Skip to main content

Full text of "1833 HE Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P Wilson Textus 07 1 - I Corinthians"

See other formats


Koine Greek - Grec Ancient - NT. - 1833 - Cura P Wilsi 

IIATAOT TOT AII02T0A0T 
'H IIP02 TOT2 KOPIN0IOT2 EIII2T0AH IIPnTH. I Corinthians nAXAOT TOT AII02T0A0T 'H IIP02 T0T2 KOPIN0IOT2 EIIESTOAH IIPnTH. Ksip. a. 1. 

1 TTATAOS, xXijros dtfo'oVo- 
* -*- Xoj 'Intfo? XpiaVou, om 
SsX'Jj|j,aTQS ©Sou, xai ZtAtfUivrg a 
a<5sX<poj, 

2 T^ &xXy)(fitt <rou ©Sou ttj 
outf?) s'v Kopivdii, 'rjyiarffjievoij sv 
Xpitfrw 'I»)rfo£r, xXvjrofc aj'ioij, Cuv 
srarfi to"j sVixaXou/xs'vois to ovofia 
tou Kupiou fyjuuv 'I^ffou Xpirfrou, 
e» tfavW roffw auVwv ts xai ^fiAJv 

3 Xapij up,iv xai sipfynj owro 
©sou flttrpos ■fifAuv, xai Kupiou 'Irj- 
tfou XplOTOU. 

4 EuyapioVu tu ©siji (mu #<iv- 

rors *Spl U(j«2v, siri Tij JC<XplTJ TOU ©Sou Tjj Sotieitjjl uuiv h Xpitf-Tu 
'l^tfou - 

5 "On sv tfav-ri sVXouri'tfd*]"rs Iv 
auVu, sV iravri Xo'yw xai ira.<fj] 

6 Kadwg to (jtaprupiov rS Xpiff 1 - 
tou s'SsSaiulJi] Iv ujuv 

7 "Cltire ufjiaj (Aij uaVspSiirtJai s'v 
(MjSsvi p^apiVfjian, atfsx5s;£o(ji,s'vouj 
rijv otjroxaXu^iv tou Kupiou *ju,uv 
'I^ffou Xpirfrou- 

8 "Os xai fisSauutfsi u(/,£j SWJ 
<r;Xoug avsyxX^roug sv <nj 7jjut.ipa. 
rou Kupiou ^(/-uv 'Irjrfou XpioVou. 

9 niflVos o ©soj, St' ou gxhi]- 
(Jjjrs si's xoivuviav tou uiou auVou 
'I^tfou Xpitfrou rou Kupi'ou rjfAWV. 240 10 TTupuxttku SI ifiois, uSl\- 
<poi, Sm tou dvo'jxaToff tou Kupi'ou 
fytwv 'Iijtfou XpiOrou, i'va to auVo 
Xsyi<]Ta irdvrss, xai pi ^ sv upv 
rfX^ara, ^Vs 5J xaT?ipT(o>svoi sv 
Ttj auTu vo'/, xai sv rfj awj yvw/xi]. 

1 1 'EorjXwdij ydp jjioi irspi 
U(AWV, d5sXipoi /xou, Ctfo twv XXoijg, 
oti spi&s sv u/m,rv siVi - 

12 As'yw Ss touto, oti sxauVoj 
vptiv Xsysr syw (as'v sijw UauXo'i, 
syco 5s 'AtfoXXw, Eyed Ss Kr,(pa, 
iyu> 5s XpioVou. 

13 Msfispitfrai o Xpiaroj ; /xii 
IlauXoj soVauptMri utfsp u/xwv, jj 
£i's to ovo(xa IlauXou s§a»Ti<rtfo]TS ; 

14 Eu^apiffVw tc3 ©Su oti ou- 
5s'va ufwjv s'Sdiria'a, s/pj KpiWov 
xal rd'iov 

15 Iva (A?) Tl£ SlVj) OTI s7g TO 

Ijaov ovo/xa s'SaiTTio'a. 

16 'ESdiTTitfa 5s xa/ tov 2ts- 
opava oixov Xoiffov oux oi5a si Tiva 
aXXov l^attTida' 

17 Ou yap dirsarsiXs' jisXpitf- 
Tof /3airTi'(?£iv, dXX' suayysXi^sa'- 
Nti, oux & tfoipia Xoyou, iva (415 
xsvwbf, oVaupos TOU XplffTOU. 

18 'O Xoyojydp tou ffraupou 
<ro~s f/iv diroXXuf/.s'voij fiwpia so't;, 
Tofc 5s tfuQopsvois 'rjjMv 5uvajjug 

©SOU SrfTI. 

19 rs'ypatf-rai yap- " 'AcfoXw 
T^v iotpiav tuv tfoipuv, xai tijv 
tfuvstfiv tuv tfuvsrwv dtlsTJjtfw. 

20 IIou tlocpas ; #ou - ypapifia- 
tsuj ; #ou (fu^TllTllg tou aiuvos 
t£tx ;" Ou'jp s/xwpavsv ©sog tijv 
tfopi'av tou xotfywu toutou ; 

21 'EireiSrj yap sv Tr? tfoopi'a 
tou ©sou oux syvu 6 xoo>og Sid t5jj 
tfoapiag tov ©sov, sMoJCJJlfSV 6 ©So'j 
5id rrjs (Awpi'ag tou xrjpu'y(JiaTog 
rtwtfai Touff tfiaVsuovTag. 

22 'EirsiSn xal 'huSaToi rfij- EIII2T0AH Cap. 2. 

(jisiov aiVouflV, xai "EXXijvsg tfoopi'aii 

^TJTOUO'lV 

23 'H|/.sis 5s xijpucro'of/.sv Xpio*- 
tov saTaupujAs'vov, 'Iou5a/oig f*iv 
tfxdvSaXov, "EXXijo 1 * 5s fjiupiav 

24 AuTorj 5s toTs xX^toij 'Iou- 
5ai'oij ts xai "EXX'/jo'i Xpitf-rov ©sou 
Suvay.iv xal ©Sou (Toipiav. 

25 "Oti to (Aupov tou ©Sou, tfo- 
(pUTSpov tuv dv^pi!J*uv SffTf, xai 
to aofess tou ©sou, irf^upoTEpov 
tuv dvfyu'jr&jv hftL 

26 BXsVsts yap tyjv xX5j(fiv 
ufiCv, d5sX(poi, oti ou *oXXoi tfo- 
901 xard tfapxa, ou *oXXoi Suvaroi,. 
ou *oXXoi suysvsrj - 

27 'AXXd Ta ftwpd tou xotffAou 
s|sXs'£aro ©soj, i'va touj o'oipous'- 
xaTaitf^uvT)- xai Ta dci'^sv^ toK 
xoVfAou sifsXsgaTo ©sos, i'va xa- 
Taiif^uvi} Tot irf^upd* 

28 Kai Ta dysvij tou xoVfAou,. 
xai to, s|oufevr|(is'va ^sXs'|aTo 5 
©sos, xai Ta (JUj 6'vTa, i'va Ta ovtk 
xaTapyijo'?) - 

29 "0*ug (Aii xauj^tfti-Tai *dtf* 
rfdp^ svojotov tou ©sou. 

30 'E| aurou Ss ifxsTg lirs iv 
XpirfTtS 'Iijfl'ou, 'is ^ysw^»j fyTv 
(fotpia dtfo ©sou, 5ixaioo'uvv] ts xai 
dyiatf/xog xai diroXuTpwo'ij" 

31 "Iva, xatof ys'ypatfTar " 'O 
xau^ujjisvos, svliupi'w xau^dtfoV 

Key. C, 2. 

1 X^o/yojiX6\!Wpogu}j,as,d5sX- 
^ ipoi, ^Xdov ou xao" uirspo- 
^v Xo'you f) rfoipi'aj, xarayys'XXwv 
ijuv to fiapTupiov tou ©Sou - 

2 Ou yap sxpiva tou si5s'vai t» 
s'v ijiTv, si fill 'Iiirfouv XpirfTov, xai 
toutov sVTaupufis'vov. 

3 Kai ej 61 sv dtSsvsia., xai sV 
<po?t.j xai ^v Tpiy,ui tfoXXco iysvir 
(jiTjv *pog ujtag- Cap. 3. 

4 Kai o Xoyos jjiou xai to xjj- 
Wyfii (jiou oux ev *ei^o?s dvfiguiri- 

•v»js tfoipias Xoyois, dXX' sv d#o- 
5sij;Si irvsu|WXTos xai 5uvd(A£us* 

5 "Iva »j tfi'aVis ujiuv (jivj 15 sv 
tfoipia dv$puiruv, dXX' sv 5uv«jasi 
©sou. 

6 2opiav 5s XaXou(Jisv ev to^ 
teXsi'ois - Coipiav 5= ou tou aiuvos 
toutou, ou5s tuv dp^o'vruv toj aiw- 
vos toutou tuv xara^youfisvuv 

7 'AXXd XaXou[j.sv tfoipi'av ©sou 

SV (XUeJTTJglU, T)]V d7fOKSXPU(AfJlE'vi|V, 

15V tfjou£itf£v 6 ©Eos *f» tuv aiuvuv 
E;ff 5of;av Tftjouv, 

8 "Hv ou5ei's tuv o^gvtuv tou 
aiuvos toutou I'^vuxev si ytxg ly- 
vwtfav, oux dv tov Ku^iov tijs (5o§v)S 
stfTau^utfav. ■ 

9 'AXXd xa/Sws yiygwitrai' 
" "A o<p0aX/u<,os oux siSs, xai ous oux 
jjxouffs, xai e#i xa£5iav dv^utfou 
»ux dvs&i, a ^Toi/xaCsv 6 ©sos toi£ 
ayaffutfiv auTov." 

10 l H|Aiv 5s 6 ©Eos dirsxdXu^s 
5id tou ffvsufiaTos auVou - to ydf 
m/suf/.a *dvTa ^|;uvd, xai Ta /3d()i) 
tou ©sou. 

1 1 Ti's ydf oi5sv dvo^utfuv Ta 
tou dv0£wirou, si jjhJ to levsufiM tou 
dv0£U#ou, to ev auVcJj ; oiItu xai 
<rd tou ©sou ouSsij oi5sv, SI Ji.^ TO 
tfvsufta tou ©Sou. 

1 2 'HfAsis 5s" ou to irvsujxa tou 
xoVfiou sXafofisv, AXkd to #vsuf/,a 
to sx tou ©Sou, i'va si5u|ut,Ev Ta utfo 
tou ©sou ^agl^EVTa t)jjuv 

13 "A xai XaXouu.sv oux £v 5i- 
5axT0?s dv^uffivi]j tfo^i'as Xoyoij, 
dXX' Jv 5i5ax-rois •B'vsufAaTOS dyi'ou, 
tfvsufxaTixois ffvsujjtarixd tfuyxjivov- 

14 Yu^ixos 5s mi6gui(og ou 
iiysrai ra tou irvsujAa-Tos f ou " 
@8o{r jiujia ya£ auTu sari, xai 

21 L HP02 KOPIN0IOX2 A' 241 ou Svvarat yvuvai, 6V1 ffvsu(*aTixug 
dvax^lvsrar v 

15 'O 5s" *vsuu.aTixos dvaxfi'vs* 
(aev irdvTa, auVos 5s &V ouSsvoff 
dvaxp/vETai. 

16 " Ti's yd| syvu vouv Ku^iou, 
b's o'ufji.&Sdirsi auVo'v ;" 'H^sis 5J 

VOUV XjltfTOU E^OfJlSV. 

Key. y. 3. 

1 TZ'Ai" I'yu, d5sX<poi, oux ^5u- 
;"*• v-jj^v XaX^tfai u/xn^ us 
*vsu(XaTixors, dXX' us (tagxmoTs, 
o'jf v»jiriois sv X^itfTtj* 

2 rdXa u>as ^oTicfa, xai ou 
/3gujxa- o'uVu ydj *j5uvarfds, dXX' 
outs eti vuv ^uvarf^s - 

3 "Eti ya.g rfa^xixo! IrfTS. "Oirx 
ydj ev vjmv ^Xos xai e^is xai" 01- 
YoOrcerfiai, ou^i tfa^xixoi saVs, xai 
xaTot avd^ojirov *sgi<irars7TS ; 

4 "OTav yoLg "Kiyj) tis - 'Eyu 
(xe'v EifAi IlauXou- sVsfos 5s' 1 'Ey£b 
'AtfoXXu 1 ouj^i tfa^xixoi JtfTS ; 

5 Ti's ouv JrfTi IlauXos, ti's ^s 
'AffoXXuSj dXX' ^ fiidxovoi 5i' uv 
i*i<f<rs&<fa.Te ) xai ixairu us Ku- 
^ios iSuxsv ■ 

6 'Eyu l^uTSurfa, 'A*oXXus 
liroVitfEv, dXX' ©sos ^u|avsv. 

7 "Hots outs 6 ipuTSuuv ^rfTi n, 
outs 6 *oti'^wv, dXX' 6 aujjdvwv 
©so's. 

8 'O ipUTSUUV 51 XJ 6 «OTl'^U» 

sv siViv sxatfTos 5s tov i'5iov f/.tcr'- 
tev Xij^-STai xaTa tov i'5iov xoffov 

9 ©sou ya£ Irfftsv awsgyoi' 
©soij ysu|y lov ) ©Sou ohoStfi.il ItSrs. 

10 Kara T?]v X"?' u T0 ^ Q 80 " 
Tijv So/JErtfav (jloi, us tfoipos tt^X'- 
te'xtuv &E(aeXiov Tgfeixa, dXXos 5s 
£Voixo5o(XEr sxarfTos 5s ^Xs*^tu 
*us sVoixo5o(A£r. 

1 1 ©SfisXiov yaf aXXov «u5sis 242 5vm<rai SEivai iragd tov xsipsvov, 
05 eVtiv 'Iritfous o X^ioVos. 

1 2 Ei 5s tij sVoixo5ou.£r eVi tov 
SsfjilXiov toutov, xf utfov > dpyu£ov, 
XMous tijju'ous, jjuXa, X^ T0V i * a " 
Xajxi]v 

13 'ExdrfTou to s£yov <pavS£ov 
ypfftsrtu' r, yoig r,\)ipa. Si\kL>(Ser 
oti sv tfupi dtfoxaXuVTETar xai 
sxdaVou to spyov oiroiov eo"ti, to 
irijg 5oxij*aflfl. 

14 E* tivos to E^yov fAE'vEl 
j*uxo5o(xv)Cfs, |jutf()ov Xtj^etki - 

1 5 Ei' tivos to Egyov xaTaxay- 
tfSTai, 2'1( J u u ^o' 6 ' I ' ar auVos <Ss 
<tubrj<fi<tai, outw (5c ws iJia tfu^o's. 

16 Oux oi'oaTS oti vaos 0£ou 
eVts, xai to irveujxa tou ©sou ofxsr 
sv ufxiv ; 

17 Ei' ti£ tov vaov tou ©eou 
(pdeipsi, (pflsofiT toCtov 5 0£o's - o ya^ 
vaos TW ©sou dyios sVtiv, oi'tivss 

sVtE U^SIS'. 

1 8 M>ife's lauTov egatfararu- 
8» tis (SoxEi" tfotpos Ei'vai ev uu.iv sv 
rw aiwvi touteo, (iuPos ysvso^u, i'va 
yEVTjTai rfoipog - 

19 e H yap tfopia tou xoV(j.ou 
toutou, (jw«)£ia *a^« tq ©su eo"tp 
ysygatfTai ya£- " 'O o'gaa'tfofASvos 
to'js rfoipoug sv TTj iravougyia au- 

TWV." 

20 Kai ■7raXiv " Ku£ios yiviirf- 
xei tou£ o"iaXoyitf(/.ous twv tfoipuv, 

OTI Sl'tfl (XaTHIOI." 

21 "HaVs (jw]5eij xav/atf&u sv 
dvQghiroig- ifama ya£ uftuv eVtiv, 

22 'Eits IlauXos, sits 'A#oA- 
Xws, eJte Ki?!pas, site xoo>os, 
sits £wrj, s'i'ts SavaToj, eke sW- 
TuVa, site nsXXov-Ta" ~ " 

grfTIV 

23 "Xu-sis Se, XjirfTou 
cos °^> ©sou- EIII2T0AH Cap. 4. 

Ksip. 5'. 4. 

1 /^8««fyi«sXoyi£i<rt«aW)fu- 

^-^ *os, us urfnigsVas XgiffTou, 

xai 0IXOVOU.OUS (HUCVljeiUV 0EOU" 

2 "O <5e Xoitfov, £i]TSicai iv 
roTg oixovo'fAoiJ, i'va tfioVoj tis su- 

3 'Efxoi 5s si's EXa^itfTov sVtiv 
i'va i<p' u>wv dvax^idfl, y utfo dv- 
^u*ivr)s %ie£a£ - dXX' ou5e E^au- 
tov dvaxgivir 

4 OuSev yctg EfiauT^i rfuvoi^a - 
dXX' oux s'v toutw 5s5ixaioj(iai - 6 
Se dvaxgi'vojv fAE, Kogios eVtiv. 

5 "nrfTS (*^ *go xaigou ti xji've- 
ts, eus ctv I'X^T) 6 Kudos' os xai 

(jWTlO'ei TO, X^U*TCi TOU rfXOTOUS - ^ 

(pavsiutfEi Tas SouXds twv xag5iuv 
xai to'te 6 sVaivos ysvrjfl'E'rai §xafl'- 
tu d*o tou ©sou. 

