Skip to main content

Full text of "_1691 Hungarian new testament karoli original Testamentom szent biblia Krisztusnak book27"

See other formats


KAROLI 1692 ORIGINÁL EDITION 
EDITION ORIGINEL HUNGÁRIÁN HONGROIE RENDI AZ O ES UJ TESTAMENTUM 

KÖNYVEINEK, ES AZOK MINT JEGYEZTESSENEK- 

FEL A' LEVELEK ALSÓ SZELIN ES EGYEBÜTT: 

HÁNY RÉSZEI LEGYENEK MINDEN KÖNYVNEK, 

ES HÁNYADIK LEVELÉN KEZDESSENEK. 

Az 


6 Teítamentom Könyvei. 
Rész Levél. 
Rész. Levél. 


Mófes I. Könyve. 


i Mós. 


5° 


1 


A' Prédikátor. 


Préd. 


12 


671 


Mófes II. K. 


2 Mós. 


4° 


61 


Énekeknek éneke. Ettek, 


8 


680 


Mófes III. K. 


í Mós. 


27 


109 


Eíaiás. 


E/a. 


66 


6X4 


Mófes ÍV. K. 


4 Mós. 


3« 


144 


Jeremiás. 


lér. 


S 2 


7 39 


Mófes V. K 


5 Mós. 


34 


193 


Jeremiás Siralmi. Siral. 


5 


797 


Jófué Könyve. 


Mf. 


24 


2 35 


Ezékiel. 


Ez. 


48 


802 


Birák Könyve, 


Bir. 


2 1 


263 


Dániel. 


Dán. 


1 2 


85 3 


Ruth Könyve. 


Ruth. 


4 


291 


Hófeás. 


Ofe. vagy Hóf. 


14 


868 


Sámuel I. Könyve. 


i Sám. 


3 1 


395 


jód. 


Ióel. 


3 


876 


Sámuel II. K. 


i Sám. 


= 4 


33i 


Amós. 


Amós. 


9 


879 


Királyok I. K. 


i Kir. 


22 


362 


Abdiás. 


Abd. v. Qbad 


1 


88," 


Királyok II. K. 


i Kir. 


2 5 


398 


Jónás. 


Ión. 


4 


88 s 


Chronikák 1. K. 


] Chr. 


29 


43 2 


Mikeás. 


Mik, 


7 


887 


Chrónikák II. K. 


i Chr. 


36 


464 


Náhum. 


Náh. 


3 


892 


Efdrás Könyve. 


Efdr. 


10 


502 


Habakuk. 


Hab. v. A bak 


3 


894 


Néhémiás Könyve. 


Néh. 


13 


5'3 


Sófóniás. 


Séf- 


3 


896 


Erther Könyve. 


Esíh. 


10 


529 


Aggeus. 


Agg. v. Hag. 


2 


898 


Jób Könyve. 


lób. 


4- 


538 


Zakariás. 


lak. 


■4 


900 


Sóltár Könwe. 


Sóit. 


1 50 


57' 


Malakiás. 


Mai. 


4 


908 


Példa-beéédek. 


Péld. 


3' 


645 
Az L'j Teílamt 


ntom Könyvet 
Rész. Levél. 
Rész. Levél. 


Máté Evangvél. 


Mát. 


28 


9" 


Timothéushoz. 


I. 1 Titn. 


6 


11 39 


Márk Evangvél. 


Márk. 


16 


947 


Timothéushoz. 


II. 2 Titn. 


4 


1143 


Lukáts Evangvél. 


Luk. 


24 


97° 


Ti tus hoz. 


Tit. 


3 


1 146 


János Evangvél. 


Ián. 


21 


1009 


Filémonhoz. 


Filém. 


i 


1148 


Apoft. Tselekedeti. 


Tsel. 


28 


1038 


A' Sidókhoz. 


Síd. 


■3 


1149 


Pál Levele Rómába 


Róm. 


.6 


1075 


Jakab Levele. 


lak. 


5 


1 160 


Kórinthusba. L 


i Kór. 


16 


1091 


Péter I. Levele 


1 Pét. 


5 


1 164 


Kórinthusba. 11. 


2 Kór. 


n 


1 106 


Péter II. Lev. 


2 Pét. 


3 


1 169 


Galatziába 


Gal. 


6 


1 1 16 


János I. Levele 


1 Ián. 


5 


1171 


Eféfusba. 


Ef. 


6 


i i 26 


János II. L. 


2 Ián. 


j 


"75 


Filippibe. 


Fii. 


4 


1125 


János III. L. 


3 Ián. 


1 


1176 


Kolofieba. 


Kol. 


4 


1 1 30 


Júdás Levele. 


lúd. 


1 


,176 


ThefTalónikába. I. 


i Thef. 


5 


11 34 


János Jelenéfe. 


lel. 


22 


.178 


TheíTalónikába. II. 


2 Thef. 


3 


1137 FeUvebb jelentetik ezzel: Fel. 
Alább ezzel. Al. •Vjegvek , mellvekkel e'Bibliában mutattatnak a 1 Sz. írásbéli helyek ímezek renddel : 
t t * * T ha hol ez ötnél több kívántatik , ezek megelöl kezdetnek. 1 1 78 Revelation - Karoli - NT - 1 692 Hungárián - NT - 1692 SZENT JÁNOSNAK MENNYEI JELE- 

NESEKRÖL VALÓ KÖNYVE. 

EKönyvben megirattatik áüapatja az Anyapentegybáznak , az időtől fogva mellyben Iános 
e'Könyvet irta (tudniillik vége felé a' Dómitziánus Tsáfiár birodalmának, az-az: Christus 
fiületéfe után 96 eptendöben) mind e'Világ végéig: Hogy tudniillik a' hivek az ördögtől és 
az istentelenektől keményen háborgattatnak , de mindazáltal ez inségekbenis megtartatnak , 
és végre mennyekbe á* ditöségre felvétetnek : az istentelenek pedig e'világon iponyú bünteté- 
fekkel megbüntettetnek, á 1 más világon örök kinra vettetnek. Hét Látáfok irattatnak 
pedig meg egymás után. I. Hét arany gyertyatartókról , és hét tsillagokról , 1 , 2 , 3 . R. 
II. Hét petsétekkel bézárlatott könyvről, 4,5,6,7.)?. ///. Hét trombitáló Angyalok- 
ról. 8, 9, 10, 11. R. IV. Egy pülö afiponyról , és Sárkányról , 12, 13, 14. R. V. Hét 
arany pohárokat tartó hét Angyalokról. 15, 16. R. VI. Egy hét fejű állaton ülő nagy 
paráznáról, 17, 18, 19, 20/?. VII. Egy mennyei városról , 21 , 22. Rép. I. RÉSZ 
EKőnyvre Elöl-járó bepéd után az Írásra pa- 

rantsolatot vépen , és az első látáft látja. 
1 A 'Jéliis Chriíhisnak Jelentéle, 
/"\ mellyet adott néki az Iíten, hogy 
megjelentené az ö Éolgáinak a'mel- 
lyeknek megkellene hamar lenniek j ö pedig 
elküldvén azt az ö Angyala által , az ö Volgá- 
jának Janóinak megjelenté. 

2 Ki bizonyságot tött az Iílennek be- 
Éédéröl , és a'Jéíus Chriftusnak bizony- 
ság-tételéről és valamellyeket látott. 

3 Boldog a'ki olvaűa, és boldogok a'kik 
hallgatják e' Jövendő mondáinak befiédit , 
és megtartják azokat a'mellyek megirat- 
tattak abban , mert az idő közel vagyon. 

4 János a'hét Gyülekezeteknek mely- 
lyek vágynak Aliában: Kegyelem nék- 
tek és békelTég attól a'Ki X vagyon , a'Ki 
vala , és a'Ki eljövendő , és a'hét lelkek- 
től mellyek az ö Éékinek előtte vágynak. 

5 Es a'Jéíus Chriíhűlól , ki amaz hív ta- 
núbizonyság , a' halottak közzül amaz f el- 
sö-Éülött és a'földnek Királyinak Fejedel- 
mek, ki Éeretett minket, és megmolött 
minket a'mi bűneinkből az ö * vére által. 

6 Es tött minket * Királyokká és Pa- 
pokká az Iílennek és az ö Attyának ; öné- 
ki légyen ditsöség és hatalom mind örök- 
kön örökké , Ámen ! 

7 Imé Y eljö felhőkkel , és minden feem 
meglátja ötet,még a'kik ötét í áltahzegez- 
tékis;és jajgatáflal íirnak ö előtte e'földnek 
minden nemzetségi ; Ugy léÉen , Ámen ! 

8 En vagyok az Alfa és az Omega , az- 
az, t kezdet és végezet, ezt mondja az 
Ur , a'Ki * vagyon , a'Ki vala , és a'Ki el- 
jövendő , a'Mindenható. 

9 En János ki néktek atyátoküais va- 
%2Mós:^:i^. Al.S.v. és 4:8. t \Kór. 15:20. 

*Sid 9:14. * iPét.2: $.és 9. r Mát. 24: 30. 
tlán. 19: 37. tAl 21 :6. *Fell. 4. v. 

Translated from Koine Greek - Estienne 1 550/51 gyök, és társ a'feenvedésben , az uralko- 
dásban , és a'Chrilbis Jéíúfiiak tűrésében , 
valék a'éigetben melly Páthmóíhak ne- 
veztetik, az Iften befeédéért és a'Jéíus 
Chriíhis felöl való bizonyság-tételért. 

10 Lélekben elragadtattam vala az Ur- 
nák napján, és hallék hátam megett 
nagy Éót , mintegy trombitának Éavát , 

11 Melly ezt mondja vala: En vagyok 
az Alfa és az Omega , amaz Első és Utói- 
só, és, A'mit látfe írd-meg könyvben: és 
küld-el a'hét Gyülekezeteknek, mellyek 
vágynak Afiában : Eféííisban , Smirnában , 
Pergamumban , Thiatirában , Sárdisban, 
Filadelfiában és Laodiczeában. 

1 2 Hátra fordúlék azért hogy lámám a' 
Éót a'melly nékem feól vala ; megfordulván 
pedig láték hét arany gyertyatartókat. 

13 Es a'hét gyertyatartók között ha- 
fonlatoft az embernek Fiához, ki öltö- 
zött vala bokáig való ruhába , és béöve- 
dezett vala az ö tsetseinél arany övvel. 

14 Az ö feje pedig és haja fejérek valá- 
nak mint a'fejér gyapjú, vagy mint a' 
hó ; és az ö feemei mint a'tüznek lángja. 

15 Az ö lábai pedig haíönlatöíök valá- 
nak a'fénlö aranyfeinü rézhez , mintha ke- 
mentzében égnének ; és annak éava ollyan 
vala mint afök vizeknek zugáfok. 

16 Valának pedig az ö jóbb-kezében hét 
tsillagok; és az Ö Éájából két-élü hegyes 
tör Jzármazik vala ki; és az ö ortzája vala 
mint a'Nap mikor fénlik az ö erejében. 

17 Mikor pedig láttam volna ötét , lee- 
sem az ö lábai előtt mintegy hólt ; és ak- 
kor veté reám az ö jóbb-kezét , mondván 
énnékem : Ne félj ; én vagyok amaz X El- 
ső és az Utolsó. 

18 Es ki élek, de megholtam vala, és 
ímé élek örökkön örökké , Ámen ! és birok 
a'pokolnak és általainak t kúltsaival. 

XEfa. 41:4. XAl. 20: 1. 9 írd Négy Levelek. János Jelenéfe. 

9 Ird-meg a'mellyeket láttál , a' mel- 
lyek moít vágynak , és a'mellyek ezek 
után következnek. 

20 Aliét tullagoknak titkát, mellyeket 
láttál az én jobb kezemben , és a'hét arany 
gyertyatartókat. A'hét tíilíagok a'hét Gyü- 
lekezetnek Angyali ; és a'melly hét gyertya- 
tartókatláttál , a'hét Gyülekezetek. 

II. RÉSZ. 
A'CbriSlus négy Leveleket irat a' Gyülekeze- 
tek Angyalinak. 
1 A Z Eféfusbéli Gyülekezetnek 
A\ Angyalának ird-meg : Ezt mond- 
ja az a'ki az Ö jóbb-kezében tart- 
ja a'hét tíilíagokat , a'ki jár a'hét arany 
gyertyatartók között. 

2 Tudom a'te tselekedetidet , és a'te 
fáradságodat és türéfedet , és hogy a'go- 
nofeokat el nem feenvedheted ; és megké- 
sértetted azokat a'kik Apoítoloknak mond- 
ják magokat holott nem azok , és hazugok- 
nak találtad Őket lenni. 

3 Es terehvel megterheltettél volt , és 
elfcenvedted ; és az én nevemért munká- 
lódtál , és nem fáradtál-el. 

4 De vagyon valami ellened való mondá- 
/om , mert a'te első feeretetedet elhagytad . 

5 Emlekezzél-meg azért honnét eftél-ki,és 
térj -meg, és az elébbi tselekedeteket tsele- 
kedjed; ha pedig nem miveled , hamar eljö- 
vök ellened , és a'te gyertyatartódat helyé- 
ből kivetem , ha meg nem téréndefe. 

6 De ez jó benned, hogy a'Nikolai- 
táknak tselekedeteket gyűlölöd , mellye- 
ket énis gyűlölök. 

7 A'kinek vagyon füle, hallja mit 
mond a'Lélek a'Gyülekezeteknek : A'gyö- 
zedelmesnek enni adok az teletnek fájá- 
nak gyümöltséhÖ\ , melly vagyon az Iften 
paraditsomának közepette. 

8 A'Smirnabéliek Gyülekezeteknek An- 
gyalának pedig ird-meg : Ezt mondja amaz 
Első és Utolsó , a'ki megholt volt , és él. 

9 Tudom a'te tselekedetidet, nyomorú- 
fágodat és Éegénységedet ( de gazdag vagy ) 
és azoknak káronűáíökat a'kik mondják 
magokat Sidóknak lenni , és nem azok ha- 
nem a'Sátánnak Sinagogája. 

10 Semmit ne félj azokban a'mellye- 
ket Éenvedendö vagy. Imé következik 
hogy a'Sátán egynéhányat ti közzületek 
a'tömlötzbe vefien , hogy megpróbáltaf- 
fatok , és léfeen tíz napig való nyomorú- 
ságtok : Légy hív mind halálig , és néked 
adom az életnek koronáját. 

XAl. 22 : 2. 2 Rész. 1 179 

11 A'kinek füle vagyon, hallja mit 
mond a' Lélek a'Gyülekezeteknek: A'ki 
győzedelmes léfeen , meg nem íertetik a* 
máfodik haláltól. 

1 2 A'Pergamumbéli Gyülekezet An- 
gyalának ird-meg : Ezt mondja a'kinek ke- 
zében vagyon ama' két-élü hegyes tör : 

1 3 Tudom a'te dolgaidat,és hol lakozol , 
tudniillik a*hol a T Sátánnak feéki vagyon , és 

az én nevemet tudod , és az én hitemet 
nem tagadtad-meg akkoris , mikor amaz én 
hiv Antipás Mártiromom ti köztetek megö- 
letek , a'hol a'Sátán lakozik. 

14 De vagyon valami kevés panajiom 
ellened , hogy vágynak a'te Gyülekeze- 
tedben kik a' $ Bálám tudományát tart- 
ják, ki a'Bálák Királyt tanítja vala, mi- 
módon vetne botránkozáft az Izrael fiai 
eleikbe , hogy ennének azokban mellyek 
áldoztattak a'bálványoknak , és paráz- 
nálkodnának. 

1 5 Azonképen vágynak ollyak a'te Gyüle- 
kezetedbenis kik a'Nikolaitáknak tudomá- 
nyokat tartják , mellyet gyűlöltem. 

16 Térj-meg: ha nem, ellened mé- 

?yek hamar; és azok ellen vívok az én 
feámnak fegyverével. 

17 A' kinek füle vagyon, hallja mit 
mond a'Lélek a'Gyülekezeteknek: A'gyö- 
zedelmesnek enni adok amaz elrejtetett 
Mannából : és adok annak fejér követskét , 
és a'követskén új irott nevet , mellyet íen- 
ki nem tud , hanem tsak a'ki azt elvéfei. 

1 8 A'Thiatirabéli Gyülekezetnek An- 
gyalának pedig ird-meg : Ezt mondja az 
Iítennek Fia , kinek feemei ollyak mint a' 
tűznek lángja, és a'kinek lábai ollyanok 
mint a'fénlö arany-feínü réz. 

19 Tudom a'te dolgaidat és feerelme- 
det , és üzenteknek való feolgálatodat , hi- 
tedet , türéíédet és tselekedetidet , az utól- 
sókatis , mellyek többek az elsőknél. 

20 De vagyon ellened kevés /»ű»o/5om , 
hogy megengeded *Jézabelnek, ki ma- 
gát mondja Próféta afefeonynak , hogy ta- 
nítson és eltsalja az én fzolgáimat , hogy 
paráználkodjanak, és egyenek a'bálvá- 
nyoknak áldozta ttakban. 

21 Es adtam néki időt hogy megtérjen 
az ö paráználkodásából , de nem tért-meg. 

22 Es ímé vetem ötét ágyba, és azo- 
kat kik ö véle paráználkodnak, nagy 
nyomorúságba , ha meg nem térnek az 
ögonop tselekedeteikböl. 

D d d 2 23 Es 

$4^íftr. 24.14.^25:1. \I6b.^:2. *i^Tír. 16:31. 1 1 80 Három Levelek. János 

23 Es az ö fiait halállal megölöm; és 
megtudják minden Gyülekezetek , hogy 
én a' íveséknek és a'fciveknek viígáló- 
jok vagyok, és közzületek kinekkinek 
megfizetek az ö érdeme fcerint. 

24 Tinéktek pedig és a' több Thiatira- 
bélieknek mondom , valakiknél nintsen 
e' tudomány , és nem javalják a'Sátán- 
nak mélységes álnokságit , a'mint ök ne- 
vezik : nem vetek reátok más terhet. 

25 Hanem a'mi nálatok vagyon, azt 
tartsátok-meg addig , míg eljövök. 

26 Mert a'ki diadalmas lejénd , és megö- 
rizéndi mind végig az én tselekedetimet , 
adok annak f hatalmat a'Pogányokon. 

27 Es birja azokat vas vefeÉÖvel,és mint 
a'fazekasnak edényei úgy megrontatnak; 
miképen énis vöttem az én Atyámtól. 

28 Es adom annak a'hajnal tüllagot. 

29 A' kinek vagyon füle, hallja mit 
mond a'Lélek a'Gyülekezeteknek. 

III RÉSZ. 
ír a'Sárdisbéli , Ftladelfiabéli és Laodiczea- 

béli Gyülekezeteknek lelki Páfitorinak. 
1 A .' Sárdis városhéli Gyülekezetnek 
/-\ Angyalának pedig ird-meg : Ezt 
mondja , a'kinél vágynak az Iíte- 
ni hét lelkek , és a'hét tfillagok : Tudom 
a' te dolgaidat , tudniillik hogy mondatol 
élni , holott megholt légy. 

2 Vigyázz , és erösítsd-meg azokat a'kik 
megmaradtak és kik halandó félben vágy- 
nak : mert nem találtam a'te tselekedetidet 
Iítennek előtte tökélletefeknek lenni. 

3 Megemlékezzél azért azokról a'mel- 
lyeket vöttél és hallottál , megtartsad 
azokat és megtérj. Hogyha nem vigyá- 
zándafe, elmegyek te hozzád mint a' 
* lopó , és meg nem tudhatod melly órá- 
ban megyek te hozzád. 

4 Mindazáltal vágynak Sárdisban egyné- 
hány emberek, kik meg nem ferteztették 
az ö ruháikat , annakokáért fejér ruhákban 
járnak én velem , mert méltók arra. 

5 A'ki győzedelmes léfeen, fejér ru- 
hákba öltöztetik, és el nem törlöm an- 
nak nevét az életnek * könyvéből , ha- 
nem valláft téfeek annak nevéről az én 
Atyám előtt Y és az ö Angyali előtt. 

6 A'kinek füle vagyon , hallja a'mit a' 
Lélek mond a'Gyülekezeteknek. 

7 A' FUadelfiabéli Gyülekezet Angya- 
lának pedig ird meg : Ezt mondja ama' 
Szent és Igaz , kinél a'Dávíd t kúltsa va- 

$ \Sám. 16.7. t-So/í.2,-8,9. *Mát. 24:43. 
*Fil. 4:3. y Mát. 25:31. %Efa. 22:22. Jelenéfe. 3 Rész. gyón; ki megnyitja és íenki bé nem zár- 
ja , és bezárja , és íenki meg nem nyitja. 

8 Tudom a'te dolgaidat. Imé adtam te 
elődbe egy megnyfltt ajtót, mellyet fenld 
bé nem zárhat : mert vagyon valami jóság 
benned , és megtartottad az én beÉéde- 
met , meg lem tagadtad az én nevemet. 

9 Imé én adom azokat a'kik a'Sátán Si- 
nagógájából valók , azokéból tudniillik , kik 
mondják magokat Sidóknak, holott nem 
azok , hanem hazudnak : imé , mondom , 
azt mivelem hogy azok eljöjjenek és artzal 
leboruljanak a'te lábaid előtt , és megtud- 
ják hogy én Éerettelek tégedet. 

10 Mivelhogy megtartottad az én bé- 
keffégre intő beÉédemet , azért énis meg- 
feabadítlak téged a'késértetnek idejéből, 
melly az egé£ világra következendő , hogy 
e'földnek lakoíi megkésérteííenek. 

1 1 Imé eljövök hamar , tartsd-meg azt 
a'mi nálad vagyon , hogy íenki el ne ve- 
gye a'te koronádat. 

1 2 A'ki győzedelmes léfeen , azt mive- 
lem hogy az én Iílenemnek Templomá- 
ban $ ofelop légyen az , és többé onnét ki 
nem jő ; és ö reá felirom az én Iílenem- 
nek t nevét , és az én Iílenemnek városá- 
nak nevét , az az , az új Jérusálemnek 
* nevét melly mennyorfeágból feáll alá az 
én Iftenemtöl , és az én új nevemetis. 

13 A' kinek füle vagyon, hallja mit 
mond a'Lélek a'Gyülekezeteknek. 

14 A'Laodiczeabéüek Gyülekezetek- 
nek Angyalának pedig ird-meg : Ezt 
mondja az Ámen, amaz hív és igaz bi- 
zonyság, az Iften teremtésének kezdete. 

1 5 Tudom a'te dolgaidat , tudniillik 
hogy te íem hideg nem vagy , íém hév : 
vajha hideg volnál vagy hév ! 

16 Annakokáért mivelhogy lágy -me- 
leg vagy , íem hideg fem hév , kiokád- 
lak tégedet az én feámból. 

1 7 Mert ezt mondod : Gazdag va- 
gyok , meggazdagodtam , és íemmi nél- 
kül nem feükölködöm : Es nem tudod 
hogy te nyomorult , nyavalyás , feegény , 
vak és mezítelen vagy. 

1 8 Adom néked tanátsúl hogy végy én tő- 
lem tűzben megpróbáltatott aranyat , hogy 
gazdag légy : és fejér ruhákat , hogy öltöze- 
ted légyen,és ne láttailek ki a'te mezítelensé- 
gednek rútsága: és Éem-gyógyító írrel 
kend-meg a'te Kémeidet , hogy láls. 

1 9 A'kiket * én feeretek megfeddem és 

meg- 
tiKir.jn 1 JAl. 22:4. M/.2 1 : 10. *Sid. 12:6. Isíeni ditsöségnek látáfa. János Jeleneié 

megdorgálom ; légy buzgóságos azért és 
térj -meg. 

20 Imé az ajtó előtt állok és zörgetek; 
valaki hallándja az én fzómat és megnyi- 
tándja az ajtót , bemegyek ahoz , és ö vé- 
le vatsorálok , és öis én velem. 

21 A' ki győzedelmes léÉen, együtt 
ültetem velem az én királyi-Éékembe , 
mint énis győzedelmet vöttem, és ülök 
az én Atyámmal az ö király i-Éékiben. 

22 A' kinek füle vagyon, hallja mit 
mond a' Lélek a'Gyülekezeteknek. 

IV. RÉSZ. 
A' fiékben ülö, á'hufionnégy Vének, hét tüz 
lámpa fok és négy lelkes állatok láttatnak. 
i í "^ Zeknekutánna látám , és ímé egy 
|^ megnyilatkozott ajtó vala menny- 
ben ; és az első Éózat mellyet hal- 
lék; mint a'trombitának fcava melly én velem fcól vala , ezt mondja vala : Jöjj-fel 
ide , és megmutatom tenéked minémü 
dolgoknak kell lenniek ezután. 

2 Azonnal azért elragadtatám a'Lélek- 
töl ; és ímé egy királyi-feék tétetett vala le 
mennyben , és ül vala a'Éékben egy valaki. 

3 A'ki pedig a'Éékben ül vala,tekintettel 
hafordatos vala a'jáfpis és fardius kőhöz; 
és a'éck kömyül vala Éivárvány , melly reá 
nézve haíönló vala a'finaragdushoz. 

4 Es a'feéknek környüle,hufeönégy Éékek 
valának, és a'Éékekben láték ülni hufeon- 
négy Véneket,kik fejér ruhákban öltöztet- 
tek vala, és fejeké arany koronák valának. 

5 A'királyi-fcékböl pedig jönek vala ki 
villámáíök, és mennydörgéíek és Éóza- 
tok , és hét tüz lámpáíbk égnek vala a' 
feék előtt , mellyek a'hét Ifteni lelkek. 

6 Es vala a'Éék előtt üveg tenger , ha- 
íönlatos a'kriftályhoz : és a'feéknek köze- 
pette és a'feéknek környüle négy lelkes 
állatok , mellyek feemekkel tellyefek va- 
lának mind elöl hátúi. 

7 Az első lelkes állat pedig haíönlatos 
vala az orofelánhoz, és a'málödik lelkes 
állat haíönlatos vala a'borjúhoz , és a'har- 
madik lelkes állatnak ortzája vala mintegy 
embernek , és a* negyedik lelkes állat ha- 
íönlatos vala a'repülö iashoz. 

8 Es a'négy lelkes állatnak külön kü- 
lön mindeniknek köröskörül hat - hat 
feárnyok vala, és belől rakvák valának 
feemekkel , kik éjjel és nappal feünetlen 
mondják vala : % Szent , Szent , Szent az 
UR , a' Mindenható Iften , Ki t vala , Ki 
vagyon , és Ki eljövendő. 

$Efa.6:$. t/W/. i; 4 . 4,5 Rész. u8i 

9 Es mikor a'lelkes állatok ditsöséget , 
tiÉtefíeget és háládáft tulaj donítnak vala 
annak a'ki a'Éékben ül vala , az örökkön 
és örökké élőnek ; 

io A'huÉonnégy Vének a'Éékben ülő 
előtt leborulnak vala , és imádják vala az 
örökkön örökké élőt , és az ö koronáikat 
letéfeik vala a'Éék előtt , mondván ; 

1 1 í Méltó vagy Uram ki végy ditsö- 
séget , tiÉtelTéget és erőt , mert te terem- 
tettél mindeneket, és a'te akaratodért 
vágynak és teremtettek. 

V. RÉSZ. 
A'bépetsétktt könyvről, mellyet megnyitni 
tsak a'Bárány méltó , kinek minden te- 
remtett állatok tijitejféget téflnek. 
i \^ S láték annak jóbb-keze felöl a'ki a' 
[^ Éékben ül vala egy könyvet , melly 
mind belől kivül beíratott vala , és 
hét petsétekkel petsételtetett vala bé. 

2 Es láték egy erős Angyalt , ki nagy 
feóval kiáltja vala; Kitsoda volna méltó 
arra hogy megnyitná a'könyvet, és fel- 
bontaná annak petsétit ? 

3 Es fenki nem vala tíem mennyen, 
íem földön, lem föld alatt, a'ki a'köny- 
vet megnyithatná , és abba nézhetne : 

4 En azért igen íirok vala , hogy fenki 
nem találtatnék ki méltó volna a'könyv- 
nek megnyitására és elolvasására, fem 
pedig hogy abba nézne. 

5 Akkor egy a'Vének közzül mond né- 
kem : Ne íirj ; Imé diadalmat vött a' * Jú- 
da nemzetségéből való Orofelán, Dávid- 
nak* ama' gyökere , hogy megnyifla a'köny- 
vet , és felbontsa annak hét petsétit. 

ó Tekintek azért és ímé a'királyi-fcék kö- 
zött és a'négy lelkes állatok között és a' 
Vének között , mintegy megöletett bárány 
áll vala, kinek hét fearvai és hét T Éemei 
valának, mellyek az Ifteni hét t lelkek, 
mellyek az egéÉ földre botsáttattak. 

7 Az eljőve és elvövé a'könyvet a' Éék- 
ben ülőnek jóbjáról. 

8 Es mikor a'könyvet elvötte volna , a- 
ma'négy lelkes állatok, ésama'hufeonnégy 
Vének leesének a'Bárány előtt, kiknek 
mindeniknek kezekben valának hegedűk , 
és arany pohárok , tellyefek jó illatokkal , 
mellyek a'Éenteknek t imádságok. 

9 Es éneklének új éneket , mondván : 
Méltó vagy hogy elvegyed a'könyvet , és 
megnyiüad annak petsétit ; mert megö- 

D d d 3 let- 

$Al. 5:12. tA 2:10. * 1Af0f.49.-9. *Al. 
22:i6. r Zak.4: 10. tFell.v 5. tAl.8:$. 1 182 Könyv petséti felnyittatnak. János Jeleneié. 6 Rész. lettél, és megváltottál minket Iftennek 
t a'te véred által , minden ágazatból és 
nyelvből , és népből és nemzetségből. 

10 Es töttél minket a'mi Iítenünknek 
t Királyokká és Papokká ; és uralkodunk 
a'földön. 

r i Es tekintek , és haliám a'királyi- 
Ééknek , a'lelkes állatoknak , és a'Vének- 
nek környülök feám-feerint * feáz ezerÉer 
való ezer és tiz feáz ezer íbk Angyalok- 
nak feavokat. 

1 2 Kik nagy fel-fcóval ezt mondják va- 
la : * Méltó hogy ama' megöletett Bá- 
rány végyen erőt , gazdagságot , böltse- 
séget , hatalmaflagot , tifetefleget , ditsö- 
séget és áídáft. 

1 3 Söt minden teremtett állat , melly T 
mennyben , földön, föld alatt, a'tengerben , 
és minden ezekben való állat, haliám hogy 
ezt mondja vala : A'királyi-feékben ülőnek , 
és a'Báránynak , áldás , tiÉteíség , ditsö- 
ség , és hatalom örökkön örökké. 

14 A' négy lelkes állatok pedig ezt 
mondják vala, Ámen! és a'huéonnégy 
Vének artzal leborúlának , és imádák az 
örökkön örökké élőt. 

VI. RÉSZ. 
Abézárlatott könyv bat petséti renddel felfía- 

kafltatván az Isten ítéleti véghez-menek. 
1 T~^ S tekintem mikor a'Bárány az első 
j~^ petsétet felÉakaÉtotta volna , és hal- 
Iám hogy a'négy lelkes állatok köz- 
zül egy monda haíönlatos Éóval a'menny- 
dörgéshez ; Jöjj ide és láflad. 

2 Es látám , és ímé vala ott egy X fejér 
ló , és annak a'ki azon ül vala , kezében 
vala kézíve , és adaték néki korona , és 
kijőve mint diadalmas , és hogy azutánis 
diadalmat venne. 

3 Es mikor a'málbdik petsétet felfea- 
kafetotta volna , haliam , hogy a'máíbdik 
lelkes állat ezt monda ; Jöjj ide és láflad. 

4 Es előjőve más veres ló , és a'ki azon 
ül vala , adaték annak olly hatalom , hogy 
a'békefleget elvenné a'földröl , hogy az 
emberek egymáít megöljék, és adattaték 
annak egy nagy fegyver. 

5 Es mikor felÉakaÉtotta volna a'har- 
madik petsétet , haliam hogy a'harmadik 
lelkes állat monda : Jöjj ide és láflad. Lá- 
tám azért ; és imé vala ott egy fekete ló , 
és annak a'ki azon ül vala , kezében vala 
egy mérték. 

%Tsel. 20:28. 1 Kór. 6:20. Ef. 1:7. 
Kot. 1:14. tFell. 1:6. *Dán. 7:10. 
*Fell. 4: 11. r Fell. v. 3. %Al. 19:21. 6 Es hallék a'négy lelkes állatok között 
Éózatot, melly ezt mondja vala: A'búzá- 
nak mértzéje egy dénár pénzen , és az ár- 
pának három mértzéje egy dénár pénzen , 
de a'bort és az olajt ne t bántsad. 

7 Es mikor felfcakafctotta volna a'ne- 
gyedik petsétet, haliam hogy a'negye- 
dik lelkes állat Éólván ezt monda : Jöjj 
ide és láflad. 

8 Es látám és ímé vala ott íarga feinü 
ló, és a'ki rajta ül vala, annak neve vala 
halál , és a'pokol követi vala azt ; és adaték 
azoknak hatalom a'földnek negyed réfeén , 
hogy t fegyverrel , éhséggel , halállal , és 
a'földnek fene-vadai által ölnének. 

9 Es mikor megnyitotta volna az ötö- 
dik petsétet , látám egy oltár alatt azok- 
nak * lelkeket , kik megölettettek vala az 
Iftennek beÉédéért , és a' * bizonyság-té- 
telért a'mellyet oltalmaznak vala. 

10 K iáknak vala pedig nagy Éóval mond- 
ván : URam ki feent és igaz vagy , meddig 
nem téfefe itéletet,és nem állafe-bofefeút a'mi 
vérünkért , azokon a'kik laknak a'földön ? 

11 Akkor adatának azoknak egyen- 
ként fejér ruhák, és mondaték nékiek, 
hogy még egy kevés ideig nyugodná- 
nak, míglen bétellyeíedik az ö Éolga-tár- 
íaik»ű£ és attyokfiaiíiaA jlámok, kiknek 
meg kell öletniek , mint ökis megölettek. 

12 Azután tekintem mikor a'hatodik 
petsétet felbontotta volna , és ímé nagy 
földindulás lön , és a'Nap feketévé lön 
mint a'fekete fák , és a'HóId mindeneitől 
lön ollyan mint a' Y vér. 

13 És a'tfillagok az égről hullanak vala 
a'földre , miképen a'fige-fának éretlen gyü- 
möltfi hullanak mikor a'nagy Éél rázza. 

14 Es az $ ég eltakarodék , mint mikor 
a'papirosat egybe-takarják; és minden 
hegyek és Éigetek helyekből elmenének. 

1 5 Es a'földnek Királyi , a'Fejedeimek, 
a'gazdagok, a'Hadnagyok, a'Hatalmaíok, 
és mindenek, mind a'feolgák mind a'fea- 
badoíök t elrejtek magokat a'barlangok- 
ba , és a'hegyeknek köfeikláikba. 

1 6 Es mondának a'hegyeknek és a'kö- 
£i Idáknak: * Énetek mi reánk, rejtíetek- 
el minket annak feine előtt ki a'feékben ül , 
és a'Báránynak haragjától. 

17 Mert eljött az ö haragjának ama' 
nagy napja ; és ki maradhat-meg ö előtte ? 

VII. 
%Al. 9:4. t3 Mós. 16:22, 25. *Al. 
20:5. *Al. 19:10. y Feli. 2:20. XSólt. 
102:27. t£/a. 2: 19, 21. *Hós. 10:8. Elpetsétletteknek fiámok 

VII. RESZ. 

Az elpetsételtettekröl , éspámtalan nép egybe 

gyüjtettetéséröl , és kik legyenek azok. 
i A Nnakutánna láték négy Angyalt 
/-\ állani a'földnek négy feegeletin , 
kik a'földnek négy izeiéit tartóztat- 
ják vala, hogy a'feél ne fúna a'földre, fe 
a'tengerre , fe femmi élö-fára. 

2 Es láték más Angyalt feljöni Napke- 
let felöl , kinek kezében vala az élö Iften- 
nek t petséte ; ki nagy fel feóval kiálta a' 
négy Angyaloknak , kiknek adatott vala 
hogy ártsanak a'földnek és a'tengernek. 

3 Ezt mondván : t Ne ártsatok fe a' 
földnek, íe a'tengernek, fe a'fáknak, 
addig míg meg nem petsételjük a'mi Me- 
nünknek Éolgáit az ö * homlokokon. 

4 Es haliam a'megpetsételtetteknek 
feámokat: *Száz negyvennégy ezerén va- 
lónak, kik az Izrael fiainak minden nem- 
zetségekből elpetsételtettek vala. 

5 A' Júda nemzetségéből tizenkét ezer 
vala elpetsételve : a'Rúben nemzetségéből 
tizenkét ezer elpetsételve : a'Gád nemzet- 
ségéből tizenkét ezer elpetsételve : 

6 Az Afer nemzetségéből tizenkét-ezer 
elpetsételve: a*Neftali nemzetségéből ti- 
zenkét-ezer elpetsételve: a'Manafíes nem- 
zetségéből tizenkét-ezer elpetsételve. 

7 A' Simeon nemzetségéből tizenkét 
ezer elpetsételve ; a'Lévi nemzetségéből ti- 
zenkét-ezer elpetsételve; az IÜakár nem- 
zetségéből tizenkét-ezer elpetsételve. 

8 A' Zabulon nemzetségéből tizenkét 
ezer elpetsételve : a'Jófef nemzetségéből 
tizenkét-ezer elpetsételve: a' Benjámin 
nemzetségéből tizenkét ezer elpetsételve 

9 Azután tekintek, és ímé vala nagy 
íbkaság, mellyet fenki meg nem Éámlál- 
hatna, minden nemzetségből, ágazatból, 
népek és nyelvek közzül ; és állanak vala a' 
feék előtt és a'Bárány előtt , fejér ruhákba 
öltözve , és az ö kezeikben pálma ágak. 

io Es kiáltnak vala nagy Éóval , 
mondván : Az idvefleg a'mi Iftenünktöl 
vagyon a'ki a'feékben ül, és a'Báránytól. 

1 1 Az Angyalok pedig mindnyájan a' 
izéknek , a' Véneknek és a'négy lelkes álla- 
toknak környülök állanak vala, és a'feék 
előtt artzal leborúlának , és imádák az Iftet. 

12 Ezt mondván: Ámen! áldás, di- 
tsöíeg, böltseség, haladás, tifetefiég, ha- 
talom és erö a'mi Iftenünknek mind örök- 
kön örökké , Ámen ! 

13 Akkor megÉólíta engemet egy a' 
$ 2 Tim. 2:19. t Al. 9:4. * £2.9:4. * Al. 14:1. János Jeleneié. j,8Rész. 1183 

Vének közzül és monda nékem : Ezek a' 
kik fejér ruhákba öltöztettek, kitsodák 
és honnét jöttek ? 

14 Es mondék néki: Uram, te tudod; 
Es monda nékem: Ezek azok a'lök jöttek 
a'nagy nyomorúságból, és megmoííák 's 
megfejérítették ruháikat a'Bárány vérébe. 

1 5 Annakokáért vágynak az Iften fcéki- 
nek előtte, és Volgáinak néki éjjel és 
nappal az ö Templomában ; és a'ki ül a' 
feékben , lakik ö vélek. 

16 Nem $ éheznek többé , és nem £om- 
júhoznak többé , és a'Nap hévsége , vagy 
valami egyéb hévség nem árt nékiek. 

17 Mert a'Bárány a'ki vagyon a'feék kö- 
zepében , az t legelteti őket , és a'vizeknek 
élö forráfira vifei őket, és eltöröl Iften az 
ö * feemeikröl minden könyhúllatáft. 

VIII. RESZ. 
Hét Angyalok, kiknél bét trombiták; kö- 
nyörgések a'fienteknek : négy Angyalok 
trombitálnak , Iaj á'hárma után. 
1 T^ S mikor felbontotta volna a'hete- 
|^ dik petsétet , lön nagy tsendeúeg 
mennyben , úgy mint fél-óráig. 

2 Es látám ama' hét Angyalokat kik az 
lílennek előtte állanak, és adatának azoknak 
hét trombiták. 

3 Akkor más Angyalis jőve elö , és 
megálla az oltár előtt kinek kezében vala 
arany temjénező : és adának annak lok 
jó illatokat , hogy azokkal áldoznék min- 
den feenteknek * könyörgésekkel egybe 
az arany oltáron , melly vala a'fzék előtt. 

4 Felméne pedig a'jó illatoknak füfti a' 
feenteknek könyörgésekkel , az Angyal- 
nak kezéből az Iften eleibe. 

5 Azután vövé az Angyal a'temjéne- 
zöt , és megtölté azt az oltárnak fzené- 
vel , és leveté a'földre ; és lőnek menny- 
dörgéfek , feózatok , villámáíbk , és föld 
indűláíök. 

6 Es a'hét Angyalok kiknél hét trom- 
bita vala, kéÉülének a'trombitáláshoz. 

7 Az első Angyal azért trombitála , és 
lön köesö , és tüz vérrel elegy , és vette- 
tének a'földre , és az élö-fáknak harmad 
rééek megége, és minden zöldellő fü 
megfcárada. 

8 Es mikor a'máfodik Angyal trom- 
bitált volna , mintegy tüz miatt megger- 
jedett nagy hegy vettetek a' tengerbe , 
és a'tengernek harmad réfee lön vérré. 

9 Es a'tengerben való teremtett álla- 
im 121:6. Efa. 49:10 ASólt. 23: i.*Efa: 25: 
8.* Feli. 5:8. Ddd 4 tok 1 1 84 A' mélység kútjának fáskái 

toknak harmad réfeek meghala , az élö 
állatok tudniillik, és a'hajóknak harmad 
réfeek elveÉe. 

10 Mikor a'harmadik Angyal trombi- 
tált volna leesék az égről egy nagy tsil- 
lag , melly ég vala mintegy Éövétnek , és 
esek a'folyó vizeknek harmad réfeekre, 
és a' vizeknek forraltra. 

1 1 A'tsillagnak pedig neve üröm : válto- 
zék azért a'folyóvizeknek harmad réfeek 
ürömmé; és fok emberek meghalának 
aViztöl,hogy keíerükké lőttek volna. 

1 2 Es mikor a'negyedik Angyal trombi- 
tált volna, megveretek a'Napnak harmad 
réÉe , a' Hóidnak harmad réfee és a' tsilla- 
goknak harmad réfeek , annyira hogy meg- 
homályofbdnék azoknak harmad réfeek , és 
a'napnak harmad réÉe nem fénlenék, az 
éjtfeakánakis halönlóképen. 

1 3 Es láték és hallék az égnek közepette 
egy Angyalt $ repülni , ki ezt mondja vala 
nagy Éóval : Jaj ! Jaj ! Jaj a'föld lakofinak , 
a'három Angyalok trombitájuknak feavok 
miatt , a'kik ezután trombitálnak. 

