Skip to main content

Full text of "De Conflictu vitiorum et virtutum (cap. 1 – 26)"

See other formats


>* s ?, ?.~v 
& m *■ 
I ' . ' 


l l \ 


i 


l 

i 

4 / 


» r */ i / * 


[ 

■i 


-/ fe 
M 1 1 | 1 1 M llll Illl 
llll llll llll llll llll llll 
llll llll 7 -: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
. * n 

Urt? rff' vc • • cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 


I : u &*** ■ 1 ^r^ «*. J . li f:i.r<!' * 

f>V) *w*4> • iV*3tttttUn^ 

rt„% -.* * & <5 WV* / 
,& V "W<p*jfcwr>...*#l *. .•IU^U^ft»«U^ttV4 

wnttW* *w 


■ ! - ■ ' ' 4 U_L, XV\J 
\toj-r 
U^> (. \ >i J*j J^*a* £". jJa* »;^tiMi * ;<**• Y** 

-^ uttv,\\ jftv f 

^^ ■.*r_\ LiU." k , 

l~4*jn «KtfvtX .^lU.th*^^ 

ttl~. *»4 j^ftj j* ? .«iW£|tt> kW^Vfc* 

V j^niv jpnvi'.^ 
( v«v W yk* ^JWJAW? -mvvvv^ »njv 
■} 4 ^Wjwvv» rnli JW-u j 

jr^ va* wvj» > ^2^ wwwAk ***V ~* l _. w -°* 

^twittuv j^^vmw V v^ vn 

p ?una>v 3* ^" *_f A -JHW $?** 

..^nv jsvfli^tf vvvx ** 

JWV3 *> ( Hfi 
* . J jvytut^carf^ .^tvuvtv £ W*-**^ 

♦ «JUiituO;. ;wwvtf$w 1 .*-_-A..v*y 


-»\jw«V 
M\vjmvJnu.vvj5>>*vnA» i v**K * w 

;*v.*pyn3* y»w -'i^ u 2^ «* rt # W^ " 

. w vvj_n%v t^tx^ *jnft»< UftvAvA^^u^ **9. 

ivwvjv a^ *W'-** '^ wm»A »vitv/p wv -jv 
,«v>p .pu*t«fvv uv? jvvw^iu^rmi ^mwvb^ 

.Vnit^iw r^A^-Km(pt^ u jmvVvy {t v uuud w 
5 vtiite -,vtv»vwiv muu vj^^vvtwiv Y"^'**' 'Um 

>V-\U4V3«V^ ytt,) Jjtt^-WJJj; ^'^^ v j» 

.»"d> u - wtwuv jvtb^ t •jvtau^tv ^*T. 

tjuv jvinm^^A rttj» joav* •U«^u^tty'J«>p 
^j^jy vo^JtnutM4Vji«^ -^*V' >% «vw >»« -^ iU| J 

«Dv^ vttw;vuw*> ftv«e. vuk^^V WH »^ ' W * MI *L f*^ 1 *1^ 

■ M ^v^ .J*,V* JHMItt^ J>V ^^i.ji^^»- 

. ~- ..> .^tjv»ttwv»ttjtt ^jytu«.-jatw. W_^ \ '*= .*• 


O^kttt ^*V n / " "^" _** ^v$.t^nv» Jf4^* 

.lU»?*1y.^ " A^uvvjt ^vvv • •tM-tv^ttv jt*=^*5 


c-j 
I og o 
c\j c\ co T^ y? 


Lf> ■^r *«* / cn cn o CTl ■o:> r- A£> m T ■o CM L o cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t « -T 

cm lllllllll 


MM fflf 

4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


J?< - fU&J, /^M & >v U 'J* fh f^ 


Xncipithber beati auguftini de conlMu vicioru 
j tt macbina virtutu^CT^Bequttur prohemiu. 

- poftolica vox clamat per orbe? 
atqj in procinctu fidci pofitis ne 
fecuntate torpeant dicens* Om- 
nes qui pic volunt viuere in cri- 
fto ihefu perfecutione paciuntur 
8cce quia xpianitas in fuis prin • 
lpibus.iam rehgiofa.iam fide 

Hsekdefunt pieviuentibus in chrifto lefu-vin 
cula-verba-flagella.carceres-acculerauces.ct fi i| 
funf diucrforum genera tormentoru-Quomodo 
ergo verum ent quod pcr apoftolu fonuit. vt o- 
mnes pie viuentesin chrifto jhefuperfecufione 
paciantur.an forte ncmopaus tempore vult pie 
viuerc in chnfto ihefu«et ideo defunt lfta.Quis 
hec vel defipiens dixent.(Lln hacergo apofto- 
li fententia/non fpeciahs quorunda/fcd genera- 
Iis omnin perfecuto debet intelligi et quide funt 

multi intra fmufan&e matrisconftiuril qui pie 
viuentesinchriftoih:fuicontameliisafficiunt% 

opprobriis derifionibufcg lacefcuntur • Ifb ne eft 

illageneralis perfecutioquamapoftolusomes 

pic v/uenfes defcnbit pati.non facile disenm/cu 


i. • ! 
X 

**-.-, fint quidam rehgioli quibus prauoriinemo au> 
deaf in faciem derogare» $ha ergo infelligenda 
eft que immemor et magis noxia eftVquam non 
mal is intojquet feuentas/ fed vicioru gignit ad 
uerfitasCjjDum enicontra bumihtate fuperBia 
Confradei timoreminanisglona-Contra vera 
religione fimulato.Cotra fubiecfione oppugnaf 
contempfusfiueinobeclientia' Dumcontra fra* 
tcrnamcografuIationeinuidia-Contradileflio- 
nem odium.Contra libcrtate iufte correclionis 
detracho-Contra pacientia ira -Contra manfue: 
tudine proteruia Contra bumihtate tumor-Co 
trafpiritualegaudiii feculi trifticia- Contra vir- 
tutis oxerciciu forpor ve/ ignauia-Conf ra fum- 
ma ftabihfate vagafio diflbluta.Contra fpei ft- 
duciamdefpcratio. Contra mudicontemptucu- 
piditas-Contra mifencordiS obduiatio Contia 
innocentiamfraus et f uitum-Contta ventatem 
hllacia/atcg mendaciu-Contra ciboiumparcimo 
niam ventns ingluuies-Ccntra modcratume- 
roremineptaletacia.Contra difcreta taciturnita 
tem mutfilocjuium. Contracarnis integntatem 
inmudicia/atcj luxuria-Contra cordis roundui* 
am ipmtualisfornicatio- Contraamorepatne 
. 