' 6 TaCra Se, d5sX(poi v , (AETSrf- 
^(jiaTitfa E/'s ifJiauTov xai 'A*oX- 
Xu, 5i' u(X«S" i'va s'v -Jjfi.ru (i,a^TS 
to (Jii) u*£g o y£/ga*Tai <p£ovEiv, 
i'va (ji. - ^ sfs 5*8| tou svos (putfioutf^s 
xaTa tou ete'^ou. 

7 Tis yd? rfs u"iax£i'vsi ; ti Ss 
e'xsis ° oox IXaSss ; Ei <5= xai sXa- 
ges, *■! xauxatfai us H ^a§uv ; 

8 "Hfrn xExopstf^e'voi e'o'te, ^5»i 
sVXouT^aTE- X U P' S *" x5v ^ afl ' 1 - 
XsurfaTE- xai wpeXov yE ^affiXsu- 
rfaTS- i'va xai r)jt.eTs ujx7v ffu^Satfi- 

XSurf0J(J.£V 

9 Aoxu ydp oti o ©eos Vas 
tous dirotfToXous eix a,r ovC &*&-. 
Sei^ev us htt&oamtiwg, oti Ssarpov 
Eysvij^u-sv tcTi xorffi,0J xai dyys'- 
Xois, x«-i dv()pw*ois. 

10 'Musi's fiwpoi 5id XpitfTov, 
uu.sis S's ippOVIfl/OI EV XpirfTU - ^j(J-eis 
drfflEvErs, uu.srs <5s io*xupoi- U|*««ff 
svJofoi, »)^e"s ^e v «ti(*oi. tfdvTa U(/,fiv Cap. 5. 1 1 'A^pl <r~& apri wpaj xai" 
#siv2p,sv, xai 8i-b£>tJ,sv, y.al yufA- 
vijteuo/aev, xai xoXatpi^opiStJa, xai' 

doVaTOUfASV 

12 Kai" xotfi5,wsv, spya^ojjisvoi 
T«7g i'5i'aij X s C*' r XoiSopoufisvoi, Eu "~ 

XoyoUfASV 5lOJX0(/.SVOI, KVt^0fi6()a - 

13 BXafl'<p'/j|Mu l u,svoi, tfapaxa- 
Xoujaev iig tfSpixau'dpjxaTa tou xhtS- 
fi.ou sysvfyjTjvsv, tfdvTOjv rspi'^/^ua 
log dpTi. 

14 Oux sWpsV&jv u(ji,dg ypdtpu 
TauVa, dXX' ojj Tsxva fAou dyair*)- 
<ra vou(!stcj' 

15 'Edv yap [Mpi'ous tfaiSayw- 
youj sjfijre sv XpiffTcj, dXX' o<3 
croXXouj irarspas - s'v ydp Xpiflrw 
'Iritfou 5id tou suayyEXi'ou EyoJ ujaos 
Jys'vvv]<j'a. 

16 IlapaxaXoj ouv u|Adj, [MfM]- 
rai (xou yivstfte. 

17 Aid touto sifSfAvJ/a u|Juv Ti- 
fiolteov, iis JflVi tsxvov (j,ou ayaif-t)- 
tov xai ffiV-rov Iv Kupi'w, og u^ag 
avafAv^o'si raj o5ouj (Aou Tag sv 
XpitfTw, xau'wg tfav-ra^ou sv ifdff'7) 
sxxXijoia 5i5da'xw. 

18 'f2g (Ai) sp^ofis'vou 5s j/.ou 
<pog ufnag, d<pu(fiuu'»)a'dv Tivsg - 

1 9 'EXsuVofnai 5s Ta^swg tfpog 
ufnag, sdv o Kupiog SsX^ffyj, xai 
yvutfofJiai ou tov Xoyov twv tfSipu- 
tfiojfAs'vwv, dXXd rfjV 5uva|Uiv. 

20 Ou yap s'v Xoyw jj (SaifiXSta 
tou ©sou, dXX' s'v Suvdjxsi. 

Ksqj. s. 5. 

1 ^pi' ftsXsrs ; sv £d§5w eX«m 
■*■ rfpog u>ag, ^ sv aytt.<xr\, 
•fvEuf^ttTi ts ifpaoVijTos ; 

2 "OXwg dxouSTai sv ujjuv irop- 
vsia, xai ToiauT)) iropvsia, TjTig ou5s 
s'v To"g s'tfjvso'iv ovojjid^ETai, wffr£ 
yin/awd Tiva tou iraTpog s^siv. nP02 KOPIN01OT2 A' 
3 243 Kai ifi-s"; tfsputfiufjis'voi sifri 
xai ou^i fjoaXXov iirs\,Aii<fters, hot. 
efcapSy ix (Astfou u/awv o to I'pyov 

TOUTO -TTOI^tfag' 

4 'Eyoj f*s» yap dig dffojv.Tuj 
<ftdf*aTi, •B-apuv 5s tu «vsu(xaTi, 
■?5rj xsxpixa wg Tapwv, tov outoj 
touto xa-rspyaa'dfi.svov, 

5 'Ev tu o'vd(/,aTi tou Kupi'ou 
lifiuv 'Ir]tfoD Xpiff-ou, (fuva^svTuv 
fijxuv xai tou suou *vsup,aToj, rfuv 

TJ5 SpVOjtSI TOV KupiOU ijjiClV 'Iijifou 

Xpirf-rou, 

6 IIapa5ouvai tov toioutov tcj 
2aTavd iig oXsOpov tijj tfapxoj, iva 
to irvsuaa ffbi6fj h rvj ijjxs'pa tou 
Xupi'ou 'I^tfou. 

7 Ou xaXov to xau^rjjjia ifxuv 
oux oi'5aTS 6'ti fj.ixpa ^u(A») 6'Xov to 
(pupapia Pu^eiT ; 

8 'Exxa^dpaTE ouv T7Jv TTaXaidv 
^u(j,i]v, i'va ijTS veov ipupafjia, xa^ooj 
srfTS d^ufAor xai ydp to •Ku.dya. 
'/)(XOJV uirsp ^jfxuv £tu6i], XpitfTo'g. 

9 "fitfTS iopTa^ojfjisv, fii] ev ^u(xrj 
iraXaid, (Alius s'v i^ufA?} xaxia; xai 
irov*]piaff, dXX' s'v d^ufAoij si'Xixpi- 
vsi'ag xai" aki)6ila.s. 

10 "Eypa^a vjuv ev ti} siTkt'to- 
X'Jj, (X19 (fuvavafAiyvurfdai wopvoij - 

1 1 Kai ou ifdvTuj to% iropvoij 
tou xo'rffiou toutou, ^ Toij itXeovs'x- 
Tai<r, ij dptfa|iv, 7} Ei'SuXoXaTpais - 
J*si oipsi'XsTE dpa EX TOU xoVf^ou 

12 Nuvi 8s sypa^a u(a"v prj 
tfuvavafiiyvufl^ai, sdv r>g d5sXipog 
o'vo(Aa^ofj,svoj *i »opvog, ^ *Xeove'x- 
t*!J, $1 Ei5ojXoXdTp»js, ^ Xoi'5opof, 
^ |as6Woj, '^ ap*«| - TOJ TOIOUTW 

fltTlSs tfuVEfffJl'SIV. 

13 Ti ydp jxoi xai tous l|u 
xpi'vsiv ; OU^I TOUf Irfu ujAErj xpl- 
vste ; 

1 4 Tous 5s s|u ©605 xpivsr S44 

Kai Igagsirs tov «vr)f ov 1% u(/,£v 
auVwv. 

Ks<p. s'. 6. 

1 r|lOXfj,q£ tis fyiuv, irgdyfia 
-*- s^uv #£os tov ete^ov, X£l- 
vsifdai J«ri tuv uSixuv, xai my} iiti 
twv ayi'wv ; 

2 Oux oi'oaTS oti oi ayioi tov 
xotfjiov xfivoutfi ; xai si sv fijwv x£i- 
«Tai 6 xorffAos, dvdgioi eVts xjitt]- 
giuv iXa^i'tfTuv ; 

3 Oux oioWs o'ti ayy£\ov$ xgi- 
vouf*.Ev, fi^Ti ys /3iojrixd ; 

4 BiuTixd fjtiv oiiv xfiT»j£ia Sav 
Iy>jr5, tous IgoudeviifAEvous sv t^ 
exxXijo'ia, toutouj xaOi^ETE. 

5 IlgOg sW^OtfllV U(JUV Xs'yw 
OUTWS OUX SVI SV UJJUV tfotpos ou<5s 

£if, bs 5uvVe™i <5iax£ivai ava (ae- 
tfov tou d(5sX<pou aiiTou ; 

6 'AXX' d(5sX<pos (ast' d&X- 
ipou xgi'vETai, Xj rouro sV/ dV iVtojv ; 

7 *H5r) |A£V ouv oXojs ^T-TTjfAa ev 
u(J-~v eVtiv, oti x^jxara. e'xets |/.sd' 
sauTWV Siarl ou^i (*aXXov doWi"- 
tffe ; 5iaTi ou^f (AaXXov deoffrs- 

8 'AXX' u>s~s d5ix£irs xai 
drfooVsgEiTE, xai Taura dSsXyois. 

9 "H oux oi'oWs oti acJixoi /3a- 
tfiXsiav Gffiiu ou xXr)fovopi(J' ou(, 'i j 
jm) ffXavdVOs* outs tfogvoi, outs 
etfuXoXarjai, outs |ui)(*i$ oute 
(WxXaxoi, outs dgtfsvoxoirai, 

10 Ours xXstfTai, outs tfXso- 
vsVai, outs (xs^urfoi, ou Xa!<5o£oi, 
0U X «f*ayEg, jSatfiXsiav ©sou ou 
xXrijovon/fjo'ouo'i. 

1 1 Kai TaDVa tives ^ts- dXX' 
d«Xxo'ao'fls, dXX' tyiaiQ-riTl, dXX' 

^5(XC0i)S)]TS Jv TcP OVOJJUXTI TOU Ku- 

giou 'Iijtfou, xai sv tc3 ffvsufAan tou 

©SOU '/JflUV. 

12 IlavTa (aoi IgstfTiv, dXX' ou EniSTOAH Cap. 7 

tfdvTIX <fvm>H Si ' *«VT« JU.OI I'JsrfTIV, 

dXX' oux syu sfoutfiatf^a'opii u#o 

TlVOff. 

13 Td jSfujiciTa tjj xoiXia, 
xj ?j xoiXia Tofg ^gufiao'iv 6 5^ 
0£of xai muT-ip xai TauTa xurcLg- 
yrfiiv to 6^ tfufjia ou tjj ffo^vsia, 
dXXd tc3 Ku£iw, xj 6 Kugios ry 

tfUfJUJCTC 

14 'O 5e ©so? xai tov Kufiov 
■^y£i|£, xai -i)|Aas ^sys^sr Old Tijs 
o~uud(A£ws auTou. 

15 Oux o:5aTE oti Ta tfwfjiaTa 
ufAuv, fis'Xrj X^idroij sVtiv ; d|as 

OUV Td f/<£X»] TOU X^ltfTOU, tfoijjrfw 

*o^vi)S (xs'Xr] ; M19 ys'voiTO. 

16 "H oux oi'5aTS oti o xoXXu- 
(isvos Tjt irogvy), sv tffljid ^tiv ; 
" "ECovrai ya£, (piitfi'v, oi 5uo sig 
tfdfxa fjiiav." 

17 'O 5c xoXXufisvos «p Ku|iu, 
sv irvsufid eVti. 

18 3>Euy£TS T^v -rogvsiav *dv 
dfj.dgTvjfjt.a o £av I'oi^o'rj av6euiros, 

£OTOg TOU rfufJlKTOS ErfTIV 6 OE *0|- 

veuuv si's to Miov tfufAa dfJia^Tavsi. 

19 r H oux oi<5aT£, oti to tfu/xa 
ufiuv, vais tou e'v uf^rv dyiou *vsu- 
(AaTos EtfTiv, ou Ixete d*o 0£ou, 
xai 1 oux eCts EauTUv ; 

20 'HyogattHirirs ydf ti^s" 
^oldtfaTE &r) tov ©Eov iv toj rfojfxa- 
ti ufAuv, xai s'v tu irvsu(j,aTi U(x5v, 
CCTlvd ErfTI tou ©sou. 

Ks ? . ^'. 7. 

1 I I Efi 5e wv lyvk\wri /xoi, 
'* , ''". xaXov dv^u*u yuvaixos 
(Ail dffTStf^ai. 

2 Aid 5s t«s *o^v£i'as fxarfTos 
riiv EauTou ruvarxa lyizu, xai 
IxdifTi) tov ioiov av5^a iysru. 

3 Tf) yuvaixi o dvijf Tijv oipsi- 
Xo/xe'v»)v suvoiav d*o5i5oTW 6|ioiwj 
ds Xjh ywfi Tip dvi'ji. Cap. 7. 

4 l H .yvvi) tou iiiou o"w|x.aTos 
oux s|oufl'ia^£i ) dXX' o avr||- ofnoi'ws 
is' xj o dvi5| tou iiiou Cwfiaroj oux 
ij-outfia^Ei, dXX' »j yuv»j. 

5 M'-] dtfotfTEgEiVs dXX?)Xous, 
El fjwi n ttv ex tfufJitpiivou tfgos xai- 
Pov, i'va a^oXa^i)T£ r»j vTitfTEiof. xai 
T7] ifgotfivx*' xa ' tf&Xiv sVi to 
cujto rfuvE^'itf^s, i'va pi ieeig&^rj 
ipa; o CaTavds Ad Ttjv dxgatfiav 
i/xuv. 

6 Touto 5s Xs'yw xard tfuy- 
yvwfAijv, au xar' EViTayijv 

7 ©s'Xw yd^ iravrag avflpoWous 
sivai uj xai EjxauToV dXX' Exafl'- 
<ros i'iiov -^agnffia 'iys\ ex ©sou, off 

flJv OUTUS, OS (5s OUTUS. 

8 As'yw SJ to?j oiydfwij, xj wifg 
^?jgais, xaXov onSrtig sVtiv sdv jxsi- 
vwtfiv us xdyw - 

9 Ei is oux lyxgarsuWai, ya- 
fiijo'arufl'av" x^s'r'o'ov yag eVti 
yajui)4aj 7) ifugafitfAou. 

■ 10 Tors BE yEyaftfitixorfi tfa- 
payys'XXw, oux s'yu, dXX' o Ku- 
pios, yuvafxa diro avisos fi^ %oo- 
^itffijjvai" 

1 1 'Eav 3s xai jfwjio'djj, psvsrcu 
fiyajMSj ^ tw dvo'ji xaTaXXay^rw 
xai dviga yuvaixa pi d<pis'vai. 

12 Tois is Xoiwo'g s'yw Xe'yw, 
»u;£ 6 Kilos' ei 1 tis disXtpos yu- 
naftta sVsi affiffrov, xai adr?) tfu- 
iisuSoxEr oi'xsiv ptsr' avrwj jxtq cupis- 
rw auVijv. 

13 Kai yuvi} fyns h(Si dviga 
affitfTov, xai auVos tfuvsuioxsi" oi'xEiv 
jie-t' auVjjs, fni dipisVw huto'v 

14 'Hyiatfrai ya£ o omjg o 
atfioVos sv «"Jj yuvaixp xj -(jyiaffrai 
•>! yuvq -5; dVi'sVos s'v fu dviji" eVei 
dfa t« Tsxva ujxyv d<td(Ja£Td sV-rr 
vuv is ctyid sVtiv. 

15 Ei is o airiflVos jfUgi'^Erai, 
jfWfi^siJ'^u* ou isiouXwTOi 6 doeX- 

21* HPOS KOPIN©IOYS A'. 245 ipos ^ '1 a<5sX<pii sV to's ToiOJrois* 
£u Ss Si^vj) x£xX»]X£v »;(Ads o ©£oS- 

16 Ti yd| olios, yuvai, el tov 
dvi^a <fuf eg ; "H ri oiias, avs^, 
si njv yuvarxa o"urf£is ; 

17 Ei f*^ 'ixcutvj us ipegiiiiv o 
0£os, £xao"-rou us xs'xXrjxsv 6 Ko- 
««S, outcj ffs^iirarEi-T&j" xai o(!ras 
£v Tars E'xxXfid'iais iraiais iia.Ta.4- 
4oji.a.i. 