IX. RÉSZ. 
Az ötödik és hatodik Angyalok trombitálá- 

fokra más nyomorúságok következnek. 
1 |^ S mikor az ötödik Angyal megfú- 
jd vallotta volna az ö trombitáját , 
Iátám hogy egy tsillag eíétt-le az 
égről a'földre mellynek adaték a'mélysé- 
ges kútnak kúltsa. 

2 Megnyitá azért a'mélységes kutat; és 
kijőve a'kútnak füíK, mintegy nagy ke- 
mentzének füfti: és meghomályoíodék a' 
Nap és a'levegö ég , a'kútnak füíb" miatt. 

3 A'fuftböl pedig támadának sáskák a' 
földre; és adaték azoknak ollyan hata- 
lom , minémü hatalmok vagyon a' földi 
skorpióknak. 

4 De azoknak megparantsolák hogy a' 
földnek füvét ne t bántanák, és femmi 
zöldellő állatot , és femmi élő-fát ; ha- 
nem tsak az embereket a'kiknek homlo- 
kokon nintsen az * Iílennek petséte. 

5 Es adaték azoknak nem hogy megöl- 
nék az embereket , hanem hogy gyötrefle- 
nek azok öt hónapig, és azoknak gyötrel- 
mek ollyan légyen, mint a'skorpió miatt 
való gyötrelem mikor megmarja az ébert. 

6 Annakokáért az napokban kereíik az 
emberek a' * halált, de nem találják- 
meg azt ; és kívánnának meghalni , de a' 
halál elmégyen elölök. 

7 A'sáskáknak pedig haíbnlatoflagaik 
W. 14:6.1 Fell.6;6.* Feli. r . 3 .*FeIl.6:i6. János Jelenéfe. 9 Rész. 

ollyak valának mint a'viadalhoz kefeíttetett 
lovak, és valának az ö fejeken mintegy 
aranyhoz hafonló koronák , és azoknak áb- 
árázatjok mint az emberek ábrázatjok. 

8 Es ollyan hajók vala mint az afefeo- 
nyi-állatoknak hajók : és a'fogaik mint az 
orofelánoknak fogaik. 

9 Es vala pántzéljokií mint a'vas pán- 
tzélok ; és azoknak Éárnyaiknak zugáíbk 
mint a'feekereknek zugáíbk , vagy mikor 
ibk lovak feágúldanak a' viadalra. 

I o Vala pedig ollyan farkok mint a' skor- 
pióknak , és azoknak fulákok vala az ö far- 
kokban; és azoknak hatalmok vala hogy 
ártíanak az embereknek öt hónapig. 

I I Vala pedig ö rajtok Királyul a'mély- 
ségnek Angyala , kinek neve Sidóúl Abad- 
don, Görögül pedig Apollion: az-az Vefitö. 

12 Az egy Jaj elmúlék , és ímé ezután 
még más két Jaj következik. 

1 3 Es mikor a'hatodik Angyal trombi- 
tált volna hallék néminemű feózatot az 
arany oltárnak négy fearvaitól , melly az 
Iílen előtt vagyon. 

14 Melly pózát ezt mondja vala a'hato- 
dik Angyalnak kinél a'trombita vala: 
Old-el ama'négy Angyalokat kik a'nagy 
Eufrátes folyó viznél megkötöztettek. 

15 Elóldatának azért a'négy Angya- 
lok , kik kééek minden órára , napra , 
hónapra és efetendöre , hogy megöljék az 
embereknek harmad réfeeket. 

16 Es vala a'lovag féregnek feáma, két 
ezerfeer való feáz ezer; mert haliám azok- 
nak feámokat. 

1 7 Es iímét láték lovakat látásban , és 
hogy azokon ülőknek , tüzes , veres , és 
kénkő feinü fegyver-derekok volna ; és a' 
lovaknak fejek mint az orofelánoknak fe- 
jek, és azoknak feájokból tüz, füíl, és 
kénkő jö vala-ki. 

18 Ez háromtól öletteték-meg az em- 
bereknek harmad réfeek , tudniillik a'tüz- 
töl , a'füíltöl és a'kénkötöl , mellyek jö- 
nek vala ki azoknak feájokból. 

19 Mert azoknak hatalmok az ö Éájok- 
ban vagyon , és az ö farkokban : mert az 
ö farkok hafonlatolbk a'kigyókhoz , mel- 
lyeknek ártalomra való fejek vagyon. 

20 A'több emberek pedig kik meg nem 
ölettettek e'tsapáfokkal , nem tértenek-el 
az ö kezek tsinálmányitól hogy ne imád- 
nák az ördögöket , és az arany , ezüft , értz, 
kö, és fa bálványokat , mellyek né í láthat- 
nak , fem hallhatnak , sem járhatnak. 

ISólt. 115. 5 , 6, 7. 21 Es János megéfli a' Könyvet. 

21 Es meg nem tértek az ö gyilkofla- 
gokból, íem az ö ördöngöllegekböl , fem 
paráználkodáfokból , fem lopálökból. 
X. RÉSZ. 

Egy Angyal hirdeti mennyből az Anticbri- 
stus orfiágának végét: megéteti lánoffdl d 
megnyitott könyvetekét bogy ifmét jövedőljön i T ** S láték más erős Angyalt leÉállani 
|"^ v mennyből ki felhővel környülvé- 
tetett vala , kinek feje felett vala fci- 
várvány ; az ö ortzája pedig mint a' % Nap , 
és az ö lábai mint a'tüzes ofilopok t. 

2 Es vala az ö kezében egy megnyitta- 
tott köny vetske ; és veté az ö jobb lábát 
a' tengerre , a'bal lábát pedig a'földre. 

3 Es kiálta fel-fióval, mint mikor az 
oroÉlán ordít; és mikoron kiáltott volna, 
a'hét menny dörgéíekis megéólalának. 

4 Mikor pedig a'hét mennydörgéfek 
megfiólaltak volna , én azt meg akarom 
vala irni, de hallék az égből fcózatot, 
melly ezt monda nékem; Petsételd bé 
a'mellyeket a'hét mennydörgéfek fiolá- 
nak , és azokat meg ne írjad. 

5 Es az Angyal a'kit láték állani a'tenge- 
ren és a'földön , felemelé kezét az égre , 

6 Es megesküvék arra a' ki él mind 
örökkön örökké , a'ki teremtette az eget 
és a'benne valókat, a'földet és a'benne 
valókat , és a'tengert és a'benne valókat , 
hogy idő többé nem léfien. 

7 Hanem aTietedik Angyal Savának ide- 
jében , mikor trombitálni kezd , véghez me- 
gyén az Mennek titka, a'mint megmon- 
dotta az ö Volgáinak a'Prófétáknak. 

8 Es a'Éózat mellyet hallottam vala az 
égből, ifmét fiola nékem és monda: 
Menj-el , és vedd-el ama'megnyittatott 
könyvetskét, melly a'tengeren és a'föl- 
dön álló Angyalnak kezében vagyon. 

9 Elmének azért az Angyalhoz és mon- 
dák néki: Add nékem a'konyvetskét. Es 
monda nékem: Vedd-el és *nyeld-el, és 
megkeferíti a'te gyomrodat, de a'te fiád- 
ban édes léfien mint a'méz. 

io Elvöm azért a'konyvetskét az An- 
gyal kezéből; és elnyelem azt; és az én 
fiámban olly édes vala mint a'méz , de 
mikor elnyeltem volna azt, megkeíere- 
dék az én gyomrom. 

ii Es monda énnékem; Ifmét kelle- 
tik néked prófétálnod a'népek előtt , po- 
gányok, nyelvek, és íbk Királyok előtt. 

XI. RÉSZ. 
A'Templom megméretéfe : két bizony sági 

%Mát. 17:2. iFell. 1 : 15. *Ezék. 3: 1. János Jelenéfe. 10, 1 1 Rész. 1 185 

Cbriftusnak az AntkhriűuÜól megöletnek, 
ifmét feltámadnak: ű' hetedik Angyal 
trombitához Isién Temploma megnyittatik. 
iT~^ S adának nékem kezembe egy nád 
P^ fiálat , melly haíbnlatos vala a'vefi- 
feö fiáihoz , és mellém álla egy An- 
gyal , és monda : Kelj-fel és mérd-meg az 
Iíten Templomát és az oltárt , és azokat 
a'kik a'Templomha.n imádkoznak. 

2 De a'pitvart melly a'Templom kivül 
vagyon kihagyjad, és azt meg ne mérjed , 
merta'Pogányoknakadatott;és a'fient vá- 
róit tapodják t negyvenkét hónapig. 

3 Es adom azt amaz én két tanúbizony- 
ságimnak , kik prófétálnak gyáfi ruhákba 
öltözvén , ezer kétfiáz hatvan napig. 

4 Ezek ama'két f olaj-fák, és a'két 
gyertyatartók , mellyek a'földnek Iílene 
előtt helyheztettettek. 

5 Ha valaki akar nékik ártani , tüz 
fiármazik az ö fiájokból , melly megöli az 
ö ellenségeiket ; mert ha valaki akar né- 
kik ártani , úgy kell annak megöletnie. 

6 Ezeknek vagyon hatalmok arra hogy 
bezárják az eget, hogy az ö prófétálá- 
íbknak idejében eső ne légyen , és ha- 
talmok vagyon aVizeken, hogy azokat 
vérré változtaífák ; és megverjék a'földet 
akármi tsapáflal valamennyifier akarják. 

7 Es mikor elvégezik az ö bizonyság- 
tételeket, a' * mélységből feljött fene 
vad hadakozik ö ellenek , és meggyőzi 
őket , és megöli Őket. 

8 Es az ö hólt telteik feküfinek ama' nagy váróinak útzáin, melly lélek feerint 
* Sodornának és Egyiptufiiak hivattatik, 
hol a'mi Umnlás megfefeíttetett. 

9 Es minden ágazatok , népek , nyel- 
vek és nemzetségek közzül való emberek 
látják azoknak hólt teíteiket , három na- 
pon és fél napon , és azoknak hólt teítei- 
ket nem engedik tenni koporsókba. 

10 Es a'földnek lakofi örülnek és ör- 
vendeznek rajtok , és ajándékokat külde- 
nek egymáíhak , mivelhogy e'két Prófé- 
ták gyötrötték a'földnek lakoíit. 

1 1 De három nap és fél nap után , az 
életnek lelke magadatik lítentöl ö belé- 
jek , és lábaikra felállanak , és nagy féle- 
lem eűk azokra a'kik őket nézték volt. 

1 2 Es hallanak nagy fiózatot az égből , 
melly ezt mondja vala nékiek: Jojjetek- 
fel ide. Es felmenének az égbe felhő- 
ben ; és láták őket az ö ellenségeik. 

XAL 13:5.1^.4:3. *A/. i 3 .h:*A/. 
17:5. és 18.10. Ddd 5 13 Es 1 1 86 Két bizonyságok megöletnek. János Jelenéfe. 1 2 Rész: 13 Es lön azon órában nagy föld-indú- 
lás, és aVárosnak tizedik réÉe elesek, és 
megöletének a' föld-indulásban hét ezer 
emberek, és a'többi megrémülének , és a' 
mennyei Iftennek adának ditsöséget. 

14 A'máfodik Jaj elmúlt, és a'í har- 
madik Jaj ímé hamar eljö. 

1 5 És a'hetedik Angyalis trombítála , és 
nagy feózatok lőnek mennyben, mellyek 
ezt mondják vala : E'világnak oréági lőttek 
a'mi Urunkéi , és az Ö Chriíhisáéi ki mind 
örökkön örökké uralkodik. 

16 Es ama' hufionnégy t Vének , kik az 
Iftennek előtte ülnek az ö fcékekben , esé- 
nek az ö ortzájokra , és imádák az Iftent. 

17 Ezt mondván: Hálákat adunk tené- 
ked Uram mindenható Iften, *Ki vagy, 
Ki valál, és Ki jövendő vagy, mert a'te 
nagy birodalmodat kezedhez vötted , és a' 
te oréágláíbdat elkezdetted. 

1 8 Es megbúsúltanak a' Pogányok , és 
eljött a'te haragod , és a'halottaknak ide- 
jek hogy megitélteflenek , és jutalmat 
adj a'te fiolgáidnak a'Prófétáknak , és 
a'fcenteknek , és a'kik a'te nevedet félik , 
kitsínyeknek és nagyoknak; és elvefeef- 
fed azokat a'kik a'földet pufitítják. 

19 Es megnyilatkozék az Iften Temploma 
mennyben , és megláttaték az ö fiövetségé- 
nek Ládája az ö Templomában ; és lőnek vil- 
lámáfok és feózatok, és menny-dörgéíek , 
föld-indúlálbk , és nagy köesö. 

XII. RÉSZ. 
Egy pülni akaró afifionymk jele , kinek püle- 
tendö fia után lefeŰtedik egy fárkány , ki 
a? földre vettetvén .. mégis kergeti az apfionyt 
1 T~> S láttaték nagy jelenség az égben : 
tj Egy afefionyi-állat felöltözött vala 
a'Napba, kinek lábai alatt vala a' 
Hóid : és az ö fejében tizenkét tfillagoknak 
koronájok 

2 Ki terhes vala , és akarván fcülni ki- 
ált vala , és kinlódik vala a'fiülésben. 

3 Láttaték pedig más jelenség az égben , 
és ímé vala egy nagy veres íarkány , ki- 
nek hét fejei valának , és tiz fiarvai , és az 
Ö fejeiben hét koronák valának. 

4 Kinek farka utánna vonfia vala az égi 
tfillagoknak harmad réfieket, és a'földre 
veté azokat ; és álla az a'sárkány a'feülendö 
afifionyi-állat eleibe , hogy mikoron fiülén- 
dene , annak fiát megenné. 

5 És fiüle fiú magzatot, ki vas vefeÉövel 
* bírandó vala minden Pogányokat, és ra- 
gadtaték annak fia Iftenhez és az ö Éékihez. 

tAl.iy.i.Well.w. *^//.i: 4 .*5ó/í.2:8,9. ó Az afefeonyi-állat pedig elfuta a 1 
pufetába , hol vagyon Iítentöl kéfiittetett 
helye , hogy ott legeltefíek Ötét ezer két- 
fcáz és hatvan napig. 

7 Es lön az égben nagy viaskodás. Mi- 
hály és az ö Angyali viaskodnak vala a' 
sárkánnyal , és a'sárkányis tufakodik 
vala és az ö Angyali. 

8 De nem vehetének diadalmat, és az 
ö helyelds többé nem találtaték mennyben. 

9 Es vettetek a'nagy f íárkány , ama' 
régi kigyó , ki neveztetik Ördögnek és Sá- 
tánnak, ki mind az egéfe fold kerekségét 
eltsalja , vettetek mondom , a'földre , és az 
ö Angyaliis ö véle levettetének. 

10 Es hallék nagy fiózatot az égben, 
melly ezt mondja vala : Moítan lőtt a'fea- 
badítás és az erö, és a'mi Iftenünknek 
orÉága, és az ö Chríftusának hatalma; 
mert a' mi atyánkfiainak vádolójok le- 
vettetett, ki vádolja vala őket éjjel és 
nappal a'mi Iftenünk előtt. 

1 1 De ők meggyőzték azt a'Báránynak 
véréért, és az Ö bizonyság-tételeknek 
befiédéért ; és az ő életeket nem kímél- 
lették mind halálig. 

12 Annakokáért törüljetek egek és kik 
lakoztok azokban : Jaj a'földnek és tenger- 
nek lakofinak! mert lefiállott az ördög ti 
hozzátok , nagy haraggal tellyes , úgymint 
ki tudja hogy kevés ideje vagyon. 

13 Mikor azért látta volna a'férkány 
hogy ö levettetett volna a'földre , kerget- 
ni kezdé az afcfeonyi állatot melly a'fiat 
fiülte vala. 

14 De adatának az aÉÉonyi-álktnak két 
nagy ías fiárnyak, hogy a'kigyó előtt el- 
repülne a'pufitába az ö helyére , hogy táp- 
láltalak ott * ideig, időkig, és az időnek 
feléig. 

15 Es botsára a'kigyó az ö fiájából az 
afefionyi-állat után vizet mintegy folyóvi- 
zet , hogy azt a'folyóvizzel elragadtatná. 

16 De íegítségül lön a'föld az afcfeonyi- 
állatnak , és megnyitá a'föld az ö fiáját , és 
elnyelé a'folyóvizet , mellyet a'íarkány az 
ö fiájából botsátott vala. 

17 Megharagvék azért a'íarkány az 
afefionyi-állatra ; és elméne hogy hada- 
koznék egyebekkel az ö magvából valók- 
kal , az Iften parantsolatinak megörizöi- 
vel , és a'kiknél vala a'Jéíus Chriítusnak 
tanúbizonyság-tétele. 

18 Es álla a'tengernek fövenyére. 
$Al. 20: 2 , 3. fSólt. 96:11. Ef. 49; 13. 

*Fell.6v. XIII. A'Báránynak tifitelöi. János 

XIII. RESZ. 

Megiratik egy fok fejű fene-vad, melly nagy 
réfiét e' világnak hatványozásra hajtja , mé- 
lyet , eljővén más fene-vad megeröfit. 
i T~7* S láték egy fene-vadat feljöni 
|^ , a'tengerböl , mellynek valának 
hét fejei és tíz fcarvai , és az 
ö Éarvain valának tiz koronák , és az ö 
fejein a'káromlásnak neve. 

2 Es ez fene-vad mellyet láték , hafonló 
vala a'párdutzhoz , és az ö lábai mint a' 
medvének lábai , és az ö Éája , mint az 
orofeíán feája ; és a'íarkány adá az ö erejét 
annak , és az ö feékit , és nagy hatalmat. 

3 Es látám hogy egy az ö fejei közzül 
mintegy halálos íebbel megfebesíttetett , 
de az ö halálos íebe meggyógyíttaték ; és 
tsudálván az egéfe föld követé a'fene-vadat. 

4 Es imádak a'íarkányt , a'ki a'hatalmat 
adta vala a'fene-vadnak ; és imádák a'fene- 
vadatir , ezt mondván : Kitsoda haibnló e' 
fene-vadhoz ? ki viaskodnánk ö véle ? 

5 Es adaték nékie nagy dolgoknak és 
károm láíöknak fzóló fcája; és adaték né- 
ki hatalom hogy tselekednék % negyven- 
két hónapig. 

6 Megnyitá azért az ö Éáját Iílen ellen 
való káromlásra , hogy Éidalmazná az 
ö nevét , és az ö íatorát , és azokat a'kik 
mennyben lakoznak. 

7 Azis adaték néki hogy a'Éentek ellen 
hadakoznék , és őket meggyőzné ; és 
adaték néki hatalom minden nemzetsé- 
gen , nyelven és népen. 

8 Annakokáért imádják ötét a'földnek 
minden lakofi , a'kiknek nintsen nevek 
béirva a'Bárány életének t könyvében , 
melly megöletett e' világ fundamentu- 
mának * felvettetésétől fogva. 

9 Ha kinek vagyon füle , hallja. 

i o Ha valaki fogságba viÉen máit , öis 
fogságba mégyen; ha valaki fegyverrel 
megöl máft, fegyverrel kell önélais meg- 
ölettetni : Itt tetizik-meg a'feenteknek hitek 
és békefleges * türéfek. 

ii Azután láték más fene-vadat feljöni 
a Y földből , kinek két Éarvai valának , mel- 
lyek a'Báránynak fktrvaihoz hafon lók valá- 
nak , de úgy feól vala mint a'íarkány. 

12 Es az előbbi fene-vadnak minden 
hatalmaŰagát tselekeÉi ez ö előtte , és 
azt miveli, hogy a'föld és annak lakoü 
imádják amaz íelsö fene-vadat, melly- 
nek halálos febe meggyógyult vala. 

%Fell. 11:2. t2Afár.32:32. Al. 21:27. *-^/« 
17:8. *Al. 14:12. Tell.iwj.%A1. 19:20. Jelenéfe. 13,14 Rész. 1187 

13 Es nagy jeleket téÉen, annyira 
hogy tüzetis hozzon alá az égből a'föídre 
az embereknek láttokra. 

14 Es elhiteti a'földnek lakoíit, a'je- 
lekért, mellyekre hatalom adaték néki 
hogy tselekedje azokat a' fene-vad előtt, 
ezt mondván a'földnek lakofinak, hogy 
a'fene vadnak képét megtíinálják , melly 
fegyverrel megíebelittetett vala, de meg- 
elevenedett. 

15 Es adaték ez hatalomis néki, hogy 
a' fene-vadnak képét meglelkesítené , 
hogy a'fene-vadnak képeis Éóljon : és azt 
mivelné hogy valakik nem imádándják 
a'fene-vadnak képét , megÖletteŰenek. 

16 Eztis miveli hogy mindenek, kitsí- 
nyek,nagyok,gazdagok és Éegények , Éaba- 
doíök és Éolgák az ö jobb kezeken vagy az 
Ő homlokokon ímegbellyegezteflenek. 

17 Es hogy íenki íe veheflen le élne 
adhaüon íemmit , hanem tsak a'kin va- 
gyon a'fene-vadnak béllyege t , vagy ne- 
ve vagy nevének Éáma. 

18 Ebben vagyon a' *böltseség, a'ki- 
nek értelme vagyon , Éámlálja-meg a'fe- 
ne-vadnak Éámát , mert emberi feám , és 
annak a'éáma , hatÉáz és hatvanhat. 

XIV. RESZ. 
A 'Bárány afene-vad ellen hartzra jö-ki : új 
Ének haUatik: és öt Angyalok tifitekben 
eljárnak. 
1 |\^ S tekinték,és ímé egy Bárány áll va- 
|~^ . la a'Sion hegyén , és ö véle *feáz 
negyvennégy ezerén , kiknek hom- 
lokokon irva vala az ö Attyának neve. 

2 Es hallék Éózatot az égből mint íbk 
vizeknek Éavokat , és mint nagy raenny- 
áörgésbez hafonló Éózatot ; és haliam he- 
gedűsöknek Éavokat, kik az ö hegedü- 
jökkel hegedülnek vala. 

3 Es hallék Éneket mintegy új éneket 
a'larályi-Éék előtt , a'négy lelkes állatok 
előtt , és a'Vének előtt , és fenki meg 
nem tanulhatja vala azt az Éneket, ha- 
nem tsak a'Éáz negyvennégy ezerek , kik 
a'földröl áron vétettek-meg. 

4 Ezek azok lak afeÉonyi-állatokkal nem 
ferteztették-meg magokat, mert Éüzek; 
ezek követik a'Bárányt valahová menénd , 
ezek áron vétettek-meg az emberek köz- 
zül , kik Iftennek és a'Báránynak lengéi. 

5 Es kiknek Éájokban nem találtatott 
álnokság: mert az Iftennek feéki előtt 
Y ártatlanok. Ddd6 6 Es 

%Al. 19:20. fAl. 14:11. *Al. 17:9. 
*Fell. 7:4.^/5:27. 1 1 88 Arató Angyal : üveg tenger. 

6 Es láték más Angyalt az ég közepén 
$ repülni, kinél vala az örökké való Evan- 
gyéliom , hogy a'föld lakoíinak hirdetné az 
Evangyéliomot,és minden nemzetségnek, 
ágazatnak , nyelvnek , és népnek. 

7 Ki ezt mondja vala nagy éóval : Féljé- 
tek az Iítent, és néki adjatok ditsöséget, 
mert eljött az ö ítéletinek órája ; és imádjá- 
tok azt a' ki teremtette a' f mennyet és föl- 
det , a'tengert és a'vizek forráfit. 

8 Es más Angyal követé azt, mond- 
ván : * Leomlott , leomlott Babilon , 
ama' * nagy város , mert az ö paráznasá- 
gának haragjának T borában adott inni- 
ok minden pogány népeknek. 

9 Es harmadik Angyalis követé azo- 
kat , mondván nagy fcóval : Ha valaki 
imádándja ama' fene-vadat és annak ké- 
pét, és annak béllyegét felvej éndi vagy 
homlokára vagy kezére. 

io Azis ifcik az Iften haragjának borába , 
a'borban melly az ö haragjának poharába 
töltetett, és kínoztatik tűzzel és kénkövei 
a'Szent Angyalok előtt , és a'Bárány előtt. 

ii Es azoknak kinlódáíöknak füfti fel- 
megy cn mind örökkön Örökké ; és nem lé- 
feen nyugalmok éjjel és nappal a'kik imá- 
dándják a'fene-vadat és annak képét , és a' 
ki az ö nevének béllyegét felvejéndi. 

12 Itt tetfcik-meg a'Éenteknek türé- 
fek: itt tetfiik-meg kik tartják-meg az 
Iften parantsolatit , és a'Jéfusnak hitit. 

1 3 Es hallék az égből Éózatot , melly 
ezt mondja vala nékem ; írd meg ; Bol- 
dogok léÉnek ez után a'halottak , kik az 
Úrban halnak-meg. Ugy vagyon bizo- 
nyára , a' Lélek mondja : mert megnyu- 
goÉnak az ö fáradságoktól ; és az ö tsele- 
kedeteknek jutalma követi őket. 

1 4 Es tekintek , és ímé vala fényes fel- 
hő, és a'felhön ül vala hafonlatos az 
embernek fiához , kinek fejében arany 
korona vala , és az ö kezében éles íarló. 

1 5 Es más Angyal kíjöve aTemplomból , 
ki nagy Éóval kiált vala annak aki a' felhőn 
ül vala : Indítsad $ íarlódat és arals ; mert 
eljött a'te órád hogy arals , mert a' földnek 
aratásra való gabonája megéáradt. 

1 6 Botsátá azért a'ki a'felhön ül vala az 
öíarlójáta'földre , és learattaték a'föld. 

17 Es más Angyal kijőve a'mennyek- 
ben való Templomból , és annakis kezé- 
ben vala éles larló. 

XFell. 8:13. íTsel. 14 15. *Efa. 21:9. 
*Al. 16:19. ® J 7 ; 5- " *8- 2, 10, 21. 
^ Al. 17:2. és 18:3. t Sol. 3: 13. János Jeleneié. 14*15 Rész : 

18 Más Angyalis jöve-ki az oltártól , ki- 
nek hatalma vala a'tüzön, és kiálta nagy 
fel-Éóval annak a'kinél vala az éles larló, 
ezt mondván: Botsaid a'te éles Íarlódat, 
és feedd-meg a'földnek Éölöinek gerezdit , 
mert megértek annak Éölei. 

19 Botsátá azért az Angyal az ö éles 
farlóját a'földre , és a'földnek feöleit 
megfeedé, és veté az Iften haragjának 
ama' nagy kádjába. 

20 Es megnyomák úfiölöt a'kádban a' 
várofon kivül, és a' vér kifoly vala a'kád- 
ból a'lovaknak zabolájokig , ezer és hat- 
Éáz futamatnira. 

XV. RÉSZ. 
Az utolsó hét tsapáfok; d'válaptattaknak 

diadalmok , és énekek. 
1 ■.'* S láték mennyben más nagy és 
J^ tsudálatos jelt ; hét Angyalokat , 
kiknél valának a' hét $ utolsó tsa- 
páfok, mert azok által tellyefedett-bé 
az Iftennek haragja. 

2 Es láték úgymint üveg tengert tűz- 
zel egyelítve; és azokat a'kik diadalma- 
íök a'fene-vadon , az ö képén és béllye- 
gén , és az ö nevének feámán , látám álla- 
ni az üveg tenger mellett , kiknek kezek- 
ben valának az Iftennek hegedűi. 

3 Es éneklik vála a'tMóíesnek az 
Iften Éolgájának Énekét , és a'Báránynak 
Énekét , ezt mondván : * Nagyok és tsu- 
dálatoíök a'te dolgaid , mindenható UR 
Iften , * igazak és tökélleteíek a'te útaid , 
Oh feenteknek Királlyá. 

4 Y Kitsoda nem félne tégedet , URam , 
és nem ditsöítené a'te Nevedet ? mert tsak 
egyedül vagy Éent. Mert minden Pogá- 
nyok eljönek és te előtted lehajolnak : mert 
a'te itéletid megnyilatkoztanak. 

5 Es ezeknek utánna tekintek , és ímé 
megnyittaték mennyben a' Bizonyság- té- 
tel íatorának Temploma. 

6 Es kijövének a'Templomból a'hét 
Angyalok , kiknél a'hét tsapás vala , tiÉ- 
ta és fejér gyóltsba öltözve, kik arany 
övekkel övedzettek vala bé a'mellyeknél. 

7 Es egy ama' négy lelkes állatok köz- 
zül ada a'hét Angyaloknak arany pohá- 
rokat, mellyek az örökkön Örökké élő 
Iftennek haragjával tellyefek valának. 

8 Es megtelek aTemplom füfltel , az 
Iften ditsöségének és erejének miatta , és 
fenki aTemplomba bé nem mehet vala, 

míg 
tFell. 11:14. fiuk 15:1— 19- *Sátt.lli;2. 
és 139.14. *Sólt. 145:17. T Iér. 10:7. Hét Angyalok : nagy parázna, 

míg-nem a'hét Angyaloknak hét tsapá- 
fok bétellyeíednének. 

XVI. RÉSZ. 
A'hét Angyalok kitöltik a'baragnak hét po- 

hárit , mellyet nagy tsapáfok követnek. 
i T~^ S hallék nagy feózatot a'Temp- 

|\ lomból , melly ezt mondja vala a' 
hét Angyaloknak ; Menjetek-el és 
töltsétek-ki a'földre az Iften haragjának 
hét pohárit. 

2 Elméne azért az első Angyal , és kitöl- 
té az Ö poharát a'földre , és támada gonofe 
és ártalmas feb az emberek ellen , a'kiken 
vala a'fene-vad béllyege, és azok ellen a' 
kik imádják vala annak képét. 

3 A'máíik Angyalis kitölté az ö poha- 
rát a'tengerbe : és ollyan lön az mint a' 
megalutt vér , és minden élő állat meg- 
hala a'tengerben. 

4 A' harmadik Angyalis kitölté az ö 
poharát a'folyóvizekbe , és a'vizeknek 
forráíiba ; és változának vérré. 

5 Es haliam hogy a'vizeknek Angyala 
ezt mondja vala. Igaz vagy URam , Ki 
t vagy , Ki valál , és Szent , hogy ezeket 
megbüntetted. 

6 Mert a'Éenteknek és a'Prófétáknak 
véreket kiontották , és vért adál nékik 
inniok , mert méltók arra. 

7 Es haliam hogy más az oltárról ezt 
mondja vala: Jól vagyon URá mindenható 
Iften , tökélleteíek és igazak a'te itéletid. 

8 A'negyedík Angyalis kitölté az ö po- 
harát a'Napra, és adaték annak hogy az 
embereket hévséggel gyötrené tüz által. 

9 Es felette igen nagy hévséget Éenve- 
dének az emberek , és az Iítennek nevét 
káromiák , kinek hatalma vala e'tsapáíb- 
kon , és nem térének-meg hogy Iítennek 
ditsöséget adnának. 

i o Az ötödik Angyalis kionté az ö po- 
harát ama' fene-vadnak fcékire , és lön az 
ö orfeága fetét, és rágják vala az ö nyel- 
veket a'bánatnak miatta. 

1 1 Es káromiák a'mennyei Iftent az ö bá- 
natjoknak és íebeiknek miatta , és meg nem 
térének az ö £o»o/? tselekedeteikböl. 

1 2 A'hatodik Angyalis kionté az ö po- 
harát ama' nagy Eufrátes folyóvizbe , és 
megfeárada annak vize , hogy a'Napkelet 
felöl jövő Királyoknak út kéfcittetnék. 

13 Es láték ama' larkány Éájából, és 
ama' fene-vadnak Éájából, és ama' hamis 
Prófétának Éájából, három tifetátalan lel- 
keket a'békákhoz hafbnlatoíökat kijöni. 

tFell. 1:4,8. János Jeleneié. 1 6, 1 7 #. 1 1 89 

14 Mert ördögi lelkek azok, kik jele- 
ket téfenek , kik elmennek a'földnek és az 
egé£ világnak Királyihoz, hogy egybe- 
gyűjtsek azokat a'mindenható Iftennek 
ama' nagy napjának % viadaljára. 

15 (Imé eljövök mint a' tlopó, Bol- 
dog a'ki vigyáz és Őrzi az ö ruháit , hogy 
mezítelenen ne járjon , és meg ne láttaf- 
fanak az ö feemérmei. ) 

16 Egybegyüjték azért őket a'helyre, 
melly Sidóúl neveztetik Armageddonnak. 

17 A'hetedik Angyalis kionté az ö po- 
harát a'levegö égre , és nagy fcózat jöve- 
ki a'mennyei Templomból a'királyi-feék- 
töl , melly ezt mondja vala : Meglőtt. 

18 Es lőnek nagy zendüléfek, villámá- 
íök , és mennydörgélek : és lön nagy föld- 
indulás , mellyhez haíönló íöha nem volt , 
miólta az emberek a'földön vágynak , tud- 
niillik illyen nagy föld-indúlás. 

19 Es ama' nagy város három réfere 
Éakada , és a'Pogányoknak vároíaik elesé- 
nek , és a'nagy Babilonról megemléke- 
zek az Iften , hogy adna annak innia az 
ö haragjának * poharából. 

20 Es minden éiget elmúlék , és a'he- 
gyek többé nem találtatának. 

2 1 Es nagy kö-esö mint egyegy talentum 
feálla az égből az emberekre, és káromlák az 
Iftent az éberek a'köesönek tsapásáért , mert 
annak tsapáía felette nagy volt. 

XVII. RÉSZ. 
Megiratik a'nagy parázna és annak kárhoz- 
tattatáfa, öltözete, pohara: á 1 fene-vad- 
nak a'kin ül , fejei , fiarvai. 
1 T~^ S jőve én hozzám egy a'hét An- 
]l , gyálok közzül, kiknél a'hét pohár 
vala , és Éóla velem , mondván : Jö- 
vel , és megmutatom néked a'nagy paráz- 
nának kárhoztatását , ki a'lök vizeken ül. 

2 Kivel paráználkodtak a'földnek Ki- 
rályi, és kinek paráznaságának borával 
megréÉegedtek a'földnek lakofi. 

3 Es mikor lélekben elvitt volna enge- 
met egy pufetába , láték egy afefeonyi-ál- 
latot ülni egy veres fene-vadon , melly fe- 
ne-vad vala tellyes káromlásnak nevei- 
vel , mellynek hét feje és tiz fearva vala. 

4 Öltözött vala pedig az aÉÉonyi-állat 
veres báríönyba és skarlátba, és megéke- 
síttetett vala aranynyal és drága kövekkel 
és gyöngyökkel , kinek kezében egy arany 
pohár vala , melly teli vala az ö paráznasá- 
gának utálatoüagival és tifetátalanságával. 

D d d 7 5 Es 

XAl. 19: 17. tFell. 3 : 3. t/Ér. 25 : 15. 1 190 Babilonnak romláfa. János Jelenéfe. 

5 Es az ö homlokán illyen név vala meg- 
írva :Titok:nagy Babilon, a'földnek paráz- 
nálkodáfinak és utálatoílaginak annyok. 

6 Es látám hogy az afefeonyi-áílat ré- 
feeg vala a'feenteknek vérekkel és a'Jéfus 
Mártirominak vérekkel ; és felette nagy 
tsudálkozáflal tsudálkozám mikor láttam 
volna az afefeonyi-állatot. 

7 Es monda nékem az Angyal : Miért 
tsudálkozol ? En megmagyarázom tené- 
ked ez afefeonyi-állatnak titkát , és a'fene- 
vadnak , a'melly Ötét hordozza , melly- 
nek hét feje és tiz fearva vagyon. 

8 A'melly fene- vadat láttál , volt , és nin- 
tsen ; és a'mélységböl jö-fel , és mégyen a' 
vefeedelemre , és a'földnek lakofi tsudál- 
koznak ö rajta , (a'kiknek neveik nintsenek 
béirva az életnek $ könyvében, e' világ 
fundamentumának felvettetésétől fogva ,) 
látván a'fene-vadat a'melly vala, és nin- 
tsen , mindazáltal vagyon. 

9 Itt tetfeik-meg az elme a'mellyben va- 
gyon t böltseség. A'hét fö jegyzi a'hét he- 
gyeket , mellyeken az afcfeonyi-állat ül. 

10 Es Királyokis heten vágynak, az 
Öte eleíett , az egyik ugyan vagyon , és 
a'máilk még el nem jött; és mikor eljö- 
vend , kevés idág kell annak uralkodnia. 

1 1 A'fene-vad pedig a'melly vala , és 
nintsen , nyóltzadik az , és a'hét közzül 
való , és a'vefeedelemre mégyen. 

12 A'tiz fearvak pedig mellyeket lát- 
tál, tiz Királyok, kik még birodalmat 
nem vöttenek , de véfenek hatalmat mint 
Királyok egy órában a'fene- vaddal. 

1 3 Ezeknek egy tanátsok vagyon , és 
az ö erejeket és hatalmokat adják a'fene- 
vadnak : 

14 Ezek a'Bárány ellen viaskodnak, és 
a'Bárány meggyőzi őket: mert * Uraknak 
Ura , és Királyoknak Királya , és az ö véle 
valók , hivatalolbk , válafctattak és hivek. 

1 5 Es monda nékem : A'vizek a'mellye- 
ket láttál , a'hol a'parázna ül , népek azok , 
fokaságok , nemzetségek és nyelvek. 

16 Es a'tíz fearvak mellyeket láttál a' 
fene-vadon , ezek meggyülölik a'paráz- 
nát , és ö magát hagyják és mezítelenen , 
és éfeik annak húíait , és megégetik ötét 
tűzzel. 

17 Mert az Iften adta azoknak feivek- 
be , hogy azt tselekedjék a'mi őnéki ked- 
ves : és hogy egy értelemben légyenek , 
és engedjék az ö birodalmokat a'fene- 
vadnak , míglen betelnek az Iften befeédi. 

tFell.iy.SAFell. 13:18.* iTim.6: 15. 17,18 Rész. 

18 Es az afefeonyi-állat a'mellyet lát- 
tál, ama' nagy város, mellynek- birodal- 
ma vagyon a'földnek Királyin. 

XVIII. RÉSZ. 
Babilonnak leomláfa , és azon minden Kirá- 
lyoknak és kalmároknak jajgatáfok : és a' 
fienteknek és Prófétáknak nagy örömök. 
1 I "* S ezek után láték más Angyalt le- 
W~\ feállani mennyből , kinek nagy ha- talma vala , annyira hogy a'föld fén- 
lenék annak ditsöségének miatta. 

2 Es kiálta tellyes erejéből nagy feóval , 
mondván : Leomlott , $ leomlott ama' nagy 
Babilon , és lőtt ördögöknek t lakó helyek- 
ké , minden tifetátalan léleknek tömlötzé- 
vé, és minden tifetátalan és gyűlölséges 
madárnak tömlötzévé. 

3 Mert az ö paráznaságának haragjá- 
nak * borában ittanak minden népek , és 
a'földnek Királyi ö véle paráználkodtak , 
és a' földnek kalmári az ö gyönyörűsé- 
ges gazdagságival meggazdagod tanak. 

4 Es hallék más feózatot mennyből, 
melly ezt mondja vala : * FuíTatok-ki Ba- 
bilonból én népem , és ne legyetek réfee- 
fek az ö bűneiben , hogy az ö bünteté- 
livel ne büntetteíTetek. 

5 Mert az ö bűnei meggyülvén , feinte 
az égig hatottanak , és megemlékezett az 
Iften az ö gonofeságiról. 

6 Fizefletek úgy néki , a'mint Ö fizetett 
néktek, és kétfeerrel kettöztefletek-meg 
néki á'büntetésí az ö tselekedetei feerint ; a' 
melly pohárból itatott titeket , ugyan-azon- 
bol két annyit adjatok néki innia. 

7 Mennél fellyebb emelte volt magát , 
és mennél nagyobb gyönyörűségben élt , 
annál nagyobb kinnal és keferüséges 
íiráflal fizefletek néki ; mert ezt mondja 
az ö feívében ; Ugy Y ülök mint Királyné 
afefeony , és nem vagyok özvegy , és lem- 
mi keíerüíeget nem látok ioha. 

8 Ennekokáért egy nap jönek Ö reája 
az ö tsapáli , a'halál , a'íiralom és az éh- 
ség , és tűzzel égettetik-meg ; mert erős 
az UR Iften , ki megbünteti ötét. 

9 Es Aratják ötét és jajgatnak ö rajta a' 
földnek Királyi, a'kik azzal paráznál- 
kodtak és gyönyörűségben éltének , mi- 
kor az Ö égésének füftit látándják. 

10 Nagy távol állván az ő kínjától való 
félelem miatt , és ezt mondván : Jaj ! Jaj ! 
ama' nagy város Babilon , ama' hatalmas 

város , 

tFett.i^&.^Ef. 13:21. 634:14. /ér. 50:30- 

*M.i 4 :8. *£/ 4 8:20. Iér. 5 i:6. t £/ű.47:8. A'Báránynak menyegzeje. János Jelenéfe 

város , kinek egy órában jött-el ítéleti. 

1 1 A'földnek kalmáriis íiratják és jaj- 
gatják ötét, mert az ö árúikat immár 
fenki nem véfei. 

12 Az aranynak, ezüímek,drága kőnek, 
gyöngyöknek , bibomak , báríönynak , 
fefyemnek, skarlátnak árúit:és minden thii- 
num fát , minden elefánt tetem edényt , és 
drága fából , rézből , vasból , és márvány- 
köböl tfináltt minden edényt. 

1 3 Es fa-hajat , drága illatú Éerfeámot , ke- 
netet, temjént, bort, olajt, lémlyét, ga- 
bonát, barmokat, juhokat, lovakat, fceke- 
reket és rabokat , és embereknek életeket. 

14 Es a'te lelkednek kívánságának gyü- 
möltfi eltávoztak te tőled ; és minden liros 
és drága állatok eltávoztak te tőled, és 
többe azokat meg nem találod. 

1 5 Ez illyen marháknak mondom , ároíi 
kik meggazdagodtak ö tőle , távol álla- 
nak , az ö kínjától való félelemnek miat- 
ta firván és jajgatván. 

ió Es ezt mondván: Jaj! Jaj! Ama' 
nagy város , melly öltözött vala bíborba és 
báríönyba, és skarlátba, és megékesítte- 
tett vala aranynyal, drága kövekkel és 
gyöngyökkel, ehefktt; mimódon hagyat- 
tattak-el egy órában ennyi gazdagságok ? 

17 Es minden hajós mefterek , és a'ha- 
jókban járóknak minden íbkaságok, és 
evezők, és valakik a'tengeren keresked- 
nek , távol állanak. 

18 Es kiáltanak látván az ö égésének 
füftit, és ezt mondják: Mitsoda város 
volt halbnlatos e'nagy városhoz ? 

19 Es port hányván az Ö fejekre , kiálta- 
nak firván és jajgatván , és ezt mondván : 
Jaj ! Jaj ! hogy ama' nagy város , mellyben 
meggazdagodtak mindenek a'kiknek hajó- 
ik voltának a'tengeren, annak drágalátos 
voltából , egy órában elpuÉtúlt. 

