Skip to main content

Full text of "_1691 Hungarian new testament karoli original Testamentom szent biblia Krisztusnak book06"

See other formats


KAROLI 1692 ORIGINÁL EDITION 
EDITION ORIGINEL HUNGÁRIÁN HONGROIE RENDI AZ O ES UJ TESTAMENTUM 

KÖNYVEINEK, ES AZOK MINT JEGYEZTESSENEK- 

FEL A' LEVELEK ALSÓ SZELIN ES EGYEBÜTT: 

HÁNY RÉSZEI LEGYENEK MINDEN KÖNYVNEK, 

ES HÁNYADIK LEVELÉN KEZDESSENEK. 

Az 


ó Tefíamentom Könyvei. 
Rész Levél. 
Rész. Levél. 


Mófes I. Könyve. 


I Más. 


5" 


I 


A' Prédikátor. 


Préd. 


12 


671 


Mófes [I. K ■ 


2 Más. 


40 


61 


Énekeknek éneke. Ének. 


8 


680 


Móíes 111. K. 


3 Mós. 


27 


109 


Eíaiás. 


Efa. 


66 


684 


Mófes ÍV. K. 


4 Mós. 


36 


■44 


Jeremiás. 


lér. 


52 


739 


Mófes V. K 


5 Mós. 


34 


193 


Jeremiás Siralmi. Siral. 
797 


Jófué Könyve. 


lóf. 


24 


235 


Ezékiel. 


Ez. 


48 


802 


Birák Kónvve, 


Bir. 


21 


263 


Dániel. 


Dán. 


12 


853 


Ruth Könyve. 


Ruth. 


4 


291 


Hófeás. 


Ofe. vagy Hóf. 


14 


868 


Sámuel I. Könwc. 


I Sám. 


3' 


395 


Jóel. 


lóel. 
876 


Sámuel il. K. 


1 Sám. 


24 


33> 


Amós. 


Amós. 
879 


Királyok 1. K. 


1 Kir. 


22 


362 


Abdiás. 


Ahd.v. Obad 
88 <; 


Királyok II. K. 


1 Ktr. 


2.5 


398 


Jónás. 


lón. 
885 


C^hronikák 1. K. 


1 Chr. 


29 


432 


Mikeás. 


Mik. 
887 


Chrónikák 11. K. 


2 Chr. 


36 


464 


Náhum. 


Náh. 
892 


Efdrás Kónvve. 


Efdr. 


10 


502 


Habakuk. 


Hab. V. Abak 
894 


Néhémiás Könvve. 


Néh. 


13 


513 


Sófóniás. 


Sóf 
896 


Blfther Könyve' 


Eíth. 


10 


529 


Aggeus. 


Agg. V. Hag. 
898 


Jób Könyve. 


Jób. 


42 


538 


Zakariás. 


Zak. 


■4 


900 


Sóitár Könvve. 


Sóit. 


150 


57' 


Malakiás. 


Mai. 
908 


Péida-befeédek. 


Péld. 


3' 


645 
Az Uj Teííamt 


ntom Könyvet 
Rész. Levél. 
Rész. Levél. 


.Máté Evangyél. 


.Mát. 


28 


91 1 


Timothéushoz. 


I. I Tim. 


6 


1139 


.Márk Evantivél- 


.Márk. 


16 


947 


Timothéushoz. 


II. 2 Tim. 
1143 


l.ukáts Evangyél. 


Luk. 


24 


970 


Titushoz. 


Ttt. 
1 146 


János Evangyél. 


Ián. 


21 


1009 


Filémonhoz. 


Filém. 
[148 


.\pofl:. Isetekedeti. 


Tsel. 


28 


1038 


A' Sidókhoz. 


Síd. 


13 


1149 


Pál Levele Rómába 


Rám. 


ró 


1075 


Jakab Levele. 


lak. 
1160 


Kórinthusba. !. 


1 Kór. 


16 


1091 


Péter I. Levele 


I Pét. 
1164 


Kórinthusba. H. 


2 Kór. 


13 


1 106 


Péter II. Lev. 


2 Pét. 
1 169 


Galatziába 


Gal. 


6 


1116 


János I. Levele 


i Ián. 
1 171 


Eíéfusba. 


Ef. 


6 


1126 


János 11. L. 


2 Ián. 
1175 


Filippibe. 


Fii. 


4 


1125 


János III. L. 


3 Ián. 
1 176 


Kolofíeba. 


Kol. 


4 


1130 


Júdás Levele. 


lúd. 
1176 


TheíTalónikába. I. 


1 Thef. 


5 


"34 


János Jelenéfe. 


hl. 


22 


.178 


rheíTalónikába. II. 


2 Thef. 


3 


1137 VG\\\'ehh jelentetik ezzel: Fel. 
Alább ezzel. Al. .■\ieg\ek , mellvekkel e'Bibliában mutattatnak a' Sz. Írásbéli helyek ímezek renddel : 
+ >" * * -^ ha hol ez ölnél több kívántatik , ezek megelöl kezdetnek. Pál Rómában tartatik. Apoílol. tselekedeti. 28,1 Rész. 1075 

Hungárián - NT - 1685 Romans - Romains - Karoli - NT - 1 692 P AL APO STOLN AK 

A'ROMABELIEKHEZ ÍROTT LEVELE. P AL APO STOLN AK 

A'ROMABELIEKHEZ ÍROTT LEVELE. 

Mellyben tanítja L Hogy minden emberek lelki nyavalyások legyenek. IL Hogy nem az 
önnön tsekkedetek által , hanem a'Cbriítusban való hit által lehejfen megigazúlniak , 2 , 
3,4/?. IIL Honnét fiármazzék ez Hlyen hit. 9 , 10 , 11 R. és mi légyen ez hitnek gyü- 
möltse. ^ , 6 , j , 8 R. IV. Int mindenféle Jóságos tselekedetekre. 12, 13, 14 , 1 5 i?. V. 
Köfiönti ű' Rómában lévő hiveket. 16 R. I. RÉSZ. 

Rómabélieknek hitek : ű' megigazúlásnak 
módja : á'Pogányoknak bűneik. I "r\ Al Jélias Chrillusnak Éolgája , hiva- 

W~ tála feerint Apoílol , í válaÉtatott az 

Iften Vjv2in.^é^omának prédikálására. 

t Tsel. 13:2, Gal. i ; 15. 2 (Mel- 1076 Evangy : méltósága. Sok a 

2 (Mellyel régen megígért vala iz 
ö Prófétái által a'Éent írásokban. ) 

3 Az ö Fia felöl (ki a'Dávidnak mag- 
vából lőtt teft Éerint. 

4 Megbizonyíttatott hatalmason Iften 
Fiának lenni a'Éentelö lélek Éerint , a' 
halálból való feltámadásnak általa , ) tud- 
niilük a'mi Urunk Jéfus Chriftus felöl. 

5 (Ki által vöttük a'kegyelmet és az 
Apoftolságot , a'hitben való engedelem- 
nek okáért, minden Pogányok között, 
az ö nevéért. 

6 Kik között tiis vagytok Jéfus Chri- 
ftusnak hivataloíi. ) 

7 Mindeneknek kik Rómában vagytok, 
Iften Éerclmefmek, hivatalos ienteknek; 
Kegyelem néktek és békefleg, lílentöl a' 
mi Atyánktól , és az Ur Jéfüs Chriftuftól. 

8 ElöÉör hálákat adok az én Iftenem- 
nek a'Jéfus Chriftus által , mindnyájan 
ti érettetek , hogy a'ti hiteteknek mind e' 
világon hire vagyon. 

9 Mert bizonyságom nékem az Iften , Id- 
nek nagy lelki örömmel Éolgálok , az ö Fi- 
ának EvangyéliomáwíZ^ prédikáltatáschan , 
hogy feüntelen emlékezem felöletek 

10 Mindenkor az én imádkozálimban 
kérvén az lílent , hogy ha valami módon 
mar valaha jó Éerentsés út adattatnék 
énnékem Iftennek akaratjából , hogy ti 
hozzátok mehetnék. 

1 1 Mert kívánlak titeket látni , hogy 
valami lelki ajándékot közölhetnék vele- 
tek , hogy ti megerősíttetnétek. 

1 2 X Az-az , hogy közönséges intéft 
vennénk ti nálatok , egymás hiti által , a' 
ti hitetek és az én hitem által. 

1 3 Nem t akarom pedig hogy ne tudjá- 
tok ezt , Atyámfiai , hogy én gyakorta vé- 
geztem-el magamba hogy hozzátok men- 
jek, (de mind ez ideig megtiltattam,) 
hogy ti köztetekis mint a'több Pogányok 
köztt , valami lelki gyümöltsöt nyerhemék. 

14 Mind a'Görógöknek mind a'Barba- 
rufoknak, mind a' böltseknek, mind a' 
bolondoknak köteles vagyok. 

15 Azért kéÉ vagyok néktelds kik Rómába 
vagytok az Evangyéliomot prédikálni. 

16 Mert nem feégyenlem a' Chriftus 
Evangyéliomát ; mert Iftennek hatalma 
minden hivönek idveíTégére, Sidónak 
elöfeör , azután a'Görögnekis. 

17 Mert az Iftennek Igazs%a az által je- 
lentetik-meg hitből hitbe, miképen meg 
vagyon irva : * Az igaz ember hitből él. 

tAl. 15:23. \Al. 15:22. *Hab. 2. -4. bün. Pál Levele. Rész : 18 Mert nyilván vagyon az Iftennek 
haragja mennyből , az embereknek min- 
den hitetlenségek és hamiflagok ellen, 
kik az igazságot hamifan/ö^^Jű tartják. 

19 Mert az a' mit Iften felöl tudhatnak 
az emberek, nyilván vagyon ö bennek: 
mert az Iften megjelentette nékiek. 

20 Mert a'mi Ménben láthatatlan , tud- 
niillik az ő őrökké való hatalmaíTága és 
Iftensége, e'világnak alkotványából , és 
a' teremtett állatokból megértetvén meg- 
láttatnak ; e'végre hogy legyenek ök ma- 
gok menthetetlenek. 

2 1 Mert mikor az Iftent megesmérték 
volna , mindazáltal nem ditsöítették őtet 
mint Iftent , fem pedig néki hálákat nem 
adtának, hanem az ö okoskodáfokban 
hijába-valókká lőttének , és az ö balgatag 
Élvek megfetétedett. 

22 Es mikor magokat böltseknek val- 
lanak leimi , balgatagokká lőttének. 

23 Mert a'halhatadan Iftennek ditsöségét 
elváltoztatták, a'halandó embernek, ma- 
daraknak, négy lábú állatoknak, és máÉó 
állatoknak kifaragott ábrázatjokra. 

24 Annakokáért adta az Iften őket az 
ó Élveknek kivánságinak tiÉtátalansági- 
ra , hogy egymásnak teftét feeplösítenék. 

25 Kik az Iften igazságát hazugságra vál- 
toztatták, és tifitelték, és Éolgálták a' te- 
remtett állatokat, hátra hagyván a' Te- 
remtöt , Id mind őrökké áldandó , Ámen. 

26 Azokáért adta mondom az Iften őket 
a'tiÉtátalan indulatoknak, mert az ö afe- 
Éony-népeikis elváltoztatták a'terméfeetnek 
folyását terméÉet ellen való dologra . 

27 Haíbnlatosképen a'férfiakis elhagy- 
ván a' terméÉet folyása Éerint való közósü- 
léft az aÉÉonyi-állattal,felgerjedtek az ö 
bujaságokban egymás ellen,a' férfiak a'fér- 
fiakon éktelen undokságot tselekedvén, 
hogy az ö tévelygéseknek érdemek Éerint 
való jutalmát elvennék ö magokban. 

28 Es miképen nem akartak a'megef- 
mért Iftennel megelégedni , awnképen őket 
adta Iften elfordult elmének , hogy illetlen 
dolgokat tslekednének. 

29 Kik tellyefek minden hamiíTággal, fösvénységei; irégységgel rakvák, gyil- 
koflí^gal, verfengéíTel , álnoksággal, go- 
noÉ erköltstsel. 

30 Susárlók, rágalmazók, Iftennek 
gyűlölői , boÉÉúságra ii^erlők , kevélyek , 
ditsekedök, gonofcágnak tálalói, Éüléik- 
nek engedetlenek. 3 1 Bal- Sidók és Pogányok egyenlöek. a' 

3 1 Balgatagok , Éövetsegnek rontói , 
Éeretet nélkül valók, engeÉtelhetetle- 
nek , irgalmatlanok. 

3 2 Kik jóllehet az Iften igazságát tudják , 
(hc^ a'lak ez illyeneket tselekefeik, mél- 
tók légyenek a'halálra,) mindazáltal nem 
tsak azokat tselekeÉik , hanem oltalmazzák 
azokatis , a'ldk azokat tselekeéik. 

II. RÉSZ. 
A'Sidók és a'Pogányok egyaránt a'kárbozat 

alá rekefitetnek. 
I A Nnakokáért magad menthetet- 

/-\ len vagy , óh te ember valaki 
máíi kárhoztatÉ; mert tugyan- 
azonnal , a'mellyel máft kárhoztatfe , ma- 
gadat kárhoztatod , mert ugyan-azono- 
kat miveled te , ki egyebeket kárhoztatfe. 

2 Tudjuk pedig , hogy az Iftennek íté- 
leti igazság feerint vagyon azok ellen, 
a'kik illyen dolgokat tseíekefenek. 

3 Alítodé pedig azt óh te ember, ki 
kárhoztatod azokat a'kik illyeneket tsele- 
kednek és teis azokat tselekeded , hogy 
az Iftennek Ítéletit eltávoztatod ? 

4 Avagy az Mennek kegyelmeŰegé- 
nek , és békefleges tűrésének és feenvedéfé- 
nek gazdags^t megutálodé? tNem 
tudódé hogy az Iftennek kegyelmeíTége té- 
ged megtérésre indít ? 

5 De te a'te keménységed feerint és 
megtérhetetlen Éived feerint, *gyüjtefe 
te magadnak haragot a'haragnak napjá- 
ra , és az Iftennek igaz ítéletinek megjele- 
nésének napjára. 

6 Ki * megfizet mindennek az ö tsele- 
kedeti feerint. 

7 Azoknak a' kik a' jó tselekedetben 
való állhatatoflaggal , dítsöséget , tifetef- 
féget és halhatatlanságot keresnek , meg- 
fizet örök élettel. 

8 Azoknak pedig a'kik verfenyefek, 
és a'kik nem engednek az igazságnak , 
hanem engednek a'hamíffágnak , meg- 
fizet hirtelen busúláflal és haraggal. 

9 Nyomorúság, és feoror^tó vefeede- 
lem lépen minden eonoÉ tselekedö ember 
lelkének, Sidónak elöfeör , azuta Görögnek. 

I o Dítsöség pedig , tifetefleg , és 
békeffég minden jó tselekedönek , Si- 
dónak elöfeör , azután Görögnek. 

I I Mert "^ nintsen Iften előtt feemély 
atás. 

Mert valakik a' Törvény nélkül 
vétkeztenek, a'Törvény nélkül vefenek- 
tMát. 7:1. t2 Pét. 3:19. *Iak. 5.-3. 
*Sólt. 62; 13. "^5 Mós. ro: 17. Gal. 2:6. Rómabéliekhez. 2 Réjz. 1077 

el , és valakik a'Törvény alatt vétkezte- 
nek , a'Törvény által kárhoztattatnak. 

1 3 ( Mert nem azok Iftennek előtte iga- 
zak, a'kik a'Törvényt hallják, hanem 
a' kik a'Törvényt betöltik , azok iga- 
zúlnak-meg. 

14 Mert mivelhogy a'Pogányok, kik- 
nek Írott Törvények nintsen, terméfeet 
feerint a'Törvényhez illendő tselekedete- 
ket tseíekefenek, azok noha nékik Tör- 
vények nintsen, mindazáltal ö magok 
magoknak Tőrvények. 

15 Úgymint kik megjelentik, hogy a' 
Tőrvénynek tselekedete az ö feivekbe beí- 
ratott , kiknek lelkek-efinéreti , és az ö gö- 
dolatjok, mellyek egymáft vádolják vagy 
mentik , ^yetembe bizonyságot téfeen. ) 

16 A' napon mellyen az UR megítéli az 
embereknek titkaikat az én Evangyélio- 
mom feerint, a' Jéíiis Chriftus által. 

17 Imé te Sidónak neveztetel, és a' 
Törvényben nyugofeol - meg, és ditseke- 
del Iftenben. 

1 8 Es mdod az ö akaratját , és válafetáft 
tudfe azok között tenni , a'mellyek külöm- 
böznek attól , mivelhogy az Men Törvé- 
nyéből megtaníttattál. 

19 Es alítod magadat vakok vezérek- 
nek, azoknak világoíSgoknak kik a' letét- 
ségben vágynak. 

20 A'balgatagoknak tanítójoknak , a' tu- 
dadanoknak meftereknek , és hogy a' Tör- 
vényben való böltseségre és igazságra 
megtaníttattál. 

21 Ki azért máft tam'tafe, te magadat 
nem tanítódé? ki azt prédikálod hogy 
nem kell orzani , orzafeé .'' 

22 Ki azt mondod hogy nem kell paráz- 
nálkodni, paráználkodolé .'' ki a'bálványo- 
kat utálod , feentség-törö vágyé ? 

2 3 Ki a'Törvénnyel ditsekedel , a' Tör- 
vénynek megrontatáía által az lítent tifete- 
ledenséggel ületedé ? 

24 Mert t az Iftennek neve ti miattatok 
a'Pogányok között gyaláztatik , a'mint 
megvagyon írva. 

25 Mert a' kömyülmetélkedés ugyan 
hafenál , ha a' Törvényt megtartod : ha pe- 
dig a'Törvényt megrontod, a' te kömyül- 
metélkedéíed kőmyülmetélkededens^e 
fordult. 

26 Ha azért a'kömyülmetéleden po- 
gány a' Tőrvény parantsolatit megtartja, 
nemde annak kömyülmetélkedetlensége 
nem kömyülmetélkedés gyanánt léfeené? 
tEfa. 52 15. Ez. 36:20, 23. 27 Es [07 8 Sidók és Pogányok egyenlöek. Pál Levele. 27 Es a'terméfeet Éerint való kömyül 
metélkedetlenség , ha a'Törvényt meg- 
tartja , avagy nem kárhoztaté téged , ki 
a' betűnek és a'kömyülmetélkedésnek 
általa a' Törvénynek rontója vagy ? 

28 Mert nem az a'Sidó,a'ki Idvül annak 
mutatja magát;íém pedig né az a'kömyül- 
metélkedés , a'melly kivül vagyona'teften. 

29 Hanem , a'ki belől titkon való Sidó , 
az igaz Sidó , és az ember Éivének X lélek- 
ben 's nem betű feerint való környülme- 
téltetése az igaz környülmetélkedés , melly- 
nek ditséreti nem emberektől , hanem 
Illentöl vagyon. 

III. RÉSZ. 
Méltóságok a' Sidóknak: azoknak bűneik:, 

megigazáláfoknak módja. 
I A M Itsoda méltósí^ vagyon tehát a' 
/V' I Sidónak? és mitsoda ha&ia va- 
gyon a'kömyülmetélkedésnek ? 

2 Felette nagy minden módon. Fö pe- 
dig ez , hogy az líten az ö igéretit ö t reá- 
jok bizta. 

3 Mert mitsoda , ha feinte némellyek hi- 
tedének vóltakis.'* *Vallyon azoknak hi- 
tetlenségek , az lílennek igéretiben való tö- 
kélletes igazságát hijába-valővá tötteé ? 

4 Távol légyen , Söt inkább az Iften 
légyen *igaz, minden ember pedig 
^ hazug , mint meg vagyon irva ; í Hogy 
úgymond igaznak itélteflel a'te beÉédid- 
ben , és győzedelmes légy mikor az em- 
berek téged vádolnak. 

5 Hogyha a'mi hamiflagunk az Iften 
igaŰ^át támafetja , mit mondunk ? Val- 
lyon nem igazé az Iften hogy minket bün- 
tet ? (emberi mód Éerint Éólok. ) 

6 Távol légyen : Mert mimódon lehet- 
ne Iften eVilágnak t Itélö birája ? 

7 Mert ha az Iftennek igaíTága az én 
hazugságom által néki ditsöségére va- 
gyon, miért kárhoztattatom tehát énis 
mint bűnös ember ? 

8 Söt inkább miért nem tselekeÉünk 
gonofet, hogy abból jó következzék? 
( miképen Éólnak gonoÉúI mi felölünk , 
és miképen mondják némellyek hogy mi 
úgy Éólunk , ) kiknek kárhozatjuk igaz. 

9 Mitsoda tehát ? * Fellyebb valók va- 
gyunké egyebeknél? Nem íemmiképen: 
mert azelőtt megmutatok nyilván , hc^ 
mind a'Sidók, mind a'GörÖgők mindnyá- 
jan * bün alatt vágynak. 

tKol. 2:11. "fAl.g:^. *2Tim:2i^. '^lán.y.-^-^. 
^ Solt. 62: 10. és I i6:\\.XS6lt. 51:6. -\\Mos. 18: 
25. *GW. 3 .-22. 3/?. 

t Nintsen o Mint meg vagyon irva : 
tsak egy igazis. 

1 1 Nintsen ki tudná , nintsen ki meg- 
keresné az Iftent. 

1 2 Mindnyájan az emberek t elhajlottak , 
egyetembe haéontalanokká lőttének, nin- 
csen ki jót tselekednék , nintsen tsak egyis. 

1 3 * Az ő torkok mint a'megnyilatko- 
zott koporsó , az ö nyelvekkel álnoksá- 
got feólnak , az ő ajakaik alatt * áfpis kí- 
gyó mérge vagyon. 

14 ~^ Kiknek feájok átkozódáflal és 
boÉÉúság feóláflal tellyes. 

15 Az ő lábaik gyorlak a'vér-ontásra. 

16 Az ö útjokban romlás és nyomor- 
gatás vagyon. 

17 Es a'békeflegnek útát nem tudják. 

18 í Nintsen az Ifteni félelem ö elöt- 
tök. 

19 Tudjuk pedig hogy valamit a'Tör- 
vény mond , azoknak mondja , a' kik a' 
Törvényben vágynak : hogy mindennek 
feája bédugattaflek , és ez egéÉ világ mél- 
tó légyen Iften előtt a' kárhozatra. 

20 Annakokáért a'Törvénynek tsele- 
kedetiböl , * egy teftis nem igazúl-meg 
Iftennek előtte : mert a'bünnek efméreti 
a' Törvény által vagyon. 

2 1 Moftan pedig megjelentt az Iftennek 
igazsága a'Törvény nélkül , melly meg- 
bizonyíttatott a' Törvénynek és a' Pró- 
fétáknak bizony ságokkalis. 

22 Az Iften igazságát mondom bogy 
megjelentt a'Jéfiis Chriftiisban való hit- 
nek általa, mindenekhez és mindene- 
ken , a' kik hiének ; mert nintsen ebben 
külőmbfég. 

2 3 Mert mindenek vétkeztenek , és az 
Iften ditsöségétöl elmaradtak. 

24 Megigazulnak pedig ingyen , Iften 
kegyelméből a'Jéíus Chriftusban lÖtt 
váltfágnak általa. 

25 Kit az Iften rendelt engefetelö áldo- 
zatul az ő vérében való hitnek általa , az 
elöbbeni bűnöknek megbotsátásában va- 
ló igazságának megmutatására. 

26 Melly eket Iften elÉenvedett, hogy 
az ő igazságát megjelentené e' moftani 
időben , hogy ő igaznak efmérteflek , és 
hogy megigazítsa azt , a' ki a' Jéíiisnak 
hitiböl való. 

27 Hol vagyon azért a' ditsekedés ? 

Kire- 
tSólt. 14:3. fSólt. 53.-4. *Sólt. 5:10. *Sőlt. 
140:4. '^Sólt. 10.7 tSólí. 36:2. Efa. 59.7. 
Péld. 1:16. fGal. 2:16. Hit által igazúlunk-meg 

KirekeÉtetett. Mitsoda tudomány által ? 
A'tselekedetnek tudománya áltálé ? Nem , 
hanem a'hitnek tudománya által. 

28 Annakokáért,ez.t mondjuk bizonyos- 
képen : hogy az ember megigazul hitnek ál- 
tala , a'Törvénynektselekedeti nélkül. 

29 Avagy az Illen tsak a'Sidóké-é ? 
Avagy nem Iftenek-é a'Pogányoknakis ? 
bizony a'Pogányoknakis Iftenek. 

30 Mert azon egy Iften igazítja-meg a' 
Sidót hitből , és a'Pogányt hit által. 

31 A'Törvényt azért hijába-valóvá téfe- 
feüké a' hit által ? távol légyen az , sőt in- 
kább aTörvényt erősítjük. 

IV. RÉSZ. 

Megigazúlás hit által: Ábrahámnak hiti. 

I TÍ M Itsodát mondhatnánk azért, 

j V/l hogy Ábrahám a'mi atyánk 

nyert volna teft feerint ? 

2 Mert ha Ábrahám a' tselekedetekből 
igazúlt-meg , vagyon mivel ditsekedjen , 
de nem Iften előtt. 

3 Mert mit mond az írás ? t Hün Áb- 
rahám Iftennek; és tulaj doníttaték néki 
igazságára. 

4 Annak pedig a'ki munkálódik , a'ju- 
talom nem tulajdoníttatik ingyen, ha- 
nem adóflagból. 

5 De annak a'ki nem munkálódik , ha- 
nem hiéen abban a' ki megigazítja a'hi- 
tetlen embert, tulajdoníttatik az ö hiti 
igazíag gyanánt. 

6 Mint Dávidis boldognak mondja azt 
az embert, kinek Iften tulajdonítja az 
igazíagot tselekedetek nélkül. 

7 t Boldogok úgymond a'kiknek meg- 
botsáttattak az ö hamiíTágaik, és a'kik- 
nek elfedeztettek az ö bűneik. 

8 Boldog ember , a'kinek nem tulajdo- 
nítja Iften a'bünt. 

9 Ez a'bóldogság azért tsak a'kőmyül- 
metélkedéswí;^ idejért illiké , vagy a' kör- 
nyülmetélkedetlenségwe^ idejéreis ? Mert 
azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a'hit 
tulajdoníttatott igazságra. 

10 Mimódon tulajdoníttatott azért? 
mikor a' kőmyülmetélkedésben vólnaé , 
vagy mikor a' kőrnyülmetélkedetlenség- 
ben ? Nem a' kőmyülmetélkedésben , 
hanem a' kőmyülmetélkedetlejiségben. 

1 1 Es a'kőmyülmetélkedésnek * jelét 
vőtte , a'kömyülmetélkedetlenségben va- 
ló hitnek igazságának megpetsételtetésé- 
re, hogy mindeneknek kik a' kőrnyül 

$1 Mós. 15:6. Gal. 3:6. lak. 2:23. 
tSólt. 32 : I , 2. * I Mós. 17; II. a' Rómabéliekhez. 4 Rész. 1079 

metélkedetlenségben hinnének , lenne 
attyok , hogy azoknakis tulaj doníttaíTék 
az igazság. 

12 Es lenne attyok a'Sidóknakis , azok- 
nak tudniillik, a'kik nem tsak kömyülme- 
télkednek , hanem kővetikis a'mi atyánk- 
nak Ábrahámnak kömyülmetélkedetlensé- 
gében való bitinek nyomdokát. 

1 3 Mert nem a'Törvénynek általa ada- 
tott az Ígéret Ábrahámnak avagy az 
ö magvának, hogy e'világnak örököíe 
lenne , hanem hitnek igazságának általa. 

14 Mert ha azok örökösök a'kik a' 
Törvényből vágynak, hijába-valóvá lÖtt 
a'hit , az igéretis haÉontalanná lőtt. 

15 Mert a' Törvény haragot nemz: 
mert a'hol nintsen a'Törvény, ott nin- 
tsen a'törvény ellen való tselekedetis . 

16 Azért a' hitből vagyon az örökség 
hogy kegyelemből való l^yen, és hogy 
erős légyen az Ígéret az egéfe magnak. Nem 
tsak anmk a'ki a'TőrvénybőI vagyon , hanem 
annalds a'ki az Ábrahám hitibol vagyon, ki 
mindnyájan minékünkatyánk. 

1 7 ( Mint megvagyon írva : í Sok 
nemzetségnek attyává töttelek tégedet,) 
az előtt a'kinek hitt , tudniillik Iften 
előtt , ki a'hóltakat megeleveníti , és azo- 
kat a'mellyek nintsenek előÉólítja , mint 
feinte a'mellyek vágynak. 

18 Melly Ábrahám az emberi remény- 
íegnek felette , reménység alatt hitte , 
hogy lenne Ibk nemzetségnek attya , 
a'mint néki mondatott vala; Hlyen fok 
léÉen úgymond a'te magod . 

19 Es a'hitben erős és állhatatos lévén, 
nem gondolta az ő már megholt teftét, 
mikor mintegy Éáz eÉtendös volna, fem 
pedig a'Sárának megholt méhét. 

20 Az Iftennek igéretétis hihetedensége 
által nem visgálta, hanem az Ö hitiben 
erős volt , adván az Iftennek ditsöséget. 

2 1 Es mindeneftöl fogva elhitte , hogy 
ő a'mit ígért volna , mégis tselekedhemé. 

22 Annakokáértis tulaj dom'ttatott ez 
őnéki igazság gyanánt. 

23 Nem tsak ö érette írattatott pedig 
meg , hogy ez tulajdoníttatott néki igaz- 
ság gyanánt. 

24 Hanem mi érettünkis , kiknek az 
igazság tulajdoníttatik , azoknak tudniil- 
lik a'kik híÉnek abban , a'ki feltámafetot- 
ta a' mi Urunk jéfuft a'halálból. 

25 Ki a'mi bűneinkért halálra adatott, 
és feltámadott a'mi igazúlálunkért. 

iiMós. 17:4. V. RÉSZ. io8o Ádám ChriŰuJfal egybe vettetik. Pál Levele. 5,6 Rész. V. RESZ, 
Hit által való megigazúlásnak gyümöltfei ; 

Ádám és Chriítus egybe-vettetnek. 
I "1^ M Egigazúlván azért a'hit által , bé- 
/\/l keűegünk vagyon lílennél , a' mi 
Urunk Jélüs Chriftus által. 

2 Kinek általa lőtt hitben t menete- 
lünk a'kegyelembeis mellynek általa ál- 
lunk , és ditsekedünk az Iften ditsöségé- 
nek reménysége alatt. 

3 Nem tsak ez pedig , hanem ditseke- 
dünk a'háborúságokbanis , tudván hogy 
a'háborúság t békefleges türéft nemz. 

4 A'békefleges tűrés pedig megkésér- 
téft , a'megkésértés pedig reménységet. 

5 A'reménység pedig meg nem Éégye- 
nít : mert az lílennek feerelme kiontatott 
a' mi Éivünkbe a' Szent Lélek által , ki 
minékünk adatott. 

6 Mert a'Chriftus , mikoron még erö- 
telenek volnánk , * alkalmatos időben a' 
gonofeokért megholt. 

7 Bizonyára az igazértis nehezen hal- 
meg az ember : (jóllehet lehetséges hogy 
meghaljon az ember az oUyan emberért , 
a'ki néki ha&nos volna.) 

8 Az Iften pedig a'mi hozzánk való 
Éerelmét ebben mútatta-meg , hogy mi- 
koron még bünősők volnánk , a'Chriftus 
* mi érettünk megholt. 

9 Minekutánna azért megigazultunk 
az ő vérének általa , fokkal inkább meg- 
tartatunk moftan a'harag ellen ö általa. 

10 Mert ha mikoron ellenségi vol- 
tunk , megbékéllettünk Iftennel az ő Fiá- 
nak halála álta) , fokkal inkább megtar- 
tatunk az ö élete által, minekutána 
megbékéllettünk véle. 

1 1 Nem tsak ez pedig , hanem ditse- 
kedünkis az Iftenben, a' mi Urunk Jéfus 
Chriftusnak általa , ki által moftan e'bé- 
kéltetéft nyertük. 

1 2 Annakokáért , miképen egy ember 
által jött e'világra a'bün , és a'bün által a' 
halál , és akképen minden emberekre a' 
halál elhatott, kiben mindnyájan vét- 
keztenek. 

13 Mert aTörvényig vala a'bün e'vilá- 
gon, a'bün pedig nem tulajdoníttatik az 
embernek , mikor ftmmi törvény nintsen. 

14 A'halál pedig uralkodott Ádámtól 
fogva Mófefig, azok ellenis a'kik nem 
vétkeztenek vala az Ádám eletének ha- 
íbnlatoűaga feerint , ki ama' következen- 
dőnek ábrázatja vala. 
Ef.2:iS.-tIak.i:j.*Gal.^:^.*iPa.yiS. 5 De a'mit líleti minékünk kegyelmé- 
ből ajándékozott, nem úgy v^yon mint 
a'mi eletünk; mert ha amaz egy embernek 
efeti által fokán hóltak-meg, fokkal in- 
kább az Iften kérelme , és a'kegyelemböl 
való ajándék , melly az egy ember Jéfiis 
Chriftusé , fokakra elhatott. 

16 Sem pedig a' jótétemény nem ágy 
vagyon^ mint az egy ember által feállott 
bün: mert méltók v^yunk egy aeíből 
kárhozatraiaz /jíew kegyelméből való ajádék 
pedig, fok bűnökből vagyö igazulásra . 

17 Mert ha egy életnek általa a'halál 
uralkodott egy ember által: fokkal inkább 
az életben uralkodnak az egy Jéliis Chri- 
ftus által azok , lók ama gazdag kegyelmet 
és az igazságnak ajándékát véÉüc. 

1 8 Bizonyára azért miképen egy efet- 
nek általa , az ítélet minden embereknek 
kárhozatjokra eláradott : azonképen az 
egy megigazúlásnak általa , a' jótétemény 
eláradott minden emberekre , életnek 
igazúlására. 

19 Mert miképen hogy egy embernek 
engededensége által fokain bűnösökké lőt- 
tének, azoiJíépen egynek engedelmef- 
lege által fokán igazakká léének. 

20 A' Tőrvény pedig bejött , hogy a' 
bün megnevekednék , de a'hol megneve- 
kedik a'bün, ott a'kegyelem fokkal in- 
kább bövölködik. 

21 Hogy miképen uralkodott vala a' 
bün a'halálra, azonképen a'kegyelemis 
uralkodnék az igazság által az örök élet- 
re, a'mi Urunk Jéfus Chriftus által. 

VI. RESZ. 
A'megigazúllaknak megPenteltetéfek. 
I Ty T It mondunk tehát ? megmarad- 
JY'I jimké a'bünben, hogy a'kegye- 
lem annál nagyobb légyen ? 

2 Távol légyen: a'kik megholtunk a' 
bűnnek , mimódon élnénk m^ abban ? 

3 Avagy nem tudjátoké, hogy valakik 
t megkerefetelkedtünk a'Jéius Chriftusba; 
azöhalálábakereÉtelkedtünk-meg ? 

4 t Eltemettettünk azért ö véle együtt 
a' KereÉtség által a'halálba , hogy miké- 
pen feltáma&tatott a' Chriftus a' halálból 
az Atyának ditsöségére , azonképen miis 
''' új életben járjunk. 

5 Mert lú az ő halálának hafonlatof- 
fíga Éerint ö beléje oltatván véle egygyé 
lőttünk, bizonyára feltámadásának hafon- 
latojfága perintis ö véle egygyé léfeünk. 
tGal.y.i-j. iKol. 2:12. *Ef.4:2i,2^. Kol.y 
10. I Pét.2: 1. 6 Azt a' Rómabeliekhez. Intés tiJJta életre 

6 Azt tudván , hogy ama' mi ó ember- 
ünk ö véle megfeÉíttetett , hogy a'bün- 
nek tefte megerötelenüljön , hogy ezután 
ne éolgáljunk mi a'bünnek. 

7 Mert a'ki megholt , megéabadúlt a' 
büntöl. 

8 Hogyha megholtunk a'Chriftuűal , 
hifeÉük hogy élünkis ö véle. 

9 Mivelhogy tudjuk , hogy a'Chriíhis , 
ki feltámadott a'halálból , többé meg nem 
hal ; és a'halál többé rajta nem lualkodik. 

I o Mert hogy megholt , a'bünnek hóit 
volt meg egyÉer : hogy pedig él , az Illen- 
nek él. 

I I Ezenképen gondoljátok , hc^ tüs 
m^hóltatok a'bünnek, éltek pedig az 
lílennek, a'mi Urunk Jéíiis Chriftus által. 

12 Ne uralkodjék azért a'bün a'ti ha- 
landó télietekben , hogy engedjetek an- 
nak az ö kivánságíban. 

1 3 Se pedig ne állalTátok a' ti tagaito- 
kat hamiffágnak fegyvere gyanánt 
a'bünnek; hanem állaíiatok magatokat 
lílennek , mint a'halálból megeleveníttet- 
tek , és a'ti tagaitokat igazságnak fegyve- 
re gyanánt az lílennek. 

14 Mert a'bün ti rajtatok nem uralko- 
dik : mivelhogy nem vagytok a'Törvény 
alatt , hanem a'Kegyelem alatt. 

1 5 Alitsodát azért ? Vétkezzünké , mi- 
velhi^y nem vagyunk a'Törvény alatt, 
hanem a' Kegyelem alatt ? Távol légyen. 

i6 Avagy nem tudjátoké, hogy a'kinek 
adjátok m^atokat Éolgákúl engedelemre, 
annak v^ytok ÍÉolgái a'kinek engedtek, 
v^y a'bünnek a'halálra, vagy az engede- 
lemnek az igazságra ? 

1 7 Hála l^en pedig az lílennek , hc^ 
jóllehet voltatok a'bünnek ^Igái , de felve- 
tek feerint engedtetek e'tudománynak for- 
májának, meUyhez ragafekodtatok tellyeí^ 6,7 Rész. io8i i8 Es megfeabadíttatván a'büntöl, az 
igazsághoz köteleztettetek. 

19 Emberi mód feerint feólok, a'ti teí^ 
téteknek erötlens^ feerint : Azért a'miké- 
pen adtátok a'ti tagaitokat feolgákúl a'rifetá- 
talanságnak és hamiííagnak aliamiílagra ; 
akképen adjátok moíl a' ti tagaitokat feolgá- 
kúl az igazságnak a'feent életre. 

20 Mert mikoron feolgáí volnátok a' 
bűnnek , az igazságtól feabadoíök valátok. 

2 1 Mitsoda hafenot vöttetek azért ak- 
kor azokból , a'mellyeket moílan feégyen- 
letek ? mert azoknak végek halál. 

í/íí».8;34. 22 Moílan pedig minekutánna megfea- 
badúltatok a' büntöl , és Illen feolgáivá 
lőttetek , annak gyümöltsét vöttétek a'feent- 
életet , mellynek vége örök élet. 

23 Mert a'bünnek íÖldja a'halál; az 
lílennek pedig ajándéka az örök élet a' 
mi Urunk Jéíus Chriíhisban. 

VH. RÉSZ. 
Felfiabadúláfok a'biveknek a'Törvény alól: 
a^Törvény hajinai : á'hiveknek lelki hartzok. 
I A Vagy nem tudjátoké, Atyámíiai, 
/-\ (mert kik a'Törvényben tudóíök 
azoknak feólok) hc^ a' Törvény 
tsak addig uralkodik az emberen míg él ? 

2 Mert a'féríiú birodalma alá adatott 
afefeonyi-állat a' férfiúhoz % köttetett 
a'Törvény által, míg a'féríiú él, hogy 
ha meghalánd a'féríiú , megfeabadúlt az 
afefeonyi-állat a'férfiúnak törvényétől. 

3 Azért az ö férjének életében parázná- 
nak mondatik ha más férfiúhoz mégyen, 
ha pedig meghalánd az ö férje , me^aba- 
dúlt attól a' törvénytől , hogy ne légyen 
parázna ha más férfiúhoz mégyen. 

4 Azért , Atyámfiai , tüs megholtatok 
a' Törvénynek a' Chriíhis teílében , hogy 
máséi lennétek , tudniillik azéi , a'ki a'ha- 
lálból feltámafetatott , hogy gyümöltsöt 
teremjünk lílennek. 

5 Mert mikor a' teílben volnánk, a'bün- 
nek indulati aTörvény által a'mi teáink- 
ban élnek vala, hogy a'halálnak gyümöl- 
tsöznének. 

6 Moílan pedig megfeabadúltunk a' 
Törvénytől , minekutánna megholt az a' 
kinek kötelében valánk, hogy feolgál- 
junk a'léleknek újságában , és nem a'be- 
tünek óságában. 

7 Mit mondunk tehát? A'Törvény bün-é? 
Távol légyen. Söt inkább a'bünt nem tud- 
tam , hanem a' Tőrvény által, mert stgom^ 
kivánságotis nem tudtam volna ha a'Tör- 
vény nem mondotta volna: fNe Idvánjad. 

8 De a'bün alkalmatoíTágot vévén 
nemzett én bennem minden ^o«o^ kíván- 
ságot ama' parantsolat által , mert a'Tör- 
vény nélkül a'bün hólt állat. 

9 En pedig élek vala régen a'Törvény 
nélkül ; de ama' parantsolatnak eljövete- 
le által a' bün megelevenedék én bennem : 
En pedig meghalék. 

