Skip to main content

Full text of "P. v. Havens ... Nye og forbedrede Efterrætninger om det Russiske Rige efter nöyere Kundskab som han har indsamlet paa hans sidste reyse. Förste[-anden] Deel"

See other formats


. ^ ~ '^^^^fflB*S^.'. 
cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 _^<-'?ja^, cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 A 

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 n [\j- co- tn- lil ^ ID- O M CO ■-C3f\ Cn (T, -J cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
//, 

Cra c£ Jpera 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 .■X-M ^■Ju-c'LTr Ai-y^.'^, Odenjk. H/SJji^Jtu^.: ^'c'j^i^f JUtp '^rui- 

p^^iT^.^ tfdhi^ /<-Pc^ JtLf}CaTAu.Ln<^WL1l^tnUlU>'tAjiAn: 1742. ^O-M^' 4 P. V. Havens i 
— I— 1 


M. Ph. og d. h. Ev. T. ji ^ 
= VD 
— ^ 


Nye og forbedrede 1 
= LD 
— ^ 


EETERRiET- | 


NINGER 1 
= CM 
= I— 1 


Um In 

DETRUSSISKE 1 
19 


= O 


1 RIGE 
N 


= — CO 


efter noyere Kundfkab HlllliJ^VII 


^— r~- 


Som han har indfamlet paa bans Q|||||^J 


= — VD 
SIDSI 


EREYSE. II 

E DE£L. 1 

^ .... ■ ■ — 'M^H 


■j 


= LO 


k "^ 


FORST 


= — '^ 


fmb:^Kilib(nbavn, Aar V7A7' ||| 


^^^^^^^^^^^^^ELT^^rH 


= — en 
■X paa Autors cgen Bckoflning, |l^ 


III ' . ^fl 


^— CM 

= — I— 1 


BUmBiHi^^lH 


= u 


llll|llll llll|lllm 

cm 1 2 


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
bibliothequb; 

SAINTE 1 

GENEVIEVE mm tMrt ttUM-R-iif -^ --A'- ,.^ 1"!^ 


!:«>«^ i«V Imprimatur 

J, p. ANCHERSEN, Dr. Ha^f, jT NOR ^ i.. cm 2 3 4 9 10 11 Den 

Hoy-Vclbaarne Herrc, 

^ HERR 

CiRLvonHOLSTEIN 

Kidder i 

Gche/mc - Raad , Cammcr-Herrc og 

Over -Kngs- Secretaire ved Soe-Era- 

tens Krigs - Cancelie iamf Dcputc- 

rcd udi dct combineredc Ami- 

raJitets og Gencral-Commis- 

fariats-CoJiegic. MinNaadige Herre! 
Hoy- n [\j- co- HOY-VELBAARNE 

HERR GEHEIME-RAAD! 
NAADIGE HERRE! tn- \ ID- O M CO 
Cn c^ -J et cr paa femte 
Aar, liden at 

jeg gav enBe- 

ikrivelfe ud over minfor- 
fte] Reyfe i Rusland, og 
dediceerte den til Deres 

/ BXCEL- cm 2 3 4 9 10 11 Excellences ^ l d s t e 
HerrBroder, Hr.Ge- 
heime-Conf erence - Raad 
JoHAN LuDViG von HoL- 
STEIN. Skiont jeg havde 
forferdiget den uden ad; 
laa merktc jeg dogihart, 
St den fandt ad&illige 
Folks Bifald, i det jeg 
foldte alle Exemplarier- 
ne inden det forfte Aars 
Udgang, og horte derfor- 
uden, atdenfkuldeover- 
fettes. Af denne Skrif^ 

tets uformodne Lykke 

*3 a -Tiriii 'iT nr .^^ ^^^ fik jcg ey mindre Ly ft til 
at formerc og forbedrc 
dets Indhold end af den 
Nytte, fom jeg forud faae 
detkunde forfkaffe , naar 
, det rigtigafmalede etfaa 
ftort og dog hidintil ey 
nokfom bekiendt Rige, 
hvilket baade heelt og 
Stykke-viis er udi Op- 
vaexten med en langfom 
Haftighed foftret og 
dannet af det ypperligc 
Regenteres M y n ft e r , 
Keyfer Peter den Store, 

I det •I I I det lamme reyfte De- 
res Excellence til det 
RuslifK - Keyfcrlige Hof 
Ibm Kongens Ambasfa- 
deur extraordinain Og 
da Hans Majeftast kaldte 
mig til at folge med fom 
Legations-Prceft; faafik 
jeg derved Leylighed til 
at famle diffe nyc Efter- 
rsetninger. De er uden 
tvungen Skocle-Kunft 
ved Naturens rene Lyys 
og anftasndige Frihed 
ftmmenfkrevne i den Or Orden, fom bruges i dc 
bekiendtefte Reyfe-Be- 
fkrivelfcr; og efter den 
Plan, fbm jeg een Gang 
tilforn har udvalt for at 
fornoye Lasferen med dc 
foranderlige Omftden- 
digheder, formedelft 
hvilke jeg har kundet 
faacKundfkab om det, 
jeg f krivcr. Jeg betien- 
ncf mig af de Latinfke 
' rurrdagtige Cara(3:erer i 
Stedcn for dc brugelige 
kantedc ey allene for de- 

'res J'^. res Recnligheds Skyld, 
men ogfaaformedelltde 
andreAarfager, fbmhar 
tilforn bevxgt nogle her 
ogiSverrig, ja andre he- 
leFolktil aconituf ke dis- 
fe to Slags Bogftaver i- 
mod hverandrc. 

Dog det er hverkcn 
Bogftaverne eller Skri- 
ve - Maaden , hvorpaa 
der liggerniig faa ftor 
Magt fofn paa Efterr^t- 
nmgcme felv, om hvil- 
ke ingen bedre end Hoy- 

* S Vrj. mmm 


Velbaarne Herr Ge- 
heime-Raad kand dom- 
me. De Fortrin og 
Fortienneftcr , fom 
Deres Excellence har 
for andre i alt, hvad 
der tienner hertil , og i 
mange flerc Stykker, be- 
hover ey at bekiendtgio- 
resafmig, faafomdcer- 
kiendcs af ftore Monar- 
cher, og i Gierningen 
forfares y ja til Decls alle- 
rede be vidnes af hele Na- 
tionen Derfor tilfkriver 1 jcg Hoy-Velbaarne 
Herre dette Skrift for at 
forhverve mig derover 
enbilligDom, fom kand 
veye op imod mange 
anares. * 

Gicrne onfktc jeg, at 
demieTilfJkrift maatte til- 
lige anfees fbm et Kien- 
detcgn paa min Tgkncm- 
mclighcd for Deres Ex- 
cellences mig beviifte 
ftorc og bcftandig tilta- 
gcnde Naade, for hvil- 
ken jeg daglig beder 

Gud ^ Gud at hail vil lade 

DeRES EXGEtLENCE Og 

(anntligc hoye Familic 
tenge leve med Helbred 
og efterOnf ke tilFasder- 
ne - Laodets Fordeel og 

iErc. Jegcr. 

DERES EXCELLENCES ill KiSbenhavn , 
d. J. Marrii 1747, Underdanig - fbrbuhdne 
Tiennere 

Det cm 2 3 4 5 9 10 11 
Det forfte Stykk. om 
AiitorsAnkomftogFor- 

bhvdCc i Sand Pctcrsborg, ar 17^6 fjdfl: i Julii 
Maaned kom jeg til 
Kronftad med den 
RusfifkePaket-Baad 
fra Lybeck. Fra Kronftad rey- 
ftejeg famme Dag op fil Petersborg 
med det ordentl/ge Fartoy , fomgaaer 
daglig imellem begge Stsder , faa Isn* 
ge Vandet er aabec Og efterat {eg 
her havde loferet nogk Dage i et Verts* 
Huus, faa droog: jeg ird hos Doftof 
Siegesbek i Apo h ker - Haven : h vor 
jeg forblev nccften indtil Vinterens 
Ankomft. Siden holdt jeg mig end. 
nu nogle Maaneder op der i Byen in- 
A den « — ■■■ .-J<R...,^,, Tomi I. a Aut. Ank.ogForbl. iSt. Petersb. Cap^i. 

den jeg reyfte til Asfof : og har der- 
foruden vasret der tre Gange. Den 
ene Gang blev jeg der omtrent et 
Fierding Aar , da ieg grk igien til Skibs 
ud af Landet. Den anden Gang rey- 
fte jeg i Januarii Maaned Aar 1744 
der igiennemtiliMofcov. Ggdentre- 
die Gang kom jeg fra Mofcov efter et 
Aars Forloob tilbage , og forblev der 
indtil Auguft Maaned forrige Aar 
1746. I hvilken Tiid jeg har havt 
good Leilighed til at forfare det merk- 
verdigfte , fom enFremmedkandbe- 
gijereat videom den der Veerende Til- 
ftand. Da jeg nu troer, at minLaj- 
fere ey faameget onfker at underret- 
tes om de ringeH^Endelfer, hvilke er 
vederfarede mig fom om det , hvilket 
jeg imidlertid har bemerket af andre 
Ting ; faa vil jeg her ftrax ftrabe at 
fyldeftgiore bans onfke. 

Dec andet Stykke. 

om 

Egnen omkring Pe- 

tersborgo^f.v* Egneji 
omkring 
Peters- 
borg. Egnen rundt omkring Petersborg 
er nedrig, moraftig ogidet dvri- 2. Cap. Egnen omkring Petersborg. 3 Tom* h 

ge af den BefkafFenhed , af hvilken 
man kand formode den under den tre- 
fensty vende Grad Poli Hoyd^ , over- 
alt wrbegroet medtykkeFyr-ogBir- 
ke-Skove. Dog er den ey lidet be- 
hagelig formedelft Neva - Floden , 
iom falder ud af Ladoga - Soen , og 
gaaer trefensty ve Verft eller halvnien- 
de Danfke Mill i een Breed og dyyb 
Strom , inden den deler fig i adrxilli- 
ge Arme, og formeerer de fmaa oer, 
hvorpaa Petersborg er aniagt, Fra 
Petersborg famler den fig igien i en 
breed men paa de fleefte Stajder u- 
dyyb Strom , og gaaer tre til fire Dan- 
fke Miil til Kronftad, hvor den falder 
ud i den FinnifKC Bugt af oft • S6en» 
Som nu ikkun det mindfte af de Pe- 
tersborgifke Insler er bebygt , og det 
ubebygte eroveralt begroet med Skov; 
faa findes undertiden ved Floden en 
ret angenem Profpekt , i fxr paa Apo- 
teker Inslen, hvor jeg loferede, faa 
og kngere op imod often. Man feer 
ogfaa hift og her paa Landet en lldea 
Plet ]ord med Hamp eller Havre: 
hvilken Jord midt i Skovene dyrkes 
af de Finnifee Qg RusfifKC Bonder, 
A 2 fom 
SommeiE- 
Vcyret 
famine- 
ftcds Tom, 1, 4 Egnen omkring Petersborg. 2, Cap. Ibm boer i Lands - Byerne nasr ved Pe- 
tersborg ved Bredden afFloden,og fom 
i.det ovrige lever meeft af Fifkerieog 
Gras-Gang. AfVildt finder man 0- 
veralt Mengden: men deter dog hvepi^ 
ken Vinter eller Sommer nogen til- 
ladt at gaae der paa Jagt at ficyde. 

Veyreter om Sommeren ret got i 

Perersborg faavelfom i hele Rusland. 

Jeg bar befunden paa mineReyferi 

Landet, at Luften er nedre ved eg 

bag Mofkov tdrrere end andre Stx^ 

der:_ og dette bar jeg merket at tage 

til, jo la:ngere jeg er kommen imod 

often. Herud over Ikeer der , at det ey 

regner der faaoftefom paa andre St^- 

der , faa og at Kulden er faare fterk otn 

Vinteren og Heden ligefaadan om 

Sommeren, iiigemaade at der kom- 

mer undertiden heftigTorden og Lyn- 

lld, og at Forandringerne i Luften, 

fKiont de fkeer ey tit, gaaerdog med 

en befynderlig Haftighed for fig : da 

det ereenTimevarmt, og den anden 

Time en merkeligKulde. Dette, foftt 

jeg Xkriver her i Almindelighed om 

Vejret i RusJand , pafler fig ogfaa paa 

Pet€rsborg: dogmeddenForfKiel, at 

jeg 1. Cap* Egnen omkring Petersborg. ? Tern, i. 

Jeg har merket der mere Regn 6g 
Blsft og mindre oftlige og Nordlige 
Vinde end anden Seeds nedre i Lan- 
det. Den ftorfteDeel afSommeren 
har man der ingen ret Nat, men ik- 
kun Tus-Morke, i hvilket man kand 
fee eridogom Mrdnat baade at (krive og 
Ixk. Dog varer den hele Sommer 
ikkim kort ; faa at der maae legges i 
Ovnen fra September til May Maaned, 

De Tiids - Fordri v , fom ( kikkelige Sommer- 
Folk kand giore fig der om Somme J^*^;;.^""^; 
ren, beftaaer forft deri, at de karid mciteds, 
fpadfere i Haverne ved Sommer-Slot- 
tet, Kadetternes Academie, ogi A- 
potheker Haven. Den forfte af difle 
Haver ex ftor , vel anlagf , udprydet 
med Statyer , eg har en pr^gtig Grot- 
te. Den anden ved Kadetternes Aca- 
demic er ogfaa ftor og fmuk . og bef6- 
ges mere end de to andre. Den tre- 
dieer fornemmeliganlagt tlldenNyt- 
te.at Apotekerne fPetersborg fical for- 
forges af den med Vegetabilia, men 
kand ogfaa bruges til at deri diverts- 
re fig med andre. Man feer her med 
Forundring, hvor haftig altingfpirer , 
blomfter og moedries. Dog er Frug- 
A 3 tea ■ r^'I 

311111 HHh^^R 1 


" 
■ 


1 


m 


lBI| 


■i 


II 


II 


■i 


■ 


■1 


M 


w 

cm 


1 2 


3 ^ 


1 5 


6 


7 


8 


P~ 

9 


P" 
10 


11 m Tom. 1.6 Egnen omkring Petersborg. Cap. 2; 

ten ey faa ftor og god To m anden Steds : 
hvorudover derhenfores aarlig cilPe- 
tersborg baade frifK og tor Frugt deels 
fraLybekogandreHavne i oft-Soeti, 
deels ogfaa til Lands fra det Rusfi&e 
Riges Sydlige Prdvincer. 

Den anden Tids-Fordriv, fom man 
fcand forf kafFe fig der om Sommeren, 
beftaaer i at kunde reyfe ud , enten til 
Lands eller til Fands paa Neva-Flo- 
den , til adf kijllge Lyft-Gaarde , eller 
ogfaa imod Soelens Nedgang atroe 
op ad Floden for at fee Bonderne fi- 
f ke, Der er og en Miil-Veys fra Pe- 
tersborg paa Veyen til PeterhoF to 
Verts Hufe, et Svenfkfog et TydfKt: 
hvor Folk undertiden reyfer ud cm 
Sommeren. 

^ Sommer-Legene, hvorved man for- 
noyer fig anden Steds, er ey brugelige 
i Petersborg og hele Rusland : thi 
man finder derikke ungeFolk at fpil- 
leBold , Kegle og faadant mere. Men 
det Rusfifke Folk harderimod tre an- 
dre Sommer-Lege. Den ene er for 
Drenge-Born, derfpiller med at kafte 
en Jern-Nagle 6fter en vis Pankt i en 
Jern -Ring,, fom er lagt ned paajor- 

den. Cap. a. Egnen omkring Petersborg. 7 Tom. I. 

den. Den anden Leeg er for voxne 
Karle, fom tegner en Fiirkant paa 
Jorden , omtrent hver Side af tre til 
fire Alen, og henUggermidt derifaa^ 
mange runde Stykker Trs oven paa 
hverandre, fom der er Perfoner, der 
fpiller, Derpaa gaaer difle Perfoner 
med ftore langeog tykke Kisppe hen- 
ved tyve Skrit tilbage , og fetter fig 
een efter den anden op paa dens Ryg, 
fom fidft tabte , for at slaae med Ksep- 
pen eet eller flere af de fiuaa Stykker 
Tr^B ud af Firkanten. Man kalder 
denne Leeg aijage ud af Faftningen. 
Den tredie Leeg er baade for Bornog 
voxne Folk af begge Kion , og be- 
ftaaer deri, at paa de ofFentJfge Plad- 
fe er henfadte adfKilJige ftore Mafici- 
ner, ungef^r af den Figur fom Veyr- 
Moller, i hvilke Floyene kunde gaae 
midt igiennem Mollen. J enhver Floy 
henger en bevajgelig Stoel, paa hvil- 
ken tre Perfoner kand fidde, og fom 
formedelft dens Tyngde ftaaer altiid 
Perpendicular, i hvordan Floyene om- 
dreyes. Saafnart nuPaa/ke-Feftenan- 
fcommer , faa betiener den hele ge- 
taent Mand fig af difl^e Mafniner i 
A 4 Paa- I^f* Tom, I* 8 Egnen omkring Petersborg. o.f.v. a.Cap. 

PaafRe-Ugenogpaa alje S6n-og Feft- 
Dage, faalange Sommeren varer. 
Det ikeer , i det to Karle , fom har leyet 
faadan en Mafkine, efterat de har ta- 
get en ringe fedvanlig Penge af dem, 
fom har Lyft til at Jade fig deri om- 
slinge, og har derpaa fade fig ind i 
Stoelene, omdrey er haftig de fire Floye 
med deres fire Stole, og hver Storf 
med t6 eller tre Perfoner faa mange 
Gange, fomdet erforud accorderec. 
Man feer og ofte baade unge og vox- 
ne Folk af beg^e Kion , ftaaende paa 
etBret atgyngefig, faa at den, der 
gaaer i Veyret, fpringer henved en 
Alen op fra Brettet, Derforudenfin- 
der man endnu en anden Leeg ibiant 
voxne Karle, hvilkeftiiler fig itoRa- 
, der, da een Perfon gior fig faa baard 
fom han fcand , og lober igiennem Ra- 
derne for at prove , om han kand ud- 
holde, at de andre med knottede Nse- 
ver ftoder ham af aid Magt i Under- 
Livet, da han imidJertid kand ftode 
fra fig faameget fom han lyfter. Der 
er endnu andre Lege, faafom at fpille 
med Paafke-Eg ogatkimemed Klok- 
kerne i Paalken og faadanne flere. 

Dec j.Cap.OmKronft.Pet.ogand'reBygnmg. 9 Tom, I* 

Det frcdie Stykke. om KronftadjPetersborg og 

andre Bygninger, fom dcr iE- 

gnen er anlagtc af Keyfcr 

Peter den Store« 

Ungefer tredive Verft eller fireo^pjcn- 
Danike Mill fra Petersborg der, ningen 
hvor Neva-Floden forefier fig med ^'"jjJ'j'J 
den FJnifke Biigtaf ofl:-S6en, ligger "^"^ ' ' 
en liden 6e, fomigamle Dagekaldtes 
af Finnerne Retufari og af RufTerne 
Kotelnoi Oftrov, Kiedie-oen, men 
riu forer Navn af den Kronftadfke 
Infel. Denne er neppe en Fierd'ing 
Vey breed , hvor den er bredeft , men 
den er femtem Verft eller to Danfke 
Mill lang fra often til Veftcn , og be- 
boedes i forrigeTider afnogle i-aaFin- 
nifke Bonder og Fi/kere , fom iiden 
Tvivl endnu opholder fig der paa Lan- 
der. 

Paa den Veftlige Kant af den fees 

det dybe og brede Hav. Men paa den 

oftlige Kant er Vandet imellem den 

og Petersborg ikkun tredive Verft 

A 5 langc,^ llll|l 

cm III nil nil nil nil nil nil 2 3 4 nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil III 5 7 9 10 11 12 13 Tom.I, lo OmKfonftad,Petersb.o.f.v. g.Capi 

langt, og omtrent af og til fiorten til 
femten Verft eller neften to Danfke 
Miil bredt , og ey alle Steds dybt , faa 
at ikkun de fmaa Koffardie - Fartoyer 
gaaer med Loods i det aftegnede Far- 
Vand op til Petersborg , da derimod 
de fom gaaer over {yv Food bliver lig- 
gende i Kronftad. De Orlogs-Skibe , 
fom bygges i Petersborg, fores over 
de udybe Stasder ved to ftore Mafki- 
ner, kaldte Kameler , hvilke ved me- 
gen Vsgt nedfiunkes faa vidt, atde 
kand omfatte Skibet, da de fammen- 
kaables , lasttes fra den paalagde Vjegt, 
ogda ophaeverfig famt det omfattede 
Skib faa hoyt, ac de uden Fare fores 
over Sand-Bankerne, 

Vandet, fom fkiller den Nordlige 
Side af den Kronftadfke Infel fra Ka- 
relen, er over to Danfke Miil breedt, 
eg holdes for at vxre pveralt udybt, 
fkiontnogle Soe-Forfarne vil mene, 
at en good Loods kunde vel fegle der 
igiennem. Paa den Sydlige Side af 
den Kronftadfke Infel er derimod Van- 
det ikkun een Danf k-Miil breedt : og 
Dybet, hvor Skibene igiennem feyler, 
er4ooFaune bredt rat nsr ogt«tved 

In- 3. Cap. Om Kronftadt , Petersb. o, f. v. 1 1 Tonul, Infelen. Detre Vand er fodt og bJiver 
ey brak , uden naar Vinden ftaaer Ia?n - 
gefraSoen. Ogdetftrommerftedfeud 
mod Veften , hvorudover jeg har kaldt 
det Neva-Floden, dadet do^gemeen- 
ligen kaldes Soen formedelft detsBre- 
de og Forening med Havet. 

Den Kronftadtfke Infel er i fig 
felv slet , men blev dog ifor dens Situ- 
ations Skyld udvalt af Keyfer Peter. I 
tiiderved at aniegge en befeftet Havii 
for en Orlogs-Flode. Keyferen, Com 
udi Begyndelfen af bans Regfering 
havde fadt fig for at udvide fine 
Grjendfer imod Tyrkerne , at giorc 
fig anfeelig i Afien , og at forfkafFc 
fine Underfaatter Kommunication og 
Handel med de Syd-oftlige Lande, 
fik efter bans forfte Udenlands-Rey- 
k i Europa andre Tanker , og beslut- 
tede , da ban i Krigen med de Sven- 
fee bemaegtigde fig Ingermanland ,at 
holde faft Food der , hvorledes og Kri- 
genidetovrigemaatte afiobe. 

Han loodderfor ftrax Aar 170^ paa 
denoft'ige Kant af den KronftadfKe In- 
feJ , paa den Sydlige Side af Dybet , 400 
Faune fra Inslen aniegge en liden Feft- 

ning iPMH 1 m 


U*; STom. I. 12 Om Kronftad , Petersb* o. f. v. 3. Cap. 

ning i Vandet: hvilken Feftning har 
fire Baftraner, indslutter et enefte i 
Vandet opbygt rundt Taarn , kaldet 
Kronsloc, og har eynogen Food-breed 
Land eller andet Huus og Bygning» 
Han lood ogfaa opfore Feftnings- 
Verke midt i Dybet, 200 Favne fra 
Kronslot : hvorved ban Deels ind- 
sluttede en dobbek Havn taet ved 
Inslen, hvilken Havn er 200 Favne 
breed og 800 Favne lang , deels befe- 
ftigde Dybet faaledes , at ingen kand 
fegle uden Tilladelfe der igiennem. 
Etidelig lood ban paaden oftlige Kant 
af den ftore dobbelte Havn , fom er 
for KofFardie og alle andre Skibe, og- 
faa for en Orlogs-Flode anlegge og 
befeftfge en firkantet Havn , 209 
Favne breed og 400 Favne lang med 
fex Baftioner. Derforuden er ogfaa 
300 Favne Veftlig for Kronftad et li- 
det Cltadelle opfort i Vandet t»t ved 
Inslen, 

AllediffeFeftnings-Verke er paa en 
forunderlig Maade aniagte i Soen. Thi 
de har om Vinteren , naar Vandet har 
v^ret lagttil, opbrudt Ifen og pslet 
Grunden, og derefter opfyidt med 

ftore 3. Cap, Om Kronftad , Petersb. o. f. \\ .13 Tom, I> 

ftore Stene imellem P^lene, og /aale- 
des bleven ved at opfore Verkene, 
hvilke er overalt udea til bekl^dte 
med Biiclker , og fynes ret gode uden 
at de vil maaficee med Tiden blive 
koftbare at underholde. Det er ved 
dette og andet af Keyfer Peter den 
Forftes Arbeyde at merke , at han hap 
havt famme Fortifications - Principia 
fom den beromte R/mpler, der bar 
\sert at befeftige af en Firkantfaaledes 
at dog Linierne defenderer hveran- 
dre, Skiont nu alle Rimplers koft- _ 
bare Inventioner ikke kand billiges; 
faa holder han dogfor, athansGrund- 
Regel er den naturligfte, og maae 
kommei Brug,naar Attaken bliver 
meget fterkere end Defenfionen. 

Havnen , ifom Feftnings- Verkene OmHav- 
ved Inslen indslutter, er tredobbelt : jJ^^Yft'Jj 
torft en Koffardie - Haven , ungefer ^*'^ ^ ' 
200 Favne breed og lige(aa lang: der- 
neft den faa kaldte Krigs Havn , fom 
er imellem to og tre hundrede Favne 
breed og over foj Favne lang, og 
hvori Krudt-Magafiner er anlagt: og 
endelig den egentlige Krigs -Havn, 
hvori den kele Orlogs-Flode ligger, 

og miPi =•— -.■^^— -'.IL I BP_ ['IKJ 1 Tom. 1. 1 4 Om Kronftad , Petersb. o. f. v. 3 . Cap» 

og hvis Storelfe nys blev beretter. 
Den anden Krigs-Havn horer ogfaa 
til Floden , da man finder der andre 
til Floden beftemte Fartoyer, lorn 
er lagt ud af Floden at repareres. Ef- 
terfom difle Havne har lodt og un- 
dertiden brake Vand, og ligger des- 
uden den hele Vinter i iex Maaneder 
tilfrosne , !aa at Skibene af begge Dee- * 
le tager Skade; faa har man nogle 
Gange foretaget fig at anlegge en 
Havn fex Mill Veftlig fra Revel : hvil- 
ket Arbeyde ey bar kundet endnu 
komme i Stand , i det Havet har igien 
kuldkaftet Verkene,[aafnart de er blev- 
ne opforte. 

Paa den Kronftadfee Infel fra Hav- 
nen af er ogfaa i mange Aar bygget, 
og bygges endnu paa en grundmu- 
rec Kanal med Slufer for , i hvilken 
en heel Flode kand Irgge. Derforu- 
den arbeydes der paa en ordentlig 
Trae-Dogge , fom feer ud til at kunde 
fnart blive fsrdig. Illgemaade har jeg 
A. 1 74 J udi Havnen befeet en flyden- 
de Dogge: hvilken jeg formedelft 
dens Rarhed vil befKriye. Den Cap. OmKronftad, Peterb.o.f.v, ifTom, !♦ Deri er en faare ftor og breed fir- 
kantetKifte, i hvilken det ftorfte Or- 
logs-Skib kandftaae, faafom ogdec 
Skib, kaldet Keyfer Peter I, ftood i 
den, da jeg var paaden. Paa den, 
ene Ende af denne Kifte er to Porte, 
fom kand faa txt tillukkes, at intet 
Vand kand komme der igiennem, 
Naar nu et Skib feal fores ind i den , 
faa lukkes Portene op , og den hele 
Dogge nedfynkes ved mangfoldig 
Jern- Vajgt faa dybt, at Skibet kand 
indtrekkes, Derpaa lukkes igien Por- 
tene tW , og Vandet udpompes , da den 
heele Dogge oplofter fig med Skibet,- 
nemlig formedelft det ftore Rum, 
hvilket den indtager i Vandet, og faa- 
ledes formedelft det famme Princi- 
pium, hvorfor et Skib oploftes af de 
nokfom bekiendre Kameler. 

Det var og let og ey meget koft- 
bart, at en Dogge af et andet Slags 
anlagdes , hvor Vandet er dybt paa 
den Ingermanlandlke Side. Forft gra- 
ves en Ka^al ind fra Soen ligefom en 
Grav udenatden bar nodig at foeres. 
Derneft lores paa begge Breddene af 
denne Kanal Miire op, faa hoyt, fom 

det m I 111 jik, Tom. I; 1 6 Om Kronftad , Petetsb. o» f. v* 3. Cap, 

dec befindes at vsre nodigr. Ved 
Kanaleiis Udgang i SoenfettesenSlii- 
fe faa hoy fom Muren er over Jorden. 
Men ved Enden af Kanaleiroppe paa 
Landet legges after Behag adfkiiJige 
Stabler an, og indsluttes tned en 
Muur, fom ftaaerhorifontalmed Mu- 
ren paa Kanalens Bredde. Efterrotn 
nu Vandet ved Peterhof og der om- 
kring har et ufedvanlig dybt Paid; 
faa kunde det indledes i denne Kanal, 
hviken, naarSliifen tilluktes,maatte 
lobe haftig fuld , da Skibene i den kand 
trekkesafog paaStablerne, ligefom 
det giores nodigf. Naar derimod Slu- 
fen oplukkes; faa fynker Vandet i 
Kanalen og Skibet tiliige, faa at det 
kand trekkesudiSoen. 
Kr'^rf '''" Byen , fom er bygt paa Inslen ved 
fkd, Havnen , beftaaeraflige og bredeGa- 
der, blev anlagt paa een Tid med 
Feftnings-Verkene, og toog haftig' 
liaaleedes til , at den fik Aar i" 18 en 
RusfifK Kirke, og bekom Aar 172I 
af Keyferen det Navn Kronftad, Al« 
leHuufene er fmaa ogifTr^, und-' 
tagen nogle Rader, hverRad med fex 
til Gtce grundmurede Bygninger ,'|rom 

gioc 3 . Cap. Om Kronftad , Petersb. e. f, V» 17 Tom* h 

gior ved S6e-Kanten Parade. Iblant 
dem cr dec Keyferlige Palais vasrd ac 
befee , hvor man finder en ftor Sael 
bekl^dc med Ingermanlandfk Mar- 
mor. 

Indbyggerne beftaaer derafaltSoe- 
Folket, fom hdrer til Krigs Floden, " 
af nogleFeld ogGarnifonsRegimen- 
ter , og af nogle faa Borgere , fom fo- 
ger der deres Naering ;(aa at Indbyg- 
gernesAnfalkand, naardeeraliefatn- 
lede , belobe (ig til henved 20000 Men- 
nifker. Der findes ved FJoden hen- 
ved tyve Danlke og Engelfke Office- 
rer , iligemaade adfklllige Tydfke ved 
Soldater Regimenterne , faa og Tyd- 
fke-FelfKEerere ogandrefaadanneUd- 
laendere flere : hvorudover de har 
der en Evangeli/k Praeft og Kirke. 
Efterdi alt det , fom Folket i Kronftad 
bruger , fores did hen fra Petersborg ; 
faa er det ofte dyyrt der at leve , og 
man kand «y altid have, hvad man 
lyfter. Dog befinder man fig bedre 
her om Sommeren end om Vinteren^ 

Sanift Petersborg er aniagt tilligc Befkri- 
nied Kronftad Aar 1703 paa de 6er,^^"^°^*' 
hviJke Neva-Floden formarer, i d^Cke^jT i-aa- - f , HI*! 
'IB iTom. !♦ 1 8 Om Kronftad , Petersb. o. f. v, 3 . Cap, 

den deler fig i adf killige Arme , fdrend 
den forener fig med den Finnif ke Bugt 
af 6ft"Soen. Her bctede tilforn ingen 
uden noglefaa Finnif ke Bonder ogFi- 
fkere: og desudenhavde^deSvenfke 
anlagt en liden femkantet Feftning, 
kaldet Nye-Skandfe, hvoraf manend- 
nu kand fee Levningerne paa denVi- 
borgil ke eller KarelK ke Side i 600 Faii- 
ne oftlig op ad Floden , inden den 
begynder at udbrede fig i fine Arme» 
Keyferen besluttede at aniegge en Bye 
efter Ht Navn paa den forfle Infel, 
fom Neva Fioden danner imod Nor- 
den , hviJken tillige med Apothe- 
ker Inslen , (om ikkuij fkilles fra den 
ved en liden Bek , har en fterk Dantk 
Miil i Omkreds. Og denne Infel har 
han uden Tvivl udvalt, fordi den laae 
hoyere og torrere end de andre. 

Han bygde derfor her ved Neva- 
Floden felv med egen Haand det for- 
fle Huus, fom er ikkun gandfKeli- 
det , og fom nu for Rarita2tens Skyld 
forvares i et andet ftorre, Txt 
ved dette Huus lood han i Floden an- 
Jegge en Feftning , fom har fex Ba- 
ftioner , alle af fQeretMuur-Verk, 

hver 3. Cap. Om Kronftad, Petersb. o.Cv. i9Toin.l 

hver Linie paa en egen Mgade efter 
de fex fornemmefte Fortifications- 
Forslag. De to Linier, fom gaaer 
often og Veften , den ene op og den 
anden ned ad Floden , har deres fed- 
vanlige murede For-Verke i Vandet. 
Og de to Linier, fom gaaer ind imod 
Inslen, forfvarespaa Inslen af et ftort 
Kron- Verk. Men de to Linier ud i- 
mod Neva - Floden bar ingen For- 
Verker. 

Inde i Feftningen findes foruden 
Dom-Kirken, hvor de Keyferlige Be- 
gravelfer er , og fom har et hoyt for* 
gyldt Spiir og godeSang-Klokker, 
ikkun de Huufe, fom horer for Guar- 
nifonen, iiigemaade Mynten og faa- 
danne andre Bygninger, faa og indp 
under Voldene ad/kiJl?ge Kammere og 
Fajngsler. Feftningen er uden Tvi vl 
aniagt for at forfvare den Petersbor- 
gifice Infelog den Stad, fom dcrpaa 
Ikulde bygges. Mennu, dadenlig- 
ger ligefom midt i Byen , har den ey 
anden Nytte end et ftort og Ckkert 
F^ngfel, 

Vel blev adfkilh'ge Gader tlHJge 
med Feftningens Opbygning anlagde 

B 5 paa • HEidi Totn. I. 26 Om Kronftad , Petersb. o. f. v, 3. Cap. 

paa Inslen med fmaa Tr® Huufe. Men 
Keyferen forandrede fiden fit Forfaet, 
lag'de AmiralitJEtet an lige over for 
paa den Ingermanland ' ke Side, og for- 
te derforuden mange Huufe op paa V^a- 
filien-Oftrov, Bafilii Insel, (om ligger 
af dePetersborgifkelnsler Isengft hen 
imod Veften imellern deto ftorfte Ar* 
meaf Neva-Floden, der f killer den 
imod Norden fra den Petersborgifke 
Infel og imod Syden fra Amiral^rets- 
Siden i Ingermanland. Saafom Vafi- 
lien-Oftrov har henved ni Verft eller 
fern Fierding-Veys i On.kreds, oger 
derforuden vel fitueret; faa fkai Key- 
feren have fortrodt , at haney fra Be-^ 
gyndelfen af havde aniagt den hele 
Bye paa denallene. Han vilde da ha- 
ve befeftiget den rundc omkring : hvil- 
ket Forslag maae have givet Anled- 
ning til de $7 Baftioner, hvormed 
man feer den aftegnet paa de forfte 
Kort over Petersborg. Nu er den al- 
deles aaben ; og den fiette Dee! er unge- 
fer bebygt meft med fmaa Tras-Huu. 
fe i tolv fange og njeften lige faaman. 
^e korte Gader, fom kaldes Linier, 
0% ligger med hverandre paraleel fra 

Syden I 3 Cap. Om Kronftad , Petersb. o« f. v. 21 Tom. I. 
- ' " ' " " " " . ' '»' 

Syden til Norden, overfkaarne fra 
often tilVeften ved toQver-Gader, 
fom kaldes Perfpeftiver. Den harog- 
faa adf kiliigegrundmurede Bygninger 
ved Bredden af Floden, fom giver en 
fmuk Parade. Derforuden findes pat 
denne Infel yderft ud imod den Kron- 
ftadfke Soe Galey -Havnen , hvor Ga- 
ley Floden ligger, og hvortillige det 
Soe-Foik boer, fom horer tildenne 
Fiode. 

De Grundmurede Hufe, fom paaDew 
Vafilfen Oftrov paraderer ved Bred- Bygnm- 
denaf Neva- Floden, beftaaer: l)af£g 
hen ved ^o, fom man faaer ved den 
venftre Haand, naar man kommerop 
fra Kronftad , oger efter Regieringens 
Befalning opbygteaf de Rusfifke Ade- 
ligeFamilier, fkiont de nulidet be- 
boes og derforogfaa forfalder; 2)der- 
neft af adfkillige Keyferlige Bygnin- 
ger, faafomLand-KadetternesAcade- 
mie, aile Kollegia, Videnfkabernes 
Academie med Bibliotheke og Kunft- 
Kammer, Pak-Huus og Borfe, Told- 
Hufet, og maafke endnu een eller to 
flwe, I B 9 Paa HSiM --'-^-'"''— ""■■'■ Tom, (♦ 22 Om Kronflad , Petersb.'o, C v, 3. Cap. 

Paa denPetersborgifKelnfel harjeg 
funden omtrent ti e:rundmurede Huu- 
fe ved Bredden af Floden. Ogendnu 
lengere hen imod often paa den Vi- 
borgl ke eller Karelifke Side feer man 
et Land- og et Soe-Hofpital fame en 
Hofpifals-Kirke. 

Paa Amiralitets-Sfden finder man 
derimod flere grundmurede Huufe 
faafbm omkring ved Bredden af Flo- 
den : forft henved 50 lig^ over fordem 
paa Vafilien-Oftrov : dernseft Amirali- 
tetet , hvor Orlogs - Skibene bygges , 
og hvilket bar et fmukt forgyldt Spiir 
og er befeftiget i en Aflang Firkant 
med en Jord-Vold af tre Baftioner paa 
Land-Siden og to paa Kanfene imod 
Floden: videre den Keyferlige-Vin- 
ter- Palais og en derpaa folgende lang 
Rad hen til det KeyferJige Sommer- 
Palais; og endelig Glet-Huufet famt 
andre faadanneByggninger flere. Det- 
te Stykke af Petersborg , fom uden 
Tvivlerdetfornemmefte, hardesu- 
den en fmuk Gade aflutter grundmu- 
rede Hufe, hvilken kaldesMillion-Ga- 
den, fordi den har koftet meget at 
bygge J og har af Keyferlige Bygnin- 

ger 3 , Cap. Om Kronftad , Petersb, o. f, v> ^3. Tom, I. 

■ ■■■I ■ I < I — — ,— . , , I ■■M '- m 

get det gamle Vinter- Palais, Poft- 
Huufet og Over-Apotheket. Derfor- 
uden findes her en Gade ud imod en 
ftor Eng fra Million- Gaden af , bebygt 
paa den ene Side med gruiidmurede 
Huiife, faa og en Gade ^kaldet ftore, 
.og en anden kaldet liden MorfKoi, 
begge af Grund - Muur. Endelig fin- 
des ogfaa adficillige grundmurede Huu- 
fe i Perfpecftivet, fom gaaer fra Ami- 
raiitetet ud til Styk-Gaarden , og foni 
bar to ftore ^re-Porfe, it. ideGader 
fom horer til Styk-Gaarden, faa og 
omkring vedFontanka-FIoden og paa 
andre Stseder. 

Foruden de her anforte Bygninger 
finder jeg endnu va?rd at bemerke; 
forft Kirkerne i Petersborg, faafom paij 
den Petersborgifse Infel i Faeftningea 
Dom - Kirken , Petri og Pauli - Kirke , 
den hellige Treenigshed Kirke, Mar 
rijB Himmelfarts- Kirke, Mathei-Kirr 
ke, Kirken til vorFrues Indforelfe i 
Helligdommen , Chrifti Forklarelfes- 
Kirke: paa Amiralitets-Siden , St. Ifa- 
aks Kirke , vor Frue-Kirke , Himmel- 
farts -Kirke, den Evangelifxe Tydfxe 
Kirke St. Petri, den EvangelifKeTyd- 
B 4 fKe Tom. 1. 24 Om Kronftad , Petcrsb. o. f, v, 3. Cap. 

Ike Kirke ved Styk - Gaarden , den E- 
vangelifke Svenfke og Finnifke Kir- 
ke, den Rommerfk-Katolfke- Kirke: 
paa Vafilien Oftrov Andres -Kirke, 
en Evangelifk Tydfk -Kirke , en Evan- 
gelifke Tyd(k Kirke ved Kadetternes- 
Academie; paa den Mofkov(ke Side 
Pantalei, Simeonis og St. Ann* Kir- 
ker: paa den Viborglke Side, den 
Hellig Treenfgheds- Kirke, faa og A- 
lexander NevfkyKlofter og Kirke , til- 
fammen zz Kirker. Af dette ftore A n- 
tal kand ey dpmmes om Byens Sto- 
relfe; thi der gaaer fuldkommen fyv 
Rusfif ke Menigheder paa een Evange- 
lifk , faaledes fom defindes her i Kid- 
benha vn og andl-e faadanne ftore Stx- 
der. 

Dern^ft bor at merkes Broen,fom 
gaaer over om Sommeren fra Amira- 
litets-Siden til Vafilien- Oftrov, oger 
" bygt paa Skibe , men f killes ad og leg- 
geshen ved Bredden af Floden , faa- 
l^nge Vinteren varer ; fremdeles Hof- 
$talden, Reb-Slager-Banen, Galey- 
yerften , Provrants - Magazinen for 
Ami'ralitets- Betienterne, Dyre-Gaar- 
€en og Jagt-PJgdfen, Elephant- Gaar- 
den , 5. Op OmKronftad,Petersb. o. f.v. a^Tora,!* 

den, bvor der Tees adfkillige fmaa og 
ftore levende Elephanter , og Fafanen- 
Gaarden: Item Bodene, fomerbygte 
i en Firkant , med hosfoyede Torve , 
hyor alt, hvad behaves, er til Kiobs,. 
og ey i Kiobmjendenes Hnufe fotti 
paa andre Sraeder: og cndelig Bara- 
kerne for alle fig der befindende Re- 
gimenter, hvilke fmaa Trae-Huufe 
udgior Forftsderne for Petersborg, 
alt/ammen paa Amiraliters Sfden. 

Efter mit Overslag er der udf hele 
Pefersborg imellem fem og fex hun- 
drede grundmurede Bygninger, og i- 
mellem to og tie tufende Tr£e-Huu-» 
fe. Men nu bygges ftaerkt af Grund" 
Muur, faa at de forftesTal i en korf 
Tiid merkelig fkal formeres« De 
grundmurede Huufe er meeft to og 
tre Lofr hoye: dog finder man dem 
ogfaa af een Etafe paa nogle Sta»der, 
Trs-Huufene er fmaa , cet Lofr hoye , 
af tre til fire Stuer , bygre af Fyr-BieU 
kcti fbm er lagte oven paa hvcran- 
dre. Som nu den hele Bye or meget 
vitloftig, og de grundmurede Huufc - 
ved ftore Mladic ©g Bredden.af Flo* 
den vel anbragte , faa bar Peteusborg 

B i m 
f <ri V • 'M-*- i 

1 nam ttt^tmrnmsMmsixsimi Kens 
Indbyg- Tom. 1.2$ OmKronftad,Petersb.o.f.v. 3. Cap, en fmuk Anfeeire. Og /kiont den er 
ey endnu een af de ftorfte Bycr i Eu- 
ropa; faa kand man dog va?reforfik- 
ret, at den i Henfeendetil dens Vaext 
i en faakortTiid , i Henfeende til dens 
nedrige og moraftige men med ftor 
Moye opfyldte Egn, i Henfeendetil 
dens Kanal og andet faadant mere er 
e! Mefter-Stykke af vore Tider. 

Indbyggerne , fom har bygt og nu 
bebocr denne Bye, er komne derhen 
paa denne efterfolgende Maade, Da 
Keyfer Peter den Forfte bemegtigde 
fig Aar 170; udi Krigen med Sverrig 
de Pladfe , hvor Petersborg nu ftaaer ; 
faa sloog han ftrax famme Steds fin 
Leyer op faaledes , at Kavalleriet kom 
til at ftaae paa den Karelifke , menln- 
fanteriet paa den Ingerraanlandfke Si- 
de af Neva - Floden. Derpaa indtoog 
han den Kronftadfke-Infel, hvilken 
han fiden forfvarede ftedfeimodSven- 
fken , f kiont de giorde derpaa eet og 
andet Anfald: og begyndte at bygge 
paa den og den Petersborgifke Infel 
beggedeFeftninger og Dyer, fom jegj 
hidindtil har bcfkreven. ' I Paa «3.C3p. GmKronftad, Petersb.o.f.v. T7Tom,I. 

Paa det at nuStaden Petersborg maat- 
te tiltage i Huufe og Indvaanere , faa 
lood ban mange Kiobmsnd fra Mo- 
fcov, Arkangel og andre Rusfifke 
St^der komme didhen , og forflyttede 
faafedes til Perersborg den fornemme- 
fte Rusfifke Handel med Europa. Ad- 
fkillige Lfflandfke og Finnifke Kiob- 
masnd, fom formedelft Krigen blevc 
rulnerede, drogeder/ien frivill/g. Og 
der bar fiden den Tiid aarlig: et mer- 
keligt Anral af fremmede Kfobmsnd, 
Handverks-Maind og Folk af aid an- 
den Slags Handtering , begivet fig der- 
hen og fundet deres Regning ved at 
bebolde der deres Boe - P^J. 

DerblevdesudenudftsdtBefaining," 
at enhver Rusfifk - Adelig Famille af 
envisR^dom, fkuldebygee etHuus 
paa Amiraiitets-Siden og Vafilien-O- 
ftrov. Keyferen felv forfynede Sfa- 
denmed Privilegier, iidvaldte den til 
finRefidence , og giorde den ftrax an- 
feelig ved fin Hof-Stat, ved Hof-Re- 
gieringen , ved Guardcnsog andre Re- 
gimenters Indqvartcring, og ved at 
opfdreKirker, Magaziner, Hofpi'fa- 
jer og andre publike Bygninger. De 

?fter t I II Toin,I»28 OmKronftad, Petersb.o.C.v, 3. Cap. 

titer ham folgende Regierende Perfo- 
ner har ogfaa ititet fparet for at naae 
hatis oye -Meed med denne Bye, lom 
vel fortienner det formedelft dens Si- 
tuaHon og formedelft den Kommuni- 
kation ', hvilken den forfkafFer Rus- 
land med andre Europ^ifke Riger. 
Hcrudovcr har den faa ftcrk tlltaget , 
at dens Indbyggcr belober fig nuom- 
ftundcr til overfyrretiVe tufende Siaele 
foruden HofFct, Guarden, Artilleric* 
Folket, og de andre Guarnifons og 
Feld-Regimenter, fom enteney altlid 
erder ellerikkun boeriFor-Stajderne. 
AfdifTe 40000 Side i Petersborg er 
^ de flefte uden aid Imodfigclfe indfbd- 
te Rufler, Kiobmasnd, Handverks- 
M^nd , Vogn - Msnd , Betientere og 
Arbeidere. Neft den Rusfifke hol- 
der jeg den Tydfke Nation for at vss^ 
re \ Tallet den fterkefte. Den beftaaer 
faa vel af dem , fom erfodte der i Lan- 
det og Rigets Underfaatter fra Lifland , 
fom ogfaa af andre Fremmede, der 
for at foge deres Brod cr did henkom- 
ne. Neft den Tydfke Nation et dee 
Finnifke Folk det talrigfke, beftaa- 
cnde meeft af Tknn«ftc - Karle og 

Tien- cm 9 10 11 3. Cap, Om Kronftad , Petersb. o. f. v. agTom.!, 

Tiennefte-Piger. Efterdet FinniVkc 
Folk holder jeg dct Svenfkefor at v«- 
re i Antallct fterkeft , og regneriblant 
dem de faa Danfke, Tom opholder 
fig der i By en. Efterde Svenfke fol- 
ger Engellasnderne og Hollasnderne: 
og efter Hollsnderne og Engellsen- 
derne Polakerne , Franfoferne og Ita- 
liaenerne; faa at man finder der faft 
alle Sfags Europ«ifkc Nationer ogRc. 
Ijgloner undragen Joder og Jefuitcr, 
fom ey har nogen Tilladclfc at ophol- 
de fig der i Landct. Vel var der en 
jode ved Keyferindc Anns Hof, men 
han har ved denne Keyfcrindcs An- 
ksmft til Regieringen maat forladc 
Riget. 

Foruden Europ^crne finder maa 
ogfaa i Petersborg nogle faa Afiaiicri 
faafom GrufinercIIerGcorgiancr, Ar- 
menier , Perfianer , Tatare , Kal- 
muker og undertiden cndnu andre. 
pg der var derforuden , da jeg forfte 
bang opholdt mig i Petersborg, ct 
Perfifk Gefandfkab , beftaaende af 
nogle hundrede Perfoner , fom diftin- 
gvcrede fig vedderes Skia?g og J6- 
difke Phyfiognomie , ved deres u- 

for- f! "" 

iH'!' 


T'l 
1 il 


1 

^t^** tMs^a^aaumm ITom.I. 30 OmKronftad, Petersb.o,Cv. 3. Cap. 

forftaaelige Sprog og ubckiendte S^- 
der. Ligefom der nu Rndes i K'tevs- 
borg en Beblandelfe af alle Slags Na- 
tioner; faa findes der og i denne Bye 
Beblandelfe af Lcve - Maade , Sprog , 
og Religion. Og de, der enten ey fin- 
der Smag heri, ellcr frygter under et 
fterkt Partic for Lykkens Ubeftandig • 
hed, og under ct fvagt Partie for 
SkiJebnens Haardhed, de retirerer fig 
gemcenlig der fra, faafnart det kom- 
mcr i deres Evne. 

Paa den Sydlige eller Ingermanland- 
fke Side imellem Kronftad og Peters- 
borg er henbygte hcnved 70 Lyft- 
Gaarde med derved anlagde Haver, 
rundt om ved Vandet. De flefte af 
difTe Gaarde og Haver tilhorer adfkil- 
lige fornemmeFolk i Pctersborg , (om 
reyfer ud atdivertere fig deromSom- 
meren. Den fmukkette ibiant dem cr 
den Engdfke Kiobmand Wolfs Lyft- 
Gaardog Have, men kommerdog ey 
imod de Keyferhge Lyft-Gaarde, fom 
udcn Tvivl haevcr Prifen fordeandre. 

Ibjanc difle er Oranien - Baum den 
forfte, hvjlken ligger paa et Biergii- 
ge over for Kfonftad juft fyv Verfte 

eller Lyft- 

Gaardc 

imellem 

Kronflad 

ogPe- 

wrsborg. Oranien- 
^attm. 3. Cap. Om Kronftad , Petersb. o. f. \% 31 Tom. I, 

eller en Danfk Miil fra Feftningeh. 
Den er -bygt af Grund - Muur i en 
Rundel , har en fKikkelig Have ud 
mod Vandct, og en Kanal fra Haven 
til Vandet, hviJken er af doo Rusfi- 
fxe Favnes-L^ngde. jDa dens Opbyg- 
gere og fdrfte Eyer-Mand, Fyrft 
Menfikof, faldt i Unaade , faa ble^ 
den med aid hans ovrige Gods con- 
fisceret, ogergaaen igiennem flere 
Hinder, da den nutiJ fidfterfiyen- 
kerStor-Fyrften. 

Den anden Keyferl/ge Lyft-Gaard , Peterhof. 
ved Na^vn Peterhof, liggerfyv Verfte 
eller en Danfk Miil oftlig fra Oranlen- 
baum , og 24 Verfte eller halv fierde 
Danfke Miil fra Petersborg, ogerop- 
bygt af Keyfer Peter den Forftie. 
Paaden Sydlige Side af Bygningen o- 
ven paa Bierget er en foiuk Have an-, 
lagt af Keyferinde Anna med Spring- 
Vand. Men den rette Have logger 
dog paa den Nordlige Side af Byg. 
ningen under Bierget imod Vandet, 
er af en ufedvanlig Storelfe og be- 
ilaaer af mangfoldigelange Perfpeifti- 
vifkeGange, fom er udhugne midt 
igiennem Skoven, ogoveralt pryde- 

de tAyC». /Tom. 1. 3% OmKroiift?.d,Petersb.o*r.v» g.Cap. 

de Deels med befynderlig ftore rykke 
figureerte og anden Stteds ey laet fo- 
rekommende Spring -Kiider, Deels 
med adfkillif^e Damme, og derved 
opbygte Lyft Hiiufe, iblanr hvilke 
det, fom kaldes Mon Plaifir, forme- 
delft rare og mange koftbare Skilde* 
rier er vard at befees af en Fremmed, 
Paa denne Lyft - Gaard opholdt Key- 
lerinde Anna lig deii hede Sommer 
med HofFer. 
Tfarficaia Men den nu regierendeKeyf^rinde 
refiderer der gemeenligen om Som- 
meren ey faa Isnge , og finder mere 
Fornoyelfe i at divertere fig paa en 
Lyft-Gaard, hvilken bar tilhort hen- 
de fom Prince/Te, og kaldes Tfar- 
Yxaia Myfa , det er den Tfarif ke Lyft- 
Gaard, fom ligger 25 Verftelierhalv- 
fierde Danf ke Mill Sydlig fra Peters- 
borg ind i Landet ey langt fra Tfar- 
fkoi Selo , det er den Tfarifke Lands- 
Bye: hvilken Lyft-Gaard er lige faa 
fmuk fom Peterhof. 

Strelna Myfa eller Jagt-Lyft-Gaar- 
den har jeg feet under Veys til Peter- 
hof ey endnu at varre ferdig. OgE- 
lifabeth-Hoft', Annen-Hofog Kata- 

rinen- Andr« 

Lyft- 

fiMrdc 3. Cap. OmKronftad.Petersb.o.nv. nTom,U 

*" I ■■! I ll » 

rinen- HofFogfaa alle naer ved Peters* 
borg har fyntesmig ey at v^re faa be- 
tydelige fom de andre, Der er ogfaa 
adfKillige Dyr, faafbm Rind-Dyr og 
Elends- Dyr at fee ved nogle af difle 
Lyfl-Gaarde. 

Paa den oft/'ge Side af Petersborg _ 
fegler man op ad Neva - Floden , fom JoLuJ; 
lober i en dyb og bred Strom , oghar l^anai fra 
under Veys to Vand-Fald, 60 Verftfy^''" 
ellerhenved ni DahfKe Miil, /ndenLSl 
man kommer der, hvor denne Flood 
falderud af Ladoga -Soen, Juft her 
finder man den Feftning, fom kaldtes 
af Svenfeeme Node-Borg, men ef- 
terat den blev indtagen af Ruflerne, 
£k det Navn SlyfTel-Borg , Jigefom 
man og feer til Kiende-Tegn Jern- 
Nogler opfadtepaa Baftionerne. Den- 
ne Feftning hai- fex eller fy v Baflio* 
ner uden For-Verke , og bef^ttes 
ikkun med en liden Guarnifon, men 
har v^ret vanfkelig at indtage for- 
medelft dens Situation midc ude i 
Vandet , da den ligger fex til fy v hun- 
drede Faune frabegge SiderneafLan* 
det. Den Bruges nu omflunder til 
atforvareFangef, da dens egentlige 
C Nytte I HUI «MiMiiadi Tom. I, 34 Ora Kronftad, Petersb,o.f.v. j,Cap. 

Nytte har vccret fordum at bevare 
baade Ladoga- S6en og Neva-Floden 
for alle Fien«dlige Transporter. 

Omkring Slyflelborg ligger under- 
tiden adfkillige temrnelig ftore Far- 
toyer, roeeft Gallioter , fom deels/egler 
i Ladoga -Soen, faafom til de Olone- 
fifke Jern-Verke paa den Nordlige 
Side af Soen , Deels bygges ey langt 
derfra for Rusfifke Krob- MandsRe- 
gning, og fores ned til Petersborgat 
faslges. Keyfer Peter den Forfte har 
derfbr ey waeret tvungen til at lade en 
Kanal grave fra Volkov - Floden til 
Neva - Floden , fordi den uroelige La- 
daga-S6e ey kand befegles, fom det 
gemeenligenmen falfkeligen berettes. 
Men ban har ladet denne Kanal gra- 
ve for at konfervere de Rusfifke Bar- 
ker, fom om Sommeren paaFloder- 
ne forer alle Slags Proviant og Varer 
fra de Sydlige og oftlige Provincer i 
Rusland til Petersborg, og fom er u- 
den aid Kunft bygte. De erbredeog 
flade, ligefaa brede neden fom oven 
iFiguraf en breed og lav Evert, gaaer 
ikkiin 3 eller 4Fod dybt , fkiont defo- 
rer I o til 1 2000 Pud , det er i o til 1 200 

Dan(ke 11 g.Cap. OmKronftad,Petersb.Q.f:v. a^Tomif. 

Danfke Skippund i Vsgten. De har 
en Stang med en Matte i Staden for 
Maft og Segl, og en Bielke med en 
indnaglet breed Fiel i St^den for Roer, 
kand derfor ikke gaae i Soen , men 
trekkes af Bonder- Folk med et Reeb 
omkring ved Bredden af Floderne. 

Paa det at nu difle Barker , fom Bru- 
ges overaJf paa F/oderne i Rusland, 
ogfaa i Pohlen og andre Riger , faa at 
man undertlden faaer dem at fee i ' 
Danzig, paa det at dekunde uden Fa- 
re tilfore Petersborg alle Slags Pro- 
viant og Varer; faa besluttede Keyfer 
Peter den Forfte at lade grave enKa- 
nal fra Volkov - Floden til Neva-F/o- - 
den omknng Bredden af Ladoga Soen, 
Kanalen blev og fuldkommen ferdig 
i Begyndelfen af Keyferinde Annas 
Regiering under Gra?v Munniks Di- 
reftion , fom ved dette Arbeyde lagte 
Grundvolden ril fin Lykke , i det Key- 
ferindeh ikke allenefte efter den Tiid 
ved alle Leyligheder forfremmede og 
beJonnede ham , men ogfaa til Beviis 
paa hendes Naade fkjenkede ham ftrax 
det overblevne af den Summe, h vilken 
C 2 Key- amm masM Tom, L 3 S m Kronftad j Petersb. o. f. v, 3 , Cap, 

Keyfer Peter den Forfte havde defti- 
neret til at fuldforedetteArbeyde.. 

Den gaaer fra Volkov-Floden ved 
den Bye kaldet Ladoga der hvor den- 
ne Flood, fom kommer udafRus- 
land, falder ud i Ladoga -Soen, om« 
kring ved Bredden af bemeldte S6e 
104 Verfl: eller 1 7 Danf ke Miil , ind i 
Neva-Floden der , hvor den ved Slys- 
felborg falder ud af Ladoga -Soen. 
iDen har under Veys 2/ Par Slufer, 
ved hvilke Vandet kand lades ud af 
og ind i den , ligefom det giores no- 
digt, er foeret paa Siderne nu med 
Stene, nu med Muur-Verk og nupaa 
andre Stecder med Biaslker og P«le, 
er i dens Profil yd Danfke Food breed 
og 1 2 Food dyb , har 7 Food Vand , 
og desuden en lidenGrav midti, fom 
er 3 Food dyb og 6 Food breed. Saa 
er den ogfaa indsluttet med Volde af 
den opkaftede Jord paa begge Sider, 
og ho Ides ftedfe ved lige af en Batal- 
lionSoldatere, kaldet den Ladogaifke, 
og kommanderet af en Oberfte-Lieu- 
tenant, Der findes ogfaa ved BatalHo- 
nen en Hollandfk Slufe-Meftere, Op- 
fyns-M^nd, Kontoir - Betientere og 

faadan I 3. Cap, OmKronftadjPetersb.o.rv. 37 Tom J. 

faadanne flere. Omkoftningerne der- 
ved gotgiores af den Summe, fom de 
der igiennem gaaende Barker i Pro- 
portion af deres Laft maae betale. De 
betakr nemlig forhver Favn Varer 
_fo Kopek og mere, ligefom Varerne 
er , faa at en Bark giver undertiden i^ 
mellem 10 til 20 Rubier, og at detpaa 
denne Maade indkomne belober fig 
aarli'g til hen imod 50 tu/ende Rubier, 

Foruden denne ftore Kanal er end- 
nu tre fmaa Kanaler , alle tre omtrent 
af en Snees Verft eller tre Danfke 
Mill , ved den Lands - Bye Visne Vo- 
lofcok, jooVerfte fra Petersborgpaa 
Veyen til Mofcov, Ved hvilke Kana- 
ler den Flood Volcov formedelft de 
fmaa Floder JVffta og Tverza forenes 
med den ftore Flood Volga: faa at 
man ey allene kand fende Barker fra 
Petersborg til Aftrakan og fra den Ka- 
fpifke Soe til oft-Soen, men bar og- 
faa Kommunikation til Vands med Si- 
berian og nsften med alle Provincier 
iRiget. Deterellers veddifTe tre Kana- 
ler at raerke, at faafomdeliggerhoyt, 
faa erde at anfee fom Dogger af det 
C 3 Slags, F|| Tom. I. 3 8 Om Kronftad , Petersb. o. C v. 3. Cap, 


Slags , hvorom i Anledning af Dogger- 
ne i Kronftad tilfidft blev meldef. 

Ved begge Enderne af den Lado- 

gaifke Kanal er over Sluferne opbyg- 

te CO Stytter eller Monumenter deii 

Rusfifke Regiering til i^re. Ogun- 

derveys finder man 4 Stationer for 

HofFet iligemaade i s Pofteringer , hver 

med 4 Msend , fom ba-rer daglig Bre- 

vene imellem Slysfelborg og Byen La* 

do^a , item nogle Lands- Byer faa og 

et lidf?t Huus , hvori en Baad er fadt 

ind ,paa hvilken Keyfer Peter I 1722 

erfeglet felv op ad Kanalen , faavidt 

fom den var den Tiid faerdig. Jeg 

har befeet Kanalen om SommerenAar 

1745 og optcgnet den Latinfke Over - 

fkrift paa Monumenterne, forft over 

Sluferne der, hvor Kanalen forener fig 

med Neva-FIoden. Deter denne: 

^ Heroidi omni aevo mirand^ Joan- 
nidi magnanimae Matri Patris Opt. 
qvas ex flagranti in Populi fui Felici- 
tatem A nore, per Colles invios, im- 
mane Sabuletum & flieriles Paludes li- 
berdli ImpenfaFoflSm banc, dum per- 
ficiendam curat, ipfa ejus CIV. Mil- 
liariuniRuthenicorum Spatium perna- 

vigans g.Cap. OmKroiiftad,Perersb*o.f.v« 3«>Toni.I. 

vigans Operis Finem Fruftumqve vi- 
ditci3.i3.cc.xxxn. 

Den anden Overfkrift paa Monq- 
mentetoverSlufernedcr, hvorKana- 
Jen er be^yngt at graves ud af Vof- 
kov - Floden , er paa Latin faaledes : 

Viroimiiiortali,Petroroagno, Pa- 
Cri PatrijB , qvi cum inter Arma vi- 
ftricia Populorum fuorum Saiutem 
Lahore & SucceiTa ftupendo curaret, 
propter Lacus ad/acent/s in Naves 
& Comftiercia Iniqvitatem , FofTam 
hanc , Opus auguftum , Geftis fuis 
immcnfisnon impar,meditatus incoa- 
vit A. S, CI3. ID. ccxvni. 
• Paa den Nordlige ellcr KarclifkeSi-J^"Sy- 
de imellemKronftad og Petersborg crl"\'^y 
foruden de Finnifke Lands - Byer og brigue. 
HOgle Gaarde ved Ege-PIantaferne, 
kaldede Dubki, en Gev^r-Fabrique 
nied Navn Syfterbek , fom fortiener 
at bemerkes. Den liggcr I s Verft fra 
Kronftad og %f Verft fra Petersborg 
ved et hoyt Bierg, hvor den er aniagt 
afKeyfer PeterI vedHielp af adfkil- 
J;ge Engelfke, Hollandrke og andre 
Meftere* Foruden Fabriquen ftlv 
findes iton nogle faa og fmaa Tr as- 
C 4 HuuCc I'lll'U Tom. 1, 40 Om Kronftad , Petersb o*Cv, 3, Cap. 

Huufe for Betienterne Og Mefterne, 
faa vidt jeg kunde telle , da jeg var 
der, en Snees eller halvanden. 

Fabrlquen er vitloftig bvgeet i en 
Firkant med 52 ftorc Hhil rundt om- 
fcring , eec lavere end det andet , fom 
alle baade Vinter og -Sommer drives 
i tre fmaa Kanaler af et hoyt faldende , 
Vand, og igien driver alle Hamrene,' I 
Boere-og Slive-Markinerne, Staal- 
Traa-Trxkker-VcBrkene og alt andet; 1 
tungt Arbejde inde i Fabriquen. Her ' 
forarbeydes en ftor Deel af Gevaeret 
for den Rusfifke Krigs-Magt , i fer 
for Floden og Guarden. En Flint ko- 
fter Keyferinden Sj'o Kopek , naar 
den er gandfke ferdig med BajonetJ 
ten, og faa efter Proportion Side- 
Gevsret med andet mere, Man fin- 
der i Fabriquen adfkillige Afdeelnin- 
ger, een,hvor der fmedes, een, hvor 
der boeres, een, hvor der slives, een, 
hvor der ftobes , een, hvor Staal-Traa- 
den tr^kkes, og faadanne flere, af 
hvilke jeg erindrer mig en lang Sal, 
. hvor henved hundrede Perfoner paa 
begge SJderne flood og ^iorde Laafe 
Og andet fmaat Arbejde. Mefterne 

fom 3. Gap. OraKronftad, Peters b.o.f.v. 41 Tom, L 

fom nu er derved , er Rufler , Engel- 
Isender og Tydfkere. 

J Tula, en Bye nogle og tyVeDan- 
fke Miile paa hin Side af Mofcov, 
forfefdiges alt det ovrige Gevar for 
den Ru^fifke Armee , og det ikke i een 
famlet Fabrique men af en hver Me- - 
fter for fig i hans Huus. Gevacret er 
fammefteds endnu lettere Kiob end i 
Syfterbek, iaa/bm der er Jetfere at 
leve. 

Foniden difle Fabriquer bar jeg; og 
befeef ta;t ved Peter.sborg en Glas- 
Hyttet og faadanne findes der nogle 
og tyve nedre i Landet. Der er og 
omkring Petersborg og Mofcov Te- 
gel-Brennerier og Hollandfk Porcel- 
lain Fabriker, hvor Kakel-Stene for- 
fierdiges. 

Det fierde Stykkc, 

om 

Land- Vsefenet i 

Rusland. 

Den ftore Deel af vores Jordkreeds, om Fl«- 
fom henhorer til det Rusfifke dcme og 


Rige, befatter e 
Grsndfer y noget Hav i dens ilket kunde forfremme 
C J Kommu- Fificeue t 
Rusland 
og Fi&e'- 
::^^-«r* Ittiii^ \H(jl If Tom. I. 41 Om Land- Vaefenct i Rusland. 4. Cap. 

Kommunicationen imellem dets Ind^ 
byggere , og vcd dets Dunfte vaad- 
giore dentorreLuft, at den igienmed 
overflodig Regti kunde frugtbar-giore 
Jordeti og forfkaffe Folket ovcralt 
Bronde-Vand nok at drikke. Men u- 
agtet dette findes dog der i Landct u- 
talligeKilder , af hvilkeudrindermari' 
ge ftore og fmaa Soer og Floder , og 
fom formodeatlig: ved under;ordifke 
Aarer fra Ha vet opq velder , ligefom 
Blodet omdrives i etMennffkes Lege- 
mc. Dog derfor nasgtes ikke, at fo 
Regnen kand maafkee give nogle Kil-' 
der deres Oprindelfe faa og formere 
Vandet i dem alle. 

DenncTanke om Klldernes Oprin- 
delfe ved underjordifke Gangc af Ha- 
veter cy tagenafde GamlesMening, 
fom holdt for at Vandet omdreves 
ved en underjordifk lid, men e^run- 
der fig paa Experimenter , hvilke en 
I«rd Mand fra y\ar 1730 til 1744, da 
jeg fidft talte med ham, bar giort og 
foreliefl: mig udl Mofcov. Han blev 
nemli^ ved den liden Regn , fom ban 
befandt der nogle Aar eftcr hvcran- 
drc,' bevaegettilat tvivic omdcExpe- 

rimcn- 4 Cap. Ora Land Vacfenet i Rusland. 43 Tom.f* 

rimenter havde ogfaa alle Stseder de- 
res Rigtighed , paa hvilke den nye 
Mening om Kildernes Oprindelfe af 
Regnen allene er grundec. Derpaa ' 
giorde han Experimenterneefter lige> 
fom faedvanligt med et temmeligftorc 
Kar , hvilket han fadte ud under aa- 
ben Himmel , og udmaalede hvert Aar, 
hvor megen Snee , Regn og Hagl var 
falden paa faa ftor cn"Plet,roniKar- 
ret fkiulede. Siden gforde han hvert 
Aar, faa vidt Lejiigheden tillood ham 
dcCjUngefasr et Overslag over det Va nd, 
fom flood ud af dej'Mofkovifke B»k- 
kc og det Vand , fom var kommet 
ned af Skyerne i den hele ftore Egn 
omkring difle Bekke , og befandt ^et 
fidfte i alle de bemeldte 14 Aar eyat 
have Proportion til det forfte fom een 
til Tyve. Heraf har jeg giort den 
Slutning, at Regnen er ey tilftrekke- 
lig til at forfkaffe Vand nok i alle dc 
ftore FloderudlRusIand. Men hvor- 
af Flodcrne endog har deres Oprin- 
delfe, faa er de dog der i Riget man- 
ge og ftore og af en umifteli^e Nyt- 
te, i det de flefte Byer og Lancls-Bycr 
•r bygte der ved Bekke, Socr og Flo- 

der, Tom. I. 44 OmLand-VaefenetiRusland. 4. Cap, \' der, paa hviike de ogfaa kommuni- 
cerer med hverandre, 

Det er ey her rrsit Slgte at bef krive 
difle Vandes Situation : hvilket blev 
for vitloftigt, og kand desuden faaes 
at fee af de nye overRusland udkotn- 
ne Land-Kort og Geographier. Men 
jeg vil ikkun her melde noget omden 
Nycte , fom de vifer i at forfyne det 
hele Land med FifJc; da man finder i 
de Rusfifke Floder alle de Slags Fifk , 
fom fanges i andre Floder , og der li - 
gefaa gode ja undertiden bedre end an- 
den Steds, Nogle af dem haver der- 
foruden andre fremmede og ubekiend"! 
te Fifkc , iblant hviike Sterlette , Ofe- 
trine og Beluga er de fornemmefte. 
. Srerlette er ikkun en h'den Fifk , 
feer eilers ud fom en Stxr, og fma- 
ger fom en Aal , men er undertiden 
faa rar) at der betales for een enefte 
Ra;t af den imellem ti og tyve Rubel. 
Beluga, det er Hviid-Fifk, og Ofe- 
trine , det cr Stseren , er {lore Fif ke , 
noglc Alen lange og efter Propor- 
tion tykkc , og fangeS i de ftore Flo- 
der faa fom Don og Volga. Af dfffe 
ftorc Fif ke udtages Ravnen i Efter- 

Aaret, 4. Cap: Om Land-Vxfenet i Rusland. 4f Tom, I. 

Aarct , reenfes fra fin Hinde og Tia v- 
fer ved at slaaes igiennem med et 
fterkt Tras-Riis , fakes derpaa ind , 
og forfendes meeft fra Aftrakan og 
Tfericafkoi i fmaa og ftorc Tondcr 
under detNavn Kavear, baade tilAfi- 
en og Europa. 

RufTcrne veed vel at betictine fig af 
deres FJoders Rigdom , faa at de figes 
deri at overgaae andre. De fanger om 
Vinteren de bemeldte ftore FiCkc , og 
forer dem frusne til Petersborg, Mo- 
fkov og andre Bycr, hvor man feer 
dem opftavJede paa Fifk-Torveneien 
faare flior Msngde, faa at der udi 
Rusland fl:ikker flere Penge i den in- 
denlandfke Fifk- Handel end i nogea 
andenNegoce. Men faa mange Fifkc 
cndog der forhandles i Landet; faa 
mangier de dog Hav-Fifke, i faer 
Skiel-Fifk, Hummer Og ofters: und- 
tagen hvad fom kand did henfores fra 
andre Stsder. Karper og Karufl!cr 
underholdes i Damme omkring vcd 
Mofkov, hvor de haves oglaa til Kiobs, 
men er ikkun fielden at bekomme i 
Petersborg , og formodentlig ogfaa an- 
dre Stjeder der i Landet» 

Det Landets 
Beficaf- 
fcnhed 
og Vxx- 
ter og 
Ager- 
Dyrk- 
ning. Tom.1. 4« OraLand-VaefenetiRusland. j.Cap. 

Dwt hde Land er, faavidt fom jeg 
har reyft, plat og ievnt uden Klipper 
og Bierge , og er overalt (aa frugtbart 
fom nogec andet Land , der ligger un- 
der famme Klima. Enhver kand felv 
tasnkc , at Jordcn kand ey faavel dyr- 
kes i de Nordlige Provincsr fom i dc 
mere Sydlige. Der imod feer man i 
dec Mol kovilke Gu vcrnement de bcfte 
Egne med fmaaHoyeogDaleoglraaa 
Backke, overalt frugtbart Land og 
mange Lands -Byer. J Ukr«ne er 
cftef alles eensftetnmende Vidnesbyrd 
faa got Land, fom kand findes: og 
det famme gielder om det KafanifKe, 
Aftrakanifke , og de Sydlige Provin- 
cier af Siberieii. 

Den Nordlige Deel af Riis'and ligc 
hen til Mofkov og paa mange Staedev 
endnu Isngere imod Syden er alleve- 
gne fuld af Fyr-Gran-Birk-ogandre 
faadanne Shgs Skove. Dog findes ogfaa 
omkring ved Arkangel et vift Slags 
Trx lettere end Ege - Trs , men hol- 
des i det ovrige for at have famme E- 
genfkaber. J difle vitloftige Skove 
feer man Lands -Byer nok , "i fa;r om- 
kring Soerne og Fioderne, ogdetim- 

mer 4. Cap, OmLand-VxftnetiRusIand. 47 Tom, I. 

mer flere og Acre , jo Isngere man 
kommer imod Syden. 

Den Sydlige Deel af det Rusfif ke 
Rige bringex Boge- og Ege-Trae , faa- 
fom i det Kafanif ke , faa og Fyr-Gran- 
Og Birke- og faadan Slags - Trie , men 
har adfkillig Staeds Mangel paaSkove, 
Og hvor man i denneDeel af Rusland' 
finder got Valid og Trae, der finder 
man ogfaa Lands -Bjer. J Siberien 
haves ogfaa Seder - Tracer , hvoraf 
Frugten forfendes til Rusland , og feer 
ud ligefom Frugten paa Fyr- og Gran- 
Trzeer, undragen at den er ftorre og 
atNoderneiden , ungefar er faa ftore 
fom fmaa KafFe-Bonner, harenOlie- 
agtjg Kern , fom er god at fpiTe. Der 
f kal ogfaa ingen Forfkjel vaere paa et 
Gran-Tr« og et Seder -Trae, undta- 
gen at det fidfte i Storelfe og Hoyde 
overgaaerdetforfte, og voxer ikkun 
under et varmt Klima, faaat, naaret 
Seder-Tr« fortplantes imod Norden , 
faa biiver det med Tiden i tredieeller 
fierdeVext etGran-Tr«, ogetGran- 
Traj derimod i famme Tiifslde til et 
Seder-Traj. Hvilket man ogfaa har 
provet i Rusland raed andre Jordens 

Ve«er, m I Tom. I. 48 Om Land Vaefenet i Rusland. 4» Cap. 

Vexter, da Rugen i de meget Sj'dli- 
lige Dele ermedTidenbleven til Hve- 
de, og Hveden i de meget Nordlige 
til Rug , og faa videre med adfkillige 
andre Jordens Vexter, 

Det overgaaer min Kundfkab her 
at meddele en Beretning om alle de 
Landets-VjBxter, Torn Narur-kyndi- 
ge og Botanici mener at have fundet 
i Rusland foruden de fedvanlige og 
anderifteds bekiendre. Dog vil jeg 
erindre , at den Rhabarbara , fom fo- 
res ud afLandet, kommereyfra Rus- 
land men over Siberien fra Tatariet 
og Kina. 

Foruden de frivillige Landets Pro- 
ducer fremkommer deroglaaHamp, 
H6r, alle Slags Korn, faafom Hvede, 
Rug, Byg, Erter, Bog-Hvede, Vik- 
ker og laa videre: hvilket de kalder 
altfammen med eet Navn Brood. Ha? 
ve-Frugter faaes ey nogenfteds der 
ret gpde, undtagen ec Slags .gible,' 
fom , naar de moednes og meget for- 
vares, kand igiennem fees: hvilkeii 
Mangel paa gode Have-Frugrer kom- 
mer vel en ftor Deel af Land Folkets 
Efterladenhed i at beflitte fig derpaa 

for I cm 9 10 11 I 4«Cap. OmLand-Vzfene tiRusland. 49 Tom. I. 

for Alvor. Man feer n«ften"7^ 
Haver paa Lander: og hvor man or 
paa bin Side af Mofkov finder een el- 
ler anden, faa er den dog af rinee 
Vsrdie Og Ny«e. Derimod er alle 
ilags Jord-FrugterogRoder, il,>e- 
maade Noder og adfkiJIige Slags 
Basr af en ufedvanlig Godhed. Rfd- 
diker, Peberrood, alle Slags gule 
i^de og hv,de Rodder, Jord-Lr,' 
Tylts - B«r , Blaa « Bxr , Hm bZ 
Kaal, Grss-^bJe, Meloner, ^rbn 
fer eller Vand- Meloner kand haves' 
til rette Tiid der i Landet. Og des- 
uden findes til Kiobs i PetersboTg ojr 

Mofkov alle Slags SaIlat,rarKaalo| 

mer fra Tferkafkoi og fra Aftrakan • 
hvor der ogTaa findes en Viin - o/ard 

Opfigt , der fkikker aarlig Druer der- 
fra til HofFet, men kand ey af Dru- 
erneforfa?rdige faadan en Vi.'n, fom 
kand gjemmes. " 

Ager-Dyrkningen, hvorved Bqn- 

den udbrmger dc ibiant diffe ham 

nieeft nyttig^ Produkrer , bef^aa^ 

den,at,faafomhanhar£eSS 

" mere 


i^mm Tom, I. fo OmLand-VaefenetiRusIand. 4. Cap. 

mere Land end han kandoverkomme 
at dyrke, ikkun dynger Landet li-- 
det , ployer dec derfor ey dybt i fmaa 
jevne Agre, og det ikkun med een 
Heft For hver PIov , aff kia?rer til ret- 
te Tiid Groden med krurame Knive, 
een Haand-fuld efter den anden, og 
forer det da Hiem , hvor han fetter 
det op bag fit Huus ligefom i H6e- 
Stakke. Horen og Hampen forarbey- 
des og hegles i hans Huus, hvor han 
igien enten forhandler den til Kiob- 
manden , eller gior deraf fint og grovt 
Lserret, halv tredie Korter breedt, 
forn han da enten felger eller felvbru. 
ger. AfH6e-og Hampe-Froen hver 
for fig tiliaver han Olie, i det han 
forft knufer den , fetter den derpaa 
i ftore Potter indi Eager- Ovnen, 
og udprelTer derefterOllien deraf, faa- 
fnart den begynder at fvede. Alle 
Slags Korn torrer og terfker han, og 
maier deraf alle Slags Ma;I og Gryn 
enten paa en Haand-Molle i fit Huus, 
eller paa ftore Moller , hvor de An- 
des. Jeg har funden i den Nordlige 
Deel afRusland et Slags gronne Gryn, 
fom var malet af umoen og paa Ov- 
nen 4. Cap. Om Land-Vaefenet i Rusland, 5iTom. L nen torretRug, og fom holdes for ac 
vxre funde : og i den Sydlige Deel af 
Lahdet har jeg feet i alle Huufe et Slags 
gule Gryn , fom jeg ey veed at nevne, 

Af Gron - Kaalen betienner B6n- 
derne fig deriLandet meget, da de 
cm Vinteren afplukker, hakker og 
indfalter den i Tender: hvilken Kaal 
er den daglige og forneramefte Spife 
i deres Huufe der hele Aar igiennem, 
Skovene bruger de til Biaelker i deres 
Bygninger, til Brsnde-Hveed , og 
til at fore til Kipb Staeden at fa?Ige. 
Hoe giver de Qya»gct fuldt op, fael- 
ger, hvaddederafkandforetilByen, 
og gaaer ey fparfom om med Foerin» 
gen, 

Enhver kand af alt dette leet fee , at 
Jorden kunde bedre nyttes og Ager- 
dyrkningen fordeelagtigere indrettes. 
Men Aarfagen, hvorfor detikkefkeer, 
er ey Mangel paa Kundfkab eller 
Lyft, men allenefteden ftore Over- 
flodighed af Jord , fom findes vcd al- 
le Lands- Byer. Og Aarfagen , hvor- 
for der er faaftor Overflodighed paa 
Jord, er ey faa meget Mangel paa 
Mennifker> der kunde beboc og dyr- 
D a ke i : 


m 

\ ■ 
.l 1 


1 
i 


^KiilMHjiMiiiirfiiiia 


H 1™ Taae.I.i^ OmLand-VsfenetiRusland* 4. Cap. ke den , fom meget mere Mangel paa 
Penge til dermed at fette flere Fami* 
lier i Stand at dyrke Jorden. Denne 
Fattigdom kand ey last ophasves , thi 
den har fin Oprindelfe af Mangel paa 
Kiobftajder, hvor Bonden kundc i 
Najrvserejfen farlge fine Varer. Paa 
deflefte Staeder i Rusland,i fer i dec 
frugtbare Ukraine , maae Kornet fo- 
Ves faa langt, fnden der finder fig no- 
gen der kand betale det, at, i hvor 
laft endog Fragten er, faa ovcrgaaer 
den dog Prifen af Varerne der, hvor 
de produferes. 

De tamme Dyyr i Rusland , faafom 
Hefte, Horn-Qvsg eg fmaa Qv^g, T«inme 
ogvildc N 'i-^lJ dxL ^^ faa og alie Slags tamme Fugle , er der 
Brug. lige faadanne og i jigefaamange Slags 
fom anden Stcds. Og man hardesu- 
den Rin-Dyyr iblant Lapperne og 
Kameler iblant Kalmukkerne. He- 
llene og Horn- Qv«get er af en god 
Natur, men falder fmaeere end hos 
OS. Og, hvis fremmede Hcfte og 
Koer did henfores, faa vanslagter de 
iandet eller tredie Afkom. Faarfcer 
der ud ligefom anden Steds, iindta- 
gen at de Kalmukkifkc har iang^tyk- 

kc 

4.Cs»p. OmLand-Vaefeneti Rusland. fjTom^L 


HH 


^ r-\ 
ke Haler , fotn slacbcr cfter dem paa 


lUlHii^Bj ' ^^^^^^1 


= ID 
Jorden. Hundene cr atlc , undtagen 


HB ■ 


\ 1 
de, fom Udenlands fra crindbragte. 


^H^fH^^nj K^^^l 


= LO 


af det almindelige Meliem-Slags , og Hi 


Uiniiii^l 


^ ^ — 1 
bruges paa nogle Stajder i Siberien til 


iUiM^^^^I 


= ■^ 
Forfpan i Mangel af Hefte. 


IIIh^^^^H 


^ ^ 
Alle Slags Infekter, Orme, Utoy, 


Iffl^^^^^l 


= cn 


Fugle , vilde Dyyr findes paa de fle- 


H^^^^^H 


^ I— 1 


fte Staedcr i Rusland, faafom meget 


n^^^^^H 


= CM 


af Naturens Gaver der ey bruges , 


IfflMMHI^I 


^ I— 1 


o^ derfor vilde glare Luftcn urecn ,1 


MliLiH^I 


^ \ — 1 


^ 


oggiftig, hvis det cy fort«redes af dis- | 


nU Hit il^^ki^^H 


= I— 1 
fe Dyyr, fom igien odelegger figfelv 1 


HI H^^^^l 


^ O 


indbyrdes. Vel fodcr dct egentlige |i| 


mffll^^^H 


^ 1—1 


Rusland, faa vidt mig er bekicndt, ' i 


Hifl^^^^^l 


^r- 


ingen vilde Dyyr, uden de fomog- [ 


Hn^^^^l 


= — (J) 


faa forekommer i de flefte andrc 1 


HIjH^^^^H 


^ 


Lande. Men Siberien bar derimod 1 


■li^^^^^l 


= — CO 


faameget defto ftorre Overflodighcd 


IIH^^^I 


— 


afdcsllgeDyyr, hvoriblant henhorer 


iiU^^^^I 


= — [^ 


alle Slags Rotter, Hcrraeliner, Zob- HI 


nj^^^^^H 


— 
. let, Graa-Verk eiierEgener, forte- ||| 


MllH^^^^I 


= — KD 
brune Raeve og faadanne flere , hviikc || 


im^^^i 


- 
ey fkydes men fanges og slaaes af M 


lllH^^^^I 


^— LO 
Bonderne. DifTe f^lgcr Pels-Verket || 


Uj^^^^^H 


til Kiob-Msendene , der forer det me- ||l 
fte ind i Afien , og dec ovrige op i ||| 


^^H 


= '^ 
Rusland, hvor det bruges meget, og Ih| 


^^^^^^^1 


^—cn 


1 


D 3 derfor ||| 


1 ^^^^l^^^^H 


= — C\l 
= — r-\ 


i 

CI 


Ti : 


2 3 ^ 


1 5 6 7 8 9 10 1 


1 12 13 


= O mitmkk HfeM juaHSi^ Hi l» Tom. I. f4. Om Land-Vaefenet i Rusland. 4* Cap. 

■ I— ' 

derfor betales dyyrt, faa at de uden- 
landfke Kiobmsnd finder liden eJler 
ingen Fordeel ved at fende det ud i 
Europa. Bonderne slaaer Harerne 
og i Ukrasne ogfaa det ftore Vildt , ili-^ 
gemaade Rep - Hons , Ager - Hons , 
Hafei-Hons, Ur-H6ns, vilde En- 
der og Gi«s , og forforer dem til Kiobs 
til By erne , held Mofkov og Peters- 
borg. 

De tamme Dyyr foerer RuiTernc 
vel got, men oppafler dem faa ilde, 
at, naar fremmede Hefte eller andre 
1 faadanne Dyyr kommer i deres Hin- 

der , faa forderves- de gemeenligen 
haft ig. Hvor ftor Nytte Bonderne 
der tageraf deres Hefte, slutter en- 
hver felv, fom eftert^nker, hvor 
mange og ftore Fragter maae i dette 
Land fkee om Vinteren med Sl«de- 
Bane , da de flefte Varer fores fra 
Land>Godfene til Mofkov og Peters- 
borg. Af Koerne kunde de betiennc 
fig mere end det fkeer; thi der giores 
ingen Oft i det heleLand, fkiontMel- 
ke n er fsrdeles good. Og Smorct kier- 
nes cy der, men tilberedes ved at 
f«tteFI6den ind iBager-Qvnen, da 

det 4.. Cap. OmLand-VxfenetiRusland. ^^ Tom, It 

det fiden fammenfmeltes og reenfes , 
faa at det er vel brugeligt i Mad og^ 
droyt i en Huusholdning , men fma- 
ger i det ovrige meer fettet end det 
burde. Faarcne gior Rusland en mer- 
kelig Gav n , i det aid det gemene Folk 
af begge Ki6n i det helc Land gaaer 
meer end det halve Aar ftedle fra 
Morgen til Aften Sondag og Sogen- 
Dag i Faare-Pelfe , bvilke desuden 
tienner dem i St^eden for Senge-Kla?- 
der om Natten. Bonden bar endelig 
ogfaa en merkelig Nytte af de tamme 
og vilde Bier, fom giver bam Hon- 
ning felv at bruge ogVox at fslge til Pe- 
tersborg, bvor det fores ud af Landet. 

L^eferen vil uden Tvivl forlangeRusfifec 
her etExempel til Forklaring over det Land, 
uforftaaelige og roangelhafte i t^enne^"^^^!. 
Befkrivelfe over den Rusfif ke Land- ning,For, 
Huus - Holdning. Jeg vil derfor med- ^^'"^"'"S 
dele ham en Regning over Indkom- tlAcr. 
fterne og Udgifterne ved et Land- 
Gods , fom ligger i Ukr^ne ogtilhorer 
Keyferinden. Men forend /eg kand an- 
fore Regningen; faa maae jeg forft 
give et Begreb om Land-Godfernes 
almindelige Taxering. 

D ^ J Lif. 
i>^4&t_ Tom, I. f 6 OmLand-VacfenetiRusland. 4 Cap. 

I Lifland og Findlsnd beregnes al- 
le Land-Gods cfter Haker,hvoraf en 
hvcr gielder ungefa;r loco Rubel og 
indbringer aarlig 100 Rubel Rente. 
- Ved en Hake forftaaer man et Stykkc 
Land, fom beboes af faamange Bon- 
der, at de kand og maae fende daglig 
o<-te foere Karle paa Hov-Arbeyde til 
Herre-Gaarden. Da nu Land God- 
ferne der , fkiont de bar deres afmaa- 
lede Grsenfer, ftrekker fig videre end 
de dyrkes: og det derudover kand fker 
at en Land-Mand indtager aarlig me- 
re Land, og fetter flere Bonder-Fa- 
milier i Stand paa Godfet ; faa voxcr 
faadant et Latrd-Gods undertiden ved 
een eller flere Haker aarlig. 

N«ften fammeBefkafFenhedhardct 
med Land Godfene i Rusland , hvor 
deres Vsrdie beregnes efter Mands- 
Perfonernes, fra Bofn indtil «ld- 
gamle M«nd , eller, fom det der kal- 
des , efter Sia;lcnes Msngde, Som for 
Exempel et Gods af ioooSia?le er et 
Gods, hvorpaa befinder fig efter den 
fidfle Rcvifion eller Hoved-Skat-Skriv- 
nJng icoo Nfands-Sia;Ie. Hvorafen- 
hver Si^l indbringer Huus-Bonden^ 

aarlig ^ 4. Cap. OmLand-VxfenetiRusIand. f7Tom,I. 

aarlig itr.ellem cen og 2 Rubel , Uee- 
fom Landet er got, og dets Producer 
kand nxr vcd affettes. 

Verdien af Godfene bcregnes efter 
Renten og Renten regnes imellem 10 
og 1 2 pro Centum. Det f keer derfor 
med de Rusfiffce Land-Gods ligelonj 
med de Liflandfke og Findlandfkc, at, 
fkiont de bar dcres afmaalede Grasn- 
fer, /aa kand de dog aarlig forverrcs 
eller forbedres /igefomderbefindcriig 
mange Mands-Sia?lepaa dem , og Jigc* 
fom de derfor mere ellcr mindredyr* 
kes , faa og at de fleftc Gods kand idc 
lig tiltage, efterfom derpaa indtagcs 
og dyrkes mere Land i dets vidt ud- 
ftrakte Graendfer. 

Forudendennc Beregning efter Six- 
lenfs M«ngde, er de Rusfifke Land* 
Gods ogfaa afmaalede paa nogle Stae' 
der i Refchtniker og paa andrc St«der 
i De(etin Land. Enhver Defetin Land 

ergo Rusfifke Faune, det er ungef«r 
p 5 Danfee Faune, lang og 40 Rusfifke 
Faunc breed, hver Favn bcregnet 
til tre Arfchin eller Rusfifke Alen. 
Fem og tre ottende Dee! Defetin , el- 
ler hvilket gielder ligemeget , fire 
D 5 Refch- jauamscjEir Gods 
Kattun, •ill Tom. 1. 5:8 Om Land-Vacfenet i Rusland. 4. Cap, 

Rerchmiker gior en Osminik. Fire 
og tyve Osminiker gior en Viete. Og 
elleve Vieter gior een Sooke. 
EtExem- Dct Ukrxnifke Domacnen-Gods, kal- 
pel af d«t det Kattun , hvorover jeg her vil anfbre 
Land- Regningen for Aar 1741 , haude efterden 
fidfte Revifionaf Aar 1737, 6co6 Mands- 
Siaele og af begge Kibn fra 10 til go Aar 
1 3 17 1 Sixle, hvoraf 7840 Siaele blev f krev- 
ne an for at lade, male aarlig forenhver 
If Schetvert, deter RufUfk Tonde Korn 
tilfammen 13260 TSnder paa Mollerne. 
Efter Overmaalningen , fom fkede Aar 
1738 og 1739, beftood det Katunefke 
Land-Gods af 13699 Defetin Land: hvil- 
ket var fordeelt iblant Bbnderne paa fbl- 
gende Maade , faafom 

Hufe-ogHaue Pladfe 

Grajs-J_and 

Enge 

I alle tre Markene 3T7I Defetin 
1411 

7^9^ 
124401 Gior 13699 Defetin 
De Katunf ke Marke beftaaer af 750 De- 
fetin Land, i enhver Mark i^'o, faa og 
248 Defetin Hbe-Bund, kal den den Ko- 
fkirifke, foruden de Defetin, hvor Si- 
ve-Graeflet voxer , hvilket bruges til Stro- 
elfe, 

TDette Gods bar efter den gamle Indeel- 
ning indbragt aarlig i beftandige Reveny- 
ci 6f84 Rubel 87r Kopek, og i u^jeftan- 4. Cap. OmLand-VxfenetiRusIand. |9tom,I. 

dige 467 Rubei 62% Kopek, tilfammen 
79fa Rubel 50^ Kopek. xMen Aar 1735 
kom ikkun ind af det beftandige 6484 Ru- 
bel 871 Kopek, og de ubeftandige 402 
Rubel 88| Kopek tilfammen 6887 Rubel 
76 Kopek. 

Efter den nye Indretning ved den af- 
dode Geheime-Raad v. Viereck bar God- 
lets Indkomfter forbedret fig C aledes , at 
Aari738, 1739, 1740, og 1741, indtil 
den 12 Janu^rii er j Over-Hof-FCanceliet 
derfra indleveref 174^6 Rubel 57 Kopek, 
eg at Indkomfterne for Aar 1741 bclSob 
fig fil 11771 Rubel ^8 Kopek og fl^aledes 
4883 Rubel 8* Kopek mere end Aar 
373^. ■ 

Indkomfterne og Udgifterne for bemcldte 
Aar 1741 var difle efterfolgende. 

I. Indt^gt 

!♦ den Beftandige 

1 Podusna Uklad, det 
er Siaele-Penge eller 
Hoved - Styyr til 
Kronen for; 6006 

Side , a 70 Kopek 4204 R. 20 Kop. 

2 Hoved - Styyr for 
Praefte-og'Pupille- 

*^«ie ^ 26^R*3oKop. 

3. Be- ■"***- Tom.I. 6«> OmLand-VacfenetiRusland. 4. Cap. P Im 5 Betales Domaene- 
Rente af 79% Os- 
tninik 

4 Af f MoUer ind- 
kommeraarlig , 

; Skov-Penge til 40 
Kop. for en Osmi- 
nik, 792 Osminik 

6 Bad-Stube-Penge 
a 10 Kopek for en 
Osminik 

7 For Enge , beftaa- 
ende at 4r|Dere- 
tin , hver Defetin 
til I Rubel , betales 
Rente 

5 Grund-Penge for 
Smeder , Bage-Bo- 
der o. f. V. til fo* 
Kop. for enhver 

9 For 20 Defetin af 
Prelug, deter Krat- 
Skov 

10 De7Pupiner,fom 
opholder figiPak- 
rin, betaler aarlig 
for deres Frihed 
Og de pupillet.fom 
boeri Mofcov}, be- 
taler aarlig i 2ff4R.4o'Kop. 
513 R. 77 Kop. 

3i£R«8oKop* 

79R>2«K:op. 

41 R. foKop. 

13 R. 55 Kop. 
12 R* - - 

14R. 5 - 

78 Rubel - 
Hvor- 4XaP' OmLand-Vacffliet i Rusland, 4i T«m.I» 

Hvorved er at merkc, at man paaLan- 
detaflader Bonder-Karlene ril Kibb-St^den 
med Pas og Frihed der at fxtce fig ned , 
at handle og vandle, men derimod at be- 
tate for dem og for deres Drenge-B5rn, 
og deres Born af Mand-Kian aarlig t ellcr 3 
Rubel ligelom de bli ver enige , og accorde- 
rer i deres Pas atkomme tilbage , naar Her« 
ren forlanger det,eller at blive boendciSta- 
den imod den accordeerre Summes aarlige 
Betalning, Af faadant FoJk beftaaer Tien- 
nefte - Fo/ket i Byen , Haandverks Folket , 
nacften alle RuflifKC KiSbmafnd undtagen 
nogle faa Familier, fom enten har faaet 
fuldkommen Frihed af Regieringen.eller er 
for Isngefiden gangne over fra den J6di- 
Ike og andre Religioner til den Ruflifke 
for at drive Kiobmandfkab og (aaledes 
bar fra Begyndelfen af deres Frihed. Der 
er derfor egentlig ingen Mellem-Stand i 
Rusland, men det Ruflifke Borger-Folker, 
kaldes og anfees af de Adelige fom Jdu- 
res Bonder, der aarlig giver dem Afgift * 

ogtnaa adlyde demfom^eres Herrer 

11 DenubcftandigcIndtfiEgr^ 

1 66 Skervert og 2 Sket- 
verik Hvede a i Ru- 
bel, gior 66 R. 2 J Rod, 

2 i969SketvertRug,a 

SOltop. 984R.5^Kop. 

3 ^li 
Tom, I, 62 Om Land- Vxfenet i Rusland. 4, Cap* 


i i-M 252R.8OK0PI. 

'^oiR.eoKop. 
149 R. 60 Kop, 
949R. 6oKop; 3 632 Sketvert Byg a 
40 Kop. 

4 17^4 Sketvert Haure 
a 40 Kop. 

f 832 Sketvert Blacnde- 
Korn a 30 Kop. 

6 47480 Pud-Hoe a 2 
Kop. 

7 Hoe, Hamp og Uld 58R.4sK.ep> 

5 Soldte Herte og Qvacg 

og Fxe f6R. 31 Kop. 

9 IndkomraenforSmbr 

og iMelk T69R. ijKop* 

16 PafsforHaand-Verks- x 

Folk a 40 Kop. 34R*8oKo^'. 

II Frcmmede Maale- i-, 

GaafteogHave-Penge lorR. - - t 
la For foldt Trx og 
^ - Straf-l-enge for ftaa- 

let Trse <)iR. - - 

Hvorved er at merke , at Taxten paa 
det foldte Trae er faaledes : I lOQ StykketFyr, 4Fau- 
ne langt , 6 til7 Verfkiok 
tykt, kofter 

a 100 Styk dito 33 Fail* 
ne langt , og ^ til 6 Ver-* 
{chiok tykt, gielder 

3' 100 Styk Tanne-Trae a 4 
Faune langt y til 6 Ver* 
fchiok tykt f Rubel 3 Rubel 5 Rubel 

4 100 ^ I Kop, 4. Cap. OrnLand-VxfenetiRusIand. 63 Tom. I, 

4 100 Styk duo a 3 Fau- 

ne langt og ^til6 Ver- 

fchiok tyk 2R. foKop. 

f Fyr bg Granne-Trx a a 

Faune langt , gielder 

Stykket , .•.. 

^ Efpe, Ellen, Birk bg andet 

faadant Trjc har ingen fade 

Taxt men betales etter Got- 

befinde. Straf-Penge for ftaa- 

let Trx til Bygning er dob- 
belt Jaameget fom Taxten : 

men Tyveriet af slet Trx 

ftraffes paa Legemef. 
7 RettensSporteler, Fifkeriet 

og MarderFangften er ey be- 

regnet dette Aar til Penge. 
Den beftandige Indtxgt belober| 

figderfortil 8092 R^aKop. 

Den ubeftandige 3^79 R- 6Ko p« 

Summe ii77iR.58Kop, 
Udgifrerjie er derimod 
I Sisle-Pengene eller 

Hovedi-Styren udle- 

veres til Kronen 
1 Betienternes Gage 

ved det Kattunfke 

Gods 

3 DenfierdeDeelher- 
af til Guverne- 
metits.Cancelict, 4459R,foKop. aio Rubel - . 56 Rubel - - Og llTfll I ffThl 'T 


Tom. 1. 64 Ofiri Land-Vatfenet i Rusland. 4. Cap. 

Og derforuden Aar 
1741 giort Repara- 
tion paa de fern Mdl< 
lerfor 129 R. atKop. 

Summa 48^8 K- 7zK.op> 

• Hvilken Udgifc, naar den afdroges fra 
Indtargren, efterlood fig 6912 Rubel 86 
Kop»iom er Revenuen af Kattun for Aar 
J 741*. hvilken Revenye dog overgaaer 
den af 1736 med 4883 Rubel. Hvoraf 
fees, hvor lidet Land-Godfene i Rusland 
indbringeri Proportion efter deresStorelfe. 

Ved aflagt Regning 1742 d. i. Jan. be- 
fondt fig ved Godfet. 

I iRekryte Kaffen iic9Rubel97K:op. 

a i Godfets K.afl*a 
d. 29Martiii74i 336 Rubel - - 

3 Hveded.29Mar- tii 1743 
4 Rug 
f Haure, 

6 Bog-Hvede 

7 Harope'Saed 

8 Hde Sxd 

9 Male 

10 M«l 
. II Stdv-Mael 

14 Gatnle og unge 
Hingfter, Valla- 
kcr, Hopper og 
F31 Cilfamsien 53 Sketvert4Sketv» 
33ioSchet. 7Svk, 
1 8 TO St, sSvk, 

74 St. zSvk. 

10 St. ySvk, 

10 St. 7Svk. 

18 St. 2Svk. 

2 St, - - 

4 St. jSvk, 103 Siykkcr 
13 Mel. 4. Cap. OmLand-VxrenetiRusland. CyTomJ. 

13 Malke-Koer fi 

14 Kalve, gamle og wjige 4X 
J ^ Oxer og Tyre 4T 

16 Faar 307 

17 Sviin f 

jDa dec hele Kattunfke Land-Gods 
beftaaeraf i36p9Deretin: men Jeg fin- 
der efter denne Regning ikkun 792 
Ofminik eller 4257Defetin at betale 
Afgiftog Ix+g Defetin atdyrkes ved 
Hoved-Gaarden, og /aa/cdesti//am- 
men ff 05 Defetin Land at dyrkes ; faa 
maae 8ip4 Defetin Land Jigga paa 
dette Land-Gods u-dyrkede. Dec femte Stjkkc, om 

Haand- Verker og 

Haand-Kunftcr* 

Haandverkerne i Rusland cr nep-om 
pe komne faavidt til deres Fuld- Haand- 
kommenhedfom Land-V«fenet. For- i^^'^""'^ 
4iden Grov-Smcde , fom de der driver ianli!* 
det nodvendigfte Haand - Verk i et 
Land , finder man ey mange andre 
Haand- Verks Miend udenfor deByer, 
Mofkov og Perersborg. Kiobmsnd 
Og Land-Maend bar foruden, Smedene 
S ibiant mm Tom, I. 6^ Om Haand-Verker og Haand-K. j.Cap. 

iblane fig ikkun faa Bonder, fom har 
nogenledes, Ijert Pottemager, Garver, 
Vaber, Snedker, Skrsder, Skoema- 
ger og andre faadanne nodvendige 
Haand-Verker. 

Bdnderne bygger felv deres Huufe, 
gior felv deres Hiiil , Vogne , Slander, 
Plove , Harrer, forferdiger felv de- 
res Hefte-T6y, slaaer felv Reeb,' 
fnoer fig Skoe at" Baft , vaber felv Lasr- 
rec og Vadmel, kand i Nods-Fald og- 
faa mure , og gior aid anden Haand- 
eering efrer, Ibm de een gang feer' 
for deres oyne. Men fom de gior det 
ved Naturens Lyys allene , faa er og 
aid deres Arbeyde udenKunft, Ac- 
curatefff og Styrke. De Bonder- 
Drenge, hviike fa?ttes til udenlandfke 
Haandverks-M^nd i Mofkov og Pe- 
tersborg for at i«re dc andre nodven- 
dige Haandverker , fom jeg nylig meld- 
- te, de lober gemeenlig fraMefteren ,( 
'forerid deres Tiid cr ude; hvorforde; 
Ruisfifke Haandverks - Folk agtes i- 
bianc de Udenlandrke for Fufkere. 
RiiiTemes X)et har oglaa i en anden Henfeen- 
Se' <Je en iangt anden BefkafFenhed med. 
tiikiobs. de > Rusflf ke Haandverks - Folk end. 

med f Cap. Om Haand-Verker 6g ttaand-K* 67 Tpihl;' 

med de Udenlandfke. Thi de Rusfi. 
fke tager ey Maal , og lader intet Ar- 
beyde beftiile hos fig, men gior ai- 
ling til Kicibs , faafom Skoe , Tofler, 
Stovie, alle Slags Kiorteler, Faare- 
Pelfe, andrePdfe, Hattc , alle Slags 
foerede og ufoerede Huer , Kofferter, 
Flafke-Fodre, oxer, Hefte-T6y, 
Sadler , • Vogne , Slider , Borde , Stole, 
Senge-Sf^der, Skierm-Breite, Som, 
Haramerc , Kniv - Tande, Knive, 
Haandfker, Vox- og Talle-Lyys, 
Matradier og andre faadanne Ting, 
hvilke de ey Cdv fejger, men afleve- 
rer for en visPriis til deres vifleKiob- 
M^nd, fom holder alt dctte fald i Bo- 
derne udi Kiob St^derne, Naar man 
derfor i Rusjand forlanger noget, 
fom forarbeydes af Haandverks-Folk; 
faa kand man ey beftiile det hos Rus- 
fifke Haandverks-Masnd, men fpor- 
ger ikkun, om der i den Bye er Bo- 
der. Og , hvis der da er Roder , fin- 
der man i dem alt dst, fom kand op- 
tenke&for den tredie Deel afdcn Priis, 
hvad det kofter hos de udenlandfke 
Haandverks-Folk i Petersborg og Mo- 
fkov, raca holder derimod ey den 
E ^ tredie I 

fflm 


Uden- 

landike 

Haand- 

verks- 

Feik. :n M &l m .;;; Tom. I, 68 OmHaand-VerkerogHaand-JC. f.Cap, tredie Deel faa lasnge , fkiont det un-^ 
dertiden uden til feer ud lige fom uden- 
landfk Arbcydc. 

Foruden de Rusfifke Haandvcrks* 
Folk findes adfkillige Udenlandfke i 
Pctersborg, og nogle faa i Forftaden 
ved Mofkov , og maafkee ogfaa i Ar- 
kangel , faafom de flcfte Slags Smcde 
og andre , fom arbeyder i Metal , Glar- 
Meftcrc , Snedkerc , Kareec - Magcre , 
Stoele-Magcre og andre, fom arbey- 
der i Tras , iligemaade Felberedere , 
Skrjedere , Skoemagere , Salmagcre, 
Knap - Magere , PufTemyntmagcrc , 
Hattemagcre , Parykmagerc o.f v, 

Keyfer Peter I bar anvendt aid 
Fliid for at forbedre alle difle Haand- 
teringer i fit Rige , fkaffede derudo- 
ver alle Slags fremmede Haandverks- 
Folk ind i Landet og fkiire Haand- 
Verktrne, faameget fom mueligt,fra 
hverandre. Han felv forftood naeften 
alle Haand-VerKer og aflagde i ad^ 
f killige fin Prove , i faer i at timrc og 
fmede , bygde og felv med egcn Haand 
Huufe , Fartoyer og viifte nogle Gan- 
ge paa Verkene ved Mofkov , at ban 
kunde trekko . Jern - Stangen under 
^ - ; iv Ham- Maand- 
Verker- 
nes For- 
mering 
og Forbe 
dring. I f.Cap, OmHaand-VerkerbgKi3nd-K.€9 Toni.t 

Hatnmeren og giorde andet faadanit 
Smcde-Arbeyde. Men fkiont haii in- 
gen Fliid fparede for at formere og 
forbedre Haand - Vcrkerne i fit Rige; 
faa har han dog ey noRen Tiid vildet 
inddele Haandverks - Folkene i vifft 
Laug , i hvormeget han endog derom 
fogtes; hvorudover cnhver hariRus- 
land Frihed at faette fig ned paa et 
Haand- Verk , naar han iyfter. 

]eg har ikkc Kundfkab nok til at 
kunde domme , i hvorvldt Keyferen 
heri havde Ret eller ikke. Dog hol- 
der jeg efter min Kundfkab for , at dt 
Haand- Verk bor faavelfom alle andre 
Ting f Begyndelfen ved Laug og 
Laugs- Artikler tvinges , og det for at 
forhindre alle Slags Fufkerie og at 1 ac- 
re Folket at kiende retfkafFent Ar- 
beyde fra Fufker-Arbeydc, Men naar 
dette oye - Merke er nogcnlunde op- 
penaaet, faa bor Tvangen ophsvcs, 
efterfom den da hindrer Haandver- 
kets Fremgang. Saafom nu Keyfe- 
ren troede, at de udenlandfke Haand- 
verks-Maend , fom han forte ind i Lan- 
deti kunde nokfom Ia;rc hansUndcr- 
faatterat giore den ovenmeldte For- 
E3 fkisl, 1 1 ^H^^B \\\\\\\\\ 

cm llll|llll llll|llll llll|llll 
2 3 4 lllllllll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|IIIH^^ 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 iitmat ifiMinr'iiiiiiiT r 

y^n I'am, 1. 70 OmHaaiid VerkerbgHaand-K. y^Cap, 

fkiaeli faa har dette uden Tvivl vse- 
ret Aarfagen , hvorfor han ey nogeti 
Tid vilde opratte eller accordere Laug 
og Laugs - Artikler. 

Keyferen var ey allene omhygelig 
for at formere og forbedreHaandver- 
kerne i fit R'ge, men han ftraebte og 
at opr£Btte alls Slags Fabriker, i faer 
Bierg-Verke , hvorom Efterretningen 
er faa vidtloftJg, at jeg paa et andet 
Stasd vil meddele Lsferen den for fig 
allene Han anlagde de ved anden 
Leylighed bemeldte Gevaer- Fabriker 
i Syfterbek og Tula , hvor desuden 
aid anden Snfiede - Arbeyde forfserdi- 
ges. Han beforgede Indretningen af 
adfkillige Kalk-Brennerier , Tegel- 
Brennerier , Kakel - Stene -Fabriker , 
Glas-Hytter og Papier - Moller, og 
forglemmede ey at forbedre de Lin- 
tJld og Laeder • Fabritjuer , fom ban 
fandt for fig , baade i Byerne og paa 
Landet iblant Bonderne udi Riget. 
3 Mofkov findes nu en florSilke-Fa- 
briqae, hvor nogle hundrede Perfo- 
jier arbeyder, iligemaade en Lin-Fa- 
brique , tilhorende en Engelsnder ved 
Navn Thamas, hvor der giores Se- 

gel- ^.Cap. OmHaand-V.erkerog-FJaand-K.-71 Tojn.I' 

gel-Dug, Lasrret og Bord-T6y af 
det finefte Slags i adrkillige Mynfier. 
Der er ogfaa i Rusland en Uld-Fabri- 
ke , hvor Under - Monderingen for 
den hele Krigs-Magt, og ogfaa Over- 
Munderingen for Land - Milicen i U- 
krasne forarbeydes. I Ukr^ne fkal 
GrcBv Mtinnik have trukken adfkillige 
Polaker Ind i en Lands -Bye, hvorde 
har vxbet Stromper, og indfort an- 
det Haand- Arbeyde, og formeretfig 
faa ft^rkt, at de havde opbygt deres 
egen Romerfk-Catholfke Kirke. Men 
faafom deres Religions Fnhed er dem 
for nogle Aar fiden indfkrenket ; faa 
fkal de og nu v£Bre alle reyft hiem til- 
bage, Man finder ogfaa i Rusland 
baade Sebe - Syderier, og Tisre-Tran- 
og Ollie-Brsnderier. I Jerislav er li- 
gefaadan en Lin-Fabrique , fom i Mo- 
fkov, og desuden en L^der-Fabri- 
que, hvor dec bekiendte Rys -Lasder 
forfaerdigcs faavelfom nogle andre 
Staeder* Det befte Rys - L^der maae 
foruden Lugten Vc-ere bioodc, have 
en lyysFarve , fmage paa Tungcn fom 
brendt Lsder , os: rasle , naar man 
river det imellem Fingrene. Jeghar 
E 4 iadet iii 


TomJ» 71 OmHaand-VatrkerogHaand-K.f.Cap. 

*- — ■ — - ■■ I I - I J I I I . I _. , 

ladet mig give en Fortegnelfe om 
Maaden, paa hvilken cet fabrikeres. 
Men fom jeg ey foriftaaeralleOrdene, 
og har ey heller funden nogen, fom 
kunde forklare dem , faa vll jeg ikkun 
her anfore et kort Begreb deraf. 

To hundrede raa optoede Hude, 
heder det i Forte^nelfen , maae, ef- 
terat Hornene og Halerne er affkaar- 
fle , bindes tilfammen og henlegges i 
Aaen i 24 Timer. Derpaa brfngcs 
de op i Verk-Staedet , og leggcs i Lug, 
giort af Kalk og Af ke , hvori de bli- 
ver llggende to Uger. Derefter fo- 
res de igien til Aaen, og nedlades 
med Strikker i Varidet, hvor de ud- 
blodes foUger, og imfdlertid to Gan- 
gc trzedes, cr det famme, fom hos 
OS, ftampe*;. De fores derpaa attef 
op ? Verk -Sr^det, ogrra?des to Uger, 
hverDageenHuud, afde Karle, fom 
traeder. Efterat de nokfom er traad- 
te , faa affoes de rene i varmt Vand , 
legges en heel Uge hen i en Eeg ^ og 
den anden Uge legges de om i en an- 
den Eeg, da de derpaa fkraves og 
reenfes. Fremdeles henlegges de i 
cn Bry , giort af et Pud MasI og Vand 

efter i S.Cap. Om Haand-VerkerogHaand-K. 73 Tom. I. 

efter Gotbefindendf, og blfver deri 
liggende udi 48 Timer. Endnu vide- 
rc udtages de af Bryen 0? legges om 
i4Ege, i hver Eeg to Uger. En- 
del jg aftoes de i Aaen og forarbeydes 
ligefom ander La?der paa den fedvan- 
Iige Maade. De Materialier , fom bru- 
ges derved , er folgende : 
Birke Bark for 1 1 Rub. 

AfketilLugen 4 - ilKot, 

Kalk til Lugen - 20 - 

Havre Mael til Bryen - 2f - 
Rood Tvae til Farven i Pud 

20 Fund 
AHuunitfPund 
Dygde , det er , Deyer-Ollie, 

eller Fedmen af Birke- 

Tra? , hvoraf det slette 

og forte bruges i Rusland 

til Vaagen - Smorelfe, 

men det klare til Lasde- 

rets Tilberedelfe, nem- 

Hgherfor sRub.joKop. 

Kalk - ^ . 

Narverne giores i Lsderet med 
haardt Tra? , Torn bar paa den ene 
Ende et Haandgreb og paa den anden 
Ende adlkiilige t«t ved hverandre 

ind- iMIMaHl Om Kun 
fterne i 
Rusland. i! 3 ill 


.'-•.:> Tom. I. 74 Om Haand-Verker og Haand-K. f . Cap- indkaervede Skaar. Forend nu Lx- 
.deret eftsr den fidfte Tilberedelfe 
torres , faa tager Garveren dette Tvis 
i Haandett, og karver dermed Nar- 
verne ind i Lasderef. 

Af Kuaftlere har jeg ikke funden 
jnange indfodte Ruffer. Forudeti de 
faa , fom ved Viden( kabernes Acade- 
fnie i Petersborg laerer at tegne ,atud- 
ftikke i Kaaber, at dreye efter Kon- 
ften veddedertilforfeBrdigte MafKiner, 
attrykke Boger, at giore Inftrumenter, 
at ftobe og fkisre Bogftaver, at slive 
Glas, og fom hos HofFets Ballet-Me- 
ftere har Isrt Ballet-^og Danfe-Kon- 
ften har jeg ey kundet opfporgeandre 
Rusfifke Kunftlere end Malere , Regi- 
ments-Muficantere , og noglefaa Uhr- 
Magere og Speyle-Magere : hvilkehar 
dog vaeret merkelig ufuIdKorane i dc- 
resKonfter. 

Derimod finder man ogfaa i Rns. 
land udenlandfke Kunftlere , Dand(e- 
Meftere, F«gt-Meftere, Beridere , Mii- 
^eantere, Malere, Bild-Huggere, Vox* 
Puferere, Sfgnet-Ska?rere, Perle-Stik- 
kere . Juvelerere , Urtegaards-M^nd , 
en Fontaine- Meftgr, en Medailieur, 

faa 5'. Cap; ©mi Haand-Verker og'Haand-K, 7f Torn. I. 

faa og Stempel ogForm-Sk^rere. AI- 
ledf Kokke og-Sukker-Bagere, fom 
jeg har erfam atfovftaae deresKonft 
rcEt, bar ogfaa va?ret Udlxndere. 

D^ Italisnif ke bg andre Udenland- 
fke Vrrtuofi , fom Keyferindcn under- 
holder ved HofFet til at fpille Opera 
og Comoedier vil jeg ey her anforeu- 
den Forfkiel i thi jeg har bedre Tan- ' 
ker om dem , end ar jeg kand lette de- 
res Videnfkaber og Kunfter med alle 
de her bemeldte Handreringer i een 
Klafle. Derimod forundre fig heller 
ingen, at her anfores een og anden 
Handtering, fom af nogle ey mere 
henregnes iblant Kunfter. Thi u- 
denlandfke Barberere, Kokke, Kud- 
fke, Vaf ker-Piger, Skorfteens-Fa»gerc 
vil kaldes i Rusland Chirurgi , Kykken- 
Meftere , Vogn-Meftere , Kaftelaner , 
Kamin-Inrpeftorer, 

Keyfer Peter I, anvendte ajd Fliid 
for at ogfaa indfore- Kunfter i fit Ri- 
^e,var feiv en Kunft-Dreyer paa frie 
Haand uden MafKinernes Hielp, be- 
fogteflitfig alledeudenlandrkeKunft- 
Jere, fcJrflod deres Kunfter, take 
med demderom, og gav Agtjjhvoi;''- 

vi'Jr 
Tom,I.7< OmHaand-Varkcf ogHaand-K. f .Cap. 

[ - ■ . -. - .. ^ vidt de Tiid efter anden avancerede 
med deres Arbeide. Mendetvarham 
umuelige i faa kort en Tiid at fee Frug- 
ten af det, fom i faa lang en Tiid har 
neppe nogenlunde kunde fortplantes 
paa andre Sta;der , helft da det er en 
Sag, hvorom bans Underfaatter den 
Tiid havde intet Begrcb, hvori de 
fandt liden Smag, og hvortil de ey 
merkeligen inclinerede. 

Det ficttc Stykkc^ om Videnfkaberne* "EJed Videnf kaberne bar det i Rus- li •mVi- 

fewnel !▼! land ungef«r famme Bef kaffen- 

Rusiand, bed fom med Kunfterne. De Rusfi- 

fkc Geiftliges L«rdom ligner ey den 

udenlandfke: hvorudover jeg har i 

Sinde at forklare den paa et andet Sta;d 

for fig felv allene. For den Militaire 

Stand er adf killige gode Stiftelfer i Pe- 

tersborg , faafom Land-Kadetterncs A- 

cademie for 300 Kadetter oprettet ved 

Grasv Munnik Aar 1752 , S6e-Kadet- 

ternes Academic for 80 S6e-Kadetter, 

iligemaade Skolcr ved Ingcnieur-og 

Artillerie-Korene for etftort Antal 

unge ^8;. t.Cap Om Videnfkabeme. 77 Tom; I. 

ungeMennifker, hvilkc kommer ud 
derfra (om Condudeurcr og Styk- 
Junkere, ligefom de fra Landog S6e- 
Academierne kommer gemeenligen 
ud fom Lieutenanter. I difle Skoeler 
underrettes Ungdommen af udenland- 
fke Officcrcr og Lsrere baade iadfkil- 
lige Sprog og Legemets ovdfcr, faa 
og i de dera nodigeHiftorifkeogMa* 
thematifke Videnfkaber, 

Der findes ogfaa i RusJand Latin- 
fke Skoeler, hviJke der kaldes Gym- 
nafia, nemlig i Petersborg een ved 
Videnfkabernes Academie, i Mofkov 
tre ved de fornemmefte Kloftere, 60 
Verft fra Mofkov een ved Troize- 
Kiofter og maafkeeendnuflere, hvor 
Bornene lasrer Latin, Franfk, ogkor- 
tc Begreb af alle Videnfkaber. Jeg har 
vajret Aar 174s i den Latinfke Skole 
vedTrofze , og funden der i ere Klas- 
fer henvcd 70 Difcipler , af hvilkc den 
overfte holdt en Latinfk Talc , og kom 
mig i det ovrige for at vaere faa vide 
avancerct fom hos os de fivcrfte i den 
fierde KlafTe. Om det Kiovfke Unr- 
verfitxt bar jeg afde mig derfra med- 
deelte Specimina ey kundet facte fto- 

re mm^ Tom, 1. 78 Om.Videnfkabernf, 6. Cap," re Tanker, og holder det for at vaere 
et Gymnafium , hvor nogle hundrede 
Ukranifke ungcPerfonerftudererpaa 
Polfk for at (iden bruges iblant deres 
Lands-M^nd udi Lcere-Standen. Den- 
ne ftore Skoele befoges ikke af Ruflcr- 
ne; thi de fattigc Pra^fter ftuderer in- 
tet , og de rige , fom ta^nker til at 
kunde naae de hoyette geiftlige Em- 
beder, ladei' fig underr«tte enten af 
Priyat Informatorcr eli'er i de Rus(i 
fkc Latinrke Skoeier , da de (iden u- .>,| denlands ftuderer. Der findes ogfaa 
hos de Rusfifke Herfkaber hift og 
ber i Rusland fremrnede Hofineftere 
og Informatorer , i fer udi P.^tersborg 
og Mofkov, paa hviikec fidiie St^d 
deres Antal belpb fig Aar 1745 tit 
nogle og tredive, hvoriblant var ad- 
fkillige fremmede afdaqkede Office- 
rer faa og Folk af andre St^nder, og 
neppetolv, foiTi havde ordenti'g flu- 
derct paa Univerllrserer. 

AUe difle AnOairer til Videnfka- 
bernes Fremkomft i Rusiand er en 
foriinderlig ftor Virkning af Keyfer 
Peter den forftes litrxttehge Arbty- 
de ved at slive fit Folks Forftand og 

Seeder, 


6, Cap. 0;nVidenfkaberne. 79 Tom, 1 

Sajder. Han forhvervede fig ikke 
allene felv en god Kundkab i alle Vi- 
denf kaber, men ban udfendre ogfaa ■ 
de befteHovederudenlands der arim-- 
dervifes og at reyfe for at fiden kun- 
de bruge dem hiemme , bvor man 
endnu finder Levninger af dem i alle 
Stasnder, raafora S6e-og Land-Offi- 
cerer, vcrdslfge Bedentere, GeiftHgc 
og Skoele-L^rere, Bygnings Meftere, 
Kidb-Masnd og andre Mere. 

Keyferen fandc ogfaa Behag i Chirur. ■ 
gien og Medicinen, og forrerredc felv 
undertiden Chirurgifke Operarioncr. 
Og faafom ban plagedes med Tand-? 
Pine, (aa lod ban fig i /kr underviTc om 
dens Aaifag, og trak felv Tanderne 
ud paa andre af den gemt-ne Mand, 
givende dem for hver Tand, ban' 
maatre udtr^kke , f6r%Rubel , og fi- 
den, da flere meldtcfig, end banbav-i 
de vmet , cen Rubcl for Stykket. Der 
bavde for bans Tiid ikkun vsref nog- 
le faa Chirurgi og Medici vedHofft^r , 
bvor dc anfaaes fom balve Hexe-Me- 
ftere. Og deres VidenfKaber var aide- ; 
les ubckiendte bos det Rusfifke Folk,* 
hvilketdenDagjiDag er, eyvilap- 

plicere mMn H^W TQm.I.8o OmVidenfkabemc. 6.Cap« I '':'"'4' plicierc fig derpaa i mindfte Maade. 
Keyfer Peter I fom vilde indblaefcdet 
andrc Meninger , foretoog fig derfor 
med beraadc Hueadfkillige Chirurgi- 
f ke og Medicinfke Kurer , og gik faa 
vidt deri at ban endog eengang ved 
Retter-Gang ovede fig i Executioner, 
Han indforte alle Slags udenlandf ke 
Laegcrc, fom kaldes paa Rusfifk Lx- 
kar, og alle slags La?gedom, kalden 
paa Rusfifk L^karftvo , overalt i fit 
heleRige, 

En Hofpitals Chirurgus paa Floden, 
ved Navn Novi , en indfodtKonftan- 
tinopoUtaner , gav ban paa Hofpitals- 
Skibetet befynderhgt Flag, hvorpaa 
flood afmalet en Klifteer-Sproyte.For- 
medelftde af«ham giorte Anordninger 
og Stiftelfer befinder fig nu udi Rus- 
land ved Hove en Arkiater, fom cr 
forfte Liv-Medicus,har General -Feld- 
Maref kals Gage, nemlig Aarlig 7000 
Rubel, og dirigerer fom Prasfes i det 
Medicinfke Cancelie alle Medicinfke 
Sager og Perfoner i Riget. Illgemaa- 
de befinder fig ved Hoffet to Liv -Me- 
dic! og to Chirurgi , og dcsudcn JPe- 
tersborg og Mofkov aifkiUigeDofto- 

rer 6. Cap* Om Videnfkaberne. 81 Tom, I* rer ogChirurger, Tom lever paa cgen 
Haand af deres Praxis. J Armeen 
underhoMes ved hvert Regiment faa- 
, velfom og i Floden ved hvert Skib 
en Regiments - Felfkiajr og enUnder- 
Fa?lf kiier , og ved hver Devifion en 
Stabs -Doftor, en Stabs - Chirurgus 
og en Stabs- Apotheker, fom alle for- 
fynes mcd Medicamenter af de ftore 
Kronens Apotheker i Petersborg og 
Mofkov. Af hviJke er, /aa vidt mig 
crbekiendt, i Kronftad cet, i Peters- 
borg tre, i Mofkov eet, og desuden 
endnu i Jerislav eet og i Mofkov tre, 
fom tilhorer Privat Perfoner. Der cr 
ogfaaforuden Feld-Hofpitalerne ved 
Armeen andre ftore vel indrettedc 
Qyeft- Huufe for Soldatcr og Matro- 
fer i Mofkov, Petersborg og Kron- 
ftad. Ved hviike Syge- Huufe findes 
tiilige Skoeler, hvor ct got Antal af 
Born, nasften alle fodte i Rusland af U- 
denlandf ke Fora?]dre , uden Betalning 
underholdes og undervifes i Ghirur- 
gien og Medicinen, indtildekommer . 
ud fom Under - Fslfkisre , faa at : 
fremmede Fslfkiairere fkal ncppe 
med Tiden giore deres Lykke deV 
i Landet, Ved Hofpitalcrne fees og- 
M fan <4 mm atmik 'immmmi mm r*i' 


,ii'.L: Tom.I. S2 Om Videnf k^crnci 6. Cap, 

faa Anatomifke Thcatra, og faaes tlU 
lige offetitUg Undefviisning af de La- 
rere, fom dertil er bcftillcde, 

Herved loodKeyfer Peter I detik- 
ke Hive , men , da han havde paa fine 
Udenlandfke Rcyfer talt og raadfort 
fig med adrkillige l^rde Miend , 1 fccr 
Baron Leibniz, fom han '' for andre 
aeftiraerede , faa lagde han ogfaa 
Grundvolden til et Videnfkaberne? 
Academic i Pctersborg , fom har fi- 
den giort og endnu gior Hans Rige 
ftor Nytte ved at overfiette alle Slags 
nodvendige Boger i det Rusfif ke Sprog, 
ved at f kaffe Folketaarlig en god Rus- 
fifk Kalendcrogugentlig to velfkrev- 
ne Rusfifke Tidender , ved at forfsr- 
dige Land - Kort , Kaaber • StykkePj 
nyttige Skrifter og Efterretninger' , og 
ved at kunde yxre endogRegieringen 
til Hielp i vifle Tilf^lder* Og er 
Nytten deraf eildnu ftorre, fommid- 
delbarligen indflyder i andre Sager. 
Dette Academic er foruden dets aarli- 
ge Rcvenyer, bleven nogic Gan^e ri- 

feligen bcgaven af Keyferinde Anna: 
vorudover adfkillige derved foreta- 
gne indretningef kom noget i U-Or- 

den, 6. Caf>« Cm Videiif kabei-fte» g^ Tttm. r« 

deii) da difle Gaver ophorede, meii 
kand laetteligen igicn bringes fuld- 
kommen i Ga?nge, Jeg troer i dec 
ovrige ey at kunde give L^feren en 
bedre Efterretning om dettc Acadc- 
mie, end den Hiftorie, fom Acade- 
miet felv bar forf^rdiget) og fom ly* 
der faaledes: 

Uftem Keyfer Vetitl hoWt for nodigt Beftrivel-' 
at optztteet Videnficabernes ogKunfter- k over 
nes Academic i fit Rige , /aa blev et For- V'denfKa- 
slag om dets Indrertelfe Aar 1724 den 2^ ^^^^^^ A- 
Januarii af Ham billiget og med egenj-tf'* 
Haand underrkrevet. ^ ^0^/' 

Derpaa forfkreves ftrax de nbdige Pro- 
fefTorerog Medlemmerj af hvilke de fle- 
fte kom Aar 1725 an til I'etersborg. Strax 
efter deres Ankomft blev Auditoria vedA- 
cademietog KlafTerne i Gymnafiet aabne^ 
de. Aar 1726 holdt Academiet fin fbrft? 
Foifamling i Nsrvaerelfe af Keyfetinde 
Katharina, den Keyferlige Familie, det 
hellige Synod , iligemaade Miniftrerne og 
Generalerne. Og derpaa fkreed de til 
deres Forretninger , fom beftaaer dferi ^ aE 
enhver bivaaner to Gangeom Ugen Con- 
ferencerne i Academiet , laerer ofFentlig fire 
Timer i bans Profesfion , gibr flittig Under- 

logningertil yidenfkabernes Forbedring, 
udiinder nye Sanheder, udgiver derom 

E ^ grufc- I Xoia.l. 84 Om Videnf kaberne. 6. Cap* 


grundige Af handlinger og hele Verke t 
fkriver hvad ham paalegges i bans Viden- 
fkab , og troeligen undervifer deungeFolk, 
fom ham betroes. 

