуи- 

іці іумкм. І'іиі^чо ШКОДІ паперу! Птльїарна мо- 

34у " ' . га, безграмотпіі^ткі Івро? іюем и. Кміюиеяка ..ро. - 
иатякуютк", ..реітть'-, .улиісиь житт;' у уп.х ,.жмі- 
:;а", Іііснчрнко — ..іідтгаи". на кижп'^и і. рсці— ..чу- 
дасія", і т. мяш. '.] тсЬ"іо. іц;) ^^^а1^^■11.чо в пін 
гний, гіпііікаіить хі'^а рг'Улігтс'ріп Сутучоїо ''■іог- 
рафичноіо (ііьнвка ткоі!іі<-ьг:нт 'Лі'-і меиуіікі» 
• риіьання II. іі'оіоі!<»иі;а. яі: він і;о"'Уі;іа носа: 

.Ма) уоіїні жарг' іііичії Ксіо »;*не ' то—м ''■• к'ш 
Іі"знриуіа г.хтрнм .'Кмії 
І одразу, иач.' ^-і'-. 
Ол;ус»ла м»иі і І*-'. 

І Тґ>П^р я К[іИВ<Ь ;' НІ. 

Цвідяіам, илч" кссіїи... 

1 коли і^'ііявіі кркі;і!< ^;іг 
'корів <>.і»оя К').!'татуг, 01.' -і*. ■.■ "ЄГ ■ игач и* П' I ' і яв'с. тпяла' ззіавввсі. ."Я - *■ ,*<» ■*і. ■ІІВ 01} 

•111 І1І.!.- !:'.'В!/іи; чи 
*і, '■•['Ц'" ' ги ха.:!ь'Я. 
і .0 ■.'Мкии і^ 'Гад»' '"к-я 

< ие Ь ЧОСТ... іиет', — 

і-о і.гяі.'ііі. ХТ': ііи'о:'' . і^і-т-ікаї ■ .ч" ч:;»! 
а: Коіїмнвнк.а. ьітр;і5у .•: » ІІС. !.' и. ■■^^.^^ . 
•,і, ИР и':<.".\ ' '•ніа^'чп ісі'с м лпіи*- 

1 лаг'і'.'іовв. І'ОЖ". 1 м^в'- ' :■ '. і-' 

І ' И(/.ІКІ і. ДОі'ї'ЛІ- ' т ^ ві ; ,■ 

и'ИМ'.Н'.і КГІОНЛК 'ІІІ . Г.' Г » І'" Ч*' . •"" 
.!.<)•■' !'.^і'ї(_.Й>'.і'1п (^!I'^ЧКк■.■у !■ ''і'-і 
:ОЖііН'-і1 . В<-Ш1''Лі ' Ч;^1 і<«'''»»' ■> /,'аоп'' /'. і/сіі, ' . ПцРі ■і ппчі' ■.•■р'' ..ад 
ііс)оіМ'П:і Мі;.<".ім Р>,[. ш і, к : '.»^^В;.!^ ;; і;і' 
. !ІІЛЙХ". І'.В ',. ІЬ' 7 (' :-,'■■;,. .А. .\п\ А • к. 

.,!> інтррвса" ,о:,и'Вчия ;<іиі!і« яа;г'' , . .іітр- 
;.атурь('і''-. '''"•міу. ; '^іввт^т і ^ і')у тгл%л>^л \\ 

■ожнк'^ і'ОрМИ. я ..■■.ХКТ •, еВ[Г"'Л^!;'' < 'а.М^і: 

т|;^^:и^;1.^і'^. М' ви, іМ'ї і.іа* л ■ іедя»гі к-^жл!- 

^ігті ;ля шіі)' 'іання я к.чкіі к:»'аі ."іх .її-; *-ік;і- 
;.,іилі. і нражіия.. гіи}'::ів яя..;о' чтж іЄ"Иоі куп.- 
іТрі"- віП) сігав }!"р'.а-.иІ кш і-(»вглвк\ т/- ; :;у и^ ;\ 
аврукладін з вііт«мч(»И' гм ! ктлктурвого \!аі!іиса. 
ідного і;; о. цовопол' :г;і{Я!;)в ■; рг. нц;- іьгого . иаг'- 
яа'.'Иіму' . 

. !,п їиіріика твіЗаііО ^віа.ягь і;»»оін;а!іш\ 
уриваін. вішукавві. ілрмовійнвх. як иі; иіоьаиі 
рондилі. котіі В'їня 'іаіа'!:''"ь св"*»' ^хвм'^ні. !Ір- 
іі»кіаі *ро'')Л»>ио і'ла»Я". інтааться він д(»іі: ' і ; 
аря^мііети). 

.І!ОДр?^. ш.п »ва>.'!.'я кя моегвіяій і 'рчі. иіа- 
иуьть І! '-врім. укрк;а -ккит іи-ві:!' її*»'' ;гаі'ікВо. 
Іхулктури слова у і!«'- іце нема, і кнмжва ііерс- 
кладії; П(^[юиого — один їх периівх к[)Овік па ці.ом\- 
. шляху, ще веїв ю удо("говял#вия наїііОі ііі'^ма- 
туріо; ионк. 

Д. Вороний і'іпрв зро'ївв ои. кі'.'ін ■') II•іг:*г^я- 
мув ш'іх парияецін: І'.ррзіа. .Івияіта де-.Ііія. 
улюПлвиого сВ(»П) ('вллі П;'К)іі>ііа і склаїї он ;{ 
ьих невелику перекладвт аит(;логію. Злвіанпя 
ЦІ'— для Ііороного пг' нажко. я між тим іііажи 
фр»ниулсі,кої ТІ еіІ!, .М"Л(}. киxова^и хоча ', трохи смак 1 птхо пам'ях с.-М' ГИХ II(^•Т!В. 

■ » • 

■ > І ' ) І [ о *» X і ї. Музи к я. 

'■'>'2'^ їв. <^р(іч>," і^віпр»'Г Ьго Збірна вося! І5ш ::,1і' . /. /{чш/-/.. Стеїоіі «орі- ііпо.іі;. Кііпжкп 

іячпя іі\ті^. ]\-)' .1 .лч" Ч.і к»гіі. І'.'І- і'.. іМ'ї;. іі>'|)і!і;і Ії'а г»'()і.іИ(/с.іаи. ІУІ7 р.. сто;!. ;;_', ц. ^Л коїі. 

!-і.; иіип ' р. ■^0 км.і .\ !м іцнгіїї лніСить ікя-иііг). ті'М\ дуже тяжк" 

І.чі.я Фганса .►. ■ , ..та г. .чпн^ч, „,«. ''>1'- •<н,,.гн цк. кииж,.,. 1! иіЛ іі^м.ч .,і одпоп. 

і-л,ті., :^ . .а ., Л; .,^.ч.о:.. іи.11 .. і:.'Р..і.н ■■ • -юж ""''•^' «/Р" гімл.ю. ги. ні кі.і.,, і,..миі И'ХИ-'іІ 

Ні.т.» 1і,о ,;г' .і2;:.. ., ,и^. і .я-.ми:.цть '"Н'і" ІИПМам.іші., .-.гімичим., Ход». 

,СЬім-. п-і-отжп,.. п;ьл , . |Г„;.л і;.=г,ій , . І ІІ'ІМІ:"»!,.' і . пкя. т, ^ .фіжа^- 1ИВПИ11 ІІТГТШі ••. лог. £иіи іі>' лЮ'їЛіи. іігижгся 1 •.■•лц. кіїлі.'и, ■,'л»І;.- і^а.іга і-^іжкн ,•;„,„„ ,,., ^^„,„^ ,„. »,уц і-^,,,,. 

N«•1.1! и! п: . ілкнгА ІГ.С ;л,ім;, )<■ іЛ'.тііомоі іі„.,,р , ,,.,,.,^ .,.„ ^;.,,;,,.,і 

і!і гл. ^"^ п" 11.0' І! , • ' .і ча:;ч ічи.ігіїшв чв ;,^ хьі;ллЇ м ;і іі;м.пііі.-. і'.\ш і; к . : , і' :■ Г; . ; п':іжл. иііонжці» )'.'\ц;в >. \.\и - і і', сіимп : ф' ь.чи 

І.ЯЧ І Г.1.1 В!)'М|1 -, ;| дот-' ІІТЧІІІ.гк, X! ИЛИИМІІ- ліиПпііР, ':.^^.'■;:.. -..і-лк^гіш ■■•'■;;: 1-Л4 'Я- І .15 хшиип.1 мрт іл ітритті..- іітп;. :<ко 


і<іа»'П \Л(.' 'і.'МТ ьііі ( л.іиа»: х гпііргямм. ;і иг 
['■ПІЗНІМИ аГі. 1 1 і'.д.'Тіімг Щ'і.ішмі,. .\ мі якім 
[■;.'і .. 'І ь]ім..;(-, іч,И'-і;і 'і'іі.і'.іі п ні|/іііі ие ч.чж'ц. 
!Чпі.. (Пііьїкяо і;[ їм І' І'. іі;л' <кла .аюіі.і'Я а І ' 
''ЇМ :• г ш ч.іри »в. ■. іл , , г! ■ к'а Я1І в ;.н»кіь. Л <>■ їй* 'іраикг гіс'ізчі; ..І чдті'чикя, ткра 

ТІ!"; а і ага. ■ и 'Г -ж^ш].: п»оі, Г'-тцг-', рсч, (и^ьі.і ііі<«іа. 

"■'•"■•■' " ^ "''» ■■»'■ ^^ ■ »"■ ''■■^■•' ^'«-''' ІІг нж" ь;.с Х".ч иік.)»і} наячіїтг. 

VI і;*гамв і ^.-«■;.:!..^а. . . ^ія ..ип V,! іж і; имжд.'к р^дкін іігіирі,.чіцяті. і і.ж' г ...іи'ти". 

кимв ,: ііі<»<і І лм »:ч< ■• аіи'.жяа'.і, ■' И'Пі їж 

і'і' Я'-і; ітмі." и чя І* ..пі»^ ■ г; іігвчип. її 

<■''■■■- і.г.,.. • .. »% і.і 'кптагл і(» '. 8 віі«»ііі('іи , ,, , 

».■ І .^аі..ж.і II..:,-... „...■іі.іа.ж. М..ІМ. ;-■;,'■'''■• '^-^ ' "« Ч'Шіип: г,и,,,„ ирг. 1І...ГГШЯ 

' » '1 . Г І т » т • , 1 лдйУи ім'.м.і ,і'і угаігнпл»' іірііхивиткгя і( 
ІІО ніріїїу 'і'іччииі 'ног ) і'Л исріїїии і ііизіпі. Львів. м и/^о.. ак :У1\' ' /.-. /І. :и 


: .'>..' ч ^; п 


і^ЯХ [І 


І . .,?■ кря 


іН. і.и;:и і '.і- '^'- ^ і л 


'•|, ''' - ' 


■' і - 


■і. І'. :;:■ 


і:Іил ;.'' гм ; 
! )!;і І.'.іаіх \\ іл\\: 


т,>,, ткр'ї.ц 


' . к . »І V 


ЧИІЖЧгк 


ЛІІІ..Ч1.1 . к ічрікжін я 


. ГІ рі'іГЯХ 


1 1 1 ГГ. . ' 


III ?гИ 


яки .1' ;!»с.'. 1. 'Ч-. і.'Жі 


; V г, ..м»\: ! 


' .пі. 


ОСЬ, 1.1 


.іи ; і..рігяя іі\ ї(іі ч 


чпиі ;;■• а 


. І ':пна 


мр и II' І'Ж'МО _'■ і;г: .Ві ■ ,^ьа\ І;^І'ЖТЯ І'Р" \ І'-ЇПШУІ Х'\'* МуЗИКЗ 

'"'іі; виїаавг ;ті;і4. а в- «я »«»'» "ай а:::, '.сі .к. ■ 1 

.мі'[і! Л„ . ішт'.' * , ■•■'' ..Не пора, не пора" по*. ні /. Ф/^і-іи п. :пр 

■■іпі/и.:(іні'і ,./ ( /'гг/'/( *','.,■.> на ЧЧ1ІМІИЙ та чилч 

'.ІЧІІЙ хор. ВИДЖН') ИаКХЛІ.'М ИиЛЧМНІІЧмГо І ТрТ\ 

мини М. .іу.еяга при 1 . іггі|інгті! і „і.ияіг- т ІІо.і 
іаві. рі'к-у Пожоїо ]\і\Т. Л І.Лич ^іи коїі. 

іи'і.||;Пп Г.УХЛЛп і Пі-ари. ТИ' -ІіиЯІГ' МуЛІЯУ 

!і. ..Лжніїніту Пквчі'нк'їні г' . і ця річ рі/іліі. (1а- 
і;іг(^ і;рі;,'і<' мі.яж:;;ин, п.ж .ІІв іі"ра .". яке внії 
іі:.т. г(міі. .:• ,-!пі|і пгг'іу". 

і! '. ічіінгікнЛ ,іаь' «І їм иідоииіі, ,ітжо иииіи- 
рі'ший Т("..пі М'сгиі;. яі сі ' єре и'-чян/к. :ідавть(іі. 
..::х ;<; .■взі;^|.'ТЧо .і^^я;; ч*':"ачл'"".тітл, 'ма {•''•м^'"'. і '1'рянка. \^е нл»і д..г...Хі.іпСЯ і и 
боїг пярії'иі. .VI, ,;!.-'.. иіс іінган'ня "диі- '^"'" ""^'^^^^ 'іммітстиом 'іттг ііг рат, краіцми 

вжнч. омм'Т утгті' й тж ['.лиии и;., й «. на ••■'•1"'нт. ірі.хи инпкшого риі.му. т якому бул,. 
гме; ,ь р.•а^■. .пмп.к' ' я ітть, , ,. іпж^'Мія ; . "'-^"" ^^^•"''Ч7 и іч^хк .М'-гив и. ( •ічшмгьк-.г > яко-( і, 
лвіг.«. :і та'...-.- і і;;.* в ьагяЧ .,,оГ,оі.і токііі і.> а.ч' с) V ■. '.',-тмпіі.коіі) . оорсблепо. Іармоіімзо- 

.иіі.рьіх г..зт.;онн.: міжі-ии і іліам' яніиК пм.ч/ '»''" '*^'" ''/■"^' •"-•"'^""іпрмо. г,,;, и'.т[.іГ.іиі у}- - 
меніїяк 1МХОХО.- 'пж --.;- рам тві- і,,ппіії ом ч"' '"ТИ. ;1аи[ііи-чи можна лігінятн іпатни.м 
:;оггавіі: пвквг.н г.ііх ,: мч:і чягачж: .; ііючиїа .»''^»"Ь"^ 'Ь' Т " "'.ра ііі ир іял н.пи.ми перших 

Н(.іи ж у К. П'.хіщткп .м'ик» і'ригуїп.^ть ,,жкпь ''"•'"- "*^'' '•^''^• "«»<' "'"'і''^ '""-''• -.пчіиТ' Цор- 
лит<. кі . х<иіИ'-и V . ІІа.оіиі.І і'л і .і жі»' го її' ''"""";,, 

літераіуря , аятоі' х н- іч,сі.ч:иіит.- ж хоіін.уьач .. '"■" ^■■ •.'"''""ї"і''"о шп іяіу исіпто ьніамня 

іжзегіїни ..пояііа"'. То НІН т(';4; рсиїнті, не ,іуж».' іірис.мні вра- 

;кііііт. Погії норийлоно ч«!р<... мір) нсліі.нми І 1\ - 
Іим чжом збірка ?!ого 'іиии і; іі".ія\- ііпи же іціхкн' угіі'Н\ го у нузі.си ріімці. Інт»'рн;ціп 

П'іа Т 'ГІІТ. о''іІрГ:й Иі;.ШІЯ Я-і^' не*. ІЮСІЙ . Ііг Ио.МІЖ ІЮТаМИ не Г'ІВНІ і"і,и ИІЛІ'.НІДНІ п(^ТН()Му 

вжжкі [ігімовачі ряліи з іірг-іг.іі.'.інк> нжниь яа риг.мові пі!и. ніінрикла^. о.іинд.тятнІ такт су- 

орігіна><і.ні('Ть 'І.оріїи інпі'іі'ря і гої . ■:.іі. але г прожну, л»- ііі'ля нот з кранка.чи ііо( тавлено та- 

инх пос.:і неіиа- ;і()Вгім \ впроіч бракун ( а.мог.і ю кщ^ же Іні-'їміах, яг і іюміж рінію^іначними н бж- 

іонног' '{-аяіа'іі і II' -рг.' .< і:н\ грішні.. ' мисхигя гпх того-ж іавт:.). .'іониіниія ./чоріка нот теж 

оГ.ржлами. І коли піп си.іку'.тіл я игр іакії хатибузк- зпис м пвіпжтна: лятор м.'ре.міпіві! [ііжіїі мсменти 

жшя обржл. Ті читач 11^ і'іі іуваг И'Ю і к гн.іку- {іукоіінсинх застанок і ьиявиіі більш нрсгспціоз- 

ііанні ро.)і(^[.лііі. I. в т. --у ір.чіигі, наніть і лміп жити, ніж смаку. І.аіаю країцп ' уло-б. що ло ху- 

иіііла. Іі ііа'мідок И.1' млгмо якіс. ріфмовапі р.- іожньої о стилю [И'чп. нжнтн кілком копію з якого- 

"уі и, а не ііооіік 1 іому хш не рахимо X. Ііолііцу- н<;бухь старот \ і;|іаіііськогі) рукопису. Исзерунок 

КОНІ :;жнмаги(ь тим. і.раїцг ржі Л(.буі аіи і обі слж- на <м'тпнпіЙ гто"ріН"і тіхамия."як димитікі. иа неї 

і;и іалеініі.мш лоиЯ(.а»іг і яв -асмічуьати літврагурп. лхадску, .іужі> наїаіуа цс^сож ькіій бинокль. 

//' і.игтпьг-.ии • /. Г^і.упкпий. >атр і іігси.— 1>іігія та п^ркм». Театр і П'ЄСИ :^:'2 / />. кс>в/і.*^нг.<,. Колядикни. І'ігдвяіл іі)і 
І1(^.іташі. І'.ИТ. [1. (..ТО}'. 1І. II.. По КОІ1. 

ІІ;і >кряіиі коіо рікхіяиіі смт з лгіпніх •.;. 
сін (гтіічтіаі'і'я б;ііат(і псякиі. о^^ірятії і {ксшя.. 
ік иоіятуиаіінл. .ініїла- верткп. діпліяи і ч. и. ^" 
ікіііііи чяі ів іожи.іи лтш' крнкипу л иь' ги ^іаіацт 
и;і. та II іі (•т;і[)амн{) ішніїиітвнії' пик'' сіл.гьцс 
1 ачальстію. .і піі['і,іж»'ііііям тк[і!і;ігмс(.Г(а іілці. 
ііяллі' Г'.) жиі'ііі ііпвіині пілі" Л11ТВСХ ' ііяші іа|і>і'і 
іничлї. ал^ иж»' ш зміненому, ьід'їміі 'ік. ч;іс'іі г. 

ПІІГЛЯДІ. 

..ІІоЛЯіПИКи" л. Кі'нпіііка і •: 'Лро^'іЯ [ і;іия- 
погіїліаллл пл іі'ми м стчп'^ніііі, житія: і'Т'' '■'^В' 
.ііалог таг, іц/і йі'іп можни птім ішкиипті при 
тіпітиіпі ( цміичніч за<і/Г.іь Ламір .чнт'.ра трві^і 
іілі.кп іішро ікиніїатн. аде іци ^с< ;;лІ< іі'ііія 
ііогс Ці ттг ГіиїлТ'і Ч'Яі) не Мчжьа тіьалиті; 
Піс^я ірьі-і сцен усіиіуижпчп. іі[ііріт;і;іп;і — "р.щі 

1 иіВ<-.р7ІК-М«.м|ТТ. і(л"иі!. Д' ' ріп. і іуТІ. І І'И І. І і.ииі 
< ІІвМН ІІІТер.МСЦі. П яких І'ИЬВ.'ІСЦі' І1кЛ!;иІ\ і;;;ив 

ча. ііі< іі|іиГиіі' и іі;і иьчір"^». !імі;іі!а. лкий \і;і.л; 
гп.ік. т;і уриіимка. то ирп'-п! и ( ,-;і;:.кі!МИ ,і;''МіТ)- 
і:і*.'іі ко^;пі;акіг. лі:(.іо И' іі:.: ^якгіН :лі;'ір(і 
жспі,. .; ци\ ( і,иі X Л:; ііл!:в гЦ'і:? ;-. циіаі!ок< 
можп.ч ии.чіагі! Счі.гл-иьипі іИ'іііаіиокч — р-і.і7п » 
цілком іі'і,і;і.л. і\г. ЦІ, амитт. і;и і іі<, ■) рчі 
N триронкл і л;цііік}і7трн 'Ті. тиіик |і. ґівм. х \и- 
іірчиа''!и),іі''іііимн. а і'Т-и г чрні (сгии 'нвв;і и)ів 
• ■тгінини)! панича, а и тім уряівика д. ..іі.',иііи) : 
нираїчі иіаіір. ..А. кот мадоро--. чка' Гміаччи'.. дт 
течка!' нп і-г^'\< '■. а''"' ..'іа ііоймі тії. пл.хива;, 
іо;іона". . ..Іхтім я ти. аурак. стаи" ... на мор. 1 .' 
і т. и ) Х(.ча Сі і и >гі;і.\ ивінтіїїіпиі типів ;"С. 
іяі\. іі>'іірмсмпг нражпіМії, І ні к які^мт разі И' 
чож>ті. Гіути корасініии ні ддя вихопави;! <'мякт. 
ні іл>і .іухіїцяогп р'іївіітку гладячін. ІЬ'іірозтміл' . 
чому а['Лчр яунинаьгя па іа,кіх ( к.ж.'тах. як' лж* 
оіійшдм н ивнудс інанр счи>на :: урніниким : ін'' 
же ог'рмЛкм 11 ис можг ііиііравдитм тої поі ііі\. 
про якаГі іовіі[івіі. яитир ь П"рс'дм')ві. Сп, грана 
о Г)\ло на ічваїг нічоїс. кія: даіна-іи н^іа рпгтн»-. 
а почлстп ^;оЖ|■ й I1II•ІI^^ИІо• парі дим му і-мнкоіг: 
ііі.иі І й. 'ілк к- доьмді Сіати ж корм<"іиим ичиївір 
може ТІДІ.КИ ні' дя .руніиьі.і^ і:г; •■рибки і"іі.|; 

них ІІОІ'о ПН^'ІИМ. 

XIX. Релігія та церква. 

'.',У,:\ /'річу.*^вііі7 , Ііпг.. нрптаїї/ч і/. Прояов^ду 
на украмиоиомг я:*ьікі. Ііодгаьа. 'И'.Т г :.'' иьіпуі 
говг II. !'^ ру'^'. Кьііі. І — II п. ."іп кой. за ииіітгчп. 
.Майже То ліі проминуло після тої", яі: пі'[ - 
піе ті,ібпня п}'іаіовіпн І>. И. І р*'чт.іет'ча поол- 
Ч1Л0 сиі'і [>ожий: ь І^-''7 р(ці оули витру тиа по і! 
Петрограді аруїнм нидамиям ці пропоьі^і. ьииран- 
.зені II. О Кулінп'М- 1 Й!/Гп-я: правопиго.м. Ку.ііпі 
ііадаь їм Г)ільпі ііадпкалі.ною. Гілі.пі гостр(<П' ха- 
рактеру і ноабавнп ..•;л»'Лпис7іГ ; іп пранка йир' 
іоркмулиея Л мопи. якій піп паїак укра.ні і.кок» 
іуху і позі'іапів главянпииіи. 'Ген<'р після донгої 
ііер<Ч)вн, мп маймо :ім(лу читати ииамміиті проио 
іїілі в третьому виданню, яке розпсічап ппук а в 
т()[»а. Лрк. Нас. Грочудешіч. 

П перпінх ліиїх ишитках уміщено Гікаааїч.: ь 
нсділіо Пій сліпою, па 'Грііііііс. н ислі.пи п, їх сни- 
тмх. ю лукаі;пх ^юлі'й іірр»'3 Г.иіо.м. до МиЛ(ілоіі> 
іі<.>дружжя і над т)іунокі покі?1нпка. .Але п по іінх 
и[іоііо»іідях можна вже ін'зяти іірп \я;іпкт»[і тсіх 
ИНІІ1ИХ казані. нннп)Г(і нроП' і'іїника 
349 Уміст ісожно; ііс)оиовілі ( дзиііча«:ть( п иал.ііін- 
чаїиоц) повнгіью; і о^иіїлвг-мх.і іі-мл ■? умх Сч- 
»;ів. та ло іого-и; піг г.о.;мі( іір' іа.пії! пристогі,- 
«Т»іТЬ'М до вимог ;: П0Трв^>І1 11] иПОВІїк а) модод. 

"І подр»ж'ка. яга і:}'0^(>л."іяі мьс-і піглн г.інчаипя, 
коі ^п» •:*: пр(аа ьііі. які можіа ка.іаіи під ч^і- 
звіа.і' .. г о-їА'і'іи І' Ж", н періп і. дорп і павіп. 
ііопулірн''-па\ кі-ві. .Іти 11 г»';»т і. и лі : и'піії >і раї; 
■ОСТІ, ляду гі і;,анійп СІВ ві,: :аіа.і«шііо до іі[..- 
ватнокі й .ірг н.ач : тгі проаиііііі (і«іня іаг/Тк' • 
І уц'Л. нісіьіг. ;ііс у всій лзиілл . іаі. і и ■ рс..:^'- 
дах. ПІ.о-ж ^' М''В1- то ііина п .ііі.,у і-:д;чл:,'. 
аскраиа. т^чпа. оілиач;огі.ги художнім. :а',ч 'кііі\ - 
к-чім. диороявучпим та урочистим ха; жт^'Р'.м 
іііг Піііероп казаг: .кіл^Н' .моьиег у ж»- і>'» іі.'к 
м дойриї гр'.:на .іЬ'Дипа"; тонкі' іпиро^";' ■■,;; лщ,- 
бов до П[іавів тя ісіиі'Я падлсп. свлт іо .і.і.-чггі 
грагво»!иві:»'( і: і іяка ..і ас» ді .'к^дси. і 
іа ді/і^іл світи'і'.ся V КОЖНІЙ і;!'с':оі іі; 

с ІсавасТІЛЯ II. яре пі чуття ПГ '•»!,, щг-я, ,!Кі 

ілі.кв мої^г япаити пияі Д' со^^пя с.іуіяаіи. 
каті <даоів і;'реко!:атя. яг.»> кміае т\і і_личс Ній .,г ляюд- у !і[ ( и в 

,і'.ДЄІ!" 

АД" »С І'.ЧТІ, 

п« ВІДПіи'іі. а:« І. иіам^'ПВ 

ТІ); риті -. іа 
і:(я' ! ичаіс 1 1, і , ііа.И' к І' і:ь!:: 

ас і;:' 

■ а!]і в 

І ґУ.. ■'• цс;-.- :; 

" і.' ТЛ Л!ІИ< кі.і.Т ' ткііЯ.'П і ких ь; І пмвідіа 

!•<».: друї "-'• ' ні'.а[ аіиеіа 

л ї пвршіци І тар' іігіьаі. 1 1 '. і!к іао п 

г:я і»жс ''■?ліі ікч.Г'ХІлнпм вяіі;,іі'ИТП і і 

іі геміР!' нж-' ні і'. ЯКІМ :а.а н.- у-.киа І • ■ґ траі.:<-': 
■іьча. я 
иі" : 
таниЬ' а 

Г #Ні : ааі. ТИ 
і: ні" 

'■ ІГ'' 
ІИКіГІ- 

і.і: І II- 
, ••; ■.}.: 

і'.: ГУП 

І а ;ів>. 

ау« •. 
І ■ ' т;чя, 
1 К.чді- 

а. сіді. 

' -■< ; .^ 

арі.по- 
:а. на- 
.' ■ РИ- 
ачкх' ь 
!■ і:е і.твагг X м" церій ..му яіііанн 

в'їі ь'л 1ру^а.изнI ..я.мжК' Ю" і'-' ' 

і'іік (оурмг'ча цсм'і.'ка а о 'г ви 

'':і"Иііі Н"Уу П"М' :^ ли'п. П'^иій 

!:авчвп пи.іапеїіь тяк п^л'' іДо а* 

: "'^-'укт .ліам'Чїитпх ааі.чіо ■ аоі 

а о а'л'ЖИВ (чіранді а;цяк..иі иропоніл ц«і ь.окія». . 

гатс^ри. Ііитаппеш-ж рііауіо слат плінлі а'';Є,':г^'- 

і;оиуваіі "х тілаки :; Кул апіисаки^о ^ніппн.і. ниак- 

аі'' це Су іР ?л(;чмигтвсу !ь. .V. »кра ла'к'а ч гц' к- 

^«енсгвя 

;і.".4 Символ Віри з _поягкенняміі. і^г-чіналти. 
.,ІІ('ОМІиіаа .ІуГ'іп. .'.'І- р. ^| \- і-'- '-■' ' ' ' '•' ■' 
.Авіир. ПІ" Ч'ЧиГ!, не ("Хат іш ь:м< йти 1 '' 'є і ні :- яв а на; 

:. іісагсн-. 

^^■Т^! Ди- 

Т IV, у мі.к,- 
КОЖП" ВІК.ГІИСЯ ПІ і <ВСаМ Ті-с[ч^М. іІ.іДЛНГі.і 

:.і.ясуііати правсслапппй сп.мі'Л і'і[.и у.;, 
Минокі І. праніу (Казати, (.маїнуї' сЬ' с 
сить зоГір- . Іігії атспі ко. а.ч- іас.ііі'іЦі, 
і иригток» ^а^ьон■ пі:к.,ятас і їй іп я<аівпіо 
і,|сіі(' частипп сі:мі:и.іа пір;;. 

II.. д. сіїть іаркс праи;інпя і" оцт', ітльї.п 

переклад текст» сИМІСІЗ .Ч с.оКЯІІіЬІ.ОІ Мі'ЬИ ив 

українську, н'и тмііцснс н.л іа'чатк\ кііпЖ'-чгм. 
Г\т псрскла.ччпк ііЖин.чг таких те^.мипів. па , киди 
Гіпс М'.жна х вва;к;іп: аопими а^... ііпучаичи. Т" 
все ж таки понм мало вілн-ьідаїоть тій і>маа яку 
пажаио Г.уло 5;ясувати кимп. 

.\ третій частин . н''іірик.іа І. так іп; ег.іад»' 
но слові.янськпй текст: . і.итрий лля нас людеП. та 
для нашого сп(і(іиня зїЯіпси :< пеГіа і гт!.:ивсл 
Н1Д .І.тха І иятої» П Маї'і: .Ііт'-а Тс|иін: .і^ті.ічи 
, .V, >иі.ікиі,п" майже на н ій > країні пжппаеті.ся 
пайчастіїце в госго іарвтп' им .оспо корони, та- 
кож і сюво ..гчогиіия'- ■■ наіо<іо(кпм па .'і" пі;<- 
начуе. що хулоьвня с.аасла тіаьу аіп ниву Мо- 
же ?,уло б кі«.іае (,иа:ітти :;аі'.ісіи. .чкиіинн" — ">^.іІ!Ііі тя ііиіжпя. Пилавнича хронякл. тіш. :!.' і'ітл ;-■ ■ Ні. їм »[■■' 'УМІЛИМ, і'и) 1І[И)Єга сі.и. 
•і.кі іл-їиша." :і") л.чгі- чнтіі' мсіі:" по і ум;ітіі. ні^і! 
\т 1^1' ; іч пр ' яг;\сі< \\ьі^)нму, а и»* иро ппі: 
^■ил■т\^■л^ ' ця ?^, • л ■пі'іііт і-іір:.! иіри- 

^ >.■•:»";•:!.( ■?:'• іиі : :івгір і!и;;іі': „['фпі/ч;,' 
■••мгчч;... ' '. л •■ 'мі! .',; !і' і'чк кЧу.'м \\і і'ЧГ)і~ . 
,уг ,,1 ■■ . ня м ••' іг^'.^, ^і;, пт іии і.і'-.іл ■•і\:. 
..!///.■ .а" ' .: іш ^ч"*' іь . С> ' " ^ >!.' І ■ і'Лі'ПЛ нож» л 
■'■.••,■■., і :і. ;; . і З' •'. і: т;-'жі-іу іЯ !і;і<' і ч(^^^^' 

,■ І; , :•■! ( . :• ч :о С'И ■ ' її ••ца.гчіти :. кііа; 

. і. ■: іи ■!,: \ К І >'" .'^'.' ■' 

ІІ.-4 - ^ ■,',-'В»і,І ''Г'^Ж .'••■. МЯ ;.. 'і ста.!": .і ГІ 

,1 ; Ь'. ' . "ї ; ^и'і.'.т ■': . , 9 : ' , 

-;. го т.іНУ М' -•■ Гі ^•кр:!;яі 
-> А- . п.і 1 '■ т :-И' м »<•■ г». р » ■ У^М ;: 4(1 . ,'■" 

■і чл 1. . >.:■ 
1 ' , іі ч : 
■ М :>'! К '.І ) я .ІЧІ'-" -1:, *.• на ."-.і'. ЬІ І ІрІЬЧ! і»і;м» 

' ;■'■;»; «!Ж : " : »Ч її •■.■ "": \ і :і:ів і.і ■ М і • ,» » г . л«.-. ,;■■■.■ .-І » ., р» .;''і,>.»" Ц' ргі.іі '. П ' !• • 
, і . ■ .". 
І <і 

■ ■ Ч ■ , И _ .46 ■ І'.Ч.. •• . : '^рчІИ ■ ИЛ . .ЖІ:.' 

ія:жі " ' ' 8X1 .-1' і-ві . "л ік<й<'ТкД І 

.ЛлГ >. к і .І', а-^Т'., . , ЛГ ■ "І«Н.:К ■ Ц<'!)- 
,; ,. і ^ '(•••;•'■'<•«.••■ т \ ' ; -іп» ^'і ; . т іцг-т 

■ ; ! •« »; " .,..■■ І - ■ іІ\ і Т. І .' 

• 4 • ' : ■ X' і ' ' ' • ■ 'і.' Г К т Л. ■* І'* М Л . ' г 

;^ ' ■;!. і> ; . в іі ■ ■<•- ..я;'і ■* г »■'< ■•іС>іпі 

».'•■■. ■») '' ііі пг І . -іа ■•■;.,!!іі хт- 

Нмигв' \к; а ■III, ж ■',.-<■.• шкі.і т.і »■ я- 
■•г-. ■ :'^ !■! ■ '( ,': .т ■.»,. і-- м и.-и-. ІВ' ;;.іі,' 

■''■•т'.. : іі'Т'ІГ; В (1 ;'в Лі'\Ва'И..и П.'Ч:;! гГЛр"ИІІІ1. 

)']'] ия - •' '•■•і ■ І ■'1.1'Ит г» ч» ге, ними ^•1'|!''^ИИ 

1 к^ Трі їч ■•о;.!,', ігдті'-іці ''ііЛ'іт.'Л гак 

тв; аііі" і.іНШ,:'Т*»-'''- '■•М-ір. 1-; ( ,і;-г 1. Ц'-йп "і 

■ ;; •|і!). г\и:жях. аа ьиі ■:/■''■. іа- г ша;п.\ і;»лиг*- 
рі, Р -І,;! ' іхв^у^г (»■ я • ай^а:і;і ра-й і:ар;іі.т*рт 
'. ,"» н. і,і:-- м ■ароіт. 1' і.іаі'Л'Міі.' п- ..()''риіИ"П ■* 
ЦІ »і;ічаі !';'іаі''Ті. •■■ічти хуі.}жві.'Л- влсм.-нту, 

ГІЖ'І'Г.арвПОГ'і К'-І ріі !•». \ І 'ічШ' ;о ти. і:мМИ ІИЧ- 
Кїчігвть (':іМІі іііІ[ ВфіІИ і^ріТВ ТЧаї'ТІ. і; ііс]іК(;М- 

ї;і\ Г!ігіЛіі;іх. і іим амии г\іа ..іін'ііа"" П'!ре;нг) ')іГі.. г; жиіс її.:.' ., Гг: мати у: > кпяж- 


ГЧИ ' ГІНГ?'»»!. ',»»»«*. Но.»п ). Хом»г**(0. Зііііхіча х|мхвка. 

ф Твіиристві .,Чпг^" :імм:і линмі ииііт і:;и' ііі?|>- 

ііу .міяжгчку .ІІІкіімшї ілмт;,\н!.*- Г,. Хчічиса 

■ :іерв».іаіі ' >. ,Ііігярх. 

Щ Те щ тояаряство і|іткт« іівтр^пяні каїчкп 

і п| м ^•;(к тч і'іі.ііра'' (іАві'чрац:! 11 '[\А|і6;іх И. 

. півна га ..і'ійиа : ри'лв з жтк&уі" іиляти\:\\ її 

чЛ1!"'ах І ' ' т і^'М' і'.і). 

9 Твіа^мствем Ч -.0 • ■Уі.іТоіііііім їла іртку 

*ріі' її.*?!' іяіі іун к ріі. їлані^из ияіаіиі . ііГі- 

■іраіііімії а 'Іівр а.ч. М' ка і;і,м уиі о-і'^вт^іч ітмн: 

Про '"аат Чал'їм'. та . !І; > >''>:■•. «■■икі' 

ф Тг « ^^^* цими :илііи пипу. і,п? ...' і.ріїїп- 

■ві!І Ц' •$(*ЧііІ'- " А'іО^іч / /іни.'Чі '■ .. ;і>. 

Щ Вм/анч44гво . Шкііьної Зсвітч" т ківі внго 
'В.іл . і« ,і;'Т^у 'іітт^ічі г;:і)*чпшкш іі;і иччат- 

' '.чах ііікі, !і .^раг ч)*?ічііі заіач «іа^-іупа І. 

і; \>в' і/'<вО0. 2 Р:лі ^^1^^^ш. Матаига ■'лгт. II. 

' ■'' т'ш*-'.- '<-.»■• . ::) І!очаіі)ва . ^"-і (іа і і:і. < . /'\- 

•«" . ■< і І •■ ірв'}ія > «рл аш Л'" н- ■ \пвч- 

ф В»я»»-;-і; Гі'ТТВ 10 ір}*;т: '■ • Аршімагик"!. Си- 

і-магічааІ кітр^ 'і 11. //. І!:у-:а. :.') ^Іа.іа'іиіи: 

1 еа''Т"м ь;ур«т «р;іхи>"! Ч. Ч. // II!' іи/чин'.- 

' ПУХ. \ ; іч'тііц*тія II'. вар' *;й літ», аг»: і і пи 
ясим«а"твт. 4- і^т;." іа.іКиті'Г 

(Щ Іядніч^цтв» ..Лії'я" Кав Ічр^.'.ік :■ о.<і:,!і.- оімна ч іші\ т< ма'«: аНВЯ ! в ' !В в 

яіічв. !;а.!. і : І 

■01 ЯВК .. ІІ'ЯЧ*!' ,■//«< чичін ', ; 
' '.■' •- аач, /V >. •■ іро.-' 
V. І Мвух і.-'!.' в.уваа п! ' 

їла ■ .' ..'"" •*«•< і^ч 
:і вз к І вр. і' ' ( 1^ .1 :''Ч'.ва 810- 
▼ :■:: а и< і-і;і 

■..■1 ':<.1 11! .- 

'■;• л ('.1- .^ ї.иднккицтп* .,'',',нкиц«" у СИВІ ,.івРІ:а« .<)іі- ■ а 'іакі і'іі; т'иісіів ьик .ч;ргг,ві ько" 
ВІС І тм; і., ^ "■ І кі'ЧогіИіІ 1 ■ ш І К>( і'иаііа. ' .'■укиаріі. -, іііір\ч- 
'1. >■ І1іірт'<наі пм в:-'сви- 
тп) 1., А ііііручивкі! Ми І* ■графі,, .")і Піїруї- 
»якм і'і г ав: ■»лг.іуавствт ';,'■■ і ■> ііавіпа іг. гі,-н 
{а г^жчт и"н*:вт .'\\і кіро 

С) Іид Нихгв'^іС |іия у Ки в> к;и:,:а ічяи:; виаг'кас 
. ;,.т;;_т чвтв. ви. оаі'ніїаак ' >■, -ка 
; н і'гі'опапі казкг аруи"^. І'-ям. 

9 Вам» ж ) гг-' '" X :> тв 
■. Л<4с-»я,-.'..'. .і '/. « ■ ,;. 'к. ■ 
N #.7 <«чіі іа ИН1ІІ 

Л Вяд. Вврнигарв т На ві : ^тт- її за'кУ аіі- 
I ііВ'Г»«ст іуггв.іт Чтт*\п Г-фна • -^ ілів'^таиіяни 
: кіина /!/■ .\ірііЯ'.і 41 І і''іча І >иіи віч. 

Кидзвництвв ..Првмівь" у Смілі іруктс такі 

.-■-.іки: ': І І'ш^човськогп. Первіїїка — ^^ іігиііі- 

гнн'к > крвіаі, (воааіі а і'їлаткми півіїїцих тво- 

іві. :іі .7. Толе*ппи. ..Дія іітвй" иіарак.ііі^ ..І'ус- 

<к )в ківгі 1ІЯ чтаиіа" І. 11, III. 1\'). 1 оту міться 

І > іруі;у І" ідні<<т|юи&пвх к&аок. нвака іджстро 

г<аліх метелаків про ха(фоГ)а рости та парскіаііі 

'. Гої'ола і Г)рг*іава на шкіл. 

ф Видавнвцтвв „Сівч" у Чкмкаеах ірткус ііікіль- 
анП ііііручпвк І'вв;ьк-л Ііовчл^акл ні і ваавок>: 
' 'аоиіііяуя з ткчаівгькоі івторії їла іі.;чатю- 
ГЧ1 гівіл- 

ф 1рукуі«іь<'я і визачаром виілуть такі кінлс- 
ки І >. і/мн'онт: ]) І'олі. обишви в майбутній М'- 
>і львіі рвфирмі; -І Вміая«мі(;ть. Юріхіко-сиціоль- 

>: ЛЧВіВ дослід. 

ф ■ядавиицтва Ф. Гавривіа в Лубіях готуї; 
і алвайароя ввхаїті. .Москові'ько - Український :5.>1 :Го-1 ітопатті-ін ЖИТІЯ Лігттн»нп* редниії.- Нові тджиия (І'^ІТ іиїВ і І .'і /ттг т та ч^ттт]. 

т , /іка/ч- Михайли і/ипп.іаівич О^.юлгьиий- 
один и іпіііія'иіріг, 1 ф\«дто;ііі гон.іриї ті... 
..Чііс". ііідомии уі,-раТм.'ькиіі ііатрічт і діяч ік'ме: 
ие СВОГИ1 гмергтл> піл час о^'кч рілу Ь'нТна. 
вгликіїм сумоіі І'сдакіїіи за:*мача<: цю тяжісч 
\Ц)ату д.ія у.ч'ііщімсі.коі національної сіі[)ат^. 
Докда.ініій пгісро.іог мої.іііноіо буде уміїцгно і-, 
да.'іі.тім часі. Іігрпм ііі,м\ ^ем-ія! 

•; ІІІД Ч«С боКі ▼ КиіВІ ЯЖГШШУВ \ кО« ШГкКіЙ 

ііискмгіияк. омши у вжі^ідяжча;!: (-тііп|ми'>, гиаків 
..І ІародмиоІ волі*- / М. \\у:(іч. Небіжчик ьочлк 
свон) уісраінсцу .иісратури V .пялі.пістк. сидк • 
чи II Иткьяп;всі.кІГі ві,я:,м-^;м, к і ''> 'Л іі'^Т рр . 
■ві.іци коли-нс к''Ли илдсшлаг иг'пиікі бі'.к 
грнсінчиі ижригм ло ,І'«д»" пі і мггшлот'ішам 
.,І>ІЛ« ЦЬКИП" І «Ї(>Н\ г;іін,;ооІ'і ммч«« в КміНСі. 
ких П'ігковсккт.х гагії'іал. Глп члсиом г'^итраті, 
мої |;і.;;і і їлиаїк.ь діячгм ( ,Ч-.:;: П'і.кч.У ( "пілки 
<^і ■ -' (ііля.'.ч' иа ііоііі, то іісіі-жи» і\ •;• 

К) Ції 1І8 ІІЧИЯ. 0П Км]иГіЧ$ О/^УНПрГЦ Н*СЯЛ: 

ііріліиим'їн І (,ою Г|)«ці<', яка іюгіхііу іючал,- 
І!І.Г,КИі'. і>п исі. • 

іі|)оф і/. ( і.мния вигоіо»*» ,;ля .т ; л п > 

уКі'./іНОі.ЬоЮ МОВОН ЛВі В.ЧУІ' ИН.Т [,■ іик.ШШ- 

оди;і піл нааиою , С'їС'В. і)'.,іа і Ічрі'". .г иисрі:. 
докла.ініі іі.«гі.швуо \-кі>»Ііі' кЬ'ни ^]^\Ж! фул'- 
сі'фії ( к(*шг>\)() [Я і 'і :<алг;киіі'Тк від \ьг'а искі;"!' 
ііисі.кігжі' іиа Х\'ІІ в Ч'^і ▼ під плчп.чі. ..У/-; 

НІГ. .мчви., 

•СГ' ,1|*ііагурі С. Ч'Ркисенко І1СрГ[М '", • ;• 
(Лі'МУ иііомт іісіиісти 11. 1\V^І1II<А ,Чи,..п,і 1'аг.'.' 
ііі.егу и^|^сл^М() ті-атрт .М. К Садовсі.;, <: о 

^21 .\!)ТМ(Т .У. ^урґтс іісрсїлав з : мі.'ки'-. 
писгу Н І. ІКтлаисі.Г'Ого .Ійоля". Ііккса жас її і п 
н І\й в<'і.і,'»г;у К'.Л'і'Ич І»".!!;'!. <^^-> Поет Ііітро Тат вшіоіошжв Іо іиіі»иия 

ЯерНІШЙ том СНОІХ НОвВІІ, ШО МАС ШЯЗЯ»а'1»Гі> 

.Дитячі шрії*. 

<][:> Пр«ф. Л-»і- Бтгтлш ютув дія Д]>укт ні ;- 
ручшік по історії ( лоболгашаїяяа. /ісшуіаюся редакції. 

=- Єм|іна 0. Б — на :')«і «льио-щатковн х >іс\і' 
палів в иім році укра.иі і^ж^ю нг.воН' пг п'-: 
Сумо Є ііонуляршо-ша'. «ові снплялкИ: ■ -ги п . 

ИСДГЇЧМНШ. ф'-.1к.МІІ.-а«% Ш . РГ і г;,ум;^'|;іі;' ;і. Іі.і<! 

чі4і-»ііккяі. .Л.л гсш :х .^ижи.:' їг и . >:!'.і;;<- : к;і.\ 
..Кишаря- 

• —- Тут. и. І Б— -Су. і;1о''я ''ул' . и' ■\.-у.>лу *<"' 
к•V^к. 1 '. ;)ч- . яі, \',г , <- '■■•'■' ■. яв. 1І4' !'-.---;, «й'мм 
І <-|'Г.; ■і;)г>''ііі Ці '.:''.»: рч '•■]''■ • - і"' ■• і'^'і і -^і!". 

осві'іа іі.'р(-тк< ін ' ч ви^вя'і.к Гі .хві і. ЯаВі:'- 
ц-іі.тм вів ►. На яідсти! іакоьз 20 Іерезкя 1911 рвку пірідрукп 
з ,, Книгаря", без 83И31ІННЯ джеріи. ?а§ірімійО. Віїапіии Т вс ,Нас" 
['• і.г.г.іор— І. Старій. Нові видання, надіслані де редакції „Кнрігзря' 

(19І7-1918 р.р.) 'Ло'.і Андврсвн 
суддя. Пер. І. 1. Лдиіка, II. ІІраісіжіі 
'рупі. Дітлча біГчіотекя .^й 7. Катериовл»!, 1У17 р. Ст. 31. Ц. 40 к. 

ЯГ.О Біляшвісьмий, М.— Наші іацісіадкві 
(•іса[»ош. Ншм. „ІНдях*. Кіїв. 1^1» р. Ст. 15. 
Ц. 5Г) кой. 

Бо|і4удік, Т. -Даі, Боже, ідоровдя 
корові. Оповідних. Від. „УкрдіїскКА ІІІС(> 
.:>а". Л» 8. Ст. 11. Ц. 25 кой. 

Будні - Оповідання первиадені ^ 
чулшх мої. З'Аршшл першії. Т-вп .Час' т 
Квїві. 1917 р. Ст. 160. щ. 2 р. 25 к. 

ІаИЬИМИЧ, К.- Хто НІ і від КОК) 

ПОХОДІМ? Проскурів. 1д17 р. Ст. 70. Ц. вО к. 
ЗіІ Іинничеико, в. Сдіі;ія.(Оіі р.і ааня 
Вві. „Дввін", Квїа-Іарьків. И>17 р. < • зі 
Ц 40 коп. 

.•І<;Г) Й о Г • - ж.- Бор'їткГіа (1 двг:т 
студента заглажого і годдлтн). Нидавмн 
чвтвертл. Вид. ,Д»він'. Квїі — Іарьків. ('і. 
75. ц. 1 р. §0 к. 

Гер&Щінко, А., (вящ^* — Модітоіівк. 
Вжд. „Вврвнгора* у Кнїіі. ]<П7р. Ст. Зо 
а. .')(». коп. 

Гі дв-Міпасан. — ЧабашгккнМ скік. 
Пар. ііроф. в. Тнмчонаа. Вад. .Шлях'". .V 
1». Квїв. Ст. 7. Ц. ЗО к. 

8»4 Нон кядияия (1У17 — ІЧІі р.|>.). Г|іищинський В. ІІ)іо.7оіп|'іаг па- 
нуючих га п[>н! иіч.'ііі> няиій. ]>'ат»'рвнос,л*і 
ІУ17 її. (.'і. ^, II !іі к. 

Йиго-ж. і. іи* упікіїтиіи і Космо- 
иі).ііти 11. ісїимі : і>а.і!;іліі,ія г^пл'-шіа іер- 
жачп. 1."4іервні)'маи. і !Н 7 \>. Сг. .■>_', ц. ЗО к. 

57м Григорьєз-Наш Мрч н.лнчаніїя і.і- 
т»'| риній ьтм[,:ї. і')Ні Т-чо „ІГраяиця" у 
!\шїві. !!»17 р »'і. !^, II. .•)!; ї. 

ГрііЧвнко. К Сгч)»'і тгмаої мочі 
(ііОіігіь.,. Наїліія чоівертв. Кнїі. \Я17 р. 
Сг. 231. 11. _• р. 

Його-ж Хага. ()(і»вііаіяа. Иііамн>і 
і:; іст« Виїавництві» ,Оіач" у 'Іерїасаі. 
\« 0. '9іГ р. (,'г. .12. ц. і'о Кип. 

Його-ж. Кр&гства і ііросвітіа (пр^- 
иг ва Икинїві х.л ііи^^ьськоіо пануванія до 
!'.. \!і;.'-ікіицкко!о. Ииіаніа лруге. Вил 
,"'іач" у Чі'[)їП''ах. і'.>17 р. с/г. .'.4 ц. ')() с. 

Його-ж. ЇЯ'А ілі'іа. і)ііил\ілшия. 
Няиаііл •^'івнрто. Вві. „(лаі* у Чер- 
*4'ах. > ^. ІУІ7 (). <'т -л. ц. 4и іс. 

>7~) Його Ж. Івпи ивговсі.хвІ, іоіо жит- 
тя і іі.іа. Виїанвя друв. Ввд. ,ГіяТ* у 
М'зркасах. Л? у. Г.М7 р. От. 1 ■'?_>, ціна 

5 [>. >(> Іі)П. 

Його ж. 'инмтніі ііромівь. Ич- 
вігть. Чотвери! ВВІ. І\вїв. 1У17 р. Ст. 211. 
Ц. 2 р. Ш» КУШ. 

Його-ж при квні'в. ііиіаііия лру- 
г«. В-ш>) .Сіяч" у 'Ірркнсах. .'^•20. От. 4в. 
Ц. Ьо к. 

Його-ж. ІІро ііустіві. Ви. іруго. 
Ввл во ,Сіяч" у Черкасах. ЛГ? 17. Ст. 56. 
Ц. 1р. 