1 8 n££frtTfM][AsVos TIS ixXililj J 
(All ift&tttdtW £V dx^oSurfTlK. TIS 

6xX^j| ; fii5 irf jiTE/xvstftfw. 

19 'H tfSflsofMJ ouis'v Effri, xai 
»j dx^oSuo'Tia ouie'v effTiv, dXXd 
T'VlfiS ^vtoXuv @£oa. 

20 "ExarfTos ^ t^ xX-^rti, ^ £x- 
X^r), e'v TOMTT] (j^sus'tw. 

2 1 Aou Xos exX^ijs ; (Jtij Coi 
ixsXe'tcj - dXX' si xai iu'vaa'ai sXsii- 
ds^og yEvsV^ai, fidXXov jgr,a"ai. 

22 'O yd^ e'v Ku^icj xXijfeig 
ioCXos, afiKsuSsgos Kugi'ou Eflriv 
Ofjioiojs Xj 6 iksi&sgos xkriislg, iou- 

Xo's EflVl XPIlfTOU. 

23 Ti|A>js T)yoga.4tlt\<rs- (jwj yi- 
v£(rt)s ioiiXoi dv^uirwv. 

24 "ExatfTos SV o) ^xX»j^»j, d- 
isXipoi, iv TouV'iJ (xsve'tu ira^d 

©Sijj. 

25 Ilsgi is tuv iragfls'v&jv sVi- 
Tayijv Kuji'ou oux e^oj- yvwf«|v i^ 
ii'iufju ws '^Xs»j(jievos i!*o Kujwo 
*io*tos rival. 

26 Nta&fu ouv toCto xaXov 
uira fX slv ° ,a ' r, l v svsoV&Jfl'av avay- 
xrpi, Ml xaXov dv^uirw to ouVwf 
sivai. 

27 AE'istfai yuvaixi ; ftoj ^tsi 
Xutfiv Xs'Xutfai d*o yuvaixo's ; y.i] 
tJ/fU yuvaTxa. 

28 'Edv 8s xj yij(M|S, ou^ V a .?" 
TSS' xj ^dv yrjjx^ {) ira^s'vo;,, oujf 
•^(xa^TS' &Xi%J/iv ii ri] (fa^xi s'loutfiv 
oi ToiouTor ^ytii is Cjjiojv (p£iio(*ai. S46 29 To&Vo Si qwjfJii, d5sX(poi, o 
xaipoff rfuverfTaXfj-svoj to Xowov 
idnv ?va xai 01 s^ovtss yuvafxas, 
&S f«q s'xov«s citfi 

30 Kai oi xXaioVTSS, us firi 
xXaiWss" xai oi ^aipovTSs , ojs (Mj 
yai^owss' xa,i oi dyopd^ovTSs, is 
pi xars^ovTSs - 

31 Kai or ^piijjoevoi rw xoVfAOj 
toutoj, us fi'<g xaTa^pujxsvor tfa- 
pdysi yap to dyji^a tou xocfe-ou 
toutou. 

32 ©sXoj 5s ufAas dfJ-spi^vous 
s/vac 'O aya/ioj fi.spifAvd' ra tou 
Kupi'ou, irus dpsVEi toj Kupi'oj- 

33 'O 5s yafi/ijtfas jxspifAva rd 
tou xoifywu, ir«s dpeVei t»j yuvaixi. 

34 Msfispitfrai ■!) yuvij xai »j 
tfapdsvos - 'H dya/xos (ASpijxva tk, 
tou Kupi'ou, i'va ij dyi'axai tfojjjiaTi 
xai ifveCfLwrr h\ 5s ya^ijiaga fis- 
pijjwa Ta tou xoVfiou, irus dps'tfsi 
tu dv5pi. 

35 Touto 5s Tpo; to ufiuv au- 
tuv tfu|WpE'pov Xsyor oujf i'va /3po- 
j(ov uftiv sVi§dXw, dXXd tfpos to 
surfj^ripiov xai EuVpotfsSpov TO) Kupi'oj 
dflrSpitftfatfTus. 

36 Ei 5s tis do^ij/Aovsiv eVi 
t^v irtepdsvov auTou vo/ai'^ei, lav y 
uffspaxfAoj, xai outojs o'lpsiXsi yi- 
vstSaf o Ss'Xsi iroisiTO), ouj( dfiap- 
Tavsr yay-eWuiav. 

37 "Oj 5s stfTiixsv s5paios sv tJ) 
xap5itt, (xog s^ojv dvdyxijv, efouffiav 
5s I'jfti wspi tou i5i'ou SsX^fiaTOS , 
xai touto xs'xpixEv sv t?j xap5ia 
auTou, tou TJipEn/ T)jv sauTou tfap- 
ds'vov, xaXws *oisr. 

38 "fioVs xj 6 s'xyau.i^ojv, xa- 
Xus ffoisr 6 5s |M] sxyajjii^uv, 
xpsSfrfov #oisf. 

39 Euvi? SsSerai vo'fioj icp' 6'ffov 
j^povov £rj o dvrjp avTTjS' s'dv 5s* 
xoijxrj^ 6 dvi)p au7%, sXsuu's'pa EIIISTOAH Cap. 8. 

IsViv oj S^Xsi yafi^^vai, (ao'vov sv 

Kupi'or 

40 MaxapiojTspa 5s stfTiv sav 
outw ftEi'vi), xaTa T))v s'jmjv yvufiijv 
5oxw 5s xaY<«i nVSufia ©sou sp^siv. 

Ksip. ^. 8. 

1 "| j~Epi 5s tuv Si5ojXo^uto)v, 
-* — *- o'/5a(ASv oti *dvrss yvu- 

tfiv l%0fj.lv b) yvuii; (putfior, *| 5^ 

dydir7) oixo5o(Asr. 

2 Ei 5s' ti£ 5oxsr slSivai <ri, u5i' OUOS-iTOJ ou> Josv xa^oos 5sf syvoixs 
yvuvai- 

3 Ei 5s' tij wyaito, tov ©sov, 
outos syvutfrai u*' auTou. 

4 nspi T5)f /3pojrf£ojs ouv TUV 
Si'5o)XoduTOjv, oioafASv oti ouiSsv si'- 
5ojXov iv xoVfXW, xai oti ou5sig ©sos 
sVspo; si f/,15 s/f 

5 Kai ydp siVsp S1V1 Xsyo(*svoi 
Ssoi, s!Vs ^v oupavoi, eiVs iiri t5j£ 
yr}S' wtfffs'p sirfi Ssoi woXXoi, xai 
xupioi *oXXoi' 

6 'AXX' ■>j(j,iv sis ©eos *aTi]p, 
^f ou Ta *dvTa, xai ■fjfjoEig sis auVov 
xai eis Kupiof 'Iijrfous XpirfTos, 5i' 
ou to. -Kama, xai ijfASis 5i' auTou. 

7 'AXX' oux h iratfiv t\ yvutfij* 

TIVSS 5s T^ tfUVS^tfEl TOU Si5oj>.0« 

SOJS dpTI, ojs si5o)XMuTov Irffliourfi, 
xai i] tfuvsi^tfis auTUV diQevrig 
ovffa (xoXuvsTai. 

8 Bpufia 5s 7)(j,ds ou ffapitfTijo'i 
toj ©Soj' oute yap lav <pdyw(ASv, 
tfspitfrfsuofisv outs sdv pi (pdyw- 

(X£V, UffTSpOUfASda. 

9 BXsVsts 5s jiijifus v s|ourfia 
ufjioiv auV») irporfxo(A(Aa ysvr\rai Torg 
dafevouViv. 

10 'Edv yap tis 'iSjj Its to« 
e^ovTa yvutfiv, e^ si5ojXsioj xara- 
xsi(jisvov, ou^i »j o , uvei5»io'is auTou 
dtf^svous ovtos oixo5o[M]0»ia'6rai lis 
to t« si5ojX6fluTa ittdisiv j Cap. 9. 

11 Kal dVoXEirai 5 dstouv 
dfeXcpog £<r! TJ| <tf> yvwo'Ei, Sf b'v 
XpisVog dtfUctvev. 

12 Outoj 5e djjiapTavovTEg tig 
rovg dfoXipoug, xa/ TuWovreg auVwv 
ri)v , uv£i5j]<fiv da'u'Evouo'av, £ig Xpiff'- 
7ov dpiapTavETE. 

13 AiotfEp si /3p5(J.a rfxavSa- 
Xi^ei tov d&Xipo'v fiou, ou fii) <pdyoj 
xps'a elg tov ctiuva, fact, pj tov 
dfoXpo'v fiou CxaviSaXi^w. 

Keep. 6 1 '. 9. 

1 /"VT'K eijM dtfo'ffroXog ; Oux 
*-* djffti sXEudspog ; Ou^i 'I*]- 

tfoUV XpltfTOV TOV KuplOV $JfAOJV su- 

paxa ; Ou to Ipyov (jiou u(A£ig lore 
sv Kupi'w ; 

2 Ei dXXoig oux gi/w d*oVTO- 
Xog, dXXd y£ uftiv ei'fw *j yap 
tfippayig Tjjg cfxijs d#o<JVoX5jg ij/xe?^ 
eVtS SV Kupi'w. 

3 'H Ef^ diraXoyia To~g Efii 
dvaxpivouCiv, auT»] sVti" 

4 Mij oux s'x°f J ' ,sv ©Htf^ 11 ? a " 
yEiv xai tieTv ; 

5 Mi] oux £^o|x£v cSfoutfiav d&X- 
<p^v yuvawa ffEpidyEiv, dig xai oi 
Xoiiroi dffo'ffroXoi, xai oi d^EXipoi 1 
tou Kupi'ou, xai Krjipdg ; 

6 "H (iovog Eyco xai BapvdSag 
oux e^ojaev Igovifiav tou pj fi'pyd- 
^etfdai ; 

7 Tig tfTpaTEuSTai i'5ioig o-^w- 
vi'oig tote ; Tig (puT£u£i d(A»£Xuva, 
xai ex tou xap*ou auVou oux eVoVei ; 
fj tig tfoifiai'vEl iroi'/jivr|v, xai Ex tou 
yaXaxTog T»jg iroi(Av»]g oux Etf^isi ; 

8 Mi) xaTa dv^pu*ov rauVa 
XaXw ; "H ou%i xai 6 vo'fAog TauTa 
Xe'/ei ; 

9 'Ev yap tcj Mwtfe'wg vo'fjiw 
ysypatfTar " Ou (pi t uuo , sig /3ouv 
aXouvra." M19 tuv /3owv jaeXsi 
Tiy ©£oj ; nPOS KOPIN0IOT2 A'. 247 10 'H <5i' '^fxaj favrug X/ysi ; 
Ai' ^fjidg ya£ iygacpy, oti iff' IX- 
ffioi o'lpEi'Xsi 6 d^oT^iuv dpoT'i^tv 
xai o dXoiiv, t% eXtiSog aurov 

[AETE^EIV, £*' £X*i5l. 

1 1 Ei ijjjLsTg Lpiiv Ta *v£u(xaTi- 
xd EtfirEi^a^Ev, ntf'ya £i fjfisTg ijfjiwv 
Ta rfa^xixd Ss^iVofAEv ; 

12 Ei dXXoi t% E^ouo'iaff ujauu 

f/.£T£^OU(flV, OU (J,5XX0V TJ^Eiff ; dXX' 

oux i^ij(fa.[j.e§a rrj ^outfi'a TauTT) - 
dXXd ithfiTO. (friyo^sv , fact, jmj 
eyxotyjv Tiva &2f/.£v tw £uayy£Xiai 
tou Xwo'tou. 

13 Oux o'lSars oti oi to. i£^d 
J^ya^ofAEvoi e'x tou i££ou Jc^ioutfiv ; 
oi r&p 5uo'iao J Tr]>'iu irgotiiSgivovTeg, 
tu SuffiatfT^^iu tfu(X(ji.£|i^ovTai ; 

14 Outu ^ 5 Ku£io£ 5i£Ta|s 
Torg to EuayyE'Xiov xaTayy^XXou- 
(fiu, ix tou EuayyEXiou £ijv 

15 'Eyu 5e ou5evi £^v]S'd(/,'»)V 
toutojv. Oux Ey^a^a 5e TauTa, 
i'va outw yivriTai ev SfAor xaXou 
ydj (xoi fiaXXov dirofevEiv, ^ to 
xau^i](i,d fiou fact Tig xevixfj). 

16 'Edv yd^ EuayyEXi'^ufiai, 
oux EtfTi (jooi xau^fia - dvdyxi] ydj 
(jioi c*ix£iTar ouai 5s fi.oi irfTiv, 
Edv fiog EuayysXi^wfAai. 

17 Ei yd^ exuv touto tgctttew, 
[uctDw I^w si 5s cixoiv, oixovof/n'av 
*£'7ri(j'T£u(Aai. 

18 Tig ouv (Aoi Efriv 6 futfdo'g ; 
i'va 6uayy£Xi^o'fJi.£vog diJaffavov Sij- 
tfoj to Euayys'Xiov tou XgiiTov, elg 
to (Ji^ xctTaJXg7jifct<S&cti Tr\ ej-outfiq. 
(tou ev tw EuayyfXi'oj. 

1 9 'EXEufefog yd^ uv ex *dv- 
tuv, •jrdo'iv £|AauTov E^ouX&jo'a, i'va 
Toug *X6iovag xegSrjrfu. 

20 Kai EyEv6(A?]v To"g 'Iou<5ai'oig 
iig 'IouScaog, fact 'Iou5ai'oug xsffi- 

tfW Tofg U*0 VOfAOV, Ug Wi VOfAOV, 

i'va Toug utfo vo'jaov xE^^tfoj- 248 

21 Tofj dvo'ftois us foofios, pj 
6jv axopog ®sw, dXX' swops Xgio"- 
tu, i'va xsg5»jtfu dvo[w>us - 

22 'Eysvofmv toIs dofes'tfiv us 
d^svijs, i'va tous d<rt)svsis xlgSijifw 
tms trait yiyova to. irdvTa, i'va 
tfdvraj Tivds ffucfu. 

23 Touto 5s tfoifl 5id to suay- 
yJXiov, i'va (fuyxojvwvos auVou ys- 
vufiai. 

24 Oux o'lSars oti oi Iv <f<ra.5iu) 
Vt£XP VTS Si *avTSj fjiv t^s'youG'iv, 
JjS Si Xa|A§dv£f to /3ga§£Tbv ; Outu 
tps'y/ts i'va xaTaXd§Y;T£. 

25 lias <B o dyuvi^o'/jiEvos, 
ifavTa jyxiaTSuSTai- exs!™ fA£v 
oiv i'va <p$a£Tov rfrgipavov XaSwtfiv 
^jfjtfig- 5s, aip^ap-rov. 

26 'Ey<i> toi'vuv outu t^s'^w, us 

oux Ct(S»jXuj- OUTU tfUXTSUU, dig oux 
ds'|a Si guv. 

27 'AXX' itfutfia^w fAou to 
(Sufj.0., xai oouXayuyG, u.?)irws dX- 
Xoi£ xigufas, auVos d56xi[JMS y£- 
vufioj. 

Ksp. i'. 10. 

1 f\T' SsXu 5s 5,ads dyvosiv, 
* L "* d5sX<poi,6Vi oi iraTs'^ss ij- 
jxuv irdvTSS u«o ti]v vsipsXnjv ^rfav 
xai *avTS£ 5id tijs SaXdo'o'i'js 5i- 
5jXI)ov* 

2 Kai iravTSj 6?£ tov MutT^jv 
^SatfTicCavTO sv tjj vsipsXij xa/ s'v 
r?/ ^aXaoVi) - 

3 Kai #avT£s to auro /3pupia 
*vs - jjjmxtixov lipayov 

4 Kai *<xvtsj to outo iro/xa 
irv£'j(iaTixov swiov IViVov yaf ex 
irvsufjiaTixvi; dxoXoufioitfvjs virpag- 
i) Js tfETga ^v o XffOVoS. 

5 'AXX' oux ev to?s irXslotfiv 
cutuv £u5ox»]o'ev o ©eo's' xarsaVpu- 
flrjtfav yaj s'v tj) iey)Wf>- EniSTOAH Cap. 10. 

8ri(fav, ei'g to fill shai •quid's sVi#u- 
(joijtos xaxuv, xatlus xaxslvoi sVsdii- 
\hi\dav, 

7 Mt]Ss £i'5uXoXotTjai -yivstfUe, 
xa6ug <nvig auTwv us yiygairraf 
" 'ExdditfEv 6 Xaos <pay£iv Xj tfisiv 
xai dvEtfTTitfav tfal^Eiv." 