20 Örülj annak vefeedelmén menny , 
Szent Apoftolok és Próféták, mert az 
Itten megbüntette Babilont , ti érettetek 
való bofefeú-állásában. 

21 Es egy erős Angyal, egy nagy ma- 
lomkőhöz halönló követ felvön, és a'ten- 
gerbe veté, ezt mondván: Illyen módon 
nagy íebeűeggel vettetik-el Babilon ama' 
nagy város ; és többé meg nem találtatik. 

22 Es hegedűsöknek, muíikáfoknak , 
fipoíbknak és trombitáíöknak fcavok 
többé te benned nem hallattatík, és 
femmi mefterségnek meftere nem találta- 
tik többé te benned ; és malomnak zú- 
gáfa nem hallattatík te benned többé. 18,19 /?&z. 1191 

23 Es feövétneknek vüágoflaga többé te 
benned nem fénlik: és $ vö-legénynek és 
meny-aÉÉonynak Éava nem hallattatík 
többé te benned ; mert a'te kalmárid valá- 
nak a'földnek Fejedelmi , és a'te büvöléfid- 
del eltévelyedtenek minden népek. 

24 Es abban találtatott a'Prófétáknak 
és a'feenteknek vérek , és mindeneknek 
valakik megölettettek a'földön. 

XIX. RÉSZ. 
Éneklés és öröm mennyekben a'nagy paráz- 
nának büntetésén. A'Bárány menyegzője. 
iT^ S ezeknekutánna haliam nagy 
f^ J fokaságnak nagy Éavát az égben , 
melly ezt mondja vala : Hallelu- 
ja; idvefíeg, ditsöség, tifetefleg, és ha- 
talom a' mí Urunknak Iítenünknek. 

2 Mert tökélleteíek és igazak az ö Ítéle- 
ti , és ama' nagy paráznát , melly a'földet 
megdoglette az ö paráznaságával , megítél- 
te , és boÉÉút állott ö rajta az ö feolgáinak 
t vérekért kikerefvén azt annak kezéből. 

3 Es máiódÉoris mondának : Halleluja : 
és annak *füili felmégyen mind örökkön 
örökké. 

4 Es leborúlának ama' hufeonnégy Vé- 
nek, és ama' négy lelkes állatok, és a' 
Éékben ülö Iftent imádák , mondván ; 
Ámen ! Halleluja. 

5 Es a'feéktöl feózat jöve-ki , melly ezt 
mondja vala : Ditsérjétek a'mi Iftenünket 
minden Ö Éolgái , és kik félitek ötét kitsí- 
nyek és nagyok. 

6 Es hallék mint nagy fokaságnak feavát , 
és mint íök vizeknek zúgását , és mint nagy 
mennydörgéfeknek Éavát , kik ezt mondják 
vala:Halleluja, *mert uralkodik ama' Min- 
denható , a'mi Urunk Ittenünk. 

7 Örüljünk és örvendezzünk, és ad- 
junk ditsöséget néki, mert eljött a'Bá- 
ránynak menyegzője, és az ö felesége 
elkéfeítette magát. 

8 Es adatott néki hogy felöltözzék mz- 
ta és fényes bíborba , mert a'bibor a' Éen- 
teknek megigazúláfok. 

9 Es monda énnékem : Ird-meg ; Bol- 
dogok azok a'kik a'Bárány menyegzejé- 
nek T vatsorájára hivattak . Es monda 
nékem : Az Iílennek ez befeédi igazak. 

10 Es íleborúlék annak lábainál hogy 
imádnám Őtet,de ezt monda nékem : Meg- 
láfil azt ne miveld;te feolga-tárlbd vagyok; 
és a'te atyádfíaié, kiknél vagyon a'Jéíiis- 

nak 
tlér. yi^.és i6:^."f 5M0S. 32:36. *£/! 34:10. 
*FeII.u:iy. y Mát.22:2.$AI.22:$. 1 192 Fene-vad; hamis Prof ' vefied. János Jelenéfe. 19,20 R. nak tanúbizonyság-tétele , lítent imád 
jad : mert a'Prófétálásnak Lelke a'Jéfus 
ról való tanúbizonyság. 

1 1 Es látám hogy az ég megnyilatko- 
zott , és ímé vala egy $ fejér ló , és a'ki 
azon ül vala , hivattatik vala Hívnek és 
Igaznak , és ki igazán itél és viaskodik. 

1 2 Es az ö feemei ollyanok valónak mint 
a't tűznek lángja;és az ö fejében fok koro- 
nák; és az Ö neve megíratott vala, mellyet 
fenki nem túd vala hanem tsak ö maga. 

1 3 Es öltöztetett vala * vérrel megfef- 
tetett ruhába, és neveztetik az ö neve, 
Iílennek Igéjének. 

14 Es a'mennyeí feregek követik vala 
ötét fejér lovakon , kik felöltöztettek vala 
fejér és tiÉta * bíborba. 

15 Es az ö Éájából Éármazik vala éles 
fegyver, hogy azzal verné a'Pogányokat : 
mert ö birja azokat T vas veÉÉÖvel , és ö az, 
a' ki nyomja a'mindenható lilén haragjának 
és búsulásának borának % íajtóját. 

16 Es az ö ruháján és tomporán meg 
vala irva ez ö neve ; t Királyoknak Kirá- 
lya , és Uraknak Ura. 

1 7 Es láték egy Angyalt állani a'Napban , 
ki kiálta nagy Éóval , ezt mondván minden 
madaraknak , mellyek repefiiek vala az ég- 
nek közepette ; Jöjjetek-el és gyüljetek-egy- 
be a'nagy Iítennek vatsorájára. 

18 Hogy egyétek a'Királyoknak huiö- 
kat , a'Hadnagyoknak , az erőseknek húíb- 
kat, a'lovaknak és azokon ülőknek húlö- 
kat, és minden fcabadoföknak és feolgák- 
nak, kitsínyeknek és nagyoknak húlÖkat. 

19 Es látám hogy ama' fene-vad és a' 
földnek Királyi és azoknak feregeik egy- 
be-gyültek, hogy viaskodjanak az ellen a' 
ki a'lovon ül vak , és az ö íerege ellen. 

20 Es megfogattaték a'fene-vad , és 
ö véle együtt ama' * hamis Próféta , a'ki 
* tsudákat tört vala ö előtte , mellyekkel 
eltsalta azokat a'kik a'fene-vadnak bél- 
lyegét felvötték vala, és a'kik imádták 
annak képét , és vettetének elevenen ök 
ketten a'kénkövel égő tüzes tóba. 

2 1 Es a'többi megöletének a'lovon 
ülőnek fegyverével , melly az ö Éájából 
Éármazik vala, és minden madarak meg- 
elégedének azoknak húíökkal. 

XX. RÉSZ. 
Anyafi: boldogsága e 'földön ezer efitendeig. 

tFell. 6:2. tFell. i : 14. *Efa. 63 : 1 , 2. 
*Fell. v. 8. -"Feli. 2: 26, 27. $Efa. 63:3. Feli. 
14:19, 20. tFell. 17:14- *Fell. 16:13. 
*Fell. 13: 12, 16. 1 T~^ S láték egy Angyalt leÉállani menny- 
re bői , kinél vala a'mélységnek í kúl- 
tsa,és nagy vas lántz az ö kezében. 

2 Es megfogá a'sárkányt, ama' régi 
kigyót , ki az ördög és a' Sátán , és meg- 
köté azt a'lántztzal ezer eÉtendeig. 

3 Es veté ötét a'mélységbe , és bérekefe- 
té ötét, és felül rajta megpetsétlé hogy 
többé el ne t hitellé a'népeket , míg betel- 
nek az ezer eÉtendök : mert azután el kell 
néki oldoztatnia egy kevés időre. 

4 Es láték Éékeket , és leülének azok- 
ra , és adaték nékik * itélet-tételre való 
hatalom. Es látám azoknakis * lelkeket , 
a'kiknek fejeket vötték a' Jéfus felöl va- 
ló bizonyfág-tételért , és az Iftennek be- 
Éédéért, és kik nem imádták a' Y fene 
vadat , fem annak képét , és nem vötték 
annak béllyegét fem homlokokra, fem 
kezekre; és télnek és uralkodnak a' 
Chriftuflal ezer eÉtendeig. 

5 A'halottaknak pedig többi meg nem 
elevenednek míg-nem betelnek az ezer 
eÉtendök ; Ez az első feltámadás. 

6 Boldog és Éent a'ldnek réÉe vagyon az 
első feltámadásban : mert ezeken nints ha- 
talma a'máiödik halálnak, hanem léének 
az Iftennek és Chriftusnak f Papjai , és ural- 
kodnak ö véle ezer eÉtendeig. 

7 Es mikor eltelnek az ezer eÉtendök , 
a' Sátán elóldatik az ö fogságából. 

8 Es kimégyen hogy eltsalja a' földnek 
négy Éegeletin lakozó népeket , * Gógot 
és a'Magógot, hogy egybegyüjtfe azo- 
kat viadalra , kiknek Éámok mint a' ten- 
ger fövenye. 

9 Es feljövének a'föld Ééleflegére , és 
környülvövék a'Éenteknek táborokat , és 
a'Éerelmetes váróit ; de Iftentöl mennyből 
tüz Éálla alá , melly megeméÉté azokat. 

10 Es az ördög a'ki eltsalja vala őket , 
vettetek a'tüznek és kénkönek tavába : 
*hol vagyon ama' fene-vad és ama'ha- 
mis Próféta , és kínoztatnak éjjel és nap- 
pal mind örökkön Örökké. 

1 1 Es láték egy nagy fejér királyi Éé- 
ket, mellyben egy valaki ül vala, kinek 
tekinteti elöl elmúlék a'föld és az ég, 
mellyeknek helyek nem találtaték. 

12 Es látám a'halottakat , nagyokat és 
kitsínyeket , állani az Illen előtt , és a'köny- 
vek megnyittatának ; és más könyvis nyit- 
taték-meg, melly az életnek könyve. 

tFell. i:i8.1vUu.8. Feli. 16:14,16. *Fell.6: 
10. *Fell.6:<). y Fell. 13.12. %Fell.6:% 11. ti 
Pét. 2 .'5,9.* Ez. 39:1. *Fell. 19:10. és Feltámadás : Mennyei Jérusálem 

tés megitéltetének a' halottak azokból 
mellyek a' könyvekbe Írattattak vala , az 
Ö tselekedeteik Éerint. 

13 A'tengeris kiadá a'halottakat mel- 
lyek Ö benne voltak ; a'halális , és a 1 po- 
kol megadák a' halottakat mellyek Ö ná- 
lok voltak , és ítélet lön mindenekről az 
ö tselekedeteik feerint. 

14 A'pokol pedig és halál vettetének a' 
tűznek tavába , melly a'máíbdik halál. 

1 5 Es valaki nem találtatott béirva az 
élet könyvébe , a'tüznek tavába vettetek. 

XXI. RÉSZ. 
Uj ég és új föld: Mennyei lérusálem. 
1 T"^ Zután láték t új eget és új földet ; 
■^ mert az első ég és az első föld el- 
múlt vala , és a'tenger többé nem 
vala. 

2 Es én János látám a'Éent vároft , az új 
Jérusálemet, melly az Iftentöl Éálla alá 
mennyből, és elkéÉíttetett mintegy felé- 
kesíttetett menyaÉéony a' vőlegénynek. 

3 Es hallék nagy Éózatot mennyből 
melly ezt mondja vala : Imé az Iltennek 
hajléka az emberekkel vagyon , és ö vé- 
lek lakozik ; és Ök Ö népei léÉnek , és az 
Iíten az ő lilének ő vélek léÉen. 

4 Es az Iften * eltöröl minden könyhúl- 
latáft az ö feemeikröl ; és a'halál többé nem 
léÉen, fém a'keíerüséggel való firás, íem 
kiáltás, fem íemmi rajdalom nem léÉen 
többé , mert az elsők elmúltának. 

5 Es monda az a'ki Éékben ül vala: 
Imé mindeneket * megújítok. Es monda 
nékem : Ird-meg : mert e'befeédek tökél- 
letefek és igazak. 

6 Es monda nékem: Meglőtt: En 
T vagyok az Alfa és az Omega , a'kezdet 
és végezet. En a' Éomjúhozónak adok az 
í élö viznek forrásából ingyen. 

7 A'ki diadalmas léÉen , mindenekkel 
birni fog , és léÉek annak Iítene , és ö én- 
nékem fiam léÉen. 

8 A'félelmeleknek pedig és hitetle- 
neknek , és átkoztaknak , gyilkofoknak , 
paráznáknak ; büvösbájofoknak , bál- 
ványimádóknak , és minden hazugoknak 
réÉek a'tüzzel és kénkövei égő tóban lé- 
Éen , melly. a'máíbdik halál. 

9 Es jőve én hozzám egy ama' hét An- 
gyalok közzül , kiknél valának aliét utólfö 
tsapáiökkal tellyes hét pohárok, és Éóla 
nékem, mondván: Jövel, megmutatom 
néked a'menyaÉÉonyt a'Bárány feleségét. 

$Fü. 4:3. Wfa.65-.17. és 66:22. *Feü. 7 n 7 . 
*2Kór, 5:17. r Fell.i:8.$Efa. 55:1. . János Jelenéfe. 2 1 R. 1 193 

10 Es fel vön engemet lélekben egy 
nagy és magas hegyre , és megmútatá né- 
kem ama' nagy váróit, a'Szent Jérusále- 
met , melly Iftentöl Éállott alá mennyből. 

1 1 Melíyben vala az Iften ditsösége ; és 
mellynek világoffága halbnlatos vala a' 
drágalátos kőhöz , úgy mint Kriftályhoz 
haíbnlóképen fénlö Jáspis kőhöz. 

12 Es vala nagy és magas kerítéfe, 
mellynek tizenkét kapui valának, és a'ka- 
pukban tizenkét Angyalok, és felirott ne- 
vek , mellyek az Izrael fiainak tizenkét nem- 
zetségeknek nevei. 

1 3 Napkelet felöl három kapu vala : 
Efeakról három kapu ; Délről három ka- 
pu ; Napnyugatrólis három kapu. 

14 Es a' város kerítésének tizenkét fun- 
damentomi valának : mellyeken vala a' Bá- 
ránynak tizenkét Apoftolinak nevek. 

1 5 Aid pedig én velem Éól vala , annak 
kezében vala egy arany vefeÉö , hogy meg- 
mérné a'vároft , annak kapuit és falait : 

ió A'város pedig négy Éegeletüen hely- 
heztetett, mellynek hoÉEusága annyi 
mennyi Éélefiege. Es megméré a'vároft 
a'veÉfeö Éállal tizenkét ezer futamatnira ; 
és annak hoÉÉúsága , ééleflege , és magaf 
íága egyenlő. 

17 Es megméré annak kerítését, Éáz 
negyvennégy fingre , embernek mérté- 
kével melly az Angyalé. 

18 A'kerítésnek pedig rakáía vala Jás- 
pisból : a'város pedig tiÉta arany , és ha- 
fonlatos a'tiÉta üveghez. 

19 Es a'város kerítésének fundamerito- 
mi megékesíttettek mindenféle drágalátos 
kövekkel. Az első fundamentum vala Jáf- 
pis: a'máíbdik Sapfir: a'harmadik Chal- 
czedónius : a'negyedík Smaragd. 

20 Az ötödik Sárdónix : a'hatodik Sár- 
dius : a'hetedik Chrisólitus : a'nyóltzadik 
Berillus : a'kilentzedik Topázius : a'tize- 
dik Chrisópraíus , a'tizenegyedik Hia- 
czinthus ; a'tizenkettödik Améthiftus. 

21 A'tizenkét kapuk pedig, tizenkét 
drága köböl vágynak, és egyenként a' 
kapuk egyegy drága köböl vágynak; és 
a'városnak piatza tiÉta arany, mint az 
által-látÉó üveg. 

2 2 Es Templomot nem láttam abban : 
mert a'Mindenhato UR Iften annak Tem- 
ploma , és a'Bárány. 

23 Es eVáros nem t Éükölködik a'Nap 
nélkül , vagy a' Hóid nélkül hogy abban 
fénlenének , mert az Iftennek ditsösége 

XEfa. 60; 19. meg- 1 194 Mennyei Jérusálem alkotványa. János Jeleneié. 22 R. megfényefitette azt , és annak feövétneke 
a'Bárány. 

24 Es a* Pogányok közzül a'kik meg- 
tartattak járnak annak í világánál : és a' 
földnek Királyi az ö ditsöségeket és tifc- 
tefíegeket abba vifeik. 

25 Es annak t kapui nappal bé nem 
zárlatnak: mert ott éjtfeaka nem léÉen. 

26 Es a 1 Pogányoknak ditsőségek és 
tifeteflegek abba vitetik. 

27 Nem mégyen bé abba íemmi vala- 
mi megferteztet vagy a'ki valami utála- 
toffágot tselekefeik, vagy hazugságot 
Éól ; hanem a'kik beírattak a'Bárány 
* életének könyvébe. 

XXII. RÉSZ. 
A 'mennyei Paraditsom leíratik : e'Könyv bé- 

rekefitetik. 
1 I. A S megmútatá nékem azután az élet 
|"^ . vizének tifeta folyóvizét , melly vilá- 
gos vala mint a'kriítály , melly kijö 
vala az Iftennek és a'Báránynak feékitöl. 

2 Annak piatzának közepette pedig, 
és a'folyóviznek két felén vala az életnek 
fája , melly tizenkét gyömöltsöt terem 
vala : minden hónapban pedig terem va- 
la: és a'fának levelei a'Pogányoknak 
egéíTégekre valók valának. 

3 Es íemmi átkozott állat nem léÉen 
többé : hanem az Iftennek és a'Bárány- 
nak Ééki lééen abban , és az ö Volgái Vol- 
gáinak őnéki : 

4 Es látják az ö ortzáját , és az Ö * ne- 
ve homlokokon léflen. 

5 Es ott r éjtszaka nem léÉen ; és nem 
Vükölködnek Vövétnek világoíTága nél- 
kül , fem a'Napnak világofiaga nélkül : 
mert az UR Iften világosítja meg őket : 
és orVágolnak mind örökkön örökké. 

6 Es monda nékem : E'befeédek igazak 
és tökélleteíek ; és a'Szent Prófétáknak U- 
Ra Iftene botsátta-el az ö Angyalát , hogy 
megjelentíe az ö Volgáinak a'mellyeknek 
kell meglenniek hamar. 

7 Imé eljövök hamar. Boldog a'ki meg- 
tartja e'könyv Prófétálásának beVédit. 

8 En vagyok pedig János, ki ezeket 
hallottam és láttam : és mikor hallottam 
és láttam volna ezeket , X leborúlék az 
Angyal lábai előtt , hogy ötét imádnám , 
a'ki nékem ezeket megmutatta vala. 

tEfa. 60:3. tEfa. 6o:u.*Fell.iy.S. *Fell. 
3:12. * Efa. 60:19. tFell. np.'io. 

Az Uj Tetfamentomnak vége. 
DITSERTESSEK ISTENÜNKNEK 9 Az pedig monda nékem: Megláfd 
hogy azt ne tselekedjed , mert néked 
Volga tárlód vagyok, és a' te Próféta 
atyádfiainak , és azoknak kik megtartják 
e' könyvnek beVédit. Az Iftent imádjad. 

10 Azután monda nékem: Bé ne pe- 
tsételd e'könyvnek Prófétálásának befeé- 
dit , mert % az idö közel vagyon. 

1 1 A'ki árt , ártíbn ezutánis ; és a'ki 
fertelmes , légyen ezutánis fertelmes : és 
a'ki igaz , igazíttaíTék-meg ezutánis ; és a' 
ki Éent , ezutánis VentelteíTék-meg. 

1 2 Es ímé , hamar eljövök ; és az én 
jutalmam én velem vagyon , hogy meg- 
fizeflek mindennek a'mint az Ö f tseleke- 
dete léÉen. 

1 3 En vagyok az * Alfa és az Omega , a' 
kezdet és végezet , amaz Első és Utólfó. 

14 Boldogok a'kik megtartják az ö pa- 
rantsolatit ; hogy légyen nékik feabadsá- 
gok az életnek fáján , és a'kapukon men- 
jen ek-bé a' városba. 

1 5 De kün maradnak az ebek , a'büvös- 
bájoíök, a'paráznák, a'gyilkofók, a'bál- 
vány-imádók ; és a'ki Vereti és feólja a' ha- 
zugságot. 

16 En Jélus botsáttam az én Angya- 
lomat, hogy ezekről bizonyságot tenne 
tinéktek a'Gyülekezetekben. En vagyok 
a' Dávidnak ama' gyökere és ága; ama' 
fényes és hajnali tíilíag. 

17 A'Lélekis és a'menyaÉÉony ezt 
mondják; Jövel: a'ki halljais ezt mondja; 
Jövel; és a'ki * Vomjúhozik , jöjjön-el; és 
a' ki akarja vegye az életnek vizét ingyen. 

18 Együtt bizonyságot téfeek pedig 
mindennek a'ki e'könyvnek Prófétálásá- 
nak befeédét hallja , hogy valaki ezekhez 
hozzá-téfeen , e'könyvben megiratott tsa- 
páfokat veti Iften arra. 

19 Es ha valaki elvejénd valamit e' 
könyvnek Prófétálásának beVédibö! , az 
Iften annak réfeét eltörli az életnek köny- 
véből , és a'feent városból , és azokból a' 
mellyek e'könyvben megirattattak. 

20 Ezt mondja a'ki ezekről bizonysá- 
got téfeen ; Bizony hamar eljövök , 
Ámen ! Jövel azért Uram Jéfus. 

2 1 A'mi Urunk Jélus Chriíhisnak kegyel- 
me légyen mindnyájan ti veletek. Ámen ! tFell. 
k Efa. 55: 3. t#<5»i. 2:6. *Fell. 1:8. NEVE. IMA- This Ancient Historic Hungárián Text is based on the Koine Greek Text 
of Estienne [ Stephens / Stephanos ] (the T. R. from 1 550/1 551 ) 

The works of Richárd Wurmbrand, Watchman Nee, John Foxe [8 Vol], John Bunyan 
Sámuel Rutherford, Thomas McCrie, Amy Charmichael, and Péter Marsha 
D'Aubigne or Alexis Muston can provide comfort for challenging & Difficult 
Please Note: In order to be able to understand the Book of Revelation 
one must alsó have access to the books of Dániel and Ezekiel. 
The Books of Dániel and Ezekiel are part of the Old Testament 
Dániel and Ezekiel can probably be found online, evén from this exact edi 

The Clearest Explanations of Revelation can be found in the charts of oldi 
books by Clarence Larkin, although newer matériái can be found in the 
works of Hal Lindsey, Grant Jeffrey, Constance Cumbey, or Joel Rosenberg or Ram 
Somé will try to teli you that certain portions of the book of Revelation are 
not accurate. Do not believe them. The reliable work on the Manuscripts 
Can be found in the older works of Oxford Professor John William Burgon, such as 

The traditional text of the Holy Gospels vindicated and established (189C 
The causes of the corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
or evén the works of George Stanley Faber (Cabiri) on Apostasy Reveak 
may be of interest. The work of Professor Hermán Hoskier on the contradi 
in Sinaiticus and Vaticanus provides answers for those who can hear. 
His book (Codex B and its Allies - 2 Vol 1914) documented many issues 
evén those in works of Von Soden whose (poor/ hasty) work is used for th 

Somé of these works were translated intő other languages, such as the bo 
Die sanfte Verführung 

Die Autorin beschreibtin diesem Standardwerk Entstehung, Lehren. Ziele und okkult 

der New-Age-Bewegung. Sie enthüllt beklemmende Parallelen zur nationalsozialistisi 
Bewegung und verweist auf die Erfüllung biblischer Endzeitprophezeiungen. 

The works of Kürt Koch are available in Germán, French or English. The work of . 
Joanna Michaelson (re Beuatiful side) exists in English. RENDI AZ O ES UJ TESTAMENTUM 

KÖNYVEINEK, ES AZOK MINT JEGYEZTESSENEK- 

FEL A' LEVELEK ALSÓ SZELIN ES EGYEBÜTT. 

HÁNY RÉSZEI LEGYENEK MINDEN KÖNYVNEK, 

ES HÁNYADIK LEVELÉN KEZDESSENEK. 

Az 


ó TeÚamentom Könyvei. 
Rész Levél. 
; 


Rész. Levél. 


Mófes I. Könyve. 


i Mós. 


5° 


1 


A' Prédikátor. 


Préd. 


\i 


671 


Mófes II. K " 


2 Mós. 


4° 


61 


Énekeknek éneke. Ének. 


8 


680 


Mófes IJI. K. 


í Mós. 


27 


109 


Elaíás. 


E/a. 


66 


6 84 


Mófes ÍV. K, 


4 Mós. 


36 


'44 


Jeremiás. 


lér. 


S 2 


739 


Mófes V. K 


5 Mós. 


34 


'93 


Jeremiás Siralmi. Siral. 


5 


797 


Jófué Könyve. 


ióf. 


24 


235 


Ezékiel. 


Ez. 


48 


802 


Birák Könyve. 


Bir. 


21 


263 


Dániel. 


Dán. 


1 2 


853 


Ruth Könyve. 


Ruth. 


4 


291 


Hófeás. 


Ofe. vagy Hóf. 


■4 


86 S 


Sámuel I. Könyve. 


i Sám. 


3 1 


395 


Jóel. 


Ióel. 


3 


876 


Sámuel II. K, 


i Sám. 


= 4 


33' 


Amós. 


Amós. 


9 


879 


Királyok I. K. 


i Kir. 


22 


362 


Abdiás. 


Abd. v. Obad 


1 


885 


Királyok II. K. 


2 Kir. 


25 


398 


Jónás. 


lón. 


4 


885 


Chronikák 1. K. 


i Chr. 


29 


432 


Mikeás. 


Mik. 


7 


887 


Chrónikák II. K. 


2 Chr. 


36 


464 


Náhum. 


Náh. 


3 


892 


Efdrás Könyve. 


Efdr. 


10 


502 


Habakuk. 


Hab. v. Abak 


3 


894 


Néhémiás Könyve. 


Néh. 


13 


5' 3 


Sófóniás. 


Sóf. 


3 


896 


Efther Könyve. 


Eslb. 


10 


529 


Aggeus. 


Agg. v. Hag. 


2 


S98 


Jób Könyve. 


lóh. 


42 


538 


Zakariás. 


lak. 


14 


900 


Sóltár Könvve. 


Sóit. 


'5" 


57i 


Malakiás. 


Mai. 


4 


908 


Példa-befcédek. 


Péld. 


3" 


645 
Az UJ Teüamentom Könyvei 
Rész. Levél. 
Rész. Levél. 


Máté Evangvél. 


Mát. 


28 


9'i 


Timothéushoz. 


I. 1 Tim. 


6 


11 39 


Márk Evangyél. 


Márk. 


16 


947 


Timothéushoz. 


II. 2 Tim. 


4 


"43 


Lukáts Evangyél. 


Luk. 


24 


97o 


Titushoz. 


Ttt. 


3 


1 146 


János Evangyél. 


Ián. 


2 1 


1009 


Filémonhoz. 


Filém. 


1 


1148 


Apoft. Tseíekedeti. 


Tsel. 


28 


1038 


A' Sidókhoz. 


Síd. 


13 


1149 


Pál Levele Rómába 


Róm. 


.6 


1075 


Jakab Levele. 


lak. 


5 


1 160 


Kórinthusba. I. 


i Kór. 


16 


1091 


Péter I. Levele. 


1 Pét. 


5 


1 164 


Kórinthusba, II. 


2 Kór. 


13 


1 106 


Péter II. Lev. 


2 Pét. 


3 


1 169 


Galatziába. 


Gal. 


6 


1116 


János I. Levele 


í Ián. 


5 


1171 


Eféíusba. 


Ef. 


6 


i 1 26 


János II. L. 


2 Ián. 


1 


"75 


Filippibe. 


Fii. 


4 


1125 


János III. L. 


3 Ián. 


1 


u 7 6 


KoloíTéba. 


Kot. 


4 


1 1 30 


Júdás Levele. 


lúd. 


1 


1176 


Theífalónikába. I. 


i Tbef. 


5 


1134 


János Jeleneié. 


lel. 


22 


n 7 8 


TheíTalónikába. II. 


2 Thef. 


3 


'137 
Fellvebb jelentetik ezzel: Fel. 


Alább 
ezzel. Al. 

A/jegyek , mellvekkel e'Bibliában mutattatnak a' Sz. Írásbéli helyek ímezek renddel : 
£ f * * 1- na hol ez ötnél több kívántatik, ezek megelöl kezdetnek. SZENT 

DÁVID 

Királynak 

és 
Prófétának 

száz ÖTVEN 

S O L T A R I 

A' FRANCZIAI Nótáknak és Vérieknek módjokra 

MAGYAR Verfekre fordíttattak és rendeltettek , 

Szentzi MOLNÁR ALBERT 

által. 
Mellyek moú ujjolag kinyomtattattak 

M. TÓTFALUSI 

Kis Miklós 

által 
AMSTELODAMBAN, 

MDCLXXXVI. eÉtendöben. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

following Steps to Jaké in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

reál relationship & genuine 

experience with the reál God 

Reád, understand, accept and 

believe the following verses from 

the Bible: 

1. Ali men are sinners and fali short 
of God's perfect standard 

Romans 3: 23 states that 

For all have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - which is imperfection in our 
lives - denies us eternal life with 
God. But God sent his son Jesus 
Christ as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Christ. 

Romans 6: 23 states 
For the wages of sin is death; but the 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
works, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to savé us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of works, lest any man should 
boast. 4.God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally lőve us. He sent 
Jesus Christ to savé us, evén 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to savé us from our sins, 
and to savé us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his lőve toward 
us, in that, while we were yet sinners, 
Christ died for us. 

5. God loved the world so much that 
He sent his one and only Son to die, 
so that by believing in Jesus Christ, 
we obtain Eternal Life. 

John 3: 16 states 

For God so loved the world, that he 
gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. If you believe in Jesus Christ, and 
in what he did on the Cross for us, 
by dying there for us, you know for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 states 
These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1 : 9 states 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from all unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

following: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

open the door of my life and ask you to savé me from my sins and give 
me eternal life. Thank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follow 
you. Free me from all of the things in 
my life that prevent me from 
following you. In the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask all these things now, Ámen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to know His lőve 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Christ comes intő your 
heart and your life, just as He said he 
would. 

It often takes courage to decidé to 
become a Christian. It is the right 
decision to make, but It is difficult to 
fight against part of ourselves that 
wants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at alL.this is why He sent Jesus...so 
that we would not have to become 
perfect before being able to know 
God. 

Steps to take once you have asked 
Jesus to come intő your life 

Find the following passages in the 
Bible and begin to reád them: 

1. Reád Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Reád Psalm 91 

3. Reád the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Teli someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone close to you. 

5. Obtain somé of the books on the 
list of books, and begin to reád them, so that you can understand 
more about God and how He works. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank Him for saving you, and 
teli him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or teli someone about the 
great decision you have made today 
in Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their state of sin and 2) God's 
personal lőve and care for 
them, and His desire and 
ability to savé them....is what 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process works only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His work 
done on the Cross. 

■ ■■and if so . then how does 
believinq savé a person? 

Believing saves a person because of 
what it allows God to do in the Heart 
and Sóul of that person. 

But it is not simply the fact of a 
"belief". The issue is not having 
"belief" but rather what we have a 
belief about. 

IF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magicai ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him intő their 
heart & life. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and ask Him to forgive them of their sins and invite Jesus Christ 
intő their life & heart, this is what 
saves them - because of what God 
does for them at that moment in 
time. 

At that moment in time when they 
sincerely believe and ask God to 
savé them (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that humán, having requested God 
to savé them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [all sins pást, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gitt of Eternal Salvation that God 
offers". 

From that point forward, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
lőve would not be good enough for 
them, or that would somehow not be 
able to be covered by the penalty of death that Jesus Christ paid the 
price for. (otherwise, sin would be 
more powerful than Jesus Christ - 
which is not true). 

Sometimes, People have trouble 
believing in Jesus Christ because of 
two extremes: 

First the extrémé that they are not 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
all sins separates us from God, evén 
supposedly-small sins. We - as humans 
-tend to evaluate sin intő more serious 
and less serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"small" sin is). 

Since we are all sinners, we all have 
a need for God, in orderto have 
eternal salvation. 

Second the extrémé that they are 
notgood enough for Jesus Christ to 
savé them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally - unwilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that all of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
savé them. That is why Paul wrote in 
the Bible "For all have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that is not the end of the 
story, because he alsó wrote " For the 
wages of sin is death; but the gift of God 
is eternal life through Jesus Christ our 
Lord. "(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the following passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
17 For God sent not his Son intő the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven where God dwells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " throuqh Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Christ'. 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
us, then we must use the methods 
that He has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
talking to God (praying) in 
accordance with God's will - and 
coming to Him in the name of Jesus 
Christ. Here are somé examples of 
that from the New Testament: 

(Acts 3:6) Then Péter said, Silver and 
gold ha ve I nőne; but such as I ha ve give 
I thee: In the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turnéd and said 
to the spirit, I command thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabás took him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
us through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth all understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
Jesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you all, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likewise reckon ye alsó 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I have therefore whereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Ámen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
him do it as of the ability which God 
giveth: that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Ámen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Ábrahám 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Christ our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, working in you 
that which is wellpleasing in his sight, 
through Jesus Christ; to whom be glory 
for ever and ever. Ámen. Anyone who has questions is encouraqed to contact us bv 
email, with the address that is posted on our website. Note for Foreiqn Lanquaqe and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Afterword 
will be included (hopefully) in future 
editions. Prayers for help to God 

In MANY LANGUAGES 

For YOU, for US, for your Family Dear God, 

Thank you that this New Testament has been released so 

that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fást, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who 
answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, 

and that you protect them, and the work & ministry that they are engaged in. I pray that you would protect them from 
the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them 
or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to alsó think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a lőve of your 
Holy Word (the New Testament), and that you would give 
me spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living in. 
Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. and I ask you to do these things 
in the name of Jesus, 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Hungárián Hungary, Hungárián, Hungary Hungárián Maygar PrayerJ ezus Krisztus 

Imádság hoz Isten Hogyan viselkedni Imádkozik hoz tud hall az en m 

viselkedni kérdez ad segit szamomra 

Hungárián - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Hungárián Language 

Beszélő -hoz Isten , a Alkotó -ból Világegyetem , a Lord : 

1. amit ön akar ad számomra a bátorság -hoz imádkozik a 
dolog amit Vennem kell imádkozik 

2. amit ön akar ad számomra a bátorság -hoz hisz ön és 
elfogad amit akrsz így csinálni életemmel , helyett én 
felemel az én -m saját akarat ( szándék ) fenti öné. 

3. amit ön akar add nekem segít -hoz nem enged az én -m 
fél -ból ismeretlen -hoz válik a kifogás , vagy a alap értem 
nem -hoz szolgál you. 

4. amit ön akar add nekem segít -hoz lát és -hoz megtanul 
hogyan viselkedni volna a szellemi erő Szükségem van ( 
átmenő -a szó a Biblia ) egy ) részére a esemény előre és b 
betű ) részére az én -m saját személyes szellemi utazás. 

5. Amit ön Isten akar add nekem segít -hoz akar -hoz szolgál 
Ön több 

6. Amit ön akar emlékeztet én -hoz -val beszél ön 
prayerwhen ) Én csalódott vagy -ban nehézség , helyett 
kipróbálás -hoz határozat dolog én magam egyetlen átmenő 
az én -m emberi erő. 7. Amit ön akar add nekem Bölcsesség és egy szív töltött - 
val Bibliai Bölcsesség azért ÉN akar szolgál ön több 
hatékonyan. 

8. Amit ön akar adjon nekem egy -t vágy -hoz dolgozószoba 
-a szó , a Biblia ,( a Új Végrendelet Evangélium -ból Budi ), 
-ra egy személyes alap 

9. amit ön akar ad segítség számomra azért Én képes -hoz 
észrevesz dolog -ban Biblia ( -a szó ) melyik ÉN tud 
személyesen elmond -hoz , és amit akarat segítsen nekem ért 
amit akrsz én -hoz csinál életemben. 

10. Amit ön akar add nekem nagy ítélőképesség , -hoz ért 
hogyan viselkedni megmagyaráz -hoz másikak ki ön , és 
amit ÉN akar képesnek lenni megtenni megtanul hogyan 
viselkedni megtanul és tud hogyan viselkedni kiáll mellett 
ön és én -a szó ( a Biblia ) 

1 1 . Amit ön akar hoz emberek ( vagy websites ) életemben 
ki akar -hoz tud ön és én , ki van erős -ban -uk pontos 
megértés -ból ön ( Isten ); és Amit ön akar hoz emberek ( 
vagy websites ) életemben ki lesz képes -hoz bátorít én -hoz 
pontosan megtanul hogyan viselkedni feloszt a Biblia a szó - 
ból igazság (2 Komócsin 215:). 

12. Amit ön akar segítsen nekem -hoz megtanul -hoz volna 
nagy megértés körülbelül melyik Biblia változat van legjobb 
, melyik van a leg— bb pontos , és melyik birtokol a leg— bb 
szellemi erő & erő , és melyik változat egyeztet -val a 
eredeti kézirat amit ön ihletett a írói hivatás -ból Új 
Végrendelet -hoz ír. 

13. Amit ön akar ad segít számomra -hoz használ időm -ban 
egy jó út , és nem -hoz elpusztít időm -ra Hamis vagy üres 
módszer közelebb kerülni -hoz Isten ( de amit van nem hűségesen Bibliai ), és hol azok módszer termel nem hosszú 
ideje vagy tartós szellemi gyümölcs. 

14. Amit ön akar ad segítség számomra -hoz ért mit tenni 
keres -ban egy templom vagy egy istentisztelet helye , mi 
fajta -ból kérdés -hoz kérdez , és amit ön akar segítsen 
nekem -hoz talál hívők vagy egy lelkész -val nagy szellemi 
bölcsesség helyett könnyű vagy hamis válaszol. 

15. amit ön akar okoz én -hoz emlékszik -hoz memorizál -a 
szó a Biblia ( mint Rómaiak 8), azért ÉN tud volna ez 
szívemben és volna az én -m törődik előkészített , és lenni 
kész ad egy válaszol -hoz másikak -ból remél amit Nekem 
van körülbelül ön. 

16. Amit ön akar hoz segít számomra azért az én -m saját 
teológia és tételek -hoz egyetérteni -a szó , a Biblia és amit 
ön akar folytatódik segíteni neki én tud hogyan az én -m 
megértés -ból doktrína lehet közművesített azért az én -m 
saját élet , életmód és megértés folytatódik -hoz lenni záró - 
hoz amit akrsz ez -hoz lenni értem. 

17. Amit ön akar nyit az én -m szellemi bepillantás ( 
következtetés ) több és több , és amit hol az én -m megértés 
vagy észrevétel -ból ön van nem pontos , amit ön akar 
segítsen nekem -hoz megtanul ki Jézus Krisztus hűségesen 
van. 

18. Amit ön akar ad segít számomra azért ÉN akar képesnek 
lenni megtenni szétválaszt akármi hamis rítusok melyik 
Nekem van függés -ra , -ból -a tiszta tanítás -ban Biblia , ha 
akármi miből Én alábbiak van nem -ból Isten , vagy van 
ellenkező -hoz amit akrsz -hoz tanít minket körülbelül 
alábbiak ön. 19. Amit akármi kényszerít -ból rossz akar nem eltesz 
akármi szellemi megértés melyik Nekem van , de eléggé 
amit ÉN akar megtart a tudás -ból hogyan viselkedni tud ön 
és én nem -hoz lenni tévedésben lenni ezekben a napokban - 
ból szellemi csalás. 

20. Amit ön akar hoz szellemi erő és segít számomra azért 
ÉN akarat nem -hoz lenni része a Nagy Esés El vagy -ból 
akármi mozgalom melyik akar lenni lelkileg utánzott -hoz 
ön és én -hoz -a Szent Szó 

21. Amit ha van akármi amit Nekem van megtett életemben 
, vagy bármilyen módon amit Nekem van nem alperes -hoz 
ön ahogy ettem kellet volna volna és ez minden 
megakadályozás én -ból egyik gyaloglás veled , vagy 
birtoklás megértés , amit ön akar hoz azok dolog / válasz / 
esemény vissza bele az én -m törődik , azért ÉN akar 
lemond őket nevében Jézus Krisztus , és mind az összes -uk 
hat és következmény , és amit ön akar helyettesít akármi 
üresség ,sadness vagy kétségbeesés életemben -val a Öröm - 
ból Lord , és amit ÉN akar lenni több fókuszálva tanulás - 
hoz követ ön mellett olvasó -a szó , a Biblia 

22. Amit ön akar nyit az én -m szemek azért ÉN akar 
képesnek lenni megtenni világosan lát és felismer ha van 
egy Nagy Csalás körülbelül Szellemi téma , hogyan 
viselkedni ért ez jelenség ( vagy ezek esemény ) -ból egy 
Bibliai perspektíva , és amit ön akar add nekem bölcsesség - 
hoz tud és így amit ÉN akarat megtanul hogyan viselkedni 
segít barátaim és szeretett egyek ( rokon ) nem lenni része it. 