Deres i Conferencerne forelaefte Af- 
handlinger drages tlHammen i en Bog i 
Qvarr under den Titel Commentarii Aca- 
demix Scientiarum Petropolifanx, og ud- 
gives i vifle Bind Tiid efcer anden. Der 
er allerede heraf 9 Bind udkomneog des- 
uden mange andre Latinfke , Tydfke, 
Riisfifke og Franfke Verke i Trykken ud- 
givne, 

Foruden de ordentlige nxrvjcrende A- 
cademiets Medlemmer er ogfaa et Antal 
af Membra Honoraria, fbm eyerforbun- 
dne til noget. Men de fom nyder en 
Penfion af Academiet, er forpligtede til 
at vexle Breve med det, at tilfende det 
deres nye Faafund, og at indgive deres 
Betenkninger over de Sporsmaal , fom dcm 
giores. 

Adjun^ti og antagne Srudenfere er for 
fynede med en tilftrekkelig L'on, ogkand 
ove fig under Profeflbrernes OpfigtiScu- 
deringerne , for derefter med Tiden at be- 
fordres ved Academiet. De maaederfor ef- 
ter Omftxndighedernes Bef kafFenhed en- 
ten informere i Gymnafiet , eUer arbeyde 
ved Bibliotheket og Kunft-Kammeret , el- 
leriGeographifke Sager , ved Oblervato- 

riet I- €. Cap. Om Videnfkaberae. riet eller og i atoverfactte adfkillige Skrif- 
ter. 

I Gymnaiiet undervifes Ungdommen i 
Sprog , i at f krive , regne , i Vidcnf ka- 
bernes forfte Grundvolde, faafom Hifto- 
rien, Geographien , Geometrien , Logiken 
og Oratorien , faa og i at tegne og dand- 
fe , og det uden Betalning. Det ftaaer en- 
hver Difcipel frit for at beloge detfaalxn- 
ge han vil , uden nogen Tiid at forbindes 
til andet end den derved indforte Orden 
og Tugt, og kand forlade det efterBehag, 
naar han det tilforn melder. Fra de o- 
verfte KlafTer forfremmes de fom Studen* 
lere til de hbyere Leftioner i de Acade- 
mifke Collegier for at erholde fuldkom* 
men Underviisning af Profeflbrerne i de 
Videnfkaber, paa hviike de vil beflitte 
fig. 

Da nu Peter den Store havde den Hen- 
figt, at forbinde med Videnfkabernes A- 
cademie og/aa et Kunfternes Academic 
famt andre dertil henhbrende Verkftxder, 
hvorom endnu haves et Forslag opfadc 
med Hans Keyferlige Msjeftxts egen 
Haand: men denne ftore Stiftere toges 
ved en uformodentlig Dbd bort af Vc^r- 
denifaa opholdtes veldette Verk, og Vi- 
denfkabernes Acadcmie forblev uden Kun- 
fter og Verk-Staeder. Men Forfarenheden 
bekracftede ftrax, at Videnfkabernes Udo- 
F 3 velf§ i5«Tom.I. taim» i^tai .^^■■^,>.. ^^■.^.^^^-. Tom. I. gg ©m Videnf kabferne. €, Cap, velfe og den dermed intendeerte Nytte 
kunde ikke uden Kunfter og Verk-Stacder 
crholdes. Derudover faae man fig n5dt 
tilat Tiid efter anden med Academiets 
Midler giore de umiftelige Indretninger, 
hvortil Keyreren havde beftemt enbefyn* 
derlig Indkomft af en anfeelig Sumrae Pen- 
ge. Og da kotn i Stand ved Academiet 
Bog - Trykkerierne , Skrift-Stoberieme, 
BogHinderierne , Tegne-Stuberne , Kaa-- 
ber-Scikerierae og Kaaber- Frykkerierne, 
Mechanifke Verk Staeder, Glas Sliverier- 
jie, Steen Udfkisrerierne , Dreyerierne 
pg andre Verk-Staeder flere, 

AUe difle Kunfter og Verker fortfetees 
cy allene til Academiets Brag og Nytte , 
xnen laeres ogfaa tillige oSentligen. Nem- 
lig i at te^ne undervifes ugentligen fire 
Gange, hver Gang nogle Timer. Og ef 
Tegnerne inddeelte i Klafler , faa at de i 
den fSrfte tegner efter Kaaber-Stykker og 
Ai'aderaifke Tegninger, i den anden ef- 
ter Gips^Billeder, og i den fidfte eftet 
Naturen , nemlig levende Modeller, eller 
Pyr og nSgne Mennef ker. 

Bygnings - Bildhugger- og Maler - Kun* 
fterne , Kaaber-Sfikker-Kunften , Metal- og 
Steerj.Udf kixre-Kunften , Glas-Slive- og 
Preye-Kunften faa og adfkillige andre 
Profesfioner og Haand- Verker, faafom 
K«nft-Snedkeren og Kunft Laafe-Mage- ren €, Cap. Om Videnf kaberne. 87 Tom* I, ren o, f. V. kahd laeres der af enhveruden 
Betalning , og forbindes ey derved efter 
udftanden Lacre til Tienefte eller andre 
Fblger: Men de Difcipler , fom tillige 
ftaaer i Academiets Lbn , maa arbeyde 
hvad dem foregives af Akademiet eller 
deres Meftere* 

Bibliotheketog Kunft-Karameret anlag- 
des Aarr7i4, ogtilfoyedcs Videnfkaber- 
nes Academic Aar 1724* I'reiidenten 
har derover Over-Opfigten , men Biblio- 
thecarius dets Forvalfning* 

Da Bibliotheket forft anfagdes, da be^ 
flood det orhtrent af 2000 Bind, fom 
bragtes Deels fra Riga Deels fra Molcov, 
hine meftendeelsTheologi f ke og Juriftif ke 
men difle Medicinfke og Hiftonfke Bb- 
ger. Aar 1715 blev Herr Andreas Vinii 
meeft Hollandfke Bibliothek deri indlem- 
med, Aar 1 7 1 8 bekom det en Tilvacxc ved 
det Pitkccrnifke , og Aar 171 9 ved det 
Arefkinifke Bibliotheke, Begge beftood 
nxften af lutter Medicinfke , l^hyficalif ke 
og andre til de frie Kunfter henhbrende 
Boger. Aar 1727 voxte det atter ved Peter 
den ftores egen Haand-Bibliotheke. Det 
ftbrfte Antal af Bbger- Forraaden i dette 
Bibliotheke beftood i ftore Atlanter , Topo- 
graphier, koftbare Verke om Civil -Krigs- 
og Skibs-Bygnings-Kunften og Mechani- 
ken, faaogom Naturalier, og Bildhug- 

F 4 . gener, • m TomJ. 88 Om Videnf kaberne. 6. Cap. gerier, Malerier og andre fkionne Kun- 

fter, Aar 1730 formeredes det atter ved 

den forrige Herre General-Feld Marfkals 

Graev af Bruce Bibliotheke , fom holdte i 

fig et ftort Forraad af Engelfke og Tyd- 

fke Verke i alleslags Kunfter og Viden- 

fkaber. Med de bvrlge faavel gamlefom 

nye Bbger er Bibliotheket Tiid efter an- 

den ved Academiets For(org Stykke-viis 

bleven cornpleteret. I det bvrige er det 

inddeelt i adfkillige Sale og fire befynder- 

!ige Bibliorheker , det Tlieologiike , det 

Juriftifke, det Mgdicinfke og Philofbphi- 

f ke , af hvilke de to firifte fornemmelig 

ftedfe cornpleteresogformcres. 

Kunft-Kammeret havde ligefaa tinge en 
Begyndelfe og ligefaa roerkelig en Til- 
vaext fom Bibliotheket. Aar 17 14 beftod 
det allenefte af nogle hundrede i Glas for- 
varede Fifke, Fugle og Infekter, fom Pe- 
ter I. havde tilforhandlet fig i Holland paa 
fin tbrfte Reyfe Aar 1698 , faa og afnog-. 
le Misfbdfeler og Anatomif ke Preparater 
Aar 1 71 6 formeredes det anfeeligen ved 
Albert! Seba bcrbmte Samling af firbene- 
de Dyr , Fugle , Fif ke , Slanger , Eydexer , 
Mufkel - Verke og andre Naturens Rari- 
tatter fra Oft- og Veft-Indien , faa og med 
V. Gotvalds Medalie-Kabinet fra Danzig, 
Aar 1717 kom dertil den berbmte Ruys- 
fchens Thefauri Anatomici , faa og bans 

for- 6. Cap. Cm Videnfkabeme. 89 Tern. I. fortreiFelige Samling af Papillioner ogle- 
vende Urte-Bdger. Aar i72itilforhand» 
ledes den anden Deel af Lyder? Mynte- 
Kabiner i Hamborg , nemlig alle Guld- og 
en Deel af de gamle og nye Solv-Medal- 
lier, faa og et ftort Forraad af Muf:hen- 
broeks Phyficalifke og Mathematifke In- 
ftrumenter, og desuden alle Slags Anti- 
qvitxter og Raritaeter af Hetre Chevaliers 
Kabinette. Aar 172^ afleveredes tilKunft- 
Karameref Keyferens eget Naturalie- Ka- 
binef , og derhos en Mengde af alle Slags 
koftbare Inftrumenter og Maf kiner , fbm 
denne Monark havde felv i mange Aar 
famlet. Aar 1727 fuldte fra Hoffet de 
koftbarefte Raritaeter, af Guld, Sblv og 
Edelftene, og derhos en Maengde afMyn- 
te og Medalier. Aar 173 z fenfes fra Hof- 
fet til Kunft-Karoraeret Peter I.* Billede 
puflered i Vox udi Legemets Storrelfe, 
famt adfkillige Raritxter, faa og 17 3 f 
bans Kunft-Dreyer-Bxnke med alt tilhb- 
rende. Aar 173 f blev ogfaa Greven af 
Bruces Kunft- og Naturalie - Kabinet i 
Kunft-Kammeret indlemmet. Aar T73g 
indkiobtes den anden halve Deel af Ly- 
ders Mynte-Kabinet, beftaaende i gamle 
Solv- og Kaaber-Medailler. Meget andet , 
fom behoved es til at completere Kunft- 
Kammeret, f kaffedes an ved god Leylig- 
hed Tiid cfter anden. 

F f Dct |iii /SJ^B^s flP VPP — ^^itfMB ■H Tom, I. 9© Gm Videnfkaberne. 6. Cap* Det hele Kunft- og NaturaUe-Kammer 
beftaaer af toHoved-Afdeelinger : af hvil- 
ken den ene fatter i fig Naturalier og den 
anden Kunft-Sagen J den fSrfte findes 
l) de Anatomifke PraEparater , alle iiiirbe- 
nede Dyyr, Fugle, Fifke og Infefter: 
a)Urter, Tlanter, Fr5e og Roder: 3) Mi- 
neralier* J den fidfte findes deriraod i) 
de Mathemathifke og Phyficalifke Inftru- 
tnenter og Mafkiner: z) puflcrede, ud- 
fkaame og dreyede Kunft-Sfykker, alle 
slags Klaede-Dragte, Kinefifke, Tatari- 
f ke, Siberifke og andre Raritacter, Skil- 
derier og Koftbarheder af Gold og S5lv 
o.f.v. og3)det hele Mynte-Kabinette. 

Academiets Bygninger ftaaer paa Vafi» 
lii-Oftrof ved ftore Neva-Floden* Imod 
Nqrden har de Nederlags-Hufene og Bbr- 
feij, imod SydenVinter-PallaftenogAmi- 
rafiraetet, imod often Feftningen og Ho- 
fpitalet, og imod Veften de KeyferUge 
Collegier. De aniagdes Aar 1719 og opfbr- 
tes ved adrkillige Bygmellere. J diffe 
Bygninger befinder fig alt det , fbtn horer 
til Academiet, undtagen Gymnafiet og 
den Botanifke Haue, hvilke man har fun- 
den fig nod til at anlegge paa andre Stac- 
der. Bibliotheket og Kunft - Kammeret 
var ellers fra J714 til 1719 paa den Key- 
ferUge SommcrGaard , hvorfra det over- 
bragtes ril den Kikinfke Pallaft , og for- 
varedes der inckil 1727^ Den cm it 9 10 11 6. Cap, Om Videnfkabcrne, 91 Tom* I. 
Den aarlige Indkomft af den til Acade- 
miets Underholding ftiftede Grund-Ka- 
pital ftrekker fig til 24911 Rubcl, Men 
eftef Gvenmeldte ftore Tilvsxt af Acade- 
mif ke Folk og Sager er ftedfe af deres 
-Kcyferlige Maieftxtrorvilliget i Nads- 
Fald et rigeligt Tilfkud i Penge. 

Alle difle her korc berSrte Punfter kwd 
viderefees af de Efcef retninget , fora her * 
om i fremtiden f kal udgives, 

J Academies Bygijing befinder fig to 
Audiforier, et Kamroer til de AcadcmifKe 
Forfamlinger, et Arkiv, en ftor Confe- 
rence-Sal, to Geographifke Departemen* 
ter , tte Tegne- og Kaaber-Stikker Sfuer, 
toStuer tor Kaaber-Trykkeriet, treStuer 
forKunft - Dreyerierne, fire Verk-Staeder 
for Inftfument-Magerne, to Stucr for 
Skrift-Stoberiet , tre Stuer for Bog^Laden , 
lyv Stuer for Bog-Trykkerief. .J Kunftt 
Kammerets og Bibliothekets Byening er. 

1. Et Nederlag af de ved Academiet op 
lagte Soger i tre Stuer. 

2. Bogbinderiet i to Stuer, 

3. Under Bibliothecarii-'Stue 

4. Den forftc Deel af Bibliothekct Hvori 
findes folgende Bbger; 

I. Ljerdommens Hiftorie i f Bog-Ska- 

be. 
a. Gamle og nye Philulophifke Skrif- 

ter i fire Bogfkabe. 

3. Bdger 5P^ tmmmm Tom. I, ja Om Videnfkabeme, «*Cap. 

3. Bogcr om Natur- og Folkc-Raetten , 
iligemaade Saedernes Lztdom og 
Politiken i fire Bogfkabe. 

4. Bbger, fom handler om Mathcmati- 
ken iAlmindelighed i to Bogfkabe. 

f . Grammatiker og Ord - Boger i fire 
Bog Skabe. 

«. Kritifke og andre B6ger af adfkillig 
Indhold i fire Bog-Skabe. 

% Boger , fom handler om Antiqvitac- 
ter og Mynt- Videnfkaber i to Bog- 
fkaber. ^ 

f, Otatorifke, Rhetorifke og Breve- 

Boger i to Bog-Skabe. 
9. Latinfke, Tydfke, Ftanfke, Grae- 

f ke og andte Poeter , i tre Bog-Skabe. 
10 Univerfal-Hiftorien , Chronologien 

og Geographieri , i tre Bogfkabe. 

11. Kirke-Hiftorien i tre Bog-Skabe. 

12. Den Gr«kifke og gamie Perfifke 
Hiftorie, iligcmaader den Konftan- 
tmopolitanfke r to Bogfkabe. 

13. Den gamlcoe nye Rommerfke Hi- 
ftorie i to Bogfkabe. 

14. Den Tydfke Hiftorie tillige med 
det Rommerfke Riges Jus Publi- 
cum , i to Bogfkabe. 

15. Hiftorien om Portugal, Spanien, 
6g Italian i to Bogfkabe. 

J6. Den Franfke Hiftorie i ect Bog- 
fkab. 

17. Den 6. Cap* Om Videnfkaberne* 93 Tom. J. 

17. Den Stor-Britannifke Hiftorie i eeC 
Bogfkab. 

1 8. Den Nederlandfke Hiftorie i: to 
Bogfkabe. 

5. Bibliothecarii Stue. 

6. DeRusfifkeOverfiettcresForfamlings. 
Stue. 

7. Academiets Cancelie i fire Stuer. 

8. Deh anden Deel af Bibliotheket , hvori 
findes: 

I. Medicfnfke, Anatomifke, Chirur- 
gifke, Chymifke og Aporhcker-Bo- 
ger i otte Bogfkabe. 

3. Boger, fbm handler om Naturens 
Hiftorie , i tre Bogfkabe. 

3. Reyfe-Bef krivclfer i tre Bogfkabe. 

4. Juriftifke Boger i fern Bogfkabe. 

■ 5". Thcologifke Boger i tre Bogfkabe. 

9 Stuen for de Boger og Kaaber-Stykker, 
fora oplegges ved Academiet og be- 
ftemmes til at bortfkienkes. 

10 Stue for de dobbelte og ufuldkomne 
Boger og Verke. 

I r To Stuer for de formif kte ogforbud* 
ne Boger, 

12. Camera obfcura til Optifke og andre 
Experimenter, fom gibres om Lyfets 
og Farvemes adf killige pgenf kaber. 

13. Den tredie Deel af Bibliotheket; 
' hvori findes: 

I. De Nordifke Rigcrs Hiftorie i to 
Bogfkabe. Genca- '.fftjf. m 

'■'''!* If 


■ll! Tom. I. 94 Om Videnf kabemc^ CCap. 

« • - ■ ■ - ■ . ■ ■ , . i__i -^ 

a, Genealogifkc og Heraldifke Boger 
i et Bogf kab* 

|. Boger, fotnhandlef omKonft^me; 
Oeconomien , Urtegaards - Kunften » 
og Ager-Dyrkningen i eetBogfkab» 

4. B6ger, fom handler otn Krigs Byg« 
nings-Kunften » Artilleriet og Mili- 
tarifke EJtercitier i eet Bog-Skab. 

St Samlinger af sKaaber Stykker og Ris- 
(e, iligeraaade Boger dm Tegne- 
Kunften, Maleriet, Dreyer-Kunften, 
Symbolifke Videnfkaber, Civil- og 
Skibs-Bygnings-Kunften» Gnomoni- 
ken , Mekaniken , Hydrauliken , o. C 
V* i tre Bogf kabe. 

€. Atlamer og Topographier i tteBog- 
f kabe. 

% Arabif ke , Tyrkif ke og andre desli- 
ge Boger i eet Bogf kab» 

g. Kinefifke Boger i tre Bogfkabe* 

9* Rusfifke Boger i fom er trykte ved 
Academiet i eet Bogfkab* 

1©. Rusfifke Kirke- og verdsltge Boger, 
fom er trykte uden for Academiet \ 
tre Bogfkabe. 

li» Rusfifke Manufcripter i to Bog* 
fkabe 
14* Den ftore Gottorpifke Globus, eg 

rundtom den elleve Skabe medMa- 

thematif ke Inftrumenter , Perfpeftiver, 

Soel-Skiver, Brenne-Speylc , Himmel- 

" og iii: i cm 10 11 6* Cap* Om Videnfkabefne. 5^ Tom^l. og Jord-Kugler, Sphsrer, Modelferaf 
Skibe , Fscftnihget , Maf kincr o. f. v^ 
if» Det underfte Oblervatoriura 

1 6. Det overfte ftore Obfervatoriuiii, 

17. Det bverfte lidet Obfcrvatorium med 
den Aftronomifke Laterne. 

18* Galeriet, hvor alle Slags Kunft-Sager 

og Raritxter bevafes, 

i , Adfkillige Portraits og andre Ffgu- 
fer i Vox i tre Skabe. 

2» Alle Slags udfkaarne og dreyede Sa- 
ger i Trae, Steen og Elfenbeen i Hre 
fkabe. 

3 Klxde-Dragferfle af alle Nationcf , 
fom boer i Siberien og andre Fro- 
vincief af detRusfifke Rige i to Ska- 
be. 

4. Kinefifke , Tyrkifke og aftdre iCls- 

de-Dragte i eet Skab< 
f. Troldoms Klxder, Hexe-^Trottimef 

og Afguder fra de Hednifke Natio- 

nef i Rusland i tre Skabe. 

6. Kinefifke Afeuder, Dukker og atl- 
dre Sager af Trx, Steen og Metal i 
tre Skabe* 

7. Alle slags Kar, Sirater og desliee fra 
de Afiatifce Folk i to Skabe. 

8. Alle Slags Antiqvitseter, faa og de 
nye TidersKuriofitaeter itre Skabe, 

19. ToStuer med Forraad af Kunft-Sa- 
^er» farat mden ogudenlandfkeKufio. 
litster. 30. to 


J 


1 

m^ 


Tom.I» 96 Om Videnf kaberne. €. Cap, 20, To Stuer med Forraad af indenland- 

fke Naturalier. 
»i. Tre Stuer medKeyfer Peter I. Kunft- 

Dreye-Bxnke: hvorved tillige iet Skab 

bevares nogle Stykker af bans eget Ar* 

beyde. 

22 Denne Keyfers Porrraet, pufferet iVox 
i Legemets Storrelfe, ifdrt de Klaeder, 

^ fom han havde paa i Slaget ved PuUava 
og desuden nogle andre Sager. 

23 En ftor Sal , hvor de fiirbenede Dyyr , 
Fuglene og Planterne forvares faaledes. 
J. AUe Slags Froe afUrter, fom bru- 

ges i Medicinen i tre Skabe» 
2, Alle Slags Fugle, famt deres Eg og 

Reder i fern Skabe. 
3* Alle Slags Urter og Soe- Vaexter i (ex 

Skabe. 
4, Fiirbenede Dyyr og Mis-Fodfeler i 

otte skabe* 
f. Midt i Salen ftaaerved begge ider- 

ne alle de ftore Dyyr, fom ey kand 

faae Rum i Skabe, end og en udftop- 

pet Elephant - Huud , og dens Been- 

Had. 
84, Gangen til det Anatomil ke Theatrura , 
ihvifken findes: 
I, Mammonts-og andre Been, ilige-.' 

jnaade Horn og BeenRade afad* 

fkillige Dyyr i otte Skabe. ■ 

8* Been-Raden af en Valfif k, 

i. Been* %>< cm 10 11 26 4. Cap. Om Videnrkaberne, §^ Xom, L 

3. Ben-Kadene af adf killige flirbenede 
Dyyr 1 fire Skabe. 

2r. DetAftatomifkeTheatrum.hvor dtt 
findes. 

J. Alle Slags Prafpawfer, f:)m er tilla- 
yede ved det Anatomifke Theatrura 
1 tolv Skabe. 

2. Stasder, hvorltifpeaoren meddem. 
fom hjelper ham , arbeyder , 02 hvor 
tjlljge de Anatomifke Inftrumenter 
og ovrige M:=teria7ier forvares 

i. Salen, 1 hviiken forvares den berom- 

teRuyfchens Thefauri An.tomici. ili- 

gemaade Fifke og Infekter. 

I. Den forfte /\fdeelnmg om Hudeft i 
to Ski<be. 

Den anden om Mvologien i eet Skab, 
Dentredie omHiernen i to Skabe 
Den fierde om Sandfemes Rt-df kab 
I eet Skab. 

f. pQn femre om Lungen og Miertet 
1 eet Skafa. 

^* ?^" ^-f L'^ T ^^g*^" ' Tarmehe og ^ 

de dertil henhbrende Deele i to Skabe 
7. Den fyvende om Leveren, Milten 
Og Krbs-Dfufen i eet Skab. 

8 Den ottende om Nyfene og Bkren 
i et Skab, " 

9, Den niende om M^ndtmei Auk- 
Limmer,i eet Skab. td. Dtn wmm» m^ mm Tom. I. 98 Om Videnf kaberne. 6, Cap* I 10, Den tiende om Qvindernes Fode- 
Lemmer i eet Skab. 

11, Den ellevte om Efter-Fodfelen » i 
eet Skab. 

12, Den tolvte om utidige og ufodte 
Frugter , eg det fra Egget ai og den 
forfte Undfangelfes Tiid indtil Bar- 

* nets Fuldkommenhed i to Skabe. 
I3» Den trettende om de fyge Deele 

og Mis - Fbdfeler , J to Skabe. 
14. De til OfteoIogienhenhbrendeSa- 

ger er fordeelfe i og imellem Ska- 

bene. 
i^. Alle Slags Fader og Skild-Pader i 

to Skabe, 
16* Skrup-Tufer i fex Skabe. 

17. Slanger v fem Skabe. 

18. Fifke i fyv Skabe. 

19. Infekter i to Skabe. 

27, Tre Stuer for Mineralie-Kabineftet. 

1. Alle Slags Jord i eet Skab. 

2. Model at er Bierg-Verk i eet Skab, 
hvorved ligger paa den ene Side 
Guld-Erze i eet og Sinober Erze i 
et andet Skab. 

3. Guld-og Sblv-Kies, Aluun, Vi- 
triol , Svovel, Harpix, Marcalit, 
Vismut, Salt og deslige Mineralier 
i eet Skab. 

4. Kaaber - Erze i eet Skab. 

f . Sblv- Tin- og Bly-Erze i eet Skab.. 

6, Jem- S. Cap* Om Videnfkaberne. 99 Tom, Ik 6. Jern-Erze i eet Skabu 

7. Ede\-Stene, Marmor og Rav i eec 
Skab. 

8. Alle Slags raa Stene i eet Skab. 

9. Sager , fom er blevne til Steen , og 
Sreene , fom er fundne i Mennif kera 
og Dyyrs Indvolde i to Skabe. 

10. Berg-Kryftal ogDrufer i eet Skab* 
ir. Alle Slags Erz og Stene, fom er 

fundne iK.us!and,i fire Skabe. 
12, Kabinet af alJe Slags Konkyliet i 
eet Skab. 
28. Mynre-Kabinet , bvor der er: 

1. Gamie Graefke og Rommerfke Myn- 
te i eet Skab. 

2. Moderne Medallier og Mynte af 
Keyfere, Konger, Fyrfter, Republi- 
ker, Staeder o. f v. i to Skabe. 

3 En Kifte med kedallier af Ludvig 

XIV. Konge i Frankerig , fom er op- 
, funden af Academic des Infdiptions 

et des belles Lettres , og hvortil 

Stemplerne er forfaerdigte af Mauger 

og nogle andre. 
4. pe Rommerfke Pavers Medallier 

fra Chriftus Kirkens fioved indtil 

Clemens XI. 
r. Punifke, Gotifke', Jodifke, India- 

nifke og andre deslige Mynte. 
6. Mynte med Arabifk og Kufifk 

Skrift, 

6 a $. Ta« jlllg^ Tqm.I. loo Om Videnfkaberne. 6»Cap. 

8. Tatarifke , Tyrkifke og Perfifke 
Mynfe. 
39. Guriofa o^ andre Koftbatheder af 

Guld , S'dlv og Edelfteene. 

1, En Kifte af Japanifk Arbeyde ud- 
lagt med Elffenbeen, hvori findes 
nogle gamle Tatarifke og Perfifke 
Dolke befadte med Ede!-Steene , ili- 
gemaade Arm-og Hals-Baand, Ho- 
ved^Sirater og Hefte-Beslag af part 
Guld. 

a, Et Skab , hvori findes alle Slags Ta- 
tarifke Kar, ftobte Billed er af Dyyr, 
Huus-Raad 02 Sirater af Guld og 
Sblv med Edelfteene : hvilket er 
faaVelfom det ovenmeldte fundet jJL 
Gravene. 

g. Alle Slags Pretiofa afGuld, SSJvog 
Edelfteene , faafom Drikke - Kar , 
Skaale og deslige, famt Nogler til 
adfkillige eroberte Feftninger, og 
et Antal af poleerte Siberifke Ji^ipis, 
faa og Knive af Jafpis og Rav* 

4, Tre Kifter af ElfFcnbeen , af hvilkg 

de to fattef ifig alle Slags Curiofa, 

og den tredie udfkaarne Edelfteene, 

30. Peter I. ftore Engelfke Kabinet med 

a11& Slags Skilderier af Miniatur-Arbey: 

de og Vand-Farve. 

1. Original-Tegningcr afKunft-ogNa- 
turalie • Kammeret. 
•' a, Boget cm 10 11 <.Cap. Om Videnf kabcrne. ic5i Toi»»i. 

2. Boger med alle Slags Skilderier af 
Mmiatur-Arbeyde med Vand-Farve, 
iligemaade med illumineerte Kaaber- 

Stykker. 

3. ToKifterafEven.Trx.afhvilkeden 
ene er opfyldt med Land-Kort, og den 
anden fatter ifig Solv Karforgyldte til 
et Mark-Apothek. 

Jcg har nogle Gangc bcfeetalt det- 
tc vcd Academiet , og hort fortxWc 
vcd de TatariTke og andre faadanne 
Skriftcr , at , da man overfadte dcrn i 
Haab til at aabenbare ftore Hemmc- 
lighcdcr, faa befandt man dero alle ik- 
kun at Vffirc Mahomcdanfke Bonnc- 
Boger. Iblant de mangfoldige Rus- 
Gfke Boger fandc jeg ingen merkvsr- 
digercend en gammel Kfrke- Ritual, 
trykt uden Tviv] under Tfar Ivan Va- 
filoviz den Store: hvoraf fees, at der 
har v«rct Bogtrykkeric den Tiid i 
Landet. 

Jeg har ogfaa befeet Arbeydet i alle 
Kunft- og Verk-St^dernc eg kand ey 
andct end bcrommc Indretningen deri 
faavelfom i de andre Stykkcr. Dog ec 
det Skade, at Folket befienner fig ey 
/aarregetjfomdetkunde, afdennego- 
de Lcylighed til at faae Kundlkab i 
G 3 de ^mmm -"■minm- -^Miriii Com.I. los Om Videnf kaberne. 6. Cap. 

de nyttige Kunfter. Thi faa god fom 
Indretningen til Kunfternes og Vi- 
denfkabernes Opkomft er giort i Pe- 
tersborg, og faa nyttig fom den og 
er anden S taeds , faa holder jeg dog 
for, at detine Plante er fadt for tilig, 
i det ringefte at man ey faa fnart kand 
der i Landet vente at fee dens moed- 
ne Frugter* Hvilket den kloge Key- 
fcr Petjer I vel har indfeet , og fadte 
derfor faadan Indretning op indtil bans 
Levnets Ende. 

Imidlertiid er dog ogfaa nogle ind- 
fodte Ruffer faaledcs oplaerte ved Aca- 
demiet , at de gior deres Nation i5Lre, 
Det er \xt at kiende deres Navne paa 
de RusfifTce Endelfer , hvis man vil 
igiennemljefc denne efterfolgendc 
FortegneUe paa de Perfoner , fom hid- 
indtil bar vasret ved Academiet indtil 

Aar 1 741. 

Praefidenten var den Tiid Karl von Bre^ 
vern , Geheime-Raadog Ridder af Nevfky 
Orden. 

LorentT^ Blumentroft Liv-Medicus blev 
Pracfident 1724 og gik afi733 

Herman Karl von Keyferlirig, Gehei- 

^ me-Raadog Ridder af den hvide om, 

blev Pr2?fident 1733 og gik af i famme 

Aar, ' Johan 6. Cap. Om Videnfkaberne. 103 Tom, I, 

Johan Albrecht von Korff, Kanimer- 
Herre blev Prxfident 1734, og gik af 
1740. 

Raadene. 
Chriftian Goldbach kom til Academiet 
1726, blev ]uftice-Raad 1727. 

Johan Daniel Sku maker blev Bibliothe- 

earius 1714. Fra Academiets Indretning 

af ftaaer ban Canceliet og de Svrige Aca- 

demifke ASxrer for, ogblevRaad 1737* 

Profefforer, fom befinder fig ved A- 

cademiet - 

I. Claflis Mathemarica. 

Jofeph Nicol. deL'Isle, Aftron. I. fiden 

I72f. 
Lud de L' Isle de la Croycre Afton. II» 

fiden 1727. / 

Leonh. Euler , Mathes. fublim. fiden 1731. 
Chriftian Nicolaus von Wensheim, A- 

fliron, in. fiden 1735. 
Gottfried Heinfius , Aftron. IV. Men 

II. Claflis Phyfica. 
Johan Georg du Vernoy, Anat. I. fiden 

I7i6. 
Johan Georg Gmelin Chymiae & Hift. 

nat. fiden 173 1* 
Jofias Weitbrecht , Phyfiologia; , fiden 

1731. 
Georg. Volfg. Kraft , Phyfices I. fiden 

1731, ' 

G 4 Johan -^im idi&i ^tk.. ►'ipt Tom, I. 104 Om Videnf kabernw g.Gapi 

-:.^. ...... -= ^,— ^ 

Johan Amman, Botanices, fiden 1733. 
Joban Chriftian Wilde , Anat. II, fiden 

1738 
Georg Wilhelm Richman, Phyfices 11. 
1741 

III. Claflis Hiftorica 
' Gerhard Fndrich Myiler, Hift, I. fiden 
I73U 
Petrus Ludv. Le Roy , Hift. IL fiden i73f 
Jacob Staehlin , Eloqv. 8c Foes, fiden 

1737- 
Friderich Henrich Sfrube, Aden 1738 
Herhos befinder figenNotarius ogto Can- 
celifter. 

ProfeflTorer.fom er afgangne. 

I. Claflis Mathematica ^^ 1 Nicolaus Bernoulli , Mathefeos , dQde 

Friderich Chriftopb Meyer, Mathes, ddde 

1729. 
Jacob Herman , Mathes* fubl, gikaf 1731 
Daniel BcrnooUi, Mathes. Sub), gik af 

173a ; ■ : 

IL Claflis Phyfica j 

Michael Burger, Chymiaf, dbde 17a S » 

Job. Chriftian Buxbaum, Botan., gikaf | 

1719 i 

oeopg Bernhard Buliinger, Phyfices, gik I 

af 1731. j 
Johan Georg Leutman , Mechanices, dbde 

- - * 

Liber- CCap. Om Vid«nf kabernc; lo^Toro.I.' 

Libertus.Chymiaj, gikaf I7J7. ~ 

m ClaOis Hiftorica 
Johan Conf ad Henninger , Ephorus Gym- 

nafii,gik af 1718 
Job* Petms KohU Eloqv, gik af lyag 
Chnttian Martini, L,og. & Metaph. gik af 

Frid. Chriftoph. Grosf, Moralium , gik af 

173 f* 
Johaii Simon Beckenftecn, Jurispr.jgikaf 

17^J . , 

Johan Georg Lorter, Antiq. dScfe 1737 
Theoph. Sig. Beyer, Anfiqu* ddde 1738 
Got. Frid, Wilh. Juncker , FoJjcices , gik" af 
I73S» 

Membra Honeraria 
Wolf i Halle, iideni7S4. 

Johannes Bernoulli i Bafel fiden 172-4. 

Pnleni i Padua, fiden 17x4, 

Michelatti i Venedig, fiden 1724 

Hofman i Halle fiden 1724 

Bulfinger i Tubingen , fiden 1731 

GrofTi St. Perersborg, fiden 175 1 

Sloane i London, fiden 175^1 

Daniel Bernoulli i Bafel , fiden 17; s 

Lilienthal i KQnigsberg, fiden 1734 

De Macran i Paris, fiden 175? 

Morgagne i Padua, fiden 17 3f 

Ruhn i Danzig, fiden 173? 

Lengnichi Danzig, fiden 17370 

Roufieti Haas, fiden 1737 

G f Pe i^I?^^™^^ fjg^ttS^tmMimimm ,amss3b Tom* I* 1 06 Om Videnfkaberne. tf. Cap, 

De Reamur i Paris , fiden, 1737 
Pe Maupertuis i Paris, fide-n 1738. ' 
Junker i St. Petersborg, fiden 1738 
Gaubil i Pekin , fiden, 1739 
Schoepflin i Strasborg, fiden 1 741 
Schultz i Halle , fiden 1 741 
Schreiber i Mofkov, fiden 1741 ^^ 

Adjunfti ^fP- 

In Claffe I. 
P* Adadurof, Mathes* fubl. fiden 1733 

F. Moula , Mathes* fubJ. , fiden 1736 

In Claffe II. 
CnE.Gellert, fiden 1736 

G. W. Steller, Hift.nat. fiden 173S. 
Francifcus Mygind , Chym , blev antagen 

1736 oggik 3^1737/ 

In Claffe III. 
J. E. Fifcher, fiden 1731. 
G. Meusling, fiden 1736 
J. C. Taubert Hift. & Eloq. fiden 17 37 
Brehm.Hift. Lit. fiden 1737 
Crufius, Antiq. fiden 1740 

Studiofi. 
Kleinfeldt, Subprofector fiden 1734 
Schvartz, Konigsfels, Trufchott, Mill, 

Schifcharev , Czadoff, Starkoff , Kowrin , 

ved Aftronomien og Geographien , alle 

fiden 1740 
Raifer, Vinogradoff og Lomonos , Hof- 

ter 173S udenlands for at Ixre Metal- 

Iwrgien, 

" Krafche- 6. Cap. Om Vidcnf kaberne. layTom.r. Krafchenikoff , Popof , Ivanof , TrediakofF, 
Gorlanof, alle fern fidcn 1733, erved 
Expeditionen i Kamfkiatkicn. 

Infpeftor ved Gymnafuim er G. W. 

Kraft, Prof. 

Reftor* 

rro-Reftor. 

Syv Informafores. 

Een Rusfifk Prxft. 

ProfefTor i det FranfKC Sprog, 

Franfk Sprog- Mefter. 

Dandfe-Mefter. 

KiiTe-Mefter.- 
Foruden de ordentlige DiTcipIer bJivcr 

her i Kraft af de derover udgangiie For- 

ordninger af 172^, 1727 og 1731, Sol- 

darer - Bbrnene ikke allene informerede, 

menogfia efterderesCapacitaet falarcrcde 

og befinder fig med dem i Gymnafiet nu 

113. Difcipler. 

Bog-Trykkeriet , det Tydf ke og Rusfif ke 
eranlagt 1727, og bar to Correftorcs, 
elleve Ssttere, fexten Lzre-Drenge, 
atten Trykkere og Opdragere. 

Bog-Laden er anlagt 1728 oghareenBog- 
Forer, een Kafler'er, een Bog- Lade- 
Betientere , og een Lxre-Dreng. 

Bog-Binderiet bar een Meftere, to Sven-* 
ne og fex Lxre-Drenge. 

Skrift-Udfkiacreriet er anlagt 1728 og bar 
een Meftere og fex Lsre-Drenge, 

Skriff fom. L i©S Om Videnf kaberne. - 6. Cap. Skrift-Stoberiet er ogfaa anlagt 173 8, og 
har een Meftere, fire Stobere og fire 
Lacre-Drenge. 

Maleriet har fem Tegnere , fom befinder 
fig i Perersborg, tre Tegnere ved Ex- 
peditionen i Kamf kiatkien , eenogty- 
ve Lajre-Drenge , fom er beftemte Deels 
til Maleriet, Deels til Kaaber-Stikke- 
riet , een Malcre , to Lxre-Drenge , to 
Kaaber-Stikkere , tre Svenne, fex Lae- 
rc-Drenge, een Kaaber - Trykker-Me- 
fter, nitten Trykkere og Arbeyds-Folk, 
een Steen - Skixrere og fem Laere- 
Drenge, 

Af Inftrumentp-Magere cr to Mechanic!, 
een Architeft . een Bildhugger , een Uhr- 
mager, een Glas-Slivere , een Under- 
Mefterei Dreye-Kunften , toLaafe-Ma- 
gere , to Snedkere, een Under-Mefter i 
Inftrument-Mager Kunften* OgafLac- 
re-prenge befinder fig to i Mechani- 
ken, £o hos Bildhuggeren, to hos Uhr- 
mageren, to hosGlas-SIiveren, een hos 
Inftrument - Mageren , fire hos Dreye- 
iren , fire hos Laafe-Mageren , og to hos 

- Snedkeren : hvilke Laere-Drenge crfaa" 
velfom Svennene alleindfodte Rufler* 

Ved Bibliotheket og Kunft-Kammeret er 
Bibliothecarius Skumaker, og hos ham 
Taubert , Brehm , Freygang , Gfellin ,en 
Bloinfter-Malerinde , og Bogdanoff. 

Trans cm 9 10 11 6. Cap* Om Videnfkaberne* jc|5 Torn. U 

Translateurerne i det Tydf ke , Latinf ke , 
Franfke, Rufiifke og Kinefifkeer: 

Goslizki fiden 1714 

Secrctair Trediarovfky fiden 1733 

Secretair WolczkofFliden 173 s 

Teplof fiden 1740 

Lebedev, fiden 1740 

Golubzoff, fiden 1740 

Seczichin iiden 1740 

Roflbchin fiden 1740 

Canceliet under Preliden fens og Raader- 

nes Dire£lion har een Secrccarjus, een 

Konfrolenr , een A£luarius , een Regi- 

ftrator ,' een Commifiiirius , tre Canceli- 

fter i Tydfk og fiuffif k , tre Under- 

Cancelifter i Kufllfk, ni Copiifter i 

Tydfk dg RufTif k , to Copiifter , fom be- 

findcr fig vedExpeditioneniKamfkiat- 

kien, tre Skrivere i Rudif k , eenChirur- 

gus og een Oeconomus. 

Under - Betienlerne er ved alle Departe- 
ments 32 Perfoncr. Og der befinder 
fig tilfammen jai Perfoner ved Acade- 
mier* Det lyvcndc Stjkkc. cm D Handelen* 

|e Efterrstningcr, fom jeg har 
fadt mig for at roeddele L^fc^ 

ren Tom* 1. 110 Om Handelen. 7* Cap. * Den for- 
ftePerio- 
de af den 

Rusfifice rien 

Handels- 
Hiftorie. ren i dette Stykkc , angaaer Handelen 
i det hele Rusfifke Rige. Som nu 
dcnne Artikel ey tllftrcekkelig kand 
forklares uden tillige ac" melde nogct 
om Rigets Hiftorie, i ferom detsBe- 
kjendfkab rncd udenlandfke Kiob- 
maend; faa blivcr den maafkee vitlof. 
tigere end nogen af de andre. Naar 
jeg forft bar fortalc Handelens Op- 
komft og Tilv^xc i tre Perioder; faa 
vil jeg vi(e dens nuvaerende Tilftand, 
forft indeniands og fiden udenlands 
baade i Europa og andre Lande. 

Skiont dec Rusfifke Folk bar efter 
Rigets Tilvf xt udbreedt fig \ Sibe- 
det Afl:rakanrKe, Kafanfkeog 
Ukrsnfke forder at byggeStajder og 
i Liflandog Finland at handle udiFor- 
ft^derne ; faa er dog decs egentligc 
Grasndfer indsluttede i de fire Guver- 
nementcr, fom kaldesdetNovogrod- 
fke, det Arkangelfke, det Nisnego- 
rodfke og Mof kovifke, af hviike det 
fidfte er det frugfbarfte og Folke-ri- 
gefte, faa ac Rufferne derudover fal- 
fkcligen kaldces Mof kov iter udi for- 
rige Tider. I £eldgamle Dagc havde 
dctte Folk ey anden Handel end den 

aller- cm 10 11 12 7. Cap. Om Handclen. i 1 1 Tom, I, allernodvendigfte, og levcdc i detov- 
rige naeftcn i deti naturlige Tilftand, 
ligefom man finder dencndnu hosad- 
fkillige Tatarifke Nationcr, 

Men imod Enden af dct niende Se- r,„j^5 
culura kom en Vende, ved NavnAnLmft 
Rurik , fom havde opholdt fig ved ^'' '^°^«* 
Frlbytterie udi oft-Soen, op igicn- £1" 
nem Neva- Floden , Ladoga - Socn^ marK. 
o. f. V. til ofter-Gaard , nu No vogrod, 
fom aJlerede den Tiid var bygt af 
Ru/Tcrne. Han^var ey den forfle af 
hans Lands- Majnd, fom havde fun- 
den denne Vey, og han forflodftrax 
at tale mcd RufTerne deres Sprog ;thi 
Vender, RufTer, Polakcr og Bohraer 
forftaaer hverandrc , faa at deres 
Sprog er ikkun Deale(aer af ect Tun- 
gemaal , og har alJe det Slavonif ke tii 
deres Moder. Rurik giorde fig ved 
finForfarenhed, Rigdom og Magtfaa 
anfeelig udi Byen , i hvilken han hav- 

de nedladet fig, at han blev den for- 
fte rstfkafne Regcntere over det hele 
Rusfifke Folk, undtagen Plefkoviter- 
ne, fom knge beholdt deres Frihed, 
endfkiont af Rurik indfkrsnket paa 
een og anden Maade, 

Den Tom. 1. 113 OmHandelen» %Cap, Den Ruslifke Hiftorie, i ferdea 
Plefkovitifke Letopifez eller Aar- 
Bog , mclder , at Rurlk kom medhans 
Lands- Maend fra Stargorod i Vare- 
gen , der er Oldenborg i Vagrien , 
kaldtefinRefidencc til Erindring her- 
orn Novogorod , det cr Nyborg, og 
forte et Oxc - Ho vet i fit Vaaben , 
hvilket fiden praegedes paa de Plefka- 
vifke Mynte, hvoraf endnu nogle 
kand faaes at fee i et Rusfifk Mynte- 
Kabinet udi MofkoVis 

Fra deniie Ruslands forfte Regen- 
tere gaaer den forfte Periodus an i den 
Rusfif ke Handels-Hiftorie. Thi Ru- 
rik sluttede Forbund med de Danfke, 
fom den Rusfif kc Kronike kalder Va- 
reger, forte adfkiilige af fine Lands- 
Msend ind i fit nye Rige , og bcgynd- 
te den forfte Handel med Lybekernc 
igiennem Pleskov. I da fex efterfol- 
gende Secula er Hiftorien omHande-' 
len Taaveirora cm aile de andre vig' 
tigfte Srykker aldeies mork og forvir* 
ret. Thi ieg finder i aid denneXiidtrc 
ligc autentike og viflc Hypothefes om 
Regenterncs Antal og Navne: hvoraf 
man kand slutte Uvisheden i alle dc 
andre Efterrctningsr. Den cm 9 10 11 T 7tCap, Om Handelen, 113 Tom. I. Dog heri ftemmcr atle overeens , Voiodi' 
at Rurik gav finSonogSuccellbr Igor n»a«Be- 
en Huftrqvcd NavnOlga, fom an-£^tcd 
toog den Cnrifteligc Troe, og blcv i Crscicec- 
Daaben kalden Hclene, og fom efter "''* 
Hendes Mands Dod har \xnge og vel 
regieret i hendes Sons SvetoslavsMin- 
deraarighed. Hvilken Svetoslav av- 
Icde mcd hans Moders Helena Pige 
enu^gteSon, vedNavn Volodimar, 
fom efrerhansFaders Dod fiJc den tre- 
die Deel af Rigct til Arv lige med 
hans to- ^gte Brodre. Volodimar 
ombragte difle fine Brodre , blev der- 
ved Enevolds - Herre over det hele 
Land, forfonede fig med det ofth'ge 
Keyferdom, med hvilket det Rusfifke 
Folk havde hidintil idehg fort KnV» 
Han forflyttedc fin Boe-P^I fra Novo* 
grod, toog den Konftantinopolitan- 
fke Keyfers PrincefTe til v^gte , og 
forte tilhpe med hende ogfaa den Grse- . 
kifke Religion og Skrift ind i Riget 
)i;/t den Tiid , da Kong Magnus af 
Noi-ge holdt fig op hos ham dcriLan* 
det. Med hans ^Gemal avledc hatt 
adfkillige Sonner , imellem hvilkc 
han for fin Dod deelte Riget > Og fra 
li hvilke Tom*!. iT^ Om Handelen. 7. Cap.' Alexan- 
der Ner- 
ficy og 
Dfinetri 
DoHsky. hviike nogle af de endnu levende Rus- 
jfifke Knefer dcducerer deres Slaegt- 
Regifter. 

Da Riget var deelc og formedclft 
Uenigheden imellem Fyrfterne fvaek- 
ket, faa kunde det knap imodftaae 
fine Naboers Magt, og blev endelig 
aldeles undertvunget af Tatarne , 
under hvis Aag dct forblev Skat-Skyl- 
digt i det j2te, i; og i4de Seculum. 
Hcrpaa findcs endnu to gamle Rusfi- 
f ke Mynr e til Erindring : een , h vor- 
paa ftaaer de Ord, een Gud og hans 
Prophete Mahomed: og-en anden, 
hvofpaa ftaaer det Ord Ala med Ara- 
bifke Bogftaver paa den ene Side , og 
Fyrftens Demetrii Navn med Rusli- 
fkc Bogftaver paa den, anden Side. 
Denne fidfte Mynt Joodden Tverifke 
Fyrfte Demetri slaae til Taknemme- 
lighed, da han hos den Tatarif kc Kan 
vandr fin Proces imod den MofKOvi- 
tifke Fyrfte. 

Det merkvardigftc , fom jeg finder 
at vasre pafferet i aid denne Tiid , be- 
ftaaer deri , at en Fyrfte ved Navn 
Alexander bar i det nde Seculum 
fort lykktilig Krig ved Neva-FIoden, 

og ( cm 10 11 12 7. Cap; OmHandelen. iif TemJ. og kaldes derfor Alexander NevsJcy ; 
og en andenFyrfte, ved Navn De- 
metri , bar i Begyndclfen af dct fior- 
fende Seculumfort lykkelig Krig ved 
Don-Floden og kaldes derfor Demetri 
Donfki: og a,t denne Dgmetri har 
forft indsluttet Mofkov i en Muur, 
da den var for tredive Aar liden an- 
lagt af Fyrft Ivan Daniloviz. 

EndeJig famfedes fgien Rigefs Pro- D«kom- 
vinfer under den MoCkovifke Fyrfte merflcre 
Vafilius VafilovJz den Bljnde udi Be- fJJ"' 
gyndelfen af det i^de Seculum. Hans dlTndT 
Son Ivan Vafiloviz I fordrev Tatarnc Landet. 
bygde Ivangorod omkring Mofkov ', 
og maae have tagen adfkillige Euro- 
pier i fin Tiennefte: thi jep; finder, 
athan 1591 den27Mart!i affkikkede 
to Udl^ndere ved Navn Johannes og 
Vidor til Pezora for at foge efter 
Solv-Erts. 

Under hans Son Vafiiius Ivanoviz 
kom oefaa adfkillige Fremmede ind 
til Mofkov. Men dc T3'dfKe, [cm 
han forfkrev fra den Rommerfke 
Kevfer, der havde tilfendt ham ec 
Gefandtfkab, fik ey Tilladelle atrey- 
fe' igiennenj han-; Naboers Landc : 
H 2 hvor- ■^•y^simBm- Tom»I. ufi Om Handelen, 7. Cap» l^erioiiie. hvorudover neppe den ficrde Deel af 
dcm kom an i Rusland. 
Handelen D^f fyncs af dcn Rusfifke Hifto- 
i denne fje , ligefOfTi Rufleme har i denne 
Tiid havt fkikkelig Handel med Kon- 
ftantinopel , Gr«ken - Land , IJngarn 
og Polen: og at Handelen i Novo- 
grod og Pleskov har ftedfc mere og 
mere tiltagen med Lifl^nderne og Ly- 
bekkerne.' Thi derved varNovogrod 
bleven faa riig , at man havde giort 
det til et Ordfprog i Rusland ; hvo 
kand imod Gud og Novogrod. Dog 
er herved at merke, at derendnu den 
Tiid har ingen beftandig handlende 
Og hoefiddendc fremmede Kiobm^nd 
vsret i Landet, men at aid Hande- 
len er fkeet paa Markeder, hvorhen 
baade RufTerne og de Fremmede har 
henbragt dcres Varer og omvexlet 
dem med hverandre. Og i denne Pe- 
riode foger jeg derfor Oprindelfen til 
den Skik, fom den Dag, i Dag er, 
holdes i Rusland, at dc nemlig ved 
Kiob-St^derne holder et ftedfevaren- 
de Market i dercs famlede Boder, u- 
den at felge Varcne hver for fig hicm- 
me i deres Huufe* 

Den i cm 9 10 11 12 7. Cap, Om Handelem u.7TomJ. Den anden Periodus begynder un- 
der Ivan Vafiloviz II. Han droog ad- 
fkillige Fremmede ind iLandet, og 
undertvang ved deres Hielp Kafan og 
Aftrakan , underftottede den Kofak- 
kifke Fribyttere Jermak Thimafeoviz 
i at bem«gtige fig een af de Siberifke 
Prov infer efter den anden , forte og- 
iaa Krig med Svenfkerne og Polak- 
kerne, ftoddenDanrkcPrinds Magnus 
bi, fom forfogte fin Lykke i at blivc 
Kongc over Lifland , og gav ham fin 
Broders Datter til Mgte, Denne 
Prinds falev fiden mistankt af Tfarea 
at have under Haanden Forftaaelfe 
mcd Polakerne: hvorudover Tfaren 
tog ham til Fange i bans Refidence 
Venden, og beleyrede Caftellet, hvor 
det Danfke Folk, da det ey vilde give 
fig,' fprang fig med Slottet i Luften, 
Derpaabadden fangne Kong Magnus 
Tfaren om Naade, faaledes fom det 
endnu bruges der i Landet. Han kom 
og derpaa 16s, da ban faafom ingen 
Hielp tilftodes ham mere fra Danne- 
mark , begav fig paa" Polfk Side , og 
jndviklede Tfaren i enulykkeligKrig, 
hvori ban ftedfe tabte. Nogle Skri- H? bentere Den an- 
den Pc« 
riocie. Tom.I.iiS Om Handelen. 7.Cap. bentere holder for, at Tfaren var faa 
ulykkelig i denne Kris; formedelft 
hans egen Efterladenhed, hvilken de 
fkriver at vaere kommen af en Me- 
lankolie , fom han i difTe fidfte Aar af 
hans Levnet fandt hos fig , fordi han 
havde i Haftigh^d slagen fin aeldfte 
Son og Arve-Prinds tilDode, fom 
toog Aff keed med ham , figende : jeg 
doer ufkyld/g og onfker intet uden 
at Gud vil legge de Aar til min Fa- 
ders Alder , fom han i fin haftige Harm 
tager fra min. Men de mere aute^- 
tike Hiftorie-Skrivere vifer at Krigen 
166b (aa ilde af for Rusland , fordi den 
f6rtes faavel af Pohlen, fom fik idelig 
fordeelagtige Anslag af den Lifland- 
fke Magnus og hans RuffifKe Anhang. 
Hans egen Sl«gt og F^drene-Land 
gav ham heri ey mindfteBifald, men 
ftr^bte meget mere at afdrage Polen 
fra Krigen , og ham fra Pohlen, Der- 
Udover vedligeholdt og Tfaren ftedfe 
faavel Tom hans Efterkommere det 
Venfkab, hvilket havde v^ret imel- 
lem Dannemarkog Rusland fra Rurics 
Tiidaf uoplofelfgt, faafom detvartil- 
lige umiJfteligt for begge Riger, i fer 

for cm 9 10 11 12 7- Cap. Om Handelen. 119 Tom. I. for Rusland, der ved detfandt meere 
end eengang fin Regning. 

De mangfoldige Udlsendere, fom Endna 
denne Tfar fik ind i Landet , kom og- ^ere 
faa meeft fra Dannemark , og var en- Jg^'"'"'' 
ten indfodte Danfke ellerFremmede, 
der havde forfogt fig i Dannemark og 
nu vilde prove deres Lykke viderc, 
Thi Sverrig og Polen tillod ey nogen 
anden ar reyCe til RusJand end dem 
fom de ey deri kunde hindre. 

Under denne Tfar fkede detogfaa, RusUnds 
at Engell^nderne , fom fogte Farfen f^f^^^ 
omkring Norden , komidenhvideSoe f^n"* 
ind ved et Rusfifk Klofter, kaldet Ar- geiand. 
kangel , og trefenstive Verft derfratil 
en Bye vedNavnKolmogorod, hvor- 
fra de fendte nogle til Tfaren i Mo- 
fkov, fom gav.dem ftrax faamcgen 
Religions og Handels Frihed, fomdc 
forlangte. Derpaa inrettede de en Han- 
del i Kolmogorod , og forflyttede den 
fiden derfra Isngere ned ad Floden ved * 
Klofteret, hvor dc med Tiden bygde » 
en Bye , fom kaldes efter Klofteret Ar- 
kangel. Her fatte fig ey allene flere 
qg flere Engelkn der , men ogfaa Hol- 
)«ndere og andre Tid efter anden ned, 
H 4 bygde jFom.I, S20 Om Handelen. 7. Cap, 'te EncJna 
Acre 
Frcmme- 
ie. bygde fig der en Kirke, og rcyfte for 
M handle engang om Aaret tilForfta- 
den i Mofkov, hvor Udlaenderne i 
Tfarens Tiennefte ogfaa havde for- 
fkafFet fig en EvangelifkPrceftog Kir- 
ke. De droog ogfaa Handelen ikkc 
allenefraden Norcl-oftlige DeeliRus- 
land men ogfaa fra Novogrod , meeft 
udi Krigs Tider. Dog hindrede den 
Arkangelfkc Negoce ey , at jo dc 
Svenfke i Freds Tider har drevet en 
anfeelig Handel med Rusland paa Ne- 
va - Floden , forend Petersborg blev 
bygt; hvilken Handel de nu ey min' 
dre end deres Provincer fanner. 

Der Rusland havde ved Soe-Farten 
til Arkangel faaet mere og lasttere 
Kommunication end tilforn med frem- 
mede Europ^eif ke Riger , faa kom og 
ftrax under Tfar Ivan Vafiiovitz II. 
Skottifke Familier ind i Landet for 
atfoge Tiennefte, faafom Aar 1590 
deSkamber, de Montpelon , de Bruce 
og de Kroo. Af hvilke dc to forfte 
er uddode , den tredie er ophoyet i den 
Gr^velige Stand og har endnu en 
General i Rusland, fom Aar i746gif' 
tede fig med den Princeffe Dolgoruky, 

hvilken 7. Cap, Om Handelen. isiTom^i, 

bvilken^var troloven til Key fer Peter. 
II Den fiercie Familic, nemlig de Kroo, 
efterlod fig i andet Leed een Son oo- 
een Datter, da Sonnen er dod uden 

Arvinger i freiDfned Tiennefte, men 
Daatteren bar efterladt fig to Sonner, 
ved Navn Mojier, fom lever af dercs 
Midler i Mofkov. 

Efter Tfaren Ivan Vafilovitz den 
Hog bans Sons Dod opkom delano-- 
varige Trubler tned dc falfke De- 
metrier. Og da fkriver de Fremme- 
de om Ruslands Hiftorie, at der er 
komne nogle hundrede udenland' 
f ke Kiobm^end til Mofkov med den 
forfte Demetrii Gemai fra Poblen, 
hviike dog maa fiden alle v^re igiea 
udreyfte. 

Men da den Romanovfke Familie , 
fom endnu regierer, kom paa Thro- 
nen , faa drog den Aarlig nogle frem- 
mede ind i Landet I Sxvh^vxgtc 
Tfar Alexius mangfoldige fremmede 
at gaae i fin Tiennefte. Thi da bans 
Son Peter niaatte i den forfte Rebelli- 
on flye for Strelizerne fra Mofkov til 
Troize , og ban da fammenkaldteder " 
de fornemmefte Rusfifke Familier og 
H s Uden- Tom. I. 123 Om Handelen. 7. Cap. UdenlandfkeOfFicerer; faa fandt han 
deriblant tretten tidenlandfke Gene' 
raler og fex og tredive udenlandf ke O- 
berfter, og et ftort Antal af andre u- 
denlandfke OiEcerer i mindre Char- 
ger. 
HandcUn I dettc helc Seculum fra den Ar- 
i,^'""/ kangelfke Handels Opkomft under 
^""° Tfar IvanVafilovitzdenll.indtilKey- 
fer Peter I, tog Handelen ftedfe mere 
og meere til og dreves med ftor For- 
ded for Udlasnderne. Thi forft hav- 
de de endnu ingen Tarif, men forte 
den rode Viin frie ind, fordi denbru- 
ges i Kirkerne. De betaledc for alle 
andre Varer, fom de indforte , ikkun 
fern Pro Centum i Specie Rixdaler, 
hver Rixdaler beregnet til 50 Kopek. 
De havde Frihed at udfende Toldfrie •' 
faamange Varer i Vxrdie, fom Prifen ;| 
belob fig af de indforte , og for de 6vri- 
ge at betale Tolden af clet, fom ud- 
fortes , ligefom af det der indfortes. 
Dernccft var alle de Ruflif ke Varer i 
la;t Priis , faa at de udenlandfkeKiob- 
ma?nd i Rusland kunde tage hoy For- 
ded af deres Correfpondenter anden 
(laeds, fom den Tiid ey kunde vide 

Varer- cm f 10 11 12 7- Cap. Om HandeTen, 123 Toin«l, Varernes Priisog Handelens Omften- 
dfgheder der i Lander. Endelig vaf 
detogfaaden Tiid , formedelft Penge- 
nes Rarhed overmaade Iset at leve i 
RusJand: thi jegharfunden til Exem- 
pel herpaa udi en Kirkebog ved den 
gamle Tydfke Menighed i MofkoV, 
at en Pr^fl: har fidftiforrige Seculum 
indfkreven deri rr-ed fin egen Haand: 
Dette Aar harKirke Forraml/ngentil- 
lagt mig 10 Rubel Lon aarlig, Caa at 
jeg nu har do Rubel Lon aarJig dajeg 
efter min Vocation har ikkun havt 501 
Nu beretter gamle Folk , fom kand er- 
indreflgdet forrige Seculi Slutningi 
at Pr^ften ved famme Kirke har den 
Tiid bedrekundet udkomme end nu. 
da han har fex gange faameget. Hvor- 
af sluttes, at Penge maafi der for et 
halvhundrede Aar fiden have vseret 
rare, og at de, fom liu omftundervil 
i Rusland giore deres Regning efter 
den gamle Huusholding, maae beflit- 
te fig paa nye Midler for at bringe 
den IRigtighed, 

Med den Arkangelfke Handel med 
Engeland og Holland over Nord-S6- 
cn formeredes tillige Ruslands Corre- 

fpon- im mmk wa^ Tom.L 114 Om Handelen, 7. Cap, (pondence med Dannemark over oft- 
Socn, Thi jeg finder endog to Danfke 
Prindfer at vjBre i dette Seculumkom- 
ne ind til Rusland : nemlig Johaif 
Kong Friderich II. Son , fom fkulde 
have havt Tfar Boris Gudenovs Daat- 
ter Alexia til ^gte, men dode \6o% 
nogle Uger for Bryllupet var beram- 
met: eg Valdemar Kong Chriltian 
IV Son, fom Aar 1 644 fkulde ogfaa 
have havt en Ruffifk Princefle , hvor- 
om paa et andet Stsd mere fkal be- 
r^ttes. 

Dcr gik ogfaa i dctte Seculum ad- 
fkillige Europaeifke Gefantfkaber.fra 
og til Rusland , faafom fra den Tyd- 
fke Keyfer, Dannemark, Engeland, 
Sverrig ogPolen, faa og fra Holfteen 
igiennem Rusland til Perfien. Oger 
denne Holftenfke Gefanteres be- 
kiendte Efterretninger de befte, fom 
haves om Ruslands gamle Tilftand. 
Altderte er nodigt her at vide, for 
at fee hvorledes Veyen er bleven be- 
reedt for Keyfer Peter I. fom bans 
Fader aulede i fin Alderdom , og paa 
bans bobe- Dag toog paa fine Ar- 
me , \ forende ham udi en Sal til de 

fornem- cm 10 11 12 7* Cap* Om Handelen. lis Tom, !♦ fornemmefte Rusfifke Herrer mcd 
difle Ord: Seer her er eders Hyrde, 
fom f kal fode eder. 

Keyfer ReterI. fom havde fortref-- fieatre? 
felige Naturens Gaver, miftede fin ^.''=p«- 
Fader i fin Barndom, og blev opdra- ^'° ^' ' 
gen af hans Moder Natalia Kirilovna 
Narifkin , og den gamlc Galizin , en 
lard Rusfifk Hcrre, fom talede fasr- 
dig Latin, havde v^ret Rusfifk Ge- 
fanter, ogfom faaveJrom Prindfens 
Moder fandt ikkun liden FornSj^elfe 
has deres Lands Mand , af hvilke dc 
forfuldtes , men hav^e derimod faaec 
Stnag 1 de udenlandfke Europatifke 
Anordninger og S<£der. Begge var 
forftandige ogdydige, elfkte Prind- 
fen mcd en ufsdvanlig ora og dog til- 
ligc fornuftig Kierlighed, og giorde 
faadan en SammenJigning for ham i- 
mellem Lovene, Ssderne o. f. v, udi 
hans Fffidrene-Land og andre Euro- 
paifxe Sender , at han fik Tiid cfter 
anden Lyfl; til at foretage en Refor- f orftc 
mationifitRige* Aarfag^tii 

Prlndfen havde ogfaa faadan en be-Tfo» 
fynderlig ^rbodighed fordem begge, Kieriig- 
J i«r for hans Moder , at, da han blev ^^''"' 

ftor,dc. * Torn. 1. 1 2^ Om Handeleft. 7- Cap. 


0CTI an- 
den Air 
rag. i- ftor, faaharhandog frygtetfig idelig 
for Hende indtil Hendes Dods Time ; 
hvilket gamle Folk i Rusland endnu 
med adfkilligc Hiftorier bevidner. 

Dc gav ham ogfaa en Udenlandfk 
Betientere ved Navn Lefort, fom var 
fod i Geneve, men er kommen ung 
her til Kiobenhavn, hvor hanopholdt 
fig nogle Aar , og begav fig derpaa 
over Hamborg, Holland og Arkan^- 
gel til Mofcov, Denne Lefort indtog 
aldeles Priadien , og fortalte hara Til- 
ftanden af aking i Eurppa , i Her i 
Dannemark , Sverrig og Holland. 
Han giorde ogfaa Prindfen bekiendc 
med andreUdl^ndere, fom variRus- 
fifk Tiennefte , og fom forkiarede 
ham eec og andet endnu videre. 
Dentre- Og da Strelizeine, det er, de Rus- j| 
fif ke forrige Guarde-Regimenter i det ' 
forfte Opror vilde slaae Tfar Peter og 
hans Moder ihiel j faavardet deuden- 
landfke Oificerer, fom gav ham un- jfi 
der Haanden den forfte Efterretning 
om Forrsederiet , faa at ban i Tide frel- 
fte fit Liv med Flugten. Derudover 
fik den unge Tfar endnu ftorre Kier 
lighed for Udlajnderne , faa at, da has 

kom cm 9 10 11 12 7* Cap. Om Handelen. 127 Tom* I, koro tilbage til Mofcov, ^fandc hain 
meeft Lyft i at opholde figudi den/aa 
kaldte Tydfke Forftad , hvor de fig i 
bans Tiennefte opholdende udenland^ 
f ke Folk , faa og de fra Arkangel een- 
gang om Aaret til Mofcov reyfende 
Kiobmasnd, havde deres Boepasl og 
Huusholding. Han levcde og ftedfe 
lyftig og munter mcd dem, og rcyfte 
to gange til Arkangel for at feyle i 
Soen , Ixrte og den Ti/d af Kiob- 
msndenedetlidet Hollandfk, fom han 
fiden kunde. 

EndeJig reyftc T/aren i det faa kald- 
te ftore Gefandtfkab Aar 1697 med 
Lefort udenlands, erkyndigtc fig der 
fornemmeljg om S6e- V sfenet og Han- 
delen, droog mange Fremmede indi 
Rusland , og toogi faer ogfaa den Tiid 
Kreus, en Normand , ifm Tiennefte, 
hvis Familie cndnia lever i Peters- 
borg, og fom fiden blev den forfte 
Rusfifke AmiraJ , efterat han havde 
ftrax 1698 begyndcatanIegge«nFlo- 
de paa Don-Floden nedre i Landet. c. 

Da Keyferen i den Svenfke Krig., fZuZ 
fom i difle Tider begyndte , havde ind- dels Por- 
tagen Slyffelborg og Nye-Skandfe Aar ^^l^jj 

1702, borg. 
Tom. I. 1 18 Om Handelen* 7. Cap. |.;iiil![;P 1702, og forfikret fig det erobrede 
ved dec Pultavifke Slag Aar 1709; laa 
lood han^y allene den Handel, hvil- 
ken de Svenfke tilforn havde drevet 
her , fortfastces i den nye anlagde Bye 
Pctersborg , men han fogte og at for- 
flytte didhen den hele Rusfifke Han- 
sel med EuropcGerne, fom var tilforn 
ogfaa gaaen over Arkangel og Lif- 
land. Heri var han ogfaa lykkelig, 
thi Petersborg er detSfad, hvorRus- 
Jandkand beqvemmeft formedelftoft- 
Soen have Kommunicationen med 
Europa: da Farten paa Arkangel i 
lis-Havet varer derimod ikkun tre 
Maaneder og er baade langere og far- 
ligere. Keyferen formaaede ogfaa 
mange Fremijucde af alle Stsnder til 
at komme ind i fit Land, ogat forbli- 
ve der, i det han baade anlokkede og 
belonnede dem merkeHgen, faa og 
forfyncde dem med ftore Privilegien 
Det blevalt for vitlofcigt her Styk- 
keviis at fortalle, hvorledes Keyfef 
Peter I. og han^ Efterf61gere , i faer 
Keyferinde Anna, har beforget denEu* 
ropsifke Handels Opkomft i Riget: 
hvorfor Jeg vil ikkun anforedifle efter- 

£•1- 7. Cap. Om Handelen. ia9TomJ. folgendc Pancter. Forft er adfkilli- 
ge Anordninger , Love, Indraetningep 
og Anftalter giorte, akfammen for at 
regulere baadeLand-og Soe-Hande- 
len, DeriieBft er udgiven en Vexel- 
R^cJ, nye Land-og Soe-Told-Regle- 
menter , iligemaade en nye Soe-Told- 
Tarif, hvilken jeg fiden her vil rried- 
delc LaoCcren, og hvorved den garple 
Soe-Told med fem pro Centum er 
affkafFet. Endel/g er ogfaa Commu- 
nicationen i Rusland bleven forfrem- 
met ved Havnenes Anlo-ggelfe og 
Udbedring , ved den ridende Poftes 
IndrettelfejVedLande-Veyenes Fc^-- 
ferdigelfe og Forkortelfe, ogvedKa- 
nalernes Udgravelfe paa mere end eee 
Srsed i Rjger, Da nu Folket har der^ 
ved faaet mere Samfund med hveran« 
dre jndbyrdes og andre fremmede Na- 
tioner Udenlands: og deres Kund- 
fkab i de dem nyttige Ting har der- 
ved nlragen ; faa cr ogfaa alle Varer- 
nes Priis derved ftegen nogle Gange 
faa hoyt, folgelig Handelen voxen 
nogle Gange ftorre end den var i de 
forrige morkere Tider, LT) OJ -CTl -r~ -ID -LO t Der -en -C\] 
10 11 12 13 Tom* 1. 1 30 Om Handelen* 7.Gip. w m m 1 udreg- Der opholder fig ogfaa nu mange 
ning Udl^endere i Rusland, nemlig efter 
7Zt- minUdregning i folgende Antal: 
des Ancai ij I Petersborg, 
iRiuiand. Finner ime]lemeetog totufende. 
Tydfkere iraellem fire og fem tu- 

fendc, 
Svcn(kc og Danfke imellera fire 

og femhundrede. 
Etigellasnder og Hollander hen i- 

mod fex hundrede. 
Polaker, Franfke, Italiajner, Ar- 
merrer, Perfianer og andre Na- 
tioner henvcd fem hundrede. 
Tilfammen ungefser imellem fy v og 
orcc tufende Siasle. 
2) I Arkangcl ungef^v iraellem trc og 

fire hundrede afalie Folk, 
3)1 Moflcov ungefer imellem fem og 

fex hundrede. 
4) lAftrakan ungefasr halvtrefenstyve, 
5} 1 Siberien ved Bierg- Verkene og el - 
lers adftrodte henved halvtrefens- . 
tyvCi 
6) Adftrodte i Rusland henved fem 

hundrede. 
Tilfammen Udlsnderne i Rusland, 
henved Jii tufende Siaele* 

DifTc 7. Op. Om Handelen. 131 Tom, I. DifTeFremmedeharderes egenGuds- 
Tiencfte nemiig : 

1. IKronftad er een Evangelifke Me- 
nighed og derved een Prajft. 

2. I Petersborg er fire Tydfke Evan* 
gelifke Menigheder, ved hverafde 
tre een , og ved den fierde to Pra;- 
fter : dernaeft en Svenlk og Finnifk 
EvangeliFk Menighed, og derved 
een Svenfk og een Finnifk Prsft: 
videre een Reformeert Meenighed 
Og derved eenPrajft: endnu videre 
een Rommerfk Katholfk Menig- 
hed, og derved 4 Prcefter, en Ita» 
lisner, en Franfk- Mand, en Po- 
lak og en Tydf ker. 

J. I Arkangel een Evangelific og eenRe- 
formeert Kirke , ved hver een Pr^Eft, 

4. I Mofkov to Evangelifke Menig- 
heder, ved hver een Pr^ft: een 

. Reformecrt Menighed, og derved 
een Prasft: og een Romerfk Ka- 
tholfk, hvortil Armenierne og^raa 
holder fig, og derved fire Pr^fl-er. 

5, I Aftrakan een Evangeh'fK, og to 
Rommerfk-KathoIfKePrasfter) hvil- 
ke brugesfom Miffionairer over Gi- 
lan til Perfien, 

I 2 6. 1 TomJ* 13Z Om Handeleni 7»Cap. P 6, I Siberien een Evangelifk Prffift 
hos ViGe-Gouvernorcn i Irkutfky 
Og een hos den fangne Gr«ev Myn- 
nik. 

7. Een Evangelifk Praft paa Moller- 
nes jern-^Verke ved Mof kov, 

g« SKal ogfaa vaere et Par fmaa Me- 

nigheder i Ukrasne. 
Paa nogle af diffe Menigheders 
KirkeBoger grunder fig min Udreg- 
ning om Udlsndernes Antal. S. for 
Ex. Ved de fire Tydfke Menigheder i 
Pctersborg er ungefasr looo Commu- 
nicanter , og derved doer og fodes 
aarlig ungefer 350 Perloner. Da nu 
Mennefkets Alder er . eet regnet i dct 
andetj lyAar, faa fkulde der vsere 
J Petersborg over fex tufende Tyd- 
fke« Men fom de ileefte er komne 
voxne ind i Landet; faa har jeg fadt 
deres Tal imellem 4 og 5000, hvor- 
til jeg tiliige har fuuden Grund i den 
Proportion , fom CommuniGanternes 
Antal Kiaaehave til deandre. Og faa 
videre med de andre Menigheder. 

Denne for Laferen uden Tvivl u- 
formodentlige M^ngde af Udlandere 
i Rusland er meeft kommen ind i 

Landcc 7. Cap* Om Handelen, 133 Tom. I» Landct formedelft de af Keyfer Pe- 
ter I giorte Anftalter. Denne Mo- 
nark, ibm formedelft de da v^rende 
Omftajndigheder bchovede mange 
fremmede Folk til at indtore Haand- 
Verker , Handel eg Videnflvaber i 
Riget , forftood dog ret vel , hvcm 
ban ibiant dem udvaldte til fin Tien- 
nefte, ogloodfig ingenlunde indta- 
ge af deres DaarJigheder , fkionthan 
brugte dem felv til fin og fit RIges 
Nytte. Han faae derfor til , faalsngc 
han levede , at de ey med deres Kunft 
og Videnfkab bragte tillige Vellyft , 
fremmede Sprog, Moder og Noder 
ind i Landet, og viifte felv med fit 
Exempel, hvormeget han foragtede 
alt dette. Thi fkiont han rat vel 
vidfte, hvad fremmed Ceremoniel, 
Stat, Smag, og faadanne Ting fiere 
var: og havde felv feet dem Uden- 
lands; faa vilde han dog felv ikkun 
antage lidet deraf. Og fkiont han 
havde et fortreffeligt Hoved til atlse- 
re alting; faa vilde han dog ey tale 
andet end fit Lands -Sprog og no- 
get lidet Hollandfk , hvori han udi 
Nodsfald nogenlunde forklarede fine 
I 3 Tanker Tom. I. 134 Orti Handelen. 7. Cap. Tanicer imod de Fremmede , hviike 
, allemaatte i hansTiennefte WreRus- 
fifk. Denne Keyferens Forftand er 
noget a f det foniemmefte, fom bar 
giort ham Stor og ophoyet ham over 
andre berommelige Monarker. 
Den Rus- Keyfer Peter I fogte ogfaa at ud- 
ddsuT '^'^^ fitFolks Handel og Bekfendtfkab 
bredeifc mcd alle Afiatif ke Nationer , ftrasb- 
! Afien. te til den Endeat faae Aflbv af Tyr- 
kernes Hinder , foratkuude frithand- 
le paa Doti-Floden igiennem den As- 
fovfke Soe overalt ind i den Sorte. 
Han fendte ogfaa en Danfk Mand ved 
Navn Isbrand igiennem Siberien ind 
til Kina, fom sluttede der et Com- 
mercien-Venfkab, formedelft hvilket 
Tfaren torde fende aarlig en Karava- 
ne til Pekin. Saa fendte han ogfaa to 
andre Danfke , Biering og Spangeii- 
berg, fom var Capitainer paa hanS 
Flode , til Kamflciatkien for der at 
foge Farten til Japan og Amerika: om 
hvilken Expedition jeg ved anden 
Leylighed vil bersette mere. Han var 
ogfaa den forfte , fom begyndte at 
feyle fra Aftrakan paa den Kafpifke 
Soe til Perfien. Dog havde ogfaa Ar- 

me- 7. Cap. Om Handelen. 13^ Tom.r» len. menierne og Perferne tilforn fort Sil- 
ken til Rusland og foMt den til Holl^n- 
dcrne , llgefom det ogfaa fkeer cndnu 
udi Petersborg. Og efter Keyferens 
Tiid, nemlig for nogle ^ar fiden , er 
denne Handel bleven merkclig for- 
meret paa folgende Maade. 

En vis Rusfifk Soe-Officeer, en DcnEn- 
Engell^nder ved Navn Klten , blev ge»~Kc 
commanderet ned ved Ohrenborgder g'^^^"^, 
at optageLandef, og fik derved Ley- overRus- 
lighcd til at erkyndige fig om alting ^^^ji^ii 
paa den Kant. Hvorudover ban gav 
ved fin Tilbagekomft til Petersborg 
ct Forslagind til de Engelfke Kiob- 
maend om at lade den Silkc komme 
over Aftrakan til Petersborg, oggaae 
fra Petersborg til London , hvilken 
man hidindtil i Engeland bavde hen- 
tet fra Smyrna , og fom derfor maal> 
te fores faa langt igienncm de Tyrki- 
fke Lande. Hans Forslag fandt Bi- 
fald , og ban felv , da ban havde faaet 
fin Affkeed og TilladeKe, fendt til 
Perfien, bvor Skak Nadyr gav bans 
Principaler ftrax et Privflegiutn heri , 
ligefom de det forlangte. Derpaa op- 
rettede de Engelfke kiobmsnd i Pe- 
I 4 ters- Tom, I, i|6 OmHandelen, %Cap, tersborg Contoirer i Gilan og Aftra- 
ican, bygde to Skibe paa dette fidfte 
Sta?d, og betroede dem bemeldte Ca- 
pirain Elten cil at hente Silken, Ca- 
pitain Elren fkal vare fiden gaaen i 
Skak NadyrsTiennefte, og nu occu- 
peres paa den Kaspifke Soe med at 
bygge ham eet eller fleere Skibe. 

Der er ellers f keet nogen Foran- 
dring ved denne Engel^ndernes nye 
aniagde Soc-Fart fra Aftrakan, Thi 
Regieringen i Rusland her forft befa- 
let, at de ey tor brugeandetend Rus- 
fifk Soe-Folk paa deres Skibe , eg fi- 
den , at de bor affkaffe deres ftore 
Skibe, og paa fmaa Rusfifke Lotker, 
form ellers altiid har vjeret brugeiige i 
det Hav , at hente deres Varer : beg- 
ge Dele for at oph^ve Leyligheden , 
hvorved fremmede Folk og Videnfka- 
her kunde mageh'gen komme ind i 
Perfien. Skak Nadyr favoriferer den- 
ne for ham, Rusland og Engellaen- 
dcrne fordeelagtige Handel , faa meget 
fom ban kand , og har for kort Tiid 
fiden , da en vis Silke - Karavan blev 
plyndret i bans Land , ftrax med 40 
tufende Rubier, tilftrsekkeljgen got- 

giorr 7. Cap, Om HandeTen. T37TQin.L giort EngellgEnderne den derved for- 
aarfagede Sksde. 

Dette er der fornemmefle, fom jeg 
veed efter K^'yfer Peter I Dod at ha- 
ve tildraget fig i den Rusfifke Han- 
deJs-Hiftorie. Til alt det andct bar 
Keyferen i det rfngefte lagt Grund- 
volden. Og han var ielv den ftorfte 
Kiobmand i Landet, og havde ftore 
Monopolf'er, ffcjortthan i d^t ovrige 
elfkte dew hgefaa Jider fom Laug i- 
blant Haandverkerne, holdende dem 
ikkun nodige i nogle vifle Tilfaelder, 
f. f. E. naar en Handel enten i Begyii- 
delfen bor oprsttes , eller naar den af 
andre Aarfager bor tvinges. Ved 
bans Fiiid , kand fegderfor medR^t-' 
te fige, at den Rusfifke Hande! er 
kommen til dens nuvjerende Tilftand , 
hvilkcn [eg her vil forklare. 

Den indenlandfke Handel beftaacrDenin- 
deri, at mange Kra?mmere og Ho- '*«"'a"'*- 
kere foruden Land-Mandens fadvan- % ^^{. 
JigeTorve- Handel opkiober hos Bon- km r«s- 
derne de andre Varer , hvilke de igien ^""'' 
tillige med alle Slags Haandverks-Ar- 
beyde og de udenlandfke Varer, fom 
de bekommer fra Petersborg, holder 
I ? offent- 
-LD -C\] 10 11 12 13 Tom. 1. 138 Cm Handelen. 7* Cap. -<im offentligen fald i mange fmaa Boder , 
der er inddeelte i Rader, hvcr Rad 
med fine Varer. Naar jeg undtager 
Mofkov og Petersborg, faa er Boder- 
ne i de andre Byer ey af ftor Vigtig- 
hed, dog af ftorre Vigdghedieenend 
i den anden» Paa Torvet og i Boder- 
ne drives faaledes aid den indenland- 
fke Handel , og ey i Hufene , fomdet 
fkecr i andre Lande. Og foruden 
difle daglige Markeder finder man og- 
faa i de Rusfifke Byer aarlige Marke- 
der, da cndnu flere Mennefker fra 
Landet og fmaa Byer famler fig for at 
kiobe og faelge. Hvilkc Markeder 
Rufferne kalder Jahr Markta , faa at 
man af dette Navn feer at de bar jgert 
og antaget dem af dc Tydf ke. 

De UdenlandfkeKiobm^ndkiober 
de Rusfifke Varer enten i Magafiner- 

_ nc og Boderne eller og efter sluttede 

icmRus- Contrafter. De fomkiober efter Con- 
^^sud'traft, de betaler i det minfte den hal- 
^ " ' ve Summe forud tilde Rusfifke Kiob- 
masnd , Tom da reyfer ind i Landet, 
bringer Varerne til beftemte Tiid og 
da imodtager den anden* halve Sura- 
ihc, hvis de ey bar forud faaet den 

gand- Pen in- 
tJenland- 
fte Han- 
del imel cm 9 10 11 12 7. Cap. Om Handelen. 139 Tom, I* gandf ke. Nu er der vel nogen Fare 
ved faadant Kiob efter Contraft. Men 
de, fom kiober paa Stxdety maaderi- 
mod betale Varerne nogle pro Cen- 
tum dyrere , og kand cy altiid faae al- 
le Slags og faa mange af hvert Slags , 
fom de forlanger. 

Dc udenlandfke Varer , fom de 
fremmedc KiobmaEnd fa?lger til Rus- 
ferne, lader de fig enten ftrax bcrale, 
eller crcdiferer dem AarogDag; hvil- 
ket fidfte f keer mcftendeels med allc 
ftore Slimmer. Heraf fees,at deRus- 
fifke Kiobmsnd har ftor Fordeel af 
de udenlandfke, og kand cy endnu 
finde deres Regning ved at drive den 
udenlandfke Handel med egne Folk 
og Skibe.* hvilket de desuden ey for- ^ 
maaer , ikke faameget af Mangel paa 
Penge Torn af Mangel paa Kundfkab 
og Correfpondentcr, og formedcKf 
flere faadanne vigtige Aarfager. Dc 
fremmede Kiobmiend der i Landet cr 
njeften alle Factorer , og handier alle 
Parthic-viis med Rufferne, fom fxU 
ger og kiober i enifte Stykker. 

Den indenlandf ke Told er juft fem J^^",^"'j 
Pro Centum, nemlig en Denufka el-(-^\"Tjy'. 

Icr 1 Tora.I* 14© Om Handelen. 7. Cap; ler halv Kopek af hver Griven, deter 
en Kopek af Cyve for alle de Varer , 
fom fasiges paa Torvet, og fRubel af 
100 for alle andreinden-ogudenland- 
f ke Varer , fom fores ind i KiobftcE- 
den der at faJges, Lader Udlsn- 
derne Varer komme, faa beregnes dem 
hver Rubel til to Specie Rixdaier, det 
cr naeften 1 2 Pro Centum , hvorfor de, 
faa meget mueligt, forfkri ver Varerne 
under Rusfifke Navne. Naar Varer- 
ne forfendes til et vift Stjed , faa beta- 
les der ftrax cfter den derpaa i Tolden 
udtagne Seddel og foregaaende Vifi- 
tatiorj og Vurdering af Told-Betien-' 
terne de fern Pro-Centum. Oghvis 
da difle famme Varer fkal fendes til- 
bage eller anden ftasds hen , i&a faaer 
Eyermandert ey Tolden igien, men 
maa betale atter f Pro-Centura for de 
famme Varer der , hvor de henkom- 
mer, og dec faa ofte, fom ban udta- 
ger en-ny Seddel Nu (ynes vel dct- 
te at vasre et haardtPaalaeg, men man 
bor hervcd at metke, at faadan Land- 
Told er i Staeden for Confumtionen 
og Accifcn i andre Lande, ffi Her 7iCap. Om Handeleiti" 141 Torn,!', Rug Msel 
Hvede-MccI Her vil jeg antore Prifcn af adrkil- prifcu 
llge Korn ogandre VareriPetersbor^?, pa^Tor- 
ligefom Politie -Mefteren forordnede """-^ ''"''' 
den famme St^ds i December Maaned 

Aar 1745. 

Paa Barkerne.lBodcrne, 
5) Pud 2 R. - - XR.30K. 
9Pud. 3R. 5sK. 3R* 95 K» 

FiintHvede-MjEliPud. - gcK, - 9pKi 

Harape-Olie i Pad.iK, loK, iR. aoK; 

Smbf il'und. - 4JK. - fk, 

Havi-e-l^ael 1 Pud. - 4fK. - foK. 

Bog-Hv-edeGryyn i Td» 2R. sioK. 3R. 20 K. 

Havre-Gryyn i Td.2R. 50K.3K ioK. 

iTd.iR»9oK.3R.2oK» 

1Td.4R.soK.4R. 95 K. 

iTd.3R.:?cK.3R.63K. 

I Td.2K»goK. 3R» 8K- 

iTd. - - - iR.SoKy 

iTd.sR. - - 2R.20K, 

iTd.iR. 60K, iR. 76K. 

iTd.sR. - - 3R.30K. 

iTd*iR. 20K.iR.3'K. 
iTd.iR. i7K.iR.3oK.^ 

Alle diiTe Varer, faa velfom aid an-Hvordk- 
den Proviant faa og alle andre Varcr , fe varet Byg - Gryyn 
Hirffe-Gryyn 

Hvide JEiter 
Slsttere Dito Rug Rug -Malt 

Byg-Maif 

Hadpe-Kroe 

Byg 

Havre undtagende, Com fores oni Vinteren,f°'^"*"' IPc« med Sl£ede-Bane,kommer op til Pe-fersborg 

tersborg paa Floderne og Kanalerneognaat 

langt nedre fra Rusland, Dog tor m-^J^'^JJ*'' 

genudfom. Tom. I. 143 Om Handelen, 7. Cap. gen af difle ovenmeldce Varer , iaa og 
Bogleandre her u-nsvnte,udf6res af 
Landet i alle Tiitelden Thi Keyfer 
PETERl.hargivetenLov, at, faafnart 
de gielder over en vis Pris, fia kand 
de ey udfores. Som f. Ex. Naar , en 
Tonde Rug gielder over een Rubel 
der , hvor den kand udfkibes , faa kand 
den ey fores ud o. Cv. med de andrc 
Varer. 

De Keyferlige Monopolia beftaaec 
forft iat faslge aid 61, Brendeviinj 
Mod og anden Drikke i det hele Ri-^ 

Ck^mo S^ "^* ^'^^ Kroer, fom enten pagtes 
bort eller ftaaer for Regnfkab : der- 
nseft i at fslge Saltet for en vis Priis 
udi hele Riget : videre ien Deelafden 
Siberifkeog den hele Kineflfke Han- 
del, af hvilken det fornemmefte, fom 
gaaer udafLandet,er Rabarbara: fi;em- 
deles med Blade - Tobaken , hvilken 
gaaer allene op i Snup-Tobak , thi 
RufTerne i*6ger ey Tobak, hoidende 
det for at v«re fyndigt, Endelig f^l- 
ges ogfaa Ticcren og BirkeOJlien ili- 
gemaade Potafke , Vidaf ken , \ Huus- 
blas eller Fifke-Limen, altfammen 
for Kronens Regning» Med Jufteme 

blev De Key- 
ferlige 
meften 
Decis in 
denland 
fKe Mo- 
nopolier. i|. 7. Cap. Om Handelen. 14.3 Tom.1. blev og oprettet et Monopolium Aar 
I7l6, at levere hvertPud til Tfaren 
for 4 Rubel, men det blev ftrax igien 
ophsevet. 

Den udenlandfke Handel er denj^""- 
rette Kilde , hvoraf Pcngene tilfly- }^,^;^: 
der Rusland, og deti denne Ordendd. 
og Proportion, at den Europaifkc 
Handel cr til vifle ti Gange faa ftor 
fom den AfiatifJce. I den Europasi- 
fke Handel er den Petersborgifketil- 
fulde ti Gange faa ftor fom den , dcr 
drives i Arkangel og alle andrc Stx-^ 
der. Og i den Petersborgif ke er en- 
delig den Engelfke den befte , fom 
bringer fleeft rede Penge ind i Lan- 
der. 

Den Afiatifke Handel beftaaer af^^j^"^;J'"«- 
den Tyrkifke, Perfifke og Kinefi-fgr'ftdfn 
fke. Den Tyrkifke Handel er ikkun Tyrkiftc. 
liden , og drives med fmaa Lotker 
paa Don - Floden og den Asfovfke 
Soc imellem Ukrajne og Krim meften 
Deels fra den Bye Tzercaf koy til Kaf- 
fa og andre Stsderj fornemmclig 
med Rusfifk Pels-VcrkogKavear, og 
Tyrkifke StofFer og Kaflfe, Den be- " 
riger hvcrken Tyrksrne eller Kofak- 

. kerne, I mM 


■ 
r 
J 
^^p 


11 


11 


lli 


B 


■ 


b 
WM 


Hi 


HI 


MM 


cm : 


2 


\mm\m 
3 ^ 


1 5 


6 


7 


8 


pi 
9 


10 


11 


12 


13 Tom, I. 144 Om Handelen. 7. Cap. flfKC. kerne , og har naeften ingen Connexi- 
on rned Ruflerne , undtagen at der 
felges ogfaa TyrkiCke V'arer i nogle 
faa Mofkovitifke Boder, Den bringer 
Kronen ey ftor Told, og udfordrer 
derfor ey ftore Capitaler. 

Den Perfifke Handel er ogfaa ik- 
kun liden , og drives ligefom den Tyr- 
kifKe med fmaa Locker paa Volga- 
Fioden og dcnKapjfkc S6e Fra Aftra- 
kan til Gilan og andre St^der med 
Rusfifke Pels-Verke, Ladder o, f. v. 
og Perlifk Silke , Silke - Toye o» f. v. 
Den beriger hverken Taterne eller 
Perfianerne , men den har mere Con- 
nexion med den Rusfifke Negoceend 
den Tyrkifke. Thi forft opholder 
fig i et Huus 1 Petersborg nogle Ar- 
menier og Perfianer, fom cr i SclfKab 
med hverandre, indkiober der Euro- 
p3eifke Varer og forfender dem til 
Perfien , hvorfra de lader igien kom- 
me laamegen raa Silke , fom Holten* 
derne og andre Nationer af dem for- 
langer, nemlig aarl-'g ungefa?r imel- 
Icm to og tre tufende Pud. Dernsft 
cr ogfaa en ftor Silk«-Fabrike udi Mo* 
fkov> fom for'ynes paa famme Maa- 

de cm 9 10 11 12 T 7 Cap. Om Handelen, 14^ Tom.i. de over Aftrakan med Perfianifk raa 
Silke. Endelig er for alting at merke 
den nye Engelfke vcd Capitain Elten 
oprjEttede Slike-Handel over Aftrakan 
Og Gilan med Perfien , foriDedelft 
hvilken der gaaer aarllg over 6coo 
Pud Perfianifk raa Silke ud fra Peters- 
borg til Engeland , hvdrhen den kom 
tilforn over Aleppo ogSmyrma. Naar 
jeg undtager Nyrten, Com Rusland 
har afdenne Silke- Handel /aavel for 
dets eget ManufacSur i Mofkov , Com 
Trafiken og Tolden af aid den an- 
den 1 faa holder jeg i det ovrige Ta- 
ternes Aftrakanfke Handel med Per- 
fien , og Kofakerncs Tzerkasfif ke 
Handel med Tyrkiet at vxrc af lige 
V«rdie, ar bringe hver for fie Kro- 
nen aarlig nogle tufende Rubef Land- 
Told , og ar udfordre hcnved 100 tu- 
fende Rixdalers Capital, Tom erom- 
trent Va?rdien af de Varer, dcr vex, 
les om med hverandre, 

M'^dden Sibenfke Handel har dec i>en5ibc- 
denne efterfolgehHe BefkafFenhcd, "^'''• 
Under Tfar Ivan Vafiloviz II opholdc 
fig paa Volga-F'oden en Ko'akkifk 
Fribyttere ved Navn Jermak Thima- 
K feoviz, 
Tom»L '4^ Om Handelen. 7. Cap, feoviz, det er, Herman Thimothei 
Son , fom tillige med hans underha- 
vende 40oKofakker havde laert ved 
Tfarens Armee at brugcKrutogKug- 
ler. Da nu Tfaren fendte Krigs Folk 
ud at opfoge ham , retireredc han fig 
over Landet til Tobol-Floden, gik 
ned af den igiennem mange Udork- 
ninger, bekrigede ds Tatare, fom 
hanendeligfandrforfig, ogbetvang 
dem lat racd fit Skyde - Gevasr og fi- 
ne i Krig vel-ovede Kofakker. Men 
fom han fandt overalt ftor Armed, 
og havde felv desuden ingen Pengc I 
til at betale Folket , fattedes oglaa 
Krigs- Ammunition ; faa begav han . 
fig til Solikamfky i det Kafanifke, I* 
og formaaede der en riig Kiobmand , 
ved Navn Stroganof, til at fkydcham 
Pengefor, hvormed han betalte Fol- 
ket. Han kiobte tillige det nodven- 
dige, og toog igien Tm Mars til det 
nye opfundne Land, hvilket han k.ild- 
te Siberien after den forfte Bye , fom 
han fandt for fig. Den hede Sibir, 
og er nu aldeles odelagt , da RuflTerne 
har derimod , fyv Verfte fra dens Ru- 
dera af, opbygt Toboll ky , fom er nu 
Siberiens Hoved-Satd, Der- I cm 9 10 11 12 7. Cap, Om Handelen, 1 47 Tom, I.. Derefter fendte Kofakkerne Bud til 
Tfaren i Mofkov, tilbod fig at un-r 
dertvinge hele Siberien under bans 
Lydighed, hvis han vilde give dem 
Pardon og forfkaffc dem den nodige 
Krigs- Ammunition, faa og forftserke 
dem med en Trop af deres Lands- 
Maend: hviiket blev dem aitfammen 
accorderet. De gik derpaa ftedfe vi- 
dere,og undertvangde TatarifkeFyr- 
fter , fom de fendte til Mofkov i F«ng- 
fel, af hviike den Siberifke , nemlig 
den fra den StadSibir, bar under Key- 
fer Peter den I havt i tredie Leed en 
Tfareviz eller Prinds, fom var Gu- 
vernor i Mofkov. Og af de andre 
Tatafifke Fyrfter nedftammer andre 
Kn^ier i Rusland, fom kalder fig Si- 
birfky. 

Kofakkerne opkaftede ogfaa hifl og 
her i Siberien en Oftrog , det er , en 
Skandfe beftaaende af en Void med 
PalifaderpaaogSpanfkeRyttererundt 
om , befadt med to eller flere Kano- 
nerogmed loo til sooMand. lige- 
fom de er ftorre og miridre^ De Ko* 
fakker, fom ophoider fig i diffeOftfo- 
ger J Siberien, indfordrer i deres Pro^ 
K2- tincer mmn T*ra.l, 148 Ora Hatidelen. 7. Cap. Den Ki- 
ncfiOcc. vincer Skatten af de der boende Ta- 
tare , hvilken beftaaer mccft i Pcls- 
Verk og nogle faa andre Varer. Thi 
diffe gamle Siberifkc Indvaanere giver 
Kronen ,ey faa Com RufTcrne, Rekryter 
eller Siaele-Pengeeller anden Afgift. 
Og foruden difTe Kofakkcr findes ey 
anden Rusfifk Milice i Sibcrien , und- 
tagcn noglc Guvernements - Regi- 
menteri Tobolfky og andre Staider, 
og det Koor, fom nu cr fendc ind 
under Commandoen af General-Ma^ 
jor Kinderman* 

RufTerne begyndte ogfaa ftrax at 
handle i Siberien og at bygge Kiob- 
Stader, fom nu belober fig over 40, 
og gaaer lige ind i Kamfkiatkien og 
til de Kincfifke Grsndfcr, hvor de 
ogfaa bygde en Bye ved Navn Argun, 
fom de fidenjKineferne til Villighed, 
igien forlode. 

De haridlede ey allene i Siberien 
Pels-Verke og i detKinefifke Tatarie 
et Slags Bom-Ulds-Toy kaldet Kitai- 
ka, men de begyndte ogfaa under 
Haanden at handle med Kineferne, 
og bragte , fom gamle Folk cndnu er- 
indrer fig, fmaa StykkcrGuld til Mo- 

fkov 7.Cap» Om Handelen, ?49Toni,I, fkov ind fra Kina, Da Keyfer Peter I 
havde ved Isbrand indraettetHandelen 
bedre, og den fidcn endnu mere blev 
reguleret ved Lange, fom havde va?- 
ret octe Gange i Kina og var tilfidft 
Vice-Guvernor i Irkutfkoy r Sibe- 
fienj faa kommcr der nu hver tredie 
Aar en KinefifK Kara vane ti'bage fra 
Pekin tilMofkov, da Karavanen maac 
de to andreAar benoyc fig med det, 
fom den kandopkiobepaaGrsndrerne. 

Den forener fig i Siberien med den 
Karavane, fom bringer Kroncns Re- 
venyer fra derte Land til Mofkov , 
hvor Varerneaf dem begge forhand- 
]es under Opfyn af et dertil indrst- 
tetCancellie, kaldet Siberfky Prifcas. 
Naar Varcrne er her ankomne, faa 
udtages forft de beftc af dem til den 
regierende Perfons Brug , dernaeft fsl- 
ges de andre Parthie-viis paa offent- 
lig Auftion til de Rusfifke Kiobmsnd, 
fom enten forfender dem videre eller 
lader dem ved de fmaa Kiobmsnd 
Stykkevis udhokre i Boderne. 

De fornemmefte SiberiTke Varer 

beftaaer i Pels-Verke, fom ey fyn- 

derligen forfendes' til Europa , men 

K 3 - bruges 
Tom. I« i^Q GmHandelen, 7. Cap, $1 bruges mere i Landet fetv, og gaaer- 
ogfaa ud tilTyrkerne o. f. v. Defaa 
Kinelifke Varer beftaaer i Silke-Toy,' 
fbm opkiobes alt der i Landet, i Ra-^ 
barbara , fom gaaer ud meeft til En- 
geland, og i gronThee, fom ogfaa 
meeft forbruges der i Landet , og kand 
ey faaes faa god nu Tom i forrigeTi- 
der. Kronens Fordeel ved den Sibe-' 
rifke Prikas baade af Siberiens Reve* 
nyer og den Kinefifke Handel holdes 
for at have beloben fig tilforn lidet 
over en Tonde Guld , men nu efter , 
indfort bedre Indratning til henimod | 
500 tufende Rubier. 
BcbKo- Ruslands Europaeifke Handel be- 
j®P«tfKc ftaaer i den Polfke, Arkangelfke og 
Haadci oft.S6ifke» Den Polfke drives for- 
nemmelig over Kiov, og er ey faa 
ftor , at den kand komme her i nogen , 
fynderlig Betragtning; thi den giot:'l 
Ruflerne og Polakkerne hverkenraer'? ' 
kelig Fordeel eller Skade. ;. 

1 Aribs- I den Hvide S6e er Arkangel den , 
s^*' Rusfifke Handels-Stad , hvor endnu. - 
nogle af Varerne i den Nord - oft- f 
lige Dcel af Rusland udfores. Der I 
ankommer nu omftunder aarlig nogle 

^ og cm ^ 9 10 11 12 7.C«p. OmHandelen. 151 Tom, I, og tyve Engelfke og Hollandfke Ski- 
be, f. f, E. Aar 174^ ankom der 2/ 
Skibe* Og Tolden belober fig der 
endnu aarlig til nogle og tyve tufen- 
de Rubel : hvoraf kand sluttes , at Va- 
rcrne , fom der udfdres famt de faa , 
fom indfores , maa dog belobe fig o- 
ver 400 tufende Rubel aarlig. 

I Kola er fall ingen Handel ; thi der I Kel*. 
ankommer ikkun aarlig cen eniftc 
Franfk-Mand, Com forerSalt med fig 
ind og Lax igien ud, /aafom ban har 
der forpagtec Lax- Fangften. 

Handclen i Puftofcro er ogfaa afiPufio- 
faa liden Betydning , at Skipperne ^"°' 
kand maafkee neppe finde , hvor 
Havnen Jigger. 

I 6ft~S6cn er deriinod HandelenisR. 
paa de Rusfifke Provinccr faa meget Socn. 
defto ftorre. I Riga aliene belober 
S6e- Tolden med Portorium fig aar- 
lig til 300 tufende Alberts -Daler: i 
Viborg tir20 tufende Rubel: og i Re- 
vel og Narva paa hvert Stxd unge- 
fer ligefaa meget fom i Viborg. Men 
efterdideVarer, fom gaaer ind ogud 
i alle difle Stasder vcd oft- Soen , gaaer 
hverken ind i Rusland, fores ey hel- 
K4 Icr 
Tom. I. 1^2 Om Handelen. 7. Cap, ler fajdvanligen ud derfra , faa er dct 
egentligen den Petersborgifke Han- 
del, paa hvilken der fornemmeligbor 
agtes. Den halve Deel af den drives 
a? Engellasnder , den fierde Deel af 
Holla?nder , og den fidfte fierde Deel af 
andre Nationer. Jegtroer ey atkun- 
de fornoye Lgeferen faameget med en 
vitloftig Befkrivelfe over den, fom at 
give ham de Efterr«rnfnger i H«n- 
derne, hvoraf han felv kand beft heri 
domme. 

Forft vil leg meddele ham en Liftc 
paa de i Petersborg eet Par Aar an- 
kommeii. komne Skibc og de Kiobmaend, til 
deSkibe. j^y.jj^ de harv^retaddreflerede Der- 
nsft vil jeg hosfoye en Fortegnelfe 
over de i dffle Aar udgangne og ind- 
komne Varer. Og endelig vil jeg for- 
klare dct tungefte heri ved nogle no- 
dige Anmasrkninger, sluttende en- 
delig med Told-TarifFen og faa- 
danne herhid henhorehde 
Ting flere. Lifte* 

verdei 
Peters- 
borg an 

Lifte cm 10 11 12 Lifle paa Skibene af j 744 og 1 745 j^ 5 Lifte paade Skibe, 


fom Aar 1744. 

1 Petersborg. ^ 


og 1745 ankom ti 


Aar 


1744 - Aar 1745; 


I. Danfke - • 


I* - - 18 


II. Enge'.fke 


iiT - €9 


HI. HoUandfke 


61 - - 32 


IV. Lybekker 


29 - - 31 


V. Svenfke 


i^ - -> 9 


VI. Roftokker - - 


it - - i| 


Vir« Hamborgere 


6 » • 7 


VIII. Franfke 


f ■ 7 


IX. Danfiger 


f • - 6 


X. Kieler 


2 ■ - a 


XI, Stctiner 


2^ - - 5 Tilfammen Aa r 1744 S kibe 264 og 174^ Ditoi95. 

Heraf var addrefferede 1744 ©g 174* 
til * ^ 

1 RiddefS - - if 

2 Belkamp - - 16 

3 Bardevig - - 7 

4 Vigor og Com{)agnie 2^ 

5 Krammbnd og rimmerman zz 

6 Jacob Volf 

7 Thomfon og Peterfon 

8 Napier og Hafenfeller 

9 Reinsdorf og Compagnie 

10 Stephan Lindeman 

1 1 Jacob Magnuflen - 

12 Johan Fund 

1 3 Georg Volffert og Grot 

K 29 
14 

S 
6 7 

6 

10 

n 
18 

8 
16 

6 

S 

2 
2 

10 11 12 13 ' f 4 Lifte paa Skibene af 1 744 og 1 74 f . J 4 David Verner 

I <i Deutfchnan og Compagnie 

16 Safenhagen. 

17 Vauel 
ig Preskot og Liig • 

19 G. Hofer 

20 Koppen - - 
a I Pahl og Henslein 
22 Liraborg og Botling 
2iS Svellengraeber og Mid- 

dendorf 
24 Frafer 
3f LudoIfDohm - 

26 Jacob Barts r 

27 Jacob Stelling 

28 Dingley og Edvard 

29 Andreas Ohm 
50 de Friis 
3 1 de Voigt ' - 
3s Daniel Otto 
3 3 Johan Kreuz 
34 Markus Bajeni 
3^ Meyer og Sander 

36 Koflel og Hak i 

37 Hans Tobias Neyman 

38 Krempin og Compagnie 

39 Jonas Noogleyer 

40 Michael Friderik Kapel 
4.1 Chriftopher ohlers 
4a Ordre - ' - I 
I 
I 
I 

2 

3 
2 

I 
l 

t 

2 

I 
I 

4 

3 
3 

2 

I 

I 

XO 

X 
2 

s 

I 

10 

1 

I 

41 

264 X 

I 

7 
2 
I 4 

3 4 

3 3 

m 

3 

M 

I 
I 

' m'- 

II 

37 I9f 

De cm 10 11 12 De indkommende Varer. 155 Tom. L 

DeVarer, fom indforresiPe- 

tersborg i et ubenaevnt Aar, Varernes Navne 

Sortering. 
h 

Mineral- Riget.' 
I. Farver. 
Aurym pigmentum 
Blaat til Srivelfe 
Blyant og rodt Kride 
BIyfe-Hviidc 
Bur Varernes Udmaalning 

eftcr 12 Fund 

8<J Pud 30 Fund 

17 Pud - * 

486 Pud 31 Fund 

41 Pud i'/ Pund Kaaber-Gron eller Gron-Spand 
- lyrkifk og andre Slags 517 Pud lo Fund 7 Dito Venetianfk 

8 Kride, reven 
5 Orlean 

10 Sandel, rSbd - 
J I Dito blaa • 

It Sinober 
II. G!as. 
1 Briller, indfattede 
a Dito i Solv indfattede 

3 9 Pud 

69 Pud' - 

1 8 l^d 20 Fund 
28^9 Pud - 
7S7i Pud - 

29 Pud 171 Pund 

45 Dofin 9 Par 
I Dofin - Butellier , ledige og ordinaere, 93381 Stykker. 

Glas, rodt for - - 30 Rubel. 

Speylefor - - 2889R. 6oKop^ 

Koraller - - 1950000 Styk 

Vindvers Glas, Hamborgfk 6xt Kifter 4 

5 
6 

7 

8 Dito Franf k 4 Kifter 
II. Mc- Tom. I. 1 j-tf De fndkommende Varer. 
III. Metal baade ud- 

tratkket og slaget og 
pafl anden Maade 
forarbeydet. 
I Blye 

a Guld i Eager 
3 DitoogSolviGaloner f 04 Pud 
- 176 Bager 

4. Dito og S5lv i StofFer og Brokaderfor 7936 Rub. f Dito, slaget 

6 Glands -Guld r 

J Guld-Traae 

g Guld-Trefler.u-afgte 

9 Jern-BIek, hvjidt og enkelt 

10 Dito, dobbelt 

1 1 ]ern-Kram for 

12 Dito, ftnaa for 

1 3 Jem - Skrine , to for 

14 Kaaber Kiedler 

15 Kiaber-Traae 

16 Mefling Latuun 41'und 20 Fund 

^7^0 Fund 

19 Tbnder 

igTonder 

8904Rubel 5oKop. 

999iRub.j';Kop. 

60 Rub. 

98 Pud 

- 5 Fund 

- 107 Pud 17 Mesfing i Kiedler ogBekkencr 4661 Fund 

5g Mesfing i Finge -Bore 

19 Dito i fmaa Kat 

ao Dito Som - - 

a I Dito Somme-Hoveder 

22 Dito i Kaarde- eg Herts-Fin- 
- - gerjGreeb , forgyldte 

23 Dito i Vzgte 

24 Qvaeg-Solv 

25 Ridder - Stierner - 

26 Staiil 

27 Dito i Klinger og Gevaer for 524 Gros 7DoCn 

121 Pud 

49 J 00 Styk 

'. 33 Pud 

20 Styk 

1 Fud 

%9 Pud 

11 Styk 

lO Pud f Fund 

uof Uubcl 

sg Dito f: cm 10 11 12 DeindkommcndeVarer. 157 fom.I, »8 Dito i Knive og Gafler for 

29 Dito i Kaffe-Mbller 

30 Dito i Leer, medhvilkeman 
- - slaaer Hde 

51 Ditoi Naale, alle Slags 

32 Dito i Sye-Naale 

33 Dito i Skrit-Skoe 

34 I^ito i Traa 
3T Solv, slagec 

36 Dito i Boger 

37 Dito Uhr-Verke for 310 J Rubcl. 
9 Styk, 

4401 Styk 
IS7500 Breve 
15093^00 Styk 
iz Par 
647 Pud 
l| Pund 
12 Boger 
2i7g Rubel 38 Dito med Galanferie Varerfor agiijiR. gfK, r 39 Tin i Fade ogTellerkener 

40 Difo i andre kar - 

41 Dito SIxc 

42 Dito i Folium for 

IV. Stene. 

1 Flinte-Stene 

a Grifler - ^ 

3 Fimp-Sfeen 

4 Porfellacn-Glas- og Leer- 
- - Kar for - 
f Slive-Stene 

6 Smelte - Degel , een 

7 Steen-Kul - 

5 Tobaks- Fiber 

V. Ting, Com foruden 
de oyenmeldte regnes 

iblant Mineralierne. 
I Alluun 
3 Galmey • - 32451 Pud 14 P, 

88 Pud 6 Pund 

3*So7Pud 

24 Rubcl 

28000 Styk 

f 00 Styk 

14 Pud 

13133 Rubel 80 K. 

406 Styk 

4 R* 40 Kop, 

64 Laefter 

J669i Gros 13036 Pud 24 Pund 
850 Pud 
3 Sal Tom. I, 1^8 De indkommendeVarer. 20 Pud 30 .Fund 

I Pud 2oPund 

4 Pud ^Pund 

855 Pud 3 Sal Ammoniak 

4 Skille-Vdnd eller Aqva fortis 

5 Smergel 

6 Svovel 

7 Vand, mineralfk, faafom Spa 

og deslige - 1377 Krukker og Butellier 

Dyyr - R^iget 
I. Farver, 

I Berliner Blaa « 

a Kokfenille 
III. Fifk. 

I Anfkiofer 
•2 Flynder, ftore 

3 Dito fmaa 

4 Laberdan 

5 Muslinger , SyUede 

6 Sild , Norf ke Graa-Beens 

7 Dito , Hollandf ke 
S Dito rdgede 

9 Stok-Fifk 

10 Strbmlinger 

I I ofters Fnf ke og Saltede 
If, Horn, Been og 

Skaller. 
1. Fifke-Been 
a Hiorre * Takke > pulverifefet 

3 Kamme af Horn , siscte 

4 Dito af Been 
? Perle-Moder [ot 4.2 Pud igPund 
10 Pud 32 Pund 

1 171 Smaa Tender 

f 00 Styk 

33195 Styk 

3O4 Tbnde 

af Anker 

1 3001 Tonde 

TSSi.-sTonde 

800 Styk 

46 Pud 

84 Tbndet 

437 ionder 18 Pud 30 Pund 
3 Pud 1 8 ^und 

19^8 "Styk. 

» 764 Styk ; 

33 Rubel t IV. K6i Deindkoraraende Varer, 159 Tom.U IV. Kiod. 
1 Giacs , rogede 
a Oxe-Kibd,roget 

3 Oxe-Tunger, rogede 

4 Svine-Kiod.rogetFlefk 

5 Pblfer, rogede 

V, Lsder. 

1 Gyrtler - - - 

2 Handfker for Mand-Folk og 
- - Fruentimmer - x^ii,. i^umi d * ar 

3 Dito , udfyede raed Quid og Sol v i Dofin 4 Par 
4Hefte-Toyfor - o.^o„u„tr__ 
<f Kaarde-Geheng I Pud 3 8 Fund 

1 1 Pud 31 Fund 

39 Fund 

10 r Pud 37 Fund 

69 Pad 

4;Styk 
1114 Dofin 6 Par 6 Kalve-Skind, garvede 

7 Pergament 

8 Pund-Lxder 

9 Skoe til Mand-Folk 

10 Dm ril Fruentimmer for 

1 I Skoe- og Toffel-Blade for 
u Smede Blaefe-Belge 

13 S'tromper af Laeder 

14 StSvle 

1 5 Tbfler til Mand-Folk for 
VI. Silke. 

I. Sike, fpunden 

2 Atlas for 

3 Baand uden Guld og Solv 

4 Dito med Guld og S5lv 

5 Baand ai adden Sorte 

6 Baft for 

7 FIbyel 83oRub, yoKop. 

6 Siyk 

89 Pud 

80 Blade 

28 Pud 20 Fund 

624 Par 

f8oR. SoKop. 

3oKub. foCop, 

4 Stykker 

II Par 

i^ Par 

23 Rubel. 

10 Pud 8 PuT^.d 3St» 

1280 Rubel 

4Pudi^^Pund 

3 Pud I J Fund 

«44oArrkin 

i4f Rubel 

603^1 Asfk.in 

8 Fran- Tom* I, i6o De indkommende Varer. 8 Franfer 

9 Graditur og Terfenille 

10 HaarPunge 

11 Haandfker 

12 Kaarde-Geheng 1 1 Fund 

f29i| Arfkin 

402 Styk. 

5 \ Pund 

5 Fund 13 Klxder udfyede til Mand-Folkog 
Fruentimmer for - 8636R. 4oKop, 

2f02 Affkm 14 Maar, fmalc 

If Dito, breedt » - 

16 Dito med Guld og Selv 

17 Dito halvmed Guld og Solv 

18 Palentmer af Silke og Haarfor 

19 Punge - _ - 

20 Stromper til Mand-Folk 
a I Dito til Fruentimmer 
22 SkerfFe - - 
a 3 Tafcfor 

^4 Dito fmalt - - 

a^ Dito, breedt 

26 rSr-KIaeder, heel og halv af 

Silke for - - 8^04 Rub 3? Knp 

27 Toy og Damafter , - 2 1 : tyk 

28 Dito Kinelifk og Italiaenfk - 178 Styk 

29 Vatter 
go Vox-Taft 

VIK Uld,Haaro.r.v. 
1 Barkan for 
3 B^y 

3 Dito - - 

4 Biber ftorfte 
f Dito Mellem Slags 
€ Dito , fmaa i2f Arfkin 

17^1 Arfkin 

1 106 Arfkin 

939 Rub. 

If Dofin 

1 ^^ Dofm 5 Par 

43 Dofin 3 Par 

r4 Styk 

4547 Rubet 

3 J 3^ Arf-iiii 

2z6l Arfkin 19 Pud 30 Pund 
50 Arfkin f67 Rub 2 Kop.^ 
f08o Arfkin' 
192340 Arfkin 

f 22 Styk 

761 >S'tyk 

i2joScyk Blr cm 9 10 11 12 De indkommende Varer. ig.! Tom. I 7 Biber-Handf ker til Mand - Folk 2 1 Dofin 8 Par 

8 Biber-Hatte . H Dofin 10 Sty k 

9 Dito,halv.^ne - 161 Doling Stvk 10 Biber-Strbmper til Mand-Folk 

11 Dito ti! Fruentimmer 

12 Bord-Dekker - • 

13 Byrfter . 

14 Draget for 
i^ Flonel,fmalt 

16 Flor - m 

17 Grifet for 

18 Hatte, ordinajre * 

19 Hatte-Piumafer . 

20 Kalamanker - 
31 Diro halve - - 
22 Kameel-Haar fpunden 
13 Kamelot, befte slags 
24 Kameel-Haars-Knappe og an^ 

dre Slags , for - 28 T9 Kubel 1 y Kop, 

2^ Kapieel-Haars Stromper til Mand- 17 Dofin 
14 Dofin 
II Styk 
6| Dofin 
3396RubeI 
40363 Arfkin 
194 Styk 
27 fc Rubel 
«4 Dofin 
277 Style 
38^9^ Arfkin - 
*oo Stvk 
77 Pud 26 Fund 
37i Arfkin Folk 

26 Dito til Fruentiramei:. 

27 Karadafler 

28 Klxde, Mellem-Slags 
49 Dito skt Lettif k 

30 Dito ) slst ffa andre Staedef 

31 Dito, gandfke slact - _- ^ ^^^ 

3 2 Dito for Soldaterne a f 7 Kop. 3 949 gg^ Arfkin 

33 Dito af ordinxr Sort. if 0^9^ Arfkin 

34 Dito Slefifk . j ,Qg ^jyl^. 

3f Dito befte Slags ogfCarmefia ai972 Arfkin 

36 Dito iLapper> slotted ' « J8 Pud 

*• S7 Dit» 4^7 Dofirf 

19 f Dofin 8 Par 

2621 Dofin 

932741 Arfkin 

37 Styk: 

464? Arfkin 

867 T7 Arfkin cm 


10 11 12 13 Tom. I. 162 De indkommende Varer. 76 Pud 
42 Pud 

J 80980 Arfkin 
18 Pud 
238 Dofm 
1 5 r 00 Slyk 
■261 Styk i 
1 12 Rubel 
1^2848 Arfkin 
78921 Arfkin 
8177 Arfkin, I 
16225 Arfkin 
1789 Arfkin 
1132^ Rub. Si^Kop. I 
20f2 Rubel 37 Dito i Lapper afMellem-Sorten 

38 Dito i Lapper fine 

39 Dito -Lifter 

40 Mennifke-Haar 

41 Nat-Huer og Bryft-Troyer 
4z Penne-Fedre 
43 Rxve-Skind til Pelfe 
'44 Soy for 

45 Stamet, ordinaer 

46 Dito dobbelt 

47 Stof 

48 Dito andet Slags enkelfe 

49 Dito dobbelte 

50 Tapeter for 

51 Trip for 

^2 Uld af,Faar - - 

^3 Uldet Toy til Under-Foeder 402 1« Arfkin 
f4 Uldene Stifletter - ico| Dofin 

VIII. Ting , fom endnu henforcs til Dyr- 
Riger. 
1 Ofte, Hollandfkeogandre 
deslige 

Dito, Parmefan 
Pomade 
Smor 
Saebe, udenlanfk 

III 

Plante-Riget 

I, Blade 
I Tee - - 93 Pad 1 1 1'und 

a To- 2 

3 
4 
f 1 64 8 Pud 8 Pund 

r 129 Pud 

2 Pud 1 Pund 

287 Pud 20 Pund 

12 Pud 1 9 Pund i cm 9 10 11 12 De indkommende Varer. i«3 TomL 2 Tobak, Ktiafter - 23 Pud 31 Fund 

5 Dito i Ruller - - 6 Pud 4 Fund 

4 Dito , Snuf Tobak , Rappee 6 Pud 24.1 Fund 

5 Dito , Spanf k Snuf-Tobak 3 Pud 29 Fund 

6 Dito, Snuf-Tobak af andre Sorter 38 Fund 

II. Farver. Drage-BIod . 

Indigo 

Indigo Lauro - • 

Korkumeie 

Krap 

Lak , Venetianfk 

Paftel 

8 Sajflor - - 

9 Sminke for 

10 Voy - 

11 F*arver, fom eyer^aevntei 
TarifFen , for - 

III. Fr6e» 

1 Aniis 

2 Kanari-Froe 

3 Kummel 

4 Senop - • 10 Pud 

- - 1997 Pud 

If 2 Pud If Fund 

jf Pud 20 Fund 

3730 Pud 31 Fund 

1 Pud 4 Fund 

97 Pud 

19 Pud 20 Fund 

f8 Rubel 

166, Pud 20 Fund 

1577 R« S3 Kop. 

30 Fund 

10 Pud 3^ Fund 

30 Fund 

9 Pad 12 Fund 

IV. Frugter, Europasifke og Afiatifke , 

terrede og Frifke^ ufyltede og fyltede 

I Ananas, indfyltet for - 44 Rubel 

aAfiafor - 48 Rub. 5 Kop. 

3 Bonnet, ordinaere Tydfke ^ | Tfketverk 

4 Dito Banille og Kakao 4 Pud 6 Fund 1 a Led. \\\\\\\\\ 
cm llll|llll llll|llll llll|llll 
2 3 4 lllllllll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|IIIH^^ 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tom. I. 164 D£mdkommende Vareri 

^ Citroner , frifke - 9635 Kifte 

6 Dito , indfaltede 488 Oxe-Hoveder 2 Ankere ^ 

7 Citron-Saft - 109 Ankere 

8 Citron- og Pomerans-Skaller 231 Pud 20 Fund 

9 Figen - - 224 Pud 2f Fund 

10 Gal-MhlQ - - 301 Fund 

11 HaueFrugter, frifke ao^SiTonde 

12 Dito, Syltede - 31 Anker 3iButeU 

13 Dito torrede Mhle ogPaerer 62 Pud 2 6 Fund 

14 Dito , Kirfebxr for 188 Rub. 20 Kop, 
I f Dito , Svedf ker 3788 Pud 27 Fund 

16 Dito, i Sider eller Mooft 60 Butellier 

17 Dito i Sider af andet Slags 

18 Honning, Bruun 

19 Dito hviid 
io Ingefaer, fyltet 

21 Dito, hvid tSr 

22 Dito, fort 

23 KafFe - » 

24 Kaneel 
2^ Kapers 

26 Kardemomrme 

27 Kaftanier , frifke 

28 Konfekt , fyltet og tor 

29 Ditoj'af Sukker 

30 Korender 

31 Mandler 
33 Mufkat-Blomme 

33 Negliker 

34 Nbdder, Mufkat 
3 ^ Dito , Fiftas 
36 Dito ordinsre 444 Butellier 

i^f I Pud 

221 Pud 

S% Pud 17 Pund 

II Pud 231 Pund 

62 Pud 3^ Pund 

- ?334l'ud 

97 Pud 13 Pund 

181 Pud 22 Pund 

87 Pud If I Pund 

49 Ptid 32 Pund 

.361 PudiSi Pund 

8 Pud 

602 Pud 20 Pund 

729 Pud 32^ Pund 

4 Pud 3| Pund 6 Pud 3I Pund 

9 Pud 

9 Pud f Pund 

5 Saekke i Skiepp^ 

37 Dito cm 9 10 11 12 De indkommende Varer, i6f Tom* I. 3^ Dito, Val-Nodder , 

38 Oliver 

39 Peber 

40 Dito,hviid 

41 Rofiner 

4i Safran - f 

43 Skokolade ^ 

44 Sukat 

V. Gummi» 
Beg, tynd 

Dito til at rispe med 
Harpix til at flryge Buer 
Kopa! for 
Lak til Breve 

6 Maftix , hviid 

7 Rav for - 

8 Rav-Koraller 

9 Storax 

JO Virbg, slact 

11 Dito befte 

12 Virogs Stov 
1} Vox-Lyys 

14 Vox til Skoe for 

VI. Korn. 

I Erter - , 

12 Havre 

3 Kringler og Tvebakker 

-4 MaelafBog-Hvede 

<; Dito af Erter 

6 Dito af Havre 

7 Dito,Kraft-Mael 

L 3 30000 Styk 

i4f Anker 

If 79 Pud 6 Fund 

I Pud 3 1^ l»und 

3T84 i'ud 

I Pud 10 Pund 

22 Pud 19 Pund 

14 Pud 32 Pund 

ifo Tender 

10 Pud 

U2 Pud 20 Pund 

10 Rubel 

I Pud 34! Pund 

3i Pund 

86 Rubel 

I Pud 26 Pund 

I Pud 33 Pund 

iq8i Pud 30 Pund 

33 Pod ro Pund 

32 Pud 

79 Pud 271 Pund 

I Rubel yo Kop. 

i6|Tfketverk 

2f Sa:kke 

741 Anket 

I Pud io Pund 

- I Pud 

-3 Pud 39 Pund 

i68»i'ud 36 Pund 

8 Nu. Tonitl. 1 66 De indkoaimende Varer. 5 Nuclei er for 

9 Pudier 

10 Rilen - Gryyn 3 

11 Dito, et andet slags 

VII* Linned. 