Грушавсьмий, Них .\и•*^ь■вцький п 
Пі'реяоіАві, іскірнчві (іпразі. Квїв. 1У17 \>. 
Ст. 79. Ц. 1 р. :»0 іс. 

:{8'> Його-ж.— Я К(и автоіомії і фвлоржаії 
хочо Уіраїма. Пил. Ооюяа і:)вів. Укр. Ві- 
яешь, 1917 р. От. '22. 1 1,. 40 кои. 

До нашого духовенства — Гуртик 
воліськіх скяіцвнікііі. м. Жітомвр. 1*.Ц7р. 
Ст. :П. Ц. НО КОИ. 

Драгомаиов, М. — Про український к(»- 
ааьіїн тата[) та гу[»кіп. Вид. четіи-ртс. Вид. 
^Просвіта" у Киїні. 1'.>18 р. Ст. 50. ц. 70 к. 

Єфрвмов, Сйргій.— Тарас ПІовтонко, 
життя його та діла. Вві. трете. Т-ьа .Про- 
світа" у Київі 1917 р. ц. 75 к. Ст. 50. 

Загул, Д. — З зелених гір. Вид. т ва 
^Час" у Київі. 1918 р. Ст. 104. ц. 1 р. оо к. 

345 Іанон про іібори ю Устамовчих 
Зборів уврвївської варолньиї республіки. 
35І < >фііі.іялии(< пвлапіія І'с.'оіп. Ком. по справ. 
сип. іо Уі.р. Уст. -56. Кпїи. І '.М 7 р. От. 4^. 

Ц. 1 р. 

Зелений гай. Віі)ііівки й казки, :^ 
иалк>нкаии і.ія .ііюЯ. :>.іожі:ла Олома Пчіл- 
ка. Друге виї.анул. Ь'лтернвослди. 1УІ7 р. 

< Г. 3'2. 1!.. .';0 к. 

Зоранчук, Йосип. > тічка. Кскіз. і>ид. 
„Пілях". Квїк.1017 р. От. 14. Ц. &5 к. 

Каїки І. Франка. їжак та .яяїць. 
І ім)гт. II. .іаііии Т-во „і^ерниіорл". К'вїв; 
їм 7 р. (^г. ]'). Іи/іпту»; Зо коїі. 

:^)і> Календарь па рік ;{япчайний і^^И. 
і ік нид. іруїнії. Рої,. К. ІІ1н[)оцький.Ч!іи. 
^1)ілгпдіии(ііо Тсжлриства." Кнїк. І'.П^ р. 
• т. 110. 1 1. 1 р. 50 к. 

Кащенио, А. -За то? (Оіювід, .^ ча- 
' ів внавольнсго руху). Вид. „(Ляч" у Чер- 
касах. Лу 10. 1'Л7 р. <'Т. 43, ц. 10 коїі. 

Його ж.~ Ик і для чого ми уря- 
кавмо „Просвіти". Кпториносяав. 191 7 |) 
( т. 16. Ціни не заяиачгио. 

Кибвіїьчич. Надія. -Диячі оповіши 
■ я. Іиоііотска .Молодістк", Л» 11. 2-п' 
мидания. Київ. 1917 р. От. (33. Ц. ^о коп. 

Коваленко, Гр. Людина і гро.мада. 
Вид. і{»угв. Вид. ,Оіяч'*. .\і 7, Черкаси. 
1917 [). От. 43. Ц. N5 коп. 

:у.К) Коротенька українська пржвопись. 

Вид. „І'ідииіо (^лова". Віла на Підяяпішю. 
1917 р. От. 16. Ц. 7' о к. 

Кивжвико. -( )('етинська казка. Запи- 
сав 0\ В&сн.ікЧ(>нко. В-во «Кривиця" у 
Київі. 1917 р. От. Зо ц. 50 к. 

Ковалвнко, Гр. Колядники. Різ^и)1- 
иа дія Полтава. ]їН7 р. Сг. 16. ц. в'» *'• 

Коваявико, Грицько. Ворожка. Ю* 
медія яа 1 дію. Полтаиа. 1917 р. Ст. 23. 
^. ,75 к. 

Коваяеико, Г. — Жарти жигія. Опові 
даиня. Вид. „Сіяч" у Черкасах. 1917 р. Ст. 
219. Ц. З руб. 

100 Його-ж. -Людина і громада. Вид. дру- 
ге. Вид-во „Оіяч" у Черка'^ах. 1017 р. Л' 7. 
Ст. 48. Ц. 85 коп. 

Коварь, Д.— Стенові йорі, ііое.іії ки. 
верша. Катеринослав. 1917 р. Ст. 32, ц. 25 к. 

Коноявико, И. С. — .Хвилі. Кмнжк.і 
друга. Полтава. 1917 р. От 159. ц. 2 р. 

Колееннчвнко, Т.— Чад. П'єса па 5 
дій. Київ. 1918 р. Ст. 64. ц. 95 коп. 

Коиопиіцьиа,'ІІарія.— Па дорозі. Пер. 
з полі.сі.к. мови Л. Сідлецького. К. 1918 р. 
Вид. „Книгозбірня" .^ в. Ст. 32. Д. б5 к. 

356 Нові видання (І'.НТ - 191 Я р.р ). 405 Коробчанський, П. - Що такс кооїн' 
рація і що вона може дати трудящому діо- 
ду. Каториносдав. Г.П7 р. Ст. 24. Ц. 25 коїі. 

Короткий Рос.-Укр. правничий слов- 
нмчак. Иид. Иодт. Укр. Правії. Т-иа. 1\{)е- 
менчук. 1'П^ р. Сг. .{б. Ц. 90 к. 

КраіВОЙ, Я ІІг)лпЬка кооїп'рятів- 
наї'о івиженія ма ІОі ь Россін. Изд.. второв, 
Кіїі. 1 01 в р. Ст. -20. ц. 50 к. 

Кротевич, К. -Суд на Україні і \\и\'() 
іавдания в сучагинн момент. Вид. Поліавськ. 
Україні^ьк. 1І[)аинич. Т-ва. Ь'рі'м»!нчук. Г.П8 
р. Ст. 11. II. ;ю к. 

Кум Мірошник, або сатана у бочці 
7країя<-ккий жарт водевіль в оіні§ дії Лмит 
рвнка. Иид. Чрр<міовгккого у Київі 1917 р. 
Ст. 1С. ц. ЗО к 

410 /Іевицький, Мод Як ткати служ 
бові папери українською мовою. Ии.і.. „Сіяч" 
у Чсркаг.аі. Л" 18. Ст. 27. Д. 60 коїі. 

Літ. Нест. Уі:[)аїно-[)уі-ьк-ий гловин 
чек до ІГобзаря Т. Г. 1і1евчс>нка. Херсон, 
іаі7 р. Ст. 82. Н. 75 к. 

Дьондон, Джек. На межі. ІІореклаь 
Оава Крилач. Р>планнинтво Книгозбірня. Київ. 
11)18 р. Ст. Л5. Ц. 05 коп. 

Його-Ж. .\ — Чо. І1('р»'К.іав Сапа Ічри- 
лач. Иид. „Киигоабірнл''. .\! 4. Київ. 1У17 р. 
Ст. 41. Ц. 05 жоп. 

Мамін-Сібірак. -Упертий цап. ІЬч». 
С. Тнтаренко. Вид. „Криниця" у Київі. 1917 
р. Ст. '2Я. ц. СО к. 

415 Мицюк, 0. -ОГініина та аемельна [»е- 
форма .ІуГ)ні. 1',Н7 р Ст. 41. Ц. Л5 коп. 

Модзалавскій. В. Л — Украннскос 
искуггтво. Черииіів. ГЛ7 р. Ст. 08. Ціни 
не зазначено. 

Иодитовник мовою українською й 
пвркоіно-славяно.кою. Переклав і пояс- 
нення їложів .Архііміїскоіі Олексій, доктор 
церковної історії. Вид. кнвгарні в. Чсре- 
повгького. Київ, 1917 р. Сг. 46. ц. незазн. 

Невиисьиий, Ол. — Справочиа книж- 
ка про гарні книжки дія селів. Л; 1. Вал- 
ки на Харьківщіні 1917 р. Ст. 70. ц. 40 к. 

Його-ж. — Практічнс пасіпіництво. 
Догляд за лжолами круїлий ])ік. .\і 3. Вид. 
.Українська Бжоїа". Валки на Харі.ківпіи- 
ні. ІУ17 р. Ст. 04. ц. 70 к. 

420 Його-ж.- Про бжіл. Вид. „Українсь- 
ка бжола". ^\2 2. Валки на Харьківщвні. 
1917 р. Ст. '22. ц. 15 к. 

Нечипореико, П.— Про стародавню 
Русь. Феодвсія. 1917 р. Ст. 40, ц. 1р. 50 ж. 
<првбуток піде на користь Укр. Пед. Акал. 
у Київі). 
357 Нечуй Левицький, їв - І*аб,ч Па{»а(- 
ка тм оаГкі ІІалажка. ' Мкшідання. Ь)ил. Чс- 
р<міовського. Київ. І'.ПТ [». Ст. ;^>2, Ц. 1" к. 

Огіенкс, їв, прив.-доц -Українська 

К'ультура. Лкаді'м. промс^ва на одкр. Укр. 
Иа[). Уиів. в Кнїні. Киїп. Іінд. Українською 
війсі,кі)Н. Генср. І\'ом. ІІЛ7 [). Ст. "ІІ. Ц. 
■')<) коп. .^ к|<пїіі'ька кулі. тура. і^иі. 
Іиіїв. ІУТ^ р. Ст. 272. Його-ж. 

Черсіюнс.і.кого 
Ц. 5 каро. 

425 Ожешко, Еліза.— Хам. ІІсрочлад М. 
та 3. .Іевицьких. ііид. д[)уі('. В-во ..Сіяч" у 
Черкасах.. V 14. п»17 р. Ст. 24^. Ц. } р. 

О'Коннор Вілінська. В— 1. V піколі 
(сценка на 1 дію). 2. ІІиі[»угн. (Гценка па 
1 ДІЮ). Київ. 1918 |). Ст. 10. Ц. То к. 

Пан Коцьиий. ІІерека.і І. М. Труби. 
(Пар. казка). Дитяча бібліотека Лі .3. Кате- 
ринослав. 1017 р. Ст. 14. Ц. 20 коп. 

Рильський. Максим. — На узліссі. Іді- 
лія. Вил. ЛПлях". Л« 1п. Київ. 1918 р. Ст. 
ІГ.. Ц. 40 к. . 

Рідні Колоски - Читанка дліі молод- 
ших класів гімна-чії. Част. перміа. оложвла 
О. Ст(!Піенко. Вид. Т-ва Шкільної Освіїн. 
Київ, 19 1Т р. Ст. 15^. Ц. 2 р. 50 коп. 

4.Ю Ркдицкій, С — Правда о язмкЬ Укгра- 
иньї. Градіж<-ьк. Г-»17 р. Ст. 42. /І. 75 к. 

Саликовсаій, А. б.—Русская рево- 
люція и украинское движсиіе. Игд. жур. 
„Украинск. Жн.чнь". Москва. ИИ7 р. Ст. 
10. ц. ЗО к. 

Його-ж.-" націона.іьнихь правахг. 
Москва, 1917 ]). Ст. 15. Ц. .зо к. 

Самійланко. В.— Дбайте про фоир- 
тічну красу МОВІ. Ниі. „ІПлях". .\« 1 5. 
Київ. Ст. 8. II, ЗО к. 

Самостійна Україна. -Ниіаннє Сокова 
Визв(ілення України. !^)Єцляр, 1917 р. Ст. 
4.5. Ц. 20 сот. 

435 Сеттон. Томясон. Зайцеві пригоди 
(оповідання для дігсй). Переклав Михайло 
Кривенюк. ])идавництво .(Іюво". Катерино 
слав, 1017 р. Ст. 20. Ц. 45 к. 

Символ віри з поясненням!. Вил. 

„Промінь". Лубні. 1917 р. Ст. 12. Ц. 15 к. 
Сірий, Ю. — Світова мандрівка крап- 
лини води. Вид. другі. Вид. .Українська 
школа". Лг 7. Київ. 1917 р. Ст. 10. Ц. ЗО к. 

, Слава Вкраїні'. Слова Гр. Чупрвв 
ки, муз. К. Стецевка. Вид. .Кринвця*. 
Ц- 50 к. 

358 Ні'Ві гиіляни і !''«і 1 7 1 '^ 1 ^ \'\' 1 • К'М 1І' . ' . ;.. ]:• '.', ]■. < . і І " іі. І [■; "•■" к 

!•<*. І.с т. ,' /.'■•' т ■;,•; і..-, „І. /^ 1 »; !:■ ; : г 

''т. г* .. ;, г. ' (М.( 

(І. 

.) " ' ;■-; ' л 1 'іа и'. і !!'• '■ :• ;: ■^ ' .ь чи к 

9 

. ''■;■•. ■'•,' ■ ■' '' ^ ^ ■ , г м. КіГ.и. і її, І. 

І .-.:. ' 7 . .VI' Г.а. "-'Г ;і!;',і І. II їм. 

і.'!. і ('Р.І.'^^і ^>■ • .■' • ї "І-" ..■ ..ті; 


Хамардюк, А. - ІІ*»і''і .;і}іншіич<.. іЬір 
ііі). Міріо^іоі ИЧ7 [І. ',. !♦;. II, і?Г>. к<»іі. 

І Хоткевич. Гнат. Г'мі.млн Іі-лн Ма 

,^ .1(4. ків 1 ^ 1 7 І' '. '•;■ \'-. 1 і . 4<' П'И. 

Ч('рк'">сеико. Спирмд'Н Сичі і «ила 

;«"п . ! :у! 7 ;:. ( :■. І 1 .^ !І ■]:.]" к-.і. 
Його ж. і'і ''М ;іч. 'Ішг.іі'км пер» ІЛ ..і'і.'Г !■' . Т ,' ' . • 1 ' ' ' , 1 ' ■ ] і .' - І ия. 

1 1 ... І ; і:;'';і X Чи >•;<''• і'?." 'г:г':\!^Аі< • І,:. 11. і', і ',и'- 

■Ті;; І : :••. '■'■ > І ". . '. ' ■ '. . і ■ - '''І ^і 

;і' ' -^'.1 /•^' 1 І ,' . ,,'«.,:■■' і і . ^ ''І а.. .•- і . іі .м. ,,. • , ( 4:1! . і-,:.;ш"Гі И'-І ■я і '>'■;■ ... .. і Чі"' ■ . 1'"Н 'і;і іі:: ' '.:■■■ І Л;-;!':: І'ИІ. 1 '.' 1 V 

:'■■ -і.!.-;). : " \;міт\і^ гі \^'і- і • І . І \ . І ■ Г.Г' !}И.., •і '•.;,•'. ' І і Пу 'і. Г с; ■ ' •■. • ■.•' і;: ■.; \;; • 
;,'..."■ ■' ' ] ;ім .Ті, ■ 

:^ . л. , ;•?-•)• ,• :;; .Я. і.'' 
■ ' ' ' !ІІ!«».?!. киї. ;;• '«.«а І І '■!!І'Г|;' ' : і;, і [^ К. п- .,':•.>-; 'і. 'Г Ь:і . 'і '.■:.:• іи 1 ' * і 
4.'.' 'і и,/іс: . Л; ту;) .'іі.:>;г-. \ ', ) V І , ' '■ . 1 . ' : . -,;,. ,. ■ І ■ і! . '.;'[.іім" . ' ■• І ' і І . :'Г. ІГ. 
•її :; Яг< ( ;■ ■:Ьй ;/'і.'іл».' . ґ. і ■ 1 < • » ' ' ' ■ • .Г 1 ! і ■! ■ • ' ; ; • У * її,)- 

І . ■ ■ І . ! ■ ;і . 1 '■ и л . 
,;і,ічГ,! жу 

І. -'. і. :: ■ї¥¥ч'ї ■і-'^'^-'іь' \І Ді»у карій ТоваріСііА ,Час* у ікіїві. :(во Товариство „ЧАС" у Ки'іві. 

н О В І н н и г і: Гріичвйм*, К.— Нива сімл 

— Серед темної ночі '2 р 

- На роспутті 2 р 

— ("оняшннй промінь 2 р. 

— Хома Макогін 

— Нахмаряло 

— Оповідання про дітей ^ р 

Грушеаоьимі. М.— Хмельницький п Ііере- 

ясіавГ, історичні образи 1 і> 

Бордумк— Дай, Боже, здоровля корові . 
Сірий, Ю.— Світова подорож краплини води. 

Виниичвно, В.~Сліпиіі 

• Бо{юткба 1 р- 

Солдатики 

— '1'едько Халамидник ....... 

Мицюи, 0. — Обниіна та зеивльна реформи 
Олесь, 0.—Івесько .Андибер. Дума-п'еса . 

— З зкурбог) радість обнялась . . . : 

К«бальч«ч,*Н.^Малий Піно .' 

В С— Дома і на людях. Збірка і тиоресок 
Піивноіа. — ІІостіЛіі« війеьки ти на^юдня 

міліція 

БоМєр, М.— Земе.іьна реформа 

Чериасеика, С — .Малеіькнй горбань . . 

- І'араськів велмкдень 

■ — Шевченко педагогом— Шевченко і 

ДІТ1 

О'Конфр-Відіисьиа. Т шк'мі. Подруги. Сцен- 

кн іа 1 дію 

ефрвим, С. 'і'арас Шевченко. Г . . . 
Драгомамії, М.— Про украівськях корків 

татар та турків 

Короліа.В. — Про народне самоврялунання :іо к. 
2.') к. 
— к. 
ЗО к. 
1() к. 
♦і5 к. 
50 к. 

.'>0 к. 
25 к. 

:іОк. 

40 к. 
.>> І.. 'Л.) к }'• V- - :і:. 


к 


6.". 


к 


40 


к 


40 


к 


Ч) 


к 


і:. 


к 


25 


к 


25 


к 


25 


к 


25 


к. 


.{5 


і;. 


І •) 


к. 


70 


к. 


35 


к. — Як виСіі)ати коня ........ 

Садовсьиий. М.— Спомини и російсько-ту- 
рецької війнп 1877—1874 ....1р. 

Будні.— Оповідання а чужих мов . . . .2 р. 
Тмщейко, Ю.— Ато такий В. Винінченко 
Кушнір. М.— 'Іемсзльпа справа па Україні 
Чепіга, Я. — ^^адачник для ис.чаткокнх 
иікіл, ч. І. . . . 

— Задачник для початкових шкі.і, 

ч. II. . .-. . .^ 

Методичні замітки іо навчання 
грамоти по згуковому методу . . 

Панасенк*. С.-г-В сучаснії игколі .... 

Русова, С -Нова иікола 

Науменно, В.— Заі-альні ііі^ннціїїи україн- 
ського правопису . 

Русова, С. — Про колективне та г{)упове 
читання 

Матушевський. Ф. — .\станоїче зібрання . 

Клиноввцькі, 3. -Стр.чвм і напятки на 
' Україні 1р. 

Іірозьоа коня 

Десять іанонідіи матерям 

Десять заповідів для членів товар, крам- 
ниці 

Десять хаповілін здоровля ....... 

Бережіться сіфілісу ... • 

Одривняй календарь на іиь р., (старий 
і новий СТИЛЬ), ц. З р.— з спиякою 

з р. .50 к., і Зр. 

( іслал видань в Книжній 1 уртовій Коморі, 
,Ча%^' Київ, Во.їо.іимирскка, 42. 45 к. .50 к. 

25 к. 

ЗО к. 

■■Ю к. «Зо к. 65 їй АО 


к. 


25 


к. 


20 


к. 


25 


к. 


;іо 


к. 


07 


к. 


20 


к. 


10 


к. 


10 


к. 


•5 


к. 


10 


к. 


]0 


к. 


75 


к. 


1- 


к^ Ч'ов^рштво ,.ЧЛС' \ Ігиїві 
випустило з друку поезії Д. Загула 

„З ЗЕЛЕНИХ ГІР" 

Ціна 1 руб. 60 кой. 
Головний Склад Крамна Комора Т-ва ,.Ч.\С'- 
ІСиів, Нолодимнрська. 42. _^ 

ВнМшла X друк/ всім і кождому потрібна кяпіа 

доц. Сввяціцького 

основи НАУЩ цв МОВУ УКРАЇНСЬКУ 

Ціна 1 р. 60 к. 
олови. СК1. вид.— Крамна Комора 1-ва .ЧЛС" 
Київ, Воіодимирська, 42. >ткрита подйисіл на первнс три міісяця 191^ г 

■іа еженедільное изданіе Ч«рниговскаго іуберн- 

скаго Земства 

НЕГНІГОВСКАЯ ЗЕЯСВАЯ ГАЗЕТА 

І азета нечатается на русскомг я украинскомг' 

язикі. 

Подпнсная плата 1 р. на м-ксяпг и ;! рубля на 

три М'ЬСЯЦЯ. 

Лдресь: г. Черциговг. Другій ріі відания. 

Діриймається передплата на І'МЬ рік 
на журнал „III ОЕ, и оргап незалежної думки 
місяшнпк літератури, мистецтва та гро- 
мадського життя. 

Ь»{>іЬ участь кращі українські пись- 
менники. 

ІІсіїоліі.іатя и конторі редакції: Київ, 
Маоіїнз Благовіщенська, 113. п. 20. Вар- 
тість: річно— 20 карб . ' » р — 10 карб.. - < р. 
5 карб 

і'еда кто]>-видавець 
"^ Хведір ІІЯІНІІЧІІВІ. ччв Нова книжка В-ва „СМІХ** ^ 

НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК життя 

(іввшв 1500 4вМрмях иародміх врмиазои та 

вряодівьія); упорядкушми В. С: та 0. Д- 

Кніжка мав 128 ототанов мад. форм, ц і р. 

Гоїоваиі склад шидаая— кяТі, Гуртова Ким- 

шва Коаора Т-ва „Чве". КРАМНА КОМОІ\\ Т-н* ,ЧАС" 
мас 

ОДРИвНИЙ НКЛЕНДкРЬ НІ 1918 р. 

В календарі проіпачено числа 'старого і нового 

стилю. 

Ціна ;! р.. з сппнкои' З р. 5'» к. і З р. 75 к. 

Київ, Вододнмирська 42. 

З КДИНОВЕЦЬКА 

Страви І напитки на Україні 

Ст, 160. Ціна 1 р, 20 к. 
Головний склад— Крамна Комора Т-ва , Ч А С • . 
. ; \ Київ, Володимнрська, 42. ^ ■( г. :^::г. ґ \ \ у ■ їй Тсзап>''^тво „ЧАС" у Ниїві Ж, 

^ І':';; і<,>.;-;;у(: ііл І9!8 іміу і;іі;і;ліііія | 

Г:]ііш с ш^щщ ^1 пері три місяці | .Мі 

*■»■* СРІІ' -' .Й /ЧРІ^^Т^Р !ЗІБПІОГРА*ИЧНИЙ ЧАСОПИС 


■та «■^ >л« *^ 
:':Ті^^ ''"::'-_-яит:'і,і;'^го я-''сьг.'еі'с /ва т 

9* 


, ' » О Г Р V' Г і ' іуі , Ж 


А;. 

!і .; \' 

1 • 

-1 ; ;і - ■ !■ "І :':. Ч': \'КІ' ; :'•'■!. 


і;'-і і'' і . 


'У і'М !;:':1 — 1 ;•. " ' К 'її. 

■:'■ ;. ■; і.:.';. '■ .;* V.;;.: :;л • -І ! і; ■. V ії 'іл І ;:і ■ і. \"'. ; . ■( И,і ■■:'. І: .-■ 7?С ■'і; і!. \ Л.' '■•] ІіГ ш І ' І 1 ■ . ; • іі . . І 'Ч 

5К ..І . !;г' .;;:■'■ 'К" ''\і 'і 

'1ЇГ і : , у .:' • :'''і і''уіі ':" г 

і ' . ; 1 1 1 7 ■■:! : ;!і • м гі'чі >,ц ■> \ 
.11 1 ... ::^■1.:1і^■■;"•' '•II•"^ . .и' '; ■• ••'• :■ ' іір;!!!' 'іі.;!ї:"М і іи''"-;! ііім і. ^і ■ і' 
'^;,., ' .ія , І.' :і ;,!: ч ■•:> МІ! ,.,,., л ' > г' 

і І» то і ) 

5 А. ' ;.МГ:гПМ;К.': «І '. ■ • ' п 1 . : і! с ■ , і , . 1 
р т ! н ■ 1 1 : , ..і. . і ; ' ч • : Тїч М. ",К'\-ЧЧ!! И' .11 :.-' ' М;: 
1-і; Ч'ічіЧ'. І .' ."'її;!:'.. I^^іі1 

!' ". '■ . і'' .' !!• І!:,- • ' '. 

V '..і: ■ І ). Л'Ч'"гчі ічгч 
і,\ І' V' 1 «ч.'чі. , 1!. Л ■ '.чі;', ',' ''-і'рі^мої!, 
П. І Чл пі ч. ' ., и'-,л.. ;і."і--, і .. и'^ріїїі,, Л 

. п:"!, '". І '"І, і ".•>.. ІмГіЧП.г!:;:. *-^. .'І;\ !:а- Ж 
М ' і • і. ' гі,: >■:•, \ Ніг Ч'чл.іг'' і '. < >'И'сі,, ^ 

і і \ Ні' '. ч.ччч. її 1і ч їй 

Я|ч Г. Дми- ^ 

І! *^ 
\ Ж и І-; ;ія\М''Ч.і.\і. <-•. І !імч' і!!ч», ]( ) 5^ К.іііікГіі?,*^!, 1 

^ (ч:'іЧЧ,'і!. .-^і* , ' 

V,* 'М. ![,:!■ -І" '': ;'. 1-і; Ч'іЧіЧ'. ■ і. і ! • і і \ II і ' '. ч. ЧЧ Ч . І 1 іі Ч'.ІЧ.Ії: ', І і ,Ч» Р'ЧЛСМП, М« 

^ !'. (і '[ЧИ, '•!. 1 'Ч;\чп.:,ч;і, ' ' І 'Ч'- ч;.., М. ч . і ч.'Ч ' іч. і ' 'і;(-; ч ччіьчи.ч 1* > < ':ріііі, ^ 

М . ' Ііі<). Ііі Ч' 14. Ч і; , ■ і. ' Г.і 1 Ч '!. • 1 . ' 1 . Л ЧІ ,,; ,. ' І.- ' .4 ',1 \ І р.м їм (-. 'ІЧі м м с іп;і і 1( І Ч* 

^ Тилі,(чп: •, И л-'.ч : . . < ' 'л лічміЧ'і.' , М 

Й$ ІІІУ.ЧЬІІЧ, 11. ІМу і.' .4 ЛЧГ.л' Л :! , ; Ч 

^ ^ ' . ,. ., ■ * 

Лі Л* Л* ^ІЧ я* гК ?|Ч ^^ Я?^ О^ 51* 5?* ^^ Л^ 5К 5?ч ^К ^К РІЧ *^ #К /К ЗК ^^-ЇЛ І;І1І'>1. ;,,■]. І-, ІІІІіріЧ'! Ч.'УІІ. О :. ^ -і'ЧЛІ'Ч'Л!'! я ' ■ ї-.- <с КННГ^Бк 

і1ІТОПИС> утїрдїнського .!-( /С Г(^ •• • ТОЕДаИСТЕО . ЧАС " V ІШЇИ 1918 ^^Щ^:^ \ шгі \ \ II 1 іііірі; ^0 КІН. і;$рвіаь Приймається передплата на ідіб р. на щоденну газету 

НОВА РАДА. 

Газета політична, економичяа і літературна 

•ПІДІТЬ щі'Діі, аїріи поіедіямів І дііі, піеяі веліхії сит. 

Передплата на З міс— 18 руб. ма 2 міс —12 руб. иа І міо.— 6 руб. 

Адреса редакції і і:онто[іи: Київ, Інститутська, 22. телефон 04 -80. • 

Редактор А. Ніковський. ПРИЙМ/ \ЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИИ ВІСТНИН, 

український місяшикн іітератури. науки й громадського шиття. 

Редакі^ія і контора: Киіів, В.-Підвальна № 36, оом. 8. Телефон 60—27. 

Прредпдата: від 1-го липня іо кінця 1917 р. -10 руб. Річні передплатники .ЛІроніяя- доплачують 

З руб. Окрема книга накладною платою 2 р. 28 к. 


„ЧАС" 

постачає всі українські видання 
Ііів, Іііідіміреьіа іі. 

ИЗМЗКЗПОИЗИЗППППГІ /•\ лчч»ч ^.ч ^«х А»ч лчч«ч ^і\. ^^^^і,^. /»ч ^«V/•^ лч лч „БИБЛИОГРЙФИЧЕСКИЙ ЕЖЕІЕСЯЧНЙК" 

(И понощь читателю и библиотекарю). Под. ред. 

И. В. Владиславдева. 
ЇІостояннив отдельї: І. Стат и. обзори и рсцеяаии. 
II. Систоматические г^писки нових книг по всем 
областям знання. III. Новая пернодическая печать. 
IV. Детская литоратура и детское чтение. V. Из 
дитературной и книжноб хроникв. \Ч. Переписка 

с чятателяАіи. 
Подоисная цена: На год (с января 1918 по ян- 
нарь 1919 г.)— 7 р. с пересилкой; за 1917 г. (май-дек.) 
з руб. 50 кон. Деньги направляються по адресу: 
Москва, Таганская площадь, книжн. склад „Обще- 
ственное Дело", длАі Библнсграфичосісаго (^жс- 

месячнвка". 

Городам, земствам, культу рнопрооветятельвим и 

общественним оргаяизациям, виписьіваюо^вм на 

ііенее 25 акземпляров— уступка в 10%. ч- Зіаіот 7-го числа цИмигаря". П. Шенченко.—-\ Михсйдо ОрлмоьнМ (некро- 
лог). П. А'уодг»^».— Десятиліття. С. Кондра. -Біфдіографичиа клаоїфйиаіііі по даці- 
мадьиій сістемі. С. П^жлю^л.— Потреба військової дітератури.—Критйка і відяїогріфія. 

Одділа: І. Історія.— II. Публіцистика.— III. Економика. — IV. Агітаційні видання. 
—У. Красне письменство.— УІ. Педаґоґика і школа.— VI!. Зндання длй діте*.— ■ 
VIII. Інформаційні видання.— IX. Часописв.— X. Біографії.— ХЬ КритиявЦ роавід- 
ки.— XII. Етнографія.-^ХІІІ. Мистецтво.— XIV. Поезія.— XV. Театр і п'єси.— ХУІч 
—Художні видання.— }^УІІ. Релігія та церква. Вицамича хроинка.— :ІІІгв^турне 
життя (звістки та чутки).— Неві киижми (464—486). ОпоііетиіІ., • - ■ і» . :-\ -- \ ту 
іггоііііс УКРАЇНСЬКОГО іііі(:і>мі:іістил. Київ. 

Рік видання другий. Березіль, І9!8 р. у ?■■ V Унюш Ор/іобськии. Число 7-е. 

Виходить ШО івІСЯЦЯ. < 'і ;■■ , ,:\ ';г;і-і : : .!; ї;..і;:і!.і \ їй. . ■: 
і;: ; і: - ч \' ^ ;і-; .'; І [ >:■ ■■ :і-!, ;і!і, і' .;■.■;" і. і'^[;і';і'і,ігі!, . .;;і!'пі;уі: ^1 Т '■■ ''і'п;:; І''!Т ;>. 
тії' '■ ^іігі';!!';; і-іі! :;■ ''.І ■' ■ ': И ;' Ґ.І' ', ' "і ' . ■":•.■ :.]■}, і 1! '. .1 і;. !\^ І'' 1 І ^ ■ > І І ■ 
І ■ • \ " ! '.МІ '. р" ;;;,;, ' •;• '■ 'і" 'і:': !:• •:.;■.■■ 

1ІТ. ' ' .і ,■■,.! '■ '. .1 ;'!'-:.:і;,:і. •''■ .і..::;: 

;!іі /!,:>;!■ 'І '. ; .■. І,' їй лі '^ 

• •і;"'- ї ;і ч і';! ,іі:, ■; ■> і- ■ ■ М • і '.'; ; ■.■ п. , ;,, 

:';л|;'' І'-:; ■ л,- ,; і " ■■. !;'>•;• ':.:.!' !■!. і' ' 
! II [ ■;; і: 'м І . ■ • ' ■ м '■''.! і' '■' \ ■' • \ '.'•;.' 'і' ' і . ; Л^ а- -і; !-■ '1 ::'•:; < і^і і ::Ліл М І . • : і .' '! Ч- 1 І '■ ''' і Л і І :■ :' і ' ;! ' ;■ Міііл ;': і ■'■! І: 

і її і ;'\ 1- ' :Л.'- 

Л Л'- 

• ^•. V і'ільки :л-і^' <';мііа іі/!іі>'.л і, .'л: ,.'• і'' іі^іМ'-іл:;! ліии^'і 


^. .. ,. !1 * і. і:'- 

;1 Ні '.'Ча. ■..: І ! 'і Т ■ • Т ' ' г 11 іІ'і^'ІіПЛЛ- Ла і; .;,.\ІІ' і!і 1 і( Л' <' 'і'' і'-' і'П ; " М 
ЛІІіІпі'Л: і Л'Л."М>' 'И- ЛЛИ'' \;а: • !:•' ' 'Л'ілл м. 

'•Ц'ІІ'іі Ч-'Л"і;ЛС;!, !;о>М>!: іа-ІХ ІІ":-.:ГІІІ'Л1.\ 'ір\':Л' 1И\ ''■Л:...;,,;мі;г ; 

:;и'1і!Ті 6п.-;ьііі'ЛПіі:чми. іі г/іі-ли :".*-; ■> .аі;. ііг:."і.' ;:.:'' :.-уи::і [■ :;;;::!''■.■ і: .; :[>''', 
ІЛІЛ'', у, ііл '-тр мсімік.» Г'М'Л^^К) с-і-рі- І трул.!'; а ' 'л«':," і !!. і р' ■ гьі.: ,і • аі'.аа;. 

'■■> "л;і:;ь;лі\ ."іі<'Л"іі іі^іЛ'Лу н^' І! аиа:-!!:.;'! ;ллиат;:сь л; !Лі' "^:!' , і; ■ л ■ 'плах, 

ЯК><ЛІМЄ ЗаіЛІІіуі: ІІ.^КЛ'ІППЛ Ч:і'' !М'?ІЛ/Л!і:Л сфиіИЛ. ригпМіЛліа ■; аі Л 'іа.Л •.•\:аІ іИ 

ЛІК;ірИ О{)Л(Л<аі.іСОІ'0. І'ІІ' <'<--]1]\ як Ці-ЛИ іі" ЛІЛ а Ім 'Лааа; :•■..•■ :■ її ;:'аа.' а-р- 

ЛІІІЦІ. а :3-:5<іЛУ ІІІЛОЇІ МЦТІКИ-, ЯКИІ! Ч'Л-'и' , а .|,і,':-а а ;а:а-м. ,.•'., .; :. ц -, ]і,;;м 

підпій руїМНИЦК) іі пиетг .-ліі!^ в 'Линіу Л^-і-гаа а:--\-. '■:: Г' а а , , ,;і.і!!ч уі.'а ^ _^__ '■ ?■ М. (» р л о н (■ І- к II іі. 

нерухомо, крясиогвардіГіц], а .ч ними п матр-ос и|\\:{ киїїулигг. ііого граОупати; 
гкпну.іи Ч"6огн, !'Л<'жу, набрали ріпчальиого іісрстііи, і роші, .зняли Х])ЄСїа з шиі 
Т'' Що. а Потім І1І1ІІ.ТН далі... Так передчасно од ]»уісіі безглуздих, засліпленнпх 
зм"наип('ті() зрадників загинула чиста душа .. 

.\і. М. Орлопськніі народипся 1-го /І^овтня 187.1 рок'у 15 Камьянці ІІоді.'іьсько 
>'у, II • імьї бідного сільеі.к'ого священика. Іічпвся М. М. в духовних іпколах (в 
бурсі та семнпарії) у Ііамьянці. И<» сгінчснпт г'смина]мї, ік'туїінв на м«'дичнин 
-|)акульт«'т Томсьісого .\'нів<'{)смтету, а звідти пер*ч<ів<'я (іь'.>6 року) на 4-іі курс 
медичного (|)аі:улі.тоту до Кпїва, де іі скінчив нау!:у та (ідіб])ан свідоцтво лікаря 
и і>М(,ч році. Після того недовго слу^кив іиіі^-ькорнм .тікарм-м, а потім — інтерном 
хирургичного відділу Олександрівсі.кої ліка]іііі у Кпїиі Па іі}пік;іііи року Г.»о_>-го 
іі''р*'іііпов на посаду зсм^'ького лікарп в с М"д;:<'дівгу, Чигн]>ипського повіту на 
іі'иївїциііі. 1!»04 року в часи Япоисьісої віііни ііиго бу.ю .іак.іикаїю до віііська, і ту 
пі[!иу він і відбув лііса[и>>і санітарного віііоькового потягу. !*пі:у Г.><»б-го .осо- 
ливгя у Іх'иїві, Д'" проигпваз до 1'рул.ня І!)о^ і'(, року, праціог'чи в ])іл;нпх лікар- 
■ л\' та медичних установах. З Іліїва персї.сав на П'іг-аду грс^мадського лікаря 
Д" ;•;. !'.аі!ькін»'ць на ІІоділлю, де служив до .'[,ігтопад,\ ]'>\()-уп ]»оку, а потім пе- 
[х'їх.і!; г. м. Муро:;а!іі Ілуїшліппі. на Поділлі'-ж, па посаду .ігліід'-ькііі-о .тів-аря, 
Л'' іЬ Г!) запросили !Цс іі на П'х'аду зсмсь'.,,і ■> .тікари. о п^чаТком ці^ї вііінп 
;]■ Г" .іпої: ігчслик'апо ді і;і;іськ'^вої слу-і:би. ;.;:іиу-п> увссі. чаг с.ту'/КИ!? па (!!{)оиті. 
І! ■<-:'. 'гг:і! Г.ь>7 оок'У па вІ!Ігч.іС''В]М лі[.-а;>сі,і:і.\; зьїз;!І в Іі'иїііІ, ьулп п. ()рло;сі.ьиіі 
проі'уі'. ;п:с .о'Лсі'ат від ^-ої ;<р.міц іімго '/.'..ано чл(міом г.ііісі.К'Тюї Санітг.рпої 
>'!.!імі-.і;. а ;; І'руд!!-: Г-'ІТ іюку і'юму •^.р^ч'•іі■ бути іліїіичЛхПМ- сапітарним ;;ііісь- 
і:< ::і;>. іпспсиТиоі)-.;. 

П •і:і:і'іі:л із :;;-!';. ізса. ;;:: л:одпна і!'\Т[!і;<'і' .лхимиі'Ї кріїсп. ![•• був грома- 
.;, іИзи-і: гі ріі.т '• ,:уі;і''іо чм''іо;о, яі: к'і'НПітмг.. Пії.уїлп г.ін не іігп:[)іі!;Иг дуіиею» 
!':;.• 'іГі і:с і;І ■іі.;,\-ся сг.иїх псргкопапь. !'> по!(';-,..і пні .'. ліі^тьмп М. М. був .";і-іл,пн(гЮ 
.і" ' л'іазі: : .■•.о ;:>і;'^ї та гі:ч!к\!і!<*ї вдачі л ааі;по помагав всім, чим міг. Іїс^* свої-: 
х^ліі,;: :;о:;і!:'. ;;;!,; ;;•;; -[-і^] пармда. ;іко .ті::арь 'іа і{);л;іідськіиі д'яч. Прав участь 
ь ].: іі')тнсі,і':чих і'урїка.л, а т.іко-я: багат» праіімвав па ипі;і паїиіпіально-гр.'Мад- 
су.";;і. а з-о.-і;иіо-!іа полі і:<'-псрації. На Чигпрпппипіі він роргап:;;ував україн- 
с:,!, • :;ч.г:с;;ь('Т:.... И Муроі^іаііпх і."у})Н.':ігліях .часіїуваї; споживчі' тоі;аристі;'> іі 
т-'іі.ч п"гз'} гуртозпл .іаі;уп 'К іі був головою обох !!,их това])и<ті:. За жптт;і ]це 
її Г.'иі;;, ''у,; (|)уплпт ір".м т^зарпстіиі „Час" брав діяльну участь в ііого про- 
сі: ї\и\] ;іі;!лв;[' стп • ). їісс (Маїе: уіліття віддав він [іідпііі '-'країні, за котру іі пролив 
(•!;.>].» ь'ров. і!оі>і)жа л^ули на цсії ])аз влучила в од}!,,,і-о з крапі,их та плищирі- 
іцих синів л'країии. " .. ■ - 1 ^ 

Поховали Мігхаііла Миколаєвича Ьго -Іктого (Ст. ст^ на ііаііковому цвин- 
тарі у Іх'иїві. 

>і: ПЬі Ьма-а Ь'\-і.>!... ' ' ' ■- 

.Іікаїь П. ПІсиченко. ■ і Див. статтю ..;1,есятіі.'ігїя" 
36 Н Ід; 
іва м^ 
,л;і 1'.» 

И.ч 
ЬИВИЛ( 

тиом 

іірОМ 
►'ПЬКО 

липо 

І и торії 

\ЛИ і 
)Л0Ж1 

ваі'Г 

:• пеі 

■ому 
І 

;а. та 
ч;іі«> 

і І! ' 

атііу 

\ 

іі;аі> 
акі;я 

; ІВ, 

, 5)іог 

,ам 

агьі 

.ІТИ 

ИКН' 

;ік;і 
иись 
гри 

аадї 

Л'Л. 

вид 
',;ав 
і:ор 
і'ен 
ти 

дум 

яке 
тоії 

ря 

.м. 

ни: 
ла< 
ни ЗС4 ?ати 
шиї 

ПШл П. Кушенко. — Десятиліття. ько- 
X (ь 

ППІІІ 

саря 

111 ом 

•2-го 

V па 
і ту 

(іГО- 

і;ар- 

:аі)я 

ііе- 

іря, 

ПІГІІ 

иті. 

ІСЬ- Ііесятидіття. 

Сіпапппя II. /{уіцгика. 

..Не мо/ке бути мііпуііііпіип, 
поки істіїунатимуть кииги'. ^ 

/,. /ІУ.ІМі'/). ма- 
си»» 

!ТЬ 
ІД- 

!»- 

її 

це 
ю- 
нв .1, іл літоїшгу укр.чигського ішсьмеи- 
іі;я мн.. ііеиниіі інте|(Ос дата 23-і'<) б«'|іе- 
л;і 1'.Ю^ року. В іи*й д^нь, д^м-ять літ то- 
V. ня українському кнейік«ж()му ринку 
ьинпл()<'я десять маленьких КПИ/'КеЧОК — 
► І'Піа серін оповідань, виданих товари- І 
тн(ім ..Час'. Іісі ті десять книжечок, ро;^- 
!!};ом од "^ до 32 ст(){)ін<)К, видіїні чепур- ' 
:»*пько, доі'>р()ю. ЧИСТОК) мовою злоя:«'ПІ, з 
;іі)По під()(^)!іннимп оцоніднпнямп рі;кних 
пторів — своїх і чул:о:^емиих, одрн;^у ;^,»рр- 
!\лп на себе увагу иапмго громндяпстіт і 
! їложили початок инданнпчої діильиости 
варпства, що до ці.'пч» дня пі нн хвилю 
• п<'[)ерпвал(» свосї роботи на користь на- 
ому народові. 

І от, Л осля іу того ПЄ])ІПОГО д^-сятиліт- 

:;[. так би .мі'ииі'и, (^ігромного маленького 
'іічілею, й хотілося б в і;орогких |:И''ах 

чліоііісти п,ю ікнття того закладу, кю в 
.іі! "н иніпііі мірі Гі[іиг-лу-,ілівси ло роз- 

;ггку уі;{і:іїп''ЬЧ''ї ь-у.чьтуі;п. 

Яі:-сь ув^^чирі. в січні ІОО^ роиу. в 

ікгірі:і >^:і Таї'Лі іі^л.кіі) вулиці Іч. 'Л) мО- 

акся иеИ'МнкмІі гурт у кі'аїчських ліка- 
; іп, ііі.об о'і.\!Ір);ув;іти те]іминол"гііо, ію- 
.рібіїу ;іля ііетері:і!.»;)}{ого лічеонніса. Ьул;і 
. ам нпкіииий ііііі;і.М('}іиіік і інприї^ уа|іа- 

лськиїі і.'.-ітріот лікарь і )('иц ІОркеипч. :^а- 

ІЇТИІІ И лютому місяці 1і,!.чГ0 {''іКу в ІіПЇііІ 

іікнрь МихаПл'» ( >;;л 'ьськиїі, ветерина}ипій 
;іка!*і. Ііасиль ]і<>|юлін, і^дасгься, ліг.арь і 
письиепііик Модест .Іеііпні.кий та пі,е два- 
гри иисьменники. 

Ииходючи и хати, коли скінчилася на- 
ііада, ()рл()всі.киіі та ГСоіхілів :шяли иитак- 
л'л про потребу збільшення укрнїнсьь'нх 
ішдань, які могли би діптп до села, запі- 
ііавпти іі ніирокі селянські маси, були би 
користні та цікаві і для сільської інтелі- 
генції, а такоя; почасти могли би служи- 
ти й за дитячу лектуру. І так зародилася 
думка залоліатн маленьке видавництво, 
яке .мало нагадувати собою популярну в 
гоії час московську „Допскую Річь". 

Через два-трп дні знову таки у ліка- 
ря Орловського, зіііпілнся Н. Королів' та 
М. Снницький, і обміркували план видавх 
ництва, а приближно на Водохрища відбу- 
лася перша нарада фундаторів того видав- 
ництва, на яку прибули В. Королів, М. Ор- 
365 ловський, М. Левипьішй, студент М. Синиць- 
кпй і студент в. Дубровський. Ухвалеші 
було запросити до гурту ще кількох осіб, 

ЗЛОЙСЙТИ по 50 рублів членського внеску іі, 

не гаючись, росоочатя підготопленітя ма- 
теріялів для видання перших книжечок. 

Д.альші збори було призначено через 
тиждень. На ці збори прибуло ніе тро»^ но- 
вих людей: .Vчителька співу — Н. Г. Ду''»- 
іювська, прозектор упіверсітета лікарь Ф. 
Дукьянов та друясина лікаря Н. Каковськн. 
З цих вісьмп душ і було засноване перШ'-- 
зерно видавництва, яке, після довгого оО;- 
міркування, було названо .Часом". Ьіль- 
шість фундаторів -були людьми „неблап*- 
иадіпними", не що-давио нииуні.енимп з 
„романіиськвх дач", не мали сталих посад 
і, хоча були повні добрих памі};ів, але ж 
зовсім „безгрішні*', бо п:илп виключно з 
того заробітку, що одбі|)алп за свою ні>ацю. 
Не зайвим буде зазначити, Щи д. Спницьквіі 
бу.в за ун[)чвіітеля контори гнз^'ти ..І'ада" 
н відбірнп 5<» рублів жалування на мі- 
сяць, д. Ііоролів буі{ секр<^т,чрем тісїл: газе- 
ти іі мав 10 рублів на місяць, д. Орлоь- 
ськиїі, як консультант ліі:арні брав 50 
рублів, лікарь г'Іукьянов :^а св<с нрсзек- 
горстио одбірав так само ",11 і уГлін. Мало 
чим краще стояв мате[)іялі.ииіі добро'»ут і 
1ИПІ1НХ члепіи молодого товариства. ІЧг-.-то, 

і;олИ ДііЦело/'Я ])0біІТП ПП'^СКІІ. то В'-; 1,'УІІ- 

ддторі нн початку сіір":>і"і'лпса .ч.: •■;аіт:і 
.іамість сподіваних 1"(»— тількн 35о ка])бі>- 
ванців, та й з тих нолоігіну бул«; ипми по- 
зичено у :;наі;омнх людей. 

Ллє ис в ті часи т" вл:-) буз ..гру- 
бий гіоіи"! На ці г[іоші з невеліікпм бор- 
гом д;>уіїа[)ИІ (коло ] 50 ка;)''(.>в;»п!;іг,) по- 
щастило випустити пе]ііииіі десятої: кнп- 
я:ок в кільі'ости 50.000 примі іиіпків. 1[е{)- 
ший деся'іок коштував в продажу 25 коа., 
!і[іи чому 5 відсотків :^ прибутку було ще 
прпзначепо на памьіітпик 1\ ИІевчиикові у 
К'пїві! овп-чаііно, ні за яку працю, — ні за 
переклади, пі авторського г<інорару, ні за 
видавничі клопоти нікому нічого не пла- 
тилось. іГавпакн. на одних з перших збо- 
рах було ухвалено, що, позаяк росііочата 
справа була справою національного обо- 
вязку, то кожен з фундаторів повинен 
зробити для товариства роботи принаймні 
на 50 чи 100 карбованців по тодішніх роз- 
цінках. 

Успіх першої серії дуже підбадьорив 
товариство, і того ж року було випупіено 
ще дві серії, тобто разом в році ІООН вий- 
шло ЗО книжечок по 5.000 кожної, а всьо- 
го 150.000 примірників. 

360 II. Куіноні.'о. — Дім-;гпіліття. Того ;і. тнки року до тоиаристна при- 
стало ііи» дні>^: 1ІОКИХ членів: П. II. Лпмпал 
тл и. [;. і.'орольова. '1'ям час'<»м в товари- 
стві Починало ноіратись чи.мало вже ви 
.іаиого мнтеріилу іі йому довилося думати 
ирі; ла'міуиянііл своі.їексіи'діції. ('ираву цю 
оу..о доручено студритові Петрові ('иііиці.- 
;.'іму, ;іки?І і явпвся ііерпіпм платним сі)іи 
ііоГитинісом тоцм}іистиа і одоі|)нв у иіпочі і^я 
і'вои^ іірніїн» і склаД (г, своїй студснті-ькіи 
іпмиаті) видлпі. това{іясті'а ... V' руГ>ліи 
і:а мі<'П!и.. Правда, черр.', икиГіїЧ. час йімо 
!ч юи ( і;лнд і'іуло вигнано :■, кііатн{'і і м- 

Н;1рПГІГ:о ІІИрРІГ<'СЛО свої ВИДнПНИ До Но!;!.ї 

книгарні ...іітератуі):і<' ІІнуїсііВого Пістіпіїса" 

1 '.Мі'і р жу. л <ал;[.іу на сграпіепиі при- 
Ч."іі;')і -і (нжу П*-Мі,;;, р)і. ,4)1 Чолі яі;ої іюили 
і,і!;<'';'ї !'амі.;ііи і:, и. Сяд(.ров і Мпкол- 
сі,і;и,гі :; сек;)''-!мр»'М и;іііГ'ч;сьі;им, — І(ИЇИ''Міа 
.. ІІ'ііі'і.ііа" '■•' ;{иа:і:'[.іаі';. ііа внданн>і сі,- 
ііиниого калсилні,;!. ,і • [1. мі туї .іга.іати. іцо 
псріп! нидїисі!! імцпми'іи.ч р.- "лигувалії! І. 
в(■і^! ііс.іа.іом то|'ді;ц;і:іп і і;о;':;:а існїиіи'.а 
іі[)И':иала'''. до д :} і'л- тільїлі і" іііільі.ііі 
\хв:>.лі. \ле •': іГ! ім І і(. І У рсд;и;;;'ї, иі; і 
для ''Іімпос г,; \ч;[ аііп;г. іаі.\ і^;і;і;і!и. 'Юіо 
часу, і'улл ПІ'- ,:'і\і';і, „іса.^еина"" ;■(■ і.аі;пі;;: 
г;о'і»-р!-д;і'. чігілЛ!;-; '^Лі;!\; :: чл ;'!Ь їм і':;у|,- 
!?)!•■> ;;-'".і ;'п-іу. .'.і;и (.чйі:і' Т' ; о:і:(.!,..-., цс 
..{ІІ ',і.'--і::':»''і''^'' гЛ'г.іч"' ..'Ічіу". і хоча 
..':а<' 10' ;:.; і'^і!!! л; і^ я'міі ;'о ;і;а.іУ нанч/і 
м м; : V; ,:'"Г' іс^м і г»'';і)!. і , чч її- му-ііи ро.'.и- 
Г1І наг.іі чч'оіпр'ї!. ял.- ,іа іюллі-' і;.!днн;ііі. 
і; :^;\..і''и:!:о-'ти від йо;о і.(-.;міру. ііоі'илаі; 
и іГіМ' і;Л''' 'М ' ію ^•'•' ча.іиій :!Го:!.і хабаї'Я і; 
І. іі;і;,"(іі-т;у. і!а ч»ч-! !, :;а :!ііаЧ''Иоі м ,:(..\:і гста, 
;.]о і:;'аи,ои:-іи Д.'И о\и.:иі' />.!"гі^,!^" . . л ма- 
■-м'і'.іП'.ськгї !;гіам".іЧ. три/'ч ічгачаїк. !;і" ііі' і 
■'■'і'ііи ;!:л до у:;р?.іні'іли; V кнлчвіоіцта ііІ'і 
;і;и:о:і\ 1^а;; оілмч с, млінно. і!і;і. <і-'оі(;і.;,-.и до Іаім'Ьі;о!м : \ орав :іа -і*' д^;,;(> іі;|.о.\!- !;\, імьіт'. по тих чаї-ах. .,м;і,л". .і.оіи'іь 
• •!,-а ;ііИ. 1ЦО (а ,р»';!,чіііиіо" «'Ді-ого видапни 
оул'/ чаїї.іачсно лв'їма ічВіттками до теат[(у 
М. Садовгьі:'! і), 'іап 'ю и дсці,. і;оліі Гпііов 
снек'] аклї. „но :'м-чі4(ч'их цінах". Т<.м' -д. 
кароованнів дг.А---діт :: половни^к,! 