23. Amit ön akar biztosít amit egyszer az én -m szemek van 
kinyitott és az én -m törődik ért a szellemi jelentőség -ból 
időszerű esemény bevétel hely a világon , amit ön akar 
előkészít szívem elfogadtatni magam -a igazság , és amit ön 
akar segítsen nekem ért hogyan viselkedni talál bátorság és erő átmenő -a Szent Szó , a Biblia. Nevében Jézus Krisztus , 
Én kérdezek mindezekért igazol kívánságom -hoz lenni -ban 
megállapodás -a akarat , és Én kérdezés részére -a 
bölcsesség és kocsit bérelni szerelem -ból Igazság Ámen Több alul -ból Oldal 
Hogyan viselkedni volna Örökélet Vagyunk boldog ha ez oldalra dől ( -ból imádság kereslet - 
hoz Isten ) van képes -hoz támogat ön. Mi ért ez május nem 
lenni a legjobb vagy a leg— bb hatásos fordítás. Mi ért amit 
vannak sok különböző ways -ból kifejezhető gondolkodás és 
szöveg. Ha önnek van egy javaslat részére egy jobb fordítás 
, vagy ha tetszene neked -hoz fog egy kicsi összeg -ból időd 
-hoz küld javaslatok hozzánk , lesz lenni ételadag ezer -ból 
más emberek is , ki akarat akkor olvas a közművesített 
fordítás. Mi gyakran volna egy Új Végrendelet elérhető -ban 
-a nyelv vagy -ban nyelvek amit van ritka vagy régi. Ha ön 
látszó részére egy Új Végrendelet -ban egy különleges nyelv 
, legyen szíves ír hozzánk. Is , akarunk hogy biztosak 
legyünk és megpróbál -hoz kommunikál amit néha , 
megtesszük felajánl könyv amit van nem Szabad és amit 
csinál ár pénz. De ha ön nem tud ad néhányuk elektronikus 
könyv , mi tud gyakran csinál egy cserél -ból elektronikus 
könyv részére segít -val fordítás vagy fordítás dolgozik. 
Csinálsz nem kell lenni profi munkás , csak kevés szabályos 
személy akit érdekel ételadag. Önnek kellene volna egy 
számítógép vagy önnek kellene volna belépés -hoz egy 
számítógép -on -a helyi könyvtár vagy kollégium vagy 
egyetem , óta azok általában volna jobb kapcsolatok -hoz 
Internet. Tudod is általában alapít -a saját személyes SZABAD 
elektronikus posta számla mellett haladó mail.yahoo.com Legyen szíves fog egy pillanat -hoz talál a elektronikus 
posta cím elhelyezett alul vagy a vég ebből oldal. Mi remél 
lesz küld elektronikus posta hozzánk , ha ez -ból segít vagy 
bátorítás. Mi is bátorít ön -hoz kapcsolat minket 
vonatkozólag Elektronikus Könyv hogy tudunk felajánl amit 
van nélkül ár , és szabad. Megtesszük volna sok könyv -ban külföldi nyelvek , de 
megtesszük nem mindig hely őket -hoz kap elektronikusan ( 
letölt ) mert mi egyetlen csinál elérhető a könyv vagy a téma 
amit van a leg— bb kereslet. Mi bátorít ön -hoz folytatódik - 
hoz imádkozik -hoz Isten és -hoz folytatódik -hoz megtanul 
róla mellett olvasó a Új Végrendelet. Mi szívesen lát -a 
kérdés és magyarázat mellett elektronikus posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian 

Italian- Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Italian Language italian prayer jesus Cristo Preghiera come pregare al del dio il dio puo 
sentirsi preghiera come chiedere dio di dare allaiuto me Parlando al dio, il creatore dell'universo, il signore: 

1. che dareste me al coraggio pregare le cose di che ho 
bisogno per pregare 

2. che dareste me al coraggio crederli ed accettare che cosa 
desiderate faré con la mia vita, anziché me che exalting il 
miéi propri volontá (intenzione) sopra il vostro. 

3. che mi dareste l'aiuto per non lasciare i miéi timori dello 
sconosciuto transformarsi in nelle giustificazioni, o la base 
per me per non servirlo. 

4. che mi dareste l'aiuto per vederé ed imparare come avere 
la resistenza spiritosa io abbia bisogno (con la vostra parola 
bibbia) di a) per gli eventi avanti e b) per il mio proprio 
viaggio spiritoso personale. 

5. Che dio mi dareste l'aiuto per desiderare servirli di piü 

6. Che mi ricordereste comunicare con voi (prayer)when io 
sono frustrati o in difficoltá, invece di provare a risolvere le 
cose io stesso soltanto con la mia resistenza umana. 

7. Che mi dareste la saggezza e un cuore si é riempito di 
saggezza biblica in modo che li servissi piü efficacemente. 

8. Che mi dareste un desiderio studiare la vostra parola, la 
bibbia, (il nuovo gospel del Testamento di John), a titolo 
personale, 

9. che dareste ad assistenza me in modo che possa notare le 
cose nella bibbia (la vostra parola) a cui posso riferire 
personalmente ed a che lo aiuterá a capire che cosa lo 
desiderate faré nella mia vita. 10. Che mi dareste il discemment grandé, per capire come 
spiegare ad altri che siate e che potrei imparare come 
imparare e sapere levarsi in piedi in su per voi e la vostra 
parola (bibbia) 

1 1 . Che portereste la gente (o i Web site) nella mia vita che 
desidera conoscerla e che é forte nella loro comprensione 
esatta di voi (dio); e quello portereste la gente (o i Web site) 
nella mia vita che porrá consigliarmi imparare esattamente 
come dividere la bibbia la parola della veritá (2 coda di todo 
2:15). 

12. Che lo aiutereste ad imparare avere comprensione 
grandé circa quale versioné della bibbia é la cosa migliore, 
che é la piü esatta e che ha la resistenza & l'alimentazione 
piü spiritose e che la versioné accosente con i manoscritti 
originali che avete ispirato gli autori di nuovo Testamento 
scrivere. 

13. Che dareste l'aiuto me per usare il mio tempó in un buon 
senso e per non sprecare il mio tempó sui metodi falsi o 
vuoti di ottenere piü vicino al dio (ma a quello non sia 
allineare biblico) e dove quei metodi non producono frutta 
spiritosa di lunga durata o durevole. 

14. Che dareste l'assistenza me capire che cosa cercare in 
una chiesa o in un posto di culto, che generi di domande da 
chiedere e che lo aiutereste a (rovaré i believers o un pastor 
con saggezza spiritosa grandé anziché le risposte facili o 
falsé. 

15. di che lo indurreste a ricordarsi per memorizzare la 
vostra parola la bibbia (quale Romans 8), di modo che posso 
averlo nel mio cuore e faré la mia prepararsi mente ed é aspetti per dare una risposta ad altre della speranza che ho 
circa voi. 

16. Che portereste l'aiuto me in modo che la mie proprie 
teológia e dottrine per accosentire con la vostra parola, la 
bibbia e che continuereste a aiutarli a sapere la mia 
comprensione della dottrina puö essere migliorata in modo 
che la miéi propri vita, lifestyle e capire continui ad essere 
piü vicino a che cosa lo desiderate essere per me. 

17. Che aprireste la mia comprensione spiritosa 
(conclusioni) di piü e piü e che dove la mia comprensione o 
percezione di voi non é esatta, che lo aiutereste ad imparare 
chi Jesus Christ allineare é. 

18. Che dareste l'aiuto me in modo che possa separare tutti i 
rituali falsi da cui ho dipeso, dai vostri insegnamenti liberi 
nella bibbia, se c'é ne di che cosa sono seguente non é del 
dio, o é contrari a che cosa desiderate per insegnarli - circa 
quanto segue. 

19. Che alcíme forze della malvagitá non toglierebbero la 
comprensione affatto spiritosa che abbia, ma piuttosto che 
mantennrei la conoscenza di come conoscerli e non essere 
ingannato dentro attualmente di inganno spiritoso. 

20. Che portereste la resistenza spiritosa ed aiutereste a me 
in modo che non faccia parte del ritirarsi grandé o di alcun 
movimento che sarebbe spiritual falsificato a voi ed álla 
vostra parola sánta. 

21. Quello se ci é qualche cosa che faccia nella mia vita, o 
qualsiasi senso che non ho risposto a voi come dovrei avere 
e quello sta impedendomi di camminare con voi, o avere 
capire, che portereste quei things/responses/events 
nuovamente dentro la mia mente, di modo che rinuncerei loro in nome di Jesus Christ e tutte i loro effetti e 
conseguenze e che sostituireste tutta la emptiness, tristezza o 
disperazione nella mia vita con la gioia del signore e che di 
piü sarei messo a fuoco suH'imparare seguirli leggendo la 
vostra parola, bibbia. 

22. Che aprireste i miéi occhi in modo che possa vederé e 
riconoscere chiaramente se ci é un inganno grandé circa i 
soggetti spiritosi, come capire questo fenomeno (o questi 
eventi) da una prospettiva biblica e che mi dareste la 
saggezza per sapere ed in modo che impari come aiutare i 
miéi amici ed amavo ones (parenti) per non faré parte di 
esso. 

23. Che vi accertereste che i miéi occhi siano aperti una 
volta e la mia mente capisce l'importanza spiritosa degli 
eventi correnti che avvengono nel mondó, che abbiate 
preparato il mio cuore per accettare la vostra verita e che lo 
aiutereste a capire come (rovaré il coraggio e la resistenza 
con la vostra parola sánta, la bibbia. In nome di Jesus Christ, 
chiedo queste cose che confermano il mio desiderio essere 
nell'accordo la vostra volontá e sto chiedendo la vostra 
saggezza ed avere un amore della verita, Ámen. Piü in calce álla pagina 
come avere vita Eterna Siamo felici se questa lista (delle richieste di preghiera al 
dio) puö aiutarli. Capiamo che questa non puö essere la 
traduzione migliore o piü efficace. Capiamo che ci sono 
molti sensi differenti di esprimere i pensieri e le parole. Se 
avete un suggerimento per una traduzione migliore, o se voleste occorrere una piccola quantitá di vostro tempó di 
trasmettere i suggerimenti noi, aiuterete i migliaia della 
gente inoltre, che allora leggerá la traduzione migliorata. 
Abbiamo spesso un nuovo Testamento disponibile in vostra 
lingua o nelle lingue che sono rare o vecchie. 

Se state cercando un nuovo Testamento in una lingua 
specifica, scriva prego noi. Inoltre, desideriamo essere sicuri 
e proviamo a comunicare a volté quello, offriamo i libri che 
non sono liberi e che costano i soldi. Ma se non potete 
permettersi alcuni di quei libri elettronici, possiamo faré 
spesso uno scambio di libri elettronici per aiuto con la 
traduzione o il lavoro di traduzione. Non dovete essere un operaio professionista, solo una 
persona normálé che é interessata nell'assistenza. Dovreste 
avere un calcolatore o dovreste avere accesso ad un 
calcolatore álla vostra biblioteca o universita o universita 
locale, poiché quelli hanno solitamente collegamenti 
migliori al Internet. Potete anche stabilire solitamente il 
vostro proprio cliente LIBERÓ personale della posta 
elettronica andando al ### di mail.yahoo.com prego 
occorrete un momento per trovare l'indirizzo della posta 
elettronica situato álla parte inferiore o aH'estremitá di 
questa pagina. Speriamo che trasmettiate la posta elettronica 
noi, se questa é di aiuto o di incoraggiamento. Inoltre vi 
consigliamo metterseli in contatto con riguardo ai libri 
elettronici che offriamo quello siamo senza costo e 

che liberó abbiamo molti libri nelle lingue straniere, ma 
non le disponiamo sempre per ricevere elettron icamente 
(trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti) perché 
rendiamo soltanto disponibile i libri o i soggetti che sono 
chiesti. Vi consigliamo continuare a pregare al dio ed a 
continuare ad imparare circa lui leggendo il nuovo Testamento. Accogliamo favorevolmente le vostre domande 
ed osservazioni da posta elettronica. Preghiera al dio Caro Dio, Grazié che questo gospel o 
questo nuovo Testamento é stato liberato in modo che 
possiamo impararvi piü circa. Aiuti prego la gente 
responsabile del rendere questo libro elettronico disponibile. 
Conoscete che chi sono e potete aiutarle. 

Aiutile prego a potere funzionare velocemente e renda i libri 
piü elettronici disponibili Aiutili prego ad avere tutte le 
risorse, i soldi, la resistenza ed il tempó di che hanno 
bisogno per potere continuare a funzionare per voi. 
Aiuti prego quelli che fanno parte della squadra che le aiuta 
su una base giornaliere. Prego dia loro la resistenza per 
continuare e dare ciascuno di loro la comprensione spiritosa 
per il lavoro che li desiderate faré. Aiuti loro prego ciascuno 
a non avere timore ed a non ricordarsi di che siete il dio che 
risponde álla preghiera e che é incaricato di tutto. Prego che 
consigliereste loro e che li proteggete ed il lavoro & il 
ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose o da altri 
ostacoli che potrebbero nuoc o ritardarli giü. Aiutilo prego 
quando uso questo nuovo Testamento anche per pensare álla 
gente che ha reso questa edizione disponibile, di modo che 
posso pregare per loro ed in modo da puö continuare a 
aiutare piü gente. 

Prego che mi dareste un amore della vostra parola sánta (il 
nuovo Testamento) e che mi dareste la saggezza ed il 
discernment spiritosi per conoscerli meglio e per capire il periodo di tempó oü stiamo vivendo. Aiutilo prego a sapere 
risolvere le difficoltá che sono confrontato con ogni giomo. 
II signore God, lo aiuta a desiderare conoscerli piü meglio e 
desiderare aiutare altri cristiani nella mia zóna ed intorno al 
mondó. 

Prego che dareste la squadra elettronica e coloro del libro 
che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia (e 
della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, ma 
capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. Inoltre 
diaci la comoditá ed il consiglio in questi periodi ed io vi 
chiedono di faré queste cose in nome di Jesus, ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PORTUGUESE PORTUGUESE Portuguese PrayerCristo Pedidoa DeusComoorara Deus 
podemouvirmy pedido perguntar Deus darajuda a me 
Portuguese-PrayerRequests(praying/Talking)toGod 
- explained in Portugues (Portugues) Language Falandó ao deus, o criador do universo, senhor: 1 . que vocé daria a mim a coragem pray as coisas que eu 
necessito pray 

2. que vocé daria a mim a coragem o acreditar e aceitar o 
que vocé quer fazer com minha vida, em vez de mim que 
exalting meus próprios vontadé (intencáo) acima de seu. 

3. que vocé me daria a ajuda pára nao deixar meus medos do 
desconhecido se transformar as desculpas, ou a base pára 
mim pára nao lhe servir. 

4. que vocé me daria a ajuda pára ver e aprender como ter a 
forca espiritual mim necessite (com sua palavra o bible) a) 
pára os eventos adiante e b) pára minha própria viagem 
espiritual pessoal. 

5. Que vocé deus me daria a ajuda pára querer lhe servir 
mais 

6. Que vocé me lembraria falár com vocé (prayer)when me 
sao frustrados ou na dificuldade, em vez de tentar resolver 
coisas eu mesmo somente com minha forca humana. 

7. Que vocé me daria a sabedoria e um coracáo encheu-se 
com a sabedoria biblical de modo que eu lhe servisse mais 
eficazmente. 

8. Que vocé me daria um desejo estudar sua palavra, o bible, 
(o gospel do testament novo de John), em urna base pessoal, 

9. que vocé daria a auxílio a mim de modo que eu pudesse 
observar coisas no bible (sua palavra) a que eu posso 
pessoalmente se relacionar, e a que me ajudará compreender 
o que vocé me quer fazer em minha vida. 

10. Que vocé me daria o discernment grandé, pára 
compreender como explicar a outro que vocé é, e que eu poderia aprender como aprender e saber estar acima pára 
vocé e sua palavra (o bible) 

1 1 . Que vocé traria os povos (ou os Web site) em minha 
vida que querem o conhecer, e que sáo fortes em sua 
compreensáo exata de vocé (deus); e isso vocé traria povos 
(ou Web site) em minha vida que poderá me incentivar 
aprender exatamente como dividir o bible a palavra da 
verdade (2 timothy 2: 15). 

12. Que vocé me ajudaria aprender ter a compreensáo 
grandé sobre que versao do bible é a mais melhor, que sáo a 
mais exata, e que tém a forca & o poder os mais espirituais, 
e que a versáo concorda com os manuscritos originais que 
vocé inspirou os autores do testament novo escrever. 

13. Que vocé me daria a ajuda pára usar meu tempó em urna 
maneira boa, e pára náo desperdicar minha hóra em métodos 
falsos ou vazios de comecar mais perto do deus (mas 
daquele náo seja verdadeiramente biblical), e onde aqueles 
métodos náo produzem nenhuma fruta espiritual a longo 
prazo ou durável. 

14. Que vocé me daria o auxílio compreender o que 
procurar em urna igreja ou em um lugar da adoracáo, que 
tipos das perguntas a pedir, e que vocé me ajudaria 
encontrar believers ou um pastor com sabedoria espiritual 
grandé em vez das respostas fáceis ou falsas. 15. que vocé 
faria com que eu recordasse memorizar sua palavra o bible 
(tal como Romans 8), de modo que eu pudesse o ter em meu 
coracáo e ter minha mente preparada, e estivessem pronto 
pára dar urna resposta a outra da esperanca que eu tenho 
sobre vocé. 

16. Que vocé me traria a ajuda de modo que meus próprios 
theology e doutrinas pára concordar com sua palavra, o bible e que vocé continuaria a me ajudar saber minha 
compreensáo da doutrina pode ser melhorada de modo que 
meus próprios vida, lifestyle e compreensáo continuem a ser 
mais perto de o que vocé a quer ser pára mim. 

17. Que vocé abriria minha introspeccáo espiritual 
(conclusőes) mais e mais, e que onde minha compreensáo 
ou percepcáo de vocé náo sáo exata, que vocé me ajudaria 
aprender quem Jesus Christ é verdadeiramente. 

18. Que vocé me daria a ajuda de modo que eu possa 
separar todos os rituals falsos de que eu depender, de seus 
ensinos desobstruídos no bible, se alguma de o que eu sou 
seguinte náo sáo do deus, nem sáo contrárias a o que vocé 
quer nos ensinar - sobre o seguir. 

19. Que nenhumas forcas do evil náo removeriam a 
compreensáo espiritual que eu tenho, mas rather que eu 
reteria o conhecimento de como o conhecer e náo ser iludido 
nestes dias do deception espiritual. 

20. Que vocé traria a forca espiritual e me ajudaria de modo 
que eu náo seja parte da queda grandé afastado ou de 
nenhum movimento que fosse espiritual forjado a vocé e a 
sua palavra holy. 

21. Isso se houver qualquer coisa que eu fiz em minha vida, 
ou alguma maneira que eu náo lhe respondi como eu devo 
ter e aquela está impedindo que eu ande com vocé, ou ter a 
compreensáo, que vocé traria aqueles 
things/responses/events pára trás em minha mente, de modo 
que eu os renunciasse no nome de Jesus Christ, e em todas 
seus efeitos e conseqüéncias, e que vocé substituiria todo o 
emptiness, sadness ou desespero em minha vida com a 
alegria do senhor, e que eu estaria focalizado mais na 
aprendizagem o seguir lendo sua palavra, o bible. 22. Que vocé abriria meus olhos de modo que eu possa ver e 
reconhecer claramente se houver um deception grandé sobre 
tópicos espirituais, como compreender este fenőmeno (ou 
estes eventos) de um perspective biblical, e que vocé me 
daria a sabedoria pára saber e de modo que eu aprenderei 
como ajudar a meus amigos e amei (parentes) nao ser parte 
dela. 

23. Que vocé se asseguraria de que meus olhos estejam 
abertos uma vez e minha mente compreende o significado 
espiritual dos eventos atuais que ocorrem no mundo, que 
vocé prepararia meu coracáo pára aceitar sua verdade, e que 
vocé me ajudaria compreender como encontrar a coragem e 
a forca com sua palavra holy, o bible. No nome de Jesus 
Christ, eu peco estas coisas que confirmam meu desejo ser 
no acordo sua vontadé, e eu estou pedindo sua sabedoria e 
pára ter um amor da verdade, Ámen. Mais no fundo da pagina 
como ter a vida eternal Nós estamos contentes se esta lista (de pedidos do prayer ao 
deus) púder lhe ajudar. Nós compreendemos que esta nao 
pode ser a mais melhor ou traducáo a mais eficaz. Nós 
compreendemos que há muitas maneiras diferentes de 
expressar pensamentos e palavras. Se vocé tiver uma 
sugestáo pára uma traducáo melhor, ou se vocé gostar de 
fazer exame de um pouco de seu tempó nos emitir 
sugestőes, vocé estará ajudando a milhares dos povos 
também, que lerao entao a traducáo melhorada. Nós temos 
frequentemente um testament novo disponível em sua língua 
ou nas línguas que sáo raras ou velhas. Se vocé estiver 
procurando um testament novo em uma língua específica, 
escreva-nos por favor. Também, nós queremos ser certos e tentamos comunicar ás 
vezes isso, nós oferecemos os livros que náo estáo livres e 
que custam o dinheiro. Mas se vocé náo púder ter recursos 
pára alguns daqueles livros eletrőnicos, nós podemos 
frequentemente fazer urna troca de livros eletrőnicos pára a 
ajuda com traducáo ou trabalho da traducáo. Vocé náo tem 
que ser um trabalhador profissional, only urna pessoa 
regular que esteja interessada na ajuda. 

Vocé deve ter um computador ou vocé deve ter o acesso a 
um computador em sua biblioteca ou faculdade ou 
universidade local, desde que aqueles tém geralmente 
conexőes melhores ao Internet. Vocé pode também geralmente estabelecer seu próprio 
cliente LIVRE pessoal do correio eletrőnico indo ao ### de 
mail.yahoo.com faz exame por favor de um momento pára 
encontrar o endereco do correio eletrőnico ficado situado no 
fundo ou na extremidade desta pagina. Nós esperamos que 
vocé nos emita o correio eletrőnico, se este for da ajuda ou 
do incentivo. Nós incentivamo-lo também contatar-nos a 
respeito dos livros eletrőnicos que nós oferecemos a isso 
somos sem custo, e 

que livre nós temos muitos livros em línguas extrangeiras, 
mas nós náo as colocamos sempre pára receber 
eletronicamente (download) porque nós fazemos somente 
disponível os livros ou os tópicos que sáo os mais pedidos. 
Nós incentivamo-lo continuar a pray ao deus e a continuar a 
aprender sobre ele lendo o testament novo. Nós damos boas- 
vindas a seus perguntas e comentários pelo correio 
eletrőnico. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Estimado Diós , Gracias aquel esto Nuevo Testamento has 
estado disparador a fin de que nosotros estamos capaz a 
aprender más acerca de usted. Por favor ayúdeme la gente 
responsable por haciendo esto Electrónica libro disponible. 
Por favor ayúdeme estén capaz de obra ayuna , y hacer más 
Electrónica libros mayor disponible Por favor ayúdeme 
estén haber todo el recursos , el dinero , el potencia y el 
tiempo aquel ellos necesidad pára poder guardar laboral pára 
ti. Por favor ayúdeme esős aquel está parte de la equipo 
aquel ayuda ellas en un corriente base. 

Por favor dar ellas el potencia a continuar y dar cada de ellas 
el espiritual comprensión por lo obra aquel usted necesidad 
estén hacer. Por favor ayúdeme cada de estén no haber 
miedo y a acordarse de aquel usted está el Diós quién 
respuestas oración y quién es él encargado de todo. 
Oro aquel usted haría animar ellas , y aquel usted amparar 
ellas , y los trabajadores & ministerio aquel son ocupado en. 
Oro aquel usted haría amparar ellas desde el Espiritual 
Fuerzas o otro obstáculos aquel puedes dano ellas o lento 
ellas down. 

Por favor ayúdeme cuándo YO uso esto Nuevo Testamento 
a también creer de la personas quién haber hecho esto 
edición disponible , a fin de que YO lata orar por ellas y así 
ellos lata continuar a ayuda más personas Oro aquel usted 
haría déme un amor de su Santo Palabra ( el Nuevo 
Testamento ), y aquel usted haría déme espiritual juicio y 
discernimientos saber usted mejor y a comprender el tiempo 
aquel nosotros estamos viviente en. Por favor ayúdeme saber cómo a tratar con el dificultades 
aquel Estoy confrontar con todos los días. Senor Diós , 
Ayúdame querer saber usted Mejor y querer a ayuda otro 
Cristianos en mi área y alrededor del mundo. Oro aquel 
usted haría dar el Electrónica libro equipo y esős quién obra 
en la telas y esős quién ayuda ellas su juicio. 

Oro aquel usted haría ayuda el individuo miembros de su 
familia ( y mi familia ) a no estar espiritualmente enganado , 
pero a comprender usted y querer a aceptar y seguir usted en 
todos los días camino. y YO preguntar usted hacer éstos 
cosas en nombre de Jesús , Amén , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Kjaere God , Takk skal du ha det denne Ny Testamentet 

er blitt befridd i den grad at vi er dugelig a h0re flere om du. 
Behage hjelpe főiket ansvarlig for gj0r denne Elektronisk 
bestille anvendelig. Behage hjelpe seg a bli kj0pedyktig 
arbeide rask , og lage flere Elektronisk b0ker anvendelig 
Behage hjelpe seg a ha allé ressursene , pengene , det styrke 
og klokken det de n0d for at vsere i stand til oppbevare 
arbeider til deres. 

Behage hjelpe dem det er del av teamet det hjelpe seg opp 
pá en hverdags basis. Behage gir seg det styrke a fortsette og 
gir hver av seg det sprit forstaelse for det arbeide det du 
0nske seg a gj0re. Behage hjelpe hver av seg a ikke ha ránk og a erindre det du 
er det God hvem svar b0nn og hvem er i ledelsen av alt. JEG 
be det du ville oppmuntre seg , og det du beskytte seg , og 
det arbeide & ministerium det de er forlovet inne. JEG be 
det du ville beskytte seg fra det Sprit Presser eller annet 
obstacles det kunne skade seg eller langsom seg ned. 

Behage hjelpe meg nár JEG bruk denne Ny Testamentet a 
likeledes tenke pá főiket hvem ha fremstilt denne opplag 
anvendelig , i den grad at JEG kanne be for seg hvorfor de 
kanne fortsette a hjelpe flere folk JEG be det du ville gir 
meg en kjserlighet til din Hellig Ord ( det Ny Testamentet ), 
og det du ville gir meg sprit klokskap og discernment a vite 
du bedre og a oppfatte perioden det vi lever inne. 
Behage hjelpe meg a vite hvor a beskjeftige seg med 
problemene det JEG er stilt overfor hver dag. Lord God , 
Hjelpe meg a vil gjerne vite du Bedre og a vil gjerne hjelpe 
annet Kristen inne meg omráde og i nserheten verdén. 
JEG be det du ville gir det Elektronisk bestille lag og dem 
hvem arbeide med det website og dem hvem hjelpe seg din 
klokskap. JEG be det du ville hjelpe individet medlemmer 
av deres slekt ( og meg slekt ) a ikke vsere spiritually narret , 
bortsett fra a oppfatte du og a vil gjerne godkjenne og f0lge 
etter etter du inne enhver vei. og JEG anmode du a gj0re 
disse saker inne navnet av Jesus , Samarbeidsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

SWEDISH - SUEDE - SUEDOIS Swedish - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Swedish Language 

Swedish Prayer Bon till Gud Jesus Hur till Be Hur kanna 
hóra min Hur till fraga Gud till ger hjalp finna ande Ledning 
Talande till Gud , skaparen om Universum , den Vár Herre 
och Frálsare : 

1. sá pass du skulle ger till jag tapperheten till be sakerna sá 
pass Jag nöd till be 

2. sá pass du skulle ger till jag tapperheten till tro pá du och 
accept vad du vilja till gör med min liv , i stállet för jag 
upphoja min ága vilja ( avsikt ) över din. 

3. sá pass du skulle ge mig hjálp till in te láta min rádsla om 
okánd till bli den ursákta , eller basisten för jag inte till tjána 
you. 

4. sá pass du skulle ge mig hjálp till se och till Iára sig hur 
till har den ande styrka Jag nöd ( igenom din uttrycka bibéin 
) en ) för hándelsen főre och b ) för min ága personlig ande 
resa. 

5. Sá pass du Gud skulle ge mig hjálp till vilja till tjána Du 
mer 

6. Sá pass du skulle páminna jag till samtal med du 
prayerwhen ) JAG er frustrerat eller i svárigheten , i stállet 
för försökande till besluta sakerna mig sjálv bara igenom 
min mánsklig styrka. 

7. Sá pass du skulle ge mig Visdom och en hjártan fyllt med 
Biblisk Visdom sá fakta át JAG skulle tjána du mer 
effektivt. 8. Sá pass du skulle ge mig en önska till studera 
din uttrycka , bibéin , ( den Ny Testamente Evangélium av 
John ), pá en personlig basis 9. sá pass du skulle ger hjálp till jag sá fakta át JAG er köpa duktig marka sakerna inne 
om Bibel ( din uttrycka ) vilken JAG kanna personlig berátta 
till , och den dar vili hjálpa mig förstá vad du vilja jag till 
gör i min liv. 

10. Sá pass du skulle ge mig stor discemment , till förstá hur 
till förklara till sjálvaste vem du er , och sá pass JAG skulle 
kunde Iára sig hur till Iára sig och veta hur till löpa upp för 
du och mig din uttrycka ( bibéin ) 

1 1. Sá pass du skulle kommá med folk ( eller websites ) i 
min liv vem vilja till veta du och mig , vem de/vi/du/ni ár 
stark i deras exakt förstándet av du ( Gud ); och Sá pass du 
skulle kommá med folk ( eller websites ) i min liv vem vilja 
kunde uppmuntra jag till ackurat Iára sig hur till fördela 
bibéin orden av sanning Timothy 215:). 

12. Sá pass du skulle hjálpa mig till Iára sig till har stor 
förstándet om vilken Bibel version ár bást , vilken ár mest 
exakt , och vilken har mest ande styrka & förmága , och 
vilken version samtycke med det originál manuskripten sá 
pass du inspirerat författarna om Ny Testamente till skriva. 

13. Sá pass du skulle ger hjálp till jag till anvánda min tid i 
en god vág , och inte till slösa min tid pá Falsk eller tom 
metoderna till kommá nármare till Gud ( utóm sá pass 
blandar inte sant Biblisk ), och var den hár metoderna 
produkter ingen for lángé siden tid eller varande ande frukt. 14. Sá pass du skulle ger hjálp till jag till förstá vad till blick 
för i en kyrka eller en stálle av dyrkan , vad slagén av 
spörsmálen till frága , och sá pass du skulle hjálpa mig till 
finna tro pá eller en pastor med stor ande visdom i stállet för 
látt eller falsk svar. 15. sá pass du skulle orsak jag till minas till minnesmárke 
din uttrycka bibéin ( sádan som Romersk 8), sá fakta át JAG 
kanna har den i min hjártan och har min sinne beredd , och 
vara rede till á ger en svar till sjálvaste om hoppá pá att Jag 
har omkring du. 

16. Sá pass du skulle kommá med hjálp till jag sá fakta át 
min ága theology och doktrin till samtycke med din uttrycka 
, bibéin och sá pass du skulle fortsátta till hjálpa mig veta 
hur min förstándet av doktrin kanna bli förbáttrat sá fakta át 
min ága liv , livsform och förstándet fortsátt till vara nöjer 
till vad slut du vilja den till vara för jag. 

17. Sá pass du skulle öppen min ande inblicken ( 
sluttningarna ) mer och mer , och sá pass var min förstándet 
eller uppfattningen av du ár inte exakt , sá pass du skulle 
hjálpa mig till Iára sig vem Jesus Christ sant ár. 

18. Sá pass du skulle ger hjálp till jag sá fakta át JAG skulle 
kunde skild frán nágon falsk ritual vilken Jag har beró pá , 
frán din klar undervisning inne om Bibel , eventuell om vad 
JAG följer ár inte av Gud , eller ár i strid mot vad du vilja 
till undervisa oss omkring följande du. 

19. Sá pass nágon pressar av onda skulle inte ta bort nágon 
ande förstándet vilken Jag har , utóm hellre sá pass JAG 
skulle hálla kvar kunskap om hur till veta du och mig inte 
till bli lurat i den hár dagen av ande bedrágeri. 

20. Sá pass du skulle kommá med ande styrka och hjálp till 
jag sá fakta át Jag vili inte till bli del om den Stor Stjárnfall 
Bort eller av nágon rörelse vilken skulle bli spiritually 
förfalskad till du och mig till din Helig Uttrycka 

21. Sá pass om dár er nágot sá pass Jag har gjort det min liv 
, eller nágon vág sá pass Jag har inte reagerat till du sá JAG skulle har och den dar er förhindrande jag frán endera 
vandrande med du , eller har förstándet , sá pass du skulle 
kommá med den har sakerna / svaren / hándelsen rygg in i 
min sinne , sá fakta át JAG skulle avsaga sig dem inne om 
Namn av Jesus Christ , och all av deras verkningen och 
konsekvenserna , och sá pass du skulle sátta tillbaka nágon 
tömhet ,sadness eller förtvivlan i min liv med det Gládje om 
Vár Herre och Fralsare , och sá pass JAG skulle bli mer 
focusen pá inlarningen till följa du vid lásande din uttrycka , 
den Bibel 

22. Sá pass du skulle öppen min öga sá fakta át JAG skulle 
kunde klar se och recognize om dar er en Stor Bedrágeri 
omkring Ande ámnena , hur till förstá den har phenomenon 
( eller de har hándelsen ) frán en Biblisk perspektiv , och sá 
pass du skulle ge mig visdom till veta och sá sá pass Jag vili 
Iára sig hur till hjálp min vánnerna och álskat en ( sláktingen 
) inte bli del om it. 23. Sá pass du skulle tillförsákra sá pass en gang min öga 
de/vi/du/ni ar öppnat och min sinne förstár den ande mening 
av ström hándelsen tagande stálle pá jorden , sá pass du 
skulle förbereda min hjartan till accept din sanning , och sá 
pass du skulle hjálpa mig förstá hur till finna mod och styrka 
igenom din Helig Uttrycka , bibéin. Inne om namn av Jesus 
Christ , JAG frága om de har sakerna bekráftande min önska 
till vara i följe avtalen din vilja , och JAG frágar till deras 
visdom och till har en karlek om den Sanning 
Samarbetsvillig Mer pá botten av Sida 
Hur till har Oándlig Liv Vi er glad om den hár lista över ( bön anmoder till Gud ) ár 
duglig till hjálpa du. Vi förstá den har Maj inte bli den bást 
eller mest effektív översáttning. Vi förstá det dar de/vi/du/ni 
ar mánga ölik vág av yttranden tanken och orden. Om du har 
en förslagen för en báttre översáttning , eller om du skulle 
lik till ta en liten belopp av din tid till sanda förslag till oss , 
du vili bli hjálpande tusenden av annan folk ocksá , vem 
vilja dá lása den förbáttrat översáttning. Vi ofta har en Ny 
Testamente tillgánglig i din sprák eller i spráken sá pass 
de/vi/du/ni ár sállsynt eller gammái. Om du er sett för en Ny 
Testamente i en bestámd sprák , behaga skriva till oss. 
Ocksá , vi behöv till vara sáker och försök till meddela sá 
pass ibland , vi gör erbjudande bokna sá pass blandar inte 
Fri och sá pass gör kostnad pengar. Utóm om du kan icke 
har rád med det nágot om den hár elektronisk bokna , vi 
kanna ofta gör en byta av elektronisk bokna för hjálp med 
översáttning eller översáttning verk. 

Du hadé inte till vara en professionell arbetaren , enda et par 
regelbunden person vem er han intresserad i hjálpande. Du 
borde har en computern eller du borde ha ingáng till en 
computern pá din lokál bibliotek eller college eller 
universitet , sedan dess den hár vanligtvis har báttre 
förbindelserna till Internet. Du kanna ocksá vanligtvis 
grunda din ága personlig FRI elektronisk sanda med posten 
redovisa vid gár till mail.yahoo.com 

### Behaga ta en stund till finna den elektronisk sanda med 
posten adress lokaliserat nederst eller sluten av den hár sida. 
Vi hoppas du vili sanda elektronisk sanda med posten till 
oss , om den hár er av hjálp eller uppmuntran. Vi ocksá 
uppmuntra du till kommá i kontakt med oss angáande 
Elektronisk Bokna sá pass vi erbjudande sá pass de/vi/du/ni 
ár után kostnad , och fri. Vi gör har mánga bokna i utlandsk spráken , utóm vi inte 
alltid stalle dem till ta emot elektronisk ( data överför ) 
emedan vi bara göra tillganglig bokna eller amnena sá pass 
de/vi/du/ni ar mest begaret. Vi uppmuntra du till fortsátta till 
be till Gud och till fortsátta till lara sig omkring Honom vid 
lásande den Ny Testamente. Vi válkomnande din 
spörsmálen och kommentarema vid elektronisk sanda med 
posten. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anwylyd Celi , Ddiolch 'eh a hon 'n Grai 
Destament gollyngwyd fel a allwn at ddysg hychwaneg 
amdanat. Blesio chyfnertha 'r boblogi 'n atebol achos yn 
gwneud hon Electronic llyfr ar gael. 

Blesio chyfnertha 'u at all gweithia ymprydia , a gwna 
hychwaneg Electronic llyfrau ar gael Blesio chyfnertha 'u at 
ca pawb 'r adnoddau , 'r arian , 'r chryfder a 'r amsera a hwy 
angen er all cadw yn gweithio atat. Blesio chyfnertha hynny 
sy barthu chan 'r heigia a chyfnertha 'u acha an everyday 
sail. 

Blesio anrhega 'u 'r chryfder at arhosa a anrhega pob un 
chanddyn 'r 'n ysbrydol yn deall achos 'r gweithia a 'eh 
angen 'u at gwna. 

Blesio chyfnertha pob un chanddyn at mo ca arswyda a at 
atgofia a ach 'r Celi a atebiadau arawd a sy i mewn 
chyhudda chan bopeth. Archa a anogech 'u , a a achlesi 'u , a 
'r gweithia & gweinidogaeth a ]n cyflogedig i mewn. Archa a achlesech 'u chan 'r 'n Ysbrydol Grymoedd ai arall 
rhwystrau a could amhara 'u ai arafa 'u i lawr. 
Blesio chyfnertha 'm pryd Arfera hon 'n Grai Destament at 
hefyd dybied chan 'r boblogi a wedi gwneud hon argraffiad 
ar gael , fel a Álla gweddi'o am 'u a fel allan arhosa at 
chyfnertha hychwaneg boblogi Archa a anrhegech 'm 
anwylaeth chan 'eh 'n gysegr-lán Eiria ( 'r 'n Grai Destament 
), a a anrhegech 'm 'n ysbrydol callineb a ddirnadaeth at 
adnabod gwellhawch a at ddeall 'r atalnod chan amsera a ]m 
yn bucheddu i mewn. Blesio chyfnertha 'm at adnabod fel at 
ymdrin 'r afrwyddinebau a Dwi wynebedig ag ddiwedydd. 
Arglwydd Celi , Chyfnertha 'm at angen at adnabod 
gwellhawch a at angen at chyfnertha arall Cristnogion i 
mewn 'm arwynebedd a am 'r byd. Archa a anrhegech 'r 
Electronic llyfr heigia a hynny a gweithia acha 'r website a 
hynny a chyfnertha 'u 'eh callineb. Archa a chyfnerthech 'r 
hunigol aelodau chan 'n hwy deulu ( a 'm deulu ) at mo bod 
'n ysbrydol dwylledig , namyn at ddeall 'eh a at angen at 
chymer a canlyn 'eh i mewn 'n bob ffordd. a Archa 'eh at 
gwna hyn bethau i mewn 'r enwa chan Iesu , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iceland - Icelandic Iceland 

Icelan dic Icelandic - Prayer Requests (praying / Talking) 

to God - explained in Icelandic Language 

Prayer Isceland Icelandic Jesus Kristur Baen til Guo 
Hvernig til Bioja Hvernig geta spyrja gefa hjalpa andlegur 
Leiosogn Tal til Guő the Skapari af the Alheimur the Herra : 

1. pessi pú vildi gefa til mig the hugrekki til biőja the hlutur 
pessi ÉG pörf til biőja 

2. pessi pú vildi gefa til mig the hugrekki til trúa pú og 
piggja hvaőa pú vilja til komast af meő minn líf , í staőinn af 
mig upphefja minn eiga vilja ( ásetningur ) yfir púin. 

3. pessi pú vildi gefa mig hjálpa til ekki láta minn ógurlegur 
af the ópekktur til verőa the afsökun , eőa the undirstaőa 
fyrir mig ekki til bera fram you. 4. pessi pú vildi gefa mig 
hjálpa til sjá og til lsera hvernig til hafa the andlegur styrkur 
ÉG pörf ( í gegnum pinn orő the Biblia a ) fyrir the atburőur 
á undan ) og b ) fyrir minn eiga persónulegur andlegur férő. 

5. E>essi pú Guő vildi gefa mig hjálpa til vilja til bera fram 
E>ú fleiri 6. E>essi bú vildi minna á mig til tála meő bú 
prayerwhen ) ÉG er svekktur eőa í vandi , í staőinn af 
erfiőur til ásetningur hlutur ég sjálfur eini í gegnum minn 
mannlegur styrkur. 

7. E>essi pú vildi gefa mig Viska og a hjarta fiskflak meő 
Biblíulegur Viska svo bessi ÉG vildi bera fram bú fleiri á 
áhrifaríkan hátt. 

8. E>essi bú vildi gefa mig a löngun til néma binn orő the 
Biblia the Nyja testamentiő Guőspjall af Klósett ), á a 
persónulegur undirstaőa 

9. pessi pú vildi gefa aőstoő til mig svo pessi ÉG er fser til 
taka eftir hlutur í the Biblia ( binn orő ) hver ÉG geta 
persónulega segja frá til , og pessi vilja hjálpa mig skilja 
hvaőa pú vilja mig til gera út af viő minn líf. 10. í>essi bú vildi gefa mig mikill skarpskyggni , til skilja 
hvernig til útskyra til annar hver bú ert , og bessi ÉG vildi 
vera fser til lsera hvernig til lsera og vita hvernig til standa 
meő bú og binn orő the Biblia ) 

1 1 . í>essi bú vildi koma meő fólk ( eőa websites ) í minn líf 
hver vilja til vita bú , og hver ert sterkur í beirra nákvsemur 
skilningur af bú ( guő ); og í>essi bú vildi koma meő fólk ( 
eőa websites ) í minn líf hver vilja vera fser til hvetja mig til 
nákvsemur lsera hvernig til deila the Biblia the orő guős 
sannleikur (2 Hrseőslugjarn 215:). 

12. í>essi bú vildi hjálpa mig til lsera til hafa mikill 
skilningur óőur í hver Biblia útgáfa er bestur , hver er 
nákvsemur , og hver hefur the andlegur styrkur & máttur , og 
hver útgáfa sambykkja meő the frumeintak handrit bessi bú 
blása í brjóst the ritstörf af the Nyja testamentiő til skrifa. 

13. í>essi bú vildi gefa hjálpa til mig til nóta minn tími í góő 
kaup vegur , og ekki til sóa minn tími á Falskur eőa tómur 
aőferő til fá loka til Guő ( en bessi ert ekki hreinskilnislega 
Biblíulegur ), og hvar bessir aőferő ávextir og grsenmeti 
neitun langur orő eőa varanlegur andlegur ávöxtur. 

14. E>essi bú vildi gefa aőstoő til mig til skilja hvaőa til leita 
aő í a kirkja eőa a staőur af dyrkun , hvaőa góőur af 
spurning til spyrja , og pessi pú vildi hjálpa mig til finna 
trúmaőur eőa a prestur meő mikill andlegur viska í staőinn 
af psegilegur eőa falskur svar. 

15. pessi pú vildi őrsök mig til muna til leggja á minniő pinn 
orő the Biblia ( svo sem eins og Latneskt letúr 8), svo bessi 
ÉG geta hafa baő í minn hjarta og hafa minn hugur tilbúinn , 
og vera tilbúinn til gefa óákveőinn greinir í ensku svar til 
annar af the von bessi ÉG hafa óőur í bú. 16. E>essi bú vildi koma meő hjálpa til mig svo bessi minn 
eiga guőfraeői og kenning til vera í samrsemi viő binn orő 
the Biblia og bessi bú vildi halda áfram til hjálpa mig vita 
hvernig minn skilningur af kenning geta vera bseta svo bessi 
minn eiga líf lifestyle og skilningur halda áfram til vera loka 
til hvaőa bú vilja baő til vera fyrir mig. 