I Baand , Floret for 
a Kammer-Dug 

3 Kanifas , ftrivet 

4 Kniplinger for 

f Linnet trt Bord - Duge 

6 Dito til Servietter 

7 Laerred, udenlandfk 

8 Traa , Hollandfk i 

5 Traa-Handfker, valkede - 
10 Traa-Trefler 

II Vox-^Dug, fort 

Vin, Ollic. 
1 Bom-Ollie 
^ Jasmin -Ollie 

3 Kaneel-OUie i 

4 Loorbser-OIie , 

5 P -merands Ollie - 

6 Rav - Ollie - ? 

7 Rover Ollie 

8 Terpentin «! 

9 Dito Venetianfk 
JO Teriak 

IX, Papier. 

I Blnmfter- fom ergiorte med 
af Papier, Silke, o.f,v, for 118 Rubel 

39? Pud 

296 Pud 28 Pund 

127 Pud 2 Pund 

4619 R. ^o Kop, 

1361 Styk 

i6o<7 Arfkin 

2203 Rubel 

162 Arfkin 

771 Arfkin 

20054} Arfkin 

2 Pud 18 Pund 

29 Dofin 

I Pud I Pand 

2329 Arfkin 

2if9 Pud 

- 18 Pund 

6 Solotnik 

1 8 Pud 

4 Pud 2S Pund 

18 Pund 

7 Pud 

103 Pud 

9 Pud 
10 Pund Kunft 600 Rubel 
2 Graat i cm 9 10 11 12 De indkommende Varer. 167 Tom. I, 3 G«at og blaat Papier - 58 Riis 

3 Guld- Papier - - 9 Riis 

4 Kontoir - Boger med reent Papier 14 Stvk 

5 Kort at fpille med, alle slags ion Dofin 

6 Makulatur- Papier * 100 Riis 

7 Poft- Papier - ai?! Rii» 

8 Skriver-Papier ' 2^5 9 ^ Riis 

9 Real eller Alexandrinfk Papier af 

ftorfte Slags - - 4 Riis 

10 Dito af Mellcqi-Sorten - 82 Riis 

1 1 Dito af Mindrte Slags - 61 Riis 

12 Tiyk- Papier - .323 Riis 
XI. Rodder, 

1 Fiol-Rood 

2 Kalarid Rood 

3 Log , hviid for 

4 Peberood for 

XI. Sukker. 

1 Sukker, Kanari 

2 Dito af Mellem - Sorten 

3 Dito ordinxr 

4 Pudder- Sukker 

5 Sukker -Kandi a6 Pud 34 Pund 

73 Pud 6 Pund 

6 Rubel 

9 Rubel 

iif9 Pud 20 Pund 

9387 Pud 18 Pund 

131^2 Pud 25 Pund 

332 fud 6 Pund 

872 Pud 20 Pund 

XIL Tr£B og Tr«-Varer. o. C v. 

Fade til Viin, ledige, for - 60 Rubel 

Kon-Rog .- - 3 Pud 

Lyfe-Speed - - 1260 Styk 

Nbde-Trx - - STS^Pud 

Proppe til Butellier - 965716 Styk 

6 Rammer til Skilderier for 1 87 K ubel 

L 4 7 Mufi- Tom. I. 1 68 De indkommende Varer. for ^o^- Rnbel 

3 Pud 17 Pund 

54 Styk 

24.2 Styk 

940 R. joKop. 3 Pud 2603 R' 20 Kop. 7 Mufikalfke Inftrun?enter 

8 Skampioner , fremmcde 

9 Skrinefmaa 

10 Spande 

1 1 Stokke tor 
32 Svompe Grasfke 
J 3 Trac til Paneel-Verk for 

XIII, Trs-Uldene og Plante-Ulds^ Varer. 
'l Bora-Uld,raa - - 273 Pud 

S Dito,fpundcn - 3 Pud 3^ Pund 

3 Bom.Ulds-Garn tH Lyys j Pud 3 Pun4 

4 Bomafie - - 12333 Arfkin 

5 Bom-UIds Handfker til Fruentimer 2 Dofii\ 
€ Bom-Ulds Str5mper til Mand-Folk 6 Dofin 7 Dito af Mellem-Sorten 

8 Dito til Fruentimmer 

9 Bora -Ulds-Stif letter 

JO Katuun - - . 

31 Katuuns-Dekkerti! Senge 

33 NetceJ-Dug, befte Slags 

1 3 Dito af Mellem-Sorten og slaet 

34 Sits 

XIV. Viin og Brende-Viin. 

1 Brende-Viin, kaldenArrak 
s Dito Danfiger 

3 Dito Franf k 

4 Dito Rinfk 

f Dito , Ungerfk Vand 

6 DitoEngelfk-Elexier 

7 Viin , Florentiafk 1731 I^ofin 

132 Dofiq 

9 Vat 

2043 Arfkin 

. ' 10 Styk 

34 Styk 

1761 utyk 

1 02 yi Arfkin 

43 Anker 

6171 Anker 

37841 Anker 

731^ Anker 

4063 Glas 

3218 Glas 

2551 Kifte 

. 8 Dito cm 9 10 11 12 ^ 
De indkommende Va 


rer. )69f Tom J. 


"^ 


8 Diro Muf kareller o? andre gode 
Franfke Vine " - 


29JOxe-Hoved I 
9 Diro, ordinaere, rode, hvid 


e, ! 


^F ^ 
Pontak-og Fikadon 


76431 Oxe Hovei d. i 


^^E '~~' 
10 Diro Uinfk og Mofel 


48 U Anker j 5- But ,,,,-, *^« 


^^^ ^ 
ll Dito Spanfke og Rin- 


if 


fll^ 


^^E '~~' 


fke - ' if8*Oxe-Hoved36But. |||| 


Ii 


■PI 


^^- 


J* Dito, Spanfk og Sekt 


32$Oxe-Hoved Bj 


i! 


Kl 


^^= en 


1 3 Dito Ungarf k fra Domu 


1$ Spand 11''!'''^ 


■ 
14 Viin-Eddike 


; 603 Anker 1 1 iji' 
. 730 Pud ii"r 


■ 


^F ^ 


3^ Viin-Sreen 


■ 


^^= ^ 


XV. of. 
■ 


^^= ^ 


I Engelfk 


"306 Anker 33 But, 


in 


^^= ^ 


2 Lybfk - 
! 5 Fra andre diverfe Stseder 


io| Anker W| 


jiyi^U 


^^^^^ 


72?- Anker ii 


hH 


^^= ^ 


4 0!-Eddike 267 Oxe-Hoved i| Anker ii 


IB 


^p- 


XVI.;,ovrlge Ting, Com henfores til U 


1 


^n 


^ — ^ 


detteStykke 


w n iH 1 


^^u 


1^^ 


I JCsnfer - - ^ - ' 


38Pad35Pund ll H 


^^1 


^ — OD 


2 Materia!er tfl Apotheker 


1 i Ii ' ' 


^^1 


^^ 


for 


. . 7fR. 9SKop, ""'" * 


^^H 


^ — "^^ 


3 Pot-Affce 


a Pud 


^^H 


^E_ 
4 Spioter for - 
1 


^ — ^ 
^F— LT) 

^ — ^ 


Ll 
^ — 00 


» 


flni 


p 


m 


^ — ^ 
■■■■Jp 


W^ u 


c 


l|llll 
m : 


2 3 ^ 


1 5 6 


ll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll 

7 8 9 10 1 


1 


12 : 


L3 Tom. I. 170 De udgaaende Varer. 

De Varerfom fortes iid af Pe- 

tersborg Aar 1744 og 1745 

Far ernes UdmaalningPriis- UdmaalningPriiS' 

unrterim efter Va^c ^ RukL efter V^gt, Rukl^ 

Mail eg 
T4I. Sortering efter Viegt , 

Hdtll og 

Tal. L iR. 338- De Varer, fom regnes til Mc- 
neralierne , iDaade Landets egne 
og trafikecrte ..item tilbage- 
fendte, raaogforar- 
beydede. 
I. Metal. 

iHaand-Boot iDof. i R. sDof. xrv. 

5 Jem i Stanger 218763 I'd. I383«4 R- 194463 P^l- 128346 R- 
tJDitoiAnkere 798 Pd. 798 R. • * ' 1 

4Jcrn-Som - - ' " ^^"^ ^^^ 

^KaaberifmaaKar 5 - 66- 15 - 

gjSolv-Baand iDof. ai - 

7 Solv-Franfer i2Arf. la - 

8 Solv- og Guld- 

Hals-Kla:der IsStyk 24 - - • 

a Solv og Guld-Liv- 

Baand l8St. 36 - - - 

lOSolv-ogGuld- • 

Sleiffer 6 St. 13'- " 

ilSolv-ogGuld-Snorei Fund. 30 - 

- ll.Salt« - - - - i8Pd. 

in. Stene. 

iKarniol 10 Pd. l200Rub, - ... 

2 Tegel . 130 00 St. 16 - - - - - 

Summc nfra Aar 1744- 14 06 lO Rub. 1745. 12859? ^_: 9R. De udgaaendeVarer. 171 Tom.I» II 

De Varer , Com henfores til Dyyr- 

Riget, baade Landers egnp, ogtra- 

fikeerfe og nlbage-fendte , raa 

og forarbeydede. 

I. Been. 

l?d. I Elephant Txndcr 
SElends-Fodder - - 

II. Fifke. 

1 Hiius-Blas cller FifKe- 

Liim, berte Slags iVi. 

2 Dit-inellcm Slangs 1578 - 

3 Dito, ringere 3788 - 
ij Kavear^preffet 7280 - 5 Krebs-Stenc 

6 Lax , roget 

7 Ofetrine , eller 
Star rdget 

g Sild 

9 Sterlette , rogct 

10 Stok-FifK 148 
3 20 - 
13 Td. 

31 - 

lII.Kiod.o.fiv. 

1 Biber-Geel med 

Melk , 10 Pd. 

2 Dito uden Melfc - - 

3 Flefic - - 
4Ki6d 1365 - 
5 Ode - . 
6P61fer - - 
ySmot 141 - 
8 Tunger . rogede 47 - 

IV L^dcr. 

I Handficer focrede - - 40 R. \ 4R. 

IG2<50 - 

227JO - 
72SO - 
1333 - 

3 - 

14 - 

32 - 
1 - 

19 •; 8 Par iPd. 

388 - 
2187 - 
1679 - 

I - 15 Pd. IR. 6R. 

2789- 
1083?- 

2558- J2- 953 R- 


-gPd. 


381R 


- 


9 - 


1068;- 


- 


-27 - 


30- 


955 - 


128 1 - 


664- 


" 


3 - 


6- 


- 


I - 


I - 


283 ' 


803 - 


1544- 


14- 


l» • 


21 - 


■ « 


4Dof. 


19 R. 

2 Hcfte- ik' 

Tbfti.L I7» De udgaaende Varer, P sHcfte-Hude, 

indfaltedc 30 Pd, 12 R. 

3 Hefte-T6y ' i - 22 - 

4 Jufter , cllcr 

Riis-Laedcr 130490 - 5^21963 

5Pund-L3cdcr 157 - 399 
6 Dito og Ovcr- 

Lacder - - - - 

yRukkervan 3oStyk 13 - 

8 Sadlc-Giorteler - - - - 

9 Saffian 142 St. 142 - 

10 Skind iiidfaltede - - - - 

11 Dico af Gaidderog 

Bukke, garvcdc 242 DeC 755 - 

I2DitoafKaivc 24081. 55 - 

13 Dito af Oxer 99 - 222 - 

14Skind-Huer - - - - 

15 SKind -Fiber - - - - 

i6StSvlc 6 Par 3 - 

i7T6fler - - . - 

igValfifk-Remmc 481. 17 » 

V, Pels-Verke. 

I Faarc-Petft - ' "• - 
3 Graa-Verk, allcSIags 

Siberifec for - - 5990 R. 

3 Dito Rusfifite Egeaer eller i64i53Pd.6s66is- 

783 - 9286- SIS - 
5Styfc 

1 Far 
17 St. 

2 Par 

150 - 

3 - 

a - 

49 Par 

38 - 901')- 

I - 
16- 337- 
I- 
I- 

23- 
12- 6 St: 18R. 

gioo St. 13X6- Graa-Vcrk 1 66200 St 
4Hare-Skind 330674 ' 
^Hetmelin 1 3 800 - 

6 Sobel-Palehtiner - . ' 

7 Et andet Slags Sibe- , 

rife Pels-Verk 103 *' 
g Endnu et aiitfet 

Slags' 200 • 

9 F.ndnu et ghdet 

Slags 34 • 

! o Tiger-Skind • '. 7479 

30464 

1382 >• 34 1^1620 - 
576927 - 
7160 - 

3 ♦ 18 - 12295- 

62599- 

1918- 

90- 

7245- 57- 

Vf. Sil' cm 9 10 11 12 De udgaaende Varer, 173 Tom.l. 180 200 
220 

3^0 33 St. 
3 St, VI. Silke-ogSilke- Varer. 

iSilke, raa 7413 Pd. 518942 R- S^H^d- 

3DitofraArdafK 1562 - 874^2 - 3i5 - 

3 Atlas - - - - J|St. 
4BaandafSilke ^ - * - 3 Par 
5Blomfter,Kineft- 

fice for - - 

6 Damaft. KincfifKC 13 St. 
yDito kaldet Kana- 

vald og Kutky - - 

8 Dekkener, Tyrkiike 4 - • 

9 Floyel 5 St, 

10 Graditur, KinefifK. 
fordasrvet 323 Arf. 

1 1 Huer af Silfee , 
Perfunfkc - - " ", 3° " 

isSilke-Toy iPakkei35 - - - - 

13 Dito, Kinefifk for - - 30 - - - 

14' i!keLiv-15aand - - - - 8 ' 

15 Sktiirci,Arinenianfk 

Silke-ToymedGiild for 8 - " " 

l6Tar-Kla;derafSilke 

dobbcltcogenkelde 3 Dofi 19 - - - 

VII. TcEl!ig,S«be, Tran. 

iTdligbefle Slags' 18258 Pd. 3388? "• 30';<54Pd. 

2 Dito, Mellem-Siags 46908 - 87062 - 59595 " 

3Dito,sla:t 9593 - I7705 " 25495 - 

4Ta:llig-Lyy9 1824 - 4560 - 2943 - 

5Sebe,haard 2532 - 4052 - 1523 - 

6 Dito, sla:t 30 - 37 - " " 

yTranafSbe-Hunde 229 - 195 - " ■ 

VIII. Uldene Varer og deslige. 

lBay,fmalt 336 Arf. 

3Biber-Uld I Pd. 

3Byrfler,Kinefifke 100 St. 

4 Byrfter af Sviin, ~ 

ordiiia;re 9178 Pd. 36485 * ^73°, 

5CuunafGiaes - - :. * *^ 364948 R. 

72030- 

I- 

246- 

27- 60- 

I- 

34. 18 R. 
3 - 4Pd. 62565 Rs 

86625- 

41933- 

8596- 
3056- ?6R. 27806- 

973 - - 
6 Flo-. 
•mKSfm;. Tom. I, 174 De udgaaehde Varer, 6 Floncl , fmalt 43Arn 


_ 


. ■ , 


- 


7 Haar af Gede- 
Bukker SiP'l. 


15 - 


67' 


35' 


SDito - - 


.- - 


32 - 


'"i-i - 


gHaarafKameler 1426 - 


4278 -, 


I - 


I- 


loHaar,kogte, JO99 - 


1099 - 


- -■ 


. . 


IlHcfte-Halerog 
Mankerkogtc 3 - 


16 - 


III2 - 


1358- 


laDito 3615081. 


1446 - 


68 - 


68- 


13 Klecde, ordinsct 29Arf. 


43 - 


; i 


. . 


14 Stromper af 
Hare-Haar 5 Par 


-? - 


- 


. . 


i5Dito5la:ttcUldene - - 
15 Par 


3- 


I.6UldetTdy 339 Arf. 


48 - 


- - ■ 


- - 


lyVadmel 156090 - 


3127 - 


- - 


- - 


igVerken - - 


— - 


90 Arf. 


7- 


19 Voilok?'-e!ler 
Koe-HaarsFilre 12 St. 


I - 


100 St. 


5- 


Suinmea af Dyyr-Varene for Aar 1744 


og for Aar 


1745 
1450134 Rub. I4I4398R-"I>- HI. 

De Varer, fom henfores til 

Planterne, raa og forjrbeydede , 

Landets egne , rrafikeerte 

ogtiibagefendte. 

I. Blade. 1 Homk - - 


. •- 


41 Fd. 


8dR 


aThce, groti 2Pd. 


321 R. 


3Pd. 


394R 


3 TheedcBu 10 - 


484- 


II 


392- 


4Tbec Sknlan - - 


- - 


I - 


70- 


5 Tobak.KusIisk «ii - 


80 - 


- - 
6Dtto Fyrkifk 30 - 


I"; - 


- - 


- - 


7 Snuf-Tobak, 
Spanfk 4 - 


380 - 


i- " 


- - II cm t 9 10 11 12 De udgaaende Varer. 17^ Tom. I. 160 Pd. 120 R. II. Froe, 

I Finiko, tor 
2Dito, raa 
3 Kummcl 
4Stietii-Annis 

III. Linned. 

I Drel til Bor- 

ffe-Duge 
aDitotilScf- 

vi«tter 
3 Dyne-Vaar 

4Hamp,reen 831469 Pd.1257181 
5Dito,haIv-reen 40560 - 54683 
6 Diiro, Urffkud 10729 -< r47Jo 
7Hampe-B/aar 11 67 81 - 85250 
8 Hampe-ellerSegel-Garn for - - 
9Hampe-Olie 77573 Pd, 7951 1 iPd. 

iPd, 

711 Pd. 

73 Pd. 4R. 

4R,. 

1896R. 

730 R. 14740 Arf. 
58284 - 1032 R. 595 Arf. ^35oR. 

3510 - 6866 - 938 R. 

130 - 6- 

R.409726Pd. 568664 R. 
52749 - 53944- 23184 
89436 353 18446 - 
I 5 160 - 

, 670 - 

13052 - 80276 R. 
I - 47651 
17172 
12514 29951- 

|"62692 - 

6- 

50987- 
37977- 
24021 - 2660 - 1543 - 

13401 ^ 530I9- 

955 - 1022- 

517606 Arf. 54348 R. 

loo - 7- loHor,Teen 6588 
1 1 Dito, lialv reen 7979 
laDitofra Viasnia- 

kov 
13 Hor-Blaar 

i4Hor-Garn 3347 - 
l5Hor-cllerLin-Olie- - 
16 Kalamank af L«r- 

retsBrcdc 729875 Arf. 
l7Kamfas 18 - 

iSLBrred, or- 

dinxr, fmalt 

oggrovt i039oi3Arf. 18182R. 24425Arf. 473R 

I9Uito,fmaIt ^' ^ ^^ 

ogfiint 6545619 Arf. 263461 R 

2oDito,Fljmfk2 10463 Arf. 38917 R. 
3iDito,ravcn- 

dug 342380 Arf 30608 R. 

22Dito,fatvet - - . . 
aj Dito, bullet , 

Bran 17804 Arf. 534 R: 

34D)to,ilrivet 5892 ArC 394 R. .188826 Arf. 7605 R. 
292389 Arf. 43858 R. 

460693 Arf. 3^766 R. 
28 Arf. iR, 18? Arf. 5^- 

35 Sc- |M» llll|llll llll|llll llll|llll 
2 3 4 iiiiliiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii iiii|iiii mil 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tom.I* ,176 De udgaaende Varer. i98i8St. 162297 R.' 
58')8Pd. 2939 R. a5Segel-Dug 14571st. 78393 R 
s6 Taii-Vcrk 713 1 PH. 3 566 R. 
37 Traa allc Slags - - for 3 R, 

IV. Matter , Rusfifk. 

10960 St. ' 504 R. i6iooSt. 734R- 

V. Trs. 

I Biaelkcr og Spasr 434 St. IIR. 18 St. 2R. 

2Breiide-Veed ' 361 Faun. 722 R. 323 faun.258 R- 

3 Bretter, allc Slags 11645 St. 3246 R. 2592 St. 388 R- 
4Ditotil Oxe-Hoveder 20o6St. loR. - - . . 

VI. Ovrige Ting , (om her henhorer. vd. PH. 1 Aly Biigance, en Rood 
a Agurkcr for 
3 Bom-Ulds-Garn 
4Blommer 

5 Brood 

6 Erter , Rusfif kc 3 2 Td. 

7 Dito, Petfianf ke j Pd. 
gGryyn, adfkillig Slags 609 Pd. 9 Harpix 
lOrionning 
1 1 Hvede-Ma:f,fiinC 
J2Dito,groverc 
13 fslodder , Oftindifke 
54 Rofiner 
15 Skampioner 
jSSider 

' J7 Tufk, Kincfisk 
18 Vox 
1951 153 Pd. 
40 Pd. 
8Pd. 3 PA 

for R. 

2R. 
70R. 16R. 
IR. 

183R- 

76R. 

6iR- 

6R. 8R. 
3R- iPd. iPd. 
2Td. 

i8«Pd. 
75iPd. 
l49Pd. 
2Pd. 
l9Pd. 
iPd. 
iPd. 
iPd. 
25Butel 
for iR. 

a23R. 

4R'. 
68R. 

220R- 

iR- 

8R. 
3R. 
2R. 
2R. 
loR. 
4R\ i0366Pd.io3268R- 6687Pd. 6izii?u 
4 0xc-Hovcd 16R Suramen af Piante-Varene to r Aaf 1744 og for Aar 1745 

2r«;6o26R. i262269R» Item af Dyyr-Varcne 14S0234R. 1414398 R- ItemafMincraliernc 1406I0R. 12859'; R- SummaSummarum 3711O34R. 284IG98R' M 7. Cap, Om" Hanclelert. 177 Tom* I» Af diffe Fortegnel'fer fees last, hvad 
for Hoved-Varer fores ind i 6g ud af 
Rusland : nemlig ind, fornemuielig 
Klsede-ogUrte-Krarn, Viin og Far- 
ver; og ud, Jem, Huus-Blas, Kavear 
preflet, Lsedef ,i f^r Jufter, Tgellig, 
Vox, Pels- Verk, Hatnp,Liimed og 
endelig Silke, fom fores igiennem Lan- 
detfra Perfien. Man tjenkcey ,at i dif- 
fe Lifter opregnes alio Varcr, fonjfor- 
handles i Petersborg; thi mange nyt- 
tige og alia nodvendige Ting faaes 
dcf i faadan Micngde,' at de hverken 
fores ud cller ind i Landet. Derfor- 
uden har jeg maat udelade noglefrnaa 
Artikler af indkommende Varer , fom 
for Exempel Sydolio, Skilak, Sude, 
Sajete , hviike Rusfif ke Ord jeg har ey 
forftaaet at overf^tte. 

Jeg har forteret alle Varerneijor- Grundeu 
dens faa kaldte tre Riger , og derigieii tHVarcic- 
ideres Slags, paa dec at Fortegncl-J'^"^^*^ 
feme kunde ftrax og defto tydeligere ^" ; 
fattes. Det kand v^rc , at Kienderc 
finder een eller anden Vare anfort 
under en ArtikeU hvor dc ey vildc 
foge den; thi hverken er Sorteringcn 
f keet paa de? noyefte , ey heller efter 
TpmJ. 178 OmHandelen. 7, Cap. ii m denbrugeligeHandcls-Maade. Dennc 
grunder fig ey faa megct paa Varcrnes^ 
tredobbelteOprlndelfe enten af Mine- 
ralierne , eller Dyrene eller Plariternc , 
fom paa Varernes tredobbeltc Drug , 
formedelft hvilkcn de tienner enten til 
Mennifkenes Underholdning , Sund- 
hed, Lyft, ogVedcrqvsgelfe, eller 
til deres,n6dvendigc,maeeIigeogan- , 
ftsndige Klade-Dragt, eller ogfaa til 
at fkaffe dem nogen anden Fordeel i 
deres LevnetogHandtennger. 
DeiP6rae Det forfte Slags Varer inddeles i- 
Slags- gien faaledes, at de, fom bruges i 
Runfter og Haand-Verkcr, faafoni 
Farver , Liim , o. f. v. forhandies af 
Materialifterne : dc , fom bruges i dag^ 
ligHuus-Holdning, faafom Krydcricr 
"o, f. V. faslges af Urte-Kr^mmerne: 
Medikamentcr af Apotckcrne : kan- 
deerte og indfyltede Ting af Sukker- 
Bagerne: Vine, Brajnde-Vine o. 1. v. 
af Viin-Handlcre: og faa fremdeles 
med Tee, Tobak 0. f. v. indtil den 
nodvendigfte Handel af famme oyc' 
meed , faafom Bageres , Bryggeres, Slagteres , Korn - Handleres , Salt- 
Kraemmereso.f.v. Dee ' I cm 9 10 11 12 7* Cap* Om Handelen. 179 Tom, Det andet Slags Varer inddelesigien octandct 
faaledes, at de, fom forfasrdiges af ^^^S'' 
Uld, Haar og Bom IJld, forhandlcs 
af Klajde Kraemmere: de, fom giorcs 
af H6r, af Lasrrcds - Kra?mmei-ne : 
de, fom fabrikeres afSilke, af Silke- 
KrcEmmerne; dc, fom giores af Guld 
Og Solv, af Guld-Kraemmerne: Pels- 
Verke afBunt-Krasmmerne: og faa 
fremdeles med Turer, Paryker, item 
de mangfold/ge Varer afL^der o f v. 
indtil de nodvendigfte Ting, fom er 
med de her bemeldtc af een Nytte. 

Det tredie S'ags Varer inddcles faa- cet f„die 
ledes , at de , fom giores af Metal , for- siags. 
handles af adfkillig Slags Kiobmsend, 
faafom Jern-Krasmmerne o. f. v. : de , 
fom forarbeydes af Trc , faafom Ska- 
be, Kabinetter o. f v, af Kabinet- 
Kr«mmerne : Boger af Bog-Hand- 
lerne: Skilderier af Portrast-Handler- 
ne : Inftrumenter 5 alle Slags aflnltru- 
mcnt-Handlerne : og faa fremdeles 
med Kaaber- Stykkcr, Dukke-T6y 
o. f. V. med alle fmaa Ting indtil den 
nodvendigfte 'Handel af famme oye- 
meed , faafom med Jerii , Tisere o. 

Ma Aldrig 
Tom: I, igo Om Handelen* 7. Cap, i| RufTernes Aldrig kand jeg befkrive denne Sor- 
aiiemoye- tcring faa noye , fom den virkelig be- 
tinT" findes ideRusfifke Boder, Thi,naar 
Material- Apotcker-ogUrte-Krammen 
undtages , faa findes enhver Vare for 
fig i vilTe Boder , faafom nogle Boder 
mcd lutter Hatte, andre med lutter 
Stpvlcr, o.f. V. med alt det, der kand 
t£BnKes og friges. Det erlat at slut- 
te heraf, at Boderne bifver derudover 
ikkun fmaa, og at nogle iblant dem, 
hvis Varer ey meget aff^etteSj er til- 
lige ikkun faa, faafom Material -Bo- 
derne , Billede - Boderne o, f. v. Men 
derfor er der dog mange rige Rusfi- 
, fke Kiobmicnd , fom enten bar ikkun; 
een enefte fordeelagtig Kram, eller 
eyer tillige mange fraaa Boder og un- 
derholder deres Folk i enhver i fser, 
faa at de-iledfe bar Afgang, cm ikkc 
^paa det ene, faa dog paa det andej 
Slags Varer. 

Saadan Varerncs Sortering er afen 
kiendel/g Nytte: thi det er U(3en I- 
modfigelfe gavnligt, at Varernes For- 
hand linger efter deres adfkillige Sor- 
ter fkilles ,lige faavelfom Haand-Ver- 
kerne, faameget fra hvtrandre, fom 

det Den« i cm 10 11 12 7* Cap; bm Handelen* igiTomJ* det nogenlunde tillades af Omfl«n- 
djghederne. Den forfte Nytte er, at 
enhver Kiobmand laerer fnarere o^ 
bedre at kiende og Forhandle eet end 
mange Slags Varer, Den anden Nyt- 
te er , at han gior bedre Indkiob , 
naar han forfkriver eller tilkiober fig 
eet eller faa Slags Varer for en heel 
Bood , end naar han i fmaa Partier 
f kal forfkaffe fig mange Slags , hvor. 
desuden en DeeJ Jigger ham frugtes- 
16s hen uden Afgang. Den tredie 
Nytte er, at, faafom hans Handels 
Kundf kab er ftorre og hans Indkiob 
bedre; faa maae han ogfaa kundefal- 
ge bedre Varer for lasttere Priis , og 
faaledes ftedfe forbedre fin Negoce. 
Den fidfte Nytte er , at Compagnier 
ogStor-Handlere, fom er Rigets be- 
fte' Skat-Kammere , baade i dets Ho- 
ved-Stapel-Stad og i dets Kreedfles 
Stapel-Staeder ligefom Rommene i Le-^ 
gemets Hierte og Puifer , atde koiumer 
mere op ved Varernes Sortering ibiant 
mange Kiobmaend , end ved deres 
Samling hos faa , hvilke uden merke- 
lig Forded vil vaere Krsemmere og 
Stor-Handlere tillige. 

M 3 Dog Tom. I. ijj. OmHandelen. 7. Cap. Alle Bo- 
denies 

Samlin^ 
unyttjg. Il P Dog endfkiont den Rusfif ke Va- 
rernes Sorterlng i mange og mange 
Slags Boder fynes mig roes - vaerdig ; 
faa holder jeg det derimod ey for at 
vasre nyttigt , at man finder alle deres 
Bodcr paa eet St^d famlede. Thi der- 
ved fkeer det , at de, fom boer i By-, 
en langt fra dette Stsed , lever ligefom 
paa Landet, og maac giore Reyfer 
til Boderne for at kiobe det^ de beho* 
ver, Det lader til at vxve langt be- 
dre for Handelen , naift* der er eet 
Staed midt i Byen med famlede Bo- 
der for Fremmede, Haand - Verker, 
Kunftlere o.Cv, og alle andre Boder, 
i faer Urte - Boderne er fordeelte , faa- 
mcget mueligt, i Gaderne, De begynde 
ogfaa noget lidet hermed i det vitlof- 
tige Petersborg , men ey endnu i Mos- 
kov eller nogen anden Bye udi R'get, 
Det er umueligt af oven anforte 
Lifter at giore et rigtigt Overslag o- 
ver den Summe Penge, for hvilken 
Varer gaaer aarlig ud og ind i Peters- 
borg. Thi dertil udfordredes deslige 
Fortegnelfcr af ti til tyve Aar, da dog 
af deres vitlofrige og befvaerligd Ud- 
regning forraedelft Varernes falden- 

de 7. Cap; OmHandelen. igf Tom. de og ftigende Priis , deres ftorre og 
mindrc Brug og andre faadanne uden- 
og indenlandfke Aarfagcr noget nyt- 
tigt neppe roed Vished kand sJuttes* 
De fom ey tager alting faa noyc i de- 
sJige Overslag , holder for, atdergaa- 
cr aarlig hartad for 5-00 tufende Ru- 
bel Acre Varer ud af Petersborg end 
ind famme Staeds , naar de regner ect 
Aar i det andef. Difle Pcnge indfo- 
res tpcd Skibene i HoJIandfke Specie* 
Rixdaler, fom bruges af Kiobmaende- 
ne til at betale i Tolden , hvorfra dt 
igien«ieveres til Mynten og ommyn- 
tes til Rubier. Den Petcrsborgifkc 
Handel, fom Keyfer PeterI. faa lyk- 
kelig har bragt i Stand , er derfor en 
rlig Kilde til Rusjands Veiftand , o^ 
er desuden dets Indvaancre fordeel* 
agtig , efterfom de faslger til de Uden* 
landfke Kiobmaend alle Landets Va- 
rer enten paa Contraft , tagende den 
halve Summe forud og den anden 
halve Summe imod .Varernes Udlc- 
vering, eller dog og altiid imod rcen 
Bctalning, kiobende deriraod nasflen 
allc udenlandfke Varer imod deres 
Vexel at betale efter Aar og Dag, og 
M 4 til- Tom.t. 184 Om Handelen* 7. Gap. agtig for 
yremmc- tilhandfehde ifig meget faa fremmede 
Varer for rede Perfge. 
Om (Jen Det kuude her fporges , om den Pe- 
borjfte fersborgfke Handel er ogfaa faa for^ 
Bandelet dcclagtig for Fremniede fom for Lan- 
fordeei- dcts Indbyggere , helft da de n^ften 
kand kiobe^og falge farrime Varer i Ri- 
ga, Konigsberg og anden Staeds, pg faa- 
ledes lede Handelen fra Petersborg 
Tiid efter anderi. For at fvare her-: 
paa, faa er forud at tilftaae, at den 
Petersborgffke Handel har fine Uley- 
ligheder, i det Farten varer ikkun 
fern Maaneder , er laengere end til de 
andre St^der , er ogfaa farlig i den 
Finrtifke Bugt, i fser faaWnge Jis- 
Gangen varer, i det ogfaa Sprogeter 
Udljendere der ligefaa fremmed og u* 
bekiendt, fom Landets Lov og Skik, 
Expeditionen derudover og langfom 
Og bcAraerlig , og hvad faadant kand 
Vajre mere.- 

Derfmod er at tiierke , at , naar dls* 
fe Befvasrligheder er overvundne , faa 
er Fordelen i Varernes Priiskicndeli- 
gen ftorre i Petersborg end i R?ga, 
hvor der desuden kiobslaaes med Al- 
berts - Daler , ligefom i Petersborg 

med 7-Cap*: Om Haifdelen. i8f Tom. I* med Rubier, da dog difle to SIggs 
Mynte differerer meget i Vexlen, I 
fordum Tjder liar man vel givetno- 
gle og halvtrefenstyve Hollandfke 
Styver for en Rubel i Vexlen: men 
nu omftunder gaaer Vexlen nsften 
ftedfe. imellem 4/ og 48 Hollandfke 
Styver, deter, naarder gives 16 pro 
Centum for at faa Hoilandfke Daler 
for Danfk Curant, imellem 104 og 
1 1 i/y RixdalerDanfJv Curant for 100 
Rube). Derforuden borogfaaUden- 
landfke Kiobmand bet^nke , at fkiont 
Artiklerne af de indgaaende Varer er 
ey faa ftore fom de vel kunde formo- 
des i et faa vitloftigt Rige ; faa er de 
dog mange , vil ogfaa uden Tvi vl aar- 
lig blive fiere og ftorre, alt h'gefom 
Nationen tager til o^ faaer Smag paa 
at leve bedre og be^re, da den akiid 
i dec frugtbare Land kand igien finde 
Midler til at for mere fin Indtaegt. 

Prifen paa de-udgaaende Varer erOmVaJ 
ftegen meget hoyt i ty ve til tredive J.^^^*^^ 
Aar, men kand ey tet faafnart igien 
giore ftore Spring mere. De ind- 
kommende Varer, i Synderlighed de 
Engelfke , faafom Klasde- og Jern- 
K s Kram, i| ,^**»' ■ 


■If. Ill 


lit 


.-, 


1 


1 


■ft. 


iJi.X 


Bill 


1 


1- 


^^TR' 


m~ 


'1 


■i' Tom. I. igfi Om Handelen, % Cap, ;lli li Kram, felges i Petersborg og helc 
Rusland med en billig Fordeel imod 
rede Betalning, udenafRufTerncjfom 
handler Stykke-viis, at udgives paa 
Regning. Vel kand det fkee under- 
tiden at der formedelft Mangel paa 
Gommiinication endog i Petersborg 
formedelft den korte Tiid , i hvilken 
Farten varer, kand komme Mangel 
paa eet eller andet Slags Varer, fom 
derudover yderligen ftigcr. Men faa* 
dant fkeer fielden og pafler fig ey paa 
alle Varer , da de iiefte dog beholder 
en jevn Priis ligefom paa andre" Stae- 
dcr. Dog er denfaa uiige, at den har 
ey kundet her anforesvedde indkomri 
mendc Varer faaledes fom ved de ad- 
gaaendc. Omtrent kand giores en Ud- 
regning derover afTold-TarifFen, i 
hyilkcn Tolden er nasftcn overaltbe- 
regnet til fern proCento af Varernes 
mellemfte Priis, nemlig at betale i 
Tolden een Specie - Rixdaler for 50 
Kopek og faaledes ti Specie - Rixdaler 
i Stseden for j proCento Rubel. 
Nogle af de i Regifterne anforteVa- 
IfeVMer.' ^^"^ trafikeres ikkun igiennera Rus- 
land j faafom Silken , derkommerfra 

Perfien Omde 7. Cap. Ora Handelen. i87Tora»f. Perfien og gaaer ud til Engeland og 
andre Riger , og Farverne famt Klas- 
de-Varene, hvoraf fen Deel gaaer i- 
giennem Rusland ned imod often. 
Denne Trafike er RuiTerne til ftoi? 
Fordeel, og kand med Tiden meget 
voxe, fkiontbgfaa Fragten vil blive 
dyrere end den hidindtil har vsret. 
Hvis derfor Rufferne ey felv behove- 
de fremmede Varer, faa kunde dog 
deres H^del idelig tiltage i at klob- 
slaac dermed i Tatariet og andre an- 
gr^ndfende Lande. 

Der maae ey domtnes om de udeii- 
landfke Kiobmsnd i Petersborg ef- 
ter de Skibes Antal , fom findes ad- 
drefferede til dem paa den meddeelte 
Lifte. Thi der kand vasre Kiob- 
maend, Tom driver anfeelig Handel 
med udgaaende og indkommende Va- 
rer paa Skibe , fom cr addrefferede til 
andre. Den Krobnaand, tilhvem et 
Skib er addrefTeret,' faaer ikkun fin 
Detaining proCento for Expeditio- 
nen, Der er ogfaa ftor Forfkiel paa 
Skibene, ligefom de er fmaaog ftorc 
o<T forer ringe eller koftbare Varer, 

* faa ip«^ Tom. I. igs Om Handelen, 7* Cap. 
11 faa at eet Skib kand betale faameget i 
Expedition Com mange andre. Dog 
bringer Expeditionen og Commisfio-, 
nernede flefte Petersborgifke Kiob- 
iuasnd mere Fordeel end deres egen 
Handel , hvilken de ey endnu faa 
fynderligen kand have forme- 
delft Omftandig- ^^ 
hederne^ 
Told- Told-Tarif, iPetersborg o.f.v. i§9 Tom.I, Told-Tarif fomgieJder i Sandi 

Petersborg, Narva, Viborg, Kola, 

Puftofero og Arkangel : og fom cr 

udkommen i Mofkov den andcn 

Augufti Aar 1731 eftcr Keyfe- 

rindens Anna Joannovna 

Befalning^ 

Jndkommen- 

de Varsr, 

A. Varenes Vdgaaen^ 

Ymt, Aiurker famt andre deslige ind- 

fyltede Have-Frugter, af 

hvert Anker 
Akl>a/ler, U-Arbeidet af hvert 

Pud , det er 40 Ruflif ke 

Pund 
Aluun, af en Berkove-, deter, 

etSkippund. 
Auiis af hvert Pad 
stian-Aniis af hvert Pud 
A^oukif - MMrittlier , fom ey er 

fpecificerede i denne Tarif , 

efter Taxe af hver Rabel 
^Mi^af hver Dofin Butellier 
Arfenkum , hviid og guul af 

hver Berkovez 
MtleogFtem ?n£ke, Ammen el« 

ler 4 Ankeie ^ m i5Kop» Toldfrie 

4%op. Toldfrie 

2f Kop. Toldfrie 

f Kop. 2 Kop, 

7jKop*37|.Kop» 4} Kop. Toldfrie 
60 Kop. Toldfrie 

fo Kop, Toldfrie 

7^ Kop. Toldfrie 
•- Tor- z^y] 


liiiBi |llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll IIH 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tom.I. T90 Told-TarifiFetersborgo, f.v. '•- Torrede, Pudet. 

— Syrop, Pundet - 

B. 

Baand, Silke , blomm^de og 

' glatte , dobbelte Franfke, 

af Atlas , Floyel eller 'an- 

den Slags Stof , uden GuLd 

og Sblv af hvert Fund 

Ba*nd af Silke med Guld og 
Solv , af hvert Pnnd 

Bialker, af Fyr-og Gran - Trx, 
laavel runde fom fiirkan- 
tede, undtagen Maft- Trac- 
er af hundrede efter deres 
Laengde , nemlig naar de 
er at 4 til 5 Favne 

Af 3 til4J*'avne - 

Af z til 3 F..vne 1 

Af i| til 2 F#ne ogkortere 

Blaar fee Hor. 

£/f^ forarbeidet efter Taxe af 
hver Rubel ' 

Blommer ell^r Svedfker, Fran- 
fke , Polfke og andre , Pun- 
det - - 

Bkod'Stccn, Pudet 

Blye Berkovez 

Blye-Hagel og Kugler, Bcrko- 
vez - 

Bht-Erds alle Slags , indfattet i 
Trx,afioO • ■ 5 Kop. Toldfrie 
2 Kop, Toldfrie 100 Kop. Toldfrie 
80 Kop. Toldfrie 48 Koj), 
40 Kop, 
32 Kop, 
24 Kop, f Kop.'.ToIfric 

11 Kop. Toldfrie 

10 Kop. Toldfrie 

If Kop, Toldfrie 

f o Kop. Toldfrie 

f Kop. Toldfrie Told-Tarif i Petersborg o. f! v, t^t .Tonnr4 Blyc'HViidt , alle Slags , Pundet 
Bmb Stykket til 20 Arfkin, 
og af meer Arfkin efter Pro- 
portion 
tomjie , alle Slags fom er giort af 
Bom-Uldogeyaf Hbr.afibo 

Arfkin 
Bom-Vld, raaeuipundenafhvert 

Pud 

- • hviid fpunden , Pudet 

--farvet dito, Pudet 

Soy , fiint. giaf , og nupper af 
den forile Sort efter Breden 
affotil 3 Arfk/n, af Arf ki- 
nen 

-. af den anden Sort til 2 Ar- 
fkin breed, Arfkinen. 

-. af den tredie ordinzre Sort 
til een og. en Qvart Arfkiin 
bred og endnii fraalere, Ar- 
fkinen - - ' 

- • g'"^^ ' S'^^ °S nuppet af ij 
Arfkin breed og endnu fma- 
lere, Arfkinen 

- . bredere , grovere , glattere 
og noppigtere, Arfkinen 

Bflwx, Pudet 

Borde^ Stole og alle Slags Huus- 
uWjfomeyftykkeviis nxv- 
nes, efter Taxten af hver 
Rubel - 3 Kop« Toldfrie 20 Kop. Toldfrie yo Kop. 

121 Kop. 10 Kop. 
i5.Kop. i2Kop, 
25 Kop. iOKop. 4 Kop. Toldfrie 
til Kop. Toldfrie 

i^ Kop. Toldfrie 

2 Kop. Toldfrie 

4 Kop. Toldfrie 
40 Kop. Toldfrie 

5 Kop. Toldfrie iord: 3 = 


r 
■ 


^IP^^^^^^^^^WWi 
■ 


h- ' — = 
T 


onyt. 19a Told-Tarif i Petersborg o.Cv, 


— 


^^1 


ndt , alle Slags Fieurer oe 


CO — = 


^P'' 


Kar af Marmor og Alaba'ft 
Srende'Viin af Rinf k Viin defti- 


Toldfrie Toldfrie 
hCi — = 


^^H ' 


leert, Ankeret 


I f Kop* Toldfrie 


t 


^ 


^^^^^V ' 


— af Kirfebaer og Paerer, Spari- 


1 


= 


^^K 


den - - . 


I Kop. 


tn — = 


^^■i^ljjIHi 


— slxt Korn-Brehdeviin , Span- 


» 


^ 


^^^^H|||l 


den - - - - 


I Kop. 


(T, — = 


^^^^Hli 


^ - dobbelt dito og ftsrk Rus- 
: 


^^^HHI 


fifk dito af Spanden 


• Z Kop- 


— ] 


^^■H T1mMIH||| 


-^ ordinaer Franfk Brendeviin, 


1 
^Hlb: i Mn' 


Ankeret 


100 Kop, Toldfrie 


' = 


■ 


-. Franfk Brendeviin, Ibrafo- 
CO — ^ 


1 


. res til Narva , Ankeret 
Men fkuldenogea fore Franfk 


795, Kop. Toldfrie ' 


ID — = 


fc^ ; 


Brendeviin derfra til San£t 
Petersborg eller andre Stae- 
I—' ^ 


BhIi 


der i Rusland , fa a f kal o- 
O = 


venmeldte Told forud der- 
= 
af betales ' 
1— ' — 
1— ' ^ 


H 


Brfnde - H\>eed alle Slags > Cubi- 
fke Favne til 3 Arf kin , og 
I—' ^ 
i\ "1 — 


^H 


fmaa huggen efter.Favnens 
LVJ 


^^B 


Troportion, afhvef Favn 


« Kop. 


I— ' = 


^^B 


Sretter af Fyr og Gran-TraJ, to 


^ 
CO = 


H^ 


Tol tyk, af hverc hundert 
efterFavnens Lxngde> faa- 


I—' ^ 


H 


ibm 
af 4 til s Favne 


jsKop. 
h- ' ^ 


^^1 


af 3 dito 


io\ Kop. 


en = 


^m'" 


af X dito 


9 Kdp. 


h- ' ^ 
^ = 

h- ' ^ 


■ 


lllf 


af i| dit» t • 


7i Kop. 
at 
cm : 


\\\\\\\\\ 

2 


> 3 


I 


15 6 7 8 9 


10 11 12 


F Told-Tarif iPerersbofgo.f.v. 193 Tom.I, ef ty kkete ei\d to Told , af hun- 

drede efcerLxngdenfaafom: 
af 4 til 7 Fayne 
af 3 dito 
af 2 dito 
3fi|dito 
Briiier., slxtlQ , i Trsx. 6g Beeti 

indfattede mcd Futteral , 

Dofinet - " 

"- i Soly indfattede og aiidre 

koftbarere efter Taxten af 

Rubcl 
Mle-Gks ,M-'itidfattede ■, lai'ar 
jfy/yZ-^^Al^^ uldne ftrikkede, 
' Stykket ' 
Tidger , trykte indbundne og u- 

indbundne 
Bto^r, Tyrkifke, Pudet 
" gemene slette af Tfketyeifk 

det er Skieppen ~ . " / / 
Butiilief, ledige af en Spaiids' 

ftorrelfe og endnu ftorre, 

Dofinet 
'.' af Mellem-Sort til en hatv 

Spand eg ftorre, Dofinet 

— til en Qvart-Spand og def- 
over af hundrede 

— fmaa ordinJEfC af io» 
StttSe-Fro^te af 100 r c. G3w», Pudet N 18 Kop. 

If Kop, 

12 Kop. 

SKop. ^ Kop. Toldfrie 

f Kop. Toldfrie 
14 Kop. Toldfrie 

71 Kop. Toldfrie 

Toldfrie Toldfrie 
a| Kop, Toldfrie 

7» Kop. Toldfrie 1 1 Kop. Toldfrie 

g Kop. Toldfrie 

SO Kop, Toldfrie 
15 Kop. Toldfrie 
7i Kop, Toldfrie 

itKdp. Toldfrie 3 = 


^^^^1 ''! 


^H 


p^^^^W^^^^^^^M 
■ 


h- ' — = 


Tom. I. 194 Told»TaTifiPetersborgo.f.v. 
^ 


Ctf(f«, Pudet •. - : 


371 Kop.Toldfric 
CO — = 


^^1 ,i -^"Mdller af N6de-og andet 


= 


^■11 i Trz, Stykket 

^^■'Pji j Calfmikm og Harpix , Berkovez 


4Kop. Toldfrie 
ip^ — ^ 


10 Kop, 4Kop» 


^^H^ii Calamank, alle Skgs {brter sf 


= 


^■■1^:1'' 


Uld, Arf kinen 


aKop. Toldfrie 
tn — = 


■ ■■14 


Cammcrdug alle Slags ordinxfe 


^ 


, Sorter , ftykket til 10 ^ 1 1 


o^ — = 


Arfkin 


^0 Kop. Toldfrie 
= 
■^P!' .-dobbelc 


100 Kop. Toldfrie 
= 
K| :,,, owi/o/e for Mands - PerJbner 
— ] — = 
H ]■ eller truentiilimer , af Sil- 
^= 
H - ke, ftrikkec eller vxvet , 


CO — = 
|p Stykket 

Cammelot eli«r Polumet af den 


40 Kop. Toldfrie 
ID — ^ 


H[n finefte Bruflelf ke, purpur og 
Wm\ andre hoye Culorcr , Arf ki- 


^ = 


B nea 


5 Kop, Toldfrie 
o = 


Hb,|«||||i«|>i . . BrufTelfk af aUe Slags C\i- 


1 
^ 


1 


h- ' ^ 
I— ' ^ 
^m fke , Engelf ke og andre 
H Stxder fri , af aUe Slags Cu- 


- 


h- ' ^ 
fl Ibrer og Sorter , Arf kinen 


2 1 Kop. Toldfrie 


M = 
H Cancel, Pudet 


75 Kop* Toldfrie 


1 1 
^L|i|||nij||| . Cipers,Vadet 


5 Kop. Toldfrie 


CO = 


Cardamom ^Padet 

Cmier , Caief ket , Tbmmer , 


76 Kop. Toldfrie 


h- ' ^ 


i Sadie, Stig- Boyle, Skabara- 


, 
^^^^^■Wi ^ ker , Hefte-Toy og Dekker , 


' 


I—' ^ 


H^^^^HI ctter Taxten af hver Rubel. 


^ Kop. Toldfrie j 


en = 


^^^^^^H CdHe^ &txe og slette, Doii- 
'% 


^^^^^H " 


IX Kop. Toldfrie 


a^ = 
^^^^ 


Ci\\A* 


h- ' ^ 


■pill ' 


■ 
cn 


I : 


2 


3 L 


15 6 7 8 


9 10 11 12 


p Told-Tatif i Pctersborg o. if! v, ijjf Tom. I Ctt/Unier , frif ke ogtorrede » Pu- 

det 
c»/JorH<»f , ftore hviid-hudede 

afioStykker 
- '- fmaa fort- hudede, af ip 

Stykker - 

- - den mindfte fort afioStyk- 

ker - - 

Ctttuun, alle Slags forter af loo 
' Arfkin - 
-- hviid af 100 Arfkin . 
CdVffir, prefTet og u-preflet Pu- 

det 
Ceder-Ollie af et Dofin GlaS 
Cement-Stem, 

Ciumer og Pomertnzer , frif ke 
CUrm'Saft af AijKeret 

- - og Pomerands Skalle Pudet 
Cw/*;/'f»', alle Slags, Pudet 
loeralUr afden befte Sort, Pun- 

det - : 

slaette, Pundet TKop^ToJdftie 
TjKop. Tidfrie 
6oKop. Tol^frie 

40 Kpp. Toldftic 

i2yKop. foJFCop; 
37x Kop. g^Kop. 

10 Kop, 

y Kop. Toldfrie 

Toldfrie Toldfrie 

Toldfrie - 

i^iKop. Toldfrie 

jKop. Toldfrie 

60 Kop. Toldfrie 

25 Kop» Toldfrie 

c . a rri n "^ ^"P- Toldfrie 
- - fmaa og ftore af Glas , Pu- 
det - - lalKop, Toldfrie 

Comnder , Padet - I2| Kop. Toldfrie 

C9i-f«(i/fi', I'udet - ~ "^ 

C»Mer , Pudet 7 Kop. Toldfrie 
§S Kop. Toldfrie D4m«/?, glatBordelu, Tasfinel, 
Gradetur og andre Slags af 
den brede Sort, Arfkineti 1 a Kop. Toldfrie 
- - af 3 = 
h- ' — = 


^^^H ''t'^ 


Tom. I. 196 Told-TarifiPetersborgd.ny. 


1 


= 


- - af den fmale Serf, Arfkinen 


8Kop. Toldfrie 
CO — = 


^^M - - Kmefifke Bordelu , Stykket 
^^K . -kdito at den flore Sort kal< 


j6Kop» 
hCi — = 


^Hniiiih det Goli , Stykket 


30 Kop, 


, 


= 


^^^HIIHL 


- - dito Mellem - Sort , kaldffc 


•^ A ■ 
= 


^^I^^H^I Semilannie , og AtlaiTer , kal- 


Cn — = 


^■■nBi det UOl, Stykket 
^^^^HnOy • - dito alle Slags fmaa Sor* 


20 Kop, 
(T, — = 


^^^^^^H 


, - 6 Kop. 
■^ 


^^^^^^H Datteler, 


I Kop. 8 Kop, 
-J — = 


^^^^^^H Df%»er af Haar og Uld , Styk- 


^ 
kec 


I Kop. 
^ 
Dimanter, og alle Slags deraf for- 


CO — = 
ferdigedc Sager, iligemaa- 


-^ 


1 ' ' " de alle Slags Edel-Stene faa- 


ID — = 


IBl^iilillilli ' ' '^^^ slebne fom u-slebne , for- 


-^= 
arbeydede fom a-forarbey- 


I—' =^ 
dede - 


Toldftie Toldfrie 
o = 
De bor vel an gives , dog ey ef- 


— 


^^^^^^^K ter deres Navn og Vxrdiei 


1— ' ^ 


^^^^^^H men efrer deres Stsd, hvor 


^ 
de Ugger « paa det at de kand 


I—' ^ 

M = 
vifiteres , om dcr ey ftikker 
. : Varer derunder, af hvilke 


i 
I—' ^ 
bor gives Told. 


, 1 
CO = 
Duun 0^ ¥(sdreai Svancr Og hvide 
Gxs, Pudet 


^ 40 Kop. 
1 — ^ ^ 
- - af graadito, Pudet 


I J Kop. 
I—' ^ 


^^Hn : 
cn = 


^^^^^^ Eddiks, ^i^Comt 


1 
h- ' ^ 


uM 'Wiin-E.^dike , Oxcl-Hovedet 


iidltdp. - , 
^ = 
4D1' 
h- ' ^ 
", 
^ 
mmm^^ 


^ 
cm : 


2 


3 ^ 


15 6 7 8^ 


5 10 11 12 


W Told-Tarif i Petersborg o. H v. t^>y Tom. I. ol-Edike , Oxe-Hovedet 

- - at et Fad fom holder 40 

Spand 
Elffenheen og Fifke-Been, u-for- 

arbeydet, Pudet 
lllxir af et Dofin runde Glas , 

eller i andre Kar af famme 30 Kop. 

6 Kop, 
50 Kop. 2fKop» Maal - ' - 


f Kop. 


Toldfrie 


F. 


¥4r\er , faafbm : 


Kofkaillie, Pundet 


ic Kop. 


Toldfrie. 


Indigo Laicro , Pudet 


IfO - 


m 


Indigo Domingo og Kuraflp, 


Pudet 


IOjO - 


- 


Indigo Gvatimalo , Pudet 


90 - 


- 


Indigo Jamaica Pudet 


90 - 


- . ■ 


Sinober, Pudet 


7f - 


- 


Venetianifk og deftilleert 


Gron-Span , Padet 


100 - 


- 


SlaetGron-Span, Pudet 


3f - 


m 


Giort Indigo, Pudet 


60 - 


m 


Venetianifk Lak, Pundet 


i; - 


. 


Tyifkdito, Pundet 


20 - 


. 


Rusfif k dito at udfore 


Bierg-Sinober, Pudet] - 


2| - 


- 


Umbra, Pudet 


71 - 


- 


Guul-Ager, Berkovez 


I2| - 


- 


Munie, Pudec 


7 - 


- 


Kaaber-Roft eller Kaaber- 


Gron , Sort , Pudet 


10 - 


• 


- - Tyrkifk, Pudet 


10 - 


^- 


N 3 
V03', ^P^^^P 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 ITom L 198 Told-Tarif i Petersborg o. f v. Voy, Pudet 

Indigo-Stov, Pudet - 

Alle bvrige Farver , fom ey her 
Ipecificeres , efter Taxten af 
hver Rubel 
'fe<lye, faafom : 
Sfruus-Fedre eller Plumaftrtil 

«t Dbfin Hatte « 

B - Skrive-Fedre af i©o 
• - Gaafe-Fedre af de btftei 

' j^udet - 

» - ditogemene, Pudet 
Er Faederen i Senge og Pu- 
det; faa ta^es Tolden deraf 
fefter Vjegten, 
Prff/j-e-Mw/er af 10 Stykkcr 
r«^f», Pudet - •* ' 

" - Gule og forte, Pudet 

Tiruis , ^udet - 

K/\ af adfkiFIig Slags , {aafom : 

HoIIandfke , Skotlandfkeog 

andre Sild i Ege-Tdnder, 

TSnden 
'' - dko iFyrTander.Tondeti 
Tdrrede Stok Fifk, Bercover 
Saltet Stok -Fifk eller Laber- 

dan, Tanden 
Dito forfk eller tdrretNavaga, 

TSnden - 

Saltede Cambaler eller ftore 

Flynder.afiQO 
Sn^aa dito, tdrrede af loa 2| Kop. Toldfrie 

4^ - — 

_ i 

111 — — 71 Kop. 

a Kop. I Kop. 

— 4 Kop, 

— 2 Kop* — 

4 — 

71 — Toldfrie 3 Kop. 12 Kop. 

9 — 
10 — f Kopi 

10 — ^ — 

71 — 

121 — Toldfrie 
Engel- Told-Tarif i Petersbor g o. T. v. 1 99 Tora.I. Engelfke Bokling af 100 
IndfakedeAal afTonden 
Torrede og rogede ditoaf jpo 
Ni Oyen, en Otting 
Indfaltede Strbmling , Tonden 
Anfkovis, fmaa af Tonden 
Ditoftore ogSardeller, regnes 
Tonden cfrer Proportion af 
de fmaa 
Stser , Beluger og andre indftl- 
tede og torrede Fifke meer, 
Pudet 
SaltetLax, Pudet 
Rogetdito, Pudet r 
Siegog Lodog, Tonden 
Fifke-BeeniStaenger, Pudet 

- . breedljjlittet, Pudet 
Flag -Dug af Kameel - Haar af 

looArfkin 
Flinte-Stene , at 1000 
Flonel, breedftribet og u-ftribet 

Arfkinen - 

- - fmalere , Arfkinen 
Flor, af Silke og Krep, dito 

forte efter Nummerne, ili- 
gemaade forte og hvide 
blommede , efter Taxten af 
hverRubel 

Flbyel, alle Slags Sorter, Ar- 
fkinen 

. -DobbeltogKaf afdet befte 
Arbcyde, Arfkinen 12 

N 4 iKop. 
7 Kop, 

la — 4Kop, 
4 -^ 5 — 1 t- 

2 --- 

jc5oKop. Toldfrii 

5:0 r-~ — I| — — 22r — ^ — Tvr- Toin.I 209 Toid-Tarif i Petei^borg o. C v. f Kop. Toldfrie loo — 6s - - lo J - ..Xyrkifk og af allehaande 

slaet Arbeyde , fomerdobbelt 

og feer ud fom Kaf, Arfki- 

nen - / 

Fraitigcr, af Guld og S61v, 

Pundet 
. • Silke med' Guld og Sdfv 

meleert, Pundet 

• •■ af Silke og Floret, Pundet loo 

• • af u-acgte Solv og Guld, 
item Kameel ' Haar og UJd , 
Pundet - * 

Fr5e for Canarie-Fugle , PiJdet 

- -afHave-FrugterogBlomfterToldfrie Toldfrie 

•• - Hor- og Hampe - Froe , af 

en .Tfchetverk , Tonde — 5 Kop. 

Fugle, levcnde at alle Slags 

$Qfter . - Toldfrie. Toldfrie 

(Sithnterier , fom ikke ere fpcei- 
ficerede i denne Tarif , kand - 
efterfees med ^ndre Sager ' 
efter deresbelynderlige Spe- 
cification i hosfiiyede No. A. 

G«/-£i/e, Pudci - ls|Kop, loKcp. 

Gaifri , fpundet , af H3r og Blaar, 

Pudet - — 20 — 

T - til Tau-Verk af reent Hamp 
Berkovez • <— 221 — 

• - fpundet af Hampe-Blaar, Ber» 

kovo? '-" - — — 7f — Told-Tarif'' i Petersborg'o. f^ v. z&i Tom. I* Geil at adf killige Slags dafoia 
.-gabagrin-^eii, Paiidet' 

- - Biber-Geil uden Melkj Pun- 

det - - " - 

- - dito med Me!k , Pundet 
Genever af Korn dillilleret , 

Ankeret; - ■ 

Giild og Solv beftaaende i u- 
denlandf ke Myme eller ftob* 
te Stykker , alle Slags Huus- 
Geraad og andre Ssger, und - 
tagen de , fom meides under 
Gaianrerierne. 

. - slaget Guldj f^ogen 

--dito dobbeir, Bogen 

- - dito Sblv , Bogen 
Mafliv, grund og plattrukkcn 

Guld-Traad, Pundet 

Spundet Guld , Pundet a 12 
Unzer , af 6 Brand 

-- af f Brand 

Guld og Sol v-TrefTer, Kniplin- 
ger, Garniturer, ogandr^ 
af Guld og Sblv flectede.og 
vaevede ftger, Pundet- - 

Rige, Guld og Sblv Brokader - 
ellerStoffer, DanaafterafAt- 
laffer.Flbyel med Guld og 
Stilv alle slags Sorter ^fteF 
Taxten af Rubel 
U-aegte , slaget og -fpundet , 
rbdt og hv4t , Pundet 

N ? 2oKop. 

i2iKop, 
lOoKop, — 

Dec cr forbudct a* 
udfore , Guld og Solv"' 
i Klumpe , Myme , foj- 
^rb?ydct og W forar- 
beydet, 

Toldffie 
i©Kop. loKop* 

5 — . s — 

Fr forbudet at udftjrc, 
2QKop. 32 
30 2^ — 
2^ — looKop. Toldfric 5Kop. Toldfric 1 1 Flit- Tom. I. zoz Told-TarifiPetersborgo.f.t. Flitter-Guld, Bogen 

Dito Guld og Sblv , hviidt og 

rodt efterTaxten af Rubel 
Summi , alle Slags , I'udet 

H. 

Har af Kaftor , Pudet 
- - af Otter , Pudet 
mls-Baand af Kriftal , for lOOO 
mndfker, alle slags Sorter, faa» 

fom filke for Mands- og 

Qvindes Perfoner, Fundet 
Silke dito med Guld og Solv, 

Pundet 
Laederne af alle slags Culorer , 

Dofinet 

- - afElends-og Hiorte-Lxder, 

med Gu'd og S6lv , Dofinet 

- - dito gemene , slaitte , Dofi- 

net - _ 
-- valkede af Biber-Haar, Do- 
finet 

- - dito af Kameel-Haar og Uld 

Dofinet 
Gemene Latderne , forede med 

Uldene, Dofinet 
Hrfw/i, gandfke reen, Eierko- 

vez - - - 

-- halv reen, Berkovez 

- - Blaar . Berkovez - - 
iMte^ af heel og halv Kaftor, 

Slykket - - a Kop, .Toldfrie 


10» — 200 — 
fO lOO — 

.11 — Toldfric 4f — — 

60 — --• 

30— — 

30 — — 

7g — >* 

— 3 Kop. — 15 — 

— 71 — f Kop. 'oldfrie 
- ulde* cm 9 10 11 12 Told-Tarif i Petersborg o. f. v. 2oy Tom. U I - - uldene af lo Stykker loo Kop. Toldfrie 
.- Macros -Hatte ellerHuer af 

10 Stykker , 
Hauge - Tneer 
Hejfe , alle Slags 
liefii-Mankfr , kogte.Berkovez 

- - raae , u-kogte , BerKovez 
Homle^ Tudet 
Bonn'tng, Pudct .'^ ^ 
Horn, Ender ogTakkerafHiot- 

te og Elends-Dyyr, Pudet 
-- af Koer.Bukke, og andre 

Dyyr for ico 
Horn'Uim , PudeC 
Huus-bUs elhr Fifke-Liim , be- 

fte Sort , Pudet 

- - mellem Sort, Pudet 

- - Slet og Gemeen , Pudet 
ffir, gandfke reen fra Novo- 

grod og Plefkov, Berxovez 
-« dko fra Viasnikovog andre 

St«der Berkovez 
-- halv^reen,Berkovez 
-- Blaar,Berkovez 

I. 

ingefier, hviid,tar, Pundet 

-. fort dito , Pudet 

-- fyltet.Podet 

'Jem, og hvad deraf forfaerdi-^ 

ges faalom Stykker, Bomber 

Kugler Platter, ftoreog Imaa ^0 — — 
Toldfrie Toldfrie |jj|| 


IIW 


looKop. 20 Kop, H 

50 — la— H 


i 


20 — 4 — HI 


,-4- 


ill 

R 1 


21 — 2 — 


— - 90 — - 

— 60 — 


Ittll ' 


— ii — 


lllEil 1 1 


H^Hj 


" ^^'"" llllil 

— 20 -r llPlllif 'I'l 


— 10— |f 


> ■ : 


7jK9p, Toldfrie i 

4 — "~ 1 ' 
50 — — If 


10 11 12 13 3 = 
I 


1 — ^ ^ 
1 Tom.U 204 Told-Tarif i Petersborgo. 


f.v. 


1 


^ 


1 Kedler os aadet ftobr Arbei- 


CO — = 


^^■nj. de.Berkovez ayKop, 
^^HIKj -- alle Slap ved Vand-og 


fKop. 
^ 


^^HPf 1 Haand-Arbeid trukket Stang- 


HH| ' i Jern, Barkovez ^o -— - 


121 — 


^ 


^^F ' - <^ito tykt , u-trukket, Barko- 


•1. 


en — = 


■Hiuiiiiii ^^^ ^° ~ 


s — 


■^ 


■■■J^HI -- Anker -Jern ^o — : 


JO- 


(T, — = 
HHHHI V '^>^3^> 3lle Sl^gs Barkovez 15-0 — 
■^■^1 -> hviid dobbelt Jern-Blek, 


SO- 


^ 
pT j Fadet eller 4^0 Plader 5)0 — 


SO— 


-J — = 
T -- hvidenkelrdito, Fadet, el- 
^= 
ler 4f Plader 4f — 


If — 


CO — = 
- 4hforf dobbelt Jern-BIek, Fa- 
det eller 4^0 Plader <o-<mn'. 


;,1« — 


ID — = 


B -- fortenkeltdito, af 45aPIa- 


H der i Fadet 00 — 


6 — 


^ ^ 


■ - - Platte -Jern til Dekke-Pan- 
o = 


B^ der, Berkovez 75 — 
^^B - - Jern - Sbm , alle Slags Ber- 


15 — 


I—' =^ 

1 — ^ ^ 


^^B kovez 6o •y^.:^ 


■■J»— ■ 


■ -- Jern-Geraad, Og alle Slags 
I—' ^ 
■ Jern-Kram-Varer , af fmedet 
M = 
B Arbeide.Berkovez lOoKop, Toldfrie 


= 
B -- alle Slags Kram-Varer af 
B Laafe-Arbeyde , Ibm ikke er 
1— ' ^ 

CO = 


— 
B ftykkc-viis fpecificeret i deiw 
I—' ^ 
B neTarif, efter TaxtenafRu- 
hj^ ^ 
B belen . c — 


.i. 


1 — 1 ^ 


WKM -- Jern-Leer, af lob 37I — 


,^_ 


en = 


^H - - god og slaet Gevaer efter 
^ 


^^1 Taxten af Rublea 10 — 


^,1^ 


h- ' ^ 
1 


7ori- 


I—' ^ 


^IB. 


^^^^^ 
cm 
2 3 ^ 


1 5 6 7 8 9 10 


11 12 


1 Told-Tarif i Petersborg o. f. v. 20^ 'jiri-S^om^e , torrede alle Slags 
Jufteu rode og forte, Pudet 

K. 

Hioher og Sager, fotn deraf er 
forfaerdigede , faafora Gar- 
Kaaber , Pudet 

-- til Klokker og Kanoner, 
Pudet 

- - i Klokker , fom er allerede 

ftobte , Pfidet 
. - ny kaaber Fiilfel , Pudet 
-- gamniel dito, Pudet 

- - bracndt gammelt kaaber , 
Pudet 

-. Affnidfel.alle Slags, Pudet 

- - Plader, Pudet 

- - Ungerf ke Plader , Pudet 
-- Mynte Plader, Pudet 
.■. Mefling Latun , alle Slags, 

Pudet - • 

Meflingi Plader, Fudct 
Kaaber-Kiedler og Diftellees 
Hatte , faavel (lore fom fmaa 
og alle Slags Kaaber-Geraad, 
fortinnet og u-fortinnet , Pu- 
det 
Meffing-Geraad og Bekkener, 

Pudet 
Kaaber og Mefling Thee og 
Kaffe-Kiedler Lyfe- Stager, 
Prffentcet - Tellei'kener , 
Toldfrie Toldfrie 
i2Kop, 


35Kep» 

1 


14 Kop. 


2^ — 


10 — 


3T - 


T — 


Sf — 


7 — 


30 — 


6 — 
# 


30 — 


12 — 


3^ T- 


14 — 


50 — 


10 — • 


3r — 


14 — 


3T — 


7 — 


2f •— 


10 — 


ao — 


S — 50 — 10 — 

Krand- 
10 11 12 13 i0SStL '"Tlf inflMII 
7fKop, aoKop. 20 — 
3i-- Tom.L 206 Told^Tarif i Pctersbbrg o. C V. 

Krandfer og a!le deslige Sa- 
ger , faavel Fortinnede fom 
u-fortinnede Pudet 

Kaaber-og Mefllng-Traa, Pu- 
det 

Finger-Boiler, Groffen 

Mathematifche - Apotheker- og 
alle Slags Konftige Inftru- 
menter, af Mefling, Kaaber 
og Jem 

Kaaber-Skiorte-Knappe , og an- 
dre deslige fmaa Ting, eiter 
Taxfen at Rublen 

K^er-Vand eller Vitriol, Pu- 
det 

Kaarde-Gehange af Silke , Puildet 

• - med Guld og Sblv melere- 

de Pundet - - 

- - glatte , Ixderne udarbeydet 

ligefom Elends-Lasder , item 
slartfe af Elends-Lacder, Do* 
linet - - . 

• - dito paaRanden, ogfaa hift 

og her med Guld og Sblv 
broderede, Dofinet 

- - belyede med Silke og u-aeg- 

te Guld og Sdiv, Dofinet 
Kakler til Owe , efter Taxten af 

Rubelen - , 

fCrfwwf , gemene forfzrdigede af 

Horn eller Boxbom - Trae , 

Dofinet • 6— — 8 - 
I — Toldfrie Toldfrie y Kop, Toldfrie 

100 -:i — 
7T — — 30 — — ' 60 — 4c 
21- . - af Told-TarifiPetersboi-g o.f V. 207 Totn, I. 


- af Elfeubeen , Fifke-Been 
eller Skild-Padc, Dofmet 12 Kop, 
Kmpfer, Pudet - lOQ — 

K«r af Kinefif ke , Japanifk og 
andet Porcelain , item glaffer- 
te, Delphifke og gemene, 
ogfaaalle Slags Tr2-Kar,ili- 
gemaadelakeerte Pracfenteer 
TeJerkener , ogfaa Kriftal-og 
Glas-Kar, undragen Butelli- 
er, hvorom tiJforn efrer Tax- 
ten af Kublen 
Karbat/kerf eller Hefte-Pidfke, 

efrer Taxten af Kublen 
Kwdf, alle Slags, faafom: Oxc 
Kiod . rogct eller falcet , al- 
ls Slags, Pudet 
Svine-Kied, dito, Pudet 
Oxe-Tunger, rogede ogfalfe- 
- de, af ICO 
Frifkt Oxe- Faare- og Svine- 

Kibd 
Alle Slags Kiod af (alfet og to- 

ret Fugle- Fz, Pudet 
Kiod-Pblfer, Pudet 
KUd(, alle Slags faafom af den 
finefte Sort Karmefin, Pur- 
purogandre Coulorer af alle 
Slags Fabrikeri iligemaade 
de befte Sorter af Biber-KljE- 
der egale og diverfe KulSrer 
iine EngelfkC) Franfke, og Toldfrie 3 Kop. 
5 Kop. 1 Kop. 

2 Kop. 2fKop. 10 Kop. 

Toldfrie Taldfrie 

f Kop. Toldfrie 
ijKap. Toldfrie fpan- Tom J, 308 Told-Tarif iPetersborgo.f.^^, Spanfke Kkder til Kapper , 
Arfkinen " 

- - AfMellem-Sorten.Holland- 
fke ,Engeifke , Spanf ke, al- 
le Slags tynde Engelf ke nop- 
pede Ratine og glatte Drap 
de Dames , Terpetuel , ilige- 
maade dunkle oglyfe blom- 
mede, Arfkinen 

-• ordinaire dito af alle Sljgs 
Couleur, Arfkinen 

Slaet Soldat-Klaede , hvoraf Ihi- 
fen er under 80 Kop. af en 
*ArfkiQ - - 

• - ethalvt-ftykke Hamborgifk 

Kla,de a la Arfkin 
f - Laetf kin , Stykktt 
., - alle Slags Slefifk Kinder af 

et halvt ftykke tii22 Arfkiii, 

* - enkelte Kerfey ogKarafey, 

et halv ftykke a 30 Arfkin 
*- dobbelt dito, et halvrftyk- 

ke 
Klxde-Lifter, af loco Arfkjn 
FineKlude, Pudet 
dito Mellem Sort, Pudet 
Slette gemene dito , Pudet 
Rufllfk Vadrael eller s'.tec il- 

det Klaede, af roQ Arfkin 
Vadmel , af 100 ArOtin 
Kkde og Fcye-Birjlcr ; af 19 ftyk* 

ker * . 6 Kop. Toldfrie L 4 — 


""• 


4 — 
3 — 


— . 


30 — 


.^ 


15 -* 


_ \ 


3.0 Kop. 


Toldfrie 


i r Kop. 


Toldfrie 


24 Kop. 
121 Kop. 
60 Kop. 
?6 - 
ig - 


Toldfrie 
Toldfrie 
Toldfrie 


' 


12 Kop. ^ 
6 Kop,' 


2d Kop. 


Toldfrie Told-Tarif i Petersborg o. f. v. 209 Tom. I, KM^^t til Kiortsl og Kamifol, 
af Guld og Solv , aftraekket 
og fpundec Guld og Solv^ 
iligemaade Siike, Kameel- 
Haar > Uld og Haar , Mefling 
forgyidt ogtorfolvet , og slaet 
Meillng og Tin, item af 
Horn ogBeen og andre des- 
lige, efcer Taxten af Rub* 
len 
. Kniplinger hvide, cfter Taxten 
afRublen 

KaJMe og Gander t alle Slags, und* 
tagen af SSlv og Guld, fom er 
ipecificerede iblandt Galan- 
terierne , efter Taxten af 
Rublen 

Herks til Prosper , Pudct 

Kflro, alle slags, faafom Rug, 
Rug-Msl og Malt, Tichet- 
vercen 

Kraft-Msl, blaa^, Pudet 

- - hviidt, Pudet 

Veyet Mxl , Pudet 

Hvede ,'renfet Hvede, Hvede- 
M2I pg Malt , Tfchetverten 

dito veyet, Pudet 

Byg, Byg-Mxl og Malt , Tfchet- 
verten - 

Ertcr, hvide og graa, faa og 

Erte-Msel, ffchetverten 

Riis, Pudet -, 

O loKop. Toldfrie 31- — — loKop. gKop. 
ao Kop. Toldfrie 
71 — — 
I Kop. $KJop; € ^ X 20 — 

a — 
10 — I Havre,' j ^ I ^ cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 Tom. I. aio Told-Tarif i Petersborg o. f. v. Havre, Havre-MacI og Malt, 

Tfchetverten 
Hirfe-Boghvede-Byg.Havre-og 

andre deslige Gryn , Fodet 
Krm-Vare , Nyrnbergif ke , fom 

ey er naevnede Styk-vils i 

denne Tarif , efter Taxten af 

Rublen 
Krans- Oyne , Pudet 
Kreh-Steue, Pudet 
Kride, Berkovez, 
Krut , iinefte Sort , Pudet 
- - Styk-Krut 
Kummel , Pudet 
Kvn/i-RiJ]e alle Slags faa og Land- 

Karte - - - yKop. i^Kop. y - §- fKop. 
7iKop. 

20 Kop. Toldfrie 
Toldfrie 
20 Kop. 
Toldfrie 
8 Kop. 
6 Kop, 
2 Kop,' ^Kop. 
Toldfrie Toldfrie 7« Kop* Toldfrie 
10 Kop, L. 

Uk^ri9L-Stft , Pudet 

iamme-Skirtd , Kaimukkifke Og 

ordinasre, af loo 
» ~ til Huer , Ferfifke eiler 

Trukmenifke, graaog forte, 

af 10 Styk 
- - Bukarifke flainmede,afio 

Styk 
tipper , item Horn og aiideyt Li'im , 

fom duer for Papiir-Moller- 

, ?^ r J- r c^ . r c ^Toldfrie 
Lader si diveife Sort, faafom 

Guld- og Sblv-Lxder,Styk» 

fcet - - 5 Kop. Toldfrie 

•• ^ - - at: — 20 — 
_ 40-- 

Lapper ma.i cy ud- 
fores. Om Liim (be uri* 
der bchorig T»tel. Told-TarifiPetersborg o.Cv. an Tom, I. If — 
If - 

71 — 

71 — - - arbeydet Bukke - Lseder af 

loStykker - i2i Kop. ^j Rop. 

• - dito af u-fodte Kalve , af 

loStykker 

- - u-garvet Laeder, Pudet 

- - tbrre Bukke- Skmd, af lo 
Stykker 

- - raat torret Oxe - Lsder , 
Pudet 

• - raat med Saltbeftroet, Pu- 
det 

• - Oxe-Hude Com Elends Lse- 
derudarbeydede.afioSfykker jy— 

• - Hefte - Hude paa famme 
Maade udarbeydede af lo 

' Stykker 

■ - ditotorrede, Pudet 

■ - Bukke-Faare-Sems-ogKor- 
duan Laeder af alia Slags-Far- 
ve, af 10 Stykker 

> - Faare-ellerLamme-Skfnd 
med og uden Did , bereedte 
og u-bereedte, af lo Styk- 
ker 

. - torre Elends-Hude, af lo 
-Stykker - 62| — 37^ — 

. - garvede dito, af 10 Styk- 
ker - - 871 - 87f — 

■ - Hiorte- og vilde Bukke- 
Skind , garvede og ugarvede 
afieStykker - af ... I2| — . 25 — 71 — 
7i — 

If — 

30 — 

ifl — 
14 — 10 — 
I — 2S — 10 — f — o« Soiled ^ Totn.L 212 Told-TarifiPctersborgo.Cv, - - Solle-ogPund-LaEder,Pu- 
det - - - 

- » Safian, afalle Slags Farve, 
afioStykker - - - 

- -..tarre Kalve-Skind af lo 
Siykker 

'limoner, af en Pyp eller andre 
Fade i Proportion af enPyp 
beregnede 

iJnde-Bark&dco 

Unne't , Franf k , Hollandf k , 
Varendorper , Bielfeldfft: , 
Slefifk, eg andet uden- 
landfkt, alle Slags, Arfki- 
nen 

- - Rugfifk, -alle Slags, afbe- 
fte,,meUem og skt Arbey- 
de, fmalc og breedr, bleget 
cgu-blcger af icco Arfkin 

- - ditoordin^regrovt Linnet 
af ICCO Arfkin 

- - dito breedt og fmalt af 

lOOo Arfkin 

- - trykket o| arvet :f looo 
Arfkin 

- «. breedt og fmalt, farvet el- 

ler gtat og blommer| af 

I cop Arfkin 
Alle Slags Vox-Laned af locd 

Arfkin - * . 

V - brede Bord-Kkder, fabri- 

Itered Arfceyde, Arfkinen 2oKop, 4Kop. 121 — f — lO — lO — foKop. Toldfrie 
— 8 Kop« f Kop» 

— 6o Kop 

— 4© — 

— 6o — 

10 Kep, Toldfrift 

t^Kop* 1 Kop, 
- : dito Told-Tarif i Petersborg OiCv. «i 5 Tdra» I. iKop. r€- Kop. 

1 — — 10—- 40 -T- 12 .- ditoaf halv-brede, Arfki- 
nen - «v>.-r^- ■ »'■! 

- - dito Servietter , Arf kinen 

- - dito fmalle taerflede , inden- 
landfkeArbeyde, afiooAr- 
fkin - . - 

Til Bord-Dug, indenlandfk 

Arbeyde, afiooArfkin _ 
Segel-Dug, Stykkettil ^o Arfkin 
Igiennem - brudt eller huUet 

Lxrret , kaldet Bran , breedt 

og fmalt afiooo Aifkin 

- - Trilich, Kanifas, ilrivet 
Linnef , fbrede af Traa gior- 
te Kalamanker, i.Bredenen 
Arf kin og derover , men u- 
denlandfkeaf alle Slags Bre- 
de, af J 00 Arf kin 

■i . ditofmalleRusfifkeaf 100 
Arfkin - -^v. - _ - 

Linnede-Bord-f5ti^ t^^ervi'm^ kartd ^'fkdes 
til Holland paa Blegen , og , e&erat de er^blegede, 
igien indfores Teldfrie juft i den HavT , af hvil- 
ken de er udforte. Men til Kiende-Tegn, at_der 
ingen andre end de udforte under dette Skin ind- 
fbres,, fkal manudfkisere dem i Enderne, og efter 
Tilhagekomften legge dem tilfammen med detfe 
for at fee, om de ftemmer overeeils i Hullet og 
Sorten, ligefom Tolderen det for got befinder. iilliiii 240 -»-.•.;; IS, 6 Kap, O 3 Miindler Tom. I, 214 Told-Tarif i Petersborg o. f. v. * M*ndler , korte og lange , fode 
og bitrere , med og uden 
Skaller, Pudet 

Tdariea • GUs , det befte , Pudet 

- - Mellem - Sort og slaec ge- 
meent, Padet 

Uttrmor- og Jufpis - Pkder , poleerte 

og upoleerte 
Maftix , hviid , Pudet 

- - graa , Pudet 
Mt/l-TrteerefterhosFolgende NB. 
M4teriaUer og Drogerier, aile 

Slags , fom ey er befynderlig 

ipecificerede i denne Tarif , 

cfter Taxten af Rublen 
Hatter dobbelte og enkelte , af 

looo Styk 
f - Saekke, fmalle eUerfnevre, 

tillammenfyede eller ufye- 

de, af rcooStyk 
Meer • skum , efter; Taxten af 

Rublen • . , ■• 

Uemefke - Hiar til Parykcr, Fudct 
Mesfing, fee Kaaber* 
Mmkm eller Skon-Pletter , hvert 

ftort Papiir 
MoUe- ogSlhe ^ stent 
jAuJcus , Pundet 
Ai«/f««{-Blomme, Pudet 
Mnsler, Ankeret - " 

Muffelin, efter Taxten af Rublen 10 Kop* Toldfrie 
— ■ 30 Kop. 

— 30 Kop* 

Toldfrie Toldfrie 
^o Kop. Toldfrie 
2f — — 2 1 Kop. Toldfrie 
70 Kop. 

30 Kop, 

2| Kop.. Toldfrie 
50 — ' — 60 — — 
Toldfrie Toldfrie 
2fKop» 
ioo Kop. Toldfrie 

40 — — cm 10 11 12 Told-Tarif i Petcrsborg o. f. v. 2 1 <r Toin.1. N. 

iJaale, alle Slags, af 1000 
Stik-Naale, ftore, af loco 

- - af mellem-Sort og fniaa af 

1000 
Segelketiy Urt, Pundet 
Nefhta, Pudct 
Nettcl- Du£, Stykket af aytil 28 

Arf kin , hvoraf Arf kinen fxl- 

ges til go Kop* og derover , 

Stykket 

- - af mellem- og slxt Sort, 
Stykket 

iJedJer, faafbiu: 
Mufkat-Nodder, Pudet 
Val-Nodder, af 1000 
Velfke ogOftindifke NSdder, 

Pudet 
Ccder-Nodder, Pudet 
HalTel-Nodder, Tfchetvert 

O, 

ohliter elIerAi«»^-i<»^, en lidea 

iEfke 
o//«,af Jasmin, Pundec 

- - af Rover, Pudet 

- - af Hor og Hamp , Pudet 

- - afNodder, Pudet 
Bom-0\Ue, Pudet 
Mandel-Ollie, Pudet 

O 4 4Kop. Toldfrie 

2'- — — 150 — — 

4KOP. fo Kop. Toldfrie 

2f -^ — 

I2T — — 

3K0P4 i;|Kop, 
71— 3 — ? Kop. Toldfrie 
2\ - — 

li — , — 

x|Kop. 

4K0P. 

7^ Kop, Toldfrie 

SO — — 

-- alle m (I Tom. 1* 216 Told-Tarif i Petersborg 0. f. v. - - alle andre Sorter af Ollie , 
forh ey er aparte fpecificere- 
de , efter Taxten af Rublen 

Olher, alle Slags, Ankeret, og 
andre Fa-ie efrer Proportion 
af et Anker 

Orgel ng Pofitmr , efcer Taxten af 
Rublen 

Ofle, faafom 

Parmefan , Pudet 

HoUandfke, bngelfke og an- 
dre SI igs, Pudet 

6/lers 

Otter, af 10 Stykker 

0/, Engelfk, Dofmet But, 

- - Oxe-Hoved 

• - Mume, Ankeret 

P. 

Vapier', adfkilligt Slags af Rifet 
faafom Royal - Papier at den 
ftorfte Sort* 

- - dito Mel!cm-Sort 

- --dito mindfte Sort 

- - aMe Slags Tryk-Papier 

- - Skriv og Concept-Papier 
«r - alle Slags Poft'Papier, be- 

f kaaret og ubefkaaret, for- 
gyldr og uforgyldt 

- - graaf Pak-P.'ipier , af dei\ 
ttnre, mellem og lidenSort, 
iligemaade Lsfk-Papier il Kop. Toldfrie sr - 

f - - 

18 - 

9 ' - 

Toldfrie - 

2G Kop, 8 Kop, 

IT. - 

50 Kop. 10 Kop, 

3f Kop. Toldfrie 100 Kop. Toldfrie 

70 - ^. - 

fO - 
If - 
la - IT BLiat i cm 9 10 11 12 

Told-Tarifl 


Petersborg o.Cv, 217 Tom. I. 


^ 
Blaat farvet Papier , ogfaa af an- 
dreFarver 7> Kop. Toldfrie 
Farvetog forgyldt Papier* 40 - - 


r^ in 


^^= LO 


w - Kartus-Papier 30 - - 


^i 


f-' 


^^^E '~~' 


FarykJan, af Mennifke Haar, St. -35 - = 


1 .. 
if 


|HR^^e~ 


Pf/j-i'er^, pg hvad dertil kand | !j ; 


heriregiies , faafotn : illiij 
■h 


^^B^^P^ 


Zobel , aHe Slags , Zobel- Navie, MM ||||JJ, 


I^IE^^^E ^ 


Zobel - Fodder, Zobel'Foer, illliliu 


wj^^^^^^K^^^^^K^^ ^ — 1 


Zobel-Pynte , Zobel-Haler , 


mnitmr^ 


1^^^^^^ ^ 


Marder-Buge , faa og Kanin- 


iuj 


■^^■^^^^^= 


og Katte-Skind , ogfaa hele 


iini 


ii: 

flu ^ 


^^Hi ^1^^^ 


MarderjefterTaxtenafRub- -! 


iiii 
Jem vr - sjKop, 


Mi 
1 


^P^^^p- 


- - HermeIinaf4oSfykker — 10— i 


niiii 
1 i 


^li^i^F '^ 


Siberifke Egener og Graaverk 
^^^^^^^^^= 


afiooo ' 871 Kop* j 
^^^^^^P~ 


Rufllfk dito af loo® 50 Kop, 


' 1 


1^ — '^ 


Rxve, Siberifne , Ruflilke og 
^^■^^E~ 


forte, cfter Taxten.i.af Ru- 


1I 


^ — CO 


belen • 2| - SiWIIMII 


I^^^^^E. 


Biber-Buge,Pudet 45 — 


HlilHl 


^ — '^^^ 


Tiger, Luxe, hvideog forte 


IH^^H 
Rxve, efter Taxten af Rub- 


I^^^H 


^^^^^p~ 


len - — ai- 


I^^^H 


^ — ^ 


Biorne-Skind , alle .Slags , efter 


,^^^^H 


^^^^^^- 


Taxten af Rublen - 2| - 


IJ^^^H 


^^^^^^E— LT) 


Siberifke og Ruflifke Ulve- 


^^^^1 


^^^^^^p_ 


Skind, efcer Taxten af Rub- 


IRIII 


^ c^ 


len - - — 31 — 


HlJn^Hffil 
Hare-Skind, graa ubereedte. 


iHaHll 


^^^^^p~ 


afiooo = - ■— 7f — 


Ml^^^l 


^^^^^^E— 00 


Of Dito 


i^^H 


^^^^^P- 


^lll 


^ — ^ 


cm : 


2 3 ^ 


1 5 6 7 8 9 10 


11 


III 


1 1 

12 


13 Tom L 21 8 Told-Tarif i Petcrsborg o. f. v. m\:, Dito hvide bereedte af looo 
Mufcus-Rotcer af looStyk 
Ulcer af loStykker 
Af andre Pels-Verke , fom ikke 

njEvnes i denne Tarif, tages 

Tolden efcer Taxten,, af 

Rublan 
ptrgament, afloSkind 
Perler, uaegteellergiortcaf Vox, 

et Dofin Snore 
Pehr, hviid.l'udec 
- - fort, Pudet 
Fehr-Kager og Pelier-Nddder 
Fiber , en Gros 
• - dito af Meerfkum , cfter 

Taxten af Rublen 
Pemerandfer t frifke 
Potafks » Berkovez -i 
Puder^ Pudet / 

Q^^l'$oh, Pundet 

R. 

R4V, forarbeidet, cfter Taxten 

afRubelen 
- - uforarbeidet Pudet 
Rtkrhara , fom Kloer , PudCC 
Den langligte maa ey udfores. 
Riir eller stokke , alle Slags six t- 
te og med alle Slags Knap- 
pe.efter Taxten af Rublen — 621 Kop. 

— 7k — ' 
fKop. 2| — r — »1- 

1 5 Kop. Toldfric 

30 — — 
If - — 
Toldfrie Toldfric 
f Kop. Toldfrie 

Toldfrie Toldfrie 

- f o Kop. 

10 Kop. Toldfrie 2 Kop* Toldfrie i^Kop, Toldfric 

S Kop. Toldfrie 

— a 50 Kop. fKop. Toldfrie 
- gc- cm 9 10 11 12 Told-TarifiPctersborgb.f. V. 219 Tom. I. • - gemene , fom man bruger 

til Fabrikernei atKjemine 
Roliner , Pudet 
Romarin, Pudet 
Ros-Hd/trr af lOo Stykjcer 
Rodder, faalotn, Fiol, Padet 

- - Kaland, Pudet 

- - Elam, Pudet 

S-tfran , Piind et - 1 2 ; Kop. 

Sal Amonia^, Padet 2^ — 

Silpeter , lutret og ufnfref , Pudet j f Kop, 
Kand udfores med Bevilling 

fra Artillerie- Canceliet, faa- 

fremt der er deraf ovrig. 
Salt , Spanf kt , FranfKt, ogan- 

det udenlandfkt, fom for- 

fbres til Havnene i den hvi- 

de Soe, for ikkun dermed 

at indfalte Kiod og Fifk, 

Berkovez 
. - dito, hvad fom kommer 

til St. Petersborg at faclges , 

Pudet 
. - Ruflifkt af alle Havne — 

- - hvad, fom fores til Vibofg, 
Tonden - - if Kop. 

- - Spanlkt, Laften 3774 — 

- - Franfkt, Laften 340 — 

- - Lynebor^kt, lom feres til 
Narva, Lalten 23^—7 Toldfrie Toldfrie 
3 Kop. Toldfrie 

f — ~ 

20 Kop* 4 Kop. 

71 — Toldfrie 

I2| — - 

60 — — 10 Kop. 
Toldfrie 
71 Kop. 6 Kof' Toldfrie 10 — — Toldfrie 
Toldfrie 11 (Mi Me« 


10 11 12 13 Tom. I* 220 Told-Tarif i Petersborg o. f. V, Men fkulde nogeix fore Saltfra Narva ellerVi- 
borg til St. Petersborg, Novogrod, Pleskev , eller 
andre forbudte Staeder^ faa fkal den Ibdlandf ke 
Told tages deraf , faaledes fom den iiu er fadt el- 
ler herefter maatte faettes. 
Sindel Trac.rodt rivet , Berkovez 371 Kop, Toldfrie 

- - Den befte rode Sort iStaen- 
ger , Berkovez 

dito meUem Sort i linaa Styk- 
ker , Berkovez 

- - blaai Staenger, Berkovez 

- - guuliStsnger, Berkovez 
Sebe , Grekifk og anden uden- 

lanfk, Pudet . ;";;"- 

- - haard, Pudet 

- - slact ordinaer 
Senge, alle Slags efter Taxteni 

afRublen 
Senge » Deh^ 'af Bomuld og Ka- 
tun, Stykkef 

- - dico u forfaerdigde 

- - af iR^ianf k Sits 

- ^ uldene 

Seno^ - w 

Segl-u\_^ fiint ogllaet, Pundet 
s'^t^ tormedSukker, eller fyl« 

tet i Sirop Pudet 
Sil]{e, raa Italixnifk, Pudet 
• - Spunden dito , I'udet 

- - Spunden farvet, Pudet 

- - dreyet , Pudet 

- - Silke-Affnedfel, Pudet 30 — — 

30 — — 

— 2 J Kop. 

— li — 

f Kop. Taldfrie so Kop* 
10 — 
171 — 
5" — 
Toldfrie. 8 Kop, 

4 — 
14 — 

2 — 

Toldfrie f Kop. Toldfrie <;o Kop, Toldfrie 

go »-* — 

100 - — — 

160 Kop. 
160 — 

200 Kop. Toldfrie 
- - dito 

Told-Tarif 


i Petersborg 0. C v. 221 Tom. I . 


^ 
- - dito Uld eller Udkxminel- „ 


J^^^ ^ 


fe.rudet - ' foKop.ToIdffie i 
- - Perlifk af adfkillige Pro- , | 


'lii 


^^^H= \ — 1 


vincier, faafom : fra Lefi og || 

deslige, Pudet - . ifoKop, i 

- - den fra Ardalch og des- iff 


mmmua^^^m 


^^^E '~' 
^^p- 


^^^^1 
lige, Pudet - 120 — - 


^^^^H 
- - kogt og Skennakif k , Pudet gc 


1 ■! 


^^^= 00 


- - dito Tebrif k, farvet, I'udct 100 


HVt 


^^^ ^ 


- -' faa Ipunden Kinelifk , Pu- ' ,,. 


'iiikS^B 


^^^^= CM 


i det • - - ■ 1^0 — 1 


i II ill ' ^1 


^^^= ^ 


- - farvet og ipunden dito 1 


iili' ' ^V 


^^E- 


Pudet - - 100 — i 


ii ii' ' Kb 


^^^■^ t — 1 


Sto,Indianifk, Pudet 4Kop. 3 Kop* J 
siner-safi , Dofinet Butellier 1 5 Kop. Tolcfde 1 


il li ^H 
II" w ^H 


^^^= 


S]^4te, til Contoirerog Cabinet- " lif^ 


^^M 


^^^= ^ 


ter , ftore og fmaa , efter Tax- |l| : 


^^M 


^^E~ 


tenafRublen - ^ _ 


^^M 


^ — ^ 


^rf^ft&r efter Taxtenaf Rubles 5- — 


I ^H 


^^p- 


^fi'. Vand , Pudet - - A© — ii 


iin 11 ^^1 


^ — CO 


s'ijk , og andre i Rusland for- 11 


iniiiii^^i 


^^^ 


fserdigte Fartoyer , faa og U- - ili 


^p™i^^H 


^^E~ 


denlandfke , farat den der- il 


i^^H 


^ — '~~" 


paa fig befindende Take- Il 


' luiii" ' Mi^^^^^^^B 


^^p- 


lafe, hvis de kiobes cHer • JlH 


^^^^^^H 


^ — ^ 


fselges - - am 


^^^^^^H 


^^E_ 


s'KJlderieT , trykte paa Lxrret el- ffl 


^^^^^1 


^^E— LT) 


ler Papier - - Ifl 


I^H^^^I 
•sl^of forMands-Peffoner af 10 ||l 


mH^^^I 


^^p~ 


- • Toflerfor Mands ogQj'in- |i|H 


I^^H 


^ — '^ 


des-P^rfoner, ftikkede med fffiR 


^H^^^l 


^ — CO 


Guld H 


^^^^H 


^M- 


jrll 


im^^i 


^ — '^ 
MMfl illi^^^l^ 


^^^^=- 


- II 


IIB ' 


^^^^^^^ 


■mi 


^ — '~~' 


cm : 


2 3 ^ 


1 5 6 7 8 9 10 1 


llll|llll llll|llll~ 
1 12 13 


im\ Torn.I. 222 Told-Tarif iPetersborgo.r.v. Guld og Solv , iligeraaade 
slaette, al!e Slags , efter Tax- 
ten, afKublen 
Skokelade, Pudet 
Smir udenlandfk, Pudet 

- . Rusfifk Koe- og Faare- 
Smor 

Snore, Silke, til Hatte og an- 
dre deslige , Pundet 

So\ie- ^Uer Nit - Huer , af Biber- 
Haar, vatbede og valkede, 
uden Guld ogSoIv, Dofinet 

- - Silke , Dofinet 

- - UldeneogBomuldene.vae- 
bede og vaikede , Dofinet 

- - Flogels og af andre StofFer 
med Guld og Sb\v bordere* 
de, faaogmed Guld og Solv 
melerte , Silke- og alle Slags 
ai ringere Sort, undtagen 
dc ovenbemeldte , efcer Tax- 
ten af Kublen 

Spa - Vand , BuckVand , famtSal- 
vie-og af andre Urtcr deftil- 
leerte Vand • 

s^eyle og Speyle-Glas efter Tax- 
ten af Rublen 

stMl, af en Tonde , fom veyer 
3 Pud 

fti£»ger af alle Slags Trae, af lOO 

'iummct, elier dobbelt Sarf kil- 
ler Rafk, farvet og ufarvct. TKop. 

' 3Kop. 

7i Kop. Toldfrie 

I Kop. 

Toldfrie Toldfrie Toldfrie 
I CO Kop, Toldfrie If — 

60 — 

10 — Toldfrie 
S Kop. Toldfrie 
Toldfrie I2|— _ 

I Kop, 

V 

sixt Told-TarifiPetersborgo.nv. 2*3 Tom.I, $\zt og trykt , af Stykkct til 
30 Arf kin 

, - ordinaer , farvetog ufarvet, 
Stykket 

St«n.K«/afLaften 

stopr, alle Slags uldene til Un- 
der- Foer, et Stykke af 2? 
Arf kin , undtagen de , fom 
er befynderligen fpecifictre- 
de - - 

. - Silkc , Europxifke af een 
Farve, Arfkinen 

- - af dobbelt Farve og forte , 
Arfkinen - " - 

- - halv Silke af een Farve og 
blommede, Arfkinen 

. - med Karaeel-Haar, Bom- 
uld og slaer Did , iligem.pde 
alle Slags aldeles Uldene, Ar- 
fkinen 

Stmx, Pudet 

sttiim^er , filke , ftrikkede og va-- 
bede, medGuld ogSblv, et 
Par Mands-Stromper * - 

- - dito et Par Frucntimmer- 
Strbmper 

- - Silke Mands-Stromper foe- 
udcn Guld og Solv , Parret 

- - dito for Fruentimmer 

- valkede af Biber-Haar , Do- 
finet af Mands-Strbmpet 24K0P. Toldfrie 20 
42 37.. — — 13 — 20 — . 


37 f 

iOO 15 - 

7i - 

99 - 10 — ^o — — If dito Tom.I. 224 Told-Xarif iPetersborg o.fv. - - diro for Fruentiramer 

- - halv - lilke, Doliaet for 
Mands-Perfoner 

- - diro for Fruentiramer 

- - valkedegemeneafKameel- 
Haar og U!d , Dofinet for 
Mands-Perfoner 

V- - dito for Fruentimmer, 

- - fine afTraaogBomuld, Do- 
finet for Mands-Perfoner 

- - Mellesn Softe og siaette af 
1 Dofinet for diro 

* - dito af Dofinet for Fruen- 
timmer 
Styrax , Pudet 
Suki^r , fiint Kanari , Pudet 

- - mellem Sort dito, Pudet 

- - gemeen slaet, Pudet 
Sukker Kandis , hviid og bruun, 

Pudet , - 

- - Puder- Sukker, Pudet 

- - Sukker Confiturer.alle Slags 
tondeerte Sager , Pudet 

SVme-BorJler ^ Pudet 
S-90m^e , Pudet * - * 
Syro^ , hviid , Pudet 

- - foort, Pudet 

Sm^ med Mefllng-Hoveder til 
Beslag, af looo jqKop. Toldfrie 60 

30 fO - 
25 - 

100 - 

20 - 

50 - 
30 - 

2S - 

20 - 

3f - TO - 9Kop. 
20 Kop* Toldfrie 
10 - Tf cm 10 11 12 Told-Tarif iPetersborg o.Hv. 22f Tom.I. T. 

Tdakjeref eller Daafer af Horn , 
Been , Tr2 , item Puder- Daa- 
fer af Horn , B!ck , faa og af 
Elfenbeen og Skild-Pade , 
alle Slags, efter Taxten af 
en Rubel 

Tal>in , breed , vandet og blotn- 
met, Arfkinen 

Dito , enkelt , fmalt , Arfkinen 

Dito, halve, Arfkinen 

Dito me'd Guld ogSb/v mefeer- 
te , Imalle Sort, Arfkinen 

Taft , bredf Europxif K af alle 
Slags Farve, Arfkinen 

Dito , fraalt , Arfkinen 

bito,ftriver, blommetogr^n- 
det. Arfkinen 

Tilig, befte Sort, af Oxer og 
kiSr, Berkovez 

Dito , , Meilem-Sort , Berkovez 

Dito.slajt, Berkovez 

Talig-Lys, Pudet 

Ta^etn, til Bord Dekkener, ef- 
tet Taxten af Rublen 

T4-v!e og Griffel^ 

Titi-Verk^, tiaeret og utiaeret, al- 
le Slags, Berkovez 
Thee , alle Slags , Pundet ' 
Tegf/- eller tag-Stene - 

Tegl-Stene ellct Klinket 
Terkh^, efter Taxten f Kop. Toldfrk 
10 — — 

* 

41 — — 

lo — — 
8 — — 

12 — — 

• ^ S^Kop. 

— 30 — 

— 4 — 

T Kop. I Kop, 

— Toldfrie 4oKop. i6Kop, 

1 2 — 

Toldfrie TnJdfrie 

Told rie Toldfne 

Si Rop« Toldfne 
cm Nil Nil Nil Nil Nil Nil llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll| 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tom. I. 226 Told-Tiirif i Petersborgo. f. v. rapentw-Ollie, Pud€t 2oKop. ^ ^op, 

- - Venetianifk, PudeC isiKop. Toldfrie 

Tiare eller Beg , Fadet til 8 Pad , 

fortolles, hvis Amiralkaetet 

har mere , end det bruger 

Dito flydende, fortolles med 

foregaaende Condition.Ton- 

den - - 

Tia , ftobt i Stanger , Pudet 

Dito i Fade og Tellerkener, 

Pudet 
Dito iThee Toy, Prefeuteer- 
Tellerkener, Salt-Kar, Ly- 
fe-Stager, Kander, Begere, 
og andre Sager flere , Pudet 
7ol>*k^, faavei Snup- forn Roge- 
Tobak , fjafom : Spanf k eU 
kr ItaliJenf k , Pundet 
Brafilien - Tobak og Knafter » 

Pundet ^ - - 

Virginifk Kanafter , og alia 
Slags Engelfic Cartuus , eller 
fmaa f kaaren Tobak , Pun- 
det - - 
RuUe-og Blade-Tobak, Pudet 
Tobak, fom gaaer tilViborg, 

Pundet - - I Kop. 

Dito , til Narva , af 100 Pund 115! Kop, 

Dog maae denne Tobak ikke aflades fra Narva 
ogViborg tilSanft-Petcrsborg, Novogrod ogPles- 
kov, eller andre forbudte Pladfe. Skuldenogen 
bortfende den , faa f kal ban derfor betale den Told, 
Ibm oven er meldct, Tdgtir — 11 Kop, — 10 — 
If Kop. Toldfrie 

171 -^ — 60 17 — -- 13 — J3 — 

SO — Told-TarifiPetersborg o.f.v. 227 Tom. I, Toper til Lyj/s , af BOHt • Uld , Pu- 

det 

- - afHor, Pudet 

Tnne - Hoveder , hvormed man 

udkradfer Klaede 
Traa , Franfer af Traa , Liberi- 

Snore og andre deslige, Pun- 

det 

- - Dito alle Slags fiin-bleget og 

u-bJeget, Punder. 

- - Dito, grov, dreyet, Com 
bruges til Fjfke-Garn ogan- 
dre deslige Sager, undtagen 
Gain , hvdrom ovenmeldes , 
Pudet - - 

rr<e, alle Slags, faaibm: 
. Saffafras, Pudet 

- Palm-Trx, Pudet 

- AlTdn-Trz, Pudet 

- Bok-Trae, alle Slags Maal 

- Efxe-Trae , Pudet 
Aldandet Trae, fom duer til 

Farve, ogey er fpecificered 

idenne larif, giver efter 

Taxten, af Rublen 
Adfkill'g Slags Tr£E, fom ikke 

naevnesi denne Tarif, fa:- 

fom Bretter og Bixlker, efter 

Taxten af Rublen 
Nodde-Trsi Bretter, Pudet 
imrt, eller Soe-Hunde Feet, 

Tonden • - 16 Kop, 
ilKop. 

Toldfrie Toldfrie 2fKop. Toldfrie 
30 Kop. Toldfrie 

4Kop, 

i;Kop. Toldfrie 

i| — . . — 
Si — — 

2| Kop, Toldfrie — 2 Kop, 
2 Kop. Toldfrie 

— 12| Kop. 

. ^^ T,es/er, ill Tom. I, 248 Told-Tarif i Petersborgo.f.v. ai^' 
7|Kop. Toldfrie 

f Kop, 2 Kop, 
10 Kop, Toldfrie TresfeYy Kniplinger, Galoner, 

ii-segte, og andre af u-xgte 
• Guld og Solv forfaerdigcde 

Sager, Pundet 
Trif^er siSi\kQ og Kameel-Haar , 

alle Slags , efter Taxten af 

Rablen 
TnjX,, efter Taxten afRublen 
Tnbak^r og Kringler , hvide, 

Tbnden til en halv Amrae 

U. 

Vtebe-Kimme , giorte af Ror, og 

andre, fom brugesiFabriker Toldfrie Toldfrie 
Vakholder-Bcfr , Pudet - Toldfrie Toldfrie 

Jandy Tydfke, alle Slags af 

Viin dGftilleert , Ankeret , 

eller Flafken og Butellien , 

regnetefcer Proportion af et 

Anker 
Veed-Afke , Haard , blaa , Fadet 
Dito , hviid 
- - Udfkud, Fadet 
vie-K(g, slaEt J Pudet 
yine, udenlandf ke, faafotn Un- 

gerfk, Tokayer og Duken- 

D2r , af Antallet eller y 

Spand 
Ungerfk Bord - Viin , ofter- 
. rigifk og Bbmifk, Fadet til 

10 Spand - 2fo Kop. Toldfrie 

, -— ^21 Kop. 

— 3© Kop, 

- 171 — 

7 j Kop. Toldfrie 200 Kop, Toldfrie zoo — — Cham- Told-TarifiPetersborgo.ftv, 119 Tomj. Champagne , Burgogne , Ere- 
mitage , Pontak , Cotorodi , 
og alle ovrige befteFranfke 
Vine, faafom Baftard, Mal- 
vafier, Mufkateller, Fron- 
tiniak, Alikant, Romanin, 
Kanarie-Seft, Siret-Seft, 
Peterfimenis : Tinte , og 
Spaiif k Viin , af Oxe-Hove- 
det eller 240 Butellier 

Florentiner og ovrige Italisni- 
fkie Vine, Kitten til 40 Bu- 
tellier 

Sr. Laurent > Dofinet ButelHer 

Rinfk eller Mofel Viin, ilige- 
maade andre gamle Vine af 
Ammen 

Baflarak , Picardan , Portugifif k, 
Franfk, Ofterrigifk, ogan- 
den Slags af hvid og rood 
Viin, ordinaer, Oxe-Hove- N .J- ^co Kop* Toldfrie ioo — 
25 — 40© — — det eller 18 Spand 
yiin-Druer , frif ke , • 
Viitt'Steen, Pudet 
\Vmity>e-Glas , Franfkt i runde 

Skiver, af Kiften 
- - Hamborgfkt og Lybfkt, 

qvadreret, af Kiften 
Vld, Spanfk, Poramerfk, Sle- 

iif k , Tyrkifk, Perfif k,og an- 

den udenlandft , Pudet 3C0 — ■ — 
Toldfrie' 

7i;Kop. — 25 — 

• ■?..'■'■ f Toldfrie 10 Kc^. -Ka- 

Tom.I. 230 Told-Tnrif iPetersborgo.Tv. 1 Kop, 

2 Kop, 

I Kop. 
30 Kop. Toldfrie 

60 Kop, I f Kop." 


- - Kalmukkifk, Tferkaflifk, 
af de nye Faare Hiorde, er 
forbuden at udfbres 

. Dito , raa af Koer, Berkovez 
• - kogt, Berkovez 

- - af Hiorte og Elend Dyyr, 
Pudec 

Vngerf\. Vand \ Glas , ftore og 

finaa, too Styk 
aV<?jf , hviidtog guult , iligemaa- 

de Vox-Lyys , og Vsx-Stok- 

ke, Pudet 
yoylokl^er, af Faare - UJd , Dofi- 

net - 

- • fmallci Dofinet 
r ' brede af Koe - Uld, Dofi- 
net 
• - finalle dito, Dofinet 
Vm, Vsgge-og TafkeUrer 

efterXxtenaf Rublen 
AUe Varer, Com ey naevncs med 

Nav^n i dcnne T^rif, fkal 

forrdldes efter Taxten af 

Rublen - - 

Efter denne Tarif fkal nu Tolden af Udgaaep' 
de og indkomtnende Varer betales i Sanft I'e- 
tersborg , Narva , Viborg, Arkangei\ Kola og I'u- 
ftofero , og det i fuldvigtige Dalere , hvoraf det 
gaaer 14 paaetPund, med Tilgift, hvis de ikke 
«r fuldvigtige. Enhver Daler beregnes til jo 
Kopek :^ undtagen for Salt, TobakogFranfkBren- 
deviin i Narva , iligeraaade for Salt og Tobakli 

Viborg: 4 — 

If — 
I — f Kop. Toldfrie fKop. 2 1 Kop. Told-Tarif i Petersborgo. £ v. 2 5 1 Tom. I. Viborg: hvor Tolden betales deffor i RulTifke 
Penge. Hvis de Ruffifke Kibbrr.xnd bar ingen Da- 
lere, faa fkal Tolden af de Varer, fomaflades el- 
ler indfbres paa udenlandf ke Skibe , oppeb^res i 
Ruflif ke Penge : hvorved Daleren anslaaes til j 2 f 
Kopek. Men fkulde Ruffifke Kiobmaend affende 
eller. indfore Varer tned deres egne_Skibe, faa fkal 
^der ikkun tages 90 Kopek for enhver Daler. 

Foruden denne i Tariffen faftfadte Tolderend- 
nu at betale : 

I. lid Penge,efterToIdensErIeggelfe, afioo 
Dalere i74 Kopek 
n. Laft-Pcnge', 

Udingen af 10 Lafter - lOO Kop. 

Naar i med Baglaft - 864 Kop. 

Naar | med dito - 7i| Kop. 

Naat| med dito - - 58I Kop. 

Naar den hele Lading med Baglaft 4^ Kop. 

Udingen af 20 Itipr t ■■■■ - 20O Kop. 

Naar I med Baglaft - 17^ Kop^ 

Naar f med dito - 170 Kop> 

Naar^raeddito - - 125 Kop. 

Naar den hele Lading dito 100 Kop. 

ldingen*f 30 Upr ^ . 400 Kop.' 

Naar J med Baglaft - - 3^0 Kop. 

Naar I med dito - - 300 Kop. 

Naar ^ med dito - 270 Kop. 

Naar den hele Lading dito 200 Kop* 

UMngen a/ 40 Lafter , - ^ 600 Kop. 

Naar i med dito - 525: Kop. 

Naar | med dito - - Af o Kop. 

P 4 Naar R 


\ml 


■^^^^1 
I ^^^B 


■ 


HI 
A 1 


HI 


1 


4 
m 

Tom. I. 232 Told'Tarif i Petersborg o. fl v. 

Naar | med difo 

Naar den hele Lading dito 

Zadingen af 60 Laller, - 

Naar ^ med Baglafl: 
Naar | med dito 37T Kop. 
300 Kop. 
800 Kop» 
700 Kop. 
600 Kop» 
500 Kop, 
400 Kop. Naar ^ med dito 
_Naar den hele Lading dito 
Af alle ovrige Lyfter, fom cr over 6o*I^beTaIer 
man ey mere end af 60. 

in. Accidenrier af de betalte vigtige Daler 
4 pro Centum i Ruilifke Penge. , ' 

Litera, 4^ 

Galanterie- Varer , af hviike Tolden ta- 
ees til Pro Centum. 

Guld- eg Soh-Vrer\ baade slaette faa og de , fom re- 
peterer. 

T9bal{ierer med og uden Portraeter, af Guld og 
S6lv og aPe andre 

Alle Sla^s Kar, Sa-ef og Fi'^urey, af Augsborgif k Og 
andet Arbeyde, fom er forferdiget af Guld 02 
S5lv. OB 

Alle Slags Vtitterakr. 

Tlafker eg Daafa ti! B^lfom Og Spiritus, af Guld, 
S6lv , Prindsmetal ; Kryft^l , og deslige, 

Tafke - Boyler med Punge i'or Frue.itimmer. 

store og fmta Vutteralet til Horolofer. 
Fenze-Puage-ifG'M, Solv ell er Prindsmetal, ftik- 
kede og flerrede , alfe Slags 

Alle Slags Saxe med og uden Futteral. 

Kairde-oi HirfkjFanger-Greel> af Prindsmetal eller 
Staal, omvundne med Guld og Sblv, alle Slags. 

Pala- ■ cm 9 10 11 12 Told-Tarif iPetersborgo r.r. 233 Tom.I^ Palitiner, Mu^er, Liiv-Baand for Fruentimmer , a^ 
Guld og Solv , alle Slags. 

Kaarsorens'Ring, BJnze medog iideaSteneaf Guld 
og Sblv , og andre flere. 

K.m^fe ogSpender , alle Slags , af Guld , Solv, Prinds- 
metal , Staal o. f. V. 

skabmiker med Piftol-Hylftere af FlSyel , Silke ; 
Klaede udftukne med Guld, Solv og Silke* 
" Alle slags Skjlderier og PortrsEtet med Guld- og Sblv- 
Ramtner, alle Slags, af Rammerne efter I axten, 

Efktrpe (or Mands-Perfoner , afGuld, S5lv, Sil- 
ke, Floyel, med oguden Kniplinger* 

Hulsiiugf , Torklader sf Flor, Kammerdug 0. f. v* ' 
udftukne med Guld , Solv eller Traa. 

Vofter , alle Slags. 

Truentimmer ' Huer af Vloyel , udftukne med Guld og 
Solv.ogdeslige. 

Mmds'OgtruentimmeY'Kliieder xx^Piyxkne med Guld," 
Solv og Silke, og alle Slags Borne -Toy, ogfaa 
slaette Kinder. 

Horolofe-Kiedff , Stoppere og Signeter afGuld, 
S5lv, Staai, Skild-Pade, Rav og alle slags Stene» 

Duk^er, alle Slags* 

liedre-Bflde og Eal^etter , hvormed man fpiller, 

'Am-Baande og Vox-Perler , alle Slags. 

Tiuunjery Nat- Toye med Brabandfke Kniplin- 
ger , Manf ketter for Ma n ds-Perfoner og Fruentim- 
mer, og andre Hoved-Toye. 

Bkmfla af Papier og Silke, dg andre 

Sfegle Og Ltm^etter , med og uden Spegl , ' alle . 
Slags. 

Kibinetter , S^iullet og Keridonett > 

P S 'AUf I II Tom. I. 234 Told-Tarif iPetersborgo.f.v. 

Alle slags Borde. 

Stole med llbyel, Trip og Tapeter. 

Stole, flettede med Ror , og beslagne med Lxder. 

Prafenteer-Xellerkener , til Tee, KafFe, lakerede Og 
malede , alle Slags. 

spende - Senge , alle Slags medog uden Forheng. 
. skerme^ lakecrte, af Tapeter og malede. 

Tablater, til alle Slags Tee-og CafFe-T6y,og 
andre fmaa Kar. 

B'orne-Vugger, < 

Alle slags Bret-Spil. 

Alle sUgs Tapeter til Borde og Gulve 

Endnu mange andre Sager, fom man regneri* 
blantGalanterie-Varer, og fom kand ikkebefkri- 
ves cfter deres Mangfoldighed og Maengde, fkal 
<>gfaa give til Told ^ pro Gento. 

Af efterfolgende Sager og Varer fkal ikkun ta-^ 
ges I pro Cento. 

Knhe , Gajier , Saxev af Guld Og Solv , med Og U' 
den Futteral. 

Greeb til Katrde og Hirfl^-F,engeye af Guld og Solv 

Matematifkii «g K.mrgifkfi Injlmmeuter af Guld Og 
Solv, 

Litera B. 
Told af Maft-Trjeer 
Brtden ^ Sand Peters- 

hrg , Narva, og 
Viborg 
"Afftil9Tol 4|Kop. - 10 94 Kop, jfArkangel og de 

andre Ha'vne \>ed 
Hen hVide Sk. 

3$ Kop. 6 1 Kop» 
. . II cm 10 11 12 To!d-TarifiPetersborgo.f.v. 23i Tom.I M 


mm 


- - II 


9'^Kop. - 6;-Kop. 
- - 12 

- - 13 


- - 9|Kop, . 6|Kop, 

9^Kop» - 6iKop. -i 


ill 


■ - 14 


371 K.op. - 2^ Kop. 


iiiii 


■ - If 


371 Kop* - 2fKop. > ilH 


- - 16 


371 Kop. - 2i Kop, 1 


•i" 


- - 17 


i5oKop. - icoKop, Ij 


n 1| mj 


- - 18 


ifoKop. - ICO Kop. 1 


VmtMui 1 


- -19 


150 Kop* - 100 Kop, 1 
- - 20 


37 5 Kop. - 2fo Kop. 1 
- - 21 


375 Kop. ^ - 290 Kop, 1 


ill nil i 


- - 22 


37J- Kop, . 2fo Kop. i 
- - 23 


. f62f Kop. - 375 Kop. 


■11 Hi ' ' 


- - 24 


- 562} Kop. - 375 Kop. 


II HJ ' 


- - 2J 


9371 Kop. - 62 f Kop. | 
. - 26 


- 9371 -Kop* - 625 Kop. 1 
- - 27 


- i3i2iKop. - 87T Kop. || 
- - 28 


- 13121 Kop. - g75 Kop. 1 
... - 29. 


- 13121 Kop* - 87fKop« 1 
CI 


- 1312} Kop. - 875 Kop. 1 

Med hendes KeyferligeMajeft^ts 1 1 
egenHaand underfkrevct. i 

Trykt i Mofkov ved Sena- 
tetdenx Aaguftii75t Det 
i T-tm.I. 236 Tdld-Tarif i Petersborg o. n v* 

■ III. _, - — . ■ - ■ — ■ !■ ■ .,., ,,., „ ■■— , ■ I ■ > ;, ■— ».- 

Det nye Told- Regliment 

Paa hende^ Keykriige Majeftaes Be- 

falning ved Trykken bekiendtgiort, 

Samt 

Den med Dannemark sluttede 

cvige Salutations-Traftat til Soes. 

Bet beftaaer aff Hoved Stykker , 

hvoraf Indholden erdenne* 

Het /ir/Jf handler om ankommendeog bortgaaen- 
de Skibe, hvorledes de fkal anmelde fig, gibre 
deres Declaration , og lofle og lade. Iligemaade 
om Loflerne og de Aarfager , for hviike de fkal 
ftrafFes , hvis de derimod handler. 

Def aniet handler om Kiobmaendene eller Varer- 
nes Eyer-Mxnd , hvorledes de fkal overgive de- 
res Declaration cUer Angivelfe , era falf ke Angi- 
velfer og Confifcation, item om Told og anden 
Indfaegt. 

Vet tredie handler om Krigs- og Laft-Skibe : om 
Ammunitionen . eller Skat-Gods: omhayeog ne« 
drige Stands-Perfoner, ior hviike Godsforf krivesl 
iligemaade om Ferre-Folk. 

Det Jierde handlet om Told-Betienterne , hvor- 
ledes manlkal forfare ordentlig med dem, og de 
igien med andre , faa og hvorledes de fkal belon- 
nes af confifceret Gods : item om Forfeelfe i Reg' 
ninger og Delation i forhaeledc Varer. i 

Betfemte vifer , hvad for Told Ruflif ke Under- 
faatter har at give i Havnene af St. Petersborg, 
Arkangcl , Kola' og Puftofero , naar de driver Han- 
del med egne i Rusland forfxrdigde eller, og kiob- 
te og leyede Udenlandfke Skibe. 

Salu- Told-TarifiPctersborgo.f.v, 237 Tom. I. Salutations] Traftaten med Dannemarkersluttet 
den 30 Oftob. Anno i73oiMofjkov, beftaa- 
er af J9 Artikler, L hvilke viflofrig vifes 
hvorledes der f kal f kee lige Honeurpaa beg- 
ge Sider. 
Vexel-Retten er udgiven af Keyfer Perer den 
II. Anno 1729. Denjbeftaaer af tre Capitler. 

Det forflc handler ora Vexlerne eg deres Orden; 
og cm at proteftere Vexler. 

3 dette Capitel merker jeg den fiortende Artikel ,' 
fom vifer at naar Vexlerne er ftilJede til at betales 
efter viiTe Dages ForJob ; faa gives efter laadan 
Termin 10 Refpit-Dage. Naar de derimod er ftil- 
hde paa at betales efter Sigi: , f la gives ikkun 3 
Refpit-Dagc, Son-og Hellig Dage med indbereg- 
nede. 

Uigeraaade den tre og tredivte, hvori vifes at naar 
en Vexel ey inden tre Maaneder efrer den deri 
faftfadte Betalnings - Termin accepteres eller og 
protefteres, faa gielder den intet mere. 

Det andet handler om Vexler, {om kand ftilles 
pak Kronens Penge : da det tillades enhver Kibb- 
Mand og Underfaat i hele Rigetat betale i den nxx- 
mefte Kronens I'enge Kafla det han vil overfende 
anden St$ds hen , og derimod tag<r Vexel af Kam- 
mer-Betienterenpaa enandenKafTa, hvorTengene 
f kal indfendes. Iligemaade tvertimod at lade fig 
af Kroneus Penge der, hvor han opholder fig, 
fkyde en begixrt Summe for, og derimod give 
Vexel paa et andet Staed at haeve faadan Summe i 
andre Kronens Kaffer, 

Dst ttidlt vifer alle Formularer og Forklaringer 
aver Vexler, Avis-Breye og Proteftationcr. : 

Rus- Tom. I. 238 Om Handelen. 7. Cap. Tilflandi 
gamlcDa- oin Pofi- I Rusiand var dec ikkun sljBt beftilc 
^^la"""- ^^^ Poft-Vsefenet for Keyfer Peter. 
' I. Tiid : og han blev knap fasrdig 
med dets Indretning inddl de fidfte 
Aar af Hans Regiering. Alle Breve 
maatte tilforn der i Landet fendes en- 
ten med Stafettei: eller med Reyfende 
ved een eller anden forefaldende Ley- 
lighed. Og de Reyfende maatte , ef- 
terat de havde kiobt fig felv Vogne 
eller Slasder, befragte Bonder -Hcfte 
til Forfpan , og faaledes fortfette de- 
res Reyfe iblant Bonderne uden mind- 
fteBeqvemmelighedafVerts-Hufe og 
andre Anftalter , haftende af aid Mage 
paa de flefte Staeder igiennem fnev- 
re , ubanede og farlige Veyc. 

I nogle Stykker heraf bar der hidin- 
" til endnu ey kundet fkee nogen For- 
bedring ; og dec gielder altfammen 
om de flefte RigetsProvJnftr, faafom 
den ftorfteDeel af Ukraine, Kafanog 
Aftrakan og heleSibcrien. Dct egent- 
lige Rusiand , nemlig dec Arkangel- 
fke , Mof kovitifke og Novogrodfke 
Gouvernemenc, famt dec SmoJenfko- 
fke , Lifland og Finland kommer 
jned nys bemeldte Provinfer endnu 

deri Om iters 
nuvKrcn- 
rie Til- 
ftand. cm 9 10 11 12 7. Cap. Om Handelen, 259 Tom* 1. deri overeens, at man finder ingen 
Verts -Hufe, agende Pofte, Land- 
Vogne , Vogn-Mands-Vogne eller 
andre faadanne Reyfe - Anftaltcr fra 
cen Bye til den anden. Den Reyfen- 
de maae felv kiobe fig fin Slsde eller 
Vogn , legge figderind i fin Seng , og 
fordre Forfpan paa Stationerne, af 
hvilke dcr er imellem Mofkov ogPe- 
tcrsborg fire og tyve, og imellem Pe- 
tersborg og Riga ungefasr lige faa 
mange, og faaledes efter Proportion 
paa alle andre Veye i Riger. Man be- 
taler af hverHeft for een Verft imel- 
lem Riga og Petersborg to og en halv 
Kopek , imellem Petersborg ogNovo- 
grod een Kopek, imellem Novogrod 
og Mofkov en halv Kopek, dog faaledes 
at man forfyner fig mcd en Rcyfc- 
SeddelfraRegieringen, uden hvilken 
Seddel man overfa?ttes af ..Bonderne 
allevegne. 