1 ('Т, товариство „Час" до.^волл.о (гм'ц 
смілиниіі замір: видання і:о тих часах чл- 
кої капнталі.ної речі, яі; і;алена;арь. ІІю 
справу па власпиіі рисі; унллп Н. К'оролів 
та М. Оииицький. яі:і пложили календаря 
й у оорг видруковали і'ого о.()(іп при.мір- 
ників. ]і"алеіідарь мав усиіх, разійгповся 
увесь майже до нового року і дав товя- ' 
ркству величезний прибуток коло--Ь')() кар- 
мованпів. ^ І 

ЗГ.7 " . ' МІоі>авиі[і такі гроніі, .Час" іюч) 
під (Ч)оою міцний і'руиг і П(»чяв в:і:е иші 
піе провадити свою ді;ілі>иість. 'і'о,іі ;іі И' 
пг.ого гіри«;ді'аліч'л мі»' і р' <• член'ік. д. М 
псипоиич, лисар:. Чі;іі.чак<'Ва та п;;(}.^^»'іі 
пик Ю|»іП (.'Ірин. 

ИЧ'і ріі; в ;кіпіі тоиа)іи.'твн оув о., 
;<начеііий в»'.іиі<ими л.і;і ніоі'о нодіими. • 
іиіціи : иі'.ч лікаря .\І. ( •(їлоімч.кої- > ..М<іс 
іліііусіпи 11Л.V1;а1-оі.(■1 рафію 'Г. ІіЬ'ііч-ііі.а . 
малюнками в і{'а[іон\ ік тііі ро(') .ті 'ір.іл: 
участ'. \у ^,(і;і;иикіі 'І'. !им^1І иц! ки Л і а І. і;і;< 
кенич, а рг,іні;тувм.іи лміст покойнвії !< .1 
і":ііііч<'И!;", ' '. ' ». (-фісмон та 'І'. II. Ма 
тунії'Вгькпн). Ц<'и лиггмі,- і;|'а:{ [юілі'іііічііс;: 
в 1імиі((( приміріїіьіах. ]'."гі. п'лібугок 
цього видаі:ня іоі;аііігі с^лі оудо і]},иипнче- 
іи> і!а фоі'д ;іамь>гі нп;;а П іивчі'нкоі'і і И'' 
.[.н.мі ,мчіу .,'[.чсііі'!'" ііьс.іати Сі', чо нреї,- 
ггав'іі'ка І М. ('. < аііиііі.ісоїчч в Кн.ми'і»-! И' 
іііуд; ваиню памья ; іпі!;.і. ^ 1,ру гоїо виїиіачкон 
!іо 1.ІГК) 1-, :ілі'і і 1 го:;ніігі{ гв;і '''уло ,іаги\- 
ланіпі іг<'>!: і ііііііія гиг.и ноі:іііні і- .М. ' >;і 
лоид.Кіі' ) нла'-ної ки'.ігарпі, ілд нн:;вои 
, К;'К.\;)ііііія Чаї'", мі > • и^ічатк^' міс і и.іаі',.; і 
маї'ісгіїї.кі Гі кімн'кТіїі і:; іГ". Мііісіл.'Гі і*- 
аі'і'У і:а Т'^атральмм ІІ : чці. :::Л ;і:;у і-і,; 
платило ;.") руо. ла м:,';і'і.,і ра ом ; Г'Ді;і. 

і:оі!ИМ :ічН-'Л'і ІЦ)" іі|"і;і;і: каііі;с. їй ;<!,;;. .; 
пріііа.і\ та і.'\'-сарі!м[- . ,,,^ч^^у. П'О'П'ММ ." 
ьі (унімдім ;.о.і(» крамі'.;'!''.: Г.\ і; і;. Г. ,1". '.• 
ровсі.і:иіі, )!і;;ч! Ч-ч..':; !•' 'Л'чи і.гяг:,і 'і; 
пробуиа.'і:*)! и у:ііи''р'Чі ;• II. 11'- :'..іі!ііп >.! 'у.: 
і!И' л'їл'іччиїї'Ч. ІІІ'І оі,і'''р'.и;і .'іо.іиі.і ,!ч ;■ 
і."рі!і'тя ук!ід!Ні-і.;;ої •!,■:!!;( арпі ^'у.!'! :,■• :'• ;■ 
і;ям лІлом. Пага'і'о .іум.ну і'аля 'іоіі./і ;:;і 

'Ч;ої\ ПІ.Іоиіогі, ііоі,-;г ІМІ.Ч.ДіІЛЧ 'І'. її до Н!Л 

на 'і'аііу иої' іаім.ча ііііьу і: і;Ідо:;р!.іу .чіі.,і 

В\-. І виграли її ТІЛМ:И, ЛНІ.уЮЧИ 'ЮМу. І і : 

член т-ва 11. П іі"аК"В''!.>:а, дру"л:п>'а д^ іі^- 
Популярного тоді і,'иї;',с-,і;і.го ліі:а;'Я ( т»'!;- ч 
11(101','. .\'іііі;<'рсііт»'ту І, ::і!ал:і\лас[, .;.чмсі' І іі гі - 
• • і ла^іIИIР■^^ і;нигар;іі і навплаиала (П.і}' 
и'ч'і'і^х підписок та оооіи.и:-'.ат''лі.стн. .\ иь.'. 
і;:ячіп !:оні|)іска':і якоїсч. іліилскн чи тр}' .^ 
в крамнин: мусила бігати ію ріж.чих уря- 
дових ;{акладах, а иноді — той терпіти всяс^ 
оорачи <;д р!:':иих пе{)унів ІІиполнч.кнх. 
'І'Л"[^иіісі.ч!іх г.; ІІ';и"Лі,ових, зиайомісті. :-. 
якими наиіі'^ :!.'.грпл;уві',лн довести до оіли. 
Маючи ь:;»' М" іілі.г..і иидавничиіі, а.іе й 
ексиелїі'л Гінчії апарНіИ. Товариство почалі 
жвавіпіе іір'ч:ад}іти свою сиі)аву й од 
видання дріоии.х метеликів потроху не- 
рейшло до видання більших поважних кнп- 
жок переважно істо[»ичної белетристпкп. 

1^ 191 1-му році справи товариства на- 
стільки поширились, що воно почало ставати 

368 С. Ііоидіїа -і'.і олі'ігрлфи'пі.ч класіфиЕація по децімальній сієтемі. ІІІН!) 

і: .'і 
І. V и. 
(а. .Мі. [.■Н і- (К.іуііки И(ї ТІЛЬКИ .4 .мі'і:(чиіміі фірмами, 
І.' іі ;{ закордонімі.мп (иай'илі.іло ;і іі|іИБ(),іу 
! іаііпл листовіпік ісарток з малнінками \у- 
.жпніСіЯ Л. /Іідахи, що ,!,|)\ к\ иалися н кіль- 
•(N•111 100. (К)О в ОДИН наклад и .Ь'йііціїу та 
'|.а.!І), Й тому :м.лвилась потреба т'ім'во- 

II Товаристві) в Н(>В\. І<і{)ИЛИЧНі;-(»бГ[»уНТ()- 

і!іу фіорму. І от „Чаї-", після іоьіих мі:)- 

ьань. іі('р('творн»вті.су па товариство па 

рі, при чопу йок» основний капітал в>і:о 

ііос-іас то-пад'го поважної па ті час;! суми — 

пяадцять л липіком тисяч кароовапнів. 

Тепер уже до иі.(»го иристас все біль- 

-' іі білі.пгс людей, іц(» жв;іво Г)Є|»утьсл до 

лпіональиої культурної праці, і, Н'- ііік(і- 

уНіЧИ сил, тим сприяють ДаЛЬПЮМу рО.іНИТ- 

. іі'.і спраіиі. 'і таких нових ні'втомиих |іо- 

ітвикіп т[іе^іа .'іа.чначити д. 1. Крекотня, п(і- 

ім 11. І. Лукьяноіц і нарешті вете|)инар- 

|іго лікаря Н. Д. ІІ''трупіевського та М. 

Посголаку. 'І'яжкі обставини жиїтл 

!;;аїііських :!акладів, що ос<^бливо відчу- 

іілися ;{ початком війни, яка почалася під 

і''Л(ім г.нииіення Д(і пня всього ук[»аїнства, 

—далися в .знаки іі товариству „Час", 

'іидаїтиіпво його .-(.иімерло і навіть один 

■ ік (1:і15) їй не було видано традіційіппо 

іривного календаря. Ллє все ;і; таки пі 

иніарн!!, пі аасноваинй при пій кустарний 

ідіі;) не спиняли (д;осї діяльп(істи ні па 

•іин день... 

1Іа[>енпі в лютому .мннул('і() року впа- 
і;і ісап іани :і україмськ"(ио (^кіьа. -:{нону 
мить у „Часі" ста.іи до праці старі ро- 
іімики, лнопу .'(акипіла жвава (і()б<'іа. То- 
аристі'.о, ПО' тавинти |»уба останнього ка)ібо- 
■киїия, вже 9 бер(\іоля лаі^дпівус періну 
\ країмську др>карню у 1»пїві, купивніи ту, 
цо належала відомому чорносотенному 
піліу ..,'!,вуглав^іIЧ) Орла": з неї ж ви.\('Дять 
пери;: числа оновленої української іа.іети 
„Нова Гада". Враз іовариство відновляс 
і'.ои) видавничу діяльність, засіи)вус перпіу 
іа Уі^раїні гу(»тоБу книжну }:<^мо))у (24-го 
іііпня) і роспочинас видання періодичного 
іасопису — літопису українського письменства 
„Кипгарь" (2Г) се])ппя). Але ж наПсамперед 
хіШ) береться до видання найбілілних по- 
грібних для моменту шкільних підручників, 
зиготовлених Товариством „Українська 
Школа", більших книжок іля шкілкнпх 
книгозбірень, книжок для дитячого чи- 
тання. 

За цією роботою й переходить воно в 
Нове десятиліття своєї діяльностп, маючи 
вже значні конітн і коло 125 членів, пере- 
важно українських ппсьменникіп та громад- 
ських діячів. 
369 За н,('й минулий період свого істнуван- 
ня товариство ,,Час" видавало книжки .ч 
красн(»ґ») письменсава українських і чужо- 
сторопніх авторів; історичні повісті, рома- 
ни, Оповідання; мемуари, біограі{.іії ііидатннх 
україн^'ьких діячів, підручники ппсільпі, на- 
укові книжки, агітаційні видання, дитячу лі- 
терату{)у, художні твори (картки і портрети), 
календарі одривні й настільні, періодичний 
часопис. ^, - . 

Ііолн підрахували наслідки ро'ігпп то- 
ва})иства за іичтіе десятиліття, то вони не 
складають такої поважної і:аріини, яка б 
могла . доріннюнатнсь до видавництв хоча би 
московських. Нлдто в скруїних і тяжких умо- 
вах проходила культурна українська п[)аця, 
надто мала була інтелігентна маса, що по- 
трібувала української лектуриі.. 

ІІСІОГ0 за десять літ видавництво ,,Час" 
випустило книжок та всяких картин в за- 
гальній кількости 1.7М..')00 примірників, 
іш) склатас 219.23>>.00<» сторінок. Ііолп 
{)изложити по землі листої; за листочком, 
видруковапих ,.Час(»м" видань, то папіроьа 
' стьожка займе ІНЛМ.'М') іалометрів, тоб то 
обхопить іільїги маіг/ке половину .землі по 
еквато))у. 

Заіальна ціна всь(ли виііуіпепо- о в про 
іаж .матерія,іу доходить ,!м 1.110.92.') ь'а[і- 
бованціи. ^ііліографичха класіфикація по дс- 
цімальхій сістсмі. 

СіЯ'Лиііія (\ 1\іі}'')Ічі. 

Ду;ке багато було ироиоповаію іі \и:і:- 
внпо ріжномннітипх сістем біблі<іГрафичпої 
класіфпкації, але всі вони не зядов'мьняли 
сп{іанжпім вимогам. Нарешті ц[*аі;тичні аме- 
риканці знайшли найкращий засі*^ ви)іІшптіі 
цю проблему. Ьібліотекарь .Мельвіль Дьк-і 
(МеІУІІ Пеиеу) V 187.3 році .■^анропопуван 
днцімальну бібліоГрафичну класіфпкаціні. 
сконструйовану по тому ж десятичному 
иринціиі, по якому лічать в більшій ча- 
стині світу. Року 1.Ч.39-ГО Мржинародній Ьі- 
бліографсчний Інстітут у іірюседі, поста- 
новивши собі на меті утворити бібліогра- 
фичний покажчик всіх тих творів письмен- 

: ства, що були, чи колись будуть па світі, 
ухвалив використувати для цього ґрандіоз- 
пого діла децімальну класіфивацію Дьюі 
Фаховці докладно розробили окремі галузі 

; науки та мистецтва, а для повноти й вп- 

370 С. Кпнлра, — ПіГіліографіїчиа класіфикація їй» доцімальмій гістс.мі. ра;ііюстп бібліографичних індексів було до- 
дано ще таблиці т. ив. детерминаптів. В 
такому складі дя доцімальпа і*ла(і(|»іік»!іія 
мол.р задовсльнитп наіііііирші вимпги. ІЬна 
таколс Г)РЗіУежиа. як десятпчна лічба. 

1І0 суті НОНА мас такий уЕиад: увесь 
'■5сяг людської духоної тнорчости поділж.гь- 
гя (зничаііно більш-меніп умовно, бо ця сі- 
іТем.ч не фпл('С«'(}іська, а суто-практична) 
'!а Ь) чрі'тии, кг»;кма частина — мяои на 10 
і т. д. Можна, скільки потрібно, поділяти 
і!се дальніе БІдділп, аби не більш, як на 
;•• часток. Таким чином, і наіідрібпіпіиП 
відділ і найдетальніщпй індекс мають ви- 
гляд легко зрозумілого рядка цифр. 

] олоині поділи такі: 

О — тнорп загнльноі'о іі мішаного змісту, 

! — філософій, 2 -релігій, .'{ СОНІОЛОГІі! (ірО- 

мадські науки, право). 4 - філологія, мово- 
інавство, г> — природознавство (точні- науки і, 
(')- умілість та техника, 7— мистецтво, N — 
красне письменство, 1) — історія та геог|*афія. 

Ці головні поділи, кплп треба, поді- 
ляються знов, але не більше, як телс на 1о 
частин. Так нулепин відділ, куди увіходить 
псе, що по свосму мішаному з.\іісту не під- 
ходить ні до якого з девьятьох зазначених 
основних відділів, поділясться так: 

01— бібліогра(|іія, 02— кпйгпаианство (бі- 
бліотекономія), 0;5 — енціклонедії, 05 не])іо- 
дичні впдания. журігалн, календарі, 0(3 -ви- 
іаппя товариств (взагалі), 07 — газети (і вза- 
галі про пресу), оч_збірники тБО[іів, ОО — ра- 
рітети (старовинні книги та рукс)инсп). 

МинАїОчи відділи 2 та -і,, що вп.\іага- 
'оть поділів тільки в спеціальних або дуже 
ііелпких репертуарах, переходимо до 0: 

.'Я — статистика, )2— політика, 3231— на- 
ціональна проблема, 3;5— політична економія, 
■ >4— право. Зо—адміпістрація, 36— громадські 
установи. 37— освіта, 3^— то|ігівля, 39--фоль- 
клор (народні звичаї, пісні, вб))ання і т. и.) 

'.> 1-го відділу цікаво зазначити мови — 
російську — 41*17, українську — 4917и, польсь- 
ку— 49185. 

Природознавство поділясться так: 5 1 -ма- 
тематика, 52-астрономія, 53-фізика, 54-хи- 
мія, 55-геологія, 50-палеонтологія, 57-біо- 
логія (взагалі), 58-ботанпка, 59-зоологія. 

Історія, О, поділясться по окремих в])а- 
їяах через географичні детермінанти, паор.: 
'.» (4) — історія Сиропи, 9 (477) — історія Укра- 
їни. Всесвітня історія 9(<^.) (знак безконеш- 
ности). Також во періодах, через хроноло- 
гичп^ детермінанти, напр.: 9„18" історія 
19-го віку (деб-то — після 18-ти віків). 
371 Географія, 91, такол: поділисгьгл. зві 
чаііно, по геогрнфичнпх дете[)мінаптах, иан[ 
'.И (477) — географія Ук|»иїпи, '.Ц(7)_ги()!рафі 
Північної Америкп. і{))ім -тго масм;»: 011- 
історпчна географія, і'Гі ка|)Г(іі рафія (а і 

фІЗІТЧПу ГеоірафІїО р<'ЛМІіІ!,('НО у 1-;ІД.(1ЛІ ГС' 

логії а саме-- 551 1). .ігадаиі ИИ1Д»' дстерміиан ги допомагаю 
більш доі;ладн<', зр^'.г, міло :;азпнчигп зміс 
І (|і'>рму твпріи. І'плоки; ро.іділи їх ■іакі:д 
термінаїпн форми, ііі.о одиначаються числаї 
ми з ПУЛОМ иопсім'ду V скобках, а сам»-: (О 
тс()|!І;і даііпог;) питання; ('.)2) підручники, 
їх ((с_>1) пяукові, (Оі.>;{) народні, (і).;47) дп 
тячі', оіЗі еміиклоиеді)!.'' (<»4)*7-гатт'л; (О.'і 
ік'ургіал; (07) П'-даїопіка; (ОХ) з'<іри.іки. "їм 
ікопогрнфіи; І0^^5) кпмирц. кат;»л< гп: (о*' 
історія. іоклад 

ІІИПШЕ 

10 м з 
якац 

і;и збі 
і;ії не 

1] 
цппія 
•,і;е си 
і;ан>т» 

ТііКІ ' 
к V п V 
„І', се 
ють 
иьип; 1 аким чином, клижка, папр. і іі'> ісю 

рІЇ може бути ЧН суі'о Гнор"ТНЧПоК) '.'('її ), Ч!! 

ітук(^)Вилі підру чпичом '.((021), чі сіаттьгіі< 
•.)(П4), ЧИ ;курннлом 9("5), чи збі;і)іпком !М0^' 

Г>'ографичних дит'^рмінанрін вжі:;:аст[.- 
ся но ТІЛЬКИ у відділах історії та геогра(|п 
(як ВЖ'^ було зазначсцо), а і но иншпх 
Таблицю їх дуже доскі пало розроблен», 
аж до окремих губер-пп. оа^начмоться во 
ни також числлмп V скобках, але без нуля 

Детермінанти хрпцологичні, (-дзнача- 
ються нріхто нідпівідіП'Ю датою в лаччах, 
напр.: 0(477) „177 5" історій України у І77.> 
році. Століття одзначаип'ься гряііііи.ми дн 
тамп, напр.: середні піки „<і4: 15", іи'б Т' 
з нятого до ппсиадіиїтого ьіку. Пові століття 
„15: 18" {л шіснадіиітою до Д(!Вятнадцято- 
го). Сучасна д(іба „18: Гл". 

Детермінанти мови одзігачаютьсл числа- 
ми без скобок. зьсднаиими з ґрунтовним індек- 
сом знаком косого хреста, X. Отж^ масмо: 
2 англійська М(^ва; З німецька; XI (|»раи- 
цузька: XI латинська: Х917 російська: 
Х0179 ук])аїнська: Х91 '^5 польська і т. д. 

Ці детермінанти нр[)еважно вживають- 
ся у відділах філології та красного пись- 
менства, або у великих репертуарах, де 
багато творів на ріжних мовах. Напр.: 
4-2X9179 етімологія української мовп: 
809Х1>179 історія українського письменства. 

Дуасе зручні і потрібні також детермі- 
нанти відносин: коли якийсь твір торкаєть- 
ся двох чи більше взасмнозвязаних питань, 
то й індекс такого твору буде — індекси цих 
питань, звязані знаком відношення — двома 
дяточками, напр. — 9179:378 українська мова 
у вищій школі; 331:3231 робітництво та 
національне питання. 

372 ми -- 
ції, І 

рІбН! 

клас 

1»еЯ 

наііі 
хим 

П' ш 
буті 
таб. 
ріж 
ка сте 
дея 

ЮТІ 

са\ 
бея 
діл 
ли 

ОТІ 
Зіі' 

на 

М' 
Вії 

р: 

Ф 
в; 

Р 

11 

Р 
д 

; ('. Кочтра. — Біб.ііпгра'І'Нчіїа класіфикація і;о л»'пі.малміііі сісп'мі. ( \ .И5І 
|ИНІІ| 

|ра(|)і 
І)П~ ^і; де 

[ипла 

І«ІИ, , 

І) ДП 

(о: 

(0!і Як ончимо, депімальиу сі'^тему дз'же 
іоклндпо ронрпблено, и вппіі іі«^р*'дпач;і(; нгпі- 
ііііі>ший р<^зиій, еаіід|)ібиііці поділи. Ллє ])а- 
юм и тим вони цілкгім :?|іучна і для кла'-і- 
Иісації п^-келіічких .іпірок; н ііслн ці з'ир- 
;и ;і'')іл(.иі\н)ть'")і, 'К) м(іи:иа л.'п;п, (и-;', ус;; 

Кі ї І1Є(І 'рсОі.И, угВпрІІТИ ЬОНІ НІЛДІ.1И. 

ІЗчікиії Гіі''').іі(іГі,;и[) дпґірг 'мцм:, яка 'ір\д- 
ияііія ИП1І1ИМ і);і-!0.м клнсі(})Иі:уі5;ітп ткирц ду- 
;і;н (.•и»'іііялі,іи>Г() лмії-ту, а<'<' такі. пі,о тор- 
ісаю'п.сл оди'ічагмн рія;іі(,і.мниітііих ііптаїп.: 
такі творп, зд •'''і.іьїці'го, зналіоіоті. н одну купу 115 і икою'-ь лн.їнок) ..мпііакияа' а(иі іск 

ТЬОІ- 

аст?, 
ра(|іі 

ШИА 
'ІЄП(.. 
І ВО 

тля ача 

•сах, 
77.> 
дн 

ІІТЯ 
ІТО- 

;ла- 

мо: 
ан- 
і:а ; 'Ь- 

де 
).: 
п: 
а. 


„і'д-е пгтатн»; , а'^о, іцм іцй гіріііс, вигаду- 
ють 111,0 р.чау и(»ві іідді-ц для н».-як<'ї 'іак'»ї 

КІІИЖКІТ. 

Тим часом •дпість і постііінігії, гігт»»- 
міі по неодмінна ум'їва доброї класіфика- 
ції. бо тільки тоді можна ро:лнуі:ати іют- 
[ібпиіі матеріал. 'Л іи,()го боку децімальна 
клаї'іфпкнція ма<; мад:{вичапиу ііе[)евагу пр- 
ррд иніппми. Таким чином, в<'я кипжка. хоч 
наі1ву:кчого стірііііілі.ноіо змісту — чи то по 
химії, чи іио музику, чи якась розвідка про 
П' шесті. або про це])і:овн<- право мо.і:.» 
бути уміпі«'па на свос місц*', відпоніїио до 
таблиці'. Ті!"{'Н ж, піо т(»і)каютьси одночасно 
ріжних пптапь, мол:уть уміститись (декіль- 
ка )>азів) по всіх відповідних відділах. 

Треба Зазначити, иі,о іі дрцімальяа сі- 
стема, хоч і Менш од других, не уникнула 
дряких хиб. Хиби пі, здебільпіоп», зьявля- 
ються наслідком пітучностя сіст^ми, але ті'.ї 
самої іптучіюстн, що дас їіі надзвичайну, 
без.межну гнучкість, —а саме прінпіну по- 
ділу тільки на 10 часток. К'олн триба поді- 
лити на Гільиіе частин, то всі останні ча- 
стини скупчуються під девятим НОМЄ|ЮМ, 1І!,0 
зион може поділятись на И). Таким чином, 
наприклад, виходе покажчик для української 
мови аис з 4-х цніі))*, <.>179, тсіді "іс иніпі мо- 
ви мають покажчика з двох ци"!»Р- *> 

(^ також деякі хиби і в самій конст- 
рукції сістеми. нанр. не дуже влучно геогра- 
фію зроблено ніби підвідділом історії; це 
вже наслідок неминучого розною наук, а 
разом і нашого розуміння їх вза(;мовідносин. 
І1,ього ніяк нн можна уникнути, коли утво- 
рювати бібліографичну класіфикацію на 
довгий час. Міняти ж часто сістему класі- 
фикації, звичайно, цілком неможливо, а осо- 
бливо, К(»лн робота провадиться періодично, 
довгий час, як от у великих книгозбірнях 
або у журналах. •) Хиба її піе в в тому, що вона надто на- 
ціоналистична-американська, а не всесвітня. 

І'сс). 

373 Детальна розробленість сістеми пай 
'^'і.іьше пот[»ібна при індексації творів у 
бі6ліогра(()Ичних покажчиках. \' каталогах 
1)0зділів взагалі ц»*багато. бо при дуже 
дрібній деталізації мат»'ріялу (чолп лУже 
багато відділів) незручно шукати потрібну 
літературу. .Ллр скільки п^ було б від^ілів, 
хоч би обмелгунаті'сь тільки сампми пеі шп- 
ми. Ґрунтовними, все я: таки иот{іібно за- 
значити кожппіі твір самим повчим бібді- 
ографичним індексом. І1от()ібнг> це п для 
характеристики тно|)У і щоб у межах ьож- 
Н0П1 відділу розмістити твори послідовно, і 
щоби при дальшому і озд[м)блепню відлілів 
не переставляти заголовки. Особливо ци м^<. 
значіння, коли треба зводиіи де-кілкка по. 
кажчиків у один. Кожний точно індексірова- 
ний твір одразу ста»; толі на своє місце, р.е 
завдаїОчи ніякого к:іопотт. 

Для індексації Т{)еба вживати .Мачі:,'! 
іііі П'р(МІоіі"е і>іЬІіоііга|)І!І'іііі' ипіусі-^еі". ви- 
даний М^жинароднім Нібліог[ афичнпм Ін- 
ститутом у БрЮСелі, у ЯКОМУ містяться УСІ 

таблиці 11 абетковий покаи.чик. Ллє тепер 
його неможна дістати. І'осійськоні м<'Вор^ •, 
.Краткор изложепіе десптичной библісч-ра- 
(^''♦^''кон класі(()икаціи' І^. ('. Ьодпарскаго 
(Москва, 1 >11, 2-ге вид. крамнині ..Труд'*). 
Ця книи:ка те;к досить детальна для г.гак- 
тичного вжитку навіть для чималих реіі.'р- 
туаріп. (• ще коротчі „Сокраіиеппмя та- 
блпцьі" того ж автора, впдані {іаніїц'^. 

Децімальну сістему дул;е п<)іі!!ї[.ено в 
Америці. 15 (-вроиі вона також поширисіь- 
ся. але переважно у нових великих книго- 
збірнях (напр. акад^мичних) та у видавни- 
цтвах (бо в старих великих книгозбірнях 
'міняти сістему — дуже трудна річ). 

Тепер, коли Українські внд.чвниптва 
виходять на широкий шлях, варто було-б 
й Українську бібліогпа(|іію одразу поетаспти 
па твердий, певний грунт. 

У нас, з розв( <.м книжної п) одуї.ції, 
зьявиться багато бібліогра(|»ичних покажчи- 
ків: коли всі вони будуть скомпоновані по 
ріжних сістемах, (або й без усякої сістеми, 
як попало) —чого, на жаль можна чекати, — 
то користуватись з таких покажчиків буде 
дуже трудно й неприємно. Сбільки втратиш 
часу, поки добереш, куди у таких нокаж- 
чиках позастромлювано потрібні книжка! А 
тим часом по децімальній сістемі, керую- 
чись таблицями, підшукати матеріял не 
трудніще, як знайти потрібну сторінку в 
книжці. 374 С. Петлюра. — Потреба ніііськової літератури. ]Іошре5а бШсько&ої літератури. 

Стаипчи С. ІІеііі.іифи. 

Серед іаііііи кііп/кконої прохукції за 
минулий рік таіі аа перші місяці року ('іі/і:у; 
чок. дивно «ражас иотінй ор.чк книжок на 
кіііськові теми. С, Паїиічіні в евосму опяді 
„Книжкова ук|)аїн('і,к;і продукція в И)17 р." 
(Книгарі, ч. Г). Г.И^. стр. 244 — 252) пі. 
ру'фпкок) „Иіііна. ИіЙсьі.о" міг умістити 
ГІЛ1КП дві налвії кипжок на військову тому, 
що вийшли друком в минулому році. Л" 
.наданого огляду не увійшли ч.ч. „Віст- 
ника > країнсі.кок» Військового Генераль- 
н<»го 1\омітегу" і невеличка ороніура — Ю. 
ічапкана — '„Ксіротка мупітрова науіиі". (Ки- 
їв. 11)17 р.) Коли по рахувати статутів ріж- 
и'!\ військових громад та ііомітетін, а тако-ж 
віто.ш. іцо з{)еПітоіо ь досить великому 
числі примірників видавались :•, ріжних іірп- 
міііі цими комі 1 стами та раїами,- то перелі- 
ченими ВИЩІ' виданнями і нпчеріїатп можна 
вскі ккйг.к<іву нашу продукцію з оосягу 

ВІГіСЬКоІІОГО. 

Були, видко, свої ПРИЧИНИ Гля пояс- 
нення такого бе.'шідраднок» становища на- 
шої віпськової літерату[)и. Ми ні' будемо 
туї (иннятись над ними, маючи на увалі 

ІІІ1,ІІ('|-ІІ1 думку про НеобхІ ГМІС'І^ (•ТВО()ЄННЯ 

цісї .ііїсраіури н нових ооставинах ві.іьнок» 
і.гріі.анного жигі}[ ^"країни. І'осіра потреоа 
її. нові ік.іаіиа конечність ві !,чуваі,гься вже 
іі теп-'р. !>иборог.иіи ді'ржавну самостійність, 
ми ііовіїнііі її вгрпмати і зміцнити. Оіною з 
ті!\ сн.і, па я!Л може опертися наша дер- 
жава в нашому дальшому житті-бутті, « ор- 
ганізована військова сила. Отже на створення 
ці^ї сили поваїшо вже нині поісласти як 
иаііоі.плпе енергії і їво[>чих-організаторсь- 
кііч .(у'пллів. Той до-від практичний, та 
па\к.і геор'Тична, ті придбання, шо їх ма 
іоть в ЦІЙ справі іержави, старші за нас, і які 
пг ра:; перевірили цінність та пожиточність 
цих притоань, все це ми мусимо взяті під 
розвагу і пай кращими з них скористатися. 
Яку о армію по твг)рила наша влада, які б 
форми війсьісовок) життя не створювала, — 
і засади організації військової, і ці форми 
не будуть зрозумілі нашому громадянству, 
коли справі ця проваїитись буде» тільки 
одними ціркулярами та роспоряджсннями. 
Г)ез спеціяльної військової літератури тут 
обійтись неможна. 

Я маю на увазі не тільки періодичну 

прессу — якісь щоденники чи тижневики— 

оі|)іціяльні чи не офіціяльиі, присвячені об- 

говдренню біжучих явищ та питань військо- 

370 ного життя. Річ не тільки в них. Потрібн 
вже тепер видання цілої низки підручникі 
як от муштровий, шиьовий, залогової служ| 
би, підручників що до внвчоиня та внраї 
з рушницею, кулеметом, іа])матою та ии 
тими родами зорої. Пе менш потрібно ви 
дапня перекладів кращих наукових роспра 
та п|)аць світових військових авторітетів. 

Ми не маємо ще своєї Академії Гоне 
ралілммо Штабу, яка б була не тільки піко 
лою вищою для військової старшини, але 
огнищем військової науіпі, і тому нам треба 
тим часом зве|)нути велику уваїу на перс 
клади на папіу мову всього, що <; кращого 
світовій літературі. \ 

Пи})уч з цим негайно треба звернути 
велику уваї'у на військово -наукове вивчення 
гряііиць України і подбати іі|)0 видання на- 
лежних май України ріжного масштабу. Ц 
справа українських топог|ні(|»ів та ге(^дозі- 
стів разом з офице[>аміг генеральною иіта- 
бу. і чим швпдче ця справа наладиться, тиу 
краще, .00 ми живемо в дні непевні, в дні 
можливих щ(! коНI^^.Тіктів і про памятку- 
„береженого бог береже" нам іііколи не 
ті)еба заоувати. 

Справа створення української військ-о- 
вої літе|)ату])и це, щ(! і не з'оране і пе засія- 
не поле. Лл<! вже тепер, коли доля нам при- 
судила бути і о|)ачами і сіячамл цієї ниви. 
т[)еба негайно приступати ло праці і захо- 
жуватись біля неї поважно їі завзято. Одним 
із відповідних засо^^ав для цього є популяриза- 
ція військової і!ауки, створення' зрозумілих 
лля пе|)Ссічн<п'о козака війська українського 
книжок та видань з ріжних галузів військового 
житгя і науки. Така література підніме па 
вищу ступінь (ВІДОМІСТЬ козака, да'ть йому 
належну суму <|іахового знання, так потрібно- 
го для розумного виконання ним своїх обо- 
вязків перед відчизною. Така літерату[)а по- 
трібнаі при тому ладі, коли замість війська 
постіііного буде народня миліція і тоді, як 

ІС-ГИуВаГИМС регулярне військо- чи то 0X0- 

чекомонне, чи з примусу набране. 

В цей час трудно бути прор(*ком, в 
яких формах українська пійс.кова сила бу- 
де істнувати. Але як би не було там, нам 
треба організовувати реальну збройну силу 
для оборони нашої молодої держави. Одним 
Із необхідних елементів ЦІЄЇ організації, од- 
ним Із цементів, що може скріпити ЇЇ, — є та 
велика праця в справі створення фахової 
військової літератури, потреба в якій вже 
відчувається сьогодня і задовольнити яку 
є святим обовьязком і нашого Генерального 
Штабу і наших військових фаховців. 376 І (■ т 'І р 1 я. фіол 

ІНИКІІ 

міра 
ик 
ви 
|<'пра 
гів. 

'СН( 
І1ІК( 

їло 

гробі 

іюрс. 

|0Г() (і 3{ритиха і бібліографія. па І. Історія. 

.;3(; /(Ній ():ііиі:<). )іри:иі\и '•ч-гціи Імг.в- 
(ікпгі) Уиііігрсіїїпі ту. Українська иультуріа. 
Коротка історія культурного життя україн- 
ського нарола. ііурі;. чіпаний н Укр.ч.и ьі.ім 
ІІ;і[і()іііім Упіїй'їмитсгі. .; ма.іі.Л!г:;іміі і цш,- 
Т[і(!тями ук[>аї»(!.кі!х кулі.ту[)[{іі\ ііачіїї. Ип- 
ЛіііПЛЦТі ■) книсарні Є. Чі'п*'П.^Ч'м;()іо. Ііціи. 
ї:'і">. ст. 27^ іп :\-1'\ ціпа' Гі руоли;. 

<»і КІ1НГІ1, яка ма*^ н.ізпу і<-П){)і; ук[)аїи- 
м.кпї кулілури, ми мусили г\\у)хтл\\\''л> ііНсік* 
таки історії розпитку культурного україїм-і.- 
К(Л(і жиггя їл ааіиіічі'ниям .чміми форм тісї 
культури, ріжннхсторсілпіх иа ііої вилііпіи, а 
також ха|)акто[»них і»ис сучагікі/ к\лілури 
уі:[)аїиського наріїду, яко суми й ііідра\\нк\ 
у -ього ііопорсдні.ого її [И).{ціігку. Ллє иі.ого 
кита д. Огісика як ра.і і іи> дас. Авіо|) и»' 
вироби., собі ткмшок» плану робсіти. III,' ви- 
орав ніякої сістоми, і ч«»ро,ч тс ііоіо книга й 
не да(. суцільного обраМу вкраїи::і,кг'ї куль- 
тури в її історнчііом\ ро:шитку. 

^.. Оіісико поділив єною ьчппу на чи- 
тирі р(»;!діли: 1 — „Українська ілльтура .м 
давні віки", 2 „Виливи українські/і к\льтури 
на московську", З ,.Ук|»аїнська іальїура 
ХІХ віку" і 4— „ТорнисГим іпляхом (про 
к-ривди народ(;ві вкраїнському)". І! нср.чіо.\;\ 
ро.мілі дужо коротенько р(іі-нонідаі;іт.ся про 
(Дм.срідні (|»,орми українські/ї культури, на- 
• •кільки нона вияплясгься в словссносіи ііа- 
роднір, в побуті, у мистоціві. ,І.уи;о побіжно 
•иаіавппі ;{а початкп письмолстна на іікраїні 
.Ч4*> княжих часів, авто[) іи'{и'\о итгь лра.'.у до 
ХА'І-'-Х\"І] століть і туг лупинясться сливе 
виклиічно на літературі й науці, огиии^-м 
яких була Київська Академія, .'{іатукеїн .іа 
цілий ряд зьявиїц і о.інак культурного житт;і, 
автор дужо мало ;чіе|паг, уваги на .іміст. г'а 
саму суть тих '.'іьніппц. че])о:$ то \ читаль- 
ника но ;и.(ггавіься повної думки, но ли- 
шасться ясного уявлення про ті форми куль- 
тури, пю про них і)о:иі(Пііда»; аі!то[і. (^|•ь 
.чразок його викладу: „...Ук|)аїнськиіі народ 
витворив і сво*: оригінально право, то право, 
що його но змогли знести ніякою російсь- 
кою ніволіровк-^ю. І Це в XI віці на|)Од напі 
склав ужо і иорпіий писаний збір законів 
тіід назв )Ю „Русд.ка Правда". До наимео 
права колись добро прислухались і за ца[)Я 
(})лексія Михайловича, обіруч скористали з 
його і до ,,Кормчої" 1Г)50 р. і до „Уложо- 
пія" 1649 р. Сотні тисяч актів по архпвах 
в Варшаві, Львові, Вільні та Київі свід- 
чать про ориґіиальність нашого права, а 
377 також 1 про те. Що ;!а старі віі:і! суд пув 
у нас свосю рідною мовою" (ст. 10 І7і. 
І1[)0минаючи нот(»чність ви'-лову, лі;ої но 
личнло б допуь'атн авто|іу з ученим ти- 
тулом, мусилт вііінаги. їло .ч цьпіо 
устуау ті видко, в чом\ ж були харак* 
терні о ;иаки, вла'-тиві як раз українсь- 
кому праву, під, якими ст'^ронніми вплинами 
воно (Клалося і іікі ж саме фо[>ми мав суд 
па ста]»ій Україні. Такими ж :>,агальіпіми 
фра;іами збуваї; автор і більшість инчих 
моментів у рочвитісу вкраїнсі,ь-ої культури. 
Іілись'учий ]»озвиток і.'ультури київськиї 1'усн 
в ,;омонгольську д.обу :іалиіііоно авіором в 
тіні; д.уж(.' довго і сііеція.м.но спиняючись на 
пізнішому впливі ук[<аїнсьь-ої кулі тури на 
М(» -ковіцину, автіїр нічого не г(^но{Iи:ь про 
вилив наїпої давньої к\лілу|)и на Литву, 
па утворену її кіія.иіми ліповсььо-руську 
державу. Вже но ісажу іі|іо те, то зміни 
фо()М державного" й громадського жиігя. 
еволюції соціяльних віїїьн-ин авт<»ром сливо 
зовсім не зачомл('но, хоча власне в ньому 
й виявляється певна і:улілу|»а на{)оду, поруч 
.! іпісьме}істі;ом і наукою. 

Д{>уітій розділ, про іііілив уїсраїиської 
культури на .мосьчіві.ьігу, тракіхс переважно 
про літо|.аі \ рні уісраІііс;,і.і впливи на Мо- 

СКОВШИНІ в другій ПОЛоІіИП: Х\'Л і ім{)ПіІЙ 

полі^вині Х\"ЛІ віку, іііасться нам, що до- 
водити кулі/1 урність ііеііного маро і,.у малою 
культурністю ОДЦОГ(і .') Йиіп сусідін -.мотод 
це дуже науковий, бм аи іііпмо би:с і;а до- 
ь'аоИ через порівняння, то сліл було би імв- 
}іятіі пашу культ\ру .\\ II в. і.о ііольсіл;ої і 
взагалі до .і.іхілно-свропеПської; а ше краще 
було б, яі;6іі авто}і більше 'іа лиіслалчішо 
зуиипиіісн на ха{»аі;теріісіііц; (}іор.\і чапюї 
кулілугіи Х\"П — \\ІІ1 вв. у псіх ібсягах 
яароднього }киття. Для цьої" можна знайти 
багатий мате})іял в .'іііеііагурі. хоча о і в 
мемуаріїх чуж<'!емних манірівникіп ію \ краї- 
ні — поїм .І\ ігьянова, Павла .\лепсіл>-ь; м. |< (ста 
Юля та инпіих. Д. < місміко питуе и (гміому 
місті Павла Ллепського, — можна були о ви- 
користати йоло й більше. Л вже що зовсім 
майже проминуто у д.-(»іі«аіка, так- це куль- 
тура Готьмаліциии Х\'ПІ столі пи, дужо ці- 
кава й характерна тим, пю тут уїсраїні'ький 
народ мав зм<пу тв')рити життя в умов.іх 
певної політичної автои(»мії. Д ін (Ьіснкс» 
уривково н спорадично розкидає уваги пр<і 
стан культури на Гетьманщині, про просвіт- 
ні заходи козацької старц-ини, тимчасом істо- 
рична наука дас багатий мато}'іял дла харак- 

37Н [ с торі я. териіттсії культури Готі.маиіцпни (і зиялаисї 
з імчи < 'л()('і і''і.'с«ії ^'к()аЇIтI: лонолі ік'роілх- 
иу'іи ..1іі('!"Л.уі<» ' таріїиу'.ча її лиалийіь иі.хті. 
рпіх-іь. іи^})>'чі!татіі дпсчітка Міікі)Ли Хаионка, 
Иі.іін;; М іркяіїїча. ІІсіра Лкогтіїла. іп"''» на 
ї\ іі!.!став: дчмі ••упілі.нг.іі пГі{)а;( кулітур- 
ір'і(. -л;;.;!;: іч"( ;;ат і.і'ї Уі>'| аїпі', 

Ті'і'тііі ро.чіі.- .Л'к[іаЇ!!сі.і;а ісулі.тура 
XIX ііі.у (сг. 111-120). наііічОр.отчий ч 
КІЛ": і ' ,;-•!;: і!«('і;і;}!ііП і ду'ло сгііі-лт'і іИ'р('- 
;л;і;, [(• ліпіл !.(і;пго т;[іаїг('лл.(>;() ііисі.мімі- 
( чна. Гі'і!«'чи кчл| ПІЛ, ди І (змі. 3('Вгім по 
••Л }■. оі ;;;;і', л(іЧ і!(> і'уЛії Гі }иі !^аЖК(» А\иСт\і 
ь;і аі ! ■•іа?:і гіісмьї праці ИкИТСЦЬКиїч». Л.ло ж 
аі.гі [ :.!» (лмій іі('р('ка?. ражяіїиііх імічіиін 
і л; іс: а . урі;:і\ т-апрямків і ік^глл.іів. Н остап- 
іл.<і\іу р(і:;іілі і'ііі .чіміьу Ц('{ітагіі.ся назад, 
Л'і Х\'!І Х\"ІІ1 1 ікін і по[ «'казуй головні 
\!(Л'( ігпі ііьлітпчні'ї м кулі,іу|)ііО-нац'оиаль- 
іі' ї ''( [іпіі.ьн, яку лоноди'іогі, гл'піі україн- 
іі,я\;з М'и-к')Я!іиіН(Л('. Нарешті под.чг.ті.оя і«'го- 
рія утпскіи М'ід уі.'ріїіїнсілпім слоном V. XIX 
і'голі! !І іі іі-гіірія .-уїк-рсим» іір(і україн'ч.ку 
мміу. Г-іличі:и;і іі її культурне життя игсь 
мас ,чм ■■;■;; імц (Я ііо-за оГх'яі ом ант(іров(іго ни- 
кла іу. і піїг ті. глаї 3!а:і.у*: н дояк'их міс- 
цях ґа.пііідь'о-уі.-раїнських ічі' ьмонникіа та 

В'їеїЛІХ'. 

Го домуючи Іі пі:'^ пражіниіі о і, кніїїи д. 
Г'гії ііьа. мусимо визіі)ати. що її назва ііи і'іц. ьідас :^^і!(•то(:1: 
II" ''■•;.>іімо уіі'раїїі'ч 
каг:.: !і л' і-;;п і:;,-.':' 
ГШ'-; мсп'-:і: у;:ь:іїи 
Еу, про п.:;і';м.'!:и мі МИ 

■І у; (,мо псрод соГиж) 

лі.тури. а [Яі ці- 

', ;!;;ч нарисін і]\н, ,!,аіП;і, 

• Кі\ Г['іо 5 Кр.''ї 'СМ^у М'Ч 

і; \ ь'[.аїнсгі!ом т<". \іо{Д{(ііі- 
пим'с!". Міс. Л' \і:ість Еіпс.іаіу, поруч з по- 
пу. !і.ч:с;іп \-(і!ііі. ';р('0,ч особливо іііи'рс- 
с.і:'.;. Я'; по.міг'.і'гиу прикмоту іоіиіи. Але 
ра.:ч->' '.-. іі:^; п > мсжиа щ' зазиачиги як((їсі. 
начі- ''' і') ;:пі :!І);;і!().-; Іі, з яі.окі уісладалась 
книіа (цс властива, ік сьі.ічиіь і сам автор 
— кур' лсьдуЇ!, чіпаиіпі в народіїьому унівср- 
сіітс;і). Нічим іпипіім не .можемо П(іяснитіі 

цілії.;» [)іІ.І.у і,ЬаКТИЧІИІ.\ помилок і ІИ'ГОЧНО- 

( тсіі, діміупіемих ученим авго|)ом. ІІ<іведем(; 
іільки декотрі з них. Д-іІі Оііснко каже, 
ніби .'Іитовсььиіі Статут пи'-ано нашою мовою 
(ст. 17). Йому, як спеціялисту-філологові 
іігіпиііно Г>у;іі чііом(і. то .ІИТОВ. Огатут пи- 
са::о мовою білорусьісгщі. або іірииаїї.мні ті- 
сю СПІЛІ ноіо українцям і білорусам кииж 
пою мовою, і к'я к'отрої, як каж(' проф. П. 
Поретп, носилась ііер(М, духовними очима 
іін"ьменників Х\'І віку на Білій Руои й Укра- 
їні. '1'ак само безпотрібно пнектуе .автор на 
иаїлу користь білоруські друкаріїі у Вільні, 
Квьіо (між Вільною та Ковпом), Могилеві (от. 
•57 і 56) й ііерекладчика (*'.вангелія на біло- 
руську мову Василя Тяпннського (ст. 41). 
379 Сказані, іцо ..все краще з сьітової літера- 
тури вже перекладено на нашу мову" і по- 
кликатись прп ЦІ ому па „Ііокаи.чиїс" Кома- 
рі. іа І>^3 р. — іиїзу МІ^•.II.СЯ, трохи сміливо. 
Ції, іі(;}ггреі;іми україн. писілкчіиикіч здо- 
більїгоі'о ав;ор по ас іі і;оротеиььд їх харак- 
териігі'ки, що ііібп ::аміііі(»і<.ть і-обоїо ідімо- 
вітиі ^іісця в теисіі книги. Пд>і:(> в цих ува- 
гах пі І пор'їретауи зустрічасмо такой: ріжчі 
неточності.: ир(і Стеїраника (<-т. 11") сга 
заиі'. що !!.(' „ ВІГІ аі 1111 іі уіС|'аїіісі.ьиіі .^'іміа- 
тіорпст* і тільїлі. Певна річ. шо це це да»; 
п(ліятіг:і І!} о сц|)авжііій характер творчости 
і іикм.менника. 1І{И) ,і,раі<іманьва сі:а.!аі;о і'сі'. 
21 (і), (нбіі вій .. прі'фсс()рував у Сербії** за- 
мість у Софії (в іїоліарі'і). ;)іі Рудамсі кої о 
сказані': ,.:<-за цензурних утисків не ба- 
чив (Вої\ тьорів чр} кованими" (ст. 234). 
11(40411": бачив свої вірші в .Основі" іі по- 
чаток ., Ітіяди" в ,. Правді" 1872 р. У .Ііліові 187:5 р. засновано не „У].[)аїиське Наукове 
Товариство", а .Тов;і[)Пство і.мени ІПевченка", 
яке тільки в 1^92 {)оці ііереміііііло<-ь в на- 
укове това{»иство. .\ло то дввно, та){ це 
жалі л. Огіснь'а з тсло привиду, що, мовляв, 
і;! ;іаснуваціі;.м иьсио ті/ьариства „іильтирліі 
тоїі за кордон наші сили, наші найкращі 

сили, ІЦО їм було ТІСЦО іі небезпечно Іі себе 

вдома: ііоі'лиі'лн тоді тули і наші тртпі і 
зб(цаіпали Австрію..." (с/. 2.'П). Чи лужг- 
збагатилася тими уїсраїссмсими грішми і\а 
{Т|ч'я. чи ні. а !'' ж збагатилося луховне '/'■ит- 
тя галиці ісі'ї >'і"раїіі!і, іі :;!:;мочи іірігсіьи 
іі обсіагмии <'асого;г) иерічіесення ціііт;а 
ук[іаїііського культурною жіггтя :і Іу'иїііа .ло 
.'Іьвова. ле и<е можга іболіватп :(а тігм в тііі 
'і'ормі, як ці^ [іоб.сгь л. ():і(НКО. 

Лвіо), (Д{рі;іь дає біблі'ГраіЬичні ві.аг'.іпки 
літератури і ні І. текстом, і в кінці роліілів. 
П,еіі бік ііок» п[)аці погіавлено лоб|і(\ (іг 
тільки, і:ока:іуюмп лігераіуру наролвьмго 
україїісьі'ого мистецтва, автор ироминхн ці- 
.шіі ряд важник пидаинів. між піішнм ііє :(а- 
зпачив і неданвіх пііаць Ік. ІИироцькою. Доб- 
ре поставлена ілюстраційна частина ьііигн: 
багато портретів, багато знімків; о(*обливо 
ціь"аві знімки з старих рукописів та друків. 
Але и: ііортрі'ти новіших письменників в:{ято 
надто давні, неви[іаз!іі н нецікаві, ов.ерхнііі 
вигляд книги — друк, напір,- дуже шмюганиіі, 
псує вражіння ті.іьки незграбний і нехудож- 
вій малюн(ік на обгортці. Ціну — 5 рублів-- 
вважаючи навіть на теперішні умови друку, 
по можна не визнати за дуже високу. Це 
робить книгу малодоступною для широкого 
кругу покупців, для читальника книжок но- 
пуляріпіх, на,якого власно й вирахгівано пра- 
цю д. Огіенка. 