17. í>essi bú vildi opinn minn andlegur innsyn ( endir ) fleiri 
og fleiri , og bessi hvar minn skilningur eőa skynjun af bú er 
ekki nákvsemur , bessi bú vildi hjálpa mig til lsera hver Jesús 
Kristur hreinskilnislega er. 

18. í>essi pú vildi gefa hjálpa til mig svo bessi ÉG vildi vera 
fser til aőskilinn allir falskur helgisiőir hver ÉG hafa 
ósjálfstseői á , frá binn bjartur kennsla í the Biblia , ef allir af 
hvaőa ÉG er hópur stuőningsmanna er ekki af Guő , eőa er 
gegn hvaőa pú vilja til kenna okkur óőur í hópur 
stuőningsmanna pú. 

19. E>essi allir herafli af vondur vildi ekki taka búrt allir 
andlegur skilningur hver ÉG hafa , en fremur bessi ÉG vildi 
halda the vitneskja af hvernig til vita bú og ekki til vera 
blekkja í bessir sem minnir á gömlu dagana) af andlegur 
blekking. 

20. E>essi bú vildi koma meő andlegur styrkur og hjálpa til 
mig svo pessi ÉG vilja ekki til vera hluti af the Mikill Bylta 
Búrt eőa af allir hreyfing hver vildi vera andlegur fölsun til 
pú og til pinn Heilagur Orő 

21. E>essi ef there er nokkuő pessi ÉG hafa búinn minn líf , 
eőa allir vegur bessi ÉG hafa ekki sá sem svarar til bú eins 
og ÉG öxl hafa og bessi er sem koma má í veg fyrir eőa 
afstyra mig frá annar hvor gangandi meő bú , eőa having 
skilningur , bessi bú vildi koma meő bessir hlutur / svar / atburőur bak inn í minn hugur , svo bessi ÉG vildi afheita bá 
í the Nafn af Jesús Kristur , og ekki minna en beirra áhrif og 
afleiőing , og bessi bú vildi skipta um allir tómleiki ,sadness 
eőa örvaenting í minn líf meő the Gleői af the Herra , og 
bessi ÉG vildi vera fleiri brennidepill á lserdómur til fylgja 
bú viő lestur binn orő the Biblia 

22. E>essi bú vildi opinn minn augsyn svo bessi ÉG vildi vera 
faír til greinilega sjá og bekkjanlegur ef there er a Mikill 
Blekking óőur í Andlegur atriői , hvernig til skilja this q ( 
eőa bessir atburőur ) frá a Biblíulegur yfirsyn , og bessi bú 
vildi gefa mig viska til vita og svo bessi ÉG vilja lsera 
hvernig til hjálpa minn vinátta og ást sjálfur ( settingi ) ekki 
vera hluti af it. 

23. E>essi pú vildi tryggja bessi einu sinni minn augsyn ert 
opnari og minn hugur skilja the andlegur merking af 
straumur atburőur hrífandi staőur í the verőid , bessi bú vildi 
undirbúa minn hjarta til biggja binn sannleikur , og bessi bú 
vildi hjálpa mig skilja hvernig til finna hugrekki og styrkur í 
gegnum binn Heilagur Orő the Biblia. I the nafn af Jesús 
Kristur , ÉG spyrja fyrir pessir hlutur staőfesta minn löngun 
til vera í samkomulag pinn vilja , og ÉG er asking fyrir pinn 
viska og til hafa a ást af the Sannleikur Móttsekilegur Fleiri á the Botn af Blaősíőa 
Hvernig til hafa Eilífur Líf Viő ert glaőur ef this listi ( af baen beiőni til Guő ) er fser til 
aőstoőa bú. Viő skilja this mega ekki vera the bestur eőa 
árangursríkur byőing. Viő skilja bessi there ert margir ólíkur 
lifnaőarhsettir af tjáning hugsun og orő. Ef bú hafa a 
uppástunga fyrir a betri byőing , eőa ef bú vildi eins og til taka a lítill magn af binn tími til senda uppástunga til okkur , 
pú vilja vera skammtur búsund af annar fólk einnig , hver 
vilja pá lesa the bseta byőing. 

Viő oft hafa a Nyja testamentiő laus í binn tungumál eőa í 
tungumál bessi ert sjaldgsefur eőa gamall. Ef pú ert útlit fyrir 
a Nyja testamentiő í a sérstakur tungumál , bóknast skrifa til 
okkur. Einnig , viő vilja til vera viss og reyna til miőla pessi 
stundum , viő gera tilboő bók pessi ert ekki Frjáls og pessi 
gera kostnaőur peningar. En ef pú geta ekki hafa efni á 
sumir af pessir raftseknilegur bók , viő geta oft gera 
óákveőinn greinir í ensku skipti af raftseknilegur bók fyrir 
hjálpa meő pyőing eőa pyőing vinna. M gera ekki verőa aő 
vera a faglegur verkamaőur , eini a venjulegur manneskja 
hver er áhugasamur í skammtur. M öxl hafa a tolva eőa pú 
öxl hafa aőgangur til a tolva á pinn heimamaőur bókasafn 
eőa háskóli eőa háskóli , síőan bessir venjulega hafa betri 
tengsl til the. E>ú geta einnig venjulega stofnsetja binn eiga 
persónulegur FRJÁLS raftseknilegur póstur reikningur viő 
aő fara til mail.yahoo.com E>óknast taka a augnablik til finna the raftseknilegur póstur 
heimilisfang staőgreina á the botn eőa the endir af this 
blaősíőa. Viő von bú vilja senda raftseknilegur póstur til 
okkur , ef this er af hjálpa eőa hvatning. Viő einnig hvetja 
pú til snerting okkur viővíkjandi Raftseknilegur Bók pessi 
viő tilboő bessi ert án kostnaőur , og frjáls. Viő gera hafa margir bók í erlendur tungumál , en viő gera 
ekki alltaf staőur bá til taka á móti electronically ( ssekja 
skrá af fjarlsegri tölvu ) bví viő eini gera laus the bók eőa the 
atriői bessi ert the beiőni. Viő hvetja bú til halda áfram til 
biőja til Guő og til halda áfram til lsera óőur í Hann viő lestur the Nyja testamentiő. Viő velkominn pinn spurning og 
athugasemd viő raftseknilegur póstur. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Danish - Danemark Danish -Prayer Requests (praying /Talking) to God - 

explained in Danish Language 

Prayer Danish Dannish Denmarkjesus Bon hentilGod HvorBed 
kunne hőre mig Hvoropfordre indromme haelp hen mig 

Taler hen til God , den Skaberen i den Alt , den Lord : 1. at 
jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til bed den sager 
at JEG savn hen til bed 

2. at jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til tro jer 
og optage hvad jer ville gerne lave hos mig liv , istedet for 
mig ophoje mig besidde vil ( hensigt ) ovenfor jeres. 

3. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til ikke lade mig 
skrsek i den ubekendt hen til blive den bedé om tilgivelse , 
eller den holdepunkt nemiig mig ikke hen til anrette you. 

4. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til se efter og hen til 
laere hvor hen til nyde den appel krsefter JEG savn ( 
igennem jeres ord den Bibel ) en ) nemiig den begivenheder 
foran og b ) nemiig mig besidde personlig appel rejse. 

5. At jer God ville indr0mme mig hjselp hen til ville gerne 
anrette Jer flere 6. At jer ville erindre mig hen til samtale hos jer prayerwhen 
) Jeg er kuldkastet eller i problem , istedet for pr0ver hen til 
l0se sager selv bare igennem mig humán krsefter. 

7. At jer ville indr0mme mig Klogskab og en hjerte fyldte 
hos Bibelsk Klogskab i den grad at JEG ville anrette jer 
flere effektive. 

8. At jer ville indr0mme mig en lyst hen til lsese jeres ord , 
den Bibel , ( den Ny Testamente Gospel i John ), öven pá en 
personlig holdepunkt 

9. at jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at Jeg er 
k0bedygtig mserke sager i den Bibel ( jeres ord ) hvilke JEG 
kunne jeg for mit vedkommende henh0re til , og at vil hjselp 
mig opfatte hvad jer savn mig hen til lave i mig liv. 

10. At jer ville indr0mme mig stor discernment , hen til 
opfatte hvor hen til forklare hen til andre hvem du er , og at 
JEG ville vsere i stand til lsere hvor hen til lsere og kende 
hvor hen til ragé op nemiig jer og jeres ord ( den Bibel ) 

1 1. At jer ville overbringe folk ( eller websites ) i mig liv 
hvem ville gerne kende jer , og hvem er kraftig i deres 
n0jagtig opfattelse i jer God ); og At jer ville overbringe 
folk ( eller websites ) i mig liv hvem vil vaere i stand til give 
mod mig hen til akkurat lasre hvor hen til skille den Bibel 
den ord i sandhed Timothy 215:). 

12. At jer ville hjselp mig hen til lsere hen til nyde stor 
opfattelse hvorom Bibel gengivelse er bedst , hvilke er h0jst 
n0jagtig , og hvilke har den h0jst appel krsefter & kraft , og 
hvilke gengivelse indvilliger hos den selvstsendig 
hándskreven at jer inspireret den forfatteres i den Ny 
Testamente hen til skriv. 13. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til hjselp mig 
gang i en artig mádé , og ikke hen til affald mig gang öven 
pá Falsk eller indholdsl0s metoder hen til komme nsermere 
hen til God ( men at er ikke sandelig Bibelsk ), og der hvor 
dem metoder opf0re for ikke sá lsenge siden periode eller 
varer appel fruit. 

14. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til opfatte 
hvad hen til kigge efter i en kirke eller en opstille i 
andagts0gende , hvad arter i sp0rgsmál hen til opfordre , og 
at jer ville hjselp mig hen til hitte tro eller en sidst hos stor 
appel klogskab istedet for nemmé eller falsk svar. 

15. at jer ville hidf0re mig hen til huske hen til lsere udenad 
jeres ord den Bibel ( sásom Romersk 8), i den grad at JEG 
kunne nyde sig i mig hjerte og nyde mig indre forberedt , og 
vsere rede til at indr0mme en besvare hen til andre i den 
hábe pá at Jeg har omkring jer. 

16. At jer ville overbringe hjselp hen til mig i den grad at 
mig besidde theology og doctrines hen til samtykke med 
jeres ord , den Bibel og at jer ville fortssette hen til hjselp 
mig kende hvor mig opfattelse i doctrine kan forbedret i den 
grad at mig besidde liv lifestyle og opfattelse fortssetter at 
blive n0jere hvortil jer savn sig at blive nemiig mig. 

17. At jer ville lukke op mig appel indblik ( afslutninger ) 
flere og flere , og at der hvor mig opfattelse eller 
opfattelsesevne i jer er ikke n0jagtig , at jer ville hjselp mig 
hen til lsere hvem Jesus Christ sandelig er. 

18. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at 
JEG ville vsere i stand til selvstsendig hvilken som helst 
falsk rituals hvilke Jeg har afhsenge öven pá , af jeres siette 
lserer i den Bibel , eventuel hvoraf Jeg er nseste er ikke i God , eller er imod hvad jer ville géme belsere os omkring nseste 
jer. 

19. At hvilken som helst tvinger i dárlig ville ikke holdé 
bortrejst hvilken som helst appel opfattelse hvilke Jeg har , 
men nsermest at JEG ville beholde den kundskab i hvor hen 
til kende jer og ikke at blive narrede i i denne tid i appel 
bedrag. 

20. At jer ville overbringe appel kraefter og hjselp hen til mig 
i den grad at Ja ikke at blive noget af den Stor Nedadgáende 
Bortrejst eller i hvilken som helst bevsegelse som kunne 
vsere spiritually counterfeit hen til jer og hen til jeres Hellig 
Ord 

2 1 . At selv om der er alt at Jeg har skakmat mig liv , eller 
hvilken som helst mádé at Jeg har ikke reageret hen til jer 
nemiig JEG burde nyde og det vil sige aíholder mig af enten 
den ene eller den anden af omvandrende hos jer , eller har 
opfattelse , at jer ville overbringe dem sager / svar / 
begivenheder igen i mig indre , i den grad at JEG ville afstá 
fra sig i den Bensevne i Jesus Christ , og al i deres effekter 
og f0lger , og at jer ville skifte ud hvilken som helst tomhed 
,sadness eller opgive hábet i mig liv hos den Glsede i den 
Lord , og at JEG ville vsere flere indstille öven pá indlasring 
hen til komme efter jer af lsesning jeres ord , den Bibel 

22. At jer ville lukke op mig ojne i den grad at JEG ville 
vsere i stand til klart se efter og anerkende selv om der er en 
Stor Bedrag omkring Appel emner , hvor hen til opfatte 
indevaerende phenomenon ( eller disse begivenheder ) af en 
Bibelsk perspektiv , og at jer ville indr0mme mig klogskab 
hen til kende hvorfor at Ja laere hvor hen til hjaelp mig 
bekendte og elske ones ( slasgtninge ) ikke vaere noget af it. 23. At jer ville sikre sig at nár f0rst mig 0jne er anlagde og 
mig indre forstár den appel vsegt i indevserende 
begivenheder indtagelse opstille pá jorden , at jer ville lsegge 
til rette mig hjerte hen til optage jeres sandhed , og at jer 
ville hjselp mig opfatte hvor hen til hitte mod og krsefter 
igennem jeres Hellig Ord , den Bibel. I den bensevne i Jesus 
Christ , JEG anmode om disse sager bekrseftende mig lyst at 
blive overensstemmende jeres vil , og Jeg er bedé om 
nemiig jeres klogskab og hen til nyde en kserlighed til den 
Sandhed Ámen Flere forneden Side 
Hvor hen til nyde Évig Liv Vi er glad selv om indevserende liste over ( b0n anmoder 
hen til God ) er kan hen til hjselpe jer. Vi opfatte 
indevserende ma ikke vsere den bedst eller hojst effektiv 
gengivelse. Vi er klar over, at der er mange anderledes veje i 
gengivelse indfald og ord. Selv om du har en henstilling 
nemiig en bedre gengivelse , eller selv om jer ville gerne 
hen til holdé en ringé bel0b i jeres gang hen til sende 
antydninger hen til os , jer vil vsere hjalp tusindvis i andre 
ligeledes , hvem vil sá er der ikke mere lsese den forbedret 
gengivelse. 

Vi ofte nyde en Ny Testamente anvendelig i jeres sprog eller 
i sprogene at er sjselden eller forhenvserende. Selv om du er 
ser ud nemiig en Ny Testamente i en specifik sprog , behage 
henvende sig til os. Ligeledes , vi ville gerne vsere sikker og 
pr0ve hen til overf0rer at engang imellem , vi lave pristilbud 
b0ger at er ufri og at lave omkostninger penge. Men selv om 
jer kan ikke afgive noget af dem elektronisk b0ger , vi 
kunne ofte lave en udveksle i elektronisk b0ger nemiig hjselp hos gengivelse eller gengivelse arbejde. Jer som ikke 
har at blive en professional arbejder , kun fa sand 
págseldende hvem er interesseret i hjalp. 

Jer burde nyde en computer eller jer burde have adgang til 
en computer henne ved jeres lokál bibliotek eller kollégium 
eller universitet , siden dem til hverdag nyde bedre 
slsegtskaber hen til den indre. Jer kunne ligeledes til hverdag 
indrette jeres besidde personlig OMKOSTNINGSFRIT 
elektronisk indlevere beretning af igangvserende hen til 
mail.yahoo.com 

### 

Behage holdé for et ojeblik siden hen til hitte den 
elektronisk indlevere henvende piaceret nederst eller den 
enden pá legén indevserende side. Vi hab jer vil sende 
elektronisk indlevere hen til os , selv om indevserende er i 
hjaslp eller ophjaelpning. Vi ligeledes give mod jer hen til 
henvende sig til os med henblik pá Elektronisk B0ger at vi 
pristilbud at er uden omkostninger , og omkostningsfrit. 

Vi lave nyde mange b0ger i udenlandsk sprogene , men vi 
lave ikke altid opstille sig hen til byde velkommen 
elektronisk ( dataoverf0re ) fordi vi bare skabe anvendelig 
den b0ger eller den emner at er den h0jst anmodede. 

Vi give mod jer hen til fortssette hen til bed hen til God og 
hen til fortssette hen til laere omkring Sig af lassning den Ny 
Testamente. Vi velkommen jeres sp0rgsmál og 
bemaerkninger af elektronisk indlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Norway - Norway - Norwegian - 

Norway - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Norwegian Language 

Norway Norwegian Nordic Prayer Jesus Christ a God Hvor Be 
kanne hőre meg bonn anmode gir hjelpe meg finner sprit Som kan 
ledes Snakker á God , skaperen av det Univers , det Lord : 

1. det du ville gir a meg tapperheten a be tingene det JEG 
n0d a be 

2. det du ville gir a meg tapperheten a mene du og 
godkjenne hva du vil gjerne gj0re med meg livet , istedet for 
meg opph0ye meg egén ville ( hensikten ) over din. 

3. det du ville gir meg hjelpe a ikke utleie meg ránk av det 
ubekjent a bli det be om tilgivelse , eller grunnlaget for meg 
ikke for a anrette you. 

4. det du ville gir meg hjelpe a se og a h0re hvor a har den 
sprit styrke JEG n0d ( igjennom din ord bibelen ) en ) for 
begivenhetene for ut og b ) for meg egén personlig sprit 
reise. 

5. Det du God ville gir meg hjelpe a vil gjerne anrette Du 
flere 

6. Det du ville minne meg a samtalen med du prayerwhen ) 
JEG er frustrert eller inne problemet , istedet for pr0ver a 
l0se saker meg selv bare igjennom meg humán styrke. 7. Det du ville gir meg Klokskap og en hjertet fylte med 
Bibelsk Klokskap i den grad at JEG ville anrette du flere 
effektivt. 

8. Det du ville gir meg en 0nske a studere din ord , bibelen , 
( det Ny Testamentet Gospel av John ), opp pá en personlig 
basis 

9. det du ville gir assistanse a meg i den grad at JEG er 
kj0pedyktig legge merke til saker inne bibelen ( din ord ) 
hvilke JEG kanne personlig fortelle til , og det vili hjelpe 
meg oppfatte hva du 0nske meg a gj0re inne meg livet. 10. Det du ville gir meg stor discernment , a oppfatte hvor a 
forklare a andre hvem du er , og det JEG ville vsere i stand 
til h0re hvor a h0re og vite hvor a stá opp for du og din ord ( 
bibelen ) 

1 1 . Det du ville bringe folk ( eller websites ) inne meg livet 
hvem vil gjerne vite du , og hvem er kraftig inne deres 
akkurat forstáelse av du God ); og Det du ville bringe folk ( 
eller websites ) inne meg livet hvem ville vsere i stand til 
oppmuntre meg a akkurat h0re hvor a dividere bibelen ordet 
av sannhet (Timothy 215:). 

12. Det du ville hjelpe meg a h0re a ha stor forstáelse om 
hvilken Bibel versjon er best , hvilke er h0yst akkurat , og 
hvilke har de fleste sprit styrke & makt , og hvilke versjon 
avtaler med det originál manuskriptet det du inspirert 
forfatternes av det Ny Testamentet á skrive. 

13. Det du ville gir hjelpe á meg á bruk meg tid inne en fint 
vei , og ikke for á sl0seri meg tid opp pá Falsé eller tom 
emballasje metoder á komme naermere á God ( bortsett fra det er ikke virkelig Bibelsk ), og der hvor dem metoder 
tilvirke for ikke sá lenge siden frist eller varer sprit fruit. 

14. Det du ville gir assistanse a meg a oppfatte hva a kikké 
etter inne en kirken eller en sted av -tilbeder , hva arter av 
sp0rsmál a anmode , og det du ville hjelpe meg a finner 
mene eller en fortid med stor sprit klokskap istedet for lett 
eller falsé svar. 

15. det du ville anledning meg a erindre a huske din ord 
bibelen ( som Romersk 8), i den grad at JEG kanne ha den 
inne meg hjertet og ha meg sinn ferdig , og vsere rede til a 
gir en svaret a andre av det hápe pá at JEG ha om du. 

16. Det du ville bringe hjelpe a meg i den grad at meg egén 
theology og doctrines a vsere énig i din ord , bibelen og det 
du ville fortsette á hjelpe meg vite hvor meg forstáelse av 
doctrine kan forbedret i den grad at meg egén livet lifestyle 
og forstáelse fortsetter á bli n0yere hvorfor du 0nske den á 
bli for meg. 

17. Det du ville ápen meg sprit innblikk ( konklusjonene ) 
flere og flere , og det der hvor meg forstáelse eller 
oppfattelse av du er ikke akkurat , det du ville hjelpe meg á 
h0re hvem Jesus Christ virkelig er. 

18. Det du ville gir hjelpe á meg i den grad at JEG ville 
vsere i stand til separat allé falsé rituals hvilke JEG ha 
avhenge opp pá , fra din helt lserer inne bibelen , eventuell 
av hva JEG f0lger er ikke av God , eller er i motsetning til 
hva du vil gjerne lsere oss om fulgte du. 

19. Det allé presser av dárlig ville ikke ta fjerne allé sprit 
forstáelse hvilke JEG ha , bortsett fra temmelig det JEG 
ville selge i detalj kjennskapen til hvor á vite du og ikke for 
á vsere narret inne i disse dager av sprit bedrag. 20. Det du ville bringe sprit styrke og hjelpe á meg i den 
grad at Jeg vil ikke for a vsere del av det Stor Faller Fjemé 
eller av allé bevegelse hvilket kunne vsere spiritually 
counterfeit a du og a din Hellig Ord 

21. Det hvis det er alt det JEG ha gjort det meg livet , eller 
allé vei det JEG ha ikke reagert a du idet JEG burde ha og 
det er forhindrer meg fra enten den ene eller den andre av 
gáing med du , eller har forstáelse , det du ville bringe dem 
saker / svar / begivenheter rygg i meg sinn , i den grad at 
JEG ville renonsere pá seg inne navnet av Jesus Christ , og 
allé av deres virkninger og konsekvensene , og det du ville 
ombytte allé tömhet ,sadness eller gi opp hápet inne meg 
livet med det Glede av det Lord , og det JEG ville vsere flere 
fokusere opp pá innlsering á f0lge etter etter du av lesing din 
ord , det Bibel 

22. Det du ville ápen meg eyes i den grad at JEG ville vsere i 
stand til klare se og anerkjenne hvis det er en Stor Bedrag 
om Sprit emner , hvor á oppfatte denne phenomenon ( eller 
disse begivenheter ) fra en Bibelsk perspektiv , og det du 
ville gir meg klokskap á vite hvorfor det Jeg vil h0re hvor á 
hjelpe meg venner og elsket seg ( slektningene ) ikke vsere 
del av it. 

23. Det du ville sikre det en gang meg eyes er ápen og meg 
sinn forstár det sprit vekt av aktuelle begivenheter tar sted 
pá jorden , det du ville forberede meg hjertet á godkjenne 
din sannhet , og det du ville hjelpe meg oppfatte hvor á 
finner tapperheten og styrke igjennom din Hellig Ord , 
bibelen. Inne navnet av Jesus Christ , JEG anmode om disse 
saker bekreftende meg 0nske á bli i f0lge avtalen din ville , 
og JEG sp0r til deres klokskap og á har en kjserlighet til det 
Sannhet Samarbeidsvillig Flere pá bunnen av Side 
Hvor á ha Évig Livet Vi er glad hvis denne liste over ( b0nn anmoder a God ) er 
dugelig a hjelpe du. Vi oppfatte denne kanskje ikke vsere det 
best eller h0yst effektiv oversettelse. Vi forstá det der er 
mange annerledes veier av gjengivelsen innfall og ord. Hvis 
du har en forslag for en bedre oversettelse , eller hvis du 
ville liké á ta en liten bel0pet av din tid a sende antydninger 
a oss , du ville vsere hjalp tusenvis av andre mennesker 
likeledes , hvem ville sá lese det forbedret oversettelse. Vi 
ofte har en Ny Testamentet anvendelig inne din 
omgangssprák eller inne sprákene det er sjelden eller gamle. 
Hvis du er ser for en Ny Testamentet inne en spesifikk 
omgangssprák , behage skrive til oss. Likeledes , vi vil 
gjerne vsere sikker og pr0ve á meddele det en gang imellom 
, vi gj0re tilbud b0ker det er ufri og det gj0re bekostning 
pengene. 

Bortsett fra hvis du kan ikke by noen av dem elektronisk 
b0ker , vi kanne ofte gj0re en bytte av elektronisk b0ker for 
hjelpe med oversettelse eller oversettelse arbeide. Du som 
ikke har á bli en profesjonell arbeider , kun fá stamgjest 
personen hvem er interessert i hjalp. Du burde har en 
computer eller du burde ha adgang til en computer for din 
innenbys bibliotek eller universitet eller universitet , siden 
dem vanligvis ha bedre forbindelser á det sykehuslege. Du 
kanne likeledes vanligvis opprette din egén personlig 
LEDIG elektronisk innlevere regningen av gár á 
mail.yahoo.com 

Behage ta en 0yeblikk á finner det elektronisk innlevere 
henvende seg lokálisért nederst eller utgangen av denne 
side. Vi hápe du ville sende elektronisk innlevere á oss , hvis denne er av hjelpe eller oppmuntring. Vi likeledes 
oppmuntre du á sette seg i forbindelse med oss angáende 
Elektronisk B0ker det vi tilbud det er uten bekostning , og 
ledig. 

Vi gj0re ha mange b0ker inne utenlandsk sprákene , bortsett 
fra vi ikke alltid sted seg a fa elektronisk ( dataoverf0re ) 
fordi vi bare lage anvendelig b0kene eller emnene det er de 
fleste anmodet. Vi oppmuntre du a fortsette a be a God og a 
fortsette a h0re om Seg av lesing det Ny Testamentet. Vi 
velkommen din sp0rsmál og kommentarer av elektronisk 
innlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Modern Greek Ilpooerjxií oxo 0eó Aya7mxóc; 0eó<;, Eac; euxapioxorjue óit 
auxó to Euayyéko x\ auxií u véa 5ia9f|KT| éxei 
oaieXerj9epcű9eí éxoi cooxe eíuaoxe oe 9éor| va uá9ouue 
7[epiooóxepcov yta oa;. ITapaKaM) Por|9f|oxe xovq 
av9pá)7iorj<; apuóSiouc; yta va Kaxaoxf|oei auxó xo 
TjXeKxpoviKÓ Pipiío 5ia9éoiuo. Eépexe 710101 eívat Kai eíoxe 
oe 9éor| va xouc; Por|9f|oexe. ITapaKaM) xouc; Por|9f|oxe yta 
va eíoxe oe 9éor) va a7caoxoXr|9eí ypiíyopa, Kai va 
Kaxaoxfjoei oe 7iepiooóxepa TjXeKxpoviKá Pipiía 5ia9éoi(ra 
ITapaKaM) xouc; Por|9f|oxe yia va éxexe óXoucj xouc; 7cópoi)cj, 
xa xpií^axa, xn 5úvaur| Kai xo xpóvo óxi xpeióCovxai 
7tpoKeiuévou va eívai oe 9éor) va ouvexíoouv yia oacj. 
ITapaKaM Por|9f|oxe eKeívoi kod eívai uépocj xncj ouáSac; 
7ioi) xouc; Por)9á oe Ka9r|uepiví| páor). TTapaKaM xouc; 
5cooxe xn 5úvaur| yia va ouvexíoexe Kai va Scooexe oe Ká9e 
évav otcó xouc; xo O7upíxooi)al kod KaxaMpaívei yia xnv epyaoía óxi xouc; 9éXexe yia va Kávexe. riapaKaM) por|9í|oxe 
Ká9e éva; omó xouc; yia va littv éxexe xo (pó(3o Kai yia va 
9uLir|9eíxe óxi eíoxe o ©eócj ran) ajcavxá oxrrv 7tpooeuxií Kai 
7iou eívai U7ieú9uvoc; yia óla. 
ITpooeúxoLiai óxi 9a xoucj ev9appúvaxe, Kai óxi xoucj 
7cpooxaxeúexe, Kai r) epyaoía & xo imoupyeío óxi 
ouLiLiexéxouv. 

ITpooeúxoLiai óxi 9a xoucj 7cpooxaxeúaxe ojcó xicj 7tveuLiaxiKéc; 
5uváLieicj x\ ákla eLutóSia ran) 9a Lutopoúoav va xoucj 
(3Xáv|/oi)v f| va xoucj emPpaSúvouv. IlapaKaM) Lie Por|9í|oxe 
óxav xpT)oi(i07ioicű auxíjv xnv véa 5ia9f|KT| yia va oKecpxco 
e7ríor|cj xoucj av9pco7toucj ran) éxouv Kaxaoxí|oei auxfrv xnv 
ékSoot) 5ia9éoiLir|, éxoi cooxe \mopá> va 7cpooer|9cű yia xoucj 
Kai éxoi Lutopoúv va ouvexíoouv va Por|9oúv 7[epiooóxepoucj 
av9pcora)ucj. 

ITpooeúxoLiai óxi 9a liou 5ívaxe Liia ayá7tr| xou vepoú Word 
oacj (r) véa 5ia9r)Kri), Kai óxi 9a liou 5ívaxe xnv 7tveuLiaxiKécj 
(ppóvrjori Kai xr) SiáKpior) yia va oacj ^épexe KaXúxepa Kai 
yia va Kaxalápexe xr) xpoviiaí 7iepío5o óxi í^oÚLie Liéoa. 
riapaKalco Lie por|9í|oxe yia va ^épexe rabcj va e^exáoei xicj 
5uoKoXíecj óxi épxoLiai avxiLiéxcora)cj Lie Ká9e rpépa. O 
Aóp5ocj God, Lie por)9á yia va 9eXí|oei va oacj ^épei 
KaXúxepa Kai va 9eXí|oei va Por|9í|oei áXXoucj Xpioxiavoúcj 
oxrrv 7iepioxií liou Kai oe óXo xov kóolio. 
ITpooeúxoLiai óxi 9a 5ívaxe xrrv rjXeKxpoviKií OLiáSa Pipiícov 
Kai eKeívoi ra)i) xoucj Por)9oi)v r) (ppóvr|of| oacj. ITpooeúxoLiai 
óxi 9a Por)9oi)(jaxe xa LieLiovcoLiéva LiéXr) xr|cj oiKoyéveiácj 
xoucj (Kai xr|cj oiKoyéveiácj liou) yia va e^a7caxr|9eíxe óxi 
7tvei)LiaxiKá, dklá yia va oacj Kaxalápexe Kai yia va 
9eXf|oexe va oacj 5exxeíxe Kai va aKoXou9f|oexe Lie Ká9e 
xpÓ7to. E7ríor|cj raxpéxexe liocj xtjv áveor| Kai o5r|yíecj oe 
auxoúcj xoucj xpóvoucj Kai oacj ^rrcco yia va kócvco auxá xa 
7tpáyLiaxa oxo óvoLia xou írjooú, Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Germán - Deutch - Allemand 

Germán Prayers Gebét zum Gott wie man wie horen kann 
dass meinem Gebét wie bittet Hilfe zu mir zu gebén wie 
man geistige Anleitung 

Germán - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Germán Language 

Mit Gott sprechen, der Schöpfer des Universums, der Lord: 

1., die Sie zu mir dem Mut, die Sachen zu beten gebén 
würden, die ich benötige, um 2. zu beten, die Sie zu mir dem 
Mut, Dinen zu glauben und anzunehmen gebén würden, was 
Sie mit meinem Lében tun möchten, anstelle von mir meine 
Selbst erhebend Wille (Absicht) über Direm. 

3., denen Sie mir Hilfe gebén würden, um meine Furcht vor 
dem Unbekannten die Entschuldigungen nicht werden zu 
lassen oder die Grundlage für mich, zum Sie nicht zu 
dienen. 

4., der Sie mir Hilfe, um zu sehen gebén würden und zu 
erlernen, wie man die geistige Starke ich hat, benötigen Sie 
(durch Ihr Wort die Bibel) A) für die Falle voran und B) für 
meine eigene persönliche geistige Reise. 

5. DaB Sie Gott mir Hilfe gebén würden, um Sie mehr 
dienen zu wünschen 6. DaB Sie mich erinnern würden, mit Ihnen zu sprechen 
(prayer)when mich werden frustriert oder in der 
Schwierigkeit, anstatt zu versuchen, Sachen selbst nur durch 
meine menschliche Starke zu beheben. 

7. DaB Sie mir Klugheit und ein Herz gebén würden, füllten 
mit biblischer Klugheit, damit ich Sie effektív dienen würde. 

8. DaB Sie mir einen Wunsch gebén würden, Hír Wort, die 
Bibel zu studieren, (das neues Testament-Evangelium von 
John) auf persönlicher Ebene 

9. das Sie Unterstützung zu mir gebén würden, damit ich 
bin, Sachen in der Bibel (Hír Wort) zu beachten der ich auf 
und der persönlich beziehen kann mir hilft, zu verstehen, 
was Sie mich in meinem Lében tun wünschen. 

10. DaB Sie mir groBe Einsicht gebén würden, um zu 
verstehen wie man an derén erklart, die Sie sind, und daB ich 
sein würde, zu erlernen, wie man erlernt und kann für Sie 
und Ihr Wort (die Bibel) oben stehen 

11. DaB Sie Leute (oder Web site) in meinem Lében holen 
würden, die Sie kennen möchten und die in ihrem genauen 
Verstándnis von Ihnen stark sind (Gott); und das würden Sie 
Leute (oder Web site) in meinem Lében holen, das ist, mich 
anzuregen, genau zu erlernen, wie man die Bibel das Wort 
der Wahrheit (2 Timotheegras 2: 15) teilt. 

12. DaB Sie mir helfen würden zu erlernen, groBes 
Verstándnis über, welche Bibelversion zu habén am bestén 
ist, die am genauesten ist und die die geistigste Starke u. die 
Energie hat und dem Version mit den ursprünglichen 
Manuskripten überein stimmt, daB Sie die Autoren des neuen 
Testaments anspornten zu schreiben. 13. DaB Sie mir Hilfe, um meine Zeit in einer guten Weise 
zu verwenden gebén würden, und meine Zeit auf den 
falschen oder leeren Methoden nicht zu vergeuden, náeher 
an Gott (aber dem, zu erhalten nicht wirklich biblisch seien 
Sie) und wo jené Methoden keine lange Bezeichnung oder 
dauerhafte geistige Frucht produzieren. 

14. DaB Sie mir Unterstützung gebén würden, was zu 
verstehen, in einer Kirche oder in einem Ort der Anbetung 
zu suchen, welche Arten der Fragen zum zu bitten und daB 
Sie mir helfen würden, Gláubiger oder einen Pastor mit 
groBer geistiger Klugheit anstelle von den einfachen oder 
falschen Antworten zu finden. 

15. den Sie mich veranlassen würden, mich zu erinnern, um 
sich Hír Wort zu merken die Bibel (wie Romans ist 8), damit 
ich es in meinem Herzen habén und an meinen Verstand 
sich vorbereiten lassen kann, und béreit, eine Antwort zu 
anderen der Hoffhung zu gebén, die ich über Sie habé. 

16. DaB Sie mir Hilfe damit meine eigene Theologie und 
Lehren holen würden, um mit Ihrem Wort, die Bibel 
übereinzustimmen und daB Sie fortfahren würden, mir zu 
helfen, zu können, mein Verstándnis der Lehre verbessert 
werden kann, damit mein eigenes Lében, Lebensstil und 
Verstehen fortfáhrt, zu sein náeher an, was Sie es für mich 
sein wünschen. 

17. DaB Sie meinen geistigen Einblick 
(Zusammenfassungen) mehr und mehr öffnen würden und 
daB, wo mein Verstándnis oder Vorstellung von Ihnen nicht 
genau ist, daB Sie mir helfen würden, zu erlernen, wem 
Jesus Christ wirklich ist. 18. DaB Sie mir Hilfe gebén würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, allé falschen Rituálé zu trennen, denen 
ich von, von Hírem freien Unterricht in der Bibel, wenn 
irgendwelche abgehangen habé von, was ich folgend bin, ist 
nicht vom Gott, oder ist kontrár zu, was Sie uns unterrichten 
wünschen - über das Folgen Sie. 

19. DaB keine Kráfte des Übels nicht irgendwie geistiges 
Verstándnis wegnehmen würden, das ich habé, aber eher, 
daB ich das Wissen behalten würde von, wie man Sie kennt 
und nicht an diesen Tagén der geistigen Táuschung betrogen 
wird. 

20. DaB Sie geistige Starke holen und zu mir helfen würden, 
damit ich nicht ein Teil von groBen weg fallen oder 
irgendeiner Bewegung bin, die zu Dinen und zu Ihrem 
heiligen Wort Angelegenheiten nachgemacht sein würde. 

21. Das, wenn es alles gibt, das ich in meinem Lében getan 
habé oder irgendeine Weise, daB ich nicht auf Sie reagiert 
habé, wie ich habén sollte und die mich entweder am Gehen 
mit Ihnen hindert oder Habén des Verstehens, daB Sie jené 
things/responses/events zurück in meinen Verstand, damit 
ich auf sie im Namen Jesus Christ verzichten würde, und 
allé ihre von und von Konsequenzen holen würden und daB 
Sie jede mögliche Leere, Traurigkeit oder Verzweiflung in 
meinem Lében mit der Freudé am Lord ersetzen würden und 
daB ich mehr auf das Lemen, Ihnen zu folgen gerichtet 
würde, indem man Ihr Wort las, die Bibel. 

22. DaB Sie meine Augen öffnen würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, offenbar zu sehen und zu erkennen, wenn 
es eine groBe Táuschung über geistige Themen gibt, wie 
man dieses Phánomen (oder diese Fálle) von einer 
biblischen Perspektive und daB Sie mir Klugheit gebén 
würden, um zu wissen und damit ich erlernt versteht, wie man meinen Freunden und liebte eine (Verwandte) ein Teil 
von ihm nicht zu sein hilft. 

23 DaB Sie sicherstellen würden, daB einmal meine Augen 
und mein Verstand geöffnet sind, versteht die geistige 
Bedeutung der gegenwartigen Fálle, die in der Welt 
stattfinden, daB Sie mein Herz vorbereiten würden, um Híre 
Wahrheit anzunehmen und daB Sie mir helfen würden, zu 
verstehen, wie man Mut und Starke durch Hír heiliges Wort, 
die Bibel findet. lm Namen Jesus Christ, bitté ich um diese 
Sachen, die meinen Wunsch bestátigen, Hír Wille 
übereinzustimmen, und ich bitté um Dire Klugheit und eine 
Liebe der Wahrheit zu habén, Ámen. Mehr an der Unterseite der Seite 
wie man ewiges Lében u. 
Hat Wir sind froh, wenn diese Liste (der Gebetantráge zum 
Gott) in der LagelST, Sie zu unterstützen. Wir verstehen, 
daB diese möglicherweise nicht die beste oder 
wirkungsvollste Übersetzung sein kann. Wir verstehen, daB 
es viele unterschiedliche Weisen des Ausdrückens von von 
Gedanken und von von Wörtern gibt. Wenn Sie einen 
Vorschlag für eine bessere Übersetzung habén oder wenn 
Sie etwas Ihrer Zeit dauern möchten, Vorschláge zu 
schicken uns, werden Sie Tausenden der Leute auch helfen, 
die dann die verbesserte Übersetzung lesen. Wir habén 
háufig ein neues Testament, das in Hirer Sprache oder in den 
Sprachen vorhanden ist, die selten oder alt sind. Wenn Sie nach einem neuen Testament in einer spezifischen 
Sprache suchen, schreiben Sie uns bitté. Auch wir möchten 
sicher sein und versuchen, das manchmal mitzuteilen, bieten 
wir Bücher an, die nicht frei sind und die Geld kosten. 
Aber, wenn Sie nicht einige jener elektronischen Bücher 
sich leisten können, können wir einen Austausch der 
elektronischen Bücher für Hilfe bei der Übersetzung oder 
bei der Übersetzung Arbeit háufig tun. Sie müssen nicht ein 
professioneller Arbeiter sein, nur eine regelmáBige Person, 
die interessiert ist, an zu helfen. 

Sie sollten einen Computer habén, oder Sie sollten Zugang 
zu einem Computer an Hirer lokálén Bibliothek oder 
Hochschule oder Universitat habén, da die normalerweise 
bessere Anschlüsse zum Internet habén. Sie können Ihr 
eigenes persönliches FREIES Kontó der elektronischen 
Post, indem Sie zum mail.yahoo.com auch normalerweise herstellen gehen dauern bitté einen 
Moment, um die Adresse der elektronischen Post zu finden 
befunden an der Unterseite oder am Ende dieser Seite. 
Wir hoffen, daB Sie uns elektronische Post schicken, wenn 
diese hilfreich oder Ermutigung ist. Wir regen Sie auch an, 
mit uns hinsichtlich der elektronischen Bücher in 
Verbindung zu treten, die wir dem sind ohne Kosten und 
freies anbieten, die, wir viele Bücher in den Fremdsprachen habén, 
aber wir nicht sie immer setzen, um elektronisch zu 
empfangen (Download) weil wir nur vorhanden die Bücher 
oder die Themen bilden, die erbeten sind. Wir regen Sie an 
fortzufahren, zum Gott zu beten und fortzufahren, über ihn 
zu erlernen, indem wir das neue Testament lesen. Wir begrüBen Híre Fragen und Anmerkungen durch 
elektronische Post. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caro Deus , Obrigada que esta Novo Testamento tem sido 
lankadó de modo a que nós somos capaz aprender mais 
sobre a ti. Por favor ajudar a gente responsável por fazendo 
esta Electrónico livro disponível. 

Por favor ajudar éles estarem capaz de trabalho rapidamente 
, e fazer mais Electrónico livros disponível Por favor ajudar 
éles haverem todos os recursos , o dinheiro , a forca e as 
horas que elás precisar a fim de ser capaz de guardar 
trabalhando pára si. 

Por favor ajudar aquelas esse are parte da equipa essa ajuda 
lhes num todos os dias base. Por favor dar lhes a forca 
continuar e dar cada deles o espiritual comprendendo pára o 
trabalho que vocé quer éles fazerem. Por favor ajudar cada 
um deles pára náo ter medo e lembrar que tu és o deus o 
qual respostas oracáo e quem é encarregado de todas as 
coisas. 

EU orar que a ti would encorajar lhes , e que vocé protege 
lhes , e o trabalho & ministério que elás sáo comprometido 
em. EU orar que vocé protegeria lhes de o Espiritual Forgás 
ou outro barreiras isso podeia ser malefício lhes ou lento 
lhes abaixo. 