10 Es találtaték az a'parantsolat , melly 
életre adatott vala , nékem halálomra lenni. 

1 1 Mert a'bün alkalmatoílagot vévén , 

Z z meg- 

% I Kór.-] : 2,10. 1 2 Mős. 20: i-j. io82 A' Törvényt bé nem tölthetni. Pál I. Levele. 7,8 Rész. megtsalt engemet ama' parantsolat által 
és az által megölt. 

1 2 Azért aTörvény ó magában í Éent ; 
ama' parantsolatis feent , igaz és jó. 

13 Azért a'jó énnékem halálos lőtté? 
Távol l^yen ; söt inkább a'bün ftékem ha- 
lálos lön, mikor (hogy a'bün megefinér- 
tetnék , ) énnékem halált nemzene az által 
a'mi jó volna , hogy ama' parantsolat által 
a'bün én benne felérte igen nagygyá lenne. 

14 Mert jól tudjuk, hogy a'Törvény 
lelki-állat : de én tefti vagyok , és rekeÉ- 
tettem a'bün alá. 

1 5 Mert a'mit én tselekeÉem , nem Éere- 
temimert nem azt mivelé a'mit akarok , ha- 
nem a'mit gyűlölök , azttselekefeem. 

16 Ha pedig a' mit nem akarok azt 
mivelem , tehát erre hajlok , hogy a'Tör- 
vény jó légyen. 

17 Moílan azért már nem én tselekeÉem 
azt , hanem az én bennem lakozó bün. 

18 Mert jól tudom, hogy nem lakik 
én bennem , ( az-az , az én tértemben , ) 
a'jó: mert akaratom vagyon a'jóra, de 
hogy azt elvégezzem , nem tehetem. 

19 Mert nem tselekeÉem a'jót mellyel 
akarnék; hanem a'gonoÉt tselekefeem, 
mellyet nem akarok. 

20 Ha pedig én azt tselekeÉem, a'mit 
nem akarok, nem én mivelem már azt, 
hanem a'bün a'melly én bennem lakozik. 

21 Megtalálom azért magamban, ki 
jót akarok tselekedni , ez törvényt , hogy 
a' bün ugyan hozzám ragadott. 

22 Mert gyönyörködöm az Iften Tör- 
vényében a'belsö ember Éerint. 

23 De látok az én tagaimban más tör- 
vényt , melly az én elmémnek törvényével 
ellenkezik , és engé rabiíl ád a'bünnek tör- 
vényének , melly az én tagaimban vagyon. 

24 Oh én feegény ember! kitsoda feaba- 
dít-meg engemet ez halálnak tértéből ? 

25 Hálákat adok Iftennek a' mi Urunk 
Jéfus Chriftus által: Azért jóllehet én az 
én elmémmel Éolgálok az Iften Törvényé- 
nek , de tértemmel a'bünnek törvényének. 

VHI. RÉSZ. 
Az igazúltaknak bizonyos Jientségek ; Intés ű' 

tűrésre. 
I ^l Emmi kárhoztatáíbk nintsen azért 
^S immár azoknak , Idk a' Jélüs Chri- 
ítusban vagynaM : kik nem teft Éerint 
járnak , hanem Lélek Éerint. 

2 Mert az elemek Lelkének törvénye a' 
Jéfus Chriíhisban , meÉabadított engemet 
1 1 Tim. I ; 8. a' bűnnek és a'halálnak törvényétől. 

3 Mert a'mi a'Tőrvénynek lehetetlen 
vala , mivelhogy erötelen volna a'teftnek 
miatta , az Iften az ő Fiát elbotsátván a' 
bűnös telhiek halönlatoflSgában a'bünért , 
a'bünt kárhoztatá az ö teftében. 

4 Hogy a' Tőrvénynek ama' kívánsá- 
ga mi bennünk betelnék, kik nem teft 
Éerint járunk , hanem Lélek Éerint. 

5 Mert a'kik teft Éerint járnak , a'mel- 
lyek a'teftéi azokban bőltsek : a'kik pedig 
Lélek Éerint járnak, a'mellyek a'Lélekéi 
azokban böltsek. 

6 Mert a' teftnek böltsesége halál: a'Lé- 
leknek pedig böltsesége , élet és békefleg. 

7 Mert a'teftnek böltsesége ellensége 
Iftennek; mert az Iften Törvényének 
nem enged : mert nemis lehet. 

8 Azért a'kik a'teftben vágynak , nem 
lehet hogy kedvefek legyenek Iftennek. 

9 Ti pedig nem vagytok a'teftben , ha- 
nem a'lélekben ; mert az Iften Lelke lakik 
bennetek. A' kiben nintsen a' Chriftus 
Lelke , az nem övé. 

10 Hogyha pedig a'Chriftus ti benne- 
tek vagyon , jóllehet a'teft meghal a'bü- 
nért : de a'Léíek élet az igazságért. 

11 De ha annak Lelke lakik bennetek, 
a'ld feltámaÉtotta Jéfuft a'halálból ; ugyan- 
azon,a'ki feltámaÉtotta a'Chriftuft a'halál- 
ból , megeleveníti a'ti halandó tefteiteketis 
azötibenneteklakozó Lelke által. 

12 Annakokáért, Atyámfiai, adósok 
vagyunk nem a'teftnek , hogy teft Éerint 
éljünk , hanem a' léleknek. 

1 3 Mert ha teft Éerint éltek , meghal- 
tok : de ha a'Lélekkel a'teftnek tselekede- 
tit megöldöklitek , éltek. 

14 Mert valakik Iften Lelkétől vezérel- 
tetnek , azok Iften fiai. 

15 Mert nem vöttétek a' Éolgálatnak 
Lelkét ifmét a'félelerare : hanem a' flú- 
&gnak í Lelkét vöttétek, ki által kiáltjuk: 
Abba , az-az ,fierelmes Atya : 

16 & ez Szent Lélek téÉen bizonysá- 
got a'mi lelkűnkkel együtt hogy mi Iften- 
nek fiai vagyunk. 

17 Hogyha fiak, tehát örökösökis; I- 
ftennek örökőfi , a'Chriftusnak pedig örö- 
kös-tárÉii; ha ö véle együtt Éenvedünk, 
hogy ö véle együtt ditsöiújűnk. 

1 8 Mert azt mondom bizonnyal , hogy 
a'mellyeket moftan Éenvedünk, nem hü- 
fonlítandók a'ditsöséghez , melly nékünk 
megjelentetik. 

tGal..\:S,6. 19 Mert Isten az övéivel vagyon, a' Rómabéliekhez. 8,9 Rész. 1083 

34 Kitsoda a'ki kárhoztatna ? Chriftus 
a'ki megholt , söt a'ki feltámadottis , 19 Mert a'teremtett állatokis nagy 
Éorgalmatoílaggal várják az Iften fiainak 
ditsöségeknek megjelenését. 

20 Mert a' teremtett állatok hijába-va- 
ló és elmúlandó állapat alá vettettek : 
nem akaratjuk Éerint , hanem azért , a'ki 
azokat ez hijába-valóság alá vetette. 

2 1 Illy reménység ^att , hogy azok a'te- 
remtett állatokis megfeabadúlmik a'rotha- 
dandóságnak rabságától, az Iften fiainak 
ditsöséges Éabadúláiok;^^ na^én. 

22 Mert jól tudjuk, hogy minden te- 
remtett állatok egyetembe foháfekod- 
nak , és együtt mind ez ideig mintegy 
Éüléshez képülvén keíeregnek. 

23 Nem tsak azok pedig , hanem miis 
kik a'Léleknek lengéjét vöttük , mi ma- 
gunk, mondom, magunkban foháÉko- 
dunk , a'fíúságot várván , tudniillik a'mi 
tértünknek tellyes t váltságát. 

24 Mert reménység által tartattunk- 
meg : aVeménység pedig ha megláttatik , 
nem reménység ; mert a'ki mit lát , mi- 
ért reménli azt ? 

25 Ha pedig a'mit nem látunk azt re- 
ménljük , bizonyára azt békeíTéges türéf- 
íel várjuk. 

26 Haíönlatosképen pedig a'Lélekis 
együtt íegélli a'mi erötlenségmket ; mert 
mit kelljen kémünk, a'mint kellene nem 
mdjuk;de ö maga a'Lélek efedezik mi éret- 
tünk megmondhatatlan foháfekodáfokkal . 

27 A'ki pedig a'Éiveket visgálja tudja 
mitsoda a' Léleknek kivánsága; mert 
Iften feerint efedezik a'feentekért. 

28 Tudjuk pedig, hogy azoknak a'kik 
Iftent Éeretik , mindenele egyaránt javok- 
ra vágynak, azoknak kik az ö végezéíe 
feerint hivataloíbk. 

29 Mert a'kiket öröktől fc^a tudott, 
azokat elis válafetotta, hogy az ö Fiának 
ábrázatjához legyenek hasonlatosok: h<^ 
ö t elsö-feülött légyé a'lök atyafiak között. 

30 A'kiket pedig elválafetott , azokat 
elis hívta; és a'kiket elhívott, azokat 
mégis igazította ; a'kiket pedig megigazí- 
tott , azokat mégis ditsöítette. 

31 Mit mondunk azért ezekre? Ha 
Iften velünk , kitsoda mi ellenünk ? 

32 A'ki pedig az ö tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem adm azt mi érettünk 
mindnyájan, mimódon nem adna ingyen 
az Ö Fiával minékünk mindeneket ? 

33 Kitsoda vádolja az Iftennek válaÉ- 
tottit ? Az Iften az , a'ki megigazít. 

tLuk.2i:2^.^Kol.i:i%. ki az Iftennek jóbjánis vagyon : ki eíede- 
zikis mi érettünk. 

3 5 Kitsoda Éakafet-el minket a'Chriftus 
feerelmétöl ? nyomorgatás-é , feorongató 
keserüség-é , üldözés-é , éhség-é , mezí- 
telenség-é , vefeedelem-é , fegy ver-é ? 

36 ( Mint meg vagyon írva : í Te éret- 
ted minden napon megölettetünk: és 
oUyanok vagyunk mint a' méfeárÉékre 
való juhok. ) 

37 Söt inkább mind ezekben diadal- 
malbknál fel lyebb- valók vagyunk, az 
által a' ki minket feeretett. 

38 Mett én bizonnyal elhittem , hc^ íem 
halál , íem élet , íem Angyalok , íem feje- 
delemségek, íem hatalmaíl^ok , íem je- 
len valók , lem következendők , 

39 Sem magaílag, íem mélység, és íem- 
mi ^yéb teremtett állat el nem feakaÉthat 
minket az Iftennek feerelmétöl , melly vagyon 
a'mi Urunk Jéíus Chriftusban. 

IX. RÉSZ. 
líteni gondvifelés: kegyeiéből való válaptás. 
1 X Gazságot feólok a' Chriíhis által , 

1 nem hazudok , (az én lelkem eíiné- 
retiis én velem egybe bizonyságot 

téfeen a' Szent Lélek által.) 

2 Hogy énnékem nagy kelerüségem 
vagyon , és az én Élvemnek Éüntelen va- 
ló gyötrelme. 

3 Mert kívánnék én a'ChriftuftóI elfia- 
kafitatott átok lenni az én atyámfiaiért , 
kik nékem teft feerint rokonim. 

4 Kik t Izraeliták , kiké a'fíúság , a' di- 
tsÖség , a'parantsolatok , a'Törvények- 
nek rendeléfek, az lífeni tifeteletek, és 
az * Ígéretek. 

5 Kikéi az Atyák , kik közzül való a' 
Chriftusis teft Éerint , ki mindeneknek 
felette Őrökké áldandó Iften , Ámen ! 

6 * Mindazáltal nem lehet, hogy az 
Iftennek befeéde hijába-való vóit volna : 
mert nem mindnyájan "^ Izraeliták azok , 
kik Izraeltől valók. 

7 Sem pedig nem mindnyájan fiak , a' 
kik az Ábrahám magvából valók. Ha- 
nem tisáktól neveztetik, úgymond az 
líien , tenéked a'te magod. 

8 Az-az , nem a'kik a'teftnek fiai , azok 
az Iftennek fiai ; hanem az t Ígéretnek fiai 
efmértetnek Ábrahámnak magvának. 

Z z 2 9 Mert 

tSólt. 44:23. tFf//. 2.-I7. *£/: 2:12. *Fell. 3: 

3. '^Fell. 2:28. tiMós. 21:12. fGal. 4:28. 1084 Tsak lúené a'Válafitás. 

9 Mert az ígéretnek beÉéde ez: ÍEz 
időbe eljövök , és Sárának gyermeke léÉé. 

I o Nem tsak ez pedig , hanem Rebe- 
kais , mikor ugyan-azon egytől fogadott 
volna méhében, tudniillik Isáktól a' ml 
atyánktól , ezt megkísértette. 

I I Mert mikor még a^gyermekek nem 
feülettek volna , és femmi jót vagy gonoÉt 
nem tselekedtek volna , hogy Iftennek az 
ö válaÉtáfa Éerint való végezéíe (melly 
né a'tselekedetekböl , hané a'hívó Iítenx.ö\ 
volt , ) ű2 ö eröjjegében megmaradna. 

1 2 Ezt monda Men néki : t A' nagyob- 
bik Éolgál a'kiíebbiknek. 

13 Miképen meg vagyon irva: * Jáko- 
bot Éerertem : Elaut pedig gyűlöltem. 

14 Mit mondunk tehát? Avagy *ha- 
misíág vagyoni Iftennél ? Távol légyen. 

15 Mert Móíesnek ezt mondja: ^Kö- 
nyörülök azon a'kin könyörültem, és 
kegyelmefséget tselekeÉem azzal a'kihez 
kegyelmes voltam. 

16 Azért nem azé a^válafitás a'kinek 
arra akaratja vagyon , fem azé a'ki fút , 
hanem a'könyörülö Iftené. 

1 7 Mert ezt mondja az írás Faraóról : 
ÍEVégre támaÉtottalak téged, hogy 
megmútaíTam te benned az én hatalma- 
mat , és hogy az én nevem hirdettefsék 
az egéÉ földön. 

18 Annakokáért a'kin akar könyörülni 
könyörül , a'kit pedig akar megkeményíte- 
ni , megkeményíti. 

19 Mondhatnád azért nékem: Miért 
haragÉik tehát mégis az Men ? mert az 
ö akaratjának kitsoda állott ellene ? 

20 Söt inkább , óh ember , te kitsoda vagy 
hogy Illen ellen veríengefe ? Avagy mondjaé 
a'föld-edény annak a'la azt formálja ; Miért 
tsináltá] engem illyé módon ? 

21 Avagy nintsené a'fazekaíhak ha- 
talma a'íaron , hogy azon sárból tsinál- 
jon némelly edényt ékefiégre , némellyet 
pedig éktelenségre ? 

22 Ha pedig meg akarván mutatni az ő 
haragját, és megjelenteni az Ö hatalmát, 
elfeenvedte nagy békelségeíen a'haragnak 
edényit , mellyek aVefeiedelemre kéfeít- 
tettek : 

23 Es hogy megjelentené az ő ditsősé- 
gének gazdagságát a'kegyelemnek edé- 
nyihez , mellyeket kéfeített a'ditsöségre , 
mit mondhatp ellene ? 

24 Kiket elis hivott, tudniillik minket, 
X \M6s. i8:io.t iAfcff.25.-23.*Aííz/.i:2*M. 
8:3."^2Aíár.33:i9. Í2Afáí.9;i6.t£/a.45:9. Pál Levele . 9,10 Rész . 

nem tsak a'Sidók közzül , hanem a'Pt^á- 
nyok közzülis. 

25 Mint Hóíeásnális mondja: í A'né- 
pet a'ki nem enyím vala , én népemnek 
hívom , és a'melly Éerelmeíem nem va- 
la , én Éerelmefemnek. 

26 t Es léfeen hogy a'helyen a'hol ezt 
mondották nékiek: Nem én népem 
vagytok ti , ott azok hivattatnak az élő 
Iften fiainak 

27 Efaiás pedig ezt kiáltja az Izrael 
felöl ; * Ha az Izrael fiainak Éámok oly- 
lyan léÉenis mint a'tenger fövenye , tsak 
a'maradéka tartatik-meg. 

28 Mert a'dolgot elvégezi és elfeakafet- 
ja igazságban: mert rövid dolgot tsele- 
kefeik e'földőn az UR. 

29 Mint az elöttis mondotta Efaiás : 
* Ha a'Seregeknek URa minékünk ma- 
got nem hagyott volna , lőttünk volna 
mint a'Sodomabéliek , és a'Gomorabé- 
liekhez lőttünk volna hafonlatofok. 

30 Mit mondunk azért? Azt hogy a' 
Pogányok kik az igazságot nem követik 
vala , az igazságot megtalálták , azt az 
igazságot pedig melly a'hitböl vagyon. 

31 Az Izrael pedig melly követi vala 
az igazságnak Törvényét , az igazságnak 
Törvényére nem jutott. 

3 2 Miért ? Azért mert az tgazfágot 
nem a'hitböl , hanem a'Törvényneít tse- 
lekedetiböl kerekek : mert megbotránkoz- 
tak a' botránkozálhak kövébe. 

33 Mint meg vagyon irva: ''Imé ve- 
tek Sionban botránkozáfnak kövét, és 
megütközéíhek köÉikláját : í és valaki 
abban hifeen , meg nem feégyenül. 

X. RES2. 
Kétféle igazság : az Evangyéliomnak tzélja : 

Pogányok hivataljok. 
I ^ Tyámiiai , Éivem feerint javát ki- 
/-\ vánom , és Iftennek könyörgök 
az Izraelért, nékiek idveíségekre. 

2 Mert bizonyságot téfeek ö felölök , 
hogy Iftenhez való buzgóság vagyon ö 
bennek , de nem értelemből. 

3 Mert az Iftennek igaflagát nem tud- 
ván, és az ö tulajdon igaíságokat igye- 
kezvén állatni , az Iftennek igalságának 
nem adták magokat alája. 

4 Mert a'Törvénynek tvége a'Chri- 
ftus , minden hivő embernek igafságára. 

5 Mert Mófes ^ irja-le aT'őrvényböl 

való 
tHóf.2:2^. móf.i'.io. *EJa.io:22. *Efa. 
i:().^ Efa.%:i^.XSólt.2: i2.TGal.^:24. Chri^us vége ártörvénynek, a' Rómabeliekhez, ii Rész. 1085 való igazfágot , hogy : t A'ki azokat be- 
tölti, él azok által. 

6 A' melly igazfág pedig a' hitből va- 
gyon , így Éól : t Ne mondjad a' te 
feivedben, Ki mégyen-fel mennyorfeág- 
ba ? mert ez nem egyéb , hanem Chriíhift 
a' magaííagból aláhozni. 

7 Avagy, Kitsoda feáll-le a'mélység- 
be ? mert ez nem egyéb , hanem Chriíhift 
a' halálból újonnan kihozni, 

8 Mit mond tehát? Az ige te mellet- 
ted a' te feádban és a'te Élvedben va- 
gyon. Ez pedig a'hitnek ama' befeéde , a' 
mellyet mi prédikálunk. 

9 Tudniillik , Hogyha valláft téÉefe a' te 
Éáddal az Ur Jéíuíról ; és hijénded a'te 
Éivedben , hogy az Iften ötét feltámafe- 
totta a'halálból , megtartatol. 

10 Mert feiwel MÉünk az igaflagra, 
feájjal téÉünk pedig valláft az idveflegre. 

1 1 Mert ezt mondja az írás : * Valaki 
híÉen ö benne meg nem Éégyenül. 

12 Mert nintsen külömbség, vagy Si- 
dó, vagy Görí^ között: mert mindenek- 
nek ugyan-azon ^y URok, a'ki gazdag 
mindenekhez a'kik ötét íegítségül hívják. 

13 *Mert valaki íegítségül hivja az 
URnak nevét , megtartatik. 

14 Mimódon hívják azért fegítségül 
azt a'kíben nem híjéndenek ? és mimó- 
don hiÉnek abban a'ki felöl nem hallán- 
danak ? mimódon hallanának pedig pré- 
dikáló nélkül ? 

15 Mimódon prédikálanak pedig ha 
nem küldetnek ? mikéi>en meg vagyon 
Írva : "^ Melly feépek a'békeíTég hirdetők- 
nek lábaik , ér a'kik jókat hirdetnek ? 

16 De nem mindenek engedtenek az 
Evangyéliomnak;Mert E^ás ezt mondja: 
URam , kitsoda hitt a'mi beÉédünknek ? 

17 Azért a'hit a'hallásből vagyon, a' 
hallás pedig az Iftennek igéje által. 

18 De mondok, Avagy nem hallot- 
také ? í Söt inkább mind ajÖ^/er földre 
kiment az ö hangoíTágok, és a'földnek 
kerekségének határira , az ö befeédek. 

19 De mondok: Az Izrael avagy nem 
elmértéé az Ment? Söt Móíés elöfeör ezt 
mondja: tEn titeket felingerlek olly nép 
által , melly nem nép : a'tudadan goromba 
nemzetség által , haragra ingerlek titeket. 

20 Efaíás pedig nagy bátorsággal ezt 
mondja : * Megtaláltanak azok , a'kik en- 

t^Mós.iS:s.'f5Mós.io:i2*Fell.^:}S- 
*Ióel.2 : 32. '^ E/a. 52 :j. Efa. 53 : i. 
$5á/í. 19:5. t5^ár. 32:21. *£/a.65: 1.2. gémet nem kereftenek: megeímérének 
azok engemet , a' kik én felölem nem tu- 
dakoztanak. 

2 1 Az Izraelről pedig ezt mondja ; 
Tellyes egéÉ napon kitérj eÉtettem az én 
kezeimet e' veríenyes és ellenkező nem- 
zetséghez. 

XI. RÉSZ. 
istennek kétfek népe : Siifáknak megvettetéfek , 

ifmét hivataljok : f ' tudomány mélységes. 
I A Vagy (mondok én) elvetetteé 

/-\ azért Iften az ö népét ? Távol lé- 
gyen ; Mert énis Izraelita , Áb- 
rahám magvából való , és Benjámin 
nemzetéből való vagyok. 

2 Nem vetette-el Iften az ö népét, 
mellyet Öröktől fogva címért. Avagy 
nem tudjátoké mit mond az írás lUyéf- 
röl ? mimódon feól Iftennel az Izrael el- 
len , ezt mondván : 

3 tURam a'te Prófétáidat megölték, a' 
te óltárídat elrontották : és tsak én maradta 
gyedül , az én lelkemetis pedig kereíik. 

4 De mit mond néki az Ifteni felelet ? 
t Hagytam magamnak hét ezer férfia- 
kat , lak nem hajtottak térdet a'Bálnak. 

5 Ekképen azért moftis az Iften íbka- 
kat meghagyott az ö kegyelméből való 
válaÉtáfa feerint. 

6 Hogyha kegyelemből vagyon; hát 
nem tselekedetekböl : mert ugy a'kegye- 
lem nem volna k^yelem : hogyha ped^ a' 
tselekedetekböl, tehát nem kegyelemből: 
mert úgy a'tselekedet né volna tselekedet. 

7 Mitsodát mondunk tehát? Hogy az 
Izrael a' mit keres , azt meg nem találta : 
de a'válafetattak megtalálták : a'többi pe- 
dig megkeményedtenek. 

8 Mint meg vagyon irva ; * Adott az 
Iften nékiek álomnak lelkét, Éemeket 
hogy ne láŰanak , füleket hogy ne hall- 
janak , mind e'mai napiglan. 

9 * Dávidis ezt mondja : Az ö afetalok 
légyen nékiek tör , háló , botránkozás , 
és büntetés. 

I o Setétedjenek-meg az ö feemeik 
hogy ne láílanak , és az ő hatokat min- 
denkor gőrbítsd-meg . 

I I Annakokáért ( mondok én , ) úgy 
ütkőzteké-meg , hogy mindeneitől elvefe- 
nének ? Távol légyen , hanem az ö rom- 
láfbk által lőtt a'Pogányoknak idveíJe- 
gek, hogy a' Sidókat irégyíegre ingerle- 
né az líten. Z z 3 12 Hc^- 

1 1 Kir. 19; 10. t iKir. 19:18. * Mát. 13; 
14. *Sőh.6g:2^. I o86 Sidók megvettettek : vad olaj-fa, Pál Levele. 11,12 Rész : 2 Hogyha a'Sidóknak romlások 
lágnak gazdagsága , és az ö Éegénységek 
a'Pogányoknak gazdagságok : mennyivel 
inkább az ö tellyeŰegek ? 

1 3 Mert ( mellyet néktek mondok Po- 
gányoknak, a'mennyiben én a'Pogá- 
nyoknak Apoítolok vagyok,) én az én 
feolgálatomat ékesítem. 

14 Hogyha valami módon irégységre 
felindíthatnám az én atyámfiait , és azok 
közzül valakiket megtarthatnék. 

15 Mert ha azoknak elvettetéfek eVi- 
lágnak Mennél való megbékélléfe; hát 
mitsoda léÉen azoknak felvételek, hanem 
halálból való megelevenedéíek ? 

16 Hí^ha a'íer^e feent, annak az egép 
állatjais fient\ és 1^ a'gyökér feent, az 
^akisjSewíe^. 

17 Hogyha némelly ágak letörettek, 
te pedig vad olaj-fa lévén beoltattál azok 
helyekbe, és az olaj -fának gyökerének 
és Árjának réfeeíe lőttél : 

18 Ne kevélykedjél az ágak ellen; ha 
pedig kevélykedel,íítt^íií/ hogy nem te hor- 
dozod a'gyökeret,hanem a'gyökér téged. 

19 De te ezt mondod : Az ágak leron- 
tattak , hogy én beoltatnám. 

20 Úgy vagyon : A'hihetetlenség által 
töretek-le : te pedig a'hit által állafe : fel 
ne fuvalkodjál , hanem félj. 

2 1 Mert ha az lílen a' terméfeet feerint 
való ágaknak nem kedvezett , megláfd , 
mert nékedis nem kedvez. 

22 Telóntsd-meg azért az lílennek ke- 
gyelmellegét és keménységét; azok ellen 
a'kik eleílek keménységét : te hozzád pedig 
kegyelmeflegét , ha megmaradfe a'kegye- 
lembé ; mert ha nem , teis Idvágattatol. 

23 Sőt azokis ha meg nem maradnak 
a' hihetetlenségben , beoltatnak : mert az 
Iften ifmét beolthatja azokat. 

24 Mert ha te a'terméfeet Éerint való 
vad olaj-fából vágattál-ki , és terméfeet 
ellen beoltattál a' feelíd olaj-fába : fokkal 
inkább beoltathatnak az ö faját olaj-fá- 
jokba a'terméfeet feerint valók. 

25 Mert akarom hogy tudtotokra lé- 
gyen Atyámfiai ez titok , ( hogy magato- 
lat el ne higyétek,) hogy e'megkemé- 
nyedés , meüy " réfe Éerint vagyon , tsak 
addig vagyon az Izraelen , míg aVálafe- 
tott Pogányoknak feámok betelik. 

26 Es igy az egéfe Izrael megtartatik, 
mint meg vagyon irva: ÍEljö Sionból a' 
Szabadító , és elvéfei a'Jákóbnak bűneit. 

tEfa.ij :<). és 59; 20. 27 Es ez nékiek én tőlem a'Szövetség , 
í Hogy eltörlöm az Ö bűneiket. 

2 8 Annakokáért az Evangyéliomra 
nézve , ellenségek a'Sidófe ti érettetek : a' 
válafetásra nézve pedig feereti lííen őket 
az Atyákért. 

29 Mert az lítennek ajándéki és az 
ö hivatala ollyanok , hogy íbha ő azokat 
meg nem bánja. 

30 Mert miképen tüs régen nem en- 
gedtetek lílennek , moíl pedig kegyelmet 
találtatok azoknak vakmerőségek által. 

3 1 Azonképen moftan őkis nem enged- 
tenek , hogy őkis kegyelmet nyerjenek 
az lítennek veletek tött kegyelme által. 

32 Mert rekefetett lílen mindeneket a' 
bün alá , hogy mindeneken könyörüljön. 

3 3 Oh lílen böltseségének és tudomá- 
nyának mélységes gazdagsága ! melly 
igen megtudhatatlanok az ö ítéleti , és 
végekre mehetetlenek az Ő útai ! 

34 fMert ki mehetett végére az UR 
akaratjának ? vagy ki volt néld tanátsoía .'* 

35 * Vagy ki adott valamit elöfeör né- 
ki , hogy azt megadná annak ? 

36 Mert ő tőle, Ö általa, és ö benne 
vágynak mindenek : néki légyen ditsöség 
mind Örökké , Ámen ! 

XII. RÉSZ. 
Intés a'jó tselekedetekre. 
iTT' Érlek azért titeket, Atyámfiai, 
iV^ az lílennek irgalmalTágira , hogy 
állaíTátok a'ti teíleiteket , élő , 
feent , és lílennek kedves áldozatul , ama' 
ti okos tifeteleteteket. 

2 Es ne feabjátok magatokat e'világ- 
hoz , hanem változzatok-el a'ti elmétek- 
nek újjúláfa által , hogy * kedveljétek az 
lílennek ama' jó, kedves és tőkélletes 
akaratját. 

3 Bizonyára az lílennek nékem adatott 
ajándéka által, parantsolom minden- 
nek, valaki ti köztetek vagyon, hogy 
felettébb ne böltselkedjék annál a'mint 
kell böltselkedni ; hanem józanon böl- 
tselkedjék, a' mint az lílen mindennek 
adta a' hitnek "^ mértékét. 

4 Mert miképen egy teílben íbk ta- 
gaink vágynak , minden tagoknak pedig 
nem egy tselekedetek vagyon. 

5 Azonképen íbkan egy teíl vagyunk 
a'Chriílusban , egyenként pedig mind- 
nyájan egymásnak tagjai vagyunk. 

6Mi- 
tlér. 3i;33.^ft/.8:i2. t£/ű.4o:i3. ^lób.^iii. 
*Ef. $:i7.iTbef. 4:3. ^i/Tár. i2:ii.Ef. 4.-ii. Boldog ki ezeket követi. 

6 Mivelhogy azért küiömbküiömb a- 
jándéldnk vágynak, a' nékünk adatott ke- 
gyelem Éerint , akar írás magyarázás , ma- 
gyarázzuk azt a'hítnek réguJája Éerint. 

7 í Akar feolgálat , forgolódjunk a'feolgá- 
latban : a'ki tanító , a'tanításban ; 

8 A'ki intő, az intésben, a'ki alamisna 
oÉtogató , feelídségben ; a'ki elöl-járó , feor- 
galmatolla^al járjon; a'ki máíbn t kö- 
nyörülő , vidámságai mivelje. 

9 A'Éeretet ne l^jien tettetés. * lÉonyod- 
jatoka'gonofetól, r^aÉkodjatoka'jóhoz. 

10 * Atyafiúi ÉCTetetnek általa egymás- 
nak Éerelmére hajlandók legyetek: Egy- 
másnak tifetefleggel legyetek. 

1 1 A' j6 igyekezetekben ne legyetek 
reftek. Lélekben buzgók legyetek , Az Ur- 
nák Éolgáljatok. 

12 A'reménységben ''örvendezzetek. 
A'háborúságban tűrök legyetek. A' í kö- 
nyörgésben Éorgalmatolbk. 

1 3 A' t Szenteknek feükségekre adako- 
zók kletek A' '*' gazdálkodásnak követői. 

14 * Áldjátok azokat a'kik titeket ker- 
getnek, jót kívánjatok azoknak, és ne 
átkozzátok. 

1 5 Örüljetek az örülőkkel , és firjatok 
a'iirókkal. 

16 Egyenlő értelemmel legyetek ti kö- 
zöttetek. ^ Kevélyen ne értsetek magatok 
felöl, hanem az alázatoffághoz Éabjátok 
magatokat. íNe legyetek böltsek tsak 
magatok értelme feerint. 

17 t Senkinek gonoÉ helyébe gonofet ne 
fizefletek. Minden emberek előtt a'*ti6tef- 
féges dolgokról gondot vUeljetek. 

1 8 Ha lehetséges , a'mennyire ti tőle- 
tek lehet , minden emberekkel * békelTé- 
geíen éljetek. 

19 Magatokért ''bofeÉút ne álljatok, 
Szerelmefim: hanem adjatok helyt az 
líien boÉÉú állásának : mert meg vagyon 
Írva: ÍEnyím a' boÉfeúállás, én meg- 
fizetek , ezt mondja az UR. 

20 t Azért ha éhezik ellenséged , adj en- 
nie , ha feomjúhozík adj innia : mert ha ezt 
miveled az ő fejére eleven feenet gyüjtefe. 

2 1 Ne gyözetteffél-meg a'gonoÉtól , ha- 
nem inkább a' gonoÉt jóval győzd-meg. 

tiPét.^:io,ii. ^iKór.gq. *Am.y.\$. 
*Ef^:-í. Sid.iy.i.iPét.i:22.és 2:17. ''Fii. 
4.-4. iThef$:i6. tLtá.iS-.i. UKóri6.i. 
*Sid íy.2.iPét:^:<). *Mát 5:44. •'Al.i;:;. 
íPét.s:$. tPéld.y.j. Efa.s:ii. iPéld.20: 
22. Mát.y.jg. *2Kór.S:2i. *Sid. 12:1^. 
''Mát.j:jg.tS^ós. 32:35. tPétí.25:2i. a' Rómabéliekhez. 12,13 Rész. 1087 

XIII. RESZ. 

Int a'Tifitviselökhöz való engedekmre , atya- 
fiúi fieretetre , és kerefityéni fient életre. 

1 "jk T Inden lélek a'felsö hatalmalla- 

í Ví I goknak í engedelmes l^yen, mert 

nintsen hatalmallag hanem If- 

tentöl, és a'melly hatalmaílagok v^y- 

nak , lílentöl rendeltettek. 

2 Azért valaki ellene támad a'hatalmaf- 
íagnak, az Iften rendelésének támad elle- 
ne; a'kik pedig ellene támadnak, ö magok 
büntetéft Éereznek magoknak. 

3 Mert a'Fejedelmek nem a'jó tseleke- 
döknek, hanem a'gonofeoknak vágynak 
rettegéíekre. AkarÉé pedig nem félni a' 
hatalmaflagtól ? tselekedjél jót , és dí- 
tséreted léSen attól. 

4 Mert Iften Éolgája , tenéked jódra. Ha 
gonofet tselekedel , félj tök , mert nem ok- 
nélkül viíeli a'fegyvert: mert Iften feolgája 
's boÉÉújának megállója azon a'ki gonofet 
tselekedéndík. 

5 Szükség azért égedni,nem tsak a'bofefeú 
állásnak okáért , hané a'lelkí-eíinéretértis. 

6 Mert azért fizettek adótis , mivel- 
hogy Iftennek feolgái , kik az Meni feolgá- 
latban foglalatofok. 

7 tAdjátok-meg azért mindeneknek 
a'mivel tartoztok; a'kinek adóval, adót: 
a'kínek vámal, vámot: a'kinek féleleméi, 
félelmet : a'kinek tifetefleggel , oÉtefleget. 

8 Senkinek femmivel ne tartozzatok, 
hanem hogy egymáft feereíletek : mert a'ki 
egymáft feereti , aTörvényt betöltötte. 

9 Mert éparantsolatok: *Ne paráznál- 
kodjál : Ne ölj : Ne orozz : Hamis tanúsá- 
got ne feólj : Ne kívánjad : és ha több más 
parantsolat v^yon, e'befeédben fcglalta- 
tik-bé fumma Éerint, tudniillik: * Szeret 
fed felebarátodat mint te magadat. 

10 A'feeretet a'mi felebarátunkat nem 
illeti gonoÉÉal: Annakokáért a' Tör- 
vénynek betöltése a'Éeretet. 

1 1 Ezt pedig tselekedjétek , meggondol- 
ván az alkalmatoflagot , hogy tudniillik , 
ideje légyen nékünk az álomból immár 
felferkennünk : Mert moft közelebb va- 
gyon mi hozzánk az idvefleg , hogy-nem 
mint a'mikor hinni kezdettünk. 

12 Az éjtfeaka elmúlt, a'nap elközel- 
get; vefsük-el azért a'fetétségnek tsele- 
kedetit , és öltözzünk-fel a' világoflaghoz 
illendő öltözetbe. 

Z z 4 13 Mint 

tTit.^:i. iPét.2:i}. iMát. 22:21.* 2 Mm. 
20: i4.*3jWíif. 19:18. Már. i2:^i.''iTim.i:y io88 Eröteleneket erősítsünk. Pál Levele. 13 Mint nappal í ékeién járjunk, 
nem t dobzódáfokban , és réfeegségek- 
ben , nem ágyas-házban való bujálkodá- 
fokban, és mértékledenségben , nem ver- 
fengésben , és ir^ységben. 

14 Hanem öltözzétek-fel az Ur Jéfus 
Chriftuft : és a' * teftet ne tápláljátok az 
ö kivánságiban. 

XIV. RÉSZ. 
Kerefityéni fiabadsággal való élés. 
I A Ki pedig a' hitben erötelen azt 
/-\ felvegyétek , de nem vetekedé- 
lekben való verlengéíekre. 

2 Mert némelly azt hiÉi hogy mindent 
jó megenni , némelly pedig a'ki a'hitben 
erötelen , paréjt éfeik. 

3 A'ki mindent megéÉik , meg ne utál- 
ja azt, a'ki nem éfeik-meg mindent, és 
a'ki nem éfeik-meg mindent , ne kárhoz- 
tafla azt a'ki mindent megééik : mert az 
lílen azt felvötte. 

4 Te * kitsoda vagy hc^ máfiiak Éol- 
gáját kárhoztatod ? Az ö tulajdon Urának 
áll , vagy eíik : megerősíttetik pedig , mert 
az Iften megerősítheti azt. 

5 Némelly egy napot más napnál betsü- 
letesbnek tart ; némelly pedig minden na- 
pot egyaránt tart , Minden ember az ö maga 
értelme felöl bizonyos Iréyen. 

6 A'ki egy napot máinál betsületesbnek 
alít , az Úrért tseleke^ . a'ki pedig nem fel- 
lyebb betsül egyet máinál, azis az Úrért 
tseleke^: A'ki éfeik az Úrért é&Jk, mert 
litennek hálákat ád;a'kí nem éÉik,az Úrért 
nem éÉik , és hálákat ád az lílennek. 

7 Mert közzülünk fenki nem él ö ma- 
gának , és ienki nem hal ö magának. 

8 Mert ha élünkis , az Umak élünk : ha 
meghalunkis , az URnak halimk-meg. 
AW éljünk azért, akar meghaljunk, az 
Úréi vagyunk. 

9 Mert azért hólt meg , és azért támadott 
és elevenedett-meg a'Chrilhis,hc^ mind 
a'hóltakon , mind az élőkön uralkodjék. 

10 Te pedig miért kárhoztatod a' le 
atyádfiát ? avagy teis miért alítod íemmi- 
nek a'te atyádmt.'' Mert mindnyájan élő- 
állatunk a'Chriíhis ^ itélő-feéld eleibe. 

1 1 Mert meg vagyon irva : í Elek én , 
ezt mondja az UR, mert nékem hajol- 
meg minden térd , és minden nyelv lílen- 
nek téÉen valláil. 

12 Azért mindenikünk ö maga ád 
Éámot ö magáról lilennek. 

tiTbef.s:s,6. "tLukjiii^^. *Gal.y.\6. 
*Iak.í\: 12. ^2 Kór.^ : 10. XEfa.^^ -.2^. 13,14 Rész. 

13 Annakokáért többé egymás felöl Íté- 
letet ne tegyünk , hanem ebben l&yen in- 
kább Ítéletetek , ht^ a'ti atyátokna eleibe 
ne tegyetek valami olly dolgot mellybe 
megütközzék vagy megbotránkozzék. 

14 Tudom és elhittem az Ur Jéílifiiak 
általa , hogy ö magában femmi nintsen tife- 
tátalan ; hanem araiak tíÉtátalan valami , a' 
Id alítja azt tiÉtátalannak lenni. 

1 5 De ha a'te atyádfia a'te ételed miatt 
megÉomorodik , immár nem Éeretet 
Éerint tselekefeel : ÍNe vefeeid-el azt 
a'te ételeddel , a'kiért megholt a'Chriilus. 

16 Ne káromoltaílek azért a'ri jótok. 

17 Mert az liten orfeága nem ételben, 
nem italban áll,hanem igaílagban,békefleg- 
ben , és a'Szent Lélek által való örömben . 

18 Mert a'ki ezekben éolgál a'Chrií^ 
tulhak, kedves lilennek, és az emberek 
előtt m^próbáltatott. 

1 9 Azért köveisük a'békeflegre való dol- 
gokat , és egymásnak épületire valókat. 

20 Az ételért ne rontsd-el az liten 
munkáját: t Mindenek jóllehet ti&ták: 
de gonoÉ annak az embernek a'ki bot- 
ránkozáilal éÉik. 

2 1 * Jó htíiV nem enni , bort nem inni ; 
vagy ^amit egyebet nem tselekedni a' 
mellybe a'te atyádfia m^ütközik, v^y 
megbotránkozik, vagy megerötelenül. 

22 Tenéked ha hited vagyon,te magadba 
tartsad lílen előtt : Bóldt^ ember a'ki magát 
nem kárhoztatja abban , a'mit jóváhagy. 

23 A'ld pedig kételkedéŰel éfeik, klki 
efméretében kárhoztatott, mert nem hitből 
é&ík : valami pedig hitből nintsen , bün az. 