8 Mjj5s vogveuujMv, xaQiig ti- 
ves auVuv stfo^vEutfav, xai EirEtfov sv 
(iia IftJlilja EixotfiTfEis J£lXld5s£. 

9 M»]5s sWEI^d^UflEV tov X^iff 1 - 
tov, xadus xai tivsj a'jTuv iifsigu- 
(Tav, xai 0*0 <ruv oipsuv o.*uXovto. 

10 M^5= yoyyo^ST£, xa^us xai 
tives awuv syiyyodav, xai dsitu- 
Xovto uiro toD~ dXo^ȣuToi/. 

1 1 TauTa 5s iravra rv<Koi tfuvs'- 
?aivov sxsivois" iygcupri Si irgog 
vou^srfiav '/ijxuv, si's ou's to. TsXt) 

TUV alilVUV XaTJjVTrifl'SV. 

12 "ntfTSo 5oxuv srfTavai, jSXs- 
*s'ru jXl) tfitfij. 

13 IlEi^ao'(/,os i3fAas ow siXijipsw 
£i (xi] dv^uirivos" ifitfTos 5s o ©Eos - 
'o's oux Earfsi ufids ititgaaHviVM u*s^ 
o Suvatf^E - aKka iroirjrfEi ffuv tcj 
tfEijacffwIi xai tiiv IxSarfiv, tou Su- 
vaff&ai b(t.a$ uiriviyxeTv. 

14 Aioirs£, dya5ri)Toi (aou, <ps^- 
ysrs diro t5;s si5uXoXaTf£ias. 

15 'fls (pfovifjiois Xsyw x^ivaTE 
ijx,t~g o (pijf/.!- 

16 To iTot^iov t% suXoyiaj 3 
E'jXoyou(josv, ou^i xoivuvia tou ai'- 
fmrog tou X^iC'tou itfTi ; Tov a£- 
tov ov xX5(i£v, oujfi xoivuvia tou 
rfuf^ctTos tou XPitfTou eVtiv ; 

17 "Oti sis <*£tos, sv edjj.ai, oi 
tfoXXoi 3o*(*sv oi yd| *dvTSs ex 

TOU SVOS (X»T0U (JlSTs'^OflEV. 

13 EXeVets tov 'ltf^ar,X xaTd 
tfagxa - ou^ioi Itf^iovTSS Tas Suffias, 
xoivuvoi tou Sua'iao*TTj£iou sirfi ; 

1 9 Ti ouv (prifjA ; oti si'5wXov 6 TauTa Si tuitoi 'Jj.auv sysv-ij. lTiEtfTJv; •§ ocj si'5uXo(!utovt(sb'tiv. Cap. 11 

20 'AXX' on a &u£i rd Mvri, 
doupovfoig &u£i, xai ou ©£u - ou 
Ss'Xw 5e uftaj xoivuvsus tuv 5ai(io- 
vi'wv yivei&ai. 

21 Ou Aivao'ds itotjj^iov Kugi'ou 
tfivEiv, x«i iw*j£iov <&a»f*oviuv ou 
tfuvairts T^airE^IS Kugi'ou (xsri^Eiv, 
xai rfasrE^s 5a)(M>¥iuv. 

22 'H #a£a£jjXou(ASv tov Ku- 
fiov ; («,i) (V^u^oVejoi auVou eVjaev ; 

23 IldvTa (aoj Ustfw, dXX' ou 
qrdvTa tfufMpsJsr #dvra fioi e'Jsrf- 
tiv, dXX' ou tftxvra oixo5o(/.sr. 

24 M»)5sis to emutou ^ijrsirw, 
aXXa to tou ete£ou ExaoVoj. 

25 Ilav to Ev paxeXku #uXou- 
jaevov sg6ilTS, (jitjiSev dvax^ivovrEg 

5ld T1]V tfUVEl'^TJO'lV* 

26 Tou ya£ Ku|!ou rj yij, xai 
to tfX^^afia auVSjj. 

27 Ei £• tis xaXsr ufnas twv 
affisVuv, xai Ss'Xete irepe-ueiiaj, 
uiUv to ta.gaTiMll.svov ifuv &S¥tgT$, 
(j.7j5ev d»ax»/vovTEs 5id Tifr tfuvsi- 
5i)0'iv 

28 'Edv 5s tis cjjmv siitj)' Tou- 
to eWwXo'oWo'v idw (jwj id6!srs, 
&' sxeivov tov (AnvuVavra, xai t'ijv 
<fuvEi'5i|<fiv tou yd| Kuji'ou »j yri, 
xai to *X^u^a aur%. 

29 2uv£i'<J»i<J'ii/ Js Xe^u oujji tijv 
saurou, dXXd rijv tou ete£ou" ivari 
ya£ rj EXsu()sgia fjosu x^ivsrai u»o 
dXXijj SvvstSijteus ; 

30 Ei iJe fyu x«£iti fiSTs'^w, 
« /3Xad'<);»i(Ji.ou(J.ai u*e^ ou syu Eu- 
■)(apSTU ; 

31 EjtE cuv ifl'o'iW, EiVs orivETE, 
firs' ti iruiTrs, travra <fc 5o'fav 
©eou tfoisirs. 

32 'Aiwtfxoiroj yivso'o's xa/ 
lou5aiois xai "EXXijifi xai tjJ ex- 
xXijifia. tou ©Eou, 

33 Kadug xolyu fl-dvra tfatfrn 
dgetixu, (xij £»]twv to JfiauTou tfuf*- 

L2 nP02 KOPIN0IOT2 A'. 249 

dXKa. to tuv tfoXXCv, "va ops^ov, 

o'wo'wa'i. Ks<p. id. 11. 

1 ]YTl(J"]Tai (aou yivEo'ds, xadws 
-"-»-■■ xayw X^iffTou. 

2 'Etfaivi2 5s ufidff, d5sXipoi v , 
oti irdvTa (/.ou pi^-nite, xai xadug 
tagiSuxa vjmv, Tap ifagaSotieis 
xart/lrs. 

3 ©iXu 5e ufjwics £i'5s'vai, on 
iravTog dvfigog y x£<paXij o X^icfro's 
JtfTi - xSipaXi] 5J yuvaixop, 6 dv^- 
xE<paX->5 5s X^iJtou, o ©Eo'p. 

4 Ilap dvij£ ir|od'£u5(o^svoff ^ 
*^o<pi)TSu6JV, xara. xs<paX^s e'xwVj 
xaTaitf^uvsi t^v xEipaXijv aurou* 

5 ndifa Se yuvij rfgoisvxpii-hii 
ij itgoynreiovtia dxaraxaXutfru T^f 
xEipaX^, xaraiff^uvEi tijv x£<paX?5v 
iauT^s - sv yd| £(Tn xai to auro T^ 
Efu^M-Evrj. 

6 Ei yfy ou xaTaxaXu*TETai 
yvvrj, xai xei^aif^w el S£ aiV^gov 
yuvaixi' to xE^atf^ai ^ fugatfJai, 
xaraxaXui'TEO'^u. 

7 'Avij^ |U,sv yag oux oipEi'Xsi 
xaraxaXui'TEO'toi tijv x£<paXijv, £i- 
xuv xai 5o|a ©£ou uitag%8lv yuvq 
5s 5o^a dvSgog ErfTiv. 

8 Ou yd^ JoViv dv^ e'x j/uvai- 
xof, aKXa. yvvrj eg dv5^oj- 

9 Kai yd^ oux sxtiV^i] dv-/jf 
5id rrjv yvvaixa, dXXd yuv^ Std 
tov dv5^a. 

10 Aid- rouVo oipsiXei ^ yuvjg 
e^ourfiav e'x eiv **f T W xsipaX^f, 
5id touj dyysXous. 

1 1 nxijv oute dvrjg x u l's yv- 

vaixof, oute yvvrj X U S' S * V ^|°S) ** 
Kufi'u. 

12 "Orfirsj ydj ^/ yvvr) ix tou 
dv5^oj, outoj *j o dvijf 5id r% yv- 
vaixoj, Ta 5s iravra ix to? ©sou. 

13 'Ev ujiiv auTor? x^i'vaTS, 250 EmrroAH cap. n. rrpsifov sir] yvvaTxa dxderaxoCkvir- 
tov TcjJ'©SfIJ ifgoiiiysadai ; 

14 "H viSi uvrri »j (purfis SiSad- 
xci ufAaff, Sri dvi]£ (/.sv sav xou-d, 
dw"iu,ia aurtj eVti, 

15 Fuvi] 5s" civ )co[j.a, 5o|a au- 
t>J JdViv, oti -Jj xo'u,?] dvTi ir££i§o- 
Xa/ou oViWai airy. 

16 Ei 5s tis Soxei (piXovEixos 
s/vai, Tjjxsrg ToiauT^v cCuv/jfeiav oux 
e;)£ou,sv, olio's ai sxxX'qs'iai tou 
©sou. 

17 Touto 5s tfa^ayysXXwv oux 
sVaivw, oti oux ei's to xjsiVtov, 
dXX' Si's to -^ttov tfuvs'^sfl'fo. 

1 8 n^UTov jxlv ydg tfuve^of/.s- 
vojv u(xflu ev tjj sxxXvja'ia,, dxouij 
tf^i'a'u.aTa sV uu,iv uird^siv, xai 

fH.££OS Tl tfltfTSUGJ. 

19 Asi" yd? xai aips'a'sis Sv i5u.iv 
sivai, iva oi ooxifAoi (pavs^oi ysvwv- 
tw SV uu,iv. 

20 Suvs^ou.s'vwv ouv uu,uv Itft 
co aM, oux s'flVi xu^iaxov <5s?n/ov 
yayiiv 

21 "ExaffVos ya£ to i'c5iov os~ir- 
vov *^oXau.§dvsi sv tw q>aylTv, xai 
b's f/Jv rfEivd", b's 5s pwit 

22 M^ yd£ oi'xiaf oux I^ets si's 
to erfdi'sjv xa( tfivsiv, ij t5js sxxXti- 
rfi'aj tou ©sou xaTaippovsirE, xai 
xaTaitf^uvSTS tous u.-/i 'Jx oVTa S \ 
ti uu.ni si'irw ; sVaivscfw ufAas sv 
toutoj ; oux sVaivu* 

23 'Eyoj ydg tfa^s'Xaoov dffo 
tou Kupiou, o xj *otfs5ojxa uu.iv, 
oti 6 KugioS 'IrjoWs iv Tjj vuxri 57 
tfa£s5i<5oTo, sXafev ajTov, 

24 Kai iv-xagifj'r'tptu.g sxkatfs, 
xaisiVs- " Ad§STE, (pdySTS- touto 
fiou Itfiri to tfuu.a to uifs'j uu,5v 
xXuu,svov touto tfoisirs si's tijv 
eu^v dvdu.v7]tfiv." 

25 'fio'auTUS *»-' to itot^piov, 
(iETdfo i5swv^rfai,X£'ywv " touto to <ot'»j£!ov, % xaivi] 8\abriXt\ itfrlv 
iv t&j eu.cj ai',aarr touto tfoisirE 
orfdxij dv tfivri-rs, slg tijv s^v 
dva(tv*j*1v. 

26 'OtfdxiS ydj dv stdirjrs tov 
aptrw toutov, xai to tfoT'/j^ov touto 
iriv^rs, tov SdvaTov tou Kujisu 
xaTayyEXXETE, d^^is oi dv eXOtj." 

27 "ntfTE os dv sffflir/ tov apTov 

TOUTOV, ^ *IV^ TO *OT'/jplOV TOU Ku- 

piou dvagiGJf, fvo^os Iffrai tou tfw- 
(jiktos xai ai'fiaTOS tou Kupiou. 

28 Aoxiaa^sTW 5e dv^puffos 
lauTov, xai outoos ex tou dpTou 

Eire'lETM, xai" SX TOU *OTV)piOU #1- 

29 'O ydp sViJi'cjv xai *ivwv 
dva^iuSj "pi(J' a £auT£i Stf^isi xai 
*ivsi, fjiii (Siaxpi'vwv to rfujjia ro3 
Kupiou. 

30 Aid touto ^v u/x"v tfoXXo? drf- 
^svs"s xai' aWutfToi, xai xoiu-oWai 
Ixavoi. 

31 Ei ydp sau-rouS SiExpi'vopisv, 
oux dv £xpivrju,£(!a. 

32 Kpiv6u.£voi fie, utro Kupiou 
tfai&uou,£()a, i'va u.19 rfuv tgo xodpu 
xaraxpi&S(j.sv. 

33 "HtfTE, d&Xpoi u.ou, tfuvsp- 
j(ou,svoi si's to (paysrv, dXX^Xous 
Ex&'xstffc- 

34 Ei <5s tis ifsiva, sv oi'xu Erf- 
(!i£toj, i'va (/.11 ei's xpifjia ff'uvEo^fl'^s. 
Td i5e Xoitfd, us dv sXfo), &aTa|- 
ou.ai. Ksip. i§'. 12. 

ipi 51 T(J 

d&Xipoi, ou SeXoj um.«S nEpi 5e tuv ifvEufJiaTixu 
fh ayvosiv. 

2 Oi'i5aTS oti, ots I^vi) ?tS, ifpcj 
Td si'<5wXa Td dipoova, us dv ijysffds, 
d*ayo,u.svoi. 

3 A10 yvupi^u uu-i'v 0V1 ou5si's 
jv *v£u(jiaTi ©Eou XaXSv, Wysi Cap. 12. nP02 KOPINQIOTS A'. 251 dvdSsu,a 'Iritfouv, xai ovSilg Sivara.t 
sliest* Kupiov 'lijtfouv, si (mi sv 
irviopaTi dyiw. 

4 AiaipsVsi j 5s ^apirffAaruv siVi, 
to 5s auro irvEufAa" 

5 Kai 5iaip£ , o'sig 5iaxoviuv eiVi, 
xai o auVog Kupiog" 

G Kai 5iaips'o'£ig Ivspy^fudrav 
si'tfiv, 6 <5e au-rog saVi ©Eog, 6 sv£p- 
tfWV Ttt IfU-VTO. sv Tao'iv. 

7 'Exdffroj 5s 5i5oTai ^ (pavs- 
pwtfig tou irvsu/AaTog #pog to tfupo- 

IpEpOV. 

8 'ill f*sV yap 5id tou irv£u'u.a- 
<rog 5i5orai Xoyog (foapiag, dXX&J Ss 
Xoyog yvixfeus, xa.ro. to auTo 
rfysSJMc* 

9 'ETs'pw 5s ffioris, eu tw auT&j 
ifvEJU-aTi - dXXsu 5s ^apitfjAara, 
lafiaTuv, sv tw auTu ffv£up,aTr 

1 "AXXcj 5e svspy^pujwa 5uvd- 
(AEUV, ak\u Ss *poq»)rsia, dXXoi 
51 5iaxpitfsig *vEu;j,a,Tuv, ETspw 5= 
ybtr\ yXuiSuv, aXX&j Ss lpjjM)vsia 
yXowwwr 

1 1 n&Wa 5e Ta&Va. JvEpys? to 
sv xai to auTo #v£u(Aa, 5iaipouv 
/'5ia sxdarcj, xa/Jciig /3ouXsrai. 

12 Ka't!d-irsp yap to tfu/xa sv 
eVti, xa? jxeXv] e^ei #oXXd, tfdvTa 
5s to. (J-eXi] tou iii[xa.rog tou Ivog, 
ToXXd ovra, sv stfTi tfw/jia - ou'tu 
xai o Xpiflrog. 

13 Kot/ yap £*« Ivi tfvsufAaTi 
r^sTg ffdvTSg sis h tfwjAa sQaXrli- 
t)<];/,sv, sits 'Iou5aroi, ej'te "EXXij- 
vsg, e'/ts 5ouXoi, ejts EXsufepor xod 
irdvTSg eig sv ifvsvjj.a sVoTi'o'di](/.sv. 

14 Kai yap to tfwfjia oux eVtiv 
e'v u-sXog, dXXd loXXd. 

15 'Edv siVrj 6 iroug' 'Oti oux 
Slfjoi /S'P, OUX Elfibl EX TOU tfiiptaTos' 
ou tfapd touto oux IrfTiv sx tou 
(fwfAaTog ; 

16 Kai s'dv EiV?] to oug - "Oti oux Ei'fii o(pf)aX(Aog, oux Sijai ix TOU 
tfwjAaTog' ou ffapd touto oux eVtiv 
ex tou tfw(/.aTos ; 

17 Ei o'Xov to (fflfjia o<p^aX(xo?, 
it'ou i\ axo?; ; si oXov dxoq, tfou 'Jj 

18 Nuw Ss 6 ©SOg s'&STO TO. 
(AeXjj, "e'v ExatfTov auTUv sv toj <fii- 
(Aa-Ti, xa&ug ^SsXritfEv. 

19 Ei 88 '/)\i to. itLvra 'iv (AEXog, 
*ou to tfuuia ; 

20 iVuv 5o •ffoXXd (aev fis'X*), e'v 
5s ffu^a. • 

21 Ou 5uvaTai Ss oip(5aX(j,og ei'- 
ifs^ t^ )(£ipi' Xpsi'av (Tou oux s^oj - 
ij *aXiv »j xsipaXi] To?g ifoi'r Xpsi'- 
av upiSv oux 5'^w 

22 'AXXd *oXXJj (AaXXov to 
5oxouvTa (xeXii tou Cuu-aTog dcflE- 
vso'TEpa uirdp^siv, dvayxafd s's'ti* 

23 Kai a 5oxou(asv dTifioTEpa 

El'vai TOU tfilJACtTOg, TOUTOIg Tlpljjv 

irspiJtfors'pav wSpiTi'fcu-sv xai Tfi 
dJ^fAova iju-uv Eufl'^iipi.oo'uvrjv *£- 
pirfCoTEpav e^;£i. 