■ contra amore" patrie celeftia/ 1 appe tituefecuh pre 
fentisioppugnas femctipm immergit.quid aft- 
ud qcrudehs pie viuenfiu pfecutio aduerfus co- 
globatas virtutu na&ant aaes defeuit.^O § di- 
rus gamarus fuperbie cogreffus/gue angelos de 
celo proiecit/et faomines paradifo minorauit»cu- 
ius exercitus atcg armorum confhctusvicia funt 
cjue breuiter comprehenfa fetigimua^Sed videa 
mus quemadmodu caftraceli et inferni dimicet 

Cce multis/imo pe- ^JSuperbia didt. 

ne omnibus melior es.verbo.fclentia.di- 
uiciis.ljononBus-etcunciis cj carnalibus vel fpi- 
tttuahbua wppdunt cariCtmtibus' cun &os ergo 
defpice-cuncSis tcmetifum fuperiorc atfendc 

([^Sed fancta humihtas refpondef» 

Eimentoqzpuluis es-qi:putredo etverm/s 
s-Quiq? et fi aliud es.nuquid tu altior es 
§ primusangelusftouquid tu fpledidior es in ter 
ra/q lucifer in celo.^ffli iHe de tanta fublimitate 
cecidit p fuobiam.qu6 tu ad tanfa cellitudineTu 
pbies de imia cofcendes.^qz ilta(gdiu hic viuls) 
conditione (ensnsiqua p quenda fapiente dicit* 
Orpus qd corrumpif acgrauat anima/et depri 
mit ferrena inhabitatio fenfuj multacositante"» |f 


■ 
■M^ 
• '" cm 1 6 7 y 10 1: 12 13 14 15 16 

■ 

que na? depfiffimis putamus in terra fupbie te. 
nebris lutu inuolui-fi fic potuit in celo ftella que 
mSne oriebat lucis fue globos amittere^audi er 
go potius Juce ventatis clicente*Qui fequit mei 
no ambulat in fenebns fed babebit lumen vite- 
In quo aut eft fequedaalibi .pmonuit dicens-dl- 
fcite a me qz mitis fum et humiiiscordc'et inue 
nicf is requie aiabus veftns.$udi"dicente adbuc 
humilitatis magiftru-Omnisqui fe exalfat hu 
miliabit-etqui fe humiliat exaltabit- 8t illud* 
Sup que reqefcet fpus nleus/nifi fup humilej tt 
quiete et tremenf e fermcncs meos«ftucfj gd cte 
lllo aplus dicitAjui te ad hec fe#Scfo iuitaf^aJf ei 
Qui cu in forma dei eflerVrio rapina arbitrato e 
effe fe equale deo jfed femctipm exinaniuit lot- 
ma ferui accipies.'in fimilvtucAine hominu la&us- 
et habitu inuetus vthomo-huihauit femetipfuj 
hctus obediens patri vfcj ad morte/morte aute 
crucisSi 131I tanta humiiitate fedcprimitdiui 
na truieftas fupbire quomo debet humana in- 
firmitasf' (J^nanis slona dicit- 
^jTi Vge fconequotquot valesf* oftende cuchs 
bonu quod agis«vt fconus a cuftis dicaris* vt fan 
ctus et venerabihs ab omibus predicens* vt dei ^^^^^-^--^ 
^ 
1111)1111 


MM till cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


\ eleclu» voceris- vt nemo te contsmnat* nemote 
c!efpiciat*rccl vniuerfi debitu honore pfoluant* 
_^/ IfflMOR domini refpondef. 
^^31 aliquid boni agas no p tranfiforiis/fed 
V^L^pro eternis hononbus age • Occulta q acjis 
'inquantu vales/q>fi ex tofo no vales/fit in anio 
•occultadi volutas«et no ent deoftentatoe vfla te 
merifas^nec crimis erit aliqn maifeftarei fi vis 
hre effe latu- Sic deniq? duas fnias redeptons fi 
bi qfi cotrarias videris adimpkfle.qbus dicit' h 
cienfe te elemofina nefciat finiftra tua qd faciat 
dfotf era tuaiU fit elernofina tua in abfconclito- 
•->. (JjBimalatio vere religionis dicif* 
^l Blchilin abfconchto facias/ne a cunctis in- 

1__ ^jognitusdetefteris» finge tefons effe qd 
' "~~ **)ggtis» Ci^Sed vera refigiorefpondet. 

AAo Tatage efTe qd no es- nam ondere ho- 
mibus q3 no es/quid aliud eft § danatiof 1 
memor eftojtaq? qd dicit in euageIio>Ve vobis 
fcnbe et phanfei ypocnte/cj mu&jtis qd fo lseft 
calicisetpapfidisiintusaut pleni eftis rapinaet 
omi inmcidicja-phanfee cece muda priusqd in- 
ferius eft calipfis et papfidisi vt fiat et id qd eft 
fons mudiMfag? aliud inculcado reppent>ve vo nona 


bis fcnbe et pbsnfei ypocnte.qz firniles eftis Tt- 
pulcrisdealbatis.q a foris pent hoibus fpeciofa- 
intus vero plena funt offibo mortucru et oi fpui 
cicia.Sic et vos a foris qde pef lshoibus lufti* in 
tus autplcni eftisypocrifi etinigtate-Necno et 
illudq^de eisahbi fcrip(ufcgit«venietad vosi 
^veilirnejisou uiitrinfecus aut funtlupi rapaces. 
^■f pocnta vcrba fanctoru hvvita^no h?-et 
B quos p fcrmone doctrinc genuentino fo- 
^ uet exephsif^deferitqzquos verbo edificat vi 
ta et monbus deftruit-Ipocrite fimulatores dicrl 
t-quulti no eiTe qrut.Tj videri tmtu cupiut - hii 
njala agut et bona ,pfifem«p oftetafic? gppe boi 
apparent.p'acrione vero tmU exift ut-Oia pfit a 
fimpkibo viciappcfran.Simubtio vero etipo 
crifis no comittit nifi a male aftutis-calliditate^ 
voletibusfub fpe vntutu celaie.etnoverafctita 
te obicere- Scti no Folu gloria fupramodu fuu oi 
no noappetut.T? etiahocipfu? videri refugiut/q> 
ee meruerut-Ipocrite alit mahcie fucocculta tege 
tesiaii oculos hoim quada inocetie fctitate fe ve 
ftiutivt venerent-Duplicit danant ypocnte/fiue 
p occulta ini^tate fiuep apta fimulatioe-ex lllo 
ei rorlenenf 9 iniq funt-ex lftoqzq» n fut ondut- I ^^^^^^^^^^_ 
MM tlll cm 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I Non latent femp ypocritcnam etfi in pvincipio 
fuiquida nopaleantiprius tn Qvitacoru finiaf 
§fimulate vixerintclefegit' Omne cni finceru? 
pmanet* Wam cjue fimulata funf /cliuturna effe 
nSpoiTunt.Non eorudefpancta eft falusquiad* 
huc aliquid ferrcnu fapiunt'c!u poffunt ef occul- 
te agere vncle iuftificent* iiti cni meliores funt 
ypocntisieo <j mali funt in apcrto ct i occulto bo 
nbypocriteveroioccultomali funt^etboni fepa 
lam oftendut.Ipocrita iuftus arguere .phibe? ne 
cletenor caftigafus exiftatdicente falo^Noli a* 
guere d eriforem /ne forte oderit te» 