Kudfkene bar ingen Poft - Horn , Farcnde 
kiorer ideres ordentlige Bonder- Klaj- *'°'^' 
der dos meden Mesfing-Orn paa Bry- 
ftet , floyter for Heftene igiennem 
Naefen , jager altiid haftig , fklont dc 

Rey- Tom. I, 240 Om Handelen, 7, Cap»; m Fragtecfe 
Mefte. 
Reyfende ey begi^rer dec , og , naar de^ 
kommer til den anden Station , befor- 
ger frifk Forfpan ft rax uden at op- 
holdes, Derudover reyfer man ha- 
ftigere i Rusland end anden Staeds , 
faa at jeg felv er Aar 1744 i Februarii 
Maaned kommen over fra Petersborg 
til Mofkov 748 Verft eller 107 Dan- 
Ike Mill i to og halvfierfenstyve Ti- 
mer. 

' Nogle reyfer ogfaa faaledes, atde 
fragter Forlpanden en heel lang Rey- 
fe, faafom Aar 17^9 i Martii Maaned 
er jeg reyft fra Mofkov tU f etersborg 
med eet Par Hefte for 7 Rubel, og 
kom over i ti Dage med Slaede Bane. 
Men der er den Befvsriighed med 
fragtet Forfpan paa en heel lang Rey- 
fe , at faafom der er ingen Verts- Hufe 
i hele Rusland , faa maa man kiore 
ind om Aftenen og Formiddagen hos 
Bonderne , fom er overalt rst giseft- 
frie for en aldeles ringe Beralningj 
menkanddog medaldderes Tienftbe- 
redvijlighedey hindre at jo den Rey- 
fende maae fore med fig fin Seng, og 
n«ftcn alt , hvad han under Vey^ beho- 

ver cm 9 10 11 12 7. Cap< OmHandelen, 241 Toin»I. ver af Mad og Dnkke. Dog har jeg 
paa Stationerne imellem Riga og Pe- 
tersborg funden Lifiandfke Poftme- 
ftere , hos hviike man for Detaining be- 
vaerres ligefom i andre Lande. Ey alle- 
ne hos dem , men ogfaa hosde Rusfifke 
Bonder overalt i hele Riget, er de Rey* 
fende faa fikkere fom hien^me i deres 
egne Hufe. Og fkiont Veyene har i 
forrige Tidcr Vceret befynderlig farli- 
ge formedelft Rovere : der ogfaa for- 
uden de ombragte lever endnu dc ^ 
fom b«rer Merke af difTe Folks Over- 
fald , faa har jeg dog cy mere end een 
Gangnemlig Aar I7?8naer vcdTroi- 
zeKlofter befunden mig i faadan Far- 
lighed , da jeg dog har gjort temmciig 
vitloftige Reyfcr der i Landef, 

Naarjeg ubdtager den Anftalc med AlleVeye- 
Verrs-Hufene paa de Lifiandfke Poft- '^,1^^^^'- 
Stationer, fom er indrsttede under, 
Keyferinde Anna Ivannovna, faabor 
alle de ovrige "gode Poft-Anordningef 
i Ritsland tilfkrivcs Keyfer Peter den 
Forfte, Der havde for bans Tiid \k- 
kun vseret en liden fmal u-banet Vey 
fra Riga over Pleskov til MofKOV , hvii- 
ken Vey er naellen eudnu af famme Tom. !• 24« Om Handelen. 7. Cap. Den ri- 

dende 

Poft. BefkafFcnhed , faa og ikkun Tnevre u- 
bekiendte Veye fra Reval og Narva 
til Novogrod. Men Keyfer Peter I 
lood giore en breed Lande-Vey fra 
Riga over Derpt og Narva til Peters- 
borg, laa og fra Riga til Reval og 
Narva. Fra Petersborg lood han 
hugge en Vey af 1 20 Verft hen imod 
Novogrod i en lige pevfpf&ivlCk Li- 
nie, forkorrede Veyen imellem Pe- 
tersborg og Mofkov hen ved 200 Verft, 
lood Tr«erne paa begge Sideraf Vey- 
en afkappe og Veyen dermed jevne, 
forbedre og indhegne. Hanbeforge- 
de ogfaa de ovrigefornemmefteLan- 
de-Vgyes Forbedring i bans hele Ri- 
ge. Og for ar forfremme Handelqn' 
og Bekiendtfkaben imellem hans Un- 
derfaatter fot;f6mte han intetrhvor- 
ved en magelig, haftfg og ey a!t for 
koftbar Reyfe kand befordres. 

Han indrettede endelig Aar 1718 
en .ordenclig Breve-Poft i Riget, og 
fatte to Poft- Direftvorer , een i Peters- 
borg og een i MoIkov, givende en 
Borgerei enhver af de andre fornem- 
mefte Rusfifke Byer Commisfion at 
expedere de ankommendc og bortgaa- 

endc 7».Cap* Om Handelen. a43 Tom, I. ende Pofte. Difle Pofte tagerey al- 
iene Breve men ogfaa fmaa Pakker 
med fig for en billig Priis , fom for 
Exempel for et Brev afethalvt Ark 
imellem Petersborg og Molkov to Ko- 
pek: hvilketkand fkee, efcerdidege* 
meenligen ftedfe kiorer og kommer 
dog lige faa haftig fom naar de rider, 
I Petersborg ankommer og bortgaaer 
Poftene faaledes : 

Fra Mofkov kommer den i s Dage 
to gauge om Ugen, bnnger Breve 
med fig fra hele Riget og gaaer igfen 
bort to Gange. 

Den-Tydfke Poft fra Riga , br inger 
Breve med fig fra hele Europa , kom- 
mer og gaaer igien bort ligeledes i 5 
Dage to Gange om Ugen. 

Poften fra Arkangel kommer og 
gaaer bort eengang om Ugen. 

Poften fra Kronftad kommer og 
gaaer bort een Gang hver Dag, faa- 
Isnge Sommeren varer, 

ber gaaer ogfaa to Paket-Baade, OmPa- 
det er , Krigs - Skibe med 1 1 til 1 4 Ka- Jf„^f*' 
noner og 70 til go Mand , imellem 
Kronftad og Danfig og Kronftad og 
Lybek faaledes , at enhver af dem cu gior Ji Tom.I. iH Om Handelen, 7. Capi giorom Sommeren to Reyfer imdlem 
bemeldte St^der. Dette , heder det , 
fkeer for at vedligeholde Communi- 
cationen imellem Rusland og Tydfk- 
land, og at overbringe Paflafercr og 
Paketter, Men decs fornemmefte 
Sigte er uden Tvivl at cxcrcere Ca- 
detterne og Soe-Folket. 

Adfkillige andreTing, fom pleyer 

at henfores til denne Materie fom for 

Exempel om Mynten, Maalet, V^eg- 

ten , Rcgningen og faadant mere vil 

jcg forklare i befynderlige Stykker, 

faafom denne Afdcelning maatteellers 

ingen Proportion have til de andrc, 

Det er at formode , at cen eller anden 

L^fere vil holde fig op over min Vit- 

loftighed heri, men jeg bar dog ey 

kundet udeiade det vitlofrigc , hviS. 

jeg vilde nogenledes tiifrcds ftille allc. 

Nuvil jegforenP'orandrings Skyld 

crindre mig igien, hvorledes 

det gik til » Pecersborg 

Aar i7j(5. Det cm 
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 8.Cap.Efterretning om B.Huyfen.o,nv.i4^ Tom* I. 

Det ottende Srjkke 

indeholder 

Efterr^tninger om der, 

fom feede i Petersborg Somme- 
ren over Aar 1736, ogom Au- 
thors Bekiendikab med 
Baron Huyfen. 

Man gior Byen Uraet , naar man omSom 
fkriver, at den har fex Maane- ™=rc'i og 
der Vinter , tre Maaneder For- Aar , tre ^^^^" 
Maaneder H6ft ogdet ovrigeac vsre staeds. 
Soramer. Jegharbefundenderatveere 
enrstangenemSommerfrafidftiMay 
til forft i September. Men ved Mlkkels- 
Dags Tideri det fenifte kommer paa 
een Gang Hoften, da.alt gront und- 
tagen Fyr-og Gran- Bladfne vifner , 
og Lovet falder af de andre Tr^eer og 
forraadner inden Vinterens Ankoinft, 
fom fkeer gemeenlig fidft i 0(Sober 
eller forft i November. ' I den een- 
fomme Apotheker Have havde jeg 
bedftLeylighed til at gloredenne An- 
merkning, fom beva?gte mig betids 
til at flytce over paa Amiralit£ets-Si-^ 
den. 

0^3 Men Tom, !♦ 24.6Efterretning om B.Huyfemo f.v.8.Capl Vancf. 
Fiodcn. 
Men forend dette f kede , bemerke- 
de jeg uformodentligen noget Nyt, 
fom jeg ey tilforn havde kct i Ver- 
den. Det var nernlig midt i OcSober, 
da hele Petersborg paa eenGangblev 
overfvommet. klokken loom For- 
middagen begyndfe Neva - Floden at 
voxe , og fadte efter en Times For- 
16b hele Landet under Vand , faa at 
vi kunde roe med Baade rundt om i 
Haven , hvor Vandet var halvanden 
Alen dybt. I faadan Tilftand forblev 
altJng indtil Klokken to om Efter- 
middagen; da Floden begyndte igien 
at falde , og forlood Landet hen imod 
Klokken fire lobende fin fedvanlige 
Vey med fltor Magt og Brufen. Saa- 
Ia?nge Overfvommelfen varede, vox- 
te Vandet ftllJe: og i dets Fald for- 
fvandt det med ftor Allarm 602 uden 
Storm og UvjEJr. Men for Over- 
fvommelfen havde vi havt en heffig 
Syd - Veften • Vind nogle Dage effefr 
hverandre. Da jeg om Afirenen koni 
over paa de ^ndre Petersborgifke Ins- 
Icf ; faa faae jeg, ar de havde ogfaa 
alle vaeret overfvommede , ogfornam 
at det hvert Aar koramer faadan en 

Vand- cm 9 10 11 12 S.Cap.EfterretnmgomB.Huyfen.o.(Iv.24S Tom. I, 

Vand-Flood i Petersborg veddifTeTi- 
der , f kiont cet Aar hoyere og ec an- 
det Aar lavere. 

Dcr er ogfaa undertiden faadaanesomgior 
Vand-Floder paa andre Stseder, hvor ""'^'^•^t'- 
cn Flood falder ud i Soen, fom for de 
Exempel i Riga og Aftrakan, hvor 
derved fkeer Skade, hvilken bereg- 
nedes Aar 1744- i Riga til mange tu- 
fende Rubel. Kiobm^ndene i Peters- 
borg figer ogfaa , at Vand-FJoden der 
er dem til ftor Skade, Og nogJe af 
dem holder for at dct havde vasrct be- 
dre , hvis Kejfer Peter I havde an- 
lagt Byen lengere op ad Floden der, 
hvor <kn Svenfke F^ftning har lig- 
get , og hvor Landet er faa hoy t , at 
Vandet^kand ey cm Efter* Aaretover- 
fvomme det. 

For at afvende denne Feyl ftttesDens 
der ey paa Forslag, hvoraf nogle al-^^'^^^s- 
krede er provede. Aarfagen til O- 
verfvommelfen er ey allene . at Van- 
deti Floden maa faavel der fom an- ■ 
den Staeds om Efter- Aaret voxe , men 
fornemmelig , at Syd-Veften-Vinden 
holder noKct af Vandet i Floden og 
Ladoga -Soen tilbage, da det, naar 
>^:_ Q_^4 Vinden I. m 

.Tom. I« 248EffefretningomB. Hayfen.o.Hv.S.Cap. 

Vinden vender fig eller giver efter, 
falder med Magt paa een Gang ud og 
overfkyller hele Egnen, fom er lav 
og moraftig. 
Neva- Efter Vand-Fioden varede det ey 

fe °tr"fi ^*"g^ ' forend Skibs-Broen , fom gaaer 

Siden til Vafilii Oftrov , blev fkijt ad 
Og lagt hen ved Flodens Bredde af 
Frygt, at Ifen af Ladoga - S6en for- 
inedelft en Storm -Vind maatte gaae 
l6s og komme neddrivendes , Jige- 
fom den aarlig pleyer. Drive -Ifen 
kom ogfaa virkelig den 7 November, 
og ftandfede ftrax imellem Kronftad 
Og Petersborg formedelft Flodens 
Smalhed der, hvor den ved denKron- 
ftadfke Infel falder ud i den Finnifke 
Bugt af oft-Soen. Der laae derfor al- 
leredeDagen derefter en faa Rserk Jis- 
Broe over den hele brede Neva -Flood, 
at mankundebaadekiore oggaae der- 
over. 

Denne befordrer om Vinteren Com- 

municationen i Petersborg, fom bar 

om Sommeren over Neva-Floden ik- 

tersborg |cun den enifte Broe, der nys meld- 

'"^"^" tes» Paa de ovrige Kanter lader 

Folk Hvofvcd 

Commu- 
nicatio- 
nen i Pe iefordres S.Cap.Efrerretning om R.Huyfen.o.Cv.249 Tom. I, 

Folk fig faette over ved Fserre - Sr^der 
mecl de derril deftineerte Faitoyer og 
fmaa Baade, efcerfom Baaden er tiJ, 
for en ringe Penge. jis-Broen liggcr 
ftedfe den^hele Vinter , oe gaaer forft 
op igien ungefa?rimellemden 22 Mar- 
tii og den 26 April , ligefom det fin- 
des antegnet Aar for Aar i den Rusfi- 
fke Kalender. Naar ogfaa Vandet 
igien er aabnet, faa maa de hie, ind- 
til Ifen s^- Ladoga -Soen er gaaen Jos 
og dreven forbi , inden de kand igfen 
hg'^e Broen over , og Skibene kand 
gaae ud og ind i Kronftad. 

Maafkee Lsferen venter fig her ad- AndrcEf- 
fKiIJige Efterretningerom andre Merfc- *="ft- 
vsrdigheder , fom imidlertid varpas- "'"**"* 
ferede. Men jeg kand ikke heri fyl- 
deftgiore bans Haab; thi Tidenderne 
om den Tyrkifke Krig tinker Jeg ved 
min Ankomft til Afiov atlevere paa 
eet Stsd famlede. Og hvad jeg af an- 
dre Sager bar kundet erfare, erey af 
nogen fynderfig VigtJghed. 

Keyferinden , Anna Ivannovna, fom Keyferin- 
havde Sommeren over opholden fig dens An- 
med den ftorfteDeel af Hoffet paa Pe- ^p°;^fj'' 
terhof, kom imod Hoften til PeterS' boig. 
CLf borg » 
Tom, I. 25^oEfterrerning om B.Huyfemo.f.v.sXap, 

borg og drog forft ind i Sommer-Pa- 

laen under Kanonernes Losning 

fra Fseftningen. Efter en fiorten Dags 

Tiid droog hun over fra Sommer-Pa- 

lasen til Vinter-Pala;en, atter under 

Kanonernes Losning; hvorpaa deri 

Petersborg ey laet ved nogen Leylrg- 

bed rpares. Herved er endnu at mer- 

ke, at den Sommer- Palais, i hvilken 

Keyferinde Anna ct Par Uger i For- 

aaret og Hoften refiderede, beboes 

nu ikkun af HofF-Betientere ogkaldeS 

den gamle. Imidlertid er en nye 

Sommer-Gaard opbygt ogfaa af Tra?, 

lajngere ind fra Floden , hvilken bar 

uden til en fmuk Architeftur , eg ud^ 

prydes inden til af den nu regierende 

Keyferinde, fom figes at have Lyft til 

at bygge. 

Hdebrand jgg kand cy her forglemme, hvor- 

LorgT J^^^s en Dag i Augufii Maaned kom 

ved Middags-Tider Ildebrand ud i 

Boderne , og lagde dem , en ffire-Port 

og nogle Gader udi otte til ti Timer 

i AfKe. Aaret derefter kom atter Hd 

, ud i Petersborg og fortaerede faavel 

fom den forrige et Par Gader , begge 

paa Amiralitaets Siden. Samme Aar 

1757 8.Cap.EfcerretmngomB.H[uyfcn.o.f.v.i^iToin,t 

I7.n var ogfaa den ftore IFdebrand i 
Mofkov , 1 hvilken ro tredie Dele af 
Byen af brendre , op; (ofn den fidenhar 
endnu cy kundet forvinde. Saa var 
ogfaa IJdebrand i Jeroslav og andre 
Sender Acre: hvorom man £nart fra 
een fnart enanden Bye horergemeen- 
ligen hvert Aar Tidender i Rusland. 
Aarfagen derti! er, ar Hufene er byg- 
te af Tr« , behover fterk lid om Vin- 
terenformedelft den haardeFroft,og 
er g^andrke udforrede om Sommeren 
ved den hefrige Hede, da Ilden Ixt - 
kand fccnge, helft da den ey varligen 
nok medhandles aflndbyggetne. Til 
at slukke [Iden find^s i fit^t ovrige 
godeAnftalcer giorte af Keyfer Pe- 
ter I, fom var i S^rdeleshed bekym- 
ret for Peters borg, fandt fig felv jnd . 
ved paakommende lldebrand og hav- 
de given enhver fornemmeMandder- 
ved fin Forretning. Om Vjnteren er 
det en ftor Hielp, at Tagene er fkiul- 
te med Snee altiid og allevegne. 

Da Ilden kom ud i Petersborg Aar Amors 
1756 fadtieg juft til Bords med Baron B^kiend- 
von Huyfen hos Do<5or Siegesbek i 
Apotheker- Haven, og gik derfor o- 

ver ficab rncd 
Huyfen. Tom. I, a^sEfcerretningomBHuyfen.o.f.v^S.Cap* 

ver med ham paa den anden Side, hvor 
det brendte. Skionc nu denne Mand 
foreftillcde den Tiid ey den anfeelig- 
V fte Figur i Petersborg, fa a er ban dog 
bekiendt i den RusfifKe Hiftorie , f'aa- 
fom ban havde vaeret Hofmefter 
hos den ulykkelig Prinds Alexius, 
Keyfer Peter den Forftes ^Idfte Soil, 
og var desuden brugt af Keyferen ved 
udenlandfke HofFer. Han havde en 
god KundfKab om Rusland , og jeg 
bar ofce talt med ham derom med For- 
noyelfe, Hans Levnets BefKrivelfe 
bar ey vasret nogenTiid bekiendtgiort 
og er dog vaerd at Isfe: hvorudover 
jeg i et kiort Begreeb vil raeddele den 
her, ligefom jeg bar faaet den i et 
Manufcript, hvilkethan bar felv for- 
fattet. Hvorle- Han var Regierines- og Hof- Raad ved 
desH6y- et Fyrfteligt Huusaf Valdek, da han at 
fenkom Hcr Patkul blev anmoden om at gaae i 
Tfarens Tiennefte. Skibnt han befant fig 
i fordeelagrige Omftxndigheder hiemme 
og havde Ti'Hud'om ftorre Tiennefter u- 
den Lands, d-i refolverte han dogatfo- 
retraekke Tfarens Tiennefte foralleandre, 
formedelft dc hoye Tanker, hvilke han 

alle- i Rusfific 
Tienne- 
fte, S.Cap.Efrerretning om B Huyfen.o.f.v. 1^3 Tom, I, 

allerede den Tiid havde om Jdenne Mo- 
narks fortreffelige Egenfkaber. 

Saa fnart Her von Patkul fik Aar 1702 Hans-for- 
denne bans Refolution, faa betiente ban rteCom- 
fig ftrax af bans Bekiendtfkab og Corre- "liffion. 
fpondence i Tfarens Forrxcninger, og 
gav ham efter Tfarens foreviifte Ordre 
udi Skriftlige Inftructioner diffe efterfol- 
gende Commisfioner. Forjl at opfoge alle 
fremmede Officerer, Ingenibrer, Manu- 
fa£iurifter, Gevar-Handlere, Kunftlere, 
Beridere, Byile-Smede og andre Hand- 
verks-Meflere , ifkr de, fom forftood Boh- 
m'lCk ellerPolfk, og at oversale dem ril 
at gaae i Tfarens Tiennefte til Rusland. 
Tor ikt nndet at overfcette Tfarens Patent , 
lom var af Aar 1702 om Hans Krigs-Etats 
Keglcring , i fremmede Sprog , og at lade 
det paa adfkillige Stsder trykke og udde- 
le. For det tredie, at formaae de Ljerde i 
Tydikland , Holland o. f V. til at dedice- 
re curiole Traftater, i ixr i Hiftorifke, 
I'olitifke og Mekanifke Materier til Tfa^- 
renfelv, eller Kron-Prindfen eller Tfa- 
rens Miniftrer, ogfaa at skrive noget til 
Ruslands Berbmmelfe, paa det at Pu- 
blico derved maatte betages de slemme- 
fte Opinioner,{om dethavdeom Rusland. 
Og endeVig lot det fierde] at raadfore fig og 
tale^med adfkillige Poft-Meftere for at 
defto wgtigere befordre de Rufllfke Bre- 
ve, IJom. 1. 2f4Efterretning om B.Huyfemo.Cv.g.Cap. 

ve, faafom man den Tiid havde for at 
indrette Poft-Vaefenet igiennem ofterrig 
og Polcn. For at udrette dilTe fire Com- 
miffioner vedligeholdt h n en Brev-Vex- 
ling med Geneve , Frankerig og f. v. og 
giorde Reyfer til Beriin, Leipfig, Prag, 
Breslau o» f. v. Tillige afTifterede han Pat* 
kul i at forfaerdige adfkillige Skri ter,ud' 
rscttede en vigtigCommhrionvedenRey- 
fe til Varfkbv, blevderpaaXfarifk Krigs- 
Raad og General-Auditor med i>oSpe- 
cie-Rixda!ers Lon Maanedlig, og begav 
fig faaledes efcer Ordre ril Vien at hielpe 
Patkal i bans Negociationer. Fra Vien 
reyfte han med bemeldteMinifter tilMo' 
fkov. Hvor han blev ved at arbeyde 
med ham.torende tillige HoflFets Corefpon- 
tlence, og fettende de Breve i adfkillige 
Sprog over , hviike Tfaren fkrev for 
Kong Auguftus. 
Bliver Aat 1703 blev han Kroh-Prindlens In- 

Kron- formator og reyfte i denne Station det 
Prindfens fgigende Aar med ham til i'etersborg for 
T_f ^^ bivaane Beleyringen om Narva. Hef 
forfxrdigede han Krigens Dag-Regifter, 
overgav Tfaren bans Memoires de Mon- 
tecuculi, hviike han havde ladet famme 
Aar tryKke paa Italienf k i Geneve , og 
forfkafFede Afrisninger over Batallierne 
ved Skellenberg og Hokftaed og deslige 
Nyheder fra andre Lande, Tfaren befa- 

lede Informa g.Cap.Efcerrctning omB.Huyfen.o.r.v.syf Tora.L 

■I ■■■—*■■ — ' ' ' — ^ 

lede ham derpaa Aar 17©^ at reyfe til 
Tydfkland. 

Paa denne-Reyfe gavhanTfaren Efter- Reyfertfl 
rxtning fra Kbnigsberg om den Polfke Tydft. 
Fyrftes og den Tiid Ruffifke General 'and. 
Majors VisnovizlcysUtrofkabog hetnme- 
lige Brev-Vexling med Sapieta. FraDan- 
fig indberettede ban deels Commendan- 
tens General Major Golzes Meriter, faaat 
han et halvt Aar derefter kom i Ruflifk 
Tiennefte, deels Folkefs Partifkhed for 
Stanislaus og de Svenffce, fja at han ef- 
ter Tfarens indhentede Bitald beftraffede 
den i et Latinfkf Brev til Magiftraten , ^ 

hvis ufommeiige Svar lagde Gnindvol- 
den til RufTernes paafolgende Tiltale til 
Sraden. Endelig kom han an i Berlin , 
efter at hian af Frygt forde Svendfkehav- 
de tdgen en befvaerlig Omvey til Vands, 
paa hvilken han ftrandede med Skibet-og 
bxrgede neppe Livet. 

J Berlin aflagde han Tfarens Co'ndola- pj^j^g ■ 
tion over DronningensDod, confererede Forrst- 
med Miniftrerne i de ham anbetroede Af- ning i 
fxrer, og overfendte adrkillige der ind- •^^'^''"• 
kibbte Ting og Varer til Tfaren. Han o- 
vertalte ogfaa de Lxrde i Leipfig til at 
fkrive got om Rusland i det Europaeif ke 
Fama, 1 de oiFentlige Tidender 0. f V, 
hielpende dem i at forfacrdige den Rela- 
tion cm Rusknds Tilftand af 1703 i Oc- 

t-av -^i...-. «m^. 1 

10 11 12 13 
« Tom, 1. 2 56Efterretning om B,Huyren.o.Cv»8<Cap. 

tav. Paa Pjtkuls Begiaering begav ha'n fig 
ogfaa nicd Monfieur Abraham Vefaloy- 
f ky til Karlsbad , reyfte faa igieii der fra 
Kongen il^ohlen over Dresden tilbagetil 
Dronningens Liig-Begxngelfe i Berlin, 
og toog Afskeeds-Auriience hos Kongan. 
OgiVien pra Berlin giklianfom Gefandte til Vien 
at aflegge Tfarens Condolation nlKeyfer 
Jofeph over Keyfer Leopold! Dod. Hans 
Refutation af den bekiendce I'asqvilimod 
Rusland fkafFede haiH imidlertiid nok at 
. gibre; faafom de Sakfifke Forieggcre pla- 
gedes derudover slemr af de Svenfice. Der- 
efcer overfendte han Aar 1706 den Key- 
ferlige Armees Krigs-Artikler paa Tydfk 
og Rufnfk,hvilke Tfaren ftrax mdtbrte 
ved fin Krigs-Hxr. Han udvirkede hos 
Keyferen for Menfikov et Fyrileligt og 
for Golovin et Greveligt Diploma, ogfor 
Hafeppa Confens og Dekret til et Fyrftc- 
ligt Dip'oma , foin dog ey udfaerdigedes, 
faafom Lofe - Pengene blev ude. Det 
Ruflifke Vaabep gav han efter dennyefte 
Vaaben-Kunftdets Farver, lood det'ud- 
ftikke i Vieii og to Gange trykke i Sak- 
fen med Fork'aring og Bef krivelfe. I'a* 
ven fonnaacde han ved Brev-Vexhng til 
ey at erkiende Stanis! >us , men lade bans 
Vaaben borttage af den Pelfke National 
KirkeiRom. ogyi- g.Cap.Efterretning omB.Huy<en.o.f v.257 Tom. I. 

Ogilvy vilde imidlertiid f kaiFe hans Han fdres 
Creditor og Corefpondenti Vien Tfarens Fremme- 
AfFsrer i Hscnderne , udvirkende derfor ^'^ >nd i 
Ordre , at Huyfen f kulcie gaae til Enge- ^*"''^*? 
land. Menforn I'enge'Remiflerneey rig- 
tig fkede , faa opholdt ban fig faalaenge i 
Vien, indtil ban fik Ordre jgienat blive. 
Da bragte ban ind i Tfarens Tiennefte 
Fyrften af HeiTen-Darmftad, Generalerne 
Albon, Bbhm, Veisbak, Grev Friis , 
Trafkcsviz, Trampe, Mikafk , General- 
Auditor Hogerbak, PfeiJe.nheira , Fyrflen- 
berg, Blokland, Frafer, Hambak, Juden- 
dunk, Batfenman og andre flere, naerten 
alle uden Capitulation, foruden mangfol- 
dvge andre forfogre Officerer af ringere 
Charger. Han har ogfaa begyndt at ca* 
pitulere med Generalerne Scarenberg , 
Heifter, Goltz, Janus Mercy, og i fam- 
me oysi^sed at vexle Breve medLoven- 
dal , Horopefk , Tetrau , Sommerfeld , Bo- 
fe , Bernfov , Ruland og Skaiteman , meii 
maatte igien ftaae af, f^afom deres Fot* 
dringer var for hoye. . - 

, J en hemmeiig Audience bos K^yfer lians flcta 
Jofeph, udvirkede Huyfen, at de fig fra Forraet- 
Sakfen retirerende 1 300 Ruficr ved Hielp '^''^S". 
fra Mark-Grxven at Bareut og General 
Tungen forpleyedes og undkomtilPbleiiv 
Ved det Polfke-Mellem^Rige con^ereer- 
te hai efter Tfarens Ordre med Prinds 
I^ Jacob!^ 111 i] ILib ^^^ 
'iiill JUIlllI liS^ Tora»l. 35:8Efterretning omB,Huyfen*o,f.v.8.Cap, 

Jacob , og vexlede idelig Breve med dc 
Polfke Herrer* I Kraft af famme Ordre 
leyfte han til Frinds Eugenius i Italien, 
og forband 1707 Malborug i Vien til at 
tage Deel i Tfarens Intereffe. Dog raad' 
te han fin Herre Skriltlig fra at forfolge 
Svenlken med den ftore Armee fra Polen 
ind i Saxen : hviket Engelarid og de an- 
dre Allieerte i Begyndelfen gierne onfk- 
te. Artiklerne af den Alt-Ranftadfke Fred 
fik han hemmelig af Canceliet, og fendte 
dem befiids over tilFyrft Menfikovsftor* 
fte Efterrxrning i Polen, Tflirens Brev 
imod denne Fred overleverede banKey- 
feren, tilbage fendendefaadanenBetsok* 
ning derover , at dets Tryk L Tydf kland 
contreraandeertes. General Marderfeld 
og andre imod given Parole udebhvende 
Svenfke Fanger erindrede han baade 
Skrifrlig og ved den Svenfke Gefandte 
Stralenheim i Vien om deres Lofre. Og 
han belorgede med ftor Flijd Brev- Vexiin- 
gen til de RulTif ke Fanger i Sverrig. Ef- 
ter Tiarens Befalning udforfkede hanog* 
fia bemeldte Stralcnheim om en Freeds 
eller i det ringelte et Cartels Sluming, 
men fik den Svenfke Konges Svar i tre 
haarde Punfter, hvilke han Uraxbefvare* 
de til Tfa'' ^ns Fornbyelfe. Keyferen kun- 
de han < formaae til at ikke erkiende 
Stanislauj , laafom ingen andert flood Tfa- 

ren cm 4 5 6 7 9 10 11 12 g.Cap.Efterretning om B.Huyfen*o.f v.i^'jToHi, t 

ten heri bi uden Paven. Og da man fo» 
reholdt ham ved det Keyferlige Hof, at 
hans Herre havde vel imodtagen den Un« 
gerfke Greve Berecini, faa fvarte han , at 
Keyferen kavde ogfaa giort Venfkab 
med een af Kongens i Polen Rebeller og 
Tfarens Fiender, og erkiendt Jiam fot 
Konge , fporgende , hvorfor Keyferen ey 
fendte en Gefante derom til Tfaren. Han 
forfremmede Ismailovs Ldsgivelfe ved 
Keyferens Hielp , efterdideSvenfkehaV" 
de opfnappetham paadet Keyferlige Ter- 
ritorium. OgKurakingav han Recommen- 
dation og Brev i l^liirens Navn til Vene- 
dig, Rora o. f. v. iltalien. Af Oberfte 
Sklunds Forslag om Artilleriet og Krigs- 
Forfatningen , fendte hian fin Herre Af^ 
fkrifter i Stzden for Originalerne , hvilke 
Fienderne foog fra Ismailov. 

Megen Overlob og Uleylighed harhan 
havtiVien: i) Af General Langallerie, 
Rofe, Vilsdorf , Francheville, judendunckJ 
2)Af de Officerer, hvilke den af Rusfifk 
lientiefte bortlobne General - Ingenior 
Lambert havde fendt ham fra Holland til 
Vien med fkrifclig Capitulation og An- 
modning at udbetale dem i Vien de love- 
del'enge, og at fkaffe dem bort til den 
Riisfifke Armee: 3)Angaaende Geheime* 
Raad Patkuls Arreft, da han vilde overla- 
de deiSakfenfiaaende Rusfifke Auxilixr- 
R 3 Trop. HI" ^^ IK Tom, I. agoEfterretning om B»Huyfen.o.f.v.8.Cap Tropper til den Rommerfke Keyfer: 4) 
Angaaende den Befrielfe, fom Prinds Carl 
af Neyborg forlangte for hans Gads i Poh- 
len ogLithauen: 5^ ) Angaaende Kiobmxn- 
dene fra Kiov og Ukraene , fom varplyn- 
drede af de Svenf ke i Slelien , og fom 
giorde ftore Practenfioner : 6) Af Ruflerne, 
iom var lobfte ud af dec Tyrkif ke Fan- 
genfkab ved Patres Delia Mercede, og 
kom an i Vien: 7) Angaaende den faa 
kaldte Patriarch over .Ruflerne og Kofa- 
■kerne af den Graekifke Religion i Ungarn, 
fbm meldte fig hos ham ligefom hos de 
forrige Rusfifke Miniftrer for at vedligfc- 
holde deres Privilegier i fxr, da juft den 
Tiid 8n nye Patriark fkulde inftalleres, 
forevifende Tfarens Refcripter: 8) An- 
gaaende den Fortrxd , fom den Preusfi- 
fke Gefante Keyferling og Refident Lol- 
hofel havde have i Pohlen: og endelig 9) 
Angaaende Svenfkes falfke Tidenderom 
og imod Rusland. 

Som der Tob idelig ufandfaerdige Efter* 
raetninger tnd ved den Rusfifke Armee, 
faa maatte han ey allene hver Poft-Dag 
indfende al!e trykte Avifer og forlangte 
Bbger, men oglaa referere alt forekom* 
mende Nyt, paa det at man derafkunde 
slutte de dvrige Tidenders Urigtighed, 
naar han iutet derom meldte* Af alle Bre- 
ve, fomOgilvy, Fyrften af Heflen-Darm- 

ftad, Skaffer 
rrarcrt 
gode Ef- 
terrset- 
itingcr, cm 3 4 5 9 10 11 12 8*Cap.Efterretning om B.Huyien.o.f.v.26 r Tom. L 

ftad, Hoyerbak og andre ved den Rusfi- 
fxe Armee , faa og de Svenf ke , fkreve 
til Vien tilderes Vennerjmaattehanfted- 
fe hen indfende Extraaertil Efterrcrning. 
Da de Svenfke havde pafleret Siefien , en- 
gageerte han Her Bresler og andre i Dres- 
den , fom havde omgaaets fortroelig med 
Fienden , ved Breve at berxtte det nbdi- 
ge til de Rusfif ke Miniftrer og Generaler. 

Moofieur Ginz i Paris , lorn lagde 1U\ Og for- - 
Campagne du Roi Charles XII op , kid '"."'^>' . 
han i en Skrivelfe ar holde fig fra alle u- ^'^^^ 
anftxndige Expresfioner imod Kusland , g,otom 
og viifte ham de falfa Narrata , fom flood kusland. 
til at txtte : Jivilket han ogiaa i den ^nden 
Deel forbedrede* 

Kron Prindlens Mariage med Princeflen 
af WolfFenbyttel foresloog Huyfen Aar 
1707, og ftillede Tfaien den Avamage 
for, fom kundehaabes af denne Alliance. 
Da han bekom Svar herpaa efter onfke, 
faa correfpondeerre han derom med Her- 
tog Ulrich og hans Minifter , indtil denne 
Affaire fuldbyrde'des. 

De Forslag , fom Hertogen af Meklen- 
borg ved fine i Vien fubfifterende Mini- 
ftrer, Grxven af Horn og Baron Eick- 
holtz , lod giore Tfaren , fendte han ind 
med fin Betacnkning derover naeftenlige- 
Tom de frden bifaldtes. Han giorde 05- 
faa Aftale med de Heffel-Kaffelfke Mini- 
R 3 ftrer. 
Tom, I. J62EfterretningomB«Huyfen.o.f.v.8 Cap. 

ftrer, fom gav Anledning til den paafol- 
gende Brev - Vexling og Venfkab med 
Land-Graeven. 

Aari7o8 obtincerre Huyfen hos Fyrft 
Ragozy i ITngatn, at han under Tfarens 
Meg'erie og Garantie vilde gibre Fred med 
den Rommerf ke Keyfer , qg lade fig noye 
tned det Fyrftendom Siebenbyrgen, dog 
med den Vilkaar , ar der fkulde legges 
Rusfifk og ey ofterrigfk Guarnifon i Stae- 
derne. Nj anfaaes vel dctfe af de Rusfi- 
fke MiniftrerogGeneralerfbm en fordeel- 
^*'& °S glorios Sag for Tlaren , men tO' 
ges dog ey an , uden Tvivl fordi de Sven- 
ike juft den Tiid anrykkede,.og af andrt 
Aarfager; da General Caroli fiden 1711 
i Fyrftens Fravzrelfe fubmitteredc fig med 
fine Tropper. Natarky og Talappa fend- 
tes imi'dlertid paa Huyfens Relation ira 
Fyrft Ragozy til Tfaren at udvirke bans 
Mediation hos den Rommerfke Keyfer. 
Huyfen Pa Huyfen kommer tilbage i den Rus* 
iiommer fifkeLcyr ved Maftlov, og bragte foru- 
Rusland' ^^^ ^" Recreditiv til Tfaren adf killigc 
*"' " ' nyttige Ting , Relationer og Forslag, 
Hev han vel imodtagen, og fik ftraxnok 
at giore fom General - Auditeur med at | 
ex iminere de Svenf ke Krigs - Fangne og 
Overlobere i Hviid'Rusland, ogdesuden 
at arbeyde i Canceliet og at expedere Cou- 
rererne fra Debro* Etter Bacailien ved 

Lesno S.Cap.Efterretnbg omB.Huyfen.o.nv.263 ToHul, 

Lesno reyfte han tilbage til Mofkov for 
at have der igien Opfigt med Kron Prind- 
fen og de tre Tfarilke Princefler paa Ismai- 
lov, hvorhen defelvhavde begiaert at han 
maatte komme, 

Aar 1708 og 1709 reyfede Huyfen med Reyfe* 
Kron-Prindfen til Ukraene , og kom , efter med 
at h:.ns Tfarif ke HSyhed havde udftaaen ^1°^'^^^^ 
en fariig Sygdom underveys , an hos Tfa- ^j, j-fj"^ 
ren i Veronez, hvor hanvaredehansMa- iVeronez 
jeftsEt for den Laplandfke Prinds, hvis 
lumfke Gemyt han havde lacrt at kiende 
i Tydskland : hvorudover Laplxndeten , 
fendfes tilbage over Arkangel. Han maaf" 
te ogfaa forfxrdige adf killige Skrifter faa- 
fom om den Satisfaction , hviiken f kulde 
prxtenderes iden Affaire medGraevMat- 
veof i Engeland , faa og angaaende de 
Svenfke og Polf ke Sager. 

I Mofkov indrafttede han Feftivit^eter^ Reyfer 
ne efter Seyeren ved Pultava , reyfte der- med ham 
kaldte Voivode afKiov, cen afStatiislai 
Generaler med 6000 Mand , fbm General 
Kraffau vilde ikke tage med til Pommern ^ 
havde attaqveert de Rufllf ke Tropper ved 
de Slefif ke Graendfer , og havde giort An- 
slag at ophxve Kron-Prindfen i Konezpo- 
le , faa foranftaltede Huyfen ved General 
R 4 Gol- iSBt^. INI INI nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil Nil Nil Nil INI INI INI INI nil nil nil nil nil nil nil II 

.Torn. I. a64Efferretning om B.Huyfen.o,f.v%8.Cap. 

Golzes Hielp , at Potolzky , dahan forr.am 
I Mfta eeti Mill fraKonezpolededer^ior- 
teAnft^lter, toog med fine fiygtige Fa- 
ner Veyen over Krskaii til Unaarn. J 
Kr.ikau var Huyfen ey allene befkaftiget' 
meci den daglige Information og Opvart- 
ning, med at introducere den Danflie 
Gefante, den Volffenbyttellke . og adfkil- 
lige rohlfke Herrer , men fik og&a at 
giore ved Rigs-Gencraiitstet med atcxa- 
niinere den fangne Svenske og Stanislai- 
, fke Geheime Secretaire Klingenftrom , og 
at extrahere og bortfende bans' fra Ben- 
dern medbragte Ordrer og Depecher til 
Senatet i Stokholm. Han holdt ogfaa 
Krigs-Forhbr i Oberfte Kruces og adf kil- 
lige Polakers Stnds-og Criminal -Sager, 
aflifteerte Oberfte Ravenftein , Commen- 
dant I Krakau , i at decidere forefaldende 
Rigs-Sager, og lood adfkilligt trykke til 
Tlarens yEre. 

Aariyio reyfte Huyfen med Kron- 
Pnndfen fra Krakov til Vgrfkov til Kon- 
geni Fohlen: derfra til Dresden og Karls- 
bad, hvor Dronningen af Pohlen og Prin- 
cefTen af VolfFenbyttel befandt fig: derfra' 
nl Michels-Dags Meflen i Leipfig: og 
derfra til Lichtenborg og Pretfch. J Dres- 
den forte ban iKron-PrindfeusNavnBrev- 
Vexhngen med det VolfFenbyttelf ke Hot, 
fik Men I Volffenbyttel , Lyneborg og 

Salz- Og til 

TydfK: 
Laud. S.Cap.Efterretmng om B,Huyfen.o.l.v.t6f Tom.L 

Salzdal med Forlovelfen og i^gtefkabs- 
Pakfeme mere at giore , og gav Geheime- 
Raad L^eibniz famme Tiid Anleedning at 
opvarte X^aren i Torgau. » 

Etter Bilageret i Torgau dirigeerteHuy-og tilU. 
fen erie Kron-Prindfens Hof-Stat, reyfe- gctilRus- 
de til Torn , og derfra over Stor Pohlen land, 
til Pommern ved Stetin , og paa Kyrft 
Menfikovs Befalning derfra til den I'reus- 
fifke Minifter i Meklenborg at giSre Pro- 
pofirioner angaaende Stetin , og forte mid- 
lertiid i T/arens Sager Frev-Vexling til 
Rom. Endelig reyfte ban i December 
Maaned tilbage til Petersborg i Fo'gemed 
KeyOrinden og deres Keyferlige Hoyhe- 
der, da ban i Stor-Poh!en miftede no- 
gle tufende Rubel , forh b!ev ham bort 
ftiaalne, og i Kbnigsberg faldr i en Syg- 
dorn, faa at ban raaatte forblivedcr nog- 
le Maaneder. Her fkaffede ban etter 
Stor • Cancelerens BegisEfing adfkilHige 
Folk, Secretairer, Cbirurger , Haand- 
verks Folk o. f. v. ind i Rusland, og be- 
gav % derpaa Aar 1713 til Petersborg. 

Paa Keyferens Befalning maatte ban Forfairdl- 
ftrax fortxrdige adfkillige Deduftioner : geradfitir- 
j)omdetFiskalifke Embede , og Senatets %=Dedu- 
Autoritsti adfkillige Riger: 2)omF6rfte f^Xa°^ 
Fodfels-Retten: og 3)omLiflaEndernes Pligtv ^ 
at fvaerge Tfaren og at adiyde bans Ayo- 
catoria» Saa raaatte ban og paa Keyfe- 
R $ rens # Tom, I. 266EfrerretningtiIB.Huylen.o.f.v. 8»Cap. 

rens Ordre forfaerdige adf killige Forslag , 
faafora om Collegiernes Indretning og 
. Rang-Forordning, hvilketfidenforandre- 
des , fkiont han med ftor Mbye havdeud- 
dragen det befte af alle-Europseifke Reg- 
lements, fom lood ligindfbre i Rusland: 
2) videre bm Maaden at conferere Fyrfte- 
lige, Graevtlige, Friherrelige og Adelige 
Dignitaeterog Modellen afdeherril henho- 
rende Diplomata : 3) om et Herolds-CoU 
legium, om Titulaturens Reglering, om 
Ceremoniellet, Curialierne, og Gefanter- 
nes Afskikkelfe og Imodtagelfe: 4)0111 
at indrxtteSkoler, Gymnafier, ogAcade- 
mier for Land- og Sbe-Cadetter og for 
Kunfter og Videnfkaber: 5) o"^ et Sel- 
fkab af LxrdeMxndiRsEtten, Matberaati- 
ken og Hiftprien, til at udgive, revidere 
ogoverfierre nyttige Boger: 6) omatind- 
txtte et publik Bibliotheke, Kunft- ogNa- 
turalie-Kammer ; 7) om at bedre reglere 
Bog-Trykkeriet : 8) om Poft-Vasfenet: 9) 
om Manufafturer, Handverkerog Kunft-, 
lere: 10) omLand-Oeconomien: 11) om 
at bygge alle Hufe ordentlig efter denfo- 
refkrevne Model: og endelig 12) om at 
formere, confervere ogforbedreLandets- 
Frugter, faa og andre faadanne Forslag 
sSere. Huyfen 8,Cap»Efterretmng otn B.Huyfen.e.f.v.267 Tom. L 
Huyfen fik ogfaa Com miflion at Faaeran- 
lade den Keyferlige Families faaog de ^^j^^*""" 
fornemmefte Ruffifke Generalers og "" 
Miniltrers Portrais udftikke i Kaaber , 
og med Deres Berommelfe indfore i 
Stats-Speyler og det Europseifke Fa- 
ma , (aa og at beforge , at der altiid 
hostoyedes gode Efterrsetuinger om 
Rusland. Den iaerde Gravina for- . 
maaede han ril at lade trykke en Pane- 
gvrifk Tale til Keyferens Bit/ommclfe. 
Han befordrede ogfaa Dedicationerne 
og faamange herlige Relatiofler cm 
Rusland : faafom i) den fidfte Deel' 
af Billede-Salen med Kaaber- Stykker : 
2) begge CoIIeftioncr af Her Ambrofii 
Lehmans Staats-lRemarker; ^) I jo- 
han Hybners Tidende-Lexicon: 4)1 
den Hiftorifke og Geographffke Be- 
fkrivelfe over Rusland paa ItalitEnfk 
ogTydfk: j ) Her Procopoviz Panegy- 
rik over Seyeren ved Pultava. 
Endelig fik ban Befalning afKeffe- skthet 
en at fkrjve den Rusfifke Hiftorie og Keyfer 
dertil at fordre alt, hvad han behove- ^""^ ^' 
de. Men i Stasden for virkelige Do - 
cumenter af Archiverne blev ham ik- 
kun tilftiliedenogle fmaa af Keyferens 

egne 
Hiftorie. 3^om. 1 268EfterretnM3g om B,Huylen.o.f.v.8.Cap» 
m egne Dag-Regiftere. Han ftrsebte al- 

ligevel paa alle optaenkeligeMaaderat 

famle det nodigfte , og overgav paa 

adfkilligeSprog i Rigs Canceliet/^O'* 

fer PETER den fdrftesgloriofe Levnet 

og Bedriper. Imidlertiid forfkaane- 

des han ey med andre Forrstninger, 

faafom : at overfette paa Tydfk detaf 

Keyferenfelv paaRusfifk forferdigde 

Krigs - Reglement, at give General 

Bruce, Veide ogflere adficillige Ef- 

terr^tninger , at inftruere Tfareviz- 

Kafimsfcy i Medicinf ke og Bierg- Sa- 

ger, at forfkafFe Do6tor Areskin dc 

Preufifke Reglitnenter om at indrst-: 

te et Collegium Medicum, Sanitatis 

o. C V. at underriEtte Fyrft Trubetz- 

koy i alle Reglementer og Inftruftio- 

ner for Prasfidenter o. C v. 

Men faaer Aar 1 722 lood Kcyferen ham kom- 

den an- mc fra Petcrsborg til Mof kov og raad- 

Siftt'^^"^ % "led ham i adfkillige Vigtige 

rieeyfer-Sager« Aar 172?, daKeyferen kom 

dig, tilbag? fra Perfien , befalede han ham 

felv nogleGangeatarbeydeflittigpaa 

den Rusfifke Hiftorie, hvoraf han i- 

midlertiid havde faaet Summariernei 

H^nderne. Keyferen fagde , at han 

fkulde cm 9 10 11 12 g.Cap.Efterretning om B.Huy(en.o.f.v.269 Tom, L 

fkulde faa haftig fom mueligt forfer- 
dige den , thi ban kunde ligefaa ufor- 
modcntligt doe fom et andet Menni- 
fke , og ban vilde giernc fee fin og fi- 
ne Forfasdros Hiftorie, forend ban 
dodc. Da Keyferen imidlertid dode 
Aar I72f , Taa blev Hiftorlen liggen- 
de, og Huyfen fikOrdre af Keyferin- 
de Catharina at forfa?rdige paa Latin 
den bekiendfe Infcription dl Keyfcr 
Feter den Stores glorvxrdige Er'in- 
dring , fom er fiden trykt Udenlandj 
eftcr nogle Gangc. 

Laengere gaaer ey Baron von Huy- simnia- 
fens egne Efterraetninger , efterfom f^"^^^ , 
bans Sigtc dcrmed var i bans uslcTil- netTBet'^^' 
ftand at erindre Miniftrerne om bans ftnveifc. 
forrigc Tiennefte. Han bar derfor 
indblandet adfkilh'ge Klagemaal, fom 
jeg her bar maat udelade. Efter Key- 
fer Peter den forftes D6d forglemtes 
ban J fadtes af fin Tienncfte , og kiorte ,. 
alleredc i min Tiid , ofte om i Tanker, 
Grsv Ofterman , bvis Broder var 
kommen ind med bam i Landee og 
havde givet ham Leylighed ved Bre- 
ve til at folge bam efter, bavde faa- 
meget at forraette , at ban kunde ey 

tasnkc 
RHIflR' Tom, I, 27oEfterretning om B.Huyfen»o.f.v%8.Cap. 

tasnke paa ham mere. Den Rom- 
merfk-Keyferlige Gefandte von Oftein 
underholdt ham derudovqf laE;nge,og 
talte endelig got for ham hos Keyfer- 
inden, da hans Fordringer for rede 
udlagde Penge tilh'ge med et anfee- 
ligt Overf kud blev ham godgiorte, 
men formedelft hans egen Efcerladen- 
hed ftrax derefter borcOaalne. Aar 
1740 reyfte han ud af fetersborg fof 
at hiemme i Cm hoye Alder ende fine 
Dage; men han dode under Veys ved 
Bornholm paa Skibet, eg ligger be- 
graven i Helfmgnor her paa Sielland, 
Det fkikker fig ey ilde , at jeg i An- 
ledningaf mit Bekiendtfkabmedden- 
nc forfarne Mand meddeler her nogle 
rare og merkvsrdige Efterrstninger, 
fom enhver ellers ey last bekommer. 
Den forfte er om de Rusfifke Bierg- 
Verke , og vifer baade dercs Hiftorie 
og nu v^rende Tilftand. 

Dct niende Stykkc/ 

Om Bierg-Verkene 

Rusland» Bierg- 
Verkc un 
icr Ivan 
Valilo- 
vb.I. Den Ruffifke Hifl:one melder in- 
tet om Bierg- Vasrkc forend un- 
der cm 9 10 11 12 9 Cap. Om Bierg - Verkene. 27 1 Tom. I. 


1 ffi 


IB^ 


der Ivan Vafiloviz den Forfte. Han, 


In ^^^ ^ 

fill H^^^^ ^ 


%er den , fendte Aar 6999 > ^et er 
if iHt^^^^ 


efter Chrifti Fodfel 149 1, den 17 Mar- 
B luii I^^H^ ^ — ' 


tins Tydfke Folk ved Navn johan- 1 


1 
, nes og Victor til Pezora for at logeef- f 


H 

1 n 


iHi^Ib^^^^^ ^ 


, 


ter Solv - Ertz , givende dem to Rus« j 
H^^^^^^ ^ 
fermed fig, nemJig Andreas Petrov . 1 
^^^^^^^^= 00 


og Vafili Ivanov iBoltin. De fandt i 
^^^^^^H^^^^^^ 


famme Aar den g Auguft Solv-og -j 
1 1H^^^^^= c\j 


Kaaber-Er/z paa Sror-Fyrftens Gods | 


1 i''' 


nn^^^^^= I— 1 


ved FJoden Zilme , en halv Dags Reyfe | 
llHl^^F ^ 


fra Floden Kosma , og fy v Dags Rey- | 


fe fra den (lore Flood Pezora. Sr^- fl 


det, hvor Ertzen opdagedes, havde 1 
j^^^^^E ^ 


ti Verft i Omkrcds , og laae 5 5-00 Ver- 1 


Bni ! 


fte fra Mofkov, Derefter mcIderHi- \ 


|H|li 


jl^^^^^^^— en 


ftorien incet om difle Vcrkes Forcfet- III 


■{■n 


^^^^^^^ 


telf'e: hvoraf jeg slutter, at RufTcrne 
1^ — ^ 


har enren den Tiid ey vairet 1 Stand 
1^^^^^^ 


y , til at bygge og bruge dcm , eller at dc . 

W-. er ttrax igien blevnc tvungne til at } 
1^ — ^ 
^^^^^^1^ 


foriade dem enten af een eller andcn 1 
^ — ^ 


Aarfag. Af Jern - Erzte har Folkec J 
^^^^^^P- 


ftedfe havt Forraad , faalange Rus* jH 
^ — ^ 


land har ftaact. Bonderne har i forri- { 
^^^^^^P_ 


ge Tider fely famlet Erzten , fmeJtet 1 
^ — '^ 


den og brugt Jernet. Og, hvor der j 


^ar Mangel paa Jern , betiente dc fig ] 
^ — 00 


idets 

i 

' i 


cm 


1 


2 3 L 


1 5 6 7 8 9 10 


11 


12 13 Under 
Tfar A- 
lexius Mi- 
cbaelo- 
Tiz. Tom, I* 272 Om Bierg - Verkene. 9" Cflp. 

i dets Stasd afhaart Tras , fomde fandt 
og felv for deres Efterkommere hen- 
lagdelat haardgiores i Moferne'.hvil- 
ke begge Stykker er endnu brugelige 
i Siberien og paa mange St^ederiRus^ 
Land. 

Under Tfar Alexius Michaeloviz 
omtrent for 100 Aar iiden oprastredes 
de forfte Bierg- Verke ordentligi Rus- 
land , 90 Verffc fra Mofcov , hvor de 
den Dag, iDag er, findes i Gasngc. 
Derkom nemllgdenTiid toFremme* 
de, den ene en Dandfk Mand ved 
Navn Marfellius og den a nden en Hol- 
lander, ved Navn Akema, ind til 
Mofkov for at handle. Og, da de 
fandt Erzt der, hvor nu Verkene lig- 
ger, fogte de hos Tfaren om Frihed 
til at bygge dem , hvilken dcm og ftrax 
blev given, hvorpaa de bygde , forf^r" 
digde og brugte dem, inden de dode. 
Efterat Marfelius var dod , kom hans 
Son fra Dannemark at arve , men do- 
de fnart efter hans Ankomft. Her- 
udover faldt den halve Deel af Verke' 
ne , der tilhorde ham , tilbage tj' 
Tfaren, fom bortfklenkede den til 
en Narifkin: hvilken Faiiiilie den end- 9. Cap. Om Bierg - Verkene* 475 Jq^^ j, 

— - — I — '•' ""-" — — - ■ — — * 

nu nlhorer, Akema tfrerJood fig en 
Son, fom giftede fig med Jomfrue 
de Krdo , hvis Fader varkommen ind 
fra Skotland , men dode ogfaa ligefom 
Marlellius uden Arvinger» Da be- 
holdt dog bans Enke Verkene med 
Tfarens Privelegium arvelig, giftede 
fig derpaa med en Udlccnder ved Nava 
Molier, og aulede med ham to S6n- 
ner, fom endnubegge ieveriMofkov 
i en anfeeljg Aider. Erzcn maae de 
lade fore fern Verfte til Verkene, fom 
indbringer aarJig omrrent 2^000 Piid 
fmt;dec Stange-Jern, og jooeo Pud 
flobt jern, h vilket meeft leveres for ac- 
corderetPriistil Artillerier. Og deter 
troelfgt at Narif kins Verke inporterer 
ligefaameget. Ved Verkene er en E- 
vangelifk Prsft og Menighed beftaa- 
endeafgamle Tydfke Bierg'-Folk og 
Smede, fom er for hundreheAar fi- 
den komneljnd og bar formeret fig 
der i Landet. 

I diffe Verke, fom er 6ct Brfte og Keyte 
enifte af Bierg- ogj Hy tte »Arbeyde > ^"^' ^\ 
h vilket bar vsret i Rusland forKeyfer nycbSf! 
Peter I. Regiering , befaae denne Mo* Veike. 
nark iigogprovedefelvderi at arbey- 
S de» P Tom* 1.274 Om Bierg- Verkene. , 9. Cap. 

dc,f6rend han forfte Gang reyfte u- 
den Lands med AmbafTaden. Da han 
derfor Aar 1 098 opholt fig nogen Tiid 
hos Kongen af Pohlen i Sakfen , faa 
befaae han ogfaa med aid FliidBierg- 
Verkene i Frieberg , Anneberg, og 
andre Stjeder. Han lood fig omftajn- 
deligen vife deres Strudur og Nyttc, 
betragtede noye alle Mafkinerne , og ■ 
bad Kongen arhan vildeovcrladeham \ 
forfliandige Folk , fom kundc rcyfe 
ind i bans Land , for at opfogc og 
bygge nye Bierg Verke. 

Kongen indvilligde i Tfarens Be- 
gia^ringog gav Ordrc til Over-Bierg- 
Amtet i Frieberg at udfogeetviftAn- 
i-Landct. talaf Bierg-Betientere, fomfandtfri- 
villig Bebag i at reyfe ind til Rutland. 
Derpaa gik Bierg-MefterEuderleinog 
Erzt-Probereren Bl^her, faa og tolv 
andre til Bierg- ogHytte Vsfenet no- 
dige Perfoncr Aar i6pp ind til Tfa- 
ren med den Pollle Miniftcr, Gene- 
ral-Maior von Carleviz, opr^ttende I 
paa viflt? Aar deres Contrafter. Den j 
forfte Commiffion fik Bierg- Vfefteren 
Euderlein Aar 1 700 at xeyk til Kafan 
og (qge der efter Erzter , hvor han og- 
faa Faaer 
SakGfKc 
Bierg- 
Folfcind 5 Cap- Om Bierg-Verkene. 27fTom.I. 

faa fandt riig jKaaber-Erzt Ijggende 
i Sand , hvoraf hvert Centner holdc 
6oPund. De blev derfor for Tfarens 
Regning bygte. Men faafom Erzter- 
ne var u-beftandige, fortfortes ey 
Bygningen , faa at nogle Privat- Per- 
foner har fiden den 7 lid bcgyndt der 
at fmelte, men uden Beftandighedog 
fynderlig Njtte. Samme Tiid fend- 
, tes Blaher med de fex andre Bicrg- 
M^nd til Kaluga , hvorhan fandt riigt 
Svovel'Kies ogAluun-Jord: hvorved 
Bygningen ey forrfadres, fordi Key- 
feren fogte den Tiid ikkun efter Me- 
tal Verke. 

Keyferen bemerkede ved dfTc toUiet 
Expeditioner, at han havdc ev Bierc- '^^"''^^ 
Folk nok, fendte derfor Aar iToifi"/,';" 
BIsher ud til Sakfen med Begiaring , 
at anverbe og contrahere med fler^ 
Bierg-forftandige Folk, Han kom, 
efterat bans Begiicring var ham ftrax 
accorderet , med adfkillige Bierg- 
Folk endnu famme Aar tilbage. 

Derpaa forfoyede han fig ftrax til OpHnciel- 
de Olonezifke Bierge paa den Nordre '^"*'' ^e 
Side af Ladoga-Soen , fandt der ftrax fj°i± 
Kaaber-Erzt, fom beftoodiftnaaFald ^ 

S 2 Rede- 
Tdm.1. 376 Om Bierg-Vefkene. 8. Cap, 

Rede vlis og anlagde der en Smclte- 
Hytte. Skiont nu Erztene var ey be- 
ftandige, ktlede fnart af og fadte ey 
i Dybden ; faa befandc han dem dog 
at vaere rige, og at give 30 40. 50. 
til 60 Pund Kaabcr af hvert Centner,. 
Man har paa adfkiliige Stasder i fam- 
nie Province funden diget Kaaber i 
ftore Stykker , dannede fom Viin* 
Druer , hvilke holder Guldmen ey 
faameget at de fkulde fortienne at 
fkildes. Fordi Erztcn er riig paa 
Kaaber , faa bar man endnu Haab og 
lader Verkene ey liggc , feiont de er 
ubeftarfdige. 

Efrerat Blseher havde forfoyetgode 
Anftalter i Olonez , blcv han Aar \ 703 
rt°op?6gc expederet til de Permifke Bierge ved 
Solikarnrcol paa Graendferne af SibC- 
rien , hvor han fandt et gammelt Ar- 
beyde , om hvilkct Indvaanerne fag- 
de, at dct var opfort af Udlanderc 
oyer for 100 Aar fiden. Det havde 
rnantre Tndfaldne Srsder , beftoodi 
SKifer-Erzt, og ligger ved Kama-Flo- 
den Men fom han havde ey Ordrc 
til at forerase fig ordentlig Bierg-Af- 
beydei faateadte han Berstning ind 

deroin> Blaehers 
Expedi- 
tion for 
at opfi 
Erztet 
Rusland. cm 10 11 12 9. Cap. Om Bierg-Verkene, 277X0111,1. 

derom, forfoyende fig derpaa langs 
Kama Flodentil deKungarifkeEgne. 
Her fandt han ogfaa gammelt Arbey- 
de beftaaende i Sand-Erzte , hvjike 
han dog ftrax igien forlood i Tvivl ora 
de var beftandige, og reyfte derpaa 
lilbage til Mofkov. Han udfendres 
atter herfra til det AfTovf ke , Aftra- 
kanfke og Sirkasfifke Territorium , 
hvor han Aar 170/ til 1719 paa det 
noyefte underfogte alle Egne , men 
fandt intet befyiiderligc undtagen i Sir- 
kaffien paa deKaukalTifke Biergc,hvor 
dog intet formedelft Krigs-Tiublerne 
kunde foretages. 

Imidlertiid fendt6KeyfcrcnAari7l 4. Hemiin 
en Oberft- Lieutenant , nu General- '*""!?£ 
Lieutenant af Artilleriet , ved Navn^cTer'' 
Hennin, fra Petersborg til 01onez,kci 
fom Commandeur over famme Pro-^""^- 
vince og Direfteur over Verkene , for 
atfeetil, om han ey kunde bringe 
det faavidt, at Kanonerne, fom der 
ftobtcs, kunde holde Prove med de 
Svenfke, Han var lykkeligheri, og 
bragte det ved Erztenes Gottering faa 
vidt, at der fprang ikkun tre af icoo 
Kanoner i den ftiErkefte Prove. Saa 
S ? opbyg- Tom, 1. 178 Om Bierg-Verkene* 9. Cap. 

I — — __a^_— — — — — — 

opbygfde han ogfaadegamle forfaldne 
Jern -Verke, og (atfe fig i Stand til at 
forfyne den nye Flode med Kanoner, 
Gevaer oganden nodig Jern-Amrau- ' 
nition. 
•g an- Aar I -' 1 8 fandt Hennin ved de O'o- 
''Sf* nefifke Verke et Martialfkt Vand, 
fce jcra- hvilket Keyfereti felv bru8:te Aar 1719, 
Fabrjker„ og toog deraf Leylighed at ta!e med 
Hennin om Bierg- og Hytte - Arbeyde 
/aa og alle Slags curfofe Mafkiner. 
Derfor fendte Keyferen ham ftrax fam* 
me Aar ud til Tydfkland , Holland , 
Engeland og Frankerig for at erkyn- 
dige fig*endnu mere om de til Bierg- 
Og Hytfe ^ VcBfen henhorende Verke 
og Mafkiner, og at fore Meftere og 
Bierg-forftandige Folk tilbage med fig 
ind i Landet, Han reyfte derpaa 
ftrax ud, og hvervede paa Tilbagc- 
Reyfen med den Polfke og den Preus- 
fif ke Konses Tl'ladelfe alle Slags Me* 
ftere an, Klinge-Smede, Staal-Traad- 
Tra?kkere, Staal Rek-og Bfek-Sme- 
de , B«lge • Meftere , Stigere , Mark- 
Skildere , faa og en Bierg - Raad Mi* 
chaelis, fom befordredes i et Bierg- 
Collegium , hvilket Keyferen famme 

Aar 5* Cap., Om Bierg-Verkene; . 179 Tom/t 

Aar oprsttcde. Efterat han vcd Til 

bagekomften havde foreftillet Keyfc- 
ren Mefterne, faa gik han ftrax med 
dem til Olonez , og anlagde dec Staal- 
Traad-MoUer, Staal - Blek- og Rek- 
Hammere, Staal -Ovne, item Mari- 
ner til at imede Jem i Som og Traad, 
til at platte, og til at fmede ftore Au- 
kere, altfammen drevet ved Vand. 

Som nu Keyfcren havde ved deind-B«gy «- 
fendte Rapporrer faaec Ffferr«tm"ng jf J];jf 
om Erzferne paa alle Stseder i hansrincn- 
Rlge; faa indrattede hah bemeldte '^orgfec 
Bierg - Collegium , og fadte deri eh 
Prsfident, nogle Raad, AfTcflbfier 0^ 
Sccretairer. Af dette CollegiUtn ud- 
fendfes Either i den Egn Uktus ved 
Soli-Kamrky hos Kama-Ffodenj og 
oprsttede det gamie Arbeyde, forti 
beftood iSkieferErzt, med fine Bierg-' 
Folk, men kunde ikke komme i Stand 
dermed , fordi Sakferne forftaaer 
ikke Fleis - Vafenet. Derpaa fend- 
tes Michaelis ham til Hielp^ forn 
forftood dette Vasfen , men ' kunde 
cy heller bringe Verket i Stand > ef^ 
terdi hverken han ellef Blather for- 
ftood at arilegge Dammene , faaledes 
S 4 fom BtitT 
cm 10 11 12 13 Hennln 

fetter 
dem rxt 
i Stand. iTomJ. ago Om Bierg-Verkene. 9. Cap. fom de bruges i Rusland, Da nu 
Keyferen fornam dette , og faae tilli- 
ge af d^res Rapportcr , at der ey alle- 
ge der men ogfaa l^engerc ind i Sibe- 
rien var Anfeelfe til Erzc, og Trs 
nok til Hyrte-Bvgningy faareyftehan 
Aar 1722 atrer til Olonez at betienne 
fig der af det Martialifke Vand , gior* 
de ved denne LeyJighed Oberfte von 
Hcnniti til General Major af Artille- 
ricf, og fendte ham med Fuldmagt 
fom Dfre(3eur til Siberien for at fiild- 
fore de der begyndte Verke, Hen- 
nin fendte det tredie Aar Michaelis 
tilbage, efterfom ban var en fyeelig ' 
Mand og kunde udi Bierg-Collegiei: 
giore mere Tiennefte. 

Derpaa lagde ban Faeftn'ngen Ca« 
tharinenborg an ved de Pafkirifke 
Gr^ndfer og de UralifkeBiergeimod 
Tatarne, fom giorde hvert Aarlnd- 
feld. I Catharinenborg ordrneerte haft 
hoye ne, Jern BIek- og Staa'-Ham- 
mere, Staal-Traad Moller , Mafkiner 
at fmede ogrplgde Jern, ogandreTing 
flpre. F P >leva fo Verft fra Cathari- 
nenborg lagde han en ftorSkandfean, 05 deri en Kaaber-Hytte med ni Krum- 

Ovne, 5. Cap, Om Bierg-Verkene agi Tom.I, Ovne, og fire Verft fra Catbarinen- 
borg en jern - Hytre med Hamraere, 
Ved Alapaifa , hundrede og fyrrety ve 
Verft fra Catharinenborg i dct Ver- 
koturif ke, bygte han en Hammer-Hyt- 
te paa Kama-Floden , en Kaaber-Hyt- 
te og et Vitriol- Syderie i dec Verko- 
turifke, to nye Kaaber-Hytter med 
otte Ovne i dei Permifke ved Kama- 
FJoden hos Klofteret Pififcor, og eii 
Kaaber- Hytre med fire Ovne, tohun- 
drede Vetii l^ngere ned ved Kama- 
Floden i det Kungurifke. Han lood 
det ey blive derved, men oprettede 
Ogfaa de Ultkufke, KamerfkeogAla- 
paifKe Verke. Med alt dette Arbey- 
de avancerede han i fex Aar laa vidt, 
at Omkoftningerne var ved d^t for- 
hvervede Metal mere end betalte. 
Aar 1 72<^ og 17 2? fkaffede han h vert 
Aar ni til ti tufende PudKaaber , hun« 
drede og fyrretyve til hundrede og 
halvtrffenstyve tufende Pud Stab- 
Jem, foruden en ftor Msngde Blefc , 
Sraal Traad , Staal- og andre Jern- og 
Kaaber- Materialier , hvilket altfam- 
men forroedelftCommunicatlonen til 
Vands leveredes , og endnu aarligom- 
S J trent 

torn. I. 28a Om Bierg-Verkene* 9. Cap. 

trent i famme Meengde leveres fra Si- 

berien til Mofkov. 

og giver Hennin oprarttede ogfaa i Cathari- 

Regierin- nenbofg et Over-Bierg-Amt, og idet 

urraft- Pemilfke et Bierg-Amc, for at kunde 

ning om dingcre Verkene med bedre Orden. 

jercsTii- Hq^ reyftc derefrer til Mofkov, gav 

'**"'*•, Keyfer Peter II» famt Miniftrerne 

fuldkommen Efterrzetning om alting, 

blev faa General-Lieutenant af Artil- 

leriet, fik foruden hans Artillerie- 

Commando General - Direction over 

de Siberifke Kaaber- og Jern-Verke, 

og Ordre at forfoye fig endnu for to 

Aar til Siberien for at give Ruflerne 

endnu et bedre Begreb om Bierg- og 1 

Hytte-V^fenet, paa det at de Kunde I 

fiden holde Verkene i god Stand udi 

hans Fravzerelfe. For denne hans 

Bort- Rcife til Siberien bersettede ban 

Miniftrerne , at , f kiont der var Tegn 

nok til Erzt i Siberien og andre St^- 

der 1 Rigct, og de Siberifke Verkenu 

var i god Stand >, faa kunde man dog 

ey v£Ere forfikret , at Ertztene f kulde 

blive beftandige og ftedfe faa fordeel- 

agtige fom nu , efterfom de alle faJtter jj 

ey fynderlig i Dybden , beftaaer i fmai * 

Fald cm 2 3 " 9 10 11 12 5. Cap. Om Bicrg-Verkene. igjTom. I. ,?ifKe Hi- 
ftorie. Fald Rede-Viis, ikkun i een Lefte og 
eyiGange, ogligger n;3eitenal!eimod 
Daeen. Flezen , foyede han hos , har 
fit Stryg, fetter af igien i det Per- 
rhifke, og har mange do vfPladfe^ Og, 
fagde ban . Centneret af den , fom gi- 
ver et Fund Kaaber , er flittig til at 
fmelte. 

Under Keyrerinde Anna Ivannovna Den 
forfkreves en Saxifk B'erff-Diretftor, ^"^5*"^=*^ 
ved Navh Skfonberg- ffllfge med ad- 
fkillige Bierg-Folk indi Lander, rev- 
fte derpaa med Keyrerindens Fuld- 
magt om i Siberien og hele Riget for 
at forbedre de gamle Olonefifke og 
Cafharmenborgifke Verke, og for at 
opfoge og anlegge nye. Han bygde 
ogfaa virke]:g Kaaber- Verke i Lap- 
land, og et Solv-Verk paa Biorne-In- 
slen , fom nu igien liggcr begge ftHlie. 
DenneH'ftorie vil jeg ey videreudfo- 
re,faafom den er maafkee fortryde- 
lig for een eller anden at I^fe, Me- 
ningen afden er, at da Keyferindc 
Elifabeth kom til Regieringen , blev 
hans Huusholdning underfogt, ham i 
Senafef Ridder Ordenen fratagen , han 
felv arrefteret , Ak efter to Aars Tiid 

Orde- Tom* 1.284 OmBierg-Verkene. 9. Cap. Verke, Ordenen igien og reyfte ud af Lan- 
dct. 
De Koii- En riig Rusfik Kiobmand , ved 
vam Kc ^g^ jj Dcmidov , bar ogfaa Isnge havt 
Jem- og Kaaber- Verke i Siberien , og 
har desuden imellem Aar 1725" og 
1730 funden og bpraettet endnu flere, 
Saafom nu difle fidfte, kaldede Koli- 
vanifke , drives juft der , hvor de nye 
Solv-Aarer , om hviike man nu idiffe 
Aar har f kreven meget i de ofFentlige 
Tidender, er fundne; faa vil jeg her 
give derom en rigtig EfterrsEtning. 

Der er en meget ftor Rad ftrygen- 
de Bierge , kalden Atlai eller Guld , Com 
gaaer fra Veften til often , fkildendc 
Kalmukkiet og Mongaliet fra Siberi- 
en , men drcyer fig fra Norden tilSy- 
den langtind , fettende Grendferne i- 
mellem Kalmukkerne og Mongalerne. 
Jufl der, hvorBiergene vender fig.og 
forandrer Stryget, ligger de Koliva- 
nifke Kaaber -Verke ey langt fra Ir- 
tifk-Floden , og har til Forfvar ecn 
Bygning igj Verft mod Norden, og 
fyv andre Bygninger 200 Verft mod 
Nord-Oft, hviike fidfte ligger ikkun 
fyv Verft fra den Flood Biela. Diflc 

Verke Deres Si 
tuation. cm 9 10 11 12 9, Cap. Om Bierg VerKcne. 28 T Tom. I, 

Verke berattes at vaere fundne ogop- 
bygte af Dhnidov faaledes. 

Aar 1 72 J kom nogle flygtigeBon- Dcres fsr 
der, fom tilforn havdeopholdtfigved ^^ op- 
Obye-Floden, didhen, hvor Verkene "'"^"'"S- 
nu er, og fandt derdcStsder ogKaa- 
ber-Gsngc, fom var drevne af de 
Gamle , og fom ligger der imod Da- 
gen. De bragte nogle Skue-Stykker 
deraf tiJ Dimidov paa bans Nevirifke 
Verke, da ban befandt Erfzten faa 
god, at ban ftraxi Begyndelfen afAar 
1726 anholdt hosBierg-Collegieti Ca- 
tharinenborg om ec Privelegium paa 
at bygge der Verke. Bierg-C ollegiet 
lood Erfzen prove og befandt, at et 
Centner holdt 21 til 5 j Fund reen Kaa- 
ber, gav ham derfor famme Aar 1725 
den 26 Februarius Privilegium paa at 
bygge Verkene. 

Efierat ban havde faaet dette Pri- cer^s vi 
vilegium , fkikkede ban nogle Perfo- ^cre Un 
ner , Smeltere , Skrivere , Soldatere og '^"^°& 
andre mcd een af Bonderne , fom hav- '"^' 
de fundeQ Ertzten , hen for at under- 
foge Sagen noyere. Da de havde ef- 
terkomtnet dette og vilde vendetilba- 
ge^modtedem etBud fra Dimidov, 

med H vi- torn, I. 286 Om Bierg-Verkene. 9. Cap. 
mm 

'I r,.' fc L 


H 


Ju 


1 


I 


1 


1 


1 


M 


i 


H 


•11 med Bcfalning forft at befee ogprove , 
den Gang ved Uba-Floden, forri hold- ^ 
tcs for en Sol v- Gang, Som denuey 
kunde finde Indholden deraf , faa gik 
Buddet fra Dimidov tilbage : da de an- 
dre bygde lig et Huus for dertil videre 
Ordre at overvintre , hvorfra de dog 
liden maatte begive fig Hiem forme- 
delft den befynderligrtrenge Vinter. 
ogforftc J Begvndelfen af Aar i-27 fendte 
Anicggei- derfor D midov atcer Folk hen med 
tredivc /\rbeids-KarIe og tyve Mand 
til Heft til deresForfvar , lod ogfaa en 
Bierg- og Hytte-Mefter komme fra Ca- 
tharinenborg , hvilke famtlig forte 
nogle af de nodigfte Bygninger op, 
fy V i Taliet , tredive Verft rmod Nord- 
Veft fra dc nu v^rendc Verke. De 
fcaldte Biergene de Kolivanjfke afden 
Flod Kolivanka lige over for den S6e, 
fom formedelft de uophorlige Beva?- \^ 
' gelfer fra a-ldgamle Tider heder Koli- 
van. Dobegyndteogfaaftraxatfmel- 
• te , gik derpaa om Vinteren i Begyn- 
deifen af Aar 1728 tilbage at hente 
Levnets-Midler, vente faa after omtil 
deres Hyfte-Arbeydc , ogmerkede,at 
det kunde ikkun fkaffe liden Nytte» 

efter- 9.Cdp. Om Bierg-Verkene. 287 Tom. 1. 

efterfom de til Smeltningen nodige 
Gange maatte fores af Mennifker i 
Hytten , ogFlodenKolivankavar dev. 
foruden formcdelft dens lidct Vand 
ey tilftrakkelig nok til at omdrive Ver- 
kene. Derudover fogte de et andct 
Sta?d op , hvorVandet kunde beholdes, 
og bygde der en Borg og ec Huus , 
hvor Verkenenuer. Idetovrigefaldt 
i dette Aar to Ting for, fom fadre Fol- 
keti Frygf og hfndrede Hyttc Arbey- 
det. 

Dec forttc var, atiForaarets Begyn- Som faa- 
gelfe fandt lignogleUranifkeKalmuk. ^Sin" 
ker , fom ejlers boer ved Tfikarifk- '" ""*" 
Floden , fnd, og vilde forhindre Hytte- 
Bygn/ngen , efterfom , fagdedc, Lan- 
der horte dem til. Men de bevaegtes 
ved gode Ord til at vende tilbagc og 
at afftaae fra deresFordringer, indtil 
de fiden af nogle Kofakkifke Border 
drevesvjdere ind i Landet; ved hvil- 
ken Flugc de dog ey har-Xagc fig af med 
deres Kxu Fremdeles forhindredes 
ogfaaHytte-Arbeydet derved,atKo- 
fakkerne ftial een Gang i en Nat ^50 
Hefte, fom Deels tiihorte Folkene, 
Deels brugfes til Arbcydet. Da en 

Rovere 
Kommet 
jgien i 
Drift. Tom. 1,288 Om Biei-g Veirkene; 9. Cap, 

Rovere faldc fidenmd med 107 Mand 
i Verkene , og blev ragcn til Fange, 
faa har ecn at derr. , Tom havde vaeret 
med ved detforfte Tyverie, tilftaaet, 
at de var tiUammen ikkun 17 Perfo- 
ner , fom ftial de 3^0 Hefte. DilTe to 
Tilfelder foraariagede , at de flefte 
Folk vente om og loodikkunfemPer- 
foner blive paa Vagf tilbage. 

Men Aar I729gikdeigien til Ver- 
kene, fbrferdigde Borgen og bygde 
tre fmelre Ovne. De I kurvedc imid- 
lertiid ogfaa i aadre Bierge , og befandr, 
at de Gamle havde gravet efter Ertzt 
og Metal paa aile Stasder, Fra Hytte* 
Verketotce Verft imod Syd-Veft fandt 
deet Bicrg, fom gik henved to Verft, 
og kaidce det Chrifti Opftandelfes 
Bierg, fordi dec blev fundet paajPaa" 
fke-Dag. De fandt fern Verft derfra 
€t Verk imod Veften, rem de kaldte 
Aabenbarelfens Bierg , fordi det paa 
Aabenbarclfens Dagfandtes: Taa og 
tolv Verfte herfra imod Syd-Veft et 
andet Bierg med Gruber , kaldet af den 
forbiflydende Bxk Loktovka. 
Op titer ^^^ *^ September i detreAarfntieV 
Kiendeii- cedes de forfte Erzte over cte nye pp- 

gen til. bygde y. Cap. Om Bi«rg - Verkene. 2 ^ Tom. I, 

bygde Ovne, 6g da dette giklyklce* 
lig af, rcyfcde Bierg- og Hytte-Mefte- 
ren til Catharinenborg med Rapport 
til Collegiet. Imidiertid blev Dirrc- 
dovs Folk ved mcd Grube-og Hytte- 
Arbcydet, bygde Aar 1750, forudcn 
dc tre , endnu ro Smeltc-Ovne > iiige- 
maade en Gar-Herd. De lagde ogfaa^ 
forraedelft Bretters Nodvendighed til 
at bygge, Grunden til en Sage-Molle 
ved Uba-Flodcn, 30 Verft fra Verke- 
ne vedde Piktovifke B/erge , fom hel- 
lers kaldesdet Pic«piriccaf Pic«a, for- 
di en flor M^ngde af Gran Tracer 
fbraarfager dcr en fore fkygget Udork* 
ning. Man fandt derforuden andr* 
Gruber, faafom 91 Verft fra de Pi*, 
csifke Bierge , paa etBlergkaldetfor- 
medelft rre derpaa ombragre Biorne' 
Medvefkia Gor ellcr Blorne. Biergets 
dcrnaft 31 Vcrft fra det PicsifKC 
Biergpaa detGolzovifke Bierg, hvof 
der nndes en Brond tolv Bierg -Skoe 
dyb , igiennem hvilken ftryger en 
Gang med Lapide Lazuli : og ende- 
lig paa et Bkrg ikkun een Verft her* 
fra , hvilket er omkring givet med en 
Steen-Muur* Sidft 1 HoftenAar 17 ^d 
T kom IIf' 
Tqm*l,290 Om Bierg-Verkene. 9. Cap. 

kom Mefteren tilbage fra Catharinen- 
borg og drev paa at Arbeydct fkulde 
fortfasttes. 

Aar 17 3 1 fagede man allerede Trs 
paa Mollen, Men derimod kom fam- 
ine Aar Ildebrand ud paa Verkene 
ved de Piktovifke Gruber, i hvilken 
alt , fom var af Tras, afbrendte. 

Aar 1 7? 2 kom Verkene op, faa at 
ogfaa 85 Verfte derfra imod Syden 
fkurvedes Erztepaa et Bierg, kaldct 
Plofkaia. Men famme Aar var atter 
Ildebrand , hvorved alle Bygninger 
blev lagte i Afke og maatte p^ nye 
igien opbygges. 

Aar 1 7 ? 3 kom en forfaren Smeite* 
re an fra Catharinenborg for at prove 
Erzterne og deres Egenfkaber og at 
underfoge, hvad for noglekundebrin* 
ge Eyedoms-Herren den ftorfte Nyt-. 
te. Denne Mand udr^ttede to Ting. 
Forft fogte ban de befte Gruber ud, 
i Tallet ti, (yv paa de Piktovifke. og 
tre paa de flade Bierge» Dernsft 
Jjerte ban Folkene at gaae anderledes 
cm med Arbeydet, lagde et Pok-Verk 
an, forbedrede Ovnene paa den Si' 
berif ke Maade nedrige ogbrede. o. f. v. 

Byg- ji.Cap. Om Bierg-Verkene. 191 Totn.I< 

Bygningerne, fom nu befinder fig Vwfceiks 
ved Verkene , er diflT? folgende ; Bygnin- 

l)Hytterne, i hvilke er fem Smel- ^^'^' 
te-Ovne , een Blek- Hammer og een 
dertil henhorende Efle. 

2) Hytterne , i hvilke er to Gar- 
Herde og en Smelte-Ovn'medetPok- 
Verk til at ftampe Saltet , fom bruges 
i Smeltningen, 

3) En Brec-MoJIe med et Pok- 
Verk, -' ■• . 

4) Elleve i en Firkant bygte Ki- 
fter. 

5) En Jern- Blek- Hammer med ett 
Bygning. 

6) En Kaaber- Hammer, med en 
Bygning, hvor Kaaber- Kargiorcs. 

7) En Jern- Hammer med to Ild- 
Staeder, Paa dille Verke nyttes Van- 
det ved tre Fald tre Ga nge. 

T2 Ved Tom. I, 29* K Om Bierg - Verkene. 9* Cap. 

Vcd Hytterne findes difTe Perfoncr 
og faaer Aarlig L6n» 

PersonernesJ 

IJntal tl.Forrietnkg. IllLon. IKProviant, 

6 — fotn beforger Con- 
toiret og Provi- 
antenas^-Rub. 1 44 Rub. 
1 -^ Udenlandfk Smel- 

tere - 120 Rub. 

•^ dita - i44Rub» 

-^ Hytte-Skrivere - 24 Rub, 

— Hytre - Contoir-Be- 
tienterea i6Rub. 32 - 

•^ Kul-Skrivere - 24 - 
■^ tJdenlandlkGrube- 

Srigere - 120 - 

— Opfyns - Mand ved a4Pd.M3elog 
Gruben - 12- 24 Fund Salt. 

— Stigef ens Skrivere 24 - 3 Pd» Gryyn, 

Til Hyctcrnes Forfvar; 

— Sefgeant - i4Rub. 28 Pd Maclj ICO — SoldatetilanRub. 

l4Fu^MsI,3Pud 
Byg Gfvyn og 24 
Pud Salt 

— Kofikef, a^Rubcl, 
21 Pud Mael og 2 I'ud GryyM Pd. Gryyn 

i86PudMx!, 

2 1 Pud Gryyn 

og 4Pd gPund 

84Rub.Salt . 

SiOoPd.Mxl. 
40a Pd.Gryyn 700 Rub* >• iKJroB* f.Cap. Ora Bierg-Vcrkene. 295 Tom J. 1 — Konftabel • 
I — Byfle-Meftet 24Rub.3Pd*M2l, 24 

Fund Salt 
i?Rab.3PudMx!,24 
Pund Salt _ 1478 Rubel 
De 2340 Pud Maelberegnes til 254 — 
De233 PudGryyn - 46 — 6oKop4 
De 29 Pad 1 6 Fund Salt ^| 2 --jpKop^ 

1761 Rubel 

Daglonncrc feetommer dagligen. 

I — Sroeltere fra Rusland - if Kop^ 

12 — Undcr-Meftere a idKop, l;:pKopi 
4f — Arbeyds-Karle ayKop.om 
Sommeren og 6 Kop, om 

Vinteren - - 30oKop. 

1 — Snedker - - laKop; 

I — Snedker - Svend - loKop. 

1 — Jern-og Sagc-Smed - i f Kop. 

3 — Dito a 10 Rop. - - 30 Kop. 
10 ^« Timmer-Maend d loKop. i^coKo{|j 
«o* — Arbeyds-FolkayKopekogij 

Kopek med Heft om Somme- 
ren ,. men? Kopek og 1 3 Ko- 
pek med Heft cm Vinteren 320 Kop. 

4 — Under -Stigere a 10 Kop. - 40 Kop. 

2 — Dito a 8 Kop. - - J 6 Kop* 
a — Bierg-Smede aioKopek so Kop. 

74 — Huggere , a 7 Kop. om Sbm- 

meren og 6 om Vinteren fOoKop. 

T 3 Eftcr Tom. I. ;294 Om Brerg- Verkene. 9* Cap. 18 Efter Arbeydct betales 

3 — Kaaber - Smede og 2 Svenne for hver Pud 

Ka )ber 1 1 Kop , nemlig at udf kiaere. 
JZ — 4 iCaaber-Smede, fomfmedcrKar, to Sven- 
ne og6Drenge, for hver Pud Kaaber i Rubel 
- Kul - Forere med deres Hefte , for et Las 
langt fra 8 Kopek, nxrhos 6 Kopek. 

4 — Erzt - Forere . for at fore Erzt og Kalk-Ste* 

nemed deres Hefte, PudetafUbinfifkeGan" 
geog 3 Pud Piktovifke iKopek:ogfor lOoPad 
Gange fra Opftandelfens Bierg, og Kalk-Ste- 

'^,,. v,ne 3© Kopek 

ii — fbm fetter Trae op til Kul, forMulen i2oK. 

18 — fom tildekket Mulene , for Mulen 120 Kop. 

20 — Gamle uformuende, fom lever af at betle. 

Folkets Antal ved di{Je Verke heloherjig 
faaledes til 419 P^rfoner^ 

I forrige Aar var der 203 Arbeyds- 

Dage , faa at de fom bekommer 
.J dagligderesLSn, fik - 2663Rub,i6Kop» 
Kaaber - Smedene bar famme Aar 

udfmedet faameget Gar - Kaa- 
ber, fom der faldt , nemlig 

317 Pud, og bekommet der- 

for - - - 34Rub. 87Kop. 

Pe andre Kaaber - Smede , fom 

gior Kar , efter denne Regning 317 — — 
Snedfceren , fom forfxrdiger 

hvert Aar to Par nye Baelge , 

bekom - > . 1$ .^ •" 

For 5, Cap. Om Bierg-Verkene. 25? Torn. I. Foratkiore ^gziiPu'^til Verke- 

ne fra de Piktovifke Bierge 
Og fra de Dbinflf ke Gange 
For at tilfore 3C00 Kurve med 

Kul , den ene halve Deel nir 

og den andcn halve Deel langt 

fra - 
For at tilfore 17463 f^^ ^alk- 

Stene - - - 

For at brende Kdllene , beregned 

til 8 Kurve paa hver Miile 
For at bedekke Mulene 
For at tilfore Saltet , fom dette 

Aar brugtes til Erzten , nem- 

lig 2329 Tud ,Pudcf a 8 Kop. 
Krut til at fprenge Erzfen - 
Dag-Lon forataabne og tilluk- 

ke Ovnene, og at tilfore Leer 

og Steen 
For Lyys , fom Smelterne og 

Bierg-Mefteren har frie 
Alle Slags fraaa, Udgifter - 43^Rub. 58Kop. 
- 43S — 58 — 262 — 2 — 19 — 40 — 327 
337 186 .^ 

JCp — .60 
60 32 — 218 i-^. _' 

500 .<— — 7624Rub« 1 3Kop» 
Summtn «/"«//? det fonige Am Udgifter 

\>ed de Koltvanifk^ Verl{e 
Saafom alting kand ey beregnes 

faa nbye t og det forte Kaaber 

maae derforuden fores hen til 

Eyedoms-Herren paa deNe- 

vicrif ke Verke , faa regnes 

Omkoftningen aarlig til SoooRubel T 4 Ifor- ..ytiatrfc T^omAfZ^S Om Bicrg-Verkene, 9»Cap. 

I forrige Aar arbcydedes i 1 1 Maa- 
neder og i de u Maaneder ikkun 
udi ip Uger formedelft Mangel paa 
Vand : hvilken Mangel er nu afhiul- 
pen ved at giore en Grav fra en Soe 
ind r Floden* Herved er i dct ovri- 
ge at merke , at Skoven ved Verkcne 
kand ey forslaae Iccngere end til fex 
Aar i det hoyefte, og at Erzterne fra 
Opftandelfens og Aabenbarelfcns Bier- 
geduerintet, 

Paa den forfte Smeltning blev Erz- 
ten befkikket faaldes : I) Fra de Piktovifke Bierge. 
I) Fra den ftore Grube - 
2> Fra Saturni Grube 
3^ Fra den Lazulifke Grube 
M^f Fra Smor-Gruben 
^^ Fra denNoktovifke Grube 
^) Fra Martini Grube 2© Pud 
10 - 

20 • 
10 - 
lO, • 
20 -., 2) Fra de fladqBierge 

i) Kalk -Stent 

3) Salt . . _ 

3) Gar^Sklaker - '. 

4) Hviid-Sklaker 
f) Rift.Sklaker 90 Pud. 

30 Pud 

4 - 

20 - 

30 - 
2® - 

6)Af 9, Cap. OmBierg-Verkene. a9'7 Tom.I* 6) Af Ovne-Brokkerfadtcs ved hverfc 
Skikt faamegec paa , fom Ovuea 
kunde bsere 104 Pud 
50 Pud, Erz.ten 194 Pud Heraf faldt7|PudSteen 

30 Pud Gar- og Ovne- 
Brokker. 

NaarOvne opbrydes, faafindesder 
undertiden Afg^ng paa Soerne og Ov- 
ne-Brokkerne. Soerne holder den 
h^Ivc Deel; Ovne-Brokkern& ikkun 
den fierde Deeh men Stenen holder 
41 Pud ,hvoraf den femte Deel afgaaer , 
naardetgandfkq rcenfes^ 

Der faldt i det hele forrige Aar paa 
de Kolivanifke Verke: 
Af Stenen - 4220 Pud 13 Fund 

I Soerne - loii - 39 , 

MSliinen • 6 09 ^ 24 - 

•: »;> , Stmroa 5841 Pud 3CPd.K. 

HvierPad blev foJdc for 7 Rubel; 

Derforbeliabib fie Byttet af Verkene , ef- 
ter at de Gvenn>elate 8000 Rubel Oraktrift- 
ninget var aftrukne, til 26930 Rubel. 

Dette er Bef krivelfen over de rige 

Verke , fom na et Par Aar har for- 

aarraget faa ftort et Rygte baade i 

T i Ruslaud 
Tom. 1. 298 Om Bierg - Verkene. 9- Cap, 

Rusland og uden for Riger. Thi ef- 

teratDimidov merkte, at Erzten holdt , 

ey allene Kaaber men ogfaa Guldog 

Solv, underfogtes Sagen ftrax noye- 

re , og befandtes , at difTe Guld-Solv- 

ogKaaber-Erzte ftrekker fig to Verft 

i Breden og ni Verft i Lsngden, lig- 

ger Kaars-viis paa de flefte Stsder 

hoyt imod Dagcn, og er ubeftandige. 

Den forfte ftore Prove giortes med 

22tufendePudErzt: hvorafindkora, 

yoo Pud Gar-Kaaber 

44 Pud Solv 

- iSPundGuld. 

j5c nyc Saafom nu Ertzten sr faa faare riig, 

beromte faa bemoycr man fig nu i Rusland 

luid-°^ med at ny tte den bedre til Rigets For- 

vwkc. deel. For nogle Aarfidenhavdeman 

ey anden Efterr^tning om den end 

denne , fom jeg nys meddelte , og fom 

fkal vaere forfaerdiget af en Profeflbf 

': ved Videnfkabernes Academic, der 

dllige med en anden Profeflx)r under 

Keyferinde Annas Regieringreyfteo- 

veralt om og befkrev hele Siberlen. 

DerudoverbievBriegader Beyer fendt 

fi^en til Verkene , glorde der Proven , 

bragte Proven raeafig til Petersborg 

Q% cm 9 10 11 12 9 Cap, Om Bierg-Verkene, 299 Tom. I, og er igien affkikket didhen med nye 
Ordre. Efterfom derfartesSkovved \ 
Verkene, hvilkeerderforuden iUfik- 
kerhed for Kofakker og Kalmukker, 
faa heder det , at der til deres Forfvar 
fkal aniegges en Faeftning og under- 
holdes nogle Regimenter, og atErtz- 
ten derpaa under RegimentemesFor- 
varing fkal fores forft tii Lands til 
Irtifk-FIoden , og derfra til Vands op- 
ad Floden til den Bye Tara , hvor der 
er Skov nok, og hvor den efter fore- 
gaaende Axiftalter kand forarbeydes. 
Men der er dog Bierg - Kyndige , fom 
holder for , at; det hele Verk enten al- 
deles opfasttes eller i det ringefte ey 
faa fnart kand komme i Stand , Deels 
formcdelft Ufikkerhed for Naboerne, 
Peels formedelftde (lore Omkoftnin- 
ger og Befvsriigheder, fom Verket 
Kdfordrer, Deels endeilig formedelft 
Mangel paaBierg-Folk, fom forftaaer 
at traders denne Erzt , og af andre 
faadanne Aarfager flere. 

Forend jeg slutter dette Stykke om om Sai- 
de Rusfifke Bierg- Verkc bor jeg forft t^t i rus- 
give en Eftcrr^tnjng om Saltet og an- '^""^ 
det faadant mere. Der maae ey fo- 
res 


Tern, h jao Om Bierg-Verkene; % Cap. 

i , . 

res Salt ind i Rusland , efterfom det 
kand faaes der i Landet felv, ereet 
af Kronens befte Monopolier , og fel* 
gcs i Mofkov og Petersborg for Kro- 
nens Regnin^, omtrent for famme 
Priis fom det udenlandfke, Franfke 
og Spanfke Salt i Narva , Viborg og 
andre Sta;der , hvor det tor indfores. 
Tre Slags Salt findes i Rusland, I. 
Hav-Salt ved Bredden af den forte 
S6e, hvor Ukr^nerne henter det hos 
de Krimmifke Tatare. II.Soe-Salt, 
nemlig det Aftrakanifke ^ hvormed det 
hele Aftrakanif ke og Kafanf ke forfy- 
nes, og det jfanitfkeifke ved Irtifk- 
Floden , hvormed hele Siberien forfy- 
nes. Det ligger ligefom Jis oven paa 
Soerne i hede og torreSommer-Dage. 
IIL Kilde-Salt Deels ved Bakmut i 
Ukrsene , Deels ved Nova Ufolle , eft 
Bye i Permien ved Kama-Floden tyf 
veVerftfraSolikamfkoy. DetteSalt- 
Syderic , fom har 79 Pramer , og fkal 
fkaffe aarlig tre MilHoner Pud Salt, 
cr det ftorfte i heelc Rusland , og til- 
horer Baronerne af Stroganof. De 
hair desuden ec Salt-Syderie i Vingot- 
f kaia , og Icverer Saltet for en vis Priis 

ti! «! cm 10 11 12 
J. Cap. Oxn Bierg- Verkene. 301 T«ia. I, 

vl Kronen , hvilken igicn felgcr dct 
til alle Rufler , efter at det er forft paa 
Barker fort op fra Permien til Nisne^ 
gorod, og derfrai Sarkke paa fmaa 
Fortoyer omkring i helc Landet. 

Svovel brydes ud i de Kafanifke OmSvor 
Biergc. Og af Salpeter levcres i Kro- ^^' • «»'- 
nens Magaziner 30 tufcnde Pud aar- Krl?,"^ 
ligen. Heraf giores for hele Armecn 
Krut, hvoraf Pudetkofter Kronen ik- 
kun 60 Kopek, og hviJkct kand ey 
faaes til Kiobs i heje Rusland, udcn 
at den Kiobende f kafFer fkriftlig Cau- 
tion for fig, athan ey vil tnisbruge 
det til Skadc. 

Der meldes adfkiiligt af Strahlen- Gman*<s 
berg, m Alkn, fom fkaJ findesiroel- ^^"^' 
lem Tula og Kaluga: om Steen OUie, strahiea" 
lom (kal fvede ud afBiergenevedBy- bergmc^ 
enTomfkoy: omFlores Salts Ammo^'^^^f 
?//tfnellerFloresSulphurisnativi,fom findci 
kaftes op af et brendendc Bierg vcd S'»«"«n, 
Jenifei-Floden hen imod JisHavet; 
em iwme Bade i KamfKiatkg ogKal- 
mukkiet: amKryftal, fom -findcs i Si- 
berient om et Gtps Brennerie to Ver- 
fte fra Kongur i Ungarien udi Siberi- 
en ;og omttandet Slags Steen-OlUe cl< 

ler 10 11 12 13 Tom, 1. 302 Om Bierg-Verkene. 9. Cap. 

ler Vitriolifk Vand i Leer-Bierge, 
fom med Tiden bli ver til Skifer- Steen, 
og hvoraf Jorden br^endes af Ruffer- 
ne og bruges til at farve fort Lsder. 
Saa melder han ogfaa adfkilligt om A- 
gat-Stem i den Province Daurien udi 
Sibcrien ved Amur- og Argun-Flo- 
derne , faa og ved Tom-Floden og ved 
Byen Tomfkoy , hvor de er hoyrode 
og igiennemfkinnende: om hele Em- 
ge af blood Alabafter ved Kongur iU- 
garien udi Siberien; om Ameiift ^ fbm 
fkalfindes ved Catharinenborgogun* 
dertiden i Ifet-Floden : om AmiamiiS' 
Klipper ved Catharinenborg og Ifet- 
Strommen, af hvilken udhugges de 
Sfeen , hvoraf kand giores uforbren- 
. nelig Lasrret : om Rav fom er funden 
ved Jenifei Floden ogi Bierg-Verke: 
om fort Rav , fom findes i Siberieiy 
om Bloed-Steen <> fom findes i Siberien 
ved Ifet-Floden , om Karnioler af hoy 
Farve, og ufasdvanlig Storelfe, fom 
ogfaa fkal findes i Siberien: ometftort 
Bierg af baade mork-ag lyfe-grm fA' 
fpis i Daurien vedArgunfkoy;owL<3!- 
zur- Steen ved Kongur i Daurien: m 
Marten- Gks : om eP heeUBierg af Mag- 
net- lO.Cap. Om alle Rusfif ke Mynte, 303 Tom.I, 

net-Steen i Ugorien: og om Mamots 
Been ellcr den ftore Modcr- Slanges 
Tasnder. 

Dec tjendc Stjkkc, 

V om 

Alle Rusfifke Mynte, 

Penge-Mynten kfes at vsre kom-p„ f^^^ 
men i Rusland Aar ($415-, deter forftcra. 
efter Chrifti-Fodfel ^07, da Fyrft O. (''" !''^«g= 
leg var gaaen for Konftantinopel og £ *^"'" 
viJde ey giore Fred med Key/erne, 
Led og Alexander , forend de gav ham 
foruden andre Gaver en ftor Summe 
Grivener, en Gr^fk Mynt, hvoraf 
dettc Penge-Navn i RusJand har fm 
Oprindelfe, Siden kom Tiid efter an- 
den endnu Acre Grafke Penge ind i 
Landet : hvilket den aWftc Rusfifke 
Hiftorie bevidner. Den ber^etter , 
hvorledes Fyrft Svetoslav Aar 6480 , 
deter,, efter Chrifti Fodfel 972 paa 
Dniper-Floden med fin Armee geraa* 
dedc i faadan Hungers Nod , at et He- 
fte-Hovet betakes med en halv Gri- 
ven , og at Jeroslav A. M. 6; 2 2 det er 
A. C 10 J 4 vegrede at betale fin Fa- 
der, Fyrfte af Novogrod , den aarlige 

Tri, 
10 11 12 13 >^<g3^ iiii|iiii mii|iiii mii|iii 
cm 12 3 Tom, I. 304 Om alle Rusiif ke Mynte. 10. Cap. 

Tributaf20DO Ghven. Saaatderal- 
lerede den Tiidmaa have vaeret man- 
ge Graedfke Pcnge i Landet, 
©erefter Dog mclder Stcpcnnoy cller Trap- 
svcnfice pe-Bogen , at Penge forft rxt indfor- 
g.°"°' tcs A.M. 6666, det er A. C. nj8, 
da adfKLillige Lybfke Ki6bm«end be- 
gav lig til Novogrod for at handle, 
bringende ind mcd fig Mynte med 
Hertugcrs , i Cxr den F'inlandfke Her- 
tugs Billede; hviJke Mynte RuiTerne 
kaldteArtuger i St^dcn forHertuger. 
EttdriH , figer famrae Bog , Caput XXII. 
Gradus- 3 1 , k9m flere Ptnge igiennem PlefkoV 
ind i UnUtt A. M. 68^8 det A. C. 1320 , ef- . 
ter at den No\:ogredfj{e Fyr/Ie Konjtantims Demi' 
tri havde sluUei en eVtg 'Fred tiled Ordem ■ Me/ler- ^ 
tie. Derefter maae Pengene ved den Lyb- 
fke Handel over PJefkov have formeret 
lig kiendeligen: thi jeg finder dettc efcer- 
tbigende i den I'lef kovifke Letopifez , 
det er Aar-Bog, Ord for Ordantegnet. 
Ogder- A, M. 69 18 » deter A. C. 1400, affadte 
faaU- Novogroderne Marter-Snuderne undef 
thauifte Borgernefteren Gregorius Bogdanoviz , be- 
«sTyd- gynciendfi at handle med Lg-Horne, ud- 
• fkaafiie Pander, Lithauifke Gfofkeh, og 
Tydfke Artuger. Efterat Kovogroderne 
havde handlet tii AAt med Artuger, fold- 
te de dem A, M, 6j28, A* C. I4i9« til 
deTydfke. Enr i 9 10 11 12 10* Cap* OmalteRusfirkeMynte* 5ofTom,t 

Endelig foragtedede A.M. 69^4.. a»G. 
1436, faaledes diflfe Penge» at rier var i- 
blanC dem ingen Kierlighed , Trofkab el*' 
let Troe mere, og de ey allene liodte 
Skields-Ordudimodhverandfe,menkoin 
ngfaa i Slags-Maal. Borgerne , famt deres 
Hoveds Maend over Tufende, bcftillede 
derfor fern Myntere , fom fkulde begyii- 
de at mynte paa den gamle Food i fire Ny- 
rer, og bekom for Arbeydet af enhvet 
Griven en halv Denufka eller en Polu- 
fka* Og dette f kal ey Ixt fnrg!emmes 
af EfrerKOmmerne j e/feribm der foraarfa- 

fede de Chfiftne og Amterne ftore Om- 
oftninger, I "fiMnme Aar fofagtede No- 
vogroderne baade de nye og gamle Rub* 
ler. Saafom de nu giorde Sdivet til Mynt, 
og tog Gaver af Mynterne ; faa havde Solv- 
Arbeyderne deraf ftor FordeeU Juft der* 
te Aar va^ ogfaa en forfkrekkelig Dyyr- 
Tiid, thi en Kifte Rugkoftcde en halv 
Rubel, 

Der var allerede den Tiid adrkilR- camfe 
ge Myate-St^der i Rrget, raafdm det RusfifKe, 
var deelt Ittiellem adrkillige Fyrftef , Wyntc- ' 
hviike alle var Etievolds - Herrer og Stu 
havde Raet til at mynte, Derfor fin* huau 
der man gamle Rusfifke Penge» paa 
hviike ftaaer de Bycrs Navne^ hvor 
Solv-SmedenehavdefmedeCdems faa- 
U fom 


iToxn. I, 305 Om alle Rusfif ke Mynte. i o. Cap. 
Fralvan 

I. indtii 
Peter II. 
Dod, De R» sfi- 
fte Myn- 
tes Nar- fom, Novogrodf kaia , Plefkovfkaia, 
Mofkovf kaia, Tverfkaia , Refanl kaia, 
Kofakimfkaia ogMofaifkaia, 

Men eftcrat Tfar Ivan VafiloviZ 
den Score bragte alleRsufifkeFyrfter 
under fig, faa er der fiden den Tiid i 
det forrige Seculum ey blevet noget 
andet Stseds end i Mofkov fmedet Myn- 
te, Samme StJeds var indtil PeterII, 
Dod tre Mynte, den forfte kalden 
Kitaifkoi ellerKrasnoi Dvor, den an- 
den kalden Naberefknoi og den tre- 
die kalden Kadafkevfkoi Dvor. Men 
under Keyferinden Anna Ivannovna 
reduceertes de ftrax i Begyndelfcn af 
hendes Regiering til to , eet i Mofkov 
og eet i Petersborg , hvilke er endnu 
begge udi G^nge, 

De gamie Rusfif ke Mynte fra Fvrft 
Igor indtil Keyfer Peter I , beftaaer 
i frnaa Solv- Mynte, Com kaldes Ko- 
pekerafKopi, et Spyyd, hvilket An- 
des paa dem indpr^get. Af denne 
Mynt er ingen flere mynteteefterAar 
1718' Denufka eller en halv Kopek 
cr en gammel Finnifk Kaaber-Mynt, 
hvoraf den halve Dcel kaldes en Po- 
lufka af det Rusfifke Ord Pol, fom 

betyder | 10. Cap. Om alle Rusfif ke Mynte* 367 Totn.I. 

beryder det h^lve. Naar de gamle 
RufTer beregncde Penge, faa huggede 
de en Skorre ind i et Tvx : og , efter- 
di at hugge heder paa Rusfifk Rubit , 
faa kaldte de loo Kopek en Rubel. 
Akin er en Solv-Mync, fom gielder 
tre Kopek og er indfort af Tatarne* 
Og en Griven crogfaa en Solv-Mytit, 
fom gielder ti Kopek , og er kommeft 
forft ind fra Gr«kenland» 

Alle de gamie Rusfifke Mynfe be- 
luaaer i SgIv • Kopeker, fbtti kand 
inddeles i ni KiafTer. 

Denfdrfte KlafTe indeholderde^U- SeKiaffe 
fie fra Igor indtil dct Tatarifke Her^ afdeoam- 

fkab. tlu^nu 

Den anden indeholder dem , fom er ^'^ ^" ^ 
slagne under dec Tararifke/Hcrfkab i andem 
det trettende , fiortende , femtende og 
fextende Seculum ; og bar paa den ene 
SideArabifkOverfkrift, gemeenljgen 
difTe Ord : Der er ikkmt een Gtid og ham 
Prophet er Mahomed', paa den anden den 
FyrftesNavn,fom harladctdem myn- 
te : Som f. E. Boris , Demetrius , Da* 
niel , Vafili Vafiloviz , Ivan Vafiloviz. 

Den tred'ie indeholder detn » fom bar -^^^ j^^^ 
Arabif k Ovcrfkrift paa begge Sider , die 
U 2 mcd Tom. I. go8 Om alle Rusfif ke Mynte. i o. Cap. med den Tatarifke Kans Navn paa 
den ene Side I Som f. E. Sultan Tok- 
tamifk, Bulads-Kaii, Berdl Beg-Kan, 
Den fierde KlaiTe indeholder dem , 
fom har de Rusfifke Fyrfters Navne 
af det fiortende og fetntende Seculum 
med Rusfifke Bogftaver oguden Ara- 
bi( k Overfkrift : Som f. Ex. Jorii De- fierde. Den 
femtfi> Den 
fictte. metrovjz, Andre Demetroviz, Ivan 
Andreoviz Mofaisky, Ivan Borifoviz 
Tverfky , Alexander Ivanoviz Tvcr- 
fky , Boris Alexandroviz Tverfky, 
Boris, Michael Borifoviz, Michael 
Andreoviz , Vafili Jeroslaviz , Simon 
Valadimeroviz , Theodor, Ivan Mi- 
chaeloviz, Vasfili. 

Den femte Klaffe indeholder dem , 
fom erslagne i det femtende Seculum 
med den regierende Stor - Fyrfles 
Navn : Som f E. Stor-Fyrft Vafili Va- 
filoviz , Stor-Fyrft af Mofkov Ivan 
Vafiioviz, Stor-Fyrft af Mofkov !• 
van, Stor-Fyrft af Mofkov Vafili I- 
vanoviz. 

Den fiette indeholder dem , fom ef 
slagne med Stor-Fyrftens Ivans Navn 
og'tillige Mynte - Mefterens Navn, 
paa nogle Mafter Alexi, paa andre 

Ari- cm 2 3 10 11 12 1 o. Cap; Om alle Rasfif ke Mynte.' gc^ Tom* I, 

Ariftoteles, fom har vxret en Ita- 
Iia?nifk Bygmeftere, hvis Navn An- 
des ogfaa udgravet i et Taarn udi 
Mofkov. 

Denjyve7ide Klafle indeholder dem', Ben 
fom er slagne i dec femtende og fex- ^y^^ndc: 
tende Seculum med den Byes Navn, 
hvor de er myntede. Som f. E. No- 
vogrodfkaia , Plefkovfkaia , Mof kov- 
fkaia, Tverfkaia, Refanfkaia, Ko- 
fakimfkafa, MofaiTkaia. 

Den ottende Klafle f ndeholder Atm , De« 
Ibm er slagne i d^x. fextende og fyt- o"cndc. 
tende Seculum ; paa hvilket det Ord 
Tfar er udtrykt : nemlig Tfar Ivan 
Vafiloviz , Tfar Foedor Ivanoviz , 
Tfar Boris Gudenov , T/ar Demetri 
Ivanoviz, Tfar Vafili Ivanoviz, T/ar 
Michael Foedoroviz , Tfar Alexei Mi- 
chaeloviz, Tfar Foedor Alexioviz, 
Tfarevna Sophia Alexeovna , T(ar 
Ivan Alexioviz og endeljgTfar Peter 
Alexioviz. 

hen niende KlafTe indeholder dem , Den 
fom Kong Chriftian IV, i Dannemark n»encip. 
iood slaae , paa det hans Underfaatter 
kunde defto'bedre handle nied Lap- 
l^nderne og Ruflerne , og hvis Over- 
U 3 ^ f krift Myntes 
Indhcid. i«. Tom, I. 3 lo Om alle Rusfif ke Mynte. lo. Cap. 

fkrift er med RusfifkeBogftaver den- 
He: ChriftianosTfchetira KarolosDa- 
nemarka, Hvilket er ey rstRuslifk, 
, men fkal betyde Chriftian IV. Konge 
i Dannemark. 

Alle dilTe rare fmaa Mynte , hvor* 
af jeghar funden en Samlingiet Myn- 
te -Cabinet udi Mofkov, er udmyn- 
tede paa adfkillig Food : de ajldfte af 
gandfke filnc S61v: de mellemfte af 
Sf So'otnik fiint Solv i Pundet: og 
de nyere , i fasr under Keyfer Peter I. 
af 78Solotnik fiint Solv i hvert Pund 
Rusfifk. Foruden dem findes endnu 
i Cabinetteme diffe folgende garple 
Mynte» 

fm Ivan Vafiloviz^ 
En Guld-Mynt, foT) har paa 

den cne Side den tdhovedet orn med 
Ivan Van- et SkioW paa Bryftet, i hvilket ftaaer 
lovizii. en Eenhorn. Overfkriften, er paa 
Rusfifk denne: Af Guds NaadeStor- 
Fyrfte Ivan Vafiloviz , over hele Rus- 
land, Valadimar, Mofkov. Paa den 
anden Side fees after den to hovedet 
orm. med et Skiold paa Bryftet, i hvil- 
ket ftaaer en Ridder med et Spyyd. 
Overfkriften er e^i Continuation af 

den Andre 
gamie 
Mynte fra cm 9 10 11 12 .1 0. Cap, Om alle Rusfif ke Mynte, 3 1 i Tom. 1. 

den anden Side faaledes lydende : No- 
vogrod ,Plefkov, Tver , PolezKi, Tfar 
overKafan og Aftrakan. 

x) En Medallie j Guld og Solv, 
fom har paa den ene Side Sandl Nico- 
lay i Bifpelig Ornac , oploftendq Haan- 
deutil at velfigne, og forende ved fin 
ene Side Chrifti Billede med Rusfifk 
Overfkrifc, Jefus Chriftus, ved den 
anden Side Jomfrue Mari^ Billede 
med Rusfifk Overfkrift, Guds Mo- 
der. Paa den anden Side kand ey ise- 
fes mere end difle efterFolgende Ord 
paa Rusfifk: denne Daler er giort og 
ftobt afGuld, hvilken han haver gi- 
ven fin IFyrftindeTheodofia. Dennc 
Medallie er ogfaa i Solv at finde paa 
Kunft-Kammeret i Petersborg. 
3j Adfkillige Kopeker. 

Fra Tfar Foedor Ivamviz^ 
1)' En Guld-Mynt, fon', har paa Fra Foe 
den ene Side den tohovedet om med ''°y,.'J*" 
et Skioldjder henger ned fra Bryftet/""" 
i hvilket ftaaer en fkrcBvende Een- 
horn. Paa den anden Side ftaaer den 
Overfkrift: Foedor Ivanoviz , af Guds 
Naade Tfar over hele Rusland, 
2) Adfkillige Kopeker. 

U 4 Pt'» noviz. 
Fra Boris 

Gudenov, 

Fra Dc- 
mctriuJt rra Ml- 

ehaelFoe- 

droviz. 

FraAlexi. 
115 Micha- 
elovijs. Om alle Rusfif ke Mynte. lo. Cap. Fra Borii Gudenov findes ingen an- 
dre Mynre end Kopeker. 

fra Demetrius , kalden Raflriga. I 

1) En Mynr, fom har paa den ene 
Side Demetrii Billede med blot Ho' 
ved, holdendc i den hoyre Haand et 
Scepter med denne Overfkrifr: De- 
metri Ivanoviz, af Guds Naade Tfar 
og Stor- Fyrfte over Rusland og Ser- 
vien, faa og man'^e andre Kongerl* 
ger og Lande. Paa den anden Side 
ilaaer den tohovedet om med denne 
Overfkrift paa uraet Rusfifk: Souve^ 
rainer Monarch over Mofkov ,BeHer- 
fkere , Konge, Bcfiddere og Tfar over 
Plefkov osa Smolenfkov. 

2) Adfkillige Kopeker. 
J) EnGuld-Mynt, fom bera?ttes 

at va?re til , men fom er ey ls£t at be- 
komme. 

Fra Michael Foedrov'tz^ findes in- 
gen Mynte uden Kopeker. 

Fra Alexhs Mchaeloviz 

i) En Qvart-Rubel, fom bar paa 
den ene Side den Kronede Tfar til 
Heft, og paa den anden difleOrd: A- i 
lexius Michaeloviz Tfar og Stor-Fyr- 1. 
lie over hele Ruslan<3« 

2) En lb. Cap. OmalleFusfifkeMynte. 313 Tom. I. 

.. — ^--= — " ' ' ■ ' — — 

2) En udenlandfic Specie Rix-Da- 
ler , fom har midt paa fig prgjget det 
Mo(kovitifke V^aben, neinlig Sanft 
GeorgdrabendcDragen. Heraf fin- 
der man nog!e hvert Aar pr«gede fra 
Aar 1665 til Aar 1^66, fom er defor- 
fte Rubel - Stykker, gleldende hun- 
drede Kopeker, hvilke var for dent 
Tiid ved dette Navn blevne bemer- 

kede. 

3} En Kaaber-Mynt med fammc- 
Vmg lom den forft anforte Qvart- 
Rubel 

4) EnandenmindreKaaber-Mynt 
Oied famme Praeg. 

Fm fomor Alexicwiz. 

i) Et Slags Kopeker, fom har paa Fra Fe«- 
den ene Side dec MofkovitlHce Vaa-^prAie- 
ben , 05 paa den anden Tfarens Titel. ^*°^'''' 

2) Et andet Slags Kopeker, rem 
har paa den ene Side RuslandsVaaben, 
Og paa den anden Tfarens Titel, 

fra hafty Peter og Sophia tW^& 
regierende, 

i) En Guld-Mynt, fom har paaFraivaa, 
den ene Side to Kronede Hoveder , l^'^^ 
feende imod hverandre, med ornen 
derover ogadfkilligeRusfifke Begyn- 
U s delfes- r~ LO 00 c\] o -o^ -LT) -o-i 10 11 12 13 
'11 • i u Tom. I. 514 OmalfeRusfifke Mynte. 10. Cap. 

delfes-BogStaverrundt omkring, be- 
merJcende : Af Guds Naadejohanog 
Peter Alexioviz Beherf kere og Tfa- 
rer. Paa den anden Side ftaaer Prin- 
ceflc Sophies BilledemedRusfirkeBe- 
gyndelfes-Bogftaver rundt omkring, 
bemerkende: ogdenrsttroendc Prin- 
cefle eg Fyrftinde Sophia Alexiovna, 
Bcherfkerinde over Store og Lidet 
Rusland. 

2) En anden mindre Mynt med 
famme Praeg. 

?) En Mynt, fom har paa den ene 

Side den tohovedet orn , og paa den 

anden Side efterfolgende RufifKe Ord, 

Tfarer og Sror - Fyrfter Ivan Alexeo- 

viz og Peter Alexeoviz, faa og den 

ftore Frue og ra;ttrpende Fyrftinde 

Sophia Alexeovna, Beherfkerinde o* 

ver det ftorc , ! idet og h v ide Rusland. 

Fra Key fer Peter /, 

FraKey- Han lood Aar i7oo slaac Kopek- 

fer Pcteic [ kcr af Solv Hied det Mof kovitifke Vaa- 

den anden Side. J dette Aar befale- 
de han ogfaa ac mynte paa en vis Food , 
nemligltil Solv-Kopekerne 70 Solot- 
niK fiint Solv paa et Pund , og i^ Ru- 

bel cm 10 11 12 10. Cap. Om alle Rusfif ke Mynte. 3 15 Tom, I. r- bel 40 Kopek paa etPund Bruto. Saa 
befalcde han ogfaa , at Kaaberec fkul^ 
de myntes, hverc Pud til I2 Rubd i 
Denu(ker og Polufker. 

Aar 170] lood han mynte Ducater Aari7. 
af 93 Solotnik fiin Prove ogiigStyk- 
ker paa et Fund Bruto. De har paa 
den ene Side Tiarens Bryft-Billedc 
ogNavn, paa den anden bans Titel 
med Aars Tal. 

Dermcii hod han Qyart-Sp?cie- 
Rixdalere ompr^^e til Qvart- Rub- 
ier, og lood nogle af dem ikkun ora- 
praege , men andre forft ornfmelte. 
Paa den ene Side ftaaer Tfarens Bry ft- 
Billedemed Navn og Titel, paa den 
anden ornen med Myntens V«rdie 
og Aars-Tal. 

Samme Aar lood han slaae Grivel 
ner eller ti Kopek- Stykker, fom bar 
paa den ene Side omen , paa den an- 
den Vsrdien og Aars - Tallet. Styk- 
ket veyer || Solotnik : og hvert Fund 
holder 82| Solotnik fiint Solv, 

j dette Aar udmyntedes Kaaberet i 
Denufker og Polufker med famme 
Prseg (bmi forrige,men hverc Pad til 

If Rubel, 

Aar '01. 1 


^^D^^^E '~' 
a^^F ^ 
i^^^= '~' 
^^^= LD 
^^^^= '~' 
^^^E- 
^^F '^ 
^^= '~~' 
^^= 00 
^t ^ 
^H^^B= ^ 
M^^^^ ^ 
HiH^^= ^ 
F* ^^^= ^ 
■= 
'i ^F ^ 
^ — ^ 
M^ — °^ 
^ — [~^ 
1 = ^ 
'. ^— LO 
1 = 
1 = — CO 


;. 


P^ — ^ 
^^ — I— 1 o II Tom. !♦ 3 1 6 Om alle Rusfif ke Mynte. lo. Cap. 

■ ' ' ■ ■ ■ ■ _ I I 

Aari703. ^ar 1702 lood han slaae Poltiner el- 
Icr halve Rubier , fom har paaden ene 
Side Tfarens Bryft - Billede raed Navn 
og Titcl, paa den anden Myntens 
Navn og Vsrdie. Stykket veyer J-J- 
Solotnik: og Pundet holder 82|So- 
lotnik fiint Solv. 
Aari703. Aar 1703 lood han after slaae Pol- 
tiner medfammePriegoglndhoIdfoni 
i detforrige Aar. Men Stykket vey- 
er ^1^1 Solotnik, Samme Aar lood 
han slaae Qyart- Rubier med famme 
Pra»g fom Poltitierne. Stykket veyer 
l|| Solotnik: og Pundqt holder 82| 
Solotnik fiint Solv. 
Afl:i704. Aar 1^04 lood han slaae hele Rub- 
ier, fom har paa den ene Side hans 
3ryft-BilIede i Harnifk med hans Navn 
ogTitel, paa den anden Side ornen 
med Myntens V^rdie , Navn og Aars- 
Tal: hvoraf Stykket veyer 6|f Solot^ 
nik: og Pundet holder 82| Solitnik 
fiint Solv: Higemaade halve Rubier 
medfamme Prsg', og famme Ind- 
hold, Stykket til 5 1 Solotnik: Hige- 
maade andre halve Rubier , Stykket 
til ?M Solotnik , og Pundet til 70 So- 
lotnik fiint Solv : Higemaade Qvart- 

Rubler cm 10 11 12 IS. Cap* Om alle Rusfifke Mynte. 3 1 7 Tom, I» 

Rubier, Stykkettil ifl Solotni.k: og 
Pundet til 82| Solotnik fiint Solv: ///- 
gemaade Grivener af famme Indhold, , 
Stykkec til|| Solotnik: jaa og andrc 
Grivener af lamme Indhold og V«ge 
med liden Forandring i Over- Skrif- 
ten : item Altiner eller Tre - Kopek- 
Scykker , Stykkct til || Solotnik , og 
Pundet til 82 1 Solotnik fiint Solv: /Vf/w 
hele Kopeker af'Kaaber, hvert Pud 
til 20 RubeJ. Fra dette Aar indtil - 
i7irhar man ey myntet halve Kaa- 
ber- Kopeker uden allenefte af 200 
Pud Kaaber hvert Aar. 

Her bliver dec alt for vitloftigt at . 

opregne Stykke-Viis alle de Mynte, 
fom er slagne i Rusland under Key- 
fer Peter I. Keyferinde Catharina , 
Kcyfer Peter II, Keyferinde Anna I- 
vannovna,,Ivan III. og den nu regie- 
rende Keyferinde Elifabeth I. J dens 
St^d vil jeg give en kort Berastning 
cm den Rufifke Myntes^ nu vicrende 
Indhold og BcfkafFenhed, 

Dog bor her forud bemerkes forft , En An- 
at Regieringen lood fig bevage til at mctkning 
slaae Fern -Kopeker- Sty kker, 40 Ru- "^^^^ 
bel af hvert Pud, hvilket er over fex stykker= 

Gange "=• Toin»;i. 3i8 OmalleRusfifkeMynte. lo.Cap. 

.Mil I ■ ■ ■■ ^MMMMM— ■ I ■- III..- '"'" ■! ■!■ "' ■ " ^ 

Gangefaameget fom Kaabcret koftede 
ved den Foreftilling, a,t man kund 
Tird efter anden lade slaae fmaa Kaa- 
ber-Mynte, (aafom Denufker og Po- 
lufker, for dermed igien at indlofe 
Fem- Kopek -5'cykkerne uden Rigets 
Skade, Men dette vilde ey faaledes 
lykkes , fom dec ventedes , da imidier- 
tid Polakkerne og Tatarne har slaaet 
Milioner af denne Kaaber-Mynt efrer, 
og udvexlct den paa Grasndferneimod 
Rusfifk Solv-Mynt, hvilKcn dc arter 
ftsrk legerer og slaaer deraf deres 
Skille - Mynte. Derudover har den nu 
regiercnde Keylerinde reduceret den- 
ne Mynt Aar i744 til Fire-Kopek, og 
Aar 174/ fiJ Tre- Kopek, faa at den 
uden Tvivl herefter fkal affeftes ti! 
S Polufkcr, med hvHke den holder 
Vaegten, 
En anden Dct andct er, at Ivan III.Rubler er af- 
iulr"c^ '■'^ og indlofte ved Mynten: og at 
* ^""der under Hertugen af Kurlands Re- 
gentfkaber myntede Rubier med etj 
og et Tre-Tal i Track over Jet: hvor- 
af jeg har feet et Stykke af Kaaber iet 
Mynte- Cab inette. 