Por favor ajudar a mim quando Eu uso esta Novo 
Testamento pára também reflectir a gente o qual ter feito 
esta edicao disponível , de modo a que eu possa orar pára 
éles e por conseguinte éles podem continuar ajudar mais pessoas EU orar que vocé daria a mim um amar do seu 
Divino Palavra ( o novo Testamento ), e que vocé daria a 
mim espiritual sabedoria e discernment conhecer a ti melhor 
e pára comprender o período de tempó que nós somos 
vivendo em. 

Por favor ajudar eu saber como lidar com as dificuldades 
que Eu sou confrontado com todos os dias. Lordé Deus , 
Ajudar eu querer conhecer a ti Melhor e querer ajudar outro 
Christian no meu área e pelo mundo. EU orar que vocé daria 
o Electrónico livro equipa e aquelas o qual trabalho no 
Websters e aqueles que ajudar lhes seu sabedoria. EU orar 
que vocé ajudaria o indivíduo membros do seu família ( e a 
minha família ) pára nao ser espiritual enganar , mas 
comprender a ti e querer aceitar e seguir a ti em todos 
bastante. e Eu pergunto vocé fazer estas coisas em nome de 
Jesus , Ámen , Dear God, 

Thank you that this New Testament 
has been released so that we are able 
to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fást, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect 
them, and the work & ministry that they are engaged in. 
I pray that you would protect them írom the Spiritual Forces 
or other obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to alsó think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a lőve of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me spiritual 
wisdom and discernment to know you better and to 
understand the period of time that we are living in. 

Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. 

and I ask you to do these things in the name of Jesus, 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Croatian Croatian Croatian Croatian - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Croatian Language 

Croatian Croatia Prayer Isus Krist Moljenje to Bog Kako to 
Moliti moze cuti moj pitati popustanje ponuditi mene 

Govorenje to Bog , Stvoritelj dana Svemir , Gospodar : 

1. taj te ce popustanje meni u hrabrost to moliti predmet taj 
Trebam to moliti 

2. taj te ce popustanje meni u hrabrost to vjerovati te i 
prihvatiti sto koji zelite za napraviti sa mojim zivot , 
umjesto mene uznijeti moj posjedovati htijenje ( namjera ) 
iznad tvoj. 

3. taj te ce popustanje mene ponuditi ne pustiti moj 
strahovanje dana nepoznat postati isprika , ili baza za mene 
ne to posluzitelj you. 

4. taj te ce popustanje mene ponuditi vidjeti i nauciti kako to 
imati duhovni snaga Trebam ( preko tvoj rijec Biblija ) ) za 
jedan dan dogadaj ispred i b ) za moj posjedovati osobni 
duhovni putovanje. 5. Taj te Bog ce popustanje mene ponuditi istanje to 
posluzitelj Te vise 

6. Taj te ce podsjetiti mene to pricati sa te prayerwhen ) Ja 
sam frustriran ili u problemima , umjesto tezak to odluka 
predmet ja osobno jedini preko moj covjecji snaga. 

7. Taj te ce popustanje mene Mudrost i srce ispunjen sa 
Biblijski Mudrost tako da JA ce posluzitelj te vise efektivno. 

8. Taj te ce popustanje mene zelja to studirati tvoj rijec , 
Biblija , ( novim Oporuka Evandelje od John ), na osobni 
baza 

9. taj te ce popustanje pomoc meni u tako da Ja sam u 
mogucnosti to obavijest predmet in Biblija ( tvoj rijec ) sto 
Ja mogu osobni povezivati se , i da htijenje pomoc mene 
shvatiti sto koji zelite mene za napraviti u mojem zivot. 

10. Taj te ce popustanje mene vélik raspoznavanje , to 
shvatiti kako to objasniti to ostali tko ti si , i da JA bi bilo u 
mogucnosti nauciti kako nauciti i znati kako to pristajati uza 
sto te i tvoj rijec ( Biblija ) 

1 1 . Taj te ce donijeti narod ( ili websiteovi ) u mojem zivot 
tko istanje to znati te , i tko jesu jak in njihov tocnost 
sporazum od te ( bog ); i da te ce donijeti narod ( ili 
websiteovi ) u mojem zivot koji ce biti u mogucnosti to 
hrabriti mene to precizan naucite kako podijeliti Biblija rijec 
od istina (2 Plasljiv 215:). 

12. Taj te ce pomoc mene nauciti to imati vélik sporazum o 
sto Biblija inacici je najbolji , sto je vecina tocnost , i sto je 
preko duhovni snaga & Power PC , i sto inacici sporazum sa 
izvorni rukopis taj te nadahnut autorstvo dana Nov Oporuka 
to pisati. 13. Taj te ce popustanje ponuditi mene koristenje moj 
vrijeme in dobár put , i ne to prosipati moj vrijeme na 
Neistinit ili prazan Metodije da biste dobili Zatvori to Bog ( 
ali koji nisu vjerno Biblijski ), i gdje svi oni Metodije 
stvarajuci nijedan ceznuti uvjeti ili trajan duhovni voce. 

14. Taj te ce popustanje pomoc meni u to shvatiti sto uciniti 
traziti in Churchill ili mjesto od moliti se , sto rod od pitanje 
to pitati , i da te ce pomoc mene pronaci onaj koji vjeruje ili 
pastor sa vélik duhovni mudrost umjesto lahak ili neistinit 
odgovoriti. 

15. taj te ce nanijeti mene to sjecati se to sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( kao sto je Rumunjski 8), tako da Ja mogu imati 
Internet u mojem srce i imati moj imati sto protiv spreman , 
i biti spreman to popustanje odgovoriti to ostali dana 
uzdanica taj Imám o te. 

16. Taj te ce donijeti ponuditi mene tako da moj posjedovati 
teologija i doktrina to poklapati se tvoj rijec , Biblija i da te 
ce nastaviti to pomoc mene znati kako moj sporazum od 
doktrina moze poboljsati tako da moj posjedovati zivot , stil 
zivota i sporazum nastaviti biti Zatvori to sto koji zelite 
Internet biti za mene. 

17. Taj te ce OpenBSD moj duhovni unutar ( zakljucak ) 
vise i vise , i da gdje svi moj sporazum ili percepcija od te 
nije tocnost , taj te ce pomoc mene nauciti tko Isus Krist 
vjerno je. 

18. Taj te ce popustanje ponuditi mene tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to odijeljen bilo koji neistinit ritualni sto Imám 
zavisnost na , írom tvoj jasan pomoc u ucenju in Biblija , 
ako postoje od sto Ja sam sljedece nije od Bog , ili je ugovor 
to sto koji zelite to vas nauciti nas o sljedece te. 19. Taj bilo koji sila od zlo ce ne oduteti bilo koji duhovni 
sporazum sto Imám , ali radije taj JA ce cvrsto drzati znanje 
kako to znati te i ne biti lukav in te dani od duhovni varka. 

20. Taj te ce donijeti duhovni snaga i ponuditi mene tako da 
JA nece biti dio ognjevit Jesen Daleko ili od bilo koji pokret 
sto bi bilo produhovljeno krivotvoren novac vama i u vas 
Svet Rijec 

21. Da ako ima je ista taj Imám ispunjavanja u mojem zivot 
, ili bilo koji put taj Imám ne odgovaranje vama kao JA 
trebaju imati i da je koji se moze sprijeciti mene sa ili 
hodanje sa te , ili vlasnistvo sporazum , taj te ce donijeti oni 
predmet / reakcija / dogadaj leda u moj imati sto protiv , 
tako da JA ce odreci se njima in ime od Isus Krist , i svi od 
njihov efekt i posljedica , i da te ce opet staviti bilo koji 
praznina ,sadness ili izgubiti nadu u mojem zivot sa Ono sto 
pruza uzitak dana Gospodar , i da JA bi bilo vise fokusirati 
na znanje to udarac te mimo citanje tvoj rijec , Biblija 

22. Taj te ce OpenBSD moj oci tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to jasno vidjeti i prepoznati ako ima Vélik 
Varka o Duhovni téma , kako to shvatiti ovaj fenomén ( ili 
te dogadaj ) írom Biblijski perspektíva , i da te ce 
popustanje mene mudrost to znati i tako dalje taj JA htijenje 
naucite kako pomoc moj prijatelj i voljen sam sebe ( 
odnosni ) ne biti dio it. 

23. Taj te ce osigurali da jedanput moj oci jesu OpenBSD i 
moj imati sto protiv shvatiti duhovni izrazajnost od tekuci 
dogadaj uzimanje mjesto u svijetu , taj te ce pripremiti moj 
srce to prihvatiti tvoj istina , i da te ce pomoc mene shvatiti 
kako pronaci hrabrost i snaga preko tvoj Svet Rijec , Biblija. 
In ime od Isus Krist , JA traziti te predmet potvrditi moj zelja biti slozno tvoj htijenje , i Ja sam iskanje tvoj mudrost i 
to imati határ dana Istina Da Vise podno Stranica 
Kako to imati Vjecan Zivot Mi jesu veseo ako ovaj rub ( od moljenje mólba to Bog ) je 
u mogucnosti to pomoci te. Mi shvatiti ovaj mozda nece biti 
najbolji ili vecina djelotvoran prevodenje. Mi shvatiti koji su 
mnogobrojan razlicit putevi od istiskivanje misao i rijec. 
Ukoliko imati sugestija za bolji prevodenje , ili ukoliko ce 
voljeti űzeti malolitrazan iznos od tvoj vrijeme to poslati 
sugestija nama , te htijenje biti pomoc tisuca od ostali narod 
isto tako , koji ce onda citanje oplemenjen prevodenje. Mi 
vise puta imati Nov Oporuka raspoloziv u vas jezik ili in 
jezik koji su rijedak ili star. Ako ste oblicje za Nov Oporuka 
in specifican jezik , ugoditi korespondirati nas. Isto tako , mi 
istanje istinabog i pokusati komunicirati taj katkada , mi 
obaviti ponuda knjiga koji nisu Slobodan i da obaviti trosak 
novac. 

Ali ukoliko ne moci priustiti neki od oni elektronski knjiga , 
mi moze vise puta obaviti izmjena od elektronski knjiga za 
pomoc sa prevodenje ili prevodenje funkción ira ti. Nemate 
biti koji se odnosi na zvanje radnik , samo jedan dan 
pravilan osoba tko je zainteresirana za pomoc. Te trebaju 
imati racunalo ili te trebaju imati pristup to racunalo at tvoj 
lokalni knjiznica ili fakulteti ili sveucilista , otada oni obicno 
imati bolji povezivanje to Internet. Mozete isto tako obicno 
utemeljiti tvoj posjedovati osobni SLOBODAN elektronicka 
posta racun odlaskom na mail.yahoo.com Ugoditi űzeti tren pronaci elektronicka posta adresa smjestiti 
na dnu ili kraj od ovaj stranica. Nadamo se te htijenje poslati 
elektronicka posta nama , ako ovaj je od pomoc ili 
hrabrenje. Mi isto tako hrabriti te to kontakt nas zabrinutost 
Elektronski Knjiga koju nudimo koji su sa trosak , i 
slobodan. 

Mi obaviti imati mnogobrojan knjiga in stran jezik , ali mi 
ne uvijek mjesto njima to primiti elektronski ( preuzimanje 
datoteka ) jer mi jedini izraditi raspoloziv knjiga ili téma 
koji su preko mólba. Mi hrabriti te to nastaviti to moliti to 
Bog i to nastaviti nauciti o Njemu mimo citanje novim 
Oporuka. Mi dobrodosli na tvoj pitanje i komentirajte mimo 
elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

CZECH CZECH TCHEK 

Czech Prayer Modlitba Kristian jezuita Kristus az k Buh Jak 
Módiit Buh pocinovat slyset modlitba k ptat Buh darovat 
pomoci mne 

Czech - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Czech Language 

Mluvení az k Bűh , clen urcity Stvofitel of clen urcity 
Soubor , clen urcity Hospodin : 

1 . aby tebe eh tél bych darovat az k mne clen urcity kuráz az 
k módiit clen urcity majetek aby Nemusím az k módiit 

2. aby tebe chtél bych darovat az k mne clen urcity kuráz az 
k domnívat se tebe a pfijmout jaky tebe potfeba az k jednat 
má duch , místo mne povysit já sám vűle ( cíl ) nad tvűj. 3. aby tebe eh tél bych darovat mne pomoci az k ne dovolit 
má bát se of élen urcity neznámá az k stát se élen urcity 
odpustit , ci clen urcity báze do mne rozeházet se v názorech 
slouzit you. 

4. aby tebe chtél bych darovat mne pomoci az k vidét a az k 
dostat instrukce jak? az k mit clen urcity duchovní síla 
Nemusím ( docela tvűj slovo clen urcity Bible ) jeden ) do 
clen urcity pfflioda vpfed a b ) do já sám osobní duchovní 
cesta. 

5. Aby tebe Bűh chtél bych darovat mne pomoci az k 
potfeba az k slouzit Tebe vice 6. Aby tebe chtél bych 
pfipomenout komu mne az k rozmlouvat s tebe prayerwhen 
) JÁ am zmafeny ci do nesnáz , místo trying az k analyzovat 
majetek já sám ale docela má lidsky síla. 

7. Aby tebe chtél bych darovat mne Moudrost a jeden srdce 
nákyp s Biblicky Moudrost tak, ze JA chtél bych slouzit 
tebe vice efektivní. 8. Aby tebe chtél bych darovat mne 
jeden porucit az k ucení tvűj slovo , clen urcity Bible , ( 
Novy zákon Evangélium of Jan ), dále jeden osobní báze 

9. aby tebe chtél bych darovat pomoc az k mne tak, ze JÁ 
am schopny az k oznámení majetek do clen urcity Bible ( 
tvűj slovo ) kdo Dovedu co se mé tyce byt v poméru k sem 
tam , to postáéi pomoci mne dovídat se jaky tebe potfeba 
mne az k zavrazdit má duch. 

10. Aby tebe chtél bych darovat mne celek bystrost , az k 
dovídat se jak? az k jasné se vyjádf it az k jiní kdo tebe ar , a 
aby JÁ chtél bych byt schopny az k dostat instrukce jak? az 
k dostat instrukce a vRdRt jak? az k postavit se za tebe a 
tvűj slovo ( élen urcity Bible ) 1 1 . Aby tebe eh tél bych nést lid ( éi websites ) do má duch 
kdo potfeba az k vRdRt tebe , a kdo ar silny do jejich pfesny 
doh oda of tebe ( bűh ); a Aby tebe eh tél bych nést lid ( ci 
websites ) do má duch kdo vúle byt schopny az k dódat 
mysli mne az k pfesny dostat instrukce jak? az k délit élen 
uréity Bible Písmo svaté pravda (2 Bázlivy 215:). 

12. Aby tebe chtél bych pomoci mne az k dostat instrukce az 
k mit celek dohoda kolem kdo Bible líéení is nejlépe , kdo is 
nejéetnéjsí pfesny , a kdo 3sg.préz.od have élen uréity 
nejéetnéjsí duchovní sűa & mnozství , a kdo líéení souhlasi 
jít s duchem éasu originál rukopis aby tebe dyehat élen 
uréity spisovatele of Novy zákon az k psát. 

13. Aby tebe chtél bych darovat pomoci az k mne az k 
cviéení má éas do jeden blaho cesta , a rozeházet se v 
názorech zpustosit má éas dále Chybny éi hladovy metody 
az k brát blízky az k Bűh ( kdyby ne ar ne opravdu Biblicky 
), a kde those metody napsat ne dlouhá hláska éas éi 
{lastingllstálylltrvaly}} duchovní nést ovoce. 

14. Aby tebe chtél bych darovat pomoc az k mne az k 
dovídat se jaky az k hledat do jeden církev éi jeden bydlisté 
of uctívání , jaky rody of otázky az k ptát se , a aby tebe 
chtél bych pomoci mne az k nález véf ící éi jeden duchovní s 
celek duchovní moudrost místo bezstarostny éi chybny 
odpovída. 

15. aby tebe chtél bych byt pfíéinou mne na pamétnou az k 
memorovat tvűj slovo élen uréity Bible ( jako takovy Ríman 
8), tak, ze Dovedu mit ono do má srdce a mit má mysl 
pfipraveny , a byt hbity az k darovat neuré. élen byt v 
souhlase s jiní of élen uréity nadéje aby Mám u sebe tebe. 

16. Aby tebe chtél bych nést pomoci az k mne tak, ze já sám 
bohosloví a doktrína az k souhlasit s tvűj slovo , élen uréity Bible a aby tebe chtél bych stále byt pomoci mne vRdRt 
jak? má dohoda of doktrína pocínovat byt opravit tak, ze já 
sám duch lifestyle a dohoda odrocit az k byt blízky k 
jakému úéelu tebe potfeba ono az k byt pro mne. 

17. Aby tebe chtél bych nechránény má duchovní jasnozf ení 
( konec ) cím dále, tím vice , a aby kde má dohoda éi 
chápavost of tebe is ne pfesny , aby tebe chtél bych pomoci 
mne az k dostat instrukce kdo Jezuita Kristus opravdu is. 

18. Aby tebe chtél bych darovat pomoci az k mne tak, ze JÁ 
chtél bych byt schopny az k oddéleny jakykoliv chybny 
obfad kdo JÁ mit dűvéra dále , dle tvúj cely doktrína do élen 
uréity Bible , jestli vúbec of jaky JÁ am následující is ne of 
Búh , éi is proti éemu jaky tebe potfeba az k uéit us kolem 
následující tebe. 

19. Aby jakykoliv dohnat of nestéstí chtél bych ne odebrat 
jakykoliv duchovní dohoda kdo JÁ mit , aby ne dosti aby JÁ 
chtél bych drzet élen uréity znalost éeho jak? az k vRdRt 
tebe a rozcházet se v názorech byt klamat do tezaury days of 
duchovní klam. 

20. Aby tebe chtél bych nést duchovní síla a pomoci az k 
mne tak, ze JÁ vúle rozcházet se v názorech byt éást of 
notáblové Klesání Pryé éi of jakykoliv pohyb kdo chtél bych 
byt duchovo falsovat az k tebe a az k tvúj Svaty Slovo 

21. Aby -li tam is cokoli aby JÁ mit utahany má duch , éi 
jakkoli aby JÁ mit ne dotazovaná osoba az k tebe aékoliv 
Sel bych mit a to jest opatfení mne dle jeden nebo druhy 
kráéení s tebe , éi having dohoda , aby tebe chtél bych nést 
those majetek / citlivost pfístroje / pfflioda bek do má mysl , 
tak, ze JÁ chtél bych nectít barvu je jménem kohó Jezuita 
Kristus , a celek of jejich dojem a dosah , a aby tebe chtél 
bych dát na dfívéjsí místo jakykoliv emptiness ,sadness éi beznadéjnost do má duch jít s duchem casu Radost of élen 
uréity Hospodin , a aby J chtél bych byt vice lozisko dále 
uéenost az k dopro vázét tebe do éetba tvúj slovo , Bible 

22. Aby tebe chtél bych nechránény probűh tak, ze JA chtél 
bych byt schopny az k jasné vidét a pochopit -li tam is jeden 
Celek Klam kolem Duchovní námét , jak? az k dovídat se 
tato pfechodny ( éi tezaury pfíhoda ) dle jeden Biblicky 
perspektíva , a aby tebe chtél bych darovat mne moudrost az 
k vRdRt a tak, ze JÁ vúle dostat instrukce jak? poslouzit 
jídlem má drah a Ámor sám ( pfíbuzní ) ne byt cást of it. 

23. Aby tebe chtél bych pojistit aby druhdy probűh ar 
nechránény a má mysl dovídat se élen uréity duchovní 
vyznam of béh pfíhoda dobytí bydlisté do élen uréity svét , 
aby tebe chtél bych chystat se má srdce az k pfijmout tvúj 
pravda , a aby tebe chtél bych pomoci mne dovídat se jak? 
az k nález kuráz a síla docela tvúj Svaty Slovo , élen uréity 
Bible. Jménem kohó Jezuita Kristus , JÁ tázat se na tezaury 
majetek bifmovat má poruéit az k byt doma souhlas tvúj 
vúle , a JÁ am ptaní se do tvúj moudrost a az k mit jeden 
laska ke komu élen uréity Pravda Ámen Vice v élen uréity Dno of Blok 
Jak? az k mit Nekoneény Duch My ar rád -li tato barevny pruh of modlitba dotaz az k Bűh 
is schopny az k pomáhat tebe. My dovídat se tato moci ne 
byt élen uréity nejlépe éi nejéetnéjsí efektivní desifrování. 
My dovídat se tamhleten ar mnoho neobvykly cesty of 
interpretace domnéní a slova. -li tebe mit jeden návrh do 
jeden lépé desifrování , éi -li tebe chtél bych do téze míry az k brát jeden maly éinit of tvúj cas az k poslat návrhy az k us 
, tebe vúle bj^t porcé jídla tisíc of druhy lid rovnéz , kdo vúle 
nékdy éíst élen uréity opravit desifrování. My éasto mit 
jeden Novy Poslední vűle pfístupny do tvúj jazyk éi do 
jazyk aby ar nedovafeny ci dávny. -li tebe ar hledét do jeden 
Novy Poslední vúle do jeden specificky jazyk , byt pfíjemny 
psát az k us. Rovnéz , my potfeba az k jisté a namáhat az k 
byt ve styku aby nékdy , my cinit nabídka blok aby ar ne 
Drzy a aby cinit cena peníze. 

Aby ne -li tebe délostfelectvo pfitok néjaky of those 
elektronicky blok , my pocínovat casto cinit neurc. élen 
burza of elektronicky blok do pomoci s desifrování éi 
desifrování práce. Tebe éinit ne mit az k byt jeden odborny 
délník , ale jeden pofádny osoba kdo is obchod do porcé 
jídla. Tebe pozadovat mit jeden poéítaé éi tebe pozadovat 
mit pfístup az k jeden poéítaé v tvúj lokálka knihovna éi 
akademie éi univerzita , od té doby those obvykly mit lépé 
klientela az k élen uréity internovaná osoba. Tebe pocínovat 
rovnéz obvykly upevnit tvúj drahy osobní DRZY 
elektronická posta úéet do existující az k mail.yahoo.com 

Byt pfíjemny brát jeden dúlezitost az k nález élen uréity 
elektronická posta adresovat nalézt v élen uréity dno éi élen 
uréity cíl of tato blok. My nadéje tebe vúle poslat 
elektronická posta az k us , -li tato is of pomoci éi podpora. 
My rovnéz dódat mysli tebe az k dotyk us pokud jde o 
Elektronicky Blok aby my nabídka aby ar bez cena , a drzy. My éinit mit mnoho blok do cizí jazyk , aby ne my éinit 
nékdy bydlisté je az k dostat electronically ( zavádéní ) 
ponévadz my ale délat pfístupny élen uréity blok éi élen 
uréity námét aby ar élen uréity nejéetnéjsí dotaz. My dódat 
mysli tebe az k stále byt módiit az k Búh a az k stále byt dostat instrukce kolem Jemu do cetba Novy zákon. My vitat 
tvűj otázky a poznámky do elektronická posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Drogi Bóg , Dzigkujg ów ten Nowy Testament 

ma byl zwolniony byle tylko jestesmy able wobec nauczyc 
si§ liczniejszy okoló ty. Prosz§ mi pomóc ludzie 
odpowiedzialny pod katem wykonaniem ten Elektroniczny 
ksiazka rozporzadzalny. 

Prosz§ mi pomóc im zostac wyplacalny praca umocowany , 
i zrobic liczniejszy Elektroniczny ksiazki rozporzadzalny 
Prosz§ mi pomóc im wobec miec wszystko ten zasoby , ten 
pieniadze , ten sila i ten czas ów oni potrzebowac w klasa 
zostac wyplacalny utrzymywac dzialanie pod katem Ty. 
Prosz§ mi pomóc ów ów jestescie obowiazek od ten druzyna 
ów wspólpracownik imuan codzienny podstawa. 

Podobac si§ dawac im ten sila wobec kontynuowac i dawac 
kazdy od im ten duchowy zgoda pod katem ten praca ów ty 
potrzeba im wobec czynic. Prosz§ mi pomóc kazdy od im 
wobec nie miec strach i wobec zapamietac ów jestes ten 
Bóg który odpowiedzi modlitwa i który jest w koszt od 
wszystko. JA blagac ów ty bylby zachecac im , i ów ty 
ochraniac im , i ten praca & ministerstwo ów oni sa^ zaj^ty. 
JA blagac ów ty bylby ochraniac im z ten Duchowy Sily 
zbrojne albo inny przeszkody ów kulisy szkoda im albo 
powolny im w dói. Prosz§ mi pomóc podczas JA uzywac 
ten Nowy Testament wobec takze pomyslec od ludzie który 
miec wykonane ten wydanie rozporzadzalny , byle tylko JA puszka metalowa modlic si§ za im i tak oni puszka 
metalowa robic w dalszym ciaj>u wspólpracownik 

liczniejszy spoleczenstwo JA blagac ów ty bylby dawac mi 
pewien milosc od twój Swi^ty Wyraz ( ten Nowy Testament 
), i ów ty bylby dawac mi duchowy madrosc i orientacja 
wobec znac ty polepszyc i wobec rozumiec ten okres ów 
jestesmy zyjacy w. Prosz§ mi pomóc wobec znac jak wobec 
zawierac z transakcj§ ten trudnosci ów JA jestem 
skonfrontowany rezygnowac codziennie. 

Lord Bóg , Wspólpracownik mi wobec potrzeba wobec znac 
ty Polepszyc i wobec potrzeba wobec wspólpracownik inny 
Chrzescijanie w mój powierzchnia i wokolo ten swiat. 
JA blagac ów ty bylby dawac ten Elektroniczny ksiazka 
druzyna i ów który praca od pajeczyny i ów który 
wspólpracownik im twój madrosc. JA blagac ów ty bylby 
wspólpracownik ten indywidualny czlonki od ich rodzina ( i 
mój rodzina ) wobec nie byc duchowo zwodzil , oprócz 
wobec rozumiec ty i ja wobec potrzeba wobec uznawac i 
nast^powac po ty w na wszelki sposób. i JA zapytac ty 
wobec czynic tych rzeczy na Boga Jézus , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Slovenian Slovenian Slovenian - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Slovenian Language 

slovenian prayer jezuit Kristus molitev Bog kako prositi kako moci 
slisati svoj zaprositi podati ponuditi komu kaj mi pri aparatu imeti se za boga , tvorec od vsemirje , bog : 

1. to vi hoteti izrociti mi pogum prositi stvari to rabim 
prositi 

2. to vi hoteti izrociti mi pogum v vernik vi ter uvazevati 
kaksen hoces vzdrzati svoj zivljenje , namesto mi 
navdusenje svoj lasten hoteti ( namen ) zgoraj vas. 

3. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj ne pustiti svoj 
grozen od neznano v postati opravicilo , ali osnova navzlic 
ne streci you. 

4. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj zagledati ter 
zvedeti kako imeti bozji zakón cvrstost rabim ( skozi vas 
izraziti z besedami biblija ) a ) zakaj pripetljaj spredaj ter b ) 
zakaj svoj lasten oseben netelesen potovanje. 

5. to vi Bog hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj biti brez 
streci vi vec 

6. to vi hoteti spomniti se mi pogovarjati se vi prayerwhen ) 
jaz sem unicen ali v tezava , namesto tezaven odlociti stvari 
sebi sele skozi svoj cloveski cvrstost. 

7. to vi hoteti izrociti mi modrost ter a srcika poln Biblical 
modrost tako da jaz hoteti zacetni udarec z zogo vi vec 
razpolozljiv. 8. to vi hoteti izrociti mi a zahteva studirati vas izraziti z 
besedami , biblija , ( növi testament evangelij od John ), 
naprej a oseben osnova 

9. to vi hoteti izrociti pomoc mi tako da morém opaziti 
stvari v biblija ( vas izraziti z besedami ) kateri morém 
osebno tikati se cesa , ter to zadostuje pomoc mi razumeti 
kaksen vi biti brez mi uganjati v svoj zivljenje. 

10. to vi hoteti izrociti mi vélik bistroumnost , v razumeti 
kako razlagati drugim kdo vi ste , ter to jaz domisljavec 
zmozen zvedeti kako zvedeti ter znanje kako stati pokoncu 
zakaj vi ter vas izraziti z besedami ( biblija ) 

11. to vi hoteti privleci narod ( ali websites ) v svoj zivljenje 
kdo biti brez znati vi , ter kdo ste krepek v svoj natancen 
razumeven od vi ( Bog ); ter to vi hoteti privleci narod ( ali 
websites ) v svoj zivljenje kdo hoteti obstati zmozen v 
podzigati mi v natancen zvedeti kako razpreti biblija izraziti 
z besedami od resnica (2 plasljiv 215:). 

12. to vi hoteti pomoc mi zvedeti imeti vélik razumeven 
priblizno kateri biblija prevod je najprimernejsi , kateri je 
najvec natancen , ter kateri has najvec netelesen cvrstost & 
sila , ter kateri prevod strinjati se s samorasel rokopis to vi 
vdihniti pisec od növi testament pisati. 

13. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi rabiti svoj cas 
v a dober izuriti za hojo ali jezo po cesti , ter ne v 
razsipavati svoj cas naprej napacen ali puhel metoda 
zadobiti sklepnik v Bog ( ce ze ne ste ne resnicno Biblical ), 
ter kraj oni metoda predelki ne dolg pogoj ali trajen 
netelesen sadje. 

14. to vi hoteti izrociti pomoc mi v razumeti kaksen iskati v 
a cerkvica ali a mesto od castiti , kaksen milosten od 
vprasanje zaprositi , ter to vi hoteti pomoc mi najti vernik ali 
a pastor s vélik netelesen modrost namesto neprisiljen ali 
napacen odgovor. 

15. to vi hoteti vzrok mi spomniti se nauciti se na pamet vas 
izraziti z besedami biblija ( kot na primer retoromanski 8), 
tako da morém zivljati to v svoj srcika ter zivljati svoj srce pripravljen , ter obstati radovoljen podati odgovor drugim 
od upanje to imám priblizno vi. 

16. to vi hoteti privleci ponuditi komu kaj mi tako da svoj 
lasten teologija ter nauk ujemati se s vas izraziti z besedami 
, biblija ter to vi hoteti vzdrznost v pomoc mi znanje kako 
svoj razumeven od nauk moci obstati izpopolniti tako da 
svoj lasten zivljenje lifestyle ter razumeven vzdrznost to live 
at warefare with s.o. sklepnik eemu vi biti brez to v obstati 
navzlic. 

17. to vi hoteti plán svoj netelesen vpogled ( sklep ) bolj in 
bolj , ter to kraj svoj razumeven ali zaznavanje od vi ni 
natancen , to vi hoteti pomoc mi zvedeti kdo jezuit Kristus 
resnicno je. 

18. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi tako da jaz 
domisljavec zmozen razstati se poljuben napacen cerkveni 
obredi kateri imám odvisnost naprej , s vas veder 
poucevanje v biblija , ce sploh kateri od kaksen jaz sem 
sledec ni od Bog , ali je nasprotno eemu kaksen hoces uciti 
nas priblizno sledec vi. 

19. to poljuben vojna sila od zlo hoteti ne odvzeti poljuben 
netelesen razumeven kateri imám , sele precej to jaz hoteti 
obdrzati znanost od kako znati vi ter ne v obstati goljufati 
dandanes od netelesen prevara. 

20. to vi hoteti privleci netelesen cvrstost ter ponuditi komu 
kaj mi tako da nocem v obstati del od velika gospoda 
padanje stran ali od poljuben tok kateri domisljavec 
netelesen ponarejen vam na uslugo ter v vas svet izraziti z 
besedami 

21. to ce je nic to imám velja v svoj zivljenje , ali vsekakor 
to imám ne odgovor vam na uslugo kot jaz should zivljati 
ter to je preprecljiv mi s vsak izmed obeh pesacenje z vami , 
ali imetje razumeven , to vi hoteti privleci oni stvari / 
odgovor / pripetljaj prislon v svoj srce , tako da jaz hoteti 
odreci se jih v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , 
ter prav do svoj vrednostni papirji ter posledica , ter to vi 
hoteti nadomestiti poljuben puhlost ,sadness ali obup v svoj zivljenje s veselje od bog , ter to jaz domisljavec vec zarisce 
naprej ucenje slediti vi z citanje vas izraziti z besedami , 
biblija 

22. to vi hoteti plán svoj oci tako da jaz domisljavec zmozen 
v jasno zagledati ter pred sodiscem se pismeno obvezati ce 
je a vélik prevara priblizno netelesen predmet , kako v 
razumeti to fenomén ( ali od this pripetljaj ) s a Biblical 
perspektiven , ter to vi hoteti izrociti mi modrost znati ter 
tako da bom se ucil kako v pomoc svoj prijateljstvo ter 
ljubezen sam sebe, sebi, se ( zlahta ) ne obstati del od it. 

23. to vi hoteti zavarovati to nekoc svoj oci ste odpirac ter 
svoj srce razumeti bozji zakón pomen od tok pripetljaj 
taking mesto na svetu , to vi hoteti pripraviti se svoj srcika 
vzeti vas resnica , ter to vi hoteti pomoc mi razumeti kako 
najti pogum ter cvrstost skozi vas svet izraziti z besedami , 
biblija. v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , jaz 
prositi od this stvari potrditi svoj zahteva v biti znotraj 
pogodba vas hoteti , ter vprasam zakaj vas modrost ter imeti 
a ljubezen od resnica Ámen. vec pravzaprav od stran 
kako imeti vecen zivljenje mi smo vésel ce to zapisati v seznam ( od molitev prosnja v 
Bog ) je zmozen pomagati vi. mi razumeti to maj ne obstati 
najboljsi ali najvec uspesen prevod. mi razumeti to so veliko 
razlicen ways od iztisljiv mnenje ter izraziti z besedami. ce 
vi zivljati a nasvet zakaj a rajsi prevod , ali ce vi hoteti vsec 
biti zavzeti a tesen znesek od vas cas posiljati nasvet v nas , 
bos pomaganje tisoc od drugi narod tudi , kdo hoteti torej 
citanje izpopolniti prevod. mi pogosto zivljati a nova zaveza pri roki v vas jezik ali v jezik to ste redek ali star. ce isces a 
nova zaveza v a poseben jezik , prosim napisati rabiti. tudi , 
mi biti brez v obstati varén ter zaceti v biti obhajan to vcasih 
, mi delati oferirati knjiga to ste ne prost ter to delati strosek 
penez. 

sele ce vi ne morém privosciti si nekaj tega oni elektronski 
knjiga , mi moci pogosto delati mena od elektronski knjiga 
zakaj pomoc s prevod ali prevod opus. vi nikar ne zivljati to 
live at warefare with s.o. a poklicen delavec , sele a reden 
oseba kdo je zavzet v pomaganje. vi should zivljati a 
racunalo ali vi should zivljati postranski v a racunalo v vas 
tukajsnji knjiznica ali visja gimnazija ali univerza , odkar 
oni navadno zivljati rajsi vez v stazist v bolnisnici. vi moci 
tudi navadno ustanoviti vas lasten oseben prost elektronski 
verizna srajca racun z tekoc v mail.yahoo.com 

prosim zalotiti a vaznost za odkriti elektronski verizna srajca 
ogovor poiskati pravzaprav ali prenehati od to stran. mi 
upanje bos poslal elektronski verizna srajca v nas , ce to je 
od pomoc ali encouragement. mi tudi podzigati vi v zveza 
nas zadeven elektronski knjiga to mi oferirati to ste ce ne 
strosek , ter prost. 

mi delati zivljati veliko knjiga v tuji jeziki , sele mi nikar ne 
zmeraj mesto jih sprejeti electronically ( travnato gricevje ) 
zato ker mi sele izdelovanje pri roki knjiga ali predmet to ste 
najvec prosnja. mi podzigati vi v vzdrznost prositi v Bog ter 
v vzdrznost zvedeti priblizno njega z citanje növi testament. 
mi izreci dobrodoslico vas vprasanje ter razloziti z 
elektronski verizna srajca. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& srckan Bog , the same to to nova 
zaveza has been izpusttakodamismo 

zmozen zvedeti vec priblizno vi. prosim pomoc preprosti 
ljudje odgovoren zakaj izdelava to elektronski knjiga pri 
roki. 

prosim pomoc jih premoci opus nagel , ter izdelovanje vec 
elektronski knjiga pri roki prosim pomoc jih imeti vsi 
sredstvo , penez , cvrstost ter cas to oni potreba zato da 
obstati zmozen vzdrzevati ki dela zakaj vi. 
prosim pomoc oni to ste del od skupina to pomoc jih naprej 
vsakdanji osnova. prosim izrociti jih cvrstost v vzdrznost ter 
izrociti vsakteri od jih bozji zakón razumeven zakaj opus to 
vi biti brez jih uganjati. prosim pomoc vsakteri od jih v ne 
zivljati strah ter spomniti se to vi ste Bog kdo odgovor 
molitev ter kdo je v ukaz od vse. 

jaz predlagati da vi hoteti podzigati jih , ter to vi zavarovati 
jih , ter opus & ministrstvo to oni so zaposlen s cim. jaz 
predlagati da vi hoteti zavarovati jih s netelesen vojna sila 
ali drugi zapreka to strjena láva skoda jih ali pocasi vozite 
jih niz. prosim pomoc mi cas jaz raba to nova zaveza v tudi 
pretehtati od preprosti ljudje kdo zivljati narejen to naklada 
pri roki , 

tako da morém prositi za jih ter tudi oni moci vzdrznost v 
pomoc vec narod jaz predlagati da vi hoteti izrociti mi a 
ljubezen od vas svet izraziti z besedami ( növi testament ), 
ter to vi hoteti izrociti mi netelesen modrost ter bistroumnost znati vi rajsi ter v razumeti epoha od cas to mi smo zivljenje 
v. 

prosim pomoc mi znati kako v obravnavati tezek to jaz sem 
soociti s vsak dan. lord Bog , pomoc mi hoteti znanje vi rajsi 
ter hoteti pomoc drugi krscanski v svoj area ter po svetu. 
jaz predlagati da vi hoteti izrociti elektronski knjiga skupina 
ter oni kdo opus naprej tkalec ter oni kdo pomoc jih vas 
modrost. jaz predlagati da vi hoteti pomoc poedinec 
clanstvo od svoj rodbina ( ter svoj rodbina ) v ne obstati 
netelesen goljufati , sele v razumeti vi ter hoteti uvazevati 
ter slediti vi v sleherni izuriti za hojo ali jezo po cesti. ter jaz 
zaprositi vi uganjati od this stvari v imenu ljudstva, 
usmiljenja itd. jezuit , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& lllílhal díyOS , pasalamatan ka atipan ng pawid ito 
bagó testamento may been pakawalan pagayon atipan ng 
pawid tayo ay able sa mag-arai laling marami buongpaligid 
ka. masiyahan tumulong ang mga tao may pananagutan 
dahil sa making ito Electronic book makukuha. masiyahan 
tumulong kanila sa maaari able sa gumawa ayuno , at gawin 
laling marami Electronic books makukuha masiyahan 
tumulong kanila sa may lahat ang mapamaraan , ang salapi , 
ang lakás at ang takdaan ng oras atipan ng pawid sila 
mangilangan di iutos sa maaari able sa tago gumawa dahil 
saka. 

masiyahan tumulong those atipan ng pawid ay mahati ng 
ang itambal atipan ng pawid tumulong kanila sa isa pang- 
araw-araw batayan. masiyahan bigyan kanila ang lakás sa 
mapatuloy at bigyan bawa't isa ng kanila ang tangayin pang- 
unawa dahil sa ang gumawa atipan ng pawid ka magkulang kanila sa gumawa. masiyahan tumulong bawa't isa ng kanila 
sa hindi may katakutan at sa gunitain atipan ng pawid ka ay 
ang diyos sino sumagot dasal at sino ay di pagbintangan ng 
lahat ng bagay. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would palakasin ang loob 
kanila , at atipan ng pawid ka ipagsanggalang kanila , at ang 
gumawa & magkalinga atipan ng pawid sila ay kumuha di. 
ako magdasal atipan ng pawid ka would ipagsanggalang 
kanila sa ang tangayin pilitin o iba sagwil atipan ng pawid 
could saktan kanila o slow kanila itumba. 
masiyahan tumulong ako kailan ako gumamit ito bagó 
testamento sa din isipin ng ang mga tao sino may made ito 
edisyon makukuha , pagayon atipan ng pawid ako maaari 
magdasal dahil sa kanila at pagayon sila maaari mapatuloy 
sa tumulong laling marami mga tao ako magdasal atipan ng 
pawid ka would bigyan ako a ibigin ng mo banal salita ( ang 
bagó testamento ), at atipan ng pawid ka would bigyan ako 
tangayin dunong at discernment sa malaman ka lalong 
mapabuti at sa maintindihan ang tukdok ng takdaan ng oras 
atipan ng pawid tayo ay ikinabubuhay di. 
masiyahan tumulong ako sa malaman paano sa makitungo 
kumuha ang mahirap hindi madali atipan ng pawid ako ay 
confronted kumuha bawa't araw. panginoon diyos , 
tumulong ako sa magkulang sa malaman ka lalong mapabuti 
at sa magkulang sa tumulong iba binyagan di akin malawak 
at sa tabi-tabi ang daigdig. ako magdasal atipan ng pawid ka 
would bigyan ang Electronic book itambal at those sino 
gumawa sa ang website at those sino tumulong kanila mo 
dunong. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would tumulong ang isang 
tao pagkakasapi ng kanila mag-anak ( at akin mag-anak ) sa 
hindi maaari spiritually dayain , datapuwa't sa maintindihan 
ka at sa magkulang sa tanggapin at sundan ka di bawa't 
daan. at ako humingi ka sa gumawa tesis bagay di ang 
pangalanan ng heswita , susugan , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Armas Jumala , Kiittáá te etta nyt kuluva 
Veres Jálkisáádös has esittámislupa joten etta me 
aari etevá jotta kuulla enemmán jokseenkin te. 

Haluta auttaa ihmiset edesvastuullinen ajaksi ansaitseva nyt 
kuluva Elektroninen kirjanpidollinen saatavana. Haluta 
auttaa heidát jotta olla etevá jotta aikaansaada paastota , ja 
ehtiá enemmán Elektroninen luettelossa saatavana Haluta 
auttaa heidát jotta hankkia aivan varat , raha , kesto ja aika 
ettá he kaivata kotona aste jotta olla etevá jotta elatus 
työskentely ajaksi Te. 

Haluta auttaa ne ettá aari eritá -lta joukkue ettá auttaa heidát 
model after by jokapáiváinen kivijalka. Haluta kimmoisuus 
heidát kesto jotta jatkaa ja kimmoisuus joka -lta heidát 
henki- ymmártáváinen ajaksi aikaansaada ettá te haluta 
heidát jotta ajaa. 