^ ^ Cl^Decontempfu fiue inobedicnf ia» 

| | Is t u vt peiorthus obt emperes: def eriorN 

V^^bus famufatu? cxhibeas?'* e magis c| illos 

cfecuerat impareiqui tibi no piit ingenio/vel in 

duftnacoequanObtcmperaigitmagisdomini 

impenoetnofittibi cura de alicjuo* 

^^T d S5 beafa fubieftio refpondef • 

^^ I domini obtpandu eft impeno*humano 

Vw/ fubdi ncce eft magjftratiuo-Ipfe eni dicit* 

,l Qui vos audit mc audit^et cj vos fpnit mc fper- 

nib Ita(inquis)oportef /fed fi tafis qui imperat 

eft/ef notali3p:r cjueimperet ckus? 1 Sed aplus 
1 contra» non eft ptas nifi a deo-que aiit a deo funt 
orclinatafunt-Xfa^quiptatireriftit/cfeioydinci 

tioni refiftitQuales debeat ee g impant-no eft 
a fubditis difcutiendu-St primis quide edie pa 
ftonbua clns ait*Scitis qz reges genf iu clnantur 
eoru* ef q ptate exercet inf er eos benefici vocant 
vos aat no lh fed q vult in vobis efle maior en t 
bmniu feruus«ficut filius hois no venif miftra- 
n fcd tmftrare»?ed q? tales no oes f uturos pui- 
dit-fubie&oru omniu perfonas in difcipulis affu 
mens pmonuit dices ?up cathedra moyfi fede* 
rut fcribe et phanfei/q dicut vobis fcruaf e et h 
citc (q aut hdut nohtefacere Impcnaf eniin hu 
meros hominu onera grauia e t jpoifgM ia/rfigi 
A to autf fuo nolunt ea mouere^J^nuidia dtcib 
|N quo illo vcl illo minores^cur er^o hiis 
M v el equahs/vcl fupetloi no cs^quanta va 
les que et lpfi non valent?no ergo tibi aut fupe 
riores aut equales effe debent* 
W !cd congratulatio f raterni pro- 

Fectusrefpondet. 
ceteros virtutibus antecellis*u tutus jn 
loco infimoi quafiin fummotemetipfuj 
couferua-Semper eni dealtopeior fitruina* C& 

i .««i 
»1 

Wlt 

tf» 3 
MM fftf cm 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
I 

- 

$< 

H 

1 

c 

ir 

■« 

s fi (ibi(vtafleris)guidam fupenores vel equales 
funf .guid fe leditf^guid te nocefftaue prorfus ti 
fci ne(dum aliis locum celfitudinis inuides)iHuj 
imitetis c\z guo fcnptum eltdjnuidia dyafcoli 
mors intrauit in orbem terrarfr Imitanfur aute 
L lHumg ui funt exparte llllius. d.6dium dicit 
/ j Bfit vtrilumamesquem inomibuscon- 
r I -y riq habes-qui tibi infultaf.qui fibi ciero 
x/ gat-gui te cu viciis exafperat.qui tibi peccata tua 
im,pperat.cjui te dichs/openbus at<y hononbus 
femper preirc feftinat.no eni tibi inuideret-nu- 
gfefjDiitapreferret. 
^^~~\ CZTSed vera canfas refpondef • 

| 1 Vnquid quia hcc quc narras habeda funf 
^—- >^°j*io in homine- propterea non eft aman - 
da imago dei in hominefficut cr jftus qui in cru- 
ce pofitus inimicos dilexit.et ante crucis tormen 
tum amonuitdicens.Dihgite inimicos veftros 
benefacite hiis qui oderut vos- et orate pro per- 
fequentibus et calumniantibus vos'vt fitis filii 
patrisveftnquiincelis eft. Stficutper falomo- 

nemefapofto/umdicitur-Siefunerifinimicus 
tuus ciba illum.fi fitif potum da illi-hec eni faci 

tnscarhoncs ignis congreges fup er caput eius. 


f 6 7 y 10 i: 12 13 14 15 16 

Cui renientie idem aqaffr exjprio fubiunsit c!l 
cens-Holi vinci amalo.fed vincc in bono malS 
quod eft cotra eos qui fres odiffe nofcun!» licutt> 
lohanne dicit.Qui fratre fuu odithomicida eft. 
8t fcitis quonia omis homicidano hatet vita in 
fe manente-St rurfus.Qui odit frafre fuu in te- 
nebris ambulaf/et in tenebns eft vfg adhuc et 
nefcit guo eat-qz tenebre ofxecaueruf oculos eius 
ftit iniquus. fufficit michi cp amantes me amo. 
Sed diis econtra Si eni diligitis eos qui vos di- 
li^atiquamercede habebitisPtoone et pubhcani 
hx faciunt.^Quid fu quogjad hcc obicere vaUa? 
certequiodit fratrefuumanetin motte» hd(\m 
diligif/manefin deo cf deus in eo.Omneergo a 
rnantudine fellis euomCet quo paclo volueus 
cantatis dulcedine fumcHichu eni fuauius ni 
chiloj beatiusideus^iohnnes inquitjcantas eft. 
Gt egresius pdicator. Caritas dei diffufa eft in 
cordibus veftris g fpintufanau qui datus eft vo 
bis. Vnde necimento dehctoru? facinora tegere 
dicitur. vniuerfa delicta opent cari tas. 

Q{J"Detractiodicit« 
Vis poffet fuftinere. quis filenfio tegerei 
guata ille praua cotniftif/nifi iHe qui con 


i Jttttif <X^ Sedhbertas iufte correchonis re 

1— "vSctacenda funtmala pro- ^X(fponc!ct« 

I rxirnilfecUantate fraterna in faciem redar 

guentla.no auteocculte cletxahendatGte. fi obici- 

tur-Idcirco fratre meu coram oculis fuis nolo in 

crepare/ne exafperatus.'non correctone proficiat 

fed magis zx correftione fcandalu fumat-Ocur- 

ratfcnptura diuina/cj verfa vi:e fcocmagis fcan 

dalu 1 , denutiat e!Ie dicens.Sedens aduerfus fra- 

trem tuii detrahebaa-et aduerfus filium rnatris 

tue ponebas fcandalu.Magts ei fcandalu kasak 

qui te cfctrahente intellign /§ qui co; npiente fu- 

ft/nef.£t gu/a nonunq errata deliaucntiu ad te- 

pU3 filentio fegenda funt vt aption fpe rorriga 

tuoproptereafubiungit.becfenlti et tacuMNe 
aute eiihoc difcTeto filentio detractores fibi ap- 
plaudcrent.^ui du femp derogare malunt/vnc| 
in increpatione prcfiliunt.apte fubinfert-8xifti 
mafti inique cj> ero tui fimilis.ac fi diceret- Ini- 
quumeftcogitare-vtindedetraclorisfimilisap 
paream-vndcad tpus rcticens/nec derogans-Io 
cum apfecorreptionjs expccto- vnde etprotinus 
fubditur-ftrguam teet ftafuajcontra facietua. 
Ac fi dicerefnon in occultojvt eft tua cofuetudo A 


* 

fot in aperto vt eft mea foIIicifudoUptu coirigS 
di tpuseKpectaspeccatorearguaiet eius dehcta 
cotra facie illius ftatua. ftt iniquus.no odio fcd 
amo que ita in abfcoditis rephendo-Imo magis 
odis et nodihgis.fibi defrahis et no cornpis . q 
fit aut def eftanda ,pximi obfrecratio. plerifq? i lo 
cis eloquudiuina teftmtVnde eft illud^qui de 
tnhitfratn/detrahitet Icgi-St iliud.Qui detra 
hit fratn eradicabit- Necno et lHud apli pauli. 
Vcch qui dctrahit .pximo.illud vech pofitu? eft 
lbi pro anathemate. <J~H?ft clieit. ^ 