Det 10. Cap* Om alle Rusfif ke Mynte, 3 1 9 Tom. I, Dec tredie er, at alle gamle Mynte Dentre- 
indtil Aar i7lo,da Mynten'blev fadt '^'e-omrf.^ 
paa den Food, efter hvilken endnu m^^L 
myntes , er formedelft deres ulige og indvex- 
alt for ftore Indhold ihdlofte eg om- ''"^• 
myntede , faa at de ikkun findcs i Ca- 
binettcrne: og at alle Mynte fra Aar 
17I0 til Aar 1720 er rare, faa at der 
rullerer flere hye end gamle Penge i 
Rusland. Aarfagen hertil er Deeh , 
at der er en faa ftor M«ngde af dc 
gamle Solv ■ Penge gangne ud imod 
Fem-Kopek Stykker tilPohlen ogTa- 
tariet : Deeh at Solv- My nten fordeler 
fig faa vitloftig i det ftore Land tilSi- 
berien , Tatariet og andreProvincer : 
Deels endelig, at de gemene RuiTef- 
forgravcr Solv-Pengene af Frygt for 
atmiftedem. NufoIgerForklaringen 
over de nu gangbare Rusfif ke Mynte. 

Aar 174^ forholdt fig Verdien af Mynte- 
Guldet til Verdien af Sol vet udi Rus- Retailer, 
landligefom i til 15/^: da den der-hoWtT 
imodiTydsklandforholdr figfom i til hvcrau- 
1 5 . Samme Aar forholdt fig Verdi- '''"• 
en af Kaaberet til Verdien af Sol vet i 
Rusland fom I til 91 : da den derimod 
forholdt fig i Tydf kland fom i til ?s. 

Metal- H!ll! I "i;)i' 
i 
i 


f 

i; 


1 

■'i' 
il Tom. I. 320 Om alfe Rusfirke Mynte. 10. Gap^ 

Dcres Lt- Metallemes Legering , fom har ey 
jcrijig. v«ret i Rusland bekiendt fcrend dec 
I7de Seculum, fkeef nu paa dennc 
folgendeMaade» MafTenafGuldetfor 
Ducaterne beftaaer af95 Solotnik fitiit 
Guld og 3 Solotnik Kaaber: men for-, 
To-Rubel-Stykkerne med Sanft An- 
dreasKaars af 7s Soiotnik fiint Guld 
og 21 Solotnik Kaaber, MefTen be- 
ftaaer af 77 Soiotnik fimt Solv og ip 
Solotnik Kaaber til he!e,haJve og Qyart 
RubeKStykker; men til Griven- Styk- 
kerne rammenfasttes den af 72 Solot- 
nik fiint Solv og 24 Solotnik Kaaber. 

Dette er Proponionen, efter bvil- 
kenGuld-Solv-oglCaaber-Mynten ud- 
myntes, Paa et Rusfifk Pund , fom 
holder 93 Solotnik fiint Guld, gaaer 
dcriiS RusfifkeSpecie-Ducater; inen 
af To- RubeUStykker gaaer der 100 
Ducater paa et Rusfifk Pund, fom 
holder 7) Solotnik fiint Guld. Af 
hele, halve OgQy art-Rubier gaaer der 
If Rubel 84 Kopek paa et Rusfifk 
Pund, fom holder fy Solotnik fiint 
Solv. En vigtig Specie-Rixdaler vey- 
er 67 Solotnik, og har i fig ||| Solot- 
nik hint Solv, efcerfocQ der er 83 So- 
lotnik fropor- 
tionen ,i 
hvilken 
de iid- 
myjites, 10. Cap* Om alle Rusfirke Myitite. 321 Tom, I, 

lotnik fiint Solv i Punder, i Rubel 
veyer 655 Solotnik og har i fig ^j* 
Solotnik fiint Solv , efterfom der er 77 
Solotnik fiint Solv i Pundet. AfGri- 
ven-Stykker gaaer der ogfaa juft 15 
Rubel 84 Kopek paa et Pundj fom 
holder ikkun 72 Solotnik fiint S6lv» 
Fcm-Kopek-Stykker er udmyntcdc til 
40 Rubel , men DenufKef og Polu* 
fker til ti Rubel af hvert Pud Kaaber. 
Alleandre xMynte er nu f Rusland ud* 
dode, og indvexIedeiMyntcn. 

Det er formedelft mange Aarfager Mynten* 
umueligc udi alle Mynte at irefFe paa '^5'"^- 
detnoyeftcVsgtenoglndholden, Og^^"""* 
faadan Mangel har ey kundet reme- 
deres uden ved en Tilladeire fra ov- 
rfghedcn, i hvilken beftemmes, hvof 
meget V^gren og Indholden iMynteti 
kandenten feyle cller f'kyde over. Den- 
ncTilladelfekaldes defforRemedium » 
fom er i Rusland faaledes, Af et hvert 
PundGuld) fom indeholder 93 Solot- 
nik fiint, maae Ikkemyntes mere end 
iig'iOgey mindre endi i7-| Ducaterj 
og Pundet maae cy holde hoyere end 
93| Solotnik og ey mindreend 9^5 So- 
lotnik fiint Gufd* Ved Solv-Mynten til* 
% ftaaes ppif[llp|llll|llll|llll|llll|ll 2 3 
10 11 12 13 
'!i:(.! Ten^tL 3 2* Om alle Rusfif ke Mynte* i o. Cap, 

ftaaes ved hver Rubel i\ Kopek, ved 
100 Rubel 5 Solotnik, og ved looo 
Rubel 1 5" Solotnik over ellcr under den 
forordnede Vasgt. Indholden deraf 
maae ikke vsere over 77 1 og ikke un- 
der 7(5| Solotnik filntSolv: altfammen 
cfter Guardeinens Inftruftion i den el' 
levte Artikel. 
Myntcns Paa Myutcn findes betegnet mcd 
Fr«i5- Bogftaver , hvor den er myntet : nem- 
lig M. M. D. betyder Mofkovfkago 
Monetnago Dvora , deter, af My nteti 
i Mofkov ; og^S. P. B. betyder Sand 
Petersborg. Ducaterne, hele, halve 
/eg Qvart • Rubier bar paa den cnc Si- 
de den regicrende Pcrfons Bryft-Bil- 
lede og Overfkrift, paa den anden Si- 
de den Rusfirke Rigs-orn fann Myn- 
tcns Vserdie og Aars-Tal. Duca- 
terne, fom gielder to Rubel, forer 
den regierende Perfons Billede og 0- 
verfkrifc paa den ene Side, og den 
hellige Apoftel Sancft Andreas med 
Kaarfet, Myntens Vaerdie og Aarstal 
paa den anden Side. Griven-Styk- 
kerne har Bryft-Billedet med Over- 
Skriften paa den ene Side og et kro- 
net Skiold , Myntens Nav n og Aarstal 

paa 10. Cap. Om a!Ie Rusfif ke Mynte. 323 Tom.t. 

paa den anden Side. Denufkcr og 
Polufker har paa den ene Side den Rus- 
filke Rigs-orn, og paa den anden Si- 
de Myntens NavnogAars-Tal. 

De flefte Penge , fom er gangbare DensAn* 
i Rusland , er ey meer end 20 til 30 '*'* 
Aar gamiet og jeg vil derfor give her 
enRegningoverdem, fomidenTiid 
b ade i Mofkov og Petersborg er myn- 
tede. Siden Aar 1712 til Aar 1746 
er myntcdeDucater forotte hundrede 
tufende Rubel. Siden Aar 1730 til 
i74(J er myntedc af Kaaber Denuf ker 
og Polufker for een Million og to hun- 
drede tufende Rubcl. Siden Aar 17 1 p 
til 1740' ermyntede af alle Slags Sol v- 
MyntjS} Milion Rubel. S6Ivet,fom 
er hertil formyntet, belober fi^ til 
57027 Pud : hvoraf ikkun de 160 Pud 
er indkomne fra de Siberifke Verke 
fra deres forfte Oprettelfe indtil Aar 
1746. De ovrige 57867 Pud er alle 
indleverede i My nten Deels af de gam- 
le indvexlede Solv- Penge, Deels af 
Tolden i Riga , Reval , Narva , Peters- 
borg , Viborg og A rka n gel , h vor den 
erleggesiSpecie-Rixdaler, Deels ende- 
lig i de fidfte Aar af Keyfer Peter I, 
X 2 Regie- '':1:'; Tom, i; 324 OrtialleRusfifkeMynte. ro.Cajp, 

Regiering af udenlandfkeKiobmaend 
i Petersborg, fom leveredeaarlig frem- 
xncd Solv i Mynten, hvor det dem 
got betaltes, Dette er nodigt at mer- 
ke, paa det at man ey troer alt for ftor 
en Summe at vxrc aarlig myntet i 
Rusland. Thi, naar vi diyiderer de 
35* Million Rubel med de 26 Aar; faa 
kommer over i3O0turende Rubel ud, 
fom fkulde vaere myntet der aarlig. 
Men faafom der falder ey nu i Hande- 
ien faa gode Aar fom i forige Tider, 
faakand Summen afslaaes til det halve, 
Man maae ey heller tasnke, at de35§ 
MiUion Solv-Mynt fkulde vaere gang- 
bare i Rusland ; ithi der holdes forme- 
delft de tilforn anforte Aarfager for, 
at der i dethoyefteey mere end imel- 
lem < oog 12 Million Rubel Solv-Mynt 
rullerer i det hele Rige. 

Perfonerne fom horer til det Rusfi- 
fke Mynte-Vjefen, er diflc efterfol- 
gende. 

1 Mynte-Cdncelkt , fomharPrSrogafiv med 

- de-ovrige K.igs-Collegier, og beftaaer 
, ;af en I'rscfident, adfkiUige RaadogAs- 
., feflbres , og er deelt i to Expeditioner* 

- Den Carfte Expedition eroccuperet med 
Reghihgerne , faa og Correlpondencen 

■>'' ' med Ferfaner- 
ne fom 
hdrer til 
Mynten. lO.Cap. Om alle Rusfif Kc Mynfe. 325 Tom,!. 

med de andre CoUegier og med beg^e 
Mynte - Stxdernes Direftion. Den an- 
den Expedition har OpGgt med Myn- 
te - Betientere , at de forholder fig ef- 
ter deres Inftruftioner , og at Regnin- 
gerne rigtig efter tufende Pud S&lvs Vd- 
myntning mdleveres* 

3 Mynte '.Guardein, fom controlerer med 
Mynte-Mefteren og Mynte-Probereren i 
alt det , der henhbrer til Mynten. 

3 Mjnte - Meftmn , fom foreftaaer alle Pen- 
ge- Sorters Mynfning , torer Regning 
derover , og har Opfigt med alJe Myn- 
tere og ved Mynten fig befindende Me- 
ftcre. 

4. Mynte - fiobereren , fom proberer aid Guld 
ogSolv, hviiket bringes til Mynten 
atfaelges, fomlegerer aldtGuld ogSolv, 
hviiket er deftineret til at myntes> og 
fom forfsrdiger Stok-Prbverne. 

^ GuU- og Soh-skilkren , fom f killer aldt Guld 
fra Sblv ved Skille-Kunften. 

6 Mditliinrett , fom ey allene udfkiaerer 
alle Stempler til udfordrede Medallier , 
oghar de allerede udfkaarne i Forva- 
ring, men har ogfaa Opfigt over alle 
Jern-Skixrere ved Mynten, 

7 Ctiffenm , fom har aid Guld og Solv, der 
er i Forraad, iligemaade deudmyntede 
PengeifinForvaring, og beregnerdem. m x.a Cam- Tom^I. 326 Om alleRusfifkeMynte. lo.Cap. 

8 Commiljmeren , fom har alle Materialier 
og Inftrutnenter, hvilke befindes ved 
Mynten, under Hsende, og torer Reg- 
ningderover, iligemaade bruges til at 
indkibbe alt , hvad der behdves ved 
Mynten. 

9 En MechinicHs, fom bar Omforrig for 
Mynte-Machiner ogVaegter, fogeralt 
forbedre de forfte og bar tillige Opfigt 
nied alle Laafe-Magere, Dreyere og Sroe- 
de, fom findes ved Mynten. 

10 Mynte ' Smedim , fom forferdiger Mynt* 
og MedalJie - Stempler og Valfzer, faa 
og air Smede-Arbeyde, der kand fore- 
falde ved Mynten. 

11 Uife - Mageren , fom gior alt det imaa 
Arbeyde. 

II Dreyeren, fom afdreyer alle Valzer og 
Medallie-Stemp'er. 

J 3 sura/leine. Com ftaaer umiddelbarligen 
under Mynte-Mcfteren, hielpendeham 
i at imodrage Guldet og Solvet, i at 
forvare det, naar det mynfes . i at vxre 
niajrvaerende, naarMynte-Meftcrenind- 
leverer de udmyntede Penge , i at give 
Ugentlig Mynterne deres Lon , forbli- 
vende den hele Uge paa Myuten , faa- 
hn^,e Arbeydetvarer. 

14 Smelterue, fom Under en Afleflbrs Op- 
iigr fta den anden Expidition , iligemaa- 
de i Guardeincns , Mynte-Mefterens og 

Mynte- lO.Cap. Om alle Rusfif ke Mynf e. 327Tom»I» 

Mynte ^ Probererens Nxrvaerelfe fmel- 
ter Guldet og Solvet og ftober det i For- 

I ^ 'sgoh-Smedene, Com udfmeder Solvet, naar 

■ det er ftobt iFormc, og gior det beqvemt 

til at eltes under Valzen. 

ijS Elkrne, fom elter det fmedede Solv, 

' og bringcr det i fin behSrigeTykkelfe, 

f igefom det udfordres til den Mynt , hvil- 

ken deraf f kal myntes. 

17 G/(i(/frw, fom udgloder det elf ede Solv, 
item dc igiennemfkaarne forte BHnd- 
Mynte. 

1 8 'Jujhrerne , fom ved befynderlige der- 
til inventeerte Jufteer-Verke jufterer det 
cltede Solv, paa det at Pladerne , fom 
deraf f kal udfkixres, kand bekorame 
deres lige tilforordnede Vaegt , exami- 
nerer ogfaa de allerede affkaarne Pla* 
der , fkyder de alt for laette og alt for 
tunge ud , og fbrterer dem , hvilke be- 
findes rigtige. 

19 igkmm-ski'trerne : fom fkiaerer det ju- 
fteerte til Plader* 

20 Hmd-Kidgtrne, fom med Viin-Steen; 
Alluun og Salt udkaager de forte igien- 
nem Ikaarne Plader eller blinde Myn- 
te, og befrier dem fra deres Smudfig- 
hed. 

21 skurerm, fom med fiint hvidt' Sand 
afriver og affkurer de opkaagte Pla- 
der. "' X 4 22 Krand- IH 10 11 12 13 
*lCoin,I.j2g OmaireRusfifkeMynte. lo.Cap. 

2z Krmdfeme , fom gibr den udvorces Rand 
eller Krands paakanden omkringMyn- 
ten. 

S3 Pf'^gerne, fom pr^Eger Plademe, mar 
de er opkaagte og krandfede orakring 
Randen . 
34 V^enge- tellemc , fom teller alle de myn- 
tede Penge, afveyer alt, fom forekom- 
mer ved Mynten , ftaaet under Mynte- 
Caflereren og Commiffarieren, og er tag- 
ne i Eed fcavelfom alle de andre Mva« 
te-Betientere. 

Naar nogen henfcnder Sofv og be- 
taler for hver Solornik trc Kopek Ar- 
beyds-Lon , faa kand haa med Tiden 
faaediffeeftcrfolgende Medal'ier, fom 
cr slagne ved adf killige Leyligheder, 

I Aflbvs Erflbring. 

3 Den Kailovizifke Freed. 

3 SklyfTelborgs Erobring. 

4 En anden Dim, 

f Nyf kandfes Erobring. 

6 Sanft Tetersborgs Anlsggelfe. 

7 ToSkOyrers Erobring fra de Svenfke, 

8 Den Ruflifke Flodes Opretcelfe i oft. 
SQen, 

$ Kronslots Anlaeggelfe. 
10 Derpts Erobring. 
at I Narvas Erobring. 
13 En anden Dito. 
13 Den tredie DitQ* 

14 Mie- cm 2 3 9 10 11 12 iO.Cap. OmalleRusfifkeMynte* 329 Tom, I. 

14 Mietovs Erobring* 
If BatalUen ved KaUz. 

16 BataUien ined Loveohaopt, 

17 Rn anden Dito. 

18 Batallicn ved Pultava. 

19 En anden Dito. 

20 Taganroks Erobring. 

21 DeSvenfke fanges ved Perivolosne. 

22 En anden Dica, 

23 E'bvngens Erobring. 

24 Viborgs Erobring. 
2y Revals Erobring. 

26 Rigas Erobring. 

27 Dynamyndes Erobring. 

28 Pernaus Erobring. 

29 Kexholms Erobring, 

30 Arensborgs Erobring. 

31 Over de lykkelige Progreffer i Lifiand 
og Finland* 

32 Eh anden Dito, 

33 De fire Soers Beherfkelfe* 

34 Den Rusfifke Flode lober u(J« 
3^ Abos Erobring. 

56, Slaget ved Pelkia. 

37 Slaget ved Vafa. 

38 Nyslots Erobring, 

39 SBe-Batallie ved Alant. 

40 En anden Dito. 

41 De fire Floders Combinering, 

42 Kand ey fortolkes- 
41 Er af famroe Slags. 

X ^ 44 Tre Com. I. J 30 Om alle Rusfifke Mynte. 10. Cap* 

44 Tre Svenfke Fregakers Erobring* 
4^ Fire Fregatters Erobring. 

46 Den farfte Svenfke Fred. 

47 Keyferinde Catharines Kroning, 
4g En anden Dito. 

49 Peter I, Begravelfes Medallie. 
^o Smaa Udkaftnings-Penge. 
^ r Peter II. Kroning. 
1 2 Keyferinde Annas Kroning, 
^ 3 Myntens Oprettelle. 
54 Keyferinde Annas GlorrigeBedrifter, 
5: ^ Den Tyrkif ke Fred, 
yg Udkaftnings-Penge ved famme Ley- 
lighed» 

^7 Keyferinde Annas Begravelfes -Me- 
dallie. 
^8 Udkaftnings-Penge derved» 
f 9 Keyferinde Elifabets Kroning. 
60 Den fidfte Svenf ke Fred. 

DifTe Medallier veyertilfammenom- 
trent ti Fund Solv, og faaes nu med 
Befva?rlfghed ved Mynten, efterfom 
de flefte stempler cr fprungne. 

Til SlutniBg af denne Materie vil 
jeg meddele Overf kriften paa en gam- 
mel Mynt, hvoraf nogle 1000 Styk- 
ker er ungefsr for tyve Aar fiden 
fundne nedgravede i en ftor Potte ^ 
Verft Nord- Veft fra Arkangel. Myn- 
ten er af fiint Solv faa ftor foraen Ti- 

Skil- 10, Cap. Om alle Rusfifke Myntc. 331 Tom. I, Skilling, ogharmedhalv Rusfifkeog 
halv Latinlke Bogftaver denne Over- 
fkrift, paa den ene Side: Focdor. A. 
Rex eoo. n. ene : og paa den an den 
Side, Rex Vefter bodno. De, fom 
fandt Skatrcn af denne Mynt , lood 
dem omfmeke. Men der er dog 'und- 
komne nogleStykker afden i Mynte-, 
Cabinetterne. 

Her vil jeg nu give en Efterr^tning 
om det Rusiifke Maal, Vxgt og den 
deriLandet brugelige Regnfng, faa 
at L^feren kand fatte de Ord, fom 
han herom enten har laeft ellcr faaer 
at IxCq herefter. 

Dec ellevte Stykkc, 

om 

RusfifkMaal, V^egt 

og Regning» 

Maalet er to Slags , Alen-og Potte- 
Maalet, det ene til at maale alle 
Tings La^ngde og Brede, og det an- 
det til at maale tillige deres Dybde« 

DetftorfteRusfifke Maaltilatmaa- Lang. 
le Lsngden og Breden er en Verft , Mas' 
fom beftaaer af ajoRusfifke Stang, 
clJer, hviiket er det famme , yooRus- 

fit KC iiif T«m.I. 332 OmVaegt,MaalogRegning, ii.Cap. 

fifke Favne, kaldede Safkin, faa at 
der gaaer fy v Verft paa en Danfk Miil 
©gjuft I02f Verft paa en Gradi Bre- 
den. En halv Rusfifk Scang, kalden 
Safkin ellerFavn , har 6 RusfifkeFood 
eller 3 Rusfifke Arfkin , dec er , Men. 
En dobbelc Rusfifk Food , kalden Ar- 
fkin eller Alen har i 6 Verf kiok. Da 
nu en Rusfifk Safkin eller Favn hol- 
der juft rDanfke Food, faaforholder 
figdet Rusfifke Alen-Maal tildetDan- 
fkc fom 7 til 6 , og er faaledes eet af 
de ftorfte Maal i Europa. 

Det ftorfte Rusfifke Maal ,til at maa- 
le torre Varer ogfaa udi Dybden, er 
en Tfchetvert eller Tonde, fomveyer 
med tor Rug 320 Rusfifke Fund, og 
inddeles i S Tfchctveriker eller Skiep. 
per, fom indeholder i fig joocubifke 
Verf kiok , og inddeles after ligefom 
her i Fierdinger og Ottinger» Dettc 
Maal er faaledes ogfaa merkelig ftorre 
end det Danf ke. 

Det ftorfte Rusfifke Maal,til at maa- 
le flydende Materier ogfaa 1 Dybden, 
er en Vedro eller Spand ; fom indehol- 
der i fig 156 ;Cubifke Verf kiok, og 
mddelesiotteGalenok, kaldede ogfaa 

under- Tonde- 
Maal fot 
tiirre Va 
irer. •gfor 

flydende 
Varer, cm 10 11 12 fi.Cap. OmV3egt,MaaIogRegning. 333X0113.1. undertiden Krifka, det er, Potter. 
Dette Maal er faaledcs ogfaa merke- 
lig ftorre end dct Danfke. Vinene 
faelges paa udenlandfke Fade , Oxe- 
Hoveder , Antal , Ankere og Butellier : 
hvilket udenlandfke Maal ogfaa bru- 
ges til atudmaaleollet. De fleftean- 
dre flydende Materier , faafom Brsn- 
deviin og Ollie fslges i Rusfend efter 
Vsgten. 

I Rusland afveyes Guld og SoWvxitea. 
rned cen og den famme Vxgt, hvor- 
med man afveyer andre Varer , dog 
(aaledes at den inddeles i mindre De- 
le. Den ftorfte Rusfif ke Vsgt er en 
Berkovez , fom indeholder i fig ti Rus- 
fifke Pud , fom gior eet Danf kt Skip- 
pund. Et Pud har 40 Pund. Et Fund 
bar 32 Lod. Et Lod har 3 Solotnik, 
Og en Solotnik har p6 Dele. Som na 
et Pund har 96 Solotnik , faa bruges 
ey meget Inddeelningen i Lod , men 
de flefte Beregninger fkeer mcdPud, 
Pund og Solotnik. Scxtcn vigtigc 
Specie -kixdaler veyer juft ct Danfkt 
Pund : og I4 vigtige Specie-Rixdaler 
veyet juft et Rusfifkt Pund. Den 
RusfifkeViPgt forholder fig derfortil 

dep Tom, I. 234. OmVacgt, MaalogRcgning. 10 Cap. 

denDanfJce fom fyv til otre og er dct' 
for en oetende Deel licttere. Og ef- 
terfom den Danfke V«gt ftaaer lige 
med den Kolnifke , fom er overalc 
bekiendr; faa kand enhver 1st felv 
fee , hvorledes den Rusfil ke Vxgt for- 
holder fig til Vaegtenialle andre Lan- 
de. 
RusfifK Ruflepie har tiiforn beregnetTi- 

Re'^nia '^^" ^'^^ Soelens Opga ng og Nedgang 
sn'Bg., baade i Kiob St^derne og paa Lan- 
der. Dc inddeelte vel JVaret ligefom 
andre Nationer i tolv Maaneder og 
f2 Uger, men de begyndte det altiid 
den I September og talce Aar i7coef- 
ter Chrifti Fodfel 7208 Aar fra Ver- 
dsns Skabelfe. Keyfer Peter J. befa- 
Jede dcm derudover at t^clle Aarene 
fra Chrifti Fodfel, at begynde Aaret 
den 1 Januarii ligerom^ndreChriftne , 
og at inddele hver Dogn i to Gange 
tolv Timer. Han lood giore ftore^ 
Uhr-Verker, eet i Amiralitsts-Taar- 
net, et andet i Dom-KirkensTaarni 
Fajftningen , begge i Petersborg , det 
tredie i Kremmelln i Mofkov. Og 
difle, tre Taarn-Uhr-Verke er de, 
hvorefter FoJket i Petersborg og Mo- 
fkov 33f OmVaegt,MaalogRegning. nXap. Tom.U 

fkov taller og deres Vaegtcre raaber 
Timerne. 

Dog bruges endnu i Rusland den Dengam- 
gamle Still ligeibm i Engelland og '<= stiiis 
Sverrig. Thi,omendfki6ntKeyferPE- *^'"£' 
terI. giorde Forandringcriden Rus- 
fifke Tiids-Regning, laa vilde han 
dog ey indforc den nye Stiil af fam- 
ine Aarfager, hvilke bevasgte Kong 
Villiarh i Engeland til at blive ved den 
gamle. Da denneKongeanmodedcs 
f Regensborg am at antage den nye, 
fvarede ban, at han forft vilde raad- 
forc figderom medde Folk, fom leg- 
gcr fxg cfter Aftronomicn. Og da han 
havde fpurt dem , om man ved at an- 
tage den nye Stiil kunde undgaae al- 
le Skud-Aar, men fik til Svar, at, 
fkiont man indfkiodhver fierde Aar 
een og hvert hundredc Aar udlood een 
Skud-Dag, faa kunde man dogcyderi 
komme til nogen fuldkommen Rig- 
tighed, faa fagde han, at, eftcrfom 
der var faa mange Vanfkeligheder ved 
den nye Stiil , faa vilde han ligefaa 
gierne lade det forblive i fit Rige ved 
den gamle* Keyfer Peter I. betiente 
fig af dcnne Hiftoric i een og? anden 

Til- in 

wKi 
i 
J 


IbIij 

Tom. I. 336 OmVaegr.MaalogRegmng. lo.Cap. 

Tilfeide. Da de Parififke Theologi i 
et Forsiag vilde ftifte Fred imellem 
den Ruslifke og Romerfk-Catholfke 
Kirke , har Keyfereti betient fig af et 
Svar, fom var tagcn af denne Hifto- 
rie, Og faa ftor en Reformator fom 
ban endog var , faa har han dog brugt 
dentiere, naar nogen forei'iooghani 
noget Nyt, hvilketcnten ey anftood 
ham, elier hvorom han tvlvlede, ac 
det fkulde vasre bedre end det gamle. 
RuQernes . Jgamie Dagc fkreev Ruflerne deres 
Rejning. Xai med Bogftaver i Sraeden for Ciph- 
rer, og t<£l!ede vedat fkisere Skiorver 
irid i fmaa Trse - StokKe. Men Key- 
fcr Peter I. indfortc den i Europa bru- 
gelige Regning med Ciphrer : hvilken 
alle Embeds M^nd og Adeligemaac 
forftaae I Rusland , og hvilken er og- 
faa udcii aid Tvivl ibianc andre Reg- 
ninger den befte. 

Imidlertiid crdog ogfaa moxenfor 
hundrede Aar fiden dec faa kaldte Ki- 
nefifke Regne - Bret fort ind fra Ta- 
cariet ti! Rusland , hvor dec er nu 0- 
Vef alt hos alle Borgere og Bonder i 
G^nge* Detharogfaavaeretbekiendt 
hos Romm^erne, fcjm hentede det fra 

Afiea , ©el Ki 
ncfifte 
Regne^ 
Brett t T . Cap. Om Vagt , Maa l og Regning. 3 37 t;.^^^ ^ 

Afien , og forplantede dec Tiid efter 
anden hos andre Natidher i Europa, 
De forfasrdigde det af Kaaber mea 8 
tri 1 2 Strange , og to Afdeelinger , eea 
Perle paa hver Rad i den ene Afdeel- 
ning , og 4 lige over for paa fatnme 
Rad i den anden Afdeelning, Detl 
ene Perle betydede; , og enhveraf de 
4 bemerkede een , faa at de gall til- 
fammen faamegec fom 9 , og at matt 
med dem kundc tszUe til 1 o ligefora 
med Cfphrer. Pericrnepaadenover- 
ite Rad var lutter Ener, paa den an- 
den 'Tier, paa, den tredle Hundreder 
og faa videre, Som for Exempel , naar 
de vildera?ttep46«5 op, faa fkiod de 
den ene Perle , fom gielder / og fire 
af dem , hvoraf hver gielder een , paa 
den femte Rad fra hoyre til venftre, 
videre 4 paa den fierde Rad, 6 paa 
det) tredie , 8 paa den anden og 5" paa 
den forfte. De Perler, fom fadt for 
fig felv overft oppe paa Brettet , var 
til dermed at kunde betegne Vsgt, 
Maal, Mynt ogfmaa Broken. 

Dettc er det Regne-Bret, fom cr 

kommet ind fra Tatariet til Rusland, 

hvor man bar fat 9 Perler paa hver 

Y Rad, Tom* L 3 3 8 Om Vsegt , Maal og Regning. 1 1, Cap» 

Rad, rafinerende endnuidelig derpaa 
ved adfkiiligeForandringerflere. Den 
forfte Grund void til den hele Perle* 
Regniag er den famme fom til Cipher- 
Regningen, nemlig, at alle Menne- 
fker ta^ller ikkun tilti, ogderefter, 
hvor mange Tier, Hundreder og faa 
videre. Og hele Vidcnfkabcn afReg- 
ningen me'd Perler beroer paa denne 
Regel . Naar vi vilfkydepaa en Rad fie- 
re Perler hen, end der virkellg befin' 
der fig der ^ faa f kyder vi paa famme 
Rad Jaa mange Perler t'Ubage , fom der 
fattes i ti , men der mod een Perle hen 
faa denfolgende Rad* Ligeledes , naar 
vi vil fkyde paa en Rad flere Perler 
tilbage , end der virkelig befinder fig 
der , faa f kyder vi paa famme Rad Jaa 
mange Perler hen, fom der fattes i ti, 
men derimod een Perle tilbage paa den 
folgende Rad, A f denne Regel kand 
erihver, fom finder Lyft i Regning, 
felvl^t slutte, hvorledes alle Regnin- 
2,&v kand fkee med Perler paaBrettef. 
Det cr een ftor Fordeel for RuflTer- 
ne i Regnlngen, atderesMynterind- 
deelt i tl : og det var dem cndnu ftor- 
xcy hvis den famme Inddeelning ind- 

for- Om, IvlA 
deelnin- 
gcni Ti. cm 10 11 12 1 2. Cap* Adf killige Efterraetninger. 339 Tom, I; 

fortes i Maalet og Vajgten. Det fy. 
nespgfaa vsrd at] onfke, at, efter- 
fom dog alle Nationer i Verden ikkun 
tjeller til Ti , ogfaa InddeJningen i 
Ti kunde indfores i Mynt, Maal og 
V^gti alle andreLande. 

Det tolvte Stylkc 

indeholder 

AdfkiJJige E/terr^tnin- 

ger, i Sxr om Galizins Fald, 

Forend jeg forlader Pctersborg , vil 
jeg give en Efterraetning omdet, 
fom paflerede Vintcren over indtil 
min Bort-Reyfe til Affov. 

Det varfidft i 0(aoberMaaned, daHwrViri. 
Vinteren kom an med en ftbrk Snee f^i rhs- 
og Kulde. Sneen laa fiden den helc ^*"'^- 
Vinter uden nogen Tiidaldeles at op- 
toe, og Froften hojdt uden merkv^r- 
dig Forandring ved Ijge faa l^nge. 
J hele Rusland har jeg funden Vinte- 
ren affamme BefkafFenhed fom iPc- , 
tersborg , undtapen , at den varer kor- 
tere i de Sydligere og Ixngerrc i de 
Nordligere Dele af Lander , og erbe- 
ftandigere Jo laengereman kommcr i- 
Y 2 mod Tom.!. 340 Adfiillige Efterrxtninger. 12. Cap. 

mod often.Ligefom Heden er omSom- 
meren ftorre i Rusland end i de Vcft- 
ligere Lande under famme Poli Hoy- 
dt? , og det ftedfe tiltagende l^engere 
imod often, faaledeser ogfaaFroften 
omVinteren der iLandeti en hoyere 
Grad end paa andre Stasdcr , fom dog 
ligger tige faa hoyt imod Norden. 
Ofh Som meren er bemerket i PeterSr 
borg og Mofkov , at Heden ftlgerder 
til lige faa hoy en Grad fom udi Ba- 
tavia; og om Vinteren, at Fro- 
ilen ofte er under alle Gradernc paa 
Termonfietrum* Aarfagen hertil 
har den tilforn bemeldte Herr Niels 
Vinther i et Manufcript beviift for- 
ncmmelig atbeftaae deri: at faafom 
Uddunftningerne maae V2?re torrere 
af Landet end af Vandet; men Vin- 
den erintetandet end Uddunftninger- 
ne , (om forrnedclft Lige-Vasgtens Lev 
maa gaae over med Magt fra et Staed 
i Luften til det andet; feamaa Vinden 
- i Rusland og overalt imod often, 
hvor der er mere Land end Vand, 
vaere torrere end imod Veften , hvor 
der er mere Vand end Land: folgc- 
Ug Hedcft om Sommere^ eg Kul- 

den cm 2 3 9 10 11 12 1 2. Cap* Adf killige Efterratningen 341 I'dttirJ, 

den om Vinteren v^ere ft^rkere udi 6- 
ften end den er imod Veften. Berheldte 
Herr Vinther bar i dette Skrift lagt 
mang'e Aars daglig optegnede Forfa^ 
renhcd til Grundvold , og med en rxt 
raerkelig Skionfomhed og Laerdont 
viift dens Aarfag: hvilket gav Anledi 
ning, at, da ban havdecommuniceret 
fine Tanker derom i et Brev uden- 
lands, blev ban uden at vente det 
optagen rlJ et Medlem i det Berlin if kd 
Videnfkabernes Academie. Skriftetl 
felv , Torn nu efter bans D6d formo- 
dentlig ey mere kommer for Lyfef J 
havde ban fiden foroget med en Op^ 
tcgnelfe af bans langvarige Forfareil- 
hed om Luftens Forandringer i Mo-f 
fkov. Heraf beftyrkedes jeg i tnirt 
Gisning, at, naar det om Vinterelr 
rcgner hos os , faa fneer det i Rusland , 
naar det ogfaa om Vtnteren er torre 
V«ir bos OS j faa fryfer det i Rusland , 
Og naar det endelig fryfer bos os , 
faa erderi Rusland en utaaleJigKulde. 

Skiont nu faadan en ftreng Froftsom er 
forer adfkillige Befvarligbeder med "/"'S- 
fig , faa at alle Folk maa gaae i Pels- 
Verk uden Hufe og bruge inden 
Y } Hufe ^ 

* Tom. 1.342 Adfkillige Efterraetninger. 12. Cap. 

Hufe nogle Gangd faa roegen Bren- 
de Hveed fom andenftasds under fam- 
ine Klima, faa gior dog den beftandi- 
ge haarde Vinter Rusland en ftpr 
Nytte. Thi efterfom Sneen ey op- 
toer den hele Vinter , faa bliver ey 
allene Jorden derved varmetogdyn- 
get : men paa Veyene er ogfaa beftan- 
dig Slsde-Bane , fom er magelig for de 
Reyfende og umiftelig for Handelen 
J Kigets vkloftige Provinfer. Thi 
fkiont der er ftore Floder eg desuden 
gravede Canaler , fom befordrer Com- 
municationen i Riget, faa erdogden- 
ne Communication ey tilftrakkelig 
nok til at fore Handelen overalt , lige- 
fom enhver kand feedetafLand-Kor- 
tenc. Fragten er desuden ey dyr og 
fkeer haftig med Stede -Banen; Torn 
for Exempel man giver til rstteTiid 
20 Kopek for et Pud Varer mellem 
Mofkov og Petersborg at overbringe 
i 12 til i4Dage. 

SkJont der er ingen rastf kafne Trac- 
teer-Hufe i Petersborg og Mofkov: 
der ogfaa er Mangel paa Aflembleer 
og Balle ; faa findes der dog andre 
Vinter-Fornoyelfer ogindbyrdesslut- 

tede Vinter 
FornS- 
yeffc. cm 9 10 11 12 11, Cap. Adfkillige Efterraetninger. 343 Tom.J» 

tede Selfkaber, hvor Folk fordriver 
Tiden med hverandrc. Almuen har 
ey endnu laert raet at fpille Kort og 
Tarninger, men forlyfter fig i dens . 
Sammenkomfter ikkun ved at drikke 
og fynge. Derimod feer man de Rus- 
fifke Kiob-Majnds -Folk at fpille Skak. 
Men, faafomDronningenkand tilligc 
fpringe,raa er Spilletdefto farligere : og 
Slaget er i faa Minuter til Ende. Naar 
der indfalder et flort Feftin; faa op- 
forer de Italisnfke Virtuofi pr^gfige 
Opera , fynger undertiden Intermef zo, 
og holder Concert ofce ved Hove. Un- 
der denne Keyferinde er ogfaa for- 
fkrevneFranfke Comoediantere , fom 
fpillerFranfk Comoedie en Gangeller 
to om Ugen. Nytten heraf f kal v^rc 
atdivertcre de Fornemmefte i Folket 
og atoverbevife dem , at de Rusfifke 
Lands-Bye Fornoyelfer er ey de ftor- 
fte, fom den Mennifkelige Forftand 
kand optasnke. Videre Kand difle Ly- 
ftigheders Sigte ey gaae. Thi ved O- 
pera at vilde rafinere de finefte Kun- 
fterogindfpille fornuftige Sentiments, 
og ved Comoedicr at vilde f kaerpe 
de MoraUfke Und6rf6gninger og af- 
Y 4 male Tom* I. 344 AdfkiHige Efcerrxminger 12. Cap. 


Kane, male Mennifkers latterlige Forhold, 
holder leg for at ysre endnu alt for ti- 
ligtfaalangthen imodNord-Oft.bvor 
derendnu er Mangel paa de nodvcn- 
(digfte Haand - Verker, og hvor Sand- 
heds Lsrere kunde have nok at giorc 
med at forklare de ti Bud Ord eenfol- 
deligen for Folket. Adfkillige Rus- 
fer fandt ogfaa derfor mere Behag i 
nogle Tydfke Comoedier, fom Aar 
1744 og 174J fpillcdes i Mofkov og 
Petersborg. Men andre , Com mcente 
fig at have enbedreSmag, affk^-ekke- 
des fra difle Skue-Spil, allenefteved 
at Isfe deres felfomme Tirler famt 
derhos folgcnde Inhold og Vanatio- 
ner. 

Til Kane- Fart har msn om Vfnte* 
ren i Rusland megen Leyiighed. Thi 
Ct ftort Antal af fmaa lave Slasderj 
med een Heft for hver og Vogn-Man* 
den oven paa H^^ften , holder hver Dag 
fra Morgan til Aften ved alle Hiornetf 
paa Gaderne, ogtilbydes ideligdeFor* 
bigaaende til Lcye, Man giver ikkun 
ti Kopek for een Heft hver Time, og 
faaledaseffer Proportion af Tidensel* 
ler Veyens niindre eller ftorre L^ng? 

de, , 1 2. Cap* AdfkilligeEfterrxtninger, ^4^ Tom. I. 

de, faaog af de forlangre Heftes An- 
tal. Vogn-Manden er bemerket med 
Niimmer paa Skuldereti, faa at man 
kand altid kiende og finde ham igien« 
Og han jager ftcdfe i fuld Galop , hvot 
henmanvilhavedet, naarmanikkun 
forftaaer at tilraabe ham diffefolgend^ 
Ord; Stffpai, fort, Prava^ til h6yr6 
Haand , Leva, til venftre Haand , Pra- 
ma , lige frem, Stoi , ftaa ftille , l^azat>t 
tilbage. Han har ingen SkielJer paa 
Heften, hvi/ke ogfaa formedelft S)x- 
dernes M^ngde vildc foraarfagc For^ 
virring. Menhanraaberderimod fted 
fe P«i/ , det er , gaa bort , til dem , Torn 
fkal gaa ham bort af Veyen. Naaf 
han moder en anden Vogn ellerStede, 
faa raaber han Prava. Thi dec cr t\\ 
vedtagen Skik i hcle Rusland , at allc 
Vogne og Siaeder kiorer hveraadre 
forbi paa den hoyre Side. 

Vinreren over celebreredes to eller Fefiins 1 
tre Feftins ved Hove, med Opera ,P«"i. 
Bal , Fyr-Verk og Illumination. Ved ^°'^' 
eet af Fyr Verkene , fom opfortes paa 
Jfen over Neva-Floden , faldt en Ra- 
kette.- Stang ned i et Siots - Vindve, 
iuftder, hvor Princeflerne ftode, og 
Y 5 befka- I 1« Fora, I. 346 Adf killfge Efterraetninger. 12. Cap. 

be(kadede med det fonderslagnc 
Glas den nu regierende Keyferinde 
EIiTabeth , dog uden nogen Betydning. 
Dette faavelfoni anden ftor Skade , der 
gemeenligen f keer derved , fkal vaere 
Aarfagen, hvorfor nu otnftunder ey 
faa meget fom tilforn anvendes paa 
Fyr-Verkogllluminationer. Delllu- 
minationer , fom.'paa Hoffets Bekoft- 
ning var giorte omkring Faftnings- 
og Amiralitsts-Voldene faa og paa 
Planerne , allevegne med adfkilllgc 
Farver , var ftore og faavelfom Fyr- 
Verket vaerd at bcfkue. I andre Illu- 
minationer , fom Indvaanerne i Pcters- 
borg og Mofkov ved^ een og andcn 
Leylighed har paa deres egcn Omkoft- 
ning opfort for deres Hufe , har jeg ey 
funden nogen f«rdeles Invention , faa- 
fom de vil ey foreftille andre Sind Bil- 
leder end dem, hvortil dekand frem- 
vife en approberet Autor. Det lader 
ra;t fmukt ved Illuminationerne i 
Mofkov , at Hufene fkiules med Gran- 
og Fyr-TriEer, fom er gronne baade 
Vinter og Sommer. Denne Prydelfc 
bar fin Oprfndelfe af en gammel Ori- 
entalfk og etidnu i Rusland brugelig 

Skik, 1 2. Cap* AdfkilligeEfterrSfninger. 34^Toni. I- 

de, faa og af de forlangre Heftes An* 
ta\ Vogn-Manden er bemerket med 
A I Npmmer paa Skulderen, faa at man 
• ■ kand altid kiende og finde ham igicn« 
Og ban jagcr ftcdfe i fuld Galop, hvof 
henmanvilhavedet, naarmanikkun 
forftaaer at tilraabe ham difle folgendd 
Ord: Stttpai, fort, Prava, til hoyre 
Haand , L^'t'/? , til venftre Haand , Pr<?' 
ma, \\gefrcm,Stoi, ftaaftille, Nazaff 
I tilbage. Han har ingen Skieller paa 
Heften, hviike Ggfaa formedelft Siic* 
dernes M^ngde vildc foraarfagc For- 
virring. Menhanraaberderimod fted 
fe Pa^i , det er , gaa bort , til dem , fom 
fkal gaa ham bort af Veyen. Naatf 
han moder en anden Vogn elierSi^Ede, 
faa raaber han Prava. Thi det cr en 
vedfagen Skik i hcle Rusland , at allc 
Vogne og SJa?der kiorer hveraadre 
forbi paa den hoyre Side. 

Vinterenover celebreredes to ellerFeftinsi 
tre Feftins ved Hove, med Opera ,P««i. 
Bal , Fyr-Verk og Illumination. Ved ^^'"^■ 
cet af Fyr Verkene , fom opfortes paa 
Jfen over Neva-Floden , faldt en Ra- 
kette- Stang ned i et Slots - Vindve, 
iuftder, hvor Princeflerne ftode, og 
Y 5 befka- n 
I rom. l, 3 48 Adf killige Efterr actninger. 1 2. Cap, 

komft og Velgaaende ; faa haver viafMo- 
derlig Huldhed befalet, at foigende For- 
ordning fkal herefter gielde til Rigets Be- 
lle faa og til de Adelige Hufes og Land- 
Godfers Vedligeholdelfe. 

I. Hvilken Edelmand har to eller flere 

Sonner , han kand for fin Huusholdnings 

Skyld beholde een at dem hiemme, fom 

han felv dertil maatte udvjelge. Iligemaa- 

de, naar der er to eller tre kibdeligeBriS- 

dre i et Huus , fom har deres Fader ey 

tticer i Live, og vi! lade een afdem bli- 

ve hiemme for at have Opfigt overLand- 

Godfene og at beforge Oeconomien 5 faa 

fkal faadant ftilles til deres Frihed, dog 

med den Vilkaar, at den Broder, fombU-> 

ver hiemme , kand fuldkommen Ixfe , f kri- 

ve og regne, paa det at han maae vacrc 

bcqvem til Civile Betienninger. 

If. Alle de ovrige Brodre fkal traede i 
Krigs-Tiennefte, faafnart de er dygtige 
dertil fprmedelft deres Alder. Ogfaafora 
det hidindtil har ey vxret (at faft , hvoif 
laenge en Edelmand bbrtienne t da ey an- 
dre er blevne afladte af Tinneften end de, 
fom har vacret aldeles gamle og fygelige , 
faa at de ved deres Hiemkomft har ikke 
vaeret i Stand til at fee eft6r deres Huus- 
holdning faaledes , fom det fig burde: faa 
forordnes hermed , at alle Edelmaend 
fkal herefter fra d«res fyvende Aar indtil 

det 1 2, Cap. Adf killige Efterraerninger, 347 Tom. L 

Skik , formedelft hvilken den hele Vey, 
hvorpaa den hoyefte ovrigheds-Per- 
iqn reyfer , hvis denogiaaer 100 Mi- 
le lang , beprydes ved begge Sidernc 
med af hugne Grene af Trasernc og 
Baal, fom brasnder om Natten, (aa- 
l«nge Reyfen varer« 

Det ovrfge, fom paflerede denne 
Vinter i Petersborg, angik fornem- 
melfg Miinniks Ankomft fra Armeen 
og AmiraJ Bredahls fra Aflbv, faa og 
Guardens Mars, item Prinds Antoi> 
Ulriks af WolfFenbyttel Bort-Reyfe 
til Armcen og andre faadanne Ting 
flere, fom henhorer til den Tyrkifke 
Krigs- Hiftorie. Men fom jegallere- 
de ^ar lov€t at'levere denne Hiftorie 
famlet ved m in Ankomft til Aflbv ; faa 
vil jeg her allenefte anfore et Par merk- 
vjerdige Forordninger, efterfom de 
juft kom ud i denpe Vinter, hvorom 
jeg her fkriver. 'Den forfteafdem 
lydcr faaledes. 

ViafGudsNaadeAnna o.f.v.Ligefomvi NyePor- 
fra voresRegieringsBegyndelfe baerer ftedfe ordning. 
enuforanderlig og utraettelig Omforgfor alt 
det, fom kand geraade til yores Riges og 
alle vores tree Undcrfaatters bedre Op- 

komft i Galizins 
Fald, Toni,,I, If oEfcertetningom Galizins Fald. 12. Cap. 

Tyrkerne, faa fkal Afladelfen efter de 2f 
Aars forlob f '6rft 1 kee , naar dehne Krig er 
til Ende. Trykt i Sanft Petersborg ved 
Scnatet den 31 December Aar 1736. 

Ni Dage efter denne Forordning 
kom et Manifeftud angaaeride den u- 
lykkelige Senator Derr.etri Galizin, 
fom fagdes at v^re falden tillige med 
hans hele Familie i Unaade, fordi de var 
angivne for at have talt ilde om Her- 
tugeti af Kurland. Men Aarfagerne 
til bans Fald foregivesanderledesi Ma- 
nifeftet felv, fom lyder faalcdes. 

Af Guds NaadeVi ANNAKeyferinde og 
Selvholderinde over hele Rusland gior her- 
med hver Mand vitterligt. 

Det er bekiendt, at intet udfordres laa 
facrdeles til etRiges Regiering fom en noye 
Handh«ve!fe over de Borgerlige Love og 
Ractfaerdigheden, uden Perfons Anfeelfe, 
Gud mishagelig Hyklerie, Ondfkab eller 
uraetfaerdig og forbanden Egen - Nytte. 
Derimod feer man, atenDommere, loni 
forgaaer fig formedelft AfFetler , Conni- 
vcnz eller Penge-Gierighed, fbger ge- 
meenligen at forfore andre fra den rette 
Vcy, paa dor at de ey fkal give ham an,- 
og tvinges fom en Trxl til at befkytte, 
ha:!e og fee igiennem Fingre med andre 
lige faadanae uraetfacrdige Dammere og 

Raet- iz.Cap* Adfkillige Efterretninger. 349 Tom. I» 

4et tyvende bves i Videnfkaber , fra de- 
res tyvende Aar gaaeiTiennefte, ogfor- 
blive dera^Aar. Efter hvilken Tiids 
Forlbb , hvis endog een eller anden kun- 
de endnu vaere dygtig til Tienncften , de 
f kal med een Rangs Forhbyelfe dimiteres 
hiem baadeaf Civil ogMilitairBetienning. 
Dog vil en Edelmand felv tienne lasnge- 
re , faa ftaaer det i bans egen frie Villie. 

III. De Edelmaend , fom formedelft 
Sygdom eller Saarfindesudygtigetil Tien- 
ncften , kand ogfaa aflades hiem , forend 
de bemelte 2? Aarer forlobne. 

IV. Hvo fom efter ovenmeldre Anord- 
ning forbliver hiemrae og fkaanes med 
Krigs-Tienneften , f kal give i fit Sted en 
Rekryte af bans livegne Underfjattere, 
Befientereog Bonder, iFald hanharikkun 
hundrede Siasle eller mindre, men een af 
hvert Hundrede Sisle , i Fald at Land- 
Godfene erftorre, i hvor ftore de endog 
roaatte vacre. 

y. De fom vil hiem efter at de har ud- 
tient deres Aar ved Armeen fkal, naarde 
aflades og med en Rangs Forhoyelfe avan* 
ceres , ogfaa ftille en Kekryt af deres egne 
Undetfaatter efter den i foregaaende fier- 
de Artikel foref krevne Proportion. 

VI. Paa famme Maade f kal ogfaa hol- 
des med Civile Betientere , fom eyer Land- 
€iods. Men efterfom Vi har nu Krig med 

Tyrke- 
Tom. I. 3f 2 EfrerrxtningomGallzinsFald.ia.Cap, 

bevjfes derom eller findes deri af deres 
Forefadte , uden at lee paa nogen Fortien- 
nefte. Stand eller Perfons Vaerdighed, paa 
det at andre kand fee fig i Speyl og tage 
fig vare ifremtiden. 

Dog alligevel har man r.u feet af den 
Proces, hvilken Enke-F^rftinden ^»*/?«> 
Kantimir har havt rr.ed hendes Stif-Sdn 
KonjhnUH Kantimir, Lieutenant vcd Liv- 
Guarden , angaaende den fierde Decl Af j 
det ubevsgelige Gods. Tom er tilfalden 
hende effer hendes Mands Dod, at la^w 
Verov, fom har i denne Pruces vacret Man- 
daiarius paa den Anklagtes Side , har ved 
al!e Slags Lovens Fordreyelfe paa Fyrft 4 
Demetri Gdi%ins Anftiftelfe fogt at rxtfxrdig- ' 
giore den Anklagtes Sag, ogfaa tilftaaet ^ 
lltadanc oprigtig uden Tvang i den hoye- 
fte Raet , og derhos bekient , hvorledes ban 
bar paa Fyrft Demeiri Galizins Befalning op- 
fadt alle de ved Lovens Fordreyelfe til den 
Anklagtes Fordeel i Raetten forebragte Rai- 
fniis , og at de alle er blevne af bemeldte 
Fyift Gitizin approberede: hvilket ogfaa 
bemeldte Fyrfte felv bar tilftaaen. Skiont 
nu Fyrft Demetri Gtlizjn er naer bef Isegtet 
med Fyrft Kantimir, og derved forbunden 
ti! atfage bans Nytte, faa burde det dog 
cy f kee i faadanne Ting , fom ftrider 
imod Vdres Forordninger og iraod Rast- 
fxrdigheden Meget mere var det bans cm 10 11 12 i2.Cap. Efterrsetningom GalizinsFaldsyg TcaflJ. 

Skyldighed , naar han havde bemerket no- 
get , fomloob imod vores Forordninger og 
Rstikrdighed , fom Senator ogHandhaeve- 
re over Landers Lov og Raet at angive det 
og uagtet det nxt Slaegtfkab at afholde 
hansSviger-SonfradesligeUraet.fomgaaer 
lige imod Samvittigheden, Men Fyrft 
Umetri Galizin er eftcr Sagens Underfdgning 
i hbyefte Raet ey allene befunden at vsre 
fkyldig i denne, men ogfaa i andre vig- 
tige Overtrxdelfer, nemlig; 

U Har han aFtid ftilJet fig an fom han 
var fyg, og under denne Vrztext ey vil- 
det tienne Os og RigetefrerfinPIigt, for- 
dreyet vores Forordninger og fogt at un- 
dertrykke Sandheden paa alle Maaden 
Ved hvilke Raenker mange er blevne be- 
dragne og faldne i lllempe, faalom nogle 
af Senatbrerne, af Juftice- ogCammer- 
Collegierne og andre fiere. 

II. Harhan forat fkiule fine Intriguef 
holdt adf killigc Suppliquer tilbage , hvilke 
er blevne ham tilfendte fra Mofkov for at 
forelegges i Senatet. 

III. Har han af egen Magt afdragen 
Lul^an Pmv , Kaemm^reer i Cammer-Colle- 
giet , fom fiden blev beftillet til Secrefjer i 
Caramer-Contoret , fra Rigets Affaeref til 
at beforge bans particuliere Sager, og la- 
det ham til den Ende komme til Peters* 
borg* 
mi Tom.I. 354EfterfaetningomGalizinsFald. x2.Cap. 

IV. Har han lovet bcmeldte Pero\> for 
hans Reyfe ril Peters borg, og for at ftil- 
le hans Henfigter i Verk, en Secretacrs- 
Plads og desuden 3 til y 00 Rubel , laa og 
andre Velgierninger, 

V. Har han befalet bemeldte Pwv efter 
hans Ankomft tilPetersborgatblive boen« 
de i hans Haus, aldrig atgaaeud, atcon- 
ciperie hans particuliere Sager og paa alle 
Maader at fordreye Forordningerne. 

VI. Alt, hvad Perov efter hans Befal- 
ning har opfadt ftridende imod Loven og 
vores Forordninger , har han ladct fig 
forelsfe, corrigeret og approberet. 

VII. Har han avanceret Perov til Secre- 
t2cr i Catnmer-Collegiet , iKke for de i hans 
Embede viifte Meriter , men for den par- 
ticuUer Tiennefte, fom han havde giort 
ham. 

VIII. Har han for at bringe paa denne 
Food de Sager til Ende , ihvilKehanbrug- 
te Pero\> , udvirker ved fine Intriguer , at 
Pfrov f kulde blive Secretaer ved Cammer- 
Contoreti Petersborg, paadetat hanfkul- 
de regnes til Rigets Affaerer , og Ibnnesaf 
OS, men dog imidlertiid bdorge hans par- 
ticuhere Sager faaledes, fom han tragtede 
at udfbredem imod Vores Forordninger. 

IX. Har han underrxttet Fero\>, hvor- 
ledes han fkuld* forholde fig i hans Svi- 

gcr- m II. Cap. EiterrztningomGalizinsFald. 3ff TomJ, 

ger-Sons Sag for Rztten, for at fkiule 
Skalken og ftode Sandheden omkuld. 

X» Ef cer at ProcefTen var til Ende , hat 
PeroM efter hans Befalning maat giore Ex- 
tract af den, og opfylde Extraften under 
Sandheds Skin med all& Slags Ufandfaer- 
digheder. Hvilken Extraft han har ladt 
fig forelxfe hiemme i adf killige Perfoners 
Naervaerelle, og ladet den vife for andre 
Deels ved ivrov Deels ved hans Sviger-Sdn 
for at bringe dem til en uraJtfsrdig Dom, 
alt ligefom de felvhar bevidnetdef ihoye- 
fte Ra:r. 

XI, Til Pfroyj Sikkerhedharhanaf egen 
Magt underftanden fig at fende med ham 
Under -Officerer og Soldatere af Liv- 
Guarden paa hans Sviger-Sons Ordre. 
Hvilket ikke engang det hele Senat uden 
Vores udrrykkelige Befalning formaaer at 
gibre. 

XII. Da Pero\> hbrte ham engang fdre 
en ugudelig imod Samvittigheden ftri- 
dende Tale, og derpaaerindiedehamdog 
at betaenke fin SamvittigKed , faa har han 
uden at frygte fig for Guds Dom fvaret 
ugudeligen , at Samvittigheden er ey un- 
derkaft den Mennifkelige menikkunden 
Guddommtlige Rzt, raet ligefom han ey 
vidfte, at den Mennifkelige Rxt er ogfaa 
en Guddommelig Ract. z z XIII. M Tom. I, 3 f 6 Eftcrraetning om GalizinsFald. i2.Cap, 

XIII. Har han, da han var kalden for 
Hbyerte Rxt for at forfvare fig, ey allene 
bekraeftiget de ugudelige Ord, fom han 
havck fagt til PeroV, men ogfaa udfpyeC 
endnu slemraere Gift, og iidelatfig i Rxtten 
med dlfle Ord : atbvis og OhMeUn kom tilhm 
ttdaf Hehede , faa xiide ban, uagtet bin demed 
farfyndigde fig imod Gud , for fin Njittes Sk.yU 
raadforefig med htm, og antage lums Rtad , hw 
det \ar hum til Fordeel. 

For aid denne Overtrxdelfe , Rjenkeog 
imod Samvittigheden Itridende Opforfel, 
i Ssrdeleshed for den ugudelige Tale, 
har de for den Sags S'kyld forlamlede Mi- 
-niftrer , Senatbrer ,'Hoyefte Raets Medlem- 
mer , Generaler og Flag Mxnd , faa og Prx- 
fidenterne og Medlemmerne af Collegi- 
crne efcer alle Chriftelige Rxtte , Artikler 
og For6rdninger, domtham, FyrR Deme- 
tvi Galizjn efter alle hms Embeders og Riddet-Or- 
dencrs Frttaielfe at hinges fra Livet til Dsden , og 
alt hins he-visgelige og ubeMagelige Gods al confi- 
Jceres. 

Skiont nu bemeldte Fyrfte har forf kyl- 
dct Dbdeas Straf , faa har dog Vi Kejferlige 
MajelUt af hoyefte Naade befalet i den Stxd 
at fkikke ham til Slyflelborg i Landflyg- 
tighed . og der f karp at bevares , men alt 
hans Gods at cnnhfceres* Hvilket fkai 
kundgibres i Vores hele llige , paa dct at 
polk af alls SJags Stand og Vxrdighed, 

\ nasr cm 10 11 12 i2.Cap EfterraetningomSalizinsPald. 3^7 Tom. I, 

naar de underratttes derom , kant? tage Gg 
vare fot desligeOrdog imod Gud og Os 
/Iridende Opfbrfel , pig forholde fig efrer 
en reen Samvittighed og deres Edelige 
Pligt , Hiafom de kand lorfvare dec for Gud 
og den acrbare Verden. Origmalcn un- 
derfkreven af Hendes Kejferlige Maie/lM med 
egen Haand» Trykt i Sanft Petersborg 
ved Senatet den 9 Januarj Aar 1737. 

Sam me Tiid blev ogfaa Cawmer' 
Herre Galizin, Feld-Marechaj Gali- 
zins Son vned bans forfte Frue, for- 
kndt SCO VcvR hagi Sfberien. Ihge- 
maade bicv ogfaa Demetri Galizim 
Son ophavet i Mof kov og bortfendt i 
Landflygtighed , uden at vide , hvor- 
hen. Hans anden Son harvicretGe- 
fante i Spanien , Berlin , tiJfidft i 
Perfien , og endelig Gouverneur i Ka- 
fan. Lieutenant Fyrfi Kamimir , bans 
Sviger-Son, blev ogfaa bortfendt i 
Landflygtighed med bans hele Kami- 
lie, Pyr/iDewetr Hog Fdd-Marfchal- 
kens Broder, fom var General Krigs- 
Comraiflarius ved j^miralitastet, og 
nu er Gefante i Perfien og udn^v- 
net Amiral af Floden , blev ogfaa 
med fin hele Familie fendt.til Ta- 
verov , hvor han allerede var ved min 
Z ^ An. Tom, I* 3 f ? Efterractning omGalixins Fald« 1 2.Cap, Ankomft fammeftaeds. Alt dette f ke- 

de uden at jeg har hort tale fynderlig 

derom , og det fagte i oret. Og her- 

af kand enhver sluttc , hvor hem- 

melig faadanne Fald fkeer i Rus- 

land , og hvor lidet der refle(fteres paa 

at Folk af mindre Rang, fom kand 

ikke holde deres Mund, bliver ufyn- 

lige og bortfkafFes i den anden , i det 

ringefte, i den Siberifke Verden, Af 

den Geiftlige Stiil i Manifeftet slutfes, 

at GrevOfterman harvaretdetsFor- 

fattere , i det mindfte dets Correftor. 

Jeg vil her meddele Extrafter af 

Manifefterne om deflefte fornemme- 

fte Fald i Rusland liden 1725 , hvilke 

er hidindtil ey udenlands komne for 

Lyfet. 

omCam- Dct forfte Manifeft angaaer den be- 

mer-Hcr- rSmtc CamiTter - Hcrre Mom , fom var 

den fidfte fornemme Herrc , der faldt 

i Unaade under Peter I. 

Han figes ftrax i Manifeftets Begyndel- 
fe at have maenget fig ved Keyferens 
Hof i Sager , fotn ham ikke vedkom , og 
have tilhge i hans sAfFaerer handlet imod 
Keyferens Befalniug. 

Dernaeft anfores hans Forleelfer i trc 
Pundter: i) at han falf keligen har tilbragt 

fig re Mobs. 1 2. Cap. Adf killige EfterraEtninger. 3^9 Tom,!. 

fig et Land-Gods, Pustoze'vfkj fra PrinceiTe 
Ttofk^Vu i\4nmy>m. ^) at han ved fiae In- 
triguer har befriet en Procureur ved Navn 
Thimotheus Ktiflufo\ af Inqvifitionen : 3} at 
han havde hiulpen een til at blivc Ride- 
Knegt og tagen afhamderfor 400 Rubel. 
Derpaa hostoyes en Lifte af flere Ga- 
ver, fom han fkal have tagen af andre. 
Detudovet fordbmtes han til Dode og 
henrettedes Morgenen derefter ofFentUg 
paa SkafFortet. 

Hans Syfter Generalinde Margarethtt Btl' Mad.Balfc 
kin pidficedes offentlig med Knuden , og 
bortfendtes til Tobolfky. Aarfagen fo- 
regivesiManifeftetat vacre, at hun bar ta- 
gen Gaver for ved fine Intriguer at hiel- 
pe andre, ined en hosfblgende Lifte paa 
Gaverne. 

JegorStoletoM, Cancelift hosCammer-Her- stolctov. 
re H^ilMm Mtns , har ogfaa dreven Affaererne 
for Foraeringer optegnede i en hosfolgende 
Lifte, ftraffedes derfor med Knuden og 
forfendtes til Rogervik ti Aar paa Ar- 
beyde. 

Dateret den ly Nov. 1724, 

Det andet Manifeft angaaor Theo-^iCpTke- 
Jius Erke-Bifpea af Novogrod, fom °'^°f'"'- 
cfterat hanforft den 1 1 May Aar i72f 
var affadt og fendt i Landflygtighed 
til etlangt bortliggende Klofter, og 
Z- 4 bans Tom, I, 360 Adfkillige Efterrsetninger. 12. Cap, 

bans Secretsevt Gar a/imSetnenov, fir a^- 
fet paa Li vet , nseRen et haivt Aarder- 
effer befandtesat have efter en Formu- 
lar dateret den ly May Aar i7i24ladet 
fig af de Geiftlige fv«rge denne efter- 
folgende Eed : Iligemaade forpligter jeg 
mig at vaere i alting efter min Skyldighed 
troe og aldeles underdanig imod min be- 
fynderlig raetmaeflige Prslat , den ftore Her- 
re, Vice-Praefideuten i det hellige regie- 
rende Synode, den hoy aervajrdige Theo- 
dejtus, Erke -Bifkop til Store Novogrod 
og Velikoluki , og Archimandrif i det Klo- 
fler Alexander Nevf ky. Saa vil ]eg ogfaa 
paa det'omhygeligfte beflitce mig paa af 
mine yderfte Krxfter atconfervereogfor- 
mere alt, hvad fom tilkommer bans Er« 
Ice - Bif koppelige Vaerdighed, iagttage, 
vedligeholde og befky tre aid bans Archie- 
pifcopats Intereffe , froelig fortie alle 
Hemmeligheder, tilkiende give alle der- 
imod ftridende Tilfselder , og afvasrge aid 
Skade. Saa vil jeg ogfaa beflitte mig raet- 
ferdigen og efter min Samvittighed troe- 
ligen at fore mit Embede, hvortil jeg er J 
ordineret paa bans Hoy-^Ervaerdigheds Be- ' 
falning, og at forholdeifiigfaavel efer hen- 
des Reyferlige Majeftasts Befalninger , Reg- ■ 
lementer og Fnrordninger , iom ikke ilri- > 
der imod mit Kald , fom ogfaa efter bans 
H'Oyaervsrdigheds Erke-Bifpens Forord- 

nin- cm 9 10 11 12 ia.Cap. Adfkillige Efterrxfninger. 361T0m.lv 

ninger og Inftruftioner, ligefom de mig 
herefcer 1 fremtiden maatte over-Jevercs i 
al-t, hvad mig udi mlr KaUi og den mig 
anbetroede Adminiftration tilliommer 
Som nu deniie Eed,^^^ Umlfejht , ftri- 
der iraod Cannnes, faahar Synodet dome 
ham til at mifle Vielfen og bortfendes i 
det Kloiler Karlfkoi, 30 Verft bag Ar- 
kanji^l. Vic'fen betages i Rusland en 
Geiftlig med de ey ubekiendte Cere- 
monier , faa ogfaa ved arflaa Huden af bans 
Hoved , faavidt det bar vartet raget , og af 
bans tre Fingre, med bvilks bin bar ud- 
deelt VeJiignelfen, Manifeftet er darerec 
den 14 06iober Aar 1725. ^ 

Forft i Aaret 1727 fkede enftor Execu- 
tion paa mange, fom bavde talt ilde paa 
Keyfer I'eter I. Keyferinde dtharim og 
Hendes Familie. Hviket filkiendt^avcs 0^ 
i fremtiden forbudtes under Livs-Straf i 
et Manifeft , trykt i Sanft P.- tersborg vcd 
Senatet den 4Februarii 1 727. 

Samme Aar kom et andet Manifeft ad 
under Keyfer Peter lU i bvilket fijrft foreftil- 
\es ienzf Keyfer Peter t. giorte Rigets Fun- 
damental -Lov om Succeflionen efterdeo 
Regierende Perfoqs fidfte Viiiie uden no* 
gen anden Henfeende , lamt denderi faft« 
fafte Livs-Straf pg Kirkc Ban over al!e de 
Underfaatter, fom undcrllod fig derover 
at raifonere. 

Z ^ Dcr I Pli % '!lf|; fom. 1, 36s Adfkillige Eftersetninger, i2. Cap, 

Dcrnaeft 2) figes adf killige Skrifter imod 
denne Lovhift og her i Landetatvxre ud- 
ftroede, og at efterfolgende Perfonerhar 
ftraebt at hindre Keylerinde Catharim \ at 
denominere Peter II. til hendesSucceffor, 
•teloignere dcnne Prinds og (ende hamu- 
denlands over Havet og at vilde oplofe 
bans Forlovelfe tned Princefle Menfikov, 
faafom Anton ie Vier, Graeve, Politi-Mefter 
og Ridder af Alexander Nevf ky Otden , 
Peter Toljioii Grzve, Geheime - Raad i dct 
hoye Confeill og Ridder af St. Andrea: Or- 
den, JohtnButerlin, Grarve, GregoHus Sl^pr- 
niakpv PifareV, General Major, Andreas V- 
fkAo'o . General - Lieutenant , Alexander 
Narifkin^ Cammer-Pracfident , Fyrft 'yohan 
Dolgoruky, Cammer - Junker hos Hercugin- 
den af Holftein og Hertugens Fortolkere i 
Geheim Confeille. Difle Perfoner dom- 
mes derfor faaledes : prjl Anton de Vier og 
Peter lolfloi til Dode , Jol^an Buterlin at mi- 
fte fine Charger og dei ham givne Land- 
Gods, og forvifcs tilhans egetlarngftbort- 
liggende Gods, Pi/iwv at mifte fin yEre, 
ftrafFes paa Legemet, lendes i Landflyg- 
tighed, og det ham fkicnkede Gods at 
confifceres , Fyrft Jthan Dolgeruky at for- 
vifcs fra Hove , at degraderes og enrol- 
leres ved Feld'RepmentemQ\ Alexander 
i^arifkjn at atHEttes af fit Embede og at Ic- 
ve paa fit Land-Gods uden at torde reyfc 

nogen Devier. 

Tolftoi. 

Buterlin. 

Pifarev. 

UfKafcor. 

NarifKin. 

Dolgoru- 

ky. 12. Cap* Adf killige Efterrsbingcr. 365 Tom. !♦ 

nogen Stxds hen, 0^ Andrews Ufk^ko\>at for- 
fjcilcKes til et andet Commando. Men 
Keyferen benaadede dem faaledes i) Anton 
Ae vitr at midfte vEre og Vacrdighed, bans 
Gods at confifceres, pidfkes med Knu- 
den og forfendes til Siberien: a) Toifloist 
mifte iEre, Vxrdighcd eg Gods og med 
hans Son forfendes til det Klofter Solo- 
vezkoi. 3) Buterlin at faettes riffinVxrdig- 
hed og forfendes til fit laengft bortliggen- 
de Gods, ^)Ptftre\i at mifte Mxt og Vxr- 
dighed og Gods , at pidfkes med KnndeH 
og fendes i Landflygtighed ; 5) Fyrft 'Jo. 
ban Dolgorukj, Alexander Nmfkjn og General 

Lieutenant C^/^^i^v atftrafFes faaledes fom 

Dommen lyder. 
Endelig 3) hosfoyes en Advarfel for 

fremtiden , trykt i SanftPetersborg den 26 

May Aar 1727. 

Grev de Vier fik 15- Pidfke med 

Kniiden. . 

Toipis Softy fom var Prajfident i \^^'>'' 

Juftice - Collegiet , Hev ogfaa bort- °''* 

fendt. Buterlins Son, fom var Cam- 
mer-Junker , blev ogfaa relegeret. Pi- 

fare'\i fik ligefomde Vier 15 Slap: med 
Knuden. Saa blev ogfaa tilligc Gam- 
mer -Herre Maurin med hans Frue, J'""^"^^ 
Fyrftinde Volkonfkay og Ceremonie- pnie.''"' 


Mefter Grev Sauti lendte i Land- 
flvg« Santi. » McnTikov Tom. I. 364 Adf killige Efterraetninger 12. Cap. flygtighed, Fyrftinde Folkonfka til 
SJyfTelborg , og Santi til Siberien. 

Nogle Dage tilforn var Rigs-Fyr- 
ften Menfikov udnasvnt til Genera- 
lillimus og bekiendtgiort at v^ere det 
ved et Mannifeft faalcdes lydende: 
Vi af Guds Naade Peter IL haver denne ^ 
12 May ophoyet vores General Feld- 
Marechal, den allerypperligfte Fyrfte 
Menfikov, til Generalifllmus. Og dette 
gives hermed rilkiende. Givet i vores 
Geheicn Confeill den 13 May 1727. Trykt 
i San£t Petersborg den 15 May 1727, 

Hvorledes denne Fyrfte fom var 
Aarfag til det nxQ. foregaaende Paid , 
fidcn feiv med hans hcle Familie , nseft 
deres Godfes Confifcation faldt i U- 
naade og fendtes til Siberien , er be- 
kiendt af de derom alleredeudenlands 
trykte Efterraitninger« 

Samme Aar udkom en Forordning 
trykt den fierde Augufti 1727 , i hvil- 
ken befales at indfamle og forbrende 
folgende Manifefter, fom under Straf 
af fnqvifition derefter ey torde findes 
hos nogen. 

Manieftenie var differ i) onri Succes- 
fionen af Data 3 Februarii 1718: 2) Ma- 
nifefterne af 3 Juntt i famme Aar, det e- ne cm 10 11 12 1 2. Cap. Adf killige Efterrztnlnger. 3 6 f Tom, I . 

ne angaaende Gofudar Tfareviz, Gudfa- 
lige Ihukommelfe , det ander angaaende 
Gleh-v og Blfp Doftfhek famt Tfarindens Lafn- 
^ns Fortroligheds og Kierligheds Breve : 
3) den Lovom Rigs-Folgen at j Februa- 
rii 1722: endelig ogfaa alt andetfom har 
nogen Rapport tried difle Affkrer. 

Eftep DelgorukiernesVz\(\ ftrax ved 
Keyferindens Anna Jvamwvm An- 
komft til Rcgieringen fkede det Aar 
1 73 1 , at ogfaa General FcJdMarchal 
Dolgortiky izmt nogle andre var ulyk- Doigom- 

J Manifeftet foregivcs de at have 
talt ilde om Keyferinden og hendes 
Forordninger , og ftrafFedes derfor paa 
foigende'Maade. Efrerfom de i For. 
horet og paa Torturen felv havde tilftaa- 
et deres Brode, faa fordommes de alle til 
DiJcle. Dog benaader Keyferinden dem 
incdLivet, og befaler, at de Ikalaffettes, 
miflie aid deres bevaegelige og ubgvjEgeli- 
ge Gods, ogbortfendes i Landflygtig'hed, 
iieralig: General Feld-Marchilken Fyrft 
y,ifui Yiiliminj til Siyflelborg, de andre at 
sluttes I Laenker og arbeyde deres Livs- 
Tii.d og fortfendes, nemlig : Fyrft Geoyg 
Do/^oc«i;_> , Capitain ved Guarden , til Kus- 
nezky i Sibericn ved de Mongalifke Graen- 
fer : Fyrft Ak»hi Baratinfl^v » Fsndrik ved Baratin. 

Guar fe/. %^ I Tom, I. 3^6 Adfkillige Efterrxtninger. 12* Cap. ffeerKa- 
fky. Karfafc. 

ArfKcnev 
iky. 
Prevy- 
fsevfey. Guarden, til den Faeftning Okotfky ved 
det Penf kinfkifke Hav: ogjegor StoletoM 
til Bierg-Verkene vcd Nerfkinf ky, Trykt 
i Mofkov ved JJenatet den 23 December 
Aar 1731 

Aar 173 + faldtFyrft Alexander Tfkerk^Jh 
Cammer-Herre , Etaae-Raad og Guvcr- 
nor over Smblenfkovi Unaadc , befkyldcs 
i Manifeftet for Forraederie , dbmmes til 
Dode , rnen benaades raed at bortfendcs 
til den Difchiganifke Vinter-Poftering i 
Siberien. De andre med ham indvikle- 
de, faafom Simon Ktrfak^, Ivan Ar/kenevflQ 
■ og Alexander Prevyfke\fl{j fkikkes oglaa til 

Siberien hen i adfkildte Byer. Under- 
ikrevet at Uendes.Kajeflat ,^Qn I o Novem- 
ber, og trykt den 19 famme Maaned 

173+' 
De andre Ulykker, med Dolgo- 

rukyerne Aar 1 7 Jo , Hertugen af Kur- 
land 1740, Princejje Anna og Fami- 
lies fom fendtes forft til Dynaminde, 
fiden til Oranienbaum , fiden til det 
Nordifke Klojier , fiden til Kolmogorod^ 
hvor Princeljc Anna I74<5 dode og 
famme Aar begroves udi Petersborg i 
Nevsky Klofter; iligemaade Gr£V 0- 
ftermaa , Mimnik , Lovenvolde , Golov 
kin y Mengden yTemeriaref ^ fomdom- 
tcs aile t<l dode, Ofterman til at rad- 

brjek- wm cm 9 10 11 12 1 1. Cap. Adf killige Efterraetninger. g 67 Tom, 1 . 

braekkes , Mmnik atfierdeles , Golor- 
kin, Lovenvolde i Mengden og Teme- 
riarefat halshugges , ogald deres be- 
vaegeligeogubevsegeligeGodsat con- 
fifceres, men benaadcdesmedat bort- 
fendes, Ofterman i\\ Berefova ^ Miin- 
nik til Pelym, Golovk'm til Germanga , 
Mengden til Kolymfkoi Oftrog, L'dven- 
volde til Solikamfkoi og Temiriaref til 
Siberiefj , trykt den 2 ^ Jan. 1 742 , faa og 
de andre otte ulykkel'ige Perfoner i/am- 
me Aar 0. ^. v. vil jcg her ey videre 
bcrore; Qii^x^om man harallerede u* 
denlands Manifefterne trykre. 

De fom fendes i Landflygtighed til dc Land- 
Siberien, kommerdidhen paa adfkil- flys"g« 
lige Vilkaar. Nogle fkikkcs aliene hen '^'"''"''• 
at opholdc fig der med en vis Slags 
indfkrjBnkct Frihed, faafom de Sven- 
fke Krigs-Fangne vcd Pultava og an- 
dre flere. Andre fendes hen i Slave- 
rie vedBierg-Vcrkene , Fsftningerog 
andet faadant Arbcyde, efrer dc der 
commanderende Officcrers Villie un- 
der Soldaternes Opfigt at arbeydc. 
Andre endclig, faafom Stats - Fangcr- 
ne, forvares med ftasrk Vagt i befa;- 
ftede Hufe, og lider, i hvor roegct 

dem 

w^ 


^H 


= ^ 


:i 
1 


^ 
I 


jHTir ■ 


= ,^ 


l] 


= — CO 


1 


1 


li^^^l 


= — r- 

= — \£> 
HI 


^^1 


1 


H 


= — ro 
' • ( 


^^^t^^j 


^— eg 


'i^^^H 
- .. 


^ ..... 


iiii^l wKk 


^ g u Tom. I. 3^8 Adf killige Efterrxtninger. is. Cap. 

dem ogfaa af Regieringen tilftaaes dag- 
lig dlForca;ring , dog ftor Jammer. 
Exeoipler Saaledes toges engaog en visfretti- 
iierpaa. medOfficeer fangen paa Gaden i Pe- 
tersborg og fendces til Siberien , hvor 
ban fade 14 Aar i et morkt Hul, og 
blev rtrax blind , da han endelig ved 
en Forandring kom ud i Lyfet af 
Fa^ngslet at fores cilbage. En anden 
har forralc, at han i hans langvarige 
F^ngfej havdeingenFornoyelic uden 
at dele fit Brod med en ftor M^ngde 
Rorter. 

jeg har hort om General Bismark, 
iom hartil /Egte Hertnginden afKur- 
iands Softer, og bortfendtes derfor 
ved Hertugen af Kurlands Faldtil Be- 
refova dcr, hvor Gr^v Ofterman nu 
forvares, at der^s Fangfels Reyfe, 
Sefrielfe og Tilbagekomft er beraettec 
laaledes. De bortfortes under ejiVagt 
af en Officeer Og nogle Soldatere paa 
de almindelige med Matter tillukte 
Rusiifke Reyle Vogne. Hat og Dag 
fagede de rned Poft-Hefte i fuld Gallop, 
og begegnedes underveys 5!de af Vag- 
ten, fom, cmond(ki6nt Regieringen 
havde tillagt di-m en fkikkeJig Penge 

til Bismarks 

Lan-i- 

fiygcig. cm 9 10 11 12 12. Cap. Adfkillige Efcerrstninger. 369 Tom, I» 

til daglig Fort£Bring, dog n^ppe vil- 
de rsekke dem detnodtorftige, tiltalte 
dem grovt, oghavdeingenBarmhier- 
tighed med dem i deres Ulykke, Hvor 
de ankom , og nogen forf kede , hvad 
difTe var for Reyfende, fvarede Vag- 
ten ftrax : en Dum : hvorpaa alle tav 
ftille og tordeikke fporge nogetmere, 
Naar enten Generalen eller hansFruc 
fpurte, hvor de var, fik de enten intct 
cller et grovf Svar, ogkom paa denne 
Maade over Bierge og Dale endelig 
under Con volur an i Siberien. Som 
nu Generalinden, der var affvag Com- 
plexion , og ha vde kort tilforn for hen- 
des Svagheds Skyld vasret reyft til et 
varmf Bad Udenlands , troede, atde 
varankomne i Tobolfky , Hoved-Sta- 
deni Siberien , og havde i hendcsSvag- 
bed ftor Begferlighed til Caffe , fpur- 
te hun een af Soldaterne under Haan- 
den,hvor de var, men fik intet Svar 
af ham,raaromhan frygtede fig at ta- 
le med hende. Hun bad ham derfor, 
hvis def var i ByenCafFe tilKiobs, at 
han da vilde Kiobe hende et Pund , og 
betale fig af de dem tillagde Pcnge» 
Saldaten kiobte dt rfor af Barmhiertig- 
A a hedl 11 m 11 Tom. I, 370 Adf killige Efterraetninger. 12. Cap 

hed ec Fund CafFe , og gav hende det , 
men betaltes af hans OfficeermedBa- 
toggerne, fordi han havde beviift den- 
ne Barmhiertigheds Gierning uden Or- 
dre. De fortes derfra videre til Bere- 
fova, et elendigt Huus med enjVold 
og Pallifader omkring , hvor de intct 
kunde fee uden en liden Deel af Him- 
melen. Vagteii bevarede dem eyal- 
lene i Hufet , men ogfaa i Stucn og 
om Narten i Sengen med Bo/onettcn 
paa FJintcn, givende noye Agt jiaa 
alt , hvad dc talte og giorte , r^kken- 
dc dem neppe det nodtorftige Brod, 
og ey fvarende dem paa noget , hvad 
de fpurte. Da de engang i enTydfk 
Pfalme fang difleOrd : O! vore Siaeks 
Hertug : og Soldaterne merkedc det 
fidfte Ord ; faa rapporterede de det 
ftrax til deres Officcer , fom under 
haard Straf forbood dem derpaa ey me- 
re at tasnke paa Hcrtugen. Endelig 
blev en Kanone uformodentlig lofet 
paa Volden , da een af de to i Stuen 
Vagt-havende Soidacere fmilede til 
dem, figende, at der var f keet For- 
andnng i RcgieringenudiPerersborg, 
at PrincefTeElirabetli varkommenpaa 

Thro- cm 2 3 10 11 12 i2.Cap» Adfkillige EfterrjEtninger. 371 Tom, I. 

Thronen , ogat der var nu fnartHaab 
til deres Frelfe. Da Pardonen d^rpaa 
ankom , kaftede Officereren , Torn hid- 
indcil havde trafterct dem uden Med- 
ynk , fig ned for dem , bedendc om 
Forladelfe , og force dem ftrax med 
mere Skaanfel tilbagc til Jeroslav, 
hvor Hertugen af Kurland endnu maac 
opholde fig, og hvor de med ham og 
bans Brodre forblev indcil Aar 1 746, 
da de kom paa fr/e Fode. 

General Guftav Biron fortalfe mo- q gj. 
xen ligefaadan en Hiflioric om fin Si- ron$. 
berifke F«ivgfeis Reyfe, og foycde der« 
hos , at da han vilde engang med be- 
fynderlig Andagt giore fin Bon , til- 
talede den vagthavende Officcer , 
fom laae paa Ovnen og faae ned paa 
ham , ham haardeh'gen faaledes : fee 
nu kand den us,udelige hede^ da han til' 
fom hat' hverken tankt paa Gud eUer 
bam heUige Ord. 

PrincefTe Dolgoruky, fom var Key- ogPrin. 
fer Peter Iloffenth'g trolovedeBruud ceffcOoi- 
og nu efter hendes Befrielfe erglft med so^'^^r' 
General Graev Bruce , har felv fortalc , 
hvorledes hun i hendes hele Fsngfcl 
har vaaren faa elendig, at hun ey ecn 
Aa 2 eniftc 
Tom. I. 372 Adfkillige Efterriaetmnger. 12. Cap, 

enifte Gang har kundet omvexlerene 
Kjasder. 
og Mun- Graev Miinnik , fom paa fin Keyfe 
n'!^*- til Siberien modte under Veys Her- 
tugen afKurland , har ladet detHuus 
bygge for denne Hertug ved Pelym , 
i hvilket han nu felv holdes fangen. 
Og fom jeg har en accurat Afrisning 
af dettc Huus: faa vil jeg her give en 
Belkrivelfe derover. Det er bygt af 
Tr^ eet Loft hoyc med een Indgang, 
cen For-Stue, yKammere og deri 4 
Ovne. I hvcr Stube er to Vindver: 
og til de 4 Ovne erto Skorftens. No- 
get hen fra den ene Side af Hufet er 
et Koken med to Kammere, i hvert 
Kammereet Vindve, Rundt omkring 
\ Hufet er en firkantet Void, hver Li- 
nieaf ioFaune, befadtmedPallifader, 
enhver aftre RusfifkeFaunes Hoyde. 
Der er paa denne firkantede IndhcBg- 
ning ikkun een enifte Indgang, uden 
for hvilken ftaaer et Skilder - Huus, 
og dervedetVagt-Huus med een Ind- 
gang, een Forftue, trc Kammere, 
fem Vindver , to Ovne og to 
Skorftene. Det t cm 10 11 12 1 3.Cap. Om alle Familierne i Rusland. 373 Tom. ^■ 

Det tretrende Stykkc, 

Om alle Familierne 

i Rusland. 

Defornemmefte Rusfifke Familier 
er de, fomforer Navn af KnjE- 
fer eller Fyrfter. De lader fig indde- 
le i de gamle Rusfifke , og de andre 
meeft Tatarirke* hvis Genealogie jeg 
ey har kundetfinde, HerfoJgerSIcBgt- 
Regifteret af de gamle Rusfifke Fyr- 
ftelige Familfer. 

Jeroslov r, fom var virkelig regie- i>c g„r,ie 
rende Fyrfte over hele Rusland , den RusfifKc 
fierde fra Rurik og Vakdimarl Son , l^^^^'^' 
fom havde indfort den Grsfke Reli- Re'giaer, 
gion i Riget, aviede tre Sonner , Vo- 
lod'mar , Ifaslav og Stodav , og dode 
endelig Aar 1052. For bans Dod deel- 
te ban Riget imellem bans tre Son- 
ner , og giorde Valadimar til Fyrfte i- 
Novogrod, Ifaslav til Fyrfle i Kiev, 
og Stoslfv til Fyrfte i Tfkernigov. 

Stoslau aviede fex Sonner, Da- 
vid^ Roman, Glehy Boris y Jeroslav, 
fom blev Fyrfte i Refan og Murof- 
fkoi , og Oleg ., fom blev fiden Fyr- 
fte i Rcfan og Tfkernigov. 

Aa 3 ■ Oleg ^■- Tom, 1. 374 Om alle Familierne i Rasland. 1 3.Cap. 

Oleg avledc Ufevolod., Igor og 
Stoslau, hvilken fidfte blev Fyrfte 
af Tfkernigov. 

Stoslau aviede Gleb , Oleg » og 
UsEVOLOD kalden Tfkernoi, deter 
den forte, fom blev Fyrfte i T^ker- 
nigov. 

UsEVOLOD aviede Michael, fom 
blev Stor- Fyrfte i Tfkernigov og 
Kiev Aar 1229. 

Michael aviede fcm Sonner , nem- , 

1. RosTisLAv , fom blev Fyrfte i 
Novogrod. 

2. Roman , fom blev Fyrfte i 
Tfkernigov og Briatfky ; fra 
hvem nedftammer dc Knaefer af 

OSOVISKY, 

3. Simon Knzes Glukovfky og No- 
vafilfky, fra hvem nedftammer 
de Knaefer af Odoievsky , faale- 
des at Simon aviede Roman , Ro' 
man aviede Bafilm , L^o og Gt' 
orgius , Georgius aviede Feedor 
Og Simon , og denne fidfte Simony 
fom kaldtes Vorotinksy, er Fa- 
der tildeKnjBfer afVoROTiNSKY. 

4. MSTISLAU KORATSkEVSkY, 

5.GE0RG, cm 10 11 12 i3.C»p. Om alleFamiHerneiRusland. 37? Toit).|i 
5. Georg , Knaes lurufky og Obo- 

LlNSkY, 

Georg avlede Constantin Obo- 

LlNSkY. 

Constantin avlede &mm , Johan 
og y^»</r^/jfj", kaldede allc tre Qbolin- 

kY. 
JOHAN, CONSTANTINI S6N,-avle- 

de fern Sonner , nemlig Kik'ita , Bflj?- 
liusi Michael , iS/ww ogFaladimar, 

Michael , johans trcdieSon , avle- 
de ^oban kalden i?^/)w» , dct er pok- 
arvet, fra hveiu kommer de Kn«fer 
z^Reptimj fom ;^endnu er i Anfeelfe i ^ 
Riger. 

Andreas Konftantini Son, Johans 
Broder , ogiW/Vi&di^/jFar-Broder , kald- 
tcs Dolgoruky , det er lang-haand. Han 
avlede tre Sonner, XiQvnMg'Johan Kn^s 
zi Dolgoruky ^ Bajilius Knass af Tfker- 
hatov , og Alexander Knaes zfTorften- 
Jkoi. fohan er Stam-Fader ey allene 
til deendnu nokfom bekiendteKnsfcr 
af Dolgoruky , men ogfaa til de Knae- 
ferafBABiNSKOi, Riskovskoi, Tsa- 

VALSKOI, og SKEBANSKOr. 

Jerosl av Il.regierende Fyrfte i No- 
vogrod , fom levede i Begyndelfen af 
Aa 4 dct 

i 

i ! 

1 


1 Tom, L 376 Om alle Familierne i Ruslahd* 1 3. Cap. 

det trettende Seculum , giorde fin Son 
BaJiUus tW Fyrfte udi Susdal. 

Bafilius avlede Konftantin. 

Konflant'm avlede Demetrius , fom 
blev regierende Fyrfte i Novogrod. 

Demetrius Bvkde Bafilius Kurdiak, 

Bafilius avlede Georg. 

Georg avlede en Son , kalden after 
Bafilius, 

Bafilius Georgs Son avkde Michael. 

Michael avlede Andreas eg Johan , 
fom varden fidfte Fyrfte i Susdal. 

Andreas avlede ^oban Skuisky, 

^ohan Skuisky avlede fern Sonner, 
nemlig: Johan ^ Alexander ^ Andreas ^ 
Demetrius og Bafilius, 

Og denne Basilius Skuisky er 
juft den , fom i de langvarige Trubler 
efter Ivan Bafiloviz I.Dod blev Tfar 
Aar 1 606 og dode 1 6 1 o. 

Knsferne af Profbrovfky , Kolotov- 
fkoi , Dulov , Skakovjkoi , Skelabov- 
fkoi , Gunderov , Kolyfkov , Kropot- 
kin \ Levov^ Lahanov, Lov^ Alefi- 
fkerfky, Mamotov. Obolefky, Odolv- 
fky y Putiatin ^ Safiekin^ Samarakov, 
Skediakovy Tfketinin, Urusfov, Fa' 
linfky , Romadomvjky , , Trojekurov, 

G ade- em 9 10 11 12 1 3.Cap. Om all« Familierne i Rusland. 377 Tom, I. 

Giidemv. Boriatinfky , Kiliov, Ko- 
flovfky, Bielki, Liwv, Mefaljky, Fad- 
holfky, Sakkolinfky, Beloferf ky yTfe- 
fienfky , Dafkov , D'tabrinfky , Gaga- 
rin,Gundorov, Davidov, Uktomfky, 
l^iafemfkyog andre flere harogfaatil- 
budt fig at kunde bevife, hvorledes 
deres Slagt-RegiftervarGreneafdis- 
fe to her anforte og andre fornemme 
Stam - Trser. Thi ey allene Jero- 
SLAvI. og JeroslavIJ. men ogfaa da 
fleefte andre regferendeFyrfteri Rus- 
land, havde igamleDage den Skik, 
at de etablercde deres Sonner fom re-> 
cierende Herrer i vifle Stasder og Di- 
ftrikter. Ivan Vafiloviz den Store toog 
fig SuversEniteten tilfraallediffefmaa 
Knsfer, fom belob fig famtlig i Tal- 
lettil42. Ogfrani af difle Fyrfter 
mener adfkillige Familier i Rusland 
at de Larde endnu kand udfore deres 
Skgt-Regifter, . •: 

In^en har nodig at lade fig ved det- 
telange Familie-Regifter affkrekke 
fra at forfkafFe fig en Kundrkabom 
de aldfte fornemme Skgter i Rus- 
land. Thl mange af dem er allerede 
uddode, og endnu flere er formedelft 
A a 5 Fattig- 
1! 4 I ''IP^^ III Nil nil nil nil nil nil nil llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll lllljllll llll|llll llll|llll|ll 
5 6 7 8 9 10 11 12 wssm Tom. I. 378 OmalleFamilierneiRusland. 13. Gap 

Fattigdom og andre Aarfager tvong- 
ne til at leve paa morke Stsder. De 
afdem, fom ermig bekicndte,bel6- 
ber fig ikkun til faa, nemlig: 
Doigoru- I. DoLGORUKY, cti bekicndt Rus- 
ty- fif k Fyrftelig Familic , af hvilken nog- 
le Arme er rigc , andre fattige. Den 
iblant dc ulykkelige nylig tilfofn her 
an forte Bafilius Dolgoruky var Rusfif k 
General Feld-Marefkal , og havdeden 
Danfkc Elephant -Orden. Han har 
v^ret trc Gange fbrdomt til Dode og 
fkikket i Landiiygtighed , men kom 
dog til fidft igien i Naade, og fikder- 
. for ogfaa den tredie Gang bemeldte 
Orden tilbage, Han var ey allenc 
General -Feld-Marechal fom tilforn, 
men ogfaa Pr«fident i Krigs-Collegi- 
ct, og derigcrede det hele RuflifKc 
Krigs-Vaefen, indtil han endeligicn 
hoy Alder dode i Petersborg Aar 

1746. 

Afdenne Familie er desuden be- 
kiendt Georg Alexeoviz , fom lod en 
fornemme Kofak henges, hvis Bro- 
der Stenko - Razin opvakte derudo- 
ver den (lore Kofakkifke Rebellion i- 
mod Tfar Alexius Michaeloviz. Det 

var cm 10 11 12 
ij.Cap. Om alle Familierne i fiusland. 379 Tom* I« 

var ogfaa en Dolgoruky , Tom var Sror- 
Canceler under Princefjes Sophia Re- 
giering i Tfaremes Mindrc- Aarighed. 
Han omkom i detOpror, fom Srreli- 
zerne giorde under General Kn£s Ka- 
vanjky. En anden Dolgoruky, ved 
Navn Jacob Foedroviz , fom havde vs- 
ret under Princefje Sophia AmbalTa- 
d6r i Frankerig og Spanien , varfiden 
Isnge den a?ldfte Semtor under Pe- 
ter L HansFetterMifbaeiyaladim- 
roviz var ogCaa tilUge Senatcur, men 
faldt 1718 formedelft den ulykkelige 
Tfareviz i Unaade. Der var endnu 
fammeTiiden anden Dolgoruky, fom 
var Senatdr og AmbaJJitdor i Pohlen. 
Fornemmellg hardenne Familiegiort 
fig bekiendt under Keyfer Peter II, 
fom befvogrede fig med den kort fo- 
rend han dode. 

IL Repnin, AfdenneFamilicvarRepnin. 
under Keyfer Peter I. en General- 
Feld-Marechal Nikita Repnin, fom 
ogfaa havde denDanfke Elephant Or- 
den. Han efterlood fig tre sgte Son- 
ner, Ivan, Bafilias og Georg, og to 
uaegte kaldte Repnin/ky. Ivan 


Tonv.I* 380 OmalleFamilierneiRasland. 13 Cap. 

Ivan dode fom Oberft og efter- 
lood fig to Sonner, hvilke er allerede 
i temmelig hoye Militzerc Poller, og 
formodentlig kommer i fremtidea til 
at bcklcBde hoyere. 

Bajilms lever endnu , er General- 
Feld - Toy - Mefter , Over - Hof- Ma- 
rechal hos Stor - Fyrften , General- 
Adjutant hos Keyferinden, Ridderaf 
Alexander Nevficy Orden, og bar 
baade Sonner og Dotre, 

Georg blev General - Li&utenant , 
Gouverneur over Rusfif k Finland og 
Ridder af Nevfky Orden kort forend 
han dode, fomyar Aar 1745^. Han 
bar efterladt fig een Son , hvis Infor- 
mator jeg var det fidfteAar, da jeg 
forfte Gangopholdt mig i Rusland. 
Tfeerba- ^H* TsKERBATOv cr en anfeeligFa- 
tev. milie i den Rusfif keHiftorie, afhvil- 
ken nu een er Rusfif k Gefandte i En- 
geland. Der bar ellers v^ret en be- 
rommelig Rusfifk General af dennc 
Fa milie, fom under Tfar Alexius 
Michaeloviz slog Rebellerne under 
Stenka. 

IV. Den Familie af Milaslaiifky, 
i hvilken een ved Navn Ilia Dani- 

loviz cm 2 3 10 11 12 1 3. Cap. OmalleFamilierneiRusland. 381 Tom. I 

loviz var Tfar Alexii Michaeloviz Svi- 
ger-Fader , er uddod. Hvilketerog- 
faa at forftaae om den Gudimovfke og 
andre flere. 

V. DenFamilieafB^/o/?yf^j/, hvor- 
af een er General Krigs-Commisfari- 
us ved Floden og Ridder af Alexan- 
der Nevf ky Orden. 

VI. Af Proforovfky er bekiendt 
Ivan Simonoviz Gouverneur i Aftra- 
kan i den ftore RebeJJfon af Kofaken 
Stertko Kazin under Tfar Alexius Mi- 
chaeloviz: item Peter, fom vartredie 
Regent i Tfarens Frav^relfe Aar 

VII. Af Romadomvfky var under 
Peter f. Foedor Jyrgoviz Vicc-Tfaraf 
Mofkov og Senator. En anden af 
denne Familie var Rusfifk General 
under Tfar Alexius Michaeloviz, 

VII. Af Skakovfky var det en vis 
Gregorius ,iom undflyede med den for- 
fte Demetrius i Rebellionen imod ham, 
men dode fiden i Fa?ngslet. 

Den anden KlaJJe af Knd^ferne inde- 
holder de nye Rusfifkeogfremmede, 
fom er komne ind i Landet Tiid ef- 
ter anden, 

I. Det 
Tom. I» 382 Om alle Familierne i Rusland. i g.Cap. 

I. Der er ikkun cen nye Rusfifk- 
Fyrftelig Familie , ved Navn Mensi- 
Kov , hvoraf den forfte var en Bonde- 
S6n , der tiente hos en Eager og gik 
om at felge Ruffifk Bakkelfe i bans 
forfte Ungdom. Keyfer Peter I fik 
ham at fee i denne Tilftand , og faa- 
fom hans Anfigt og oyne flood ham 
an, kiobte han hans Varerogfordre* 
de ogfaa at kiobe Truget , men be- 
kom tilSvar, at Bageren havdeikkun 
befalet ham at felge Bakkelferne. 
Skiont nu Keyferen bood ham mere 
end Truget var vaerd , og foreftille- 
de ham andre Mcrtiver flere; faa igien- 
toog Menfikov dog fit Svar nogle 
Gange. Og denne Beftandighed 
og Trofkab behagede Keyferen faale- 
des , at han toog ham ifinTiennefte, 
eg ophoyede ham fiden fra eet ^re- 
Trin til et andet, indtil han endelig 
blev Ruffifk Fyrfte, ogTydfk Rigs- 
Fyrfte, var tillige General -Feld-Ma- 
rechal og diregerede hele Hoffet: da 
Keyferen lood ham forettaae Ceremo- 
niellet, Hof Pragten , og faadant me- 
re og gav ham derimod Frihed tilat 
tage imodadfkillige Orientalfke Hyk- 

lericf, la.Cap. OmalleFamilierneiRusIand. 383 Tom. I. 

Iericr,fombevifcs Monarchcr,og i hvil- 
ke Keyferen felv kunde ingen Smag 
finde. Denne Alexander Menjikov, 
fom har fpillet ecn af de ftorfte Rol- 
ler i dette Seculum , var fod den ^ 
November Aar 1674, blev Genera- 
liffimus under Keyfcr Peter II den 
If May Aar 1727 » forlovcde fin aid- 
ite Datter Maria ofFentllgen med den- 
ne Kcyfer i dct famme Aar den s Ju- 
nius, /aldtkortdcrefter i Unaade, og 
blev fendt med hans hele Fanvii/e til 
Oranienborg i famme Aar 1727 den 
10 September, efterat alAJ^ans ftore 
Rigdom var confifceret. Han dodei 
Oranienborg folgende Aar 1728 den 
anden November, og ha vde have til 
Gemal Daria Arfemov , fom varaf No- 
vogrodfk Adcl, fod den 17 Martius 
Aar 1682, Med hende avlede ban 
tre Born, nemlig, Maria ^ fom var 
Keyfer Peter IJ. forftc BruudfodAar 
171 1 den id December, Alexandra, 
fod Aar 171 2 den 17 December, var fi- 
den General Guftav BIrons Frue og 
dode den 1 3 September Aar 1 7 3 6 , og 
cndellg Alexander fod den i Martius 
Aar 1714, fom for bans Faders Fald 

var 
Kanti- 

mir. Torai!.!, 384 OmaJleFamilierne iRusland. 1 3. Cap. 

var bcgsret med de flefte og fornem- 
inefte Ridder-Ordener fra hele Eu- 
ropa, men er nu CapitamiGuarden 
og har en Galizin til Kgte, 

II. Fra Moldau er indkommenen 
Fyrfte ved Navn Kant'mir^ fom var 
opdragen ved det Tyrkifke Hof , men 
toog fiden i Krigen Keyfer Peter I. 
Parcie , og maatte derudo ver begive fig 
til Rusland , hvor han fik Fyrft Tru- 
betfkois Daarcer til MgtQ. Han ha v- 
de tiiforn haut en Gemal, og med 
hende den Son, hvorom fees mere 
i det nylig anforte ManiFeft , og fom 
nu igien er Oificeer i Guarden. 

III. Fra M'mgrelien cller Meliten 
indkom i Rusland Aar 1692 en Fyr- 
fte , fom faldt fra Tyrkei;-ne , da de 
denforfte Ganghavde Krig med Key- 
fer Peter I. Han havde ingen Born 
med bans Gemal , fom deriidover ved 
hendes Dod tcftamenterede den liden 
Bye nsr ved Mofkov , hvilkenkaldes 
Safvedf koi og var hendes Eyedom , 
til Bakar den Grufmer. Hendes 
Softer lever endnu og har ogfaa ingen 
Arvingcr. Der er ellers en Oberftaf 
Artilleriet ved Navn Dadiatty fom er 

en Melitin- 
ficy. cm 2 3 9 10 11 12 1 3. Cap* Om alle Familierne i Rusland. 38 ? To», I. 

en indfod Militefer af de Familier, 
hvilke er korane ind med deres Fyr- 
fte og af hvilke endnu adfkillige boer 
i Saivedfky. 

IV» VzFyr^ensf Georgm faldtfra G"ififl- 
Perfien, maatte han ligefom lilforn 
FyrftenafMingrelienundflyetilRus- i 
land , hvor hanharefterladtfig en Soji ^ 
vcd Navn Dakar Sotn er General-Lieu- 
tenant ved Artilleriec , Ridder af An- 
dre -Orden ogPirxfident i Ardllerie- 
Contoiret udi MoCkov. Denne BakarS 
Frue er faavel fom han felv fra Geor- 
gien: og han haravled medhendetre 
Born, en Son Aar 171;, en anden 
Aar J72P, og en Daatter Aar i732» 
General Lieutenant Bakar har en u- 
sgte Broder, fom er General Major 
ved Armeen og ugift , en anden , ved 
Navn Bakuftiy fom har mange Born, 
Og den tredie , fom er dod og har ef- 
terladt fig en Georgianifk , eller , fom 
det heder i Rnsland , Grufinifk Enke 
med toSonner, fom fkal nylig paa de- 
res Udenlands-Revfev^redode. Man 
finder ogfaa adfkillige Grufmifke 
Princefler ogFrokener i Rusland» Og 
jeg har talt med en Georgianfk Edei* 
mand af Bakars Gemals Familie , fom 
Bb et 

P 


J 
cm : 


2 


3 ^ 


1 5 


6 


7 


8 


Nil Nil 
9 


10 


11 


12 Tferka- 
fey. Tom. I, 386GmalleFarr.ilierneiRusland, i3*Cap. 

er Archimandriti VofkrefenfkoiKlo- 
fter cy langt fra Mofkov. 

V. Fra Kabarda er indkommenden 
Fyrftelige Familic z^Tferkasky ,\W\\- 
ken Scor "Canceleren af detce Navn 
har havt paa fit Land-Gods 60 tufen- 
de Side, og er dod for nogle Aar fi- 
den uden at efterlade fig Sonner, Hans 
Enke-Frue er Stats-Dame hos Keyfer- 
i.nden faaveifom hans cniflie Daatter, 
fom er gift mcd en General -Major, 
Groove afSkei-etnetov Dererdesu- 
den Mands-Perfoncr , fom forer Navn 
af denne Familie. 
DeToiiScc VX.De Polfke Kn<efer , fom holdes for 
Knacfer. gj. tiedftamtTie af dfct Jagolonifke Huus , 
kaldcs faaledes, fordi deer komneind 
fra Polen, omtrent fidft i det i6de 
Seculum, da de er i alt detovrlgenu 
fuldkomne Rusfifke. 

I. Galizin er en a;Idgammel Fyrfte- 
lig Familie , fom har leveret Rusland 
ftore Msnd og Generaler» Det var 
en Galizin , vcd Navn Bajilius Bajilo' 
viz , fom var Princefl> Sophies Gehei- 
me-Raad, ogfom lood Knaes Kavan- 
jky henrstte i en Landsbye imellem 
Troizepg Mofkov. Det var en G<j!- 
r '• Itzini cm '■ m 
■»' 


mil 


^P^m 


^P 


fflP 


ffl^ 


^P 


^P 


11^ 


^P 


1 


1 


1 


P 


ffl 


P 


L 2 ; 


3 ^ 


1 I 


5 ( 


5 


/ i 


3 [ 


) 1 

1 


1 


1 


2 

1 3»Cap. Om alle Familierne i Rusland, 3 87 Tom, I, 

lizifiy fom ,efterat han felv havde flu- , 
deret og reyftUdenlandsiGcfandfka- 
ber,informeredeKeyferPETERl i hans 
Ungdom, indgav ham de godePrin^ 
cipia, fomfiden fkafFedehansRigefaa 
ftor Fordeel, var ey i Venfkab med . 
hans Faetter, PrincefTe Sophies Ge. 
heime - Raad , men forblev Tfar Pe- 
ter I ftedfe troe , og fadtes af ham til 
anden Regent i hans forfte Udenlands- 
Rey/e med den ftore Ambafladc. Ge- 
neral Feld-Marchal Galizin , hvis En- 
ke er nu Over Hofmefterinde hos Key- 
ferinden , er ligefaa bekiendt for hans 
Meriter, fom han var £Eftiraeret af 
Keyfer Peter I. I Manifefl-etom hans 
Broders Senatorens Fald kand efter- 
fees mere cm denne Familie, hvis 
Slagt-Regifter er ey last at famle , ef- 
terdidener ligefaa talrigfom denDol- 
gorukyfke. Jeg kiender ikkun tre 
Mands - Perfoner med dette Navn, 
nemlig: Amiralen , fora er Prsefident 
i AmiralitJBtet og kommer nu tilbage 
fra fit Gefandrkab i Perfien : enKam- 
mer-Hcrre Galizin ved Hove: og en- 
deligen anden Galizin iMofkov. fib z JlXa. 'iili Kavan- 
fky. Tom. I. 388 Otn aJIe Familiernei Rnsland. i j.Cap, 

H. KavanJ kycx en god og rHg Fa- 
milie, hvori eener Ridderaf Alexan- 
der NevrkyOrden og Pr4;fident over 
Maglftrarerne 1 Perersborg, Mofkov 
og hele Riget. 

in. IQtrakin er ogfaa en forncmme 
Familie, fom har forplantet fig i een 
enifte Green fra Son paa Son , faalasn- 
ge Folk kand mindes. Den nu leveii- 
de Fyrft Kurakin er Over- Staid -Me- 
iter og Ridder af Andre -Orden, og 
har ikkun een Son, fom er Officeer i 
Guarden. 

IV. Tnibetfkoi er en merkvserdig Fa- 
milie i Henfeende til at ingen af den 
har hidindtil vsret faiden i Unaade, 
Der 'ever endnii en General -Feld- 
Marechal af denne Familie, fom er i 
en hoy Alder. Der er ogfaa en Trth 
betjkoi General-Procureur i Senatetog 
Rsdder af Andre-Orden. Saa findes 
der ogfaa atidre af dennc Familie, 
fom er ved Hove og Officerer i Guar- 
den. En Cammer-Herre ved Navn 
Bethjkoy er ikkun paa Fasderne Side 
i Sl^gt med de andre. 

Tilde Tatarifke tyrjier.henrtg'. 
nes fornemlig i) Jnfupov , 2) S'tbirfky , De Tata- 
rifke 
Knsefer. 1 3 Cap. Om alle Familierne i Rusland. 3 85 Tora^I, 

l)Mefzerjky , 4) Skeidiakov og 5} C7- 
rujov. Menjeg kiendcr ingenafdifle 
Familier, undtagen en y/z/zz/^ot; , fom 
er Ridder af Alexander Nevfky 0^ 
den og Prjelident i Commerce Gollc- 
giet. 

Foruden difle Fyrftelige Familier i Andre 
Rusland findes der ogfaa over hun- Knsfer, 
drede andre fraaa Kn^fer, hvis Op- 
rindelfe hcrssttcs paa folgende Maade. 
Da Tfarlvan Bafiioviz indtoog Kafan 
og Aftrakan, og tvang difle Rigers 
Indvaanere, fora er alleTarare, til at 
lade fig dobe, varder adfkiljigeiblant 
dem, fom var rigere end de andre, 
hvilkc vidfte , at alle RuiTer er liv- 
cgne, ogderforey vildeindvilligei de- 
res Daab, forend at Tfareri erkiendte 
dem for Adel , menende derved at faae 
ftorre Frihed, Som de nu ey vidfte 
af anden Rusfif k Adei end af Kn^fer- 
ne: faa begicrede de alle at kaldeis 
Knsefer: hvilket bjev dem ogfaa tik 
ftaaet af Tfaren. Af difle og andre 
feadanne Rusfifke Knsfer finder man 
ofte een og anden i sl^tte Viikaar. 
Men man maae ey beblandc dem med 
de andre, fom-jeg har her deftingve- 
Bb J ^ret, <ll Tom. 1, 390 Om al!e Familierne i Ruslaftd. 1 5. Cap. 

ret, hvilkeformedelft deresHerkomft 
og Rigdom faa og den SammenhsBng, 
i hvilken de ved Slffigtfkabftaaermed 
hverandre , bliver ftedfe renomerede. 
Rusfifice For Keyfer Peter I Tiid bar der 
Grsever. foruden KiiEeferne ingen diftingveret 
Adel vsrec brugelig iRuslafid. Men 
ban. indforte den Gravel fge og Fri- 
herrelige Titel , og er deri bleven ef- 
terfuldt af dem , ibm hidintil bar fucce- 
deret ham i Regferingen. Her er i 
AlphabetiTk Orden en Fortegnelfepaa 
de Ruslifk-Grcevelige Familiar, fom 
er mig bekiendte. 
Apraxin. Aprax'm er en bekiendt god Fami- 
' lie, i hvilken Tfar Foedor Alexioviz 
har gifret fig , og fom bar {kcdCe bavt 
adfkiHige Majnd i hoye Pofter. Af diiTe 
ft" bekiendte: forft General - Amira- 
len, fom bar tient under Keyfer Pe- 
ter 1, og fom i faer formedelft bans 
Rigdom betegnes : dernceft en Apra- 
xin , fom er nu General en Chef ved 
Armeen, og Ridder: og endelig en 
anden fom var General Amiralens 
fornemmefte Arving , og er Ridder og 
Cammer-Herre ved Hove. Detbe- 
fte Begreb om denne Familie kand 

faaes ij.Cap.OmalleFaraiiierneiRusIand* 391 Tom'L 

fgaes af General - Amiralens Tefta- 
mente , hvilket jeg derfor her vil an- 
fore. 

I Navn Faders Sons ogHellig Aands 
Amen. 

Dette efterlader jeg mig , erindrende Apraxin* 
mig min Dbds Time. Jeg bekiender Gud ^^||^^J 
i tre Perfoner , Fader , Son eg Hellig Aand , *" 
troer paa ham eg paa den helHge Guds 
Moder , eg aerer alle Helgene raet ligefom 
vores Orienralf ke Kirke bekiender, Saa- 
ledes bar jeg med fuld Forftand og Effer* 
tanke fkreven derre Teftamentc J Q&:o- 
berMaanedAar 1728. ' ';' ' 

Hos bans Keyferlige Majeftst vores si* 
lernaadigfte Herre , Peter II. Keyler og 
Selvholdere over hele Rusland , udbeder 
jeg mig den hoye Naade , at ban vilde la- 
de befale, at mine udnaevnteTeftamenfe- 
Executorer, faafom min Velgiorere Herr 
General -Feld-Marefkal og Ridder Knaes 
Michiel Ukh^elfen Galizjn , faa og rhin Vel- 
giorere, den virkelige Geheime-Raad og: 
Kidder, Knaes Alexius Gregorii Son Dolgorul^y i' 

<Sg min Velyndere Mi</b«/ Jlgizu tf^tfkirin y ^ 
maatte efter mit Livs Ende udi alle Ting' 
nSye efterleve dette mit Teftainente ; og 
at mine Arvinger ikke maatte forhindre 
det i nogen Maade. ; ■ ' '- 

Eders Keyferlige Majeftaet beder jeg at 

vilde allernaadigft befale at lade indtage 

Bb 4 til 
Tom*!, jgsOroalleFamilierneiRusland. 13. Cap. 

tilderes Majeftaets Hof mit ftore Huus 1 
Sanft Petersborg, fom er byggtt ved NTe- 
va-FIoden, tilligemed allede Mobler, fom 
deri findes , iligemaade de to andre dwtil 
henhbrende Htife. 

Men mine ovrige Hufe , faa og de naer 
ved og langt borte bortliggende Land* 
Gods , item alle bevxgelige Eyedornme, 
hvilke efter dette mit Teftamente bliver 
tilovers, beder jeg at lade komme til mi- 
ne Arvingcr , ligefom Eders Majeftaets 
Forofdninger lyder. 

MineTeftaments-Executofer vildeE- 
ders Majeftatt lade tilkomrae dette efter^ 
folgende, nemlig: til Herr General Feld- 
Marefkal og RidderKnzs Gd/isi« fire ftore 
Solv-FIafker med Kiedec, faa og Guld- 
Knappe med Diamanter til en Tydfk Kior- 
tel: til Herr Geheirae - Raad og Ridder 
Knxs Dolgaruk^y den ftore Solv-Spble-Kum- 
ine , fomjeg har kjobt afhans Broder Knafs 
Alexander Gregoro viz,, faaogGuld-Knap- 
per med Diamanter til en Tydfx Kiortel, og 
clerforuden af mit Sblv to ftore Guerido- 
^ ner, lyStykker Service til Confeft, to 
^ Flafker med Kiede , og derhos det Servi- 
ce, hvijket jeg har kiobt af Knaes Ka\>an- 
fky : til Michael Ugizu Tjkitfkinn den for* 
gyldte Sblv . Pokal , hvilken den RevalfKC 
Adel har fkienket nug. 

Men cm 10 11 12 i3.Cap.0maUeFamiliernei-Rusland. 395 Tora,L 

Ligeledes vilde Eders Majeftaer faefale 
at lade tilkomme: til General Feld-Mare- 
chal og Ridder Knxs \dfilius ValodimmYi^ 
Do/^oj-ftj^y et halvt Dofin Soiv-Fade: til 
Stor-Canceler og Ridder GxzvGakielJohans 
Son Goloy>kin ethalvt Dofin Solv-Fade: til dea 
virkelige Geheime-Raad og Ridder Knaes 
Dimetrius Miclxeloviz^GgUzin et halvt Dofin 
Sblv-Fade*. til den virkelige Geheime- 
Raad og Ridder Graev Hem\''johmi Son 
Ojhrmariet balvt Dofin Solv-Fade: til den 
virkelige Gcheirae-Raad og Ridder Knacs 
Bajilius Lukl'Z.DolgorHkj' to Solv-Spole-Kum" 
nier,fom nu er hos Graev iitiurynf\)' it'll 
Over-Cammer-Herre og Ridder Knxs Ivan 
Alexioviz Dolgomky fire Solv -Flafker med 
Kieder, bvilke Jeg har kiobt af hans Far- 
Faders Knaes Gregori FmdrmxMyms , faa og 
to ftore Sblv-Kander , tre S6b'-Trompefer 
og ef Pap SblT-Vald-Horae : til Herr 
Amiral og Ridder mtr Johans Sott si\>tys 
Skibs - Solv - Praelenteer - Tellerkener , faa 
og min ledige Huus-Plads i Kronftad. 

Af mit liggcnde Arve-Gods tilkommer 
jnin Broder Graev Andrem Matfe0\>i'Z^ Apraxin 
til evig Arv paa den Mandlige Linie ind- 
til den fidfte af vores Slxgt, ligefon:> ban 
i en Forfamling af alle i Linicn erklseres 
til forfteArving, dette efterfolgende , faa- 
fom: mine Land-Gods Lebudmfkoi , fejh" 
fkoi og m\ingfcd_fkoi , den Pagoft Mhb:ieloY- 

fhl med de andre underliggende , ti PagG-« 
ab ? Her, Tom, I, 594 Om alle Familierne i Rusland. 13. Cap. fter, faa og de to Lands-Byer Veliakp"* og 
Podgu/ovim, ogalle dertil henhorendePIad- 
fe , iligemaade mine Hufe i Petetsborg 
ved den liden Revier Mje og Fontalk^y faa 
og mit Huus i Mof kov , hvilket ligger 
6y ud irnod Gaden. Skulde han dOe u- 
den Mands Arving , faa falder forberorte 
Gods til den naefte Mands Arving iFami- 
Hen, fom fuccederer ham: paadet at det- 
tc mit liggende Arve-Gods kand altiid bli- 
ve uforrykt i Familien. Derforuden gives 
ham win Kaardebefadt medDiamanterog 
Guld-Beg;eret, hvormed jeg er benaadi- 
get, da jeg indtoog Byen Viborg, laa og 
fire ftore Sblv-Kander og fern hundrede 
Ducaler, Hans Son Foedor faaer fem 
hundrede Ducater, lex fmaa Suppe-Sblv- 
Skaalemed Dekkel , etSolv-Garniryr med 
dertil henhorende Solv-Skede, Knive, 
Gafler paa tolv Perfoner, Guld-Knappe 
med Diamanter til en Tydfk Kioi;tel og 
et Hefte -Ride-Toy. 

Mit bvrige Gods nemlig den Novo- 
grodfke Rye Pet^v^, den Mofkovitifke 
Bye Nikolfkoi , med alle dertil henhorende 
Lands-Byer, Lande og Agre, faa og mit 
Grund - Murede Huus i Mof kov , mit 
Hous i Reval , min Lyft - Gaard lamme? 
Stands , f kal fslges for en billig Priis. Og 
hvad fom derfor indkommer , gives her- 
med til at hielpe NSdtbrftige, til at lofe 
de Fangne, til at betale de Fattiges Skat- 

re- mm cm llll|llll|llll|ll 
2 9 10 11 12 [j.Cap. OmalleFamilierneiRuslaTK!. 39^ TomJ, te-Gield, og til andre Kierligheds* Gier- 
ninger. Mine Arvinger fkal lade fig 
noye med det, fom her erdemteftamen- 
teret og ingenlunde blande fig hen enten 
ved at felge eller at udgive. Hvilke beg- 
ge Dele overlades aldeles til Teftamen- 
tets Executores. Der f ka! og intet fof- 
dres tilbage af det, fom maatre vaerebe- 
troet i mine Betienteres Hxnder: faalom 
jeg hermed dem alle aldeles fnkiender. 

Gtxv Alexius Petmiz: Aptdxiii, mill Bro- 
der-Son, er Arving fil mir bev*gelige 
Gods, nemlig;Kevferens Porrraet befidt 
med Diamanfer, denheUige Apoftels An- 
drew Guld-Ilidder-Ofden. pia hvilken 
er fem Edel-Stene een ftor og fire Imaa , 
faaogfireftore Solv-FIadfker med Kie- 
der, fex Sappe-Skaale med Dekler af 
Solv, et Solv-Bord -Service med dertil 
henhorende Skede , Knive og Gafler til 
tolvPerfoner, iligemaade femten tufende 
Rubel , fom jeghar udftaaende efter Obli- 
gation og Skrifter , faa og Guld-Knappe 
tned Diarnanter til en Tydf k Kiortel , i- 
temet Ride -Toy. Men hanmaaeey prx- 
tendere eller foge mere i Hufet hos mi- 
ne Efterladte. fom kunde have havt no- 
get under Hinder. Mine to kiadelige 
Sodfkende-Bbrn, faa og min Sorter -Son 

Alexander LeWi'i. mrifkia og Hans Frue He- 

lena faaer hver fem hundrede Ducater, et 

Dofin 11 fl m Tom, I» 396 Om alle FamiliernjC i Rusland. 1 3. Cap, 

Dofin Solv- Tellerkener , Guld - Knappe 
med Diamapter til en Tydfk Kiortel og 
et Ride - Toy, Skulde der ey findes i mit 
Huus faa mange Guld - Knappe med Dia- 
raanter; faa bor Teftamentets Executores 
lade dem gi'bre ligefom de andre. 

Hermed gives ogfaa til '^orgen Ste^aaoMi'Z, 
Neksdirifk^y, Bajilius A/ttnafi«\)i^Mamomv , mi- 
nt Slaegtninger , Capitain ved Soe-FIoden 
Andreas FaedroMtz^y hans kiodelige BroderPf- 
ter KrufifhsMenny , deres Halv-Broder Simon 
iMano-vi'Z^ Kmftf l^Menny , Capitain ■ Lieutenant 
ved Guarden Sie^m Foedro\>iz. Apraxin til at 
afbetale det ovrige paa det kiSbce Land- 
Gods , enhver af dem alle fern hundrede 
Kubel , og derforuden til Capitainen ved 
Fioden I'vm HUhaeWiTL ^i>jksle\ tre hundre- 
de Rubel. , i 

Til det zlat4u/iovfk.e Klofler, hvoV mine 
Forseldres Been hviler , ogtil spafl^y Klojler, 
fom ligger i Kitay-Gorod udi Mofkov ved 
Billed' Boderne, fkal min Broder Graev 
Andre M.(itfeo\>iz^ og efter ham den Arving 
af Familien, fom faaer detliggendeStam- 
Gods , betale Aarlig til hver i Saer hundre- 
de RuMy hundrede Rubel til zkuusfio^fks 
Khfter for at holde Andagt ved mine For- 
acldres Grave , og hundrede Rubel til spf 
fkj JUloHfr til Skolens Uiiderholdning og 
Klofterets N'ddtbrftighed. Til min fyn- 
dige Siels Commemoration fkal dette mit 

Tefta- 1 3. Cap. OmalleFamilierne i Rusland. $$^ Tom. t 

Teftaments Executores give dldet Alex- 
indroyifke Khfter km h\indrede Rubel, til 
enhver Kirke i Sanft Petersborgtyve Ru- 
bel , og til Slots- KirKcn i Reval en Kalk 
med Tilbehor af hundrede Rubels Vaer- 
die. 

Min Begravelfe f kal difponeres og bc- 
forges af mine Skgtninger , mn Petrovi^ -- 

Skeremetof , Kn2s Jacob Akxeovi'Z^ G<j/i^'n , 
Knacs Peter lyxmoVfZ. Tfkerl^fk.y , min Secre- 
tair Andreii Varenogo, min troe Tfennerfi 
liftttiel Nii^va, lige/om min Broder Gixv 
Petir Matfeoy>iz^ Apr4xin blcv begraven. So- 
rotfkina f kal uddeles to Gange i f o Kirker. 
Klerifiet f kal betales ved min Begravelfe 
ligefom ved min Broders. Og alt dette 
fkal udleggesaf det , fom mine overblev 
ne Mobler gielder* Fbrend Sorotfkina et 
nddcelt tor mine Arvinger ey begiere 
det allermindfte. Og de maae ey be- 
gynde at befale i mit Huus , forend de 
fyrretyve Dage er HI Ende. Min Ge- 
neral-Adjutant, Peter Lauroy, faaer200Du- 
cater; mine Floyel-Adjutanter , JakpbMh 

kuim og A^hmajius DaktorOY , hver 20O Ru- 

bel courantMynt. Og Secet airen af mic 
Reyle-Cancelie , Andreas Paremgo , faaer lOOO 
Rubel , da ban bor giore Keghf kab for de 
Penge , fom findes i dette Cancelie , at 
der for dein kand bygges en Kirke i den 
Mofkovitifke Forftad ved San£t Peters- 

borg. 

I |tt^^^ III Nil nil nil nil nil nil nil llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll llll|llll lllljllll llll|llll llll|llll|ll 
5 6 7 8 9 10 11 12 '■!irl Tom, I. 398 OmallfrFamilierneiRusland. 13. Cap. 

borg, kalden af Apollelen Sandt Andreas, 
afhvilken den Ruflifke Ridder Orden er 
nsEvnet* Jeg har lamlet difle Penge ved 
particuliere Contributioner og optagne 
iMfer. Og de er blevne forvaredei mit 
Reyfe-Can. elie ac bjuges i adf killige Krigs- 
Affxrer, Marfer, Forfkikkelfer , og ey 
nogenTid til mincegnebefynderligeUd- 
gifter. Eders Majeftets Farfader bar bc- 
giaert af mig , at j,eg fkulde for difle Pen- 
ge bygge en Kirke i Fetersborp,. Jeg vil 
Jbede Eders Majetot at fotbedrebemeldte 
min Secretairs Tiennefle, og at give min 
troe Tiennere Daniel Jani^'v et adeligt Pa- 
tent , ligefom jeg henntied teftamenterer 
ham tufende Rubel. 

Mine Fogeder, fom troelig har forval- 

tet mit Land-Gods , og mig dermed for- 

noyet, faafom: Joachim NeVedsdefkoi , Grego- 

rius Meiiwiiof , bans Broder Alexander Medve- 

dd\>, legor Veflenherg, fbm bar v^ret ftedfe hos 

mig, faa og mill Tiennere Kusma. Gribo- 

jedo\> , faaer hver hundrede Rubel og 

tillige deres Frihed af Eders Majeftxt og 

Pas^ - Port af mit Teftaments Executo- 

res, Copiiften i mit Reyfe-Cancelie, Grt' 

gorius KuJlmoM faaer 1 00 RubeU Min 

Dverg og de to Pager, Johan og Ctrl, faa- 

er hver f o Rubel : Felf kxreren Gelotu 

100 Rubel, og min Kykken-Mefter et 

AarsXon* AUe mine ovnge Folk faaer 

hver 
1 3.Cap. Om alle Familierne i Rusland* , 399 Tom, I. 

hver et Aara Lon dobbelt, faavelfom og- 
deres Ftihed og I'affe-l'ort undertegnet af 
mit Teftaments Executores : fta at mine 
Arvinger har intet mere med dem atgid- 
tG. Mine Denfiki f kal have et Aars Sold 
af mine Penge , ligelom Eders Majeftsc 
Aarlig giver dem, og recommenderes 
Krigs-Canceliet til Befordring , faafom dc 
h^r tient mange Aar hos raig troelig. 