Haluta auttaa joka -lta heidát jotta ei hankkia pelátá ja jotta 
muistaa ettá te aari Jumala joka tottelee nimeá hartaushetki 
ja joka on kotona hinta -lta kaikki. I-KIRJAIN pyytáá 
hartaasti ettá te edistáá heidát , ja ettá te suojata heidát , ja 
aikaansaada & ministerikausi ettá he aari varattu kotona. I- 
KIRJAIN pyytáá hartaasti ettá te suojata heidát polveutua 
Henki- Joukko eli toinen este ettá haitta heidát eli hitaasti 
heidát heittáá. Haluta auttaa we jahka I-KIRJAIN apu nyt 
kuluva Veres Jálkisáádös jotta kin ajatella -lta ihmiset joka 
hankkia kokoonpantu nyt kuluva painos saatavana , joten 
ettá I-KIRJAIN kanisteri pyytáá hartaasti ajaksi heidát ja joten he kanisteri jatkaa jotta auttaa enemmán ihmiset I- 
KIRJAIN pyytáá hartaasti ettá te kimmoisuus we lempia -lta 
sinun Pyha Sana ( Veres Jálkisáádös ), ja ettá te kimmoisuus 
we henki- viisaus ja arvostelukyky jotta osata te vedonlyöjá 
ja jotta kasittaa aika -lta aika ettá me aari asuen kotona. 
Haluta auttaa we jotta osata kuinka jotta antaa avulla 
hankala etta I-KIRJAIN ölen asettaa vastakkain avulla joka 
aika. Haltija Jumala , Auttaa we jotta haluta jotta osata te 
Vedonlyöjá ja jotta haluta jotta auttaa toinen Rristitty kotona 
min un kohta ja liepeillá maailma. 

I-KIRJAIN pyytáá hartaasti ettá te kimmoisuus Elektroninen 
kirjanpidollinen joukkue ja ne joka aikaansaada model after 
kudos ja ne joka auttaa heidát sinun viisaus. I-KIRJAIN 
pyytáá hartaasti ettá te auttaa yksilö jásenmáárá -lta heidán 
heimo ( ja minun heimo ) jotta ei olla henkisesti eksyttáá , 
ainoastaan jotta kásittáá te ja jotta haluta jotta hyváksyá ja 
harjoittaa te kotona joka elámántapa. ja I-KIRJAIN anoa te 
jotta ajaa námá tavarat kotona maine -lta Jeesus , 
Vastuunalainen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Raring Gud , Tack sjálv sá pass den hár Ny 

Testamente er blitt befriaren sá fakta át vi er 
duglig till Iára sig mer omkring du. Behag hjalpamig 

folk ansvarig för tillverkningen den hár Elektronisk bok 
tillgánglig. Behag hjálpa mig dem till vara köpa duktig verk fórt , och 
göra mer Elektronisk bokna tillgánglig Behag hjálpa mig 
dem till har álla resurserna , pengarna , den styrka och tiden 
sá pass de behov for att kunde hálla arbetande till deras. 
Behag hjálpa mig den hár sá pass de/vi/du/ni ár del om 
spannen sá pass hjálp dem pá en daglig basis. Behaga ger 
dem den styrka till fortsátta och ger var av dem den ande 
förstándet för den verk sá pass du vilja dem till gör. Behag 
hjálpa mig var av dem till inte har rádsla och till minas sá 
pass du er den Gud vem svar bön och vem er han i lidelse av 
allting. 

JAG be sá pass du skulle uppmuntra dem , och sá pass du 
skydda dem , och den verk & ministáren sá pass de er 
förlovad i. 

JAG be sá pass du skulle skydda dem frán den Ande Pressar 
eller annan hinder sá pass kunde skada dem eller lángsam 
dem ned. Behag hjálpa mig nár JAG anvánda den hár Ny 
Testamente till ocksá tánka om folk vem har gjord den hár 
upplagan tillgánglig , sá fakta át JAG kanna be för dem och 
sá de kanna fortsátta till hjálp mer folk JAG be sá pass du 
skulle ge mig en kárlek om din Helig Uttrycka ( den Ny 
Testamente ), och sá pass du skulle ge mig ande visdom och 
discernment till veta du báttre och till förstá den period av 
tid sá pass vi er levande i. 

Behag hjálpa mig till veta hur till ha att göra med 
svárigheten sá pass JAG er stillt överför var dag. Vár Herre 
och Frálsare Gud , Hjálpa mig till vilja till veta du Báttre 
och till vilja till hjálp annan Kristen i min areal och i 
omkrets det várld. JAG be sá pass du skulle ger den 
Elektronisk bok slá sig ihop och den hár vem arbeta pá den 
spindelváv och den hár vem hjálp dem din visdom. 
JAG be sá pass du skulle hjálp individuellt medlemmen av 
deras familj ( och min familj ) till inte bli spiritually lurat , 
utóm till förstá du och mig till vilja till accept och följa du i 
varje vág. och JAG frága du till gör de hár sakerna inne om 
namn av Jesus , Samarbetsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Allerkaerest God , Tak for Ián at indevaerende Ny 
Testamente er blevet l0st i den grad at vi er kan hen til laere 
flere omkring jer. Behage hjaelp den folk ansvarlig nemiig 
g0r indevaerende Elektronisk skrift anvendelig. Behage 
hjselp sig at blive k0bedygtig arbejde holdbar , og skabe 
flere Elektronisk b0ger anvendelig Behage hjaslp sig hen til 
nyde en hel ressourcer , den penge , den krasfter og den gang 
at de savn for at vaere i stand til opbevare i orden nemiig Jer. 

Behage hjaslp dem at er noget af den hold at hjaslp sig öven 
pá en hverdags holdepunkt. Behage indr0mme sig den 
krasfter hen til fortsastte og indr0mme hver i sig den appel 
opfattelse nemiig den arbejde at jer savn sig hen til lave. 
Behage hjaslp hver i sig hen til ikke nyde skrask og hen til 
huske at du er den God hvem svar b0n og hvem stár for 
arrangementet i alt. 

JEG bed at jer ville give mod sig , og at jer sikre sig , og 
den arbejde & ministerium at de er forlovet i. JEG bed at jer 
ville sikre sig af den Appel Tvinger eller anden hindring at 
kunne afbrask sig eller sen sig nede. 

Behage hjaslp mig hvor JEG hjaslp indevaerende Ny 
Testamente hen til ligeledes hitte pá den folk hvem nyde 
skabt indevaerende oplag anvendelig , i den grad at JEG 
kunne bed nemiig sig hvorfor de kunne fortsaette hen til 
hjselp flere folk JEG bed at jer ville indr0mme mig en kserlighed til jeres Hellig Ord ( den Ny Testamente ), og at 
jer ville indr0mme mig appel klogskab og discernment hen 
til kende jer bedre og hen til opfatte den periode at vi er 
nulevende i. 

Behage hjselp mig hen til kende hvor hen til omhandle den 
problemer at Jeg er stillet over for hver dag. Lord God , 
Hjselp mig hen til ville gerne kende jer Bedre og hen til ville 
gerne hjselp anden Christians i mig omráde og omkring den 
jord. 

JEG bed at jer ville indr0mme den Elektronisk skrift hold og 
dem hvem arbejde med den website og dem hvem hjselp sig 
jeres klogskab. JEG bed at jer ville hjselp den individ 
medlemmer i deres slsegt ( og mig slsegt ) hen til ikke vsere 
spiritually narrede , men hen til opfatte jer og hen til ville 
gerne optage og komme efter jer i al mulig mádé. og JEG 
opfordre jer hen til lave disse sager i den bensevne i Jesus , 
Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MojiHTBa k öory ^oporoií Bor, Bm hto öwjih 
BbinymeHbi oto Gospel hjih stot HOBbiö testament TaK, 
^rro Mbi öyjieM BbiyHHTb öojibine o Bac. nojKanyHcra 
noMorHTe jhoaíim OTBercTBeHHbiM ajih ^enaTb 3iy 
3jieKTpoHHyio KHHry HMeiomefíca. Bbi 3HaeTe ohh h bh 
M05KeTe noMOHb hm. no5KajryfícTa noMorHTe hm MOHb 
paöoTaTb öbicTpo, h CAenaíÍTe 6onee sneKTpoHHbie khhfh 
HMeiomeííca nojKanyíícTa noMorHTe hm HMerb Bee pecypcbi, AeHbr, npoHHOCTb h BpeMa KOTopbie ohh ajih roro 
^rroöbi MOHb ^ep>KaTb paöoTaTb ajih Bac. nojKajryHcra 
noMorHTe tcm öy^yr nacTbio KOMaimH noMoraeT hm Ha 
e5KeAHeBHoe ocHOBamie. nojKajryHcra fairre hm npoHHOCTb 
jxm roro MTOÖbi npoAOJDKaTb h js&B&n> KaawMy H3 hx 

AyXOBHOe BHHKaHHe JIJISI paÖOTbl HTO Bbl XOTHTe hx 

c^ejiaTb. Ilo5KajiyHCTa noMorHTe KaawMy H3 hx He HMeTb 
crpax h He BcnoMHHaTb mto bh öy^eTe 6oroM OTBenaiOT 
MOJiHTBe h in charge of Bee. ií mojho mto bh oöoaphjih hx, 
h mto bh 3amHmaeTe hx, h paöcrra & MHHHCTepcTBO mto 

OHH BKJUOHeHbl BHyTpH. 

ií MOJTfO MTO Bbl 3aiHHTHJTH HX OT ^yXOBHHX yCHJIHH HJIH 

Apyrnx npenoH CMorjiH noBpe^HTb hm hjih 3aMeAJnrrb hm 
bhh3. Ilo5KajiyHCTa noMorHTe MHe Kor/ia n Hcnojib3yio stot 
HOBbiíí testament raioKe jxm roro htoöh ^yMaTb jüojssm 
AenajiH stot BapnaHT HMeiomeHca, TaK, mto h CMory 

nOMOJIHTb JXS\H HX H n03TOMy HX CMOrHTe npOAOJDKaTb 
nOMOHb ÖOJIbHie JüOJSgM. 

Jí Momo mto bh /jajiH MHe BinoÖJieHHOCTb Baniero 
CBjrreiffliero cnoBa (HoBbiíía 3aBeT), h mto bh /iaJiH MHe 
AyxoBHbie npeMy/ipocTb h pacno3HaHHe jxm roro mtoöh 
3HaTb Bac 6onee ny^nie h noHírrb nepno/io BpeMeHH 
KOTopoM mh 5KHBeM b. rkoicajryHCTa noMorHTe MHe cyMerb 
KaK oömarbca c 3aTpy^HeHH>iMH mto h confronted c 
KaaíHHM /iHeM. JlopA Bor, noMoraeT MHe xoTerb 3HaTb Bac 
6onee nyHHie h xoTeTb noMOHb ^pyrHM xpHcraaHKaM b 
Moeíí oönacTH h BOKpyr Mnpa. 

ií MOJTfO mto bh /iajiH 3JieKTpOHHyK) KOMaH/iy H Te KHHrH 
noMoraiOT hm Bania npeMy/ipocTb. ií mojtk) mto bh 
noMorjiH HH^HBH/iyajibHHM HjieHaM hx ceMbH (h Moeíí 
ceMbn) ^yxoBHOCT 6biTb oÖMaHyTHM, ho noHaTb Bac H 
xoTeTb npHHaTb h nocne^OBaTb 3a Bac b Kaac^OH ^opore. 
Tajoice fairre HaM komiJiopt h WBejieime b sth BpeMeHa h % cnpaniHBaeM, mto Bbi ^enaeTe 3th Bemn in the name of 
CbfflOK 6ora, jesus christ, aMHHb, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ipar Bor , Ejiaroaapíi th to3h to3h Hob 
3aBemaHne has p.p. ot be ocBoöoacaaBaM TaKa 
to3h Hne CTe cnocoöeH kbm yna ce noBene 
HaoKOJio th. XapecBaM noMaraM onpeaejTHTejieH hjich 
xopa OTroBopeH 3a npnroTBaHe to3h Electronic KHHra 
HaniPieH. 

XapecBaM noMaraM rax ki>m 6i>Aa cnocoöeH ki>m paöoTa 
nocra , n npaBa noBene Electronic KHJDKapHHna HajinneH 
XapecBaM noMaraM rax ki>m HMaM nan onpeAenHTejieH 
HjieH cpe/tCTBO , oirpeAejiHTeneH nneH napn , 
onpeAejiHTejieH hikh ycTOHHHBOCT h onpeAejiHTeneH HjieH 
BpeMe to3h Te wyama in pe# ki>m 6i>Aa cnocoöeH ki>m 
/rbp5Ka /TBH5KeHHe 3a Th. XapecBaM noMaraM ot that to3h 
ere nacT Ha onpeAejiHTeneH hjich Bnpar to3h noMaraM rax 
Ha an BceKHrnreBeH 6a3a. 

XapecBaM ^aBaM rax onpeAejiHreneH hjich yctohhhboct 
ki>m npoAtJDKaBaM h /laBaM BceKH Ha rax onpeAejiHreneH 
HjieH /ryxoBeH cxBamaHe 3a onpeaejiHTeneH nneH paöoTa 
TO3H th jnmea Tax ki>m npaBa. 

XapecBaM noMaraM BceKH Ha Tax ki>m He HMaM crpax h ki>m 
noMHH to3h th ere onpeAejiHTeneH hjich Bor koíí OTroBop 
MOJiHTBa h koíí e in m>jiHa Ha bchhko. A3 mojih to3h th yac 
Haci>pHaBaM Tax , h to3h th 3amHraBaM Tax , h onpeAejiHTeneH HjieH paöoTa & mhhhctcpctbo to3h Te ere 
3ani>jDKaBaM in. A3 mojih to3h th yac 3amHTaBaM rax ot 
onpeAenHTeneH HjieH flyxoBeH Cnna hjih ^pyr npenKa to3h 
p.t. ot can Bpe^a rax hjih 6aBeH rax rono Bi>3BHHieHHe. 
XapecBaM noMaraM me Kora A3 ynoTpeöa to3h Hob 
3aBemaHne ki>m cbiho mhcjih Ha onpeAejnrrejieH HjieH xopa 
koíí HMaM p.t. h p.p. ot make to3h H3AaHHe HajiHneH , TaKa 
TO3H A3 Mora mojih 3a rax h TaKa Te Mora npo/rbJDKaBaM 
ki>m noMaraM noBene xopa A3 mojih to3h th yac AaBaM me 
a jho6ob Ha your Cbjit JfyMa ( onpeAejnrrejieH HjieH Hob 
3aBemaHHe ), h to3h th yac /jaBaM me /ryxoBeH Mi>/rpocT h 
pa3JiHHaBaHe ki>m 3Haa th no-Ao6i>p h ki>m pasönpaM 
onpeAejiHTejieH HjieH nepnoA Ha BpeMe to3h HHe ere 5khb 
in. XapecBaM noMaraM me ki>m 3Haa Kaic ki>m pa3AaBaM c 
onpeAejiHTejieH HjieH m-bhch to3h A3 cbm ronpaBaM npeA c 
BceKH jien. 

JlopA Bor , ÜOMaraM me ki>m jnmea ki>m 3Haa th no-Ao6i>p 
h ki>m jnmea ki>m noMaraM ^pyr Xphcthíihckh in my iuiom 
h HaoKono onpeAejiHTejieH HjieH cbjit. 

A3 MOJiH to3h th yac ^SBaM onpeAejnrrejieH HjieH Electronic 
KHHra Birpar h ot that koíí paöoTa Ha onpeAejnrrejieH HjieH 
website h ot that koíí noMaraM tjix your Mi>/rpocT. A3 mojih 
to3h th y5K noMaraM onpeAejnrreneH HjieH jnraeH huchctbo 
Ha TexeH ceMeöcTBO ( h my ceMeöcTBO ) ki>m He 6i>Aa 
/ryxoBeH H3MaMBaM , ho ki>m pasönpaM th h ki>m jninca ki>m 
npneMaM h cjie/tBaM th in BceKH m>T. h A3 mnaM th ki>m 
npaBa Te3H Hemo in onpeflejnrrejieH HjieH HMe Ha He3yHT , 
Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Incil bkz. 

have be serbest birakmak taki biz are güclü -e dogra 
ögrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek 
belgili tanimlik insanlar -den sorumlu icin yapim bu 
elektronik kitap elde edilebilir. mutlu etmek yardim etmek 
onlan -e dogra muktedir is hizli , ve yapmak daha elektronik 
kitap elde edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e 
dogra -si olmak tüm belgili tammlik kaynak , belgili 
tammlik pára , belgili tammlik güc ve belgili tammlik zaman 
adl. 

su onlar lüzum icin muktedir almák calisma icin sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. su are bölüm -in belgili tammlik 
takim adl. su yardim etmek onlan üstünde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlan belgili tammlik güc -e dogra 
devam etmek ve vermek her -in onlan belgili tammlik 
ruhaní basiret icin belgili tammlik is adl. 
su sen istemek onlan -e dogra yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlan -e dogra degil -si olmak korkmak ve -e 
dogra animsamak adl. su sen are belgili tammlik mabut kim 
yamt dua ve kim bkz. be icin de fiyat istemek -in her sey. I 
dua etmek adl. su sen -cekti yüreklen dinnek onlan , ve adl. 
su sen korúinak onlan , ve belgili tammlik is & bakanlik adl. 
su onlar are mesgul icinde. I dua etmek adl. su sen -cekti 
korúinak onlan — dan belgili tammlik ruhaní güc ya da diger 
engel adl. 

su -ebil zarar onlan ya da yavas onlan asagi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu incil -e dogra da 
düsün belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmis 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek icin 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim etmek daha insanlar I dua etmek adl. su sen -cekti vermek 
beni a ask -in senin kutsai kelime ( belgili tanimlik Íncil ), 
ve adl. su sen -cekti vermek beni ruhaní akillilik ve 
discernment -e dogra bilmek sen daha iyi ve -e dogra 
anlamak belgili tammlik döndürmemem adl. su biz are canh 
iginde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogra bilmek 
nasil -e dogra dagitmak ile belgili tammlik müskülat adl. 
su I am kar§i koymak ile her gün. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogra istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogra istemek -e dogru yardim etmek diger Hristiyan 
i^inde benim alán ve cevrede belgili tammlik dünya. I dua 
etmek adl. su sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ üstünde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. su sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogra degil 
var olmak ruhaní aldatmak , ama -e dogra anlamak sen ve -e 
dogra istemek -e dogra almák ve izlemek sen icjnde her yol. 
ve I sormak sen -e dogra yapmak bunlar e§ya adma Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. su bu Íncil bkz. have be serbest 
brrakmak taki biz are gü^lü -e dogra ögrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek belgili tanimlik 
insanlar -den sorumlu icin yapim bu elektronik kitap elde 
edilebilir. mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogra 
muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik kitap elde 
edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogru -si 
olmak tüm belgili tammlik kaynak , belgili tammlik pára , 
belgili tammlik güc ve belgili tammlik zaman adl. 
su onlar lüzum icin muktedir almák calisma icin sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. su are bölüm -in belgili tammlik 
takim adl. su yardim etmek onlari üstünde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlari belgili tammlik güc -e dogra 
devam etmek ve vermek her -in onlari belgili tammlik 
ruhaní basiret icin belgili tammlik is adl. 

su sen istemek onlari -e dogra yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlari -e dogra degil -si olmak korkmak ve -e 
dogra animsamak adl. su sen are belgili tammlik mabut kim 
yamt dua ve kim bkz. be icin de fiyat istemek -in her sey. I 
dua etmek adl. su sen -cekti yüreklen dirinek onlari , ve adl. 
su sen korúinak onlari , ve belgili tammlik i§ & bakanlik adl. 
su onlar are me§gul icinde. I dua etmek adl. su sen -cekti 
korúinak onlari — dan belgili tammlik ruhaní güc ya da diger 
engel adl. 

su -ebil zarar onlari ya da yava§ onlari asagi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu íncil -e dogra da 
düsün belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek icin 
onlari vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim 
etmek daha insanlar I dua etmek adl. su sen -cekti vermek 
beni a ask -in senin kutsai kelime ( belgili tammlik Íncil ), 
ve adl. su sen -cekti vermek beni ruhaní akillihk ve 
discernment -e dogra bilmek sen daha iyi ve -e dogra 
anlamak belgili tammlik döndürmemem adl. su biz are canh 
icinde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek 
nasil -e dogra dagitmak ile belgili tammlik müskülat adl. su I am kar§i koymak ile her gün. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogra istemek -e dogra bilmek sen daha iyi ve 
-e dogra istemek -e dogra yardim etmek diger Hristiyan 
icinde benim alán ve cevrede belgili tammlik dünya. I dua 
etmek adl. su sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ üstünde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. su sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogra degil 
var olmak ruhaní aldatmak , ama -e dogra anlamak sen ve -e 
dogra istemek -e dogra almák ve izlemek sen icinde her yol. 
ve I sormak sen -e dogra yapmak bunlar e§ya adina Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Serbia - Servia - Serbian 

Serbia Serbian Servian Prayer Isus Krist Molitva Bog Kako 
Moliti moci cuti moj molitva za pitati davati ponuditi mene 
otkriti duhovni Vodstvo 

Serbia ■ Prayer Requests (praying ) to G od ■ explained in 
Serbian (servian) L anguage 

Molitva za Bog ## Kako za Moliti za Bog 
Kako Bog moci cuti moj molitva 
Kako za pitati Bog za davati ponuditi mene 
Kako otkriti duhovni Vodstvo Kako za náci prédája iz urok Raspolozenje 

Kako za zasluga odredeni clan istinit Bog nad Nebo 

Kako otkriti odredeni clan Hriscanin Bog 
Kako za moliti za Bog droz Isus Krist 
JA imati nikada molitva pre nego 
Vazan za Bog 
Bog zeljan ljubavi svaki osoba osoba 

Isus Krist moci pomoc 
Se Bog Biti stalo moj zivot 
Molitva Trazenju 

stvar taj te moc oskudica za űzeti u obzir govorenje za Bog 
okoló Molitva Trazenju kod te , okoló te Govorenje za Bog , odredeni clan Kreátor nad odredeni 
clan Svemir , odredeni clan Gospodar : 

1 . taj te davati za mene odredeni clan hrabrost za moliti 
odredeni clan stvar taj JA potreba za moliti 2. taj te davati za 
mene odredeni clan hrabrost za verovati te pa primiti sta te 
oskudica raditi s moj zivot , umjesto mene uznijeti moj 
vlastiti volja ( namera ) iznad vas. 

3. taj te davati mene ponuditi ne career moj bojazan nad 
odredeni clan nepoznat za postati odredeni clan isprika , 
inace odredeni clan osnovica umjesto mene ne za sluziti 
you. 

4. taj te davati mene ponuditi vidjeti pa uciti kako za imati 
odredeni clan duhovni sway JA potreba ( droz tvoj rijec Biblija ) jedan ) umjesto odredeni clan dogadaj ispred pa P ) 
umjesto moj vlastiti crew duhovni putovanje. 

5. Taj te Bog davati mene ponuditi oskudica za sluziti Te 
briny 

6. Taj te podsetiti mene za razgovarati sa te prayerwhen ) JA 
sam frustriran inace u problemima , umjesto tezak za odluka 
stvar ja sam jedini droz moj ljudsko bice sway. 

7. Taj te davati mene Mudrost pa jedan srce ispunjen s 
Biblijski Mudrost tako da JA sluziti te briny delotvorno. 

8. Taj te davati mene jedan zelja za ucenje tvoj rijec , Biblija 
, ( odredeni clan Növi Zavjet Evandelje nad Zahod ), na 
temelju jedan crew osnovica 9. taj te davati pomoc za mene 
tako da JA sam u mogucnosti za obavestenje stvar unutra 
Biblija ( tvoj rijec ) sta JA moci osobno vezati za , pa taj 
volja pomoc mene shvatiti sta te oskudica mene raditi unutra 
moj zivot. 

10. Taj te davati mene vélik raspoznavanje , za shvatiti kako 
za objasniti za ostali tko te biti , pa taj JA moci uciti kako 
uciti pa knotkle kako za pristajati uza sto te pa tvoj rijec ( 
Biblija ) 

11. Taj te donijeti narod ( inace websites ) unutra moj zivot 
tko oskudica za knotkle te , pa tko biti jak unutra njihov 
precizan sporazum nad te ( Bog ); pa Taj te donijeti narod ( 
inace websites ) unutra moj zivot tko ce biti u mogucnosti za 
ohrabriti mene za tocno uciti kako za podeliti Biblija rec nad 
istina (2 Timotej 215:). 

12. Taj te pomoc mene uciti za imati vélik sporazum okoló 
sta Biblija prikaz 3. lice od TO BE u prezentu najbolji , sta 
3. lice od TO BE u prezentu vecina precizan , pa sta je preko duhovni sway & snaga , pa sta prikaz sloziti se s odredeni 
clan izvorni rukopis taj te nadahnut odredeni clan autorstvo 
nad odredeni clan Növi Zavjet za pisati. 

13. Taj te davati ponuditi mene za kőrist moj vrijeme unutra 
jedan dobár put , pa ne za uzaludnost moj vrijeme na 
temelju Neistinit inace prazan metod za dobiti zaglavni 
kamen za Bog ( ipák taj nisu vjerno Biblijski ), pa kuda tim 
metod proizvod nijedan dug rok inace trajan duhovni voce. 

14. Taj te davati pomoc za mene za shvatiti sta za traziti 
unutra jedan crkva inace jedan mjesto nad zasluga , sta rod 
nad sumnja za pitati , pa taj te pomoc mene za náci vernik 
inace jedan parson s vélik duhovni mudrost umjesto lak 
inace neistinit odgovor. 

15. taj te uzrok mene za secati se za sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( takav kao Latinluk 8), tako da JA moci imati pik na 
moj srce pa imati moj pamcenje spreman , pa biti spreman 
za davati dobro odgovarati ostali nad odredeni clan nadati se 
taj JA imati okoló te. 

16. Taj te donijeti ponuditi mene tako da moj vlastiti 
teologija pa doktrína za slagati tvoj rijec , Biblija pa taj te 
nastaviti za pomoc mene knotkle kako moj sporazum nad 
doktrina moci poboljsati tako da moj vlastiti zivot , stil 
zivota pa sporazum nastavlja da bude zaglavni kamen za sta 
te oskudica to da bude umjesto mene. 

17. Taj te otvoren moj duhovni uvid ( zakljucak ) sve vise , 
pa taj kuda moj sporazum inace percepcija nad te nije 
precizan , taj te pomoc mene uciti tko Isus Krist vjerno 3. 
lice od TO BE u prezentu. 

18. Taj te davati ponuditi mene tako da JA moci za odvojen 
iko neistinit obredni sta JA imati zavisnost na temelju , iz tvoj jasan poucavanje unutra Biblija , ako postoje nad sta JA 
sam sledece nije nad Bog , inace 3. lice od TO BE u 
prezentu u suprotnosti sa sta te oskudica za poucavati nama 
okoló sledece te. 

19. Taj iko sile nad urok ne oduteti iko duhovni sporazum 
sta JA imati , ipák radije taj JA zadrzati odredeni clan znanje 
nad kako za knotkle te pa ne da bude lukav unutra ovih dan 
nad duhovni varka. 

20. Taj te donijeti duhovni sway pa ponuditi mene tako da 
JA volja ne da bude dio nad odredeni clan Vélik Koji pada 
Daleko inace nad iko pokret sta postojati produhovljeno 
krivotvoriti za te pa za tvoj Svet Rijec 

21. Taj da onde 3. lice od TO BE u prezentu bilo sto taj JA 
imati ispunjavanja unutra moj zivot , inace iko put taj JA ne 
imate odgovaranje za te ace JA treba imati pa taj 3. lice od 
TO BE u prezentu sprjecavanje mene iz oba hodanje s te , 
inace imajuci sporazum , taj te donijeti tim stvar / odgovor / 
dogadaj leda u moj pamcenje , tako da JA odreci se njima u 
ime Isus Krist , pa svi nad njihov vrijednosni papiri pa 
posledica , pa taj te opet staviti iko praznina ,sadness inace 
ocajavati unutra moj zivot s odredeni clan Radost nad 
odredeni clan Gospodar , pa taj JA postojati briny 
usredotocen na temelju znanje za sledii te kod citanje tvoj 
rijec , odredeni clan Biblija 

22. Taj te otvoren moj oci tako da JA moci za jasno vidjeti 
pa prepoznati da onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan 
Vélik Varka okoló Duhovni téma , kako za shvatiti danasji 
fenomén ( inace ovih dogadaj ) iz jedan Biblijski 
perspektiva , pa taj te davati mene mudrost za knotkle i tako 
taj JA volja uciti kako za pomoc moj prijatelj pa voljen sam 
sebe ( rodbina ) ne postojati dio nad it. 23. Taj te osigurati taj jednom moj oci biti otvoreni pa moj 
pamcenje shvatiti odredeni clan duhovni izrazajnost nad 
trenutni zbivanja uzimanje mjesto unutra odredeni clan svet 
, taj te pripremiti moj srce prihvatiti tvoj istina , pa taj te 
pomoc mene shvatiti kako za náci hrabrost pa sway droz 
tvoj Svet Rijec , Biblija. U ime Isus Krist , JA traziti ovih 
stvar potvrdujuci moj zelja da bude slozno tvoj volja , pa JA 
sam iskanje tvoj mudrost pa za imati jedan ljubav nad 
odredeni clan Istina Da Briny podno Stranica 
Kako za imati Vjecan Zivot Nama biti dearth da danasji foil ( nad molitva trazenju za 
Bog ) 3. lice od TO BE u prezentu u mogucnosti za pomoci 
te. Nama shvatiti danasji ne moze biti odredeni clan najbolji 
inace vecina delotvoran prevod. Nama shvatiti taj onde biti 
mnogobrojan razlicit putevi nad izraziv misao pa reci. Da te 
imati jedan sugestija umjesto jedan bolji prevod , inace da te 
slican za űzeti jedan malen kolicina nad tvoj vrijeme za 
poslati sugestija nama , te ce biti pomaganje hiljadu nad 
ostali narod isto , tko volja onda citanje odredeni clan 
poboljsan prevod. Nama cesto imati jedan Növi Zavjet 
raspoloziv unutra tvoj jezik inace unutra jezik taj biti redak 
inace star. 

Da te biti handsome umjesto jedan Növi Zavjet unutra jedan 
specifican jezik , ugoditi pisati nama. Isto , nama oskudica 
da bude siguran pa probati za komunicirati taj katkada , 
nama ciniti ponuda knjiga taj nisu Slobodan pa taj ciniti 
kostati novac. Ipák da te ne moci priustiti neki od tim 
elektronicki knjiga , nama moci cesto ciniti dobro razmena nad elektronicki knjiga umjesto pomoc s prevod inace 
prevod posao. Te ne morati postojati jedan strucan radnik , jedini jedan 
pravilan osoba tko 3. lice od TO BE u prezentu zainteresiran 
za pomaganje. Te treba imati jedan racunar inace te treba 
imati pristup za jedan racunar kod tvoj mestanin bibliotéka 
inace univerzitet inace univerzitet , otada tim obicno imati 
bolji spoj za odredeni clan Internet. Te moci isto obicno 
utemeljiti tvoj vlastiti crew SLOBODAN elektronski posta 
racun kod lijeganje mail.yahoo.com 

Ugoditi űzeti maloprije otkriti odredeni clan elektronski 
posta adresa smjesten podno inace odredeni clan kraj nad 
danasji stranica. Nama nadati se te volja poslati elektronski 
posta nama , da danasji 3. lice od TO BE u prezentu nad 
pomoc inace hrabrenje. Nama isto ohrabriti te za dodir nama 
u vezi sa Elektronicki Knjiga taj nama ponuda taj biti van 
kostati , pa slobodan. Nama ciniti imati mnogobrojan knjiga unutra stran jezik , 
ipák nama ne uvijek mjesto njima za primiti elektronski ( 
skidati podatke ) zato nama jedini napraviti raspoloziv 
odredeni clan knjiga inace odredeni clan téma taj biti preko 
zatrazen. Nama ohrabriti te za nastaviti za moliti za Bog pa 
za nastaviti uciti okoló Njemu kod citanje odredeni clan 
Növi Zavjet. Nama dobrodosao tvoj sumnja pa primedba 
kod elektronski posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Dragá Dumnezeu , Multumesc that this Nou Testament 

has been released so that noi sintem capabil la spre learn 
mai múlt despre tu. 

Te rog ajutá-má oamenii responsible pentru making this 
Electronic carte folositor. Te rog ajutá-má pe ei la spre a fi 
capabil la spre work rapid , §i a face mai múlt Electronic 
carte folositor Te rog ajutá-má pe ei la spre have tot art.hot. 
resources , art.hot. báni , art.hot. strength si art.hot. timp that 
ei nevoie ínáuntru ordine la spre a fi capabil la spre a pástra 
working pentru Tu. 

Te rog ajutá-má aceia that esti part de la team that ajutor pe 
ei on un fiecare basis. A face pe piac la a da pe ei art.hot. 
strength la spre a continua §i a da each de pe ei art.hot. spirit 
understanding pentru art.hot. work that tu nevoie pe ei la 
spre a face. 

Te rog ajutá-má each de pe ei la spre nu have fear sj la spre 
a-§i aminti that tu esti art.hot. Dumnezeu ciné answers 
prayer §i ciné este el ínáuntru acuzatie de tot. I pray that tu 
trec.de la will encourage pe ei , §i that tu a proteja pe ei , §i 
art.hot. work & ministru that ei sínt ocupat ínáuntru. I pray 
that tu trec.de la will a proteja pe ei de la art.hot. Spirit 
Forces sau alt obstacles that a putut harm pe ei sau lent pe ei 
jos. 

Te rog ajutá-má cínd I folos this Nou Testament la spre de 
asemenea think de la oameni ciné have made this a redacta 
folositor so that I a putea pray pentru pe ei §i so ei a putea a continua la spre ajutor mai múlt oameni I pray that tu trec.de 
la will dá-mi o dragoste de al táu Holy Cuvínt ( art.hot. Nou 
Testament ), si that tu trec.de la will acordá-mi spirit 
wisdom §i discernment la spre know tu better §i la spre 
understand art.hot. perioadá de timp that noi sintem viu 
ináuntru. 

Te rog ajutá-má la spre know cum la spre deal cu art.hot. 
difficulties that I sínt confronted cu fiecare zi. Lord 
Dumnezeu , Ajutá-má help la spre nevoie la spre know tu 
Better si la spre nevoie la spre ajutor alt Crestin ináuntru 
meu arie §i around art.hot. lume. I pray that tu trec.de la will 
a da art.hot. 

Electronic carte team §i aceia ciné work pe website §i aceia 
ciné ajutor pe ei al táu wisdom. I pray that tu trec.de la will 
ajutor art.hot. individual members de lor familie ( sj meu 
familie ) la spre nu a fi spiritually deceived , numai la spre 
understand tu §i eu la spre nevoie la spre accent §i a urma tu 
ináuntru fiecare way. §i I a intreba tu la spre a face acestia 
things in nume de Jesus , Ámen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Russian - Russe - Russie 

Russian Prayer Requests - MűJIHTBa K 

6ora KaK noMOJiHTb k 

6ora KaK 6or mcokct ycjrbmiaTb MoeMy 

MOJiHTBe KaK cnpocHTb, mto 6or mm noMomb k MHe 

KaK HaÖTH /ryxoBHoe HaBe/jernie 

KaK HaÖTH deliverance ot 3Jieííniero 

jiyxoB KaK noKjiOHHTbca noncTHHe 6or 

paa KaK Hairra xpHcraaHCKoe 

6ora KaK noMOJiHTb k 6ory ^o 

jesus christ % mncoiTia He Monnna nepeA 

BaacHbiM k Bjno6jieHHOCTaM 6ora 

6ora KaíKAoe jnmHBH/ryajibHoe 

jesus, KOTop nepcoHbi christ mcokct noMOHb 

AenaeT BHHMaTenbHOCTb 6ora o mohx Bemax 

3anpOCOB MOJiHTBe 

5KH3HH Bbl MOrjIH XOTeTb jxs\n paccMOTpeHHa noroBopHTb K 
6ory o 3anpocax mouhtbc 
BaMH, o mc roBopam k 6ory, co3/jaTejib BcejieHHoro, jiop/j: 
1. bbi /jajiii 6bi k MHe CMejiocTii noiviojiHTfc itemn h juia 

TOTÓ HTOÖbl nOMOJIHTfc 

2. Bbl flaJIH 6bl K MHe CMejIOCTH BepHTb BaM H npHHHMaTb 

bh xoTHTe c^ejiaTb c Moeö jktohmo, BMecTO MeHa exalting 
moh bojih (HaMepne) Han tbohm. 

3. bh flanH 6bi MHe noMOHjb jxm Toro mtoöh He 
npenaTCTBOBaTb mohm CTpaxaM HencBecTHa CTaTb 

OTrOBOpKaMH, HJIH OCHOBa AJm MeH3, KOTOp Hy5KHO He 

cjry5KHTb bh. 4. bh /jajiH 6bi MHe noMomb ajih roro mtoöh yBímeTb h BbiyHHTb KaK HMeTb /lyxoBHyio npoHHOdb a 
(nepe3 Banie cjiobo 6h6jihh) a) ajih cjiynaeB Bnepea h 6) 
jxm Moero coöcTBeHHoro jnraioro ^yxoBHoro 
nyTeniecTBHH. 

5. ^to bh 6or /jajiH MHe noMomb ajih roro htoöh xoTeTb 
cny5KHTb bh öojibine 

6. ^to bh remind, mto h pa3roBapHBan c BaMH (prayer)when 
n ce6a paccrpobre hjih b 3aTpy/nieHHH, bmccto nbiraTbca 
pa3peniHTb Bénin TOJibKO nepe3 mok> jnoACKyio npoHHOCTb. 

7. ^to bh ^ajiH MHe npeMy/ipocTb h cepaue 3anojiHHjio c 
ÖHÖJieöcKOH npeMy/ipocTbio Taic HOI1 % cjiyjKHji 6h bh 

3(J)(J)eKTHBHO. 

8. ^to bh /jajiH MHe 5KenaHHe royHHTb Bame cjiobo, 
6h6jihk>, (HoBbiíía 3aBeT Gospel john), on a personal basis, 

9. Bbl flaJIH 6bl nOMOIHH K MHe TaK, MTO H 6y^y 3aMeTHTb 

Bénin b 6h6jihh (BameM cnoBe) n Mory jihhho OTHecra k, h 
KOTopoíí noM05KeT MHe noHHTb bh xoTHTe MeHa c/ienaTb b 

MOeÖ 5KH3HH. 

10. ^to bh ^ajiH MHe öojibHioe pacno3HaHHe, jxm roro 
MTOÖbi noHaTb KaK o6"bacHHTb k ^pyrHM KOTopbie bh, h mto 
% Mor BbiyHHTb KaK BbiyHHTb h cyMeTb KaK CToaTb BBepx 
Ajih Bac h Bamero cnoBa (6h6jihh) 

1 1 . ^TO BH npHHeCJIH JüOJSgM (HJIH Websites) B MOeÖ 5KH3HH 
XOT3T 3HaTb BaC, H KOTOpbie CHJIbHH B HX TOHHOM 

BHHKaHHH Bac (6or); h to bh npHHecjiH 6h jüojssm (hjih 
websites) b Moeö 5kh3hh 6y/ieT oöoApHTb Meroi tohho 
BbiyHHTb KaK pa3AejiHTb 6h6jihio cjiobo npaB/iH (2 timothy 
2:15). 12. ^to Bbi noMorjiH MHe BbiyHHTb HMeTb öojibinoe 
BHHKaHne o KOTopbiö BapnaHT 6h6jihh caMbie jryHHrae, 

KOTOpblH CaMblíí TOHHHH, H KOTOpbIH HMeeT CaMbK 

AyxoBHbie npoHHOCTb & cnny, h KOTopaa BapnaHT 
cornaniaeTca c nepBOHananbHO pyKonncaMH mto bh 
BOOAynieBHjiH aBTopbi HoBbiöa 3aBeT HanncaTb. 

13. ^to bh /jajiH noMomb k MHe jxm Hcnojn>30BaHHíi Moero 
BpeMeHH b xoponieíí ^opore, h jxsisi Toro htoöh He 

paCTOHHTejIbCTBOBaTb MOe BpeMfl Ha JI05KHHX HJIH nycTbix 

MeTO^ax nonyHHTb closer to 6or (ho to He öy^bTe 

nOHCTHHe ÖHÖjieÖCK), H TJS$ Te MeTO^bl He npOH3BOA>IT 
HHKaKOÍÍ AOJirOCpOHHblíí HJIH lastillg flyXOBHHH 

njiOAOOBom. 

14. ^to bh ziajiH noMOHjb k MHe noHHTb look for b nepicoB 

HJIH MeCTe nOKJIOHeHHJI, HTO BHAbI BOnpOCOB, KOTOp Hy>KHO 
CnpOCHTb, H MTO Bbl nOMOrjIH MHe HaíÍTH BepyiomHx HJIH 

pastor c öojibiiiOH /ryxoBHoií npeMy/rpocTbio bmccto jiencnx 

HJIH JI05KHHX OTBeTOB. 

15. Bbl npHHHHHJIH 6bl MeHH BCnOMHHTb JXS\H TOrO MTOÖbl 

3anoMHHTb Bame cjiobo 6h6jihh (such as Romans 8), Taic, 
mto n CMory HMeTb ero b MoeM cep/me h HMeTb moh pa3yM 
6biTb noAroTOBjieHHbiM, h totobo jiarh otbct k ^pyroMy H3 
ynoBaHHa KOTopoe n HMeio o Bac. 

16. ^TO Bbl npHHeCJIH nOMOHJb k MHe TaK HÓIT moh 
coöcTBeHHbie Teojiorna h aoktphhh ajih roro htoöh 
corjiacHTbca c BaniHM cjiobom, ÖHÖJiHeíí h mto bh 
npoAOJDKajiHCb noMOHb MHe cyvieTb KaK Moe BHHKaHne 

AOKTpHHbl M05KHO yjiyHHIHTb TaK, MTO MOH COÖCTBeHHbie 

5KH3Hb, lifestyle h noHHMaTb 6y/ryT npo^ojDKaTbca 6biTb 
closer to bh xothtc hx 6biTb jxm mean. 17. ^TO Bbl paCKpbIJIH MOK) flyXOBHyK) npOHHIjaTejIbHOCTb 

(3atcjiK)HeHHíi) öojibine h öojibine, h mto rae moh BHHKainie 

HJIH BOCIipHHaTHe BaC He TOHHbl, MTO Bbl nOMOrjIH MHe 

BbiyHHTb jesus christ noHCTHHe. 

18. ^to Bbi /jajiH noMOHjb k MHe TaK HOI1 % Mor 6m 
OT/iejiHTb jnoöbie no5KHbie pHTyanbi % 3aBHcen Ha, ot Baninx 
acHbix npeno^aBaTejibCTB b 6h6jihh, ecnn jnoöoe H3, to h 
following He 6ora, hjih npoTHBonojioJKHbi k bh xothtc jxsisi 
Toro MTo6bi HayHHTb HaM - o cne^OBaTb 3a BaMH. 