24 Td 5o Eurf^fiova tjjxuv, ou 
^psiav Ivsi' dXX' 6 ©£og (fuvsxE- 

patfE TO tfUfia, TU UtfTEpOUVTI *£- 
pirfrfOTEpaV 5oUg TIU,1]V, 

25 "Iva pui ^ ovinia Iv toj 
Cu/jiaTi, dXXd to auTo u*Ep dXX^j- 
Xuv fjispifivCsi TO. ^.i ! X»J. 

26 Kai site ta<f)(Si sv jj.sf.og, 
tfufWarfVsi tfdvTa Ta (aeXi)* si'te 
5o^d^STai ev (is'Xog, tfvyx a 'P e ' "'" v " 
Ta to, (.is'Xij- 

27 'T|isrg 5s eVts tfujjia Xpia'- 
tou, xai (xeXtj ex (xspoug. 

28 Kai oiig f/-EV e^sto 6 ©sog EV 
Tjj SKx\r)'iia ipuTOV d'Ji'oa'ToXoug, 
5su'-T£pov *poip^Tag, Tpirov SiSa.'S- 
xiXoug, ststTO. 5uvd(i£ig, EiVa )(a- 
pfo'fAaTa iafAKTUv, dvTiX^sig, xu- 
SEpviitfEig, y.'vi] yXwoVav. 

29 Ma vdvTSg dirotfToXoi ; (*'i 252 rtaweg ifpoipriTai ; pi tfoWsj 5i- 
doufxaKm ; p5 iuvtej 5uvdu-Ei£ ; 

30 M»] rfiWss ^apio>aTa I- 
^ouo'iv iafji/drav ; (A15 tfdvTSj yXutf- 
tfaij XaXouVi ; f«i *avT£j oispjxij- 
vsuouffi ; 

31 ZijXoute 5s <ra ^apiVfiac-a 
cd xpsiTTova- xai Sri xai' u#sp?o- 
Xijv o5ov ujaiv Ssixm(u. 

Ksip. iy'. 13. 

1 TT'AW ra"s yXwaWais twv 
-«-^ mi/Wjiry.iv XaXG xai twv EIII2T0AH Cap. 14. 

1 1 "OtS ^JWJV V-yjItlOg, &S V^tflOff 

IXdXouv, ug vjjtfioj sppovouv, is 
v»i«os sXoyi^ofJwjv 6Ve 5s ys'yova 
dvrjp, ■xo.rrtpyrpttt. TO. tou vijm'ou. 

12 BXsVojaev yap apri 5i' stfoir- 
Tpou eV aiviyfiaTi, tots 5e tfpo'tfu- 
■rov #poj ffpdtffcMW apri yivua'xw 
sx f/ipouj, tots (5s stftyvwo'ofjw 
xa(Jus xai sVsyvwrfdijv. 

13 Nuvi 8s (*s'vsi ifiiris, IXtfiV, 
dyd**), Tot Tpia TauVa - fjiSi£uv (5^ 
toutuv ^j ay curt). pwrfwv XaXw xai twv 
dyys'Xuv, ayaxrfi 5s (Mj s'x", ys- 
yova jfaXxoj riX" v ' ^ xuu^SaXov 
dXaXd^ov. 

2 Kai sav e'^w tfpofpiiTSiav, xai 
Si5£) Tot fAurfTrjpiairavTa, xai #affav 
T»jv yvwftv xai lav Ijjw *aCav 
«jv tfitfriv, utfre op»] fis^irfTavsw-, 
dydir»]v 5s jj»] IjfW, outfsv s/f/.i. 

3' Kai sav -^tofjutfu #dvTa Ta 
utfowovTa (Xou, xai lav tfapa5w 
to tffifjid /Jiou i'va xau^tfupai, dya- 

WTIV 5b |X'() S^GJ, Ol35sv ixpSkoVjlM. 

4 'H dydtfr] u.axpoB , uu*sr, yjpfi- 
rsuETar i) ay airy ou ^rjXoT - »j 
dydtfv] ou tfEptfEpEosTai, ou (putfi- 
oOVai, r ' ' 

5 Oux aff'^fAovs", ou ^rsr Ta 
sauT%, ou tfapoguvSTai, ou Xoyi- 
?srai to xaxov, rltL 

6 Ou x al P sl ^ T fi d5ixi'a, 
tfuy^aipEi 5= T»j dXrifeiof 

7 IldvTa tfrsyEi, iravra tfiarsusi, 
ffdvTa IXtfi^si, tfdv-ra u#o,U£vsi- 

8 'H dyd*?] ou5;Vots ex*iVtsi - 
s"ts 5s *poipr)Tsrai, xaTapyrj^rfov- 
Tai" s"ts yXutftfa., tfautfovrar e'/ts 
yvutfis, xaTapyvj^o'Eirai 

9 'Ex (Jis'pous yap yivwtfxofiEv, 

Xai SX fAEOOUf *pO(pi]TSUO(ASV 

10 "Orav 5e eXOtj to tsXeiov, 
*ot£ to sx (xspouj xarapyrfS'^o'STai. Keip. i5. 14. 
1 A Iojxsts Tiiv dyd*rv, ^ij- 

^^ XoUTS 5s Ttt *VSU(JWJCTIxd- 

(iaXXov 5s IVa *po9'))TEU')}TS• 

2 'O yap XaXwv yXurfrfi), ou* 
dvdpuirots XaXEi", dXXd tu 0£[3' 
ou5sij ydp dxousi, i/vSufUtTt 51 Xa- 
Xsi - /AurfT^pia - 

3 'O 5e *po(pi)TSuwv, dv^pu*ois 
XaXsr oixo5ofj.i]v xai tfapaxXjitfiv 
xai *apa(iu^iav. 

4 'O XaXSv yXurfrfi), lauTov 
oixo5ou-er 6 5s irpoipijTSuoov, IxxXi)- 
tfi'av oixo5o(/.sr. 

5 ©eXoj 5e irdvTdtff uftas Xa- 
Xe?v yXurfrfatj, f^aXXov 51 ha, 
ifpKjfyi<reur)'rs- [AEi^ojv ydp #po- 
(prj-TSuuv, ^ 6 XaXolv yXutftfaiff, 
ixToj ei (ju-ij 5ispjji,i]vEui), i'va *j Ix- 
xX^tfia oixo5o(AT)v Xd§?). 

6 Nuvi 5e, d5sXij)oi, sdv eX^u 
*pos uixas yXwo'o'ais XaXwv, ti 
u(*ds (SljwX^a'w, sdv (jiii uuJv Xa- 
X'/frfu ^ sv diroxaXu^si, ^ Iv yvu- 
rfsi, ») Iv ■jrpotpiiTsia, ^ sv 5i5a^ ; 

7 "OfJ.wff Ta dsjju^a (puvi^v 5i- 
5ov5-a, e'iri auXoj:, sits xrfdpa, 
sdv 5iao*ToXiiv <rat£ tpHyyo'S ^ 
Su, *t>>S yvuJ^o'STai to auXou(*e- 
vov ri to xifegi^o'U'Svov ; 

8 Kai yag Jdv d5>)Xov ojwwjii Cap. 14. nP02 KOPL\0IOX2 A'. 253 (fukirr/% fi^i, ti's itagaitxsuaiterai 
lis •n'oXsfiov ; 

9 OfiVw xai lias's 5id tijs 
yXuitSrig iav fw? siitfjjfiov Xoyov 
outs, irwj •yvuttdijtfSTM to XaXou- 
jievov ; sVstfds yd£ Ef's ds'£a Xa- 
Xouvtss. 

10 TotfauVa, si tu^oi, ys'vr) 
Buvwv EflViv s'v xoVfic.), xai ou5sV 
auVSv owpwvov 

1 1 'Edv o&v (Ai] ild'2 rqv 5uva- 
fi.iv t% (pwvjjj, sCoftai to XaXotjvri 
/3a£§a£os, xj 6 XaXwv, s'v s'jjwi 

12 Outu xai ufj-sis', s#si fijXw- 
<rai Jrf-rs irvsufi-drav, tf£os <rr,v oixo- 
5o,ai]V r/jj JxxXrju'ias ^tjtsiVs i'va 

13 AioVsj 6 XaXwv yXutftfy), 
irsorfSu^sV^cd i'va 5iS£(A-<]vsu?] - 

14 'Eav ydj *jorfsu^w(*ai 
yXutfrfr), to ifvsu(/.a fiou ■TTfoO'cij^s- 
rai, 6 5s vous fAou dxa^tfoj s'ff-rr 

1 5 Ti ouv sVti ; w^otfEufofAai 
toj tfvsu^aTi, *^oo'Eugo/Aai OS xai 
<toj vol' - 4/aXfl tco tfvsuftari, -j^aXw 
5s xai tu vor 

16 'E*ii sav suXoyrjff'Tjj tg~j 
tfvSufjMTi , o ava*X»)^uv tov toVov 

TOU ISlilTOV, tfWJ l«r TO a(A71V sVl 

tJJ rfi) suj^afitfria, EtfSi5>) ti Xs- 
oux oi5s ; 

17 2u (asv ydg xaXwj su^a^ia'- 
tsij, dXX' o stspoj oux oixodofisi - - 
Tai. 

18 Eij^ajiaVu tg~j 0su (/.ou, 
Vixvtuv ijjxuv (joaXXov yXobtftfaij 
XaXwv 

19 'AXX' Jv sxxXTjrfi'a, Ss'Xu 
*;'vts Xoyous 5id tou vogj (/.on Xa- 
X'jrfai) i'va xai dXXous xaTJ^-zjo'cj, 
jj (AUfiouS Xoyous sv y\u<S<i'r\. 

20 'A5sXipoi, (jh) irai5i'a yheiQs 
roug <pes<f'w dXXd tjj xaxia vijifid- 
£ste, Tai£ 5s ipisrfi ts'Xsioi yivs<rt)s. 

23 ysis 21 'Ev. Ty vo(AW ysyga*<ra,r 
" "Oti sv STS^oyXuo'ff'ois, xj s"v;££l'- 
XsiTiv sts'^oij XaX'jjo'a) toj Xaty tou- 
tu, xai ou5' outwj SiVaxoutfovTai 
fiou, Xs'ysi Ku|io;." 

22 "ntfTS ai yXwotfai si's oV 

flSlOV SlVlV, OU TOIJ *IO J TSlJOll(fiV,dX- 

Xd to?j dtfiffroij- »j 5s irjoipr,TSia, 
ou Toig ditifaois, dXXd to^ «iif- 

TrUOUO'lV. 

23 'Edv oiv rfuvs'Xd?) ») sxxX»]- 
rfia 0X11 i«"i to auTo, xai *dvTSj 
yXcjo'a'ais XaXutfiv, slii'hAwtfi 5s 
i'5iwrai ^ dtfitf-roi, oux s'^ourfiv, oti 
(xai'vso'ds ; 

24 'Edv 5s *dvTEs itgotpiireiu- 
Civ, slgiXdji 5s tis ttViaVoj, ^ i'5ioj- 
TTjj, sXsy^STai u*o wavruv, dva- 
xw'v&rai uiro *dvTwv 

25 Kai oLVu Ta x^u^Ta tvjj 
xa^5ias auTou (pavs^d yi'vSTar xai 
oStu wsrfuv ^« rfpatfwXm, itpoiiiiv- 
v^tfsi tu ©sco, dirayys'XXwv oti d 

0SOJ OVTUJ S'v UfAiV StfTI. 

26 Ti oiv sVtiv, d5sX(poi; oVav 
fwinpfllSf sxao'Tog ufjtCv ^aXfiov 
s^si, 5i5a^v e^si, yXuaVav s'^si, 
diroxdXu^iv s'^si, sp(Ai)vSiav s'^si* 
*dvra irpos o/xo5ojX'i]v ysvs'tfdw. 

27 EiVs yXoorfffr) tij XaksT, xaTd 
5uo, ^ to irXsra'Tov Tps~£, xai dvd 

fispoj - xai Sl£ 5lSp(Jl-r]VSUSTU. 

28 'Edv 5= f*i) jg 5isp(M]vsuT^s, 
rfiydru) Jv ExxXTjiria- sauTu 5s" Xa- 
Xsi't6) xai TU 0SCJ - 

29 npo^TjTai Si Svo rj Tpsis Xa- 
XsiVuo'av, xai o! dXXoi oiaxpiveTW- 
tfav 

30 'Edv Si aXX'fi dtfoxaXupOi) 
xadTifAsvu, 6 irpuTos rfiyaTw 

31 AvvcufBs yap xad' sva wdv- 
tsj *po;j37)T£ijsiv, i'va tfcMTS; fiav- 
ddvua'i, xai iravrsj •i'apaxa>j3vrai 

32 Kai ineiyua.7M *poq)i)TU» 
irpoop'/jraij uroTdtfifSTar 254 

33 Ou yap ifnv dxa.<rcuf<rouiia.g 
6 0soj, dXX' eipfyris, i>s sv iraiai; 
reus sxxXijtfiaif <r£jv dyicuv. 

34 Ai yuvaixsj uptiv h <rn.T; 
ixKkri<Sious (ftyaTudav ou yap eVi- 
TsVpatfTai auTa?j XaXsiv, dXX' 
uifaTaSieitdai, xttSug xj o vofjioj 

35 Ei Si ti paQlw Ss'Xouo'iv, s'v 
oixw touj i5ious dv5paj sirEpwTaraj- 
tfav aiff^pov yap saVi yuvai^iv £v 
ExxXTjifia XaXsiv. 

36 "H dp' ufiuv 6 Xo'yoS tou 
0£ou sjfijXdEv ; i) si's u/xaj (Aovouj 
xaTTjvTTjff'ev ; 

37 Ei rig SoxsT *po(p»jT'»lS e ' val 
fj tfvsufWiTixoj, SMyivwS'xs'TGj a ypd- 
qjw uuiv, oti tou Kupiou SiViv ev- 
coXar 

38 Ei 8s Tig ayvost, dyvoEiVw. 

39 "iliTS, d&ektpol , ?r\Xou<re to 
tfpwpijrEUEiv, xai to XaXsiv yX(/V- 
tfaij (aij xwXusts. 

40 IlavTa suVjfiitMvwj *j xaTa 
Tajfiv yiv£'o*foj. 

Ksip. ie'. 15. 

1 TP^NwpiTu 5c ufiTV, aSskyol, 
-*- to suayyE'Xiov o EurjyyE- 
XnSa.ji,rj\i uuiv, o k) irapsXdSsTE, ev 
li xai Ed'TijxaTS. 

2 Ai' ou xai tfw^sirtSs, tivi Xo'yw 
EUTjyyEXio'df/.iiv ufin/, si xote'^sts - 
ixns si fiig six>i stfiff'TSua'aTS. 

3 napsitvxa yap u,aiv cV tfpu- 
toij o *9 *<*pE'Xa§ov, oti XpiffTOJ 
dff£'$av£v u^sp twv a(^apTii*ju /;|aojv, 
xaTa Tag ypaipag - 

4 Kai 6'ti ETaqjr), xai oti s.y?j- 
yEpTai T»j TpiVr) fyj-s'pa, xara Taj 
ypatpdg- 

5 Kai oti w<p$») Kij<p<£, siVa 
roTs SCiSsxa.- 

C "E*SITa «!)(!»] sVdvu #svTa- E11I2T0AH Cap. 15. 

xotfioij ct^fXipois J(paifa|, ^| uv oi 
irXfious (ae'vouo'iv ewj ap-n, tivej 5s 
xai ExoifjwjOiio'av 

7 "EtfEiTa iipdi] 'IaxuSu, siVa 
tois dirooVoXoij tfao'iv. 

8 "Erf^aTov 5s iravTuv, utftfspsi 

TGJ sWpWfJUXTI, £5<j>d») xa|/.oi. 

9 'Eytii yap sip 6 EXd^ioVos 
ti3v dirofl'ToXcov, g'j oux sif^i ixavos 
xaX£ib"(!ai diroOroXoj, 5k!ti £5iwj;a 
T-.jv ExxX^tfiav tou 0£oC" 

10 XapiTi 5s ©sou sifw o si'ftr 
xai ^j %apij auToC ^ E. ; s Efjii, ou 
xsvi) sysv^ij, dXXd tfEpiffWoTEpov 
auruv *dvTuv ixo*iatfa" oux syti 
5s, dXX' ^j J^apig tou ©Sou »j tfu» 
ipwi. 

1 1 Eite ouv Jycj, sits s'xfivoi, 
outw xripiitfifofASv, xai outuj ^*itf- 

TEiitfaTE. 