Hvad, fom nu overbliver af Ducater, 
Guld, rede Penge ellerHuus-Raad, bor 
rigrig ved mine SJzgfninger lva» Petro\>iz. 
Skeremem , KnXS Jako^ Alexie\'iz. Gilizin , 

Knzs Peter Bo>ifovlz^rf\e,\aj{j^ Og Sekrefsr 
Andreas Perenogo foraud:ioneres og uddeles 
til de Fatrige : dog faaledes , at rain for- 
rige Secretair Jofefh Pauleys Enke og Born 
faaer fom e;i AlmilTe forud ^co Rubel. 
De andre Land-Gods, Dvorfovi, Vo- 

lofter, faafom Tolmalfkeffk^ia^ Dorfj^^ia , I- 
ftorfkjU, og Satner/iaia, hviike min s'llig 
Syfter, Frue Keyferinde og Stor-Fyrftin- 
de MarU Matfeofn* Apraxim har havt i Eye 
og fom Eders Majeftaets Far-Fader Peter I 
har efcer hendes Dbd given mig paa min 
Livs-Tiid, faldernu til Eders Maieftxt 
tilbage. 

Til fidft beder jeg Eders Keyferlige 
Majeftxt . at dette mic Teftamente maat- 
te ialle Maader efterleves, og at Eders 
Majeftxt ikke vilde forftbde mine Slxgt- 

, ninger. Tom, I, 400 Om alle Familierne i Rusland. ij.Cap. 

ninger. Skrevet i Mdfkov deti 26 April 

1728. 

Familie, fom er ophoyen i denGrs- 
velige Stand afden nuregierendeKey- 
ferinde, Af denne Familie er Ri- 
gets Stor-Canceler , fom er tillige Rid- 
dcr af Andre -Orden og har vaeretlsn- 
ge Gefandt her udi Dannemark. 
Hans Broderj ogfaa Ridderaf Andre- 
Orden, har v^ret I^nge, Gefandt i 
SVerrig., biev derefter Oyer-Hof- 
Marefkal, o^ er nu Gefandt hosKon- 
gen af Polsn. 
Bttiae. BrUce er en Adelig Familie , ind- 
kommen under Ivan BafilovizII fra 
Skotland, og nu af denne Keyferin- 
de ophoyen i den Grasvelige Stand. 
Af denne Famih'e har ecn vsret 
General-Feld-Maref kal , og er en an- 
den nu General -Major, fom faavcl- 
fom hans For-Faedre har ftedfe be- 
holdt den EvangeHfke Religion , og 
er nu anden gang gift med den Prin- 
cefle Dolgoriiky , fom har Vccret Key- 
fer Peter II Bruud , og har Born med 
fin forfte Frue* G9' ^ cm 10 11 12 13 ii.Cap. OmaneFamiIierneiRusIand.401 Tom,!. 

Golovkin ,giort til G'rse\c af Keyfer Colov- 
Peter I , var knge Rigs-Canceier, '''"• 
og har efterladt fig en Broder , Tom er 
Ridderaf Andre-Ordenog Ambafla- 
dor i Holland. 

Golovin ogfaa af Keyfer Peter I cojovio ' 
giort til Grsve. Den forfte Grsve 
af denne Familie havdc v^rct Gou- 
vernor i Siberien, kom fiden til Ho- 
ve og var Keyfer Peter I ftedfe troe 
under VrinceiTe Sophia, toog ham paa 
fine Arme og reddede baa^hen til 
Troize i den forfte Rebellion Aarl 085 
En anden Graev Golovin har v^erec 
Canceler og forfte Ridderaf Andre- 
Orden. Endnu en anden var Amiral 
af Soe-Floden og Ridder af Andre- 
Orden og dode Aar 1745 i Hamborff, 
efterladendefig ingen segte Bornund' 
tagen en Daatter, fom har Prindfen af 
Holfteen-Bek. 

er bleven bekiendt under Tfar AJexi- 
us Michaeloviz, under hvem den for- 
fte Minifter har fort dette Navn Hans 
Soner brugtUdenlands i Gefandfkak 
I i^r 1 Engelland , h vor hans Bort-Rey. 
leforaarfagede de bekiendte Fortra^de- 
^^ lighedcr 


1^ raufin 
PiifKin. Ragufm- 
ficy. Rafii- 
movficy. Tom. 1.402 OmalleFamiliemeiRusland. 13. Cap. 

ligheder, og har ikkun efterladt fig en 
Datter, fom er gift med General Gra- 
ven z^Romanzov, 

Mujin Pufkin ophoyet idenGrae- 
velige Stand af Keyfer Peter I , da 
den allerede var en anfeclig Familie i 
Landet. 

Uagujinfky , ophoyet til Graeve af 
Kcyler Peter I, har efterladt 'fig Son- 
fier , fom er Riddere og bekljeder Ci- 
vil- og Hof-Charger. 

R(^umvfky , ophoyet til Gr^ve af 
den nu regierende Keyferinde. Den- 
ne Familie deduceres fra de PoUke 
Fyrfter Rofcinjky faaledes, at en vis 
KnsBS afRofcinfky fkal vxre kommen 
til Ukraine, o^erformedelft bans For- 
ftand kalden Rafum^ det er den for- 
ftandige. Han aviede ^acob : og Ja- 
cob avlede Gregorhs : og Gregoriuszy- 
lede Alexius og Cyrillus, Den forftc 
af difTe Brodre er Ridder af Andre- 
Orderi, Over-Cammer-Herre ogO- 
ver - Jsger-Mefter. Den anden er 
Cammer- Herre, Ridder af Alexan- 
der Nevfky-Orden, og Prsefident af 
Videnfkabernes Academie i Peters- 
borg. 

Roman- i3.Cap. Om alle Familierne i Rusland. 403 Tom. I, 

Romatiz^v , af hvilken FaaiiJie cr Roman* 
Generalen af dette Navn , fom liar ^''•^• 
giort fig renomeert baade iden Tyr- 
kifke fidfte Krig og i Tyrkifke Ge- 
fandfkaber, og i den Aboifke Frcds- 
Slutning med de Svenfke. 

Skavoronjky QT Familie-Navnet af 5,^,^3, 
Keyferinde Katarincs Broder. Denne ronncy. 
Keyferinde, fod i Lithauenog tagen i 
Hufe af Provft Lykke i Marienborg 
i Liflandjblevfangen med alle dean- 
dre Byenslndvaanereaf den Rusfifke 
Armee , og kom derpaa i Menfikovs 
HuuSrhvorfra hun blev derefter opta- 
gen af Keyfer Peter I til Keyferinde* 
Da hun behagede Keyferen , faa op- 
fogtes hendesFamilie i Lithauen: og 
fandtes deraf een Broder og to Syftre, 
Broderen kaldtes Gr^ve ai Skavoron- 
fky , og har efterladt fig fin Enke , fom 
er Stats -Dame hos Keyferinden, en 
Son , fom er Cam trier - Herre og Rid- 
der , en Daatter , fom h^r Vice-Can- 
celeren Gr«v Voronzov , og en anden 
Daatter, fom har Cammer-Herre Korf^ 
Den cne af Keyferinde Katarines Sy- 
ftre fik enGrsBve z^Jejimovfky ogden 
anden en Graeve af Henrtkov^ fom 
Cc a har Tomj4 404 OmalleFamilierneiRusland, 13. Cap, SkereiTii' 
tor. Tfcerni- 
fucv. har efcerladt fig Sonner og Dottre , 
hvilJie er nu alle ved Hove, I faerhar 
-den gc\diic Henrikov tilligemedGraev- 
indo Voronzov vaeret ved Keyferindens 
Hof, forend hun kom paa Tronen, 
og er nu gift med Cammer-Herre a£ 
Tfkoglikov , Aiddcr af Dannebroa;, 
og er Over - Hot - Mefterinde hos 
Stor Fyrftinden , og tillige med Grajv- 
inde Vorauzov Stats -Dame hos Key- 
ferinden. 

Skeremetov^ afhvilken Familiehar 
vasret en Rusfifk Minifter, fom var 
under PrinceiTe Sophia AmbaiTador i 
Pohlen ogVenedig ; og enaiden , fom 
var General i den anden Krimmifke 
Campagne Aar i(58 8 , re3^fte til Ita- 
lien med adfkillige unge Edelm^nd, 
ibiant hvilke var to hans egne Bro- 
dre, den Tiid, da Keyfer Peter I 
reyfte felv forfte Gang Udenlands i 
den ftore AmbalTade, og hlev fiden 
General Feld-Marechal. Af dem , fom 
nu lever, er een General-Major og Rid- 
der , og har PrinceiTe TCkerkafky til 

Tfkerfiifkev , cphoyet til Grsve af 
den nu regierende Keyleriiide, var 

Gene- ij.Cap. Om alte Familieme i Rusland. 405 Tom. I. 

General en Chef, Senator og Ridder 
af Andre Orden , og dode 1 7 4 5 » ef- 
terladendefig TmEnke, enfod Rfkev- 
f ky , fom~ er Stats - Dame hos Keyfer- 
inden , med adfkillige Sonner , af 
hvilke een er Gefante i Berlin, en 
anden Officeer iGuarden, den tredie 
Cavaleer ved Hove, og een Daatter, 
fom har Fyrften af Belo/erfky., ^ 

Vier er antagen af Keyfcr Peter I '^^ ^'"• 
trilige med Centre - Amiral Villebois 
i Engeland, fiden haftig oph6yet,og 
derefter fkikket i Unaade til Siberien , 
ligefom tilforn er anfort , atter igien 
kaldentilbage , og dode Aar 1 74J i Pe- 
tersborgfora General Politic -Mefter, 
General -Lieutenant og Ridder, har 
efterladt fig Born , fom er ved Hove. 

Voranzov, tilforn en god Rusfifk^/^7^/- 
Adelig og nu en Graevelig Familie , af 
hvllken Vice-Canceler og Ridder Vo- 
ranzov har Keyferindens Coufine, 
Grsevinde af Skavoronfky, og med 
hende fmaa Sonner og Dottre. 

Iblant Rusfifke Baroner er mig in-B«oner. 

gen faa bekiendt fom de tre Brodre 

afStrogmov, hvilke erCammer-Her- 

rer og Riddere, og har baade Sonner 

Cc 3 og h 
HI 


w ** 


« 


\l 

Tom. I. 4o5 Om alle Familierne i Rusland. 13. Cap. 1 


1 Sieverir Andre 
illutlrecr 
te Fami 
lier. og Dotre. Deres Stam-Fader var den 
rige Kiobmand , om hvilken jeg til- 
forn i den Artikel om den Siberifke 
Handel bar berstret mere. Hans Ef- 
terkommere bar h'gefaavel fom ban 
giort deres Fsderne-Land adfkillig 
Tiennefte ved at giore og vedligehol- 
de gode Anftalter, Denne Familie 
cyer de fordeelagtige Salt • Verke, 
hvorom tilforn er rait ; og den bar 
ftedfe brugt fin Rigdom til at giore 
got, faafom imod de Svenfke Fanger 
og andre flere. 

En Kammer-Junker ved Navn Sie- 
vers , fom f kal vsere her fra Landet , 
er bleven giort til Baron af denne 
Keyferinde. Jeg tvivler ey paa , at 
der jo er Here Friherrelige Familier i 
Riget , fom jeg dog ikke kiender. 

J Rusland findes ogfaa Familier, 
" fom er illuftreerte ved Svogerfkab med 
Tfarerne og tillige ved deres Rig- 
dom , af hvilke altid nogle bar havC 
hoye Pofter i Riget , og dog ey an- 
tagetTitel afFyrfte , Grave ellerFri- 
herre. Forudendem, om hvilke faa- 
dant fornemme Svogerfkab allerede 
er raeldet, findes der i Landet endnu 

fern f cm 9 10 11 12 13. Cap. OmalleFamilierneiRusIand. 407 Tom* L » — fem andre, nemlig Lukanov ^ Stre- 
fkmvy Tsarifkln , Soltihv og Lapu- 
kin. 

Lukamv, af hvilken Faoiilie varLukanor. 
Tfar Michael Foedroviz forfte Ge- 
mal. . ^ ' 

Sirefkmv, Af denne Familie toog stresknov 
Tfar Michael Foedroviz fin anden Ge- 
mal , og er nu af den bekiendt denu- 
lykkelige Graev Oftermans Frue , og 
hendes Broder, rem er General - Ma- 
jor og Ridder, og har baade Sonner 
og Dotre. 

Narifkift. Af denne Familie toog NarifKin. 
Tfar Alexius Michaeloviz fin anden 
Gemal, Key fer Peter I M Oder. Der 
har va^ret og er endnu adfkillige be- 
rommelige Folk af denne Slasgt, i- 
blant hvilke en Senator og Ridder af 
Andre -Orden, Alexander Narlf kin, 
fom var ulykkelig 1727 under Key fer ^ 
Peter II. dode Aar 1746, og hvis 
Faetter , fom er Hof-Marechal og Rid- 
der, og fom har vsrec brugt i Ge- 
fandfkab, endnu lever. 

Soltikov. Af denne Familie toog soltikov. 
Tfar Joan Alexeoviz fin Gemal , Key- 
ferindeAnnsJoannovneModer, Der 
Cc 4 er Tom. 1. 408 Om alle Familierne i Ruslanc!* 1 3 Cap^ 

er nu en General en Chef, Senator 
og Rfdder af Andre-Orden, vedNavn 
Soltikov , faa og en General -Major 1, 
og andre fornemme Folk flere. 

Upufcin. Laptik'm. Af denne Familie toog 
Keyfer Peter I fin forfteGemal, fom ' 
han fiden forfkiod ibrmedelft Mis- 
tanke om Utrofkab, og fom i Klo- 
fteret drev nye Intriguer med en vis 
Glebov , der betalede Legen med at ^ I 
fpydes levende, og adfkilh'ge Geift- ' 
lige , der derudover blev relegerede. 
Familien , fom ftedfe bar vajretriigog 
havt adfkillige Msnd i fornemme 
Embeder, begyndte i f^r at oplofte | 
Hovedet under Keyfer Petep. II , faa- 
fom Tfariiiden af denne Sla?gt yar 
hans fciodelige Far-Moder, men har 
cfter hans D6d ey ladet fig fynderlig 

I fee , indtil tiogle af den for faa Aar 
fiden var faa ulykkelige, at de fkik- 
kede«; til Siberieu i Landflygtighed. 

Jeg har ey faa ftor Kundf kab , fom 
der behoves t/1 at betegne alle de an- 
dre Familier i Rusland , afhvilke en- 
ten har v^ret eller endnu er nogle » 
M^nd i hoye Embeder. Ska! jeg | 
derfor , fom hidindtil er fkeet ^ difting- 

verc Endnu" 
undrc 
Jollier. 1 3* Cap. Om alte Familierne i Rusland. 409 Tom. I. 

vere dem endnu videre , faa kandjeg 
ey bygge paa andet end dec, fomhid- 
indtil har vseret lagt til Grundvold, 
inddelende alle de andre i dem ,fom er 
mig bekiendte og mie; ubekicndte, beg- 
ge i Alphabetifk Orden. 

Bakmetov , en Ruflif k Faroilie , Bakmefev 
fom har havt nylig en General iXicn- 
neften. 

Balk. Af denne Familie har vs- Baik. 
ret en General , Cow havde den ulyk- 
kelige Cammer-Herre Mons Syfter til 
K^te. Noji^Ie af den er endnu ved 
Hove, een Cammer-Herre, dcrhar 
antagen den Kuffifke Reh'gion , en 
anden Balk, fom er Hof- Marechal- 
kens Narifkins Frue 0. Cv, 

Barf Qv Coiite-Amiral ved Soe- BarC 
Floden. Da bans Fader antoog den 
Rusfif ke Reh'gion med fin hele Fa- ^ 

milie, fik han efter den Tiid ifckun 
halv L6n imod tilforn , faafom Keyfer 
PETERlfagde: havde ban nu Rusfif k 
Rel^ion,' faa maatte han ogjaa have 
Rusfif k Gage, 

Biron en KurlajndiTfc Familie , fom Biron, 
ophoyedes under Keyferinde Anna 
Ivannovna«; ,Den ene, fom blev 
Cc 5 Hertug i ; I Wi i Tom. 1. 410 Om alle Familierne i Rusland* 1 3.Cap. 

Hertug i Kurland, lever endnu fan- 
gen i Jeroslavmed fin Gemalog Born, 
Den anden ved Navn Guftav blev 
General , og dode efter fin Tilbage- 
komft fra Fangslet i Siberien udi Pc- 
tersborg Aar 1745'. Den tredieCarl 
bar efter bans Befrielfebegivenfig til 
fit F^derne-Land, hvor ban endnu 
lever. 
BifmaHf. Btfmark , en General , fom bar 
Hertugen af Kurlands Gemals Syfter 
til ^gte, lever endnu i Petersborg, 
efterat ban erkomracn fra Siberien og 
Jeroslav tilbage. 

Bredabl , en Normand, Ridder af A- 
lexander Nevfky Orden , fomer «ld- 
fte Vice -Amiral iRusland, bar en 
Son, fomer Gammer- Herre bos Stor- 
Fyrften og Ridder af den Holftenfke 
Anne -Orden, og fom bar fmaa 
Born. 

Brigne , enFranf kFamilie , af bvil- 
ken to Brodre bar vzeret Generaler i 
den Ruflifke Tiennefte. Den ene, 
lom var i min Tiid Over-Commen* 
dant i Aflbv, er dod , og den anden le- 
ver endnu i Tienneften, « Bredahl. Brigne Brisk, i3.Cap. OmalleFamilierneiRusland. 411 Tom, I. 

Brisk , en Savoyard , fom er Gene- Brisic. 
ral-Lieutenant. 

B«jw«««o'u,engammelRuflirk Fa- Busman- 
milie , af hvilken en General gik un- nov. 
der Tfar Gudenov over til Demetrius 
med fit hele Corpus: hvorudover den 
ovrige Ruflifke Armee toges tilFan- 
ge. Da Demetrius kom til Mofkov 
og lood Tfar Foedo^ BoriJJoviz fseng- 
sle, ophoyede han Busmannov, fom 
fiden maatte tage imod bans Gemal 
Anna Maria Miiefky, en Prfncefle 
fra Polen, og giorde ftore Figyrer, 
indtil han endelig omkom i Rebellio- 
nen under Skuifky, 

Buterlin , af hvilket Navn er endnu Buteriin. 
en General og RidderiRuffifk Tien- 
nefte. 

Demeiiov , en riig Kiobmand , hvis Demetiov 
Familie er bieven adlet, handler 
endnu og er bekiendt for dens Rlg- 
dom, 

Duglas , en Svenfk Underfaat, Rus- ^"g'«*- 
fifk General -Lieutenant. 

Fermer, en General af gammel-u- 
denlandfk Familie, 

Fik, enHolftener , fom blev , for- 
di han giorde for mange Projefter , 

fendt 
Tom. 1,412 OmalleFamiliemeiRtisland. 13 Cap. 

fendt under Keyferlnde Annajoannov- 
na til Siberien, men har faaet fin Fri- 
, hed og tillige fit Gods igien under den- 
ne Resiering, 

Filofofov , en RuffifkFamilie, af 
hvilken er en General - Lieutenant , 
og Gnvernor i Smolenfkov. 

Gordon, en Skottifk Familie, af hvil- 
ken har vsret en General-Feld-Mare- 
chal OS derefter en Amiral, fom bar 
ingcn Famih'e efrerladc fig. 

Hamp, en^Tydfk General- Major, 
Major i den Ismailovfke Guarde, 
Ridder af Anna-Orden, har Familie. 

Hennin, Tyd^K. General -Lieute- 
nant ved Artilleriet og Ridder. 

Jegalin^ af hvilken Familie ecn 
har v^ret Keyfer Peter • I Informa* 
tor. 

Jejfremv, Kiobm^nd, h vis Fami- 
lie er formedelft dens Rigdom i An- 
feclfe, og har en Vice- Prafi dent af 
dette Navn i Cammer-Collegief. 

Ismailov, en vitloftig og riigAde- 
lig Familie, af hvilken har vzeret en 
Ambasfador forft i dette Seculum her 
i Dannemark, fiden en anden Gene- 
ral-Lieutenant hiemmeifit F^derne- 

Land, Filofo- 
fov. Gordon. 

Hamp, 

Hermin. 
Jcgalin. 

Jeffrenpv. Ismai- 
lov. ij.Cap. OmalleFamilierneiRusIand, 413 Tom.I. ncv. Land, og cndnu er adf Killige af Rang 
jKrigs-Tiennefte. 

y«r/>u,enRuffifk Familic, afhvil.ju 
ken er en Geheime-Raad , fom fidder 
i Rigs-Canceliet. 

Keith, en Skotlsnder , General en 
ChefogRidder afAndre-Orden. Af 
denne Familie er ogfaa en Oberfte. 

Kikiny gammel Ruffifk Familie, Kikin. 
afhvilken en vis Embeds- Mandvar 
ulykkelig4jnd'cr iCeyfer Peter I: men 
de andre ftaacr fig got i ringcre P6- 
fter. 

Korf, en Kurlandifk Baron, fomKorf. 
bar en Grasvrhde af Skavaronfky, 
Keyferindens Sodf kende-Barn til iEg- 
te , er Cammer-Herre og Ridder. 

Kor/ikov, af hvilkenFamilieeen erxprfij^ 
Commandor ved S6e-Floden. 

Lieven, en Liflsnder, General- Licvcn. 
Major i Ruflifk Tiennefte , bar en 
Son , fom bar given fig i Preullifk 
Tiennefte. 

Leftok, af Franfk Reform eert Ex- 
traction, var Medicus bos den iiure- 
gierendeReyferinde,forendhun kom 
paa Tronen , og lood fig bruge fom dec 
fornemmefte Verktoy, hvorved bun 

' udfor- I ov. Tom, 1, 414 OmalleFaraiiierne iRusland. ij.Cap. Lasfy, Leontiev. \t m m udforEe hendes Forehavende ved hen- 
des Aiikomft til Regieringen, er nu 
Tydfk Greve, Ruffifk Gcheime- 
Raad , og Archiacer. 

Lasjy, en Skot tender ,Gr«ve, Ge- 
neral -Feld-Marefkal, Ridder af An- 
dre -Orden og Guvernor i Riga. 

Leontiev, en Ruffifk Familie, af 
hvilken var en General -Lieutenant 
Aar 1737. 
LevafKov Levafkov, en Ruffifk Familie, af 
hvilken eren General en Chef og Rid' 
der af Andre-Orden, fom har comman- 
deret i Perfien og fiden det Perfif ke 
Corpus , faalasngedenTyrkifke Krig 
varede. 

Lovenvolde^ Tydfk Greve, vdr un- 
der Keyferinde Anna JoannovnaOver- 
Hof- Marechal , er nu i Siberien. 

Lippenov , af hvilken, Familie var 
den Ruffif ke General . fom beleyrede 
Polakkerne i Kremmelin, da lladis- 
laus, den Polfke Prinds udvalt til 
Tfar , blev igien affadt , fordi han ey 
kom til Mofkov, 

Lubras, en fodEftlaender af Adel) 
General-Lieutenant i Ruffifk Tien- 
nefte og Ridder og Gefandte i Sverrig. 

Mm- Loven Lippe- 
nov. Lubras. 1 3.Cap. Om alle Familierne i Rusland. 41 f Tom. I, 

Morofov, en Ruffifk Familie, afworofor. 
hvilken een , fom var Hofmefter hos 
Tfareviz Alexius Michaeloviz, fpille- 
de en ftor Rulle, faa at der fiden rebel- 
leredes imod ham , da han dog kom i- 
gien frie efter Tfarens Forbon. 

Mmmik, en Oldcnborgfk Familie, Miinnik. 
af hvilken den ene Broder er endnu 
Over - Hof - Mefter og Ridder af An- 
dre- Orden, den anden var Tydfk 
Greve, Genera/ Fe]d-Marecha'l og 
Ridder, ogfidder nu fangen i Pelim 
i Siberien. 

Myjjkov, en Ruffifk Faraih'e , afwynkov 
hvilken een er nu Vice-Amiral og 
Ridder af Nevfky-Orden. 

Naumov, en Ruffifk Familie , afNaumor. 
hvilken er en Ridder af Nevfky Or- 
den, fom var tiJforn General-Politie- 
Mefter. 

Nepluev , en Ruffifk Familie , af Nepiucv. 
hvilken een er tilforn brugt i dc Tyr- 
kifke AfFasrer, en anden er nu Gu- 
vernor i Orenborg , og den tredie cr 
Refident i Konftandinopel. 

Overman, er fra Veftphalen, varoftemau 
forft Secretair hos Amiral Krcuz, 
blev fiden Tydfk Greve, Rigs-Gan- 

celer , iil Tom. 1. 41 6 Om alle Familierne i Rusland. i S.Cap, 

celer, Stor-Amiralog Ridderaf An- 
dre- Orden , er nu i Siberien , og har 
efterladt fig toSonner, iom erbegge 
Officerer ved Armeen. 
piefleov PleJ/eoVi athvilkengamleRuffifke 
Familie en vis Leoponti Stepanoviz 
har vasret General -Inqvifitor undet 
Tfar /Alexius Atkhaeloviz , og om- 
kom i Rebellionen den 6 jutius Aar 

1648. 

PufKin. Pufkifii af hvilken Familie har vs- 
ret en vis Boris, fom var Ruffifk 
Gefante hos Dronning Chriftina 
under Tfar Alexius Michaeloviz, 

RofKiov. Rojklov , en Ruflif k Familie , af 
hvilken Athanafius Ivanovizvar Am- 
baflador i Polen fra Demetri ftrax ef- 
ter Hans Ankomft til Regieringen. 

Santy Santy , en Italia'nfk Greve , fom 

har vaeret een Gang fendt i Unaade 
til Siberien, og ernuOver-Ceremo* 
nie-Mefter. 

Sofov. ^o/oiJ, af hvilken Familie har vae- 
ret en Senator, fom Keyfer Peter I 
fiden giorde til Pave i Mofkov. 

Siepeiov. Skepeki) , en riig Ruflifk Familie, 
af hvilken er nu en Over- Hof-Mare- 
chal og Ridder af Andre-Orden» I 

r cm 9 10 11 12 13 ij.Cap.OtnalleFamilierneiRusIand* 417 Tom. I, 

SkuvaloVi ogfaa en god Familie,skuvaiov. 
af hvilken er nu en General -Lieute- 
vDant og Ridder af Nevfky Orden, 
Lieutenant af Liv-Compagnict. 

Skoglikov, ogfaa en god Familie , af stogii- 
hvjjken nu een har en Henrikov til kov. ' 
l£?,te, fom er Keyferindens Sodfken- 
de-Barn, er felv Ridder af Dannebrog 
c^ Kammer Herre» 

Tatifkev, en Rusfifk Eamilic , af ja^i&ev; 
hvilken eener General-Poiitic-Mefter 
i Petersborg. 

Skvorzov, af hvilken Rusfifke Fa- skvorzor 
milJe er en Kammer-Herre ved Hove. 

TJirkdsfov, af hvilken Rusfifke Fa Tf.rkas- 
milie een emu Geheimc - Raad , Ca- (ov. ' 
binefs-Secretair eg Ridder af Nevfky. 

Fefelovfky, af hvilken Familie eeo vefdov; 
er nu Geheime-Raad, en anden Ce-ficy. ' 
remonie ■ Mefter. 

Fillebois , en Franfk Familie , hvor- viikbois. 
af een er Contre-Amiral, og har Provft 
Lykkes Daatter til /Egte , fom er Stats- 
Dame hos Keyferinden. 

filfier, en Danfk, fomhar vaeret viiit«, 
Amiral i Rusland , og har efterladt 
fig en Broder-Son , fom cr Oberft ved 
Artilleriet. 

D d Urus' ■H' ^ "■'\ llrusfov. Ulkakov. Tom* I, 41 8 Om alle Familierne i Rusland. 1 3.Cap, 

Urusfov, en Rusfilk Familie, af 
hvilken een er cndnu Qeneral , Sena- 
tcur og Ridder af Andre-Orden. 

Ufkakov , ogfaa en god RusfifkFa- 
milie, at hvilken ccn er Genera! eti 
Chef, Ridder af Andre-Orden , Ober- 
fte-Lieutenant i Guarden og har vae- 
ret ftedfe hen General-lnqvifitor i al- 
ia hemmelige Sager, faalaenge fom 
Folk mindcs. 

De andre Ruffifke Familier, fom 
er mig ubekiendtc , er diile fol- 
gcnde. FJercRus 
filkc Fa- A. 

Alymov. 

Amiliaoov. 

Anikzov. 

Annenkov* 

Apakzinin, 

Apuktm. 

Arakzeov, 

Argamakov. 

Arkarov, 

Arfen'wv, 

Babarkin. 

Babizevfky. 

Baibalfky. 

Baktejaror. 

Barzov» Bafkakov, 

Bafkmakov, 

Batin. 

Begitfkov, 

Beglenifkov, 

Belcetov» 

Belfkou 

Berfenev. 

Befobrajof, 

Bibfkoy. 

Bielavin. 

Bielevfky, 

Bieikin. 

Bieloi. 

Bisjurin. 

Blagin. 

Blutov» Bobo- cm fl 10 11 12 13 1 3*Cap. Om alle FarailiernC i Rusland. 419 Tom. I» Boborykin. 

Bogdanov, 

Bojev. 

Bolotinl kov. 

Balovanov, 

Boltin. 

BorsfKcrfky, 

Borbofkin. 

Borosdin* 

Borfovo. 

Briafkev. 

Buinofbv. 

Bulanin. 

Bulgakov. 

Bunakov. 

Burl^ov. 

Butikov. 

Buzenikov. 

Danilov, 

Debelan. 

Demiakov. 

Demitrov. 

Denifkov. 

Diabrinl ky. 

Diatilin. 

Dievfky. 

Dolgorukfky. 

Dolgofaburov, 

Domogatfkoi, 

Domolkirov. Dorogobufky, 

Drudfkoi, 

Dubafov» 

Dubrovfkoi. 

Dudininfky, 

Dulaji* 

Dulov. 

Duraflbv, 

Durnov. 

Durov. 

Dvereninov, 
E. 

Edafkevfkoi. 

Efimov. 

Efrenov, 

F. 
Fominfky; 
Funikov, 
Fuftov» 

G. 
Gadanov. 
Gagin* 
Galfilky. 
Garefin. 
Giejev. 
Glafatoi. 
Glebov. 
Glebovfkoi. 
Glinrky. 
Godanovfky* 
Golenin, Dd 3 Goli- H Tom.I.4*o Om alleFamilierneiRusland. i3»Cap. Golidefevfky. 

Golmfky. 

Golokva{tov» 

Golonifkov. 

Goloteti.koi. 

Goloyinfky. 

Gorbatov, 

Gorenfky. 

Gorikvoflov. 

Gotezov. 

Grekov, 

Gretfkenikov. 

Grigorov. 
Gurev, 

. J- 

Jadfkoi. 

Jakontov. 
Jakovlev. 
Jakfkikildejev. 
Jakufkin. 
Janov. 
Jaros'avov, 
Jafykov. 
Jegtnaitov. 
Jeitfkin. 
]ergoifkoi. 
, "-yeropky, 
Jefipov. 
Ignatiov, 
Ignetov. 
Jievlev, Ismailov, 

Iftilieniev, 

Isvekov. 

Ifvolfkoi, 

Jureniev. 

Ivafkev. 

K. 

Kaftirov, 

Kairev. 

Kamynin. 

Kanikov. 

Karaulov, 

Kargapolfky, 

Koro, 

Karzov. 

Kafafinov* 

Kafkinfky, 

Kasladinfky. 

Katirev. 

Kemfky. 

Kikin. 

Kilkovfky, 

Kifielov. ' 

Kislinfkin. 

Kislovfkoi, \ 

Kitrov. 

KletfkvotfkoU 
>-Klopov» 

Knefetelev. 
I Knikov. 
iKnifkev, Kobele i3*Cap. OmalleFamilierneiRusland. 4EI Tom. I. Kobelev. 

Kobylini. 

Kodyrev, 

Kokorev* 

Kokofkin. 

Kokolkov. 

Kolanikov, 

Kolepanov. 

Koletovfkoi. • 

Kolijkov. 

Koul kinf ky, 

Kolitfkev. 

Kolkakzev, 

Kologribov. 

Kolokolzev. 

Koltovfkou 

Kolavakin. 

Kolyfkov. 

Kolzovmofalfkoi. 

Kolzkugin. 

Komakov. 

Komafkoi. 

Komutov, 

Kondirev. 

Konenev. 

Konifkev. 

Kontirev, 

Korkodilov. 

Korobin. 
Korobov. 
Kortafkov, Kofatin. 

Kosgukov. 

Kofiakovfkoi. 

Kofin. 

Kofinfkoi. 

Kofitfkoi. 

Kofkelov. 

Koslov, 

Koslovfky. 

Koforavlev. 

Kotainov, 

Kotlovfkoj. 

kovrovfky, 

Kripunov, 

Kriunovfky. 

Kf^opotov. 

Kropotkin. 

Krulikov% 

Kfaplin* 

Kudiakov. 

Kokovfkoi. 

Knmenfky*. 

Kurbfky. 

Kurliat(;vfky, 

Kutofin. 

Kvafkinfky. 

Kvasninfamarin. 

Kvorotinfky, 

Kvosdov. 

Kvoftfktnfky. 

Kydiov. T^il iltl 


Dd Labroy. Tom, I* 421 Om alle Familierne i Rusland, r 3 .Cap. L. 


Mamonov. ^ 


Labrov. 


Manfurov. 


Lalovfky* 


Maslov. 


Lanov. 


Maforfkoi, 


Lapatin. 


Matigorov, 


Lappev* 


Matrunin. 


Larionov* 


Maturin, 


Laftkinin. 


MatuJI^in, 


Leyia/koy), 


Maurin. 


Levfky. 


Melgunov, 


Likarev. 


Merlin. 


Likatfkov. 


Merftukin. 


Likov. 


Mertvoi, 


Likovl ky. 


Mertvinov» 


Lipunov, 


Meftfkerlnov. 


Lifkin. 


Metxev. 


Lobanov* 


Miasnoi. 


Lodugin. 


Miasfojedov. 


Lodusgenfky* 


Miatfkov, 


Lokatfkov. ' 


Mierislov. 


Lofkakov* 


Mikialkov. 


Lovifikov. 


Miklafkevfkou 


Lov. 


Mikulia. 


Ludkovfkoi. 


Mikuliafky. 


Ludovinov. 


Milukov. 


Lukov, 


Mifalfky. 


M. 


Mifketfkoi. 


Makometev, 


MitfKoi. 


Makulov, 


MoUavanov* 


Waligin. 


Molofky, 


Malfkin.; 


MoUfkarov. 
MolvianinovJ Mona- 

PH 
= r- 
1 3.Cap* Ora alle Familierne i Rusland. 423 Tom.I» 


^ 


— I— 1 


Monaftirov. 


Ogarev. 


= VD 


if»ro/bv. 


Ogibalov. ^''t < |H 


^r- 


Mortkinfky. 


Ogolin. ^H 


^ LT) 

— I— 1 


Mofalevfkoi. 


Okinzov. ;^^-.^H 


=^ 


Mofgarov. 


OkliabimnfKy. iSfe^l 


=^ ■^ 


Moftfkinfkoi, 


Olaclin l^^l 


— T — 1 


Muraviev. 


o//»>v. , ,^.^H 


= ^ 


Murom zov. 


Oniokzov. , 


KH 


=^ I— 1 


N. 


Opotfkinin, 


EH 


=^ 


Narmanfkoi. 


OprefKov. 


mM 


= CM 
— ^ — 1 


Nafdravatinfky. 


Orafiov* ; ' 


■■■ 
Nafkokin, 


Orlov. i 


1^1 


=^ I— 1 


Neiklov. / Ofanov. 


MM 


^= I— 1 


Nejelov. 
Nekludov. 


Oferov. ifl Wm 
Oforgim iMl: U 


= 


Nelubogdin» 


Oftrovficoi. . 


SBzJ^^I 


^ 


Ncmievfky. 


Otiajev. 11 


Hill il 
^— 0^ 


Nemkov. 


Oxakov, 1 


1 1 
^ 


Nemzov. 


p* i 


i i 
= 


Nefterov. 


Paletfey. ... """'1 
= — CO 


Netfkaev. 


Palizin. ! 
^ 


Neogotkinfky. 


Panin.i 
= — r- 


Nogotkovfky. 


Panov. 
=^ 


Nogtiev. 


ParetfKoi. 1 
^ 


Norov* 


Parfeniev. 


NovafiloY. 


Paficov. 
= ' 


0. 


PafKovficoi* i 
= LO 


Obiekov. 


Paulov, 1 


JE^^^I 


^ 


Oblov. 


Pefzov. 1 


1; H^^^^H 


= — •^ 


Obolduev, 


Pelepelkin* 


I; l^^^^^l 


= 


Offin. I'enkin, | 


II l^^^^l 


= — en 


D d 4 Pert- IHJ^^^H 

■If ' ^ '^^^^^1 


^— CM 

= — I— 1 


cm : 


2 3 4 


5 6 7 8 9 10 


w 

11 


12 13 


= u Tom, I. 424 Om alle Famiiierne i Rusland. i sCap. 


Perenefov. 

Perefekin. 

Perievficy. 

Perkovficy, 

Pilenovficy, 

Piftrev. 

Plemenikov, 

PlefKevfKy. 

PletfKciev, 

Plokovo. 

Plufitov. 

Plutalov, 

Pogofiiy, 

Pojarkov* 

Pojarkovficy, 

PolianfKoi. 

PolLbin. 

PoUvanov* 

Politnik. 

Polonficoi, 

polofov, 

Poltev. 

PominfKy, 

Pomkov. 

PorafKinGcy.' 

Poroficin. 

Posdiev. 

Polkarficy. ■ 

PofKivisnev, 

Pofniakav. 

Poftelnikov. Potemkin, 

Potimov 

PriklonfKy. 

Protasfiev. 

Protopopov. 

Prumkov. 

PafKeficnlkov. 

Puftov. 

Pufzin. 

PutatizevfKy. 

Putilov. 

RadifKtfkev* 

RajevHcoi* 

Rakmaninov, 

RapolovfKy* 

Raslovlev. 

Remefov» 

Repev. 

RefitevfKy. 

Retkin. 

Rikunov, 

Robov. 

Rogofin* 

Rokmanov. 

RokovfKoi 

RosgevfKy. 

RofKnov, 

Rosladu 

Roftovfov, , 

RtifKtficev. Rtfinov cm 4 5 9 10 11 12 13 

H^^^^^^^^= r~ 
^H^^^^^^^^^^= I— 1 


i3.Cap. OmalleFamilierne i Rusland.42f Tom.L || 


If,, ^^^E KD 


Rtfinov* 


1 Sekfulin. M 


H'l ^^^E '~' 


Kudakov. 1 Selevin. H 


HI 1^^^^^^^^^^= lo 


Rumiankov* 


Sehn. |! 


T 1 I^H^^^H^ 

1 1 I^^IH^^^^^^^E 


s. 


Selsnoi. ' | 
Sabakin. 


Semitl kov. i 


t ^^^H^^^^H^ 


Sabakinficy, 


Serebrenfky. il 
Sabelejev. 


Sereotev. || 


^■I ^^^p n 


Sabelov 


Sernifkov, m 


' i^Bl^^^ ^ 


SabelfKoi, 


Sernov, jH 


m ^^1^^^^ 


Sabefin. 


Sernzov. ii 


f |||^H|^E— ^ 


Saburov» 


Serpianinov* j|. 


^■M^^ 


Saburovficy* 


Sevifkov, 'III 


' i^BL B^^^ '~' 


Sagarin. 


Sikov* ^ iiyt 


^^^HIL^^^^^H^~ t — 1 


Sagriafky. 


Simmermanov. M 


flu ^^^Bt ^K^^^ o 


Sajeriaf koi. 


Sinbulov. M 


HU i^H' V^^= '~' 


Sajefevfkoi. 


Sinoviev. jnI 


1 Ull^^Hr^ ^H^— 


Sakarov, 


Sirikov, ll 


liniHB i ^H a^ 


Sainarakov. 


Sifirev. 1 1 


' 1 H^BL a ^^ 


Samarininfky. 


Sitin. . 1 111 


jjjttj^ — CO 


Samitfky. Skakmatov, M 
Sanoviev. 


Skamardin. j^H^^^^^^^ 


SapVm» 


Skamirov* H 


■^ — '~~~ 


Safetfkoi, 


Skapifov. Vm 


lll^^^^^^P- 


Safietfkin.' 


Skaposnikov* |n 


lii^ — ^ 


Safkinfky. 


Skariarin. |i 


III^^^^^^P 


Saffekin 


Skatilov, H 


iH^^^^^^^ 


SaVin, 


Skavukov. Il| 


■^ — ^ 


Savinov. 


Skdanov. Ill 


||^^^EB^p~ 


Seffevitov, Skedovinov, ' J 


fn^ — '^ 


Sekm. Skedovfky. , i 


I^^^^^^P^ 


Sekirin, Skedrinfky. M 


11^ — '^ 


Dd^ Skeisgoi ll 


1 II^^^^^^^E— CM 


cm : 


2 3 ^ 


1 

1 


5 6 7 8 9 10 1 


1 12 13 Tom. I. 4260malleFamilierneiRusland. i3.Cap, mrni Skeisgoi 

Skelabufkoi, 

Skeldukin. 

SkelepanI ky» 

Skeleskin. 

Skelinfin. 

Skelifkev. 

Skemefov. 

Skemotirov, 

Skepin. 

Skepinfky, 

Skerbakov, 

Skerbatovfky. 

Skerbatfkov. 

Skerefov. 

Skernalepfky. 

Skernogukov, 

Skernov. 

Skeftakov. 

SkeftunovfKy. 

Skelininficy. 

Skevirevficy. 

SkidlovfKoi- 

SkidovinovfmoUan< 

Skinkijejev, 

Skipov. 

Skirakovfkoi. 

SkifKOv, 

Skikin. 

Skoanov* 

Skokurov* Skolkov, ' , 

Skopin. 

Skripizin, 

Skriplev. 

SkuifKin. 

Skukov. ^ 

Skumficoi. 

Skuratin» 

SkufKcrin. 

Skvetficin. 

Smcov, 

Sofonov, 

Soimanov, 

Sokolov* 

Sokovnin« 

Solatficy. 

Solivanov. 

Solnitficovficy. 

Solofiev, 

SoltikovfKy. 

Somov. 

Sonin. 

Sonzov, 

SorotfKinfKqi. 

Soflbnov, 

Spiesgner* 

Strakov* 

StrafKin. 

Stregolov, 

StremovfKOV. 

StriginrKy. Stro- 1 3.Cap Om alle Familierne i Kusland. 427 Tom. t Stromelov. 

StupifKin. 

Subin. 

Sudfiiy. 

Sukin. 

Sukotin. 

Sulin. 

Sv'inkin, ' 

T. 
Tamadanov. 
Taptikov, 
Tarakanjftov. 
Tartejov, 
Tateviky, 
Tekelavitov. 
TeletevlKy. 
Temirafev. 
Temkin. 
TerepnevfKy, 
Tertiepnev* 
TolhutfKin. 
Tolotfiianov, 
Travin* 
TravinCiy* 
Tregubov. 
Troftenficy. 
Truffav. 
Tolopovfky. 
TulpakiniKy. 
Turgengv. 
Tureninfky. U. 

Ubarov. 

UgolfKy. 

Ukatin. . 

llkatirllKy, 

Ukatfii'^. 

UktovfKy. 

UnicovtRy. 

Uffov. 

UffviatfKy. 
V. 

Vadbu'fKoi, 
I Varaxiii. 
ValemfKof, 
VafuifKikov. 
Veliarninov, 
Velikogakin* 
Verdelevficy, 
Verevkin. > 
ViafemfKy* 
Vikniev. 
Virodov, 
Virubov. 
Visneslavficy. 
Vinukov, 
Vojekov. 
VojetfKoi. 
Vojevotfitoi. 
Volmafov. 
Volkonficoi, 
Volkov, Vel. Tom. 1. 418 Otn alle Familierne i Rusland. 1 j.Cap. Volniev. 


Voroniii, 


VolfKin. 


Voronov- 


VolkinlKoi. 


Vosrifretfky. 


VoltfKov. 


Vroninkov, 


Vorobajev. 


Vfefviafky. Denne Fortegnelfe er faa god , Tom 
den i Mangel paaalle dertil henhoren- 
de Efterrstningerharkundet famles, 
og fielder faalasnge , indtil andrekand 
bekiendtgiore en bedre. 

Dct Bortendc Stykke 

om 

Rang - Diftinaionen 

i Rusland. 

^en Diftlnftion imellem Familfcr- 

__ ne afFyrfte, Gra;ve, Fri-Her- 

re og Adel , giver efrer den Rusfifke 

Lov ey den ene nogetFortrin for den 

anden, enten i daglig Omgang eller 

Raetter - Gang eller Land - Godfenes 

Brug , eller paa nogen anden Maadc» 

Diftinai- De Familier, fom for den nsrvaB" 

^'^^,"^j^'j^rende Tiid illuftreres af deti regieren- 

Rufllfte de Perfons Naade, foretrjekkes fam* 

FamiUer, trie Tiid i alle Tilfaelder for de sldfte 

Fyrftelige , fom maae leve i Morket 

langt D t4.Cap. Om Rang-Diftinft. i Rusland. 429 Tom*!, 

langt borte fra Hove. Ja for Keyfer 
Peter I Tiid brugtes dec ey en Gang 
fynderligcn i Rusland at diftingvere 
fig raed Til-Navn eg Vaaben , og 
cndnu mindre med den ftorfte Deel 
af ovenmeldte Titler. Keyferen be- 
falede ey allene Familierne det forfte, 
men forte ogfaa ind de fidfte, oggav 
dog det ene Slags Adel ey engang 
Rang for det andet. 

Man feer dette beft af hans Rang- Ruflific 
Forordning, hvilicen /eg her vil an- R^ng- 
fore. Den ftaaer endnu ved Magt, lZ°"^' 
undtagen at adfkillige Betientere, i "'"*' 
Saer ved Hove, bar Tiid efter anden 
ved befynderlige Refcripter faaet 

hoyere Rang, end dem tiJftaa- 
€S her i Forordningen, 
For- 

■H 


■ 


M— ^^^^1 ":' 


430 OmRang-Diftin£t. i Ruslapd 14. Cap. Tom. L 


-^^B 
Forfte-' 


CO — ^^^^H ' 


Krig 


5 - Betientere. 
QA^aUerieog In* 
fanterie. 


Guardm Anillerie oglnge- 
niir Kont, 


Cn — ^^^^^^H. 


General-Feld- 
MarechaU 


- 


o^ — ^^^^^^flv 
Andcn- 


CO — ^^^^^^^H 1 


General enChef 
af Cavalleriet 
og Infanteriet. 
Statholdei. 
m 


Gencral- 

Feld-Toy- 

Mefter. 


1 o — ^z^^^^^^^^^^B 
Tredie- 


) 10 11 ] 


General-Lieu- 

tenanter. 
Riddere af An- 
dre-Orden. 
General-Krigs- 
Commiffarius, 


_ 


• 


General- 
Lieutenart^ 


Fierde- 


cn ^^^^^^V' 


General-Maj6" 
Overftef. 


General- 
Majorer. 


Klas- 


cm 1 2 3 ^ 


I 5 6 


7 


\\\\\\\\\W\ 
8 9 10 


11 12 13 Tom. 1 43 1 Om Rang-Diftinft. i Rusland. *4. Cap^ 

Stats- Hof- 

Betientere. Betientere, 

Me-Etaten, 

GeneralArtiiral.lCanceler. . I - 

Klaffe. Amiraler afalle 
Flagene, Virkelige Geheirae-IOver-Mar&- 
Raader« jfchal. Klaffe, 

Vice-Amiraler 
General- Krigs- 
CGmmiflarius. Klaffc. 

Centre -Amira- 
ler. 

Over - Krigs- 
Mefler, I General-Procureur, jOver - Stald- 
Mefter. Prefidenterne i Col- 
legierne og Stat& 
Contoirerne. 
Geheime-Ra^der. 
Over-Procurturer, Over - Hof- 
Mefter. 
Over-Kam- 
raer-Herre, 
m Fem- 
432 Om Land-Diftinft. i Rusland, 14, Cap. Tom. I. Brigaderer*" 
Overfte Krigs- 
Commiirarius. 
General-Provi- 
anf-Mefter, , Overfter. 
Skat-Mefter. 
Overft-Provi- 
ant-Mefter. 
Over-Commis- 
farius. 

General-Adju- 
tant. 

Procureur. 
General- Qvar- 
teer Mefter- 
Lieutenant. Overfte-Lifute- 
nanter. Majorer. Femtc- 

Overfteraf 
Artillerlet. Siettc- 

Overfte-Li- 

euten.nteraf 

Artilienet. 

Overfter af 

Fortificatio' 

nen. 

Over-Cora- 

miffarius. KMc. cm 10 11 12 13 14 Cap. O m Rang- Diftina:. i Rusland. 43 9 Tom, I. 

KlalTe. """ ' " Capitain-Com- 
mandeur. 
Capitain ved 
den Kronftad- 
fke Havn. 
Over - Skibs- 
Byg-Mefter, 
Intendent* 
Tby-Mefter. 
Over - Krigs H€r6ld-Mefter» 
General - Raket-Me- 
fter. 

Over-Ceremonie- - 
Mefter. 

Over-Vald-Mefter. 
Vice-Prsfidenterne i 
Collegierne. 
General -Politie-Me- „ ,fter. 
Coramiflarius, /Direftor over Archi-; 
rektiiren. 

General - Poft-Dire 
£ldr, 

Klaflc. Hof-Mefter. 

Over - Hof- 

Stald-Mefter. 

GeheimeCa- 

binets Secre- 

tair. 

Over . Hof. 

Mefter hos 

Keyferinden 

OverSkienx^ Capitainer af 
fbrfteRang. ' 
Capitainer af 
andre Havne. 
Skibs-Byg- Me- 
ftere. 
Procurer. 
Intendent ved 
de particuliere 
Verffer. 
Skaf-Mefter. 
OverProviant- 
Mefter. 

Over-Commis- 
farius* Procurer ved Stats- 
Collegierne. 
Praefidenti Hof-Raet 
ten. 

Geheime - Cancelie- 
Raader af de uden- 
andfke Collegier. 
Over Secretair i Se- 
naret. 

Stats- CommifTarius. 
Over-Rehte-Mefteri 
Refidencen. 
Raaderne i Collegi- 
erne, 

Ee IStald- Mefter 

Virkelige 

Kammer- 

Herrer. 

Hof- Mar- 

flhal. 

Over>-]3eger- 
Mefter* 
Forfle Liv- 
Medicus, Syvcn- i 

i 
! 

! ; Tom. 1. 454 Om Rang.Diftin£t, i Rusland. 14. Cap, 


3 

) 


i . 


Syvendc 


Overfte-Lieu- 


Capitainer, 


Majorer af 


tenanter. 
Artilleriet. [ 


General-Audi- 
Overfte- 


tor. 
Lieutenan- 


General-Provi- 
terafFortifi- 


ant-Mefter- 
cationen, 


Lieutenant. 


General-Vogn- 


Mefter. 


General Geval-j | 
tiger. 


General-Adju- 
1 


tanterhos 


enGeneral- 
1 


Feld-Marfchal. 
1 

1, 


Controlor. 1 


1 


1 


Qttendc 
Majorer. 


Capitain Lieute- 


Capitainer * 
General -Adju 


nanter. 


afArtifleriet* 
tanter hos de 
Majorer af 
andre Genera- 
Fortificatio* 


ler. 
nen* 


General -Adju- 


' 


Stald-Mefter. 


tant- Lieute- 
Over-Tbg- 


nant. 
Mefter. 


Qver-Qyar- 
Controlor. 


teer-Meiter. 


Over-FifKal, 
! 


Betale-Mefter. 
. /V» 

Klafle. cm 10 11 12 13 14. Cap. Om Rang-Diftin£l. i Rusland. 43 ^ Tom. I. 
_____ . 

Capitaineraf IVice-Praefident ved/Hof - Mefter 
anden Rang, jHofRxtren. jhos Keyfe- Controlor. Over - Secretacrerne 
ved Krigs - Amirali- 
txts- og de udenland- 
fke CoUegier. 
Executor ved Sena- 
tet. 

Rigs-Over-Fifkal. 
Procurer ved Hof- 
Rxtten. 
/Ceremonie-Meller* Klafle. 

Gapitainer af 
tredie Rang. 
Skibs-Byg-Me- 
fter. 

Betale-Mefter. 
Over Fif kal. Under - Stadtholder , 
eller Vice-Guvernbr, 
iRefidencen. 
Oeconomie-Holder. 
Regierings - Raad i 
Guvernementerne. 
Over - Director over 
Tolden og Accifen i 
Refidencerne. 
Over - Lands Dom- 
mer i Refidencen. 
PrsfidentafMagiftra- 
ten i Refidencen, 

E e 2 rinden. 
Liv-Medicus 
hos Keyfer 
rinden. Tifulajre 

Kammer- 

Herrer, 

Hof-Stald- 

Mefter. 

Hof-Intcn- 

dent. Nien« 
Tom.I. 436 0mRang-Diftinft. iRusland. 14. Cap. Capitaincr. 

Flygel-Adju- 

tanterh OS Gc- 

neralerne. 

Adjuranter hos 

General- Lieu- 

tenanterne. 

Over-Proviant 

Metier. 

General-Sfabs- 

Q^arteer-Me- 

fler. 

Over-Auditor. 

Feld-Poft-Me- 

fter. 

General -Piofos. Lieutenanter. Niendc 

Capitain- 
Lieutenan- 
ter af Artille- 
riet. 

Capiraineraf 
Fortificatio- 
nen* 

Over- Audi' 
tor. 

Qyarteer- , 
Mefter. 
ComroiiTa- 
rier ved Krut 
og Salpeter* 
Verkene* 
Over cm 10 11 12 13 14. Cap. Om Rang-Diftina.iRus1and.437Tom.I. Capitain- Lieu 
tenant -Meftere 
af Galeyeme. Over-Commiflarier 

Collegierne. 

Affeflbrer i Coliegi 

erne. 

Over - Proviant - Me- 

fteri Refidencerne. 

Over-Secretair i de 

andre Collegier. 

Secretair i Senatet. 

Over-Bierg-Mefter, 

Over-Vardein. 

' O ver-Mynt-Mefter. 

Hof-Raad. 

Infpe£lor over Sko- 

vene, 

Voivoder, 

Titulaer Raader. 
Sekretaerer i de to 
Krigs og iiden-Land- 
fke Collegier, 
Over-Rente-Mefter i 
Guvernementerne. 
Politic- Mefter i Re- 
fidencerne. 
Borge-Meftere i Re 
fidencerne. 
Lands - Dommere 
Provincerne. 
ProfeflTorer i Acade 
mierne. 

Ee 3 ■I Hof» Jaeger- 

Mefter. 

Hof Cere- 

monie-Me- 

fter, 

Over-Kyk-'' 

ken Mefter* 

Kammer- 

Junkere* ii Tien- Tom, 1, 438 OmRang Diftinft.iRusland. i4.Cap« Capitain-Lieu- 
tenanterf Under-Lieutenanter. f 
Tiende 

Lieutenantcf 

af Artilleries 

Capitain- 

Lieutenanter 

afFortifika- 

tionen. 

Auditpr.' 

Tog-Varte- 

re. 

Over-Vogn- 

Mefter. 

Capitain 

over Haand* 

vetks-FoI- 

kene. 

DoStox cm 2 3 f 9 10 11 12 13 i4.Cap.OmRang-Diftina:. i Rusland. 439 Tom. I, 

IDoftorer af alle Fa- 

cultxter, fom er i 

Tlenneften. 

Archivarius vedbeg 

geRigs-Archiverne. 

Transktorerne ' og 

FrotocoUifterne i Se- 
nate!. 

Skat - Mefteren [ ved 

Mynten. 

Aflefforer ved Hof- 

Rxtterne i Refiden- 

cerne. 

jDireflorerne ved Li- 
jcenten i Havnene. Klafte* 

Lieutenantcr. Sekretzrer ved de an- 
dre Collegier, 
Borge-Meftere i Gu- 
vernementerne. 
Translatorer i Krigs- 
Amiralitaets-og uden- 
landfke Collegier. 
Protocollifter i de 
famme Collegier. 
Over- Oeconnoinie- 
Commiflarius i Col- 
legierne^ 

Over -Commiflarius i 
Guvernementerne. | 11 ■m 

'III! ":i, Ee Elievte Tom. I. 44oOmRang-Diftin£t: iRusland. 14, Cap. Lieutcnanter. Fxndriker* Under-Lieute- 

nantet* 

Flygel'Adja- 

tanter hos Ge- 

netal-LieutC' 

nanteine* Ellevtc Tolvte 

Under-Lieu* 
tenanter af 
Artilleriet. 
Lieutcnan- 
ter afFortifir 
cationen, 
Lieutcnan- 
ter afVogn- 
Staben. 
Vogn-Me» 
ftere* 

Trettendc 

IStyk-Jun- 
Ikere, 

Under-Lieu* 
cenanter ved 
Fortificatio- 
nen» Afleffo- 1 4. Cap. Om Rang-Diftin£t. i Rusland. 441 Tom. I* Klafle. 

Sekretzrer af 
Skibene, 

Klalfe, 

Under - Lieute 
nanter. 

Skippere affSr- 
fteKang. Afleflbrer i Hof-Raet- 
terne. 

Over Tiender, 

Bierg Mefter. 

lOver-Probcrer. I Klaflc* -jSekrefaErer ved Hof- 

jRastterne i Cancelier- 

ine og Guvernemen- 

rerne. 

Kacmmereri Collegi- 

erne og Raad-Maend 

i Refidencerne. 

Mynte-Meftere* 

Forft-Meftere. 

Hytte-Forvaltere* 

Mark- Ski Here. 

Sekretaerer i Provin- 
cerne. 

Mechanikus. 
I'oft-Mefter iSt.Pe- 
tersborg og Riga, 
Translatbrer og Pro- 
tocoUifter i CoUegi- 
erne, 

Aftuarius og Regi- 
ftratorJ Senatet, 
Ee f Hof-Junkere 
Hof-FelfKix- 
rer. « II § Fior' cm 10 11 12 13 iiilf Tom. I. 442 Om Rang-Diftinft. i Rusland. 14. Cap. 

Fiortendc 

Fxndriker* ^ . Faendriker 

Flygel-Adju- vedForufi- 

tanterhosGe- cationen* 

neral-Majorer- 

neogBriga- 

dererne. 

Stabs -Furerer. Klafle. ^i 


^^^^^^^ r~- 
j4.Cap. OmRang-Diftinft^iRusIand. 443 Tom. I. 
Kaffe. 


-;. .,, ., 


Commiffariet 


Kommiffarierved 


Hof-Kapel- '^^p ^ 


ved Skibene, 


CoUegierne. 


Mefter. , M T^t ^ 


Skippere af an- 


Fifkaler ved Hof-'Pafernes \ 


if' IE 


den Rang. 


Rztterne ogiGuver- Hof-MeAer. \ 


IL^t:^ 


Konftabler. 


nementerne. 


Hof-Secre- i 

taer. f 


1 Ifll^^ 
Kzmmerer i Provin- 


1 ^^H^^^^ ^ 
cerne. 


Hof-Biblio- ;, 


Land-Commiffarier. 


thekarius. 


'^^^^^^^^^^^^= 
Afleflbrer i Provinci- 1 Antiq varius. « 1 


^ 

'^^H^^^^ ^ 
al-Raetterne* 


Hof-Kaem- i 


I ^BLf^^^^E~ 
Archivarius. 


merer. ' 


(^ , 1 
A6luarius. 


Hof- Auditor i 


^^^^^^^^^^^^^^^ 


' 


Regiftrator og Bog- 


Hof- Qvar- ' 


1 ^l^p 
Holder ved CoUegi- 


teer-Metter. - f 


IHbIH^^ ^ 
erne. 


Hof-Apote- \ 


1 ilEBfe^ 
Land-Rente»Mefter. 


Ker. Ji 


^^^^^p— 0^ 
Poft* Mefter i Mo- 


Slot-Foget. ■ j 


^^^^^E- 
f kov , og andre Stae- 


Hof- Toy- 1 


^ — CO 
der,hvor dererGu- 


Mefter. 1 


vernorer, 


Kabinets- 


I^^^^^E~ 
CoUcgie-Junkere, 


Gureer. 
Mund- 


'^ — ^ 


a* ■ ' ■ 
Skienk. 


^ — ^ 


Br 
Kykken'Me- \ 


^^^^^^^^^^^^^1^^ 


H 
^^^^ ^^^^^ ^ 


H ' 
Keller - Me- ; n u tiiirt^^^^^ 


■ 


- 


fter. _ _ I 


IH^^^^^^^H^^ 


^v ^ 


_^ 


Exercitie- | 
Mefter. | 


1^ — ^ 


■ 
Hof-Barbeer. 1 


1^ — ^ 


1 


Denne 11 

1 
cm : 


2 3 


L 


15 6 7 


8 9 10 


11 


12 Tom, 1«444 OmRang-Diftinfl.iRusIand.14.Cap. 

DcnneRang-Forordningtilfoyes fol- 
gende Pundler , hvorefter enhver 
haver at r«tte fig. 
I. 
Drindferne af Vores Blood faa og alle, 
fom er formxlede med Vores Princefler, 
fKal i alle Tilfselder have Fortrin og Rang 
for alle Fyrfter og hoye Betjentere i det 
RusfifkeRige. 

2. 
S6e - Officererne reguleres i Comman- 
doen faaledes med Land-Officererne , at , 
naar dc har lige Rang og Alder med hver- 
andte, faa Ileal Spe-Offirererne comman- 
dere over Land-Officejerne til Vands , men 
Land-Officererne over S5e-Oiiicererne til 
Lands, 

Hvo, fom tillegger fig mere .Ere end 
bans Carafteer udfordrer eller felv indta- 
ger en Plads, fom er hoyere end den, 
hvilken ham tilkomraer , ftial for hver Gang 
mifte to Maaneders L6n. Men fxulde 
nogen tienne uden L5n , faa fxal han be- 
tale faameget, fom den nyder Lbn, der 
har lige Caradeer med ham : da den tre- 
die Deel af Straf-Pengene hbrer i begge 
Tilfaelder til Angiveren , og det ovrige 
falder til Hofpitalet. Dog er denne Rangs- 
Ohfervarion ey at forftaae om deslige Til- 
faslder , da nogle kommer tilfammen alle- 

nefte 14. Cap. Om Rang-Diftinft. i Rusland.445 Tom. I. 

nefte fom gode Venner og Naboer, ellet 
og i ofFentlige Forfamlinger , men om 
Sammenkomfter i Kirken ved Guds-Tign- 
neften, og ved Hof-Ceremonierne, faa- 
fom naarAmbafTadorerhar Audience, ved 
anfeelige Gieftebud , ved Fbrfaralinger , 
fom fkcer paa iilmbedets Vegne , ved 
Brylluper, ved Daab og Liig-Begacngelfe, 
3g ved deslige publike hoytideiige After. 
Samme Straf er ogfaa den underkaft,fom 
afftaaer fit Staed til en ringere af Rang : 
hvilket Fifcalerne bor flittig iagtrage, paa 
det at Lyften ril at tienne kand derved 
formeres, og Mren tilJeggcs den, fom 
den tilkoramer , og ey en uforfKammet 
Pralere. Bemeldte Straf er baade afFru- 
entimmer og Mands-Folk at fordre i be- 
rorte Tilfaclder, 

Under famme Straf CkaI ingen antage 
fig nogen Rang, indtilhan kand fremvife 
tilbSrlig Forfikring om hans Cara£tcer. 

f. 
Iligemaade fKal ingen fordre Rang efter 
den Carafteer , fom han bar forhverveC 
fig i fremmed Ticnnefte, indtil Vi hat 
confirmeret ham bans Carafteer; hvor- 
med Vi er findet at benaade enhver efter 
hans Meriter, 

Uden Patent kand AffKeden ingen Rang 

give. li I II' ill Tom, I, 446 Om Rang-Diftinft. i Rusland, 14. Cap. 

give , raed mindre den er udgiven under 
Vores egen Haand. 

Alle vEgre-Koner ftal regulere fig efter 
deres Msnds Rang, og hvisjde derimod 
handler, erlegge famme Straf fojtj Msn- 
dene. 

Omendficiont Vi tilftaaer de Rusfiffce 
Rigs-Fyrfters, Grasvers. Baroners, anfee*. 
lig AdelsogBetienteres SonneriHenfeen-' 
de til deres Herknmft og Fsdres Betien- 
ning frie Tikrin i de offentlige Forfam- 
linger, hvorHojffeter, frem for andrerin-" 
gere Stands - Perfoner , og gierne feer, at 
de i alle lilfaelder bevifer deres Duelig-, 
hed frem for andre *, faa giver Vi dem dog 
ingen Rang , faalxnge fom de ey vifer os 
og Faedrene-Landet Tiennefte, og der- 
ved forhvcrver fig en Carafteer. 

Derimod fkal alle Jorafruer , hvis Fae- 
dre er i den forfte Rang , have Rang over 
alle Koner af femte Rang: Jomfrueme, 
hvis Fasdre er i den anden Rang , have 
Rang over alle Konerne af fiette Rang: 
Jomfrueme, hvis Faedre er i tredieRangt 
have Rang over Konerne af lyvende 
Rang : hvilke de andre folger etter Ran- 
ge"* 

Koner 14 Cap. Om Rang-Diftina. i Rusland. 447 Tom. I. 10. 

Koner og Jomfruer ved Hove f kal , faa- 
laenge de virkelig ftaaer i dercs Bctiennin- 
ger , have folgende Rang. 

Over-Hof-Mefterinden hos Hendes 
Majeftaet Keyferinden har Rang over alle 
de andre Fruer. 

De virkelige Stats -Damer hos Hendes 
Majeftxt Keyferinden folger de virkelige 
Geheime-Raaders Fruer* 

De virkelige Kammer - Jomfruer har 
Rang med Coliegie - Pracjfidenrernes Fruer» 

Hof - Fruer har Rang med Brigadeer. 
Fruer. 

Hof - Jomfruer har Rang med Oberft* 
inder, 

Hof-Mefterinden hos vores Keyfcrlige 
PrincefTer har Rang med de virkelige Stafs- 
Damer hos hendes Majeftst Keyferinden. 
Hof-Jomfruerne hos deres Hbyheder de 
Keyferlige PrincefTer folger Hendes Ma- 
jeftacts Keyferinden'- Hof Jomfruer. 
II. 

Alle Betienteres, Ruflers og Udlxnde- 
res,fom ftaaer i de forfte otte Klafle*, 
.ffigtc Born og Efterkomraere 1 kal til evig 
Tiid holdes i alle^re-Tilfsldcr og Avan- 
cemems lige med den befte aldfte Adel , 
fkiontde er ey af Extra ftion , cy heller 
af kronede Hoveder ophbyede i Adel- 
Standen , eller forfynede med Vaaben. 

13. Naar !' Tom. I. 448 O™ Rang-Diftin£t. i Rusland. 14. Cap. 12. 

Naar nogen Betientere forvalter to el- 
ler flere Embeder , ellererholderenhbye- 
re Rang end der udfordres i det Embede, 
hvilket han forvalter , faa fkal ban i alle 
Tilfarldei nyde fin hoyere Carafteers 
Hang , undtagen naar han forrjEtter fit 
ringere Embede , da han har ikkun den 
Rang, ihvilken det Embede ftaaer,{om 
han expederer» 

Efterdi Civil-Embeder har ey yaerettil- 
forn regulerede, faa at naeften ingen, i 
det ringefte gandfi<e faa, har tient fig op 
neden fra i den behbrige Orden, men 
Nodvendigheden udfordrer nu at ogfaa 
have hoyere Civil-Betienninger , faa ftal 
der fees paa enhvers Dygtighed , cm han 
endog tilforn havdeirigen Cara£leer havt, 
Og faafoii det maatte fmerte Militaer-Be- 
tienterne-, lom i mange Aar ved befvaer- 
lig Tiennefte bar erholdet deres Rang, 
hvis de faae andre uden Meriter at agtes I 
lige med eller hoyere end de : faa iKal 
enhveri fin Stand fortienne fin Carafteet 
efter Aarene faaledes , fomherefter folger. 
Til hvilken Ende fkal udgives af Sena- 
tet til Over - Fifikalen alle deres Navne, 
iom er ey efter denne Orden Komne til 
Civil - Betienninger , paadet at FifKalernc 
kunde fee til , at Rangene maatte i agt ta- 

ges i4.Cap. Om Rang-Diftinfl:. i Rusland. 449 Tom, I.' 

ges efter denne Forordning. Og paa det 
at Vacancerne herefter i lige faadan Or- 
den fom i Krigs-Tienneften maatte belkt- 
tes, faa fxal herefter i Stats-CoUegierne 
holdes fex eller fyv Perfoner eller flere 
fom Collegie-Junkere, og ey flere anta^ 
ges udenatdet fdrftforefporges. 

14. 

De Adelige Born fxal avancere i Cclle-j 
gierne fra neden op, og begynde fom 
Collegie-Junkere , hvis de fbrud bar ftu- 
deret, er examinerede af Collegiet, fore- 
ftillede Senatet og hsr faaet derover de- 
res Patenter. Men de, fom ey bar ftu- 
deret og formedelft Mangel paa faadan- 
ne, fom bar ftuderet, antages, de be- 
gynder lom titulaere Collegie - Junke- 
re, og forblivCr udenRang indtil det Aar, 
da de bliver virkelige Collegie-Junkere »^ 
nemlig: 

Som Corpovaler cet Aar, 
Som Sergeanter eet Aar, 
Som Faendriker eet Aar fex Maaneder, 
da de er virkelige Collegie-Junkere » 
Som Lieutenanter eet Aar , 
Som Capitainer to Aar , 
Som Majorer to Aar. 
Som Overfl:e-Lieutenahter to Aar. 
Som Overfter tre Aar fex Maaneder. Fr 5 Cor-: 


Tom. I. 4fo Om Rang-Diftina:. i Rusland. 14. Cap. 

1 Corporal- og Sergeant - Aarene f kal de 
udkre det, fom Expeditionen iCoUegiet 
udfordrer anlangende Rotten, iligemaa- 
de den udenlia-jdfkeogmdenlandfke Han- 
del til Keyferdommets Opkomft , faa og 
Qeconomien , og derefter f kal de exatni- 
neres. De fom nu kand fatte bemeldte 
Videnfkaber, fkal fendes til fremmede 
Lande for at excolere dem ved Praftiken. 
Og de , fom kand giore noget merkvacr- 
digt i Tienneften , fka! avanceres for de- 
res FliidiigefomdetpJeyer atfkeeiKrigsi 
Tienneften, dog {aaledes, at det ikkua 
kand fkce i Senatet med Vores Under- 
fkrift. 

IT. . 

De Militaer-Bctientere , hvilke er ey at 
Adel og dog forhverver fig Over-OiBce- 
rers I'lads, fkal vkre Edelmxnd , faafnart 
de faaer faadan Caraaeer, iiigemaade og 
deres Born , fom aules i Officeer-Standen. 
Men derlom de efter deres Ophoyelfein- 
gen Born avier, og bar havcnogletil/orn, 
fca fkal eet af dem efcer Faderens Begia:- 
ring adles. De andre faavel Civil- fom 
Hof-Betienteres Born, hvilke er ey af A- 
del, fkiont de bar en Carafteer, er ikke 
at antage for Edel Maend. 
16. 

Efterdi det ey tilkommer nogen uden 
es og andre kronede Hoveder at benaade 

med cm 10 11 12 13 i4.Cap*OmRang-Diftin£t. iRusland.4n Tom, I, med Adel , Vaaben og Signete : det deri- 
inod ofte fiieer , at adfKilIige tiltager fig 
felv Adel-Standen , andre udvaelgerfigef- 
ter egen Behag Vaaben , fom deres For- 
Fsedre ey haver havt, ey heller erdem gi- 
ver af vores Forfarere eller andre kronede 
Hoveder : dertil og nogle underftaaer fig 
ibiant mange deslige Vaaben at udtage fig 
det, fom en regierende Herre eller for- 
nemme Familie virkelig forer; faahar vi 
herved vildet naadeligen erindre dem, 
fom dette angaaer , ar enhver herefter i 
agt tager fig for faadant uanftendigt Vaefen, 
og for den deraf kommende Skam og Straf. 
Derudover tilkiendegives enhver , at Vi 
for denne Sags Skyld har forordnet en 
Herold-Mefter , hos hvem alle b'or angi- 
ve figog forlangeen Refolution , fom fbl- 
ger. Hvo fom har Adel og Vaaben, fnal 
bevife det, om enten han eiler hnnsFor- 
faedre har faaet faadan ^.re-Stand af os el- 
ler vores Forfarere. Kand nogen ey ftrax 
bevife det , faa f kal ham forundes Tiid i 
halvanden" Aar, da. han bor bevife det, 
og Sagen i Mangel af tilftrekkelig Beviis 
foreftilles Senatet , og af Senatec foredra- 
ges OS. Skulde nogen fdge forme delfl 
beviift Tiennefte at Adlcs, faa bor forfl 
hans Meriter confidereres , og , hvis de 
befindes confiderable , foreftilles os ved 
Senater, De, fom har forhvervet fig 
F f 2 Over- ly II Tom, 1. 4f 2 Om Rang-Diftinft. i Rusland, i4.rap, 

Over-Officeers Flads , Rufler og Udlxnde- 
re , Adel og U-Adel f kal imodtage af He- 
rold-Mefteren ec Vaaben efter deres Me- 
riter. Saa f kal han ogfaa give dem Vaa- 
ben, fom, omendfKibnt de har hverken 
giort fig meriteretellerftaaetiKrigs-Tien- 
nefte , dog kand bevife deres Adel af hun- 
drede Aar. Paa famme Maade forholdes 
det ogfaa med UdlcEnderne , Com er i vo- 
tes riennefte, at de bevifer deres Adel 
ved Diploma elier aabne Beviis fraRegie- 
ringen i deres Fiederne-Land. 

17- 
AdfKillige Betienninger er egentlig ik- 
kun Leeji og kand ikke agtes tor beftan- 
dige yEmbeder, faafom: Przfidenter og 
Vice - Praefidenter i Hof-Rxtterne , Over- 
Lands Dommerne, Praefidencen udi Ma* 
giftraten i Refidencerne, Over-Commis- 
farii , Voivoderne i Collegierne, Over- 
Rente -Mefter og Lands-Dommere i Gu- 
vernementerne og Provincerne , Skat-Me- 
fteren ved Mynt-Verket, Diretlioreme 
ved T'ldeni Havnene , Over-Commifla- 
tier af Oeconomien , andre Over-Com- 
Iniflarier i Guvernementerne , AlTeflbrer- 
ne i Hof- RsettenAe, Ksemmerer i Guvet* 
nementerne, Raad-Maend ved Collegier-, 
ne, PoilMeltere i Refideneerne, Com- 
miflarier ved CoHegierne , Kaemmerer i 
» Provincerne , AflefTorer i Pravincial-Rart- 

ternc cm 9 10 11 12 13 1 4, Cap. Om Rang-Diftin£t. i R usiand. 4f 3 Tom* 1. terne ogLand-Rente-Meftere. De, fom 
derfor beklxder difle Erabeder har ikkun 
Rang, faalaenge de forraetter dem, men 
derefter , naar de omvexles eller affkttes, 
kand de ikke nyde nogen Rang mere. 
18. 

De , fbm formedclft deres Overtraedel- 
fer affaettes og offentlig paa Torvet ftraf- 
fes , eller ikkun blottes , mifter derved de- 
res Tirel og Rang, uden faa er, at de af 
OS formedelft deres Meriter igien rettitu- 
eres ved vores egen Haand og Seyl , og 
faadant offentlig kundgidres. Angjaen- 
de dejcn , fom er under Tortur , da ben- 
der det fig ofre ved Torturen, at mange 
slemme Mennifker af Ondfkab trxkker 
andre med ind i Sagen. De , fom pines 
faaledes ufkyldig, kand ey holdes for u- 
aerlige: men dem fkal gives vores Brev 
med egentlig Beviis paa deres Uf kyldig- 
hed. 

19. 

Efterdi ogfaa en Carafteers Anfeelfe 
kand forringes , naar OpfSrfelen i Klaeder 
og Omgang ey ligner den : derimod man- 
ge ruinerer fig felv , naar de forer deres 
Stand virtoftigere end deres Cara£leer og 
Formue tillader det : faa har vi i Naade 
yildet erindre , at man fkal opfore fig i 
Klxder, Eqvipafe og Livre, faalede«fom 
det er enhvers Carafteer anftxndigt. Her- 
F f 3 eftcr •r Tom, h 4^4 Om Rang-Diftintt. i Rusland. 14. Cap, 

efrer har enhver at raette fig og at tsge fig 
vare for Straf og Uhxl. Givet under vo- 
res Underfkrift og Segl i vores Refiden- 
ce Mofkov, udi Preobrafenf ky den 24 
January 1722. Peter. 

Ved Keyferinde CatarinesKroning 
i Mofkov den fyvende May 1724 
blev ogfaa creerede Etats-Raader, da 
de virkelige fik General-Majors , og de 
tituliere Brigadiers Rang, Derer og- 
faa Tiid efter anden fkeet adfkillige 
Forandringer, Com for Exernpelmed 
alle S6e - Officererne , h vorom /eg vil 
paa et andet Stad berette mere , item 
med Hof-Betienterne og andre, og- 
faa Stats Betientere, faafom General- 
Politie - Mefteren , der nu har Rang 
med General Lieutenantero,f,v. 

Det femtende Stykke 

om 

Den Regierende Fami- 
lies Slaegt-Regifter. 

Fra vafa- ¥^et Cf vanfkeligt at forf kafFe en 

Jv^oi/" "^ "S^'S Fortegnelfe paa de Rusfi- 

' fke Stor-Fyrfker in Folodimar I ti\Ba- 

Jilius den Blinde , efterfom der er i den 

hidiudtil bekiendtglorte Ruifif ke Hi- 

ftorie. i^.Cap.Om d. Regier.Fam.Sf^gt-Reg. 4^5 Tom. h 

ftorie cy liden Forvirrelfe i Ordenen 
afde mange ftore og fmaaFyrfter, 
fom har regieret til adfkillige Tidcr 
og p^a adfkillige Sticder. Foruden 
det Regifter, (om findes over dem i 
Rouflets Hiftorie , udgiven under 
NavnafNeftuferanoi, er mig kom- 
inet endnu to andrc til H^nde , fom 
ey ftemmer overeensi Fyrfternes An- 
tal og Orden , f kiont de er alle tre 
lise autentkjve. Men fra Bajjlitisden 
Blinde ksnd de regierende RuHifkc 
Stor-Fyrfter opregnes een efter den 
anden, Thi Bafilius aulede Ivan , 7- 
nian aulede Bafilius lU og Bafilius 11 
aulede Ivan Bafiloviz II Denne Ivan 
BafilovizIU fom efter alle Stegt- Re- 
giftere burde i det ringefte kaldes 7- 
vanll, kaldes dog formedelft den 
gamle Hiftories Uvished af den nu 
vsrende Ruflif ke Regiering Joan den 
forfte. Hvilket kand fees deraf, at 
den unge Ivan, fom regierede efter 
Anna joannovna^ hvis Fader var I- 
imnllU er prjeget paa Mynten dg kal- 
des allevegne Joan III. 

Ivan Bafiloviz 7/fuccedeertes af bans [['^^j/)^" 
Son Foedor Ivanoviz, og ban zi Boris diaeipoc 

F f 4 Foe- droviz. Tom. 1. 4^6 Om d. Regier.Fam.Slaegt-Reg. r f.Cap. gifter af 
Michael 
Foedro- 
viz. foedoroviz Godunov, og han z^BciJili' 
us Ivamviz Skuifkoi. Da derefter de 
Jange og (lore Tumulter med Deme- 
trierne ftilledes , faa udvaldfe ^raen- 
derne til Tfar den Michael Foedroviz 
Romanov, fom erStam -Fader til al- 
le de efterfolgende regierende Herrer 
og Fruer. 

Thi faafom Joan L havde havt en 
Rusfifk Froken ved Navn Romanov 
til ^gte; o^ 6en da v^rende Patri- 
arch var /lift af denne Familie; faa til- 
bod Stsendcrne ham Regieringen* 
Han undficyldtefigmed fin Alderdom, 
Og foresloog Michael Foedroviz lin- 
Son, forfikkrende, at han vilde ftaac 
denne unge Herre bi, faalsnge han 
levede, 

Foedor Nikitoviz Patriarch dode 
Aar 1(5 j 3 , havde havt til Frue Maria 
Joannovna Soltikov , og havde avlet 
med hende Michael. 

Michael Foedroviz fod \S96^ blev 
Tfar l6i? , dode '64/1 havde til Ge^ 
mal i) Maria Valadimorovna Dolgo- 
ruky, Tom han toogtil ^gte } 62 i,og 
fom dode den 18 September 1624: 
2) Endocici Lukievm Strefnev^ med h vil- 

ken ( i5.Cap.Omd.Regier.Fain.Sla?gtReg.4f7 Tom. I. 

ken Gemal han aviede i} Irena fod 
I<?i27, den Danfke Prinds Valdimars 
Bruud, dod 1057: 2) Alexius Mi- 
cHAELOviz, fod den 12 Marcii 1630: 
3) Joan Michaeloviz fod den i Junii 
J (5 j I , dod den 8 Januarii 1 699. 

Alexius M/chaelovizhlev TlarefterOg af a- 
fm Fader 16^5 og dode 1676, Uzn^^^^^^^^' 
havde to Gemaler; i) Maria Illysmviz^ 
Milodavfky^ fom han toog til N.^tQ 
1627: 1) Natalia Ktr'tlovna Narifkin, 
fom han roog til lEgte 1670, og fom 
dode den 4 Februarii 1 (59+ 

Med den forfte Gemal aviede hanMcdh»n» 
\) Alexius Alexioviz ^ fod 1655 og dod ^''^'^'^ *^*" 
I ^ 70 ; 2) Foedor Alexioviz , fo d 1 65 7 , 
blev Tfar 1676, dode den 27 April 
1682, havde havt til Gemal IjEupbfi' 
ma Grufetfky 167 2, dod i68i : 2) 
Maria Matfeovna Apraxin^ fod 1 662 
dod den 21 Jannarii 1716: i)JoanA' 
lexioviz, fod iddj, blev Tfar idi^a, 
dod den 29 Januarii i69<5, havde have 
til Gemal Profkovia Foedorovna Solti' > 
kov, fom dode den 240^ober I7i> : 
4)Tutima: tf)Etidocia: 6^ Michael: 
y^yAnm^ 8) tatarina : p) /W^r/d! , fom 
gik 1 Kiofter j688, var med i inqvi* 
F f 5 fui- i^ i I ib '-^"9 

10 11 12 13 Tom. 1. 4^ 8 Otn d,Regier*Fam.Slaegt- Reg. i f .Cap. 

fitionen I7I? og dode 1 718: 10)50- 
phia , Tom gik i Klofter 1 089 j og do- 
de ''70\. 
Medhans Med hans andcii Gemal TSJatalmKi- 
imdenGe. -/^^^^^ ISIariJkm avlede Tfar Alexius 
Michaeloviz : 1 ) Peter Alexioviz , tod 
den 3 o May 1 672 , dod den 2 8 Janua- 
rii I7if. 2) Natalia fod 1674 dod 
1716 den 18 Junif. Her kommer nu 
toLinier, den ene fra Ivan II. fom 
Tfar Alexius Michaeloviz havde avlet 
mcd fin forfte Gemal , d^n anden fra 
Peter I , fom bemeldte Tfar avlede 
med fin anden Gemal , og fom beggc 
var tillige. Tfarer i Rusland, Deres 
SlsEgt-Regifter er dette. 
<^g ^^ I- ^0^^ Ji- avlede med fin Gemal Pro- 
van II. Jkovia Foedorovna Soltikov : i) Maria 
2) Theodojta, j") Tfareyiz lUia. 4) Ca- 
tarina^ fod den 8 Apriii6p2, tagen 
til ^gte ziCarl Leopold, Hertug i Mek- 
lenborg , den 1 9 April 1716 , dod 173 ], 
efrerladende fig en PrinceflTe ved Navn 
Elifabeth Catarina Krijirina , fom var 
fod i Roftok den 7 December I7ig, 
toog Aar 1 73 j den Rusfifke Religion 
an med dec Navn Anna^ «g dode 
1 746 i Kolmogorod, hvor Hun vari 

Land-- i^.Cap.Om d.Regier.Rim Sl£gt-Reg.4^9 Tom. I. 

Landflygtighed med hencfcs Gemal 
Prinds Aitof! C7/r/i^af Brunfvig-Volf- 
fcnbytfel , med hendes Son , den unge 
^oan, og endnu to andre Prindfer og 
to Princeflers* f ) Jmia , fod den 28 
Jan. 1693 ■. tagen ril /Egte af Friderik 
Vilhelm Hertug i Kurland den 13 
November 1.7 10, blev Enke den it 
Januarii I7t i , blevKeyrerindedenij> 
Januarii i7'J0, file Suveranir^fen den 
25" Februarii /amme Aar 17^0, ogdo- 
de 1740: 6)Prorkovia, fed den 24 
September I6p5, dod den iSOdober 
175T. 

Keyfer Peter I havde to Gemaler , Og af 
1) Eudocia foedorovna Lapuk'm , fom KeyferPc^ 
hantoog til ^ete den 2^ Junii 1689,'"'' - 
lood gaae i Klofter 1 098 1 og fom do- 
de i Mofkov udl September- Maaned 
1731: 2)Catarma Alexiovna , fod den 
avMartii 1 684, tagen til ^:gte afham 
Aar 170s; , kronet i Mofkov den 7 
Mav 1724, blev Keyferlndeefter bans 
Dod den 18 Januarii i7j.S , og dode 
den 6May 1727- 

Med den forfte Gemal avlede banMedhans 
1^ Alexius Sod den igFebruarii idpo, forfte Ge- 
fom toog den 25 Oftober 1711 Char- '"^'■ 

lotte I mi cm 10 11 12 13 Tom J. 46© Omd. Rusfi.Fam Slsgt Reg. if. Cap. hue Kriftine f en VolfFenbyttelfk Prin- 
cefle til ^gte , og dode den 26 Junii 
1718, efterat ban havde avlet roed 
hende i ) 'Natalia , fod i Perersborgdeti 
\2 JuUi 1714 » dod i Mofkov den 22 
November 1728: 1) Peter ^ fod i Pe- 
tersborg den jx Oftober 17 1 f , blev 
Keyfer den 7 May 1 727 , og dode den 
1 9 Januarii 1 7 ? 0. 2) Alexander , fom 
kom til Verden Aar 1692. 

Med den anden Gemal aviede Key- 
fer Peter I j O^nna, fod den 16 Ja- 
nuarii 1708) tagen til iEgte af Hertu- 
gen i Holfteen den 2t May 1725 , og 
dode den 4deMay 1728 , efterladende 
fi^ en Prinds ved Navn Karl Peter 
Ulriki fom nu er Stor-Fyrfte i Rus- 
land. 5) Elifahti fod den ig Decem- 
ber 1 709 , fom nu er Keyferinde : ?) 
Natalia, fod 17 ix , dod 1713. 4) Ma- 
ria, fod den 20 Martil i7l?i. f) en 
Princeffe fod den 1 9 September !7f4, 
begge haftig dode. 6) Peter ^ fod den 
8 November 171 i ? erklasrec til Kron- 
Prinds 1718 og dod 1719. 7) Marga- 

reta(66 og d64j7ld. 8) Pauly fod 
1 7 1 7 i Veflel , ftrax dod. 

Det cm 10 11 12 13 1 67 Cap. Aut. Reyfe fra Pet. til Novog. 461 Tom, I. Det fextende Stykkc 

om 

Autors Reyfe fra Pe- 

tersborg til Molkov og de By- 

er, hvilke han har funden 

under Veys. 

Difle mange ogadfkillige EfterrJEt- Auton 
ninger har jeg tageh Leylighed R^yfc fr« 
til it anfore deraf, at jeg har faaiasnge borgVu 
ophoJdtmig i Petersborgj efterfom jeg Novo- 
har ey kundec finde noget andet faa S'"**- 
beqvemt Stxd til dem herefter. Min 
Reyfe fra Petersborg til Taverov og 
dcrfra til Aflbv gik for fig forft udi 
Martii Maaned Aar 1737, da jeg kort 
tilforn var antagen til Secretaire hos 
Vice-AmiralBredahl vfom, efterat han 
Aaret tilforn med den Taverovfke 
Flodehavde contribueret det meftetU 
at erobre Asfov , var om Vinterenkal- 
den til Petersborg, der Perfonlig at 
giore ny Forslag og at hente ny Or- 
dre, og'nu fidft i Februarii Maa- 
ned reyfte haftig tilbage til fin Com- 
mando. Jeg fuldte ham derfor af- 
ter i Selfkab med en anden'Lands- 
mand, vcd Navn Krufe , fom var 

Lieu- ''^k iTom. 1.462 Aut. Reyie ffj Fee tilNovog. 16, Cap. 

Lieutenant ved Floden, og nubeor- 
dret at begive figtil Aflbv medadfkil- 
Ijge Matrofer og Soe-Soldatere, faa 
og en ftor Deel jern paa mere end 200 
Slseder. Vi reyfte derudover ikkun 
langfom , dg kom over adfkilligeRus- 
fifke Lands-Byer den femte Dag an i 
Novogrod , fom ligger heaved 200 
Verft fra Pefersborg, Jeg har i Sin- 
dc at give et Begreb om de Byer , fom 
jeg har fundcn under Veys paa mine 
Reyfer i Rusland; oghcrtil finder jeg 
nodigt forud at forklare , hvad jeg for- 
ftaaer ved Rusfifke Hufe , Byer og 
Lands-Bycr, 
RuffifK £)gf gj. ey fynderUg brugeligt i Rus- 
By'gm'ng land at opfore Bygnmgerne afSteen; 
paa Lan- thi , Haar jeg undtager nog!e hundre* 
de i Petersborg , n^ften ligefaa mange 
adftrodte hift og her i Mofkov, og 
Kirkerne i begge difTe Byer , faa og 
nogle faa Kirker og Kioftere 1 de andre 
fornemmefte Kiob - St^der , faa An- 
des ey mange grundmurede Hufe i 
detovrige hele Land. Dette slutter jeg 
deraf, at jeg har paa mine vitloftige 
Reyfer foruden denysbemeldte ikkun 
funden eet enefte Grund-muret Huusj 

Com ict 1 3- Cap* Aut, Reyfe fra Pet. til No vog. 46 3 Tora. I. 

fom ftaaer i Tula og tilhorer den ri- 
ge Demidov , fom jeg og der befogte^ 
AUe andre Hufe i de Rusfifke Kidb- 
Stacder og Lands - Byer er bygte af 
Tras paa denne efterfolgende Maade. 
Efterac Grunden er planeret , faa hen- 
Jegges to Bielker lige over for hver- 
andre , faa breed fom Stuen fkal \x- 
re , og tvert over Enderne af dem i- 
gicn to andre. Alle difTe runde Byg- 
nings-Bielker er faajedes forud udhug- 
ne, at ey allene de, fom Jigger tvert 
over Enden af dc andre, kand pafTe 
noye md iden udhugne Huuining, 
men og de , fom fiden legges langs 
over hverancke, har osfaa'en Huui- 
ning , i hvilken de kandligge. Efter- 
at de forfte fire Bielker er Jagc til 
Grundvold, faa flroes overalt Mos 
ind i deres Udhuulning , og legges 
paa felvfamme Maade fire andre Biel- 
ker oven paa dem ; hvilket man igien- 
tager faa knge , indtil Stuen bllver 
iaa hoy fam den bor vasre. Da ftaaer 
den aldeles tast og faft uden at v^re 
vedSoraellerTrs-Nagler tiifammen- 
bunden, Gulvet legges i den med 
lofe Flyleaf og til halvandcn til halv- 

fierde 10 11 12 13 Tom, I. 464 Aut. R6y fe fra Pet» til Novog. i €. Cap. 

fierde Alen fra Jorden, omtrentimel- 
\em den femte og fiette indtil den fior- 
tendeBielke. Dortn udhuggesimod 
Gaarden , ungefier halv - tredie Aletv 
hoy og fern Qyarteer breed , og har u- 
den for fig en ophoyct Plads ogfaa af 
Tr», paa hvilken man kand rorefig, 
forend man gaaer ned af Trappentil 
Gaarden. Denne Plads kaides Kreliz , 
og har over fig Tag med tre fuFd- 
komne Vagge af BieJker, men ikkun 
en halv V^g ud imod Gaarden hen 
til Trappeii. Den rxtte Stue felv er 
imellem J og 6 Alen hoy ; har et txt 
Lofte og derOver et Tag af tynde 
Filler eller Spaaner , lagte paa fmaa 
Spa?r og med S6m fafl: slagne. I Sta?* 
den for Vindver er der udhugne paa 
Stuen tre Huller ud imod Gadenog 
eet ud imod Gaarden taet Ved Porten, 
og det faaledes , at af de tre Huller i' 
mod Gaden er det meliemile detftor- 
fte, moxen tre Qvarteer i Qvadrat* 
Det har enren et Vindve eiler dogi 
det ringefte en Tr« - Laage med en 
Glas-Rude midt udi , er ogfaa udhug- 
get noget hoyere Op end de andre, 
fora alle tre er hver for fig i det hoye* 

fte i6.Cap. Aut.ReyfefraPet. HlNovog* 465^ Tom, !» 

fte ikkun eet Qvarteer i Qvadrat , og 
forvares med en Trs-Slaade , at fky- 
de inden til frem og tilbage. Naar 
man kotnmer ind ad Doren fra Kre- 
litfen ^ faa har man ftrax ved den ven- 
ftreHaandBager-Ovncn, fomihdta- 
ger juft den fierde Deel af Stuen, og 
er fiad oven paa. Rundt omkring 
fra Ovnen til Doren eren ubevsegelig 
Tras-Bsnke. Og i det Hiorne , fom 
ftaaer fkraa oyer for Ovnen , finder 
man Bordec, hvijket er i en aflang 
Firkanr. I famme Hiorne , ungefsc 
en Alen hoyere end Bordet , ftaar 
Guden eller Billedet , giort af. Trx i 
en Firkant, halvanden Qvarteer hoyt 
og breedt og bemalet enten med Chri- 
ftus paa Kaarfet eller Jomfrue Maria 
eller andre Helgene. Over det Hior- 
ne af Stuen, fom er ved den hoyre 
Haand, naar man kommer ind ad 
Doren , er et Mellem - jLoft lidc 
hoyere end Ovnen , paa hvilket de 
Folk af Hufet legger fig hen at fove , 
fom kand ey faae Rum oven paa Ov- 
nen. Paa Bsenken i det famme Hior- 
ne er henlagt de Ting, fom ey altiid 
bor v«re ved Haanden* Og i dec 
Gg Hiorne m Tom*!, 4^6 Aut. Reyfe frd Pet, til NSvog. i6. Cap, 

■ — "\-" ^ ii . i . 

Hiorhe llcraa over for findes de Ting 

og Kinder, ibm naeftcn ftedfe bruges. 

For at gi ore dette t ydeligere , faa kand 

det forklares faaledes. Naar for Ex- 

cmpel Stue-Doren ftaaer imod Syd- 

Veft ; faa ftaaer Ovnen i det Hiorne 

af Stucn, fom ligger imod Veftenj 

Mellem-Loftet , hvorpaa Folket fover, 

i det Hiorne imodSyden: Bordetog 

Billedct i det Hiorne imod often : og 

det Hiorne endeJig, i hviiicet Huus* 

Holdningen fkeer , hvorMand, Kos< 

neog Born fidder, hvor dc ved Ov- 

nens Mund kaager o.(. v. ligger imod 

Norden, Midt i Stuen ved den ene 

Kant af Ovnen ftaaer en ftor Balle, 

bvorover henger en Steen - Krugge 

med recnt Vand , hvormed Folket 

toer fig ved alJe Leyligheder. Man 

finder i Rufferncs Hufe hverken Speyl 

eller Stole, cller Kifter, eller Skrine 

elier Skabe, cller Scnge-Stader og 

Senge - Kl£eder eller andre iaadanne 

Mobler fiere , end de , fom her er opre- 

gnede. Dog feer man hos dem ogfaa 

Vugger, fomergiorteanderledesend 

paa andre Stsder. Der er nemlig en 

Stang ^dt feft under Mellem-Loftet, 

ligc- cm 9 10 11 12 13 1 6. Cap. Aut. Reyfe fra Pet. til Novog. 4^7 Tom. I* 

ligefom det bruges gemeenligen ved 
Dreyer-Benke. Og fra denne Stang 
gaaer en Snor ned , i hvilken henger 
en liden aflang-rund Kifte giort af 
Spaand. Heri ligger Barnet , indvik- 
leti Klude uden Senge-Klaeder, La- 
gen eller andre Tilberedelfer , og gyn- v 
ges uden at giore Allarm op og ned, 
frem og tilbage. 

Foruden denne ftore Stue, i hvil- 
ken den Rusfifke Bonde med aid fin 
Familiegemeenligaf fern til otte Per- 
foner forer fin hele Huusholdning , 
har han ogfaa lige over for fig paaGa- 
den en liden Stue, hvor han i adfkil- 
lige Rum forvarer fine Gryyn , Pro- 
viant og Korn, fom han har aftaar- 
fken. Derforuden giemmer han og- 
faa adfkilligc i det Rum , fom er imel- 
lem Grunden og Gulvet i den ftore 
Stue, hvor han ogfaa opklaskker dec 
unge fmaa Qyaeg om V interen og For- 
Aaret, og kand last komme dertil, 
faafom alle Fia;llene i Gulvet er lofe. 
Kielder bruger han ey , thi han maae 
iaavel fom Borgere kiobe aldt 61, 
Mood 0^ Brasnde-Viin i Kroernc, og 
maae behielpe fig daglig med den Rus- 
Gg 2 fifke 111 Tom. I. 4^8 Aut.ReyfefraPet. rilNovog, 16. Cap. 

fifke Drikke kalden Qvas , hvoraf et 
Kar ftaaer ftedfe fuldt oppe i Stuen. 
Er Bonden riig, faa bygger han end- 
nu en Stue ved Krelitfen ind imod 
Gaarden , lige over for Huushold- 
nings - Stuen , faa at Krelitfen er imel- 
lem dem begge: og i denne Stuefor- 
varer han fine befte Varer. For He- 
llene og QvjEget bar han ingcn Staid 
eller befyndeHigt Huus, men ikkun 
et halv-Skuurlige over forHu/et JangS 
ned ad Gaarden , faa at Porten og Ind- 
farten er juft midt imcllem Hufet og 
Skuret. Gaarden er derfor juft faa 
breed fom Hufct, Porten og Skuret 
tilfammen , men gaaer ofte dybt ned 
imod Marken, Den er ey broelagt, 
men derimod nsften tre Qyarteer dybt 
ftedfe beftroen med Straa: baadefdet 
af den, fom ftaaer under Skuur for 
Qyaeget, Slajderne og Vognene, og 
det fom ligger under aaben Himmel 
Og denne Stroelfe fores aarhg ud til 
r^tte Tider i Srsden for Gioding, 
faafom den og er beblandet med Gio- 
dingen af Qysget. Thi forfte Gang 
beftroes Gaarden ikkun med lidct 
Straa, og naardet da bliver alt for 

u-reent 1 6. Cap. Aut. Reyfe fra Pet. til No vog, 469 Tom, I. 

u-reent at gaae , faa beftroes den end- 
nuanden Gang, og faa videre indtil 
Stroelfen bliver Taa hoy , at den maae 
fores ud pea Marken. Ved Enden af 
Gaarden ind imod Marken ftaaer det 
utaarfkne Korn, Hoe og det endnu 
ey opbrugte Straa i Stakke under aa- 
ben Himmel. Undertiden findes der 
ogfaa en liden firkantet Indhegning 
for ungeKalve, faa og en andenFor- 
raads • Stue end de for bemeldte, cller 
Bag-Stue for fattige Folk, item i de 
Sydlige Dele af Rusland et Stykke af 
en Have. 

At jeg faa vitloftig har befkrevenogi 
en Rusfifk Bonde-Gaard, komrncr^'°^- 
mig igien til Nytte deri, at jeg faa- ^'^'^""''• 
meget defto fnarcre kand blive f^rdig 
med de andre Bygnfnger, Thi faale- 
des,fom Bondens Gaard er, faaledes 
er Ogfaa en ftor Deel af Edel-M^nde- 
nes og moxen alle Forvalteres, Pra?- 
fters, Kiob-Stffd-Mandens og alle 
faadanne Folks flere. Er der nogen 
befynderlig riig Mand i Kiob-Stasden 
eller fornemmc Edelmand paa Lan- 
det; faa beftaaer Hans Hufes Forf kiel 
ey deri, at det er mere end eet Loft 
Gg 3 hoyt, m ,Tom«I« 470 Aut. Reyfe fra Pet. til Novog* 16. Cap 

hoyt, er bygt af anden Materie eller 
mecf en anden Indreetning, eller har 
mere og bed re Leylighed. Men For* 
fkiellen beftaaer i det hoyefte deri 1) 
at han kand have rigrige Vindver i 
Stuen: s) at da Rogen ftaaer, naar 
der giores lid i Ovnen, rundt om- 
kring i den halve overfte Deel afBon- 
de- Stuen og trskker ud igiennem, 
. Rog-Huller under Taget; faa kand 
han have en Sfcorfteen over Ovnenj 
hvor Rogen kand gaae ud , Jigefom i 
andre Lande er brugeh'gt : 3 ) at , da 
Bielkerne, af hvilke Hufene bygges, 
cr hos Bonderne runde , ligefom Tra- 
erne hugges om i Skoven , undtagen 
at Barken er affkallet, faa kand han 
|ade dem huggeglafteinden til ogun- 
dertiden baade uden og inden : og 4) 
at han kand have et Skillerum af Fi£Bl- 
!e midt igiennem Stuen faa hoyt fom 
Ovnen. Vel rafineres der i Peters- 
borg og Mofkov paa dlfle Bygninger, 
da man fitter eenStue op tast ved den 
anden , og faaer faaledes et Huus af 
mange Kammere og Stuer: hvoridls- 
fe to Byer efterfolges' af de fornem- 
RiefteEdelmiend paa Landetjfaa og 

de 1 6. Cap. Aut Reyfe fra Pet. til Nevog. 4* i Tom, I. 

de andre Kiob - Staed'er. Men slrge 
raette magelige Bygninger kommer 
en fremmed Reyfende i Rusland faa 
fielden for , ar han ey laet merker det, 
undtagen , at han hos een elltr anden 
Borgere kand finde en befyndcrlig 
Bad-Stue bygt for fig ielv, og foru- 
den Borgerens egen Stue , fom under* 
tiden bar Skorfteen og Vindver, end- 
nu en anden Bonde-Stue nedre i Gaar- 
den for Folket. I Mofkov bygger 
mange af de Fornemrae ligefbm paa- 
Landet faaledes, at forudendetHuus, 
hvilket dc felv beboer, og fom er i 
Mofkov gemeenligaf Steen eet, idet 
hoyeft to Loft hoyt, lader de rundt 
omkring opfore af Tr^ paa eet St^d 
et Kykken , paa ct andet Staed en Staid, 
paa det tredie Stasd et Vogen Skuur , 
paa det fierde-St«d en Jis-Kielder, 
paa det femteStsed et Forraads-Huus, 
paa det fiette Staed en Stue for de for- 
nemmere Beti^ntere , paa det fy vende 
St«d en Sort-Stue for de andre Betien- 
tereo r.v.hvorudover faadant etHuus 
fecr langt borte ud ligefom en liden 
Bye, og kofter dog ey faamange Pen- 
ge fom undertiden et Huus i en an- 
Gg 4 den i Ohijia- 
Kielderc. 
Tom. I. 472, Aut. Reyfe fra Pet. til Novog. 1 6. Cap- 
den txt beboet Bye, hvilket ikkun 
indtager den tiende Deel af Pladfen. 

Da jeg erindrer mrg herJis-Kielde- 
re, faa vil jegey forglemme atberst- 
te, hvorledes de eroveraltiheleRus- 
land i Byerne og paa Landet ved al- 
leKroerne o, f v. meget brugeljge, og 
by%ges paa denne fofgende Maade. 
For/i graves en dyb firkantet Kielder 
ne4 i Jordan vel hen ved fex Alen, 
Dernajl bektedes Siderne af Kielde- 
ren med dobbelte BielKer , een oven 
paa den anden , ligefom Hufene byg- 
ges. Vtdere legges et Gulv i Kielde- 
ren af Bielker omtrent halv anden A- 
len fra Grunden, paa detat Vandet, 
fom om Sommereii fmelter af Ifen , 
fkal ey blive ftaaende, men kandfly- 
de der igiennem og trskke ned i Jor- 
den. Endelig lukkes Kfelderen til 
med et Lofte af BielKer lige med Jor- 
den, og bygges derover et Skuur, 
fom kand tillukkes. Naar nu For* ' 
Aaret kommer, faa fyldes denne Kiel- 
der med lis ogSnee:og indpakkes deri 
Foraars-ollet , hvoraf man oifi Som- 
meren igiennem Laagen paa Kielder- 
Loftet ophenter een Tonde efcer den 

anden i6. Cap. Aut, lleyfe fra Pet. f I'i Novog. 473 Tom. I. 

anden : og betienner fig derforuden 
af Ken iaameget (ommanlyfter. Baa- 
de I Skuret over Kieldcren faa og i 
Kieldcren felv hcnges de Ting ind, 
fom ellers i Heden kand ikkeforvares 
Isnge. 

Om den Ruffifke Bygning maajeg ingen 
endnu erindre een Ting, fom er, at /"p"^*""^ 
Hgeforo den udfordrer nicften intet Rus^nfte 
jern undtagen Sommene til Taget , Bygnin- 
laa har den og/aauden for MoCkov og ^^'^ 
Petersborg aJdrig nogen Laas for Do- 
ren eller Porten. Porten lukkes allene 
til med en Tr«-Klinke,fom kand tr^k- 
kes op med en liden Rem uden fra. 
Dorren Inkkes inden til entea ikkun 
ved fin egen Tyngde eller i Fare for 
Tyvemed en JangStang, fom (ky^ 
des for begge Dor-Stolperne igien- 
nem en Hanke midt paa Doren. ^ U- 
den til har Ruflerne ey anden Maade 
at lukke deres Dor til end ved en li- 
den Traa , fom har Vox paa begge 
Ender , hvoraf den ene (kttes faft paa 
Doren , den anden paa Stolpen : og 
indtryk!kes da et Tegn , fom maae i- 
agttages af en Vajgterc, der bliver 
derved , naar alle Folk gaaer ud af 
Hufet. Gg5 Paa ' ■« .1? illjlll Tom. I. 474 A.ut. Reyfe fra Pet. til Novog. 1 6. Cap. ®m Kit- 

k»-Byg- 
itingen. 
Paa Landet finder man jkkun me- 
get faa Kirker , fom er alle feygte af 
Tra?, faa velfom de flcfte i dc Ruffi- 
fke. Kiobftseder. Man finder dcm 
bygte faaledes , at de indeholder i fig 
ved indgangen et Vaaben-Huus og 
derpaa en aflang-firkantet Stue, un-^ 
gefaer 24 Alen lang og 12 Alen breed, 
fom har overft oppe et Alter og bag 
ved etSakriftie:da Veggene af Choret 
er i det ovrige overalt bekl^dte med 
Helgenes Bflleder. For Alteret ftaa- 
er en Bog-Stoel , hvor Lsferen ftaaer 
at laefe. Og i det ovrige findes in^n 
Stoel eller det ringefte andet at fee i 
Kirken. Over Vaaben - Hufet gaaer 
et Taarn op, i hvilketKlokkerne hen- 
gerj og over Taamet ftaaer paa dc 
fmaa Kirker en Hue accarat i Lignel- 
fe af en Log^ og paa de ftore Kirker 
faadanne fire Huer rundt om og den 
femte endnu ftorre midt imellem. 
Enten Taarnene hareen elier fern Hu- 
er, faa har hverHue etKaars over fig: 
hvilket er Kiendetegnet , hvorpaa dc 
Ruffifke Kirker i Land- Kort^ne fkil- 
les fra deTyrkifke, fomhariStieden 
for Kaarfet en halv Maane. 

Et ger. 1 6, Cap. Aut. Key fefra Fet riJ Novog* 47^ Tom. I. 

Et Ruffifk Raad Hiius iKi6b-St«-Deandre 
derne feer nd ligelbm ef andetBonde-^L^"'"" 
Huus , iindragcn at det har en Gang 
med et halvt^ Planke- Verk uden for 
Doren , fom er ud imod Gaden* En 
Kroe feerogfaa lige fasdan ud, und- 
tagen, at den harogfca faadan en 
mindre Kreliz ud imod Gaden. En 
Badftue ieer ud lig^forn et Bonde- 
Vf uus uden til , og cr hy^x faaledes , at 
inden til er rundt onknng henved to 
Men under Loffet en Brixe; og- ved 
Sfderne ftaaer Kar medheedt ogkoHt 
Vand. Naar nu Folket har klsdt fig 
nogen af f en For-Stue, faa gaaer de 
ind i Bad-Stuen , fom er faa heed 
fom en Bager- Ovn. Derpaa har en- 
hver en Kooft tned Bladg paa , hvil- 
kendedypper, ligefom de vil , i koldt 
ellervarmt Vand og toer fig dermed 
paa det hcle Legeme. De legger fig 
ogfaa op paa Brixen , og holder ved 
faa knge med faadan Baden , fom dc 
lyfter , da de igien gaaer ud , velter 
fig i Sneen nogne, eller fpringer idet 
kolde Vand, indtil de islenklsederfig 
paa og gaaer hiem. AHe difle Byg- 
ninger, fom her er befkrevne, feer 

eens Tom, I, 476 Aut. Reyfe fra Pet. til Novog. 1 6. Cap. 

eeris ud i Finland , Pohlen , Rusland 
og Tatariet , undtagen at de kand wx- 
re paa eet Steed lavere og slettere end 
paa et andet, ligefom Bonderne er 
velhavende, og Skovene er nasrtil. 
Saaledes har jeg funden Lands - Byer 
paa hin Side Mofkov imellem Serpu- 
kov og Tula, hvor der eringenSkov 
mere, i hvilke Act niefteaf Bonder* 
Gaardene, faaforh Skuret, Forraads- 
Stuen o. (. V. har vsret allenefte fom 
lave Hytter opfort af Straa, Leerog 
V«nger , og Bondcns Huusholdnings 
Stue at vaere meget lav og slast bygt 
med Bielker. J Ukr^ene har jeg fun- 
den paa nogle Stader Bindings- Verk, 
og paa alleSt£Eder Skor-Stene i Hufe* 
ne. Kofakkerne gior deres Hufe hvi- 
de med Kride og holder dem faa reen- 
h'ge, fom de findes nogen Stadsian- 
dre Lande. 
Beficri- En Lands -Bye i Rusland beftaaer 
veifeovcf af ccn lang lige Gade, fom er fasrde- 
les breed gemeenligen hen imod |o 
Alen , og i hvilken Bonder-Gaardene 
faaledes, fom de her erbefkrevne, er 
ved begge Siderne opbygte txt ved 
hverandre. MidtpaaGadenfeerman 

de en RusfifK 

Lands 

Bye, cm 9 10 11 12 13 i6.0»p.Aut.ReyfeffaPet . til Novog. 477 Tom. I. 

de fmaa Forraads - Stuer, om hvil- 
kc )cg tilforn har meldet, Er der 
Kroe og Bad-Stue i Lands-Byen, Caa 
er de bygte noget hen for fig felv 
Findes der en Kirke, fom er fielden I 
faa er den gemeenligen bygt for fig 
felv paa Marken: hvilket famme be- 
merkesogfaamedHerre-Gaarde. De 
Ruffifke Lands-Byererfaavelfom de- 
res Marke meeftendeeJs aabnc og ey 
indsJuttede ved Leed eller indhegne-- 
de med Gierder. Deres Storrelfc er 
ulige , thz fkiont de flefte har gemeen- 
ligen imelJcm 50 og ;o Gaarde, faa 
har /eg dog ogfaa funden nogle faaal- 
deles fmaa, fom har ikkun vsret be- 
boede af 6 til 12 Bander , og nogle 
faa befynderlig ftore , ibm har have ^ 
nogle 1 00 Bonder og derfor ogfaa mere 
end een Gade. 

En Ruflifk Kiobft^d feer nsfteno.ove. 
ud hgefom en Landsbye, og har in- enRuffirfc 
gen Gader broelagte med Steen, men ^''°^- 
undertiden med Fielle og Bielker/^*'^" 
Naarjeg undtager Mofkov ogPeters- 
borg, hvilke begge Byer jeg hver paa 
fit Stxd befynderligen bef kriver ; faa 
beftaaer den ratte ForfKiel inicllem 

en m 


Tom. 1. 47B Auf. Reyfe fra I'er. til Novog. i6. Cap. 

en Ruffifk Kiobftxd og Landsbye 
deri: i) at nogle af Hufene kand vs- 
re noget ftorre end de andre, have 
Skorfteen og Vindver faaledes fom det 
cilforn er m el det: z) at Gaderne er 
fmalle og krumme, dog ligefaa li- 
det fom Landsbyerne indslutcedemed 
nogcn Port ved Ind-ogUd-Farten: 
3) at man finder der undertiden grund- 
murede Kirker og Kloftere ; ogendelig 
4} at den har Torv og Boder , Here 
og fa?re, efterfom at HandeJen er til'. 
i hvilke Boder faaes til KiobsallcSlagS 
Var-er* De er alle af meget ulige Stor- 
relfe. Men faafom det er RufTernes 
Maadeatgiore Byerne ftorre ved at 
brede fig ud paa Pladfen end ved at byg- 
ge Hufene boyere; faa finder manvel 
undertiden en Bye, fom kundei an- 
dre Lande bygges paa den tiende Dee! 
af den PladsThviSken den indtager. 
Man kand endnu klarligen fee i;Rus- 
land, hvorledes a!le Kiobft^eder har 
ikkun vasret Lands -By er, hvilke er 
Tiid efter anden ved Handelens Op- 
komflt og Tilv^ext blevnc Kiob-Stx- 
der, ligefom de Jigger beqvemmeft 
for Hqndelen v«d alfare Veye , Soer 
Flodero.f.v. IUkr«- 1 6* Cap. Aut. Reyfe fra Pef , til NoVog. 479 Tom. I. over •nfK Bye, I Ukrsene har det en anden Befkaf- og 
fenhed med Byerne end i Rusland ; f" "t"^* 
thi langt nedre i Landet , hvor de '" " """ 
Krimmifke Tatares Indfald er mceft 
at befrygte, er alle Byerne baade 
Kiob - Stajder og Lands - Byer tillige. 
De cr ogfea alle omkring givne med 
et firkantet Bolverk af Bielker,og rundfi 
om i Bolverket firkantedeTaarne og- 
faa af Bielkcr, faa og iiden for en li- 
den Grav 0% YoM h^izdt med Spanfkc 
Ryffere. Sk.i6nt nu n«ften alle Ind- 
vaanerne er Bonder , faa driver de 
dog ey felv Ager • Dyrkningen , men 
lader Landet dyrkes af dercs Folk , 
fom boer langt ude i Marken udi fmaa 
Hytter, kaldedeKuteri, ogfom brin- 
ger Landets Producer Tiid eftcr an- 
den ind til deres Huus Bonder , reti- 
rerer fig ogfaa felv med Qyaeget ind 
i Byen om Vinteren , naar de fryg- 
ter fig for Taterne, Difie irreguliere 
Folk, fom er alle til Heft, og har ik- 
kun FlitsBuer og nogle faa Flinter 
med fig, finder med alddcres Forvo- 
venhed og Beftandighed ofte en lang- 
varig Og haardnakkcn Modftand i faa- 
dan en Bye, hvilken af faa rigulere- Tom.I»48o Aut.ReyfefraPet.tilNovog. i(?.Cap, 

de Folk med et Par Canoner kunde 
indtages i faa Timer. 
Befsri- Det var ved Novogrod at jeg slap , 
^oy°J" og bor derfor nu i S«r give en Be- 
gioii. f krivelfe over denne asldgamle Ruffi* 
fke Bye, Tom er faa renomeret i Hi' 
ftorien. Den erdenallereeldfteKiob- 
ft^d i Rusland og tiliige de forfte re- 
gierende Ruffifke Fyrfters Refidence 
fra Rurik af, indtjl de fiden udvaldte 
fig Kiov og endelig gik derfra at byg- 
ge Mofkov 5 og tage deres Boe - Pasl i 
deti midc inde i Landet. Man fkri- 
yer i den Ruffifke Hiftorie adf kiUigt 
cm det gamle Novogrods Pragt og 
Rigdom : men det er altfammen ik- 
kun at forftaae i Ligning med andre 
Ruflifke Sr2;der og i Henleende til 
gamle Tider. Jeg finder i Hiftorien , 
at, en heel Ruilifk Bye bar i de Dage 
kiobt fig fri for at overleveres til Ta- 
terne med 5 Rubel: hvoraf enhver 
kand sluttc at der den Tiid ikkun 
lidet behovedes til Rigdom. Det er 
ogfaa troclsgt, at de Ruflifke Byef 
bar v^ret fordum slstterc bygte end 
nu omftunder. Og deraf feer ttian 
lxtf,hv,or lidet bar giortesnodigt for 

at ' cm i 9 10 11 12 13 ij^ap. Aut. Reyfe fra VeU tiJ Novog. 481 Tom. I, 

at forfkafFe Novogrod Navnaf at va- 
re prsegtig. Efterat de regierende 
Ruffifke Fyrfter haude forflyttet de- 
res Refidence fra den til mere Sydlfgc 
og behflgeJige Egne l^ngere ned i 
Landet, faa beholdt den et Slags Fri- 
hcd , indtil jfoan Vafiloviz II indtoog 
og udplyndrede aid dens Pragt og 
Rigdom, Derefter er den adfkillige 
Gange afbrasndt og har nu tilfidft ns- 
ftcn intet beholdt uden J«Javnet tij- 
bage. Den feer ud , ligefom alle 
andreRusfifkeByertiifornerbefkrev* 
ne, ertemmelig ftor, og har adfkil- 
lige grundmurede Kirker ogKloftere, 
fom giver Byen en Anfeelfelangt bor- 
te. bog er det langt fra at deresTal 
belober fig faa hoyt, fom /"eg har an- 
fort det i min forfte Reyfe-Befkrivel- 
fe, hvilkcn jeg ey havde fadt mig for 
at fkrive og har derfor forfsrdiget 
ud af Hovedet, ligefom jeg kiindeer- 
indre mig, hvad jeg havde feet^ hort 
og laeft uden at have autentique Vid- 
nesbyrd til Grundvold: hvorudover 
jeg og deri ofte har feylet. Der fkal 
ey en Gang v£Bre igoKloftere i dec 
hele Novogrodfke Gouvernement : 
H h hvoraf 1 Tom, 1, 48* ^^^' Reyfefra Pet.tilNoyog. i5, 

hvoraf de flefte er derforuden bygte 
af Tr£E, fattige og ringc. I eet af 
difle Kloftere tast ved Novogrod figes 
den hellige Amonius fra Padua at 
forvares , hvis Legeme troes der ey at 
kunde raadne. Dcr frcmvifes og (am- 
meftsids en ftor Molle-Steen, paa 
hvilken han fkal havefvommctigien- 
nem dct Middellandfke og Spanfke 
Hav , Nord - S6en , Sundec og oft- 
Soen lige op ad Neva - FJoden , Lado- 
ga - Socn o, f. V. til Novogrod. Jeg 
har Ixnge t^nkt, at dec var bans Bo- 
net og Pive-Krage, fom dc Gamle af 
Overtroe havde taget for en Molle* 
Steen. Men forftandige Folk , forn 
har felv vsrct i KJofteret og befeet al- 
ting , bar Tagt mfg , at det er en vir- 
kelig ftor Molle-Steen , fom hian faaer 
der at fee for fine oyne. 

Fra Novogrod reyftc vi over ad- 
fkilligc fmaa Byer og Lands- Byer til 
Tver , fom ligger henved 400 Verft 
derfra , og bemerkede intet under 
Veys uden en lidcn Bye ved NavQ 
Valdai, Jivor nogle Polakker boer, 
fom i gamle Dage har ladt fig ned 
famine StasdS} lever af at bage Kring- 

ler ? Og over 
Valdai. i6^ap. Aut. Reyfe fra Pet, til Nov-og. 483 Tom. I; 

ler, og lader deres Dotre f«Igeogpaa- 
node de Igiennem-Reyfende deres Va- - 
rer. Der findes ogfaa et Diftrift un- 
der Veys , fom er beboet af Finnifke 
Bonder , hvilke er fordum didhen for- 
fly ttede og nu forvatidlede til Rufler^ 

Tver er en temmelig ftor Rusfifk Ogovet 
Bye faa vel fomNovogrod, og har^^*'* 
dct merkvaerdige, at den ftore Volga- 
Flood fly der midt igicnncm den; 
hvorudover den har en god Handel, 
i Sxr med Korn , Com fores fra de Syd* 
lige Provincier op imod Norden. 

Fra Tver reyfte vi henvcd ifo 
Verft til Mofkov , fom ligger 748 
Verft , det er 107 Danfke Miil fra Pe- 
tersborg. 

Dct fyttcndc Stykkc 

indeholder 

En Beferivelfe over Mo^ 

fkovog de Byer, hvilke Autor 
, fandt under Veys fra Mofkov 
til Taverov, 

1 Mofkov forblev vi denne Gang ik- 
kun faa Dage. Men jeg har fiden 
Hh 2 den 
Tom.l. 484 Befktivelfe over Mof kov. 17. Qip. 

den Tiid opholdt mig der nsften to 
famfulde Aair, nembg Aar 1738 og 
1 744 , og ieg vil detfor ey tage i Be- 
tsenkning at mcddele her densBefkri- 
velfe, 
Beftrivei- Eftc^at dcii vat bleven aniagt af 
fco^^r deRusfifkc Stor-Fyrfter i dec i2cle 
Mofiwr. Seculum , er den fidenden Tiid man- 
ge Gange ved Ilde-Brand kommen paa 
Kn^erne, og underciden n^lten al- 
deles lagt i Af ke. Saaiedes brendte i^ 
mod to tredie Dele af den op Mr 17 37, 
fom var Aaret, efterat jeg denne for- 
fte Gang havde feet den. De flefte 
9f Hufene er igien opbygte: hvilket 
1st kand fkee, faafom de koftcr ey 
rncget bygte af Trse , faaledes fom de 
for er befkrevne. 

Egnen omkring Mofkbv er faa 
fmuk, fom den kand indbildes midt 
inde i et Land , nemlig fuld af fmaa 
frugtbare Hoye og Dale rundt om- 
kring roed adf killig Slags Skov , ogl- 
giennemfkaaren af B^kke og Aaer. 
Den r£Ette Aae, fom gaaer igiennem 
Byen og giver den fit Navn, kaldes 
Mofkua^kommer fra Veften ogboyer 
fig i ftore Bugterimod SydenogNor- 

dcn, 17. Cap. Befkm'elfeoverMofkov> 48 f Tom. I. 

den , lobende immer mere og mere 
imod often og Syden. I denne ftorc 
Aae falder en anden mindre ud, Tom 
kommer fra Nord - oft og kaldes Jau- 
fe. En anden liden Bask vcd Navn 
Neglm falder ogfaa ud i den , og kom- 
mer fra Norden. Juft paa den Nord- 
Ijge Kant af Mof kua - Floden fast 
ved Bredden af Flodener det inderfte 
af Byen Mofkov , kaldetKremmelin, 
Og Kitai-Gorod bygt fst ved Aa- Bred- 
den fmeJlem Jaufe- Aaen paaden d(ir 
Ifge og Neglin - B^ekken paa den Veft- .m. i 
lige Side, 

Kremmelin er bygt i en rundagtig Kremme- 
Trekant, og har juft i Diameter 300''"- 
Faune. Denne liden Borg befatter i 
fig difle efterfolgende Bygninger, 
nemlig ni Dom-Kirker, Slottet i fire 
Bygninger, fern Kloftere, fire Sogne- 
Kirker , faa og CoUegierne og Toy- 
Hufet A'le difTe Bygninger ergrund- 
murede af gammelt Italiasnfkt Arbey- 
de. Jeg har iblant dem f^rdeles her 
merket den Kirke, kalden Ivan den 
Sdore, paahvis Taarne man kandfee 
over den hele Bye, iligemaade nogle 
andre Kirker, hvis Taarne glimrer 
Hh 3 endnu M Tom*I.48fi Befkrivelfe over Mofkov. 17. Cap. Kina« 
Borg- i 
endnu ftsrk af den gamle asgte For- 
gylding. Der er ogfaa at fee den ftor- 
fte Klokke, fom nogenftsds findes', 
hvilken er i Ildcbrandcn kommen til 
Skade , og ftaaer nu i et Huus neden 
ved den Kirke kalden Joan den Store, 
fom derudover har dog lige faa lidet 
fom alle andre Rusfifke Kirker Mangel 
paa KJokker. Den hele Borg har ey flere 
Hufe end de her anforte: og den er 
indsluttee med en h5y Muur,fom har 
fem Porte og fex Taarne, 

Taet ved Kremmelin paa denNord- 
oftlige Side , ogfaa vtd Bredden af 
Mofkva-Floden, Isngere hen imod 
Jaufe-Aaen, Hgger det Stykke af Mo- 
fkov, Comka\^es Krtai-Gorodt deter 
Kina-Borg, Den liggeri en irregU' 
lierFirkant, af hvilken Diagonal-Li^ 
nien er omtrent f 00 Favne , beftaaer 
af 5 Gader , har to Dom - Kirker , at- 
ten Sogne - Kirker , fire Kloftere , tret- 
ten Hof-Gaarde, og ni ofFentlige Byg- 
ninger og Pladfe. Den fbrfte af difle 
er det flore Apotheke: Den mden 
Mynte-Hufet: Den /r^^/VGieft-Gaar- 
den, hvor alle ankommende Varer 
henf^res;, forend de fortoldes: Dea 

fierdi ^ cm ^- 


^11 


lllllllll llllll 


3 ^ 


1 5 


Nil INI 
6 


7 


8 


nil nil 
9 


10 


11 


12 


13 17. Cap. Befkrlvelfe over Mofkov* 4.87Toin.', Ii 

fierde Told- Hui'et : Den femte A m bas- 
fadeur-Gaarden, hvornu er en Silke- 
Fabrique : Denjiette Trykkeriet : Den 
fyvende Ratter - Pladfen : Den otten- 
de Apotheker-Haven: og endeligDm 
n'tende befatter i fig de mangfoldige 
vitloftige Boder og Torvc, hvor alle 
Slags optsenkelige Varer hver for fig 
kiobes og faelges. Efrerfom lidet kiob- 
slaaes i Mofkov ude for Boderae, faa 
fatter enhver l«t , at denne Plads er i 
den hele Bye den merkejjgfte af alle. 
Den hele Borg er ligefom Kremmelin 
indsluttet med en hoy Muur paa tre 
Sider og har den Nord-oftUge Deelaf 
kremmelins Muur paa den fierde. MU' 
ren bar tolv Taarnc og fern Porte. - 

Omkring Kremmelin og Kma-Borg Hvid- 
paa den Veftlige , Nordlige og Oftlige boi^S* i 
Side lige hen tit Mofkva- Floden imod 
Syden er det Stykke af Mofkov at fee 
fom kaldes Beki- Gorod^ deter Hviid- 
Borg. Deni le Borg gaaer faaledes i en 
Rund-Deel , undtagen paa den Sydlige 
Side imod Mofkva - Fioden , hvor Flo- 
dens krumme Bugt gior en Udhuul- 
ning ind i den, faavelfom iKremme- 
Jin og Kitai -,Gorod , fom begge er in- 
Hh 4 de if. Tom, 1, 488' Befkrivelle over Mofkov. 17 Cap. 

de i den indsluttede. Naar jeg und- 
tager denneUdhuulning, faa harden 
n^ften overalt 1200 Favne i Diame- 
ter, og er befattet i en hoy Muur, 
fom har ti Porte. Den har i det 6v- 
rige 1 3 Gader , og i dem 1 1 Kloftere, 
7 K4ofter-Gaarde, 96 Kirker, og9 
ixierkelige Bygntnger og PJadfe , nem- 
lig: I) Princejje Catharinajfoannovnie 
"Palais'. 2^ Graevjpraxms Palais: ?) 
Giet-Hufet; 4) ec Torv: f)ct andet 
Torv: (5) et ftort Bryggers j 7) et Pro- 
viant- Huus: 8) et Huus til fait Fifk: 
og 9) Bajilii Haue , fom et rar for A n- 
tiqvit£Btens Skyld, da den f kal v^re 

Bnhgt af Bafilius ^oamoviZt Ivan den 
II Fader. 