OVe erga te arguutur eqnimitcr ferri iipnt 
imo hecpjtiefer fo ? erare prtflriffeft qz et 
fi eis cu magna exafpitafe no refiftat icotraiia de 

inceps fine menfura cumulabut • 

< (TJS8 D fanctapatientiatefpondet' 

fT?* Epamo redeptoris noftri ad mente redu» 
J_^citur .nichil tam duru.nichil tam afperum 
/Sotrio patit-spus eni vt ait aplus pe- paffus e j 
nobis/vobis rehnques exemplu vt fequami ve- 
ftigia eius-Ipfe aut dicit«fi pattefamihas beel?e- 
bub vocauecut- quatomagis domefticos eius? 1 !! 
mepfccuti funt«et vos pfequent.Sedquatafunt 
in copatioe illius que patimutfilie aut obpbria I 
^erifiocs-cotumeha&alapas.rputa^lagcHa^fpi- 
neamcoronadauos-cruccq; fuftinuit*£t nosmi- 
ten ad noftracofufione vno fermce fatigamur» 
vnocg verbo cleicimur-8t quicl agimus de eo <j<i 
chci?*Sinocopatimur no cdregnabimus-Qua- 
ppter fcprimcdi funt irc ftimuh/ct eiusmetue 
cla danatio.Vn fcriptu legimus- Qui lrafcit fra- 
tri fuo/reus ent iuclicio* g autedixeritfrafri fuo 
rachVreus ent concilio^qui autedixent fatue/rc- 
us ent gehene ignis- Veruntfi rcmediii inuenit 
exeo q<3 fubdit*Si offers munus tuu ad altare ct 
shi re;ordaf us fuens cp fratcr tuus h\ ahquid acl 
uerfum tetelinque ibi munus fuu antc altare ct 
vade priusrccocil/an fri tuyet tuc ven^oBeKa 

munu3 tuu» 8: fi diccrct-no tacita prece in.corde 
impacatus eRundas/nifi prius offenfu? pximuj 
fatifaciendo acl leuitatis manfuetudine pducas* 
Munus ei noftru oro noftra-akare noftru e cor. 
Hle vero 1 cjuibecfaccrc/quoticsmtcr duosirafi- 
ne caufct f uent cxcifata ftuducnt-pmiffa m dam 
nafionc nequagincunet-Sed funt multi qui pe 
tenti fi&i venia/dehfta no remittut- cotraquos 
lliadnifnia venit/qua dicit-Si non remifentis 
fooibuspc?acoru' nccpafer veftercdeftis retnit ■ 1 i l w 
tet vobispfla veftra-fOiura funt inqui3 qcomie 
tit.et in tne fepius offendit.$d'bec no egof? do» 
minusrndet-nam et petrus cu ad eu dicetet.quo 
fiens peccabit in me frater meus dimitta ei-vfcj 
fepties.^St ille ad eu-no dico tibi inquit vfcj fep 
cies fed vfq? feptuagefies fepties.Quamufci aut 
funt qui Tuas iiurias tarde relaxat.dei verocici- 
us indulget-fitcj nonnnq vtoccafioe dni iiurias 
vindicadi.'vindicet ira-Quid quoq; de lllis dice 
du eft.qui furore conci tati.'vfq? ad verba jcedut 
maledictois?nifi bocqd dicit aplusfneq/ rnale* 
dich regnu dei poflidebut.Iacob9 de tahbus ait 
Lingua nllus hominu domarepf . mguiefuma 
luplena veneno mortifero./n ipfa bndicimo de 
um et patre-et in ipfa maledicimus homiesiqui 
ad fimihtudine dei fach lunt-ex ote $>cedit ma* 
ledicho et bndKtio.Hon opoxtet ftaties mei hec 
ita fien-nucjd tons de eode foramie rnanat dul- 
cem et amara aqua^hacdecaufa etia alibi dicitur 
Mors et vita in rnanibuslingue. CLTprbter. 
v^fV/nquid ftulf is.nuquid infenQ.uia dicit 
jL^flatis boibus/a c fi biutis aialibus leuia veir 
'bTet no magis afper ayttale s decetidum delm 
ouut obicienda funt> {CSed mafuetudo rndet < - Jn tua in hiis pfualio fed apli feautda eft 
epfio.qui de hac fnia dilectu apoftolu a- 
kens.Seniore ne increpauensifed o&fe- 
cravt patre-iuuencs vt fratres* snos vtmatres» 
iuuencuhs vt fororeshn omi caftifate.St rurfu? 
Seruu inquif dni nooportet htigare/fed mafue 
tu efle ad oes.dot7ore«p;;ciente oi modeiha corn 

piente eo3 qui reiiftunt.Rurfumcj.^rgue obfe- 
cra'increp*cu omi pacientiaet docfrina.Qk vi- 
delicetmalis .pteruisldeterius adhuc fubditos/ 
gprelatos nocet. fepius eni couenit vt leuiter ac 
cu carjfafisdulcedine,plata correpfione fpnatet 
econtta humilitatis verDa/defpectoms emiftant 

iacuiaVncIefcrjpti?e/l.Quiarguifderirorejpre 
• libi iniuna facif -quo contra de if/o qui per incre 

^ahonc|>ncit dicit.ftigue fapiente et amaDif te- 

Z' rjgftemhatesdeuce. Ctumordicit. 

V^fh.tibi no fit cure guid de te fufpicent ho- 

mines m tcrris. (J^ Humilitas refpondet. 

k Gn eft danda defrahedi occafio.no fufura- 

dUufpicio.fcd fi qiu ftmt q corngant ma- 

nifeitanda-autcerte fi defunf.humih ptechone 

ne^nda.quia aplus monet nuIJa occaiionedare 

diafcolo m.jfccfich gra-qd et in illis deteftjndu e 


I 
HH 
■\ 
qui xpiana fide cenfentet in idolis ad tomeden- 
du recumbebat. et quanq ipfi ldohs pro nicbilo 
ducetesimolata quafi inoxia fumetetl lnfirma» 
tn fratru cofcientias per hoc peccatu ad nephan- 
dosidolorunttustrahebat. <X Triftida dictf. 

QVid hunc vnde gaudeas? 1 tanta malaa 
F pximis portas- ppende cuquo merore ocs 
intuendi funt.'qui in tanto armntudinisfelle co 
tra te yertunt. d~Sed rpuale gaudiu riidet. 