М. Жуч('и/го. 
380 Іі-торіи. — П\Г.ліц:істіііса. — Ккономики. :!;'7 Милий. II) / р\і:/і/ісі,;::іі'і. Про старі часи на 

Уираіні. К(ір'іііі),(і ііііііірі;! Уирп.ии ( і і;і іи ])іііог. і ікічагісу). Иіід;іііи,! Ц'.мг. І\і;ї!;, 
цік.і 1 клііі'і. (10 і,(ііі. І'.И. !> ■|'<[і. 1(І2. Ііі.і гіі,іі|іі.т (:с|Чія мііжсмі) і!Іг;іі.і Ц'УП' піі- 

Д.'ИІНЯ ЦІ»:, праці іПіііікім Іі;іІІ(іІ,І!,ІІІи1і) ..іі.іііііН рі.і- 
И01 І(|і>[іІЇ і ІігИІО.МіІИІо [р мГіІ І ІІІІІМ II. І Ііі'.н 1|>і- 

ііііі|>і<іі!ііті)і аіі.ііііг,! ііі.:і іі і<і|іІі (і'ргі \<'і\ ілмії; 
Л і;|іа;М(М«"ОІ() І [мОІЧ іяигі |;;і. ;іі: ИіМЦі,;! .\^■^\и\і\■л 

.^ і.'ріїіїт І'\іі- ііріі.ііі;ічім!;і .і.ія тих. \іи гр\ іітсііми 

І ІіауКіЛі'; іту.ІІ1.;і- ЦНі сиімну. ;і .. І .І.И и; і ; . ,)і;і ІПі 

і''і(»ріл > і.|),і;іііі'"— і .і.іі ,1.11 .і.іл іігиміїї'іпіі. иі;.. 
і',і;і,Мі; )1м пііііїиМітії І. і рі Ііііи ( і;і|-():;|іім| ,. іііі; 
І.І11!Г\. що ми ітиі рі).;|.і;і ІІИЛК;. 1ір;і.;Иа'|і'1:о л,і;і 

і!а[)'і і,,і. а ііаіі''іі.ім!іі — ,і.ія сілсімі тн;і. 

І. тр(,''';і іиі:!і;;!Тіі. іцм іпі і;ііііі-і п;.:Г' м і,і :- 
іИрііІіік: гі;о.м .;;іі:л;іііііим: іі.пііі' ііио іі !і:!.і.,і;і;чаі'і: ■ 
1ПІ.;іІІ'ч І1 |,\;і;с іГі. . •, мі.іи. м .ч;; ;і І!!.іі\ііі!;і ,,, г.ііи, 

щч по ч;і.т.' і'і'аііллімп.іл у іі.іг ип і'г'.іі. /■:■'''■ і;' і-' 
'ііггачі'ці і;(/[іоіі:і'. ;і.іі' ці'іГгіі' р' і;і_т.мііі;і;і мі!!і\ і.іііі;іі;г 
|! пкії і;раііііі. 'І реї''.! гак(.-,і; о.імітії пі. ''и іі: -■ 
и МІН .і ік'мас ііаиічна.іілкиї) і;п!і)Мі;і.і!,'іі;;і. и;іг.; 
ірііп;ііі, 'і;і<-|ч іім.'іу.кіриі і.-.чіг,кі:іі і!Иіі;!!\ ;іігі-ріі:: 
іігі іііломік ти :;а''И(ііі і!іі» па иауі.мііих .іа!:!М!\. ,■' •', • 

ІІрОЬІ[і('!!П.\. І 

^!іі;і."С'М<і Имі^Т/Каїп ііі аі; ііаіііііпріі'іа" 0,.\\Ч' 

І! ІОДЖСППІІ ІІїлі'рсі ІіаіІІ'іІ'м Паріїу і М(/Л,М!ІГ.')'. і п 

і; оуіучіїпі нітати не .іруп'. а іиадцаїї. ір\Г'- ип- 
даиііи іііі.-і );ііііжіаі. ьи і.-і.ікпс пикс ;.' і'.!і;і:!і:іі;ґ '• 
іііііп.і \:\,і)\: !!а"|и' : н р.-каіігпиаа \\и^.\ ЛиіЛ'.л'ґ '. 
'ї'і І"'!)' ііі > і."!>а1і!ііа;'яч.і !і,і[!Оіу. 

],' . /■" ''.її;). Публіцистика. :і;;-> \І(лі/:.і, /іио, І рііііі,К'к — Людина і гро- 
мада. Думки про добро і правду. Каїаііііи 
іруї'. Іііп.аіапііі і'ко ..'ілч". «ло]'. !.• і і іг, . 
Черкаси. І;і17. ІМіїа ^.') \\и\\. 

„^' <ііі .м.ч.іііі кігпа.'пі, у кі.іі.кох і[а[ііі- 

саХ. ИІМ«і;і;пі5 /і Ккрі ТКО Ду.МКИ (-Ції і1{)() Пп- 

вааиіі іінта![;;я пяіііоіо чпгу і і:'і\ чнііи. 
1 5К' мої це власні думкп; ім' ииклад лумок 
усі.ч тп.\, х'іі» іціпи» піуігав 'і»';!;!;!!, хіо не 
втрнтіїн ід^^а.іу, ІІНДІЇ". Гііі: ііг пін аіп-(»}) ііі") 
свою ііраіі,!(> в П'М).'дм<іВІ, і іі!:ііі' :іовг]м 

• ■ІЦіаВеДЛИВо. ЛНТ(»р;і .'.ііЙ-МНЮТЬ ІіЛГаїІИЯ (•'»- 

лія.іьноїм жптіи, <)С(>пііст<ії й І рм.мадськиї 
моріілі, іі|)нва, бориті.он за істиуиніь.я і ']'. 
п., і ьідіК'НІдлю ла них і стал» ця і:ня- 
исрчка. Звичайно їі .че .молена вважати ;т 
іцосі^ о[»іігіиальир, як п.^ .моліна знай ги у 
ангора і п^-ииої ігаїиті, гістнмії ду.манпя і 
внкладу. Цн тіл'.ки „думка", але пило- 
я:епо ї.х IIОI^уля1^но, досить цікаво, хоч і не- 
глибоко і, коли читачеві киижечиа д. РСова- 
лвнка не дасть відповіді на прокляті питан- 
ня часу, то замослитись над ними вона 
наиевие присилує іі зробить м<;ісе почин 
до шукання свосі „стеліки в світі". З цього 
погляду книжка д. Коваленка наиевпе свого 
читача знайде, який подякує авторові за 
збуджену цікавість. 
381 ().іиа увага пю-до вадаинп. Кііс:кку 
не{іеді»у ковано з ііопнр»'дпі>оіо видяпни ( 191 :> 
року) без людних одміі{. Тн.м часом V ній, 
а надто в пнрндмові. дуу:*- одбплисі. ті ча- 
сп тРМї{ої реакнії, колії її написано. І тс 
П('{) чудію яи:е ЧИ'! аги :;і.о ..холод ('^>зна- 
діііностл і см'ірти"', про „великий ланепад 
громадського життя". ;іі-: чудно Гі ''пнняпії і. 
над питаніїями: ..Дла ч' ю ;і:итп? Лк ;і;ніи?* 
Хоча автор спрчіндлино гадас, ню те.ма 
книжка цікава д.ія в^іх ча(•і^^ ал^ виклад 

її беЗНереЧНО ПОГ.]:і:.')Г Л;І;іИТПСЯ В .-іаЛ^'ЖНО- 

сти <^д часу. Коли <'» ані-'р п»'р«'гляп^в був 
СВОЮ книжку п^'ргд .друком, ТО наїзг-пии 
найшог, би іці» в пій І д.\[і:-ити відіі'Яіідпо 
до подій останню, 'о чагу і мсханичипм пе- 

реДруКО.М не ООЛК'/КЛИ-'Л '•. 

III. Економика. 

'■\'-\\^ >/. У^рпі'пчп. .. ПолЕііка кооперативнаго 
движенія на ЮгЬ Россіи . І1.;'пн1е 2-'.". Кіі'ьд. 
1'Л(> І'. Л'І ст]/.. кі.ііа .'і' І Гіді. 

Г)[)Опіурка д. К'[і;)Ииі'о мас ік'вніііі ііііо- 
(м'с д.л;і людей, іно іі.ікав.і>!іі.гя українським 
кооперативним ру\(.\і. іл: перша ( іі|м,('а дд- 
іи огляд ро.чтіїїл кпопсраіивннх і іеіі на 
Україні .ди 5<і ліі ;.і 18<ііі до 1'.*1''. р р.). 

Бувпіи (ід)інм .! піонерів в цьому пласні: 
напрямку, авто[і л,і>і (лносї праці \'ап не 
багато мат('і ія.іів і юму лулинився голоьни^; 
чино.м па хараісіеі и<''іі!ках ііагнидатніщнх 
дідчін }іаиісії коонеранії. Це мнкіЧіі лід ру- 
їнами факгичнпч даини.х, на підставі >'Кііх 
мо;;сна було-б рооиїм иеилі нньодл, д. К'рас- 
вніі надолужус нп'мі ш-іі ''рак плагн» ю ііі- 
туіціск), старанно ніл:г'р:і •ікнус кожниг, пр, 
попадеться по.му ціїсаниіі натяк, і на ціїї 
підставі робить (лл ї висновки, яь'і звичаііно 
.мон.уть бути і ііе лонсім ппавдиві. Так. 
нанр.. збудовано ннсіюіки авкіра ::іо д-' 
світогляду д. д. Ііа.ііна та Галагана. 

V) бр(ллурі д. К{ аевого маємо ха[іекте- 
ристпку трьох старілих и';ічів косьмерації на 
Україні II. II, Ііаліна, \\. С. Кгі:г"іор,а і Г. 
II. Галагана та чоти{іьох М"Лодп;цх \\. М. 
Доманицького, (~). П. Юркевича {(ібндва вжо 
небіжчики), М. 15. .Іевндського і 1. А, Во 
Л(»ппіновсьіа>го. Нам здасться, щ<і з такьм 
же п])авом,як про Иолопіиновського (поляка), 
можна було б згадати і про багалд^х су- 
часних щиро - українських кооперативних 
діячів, які багаїо зробили для розвитку 
української кооперації, хоч би на самііі 
тільки Київщині. 

В діяльности поршрх українських ко- 
операторів авто]) бачить біяьпіс впливу 

382 ]■] іч гмі І) м II к а. -Л г і т а ц і й н і и и д а н п л. англіН'-і.кої кооперації л ясно виянлоним 
громадянським, ідейним характером, ніж ні- 
мецької, яка, на думі.у автора, мас більш 
утілітлрний, практичний зміст. И діяльности 
україн'.'ькнї к(іопе|иат >р!н молодніої генера- 
ції ангор особливо і цілком справедливо 
іидкрег.іюе їхню поротьпу .і московським 
м.імпралі.чмом та змагання до самостійного 
{хпіупіку української ьмюікфації. 

.'. ко(»ііе[)атпі!Іі;. іцп зьянилися на Украї- 
ні ь (Иі-х і 7о-х |иіка\, п ()ропіу[)і лга- 
іуктмя тільки про Харькіпське оцоживч(' 
тонариїтно. Гадяцькі' і Г(ікнриисі»ке (ицад- 
но-ііо.'.!ііічові товиристна.. Мате()іялу для ха- 
І>акіе]іИ'-тнки роботи ц»іх т-и, на жаль, ав- 
горові хобути не попіастило. 

".іглуга автора, головним чином, иоля- 
I ае ь юму, що він своскі бротур(»к) трохи 
розбуркав інтерес до збірання матеріялів 
по І! іорії Української Ь'оонерації; вона не 
проминула без еліту: так, уже після надру- 
ь-уванмя брошури, появилися Д('-які мате[)ія- 
лн и журналі ..Му[)авейник — Комапіня" — 
;:;)0 Га і,яці.ь"Є ошаіно-П(іЗ:ічі;оне товарисіво 
та пнпіі. 

!І!' 1 діялілііі ть Ха[)і. кінською спожив- 
чог(, ;-на міі" би буг. іатп чимало відомо- 
'■іеіі ііоі;іПниіІ о. ( >. Іи'рі'ті, з котрим іТа.м 
це рз ; лонсідилося Гія.кпсаги про організа- 
цін"» ірома і.ських „''то.і'іі'.оі:'* у \арм;(<і!І га 
иііпіі і:і;онеративні зачоп;. Може бути, пі,о 
МІЖ паперами имкійнтг. (і. ( ). Беретті ;піаІ\- 
пілиі'я-б яиі-Н''бу.іі. матеріали до іі;торії ко- 
огп^ратиіаппо руху на Ха|»!.ківниіні.- -на це 
«лід було б .зверну ПІ уьаіу 'юму. хто роз- 
1 ля,і ітиме ііапеїпі покійного іи'рстті. '^-• 

Л/. 1 1(}бЛ0(:сьі;ііп. 

і'.К' М. Киїхір. Земельна оправа на Україні, 

Ііпиноїл ІІ,пііт;і. Іим. У. П С. 'і', ч. II. ІПІТ' 
Гтогі. :'.:^. ІІ,ін;і :;о коц. 

Г;иіИіТра .1. ІСтіинІр;! <■ іі|чіГр;і.М()і(і ЛЛ:і 
П.'.рІІ. і"І!ІЛЛ!'ТІ!:-(!с!і';.;д.ІИ(;ІІі; і З ЦЬОГО ИОІЛЯТу. 

ЯК пи чігту. і.чк і ііі. і!м{і\.ч шіслаїу, «іконні О.і- 
П(ііпг»: Нііміч.'пим іМітаціПаим цілям. Як такій, 
.мііжи;і вибачать к:іті'іі)]іичиісті. статистичних 
еііфр П! о зі'мо.іьиі :іаііііои, ч.іі' псе ж таки мусимо 
зазначити, що ріі.',поз<;га на іуіііу всієї площі •; 
піюстон) аріхмстикок). І\')іаіі^і' іхк'лять ті, як 
1. І'клпцькии.'іци п[ икилаюті. па іуіпу о-іпу пахать, 
ПІСЛЯ чого стає ясним, що \лімо[і<,г'і ішіл по абсо- 
-'иотпо. а нііпої иі^, дякуючи нкости грунтів та 
їх ирмжаЙностн. ліпній :;іі('іс;;и»'Ч»'ннЙ землею, ніж 
ні'ликорусі.кий. На цій чсноиі мижпа б більш 
ЧІТКІ» Пі'.інестп ідею спогі) снмостіЛпого укі^аін- 
(ькогі/ земельного фопіу. ііі:іг те зробив автор. 
.\ле ж. щоб зр<;('іити і'с, так мовити, економичне 
( ам(іОпреділення. авторові стала на пореиікоАІ, як 
нам ліаеті.ся, його хибна думка, що буцім то в 
('нбі[іу по тільки є чимало 1 ілі.них пі'мель, а на- 
віть кін .інас там заготонлопі придатні для хлібо- 
р'юсіва участі.и СІН). ІРаі'піого піде нема»: і в 
їірограмсвій б оніурі парііГіп її. -це стосуються в рінпііі .Мірі до вгі.х уі.діпїіма.ких нартііі. — т|)еба 
поставити хрсі'т іпп перссі'лгппям ;іа > рпл, а 
павіпіки о Пірити дорогу для повороту лвідти 
папіпх люкїП, „обратппкіп -. иаскму, на Вкраїну. 

Соціяліім т. Кушнір .чма.іі.овус луже ту- 
манно. Па .'!! сторіміГі він пііиппсус йому оільїи 
ніж утоиисіи: ..всі люїС! будуть... рівними та ..по 
.можлнвпстп однаково і>іі 1) іцас.іиіиіми'*. Па 20 
( тмі>. він соціяліім мислить, як ()і'ржаниии соціа- 
лізм, то б то як саму ьоцсервагивну його форму: 
.?»'[іжаі:пим соціялистом, нанрпклпд. п Германії 
бун. як віюмо. Г.іі'мауж і г ппніїЛпій Мільгельм. 
Па сіо[і. 'И\ ук[»аїнсі.кііму соїімоиі рекомендується 
яОиікіппі .ііги іі црґноу промін ііііщям. Не Хі^четьсн 
вірить, аби ангор серЛсмпо так думав, це повне 
Т[>еб;1 ВІ1Н0СТИ па винадкопу неясності, ізилову. 
оа В(ііма ві іііовідними поП[)аві:ами слідуюче ви- 
іапня ороіііу[аі б).іг іиіачік/ краіге впгляїаіи. ніж 

Це ПС{)1ЛЄ. . 

( >. Миик/і:. IV. Агітаційні видання. 

::іі „Самостійна Україна." І'. .^'. П. Ии- 

іапни (і'И);іу Пизнолі'Иіія .^ і;[іа!ііп. .\" 1. 
]5'ЦЛ)ір. 1!М7. Сюр. і:< ін 32. ц. 1о нфі п. 

Маленька книжечка, видана вперше в 
Вецлярі, а потім нередрук(;вана у Львові, 
для панюго часу м»(. ве.іичезну цікавість. 
По тим, що 1! иерніій своїй частині, яка (; 
нромовоіо невідомого оратора, (обґрунтовує 
політичні домагання україпськіх самостііг- 
ніків, бо ці домагання більні докладно і 
більпі ііриступіп)ю мовою було вже не ра:^ 
видруковано за останні часи, — але ;і: осо- 
бливо ціїиіва нона тим ..післясловс.м" і;п- 
даиців, яке умііц**но за иромовою. 

Вцімслові, підписанім „за вндаві'ів" вп- 
датніпиїм нредставнпко.м ирезідії „Соїоза 
визволення ^'криїїіи" д. Скорописом, да- 
«:ться докладне пояснення, для чого видано 
цю брошуру, а потім в коротких словах 
розпоі{ідае:ться п))0 \\ У. II., про головні 
нідна.іипи І*. У-півськиї пр()Грами і тоГі 
ґрунт, па якому повстала і провадила свою 
діяльність закордонна організацій „С^юза 
Иизволоння Укі)аїни", що, завдяки своїії 
енергії зумів в короткий час споцулиризу- 
ватп не тільки свос имья, а й ті ід^-ї. які 
уперто і успішно він провадив в життя 
протягом ще не скінченної війни.], з огля- 
ду па те, що інте})ес до праці .Союза' зро- 
стає все більше, особливо в самі останні 
часи, коли український уряд змуіиепий 
був стати па позіції „Союза" уже фак- 
тично. Познайомитись з ти.м мптеріялсм, 
який дає зазначена брошура, безперечно 
не тільки цікаво, але й просто потрібно 
кожному, хто визнає себе свідомим україн- 
цем, або помічає в своїй душі відживлене 
національне почуття. Для перших — вона 
дасть більш сістематпзовані, більш різко 

384 Агітаційні видання. — ^іраснс письм^'игтно. ореоле ні форми думки, а для Д])угих — од- 
крпс й нові, во знані до того, (у'»рії. 

Оджр. ич жаль, коли для перших вона 
оудс цілком :і})(>;лміл()Ю, то для останніх, 
т<.о Т') тих сам" кому більш нотрі'^на. 
вона, навряд чи ;}мо:і:«^ бути цілком при- 
ступною ч«*р<':і *иок) н.«'мгра6иу мону. іи-р»>- 
синану незвичними нам зксротнми і іимю- 
тріб.чон» сил» К) чужо;^'мннх елі». А цн нри 
тіїї малокультуіГ''сти д»':знртирін від укра- 
їнства, і!])И їхнім ііоимім ііі^:танні ги-'і.'і ліїн- 
ратуриої мог.и і іі|)Н н^^сьідомім :к}ісі пе- 
ред Кожним "алиньким ЗВо|»оТОМ, — зьяниться 
-бе;шеречним гальмом що д<) її білі.цки'о 
ноіпг;іепия. 

II. /\ І >/)(). І і':. 

:;4_' 1'(".і:(,рі.гі!- 1 1(11(1. Якої республики треба бід 
ним людям. І\і!.і;, І'.МТр.. сіо|,ііі. 11. ціна ].Т> к(лі- 

оУІі'Т ПІї:! Гірпіпури і;е .'іоисІМ і:і :пі<ЬІ !а': ти 
іулміїіі ісіі{>тііі: Нона імц '|іііт!, і!е іі.;аіа.іі іірифо;ім\ 
|іс(ііуГ,.-ііікн д.ііі і'і.інііч .огіЛсП. ;і .іиііа НІ, іі[і.,ту' 
■ |.м[і.му. лку (^ажиіі') і.ія >г.{)а;ин н >іі!;ках Гос:і, і 
юнодіги.. іік; д.[;і Г'іііч:\ .ійідеП ('■гиіи'і^ ГпсіПсіа;!-! 
лержаии ііаіікі аі:;.ч ''■"{)ма-іи' рім иуГілика :ем'.- 
і,ритичіі"-і1 і'Ді'ратіїиііа. .'іроту ра не ііер('Л''іача(.' іігі- 
\\и-\ 'Іеіі'іаїїі; л;ія .^ країни, лк 11.11.1:!! :г тсі.М'і сг.і.і- 
.^іітіми частіоіа.мн і'їмиїї'.і І'ос реіі факт ];риГ:- 
маїн.сл ;ч: аі.'і і. ма, іио не іаіі;лііі:"і жопіііх ('V- іі('[И'Ч' і; аі;а нпхі і;іа іичі;а ^і .-іуминьч міЛпі. <' ІІ,ікппо, що аитор О^ю-лурн, давіпп ку;і'> та- 
ких, шитих иілпми нитками, іиотивів бажінистії 
'ІсіераиіТ для Уі:[ііоии п межах І'осії, паГ>уи одиіі 
— пайкмовніїниП— ІІО.ІЮ національного ра.івитку. 
11,'' і лі.іиауміло. (л> ня по^сн ііотрі'^на не для са- 
мих .іиііі.'Дії. Гіітіиіу. а н.ага.іі для всіх._ а автор 
X .че етияти на ];иі;.!і.)Міі;) імнсоніГі точні. А по:іа- 
як, і'Ліходячи -.'. таїа.; і'^чі:іі, Жилним спо(о'и.м не 
можна дпіі".;тіі иа;і;аіі'.ітіі .|.(;дсраііії. автор : був 
;і.м\і!!еііті і(і';»:ггя )::і-.;!.;і-іі.о: тим більпі. то і са- 
мий клас ./)ілііи\ .ікілсіГ— і: щось ;;овс1м темпе і 
нспн{»а:;не. 

;]\[', /і. /.пг(кп.—.Ян виОірати у Повітові Народні 

Ради-. Іі'іілания 11.. Іа'< лііістт і]а{ітіі <'оіиілі^:тін- 

((іеіералісііі!. ті 7 [1. іін і;. Ні сто|>.. иіна і > кпи. 

іфотуїжа л. І)ийі:м. н;і іаііа бу.іа •; аіітаїиіі- 

НОІ'і МІ'ТОН/ИІД Ча- СИУІІ і арЯЧКН всяких і,И''і(;рІВ, 

!цо ііКали бу.іи на наше !ііомадян';тв. > и осени 
.міііігл(лі) року. ;[і: ііапи' аііа ':і спеніаліном) метою. 
Г»[іміііурі:а ця мас сни, іі-вні і!Ліоси. Ьина. '■■'-по- 
|іечіі'і. н :іначнііі мірі рі..;гііл.іа ту темряну, и акі,» 

(ЛІИНИ.ІО(Я НМ'ПО сімяіа Іі'і. !ИЛ,('Л ьибора.мп Л'> 
НиЛіїСИОІ-і, ;іРМСТНИ. .Але. ;ІК НІДОМо. ПИ'кГ'И СІ 

!ір(Лиіі.!И дуже исаіа.-.іип", тні прлнкому айсон- 

ТсЛІМіїЦІ НИГшітІї!. і чіКІНЧНО ВОЛ'»СНІ Са:! 'ИрЯ- 

лупаїпіи істнуи.ті. ііоі.и-і'./^ ;;Л"''дльіііог>^ іі:і'-іі па. 
пане; І. 

( іт;і:е ііаіп!ім урак іаїм :ілчам л'Л'Леться, 
майбуїь. ще II" ра., іі>[іір ;Г,л;іти гіакони іір-і іи,- 
ло'ііе сам'іьрк.іуиаі-нл. а ;г і!у.іяри.іаторам— і:і за- 
і;мн!і тл>ч;ічиіп'. Та і.'М ■.■::■ м. і д. Уу-іЇЬ-ч' \ гг.ою 
('ріа!!Гркт лла по (.- .■ :.і;.!аіііі;і допелеті.си ■■:і:іЧіі' 

1|Срі-р/;<',И 11!. і)''раі'' Ті <'Г',;і (',т.:', Г, !і)і;і';-'і!. ''.■■[() іі .^і;раІиі! ''•ІЛ!,і!! 
СііІЛЬМ'їі, :і Гр\.;іі>и, іі;;і; іічіірИ!.м;іД :; І'> М} і:І' !<■. 
;м'н) Німеччині,! . ! !і)Н'''-ли Ці', па папі і:.,іліі'. 
'''У.іп (' у;!:е пс .алс'і. яі; не .лід-сім ііс.мі,;клііі п. 
і'о сцілілчіх .. ' р)г::і.:іі іпіеріїлп н .^ кр.іїііп пл- 
ііеіііа. .\:е !і:. ЧI'..V ., ;а.\ііпм!!і г-тсі лі.ми .1/. ІІ'ь; V. іірасніі П;і:ьіиенст80 /. Л'іібіїїіи о(Лі()іа!'.'іі 1' І л;:"; і !•;(• .'а і і.і,» ю і пиа 1 .М. її :;. 

і '.І і 7. < Т" Іеі;і;п','-і!\. ■'^;ч. Хам. 
І>І!Л. ..< '.ЯЧ" 

'.•}. і:, з карб. ; р"і:ла І 

'і !'!;ао:і П=Лі!бі;і! і има сГ''''''.М'''і "'■'" х.-і [і.акт.'р і.:.;!;.,м М!- 
тачиіі. їй ріііміі' !і. '1'' лсралі!! ІМ). ін'.г.^і' ::;и і'і .Л!і!Х 
.ііо.іг;,. :!ііли(і ',рілау[іі. к ти'.;г. ііі'. --.і .і'чмпс и. йти 
); ''ЦІ І руї.чі сі:.і.алаі!!!Л лч!,!!'!]; і лміііс і;дерл';іи 
Мої', на .лана::!!. .Іічіііг !;.;ял,! '.м Пі- і' ( і:''У ['Т!-'! 
чср"Л тс, НІ", і: ііоііТ[лліі-тич!'ІГ! рс(л:тб.!ііі.і {'оа'. 
муле .'і'И (іі о .лаі;' Ці' і.'ігліїн. •'■ і: фе.ісі'атіїїіі-ій і.уде II лакі-пі.- 1 лл !И\ \ сої Пиках П" .)'•'] — ги і, пси то 11 - -^ тисяч, і л;іі:онп іаіііа'ііі. піснії були ніібра- 
!іі;.м, Л(Л'е-іліія лі'^раіі! ламіїчл. КИї тисач -псм^Г'/ 

і<1 тисяч Гіі;іі;(.ІН, іііо леї II!»' ДЛЯ •'І.,НіЛ-'. 'іом> 

легі:іе.- це нід'ї.мп. .!і,гичпі) міркусічн. :; іаьалос.ч-б. 
п'о Пс і;ргііпе для бінатоілі, би па підкуп 1" тіп-яч 
инборцін ііому треба мспіи Гіііт[іатити, ніж па Іо*» 
тисяч. Вкірлснтл ж бі іиим людям пл;і іу іі своїх. 
рукіїх нри іі'едерацІ! легше черсі те. ііан{!икл;і,!. 
що мона[)хи('ТН, аахопивіїїи одну частину федерії- 
ціі, Н(; зможуть утримати плади В споіх руїлх, бг> 
иппіі частини, маючи спої пласти, допоможуть ви- 
гнати неніюханих гостей. Н.о, розуміється, булоб 
ііраііильїіо. як-би істо|)ія народів і .чм на їх уряіів 
залежала лишень від одного бажання них уііядів, 
а пе від тисяч причин політичних, соціяльних і* 
економичних. 

Лк приклад федеративної рсснублпки, вистав- 
лено Америку: але ж кому не відомо, що як раз 
в Америці не бідні, а багаті :іЮ,іє тримають в 
;»уках владу, що нце немас таких підкупів, тако- 
го величезного ГНІТУ капиталу, як там"? 
385 П-' -ьі.>п)Ді:л-'іа:<:і а минуть ці '".а:о- 
иілі.і-'і часи, кіЛі' га,:іі с-маї'е, під ;!р(»т - 

Д'ЛМ !П;оГ к Ь оДуріД'і;" іел.'рТИра „ер,;; ують 

ироіпкп.пі", ні.обі: .; і,і;і.-пт()иунати а'''і.тби- 

іїати ВСІХ тих ..б\ ілкукін" .і гурту сім і.\ же 

, оДі{огрл!.ііів, щм :':!.чіо!;, Грамоти тачкг<.мть 

га:.іети і КНИГИ. М;!куті.ся ні гачеГч;; '-аги 

('н.с.кекІЛЛЛ, ІІ с^мо, ПрТіПНІоВШИ До ТЯМИ, 

вчу<л сіі{)нвжнііі і:-.!,их йолі й ;і[іо;}ум>'. ию 

неі)тн підвалиїі.ч т.лстя — н освіті. •' сонні 

знання, в д-)А',ій !;нижчці, а пе в награ- 

Гхгваних куле.метнх та :5ачопнних іі>-иід 

грушками пані р< 'НИХ ьарбсіваннях. 1 нам, 

, що ни засліплені піе тим бо:кеві.ільм. що 

маємо т|)охн цілих юЧрнів, ще не висиажн- 

! лись до н;<"иту,- -треба ні-икласти тенера ж 

всієї сили, не иоклндаючи й на хвилину 

рук, — готувати для т то гемпого, одурілого 

від агітаторів-дезертирів, самогонки та слі- 

: пої жадоби до чужого дпбра, хоча би до- 

■ бутого червоною кижгіо .'м-.іиенинних жертв, 

.. нам треба як нні'Д^-;,; ,е готувати для тоги 

• села розумні іі хо'.'Лі;: і{;,.і]і-к. Не ті агіта- 

н'ЛрІ мЛе.'імсїг. і;; . ;;,с,. .уДИТЬ ОД ЇХ ЧЗр- 

38(і К р Н <• " >* Ч 11 (• ь м <• н (• т в о. а .нпх (іп .-лядок і !Чо моС)і литого, опріч 
яс'Віії <.оі:ладинкн. не л'аімть нічого ясного, 
;і{оди<ч іииої думки, а ті.іьки (»трук)Н)ть 
' ііоім чч.іом 'теміпіи н.-ііі"Д,— а сіір.чилсиі 

''•лагоіиі.ін; іі людяіїі .'.ііті. 

\ іГ, коли Іі І!".'! Ч;і(' 6.ЧЧЙМ пе)>оа со- 

.'ою -ьіку і;ни;і::п-. .чапуьлюті.ся дпі:і га- 
.івтні лні -тііії ііі»'> ;;:-.ід;і;іІ піти* „!Ч*"'''"і^"-'""' 
не д<і.\ч.іяті, ди ( І рінііігниог:» сухн га})маі'пі 
пострі.іи Г.ііатоііГіив'им.'о і о;{бішіацтва и ду- 
:г:ею оннікну*. ічімігі,!. .1'' таких кни;кок 
на.іе;і.я II.' ;і ґї 'іа. :;і'» !.:ііиісапо вго)іі її 
мазв\. 

''і'жіїіно ІІ рііос) з 'мііГ).)Ким знанням 
нснХ'М'їі'і н!іі"'Г:іх темилх люд»'іі й .'ірозу 
міл'і і .:і тих же мі'ос'їлх людніі ии'Нлн Н. 

>л:.міі,; »а спої іи/вісті н романи з такого 
о.нгл.К'і І до наїного -Аі'лгтп, ню, читаючи 
■л і»',;.'ра н ;і»'і)(';:.м;;,і на ичніу мову, .іа- 

л!і:ч;;і.. іці» їх ііисії.іа іі-^ рука ук[іаїнц.н. 
Іір'іікді, пі.пму ІДИ допммагаї; дійсно маіі 

геріїїіі і:.'рекл;ід А!. . І міпи-кого, доо[)ог() 
і.'іаьп:! ііародіїьої .\і(іі(іі. 

іі'Мії Чі іо і"нпр!;-іт пг)0 тв(іі)чість 

'Кгіїііиі'і'ї: іімла даьіі) і>. і.: • оцінена н ;!нніі- 

'ііла !■;' ' і',ідиг;5Ідие мі. іи' і! І(;то{)ІЇ іикіи- 

.■'.К"г » :шіі.\і^'іі"!и,), ;» ісча'-ііі- ссеснітньї- 

•' І. і'і;о"ііі їп рп чг ).!Дм,мі іс»жній і'рамі г- 

і :іі .;і<'Д!і'(!. л.а мгіЛ'а '.М'ту іі ріпні;.; И'»- 

■імііі-: >•! • '•■І, :-( !і;;.\і;! !'. у-сраїи -і.ких ниіО'П. 

іі'Г»»! , і і;і.\, —-і'.Л'' л: ІІ • >;і;і;ц;і не сказатіт, 

;і » І і ; '-і іі.'-і,):ііг(і чнт.'іча її іцпрі. ;;алу- 

';,ег,і.. и;.' іііи ! І ''і <г\Г';!'!'Д»ти;)М, ЬІроіо в 

:іодгі.,,і і!і"!у'.;;', гр. ',.\'.:;'і сачтіментал'иНі п!і:і- 

і;Даііі[,;. д; і;і:\ті. отги ііачк'шіііою л^ктур^Ж' 

і ГіП'у ',;»;{ .іаДііМ'! всім сільським 

•'і^1.'іі;'н:;ам д. ч;.і;, )»• іі|мі.о'»атіі ЦЮ, хича и 

:і'Ч»мл- і'':іі ,1 дм;і..г, ;і,:;,;и:у. книжігг, Г».» 

Н.'И І і'і •.•!і','і)п-і!;і, .• :! ІПІІ, чІ-і'ГП., І х*>р;'.іііе 

с'1 ]ііі;";!:ігі ь чггі/ічі);. і ксін' в їхній М'і'іок 
іл;.'.іі іл^іи'їл. гу.\!;;н.-м.-х л.умок, а може іі 

ИЛиЛЧЧ'' ОЛ;і'-і!і).іДііІ Г.іі.. :;и. 

, />'. Стпріїїі. 

:;р" ІУі.т. Смг-рт.мьі-.а >.:-;;пва. <гр. 3(\ ІІ,іна2і)к. 

1;гіі'[ччііі иіїс'іг.іііоїл з лсіітгл Галицьких (0- 

;иіі мгкпмпті. н;!>і іісіїїііііііу ьа|.ттіу пиоо[>чої бо- 

.отьиіі в Г,'.іИ'іиі!І, 10.МН' ти ' і'ляїк^тна і .члоііллі- 

.іаннІ!! (■і:і[іі.ст. Л'у.ю^і.ііх '(і'ірма (июнілапь оііігі- 

ііальиа II .••■аіїстерна: ііігГ')[і дп іл'ржуг: повної опьск- 

тіівн(стіі. психолоі'іл і М)':а і.і(;іт\' осіб суто- 

голяіі(?і,кі; напиган(і ( і!'іі!І."'аніт стисло з силс)Ю 

і[>а.матич}іого твору; лстялі типові; в невеличких 

поетичних звоіютах. іпиір. і! описі ранку, автор 

додержу-: стилю наролпьої пое;!Ії. 

..Уі-'удила ся иозуля. дивить сл: аж світас 
Сала своїм очам не повірила. ^ЛГж соловій сього- 
'чя заси.ів? — думала: се пе може бути." Алеж иі: 
юри поринають у голубім небі,тихий вітрець по- 
тягас, де[)еііа скрипають зрошеними листочками; 
настає божа днинка?" 

887 .. . ІІ,)і гтііс.ііст;. і ііірмоппчпісті. опоі!Ід;иіпи 
с:іріі;.иіі 'ТІ. віі;іи;іпіпі. і переносять чіггача в 

атмпсі1..'р> ("ЄЛЯНСІ.К'іІі> Г)иі і:; ісі.1й'!0 ЖПТІЯ. ( )ІІ0- 

вії.іівпв ні миїлп б і; ііпачіїііі .мірі :;бтджуьатп «-ві- 
ііі.місії, наїїі'ік) (•(мпіи"іі.а. ь'^^іп-б їм: суш іплпчі.- 
>:а 'а'.опііі.і:а мква, піка хар.олеріїа для лі':вііх 
іи.ій. І мануті. ма.кі :;рс':!у.мі.іа паїио.мт чігіачіч.і. а 
іаки--,!.- ікміїайомі фпр.мц по.птпмво-і р1^маД!■Ь|:пx 
вітмсіци. чу,і:і т.'рміїїп і г. п. ІІІ.о б \гуі!\тп це. 
ипіаиціїм гі-сба б\-:іі.-б шіати л і (іповідапь де лісі 
і;<Я';іі''віі>і, і'і';ііл:.іа І ч\;і;і!\ Т('[)МІі!Іг. і іи'.ір<з\мі- 
лпх слів. 

. /. <' піііі'ч:іи-\і<-'1сри:іхііч 1,1.(1. 

\\\\\ /;. !.іі.;.іп/: Неводи. ( ЧіСВ ДЛПІОІ. ІІ('[ с|,л;) і, 

/ /<. /'-/.■./. ('іі.р. .;2. К'пїі'. і'.'і^ р. ц. -^о І.' п- 

.'! іірпмп':ц 11. ііср('і;ладчіноі .і<> ии)Го оионі- 
.іапня ;і)ілл.смі»с;,, іі;о йілп й\:\() нал[іуі;(Лі;ііИі 
р. ЦІНІ) |і .V II і;іі'.иіі;^с\ ,.!!()і'Л',ґі •,і;урііа.п. і іл . 
ВСІХ').'", лкиіі :іа цс Іі ( лліі ч;;с і і'іу.ім коїіфісконанс 

І^ іиГі-жс примі! НІ іі<; "кма.ічпк :,ііа:!"УИТі. 
читачів і .1 :і.^істо.м ктикі:п. 

„Лс: ■[).- каже і срсьл ч :ліь.. — лас і,:!длви- 
чаііио лскраііТ картину :; їм- 1 .і;'іьоіо мпи5Л(/к> 
жпггя на (ліііч.мт л і.рі'ііі с[ іі:, і:і.і .уала К' .ііісь 
І'осі.і т д.іЛ''і;иму !'.ла :.^і;исі(ли; їм л.":і:і_\ с аі; 
сі/ЦІалі.иу. гаї; і пацсліалмі} і'.ороіклечу, -Т"іі 
б|іу.і дуіі'і, що паї інас у іаах .істкаиці''^- П'-'Л-лп 
царсі.кіл.і ур/ілу і.д.ірчаїїііч • І- ■ рідних, піба п] п- 
гутп.ч ил сім сірлініїпх ]иі;іи .1" н.сліучи: сталі. - 
сліої І и>\ у.п - і;рсіісср> ■*. 

,і() .■.■■,111 треба. Т'>лаіп. НІ'" ()ііі Л'.іданіїЛ ці.і- 
к.)М .іі і"і ч, ; лліс і. не :а!а;і.аі'іч:і па те, іцм Ті-мл 
Гоїм 11.. лу,:,- ^м^,,,,|б^,•|!.^ іі іі'і :.елі;п\ .мі' ііл\ 
гки.аісм.гі •'; нас, и.:і (\е".:;., ліітаої.си ім/Л і .. 
ііі'їсрс. І м. '•■чйл\і:.ч Т'Місії. III і ча.- ІI^|^1■'^ і;ол•^- 
саліллчі* !і''! і'бу іувлчіл Т( !іх г:■..V іі! ;і;пгіл. 

М(Л;а ііс (м.ла і'іііїса . н;'іі ■..■■..ііііі смУаі літс- 
рат\ іЛНтТП. на ілілічайііс, і; .;'■>. ілсна,. 

іімікло нра;і,;іс ;; г.ііі і::іі!:а лі:ч;(! дь'а аллііїл- 
ніх лс|.сі;іи: -аііадіо нс> в;і;к;'<) ;іс,":'і:ед>'па ':(;і^еі:!а 
і іс'.:'''аЛі' ІЛ1 і.ілна- і:ііі'-,к.;іі, а це чим імЛіЛіа- ні:;',:; :, 
Іі.') і::іііх:і{а міііиїла :; ук);Л Лісі.і:' м ;л;.;ірт \ілі. 
'!"[.;' .,11с:ри !>:і |іс:.і:пІІ". 

;Л7 /.'чґ:.ч .)о,'':,;/7і'',-. Угічна. с:'!.Іі. 1?ііда!'.плн.;0 
. !!!.іа:ч", 1;. І'.іЬ р. сімр. і 1. іііл;і "■•') !;(Лі. 

'і'іиуЛ. і!п:і:'іііі 1.) ;яалаі.ііги. г:;'пж;и і'.ілиі 
Іабу.іОі'і, аи'ці'ли і іигрігіло, Т"';,іу го чиглиі іх 
гі'П іаі';ііііХ ііжл іііиіх И('Яіі;і:л!іиі). П.н- і.міісссІі 
чіп'.іа, іч') ::;іахі>ллгь ілдіук .іппі в си:ііі\чпііі 
і.\іі:і читача, аг. .Мі^ліпва. ак гімн, аі; имосіппя. 
Тим са.'о.ч і;(Ліи не можуть буїи бс; лілідавпх 
атрбиутіп/коли претендують па літеі)атурпнй твір, 
лите і;( (/ те к()пценї|»у(:ті.( я в людській псіхіпіі. 
а не л'оі:()Ла. Чим топиіа, глибша і скдадніїиа дута 
автора, ^тим цікавіші й псреживанна, і тво]іі 
такого аігкі^іа багатчі .чмістом і силон». 

'Ге, іцІУ-даїклші авто[) .,Утічки", свідчить иію 
' чутливу йоіо дупіу,уале не про її глибину і :!міс 1. 
Палітра. ;3ораичукона не бі.іна, але знання мови 
української потрібус уіоскоиіиення. Загалом ска- 
зати— данні у автора с, але він якось не онаиу- 
I вав споіми силами і своїм матеріалом. Все не 
: носить характер якоїсь піни, яка юч і свідчить. 
: іцо жшття відбувалось, але самого життя, йою 
І пульсу не чути, тому і твори такі іавть вражіиня 
І мертворожденнил. Анемія волі, псіхичпа хвороба 
персонажів не повинна заражати автора, бо 
І творчість є найвища акція душі, найдужча сила 

388 Красно іт('(.\і.ч{ств(і. — ГТсіагогнгга і ііікі.ла [.,. (»іііі:о. сили і піак}!- т\ г, юму ю сскі.ч по л.і': 
і;'д(іг'ііі читачічіі і іі."(().іоі.і. Л і-Ліпанпл аитсра. 
іі: \\.іи;кііііі;;і. ііплигакгі і. сіімк п тім, коли ній 
.'■[•Сі ІСІІ ТТПі'ІМІТИ \Ю\:^ ССІОГІІЧИу ЦІННІСІ!, — іі;і- 
,іі'';іііі иоііиіі луі(і;і;ііі;і тіііг . 

II. Ічи'ПЦІ.іаїїі. 

'■'■\-^ -•".!. ,!.>/,( і: .'Іі,(,и<ичі. І / На межі, 2і АЧо. 
■ Волине чудо. І1//0(7.-./^/« ( гиш \\рп.игч: Кі^иап- 
чіііи.кг, Л/.— На дорозі. Ицляніпмпм' ..ІиіиртіГір. 
і;і." Іі.іііа ьчіжяої киїїиіки ').').і;і)іі. Кііі/; р Т.'!'-. 

іЬчаиііо :іаг-ііоиаіП' н Кііїні пііиіиііиимі . ..і^і- 

,:имича сііі.іі;;!-Кіііііи:(Гіірііи" іиігігло ь\\л: ііиіи'їм 

іііпати іг,і;(' гкі.іьі.а .іісрскладін :; ііі(']ііц цокійноїм 

нж<' уліоОлі'Ио.о ;пі<'|іііі,аи(і.киГ(. іінгь.М'Чіііикії ,Гжо- 

! а .Ьіі і<'іііі. Л'оча й ці ііер('і:л;ідн ;; іі»'рсі:л;і ііи, 

ІМІІИ при то ЗІіоПлеНІ ДіИПТІ. УЬаЖПо» Т1;пріі .Іои-^ 

;()іі:і піїіСіраііо ,іля ук]і;иисі.к()і() иилнітя оті -і 

;р.іі.чіі.\'. іК'ронажио .; ціклу гак знаних .к.клілаГі- 
к> і.і.и\ пііонііані.;" іісрсклмлач. очсиііліш, ( іа[:гін- і 
гл наїагії сноїй праці паіі'^.ілі.іп \а[«акіррііі ( тііль- ' 

'ПІ рікшії иіісі.мсипіи: І і не Гюмг и лііачпііі мірі ; 
!Ліиоі-;і. ІІ[іаиіа с иіі[іа:)іі і панігі, ці.:! .'іпорити ' 
■пдто іліКиїї.-іііі. але *!! ціл.'му іііігл:ілі П!'рс!:ла.і ! 

іарапіпіГі і .1оі{.;оііоі:(.' ч(>л\\ччп ію іпрачоно пігдс. 
і!аіік|.иииЛ іі<-р(-і:.пп іііспідаїта — ..Іі;і >!(':?;і-'. Ии- 
іаі;ПИигі;іі г,(';ияс сїИТіМаїПЧПо І'П.'МіаііІ оріїі- 
•.•ілі.!ч -іііО'ріі > і;р;; іісі.іліх иіцатіїїіх іііІіл..М(.;!іііііі:іі(, і 
І таїгож пср'м.чіатиі пссгімііьоУ глапії іипч.мсілііі- 
!.іі! 'І) и:;)\:,оіі(;і:ііаііп>і. ь'- і' р',жі. ііріігодії ман ;;чі;- 
.ілкії:. ка.и.іі і т. ІІІ1. .I,\^;1.а п'я;.- у^'ц-х і ісли 

;: :;іПі;іііііпо пі іогім" га[і!іііл іП'р'ї.лалачіп, та і!і;чі 

•ііи іци П"р('Кіа іали а оріїіііалін. а п>' іГ'іррсісла- 
іі', Ти 'л;і'П> улііху іісПо ' '-..у.^іиі ;іи дог агі;)'". ііі- 
ііі"'а и і^іїїитіч г:і-ііі'і.".іа іа\ у і;;, є; ..уже і.іЛіїса. 
.) "'ілпгм лл;і іі:і;іЛ)і!оіо Яіі'ацтпа. .ІЇ.'іГчр ]і''|ііі;:;х 
іМ'!"'і;;!.. -ііі!, ПГ' !і:іаіі !; ' !;!:п-:а ;;'ЛіЛи:'а.7'П.і;ка :>!■, 
..уигп ; :ал;;М. Ііулі-'і ,; ■■';!•, іі:. ьц )а:т:маіі;!!і і.и іці' 
.'і'ЛоаЛ'і іі[;П!і;!Ймпі Рр- і:':р'.мл;'.!:і;іі ■.'::\\\ ]•:[".>■ 

:'<\-> 'іад іьмчаііио оріі;ча.:'.)і(а о і- ітгаї: іі • ііі;іі- 
\'.і'И!іл;; 1, 'Гп'.іїЙ агитті-і;!;-' парто оуло -'і .;о.іаіп \ч 
ір\і'*!'і у.;\\-л\\м;\ :, '.•.,іі;!У ра:>,\! .; (імл і;п::;:п:\ 
;;ра!а!іл ;;'';і'); ■■■ ін :; .!■ білона. 

,:''':іі. і;:;л!іі)"! ікм'Гі:^'' і.а.імл \- (':-п|;і ;аіі|. 
';і '■ мо; ііі .іі '•; 10 ті:'і.-.;( і'.'імі'і Мари іоах ліпним; 
'■■ .і. ' і мсі:/:!.:-!., пііі'олїч ..Кіііі'о.,('і:лі'ао- ці' 
■ ;ага.!!,:і'я.) и:і:!і'оі() — ..Па '.ии:!!". 

і\пі!Ж.-':;;и іім.іаііо . и:; гар!іо-!у ;;:':і-'_іа і ю- ї'Л'Ті. Ч'И уо;-';:. />(■■/. у'-/о'/;.'./-,у.7.- '•'>'•■! І . 1>і!гіі,и^чіні:і.. — Циг;іниа. (Иіоі.і.аіьпи .; 
)і!К!лгг-:о ■.•■;іггл. іііп:;ііі!. 'і' іи; .ир;;іміі;.'і . ііио;. 

; '1 аламоиімі'. і;І!::іпо сиоіі.іаіпіл С. Пасчі.іі,- 

чсиі;а л:іі: іпі.м ря: ланаїх, ііітс[іі'і;ііііх, худо-асньо. 
а полііі."і:м ?,наііііі:.м діітлчої' дущі і л)о(^о(аа() до 
пітіпіи ііаііисаііпх сі'И .■і;і;:ітія иа}) 'Дїіьоі иік-о.и!. 

.\і{Т<);) СМІ.^ИГ.О Ті;{іІ.'а(:ТІ.СЯ іЛі,й;ЛІІІ;01о і сКЛаТНОі') 

литаппл ііро' пілиоснни .мі-лс хло'п;;,)ііііі і діпчатами 
н шкі'ЛІ. мадкл; щос;. поііоиого го диіячого ро^а.- 
ну між ііисо.і-нром дртгі.)го класт і ііого томарніп- 
кою тколяркові (..іі,игііндоіо"). Велика заслуга ан- 
. тора, іцо пій зміг гіи(^ог.о, з влагтняою справжнім 
\удп;киикаіі (напр.. 'ГолстоГі к „Ді.тстііі> и отро- 
честлі.") обьоктипііігтю глянути па цей невинний 
• роман і на.ілпичайио правлиію описати його і 
.^малювати досить складіїу псіхологію споїх ма- 
леньких героїн. В наш час, коли на чергу лня 
поставлено питання про спіїьтіе ііавчанпя дітей, 
оповідання Наснльченіса наГіуг.ае особлиіого зна- 
чіння. Його треба вдумливо читати і батькам, і 
педагогам,— ці гся по воно і за- для дітей. 

В. ДурОхновський. 
389 VI. Педагогкка І школа. 

'■\')Л Матеріали по вопросу о преподаваніи 

предглсгов-ь украііновМ^нія сь учебньїхг за- 

веденіяхт». 11. наніс іаенсі."аіо .^чс'бпаїо "кі'у- 

га. Кіеи-ь. 1!»ІЧ (Іт. (і»і.Л,іп;і, 1 р. :;и .чоа. 

Ііидіма ііиїї^гьіиао ліімлпн<»іо о);])уіою 

«'''Ііопіура п тііі сп'їіі 'іагічпіі, ди іі"Д-аоі].сл 

іірогії.чми ііі:і;.іадчі!ня \\ * еридніЛ (і.м. пі'ЬиііІ) 

школі I1р^^ДМ^^!І:1 }' |{|)НЇ ЛС І.К(/і ІСТОрІЇ, МОБгІ. 

літ«')')ат\ |)!і іі .''.мч 'рафії, на ііапі іюглі-.д, .\пл. 
тепер для 1ЛКІЛ нл Уіїраїні ті.іьки істо- 
ричнпії ппч'рес: поли Ги), ці програми, }і{ла- 
дали'і. ще А ііе(,'Н^ Г.Л 7 }>., к<^ли, )іи інахіїтпп 
в СНІЖНІ .чнвєД(.'іііі;і іічуі:н про Україну, вва- 
жалося внроігаджн.мкя кур( ін україл. зііНВ- 
стііа, яко іі[іедметін додаїі:оі;пх. Т^пер, ію.іп 
встнмо.чилася укрнїнськ.і д^-ріїсаиність. са.\і<> 
соА'ію ронуліісться, і;нуці }крі»їііо.:{.іаі!СТва 
и.чніїї. в школах л Н''уі;|»,нїіі''Ькоі(^ ніі!:л;іД(»- 

НОі'> Ло.:мі(, ІіоігЯІІКО оу'І'І оді;од«-'11» дал^^ио 
ііопа-л.'-.лц»^ .МІсп»', і !імр;;і ;;а {',■•(• і.'ЧГііо.м 

ВІДІ! ІіГІИОІ"0 СК'!'роЧ('1ЇІ!И ;:};а-Ііі р-СГг'СЬК'ї 
Ісг-р'ї, Г*;оГ:>!іі|мї іі іІаНІІІЛ, ИИсЬ.МоИгтнн. д;':н, ілд'їоьідпо до /а.чі'П, (оЛИ Н-М) іг»';;і ііііоіра.мл, до и-МіЛ'о .чірл х.'і!..«чіір 
і;н;-ладу. числ^-. Г'.дпн і ■' "яг і;урси!- ' 'іііа- 
Ч" ;-іііоо>лгна ііжє кри;;';, )ії>-тл(і;і;»',:а и оції! 
Г'р";гтурі, .М\с;ігі, оут;- ніі,- -о,.:'-? і'н Учі «•■•н '- 
і'.л для Д4Лі,:чого рм, , і, .)м. ;;■■!;.;' п ііілііл.-'і'.'Л. 