Rundt om Beloi- GorodeWev Hv'iid- 
Borg er opbygt Semlenoi Gorod diet 
^ord Borgy faaledes at den eyallene 
indslutter hele Hviid-Borg, menind- 
tagerogfaa et ftort Stykke Land paa 
den Sydlige Side af Mofkua-FIoden. 
Iblant dens mange Gader er ungefsf 
21 ftore og merkelige, faafom man 
finder i dem to Kloftere, 103 Sogne- 
KirKcr, og adfkilligekiendelige PJad- 
fe Jord- 
6org, cm ^^ 
■■■■■l Hi 


llll|llll llll|llll llll| 
2 3 


4 10 11 12 13 17. Cap, Befkrivelfe over' Mofkov. 489X003.!. 

fe og Hufe, nemlig en Eng, kalden 
Tfarens Eng, Brygger - Hufet , eti 
Staid, en Kl^deFabriqve, enArtiJ- 
lerie-Gaard, et Proviant-Huus. Den 
hele Bye er rund , har 2200 Favne i 
Diameter , og er indsluttet med en 
Jord- Void og uden for den en Grof- 
te : hvoriidover den kaldes Jord- 
Borg, 

Uden omJcrlng Jord-Borg erad-forfla- 
fkillige Foril^der, nogle beftaaen- ''""'^■' 
de af Baraqver , i hviJke n^ften lutter 
Vogn - Msnd boer , andre , i hvilke 
Regimenterne ftaaer indqvarterede, 
og endelig den faakaldteTydfkeFor- 
ftad , fom er den fornemmefte. Der 
findes idem alle tilfammen 10 Klo- 
ftere og 60 Sogne-Kirker , og de har 
i det ovrrge lidet eller intet merkv^r- 
dlgt. Den merkv£Erdigfte af dem er 
den faa kaldte Tydfke, i hvilken I- 
van Bafiloviz II tillod deFremmedeat 
boe, fom udi Hans Tiid kom ind i 
Landet. Han gav dem Tilladelfe at 
udo ve deres Religion og forundte dem 
adfkillige Friheder: hvorudover dc 
bygdeen Tydfk EvangelifkKirkeinr- 
de i By en , fom fiden forflyttedes ud 
Hh i til i 


Tom»1. 490 Befkfivelfe over Mofkov. 17. Gap. 

til Forftaden , fordi Rufferne havde 
forarget fig overatfeetoTydfkeFru- 
entimmer at komme i Traette i Rirken 
og dcrefter at slaaes paa Kirke-Gaar- 
den. I Begyndclfsn bygtes For-Sta- 
den af de Fremmede , fom allcrede 
vardenTiid i Ruflifk Tiennefte, og 
afdeArkangelfkeKiob-Majnd, fom 
kom cm Vinteren derheri at kiobslaae. 
Difle giorde derftoreFigyrer, gikora i 
For-Aaret over Perislav og ferislav, 
to maadelige Byer, til Volgoday en 
temmelig ftor Ruflifk Bye , hvor de 
beladcde deres Barker , det er de til- 
fora befkrevne Ruflifke Fartoyer, 
fom bruges paa Flodeme , og gav fig 
derpaa til Vends med Mufiqve og an- 
den Vellyfl: need, til Arkangel. Her 
afladede de fremmede Skibe med de 
did henbragte Varer og reyfte igien 
ora Vinteren til Mofkov. Men efter 
at Hoffet og Handelen er forflyttettil 
Petersborg, og Rufferne harimidler- 
tiid Isrt Pelv at drive den udenlandfk* 
Handel inde i Landet; faa ,har For- 
Sraden faavel derved fom ved denfid- 
fte Ildebrand og andrc faadanneTing 
tagen ftor Skade, og beboes meeft af 

indf(3- cm n 10 11 12 13 17. Cap. Befkrivelfe overRnshmd. 491 Tom. 1 indfodte Ruffer , undragcn nogle faa 
frcmmede , i faerTydf ke, Kiob M«nd, 
afdankede Officerer, Officeiers En- 
ker, Haand-Vcrks-Mand, Chirurgi, 
og iaadanne flere , fom biiver hvert 
Aar fxere , faafom ingen kommcr i 
deres St^d, hviike uddoeK 

Inde i For-Staden er Le Forts Pa- Defor- 
lais en ftor og vitloftig Bygning med "/.'"^^l*' 
mange fmaaKammere, hvorHof-Be- gtr "og 
tienterne pjeyer at logere , naar Hof v^d aea 
fet cr i Mofkov. Tset udcn forFor' J'^ ^^J 
ftaden imod often er den Palais , kai- 
den Anne- Hof, beftaaende afto Tras^ 
Bygninger med et Opera-Huus og en 
fmuk ftor Haue. Ogpaa dette Palais 
har Keyferinderne Afjfia Joatimvna og 
Elifahet Petrovna^ rom"nu regierer, 
opholdt fig , naar d? har vsret i Mo^ 
fkov. Paa den Nordre Side ogfaata?!: 
ved For-Sraden fees et ftort grund- 
murct Hofpital med dets Haue. No. 
get laengere borte imod Veften er den 
nu regierende Keyferjlndes Palais med 
Haue, kaWenPo/^roi'/"i'^,hvilken har 
tihort hende, forend hiin kom paa 
Tronen, Endnu langere hen er dec 
^zm\e%\QtPreohrafinfkj.y ognajrme- 

re P Tom* I, 49* Befkrivelfe overMofkov, lyX'ap. re hen imod Byen finder man en Ar- 
tillerie - Gaard , et Grahat - Huus, 
Fourage - og Proviant - Huus , Falke- 
neer- Gaard o.Cv. 

Enhver kand last foreftille fig, ?.t 
Mofkov maae fee pragtig ud udentil 
formedelft de mange Kirker , fom er 
grundmurede og har deres tilforn be- 
fkrevne runde L6g-Taarne. Men 
inde i Byen finder man ey noget fyn- 
derlfgf , fom kand behage oynene. , 
De flefte Gader er ey brolagte undfagen 
nogle faa , fom har en Broe af Steen , 
og andre , fom har en Broe af Bielker, 
Foruden Kirkernc , Klofterne , Krem- 
tnelin og omtraent imellem 4 og joo 
grundmurede Herre-Gaarde , hvis Ey- 
ermand opholder figmeften Deelsan* 
den Stxds og kommer fielden enten 
med HofFet eller vedandenLeyh'ghed 
til Mofkov , er alle de andre Hufeop- 
by^gte paa Ruflifk af Tra?, fmaa og 
uanfeelige, faa og paa nogle Stsder 
hift og her adftrodte, belobende fig 
famtlig i den hele Bye til henimod d 
Tufende. Efterfom Mofkov er vidt 
udbredt og har mange odePladfe, faa 
finder man ikkun faa Mennifker paa 
( Ca- cm 2 3 10 11 12 13 il- ly. Cap. Berkrivelfe over Mofkov. 493 Tom. I, 

GadcFne undtagen ved Boderne, hvil- 
ke er at anfee fom.en liden Bye, hvor 
der vrimler ftedfe medMennifkerog 
holdes et ftedfevarende Market, Jeg 
har giort paa adfkillige Maader O- 
verslag over Indvaanernes Antal , og 
bcfunden efter min Regning , at , naar 
Hoffet ey erderiByen, faabeloberde 
fig moxen til halvanden hundredetu- 
fende Si^le, beftaaende 1} afde Per- 
foner, fom horcr til den Mofkoviti* ' 
fke Regiering; 2) noglederindqvar- 
terede Regimenter: 3) adfkillige Her- 
fkaftlige Familier, fom' Deels ftedfe 
Deils af og til opholder fig farnme 
Sr«ds;4) enanfeeligMa?ngdeafKi6b- 
Msnd, Haand - Verks - Folk , Vogn- 
Macnd , Hokere og Arbeydere; ogen- 
delig y) Prsfler, Monke og Kirkc- 
Betientere. 

Era denne Rusiands Hoved-StadxiisirpH- 
reyfte vi halvfemfenstyve Verft imod ''*^' 
Syd-Syd-Veft til en liden Bye vcd 
Navn Sirpukov. Jeg veed intet mer- 
keligt cm denne Bye , uden at om- 
kring den horer de ftore Skove op, 
faa at jeg fra den har naeften ingen 
Skov funden lige hen til Veronez. 

Her Torn*), 494 Befkrlvelfe over Mof kov. 17. Cap. 
Reefer 
tilfula. If Her maatte vi tage Vogne i St«den 
for Slider, faafom viankom derfidft 
i Marrii Maaned , da Sl^ede-Banenop- 
horte allcvegne. 

Vi reyfte fra Sirpukov imod Syden 
over slastte Lands -Byerog to Marke, 
fom varover 20 Verft dec er over 5 
Danfive Mill lange, og ubeboede fbr- 
inedelft Mangel paa Trae og Vand, 
Ckiont Jordcn er i dct ovrige frugt- 
bar. Da vi havde lagc i;4 Verft til- 
bage fra Sirpukos^, faa ankom vi en- 
delig i Tula , fom er een af de Byer, 
hvilke har fyntes mig fmukkeft i Rus- 
land. Den ligger i en behagelig Egn » 
fuld af Lunde og Bskke , er vitlofttg 
i Omkreds , har reenlige Ukraeafke 
Hufe mcd fmaa Haiier, ogregieresaf 
en Provincial- Voivode, Dimidov, 
en bekiendt riig Mand, havde eyU' 
den Aarfag udvaldt den til fin Boe- 
Pasl , og opbygget i den et ftort grund- 
muret Huus med Jem Tag, Jern-' 
Trappe o. f. v. og inden til ogfaa got 
meublerer. Han bevcertede os i fiC 
Huus, hvor vi henfortes af en viS 
Alfondil, en Capitain ved Guarden» 
fom havde tilforn vasret i Franffe 

Tien- cm 10 11 12 13 17- Cap. BefkrivelfcoverMofkov. 495 Tom, It 

Tienneftc, og laae nu mcd et Com- 
mando der i Byen at lade forfardige - 
nyt Gevaer for Armeen. 

FraTula reyfte vi over to fmaa Bycr, xii ver«. 
nogleLands-ByerogfireellerfemMar- ""z- 
ke,hveraf3oVerft,imodSyden,tilfam- 
men efter Bondernes Ovcrslag i Man- 
gel afVerft-Psele omtrent 3l6Verft,til 
Veronez. Dennc Bye Jigger under den 
.f2j Grad imod Norden paa et Bierg 
ved den FJod Vcroifez, fom falder ud 
j Don -FJoden, eromkring given med 
en Muur, har en Guarnifan og et 
ftort Torv mcd Boder , faa og nogle 
Gader belagt med Bielker , faafom 
man kand faae Tr^ nok her ned af 
Floderne, ved hvis Bredde cr ingen 
Mangel paa Skove. 

FraVeronez reyfte vifyvVerft la»n- Til fa: 
gere hen til Don - Floden , og fadte ^*'^*'^- 
over den paa FsErger tilTaverov. Det- 
te cr en liden Bye anlagt af Keyfcr 
Peter I for der at byggede Skibe , fom 
kunde gaae ned ad Don - Floden , naar 
han maatte fore Krig med Tyrker- 
ne. Der var ogfaa virkelig den Flodc ' 
bygt, fom hani One Tyrkifke Kri- 
ge brugtc ved Aflbv og hvoraf 

ad» 

Tom. I, 496 Bef krivelfe over Mof kov. ly.Cap.' 

adfkillige Pramme og Galeyer var 
trukne tilbage op ad Floden , efterat 
Freden ved Prut var sluttet. Dervar 
dernasft ogfaa bygt fy ve ny Galeyer , 
fom det forrige Aar tillige med de ty- 
ve gamle Galeyer, ni ftore og fex 
fmaa Pramme, ogfaa af den gamle 
Flode, var under Amiral Bredahls 
; Commando gangne ned for Affov , og 
havde giort det beftetil at indtage den- 
ne Fsftning. End^ig var der ogfaa nu 
bygt jooLotker , fmaa Fartoyer ,foni 
brugesiil Transport og indtager hvet 
forfighenvedgo MandmedAmmuni' 
tion og Proviant , iligemaade fex fmaa 
Galioter , af hvilke de fire var allerede 
med de 500 Lotker bortgangne til 
Asfov. Efter nogleDagereyftevidg 
bort til Asfov paa de to andre, den 
ene med et Commando under Lieu- 
tenant Kikm, den anden med et 
^ Commando under Lieutenant 
' Krufe, med hvem jeg 
fuldtes. 

■#1 ) " ( S-?^ Det I g.Cap.Befkriv.over det KusfirkeFoIk.497 Tom. I. 

Det attende Stjkke 

• '*'■ • fatter i fig 

En Bef krivelfe over det 

RusfilkeFolk. 

Foruden min Reyfe til Taverov Lgyiig^,, 
har jeg liden giort adfkilligean-denhvor- 
dre Land - Reyfer i Rusland, ^aa^or" ^^^£7' 
Aar 17J8 fra Asfov til Lands tilbage atkknde 
igiennem Ukr^ne til Mofkov, fam- det Rusfi* 
me Aar fra Mofkov til Jerislav og*^®^""^* 
igien tilbage, Aar 17 sp fra Mofkov 
til Petersborg, Aar 1744 fra Peters- 
borg til Mofkov , og 1 74 j- fra Mofkov 
til Petersborg foruden andre fmaa 
Reyfer i angriendfende Lande. Paa 
diffe Reyfer har jcg de flefte Gangc 
opholdt mig den 'halve Dogn hos 
Borgerne og Bonderne i deres Huus* 
holdnings - Sruer , og forbleven hoS 
dem undertiden halve, undertiden 
hele Dage, ja undertiden nogle Dage 
efter hverandre. Derudover har jeg 
havt Leyiighed nok til at erfare det 
Rusfifke Folks Leve-Maade, Egen* 
fkaber og Skiebne. Og derfor vil jeg 
ogfaa nu bef krive det , forend jeg be- 
giver mig til de Vantroendes Egnc. 
Tqm*!. 498Befkriv.0verdctRusfifkeF0Ik.r8.Cap. , 

DetRusfi- Det er vel vserd at Isefe dennc Be- 

fxe Folks fjcrivclfc, thi det er et ftort og tal- 

^^^z<i'' rigt Folk : hvilket kand fees af diffeto I 

eftcrfolgendc Over-Regninger. Den 

forfte grander fig paa en Lifte, efter 

. hvilken Regieringen toog Skatten at 

alle indfodte Rusfifke Borgei'e og 

Bonder , forend der Aar 1 720 begynd- 

tes med at taelle alle Mennefker i Ri- 

get og at paalegge Hoved -Styyr paa 

alle Rusfifke Mand-Folks Si«le. Her 

erLiften: 

- Drt Mofk^fitiJ ke Guxernmetit , havde 39 
Byer, og I dem 17 301 Borger-Gaarde , og 
desudea i alle Landsbyer 236672 Bbnder- 

Oaarde. 

Det Petcrskrgfke tUer Novogrt.df ks G«^trne' 
mm, h.ivde 28 Byer, og i dem 83^4 
Borger-Gaarde , og desuden i alle Lands- 
Byer 132652 Bonder-Gaarde. 

Det Aikangelfks GuMernement havde 20 
Byer, og i dem 4302 Borger-Gaarde, og 
desuden i alle Lands-Byer 92298 Bonder- 

Gaarde. 

■ Det ifiisne 'iHo'vagrodjhe Gu\ernement havde 10 

"Byer , og i dem 3694 Borger - Gaarde , og • 
desuden i alle Lands-Byer 78762 Bonder- 

Gaarde. « r 

Nu folger efter de egentlige RusU; , 
f ke Guvernementer de Ukraeni- 

fke, cm 2 3 4 10 11 12 13 i8.Cap.Befkriv.over dec RusfifkeFolk.499 Tom»I. 

Tke , fom bcboes mecft af Kofak- 
ker , hvilke den Tiid ey beregnc- 
dcs, men er ogfaa bebygte af 
Rufler,fom bar Tiid efter anden 
udbredet fig der i Landet, og 
tillige med de fkatfkyldige Ko- 
fakker udgiorde , fom folger ; 

Oet Aif»\fl^ eller VeroncTJfks Gu\erntment 
havde 17 Byer, ogidem 9^8 Borger-Gaar- 
den og desuden i a]le Lands-Byer 40700 
Bbnder-Gaarde. 

Det liiovfl^ Gu^ernenucnt havde ^6 Byer^ 
ogidem 1^64 Borger - Gaarde , og desu- 
den i alleLands-Byer 2^816 Bbnder-Gaar- 
de. 

Nu folger endelig de ovrige Guver- 
nementer, nemlig: 

Det Rigifke, RfV^i/^e og Smolen/kpvfl^ Gu- 
\mement havde 17 Byer, og i dem 1771 
Borger-Gaarde, og desuden i alle Lands- 
Byer 42 ^ f f Bonder - Gaarde. 

DetKaftiufi^ Og AJlrak^nfke GuVernement 
havde ^4 Byer, og i dem 2545 Borger- 
Gaarde, og desuden i alle Lands - Byer 
20^71 Bonder-Gaarde. 

Det sibetifke havde 30 Byer, og i dem 
3740 Borger - Gaarde , og desuden i alle 
Lands-Byer36i ^4 Bonder-Gaarde. 

Tilfammen 271 Byer, 44499 Borger* 
Gaarde , og 71 5980 Bonder - Gaarde. lis Den Tom. h yopBef kriv.over det Rusfif ke Folk. i g.Cap. 

Deti andcnOver-Regning grunder 
' fig paa en Lifte over de Si^le , det er 
indfodfe Rusfifke Mand Folk , fradet 
mindftc Barn indtil den £Eldfl:e Mand, 
fom befandt fig i diffe Borger- og Bon- 
der - Gaarde , Byer og Lands -Byer. 
Liften et forferdigct Aar 172 5, efter- 
at man havde arbeydet paa den i fem 
Aar , og giores nu om fiden Aar 1740. 
Den forfteafAar 1725- findes indfort 
i en Forordning om Armeens Rekry- 
tering af 4 September Aar j 736 ; hvori 
Ordcne lyder faaledes : 

I det hele Rige fkal ftille? een Rekryte 
af hver ii^Siaele, af Kibb - Maend , Bon- 
der og alle, fom ftaaer for Hoved-Styyr, 
bviike belober fig til fem MilUoner , een 
og halvfemfensty ve tufende , otte hundre- 
de og fyv og halvtrefenstyve , efterat 
forit derfra er undtagnej nemlig firft alle 
Odnodvorzi , det er, Eyendbras-Bonder 
i det Veronellfke , Kiovfke , Kafanfkeog 
Aftrakanfke Guvernement , fom fliller 
desuden Land - Milicen , demajl det Sibc- 
rif ke Guvernement , fom completerer de 
Siberifke Regimenter, og endelig de Slabo- 
der , det er fmaa Staeder , fom er slagne til 
at levere Folk til de Catharinenborgfke 
Bierg-Verke.j 

Naar flemma* 
noyere. i8.Cap.Befkriv.overdetRusfirkeFolk.^oi Tom. I. 

Naar jeg nu vil legge hertil i)alle DeresAn- 
de RufTer , Tom her undtages , 2) atle Jf 'J^^- 
dem , fom er frie for Hoved - Skatten j "" 
nemlig den hele Rusfifke Land- og 
Soe-Magt belobende fig til xjo tufen- 
de Sisele , item Edel - Maend , Proprie- 
tsrer og Embeds - M«nd , iligemaade 
Monke , Prasfter og KirKe-Betientere , 
og endelig 3)det, fom Nationen ef- 
ter aid Formodning fiden Aar uas » 
da Regifteretblevfajrdig, har forme- 
ret (jg; faa troer jeg at alle Rusfifke 
Mands . Si«le belober fig tilfulde til [ex 
Millioner, Fordopler vi nudette An- 
tal med Qvind - Folkenes Siasle , faa 
gfor det tolv Millioner foruden alle 
de andre Nationer, Finner, Letter, 
Efter, Polakker, Kofakker, Kalmuk- 
ker, mangfoldige Slags Tatare, Sa- 
mojeder og Lapper, fom beherfkes 
af det Rusfifke Rige. 

Man maae ey forundre fig over Aarfagen 
denne ftore Mangde af indfodte Rus- 
fer : thi det er et Folk , fom feer me- 
re paa Bornenes Fodfel end Opdra- 
gelfe, glfter fig derfor tjlig , er frugt- 
bar og njerfom, faa at det, hvor der 
er ikkun detallermindfte at fortienne , 

er ill til deres 
Maengdc . .4 
Tom.l. f oaBefkriv.over detRusfifkeFolk. i g.Cap. 

er ftrax fasrdig at foge om Pas hos fit 
Herfkabogatudbrede fig videre. Taa- 
fom Underfaatterneide erobredePro- 
vincier erfarer det med Skade. Re* 
gieringen foger og-faa rat forfremmfi 
denne Folkets Drift til at formere 
fig og fette fig i Anfeelfe hos de be- 
tvungne NationeFj og lader til den 
Ende Rekryterne allcne udfkrive af 
indfodte Rufl^er, tillader dem alte u- 
den r/ngefte Hinder at ^iftefte:, bar 
giort Ahftaft for dereJ; Borns Under- 
holdning ogOpdraeelfe, indqvarrerer 
den ftorfte Deel afFeld-ArmeeniLif- 
land og Ukrjene, forfvarer de ind- 
fodte Lands -Born, naar de fa?tter 
fig i een eller anden Connexion med 
de andre Nationer, prasfererer deres 
Sprog, Religion og Sa-der i alle Til* 
faslder . Gg udvirker derve4 , at ikke 
allcne det Rusfifke Folk fbrmerer fi? 
felvindbyrdes, men og de andre Folk 
lader fig Tiid efter anden indlemme 
iblant Rusferne. I S«r feer den hen til 
at befatte det vitloftige og ode Siberien 
med Folk, at beblande dets Indvaa- 
nere med Landets Born, og, hvis 
mueligt , at forvandle dera alle med Ti* 

den f^ ^^ I cm 2 3 4 10 11 12 13 18.Cap.Befkriv.overdetRusfifkeFolk.903 Tom. J. 

den 'til Rusfer. Misd^dere , fom hol- 
des fangne, kand near de forfendes 
udgiore anfeelige Colonicr i dct Nord- 
brtlige Tatarie. Qg denne Skik er ey 
ufjedvanlig i Rusland, da der figcs, 
at i Siberien findes hele Lands -Byer,* 
hvor alle Indbyggerne har opfkaarnc 
Njpfer, 

Til atbefkrive dentalrigeRuffifkc Deuwor- 
Nation holder jeg det for nodigt at gEn-Bdn- 
begynde fra Bonderne, fom deflefte, ""' 
o<r at berette deres Leve-Maade, li- 
gefom den er Aar ud og Aar indhver 
Dag fra Morgen indtil Aften. Om 
Morgenen ftaaer Bonder-Folket tilig 
op, og da er dets forfte Forrstning 
at holde dets Morgan - Andagf. Der- 
udover traeder een efter den anden, un- 
dertidentoellerfleretillige, midthen 
paa Gulvet, vendende Anfigtet imod 
Billedet, fom ftaaeridetoverfteHior- 
ne af Stuen, bukkende og kaarfende 
fig idelig, ofte igientagende de Ord , 
Herrc forbarme dig , og fagte udmur- 
melnde toeller flere Bonner. De fal- 
der for Gud ned paa deres Anfigt , ud- 
ftrekkende deres Arme med Panden 
imod Jorden, og knseler aldrig i deres 
li 4 B6n- LT) I C\l -CTl 
10 11 12 
Tom, L 5'04Befkriv.overdetRu&firkeFolk.i8.Cap, 

Bonner, Bekiendelfer og Lovfange; 

hvllke de ey heller tor udfynge uden 

forKirken. Den dybe Compliment 

med at falde ned p^a Anfigtet er bru- 

gelig af Rufferne ikkeallene, naarde 

tilbederGud, cnenogfaa, naarBon- 

derne bcder oro.eller takkcr for en 

Naade hos deres Herfkab, og naar 

endog de fornernmefte Herrer^befiti- 

der fig i famme Omft^ndigheder hos 

deres hoyefte ovrighed.. Man finder 

nogle af Ruflerne , i fasr Born oggam- 

le Folk, at vsre i deres Bonner me- 

get andaegtige og langfommc , an- 

dre derimod haftige og Istfindige og 

at tale, cm andre Ting ogfaa med 

Skields^Ord under denne Huus-Guds- 

Tienneflre. Efterfom de Fremmede, 

der loferer hos dem , og ikke vil bli-" I 

ve liggende om Nacten f deres. Vogn 

eller Sl^de , tager gemeenlig drres 

Senge - Leye paa Bcenkerne under Bil- 

ledetj ftaaer gemeenligen ogfaa ey faa 

t% op fom Huus-Folketj faa kand 

de raet med ftor Forundring betragte 

denne Morgen - Andagt , helft naar 

de feer, hvorledes de fmaa Bornftaa- 

fr ogfaa paa Gulveti deres bare Skior- 

ter 18. Cap Befkriv.overdetRusfifkeFolk.^o^ Tom.I, 

ter , holdende ftedfe oyne med degam- 
le Folk og folgende dem i a lie Sty k- 
ker paa det noyefte efter. Jeg; har ey 
merket at de fornemmere RufTer i de- 
res Morgen-Bon og ovrige Guds- 
Tiennefte, difFererer fra Bonderne , 
undtagen at nogle af dem er deri me- 
re eller mindrc ivrige. At kaarfe 
og bukke fig for BiJledet er en Skik, 
fom de ey allene i agtcager i deres 
Morgen- og Afren - Bon , men og ved 
alle andre Leyligheder, faafom naar 
de vil fpiie eller harfpiift , naar de be- 
gynder eller har fuldendt deres Arbey- 
de, naar dg kommer forft ind ienBye 
eller Stue, naar deantr^der enReyfe, 
haar de kiorer forbi enKirke, et Klo- 
fter eller Capelle.o. C v. Dec f kcde 
for nogle Aar fiden , at en Rufljfk 
Soldat anklagedes forenMisgieining, 
og da bekiendte ban for R^etten, at 
ban ey havde troet denne Glerning 
at vaere fynd, hayde og ey foreta- 
gen fig den uden at forft kaarfe fig 
og at falde ned for Gud paa Jor- 
dan. I Rusland er det ogfaa bekiendr 
at ingen Rovere , Tyv cllcr anden 
Syndere Isttelig driyer fit Haand- 
n 5 Verk, 
ii Tom. I. ^o6Befkriv,over detRusfifkeFo!k.i8.Cap. 

Verk , uden tillige baade for og ef- 
tcr' at holdc en kort overtroifk An- 
dagt. 
BetsLyye Imidlcrtiid Bonder -FoJketgiorde- 
K«?eric *'^5 Morgen- Bon , faa gaaerKonen i 
* Hufet , fom er gcmeenlig forft oppc 
og forft med hendes Bonf^erdig, hen 
at giore lid i Ovnen. Saa fnart hun 
ftaaer op , t^ender hun en lang tynd 
Spaan enten ved den fra forrigeDag 
i Ovnen overblevne Hd eJIer vedFyr- 
T6y og Svovel-Stikker , og fitter 
Spaanen i et Jern » fom er giort faft 
paa en Stang og ftaaer paa en Kaars- 
Food midt i Stuen. Naar en Spaan 
er ildbrendt , faa tasnder hun en an- 
dcn , og fa-tter den i den forftes Staed 
ind i Jernet o. C v: hvilket er det 
enifte Slags Lyys , fom Bonderne 
bruger i det helc Rigc. Dc fom bar 
hvide Stuer , det er Stuer med Skor- 
Stenc, faafom i Mof kov og Petersborg, 
defornemmefte Borgcre i de andrc 
Ki6bft«der , de fornemmefte Edd- 
Maend paaLandet, 4e haralleneLyys 
og Lyfe - Stager, hvilke har dog ey i 
lanff Tiid vasret der i Landet faa a!- 
mlndelige. Man kalder det fa?dvan- 

lige iS-Cap.Befkriv. overdetRusfifkeFolk^^o? Toirul. 

JIge R\jffifke Lyys, den briendendc 
Spaan ,Lur]nka ellerLimre, fom gior 
ftedfe Rog i Stuen , faa at Vej^genc 
blivcr forte. Naar nu Bonde-Kotien 
harantsendtLunten og forr«ttet hen- 
des Morgen-Bon; faa gaaer hun hen 
til Ovnen , tager Brsett^t derfra , flav- 
ler Trajet op inde i den , f sender det 
sin , eg bpeynder ar kaage. Mad for 
Folket. Dst hele Kaagerie beftaaer 
hver DagA^retfgJennem deri, at hun 
bar een ftor Potte med re^'nt Vand, 
hvori hun kommer en liden SkaaJ 
Grvvn og to eller tre Skrer fulde af 
indfaltet Kaal, Denne ftaaer ind- 
pakket I Forraads Kammeretudi Ten- 
der, er eiort til Rstte om Vr'nteren , 
og er faft Bondens fornemmefte For^ 
raad. Undertiden kommer hun oe- 
faa et lidet Stykke Kiod eller Flpfk el- 
ler en Fifk i Kaalen. Undertiden, i 
faer i Fallen, hvor man ey l^tbekom' 
mer Fifk , ffetter bun Potten med 
Vandet, Grynene og den indfaltede 
Kaal allene indi Ovnen, og laderden 
ftaae der til den anden Morgan, da ^ 
Huus -Folket jmidlertiid afog til la- 
der fig give noget af Potten i etTrx- 

Fad f 
Tom. I. yoSBefkriv.overdetRusfifkeFolk.igXap. 

Fad deraf at fpife. Hun bager og of- 
te Brod , fom er overalt i Rusland af 
Rug-Msl rjBt got, og, naar deter 
Feft-Dag eUer det er en formuende 
Bonde eller Borgere, faa bager hun 
ogfaa tneget ofte Pyroger , et Slags 
Ruflif k Bakkelfe , kaager undertiden 
Eg , og forftaaer ogfaa i en Jern-Pan- 
de at ftege, Jern-Panden tager hun 
ud med en Stang, fom bar et krumt 
Jern paa Enden. Og foruden denne 
Pande og Stang horer intet til det 
Ruflif ke Kykken - Toy undtagen Pot- 
tcrne, fom er giorte afLeer, forte* 
blaa, runde uden Fodder, rst lige- 
fom hos OS de faa kaldte Jyde-Potter. 
Naar Kaagerieter til Ende, ogTras^ 
etudbrendt; faa rager Bonde-KoaeD 
Gloderne tilfammeh med en Stang » 
og tillukker Ovnen , fom i en Times 
, Tild gior Stuen faft utaalelig varm , da 
den hele Dag fiden ey indlegg?smere. 
Saa Ia?nge dcr giores lid i O vnen, er dec 
en tyk Rog i Stuen, fom tr^kker ud 
af Rog-Hullerne under Loftet og af , 
Vindvers-Glukkerne , under hvilk^f 
man maae dukke fig paa Bsnkerne, 
hvis man ikke vil qv«les. Fornem- 

rhe i8.Cap.Befkriv.overdetRusfifkeFo1k.f09Tora.I, 

me Rufler har deres KokkenietHuus 
bygt for fig felv, og derifire cller 
fem Ruffifke Kokke. Til at giore 
varmt i deres Stuer har de ey Jern- 
Ovne, men muredeKakel-Ovne,op- 
bygde lige til Loftet med Architedlur 
i tre Etager, og uden paa bekladte 
med HoUandfke Porcellasn - Kakier, 
fom nu forfaerdigesder i Landet. Naar 
der er cengang giort lid i faadan en 
Ovn, Taa lukkesTr^k-Hullettil,og, 
hvisdette fkeer for tilig, forend G16- 
derne er udbrendte , faa kand dc na?r- 
vserende l^t faae Hoved-Pineog blivc / 
fyge , ja undertiden doe af Dunften. 

Imedens Bonde-Konen har at be- ^'** 
ftille med at bage og kaage, faaefcer- hci" '*' 
lader hun cy at toe fine Hinder med 
reent Vand, efterat hun ftrax i Be- 
gyndelfen har roet baade Ha;ndcr og 
Anfigt. Og dette er ogfaa efter Mor- 
gen--B6nnen alle de andre Folks for- 
fte Forraetning. Naar Ovnen ondelig 
tillukkes Klokken ni eller ti om For- 
middagen , faa beforger hun forft og 
for alting, at Bord og Ba?nke aftocs, 
og at den hele Stue feyes og reenfes. liiM ■1 
^■1 


~m • — 


■I 


kerne 

■■■■ 


M 


■d 


i 


J 


cm : 
3 ^ 


W\mm 

I 5 


6 


7 8 


ml 

9 


10 


11 


12 Tom, I, fioBefkriy.overdetRusfifkeFolk.i8.Cap. beyic. kerne for Varmens Skyid tillukKcs 
om Vinteren ; faa at dec bliver halv- 
morkt i Stiien , efterfom der falder ik- 
kun DagsLyys ind igiennem detmel- 
lemfte lidec Vindve , hvilket er ofteft 
ikkun befadc med Marien-Gias eller 
overtrukket med Blsere og Hinde. 
Kommer derfor nogen efrer deti Tiid 
ind i den Rusfifke BondeStue, faa 
finder han den raet reen og ordentlig, 
i fer udi def fornemmefteHiorne ved 
Billeder. Han finder ogfaa Folkene 
ey ureenlige , thi foruden det at de 
tocr fig allc om Morgenen tilig baade 
i Anfigtetog paa Haendcrne, faatoer 
de fig ogfaa ofte ved andre Leylighe- 
der, oggaaer to Gange hver Uge i 
Badiluc , og ifarer fig der reent Lin- 
net. Heraf har Jeg giort den Slutning, 
at, fkiont Rusferne er ey faa reenlige 
fom Kofakkarne , faa kand de dog ey 
itied RaE^tte befkyldes for at vaere u- 
reenlige. 

Det er ey allene Bonde - Konen , fom 

arbeyder i Hufet: men Manden og 
det ovrige Folk gaaer ogiaa flrax om 
Morgenen ud til deres Forrastnitt' 
ger ai foere Qvccget o. f. v, kom- 
mer cm 9 10 11 12 13 iS.Cap»Bef kriv.over detRusfifke Folk, f 1 1 Tom» I. 

mer derpaa ind og fetter fig ned 
paa BajiiKen ved Ovnen, fpifer da af 
Maden, fom kaages ved Ovnen , gaa- 
er derpaa after ud enten at reyfe el- 
ler atforrstte deres Haantering hiem- 
me i Hufet eller paa Marken , efter- 
fom Aarets Tiid og andre faadanne 
Omftsndigheder det udfordrcr. Do- 
trenc i Hufet fynes at have mindft at 
beftille, thi man finder vel underti- 
den een eiler anden enten at fye ellcr 
vaebe eJler fpindc med en Haand- 
Teen, men meften deels fecr man 
dem dog uden Arbeyde at fidde og 
fnakke, eller gaac og giore fig unyt- 
tige Forrstninger, eller at ligge paa 
Ovnen. Det ovrige Folk har ogfaa 
den ftorfte Tiid om Aaret da^ligen 
nogle Timer aldelesintct at beftille, 
er dcrimod i Arbeydet , faalasnge det 
yarcr, haftigeog ftsrke. Merkellgt 
finder jcg det ogfaa hos alle Rufler , 
at Munden ftaaer faft alddg ftille paa 
dem enten dc arbeyder eller ikke , faa 
at deres Snak faaer ingen Ende. Rey- 
fer de med Fragt , faa famler de fig i 
en Hobog gaaer den hele Vey i Sam- 
tale med hverandrc, Og , naar de 

cy 

<lf cm 

■ 


i!!!!!!!!!!ff!fftt!!!!fi ^"^^ 


iiii|iiii iiii|iiii iiii|ii 

2 3 


4 5 Tom* I, f isBefkriwover detRusfifkeFolIc, i g.Cap. 

ey \xngere kand folge til Fods med 
Heftene , iaa [setter de fig op , fya- 
gende deres lyftige Vifer , alle paa eeti 
Melodie , hvilken gaaer nsften forn 
Folied'Efpagne. Er de hiemme,faa 
horer de ey op atfnakke med hveraiif 
dre meget hoyc, tydeligc og mun- 
teri , Mand - Folkene med en faare 
grov og (l^rk Stemme. Da jeg i Be- 
gyndelfeti eykunde forftaae dem , har 
jegfaavelfofTi andre erfaret, at de har 
fagt mjg Ordene faa hoyc os, tydeligt, 
at jeg har kundet opfkrive hvertBog- 
ftav. Dog dec var ey den mindftc 
Mangel paa Horelfe, (bm giordeatde 
var mig uforftaaelige. Man horer 
dem fieiden eller aldrig at lee eller at 
/kiemte, men derimod ofte at fkien- 
de, brugende de Skiels-Ord, Jebjo- 
namat o. f. v. nsften ved hvert andec 
Ord , fom de taler. I deres Gang hol- 
der de Hovedet i Vasiret , Skuldrene 
tilbage, trader haardt , og bevajger 
fig gierne. Det hele Folk er i dets 
Hvile og A- beyde tilboyelig til atfal- 
de fra een Yderlighed til en anden, at 
love nogle Timer om Dag^n* og at 
v«ere i uophorlig Beveegelie i de an- 
dre, 10 11 12 13 1 8.Cap.Bef kriv.over det Rusflfke Folk, f 1 3 Tom, k 

dre, at ligge een Uge hietnme paa 
Ovnen og en anden Uge at vasre ftedfc 
i Arbeyde. Denne befynderlige Ca- 
raSeer, fom ey 1st findeshos andre 
Nationer, maae jeg give den Rusfl- 
fke. Thi, fkiont de fover lasngeog 
trygt om Natten , fover desuden alle 
Eftermiddags-Sovn, og ligger gierne 
undertiden ftille uden Arbeyde ; faa 
er de dog i deres Gang og Tale kien- 
deligmuntre, og i dec, de foretager 
fig, faa l^nge det varer, vindfkihe- 
lige. 

I alle deres Legems Bevsgelfer er 
de ey langfomme og ey heller meget 
haftige, men fynes derirood af aid 
Magt at arbeyde. Det , fom driver 
dem i deres Arbeyde, er Fordelen, 
da de ey lader en Fortiennefte gaae 
bort , og horer ey op at arbeyde , u- 
den naar Fordelen ophorer. Herud* 
over holder jeg for, at deres bemerk- 
te Lediggang kommer af, at de ey 
kand affastte Acre Varer, end de for- 
arbeyder. De forhverhver fig ogfaa 
meften Deels ved deres Arbeyde faa- 
meget, fom de felv bruger og bcr af- 
give til ovrighcden og deres Hcrfkab, 
Kk forgra- 
OJ -CTi 
10 11 12 
Detsi 

Strzng- 

hed.. 1 


^ 


1 


1 'fTorii.'I. y^ 4 Beflri v.over detRusfif ke Folk, r 8 .Cap. I 

forgravende det , de haver dlovers , af 
Frygt, at deres Herrer raaatte ellers 
finde Midler til at bringe det til fi§, 
formedelft hvilken Frygtde flefte faa- 
fom og af naturligTilboyelJghed for- 
tserer Reften i Kroernc. 

De forfarer tneget ftrangt med de- 
res Undergivne , i Sxr med Bornene 
og Qvaeget. Man feer dem ey fiel- 
den at slaae deres Huftruer offentllg 
paa Gaden, faa at de hjler og blo^ 
den Bornene forer de om Vinteren 
paa deres Arme halv-nogne ud i den 
heftigfte Kulde , og ftrax derpaaigien 
ind ved Ovnen i Heden. Hvorud- 
over de i den forfte Barndom, faa- 
. Isnge indtil de bliver vante derved, 
«den at erlange nogen Barmhlertig- 
ired hos Forsldrene, ftedfe grseder og 
toiger, Det livegne Tiennefte-Folk 
crfarer tit, at Batogge-Straffen er en 
Huus-Rst der i Landet. Med Qy«- 
get omgaaes RufTerne ogfaa underti- 
den uden Medlidenhed , og gior dem 
igicn got paa andre Tider udenMaa- 
de, kaldende dem Badfka og Mad- 
f ka , det er Fader og Moder. Under- 
tiden kalder de de unge HefteBrateZi 

det ig.Cap Befktiv.over det RusflfkeFolk*^ i ^ Tom, I. 

det cr lille Brodcr, og helfe dcm 
bver Gang , de nyfer. Naar de deri- 
mod ey vil xdc Havren, faa slaaer 
de dem faa haardt og Isenge , indtil 
de seder. Og det famme gior de og- 
faa , faa offe de felv uden Aarfag cr 
ilde medhandlede af deres Herfkab. 
Hvorved det fkeer, at Heftene be- 
hover fiden aldrig at slaaes , men ftren- 
ger alie Kr^fter an af Frygt , faafnart 
de feer Vogn-Manden ikkun at cage 
hen til Pidfken. 

Skiont nu Rusfernecr faare ftrenge Detsini- 
imod dem, fom de bar i deres MagtjQ^^ttp,. 
faa er de derimod fsrdeles hojfligc 
imod alle andre. Kommer en Rufle 
ind i en Stue, faa trader ban forft 
hen for Billedet , bukker og kaarfer 
fig dybt med difTe Ord: Herre for- 
barme dig- Derpaa bukker ban fig 
ftiltiende meget dybt og langfomt for 
enhver i Ssr af de n«rv£Erende , fom 
igien tager imod ham med de famme 
taufke og ajrbodige Complimenter» 
De trseder ogfaa geemenhg hen ved 
den forfte Helfen at kyfle hverandre: 
da Mandenundertiden prsfentererfin 
Huftruc til depi, fom ban med en be- 
Kk a fyn- 

Tom. I. ^ 1 6Bef kriv.over detRusfif ke Folk, i g.Cap. 

fynderlig Hoflighed vil bevsrte. De 
famme Hofligheds Beviisninger bru- 
ger de ogfaa , naaf de gaaer bort og 
eager Aflkeed med hverandre. Paa 
Gaderog ved alle f.eyligheder forfik- 
•rer de hverandre om deres ff rbodig- 
hed og Kierlighed ved at tage Huen 
af lasnge og bukke ofte og dog lang- 
fomt megetdybc, og ved at fporge om 
deres Sundhed og Velgaaende , end 
og de allerringefte Arbeyds-Folk og 
Bonder. Saal^nge de er h6flige,kal- 
der cndog Bonderne hverandre Eders 
Naade , og , naar de kand have den 
ringefte Fordeel derved, Eders Vel- 
baarenhed. Bliver de derimod ftrax 
derefter uenige , faa betienner de fig 
af Skields-Ord, og taleretSprog,(onj 
er Jngen Ting faa rigt fom i denne 
Marerie. Enhver feer laet , at denne 
■ Orientalfke Leve-Maade kand eyan- 
det end undertiden vsre forbundcn 
med en Fasrdighed nu at forholde 
fig faaledes, at andrcs Fortrin derved 
n«gtes, nuigien faaledes, at u-kyn- 
dige \xt derved bedrages. Men juft 
diffe to Ting agtes i de Landc for 
Dyder, Nogle RufTer bar fdv fagt 

mig, 1 8 Cap.Befkriv.overdetRnsCfkeFoIk 517 ToiBtl* mig, at, hvis dtres Lands-M* nd fkal 
giore got, faa maae de undertiden 
medhandles paa en grov Maade. Og 
naar den ene af dem kand faaeen Foi- 
deel over den anden; faa roefer ban 
fig ey allene felv deraf : men oglaa den 
Bedragne berommer ham bag efrer 
for bans fortrefFelige Forftand og Con- 
duite, helfende ham ftedfe efter den 
T.i i d dy bere og y d my gere. , 

Den RmCifke Bonde er imod alleDetsOm- 
Udla?ndere, for hviike ban bar mind- g^ngme'' 
fte Frygt, meget hoflig under Veys, j.'J^'^"' 
hvor de reyfer. Han lader dem fidde 
overft op i fin Stue ved Billedet paa 
Bajnken omkring Bordet, giver dem 
Brod, Salt, Vand,Qyas, ograa,hvis 
de vil tage til Takke med bans Koft, 
Kaal, Agurker, o f. v, tillader dem 
at kaage ved Ovnen , at gaae ud og 
ind og drive deres ovrige Haandte- 
ring i Sluen , at rede deres Senge paa 
BsPnkene eller hvor de vil , og at bru- 
ge deres Frihed , ligefom de kunde 
vare hiemme. Dog fkal man for- 
fkafFe fig ham ra?t til Vens, faa bor 
man give ham forfi: Snuf-Tobak , der- 
paa ham og bans Kone og Born Brcn- 
Kk 3 deviin, 
10 11 12 
iK. lT om, r, f I gBefkriv.over det Rusfif kcFolk j g.Cap. 

deviin, og endelig ogfaa Peber, faa 
bsrer han alt , hvad han kand undvae- 
rc , fretn for en fkikkelig Priis at fel- 
ge. Skiont ingen RufTe , undtag^n 
faa , fom har reyft Udenlands, roger 
Tobak, menendederved atvanhelli- 
ge Billedet ; faa bruger de derimod 
alle faameget defto hellere Snuf-To- 
bak , hvilken de river med en Vrik- 
ke-Stang i en Leer-Potte , beblanden- 
de den med Afke, De fom boerpaa 
Lande-Veyen imellcro Petersborg og 
Mofkov lader fig betale noget lidet 
for Bevsrtningen , og agfer ey i det 
ovrige cm deres udenlandfke Gieftes 
Sprog og S^der, faafom dc har hort 
og feet dem faa ofte. Men ncppe konr 
mer man ud af Lande- Veyene , faa er 
Bonder Folket Mennefke-fkye , for* 
langer hartad ingen Penge forBevaert*' 
ningen* men giver derimod Agt paa 
alt , hvad en reyfende Udla?ndere ta« 
ler og gior, merkeligen tilkiendegi- 
vende deres Forundring , naar haB 
kommer ind uden at kaarfe figforBil^ 
ledet , roger Tobak , og fpifer Kiod i 
Fallen. Pei I g.Cap.Bef kriv.over det Rusfif kc Folk, s 1 9 Tom, I, 

: De fornemroe Ruffer, fpm har vae- 
ret iblant Folk , er i deres uclvoftes 
Omgang varfommere med Udl^ndere 
end med deres Lands -M£end,: thi de 
veed , at fkikkelige Folk af andre Eii- 
ropsifke Nationer miller hellerc de- 
res Liv end deres ff re. Dog till^ien- 
degiver de i deres Fravajrelfe, dt de 
cy har de befte Tanker om dem i de-r 
res Hierter* Aarfagen hertil er Deels 
denUlighed, Fom er imellem'derno^ 
andre Europsifke Nationer , De^/s^n 
forud fattet IndbiJdning om deresFpr- 
trin for andre, Deels, ogfaa en u^h- 
ft«endig Opforfel af adfkillige Frem- 
mede , fom er komne ind; i Landed 
De forfiandige Rufler na?grer ikke , at 
de jo med Nytte kand bruge Ud|«p- 
dere i deres Tiennefte , men defordrer * 
tilligej at de ey fkal antages og for- 
fremmes uden Forf kiel , atdeeyfk^l 
befordres uden kiendelige Meriter , 
og at de endelig ey nogen Tiid maae 
beklaede de hoye Pofter, ligefom alt 
faadant er ved en Grund-Lov faftfadt 
af Kevfer Peter I 

Det Ruflifke Bonder > Folk holder ^'^^ ^J^ad 
ey noget ordenth'g Maaltiid til yifle Jf °" ' 
kk 4 ■ ti- Tom. I, f2oBefkriv.overd6tRusfifkeFolk ig.Cap. 
Tider dm Dagen , men fpifer af og til 

ligefom de Jiar Leylighed og er hung- 

r/ge. Dog feer man dem at Tpife 

meeft , undertiden tre og flere Perfo- 

ner tillige, om Formidagen Klokken 

ni eller ti , og orh Eftermiddagen 

Klokken tre eller fire. Forudeii Bro- 

det er deres for nemmefte Mad Kaal , 

fpm kaages hver Dag fnfk , og ftaaer 

Nat og Dag fydende heed inde i Ov- 

nen, De kaager ogfaa undertiden 

iideh aid Kunil paa et lidet Stykke 

Kiod eller Fifk en langSuppe, hvll- 

ken de fpifer gandfke heed med ftor 

Begierlighed , helft naar den er beblan- 

dch med Urter. Foruden Kaalen pg 

Suppen aeder de og Melk eller og 

Qyas, deres f«dvanlige Drikke , med 

Brod Og indfkaarne Agurfcer, ilige- 

inaade Grod , Honning , Eg, ogun- 

dertiden haardkaagte Erter , hvilke 

fidfte de ogfaa ofte jeder raa , efter at 

de forft i kaalt Varid eraftoedeogud- 

blodte* De gider befynderlig gierne 

fpiift Hvede-Brod og Bakkelfer, af 

hvilke de har noglebagteaf Bog-Hve- 

dc'Gryyn, andre af Mai og OIlie, og 

andre fyldte inden i medFifk eller 

Kiod ig.Cap.Biefkriv.over dec RusfiflceFoIk.f 2 1 Tom. !• 

Kiod, Log, Skampioner o« C V, De 
sder naeften daglig hviid Log, aid 
anden Log raa, raa Agurker, naar 
de kand faaes , og ellers det hele Aar 
igiennem indfaltede Agurker, Rover 
Rajddiker, alle Slags Frugter, Bsero.C 
V, De aeder e y Kiod eller Fifk , uden 
at det er forft enten kogt eller ftegt i 
Panden. Aid deres Mad tillaver de 
uden Kunft , og kaager, fteger og 
bager den i Ollie endog undereiden 
naar det ey er Faften. De kommer 
meget Salt i den, og a?der den enten 
fy dende heed eller lis - kaald ; thi den 
kaalde Mad forvares om Sommcrcn 
vedlis i Kielderne eller og i Vandet, 
og den varme ftaaer Nat og Dag inde 
i Eager- Ovnen. Man slutter laet at 
ey enhver Bonde har daglig allede hep 
anforte Rastter, men at der cr For- 
fkiel imellem Sogn - Dage og helllg 
Dage faa og imellem fattige og rige, 
Thi de forfte fom de flefte har den 
mefteTiidom Aaret lidet eller intet 
at asdc uden Brodet og Kaalen. De 
rigere Bonder og Borgere bager ogfaa 
eet Slags Brod af Honning 6g MaeJ et 
andet Slags af Kirfebaer-Safe og Mael 
Kk s dec f? 


Tom.l. ^ssBefkriv.overdetRusfifkeFolk.ig.Cap. 

det tredfe Slags af 5ible - Mod og 
Msel det fierde Slags af Hin-B^r- 
Saft og Msel og faadanne Slags flere. 
Fornemme Rufler, fom har reyft u- 
denlands , har gemeenlig ogfaa uden- 
landf ke Kokke , og lader deres meftc 
Mad lave ril ligefora paa andre Sen- 
der* De andre Fornemme derimod 
holder mange Ruffifke Kokke og gaa- 
cr to gange om Dagen til Bords nem- 
lig Middag og Aften , da de har altiid 
mange Anaa Ratter. De har forft 
deres Bord dekket med mange fmaa 
Fade af kaald Mad , faafom fyltet , ro-: 
get , ftegt eller kogt , iligemaade Red- 
diker, o.f.v. Derefter tages alle dis- 
fe Rcetter bort, og fettes i deres Stsd 
adfkillige Slags Kiod- ogFifk - Supper 
faa fydende hede fom det er mueligt. 
Paa Supperne folger adfkillige SlagS 
frifke og faltede Fifke, fomharfielr 
den anden Sofe en Peberood og ^ddi" 
Ke. Naar Fadene med Fif ken er bor^- 
taghe , faa bccres Steg;ene ind famt hos* 
folgende faltede Agurker. Endelig 
kommer ogfaa Bakkelferne og Pafter 
terne , hvilke fidfte er gemeenligen ful- 
de af 011ie» Og den ovrige Mad er 

ey 1 8 .Cap.Bef kriv. over det Rusfif keFolk* f 2 3 Tom, L 

ey allene ftedfe hen i Fatten , menog- 
faa undertiden den anden Tiid om 
Aaret, tillavet med Node-Ollie, da 
derimodBondernebrugerikkun Ham- 
pe-og Lin-OlHe. 

Bondernes daglige Drikke kaldes 
Qyas, og er giort af Ux\ og kogt 
Vand, fom bliver haftig fuurt, og 
har ftor Kraft til at laedrke og kole. 
Den ftaaer om Vinteren i et ftort Kar 
vcd Ovnen , og forvares derimod paa 
et koldt Staed om Sommeren, er for 
en Fremmed ufund at drikke, og f?er 
desuden meget u-appetitelig ud hart- 
ad ligefom Valle, fmager og ligefom 
Valle. Dog kand den undertiden u- 
den Skade drikkes , naar den er frifk , 
reenlig og blanden med Krufe-Myn- 
te. Saaledes drikkes den ogfaa dag- 
ligafde Fornemme, fom lader den 
noeet anderledes tillave og kalder den 
Kisle-Stie , og fom har derforuden og- 
faa bruun eller rood Qvas, brygget 
meget tyndt af Byg-Malt uden Hom- 
le. be brygger ogfaa i Rusland en 
aiiden befyndsrlig Drikke , kalden 
Spitie, fom man ikke kienderi andrc 
Lande, drikkes i Staedenfor Br^nde- 

Viin , « Tom, I, f 24Bef kri v*over detRusfif ke Folk. 1 8 Cap. 
Viin , og blandes undertidtn med 
Vand , fom faaer deraf baade Smag 
0% Kr^fter. Man brygger den af 51 » 
Mod, Brendeviin ogEddIke, ligeme- 
gct af hvert Slags, "illgemaade Peber 
og andre Slags Kryderier , faa meget 
og mange Slags, fom man felv. vil, 
hvilket alrfammen kaages under Log 
i nogle Timer. Saafom detre Slags 
Drikke forderves ey i Heden om Som- 
meren; og noger lidet deraf kand cor- 
Hgereen ftor Portion Vand, fa* bar 
RufTerne f fer betent fig med Nytte 
af i^n udi deres Feld ■• Tog I Perfiea, 
og imod Tyrkerne. 51 , Mood og 
Brendeviin tor ineren Bonde clier 
Borgere i hele Rusland brygge. Men 
Jian maac kiobe det i Krocrne, 
hvorhan jhvis ban bar Formue d^rtil 
ey forfommer at hcnre det, i ra?r paa 
han'? og 'bans Families Fodfds- og 
Navnc Dage, paa alle Feft-Dage og 
cndeligj hele Smor Ueen , (omgaaer 
n»ft for den flore Fatten. Brende- 
Vinenbrencfes i Ru>land ikkun af 
Korn uden Frugter. M6^en er fvag 
og hvfid , brygges ligefom 61 med 
Homle, og pleyer ey lange at giem- 

mes, i cm 9 10 11 12 13 l8.Cap*BefkTiv.<TverdetRus(ifkeFrtlk ^2$ Tom,i, 

— - — ^- ^ / 

wes, ol et biygges dcrimod meget 

tykt, ftsrKt og'feedt af Rug- cller 

Hvede-Maltog fitlden af Byg-Malt, 

da aid Maltet er gemeenlig torret i V in- 

den og fielden paa Kollen. Edel- 

MiBndene har Tilladclfe at bryggcog 

brende, og har derudoveri dcresHu- 

fe ey allene ol , Mood og Brende- 

Viin, men ogfaa Moil, Hin-B«r- 

Safr, Visnovka, dct er Kirfebaer-Saft 

paa Brende -Viin, og faadanne flerc 

Slags Drikkcr, hvorpaa iSserdckshed 

Monkene rafBnerer i Klofterne, ef- 

tcribm de tor aldrig fpife Kiod , Melk 

eller Eg, men allenifte Fifk, Brod 

og Urter. Det hele Folks ftorfte Til- 

boyclighed beftaaer i at bruge Maden 

og Drikkcn i Overflodighed, i faerat 

betienne fig af alle Slags ftaerk Drifc 

uden Orden og Maadc. Dog fkiont 

de oftederved lider Skibbrud paa deres 

Forftand, faa Tynes det dog ligcfom 

det fkader ey deres Legeme: hvilket 

kommer maafkce af deres ovrige Spi- 

fe og Drikke. Saa langt fra at den 

gemene Mand undfeer fig ved at vas- 

redrukken, at ban jo meget mere pra- 

ler dermed , (kngcr fine Vifcr udi Kro- 

erne. / 

Tom. I. f 26Befkriv.overdetRusfifkeFolk.i8.Cap, 

erne , og gaaer tomlende om paa Ga- 
den. Man kand vel og undertiden 
offentlig mode Folk af begge Kion , 
fom fpaferer holdende hverandre un- 
der Armene og i deres Drukkenfkab 
fyngende pg f krigende af alle Kraef- 
tcr. 

Den Tilboyelighed , Torn det Rufli- 
f ke Folk har til at handle , gior ogfaa 
at de har alle Slags Mad ogDrikke of- 
fentlig til Fals paa Gaderne. Paa 
Hioi nerne ftaaer nogle fom fa?Iger Spi- 
tie, Qvas o. f. v , andre , fom felger 
Reddiker, Frugter o, C v. andre, fom 
fselger Brod , Bakkelfer o. f. v, Der 
gaaer ftedfe pmkring paa Gaderne en 
ftor M^ngdeaf voxne Karle, Qyind- 
Folk og Born , fom raaber med Hve- 
de-Brod, alle Slags Ruilifke Bakkel- 
fer , haardkaagte Erter , udblodte Er» 
"■ ter , Nodder , Baer , Spitie o. f v. Her- 
udover kand fremmede Rufler ftraxi 
en Bve finde aid deres M^d til Fals 
paa Gaden , af hvilken Leylighed de 
ogfaa betienner fig faavel fom mange 
andre, der Aar ud og ind lever paa 
denne Maade, faafom de felv ingen 
Huusholdning haver, Det gaaer iaa 

vidt cm 9 10 11 12 13 i8.Cap.Befkriv.over detRusfifkeFolk.f a? Toin»I, 

vidt hermed , at end ogfaa fattigc Ud- 
Isndere i fer i Mofkov hetienner fig 
af define Magelighed og Sparfomme- 
lighed, ey nydende andet til deres 
Underholdning end hvad de faaledcs 
kiober af de forbigaaende Rufler. 

Fordum havde Ruflerne den langc ccts kIk- 
aldfte og enfoldigfte Dragc, fom bru- ^^■^'''i'- 
gesendnuafPolakkerne, Kofakkerne 
Tararne, Kalmukkerne og n^ftenal- 
le andre AfiatiTke, Afrikanfke og A- 
merikanfke Nationer. Men da Key- 
fer Peter I begyndteReformationen, 
faa lood ban ikkun Pr^efterne og dc 
andr6 Geiftljge beholde denne lange , 
^rbare og magclige Dragt , og havdc 
maaefkee ogfaa tilladt Dommere og 
andre Verdsligc Embeds- Ma;nd at 
beholde den , hvis ban ey havdc fig- , 
tet til, at bans bale Folk fkuldc ftrax 
udvortes ligne de andre fornemmeftc 
Europseer. Den korte Dragt, fom 
findes i nogle faa Europxifke Land- 
fkaber, ogfaa antagen af Skibs-Folk 
og andre, hvis Arbeydekand hindres 
ved lange Klsder , gav han fit Krigs- 
Folk baade til Lands og paa Flodcn. 
Han havde ey nodig at befale det 6v- 

rigc 'ft' I 
Tpn^l. f 28Befkriy.over detRusfifkeFolk.i8.Cap. 

" rjge Arbeyds-Folk at gaae i fmaa 
Troyer efcerfom de alle om Vinteren 
i deres Stuer og om Sommereti baa* 
de inde og ude har fielden, andet paa 
end en kiort Skiorte og et Par tyndf 
Lserreds Buxer, De fornemtr.e Folkj 
fom fkulde komme til Hove, bood 
haa at klsede fig med den Franfke mid- 
deimaadigeDragr. Og ban forordne- 
.de tillige, at den gemene Mand fkul- 
de afikiaere deres Kiorteler og Pelfe 
indtil Knserne. 

J Kratt af difle Anordninger finder 
man ogfaa nu alle fornemme Folk , fa3 
Og Betientere ved Hove, iligemaade 
alle Verdslige Embeds -Ma;nd, faa og 
fornemme RuflifkeKiob-MaendiPe- 
tersborg og Mo(kov at gaae klaedteli- 
gefom andre Europ^Beraf deres Stand, 
Krigs-Folket med den korte Dragt 
ligetom anden Staeds, Soe-Folketh- 

§efom Soe - Folket anden Stsds , Prs- 
:erne med den gamleRuflifke Dragt, 
og alt det; ovrige Folk , Borgere og 
Bonder med de fbrkortede Ruflifke 
Klaeder. Den gamle Ruffifice Dragt , 
fom nu Prafterne allene bruger, be- 
flaaer.i en Sove-Kiortel fadtbunden 
, . med I cm 2 3 4 10 11 12 13 I g.Cap.Befkriv.over det Rusfifke Folk.T29 ToiduI, 

roed et Beke omkring Livet, og over 
den en andcn ftorre 16s Kiortel med 
, ftore Ermer , begge af cnten bruun, 
I blaa ellcr groti Farve, Munkenc 
I derimod har famm^ Dragt af fore Far- 
ve,og paa Hovedet en liden rund 
Bo net med ct ftort fortKlsde, Com 
henger langt ned bag paa Ryggen. 
Bondens Klsde- Dragt er meget ufel, 
i det ban gaaer nsften den hele Som- 
mer med bare Fodder, med en kort 
Skiorte, Torn henger ud over Buxer- 
ne, og indfnoret omkring Livet med 
et Baand , og med enkelte Buxer af 
L«rret. Gaaer ban om Vinteren ud 
af Sfuen, faa har han ingen Strom- 
' per, men omvikler derimod fine Been 
med mange gamle Vadmds^KIude, 
fom han binder faft med en Snor, off 
binder med den famme Snor fine Skoe 
faih hvilke er giorte af Baft af den 
FalTon, fom de hos os brugelige Trs- 
Skoe, undtagen at de har ingen H^ele. 
Han trxkker derefter en Faare-Pels 
paa, fom fidder I6s omkring Livet 
og naaer lidet neden for KnjEeme 
Over Pelfen tager ban paa Reyfer 
o.f. V. en graa* bruun Vadmels-Kior- 
LI tel 
Tom, I, f 3oBef kriv.over detRusfif ke Folk. i g.Cap. 

tel paa, fom gaaer et Par Fingers 
breedt lingers ned end Pelfen , fidder 
ogfaa 16s omkrfng Livet , men bindes 
faavel fom Pelfen faft mcd et Belte. 
I Beltet ftikker han ved den venftre 
Side for paa en lang Kniv i Skede, 
bag paa ved famme Side en Haand* 
oxe, ved den hoyre Side bag paa en 
Svibe , og forpaa et Par ftore Lsder- 
Haandfker, fom er inden til foercdc 
mcd Filfc. Hans Haar laderhan hen- 
ge ned i Panden , og f kia-rer det i en 
lige Streg af, en Fingers Bredc oven 
for oyne - Brynene. Paa Hovedet 
f-^ttcr han en ftorHue, fom er foeret ' 
med fort Pels , og undertiden i dens 
Stasd en Hat om Sommeren. Der er 
, ellers ingen Forandring i denne Draa;t 
om Sommeren, naar han gaaer iKi'r- 
ke, reyfer o. f. v. undcagen at han 
lader Pelfen blive hiemme. Adfkil- 
lige Kiob-Maend og andre af dcres 
Stand har famrae Dragt, undtagen at 
dcres Skoe er af Lseder og deres Kior- 
tcl af Lajrret eller Silkc , gemeenli- 
gen af blaa , undertiden ogfaa af an* 
den Farvc. NaeftcB I gXlIap.Befkriv.over det Rusfif keFolk. f 3 1 Tom, L 

Nsften alle fornemme Fruentim- 
rner klaeder fig i Rusland ligcfom de- 
res Masnd efter dc udenlandf ke Moder. 
De andre, faafoni Edel - Mecnds paa 
Landet, eller Kiob-Mainds, Prasfte- 
Koner o. f. v. har gemeenligen et 
Skiort ogen Adri^ne paa, fom sib- 
ber efter dem paa Jorden, og over 
Adria;nen en Kaabe underfoeret med 
Pels-Verk. De gaaer om Sommeren 
med b/otre Fodder i Tofler, og , naar 
det ermeget varmt, tagerde veJTof- 
lerne i den venftre Haand , og gaaer 
med bare Fodder. He Gamle bar paa 
Hovedet ftore foerede Huer , og dc 
Unge deres udslagne Haar med fmaa 
galoneerte Hucr, ogom Vinteren et 
Tor - Klasde omkring Hovedet , Taa 
ogundertiden et broget Regne-Kl^de, 
fom henger ned paa Ryggen, Dc 
gaaer faft alle med tynde Silke- Kin- 
der, af de hoyefte Farver , gule , h vi- 
de, rode, gronne og blaa blandede 
med hverandre, faa at, naar eetKlae- 
de-Baand er afeen, faa er det andet 
afen anden Farve. Bonde-Qvind- 
Folket gaaer hiemme i Hufetmed blot- 
te Fodder og en lang blaa Kittel paa 
L 1 3 I^cjg^^ li 

r 


l^m^i^ 
Tom> I. 53iBefkriv.ovef detRusfifkeFblk.ig Cap. 

Legemet , dog uden Ermer. Paa Ho- 
vtdet har KonerneKlxder cller Huer, 
rnenPigerne ikkun et Baand i cnrund 
Krands med deres Haar udslaget eller 
fletter. Gaacr de ud, faa tagef de lige 
faadanne Skoe og Strom per paa fom 
deres Mand-Folk, og desuden cm 
Vintereti en Pels til Varme. Naar det 
Rusfifke Fruentimmer og Qvind- 
Folk pynrer fig, faa pudrsr de fig Cjr 
nogen Tiid , undtagcn de fornemme, 
men i dens Sta;d fminker de fig alle i 
deres Anfigt. De gemene Qvind-Folk 
maler fig hvide med Bly-hvidt, og 
oven paa rode med et Slags rood 
Spaan , fom de fetter paa Brende- 
Viin, og faaer for en ringe Priis til 
Kiobs dcr i Landct. De fornenrsrae 
deri mod faacr deres Sminke Udenlands 
fra. Og nogle af dem tillaver ogfaa 
felv et Slags hviid Sminke afRottc- 
Krut og Spiritus Vini faaledes. Dc 
river forft difle to Species , og ofer 
ftedftemere Spiritus til faalaengejind- 
til den ey mere udtorrfs. DernsEft 
gior de fmaa runde Kugkr deraf og 
forVarer defn i en liden Efke. Naar 
de nu komraer faadan en Jiden Kugle 

ien 1 8 .Cap.Bef kriv.over detR usfif keFolk. r 3 3 Tom. t 

i en Flafke Ungerfk Vand og deraf 
nogk faa Draaber i det Vand , hvori 
de dypper Haand-Klsdet for at toe 
dermed deres Anfigt ; faa bliver de 
ftrax fneehvide, AUe Rusfifke Fru- 
entitnmer ogQvind-Folk indtil den 
ringefte Bondes og Staaderes Dottre 
faaer fra deres forftc Barndom af Per- 
ler omkring Armene og Halfen, og 
ftore tredobbelteoren-Ringe i ornene: 
hvilket er og det Kiendetegn , hvor- 
paa de i deforfte Aarfkilles fraDren- 
ge-B6rnene, raaibm de alia i difTe 
Aargaaer iblant hverandre i deres ba- 
re Skiortcr. Alle Rusfifke Drengc^ 
og Pige-Born faaer ogfaa fra deres 
Daab af et Baand omkring Halfen med 
et lidet Kaars af Blye, Mesfing eJfer 
bedre Metal , ligefom de formaaer det : 
hvilket er det" Kiendetegn , hvorpaa 
de fkilles fra andre Folk og Hednin- 
ger. Diffe og alle andre deslige ud- 
vortes Kiendetegn , hvorved Menne- 
fkene efter deres Kion , Religion , 
Stand, Vilkaar, ogfaa videre , kand 
fkilles fra hverandre, paa det at en- 
hver kand faae fin tilborlig ffire, er 
«y aldeles at forkafte , men rafineres 
L I 3 dog 
Dets 

Nattc- 

Ley«, 
Tom, U ^34Befkriv.overdetRusfif keFolk.i8.Cap. 

dog alt for hoyt udi Tatarict, hvor 
Pige - Bornene , ligefom jeg feW har 
feet dem i Rusland , virkelig udfyer Fi* 
gurer under Huden i deres K^ver. 
Saa fynes det ogfaa at vasre drevet alt 
for hoyt , naar Chineferne diftingve- 
rer alje Slags Folks Kinder og Hufe 
0. f.v. ved alle Slags Farver. 

De Rusfifke Borgere og Bonder har 
hverken Senge eller Senge-KlaEder. 
Naar de vilfove, faa kinder Mand- 
Folkene fig ikkun af til Buxerne og 
Skiorten, og Qyind • Folkene til den 
lange blaa Ljerrets-Kittel, og klyver 
der paa op paa Ovnen og paa Brixen 
over Doren, leggende fig hen med 
en Pels under Hovedet uden videre 
Tilberedelfe at hvile. Hvilket fkeer 
ey allene om Nattcn men ogfaa cm 
Eftermiddagen og ellers faa ofte , fom 
de har Stunde. Saafnart Lunten sluk- 
kes og Folket legger fig til at fove om 
Aftenen, faa vrimler den hele Stue 
ftrax med et Slags Dyyr, hvilkefeer 
ud ligefom Oldenborger, undtagenac 
de er noget mindre, har ingen Vin- 
ger, kryber befynderlig haftig, og 
kand ey taale Lyfet, De kaldes Ta- 

rakaner ig.Cap.Bef kriv.over detRusfifkeFolk.^g^ Tom, h 

rakaner og avles af Moflen imelletn 
Bielkernc ved Rogen i Stuen , na?rer 
fig og ved Moflen , men gider desu- 
den gierne opfanke alle Smuler. De 
giorer ellers ingen Skade, undtagen 
at der fortaElles een og anden Hiftorie 
cm at de f kal krybe ind i orne paa 
dem fom fever, Fremmede , fom ey 
er familiariferede med dem, ladcr 
derfor gierne Lyfct den hele Nat bren- .^ 

de, efterfom difle urene Dyyr elfker 
Morkef. Edel M^end paa Landet og 
fornemme Borger.Folk, faafom de 
har Skor-Stene og derfor hvide Stuer, 
har ingen Uleylighed af dette Utoy j 
og har desuden gemeenligen ogfaa 
Senge-Sta;der med en Matrads under 
fig, en Pudc under Hovedet, under- 
tiden eet , undertiden to Senge-Lagen, 
og endelig et Dekke af Faare - Skind , 
cller af Bom - Uld overtrukkct med 
Katun eller Silke. De lader fig ]xk 
i Sovn af en liden Dreng , og lader en 
anden Dreng eller Pige ftaae ved Sen- 
gcn og pille deres Tseer faala?nge ind- 
til de fover. De fornemmefte Folk 
har Senge med Omhajng, altligefom 
anden Stsds , og fover endog paa den 
Udenlandfke Mode. Af 

Tom, I, r36Befkriv.ov€rcletRusfifkeFolk»i8.Cap. 

Dets Rig> Af denne Befkrivelfe overdetRus- 
dom. fif ke Folks Leve-Maade fecr vel eti- 
hver iblantandetogfaa, atdcnalmin- 
delige Mands Eyedom beftaaer ey i 
mange Varer, i det de har ikkuneen 
Stue , ingen ra-tte Vindver, ingen Sto- 
le, intet Speyl, ingen Seng, slstte 
og faa Klaeder, ringe Mad og Drikke, 
faa Hefte , ey mege'^c Qya?g , ja lidet og 
ringe Forraad. En fartig Bonde hos os 
eycr og bringer aarlig mere ind end 
fex af bans Stand udi RusJand , hvor- 
over jeg bar giort Overslag i en rigtig 
Regning. Hvis Rufferne derfor be- 
gyndte at leve ligefom andre af deres 
Stand udenlands uden at fafte og paa 
andre faadanne Maader at fpare; faa 
ittiaatee de ogfaa have mere Fortienne- 
He end de nu har, hvis de ey fnart 
^ fkulde bh've fattige. Endnu kand 

man i deres kiendehge Mangel af de 
Ting, fom borer til dette Levnets Be- 

qvemraeligbedogAnft^ndighed, dog 
fige at de flefte af dem er rige, efter- 
fom de har flere Indtsgter en nodige 
Udgifter, Der rullerer efter mit 0- 
verslag benved tolv Million Rubel af 
Solv-Penge i hele Rusland. Setter cm 2 3 9 10 11 12 13 iS.Cap Befkriv.ovcr det Ru'fifkeFolk.sj? '^°"'* ^' 

jeg nu at der er to Million Huushold- 
hinger , faa kand der komme tre Ru- 
bel paa hvertBonde-og Borger-Huus 
paa eet meer paa etandet mindrc, trc 
Millioner elier og vel det halve af Rc- 
gieringens Revenuer at v^re ftedfe i 
Kroerne, Toldene, Hoved - Styrens 
Indfamlinger o. f, v. og endda blive o- 
ver to Million Rubd iblant Kiob- 
Ma;nd og andre faadanne Folk, ifbm 
bar ftedfe Penge i Kaflen. Dene er 
ikke en ringe Rigdom ietLand, hv»r 
Indvaanerne bruger faa lidet, og kio- 
ber for faa ringe Priis det, fom de 
bruger. Dog beftaaer det Ruflifkc 
Folks ftorfte Rigdom i deres Land , 
hvoraf de bar Ovcrflodighed, mere 
end de bidintil bar kundet med For- 
deel dyrke. Derfom de Ruffifke Va- 
rermedden fledfe tilvoxende Uden- 
landfke- Handel vil blive faaledesved 
at ftige , (on) det er f kect i dette Secn- 
lum: og Folket faaledes kand -fiinde 
Fordeel ved at udbrede fig og mere 
dyrkeLandet; faa erdet ey at tvivlc 
paa, at de jo vil feae langt flere Pen- 
ge og Indt£Egter end de nu bar. Men 
det cr dog derhos at formode , ar de 
LI S tillige i 


■ 

1 
Tom* 1. f 3 8Bef kriv.over detRusfif ke Folk, i g.Cap. 

tillige vil laere at bruge mere til deres 
Anftand og Fornoyelfer, folgelig ey 
blive rigcre , faafom dc med de flerc 
Indta;gter faaer tillige flere Udgifter. 
MennifKene er i Almindelighed faa- 
ledes artede , at de falder for paa at 
bruge mere end at forh verve iigmerc. 
Derudover holder jeg det troeligt , at 
man i Rusland laavelfom i alle andrc 
Europseifke Lande vil faae for flerc 
Udgifter end man vil beflitte fig paa 
at faae flerc Indtsgter, da allevegne 
det ene folger af det andet. 
Detsud- Det Ruflifke Folks Legemer er 
Sning. ^^^^^^ Og velfkabte, falder ligefomi 
alle andre Lande ftore , fmaa og maa» 
delige, er got proportioneerte , og 
harkionne Anfigter, Haarene, oy- 
ne - Brynene og Sk^ggene har jeg fun- 
den hos de r£Btte Rufler inde i Landct 
at gaae meed ud i det forte og forte- 
brune , dog at blive lyfere og rodere 
i de Provincier, fom ligger lajngere 
imbdNord-Veftenfra Mofkov. Dc 
har etf karpt oye-Syyn , maadelig 
ftore Oyne, fom hverken hengeralt 
for langt ud ey heller ligger aldt for 
dybt ind iHovcdet: maadelig (tore 

N^fer, i8.Cap.Befkriv.overdetRusfirj^Folk,^39Tom,I. 

Nsefer, dybt udtrykre Lineamenter, 
en fiin men 16s pg et lidet brunagtig 
Huud, og forandrer fig i en korc Tiid 
megetkiendeligen, omtr^nt i dct ty- 
vende Aar af deres Alder , da de fi- 
den beholder een og den famme Phy- 
fiognomie, faa lasngede lever. Man 
feer denne Forandring merkeligft paa 
Qyinde-Kionnet, i Ssr Bonder -Ko- 
nerne; thi faa Imukke fom Bonder- 
Pigerne er, faa overmaade heflelige 
blivcr de, naar de harvaretnoglefaa 
Aar gifte. Aarfagen til denne kiende- 
Hge Forandring holdes fo^ at vsre 
Deels den haftig forandrede Leve- 
Maade , Deels deres Huuds Fiin bed 
og Loshed og Kiods Blodhed , Deels 
den ugentlige Baden , Torn gior Hu- 
den endnu Jofere og Kiodet blodere 
end begge af Naturen allerede er, 
Deels den brugelige Sminke , hvor- 
ined de horer op, naar de er blevne 
gifte, og beholder da etfordervet ryn- 
ketAnfigt, D^^/i- endelig den ftaerke 
R6g, i hvilken dehver Morgenmaae 
ftaae at lave Mad til for Ovnen. Aar- 
fagen til Mand- Folkenes haftige For- 
andring er ey allene deres haftig for- 
andrede 1 


' 


1 


1 


' Tom. 1. 5'4oBefkriv«overdetRusfifkeFolk.i8.Cap. 

andrede Leve-Maadc, fom fnartkand 
virke i deres blode Kiod , men for- 
nemmelig, at alle, undragen Hof- 
Folkct, Soldaterne , Embeds -M^nd 
og nogle faa Klob-Majnd , a!le andre 
Borgere , Bonder og Prasfter lader 
, " deres Ski^g gfoe , faa fnart dec kand 
voxe , hvorudovcr deti en Haft fkiu* 
ler det halve af deres Anfigt. Baade 
Mand-Folkog Qvmd-Folk har fra 
deres forfte Barndom af indtil deres 
hoyefte Aider befynderlfg a^rbare og 
alvorlige Aafyin, forandrer det deri- 
mod faameget clefto merkeligere baa- 
de i deres oyne og i at traekke Linea- 
menterne dybttilbagc, naar de vil lee 
og f kiemte. Dcrved faaer man tillige 
at fee deres fnee-hvide Tender ogdet 

hvide i deres Oyne at v^re i en hoy 
Grad hviid: hvilke begge Delemenes 
at korame deraf , at de fpifer faa lidct 
Kiod, og i Almindclighed af deres 
-fimple Fode. 

For at kundc tilkicndegive mine 
Tanker ora deres Temperament hot 
jeg forud erindre, at jeg holder allede 
f^dvanlige Menlnger cm Tempera- 

menternes Befkaffenhed, Dyder 6g 

Lafter Dets 

Tempe» 

lairrent. ig.Cap.Befkriv. over detRusfifkeFolk* 5-41 Tom, I. 

Lafter for at \xre urigtige ogopkom- 
ne , i det roan har beblandetde Ting, 
fom har deres egcntlige Oprindel/e af 
Opdragelfen, Meningcrne, Smagen, 
See-Pun(ften, Leve-Maaden o. f. v. 
irsed de faa Tjng, fom egentlig hcn- 
horer til ct Temperamente. Naar 
jeg vil domme om en Perfons Tem- 
perament , faa bygger jeg mine Tan- , 
ker paa denne Grundvold. Hvis et 
Mcnnefkc er overJadt fig fdv og ey 
f)rftiller fig, faa merkcr man, at bans 
Bcv^gelfer cller Forandringcrne i bans 
Legeme , fom for Excmpel bans Gang, 
Talc, Spifen, DrikKen oganden For- 
mtning, gaaer foriigentenlangfomt 
og fvagt, eller haftigt og fvagt, eller 
langfomt og flaerkt, eller haftigt og 
ftffirkt. Da nu Siarlcns Forandringer 
ft«?mmer ftcdfe overeens med ogtref- 
fer til famm^Tiid ind fom Legemets 
Forandringer, faa cr det ey at tvivle 
paa , at jo det Mennifke, hvis Lege- 
me naturl'g-viis udcn AfFeftation og 
Foreftilling bev^gcr fig langfomt pg 
fvagt, ogfaatainkerog begisrcr lang- 
fomt og fvagt, at den, fom bevsger 
fig langfomt og ftsrkt ogfaa tasnker 

og i 


Tom, I. f 42Bcrkriv.over det Rusfif keFolk.i g.Cap. 

og begisrcr paa famme Maade, og 
faa videre. Den forfte, hvisLege- 
me bevsger figlangfomtog fvagt,og 
hvis Sijel folgelig bar langfomme og 
fvage Forellillinger og Begiefligheder, 
figes at vare phlegmatifk. Den an- 
den, fom bev£Bgeriig, c^enker ogbe- 
gi^rer haftigc og fvag, figes at vsre 
fangvinifk. Dentredie, fom bevp- 
ger lig , tanker og begisi'er haftigt 
Oi5 ftierkt , kaldes cholerifk. Ogen- 
delig den fierde , fom bcva?ger fig , tsn* 
ker og begiserer langfomt og ftajrkt) 
er melancholifk. Af et Mennifkes 
Temperament kand derudover ikkun 
sluttes, hvorledes ban fandfer, erin- 
drcr og indbilder fig , hvorledes ban 
begriber og dommer, hvorledes ban 
begi^reroghar Affkye, meneyhvad 
han har for Foreftillinger og PasfiO- 
ner, Vellyft, j^lr-Gierrigbed, Penge- 
Gierrighed , Ladhed , Fornoyelighed,. 
Hierte-Gremmelfe, og faadant vide- 
re, hvilket bar intet mcd Tempera- 1 
mentet at giore, men har fin Oprin- 
delfe af Opdragelfen , Underviisnln- 
gen, Regieringen , Skiebnen ogan-, 
dre faadanne Omftaendigheder. Vil 

nu cm 9 10 11 12 13 i8.CapBefkriv.o verdetRiKf:fkeFolk«f43 Tom.l, 

nu nogen domme om en heel Nations 
Temperament; (aa feer cnhver Iset 
hvorvidt faadan Dom kand ftraekkc 
fig , da det er nokfom bekiendt at cen 
enifte Perfons Temperament cr For- 
andringer underkaft, faa athan erge- 
meenligen i finBarndommeeft phleg- 
matifk , i fin Ungdom meeft fangvi- 
nifk , i fin Mandom meeft cholcril k og 
i fin Alder meeft meianchoiifk, ilige- 
maade at det enc Kion er mere fang- 
viniTk og det andet mere cholerifk. 
Alt dettc hjndrer derfor dog ey, ac 
man jo kand fige, hvad for et Tem- 
perament ethvertMennif kehar, naar 
man giver agtpaa de flefteogfornem- 
mefte af hans Si^els og Legems - For- 
andringer, og ligner ham da med an- 
dre, ey heller at man jo kand slutte, 
hvad for et Temperament en heel Na- 
tion bar, naar man nemlig giver agt 
paa Mand Folkenc i deres Mandoms 
Alder og ibl?nt dem paa de fle^e, 
Paa denne Maadc har /eg bemerket * 
at den Ruflifke Nations Tempera- ^ 
ment falder meeft ind i det Choleri- 
f ke , da de alle bev^eger fig meget ha- 
ftigtog ftaerkt og ikiller fig raet dcri 

fr<) 

Torn*.!, ^44Bef kriv.ovcr der Rusfifke FoHc, ig.Cap. 

fra adrkillige andreFolk , faafomFin- 
nerne, Efterne, Lecterne og andre 
faadannefferc , fom bevager fig fvagt 
oglangfomr. Manbefinderogfaavir- 
kelig af Forfarcnhed , at de ficile Rus- 
fer haret fkarptSyyn, en la^tHoreJfe, 
' en ftafrk Indbildings -Kraft, en god 
Ihukommelfe, Nemmeog Skionfom- 
hed, og tillige haftige og ft^rke Af- 
fefter , fkionc deres Begia?rligheders 
Objedter er langc andre end de, fom 
gemeenligen cilfkrives det cholerifke 
Temperamcntc. Og herved er je^ 
bleven beftyrket i den Tanke, at faa- 
danne Egenlkaber bar ey deres Op- 
rindelfe af Mennifkets Conftitution 
men af bans Begreb, fom kommcr 
mere af nans fri ForholdogSkiebne, 

For at endnu bedre kiende detRus- 
fifke Folk bar jeg ogfaa given agt paa 
dets Smag faavel i det ene fom i det^ 
andct Srykke , og befunden atdenfal"' 
der paa aldt dec, hvilket haftig foran- 
dres, er fkarpt ogglimrt?r» I deres 
Mad og Drikke befindes de atelfke 
Reddiker , Salt , Peber , .^iddike , Bren- 
de-Viin og aile fkarpe Sager, men 
derimod cy atagte faa meget paa Fiin* 

kden, 


i8.Cap.Berkriv.overdetRusfifkeFolk.^45Tom.I, 

heden , og noglc at drikke Fiuer og 
faadant mere ind med Brende-Vinen. 
J deres KIsde-Dragt udv^Iger de 
meeft i utter hoye Farver blandede med 
hverandre , ey bekymrende fig faa fyn- 
derligen om Faflbnen , Ordcnen og O- 
vcreensftemmclfen. Deres Byer , Hu- 
fe og Vogne udbreder de faa at de gior 
en fmuk Parade i en haft og langt fra 
at fee til , men befindes dog nsr hos 
ey at v'^re nette og concentrerede , ey 
heller af den V^rdic , fom det lader 
langt bortc. De finder ftcw: Behag i 
Ceremonier og alle udvortes Kiendc- 
Tegn paa deres Fortrin. I deres 
Guds-Tiennefte vifcr de deti Sa;rde- 
leshed, hvor de holder mcgct af et 
langt Liturgie, et ft^rkt Chor og de 
Seraphinfke Klsedcr. De regicres og- 
faa beft vcd at omvexle nu med en 
bcfynderlig Mildhed, nuattermed en 
umaadelig Strenghed , og de f kytter 
cy raeget om at eftcrleve maadeligc 
beftandige Love, Selv forfalder dc 
laet fra een Ydcrllghed til en andcn, 
ligefom Luften i deres Land cr nu 
kold, nu varm, nu reen og ange- 
nem, nuenten Stormigeller fuldaf 
M m Lyn- 
Tom, I, ^46Bef kriv.over det Rusfif keFolk. i g.Cap. 

Lynild og Torden. Dog er deres 
Lands Clima ligefaa lidet fom deres. 
Temperament Aarfag til deres Smag, 
hviiken komrner allenifte af dsres 
Skiebne, 
siutning. Man maac ey anfcs RufTerne foret 
raat og barbarifkt Folk {aafomKalmuk- 
ker , Tatarc og andre faadanne Na- 
tioner , hvilke lever endnu i deres 
forfte Barndom og nyderderfor a f de- 
res ovrighedellerF^dre enfuldkom- 
men Frihed, udenaf dem at vilde la- 
de fig betvinge , f kiont dc undertiden 
af dem ftrengelig ftrafFes. Ey heller 
bor man anfce det Ruffif ke Folk for 
at V£Bre eet af de poleertefte, hvilke 
faaer af deres ovrighed eller F«dre 
Frihed, cfterdi de er komne til For- 
ftand Og behover ey mcremedStreng- 
hed at opdrages,. Men man bor an- 
fee denne Nation for at va;re i dens 
forfte Ungdom , da den er llgefom i 
Laere, Vel giorde Tfar Ivan Vafilo- 
viz et Forfog med at holde Folket 1 
Ave, blev og eftcrfuldt deri af fine 
Efterfolgcre. Men det var cndnu alt 
fortilig; og Folket fogte ftedfe hen 
at faae fin gamle Barne r Frihed igien 

til- *t I g.Cap.Bef kriv.ovcr det RusfifKe Folk 5-47 Tom. I. 

tilbage. Keyfer Peter den Store var 
det Ruffifke Folks forfte Fader , fom 
toog det i Ave , og giorde lig tillige 
til dets La&re- og Tugte - Mefter : 
fiden hvilken Tiid det gaaer Hcdfe i 
Skole. FolketgiorogfaaaarligFremr 
gang , og vil uden Tvivl forraedelft 
dets Nemme og andre Aarfager 
med Tiden avancere faa vidt, at det 
kand holdes lemfa^Jdigerc og faac mere 
Frihed. Det er ey min.Tanke, at 
Enevolds- Magten eriten i Rusland el- 
ler i andre Riger burde nogen Tiid i 
mindfte Maade indf krasnkes. Thi jeg 
holder for, at den er i et hvert Rige 
ligc faa nodvendigfom det erumiftc- 
ligt for en Fader at have fuld Magt 
med fine Born endog efterat de er op- 
voxne og komne til Forftand, Aar 
og Alder, og at ey noget Folki Ver- 
denhar indtil denne Dag giortfaaftor 
Fremgang, at det ey fkulde beho- 
ve med Enevolds - Magt at regie- 
res. Men min Tankc er, at enhver 
Enevolds - Hcrre , fkiont han ftedfe 
hen bor beholde fin Enevolds - Magt , 
bor dog tillige give og giver virkelig 
fit Folk , cfterfom han merker det at 
Mm 2 til- ' '1 

ilil 


'-.: S 
i yomj* ^48 Befkriv.over detRusfifKeFok.ig.Cap^ 

tjltage i Forftand og Dyd , i Haand- 
Verker, Kunfter, Videnfkaber, Han- 
del og faa videre , fledfe mere og mere 
Frihed, udcn at tugte det idelig vednyc 
Forandringer i dets Skikke og Love, 
ved haftige og uformodendige Hen- 
rettelfer » Fafd og Ophoyelfer og vcd 
en befyndeilig Hof-Pragt, fora 
er en Defpotif k Rcgierings tre 
fornemmefte Kiende- 
Tcgn og Stotter. 
p. V. Havens 

M. Ph. og d. h. Ev. T. 

Nye og forbedrede 

EFTERR^T 
NINGER 

Om 

DET RUSSISKE 

RIGE. 

Efcer noyere Kundikab, 

Som han har indfamlet 

Paa bans fidfte Reyfe. 
Anden Deel. 

^mimmmm mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmamm Kmmmem 

Kiobenham^ AarV^^^^* 
Trykt paa AuTORs egen Bckoftning. r- ^ LT) en CxI o -CT\ -UT) -c\i O 2 3 4 9 10 11 12 3 = 


■P^^lj 


I^B 


i^^i^m 


■ 


■^ 
h- ' — = 


^^^H "'1 


CO — = 


^M 


ip^ — ^ 


B ^^ ' 


tn — = 


L 1 


r.. 


(T, — = 


-J — = 


H 
'41 


i; 


CO — = 


^^H '^' 
. . 
n 


t 


ID — = 
Impriin. 
J.P. ANCHERSENjD. 
h- ' =^ 
o = 
h- ' ^ 
I— ' ^ 


1 
h- ' ^ 

M = 


H 
• 
I—' ^ 
CO = 


H 
- 
^ 
I—' ^ 


^1 
h- ' ^ 
Cn = 


H 
^ 


1 


h- ' ^ 
^ = 

h- ' ^ 


1^ 


• 


- 


■H 


J 

' 

1 

^ 


i 
cm 1 2 3 ^ 


nil III! nil nil" 

1 5 6 


7 8 9 10 11 


Ml 

12 


13 


f 
Det forfte Stykke om Autors Reyfe fra Tave- 

roy til AfTo V. '^i^-r-M^^ raTaverov leylede vi p^Tavc- 
den forfteMay ril No- rov til No 
va Paulovfey, e.n Ji- J^'J^""' 
_ . _ _ 'dcnBye,anlagtafPE- °'' ^' 
TEiii, mendenTiidmegerog nual- 
deles forfalden og ode. Thi den be- 
boedes ikkiin i Begyndelfen afdem, 
fom toge Vare paa den gamleFlode, 
hvilken var rrukken op ad Don-Flo- 
den fraAlTov efrcr farnmeFtEftnings 
Overgivelfe tilTyrkerncAar 171T, og 
igienAaretfor dcnne minReyfe nem-- 
lig 1736 brngtved densErobringtil- 
lige med'de tyve nye dcr ogiTave- 
rov bygtc Galeyer. Denliggerpaa 
A den Tom.II. 2 AutorsReyfefraTav.tilAflbv. Cap.i. 

den Kant ved Ruslandsyderfte Grxn- 
fer, til Lands halvfierfenstyve Verrt: 
fra Taverov, men til Vands fire Gau- 
ge faa langt igiennem Don-FIodens 
Bugter. Skiont Flodens Bredder be- 
boedes her ey af nogetMennifKe^faa 
var dogReyfen i det ovrige fornoye- 
lig forniedelft Skoven, Fugle-Sangen 
og Viltet i Overflodighed. 
Fra Nova Fra Nova Paulovlky dreev vi 
tirsank?^ ftrax viderened idenkrummeDon- 
Ahiw? Flood, indtil vi anden Dagen bekom 
den forfte Kofakkilke Bye paa den 
hoyre eller Veftlige og fex Dage der- 
efter den forfte KalmukkifKC Horde 
paa den venftre eller oftligeBredde af 
Floden, fom gior Skilsmifle imellem 
difTe to diverfe Nationer, Donfice Ko- 
fakker og Donfxe Kalmukker. Den 
orte og tyvende May ankom vi ved 
Fasftnin^en Sankt Anna, efrerat vi 
havde feyler dagligen hen imod halv- 
trefensty ve Verft, og feet under Veys 
to og tredive Kofakki&e Byer og un- 
gefaer lige faa mange KalmukkifKe 
Horder. 
^'ni?t? ^^^^^ Anna, fom er anlagt af Ruf- 
JvSJJ ." feme iraod Tyrker og Tatare, er en 

nye Cap. r . Autor s Reyfe fraTay. til A/Toy. 3 XomJI. 

nye regular men liden nedrig^F^ft, 
ning af fex Baftioner tned behorige 
For-Verke, og harnu i Freds-Tider 
til Indqvartering to Feld- og to Guar- 
nifons-Regimenter. Herfra begav 
vi OS bngere need fire Verft til Tfer- 
ka&y, de Donfice Kofakkers Hoved- 
Stad og deres Ottamans Refidence, 
bygt paa Tyrkific og beboet af alle- 
haande AfiarifKe Nationer^, fom dri- 
ver anfeelig Handel i dens vitJoftige 
men dog ligefom i Rusland paa eet 
Stxd famlede Boder. Skiont en ftor 
Deel af Byen ftaaer over Vandet op- 
foort paa Pa;le i Don Floden, faa bar 
den dog undertiden forfarec Ildens 
Magt og er for nogle faa Aar Ciden 
lagt paa nye i Afxe, men kand faavel 
fom alle desJige lave Traj-Byer fnart 
igien komme paa Fode. Fra denne 
Bye feylede vi igiennem den Nagai- 
fKe ork paa drn Vefliige og dct Ku- 
banifee Tatarie paa den o/llige Bred- 
de,moxenhalvfierfensryve Verfthen 
tilAflbv, engammel TyrkifKBye og 
Fsftning, fom Aarettilforn varind- 
tagen afRuflerne og i densErobring 
havde ey beholdt een Steen paa den 
anden. A 2 AlTov !!liki Tom.lL 4 AutorsReyfefraTav.tilAfTov. Cap.r. 

Affovs Hi- AfTov har vaeret fordum enHan- 
fiw'S' dels-Srad , hvor endog Vcnetianer og 
Genuefer har havt deres Agent : hvU- 
kec kunde fees af et grund-muret 
Huus , hvorpaa det GenuefifKC Vaa- 
ben flood over Porten raed halv ud- 
flukt og hartad ulasfelig Latinfic 0- 
verfKrift udhuggen i Steen , og fom 
var foruden en Tyrkifx Moficce den 
enefte Bygning, derey varafdeRuf- 
lifee Frame aldeles feudf i Grunde. 
Tyrkerne bemasgtigede fig forft den- 
ne Bye , men nodres omfider af Ko- 
fakkerne til at forlade den Aar 1 637, 
indtil de igien indtoog den raed en 
ftor Magt Aar 1642 , og befa;ftigede 
denfaaledes, at den Aar 1695 forgise- 
ves beleyredes af Peter Tsar. Dog 
giorde hand fig Mefter af den Aarec 
derefter, anlagdeFsftnings-Verkene 
paa den nyefte Maade^ og beholdf den 
til Aar I7lly da hand i Kraft af den 
PrutifKe Fred gav den tilbage tillige 
med Taganrok, en nye af ham anlagt 
Havn og Fceftning i den MsotifKe 
Soe tredive Verft fra AfTov, hvilken 
blev ftrax efrer dens Tilbagegivelfe 
af Tyrkerne ruineert og lleiffer. 

Aar cm 9 10 11 12 13 Cap. I. AutorsReyfefraTav. tilAffov. $ Tom.tt 

Aar 1736 indtoges AfTov igien af Ruf- 
ferne og forbleev i deres Magt indtil 
Freds-Slutningen 1739 > da den blev 
fprengt og jevnet med Jorden, faa at 
der nu boer intet Mennifee paa det 
Stxd mere. 

Staedet, hvor Aflbv bar ligget, er s*«<f«^ 
tredive Verft fra den MzeotifKC Soe \^^^[ ^^ 
paa den oftlige eller KubanfKC Bred- 
de af Don-F/oden, hvilken deler fig 
famrneStajds i nogle Arme, hvormed 
dendanner finelnfJer ligefom Neva- 
Floden i Petersborg. Lige over for 
Affov, fomlaae paa det fafte Land op 
ad etBierg, dergik fKak ned tilDon- 
Floden, havde Peter Tsar paaden 
nsftliggende Infel ladet en lidenFaeft- 
ning opbygge^kalder efr er bans Navn 
Petropolis, hvilken var af Tyrkerne 
Isenge liden forladt og fagt ode. AfTov 
felv havde en Jang takket Muur ved 
FlodensBredde, imod Land-Siden 
femBol-Verk, en Ravelin for hver 
Kurtine, derforuden paa den Nord- 
lige Side et Kron- Verk med en Te- 
nallie og en halv Maane for den ene 
Kurtine, og med en omkringvendt 
Tenallie for den andcn. HeleFseft- 
A 3 nin- 
Tom.n. 6 DonfKcKofakk.ogKalmukkcr. Cap.2. 

ningen var omkringgiven med to 
KontrefKarper, imellem hvilke boe- 
de paa den Nordlige og fikkerfte Si- 
de Kiob-Mcend og Marketentere, paa 
den oftlige Side de PcrfifKC Regi- 
menrer i deres Baraker, paa den Syd- 
lige Side Soe-Folket, hvoraf dogen 
ftor Deel opholdt fig paa Pramerne 
og Galeyerne, fom laae paa den Veft- 
lige Side af Fa-ftningen ude i Don- 
Floden. : Inde i FfiEftningen boedein' 
gen uden Kommendanten ogGuar- 
nifonen: og imellem Faeftnings-Ver- 
kene forvaredes Magafmerne. AUe 
Bygningerne var ufle, opforre uden 
Kunft at" Scene, Bielker, Fiaele, Jord 
og hvadfomhelft Matroferne og Sol- 
dacerne efrer den Leylighed i Haft 
kunde famle. 

Det andet Stykke 

indeholder en 

Befkri velfe over de Don- 

fke Kofkkker ogKalmukker. 

Paa den langeVey fra Nova Paulov- 
Ccy til AfTov gik jeg altingftiltien- 
de forbi , for her at kunde berette det 

merk- ImS^ cm 10 11 12 13 Cap.2. DonfKcKofakk. ogKalmukkcr. 7 Tftm.IL 

merkvsrdigfte om denne Jordens 
Egn, hvis gamle Indbyggere har gi- 
vet beromraelige EuropaEifee Folk 
deres forfte Oprindelfe. 

Don-Floden er breed paa man- Befkrivet* 
geStffder, dog uden ofte at deles for D^^J.fig, 
at danne oer nok til at beboes af den. 
Mennificene. Dens Vand, hvilket er 
, klart bg got oppe i Landet, men bli- 
ver flimagtigt og ufundt ned imod 
dets Udfald i Soeiijlober h verken fyn- 
derlig haftig eller fynderlig langfom : 
thi man driver paa den med et maa- 
delig ftort Fartoy henved otte Dan- 
fKe Miil i 6re og ty veTimer.Floden er 
1 detovrige riig paa deflefte Slags be- 
kiendteFifKe,og har derforuden Skild- 
Pader famt de ved en anden Leylig- 
hed'belkrevne Ofetriner og Beluger. 

Dens Veftlige eller Kofakkifee Korakktn 
Brcdde beftaaer i hoye og fteyle Krid- ntsLand. 
Bierge, hvis overfte Spidfer er paa 
nogle Staeder forvandlede til umoen 
rodt Kride, og iraellem hvis fieldne 
Kldfter de Donfice Kofakker beer i 
deres Byer, fom ligger hele Dages 
Reyferfrahverandre. Biergene med 
^et vrige Land er blotte for aid Sko v, 
A 4 faa \Mr, 
Tom.II. g DonfKeKofakk. ogKalmukker, Cap.2 

faa at Indvaanerne maae lade deres 
Bygnings-Timmer flyde ned til fig 
langt oppe fra Landet og giore lid 
med Riis, Ror og faadanne Ting, hvis 
Brug de har Isevt af Nodvendighe- 
den. AfUrter eller andre Jordens 
Vaexter erindrer jeg ey at have fun- 
det nogen befynderlig undragen o- 
verflodig Lakrids, dog paa faa Sta^der. 
EtiLanae- jq^^j. gj. gj|gj.g merkeiigt, at aid 

dSonfke Jordens Grode gemeenligen een el- 
Kofakker. {cr to Gauge i en Mands Alder for- 
derves her aldeles af Gra?s-Hopper, 
fom er fire Slags, og har hos Kofak- 
kernefirediverfeNavne,hvilke kand 
ey i vores Sprog iidtrykkes. De kand 
alle flyve^ kommer i en tyk Svarm 
ligefom i en mcrk Skye, brpmlende 
med hoy Lyyd , og, naar de endelig 
falder ned, da hopper nogle afdein 
omkring, men andre af dem lober 
meget haftig, faa at Folkene tilluk- 
ker Vindver og Dore af Frygt, fniu- 
lende fig med alt, hvad de eyer. En- 
delig forfvinder de onde Dyyr , kry- 
bende need i Jorden, hvilken de ef- 
terlader fig kul-fort, opmodret, bul- 
let og blottet fra aid dens Grode, 

Kora i cm 10 11 12 13 Cap.2. DonfKeKof4kk.ogKaImukkei-. 9 TottlJI. 

Korn og Grss, Friigt og Blade og 
alt J fom kand kaldes Jordens V.-ext 
eller regnes iblant gronne Urter, ret 
ligefom det var fortEerer ved Ilden. 
Herved erindrer jeg raig de Donficc 
Fiuer og Mykker, fom er ftcrre end 
de hos OS, og vare os Reyfende un- 
dertiden nseften utaaielige. 

Kofakkernes hoye biergagtige FoiRet 

Land fiar foruden Don-FJoden inret '■*"'" '^- 

merkeligrVandj.Soe eller Aae iind- n'odcn. 

tagen Donez, fom falder ud i Don- 

Fioden nogle Dages Reyfe forend 

man naaer densUdlob i Havet. Saa- 

dan Vand-Mangel driver MennifKcne 

hen at boe ved de to bemeldte Flo- 

der, og at lade det pvrigeLand ode, 

ingen Jevende uden iirallige tufendc 

Miivmel-Dyyr, kaldede paa RuflifK 

Surok, til Nytte. Paa min Tilbage- 

Reyfe over Laridet faae ieg aUcveg- 

ne en forunderlig Masngde af dille 

Slags Rsve, hvilke af Nysgierighed 

idelig paa deres Bag-Been befKiierde 

Reylende, vidende dog til rette Tiid 

medHaft at ftiule fig i 'deres Huler. 

Efterdi nu Landet er faa 6de og be- 

boes ik-kun ved Don-og Donez- FIo- 

A 5 der-. Tom.II. lo DonfiveKofakk.ogKalmukker. Cap.2. If.' DeDonfke 
Kofakkers 
Leve- 
Maade, derne, faa kand ingen forundre fig 
over, at, naar endog alle de DonfKC 
Kofakker gaaer i Marken, faa udgior 
de dogey Acre end ti rufende Masndv 
enhver med to Hefte. 

Imellem detre Folk ogdetRufli- 
Tkc findes ey megen merkvasrdigFor- 
fKiel i Legemets'Skikkelfe, naturlig 
*'''^''^'"^' BefKaffenhed,.Sprog, Religion, Bj^g- 
ning,Klsde-Dragt, S'piisning eg 6v- 
rigeLeve-Maade. . Angaaende Re- 
ligionen vifer de fig ivrige i at om- 
vende deres Naboer Kalmukkerne til 
den Chriftelige GraefKe Kirke , tilla- 
dendedeOmvendte at boe uden for 
^ Byerne i Telte: hvilkenOmvendelfe- 
Iver bi'inger demdenFordeel, at de 
dobte Hedninger fom troe Vaegrere 
varer for deres Lands-Ma^nds Ind- 
fald, og anvifer deres aandelige F«- 
dre debeleyligfte Tider og Stseder til 
at giore det befle Bytte. I Kla^de- 
Dragten ficiller Kofakkernes Huftruer 
fig fra Ruffernes ved baade hiemme 
og ude ftedfe paa Hovedet at bcsre af- 
lang-firkantede eller aflang-runde, 
meget hoye, med fmaa lofe raslende 
Srene og Koraller behengte Bonetter, 

fom Cap.2. DonfKeKofakk.ogKaJmukker. ii Tom.lF. 

fom i Stccden for andre Aag paalegges 
af Maendene for i deres naturligeMun- 
terhed at gioredem Legemets Be va?- ' 
gelfer, i fa;r Indgangen og Udgangen, 
vanfkelige : ligefom dette Kion kand 
anden Staeds, laafotn i China, vsre til 
anden Dragt forfort i famme Henfigr, 

Kofakkerne dyrker Jordenognae- 1^""' 
rer fig med alle Slags Qysg ligefom ^^"Jj^-' 
RufTerne, dog med mindre FJiid og 
Nytte. De bygger felv deres Hufe, 
forarbeyder {elv deres KIsederaf Uld 
og Hor, underholdendei det ovrige 
faa eller ingen Handverks-Folk iblant 
figj faafom de foruden nodvendig 
Huus, Kleede og Fode brnger ikkun 
lidet, hvilket de i deres Ufelhed til- 
kibber fig i TferkafKy. Og her allenc 
er det, hvor det hele DonfKC Kofak- 
ken-Lands Handel drives medFifc og 
Cavear, fomfrifK ogtorforfendesog 
udbyttes til Rulferne imod nogen li- 
den meed Jern-og Kl«de-Kram,men 
til Tyrkerne imod Silke-Toy, Kafte, 
Rifen-Gryyn, Tobak og Fiber. 

Det DonfKC Kofakken - Folk har Deres ina- 
ingen trykt Lov , giver foruden en retning. 
ringe Told iTferkafeyey nogen 6v- 
Tom.n. 12 DonrveKofJikk. ogKalmukker. Cap,2. 

righedSkat, underholder ingenftaa- 
ende Krigs-Magr, og lever ligefom 
andre TararifKC F.olk i deres forfte 
Barndom og harfad nafurlige Frihed. ^'■ 
I eiihver KoiakkifKBye ved Don-Fio- 
den beiinderfig en Taman eller 6v- 
righeds Perfon, gemcenligen denfor- 
nemmeftebgrigeftelndvaanere/om 
efrer Fornui-'iens Lyys' og gamrad 
Vedrsgc domrner imelierafmeMed- 
Borgere, foreholder dem Ottaman- 
nenstilfendLcBefalninger, og drager 
i Krigs-Tider med alle ft^erke Msend 
i Marken, h vor hand under Ortaman- 
tiens Commando faavelfom allehans 
Lands-Masnd i Tlet Bonde-Dragt raed 
enTrcE-Sadle paa den ene og Proviant 
paa den anden Heftj med en Sabel ved 
Siden og en Flint over Skuldrene ja- 
gerhaftigom at plyridre, brugesog- 
faa med Forded ril at forfolge en flyg- 
tigFiendCj men tagerfelvltraxFlug- 
ten, faa (hart ham ficeer ordenrlig 
Modftand. Den ftorre Deei af dec 
giorte By tte or i Krigs-Tider Taman*. 
nens Sold, iisefom hand iFreds-Ti- 
der faaer af line Kofakker ingen Lon 
Bden nogle faa Forceringer. Foru-- 

den Cap.2. DonfKcKofakk. ogKalmukkcr, 15 Tom.II. 

den denne Taman er i eiihver Bye 
endnu en anden'^ fom vexier i Regie- 
ringen hverr andet Aar oni med den- 
ne , og i den Regierendes Fraveerelfe, 
Sygdora ellerFortald forvalter alting. 
hiemme. 

Over alle Byerne og deres Ta-ceresRc- 
manner regierer de fo Otrj manner, ^'"'"^' 
fom refidcrer i Hoved-Staden Tfer"-- 
kaficy, vexel-viis med hverandre faa- 
ledcs, fom det nys meldtes om Ta- 
mannerne. Defaaer i Freds-Tider 
Foraeringcr afByerne og iKrigs-Ti- 
der den ftdrfteDeel af Bytter. Den 
Regierende giver efrerGorbeHnden-. 
de Befalninger til alle DonfKC llofak- 
ker , forer dem Ibm deres General an 
i Marker), gemeenligen udgivende fin 
Magt dobbelt faa fta-rk fom den cr, og 
ey tilladcnde de RiiffifKC Generaler at 
ttElle eller rayriftre Foiker. Dog ftaaer 
hand under der Ruffil'ke Rige fom 
Vafal , tagende i det ovrige iniod dets 
Ordrer fom Brigadeer'cller General 
Major vedArmeen. DenSkadeJom 
hand i Krigen kand giore Ruslands 
Fiender, erdenFordeel^ hvilken det- 
te Rige har af dets Over-HerOxab o- 
ver hans Lande. Don- I Tom.IT. 14 DonfKcKofakk.ogKalmukker, Cap,2. 

Kaimuk- Don-Flodens oftlige og Kalmuk- 
Und" ^'^^^^ Bredde er lav og flet^ riig paa go- 
de Grses-Gange. Der kand vasre^ at 
der findes Skov inde iLandet; mea 
ieg faae ey noget Tr«, faa langt ieg 
naaede med mine oyne. Af rare 
Dyyr fandt vi hen ved Vandet en Fugl 
i en Hanes Skikkelfe^ fom kunde baa- 
de flyve ogfvomme, og var vanfke- 
lig at fkyde : og paa Landct iblant 
Kalmukkernes Qyxg en M^ngde af 
Dromedarier eller Kameler, de rtor- 
fte Dyyr nsft Elephanter. Flodens|i 
Fif ke-Rigdom trekker dette SlagsKal- 
mukker ey mindre hen til dens Bred- 
de, end den Mangel , der findes paa 
gotVand, laengerehen imod often. 
Det Kalmukkifke Folk har fore og 
proportioneerte Legemerj menhef- , 
felige Anfigter, brede og tykke udeO 
Sk£Eg med forte-bruun Huud,.fla- 
deN2;fer, lave Pander og fmaa dybc 
morke oyne. De klisdcr fig i Faare- 
Pelfe, af hvilke de vender Ulden ind 
om Vinteren og ud om Sommeren, 
gaaende gemeenligenheelnogneoni 
Middags-Tide i de varmeDage. De 
boer baadeVinterogSommer i fmaa 

run- DercsSkik- 
kdfe.o.f.v. Cap.2. DonfKeKofakk.ogKalmukker. ly Tom.II. 

rundeTelte, med hvilke de for at faae 
frifke Grss-Gange flytter aarligen 
pfte om fra eetStsed tiletandet. De 
drikker Vand^Iood ogHoppe-Koe- 
ogFaare-Melk^ og asder raar og raa- 
dent Kidd og vederftyggelige Fifke 
udenBrood eller anden good Spife. 

Thide dyrker ey Jorden, men le- Deres 
verafFs-DrifrHorde-viisjhverHor-"^"'''^^' 
de beregnec omrrenr til nogle hun-""^* 
drede irnod tufende Si^ele, drivende 
ftedfeom med deres Faar,K6erjDro- 
medarierogHefte. Inter SbgsHand- 
verkerderT bekiendr, faafom devilry 
forbedre Naturen vedKiinften for at 
forfkaffe tig nyttige Ting til et an- 
ftsndigt, mageligt -og fornoyeligt x 
Levner. Detre er ogfaa faavelfom 
Landers Siruation Aarfagen, hvorfor 
de brugcr cy nogen Handel, fom er 
v«rd at melde. 

Kalraukkerne- bar endnu me- Deres ind- 
re naturlig Frihed end Korakkerne:'^""'"^' 
thi deyderaldelesingenSkat, erkien- 
der ingen ret ovrigbed , og adlyder 
foruden deres Afguds-Prafters Fa- 
bler hvcrken Guddomtnclige eller 
Mennifkelige fkrevne Love. Dog Tom.ll. 16 DonrKeKofakk.ogKalmukkcr. Cap.2. 

har enhver Horde fin overfte, fom 

I er densDommere ogtiUigeiKrigen 

dens Anforere , under hvilken M^n- 

i dene flygter om paa deres Hefte, no- 

j gle med Biie og Pile, andre ro ed Sky- 

ilKitl de-Gevjer, men alle med lan'ge Trss- 

?1HD!!1 Spy3^d, fom er med Jern beflagnei 

Endcn. AHeHorderne ftaaer under 
een Fyrfte, fom denTiid kaldres Don- 
-Duk 6m bo, og anfaacs ligefom den 
Donfke Ottaman, efrerdi dc begge 
med eens Vilkaar er Vafaller af det 
' RuffifkeRige. 

Dct Kalmukkifke Sproj er en Di- 
aled nf detKinefifke :. og det Donfke 
Kalmukkcn-Folk har ogfaa Kinefer- 
nes'Religion tillage med dets ovrige 
Lands-M^nd bg alle andre Afiatifke 
Hedninger. be opdigrer mange 
og mange Slags Aander , troer Sie- 
lenes Forflytteife efrer Doden, tilbe- 
dcr udfkaarne Billeder, forrettende 
deres Afguds-Tienette ved lid og med 
Klokkcr. Dc-res ypperftc Afgudsr 
, Prieft, Dalay Lama, en Fyrfle i Tibet 
hen veddekinefifke Grs:nfer, holder 
de for at va^e udodelig: thi de Ai"- 
guds'Prsefter eller Lamaer, fom hol- 
der Deres 

Sprog og 
KeligioH. [' i cm 9 10 11 12 13 Cap»3' Efterr.omReyf. fraKamfKiatka. 17 Tom.II. 

der fig op hos ham, feaffer ham hem- 
melig borr, naar han doer, fetter en 
anden ung Mand> der ligner ham, ind 
i hansSfffd, indbildendeHedninger- 
ne, at den gamleDalay Lama harik- 
kun forvandlet og fornyet fin Skik- 
kelfe. 

Det tredie Stykke 

fatter i fig 

Efterretninger om Capi- 

tein Commandor Bierings og 

Capitein Spangenbergs Rey- 

fer fra Kamfkiatka. 

Ved at berefte min egen Reyfe I- 
blant Kofakker og Kalmukker 
faa falder mig en langt vanfKeligere 
Reyfe ind, hvilken to af vores Lands- 
Msnd af Norre-Jyiland , Capitein 
Commandor Biering, fed iHorfens, 
og Capitein Morten Spangenberg, 
fod ved Varde i en Lands-Bye , kal- 
detjerned,jufti defammeAar gior- 
de anden Gang over Siberien hen til 
KamfKiatka og la;ngere imod often. 
Som nu denne Pvcyfe har giort Op- 
fyyn uden ret at bekiendtgiores i Ver- 
B den*> 


cm Nil Nil Nil Nil Nil Nil 2 3 4 Nil Nil Nil Nil Nil Hill Hill Hill Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil II 5 7 9 10 11 12 Tom.ll. l8 Efterr.omReyf. A-aKamfKiatka. Cap.^. 

den; faa vil jeg her meddele densBe- 
fKrivelfe fraBegy ndelfen indtil Enden. 
Kamfkiat-; J Jen Artikel om Handelen paa 
kaopda- 5j{5gj.ien har jeg allerede forklarer, 
hvorledes detre Land fandtes under 
Tfar Ivan Vafiloviz den Store, og dets 
fvage Indvaanere af faaKofakkerfad- 
tes Tiid efrer anden i Contribution 
ak Iseugere og Isngere hen imod o- 
ften. Hermed continuerede den 
RulIifKe Magr, indtil endeiig Kara- 
fxiatka opdagedes under Tfar Alexi- 
us Michaloviz, Key fer Peter den Sto- 
res Fader. Landet erenHalv-Infel, 
den ofthge og yderfte Deel af Sibe- 
rien og Tatariet hen ved detroelige 
Hav, hvilket fidller Afia og America 
fra hverandre. Dets ufle Indvaane- 
re, fom lever i endnu ynkeligere Til- 
ftand endKalmukkerne, erfaavelfom 
alle de ovrige SiberifKe Nationer for 
nogle hundredc Aar fidenefterderes 
egen Beretningtvungne afde ftserke- 
re Sydhge Slegter til atflye over Bier- 
gene ind imod Norden. 
ForfteRey- Keyfer Peter I , fom i hans lang- 
fk^'k^^"" '^^^^g^ Regiering havde indhentet 
KundfKab om Kamfdatkien , be- 

gynd- t cm 3 4 10 11 12 13 Cap.?. Efterr.omReyf.fraKamfKiatka. 19 Tom.II, 

gyndte endelig , da han fik Roe for 
alle bans Fiender trindt omkring og 
fuldbragte de nodvendigfte Reforma- 
tioner hiemme , at tienke paa dette 
Rigets Hiorne for at tilveyebringe fig 
Mre ved at bekiendtgiore dets Til- 
ftand. Han udftillede derfor enOr- 
dre, den allerfidfte, der underfKreves 
af ham felv, kort forend han dode den 
ottencie Februar 1725:. i Kraft af hvil- 
ken Capitein, fiden Capitein-Com- 
mandor Biering eg Lieutenant , der- 
efterCapitein-Lieutenant, ognu Ca- 
pitein Morten Spangenbcrg, toDan- 
fKC Msend i RuffifsTlennefte, fiUige 
med adfeillige Ruffer ogFremmede, 
faafom Skibs-Timmer-Msnd, Stude- 
rende eg andre, maatte forfoye fig u- 
fortovet over Siberien til Kamfidat- 
kien, eg fKulde allevegne forfynes 
med det , de behovede for at fuldfore 
deres Reyfe , optegne de merkvar- 
digfte der forefundne Nyheder^ ogi 
[ser ved Havet udforfice KamfKiatki- 
ens Situation imod andre Lande. 

Det Val,hvilket Keyferen giorde Hvad for 
imellem de Perfoner, fom kunde bru- ^"If/" -, 
ges til Expeditionen i Kamfidatkien, "^ 
^ B 2 var i I 


Tom.ll. 20 EfteiT.oniReyf.fraKamfKiatka. Cap-5. 

Eiering og var cy uden Grund. Og blev det fi- 
Spangen- ^^j^ Modc i Pctersborg at bortfende 
"^* dem, hvis Naervsrelfe var ey beha- 
gelig , til at hielpe Biering i at giore 
riye Opdagninger. En Kurlandfe 
ffidelmand, fom ftood ved Guarden 
til Heft i Petersborg, men havde famt 
nogle andre af bans Lands -Msnd 
med en unyttig Nys-Gierighed ud- 
forficet og fcekiendrgiort deres nye 
Hertngs SJfegt-Regifter, borrfKitke- 
desfaaledes Aari738 til KamfKiarki- 
en for dobbelt Sold at ftaae OfEce- 
rerne bi i at giore Kort over deres 
Reyfer. Aar 1744 take jeg raed 
denne Perfon felv i Mofeov faavel- 
fom ved andre Leyligheder med fle- 
re, hvilke ere komne fra Expeditio- 
nen tilbage. 

Biering reyfte ftrax Aar 1725 
med Hans FolgefKab fra Rusland til 
TobolfKy i Siberien^ fraToboUky til 
IrkutfKyj og fra IrkutfKy med ftore 
Befvaerligheder til Jakutlky, en liden 
SiberifK Bye ved Lena-Floden , om- 
trent under denfyv og trefenstyven- 
de Grad imod Norden. -Herfra var 
Veyen ey endnu nokfom banet til 

Kam- Biering 

Jtommer 

tilOkota. i cm 9 10 11 12 13 Cap.^. Efterr.omReyf.fraKamfKiatka. 2i Tom.II. 

Karafeiatkien, og kunde den Tiid 
formedelft Mangel paa Underhold- 
ning ey befares uden af faa Menni- 
iker i SelfKab, fom undertiden paa 
Skrit-Skoe , undertiden med andre 
Vanficeligheder maatte fortfette de- 
res Reyfe ofte med Livs-Fare. Ca- 
piteinen lood derfor en Deel af bans 
underhavende Commando blive til- 
bage i Jakutficy, begivende fig felv 
med denodvendigftePerfoner eg Sa- 
ger need til det Stxd, hvor Floden 
Okotafalder ud i denBugt afdetro-' 
lige Hav , hvilken faetter Grzenfer i- 
mellem Halv-Infelen Kamfeiatkien 
eg det fafte Land af Siberien. 

Her oppebiede han flere Nodven- Hansforfte 
digheder fra Jakutfsy, beflittende fig op^J^s- 
imidlertiid ey allene paa at forfasrdi- "'"^' 
g-e ct lidet Fartoy, men ogfaa at ind- 
retteenHuusholdning, at faaeFroe 
eg Korn, at beforge andre faadanne 
Ting til Mennifkernes Underhold- 
ning, og at opbygge Boliger for Fol- 
ket. Fra dette Steed ;, hvilket basrer 
Navn af Floden og kaldes Okotfka, 
feylede han med det lidet der forf^er- 
digede Fartdy tufende Verft imod 
B 3 often ^ Tom.II. 22 Efterr.omReyffraK.«mfKiatka. Cap.3. 

often til Kamfkiatkien, reyfede vi- 

dere rundt omkring Landet, overalt 

noye udforfkende dets Indbyggere, 

ogfortfettende fin Seylads indrilden 

fyv og trefenstyvende Grad af Polens 

Hoyde. Under denne Grad fandt 

han intet Land kngere imod Noc- 

den, men fkulde feyle igiennem et 

fmalt Far-Vand igiennem Havers 

hoyefte lis-Bierge , inden han kunde 

komme omkring den Nord-6ft|ige 

Kap af Siberien , hvor de Nord-oft- 

lige Siberianer undertiden jager og 

fifker cm Sorameren. DogftadfcE- 

ftede alle diffe Folk eendraEgteligen^ 

at faadan en Reyfe fra Samojeden- 

Land ved Arkangel omkring Kapen 

need til Kamfkiatkien var virkelig 

fkeet af vildfarende Folk, ibianthvil- 

ke de flefte paa Reyfen bar miftet 

deres Liv , og de overblevne deres 

Helbred. Biering , hvis Ordre var 

ved oyenfynlig Livs-Fare paa befte 

Maade at frelfe fig felv raed Folker, 

feylede derudover herfra tilbage, og 

kom den fyvende September til Hav- 

nen i Kamfkiatkien , hvor han op- 

holdt fig ved en Flood Vinteren over 

for cm m\m 10 11 12 13 Cap. 3 . Efterr. om Reyf. fra KamfKiatka. 2 3 TomJI. 

for at reparere fit Fartoy. Herfra 
gik han den femte Junii i det efter- 
folgende Aar need imod Syden til 
Pynten af Landet, og derfra videre 
Veft-Nord-Veft op i Bugten , indtil 
han endelig ankom den tre og ty ven- 
de Julii efter fyv Ugers Reyfe i O- 
kotfKa. 

Fra OkotfKa begav han iig tilba- Hankom- 
ge til MofKOv, hvor han overlevere- ge^uMoi 
defitDag-Regifter/orfattetefterSoe- fkov og 
Folks Smag, rilligemedetKort, fam- fendcs 
mentegnet efter det, hvilkethanen- Kamfkfat- 
ten felv paa fm Reyfe havde feet el- kien. 
]er dog hort trovaerdeligen fortaelles 
afandre. De Aarfager, fom havde 
hindret han:i i at giore flere Opdag- 
ninger,udlagdehanmundlig, faafom 
Mangel paa Skibs-Timmer, dygtige 
Folk , i fer forfarne Matrofer og faa- 
dantnGiere. Aarfagerne oph<Evedes faa 
meget fom mueligt, faa at Biering gik 
Aar 1732 til Kamfxiatkien igien med 
nyeOrdre og flere Hielpe-Midler. 

Dabegyndtes for Alvor at under- oior Ah- 
foge alle Ting i KamfKiatkien og de H^J.'^q ^'' 
Nord-Oftligfte Lande af Siberien. dasningcr, 
I fsr anvendres al Fliid paa at byg- 
B 4 . ge I!>| C«pite5ti 
SpangenT 
bergs Op- 
dsgning.i Tom.n. 24 Efterr.omRcyf.fraKamfKiatka. Cap.3, 

ge i Okotfea og i denHavn afKam- 
fKiatkien , hvilken kaldes Sankt Pe- 
ters og Sankte Povels. 1 Okotfea 
bygtes toSkibe, fom under Capitein 
Spangcnbergs Commando fkulde 
gaae need i Syd-Ooft for at foge ef- 
ter YeiTo og Japan, Naar man fey- 
ler fra Okorika tufende Verft over 
Havers Bngf imod often til Kamfeiat' 
kien, faa barman endnu to hundre- 
de Verft over Landet til Sankte Pe- 
ders og Sankte Povels Havn, hvilken 
ligger ved det rolige Hav lige over 
for Amerika. Her bygtes ogfaa to 
Skibe, fom fRiilde under Capitein- 
Commandor Bierings Commanda 
opfoge det AmerikanfKC Land imod 
often og Norden. 