12 Ei 5; Xpio'Tos xripurfrfSTai, 
oti ^x vsxpuv Ey»jyspTai, *wj Xs'- 
youo"i tivej iv ufAn/, oti dvafl'Tao'is 
vsxpuv oux eo'tiv ; 

13 Ei 5c avarfmtfig vsxpuv oux 
sffriv, ou5s XpitfTos syijyspTai. 

14 Ei 5s XpirfToj oux iyriysprcu, 
xsvov dpa to x^puy(Jia *j(auv, xsvij 
8s xai T) ffitfris u(j.uv. 

15 Eupirfxo'jXc^Gt 5s xai -^Eu5o- 
fAapTupsj tou ©Sou- oti Efi-apTuprj- 
tfaixsv xaTa tou ©£ou oti •ijysips tow 
XpiffTov Sv oux -Ijysipsv, siVfip apa 
vsxpoi oux sysipovTar 

16 Ei ydp vsxpoi oux ^ysi'povTai, 
ou5e Xpirfros syjjyfpTai. 

17 Ei 8= XpitfToj oux sy»jy£pTai, 
fj.ara.'ia. r; ffiVTig ufj.uv eti itfrs 
h tois apiap-Tiaiff ufiuv 

18 "Apa xai oi xoifx>](!s'vTS£ h 
XpirfTu, d^uXovTo. 

1 9 Ei ev t>5 ^uf, TauTij r]X*i- 

XJTEJ eVu.=V EV XpiffTW (A0V0V, SXESI- 
VOTEpOl *aVTOJV dvOp'JTTMV ii^lV. 

20 Nuvi 5s XpitfTos syijyspTai Cap. 15. IIP02 KOPIN0IOX2 A'. 255 sx vsxpwv, a.iHa^yr-1 t'2v xexoijaijuJ- 
yuv iysvsro' 

21 'Etfsi5;j yap Si' dvdpwTou 6 
SavaTof, xai 5i' dvfywffou dvdaVa- 
tfig vsxpwv 

22 "QoVEp yap ^v tcj 'A5dfA 
irdvTEj dffofJvijo'xouo'iv, oura xxi iv 
tu XpioVw iravrsj ^wo'Touj^U'ov- 

23 "ExatfTof 5s iv <rw i5Jw Tay- 
fMtri* dirap^TJ XpioVoj, EirEwa o! 
tou XpioVou, sv T*j -rapoutfia, auToO"' 

24 EiVa to tsXoj, 6Vav ffapa- 
5u tijv /3ao"(Xsiav tw ©e£> xj tfaTpi- 
6Vav xxrapyijif'p irdVav dp^>]v xai 
tfatfav ifyvdixv xxi Suva.jj.iv 

25 As7 yap auYov /3adi\s6siv, 
ajfpij ou dv &>j favrxs touj E^p^S 
iird touj urci5a; aijrou. 

26 "Etf^aTos ^xfy°S xarapysP- 
rai o &dvaT«g" 

27 ndwa yap uTsValsv uiro 
thus #o5a£ airou." "Orav '5J sIVtj 
6'ti tfdv-ra u*oTsVaxTai, 5ijXov oti 
Jxtoj tou utfordijavToj auVw Ta 
auvra. 

28 "Orav 5s urfoTay?) xi<ru> Ta 
itavrx, tots xxi auYoj o 6ioj utfo- 
rayjjo'STai r£jjjitora%xv<n auVcIi to. 
iravra, i'va J) o ©sos to. iravrx iv 
irddiv 

29 'E#si ti croivjtfouff'iv oi /3a*- 
ti^ojaevoi uirsp twv vsxpcuv, si oXwj 
vsxpoi oux sysi'povTai ; fi xa/ /3<xtf- 
ri^ovTOti uVip twv vsxpwv ; 

30 Ti xai IJfASij Xlv5uVSU0fA£V 

ifddav ojpav ; 

31 Kad' ijjAs'pav d*o6vi]dxu, vr\ 
■r^v $jw.STs'pav xxJ^rjtJi'J, rjv sp£«o s'v 
XpiG'Ttji 'l'/)tfoi7 Tcij Kupi'co {((AWW. 

32 Ei xard dvijputfov E0J]profA«- 
^ijo'a - : v 'EipsVcu, ti (Aoi to 6',psXoff, 
£;' vsxpoi oux, sysipovTai ; " ifa/yu- 
fj.ev xxi im'wjaev aupiov yap dtfod- 
vij4xoiJ.lv." 33 Mt) irXavaoDs- " 'J'dsi'pouo'iv 
*?^1 XP"''"^' ofiiXiai xaxai." 

34 'Exvtj^aTS 5ixaiws, xai fjt.'*i 
ajxapravSTS - dyvudiav yap ©Sou 

TIVEJ i'^OUffr tfpoj EVpOT^V UfliV 

Xsyu. 

35 'AXX' s^ 6 " - ti'j- IIus sysi- 
povTai oi vsxpoi ; iroiw 5s aCifj.xTi 

36 "A<ppov, ffu o ^sipsij, ou 
^uowoisrTai, sdv fj./) diro^dv/j. 

37 Kai I (frrsipsig, ou to rfufjia 
to ysv^tfofjievov rfȣipsis, dXXdyupi- 

VOV XOXXOV, SI TUJ(OI, tfiVou, ^ tivos 

tuv Xoj*uv 

38 'O 5s ©soj auToj SiSutfi dut- 
\j.x xabtsg yiMXriffs, xai sxatfTO) 
T(2v rfffSpfAarMV to i'5iov o*oo(ta. 

39 Ou *ao'a (fapf, ^ auTii (fapl - 
dXXd aXX»] (jlsv Cdp| dvtfSputfwv, 
bXXt] 5s o"dpJ XTijvuv, aXXij 5s 
fy&juv, xXKri 5s #t»]vuv" 

40 Kai rfifxara s*oupduia, xxi 
tfw,uaTa sViysia - dXX' s-rspa (xsu 
^ tuv siroupavfuv 5o|a, srs'pa 5s ^ 
t<2v sifiysiuv 

41 "AXX?) 5o'|a »j »jXix, xj dXXrj 
5o|a ff , sX»)V»]f, xai dXXr] 5o'|a do*- 
Tspuv drfTijp yap daVs'pos 5iaipspsi 
s'v 5o|tj. 

42 OCtcj xai »j avxdTxdis twu 
vsxpCv itts'iftSTxt iv ip^opa, sysi- 
ps-rai cv dy&apd'ia.' 

43 2ireipsrai tv aTijxia, iys'ips- 
Tai sv 5o'|vj - tfirs/pSTai sv drf^svsia, 
sysipSTai sv 5uv«(A£i - 

44 2*sipSTai ffu/Aa if/U^ixov, 
sysipsrai ffw.aa irvsuo-aTixdv s'ori 
Cojfjta •v^uj^ixov, xai t'd'Ti tfu/xa ■irvsu- 

45 Outio Xj y E 'ypa*Tar " s'ys'- 
vsto o TpCrcf dudpu*off 'A5d(A sig 
'4^ U X'5 U ^Sfl'ai' - " 6 stf^aTos 'A5di». 
Si's *vsu(*a ^wotoiouv. 

46 'AXX' ou irpwTov to »veujm*- 256 EIII2T0AH Cap. 1& nxov aXXa to -^/u^ixov, sVsiTa to 
OEujuaTixov. 

47 'O *pGros avdpiMTos ex yifc, Xoixos- 5e<JT urspoj avflpuiroj, o 
Kupios s^ oupavou. 

48 Oioj o /o'ixos, toioutoi xj oi 
jfo'i'xoi" xai oioj o sVoupdvioj, toi- 
outoi xai oi sVoupdvior 

49 Kai xauws s'tpopEVajAEv tijv 
Eixova tou ^o'i'xou, (popsVofASv xai 
tijv sixova tou sVoupavi'ou. 

50 Touto 5s (pifJU, d5sX<poi, 
oVi o*dpj; xai ai(/.a /3a(fiX£iav ©sou 
xXijpovofJMJtfai o-J 5uvavrai, ou5s ») 
9$opa -Tijv atpfeptfiav xXTipovofAEi". 

51 'l5ou, fuiaV^piov 6fji.7v Xsyco - 
IIavTSj-(JiEv ou xoijjwju'ija'o'fiEu'a - irdv- 
re; 51 dXXayTitfojjisfJa, 

52 'Ev aTo'fjWJ, sv |i*^ o'<p$aX- 
(Aou, iv T'/j sV^ar?) tfaXiriyyr tfaX- 
wiVsi ydp, xai oi vsxpoi Eysp^tfov- 
rai dipo'apToi, xai "fjfxsTg d\Xay»)- 
tfo'fisda. 

53_ As? yap to <p()ap7ov touto 
JWuVairtJai dipdaps'iav, xj to (Jvtjtov 
touto hSigatfUai oWavatfiav. 

54 "Orav 5s to <p(JapTov touto 
svSutfiiTai dipOaptfiav-, xai to (Jvjjtov 
touto ev8utf'/}<ra.i dfjavatfiav, tots 
ySvjjtfSTai 6 Xoyoj 5 ysypa[/.|J.£'voj- 
" KaTEiro()>) 6 (idvaToj Ei's vixos." 

55 IIou tin, Odva-rs, to xivrpov ; 
irou tfou, a5t\, to vixoj ; 

56 To 5s XEVTpov tou OavaTou, 
■H ajiapTi'a - »j 5s 5uva(/,ij t% dfiap- 
n'aj, 6 vofAoff. 

57 Xcp 5s ©sty x*P'S ry 5i5o'vti 
^jfjt.«v to vixos 5id tou Kupiou r^dv 
'Irjtfoiji XpitfTou. 

58 "fitfTS, d5sXij)oi fxou dyatfTj- 
Toi, £5paibi yivEirtis, dfAETaxivijToi, 
*Epi(To"suoVTSs sv toj spycj tou Ku- 
piou tfdvTOTE, si'56tej oti o xo*os 
ifiwv 0UX srfTI xsvos EV Kupi'u. i%. i^. 16; 1 T~j"Ep'" 5- *% Xoy«'«g T% £/j 
"- tous dyi'ouj, oV«p 5is- 
rafa Tdif exxXritfiaij tvjj FaXa- 
Ti'aj, oiiru xai ufMij ifoi'/jiars. 

2 KaTct (Ai'av a"a§§drav Exao - '- 
toj i5,uwv «xp' ekutu TiflsVco, d?)- 
tfaupi'^uv 6',ti dv suo5wrar i'va 
(J-*) orav eX3oj, to'te Xoyiai yivuv- 
Tai. 

3 "OTav 5s tfapaysvMfAai, ouj 
sdv 5oxi l ad^7]TE 5i' eViutoXuv, tou- 
tous itljis^u) d*sv£yx£rv <rr t v )^apiv 
U(jk3v si's 'l£poufl'aXr; 1 a. 

4 'Edv 5= ii dfiov tou xafjii *o- 
psusff'^ai, tfuv ei^oi* cropEutfovTai. 

5 'EXEurfo^ai 5s #po£ u(Aas oVav 
Maxs5ov/av 5ieX^w Max£5ovi'av 
yap Siipxpiuu. 

6 IIpoj ujj.as 5s tu^ov *apa- 
(J.Evy, ij xai *apa^£i(^ao'u, i'va 
ujaeFj fis irpoirE'^viTS ou ddu *o- 
pEuoxaai. 

7 Ou ^iXoj yap ufxaj dpTi iv 
irap^'j idsTv JXiri'^w 5c ^povov 
Tiva E'lrifASn/ai tfpoff ujxas, ^dv 6 
Kupioff sViTpEV?). 

8 'E*i(asvuj 5s Jv 'Etpiitfi sag 
rrjS ifevTrjxaiSTVjS' 

9 ©upa yap (ioi dvs'wys (ASydXT) 
xai svSpyiis, xai auTix£i(j.Evoi *oX- 
Xoi. 

10 'Edv 5s sU-i) TifAo'feoj, j3Xs- 
ksts i'va dipo'Sus y£VJ)Tai *pog ii(/,as - 
to yap I'pyov Kupiou Epyd^Erai ws 
xai E'yu* 

1 1 M^ Tif ouv auTov ^ou^sv^rf?)' 
ifpoifEV^ "" 5 "I auTov e'v sip^vr), 
i'va IXflij tfpoj (A£ - Ixo^rafMei yap 
auTov (AETa tojv d5£Xip(2v. 

12 Ilspi 5e 'AffoXXu tc " d5sX- 
<pou, *oXXd *apExdXsrfa auTov i'va 
sXOi) irpos iSfjias (j,srd tuv d,5eX- Cap. 1. TWOS KOPIN0IOT2 B'. 257 <p5v xai imvraj oux ^v ds'Xijfxa 
i'va vuv eXSjj- iteaijircu Ss orav 

suxaifV?). 

13 rjijyofsiVs, tfT'oxirt £« *j) 
tfidV£i, dvigi^stfds, x£a7aiou<rt!f 

14 ndvra ufiww £v dyair/j yi- 

15 Ila^axaXw 5s ufiaj, d&X- 
<poi - a'lSctTS rrjv oi'xiav Urs^ava, 
6'<ri sV-riv dVaj)^ <rij£ 'A;i(a;aj, 
xai si's Siaxoviav -roTg dy/oij Irafav 
kavroiig- 

16 "iva xai «fis"f Jwnr&dVtjSife 
roij <roiou<roij, xai iravri tgj (fuvsg- 
vouvti xai xotfiuvri. 

17 XaiVu 5J i(fi rf) tfaeoutfia 
27s^ava xj ipou^7ouva<rou xj 'AXfltt- 
xou, 6'ti ro u(J.5v viTsgil^a. outoi 
avEH'XrjstJC'av 

18 'AvaVautfav y«# to ejaov 
tfvEupta xai to ufj.wv EtfiyivwifxEs-s 

Oliv TOUff TOIOUTOUS. 19 'AflVa^ovrai u(*as ai SxxKi)- 
tfiai <i% 'Atfiaj- 'A<fira£ovrai 
u/xaj £v Kuji'gj iroXXd 'AxuXaj xai 
n^iVxiXXa, tfuv rjj xar' oi'xov au- 
<rwv ExxXrirfia. 

20 'Atftfa^ovTai uftas oi aiJsX- 
<poi ifav-Tsj. 'Aij'irao'aa'fJs aXX^- 
Xouj sv <piX»j(jia<n ayiw. 

21 'O do-tfatf(J.os rij S(J.jji 5£ f '|'' 
IlauXou. 

22 Ei' Tig ou ipiXs? <rov Ku^iov 
'l-/]Uo~'J X^iaVov, vjrw dvadEfia, (ia- 
fav diJ'i. 

23 'H %a£is tou Ku»iou 'I^tfou 
Xwrfrou (A£()' u(j.5v. 

24 'H dydir?) fjiou (xstu. tfdvrwv 
uf*wv sv X^KSVy 'Ivjcfou. 'Afi^V. 

n»os Ko^ivdiouj ir^uTij sy^aipij 
d#o ■fciXiffiraiv <5id Srsipava, 
xai <£ougrouvarou, xai 'Aj^aT- 
X5u, xai TijAodsou. Textus Receptus - Texte R( PERMISSION GIVEN 
to : 

1) REPOST on A DIFFERENT WEBSITE 

2) Use 

3) Print 
4) Distribute 

Permission Granted to 
repost & re-use online ATRUE GOD IS NOT AFRAID OF QUESTIONS. 

THERE MAY BE QUESTIONS YOU CANNOT ANSWER 

THERE ARE NO QUESTIONS THAT GOD CANNOT ANSWER, 

IF HE WANTS. GOD IS BIG ENOUGH. ANY REAL GOD 

IS ABLE TO UNDERSTAND THE CURIOSITY AND DESIRE 

THAT ANYONE WHO WORSHIPS HIM WOULD WANTTO KNOW. 

DO NOT BE AFRAID OF QUESTIONS... IF YOUR GOD IS TRULY GOD IT is easy to be in favor of censorship. IT is easy to hide from authors 
(by censorship) and the intellectual questions that they raise. FOR ADDITIONAL INFORMATION - FOR THOSE WHO HAVE 
EITHER CURIOSITY orCOURAGE - ForYour Consideration: 

The case for Christ by Strobel / Who moved the stone by Morison 

■ Books by Henry Rawlinson / Books by George Rawlinson 
The Two Babylons by Hislop 
Books by Archibald Sayce (A.H.) Sayce 
The Canon (Cannon) of the Old and New Testaments by A. Alexander 
The [Idolatry of] the Worship of Mary by J . Endell Tyler 
Books by George STANLEY Faber 
Revelation by Clarence Larkin 
Tracton Christianity and Mohammed by Henry Martin (1824) 
Works written by Imad-ud-din, of Umritsur 
TAHQY UL IMAN (Inquiry of Faith). 1866.0n Evidences of Christianity 

written by Maulvi Ahmad Ullah 

WAQIAT I IMADIYA (Autobiography of Imad-ud-din by himself). 1866 

ILTIFAQI MUBAHISA (Account of a verbal Controversy). 1867 

Original Sources of the Coran / Koran by Muir 

Books in French (Auteurs Francais) =Alain Choiquier , Ralph Shallis, 

Felix Neff, Alexis Muston, T. de Beze, Editions Le Phare, 

Accurate Edition: (Texte Recu) of the New Testament in Greek (Grec) 

=Nouveau Testa mentGrec de Robert Estienne (1550/151) 

Please note the standard information that the last book of the New 

Testament (called the Book of Revelation) must be read WITH 
the Old Testament book of DANIEL in order to be fully understood. List of Theological and other Works written by the 
Rev. Imad-ud-din, .of Umritsur, up to 15th January, 1884. Tahqy ul I'man (Inquiry of Faithj. 1866. On the Evidences of Christianity, and 
the refutation of Mohammedanism, written with the view of a reply to Izalat 
ul Auham by Maulvi Ahmad UUah. 