;)г :'іЛу ЧЛГ'ІЛН} О) мЛурм .ічШ. и. ,•■)- 

і:ни:лИ:: лі М'рагурІ! у:;|;аїИ'' і і. ;'<•;•;. ■ 
11И1І ду;^*' ;!о''іре 1 ::оі:;іа ;■'. Ьі;; 
іО' тілч:;;і для нчігг.'ЛІ!; с--,."'.і;і(.! ї пі 
для ;іі:;'Х і! О'о сі-.іаД'-И'і. а.і-' л і^ '; IЧV.^іоо ллги. о ІИІІ і:оа?і/і;':ика л ро -і ;;а.;,'. .• V лі.лігаи 
л !г. і;:. 
іГі" Іі' л;алало і:і;і юі : ;:.;;і,.;л і н-- 
;і;:і іп оілііл МііЯіил д-^''; і л і', !!і.'Д. 
іїалс;!:.іТь н.іг^' до оіо.::і,грч-;.чч;їо; ;■. . 
Ц'- мл;»: вагу д.іі: люл'-!. іиі і;р' л;;п,:,іі'. 

'- ' ~ ^ "о/. //(' Ні,'. 

' '.)1"-'- 

і і !■ 'Л 


І ■ ( ; 


. .і і 


1Г...ІІ 


Л.'.-І 


І- .;^ 


і' 'К І 


і'і. О' 


■ -'У •''.Г)1 Шкільна мапа Унга.и: ,і< чм „ ,> 'ч'','!:, і;лад 
;арг 
іТімаГіу. ; І.1.ІО та киш., !11 : і/іГ.'.і 
рс.іаїЛіІ'ІЮ ПІ'Оф. '■ІЛ'ЧІЬ/: Г.(;,'[-Я'і \аїІТиІТи1і! !1Ч!! ііа 1 і: !!иіі;а;;а 
• і; ) І1"аі"<у\. 
Иі'Ю )•;:}, і.; 1,' ;'■ 
1 ІЬііла 'і'уі- 
;с(Л:см:(Л-о. .Мсл;і утнороиі гсії-ра'іі'ічііо'о {{очі ісо 
прії Г'М)?[). ''і'і:іі. С^и. По пі'іиііиіу стЛ' лЛ'афлчиомх 
на пі.К'тлі.і Діялокто.іі.огнч)іоі маїні ."Мо'Лакі'і..:. 
Діялектул. Ком., рег. .\іііак')ча та йти., іглдалкя 
ІЯІ4 р. Номенклятуру (лаадаї; 'Г. ПстріііСі.ілііІ 
ІСнІи, ИП^^ р.. ціла не лаллачсиа. 

Донодцти необхідністі. нтанля мали Українл 
нема жодної потреби: це я* по кожіЮ'.му. _Ч"іі.м 
більш необхідна ніісільпа .мапа. бо вивчення ііідно. 
географії в школі без мани цілг.о.м не.мо:клине. а 
вжиимпня для іл-ого май колишньої Росііісьі:оі^ 
держави луже небажане, як через те. що вони н 
більпюсти наскрізь проіішли .,обіиертсскпм духо.м". 
иеб-іо мають в собі багато брехні шо до уі:раїіи- 
ського народу, так і через те. що російська но- 
менклатура цих мап плутатиме завжди голови 

УЧНІВ. ) Пнімгпінка і іпко.ігі — І^лдапі!!; .їли ліі^'Р. І му Ц!' ;і л:\') ! іілги ЦІ'}. 11. у ластіикт і:чр!і : !':і'|'!!Чі:' '. ■ 1 іі.м 11.1 >і:!';і,і!І. нк і'и. іі,' ;к,ч:!і.. 

Н(Чіа і'І' М,і.!:і і; (-(/'"'і н іг;іТІ.(і.\ МІП, ЛІ.'І [II і''і.ІіІ гі. .• 

мало !■ 'рИ'іііі II' -І :і.іл .м-п; .і"іі 'Магаїи и •■іік".іі 
(;іііі'іі'іиі;> :і'-^ і-:і') І . 

\\ ,111 і;,і : ман,; і іарті: :! :а.;і'ач('Иі!;іМ ііа 
ніа :.Чм.і!)!' '. ■■ і (іс; ;і:рі:ічіііі: мгжі >і,-і'аіиіі. ІІІ П'- 
літл'іИ'и Ці !,;.і"ііііа N кічііЛіі. ні ііі|ні|-, пі аал.;- 
;ти:. ;.; '.і^ чг і!іі:а.аііп. .Іііаначсі і мігта гтб^'р 
иіа.'і.'іі І і^'Я'.'! !і"гіі. ..а ; і" .; 'і.ісміилм .\ іі,і 

;• СІ. .111. Ми. _' Мк;::. ;;.і М,:!- (І- НІ! '.'і і.) ^ ' 'О ГИ- 
і)("і а: ■ '.II' ■'■! 11. :; ■ ■■:ігіа. ліі >'аі"іі. ні і ■"> їй ."• і 
іаіЯі: .і|іі і.іі> ■ 1 а \!.!і а: і: '"' !■ ■ ]'.■■[ іМ'ї. н аIII.IІ^г'. 
к \;у '.іпіімі. 

ІІ а і;м;.м\ ііміїК'-.іт ма.-.;: гі 'і ''т.іо- '> ім'ї 
і; м >'..а..!:'і^ . і її аі.ааа пі і м»';!.-; ікааііа. і а.р'ї-іі- 
г'і ! ;!,ч :•;(.■ НІЧИМ і.!а ми; і ігічі-'іі; іці іііііл уапії; 
і'У:.'- І! ■.і'ааіаііія гіі.иі" пп'іі' маїї.і її-.' М"а;і' 
;.ііа _\'Ь'аі р. ім.чі ііт; р мпммх ма . аі.аііая. .її ;і ии^'' 
м: і' • І' .а.мі!!:' .';і'-; .;"Ц|•;^' !!•• ипа'",'!';. ь.аі . .''м 
і їм ■« 1 ,,!. аі: <и.'і І. а'^и) \:,і(,і,іі:. ^:і:і ііг ;■,!!•:- 
;аі' іі.";і ■ ■.. і'ама. ^апіа'. и.'наї; а;кі''.'-;' ''і.іі.іа, 
ч;;і: ' ' і ' " ■■ : ., і. ■ і 'і и і ;■; '.н..: і НУ на м чіі \-л на 
': .• а.; ; І .і- . ■ І''М ;" і; иач іа' і'і.іі іь Н' і 
1 •• І 1 1. ': І Мі'! >: іі;. и.. 1 'і ':•:. .а'!, іа р; і'іаі.іа. іи) іііа \;у 
;'!• !;.,-аа!і'а • і ін ■! і'.і'і'.с'і: а мі-а; і ;і:;'..ніі. на чані 
іі-м:. ; : \; т ; .■! ! ь ;,;,і " .\(г аіааііі ' 'аі'» ані' 
Лі'.г.іа аіаі иі.; ' ' ! і аі і і' л-ан^ і ;і ■. .Н' Г.м ;> і ) : :'. . ■ . І ■і!Г. Н" ..і.аю'а 
г.. .. \ ■■■ 
■ "1 ■а!т-.г,( '■ іЛІ I І. 

ааі- 

І< ■ І;. 1^. 

.а а-' 1!.. 
' а ісми •і;: і, . .| і.аі"'-.; ' <■■ а'' ач ■- 1 і'і 

л м .!■ а- а а 'і.а ;а і' і М' ;•"■: . ■ ^ 
•. і:і' І'ЧГ' аа- ■ \ а і її' ■ • і : \ і 
.|і' /:: аі !'■■ 1;.; І; ; М' .аі :■ \ аі^ ііі іаі 'М" 
іц;а іа:а,: наїм її іг Амна^а, і- а-а а. ^ ■^ а' іі 

--^, і '■ а-ааа ту; і г,;ла •,: ' .,■ ',і.'. і : ■ і; . а..? а\ 
• ■ І ; а а.і ; а-м і , ■ .^•а., ан 1 1, п;.. .іа: а' . ;лі! ; .. :а 

І I . а . '!,:;:.: 1 Г т V , ., ■»:;:■ •'::;;; іі'г.. ;■;, і',.; на: 

Н'Л; а.іу ; а ^;. а-а а ; 'і: і а '■:' і а " м ааіа :. ті ,.^- 
ііі'аі' ; ' ■• : ■ ; і'а. '' . і: а а^.. і ■ ■; ' 'а;, і а і,. ;і 'іа .■ 
[.;' І І. ^!,иа■ а'- аа- ^]:I.і• ааа . і .аі ;.іа іа* аіа V*:; Вид:: :г;л Д;;^ ді:ей. • ■ '•' .. агаЛ'іа г і;)іі'.':".'.ч' : 
! НІН а 'І'' :а анаїї'а. , ^ і ■ ■■ '.' 

' 1' а.іала! а.і і їлаї а:; : • ' а . а І'. Т.іл .:ч\.\. ' и а а; І .. ! ; іа;і ; і;г, ;а 
;''і а ; 1^ на ^^ ■- ..а ' ііа[ь аіі\ 
■а, ;' ' к. . •/. і; .■■■ ' -.у.. !■ її -..(.І.. ;<■. ' .:ТЧ)і ' "Р' 

ан;.'' іа/..а ;кі':і' ч.' -^"і-'.!." -і:!' і .а;а і аикі і а. ''а " ■ 
'■'а га аі ааїт .а і/М,\ :;іі: ;>;\ 1 ■ іа ан і. н^!1.:. • 
аі.іі'і;маі. ,,".аілк-і; .:.-т,а 'ці 'і. гіі'-іі аік'оаа;а\; 
А .\ааііам апалі. 

І а ЦІЙ іа:ижі' ааі ^:.^ у.'^а ' и;;і аа її. і,і|і 
і!і.'іаіііи\ аіі:,ні.а іі.аа;. а'ііна ;ааі і на і .чміім иа- 
аоаїч. т.і ксі'-а; і аі.а :•:. . іііічиНі [ітаї/іп -і.чкі)!'.! 
аіанн.л іухт іі г.аа! н;,("ілні..а', Лч М. .і.апрпл. 
Кожну ци.ч а.ігаа'а: .М. іі аі і;.'Иаа-- . іі".!і!Кі:\і 

.чіН'Ті'М \\Л('Жиіік;і г.іьіі.а та иіааіом п»' аи'пі а. 
а'умі.іа а.. (.('■ііі,.уіаііі и ■глки\ і'оі.^ач. лкі ці.ікіім 
аріаумі.л І СілИ.-і.кі іиипіі; н ип\ Ллє рім нр' її 
ііоЛіа І и то іі|іИ[і(>діі. чи II) ;кіі'И\ іі Т'/г. лкі ьі.ь 
і:унакпіл ІІ 1-; інаа лкчаї иім жігіті. Л') ''алмп Литсії- 
аіік грі'ба піпігсти 'іа:;! а.іг.іікп, як: .Мо}'м.;, 
.Іасіїнка. ('іі|і:і. .іі.ма. '.;киліі т.і м.'Д, ' оилшинк, 
І\іімя;іі. Г||;|(^б«'Н^, Пальні. Му^а, — що ж до [ісміїти. 
10 нони А;иеко слабші іім хтюжиіГі коїістрткіиї 
вірніт /а клучиостн змісту. Книжечку ііи іано 
аеііурменьки, по.миіок мали, буїііий .і[>у''< >і"і'^ 
нроеіи. .ірозу.м ля, барвиста, 

О.иккі ^ііхт.чрь. ■ 1'''' Українсьні народні мазки. Піиіусі; 1. оіоаліу- 
план іі. Ііииг.Гі ■■•хгі, і /()[>. Сіріііі. Ніі.іа'аіицтпо 
,.І.:!НІН". Іїігі!— Хараапі, 1 !і і 7 {). ( аор. 1'4. н. іикіді. 

Уі:іі;іпісіа,аі ііа[іиііиі і:а.а;пі:л сі.аі)и'іііііні! .ма». 
і)імііі;і. ІІІГ л. ічіЧ''ріі.ат, (^.аиііітна. .маї нжс 'иім.;.:і. 
Д}іТК'.і!аН'а І) млїі'і і.і.іу аулч .іоаі іи;іі\!наН" па 
іірол.алс і і'Міііміі іііі і.інилцгма ми. 

11''ріііт .а'ірі;у ;. і.р.апмаа.ііх парм'їлч г;і:;і.і; 
ілл іігіа: І"').!!) іка.ілімн) ін ісіііііп.м іі і ; іа'наїьічМ. 
'>аіат:і нр.іаі'і'.'аі н.і і ..Гиранням ф'Лілаїї.мрпигі) 
и:гі(а'а.і.і\ 1 ііна.п- 1 І > ііііік 'ПІ ііоіо. І>. Г',чі!Чі'ііі;і). 
.0. іИ'ліиа. ..г.о;. ,іі;і і,;і ,іа! паЛоілілм іпчаїні і 
і."рп.іі,і і.т!\іі. ,1.01 \а:.іц\ чіігаа'іі). Ті).М¥-т.,> іі 
і!<мі инііуі-і; \ і;р '.ані.аі'Х і:;іа"і; лм-іх X туї магмі 
7;, іа.іі і,.аіі .> і 'ріп'п-чі;' а 'а п :;л[иіііг.а, ми таї. 
іапі") ..гг:іі:м '. ач ііі'ріііііп іа|\і!(іг.. .,,і лі;іп!. іа ■ 
і..і::'!'л ні.апні' . і.аі чи :і;:і ,і/і';.м,;.) чампііл ііг 
іііі.си , чімаа.і'.м іі,! ;!-і. лі:.а - т;іі; .іагідпо па- 
1МІ..1І! І ^ааагаі;". а ;,^" Л а іслпчі' аа а'' > наг'"!- 
намі' ..іімст. !і;і. чпаї'- (Иі.ч :іа ніістн ічіі:. 

І>';і:!і/Чі:г ..!і' ітііі:'а іц.і ; і,:.аі.і і:г :. '.а ін.а'і.'- 
ипГ'і :і:мрііііі;а - аісрг :,і ;,іні) ауііаіап .мш" іи і тіа! 
ааі; •іі .. мм 1 1 ':;у' аріаміамгипі о ;і1 мана н н.іа 
кіііа,!,,'. .Міа;і іїі'і (, і/.у £;іі\ '..і. и'і ,и Н'Мііііи і!!- 
і;;':' і;-:.'і а : і. Ііаа іінаїмі '.і '^! і, і ' ірпм. 'на'н:: а..,. 
^ ''"а;-» А аі і.-,і.. п рго і,ірО'-|и, аслііі ааі'іїалп 
:іі" І а.! і.аі' ); а ' і ;і. 

Л " ,к у,\г:\.\-, ,а»і аіаііа; па» ім'^міл '';!'^}.н 
а^ а .);(;'■( 1.. рі.ат І- 'і ;;:.:• .ігі.' , їй , ж і і і м;; !!' і'М Тіл,; Г'і ^'і;:.д;іі ■ ; ■ ■ 

і:а: ,:'р і. ,і.: :;: , гіл лі' 'ЧИ іаі 
І т :'■ ..1 і ,;маіча:' і ■: иі' і м'.ім а аіі.аі'і'' . ::іі 'а;! 
ча І..ЯІ1ЛМ. :. і ;■:. а.: 
а і іаа пао. ■< > л- а. і. а 1' .:; і; і нр і а. а;;! :.і:! аги ; мі її ( . 

г ' І І' И ; аа:а;'і \ \;і; 
її' • ■' І . ; 1 і 1 \.і ''и аі' '1 ; '"■■ 
■; 1 ; ■!' а і.:: 

' , І Т І і'І"! !. І )! '.' і..ііаіча; і 
а I !. '•■!:> раї .. 
І І ік ■ :аі ,:.а .1 аа іамі:!а 
:;а, -'і •.■а • -.чііл л ' а ; ■ ! а 
. ■ 1 і:і;.а ■\<. •• 
ї і і: а '. '/іа' іа ) .ааиіл і ' .1 . 'іі і: І і/ 
і'а ,1 |.і 
.а.!іі;іі м 
: :'а.і-Иі 

'V а 1.} І'.. ; 1 11 І: І іі І а Іі: :. і:. а , !/•:•' ікіі \ 

•ь. ; \ ,1 .іа аі.і' а.. !);■:>•;'; :і; ■ іЧі і а 

іаі аа ■. а,'. і 'іііі • і . -і. • . ' ". ■ , і ■ .!:і І -и.і. .аі;: ,.і:.'.:а\ аі.]!.!' ігріаіі\''. „та 
ч\\ <■ ■■ ■ аіііііі.'і '. .. Г'-і-с;:.,- V •■ 'І .'. ' ,і,мт І. . а. .мит а^ ' 
і;;:Міі"'а ... ^ллі' \ .аа , „:і > аа:.; .". , .іаі'і'; ііь: а''" 
..і; :і.\:! : ' 'а ..і;.іі'. і ■ і ::;; ' . і \ т. на. 

Ь ' аа ■: 1 ач і. а' аіа:.; ''і 'л .■■' . .,.,іі п; .'і і ■ її 
'і' . І 'іаі'ч а іра.іа. а.: . .іра :;і- .і оіііаа а:[ а і іЛ'і 
аа'. ::іі.і иа.і „у ; ііі і ; а- аа у і :: аи'н',!" 'Л^.ііа- 
.іа; ;•.■ ;іа ч;:!!'- і і ,. : . 

і\ ,',! . . .,а:;а'іілі .і'\ і; анчаи'а .. ;іс ; ■; іл пчі' 1 1 
а..;/ і.. а-лскі. і.а'аіала у І [.іачілисглі 'іу і' іа- 
ніи; Ліі. ,1 на'; ііаі нлані', ;і!;иго .М'і у;а'.М'. г 
аіа кнал.а іаа 

'' > ■/:'•. І ,. І і.\))і :і,'ч. 

^/■;''. \щ.о\)^^зиу^ул видання. 

.'■'■'. '."а^ ..П:;а ки/'а;'і.' п;і.:^а" М. .іа^ірч:. ііи- 
:;.. і'ил ..Кіагіиа:' ^ і а іа ■'••'•'. '■'■- :'іор. II.. '!'> і:. 
Те-ж саі*е--> аг! ;,..!ііі!и К';,';!!!! м.,.,;! , П^'ік нітн" - 
'^'.) ( іі,р. НІН; ] ', I.,,!]., ІС,ата)іниі. ^ар. 1'.»17 року. 

>ст.іН'Лічі і''іаііі.г(.кі обпрц. на які нокла іа- 

мк'Л сті.іі.кп иадіП, рі';л]цаііо, але? сама і.гсл піі- 

боріи на іііїстаїд чотнрі.о-хчлоііпої формули (:іа- 

га.іі.ннх, ['інилі, іірії.мн.х і таїіиих) не ііоруїііена. 

І. о такиГі ііорядої; I^иб(^рі^^ стоїть баз ііоріиняиил 

ЬІПЦе 0.1 того порядку. ЯКИІЇ І1[іаКТИКуСТЬСЯ ЇСІ1Є[і 

ііаДі виб(.рах .;о .< ошті)! усяких лспуіатіїга Отн<о 

:3'.)2 ІИ(|м>|)мачійиі видання. чоки рііціопальнігті. чотирьохч.юіііїиміїоі м^ли по 
ііскрсдігоііаіП), ї(іі.м'іа її лі; іі;іпііііі;ііііі' ікліу.іяри- 
твати і іі[і(Ліо.ііітіі и жиїти, треба і, лати кожний 
ча(?лііиті сгупіііі. м ці.омт ііііііріімі;у. 

ЛІасчо пі'[)'' :. гопоіо і;ніі;і;«'Чі:у, гкивпоцогапу 
\|. Загі[іііі.()і(> і ниіаііх огно'їлікі м;і .;и і\ ііроти- 
.'ожііих і.рзях > країн» у К'нїиі іа Іхак'риподарі. 

|}ИС() ОЛІЇМ Ці'ІІ (|'ЛКТ СНІДЧІПІ. ІКК) ІС. що 

пнжсчка ця •: лу;і.г коріН'Піа чи лаииого .мо- 

Ц'нту, і."".іі! І ''іиваїс.іім'.і іі;ііііііму .1' іо !іі ііі'И ма.іи 

;іо іцо-дия братії участі, у Ь'яких іаі'і(>р;іх. ІІ.іііііа 

і: ця книжочкіі гамо тим. іцм и піїі і-ка Лаіі[чіи 

стнглігі формі, НІ сі.расноН', :![ о;;\'.мі.іоіо для 

!.''ЖііОіо с<'Л>іниііа .М(Ліоі« .іумі.іа [и>:;і;азат!і нрп 

11', що то <• ііНі'юрчі' іііаііс, :ік ;;иіи[ліи іисл'тло 

іарламі'нту чн ш як''»і ііинюї \' іатши г.олК/Д- 

• м.м, ріпним, ппііммм і таї.мним голосуванни.м, яке 

аіачініїїі Мйюті. нрн іиібо[)ах і для ро^юдн П(^( ліи 

і;раі;жнл подл і ліна, друктпания. ліри. ;ііоііаііі., 

'ріапізяцій, за''іо:;печо'ііія нс'ГіаіЬіанпсти (.'і о''іи. 

-селі ТА ліістун інн«. 

ІІ[)И ііітпоиідіі;іі на голі л-і;п .')>ігі;іня ііал'.іпп. 
(ірикіахн ;і іісиітя тих і,[іаііі. ді; уряд 6о| еті.' я а 
ииГіорцн.мн. ііамаїаіМі.сл. попсритін і-нГ-іри, ( чл'і 
на корі'л'Ті. і, '( а.іільунічш исяісимп сн і оі^ами. 
хитрими кахимаціямн ••ип^іоі.т нн^оріи. мкяіас 
'іажаних но.му н.и-ііікін. 

Лаііданиям іі'.о..м. апіо[» С»ротуркн. очопидио, 
мас ЛІТИ читачеві загальне ноііятіл про .ліачіиня 
и11Г)^р І). І Ммтн ЦІс' ІІН ^і:!ііе;'#чио ,!оі'ЯГН_\ н: !Ци ис 
ТИ такмх ївтаііі глиої те.хииі:н іаібпрін. яі; нід- 
рахуііпніїя ааіінсок 'ісіо-;!: пія. ігп.иі иідГ)\ н іюті ся 
иибори. та міініо. то на пі;х сате бт.П'-Г) аііто- 
роші і не ;;упнчятнся. тим Сл.іілііс. іцс, ианр., на 
іцСиїр.чх ;о І'іігійсі 101Х .^(мамоіпих і!''ііі[ин як г;к> 
пнмагали'я і!Іі['Пхтііати ііліми і.лі не тош ;і; лня. 
л на другим і«ик пії ія ішГи.рін. і'ате не ..іаїтс 
иг о 1 ііічоїо її;. (І так іі:;ічт іірппоіиіісіі'алі.нт еістемг іаіГіоі.ііі дож^мі 1. ін.> партійних емі.іаи, Х(іч на < і Тема т нас тепер ііаГічасіїїче іі[аі:ти- 
гсусіт.ся. а ии птрокию лаія.іт нмпа мало зро- 
іуміла 

Пагалі німітпо. що нанн аіі- ці" і;н:п!;''чі.у 
іцо до {)еполоіи: і :'рп Н(;номт пиланню > .ііі иули п 

аііТОрЦІ Іііі[іо''іИТМ в НІ1І іеЯІ.І іи-цели'о:! :;.МІ1ІИ. 

!:ііпоііі ігіи тим тмоиииам. в яі;і шятанлено тідіер 
наїлг політичне життя. ІІіеля іміх її'. праної; бро- 
шурка мала-і'і що більшу і;інні;-ті. 

М. 1 1 (Ні.:' І,;, 1. 1, ий. 

3"'!> и С(і<)і)вси;іій. Капіталізм і Соціялізм. іін- 
иінннці ко.. І а;ім.'- Гіі: ііе;'аанлмеНо. і>и;іі — Х.ірьКІи. 
І іо{і. і;7. ІІ.іна 10 і.сп. 

Не яіс єі;оііомИ(і. а ;іі (млиялісг і илл' не яі. 

е(;ЦІЯЛІ.-ЛеМОІчраГ пише І. І!. (,"а!'>іі, |,!;і1іі 1І[м. 

еоціялі.ні аіітіте.іи панюги чісу. н[і'. ьаіііта іі м і 
іоціяліиі:. Піде не приані^іться аитор про іе. и.іе 
ііесь ішклал й(і(» оетілі ки ііп .Марі;( т- Ш" п^ 
надило б наїіті, те іа.іначиїи н ні і. ^аг'. шику 
щури. 'і"о ж иа адресу Ма|а:еа і чтсимо цаіі]і;!- 
хлятн оенопні спої уіаги. 

:<аиаіто нрвмітінви тілмти сус"іЛ!.<'ТПо илм:» 
нл два клаги: к»иіталіс7Ів та пролетарін. Ь'оли 
йти за сен-сімоиісгами і тим же таїси Марксо.м і 
класти II основу іКіАлу соція.ітнГ! антаюнізм 
іпуи, 'го можна іалічиги. як т^ІроГіпь. наприклад. 
Іуілн-Ііарановеький. цілих іінять класіп. і1(ітім, 
грудопа теорія ііііінисти І'іка}ііо (ітор. Гл. яку 
Маркс зробвн осяовіїои для снові тео|іії, давала 
ЛИПИ! одну 11- ді'ннііт яиінаного наукою критерій 
ці!-іа''-ти "!і одної було не досип., черон що вже 
00 смерті Маркса П П цоновнено теорією Менгора 
8вЗ бГіО- ІІрО КІНІІену і.о]рНЄТНІ(ТІ> імре ііілі.ную ІЮЛелл, . |,м. 
;{ре|НТОІ0. :!:м;о|| ІГоНЦеИТрл ЦІЇ ЛоГ/.ІМ НС МЛ': іц. і і 

\ ііінерснльїіого .Ліачіиня, иі; те ;5даіі;ілоси М;,рі,су. 
Ь'о.іи НІН і!І[ініііі иідчосіїо бі.іі.шої індустрії. То 

ЬІІ! уЛ.О це ОНраї! І.у' ТГ.СЯ І'.ІДІІ! Г||и дрібної ІІ|(і.)- 

.мні-лоі;о.тіі і ці.іком нроін.іежіїе аннше ностері- 
ілсті.ея н х.іібі.р(,б((ьі: тл.м ііаііус, так би .моинтп. 
аі.(.іі лсігоиценірації (розік^рошуплнпя) ха.зяі'і'-тіі. 
ІІ1' оімічеінг. як ііео-м.!рі.сі' іамп, таї; нсііма ь\\- 
ла гейми іічеі'.'мп! . ІІІ;іі л'. 'і\\\\ ■. І уг:'і'-!>араііоііе(,кіііі 

;'Ь;. і І ГМ.Іо : аі л.ІМІІІ.М МІ'Це.м іюЛ П ІГІНОЇ еКоЦоМІЇ- 

.\1і!М' І .:і ..алнту(Ліі себе; невже Не .Можна бути 
є.- 1.. о,:і;иіі\яши уста{іілі міеци л .і,.^кт]іиіііі нелл- 
к'ііо еоціялістаУ 

,1.е іцо муимо сі;а:;атіі іі ц;і адресу самого 
т. Н. (';ідовеького. I.лжа^вчи Доїк і ти істнуіі;ініія 
Концентрації, НІН наноінть на еіор. -^ нічою це 
іліоеірмочі цн'І'і'И, млрік; И.1 ЛІ нанчн такий спосіб 
стаіісііі(;('ііи. 1\о.іи іи;с треба б\.іо хоїити :іа пі п- 
к.іадом ]! Лмериі;у, іо иі; .ге не нсімітіїти :.:л 

іаКОЇ М"ІИ сЛоІіІН-НоСгаТІН „ПОГ.ої Пороли ЛН'ІіІ'г. иахо інмо 'і лі;- Ііостатії! Мі.іІЯ:.ДерІі:У І!а гдо 

ТІПНУ Ііе|. іЧНІс-ц,: ссЛИа.і!- іеМоі.рліИЧІІІ |обітничі 

партії :',оцсім не ьііпнклн и \сіх !.;иііталі. пічних 
л.'і;і;аі:ах і-ніту, як :п;и;Т!,ся аьіо].оні: н Днілії, 

ТІЛІ.КИ ІІ є. то ТреД-ІоіІІоіІН, НС' можна серЦоЛЦі) 

Гоії.^рнти і про с -д. у 'Іранці:. Не і ипранітіочи 

•Л;ЛДІ1ІІХ ні ІЛеіЦуИаНЬ Ло..МєііИ!оіо б;;! іа" — се.!ЯНІ!Н;і. 

с(,.і і.агнігл чи робітника ми її мічлсмо такі місця у 
аіітора, як от на стор- "_'": ..робі гип';; му кмаїу 

ПрІППаЧІІЛа історія почепу ІоЛІ'і ''.\1Ц бг;;.ііем ..а 

Цей іс(іціялістіічнііТп лі: і \іИ'ріігіі иоіо-. Гаьі 
і;о.мнліментіі Не нірці Ло с\іі, бі, ПЛІІІ меііпііш 
брат і:.м;с бг;;і(,і[-;іііио ііліл;!! [.уйн) паїи. олплЧ'' 
таі;і ..л;ісі;лиі слота- М'.;!;уіь і'цкммкгпи у робіт- 
ііикіи ліп'нагу ;.о тнорчої груші стсіііль( тва. до 

ІН ГеЛІГеИЦІЇ, 1!КЛ ДІІ!(І|.. ІІ ЯИ.ІЯ'ІТІ.СЯ ТП()р!;е\! 

і;раіцііх '{орм будуиіпи. ІІл іпт'.'.ііГ'Лі!ііл і, і' 
нніом буржуа на іліб.лмх і їм; м.ч- і; н \'.>'.',. \:\- 
цріікмаї, ргліі цо.іал.л :^.а с-:.. ;^і'л"і:';. .-;;! с !п;;лі.м. 
ійнміліііон.а го.ц.сін! }(> іак'сл-о л; г;! \ ■! і і:.'.. Л' іі. 

ІИДЦоСПТІсИ і| ТоІІ Ло.;\::і Млр"пса. с; і;,: і. ЦПЛіГі 

і;( їх ;ігігалорім кліьіе .!. і;. ; '■. • л; . '.і-л і' :.іииі 
( і;( С-; б[и;ііури — .,< ;;[ .:!; І цц. ' • .: 'ілл ь. •6;тііі!і.ІН 
М'і'/С:- бугл спрлч 'Ю гі.і:л;і! сЛ'.іих ро '/іГііиі;Іі:" - і 
яі;иіі іі'Ч" -.то аіпл іп о'-іі: еііігмлл (> соіііа.іи...".іу. 

ІМЯ К'/І1і'/Му у '!'{гі1ііі|; <■ ..ріЛ)' і І!іЦІ;ІН1і;І ( ІИ.іІ- 

кализм". 

..В ц:іі і;иіі;і;єчі;і ма.' с\ігі ••;.л:а.<;;и' ;:р • 
Т'.,— заии.іЯ'' антор на :'. сто,"., іцо Н'.трібцо мілііі 
і;ои;і!ому робітиііі;оьі". (.'пі'ГіК іі, і''Л') к!Лі;і.ки і:о 
(И'.сму намі['у і<.т-р. 21 і '11 \ агітаці.іна, лло П' :іа 
ьс(; ж таки не д.їл [.обітпііі;а. бо ц.. нопу.іирі-'^ 
нліиісаиа: особлцио ж цбинас ( р.'.сц. иопиннтні' і іо 
Д'іижеле:іна цітата :^ Маркл а м юр. -її. ^іку слі^ 
було ро:;і!ііфруііаііі. Нніпіі.іа кнііжк;і п-іасиі' ;.іл 
іите.іігсііта і через те. що у іожсца Т' сит:. До''р. . 
мож.іпно, прочитасть'Я ичм з іііт-рс-ом. 

О. Миют:. 

і'.ь'і Дса Зі^їзди „Просвіт" Васильківського пов'ту 
4-го і 25 чорзня 1917 р. ' т. 2' і. Г.іла-ІІ.ерква. І'МТ. 
І)]іоіл\рка у.іВЛііс соб(;Кі ЛВ1 іомл''Ніія і!(К) :і;л 
льі.ііп ііредет;імііикіп ..Просвіт-' !!аснликіісі.>.' Го 
ІІОНП;. ііЮ іідбулпся 4-10 та 1!.') Ч'^рмт И*17 ро^у 
V, І'.іліГі І[,с[ікі;і. ;? Того зніломлеінпі лоціїуі'М. ся. 
що и ІЗасилькінсі.кому поііті на н; отязі мі' яціи 
1)ерезоля, 1\,ьггня- '1"равіія та Чернпя ;п' нува.Ю'лі 
42 „П])осніти". Звичайно, иа короіі;ии час (іюго 
і(ггиуваііня значна частина ..Просвіт" ге П'.'тіігл;і 
піе більш-менш помітно гозгиііути сгою просБІтнк> 
діяльність. А проте з коротеньких снравоздань 

3'.>4 Ч а (' о п и (• н. пред' таппііків ^'і-х „Просвіт" донідусмосі., що <> 
„Гірг)сніт" мають вже плісиі бібліотечкіи 11 лерсд- 
плачують українські га:юти, .'> купують книжечки 
для пролажу, З улаштували навчання дорос.інх 
грамоти, 4 впоряіжують театральні вистави і т. н. 
Ь сііравозданні знаходимо також нЦомости іі про 
те. що де-які „Просікти" жаліються на „недо(;тачу 
інтелігентних сил", на недостачу здатиич до 
культурно-просиітньої роботи людей. 

Ьажано. п(об усі иросвітпі товариства дру- 
»ув<ии сиравоздання про свою діяльнісгц— такі 
оііравоздання дуже потрібні як для будучою 
істо;)Ика нашого культу|)Но-просвітпього рух.\ іі 
національного відродження, так і д.ія тих іігп'- 
лігеитних робітників, іцо праин)ють в сучасних 
,.І1і'0''Вітах". 

О. ІІО.ІОІЧПН. 

IX Часописи. 

;;'!1 „вільна Українська Школа". Орган Исеукра- 
їнскоі Учительської Снілі:н. і'ік першій. .V' 1, 2, 
З — 1 ^воресень, жовтень і листопаді. — грудині. 
1917 р.і. Ціна на рік (з 1 вересня 1917 по :і1 
серпня 1918) VI карб, на півроку 7 карб. 

„Вільна Українсьіііі ИІ.сола" по меті 
реакційного комітету, повинна бути за- 
галі.но педагогичним журналом. Програма 
його МАС такі відділи: 1) Офіціяльппй 
(накази Генерального Секретаріяту, міні- 
сіерства і'о-що); -) иовіщі течії в Свро- 
пейскій педагогиги, як підвалппп попої 
школи; 3) (М)ганіяацін нової школи (вчи- 
тель, учні, батьки, оточення, днсцннліна і 
І. II. і; 4 і дсінкільне виховання: 5) нижча 
шкіла: іі) її програма і роснолог предме- 
тів;"?)) методичні вг^азівку 1ЦО до викладових 
пр'Дметін; Г)) середня школа: методика 
ир'лметіїі у нкрчїнсі.кій гімназії, у кі)аїно.і- 
нанігво п р0(ій''кких середніх школах; 7) 
нппм школа: 8) позашкільна освіта; І)) пи- 
тання професійної організації вчителів; 10) 
хроиика освіти; 11) (бібліографія. 

Таким чином журнал маг. св( сю метою 
даяати статті як загального, так і спеці - 
яльиого з.чісту по в^іх галузях народньої 
осві ги, обговорювать всі складні питання 
організації всіх типів шкіл, освітлювати 
стаїювнще їх і давати вказівки до найкра- 
щого керування ними. І зміст уже вицапих 
чисел журналу цілком відповідає цим зав- 
данням: в числах 1 — 4 є статті майже по 
исіх розділах програмо, і взагалі в жур- 
налі поставлено на чергу найпекучіщі пи- 
тання нашої нової, вільної школи. 

Не буду переказувати змісту окремих 
статтів, бо для цього треб'а було б місця 
більше, ніж це дозволяв зміст звичайної 
бібліографичної замітки. Скажу тільки, що 
всі статті, навіть тих авторів, з котрими 
погодитись цілком не можна, мають велике 
значіння і для публіки, й особливо ж для 
396 вчительства: вони будять думку, дають 
бадьорий настрій і певні вказівки на ті . 
як треба цовестп нашу школу, чого треб.і 
вимагати від неї. І коли лсурнял стап^ 
справжнім органом Іісеукраїїюького вчи- 
тельства,— їх .чвнчайпим „підручником" для 
розвязапия шо-дрппих пігань шкільної 
практики, то він буде тоді тим „загально- 
недагогичним" органом, яким хоче зробить 
ііого релакційнпй комітет. 

Ззертаю іце іільки увагу па безп"- 
речну потребу пильнувати за кор*»ктон) 
(„пахітит" на 2 сторінці в числі 1) і ва 
правописом: ми, звичаііні читачі, ще не 
занадто „грімогні" й учительський жур- 
нал повинен подбати иро т*», щоб ми, чи- 
таючи його, вчилися й мови, й правопису. 

Кінчаю випискою з статті д. Івана 
Сіжолянського: „Квапитись з витворенням 
наукової термінології, як це рідягь'д»* 
котрі з наших діячів, не слід, бо крашл 
повільніше витворювати, ніж потім пере- 
творювати, а Що термінологія буде витво- 
рена, то це річ безперечна" (На педаго 
гичні теми. ч. 1, ст. — 10). На мій по, 
гляд, ця думка д. Соколянського повинна 
стати провідною в справі наук'вої термі 
пології, і тоді нн буди тих і., 'иііях термі- 
нів, з яких часто-густо гл\.;\ють наші 
вороги, нй иудл п»милок і непорозуміння .;івним 
і інськ 
ітанн, 
дичн 
нню 
І ваз 
країн 
Ікині у 
їй б 

Ке II 

Н 

. аттю 
іяльн 

оМІТНі 

Иілогіі 

С 
ьову 
іс ці 
ідної 

д у цій справі. у І. Трабенко. :)<і2 „Українські Медичні Вісти*, двохтиж- 
невіїП часопис наукової, практичної та гро- 
мадсько-ііобуговоі медицини, виданно Все- 
української спілки лікарів у Кнїві. Число 
І. 15 ('Ічня 1918 року. :]3 сторінки. Ц. 1 карб. 

ГІерпіе число „Українських Медичних 
Иістей", яке мас дату 15 Січня 191 ^ року, 
вийшло в КІПЦІ лютого біжучого року. Як 
пояснює редакція, таке запізнення явилось 
наслідком заколоту, що був у Київі через 
большевицьке повстання. 

Ікеукриїнська спілка, лікарів виданням 
свого час(иіпсу задовольнила просто таки 
імперативну потрс^бу в такому органі на 
Україні. Чепурно видана перша книжечка 
нового часопису складена добре й цікаво. 
В статті „Наші завдання часу" коротенько, 
бадьоро написаній лікарем Корчак-Чепурків- 
ськгім зазначено, якій меті на Україні мас 
служити новий орган. Завдання ці поля- 
гають: 1) в утворенні української національ- 
ної медицини, 2) в утворенні гармонійної 
сістеми наукового досліду що до санітарно- 
го стану здоровля на Україні, 8) в утво- 
ренні національно-об'еднанної верстви ліка- 
рів—громадських діячів, 4) в допомозі дер- 

896 Часописи, і і ;івнвм медично-санітаріїнм установам — горо 
інським та військовим, 5) в розьязанню 
ітання про ром(;білізацію медичних сил та 
дично-санітирних установ. При обгово- 
нню З пункта цієї программн порушусть- 
I ваясінвс питання про попорнспнл па 
країну всіх розпорошених на далекій чу- 
мні українських лікарських сил. При на- 
ій бідності освіченими людьми взагалі 
ке питання має особливо велику вагу. 

На дужо інтересну тему написано 

аттю доктором Нещаднменком'. .Банте" 

іяльні м'ясні отруїння". Але ж «таття 

омітно шкутильгає що до мови та терми- 

іілогії. 

Стаття д-ра Черняхівського „Про па- 
кову і популярну .іітературу на Україні" 
іс дікавнй нарис нашої — на жаль досить 
ілної — медичної літератури. ' 

Дуже життьове питання підіймає д-р \ 

! яченко в своїй коротенькій статейці: 

Про перебуз,ову фельдпіерської освіти на 

країні". Автор зьявлясться оборонцем пе- 

іеформування медичних шкіл в медичні 

імназії, по скінченню яких молоді люде 

;()гли би переходити до університету, тоб 

1 мали спроможність одержувати повну 

(•віту. Кінчасться 1-ша книжечка журнала 

іістом до сеіян про народне здоровля 

;роф. Заболотного, де шановний авто}) дає 

ігіеничні поради селянам. Важапо, шоб 

л.ого листа було росповсюджено яко можна 

пиршс серед нашої людности. 

Сучасні події, переважно відсутність 
іочтових зносин, не дали можливосте новому 
курналові дати відомости про стан медици- 
ні на провінції, звідки нема -ні одної ко 
ісспоніепції. Изаіалі 1-ше число журнала 
і)обить добре вражінпя, пишеться він доб- 
;рою мовою, має добрих співробітників, ви- 
іа:їться солідною організацією, — все це 
гозволяе надіятися на найкращу будучину 
нового часопису, якому щиро бажаємо 
\спіху. 

Лінарь П. ЇІІепченко. 

:ЗС:і „Юнак", часопис середнєшкіііьної 
моііоді. Видає Переяславська „Учнева (?) 
Спілка". .V 1, 20 стор., ц. 50 к , .\? 2 -3-й 
32 стор. ц. 1 карб. Виходить з 29 Листо- 
паду 1917 р. в Переяславі. 

Приемнй вражі ння робить цей орган 
юнацтва, особливо друга книжка. Цілком 
пристойний зовнішніії вигляд, видання че- 
пурне, мййже без коректурних помилок, 
мова взагалі' гарна, проста, народна. 

Свої завдання „Юнак" гаразд розуміє— 
„бути організаційним центром увраїнськсї 
мододі, пробуджувати її зі сну, надавати 
397 їй моральних сил в ідейній праці („Наші 

завдання"). Часопис сподівається знайти 
спочуття собі поміж учнями середніх шкіл, 
бо знає, що „серед молоді вкраїнської є 
багато люд^'й, хоча й гарних, але скаліче- 
них, знівечених духом, людеіі, що забули, 
зацурали свій люд, свою мову, свою Украї- 
ну" („Що на часі"). Подаючи відомости з 
життя організацгій учнів середніх шкіл, до- 
сить докладно поставивши одділи „Шкільна 
Хроніка", „З життя учневої спілки" та „Ли- 
стування', — .Юнак** прямі є ДО своєї мети, 
певний, що наша шкільна молодь повинна 
стати „джерелом**, з якого на Вкраїну ши- 
рокою хвилею потече національна свідо- 
мість. Може таке поріввяння й не досить 

^слушне, одначе — правда, що й ( д шкільної 
молоді ми перш за все сподіваємесь одержа- 

і ти ті кадри свідомої української інтеліген- 
ції, яка утворить міцний ґрунт для куль- 
турної роботи серед народу. 1 сучасні об* 
єднання української шкільної молоді мають 
дуже велике значіння не тільки для само 
( світи та самовиховання, а й для розвитку 
національної сві домости серед нашого на- 
роду („національне питання"). Це безпе- 
речно так; тільки ж .Юнакові*, йдучи своєю 

; стежкою, не годиться збиватися на манівці 
зведення особистих рахунків, як почасти 
помітно те в Л» 1 му, б) так і заблувати- 

; ся можна. 

В. Страткевич. 

І 3()4 ., Перший Крок", № 1-нй. 1917 р. (місяч- 

I иий) орган семннар стіп Кпїпської Учебної 

і Окрупі. Вид. під рсаакцігю Я._ Печитаіілю- 

I ка. М. Ольгополь на Поділ.Тіо, ■'»2: стор. 

і " И- 2 карб. 

Пишу оці рядки, а навіспиіі невдатний 

і вірш не ііде з голови: 

„ПІ,ось так гостро смокче, смокче 

Кров червону випивас, 
І пійсь так хижо квокче, квокче 

'^ Серце хворе розриває"... 

і Огож нехай ласкаво вибачать мені 

і автори-юнаки, коли я ііоже ненароком 
прикре слово скажу, беручись застерегти 
од дальших можливих помилок, як що во- 
ни за першим кроком зроблять ще другі. 
Звичайно папір усе стерпить, і коли орган 
семинарпстів стане місцем спроби пера й 
чорнила, про нього писати не будуть; я ж, 
уважаючи, що „Перший Крок" „ставить 
собі завданням розроблення всіх питань 
що до педагогії, философії, природозвав- 
ства, історії, землезнавства, кооперації, 
юнацьких мрій, літератури та инш. і по- 
кладав своєю метою поширення бажаної 
освіти на Україні", — дозволю собі дати п. 

398 


редакторові пораду- уважні ііи' с^'риглмда- 
тн твори своїх ЮНИХ сііівріхигіпітіін і не 
віадаватп їх до Д[>уку, як що в(»ііи ппнп- 
сані 'іільки ДЛ5І нлапіі.У вііхи і мають вн- 
-іиь'і хпГ)И що ДО ф «рми і пмігту. Миіиі;^^ 
іретпиу ча<м)ііиі7 зйіінлла ]) і-івідка д Рги- 
хонапци про іі/і;і;іьно виховними. Ипходичи 
з нагального ро:^у міиня- -„ииховапі';:". ;!!;» 
пояснюється латилськпм кінпу, що на 
нашій мові нібито .чиачи'іь: „істнукімі 
в 7Т()обі (!) дитини ін<.'тінкти іі иоіяги, 
зовнішнім внлЕвом инпінх дорослих Н стиг- 
лих лк^ин трі^оа виингіи на світ". „о<) 
тілько той дптипа :{можн ц.тнувати в 
оі^ілич'Ч (!) чоловіка", — автор ;іаиевпя»', що 
^'Кр^^мий „папі россійсььо (У) - український 
ідеал виховання — • брчтоліооі^; на хрпспіан- 
ськнх нідітнкипах і д»'Моіі[)атпчрпЙ іін- 
ст[)ігі". Тут ипкалп й янахо.іили ід"а.іи і;и- 
хованяи „иапп оатьі;и", ю-о-тг», по автору, 
— Иолодп.ми)) Моном.чУ, ^'н. Дмитро 1'мСТоВ- 
ськпіі та Ііосопіков :: Поіінковим (!?). ' ь')- 
стиюючи свої думки л К)нниі.і;им запалом, 
автор в 'ЮС ,і видатні нїими нрдагоіами. 
иооаваючи їх заипоіо, ні ■ ко;і:ен фил >'(п|і, 
К'чкон п^'дагог діло няховаиня рі'<у\: ' :;о 
свс^сму. З . І. Толгтим чисте горе у автора 
виходпіь: нй морочивніи согіі голови над 
педагогйчннми порлпіїамл Толсюго, д. Ии 
ховяпрцг. по тирости гов' рить, що йому 
,.:?да';тн. г :> :'. і'іл« пи силспно (пниоаііся 
(!і. К"ли піїсліі гіі:\ ми.-епітпицю'*. Далі Г> і о г р а Ф і ї. 

у вас і д-іп IV ('.. громадянські почуі 
тм іі'іого ннаііпіли вираз в а'м^сім чаї; 

гарних ВІ]МІ1;ІХ — „.ІІОДСКІс/ГЬ" І .ІЬ'ОуДе.М 

ми йти". . 

'І,іС()ііпс. що одГ)і'маі{ ('п к с;,оі ііастр' 
.моло.іі і ('»уі; Г)Н ДІЛ іи'ї ідніпшм нроьііни 
і;'ім в }іаті часи пади;ичайно інт^оісивн» 
го :і;игі'>і, (»ч»видн() ду;ко погрібний. 

(Імрооу утво;>и'ііі 'імаиі орган ми в: 
тас.мо, вважаючи одначе, що „П-ріии 
К'рок' НІ (|іормою а НІ змістом цілісом від 

ПОіИДаїН. в ■|'М)"рІ(Н:ІІ.оМ V сцоПОМУ ВПІМИ ' 
І і і! НОТре'Ч Нг .мо;і.<\ 

//. Мотонний ПНІ 
практс] 
в са| 
ичавіл 

. пні Ні ІІИГ І' ,сл\;оі Ді: веді.' (юротьоу А педагогнми се і[.-упл И'чами-матгріи листам !і, • 
1»аиіона іистн.ми-гуманистами і :ітими п^'да- 
'гогами, !цо ііі'Т5і\іучіими і>уками ведуть ви- 
ховаїпив до „н^п :слухнянно(ти або навна- 
і:и до духовної неводі й попихацтва (!)" 
і відхиляють од т< го, хто був „найпершим 
й самим заьл5ігим соціялистом. са.мим віи- 
ьим д^'л!ок|>;ііом з змгарі .ванним характе- 
ром, сіП'<п>;і;ііі \і анархн ■том"... од Христа. 
<.'іі}';ікді! тч;; и;і .'ІЗ сто]), чорним по оілому 
іі наііи..'ано. 1 О!-, \)інляючи собі Хрисім, 
•чби лког(рсь сучасної',) паргійногіл ватаж- 
ка, д. І-їпхоїтпепь береться ., іниро зіУяи- 
щати істину" Хрпс'іову. Та чи розуміє ж 
він \\тсУі\] Зі^о.іумійпіе ігрицну і ,^ісппіпа 
пцзволить ваг," ска;ку я авторові словами 
«;вапгелія, -ви звалить од думаиу, що голо- 
ву юнацьку тьмарить. ІІа де Я. ІІнчиталюкІ 
прочитуючи руко[іиси, то ва.м, як редак- 
торові, складають, подбайте крихотку, ир>б 
пристойні піу мову чассчшс мав.' Адже-ж 
у вас єсть співробітники, іцо гарною літе- 
ратурною мовою ппсвти можуть, (^сть у 
вас Яків Новак, його ш'редмова до щоден- 
ника з ЮНАЦЬКИМИ мріями хибить що ло 
мови лише деякими н'уіьгарнзмамн. ^сть 
399 X. Біографії • >'•> Тарас Шевченко життя його та діла] 
/[.чіччиг ( ір.іі'і с'Рр' чі'іі. Ипланіїа і|.еіі 

ТоИарНСПІї „ІІроСІ:! і;і" У КіІЇПІ. 'Є[іІ 
;іЛП ІКІПК її; ,\і '11). ІІ.І'іи 7.1 І.»і!'. Кіі'н. ]НГ 
< Тор. .'((і. 

11," ТііЄІН. До|іоВНс!і»« НИДаїІН Л ІІо!і\МЯр- 

Иої біоі>;іфії ІІІ-*вчім{;,н, винуїЦ'Пе у сві 
свосчнсію, т|)еЛ І г.іт.іігі, як один з неб.іга 
тьох зразііін ДІЙСНО иолулнрної літератур!! 

И\'иті;; і діла 11[>0!іинка н дїні ягі;рі 
нп< і надзві'ЧАПло .,аГ; г..ційних" м<..ме ггів 
які, зіаил.^о. !і б, ноі'.инні так баї'аю іі;п,- 
мовлятн серцю народчьо.\іу, пр(і!е це .уа 
ють і досі инле;і;но!'і, іюнулярпогії осніт 
леніїя. !і"ни;кка 'л: С (-іііремова .м»с всі по 
знтиніїі нрнкмегн, иі.о дають нам пі^нв» 
віднести її До клнсігніо-ііону.іирпих видань. 
Ііросіо;ч і яспісіь г-и':ладу, незвичайно 
п^дагогичічіїї вігбір нчиго.л"ВНІпіих і иай- 
зрол\міліні,их фпкгів. устнення заіівпх 
подрс/иіць все це без церепікодп ціль- 
ності й поиігогі лі іе[)атурного іі Г[)(і.мадсь- 
кого п 'рг[»ета П" етн — р<и')пть кііил:ку цю 
ціні'и.м П"дарунк<'М ."ли пробудженого від 
цандональпоі'о сну н.ц-оду. 1 з ць -г > бжу 
вона навіть ся гас да;'і бсзіИ)се|іедньої свосї 
мети — вона єсть пайкраншм агітаціііпим 
знаряддям проб}д5квння національної свідо- 
.М^Ости, ріізвій якої умілою рукон) вплете- 
но по -між рядка.ми біографії Кобзаря. 
(,'тясло викладена історія Ііи{)адо Мефоді- 
ввгькОго б;)ацтва зве{іта(: на себе особливу 
увагу, яко зразок сполучоння иопулярпости 
і істоііпзиу. 