0emina effe trrihcianoui.imoduas effetn 
fticias pcognoui' vna fc? que falute/ altera 
veto que pniciem opatur- vna que ad penifentif 
trahit/altera que ad defperationepducrf.tu gitf- 
dem vnl es lllis effe cognofcis/fecl oino q mprte 
opat«Non eft igit in hiiscotnftandu que fuades 
Ted cotta magis gaudendu in hiis q necdu intel- 
!i 3 is.q2 et datorgaudiiphennis dicit-Cu f/ecuti 
vos iuerint hoines in vna ciuitate- et dixerint oe 
malu aduerrum vosjmencietes propter nomen 
meu.gaudete in illa die et esultate-ecce eni mer 
ces veftra multa eft in celo- Memento quia nre 
reh3ionis aclores apli/fc? ibant gaudetes a con- 
r P ectu cocilii.quonia digni habiti funt pro noine 
ihefu cotumeha pati. nullus ergo merorislocus 
cffe clebet.vbitanta Icticia ruccidit. 

s-r-U (P&xpor vel iguauiadicif. 
LJXkckiQm cotinuato ftudio fiftis/oculoni? 
y^ — s taUgine" incums-fi indefincnfer lacrimas 
funchs.ipfos etia oculos amittis.fi ptelatisvigi 
liis pralmoru fcnfum pfoluis<infaniacapifis ac- 
gtis.fi guotidiano teiaborejonfios.'ad opus fpi 
ntuafe qn confurgisf(tyirtufiscxercicia rnclet 
jjVid tibi ad bec pf ercnda.tam longa tem- 
^JS^ fpacia j>ponis? nuquid fas fi viuas? 
itw etia fi vel vnam fcora in vita hac faciasan 
fortc mente exciditqcl faluator in euageho dicif. 
Vigilafe gznefcifis neoj M nc$ hora.Qua.ppt 
difcufe corpis/neraa./pq? wemento quia regna 
celoru no tepidi-no mofles-n^defiaes.fed viole 
ti/yimg? taci entes di rnpiunf. 

/ — n^ iJ^Mbluta vagatio dicit. 
.Va^t I deu effe vbicp credis-cur vnde fingulari 
fr — ^ter locu quo fanta mala ppetrant cuftodis 

et no potiusadajiatranfis. 6 ' 

(L Stabilifasfirmarefpondef. 
ita eft vt aflens-etVbi^ foui efle fafe- 

. , - «s-ergonec lfte locus deferendus eftVque 

fugere appef 13.92 in ipfo deus eft.ftn inquisme 
^* 1 

1 1 

1 

■ 

H 

H 1 
' iioxl inuenio/meliore inqrcSed rfidef nunquid 

meliore aut etia tale inuemVquale diaboIuVvel 

homine perdidiffe cognofcisf fykmor efto itacj 
quia primus angelus de celo ruit-et primus bo- 

mo de padifo expuifusi ad erumna huius fecull 
puenit- ftffende qzloth,ptotus exercitio malo- 
ru inter Ibdomif as fanctus fuit in monte vero fe 
euiitate torpens cbnatus cu filiabus peccauif .qd 
videhcet vagatois ftudiu adhuc tibi altera fpe? 
tedditidu quofda et in vno fpiritu pfeuerates.a 
fpuahbus retrahes/vel.terrenis negociisimplica 
xt{ vel rebus vihilimis occupare-cofra cuctu apo 
ftoli.qui ait«Nemo mihtans deo imphcat fe ne 
gociis feculanbusvt eipkceat«iifepn>fcau/fc8t 
rurftjm fine internnffione oraf e-in cmibus gra- 
tiasagite. <pDeTperatiodicit. 

QVe et quata comiiiftif § plurima cnrruna 
|inutnerora delifta • et pene in melius nec 
du vitam mutafti/necdu couerfotione in melius 
cotre«ifti-ecce eni(vtcernis)mala fempcofuetu- 
dineobhgatus teneris* exurgere conansifedpec 
catoru onenbus pregrauatus relabens. Quid igt 
tur ergo agendu eft.quonia de ptentis certa im-. 
mincf damnaiio-de pfentibus nuiia emendato 


I \ 


i 'IU* 
fuccunit/nifi vt non ammittant mu\ tempora- 
lium vduptatw dnm confequincqueuntfutun 

fecuh obleciationes^ 

_/* i£j3ed fpei fiducia refpondet. 

^LJ I c\c criminibue agitur ecce dauid ad vlte 
X^J rio fimulet homicidioreus.de iferni fau- 
'fjousclni mia defcnbit hberatus-gcce manaffes 
oauiiu peccatoru nefandiffimus /imj? unffimus 
acfordicliffimusiiHecebroriffimus/atcjftelcratif 
fimus-per penitentiade morte rediit acl vitam 

Scce mana rriagdalcna mnumcns fomicstionu 
fordibus inquinata.'ad fontem pietatisanxia cur 
rens/dominic^ vefttgia lacrimis rigans- capiHis 
cteterges.cTeofcuJans quocj? ct lambens-et vngue 
to vngensf meruit abiui- ccce petrus nega-ionis 
fue vincuhs aftricrus/aroanffimis lacrimisinfi- 
nelitatisnodosrefoluit.Sccc fedidone vel fedu- 
cuone fimul et eilufione fratrum fonguinis la- 
tro obnoxius vnius hore momento/vnacj confef 
fioni3 voce.'ad paradifum de cruce tranfiit* 8cce 
faulus ecdefiam dei perfequens/rnulfos pro cxi- 
fti nomine perimens«ct(vt lta dixerim )f noftro 
cruore tofu? feinficiens/apoftolus faciusiin vas 
eiec7ionis eftccmmutatus-Vbi tot tantaq/ exe- 

L 

I ► 


I ' 

pUJ nullatenu3 denf locum defperationis tnala 
colloquia.cum etiam fcriptum fit« In quacumoj 
die peccator conuerfus fuerit et ingemuerifl fal* 
uus.crit.St rurfura-NoIo mortempeccatons et 
impiiMicit dominus. De conuerfione veroma- 
Uinmeliusnequaqua mufata.quid afiudtefpo 
deamusinifi vtquod henquifqua? non egitla» 
gat vel hodie/dum adhuc viuere licet-non diffet 
rat dediein diem/dum nefcit fi vel vnam ha-- 
beat corre&ionis dienvfemperqj pro vmbus de- 
fuper acceptis praue cofuetudini refiftensfdicat 
mane et vefpere-et nuc cepi-Hec mutatio dextre 
exceifi; (J^Suaricia dmt. 

$Ide fine culpa es cp quedam haEenda co- 

lcupifcisquia non mulfiplicanappctisfccl 

egere ipertitnercis et quod alius male retinet lpe 

melius expendi3« 
e _ A [ Sedpaundi contemptio refpondet. 