New Testament in Persian (1 837) Henry Martyn - Online 

WXqiXt i Imadiya (Autobiography of Imad-ud-din, by himself). 1866. Contains 

a brief history of his life before he embraced Christianity, and dwells on the 

comforts he received from Christianity since he embraced it. This has passed 

through two editions, and has been translated into English. 
Hidayat ul Muslium (A Guide to Mohammedans). 1867. This has been twice 

printed, and the 2nd edition was revised and improved. The first half of this 

work is a reply to Ijaz-i-Iswi by Maulvi Rahmat UUah, now in Mecca ; and 

the second half is an endeavour to show the utterly false foundations on which 

the Mohammedan religion rests. 
IltifaqT Mubahisa (Account of a verbal Controversy). 1867. This book contains 

an account of religious discussions held between him and the Mohammedan 

Maul vis of Umritsur. 
Haq(q( Irfan (The True Knowledge of God). 1869. Contains twelve Essays, 

in which Christ and Christ's religion are unfolded ; and it is a guide for inquirers 

after truth. 
Asar 1 Qi yam AT (Signs of the Day of Resurrection). 1870. This pamphlet contains 

the Biblical view of the second advent of our Saviour, the doctrine of the 

resurrection, and the future judgment. 
Tawari'kh-i-Mahommedi (History of Mohammed). 1870. The History of 

Mohammed, as taken from original Arabic Mohammedan books, showing what 

sort of person Mohammed was; written for the information of the Mohammtdans 

themselves. 

TafsIr 1 MukashafAt 1 Yuhanna (Commentary on the Book of Revelation). 

This is a summary of Elliott's Commentary on Revelation — but needs revision. 
TalIm-i-Muhamadi (The Doctrines of Muhamedanism). 1870. This book contains 

a comparison of the doctrines of Mohammedanism and the Doctrines of the 

Bible. 
Nacma 1 TamblrI (The Sound of. the Drum). 1871. Contains all the letters 

written to him by the Maulvi Syad Mohammed Mujtahid (the Mohammedan 

Bishop) of Lucknow, on the subject of religion, with his replies to him. 
Mau Ana (Who am I ?). 1874. A comment on the question of our Saviour, ' ' Whom 

do men say that I the Son of man am?" 

Qissa e NathXniel (The Story of Nathaniel); 1874. An account of the conver- 
sion of Nathaniel. 

TafsIr Ingil 1 Matt, RusOl (Commentary on the Gospel of St. Matthew). 1875. 

This commentary is written by the joint effort of the Rev. R. Clark and 

himself. 
An jam 1 Mubah ISA "(Controversial Results). 1875. This pamphlet shews what have 

been the results of religious discussions held between Mohammedans and 

Christians from the earliest times down to the present day, 
Pandrah Lecture (Fifteen Lectures). 1876. A course of Lectures on Christianity. 

They have passed through two editions, and have a good sale. 
TaqliAt ut Taliqat (The Connection of Connections. 1877. A reply to 

objections raised by Maulvi Chiraghali Sahib, a high officer of H.H. the Nizam, 

Hyderabad in the Deecan, on the history of Mohammed written by him, as 

shown in No. 8. 
TafsIr i Aamal (Commentary on the Acts). 1879. This Commentary is written 

by the joint effort of the Rev. R. Clark and himself. 
TauqId ul Khiyalat (Rectification of Men's Thoughts). 1882. Four 

pamphlets in reply to works in defence of Islam, by the Honourable Syad 

Ahmed Khan Sahib Bahadur, K.C.S.I., and member of the Legislative Council 

of the Government of India. 

KitAb-i-Alkindi (Al-Kindi). 1883. A translation of the writings of Al-Kindi from 
Arabic into Urdu. Not yet published. Usf- *V W^ </k a 1 "' U u >' -^ i_y^ u T*' L ^ * jy^* f* 1 ?" <»i*Jlcb . I Arv i_>a(Jle IJJ° 
l(ttl Ijj4-l l 

•tie Jl; j t j4 

ijjji* f>ij ji 't j ° '(-L^v 'JfL^^jJ fiii lk>u& a '^ u^-^ yy^^jjjjLf idf^i^s. ij^j 

Ijljiiicjjjj^o IJ^CJl^o 
Ijjjrb ^I^jCjoI £<_],_£ £p(_££ Ufjlj J jlJ'fjIJ ' jl3j° j'JjlS^ '<-!\£ dj^djl^o Jii!^ ^<i!jj 

J4 
Ijjjb IJ^I^Jo IJ^Lf ^O^U £.>' f j IJ^Ji/LS 'J\f i/O^^f £<i-S '(J^L^ ^<J Lf Jf. 

lj dl^J^Jo. ! j Ij-^ Ijjo U-\£ I^J^o iJj^Jk jlJfL>"JJ<-J £ j ^<-J cAf*. 
b£ j Ijjo lj ^J^-ajiJcljj. Cj^ji^^^o^ I jl jlii^ ^^l^djo^ I jlj^fj & jljo lu°f L^O^jj 

b£j IJJ° lj dj^jjijdj^ ^l^iie^ ^ j Ijjjldj IJjj^Lfo lj £•<_£ jol pj lj^jt_j|dj Ijdj^ 

Lff^j I j LfL> b J f 'j M^* f>L>l 'JlS ^^i-J. 

ijjjb fL^i^-^^Lf E J-V Io*-£-y »Ji £" E-V J Ju'-j^j ii/ij^i UljIo" IJ\?j <i£<-!j' fj oio 

|j£ j Ijjo I j 4jdl ^-K/LJL? C^ ^ ^<-V° IJfL3 J L>"° (IJ^ oJ Idjr-V- 1 ) ' J'^ Lyjh* 
^■KfUL? '<JjJC^° j'UC"^ j'<-J^= j° '(j L - l JlJ L - i ' j 1 ^ l<-"i> a lJ CM»f jlj^-adjjo IJjfJLfo 

Ijj^le ^I^JlI]^ ^J<_£ p£j<-«» lii^^-i^o U^lfd fg IJiJ-a^jL-lllll lijdj^ djjl^o Ijj^ lilj 
C? Jf. IJ(JjJ J l(JJ° LfO"l5; J lJL? ^JL?- 2 'j ^J^J'-J I j 1 ^ 1<-i(J :a L! jjjLf j I j jiJ 11 ^^ ^^Ji^Ci 

b^-j IJJo J^lj, I j l££-1%£ '(J'^'m UlJ^^jjJLf Ufj^^- 1 Jd\g j ^(jiil^jo^ ^tSl^dji^,. 
b^j IJJo Jii! ? I j (^(jul^j ii-ijb Ijjiijtisl (j^IlsJ^l?) Jl t/C J & -J-JC^?' ' jJ 1 ^ ^V V^f - JPrayw - 5 minutos a ayudar excepto otros - diferencie eterno Dios querido, 

gracias que se ha lanzado este nuevo testamento 

de modo que poder aprender mas sobre usted. 

Ayude por favor a la gente responsable de hacer este Ebook disponible. 

Ayudele por favor a poder trabajar rapidamente, y haga que 

mas Ebooks disponible por favor le ayuda a tener todos los recursos, 

los fondos, la fuerza y el tiempo que necesitan 

para poder guardar el trabajar para usted. 

Ayude por favor a los que sean parte del equipo que 

les ayuda sobre una base diaria. Por favor deles la fuerza para continuar 

y para dar a cada uno de ellos la comprension espiritual para el trabajo 

que usted quisiera que hicieran. Ayude por favor a cada uno de 

ellos a no tener miedo y a no recordar que usted es el dios que contesta 

a rezo y que esta a cargo de todo. 

Ruego que usted los animara, y que usted los proteja, 

y el trabajo y el ministerio que estan contratados adentro. 

Ruego que usted los protegiera contra las fuerzas espirituales 

que podrian danarlas o retardarlas abajo. Ayudeme por favor cuando 

utilizo este nuevo testamento tambien para pensar en ellas de modo 

que pueda rogar para ellas y asi que pueden continuar ayudando a mas 

gente Ruego que usted me diera un amor de su palabra santa, 

y que usted me daria la sabiduria y el discernimiento espirituales 

para conocerle mejor y para entender los tiempos que estamos 

adentro y como ocuparse de las dificultades que me enfrentan con cada dia. 

Senor God, me ayuda a desear conocerle mejor y desear ayudar 

a otros cristianos en mi area y alrededor del mundo. Ruego que usted 

diera el Web site y los de Ebook el equipo y los que trabajan en 

que les ayudan su sabiduria. Ruego que usted ayudara a los miembros 

individuales de su familia (y de mi familia) espiritual a no ser engafiado, 

pero entenderle y desear aceptarle y seguir de cada manera. 

y pido que usted haga estas cosas en el nombre de Jesus, amen, c (por que lo hacemos tradujeron esto a muchas idiomas? 

Porque necesitamos a tanto rezo como sea posible, 

y a tanta gente que ruega para nosotros y el este ministerio 

tan a menudo como sea posible. Gracias por su ayuda. 

El rezo es una de las mejores maneras que usted puede ayudarnos mas). S«5^^JF«5^lii^grtrarts. » Pi 5 minuti da aiutare risparmi altri - faccia una differenza eterna Caro dio. 

grazie che questo nuovo Testamento e stato liberato 

in modo che possiamo impararvi piu circa. Aiuti prego 

la gente responsabile del rendere questo Ebook disponibile. 

Aiutilo prego a potere funzionare velocemente e renda 

piu Ebooks disponibile prego aiutarlo ad avere tutte le risorse, 

i fondi monetari, la resistenza ed il tempo di che hanno bisogno 

per potere continuare a funzionare per voi. Aiuti prego quelli che 

fanno parte della squadra che le aiuta su una base giornaliere. 

Prego dia loro la resistenza per continuare e dare ciascuno 

di loro la comprensione spiritosa per il lavoro che li desiderate fare. 

Aiuti loro prego ciascuno a non avere timore ed a non ricordarsi 

di che siete il dio che risponde alia preghiera e che e incaricato 

di tutto. Prego che consigliereste loro e che li proteggete ed 

il lavoro & il ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose che potrebbero 

nuoc o ritardarle giu. Aiutilo prego quando uso questo 

nuovo Testamento anche per pensare loro in moda da poterlo pregare 

io per loro ed in modo da possono continuare a aiutare 

piu gente Prego che mi dareste un amore della vostra parola 

santa e che mi dareste la saggezza ed il discernment spiritosi 

per conoscerli piu meglio e per capire i tempi che 

siamo dentro e come risolvere 

le difficolta che sono confrontato con ogni giorno. II signore God, 

lo aiuta a desiderare conoscerli piu meglio e desiderare aiutare 

altri cristiani nella mia zona ed intorno al mondo. 

Prego che dareste la squadra e colore che lavora al Web site 

e colore di Ebook che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia 

(e della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, 

ma capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. 

e vi chiedo di fare queste cose in nome di Jesus, amen, (perche traducono questo in molte lingue? 

Poiche abbiamo bisogno di tanta preghiera come possibile 

e di altretanta gente che prega spesso per noi e questo 

ministero come possibile. Grazie per il vostro aiuto. 

La preghiera e uno dei sensi migliori che potete aiutarli piu) Saving a Praver never hurts. PORTUGUESE - Pi 5 minutos a ajudar excepto outros - faca uma diferenca eternal Caro deus, 

obrigado que este testament novo esteve liberado 

de modo que nos possamos aprender mais sobre voce. 

Ajude por favor aos povos responsaveis para fazer este Ebook disponivel. 

Ajude-lhes por favor poder trabalhar rapidamente, e faca-o mais Ebooks 

disponivel por favor ajudar-lhes ter todos os recursos, fundos, 

forca e tempo que necessitam a fim poder se manter trabalhar para voce. 

Ajude por favor aqueles que sao parte da equipe que Ihes ajuda em 

uma base diaria. De-lhes por favor a forca para continuar e dar 
a cada urn deles a compreensao espiritual para o trabalho que voce 

os quer fazer. Ajude por favor a cada urn deles nao ter o medo 

e nao recordar que voce e o deus que respondem ao prayer e que 

esta na carga de tudo. Eu pray que voce os incentivaria, e que 

voce os protege, e o trabalho & o ministry que estao acoplados dentro. 

Eu pray que voce os protegeria das forcas espirituais que poderiam 

as prejudicar ou as retardar para baixo. Ajude-me por favor quando 

eu uso este testament novo pensar tambem delas de modo que eu 

possa pray para elas e assim que podem continuar a ajudar 

a mais povos Eu pray que voce me daria urn amor de sua palavra holy, 

e que voce me daria a sabedoria e o discernment 

espirituais para o conhecer mais melhor e para compreender 

os tempos que nos estamos dentro e como tratar das dificuldades 

que eu estou confrontado com cada dia. 

O senhor Deus, ajuda-me querer conhece-lo mais melhor e quere-lo 

ajudar a outros cristaos em minha area e em torno do mundo. Eu pray 

que voce daria a equipe e aquelas que trabalham no Web site 

e aquelas de Ebook que Ihes ajudam sua sabedoria. Eu pray 

que voce ajudaria aos membros individuals de sua famflia (e de minha familia) 

nao ser iludido espiritual, mas para compreende-lo e para quere-lo aceita-lo 

e seguir em cada maneira.e eu peco que voce faca estas coisas no 

nome de Jesus, amen, ( por que nos traduzem isto em muitas linguas? 

Porque nos necessitamos tanto prayer como possfvel, 

e tantos como povos que praying para nos e este ministry 

tao frequentemente como possfvel. Obrigado para sua ajuda. 

O prayer e uma das mais melhores maneiras que 

voce pode nos ajudar mais ). Saying a Prayer - Pi 5 minuti da aiutare risparmi altri - faccia una differenza eterna Lieber Gott, 

danke, daB dieses neue Testament freigegeben worden ist, damit wir in der Lage SIND, 
mehr iiber Sie zu erlernen. Helfen Sie bitte den Leuten, die fiir das Zur Verfiigung 
stellen von von diesem Ebook verantwortlich sind. Helfen Sie ihnen bitte, 
zu sein, schnell zu arbeiten, und stellen Sie mehr Ebooks, bitte ihnen zu helfen, 
alle Betriebsmittel, die Kapital, die Starke und die Zeit zu haben zur Verfiigung, 
die sie zwecks sein miissen fiir, Sie zu arbeiten zu halten. Helfen Sie bitte denen, 
die ein Teil der Mannschaft sind, das ihnen auf einer taglichen Grundlage helfen. 

Geben Sie ihnen die Starke bitte, um jedem von ihnen das geistige Verstandnis fiir 

die Arbeit fortzusetzen und zu geben, daB Sie sie tun wiinschen. 

Helfen Sie bitte jedem von ihnen, Furcht nicht zu haben und daran zu erinnern, 

daB Sie der Gott sind, der Gebet beantwortetund der verantwortlich fiir alles ist. 

Ich bete, daB Sie sie anregen wiirden und daB Sie sie schutzen und die 

Arbeit u. das Ministerium, daB sie innen engagiert werden. Ich bete, daB Sie 

sie vor den geistigen Kraften schutzen wiirden, die sie schadigen 

oder sie verlangsamen konnten. 