А мова, та мова, якок» уміє володіти 
лише Єфремов, і той ириіь'ДніЯ і глибокий 
ліризм, що пройма*! весь зміст невелиюї 
кнн«ки, роблять ії недосяжним шедевром, 
який — ми віримо Вії діячів шкільної і 
цоаашкілкмої осаітн поширять ако-мога 
серед народя. Як г фокусі, сконцентрува» 

4«0 юграфи» 

'Л\,і\ 

ІМІІОВІ 
їй 1 V 
. ІІКІІ. я 

Не 

ЛЬІИеІІ 
■ИСТоІІ 
М П'Л 

іс жи 

:;ус Л 

тржу; 

ЛіТОрИ 

■ика. 

)твіа. 
..іПаиі 

ІДТхі () 
КИНО- 

л; ні 
нтор ' 
11 білі І 

■ ІІОМІ! 
Л СМ- 

о;іум( 
іі:оп> 

ІІІВ 11 
ІЬІНОІ 

^іч-раї: 

НІХТО 

иича 
.і так 
•лій- 

нсьь- сарж 
і;ого 
гатні 
! тре 
ІІ з І 
ііан? 

ЛрОО 
\ІИОЛ 

невт 
му І 

НІ)Г( 

Гру 

ІСТО 

йод 

СТИ1 

^1)ак 

кяа 

не 

вел 

смя / 1>і«)гі)афії. —Критичні розвідки. ПНІ автор мистецькою рукою все, що 

арактсрізук висоиий гумннізм ІІІенчскка, 

в «праві відживлення гумянности <е|»рд 

ичавілих пииі мас, нича дагть свої 

і пні нлслідкн. 

Пап. Зайцег,. 

.;<)«) ІО/). Гиииимо. Хто такий В. Винниченко 
;)графичяий нарис. 1\иїв, ІіММ. Стор. Ні. 1!.. ;](і к. 

Лиитхлсп ця пропіурка и тріііг>жні часи 

іі.!ііовиці.іс(я" пр(Ліагаидп проти .('тржу;і::}іо;- 

ии 1 уиі.іяі: :і собе іі<іііу:іяріі]г аііо.тлію ІЗипни- 

іІКІІ. як Ііиір(і-Д<'.МОКІ):іТИЧІІОІ{; .іілчя. 

1к'|)ті г'го[ііііі;іі Ті іірисняи.'Ч() полсмнці :. 
.илікпнками (ика.ітсті.ся їхній Н('і{Тра.іі.ч.м і іи>- 
.іістіїііні способи (боротьби, ЛІС о<^киіання 6()л<і- 
м П'.іігичгиі: н(ютнвннкіи , (срсіина росиоьі- 
іс *цітл Иніін»чімік(ли> .іо Початку ь\ї\\п\ і ііо- 
! іуі: .іійсіїт вартість Сіо.п.піспиці.ких напаліп па 
т[)жуа;інііЙ" ха[іакт(!р Лою іія.п. пости: (. етапні 
;[іТорн сторінки їаракт<'ри;;уют?. роГ)'ггу Нинин- 
■пка. ні; годоьн Ііміяра-іьною ( ек[)старіяту. Ци 
ніпажніїца частина ^]плпту\к. па жалі.— иайі:о 
ітніа. ни іас читачеві иіиісих фактів, ч тому і 
'їЛанлсна н<'[»сиоіітіо юї сили. Нзаіалі л. '{"ніцсніто 
1ЛТ^| пагато твої нті. иіл с<"'іе і г-.'ворить в такі^.му 
іїпнопансгіричіїому тпіГі, що читачеві стас ча- 
лі НІЯКОВіі. ііс! СуШіІпу ''іуЛО-Сі КМаїМ.»', і:ііСм! () 

нтор постуннпся цим (иоім тоном, а за то навів 
а Гіі.ііліи' нромовнстих '|;и:іів. 

,1/. . и^риа. 

іі'іТ М.'їЛ'іп.!) [ руип'/іппа'!. Го.іпікі ^ і.ріписьіхо- 

ІГИІНІНПИіП Гііп;і. \'\\\.\\. Г.ІІ7 р . ГТор. ;;п. II. 40 К 

Па ііроі. .М. '■. Груїііоиському не ( ііравлипсл 
номіїіі ..фори.і.м. іио..іалаіі оцінюють ті.іькп ніс- 
;і с.М''ртн". ІІаинікн — |іиіий йому \\:\\г)\. па л.іл 
о:іумоміім ]і<).(і'иті;у і ісржаніпч'о підргчпкеиня 
кого М. <,'. 1 рут(;ь<ч.і;иГі н[іаі[юс ці.іо іоіттл, оні- 
іів цю працю в часи «'ам го ролцпіту .іія.іьнімтн 
іанонноіч) нроф<'С')ра. Іми ?'ііго :;наЛоме і;(і;і.:н(»му 
ісраінці'иі: Пого можуть .П'/аїти і не лк'''інін. а.іе 
і\тп не і'.ііважиться скагіати ную іпии-о, що цс 
иичайіщ людина, рялоппіі оЛнватр.іь. Л с чііуало 
такії.х лн'К'й. які пважаюіь. іцм М. •'. Груиі"'!<<'і'- 
нГі — і українсьі.-а історі)!. уі.-рчїцс ька воля, уі;;іа- 
іісьі:а лсржаїкі — іиз сіїюнімії. 

'і'ому М"жиа бути ііоиіпім, що винуїікчіа то- 
а|»нсівом ..Криниця" б оірафіи ЛІ. С. Групіевсь- 
ого >*ацікавнгь всо україтьке гром.ідлнство, чи- 
атнметься і в .чіськіЛ ісамепиці, і в еілмькій хаті. 
треба визнати, іцо багато де-чого ділнаїоті.ся чита- 
і з цігі біографії, багато дп-чоїо навчаться. \\()\т 
іана»ться. іііозапо[іінііюн)чи короткий час можна 
робити оіній людині стільки, скільки не пробить 
ІНОДІ і десяток нмнінх людеГі: ціло життя— ні»аця 
11,'втомиа % блискучими наслідками на науково- 
«у ПОЛ'. 

ІИографіи» написано коротко, ало л фактпч- 
іого боку іосмть повно. Описані П батьки М. С 
'рупіевського, лечцо з його особистого життя, 
сторін) появи йош творів і його гро.мадянсько- 
іолітична діяльність; ость і невелика характерп- 
ггкка професора, але цо навить і зайве, бо самі 
;)акти яскраво характеризують ного особу. До 
:ніжкя додано портрет М. ('. Групгсвського, але 
іе теперішній, а за тих часів, коло йому не до- 
іелося ще покуштувати Московської неволі і по- 
;мйітн. 

401 ІІанпсано бі(;графііо лсною, :;розумілою мо- 
вою; помилок небагаті', ми запримітили тільки оту; 
на стор. 14-ій нопот{)ібно и(;пторення в одніГі 
і|іра:(і глів ,,і:іапнути духом". . , 

Л". Лосьниіі. 

XI. критичні розвідки. 

.'?о^ .!., 7г//'Р/^;/)Гб/.-;///. — Великий Народ- 
ний Поі-г (Тарас Шевченко). Переклав з ру- 

і.'>ііиі\ Мпко.іа Чулінов (.М. іюгуіі). Накла- 
дом Чутінова. Полтава. 1917 р. 31 ст., без 

ЦІІІІІ. 

ііе .можна не висл(>вити .задоволення, 
!Цо цю цікаву брошуру-нро.мову талано- 
витого критика, видану у .іьнові м'лкі иьять 
рокін тому, вид])уковано іі у нас. І видру- 
ковано саме тоді, коли в звязку з сучас- 
ними пер'живаннями .Vкрнїни, зріс і інте- 
І»ес, як до її кулктурно-паліональних дін- 
ностеіі, так і Д) тісї ідеології, представни- 
ку якої належить цг невеличка, але ціка- 
ва [юГіога. 

Знаю ць (^ф'.п^^гі'ьких літератур, .Іу- 
начарський і до творчостн Шевченка пі- 
ДІІІШОЧ оз'^>і»осним ;шм знанням і совісним 
нистудіюванним }!К т;іорч<)гтп Шевченка, 
так і критнчінГі літератури про неї, чого 
так часто С\[)н\{у іастр )ЛЬорнм-критпкам 
П1евч(М[коі!і'ЬК"ї поезії та аі)Ті'|іам й'іго лі- 
т^'ратурнпx ц іртретіі5. *; 

Иі;иа оцінка .пар«;Дностп' поезії Ііоб- 
заря, орз тенденції оо\іє;і:итц нею її селике 
зігачіпна, нідп^ч-ення її з цюго Гі0!,-у в ио- 
рівняниі з ті!0].іістіо Пунікпиа, Миикевпчн 
і Місгіїчла. спростовання спріо зріннятп 
ПІ-^пченка з Кольцони.м, к- рогенька, але 
глиоока .характеристика ,.Мн[іії" і розуміння 
її велнк"ї символіки, цігаві порівнюючі 
но])алелі, влучні приклади, — все це робить 
її партою уваги всіх, хто хоче і повинен 
розуміти ІІІеиченка. Ллє ц'нтром вагп роз- 
відки .Іуначарськогі) с -ть аналіз націоналіз- 
му Піевчеика, який сіірапедтаво привів 
автора до висновну, іцо ,,де.мократичнціі 
націоналізм Шевченка :ов ім це суііере 
чпть з новіщпм соціялістичнпм світогля- 
дом". 

Ц^іі вясновок д. .Гуначарського і даль- 
ші його .міркування па цю тему віддалюють 
нас від безносереднього питання нро Шев- 
ченка і при.мушують сиинитись на моменті, 
що прірвою ділить ідеологію автора від 
фактичних експериментів її здійснення на 

*) Як найвиразніншй приклад укажемо ви- 
сокошановного в. Корша, який без всякої тен- 
денції при всіх своїх українських симпатіях до 
ІІІевчепка допустився самих грубмх фаїтячнмх 
помилок в своїх мізкуваннях про його. П. 3. 

402 і і! І Іі 


-Ллі^. Критичні розвідки. живому тілі України — дорогої яв Шевчен- 
кові, так і всім иредставниквм сучасного 
демократичвого українського націоналізму, 
здобутки якого партія Луначарпького па 
,поток і розграбувапоя" віддала своїм 
клевретам. 

Спиняючиііь на розумінні національної 
проблеми „революційними соціяль-демокра- 
тами", .Іуначарський заявляє, що „тричі 
неправі ті, хто говорить про соціялііїтичне 
нівелюваннн та про торжество,— в разі по- 
біді пролетаріяту, - - якогось безбарвного, 
наївного космополітизму'*. 

Події останніх днів показали нам 
правдивість цього твердження. Централі- 
стичний „космополітиз.м" „революційних 
соціяль-демократів*' з Півночі — дійсно по- 
збавлений „безбарвности" і „наївности" — 
прикмет, з якими він нічим би не загро- 
жував Україні — показав хижацькі пазурі 
.революціонерів", жорстоких — по словам 
.'Гуначарського - ніс ])аз через свою гу- 
манність. 

І коли тепер ми чйтасмо афоризм авто- 
ра: „жорстокість революціонера — єцияа 
жорстокість, яка може Йти в парі з най- 
глибшою ніжністю серця", — афоризм, при- 
вязгнїй до м'ркуваиі. про революційність 
Шевченка і оспівування ним оружної бо- 
ротьби проти насильства, — то почуваємо 
глибоку національну образу. Чи ж нашому 
великому мученикові, борцеві проти на- 
сильства, яке знищує революція, його иаіі- 
глибшому ніжністю серцю — снилося коли, 
щоби ідеологи „ніжної жорстокости" посла- 
ли св(їх наїімитів плюндрувати „нашу" і 
всеж таки, як і за царських держиморд, 
так і на часів .Інтернаціоналу" — ,нв свою" 
землю?! 

Цікаво було б, п. Лупачарський, як би 
Ви подумали, — що би І^ам сказав Шевчен- 
ко, націоналізм якого, по Ііашому ж спра- 
ведливому признанню, „сам по собі мас 
соціялісгичну цінність"?... 

Шкоца. що д. Чудінов зробив свій пе- 
реклад га суто-галицькім діялекті, до того 
ж — повнім русизмів. Передмову ж в цілому 
не можна зрозуміти, бо в один уступ її 
вкралася синтактична помилка, що зіпсу- 
вала розуміння контексту. 

Пав. Заііцев. 

369 Павло ЗаГщеп. Оисаиа. Перше иохаиня 
Шеічениа. В-во .Друкарь". Київ, 1918. Ст. 32 
іп 32°. Ціна 5() коп. 

Тарас Шевченко давно вже став сім- 

волом українського відродження. Давно вже 

я великої книги його — .Кабзнря" — печер- 

пують славні й могучі лозунги для нового 

403 життя країни. Давно вже провадиться ріжн 
стороннє, сеі»йозио-ьритичне іі науко»! 
вивчення всіх М«)МЄНТІВ СКЛЯДНОП) житт 
поета; вглиблюються у творчість йог 
щоби вивести деякі загальні ідеї йог* 
Тіешіфрують його рукописи, встановляюч 
дііісний їхній текст; збірають його малюпк 
і все, що торкається цієї єдпно- велико 
людини України, нової України. Тим часої 
наслідки того всього ще бідпі, неповні, ш 
роар >блені, не освітлені. І тому ми Я до< 
не маємо й нч можемо мати біоі'раф 
Ш ка гідної великого иоетя. Все те робить( і 
в пас досі якоіі'сь випадковою дороп'К). П" 
аматорському, а не науково. Наука — Шеі. ченкознавства — ще чужа нам, а о[»ак 
ній відчувиєті.ся у великій мірі. 1 в пай 
часи дііісного політичного будування треб; 
було би може навіть законодавчою до])оп і 
заснувати наукову інституцію, пю мала 
своїм завданням вивчення Т. Шевченка ; 
цілому. ^ 

Тим часом ми повинні бути вдячнимі 

кожному, хто тою чи ИНШОЮ дорогою ДЯ' 

нам пізнати більніе й глибша Т. Г. ІП-ка 
допомагає заглянути у інтимну глибин.' 
його надзвичайного снрця і оснітлює топ 
чи лніпий бік і момент в його житті. Иа 
значена вгорі книжечка і доднє кілі ка 
штрихів до неповної ще картини інтимного 
життя поета — до історії його кохання. Помалу 
матеріял цей збільшується і розробляється 
Мп маємо вже матеїііяли до пізнання його 
відносин до дівчини Ликерії (Полусмаківна). 
до княжни Иарварп Мик. Рєпніної (хоча 
ЦІННІ матеріяли й хосі ^е опубліковані и 
укр. мові), до артистки латрі Піунівни, і 
до инших менш впливових жінок в житті 
Т. Г. ПІ ка. Досить велика літрратура є 
про Оксану, пррше і найбільш глибоке тн 
витрівале кахання поета. До цієї літературе 
прилучається і цікавий на{'ис д. Зайцева, 
згаданий вгорі цієї замітки. 

Авторові довелось знайти і опубліко- 
вати нонпй варіянт пг.езії Т. Г. Ш-ка, що, 
як тепер зьясувал'^ся, була посвятою пеза- 
кінченої його поеми „Черниця Марьяна", 
Він видрукував цю поезію 1914 року в 
російському журналі „Віістникт. Европьі" 
ч. 2, і тут же подав свій нарис під заго- 
ловком: „Перше кохання Шевченка". Бро- 
шурка ця є передруком з додатками й од- 
мінами цієї статті, поезії Ш-ка під заго- 
ловком — ..Оксані К....КО** і короткого вступу 
автора. Нарис д. Зайцева яскраво і послі-» 
донно малює перед читачем чарівний обра» 
першої коханої Ш-ка, сусідки — кучерявої 
Оксани, і надзвичайну силу і вірність 

404 памьят 

би жін 
але оГ 
{лвжди 
і і\ 'му 

того, В 

кріпач 
»';ііях 
І тевр 
поетої 
111 ка, 
нила 

С 
текст 
втілеї 

оздоб, 
ками 

Н"ї 1 1^^п()^■[}п^^>ш. — іїіисп'ііі ии. памьяти її В и|іодовж ЦІЛОГО життя. Скільки 
бп жінок не зустрічав Ш ко в житті своїм, 
але образ Оксани завліди но тьмарився і 
ілвжди стояв иередним живпм й чярун>чим, 
і іі 'му не зраджував Ш ко ніколи. Мало 
того, він був і іи)ет(>м її, — образ безталанної 
кріпачки Оксани знаходимо у багатьох ію- 
•'.чіях ПІК І, хоча під ріжпими іменами. 
І тецрр можна виевнено сказати, що це с 
поетова Биатрічр, та велика і свята любов 
ІІІ-ка, ЯКІЙ мусимо завдячити, що охоро- 
нили поета в ііого скорбнім житті... 

Славна тема нариса, Гі<>го змігтовппй 
трксг знайшли собі і зовніиіие хороше 
втілення. Маленька, дуже чеиурна книжечка 
оздоблена стильовими заставками й кінців- 
ками з гарною обгорткою в наш час огид- 
ної макулатури робить присмие вражіния. 

/7. Богпці.ііні). XII. Етногргфія. .'^7(1 На всякий випадок життя. (Ипро()ні ири- 
і:(і.ікіі та ирис.ивья). > порядку на. ні ІЗ. ( . т;і < •. Д. 
і^плавництво ..Сміх", книжка і^уга. К. 1ЯІ7 р. 
• тор. 128, 32", ціна 1 кауіГ). 

Даремно уііорядчики цісі кпнжкп поховалися 
па іниціалп сноїх імен і прі.іпіщ. адже робота 
їхня була не тільки пристойною, але іі по суті 
справи така, що потріГіус; пока.чатп обличчя упо- 
рядчпків. Скоріпіо чистий етпог|іа<|і .може соое і.'о 
пазинатп, ніж ті, хто з готового обсктипною.. 
яскравого й блідого, ро:{умного й ніякого етно- 
рафичпого мате|»іялу гибірають на свій смак, по 
своїй уподобі, паніть несвідомо по своїй вдачі, 
вибірають те, що ї.м мШеться крапцім. дотспні- 
ніим, розумнішим. Упорядчикн лріобили ('[;окі 
книжку досить цінною та осгглн деякої міри 
об'ек^ивности двома способами. Перше: П[іиказок 
вибрано в них не так уже й .мало,— їх мабуть 
єсть більш як півтори тисячі, а це значить, ліо 
.значна частина загального і типового матеріялу 
увійшла в цю збірку. Друге, і особливо пози- 
тивне,— це сістематизація матеріялу, річ для 
багатьох етнографів, навить учених, дуже трудна, 
а иноді й фатальна. Сістематизація, а власне 
своєрідна для цього своєрідного випадку, класифі- 
кація численних приказок полегчуо користування 
цією книжкою і робить іі користною й приємною. 
Класифікація для цієї кни^и типу „підручних" 
така: 

Народній кп.гендарь: Зіма. Весна. Ліго. 
Осінь. Свята взагалі. Господа рськиіі календарь. 
Природа. Доля: Доля. Бог. Правда. Щастя. Ва- 
гацтво. Гроші. Торг та борги. Бідування. Іолота. 
Розум та дуЬгсть: Розум. Наука. Знання. Ро- 
зумна мова. Хитрощі. Дурість. Недотепність. Ба- 
лаканина. \\раи^\ Всяка праця. Господарська ро- 
бота. В полі. В оборі. Лінощі та ледарство. Пану- 
вання. Істнування людини: ДИТИНСТВО. Дівчата. 
Краса та врода. Жіноцтво. Весілля і шлюб. Ро- 
динні ВІДНОСИНИ. Хвороба. Старість. Смерть. 

405 Почуття: Кохання І'адопц. Сум та журба. Жах 
та полохливість. Гнів. Скупопц» Заздрощі. Голої. 
Вдана людини: Добрість. Досвідченість. Сила. 
Жвавість. Млявість. Неохайність. Глузування. 
Пнха. Нахабство. Брехня. Пстовір та плітки. 
Сварка та лайка. Пияцтво. Злодійство та шах- 
райство. Громадські вібносини. Патріотизм, 
ііоля. Товариство. Пріїятелі. Вороги. Сусіди. Іості. 
..'Іухооснство: Попи. Ченці. Дяки. Наніонально- 
спіи: Козпки. Москалі. Ляхц- Цигани. С$нтенні'і: 
Мораль. Побажання. Всякі. 

Блатно чи не вдатпо. але— це система, яка 
надає раціі користування книжкою. В передмові 
уиоридчнки вияснили, який інтерес і цінність 
мають на[юдні приказки, справедливо підкреслив- 
ши також яіикове значіння цих стислих, економ- 
них, образних формул, які з себе уявляють наші 
(та й всякі) приказки. Дуже божся, пю вираз 
Карлейля— ..Освіта людей повинна починатись а 
П{)Иказок, а кінчатись ідеями", -який так побожно 
навели упорядчики, може дістати хибного толку- 
вання. ІІе вірно, коли під приказками будемо розу- 
міти поетичні, конкретні, образні формули, а під 
ідеями— абстрактні, загальні, теоретичні формули 
люїскоі думки. Ллє приказки взагалі повиниі 
складати тільки малу т<1 незначну частину нав- 
чання. 

Видання чепурно. Шріфт дрібний, але чіт- 
кий. Папір добрий. Коректурних помилок нема, 
окрім одної, а зате вельми досадної: „прислужити- 
ся Відчизнї". 1 хто це .,д" туди всадив.— упоряд- 
чики чи коректор? Може бути, або— отчюна 
(хорошо. стаїОміпнс словоі. або з-галииіка — 
вгтчинп. 

.-/«. Иіковський. ХНІ. Мистецтво. 

371 Л/. Віляиіеисм<іій. Наші національні 
скарби. Видавнпцтію „ІЛлях"*. Київ. ІІПУ. 
Ст. ]о. ціна ."ЗГ) кеш. 

Національні скарби наші, яким при- 
святив свою брошуру д. Біляшевський, це — 
музейні колекції і взагалі збірки старовини, 

Щ) переховуються по рІЖНйХ громаді ЬЕИХ 

інституціях і на ііуках у людей приватних. 
Д-ій Біляшевськрй вважас за чудо те. що 
на Україні, не дивлячись на сістематичну 
політику винищування всього національно- 
го, ведену московським урядом, все-таки 
„і по більших центрах, і по ріжних .за- 
кутках заховалося ще чимаго памьяток 
стіровини. особливо мистецьких, що лигаи- 
дися від тієї доби, коли свідомість українсь 
кої нації не була так пригнічена". 

Може де й не таке вже чудо, бо сам 
автор признається трохи далі, що „обслі- 
дування памьяток старовини й няродньої сло- 
весяости зоставалося для українців майже 
що не єдиною сферою, де російський уряд 
не наклав свого геїо, хоч і дивився яа 

406 І и о є Ч 1 1. роботу в цім напрямі даспть підозріло". 
Сиранедлиність вимнг;:(.; додані Д'» цього, 
що серед иомосковленого тішоїо панства, - 
потомків ко;?аиі.К(ії стчріімтіїи, зявнсдп зна- 
ходились освічені, кулі.турні лн>де, 5ІКІ ці- 
нили іі])едмртіі старориип не тількіт,, як іін- 
мьятки (|іамплі.гі, таі;і, іці) сгосуюіі.ся ]"- 
дпннпх споминів, але і;;загіілі, яко лі'я.іки 
паціональїк ї культури в минулому. 3:іхн- 
дами цих лю-і( лі, *-Тяк И. Та|'И( воькі !І, Л. 
ГЬмі, та ин. і ио'( гали музейні колекції, 
яьі 1? }(япіі часи вже ледне чи н морква бу- 
ло о :ііб]>ат(і. 

Та як Ои там ни було, не можна не 
згодитись ;< д. 1)іляні^'і;сьі.іім, що справа 
лбіриіпя л .чбе{іісанмя національних скар- 
бів ; тояла і1 стоїть у нас далеку н»» на ви- 
соті. Дій Ьі іяпіеиськиїї хочи наїадатй гро- 
ми іяіьгву про цк) спраьу іі ііознйіі(/МИТН в 
згч'альннх рш'ах іл тим. Що у нас е(;ть, яі;і 
'•ам»* муз^-ііііі збірки ісіиук»'іь і;:і Икрнїиі 
(п цо-за мел;амй її — н ІІете|ібурзі, у Москві). 
І^ін ро' ііоіл.іі'С ц[)о иа;і:ііі (д'к іаииніг, в яких 
іи'риГіувнла м\ >'ііна сцраин у нас досі, ііс- 
р<мічуі: важниці муз*-ї на вкраїнській че- 
[о! І Ірії, знпмдто М(і;ке сі;уи»міько іі коротко 
цодаюч;! ИІД-МІІІІІ про зміст їх !;('Лекп,ііі, 
НРПііаймііі Що стог .сгься иаилііщпх з тих 
му.гїи. МіЛі !;ііі!!іі\і. іі.'ри.іічуюмн малі ІІрО- 
ві іиі.'їліііі .м\.;*'ї іі принатні ко.іе- ції, ііі;то|) 
зао'. в і; .1 іагіі :іа Історцчниіі м\,!еіі у Глу- 
хі ьі. ЗЛо;іС('!!!іи ЦЄр'('И,і;кИО .; ь-олоі.цііі пси. 
М. 111)1} і "и.і. і; ці.ісму бропіуі а д. Іііля- 
1ІІІ Ш'і ь'оі о і'і д,<(; заіал[ліші і дуй:»» інтер*'-: 
ний >>''),,:гл гіа {оііііща муз"ГіГ{ої сцрліш ііа 
>'і;р'.і'і.і. 

і'(м'бц сімідіаатиія, іцо сімк'р. і;о.пі 
.маї.іо влагчу иаці(інальиу д^чіл.ану,— снра- 
и;і цч сгані' на нгвним ґрунт, і;іо уряд 
нам: гам :;а ц»- подбає. Ллє треба, що'» ііп- 
ци.ііілась тут іі\кі'.к і!Г'<амаоцо гі гі>о,м)ідгі,- 
ка ічіціятина. щоб розуміпня кульїтішої 
ваі л збіранн)! н охорони „н.'іції.инлььих 
»"каибі;»" пер»мім)ло в цііір(і;і нарС'Дні ма^н, 
Пр о не ОУ.ІО того Ві!рИ;'.|іСІ.;;ог<) нищиння 
ппч скарбік ((иоблиі-о підчас соціяльно- 

еКоЦи.МНЧНИХ і НОЛІГПЧНПХ 1)СЗрухІв), ЯКР(, 

па великиіі жаль, відбувається у пас перед 
очима. 

XIV. Поезії. 

.{72 Дмитро ^іа:\.і. З зелених гір. Поезії. 
І^ндання т-ва „Члс". К'і!:«. 191 ^<. Гтор. 104. 
Ц. 1 ка])б. 00 к. 

Дмитро Загул, як пишуть в передмові 
Ного видавці, „молодий поет ЗедежГї Бу- 
407 не з власної ВОЛІ на ковнни, закинутий 
Україну'. 

Иаиіому читачеві він- иеівідоми4І зов- 
сім, коли не рахувати кількох ио^'зііі, 
ііізіїнсаннх іюго імьям в оім'ннніх числах 
./1.1І.ІІ." та ,,І\иїв(іл:< ї ;і»-мської гяз*^тм". 
Склаи'ниіі ним і випуіпенвіі нині „Чн( ом" 
збі|)ник — не носить печаті вн|»азної індіві- 
дуальности і не дас ще а.моги скласти пев- 
ну думку про талант ііого ангора.. Але 
0Д110ІЧ) в усякому разі Не можна одмовиш 
ноеюві ц«' дару легкою .музичного ві» іну: 
на ііого м«'.тодіііннх рядках мимов(»лі одно- 
чивіи. вухо ііііля ваіккої, незграбної В"рсі- 
(|іпкації л.яіліх пімпих ,.п істів" ук) аїн- 
ських. 

Збірник „З з^^ленпх гір", що лежить 
оце ііе[)нд нами, скл.иисі І.' я з трьох врли- 
кіх відділів: 1— імтямпа лірика ноотова, 
І! іі»'р«'К.іадп з Ііяльмолта, 111 — нас.іі.іу- 
ванн)! та переспіви з ('нятого ІІімм.ма. 

Іагнмна .ііріїкч Зчгула н»- визн.лча<.гь- 
'•я (.соб.чивок) (ірігінальнісін), чи |)іжнома- 
штнісік» т»'м: заг\ч.іі.ний тон її ци -юй 
тра.іипіиііяй сум (ипо;іі б.'Зіііійчиїппиі), якому 
иід.ікнгі'г, ііоііИіоіі' ТІ. ма.іо Ні' всі іючиваїочі 
ук]»аїмсі>:;і пости. З Г><; П' глііі ;} а піі.'лів 

лірики не .МеИїН і;<^!(МН1ІИ ЮВоІ-ЯИ. 1)р*' 
„С.И'ЛІИИП ІЦ.іСІИ і:о.ІІ!!ІІНЬі'1о", про „в.е- 

снітн».'; І оре" 1 „за зіублснн.м |)аі:м одчай", 
про душу „подібну ло домовини" і .б.-з- 
силі .оі'чаїїнл". ІІоитові здасіїи я часами, ідо 
він ііірапів „оітаніїїо майю" 

і р «звіялось світл.'Т химерне: 
вж" І: і яка |)о:кивая мрія 

іи'режитоп» щастя н<^ веріи». 

ІКсь цей „ІК.'бл^-КНіІіІ ІІ.ИЗ.ЧН ЦЬІТЬ 
Оі'-.п, малаго ні. ось.мнадцаті. лі.тг* сира 
вляв би гііаилніїя страшенної одноманітно- 
сти, коли б автор' не догадався розрідити 
їх поезіями ЛІПНОГО СВІТЛІІПОГО наст|шю. 
Як зразок таьнх поезій н.іведемо один з 
початкових вірніів «алілу (на жаль, на- 
друкований трохи неноиравг.0): 

З і'либіЧН руїни і пустелі, 

з ДОЛИНИ смутку і плачу, 

в кі)чї надзорянії» веселі 

на крилах пісні я лечу. 

Думками лину над землею 

мені так тісно на землі, 

а разом з піснею мосю 

летят у вирій журавлі. 

їх крик мою бентежить дуту; — 

таз ними враз не закричу: 

я випіе вилетіти мушу 

від журавлиного плачу... 

408 


II о й з і ї. 


Кращі вірші одділу: ,Я не знаю, де то 
яуло" (стр. 12), „Серрд маленького озерця" 
(стор. 14), „Коломіііка" (ст. 48), „Покотилися 
по заріночку" (ст. 44). ІІочуваюті.ся поде- 
куди виливи яародні.ої ііі<иі (ліеся, ицоді 
Геїіне і Бальмонта. 

Друга чнстинн збірника переклади 
; Балі.монта — є власне найслаОїие. Перо- 
кладатп Бальмонта річ надзвичайно важкії: 
•І.ЛЯ цьою, по-иерше, треба ''ути сам(,му 
ніртуозом поетичної ф('рмй, як ііін, а по- 
друге, мати під руками такий складний і 
гг'нквіі техннчний апаратам, яким україп- 
< і.ка пое.чія ще не вололі';. Деякі переклади 
•Агулові проте улалпсь, але н більїіііи ти 
мипадкіп він потерпів фіаско. Особливо це 
помітно на таких :фазках, як знаменитий 
..Челн'ь томленья' (у і)лгула „Човен уто- 
ми"), де' всю поезію збудовано на таких 
|)рннтоиитнх алітераціях. 

Всчерт.. Взморье. Вздохи ВІ.ТріІ. 
Величявмй возгласі, волнг. 
Близко 6у{'И. Ні, б^-реп. бьется 
Чуждьій ча{»ам'Ь че])ньій Ч'^лнь. 

> ^іагула алітерації иіачно ослаблені: 

Вечір. Море. ІІодїїх вітру, 
і величнпіі поклик хвиль. 
Близько буря. В беріг б'і.ТЬСЯ 
■ чорни І1 Ч'ШеН без вітрил. 

Пиоді переклад зда^:гь(;і г|іубі»8АТИ.\і. 
Гак чудесне Бальмонтовське: .Смерть, 
убаюксій меия". Иагу.і перес.казу»:: ..Смерте, 
ириборкай мене", ііагато москалізмії;: чер- 
тпі, хорг.вод. прилив, і т. п. 

Найкраща частини збірника — переспінн 
з Іїіблії. 'Л ., Пісні пісень" автор переклав 
1') уривків і мін: нпмн улюблене Пуіп- 
кннпм: ,, Вертограді, моей сестрм. верто- 
граді, з?іпечатл}'.ннмй". 

Зачарований сад - 

ти, кохана моя! 

На криниці печать, 

не дістануся я. 

В тім са у в;ін(»г[)ал, 

пишні квіти лісік, 

кипарис і гранат 

там роскішпо росцвін... 

Так само чудово перекладений і дру- 
гий уривок: „Сплго, але не гнить мес 
серце"... 

ІІерекл а д,,Еклезіастй", не вважаючи на 

деякі хиби з боку мови, можна поставигн 

поруч з кращими українськими пересніва- 

мп Біблії, як переспіви 1*/дапського, або 

409 ї й Куліша. Вірш автора знаходить тут ча- 
: сами силу і виразність, і'абувас відаовід- 
І но^о темі ритму: 

Па сх(>ді сонце рано встане 

то золото, то кров, — 
сусгИий мир за' дня огляде 

і капе в море знов... 

Поетична мова Яагулч досить чи(та, 
бл-изька до мови України ПаддпінряН' ьк' ї. 
П'ус її тілі.іін надуживання зменшених 
форм, оті ,,рухи білесеньких рук", споді- 
в^ннячка, зітхаппячка і повні фоі>мп арик- 
метникін (незлбутнес, маіібутис';, облудге-::). 
ЩV часто в-і.чваються на Ьуковині. 

в в збірнику прик{)ин недогляї: епЕ- 
ірл(|>. до і> ціклу лірики: ЛтргоЬ; .Лпюг. 
і|ііі(1 моп піогіаііа ресіоі-а со^іі^ (Люте ко- 
.х^іння, до чого ти не приневолюєш людські 
серця) автор приписав Овідісві, тилі чассм, 
як цей класпчнвй ряіок належиться Вер- 
гілі»;ві. (Ннеїда. І\\ 412;. 

]^ерсі((»ікаційна техника оагула нехит- 
ра, їй браку*; певної зчкінчености, і іі.е 
дуже шкода, бо ві|Ш авторові ді<;іься лег- 
ко. Иах іг'лення Г^нльмоитом не мизулось 
проте без насліжі;у, і в деяких поезіях 
ми зуст[іча(;мо зі'учне користування вну- 
трішньою римою: 

Десь високо П;!Д ЗиМЛеН) ІІОСПІЬ 

доли наше ііі,пстя, та ніііоли н;ім 
. ^ не іуіасті.ся іінинитрся т;ім. 

Загалом беручіг, і; азторопі (. ,.иі;і-])а 
Бои:а". ссть де-що таке, що цидас — пі»и 
уиоьі герйо:-іИ' ї |)(іботй пал с(:''<»і(і надію 
на дальніин розвіі'. і було п дул:е прикро, 
коли б ця налія не сир иаил чсі . 

Л зовпіппп,оі(' ('оку і;пи;кла іліг.'изгіс 
чепурно. Мик. (Ь(іГ- ;373 '/. ПІспчгиио. Малий Кобзарь. ІЗидампи !иі- 
ріиііпі.іьської Учителі.сі.кої Спілки на спомин п('0 
ИІевчеиковське сиято. Стор. •12 і II 16". Ііаршіпюле. 
1Я1Ч П.іна :>и кой. 

Л утіхсю доводиться .за.Иізчіпп отакі сільські 
ьіиання. як ось 1 це. що лсліиті. перої памп. 
І'истс інтерес ди кннаски і центри вже. не можуть 
Й010 цілком наюводьннтп.— починасться теїіеіітра- 
лі.зація і:удь7трна. один з найкращих і наГіко- 
штінніппіх Може здобутків політичної і:олі. 

..1їой:!арик'*, нш видали барпіипільці. робить 
не зле пражіиня і своїм зверхнім ілплядом. і 
вибраним з .Кобзаря" матеріяло.м. Масмо тут 
зразки з найбільш популярних ноеліЯ Шевченка'— 
історичних, політичних та ліричних. До иоезій 
додано коротенький, до лаіу скла іоииіі життєпис 
поета. 

-^-^ ('. Єфремов. 

.410 і 374 Л. Тетмаііір. За сндяиою ст(мою. Поезії в 
прозі »ер«к:габ А. І1яв.;юн-я. Виіішництво „Шлях". 
К. 1У17. Стор. 24. Ціна 40 к. 

Поезії в прозі одна з найбільш вишуканих 
поетичних форм, улюблених баїаті.ма майстрами 
стилю, котрих ие :шдовольня<: слементаїна гра 
ямбів та хоііеїв і кот{>і навіть и[іозі своїй уміють 
надати гармонійність віршу. ( тавитися до цісї 
форми можна но'ко, можна визпапати її надто 
нитончгноіо, манірною, >це не можна заперечити, 
ию доіі.нм авторам вона удасться надзвичаПно. 

'і'етмайср належить імеТіІіо до таких віртуо- 
зів форми. Гому-то герекладатиТТї^го — річ важка, 
яка нотріґіус від перекладчіікії добрсго знання 
мови і ні'.іикої техничної ВИУЧКИ А д. Павлюк не 
ї!ас ііі юіс, ііі другого. І'тиліст він поганий, 
-іітературних н виків у ньоіо нема ніяких. А тому 
:;;ікінч('ііі. колоритні Фразм Тетмагсра стають під 
1І0ГО пером сі{іими і незграбними. Зусюди ви[іи-' 
нають то, як, ки.іи і неймовірно утруднюють 
чіітаиии. 

11;тр : „ІЦо ж робити ч(ловікоьі, ко.іп від- 
літа»; від нього ьіра и найдо: ожче. віллітае, мив 
(і журавлі, про корцрих я. Ьог зна чого, думав, 
ІІ/.П вони не вернуться ніколи". 

Ик же мало Тетмаііеііа віїчуваеться в цій 
і.остіїубатій фразі! 

Д. Павлюк рішуче не вміє будувати речення, 
і прикладів, подібних до наведеного, можна б 
подати досить. Складня перекладчиї а взаі^лі не- 
досконала. Лін пише: ...„печаль залягла в ліс", 
..доли... зраджувала мені", „жіноче серцо, мне 
г.іухняне мені' і т. п. Зустрічакіться помилки і в 
мо[іфологіі: квіт;;/я (зам. квіток), сльози радо»«« 
(лам. ііадости). Але піо найбільше кидається в вічі, 
не лексіка. І ут можна знайти надг'вичайні курйози. 
Пережиті гоїини пролітають перед перекладчиком 
..я/.- итпра чайоіг\ смеі»еі;и ..випростуються ріп- 
помірно-, волосся ^.м.Ні (ічуепіьпі на Голоніг, 
жураилі лсгяіі. не ..ключем", як ми б сподівалися, 
а ,.икоиііі> .'нгр.ііівоіо оикірпк)-. погняно соице 
..стоїть на ((Піірірно-.і. Істино МУ і може, сяфірово- 
.іолотомуУі небі". .'(Кп.іобп иідрубаиих оереіґ, 
„лід ламсрших оіір". ..чудонпй ( і['ИН піижак" 
(чому пж(' н такому і^азі по -сііінжак"?) та „сніп 
ооопііїний сл:іви" Домальовують каі>тину повної 
сти.іістичної (їе:лі(^радности автора. 

До свого збірничка порекладіи (всіх поезій 
пе[ісіаадено 22) д. Павлюк приложив ко[)огеньку 
ха[)актср(істику 'Гетмайсра, котіа власне нічого 
Н'' дас. Кому •„: С,о можуть промовити н(ось до 
ро;;уму чи' до серця такі загальні фрази: „його 
мистецтво лежить по-за гранями добра і зла, в 
ііому нема }іис п(ю;іока чи апостола". 

Зу<т]іічакіться в книжечці часами 

ТурНІ П(ЧМИЛКИ 

Мніс. \ корск- 

ЗсрОІІ. XV. Театр і П'ЄСИ. 375 Мнх. /у>.г/«4'в(/.л7<//.— Хмельницький в Пере- 
яславі, історичні образи. Київ. 1917. Стор. 79 ін 
Ь", ц. \ р. 50 к. 

. Дікаїза книжка! Не тим, піо належить вова 
перу високоповажаного професора, і не тим, що 
.зміст її, переказаний найбільшим знавцем нашої 
історії. — (;, можливо, історична правда. А цікава 
вона, на жаль, як раз з протилежного боку, бо 
доводить, що но всякий, хоча би й талановитив 
історик, може бути драматургом, навіть зможе 
411 писати історичні драми. Вперше цю аксіому було 
доведено М. Костомаровим, який після своїх слав- 
нозвісних історичних праць зробив невдалу спро- 
бу написати драму про „Саву Чалого", — а тепер 
цю саму аксіому теж не менш виразно потвердив 
проф. М. Грушевський, випустивши драматичні 
образи — „Хмельницький в Переяславі". 1 як ндо 
це вже треба було доводити вдруге, то, може 
було б не зайвим, зробити хоча б так. як зробив 
М. Костомаров, приховавши своє авторство за 
скромним псевдонимом Ісремії Галки. 

Правду кажучи, коли я тільки взяв в руки 
цю книжку.— мені одразу стало страінно. ню 
станеться саме те. про піо я сказав раніш. Ііо й 
справді не можна ж вимагати од природи, щоби 
вона одному чоловікові віддала всі таланти і ус>ікі 
види хт^ту, а історія каже, н^о навіть такий ви- 
датний і і)іжносторонній геній, як Гете, й той не 
міг би написати ну, скажемо, опери... 

Чеі)ез те й нова праця проф. Грушевського. 
ніо уявляє собою цінну історичну розвідку в 
драматизованій формі, однак драми з себе не 
уявляє Й, иевно, ніколи не побачить світла рампи. 

М. Садовськии. 

37(5 Сшіридон Черкасенко. Повинен. Драматич- 
ний етюд. Вид. „Дзвін". 1918. Ст. 16 іп 32*5, ц. 40 к. 
Події 1905 року, коли наша земля .захвилю- 
валась під першим подиходом революції, дали 
Спиридонові Черкасенкові. який ще тільки почи- 
нав свій письменницький шлях, багато матеріялу. 
1 іюй матеріал, — треба визнати,— Черкасенко ви- 
коїпістав дуже добре, перетворипніи в горнилі 
своєї душі художника в прекрасні, сильні, ча- 
сами мо'іутні речі. Одною з таких „блискучих 
скалок", що дас велике задоволення читачеві. — 
є й невеличкий драматичний етюд ..Повине.і". 
випущонигі оце окремим виданням. 

Повна глибоко-драматичних настроїв, викли- 
каних розумінням обовьязку, що веде на бій 
робітника в ' бо[ ону свободи й братерства, — ия 
невеличка і)іч робить сильні вражіпня й у читанні. 
Па сцоні ж, в хороніомт виконанні, цей етюд про- 
сто приголомшує глядачів. Він може бути добрим 
матеріялом як для звичайного театру, так і осо- 
бливо для театріп інтимних. 

Не потрібуючи складної обстанови й рекві- 
зиту.— ця драма буде дуже бажаною й на провін- 
ціяльній. аматорській сцені, якій дуже радима- 
звернути на етюд Черкасенка свою увагу. 

В. Старий. 

377 //. К.іьськиіі. „Весняної мочі". Малюнок на 
одну дію. Сміла. 1918. 8 ст. іп 32, ц. 20 к. 

Просто диву даешься, як М( жна на пілтьох 
неповних сторінках маленького формату умістити 
стільки безглуздя, глупоти, бездарности, безграмот- 
ности, елементарного незнання мови, коректурних 
помилок самого неможливого гатунку (кохання 
„ЇОхання*) і т. д. і взагалі всього того, що но 
може бути ні в якому друкованому папері, окрім 
большевицьких декретів. 

Безглузда сценка, для якої якийсь Сміляїі- 
ський сажотрус Ельськнй не пошкодував паперу, 
справить справжнє страждання на всякого, хто, 
навіть не витративши грошей на її купівлю, 
матиме нещастя проглянути цей „твір". 1 певно 
словами з „твору" Ельського й зможе тільки ска- 
зати той беззахистниЯ од подібних експері ментів 

412 І хгсчу і и ь' и. — .^уді^ліпі иидинмп — і слиіп і» її»'!»!»»!». смілянських драморобів читач: — ..Хоч я й не віер- 
;куи. тебе, алежунійди в міП стан і :ігииши мене 
в супок'Л**! 

/і. Лик — иіі. 

378 Т. Ко.іесниченко. Чад- 11ь»:са на "> дій. 
Кнїн. 11П8. Ціна У5 коїі. стор. «іЗ 

Учадісіл, прочитавміи цей „Чад". Учаді»;ш^— 
не бачучи й не чуючи — віл одної уяви Г()Го. як 
пьють Оезисрсстанку „недогон", як валяються 
пі.яиі, базікають нелюдською мовою, танцюють, 
бьються і, врршті, кінчають все пожея.ою, від якої 
навіть завалюється хата. Що до останнього мо- 
менту, то автор ласкаво згожусться Гі на трохи 
инший кінець: .коли нема відповідних декорацііІ 
для обв:ілу хати, можна кінчати пьесу так: за коном 
иожежа. Павло давить Віктора. Коли п \\ ьже 
лежить нерухомо, вбіга Ганна: жахається. ІІнвло 
регоче". 

Здавалося, що сюжет пьеси, х(^ча й спірний, 
але не бр:»глуздий, можна було-б обробити П нри- 
стоііно. Що ж ми бачимо у Колесниченка? і'ор- 
пина— тиче дулі, чоловік її— тиче дулі, Кіхи.м — 
тиче дуді... її першій дії пьють недогон, л другій 
теж. в третій теж, в четвертій горілку. Чисто 
„клоунські** номери на зра.зок такого, наприклад: 
І'орнина хоче вдарити рогачем ньяницю чолппіка, 
а влучає в дочку і т. н.— заступають ..комизм", 
який підтримується ніе і такими в; ступами: 

Садпхвон (крамарь)так дякує за запрошення 
на заручини: — „Тропут нот по ето время {иока.пі 
на горлянку), ис знаю, как і виразіть свою субор- 
дінадію. Честь імсю кланяться, чтоби ввєчеру 
арітарабаніться. Лдью!" 

Божевільний Павло веде такі речі: — „Сніг 
ішов... та як вхопить мене за ногу... я як закричу— 
цю-цю ня! Цю-цю ня! Хе-хе-хе. .А він як припечи''... 

Серед гірких пьяниць. ошуканців ідеальна 
п*істать селянки Ганни, яка говорить таксю монпю. 
що їй ноз>іЗдрять і інтелігентні українські 
панночки. 

И такими художніми засобами і з таким 
прийняттям дійсности береться автор ю ,лрама- 
тургії",.. 

І пече пече драми, пече-пече комедії, кому 
треба — .,3 обвал(;м", кому ні — без його .. Ллє дулі 
і „депатур" (дань часу)— .аля всіх обоььязкові! 
Теж творчість! 

Пав. Зайцси. 

XVI. Художні видання. 

379 7". Шевченко. 1) Плач Яросдавни. 
2) Бій з половцями. Малюнки Павли Діден- 
ко. Нидавниче 'і'овариство „Сіверянська 
думка". Чернигів, 1918 р. 

Не знаю, як і дивитигя на цю книж- 
ку: чи як на видання художнє, чи просто 
як на книжку, що пущено її в гвіт а 

рГ0р08? 

Але з того, що кожну сторінку кни- 
жечки оздоблено то рисунком, то орнамен- 
том, заставками, кінцівками, а самий текст 
є автоґряф іудожника — можна гадати, що 
видавництво мало намір видати що сь ху- 
дожнє... Багато покладено на зовнішній 
артистичний вигляд книжки і праці, і 
418 упрртости, а ьнижка все-ж таки п« пе- 
рейшла м*»ж „дямськ( п) рукодєлія". Стіль- 
ки дрібної сумлінн* сти, вузенького помислу 
та пересаівів з чужого голосу. Правда, що 
репродукції дуже невдалі, розляпані, «ле і 
орігинали не повинні мати претензій ма 
кращу долю. ' 

От, напр., як художник трактує по- 
етичну постать Ярослнвни, що плаче тл й 
сумує „в Путивлі рано на валу** (сюр. 1): 
— десь під тином „вранці-рано** сидить 
(це ясно видко; жіноча постать, одягнена 
по Московсько-Васнецовсько-Нестеровсько 
му рецепту і щось робить — чи дивится 
куди, чи ворон лічить, чи куняє. А навкруги 
квіточки, каланча (мабуть -вежа), сопц& 
як па „оракулі, премудрому предскязатв 
леві".. А ні доби, а ні стилю, а ні настрою, 
а ні навіть илюстрпції, котра б просто 
пояснювала, що Ярославна дійсно плаче. А 
НР сторінці 11 — страшенний бій Ігоря з 
половцями: з одного боку — на білому копі 
„білий генерал", а з другого —кигаспь на 
гарному коні. Войовничий нахил дуже до 
бре зазначено в по:іі „білого генерала": 
так і чуєіп його „богатирський" оклик^— 
„осаді назад"! ^_ 

Краще було-б видати просто й гкюм- 
но ц«*й уривок з чудової поеми, так тала- 
новито перекдядеппї нашим великим ху- 
дожником слова і не псувати йо:"0 -^вір 
невдалими ))оботами жіночих „рукодєіііі**. 

Проф. М. Г. Бурпчск. 

XVII. Релігія та церква. 

380 Молитовним. Мовою уираіиоьиою й церивіно- 
славянською. Іісрек.ків і пояснення .і.ю.шив Архи- 
епископ О.гексіп. ІПідания книгарні Є. Черепов- 
с;.кого. Київ, 1917 р., стор. 464-11, Цінп не по- 
значено. 

381 Молитовний. Ц славянсьиий та український 
тексти (з поясненням І. ( /іяіи. А. Герашенко. Вид. 
Т-во „Вернпгора". Київ, 11)17 р., стер. ЛІ. ціна 
пів карбованця. 

Перший молитовник призначено для шкіль- 
ного вжитку, другий— для вжитку загального кож- 
ного християнина: через те й кількість і пояс- 
нення молитов у них ріжні. 

в передмові обидва автори подають загальні 
пояснення про Іюга. молитву, хрестне звамено, 
то-іцо. 1І кінці-ж арх. Олексій подас „напутіння; 
з .Книги Приповісток Соломонових • до Бога, ді- 
тям до батьків, до семьі, до громадян, як самии 
шануватися, а п.-о. Геращенко зазначає завдання 
свого пє] вкладу і дає гарне пояснення, як треба 
читати сдовянськнй текст з українською вимо 
всю. Арх. Олексій подає молитви, які повинні 
знати діти в початкових класах середніх шки та 
початкових школах і до кожної молитви додає до- 
сить гарні пояснення, од чого книжечка набірае 

414 И п І а п н іт ч а х р (і н п к велике, партосїи. По писгач.и: п иіП тілі.!:іг ..о;і- 
іювідів (^лаженстп", а їх цеОл оуло-б іі~д[іуку- 
р.атч. ІІоіі молитліннк. яі: иілручтіг;, цілком нжи- 
ватися 110 може, бо він не адоролі.иж; огпіллііім 
ішмогіпі пеіаіоі'ик», тай М(і;!с-і!о його на зра.чііі: 
:)віічаПіт\ М(ісконсі.кііх молггоппиків. ало віїагллі 
учням треба його пріибати, яіг .ліосі.бігг. ( ияіц. 
І'ераїці'пко дж»; опичаиний скоричсниіі молит'мі- 
ник л ііояоиеіпіяч лннк' ІІ0ОІИ1І01СНХ олій. 1!1іс(іда, 
що ангор по іюіілни молитов на в[)анііііиі та ве- 
чірні, а труку: всі врнд. тим часом юкомче треба 
б\ло-(' М'Ч в примітці позначити порялок нпчпту- 
і.анн)' \!(ілитои. Пи'-^і- до иі»], складу, самих моли- 
юв. То Тоді як арх. Олектііі білі. їй иаближасті.ся 
до нлродньої мови, у н.-о. Гсраиіенк.а білілііе 
І лоьіпіи.чмін. .\ взагалі псрс'клали у ( бох іарні. 
І'ілм;п гарт бтло-б ..І'ернигорі" :!мениіитн ро::мір 
і.иинп.п і н;!ляти ііі вигляд ді?ісио молігговиика. а 
;Ч»' .':і;ііч,іііноІ і.нижки. Ціна 1!Є ннсоі;а. 