■ Stanec apud hoies feculares fine piculo/ 

_Jvel offenfioe jrcurankqzquatomagrs <$c$ 

r bricepit.tato aplius hre cocupifcit.fitej vt moda 

in cocupifcedo n heat-du inumerishq fcculi curis 

cleferuirefeftinat- vt eni ait fctipfura.auarus no 

imple&it pecunia«quenimirac| fitdeteftada in 
H 
—^— 
* 


TTTT cm C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 \ 
dicat paulue c!i«8«6t suancia q eft idoloiu fcrai 
£us/quan§fif noKiaOMemexponif dices.qui vo 
lunt diuites fien/incidut in tempfaf ione et in la 
qucfidiaboli/et defideria muJta et nociua/q mer 
gut homine in inf eritu et pditione.cj fit defefta. 
da/quid3 fapite denufiat dices.$uro cf auaro ni 
cbil eft fceleftiu^auams ei aurfi dni bafcef. Q fit 
noxia jacoous aperuitdiccs» agitenucdiuifes ct 
plorate vlulaies in miferiis q aduenerQt vobisf 
diuicie vre putrefactc funt- veftimefavra atine- 
iscomefta funf.auru etargentu veftru erugina- 
uit.eterugocotuinfeftimoniu vobis entietma. 
ducabit carnes vras ficuf ignis.Sed nec redeptor 
vefter voluit ptenre cup iditafis malu? § noxiu? 
fif.aifel. Difficile ou/ pecunias hnfregnuceloru 
intrabut-St rurfu?. Bacilius eftcamelup forame 
acus ttanrcipiuite regnu celoru ifrare. Si igif; 
feculanbus ita eft piculofa cupiditatis induftna 
guatomagis illis piculofior q bitu et couerfatoe 
lam feculareB effe defierut. qui totu cj> viuutdno 
effe deuouetut.ad quos fpaliter tranfeunt redep- 
tons ver&aquibusdeftrui poffitmorbusauan- 
«cNolite inquit foHiciti effe s dicetesqm'd man- 
duca timus/autguid bibemus/aut qucooiemur 


4J 


A^^f ^^KHQHM^^^^^^^^^^.^^^^^ 
^^^»— £■ 


^^^^-^ «**^* 


^.^--^^^^^J^^J^^^ 


^^F 4 3 10 11 12 13 14 15 s* 

hec eniomia gentes mqrut.Qtienfe afit primut 
resnudei et iufticia eiusiethec oia aclicient' vo- 
bls.O § bona/g ftcura/o qamplecleda eft fente- 
tia <iue dicit- Nullus in hac vita fecutus vt eft tl 
le qui nichil pter spm appetens pouidere.cucta q 
funt nccia fub hac fponfioe ,pbat hre.ficut patfo 
ditiflimus paup clicebat-tanf] nichil hnf cs ef oia 
poffidetes-oia vf 19 no fupfluajTecI neceffana fa 
tu.iprocofirm5teacdiccnfe«hnfestantuvictu?et 

vetcitu hiis cotenti fitnus.Dicitis forte.ideo ga 
a fctis relisiofifqj v.m3 plura hfida funt.'vt me- 
lius ab ipfis 9 a poplanbus erogent xpi paupe 
ribus-ef egb cofentio-fed platis/no aufe fubilitis 
cjuos masime muliens fofh exemplu defignaf • 
que dum poft terguj a fodomis exiens refpesit 
in ftatuamfalisconuerfa.TpintuieHiauit* vnde 
chnftus tale quid precauendu denuntiat dicens. 
Hemo mittens manu fuam ad aratrum et refpi 
ciens retro aptus eft regno dei • Winc petms ait» 
Melius erat eis viam iufticienon cognofcerelg 
poft cognitione retro couerti a deo ouod traditci 
eft illis fanclQ mandatu-Contingit aute iHis il^ 
lud ven .puerbii.Canisreuetfus ad vomitu fuu 
et fus lota inuolutabit Iuti Qui nimiru auaricie 
, 

morbus nun| melius copefcit jniii cu diea mor- 

f is fine obliuione mechtaf /cu ^lis poft mochcu i 

Tepulcro f utus fit ho cofiderat*hoc certe fixu ma 

nebat in illiusmemoria/g chcebat»Ho putredo 

et filius homisvermis-hoc ab iHius meona n re 

cedebat/cjdicebat«Xn oibus opibus tuis meora* 

re nouiffima tuafet inefnu n peccabis- Quid tuc 

rogo-qdtac diuicie referuafe pderStaudi gd-nu 

dus egreffus fu} de vfero mris mee.nudus rcuer 

tar llluoRuch q&Nil inhuc mundu int ulimus 

fed nec auferre gcl poffimus» <t]jCorcOs obdu- 

^^Sl ea 9 poffides egetibus tribue (Lratio di» 

f^^y ti&vn fubiectos abfcjpenunanutris? 1 

(pVJifenrordiadicif» 
5 amplu apoftoli modu in parte hacfenue 

ns/vtruq? pficere valebis^hic ei ldeipe ad 
conntlrdi * fi volutas .pmpta efl; fcdm lcl q& ha- 
btt accepta e.no fcclm id gd no h\> no eni vt*aliis 
fit remiffio vobis aut tnbulatio- fed ex eqtitate 
in pf5ti tpe vra abundaf la iHoru inopia fuppleat 
vt illoru abundatia vre inopie fit fupplementu 
vt fiat eqhtas ficut fmptu eft.Qm multu n abu 
dauif ef cjui modicu no miorauit-Hincqda tho* 
fcias iuftus .plem dilecta amonef clices* Si multu 

tibi fuent abuclanf tnbue^fi autS exigufi/et fooc 
ipm hbefcr impfiri ftucle« Hincquoq? incarnata 
verifas di-Veru qtf fupeft date elemofinadicit 
dns- et oia muda funt vobis^JSudi otdurata p- 
cordia-Iudiciu fine mia ei g r.6 fecent mia?*quo 
cofra dns p .ppbefa amonet di. Frange efuneti 
-panefuu*.et egenos vagofq?inducin dornfi tuav 
cu viclens nudu opi eu cf cametua nedeff exenr> 

/Vkmetoqddiuiti purpurato cotigerit/q fi ideo 
danatus e <\z ahena tulent.'fed q2 egenti paupe: 
rifua mimamime tnbuentetininfernopofi- 
tus ad mima peteda puenit/qui bic parua nega 
uit*Quid etia ad finifha pofitis iudexfatus di- 
clurus fit^Ife inget in lgne efernu g ppatus eft 
diabolo et agelis eius*efuriui et no dediftis mi- 
cbi maducare*fitiui et n dediftis micbibibere*zc 
q ibi ternbilit numerant> Quang f urtu et fraus 
diuerfosbabeantmodoslocutoi6'Vn tfi dicut- 
aliena no tolhs-ex j)pno diC-Furtfi di* 

ues vei fuHiciesjefle n vales* (£3Fraus di. 
cucta q tibi feruacla platue comifit illaba 

ta coferues*et ne modicfi cjd referuidu exi 
ftimas-vnppriisvtihtatiEus cofulis ct comih- 
tonibQ placesftfS j vcra Inocetia sd vtxu$ rfi* 
p /jVSlius eft pauperc et fumciente effeinuiliq* 
\ I /g^ dafo placere § aliquem furto ledere vel 
fraude>Qui eni aliena quol? modo iniufte pren 
puerit.ipfe fibi celeftis regni aditu daudit-Vndc 
egregius pdicator quofda reclarguit dicens-Om 
nino deliciu eft in vobis q> iudicia violeta habe- 
tis inter vos.qre ergo no magis fraudepatimi?' 
fecl vos iniuria facitis et fraudatis- et boc fratri 
Bus-ftnnefcitis qz iniqui regnu dei non poflide- 
butratqj inter cetera fubiiigit-N eqj fures/neq? ra 
paces regnu dei poffidebutCD^alFacia atoj men 
daciu et ipfa vnde dictit.quia vncle funtf allacia 
aiit injngenio/mendaciu vero infimplici verbo 
k multis vndepfera- CTHailacia dicit* 
mus(cuinnocfandoaliqucilluderequerit 
ficp mgeniu fallacitdiciMMuqd in petendo mo 
lasanectis.^nohateoqd tibi tnbuerepoffim.ee 
ians vtiq? qd habet in corde/vel qd fibi coferuet/ 
vel c£aliis.'fi voluntas ineft tnbuat» 