19. ^to jnoöbie ycHjiHH 3na take away HHCKOJibKO /ryxoBHoe 

BHHKaHHe H HMeK), HO AOBOJIbHO MTO n coxpaHHji 3HaHHe 

KaK 3HaTb rac h 6biTb oÖMaHyTbiM BHyTpn these days 
AyxoBHoro oÖMaHa. 

20. ^to bh npHHecjiH /ryxoBiryio npoHHOCTb h noMorjin k 
MHe TaK HÓIT % He oy/ry nacTbio öojibnioíí nanaTb nponb 
hjih jnoöoro ABH5KeHHa öbijio 6bi ^yxoBHOCT counterfeit k 
BaM h k BameMy CBjrreifflieMy cnoBy. 

21. TO eCJIH MTO-HHÖbmb, TO H AejiajI B MOeÖ 5KH3HH, hjih 

jnoöaa topóra mto h ne OTBenaji k BaM no Mepe roro icaic % 
AOjraceH HMeTb h to npeAOTBpamaeT Meroi ot hjih iyjurrb c 

BaMH, HJIH HMeTb nOHHMaTb, MTO Bbl npHHecjiH Te 

things/responses/events back intő moíí pa3yM, TaK HOI1 % 
OTpeHbjica 6bi ot hx in the name of jesus christ, h Bee H3 hx 

BJIHÍIHHH H nOCJieACTBHH, H MTO Bbl 3aMeHHJIH JTfOÖbK 

emptiness, TOCKjiHBOCTb hjih despair b Moeö 5KH3HH c 
yTexoíí jiopaa, h mto a öojibine 6bui c<J)OKycnpoBaH Ha 
yHHTb noejie/tOBaTb 3a BaMH nyreM nnraTb ranie cjiobo, 
6h6jihíi. 

22. ^to bh pacKpbijiH moh rjia3a TaK HÓIT % Mor 6h >icho 
yBH/ieTb h y3HaTb ecjin 6y#eT öojibnioíí oÖMaH o /ryxoBHbix 
TeMax, to KaK noHírrb 3to aBjieHHe (hjih 3th cjryHaH) ot ÖHÖJieöcKOH nepcneKTHBbi, h mto bh p,ajm MHe 
npeMy/ipocTb ajih roro htoöh 3HaTb h TaK HOI1 % Bbiyny 

KaK nOMOHb MOHM #py3b!IM H nOJHOÖHJI OAHH 

(poACTBeHHHKH) jxs\n Toro MTo6bi He 6biTb nacTbio ee. 

23 ^to bh oöecneHHjiH mto pa3 moh raa3a pacicpbiHbi h moíí 
pa3yM noHHMaeT ^yxoBHoe 3HaneHHe TeKymne coöhthíi 
npHHHMaa Mecro b Mnpe, mto bh ikwotobhjih Moe cepAue 
jxm roro MTOÖbi npH3HaBaTb Bamy npaB/iy, h mto bh 
noMorjiH MHe noHírrb KaK mirra CMenocTb h npoHHOCTb 
nepe3 Banie CBjrreiniiee cjiobo, 6h6jihio. In the name of 
jesus christ, % npoiny 3th Benni noATBep^aa Moe jKejiamie 
6biTb b cooTBeTCTBHH Banieíí Bojieíí, h % nponiy Bania 
npeMy/ipocTb h HMeTb BjnoÖJieHHOCTb npaB/iH, AMHHb. BonbHie Ha Ane CTpaHHUH 

KaK HMeTb BeHHaaa }KH3Hb Mbl paUOCTHH eCJIH 3TOT CnHCOK (3anpOCOB MOJIHTBe K 

6ory) M05KeT noMOHb BaM. Mbi noHHMaeM 3to He mojkct 
6biTb caMHÍí jryHHiHH hjih caMHÍí 3(J)(J)eKTHBHHH nepeBOA. 
Mbi noHHMaeM mto öyjiyT MHoro no-pa3HOMy ^opor 
BbipaacaTb mhcjih h cnoBa. Ecjih bh HMeeTe npeAJlOJKeHHe 
AJia 6onee jryHiiiero nepeBO^a, hjih ecjin bh xotcji 6hjih 6h 
npHHírrb Manoe KOjnmecTBO Baniero BpeMeHH nocnaTb 
npeAJi05KeHHa k HaM, to bh oy/teTe noMoraTb TbionaM 
jnoAax TaioKe, KOTopbie nocne 3Toro npoHHraiOT 
yjryHHieHHHH nepeBOA. Mbi nacTO HMeeM hobhh testament 
HMeiomHiíca b BanieM JBbnce hjih b JCbncax pe/pco hjih 
CTapo. Ecjih bh CMOTpHTe jxm HOBoro testament b 
cneijHiJiHHecKH a3bnce, to nojKajryiícTa HannmnTe k HaM. Taioice, Mbi xothm 6biTb yBepeHbi h nbiraeMca CBa3biBaTb to 
HHor/ia, mh npe^JiaraeM Kmira KOTopbie He cboöoaho h 

KOTOpbie CTOHT /KJHbr. Hű eCJIH Bbl He M05KeTe n03BOJIHTb 
HeKOTOpbie H3 Tex 3JieKTpOHHbIX KHHr, TO Mbl M05KCM MaCTO 

ZienaTb oömch 3jieKrpoHHbix KHHr ajih noMOiHH c 
nepeBO^OM hjih paöoTOÍí nepeBO^a. Bbi He aojdkhh 6biTb 
npoiJieccHOHajibHbiM paöoTHHKOM, TOJibKO peryjiapHO 
nepcoHa KOTopaa 3aHHTepecoBaHa b noMoraTb. 

Bbl AOJDKHbl HMeTb KOMnblOTep HJIH Bbl ^OJDKHbl HMeTb 

AOCTyn k KOMnbiOTepy Ha Banrax MecTHbix apxHBe hjih 
KOJiJie5Ke hjih yHHBepcHTeTe, b Bimy totó mto Te oöhhho 
HMeiOT öojiee jryHHine coe/niHeHHa k HHTepHeTy. 

Bbi M05KeTe TaK5Ke oöhhho ycTaHaBjiHBaTb Báni 
coöcTBeHHbiíí jnpiHbiH CBOBO^HO yner ajieiapoHHaaa 
noHTa nyTeM h^th k mail.yahoo.com no5KajryíícTa 
npHHHMaeTe momcht jxsisi Toro htoöh cnnraTb a/ipec nocjie 
Toro KaK 3jieKTpoHHaaa noHTa bh pacnojKraceHH Ha /me 

HJIH KOHIje 3T0ÍÍ CTpaHHHH. 

Mbi HaneeMca bh nonuieT ajieKipoHHaaa noHTa k HaM, ecjin 
3to noMOHjH hjih noompeHHíi. Mbi TaioKe 060/nxaeM Bac 

CB>I3aTbC!I MH OTHOCHTejIbHO 3JieKTpOHHbIX KHHr Mbl 

npe^JiaraeM TOMy 6e3 ijeHbi, h cboöoaho, kotop mh HMeeM 

MHOrO KHHr B HHOCTpaHHHX JCHKaX, HO MH BCQTJS& He 

ycTaHaBjiHBaeM hx jxsisi Toro mtoöh nojryHHTb 3jieKipoHHO 
(download) noTOMy mto mh TOJibKO ^eJiaeM HMeiomeca 
KHHrH hjih TeMH KOTopbie cnpaniHBaTb. Mbi oöoApaeM Bac 

npOAOJDKaTb nOMOJIHTb K ÖOry H npOAOJDKHTb BbiyHHTb o 

eM nyTeM nnraTb HoBbiíía 3aBeT. Mbi npHBeTCTByeM Bánra 
BonpocH h KOMMeHTapHH ajieKipoHHaaa noHTa. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARABIC -LANGUE ARABÉ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

(_>oJIS IJJs 

o^J píis *^l I JlPijJ Ij I J*^ I Jt^l£ j »ü jj j ^-f IJ'-ijIjr r'^-íS 
IJjjrU ^I^jcjíI ^J_$ I j cjéSjj JjbjS ^J_$ IJ*^J i T ^j^S s 

C^CjI^í Jé!^ CJé!jj jlJjS ^J^ ^jl^Jí IJj^J 

Jé!. 

Ijjgl* I Jf(jJ£.£ IJC^ t^U^J ^ j»l fú I <_K-fJ_£c9 I ÜAjJ! l/O"'^? j j I j^J I JJ> \J\g l^jM Ui>=Jl'á jlüfL^JjJ £ j ^ iÁ£*. 
Í^J I JJ» íj Cj-i^Jcjf ^yi^C»f f j I JjjlCJ I Jjj^L? Ij £l£J°I f j 

I J^JL-jlCj I Jl^_£ L?f"^j I j LfU^J'f 'j M^>* ft>l '<ÍS b*-*! 

I<-!jtI«- fO-"^ 1 -^ £j J f>' l(J*^Jf »Ü £° J ^^ J Jj— ^J Il^Ü^' 
I Jjl(ja I J\^ j 2^<Jjl f j e J» I Ji=S^e I Jj>Cj|^í i ^Cj^ \ L yilAz L g^ I j 

'^mj fj IlÜlh. 

I^j IJJs I j éljCJ C^-ia^ j_£ £l_J Jé! é!J^í ljpj.i(ji£ (lj£íJ 'Ü^A,^) 

' jljts! (_>">-* ^-K? ^4 '"-bjc^? j'<-b^f s jt(i>-»l>t> 'j ^J^ 'j 1 ^ 

IlJ^J (_J— »f jl JlJCJJÓ Ijjf j_£í IJ^A,? CfciftJ' M^°L 

I Jjrle- ^I^JCJ^ L-q_£ f£j-£ *4,£M^'á I J^lfJ (£ I Jo^jM^ 

I Jc^_£ Cjjl^í l(*£i_£ táj L?Jf>. I JJj_P I JJ> i/O^Í^ÚL? ^JL^ I j 

CI^JLJ I jé! Lá^J JjjLf^ I j jjJ£^ I J^JL? j ÜfO^C'^'J ^-^ 

l^j l jjí jé!^> l j L^"^ 'J^^'M l Jl Í-M^JJJL^ lÜf J^M jl j^ J 

l^j I JJs Jiílf I j ^^I^J lUijb I^jCjsI (j^I^Jcj^) Jl líC'ÍI 

é!^l ^Ja^ jl I Jj»C^í jl JcJjTl£í L-q_£ íií I JjjlCJ 4 jHaJlJ j» jáj> I j 
IU£-J oií I Jlji^l* U)^ Ijj^ ígo*JC ' 'f\? J Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has 
been released so that we are able to learn more about 
you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. You know who they are and 
you are able to help them. 

Please help them to be able to work fást, and make 
more Electronic books available 

Please help them to have all the resources, the 
money, the strength and the time that they need in 
order to be able to keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help 
them on an everyday basis. Please give them the 
strength to continue and give each of them the spiritual 
understanding for the work that you want them to do. Please help each of them to not have fear and to 

remember 

that you are the God who answers prayer and who is 

in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you 
protect them, and the work & ministry that they are 
engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them or 
slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to 
alsó think of the people who have made this edition 
available, so that I can pray for them and so they can 
continue to help more people. 

I pray that you would give me a lőve of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me 
spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living 
in. 

Please help me to know how to deal with the 
difficulties that I am confronted with every day. Lord 
God, Help me to want to know you Better and to want 
to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team 
and those who help them your wisdom. God, help me 
to understand you better. Please help my family to 
understand you better alsó. 

I pray that you would help the individual members of 
their family (and my family) to not be spiritually 
deceived, but to understand you and to want to accept 
and follow you in every way. 

Alsó give us comfort and guidance in these times and I 
ask you to do these things in the name of Jesus , 
Ámen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

BOOKS which may be of Interest to you, the Reader 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Note: These Books listed below may be available at No cost, 
- in PDF - and Entirely FREE at: 

http://www.archive.org 

Available on demand in PDF Q Formát for Free 

but click and go to the Ebook or TEXT section 

orat http://books.qooqle.com 

Available on demand in POF™ Formát for Free or - for those in Europe - at 

http://qallica.bnf.fr 

Telechargez- ADOBE LJ PDF- Gratis 
Available on demand in PDF Formát for Free 

or for FRENCH at 

http://books.qooqle.fr/books 

Telechargez- ADOBE LJ PDF- Gratis 
Available on demand in PDF Formát for Free 

We encourage you to find out, and to keep separate copies 
on separate drives, in case your own computer should have 
occasional problems. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
A FEW BOOKS for NEW CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& King James Version - The best and ideál would be the 
text of the 1611, [referring to the 66 books of the Old and 
New Testaments] as produced by the originál 
translators. Geneva Bible - Version of the Old Testament and New 
Testament produced starting around 1560. Produced 
with the help of T (Beza)., who alsó produced an 
accurate LATIN version of the New Testament, based on 
the Textus Receptus. 

The Geneva Bible (several Editions of it) are available - 
as of this writing at www.archive.org in PDF 

Bible of Jay Green - Jay Green was the Translator for 
the Trinitarian Bible Society. His work is based on the 
Ancient Koine Greek Text (Textus Receptus) from 
which he translated directly. His work encompasses both 
Hebrew as well as Koine Greek (The Greek spoken at 
the time of Jesus Christ). 

The Translation of the New Testament [of Jay Green] 
can be found online in PDF for Free R-La grandé charte d'Angleterre ; ouvrage précédé d'un 
Précis - This is simply the MAGNA CHARTA, which 
recognizes liberty for everyone. [available online Free ] 

Cannon of the Old Testament and the New Testament 
or Why the Bible is Complete without the Apocrypha and 
unwritten Traditions by Professor Archibald Alexander 
Princeton Theological Seminary - 1851 - Presbyterian Board 
of Publications. [available online Free ] 

Recapitulated apostasy - concealed name & system of the 
Román Empire - interesting exercise for him who has ears 
to hear - by George Stanley Faber - 1833 [available online 
Free ] 

Historical Evidences of the Truth of the Scripture Records 
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOUBTS AND 
DISCOVERIES OF MODERN TIMES, by George 
Rawlinson - Lectures Delivered at Oxford University 
[available online Free ] 

The Apostolicity of Trinitarianism - by George Stanley 
Faber - 1832 - 3 Vol / 3 Tomes [available online Free ] 

The image-worship of the Church of Romé : proved to be 
contrary to Holy Scripture and the faith and discipline of the 
primitive church ; and to involve contradictory and 
irreconcilable doctrines within the Church of Romé itself 
(1847) by James Endell Tyler, 1789-1851[available online 
Free ] 

Calvin defended : a memoir of the life, character, and 
principles of John Calvin (1909) by Smyth, Thomas, 1808- 
1873 ; Publish: Philadelphia : Presbyterian Board of 
Publication. [available online Free ] The Supreme Godhead of Christ, the Comer-stone of 
Christianity by W. Gordon - 1855[available online Free ] A history of the work of redemption containing the outlines 

of a body of divinity ... 

Author: Edwards, Jonathan, 1703-1758. 

Publication Info: Philadelphia,: Presbyterian board of 

publication, [available online Free ] The origin of pagan idolatry ascertained from historical 
testimony and circumstantial evidence. - by George Stanley 
Faber - 1816 3 Vol. / 3 Tomes [available online Free ] 

The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Held 
A.D. 787, in which the Worship of Images was established 
- based on early documents by Rev. John Mendham - 1850 
[documents how this far-reaching Council went away from 
early Christianity and the New Testament] Worship of Mary by James Endell Tyler [available online 
Free] 

The Papai System from its origin to the present time 

A Historical Sketch of every doctrine, claim and practice of 

the Church of Romé by William Cathcart, DD 

1872 - [available online Free ] 

The Protestant exiles of Zillerthal; their persecutions and 
expatriation from the Tyrol, on separating from the Romish 
church - [available online Free ] 

An essay on apostolicai succession- being a defence of a 
genuine ministry - by Rev Thomas Powell - 1846 An inquiry intő the history and theology of the ancient 
Vallenses and Albigenses; as exhibiting, agreeably to the 
promises, the perpetuity of the sincere church of Christ 
Publish info London, Seeley and Burnside, - by George 
Stanley Faber - 1838 [available online Free ] The Israel of the Alps. A complete history of the Waldenses 
and their colonies (1875) by Alexis Muston (History of the 
Waldensians) - 2 Vol/ 2 Tome - Available in English and 
Separately ALSÓ in French [available online Free ] Encouragement for Women 

Amy Charmichael 

AMY CARMICHAEL - From Sunrise Land 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Lotus buds (1910) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Overweights of joy (1906) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -Walker of Tinnevelly (1916) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -After Everest ; the experiences of a 
mountaineer and medical mission (1936) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -The continuation of a story ([1914 [available online Free ] AMY CARMICHAEL -Ragland, pioneer (1922) 
[available online Free] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF HUNGÁRIÁN CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& HISTORY OF THE PROTESTANT CHURCH IN 
HUNGARY By J. H. MERLE D'AUBIGNE - 
1854 [available online Free ] Hungary and Kossuth-An Exposition of the Laté Hungárián 

Revolution by Tefft 

1852 [available online Free ] 

Secret history of the Austrian government and of its ... 
persecutions of Protestants By Joseph Alfréd Michiels - 
1859 [available online Free ] 

Sketches in Remembrance of the Hungárián Struggle for 
Independence and National Freedom Edited by Kastner 
(Circ. 1853) [available online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF FRENCH CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Bible Francaise de Calvin V 1 
[available online Free ] 

La Bible Francaise de Calvin V 2 
[available online Free ] 

VAUDOIS - A memoir of Félix Neff, pastor of the High 
Alps [available online Free ] 

La Francé Protestante - ou, Vies des protestants francais 
par Haag - 1 856 - 6 Tomes [available online Free ] 

Musée des protestáns célébres 

Étude sur les Académies Protestantes en Francé au xvie et 
au xviie siécle - Bourchenin - 1 882 [available online Free ] 

Les plus anciennes mélodies de l'église protestante de 
Strasbourg et leurs auteurs [microform] (1928) [available 
online Free ] 

L'Israel des Alpesi Premiere histoire compléte des Vaudois 
du Piémont et de leurs colonies 
Par Alexis Muston ; Publié par Marc Ducloux, 1851 
(2 Tomes) [available online Free ] GALLICA - http://gallica.bnf.fr 

Histoire ecclésiastique - 3 Tomes - by Théodore de Béze, 
[available online Free ] 

BEZE-Sermons sur l'histoire de la résurrection de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ [available online Free ] 

DE BEZE - Confession de la foy chrestienne [available 
online Free ] 

Vie de J. Calvin by Théodore de Béze, [available online 
Free ] 

Confession d'Augsbourg (francais). 1550-Melanchthon 
[available online Free ] 

La BIBLE-1'éd. de, Genéve-par F. Perrin, 1567 [available 
online Free ] 

Hobbes - Léviathan ou La matiére, la forme et la puissance 
d'un état ecclésiastique et civil [available online Free ] 

L'Église et l'État a Genéve du vivant de Calvin 
Roget, Amédée (1825-1883). 
[available online Free ] 

LUTHER-Commentaire de l'építre aux Galates [available 
online Free ] 

Petité chronique protestante de Francé [available online Free 
] 

Histoire de la guerre des hussites et du Concile de Basle 
2 Tomes [recheck for accuracy] Les Vaudois et l'Inquisition-par Th. de Cauzons (1908) 
[available online Free ] 

Glossaire vaudois-par P.-M. Callet [available online Free ] 

Musée des protestáns célébres ou Portraits et notices 
biographiques et littéraires des personnes les plus eminens 
dans 1'histoire de la réformation et du protestantisme par une 
société de gens de lettres [available online Free ] 

( publ. par Mr. G. T. Dóin; Publication : Paris : Weyer : Treuttel et Wurtz : 
Scherff [et alj, 1821-1824 - 6 vol./6 Tomes : Ül. ; in-8 
Dóin, Guillaume-Tell (1794-1854). Éditeur scientifique) 

Notions élémentaires de grammaire comparée pour servir a 
l'étude des trois langues classiques [available online Free ] 

Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. 
Tomus I : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit 
vocabula in certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serié... 

( Estienne, Henri (1528-1598). Auteur du texte Tomus 1,11,111, IV : in quo 
praeter alia plurima quae primus praestitit vocabula in certas classes 
distribuit, multiplici derivatorum serié; Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus ) [available online Free ] La liberté chrétienne; étude sur le principe de la piéte chez 
Luther ; Strasbourg, Librairie Istra, 1922 - Will, Róbert 
[available online Free ] 

Bible-N.T.(francais)-1523 - Leíevre d'Étaples [available 
online Free ] 

Calvin considéré comme exégéte - Par Auguste Vesson 
[available online Free ] Reuss, Rodolphe - Les églises protestantes d'Alsace pendant 
la Révolution (1789-1802) [available online Free ] 

WEBBER-Ethique_protestante-L'éthique protestante et 
l'esprit du capitalisme (1904-1905) [available online Free ] 

French Protestantism, 1559-1562 (1918) 
Kelly, Caleb Guyer -[available online Free ] 

History of the French Protestant Refugees, from the 
Revocation of the Edict of Nantes 1 854 [available online 
Free] 

The History of the French, Walloon, Dutch and Other 
Foreign Protestant Refugees Settled in 1846 [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Italian and/or Spanish/Castillian/ etc 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& História del Concilio Tridentino (SARPI) [available online 
Free] 

Aldrete, Bernardo Jósé de - Del origen, y principio de la 
lengua castellana ö romace que oi se usa en Espana 

SAVANAROLA-Vindicias historicas por la inocencia de 
Fr. Geronimo Savonarola Biblia en lengua espanola traduzida palabra por palabra de 
la verdad hebrayca-FERRARA 

Biblia. Espanolll602-translaciones por Cypriano de Valera 
( misspelled occasionally as Cypriano de Varela ) [available 
online Free ] 

Reina Valera 1602 - New Testament Available at 
www.archive.org [available online Free ] 

La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento 

Valera, Cipriano de, 1532-1625 
Los dos tratados del papa, i de la misa - escritos por 
Cipriano D. Valera ; i por él publicados primero el a. 1588, 
luego el a. 1599; i ahora fielmente reimpresos [Madrid], 
1851 [available online Free ] 

Valera, Cipriano de, 15327-1625 

Aviso a los de la iglesia romána, sobre la indiccion de 

jubiléo, por la bulla del papa Clemente octavo. 

English Title = An answere or admonition to those of the 

Church of Romé, touching the iubile, proclaimed by the 

buli, made and set foorth by Popé Clement the eyght, for the 

yeare of our Lord. 1600. Translated out of French [available 

online Free ] 

Spanish Protestants in the Sixteenth Century by Cornelius 
August Wilkens French [available online Free ] 

História de Los Protestantes Espanoles Y de Su Persecucion 
Por Felipe II - Adolfo de Castro - 1 85 1 (alsó Available in 
English) [available online Free ] 

The Spanish Protestants and Their Persecution by Philip II - 1851 - Adolfo de Castro [available online Free ] 

Institvcion de la religion christiana; 
Institutio Christianae religionis. Spanish 
Calvin, Jean, 1509-1564 

Instituzión religiosa escrita por Jüan Calvino el aiio 1536 y 
traduzida al castellano por Cipriano de Valera. 
Calvino, Jüan. 

Catecismo que significa: forma de instrucion, que contiene 

los principios de la religion de diós, util y necessario pára 

todo fiel Christiano : compuesto en manera de dialogo, 

donde pregunta el maestro, y responde el discipulo 

En casa de Ricardo del Campo, M.D.XCVI [1596] Calvino, 

Jüan. 

Tratado pára confirmar los pobres catiuos de Berueria en la 
catolica y antigua se, y religion Christiana: y pára los 
consolar con la Palabra de Diós en las afliciones que 
padecen por el evangelio de Iesu Christo. [...] Al fin deste 
tratado hallareys un enxambre de los falsos milagros, y 
illusiones del Demonio con que Maria de la visitacion priora 
de la Anunciada de Lisboa engano a muy muchos: y de 
como fue descubierta y condenada al fin del ano de .1588 
En casa de Pedro Shorto, Ano de. 1594 
Valera, Cipriano de, Biblia de Ferrara, corregida por Haham R. Sámuel de 
Casseres 

The Protestant exiles of Madeira (cl 860) Fren eh [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part A - Foryour consideration 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& For Christians who want a serious, detailed and 
historical account of the versions of the New Testament, 
and of the issues involved in the historic defense of 
authentic and true Christianity. John William Burgon [ Oxford] -1 The traditional text of the 
Holy Gospels vindicated and established (1896) [available 
online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] -2 The causes of the 
corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
[available online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] - The Revision Revised 
(A scholarly in-depth defense of Ancient Greek Text of the 
New Testament) [available online Free ] 

Intro to Vol 1 írom INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 1 [available online Free ] 

Intro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 2 [available online Free ] 

Horae Mosaicae; or, A view of the Mosaical records, with 
respect to their coincidence with profáné antiquity; their internál credibility; and their connection with Christianity; 
comprehending the substance of eight lectures reád before 
the University of Oxford, in the year 1801; pursuant to the 
will of the laté Rev. John Bampton, A.M. / By George 
Stanley Faber -Oxford : The University press, 1801 
[Topic: defense of the authorship of Moses and the 
historical accuracy of the Old Testament] [available online 
Free] 

TC The English Revisers' Greek Text-Shown to be 
Unauthorized, Except by Egyptian Copies Discarded 
[available online Free ] 

CANON of the Old and New Testament by Archibald 
Alexander [available online Free ] 

An inquiry intő the integrity of the Greek Vulgate- or, 
Received text of the New Testament 1815 92mb [available 
online Free ] 

A vindication of 1 John, v. 7 írom the objections of M. 
Griesbach [available online Free ] 

The Burning of the Bibles- Defence of the Protestant 
Version - Nathan Moore - 1 843 

A dictionarie of the French and English tongues 1611 
Cotgrave, Randié - [available online Free ] 

The Canon of the New Testament vindicated in answer to 
the objections of J.T. in his Amyntor, with several additions 
[available online Free ] 

the paramount authority of the Holy Scriptures vindicated 
(1868) Histoire du Canon des Saintes-écritures Dans L'eglise 
Chrétienne ; Reuss (1863) [available online Free ] 

Histoire de la Société biblique protestante de Paris, 1818 a 
1868 [available online Free ] 

L'académie protestante de Nimes et Sámuel Petit 

Le manuel des chrétiens protestants : Simple exposition des 
croyances et des pratiques - Par Emilien Frossard - 1 866 Jean-Frédéric Osterwald, pasteur a Neuchátel 

Dávid Martin 

The canon of the Holy Scriptures from the double point of 
view of science and of faith (1862) [available online Free ] 

CODEX B & ALLIES by University of Michigan Scholar 
H. Hoskier (1914) 2 Vol [available online Free ] 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part B - not Recommended 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Modern Versions of the New Testament, most of which 
were produced after 1910, are based upon a newly invented 
text, by modern professors, many of whom did not claim to 
believe in the New Testament, the Death and Physical Resurrection of Jesus Christ, or the necessity of Personal 
Repentance for Salvation. 

The Translations have been accomplished all around the 
world in many languages, starting with changeover from the 
older accurate Greek Text, to the modern invented one, 
starting between 1904 and 1910 depending on which 
edition, which translation team, and which publisher. We cannot recommend: the New Testament or Bible of 
Louis Segond. This man was probably well intentioned, but 
his translation are actually based on the 8 th Critical edition 
of Tischendorf, who opposed the Reformation, the 
Historicity of the Books of the Bible, and the Greek Text 
used by Christians for thousands of years. 

For additional information on versions, type on the Internet 
Search: "verses missing in the NIV" and you will find more 
matériái. We cannot recommend the english-language NKJV, evén 
though it claims to depend on the Textus Receptus. That is 
not exactly accurate. The NKJV makes this claim based on 
the ecclectic [mixed and confused] greek text collated 
officially by Hermán von Soden. The problem is that von 
Soden did not accomplish this by himself and used 40 
assistants, without recording who chose which text or the 
names of those students. Hermán Hoskier [Scholar, 
University of Michigan] was accurate in demonstrating the 
links between Sinaiticus, Vaticanus, and the Greek Text of 
Von Soden. Thus what is explained as being "based on" the 
Textus Receptus actually was a departure from that very 
text. The Old Testaments of almost all modern language Bibles, 
in almost all languages is a CHANGED text. It does NOT 
conform to the historic Old Testament, and is based instead 
on the recent work of the Germán Kittel, who can be easily 
considered an Apostate by historic Lutheran standards. 
(more in a momentf). 

The Old Testament of the NKJV is based on the New 
Hebrew Translation of Kittel, [die Biblia Hebraica von 
Rudolf Kittel ] Kittel remains problematic for his own 
approach to translation. 

Kittel, the translator of the Old Testament [for almost all 
modern editions of the Bible]: 

1. Did not believe that the Pentateuch he translated was 
accurate. 

2. Did not believe that the Pentateuch he translated was the 
same as the originál Pentateuch. 

3. Did not believe in the inspiration of the Old Testament or 
the New Testament. 4. Did not believe in what Martin Luther would believe 
would constitute Salvation (salvation by Faith alone, in 
Christ Jesus alone). 

5. Considered the Old Testament to be a mixture compiled 
by tribes who were themselves confused about their own 
religion. 

Most people today who are Christians would consider Kittel 
to be a Heretical Apostate since he denies the inspiration of 
the Bible and the accuracy of the words of Jesus in the New 
Testament. Kittel today would be refused to be allowed to 
be a Pastor or a translator. His translation work misleads and misguides people intő error, whenever they reád his 
work. 

The Evidence against Kittel is not small. It is simply the 
work of Kittel himself, and what he wrote. Much of the 
evidence can be found in: 

A history ofthe Hebrews (1895) by R Kittel - 2 Vol 

Essentially, Kittel proceeds from a number of directions to 
undermine the Old Testament and the history of the 
Hebrews, by pretending to take a scholarly approach. Kittel 
did not seem to liké the Hebrews much, but he did seem to 
liké ancient pagan and mystery religions. (see the Two 
Babylons by Hislop, or History of the Temple by 
Edersheim, and then compare). 

His son Gerhard Kittel, a "scholar" who worked for the 
Germán Bible Society in Germany in World War II, with 
full apróval of the State, ALSÓ was not a Christian and 
would ALSÓ be considered an apostate. Gerhard Kittel 
served as advisor to the leader of Germany in World War II. 
After the war, Gerhard Kittel was tried for War Crimes. 

On the basis of the Documentation, those who believe in the 
Bible and in Historic Christianity are compelled to find 
ALTERNATIVE texts to the Old Testament translated by 
Kittel or the New Testaments that depart from the historic 
Ancient Koine Greek. 

Both Kittel Sr and Kittel Jr appear to have been falsé 
Christians, and may continue to mislead many. People who 
cannot understand how this can happen may want to reád a 
few books including : 

Seduction of Christianity by Dave Hunt. The Agony of Deceit by Horton 

Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey 

The Battle for the Bible by Harold Lindsell (Editor of 

Christianity Today) 

Those who want more information about Kittel should 
consult: 

1) Problems with Kittel - Short paper sometimes available 
online or at www.archive.org 

2) The Theological Faculty of the University of Jena during 
the Third .... in PDF [can be found online sometimes] 

by S. Heschel, Professor, Dartmouth College 

3) Theologians under .... : Gerhard Kittel, Paul Althaus, and 
Emánuel Hirsch / Róbert P. Ericksen. 

Publish info New Haven : Yale University Press, 1985. 
(New Haven, 1987) 

4) Leonore Siegele - Wenschkewitz, Neutestamentliche 
Wissenschaft vor der Judenfrage: Gerhard Kittels 
theologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte 
(München: Kaiser, 1980). 5) Rethinking the Germán Church Struggle 
by John S. Conway [online] 

http://motlc.wiesenthal.com/resources/books/annual4/chapl8.html 6) Betrayal: Germán Churches and the Holocaust 

by Róbert P. Ericksen (Editor), Susannah Heschel (Editor) Psalm 50:15 

15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver 

thee, and thou shalt glorify me. Psalm 90 

91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High 

shall abide under the shadow of the Almighty. 

2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: 
my God; in him will I trust. 

3 Surely he shall deliver thee írom the snare of the fowler, 
and írom the noisome pestilence. 

4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings 
shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. 

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the 
arrow that flieth by day; 

6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for 
the destruction that wasteth at noonday. 

7 A thousand shall fali at thy side, and ten thousand at thy 
right hand; but it shall not come nigh thee. 

8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward 
of the wicked. 

9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, 
evén the most High, thy habitation; 

10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague 
come nigh thy dwelling. 

1 1 For he shall give his angels charge over thee, to keep 
thee in all thy ways. 

12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy 
foot against a stone. 

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion 
and the dragon shalt thou trample under feet. 14 Because he hath set his lőve upon me, therefore will I 
deliver him: I will set him on high, because he hath known 
my name. 

15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be 
with him in trouble; I will deliver him, and honour him. 

16 With long life will I satisfy him, and show him my 
salvation. Psalm 23 

23: 1 A Psalm of Dávid. The LORD is my shepherd; I shall 

not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 
me beside the still waters. 

3 He restoreth my sóul: he leadeth me in the paths of 
righteousness for his name's sake. 

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine 
enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth 
over. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days 
of my life: and I will dwell in the house of the LORD for 
ever. With My Whole Heart - With 
all my heart 

"with my whole heart" 

lf we truly expect God to respond to us, we must be 
willing to make the commitment to Him with our 
whole heart. 

This means making a commitment to Him with our 
ENTIRE, or ALL of our heart. Many people do not 
want to be truly committed to God. They simply want 
God to rescue them at that moment, so that they can 
continue to ignore Him and refuse to do what they 
should. God knows those who ask help sincerely and 
those who do not. God knows each of our thoughts. 
God knows our true intentions, the intentions we 
consciously admit to, and the intentions we may not 
want to admit to. God knows us better than we know 
ourselves. When we are truly and honestly and 
sincerely praying to find God, and wanting Him with all 
of our heart, or with our whole heart, THAT is when 
God DOES respond. 

What should people do if they cannot make this 
commitment to God, or if they are afraid to do this ? 
Pray : Lord God, I do not knowyou well enough, please help 
me to know you betíer, and please help me to 
understand you. Change my desire to sérve you and 
help me to want to be committed to you with my whole 
heart. I pray that you would send intő my life those 
who can help me, or places where I can find accurate 
Information about You. Please preserve me and help 
me grow so that I can be entirely committed to you. In 
the name of Jesus, Ámen. Here are somé verses in the Bible that demonstrate 
that God responds to those who are committed with 
their whole heart. (Psa 9:1 KJV) To the chief Musician upon Muthlabben, 
A Psalm of Dávid. I will praise thee, O LORD with my 
whole heart; I will show forth all thy marvellous works. 

(Psa 111:1 KJV) Praise ye the LORD. I will praise the 
LORD with my whole heart, in the assembly of the 
upright, and in the congregation. 
(Psa 1 19:2 KJV) Blessed are they that keep his 
testimonies, and that seek him with my whole heart. 

(Psa 119:10 KJV) With my whole heart have I sought 
thee: O let me not wander from thy commandments. 

(Psa 1 19:34 KJV) Give me understanding, and I shall 
keep thy law; yea, I shall observe with my whole heart. 

(Psa 1 19:58 KJV) I entreated thy favour with my whole 
heart: be merciful unto me according to thy word. (Psa 1 19:69 KJV) The proud have forged a lie against 
me: but I will keep thy precepts with my whole heart. 

(Psa 119:145 KJV) KOPH. I cried with my whole heart; 
hear me, O LORD: I will keep thy statutes. 

(Psa 138:1 KJV) A Psalm of Dávid. I will praise thee 
with my whole heart: before the gods will I sing praise 
unto thee. 

(Isa 1 :5 KJV) Why should ye be stricken any more? ye 
will revolt more and more: the whole head is sick, and 
the whole heart faint. 

(Jer 3:10 KJV) And yet for all this her treacherous 
sister Judah hath not turnéd unto me with her whole 
heart, but feignedly, saith the LORD. 

(Jer 24:7 KJV) And I will give them an heart to know 
me, that I am the LORD: and they shall be my people, 
and I will be their God: for they shall return unto me 
with their whole heart. 

(Jer 32:41 KJV) Yea, I will rejoice over them to do 
them good, and I will plánt them in this land assuredly 
with my whole heart and with my whole sóul. I Péter 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: 
and be ready always to give an answer to every man 
that asketh you a reason of the hope that is in you with 
meekness and fear: II Timothy 2: 15 Study to show thyself approved unto 
God, a workman that needeth not to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth. Local Congregations: Forthosewho wanttotakea moment and say a prayer for Local 
Believers I come before You today because I am concerned about my local congregation. 

I ask for your help in learning and knowing how to proceed in the task of informing them about the 
issue of accuracy in Bible versions. I pray Lord for great wisdom so that I would know, understand 
and realize how to proceed with the task of sharing the information and helping them. 

I pray that you would help me by giving me friends who share these concerns, and that you would 
help me to know who to share the information with, that I have. I pray that you would help my Local 
group or Congregation and the leaders to have an overwhelming thirstfor accuracy, for accurate 
translations of your Word and for a serious and deep knowledge of the impact that they can truly have 

I pray that you would prompt their questions, their curiosity, their conversations, and situations where 
they would be able to quickly understand and realize the steps that need to be taken in order to make 
more people aware of these issues. 

I pray that you would help me learn how to influence others in a Godly manner, and in wisdom, and 
in a way that would attract more people to a more serious desire to know the history of the Versions 
and the Translators, and to understand the implications. 

I pray for my family, for those who are saved and do understand, and for those who do not, that 
you would help them to WANT to know more about these issues, and to not be afraid, but to trust you, 
and to learn how to depend on you for their Emotional Strength and Security. I pray that you 
would help us all to rely on you and to use the time and efforts we make to continue to be a blessing 
to many believers both near and far. 

I pray that you would bring people intő my life that can help me with these issues, and these plans, 
and that you would equip them and me alsó, so that I would know and understand how to proceed. 

There are so many concerns that I have. I pray that you would keep us safe, and that you would 
protect us, at each and every step of the way. I pray that you would give us your peace and clarity 
for us to understand how to proceed. I pray for your inspiration and for ideas from you that will help 
to make these issues known and understood to the members of my local congregation 
and to the local community. 

Help me to act with wisdom, discretion, discernment and an understanding of howto fit intő 
your long term plans. Send friends and information my way so that I can learn very quickly. 

Once more, I continue to pray for those who work on the matter of these accurate scripture 
versions. Please help them to have all the resources, the funding, the strength, the faithful friends 
and the time and great protection that they need in order to be able to keep working for You. 

I pray that you would encourage them, and that you protect them, and the work and ministry 
that they are engaged in. I pray that you would protect them from the Spiritual Forces 
that could harm them or slow them down. )ur wisdom. I alsó ask you to help me understand what I reád 
nd I ask you to do all these things in the name of Jesus, Romains 3:23 Éphésiens 2: 8-9 Romains 5:8 JEAN3: 16 Premiere építre de Jean (1 Jean 5:13) 
Premiere építre de Jean (1 Jean 1 :9) 1 Thessaloniciens 4:13-5:6 L'Apocalypse 1 :3 Romains 8:26-27 Évangile selon Jean Matthieu 17:21 Actes des Apőtres 14:23 Marc 9:20 Premiere építre de Pierre 
Deuxiéme építre de Pierre Romains 8: 26-39 Építre aux Éphésiens 
Premiere építre de Jean Matthieu 24 Deuxiéme építre aux Thessaloniciens IMAHI Le Nouveau Testament 

Les livres canoniques 

Les quatre Évangiles - (la vie de Jésus de Nazareth) 

Évangile selon Matthieu 

Évangile selon Marc 

Évangile selon Luc 

Évangile selon Jean 

les Actes des Apőtres, 

Építre aux Ftomains 

Premiere építre aux Corinthiens 

Deuxiéme építre aux Corinthiens 

Építre aux Galates 

Építre aux Éphésiens 

Építre aux Philippiens 

Építre aux Colossiens 

Premiere építre aux Thessaloniciens 

Deuxiéme építre aux Thessaloniciens 

Premiere építre á Timothée 

Deuxiéme építre á Timothée 

Építre á Tite 

Építre á Philémon 

L'Építre aux Hébreux 

Építre de Jacques 

Premiere építre de Pierre 

Deuxiéme építre de Pierre 

Premiere építre de Jean 

Deuxiéme építre de Jean 

Troisiéme építre de Jean 

Építre de Jude 

l'Apocalypse, nommée parfois Ftévélations The Book of Proverbs - Old Testament - Proverbs Chapter 1 

Prov 1:1 The proverbs of Solomon the son of Dávid, king of Israel; 

2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 

3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 

4 To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. 

5 A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain 
unto wisecounsels: 

6 To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and theirdark sayings. 

7 The fearof the LORD is the beginning of knowledge: butfools despise wisdom and instruction 

8 Myson, hearthe instruction ofthyfather, and forsake notthe law ofthy mother: 

9 Forthey shall be an ornamentofgrace unto thy head, and chains aboutthy neck. 

10 Myson, ifsinners entice thee, consentthou not. 

11 Ifthey say, Come with us, letus lay waitforblood, letus lurkprivily forthe innocentwithout 
cause: 

12 Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down intő the pit: 

13 We shall find all precious substance, we shall fül ourhouses with spoil: 

14 Castin thy lotamong us; letus all have one purse: 

15 My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path: 

16 For their feet run to evil, and make haste to shed blood. 

17 Surely in vain the netis spread in the sightof any bird. 

18 And they lay wait for their own blood; they lurkprivily for their own lives. 

19 So are the ways ofeveryone that is greedyof gain; which taketh away the life of the owners 
thereof. 

20 Wisdom crieth without; she uttereth hervoice in the streets: 

21 She crieth in the chief place of concourse, in the openings ofthe gates: in the city 
she uttereth her words, saying, 

22 How long, ye simple ones, will ye lőve simplicity? and the scomers delightin their scoming, 
and fools haté knowledge ? 

23 Tum you atmy reproof: behold, I will pouroutmyspirituntoyou, I will make known my words 
unto you. 

24 Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded; 

25 Butye have setatnoughtall my counsel, and would nőne of my reproof: 

26 I alsó will laugh atyourcalamity; I will mockwhen yourfearcometh; 

27 When yourfearcometh as desolation, and yourdestrucöon cometh as a whiriwind; when 
distress and anguish cometh upon you. 

28 Then shall theycall upon me, buti will notanswer; they shall seekme early, butthey 
shall not find me: 

29 For that they hated knowledge, and did notchoose the fearof the LORD: 

30 They would nőne of my counsel: they despised all my reproof. 

31 Therefore shall they eat ofthe fruitof their own way, and be fiiled with their own devices. 

32 Forthe tuming away ofthe simple shall slay them, and 
the prosperity of fools shall destroy them. 

33 Butwhoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quietfrom fearof evil. (To know more, reád the rest of the book of proverbs)