Skip to main content

Full text of "Development of the ''G''--''HOMER'' [''GOMER''] case"

See other formats


=or - 4ft 
%/' U OatoWr 1951 - t £ * ^ 1H 


DETKLOPMKW OF THE .Q---HOKffi" ["GOHQ") CISE 

1 rrm tk. «-ll.r a.'- oflaWaWP^-*-™ 1 " r.co*.77 
(1917)' S^Xoaa\k.t »««! aaaki-sto- to Uoaoo. 

To tka 8tli Saotloau fctariala "0". 

x sr srssrsr "jSrSSr" " 

»»fli«d tkat tk* eoataata coaear-ad foralfa policy aad 
i«TolT«d Sir Arckikald Clark Urr. 

Jamnary 1949 tk. origiaala aora idaatifla* i» icadoa. 

It m tkou«at tkat -0- «- P"***^ •■^ I J i H2J-*?*' 

witk a pmoi'i aaaa ©* eovar aaaa. 

2 Saparataly, ia tka ■« lork to Moaoow truffle, a akort 
..,.4; 5TStl2ib« 1944 «. partly work* oat (probably 
im 1947 aad 1948) r«*cll*gi 

To Victor [TOM]. Aeeordi« to adrica froa 
Ho..r [QOnl. CapUta «d Boar [t] -Ul «* ■** 
9 Saptiabar t» Qaabao to diao-a. qaaatlo" •JT^Ju 
[4 eroH- -l»iu]. * «*"U* txpcltloa of Boaar'a 
rwni la folloaiaf. 

70 [1 groapa aiaalaf] 

CaptaU U loo«^t a»d Boar [J] i- C *^' *~"' 
wtklac I- tka aaaaaga to *»«•* a oo.iaotlam altk tka 

W.aklafftoa aatarial of tka folloaiaf yaar. 

_ Tka ra.u»._-..tlp-«l aaa traaaaittad 7 Saptaaibar 1944* ^^flwt 
but tka oparia7Taklek~eo»taiaad tka aaaa •Hoa*T"iwa.lJK*^7 I 
■olrad aatil suck l.tar C3roktUjr_195l).. Tka raaum. co»- 
earaad okiafly oecupatioa policial, aaaUoaiag Both Jaarieaa 
aad Britiak plaaa. 
-c. TOP SECRET SUEDE B R10E 3. A »*■ Tort to Moacow inugt of 28 Jm 19U had baaa 
fragaaatarily raoorarad. It raraalad that Sarglai [SEKGaV] 
(Tladimir PraTdia) had ut a GObBER (aot OCSffl . Hoaar). 
T>a eoataata war* totally wakaowa watil racaatly aad ara aow 
kaowa oaly la fragaaata. It waa iapoaalhla watll aotaal 
Idaatlflcatioa had baaa aada to ba aura that GOMCE aaa tha 
aaaa aa GOMER, a a la mow baliarad. 

i. Taa llak batwaaa a»tarUl "0" aad law Tort to Boaaow 
■aaaagaa «aa forgad la taa followlag aaaaart Taara la la - ,/c:"- "' 

taa law Xork to aoaeow traffic a alx-part aaaaaga of 2 aad 3 
Augaat 19U. Taa "aatohiag;* aaaaagaa (taa oaaa aaeipaarad 
wit* taa aaaa tao-tiaa additlYa kay) wara ill la taa diffi- 
cult "Graaa* wflMaaVaV eodfl > **** c:t ^J tv * "°* t trifliag 
fragaaata aad baaa raoorarad. 

la Aaguat 1950, Bra. Gray ot AFSA raoorarad two atratehaa 

walca raad "aork laoladlag tba paraoaal tilagraphie eorraa 
apoadaaoa of Boar [? ChwrehillJ with Captala [Booaaralt]" 
aad "waaka ago G. waa aatmatad with daolpharlag a coaf 1- 
daatlal talagraa of Boar 1 a £?] to Captala". Tkaaa raoow- 
arlas wara eoawraaieatad to taa Brltlab U Aagast 1950, wko 
tbaraapoa aat vp work-ahaata for farthar racoYary work. 
Tka aaapleioa that "0." waa taa aowxoa of aatarlal "Q" 
ooowrrad to paopla at ATS* laaadiataly vpoa aaalag Bra. 
Gray' a work, aad thla auapieloa waa auggaatad to tka Brltlak 
at tka aaaa tla*. 

■ > 

Sttbaaqnaat work oa thla aaaaaga brought forth taa wag- "■". T 
gaatloa that Q. waa aarrlad. , t 5. Om 30 torch 19ft/**aaaaaaaTp traaaaittad to Eaglaad 
tha auggaatioa that 0. waa Hoaar [GCaim] aad GOUlfER. (Tt.ii 
auggaatloa aay hara baaa tka by-produet of tha eoapilatloa by 
hla of aa ladax of oorar aaaiaa.) Thia idaatlflcatioa. If 
trua, alloaad tha placiag of G. la law Xork la Joaa 19U. 6. 0a 7 Jaaa 1951, tka praea raportad tha diaappaaraaca 
of Doaald Dsart aaoLaaa aad Gay Iraaola da aoaoy Bwrgaaa, 
0a 26 Jviaa 1951, tha Fadaral Bwxaaa of laraatlgatioa raportad 
to ATSA that Hoaar [COMB], GOKUEB, aad "G* wara ballavad to 

ba ldaatioal with Doaald Duart ttaoUia.