( нищ. /й>. ;<>''. Хпмсні:". Щйшм хрохика. ф Товариство „Час" ;чімоілі.іо и .[ейнцигу друк 

іісрії!' 'Ч'[іі' і;;; [іТП!і-і.ііо(л [» ііі.іГі ю >'і;р!іїнсі.і;и\ 
ііігсні. аі'ТМі'г.ч .маляра . /. 'М'іахи. Мигання було 
І; 'І'ормі іііілписиих к;^ртоі:. ОіП(>'іа(ііи и Пралі 
.іамоі.лі'ио пиіііі'[іі'Иіія .(.[іутої серії ісарюїс-ілюстра- 
цііі ь \ і.ра.іі. м.";;.\ ниччи. ліс-п-чс чудожіїиі.'а. 

% Те!н товариство .иімі'Німм .-а і.ордГіНом кілька 
і"іО(л 1 :ііііі-і;,:« !■ лі'і ма.;і!х ііті'ЇІ. 

ф Теж Т-во Ч'Т''>''' :;'а,м.іїі[чі!\ і.артиі.'у <К 
\\і"иі:і (З Тарасову Ніч', і іірттло до друку :(бі[»- 
нпк <.ііоі;ід;иіі,. а ^^'ри і;:і іи ьки .\ ниторін: Ирст-Гар- 
іа. !", и" іра-ІІім'. .!,:і:(Ч..і .:оііЧои;і га Маріса 'Гвена. 

ф Товариство ..Криннця" у Ниіві друі.т<: такі 
<иі:жі:іі: Повного аібі'аини тн^ріг, .1/. Ипіап^'чіііг!.- 
':'■:'! ЇМ II!: / /'//.■''/>/.' «-//'//7/. -.\'і;раїнсі.ка іггсіріи 
і; иа(і;ііі';^ іііііиїх: о. Іпроиіиі-ітн ти Я. Г>і- 
/'7'.л/,- ■// - Л'ре(Т<імагі)і по істо|ііі україигілюї лі- 
ісііаі\; и для і ирсініх та іипцих початкових ніі;іл. 
Ті м і-іі. ппиуік 1-й: }и.іп\о-}п;и, ( ). — ..Весна" — чи- 
танка іля малих дітей. Видавництво Черсповського у Ннїбі не.іао; а- 

[ом ниіі\':^і,-а'; а друку таїі книжки: Гі'ї'.матиі.ц, 
ч її. /. 'кіті:а. 1 Іч:<)-.ііі-. < )( фографичіїиіі с.'оі;- 
1І1ІК. — /у. і.'огч.іпіі,-,!. ІІеі'о і .іемля іоП(Иидаинл 
1'.. о Небо і :а'Мліо і ар- (ілімт .{.ізнмпі сіілиі. - 
І [■и-п-.чі . .\ііпт(іііія. І'і а. .і' І іл. гіііспа (ігоіюткдііі 
курс їли Сер. і нищ. ноч.ггі: пікі.і). 

ф Всно-ж тіптскаг г. ..(ілі.еіа;!?! Г.ібліотсці" такі 
і:ни-чки: /іі-чуя-.'/./іііцькп.-о: \] ІчаПдашепа сілі. я, 
■_М Приятелі. ;5) Ііевиниа: ІИінч^іика: 1) Кат(і[іина, 
2) Коб'.арі. (в 1 (м П. Домаііиц(.і;ого>. 

ф Редакція журна/іу .Вільна Українська Школа - 

інісиочііна(; вилнніїя окре*!іп; б^юїитр по питаи- 
нях методичних і і'.агалі.нооі вітнич під назвою 
..1>ібліоті'ка вчителя". 

ф Видавниче Т-во ,.Вернигора" у Київі цими днями 
ви:іускас такі книги: Кіилінг — Іі //.жун:.ія.\: 
ІІ0\ютУ{ — /'/'п.мііпіи>,п Уі,/^п'\ііг^,/,-іп мпаиі П. По- 
досів— С.»/г/)/«л нп яп.іуні (ім.жач .1. Глібів — 
Пудяїі і васи.іьііп (казка І. 

ф Видавництво -Праця- у Київі друі:ус крижку 
/. Ч(>)іІі!гьі,ч:і> — Цуі.-рона п) и.мИ(Лоьість иа Україні. 
4ІО ^ф Воио-ж готує :о .і{іуі;у: \\ ('. П. <1^/уііоп.пи. — 
Книжклі По .могімчарстіі\ ,і.іи селян іа Д]іібних 
ха;)ЯіВ. 2) \\рп(р. (', 7 іі.мпгаі'и/:<). -І'і,(;|іочоиий 
курс бц*іі;ітчої механіки. ;)) Л". Лпроткгвич — 
Початі;оі;;і хімія. 

ф Видавництво проф. Грушевського у Ііиїві дру- 
кує (паїїі. иромоии іі :!амітки того-ж апт(;[>а піл 
Наїівоіо .. )' г>и(ірі,:і, і ці'/іп:п- і його кміижку- 
..//і(і хмаї'охі пііі>;іЧ()И)' іл у кр'Гїні'Ькоі'о життяі. 
1'от\егі,ся ло Іруї.-г кліиіа М. Грунігпч.кп.'о — 
,І\киііііі,іі й пі'іічііііпіі )і(> \/,-/>іі1)ігі->:()\ іппор/г. 

ф Видавництво ..Наш Театр-— ісукус такі пі.(си 
(. '/г/'!,уігґик>г: ..П|о іпо тирг'а інелестіла'* (п|іи- 
смячгііо .М. і;, і а іоік і.кі'му ;: ..К'а і.аетароіо млина", 
,..\уі'Тогина' іпі.сса. що май;ке не попала в 
иериіпяу ілпаїїіі VI рук чіггачи! через коін|іі'і;ату) 

ф Видавничий ВІДДІЛ Дніпровського Союзу іотус 

до иидпння таі;і кімілскм: . '/. /и'/>////>^;// - |{иоиора- 
ція та СОІІІЯЛ1Г5.М; 11и:<і-.>н - ІЦо ионииеп :иіа'іи ко- 
я;еи епі';кннач Оиіет!. ліч.лііїі пр> кооперацію); /.'. 
Т(чпі>міниа—'\\'и\лл і іі|Л!нціни к(іоперац!ї; 1!/>"//л 
К. //'"'.///и - 11(ліулярііий курс И(>аітичноі скономІТ 
(піїручниі: д.ііі і'л\х.ічін па І оіні.ого уніїїерсітету 
і 1ЛЯ само(ч піти). 

ф Теж видавництво :іям(Яіи.іо ріжним авторам 
серію книжої.- иеренажно по споікивчій кооиераці;. 
які б ек.іадяли біліліі-ме}іііі повну бібліотеку ко- 
оператор;!. 

Ф Нові книгарні П блилиому часі у Киїні одчп- 
нясгі.ея т[)И Поні ук[іаїнсгі.і книгарні — Товариства 
..Час" (на '1'упдуклоїнеі.кій -М). ..книгарня Укра- 
їнської Школи" І книг. „Воля". 

ф Редакція проповідницького журналу у |{и:ві 
„Духовна Бесіда" цими днл.ми і;і;іі_\екас л друку 
1-у се).ію іір(лняіііін До ук['аін<,а.К(ЛО парі^ду 
.,\\(і.иііпі :і Ції гу'иіі'и/ ипіи:". 

ф Видавництв? І Самонениа у Київі Г( іу<; і.іа 
Л|іуку кілька нікі.іьних нідручпиьік і.ія середніх 
Пікі.і. Н НІ'! іііу чергу НІі\Ті.: іі/>пх.і:і пігп:іі. а ::гі]р(і. 
:гіім,пірі и. 

ф У м, Чернігові гіік-ри.іо ( имю ;іильпіііь 

.VкI)а:ИГЬ1;0 І'ИЛаїиіИЧе Гі;о ..< ітріли і.кп .ІУ.и- 

/.'Г-. 'Г-по .мас на меті друкувпти і нигавати рі-/К- 
вого роі7 ви.іапии і:\льт.-про'!:іт. :іпачіііня, бе.;- 
па[ітіііног(; хракте[>у, ііеріч'ажіі" ук|іаїн( і к'оіо 
моцмк«.но уі:ііпіно:іпаиі,'ГН\. а таьм;і; і нппіі нтаииіі 
Т(іГ) ис іліачіиня і характеру. Ппііі т-во ..(Л Д." 
друкує ирацго І). .1. .Мод (,і.іеіісі, кало ...іа.а.іі.іи 
ріпи У>х/)гпіі(і.>,п.-(> м!і( иіічиіі/і>г' і иггус до .і[»уі.у 
деі;ілька ни ьчнь ію укриїнозпан.! е.у в:!агалі. 

ф П бли.іьк-ому часі н Оимі >иі.' нийти .! друку 
../хіі/^ппп.а :рпм(інпіі:іі уі.рц'міП'П'п мо/ііі (і.ія 
ііікі.і" — \\. Мурсі.кого. 

ф Кооперативний Союа у м. .^ мані :і- бегезіля 
ИИН року роеиочинас виїаинн тижневої літера- 
турно громадської і копнеративиоі^ га:!ети, яка 
матиме назву „СокіЗ". і'а:)ета буде обслуговувати 
інтереси селян, робітииків і трудової інтелігенції. 

ф Видавництво „День" нонторюс виді|нвя аль- 
бома .. А'пїв в ипршинпх місш'пих хуОпмииків" 
а також великий портрет Т. Ніевченна в фарбах 

ф Видавництво „Сміх" іїими днями випускає тре- 
тю книжку веселої бібліотеки— Оповідання: Джвро- 
ма-К -Джерома. Нрет-І'а)іта. Джакобса. І'о.іа-І^ода, 
'1'вена, .Лверченка, 'І'е(|іі, Дороиіевича та ини/. гу- 

МО]>ИСТІВ. 

416 Виляпнгтма хронпіга.— Літорату})»о жііпл. # Видавництво Унраїнських січовкх стрільців у 
Владимирі-Во/іинсьному цими гилми іітм кас пікі 
киїїи.кн. Лта.маинж: <^^ /../ ісохптіи (ііосзп): ІІя.иіць- 
кіііі: Три жгртві (оііоьіічиїїЛ): ііоГцінсі кий: /і 
п[>ітівор(іх св>п}Ш}іі ішп-лх.у. І.аОюк: >Ііс спнцг кі>. 
ип.іі)... (наїиои) Воио-ж ипуе до друку -..Г.і/г/,;/,^ 
ирпсп" Л. Г>аГ»юиа. 

ф У .Іьііоні друктсті.с-л <) іім іїіідаїпілм к-тіго 
..///о )ііргґ„і липти кіітинму У /:р<іініииг\ 

ф ПсааОарим и іиипі почне іміходити ііс.іикм 
іи<м/'іііі,і іи Іпрмаціїіііа іаіісіа ніг ііл.ии ю „/іїа- 
р()(іжпіи!ґ\ що ма.' іргг.мт'іікя на ротаїїіііпім 
маїїтні. Окрім пігг.мпскм'ї оіідціялі.иііх, в га;;(іі 
йулс міститмся Гаїапі [ііжнпх ішісток. т-'Лі-іріі.м. 
«•таїеГі ЇМ ііііііі/Кі маі('|іія.іт. І'сіакція гл.істіі .\;і,с' 
.іаручії.іаіі. ліодоі'і .чакордоиііііх і;о,',(.'( іюидсії! І:; — 
у ііідіїі, Іі('р;іиііі, Сьіії та іінііі. — ііиданатн іадо- 
М0СТ11 .4 д('[)я:аіяіміо жіптя. 

ф В ..Кіевскихт, Унив. ИзвЬст." .( січня И)17 р. 
(книжки нихоїяіі; :і иімиким лан .аі',ніія.М) дру- 
кусТі.ся дісч.'ртація С. Л. ІІІ,см.Т;ііи; — ..Ііоічллагіїик'ь. 
Исторліл) ліпч'рат\})иое иілт.долапіс''. Ттт [I(^:^- 
гллдаюі (,( я инлання ..Гх-пл ласника". л(Я(» склад, 
автори лмстіи. джерела останніх, і ідбиток в них 
історики поГіуіиннх нсрслінналь України і доля 
ні''еііі. ,.І><а_оглаі ника" і: па^^^і^д,!. Друк .чакінчильси 
нсзаГіарим і книіа нвЛк' окремим индаиля.м" 

ф ІІс.»абар(^м у К'лїиі ничнс ии ходити Г>мато- 
ілюст[ овапий хв(іхп!;кнс'пик літе[!аттііі!. науки п 
громадянського жиїтя „І Іоіумя". "иі.^іім статеП. 
замігої: і рс^аніюк .і оґкяіу Л'і''ра7\)и. ііа\ і.и, 
мисдецтві, і(о.\іад(і,коіо і по^іпічіа г>. життя.- 
жуі)на.і .містлтим.; такол; і.інктраці: ;; уїсраііїсі.кіло 
і Нсткраіікі.коп; ».літл (лирт[іс':іі видатних 
ниі і.мс'нниі.іп, учених, іро.мад' іких ліичін. »іа- 
ліоніси :і у і.]іа;Нсі.і.» ': і' торії т» \\\,у)). 

уіішературнс жиштл 

■ .іііІі ПІП'ІІ ПІЧ Ч\І!1і:!і\. 
<"> ,имі,ірі амсит ИІІ.ІЛІ.НОЇ ІСОМІГІЇ ИІ)і! \\:\- 

рідмі.с му Л1оіісгеі)отііі Остти гі[)осіт. псі ніідаї:- 
иіііі,іі<.ч иі \'і,ра;ііі 1 ча .мсясімії її прис.і.-ти їіі 
' гімсоїс м.іх ип>і.іі,ііих ЛІ! іаііі. іимруконгімііх, 
а таїсоя,- і іііл, інг» лрусукії і,ся аоо .і.^т г \К)і і ся ' 
до д:)уі;у і по ді-а М[)имірміікіі готових вже 
підручммьіи на «каї. ]п'іх гі її. гипоріи іі|)Осять 
гі])іісилати свої ; укмціїсі! Д.ІЯ ИІКІЛЬІІІІХ ІІІЛ[ПЧ- ■ 
ніікіи. ячі лрукунатпмуі і.ся ьонпами і!І<^ї Комісії, і 

<["> Т ВО ..Вернигора" ііи -; \\пііиііи і;ріі;иі;,ч.іі: 
аагальні зоорн. На [іих м'^>орах маюи. \хва.і)і- 
ти. мі;к III. там. ноним статуї" 'Г-на, я.кіііі роз- 

робЛЯСТІ.СЯ ОСОГ);1ИНОН) І-ОМІСІІК). По (И.Г).\!\' стг.- І 

туту '1'-ип з ііндавиичог(і ііс|}сі норічсіл.ся на і 
кулі.турно-ироспітне. ІІІДІЮНІДНО ньому ЗМІІПН ГЬ І 
ся ціль і .ііхльмість Г-на, і^ідк[)инаюи,ся нові і 
відділи, а самг: п[)освігииіі, скарбу, мроммс.іо- ' 
вий. те.хннчниЙ, транспорту, постачання, кон- 
трольний. Г-во ма» закладати піко.іи [лжних ! 
тинів, книгозбірні і рухомі Чіітальні, кіі^ема- і тоґрй(|) 1 (рухомі), мучсТ. маїїстс- ні іа пся'і 
і чідїіріммсіиа, які до!іомаіат;ім\ть матеоія іамії 
для ТНУ іисгіїуціа. Іі:)и ні ідіїу скарбу мас 
І буї II иидниця. іо якої всяіспії може складати 
гііоіні на Ііідгої і;и -.і-.- і т тоцирпськоі. Члсші.кі 
: іінесілі касуються. Члени почі-'ені та дііісні о'-і- 
1 ракиі.ся ..-гааміїїми зопрамі; :, номіл; г ро.ма- 
ляі,. .'11.0 прмс.іужиліісі, и.лілому іґароду чн гіо.іі 
і>\'Л[,і \ рн»:', ііо.ііімч.'ої чі' гргі.мадської лія.іьно- 
СІМ. Ч.існа.мії <-ііін])обі І иі'камі! можуть 'лтіі 
с.іужаїці І'-иа та члени іиадинпі. І^нроблюгться 
гл-об.піиіііі зиаі.;. ;'кі;;'і .".і о іти муті, поситн члени. 
Пі.о іо пііУтіітиі ої оіігяі'і-'аціі иідділів. як та- 
кож: І Д'. іи;л МИІ1Х стосункі.і поміж них, про- 
- подми. ся і!ріін;іі;і .ч»"ііент ралізаііії 

ІІ.сіі статут, Зі.іалі.но і \т иредстаклениі'і, 
.''.находить п];ихіільність серед членіс і"-на і 
певно і''\де Зіііи.р-,и'еіи!Іі загальними зборами, 

"Л-' ^'> огля.іу на можмпвість и новому теат- 
ра.іьному сезоні оргянізапіі сііраіскньої оперно: 
укра:нськ<^)ї аитрепри.яі, — артист Л/. ііа'і'ч'сикии 
ііілгоіои.і^'; ііерек.іади лібрет демії'их опер, 
("ам .М (^адоін-ілсиіі робщ !, переклад .,'1'а\ ста", 
а деяісі г.ніиі опери доручив перекл^'стн к!.:I.кс1^;. 
паїипи поетом 

■■''_> ІІ})одаж украіньіснх книжок на зал'зничих 
станціях України мі««; і.чіі; н сго; руки іілка 
залізничників. яі;ою іг,і;с роспочато заход » що 
до злііісненнн ЦІ'-І с:іі)апп. 

<Т^ Міністр нарю.ініоі о-'ВІїи /Л \\роі: 'иович 
їси оіоіПіи ДІЯ дру,';\- .іаі іі,!'>;іі'Ц.' праці: її ..Піл 
чо.іоіок) !сг>ро! імш" — :і])0 сі,:іс\ ііаіГия маї.іебур- 
ського п[);іна В І\иїиі і тогочасииіі ііо'\т иі- 
ліанськніі; 'З :і.іі;.іу .іеіспііі. чптанп.ч ч 19'") році 
в українськ'ому і..і\б[ у {{ціні): і'і ..Кіг» і; миіЛ'- 
лому" — .ігмііі по історії Кпїма. 

''^;> Л])иматург ( . 'и'і'Чхиіп'кки закінчуй істо- 
ричну Г|)агедік- па ііі.яіі. дії: :< Х\Ч сі', іптя. 
ЯКУ мас ;!еред;чти л<> ннстамп н теат[)і М Са- 

ДОВСЬІСОІ І». 

*..][> Письменнпіія .7. Л/. ( :іі(ір;і!а.і:п-'1 рн;і- 
ліік/.ка закінчує снми-мичпу пі, ссу на 4 дГ. під 
иазьок) „I1р.''.и<^ н:і /Іхііття". !1;.сса іітиме г, бу- 
Луч'-і.му сс:;оні в 'ісіітрі .^і. (. идовського. 

< V' Педагог ../.1/. ГґііУ!и,і:і!Й кінчас рогппдку 
ПІК) українськііі пар'їдніГі епос (історичні пісні 
1 а думи І. 

На підставі зако.на 20 березня 1911 року передруки 
з ,, Книгаря", без озна^енкя джерела, заборонено. 
Піі.тавсць — Т-ВО ,,Час " 
Гсдакюр— В: Старий- 


1\'дакііін ,, Книгаря" просити всгх )і.п. исресіплаиіиііків, що бажа- 
ють о()ерж:убатіі часопис і н<і-')(і.іі, (іос.іатн в контору (^ рублів перед- 
плати за жхрнал до кінця року і ті)и карбованиі на пересилку, позаяк 
/видатки ікі відеи.іку вельми збільшено, — а всього 12 карб. 

Ііоперебні сім чисел „Книіаря'^ досилаються новим передплапцт- 
кам за додаткову платию 6 карбовлнщв. — Контора часспису. 417 4и ІІО(>іодичііі пндапня. — Зміст ліірратуріих журналів. Періодичні видання, що надійшли до ре- 
дакції часопису ,,Книгарь" заіберезіль. 

7) .Комашня'* (..Муравеіініїк'ь"). І.іюстрова- 
иіііі кооїіеративніїіі тижненик — видання Кчівськ 
< ок):іу Уст. дрі^'н. кред. Л^ 43— -14. Ціна на^рік 
12 каро. 

!•) .Шлях* — орган незалежної думки — місят- 
ник лііератури, міістеніва та громадського 
життя. Ч. 1— І!»1Ч р. Иііхоипті, у Київ'. Перед 
и.іата на рік 15 карб. 

ЗО) ,.Літерат.-Наук. Вістник". Український мі- 
сяшник лііератури, науки іі громадського жит- 
тя. |>'н. У - \М. і9]8р. Окрема, книга З руб. 

37) ,.Відьна Українська Школа —орган Все- 
української Учительської спілки. Київ. Ла Г)— 6. 
1918 ]) Ціна окремого числа 1 кар. 50 когі. 

4")) ..Село'" — газета. Вид. учительської й се- 
лянської ііовігових спілок у Сквирі. Ціна окре- 
мого числа 10 коп. 

48) ..Волошки"— ілюстроііаниїї двохтижне- 
віік для дітей. Виходить у Київі. Число 2. ІІе- 
редп.іата з першого числа до кінця рок}' 4 р. 
!•(! кои. 

4У) „Вільна Думна" — Иістнпк Української 
Піиськ. Ради Півд.-Зах. фр. ІІ.іна окремого но- 
мера ІГ) коп. 

.>м „Українські Медичні Вісти'' — двохтижне- 
вий часопис наукової гграктичної та іромадсько- 
ііобутової медицини. Ч. І, Січень. Київ. Перед- 
плата на три місяці *^ карб. 

Г)1) ..Народна Справа" — політичний, еконо- 
мичниіі, лгіера іурніп'і, сілі.сько-госпо.іарськпіі 
га кпиисративииіі тижневик. Лг з» 4» 5- Р- '^И'В. 
Передплата на 4 місяці .} карб. 

52 1 ..Перший крок"— місячний часопис. Л« 1. 
Орган семинар. Київ. Учебп. Окр. Ольгополі. 
.ін Поділлі. Передплата на рік 20 карб. 

53) ,,Юнак" — часопис середнєиікі.п.ної мо- 
.10ДІ. .V 2-3. Переясла-.і на Полтавці. Окрема 
І нпжкн 1 карб. 

54) .,Каменяр"--дпохтижнеі(ии часогпіс Кп- 
вськоі середнєїнкільної організації. .V іі— 4. ^I,іна 

ок}іемого номера бо коп. Зміст літературних журналів. Літерат. Наук 
Ь'цїп. Зміст: Вістник'*— місяипиік, кн. 5— Н. В. Виннпченко. Записки Кирпатого Мефи- 
<:тофеля. (Кінець); II. Смуток. Осігіь; Любов 
Яновська. Мій роман. (Кінець); Гр- Чупрпнкп. 
І Щастя її лихо; П. Ііожевілля; П. Гоманович- 
Гкаченко. В країні горя іі руїни. (Кінець); Мо- 
]яс Метерлічк. 1. Я тридцять літ шукала; II. Пі- 
сня Мадонни; Жан І'іпліен. Я вхід замкнув; 
Поль Иерлен. За вікном. (Переклад М. Воро- 
ного): М Інченко. Ло землі; П. Тичина. Золо- тий гомін; В І). Ктс, Ірляндія; О. (.)лесь. ХаЙ 
гине світ; П. Понятенко. Перед новими шля- 
хами; Юрій Тищенко. Потонули грати; Я. Ма- 
монтов. Смуток переможця; Ол. Грушевськнй. 
Україиськиіі народний уніїїерситеї; Л.митро 
Загул. Поізія. М. /Кученко. По Галичині; Клим 
Поліщук. Поезії; М. Мочульськиіі Український 
Національний Театр; А. Постоловський, Моя 
душа; Вибліографія; Оголошення. 

,. Вільна Українська школа" -місяіиник, кн. 5—6. 
Іхнїв. ;і.місг: 

Замість передової: П. Клименко. Навчання 
історії у початковій школі; В. Водникон. Огляд 
укріїїнської дитячої літератури: і . Маляр. Ди- 
1ЯЧИІІ театр: С. Смолінський. Інструктування 
гіародніх ппчіл на Вкраїні; І. Кияниця. Одгук: 
їв. Крижаиовськиіі. Де-кілька уваг до поста- 
новки позанікільчої освіти на місцях; Ьор. До- 
рошк-вич. Позашкільна сільсько-гос юдарська 
освіта і місцеві музеї; їв. ІОщишин. Організа- 
ція українського вчительства в Австрії; В. Дур- 
дуковський. З щоденника вчителя; Ол. Дорош- 
кевич. Огляд життя середньої ніколи; Нарада 
в справі оріанізації народньої освіти на Укра- 
їні 15 — 20 грудня 1917 р.; Нарада в справі по- 
запікільноі освгги 12 — 15 грудня; Хроніка: Крі- 
тика (К. Абламськоі, Ол. Левитської о, їв. |( Іщті- 
шпна, О І. Доронікевича. С. Вогдановича, В. 
І'оманог.ського, С. Титаренка і р^ч\ Зерової); 
Іііб.ііоґрафія (Огляд галицьких підручників С. 
Дороша). 

' ..Шлях". .Місяііпппс, ки. 1. Иі18р. Кпїр. Зміст 

Від редакції. — Г.10В0 про мсіалсягність дум- 
ки; В. Пекрас, Іду один. (іЬіііраиин .Микола 
Ворониіі); (^. Олесь. В тноїх очах сміється по- 
ре; Іван .ІИ'іа. Л ю світу. Повість; Оле- 
кса Святогор. 11о<. 1 Попі.іниця; .М. Рильськиїі. 
З ціклю „Високі кг іія"; ( ). .Чгіснко. Революція 
і церква; Проф. Ол Грушевськиіі. З етногра- 
фичних студій їв. Франка: Про(|). Є. Тимченко 
Л лінгвістичних заміток; М. Ві.іяшевськиіі. 
Справи українського мистецтва; Аргус. Паші 
шкільні справи; Хпедір Коломийченко. ІОліан 
і'оманчук і Кость Лепицькпй; ІИбліографія. .М. 

, .Маидрика. — Пісні про .Лнемону. рец. О. Слі 

І саренко; Справоздання о станові колекції ін- 
стітута кн. Безоородко на 1-е січня 191К р.; 

І ..Комашня", кооперативний двохтижневик, рец. 

' Микола Левитський; Книжки, що надійшли до 
редакції. 

! „Українськ. Медичні Вісти '. Двохтижневик ч. 1. 

Київ. Зміст: 

Від редакції; О. В. Корчак-Чепурківський. 
Напіі завдання часу; М. ІІ. Нещадименко. Вак- 
теріяльні м'ясні отруїння; О. Г. Черняхівськиїі. 
Про наукову і популярну літературу на Укра- 
їні; (г. И. Д'яченко. Про перебудову хвершаль- 
ської шкільної освіти на Україні; Справоздання 
з'їздів. Хроніка; Оповістки. Додаток: Проф. За- 
І болотний — Лист до селян про народнездоровля. 4І<> 420 Нові вищання (1917 — 1918 рр.). Нові видання, надіслані до редакції „Книгаря'' 

(1917-1918 р.р.) кч.п. І 
улі. /і 4.С-4 Бабюк. Анд. — Сміх нірвани. (ІІовеля). 
Накл. Ічоміг. Укр. Січ. Стр. у Ьол. -Волин- 
ському. Львів. 1918 р. Ст. 39. Ц. 80 кч 

васильчбико, С. — На перші і 
Жарт, па 1 іію. Иид. З тє. Т-во „Криниця"^ 
у Київі. 1917 р. Ст. 24. Ц. 40 кои^- — — ^ 

Його-Ж. — Чорний орел (осетиіиька 
казка). Ііид. ^Криниця". Київ, 1918 року. 
Ст. 27. Ц. ЗО коп. , --, . 

Його-ж- По співайте півні не змен- 
іпа^то ночі. Вид. „Криниця". Київ. Г.)17 р. . 
(;г. 48. Ц. 60 коп. *^ 

Глібів, Л.— Вареники (байка з ілю- 
страціями II. Лаііина). Вид. т-во „Верни 
гора". .\! 5. Лпповець на Київиі.ині. 1918 р. 
Сг. 8. Ц. 25 коп. 

Його-ж. — 1. Лисиця жалібниця. II. 
Гадюка і ягня (баііки з ілюстр. II. Лапина). 
Вид. т-во „Вернигора" Л» 6. Липоьець па 
Київщині. 1918 р. Ст. 8. Ц. 25 к. 

470 Грінченио, Б. — Чудова дівчина та 
ппші оповідання. Вид. друге. Ьібл. ,.Моло^,- 
ді.ть-. Кн. VII. Ст. 157. Ц. 1 р. 80 к. і 

Його-ж. — Під тихими вербами (по- 
иість). Видання четверте. Вид. М. Грінчен- 
к(»вої. Київ. 1918 р. Ст. 276. Ц. 2 р. 75 к. 

Його Ж. — Се|)ед тсммсії ночі. (ІІо- 
ність). Вид. четверте. Київ. 1918 р. Ст. 234. 
Д. 2 р. 

Грушевський, М. — Ярослав Осмомисл, 
історичні образи. Київ. 1917 р. Ст. 80. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Грушевський Михайло голова Укра- 
їп'^'ької Центральної Ради. Вид. „ІС{)иниця" 
у Київі. 1917 р. Ст. ЗО. Ц. 40 к. ^ 

475 Доманицький, В. — Життя Тараса 
Шевченка. Вид. „Криниця" у Київі. 1917 
р. Ст, 81. Ц. ЗО коп. 

Драгоманов, М. — Листи на Україну 
Наддніп[)янську. Вид. т ва „Криниця" у 
Київі. 1917 р. Ст. 121. Ц. 2 карб. 

Життя Іісуса Христа. Уложив за 
евангелівм О. Білоусенко. Київ. 1918 р. 
Ст. 124. Ц. З кар^. 

Зайцев, П. — Оксана (перше кохання 
Шевченка). Вид. .Друкарь". Коїв. 1918 р. 
Ст. .32. Ц. 50 к. 

Козлов, В.-^Неволя (оповідання). Пе- 
реклад Гр. Т-ка. Київ. 1918 р. Ст. 32. Ц.45к. 

^' 480 Коцюбинський, М. — Дорогою ціною. 
І&ид. Т-во „Криниця" ^у_^Сизй-4-9 17 р. Ст 
^. Ц. 70 коп. — Його Ж. 1Іятиз.,оініік. Нид. Т-на 
„Криннця". 1917 р. Київ. Ст. 10 Ц. 20 к. 

Його-ж. — ,,Харитя" таіпк?гі оповідання 
Вид. т на „Криниця". Киїн. 1917 р. Ст. .32 
Д ЗО к(Иі. 

Його-ж. — Твори, том І. Вид. і-но 
„Криниця" у Київі. 1917 р. Ст. 189. Ц. 
2 р. 5о к. 

Крилач, Сава. 
Виї. .Шлях" Л: 17. 
Ц. 80 к. 

~ 485 Матеріали по 
ваміи предметовь — Право на 
1918 р. Київ. жятте. 

Ст. н. X' вопросу о препода- 
украиновіденія ві> 
учебньїхг заведеніях-ь. Пзд. Кіев. Уч. Ок{). 
Кіевт.. 1918 р. Ст. 60. Ц. 1 р. ЗО к. 

Огієнно, Іван, доц. — Українська 
граматика. Ч. 1. Основи вк]»аїнського пра- 
вопису. Вид. Череповськоіо. Київ. 1918 р. 
Ст. 48. Ц. 70 К(.п. 

Поміч учителю в справі націопа.іь- 
ного виховання учнів. Впп. 1. Вид. Секрет. 
Справ Освітних. Київ. Г.)1ч р. Ст. 50. 
Ц. 60 коп. 

^ Порш, М.- Україна і Росія на робіт- 

ничому ринку. Вид. .Знаття — то сила". 
1918 р. Київ. Ст. 39. Ц. 75 к. 
.- Товариські забавки та ігри. Вид. 

„Книжка для всіх". Ч. 1, 'і, 3„Л*.ві'в. ИПТ р. 
Ст. 55. Ц. 80 сог. 

490 Українські народні казки для дітей. 

Зредагував В. Грінчснко. Библіогека „Мо- 
лодість". Кн. 2. Трете вилання. Київ. і'Л7 
р. Ст. 158. Ц. З карб. 50 коп 

Черкасенко. С— Жах (драм. етюд). 
Вид. ,.Д.звін'*. Київ— Харьків. 1918 р. Ст. 
16. Ц. 40 КОП. - ___-. 

Його ж. — Повинен (драм. етюд). Вид. 
„Дзвін". Кпїв — Харьків. 1918 р. Ст. К;. 
II 40 коп. • — 

Шевченко, Т.— 1. ЛІлач Ярославни. 
2. БіГі з Половцями. З мал. П. Діденко. 
Вид. т-во „Сіверянська Думка". Чернігів. 
1918 р.^ Ст. 12. Д. СО коп. 

Його-ж. — Кобзарь. (В редакції В. 
Доманицького). Вид. т-во „Крнннця" у 
Київі. 1917 р. Ст. 704. Ц. З р. 50 к. 

Шкільна мала України. Ухвал. Від- 
ділом д(»пік. Освіти ори Генер. Секр. Ос- 
віти. Ц. 4 карб. 

496 Яриновйч, А.— Буржуазна рада та 
инші фольетони. Київ. 1918 року. Ст. 64. 
Ц. 1 карб. г Л91 422 Товариство „ЧАС" у Киї в і. 

НОВІ книг і: Інчеино, Б. — Нова сім я 
- ( 'ерел темної ночі 2 р. 
Па роспутті 2 р. 
Соняшний промінь 2 р. 
Лома Макогін 

- Нахмарило 

- Оиовілання про дітей ' р. 

ушевсьиий. М. — Хмельницький іі Нсре- 

яслані, історичні образи 1 

РАУЛян— Дай, Боже, здоровля корові . 
[)ий, Ю. — (Світова подорож краплини во^п. 
нничено, В.— Сліпий 

- Боротьба 1р. 

Солдатики 

•і'єдь'ю Лаламидмик 

іицюк. 0.— Община та земельна реформа 
іесь. 0.— Хвесько Андибер. Дума-п'еса . 

- З журбою радість обнялась . . .2 р. 
ибальчач, Н.— Ма.7ИЙ Ніно 

С. — До.ма і на людях. Збірка гуморесок 1 р. 
Іімеиова. — Постійне військо та народня 

міліція 

І ійєр, М.— Земельна реформа 

І ркасенко, С — Маленькиіі го бань . . 

- Гараськів Великдень 

- ИІевчонко педагогом— І Певчепко і 
діти 

) Конор-Вілінська. У школі. Подруги. Сцен 

кп на 1 дію 

фремов, С. -Тарас ІИевченко 

|]-)агомаиів, М. — []ро українських козаків 
татар та турків 

ь ^ролів.В.— Про народне самоврядування :Юк. 
2Г) к. 
— к. 
ЗО к. 
16 к. 
05 к. 
50 к. р. 50 к. — 

25 к. 

ЗО к. 

40 к. 
р. 50 к. 

25 к. 

35 іс. 

65 к. 

40 к. 
). 40 к. 

.40 к. 15 к. 
25 к. 
2.5^ к. 
25 к. 

25 к. .35 к. 
75 к. 70 к. 
35 к. — Лк вибіїїати коня 

Садовський. М.— Спомини з рооійсько-ту- 

рецької війни 1Я77— 1878 .... 1 р 
Будні. — Оповідання з чужих мов . . . .2 р. 
Тищенко, Ю.— Хто такий Н. Винннченк(^ 
Кушнір. М.— Земельна справа на Україні 
Чепіга, Я. — Задачник для початкових 

шкіл, ч. [ 

Задачник для початкових шкіл, 

ч. П 

— Методичні замітки до навчання 
1 рамоти по згуковому метолу . . 

Панасенио, С— В сучасній школі .... 

Русова, С — Нова школа 

Науменио, В.— Загальні прппціпп україн- 
ського правопису ........ 

Русова, С— Про колективне та груїюнс 
читання 

Матушевськмй. Ф.— Установче зібраніиі . 

Клиновецькі, 3.— Страви і напитки на 

Україні .....1р. 

Прозьба коня 

Д(!сять заповідів матерям 

Десять заповідів для членів товарі, крам- 
ниць 

Десять заповідів здоровля 

Бережіться сіфілісу ... • 

Одрнвний календарь на 1918 р., (старий 
і новий стиль), ц. З р.— з спинкою 

;'і р. 50 к., і З р. 

Склад видань в Книжній 1'уртовій Коморі, 
.Час". І\иїв, Володимпрська, 42. 45 к. 

.')() к. 

25 к. 

.!') іи. 

ЗО гг. 

65 к. 

65 к. 

■10 к. 

25 к. 

20 к. ;'.п і:. 
07 і;. 

20 к. 
10 к. 

10 к. 

5 і:, 
10 к. 
10 к. 10 к. 
Т-ва (4 Товариство „ЧАС" у Киіві 
випустило з друку поезії Д. Загула 

З ЗЕЛЕНИХ ГІР 

Діна 1 руб. 60 коп. 

Головний Склад Крамна ІСомора Т-ва „ЧАС" 
Київ, Володимирська, 42. вийшла з друку всім і кождоиу потрібна книш 
доц. 6в€нціцьког6 

основи НАУКИ вро НОВУ УКРШСЬКУ 

Ціна 1 р. 60 и. 
иловн. скд. вид.— Крамна Комора Т-ва .ЧАС" 
Київ, Володимирська, 42. 

Продовжується передплата на 1918 рік 
а ілюстрований кооперативний тижневик— ви- 
дання Київського Союзу Уст. лріб. кредіту. 

КОМАШНЯ" (,,МУРАВЕЙНИК'') 

тижневик, видається на украївській мові. 

Ціна на рік \'і карб. 
Адреса: Київ, Інституська З, С. > . Д. К. Дрігій рік ІНДІЯНЯ. 

Приймається передплата на 11И8 рік 
на журнал 

„ тті ОС ,я: х:" 

орган незалежної думки 
місяшнпк .іітератури, мистецтва та гро- 
мадського життя. 

Іїеруть участь кращі українські пись- 
менники. 

Передплата— в конторі [юдакції: Київ, 
Маріїно-Благовіщенська, 123. п. 20. Вар- 
тість: річно — 20 карб., ', . р — 10 карб.. ■|^ р. 
5 карб. 

Редактор-видавсць 

Хндір Іолонійчеііі. 


^ -» '—- '_— — —, ■— - — . — -^%^%^%і^^^% 

1ЮВА КНИГА ВИДАВНИЦТВА ,.СМ1Х« К 1 1 НА ДОЗВІЛЛІ Нова книжка В-ва „СМІХ** 

НА ВСЯКИЙ ВЩІАДОІ^ .ЖИТТЯ 

(аініне 1500 Добірних иародніх приммон та 

прнолівьГв); уяорідкуиим В. С. та 0. Д. 
Книжка мав \0& сторінок мал. форм. ц. І р.^ 
І оклад віиавни-'-Киїї, Гуртом " " і'оловний Кнк; «на Нміора Т«а „Час". "Ресе.іі оповідання Лрет-Уар^па, Марка 
і~.^вена, ДжсромаЛ\-Лж:рролш, А. Авер- 
ченка, Рода-Рода. О. Димова, Кок.іена 
І" та иншіїх. 

(І Стор. 128. Ціна 1 карб. 

Склад видання — Книжна Комора .,Час'. Киїр, 
Вол^дм|ирські. 42. ' 


т 

ж Товариство ..ЧАС" у Київ і 

Щ. ІІРОДОВЖ'УГ І!А 1918 РІК ВИДАННЯ Щ 
^ 
^ Ж V Ш 

5К 


^ Ххигарь \м Гіи)іпі \ул псрсліїлату иадсилиги по адресі: Київ. Володимирська 42, 

^ „ЧЛ^'". р»'Лакіі,ія .Книгаря". й п р и й м а Є п Є р Є д л п а т У 

НА МІСЯШНИЙ НРИТИИО-БІБЛІОГРАсрИЧНИЙ ЧАСОПИС • І ^» #1 И Ь И М іі ^ 

щ літопис українського письменства 

* (РІКВИДАННЯДРУГИЙ) ? 

Ч;'/'оііпс „К'нигарь" ііолі"-: 11' гні відомости про діяльпіл'ть всіх україн- ^ 
ч^ гі,г:и\ і:илавниіп'".; (міорпцас іі; <> нсі пам'рн н плани кожного видавництва; а 
'^ НІН. [.'■[ РіНижки. що іиііішли абс мають виііти .. Ііпигарь" при учати :чломич уїсраїнських письменників і знавців .з 
'іл:ііи\ (ііеціяльностеіі дак оцінку кожного видання; оповіда.к про його ^ 
м; 'т, -^.ізмачас його якости п хиби. ? 

Й$ Ціна часопису „Іінигарь" з пересилкою на рік 15 карб., з першого 

^ і.яггии 1'. кінця і'жу 11 карб. ІІ^ріпі чотирі кпижки „К'нигаря" за ііііт р. ^ 

ік л "'иляіїііьси Н(ши.\і п^•Ін•лплатни'.•ам за додаткову платин» в .'{ рублі. 
(Ліиїїіі'ткн вплавництв по 50 к. іза рядок Щоб не було заде|)и:ки в ьпчлльці, треба поспішати з передплатою. 

..Кииіарь" --<^; необ.хідним сп])авочником і порадником д.тя всіх особ 
та ічі'тпіуціп. пю купук>ть або цікавляться книгами; огоб.икю вій иотрібен 
().!>{ г'ііО.ііо'П' іх\ кніі:о.і6ірсі'.ь. іімпив, , І/рпсвпп" , учитільсупва. 

гК Року Г.Л7 вийшло чотирі "К-'ла „Книгаря", в яки.х уміщено багато 

${$ /'татсіі і розглянуто спепіялистами -ло книг та підручних видань. 

Щ ВЬ 1917: Р. В „КНИГАРІ- ПИСАЛИ ТАКІ НАШІ ПИСЬМЕННИКИ: 

^І^ II. Богацькиіі. Л. Бурчак, М Бурачек. А. Вечерницький, С. Волох, 

УМ О. Но.іошян. II. І'ай, А. Грабен ко, В. Гордієнко, О. Діхтярь, Г. Дми- 

Щ тренко, Д Д(<рошенко, 1). Дормцлсевич, О. Дорошкевич. II. Дубровська- Ж 

^ Трпкулввська, \\. Ду6р(^в<ький, В. Дурлукоьський, В. Д— кий, С, Є())ремов, Щ 

$К М. Жучеііко, II. Зайцев. М. Зерої}. }І. Ішуніна, В. Корольов, В. Корінь, А ^ 

^ ічопіиць, М. /Іевицький. 0. Ле^иц' кий, К. Лоський, О. Лотоцький, в. Л^'ка- Ж 

^ ссвич, П. Михайлович, О. Мицюк, В. Модзалевський, А ІІіковський. О.Олесь, 9К 

ц^ М. Павлоиській, С. Паночіні, В. II» Т!»упіевський, ТІ. Погорілко, ГТожарський, 5І£ в. ГІорш, Д. Ревуцький. С. Русова. .VI. Садовський, І Свенціцький, Ю. Сірий, 
М. Сріблянський, В. Старий, Л Сгарицька-Черняхівська, Є. Тимченко, Ю. 

Ж Тищенко, В. Хоменко, С. Черк.кч- іко, жМ. Шаповал, К. Широцький, О. 

5І5 Шульгіп, И. ІІІульгіна-іщук, А >Іковлів, А. Ярпп<>вич. 

«А» Видавець - /-вс „Час-. Редактор— В. С>и^»/>і/«. 

Ч» Ч* .4* ИЛ Ч^ ?^ ^?^ ЧІ!?ІЛЧ* ^У ^ ^і^ Ч^ Чг" ^ Ч* ^^ кч*<Л0щял%ал%а^щя*%а*ща»щалчм*щялщал%а»%л* 
ЖЖЖЖтЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ«'1^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖать -х^ ят.. N КННШВк 

/1ІТОПИС> }ГКР4ЇНСЬК0ГО 

лі^.;и-^пись^^ієнстЕЛ_«л.^(^ 
•* є ТОБЛ^іКСТКО , ЧАС " V КШЙІ 

1918 1. БФЦІНіі Ц. \ ІііІРБ 40 ІІ\МІ ііБтні. івяяші Приймається передплата на 1918 р. на щоденну газету Н о в А 
Газета політична, евономжчна і літературна 
віхвдіть щі ДНІ, ікріи віівділііі І даів, аіехі іедіїп емт. 
Передплата на З міс— 18 руб. ма 2 мііс.— 12 руб. иа І міо.— 8 руб 

Адреса редакції і контор»: Київ, Інститутська, 22. телефоі^ 04—80. ' 

■ • ' ' '''.'.■•'■ 

' - , г'. • " Редактор А. Ніковськнй. іп'ИйМАється Передплата на ■"'■■■'■■■'■■■'■" 

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВМ ВІСТНИК, 

український місяшиик літератури, науим й громадського миття. 

^ Редакція і контора: Киіів, В.-Підвальиа Хі'Зб, пои. 8. Телефон 60—27. . ;^ 

ГІ редилата: від 1-го липня до кінця 1917 р. -10 руб. Річні передпла-Лики ^Пр'жіня'- доплачують 
З руб. Окрема книга накладу)ю платою 2 р. ^Ь к.^ . ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1917—18 ШКІЛЬНИЙ РІК ' . ^ 
на загад^но-педагогичннй журнал для шкоди і сем'і 

Зі/іька 

Видає т-вв .Уираінсьиа Школа" під спільною редакцією С. Русоаоі, Ю. Сірого, іС Чепіги і С. Черкасеика 
Журнал виходитиме що місяця, (крім двох літніх місяців), цочинаючи з вересня, с. р. > 

Перадплата на рій— 12 руб., иа пів.-роау— 7 руб, 

Тимчасова адреса: ^Сиїв, Володиинрська 42, клуб „Родина'-; ^ 

За Редакцію відоовіїае С. Чвряаенкв» Ц:- ^' ^^ г г'.:гі 


Заііот 8-го ^мола |,Киагара*<. Д. Дорошенко.— \ш. Свм. ЙвчуІІ ІІМіцііь^іііІ. 

С. вфремов.— З доби шукання П^дб. Л/. Бурауек.^^ШлмюШтв АІТ^'*)^^ріітіма' І-ДЙ- 
біііографія. Одділя: І. Історія.— П. Публіцистика.— Ш. Екркомнка.— ІУ. АгітаїД^ 
видання.— V. Красне письменство. — VI, Педаґоґика і шкгиіа. — УП. Видання для 
дітей.— УПІ. Інформаційні видання.— IX. Часописи.— X. Поезії.— ХІІ Мур]ііі»и'<- 
Видамича хрдиииа.— 4ітв|1^турие Шііття (звістки та чутки).г^9а[ цинисмі (407—610). Опоаіетійі ■І л ■.<"■• ■ 

' 1 V- ■►•- 

'<'^^^^. 


^Л';:-^ 
■^■^- ■ ^\II1I2^|II^ 

І по І НІС ^■^'I* \и!г!,і^()і() ітсі.мкиг іііл Нкїв. 

Рік видр.ння дпугий квітень. !9І8 !) Чис^о 8-е. і&- Ссіи ;(смуи-/Іб6ичькии. '' /// ' .її !І! :: і /І :['■":!,,><.' 1 1-І ■ іГ ' 4-І.' ■;;:'. < ■•;!■' 

:•: .,', І. ^;^■IіI1|... пі,.; І ! '.■ .! - 


;.:р д ■!.;' і л л і,р.і;::ммп ■•І.' ! 'і ; її;' 

. ' !•--;•■■;.'•! іі ' І і': 7 ' !" іі.ч г ПСІ. ч( і . ' ( .і ;? ' ' і :і 

,лчіі і- і;:і.;':гіі і ': • • .і ■ ■> <['^\'--;\ .\\ :>'-\\ г\\ 

'';•;!!;; і'!. ;!' і; ііи''і 'і . ' .''і ■ • і !' ! '. '^ :.!-і - 

;,■ І,; І. \- ;:,■•■,•]• . = 1 ' :: '. і- •■ ''ї \'. і •< !■ -і ■' !' , Гі ■ ї '' ' ; '' 
ч ,-,: ;' '! :;• . ! і'' І.!' : і' ^і..'!;' і "" , ІГ' ' ''■■.'■:' ,і і 
І; І :;,•;• . ; -^ |!' і :і . ' і? ■' ' Ч '' К ІГ- : Ч >; ; . . 1 ' ' .! ' ^ ; ! - 

,1 X ! ■ :,і)'!;; 1 . - . ■';;•..! ;і і • • ; ;| " ' :И ".і 

. \ ■■';;;■ ■"■ . і-'і.''!' ';•■'" ' м.'.і . 'і- -■• ■'■' ■;■'■ '■ П'--', 

; : І ■ ■ :і' ■■:■.!. . ■ ' І 'и І 'І ; . 1 і . ;:, ' і ' :: .'" гі ' і: і 

, • и іі,; і" .1 '. ; .! ' 'і .: ■ ■.'!,. ! і;' ■ :' л ': К" 

і;і;іі;; .Ь-ци '•■.'• " ; ■V г :'■'. '^ і' і :: : '. ■ '■■ ' 'л- 

V мііШ' -и; •■' і; :: 1 ' і М. > її'- '',і і! :: ; І • ■ і: м !•!- 

1 і!л і:!Гч.м--';і!;і!;; ■; -,'■■'■ і і !;'•;! м і' ;■■"■■•:" • ■ 

!:.•! і'і,;іМ:' і \:\>лІ\'.:- . .. ■. І ' ! • рЯЧ X Ь.:, і ') ',1 Ні - 

Кч.і 1! м»' і ! '" 1 і .і !; V І •.;! \ п.і І !і і ;і іі іі'і і <. у 

І'іММ'ЛГ г.;'.!:і її \!. і'," .;і •■ Ч'- . ': !• . ' .! м- 

IV.. і; гг .Уіі .іі; 1. .■'':'!! :і'''' ;, ;■'• І'М '' 1 '^'^ і 
;.(ііі!. ^'м'і! п!'- у'і'ММ, Ті:'.;'.і: І.І."! і ''"іа.'і і. 
і;:^г.і.".:5 ;і;) . інііі;!іі.і{"Гіі ./і ; ичмі' г '• '-Цміх ,,|,..'' 
пера", иіічя'іаііі.іи а і,рс у іі'і'М.хї'-^ммік.ч і: 
.,* 'чр[і!:ах І. И'Т()[чіі '.({[.аііиімиїї і:; ; "і^аі у- 
рп" іірічіі. II. Псі |"іи;і, і .{аі>.\оч>'і;іпі ілісі,- : ч'і' 1" ."). !!!ГіЛ::. •; <ІІ'!!!'.1ЇІ ;!• ;'г;ГчІ! Н-.рм-;;- , ■'.; \: '•' і :'.■'[ І \;: і- 

, • • !;і ;■ о" і'^-Я-і;. -'І 

-.'. • • ::!!!;■;' і • • ЧЧ :і !, ': '1 ' 

■: І,! ■.-. ■ У- ■■ 1 ■'-! і':;'-, • 1 :* а;' 1;.- і/;:» і у.-і',' 
■ ': .1 , І' П ! 