Helfen Sie mir bitte, 

wenn ich dieses neue Testament benutze, um an sie auch zu denken, damit ich fiir sie 

beten kann und also sie fortfahren konnen, mehr Leuten zu helfen Ich bete, daB Sie 

mir eine Liebe Ihres heiligen Wortes geben wiirden und daB Sie mir geistige 

Klugheit und Einsicht, um Sie besser zu kennen geben wiirden und die 

Zeiten zu verstehen, daB wir innen sind und wie man die Schwierigkeiten 

beschaftigt, daB ich mit jeden Tag konfrontiert werde. Lieber Gott, helfen mir 

Sie besser kennen und zu wiinschen anderen Christen in meinem Bereich 

und um die Welt helfen wiinschen. Ich bete, daB Sie die Ebook Mannschaft und die, die auf der Web site arbeiten 

und die geben wiirden, die ihnen Hire Klugheit helfen. Ich bete, daB Sie 

den einzelnen Mitgliedern ihrer Familie (und meiner Familie) helfen wiirden 

nicht Angelegenheiten betrogen zu werden, aber, Sie zu verstehen und Sie 

in jeder Weise annehmen und folgen zu wiinschen.und ich bitte Sie, diese Sachen 

im Namen Jesus zu tun, amen, (warum wir, ubersetzen dieses in viele Sprachen? Weil wir so viel Gebet benotigen, 

wie moglich und da viele Leute so, die haufig fiir uns und dieses Ministerium beten, 

wie moglich. Danke fiir Ihre Hilfe. Gebet ist eine der besten Weisen, 

daB Sie uns am meisten helfen konnen). Saying a Prayer never hurts. Dear Lord, 

Thank you that this New Testament has been released 

so that we are able to learn more about you. 
Kiease neip accurate versionsTO^nave wiae circulation. 
P l ease he l p us obta i n cop i es of the accu rate Greek 
New Testament- 
please helpTthe people responsible for 
making this Ebook available. Please help them to be able to work welT^ 

Please help them to have all the resources, 

the funds, the friends, the strength and the time 

that they need and want so that they are able 

to keep working for You. Please help me to remember 

to pray for them so this will help other believers. 

Please help their family members to not be deceived. 

Please help their families to truly turn to the real Jesus 

and to follow Him and understand His divine perspective. 

Please help those family members to understand 
the4mportence^f^pi ritual priorities4nstead^f theJalse^ 

god of money. and that you protect them, and the work & ministry that they 
from the S ;s or an :) else that Cher Dieu, 

merci que ce Nouveau Testament a ete disponible 

pour que nous puissions apprendre plus au sujet de vous. 

Veuillez aider les personnes responsables de rendre ce liwe^ 

^Iectronique disponible. Svp aidez-les a pouvoirjtravailleL 

rapidement, pour pouvoir continuer a rendre les livres 

p|prtrnninup<; disnnnihlps 

ovpTil □ ez^ies drctVO rrro Utes^res^resSo Urces, I ctrgen q\artxj\\Zc cl 

le temps dont ils ont besoin afin de pouvair continuer a travailler 
pour vous. Veuillez aider ceux qui font partie de^equiperp^ 
le s a i d e nt sur u ner as e quot i d ie nn e . V euille z le ur donn e r l a for ce 

pour contiriuer7VeLiillez IJoiTneTa chacun d'eux la propre 
disposition spirituel pour le travail que vous voulez qu'ils fassent. 

Veuillez aider chacun d'eux a ne pas avoir crainte. Veuillez aider 

chacun d'eux a se rappeler que vous etes le Dieu qui repond a la 

priere et qui est responsable de tout. Je prie que vous les encourageriez 

et que vous les protegez, dans le travail et le ministere qu'ils sont 

engages dedans. Je prie que vous les protegeriez contre les forces 

spirituelles ou d'autres obstacles qui pourraient leur nuire ou les ralentir. 

Aussi Dieu, Veuillez m'aider quand j'emploie ce Nouveau Testament pour 

penser egalement au gens qui ont rendu cette edition disponible, 

de sorte que je puisse prier pour eux et ainsi Ils peut continuer a aider 

l)lus de personnes; Je prie que vous me donneriez un amour du Nouv eau 

Testament, et que vous me donneriez la sagesse et le discernement 

spirituel pour vous connattre mieux et pour comprendre la periode 

1'oii nous vivons. 

Svp^aitlez^TTOrarsavo ir co mmen t tr aite MesTtiff rcu ItesTjxieie corrf ro nte 

chaque jour. Seigneur aide moi a vouloir vous connattre mieux et vouloir 

aider ^d^^res^hretiens^lans^mon^eGtewi^etatrtour^dtMnonde, Je prie que vous donneriez I'equipe electronique et ceux qui travai Merit 

au-site-(a ^Internet) -^t^eux-quHes-atdent-a-xtveti^etre-sagessei 

Je prie que vous aideriez les differents membres de leur famille 

(et de ma famille) 
a ne pas etre trompes, mais qu'ils puissent vous comprendre 
~;t vouloir vous accepter et vous suivre de chaque maniere. 
vous demande de faire ces choses au nom de Jesus, amen. Bonjour, 

Salutations a chacun. Nous signalons ceci ici comme introduction a cet 
excellent livre electronique. 

Notre but est de trouver la verite concerner le texte biblique et concerner 
I'histoire de l'eglise. L'eglise se compose des individus qui ont ete reconciles 
a Dieu par Jesus Christ.Nous travaillons dur pour nous assurer que notre 
livre et livres electroniques refletent la verite historique (avec precision) autant 
que possible. Nous avons I'intention de continuer a ajouter les livres 
electroniques libres (Ebooks) quand nous avons le temps. Nous esperons que 
vous direz vos amis et chefs d'eglise (pour ceux qui vont a l'eglise ou 
ont un groupe d'etude a la maison) au sujet de ces livres. 

La reduction de lataille des pages du livre electronique nous 
permet d'augmenter la resolution (clarte) de chaque page. 

II y a beaucoup de gens qui ont peur de la religion. Bon nombre d'entre elles 
ne savent pas meme de ce qu'elles ont peur. Elles ne peuvent pas identifier 
leur crainte ou les raisons pour lesquelles elles ont la crainte. lis ne 
comprennent pas comment le systeme de la domination globale les instruit 
a rejeter I'information -(dans ce cas, I'information religieuse) que 
pourrait les aider et cela pourrait les encourager. 

II y a des gens qui ont peur de Jesus Christ. Litteralement, ce sont des gens 
qui ont une phobie, une crainte irrationnelle de Jesus Christ. Ces personnes 
ont ete informees et programmers a avoir peur de la religion la plupart de 
leur vie. lis ne savent meme pas pourquoi. lis savent seulement qu'ils sont 
censes avoir peur. Quand ils rencontrentun livre religieux, ou une matiere 
religieuse, leur programmation ou instructions les font essayer de courir loin. 
Ils ne comprennent pas qu'ils font ceci, parce qu'ils ont ete precedemment 
charges de repondre de cette maniere. Le point (ou la conclusion) au sujet du christianisme est qu'il enseigne 
le respect pour I'individu, respect pour la personne moyenne. Ceux qui dirigent 
les systemes politiques directs ont peur de ceux qui peuvent aider les autres 
a trouver la liberte (reel) et I'encouragement emotif et spirituel. Souvent, ces personnes sont des materialistes insistants, qui travaillent 
pour diminuer la liberte de pensee, la liberte d'expression, et la liberte de 
la parole. Elles sont ceux qui croient que la pensee est une activite de risque, 
ou une population qui pense pour soit meme, peut avoir comme consequence 
les personnes venant aux conclusions qui ne sont pas officiellement 
encouragees. Certains sont inquietees en raison de ce que la force 
"religieuse" des gens . Les personnes religieuses sont la plupart du temps 
comme chacun autrement : ils aiment la liberte, la democratie et la liberte 
d'expression. Etant une personne religieuse, ou etant un Chretien ne change 
pas cela. C'est des Chretiens (au temp de la Reforme) qui ont invente la 
democratie. (Les amis Chretiens du peuple de France existent avant le temp 
de la Revolution Francaise.) 

C'est des Chretiens qui travaillent pour donner aux gens autour du monde 
leur propre liberte personnelle et religieuse, (comme les revolutions 
en Angleterre et aux Etat Unis on demontre) 

Ceux qui font demontrer ces soucis qu'ils savent tres peu au sujet de 

la religion en general, presque de rien au sujet de la bible, et meme moins au 

sujet des Chretiens. Les Chretiens ne prennent pas leur reactions 

personnellement. Les Chretiens simplement essayeront d'accepter les autres 

et d'etre patients et encourager personnellement. Les Chretiens ne preconisent 

pas la censure intellectuelle. Les Chretiens n'ont pas peur des idees ou du 

discours ou de la discussion intellectuel. Au contraire, les Chretiens font 

bon accueil a la discussion et a la conversation. Apres tout, c'est des Chretiens 

qui ont developpe la presse, et c'est des Chretiens qui ont travaille 

pour repandre des millions de livres autour de la planete pour aider 

et encourager d'autres. 

Beaucoup de gens seraient etonnees de savoir que la plupart des 
secteurs et specialties de la science ont ete fondes par des Chretiens. 
Le christianisme n'est pas contre la Science. Au contraire : L'execution 
du christianisme EST la Science. SI Dieu inventait et creait I'univers, I'univers 
est regi par les lois de Dieu. Ceci signifie que la Science n'a rien davantage 
que la decouverte des lois de Dieu, les lois que Dieu a etabli auparavant . Le Christianisme (reel) est une valeur positive. Le christianisme apporte 
I'encouragement et I'aide aux millions de personnes chaque jour. 
Le christianisme se tient seule et peut bien adresser les soucis de ceux 
qui cherchent 1) Dieu ou 2) la verite, [ou de tous les deux]. 1. Dieu aime chacun et veut que chacun le trouve et le suive. 

2. Dieu aime les catholiques romains, juste comme beaucoup qu'il aime 
des P res byte ri ens, des Lutheriens, I'orthodoxe orientaux ou les Baptistes, 

ou le Charismatics. Dieu ne regarde pas I'etiquette [exterieur] de notre groupe 
religieux (denomination) afin de se decider. Dieu mesure les intentions 
de notre coeur, notre choix personel de I'obeir, et d'obeir ce que la Bible 
enseigne. 

3. Nous croyons que chacun individuel vient chez Dieu-le-pere par Jesus Christ 
qui est le mediateur unique entre Dieu et I'homme. 

Ce livre electronique represente une petite partie de notre effort. Nous 
continuons a estimer que la verite de la Bible devrait etre a la disposition 
de chaque personne simple, et particulierement aux Chretiens, et egalement 
a ceux qui cherchent la verite, et a ceux qui essayent de se renseigner sur 
ce que I'histoire enseigne. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

following Steps to Take in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

real relationship & genuine 

experience with the real Cod 

Read, understand, accept and 

believe the following verses from 

the Bible: 

1. All men are sinners and fall short 
of God's perfect standard 

Romans 3: 23 states that 

For all have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - which is imperfection in our 
lives - denies us eternal life with 
God. But God sent his son Jesus 
Christ as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Christ. 

Romans 6: 23 states 
For the wages of sin is death; but the 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
works, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to save us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of works, lest any man should 
boast. 4.God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally love us. He sent 
Jesus Christ to save us, even 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to save us from our sins, 
and to save us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his love toward 
us, in that, while we were yet sinners, 
Christ died for us. 

5. God loved the world so much that 
He sent his one and only Son to die, 
so that by believing in Jesus Christ, 
we obtain Eternal Life. 

John 3: 16 states 

For God so loved the world, that he 
gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. If you believe in Jesus Christ, and 
in what he did on the Cross for us, 
by dying there for us, you know for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 states 
These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1: 9 states 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from all unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

following: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

open the door of my life and ask you to save me from my sins and give 
me eternal life. Thank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follow 
you. Free me from all of the things in 
my life that prevent me from 
following you. In the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask all these things now, Amen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to know His love 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Christ comes into your 
heart and your life, just as He said he 
would. 

It often takes courage to decide to 
become a Christian. It is the right 
decision to make, but It is difficult to 
fight against part of ourselves that 
wants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at all. ..this is why He sent Jesus. ..so 
that we would not have to become 
perfect before being able to know 
God. 

Steps to take once you have asked 
Jesus to come into your life 

Find the following passages in the 
Bible and begin to read them: 

1. Read Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Read Psalm 91 

3. Read the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Tell someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone close to you. 

5. Obtain some of the books on the 
list of books, and begin to read them, so that you can understand 
more about God and how He works. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank Him for saving you, and 
tell him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or tell someone about the 
great decision you have made today 

Ml Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their state of sin and 2) God's 
personal love and care for 
them, and His desire and 
ability to save them....is what 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process works only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His work 
done on the Cross. 

...and if so , then how does 
believing save a person? 

Believing saves a person because of 
what it allows God to do in the Heart 
and Soul of that person. 

But it is not simply the fact of a 
"belief". The issue is not having 
"belief" but rather what we have a 
belief about. 

IF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magical ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him into their 
heart & life. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and a s k H i m to forgive them of their sins and invite Jesus Christ 
into their life & heart, this is what 
saves them - because of what God 
does for them at that moment in 
time. 

At that moment in time when they 
sincerely believe and ask God to 
save them (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that human, having requested God 
to save them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [all sins past, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gift of Eternal Salvation that Cod 
offers". 

From that point forward, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
love would not be good enough for 
them, or that would somehow not be 
able to be covered by the penalty of death that Jesus Christ paid the 
price for. (otherwise, sin would be 
more powerful than Jesus Christ - 
which is not true). 

Sometimes, People have trouble 
believing in Jesus Christ because of 
two extremes: 

First the extreme that they are nor 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
all sins separates us from God, even 
supposedly-small sins. We - as humans 
- tend to evaluate sin into more serious 
and less serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"small" sin is). 

Since we are all sinners, we all have 
a need for God, in order to have 
eternal salvation. 

Second the extreme that they are 
not good enough for Jesus Christ to 
save them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally- unwilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that all of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
save them. That is why Paul wrote in 
the Bible "For all have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that is not the end of the 
story, because he also wrote " For the 
wages of sin is death; but the gift of God 
is eternal life through Jesus Christ our 
Lord."(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the following passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
17 For God sent not his Son into the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven where God dwells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " through Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Christ'. 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
us, then we must use the methods 
that He has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
talking to God (praying) in 
accordance with God's will - and 
coming to Him in the name of Jesus 
Christ . Here are some examples of 
that from the New Testament: 

(Acts 3:6) Then Peter said, Silver and 
gold have I none; but such as I have give 
I thee: In the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turned and said 
to the spirit, I command thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabas took him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
us through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth all understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
Jesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you all, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likewise reckon ye also 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I have therefore whereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Amen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
him do it as of the ability which God 
giveth: that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Amen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Abraham 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Christ our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, working in you 
that which is wellpleasing in his sight, 
through Jesus Christ; to whom be glory 
for ever and ever. Amen. Anyone who has questions is encouraged to contact us by 
email, with the address that is posted on our website. Note for Foreign Language and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Afterword 
will be included (hopefully) in future 
editions. VERSIONS based upon the GREEK Textus Receptus are the accurate versions Please Note: 

This is one of the versions available in 

Arabic 

that is based upon the accurate Ancient Greek Text. The Printing is from 1867/68, but the Translation of 

this edition was produced pricrtothe incorrect Revised Version (RV) 

and the wrong and hasty Collation (assembly) of Westcott & Hort. Accurate Versions of the New Testament 

should always conform 

to the Greek NT. called the Textus Receptus, which is 

the standard historic Koine Greek Text of the 

New Testament, (the work of John w Burgon. Carston Thiede 

who wrote the Jesus Papyrus 
or C.D.Ginsburg in the 1800s demonstrate this over and over) 

The Textus Receptus is available online 

Under "Textus Receptus" [the T.R.] . There are 

2 or 3 usual versions of the historic T.R. : 

1. The original 1550/51 Version of the 
Textus Receptus by Stephens / Stephanos / Estienne 

2. The version of the T.R. by Cura P. Wilson 1833 

and 

3. The Textus Receptus in Koine Greek by 

Scrivener, the edition of 1860. 

Permission to re-post, use, transmit, or print online GRANTED 

Permission to re-post, use, transmit, or print offline GRANTED 

Modern English Editions that are Accurate DO exist. 

They Include the New Testaments of Darby or Jay Green, 

both which are translated from the Textus Receptus. But the GENEVA BIBLE (Beza and others) or the 1611 King James 
Version are by far the Most Accurate. Isaiah 40:31 

31 But they that wait upon the LORD shall renew their strength; 

they shall mount up with wings as eagles; 

they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. I Thessalonians 4: 13_-5:6 

13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them 
which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 

14 For if we believe that Jesus died and rose again, 

even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. 

15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive 
and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 

16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice 
of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 

17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them 
in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 

18 Wherefore comfort one another with these words. 5: 1 But of the times and the seasons, brethren, 
ye have no need that I write unto you. 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord 

so cometh as a thief in the night. 3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden 
destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape. 

4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. 

5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, 
nor of darkness. 6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober. Matthew 25:1-13 

25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, 

which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. 

2 And five of them were wise, and five were foolish. 

3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: 

4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. 

5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. 

6 And at midnight there was a cry made, 

Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. 

7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. 

8 And the foolish said unto the wise, 

Give us of your oil; for our lamps are gone out. 

9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us 
and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. 

10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that 
were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. 

11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. 

12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. 

13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour 
wherein the Son of man cometh. Matt 18:3-7 Ezek 33:1-10 - What could have been - Matt 25:35-46 - 1 Co 3:11-20 - 1619 Nov 62 ecTim