XV. RÉSZ. 
A^Chriítus példájával intetnek az eröfek^ 
hogy az eröteleneket erősítsék. 

TArtozunk pedig mi kik erősek 
vagyunk ezzel , hogy az erőtle- 
neknek erőtlenségeket hordoz- 
zuk, és ne kedveskedjünk magunknak. 

2 Ao^rt mindenikünk az ő felebarátjá- 
nak kedveskedjék annak javára , az-az , 
épületire. 

3 Mert a' Chríilus nem kedveskedett 
magának , hanem a' mint meg vagyon 
irva : * Azoknak Éidalmok a'kik téged 
Éidalmaznak , én reám esének. 

4 Mert a'mellyek régen m^rattattak, 
a'mi tanúságunkra iratmttak-meg , hogy a' 
békeileges tűrés által, és az Iraknak vi- 
gaÉtaláfok által reménys^[ünk légyen. 

5A' 
tiKór.i-.ii. trá.nis. *íKór. 8.13. *S6l.6i):2o Pál hatalmas ApoÉolsága. 

5 A'békeíISges tűrésnek pedig es 
viga&talásnak Iftene t adja néktek , hogy 
egyenlő akarattal legyetek ti közöttetek 
egymáshoz , a'Jélus Chriftus feerint. 

6 Hogy egyenlőképen egy Éájjal di- 
tsöítsétek az Iftent , és a' mi Urunk Jé- 
fus Chriíhisnak Attyát. 

7 Azért egymáft vegyétek-fel , miké- 
pen a'Chriftufis felvött minket az Iften 
ditsőségére. 

8 Ezt mondom pedig , hogy a' Jéfus 
Chriftus Éolgájok volt a' Sidóknak, az 
Iftennek igaffágáért , hogy az Atyáknak 
adott Ígéreteket megerősítené. 

9 Es hogy a'Pogányok az Iftent az ö ir- 
galmaíISgáért ditsősítsék, mint megva- 
gyon Írva : t Annakokáért , úgymond , a' 
Pogányok között valláft téfeek re rólad , 
és a'te nevednek éneket mondok. 

10 Es ismét ezt mondja: * Örüljetek 
Pogányok az ö népével egybe. 

1 1 Es ismét : * Ditsérjétek az URat 
minden Pogányok , és egyetembe áldjá- 
tok őtet minden nemzetségek. 

12 ViÉontag Elaiás ezt mondja: "^Lé- 
Éen a' Jeflenek gyökere , és a'ki felkeljen 
hogy parantsoljon a' Pogányoknak : ö ben- 
ne biznak a'Pogányok. 

1 3 A'reménységnek Iftene pedig töltsön- 
bé titeket minden örömmel és békeűeggel 
a'hitnek általa, hogy reménységgel bövöl- 
ködjetek , a'Szent Lélek er^e álul. 

14 Elhittem pedig énis ti felöletek, 
Atyámfiai , hogy ti éabad akaratotok 
Éerint minden jósággal rakvák vagytok , 
és tellyeíek minden böltses^gel , és hogy 
^ymáft tiis inthetnétek. 

1 5 Mindazáltal bátorsággal írtam nék- 
tek , Atyámfiai , valami rée Éerint mint- 
egy intvén titeket, az ajándékért melly 
nékem Iftentöl adatott. 

16 E' végre hogy legyek a' Jéíiis Chri- 
ftiisnak Éolgája a'Pogányok között, mun- 
kálkodván az Iften Evangyéliomábá , hogy 
a' Pc^ányoknak áldozatjok légyen kedves , 
és a'Szent Lélek által m^Éenleltetett. 

17 Vagyon azért miben ditsekedjem a' 
Jéíüs Chnftus által az Ifteni dolgokban. 

18 Mert nem mondhatok íemmit, mel- 
lyet nem a'Chriftus tseleketiett volna én ál- 
talam a' Pogányoknak engedelemre való 
hozatásokba, Éólásban és tselekedetekbe. 

19 Jegyeknek és tsuda tételeknek erejek- 
ben, az Iften Léikének erejében: úgy 

%Fel.i2:\6. iK6r.\:io. ^ 2Sám.22:$o. 
* 5Afáí. 32:43 .* Sóit. 117:3.'^ Efa. 11:1,10. a'Rómabéliekhez. i^ Rész. 1089 

annyira hogy Jérusálemtöl , és a'feomfeéd 
íör/omáíryoktól fogva , mind Illíria orfiág- 
ig , betöltöttem a'Chrifliis Evangyélio- 
mának prédikáltatásában való tifitemet. 

20 Kívánván az Evangyéliomot ezu- 
tánis prédikálni, nem ott a'hol a'Chri- 
ftusnak neve vagyon , hogy ne láttaflam 
más ember fundamentomára építeni. 

2 1 Hanem a'mint megvagyon írva : 
t A'kiknek nem Éóltak ö felöle , azok lát- 
ják-meg ötét , és a'kik nem hallottak 
ö felöle , azok értik-meg. 

22 Ennekokáértis t bántattam-meg gya- 
korta , hogy ti hozzátok ne mehetnék. 

2 3 MolÉnpedigmivelhí^nintsen immár 
mamdáíbm e'tartományokban , és mível- 
h<^y lök efetendőtöl * fogva vagyon Id- 
váns%om a'hozzátok való menetelre, 

24 Mikor HÜpániába megyek, elme- 
gyek ti hozzátok: Mert úgy reménlem 
hc^ azon elmenvén , meglátlak titeket , és 
ti tőletek késértetem oda; ha elöÉőr a' ti 
nyájalfígtokkal valamennyire megteléndé. 

25 Moftan pedig megyek Jérusálembe , 
hogy a'feenteknek sáfárkodjam. 

26 Mert tetfeett a' Maczédóniabéliek- 
nek , és az Achájabélieknek , hogy a'Jé- 
rusálembéli feegény Éenteknek valami 
*fegítséget adnának. 

27 Mert tettÉett, mondok ez önékik és 
tartoznak nékik. Mert ha a' Pogányok 
azoknak lelki ^'aiJokban réfeefek , tartoz- 
nak véle hogy ökis a'teftiekböl sáfárkodja- 
nak nékiek. 

28 Ezt azért minekutánna elvégezem , 
és ez alamisnát nékik megadándom , el- 
megyek azon Hiípániába. 

29 Tudom pedig hogy mikor ti hozzá- 
tok megyek, a'Chríftus Evangyéliomá- 
nak tellyes áldásával megyek. 

30 Kérlek pedig titeket, Atyámfiai, 
a'mi Urunk Jéíus Chriftusra , és a! Szent lé- 
leknek feerelmére, hogy én velem ugyan 
^ tuíakodjatok a'íí Iften előtt érettem való 
imádkozáftokban. 

3 1 Hogy feabadúljak-meg azoktól , kik 
Júdeában engedetlenek: és hogy ez az 
én Jérusálembélieknek való feolgálatom , 
légyen kedves a'feentek előtt. 

3 2 Hogy örömmel meheflek hozzátok 
az Iftennek akaratjából , és ti veletek egy- 
be megújuljak. 

Zz5 33 A' 

í£/a. 52:15. t/^W/. 1:13. I Tbejf.2:ij. 
*Fell.i:ii. * 1^^.16:3,4. 2A'ór.8:i3,i4. 
■^ iKór. I ; 1 1 . 1090 Köpöntéfek : áldás. Pál Levele. 

35 A' békeíTégnek pedig Iftene íégyen 
mindnyájan veletek , Ámen ! 
XVI. RÉSZ. 
Ajánlja a' kvél vivőt : Köpönt fokokat : Isten- 
nek hálákat ád. 
I A Jánlom pedig tinéktek Fébét a'mi 
p\ nénénket ki a'Kenchréa vároA)é\i 
' Gyülekezetnek Éolgálója. 16 Rész. 2 Hogy ötét fogadjátok-bé az Úrban 
mint illik a'Éentekhez , és mellette le- 
gyetek valami dologban nálatok nélkül 
feükölködik: mert ö fókáknak Éálláil 
adott , énnékemis. 

3 Köfeöntsétek tPrifczillát és Aqui- 
lát, kik nékem fegítöim voltak a' Jéíus 
ChriíVusban. 

4 Kik az én életemért adták az ö feje- 
ket ; kiknek nem tsak én adok hálákat , 
hanem minden Pogány Gyülekezetekis. 

5 Köpöntsétek a'Gyülekezetetis , melly 
az ö házokban vagyon. KöÉöntsétek az 
én Sérelmes Epenétuíbmat , ki Achájá- 
nak első fengéje a'Chriftusban, 

6 KöÉöntsétek Máriái , ki íbkat mun~ 
kálkodott mi mellettünk. 

7 KöÉöntsétek Andrónikuft és Júniát az 
én rokonimat, és az én fogoly-táríaimat , 
kik az Apoftolok köztis hirefek, kik is, 
előbb mint én , voltának a'Chriltusban. 

8 Köfeöntsétek Ampliáft, ki nékem 
Éerelmeíem az Úrban. 

9 KöÉöntsétek Orbánt, ki nékünk 
fegítönk volt a' Chriílusban , és Stáchill: 
ki nékem Éerelmesem. 

10 KöÉöntsétek Apelleft, ki a'Chriftus- 
ban megpróbáltatott: Köfeöntsétek azokat 
kik az Anftóbulus háxanépe közzül valók. 

11 Köfeöntsétek Héiódiont az én roko- 
nomat ; KöÉöntsétek azokat kik a'Nárczif- 
fushoz tartozók kozzül valók , azokat , mon- 
dom , aTdk az Úrban vágynak. 

1 2 Köfeöntsétek Trifénát és Trifósár , 
kik munkálódnak az Úrban: Köfeöntsé- 
tek a'Éerelmetes Perfift, ki az Úrban 
fokát munkálódott. 

1 3 KöÉöntsétek Rúfuft , ki válafetatott az 
Urbá , és az ö annyát , ki nékemis anyám. 

14 KöÉ»ntsétek Aünkrituft , Flégont , 
Hermád , Patrobáft , Merkúriuft , és az 
Atyafiakat kik ö vélek vágynak. 

1 5 KöÉöntsétek Filóloguft és Júliát , 
tT«/.i8;2,26. Néreuft és az ö nénnyét , és Olimpáft , és 
minden Éenteket kik ö vélek vágynak. 

í6 KöÉöntsétek egymáft Éent $ tsóko- 
láffal. Köfeöntenek titeket a' Chriftus 
Gyülekezetei. 

17 Kérlek pedig titeket. Atyámfiai, 
hogy vegyétek efeetekbe a' kik háború- 
figcák és botránkozásnak okai volnának, 
kik más tudományra tanítanának a'kivül 
a'mellyet tanúitatok; tés azokat eltávoz- 
talfátok. 

1 8 Mert a'kik oUyanok , a' mi Urunk 
Jélus Chríftusnak nem feolgálnak, ha- 
nem az ö hafoknak: és az ékeién feólás- 
nak , és hízelkedő befeédnek általa eltsal- 
ják az együgyű embereknek Élveket. 

19 Mert a' ti engedelmeffégtekafit iire 
mindenekhez eljutott. Örvendezek azért 
néktek: de akarom hogy böltsek legye- 
tek ajó dolgokban , ártatlanok pedig a' 
gonofeokban. 

20 A'békeflegnek Iftene pedig meg- 
rontja a'Sátánt a'ti lábaitok alatt hamar. 
A'mi Urunk Jéfus Chríftusnak kegyel- 
me légyen veletek. Ámen ! 

2 1 Köfeöntenek titeket * Timothéus az 
én íegítöm , és Lúczíus , Jáfon , és Só- 
fipater , az én rokonim. 

22 KöÉöntlek titeket az Úrban én 
Tertzius , ki e'levelet írtam. 

23 KöÉönt titeket Gájus , énnékem és 
az egéfe Gyülekezetnek Gazdája. Kö- 
Éőnt titeket Eráftus e'városnak Kints-tar- 
tója , és a'Quártus atyafiú. 

24 A'mi Urunk Jélüs Chríflíisnak ke- 
gyelme %ye« mindnyájan veletek. Ámen! 

25 Annak pedig, a'ki titeket megerősít- 
het az én Evangyéliomom feerint , és a' Jé- 

I fus Chríftusnak prédikálála Éerint , a'tí- 
1 toknak megjelentetéséből , melly őrök 
időktől fogva * elrejtetett volt : 

26 Moftan pedig megjelentetett, és 
a'Prófétai Iráfok által , az örök Iftennek 
parantsolatjáből , a'hitben való engede- 
lemnek okáért, minden Pogányoknak 
megmagy áraztatott. 

27 Annak mondom , a'ki tsak egyedül 
bölts Iften , dítsöség a'Jéfus Chriftus ál- 
tal mind örökké , Ámen ! 

t iKór. 16:20. 2 Kár. 13.12. iPét.$:in. 
f2lán.io. *Tsel.i6:i. *Ef.-}:g. 2 Tim. 
I .' 9. Tit. 1:2.1 Pét. 1 : 20. Kd. r : 26. A'Rómabéliekhez íratott Kőrinthushól , és küldetett a'Kenchréa vároji Gyülekezetnek Féhé 

nevüBolgálójfi által. 

This Ancient Historic Hungárián íext is baseü on the Koine Greek Tfii>c\ l 

of Estienne (the T.R. írom 1 550/1 551 ) This Ancient Historic Hungárián Text is based on the Koine Greel< Text 
of Estienne [ Stepinens / Stephanos ] (tine T. R. from 1 550/1 551 ) RENDI AZ O ES UJ TESTAMENTUM 

KÖNYVEINEK, ES AZOK MINT JEGYEZTESSENEK- 

FEL A' LEVELEK ALSÓ SZELIN ES EGYEBÜTT. 

HÁNY RÉSZEI LEGYENEK MINDEN KÖNYVNEK, 

ES HÁNYADIK LEVELÉN KEZDESSENEK. 

Az 


ó TeStamentom Könyvei. 
Rész Levél. 


Rész. Levél. 


.Vlófes I. Könyve. 


I Más. 


5° 


I 


A' Prédikátor. 


Préd. 


12 


671 


.Vlófes 11. K ■ 


2 Mós. 


40 


6r 


Énekeknek éneke. Ének. 


8 


680 


.Móíe.s m. K. 


í Mós. 


27 


109 


Elaíás. 


Efa. 


66 


684 


.Vlófes IV. K. 


4 Mós. 


36 


■44 


Jeremiás. 


lér. 


52 


739 


Móre.s V. K. 


5 Mós. 


34 


193 


Jeremiás Siralmi. Sirat. 
797 


Jófué Kónv\'e. 


lóf. 


24 


235 


Ezékiel. 


Ez. 


48 


802 


Birák Könv\e. 


B,r. 


21 


263 


Dániel. 


Dán. 


12 


853 


Ruth Könyve. 


Ruth. 


4 


291 


Hófeás. 


Ofe. vagy Hóf 


14 


868 


Sámuel I. Künvvc. 


I Sám. 


31 


395 


Jóel. 


lóel. 
876 


SáiTiuel II. K, 


1 Sám. 


24 


331 


Amós. 


Amós. 
879 


Királyok 1. K. 


i Kir. 


22 


362 


Abdiás. 


Abd. V. Obad 
885 


Királyok 11. K. 


2 Kir. 


25 


398 


Jónás. 


lón. 
885 


Chronikák I. K. 


1 Chr. 


29 


432 


Mikeás. 


Mik. 
887 


Chrónikák 11. K. 


z Chr. 


36 


464 


Náhum. 


Náh. 
892 


Lfdrás Kön\ ve. 


Efdr. 


10 


502 


Habakuk. 


Hab. V. Abak 
894 


N'éhémiás Könyve. 


Néh. 


13 


513 


Sófóniás. 


Sóf 
896 


tlllher Kön\ve. 


Esth. 


10 


529 


Aggeus. 


Agg. V. Hag. 
898 


Jób Kí>n\ve. 


lóh. 


42 


538 


Zakariás. 


Zak. 


14 


900 


Sóitár Kön\ ve. 


Sóit. 


150 


571 


Malakiás. 


Mai. 
908 


Példa-befeédek, 


Péld. 


31 


64.5 
Az L'j Teűamentom Könyvei 
Rész.Levél. 
Rész. Levél. 


.Máté Eyangvél. 


Mát. 


28 


911 


Timothéushoz. 


I. I Tim. 


6 


II 39 


.Márk Evangyél. 


Márk. 


16 


947 


Timothéushoz. 


II. 2 Tim. 


4 


"43 


Lukátí Evangyél. 


Luk. 


24 


970 


Titushoz. 


Ttt. 
1146 


János Evangyél. 


Ián. 


21 


1009 


Filémonhoz. 


Filém. 
1148 


.•\poft. TseFekedeti. 


Tsel. 


28 


1038 


A' Sidókhoz. 


Sut. 


I, 


"49 


Pál Levele Rómába 


Rám. 


r6 


1075 


Jakab Levele. 


lak. 
1 160 


Kórinthusba. I. 


1 Kór. 


16 


1091 


Péter I. Levele. 


1 Pét. 
1164 


Kórinthusba, 11. 


2 Kór. 


13 


1 106 


Péter II. Lev. 


2 Pét. 
1 169 


Galatziába 


Gal. 


6 


1 1 16 


János I. Levele 


l Ián. 
1 171 


Eféfusba. 


Ef. 


6 


1126 


János II. L. 


2 Ián. 
"75 


Fílippíbe. 


Fil. 


4 


1125 


János III. L. 


3 Ián. 
1176 


KoloíTéba. 


Kol. 


4 


1 1 30 


Júdás Levele. 


lúd. 
1 176 


rheffalónikába. I. 


1 Thef. 


,? 


"34 


János Jeleneié. 


lel. 


22 


1178 


rheflálónikába. 11. 


2 Thef. 


3 


1137 
FelWehh jelentetik ezzel: Fel. 


Alább 
ezzel. Al. 

.Ajegyek , mellyekke! e'Bibliában mutattatnak a' Sz. írásbéli helyek ímezek renddel : 
^ f * * 1- ha hol ez ötnél több kívántatik, ezek megeJöl kezdetnek. SZENT 

D A V I D 

Királynak 

és 
Prófétának 

SZAZ ÖTVEN 

S O L T A R I 

A' FRANCZIAI Nótáknak és Vérieknek módjokra 

MAGYAR Vériekre fordíttattak és rendeltettek , 

Szentzi MOLNÁR ALBERT 

által. 
Mellyek moít ujjolag kinyomtattattak 

M. TÓTFALUSI 

Kis Miklós 

által 
AMSTELODAMBAN, 

MDCLXXXVL eÉtendöben. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

following Steps to Take in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

reál relationship & genuine 

experience with the reál God 

Reád, understand, accept and 

believe the following verses from 

the Bible: 

1. Ali men are sinners and fali short 
of God's perfect standard 

Romans 3: 23 states that 

For all have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - which is imperfection in our 
lives - denies us eternal life witli 
God. But God sent his son Jesus 
Clirist as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Clirist. 

Romans 6: 23 states 
For the wages of sin is death; but tlne 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
works, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to savé us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of works, lest any man should 
boast. 4.God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally lőve us. He sent 
Jesus Christ to savé us, evén 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to savé us from our sins, 
and to savé us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his lőve toward 
US, in that, while we were yet sinners, 
Clnrist died for us. 

5. God loved tlie world so mucii thiat 
i-le sent liis one and oniy Son to die, 
so tfiat by beiieving in Jesus Clirist, 
we obtain Eternai Life. 

Jolin 3: 16 states 

For God so loved the world, that he 
gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. if you beiieve in Jesus Chirist, and 
in whiat hie did on thie Cross for us, 
by dying tfiere for us, you l<now for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 States 
These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1 : 9 States 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from all unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

following: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

open the door of my life and ask you to savé me from my sins and give 
me eternal life. Thank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follow 
you. Free me from all of the things in 
my life that prevent me from 
following you. In the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask all these things now, Ámen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to know His lőve 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Clnrist comes intő your 
Ineart and your life, just as He said he 
would. 

It often takes courage to decidé to 
become a Christian. It is tlie riglit 
decision to mal<e, but It is difficult to 
fight against part of ourselves that 
wants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at all...this is why He sent Jesus...so 
that we would not have to become 
perfect before being able to knovi 
God. 

Steps to tal<e once you have asl<ed 
Jesus to come intő your life 

Find the following passages in the 
Bible and begin to reád them: 

1. Reád Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Reád Psalm 91 

3. Reád the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Teli someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone ciose to you. 

5. Obtain somé of the books on the 
list of books, and begin to reád them, so that you can understand 
more about God and how He works. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank Him for saving you, and 
teli him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or teli someone about the 
great decision you have made today 
III Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their State of sin and 2) God's 
personal lőve and care for 
them, and His desire and 
ability to savé them....is what 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process works only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His woric 
done on the Cross. 

...and if so . then how does 
believinq savé a person? 

Believing saves a person because of 
what it allows God to do in the Heart 
and Sóul of that person. 

But it is not simply tlie fact of a 
"belief". Tlie issue is not hiaving 
"belief" but ratfier wfiat we liave a 
belief about. 

IF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magicai ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him intő their 
heart & iife. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and ask Him to forgive them of their sins and invite Jesus Christ 
intő their life & lieart, this is wliat 
saves tliem - because of what God 
does for thiem at tliat moment in 
time. 

At tliat moment in time wlien tliey 
sincerely believe and asl< God to 
savé tliem (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that humán, having requested God 
to savé them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [all sins pást, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gitt of Eternal Salvation that God 
offers". 

From that point forward, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
lőve would not be good enough for 
them, or that would somehow not be 
able to be covered by the penaity of death that Jesus Christ paid the 
price for. (otherwise, sin would be 
more powerful than Jesus Christ - 
wliicli is not true). 

Sometimes, People liave trouble 
believing in Jesus Clirist because of 
two extremes: 

First tlie extrémé that they are not 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
all sins separates us from God, evén 
supposedly-small sins. We - as humans 
-tend to evaiuate sin intő more serious 
and iess serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"smaii" sin is). 

Since we are all sinners, we all have 
a need for God, in orderto have 
eternal salvation. 

Second the extrémé that they are 
not good enough for Jesus Christ to 
savé them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally - unwilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that all of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
savé them. That is why Paul wrote in 
the Bible "For all have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that is not the end of the 
story, because he alsó wrote " For the 
wages of sin is death; but the gift of God 
/seternai iife through Jesus Christ our 
Lord. "(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the following passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting Iife. 
17 For God sent not his Son intő the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven where God dwells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " throuqh Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Chrisf. 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
US, then we must use the methods 
that l-le has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
tall<ing to God (praying) in 
accordance witli God's will - and 
coming to Him in tiie name of Jesus 
Ciirist . l-iere are somé examples of 
tliat from tlie New Testament: 

(Acts 3:6) Then Péter said, Silver and 
gold ha ve I nőne; but such as I ha ve give 
I thee: In the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turnéd and said 
to the spirit, I conunand thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabás toolí him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
US through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth all understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
Jesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you all, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likewise reckon ye alsó 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I ha ve therefore whereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Ámen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
hint do it as of the ability which God 
giveth: that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Ámen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Ábrahám 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Chríst our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, working in you 
tliat wliicli is wellpleasing in liis siglit, 
tlirougli Jesus Clirist; to wliom be glory 
for ever and ever. Ámen. Anyone who has questions is encouraqed to contact us bv 
email, vuith the address that is posted on our website. Note for Foreiqn Lanquaqe and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Afterword 
will be included (hopefully) in future 
editions. Prayers for help to God 

In MANY LANGUAGES 

For YOU, for US, for your Family Dear God, 

Thank you that this New Testament has been released so 

that we are able to leam more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fást, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who 
answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, 

and that you protect them, and the work & ministry that they are engaged in. I pray that you would protect them from 
the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them 
or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to alsó think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a lőve of your 
Holy Word (the New Testament), and that you would give 
me spiritual wisdom and discemment to know you better 
and to understand the period of time that we are living in. 
Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. and I ask you to do these things 
in the name of Jesus, 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Hungárián Hungary, Hungárián, Hungary Hungárián MaygarPrayer Jézus Krisztus 

Imádság hoz Isten Hogyan viselkedni Imádkozik hoz tud hall az en m 

viselkedni kérdez ad segit szamomra 

Hungárián - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explaíned ín Hungárián Language 

Beszélő -hoz Isten , a Alkotó -ból Világegyetem , a Lord : 

1. amit ön akar ad számomra a bátorság -hoz imádkozik a 
dolog amit Vennem kell imádkozik 

2. amit ön akar ad számomra a bátorság -hoz hisz ön és 
elfogad amit akrsz így csinálni életemmel , helyett én 
felemel az én -m saját akarat ( szándék ) fenti öné. 

3. amit ön akar add nekem segít -hoz nem enged az én -m 
fél -ból ismeretlen -hoz válik a kifogás , vagy a alap értem 
nem -hoz szolgál you. 

4. amit ön akar add nekem segít -hoz lát és -hoz megtanul 
hogyan viselkedni volna a szellemi erő Szükségem van ( 
átmenő -a szó a Biblia ) egy ) részére a esemény előre és b 
betli ) részére az én -m saját személyes szellemi utazás. 

5. Amit ön Isten akar add nekem segít -hoz akar -hoz szolgál 
Ön több 

6. Amit ön akar emlékeztet én -hoz -val beszél ön 
prayerwhen ) Én csalódott vagy -ban nehézség , helyett 
kipróbálás -hoz határozat dolog én magam egyetlen átmenő 
az én -m emberi erő. 7. Amit ön akar add nekem Bölcsesség és egy szív töltött - 
val Bibliai Bölcsesség azért ÉN akar szolgál ön több 
hatékonyan. 

8. Amit ön akar adjon nekem egy -t vágy -hoz dolgozószoba 
-a szó , a Biblia ,( a Űj Végrendelet Evangélium -ból Budi ), 
-ra egy személyes alap 

9. amit ön akar ad segítség számomra azért Én képes -hoz 
észrevesz dolog -ban Biblia ( -a szó ) melyik ÉN tud 
személyesen elmond -hoz , és amit akarat segítsen nekem ért 
amit akrsz én -hoz csinál életemben. 

10. Amit ön akar add nekem nagy ítélőképesség , -hoz ért 
hogyan viselkedni megmagyaráz -hoz másikak ki ön , és 
amit ÉN akar képesnek lenni megtenni megtanul hogyan 
viselkedni megtanul és tud hogyan viselkedni kiáll mellett 
ön és én -a szó ( a Biblia ) 

1 1 . Amit ön akar hoz emberek ( vagy websites ) életemben 
ki akar -hoz tud ön és én , ki van erős -ban -uk pontos 
megértés -ból ön ( Isten ); és Amit ön akar hoz emberek ( 
vagy websites ) életemben ki lesz képes -hoz bátorít én -hoz 
pontosan megtanul hogyan viselkedni feloszt a Biblia a szó - 
ból igazság (2 Komócsin 215:). 

12. Amit ön akar segítsen nekem -hoz megtanul -hoz volna 
nagy megértés körülbelül melyik Biblia változat van legjobb 
, melyik van a leg— bb pontos , és melyik birtokol a leg— bb 
szellemi erő & erő , és melyik változat egyeztet -val a 
eredeti kézirat amit ön ihletett a írói hivatás -ból Új 
Végrendelet -hoz ír. 

13. Amit ön akar ad segít számomra -hoz használ időm -ban 
egy jó út , és nem -hoz elpusztít időm -ra Hamis vagy üres 
módszer közelebb kerülni -hoz Isten ( de amit van nem hűségesen Bibliai ), és hol azok módszer termel nem hosszú 
ideje vagy tartós szellemi gyümölcs. 

14. Amit ön akar ad segítség számomra -hoz ért mit tenni 
keres -ban egy templom vagy egy istentisztelet helye , mi 
fajta -ból kérdés -hoz kérdez , és amit ön akar segítsen 
nekem -hoz talál hívők vagy egy lelkész -val nagy szellemi 
bölcsesség helyett könnyű vagy hamis válaszol. 

15. amit ön akar okoz én -hoz emlékszik -hoz memorizál -a 
szó a Biblia ( mint Rómaiak 8), azért ÉN tud volna ez 
szívemben és volna az én -m törődik előkészített , és lenni 
kész ad egy válaszol -hoz másikak -ból remél amit Nekem 
van körülbelül ön. 

16. Amit ön akar hoz segít számomra azért az én -m saját 
teológia és tételek -hoz egyetérteni -a szó , a Biblia és amit 
ön akar folytatódik segíteni neki én tud hogyan az én -m 
megértés -ból doktrína lehet közművesített azért az én -m 
saját élet , életmód és megértés folytatódik -hoz lenni záró - 
hoz amit akrsz ez -hoz lenni értem. 

17. Amit ön akar nyit az én -m szellemi bepillantás ( 
következtetés ) több és több , és amit hol az én -m megértés 
vagy észrevétel -ból ön van nem pontos , amit ön akar 
segítsen nekem -hoz megtanul ki Jézus Krisztus hűségesen 
van. 

18. Amit ön akar ad segít számomra azért ÉN akar képesnek 
lenni megtenni szétválaszt akármi hamis rítusok melyik 
Nekem van függés -ra , -ból -a tiszta tanítás -ban Biblia , ha 
akármi miből Én alábbiak van nem -ból Isten , vagy van 
ellenkező -hoz amit akrsz -hoz tanít minket körülbelül 
alábbiak ön. 19. Amit akármi kényszerít -ból rossz akar nem eltesz 
akármi szellemi megértés melyik Nekem van , de eléggé 
amit ÉN akar megtart a tudás -ból hogyan viselkedni tud ön 
és én nem -hoz lenni tévedésben lenni ezekben a napokban - 
ból szellemi csalás. 

20. Amit ön akar hoz szellemi erő és segít számomra azért 
ÉN akarat nem -hoz lenni része a Nagy Esés El vagy -ból 
akármi mozgalom melyik akar leimi lelkileg utánzott -hoz 
ön és én -hoz -a Szent Szó 

21. Amit ha van akármi amit Nekem van megtett életemben 
, vagy bármilyen módon amit Nekem van nem alperes -hoz 
ön ahogy ettem kellet volna volna és ez minden 
megakadályozás én -ból egyik gyaloglás veled , vagy 
birtoklás megértés , amit ön akar hoz azok dolog / válasz / 
esemény vissza bele az én -m törődik , azért ÉN akar 
lemond őket nevében Jézus Krisztus , és mind az összes -uk 
hat és következmény , és amit ön akar helyettesít akármi 
üresség ,sadness vagy kétségbeesés életemben -val a Öröm - 
ból Lord , és amit ÉN akar lenni több fókuszálva tanulás - 
hoz követ ön mellett olvasó -a szó , a Biblia 

22. Amit ön akar nyit az én -m szemek azért ÉN akar 
képesnek lenni megtenni világosan lát és felismer ha van 
egy Nagy Csalás körülbelül Szellemi téma , hogyan 
viselkedni ért ez jelenség ( vagy ezek esemény ) -ból egy 
Bibliai perspektíva , és amit ön akar add nekem bölcsesség - 
hoz tud és így amit ÉN akarat megtanul hogyan viselkedni 
segít barátaim és szeretett egyek ( rokon ) nem lenni része it. 

23. Amit ön akar biztosít amit egyszer az én -m szemek van 
kinyitott és az én -m törődik ért a szellemi jelentőség -ból 
időszeríi esemény bevétel hely a világon , amit ön akar 
előkészít szívem elfogadtatni magam -a igazság , és amit ön 
akar segítsen nekem ért hogyan viselkedni talál bátorság és erő átmenő -a Szent Szó , a Biblia. Nevében Jézus Krisztus , 
Én kérdezek mindezekért igazol kívánságom -hoz lenni -ban 
megállapodás -a akarat , és Én kérdezés részére -a 
bölcsesség és kocsit bérelni szerelem -ból Igazság Ámen Több alul -ból Oldal 
Hogyan viselkedni volna Örökélet Vagyunk boldog ha ez oldalra dől ( -ból imádság kereslet - 
hoz Isten ) van képes -hoz támogat ön. Mi ért ez május nem 
lenni a legjobb vagy a leg— bb hatásos fordítás. Mi ért amit 
vannak sok különböző ways -ból kifejezhető gondolkodás és 
szöveg. Ha önnek van egy javaslat részére egy jobb fordítás 
, vagy ha tetszene neked -hoz fog egy kicsi összeg -ból időd 
-hoz küld javaslatok hozzánk , lesz lenni ételadag ezer -ból 
más emberek is , ki akarat akkor olvas a közmíivesített 
fordítás. Mi gyakran volna egy Új Végrendelet elérhető -ban 
-a nyelv vagy -ban nyelvek amit van ritka vagy régi. Ha ön 
látszó részére egy Új Végrendelet -ban egy különleges nyelv 
, legyen szíves ír hozzánk. Is , akarunk hogy biztosak 
legyünk és megpróbál -hoz kommunikál amit néha , 
megtesszük felajánl könyv amit van nem Szabad és amit 
csinál ár pénz. De ha ön nem tud ad néhányuk elektronikus 
könyv , mi tud gyakran csinál egy cserél -ból elektronikus 
könyv részére segít -val fordítás vagy fordítás dolgozik. 
Csinálsz nem kell lenni profi munkás , csak kevés szabályos 
személy akit érdekel ételadag. Öimek kellene volna egy 
számítógép vagy önnek kellene volna belépés -hoz egy 
számítógép -on -a helyi könyvtár vagy kollégium vagy 
egyetem , óta azok általában volna jobb kapcsolatok -hoz 
Internet. Tudod is általában alapít -a saját személyes SZABAD 
elektronikus posta számla mellett haladó mail.yahoo.com Legyen szíves fog egy pillanat -hoz talál a elektronikus 
posta cím elhelyezett alul vagy a vég ebből oldal. Mi remél 
lesz küld elektronikus posta hozzánk , ha ez -ból segít vagy 
bátorítás. Mi is bátorít ön -hoz kapcsolat minket 
vonatkozólag Elektronikus Könyv hogy tudunk felajánl amit 
van nélkül ár , és szabad. Megtesszük volna sok könyv -ban külföldi nyelvek , de 
megtesszük nem mindig hely őket -hoz kap elektronikusan ( 
letölt ) mert mi egyetlen csinál elérhető a könyv vagy a téma 
amit van a leg— bb kereslet. Mi bátorít ön -hoz folytatódik - 
hoz imádkozik -hoz Isten és -hoz folytatódik -hoz megtanul 
róla mellett olvasó a Űj Végrendelet. Mi szívesen lát -a 
kérdés és magyarázat mellett elektronikus posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian 

Italian- Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Italian Language italian prayer jesus Cristo Preghiera come pregare al del dio il dio puo 
sentirsi preghiera come chiedere dio di dare allaiuto me Parlando al dio, il creatore dell'universo, il signore: 

1. che dareste me al coraggio pregare le cose di che ho 
bisogno per pregare 

2. che dareste me al coraggio crederli ed accettare che cosa 
desiderate faré con la mia vita, anziché me che exalting il 
miéi propri volontá (intenzione) sopra il vostro. 

3. che mi dareste l'aiuto per non lasciare i miéi timori dello 
sconosciuto transformarsi in nelle giustificazioni, o la base 
per me per non servirlo. 

4. che mi dareste l'aiuto per vederé ed imparare come avere 
la resistenza spiritosa io abbia bisogno (con la vostra parola 
bibbia) di a) per gli eventi avanti e b) per il mio proprio 
viaggio spiritoso personale. 

5. Che dio mi dareste l'aiuto per desiderare servirli di piü 

6. Che mi ricordereste comunicare con voi (prayer)when io 
sono frustrati o in difficoltá, invece di provare a risolvere le 
cose io stesso soltanto con la mia resistenza umana. 

7. Che mi dareste la saggezza e un cuore si é riempito di 
saggezza biblica in modo che li servissi piü efficacemente. 

8. Che mi dareste un desiderio studiare la vostra parola, la 
bibbia, (il nuovo gospel del Testamento di John), a titolo 
personale, 

9. che dareste ad assistenza me in modo che possa notare le 
cose nella bibbia (la vostra parola) a cui posso riferire 
personalmente ed a che Io aiuterá a capire che cosa Io 
desiderate faré nella mia vita. 10. Che mi dareste il discemment grandé, per capire come 
spiegare ad altri che siate e che potrei imparare come 
imparare e sapere levarsi in piedi in su per voi e la vostra 
parola (bibbia) 

1 1 . Che portereste la gente (o i Web site) nella mia vita che 
desidera conoscerla e che é forte nella loro comprensione 
esatta di voi (dio); e quello portereste la gente (o i Web site) 
nella mia vita che potrá consigliarmi imparare esattamente 
come dividere la bibbia la parola della veritá (2 coda di todo 
2:15). 

12. Che lo aiutereste ad imparare avere comprensione 
grandé circa quale versioné della bibbia é la cosa migliore, 
che é la piü esatta e che ha la resistenza & l'alimentazione 
piü spiritose e che la versioné accosente con i manoscritti 
originali che avete ispirato gli autori di nuovo Testamento 
scrivere. 

13. Che dareste l'aiuto me per usare il mio tempó in un buon 
senso e per non sprecare il mio tempó sui metodi falsi o 
vuoti di ottenere piü vicino al dio (ma a quello non sia 
allineare biblico) e dove quei metodi non producono frutta 
spiritosa di lunga durata o durevole. 

14. Che dareste l'assistenza me capire che cosa cercare in 
una chiesa o in un posto di culto, che generi di domande da 
chiedere e che lo aiutereste a trovare i believers o un pastor 
con saggezza spiritosa grandé anziché le risposte facili o 
falsé. 

15. di che lo indurreste a ricordarsi per memorizzare la 
vostra parola la bibbia (quale Romans 8), di modo che posso 
averlo nel mio cuore e faré la mia prepararsi mente ed é aspetti per dare una risposta ad altre della speranza che ho 
circa voi. 

16. Che portereste l'aiuto me in modo che la mie proprie 
teológia e dottrine per accosentire con la vostra parola, la 
bibbia e che continuereste a aiutarli a sapere la mia 
comprensione della dottrina puö essere migliorata in modo 
che la miéi propri vita, lifestyle e capire continui ad essere 
piü vicino a che cosa lo desiderate essere per me. 

17. Che aprireste la mia comprensione spiritosa 
(conclusioni) di piü e piü e che dove la mia comprensione o 
percezione di voi non é esatta, che lo aiutereste ad imparare 
chi Jesus Christ allineare é. 

18. Che dareste l'aiuto me in modo che possa separare tutti i 
rituali falsi da cui ho dipeso, dai vostri insegnamenti liberi 
nella bibbia, se c'é ne di che cosa sono seguente non é del 
dio, o é contrari a che cosa desiderate per insegnarli - circa 
quanto segue. 

19. Che alcune forze della malvagitá non toglierebbero la 
comprensione affatto spiritosa che abbia, ma piuttosto che 
mantennrei la conoscenza di come conoscerli e non essere 
ingannato dentro attualmente di inganno spiritoso. 

20. Che portereste la resistenza spiritosa ed aiutereste a me 
in modo che non faccia parte del ritirarsi grandé o di alcun 
movimento che sarebbe spiritual falsificato a voi ed álla 
vostra parola sánta. 

21. Quello se ci é qualche cosa che faccia nella mia vita, o 
qualsiasi senso che non ho risposto a voi come dovrei avere 
e quello sta impedendomi di camminare con voi, o avere 
capire, che portereste quei things/responses/events 
nuovamente dentro la mia mente, di modo che rinuncerei loro in nome di Jesus Christ e tutte i loro effetti e 
conseguenze e che sostituireste tutta la emptiness, tristezza o 
disperazione nella mia vita con la gioia del signore e che di 
piü sarei messo a fuoco sull'imparare seguirli leggendo la 
vostra parola, bibbia. 

22. Che aprireste i miéi occhi in modo che possa vederé e 
riconoscere chiaramente se ci é un inganno grandé circa i 
soggetti spiritosi, come capire questo fenomeno (o questi 
eventi) da una prospettiva biblica e che mi dareste la 
saggezza per sapere ed in modo che impari come aiutare i 
miéi amici ed amavo ones (parenti) per non faré parte di 
esso. 

23. Che vi accertereste che i miéi occhi siano aperti una 
volta e la mia mente capisce l'importanza spiritosa degli 
eventi correnti che avvengono nel mondó, che abbiate 
preparato il mio cuore per accettare la vostra verita e che lo 
aiutereste a capire come trovare il coraggio e la resistenza 
con la vostra parola sánta, la bibbia. In nome di Jesus Christ, 
chiedo queste cose che confermano il mio desiderio essere 
nell'accordo la vostra volontá e sto chiedendo la vostra 
saggezza ed avere un amore della verita. Ámen. Piü in calce álla pagina 
come avere vita Etema Siamo felici se questa lista (delle richieste di preghiera al 
dio) puö aiutarli. Capiamo che questa non puö essere la 
traduzione migliore o piü efficace. Capiamo che ci sono 
molti sensi differenti di esprimere i pensieri e le parole. Se 
avete un suggerimento per una traduzione migliore, o se voleste occorrere una piccola quantitá di vostro tempó di 
trasmettere i suggerimenti noi, aiuterete i migliaia della 
gente inoltre, che allora leggerá la traduzione migliorata. 
Abbiamo spesso un nuovo Testamento disponibile in vostra 
lingua o nelle lingue che sono rare o vecchie. 