І ... І X Чгі:і.І- 1 ■ > 'Гі'їм ; і:- 

і ,; г 'І :■ ■! 1' га і ■ .' ;■ ' 
і; .,.;. іч, и ; ' • ;:і ;;:,( ; ;■ 

ІІ' '"М.. : 1!а \\Л'.\\\ '\ 

.!\ чіііи.х .И'»:і»',; і 
а ;-'\'.!. і.л. ,і\;'ї. • :■ і; ••.■ ,!-'\г:'- \т:і':; :'•■ '•:■ ■ 

1- 1. ■ • ■\:\ -І ' ' ■ ■_• : -і '1 І , ,'Т .) _^ :,^ - 
:•• ,■; 'і; .' м-., , , ,, р : . . и.!,1 
І ■ І ■';:■; ' і: ( і: "■.: ' •;.;! . Л :;іі..ц іа, •'/! .іу-і:^^ " І!Ч ;ч:м: ^ а ■ %•■ ■■ - і ча- 

1ІІІ>. о! ,^Ч-ЧІ.ІХ уі.І'аїЧ!!!!,. І Ч' ' ПМ ' :,,м 

гпог.ічіаі; на них. АЬ'ч.і: ч ім:: чпіочінгш .м»?іиіиі{<і.м нліііич: :і<) да.плііир праці іігі.і. іїіт- и<міікчі ''"'.;< -дня. і \V.^"\л^^^\^^ і''\'іі;і<ч, ьс.іпи''. 
Р')пл»'Пи;іМ С'Мгї миціі іі пм.ичрЛіТііЧ!і'Ч ма- праці іп' оди'м'о і>чіі;і, :;!,<'■'» чпмііа;;; і у ІІСрИ. 

Бонове, актуальні^ .чіьччіиия г.чгаїїиіа 
Левицького, коли иі.ч <,>дгукуннвс!і па питіШ- 
ия життя іі маиюішв тг.кі ііого сторони, 
які могли захвилювати іі хвилювати, — .ми- іір.івалину, II »чнту .ііі.^я.мн. < :іі;Чіч;у \!'і.л:а- 
лями. іцоО чі!!і:{ати т»', іі.'.о іі"!)иала наша 
ИРДоаГіливіеть та стидка укиаі'іігька оа»!:::. 
дужпість. іМдШ^^Щі^І^.Д^'^- ' * 
І,. Дорошрнко. — Ік. Сем. Нйчуи-ЛРйииький. Покійний пвгі.меніїик на нротя.чі рівно піп- 
(голітгм, як умів, скільки ставало в ного 
снаги II хпсту, нрашован. іцоо хоч трохи 
ТУ (')(!. )яню :^асниати. Иолспіючи тільки 
оди. ю :<і''р()сю художнім словом, проте ста- 
рався ВІН уїкіїватй цю :'.і''рою на всіх ділян- 
ках культурного життя. звнртаі<)чн<ь і до 
літературної ііол("иіки в ооороні прав рід 
ньї культури, і до популярного писання, і 
до склядангііі граматики, ро6лячи_^ це д(» 
(к'тапніх часів, коли в;і;е тремтюча рука 
леді;»' нде]і;і:увалн перо. І'онумісться, літе- 
ратурна слава .Ь'иіпи.г.ого п<»ляг! с и його 
ХУДо-,ілііх писан,н!і.\. бо тут вияннися й<чо 
справжній хист, іут тільки зннйіііла свій 
впин його н;іам!» ііоета-художчіиі;а :? серпем 
чуйним як *іо кі)аси життя, так і до його 
аномалії!. Од;і:е т^чіер, коли ми над свіжою 
могал(»н» цього чистого серп«^м письменни 
ка-патріота підводимо короткиіі підрахунок 
його півстолітньої прані, до- речи згадати 
ТУ формулу пі^освітньої місії покійного 
письменника, яку нак|)еслив бі.іьпі тридцяти 
|юь-ів тому пр' ()і. Петров, тоді, як .І'^ВИНЬ 
кип був у росцвіті свого талану й творчо- 
сти. іігадуючи ту велику безодню, котру 
впкопали історичні обставини на Вкраїні 
мі;к народом і інтеліі'еипісю, він припясус 
.'Іеппіп'й'МУ т,іі;є ;чавдання, таку п|іоГраму 
ираі'.і: ..^'.агпппги ту б.'.маню, ию відділж; 
і;|іостиіі украіі'.ськпй народ від іірпвелейо- 
ванпх стіїїіВ, становить завдання наиюі'о 
нвт"ра, ";отрий, ба:і:аіочи його сповнити, 
.^с)і'.і)!гжу<: 'умні соцііі ;ьиі умови життя 
п!'0' гпк. \і:раїнського народу. Лвто}» виста- 
вл!ч. іі сніглі рпсп морального обличча на- 
родіїь'го, котрі видко иавітг. з-під кори 
:!оіпптніх и<'Г.ідраднйх (ібітавпи побуту, і 
г.іін.и>' гл іно.м болетриста-поета карас інте- 
ліі»'ИГ!м ВЄ] гь!г громадяіісгг.а. ' зопсовапі 
вплітмом .\!і..'К(М!ськпм і польським. Таким 
сііиі'б.л! головне завдання ппсі.меннпка, 
що иі'Ммус .'.о М(ірального ( бЧ:днапп;і всіх 
верітв у'.і'аїнпів на пп|)одніх основах, по- 
діля'іть 'іі на дна окремих завдання, цеб-то 
на ]н'протукцію минулого в художніх кар- 
тинах і на зобраи:емня піляхетсько польсь- 
кого й московсьісого впливу на українське 
життя". -) у 

.іемипькяіі виступив па літературному 
полі тоді, коли в нашому письменстві маїї- 
;ке неподільно панували пі,е традиції оспо- 
вьяиської доби, характерніпійм зразком 
котрої були писаний Марка - ГЗовчка з їх 
романтичним поглядом на народне життя іі 
ідеглізапісю кріпацького люду. Рямпі укра- ) Петров, очерки. ст. 
427 :им). їнської повісти були дуже обмел;ені й фор 
мою іі змістом: в(»на не виходила по з 
межі оповідання з сільського побуту. Ле 
вицький дуже скоро поширив ці мелсі- іі П(І 
чав малювати життя |)іл-них верств україн 
ського громадянства, торкаючись ріжнв 
боків його національних і соціяльнп 
економичних відн(»син. Нін, як вірно заува 
жив у свій час Куліш, „ік^рший доторчпувс 
життя нашого товариського, та тим покла 
засновок до романів соціяльнпх." Малююч 
переважно и.иття й побут пранобережжі 
України. .'Іевинький звернув увагу насам 
перед па ті нерел.итки давньої дореформ< 
пої доби, які залишились там і по скасуван 
ню кріпацтва. П<>рше його <)0ОРІлан}і 
„Л,иі московки", надруковане у львівські 
,ІІ|іапді' 1^'і'^ року, одкрипас перед нам 
сторінку сносрідпого кріпацтва, яким бул 
довголітня слуи:ба в москалях і за'сріплеї! 
ня на їй саліГатських снігів, так званиі 
кантоністів, і} художнього іі псіхологичн» 
го погляду ця повість од[іазу виявила знач 
ний хист мо.'юдого автора, що дуже швидк 
було визнано тотіпіньою к[»итиітою. 

Другий твір, повість „Гориглавськ 
піч (Рпб>ілка Панас Круть)", яка появилас 
того ж таки 18Г.8 р^жу в тій же „Правді 
малюс долю містечкового люду, припк 
бленог»» важкою чинніовою платою й безпс 
мічного супроти л:идівсьі:ог() визиску іі кої 
куренції; ня повість показала ще один бі 
талану .Іевицького його уміння яскраво 
пластично малювати красу української прг 
роди. Пступппй [іозділ пові(ТИ, там де аг 
тор малюс картини берегів Росі, італепсит 
безперечно до найкрапіих описів українсі.к*^ 

Прй1)ОДИ. 

Ллє найбільшої сили в змалюванр 
ва;і:кйх соціяльно - екС'Помичпих «вілноси 
україї'ского селянства, мало поліпшених п 
суті іі після скасувчиня кріпацтва, дося 
Леппцькин в повісти .,\[икола Джеря". Нату 
ра тверда, простолінійна, з стихійною оги 
Д(По до ІІСЯКОЇ неволі й визиску, він не мі 
миритися з кріпаччиною, яка добре далас 
йому в знаки за цайкт)апінх років ііог 
и.иття. Скоштувавши нагаїв після одног 
різкого протесту проти панського насиль 
ства й експлуатації його праці, Длсеря, на 
лаючи помстою, підпалює панську економію 
а сам ті кас спочатку на цукроварню, де ста 
за робітника, але підпадає знову під такі 7 
ваяскі умови визиску, як і на панщині. То 
ді він тікає далі, ял; на Дністровий лиман 
де пристас до бурлацької ватаги рибалок 
Та ось касується кріпаччина і Джеря мож 
вернутися до своєї рідної Вербівви, Д( 

428 Д. .'[протенко. — їв. Сем. ІІечуй-Левицький. сілп 1, для якої НІН являсться на-пів чужим, 
бо жінки вже немає в жиивх.адігн. ниріс- 
шп без його, на:;илу звикли знати його 
батьком. Ллє і\ за нових нібито в;ке біль 
них порядків, Длсеря зустрічастьгя ;{ (-(лц- 
яльною неправдою, з експлоатацією т|»удя- 
щого люду, тільки ніо тая екгплоатапіи но- 
ві прибераї; форми. Джеря иочинаг; нроте- 
стувати проти них но[)ядків з таким гамим 
завзяттям, як колись боровся з панпиїлою. 
але його стрічас д«'ля всіх подібних актн»- 
них протестанті к: лого садовлять у тюрму 
за то. що він підбурює громаду проіп па- 
па, люб не п|)иставала на несправедливип 

поділ 3»^МЛІ... ,<>Т тобі ІІ В'МИ, ДОВ^)ДИТЬ()І 

ска.чати Джері. — от тг»бі п вернувся до го- 
споди. 1 на що було вертатись у цеп пр<і- 
клятиіі к|»аііІ Ііудь ній тричі ПрОКЛЯТ од 
Бога і ОД людей!" Хоча Л,и;еі)Ю й випу- 
стили скоро з тюрми, а п|інслана з столиці 
комісія наділила і{Р))бівськи.ч селян кращою 
іемлею, але Джеря зостався завзятим во- 
рогом пана, обминав панськиГі двір іесяток» 
вуллпею і за|ііісся навіть .зароблііти хліб 
на п;інському полі... До кінця свого віку 
Д',к»'р;і ііпюи проти панів та жидів. 

Гі'-кних соціяльипх болячок СІЛГ.Сі.КОГО 
життя, яко насліддя дйиньої кріпаччина [і 
ненормальних нідноспн навіть по її сісасу- 
ваниі, торкастьог Лнвпцькн» і и других 
своїх иовістях^тн оповіданнях, серед ;іких 
талішовнтійніокі являються повість „Ьу ішач- 
ка" (видана вперше у І."нїиі в І^-ні р(іиі). 
Автор ма.іюн в ній долю сільської лі»иили 
Василиии, спочатку р ібітнпці и панській 
економії, а потім на фабриці. Ріжні і|) ірми 
економпчної ІІ моральної експлоатації сіль- 
ської темноти ІІ оезцора (ПОСТИ художньо 
зображус тут .Іевипькии: життя робітників 
на цукроварнях, - наіібільшіп галузі уі;ра- 
їнської промисловости, уперве в нашій лі- 
тературі змалював тут .іевицький :; справж 
пім реалізмом. 

11'>руч з малюванням наслідків цр])ел:ит- 
ків кріпаччини в ріжпих формах, от як по- 
гане забезпечення селян земл**к) іі захи- 
щення трудящих од визиску, малюс .Іевиць- 
кий ще й важкий культурний етап на|іоду, 
як*; результат певної дерл;авиої системи, 
збудованої на пануванні привелейованої 
верстви над трудящою масою й насильному 
обрусінню укр'їнського народу. Дні систе- 
му живо зоб|»азив автор у своїй повісті 
^Причепа" (ііро яку спеціяльно скажемо 
трохи далі), і хоча він пристосував її до 
часів іще кріпацьких, але система залишп- 
^ася й надалі, і од наслідків її терпів 
український народ ще довги десятки років. 
429 „Хто з киян не памятае часу перед сева- 
стоп<>ль,ськ«>ю війною";' То був тяжкий час 
;іля України, то було її лихоліття. Простий 
народ сгогпав у тяжкій неволі під панами, 
мусів мовчати й терпіти, гірте як до 
Хмельницького. .V {а кожний стогін його 
мосііошьіиі.м звичаєм катовано. >'к)іаїна за- 
була історичні перекази і не м^гла наукою 
дійти до ітрачепих думок. На обох боках 
Дніпіі.і опинились у чужих порядках, в 
чун:ій шкурі, набиралися чуліої мови, забу- 
вали свою. г)гипула наука, впала просвіта, 
зоставіпивь тільки в схоластичних латинсь- 
ких школах духовних, .^'иінсрситецька на- 
ука була тільки азбукою європейської про- 
світи, обрізаної по казенній мірі. Та наука 
хотіла П()виучувати собі людей на моска- 
лів, до віііська, до уряду. -З уі;раїнських 

уИІВ^^рСИТ^^ТІВ І ДрУГИХ ШКІЛ ПОВИХОДИЛИ ТІ 

хаігі'урники, хабарники-урядиики. неправед- 
ні судді, що правого робили винним, а ии- 
новатого — правим, ті консе(іватори-вчителі 
й пр іф''со))и, що вр|ітіли історісю по мос- 
ковському наказу, ті 0(|ііцерп москалі, що 
з;»бпвалй свій же нар'їд па закупіях. А на- 
і.од ію-'.ив панпиіиу, а поміщпь-п — ляхи й 
москалі д<'(іля останню шкур\' ,! >'країни, 
тимчасом. іпс паші ііі.иро-україиці за свою 
молоду ук!;аїпс'.]{у ідею < иділп вже в по- 
волі на далекій мої'коп ькіи півночі. І'о 
був тяжкий час, болчіі вій не в^^ртавсяі" і 

Д.ухсівна самогніі'тг. н, і паду, як наслі- 
док пі<ї системи. ни.{і.кий сіаи його куль- 
тури, призвели .1'; ІОІ'о, що на З.ІорМВІІІ, 

;;даиял(м:ь 'оі. о-н''Ві іі.-іімідіп.ог(і іьі.'ття и\)')- 
цніт.чло псине піКІ ілйве ,;ілля, яке р|іа;і:ас 
<'!',<'М0 потворністю, іі 'аспчні 'о|ові.,апня 
про двох бпоів 1Іа[);(сііу та [!.ч, 
.мо>і:на ба^'іі ІІала;і;пі вдерлга'ііі'' 

і .. Влаі-ОС,ЛоВІТЬ бабі ІІЯ[іГИ'ЦІ сі; 

}іо вмерти") даюіь нам -іскраві 

!ЦПХ СІЛГ.СЬІСИХ б;|бі:^ 'ЛІП І'ТІ.ІНіЮТЬ В СОбІ 

.;сіо темногг и .;л;')'>''"г: іі'ТЬ українського 
села, які .і лн»ди!Пі ;/ііол;ігь к^ірикатуру на 
„образ бмЛі'иіі". Такі ч; гиічі -.кертй демо- 
)іалізації сільського іі.лття ''мчи.мо в (чіові- 
даннях „Два приятелі", „Чортяча спокуса", 
„Невинна". Лайяскравіще змалював Ле- 
вицькпп тяжкий мо)»альпиіг стан українсь- 
кого села на Грунті невпинної бо|)отьби за 
істнуваиня в оповіданні „Іч'айдашева сімья" 
(у пе))ве ді»укованному в .Правді" ІЯ7'.< 
року). Оповідання де заслулгило похвали в 
такого компетентного знавця, як Куліш: в 
листі до одного з своїх приятелів він пише, 
що „з великим уподобанням читав Кайда, іангі.г („Мі^ 

:. на селі" 

'І "іюстиж- 

ТИ.'Ш злго- ''') Причепа, ст. 2.38—269. 4.30 Д. Дорошрико. — їв. Сем. Іі^'чуіі-Ловипький. ііірву сімі.ю. ІЦо за сніжр чупс краси при- 
роди і лнмськоп) серіиіі Лі, ии» наша Мати 

ио нміїїа^І". 

Мп і;и:»» зн.'шачпли. іці' Лоніїт.кпії дуже 
рапі' ьпиирч} п;> за вузі.кі .мн;і;і, заир«ч-.И'- 
пі ди І' Г' маїу в українськім повісті ма- 
люнміпіім ьикліочно ('('.^пкьк^го життя, 
іііпттл гі.імькгіго 'і,у\(ііи'нства на І^крнїпі 
:піяіііпл(і ст'і! іі ньі'му справімк.ого худпл;- 
іпіка. >' великім ппвііТІ „Сгаросвіїгі.кі па 
іН'ііииі и маїуппл;- ( ірукивапиі (пк^чатку в 
,.і\і''И. < іари.чі." реї' мі'і{(«к», а в оріїіпалі 
видниіп імц.і.на к Ґ'"'.» рипі у ьЧіівії .Іе- 
віііР кпи .іі>('ма;(;\ . іі ч} г гілі.гі.кііг '> духов^м?- 

СТІ.М І! і І-іКІ-аїш і! ПІ'ІМІІІМ Пі'ЛпКПМІ ХІХ 

віку, и .і'"<'.,,нііо віі.мал!,<ін\ 1.1ЧП образи (•в"ї\ 
патіїіірха.мліих іс|м.їі, і ха|і:ікт«'риі піарп- 
і'иііі (•■іарод.чвії'.'^Г) >и;гі 111. Ііииіпка г. с;;!!! 
час .:■ \ван.іі.іа. іцм в ПІП п<'Иіііі акіпр да»» 
ГКЧЧ;і;;-' Ім^г. і [,; ({.[[Чіп , І'ІН; тимпіп' [''іііі"- 
;]]■■■ у ,іігг!!'. Ції; \на!-\ мусимм пмізма-і и 

Г!,{ іі ,'ЛІ'м". ІИ'ЛІ! І ТаїміГНі'іі І.К«' Л\'\'Ліг.Ч- 

<"П. • і:;;: і.' їх ги(/іх ьі-і а і инь пх іііісах і>\ло 
ялі;. .і" на; "лУ мі.ііміо. ііін'іуі..м. м- пь-рг • 
11»- .,:• .і.ліп '-иа.'.атп :;а д\ Х' '!!"ііі- гв(» мілл;х 
часі:: !.^..V■і^■;а11•• в Ніічі \;<м і:мц; і,),і ;; іііі,.мі. 
<\'1І|Л'.;. :•• ( • ііг!р'і''у. ім ' 'і ■•! :!'!'.>•. И)Д :ап«' 
піл::л: !гч>'| ('.'іім ■,;а! .дліі.і! іі". ,;:.|і'ісіі ;; 
і;;< ;[•■.. ! 1 1 і^. ііі і ;: ^м ■ і л і-ілл,' л ■' л у :■■ ■ лііл; 
• ■Ді; ' .. ^.. '..':; а ■; . і ' :•:'• :' і І, ;; ,' і; .і : у і і ІІ іісл л 1, л: 
і;н;:!' І ; ., І ■. ;,іі,і. ; ■ л л м л ' ' іД'^'і, \ иал;іі и 
):Ь''і Лі^- !і ..- і'і['і" ! ■'- , :'і;; } іі<іг ілгіапа 
] ■-'■ і і' л,-у;. • V , 

' *;;!!,; її; іл, \ іл :- лі^-'Л'ііЇ іігі •■.;: ; '-чііії 

гід )' її ' .}, : ііНС.иЛ'іі; І:Л ''І ЛГІКиІ І) Піім!;'- 

IV ; і.мЛ' ЛЧ.! .ІгЛИ , ', Н ІІ'іЛ 1 І ЛЛСІ! 1! 1 Міи-- 

іЛ'і^ ькп, 'і!., лаліонп!, льл ислм;:і !'іл;''(л 
.[(МЛ1ІЛ ІЛ !'■, !■ ,;'аі'І і; п>Лі;іі!;;і ^•ііаііісіїаіітіі 

і;>Д'і"Л іП І ІІІІ'ЛЛ'И'ИИІіКІ.і ! 'іІ-ПІіМ'',' І'!!: 

.. 11 [іі'Лі. ІІ , ■ Л'уі,-;. ьа.іас ^ иі;»'ілп*' и ЛІраі; 
ді" І :длі :■:.;., а її';; :ві у 1 :аі | [каї; ) і 

І 1 1- ^Х.ма;лГ' І л!'\ ):_\ . ал Л(лі і; ^!І;аі;ц" І>.:1 
і;у, г. !ія.с; іл;!;іі!.іи )•■ ]>!') ліл;\ і. И ..Ііпл 
чсііі" а?..":' ,і'і|і іллп і:сл ііі мі.гі.і,іі-\ і; раї Ш'!, 
ких іііЛ'іілг: 1''-р'Д лами два. іВіїа; і;ілі.- 
«•іка іі:.і',і\іа и у і^раїік !л;иіі иарії і; <іс<,і'.і 
духмі-»*;і. І :;а. 11а!і-ліл>, іпріг *і<<>їм ікіхо- 
дж<'іііілм. і'лдіі:иіі- 1 1() ииіЛ' ї іплі іури, і; )і<»]) 
діііо до в(л.'іг(» и'пі'Лілдлодч» міііпіі держиться 
своїх ід<'алів— підолти В(а> пі. І свій вплив, 
стяраі.ть'Л' 01':? и♦'р^ч•■1апку оді))Вати у про- 
тивного та('(*ра .іучші сили, спольтивпіи 
їх. Се1^ед цього папства іиїросло і л.міцви 
Л0С5І пе])еконалпя про впс()ку культурну 
„місію" польської яіінки. ІЦоб досягти мети 
уживало( и всяких способів: братання з на- 
родом, протекцію, достачання всяких мате- 
ріяльнпх вигод священикам аа два-три 
1^1 польських слова пі,оГ> заохотьтп до поль- 
ської мови. |)осповсюдя{енпя польських жур- 
налів, л<мть і похвали, впграгання на чут- 
ливій струні пихи іі горд'дції?. Супроти 
п,м)го И'Ього іі.їть поль- лиіі" елементі 
рін строго Д"'Моі;;.аііічііиІ! л* а'л*^ іне|)тниі1 і 
пасивний. І5ІП і]л>» задніх п»'рид поляками 
пі')-'іо ♦'исріії і: у МІЛІЛІ П])оі;адигп ґюротьГіу; 
одірвані о л, і[аро,;\- гліхованнлм і о-віюіо 
україіїні угі унсио' І. поля){ам і свскло мен- 
міоіо к\мі, 1 у риістк). а 'Л'ргл и' н програють 
завя;іи. ■*! Повісті, ви ліача* па я (Прав;кпім 
р^^алііімом II арі исі ичілио худ(с,і;ніі'іЬ!о в 
:!мчліоиаііс|.. \аракг»'рів і попуііЛ!"ї о-ь-ха- 
іюви. .^ д;.» скоро по її паї л} іллоінню по- 
яміїкси П ІІ".;лаііі і;'-р*'і;іаі іі ьа і!оль(Д.ку 
мову І .. 1 'і/л І;!' !а" , р'.\\ісч.- ІІ і.лміїїчіча Іапа 
л'і'і /лііа. І'о.л:і:л 1Ь7^^). 

Пнрінлн.іі, :іо .. і Іри'Ь'іл-" в пли.'тосо- 
ианмі До ІЛІМ. .сан і о^л Л'Л 'Л'-д іпчіїн/маїх 
\іінллі. П"ііі( 1 і, ...Хмари"", Іі ;л!іі іиівгі^ди; 
:іл'тги \ країні ької і ігі>'ліг<-чі і і с.о-х ро- 

КІИ.' < НЛДі»' ІКи.М Дії і: ЛІТО іі'і'їч. ПоЧа.ТИ 

мал II і.ті.ілі ■ ІІ \л;і'аї:і<дл,'' і-''.л) іі=і 1і<'.:іав- 
г!л:іі. ІІ ііоілс'гі (І'іі'уруюм, !ір- ;іс-і лнііиіси 

ТрІ.ОХ НОК',..! ; і!Иі і'! (іМі.ііо л !• ;іЛ1!.іі ■ I МІ- 

там'"іьа іліїнгіллло С'иіі;' І і» і [..■ ннч ('}Хо- 

і'ірУг), і ' Гс.і! І '^іІПії Л*'-Х і о!Л:', аі>а оіср.і.у- 

і'.ала ііл;і-м- н чі:аїнілл,лл Л.ілс--' ' іі:і'ф('- 

(ор;' ,І,іііІІЛЛіиЧ і і '.о Д іЛ!,і.і- 'І ••'.) 1\аіІ'.»'р- 
іл; І .■ І І ІЛ;-І Мо.Чі н ІЛ і-\ |. ,. , її ';> Лоі,. ],'()- 

ваі'і.ілі II ;х •іоиариіам. ' .' ■■ л;!' Л'Л'.'аіііо 
:л; ПІ) їлал !.і ;і . І'Лиіп.! '.і: і' і;;і . а а.ловіиті 
Іїпї'алл,"! \ііаД^-;.!ІЇ :; її Н! < і| ■ ■ ' Л а ".' Л. "гу- 
Д'-лг.'ами, Що л'ї'.лімил, :; ;-іх ■ .і Д'л; .лілліх 
1,'раЇ!'., :і її а''і"і ііиїлі II' Л'і на \ ІЛ і '. І 'И \огіаіі»ли-. 
цл.ї Лкад-лмі; ііііі'і"-' л Д'"Ч оілм і, аіуиав 
СІЛИ І іла'л: іииі" :і'лі.'/ л .; ріллпм народом, 
ал^' іі'> маз ;ллі'Ло !іі)'і}і'іл і-ііі і і і; лііональ- 

ЦОІ 'Гі'. Л» ,;і 'іуі;іІІ! о^Л іі::,;!; І ;■,, рі.ІИоІо ііа- 

рі'лу. • ^а|^ ^■1 1ЛІІ ЛіЛ. лухллли <•■! ііОі'П'ї р націо- 
налі. ::у і{'і.'!' піріїїі ім;ла ііі'лліу. 1ЛМ :иіняііс;! 

СІЛЛІЛМЛ ПЛІ фіЛ' ''оіІЛСІО західно СН|іоіІ(Л|- 

(л-кою. ни'їлм .л;і'рн\ ІЛ л ло а:-іін г*'Ьі:гіх н;г- 
і одіи і 'ілі' іііілли ілі.'' п не ЦІ всрнуїклі до 
\ і.рамк іл-і'ї іі'ілоі'офії. ( і'іію дочку він од- 
дай До іікліігуїу. д»-" у вих(»і',аині іл- б\ло іі 
натяку на ріднічі українсікпіі (-лгмі'ііт іде 
іюіо навпаки •! ракюваііо, яко щось вуль- 
гарна, музлічс. ІІін'Д'-'Тавникл.м тр»^тього 
.покоління яі;л;і(;ть(я сттд»діт 1'адюк, син 
дідича на Полтавщині. Иіи у:к*^ підпав під 
волПі{ укі'аїпського руху ("ні-х рокіг;, під 
вплив но^'ЗІЇ ІІІсвченка, зах(чілювався піс- 
нею иароднь'ію іі етпогро»))і(.ю українською. 
В його думках вставала Україна будучого В. ЧЄ1.0ПИН. ДСіев. Г'тяр., ]9()2. II, сг. 126. 

432 Д. Доротогіко. — їв. Сем. Нечуіі-Лрвицький. часу .,гарпа яіс рай, чуд(»і!ч як діичииа пор- і 
шої пори |('И(іг;ї краси, пси ;^і»сп;і:ика гадка- 
ми, випоградом і лісами, вся (мілита ріками 
п каналами, :і пагагими городами іі селами. 
Україна встан.чла перод ним л споїм гор- 
дим, поетичним і добрим народом, иаглгпдг 
і просв'ч<мт\(, з вольним народом, бсі у.;,- 
г.ого ;і[іма на ніиї, л св' (.ю моьою в літе- 
патурі, :? свссіо наукоь> п ііов:!І(:кг ... "і 
\лр І'адіок но Г»ув' лдібииіі до витррналої 
'•оротм'їи :іа те, щоб ці мрії .'.робити діїісні- 
тю. Нін багато говорив, носивси з рі;кпи- 
ми проектами 10 видавання кнп;і:ок для 
.іароду. то заснування недільних шкіл, ко- 
ли ж почув, ніо іїого палкі нромсіви в 
■ іапськпх салонах утворюють ііому славу 
небе.іпечн* ї людини, коли побачив, то ви 
лптвапі сорочки іі смуіпові піан и сгмли 
іякати міспевих бк)роі.'|>атів, то п^'Доіио 
1V^гяючII. зібравсь і переїхав на слу.і.бу на 
ііавказ. де ііог > принаймні ніхто не .іііак. 
'. де Ііому не моїли поставити на ь'арб 
Гіого ук)>аїнсфільстно. < Мже й такі .нові" 
іюде як І*адюк, Н'" лдібни були до того, 
щоб .часипати історичнн" 6»-;іодніо між 
ткраїнським паї'одом тм ііого ііиелііснцісіо. 
Иони виявили себе .ікідьми слова. м|ііи. 
планів, але не людьми діла. 

Давши в ..Хмарах" тпнроку кіртипу 
і;пївс(,і;()го -.іпіітя ;т гтарих часів, іеїшпь- 
■:иіі це р;і:! іпір иалюбки иі'ртаїи-и до побу- 
тових малк)пі;іі', :з життя київського міпіан- . 
ства, ігмприк.ія І. в комедії .. Па кол:умяі:(гх", 
іобро відомій паїїіііі публіпі по театрал ь- 
нііі П''ре|)опні ^[. Стани іп.ког) під лазвою 
..''а .^г.о^^а зпйпямп". Тут він дотепно ви- 
"мімв нову псх'іідо-пнвілізніїію, до якої пня- 
лося іі іучи за нсеїїладньою модою старе 
міпіанство, віддаючи дітей до ['ансіояів, 
звідки виходили покручі й підднючпсь на 
гачок усяким пройдисвітам. 

Немов утомившись на сумній прозі 
сучасного лсиття, спробував раз .Іевииькиіі 
їіолинути фапт.'ізі<;ю в лавпьо-мипулі часи 
й утворив поему кязку .Зап'їрозці", ніби 
апофеоз козапької .\країпп; в пііі казці ма- 
ліог; піп сумпу історичну долю України під^ 
чун:им пануванням; проте» основною думкою 
Казки, як заввял:ив один з критиків, с віра 
в луччу будуніипу рідного краю, віра в те, 
що .знов повії; теплий віте)) з теплого 
краю, принесе з хмарами цілющої та л;и 
вущої води й покропить тою водою землю 
та людей" ''), 

■"') Нечуй-.'ІевицькніІ, повісті й оповідання, 
т. V. ет. 160. 

') О. Огоповськпй. [Історія -літератури рус- 
кои, т. III, ст. 61:]— 14. 
433 - Р> нашому нарисі ми далеко пе вичер- 
пусмо багатої літературної спадщини по- 
кійного письменника. Ми не торкаг;мось 
ііі»го гі'нпіш.их повістей з життя народнього 
ІІ іі'и .іігецтськ«)П.: ') в' них він оброблюг: 
^інпіпи мотиіш своїх творів, але вже без 
поііер«мпьої худо;і:нос/ги й експ|»есін: фар- 
би на ііого малюнках блідшають, виступас 
олиом;)іі:'іиі^-т;, і балакучість. Але треба 
:',г';і,;и!і ьче :;а иніпі фоіши літературної 
тііорчости чПокійного пжі.менника, з;і його 
писання публіцистичні, етноі'рафичні, (|ііло- 
логичні ІІ науково-популяі)НІ. И „Правді" 
187^ 1>оку надрукував він цікаву статтю 
.С'г.огочасне літературне пря.мувапня", в 
якій да<; спробу зьясувати теорію реалізму, 
напіопальнгісіи й народлостя в літературі, 
тих саме припцінів, якими кермувався й 
сам, V своїх белетристичних твоі)ах "~). .У 
і',і иіовідь на статтю Тійіііна „игсГ.ая ртсскаи 
)іародность" у ..іи.стнйь-у Европм" 1>:'')0 р. 
нагпісап .і^^ннцькпй під псевдонімом І. Паїп- 
тового (гбіпиіїну розправу ., Ук(іаїнстг,о па 
літературних позвах з, Москоімцинсіїо" в 
...І.ілі" 18^4 іііку-') Ро'мюііівіпи іі[)0 ігаціо- 
нальнпи рух серед педер;кавиих народів, 
(Сиропи, авті р приходить до ни'іювку, що 
..в (-вропі тільки лніииська ра^чі моисо при- 
клаї-ти ло себе приказку: /;иніі сам і дру- 
гим давай жити! Про Австрію та про Пру- 
сію можна сказати, ит там іг.ке ппший де- 
віз: :кгип сам і др\гим трошечки давай 
:кптп! І і І'огії ще папу»: таїчиГі- д'-ніз: злівн 
сам — і піі;ому ппчому не давня :китпІ Гуй- 
н жяипи ' ніиі.іональпост^^і!. руппоманпя ха- 
іпиве 11 де па сході (;в[)они. а паіібі.и.яіе в 
Рої'ії з, велиі:ою хапливістю і паніть .;і лю- 
бопю, навіть з смаком, нач-' -'нм хочуть 
з|юбитіі якийсь історичним великий добро- 
вчиноїс иччим народам-. Паціс)нальну не- 
терпимість І^елпкорусів Поясі?;!'; апго!'. як 
впяйої; ра<'оипіт. дунг'- мримітинппіі, схо;кпп 
з релігіппо]о иетермпміс'ію давніх наїї'гив. 
.Іевицькпй заперечуі. істпуітііня оісрелтого 
самобутітього к\'льт\'р}гого тиіп', якиіі ніби 
виробився у Неликоросії і якого, мовляв 
немає на Україні: „великоруська істерія не 
ттво[)Ила та й не .могла утворити ніякого 
самостійного й са.мобутнього культу рігого 
типа. Велпкоросія виступила на історичню 
та культурну арену дуже пізпо і приймала •) ..Иад Чорним мором", ..Лоря" 1890 р.; 
„Нанілссна", ..Не той стан'-, ..Не оінаковмми 
стежками •, ..Ііез пуття", ..Над Чорним морем-' 
та инш. 

') С. Єфремоп. Істо]іія укр. письменства, 
ст. 37.5. 

'•') Окремо вийшло у Львові, 18і)1 р.. ст. 214. 

434 Т "Ьм>оіпг>пкі Ір. Грл' Н"ч\й-Лрвиіп і:ий. в себе иіпрокий 1МІ.ІПІ! иичпх ютопих куль- 
тур, іог і и^ дчли (((імрмунатигь її кулі,- 
турніі! (•сіМ'»')Утііиоти : няддали її культурі 

ГОТі)ЦІ 4};!;і (рирмп". І Ь'р*Ч'ЛЯМу НІН И псцоиНі 

рп<'и т;»і;(ігі) стаїїогч и Гір;<!іс[)^(чці> само 
бутт.'_'іи кулі.турнміч» тиіі\'. як ісптайсі.кіпі, 
і п<іріиііяиииі ;? пими тн, що неликорусії 
ввн;как)П, ла прикм^'тп <•;{'!(■! само6\тііі.і ї 
кулі.гури. .І''впцькпі! .;іімн виїггагті.ся .о) 
св'чч» нліи'ре4':'иня ори іі[алі.ці»<'ти и само- 
сгійпостн великоруського іі'Т()]>ичиоіо куль- 
турного іппу. 

> ж^,^ па схилі ВІКУ .І^^ппііькпй пдгуі.иуп- 
ся на полрміїсу мія; нідомпм чтрув*' і 
українськими нублінпсталі" і в журнилі 
„Дніпроиі Хвплі" ]і»Г_' року иад|)укував 
статтю „Ппгаділі націоналістів про україн 
Нів". >' тих ;ке „Дніпрових Хвилях" умі- 
стив він (юлі^дку .Школа повинна буть 
напі'міальна" (Г.ИІ. .\":Л'' 12 — 17), уґрунто- 
вуючи свої погляди як культурно історпч- 
ними а|і умни іами, так і иаконами нсіхич- 
нпх про:ін(чц. Ііікавлючпсь дуж»' питаннями 
моііи ї: оіиблнііо дбаючи :'мі чистоту літера- 
ту;»;-! ї української мови іі осуджу»)Чй всякі 
ухиляння і; НІН од народні, ого ґрунту, він 
висгуїіии }!а 11! икіпці в;і:»^ свого віку :» 
нплксио сгагтін і оісрсмих публікацій 
•; „Гі.огочасна часонисиа мона иа .^'іграїїіі", 
в І > книгах „> країни" Пют р., „Крив*- 
дзеркал) Української мови", Київ. ПМі' р. 
та іін ). •)дійніовпін далеко од сучасного 
ллігт;;, ви:о мало ро.пміючи його характер 
і иавд.іння, покійний письменник поруч 
цілком слушних і справедливих уваг умі- 
стив дуіке* багато Д|ііоя;ікових і не навлсди 
раці «пальних причіпок, а навіть і глузуван- 
пів, 1ЦО було використано ворожою україн- 
ству стороною, яка в данному разі залюбки 
підхопила ного уваги, здаючись иа автори- 
тет пп(•ьм^''1Iника в своїх інтересах. 

Такиіі ;);и характер мала іі „Граматика 
українського язика" 12 частини, Кчїв, 
1014), застаріла що-до науіговоіо методу іі 
мало придатна для нракінчі.ого вжитку. 

(.'татп »'тногра(|»ичного н топографичного 
змісту, роскидані по старих галицьких ви- 
даннях, писані цікаво н Змістовно, і ва))то 
було б тепер пригадати громадянству в 
яовпх виданнях ' ). 

Кінчаючи наш огляд письменницької 
праці Ііечуя-. Іевицького, мусимо згадати ще 
його популя[)но-історичні книжечки, якими 
він зробив у свій час цінний вклад в нашу 

"') ..Манірівка на українське ІІі.цлисся". ; 
„В і»а[іпата\-. ..Дрегочвп та С>строг". ..Світогляд 
укріїїн'ького народу, ..Ик-вченкова могила". { 

435 популярну літературу "). Взагалі треба 
ска:іатіі, іцо нокійнип романіст широко ро- 
зумів завдання українського письменника і, 
як вірииіі вояк на варті, до кінця віку сво- 
го слуягив .народу темному, безбатченку в 
отчнзні". ба;как)чн допомогти йому п{»илу- 
чптись до сімьї вільних освічених народів. І.іогра(|>іи Івана С»'Меновича .Іевпдьь'ого 
не виблпскус гучними фактами: цн було 
скромне ліиття працьовнпка, який увесь 
свім чаг, вільний од службоїмї роботи, а в 
старощах по З8ажан)чи на слабе здоровля, 
са.моіність і навіть злидні оддавав на слу- 
ж^^ння рідному слову. Годився .Іевицький 
1 .{ на іолйста 18.;^ року в містечку Г'те- 
блеві, І>"анівсг,кого повіту, де його батько, 
дід і п|іаділ були свяшеникаміт. 'світу 
добув він в 1>огуславі в .і.уховнпі Школі, 
ПОТІМ в Іінївській сімпиарії і в Київській 

же І.уХоВПІЙ .\і.НДЄМІЇ, яку він «'КІНЧИВ 

1^()Г> року. .^' батьковій НІ" хаті пермчитав 
він історію .\ країни .Марк» нича й Ііантиша 
Каменсі ь:оіо^ та .Іітопііс <.'амовидця. В 
\ііад^'мії ж іі|)илучився до гу[)ту студ^чітів 
українців, які виписували ., 'сно]{у** іі гор- 
нулися до ї(ідіпінього МОЛ' 1.ОГ0 руху на- 
ціонального. Тоді внсе :?а;)оди,іагя в.і'мшць- 
кого думка нигьти для ,,Огновй" оиоиідан- 
ня українською мовои". але ц, іі и;урнал 
швидко нрипинився. Вражіння україпсікого 
побуту й іірироди, які оточували ііоп) змалку, 
давали матеріял для ііого художницького ока, 
для йог» в[»а;кливої іі спостережливої вдачи. 
Якийсь час поскінч«'Нні академії .Іевиїикий 
учителював у ІІ(мтаві. де пс^ав писати 
свою першу повість „Дні Московки". ,\лв 
ско|»() ного переведено па слу;і:бу в Поль- 
щу, до Калішської яапочої гімназії. Наука 
там одбувалася по польському і тільки мо- 
ву, істо|)ію ІІ географію російську, виклада- 
но по російському; учителем цих предметів 
як раз і був .Іевицьквіі. Спочатку все йшло 
га[іазд. .\и: ось прийшов наказ, щоб виклад 
угіх наук в гімназії завести мовою російсь- 
кою. Па гімназичній раді дир^'ктор прочи- 
тав неп приказ, і в нього руки дріжали. 
голос тремтів. Класні дами, вчительки Гі 
учителі сиділи, мов громом прибиті, похи- 
ливши голови, в декого в очах виступили 
сльози. .Іевицький був присутній при цій 
сцені, і вона назавжди зробила на його ") > ній і Петро Могила, Київ, І&Тб: Перші 
київські кня:іі, К- ІК7Н: Татари і Литва на Украї- 
ні, К. !ь7<); Укц;іїнсі.кііП готьман Ііогдан Хмель- 
ннцькнй, .іьвів, 187>^: Українські іетьманп Іван 
ІЗнгоііськнн та Юрій Лмельницькнй, Л. 1879. 

436 Л. ,І.ороиіеяко. їв. Сем, Црчуіі-.Іеіщііькпіі. С. €\>\)ол\пп.- '.і доби шукачтія. гнітюче вралсіпня. Він '.гадував іюіім: „пм 
подія лягла ка;і,ким ьпечатком па мою ду- 
шу. Я иііяв, шо колпсь і Польща карала 
Укі»аїну такими бумагами, що іі наші ирсд- 
ки винесли од ІІолі.ии таку саму су.миу мо- 
ральну муку. Я бачив своїми очима, як 
історичня Пемезида повернула на саму 
1Іольиі.у їх /ііЄ таки о))ужжа, але мені все- 
таки було сумно дивитнсь, як націю жии- 
цем кладуть в домовину". .Іевицькии ви- 
прохав, щоб ііого перевели л Кал і та д<'(м, 
ийде. Спачатку йому дано носаду в Сідл>міі 
в іімназії для учепиіи> греко-уніиток. Лійц- 
си він няїздвв до І^яршави, де за;інаііомив- 
ся ;{ !і'улііне.м і Віло:^ерськпм. що т'мі тям 
перебували на службі. Підчас вокяцій од- 
бував він мандрівіпі по Росії м за кордон'М, 
дп у Нідні инову стрівся .{ Іі'уліілнм, КО'І- 
рий тоді там працював над українським пе- 
рекладом (-вангелія. Року І'^ТЗ пе{)рвнд»'но 
.Іевипького на слулібу до Киїпиниил. де він 
і пробув до кінця служби в 1^8") ропі, ко- 
ли вийшов на пенсію п оселився в Ь'нїві. 
Тут він і нробуи решту гвого віку, віддав- 
шж'ь ділком праці літературній. і 

Иокіішиіі стояв осто{)оць від політич- 
ного І>уху. мало розбіракся в питаннях п{)о- 
грамових: його тиха лагідігн вдача чул:а 
була госгрим бойовим гаслам, він стиор*'- 
нип був для художньої обсервації ;киття й 
тих(ії кабіи»*тної праці. 

Року Г.»();{ бучно од.'вятковано в Іі'иїві 
ііого ЛГ)-тп літній ювилен; цей ювилеп було 
оберноцо в українську національну маніфе 
стацію. ■> Того часу широка громада його 
забула. Він нагадив за себе, виступивши 
з иоле.мікою в справі літературної моки й 
правопису, але це вайпіло нещасливо для" 
письменника, викликало велике незадово- 
л^*ння і навіть роздратування. Л він, да.іе- 
кий од нових форм і умовин жпття, заглу- 
блепий думкою в часи давніпіі, не розумів 
Навіть, за н^) на його сердяться. Треба 
було дивуватись енергії й завзяттю близь- 
ко 80-ти літнього дідуся, з якою він одда- 
вався весь справі видання «^воїх творів, 
оддаючи на це всі свої кошти. Останні 
два роки покійний просто бідував: малень- 
кої пенсії не вистарчало на життя і ово- 
дилося сидіти не раз голодному й холодно- 
му. Тільки невеличкий гурт близьких 
знайомих зннв про це і, як міг, помогав 
ЙОМУ. Свої дні закінчив Левицький V шпи- 
талю (богадільні). Рівно за день до його 
смертй Центральна Рада визначила іюму 
од себе пенсію. Ця поміч прийшла за- 
пізно...' З 9оіи шукакхя. 

Спкіттн Сірпя ^'Фремчва. 3^1.'. .ї"^.! М. Тічпнії'іині ииіиі. Твори- Пі'рііііій. ст. 1^:': том другіпі. сюр. ] 
ІЛІіИІІЦТНО ..Кріппчіи". Ійіїя. 
ІІ.Іііа і]о 2 карб. ■'>•! (••. .а то.м. • >.). Ви- 437 Популярність Коцкх і: і. І.' 10 не дорів- 
нює ііого славі. І>'ожн(' ііа .'^ і;[»аїні знас цього 
великого й оріїінальиого маіістра слова, 
але — на диво Його читали мало, далеко 
м«'ііпі»', ніж, папр., Впнпичеика. ІІершиіі том 
творів Коціобинськопп шо виГіпіов {). 190:'>-іо, 
ще недавно можна було .чпаґпи в книгар- 
нях, і до письменників „Х0 1КПХ" Копіобин- 
(ькпй ніколи не налгжав. ІІін був вищий 
аі І -іісї зніїчайної публіки, іцо звикла пити 
з криниці українського письменства; <»цінити 
ііоіо по заслузі моїла тілььи невеличка 
купка тоді більш ііо.;вин«'ннх читачів, за- 
гальна ж маса знала, шо ссть такий письмен- 
ник, але ставилась до його досить холодіїр і 
не у ііого піікала вілионіїі на спої пекучі 
питання. І мені .мдаеіься, пю читач Коцю- 
бипськоі'О ще прийде, що він тільки тепер 
ііочинас наро.іжуватись. той читач, який 
.-'.робить справжню попу -ярьіст!. цьому імеии, 
якиіі пе тільки цостаинть на полицю його 
твори, а й читатиме їх та ш'речитуватиме, 
'•ліікуючи, як і>і<- та розсоїпався поіі іа- 
лаігг і які перехолив він ста)ін н гвосму 
розвитку. 

Путь Коцюбин('ЬК(іго була трудна, і ху- 
дожник не од[)азу знаПпіон себе, не одразу 
потрапив на свою власну стежку іі опану- 
вав сн(»ю цг)зпцію в ішсьм'-нстві. Ппсав він 
взагалі не багато, не ча<-то на:а і/вав про 
себе читачам, видимо обробляпіч;: пильно 
кожну сноіо нову річ. Ній И''М.»н сам іючу- 
ваі! ту свою самотіїісіь, іи > ./'ммісним і го{)- 
дим покриком" п(іОрВ'!тасл бу.іа вже г<>ть 
пізніше. 1 ПІ початку св' сї літерату|)НОЇ 
ліяльносії!, в тил тв<ірах, шо увійшли і в 
перший, а почасти і н другий томи нового 
видання, він немов шукав тпк. звичайного 
читача, запобігав мого уваги, силкувався 
вийти на люде, принатурюючись до загаль- 
ік.ю тону, який панував тоді в українсько- 
му письменстві. На початку 90-х років, ко- 
ли вийпи)В на літературну арену Коцю- 
бинський, у нас ще цілком і неподільно па- 
нувала та етнографично-реалісгична манера, 
якої найкрапіими заступниками були небіж- 
чМ Левицький та Мирний, особливо пер- 
ший, більш відомий серед українського гро- 
мадянства. І Коцюбинський свою роботу 
починає під виразним впливом цієї манери 

_438 (\ Є(|»рвмпм — ;» доби іпукяннн. І так г .'.(ігиііі' (., іци ікілскути нііііггь у 
І1)іпнііц>і\ . ;іж Пі іім(і іиноких і і!|>.і:!Ін, иіііко 
нас.іі іуі іпііл иьіііі'тям та оііоіи іаиням .Іе- 
вііці.кііГс. ІІаііі;іі|іа.'іііііП(' мож*' ііропинасгьгл 
це в паіи'і.іі.ііі' '.! ^ <; тіі(і|'іи іичіптм) і".му, 
п ііі'і.і;іі ,. На і;І|'У та в ткінітаїїні „Ціно- 
в'я.і-. м.!;іі;;,і.іі І >і І В ііі.'піііі[і' панисаному 
„Для :,!' .і.іі.иоіи доГіра" іа іі у всіх дріпні 
іцич НІШ! і іаіііі)і.\, ііаііііі-аіііі\ у 1^!Иі-х ршсах. 
Ппі.ігии іі[ м !іа|'"Т іа „м\ жицьісу імліо". 
пга гічна „жіііїі:іі'а .;ага ікм". чому ..лли 
м\:і."ііч-:!! іи'ма исктя па ги'млі" - ііаіпиіс не 
гі.і1Г!.:м и'[иГі>; І,'ьііііи'і;ііісьь'оі о, а іі ''ам'М'!» 

ЛВ'Ґ' [м ІЛ'Ї 11і'|,!;іпЇ іп('іі1 ІІиіЧ) ДІЯЛЬНін'і п 

І!(^''і'М і;і;і.'і. . . .■■алсікиісп. оі форм мнаср 
Ці Г" ■,к'і!іі(аіпіія, о. а „нлаїті, .н'млі" та ха- 
;иіі;гіиа. іЛс^пі |/а 'пий, яі; іци пощастить хпч 
;]ііаІ!і: ,. руїу іі"Лонііііу сиоіо" в ли^Гкіму 
поіііужиіі. ал'' іалі'іГ' частіш псллаїоіа па 
г.ііі. у с,'\;і :, ::іа| (іганіі; па пі і/'іані самих 

!'о -і:,! іар ■МЛ'\ ! Гргп (і'Л. ІЦ(> НаЙі,\И,"Ч(' 

прі!;г'аі \ иа ; ' К' пі"Оіііі'Лі;''>го. якого пре і- 

сіМ!;'.:':і ;; і:-,'; '\ ';('\ ■;(і\;а\ І!01'{і ТНОрПІ 

МаЛ'і 11г і; ■ .і/, !'!>• і м;! гп ІІ і гл иіпл.меи- 
иіі!'.!' :і/іілі. -м !і пі'!'іілі'-іл.'(іи) ^:('Жн.■| 
.'інс ■ : .. ,1 !м;іі /К' ;аі"і: \ ,і[;,іі; і <'),іі' ліілі ісрмя 
:'. !і' ЛЛ -11 .1 1,1 ьііп ■•; .. 1!іи ! Л!'''пи:п Пгрс- 
'лл ! і;л, 'Ч" імі; !і'' іач лмі му;кім;л \і, пи» 
.ІЛ)' ':ул;;-,л, ■ "^м і', і'Ллі їм :і''^^іі. /'/г /;/// 
/^і',' : ' ■ "- '- ! ! •«/ • ;/■/_" ;;;/• ;іґ/)ГГвгі і '/і іі І/ ;/" . 
І іміі' , 11' лі'|ісг|:, і'мЛП' !! р м'гс ІІ ,.і\;і;ч-н: і 

П(М-':І\;;'. і'..Гк,;,і перші і.ЛІИ ІЛМірІН ІіиПІС- 

і'ліР'ЛЛЛ)! і; ;• лігаючі; ьсіліікчі и оіііл;і і.апмі 
.. І! і ііі'ЧЛ'.л' .Ч'Ч:і :к !!с І )(іі' с. ,тиіірііі! (І МИ л'і' 
чо.і ллі.м. ;і !■:■ іИ' \: папа и м^лліїса'.' чош 
'•'' 'глі; ' 'л !.?■ ці „ і,\рі!і 'Пі-;аиіі>і" іки-іли 
Т' "л '' \ .гі' І .лііі! Лі*>::іа", іі саміли апгирм. 
Пій. л;Л":.лі:;, ...■іі^/і'іін л.гмліо, ЯК . птатклі 
ііілл;[і;і. рііГіа имп. Та іі піп нарт іл'лямни 
Гил; : л\' іЛ' у, > (иіл'л пл' мтаїпка б'Чі но- 
віїря. рл а 'Сл іл'ііГ". І оі „ро.чпалсіїа \ яна 
('(М'і ііоиа !іс[ичіосі!ті. ііоіо в прицілі часи, в 
ТІЇ '.І. І', лмлії лі(і.т>ім сіаііс ті(Ліо на своїх 
Груїглх. іЛ'.лл лл\ ''м.жі.іі, і'олодні, !;оиіі ира! 
;•) усіх !р\ і.сГ! (лсриквуп.: „смсрти нам, аьо 
иол>і'". І (л\і аьті'р лтіс а своїм іч'і-'к.-м у 
ті маііо\ гиі часи, коли цс прпііпі