Od JVJendaciumdicit. 
Mnino cjd poftulas no habeo.fed no arfi- 
ficiofo igenio(ficut fallacia)fj fimplid ne- 
gationis verbo.fruftrans pofcentem» 
(J Sed veritas ad vtruncg refpondet* 
Scartificiofo ingenio.necfimphci vetbode 

cipere quenq oportet* quia quocucp modo 

nienHat quis-os tn qd menht occidit ania> et ot 

bu3 medacifcus pars lllorii erit in ftanno ignisar 

. dend^et fulphuns* <j Ventris ingluuies dicit* 

g\D efum deus omia condiditet qui fatura 

/ fc> cotra Iti cibo refpuit/guid aliud g innuen concef- 
[b cotradicit?' (£Sed ciborii parcimonia rndet ;de horu que dicis eft veru- ne eni hcmo 
Jfame morereti omia deus ad efum muda 
creauitTTecl ne comedendi menfura cxcederetab 
ftinentia impauit/ataj inter oia fua mala faturf 
tate maxime panis fodoma periif-dno atteftate 
quiad iberuraIeper,ppbetaIoguitdicens. Hec e 
iniquitas fororis tue fodome-faturitas paniset a 
bundatia aque-Qua^pter ficut eger ad medici- 
na/ficad fumendasdapesdebetquifq? accedere. 
nequaqfc^ voluptatein llhs appetens/fed necef 
fitati fuccurrens- Winc incamata veritas p euan- 
geliu dicit«$ttedite ne grauent corda vra in cra 
pula et ebnetate-Q^cotra de infaciahih iudeo 
ru voracitate aplus ait.Multi eni ambulat quos 
fepe diceba vobis.ntic autc et Hens dico- inimico 
crucis xpi/quoru deus ventcr eft-et doria impu. \ 
lllllllll 


III II 
!!!l|llll|l!!! III! 


MM IIMII!!! Illl !!!! 111111!!! III! III! MM 
llll MM 


II III 

cm ■:■ 7 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 V. 
flendis eord qui terrena fapiunt-St rurfum.Hlca 
ventri tt venter efcis-deus aute huc et hanc de- 
ftruet-IHe aute hoc viciu plene fuperat/qui in fu 
mendi3 clapibufi no folu parcimonii tenet/vt fcj 
tefcclioni Temp efuries imperet.verunetia accu- 
ratiores et fuauiores epulas.excepf a corpis infir- 
mitale-et bofpiciu contemnit* 

1 1 Ineptaleticia dicit» 
v ]Scjuid gaudiu ani intus abfcondis^egrede 
rein pubhcu-dic aliquid foriG vncle tuvel 
jsimtrideant.faceosletostualeticia. " 

atjgecl moderatus meror refpondef . 
KfcTe fibi tanta leticia^nuquid lam diato- 
lum v/afti^mKjuidiampenasinferni eua 
liitirnunquid iam de esilio ad patriam venifiif* 
nuquid lam de tua elatione fecuntate accepifl i? 
$n forte in otliuione venit qd deus dixit.^Mu- 
dus qaudebit vos vcro cotnftabiml/fed trifticia 
veftra mutetutin gaudiu?«$n forte a memona 
cxcicht qd idcm alibi chcit?Ve vobis qui nuc n- 
detis quia plorabitis ct Hebitis*Quodq? pcr falo 
mone dicit-nfus dolore mifce&it/et extremagau 
cliiluciusoccupatltem pcr euangelifrBeati qui 
1 ugcnf quonia ipfi cofolafcunt.^Rurfumcg per fa ' i 

il • 


lomone.Nefcit homo vtru amore vel odio dig* 
nus fit.fed oia in futuru referuant inr erf a-Con- 
prime ergo inanem leticfrqz necdu euafifti pe« 
nalem erumna.Nonne apudomeshoies infa« 
nus iudicat is qui carceralibus tenebrjs reclufus 
•audereconaturf' Ci Multiloquiudicit- 
On llle tenebit reusfqpluraquide fed bo- 

p y ^t& loquit-fed lUeoui falte rara affaturfed 

. mala cum proban?llJ3ed vera tacif nitas rndet 

J Ifcrum eft qd dicislfed du multa vidcnt ,p 

\^ Iferrr fepe cotingit vt abonislocutionibus 

in:hoans/ad ahquid prauu diriuat -Moc ipm U- 

crafcripturapnutiansdi.QuiainTnuIfj/ogono 

deerif peccatu.af forfe infer imtmcra verba decli 
nan! crimiofa-Sed nuquidpoferut declinan in- 
utilia atcp oc/ofa.^dc quibus ro in f ututu erit te- 
denda-Tenendus eft ergo modus inloquedoet 
ab.ipfis nonunq vtihbus verbi3 eft parcendufi- 
cutbeatuspfalmiftalegitfeciff^dicitei.Wumi- 

Iiatus fum et filui a bonis* £ Xnuicua diafr 
i^\On grande eft facinus fine cocubitu mans 
I fet femicveljipriis vel alienis inqnan ma 
^ nibus. (JjEntegntas carnis refpondef. 

>n fic aplus ait .Quid ergo ait apICs pau- 

! 
lilllllll 


lllllllll 
II M 1 1111 llll flll 


MM llll llll 1 1 1 1 1 11 M Mll 1 II 1 1 1 1 II llll llll 
llll llll 


II III 

cm o 7 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
t 

f ! 
lus.^necj inmfldi inquit/neej adulten/neq? iibi- 

Ocgnu dei poffidebut.<JXuxuriadicit« 
t te in voluptate tua mo n delectasftur 
cAtc fequaf lgnoras.^acceptu tpus in deG 
cienisgdere no deles*qz §citius ptrlfeatnefcis 
Si eni deus hominemifcenin voluptate coito 
nolletiinipfohaaniqeneris exordio mafculu et 
feminanofeciiTet. CuS^^ caftitae ilhbafa t£5. 
r7\01o lgnorare te fingas/quid poft hac vil a 
fine finerecipias.fi eni pie et cafte vixeris 
finennegaucleLis.fi veioimpius etluxuriofus 
erjs/eternisincendiisfubiacebiS'Inde ei magie 
caftus viueredebesjvnde cjcicius fpus acceptu p- 
tranfeat.'ignorare te d1c1s.Q2.c5 in exordio gene 
tis humani ad hec mafculu et femina cleu creaf • 

le ynteris vt mutuis fe aplexibus mifcere debe- 
rent-olno venffime dicis- fed qz nubcndi Iicetia 
qujtjiirda tnbuit-hoceft qui virginitateVvel cafti 
monia vidualejfciTi funt.quibufda aut non tfi- 
EuitVfed inferdicit' ideft qui virgines vel conti- 
nentes effe deo vouerut-Hornicacio vero qs nul- 
h impunecoceditVno attendis^&n no contemne 
du putas q3 aplus ait lubncis/pugite fornicato 
ne.11 frafresqdcun^ eni peccatu fecerit homo ex* I 