Se State cercando un nuovo Testamento in una lingua 
specifica, scriva prego noi. Inoltre, desideriamo essere sicuri 
e proviamo a comunicare a volté quello, offriamo i libri che 
non sono liberi e che costano i soldi. Ma se non potete 
permettersi alcuni di quei libri elettronici, possiamo faré 
spesso uno scambio di libri elettronici per aiuto con la 
traduzione o il lavoro di traduzione. Non dovete essere un operaio professionista, solo una 
persona normálé che é interessata nell'assistenza. Dovreste 
avere un calcolatore o dovreste avere accesso ad un 
calcolatore álla vostra biblioteca o universita o universita 
locale, poiché quelli hanno solitamente collegamenti 
migliori al Internet. Potete anche stabilire solitamente il 
vostro proprio cliente LIBERÓ personale della posta 
elettronica andando al ### di mail.yahoo.com prego 
occorrete un momento per trovare l'indirizzo della posta 
elettronica situato álla parte inferiore o all'estremitá di 
questa pagina. Speriamo che trasmettiate la posta elettronica 
noi, se questa é di aiuto o di incoraggiamento. Inoltre vi 
consigliamo metterseli in contatto con riguardo ai libri 
elettronici che offriamo quello siamo senza costo e 

che liberó abbiamo molti libri neUe lingue straniere, ma 
non le disponiamo sempre per ricevere elettron icamente 
(trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti) perché 
rendiamo soltanto disponibile i libri o i soggetti che sono 
chiesti. Vi consigliamo continuare a pregare al dio ed a 
continuare ad imparare circa lui leggendo il nuovo Testamento. Accogliamo favorevolmente le vostre domande 
ed osservazioni da posta elettronica. Preghiera al dio Caro Dio, Grazié che questo gospel o 
questo nuovo Testamento é stato liberato in modo che 
possiamo impararvi piü circa. Aiuti prego la gente 
responsabile del rendere questo libro elettronico disponibile. 
Conoscete che chi sono e potete aiutarle. 

Aiutile prego a potere funzionare velocemente e renda i libri 
piü elettronici disponibili Aiutili prego ad avere tutte le 
risorse, i soldi, la resistenza ed il tempó di che hanno 
bisogno per potere continuare a funzionare per voi. 
Aiuti prego quelli che fanno parte della squadra che le aiuta 
su una base giomaliere. Prego dia loro la resistenza per 
continuare e dare ciascuno di loro la comprensione spiritosa 
per il lavoro che li desiderate faré. Aiuti loro prego ciascuno 
a non avere timore ed a non ricordarsi di che siete il dio che 
risponde álla preghiera e che é incaricato di tutto. Prego che 
consigliereste loro e che li proteggete ed il lavoro & il 
ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose o da altri 
ostacoli che potrebbero nuoc o ritardarli giü. Aiutilo prego 
quando uso questo nuovo Testamento anche per pensare álla 
gente che ha reso questa edizione disponibile, di modo che 
posso pregare per loro ed in modo da puö continuare a 
aiutare piíi gente. 

Prego che mi dareste un amore della vostra parola sánta (il 
nuovo Testamento) e che mi dareste la saggezza ed il 
discemment spiritosi per conoscerli meglio e per capire il periodo di tempó oü stiamo vivendo. Aiutilo prego a sapere 
risolvere le difficoltá che sono confrontato con ogni giomo. 
II signore God, lo aiuta a desiderare conoscerli piü meglio e 
desiderare aiutare altri cristiani nella mia zóna ed intomo al 
mondó. 

Prego che dareste la squadra elettronica e coloro del libro 
che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia (e 
della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, ma 
capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. Inoltre 
diaci la comoditá ed il consiglio in questi periodi ed io vi 
chiedono di faré queste cose in nome di Jesus, ámen. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PORTUGUESE PORTUGUESE Portuguese PrayerCristo Pedidoa DeusComoorara Deus 
podemouvirmy pedido perguntarDeus darajuda a me 
Portuguese ■ Prayer Reques ts(pray in g/Talk in g)to God 
- explained in Portugues (Portugues) Language Falandó ao deus, o criador do universo, senhor: 1 . que vocé daria a mim a coragem pray as coisas que eu 
necessito pray 

2. que vocé daria a mim a coragem o acreditar e aceitar o 
que vocé quer fazer com minha vida, em vez de mim que 
exalting meus próprios vontadé (inten^áo) acima de seu. 

3. que vocé me daria a ajuda pára náo deixar meus medos do 
desconhecido se transformar as desculpas, ou a base pára 
mim pára nao Ihe servir. 

4. que vocé me daria a ajuda pára ver e aprender como ter a 
for^a espiritual mim necessite (com sua palavra o bible) a) 
pára os eventos adiante e b) pára minha própria viagem 
espiritual pessoal. 

5. Que vocé deus me daria a ajuda pára querer Ihe servir 
mais 

6. Que vocé me lembraria falár com vocé (prayer)when me 
sáo frustrados ou na dificuldade, em vez de tentar resolver 
coisas eu mesmo somente com minha for^a humana. 

7. Que vocé me daria a sabedoria e um cora^áo encheu-se 
com a sabedoria biblical de modo que eu Uie servisse mais 
eficazmente. 

8. Que vocé me daria um desejo estudar sua palavra, o bible, 
(o gospel do testament novo de John), em uma base pessoal, 

9. que vocé daria a auxílio a mim de modo que eu pudesse 
observar coisas no bible (sua palavra) a que eu posso 
pessoalmente se relacionar, e a que me ajudará compreender 
o que vocé me quer fazer em minha vida. 

10. Que vocé me daria o discernment grandé, pára 
compreender como explicar a outro que vocé é, e que eu poderia aprender como aprender e saber estar acima pára 
vocé e sua palavra (o bible) 

1 1 . Que vocé traria os povos (ou os Web site) em minha 
vida que querem o conhecer, e que sáo fortes em sua 
compreensao exata de vocé (deus); e isso vocé traria povos 
(ou Web site) em minha vida que poderá me incentivar 
aprender exatamente como dividir o bible a palavra da 
verdade (2 timothy 2: 15). 

12. Que vocé me ajudaria aprender ter a compreensao 
grandé sobre que versao do bible é a mais meUior, que sáo a 
mais exata, e que tém a forga & o poder os mais espirituais, 
e que a versao concorda com os manuscritos originais que 
vocé inspirou os autores do testament novo escrever. 

13. Que vocé me daria a ajuda pára usar meu tempó em uma 
maneira boa, e pára nao desperdi^ar minha hóra em métodos 
falsos ou vazios de come^ar mais perto do deus (mas 
daquele náo seja verdadeiramente biblical), e onde aqueles 
métodos náo produzem nenhuma fruta espiritual a longo 
prazo ou durável. 

14. Que vocé me daria o auxílio compreender o que 
procurar em uma igreja ou em um lugar da adoragáo, que 
tipos das perguntas a pedir, e que vocé me ajudaria 
encontrar believers ou um pastor com sabedoria espiritual 
grandé em vez das respostas fáceis ou falsas. 15. que vocé 
faria com que eu recordasse memorizar sua palavra o bible 
(tal como Romans 8), de modo que eu pudesse o ter em meu 
coragáo e ter minha mente preparada, e estivessem pronto 
pára dar uma resposta a outra da esperanfa que eu tenho 
sobre vocé. 

16. Que vocé me traria a ajuda de modo que meus próprios 
theology e doutrinas pára concordar com sua palavra, o bible e que vocé continuaria a me ajudar saber minha 
compreensáo da doutrina pode ser melhorada de modo que 
meus próprios vida, lifestyle e compreensáo continuem a ser 
mais perto de o que vocé a quer ser pára mim. 

17. Que vocé abriria minha introspec^áo espiritual 
(conclusöes) mais e mais, e que onde minha compreensáo 
ou percep^áo de vocé náo sáo exata, que vocé me ajudaria 
aprender quem Jesus Christ é verdadeiramente. 

18. Que vocé me daria a ajuda de modo que eu possa 
separar todos os rituals falsos de que eu depender, de seus 
ensinos desobstruídos no bible, se alguma de o que eu sou 
seguinte náo sáo do deus, nem sáo contrárias a o que vocé 
quer nos ensinar - sobre o seguir. 

19. Que nenhumas forgás do evil náo removeriam a 
compreensáo espiritual que eu tenho, mas rather que eu 
reteria o conhecimento de como o conhecer e náo ser iludido 
nestes dias do deception espiritual. 

20. Que vocé traria a for^a espiritual e me ajudaria de modo 
que eu náo seja parte da queda grandé afastado ou de 
nenhum movimento que fosse espiritual forjado a vocé e a 
sua palavra holy. 

21. Isso se houver qualquer coisa que eu fiz em minha vida, 
ou alguma maneira que eu náo Uie respondi como eu devo 
ter e aquela está impedindo que eu ande com vocé, ou ter a 
compreensáo, que vocé traria aqueles 
things/responses/events pára trás em minha mente, de modo 
que eu os renunciasse no nome de Jesus Christ, e em todas 
seus efeitos e conseqüéncias, e que vocé substituiria todo o 
emptiness, sadness ou desespero em minha vida com a 
alegria do senhor, e que eu estaria focalizado mais na 
aprendizagem o seguir lendo sua palavra, o bible. 22. Que vocé abriria meus olhos de modo que eu possa ver e 
reconhecer claramente se houver um deception grandé sobre 
tópicos espirituais, como compreender este fenőmeno (ou 
estes eventos) de um perspective biblical, e que vocé me 
daria a sabedoria pára saber e de modo que eu aprenderei 
como ajudar a meus amigos e amei (parentes) nao ser parte 
dela. 

23. Que vocé se asseguraria de que meus olhos estejam 
abertos uma vez e minha mente compreende o significado 
espiritual dos eventos atuais que ocorrem no mundo, que 
vocé prepararia meu cora^áo pára aceitar sua verdade, e que 
vocé me ajudaria compreender como encontrar a coragem e 
a forga com sua palavra holy, o bible. No nome de Jesus 
Christ, eu pe^o estas coisas que confirmam meu desejo ser 
no acordo sua vontadé, e eu estou pedindo sua sabedoria e 
pára ter um amor da verdade, Ámen. Mais no fundo da pagina 
como ter a vida etemal Nós estamos contentes se esta lista (de pedidos do prayer ao 
deus) púder Uie ajudar. Nós compreendemos que esta nao 
pode ser a mais mellior ou tradu^áo a mais eficaz. Nós 
compreendemos que há muitas maneiras diferentes de 
expressar pensamentos e palavras. Se vocé tiver uma 
sugestáo pára uma tradu^áo mellior, ou se vocé gostar de 
fazer exame de um pouco de seu tempó nos emitir 
sugestöes, vocé estará ajudando a miUiares dos povos 
também, que leráo entao a tradu^áo melhorada. Nós temos 
frequentemente um testament novo disponível em sua língua 
ou nas línguas que sao raras ou veUias. Se vocé estiver 
procurando um testament novo em uma língua específica, 
escreva-nos por favor. Também, nós queremos ser certos e tentamos comunicar ás 
vezes isso, nós oferecemos os livros que náo estao livres e 
que custam o dinheiro. Mas se vocé nao púder ter recursos 
pára alguns daqueles livros eletrőnicos, nós podemos 
frequentemente fazer urna troca de livros eletrőnicos pára a 
ajuda com tradu^áo ou trabaUio da tradu^ao. Vocé náo tem 
que ser um trabaUiador profissional, only urna pessoa 
regular que esteja interessada na ajuda. 

Vocé deve ter um computador ou vocé deve ter o acesso a 
um computador em sua biblioteca ou faculdade ou 
universidade local, desde que aqueles tém geralmente 
conexöes melhores ao Internet. Vocé pode também geralmente estabelecer seu próprio 
cliente LIVRE pessoal do correio eletrőnico indo ao ### de 
mail.yahoo.com faz exame por favor de um momento pára 
encontrar o enderego do correio eletrőnico ficado situado no 
fundo ou na extremidade desta pagina. Nós esperamos que 
vocé nos emita o correio eletrőnico, se este for da ajuda ou 
do incentivo. Nós incentivamo-lo também contatar-nos a 
respeito dos livros eletrőnicos que nós oferecemos a isso 
somos sem custo, e 

que livre nós temos muitos livros em línguas extrangeiras, 
mas nós náo as colocamos sempre pára receber 
eletronicamente (download) porque nós fazemos somente 
disponível os livros ou os tópicos que sáo os mais pedidos. 
Nós incentivamo-lo continuar a pray ao deus e a continuar a 
aprender sobre ele lendo o testament novo. Nós damos boas- 
vindas a seus perguntas e comentários pelo correio 
eletrőnico. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Estimado Diós , Gracias aquel esto Nuevo Testamento has 
estado disparador a fin de que nosotros estamos capaz a 
aprender más acerca de usted. Por favor ayúdeme la gente 
responsable por haciendo esto Electrónica libro disponible. 
Por favor ayúdeme estén capaz de obra ayuna , y hacer más 
Electrónica libros mayor disponible Por favor ayúdeme 
estén haber todo el recursos , el dinero , el potencia y el 
tiempo aquel ellos necesidad pára poder guardar laboral pára 
ti. Por favor ayúdeme esős aquel está parte de la equipo 
aquel ayuda ellas en un corriente base. 

Por favor dar ellas el potencia a continuar y dar cada de ellas 
el espiritual comprensión por lo obra aquel usted necesidad 
estén hacer. Por favor ayúdeme cada de estén no haber 
miedo y a acordarse de aquel usted está el Diós quién 
respuestas oración y quién es él encargado de todo. 
Oro aquel usted haría animar ellas , y aquel usted amparar 
ellas , y los trabajadores & ministerio aquel son ocupado en. 
Oro aquel usted haría amparar ellas desde el Espiritual 
Fuerzas o otro obstáculos aquel puedes daíio ellas o lento 
ellas down. 

Por favor ayúdeme cuándo YO uso esto Nuevo Testamento 
a también creer de la personas quién haber hecho esto 
edición disponible , a fin de que YO lata orar por ellas y así 
ellos lata continuar a ayuda más personas Oro aquel usted 
haría déme un amor de su Santo Palabra ( el Nuevo 
Testamento ), y aquel usted haría déme espiritual juicio y 
discemimientos saber usted mejor y a comprender el tiempo 
aquel nosotros estamos viviente en. Por favor ayúdeme saber cómo a tratar con el dificultades 
aquel Estoy confrontar con todos los días. Senor Diós , 
Ayúdame querer saber usted Mejor y querer a ayuda otro 
Cristianos en mi área y alrededor del mundo. Oro aquel 
usted haría dar el Electrónica libro equipo y esős quién obra 
en la telas y esős quién ayuda ellas su juicio. 

Oro aquel usted haría ayuda el individuo miembros de su 
familia ( y mi familia ) a no estar espiritualmente engafiado , 
pero a comprender usted y querer a aceptar y seguir usted en 
todos los días camino. y YO preguntar usted hacer éstos 
cosas en nombre de Jesús , Amén , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Kjaere God , Takk skal du ha det denne Ny Testamentet 

er blitt befridd i den grad at vi er dugelig a h0re Here om du. 
Behage hjelpe főiket ansvarlig for gj0r denne Elektronisk 
bestille anvendelig. Behage hjelpe seg a bli kj0pedyktig 
arbeide rask , og lage flere Elektronisk b0ker anvendelig 
Behage hjelpe seg a ha allé ressursene , pengene , det styrke 
og klokken det de n0d for at vsere i stand til oppbevare 
arbeider til deres. 

Behage hjelpe dem det er del av teamet det hjelpe seg opp 
pá en hverdags basis. Behage gir seg det styrke a fortsette og 
gir hver av seg det sprit forstáelse for det arbeide det du 
0nske seg a gj0re. Behage hjelpe hver av seg a ikke ha ránk og a erindre det du 
er det God hvem svar b0nn og hvem er i ledelsen av alt. JEG 
be det du ville oppmuntre seg , og det du beskytte seg , og 
det arbeide & ministerium det de er forlovet inne. JEG be 
det du ville beskytte seg fra det Sprit Presser eller annet 
obstacles det kunne skade seg eller langsom seg ned. 

Behage hjelpe meg nár JEG bruk denne Ny Testamentet a 
likeledes tenke pá főiket hvem ha fremstilt denne opplag 
anvendelig , i den grad at JEG kanne be for seg hvorfor de 
kanne fortsette a hjelpe flere folk JEG be det du ville gir 
meg en kjserlighet til din Hellig Ord ( det Ny Testamentet ), 
og det du ville gir meg sprit klokskap og discemment a vite 
du bedre og a oppfatte perioden det vi lever inne. 
Behage hjelpe meg a vite hvor a beskjeftige seg med 
problemene det JEG er stilt overfor hver dag. Lord God , 
Hjelpe meg a vil gjeme vite du Bedre og a vil gjeme hjelpe 
annet Kristen inne meg omráde og i nserheten verdén. 
JEG be det du ville gir det Elektronisk bestille lag og dem 
hvem arbeide med det website og dem hvem hjelpe seg din 
klokskap. JEG be det du viUe hjelpe individet medlemmer 
av deres slekt ( og meg slekt ) a ikke vsere spiritually narret , 
bortsett fra a oppfatte du og a vil gjeme godkjenne og f0lge 
etter etter du inne enhver vei. og JEG anmode du a gj0re 
disse saker inne navnet av Jesus , Samarbeidsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

SWEDISH - SUEDE - SUEDOIS Swedish - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explaíned in Swedish Language 

Swedish Prayer Bon till Gud Jesus Hur till Be Hur kanna 
hóra min Hur till fraga Gud till ger hjalp finna ande Ledning 
Talande till Gud , skaparen om Universum , den Vár Herre 
och Frálsare : 

1. sá pass du skulle ger till jag tapperheten till be sakema sá 
pass Jag nöd till be 

2. sá pass du skulle ger till jag tapperheten till tro pá du och 
accept vad du vilja till gör med min liv , i stallet för jag 
upphoja min ága vilja ( avsikt ) över din. 

3. sá pass du skulle ge mig hjálp till in te láta min rádsla om 
okánd till bli den ursákta , eller basisten för jag inte till tjána 
you. 

4. sá pass du skulle ge mig hjálp till se och tiU Iára sig hur 
tiU har den ande styrka Jag nöd ( igenom din uttrycka bibéin 
) en ) för handelsen főre och b ) för min ága personlig ande 
resa. 

5. Sá pass du Gud skulle ge mig hjálp till vilja tiU tjána Du 
mer 

6. Sá pass du skulle páminna jag till samtal med du 
prayerwhen ) JAG er frustrerat eller i svárigheten , i stáUet 
för försökande till besluta sakema mig sjálv bara igenom 
min mánsklig styrka. 

7. Sá pass du skulle ge mig Visdom och en hjártan fyllt med 
Biblisk Visdom sá fakta át JAG skulle tjána du mer 
effektivt. 8. Sá pass du skulle ge mig en önska till studera 
din uttrycka , bibéin , ( den Ny Testamente Evangélium av 
John ), pá en personlig basis 9. sá pass du skulle ger hjálp till jag sá fakta át JAG er köpa duktig marka sakema inne 
om Bibel ( din uttrycka ) vilken JAG kanna personlig berátta 
till , och den dar vili hjálpa mig förstá vad du vilja jag till 
gör i min liv. 

10. Sá pass du skulle ge mig stor discemment , till förstá hur 
till förklara till sjálvaste vem du er , och sá pass JAG skulle 
kunde lara sig hur till lara sig och veta hur till löpa upp för 
du och mig din uttrycka ( bibéin ) 

1 1. Sá pass du skulle kommá med folk ( eller websites ) i 
min liv vem vilja till veta du och mig , vem de/vi/du/ni ar 
stark i deras exakt förstándet av du ( Gud ); och Sá pass du 
skulle kommá med folk ( eller websites ) i min liv vem vilja 
kunde uppmuntra jag till ackurat lara sig hur till fördela 
bibéin orden av sanning Timothy 215:). 

12. Sá pass du skulle hjálpa mig till Iára sig till har stor 
förstándet om vilken Bibel version ár bást , vilken ár mest 
exakt , och vilken har mest ande styrka & förmága , och 
vilken version samtycke med det originál manuskripten sá 
pass du inspirerat författama om Ny Testamente till skriva. 

13. Sá pass du skulle ger hjálp till jag till anvánda min tid i 
en god vág , och inte till slösa min tid pá Falsk eller tom 
metodema till kommá nármare till Gud ( utóm sá pass 
blandar inte sant Biblisk ), och var den hár metodema 
produkter ingen for lángé siden tid eller varande ande frukt. 14. Sá pass du skulle ger hjálp till jag till förstá vad till blick 
för i en kyrka eller en stálle av dyrkan , vad slagén av 
spörsmálen till frága , och sá pass du skulle hjálpa mig till 
finna tro pá eller en pastor med stor ande visdom i stállet för 
látt eller falsk svar. 15. sá pass du skulle orsak jag till minas till minnesmarke 
din uttrycka bibéin ( sádan som Romersk 8), sá fakta át JAG 
kanna har den i min hjártan och har min sinne beredd , och 
vara rede till á ger en svar till sjálvaste om hoppá pá att Jag 
har omkring du. 

16. Sá pass du skulle kommá med hjálp till jag sá fakta át 
min ága theology och doktrin till samtycke med din uttrycka 
, bibéin och sá pass du skulle fortsátta till hjálpa mig veta 
hur min förstándet av doktrin kanna bli förbáttrat sá fakta át 
min ága liv , livsform och förstándet fortsátt till vara nöjer 
till vad slut du vilja den till vara för jag. 

17. Sá pass du skulle öppen min ande inblicken ( 
sluttningama ) mer och mer , och sá pass var min förstándet 
eller uppfattningen av du ár inte exakt , sá pass du skulle 
hjálpa mig till Iára sig vem Jesus Christ sant ár. 

18. Sá pass du skulle ger hjálp till jag sá fakta át JAG skulle 
kunde skild frán nágon falsk ritual vilken Jag har beró pá , 
frán din klar undervisning inne om Bibel , eventuell om vad 
JAG följer ár inte av Gud , eller ár i strid mot vad du vilja 
till undervisa oss omkring följande du. 

19. Sá pass nágon pressar av onda skulle inte ta bort nágon 
ande förstándet vilken Jag har , utóm helhe sá pass JAG 
skulle hálla kvar kunskap om hur till veta du och mig inte 
till bli lurat i den hár dagen av ande bedrágeri. 

20. Sá pass du skulle kommá med ande styrka och hjálp till 
jag sá fakta át Jag vili inte till bli del om den Stor Stjámfall 
Bort eller av nágon rörelse vilken skulle bli spiritually 
förfalskad till du och mig till din Helig Uttrycka 

21. Sá pass om dár er nágot sá pass Jag har gjort det min liv 
, eller nágon vág sá pass Jag har inte reagerat till du sá JAG skulle har och den dar er förhindrande jag frán endera 
vandrande med du , eller har förstándet , sá pass du skulle 
kommá med den har sakema / svaren / hándelsen rygg in i 
min sinne , sá fakta at JAG skulle avsaga sig dem inne om 
Namn av Jesus Christ , och all av deras verkningen och 
konsekvenserna , och sá pass du skulle sátta tillbaka nágon 
tömhet ,sadness eller förtvivlan i min liv med det Gládje om 
Vár Herre och Frálsare , och sá pass JAG skulle bli mer 
focusen pá inlamingen till följa du vid lásande din uttrycka , 
den Bibel 

22. Sá pass du skulle öppen min öga sá fakta át JAG skulle 
kunde klar se och recognize om dar er en Stor Bedrágeri 
omkring Ande ámnena , hur till förstá den har phenomenon 
( eller de har hándelsen ) frán en Biblisk perspektiv , och sá 
pass du skulle ge mig visdom till veta och sá sá pass Jag vili 
Iára sig hur till hjálp min vánnema och álskat en ( sláktingen 
) inte bli del om it. 23. Sá pass du skulle tillförsákra sá pass en gang min öga 
de/vi/du/ni ár öppnat och min sinne förstár den ande mening 
av ström hándelsen tagande stálle pá jorden , sá pass du 
skulle förbereda min hjartan till accept din sanning , och sá 
pass du skulle hjálpa mig förstá hur till finna mod och styrka 
igenom din Helig Uttrycka , bibéin. Inne om namn av Jesus 
Christ , JAG frága om de har sakema bekráftande min önska 
tiU vara i följe avtalen din vilja , och JAG frágar till deras 
visdom och till har en kárlek om den Sanning 
Samarbets viliig Mer pá botten av Sida 
Hur till har Oándlig Liv Vi er glad om den har lista över ( bön anmoder till Gud ) ar 
duglig till hjálpa du. Vi förstá den har Maj inte bli den bást 
eller mest effektív översáttning. Vi förstá det dar de/vi/du/ni 
ar mánga ölik vág av yttranden tanken och orden. Om du har 
en förslagen för en báttre översáttning , eller om du skuUe 
lik till ta en liten belopp av din tid till sanda förslag till oss , 
du vili bli hjálpande tusenden av annan folk ocksá , vem 
vilja dá lása den förbáttrat översáttning. Vi ofta har en Ny 
Testamente tillgánglig i din sprák eller i spráken sá pass 
de/vi/du/ni ár sállsynt eller gammái. Om du er sett för en Ny 
Testamente i en bestámd sprák , behaga skriva till oss. 
Ocksá , vi behöv till vara sáker och försök till meddela sá 
pass ibland , vi gör erbjudande bokna sá pass blandar inte 
Fri och sá pass gör kostnad pengar. Utóm om du kan icke 
har rád med det nágot om den hár elektronisk bokna , vi 
kanna ofta gör en byta av elektronisk bokna för hjálp med 
översáttning eller översáttning verk. 

Du hadé inte till vara en professionell arbetaren , enda et par 
regelbunden person vem er han intresserad i hjálpande. Du 
borde har en computem eller du borde ha ingáng till en 
computem pá din lokál bibliotek eller college eller 
universitet , sedan dess den hár vanligtvis har báttre 
förbindelsema till Internet. Du kanna ocksá vanligtvis 
grunda din ága personlig FRI elektronisk sanda med posten 
redovisa vid gár till mail.yahoo.com 

### Behaga ta en stund till finna den elektronisk sanda med 
posten adress lokaliserat nederst eller sluten av den hár sida. 
Vi hoppas du vili sanda elektronisk sanda med posten till 
oss , om den hár er av hjálp eller uppmuntran. Vi ocksá 
uppmuntra du till kommá i kontakt med oss angáande 
Elektronisk Bokna sá pass vi erbjudande sá pass de/vi/du/ni 
ár után kostnad , och fri. Vi gör har mánga bokna i utlándsk spráken , utóm vi inte 
alltid stalle dem till ta emot elektronisk ( data överför ) 
emedan vi bara göra tillganglig bokna eller amnena sá pass 
de/vi/du/ni ar mest begaret. Vi uppmuntra du till fortsatta till 
be till Gud och till fortsatta till lara sig omkring Honom vid 
lásande den Ny Testamente. Vi válkomnande din 
spörsmálen och kommentarema vid elektronisk sanda med 
posten. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anwylyd Celi , Ddiolch 'eh a hon 'n Grai 
Destament gollyngwyd fel a allwn at ddysg hychwaneg 
amdanat. Blesio chyfnertha 'r boblogi 'n atebol achos yn 
gwneud hon Electronic llyfr ar gael. 

Blesio chyfnertha 'u at all gweithia ymprydia , a gwna 
hychwaneg Electronic llyfrau ar gael Blesio chyfnertha 'u at 
ca pawb 'r adnoddau , 'r arian , 'r chryfder a 'r amsera a hwy 
angen er aU cadw yn gweithio atat. Blesio chyfnertha hynny 
sy barthu chan 'r heigia a chyfnertha 'u acha an everyday 
sail. 

Blesio anrhega 'u 'r chryfder at arhosa a anrhega pob un 
chanddyn 'r 'n ysbrydol yn deaU achos 'r gweithia a 'eh 
angen 'u at gwna. 

Blesio chyfnertha pob un chanddyn at mo ca arswyda a at 
atgofia a ach 'r Celi a atebiadau arawd a sy i mewn 
chyhudda chan bopeth. Archa a anogech 'u , a a achlesi 'u , a 
'r gweithia & gweinidogaeth a ]n cyflogedig i mewn. Archa a achlesech 'u chan 'r 'n Ysbrydol Grymoedd ai arall 
rhwystrau a could amhara 'u ai arafa 'u i lawr. 
Blesio chyfnertha 'm pryd Arfera hon 'n Grai Destament at 
hefyd dybied chan 'r boblogi a wedi gwneud hon argraffiad 
ar gael , fel a Álla gweddío am 'u a fel allan arhosa at 
chyfiiertha hychwaneg boblogi Archa a anrhegech 'm 
anwylaeth chan 'eh 'n gysegr-lán Eiria ( 'r 'n Grai Destament 
), a a anrhegech 'm 'n ysbrydol callineb a ddimadaeth at 
adnabod gwellhawch a at ddeall 'r atalnod chan amsera a ]m 
yn bucheddu i mewn. Blesio chyfnertha 'm at adnabod fel at 
ymdrin 'r afrwyddinebau a Dwi wynebedig ag ddiwedydd. 
Arglwydd Celi , Chyfnertha 'm at angen at adnabod 
gwellhawch a at angen at chyfnertha arall Cristnogion i 
mewn 'm arwynebedd a am 'r byd. Archa a anrhegech 'r 
Electronic llyfr heigia a hynny a gweithia acha 'r website a 
hynny a chyfnertha 'u 'eh callineb. Archa a chyfnerthech 'r 
hunigol aelodau chan 'n hwy deulu ( a 'm deulu ) at mo bod 
'n ysbrydol dwylledig , namyn at ddeall 'eh a at angen at 
chymer a canlyn 'eh i mewn 'n bob ffordd. a Archa 'eh at 
gwna hyn bethau i mewn 'r enwa chan lesu , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iceland - Icelandic Iceland 

Icelandic Icelandic - Prayer Requests (praying / Talking) 

to God - explained in Icelandic Language 

Prayer Isceland Icelandic Jesus Kristur Baen til Guo 
Hvernig til Bioja Hvemig geta spyrja gefa hjalpa andlegur 
Leiosogn Tal til Guö the Skapari af the Alheimur the Herra : 

1. |3essi |3Ú vildi gefa til mig the hugrekki til biöja the hlutur 
|3essi ÉG J)örf til biöja 

2. |3essi |3Ú vildi gefa til mig the hugrekki til trúa |3Ú og 
J)iggja hvaöa |3Ú vilja til komast af meö minn líf , í staöinn af 
mig upphefja minn eiga vilja ( ásetningur ) yfir |3Ínn. 

3. |3essi |3Ú vildi gefa mig hjálpa til ekki láta minn ógurlegur 
af the ó|3ekktur til veröa the afsökun , eöa the undirstaöa 
fyrir mig ekki til bera fram you. 4. |3essi |3Ú vildi gefa mig 
hjálpa til sjá og til Isera hvemig til hafa the andlegur styrkur 
ÉG J)örf ( í gegnum |3Ínn orö the Biblia a ) fyrir the atburöur 
á undan ) og b ) fyrir minn eiga persónulegur andlegur ferö. 

5. E>essi |3Ú Guö vildi gefa mig hjálpa til vilja til bera fram 
M fleiri 6. E>essi |3Ú vildi minna á mig til tála meö |3Ú 
prayerwhen ) ÉG er svekktur eöa í vandi , í staöinn af 
erfiöur til ásetningur hlutur ég sjálfur eini í gegnum minn 
mannlegur styrkur. 

7. E>essi |3Ú vildi gefa mig Viska og a hjarta fiskflak meö 
Biblíulegur Viska svo |3essi ÉG vildi bera fram |3Ú fleiri á 
áhrifaríkan hátt. 

8. E>essi |3Ú vildi gefa mig a löngun til néma J)inn orö the 
Biblia the Nyja testamentiö Guöspjall af Klósett ), á a 
persónulegur undirstaöa 

9. |3essi |3Ú vildi gefa aöstoö til mig svo |3essi ÉG er fser til 
taka eftir hlutur í the Biblia ( |3Ínn orö ) hver ÉG geta 
persónulega segja frá til , og |3essi vilja hjálpa mig skilja 
hvaöa |3Ú vilja mig til gera út af viö minn líf. 10. E>essi |3Ú vildi gefa mig mikill skarpskyggni , til skilja 
hvemig til útskyra til annar hver |3Ú ert , og |3essi ÉG vildi 
vera fser til Isera hvemig til Isera og vita hvemig til standa 
meö |3Ú og |3inn orö the Biblia ) 

1 1 . í>essi |3Ú vildi koma meö fólk ( eöa websites ) í minn líf 
hver vilja til vita |3Ú , og hver ert sterkur í |3eirra nákvsemur 
skihiingur af |3Ú ( guö ); og í>essi |3Ú vüdi koma meö fólk ( 
eöa websites ) í minn líf hver vilja vera fser til hvetja mig til 
nákvsemur Isera hvemig til deila the Biblia the orö guös 
sannleikur (2 Hrseöslugjam 215:). 

12. í>essi |3Ú vildi hjálpa mig til Isera til hafa mikill 
skilningur óöur í hver Biblia útgáfa er bestur , hver er 
nákvsemur , og hver hefur the andlegur styrkur & máttur , og 
hver útgáfa sam|3ykkja meö the frumeintak handrit |3essi |3Ú 
blása í brjóst the ritstörf af the Nyja testamentiö til skrifa. 

13. E>essi J)ú vildi gefa hjálpa til mig til nóta minn tími í góö 
kaup vegur , og ekki til sóa minn tími á Falskur eöa tómur 
aöferö til fá loka til Guö ( en |3essi ert ekki hreinskilnislega 
Biblíulegur ), og hvar|3essir aöferö ávextir og grsenmeti 
neitun langur orö eöa varanlegur andlegur ávöxtur. 

14. E>essi |3Ú vildi gefa aöstoö til mig til skilja hvaöa til leita 
aö í a kirkja eöa a staöur af dyrkun , hvaöa góöur af 
spuming til spyrja , og |3essi |3Ú vildi hjálpa mig til finna 
trúmaöur eöa a prestur meö mikill andlegur viska í staöinn 
af |3segilegur eöa falskur svar. 

15. |3essi |3Ú vildi őrsök mig til muna til leggja á minniö |3Ínn 
orö the Biblia ( svo sem eins og Latneskt letúr 8), svo |3essi 
ÉG geta hafa |3aö í minn hjarta og hafa minn hugur tilbúinn , 
og vera tilbúinn til gefa óákveöinn greinir í ensku svar til 
annar af the von J)essi ÉG hafa óöur í |3Ú. 16. E>essi |3Ú vildi koma meö hjálpa til mig svo |3essi minn 
eiga guöfrseöi og kenning til vera í samrsemi viö |3Ínn orö 
the Biblia og {)essi |3Ú vildi halda áfram til hjálpa mig vita 
hvemig minn skilningur af kenning geta vera bseta svo |3essi 
minn eiga líf lifestyle og skilningur halda áfram til vera loka 
til hvaöa |3Ú vilja |3aö til vera fyrir mig. 

17. f>essi J)ú vildi opinn minn andlegur innsJTi ( endir ) fleiri 
og fleiri , og |3essi hvar minn skilningur eöa skynjun af |3Ú er 
ekki nákvsemur , |3essi |3Ú vildi hjálpa mig til Isera hver Jesús 
Kristur hreinskilnislega er. 

18. í>essi ]3Ú vildi gefa hjálpa til mig svo J)essi ÉG vildi vera 
fser til aöskilinn allir falskur helgisiöir hver ÉG hafa 
ósjálfstseöi á , frá |3Ínn bjartur kennsla í the Biblia , ef allir af 
hvaöa ÉG er hópur stuöningsmanna er ekki af Guö , eöa er 
gegn hvaöa {)ú vilja til kenna okkur óöur í hópur 
stuöningsmanna |3Ú. 

19. E>essi allir herafli af vondur vildi ekki taka búrt allir 
andlegur skilningur hver ÉG hafa , en fremur |3essi ÉG vildi 
halda the vitneskja af hvemig til vita |3Ú og ekki til vera 
blekkja í |3essir sem minnir á gömlu dagana) af andlegur 
blekking. 

20. E>essi |3Ú vildi koma meö andlegur styrkur og hjálpa tü 
mig svo |3essi ÉG vilja ekki til vera hluti af the Mikill Bylta 
Búrt eöa af allir hreyfing hver vildi vera andlegur fölsun til 
]3Ú og til |3inn Heilagur Orö 

21. í>essi ef there er nokkuö |3essi ÉG hafa búinn minn líf , 
eöa allir vegur |3essi ÉG hafa ekki sá sem svarar til |3Ú eins 
og ÉG öxl hafa og |3essi er sem koma má í veg fyrir eöa 
afstyra mig frá annar hvor gangandi meö |3Ú , eöa having 
skilningur , |3essi |3Ú vildi koma meö |3essir hlutur / svar / atburöur bak inn í minn hugur , svo J)essi ÉG vildi afneita J)á 
í the Nafn af Jesús Kristur , og ekki minna en J)eirra áhrif og 
afleiöing , og J)essi J)ú vildi skipta um allir tómleiki ,sadness 
eöa örvaenting í minn Kf meö the Gleöi af the Herra , og 
|3essi ÉG vildi vera fleiri brennidepiU á Iserdómur til fylgja 
]3Ú viö lestur |3Ínn orö the Biblia 

22. E>essi J)ú vildi opinn minn augsyn svo |3essi ÉG vildi vera 
faer til greinilega sjá og |3ekkjanlegur ef there er a Mikill 
Blekking óöur í Andlegur atriöi , hvemig til skilja this q ( 
eöa |3essir atburöur ) frá a Biblíulegur yfirsyn , og |3essi |3Ú 
vildi gefa mig viska til vita og svo |3essi ÉG vilja Isera 
hvemig til hjálpa minn vinátta og ást sjálfur ( settingi ) ekki 
vera hluti af it. 

23. E>essi J)ú vildi tryggja |3essi einu sinni minn augsJTi ert 
opnari og minn hugur skilja the andlegur merking af 
straumur atburöur hrífandi staöur í the verőid , J)essi |3Ú vildi 
undirbúa minn hjarta til J)iggja J)inn sannleikur , og J)essi J)ú 
vildi hjálpa mig skilja hvemig til finna hugrekki og styrkur í 
gegnum J)inn Heilagur Orö the Biblia. I the nafn af Jesús 
Kristur , ÉG spyrja fyrir J)essir hlutur staöfesta minn löngun 
til vera í samkomulag J)inn vilja , og ÉG er asking fyrir J)inn 
viska og til hafa a ást af the Sannleikur Móttsekilegur Fleiri á the Botn af Blaösíöa 
Hvernig til hafa Eilífur Líf Viö ert glaöur ef this listi ( af bsen beiöni til Guö ) er faer til 
aöstoöa |3Ú. Viö skilja this mega ekki vera the bestur eöa 
árangursríkur |3yöing. Viö skilja |3essi there ert margir ólíkur 
lifnaöarhsettir af tjáning hugsun og orö. Ef |3Ú hafa a 
uppástunga fyrir a betri t)yöing , eöa ef J)ú vildi eins og til taka a lítill magn af ]3Ínn tími til senda uppástunga til okkur , 
|3Ú vilja vera skammtur |3Úsund af annar fólk einnig , hver 
vilja |3á lesa the bseta |3yöing. 

Viö oft hafa a Nyja testamentiö laus í |3Ínn tungumál eöa í 
tungumál |3essi ert sjaldgsefur eöa gamall. Ef |3Ú ert útlit fyrir 
a Nyja testamentiö í a sérstakur tungumál , |3Óknast skrifa til 
okkur. Einnig , viö vilja til vera viss og reyna til miöla |3essi 
stundum , viö gera tilboö bók |3essi ert ekki Frjáls og |3essi 
gera kostnaöur peningar. En ef |3Ú geta ekki hafa efni á 
sumir af l^essir raftseknilegur bók , viö geta oft gera 
óákveöinn greinir í ensku skipti af raftseknilegur bók fyrir 
hjálpa meö |3yöing eöa |3yöing vinna. E>ú gera ekki veröa aö 
vera a faglegur verkamaöur , eini a venjulegur manneskja 
hver er áhugasamur í skammtur. M öxl hafa a tolva eöa |3Ú 
öxl hafa aögangur til a tolva á |3Ínn heimamaöur bókasafn 
eöa háskóli eöa háskóli , síöan |3essir venjulega hafa betri 
tengsl til the. E>ú geta einnig venjulega stofnsetja |3Ínn eiga 
persónulegur FRJÁLS raftseknilegur póstur reikningur viö 
aö fara til mail.yahoo.com E>óknast taka a augnablik til finna the raftseknilegur póstur 
heimilisfang staögreina á the botn eöa the endir af this 
blaösíöa. Viö von |3Ú vilja senda raftseknilegur póstur til 
okkur , ef this er af hjálpa eöa hvatning. Viö einnig hvetja 
|3Ú til snerting okkur viövíkjandi Raftseknilegur Bók |3essi 
viö tilboö |3essi ert án kostnaöur , og frjáls. Viö gera hafa margir bók í erlendur tungumál , en viö gera 
ekki alltaf staöur |3á til taka á móti electronically ( ssekja 
skrá af fjarlsegri tölvu ) |3ví viö eini gera laus the bók eöa the 
atriöi |3essi ert the beiöni. Viö hvetja |3Ú til halda áfram til 
biöja til Guö og til halda áfram til Isera óöur í Hann viö lestur the Nyja testamentiö. Viö velkominn J)inn spuming og 
athugasemd viö raftaeknilegur póstur. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Danish - Danemark Danish -Prayer Requests (praying/Talking)to God - 
explained in Danisli Language 

Prayer Danish Dannish Denmarkjesus Bon hentilGod HvorBed 
kunne hőre mig Hvoropfordre indromme haelp hen mig 

Taler lien til God , den Slcaberen i den Alt , den Lord : 1. at 
jer ville indr0mme lien til mig den mod hen til bed den sager 
at JEG savn hen til bed 

2. at jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til tro jer 
og optage hvad jer ville géme lave hos mig liv , istedet for 
mig oph0je mig besidde vil ( hensigt ) ovenfor jeres. 

3. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til ikke lade mig 
skrsek i den ubekendt hen til blive den bedé om tilgivelse , 
eller den holdepunkt nemiig mig ikke hen til anrette you. 

4. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til se efter og hen til 
Isere hvor hen til nyde den appel krsefter JEG savn ( 
igennem jeres ord den Bibel ) en ) nemiig den begivenheder 
foran og b ) nemiig mig besidde personlig appel rejse. 

5. At jer God ville indr0mme mig hjselp hen til ville géme 
anrette Jer flere 6. At jer ville erindre mig hen til samtale hos jer prayerwhen 
) Jeg er kuldkastet eller i problem , istedet for pr0ver hen til 
l0se sager selv bare igennem mig humán krsefter. 

7. At jer ville indr0mme mig Klogskab og en hjerte fyldte 
hos Bibelsk Klogskab i den grad at JEG ville anrette jer 
flere effektive. 

8. At jer ville indr0mme mig en lyst hen til Isese jeres ord , 
den Bibel , ( den Ny Testamente Gospel i John ), öven pá en 
personlig holdepunkt 

9. at jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at Jeg er 
k0bedygtig mserke sager i den Bibel ( jeres ord ) hvilke JEG 
kunne jeg for mit vedkommende henh0re til , og at vil hjselp 
mig opfatte hvad jer savn mig hen til lave i mig liv. 

10. At jer ville indr0mme mig stor discemment , hen til 
opfatte hvor hen til forklare hen til andre hvem du er , og at 
JEG ville vsere i stand til Isere hvor hen til Isere og kende 
hvor hen til ragé op nemiig jer og jeres ord ( den Bibel ) 

1 1. At jer ville overbringe folk ( eller websites ) i mig liv 
hvem ville géme kende jer , og hvem er kraftig i deres 
n0jagtig opfattelse i jer God ); og At jer ville overbringe 
folk ( eller websites ) i mig liv hvem vil vsere i stand til give 
mod mig hen til akkurat Isere hvor hen til skille den Bibel 
den ord i sandhed Timothy 215:). 

12. At jer ville hjselp mig hen til Isere hen til nyde stor 
opfattelse hvorom Bibel gengivelse er bedst , hvilke er h0jst 
n0jagtig , og hvilke har den h0jst appel krsefter & kraft , og 
hvilke gengivelse indvilliger hos den selvstsendig 
hándskreven at jer inspireret den forfatteres i den Ny 
Testamente hen til skriv. 13. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til hjselp mig 
gang i en artig mádé , og ikke hen til affald mig gang öven 
pá Falsk eller indholdsl0s metoder hen til komme nsermere 
hen til God ( men at er ikke sandelig Bibelsk ), og der hvor 
dem metoder opf0re for ikke sá Isenge siden periode eller 
varer appel fruit. 

14. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til opfatte 
hvad hen til kigge efter i en kirke eller en opstille i 
andagts0gende , hvad arter i sp0rgsmál hen til opfordre , og 
at jer ville hjselp mig hen til hitte tro eller en sidst hos stor 
appel klogskab istedet for nemmé eller falsk svar. 

15. at jer ville hidf0re mig hen til huske hen til Isere udenad 
jeres ord den Bibel ( sásom Romersk 8), i den grad at JEG 
kunne nyde sig i mig hjerte og nyde mig indre forberedt , og 
vsere rede til at indr0mme en besvare hen til andre i den 
hábe pá at Jeg har omkring jer. 

16. At jer ville overbringe hjselp hen til mig i den grad at 
mig besidde theology og doctrines hen til samtykke med 
jeres ord , den Bibel og at jer ville fortssette hen til hjselp 
mig kende hvor mig opfattelse i doctrine kan forbedret i den 
grad at mig besidde liv lifestyle og opfattelse fortssetter at 
blive n0jere hvortil jer savn sig at blive nemiig mig. 

17. At jer ville lukke op mig appel indblik ( afslutninger ) 
flere og flere , og at der hvor mig opfattelse eller 
opfattelsesevne i jer er ikke n0jagtig , at jer ville hjselp mig 
hen til Isere hvem Jesus Christ sandelig er. 

18. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at 
JEG ville vsere i stand til selvstsendig hvilken som helst 
falsk rituals hvilke Jeg har afhsenge öven pá , af jeres siette 
Iserer i den Bibel , eventuel hvoraf Jeg er nseste er ikke i God , eller er imod hvad jer ville géme belsere os omkring naeste 
jer. 

19. At hviUsen som helst tvinger i dárlig ville ikke holdé 
bortrejst hvilken som helst appel opfattelse hvilke Jeg har , 
men nsermest at JEG ville beholde den kundskab i hvor hen 
til kende jer og ikke at blive narrede i i denne tid i appel 
bedrag. 

20. At jer ville overbringe appel krsefter og hjselp hen til mig 
i den grad at Ja ikke at blive noget af den Stor Nedadgáende 
Bortrejst eller i hvilken som helst bevsegelse som kunne 
vsere spiritually counterfeit hen til jer og hen til jeres Hellig 
Ord 

2 1 . At selv om der er alt at Jeg har skakmat mig liv , eller 
hvilken som helst made at Jeg har ikke reageret hen til jer 
nemiig JEG burde nyde og det vil sige afholder mig af enten 
den ene eller den anden af omvandrende hos jer , eller har 
opfattelse , at jer ville overbringe dem sager / svar / 
begivenheder igen i mig indre , i den grad at JEG ville afsta 
fra sig i den Bensevne i Jesus Christ , og al i deres effekter 
og f0lger , og at jer ville skifte ud hvilken som helst tomhed 
,sadness eller opgive hábet i mig liv hos den Glsede i den 
Lord , og at JEG ville vsere flere indstille öven pá indlsering 
hen til komme efter jer af Isesning jeres ord , den Bibel 

22. At jer ville lukke op mig 0jne i den grad at JEG ville 
vsere i stand til klart se efter og anerkende selv om der er en 
Stor Bedrag omkring Appel emner , hvor hen til opfatte 
indevserende phenomenon ( eller disse begivenheder ) af en 
Bibelsk perspektiv , og at jer ville indr0mme mig klogskab 
hen til kende hvorfor at Ja Isere hvor hen til hjselp mig 
bekendte og elske ones ( slsegtninge ) ikke vsere noget af it. 23. At jer ville sikre sig at nár f0rst mig 0jne er anlagde og 
mig indre forstár den appel vsegt i indevserende 
begivenheder indtagelse opstille pá jorden , at jer ville Isegge 
til rette mig hjerte hen til optage jeres sandhed , og at jer 
ville hjselp mig opfatte hvor hen til hitte mod og krsefter 
igennem jeres Hellig Ord , den Bibel. I den bensevne i Jesus 
Christ , JEG anmode om disse sager bekrseftende mig lyst at 
blive overensstemmende jeres vil , og Jeg er bedé om 
nemiig jeres klogskab og hen til nyde en kaerlighed til den 
Sandhed Ámen Flere fomeden Side 
Hvor hen til nyde Évig Liv Vi er glad selv om indevserende liste over ( b0n anmoder 
hen til God ) er kan hen til hjselpe jer. Vi opfatte 
indevserende má ikke vsere den bedst eller h0jst effektív 
gengivelse. Vi er klar over, at der er mange anderledes veje i 
gengivelse indfald og ord. Selv om du har en henstilling 
nemiig en bedre gengivelse , eller selv om jer ville géme 
hen til holdé en ringé bel0b i jeres gang hen til sende 
antydninger hen til os , jer vil vsere hjalp tusindvis i andre 
ligeledes , hvem vil sá er der ikke mere Isese den forbedret 
gengivelse. 

Vi ofte nyde en Ny Testamente anvendelig i jeres sprog eller 
i sprogene at er sjselden eller forhenvserende. Selv om du er 
ser ud nemiig en Ny Testamente i en specifik sprog , behage 
henvende sig til os. Ligeledes , vi ville géme vsere sikker og 
pr0ve hen til overf0rer at engang imellem , vi lave pristilbud 
b0ger at er ufri og at lave omkostninger penge. Men selv om 
jer kan ikke afgive noget af dem elektronisk b0ger , vi 
kunne ofte lave en udveksle i elektronisk b0ger nemiig hjselp hos gengivelse eller gengivelse arbejde. Jer som ikke 
har at blive en professional arbejder , kun fa sand 
págseldende hvem er interesseret i hjalp. 

Jer burde nyde en computer eller jer burde have adgang til 
en computer henne ved jeres lokál bibliotek eller kollégium 
eller universitet , siden dem til hverdag nyde bedre 
slsegtskaber hen til den indre. Jer kunne ligeledes til hverdag 
indrette jeres besidde personlig OMKOSTNINGSFRIT 
elektronisk indlevere beretning af igangvserende hen til 
mail.yahoo.com 

### 

Behage holdé for et 0jeblik siden hen til hitte den 
elektronisk indlevere henvende piaceret nederst eller den 
enden pá legén indevserende side. Vi hab jer vil sende 
elektronisk indlevere hen til os , selv om indevserende er i 
hjselp eller ophjselpning. Vi ligeledes give mod jer hen til 
henvende sig til os med henblik pá Elektronisk B0ger at vi 
pristilbud at er uden omkostninger , og omkostningsirit. 

Vi lave nyde mange b0ger i udenlandsk sprogene , men vi 
lave ikke altid opstille sig hen til byde velkommen 
elektronisk ( dataoverf0re ) fordi vi bare skabe anvendelig 
den b0ger eller den emner at er den h0jst anmodede. 

Vi give mod jer hen til fortssette hen til bed hen til God og 
hen til fortssette hen til Isere omkring Sig af Isesning den Ny 
Testamente. Vi velkommen jeres sp0rgsmál og 
bemserkninger af elektronisk indlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Norway - Norway - Norwegian - 

Norway - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Norwegian Language 

Norway Norwegian Nordic Prayer Jesus Christ a God Hvor Be 
kanne hőre meg bonn anmode gir hjelpe meg finner sprit Som kan 
ledes Snakker á God , skaperen av det Univers , det Lord : 

1. det du ville gir a meg tapperheten a be tingene det JEG 
n0d á be 

2. det du ville gir a meg tapperheten a mene du og 
godkjenne hva du vil gjeme gj0re med meg livet , istedet for 
meg opph0ye meg egén ville ( hensikten ) over din. 

3. det du ville gir meg hjelpe á ikke utleie meg ránk av det 
ubekjent a bli det be om tilgivelse , eller grunnlaget for meg 
ikke for a anrette you. 

4. det du ville gir meg hjelpe a se og a h0re hvor a har den 
sprit styrke JEG n0d ( igjennom din ord bibelen ) en ) for 
begivenhetene for ut og b ) for meg egén personlig sprit 
reise. 

5. Det du God ville gir meg hjelpe á vil gjeme anrette Du 
flere 

6. Det du viUe minne meg á samtalen med du prayerwhen ) 
JEG er frustrert eller inne problemet , istedet for pr0ver a 
l0se saker meg selv bare igjennom meg humán styrke. 7. Det du ville gir meg Klokskap og en hjertet fylte med 
Bibelsk Klokskap i den grad at JEG ville anrette du flere 
effektivt. 

8. Det du ville gir meg en 0nske a studere din ord , bibelen , 
( det Ny Testamentet Gospel av John ), opp pá en personlig 
basis 

9. det du ville gir assistanse á meg i den grad at JEG er 
kj0pedyktig legge merke til saker inne bibelen ( din ord ) 
hvilke JEG kanne personlig fortelle til , og det vili hjelpe 
meg oppfatte hva du 0nske meg a gj0re inne meg livet. 10. Det du ville gir meg stor discemment , a oppfatte hvor á 
forklare a andre hvem du er , og det JEG ville vsere i stand 
til h0re hvor a h0re og vite hvor a stá opp for du og din ord ( 
bibelen ) 

1 1 . Det du ville bringe folk ( eller websites ) inne meg livet 
hvem vil gjeme vite du , og hvem er kraftig inne deres 
akkurat forstáelse av du God ); og Det du ville bringe folk ( 
eller websites ) inne meg livet hvem ville vsere i stand til 
oppmuntre meg a akkurat h0re hvor a dividere bibelen ordet 
av sannhet (Timothy 215:). 

12. Det du ville hjelpe meg a h0re a ha stor forstáelse om 
hvilken Bibel versjon er best , hvilke er h0yst akkurat , og 
hvilke har de fleste sprit styrke & makt , og hvilke versjon 
avtaler med det originál manuskriptet det du inspirert 
forfattemes av det Ny Testamentet á skrive. 

13. Det du ville gir hjelpe á meg á bruk meg tid inne en fint 
vei , og ikke for á sl0seri meg tid opp pá Falsé eller tom 
emballasje metoder á komme nsermere á God ( bortsett fra det er ikke virkelig Bibelsk ), og der hvor dem metoder 
tilvirke for ikke sá lenge siden frist eller varer sprit fruit. 

14. Det du ville gir assistanse a meg a oppfatte hva a kikké 
etter inne en kirken eller en sted av -tilbeder , hva arter av 
sp0rsmál a anmode , og det du ville hjelpe meg á finner 
mene eller en fortid med stor sprit klokskap istedet for lett 
eller falsé svar. 

15. det du ville anledning meg a erindre a huske din ord 
bibelen ( som Romersk 8), i den grad at JEG kanne ha den 
inne meg hjertet og ha meg sinn ferdig , og vsere rede til a 
gir en svaret a andre av det hápe pá at JEG ha om du. 

16. Det du ville bringe hjelpe a meg i den grad at meg egén 
theology og doctrines a vsere énig i din ord , bibelen og det 
du ville fortsette a hjelpe meg vite hvor meg forstáelse av 
doctrine kan forbedret i den grad at meg egén livet lifestyle 
og forstáelse fortsetter á bli n0yere hvorfor du 0nske den á 
bli for meg. 

17. Det du ville ápen meg sprit innblikk ( konklusjonene ) 
flere og flere , og det der hvor meg forstáelse eller 
oppfattelse av du er ikke akkurat , det du ville hjelpe meg á 
h0re hvem Jesus Christ virkelig er. 

18. Det du ville gir hjelpe á meg i den grad at JEG ville 
vsere i stand til separat allé falsé rituals hvilke JEG ha 
avhenge opp pá , fra din helt Iserer inne bibelen , eventuell 
av hva JEG f0lger er ikke av God , eller er i motsetning til 
hva du vil gjeme Isere oss om fulgte du. 

19. Det allé presser av dárlig ville ikke ta fjerne allé sprit 
forstáelse hvilke JEG ha , bortsett fra temmelig det JEG 
ville selge i detalj kjennskapen til hvor á vite du og ikke for 
á vsere narret inne i disse dager av sprit bedrag. 20. Det du ville bringe sprit styrke og hjelpe á meg i den 
grad at Jeg vil ikke for a vsere del av det Stor Faller Fjemé 
eller av allé bevegelse hvilket kunne vsere spiritually 
counterfeit a du og a din Hellig Ord 

21. Det hvis det er alt det JEG ha gjort det meg livet , eller 
allé vei det JEG ha ikke reagert a du idet JEG burde ha og 
det er forhindrer meg fra enten den ene eller den andre av 
gáing med du , eller har forstáelse , det du ville bringe dem 
saker / svar / begivenheter rygg i meg sinn , i den grad at 
JEG ville renonsere pá seg inne navnet av Jesus Christ , og 
allé av deres virkninger og konsekvensene , og det du ville 
ombytte allé tömhet ,sadness eller gi opp hápet inne meg 
livet med det Glede av det Lord , og det JEG ville vsere flere 
fokusere opp pá innlsering á f0lge etter etter du av lesing din 
ord , det Bibel 

22. Det du ville ápen meg eyes i den grad at JEG ville vsere i 
stand til klare se og anerkjenne hvis det er en Stor Bedrag 
om Sprit emner , hvor á oppfatte denne phenomenon ( eller 
disse begivenheter ) fra en Bibelsk perspektiv , og det du 
ville gir meg klokskap á vite hvorfor det Jeg vil h0re hvor á 
hjelpe meg venner og elsket seg ( slektningene ) ikke vsere 
del av it. 

23. Det du ville sikre det en gang meg eyes er ápen og meg 
sinn forstár det sprit vekt av aktuelle begivenheter tar sted 
pá jorden , det du ville forberede meg hjertet á godkjenne 
din sannhet , og det du ville hjelpe meg oppfatte hvor á 
finner tapperheten og styrke igjennom din Hellig Ord , 
bibelen. Inne navnet av Jesus Christ , JEG anmode om disse 
saker bekreftende meg 0nske á bli i f0lge avtalen din ville , 
og JEG sp0r til deres klokskap og á har en kjserlighet til det 
Sannhet Samarbeidsvillig Flere pá bunnen av Side 
Hvor á ha Évig Livet Vi er glad hvis denne liste over ( b0nn anmoder á God ) er 
dugelig a hjelpe du. Vi oppfatte denne kanskje ikke vsere det 
best eller h0yst effektiv oversettelse. Vi forstá det der er 
mange annerledes veier av gjengivelsen innfall og ord. Hvis 
du har en forslag for en bedre oversettelse , eller hvis du 
ville liké a ta en liten bel0pet av din tid a sende antydninger 
a oss , du ville vsere hjalp tusenvis av andre mennesker 
likeledes , hvem ville sá lese det forbedret oversettelse. Vi 
ofte har en Ny Testamentet anvendelig inne din 
omgangssprák eller inne sprákene det er sjelden eller gamle. 
Hvis du er ser for en Ny Testamentet inne en spesifikk 
omgangssprák , behage skrive til oss. Likeledes , vi vil 
gjerne vsere sikker og pr0ve á meddele det en gang imellom 
, vi gj0re tilbud b0ker det er ufri og det gj0re bekostning 
pengene. 

Bortsett fra hvis du kan ikke by noen av dem elektronisk 
b0ker , vi kanne ofte gj0re en bytte av elektronisk b0ker for 
hjelpe med oversettelse eller oversettelse arbeide. Du som 
ikke har á bli en profesjonell arbeider , kun fá stamgjest 
personen hvem er interessert i hjalp. Du burde har en 
computer eller du burde ha adgang til en computer for din 
innenbys bibliotek eller universitet eller universitet , siden 
dem vanligvis ha bedre forbindelser á det sykehuslege. Du 
kanne likeledes vanligvis opprette din egén personlig 
LEDIG elektronisk innlevere regningen av gár á 
mail.yahoo.com 

Behage ta en 0yeblikk á finner det elektronisk innlevere 
henvende seg lokálisért nederst eller utgangen av denne 
side. Vi hápe du ville sende elektronisk innlevere á oss , hvis denne er av hjelpe eller oppmuntring. Vi likeledes 
oppmuntre du á sette seg i forbindelse med oss angáende 
Elektronisk B0ker det vi tilbud det er uten bekostning , og 
ledig. 

Vi gj0re ha mange b0ker inne utenlandsk sprákene , bortsett 
fra vi ikke alltid sted seg a fa elektronisk ( dataoverf0re ) 
fordi vi bare lage anvendelig b0kene eller emnene det er de 
fleste anmodet. Vi oppmuntre du á fortsette a be a God og á 
fortsette a h0re om Seg av lesing det Ny Testamentet. Vi 
velkommen din sp0rsmál og kommentarer av elektronisk 
innlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Modern Greek npooeuxií OTO 0eó AyaTUiióí; 0eó<;, Era; euxapioTOÚiie óit 
oüTÓ TO Euayyéko x] (mví] t] véa 5ia9iÍKri éxei 
(meXet)9epcű9eí éxm cooie eíiiaoxe oe Béori va |iá9ot)|i£ 
Tispiooóxepcűv yia cac,. riapaKoM) PoriBiíoxe xotx; 
av9pcű7iot)<; ap|ió5iot)<; yia va Kaxaoxiíoei oüxó xo 
TiXeKxpoviKÓ PipXío 5ia9ém|io. Sépexe tioioi eívai Kai eíoxe 
oe 9é(jri va xotx; Pori9ií(jexe. IlapaKaM) xotx; Pori9ií(jxe yia 
va eíoxe oe 9éori va a3iaoxoXri9eí ypiíyopa. Kai va 
Kaxaoxiíoei oe Tiepiooóxepa riXeKxpoviKá PipXía 5ia9éoi|ia 
IlapaKalcű xoix; Pori9iíoxe yia va éxexe ó'kovq xovq Tiópoix;, 
xa xpiínaxa, xr] Súvaiiri Kai xo xpóvo óxi xpeióí^ovxai 
7ipoKei|iévoi) va eívai oe 9éori va oDvexíoouv yia oo;. 
IlapaKalcű Pori9iíoxe eKeívoi kov eívai |iépo<; xri<; 0|iá5a; 
7101) xoix; Pori9á oe Ka9ri|iepivií páor]. IlapaKalcű xoix; 
5cűoxe XT] 5i)va|iri yia va oDvexíoexe Kai va Scooexe oe Ká9e 
évav OKÓ xovq xo ompíxooual kov KaxalaPaívei yia xijv epyaoía óxi xovq BéXexe yia va KÓcvexe. napaKolco poriBiíoxe 
Ká9e évra; omó xovq yia va |iriv éxexe xo cpópo Kai yia va 
9t)|iri9eíxe óxi eíoxe o 0eó<; kov ajiavxá oxrív Tipooeuxií Kai 
7101) eívai i)7i£i)9i)vo<; yia óla. 
Ilpooeúxoiiai óxi 9a xoix; ev9appi)vaxe. Kai óxi xoix; 
Tipooxaxeúexe, Kai t] epyaoía & xo iwioupyeío óxi 
(n)|i|iexéxoi)v. 

ripooeúxoiiai óxi 9a xoix; Tipooxaxeúaxe caió xk; TtveuiiaxiKéc; 
5i)vá|ieK; lí ákla e|i7ió5ia kov 9a [iTiopoúoav va xoix; 
pXáv|/oi)v lí va xoix; emPpaSúvouv. IlapaKaM) \\£ Pori9ri(jxe 
óxav xpTioi|i07ioicű aoxiív xijv véa 5ia9riKri yia va oKecpxco 
ETiíorií; xoix; av9pcű7ioi)<; kov éxouv Kaxaoxiíoei auxiív xijv 
ékSooti 5ia9é(ji|iri, éxoi cooxe \mopá) va 7ipo(jeri9cű yia xoix; 
Kai éxoi \mopom va (jDvexíoouv va Pori9oi)v Tiepiooóxepoix; 
av9pcű7ioi)<;. 

ripooeúxoiiai óxi 9a \iov 5ívaxe |iia ayáviri xou lepoú Word 
(5ac, (ri véa 5ia9riKri), Kai óxi 9a \iov 5ívaxe xijv TtveuiiaxiKéc; 
cppóvriori Kai xr] SiáKpior] yia va oo; ^épexe Kalúxepa Kai 
yia va Kaxalápexe xr] xpoviKií 7iepío5o óxi Qjtí\ie liéoa. 
IlapaKalcű \\£ Pori9ri(jxe yia va ^épexe kóx, va e^exáoei xi<; 
5i)(jKoXíe<; óxi épxo|iai avxi|iéxcű7io<; \\£ Ká9e ri|iépa. O 
Aóp5o<; God, |ie pori9á yia va 9eXri(jei va cac, ^épei 
Kalúxepa Kai va 9eXri(jei va Pori9ri(jei ák'kovq Xpioxiavoix; 
oxrív Tiepioxií \iov Kai oe óXo xov kó(J|io. 
ripooeúxoiiai óxi 9a 5ívaxe xijv riXeKxpoviKií 0|iá5a PipXícov 
Kai EKEÍvoi 7101) xoix; Pori9oi)v t] (ppóvrioií oo;. Ilpooeúxoiiai 
óxi 9a Pori9oi)(jaxe xa |i£|iovcű|iéva [iélri xri<; oiKoyéveióí; 
xoix; (Kai xri<; oiKoyéveió; \iov) yia va e^a7iaxri9eíxe óxi 
TtveuiiaxiKá, dklá yia va cac, Kaxalápexe Kai yia va 
9eXri(jexe va cac, 5exxeíxe Kai va aKoXoi)9ri(jexe |i£ Ká9e 
xpÓTio. Etiíotií; Tiapéxexe |ia; xijv áveor] Kai o5riyíe<; oe 
aoxoix; xoix; xpóvoix; Kai oo; í^rixcű yia va kócvco aoxá xa 
7ipáy|iaxa oxo óvo|ia xou Iriooú, Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Germán - Deutch - Allemand 

Germán Prayers Gebét zum Gott wie man wie horen kann 
dass meinem Gebét wie bittet Hilfe zu mir zu gebén wie 
man geistige Anleitung 

Germán - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Germán Language 

Mit Gott sprechen, der Schöpfer des Universums, der Lord: 

1., die Sie zu mir dem Mut, die Sachen zu beten gebén 
würden, die ich benötige, um 2. zu beten, die Sie zu mir dem 
Mut, Dinen zu glauben und anzunehmen gebén würden, was 
Sie mit meinem Lében tun möchten, anstelle von mir meine 
Selbst erhebend Wille (Absicht) über Direm. 

3., denen Sie mir Hilfe gebén würden, um meine Furcht vor 
dem Unbekannten die Entschuldigungen nicht werden zu 
lassen oder die Grundlage für mich, zum Sie nicht zu 
dienen. 

4., der Sie mir Hilfe, um zu sehen gebén würden und zu 
ériemen, wie man die geistige Starke ich hat, benötigen Sie 
(durch Ihr Wort die Bibel) A) für die Falle voran und B) für 
meine eigene persönliche geistige Reise. 

5. DaB Sie Gott mir Hilfe gebén würden, um Sie mehr 
dienen zu wünschen 6. DaB Sie mich erinnem würden, mit Ihnen zu sprechen 
(prayer)when mich werden frustriert oder in der 
Schwierigkeit, anstatt zu versuchen, Sachen selbst nur durch 
meine menschliche Starke zu beheben. 

7. DaB Sie mir Klugheit und ein Herz gebén würden, fiillten 
mit biblischer Klugheit, damit ich Sie effektiv dienen würde. 

8. DaB Sie mir einen Wunsch gebén würden, Dir Wort, die 
Bibel zu studieren, (das neues Testament-Evangehum von 
John) auf persönlicher Ebene 

9. das Sie Unterstützung zu mir gebén würden, damit ich 
bin, Sachen in der Bibel (Ihr Wort) zu beachten der ich auf 
und der persönlich beziehen kann mir hilft, zu verstehen, 
was Sie mich in meinem Lében tun wünschen. 

10. DaB Sie mir groBe Einsicht gebén würden, um zu 
verstehen wie man anderen erklart, die Sie sind, und daB ich 
sein würde, zu ériemen, wie man erlemt und kann für Sie 
und Ihr Wort (die Bibel) oben stehen 

11. DaB Sie Leute (oder Web site) in meinem Lében holen 
würden, die Sie kennen möchten und die in ihrem genauen 
Verstándnis von Ihnen stark sind (Gott); und das würden Sie 
Leute (oder Web site) in meinem Lében holen, das ist, mich 
anzuregen, genau zu ériemen, wie man die Bibel das Wort 
der Wahrheit (2 Timotheegras 2: 15) teilt. 

12. DaB Sie mir helfen würden zu ériemen, groBes 
Verstándnis über, welche Bibelversion zu habén am bestén 
ist, die am genauesten ist und die die geistigste Starke u. die 
Energie hat und dem Version mit den ursprünglichen 
Manuskripten überein stimmt, daB Sie die Autoren des neuen 
Testaments anspomten zu schreiben. 13. DaB Sie mir Hilfe, um meine Zeit in einer guten Weise 
zu verwenden gebén würden, und meine Zeit auf den 
falschen oder leeren Methoden nicht zu vergeuden, náeher 
an Gott (aber dem, zu erhalten nicht wirklich biblisch seien 
Sie) und wo jené Methoden keine lange Bezeichnung oder 
dauerhafte geistige Frucht produzieren. 

14. DaB Sie mir Unterstützung gebén würden, was zu 
verstehen, in einer Kirche oder in einem Ort der Anbetung 
zu suchen, welche Arten der Fragen zum zu bitten und daB 
Sie mir helfen würden, Gláubiger oder einen Pastor mit 
groBer geistiger Klugheit anstelle von den einfachen oder 
falschen Antworten zu finden. 

15. den Sie mich veranlassen würden, mich zu erinnem, um 
sich Dir Wort zu merken die Bibel (wie Romans ist 8), damit 
ich es in meinem Herzen habén und an meinen Verstand 
sich vorbereiten lassen kann, und béreit, eine Antwort zu 
anderen der Hoffnung zu gebén, die ich über Sie habé. 

16. DaB Sie mir Hilfe damit meine eigene Theologie und 
Lehren holen würden, um mit Ihrem Wort, die Bibel 
übereinzustimmen und daB Sie fortfahren würden, mir zu 
helfen, zu können, mein Verstándnis der Lehre verbessert 
werden kann, damit mein eigenes Lében, Lebensstil und 
Verstehen fortfáhrt, zu sein náeher an, was Sie es für mich 
sein wünschen. 

17. DaB Sie meinen geistigen Einblick 
(Zusammenfassungen) mehr und mehr öffnen würden und 
daB, wo mein Verstándnis oder Vorstellung von Dinen nicht 
genau ist, daB Sie mir helfen würden, zu ériemen, wem 
Jesus Christ wirklich ist. 18. DaB Sie mir Hilfe gebén würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, allé falschen Rituálé zu trennen, denen 
ich von, von Direm freien Unterricht in der Bibel, wenn 
irgendwelche abgehangen habé von, was ich folgend bin, ist 
nicht vom Gott, oder ist kontrár zu, was Sie uns unterrichten 
wünschen - über das Folgen Sie. 

19. DaB keine Kráfte des Übels nicht irgendwie geistiges 
Verstándnis wegnehmen würden, das ich habé, aber eher, 
daB ich das Wissen behalten würde von, wie man Sie kennt 
und nicht an diesen Tagén der geistigen Táuschung betrogen 
wird. 

20. DaB Sie geistige Starke holen und zu mir helfen würden, 
damit ich nicht ein Teil von groBen weg fallen oder 
irgendeiner Bewegung bin, die zu Ihnen und zu Ihrem 
heiligen Wort Angelegenheiten nachgemacht sein würde. 

21. Das, wenn es alles gibt, das ich in meinem Lében getan 
habé oder irgendeine Weise, daB ich nicht auf Sie reagiert 
habé, wie ich habén sollte und die mich entweder am Gehen 
mit Ihnen hindert oder Habén des Verstehens, daB Sie jené 
things/responses/events zurück in meinen Verstand, damit 
ich auf sie im Namen Jesus Christ verzichten würde, und 
allé ihre von und von Konsequenzen holen würden und daB 
Sie jede mögliche Leere, Traurigkeit oder Verzweiflung in 
meinem Lében mit der Freudé am Lord ersetzen würden und 
daB ich mehr auf das Lemen, Ihnen zu folgen gerichtet 
würde, indem man Ihr Wort las, die Bibel. 

22. DaB Sie meine Augen öffnen würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, offenbar zu sehen und zu erkennen, wenn 
es eine groBe Táuschung über geistige Themen gibt, wie 
man dieses Phánomen (oder diese Fálle) von einer 
biblischen Perspektive und daB Sie mir Klugheit gebén 
würden, um zu wissen und damit ich erlemt versteht, wie man meinen Freunden und liebte eine (Verwandte) ein Teil 
von ihm nicht zu sein hilft. 

23 DaB Sie sicherstellen würden, daB einmal meine Augen 
und mein Verstand geöffnet sind, versteht die geistige 
Bedeutung der gegenwartigen Fálle, die in der Welt 
stattfinden, daB Sie mein Herz vorbereiten würden, um Dire 
Wahrheit anzunehmen und daB Sie mir helfen würden, zu 
verstehen, wie man Mut und Starke durch Dir heiliges Wort, 
die Bibel findet. lm Namen Jesus Christ, bitté ich um diese 
Sachen, die meinen Wunsch bestátigen, Dir Wille 
übereinzustimmen, und ich bitté um Dire Klugheit und eine 
Liebe der Wahrheit zu habén. Ámen. Mehr an der Unterseite der Seite 
wie man ewiges Lében u. 
Hat Wir sind froh, wenn diese Liste (der Gebetantráge zum 
Gott) in der LagelST, Sie zu unterstützen. Wir verstehen, 
daB diese möglicherweise nicht die beste oder 
wirkungsvollste Übersetzung sein kann. Wir verstehen, daB 
es viele unterschiedliche Weisen des Ausdrückens von von 
Gedanken und von von Wörtem gibt. Wenn Sie einen 
Vorschlag für eine bessere Übersetzung habén oder wenn 
Sie etwas Ihrer Zeit dauem möchten, Vorschláge zu 
schicken uns, werden Sie Tausenden der Leute auch helfen, 
die dann die verbesserte Übersetzung lesen. Wir habén 
háufig ein neues Testament, das in Direr Sprache oder in den 
Sprachen vorhanden ist, die selten oder alt sind. Wenn Sie nach einem neuen Testament in einer spezifischen 
Sprache suchen, schreiben Sie uns bitté. Auch wir möchten 
sicher sein und versuchen, das manchmal mitzuteilen, bieten 
wir Bücher an, die nicht frei sind und die Geld kosten. 
Aber, wenn Sie nicht einige jener elektronischen Bücher 
sich leisten können, können wir einen Austausch der 
elektronischen Bücher für Hilfe bei der Übersetzung oder 
bei der Übersetzung Arbeit háufig tun. Sie müssen nicht ein 
professioneller Arbeiter sein, nur eine regelmáBige Person, 
die interessiert ist, an zu helfen. 

Sie sollten einen Computer habén, oder Sie sollten Zugang 
zu einem Computer an Direr lokálén Bibliothek oder 
Hochschule oder Universitat habén, da die normalerweise 
bessere Anschlüsse zum Internet habén. Sie können Ihr 
eigenes persönliches FREIES Kontó der elektronischen 
Post, indem Sie zum mail.yahoo.com auch normalerweise herstellen gehen dauem bitté einen 
Moment, um die Adresse der elektronischen Post zu finden 
befunden an der Unterseite oder am Ende dieser Seite. 
Wirhoffen, daB Sie uns elektronische Post schicken, wenn 
diese hilfreich oder Ermutigung ist. Wir regen Sie auch an, 
mit uns hinsichtlich der elektronischen Bücher in 
Verbindung zu treten, die wir dem sind ohne Kosten und 
freies anbieten, die, wir viele Bücher in den Fremdsprachen habén, 
aber wir nicht sie immer setzen, um elektronisch zu 
empfangen (Download) weil wir nur vorhanden die Bücher 
oder die Themen bilden, die erbeten sind. Wir regen Sie an 
fortzufahren, zum Gott zu beten und fortzufahren, über ihn 
zu ériemen, indem wir das neue Testament lesen. Wir begrüBen Dire Fragen und Anmerkungen durch 
elektronische Post. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caro Deus , Obrigada que esta Novo Testamento tem sido 
lankadó de modo a que nós somos capaz aprender mais 
sobre a ti. Por favor ajudar a gente responsável por fazendo 
esta Electrónico livro disponível. 

Por favor ajudar éles estarem capaz de trabalho rapidamente 
, e fazer mais Electrónico livros disponível Por favor ajudar 
éles haverem todos os recursos , o dinheiro , a for^a e as 
horas que elás precisar a fim de ser capaz de guardar 
trabalhando pára si. 

Por favor ajudar aquelas esse are parte da equipa essa ajuda 
Uies num todos os dias base. Por favor dar Uies a for^a 
continuar e dar cada deles o espiritual comprendendo pára o 
trabalho que vocé quer éles fazerem. Por favor ajudar cada 
um deles pára náo ter medo e lembrar que tu és o deus o 
qual respostas ora^áo e quem é encarregado de todas as 
coisas. 

EU orar que a ti would encorajar Uies , e que vocé protege 
Uies , e o trabalho & ministério que elás sáo comprometido 
em. EU orar que vocé protegeria Uies de o Espiritual Forgás 
ou outro barreiras isso podeia ser malefício Uies ou lento 
Uies abaixo. 

Por favor ajudar a mim quando Eu uso esta Novo 
Testamento pára também reflectir a gente o qual ter feito 
esta edigao disponível , de modo a que eu possa orar pára 
éles e por conseguinte éles podem continuar ajudar mais pessoas EU orar que voce daria a mim um amar do seu 
Divino Palavra ( o novo Testamento ), e que vocé daria a 
mim espiritual sabedoria e discemment conhecer a ti melhor 
e pára comprender o período de tempó que nós somos 
vivendo em. 

Por favor ajudar eu saber como lidar com as dificuldades 
que Eu sou confrontado com todos os dias. Lordé Deus , 
Ajudar eu querer conhecer a ti Melhor e querer ajudar outro 
Christian no meu área e pelo mundo. EU orar que voce daria 
o Electrónico livro equipa e aquelas o qual trabalho no 
Websters e aqueles que ajudar Ihes seu sabedoria. EU orar 
que vocé ajudaria o indivíduo membros do seu família ( e a 
minha família ) pára nao ser espiritual enganar , mas 
comprender a ti e querer aceitar e seguir a ti em todos 
bastante. e Eu pergunto vocé fazer estas coisas em nome de 
Jesus , Ámen , Dear God, 

Thank you that this New Testament 
has been released so that we are able 
to leam more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fást, and make more Electronic books available 
Please help them to have aU the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect 
them, and the work & ministry that they are engaged in. 
I pray that you would protect them from the Spiritual Forces 
or other obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to alsó think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a lőve of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me spiritual 
wisdom and discemment to know you better and to 
understand the period of time that we are living in. 

Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. 

and I ask you to do these things in the name of Jesus, 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Croatian Croatian Croatian Croatian - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Croatian Language 

Croatian Croatia Prayer Isus Krist Moljenje to Bog Kako to 
Moliti moze cuti moj pitati popustanje ponuditi mene 

Govorenje to Bog , Stvoritelj dana Svemir , Gospodar : 

1. taj te ce popustanje meni u hrabrost to moliti predmet taj 
Trebam to moliti 

2. taj te ce popustanje meni u hrabrost to vjerovati te i 
prüivatiti sto koji zelite za napraviti sa mojim zivot , 
umjesto mene uznijeti moj posjedovati htijenje ( namjera ) 
iznad tvoj. 

3. taj te ce popustanje mene ponuditi ne pustiti moj 
strahovanje dana nepoznat postati isprika , ili baza za mene 
ne to posluzitelj you. 

4. taj te ce popustanje mene ponuditi vidjeti i nauciti kako to 
imati duhovni snaga Trebam ( preko tvoj rijec Biblija ) ) za 
jedan dan dogadaj ispred i b ) za moj posjedovati osobni 
duhovni putovanje. 5. Taj te Bog ce popustanje mene ponuditi istanje to 
posluzitelj Te vise 

6. Taj te ce podsjetiti mene to pricati sa te prayerwhen ) Ja 
sam frustriran ili u problemima , umjesto tezak to odluka 
predmet ja osobno jedini preko moj covjecji snaga. 

7. Taj te ce popustanje mene Mudrost i srce ispunjen sa 
Biblijski Mudrost tako da JA ce posluzitelj te vise efektivno. 

8. Taj te ce popustanje mene zelja to studirati tvoj rijec , 
Biblija , ( novim Oporuka Evandelje od John ), na osobni 
baza 

9. taj te ce popustanje pomoc meni u tako da Ja sam u 
mogucnosti to obavijest predmet in Biblija ( tvoj rijec ) sto 
Ja mogu osobni povezivati se , i da htijenje pomoc mene 
shvatiti sto koji zelite mene za napraviti u mojem zivot. 

10. Taj te ce popustanje mene vélik raspoznavanje , to 
shvatiti kako to objasniti to ostali tko ti si , i da JA bi bilo u 
mogucnosti nauciti kako nauciti i znati kako to pristajati uza 
sto te i tvoj rijec ( Biblija ) 

1 1 . Taj te ce donijeti narod ( ili websiteovi ) u mojem zivot 
tko istanje to znati te , i tko jesu jak in njüiov tocnost 
sporazum od te ( bog ); i da te ce donijeti narod ( ili 
websiteovi ) u mojem zivot koji ce biti u mogucnosti to 
hrabriti mene to precizan naucite kako podijeliti Biblija rijec 
od istina (2 Plasljiv 215:). 

12. Taj te ce pomoc mene nauciti to imati vélik sporazum o 
sto Biblija inacici je najbolji , sto je vecina tocnost , i sto je 
preko duhovni snaga & Power PC , i sto inacici sporazum sa 
izvomi rukopis taj te nadahnut autorstvo dana Nov Oporuka 
to pisati. 13. Taj te ce popustanje ponuditi mene koristenje moj 
vrijeme in dobár put , i ne to prosipati moj vrijeme na 
Neistinit ili prazan Metodije da biste dobili Zatvori to Bog ( 
ali koji nisu vjerno Biblijski ), i gdje svi oni Metodije 
stvarajuci nijedan ceznuti uvjeti ili trajan duhovni voce. 

14. Taj te ce popustanje pomoc meni u to shvatiti sto uciniti 
traziti in Churchill ili mjesto od moliti se , sto rod od pitanje 
to pitati , i da te ce pomoc mene pronaci onaj koji vjeruje ili 
pastor sa vélik duhovni mudrost umjesto lahak ili neistinit 
odgovoriti. 

15. taj te ce nanijeti mene to sjecati se to sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( kao sto je Rumunjski 8), tako da Ja mogu imati 
Internet u mojem srce i imati moj imati sto protiv spreman , 
i biti spreman to popustanje odgovoriti to ostali dana 
uzdanica taj Imam o te. 

16. Taj te ce donijeti ponuditi mene tako da moj posjedovati 
teologija i doktrína to poklapati se tvoj rijec , Biblija i da te 
ce nastaviti to pomoc mene znati kako moj sporazum od 
doktrína moze poboljsati tako da moj posjedovati zivot , stil 
zivota i sporazum nastaviti biti Zatvori to sto koji zelite 
Internet biti za mene. 

17. Taj te ce OpenBSD moj duhovni unutar ( zakljucak ) 
vise i vise , i da gdje svi moj sporazum ili percepcija od te 
nije tocnost , taj te ce pomoc mene nauciti tko Isus Krist 
vjerno je. 

18. Taj te ce popustanje ponuditi mene tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to odijeljen bilo koji neistinit ritualni sto Imam 
zavisnost na , from tvoj jasan pomoc u ucenju in Biblija , 
ako postoje od sto Ja sam sljedece nije od Bog , ili je ugovor 
to sto koji zelite to vas nauciti nas o sljedece te. 19. Taj bilo koji sila od zlo ce ne oduteti bilo koji duhovni 
sporazum sto Imám , ali radije taj JA ce cvrsto drzati znanje 
kako to znati te i ne biti lukav in te dani od duhovni varka. 

20. Taj te ce donijeti duhovni snaga i ponuditi mene tako da 
JA nece biti dio ognjevit Jesen Daleko ih od bilo koji pokret 
sto bi bilo produhovljeno krivotvoren novac vama i u vas 
Svet Rijec 

21. Da ako ima je ista taj Imam ispunjavanja u mojem zivot 
, ili bilo koji put taj Imam ne odgovaranje vama kao JA 
trebaju imati i da je koji se moze sprijeciti mene sa ili 
hodanje sa te , ili vlasnistvo sporazum , taj te ce donijeti oni 
predmet / reakcija / dogadaj leda u moj imati sto protiv , 
tako da JA ce odreci se njima in ime od Isus Krist , i svi od 
njihov efekt i posljedica , i da te ce opet staviti bilo koji 
praznina ,sadness ili izgubiti nadu u mojem zivot sa Ono sto 
pruza uzitak dana Gospodar , i da JA bi bilo vise fokusirati 
na znanje to udarac te mimo citanje tvoj rijec , Biblija 

22. Taj te ce OpenBSD moj oci tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to jasno vidjeti i prepoznati ako ima Vélik 
Varka o Duhovni téma , kako to shvatiti ovaj fenomén ( ili 
te dogadaj ) from Biblijski perspektíva , i da te ce 
popustanje mene mudrost to znati i tako dalje taj JA htijenje 
naucite kako pomoc moj prijatelj i voljen sam sebe ( 
odnosni ) ne biti dio it. 

23. Taj te ce osigurali da jedanput moj oci jesu OpenBSD i 
moj imati sto protiv shvatiti duhovni izrazajnost od tekuci 
dogadaj uzimanje mjesto u svijetu , taj te ce pripremiti moj 
srce to prihvatiti tvoj istina , i da te ce pomoc mene shvatiti 
kako pronaci hrabrost i snaga preko tvoj Svet Rijec , Biblija. 
In ime od Isus Krist , JA traziti te predmet potvrditi moj zelja biti slozno tvoj htijenje , i Ja sam iskanje tvoj mudrost i 
to imati határ dana Istina Da Vise podno Stranica 
Kako to imati Vjecan Zivot Mi jesu veseo ako ovaj rub ( od moljenje mólba to Bog ) je 
u mogucnosti to pomoci te. Mi shvatiti ovaj mozda nece biti 
najbolji ili vecina djelotvoran prevodenje. Mi shvatiti koji su 
mnogobrojan razlicit putevi od istiskivanje misao i rijec. 
Ukoliko imati sugestija za bolji prevodenje , ih ukoliko ce 
voljeti űzeti malolitrazan iznos od tvoj vrijeme to poslati 
sugestija nama , te htijenje biti pomoc tisuca od ostah narod 
isto tako , koji ce onda citanje oplemenjen prevodenje. Mi 
vise puta imati Nov Oporuka raspoloziv u vas jezik ih in 
jezik koji su rijedak ili star. Ako ste oblicje za Nov Oporuka 
in specifican jezik , ugoditi korespondirati nas. Isto tako , mi 
istanje istinabog i pokusati komunicirati taj katkada , mi 
obaviti ponuda knjiga koji nisu Slobodan i da obaviti trosak 
novac. 

Ali ukoliko ne moci priustiti neki od oni elektronski knjiga , 
mi moze vise puta obaviti izmjena od elektronski knjiga za 
pomoc sa prevodenje ili prevodenje funkción ira ti. Nemate 
biti koji se odnosi na zvanje radnik , samo jedan dan 
pravilan osoba tko je zainteresirana za pomoc. Te trebaju 
imati racunalo ili te trebaju imati pristup to racunalo at tvoj 
lokalni knjiznica ili fakulteti ili sveucilista , otada oni obicno 
imati bolji povezivanje to Internet. Mozete isto tako obicno 
utemeljiti tvoj posjedovati osobni SLOBODAN elektronicka 
posta racun odlaskom na mail.yahoo.com Ugoditi űzeti tren pronaci elektronicka posta adresa smjestiti 
na dnu ili kraj od ovaj stranica. Nadamo se te htijenje poslati 
elektronicka posta nama , ako ovaj je od pomoc ili 
hrabrenje. Mi isto tako hrabriti te to kontakt nas zabrinutost 
Elektronski Knjiga koju nudimo koji su sa trosak , i 
slobodan. 

Mi obaviti imati mnogobrojan knjiga in stran jezik , ali mi 
ne uvijek mjesto njima to primiti elektronski ( preuzimanje 
datoteka ) jer mi jedini izraditi raspoloziv knjiga ili téma 
koji su preko mólba. Mi hrabriti te to nastaviti to moliti to 
Bog i to nastaviti nauciti o Njemu mimo citanje novim 
Oporuka. Mi dobrodosli na tvoj pitanje i komentirajte mimo 
elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

CZECH CZECH TCHEK 

Czech Prayer Modlitba Kristian jezuita Kristus az k Buh Jak 
Módiit Buh pocinovat slyset modlitba k ptat Buh darovat 
pomoci mne 

Czech - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Czech Language 

Mluvení az k Búh , clen urcity Stvofitel of clen urcity 
Soubor , clen urcity Hospodin : 

1 . aby tebe eh tél bych darovat az k mne clen urcity kuráz az 
k módiit clen urcity majetek aby Nemusím az k módiit 

2. aby tebe chtél bych darovat az k mne clen urcity kuráz az 
k domnívat se tebe a pfijmout jaky tebe potfeba az k jednat 
má duch , místo mne povysit já sám vúle ( cíl ) nad tvúj. 3. aby tebe eh tél bych darovat mne pomoci az k ne dovolit 
má bát se of clen urcity neznámá az k stát se clen urcity 
odpustit , ci clen urcity báze do mne rozcházet se v názorech 
slouzit you. 

4. aby tebe chtél bych darovat mne pomoci az k vidét a az k 
dostat instrukce jak? az k mit clen urcity duchovní sfla 
Nemusím ( docela tvúj slovo clen urcity Bible ) jeden ) do 
clen urcity pfíhoda vpfed a b ) do já sám osobní duchovní 
cesta. 

5. Aby tebe Búh chtél bych darovat mne pomoci az k 
potfeba az k slouzit Tebe vice 6. Aby tebe chtél bych 
pfipomenout komu mne az k rozmlouvat s tebe prayerwhen 
) JA am zmafeny ci do nesnáz , místo trying az k analyzovat 
majetek já sám ale docela má lidsky sfla. 

7. Aby tebe chtél bych darovat mne Moudrost a jeden srdce 
nákyp s Biblicky Moudrost tak, ze JA chtél bych slouzit 
tebe vice efektivní. 8. Aby tebe chtél bych darovat mne 
jeden porucit az k ucení tvúj slovo , clen urcity Bible , ( 
Novy zákon Evangélium of Jan ), dále jeden osobní báze 

9. aby tebe chtél bych darovat pomoc az k mne tak, ze JA 
am schopny az k oznámení majetek do clen urcity Bible ( 
tvúj slovo ) kdo Dovedu co se mé tyce byt v poméru k sem 
tam , to postáéi pomoci mne dovidat se jaky tebe potfeba 
mne az k zavrazdit má duch. 

10. Aby tebe chtél bych darovat mne celek bystrost , az k 
dovidat se jak? az k jasné se vyjádf it az k jini kdo tebe ar , a 
aby JA chtél bych bj^ schopny az k dostat instrukce jak? az 
k dostat instrukce a vRdRt jak? az k postavit se za tebe a 
tvúj slovo ( élen uréity Bible ) 1 1 . Aby tebe eh tél bych nést lid ( ci websites ) do má duch 
kdo potfeba az k vRdRt tebe , a kdo ar silny do jejich pfesny 
doh oda of tebe ( búh ); a Aby tebe eh tél bych nést lid ( ci 
websites ) do má duch kdo vúle b}^ schopny az k dódat 
mysli mne az k pfesny dostat instrukce jak? az k délit élen 
uréity Bible Písmo svaté pravda (2 Bázlivy 215:). 

12. Aby tebe chtél bych pomoci mne az k dostat instrukce az 
k mit celek dohoda kolem kdo Bible líéení is nejlépe , kdo is 
nejéetnéjsí pfesny , a kdo 3sg.préz.od have élen uréity 
nejéetnéjsí duchovní sűa & mnozství , a kdo líéení souhlasi 
jít s duchem éasu originál rukopis aby tebe dychat élen 
uréity spisovatele of Novy zákon az k psát. 

13. Aby tebe chtél bych darovat pomoci az k mne az k 
cviéení má éas do jeden blaho cesta , a rozcházet se v 
názorech zpustosit má éas dále Chybny éi hladovy metody 
az k brát blízky az k Búh ( kdyby ne ar ne opravdu Biblicky 
), a kde those metody napsat ne dlouhá hláska éas éi 
{lastingllstálylltrvaly}} duchovní nést ovoce. 

14. Aby tebe chtél bych darovat pomoc az k mne az k 
dovídat se jaky az k hledat do jeden církev éi jeden bydlisté 
of uctívání , jaky rody of otázky az k ptát se , a aby tebe 
chtél bych pomoci mne az k nález véf ící éi jeden duchovní s 
celek duchovní moudrost místo bezstarostny éi chybny 
odpovída. 

15. aby tebe chtél bych b}^ pfíéinou mne na pamétnou az k 
memorovat tvúj slovo élen uréity Bible ( jako takovy Ríman 
8), tak, ze Dovedu mit ono do má srdce a mit má mysl 
pfipraveny , a bj^ hbity az k darovat neuré. élen bjh; v 
souhlase s jiní of élen uréity nadéje aby Mám u sebe tebe. 

16. Aby tebe chtél bych nést pomoci az k mne tak, ze já sám 
bohosloví a doktrína az k souhlasit s tvúj slovo , élen uréity Bible a aby tebe chtél bych stále byt pomoci nme vRdRt 
jak? má dohoda of doktrína pocínovat bj^ opravit tak, ze já 
sám duch lifestyle a dohoda odrocit az k bj^ blízky k 
jakému úcelu tebe potfeba ono az k b}^ pro nme. 

17. Aby tebe chtél bych nechránény má duchovní jasnozf ení 
( konec ) cím dále, tím vice , a aby kde má dohoda ci 
chápavost of tebe is ne pfesny , aby tebe chtél bych pomoci 
mne az k dostat instrukce kdo Jezuita Kristus opravdu is. 

18. Aby tebe chtél bych darovat pomoci az k mne tak, ze JA 
chtél bych bj^ schopny az k oddéleny jakykoliv chybny 
obfad kdo JA mit dúvéra dále , dle tvúj cely doktrína do élen 
uréity Bible , jestli vúbec of jaky JA am následující is ne of 
Biíh , éi is proti éemu jaky tebe potfeba az k uéit us kolem 
následující tebe. 

19. Aby jakykoliv dohnat of nestéstí chtél bych ne odebrat 
jakykoliv duchovní dohoda kdo JA mit , aby ne dosti aby JA 
chtél bych drzet élen uréity znalost éeho jak? az k vRdRt 
tebe a rozcházet se v názorech bj^ klamat do tezaury days of 
duchovní klam. 

20. Aby tebe chtél bych nést duchovní síla a pomoci az k 
nme tak, ze JA vúle rozcházet se v názorech bj^ éást of 
notáblové Klesání Pryé éi of jakykoliv pohyb kdo chtél bych 
bj^ duchovo falsovat az k tebe a az k tvúj Svaty Slovo 

21. Aby -li tam is cokoli aby JA mit utahany má duch , éi 
jakkoli aby JA mit ne dotazovaná osoba az k tebe aékoliv 
Sel bych mit a to jest opatfení nme dle jeden nebo druhy 
kráéení s tebe , éi having dohoda , aby tebe chtél bych nést 
those majetek / citlivost pfístroje / pfíhoda bek do má mysl , 
tak, ze JA chtél bych nectít barvu je jménem kohó Jezuita 
Kristus , a celek of jejich dojem a dosah , a aby tebe chtél 
bych dát na dfívéjsí místo jakykoliv emptiness ,sadness éi beznadéjnost do má duch jít s duchem casu Radost of clen 
urcity Hospodin , a aby J chtél bych bj^ vice lozisko dále 
ucenost az k dopro vázét tebe do cetba tvúj slovo , Bible 

22. Aby tebe chtél bych nechránény probúh tak, ze JA chtél 
bych bj^ schopny az k jasné vidét a pochopit -li tam is jeden 
Celek Klam kolem Duchovní námét , jak? az k dovídat se 
tato pfechodny ( ci tezaury pfíhoda ) dle jeden Biblicky 
perspektíva , a aby tebe chtél bych darovat nme moudrost az 
k vRdRt a tak, ze JA vúle dostat instrukce jak? poslouzit 
jídlem má drah a Ámor sám ( pfíbuzní ) ne bjH; cást of it. 

23. Aby tebe chtél bych pojistit aby druhdy probúh ar 
nechránény a má mysl dovídat se élen uréity duchovní 
vyznam of béh pfíhoda dobytí bydlisté do élen uréity svét , 
aby tebe chtél bych chystat se má srdce az k pfijmout tvúj 
pravda , a aby tebe chtél bych pomoci mne dovídat se jak? 
az k nález kuráz a síla docela tvúj Svaty Slovo , élen uréity 
Bible. Jménem kohó Jezuita Kristus , JA tázat se na tezaury 
majetek bifmovat má poruéit az k byt doma souhlas tvúj 
vúle , a JA am ptaní se do tvúj moudrost a az k mit jeden 
laska ke komu élen uréity Pravda Ámen Vice V élen uréity Dno of Blok 
Jak? az k mit Nekoneény Duch My ar rád -li tato barevny pruh of modlitba dotaz az k Búh 
is schopny az k pomáhat tebe. My dovídat se tato moci ne 
b}^ élen uréity nejlépe éi nejéetnéjsí efektivní desifrování. 
My dovídat se tamhleten ar mnoho neobvykly cesty of 
interpretace domnéní a slova. -li tebe mit jeden návrh do 
jeden lépé desifrování , éi -li tebe chtél bych do téze míry az k brát jeden maly cinit of tvúj cas az k poslat návrhy az k us 
, tebe vúle b}^ porcé jídla tisíc of druhy lid rovnéz , kdo vúle 
nékdy císt clen urcity opravit desifrování. My casto mit 
jeden Novy Poslední vúle pnstupny do tvúj jazyk ci do 
jazyk aby ar nedovafeny ci dávny. -li tebe ar hledét do jeden 
Novy Poslední vúle do jeden specificky jazyk , bj^ pfíjemny 
psát az k US. Rovnéz , my potfeba az k jisté a namáhat az k 
bj^ ve styku aby nékdy , my cinit nabídka blok aby ar ne 
Drzy a aby cinit cena peníze. 

Aby ne -li tebe délostfelectvo pfítok néjaky of those 
elektronicky blok , my pocínovat casto cinit neurc. élen 
burza of elektronicky blok do pomoci s desifrování éi 
desifrování práce. Tebe éinit ne mit az k b}^ jeden odborny 
débiík , ale jeden pofádny osoba kdo is obchod do porcé 
jídla. Tebe pozadovat mit jeden poéítaé éi tebe pozadovat 
mit pfístup az k jeden poéítaé v tvúj lokáUca knihovna éi 
akademie éi univerzita , od té doby those obvykly mit lépé 
klientela az k élen uréity intemovaná osoba. Tebe pocínovat 
rovnéz obvykly upevnit tvúj drahy osobní DRZY 
elektronická posta úéet do existující az k mail.yahoo.com 

BjH; pfíjemny brát jeden dúlezitost az k nález élen uréity 
elektronická posta adresovat nalézt v élen uréity dno éi élen 
uréity cíl of tato blok. My nadéje tebe vúle poslat 
elektronická posta az k us , -li tato is of pomoci éi podpora. 
My rovnéz dódat mysli tebe az k dotyk us pokud jde o 
Elektronicky Blok aby my nabídka aby ar bez cena , a drzy. My éinit mit mnoho blok do cizí jazyk , aby ne my éinit 
nékdy bydlisté je az k dostat electronically ( zavádéní ) 
ponévadz my ale délat pnstupny élen uréity blok éi élen 
uréity námét aby ar élen uréity nejéetnéjsí dotaz. My dódat 
mysli tebe az k stále bj^ módiit az k Búh a az k stále bj^ dostat instrukce kolem Jemu do cetba Novy zákon. My vitat 
tvúj otázky a poznámky do elektronická posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Drogi Bóg , Dzigkujg ów ten Nowy Testament 

ma byl zwolniony byle tylko jestesmy able wobec nauczyc 
si§ liczniejszy okoló ty. Prosz^ mi pomóc ludzie 
odpowiedzialny pod k^tem wykonaniem ten Elektroniczny 
ksi^zka rozporz^dzalny. 

Prosz^ mi pomóc im zostac wyplacalny praca umocowany , 
i zrobic liczniejszy Elektroniczny ksi^zki rozporz^dzalny 
Prosz^ mi pomóc im wobec miec wszystko ten zasoby , ten 
pieni^dze , ten sila i ten czas ów oni potrzebowac w klasa 
zostac wyplacalny utrzymywac dzialanie pod k^tem Ty. 
Prosz^ mi pomóc ów ów jestescie obowi^zek od ten druzyna 
ów wspólpracownik im u an codzienny podstawa. 

Podobac si§ dawac im ten sila wobec kontynuowac i dawac 
kazdy od im ten duchowy zgoda pod k^tem ten praca ów ty 
potrzeba im wobec czynic. Prosz^ mi pomóc kazdy od im 
wobec nie miec strach i wobec zapami^tac ów jestes ten 
Bóg który odpowiedzi modlitwa i który jest w koszt od 
wszystko. JA blagac ów ty bylby zach^cac im , i ów ty 
ochraniac im , i ten praca & ministerstwo ów oni s^^ zaj^ty. 
JA blagac ów ty bylby ochraniac im z ten Duchowy Sily 
zbrojne albo inny przeszkody ów kulisy szkoda im albo 
powolny im w dói. Prosz^ mi pomóc podczas JA uzywac 
ten Nowy Testament wobec takze pomyslec od ludzie który 
miec wykonane ten wydanie rozporz^dzalny , byle tylko JA puszka metalowa modlic si§ za im i tak oni puszka 
metalowa robic w dalszym ci^u wspólpracownik 

liczniejszy spoleczenstwo JA blagac ów ty bylby dawac mi 
pewien milosc od twój Swi^ty Wyraz ( ten Nowy Testament 
), i ów ty bylby dawac mi duchowy m^drosc i orientacja 
wobec znac ty polepszyc i wobec rozumiec ten okres ów 
jestesmy zyj^cy w. Prosz^ mi pomóc wobec znac jak wobec 
zawierac z transakcj^ ten tradnosci ów JA jestem 
skonirontowany rezygnowac codziennie. 

Lord Bóg , Wspólpracownik mi wobec potrzeba wobec znac 
ty Polepszyc i wobec potrzeba wobec wspólpracownik inny 
Chrzescijanie w mój powierzchnia i wokolo ten swiat. 
JA blagac ów ty bylby dawac ten Elektroniczny ksi^zka 
druzyna i ów który praca od paj^czyny i ów który 
wspólpracownik im twój m^drosc. JA blagac ów ty bylby 
wspólpracownik ten indywidualny czlonki od ich rodzina ( i 
mój rodzina ) wobec nie byc duchowo zwodzil , oprócz 
wobec rozumiec ty i ja wobec potrzeba wobec uznawac i 
nast^powac po ty w na wszelki sposób. i JA zapytac ty 
wobec czynic tych rzeczy na Boga Jézus , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Slovenian Slovenian Slovenian - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Slovenian Language 

slovenian prayer jezuitKristus molitev Bog kako prositi kako moci 
slisati svoj zaprositi podati ponuditi komu kaj mi pri aparatu imeti se za boga , tvorec od vsemirje , bog : 

1. to vi hoteti izrociti mi pogum prositi stvari to rabim 
prositi 

2. to vi hoteti izrociti mi pogum v vemik vi ter uvazevati 
kaksen hoces vzdrzati svoj zivljenje , namesto mi 
navdusenje svoj lasten hoteti ( namen ) zgoraj vas. 

3. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj ne pustiti svoj 
grozen od neznano v postati opravicilo , ah osnova navzhc 
ne streci you. 

4. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj zagledati ter 
zvedeti kako imeti bozji zakón cvrstost rabim ( skozi vas 
izraziti z besedami biblija ) a ) zakaj pripetljaj spredaj ter b ) 
zakaj svoj lasten oseben netelesen potovanje. 

5. to vi Bog hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj biti brez 
streci vi vec 

6. to vi hoteti spomniti se mi pogovarjati se vi prayerwhen ) 
jaz sem unicen ali v tezava , namesto tezaven odlociti stvari 
sebi sele skozi svoj cloveski cvrstost. 

7. to vi hoteti izrociti mi modrost ter a srcika poln Biblical 
modrost tako da jaz hoteti zacetni udarec z zogo vi vec 
razpolozljiv. 8. to vi hoteti izrociti mi a zahteva studirati vas izraziti z 
besedami , biblija , ( növi testament evangelij od John ), 
naprej a oseben osnova 

9. to vi hoteti izrociti pomoc mi tako da morém opaziti 
stvari V biblija ( vas izraziti z besedami ) kateri morém 
osebno tikati se cesa , ter to zadostuje pomoc mi razumeti 
kaksen vi biti brez mi uganjati v svoj zivljenje. 

10. to vi hoteti izrociti mi vélik bistroumnost , v razumeti 
kako razlagati drugim kdo vi ste , ter to jaz domisljavec 
zmozen zvedeti kako zvedeti ter znanje kako stati pokoncu 
zakaj vi ter vas izraziti z besedami ( biblija ) 

1 1. to vi hoteti privleci narod ( ali websites ) v svoj zivljenje 
kdo biti brez znati vi , ter kdo ste krepek v svoj natancen 
razumeven od vi ( Bog ); ter to vi hoteti privleci narod ( ali 
websites ) v svoj zivljenje kdo hoteti obstati zmozen v 
podzigati mi v natancen zvedeti kako razpreti biblija izraziti 
z besedami od resnica (2 plasljiv 215:). 

12. to vi hoteti pomoc mi zvedeti imeti vélik razumeven 
priblizno kateri biblija prevod je najprimemejsi , kateri je 
najvec natancen , ter kateri has najvec netelesen cvrstost & 
sila , ter kateri prevod strinjati se s samorasel rokopis to vi 
vdihniti pisec od növi testament pisati. 

13. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi rabiti svoj cas 
V a dober izuriti za hojo ali jezo po cesti , ter ne v 
razsipavati svoj cas naprej napacen ali puhel metoda 
zadobiti sklepnik v Bog ( ce ze ne ste ne resnicno Biblical ), 
ter kraj oni metoda predelki ne dolg pogoj ali trajen 
netelesen sadje. 

14. to vi hoteti izrociti pomoc mi v razumeti kaksen iskati v 
a cerkvica ali a mesto od castiti , kaksen milosten od 
vprasanje zaprositi , ter to vi hoteti pomoc mi najti vemik ali 
a pastor s vélik netelesen modrost namesto neprisiljen ali 
napacen odgovor. 

15. to vi hoteti vzrok mi spomniti se nauciti se na pamet vas 
izraziti z besedami biblija ( kot na primer retoromanski 8), 
tako da morém zivljati to v svoj srcika ter zivljati svoj srce pripravljen , ter obstati radovoljen podati odgovor drugim 
od upanje to imám priblizno vi. 

16. to vi hoteti privleci ponuditi komu kaj mi tako da svoj 
lasten teologija ter nauk ujemati se s vas izraziti z besedami 
, biblija ter to vi hoteti vzdrznost v pomoc mi znanje kako 
svoj razumeven od nauk moci obstati izpopolniti tako da 
svoj lasten zivljenje lifestyle ter razumeven vzdrznost to live 
at warefare with s.o. sklepnik eemu vi biti brez to v obstati 
navzlic. 

17. to vi hoteti plán svoj netelesen vpogled ( sklep ) bolj in 
bolj , ter to kraj svoj razumeven ali zaznavanje od vi ni 
natancen , to vi hoteti pomoc mi zvedeti kdo jezuit Kristus 
resnicno je. 

18. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi tako da jaz 
domisljavec zmozen razstati se poljuben napacen cerkveni 
obredi kateri imám odvisnost naprej , s vas veder 
poucevanje v biblija , ce sploh kateri od kaksen jaz sem 
sledec ni od Bog , ali je nasprotno eemu kaksen hoces uciti 
nas priblizno sledec vi. 

19. to poljuben vojna sila od zlo hoteti ne odvzeti poljuben 
netelesen razumeven kateri imám , sele precej to jaz hoteti 
obdrzati znanost od kako znati vi ter ne v obstati goljufati 
dandanes od netelesen prevara. 

20. to vi hoteti privleci netelesen cvrstost ter ponuditi komu 
kaj mi tako da nocem v obstati del od velika gospoda 
padanje stran ali od poljuben tok kateri domisljavec 
netelesen ponarejen vam na uslugo ter v vas svet izraziti z 
besedami 

21. to ce je nic to imám velja v svoj zivljenje , ali vsekakor 
to imám ne odgovor vam na uslugo kot jaz should zivljati 
ter to je preprecljiv mi s vsak izmed obeh pesacenje z vami , 
ali imetje razumeven , to vi hoteti privleci oni stvari / 
odgovor / pripetljaj prislon v svoj srce , tako da jaz hoteti 
odreci se jih v imenu Ijudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , 
ter prav do svoj vrednostni papirji ter posledica , ter to vi 
hoteti nadomestiti poljuben puhlost ,sadness ali obup v svoj zivljenje s veselje od bog , ter to jaz domisljavec vec zarisce 
naprej ucenje slediti vi z citanje vas izraziti z besedami , 
biblija 

22. to vi hoteti plán svoj oci tako da jaz domisljavec zmozen 
V jasno zagledati ter pred sodiscem se pismeno obvezati ce 
je a vélik prevara priblizno netelesen predmet , kako v 
razumeti to fenomén ( ali od this pripetljaj ) s a Biblical 
perspektiven , ter to vi hoteti izrociti mi modrost znati ter 
tako da bom se ucil kako v pomoc svoj prijateljstvo ter 
Ijubezen sam sebe, sebi, se ( zlahta ) ne obstati del od it. 

23. to vi hoteti zavarovati to nekoc svoj oci ste odpirac ter 
svoj srce razumeti bozji zakón pomen od tok pripetljaj 
taking mesto na svetu , to vi hoteti pripraviti se svoj srcika 
vzeti vas resnica , ter to vi hoteti pomoc mi razumeti kako 
najti pogum ter cvrstost skozi vas svet izraziti z besedami , 
biblija. V imenu Ijudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , jaz 
prositi od this stvari potrditi svoj zahteva v biti znotraj 
pogodba vas hoteti , ter vprasam zakaj vas modrost ter imeti 
a Ijubezen od resnica Ámen. vec pravzaprav od stran 
kako imeti vecen zivljenje mi smo vésel ce to zapisati v seznam ( od molitev prosnja v 
Bog ) je zmozen pomagati vi. mi razumeti to maj ne obstati 
najboljsi ali najvec uspesen prevod. mi razumeti to so veliko 
razlicen ways od iztisljiv mnenje ter izraziti z besedami. ce 
vi zivljati a nasvet zakaj a rajsi prevod , ali ce vi hoteti vsec 
biti zavzeti a tesen znesek od vas cas posiljati nasvet v nas , 
bos pomaganje tisoc od drugi narod tudi , kdo hoteti torej 
citanje izpopolniti prevod. mi pogosto zivljati a nova zaveza pri roki V vas jezik ali v jezik to ste redek ali star. ce isces a 
nova zaveza v a poseben jezik , prosim napisati rabiti. tudi , 
mi biti brez v obstati varén ter zaceti v biti obhajan to vcasih 
, mi delati oferirati knjiga to ste ne prost ter to delati strosek 
penez. 

sele ce vi ne morém privosciti si nekaj tega oni elektronski 
knjiga , mi moci pogosto delati mena od elektronski knjiga 
zakaj pomoc s prevod ali prevod opus. vi nikar ne zivljati to 
live at warefare with s.o. a poklicen delavec , sele a reden 
oseba kdo je zavzet v pomaganje. vi should zivljati a 
racunalo ali vi should zivljati postranski v a racunalo v vas 
tukajsnji knjiznica ali visja gimnazija ali univerza , odkar 
oni navadno zivljati rajsi vez v stazist v bolnisnici. vi moci 
tudi navadno ustanoviti vas lasten oseben prost elektronski 
verizna srajca racun z tekoc v maü. yahoo.com 

prosim zalotiti a vaznost za odkriti elektronski verizna srajca 
ogovor poiskati pravzaprav ali prenehati od to stran. mi 
upanje bos poslal elektronski verizna srajca v nas , ce to je 
od pomoc ali encouragement. mi tudi podzigati vi v zveza 
nas zadeven elektronski knjiga to mi oferirati to ste ce ne 
strosek , ter prost. 

mi delati zivljati veliko knjiga v tuji jeziki , sele mi nikar ne 
zmeraj mesto jih sprejeti electronically ( travnato gricevje ) 
zato ker mi sele izdelovanje pri roki knjiga ali predmet to ste 
najvec prosnja. mi podzigati vi v vzdrznost prositi v Bog ter 
V vzdrznost zvedeti priblizno njega z citanje növi testament. 
mi izreci dobrodoslico vas vprasanje ter razloziti z 
elektronski verizna srajca. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& srckan Bog , the same to to nova 
zaveza has been izpusttakodamismo 

zmozen zvedeti vec priblizno vi. prosim pomoc preprosti 
Ijudje odgovoren zakaj izdelava to elektronski knjiga pri 
roki. 

prosim pomoc jih premoci opus nagel , ter izdelovanje vec 
elektronski knjiga pri roki prosim pomoc jih imeti vsi 
sredstvo , penez , cvrstost ter cas to oni potreba zato da 
obstati zmozen vzdrzevati ki dela zakaj vi. 
prosim pomoc oni to ste del od skupina to pomoc jih naprej 
vsakdanji osnova. prosim izrociti jih cvrstost v vzdrznost ter 
izrociti vsakteri od jih bozji zakón razumeven zakaj opus to 
vi biti brez jüi uganjati. prosim pomoc vsakteri od jih v ne 
zivljati strah ter spomniti se to vi ste Bog kdo odgovor 
molitev ter kdo je v ukaz od vse. 

jaz predlagati da vi hoteti podzigati jih , ter to vi zavarovati 
jih , ter opus & ministrstvo to oni so zaposlen s cim. jaz 
predlagati da vi hoteti zavarovati jih s netelesen vojna sila 
ali drugi zapreka to strjena láva skoda jih ali pocasi vozite 
jih niz. prosim pomoc mi cas jaz raba to nova zaveza v tudi 
pretehtati od preprosti Ijudje kdo zivljati narejen to naklada 
pri roki , 

tako da morém prositi za jüi ter tudi oni moci vzdrznost v 
pomoc vec narod jaz predlagati da vi hoteti izrociti mi a 
Ijubezen od vas svet izraziti z besedami ( növi testament ), 
ter to vi hoteti izrociti mi netelesen modrost ter bistroumnost znati vi rajsi ter v razumeti epoha od cas to mi smo zivljenje 

V. 

prosim pomoc mi znati kako v obravnavati tezek to jaz sem 
soociti s vsak dan. lord Bog , pomoc mi hoteti znanje vi rajsi 
ter hoteti pomoc drugi krscanski v svoj area ter po svetu. 
jaz predlagati da vi hoteti izrociti elektronski knjiga skupina 
ter oni kdo opus naprej tkalec ter oni kdo pomoc jih vas 
modrost. jaz predlagati da vi hoteti pomoc poedinec 
clanstvo od svoj rodbina ( ter svoj rodbina ) v ne obstati 
netelesen goljufati , sele v razumeti vi ter hoteti uvazevati 
ter slediti vi v slehemi izuriti za hojo ali jezo po cesti. ter jaz 
zaprositi vi uganjati od this stvari v imenu Ijudstva, 
usmiljenja itd. jezuit , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& nidhdl diyOS , pasalamatan ka atipan ng pawid ito 
bagó testamento may been pakawalan pagayon atipan ng 
pawid tayo ay able sa mag-arai laling marami buongpaligid 
ka. masiyahan tumulong ang mga tao may pananagutan 
dahil sa making ito Electronic book makukuha. masiyahan 
tumulong kanila sa maaari able sa gumawa ayuno , at gawin 
laling marami Electronic books makukuha masiyahan 
tumulong kanila sa may lahat ang mapamaraan , ang salapi , 
ang lakás at ang takdaan ng oras atipan ng pawid sila 
mangilangan di iutos sa maaari able sa tago gumawa dahil 
saka. 

masiyahan tumulong those atipan ng pawid ay mahati ng 
ang itambal atipan ng pawid tumulong kanila sa isa pang- 
araw-araw batayan. masiyahan bigyan kanila ang lakás sa 
mapatuloy at bigyan bawa't isa ng kanila ang tangayin pang- 
unawa dahil sa ang gumawa atipan ng pawid ka magkulang kanila sa gumawa. masiyahan tumulong bawa't isa ng kanila 
sa hindi may katakutan at sa gunitain atipan ng pawid ka ay 
ang diyos sino sumagot dasal at sino ay di pagbintangan ng 
lahat ng bagay. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would palakasin ang loob 
kanila , at atipan ng pawid ka ipagsanggalang kanila , at ang 
gumawa & magkalinga atipan ng pawid sila ay kumuha di. 
ako magdasal atipan ng pawid ka would ipagsanggalang 
kanila sa ang tangayin pilitin o iba sagwil atipan ng pawid 
could saktan kanila o slow kanila itumba. 
masiyahan tumulong ako kailan ako gumamit ito bagó 
testamento sa din isipin ng ang mga tao sino may made ito 
edisyon makukuha , pagayon atipan ng pawid ako maaari 
magdasal dahil sa kanila at pagayon sila maaari mapatuloy 
sa tumulong laling marami mga tao ako magdasal atipan ng 
pawid ka would bigyan ako a ibigin ng mo banal salita ( ang 
bagó testamento ), at atipan ng pawid ka would bigyan ako 
tangayin dunong at discemment sa malaman ka lalong 
mapabuti at sa maintindihan ang tukdok ng takdaan ng oras 
atipan ng pawid tayo ay ikinabubuhay di. 
masiyahan tumulong ako sa malaman paano sa makitungo 
kumuha ang mahirap hindi madali atipan ng pawid ako ay 
confronted kumuha bawa't araw. panginoon diyos , 
tumulong ako sa magkulang sa malaman ka lalong mapabuti 
at sa magkulang sa tumulong iba binyagan di akin malawak 
at sa tabi-tabi ang daigdig. ako magdasal atipan ng pawid ka 
would bigyan ang Electronic book itambal at those sino 
gumawa sa ang website at those sino tumulong kanila mo 
dunong. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would tumulong ang isang 
tao pagkakasapi ng kanila mag-anak ( at akin mag-anak ) sa 
hindi maaari spiritually dayain , datapuwa't sa maintindihan 
ka at sa magkulang sa tanggapin at sundan ka di bawa't 
daan. at ako humingi ka sa gumawa tesis bagay di ang 
pangalanan ng heswita , susugan , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Armas Jumala , Kiittáá te ettá nyt kuluva 
Veres Jálkisáádös has esittámislupa joten ettá me 
aari etevá jotta kuuUa enemmán jokseenkin te. 

Haluta auttaa ihmiset edesvastuullinen ajaksi ansaitseva nyt 
kuluva Elektroninen kirjanpidollinen saatavana. Haluta 
auttaa heidat jotta olla etevá jotta aikaansaada paastota , ja 
ehtiá enemmán Elektroninen luettelossa saatavana Haluta 
auttaa heidát jotta hankkia aivan varat , raha , kesto ja aika 
ettá he kaivata kotona aste jotta olla etevá jotta elatus 
työskentely ajaksi Te. 

Haluta auttaa ne ettá aari eritá -Ita joukkue ettá auttaa heidát 
model after by jokapáiváinen kivijalka. Haluta kimmoisuus 
heidát kesto jotta jatkaa ja kimmoisuus joka -Ita heidát 
henki- ymmártáváinen ajaksi aikaansaada ettá te haluta 
heidát jotta ajaa. 

Haluta auttaa joka -Ita heidát jotta ei hankkia pelátá ja jotta 
muistaa ettá te aari Jumala joka tottelee nimeá hartaushetki 
ja joka on kotona hinta -Ita kaikki. I-KIRJAIN pyytáá 
hartaasti ettá te edistáá heidát , ja ettá te suojata heidát , ja 
aikaansaada & ministerikausi ettá he aari varattu kotona. I- 
KIRJAIN pyytáá hartaasti ettá te suojata heidát polveutua 
Henki- Joukko eli toinen este ettá haitta heidát eli hitaasti 
heidát heittáá. Haluta auttaa we jahka I-KIRJAIN apu nyt 
kuluva Veres Jálkisáádös jotta kin ajatella -Ita ihmiset joka 
hankkia kokoonpantu nyt kuluva painos saatavana , joten 
ettá I-KIRJAIN kanisteri pyytáá hartaasti ajaksi heidát ja joten he kanisteri jatkaa jotta auttaa enemman ihmiset I- 
KIRJAIN pyytaá hartaasti ettá te kimmoisuus we lempia -Ita 
sinun Pyha Sana ( Veres Jalkisáadös ), ja ettá te kimmoisuus 
we henki- viisaus ja arvostelukyky jotta osata te vedonlyöja 
ja jotta kasittaa aika -Ita aika etta me aari asuen kotona. 
Haluta auttaa we jotta osata kuinka jotta antaa avulla 
hankala etta I-KIRJAIN ölen asettaa vastakkain avulla joka 
aika. Haltija Jumala , Auttaa we jotta haluta jotta osata te 
Vedonlyöja ja jotta haluta jotta auttaa toinen Rristitty kotona 
min un kohta ja liepeillá maailma. 

I-KIRJAIN pyytaá hartaasti ettá te kimmoisuus Elektroninen 
kirjanpidollinen joukkue ja ne joka aikaansaada model after 
kudos ja ne joka auttaa heidát sinun viisaus. I-KIRJAIN 
pyytaá hartaasti ettá te auttaa yksilö jásenmáárá -Ita heidán 
heimo ( ja minun heimo ) jotta ei olla henkisesti eksyttáá , 
ainoastaan jotta kásittáá te ja jotta haluta jotta hyváksyá ja 
harjoittaa te kotona joka elámántapa. ja I-KIRJAIN anoa te 
jotta ajaa námá tavarat kotona maine -Ita Jeesus , 
Vastuunalainen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Raring Gud , Tack sjálv sá pass den hár Ny 

Testamente er blitt befriaren sá fakta át vi er 
duglig till Iára sig mer omkring du. Behag hjalpamig 

folk ansvarig för tillverkningen den hár Elektronisk bok 
tillgánglig. Behag hjálpa mig dem till vara köpa duktig verk fórt , och 
göra mer Elektronisk bokna tillgánglig Behag hjálpa mig 
dem till har álla resursema , pengama , den styrka och tiden 
sá pass de behov for att kunde hálla arbetande till deras. 
Behag hjálpa mig den hár sá pass de/vi/du/ni ár del om 
spannen sá pass hjálp dem pá en daglig basis. Behaga ger 
dem den styrka till fortsátta och ger var av dem den ande 
förstándet för den verk sá pass du vilja dem till gör. Behag 
hjálpa mig var av dem till inte har rádsla och till minas sá 
pass du er den Gud vem svar bön och vem er han i lidelse av 
allting. 

JAG be sá pass du skulle uppmuntra dem , och sá pass du 
skydda dem , och den verk & ministáren sá pass de er 
förlovad i. 