1 


tra corpus efl> qui aut foinicat/in corpus fuii pee 
cat.Q; fi puipcndendu ewfHmas aut q> jofteai 
fempiternu deplores et gemas* Neq; eni inqui: 
foticarii/necg adulten/necj corruptores/neqjma 
fculorucocubitores/ncq? molles regnudei poffi- 
debut.O 9 parua eft tocubitus horafqua pdit vi- 
tz futura^quod rogo cmolumentu affert corpo- 
ri.^quo&vero tribuitjuau/qcl tam cito pclucit a- 
nima ad fartaru- iLSpuahs fornicatio dicit- 
*-V^"\Vnquicl aliquid damnandu agit lsqui in 
1 £corde libidinicofentit.et ad opus cocupite 
libiclinis no ptnnfiif ?££ A/lundicia corclis dj. 
f^\Mmno delinquit/g anime ca&imoniano 
\^^uftodit.vnde etauc7or niSitae in euange- 
Ilo ait.Qui vident muhere ad cocupifccndu ea{ 
jam mechatus eft eavn in cordc fwqd" cotrapet 
bcatu lob chcit.pepigi fedus cu^oculis meislvfc 
nee cogitarc quide de virgine.qua ei parte habc- 
ret in me deus de fupnis/et bereditate omnipo- 
tens de excelfisfWfi eni aclon nro eogitacio pra 
ui confenfus difphceretinunq per yfaiam pphe 
tam diceret- ftuferte mala eogitationuveftraru 
ab ocuhs meis.fit in cuangeho phanfeis«Quid 
co«7itatis m.ila in ccrdilus vcftnsf' Scd nec apo 
1 


1 
i 
81 


^^^fflfflff 


TTTT|TTTT TTTT ffff TTtT|TtTtTTTtT TTTT T 


^T ^^^^^ff ^^^^^ff ^^^^^ff ^^^^^ff ^ff 


' TTTTjTtTtTTTTt tTTT TTTT tTTt TTTTfTTfT TTT^ 


TTTt TTTTyTrTT TTTTTTTTr cm 1 o 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 F" 


uu^qn veniaetapparcbo afi faciedei-St lterfi» 
Weu mirbi q? incolaf us meus ( p!ogaf us eft- fcfic 
pauIuaarf.Cupio diffolui ct elTe (5 xp o»Hiis lf a 
cj drfcuifis^uan^multa ptemriferim/fed tn vt 
micbi videi'/hofti noftro magna iam facla e for 
midatio^ tfftra moftraui/ cjlus pie viuentes 
in xf o no ctefmit iniicus diabolus ipugnare. fed 
is contcptJ8-'ad ahacouertitargumeta.de cjbuf- 
dam in fomnis vera pnuf laf /vt eos ad falfitate 
ptrahaticu dormietesafi hora veltps exfufataf- 
vt cos vi3ilara in tpe grauiffimo fomno depri; 
mat/cupfaliefes at$ orafes fibilat/ftndonbo la 
tratj&usdiuerfis etincognitis vocibus agitaMa- 
flafis cfil iapidibus et fterconbus pfurbat/vt e* 
os quocuqj pafto a fpuah opc retrahes inanes ef- 
ficnttuauteho dci vigilantiftudioattendeq 
dico.et me adhuc magis ftupeda narrante/fide? 
p&eto.aplas.Non ejnobia cofiiftus aduerfuscat 
ncm et fanguinq fed adueifus fpuales neqcias. 
Vt crgo inconf iciuf» pare poflimus-etp-opicio 
criftovitfoiesdiafcoli exiftamusicarnaha defi- 
denaconculcemus ftmenf 
^X_S.vphcit hfaer de conflictu vicioru et 
machina virtutum Leatiauguftini* 
, , i 


V * I ■ \ 

facU-JH* *♦*** "* ^ 


■vH v« 1 


!ll II 
M 1 1 1 1 III llll llll 


llll llll llll llll llll llll llll I!!! III! llll 
llll llll 
llll|lfll cm 6 7 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1? \ 


Wrwv^ #«*«r •»«*•«*» «www*»*^ 
# > ^trftarW **•» *<**** «*»*»"** 
rf, . <r *mvWUr **» «imf-nvA^^»' 

fttrfetw»»? «*,*>&*-«• «•** Vf |C •$ttvwt - Viovem vmcy. Wtno rrt 
-trei fcvBfcte . f t ^«^tiy o WtW«r ' AtSir^ 

, ™*tcv<me .^i^ttt itrrrtrjfcfcvW fcc 

9«ne£eCu\ttC?. ee«* vtVmmAO»X 113*0 f 
bom n v^vU n« ^ttvcKf ««^WVvao -gj^ 

btc ««*$*• «v»icw> - «cc tp*m«o *liensr 

tn«. vttntvvr^e^ctcjttt.tv^vt *t»tiuc j&«^ 

S>uft<f riec«*vn frttYtwSc Vwtnti mtcjp" 
& crtu iHSnujSSt' P$ Wtv »5114 uitc ^ 
Co u^rvtv^mwm WtuTo- l«5"* fevc«c»e 

* tttAU .* mttfo • t»5 ct\>u ttmtflf 439^ 

U^vVmTtvfjt^t-ftjAtaKlJLC toyrfLctv, 
ftrtvl^ttCttwrrtitiVttltmHlactwt» **$▼ 

Efc»CvtfW-«rv*r«5 fft- 
^P^ottre «Me*r cu 

«e**V^*~*« ***'»< 

A„ «mpk <j moru a«* <W"**t 
3 iu«»r-' ret»tc> to «fec*.«*^T*^3r!_*t eWetn tettCcmtr i\l>* u ab < ttcrc uew tWff*^' 

t. * 

>>m*ev H lIh 

jfcffvl «t 
fWfl 

Utxii 
1 K * IA CUt» UA«V 2* J3"fe£ 


>«jitc «Jf*^JjL 

>nvMiir«re<^ nl *' v 

«r 

v 
bott* «r aT ^&emr taruics- fe *Y«Je\*rj^<cm 
,-t*rv&>>tA- ru\ rtitm-tw Wa^r-wi >tW*C 
Sic*it 1 .' JCit etWftf • ^v^- ^ VJ Hr*J tf" - - v«w I 

tC, ^WWt i* >n^ 
tr« t-vfcr T 


«-■ (3 

;r 

i &Wit 
t* 4* v«.«t ■b •. ••.i i . ■ . * 


> 


tytfvwvvV «y ^ •v » i t> 'l 
V 


^ % U 

w •-< » * ? # Sft<rr<f^Cw«c tff 

b -* l>C ^*kCv* '.. ■ n< V IIII|MII 
M 1 1 1 1 1 M M 1 II llll 


llll llll llll III! 1!!! Illl llll llll llll llll 
llll llll 


llll|llll 


llll|llll cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 • 


*v T 4 «e *I 

- '< , 

5 


:, ;-4 

» VV*> • ■^ 

-rf * « i '■ ' 1 \" I 


«c? 
K< 
«^* ;, { 

.o— 4t.\r.v. , . \* ■-•;.: 4«*1ii»» '-^ • ttf>^>5*?\' /y M 


jr M ^ 

■ 

r * 


•rtf»f ' 

Jr 

,1 ♦ I ■ ^ 


cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 lft 19 20