JAG be sá pass du skulle skydda dem frán den Ande Pressar 
eller annan hinder sá pass kunde skada dem eller lángsam 
dem ned. Behag hjálpa mig nár JAG anvánda den hár Ny 
Testamente till ocksá tánka om folk vem har gjord den hár 
upplagan tillgánglig , sá fakta át JAG kanna be för dem och 
sá de kanna fortsátta till hjálp mer folk JAG be sá pass du 
skulle ge mig en kárlek om din Helig Uttrycka ( den Ny 
Testamente ), och sá pass du skulle ge mig ande visdom och 
discemment till veta du báttre och till förstá den period av 
tid sá pass vi er levande i. 

Behag hjálpa mig till veta hur till ha att göra med 
svárigheten sá pass JAG er stillt överför var dag. Vár Herre 
och Frálsare Gud , Hjálpa mig till vilja till veta du Báttre 
och till vilja till hjálp annan Kristen i min areal och i 
omkrets det várld. JAG be sá pass du skulle ger den 
Elektronisk bok slá sig ihop och den hár vem arbeta pá den 
spindelváv och den hár vem hjálp dem din visdom. 
JAG be sá pass du skulle hjálp individuellt medlemmen av 
deras familj ( och min familj ) till inte bli spiritually lurat , 
utóm till förstá du och mig till vilja till accept och följa du i 
varje vág. och JAG frága du till gör de hár sakema inne om 
namn av Jesus , Samarbetsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Allerkaerest God , Tak for Ián at indevaerende Ny 
Testamente er blevet l0st i den grad at vi er kan hen til laere 
flere omkring jer. Behage hjselp den folk ansvarlig nemiig 
g0r indevaerende Elektronisk skrift anvendelig. Behage 
hjselp sig at blive k0bedygtig arbejde holdbar , og skabe 
flere Elektronisk b0ger anvendelig Behage hjselp sig hen til 
nyde en hel ressourcer , den penge , den krsefter og den gang 
at de savn for at vsere i stand til opbevare i orden nemiig Jer. 

Behage hjselp dem at er noget af den hold at hjselp sig öven 
pá en hverdags holdepunkt. Behage indr0mme sig den 
krsefter hen til fortssette og indr0mme hver i sig den appel 
opfattelse nemiig den arbejde at jer savn sig hen til lave. 
Behage hjselp hver i sig hen til ikke nyde skrsek og hen til 
huske at du er den God hvem svar b0n og hvem stár for 
arrangementet i alt. 

JEG bed at jer ville give mod sig , og at jer sikre sig , og 
den arbejde & ministerium at de er forlovet i. JEG bed at jer 
ville sikre sig af den Appel Tvinger eller anden hindring at 
kunne afbrsek sig eller sen sig nede. 

Behage hjselp mig hvor JEG hjselp indevserende Ny 
Testamente hen til ligeledes hitte pá den folk hvem nyde 
skabt indevserende oplag anvendelig , i den grad at JEG 
kunne bed nemiig sig hvorfor de kunne fortssette hen til 
hjselp flere folk JEG bed at jer ville indr0mme mig en kserlighed til jeres Hellig Ord ( den Ny Testamente ), og at 
jer ville indr0mme mig appel klogskab og discemment hen 
til kende jer bedre og hen til opfatte den periode at vi er 
nulevende i. 

Behage hjselp mig hen til kende hvor hen til omhandle den 
problemer at Jeg er stillet over for hver dag. Lord God , 
Hjselp mig hen til ville géme kende jer Bedre og hen til ville 
géme hjselp anden Christians i mig omráde og omkring den 
jord. 

JEG bed at jer ville indr0mme den Elektronisk skrift hold og 
dem hvem arbejde med den website og dem hvem hjselp sig 
jeres klogskab. JEG bed at jer ville hjselp den individ 
medlemmer i deres slsegt ( og mig slsegt ) hen til ikke vsere 
spiritually narrede , men hen til opfatte jer og hen til ville 
géme optage og komme efter jer i al mulig mádé. og JEG 
opfordre jer hen til lave disse sager i den bensevne i Jesus , 
Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MojiHTBa K öory /(oporoii Bor, Bw hto öwjih 
BbinymeHbi 3x0 Gospel hjih 3tot hobbih testament xaK, 
^rro Mbi öyACM BbiyHHXb öojibine Bac. nojKanyíícTa 
noMorHxe jhoaíim OTBCTCXBeHHbiM /jjia /icjiaxb axy 
ajiCKxpoHHyio KHHry HMeiomeHca. Bbi 3HaeTe ohh h bh 
MOJKCxe noMOHb HM. nojKanyíícTa noMorHxe hm MOHb 
paöoTaxb öbicxpo, h CAejiaíÍTe öojiee ajicKxpoHHbie khhfh 
HMCionieHca IJojKanyHCTa noMorHxe hm HMCXb bcc pec3l)Cbi, ACHtr, npoHHOCXb h BpcMa Koxoptie ohh ajisi xoro 
MTOöbi MOHb /lepjKaxb paöoTaxb /jjia Bac. nojKanyíícTa 
noMorHxe tcm öyjiyT nacTbio KOMaimbi noMoraex hm Ha 
ejKCAHeBHoe ocHOBaHne. nojKanyíícTa jiavne hm npoHHOCXb 

JlflR TOrO MTOÖbl npOAOJDKaTb H /laBaTb TíSMJlOMy H3 HX 

/lyXOBHOe BHHKaHHC AJia paöoTbi mto bh xothtb hx 
CAejiaxb. no5KajiyHCTa HOMorHxe Ka>K/iOMy h3 hx ne HMCXb 
cxpax H ne BcnoMHHaxb mto bh öyAexe 6oroM oxBenaiOT 
MOJiHTBe H in charge of Bce. ií mojho mto bh oöoaphjih hx, 
H MTO BH aamnniaexe hx, h paöoxa & MHHHCxepcxBO mxo 

OHH BKJUOHCHH BHyxpH. 

ií MOjnO MXO BH 3amHXHJIH HX OX /lyXOBHHX yCHJIHH HJIH 

/ipyrHx npenoH CMorjiH noBpe^nxb hm hjih 3aMeAJiHXb hm 

BHH3. n05KajiyHCXa HOMOFHXe MHC KOF/ia a HCnOJIb3yiO 3X0X 

HOBbiH testament xaK5Ke jiflR xoro mxoöh /lyMaxb mojievi 
AejiajiH 3X0X Bapnanx HMeiomeHca, xaK, mxo a CMory 

HOMOJIHXb JlflR HX H n03X0My HX CMOFHXC HpOAOJDKaXb 
HOMOHb ÖOJIbHie JHOfleíí. 

ií MOjno Mxo BH /lajiH MHC BjnoÖJieHHOCxb Bamero 
CB^xeíímero cjiOBa (HoBbiíía saBCx), h mxo bh jjfijivi mhc 
/lyxoBHbie npcMy/ipocxb h pacno3HaHHe /pa xoro mxoöh 
3Haxb Bac öojiee jiyHme h noHHXb nepno^o bpcmchh 

KOXOpOM Mbl 5KHBeM B. n05KajiyHCXa HOMOFHXe MHC CyMCXb 

KaK oömaxbca c 3axpy/iHeHHíiMH mxo a confronted c 
Ka>iíHbiM AHCM. JlopA Bor, noMoraex mhc xoxexb 3Haxb Bac 
öojiee jiyHHie h xoxexb noMOHb /ipyrHM xpncxnaHKaM b 
Moeíí oÖJiacxH h BOKpyr Mnpa. 

ií MOjno Mxo BH /lajiH 3jieKxpoHHyio KOMan/iy h xe khhfh 
HOMoraiox hm Barna npcMy/ipocxb. ií mojho mxo bh 

nOMOrjIH HH/IHBH/iyajIbHHM HJICHaM HX CCMbH (h mocíí 

ccMbH) /lyxoBHOCx 6bixb oÖManyxHM, ho noHHXb Bac h 
xoxexb npHHHXb h nocjiCAOBaxb 3a Bac b Ka>K/iOH /lopore. 
TaK5Ke jiavne naM KOM(J)opx h HaBCAeHHC b 3xh BpcMena h a cnpaniHBaeM, mto bbi /lenaexe 3th Bemji in the name of 
CbfflOK 6ora, jesus christ, aMHHb, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ipar Bor , Ejiaro/iapti th to3h to3h Hob 
3aBemaHHe has p.p. ot be ocBoöojKaaeaM xaKa 
T03H HHC cxe cnocoöcH KtM yna ce noeene 
HaOKOJiO TH. XapecBaM noMaraM onpeAejiHxejieH huch 
xopa oxroBopcH 3a npHroxBaHe to3h Electronic KHnra 
HajiHHeH. 

XapecBaM noMaraM xax ki>m öt/ia cnocoöen ki>m paöoxa 
nocxa , H npaBa noBene Electronic KHH5KapHHiia HaniPieH 
XapecBaM noMaraM xax ki>m HMaM ijíiji onpcAejiHxejieH 
HjiCH q^CACXBO , onpcAejiHxejieH hjich napn , 
onpcAejiHxejieH hjich ycxoíPiHBOCx h onpcAejiHxejieH hjich 
BpcMC X03H xe wyama in pe/i ki>m öt/ia cnocGÖCH ki>m 
Aí>p>Ka ABHJKCHHC 3a Th. XapccBaM noMaraM ox that xo3h 
cxe nacx na onpeAejinxeneH huch Bnpar xo3h noMaraM xax 
na an BceicimHeBeH 6a3a. 

XapecBaM /laBaM xax onpeAejinxeneH huch ycxoíPiHBOCx 
KtM npo/j-bjEKaBaM h /laBaM BceicH na xax onpeAejinxeneH 
HjieH AyxoBen cxBamane 3a onpeAejinxeneH huch paöoxa 
X03H XH jninca xax ki>m npaBa. 

XapecBaM noMaraM BceicH na xax ki>m ne HMaM cxpax h ki>m 
noMHíi X03H XH cxc OHpeAejiHxejieH huch Bor koíí oxroBop 
MOjiHXBa H KOÍÍ e in n-bjiHíi Ha bchhko. A3 mojih xo3h xh yjK 
HacbpHaBaM xax , h xo3h xh 3amHxaBaM xax , h onpeAejiHxejieH huch paöoxa & MHHHCxepcxBO xo3h xe cxe 
3ani>ji5KaBaM in. A3 mojih xo3h xh yjK samnxaBaM xax ox 
onpcAejiHxejieH huch ^xobch Cnna hjih Apyr npcHKa xo3h 
p.t. ox can Bpe/ia xax hjih öaBCH xax rojio B-bSBHmeHHC. 
XapecBaM noMaraM me Kora A3 ynoxpeöa xo3h Hob 
SaBenjaHHe ki>m cbhio mhcjih na onpeAejiHxeneH huch xopa 
Koíí HMaM p.t. H p.p. ox make xo3h H3AaHHe HanHHCH , xaKa 
X03H A3 Mora mojih 3a xax h xaKa xe Mora npoAtiracaBaM 
KtM noMaraM noBcne xopa A3 mojih xo3h xh yjK /laBaM me 
a jnoöoB Ha your Cbjix ^Ma ( onpcAejinxeneH huch Hob 
BaBenjaHHe ), h xo3h xh yjK /laBaM me /lyxoBcn Mt/ipocx h 
pa3JiHHaBaHe ki>m 3Ha!i xh no-^oötp h ki>m pa36HpaM 
onpcAejiHxejieH hjich nepnoA na BpcMC xo3h hhc cxe 5khb 
in. XapecBaM noMaraM me ki>m 3Ha!i KaK ki>m pa3AaBaM c 
onpe^ejinxeneH nnen MtHen xo3h A3 cbm H3npaBaM npe/i c 
BceKH jien. 

JlopA Bor , IloMaraM me ki>m jninca ki>m 3Ha!i xh Ilo-AOÖ'bp 
H KtM jninca ki>m noMaraM Apyr Xphcxhhhckh in my nnonj 
H HaoKOJio onpe^ejinxeneH HjieH CBax. 

A3 MOJiH X03H XH y5K /jaBaM onpe^ejinxeneH HjieH Electronic 
KHHra Bnpar h ox that koíí paöoxa na onpeAejiHxeneH huch 
website h ox that koíí noMaraM xax your Mt/ipocx. A3 mojih 
X03H XH y5K HOMaraM onpeAejiHxejieH huch jnraeH huchcxbo 
Ha xexcH ccMCÍícxBO ( H my ccmcíícxbo ) ki>m ne öt/ia 

/lyXOBCH H3MaMBaM , HO KtM pa36HpaM XH H KtM JIHnCa KtM 

npHCMaM H cjiCABaM XH in bcckh h-bx. h A3 nnxaM xh ki>m 
npaBa xe3H nemo in onpeAejiHxeneH huch hmc na He3yHx , 
Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Incil bkz. 

have be serbest birakmak taki biz are gü^lü -e dogra 
ögrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek 
belgili tanimlik insanlar -den sorumlu i^in yapim bu 
elektronik kitap elde edilebilir. muüu etmek yardim etmek 
onlan -e dogra muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik 
kitap elde edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e 
dogra -si olmak tüm belgili tammlik kaynak , belgili 
tammlik pára , belgili tanimhk gü^ ve belgili tammlik zaman 
adl. 

§u onlar lüzum i^in muktedir almák ^ali^ma i^in sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. §u are bölüm -in belgili tammlik 
takim adl. §u yardrni etmek onlan üstünde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlan belgili tammlik gü^ -e dogra 
devam etmek ve vermek her -in onlan belgili tammlik 
rahani basiret i^in belgili tammlik i§ adl. 
§u sen istemek onlan -e dogra yapmak. muÜu etmek yardim 
etmek her -in onlan -e dogra degil -si olmak korkmak ve -e 
dogra animsamak adl. §u sen are belgili tammlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be i^inde fiyat istemek -in her §ey. I 
dua etmek adl. §u sen -cekti yüreklendirmek onlan , ve adl. 
§u sen korumak onlan , ve belgili tammlik i§ & bakanlik adl. 
§u onlar are me§gul i^inde. I dua etmek adl. §u sen -cekti 
korumak onlan — dan belgili tammlik rahani güq ya da diger 
engel adl. 

§u -ebil zarar onlan ya da yava§ onlan a§agi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu incil -e dogra da 
dü§ün belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek i^in 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim etmek daha insanlar I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek 
beni a a§k -in senin kutsai kelime ( belgili tammlik íncil ), 
ve adl. §u sen -cekti vermek beni ruhaní akiUihk ve 
discemment -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogra 
anlamak belgili tammlik döndürmemem adl. §u biz are canh 
iginde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogra bilmek 
nasil -e dogra dagitmak ile belgili tammlik mü§külat adl. 
§u I am kar§i koymak ile her gün. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogra istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogra istemek -e dogra yardim etmek diger Hristiyan 
i^inde benim alán ve ^evrede belgili tammlik dünya. I dua 
etmek adl. §u sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ üstünde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akilhlik. 
I dua etmek adl. §u sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogra degil 
var olmak ruhaní aldatmak , ama -e dogra anlamak sen ve -e 
dogra istemek -e dogra almák ve izlemek sen i^inde her yol. 
ve I sormak sen -e dogra yapmak bunlar e§ya adma Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Íncil bkz. have be serbest 
birakmak taki biz are güflü -e dogra ögrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek belgili tanimlik 
insanlar -den soramlu i^in yapim bu elektronik kitap elde 
edilebilir. mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogra 
muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik kitap elde 
edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e dogru -si 
olmak tüm belgili tanimlik kaynak , belgili tammlik pára , 
belgili tammlik gü^ ve belgili tanimlik zaman adl. 
§u onlar lüzum i^in muktedir almák ^ali^ma i^in sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. §u are bölüm -in belgili tammlik 
takim adl. §u yardim etmek onlari üstünde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlari belgili tammlik gü^ -e dogra 
devam etmek ve vermek her -in onlari belgili tammlik 
rahaní basiret i^in belgili tammlik i§ adl. 

§u sen istemek onlari -e dogra yapmak. muüu etmek yardim 
etmek her -in onlari -e dogra degil -si olmak korkmak ve -e 
dogra animsamak adl. §u sen are belgili tammlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be i^inde fiyat istemek -in her §ey. I 
dua etmek adl. §u sen -cekti yüreklendirmek onlari , ve adl. 
§u sen korumak onlari , ve belgili tammlik i§ & bakanlik adl. 
§u onlar are me§gul i^inde. I dua etmek adl. §u sen -cekti 
korumak onlari — dan belgili tammlik rahaní güg ya da diger 
engel adl. 

§u -ebil zarar onlari ya da yava§ onlan a§agi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu íncil -e dogra da 
dü§ün belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek i^in 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim 
etmek daha insanlar I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek 
beni a a§k -in senin kutsai kelime ( belgili tammlik Íncil ), 
ve adl. §u sen -cekti vermek beni rahaní akiUilik ve 
discemment -e dogra bilmek sen daha iyi ve -e dogra 
anlamak belgili tammlik döndürmemem adl. §u biz are canli 
i^inde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogra bilmek 
nasil -e dogra dagitmak ile belgili tammlik mü§külat adl. §u I am kar§i koymak ile her gün. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogru istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogra istemek -e dogra yardim etmek diger Hristiyan 
i^inde benim alán ve ^evrede belgili tanimlik dünya. I dua 
etmek adl. §u sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ üstünde belgili tanimlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. §u sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogra degil 
var olmak ruhaní aldatmak , ama -e dogra anlamak sen ve -e 
dogra istemek -e dogra almák ve izlemek sen i^inde her yol. 
ve I sormak sen -e dogra yapmak bunlar e§ya adina Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Serbia - Servia - Serbian 

Serbia Serbian Servian Prayer Isus Krist Molitva Bog Kako 
Moliti moci cuti moj molitva za pitati davati ponuditi mene 
otkriti duhovni Vodstvo 

Serbia -Prayer Requests (praying )to God -explained in 
Serbian (servian) L anguage 

Molitva za Bog ## Kako za Moliti za Bog 
Kako Bog moci cuti moj molitva 
Kako za pitati Bog za davati ponuditi mene 
Kako otkriti duhovni Vodstvo Kako za náci prédája iz urok Raspolozenje 

Kako za zasluga odredeni clan istinit Bog nad Nebo 

Kako otkriti odredeni clan Hriscanin Bog 
Kako za moliti za Bog droz Isus Krist 
JA imati nikada molitva pre nego 
Vazan za Bog 
Bog zeljan Ijubavi svaki osoba osoba 

Isus Krist moci pomoc 
Se Bog Biti stalo moj zivot 
Molitva Trazenju 

stvar taj te moc oskudica za űzeti u obzir govorenje za Bog 
okoló Molitva Trazenju kod te , okoló te Govorenje za Bog , odredeni clan Kreátor nad odredeni 
clan Svemir , odredeni clan Gospodar : 

1 . taj te davati za mene odredeni clan hrabrost za moliti 
odredeni clan stvar taj JA potreba za moliti 2. taj te davati za 
mene odredeni clan hrabrost za verovati te pa primiti sta te 
oskudica raditi s moj zivot , umjesto mene uznijeti moj 
vlastiti volja ( namera ) iznad vas. 

3. taj te davati mene ponuditi ne career moj bojazan nad 
odredeni clan nepoznat za postati odredeni clan isprika , 
inace odredeni clan osnovica umjesto mene ne za sluziti 
you. 

4. taj te davati mene ponuditi vidjeti pa uciti kako za imati 
odredeni clan duhovni sway JA potreba ( droz tvoj rijec Biblija ) jedan ) umjesto odredeni clan dogadaj ispred pa P ) 
umjesto moj vlastiti crew duhovni putovanje. 

5. Taj te Bog davati mene ponuditi oskudica za sluziti Te 
briny 

6. Taj te podsetiti mene za razgovarati sa te prayerwhen ) JA 
sam frustriran inace u problemima , umjesto tezak za odluka 
stvar ja sam jedini droz moj Ijudsko bice sway. 

7. Taj te davati mene Mudrost pa jedan srce ispunjen s 
Biblijski Mudrost tako da JA sluziti te briny delotvorno. 

8. Taj te davati mene jedan zelja za ucenje tvoj rijec , Biblija 
, ( odredeni clan Növi Zavjet Evandelje nad Zahod ), na 
temelju jedan crew osnovica 9. taj te davati pomoc za mene 
tako da JA sam u mogucnosti za obavestenje stvar unutra 
Biblija ( tvoj rijec ) sta JA moci osobno vezati za , pa taj 
volja pomoc mene shvatiti sta te oskudica mene raditi unutra 
moj zivot. 

10. Taj te davati mene vélik raspoznavanje , za shvatiti kako 
za objasniti za ostali tko te biti , pa taj JA moci uciti kako 
uciti pa knotkle kako za pristajati uza sto te pa tvoj rijec ( 
Biblija ) 

11. Taj te donijeti narod ( inace websites ) unutra moj zivot 
tko oskudica za knotkle te , pa tko biti jak unutra njihov 
precizan sporazum nad te ( Bog ); pa Taj te donijeti narod ( 
inace websites ) unutra moj zivot tko ce biti u mogucnosti za 
ohrabriti mene za tocno uciti kako za podeliti Biblija rec nad 
istina (2 Timotej 215:). 

12. Taj te pomoc mene uciti za imati vélik sporazum okoló 
sta Biblija prikaz 3. lice od TO BE u prezentu najbolji , sta 
3. lice od TO BE u prezentu vecina precizan , pa sta je preko duhovni sway & snaga , pa sta prikaz sloziti se s odredeni 
clan izvomi rukopis taj te nadahnut odredeni clan autorstvo 
nad odredeni clan Növi Zavjet za pisati. 

13. Taj te davati ponuditi mene za kőrist moj vrijeme unutra 
jedan dobár put , pa ne za uzaludnost moj vrijeme na 
temelju Neistinit inace prazan metod za dobiti zaglavni 
kamen za Bog ( ipák taj nisu vjerno Biblijski ), pa kuda tim 
metod proizvod nijedan dug rok inace trajan duhovni voce. 

14. Taj te davati pomoc za mene za shvatiti sta za traziti 
unutra jedan crkva inace jedan mjesto nad zasluga , sta rod 
nad sumnja za pitati , pa taj te pomoc mene za náci vemik 
inace jedan parson s vélik duhovni mudrost umjesto lak 
inace neistinit odgovor. 

15. taj te uzrok mene za secati se za sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( takav kao Latinluk 8), tako da JA moci imati pik na 
moj srce pa imati moj pamcenje spreman , pa biti spreman 
za davati dobro odgovarati ostali nad odredeni clan nadati se 
taj JA imati okoló te. 

16. Taj te donijeti ponuditi mene tako da moj vlastiti 
teologija pa doktrína za slagati tvoj rijec , Biblija pa taj te 
nastaviti za pomoc mene knotkle kako moj sporazum nad 
doktrína moci poboljsati tako da moj vlastiti zivot , stil 
zivota pa sporazum nastavlja da bude zaglavni kamen za sta 
te oskudica to da bude umjesto mene. 

17. Taj te otvoren moj duhovni uvid ( zakljucak ) sve vise , 
pa taj kuda moj sporazum inace percepcija nad te nije 
precizan , taj te pomoc mene uciti tko Isus Krist vjerno 3. 
lice od TO BE u prezentu. 

18. Taj te davati ponuditi mene tako da JA moci za odvojen 
iko neistinit obredni sta JA imati zavisnost na temelju , iz tvoj jasan poucavanje unutra Biblija , ako postoje nad sta JA 
sam sledece nije nad Bog , inace 3. lice od TO BE u 
prezentu u suprotnosti sa sta te oskudica za poucavati nama 
okoló sledece te. 

19. Taj iko sile nad urok ne oduteti iko duhovni sporazum 
sta JA imati , ipák radije taj JA zadrzati odredeni clan znanje 
nad kako za knotkle te pa ne da bude lukav unutra ovih dan 
nad duhovni varka. 

20. Taj te donijeti duhovni sway pa ponuditi mene tako da 
JA volja ne da bude dio nad odredeni clan Vélik Koji pada 
Daleko inace nad iko pokret sta postojati produhovljeno 
krivotvoriti za te pa za tvoj Svet Rijec 

21. Taj da onde 3. lice od TO BE u prezentu bilo sto taj JA 
imati ispunjavanja unutra moj zivot , inace iko put taj JA ne 
imate odgovaranje za te ace JA treba imati pa taj 3. lice od 
TO BE u prezentu sprjecavanje mene iz oba hodanje s te , 
inace imajuci sporazum , taj te donijeti tim stvar / odgovor / 
dogadaj leda u moj pamcenje , tako da JA odreci se njima u 
ime Isus Krist , pa svi nad njihov vrijednosni papiri pa 
posledica , pa taj te opet staviti iko praznina ,sadness inace 
ocajavati unutra moj zivot s odredeni clan Radost nad 
odredeni clan Gospodar , pa taj JA postojati briny 
usredotocen na temelju znanje za sledii te kod citanje tvoj 
rijec , odredeni clan Biblija 

22. Taj te otvoren moj oci tako da JA moci za jasno vidjeti 
pa prepoznati da onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan 
Vélik Varka okoló Duhovni téma , kako za shvatiti danasji 
fenomén ( inace ovih dogadaj ) iz jedan Biblijski 
perspektíva , pa taj te davati mene mudrost za knotkle i tako 
taj JA volja uciti kako za pomoc moj prijatelj pa voljen sam 
sebe ( rodbina ) ne postojati dio nad it. 23. Taj te osigurati taj jednom moj oci biti otvoreni pa moj 
pamcenje shvatiti odredeni clan duhovni izrazajnost nad 
trenutni zbivanja uzimanje mjesto unutra odredeni clan svet 
, taj te pripremiti moj srce prihvatiti tvoj istina , pa taj te 
pomoc mene shvatiti kako za náci hrabrost pa sway droz 
tvoj Svet Rijec , Biblija. U ime Isus Krist , JA traziti ovih 
stvar potvrdujuci moj zelja da bude slozno tvoj volja , pa JA 
sam iskanje tvoj mudrost pa za imati jedan Ijubav nad 
odredeni clan Istina Da Briny podno Stranica 
Kako za imati Vjecan Zivot Nama biti dearth da danasji foil ( nad molitva trazenju za 
Bog ) 3. lice od TO BE u prezentu u mogucnosti za pomoci 
te. Nama shvatiti danasji ne moze biti odredeni clan najbolji 
inace vecina delotvoran prevod. Nama shvatiti taj onde biti 
mnogobrojan razlicit putevi nad izraziv misao pa reci. Da te 
imati jedan sugestija umjesto jedan bolji prevod , inace da te 
slican za űzeti jedan malen kolicina nad tvoj vrijeme za 
poslati sugestija nama , te ce biti pomaganje hiljadu nad 
ostali narod isto , tko volja onda citanje odredeni clan 
poboljsan prevod. Nama cesto imati jedan Növi Zavjet 
raspoloziv unutra tvoj jezik inace unutra jezik taj biti redak 
inace star. 

Da te biti handsome umjesto jedan Növi Zavjet unutra jedan 
specifican jezik , ugoditi pisati nama. Isto , nama oskudica 
da bude siguran pa probati za komunicirati taj katkada , 
nama ciniti ponuda knjiga taj nisu Slobodan pa taj ciniti 
kostati novac. Ipák da te ne moci priustiti neki od tim 
elektronicki knjiga , nama moci cesto ciniti dobro razmena nad elektronicki knjiga umjesto pomoc s prevod inace 
prevod posao. Te ne morati postojati jedan strucan radnik , jedini jedan 
pravilan osoba tko 3. lice od TO BE u prezentu zainteresiran 
za pomaganje. Te treba imati jedan racunar inace te treba 
imati pristup za jedan racunar kod tvoj mestanin bibliotéka 
inace univerzitet inace univerzitet , otada tim obicno imati 
bolji spoj za odredeni clan Internet. Te moci isto obicno 
utemeljiti tvoj vlastiti crew SLOBODAN elektronski posta 
racun kod lijeganje mail.yahoo.com 

Ugoditi űzeti maloprije otkriti odredeni clan elektronski 
posta adresa smjesten podno inace odredeni clan kraj nad 
danasji stranica. Nama nadati se te volja poslati elektronski 
posta nama , da danasji 3. lice od TO BE u prezentu nad 
pomoc inace hrabrenje. Nama isto ohrabriti te za dodir nama 
u vezi sa Elektronicki Knjiga taj nama ponuda taj biti van 
kostati , pa slobodan. Nama ciniti imati mnogobrojan knjiga unutra stran jezik , 
ipák nama ne uvijek mjesto njima za primiti elektronski ( 
skidati podatke ) zato nama jedini napraviti raspoloziv 
odredeni clan knjiga inace odredeni clan téma taj biti preko 
zatrazen. Nama ohrabriti te za nastaviti za moliti za Bog pa 
za nastaviti uciti okoló Njemu kod citanje odredeni clan 
Növi Zavjet. Nama dobrodosao tvoj sumnja pa primedba 
kod elektronski posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Dragá Dumnezeu , Multumesc that this Nou Testament 

has been released so that noi sintem capabil la spre leam 
mai múlt despre tu. 

Te rog ajutá-má oamenii responsible pentru making this 
Electronic carte folositor. Te rog ajutá-má pe ei la spre a fi 
capabil la spre work rapid , §i a face mai múlt Electronic 
carte folositor Te rog ajutá-má pe ei la spre have tot art.hot. 
resources , art.hot. báni , art.hot. strength §i art.hot. timp that 
ei nevoie ínáuntra ordine la spre a fi capabil la spre a pástra 
working pentru Tu. 

Te rog ajutá-má aceia that e§ti part de la team that ajutor pe 
ei on un fiecare basis. A face pe piac la a da pe ei art.hot. 
strength la spre a continua §i a da each de pe ei art.hot. spirit 
understanding pentru art.hot. work that tu nevoie pe ei la 
spre a face. 

Te rog ajutá-má each de pe ei la spre nu have fear §i la spre 
a-§i aminti that tu e§ti art.hot. Dumnezeu ciné answers 
prayer §i ciné este el ínáuntru acuzatie de tot. I pray that tu 
trec.de la will encourage pe ei , §i that tu a proteja pe ei , §i 
art.hot. work & ministru that ei sínt ocupat ínáuntru. I pray 
that tu trec.de la will a proteja pe ei de la art.hot. Spirit 
Forces sau alt obstacles that a putut harm pe ei sau lent pe ei 
jos. 

Te rog ajutá-má cind I folos this Nou Testament la spre de 
asemenea think de la oameni ciné have made this a redacta 
folositor so that I a putea pray pentru pe ei §i so ei a putea a continua la spre ajutor mai múlt oameni I pray that tu trec.de 
la will dá-mi o dragoste de al tau Holy Cuvínt ( art.hot. Nou 
Testament ), §i that tu trec.de la wiU acordá-mi spirit 
wisdom §i discemment la spre know tu better §i la spre 
understand art.hot. perioadá de timp that noi síntem viu 
ínáuntru. 

Te rog ajutá-má la spre know cum la spre deal cu art.hot. 
difficulties that I sínt confronted cu fiecare zi. Lord 
Dumnezeu , Ajutá-má help la spre nevoie la spre know tu 
Better §i la spre nevoie la spre ajutor alt Cre§tin ínáuntru 
meu arie §i around art.hot. lume. I pray that tu trec.de la will 
a da art.hot. 

Electronic carte team §i aceia ciné work pe website §i aceia 
ciné ajutor pe ei al táu wisdom. I pray that tu trec.de la will 
ajutor art.hot. individual members de lor familie ( §i meu 
familie ) la spre nu a fi spiritually deceived , numai la spre 
understand tu §i eu la spre nevoie la spre accent §i a urma tu 
ínáuntru fiecare way. §i I a intreba tu la spre a face ace§tia 
things ín nume de Jesus , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Russían - Russe - Russie 

Russian Prayer Requests - MojIHTBa K 

6ora KHK noMOJiHTb k 

6ora KHK 6or mojkct ycjibimaxb Moeny 

MOJIHTBe KHK CIipOCHTb, MTO 6or /jajl HOMOIHb K MHC 

KHK HaÖTH /lyxoBHoe HaBCAeHHe 

KaK HaÖTH deliverance ot OTeííniero 

jiyxoB KaK noKjiOHHTbca noHCXHHe 6or 

paa KaK HaíÍTH xpncTHaHCKoe 

6ora KaK noMOJiHXb k 6ory jio 

jesus christ a HHKor/ia hc MOJiHjia nepe/i 

Ba>KHbiM K BjnoÖJieHHOCxaM 6ora 

6ora KaíKAoe HimHBímyajibHoe 

jesus, KOTop nepcoHbi christ mojkct noMOHb 

Aejiaex BHHMaxejibHOCTb 6ora o mohx Bemax 

3aiipOCOB MOJIHTBe 

5KH3HH Bbl MOrjIH XOXeXb JlflR paCCMOTpeHHH nOFOBOpHTb K 

6ory 3aiipocax MOJiHXBe 
BaMH, Bac roBopam K 6ory, co3/iaTejib BcejiCHHoro, jiop/j: 
1. Bfci /lajiH 6bi K MHC CMejiocTH noMOJiHTfc Beujn a jijia 

TOrO HTOÖbl nOMOJIHTfc 

2. Bbl JJflJlVl 6bl K MHe CMejIOCTH BepHTb BaM H npHHHMaXb 

Bbl xoTHxe CAejiaxb c Moeö 5KH3Hbio, BMecTO MeHH exalting 
MOH BOJiH (HaMepne) nan tbohm. 

3. Bbl JJflJlVl 6bl MHe HOMOHJb JlflR TOFO MTOÖbl He 

HpeHHTCTBOBaxb MOHM cxpaxaM HencBecTHa craxb 
oxroBopKaMH, HjiH ocHOBa AJia Mena, Koxop nyjKHO ne 

CJiy5KHTb Bbl. 4. Bbl JiajIH 6bl MHe HOMOHJb JlflR TOFO MTOÖbl yBímeXb H BbiyHHTb KHK HMCTb /lyXOBHyiO npOHHOCTb a 

(Hepe3 Bame cjiobo 6h6jihh) a) ajih cnynaeB Bnepe/i h 6) 
jiflR Moero coöcTBeHHoro jupiHoro /lyxoBHoro 
nyTemecTBHíi. 

5. ^TO Bbi 6or jiajiH mhc noMomb /jjia xoro MTOÖbi xoxexb 
cjiy5KHTb Bbi öojibine 

6. ^TO Bbi remind, mto a pa3roBapHBaji c BaMH (prayer)when 
a ceöa paccxpobxe hjih b aaxpy/iHeHHH, bmccto nbiTaxbca 
paapeniHTb Benin xojibKO Hepe3 mok) moACKyio npoHHOCXb. 

7. ^TO Bbi AajiH MHC npeMyApocTb h cep/me 3anojiHHjio c 
ÖHÖJieíícKOH npcMy/ipocTbio xaK HOH a cjiy5KHji 6bi bh 

3(J)(J)eKTHBH0. 

8. ^To Bbi jiajiH MHC 5KejiaHHe H33^HTb Bame cjiobo, 
ÖHÖJiHK), (HoBbiöa saBCT Gospel john), on a personal basis, 

9. Bbi jjfijivi 6bi noMOiHH K MHC xaK, MTO a 6yAy sameTwn, 
BeniH B 6h6jihh (BamcM cjiobc) a Mory jupiho othccth k, h 

KOTOpOH nOMOJKCT MHC nOHaXb Bbl XOTHTC MCHa CACJiaTb B 
MOeÖ 5KH3HH. 

10. ^TO Bbl /lajiH MHC öojibinoe pacnosHaHHC, jiflR xoro 
MTOÖbi noHaxb KaK oötacHKTb K /ipyrHM Koxopbie bh, h mto 

a MOr BbiyHHTb KaK BbI3^HTb H CyMCTb KaK CTOaXb BBcpx 

AJia Bac H Bamero cjiOBa (6h6jihh) 

1 1 . ^TO Bbl npHHecjiH jnoAeíí (hjih websites) b mocíí 5kh3hh 
xoxax SHaxb Bac, h KOxopbie CHjibHbi b hx xohhom 
BHHKaHHH Bac (6or); h xo bh hphhccjih öh jhoacíí (hjih 
websites) b mocíí 5kh3hh öy^cx oöoApnxb MCHa xohho 
BbiyHHXb KaK pasACJiHXb ÖHÖJiHK) CJIOBO HpaB/jH (2 timothy 
2:15). 12. ^TO Bbi noMorjiH mhc BbiyHHXb HMCTb öojibinoe 
BHHKaHHC KOTopbiH BapHaHT 6h6jihh caMbic jij^niHe, 

KOTOpblH CaMblíí TOHHblH, H KOTOpblH HMCeX CaMblC 

/lyxoBHbie npoHHOCTb & CHjiy, h Koxopaa BapnaHT 
corjianiaexca c nepBOHananbHO pyKonHcaMH mto bh 
BOOAynieBHjiH aBTopbi HoBbiöa 3aBeT HanHcaxb. 

13. ^TO Bbi jiajiH noMOiHb k mhc jiflR Hcnojib30BaHHíi Moero 
BpcMCHH B xopomeö Aopore, h jiflR xoro MTOÖbi hc 

paCTOHHTejIbCTBOBaXb MOe BpCMa Ha JI05KHbIX HJIH nycTbix 

MCTO^ax nojiyHHTb closer to 6or (ho to hc öyAbxe 

nOHCTHHC ÖHÖjieííCK), H r/JC Xe MeXOAbl hc npOH3BOA>IT 
HHKaKOÍÍ AOJirOCpOHHblíí HJIH lasting /lyXOBHblíí 
HJIOAOOBOm. 

14. ^TO Bbi /lajiH HOMonib K MHC HOHíiTb look for B IjepKOB 

HJIH MCCXe HOKJIOHeHHÍI, MTO BH/Jbl BOIipOCOB, KOTOp Hy5KH0 
CnpOCHTb, H MTO Bbl HOMOrjIH MHC HaíÍTH BCpyiOmHX HJIH 

pastor c öojibmoH /lyxoBHOÍí npeny/ipocTbio bmccto jiericHx 

HJIH JI05KHbIX OTBCTOB. 

15. Bbl npHHHHHJIH 6bl MCHÍI BCHOMHHTb JlflR TOFO MTOÖbl 

sanoMHHTb Bame cjiobo 6h6jihíi (such as Romans 8), xaK, 
MTO a CMory HMCXb ero b mocm cep/me h HMCXb moíí pa3yM 

6bITb nOArOTOBJICHHblM, H rOTOBO ASTb OTBCT K JipyTOMy H3 

ynoBaHHíi Koxopoe a hmcio o Bac. 

16. ^TO Bbl npHHCCJiH noMonib k mhc xaK HOIl moh 
coöcTBCHHbie Teojiorna h /lOKxpHHbi /pa xoro MTOÖbi 
corjiacHTbca c BaniHM cjiobom, öhöjihch h mto bh 
npoAOJDKajiHCb noMOHb mhc cynexb icaK Moe BHHKaHHC 

/lOKXpHHbl M05KH0 yjiyHHIHTb XaK, MTO MOH COÖCTBCHHbie 

5KH3Hb, lifestyle h noHHMaxb öyjiyT npoAOJDKaxbca öbixb 
closer to bh xothtc hx ÖHXb /pa MeHa. 17. ^TO Bbl paCKpbIJIH MOK) /lyXOBHyK) npOHHIiaxejIbHOCTb 

(3aKjiiOHeHHíi) öojibine h öojibine, h mto rjie moh BHHKaHHC 
HjiH BOcnpHHaxHe Bac hc tohkh, mto bh noMorjiH mhc 
BbiyHHTb jesus christ noHCXHHe. 

18. ^TO Bbi jiajiH noMOiHb k mhc xaK HOIl a Mor 6bi 
OT/iejiHTb jnoöbie ji05KHbie pHxyajibi a 3aBHceji Ha, ox Bamnx 
acHbix npenoAaBaxejibCTB b 6h6jihh, ccjih jnoöoe h3, to a 
following ne 6ora, hjih npoTHBonoji05KHbi k bh xothtc jiflR 
Toro MTOöbi Ha3^HTb HaM - cjieAOBaxb 3a BaMH. 

19. ^TO jnoöbie ycHjiHH 3Jia take away HHCKOJibKO AyxoBHoe 

BHHKaHHC a HMCK), HO AOBOJIbHO MTO 3 COXpaHHJI 3HaHHe 

KaK 3HaTb Bac h öbixb oÖManyTbiM Bnyxpn these days 
AyxoBHoro oÖMana. 

20. ^TO Bbl HpHHCCJIH /lyXOBHyK) HpOHHOCTb H HOMOrjIH K 

MHC xaK HOn a ne öyjiy nacTbio öonbmoíí nanaxb npoHb 
HJIH jnoöoro ABH5KeHHíi öbijio 6bi /lyxoBHOCT counterfeit k 
BaM H K BamcMy CBaTeíínieMy cjiOBy. 

21. To ecjiH MTO-HHÖbmb, TO a /lejiaji b mocíí 5kh3hh, hjih 
jnoöaa /lopora mto a ne oxBcnaji k BaM ho Mepe xoro icaK a 

AOJDKCH HMCTb H TO HpeAOTBpamaeX MCHa OT HJIH lyjiaxb c 
BaMH, HJIH HMCTb HOHHMaXb, MTO Bbl HpHHCCJIH TC 

things/responses/events back intő moíí pa3yM, xaK HOIl a 
oxpcHbjica 6bi OT Hx in the name of jesus christ, h bcc h3 hx 

BJIHaHHÍÍ H HOCJICACTBHÍÍ, H MTO Bbl 3aMCHHJIH JHOÖblC 

emptiness, TOCKjiHBOCXb hjih despair b mocíí 5kh3hh c 
yxcxoíí Jiop/ia, h mto a öojibinc 6biji c(J)OKycHpoBaH na 
yHHTb HOCJiCAOBaxb 3a BaMH nyxcM HHxaxb Bamc cjiobo, 

ÖHÖjIHa. 

22. ^xo Bbl pacKpbijiH MOH rjia3a xaK HOIl a Mor 6bi acHO 
yBímcxb H y3Haxb ccjih öy^cx öojibmoíí oÖMan o /lyxoBHbix 
xcMax, xo KaK noHaxb 3xo aBjiCHHC (hjih 3xh cji3^aH) ox ÖHÖJieíícKOH nepcncKTHBbi, h mto bbi jiajivi mhc 
npcMy/ipocTb jiflR Toro mtoöbi 3HaTb h xaK HOH a Bbiyny 

KHK nOMOHb MOHM JipyShaM H nOJHOÖHJI OAHH 
(pOACTBeHHHKH) JlflR TOFO MTOÖbl HC 6bITb HaCTbK) 66. 

23 ^TO Bbl 066Cn6HHJIH MTO pa3 MOH rjia3a paCKpbIHbl H MOÍÍ 
paSyM nOHHMa6T /iyX0BH06 3HaH6HH6 T6KyiHH6 COÖblTHÍI 
npHHHMaa M6CT0 B MHp6, MTO Bbl nOArOTOBHJIH M06 C6pAII6 

jiflR Toro MTOÖbi npHSHaBaxb Bamy npaB/iy, h mto bh 

nOMOrjIH MH6 nOHHTb KaK HaÖTH CM6JI0CTb H IipOHHOCTb 

H6p63 Bam6 CBaT6Hm66 CJiOBO, öhöjihk). In the name of 
jesus christ, a npomy 3th B6mH noATB6p5K/ia!i mo6 5K6JiaHH6 
6biTb B C00TB6TCTBHH Bam6H B0JI6H, H 3 iipoiiiy Bama 

np6My/ipOCTb H HM6Tb BJII06jI6HH0CTb TVpaBJlhl, AMHHb. Bojibm6 Ha AH6 cxpaHHiibi 

KaK HM6Tb B6HHa!ia 5KH3Hb Mbl paUOCTHbl 6CJIH 3T0T CHHCOK (3aHpOCOB M0JIHTB6 K 
6ory) M05K6T HOMOHb BaM. Mbl H0HHMa6M 3T0 H6 M05K6T 
6bITb CaMblíí nj^HIHÍÍ HJIH CaMblíí 3(J)(J)6KTHBHbIH H6p6B0A. 
Mbl H0HHMa6M MTO öy^yT MHOrO H0-pa3H0My flOpOT 
Bbipa>KaTb MblCJIH H CJIOBa. ECJIH Bbl HM66T6 Hp6AJI05K6HH6 

AJia 60JI66 jiyHm6ro H6p6B0Aa, hjih 6Cjih bh xot6ji öbijiH 6bi 

npHHHTb MajI06 K0JIHH6CTB0 Bam6rO BP6M6HH HOCJiaXb 
HP6AJI05K6HHÍI K HaM, TO Bbl 6yA6T6 HOMOraXb TblCJPiaM 
JHOAÍIX TaK5K6, K0T0pbI6 H0CJI6 3TOrO HpOHHXaiOT 

yjiyHm6HHbiH H6p6B0A. Mbl HacTO HM66M HOBbiíí tcstameiit 

HM6I0HIHHC>I B Bam6M a3bIK6 HJIH B a3bIKaX p6AK0 HJIH 

cxapo. EcjiH Bbl CM0TPHT6 jiflR HOBOFO testameiit b 

Cn6IIH(J)IPI6CKH >I3bIK6, TO n05KajiyHCTa HanHmHT6 K HaM. TaK5Ke, Mbi xoTHM 6biTb yBepcHb! H nbixaeMca CBaabiBaxb xo 
HHor/ia, Mbi npcAJiaraeM khhfh Koxopbie hc cboöoaho h 
Koxopbie cxoHx jienhT. Ho ecjiH bh hc mojkcxc no3BOJiíixb 

HCKOXOpbie H3 XeX 3JieKXpOHHbIX KHHr, xo Mbl M05KeM Macxo 
ACJiaXb OÖMCH 3JieKXpOHHbIX KHHr JlflR HOMOHJH C 

HepcBOAOM HjiH paöoxoíí HepcBO/ia. Bbi ne jiojdkhi,! 6bixb 
npo(J)eccHOHajibHbiM paöoxHHKOM, xojibKO peryjiapHO 
nepcona Koxopaa 3aHHxepecoBaHa b noMoraxb. 

Bbl /lOJDKHbl HMCXb KOMHblOXep HJIH Bbl /JOJDKHbl HMCXb 

/locxyn K KOMHbioxepy Ha Bamnx MecxHbix apxHBC hjih 
K0JiJie5Ke HJIH yHHBcpcHxexe, b BH/iy xoro mxo xe oöbrano 
HMCiox öojiee nyHnine coe^HHeHHa k HHxepnexy. 

Bbl M05Kexe xaK5Ke oöbrano ycxanaBjiHBaxb Bam 
coöcxBeHHbiH jfflHHbiH CBOBO^HO ynex aneKxpoHHaaa 
noHxa nyxcM htixh k mail.yahoo.com nojKajiyíícxa 
npHHHMaexe momchx jiflR xoro mxoöh CHHxaxb aiipec nocjie 
xoro KaK ajieKxpoHHaaa nonxa bh pacnoji05KeHbi na jme 

HJIH KOHIje 3X0H CXpaHHIJbl. 

Mbl HanecMca bh hohijicx ajieKxpoHHaaa nonxa k naM, ecjiH 
3X0 HOMOHIH HJIH HOOmpeHHÍI. Mbl xaK5Ke oGoAP^CM Bac 
CBasaxbca mh oxHOCHxejibHO 3jieKxpoHHbix khhf mh 
npe^JiaraeM xoMy 6e3 iichh, h cboöoaho, Koxop mh hmccm 
MHoro KHHr B HHOCxpaHHHx asbiKax, HO MH Bcer/ia ne 
ycxanaBjiHBacM hx jiflR xoro mxoöh nojiynnxb 3jieKxpoHHO 
(download) HOxoMy mxo mh xojibKO ^eJiacM HMeiomeca 

KHHFH HJIH XCMH KOXOpblC CHpaHIHBaXb. Mbl oGOAP^CM BaC 
npOAOJDKaXb HOMOJIHXb K 6ory H npOAOJDKHXb BbI3^HXb o 

CM nyxcM HHxaxb HoBbiíía 3aBex. Mbi npHBexcxBycM Bamn 

BOHpOCH H KOMMCHXapHH 3JieKXpOHHa!ia HOHXa. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARABIG -LANGUE ARABÉ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

L>ajlí IJJs 
Ij^le. ^I^JCJíl ^iXs I j i^jj l3''^J° ^dí ''-^f'-! MJ'J^' ' 

Jé!. IlJ^J J— is^ jl JljCIiJÓ ljj(>á^í IJ^A^ Ct.í^íJ' M^»L 

lI^jLJ I jé! IlJ^J JjjLf^ I j Lt>"l^.^ ' J^JL? j Üf>L>%?C';?';?'J ^^ 

IjJ^ Ijjijlajs _^jj lj^lj(>. 

I^J I JJs Jé!^ I j L?^-K^ I Jé!cj|l_J I Jl Jéicjjj j_^ IJ^jCl^LJ jl J\^ j 

Cj^lp .iía ^é!aCJé!a. 

é!^l i_^Iai_^ jl I JjiCl^^í jl JCJ_^i_^í í-\^ íií I JjjlCJ í jlIaJlJ fj^f I j Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has 
been released so that we are able to learn more about 
you. 

Please help the people responsible tor making this 
Electronic book available. You know who they are and 
you are able to help them. 

Please help them to be able to work fást, and make 
more Electronic books available 

Please help them to have all the resources, the 
money, the strength and the time that they need in 
order to be able to keep working tor You. 

Please help those that are part of the team that help 
them on an everyday basis. Please give them the 
strength to continue and give each of them the spirituai 
understanding for the work that you want them to do. Please help each of them to not have fear and to 

remember 

that you are the God who answers prayer and who is 

in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you 
protect them, and the work & ministry that they are 
engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spirituai Forces or other obstacles that could harm them or 
slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to 
alsó think of the people who have made this edition 
available, so that I can pray tor them and so they can 
continue to help more people. 

I pray that you would give me a lőve of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me 
spirituai wisdom and discernment to know you better 
and to understand the perlőd of time that we are living 
in. 

Please help me to know how to deal with the 
difficulties that I am confronted with every day. Lord 
God, Help me to want to know you Better and to want 
to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team 
and those who help them your wisdom. God, help me 
to understand you better. Please help my family to 
understand you better alsó. 

I pray that you would help the individuai members of 
their family (and my family) to not be spiritually 
deceived, but to understand you and to want to accept 
and follow you in every way. 

Alsó give us comfort and guidance in these times and I 
ask you to do these things in the name of Jesus , 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

BOOKS which may be of Interest to you, the Reader 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Note: These Books listed below may be available at No cost, 
- in PDF - and Entirely FREE at: 

http://www.archive.orq 

Available on demand in PDF "□ Formát for Free 

but click and go to the Ebook or TEXT section 

orat http://books.qooqle.com 

Available on demand in POF™ Formát for Free or - for those in Europe - at 

http://qallica.bnf.fr 

Telechargez- ADOBE "n PDF- Gratis 
Available on demand in PDF Formát for Free 

or for FRENCH at 

http://books.qooqle.fr/books 

Telechargez- ADOBE "n PDF- Gratis 
Available on demand in PDF Formát for Free 

We encourage you to find out, and to keep separate copies 
on separate drives, in case your own computer should have 
occasional problems. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

A FEW BOOKS for NEW CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& King James Version - The best and ideál would be the 
text of the 1611, [referring to the 66 bool^s of the Old and 
New Testaments] as produced by the originál 
translators. Geneva Bible - Version of the Old Testament and New 
Testament produced starting around 1560. Produced 
with the help of T (Beza)., who alsó produced an 
accurate LATIV version of the New Testament, based on 
the Textus Receptus. 

The Geneva Bible (several Editions of it) are available - 
as of this writing at www.archive.org in PDF 

Bible of Jay Green - Jay Green was the Translator for 
the Trinitarian Bible Society. His work is based on the 
Ancient Koine Greek Text (Textus Receptus) from 
which he translated directly. His work encompasses both 
Hebrew as well as Koine Greek (The Greek spoken at 
the time of Jesus Christ). 

The Translation of the New Testament [of Jay Green] 
can be found online in PDF for Free R-La grandé charte d'Angleterre ; ouvrage précédé d'un 
Précis - This is simply the MAGNA CHARTA, which 
recognizes liberty for everyone. [available online Free ] 

Cannon of the Old Testament and the New Testament 
or Why the Bible is Complete without the Apocrypha and 
unwritten Traditions by Professor Archibald Alexander 
Princeton Theological Seminary - 1851 - Presbyterian Board 
of Publications. [available online Free ] 

Recapitulated apostasy - concealed name & system of the 
Román Empire - interesting exercise for him who has ears 
to hear - by George Stanley Faber - 1833 [available online 
Free ] 

Historical Evidences of the Truth of the Scripture Records 
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOUBTS AND 
DISCOVERIES OF MODERN TIMES, by George 
Rawlinson - Lectures Delivered at Oxford University 
[available online Free ] 

The Apostolicity of Trinitarianism - by George Stanley 
Faber - 1832 - 3 Vol / 3 Tomes [available online Free ] 

The image-worship of the Church of Romé : proved to be 
contrary to Holy Scripture and the faith and discipline of the 
primitive church ; and to involve contradictory and 
irreconcilable doctrines within the Church of Romé itself 
(1847) by James Endell Tyler, 1789-1851[available online 
Free ] 

Calvin defended : a memoir of the life, character, and 
principles of John Calvin (1909) by Smyth, Thomas, 1808- 
1873 ; Publish: Philadelphia : Presbyterian Board of 
Publication. [available online Free ] The Supreme Godhead of Christ, the Comer-stone of 
Christianity by W. Gordon - 1855[available online Free ] A history of the work of redemption containing the outlines 

of a body of divinity ... 

Author: Edwards, Jonathan, 1703-1758. 

Publication Info: Philadelphia,: Presbyterian board of 

publication, [available online Free ] The origin of pagan idolatry ascertained from historical 
testimony and circumstantial evidence. - by George Stanley 
Faber - 1816 3 Vol. / 3 Tomes [available online Free ] 

The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Held 
A.D. 787, in which the Worship of Images was established 
- based on early documents by Rev. John Mendham - 1850 
[documents how this far-reaching Council went away from 
early Christianity and the New Testament] Worship of Mary by James Endell Tyler [available online 
Free] 

The Papai System from its origin to the present time 

A Historical Sketch of every doctrine, claim and practice of 

the Church of Romé by William Cathcart, DD 

1872 - [available online Free ] 

The Protestant exiles of Zillerthal; their persecutions and 
expatriation from the Tyrol, on separating from the Romish 
church - [available online Free ] 

An essay on apostolicai succession- being a defence of a 
genuine ministry - by Rev Thomas Powell - 1 846 An inquiry intő the history and theology of the ancient 
Vallenses and Albigenses; as exhibiting, agreeably to the 
promises, the perpetuity of the sincere church of Christ 
Publish info London, Seeley and Bumside, - by George 
Stanley Faber - 1838 [available online Free ] The Israel of the Alps. A complete history of the Waldenses 
and their colonies (1875) by Alexis Muston (History of the 
Waldensians) - 2 Vol/ 2 Tome - Available in English and 
Separately ALSÓ in French [available online Free ] Encouragement for Women 

Amy Charmichael 

AMY CARMICHAEL - From Sunrise Land 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Lotus buds (1910) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Overweights of joy (1906) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -Walker of Tinnevelly (1916) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -After Everest ; the experiences of a 
mountaineer and medical mission (1936) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -The continuation of a story ([1914 [available online Free ] AMY CARMICHAEL -Ragland, pioneer (1922) 
[available online Free] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF HUNGÁRIÁN CHRISTIÁNS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& fflSTORY OF THE PROTESTANT CHURCH IN 
HUNGARY By J. H. MERLE DAUBIGNE - 
1854 [available online Free ] Hungary and Kossuth-An Exposition of the Laté Hungárián 

Revolution by Tefft 

1852 [available online Free ] 

Secret history of the Austrian government and of its ... 
persecutions of Protestants By Joseph Alfréd Michiels - 
1859 [available online Free ] 

Sketches in Remembrance of the Hungárián Stmggle for 
Independence and National Freedom Edited by Kastner 
(Circ. 1853) [available online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF FRENCH CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Bible Frangaise de Calvin V 1 
[available online Free ] 

La Bible Frangaise de Calvin V 2 
[available online Free ] 

VAUDOIS - A memoir of Félix Neff, pastor of the High 
Alps [available online Free ] 

La Francé Protestante - ou, Vies des protestants fran^ais 
par Haag - 1 856 - 6 Tomes [available online Free ] 

Musée des protestáns célébres 

Étude sur les Académies Protestantes en Francé au xvie et 
au xviie siécle - Bourchenin - 1 882 [available online Free ] 

Les plus anciennes mélodies de l'église protestante de 
Strasbourg et leurs auteurs [microform] (1928) [available 
online Free ] 

L'Israel des Alpes: Premiere histoire compléte des Vaudois 
du Piémont et de leurs colonies 
Par Alexis Muston ; Publié par Marc Ducloux, 1851 
(2 Tomes) [available online Free ] GALLICA - http://aallica.bnf.fr 

Histoire ecclésiastique - 3 Tomes - by Théodore de Béze, 
[available online Free ] 

BEZE-Sermons sur l'histoire de la résurrection de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ [available online Free ] 

DE BEZE - Confession de la foy chrestienne [available 
online Free ] 

Vie de J. Calvin by Théodore de Béze, [available online 
Free ] 

Confession d'Augsbourg (frangais). 1550-Melanchthon 
[available online Free ] 

La BIBLE-l'éd. de, Genéve-par F. Perrin, 1567 [available 
online Free ] 

Hobbes - Léviathan ou La matiére, la forme et la puissance 
d'un état ecclésiastique et civil [available online Free ] 

L'Église et l'Etat a Genéve du vivant de Calvin 
Roget, Amédée (1825-1883). 
[available online Free ] 

LUTHER-Commentaire de l'építre aux Galates [available 
online Free ] 

Petité chronique protestante de Francé [available online Free 
] 

Histoire de la guerre des hussites et du Concile de Basle 
2 Tomes [recheck for accuracy] Les Vaudois et l'Inquisition-par Th. de Cauzons (1908) 
[available online Free ] 

Glossaire vaudois-par P.-M. Callet [available online Free ] 

Musée des protestáns célébres ou Portraits et notices 
biographiques et littéraires des personnes les plus eminens 
dans l'histoire de la réformation et du protestantisme par une 
société de gens de lettres [available online Free ] 

( publ. par Mr. G. T. Dóin; Publication : Paris : Weyer : Treuttel et Wurtz : 
Sclierff [et al.], 1821-1824 - 6 vol./6 Tomes : ill. ; in-8 
Dóin, Guillaume-Tell (1794-1854). Éditeur scientifique) 

Notions élémentaires de grammaire comparée pour servir a 
l'étude des trois langues classiques [available online Free ] 

Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. 
Tomus 1 : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit 
vocabula in certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serié... 

( Estienne, Henri (1528-1598). Auteur du texte Tomus I, II, III, IV : in quo 
praeter alia plurima quae primus praestitit vocabula in certas classes 
distribuit, multiplici derivatorum serié; Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus ) [available Online Free ] La liberté chrétienne; étude sur le principe de la piéte chez 
Luther ; Strasbourg, Librairie Istra, 1922 - Will, Róbert 
[available online Free ] 

Bible-N.T.(írancais)-1523 - Lefévre d'Étaples [available 
online Free ] 

Calvin considéré comme exégéte - Par Auguste Vesson 
[available online Free ] Reuss, Rodolphe - Les églises protestantes d'Alsace pendant 
laRévolution (1789-1802) [available online Free ] 

WEBBER-Ethique_protestante-L'éthique protestante et 
l'esprit du capitalisme (1904-1905) [available online Free ] 

French Protestantism, 1559-1562 (1918) 
Kelly, Caleb Guyer -[available online Free ] 

History of the French Protestant Refugees, from the 
Revocation of the Edict of Nantes 1 854 [available online 
Free] 

The History of the French, Walloon, Dutch and Other 
Foreign Protestant Refugees Settled in 1846 [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian and/or Spanish/Castillian/ etc 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& História del Concilio Tridentino (SARPl) [available online 
Free] 

Aldrete, Bemardo Jósé de - Del origen, y principio de la 
lengua castellana ö romace que oi se usa en Espaiia 

SAVANAROLA-Vindicias historicas por la inocencia de 
Fr. Geronimo Savonarola Biblia en lengua espanola traduzida palabra por palabra de 
la verdad hebrayca-FERRARA 

Biblia. Espanolll602-translaciones por Cypriano de Valera 
( misspelled occasionaUy as Cypriano de Varela ) [available 
Online Free ] 

Reina Valera 1602 - New Testament Available at 
www.archive.org [available online Free ] 

La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento 

Valera, Cipriano de, 1532-1625 
Los dos tratados del papa, i de la misa - escritos por 
Cipriano D. Valera ; i por él publicados primero el a. 1588, 
luego el a. 1599; i ahora fielmente reimpresos [Madrid], 
1851 [available online Free ] 

Valera, Cipriano de, 15327-1625 

Aviso a los de la iglesia romána, sobre la indiccion de 

jubiléo, por la bulla del papa Clemente octavo. 

English Title = An answere or admonition to those of the 

Church of Romé, touching the iubile, proclaimed by the 

buli, made and set foorth by Popé Clement the eyght, for the 

yeare of our Lord. 1600. Translated out of French [available 

online Free ] 

Spanish Protestants in the Sixteenth Century by Cornelius 
August Wilkens French [available online Free ] 

História de Los Protestantes Espaíioles Y de Su Persecucion 
Por Felipe II - Adolfo de Castro - 1 85 1 (alsó Available in 
English) [available online Free ] 

The Spanish Protestants and Their Persecution by Philip II - 1851 - Adolfo de Castro [available online Free ] 

Institvcion de la religion christiana; 
Institutio Christianae religionis. Spanish 
Calvin, Jean, 1509-1564 

Instituzión religiosa escrita por Jüan Calvino el aiio 1536 y 
traduzida al castellano por Cipriano de Valera. 
Calvino, Jüan. 

Catecismo que significa: forma de instrucion, que contiene 

los principios de la religion de diós, util y necessario pára 

todo fiel Christiano : compuesto en manera de dialogo, 

donde pregunta el maestro, y responde el discipulo 

En casa de Ricardo del Campo, M.D.XCVl [1596] Calvino, 

Jüan. 

Tratado pára confirmar los pobres catiuos de Berueria en la 
catolica y antigua se, y religion Christiana: y pára los 
consolar con la Palabra de Diós en las afliciones que 
padecen por el evangelio de lesu Christo. [...] Al fin deste 
tratado hallareys un enxambre de los falsos milagros, y 
illusiones del Demonio con que Maria de la visitacion priora 
de la Anunciada de Lisboa engano a muy muchos: y de 
como fiie descubierta y condenada al fin del ano de .1588 
En casa de Pedro Shorto, Aíio de. 1594 
Valera, Cipriano de. Biblia de Ferrara, corregida por Haham R. Sámuel de 
Casseres 

The Protestant exiles of Madeira (cl 860) French [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part A - Foryour consideration 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& For Christians who want a serious, detailed and 
historical account of the versions of the New Testament, 
and of the issues involved in the historic defense of 
authentic and true Christianity. John William Burgon [ Oxford] -1 The traditional text of the 
Holy Gospels vindicated and established (1896) [available 
Online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] -2 The causes of the 
corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
[available online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] - The Revision Revised 
(A scholarly in-depth defense of Ancient Greek Text of the 
New Testament) [available online Free ] 

hitro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 1 [available online Free ] 

hitro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 2 [available online Free ] 

Horae Mosaicae; or, A view of the Mosaical records, with 
respect to their coincidence with profáné antiquity; their internál credibility; and their connection with Christianity; 
comprehending the substance of eight lectures reád before 
the University of Oxford, in the year 1801; pursuant to the 
will of the laté Rev. John Bampton, A.M. / By George 
Stanley Faber -Oxford : The University press, 1801 
[Topic: defense of the authorship of Moses and the 
historical accuracy of the Old Testament] [available online 
Free] 

TC The English Revisers' Greek Text-Shown to be 
Unauthorized, Except by Egyptian Copies Discarded 
[available online Free ] 

CANON of the Old and New Testament by Archibald 
Alexander [available online Free ] 

An inquiry intő the integrity of the Greek Vulgate- or, 
Received text of the New Testament 1815 92mb [available 
online Free ] 

A vindication of 1 John, v. 7 from the objections of M. 
Griesbach [available online Free ] 

The Buming of the Bibles- Defence of the Protestant 
Version - Nathan Moore - 1 843 

A dictionarie of the French and English tongues 1611 
Cotgrave, Randié - [available online Free ] 

The Canon of the New Testament vindicated in answer to 
the objections of J.T. in his Amyntor, with several additions 
[available online Free ] 

the paramount authority of the Holy Scriptures vindicated 
(1868) Histoire du Canon des Saintes-écritures Dans L'eglise 
Chrétienne ; Reuss (1863) [available online Free ] 

Histoire de la Société biblique protestante de Paris, 1818 a 
1868 [available online Free ] 

L'académie protestante de Nimes et Sámuel Petit 

Le manuel des chrétiens protestants : Simple exposition des 
croyances et des pratiques - Par Emilien Frossard - 1 866 Jean-Frédéric Osterwald, pasteur a Neuchátel 

Dávid Martin 

The canon of the Holy Scriptures from the double point of 
view of science and of faith (1862) [available online Free ] 

CODEX B & ALLIES by University of Michigan Scholar 
H. Hoskier (1914) 2 Vol [available online Free ] 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part B - not Recommended 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Modem Versions of the New Testament, most of which 
were produced after 1910, are based upon a newly invented 
text, by modern professors, many of whom did not claim to 
believe in the New Testament, the Death and Physical Resurrection of Jesus Christ, or the necessity of Personal 
Repentance for Salvation. 

The Translations have been accomplished all around the 
world in many languages, starting with changeover from the 
older accurate Greek Text, to the modem invented one, 
starting between 1904 and 1910 depending on which 
edition, which translation team, and which publisher. We cannot recommend: the New Testament or Bible of 
Louis Segond. This man was probably well intentioned, but 
his translation are actually based on the 8* Critical edition 
of Tischendorf, who opposed the Reformation, the 
Historicity of the Books of the Bible, and the Greek Text 
used by Christians for thousands of years. 

For additional Information on versions, type on the Internet 
Search: "verses missing in the NIV" and you will find more 
matériái. We cannot recommend the english-language NKJV, evén 
though it claims to depend on the Textus Receptus. That is 
not exactly accurate. The NKJV makes this claim based on 
the ecclectic [mixed and confused] greek text collated 
officially by Hermán von Soden. The problem is that von 
Soden did not accomplish this by himself and used 40 
assistants, without recording who chose which text or the 
names of those students. Hermán Hoskier [Scholar, 
University of Michigan] was accurate in demonstrating the 
links between Sinaiticus, Vaticanus, and the Greek Text of 
Von Soden. Thus what is explained as being "based on" the 
Textus Receptus actually was a departure from that very 
text. The Old Testaments of almost all modem language Bibles, 
in almost all languages is a CHANGED text. It does NOT 
conform to the historic Old Testament, and is based instead 
on the recent work of the Germán Kittel, who can be easily 
considered an Apostate by historic Lutheran standards. 
(more in a momentf). 

The Old Testament of the NKJV is based on the New 
Hebrew Translation of Kittel, [die Biblia Hebraica von 
Rudolf Kittel ] Kittel remains problematic for his own 
approach to translation. 

Kittel, the translator of the Old Testament [for almost all 
modem editions of the Bible]: 

1. Did not believe that the Pentateuch he translated was 
accurate. 

2. Did not believe that the Pentateuch he translated was the 
same as the originál Pentateuch. 

3. Did not believe in the inspiration of the Old Testament or 
the New Testament. 4. Did not believe in what Martin Luther would believe 
would constitute Salvation (salvation by Faith alone, in 
Christ Jesus alone). 

5. Considered the Old Testament to be a mixture compiled 
by tribes who were themselves confused about their own 
religion. 

Most people today who are Christians would consider Kittel 
to be a Heretical Apostate since he denies the inspiration of 
the Bible and the accuracy of the words of Jesus in the New 
Testament. Kittel today would be refused to be allowed to 
be a Pastor or a translator. His translation work misleads and misguides people intő error, whenever they reád his 
work. 

The Evidence against Kittel is not small. It is simply the 
work of Kittel himself, and what he wrote. Much of the 
evidence can be found in: 

A history ofthe Hebrews (1895) by R Kittel - 2 Vol 

Essentially, Kittel proceeds from a number of directions to 
undermine the Old Testament and the history of the 
Hebrews, by pretending to take a scholarly approach. Kittel 
did not seem to liké the Hebrews much, but he did seem to 
liké ancient pagan and mystery religions. (see the Two 
Babylons by Hislop, or History of the Temple by 
Edersheim, and then compare). 

His son Gerhard Kittel, a "scholar" who worked for the 
Germán Bible Society in Germany in World War II, with 
full apróval of the State, ALSÓ was not a Christian and 
would ALSÓ be considered an apostate. Gerhard Kittel 
served as advisor to the leader of Germany in World War 11. 
After the war, Gerhard Kittel was tried for War Crimes. 

On the basis of the Documentation, those who believe in the 
Bible and in Historic Christianity are compelled to find 
ALTERNATIVE texts to the Old Testament translated by 
Kittel or the New Testaments that depart from the historic 
Ancient Koine Greek. 

Both Kittel Sr and Kittel Jr appear to have been falsé 
Christians, and may continue to mislead many. People who 
cannot understand how this can happen may want to reád a 
few books including : 

Seduction of Christianity by Dave Hunt. The Agony of Deceit by Horton 

Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey 

The Battle for the Bible by Harold Lindsell (Editor of 

Christianity Today) 

Those who want more information about Kittel should 
consult: 

1) Problems with Kittel - Short paper sometimes available 
Online or at www.archive.org 

2) The Theological Faculty of the University of Jena during 
the Third .... in PDF [can be found online sometimes] 

by S. Heschel, Professor, Dartmouth College 

3) Theologians under .... : Gerhard Kittel, Paul Althaus, and 
Emánuel Hirsch / Róbert P. Ericksen. 

Publish info New Haven : Yale University Press, 1985. 
(New Haven, 1987) 

4) Leonore Siegele - Wenschkewitz, Neutestamentliche 
Wissenschaft vor der Judenfrage: Gerhard Kittels 
theologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte 
(München: Kaiser, 1980). 5) Rethinking the Germán Church Struggle 
by John S. Conway [online] 

http://motlc.wiesenthal.com/resources/books/annual4/chapl8.html 6) Betrayal: Germán Churches and the Holocaust 

by Róbert P. Ericksen (Editor), Susannah Heschel (Editor) Psalm 50:15 

15 And call upon me in the day of trouble: 1 will deliver 

thee, and thou shalt glorify me. Psalm 90 

91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High 

shall abide under the shadow of the Almighty. 

2 1 will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: 
my God; in him will 1 trast. 

3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, 
and from the noisome pestilence. 

4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings 
shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. 

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the 
arrow that flieth by day; 

6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for 
the destruction that wasteth at noonday. 

7 A thousand shall fali at thy side, and ten thousand at thy 
right hand; but it shall not come nigh thee. 

8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward 
of the wicked. 

9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, 
evén the most High, thy habitation; 

10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague 
come nigh thy dwelling. 

1 1 For he shall give his angels charge over thee, to keep 
thee in all thy ways. 

12 They shall bear thee up in thefr hands, lest thou dash thy 
foot against a stone. 

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion 
and the dragon shalt thou trample under feet. 14 Because he hath set his lőve upon me, therefore will 1 
deliver him: 1 will set him on high, because he hath known 
my name. 

15 He shall call upon me, and 1 will answer him: 1 will be 
with him in trouble; 1 will deliver him, and honour him. 

16 With long life will 1 satisfy him, and show him my 
salvation. Psalm 23 

23:1 A Psalm of Dávid. The LORD is my shepherd; 1 shall 

not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 
me beside the still waters. 

3 He restoreth my sóul: he leadeth me in the paths of 
righteousness for his name's sake. 

4 Yea, though 1 walk through the valley of the shadow of 
death, 1 will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine 
enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth 
over. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days 
of my life: and 1 will dwell in the house of the LORD for 
ever. With My Whole Heart - With 
all my heart 

"with my whole heart" 

If we truly expect God to respond to us, we must be 
willing to make the commitment to Him with our 
whole heart. 

This means making a commitment to Him witii our 
ENTIRE, or ALL of our iieart. IVIany people do not 
want to be truly committed to God. They simply want 
God to rescue tiiem at tiiat moment, so tiiat tiiey can 
continue to ignore Him and retusé to do wiiat tiiey 
sliouid. God knows tliose wlio ask lieip sincereiy and 
tliose wlio do not. God knows eacli of our tliouglits. 
God knows our true intentions, tlie intentions we 
consciousiy admit to, and the intentions we may not 
want to admit to. God knows us better tlian we know 
ourselves. When we are truly and lionestly and 
sincereiy praying to find God, and wanting Him witli aii 
of our lieart, or witli our whole heart, THAT is when 
God DOES respond. 

What should people do if they cannot make this 
commitment to God, or if they are afraid to do this ? 
Pray : Lord God, I do not know you well enough, please help 
me to know you betier, and please help me to 
understand you. Change my desire to sérve you and 
help me to want to be committed to you with my whole 
heart. I pray that you would send intő my life those 
who can help me, or places where I can find accurate 
Information about You. Please preserve me and help 
me grow so that I can be entirely committed to you. In 
the name of Jesus, Ámen. Here are somé verses in the Bible that demonstrate 
that God responds to those who are committed with 
their whole heart. (Psa 9:1 KJV) To the chief IVIusician upon IVIuthlabben, 
A Psalm of Dávid. I will praise thee, O LORD with my 
whole heart; I will show forth all thy marvellous works. 

(Psa 111:1 KJV) Praise ye the LORD. I will praise the 
LORD with my whole heart, in the assembly of the 
upright, and in the congregation. 
(Psa 1 19:2 KJV) BIessed are they that keep his 
testimonies, and that seek him with my whole heart. 

(Psa 1 19:10 KJV) With my whole heart have I sought 
thee: O let me not wander from thy commandments. 

(Psa 1 19:34 KJV) Give me understanding, and I shall 
keep thy law; yea, I shall observe with my whole heart. 

(Psa 1 19:58 KJV) I entreated thy favour with my whole 
heart: be merciful unto me according to thy word. (Psa 1 19:69 KJV) The proud have forged a lie against 
me: but I will keep thy precepts with my whole heart. 

(Psa 119:145 KJV) KOPH. I cried with my whole heart; 
hear me, O LORD: I will keep thy statutes. 

(Psa 138:1 KJV) A Psalm of Dávid. I will praise thee 
with my whole heart: before the gods will I sing praise 
unto thee. 

(Isa 1 :5 KJV) Why should ye be stricken any more? ye 
will revolt more and more: the whole head is sick, and 
the whole heart faint. 

(Jer 3:10 KJV) And yet tor all this her treacherous 
sister Judah hath not turnéd unto me with her whole 
heart, but feignedly, saith the LORD. 

(Jer 24:7 KJV) And I will give them an heart to know 
me, that I am the LORD: and they shall be my people, 
and I will be their God: tor they shall return unto me 
with their whole heart. 

(Jer 32:41 KJV) Yea, I will rejoice over them to do 
them good, and I will plánt them in this land assuredly 
with my whole heart and with my whole sóul. I Péter 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: 
and be ready aiways to give an answer to every man 
that asketh you a reason of the hope that is in you with 
meekness and fear: II Timothy 2: 15 Study to show thyself approved unto 
God, a workman that needeth not to be ashamed, 
rightiy dividing the word of truth. Local Congregations: For those who want to take a moment and say a prayer for Local 

Believers I come before You today because I am concerned about my local congregation. 

I ask for your help in learning and knowing how to proceed in the task of informing them about the 
issue of accuracy in Bible versions. I pray Lord for great wisdom so that I would know, understand 
and realize how to proceed with the task of sharing the Information and helping them. 

I pray that you would help me by giving me friends who share these concerns, and that you would 
help me to know who to share the Information with, that I have. I pray that you would help my Local 
groupor Congregation and the leaders to have an overwhelming thirst for accuracy, for accurate 
transiations of your Word and for a serious and deep knowiedge of the impact that they can truly have 

I pray that you would prompt their questions, their curiosity, their conversations, and situations where 
they would be able to quickly understand and realize the steps that need to be taken in order to make 
more people aware of these issues. 

I pray that you would help me learn how to influence others in a Godly manner, and in wisdom, and 
in a way that would attract more people to a more serious desire to know the history of the Versions 
and the Transiators, and to understand the implications. 

I pray for my family, for those who are saved and do understand, and for those who do not, that 
you would help them to WANT to know more about these issues, and to not be afraid, but to trust you, 
and to learn how to depend on you for their Emotional Strength and Security. I pray that you 
would help US all to rely on you and to use the time and efforts we make to continue to be a biessing 
to many believers both near and far. 

I pray that you would bring people intő my life that can help me with these issues, and these plans, 
and that you would equip them and me alsó, so that I would know and understand how to proceed. 

There are so many concerns that I have. I pray that you would keep us safe, and that you would 
protect US, at each and every step of the way. I pray that you would give us your peace and clarity 
for US to understand how to proceed. I pray for your inspiration and for ideas from you that will help 
to make these issues known and understood to the members of my local congregation 
and to the local community. 

Help me to actwith wisdom, discretion, discernment and an understanding of how to fit intő 
your long term plans. Send friends and Information my way so that I can learn very quickly. 

Once more, I continue to pray for those who work on the matter of these accurate scripture 
versions. Please help them to have all the resources, the funding, the strength, the faithful friends 
and the time and great protection that they need in order to be able to keep working for You. 

I pray that you would encourage them, and that you protect them, and the work and ministry 
that they are engaged in. I pray that you would protect them from the SpirituaI Forces 
that could harm them or slow them down. )ur wisdom. I alsó ask you to help me understand what I reád 
nd I ask you to do all these things in the name of Jesus, Romains 3:23 Éphésiens 2: 8-9 Romains 5:8 JEAN3:16 Premiere építre de Jean (1 Jean 5:13) 
Premiere építre de Jean (1 Jean 1 :9) 1 Thessaloniciens 4:13-5:6 L'Apocalypse 1 :3 Romains 8:26-27 Evangile selon Jean Matthieu 17:21 Actes des Apótres 14:23 Marc 9:20 Premiere építre de Pierre 
Deuxiéme építre de Pierre Romains 8: 26-39 Építre aux Éphésiens 
Premiere épftre de Jean l\/latthieu 24 Deuxiéme építre aux Thessaloniciens immi Le Nouveau Testament 

Les livres canoniques 

Les quatre Évangiles - (la vie de Jésus de Nazareth) 

Évangile selon Matthieu 

Évangile selon Marc 

Évangile selon Luc 

Évangile selon Jean 

les Actes des Apőtres, 

Építre aux Romains 

Premiere építre aux Corinthiens 

Deuxiéme építre aux Corinthiens 

Építre aux Galates 

Építre aux Éphésiens 

Építre aux Philippiens 

Építre aux Colossiens 

Premiere építre aux Thessaloniciens 

Deuxiéme építre aux Thessaloniciens 

Premiere építre á Timothée 

Deuxiéme építre á Timothée 

Építre á Tite 

Építre á Philémon 

L'Építre aux Hébreux 

Építre de Jacques 

Premiere építre de Pierre 

Deuxiéme építre de Pierre 

Premiere építre de Jean 

Deuxiéme építre de Jean 

Troisiéme építre de Jean 

Építre de Jude 

l'Apocalypse, nommée parfois Révélations The Book of Proverbs - Old Testament - Proverbs Chapter 1 

Prov 1:1 The proverbs of Solomon the son of Dávid, king of Israel; 

2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 

3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 

4 To give subtiety to the simpie, to the young man knowiedge and discretion. 

5 A wise man wiii hear, and wiii increase ieaming; and a man of understanding shaii attain 
untowisecounseis: 

6 To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and theirdark sayings. 

7 The fearof the LORD is the beginning of knowiedge: butfoois despise wisdom and instmction 

8 Myson, hear the instruction ofthyfather, and forsake notthe iaw ofthy mother: 

9 For they shaii be an omament of grace unto thy head, and chains about thy neck. 

10 Myson, ifsinners entice thee, consentthou not. 

11 ifthey say, Come with us, ietus iay waitforbiood, ietus iurkpriviiy forthe innocentwithout 
cause: 

12 Let US swaiiow them up aiive as the grave; and whoie, as those that go down intő the pit: 

13 We shaii find aii precious substance, we shaii fiii ourhouses with spoii: 

14 Cast in thy iot among us; iet us aii have one purse: 

15 My son, waik not thou in the way with them; refrain thy foot from their path: 

16 For their feet run to évii, and make haste to shed biood. 

17 Sureiy in vain the netis spread in the sightof any bird. 

18 And they iay wait for their own biood; they iurkpriviiy for their own iives. 

19 So are the ways ofeveryone that is greedyof gain; which taketh away the iife of the owners 
thereof. 

20 Wisdom crieth without; she uttereth hervoice in the streets: 

21 She crieth in the chief piacé of concourse, in the openings of the gates: in the city 
she uttereth her words, saying, 

22 How iong, ye simpie ones, wiii ye iove simpiicity? and the scomers deiight in their scoming, 
and foois haté knowiedge ? 

23 Tum you at my reproof: behoid, i wiii pour out my spirit unto you, i wiii make known my words 
unto you. 

24 Because i have caiied, and ye refused; i have stretched out my hand, and no man regarded; 

25 But ye have set at nought aii my counsei, and wouid nőne of my reproof: 

26 i aiso wiii iaugh atyourcaiamity; i wiii mockwhen yourfearcometh; 

27 When yourfearcometh as desoiation, and yourdestruction cometh as a whiriwind; when 
distress and anguish cometh upon you. 

28 Then shaii theycaii upon me, buti wiii notanswer; they shaii seekme eariy, but they 
shaii not find me: 

29 Forthatthey hated knowiedge, and did notchoose the fearof the LORD: 

30 They wouid nőne of my counsei: they despised aii my reproof 

31 Therefore shaii they eatof the fruitof their own way, and befiiied with their own devices. 

32 Forthe tuming away of the simpie shaii siay them, and 
the prosperity of foois shaii destroy them. 

33 Butwhoso heari<eneth unto me shaii dweii safeiy, and shaii be quietfrom fearof évii. (To know more. reád the rest of the book of proverbs)