Capitein Spangenberg feylede i- 
mod Syd Ooft forbi YefTo , og kom 
endelig med fine to Skibe igiennem 
det ubekiendteHav hen til deNord- 
lige Japanfse Kyfter. Han toog fin 
Kuurs rundt omkring Landet , lige- 
fomVindene foyede det, ogkaftede 
nu eet, nu ct andet Stxd Anker. 
Tilfidft faaes han af Japoneferne, fom 
^a i Hobe^Tal forfamlede fig ved 
■ • > Strand' cm 3 4 f 10 11 12 13 Cap.^.Efterr.dmReyf.fraKamfKiatka. 25 Tom.ll. 

Strand-Bredden , ferege med hoy 
Roftj pg udfendre adfKillige fmaa Baa- 
dcj af hvilke Folket foldte ham baade 
Proviant og Varer. Da han tilkien- 
degav dem , at ingen af hans Folge- 
fsab havde Tilladelfe af ovrigheden 
at gaaenogen Stads i Land hos Folk, 
faa roede de tilbage igien : hvorpaa 
en fornemme Japonefer med andre 
flere korn ud paa^kibet, forfKaffede 
ham adfKiiiigeForfrilkninger oggav 
ham Porfell^n i Sr^den for rodt KJ^e- 
de. Spangenberg feylede fiden til- 
bage til OkotfKa og forferdigede et 
Kort over fin Reyfe , hvilket han ey 
har vildet meddele mig, dajeg for 
kort Tiid fiden take med ham i Pe- 
tersborg. Hans Udfigende gaaer i 
det ovrige ud derpaa, at fra Kam- 
fKatkien,Yefi^o og Japan ligger een 6e 
txt ved den anden lige over ril Ameri- 
ka, og at difTe 6er faavelfom Ameri» 
ka felv har efrer Folkenes eget Vid- 
nesbyrdi mange hundredeAar vsevet 
Kinefers og Japonefers Tilflugts-Stas- 
der. 

Capitein- Commander Biering Gomman, 
havde en befvjerligere Reyfe imod'^^'^^'X BS Nord- dsgning. Tom.II. 26 Efterr.omReyf.fraKamfRiatka, Cap.3.' 

Nord-Ooft, og ftrandede ved bans 
Tilbagekomft paa en oe naer ved 
KamfKiatkien, hvor nan medenftor 
Deel af Folker dode. Seer her er den 
Efterretning om hans Reyfe , hvil- 
ken de overblevne indfendte til Atni- 
ralitets-Collegiet i Petersborg. Nyeube- 
Iciendt Ef- 
^ar 1741 i May holdtes Raad over 
terrctning ^vad for en Kuurs man ficulde ta- 
omhans ge , naar man loob ud af Sankte Pc- 
tdftcReyfe f gj-g og Sankte Povels Havn for at fin- 
de det Land Jan de Gamma , h vilket 
Profefforen fagde at ligge under den 
fyv og fyrretyvende Grad af Polens 
Hoyde. Der befluttedes at tage 
Kuurfenfra denAvatifKe Mund Syd* 
often til often indril den fex og fyrre- 
tyvende Grad, for i denne Paralleel at 
fee, om der var endnu intetLandat 
finde. Var der Land , faa vilde man, 
faa langt fom det ftrakte lig , gaac 
langs hen meddetimellemNord-o- 
ften og Nord-Veften. Men var der 
intetLand, faa vilde man tageKuur- 
fen often til Norden , paadet at vi 
kunde naae Sankte Peters og Sankte 
. . Pove'ls Havnfidft i September. 

Den cm 10 11 12 13 Cap.3 . Eftcrr. om Reyf. fra Kamfjdatka. 27 Tom.II. 

Den fierde Junius loob Capitein 
Biering med hans Commando ud af 
den AvatifKC Mund og holdf den be- 
fluttedeKuurs, nemligSyd-often ril 
often indtil den nittende Junius, da 
begge Paker-Baadcne var endnu til- 
fammen. Da nu Biering efter over- 
ftanden Storm kunde ey igien finde 
Capitein Tfkirikov, fom commander 
rede den anden Paket-Baad, og era 
hvem nu erfaresj at ban ergaaentil- 
bage uden at opdage noget; faa be- 
fluftede ban med de andre Officerer 
at forfolge den foretagne Kuurs i 
Syd-6ften ; bleev og virkelig ved 
med den imellem Compaffets fierde 
Deel paa adfkillig Rumbe, Jigefom 
Vinden tillood der, indti! den fern 
og fyrretyvende Grad og tredive Mi- 
nuter af Nordlig Brede , i LsEngden 
imod often fra Vauga fexten Grader 
og tre og tyve Minuter, det er to hun- 
drede Tydfke Mile. Vi fandt end- 
dog intet Land, hvorudover Biering 
efter den eengang fattede Slutning 
toog Kuurfen imod often til Norden, 
og feylede med den indtil den otte 
og fyrretyvende Grad og otte og tre- 

dive «>•• 

m 


il 'qHti'i 
Tom.II* 2S Efterr. om Reyf. fra Kamfdatka. Cap. 5, 

dive Minurer i Breden , og i Laengden 
fraVauga fex og tredive Grader, uden 
atnoget Land ved aid denne Seylads 
kunde opdages. 

Derpaa befalede Commandoren 
at holdemere icnodNorden, ogfey- 
lede hen i .Nord-often indtil den fex- 
tende Julius, da^vi faae Land imod 
Nord-Veften. Han holdf ftrax naer- 
mere hen paa Landet, og kaftede den 
tyvende Julius Anker ved en 6e,hvil- 
ken han kaldte Elias-6e. Den ligger 
under den ni og halvrrefensryvende 
Gradog fyrretyve Minuter i Breden, 
men i Lsngden fraVauga otte og 
fyrretyve Grader og trefensty ve Mi- 
nuter, der er i oilen tilNorden fire 
hundrede og atten Tydfke Mile. 

Flode-Mefteren fendtes ftrax med 
Lang-Baaden i Land for at opfoge 
en good Anker-Grund bag ved en an- 
den liden 6e, paadet at vi kunde der 
f kiule OS imod ijtormen. Han fandt 
ogfaa ftrax imellem oen ogdetfafte 
Land en good Anker-Grund af tre til 
halv-fierde Favn , og berettede der- 
hos, at han havde feet en Hytte paa 
Oen , fom var huggen med en oxe af 

Fis* cm 3 4 9 10 11 12 13 C3p.5 . Efterr. om Reyf. fra KamfKiatka. 29 Tom.II. 

Fiasle, og hvori Folk kort tilforn 
maatte have boet, bringende til Be- 
viis med fig en Hakke , en Skovl og 
en Steen , hvorpaa Meffing fyntes at 
have wxvtt reven. 

Adjun^tus Steller foer derpaa med 
Jol-Baaden op paa Sankt Elias-oen, 
og fandt der en Hyrre i Jorden, hvori 
laaerogede Fifke, fom efrer aid An- 
feelfe var rilbereedte den lammeSom- 
mer. Han faaecgfaa Foodfpor af. 
Mennifker, iligemaade er Stsd , hvor 
manhavdehavt lid: hvorafhanfluf-, 
tede , at Folket, da der var bieyet os 
vaer, havde retireret fig ind i Sko- 
ven, eller og, at det havde finerette 
Boliger paa det fafte Land , og var 
vantved at roe over til denne 6e for 
at fange Hav-Dyyr eller at fifke. For 
nu at erPare derte og at lokkeFolket 
til fig befalede Biering at iegge ind i 
en Hytre adfkillige frnaa Ting, faa- 
fom fexten Alcn gront Lerred, toKni- 
ve,tyve Kinefifke Kaniner og tojern- 
Tobaks-Piber. 

Vi kunde ey merke om der var 
Bygnings-Timmer paa Landet, ef- 
terdiStrand-Bredden var fkiult med 

Snee «l 
Tojn.II. 50 Efterr.'om Reyf. fra KamfKiatka. Cap.5. 

Snce og beftood af hoye Klipper. 
Derimod paa 6en var Skov nok, 
nemlig af Graiij Fyr, fmaa Krar, 
hvoraf inter duede til at bygge eller 
reparere Fartoyer. Vi fkulde for 
Exerapel havt erStykke Trse til Mers- 
Raaen , men kunde intet dertil bru- 
geligr finde. Derudover forfynede 
vi OS med Vand : og den anden Dag, 
fom var den een og ryvende Julius, 
fortfafte vi vores Reyfe. 

Biering vovede ey at holde ind i 
den aabne Soe, gik derfor iraeilera 
Svden og Veften ligefom Landet 
ftrakte fig for at befee og bef krive def. 
Da vi nu med adfkillige Kuurfer kom 
til den fex og halvrrefenstyvende 
Grad og fire og halvrrefenstyve Mi- 
nuter i Breden, faa faae vi den fyv 
og tyvende Julius en Strand-Breddc 
for OS, efter vores Gisning fyv Mile 
iraod often til Norden. Vi kaftede 
Lod og fandt Vand paa fern og rre- 
dive til fyrrety ve Favne. Dog torde 
, vi ey holde Landet alt for nxv for- 
medelft de mange Sand-Bakker, def 
' taagagdge Vast og den ubekiendte 
Strand-Bredde : hvilke Oroft^ndig- 

heder I Cap. ^ Efter r. omReyf. fra Kamficiatlca. 51 Tom.II. 

heder fatte os ofte i yderfte FareTat 
vi var undertiden uden aid Haab til 
Frelfe. 

Vi holdr derfor af fra Strand- 
Bredden og feylede, ligefom Dag- 
Regifteret udvifer,med ligeKuurfer 
indtil den anden Auguft, da vi ufor- 
modentlig bliver en oe vaer nsrhos 
OS , efrerdi Taagen havde adfpreedt 
fig tilforn om Natten. Vi kaftede 
Lod, og havde Vand paa fexfen, {yt- 
ten fiJ atten Favne, men maatte gaae 
til Ankers om Natten formedelft 
Taage, og det paa et Dyyb af atten 
Favne, kaldende oen Tumannoi, 
den taagagtige. 

Da Dagen brood an, fatte vi vo- 
res Reyfe fort, og faae ftedfe det fafte 
Land ey langt borte fra os imod 
Nord-Veften. Den fierde Augufti 
bleev vi nxr ved vores Kuurs fern 
oer vaer ; fra hvilken Tiid vi holdt 
beftandig Isngere ud i Soen. 

Vindene var os paa vores Reyfe 
temmelig imod. Og da vi derfor be^ 
fandt OS den tiende Auguft under den 
tre Og halvrrefenstyvende Grad og 
atten Minuter iBreden ogfra Vauga i 

Laeng- 


W^ Tom.II. 35 Eftefr. om Reyf. fralCamfKiatka. Cap.^; 

L^ngdenhenvedfire hundredeTyd-' 
fkeMile, havde ogfaa efter Felfkie- 
rens Rapport een og ryve Mand paa 
Skibet, fyge af Skorbug h faa befluf- 
tedeBiering, efterat han havde raad- 
fort fig med Officererne , at holde 
Kuurfen i Parallelen af tre og halv- 
trefenstyve Grader. Thi efterdi vi 
befandt os under den fern og halv- 
trefenstyvende Grad, da^vi fidfte 
Gangfaae Araerika, faa vildevinu 
fee, om vi ikke ogfaa kunde finde 
Amerika under den tre og halvtre- 
fenstyvendeGradParalleel. Vi fu Id- 
forte vort Forfaet , hvilket dog hin- 
dredes af heftige Veft-Vinde, faa at 
vi den fyv og tyvende Augufl: var 
under d,en tre og halvtrefenstyven- 
de Grad i Breden, tre hundrede Tyd- 
fke Mile borte fra Vauga. 

Vi havde den Tiid ikkun fyv og 
tyveTonder frifk Vand tilbagCjhvGr- 
' med vi kunde ikke feyle til Sankte 
' Peters og Sankte Povels Havn uden 
at mangle. For derfor at forfyne 
OS med Vand, faa befluttede Com- 
mandoren med de andre OlScerers 
Bifald famme fyv og tyvende Au- 

° gull Cap.^.Efterr.QBiReyf.fraiKaipfKiatka, 35 Tom.!!. 

guft at foge ben til Lander. Efter 
vores Gisning var vi ikkun trefens- 
tyve Milefra Lander,, opdagede og- 
faa den ni og tyvende Auguft man- 
ge 6er, og fandt Vandet ved dem 
paa fanijigGrund nsrmere og n^r- 
ijiere at vasre dybr fra fem og halvv 
tcefenstyve til femten Favne. Da 
vi komn^er tilLandet, faa fattes den 
liden Jol-Baad ud, med hvilkenUn- 
der-Sryrrnanden com mandeert es hea* 
at foge efter Anker- Grund irnelleni' 
derne, da \\ kaftede itnidlertiid An- 
ker paa .fire og tyve Favne. 

Menfaafom Under-Styyrmanden 
kom riibage meldende, at ban ingen 
goodAnker-Grundkunde finde; laa 
fattes Lang-Baadenudj hvormed vi 
boxeerte os ind imellem oerne i en 
Bugt paa fern og tyve til femten Fav- 
ne Vand og kaftede der Anker. Der- 
paa bragtesStyyrmanden i Land for 
at foge efter frifKt V^'and , hvilket ban, 
ogfaa fandt ftrax uden Mdye. 

Vi kunde fee det fafte Land bag 

oerne omtrent tolv Mile fra os: og 

den folgendeNat fik vi lid at fee mod 

Nord - Nord-Oft paa een af oerne, 

•^' '" 'C fom IW ^^^Hi Tom.II. 34 Eftcrr.omReyffraKamfi^iatk. Cap.5. 1 

fom laae fra os henved halvanden 
Miil. MefterKytrov fendfes derfor 1 
den tredivde Auguft i Land at befee i 
Uden og opfoge Folkene , og fik ad- 
fKillige fmaa Ting med fig, for at 
lokke dem med Gaver. En ftasrk 
Storm, formedelft hvilken vi maatte 
lette Anker at fKiuIe os langere hen' 
bag oen , hindrede ogfaa Kytrov at 
komme med den liden Jolle fraLan- 
det tilbage ; hvorudover Lang-Baa- 
den fendtes efrer ham , med hvilken 
han ogfaa kom den tredie September 
igien til Paket-Baaden, forladende 
den liden Jolle paa Landet. Han] be- 
rettede, at der havde vaeret lid, og 
at han havde feet Fyyr-Staedet, men 
ey fundet noget Menniike. 

Vi Isettede derfor famme Dag An- 
Jcer, og laveerte os imellem oemc 
ind til en anden oe, fom laae to Mile 
fra den forfte mod often. Her ka- 
ftede vi igien Anker paa femtenFav- 
ne, og blev liggende indtil anden 
Dagen den fierde September. Kiok- 
ken fern omEftermiddagen hortevi 
et ftort Skriig afMennifKer, fra hvil- 
ke to paa fmaa Baade roedchenimod 

vores Gap. 3 . Eftett.om Reyf. fra Kamficiatka. 3 5 Toiti.II. 

vores Paket-Baad, men holdt ftille 
omtrent halvtrefenstyve Favne fra 
Lander, raabende til os paa deres 
Tunge-Maai. 

Vores Fortolkere, hvilke vi hav- 
detagetmedfraKamfKiatka, ogfom 
taledeTfKiikorinj ogKoraifc, forflood 
e/deres Sprog, og kunde ey heller 
forftaaes af Amerikanerne, der ga- 
ve faadant riikiende ved ar berore 
deres orne, vinke med deres Ha^n- 
der og pajge hen paa Lander. Den 
ene af dem vovede fig noger nasr- 
mcre hen til vores Paket-Baad, men 
torde dog ey komme til os paa Ski- 
ber. Paa Capitain Commandorens 
Befalning tilfendre vi ham vedHielp 
af etBretnogleGaver^ nemlig rooclc 
Kalamank, Speyl, Kinefifiie Tobaks- 
Piber og noger Meffing-T6y: hvil" 
ketaltfammen han meger glad imood- 
toog, og fora;rede os derimod to 
glatte Stokke , af hvilke den ene var 
prydet med Falke-Fedre, og den an- 
den med Fuglc'-Fodder. Da vi an- 
toog der, faa roede Amerikanerne 
tilbage til Landet, og vinkte os med 
Hsnderne, ficrigende af alle Krefter. 
C 2 Com- : mm 
Tora.II. 36 Efterr. omReyrfraKamfKiatka.Cap.3., 

Commandoren lood derudover 
Lang-Baaden faetteud, ogcomman- 
derede migoppaaLandet tilligemed 
en Forrolkere fra KamfKiatka og nog- 
Ic bevgebnede Mzend , faa ogfaa ad- 
fdilige Gaver, hvoriblant var dob- 
belr Korn-Brsndeviin. Dajegkom 
nxY hen tilAmerikanerne ved Strand- 
Bredden, faa gikjeg formedclft den 
ftore Storm, mange Fald-Vinde og 
de under Vander fKiulte Klipper til 
Ankers ey iangt fra Landet, men 
fendte en Baad i Land raed Fortol- 
keren famt nogle bevaebnede Mand 
og ftnaa Gaver, hvilke Amerikaner- 
ne ey vilde imoodtage. Een af dem 
ifKienkedes enSkaal med Br^endeviin: 
men da han havde udfommet den, 
leverede han Skaalen tilbage og fpyc- 
de BrjEndevinen ud af Munden. 

Imidlertiid forte de voresFortol- 
kere ind i deres Hytte, trakterede 
ham med ValfifK- Feet: og da han 
havde antaget det af dem og vilde 
derefter gaae bort, vilde de. ey lade 
ham fare. Jeg gav derpaa, for at 
frelfe Manden, Ordre, atnogleSol- 
datere f kulde f kyde op i Luften : ved 

hvil- Cap.3- Eftcrr.omRcyf.frakamfKiatka. 37T0m.lI. 

hvilket Knald Amerikanerne faJdte 
forferdede need paa Jordan, faa at 
hanimidlertiidforfoyede fig uforhin- 
dret til Baaden. Da faldt de vildc 
Folk med Magt Baaden an, og greeb 
fat pa'aFal-Rebet, for at vilde trekke 
den op paaLaiidet. Men faafom jeg 
befrygtede, at de raaatte trekke os 
paa en blind Klippe og faaledes fon- 
derknufe Baaden , faa lood jeg An- 
keretkappe ogFald-Linien afBci^re, 
gik derpaa med Folket tilbage og ra- 
porteerte, hvad fom var fkeet, til 
Commandoren. I den efterfolgen- 
Nat havde Amerikanerne atter Ud 
paa Landet. 

Vi ftood imidlertiid en hefrig 
Storm med Regn ud, faa at vi nod- 
' tes til at lade det ftorc Segl og Fald- 
Raaen falde, og i faadanTilftand op- 
pebie Dagen. Den femte Septem. 
berlettede vi Anker oglaverede 6en 
jiaermere , i Forfset at fortfettd yor 
Reyfe. Da vi kom nasr hen til oen 
og kaftede atter Anker paa fytten Fav- 
ne Vand, kom Amerikanerne fraoen 
med fyv fmaaBaade, af hvilke to vo- 
vede fig hen til os paa Skibet. Vi 
C 3 gay 


md&i 
Tom.U. 38. Efterr.qm Reyf, fra Karof^atka. Cap.9 . 

gav dem en Jern- Kiedel og nogleSye- 
Naadle: men de forjerede os der- 
imod toHuer, forfiErdigede af Bork, 
d^n ene, behengt med et Billede af 
Been i roennifkelig Skikkelfe, hvil- 
kcn her med denne Rapport overfen- 
des Amiralitets CoUegiet. 

Alle diile oer var uden Skov Pg 
U-dyrkede. Man kunde flutte, at 
Arnerikanerne var ikkun komne fra 
det fdfte Land ud paa dem , for at 
jage efter Hav-Djyr og at fifke. Jeg 
bar aftegnet, hvorledes Araerikaner- 
nes Baade var giorte af Huder ; hvil- 
ken Tegning hermed indfendes. 
Efrerat vi havde forfynet os med 

■ frifkf Vand, traade vi vores Reyfe 
den CiettQ iieptember an, og kaldre 
oen Skumagin. Vi havde i Sinde 
at feyle lige til den KovatfKenfifee 
Havn, nien kunde ey komme did* 

: ben fornaedelft beftandige og hefrige 
Storm-Vinde fraVefteri, hviike fatte 

. OS undertiden i yderite Nood og Fare. 
Vi gik med Reeb, og blev den fierde 
eg tyvende September nogle der 
vaer under den cen og balvtrefeos- 
ry vends Grad i Nordlig Brede: Qg 

baj Gap.jEftcrr.omRcyf./raKamfKiatka, 39 Tem,II. 

bag diffe oer kunde vi fee Bredden 
paa det fafte Land af Amerika imood 
Veft-Nord-Veft. Fra denne Egn 
dreves vi af en VeftUg Storm til den 
trettende OiSober firfenstyve Mi- 
le imood often. Aldrig kunde no- 
gen gammel Sde -Mand erindre fig 
faa heftig en Storm : og desforuden 
var nogle af vore Folk allerede do- 
de, andre Senge - liggende afSkor- 
bug, og de ovrige harrad udygtige til 
Skibs-Arbeydc, 

Den femogtyvendeOftober var 
vi komne under den een og halv- 
trefenstyvendeGrad og nogle Minu- 
ter i Breden, og fik der i Nord-Veft 
til Norden at fee en Steenagtig flet 
oe uden Skov, hvilken vi kaldte 
Sankt Martian. Den otte og tyven- 
de Odober faae vi en 6e i Nord- 
Nord-Veft, og tre Mile derfra tre 
fraaa oer, alle f lette uden Skov, hvil- 
ke vi kaldte Sankte Stefans Infler. 
Den folgende Dag, fom var den ni 
og tyvende October kaftede viLod i 
TaagagtigtVajir, fandt fem og tre- 
dive Favne Vand, lagde os derfor 
formedelft u-dybt Vand paa Reeb, 
C4 og 'ill Tom.n, 40 Efterr.dmRc'yf. frafetflfei^tS:?. Cap.5. 

og fik , da Taagen adfpreedte fig , en 
6e at fee imod Veften, fora vi kald- 
te Sande Abraham's Infel. 'Herffa 
forrfatte vi vor Reyfe med alle Seg- 
lene, dog regierende Pakef-Baaden 
med ftor Nood , faafom foruden 
de allerede borrdode var fyrretyve 
Syge, og aile de ovrigc uden Krsf- 
ter. Der gik ikkun orte paa Arbey- 
de, og rre af dem formaaede ikkun 
med yderfte Nood a r klyve opiMa- 
ften. Den ftore Vante paa den hoy- 
re Side af Stor - Maften var aldeles 
fonderreven, faaat vipaa denne Maft 
kunde ingen Seyl fore. Vi havde og- 
faa ikkun fex Tender frlfKt Vand : og 
vort Provianr var , undtagen noget 
Mael, Sraor og Kiod, altfamnaea 
forrasret. ■[.'■:'■ ' 

I denne yderlige Nood fik vi den 
fierde November Land at fee, hvil- 
ket efter Obfervationen fKuIde liggc 
under den fire oghalvtrefenstyvende 
Gr:id i Breden. Efrer vores Udreg- 
ning haabede vi at det Land, (ora 
vi faae, maatte yjere KamfKiarka og 
vel de SkupuninefifKe Bierge; hvil- 
ken Vildfardfe kom deraf, at vikngc 

hav- Cap.:5.Efterr.omReyf.fraKamfKiatka. 41 Tom.II. 

havde ey feetSolen foirnedeinrTaa- 
ge. Vi kunde ey undgaae Biergene, 
thi vi var ey i Stand til at holde Soen 
for at bie efrer good Vind : hvorud- 
over Capitein-Cornmandor Biering-, 
efterat han havde raadfort fig med 
alle Over-ogUnder-Officerernej den 
femte November befalede at gaae for 
Vinden ind til 6cn, hvorved vi an- 
kom Klokken fem cm Eftermidda- 
gen paa en Dybde af tolv Favne. Vi 
kaftede derdet dagligc Anker og ud- 
lood tre fierde Deel Tou-Baad : men 
det gik i Stykker paa firfensty ve Fav- 
ne, faa at Vi dreev hen paa en Dybde 
af fem Favne. Her kaftede vi atter 
Anker, hvilket ogfaa gik ftrax i Styk- 
ker, faa at vi dreev hen paa et Dyyb 
af fire og en halv Favn. Men her 
kaftede vi Plekt og gav tre fierde- 
Deel Tou-Baad. 

Formedelft Mangel paa Folk kun- 
de vi knap udfette Baaden : hvilket 
dog endeligen fxede, da de, fom end- 
nu kunde gaae , forte de Syge op paa 
Landet, og giorde dem Telte af Sey* 
lene. Der dode mange af de Syge, 
faafnart de var komne op paa Lan- 
C 5 det. 1- 


u 


= ^ 
imSSm 


= ^ 


1 
1 


f~l| 


= ^ 
^ ■^ 
1 


- "' .« 


^ 


! 
1 


Hi 


= ^ 


■hI 


^ I— 1 


^^M 


— I— 1 


^^^ ^ 


= — o^ 
■■1 


= — CO 
= — r- 
^■i 


= — KO 


^— LD 


"^ 
^^^^Hi 


^—cn 

= — C\l 


■ 


■ 


^M 


\ 1 
Tom.II. 42 Eftcrr.omReyf.fraKamfKiatk.i..Cap.5. 

def. Capitein-CommandorBiering 
bleev ogfaa fyyg den ottende,ogMe- 
fter Kyrrov den femfende Noveni' 
ber: hvorudover de begge fortes til 
Lands fra Skibet. 

Saa langt gaaer dennc Rap- 
port, fom, efterar den rigtig er 
overfadt af der RuflifKC, er af mig 
bragt i en nogenledes fKikkelig Stiil, 
paadet af den maatte blive me- 
re forftaaelig. Jeg bar Jigefaavel 
fom en anden L^fere venter i den 
baade flere Opdagninger og ftorre 
Efrerretning om det, fom virkelig 
blev opdaget, og kand ey give mere 
Oplyysning om eet og andet deri u- 
den at digre. Dec fom jeg harladet 
inig mundlig berette om Slutningcn 
afReyfen, lyder faaledes fom folder; 
siutriin- Skibet , fom laae n^r ved den, 

Kamfkitt- ^loges efter kortTiid af Bolgernefor- 
kirke Ex- medelft Srorm i Srykker, hviike dreve 
f edition, op til Lander , hvor de opfankedes af 
det Folk, fom endnu var frifKt, og 
fom bemoyede fig mcd at forpleye 
de Syge. De gik ogCaa rundt om- 
Jcring oen for at befee fig, forefinden- 
de inter paa den uden uraliige R«ve, 

hvil- i cm 10 11 12 13 Cap.^. Efterr. omReyf. fraKamfKlatka. 43 TomJFT. 

hvilke de fpifte for at opholde Livet, 
indtil de fik bedre Smag paa de ftore 
Soe Koer, fom fteeg naeften dagJig 
op af Havet paa Lander og lode fig 
formedelft deres befvasrlige Gang let 
flaae med Stasnger og fange. I faa- 
dan Ufelhed bortdode de flefte af 
Folke{, endog deres Commandor 
Biering. De, fom levede Vinreren 
over ril Aar 1 742, bjgde fig om For- 
Aaref af der gamle Skibs opfankede 
StjJcker ef lidet Fartoy, hvorpaa de 
begav fig hjem til Sankte Peters og 
Sankte Povels Havn, fom imod aid 
deres Formodning laae ikkun nogle 
og tyve Mill fra dem imod Veften. 
Herfra indfendte de firax tiJ Peters- 
borg den nys anforte Rapport : hvor- 
efter en fl;or Deel baade af dem og 
Spangen bergs Folk fik Tilladelfe at 
komme til Rusland tilbage, men de 
ovrige fyv eller otte Perfoner ophol- 
der fig eiidnu i den Jiden Siberif^e 
Bye TomfK indtH videre 
Ordre. If. 

o 
Det ni ^om.il. 44 Inddeelning ovei-Rus!2ti^/'-Csp.4. 

Dct fierde Stykjfee 

bcftaaer af en 

Iiiddeelning og Forteg- 

nelfe over alle Lande, fbm hen- 
horer til det RulUfke Rige. 

Ved at laefe deslige Ruflifice Reyfe- 
BefKrivelfer onfKer raaaficee een 
og anden fig er rigf igt Begreb om alle 
RuffifKe Lande, hvilket jeg ey tyde- 
ligere kand give end i en korrForkla- 
ring og Inddeelning over alle Lan- 
dets Guvernementer, Skiont derte 
korte Begreb ey indeholder i fig en 
fuldftaendigLand-BefKrivelfe, faafical 
der dog befatte i fig adfiiilligt, hvil- 
ket har ey tilforn vseret .bekiendtgiort 
ved Trykken. 

De RuffifKe LandficabersGr^nfer 
er imod Syden de Kinefifee Tatare, 
de oftlige Kalmukker, de Ufbekifee 
og andre frie Tatare, Perfien ogTyr- 
kiet: imod Veftcn PoleH;, Kuurland, 
oft-Soen , og Svenfic Finland: imod 
Norden det hvide lis-Hav : ogimod 
often det roligeHav, hvilket i often 
feiller Siberien og Amerika fra hver- 

andre. 

For Ruslands 
Grsenfer. cm ^^^1 9 10 11 12 13 €ap.4' InddeelningoverRusland.. 45 Totn.II., 

For at faae etrydeligtBegreb om oetsind- 
dette vitloftigeLand, faa bor maney Gmnd-^' 
foreftille fig det i fine gamle Inddeel- void. 
ninger udiFyrftendommer eg Her- 
ficaber, til hvilke ingen Spor findes 
mere: ey heller i dets naturligeDele 
ved Skove, Bierge og Floder, hvis 
Kund&ab er ey tilfulde meddeelt og 
Fremmede unyttig : men efrer den 
Inddeelning, fom bruges af ovrig- 
heden feiv, der beft kand vide diffe 
DeeJningers Grundvold. Efrer den- 
ne Inddeelning findes nu omftunder 
i Rusland fiorren Guvernementer, 
fom er dilTe folgende : 

I. Det Mofkovitiike. 
II. Det Sankt Petersborgf/ke 

eller No vogrodfke. 
in. Det ArkangeliKe. 
IV. Det Nifhe Novogrodike. 

V. Det Rigifke. 
Vl.DetRevalfKe. 
VII. DetSmoIen/kovike. 
VIII. Det KiovfKe. 
IX. DetBieiogorod/ke. 

X.Det f ItCi 
.'H'l' Tom.IL 46 Inddcclning over Rusland. Cap.4. 

X. Det Veroneljlke* 
XL Det Kcifanfke. 
Xli. Det Aftrakanike. 
Xlll. Det Orenborgfice. 

XtV.Det Siberifke. 
ForkUring - Et GuverncmeUt i Rusland bof 
ulrnfment ^nfces fom hos OS 1 Dannemarlc og 
ogPro- Norge et Stiit eller SriftamtmanfKab> 
Tincc. h vilket regieres af en Guvernor, fom 
ey allene er den hoyefteLand-ovrig- 
hed i GuvernemencetsHovedftad og 
den dertil henlagde Province, men 
har ogfaa i nogle Tilfaelder at bydc 
over Voyvoderne i Guvernemenrets 
ovrige Provincer, og er tilligeCom- 
mendant og General over Guverne- 
roenfs-Regimenrerne, fom i det Gu- 
vcrnemenrs Provincer er indqvarte- 
rede. Thi et hvert Guvernement 
deles igien i vifTe Provincer, eller ret- 
tere efcer vores Talemaade , Amfer, 
hvilke med deresHoved-Byer regie- 
res af Voivoder, hvis Embede kom* 
mer meeft overeens med en Amt- 
Mands hos os, fKiont det tillige fig- 
ter til at holde Politic, at doinme, at 
beforge Rekrureringen og Kronens 

Re- ^m cm 3 4 10 11 12 13 Cap.4. InddeelningovcrRusland. 47 Toin.ir* 

Revenuers rigtigeOppeborfel, faa at 
en Voivode er efter vores Indretriing 
at aiifee fom Amtmand , Amrs-For- 
valrer, Bye-Foget ogHerreds-Foget. 
Enhver Province har igien fine Di- 
ftrikter eller Land-Strekninger, hvil- 
ke atrer regieres af andre, fom i nogle 
Tilfaslder ftaaer under Provincial- 
Voivoderne, ligefom Provincial- Voi- 
vodeme under Guvernorerne. Her 
vil jeg anfore et hverr Guvecnement 
i fer med alle dets Byer, Amter og 
Land-Strekninger. 

I. Det Mofkovitifke Guverne-p«M»' 
ment har elleve Amter, fom 
er diile foigende: 

1) Det Mofkovitifke Amt, 

2) Det Valadimerfke. 

3) Det Susdalifke. 

4) Det Jurievfke. 

5) Det FerJf/av-Salefkf. 

6) Det Kajtromfke. 

7) Det Jaroflavfke. 
S)Det Uglefkifke. 

9) Det Kakgijke. 

10) Det Tulfke. 

11) Dei tertflav'hefanfkf. 

Alle fkovitiffce 
Guverncr 
ment. H Tom.ll. 48 InddeelrtingoverRusland. Cap.4. 

Alle diflb Amter bar j eg fagc at 
have igien dercs Land-Strekninger 
efrer deres adrKillige Byer , af hvilke 
de fornemmefte, der ey regieres fom 
I'lerte og rette Lands-Byer af Older- 
Masnd, bar undertiden deres egne 
fmaa Voivoder. 

l) Den Mofkovitifke Provmcehar^oV' 
uden Guvernorens Refldence og 
hele Rigets gamle Hoved-Sfad 
Mofkov, fom rilforn omftasndeli- 
gen er befKreven, diffe folgende 
Srgeder: 

1. Alexander Slaboda omkritig 

Troize Klofter. 

2. Dmitrov ved Jakroma-Aaen. 

3. Klin ved Sefter-Aaen. 

4. Volok-LamfKoi ved Lamai 

Aaen. 

5. GfhatfKoi Priftan ved Gfhat- 

Aaen. 

6. Svenigorod. 

7. Rufa. 

g. Mofhaifs, alle tre ved Mo- 
fava-Aaen. 

9. Berifov. 

10. Vereia. 

II. Vi- W\M cm 10 11 12 13 Cap.4- InddedningoverRusJand. 49 Tom.II- 

1 1. VifKCgorod. 

12. BorovfKa, alle fire ved Protva- 
Aaen. 

13. Mala Jaroflavez. 

14. KremenfKjbegge to ved Lusha- 
Aaen. 

15. Serpukov ved Nara-Aaen. 

16. Obolenfic ved Protva-Aaen. 

17. Tarufa. 

18. Roflislav. 

19. Kofdra, allefrevedOka-Aaen. 
20.KoJumna ved Moficva-Aaen. 

2) Deti Volodimerjke Province har 

21. Volodimar. 

22. Gorodez. 

23. ViasnikovfKa Slaboda. 
24.Gorokodez, alle ved Kliasma- 

Aaen. 

25. Murom ved Oka-Aaen. 

3) Den Susdalijke Province har 

26. Susdal. 

4) Den ^urievjke Province har 

27. Juriev BolfKoi ved Kliasma- 
Aaen. 

28- Skuja. 

29.Luk vedTefa-Aaen. 

D 5) Den 1 1 
I ■ 1 . . 


4! Tom.II. 50 InddeelningovcrRusland. Cap.4^ 

5) Den Perijlav-Salejke har 

- 30. Perif lav SaliefKoi ved Dubna- 
Aaen. 

31. Roftov ved Kotorov-Aaen. 

6) D^« Kaftromjkifke ProvincehdX 

32. KoftromavedKoftronia-Aaen. 

33. Liubim ved Niegra- og Koftro- 
ma-Aaerne. 

34. Sudislavl ved Viga og Unfla- 
Aaerne. 

. 35. Bui ved Vofhuga-Aaen. 
36. Kadui ved Niegra- Aaen, 

7) Dtf« ^arojlavjke Province har 
y^.'Jaroflav ved Volga-Floden Og 

Kotorofla-Aaen. 
3g. PofKekonie ved Skexna-Aaen< 

39. DanilovfKoi Mona{teer>etKIo- 
ftermedForftad* 

40. Kinelkma. 

41. Romanov. 

42. Ribna , alle tre ved Volga- 
Floden. 

8) D<?« Ugiezkijke Province har 

43. Uglez ved Volga-Floden. 
44.KafKin vedKafkina-Aaen. 
4<;. Kimra ved Volga-Floden, 

^^ 46.Bes' cm ^^™ 9 10 11 12 13 Cap.4. InddeelnJngoverRusIand. 5-1 Tom.II. 

46. Beshezkverk ved MoJoga- 

Aaen'. 
47* MologafammeStcedSi 

9) Den Kolugifke Province. 

48. Kaluga ved Oka- Aaen. 

49. Kofek Ved Shisdra-Aaen. 

50. MefKefevfi; vedMereia-Aaen* 

51. SerpenfKved Ugra-Aaen. 

52. VororjnfK ved Oka- og Vyfe* 
Aaerne. 

53. Paremyfl ved Oka-Aaen^ 
54.Likvin ved Oka-Aaen. 

55. Odojev ved Upa-Aaeh. 

56. Miadyn ved Miadyna-Aaeti. 

10) Den Tulifke frovinc^. 

57. Tula ved Upa-ogTula-Aaerne. 
%% Alexin ved Oka-Aaen. 
59.Kropivna ved Plava-Aaen. 

60. Diedilov ved Skivoron-ogUpa- 
Aaerne. 

61. Bogorodiek vcdUpomis-Aaeh* 

62. Jepifan ved Don-Floden. 

63. Venova ved Ofetr-Aaetlw 

64. IvanOfero. 

65. KulikovePol^i 

66. Safieki '^f:^l D il) Den nm Tom.II. $2 InddeelningoverRusland. Cap.4. 

i_ 
11) Den Periflav-Refanfke Province. 
6y. Perifiav RefanfKoi vedTrubes- 

Aaen. 
68-StaroiRefan. 

69. Perevefa , begge to ved Oka- 
Aaen. 

70. PronefK ved Pronea- Aaen. 

71. Atikailov. 

72. Saposhek. 

73. iaraific. 

74. Gremiakzev. 

75. Pekzernifi, alle fern vedOfetr- 
Aaen. 

Heriblant findes nu ey allene de 
ni og tredive gamle Byer, men der- 
nseft ogfaa de Lands-Byer , fom bar 
fiden den Tiid faaet Frihed at have 
deresegneBoder eller atholde aarli- 
gen Market, og endelig de Stsder, 
hvoraf Land-Strekningerne forer de- 
res Navne. Jeg bar i dette Guvcr- 
nemenr hosfoyet Floderne og Aaer- 
ne, ved hvilke Byerne ligger, for at 
vife, hvadfordeyligeEgne, derfees 
over alt i dette Vand- og Skov-rige 
med raangfoldige Lands-Byer be- 
faaede Land, hvilket er det meeft be- 
boede, rigefte og befte, jaKiernen at 

det Cap.4. InddeelningoverRusIand, 55 Tom. II. 

detRuflifKe Rige, midt indei de an- 
dre Guvernemenrer. Skibntenud- 
forlig Beficrivelfe over et hvertSt^d 
i fser eri MofKOv kommenmigudi et 
Manufkript til Hcende '■> faa kand jeg 
dog ey indlade migher i deslige vit- 
lofrige Bef3'nderligheder , helft da jeg 
tor forfikre Lseferen, at han maae for- 
lade fig paa den Afrisning, fom jeg 
tilforn har givet ham om RpffifKC 
Byer , hvilken ey ophsves derved, 
at den ene i Storelfe overgaaer den 
anden. Alt det, fom fattes mig i 
denne Inddeelning og hosfoyedeRe- 
gifter over Provincerne, er, at jegey 
har kundet med faa Tal ogBogftaver 
hosfoye et hvert St^ds Streeg og 
Lsngde fra MofKOv. 

II. Det Novogrodfke eller Pe- 

tersborgi/ke Guvernement 

har difTe ni folgende 

Provincer; 

1) Den Novogrodfke. 

2) Den Plefkovifke. 

3) Den Velikoluzkifkff, 
^)Den Tverjkijke. 
5J Den Beloferjkijke. 

D 3 6) Den lilftt Det N8> 
vogrcd- 
f ke Guver- 
nement. "f 
w Tom.II, 5:4 InddeelningoverRusland. Cap.4, 

6) De» Olonezkijke. 

7) Den Ingermanlandjke. 

8) Den Kareltfke. 
.'.. 9) Den Vtborgfke. 

■ I) Den Novogrodfke Province har fol-^ 
gendeSt^der: 

1. Novogrod veliki. 

2. Srara Ladoga. 

3. Nova Ladoga, 

4. Tefobo, 

5. Tiffina, 

6. Stolbova, 

7. VifKnei Volokzofc, 
8- Borovizke Porogi, 

9. Valdai, 

10. Broniza, 

1 1. Nova RufTa. 

2) Den Plefkovifke Province. 

12. Plejkov. 

15. PekzerfKoi, etKIofter, 

14. Iftorfe. 

15. Gfov, 

16. Kobyleigorod, 
17- Krasnoigorod, 
If, Savolaxie. 

19. Lufha; 
20.0ftrovez. 
21. Opok^ck, 

22. V/' t cm 10 11 12 13 Cap.4- InddeelningoverRusIand. 5J Tom.II. 

22. Vybor. 

23. Dubkov. 

24. Volodimerz, 

25. Dvorfa. 

3) D<?« Veltkoluzkifke Trovince, 

26. Velikilukr. 

27. Toropez. 
28- RfhevfK. 

29. Srariza, 

30. Krasnoikolm, 

31. Rfhevfx Puftaia, 

32. Kurefkkolm. 

4) Den Tverjkijke Province^ 

33. Tver. 

34. Gorodnia. 

35. Torfhok. 

K) Den BieloferfkJjke Province^ 

36. Bieloferfk, 
37.KyriIov, etKlofter. 
38. Kadofkoi Priftan. 
39.Uftiufna Skelefnopolfka, 
40.KargopoI, 

6) Den Qlonezijke Province ^ 

41. Olonez, 

42. Petrovfka, 

43. Konfoferfki , Konfkie og A" 
ftrefki, tre Verkes Navne. 

D 4 7) Den Tom.II.^i 56 InddeelningoverRusland. .Cap.4. 

•7) Den Ingermanlandfke fromnce. 

44. Sankt Peter sborg, 

45. SlylTelborg. 

46. Ifkora. 
47^ Duderov. 

48. Krafno Sielo. 

49. Koporie. 

50. Ivangorod. 

51. Jamborg. 

8) Den Karelijke Province^ 

52. Kexholm. 

9) Den Viborgfke Province. 

53. Viborg. 
54.Vilmdnfl:rand. 

55. Fridrichsham. 

56. Nyflor. 

Af difle to Provincer, fom er tagne 
fraSverrig afFinland^ blev Aari743 
giortetGuvernement, kaldetdet Vi- 
borgfke, og givet til General Fyrft 
Georg Repnin , hos hvem jeg havde 
va;ret der fidfte Aar, da jeg fdrfte 
Gang opholdt mig i Rusland. Nu 
ftrekker vel Landet fig langt nok, 
nemlig fra Petersborg lige opiNor- 
den paaden eneSide,og paadenan- 
den Side langs med Kymen-Floden, 
fom ved fidfte SvenCke Fred blev 

Gr^n* cm 2 3 ^^B 9 10 11 12 13 Cap.4. InddeclningoverRusland. ^y Tom.II. 

Graenfe-Skiellet imellem begge Ri- 
ger. Men denne ftore Land-Sfrek- 
ning er efter dens Storelfe ey af Vig- 
tighed : fhi foruden de fern anforte 
fmaaStseder er der ikkun i hele Lan- 
der fire ogtredive Kirke-Sogncnem- 
lig fex ogtyveiKarelen og otte,foni 
kom til ved fidfte Fred-Slutning. 
Da nu Generalen Aar 1744 dode, faa 
kom derudover ingen Guvernor i 
hansSra"d ril Viborg;, fom imidlerdid 
fbger afaldMagr om dens gamle Pri- 
vilegier,hvilkenu ey mere kand fin- 
des. Alle Finnerne har alligevel de- 
res frie Evangelif ke Guds-Tiennefte 
baade paaLandet og i Kiobftsederne, 
faafom iViborg, hvor der er derfor- 
uden en Tydfk og en Svenfk Menig- 
hed, omendfkiont der har ogfaa fam- 
let fig derhen en Ruffifk Kirke. De 
domtnes ogfaa efter den Svenfke 
Lov, i Byen af Magiftraren og paa 
Landet af en Dommere, fom reyfer 
aarlig om i alle Sognene. Deres Af- 
gift til den Ruffifke Krone er desu- 
den taalelig j thi de er ey allene fric 
for at give Rekryter , men betaler 
ogfaa ikkun tolv tufende Rubel i aa?- 
D 5 lig -iri ' fc 
Tom.IJ. j8 InddeelningoverRusland. Cap,4. 

ligSkat af det hele Land, ogderfor- 
uden i Viborg Indqvartering for fem 
Regimenter og henimod tyvq tufeh- 
de Rubel hverr Aar i Told for udgaa- 
ende og indkommende Varer, Det Af- 

kangelfke 
Guvernc- 
ment. HI. Det Arkangelfke Guverne' 
ment har difle ti Provincer; 

1) Den Kolmogrodfke. 

2) Koljkoi OJirov eJler det Rujjljke 
Lapland. 

3) Lop-Koriela eller Nord-Karelen, 

4) Den Vagifke Province, 

5) Den Velogojke Province. 
^) Den Galizkijke Province, 
7) Den Uftuijkijke Province, 
g) Den Viczegodjkijke Province, 
9) Den Mefenfkifke Province. 

' 10) Den Pu/ioferfkifke Province, 

j) Den Kolmogorodjke Province?. 
.1, Ark-ongel, 

2, Novo-Dvinfka Krepoft, 
3.NikoirkoiKIofter, 
^.Kolmogorod. 
5. Pinefkoi, 
J.KeyroI, cm 2 3 4 fi 10 11 12 13 Cap.4- IrtddeelningoverRusIand. 5:9 Tom.ll. 

';i) Koljkoi Oftrov,det er den Kolifkq 
be, rettere Huffifk Lapland. 

7. Kola, 

8. Borifoglebfkoi. 

9. Volikovo Gorodize, 
JO. Pekfenfki Klofter. 
jl. Karabelna Priftanez, 

12. Pef kefanfka Gorodez, 

13. Varfufki Pogofti. 

14. Unba Pogoft, 

15. Kakujev. 

16. Kandalokfka. 

17. Koda, 
Ig. Kereta. 

19. Medvefke Oflrov, Biorne- 
. 6en. 

20. Tri Oftrovy, 

3) Lop'Koriela, dQt er^ Nord-Karekfi, 

21. Somfkpi Oftrog. 

22. Solovezkoi Klofter, 

23. Lopfki Pogofti. 

24. Turkzefovgorod. 

4) D^« Vagifke Province, 

25. Verko Vafky, 

26. Spafkoi, 

27. Velika Slaboda, 
28- Skenkurfkoi, 

5) Dtn 
Tom.II, 6o Inddeelning over Rusland. Cap ,4. 

5) Deii Vologdaijke Province. 

29. Vologda. 

30. Skyf koi, 

6) T>en Galizkifke Province. 35. PovolfKoi. 

36. Unsha. 

37. Parfeniev. 
J ui ic V c^- 38- Kologrivov. 
7) £)^« Ufliufkifke Province. 31. Galiz. 

32. SolgalifKoia. 

33. Tfukloma. 
34.Jurievez 46. Orlov. 

47. Ofinoviz. 

48. Sofnoviz. 

49. KikfnevifKi. 

50. Berefova. 

51. Korafin. 
52- Lofmenoi. 
53, SpafKoi. 

i. ouciud. 54. Oliakfei. 

8) Den VtkfegodjKJJke Province. 
55. VikfegodfKaia. 59. Ratmarov. 39. TJftiug ve- 
lika. 

40. Totma. 

41. Bnifenefx. 

42. Velika De- 
. revna. 

43" GorodifKze. 

44. Bobrovka. 

45. Strelna 56. JarenfKoi. 

57. StaraiaPerm. 

58. Turifev 60. Andrejev- 

fKOi. 

61. Lalficoi. 9) Den Mefenfkif&e Province. 62. Mefen. 

63. Dolgoi. |64.Kusraingoro- 
' doJf. 

10} Den cm 3 4 9 10 11 12 13 ment. Cap.4. Inddeelningox'erRusland. 61 Tom.lL 

^10) Den Pujloferf&e Province. 

65. PuftoferfK. |67.UftregurfKoi. 

66. NikolafivfKoi. 168. Viliva. 

II) Samojederne, fom er Hed- 
ninger af Kalmukkifk Herkomft, 
boer allerhoyeft op imodNorden 
og lige hen til Siberien. 
IV. Det NilhegorodfkeGuver-DrtNifne-, 
nement har difle folgende cmcmz- 
Provincer ; 

1) Den Nijnegorodfke Province. 

2) Den Arfamafkifiie. 

3) Den SkarfKifne. 

4) Den Kaffimovfiie. ■ 

5) Den Alatyrf&e. 

1) Den Nifnegorodfiie Province. 

I. Nifnegorod ved Volga ogOkfea. 

2.Balak3 

3. MakarievfKoi Klofter. 

4.LirK0va. 

5. Vafilegorod. 

6. Jadrina. 

2) Den ArfamafKJfKe Province. 

7. Arfam^s. 

g, Pavlov. 

9. Jelatma. U ■/^W 
m m 
T6iri.It 6i Inddeelning overRusIanti. Cap.4; 

3) Den Skatfkif&e Province* 
' 16. Skatfe. 

11. Hadom. 

12. TemnikoV. 

13. Krasna Slaboda. 

14. Norovzatovficoi. 
l5.LomovNifnei. 
16. MokfKanfK. 

4) Den KaJJJmovJke. 

17. Kaffimovgorod Ved Oka, 

5) Den Aiatyrijke. 

18. Alatyrgorodi 

19. SurfKoii 

20. Saranfic. 

21. Paramfina. 

22. RmfajevfKoi^ 
^23. Penfa. 

24. Infara. 

25. PorrovfKoi. c . 
Til dette Guvern^ment henhofci' 

ogfaa 

6) "tfefemijferne og 

7) Morduinerne. 

nefifke'°" ^* ^^^ Vofoiiefifke Guvcrne- 
Guter! ment bar dille Provincer. 

ncmcnt.- j^ £)^^ Vofonefifke. 
2) Den Tambovfkei 

3) I*^" cm 10 11 12 13 Cap4' InddeelningovcrRusIand. 63 Tom.lL 

3) Den ^elezjfke. 

4) DeN Kroiojazkifke. 

5) Der Rubinfkifhx Slabodfke Ko- 
fakke- Regiment. 

l) Den Voronezifke, i. Voronez. 

2. Tfificovka Sla- 

b'oda. 
5, Tacerov. 
/^.Koilenfd. 

5. Ariva 

6. Orlova. 

7. Uma. 

g. DemfKzenfKoi. 9. Trovizkoi. 

10. Romakov* 
ll.SokolfK. 
12. Dobroi. 
15. Bulfk. 

14. Oranien- 
burg. 

15. Riafk, 
l6.Skopin. Ci) Df« Tambovfkct 

17. Tambov. 

18. Koflov. 

19. Lyjevyjegory. 
20.TfaInov. 
21. Lomov. 

3) D^« ^elezifke. 

22. ,7^/^z. . 27. Novoi Don- 23. Tfermavfk. 
24.Livna. 

25. Jefremov. 

26. Staroi Donkoi. koi. 

28. Lebedian. 

29. Bielokolozk. 

30. &emlianfk. 

4) Deri Tom.II. 64 Iii^deelriing over Rusland. Cap4. 

4) Den KrotojazkijKe. 
31. Krotojak. 
32' Ikorik. 

33. Bituk. 

34. Nova Paulovfky. 

5) Det RubinfKifKe Siabodfke Kofak- 
ke-Regiment. 35. Rybna 

36. OlfKanfK. 

37. Uferd. 
38- Bielinka. 
39. Skulgiiika. 40. Novoi Ai- 
dar. 

41. Sakotna. 

42. Aflinova* 

43. Lofovaia. Til dette Guverneracnr henhorer 
de tilforn bef krevneDonfKeKofakker, 
fom foruden deresHoved-StadTfer- 
kaficy, Fajftningen Sankt Anna, og 
hvad dermed anfortes, bar ingcn 
retre Lands -Byer, men boer i fmaa 
Byer ved Don, Donez og Lugan,hvil- 
ke Byer bar folgendeNavne: 1. Donezkoi. 

2. Kofanka. 

3. Tifkinka. 

4. Ryfkatov. 

5. Veofky. 

6. Jalan. 
7.Uftkoper. 8. Kafarka. 

9. Rubnov. 

10. Onfhe. 

11. Grigorievfkoi. 

12. BorifoGebfkoi 
Priftan. 

13. UftMedvediza. 

14. Hav Cap-j*. 'inddeelningoverRusIand. 6y Tom.II. 14. llavla. 

15. Rospopen. 

16. Kletfkoi, 

17. Perecopfkoi. 
Ig, Kremen- 

ficoi. 

19. Perdunov. 

20. Sirorin. 

21. Kokzatin. 
22/ Panfkin. 

23. DonfkaiaKre- 
pod. 

24. Lugan. 

25. Mirakin. 

26. Gnndurov. 

27. Kamenfki. 

28. Kalirveniz. 

29. Byftrov. 

30. Kunftrukz. 

31. Bielejevfkoi, 

32. Goiubinfki. 

33. Piadsbinfki. 
34.Tiir virknei 
3'j.Tfir nifnei. 

36. Kahud. 

37. Jcffavlov. 

38. Simavfki. 39. Kurmanjar. 

40. Kofkkin. 
4i.Ternovoi. 
[42. Zymli. 
J43. Byftrenfki. 

44. Mikailova. 

45. Bdbfki. 

46. Kargal ver- 
knei. 

47. Kamyfeeii- 
I kov. 

48. Romanov- 

fKOi. 

49. Nifnei Kar- 
gala. 

50. Mikailov ver- 
knoi. 

51. Mikailov Ni- 
fnei. 

52.Trailin. 

53. Kagelnik. 

54. Semkarakoi. 
55.Rosdori. 

56. Mellikov. 

57. Befferjenov. 
58-Bugai. 

59. Manikz. E VI.Det g' 

Guver- 
nement. 
Tom.II. 66 InddccinLng over Rusland. Cap. 4. 

go^odft VLDetBielgorodfke Guverne- 
ment har fblgendeProvincer. 

1) Den Bieloorodjke, 

2) Den Vakkifke. 

3) Den Kurfkifke. 

4) Den SevfkJJke. 

5) Dep Sutnfkifke Regiment, 

6) Det Aktirjke Regiment. 

7) Det Karakovfke Regiment, 
g^ Det Ifu/nfke Regiment. 

1) De/i Bielgorodjke Providice. 1. Bielgorod. 

2. Bolkovez. 

3. Karpov. 

4. Obojan. 

5. Pen a. 
6.Liizki. 
7.Korokza.' 
g.Gablinov. 9. NeshegolfK. 
lO.Burulok. 

11. Volkzenficoi. 

12. Sakov. 

13. Pekzenegi. 

14. Staroi Olkol. 

15. Novoi 0- 
ficol. 16. Valuki. 

17. Polatov. 
Ig.Karmiaknoi, 2) Den Valukifke. ig.Kupezkoi. 
20.Golubin Sla- 
boda. '21. Sevfk. 

22. Trubkzevfk. 

23. Brianfk. 3) Den Sevjkifke. 24. Svinfkoi Klo- 
- fter, 

25. Kor'akzev. 

26.KrO' Cap.4' Inddeelning overRusland. 67 Tom.II. 26, 

27. 

29. 

35. Kroraii. 
Orel. 
Bolkov. 
. Belev. ^O.Mefenfk. 
31. Novafil. 

33. Tagen. Kurfk. 

Gorodez- 

koi. 4) D^« KHj/k/Tk^-. 36. Rylok., 

37. Bielo Pole. 

38. Purivl. 5) Dec Smifne Regiment. • 

39. Sum. 142. Lebedin. 

40. Meshiriekzi. 43. Krasnopolie. 

41. Mefkna. (44. Susda. 

6) Det AhirfKiJke Regiment. 
AkrirfKOi. 51. Volkoi. 

Kolomak. 52.KotmyfK. 
Vifokopolie. .53.Senre. 
Krasnokut. 54. RubleofK. 
Gorodnoi. 55. Kala^ta- 
Bogodnkov. jev. 45 
46. 

47 
48^ 

49 
50, 

56 

57- 
58- 

59- 
60 

61. 
62. 7) Det Karakovfue Regiment. karakov, 
Leepiz. 
TifKi. 
. Tfirkani. 
. Danilovki. 
Dcrgazkl. 
, Merekva. 63. Kofazkoi. 

64. Valki. 

65. Pereiopez. 

66. Sokolov. 

67. Novokondo- 
lok. 

68-Grulopolie. 

E 2 69. Ma- .: -< V 


r 

'■ 1 
.>*«]■■'. Tom.II. 
pg InddeelningoverRusland. Cap.4 

69. Marixa. j74.StaraVoda- 

70. Olfican. j lage. 

71. PreobrafenfKy!75' Nova Voda- 
Klofter. lage. 

72.Tfuguja. '76.DolfKok. 73. KorofKOvficoi 
Klofter. 77. Bobai. 

78. Berefova. 8) Det Jfumfke Regiment, 79. Ifum. 
go. Tor. 
gl. Bakmut. 
82.0ftropolie. 
83. Lubezkoi. 
84.Zarev-Bori- 
fov. 

85. Dourennoi. 

86. Spivakovki. 
87.StBiov. 
gS-Liman. 

89. AndrejevfKoi. 

90. Bdlakieia. 

91. Saveniz. 
92.Bogisiav. 
93. LilTagora. 
94.Kiarkovki. 

95. Kupenka. 

96. Jurievka. 97. Kobanie. 

98. Buravenka. 
99.Sviatova. 

100. Luzki. 

101. Grokovazki. 

102. Kamenka. 

103. Senkov. 

104. Senika. 

105. KrasnanfKy. 

106. Kremenoi. 

107. DoLiluka. 

108. Nifhad- 
venka. 

109. Melavarki. 
no. Maflovka. 
III. Malinovka. 
JI2. Gniliza. 

113. Rofeftvenke, 

114. Geneovka. 
ii5.Le- t cm 3 4 10 11 12 13 Cap.4- InddcelningorcrRusIand. 87 Tom.H 115. Leokovka. 

116. Proropo- 
povka. 

117. Sielo veliki. 

118. Studenko. 

119. Svierogorfkoi 
Klofter. 

120. Mojakin. 121. Raigorodok. 
122.Jampo]. 

123. PifTarova. 

124. Sukerov. 

125. Krasnenfki. 
i26.Burovfkoi. 
l27.Trekibiai. 
128- Stara Aidar. Guvernei 
ment. VJL DetKiov/ice Guvernement ^^^^^' 
har dilTe Provincer. 

1) Den Kiovfke. 

2) Tfernigovfke. 

3) Den Starodubfke. 
^ 4) Severien eller det Niefhmfke 
K Regimente. 

5) Det Perijafiavfke Regimente. 

6) Det Priluzkifke Regimente. 

7) Det Lui>in/kjfke Regiments.^ 

8) Det Mirgor$dfke Regimente. 

9) Det Gadifkifke Regimente. 

10) Det Pultauifke Regimente. 

11) Den Samarifke Province. 

l) Den Kiovfke Province. I. Kiov. 

2.PekzerfkoiKlo- 
fter. 3. Bielgorodka. 

4. Vafilievfka. 

5. Tripolie. 

E 3 6,yy H'l Tom.II, 70 InddeelningoverRusIand. Cap,4. 
6. Vytakzev Po 
rezkoi. 

7. Sraiki. '8. Oftra. 

9. KofTelez. 

10. Jvangorodka, 

2) Den Tfernigovfke, 11. Tfernigov, 

12. Lubikz. 

13. Tfernobil. 

3) Den Stavodubf\ie Province. 14. Sofniza. 

15. MorQiniefk, 16. Starodub. 

17. Pokzep, 

18. Radogfkzk, 
4) Severien eller c 19. Krikzeva. 

20. Propufk. 

21. Tfukforfk, 
^^ >, htNiefhmfkeKG* 

gimenre. 
22. Niefhin. 25. Novogorod 

2^Kanalop, Severfd, 23. Kanalop, 

24. Balurin, Severfd, 
26. Ilukov, J.. Oitiunn, :zu. iiuft.uv, 

5) Det PerijflflavfkeRegimQnte. 

'. Perijaflav, 31. Domantov. 
N TA^A,^!,^: ^2. Jelmafov, 

33. Bykov. 

p. jttiA/.v;uaia. 34. BerefaH. 

6) D^/" Preluzkifke Regnnenfe. 27..^..-^-^-, 
28 Kofazkoi, 
29. Dubkov, 
3o.'Perkzenaia. y^. Priluki. 

36. Grobov. 

37. Suravka, 

38. Piratin, 39. Glenfk. 

40. Roman. 
41-. Medvefkei, 
42. Lipovoi. cm 2 3 4 t 10 11 12 13 Cap.4- InddeelningovcrRusJand. yi Tom.II- 

7) Det Lubinfkifke Regimente. 
43. Lubna. |48. Burom- **:)• ^"— — 

44. Lukomha. 

45. Sniatin. 

46. Syntf ka. 

47. Lokviza. lia. 

49. Mnogaia. 

50. Korenka. 
I51. Rumin. 8) Det Mirgorodfke Regimente. 
t. Mirgorod. 57. Potok. 52 o 

53. Korol. 

54. Konnitez. 58. Golotva. 

59. Vlafovka. I 55. Oftapie. 60. Kremen- 

56. Masdelekka. I zuk. 

9. Det Gadizkifke Regimente. 61. Gadifi. 

62. Veprek. 

63. Miropolie 64. Lebedin. 

65. Opoficna. 10) Det Pultavifke Regimente. 
,. PultavM. ~ 69. Kobyliak. 67. Perevolosna. 
68- Kaliberda. 69. Kobyliak. 

70. Senshar. 
71. Rublevki. 

11. Den Samarifke Province. 

72. Samara. 

73. SergejevTKoi, 
74.KamenoiSaton. 
75, Saporovfkaia Seicz. 

E 4 76.Ter- "ri 
Tom.II. 72 InddeelningovetRusland. Cap.4. 

76. Teraktemirov. 
77- Tfugirin. 
78. TferkalTy. 

Ved denne Province er Vand-Fal- 
dene i Dniper-Floden. 

Difle tre Guvernementer ud- 
gior Ukraine, ogfaakaldet Tferkaflien 
eller rerrere det lider Rusland, irem , 
det fydlige oghvide Rusland, fora be- 
boes meeft af Kofiker, ogfaa kald- ' 
fe TferkafTer eller fmaa RuiFer, Ma- I 
laroffifKi, hvilke igien forer adfKiili- 
ge Navne af Staeder^ fora de beboer, ' 
faafora SaporogifKe^MaloroflifKe, Sia- 
bodfse, TrugujevfKe J Donfee, Dal- 
manovfKe, Jarizke;, SaratovfKe. Alle 
difle Folk er fra Begyndeifen af flyg- 
tige Tatare , RulTer og Polaker, fom 
i det fiorrende Seculum maafte lade 
fig need her i Ukrsne, og liar nu 
RuflifeSprog, Religion og ovrigtied. 
DeHetmannifKcKorakker,fom,nGyeft 
at tale, kaldes egentlie Ukraenfeeeiler 
MaloroffilKe, dtt talrigefte og velha- 
Venfte Folk iblant de andre; gaaer 
eridnu i Rette efter denSakfifee Lov, 

- og i cm 2 3 4 10 11 12 13 Cap.4' Inddeelningover Rusfand. 73 Tom.II 

og har andre Privilegierj fom forun- 

des dem af Rusland. De havde fbr- 

dum deres Frihed , og regieredes af 

deres egen Herman, ligefom nu de 

nylig befKrevneDonfKe, item Sapo- 

rogifKeog andre Kofakker. Men faa- 

fom deres fidfte Herman Mazeppa be- 

fcyldres for ar have indgaaet hem- 

melig Forftaaelfe med Ruslands Fien- 

de, Sverrigs Kong Karl XII- faa mi- 

ftede de derudover deres Herman, og 

harey fiden kunder faae nogen egen 

befynderiig frie ovrighcd. Derre, 

fom holdes for at va?re er af Keyfer 

Perer den Forftes ftorfte Mefter-Styk- 

keri Hans heleRegiering, beliyrke- 

de merkeligen Rusland, fom nu un- 

derholder ved den Vkr^nfue Linie 

imod Tyrkerne ryve regulerede Re- 

gimenrer Land-Milice, indqvarerer/ 

dcr deres flefte Dragoner-Regimen- 

rer, og ved ders Guvernorer ogVoi- 

voder bringer Tiid efrer anden alle 

Provinccrne paa RuffifKC Fodder. 

Efrer Ufcrsene folger nu deGuverne- 

menrer, fom Rusland har erobret 

fra Pohlen og Sverrig. b E5 VIII. Det 


DetSmo- 
lenfkov- 
fte Guver 
nement. 
Tom.II. 74 Inddeelningover Rusland. Cap .4. 

VIII. Det Smolenfkovfke Gu- 
vernemenr har difle Provincer. 

1) Den Smolenfkifke. 

2) Den Roflavjke. 

3) Den Dorogobujke. 

4) Den Viafemjke. 

5) Den BielfKtJke. , 

1) Den SmolenfKif&e. 

1. SmolenfK. 

2. Krasnoi, 

2) Den Roflavfiie, 

3. Roflov. 

3) Den DorogobupKe, 
4. DorogobufK. 
5) Jelnorodez. 

. 6) Serevogorodez. 
4} Den Viafenifke. 

7. Viasma. 

8. Resnov. 

9. Tfarevo-SaimifKe. 

10. DniperfKoi Klofter. 
5) Den Bielfkifke. 

11. Bielaia. 
Dette Guvernement beboes af 

Rufler og feres allene her an hosLif- 
lahd, fordi det faavelfom Ltfland er 
fra forftc af raget fra Pohlen. 

- IX.Det i cm 3 4 10 11 12 13 Cap.4. InddeslningoverRusland. y$ Tom.ll. 

IX. Det Revalfice Guvernement ^.'J^H' 
eller EJlland har folgende cuverne- 

Provincer : '"'"t- 

1) Harrien. 

2) Virien, 

3) Vik. 

4) heme, : 
l) Harrien, 

1. Re'cal. 

2. Rogervik. 

3. Virrenftein. 

3) Virien, 

4. Narva. 

5. Nyhuus. 

6. Vefenberg. 

7. Borgholm. 

3) Vtk. 

8. Habfal, 

9. Lode. 
lO.Lehal. 
Il.pikal. 
12. Verden, 

4) berne, 

1, ofel, hvorpaa er 

1. ArensBorg. 

2. Sonneborg. 

2. Dageron, 

3. Moft. Ill • Tom.II. y6 InddeelningoverRusland. Ca|J.4. 

3. Mon. 

4. Ormfon. 

5. Hogland. 

Dette Guvernement er beboetaf 
Eftlsender, fom har alle den Evange- 
lifke Troe mecl deres ordentligeKir- 
ker ogLaerere, og fom raler iKiob- 
Stsderne , i fer i Hpved-Sfaden Re- 
val, baade Tydfk og Svenfk foruden 
Landers Sprog eller Bonde-Sproget, 
hvilkef er en na-r Dialekt af det Finni; 
- fke. Saafom derre Folk har va;ret 
fordum under Dannemark, faa har 
det ey allene endnu mange gamle 
Danfke Brug og Skikke, men gaaer 
ogfaa den Dag, i Dag er, i Rette af- 
ter Kong Valdemars Danfke Lov: 
hvilket er dem faavelfom deres Re- , 
ligions-Frihed og andre Privilegier 
forundt af Keyfer Peter I, og ftedfe 
bekrasfret af dem, fom har efterfuldt 
ham i Regieringen. 

D^^tRigi- X. Det Rigifke Guvernement 
eller Lifiaml har difle Provincer; 

1) Den Rigifke. 

2) Defi Vendifke. 

3) Den Perjjaufke, 

4) Den Dor pi if ke. i) Den fkeGuvcr 
nemcnt. Cap.4- InddeelningoverRusland. jy Tooi.II. 

I) Den Rigijle. 

9!^Kremon. 
lO.Treiden. 
Il.Segcvolde. 
n.Roop. 

13. Hokrofen. 

14. Sales. 

15. Erms. 

16. Nietov. 
l7.Yxkul. 

2) De;i Vendifke. 
l^.yeiiJi^n. J24. Dunaborg. 

19. Volmar. I25. Mojen. 

20. Marienborg. I26. Ronneborg, 
2l.Luban. 127. Smilren. 

22. Marienhaufen. 28. Trekaten. 

23. Kreuzborg. I29. Adfel. 
3} Den Pernauifke. 2. Kaaber- 
Skandfe. 

3. Dynawymle. 
4.Kirkehoim. 

5. Kokkehufen. 

6. Neymyhle. 

7. Lemfee. 
8.Valk. 30. Verriau. 

31. Felin. 

32. Karghaus. 33. Tarves. 

34. Helmet. 

35. Rujen. 36. Dorp. 

37. Falkenov. 

38. iitagniz. 

39. Nienhu- 
fen. 4) Den Dorprifkc 40. Odenpoe. 

41. Ovcrpolen. 

42. Talkoven. 

43. Lais. 
44.Kardis. 

Det- '■^\ Tom.n. 78 Inddeelning over Rusland. Cap.4. 

Dette Guvernement beboes af 
Lether, fom har alle ligefom Efther- 
ne den EvangeiifKe Religion med de- 
res ordenrligc Kirker og- Lxrere, men 
taler foruden det Tydfte og nogef 
Svenfk i Kiobfederne, i fer i Hoved- 
ftadenRiga,etSprog,forn har ey mind' 
fte Overeensfteramelfe med det Eft- 
leendifKe^men kommer derimod over* 
eens med derKurtendifKe,Lifhauifke, 
, Polfke, Ruffifke, Bohmifke o. f. v. 
fom er alle Dialekter af det gamle 
Vejidifke, og vil nu forenes i det Jila* 
vonifke. Letherne har deres Privi- 
legier, forholder fig efrer den Tyd* 
fkeRast, giver ligefom Efterne hvert 
Aar en taalelig accorderetSkaruden 
Rekryter, og har beholdt 1 Soe-Sr$- 
derne deres gamle Told-Tarif, efter 
hvilken dog Tolden i Riga, en Bye 
foruden Forft^derne, beftaaende af 
■ otte hundrede Kufe, belober fig med 
Portorium til tre hundrede tufende 
Alberts Daler aarlig. 

Efter at jeg fra Mofkov af har 
igiennemgaaer Guvernementerne 
rundromkring^faa maaejegnufprin- 
ge tilbage over Rusland hen i often 
^ ^ til i cm 10 11 12 13 Guvernc- 
ment. Cap.4. InddeelningoverRusIand. 79 Tom.II. 

fil de TatariftceLande, hvoraffore- 
komraer 

XL Det Kafanfke Guverne- net k»- 
mente , fom har foigende ^""'^''^ 

Provincer: 

1) Den Kafanfke. 

2) Den Temfkwfke. 

3) Den Sviafkifke. 

4) Den Tfabakfarfkifke. 

5) Den Vtatfhj'ke. 
S^DenSolikatnfliifkeelkr'Permifke. 
y) Den Simbirfkifke ^ kaldet Bulga- 

rier. 

l) Den Kafanfke. 

1. Kafan. 5. Skuba. 

2. Teriifky. 6. Sarapul. 

3. Laifkev. 7. Arft. 

4. Rybnoi. 

2. D^« Tewfkinfke.^ 

8. TemfKiiifK ellerStaraSkefKminfK. 

9. Nova SkefKminfK. 

10. Sainfe. 

3) Di?« SvJafkijKe. 

11. Svyaficoi. I14. UrfKum. 

12. Sy vilficoi. I15. MalmyfK. 

13. jaranfK. I 

4") Dtf« 


Tom.II. go ' InddeclningoverRusland. Cap.4. 

4) Den Tfabakfarjhkc. 

16. Tfabakfary. 

17. KofmodemjanfKoi. 

18. Koklkaia. 

19. Sarev-SankfufKoi. 

5) Den Viatjke. 24. Kofelnikz. 

25. Kaigorod. 

26. Karino. 

27. Votiaky. 20. Viatka eller 
Klinov. 

21. Skeftakov. 

22. Slobodfiioi. 

23. Orlovez. 

6) Z)<?« Solikcmifke Qller Dermjke. 

" 28- SolikamfKaia. 
29. Nirer. 
. 30. TferdanfK eller PermaveliH 

31. Permiaki. 

32. Pekzenfxoi Volok. 

33. NemfKoi Volok. 

34. Kiltma. 
-35. Vo<yulizi 

3^6. KofvinrKoi Kamen. 

37. Novo-UfoUe. 

38. Orel. , 

39. JegufKika. 

40. TfKuffovfeoi verknoi. 

41. TfKulTovfkoi nifnee. 

42. Kungur. 43.Verk' !■> cm 9 10 11 12 13 f> C3p.4. InddeeJningoverRusland. gi Tom.II. 

43. Verk-Kungur. 

44. IvinfKoi. 

45. Vosnefenfiioi. 

46. SpafKoi. 

47. XorgovifKze. 

Deft Simbirfkifke eller Bulgatiet. 

48. SimbirfK. 

49. Bielajarik. 

50. Tinlk. 

51. Ilryk/infK. 

52. BolgorfKoi Klofter. 

53. Sergiev fK. 

54. Krosnojar. 

55. AlexejevfK. 

56. SakamfK^Linie. 

57. Samara. 
58- Kabiagoira. 

59. Sravropol. 

60. Devizia Bierge. 

61. Sarev-Kurgan. 

62. Syfran. 

Derte Guvernemente,hvilket har 
foriiden de her anforre Byer og Di- 
flri(Scr i de fidfte hen imod fern hun- 
drede Lands-Byer, beboes ey allene 
afRu/Ter men ogfaa afTatare, faa- 
fom de Kafa/ifke , Bofkirifke , Ajtro- 
F k««- il Det Oren 
borgffce 
Giivetne- 
mente. Tora.II 82 InddeelningovcrRusland. Cap.4. 

kanfke , Karinfke , Kungurifke, Tfere- 
misjifke og BulgarifKe, halvfrie Folk, 
til Deels Hednmger, til Deels Mahu- 
medaner. 

■ XII. Det Orenborg/ke Guver- 
ne mente har difle Provincer. 

1) Den OrenborgfYie. 

2) Den Ufimfiie. 

3) Den Ifetfke, 

l) Den Orenborgf)^. 

1. Orenborg. 

2. Sakraarfk. 

3. Jaifkoigorod. 

4. TareffevaPriftan. 

5. Ilefkaia Krepoft. 

6. Perevolafxaia. 

7. Tevkajev-Brod., 
g. Sirokfenfkaia. 

9. Tozkaia. 

10. Bufulufkaia. 

11. Jelraanka. 

12. Krasnoborfka. 

13. Krasno -Samarfka. 

14. Berdenf kaia. 

15. Ofernaja. x 

16. Guberlinfka. 

I7.0rfk I % Cap. 4- Inddeelning overRusland. 83 Toftt.ll, 

tm' ' '• • ■ — -I- r -■ .■.■II fci^^^^M^ 

17. Orfk. 

18. Javf koi Priftan. 

19. Bor-Uklu-Karagai. 

Her omkring denne Province 
ligger Kirgis - KoJakkerNCi to Harder 
Tatare^ og endelig ro Slags andre 
Folk , Karakal^aker og JSfl/kk/rz<?r> 
fom er alle rilfammen Hedninger og 
Mahumedaner. 

2\ Den Ufimfke, 

20. Ufa. 

21. BirCk. 

22. Offa. 

23. JeldafkaU. 

24. Krasnaia. 

25. Ufkoi. 

26. Akfir. 

27. Bifert. 

28- Klenos^fka. 

29. Grobopolfkai. 

30. Polianfkoi. 

31. Koffoi-Brod. 

32. Tabunfk. 

33. Ural -Tarn 

Her ligger ogfaa UfimfiLe Tatare 
og Bajkirzer> 

F 2 ^)Def2 '*%.\ 


''I 
Tom.II. 84 InddeelningovcrRusIand. Cap.4. 

3) Dea Ifetfkifke Province. 

34. Kalmadskoi Brod. 

35. Myafkaia. 

36. Tfuluba. 

37. Tfebaklinfkaia. 

Dette Guvernemenfe er af dc 
naeftliggende opraettet forft for nogle 
Aarfiden, da der anlagdes denFaft- 
ning Orenborg tilligeraed den Oren- 
borgfkeLinie, ogopr^ttedes derved 
tillige den Orenborgfke Land-Milice 
for at forfvare iig iraod Kirgifer, Ta- 
tare,Karakalpaker og andre faadan- 
ne frie Folk, fonn opholder fig paa den 
oftlige Side af dec Kaspifke Hav,og 
giorde de Rusfifke Underfaatteride- 
ligSkade. 

Det Aftra- XIII. Dct Aftrakanikc Guvcf- 
I^'"'^''^ nemente bar diffe Provincer. 

mente. j) Aftrokafi. ■ 

2) ^aik. 

3) Kalmukken - Lava. 

4) Nagai. 

5) Tferkasfien. 

l) Den Aftrakanjke. 

I. Ajlrakan. HoYed - Staden. 

2) Kras- Cap.4- InddeelningoverRusland. ^S Tom.ll. 

2. Krasnojar. 

3. Selitrenoi. 

4. Tfernojar. 

5. JenatajevfkaKrepoft. 

6. Sarizin. 

7. Aktiafka Uftia. 

8. Pkerefarai. 
9; Demitrevfk. 

10. Saratov. 

11. Kafkkur. 

12. Petrovfka. 

2) r>^» ^aikfke. 

13. Jaik. 

14. Ilezkaia. 

15. Sakmarfe. 

16. Juriev. 

17. jemba. 

Ved denne Province findes rillige 

:}ahke eller :^urizke Kofakker 3 item 

'Kirgijfer eg Karakalpaker. 

-i) Kalmukken-Land, hvilket gaaer li- 
ge fra Volga - Floden op til Don- 
Floden, og hvor de Veltlige cller 
Rusfifke Kalmukker paa den til- 
forn befkrevne Maade lever i de- 
res Herder. 
13. Mantokoi. 

F 5 4) ^(^' ¥ 
TomJI. g6 InJdeelningoverRushnd, Cap.4. 

4) Nagai hvor de Aftrakanfk - Na- 
gaifke Tarare boer ligefom Kal- 
mukkerne , og har ved Siden den 
Aftrakanfke Sreppe, en medRor 
begroet Ud-orkning. 

5) Tferkasfien, hvilket beboes 
Deels af de 

Batigorfke Kofakker, det erKbfat- 
kerne, fom opholder fig paa de 
fein Bierge, 

19. Terki. 

So Kislerfkoi, 
Deels af de 

Kabardinfke eller Gorfke Kofak- 
ker, deter Kofakkerne, fo m op- 
holder fig paa Biergene, 

21, Kasfibus. 
. 33. Iflan. 
Deels af de 

Grebenfke Kofakkw, 

25. Skerlon. 
24. Skedron. 

. 25. Srara Glarka, 

26, Kundukova. 

Det Land omkring VoIga'FIoden 
hen imod og lige ned til den Kiva- 
linfice eller Kaspifke Soe, hvilket er 

deelt Cap.4' InddcdnlngovcrRusIand. 87 Tom.ll. 

deelt i diffe tre her anforte Guver- 
nenaenter, erobredes af Ivan Vafilo- 
viz den Store, fom udvirkede derved, 
at dets fvage og vilde Indbyggerc 
f kulde ey mere foruroclige bans Ri- 
ge, men at den Bye Kafan forftrxk- 
ker det med de behovede Korn-Va- 
rer , og den Bye Aftrakan er bleven 
enMellem-Vey, paa hvilken RufTer- 
ne kand have Kommunikation og 
Handel med Perfianerne. 

XIV. Det Siberi/kc Giiverne- p«*sibai- 
mentehar nreLandlkaber, ncmcntc. 
fom er 

I. Det Tobollke. 

II. Det Jenifefkc. 

III. Det Jrkuti/ke, 

IV. Det Jakutifke. 

I. Det Tobolifke Landficab har 
folgende Provincer. 

1) Den TobolifKe, 

2) Den Katarinenborgf&e, 

3) Den VerkomrifKe. 

4) Den Berofovifke. 

5) Deft SurgutifKe, 

F4 6) Deft i 


1 

Tom.II. 88 Inddeelningover'Rusland, Cap.4. 

6) Den Narymifke. 

7) Den Tanmfke. 
8} Den Tofnfkifke. 
9} Den Kusfjezkifke. 

l) Den Tobolifke. 

1. Tobolfk. 

2. Sibir. 
3- Demjarfkoi. 

4. Samarovfkoi. 

5. Rondinfki. 

6. Tavdinfkara* 

7. Kularovfka. 
g. Orlova. 

9. Abofkaia. 

10. Korkina. 

11. Usiaminfka.' 
, 12. Akasnoi Oftrog. 

13. Alfkifkaia. 

14. Karaulnogorodok. 

15. Utifkaia. 

16. Sujerfkoi. 

17. Julufkorovf koi. 

18. Topasfkoi. 

19. Tirovka. 

20. Maflenkoi. 

21. Ifetfkoi. 
22.Drinfkoi. 

I den- i cm 3 4 9 10 11 12 13 Cap.4- Inddeelningovei-Rusland. 89 Tom.II, 

I denne Province boer de Tobolt- 
fke 1'atare. 

2) Den Siberifke Berg-Kreeds e\krdef3 
Katarifiefjborgfke Frovince. 

23. Katarinenborg. 

24. Utufke Verk. 

25. Polevf koi. 

26. Karaenfki. 

27. Tretiakovvinfkoi. 

28. Sinikfinfkoi. 

29. Toimakfevfkoi. 

30. Aiapajevfkoi. . ' 

31. Ajatfkoi. 

32. Kofkev Bynginfkoi. 

33. Nevianf koi. 

34. Skuratinfkoi, 

35. Tetkovfkoi. 
36.Tugi!fkoi verknoi. 
37. Tagilfkoi nisnoi. 
38.ViginSavodi. 
39.Uktus. 

40. Gornoia Skzit. 

41. Tolianf koi. 

42. Koffoi-Brod. 

43. Grofopoirkoi.' 

44. Klenovfkoi. 

45. Biferr. F5 46. Azit .■!•;*■ it". 
Tom.II. 90 InddecIningovcrRusland. Cap4. 

46. Azit. 

47. Urkinfka. 

48. Aranulfka. 

49. Kamyf kenfka. 

50. Belojarfka. 

51. Novo Pufmenfka. 

52. Kamcnka. 

53. Kolkzedanfkoi. 

54. Kataifkoi. 

55. Bogorafka. 

56. Tamoilfka. 

57. Kalikovfka. 

58. KomyfKlovfKa. 

59. Krasnojarfka. 

60. Pyf kminfka. 

61. Tagilfka Verknei. 

62. Tagilfka Nisnei. 

63. Terkovfka. 

64. Krasnopolfka. 

65. Ajatfka. 

66. Murfinfka. 

67. AlapojevfKa. 
68- Tolmakzevfka. 

69. Nevianfka. 

70. Armafkevfka. 

71. Beloluzka. 

De fidfte tre og tredive Navne 
i Fortegnelfcn af denne Provinces 

Land- cm 2 3 4 9 10 11 12 13 \m I Cap.4. InddeelningoverRusland. 91 Tom.II. 

Landftrekninger, bemerkcr Byer for 
Arbeydere, Reduter og Verke. 

3) Den Verkomrif^e frovince. 

72. Verkoruri. 

73. Podpavdinfka Saftava, 

74. Tagilfka. 

75. Fomina. 

76. Belim. 

77. Garinfka. 

78. Staborinfkaia. 

79. TurinfKoigorod. 
go. BlagoviefKzenfiiaia, 

81. Rudnaia. 

82. TurinfKaia. 

83. Tumen. 

84. UsnidinfKa, 

85. IrbifKa, 

I denne Province boer det Folk, 
kaldet Vogulitfer. 

4) Den Berefovijke Frovifife, 

86. Bevefov. 

87. LiapinfKOi. 
88- KunovfKoi. 
89.'VokarfKGi. 

90. ObdorfKOi. 

91. NadymfKOi. 

92. GubaTafovficaia. 

93. Ni- 
Tom.ll. 92 InddcelningoverRusland. Cap.4 

93. Nova Semla. 
94; Vaigatz. 

5) Den Surgut if ke Provinfe. 

95. Surgut. , 

96. Vakovf kaia. 

I denneProvinfe boer det Folkj 
kaldet Oftiaker. 

6) Den Narymfke:' 

97. Narym, 

98. Ketfkoi Oftrog. 

7) D^;? Tarinfke. 

99. Tdim. 

100. Ifkimfkoi. 

1 01. Kurdaf koi. 

102. Ajekfkaia. 

■ 103. Bergomzfka. 

104. Fafmytfkaia. 

105. Tfernolurfaia. 

106. Omf kaia. 
»Io7- SelefinfKaia. 

108. Jamifkevfk. 

109. DolonfKoi. 

110. Semipalatnaia^ 
Ill.Udinfk. 

112. Uftkamennaia. 

113. Ablakef. ^ , 

114. > cm 10 11 12 13 Cap.4- InddeelningoverRusland. 93 Tom.II 

Tl4r]ami{'kevfk0iOfero,en Soe. 

115. Step Irtifkna. 

116. Step Ifkimfka. 

117. Barabi. 

Ilg. TfamOfero.enSoe: \ 

I denne Provinfe boer det Folk, 
kaldet Barabinzer. 

8) Den Towfkifke Provinfe. 

119. Tomfk. 

120. Sojnovfkoi. 

121. Melefkoi. 

122. Berfkoi. 
123 Belajarfkoi. 

124. Bogorodfkoi. 

125. Tfeufkoi. 

126. Uftinfk. 

127. Malyfkevfka.' 
128- Uftribmyfka. 

129. Kolivana. 

130. Voskrefenfkoi Savode. 

1 denne Proviiice boer de Tftilom- 
/Tct-Tatare, de IJ'atfke Tatare.og et 
Folk, kaldet de Gauj\twfer. 

9) Den Kimefifke Frovinfe, 

131. Kusnez. 

132. Dry- \ i, Tom.ir. 94 InddeclningoverRusland. Cap,4, 

1^2. Bykatunfkaia Krepoft. 

Her boer de Telenguter og de A- 
hifizjjke Tatare, 

D^^jcni- II. Det JenifeifKe LandfKab har 
Landfkab. trc Provinccr. 

1) Den JenifeifKe > 

2) Den Kmsnojarfkifke, 

3) Den Turakanfkifke, 

l) Den Jenifeifke, 
133. Jenifeifk, 
154. BielfKoi. 
135. KemfKOi. 
136.Uftkan. 
I37.Makovfkou 

138. Jartrovfkoi. 

139. Vorugova. 

140. Rybnoi. 

Her boer et Folk, kaldct de Fm- 

gufe}\ 

a) Oen Krasnojarfki/ke, 

141. KrasnojarfK. 

142. Kanficoi. 

143. Udinfkoi. 
1,44. AkzinfKol 
145, Sizir/koi. 

146. Bie- cm 9 10 11 12 13 \m m Cap. 5". InddeeUng over Rusland. 95 Tom.II. 

146. Bielik. 
l47.VerkneiOftrog. 
148- AbakanfKoi. 

149. SajanfKoi. 

150. Pegaia Horda. 

Her boer Arinfifke Tatare , item 
Kanijke, Kakzinjke, Jerferjkey Ak/m- 
Jke og Saganjke. 

3) Den Turakafijke eller Magafeifke. 

151. Turakanfx. 

152. Sfara Mang-afeifk. 

153. SraraTafovfkoi. 
Her boer Samojeder. 

III. Detlrkutifke Landfkab har cet irku- 
difle Provincer, fom regieres af en undfkab. 
Vice-Guvernor: 

1) Den Jrkutijke. 

2) i>en lUmiJke. 

3) Den Seltnginfke. 

4) Den Nerkzinfke. 

l) Den Irkutifke. 

154. Irkutjkoi. 

155. Tungunfkoi. 

156. IndinTkoi. 
157. Bolatanfkoi. 

158. Urik 

^^^^1^^^^= 
■^^^= I— 1 


f Hr^ 


j 


1 i^F ^ 
-ft . i^p_ 
!i {^ — ^ 


i 


ftyi^ — CO 
^ — '~~~ 


1 


1^ — ^ 


! 

1 

1 


■^ — ^ 
1^ — ^ 
i^ — '^ 


I 


I^^^^E~ 


1 


l^^^^^^^p— C\J 
1 ' ^^^^^^M^^ Tom.II. 96 Inddeelning over Rusiand. Cap.4. 

158. Urik. 

159. Olonki. 

160. Novo Undinfkoi. 
l6l.JeravJDncoi. 

162. Verkolenfkoi. 

163. Urkutfkoi. 
l64^Mukianfkoi. 

165. Kurinfkoi. 

166. Kekfuifkoi. 

2} Denllimifke. 

l67.Ilimrkoi. 
l68.Brazkoi Oftrog'. 
Her boer det Folk, kaldet Bwk- 
ter eller Bradfker. 

3) Den Selinginjke. 
l6g. SelJMginfkoi. ' 

170. Perro-Paulovfka Strelka. 

l7l.Udinfkoigorod. 

l72.PoroIfKoi. 

173, Kolesnikova. 

l74,KovanfK6i. 

175. Trilkova. 

176. Troiskoi Klofter. 

177. Ilinfkoi. 

178. If anainfKoi. 

4) Den Nerk7.injke. 

179. NerkzinfKoi. 

^ i8o.Til' cm 10 11 12 13 ^ Cap.4.'' InddcelningoverRusland* 97 TOm.II* 

180, TfitinfKoi. , '" 

181. ArgunfKoi* 
Igi.Serebrene SavodjSolv-Verket. 

IV. Det JakutifKe LandfKab har ^^H^^""' 
diffe Provinfer: Unda«w. 

i) Den ^akutijke. 
ii) Den Okotjkifh, 
3) Kamfkiatka. 

I) Den ^akuiifke, 
Igj. ^akutjKoi. 

184. Uftjanfkoi. 

185. Verkojanfeoi. 

186. Siktak. 

187. Skiganka. 

1 88. ViluifKoi. 

189. AldanfKoi* 

190. AmgunfKafa, 

191. OlekminfKoi. 
1^2. VytimfKaia. 

193. TfefuifKoi. 

Her boer jfakuhr, Sahak%er dg 
Tiingnfer, 
2) Den Okotjkijke Proving. 

194. Okotjkoi Oflrog. 

195. Udfeol 

196. JudomrKOi Kreft. I ^^^■■^^^^fc 


1 


^ 


' '"''':5 


^^^^^V" 

Tom.II. 98 InddeelnjngoverRusland. Cap.4. 

197. Taifif. 

198. TfeudonfKoi. 

199. KoriafKoi. 

200. AklanfKoi. 
^OI.PenfinfKoi. 

202. OlutorfKoi. 

203. AnadarfKoi. 

204. Kolimftqi. 

205. Indigirficoi. 
206.tJjandinrKoi. 
207. Tfelatfiioi Nos eller For- 

Bierg. 
2og. Anadirfeoi Nos eller For- 

Bierg. 

Her boer Lamutker, ffukagireft 
Koriaker y LutoreVi Tfukfer dg Tjc 
later. 
3) Kamjkiatka. 

1. Kamjkiatka felv har 

209. Verknei Oftrog eller den 
overe Skandfe. 

210. Nifnei Oftrog, den nedre 
Skandfe* 

211. Et Ild-fpydende Bierg. 
Her boer Kamjkiadalernet 

2, Boljka Rezka. " 

212. BolfKorezkoi Oftrog. 
21?. Varmc Bade. cm 10 11 12 13 ^ Cap.4. InddeeiningoverRusland. 99 Tom.II. 

3. Kunljkamed deKamrKiatfKifKe 
Inf ler. 

Her boer Kurilerne. 

Hele Siberiens , der RuflifKe Ta- 
taries ogdet lidetRuslandsGrzetifer 
gaaer alle imod Sydenog belhaer af: 

1. DetKinelifKeTcitarie, fom igien 
inddeles i det oftlige eller l^iuti- 
Jke og det Veftlige eller Munga* 
lijKe. 

IJ.Det oiWig^ eller SorteKalmuk- 
ken -Land, fom har fin egen 
frie Over-Herre., kaldet i lang 
Tiid KontaifKa, og fom indde- 
les i det egentlige KalmuVkieiBu* 
Karietog T/^cr eller Tangut. 

III. Det Llsbekkifke eller Bukari- 
(ylc Tatarie, fom igien indde- 
les i dQt Store Btikarie ^ den Kir- 
gh'KofakkiJKe Horde, og Kovane-^ 
Jmiai hvilket er det famme fom 
Turkomannia. Det hele Land 
har fine egne frie Fyrfter. 

IV.DenNordlige Deel af det Da- 
geftanifice Tatarie > hvilken 
tilhorerTyrkerne. 

G a V. Den t^ ?ti ' ». m ^K. 


^^ 


^^^ 
^^ 


^^ 
' 


I , '. t-V'-'.iJ' TomJl. 100 InddcelningoverRusland. Cap.4. 

V. Det lidet Tatarle , faafom det 
Kubanijke, det Krimmifke, [det 
KrimmifK'NagaijKe,detOkzakov- 
jKe og dQt BudziakijKe. 

Det har fyntes mig unodvendigtat 
hosfoye en BefKrivelfe over de i den 
fbregaaende hele Fortegnelfe anforte 
Byer, Oftroger, Siaboder, Savoderel- 
ler Verkeo. f.v. efrerfom enhver kand 
giore fig felv etBegreb deromafden 
Forklaring, hvilkenjeg har meddeelt 
hatti i den foregaaende Tome. Maa* 
feee det kunde have vaeret kurioft nok 
at underfoge de mange vilde Siberi- 
fee og Tatarifiie Folks Sprog og Sx- 
der. Men dette Skrifts Korthed for- 
byder mig denne alt for ftore Vitlof* 
■ tighed : hvorudover jeg i dens Srsd 
yil aabenbare mine Tanker faavel om 
dilTe fom alle andre Folks Inddeel- 
ning og Herkoraft. 
Det cm 2 3 10 11 12 13 " Cap.y.AlleNation.Inddeeln.ogHerk. lOl Tom.II. 

Det femte Stykke 

om 

AUe Nationers Inddeel- 

ning og Herkomft. 

Hvo, der har havt nokfomLeylig- Derere tte 
hed til at fee og betragte Folkene "^J;^/;^^ 
paa Jorden , har let kundct bemerke, paa jor. 
at de famtlig bor inddeles i tre Ho- ^en. 
ved-Nationer, fom diftingverer fig 
fra hverandre ved deres Anfigters 
Skikkelfe, deres Sinds Gaver, deres 
Tilboyeligheder og Leve-Maade, 
Sprog, Guds-Tiennefte ogSkiebne. 

Den forfte og talrigefte Nation har Den fdri|£; 
heslige Anfigter, med forte-bruun el- , 
ler fort Hud , tykke og brede Kind- 
Been j fmaa flade Nsefer, fmaa dybe 
oyne, en blot Hage raed lidet eller 
intetSkijEgj forte Haar og tykkeHo- 
veder. Den er fnedig og forflagen, 
tilboyeiig til Ladhed , umaadelig 
Vellyft, Tyverie og Fribytterie, for- 
fdmmende derimod ikke alfene ret- 
ikafne Studeringer;, VidenfKaber og 
Kunfter, men ogfaa Ager-Dyrkning, 
Handverker og Handel. AUe dettc 
HedenfKC og vilde Folks Sprog er u- 
G 3 beha- 

■ 


= ^ 


IH 


= VD 


■ 


= 


' ■ ' i ^M 


= LD 


I 


= 


' 1 


^ ■^ 


' I 


= 


1 H 


= r) 


i^ ■ 


^ 


]:il ^ -^M 


= CM 


£^l 


= ^ 


IH 


^ 1— 1 


h^l 


^ 


M 


= 


yjilfel 


— I— 1 


iiHi 


= — o^ 
= — CO 
I 


= — r- 


1 


1 


= — KO 


1 


^— LD 


M 


^ 
^—cn 
= — CM 


. • *■' 


\ 1 
^H 


^^ F" 

^^^^^t ^^ 


r 
.jte*.t . -.ff k -tl . -j— Tom.II, 102 AllcNatipn.Inddeeln.ogHcrk. Cap.y. 
behageli^e og dets Afguds-Tienne 
iter vederftyggelige. Af def, hvilker 
hidindfil er bekiendtgiort om denne 
ureenlige Nations morke Hiftoric. 
fees klarligen, ac den (ledfe hen har le- 
vetienufelTilftand. Ogafder, forn 
nil oniiftunder udforfKesora densnasr- 
vasrende Tilftand , formodes med 
Grund, at den ey faa fnart kand veH' 
te fig en bedre iikiebne. 

Til denne Slaegt henhorer alle Kal- 
mukker, Mongaler og Niuker, Oftia- 
Jker og andre faadgnne Siberianer,Sa- . 
mojed^r og Gronlaendere , Kineferj 
Japonefer og Amerikaner, Indianer 
og Afrikaner. Vel er dqr ikke at nsg* 
te , at jo diii'Q Folk fKiller fig fra bver- 
ahdre i Phyfiognomien og Farveni i- 
^Qt nogle af demer ikkun forte-brii' 
ne, andre^ fom boer under Solen^ lied 
forte, nogle med tyndere Hovederog 
mindre Anfigter, andre med tykkerc 
Hovcder ogft6rreAnfigter,nogle med 
fmaa dybe,andre med ftore aabne Of' 
ne,o|g faa-videre. Men i al denne Uliig" 
hed, hvilken ogfga findes hos Euro- 
pgeernc, derdog hareen og den faro* 
rte forfte Oprindeife, ligner de dog 
\ alle . cm 10 11 12 13 Cap,f, AlleNation.Inddeeln.ogHerk. 105 Tom.II, 

^j-m 1 ^ ■■■■■■ — ' •' . . I I . 

allehverandrekiendeligenformedelft 
vifTe Trask i Anfigter og en befynder- 
lig proporrioneret Afbildning i dets 
Lineamencer, Det famme er ogfaa 
at forftaae om diffe Folks Sinds Ga« 
ver,TilboyelighederogLeve-Maade. 

Hvad fom derfor mednogenRi- 
melighed kand indvendes imod alle 
diffe Slsegtqrs LiighedogHerkomftaf 
een Stamme, rages fornemmelig af 
Kinefernes VidenfKaber og Kunfter, 
Agerdyrkning, Handverker og Han* 
del. Men naar forft Bererningerne 
herom reenfes fra aid Digt : dernseft 
def overblevne fande betragres noye 
ved Lyfet^ og det altfammen endelig 
lignes med det, hvilket man med Rer- 
tc kunde vente afet faa fniJdt, riigt og 
raaegrigr Folk fom Kineferne, der i en 
faa langvarig Sikkerhed og Rolighed 
nyder deres velfi^^nede Lands ypper- 
lige Frugter ; faa kom mer der lidet el- 
ler intet ud, fom kunde ophoye dem 
over deres andre Hedenfne og barba- 
rifKC Brodre. 

Er danu de her i een Klafle anfor- 

teSljEgfer alle af eet Blood; faa er det 

cy vanfKeiJgt at fatte, hvodedes de bar 

G 4 for- 

TomJI, 104 AlleNation. Inddeeln.ogHcrk. Cap.j. 

forflyfret fig fra eet Land til et andet, 
i fdsr, fom jegnyligrilforn har ineldt, 
fraKina ov^r oerne til Amerika, At 
(de nu vasrende Gronl^ndere har deres 
Oprindelfe enten af Amerikanerne e!' 
|er Samojedernej Oftiakerne og andre 
desligeSiberianer; -ogatdifle fidfteer 
en gammel Kolonie af de KinefifM 
Tatare, dec kand vel ey Ietriiedna&, 
gm Grund nasgtes. | 

Om Kalmukkerne baade de o&lh 
ge frie og de Veftlige Ruffifee veeji 
man af den RqfHfse Hiftorie , at de 
kom i det trettende Seculum indfr? • 
detJCinefifse Tatarie i det Store, hvo? ! 
de, iniedens dette Lands Folk var 
dragne 1 Krig til Riisland og viderei , 
ind i Europa , fordreev de overblev- ' 
lie fvage TatarifKe Sl^gfer over de 
Atlaiffce Bierge ind i Siberien; af hvil- 
' lie fordreevne Folk er komne alle de 
jiu vasrende SiberifRe Tatare. 

Da de Tatarifiie Krigs-.Folk vend- 
te cm fra Europa og Rusland til deres [ 
Fasdrene-Land, men fandt en ftor 
Deel af dec befadt med ICalmukker, i 
og den ovrigeDeel forfvaret af deres 
Lands-M^nd imod dilTe oftligeFien" t cm 10 11 12 13 eap.y- AlleNation.Inddeeln.ogHerk. 105 Tom.U. 

derT iaa gik de tilbage til det lidet Ta- 

tarie , i fasrKrim , giorde reent, hvor 

de kom og nedlood fig allevegne. 

Mange af dem beblandede med Ruffer 

og Polakkerflygtede kngeomkring, 

indril endelig nogle droog need til 

Ungarn, og andre roog deres Boe-Pa^l 

i Ukrsene. Dette er Oprindelfen til 

alle Slags overblevne Tatare og Ko- 

fakker : hvilken ikkun anfores her i 

Anledning af Beretningen om Kal- 

mukkernes Herkomft og ey for at be^ 

blande dem med diffe Barbarifee 

Hedninger, med hvilke de bar hver- 

ken Ligning eller Samqvem. 

Den anden Hoved-Nation paa Dcnandeil 
Jorden bar deylige Anfigter og yp- 
perlige Sinds-Gaver, er baade ffCarp- 
lindig og dybfindig, tilkicndegiver en 
Tilboyelighed til Frihed og til^dele 
Ting, hardennaturlige dog nu med 
tnegenOvertroeogFabel fordervede 
Religion , bar vjeret fra Verdens Be- 
gyndelfe af det berommeligfte og for* . 
nemmefte Folk iblant de andre, Jcg 
mener de gamle sdle Afianer, fom nu 
bbr foges fprnemmelig iblant Joder 
Og Mahumcdaner , baade Tyrker og #1 Tom.II, lo6 AlleNation.Inddeeln.ogHerk. Cap.J" 

Perfianer, dog ey at udclukke Arme" 
nier, Georgianer og Melirefer, fom 
endnu bekiender fig til Chrifti fande 
LiErdom. Denne Hoved' Nations 
Hiftorie er alt for bekien dt til at den 
ffculde her med nye Efferretninger 
kunde oplyfes : hvilket derforuden ey 
henhorer til dette Skrift, og nytter 
faaledes intet til mit Sigte. 
pea tredie pgj, tredie Hoved-Nation paa Jor- 
den beftaaer afEurop^erne ogTata- 
rerne, hviike behover ey efrer deres 
almindeligeLiighed at befkrives. Dog 
for at fuldfore mit Forfet bor jeg af- 
ter inddele dem i tre Slags Folkj fom 
ogfaa ved deres Anfigters Skikkelft, 
Sinds-Gaver, Sprog og Hiftorie ftil' 
les fra hverandrCi 

Til der forfte Slags henhorer Ita- 
lia?ner, Franfofer, Spanier og Por- 
tugifer, hvis forfte Stammer er paa 
adfrillige Tider opgroede i Gr^ken- 
land , hvor Foikene var opkomne af 
de Afiatiffce Hedninger. 

Til det andet Slags henhorer vi 
NordifKe eller GotifKe Folk, Britcr* 
ne og detTydffCe, hvis forfte Stam- 
mer er opvoxne omkringDon-Flo- 

dcHi cm ^H 10 11 12 13 14 Cap-S'.AUeNation.InddeeJn.ogHcrk. 107 Tom.lT. 

den , og til adffcillige Tider i talrigc 
Kolonier forflyrrede og ompoded.e 
ind i Europa. 

Til det rredie og fjdftc Slags hen- 
borer alleVenderne, faafom Ruiler^ 
Lerrer og Knrer j Polakker, Bbhrr^r 
og Slavonier, hvis forfte Stammer 
kunde vel med ftor Runelighed hol- 
des for at vxre de ri IfraelirifKe , hvjl- 
ke bortforres i Fangenficab, og be- 
blandres med Hedningerne. 

OinEfterneogFinnerne Icandin- 
tet med Grund fiuttes, uden at de 
maae faaveifom viandre Nord-Veft- 
lige Europaeer vsere en Tatarife Ko- 
lonie fraDon-Floden, hvorfra de er 
komne nogle hundrede Aar lildere 
end nogle af os andre. Endeljg bli- 
ver inter bekiendt Folk paa Jorden til- 
bage uden d^t Tatarifee , dQt enefte 
ffldgamle NordifKe Folk i Alien, der, 
efterar def havdegivetos Nord-Veft- 
lige Europaeer voresOprindelfe, bar 
ftedfe hen nogenledes ved fine man- 
ge Sl^gter beboldr fine gamle Boe- 
Psle og Greenfer, bvilke jeg bar i det 
foregaaende Stykke kortdigen be« 
tegnct. 

Det * \ ^>\ I •'Tom.II. io8 DenRu/KfeeKrigmedPerfemc.Cap.^J. 

Det fiette Stykke om gaaer for 
fig imod 
Kong Huf- Den Ruflifee Krig med 

Perferne. 

Det er Tiid at vende tilbagc med 
fine Tanker til Aflbv for at fee, 
oin ey der kand forfKafFes en Afteg- 
ning over dm fidfte RuffifKc Krig med 
Tyrkerne. Og for at kunde forftaae 
faadan Affegning ret i fin Sammen- 
bseng €r det for alting nodigt forft at 
gi ore fig et Begreb om foregaaende 
RuffifKe Krig med Perferne. I at for- 
ferdige faadant et Billede bor begyn- 
des med Oprorct imod Kong Hulfein 
ogendes med Kong Nadyrs hidindtii 
bekiendfgiorte Bedrifrer. 

Kongerne i Perfien opdragedes 
fordum iblant Fruentiramer og Gil- 
dinger, Isrende intet uden en kort 
Hiftorie om Proferen Alys Bedrifrer 
rillige med et uforfoonligtHad imod 
Omariterne, de TyrkifKe ogMogoI- 
fjce Mahomedaner. Kong Huffein 
var af denne BefKaftenhed^ regiere- , 
de derudoverRiget ilde, underfryk- 
ksnde endog alie dem iblant bans ' 

egnc i cm 10 11 12 13 14 Cap.6.DcnRuflifKeKrigmedPwferne, 109 Tom.ll. 

egne Underfaatter, fom var af den 
OmaritifKC Sekte. Derudover foede 
Opror imod ham af Mir Magmud, 
fom er ogfaa bekiendt under det Navn 
Miriveis, ogfom kom fra Kandahar, 
over hvilken PerfifKe Province, ved 
Mogols Granfer, hans Fader varforft 
Statholdere og blev til fidft Herrc. 
Oprorerne beftyrkedes ftrax ved dc 
mange PerfifKcUnderfaatteraf Omars 
Sekte J og blev de derudover inden 
kort Tiid Kong Huflein aJr for mjcg- 
tige, indroog Ifpahan, udryddende 
Kongens heleFamilie. Dogundfiye- 
de Prinds Thamas, een af Kongens 
Sonner, need til Biergene, fom MU 
ler Perfien fra Kina, famlende der til 
fig den overblevne Alyaniffce Krigs- 
Magt: da imidlertiid adfKillige Re- 
beller foruden Miriveis under Skin af 
Religion og den rene OmaritifKe Lser- 
dom hufferede grufom imod alle A- 
lyaner 1 de PerfifKe Lande. • 

Tyrkerne, fom fandt deresReg- Tyrker oj; 
ning ved dette Opror, fogte ey alle- '^"ff" fai- 
ne at opblaefe dets Lue ved hemme- Perfis,,.' 
lige Intriger , men ftillede fig ogfaa 
Tirkelig i Perfien ind med en ftor Ar- 

mecj *i 1 


1 

1*1-. Tom.IL 1 10 Den RuffifKeKrig med Pe):ferne.Cap.6. 

tnee, for at hiclpe deres Religions- 
Sl3£gtnmger i de oprorifKC Omarirer. 
Keyfer Peter den Forfte, fom denTiid 
havde intet mere at befrygre i Euro- 
pa, men fandt derimod vigngeAar* 
lager til at holde et vaaget oye med 
Tyrkerne, ftillede fig derudover og- 
faa med en Armee paa 125000 Mand 
ind ved Aftrakan, gik derpaa ftrax vi- 
dere, indrog Derbent, Gilan og n$- 
ften alle de Lande, fom ligger ved 
denKafpifee Soe paa den Veftlige Si- 
de. Aaret derefrer , fom var 1723* 
kom Keyferen med fin Gemal tilba- 
ge fra Perfien til Moficov hvor ban 
imodtoog fra den ulykkelige Prinds 
Thamas en Gefante vedNavnIfmael 
Beeg, og flutrede med ham etVen- 
ftabs Forbund , fom er dateret ifatti* 
me Aar den 12 September. 
Nytoproi' Dercftcr kom i Perfien en ny^ 
iSS" Oprorcre op, ogfaa en Omarit, ve* 
Navn Efxref, fom fagde fig at need- 
ftamme fra Perfernes ber6mmelige|" 
KongKafroes,men fandt megenMod*' 
ftand af Mir Magmuds Broder, fom 
nu efter hansDod vili^e vareArving 
til Riget i da Prinds Thamas maatre 

imid- cm 10 11 12 13 14 5.Cap.DenRuffifKeKriginedPerfcrne. Ill To^.IIJ 

imidlertiid krybe i Skiul og fee til iangc 
borre. Dec RuffifKC Minifterium ag- 
tcdc raadeligft at holde VenfKab med 
den Maegtigfte : hvorudover Keyfer 
Peter den anden flutrede ved Gene- 
ral LevafKof etForbund med Eficrefi 
fom er dateret i Riatfice udi Gilan 
den 13 Februarii Aar 1729. 

Da opvaktesPerfien tilFrelfe den skakNa- 
ftoreHelf, NadyrKuIi, deter, denf^'^^f"* 
Forunderliges nem% Guds Slave, thi kLft! 
Kuli er en Slave og Nadyr betyder 
den Forunderliges. DenneHerre er 
fod Aar 1688 i den ProvinfeKorazan, 
et Perfific Landfcab ved de Usbekki- 
(ke Graenfer , og burde efter Perfific 
Skik famme Stsds have fuccederet 
harts Fader, fom var Guvernor iLan- 
det. Men bans Far-Broder, der hav- 
de forvaltetEmbedet i bans Mindre- 
Aarighed , vilde ey afftaae ham det, 
da ban blev myndig ; hvorudover ban 
gav fig i Tiennefte hos en anden Fyr- 
fte, holdt fig under ham tapper i ad- 
fdllige Fegrninger imod Tatarne, og 
fik derfor Aar 171 5 en Trop Ryttere 
fom den overfte Befalnings-Mand at 
kommandere. Hans kiendelige For- 

ticn* 
lini Tom.II. 112 DenRu/fifee Krig med I?crfcrne.Cap.6. 

tiennefter ferdeles udi en farligFsgt- 
ning med Usbekkerne gav imidlertiid 
ligefaavel fora hansHaftighed ogMo- 
dighed Leylighed og Aarfag hi at han 
i Stseden for at faae efrer Fyrftens 
Lofre en Generals -Plads hos Kong 
HulTein, erklasredes for en Oprorere, 
ftrafFedes fom en Rebelle med at 
tromraes under Fodderne, ogmaatte , 
tage fin Tilflugt til fin Farbroder i 
Korazan. 

Som han nu after ingen Hiclp 
knnde faae her, faldt han paa for*. ■ 
tvivlede Midler , begivende fig Aaf ' - 
1720 med to andre unge Mennifeer-i - 
i IVIarken paa Fribytterie, hvorved; 
han koro faa vidt, at han efrer entrt , , 
Aars Tiid underholdt en Bande af me* 
re end hundrede Rovere. Det imod 
Kong Huflein opkomne Opror, om 
hvilket nylig meldtes, favorifeerte 
bans Leve-Maade : og en misfornoyet 
dfficeer , fom gik over fra KongTa- 
mas til ham med en heel Barallion 
Soldatere, beftyrkede bans Bande. 
Han.blev Tiid efrer anden ftsrkere^ 
eg ftaerkere, og fik til fidft under fig 
•ver 1200 Mand, fettende ved fin« < 

for' i cm 10 11 12 13 14 Cap.6.DenRuffifKeKiigmedPerferne. 113 Toin.Il. 

forvovne og lykkelige Foreragender 
alle Byerne iNaboe-Lauger udiFi-jgt 
og Fare. 

Nadvr Kulis Farbroder, til hvis HansHev og mere na;rme- ovcr hails 
Farbrodor. Granfer han ir.cr 

de fig, kunde la^r nenke, hvem dec 
nu fnarc vilde gielde, fKreev ham 
derfor Aar 1727 et Brev ril , tilbyden- 
de ham VenrK:ab, derhos forfiKrende, 
at han paa en fuldkommen Subraif- 
fions Vilkaar vilde forfKafFe ham og 
alt hans Folk en almindeh'g Pardon, 
fra Kong Thamas. Fribytreren an- 
toogTiibudet, fik ogfaa fnart Par- 
dons-Brevet fraKongen, men begav 
fig dog ey til Krigsharen , forend at 
han forfl: havde medLift bem^gtiget 
fig fin Fsdrene-Bye, flaget fin Far- 
broder med egen Haand ihiel og la- 
det holde ficarp Rcctfer-Gang over 
alJe hans Fiender. - 

Derpaa begav han fig med fine Hans For- 
1200 Mxnd ti] Kongen, undfK-yldte J"™'"* 
fincSager og kom fiiart i Naade^ faa Kongxha- 
at han blev nasft ovcrfte General ved "'*«• 
Armeen, hvilken bcftood i alt ildum 
iif 200OOMandj Hdt meer cller min- 
drc. Den dvcrfte General fik han og- 
H Ida Tom.II. 1 14 DenRuffifeeKrig med Pcrferne.Cap.6. 

faa ftrax ftyrtet , faafom en interefTcret 
og utroe Mand, der ey havde holdr ret 
Huus med Pengene. Da han havde 
faaethoyefte Kommanao vedArmeen, 
hiaJp han ftrax ved fine lykkelige Vaa- 
ben de forfaldne Sager paa Fodc : hvor- 
udoverKongen, der kunde ikkeandet 
end belonne bans Tienneftcj beviiftc 
bam den ftorfte Naade, fom er bruge- 
lig i Perfien , givende ham fit Navn, 
faa at han i Sta;den for Nadyr Kuli 
ficuJde hede Thamas Kuli, Tnamafis 
Slave , foyende dertil den Titci Kan, 
hvilken bctyder en Herrc. 

Thamas Kuli Kan fogte Rebeller- 
ne allevegneop, ogerholdt overdem 
een Seyer efter den anden , indtil han 
endelig Aar 1730 fordreev dem ajde- 
les af Hoved-Sradcn Ifpahan. I den 
Tiid gik han good Forftaaelfe ogVcn- 
fKab ind med RufTerne, fom havde 
imidlertiid nc^ften i\:ed£c ligget ftille for 
at agtcpaaTyrkerne^ og dog tabtefi 
ftor Df el Folk aariig ved Sygdom un- 
der det ubcvanteKlima i dcindtagnc 
Perfificc Landc. 
GeneSr" Saafom han nu formedclft Mangct 
fornu.^ ' fandt fig cy i Stand til at naac fit Sigre, 

ud- Mans lyk- 
jcelige 
frcmgang 
imod Re- 
bcJlerne, cm 10 11 12 13 14 Cap.6.DenRuffifKeKrigmedPerrerne. iiy Tom.II. 

udvirkede han hos Kongen Frihed felv 
alle Srasds i Riget at oppebaerc Penge 
for at beftrideK.ngs-Omkoftningerne> 
bragte ogfaa derved i kort Tiid en ftor 
Og good Armee paa Benene. Med den- 
ne greeb han Tyrkerne an og rvang 
dem vedro lykkelige Barallier til at for- 
lade og indromme de indragne Lande* 
Kong Thamas erkterede ham derud- 
over for fin Generaliilimus og gav 
ham Cm Faders yngfte Syfter til ^gtc J 
hvorpaa den nye GeneraJiffimus gik 
Aar 173:2 med en ft^rk Armee til fit 
Feedrene-LandKorazanj for der igien 
at bringe alting i Orden. 

I nans Fravaerelfe finttede Kongeh swder 
Fred med Tyrkerne og Ruirerne. i>om Kongen 
ban nu fik Efterretning herom , begav * '^°"*"' 
ban fig med Arnieen tilbage , rykre for 
Ifpahan, og flood haardt paa> arKri- 
gen fKulde med Iver fiildfores irnod 
Tyrkerne. Kohgen vilde ey tage fit 
Lofte tilbage, Og vidfte dog ey^at fin" 
de fig ftrax ifinGeneralifTimi OpfcJr- 
fel .' hvorudovef Thamas Kuli Kan 
lood ham efter faa Dage fsngfle og 
bortfendc til de,lsngftbortIiggendc 
Stagder i Riget, Derpaa fpilte hah eit 
H 2 fyri* I 'I I 
:rom.n. ii6DcnRuffifKeKrigmcdPerferneXap^. 

fyiiderlig Komcedie , idet han efcer et : 
Par Dage lood henre eet af den aito 
Konges umyndige Born fra Vuegen i 
SeraUiet, ophoyede dct paa Troncn og 
befalede dcC at hyldes med fedvanlige 
Ceremonier. Det feede i AiTguft 
Maaned Aar 1732. 
Gkir figtil Thamas Kuli Kan var bievcn faer- ^ 
^^S«- ved virkelig Regente, og forfikreder 
derfor den Ruififre General Levaftot 
fmfdjgen;, ar han i airing vildefornye 
der Forbund, hvilket Kong Thamas ,' 
havde fliittet med Rusland, dareret 
famme Aar 1732 den 21 Januar i Riar- 
fKeudiGilan. Med Tyrkerne bandt 
han an, og tvang dem til at indgaae 
Fred paa anfta^ndige Conditioner. 
Derefixr kom han med Armecn tilba- 
ge fdr Ifpahan , og lood udf!crive en 
Ries-Dag, paahvilken alle dc fornem- 
mefte Perfianer i tufende Tal maatre 
mode. 

Paa Rigs-Dagcn foreholdt nan 
dem, hvorledes han havde reddetRi- 
get af Oprorernes og de ma^gfige Fien- 
dcrs HiEnder , og at der flood nu intet 
mere tilbagc end af ftoppe Oprorer- 
nes Kiide/Kandahar. Derfor/fagdc 

han, I cm 9 10 11 12 13 tf Cap.6.Den RufiikeKrig med Perfernc. 1 1 7 Tom.If . 

han , har jeg nu i Sinde at gaae med 
Arraeen derhen for at tugte Landet. 
Men, naar jeg kommertilbage, vii jeg 
nedice<Tge mirEmbede for at hcnbrin- 
ge rain ovrige Livs-Tiid i Rolighed. 
Jeg begierer derfor , at 1 inden tre Da- 
geWkla-rer cder, hvem I vil have til e- 
ders Koiige, om jeg fk'al kalde Thamas 
tilb jge, eiler om \ vil beholde bans Son, 
eller om I vil udva^lge en anden. Den 
bcftemte Tiid kom an ? og da var de 
alle cnige at tiibyde Thamas Kuli Kan 
felv Regieringen. Han toog imod 
Vallct, dog med Forfikring, at det fKe- 
de ugierne , men at han agtede fig for- 
bunden at opofre fin egen Rolighed ril 
fit FiEdrene- Lands Belle. Derpaa ' . 
lood han den umyndige Prinds igien 
bringe hen i ScraJliet, fig felv udraabe 
for Konge oggav figTitel afSkak Na- 
dyr.afGudsNaade^ophoyede og ved 
den Himmelf^^e Konges Velfignelfe 
forlenede GudsSkygge, denhele Ver- 
dcnsHerre, en Middel-Punkt, for 
hvilken alle Folk boyer fig, det i den 
gandfK'e Verden hoyfl:beromte Perfi- 
ifKe Monarchies Imodtagere, Darii og 
den cappere Kofrei Efrerfolgere, den HI H aller- Tom.IT, 1 1 8 Den Ru/lifeeKrig med Perferne,Cap.6. Hans for^ 
fte Love, Hans Ha^ 
jmod fix-. 
fterne. allermeeft igiennemfK'innende og al- 
lerhoyefte Skak-Nadyr, hvis Hefte- 
Trin alje Folk maae bringe et Offer, 
men den allermeeft igiennemOdn"'' 
n^nde Prophetes ringefte Hund. 

Dog, ffirend han vilde hyldes og^ 
antage Regieringen, forefloog baa 
Rigs-Forfamlingen tre Pofter, hvor-' 
paa den fKulde ftrax refolvere. Def * 
forfte var, at Regierings-Formcn' 
ffculde RedCe forbJive MonarkifK, og' 
Riget arveligt paa bans Familie. Det 
andetvar, gringen under Tab af^^!- 
ve, Gods og Liv maatte giore nogen 
Sterapling eller paa nogen Maade 
underftorre det forrige Kongelige 
Huus. Og dec tredie var, ar der 
ftrax (Irulde farerages en Forening 
imellecn d^n Alyaijif^'e og Omarjri- 
fice Sekre. De to forfte lionditioner 
indgikkcs uden Imodfigelfe : men den 
fidfte toges i Tvivl og overleveredes 
den ypperfte Prxft til Befvarelfe, 

Ved SkakNadyrsArmee var der lige 
faa mange Soldatere af den ene foin af 
denanden MahumedanfKe Religion, 
fidont maafKee de flefte af dem, faavel 
fom deres Anfdrere, troeligen havde 

flet cm 10 11 12 13 14 ' Cap.6.Den RuffifeeKrig mcd Pcrfernc. 1 1 9 Tom.II. 

flet ingen. Skak Nadyr havde ved 
alle Leyligheder udovet faa ftort 
FiendfKab baade imod de Alyanifice 
og Omarififfce Prsfter, faa man ftood 
overalt i den Tanke, hvorledes ban 
anfaae deGeiftligeligefom detdigtes 
afHomerus omUlyffes, da hanfteeg 
ned i Helvede og kom der de Afdo- 
des Spogelfer i Mode. Han tetrag- 
tede de Lsrde i fir Land fonn dem, 
der lokkede Folk fil fig med deres 
Stemmer, gioren blaaDunft for oy- 
nene ved deres langeTaler, og klin- 
ger, naar de berores, ligefom Kaaber- 
Fadene , faa Isenge indtil de igien an- 
fatres. 

Dette uagtet traadde dog endelig Han hdei 
den yppcrfte Pr^ft frem, forladende pj^^^' 
fig paa Almuen , og rilralende Kon- Praeft 
gen faaledes : Vi bar Guds Lev og ftrangu- 
bans Propbeters La:rdom , bvcrefrer ""^^ 
vi retter os i Reb'gionen : en Prinds 
bar ey det mindfte bermed at giore : 
og hvis I gior det, faa vover I noget 
farligr. Skak Nadyr lood fig ey af 
difleTrufler fKr^kke, men refolveer- 
teftraxatladedenypperfte Praeft i det 
hele Folks Nsrva^relfe ftrangulere 1 H4 Fol- Of" tagcr 
(ki: meile 
gcirtiigc 
Cods til TomJl. 120 DenRu/nfKeKrigmedPerferne.CapA 

Folker beftyrret over deres Monarks 
, Refoiuti'on kundeeyftrax befindefig 
og' iood det derved forblive. , 

Derefrer rrakrerede Skak Nadyr 
deforfaraledeHeiTer me,d Pragr, be* 
yifende fig koldfindig og vreedagfig 
imod de Geiftlfge, hviike ban endelig 
Idod kalde for fig , fporgende dera, 
hvorti! de brugre deres overflodige 
Qods og Midler. Der geiftlige Gods, 
fvarede de, brugtes til af iinderholde 
faadannePerfoner, fom toogdenof- 
fendige Gnds-Tienneftei Agr, forge- 
de for Borncnes Opdragelfe i Religio- 
nen , og ved deres Bonner befordrede 
den regierende Prindfes og det hele 
Riges Ieg;einiige og aandelige Velfard 
og Salighed. Eders Bonner, fagde 
han, maae ey v^re af nogen Virk- 
ning: rhiihvor la-nge Tend have be- i 
der.faa blev dog Fa;drene-Landcr un- 
der Rebellernes og Fiendernes Aag, 
indtil jeg med mine Soldatere reev 
det ud af deres Hsender. Ey Isnge 
derefrer Iood han det mefte geiftlige 
Gods feqveftrere; hvorved han ey I 
allene for merede fm aarlige Skat^raen 
toog ogfaa Kniven fra Earner, vel 

mer- cm 10 11 12 13 14 Cap.6.DenRuilifKeKrigmedPerferne. 1 21 Tom.II, 

merkende, hvorledes Prafterne, faa 
knge de beholdt deres ftore Reve- 
nyer og deri grundede Mage eg Hoy- 
agrelfe'hos Folket , vilde de ferre fig 
fti vr imod bans bef luttede Foretagen- 
der. De Lserdemaatte feeftilriende . 
paa Konfifcationen uden at kunde op- 
rore Folket , og erfarede derforuden 
med ftorfte Hierrers Bedrovelfe , at 
Kongen havde ved deres Ulykke for- 
hverver%Navn afeen iblant de ftor- 
fte Religions Reformatorer. 

Efrerat Kong Nadyr havde fadt Forerfter« 
fig fdfi: i Sadlen, gik han med Armeen ^"§'=* 
til Kandahar en PerfifK: Provinle ved 
deMogolfee Gra;nfer, lagde der et 
fuldkomment Aag paa Rebellerne, 
og fortes fiden efter en misfornoyec - 
Mogollfc Generals, kaldetNizan, An- 
ftiftelfe ind i det MogolfKe Rige. 
Hvor lykkelig han har Vccret paa 
dette Toog, og hvor beftandig han 
er forbleven derefter i Krigen imod 
Tyrkerne, er Ting, fom er andre 
ey mere bekiendte end mig. Det er 
cgfaa nokfom meldt om denne vore 
Tiders forunderlige Konge, fom for- 
nyede fie Venfeab med Kusland ved 
H $ €t 

IP Tom.II. 123 Den RuflifKC Krig med Perferne.Cap,6. 

ef Gefantfeab, hvilket jeg faae i Pe- 
rersborg Aar 1736, iligemaade ved 
ef andetGefanrfKab, hvilket kom an 
Aar 1739 med er faare talrigt Folge- 1 
fKab og adfeillige Forsringer, beftaa- 
ende meeft i ftore og fmaa Elephan- 
ter. Den fornemmefte Gefant til- 
take Keyferinden faaledes: 

Srorm^gtigfte, Allerypperligfte 
StoreFrucj Kejferinde ogSelv-Hol- 
derinde over alie RufTer! 

Til Eders Keyferlige Majeftst, den 

(toreFrue, fomlignerSoelenogMaa- 

nen i Majeftast og Lykke, til den fto- 

re Keyferinde, fom i ophoyet Be- 

rommelfe overgaaer mange Beher- 

fiCere i Verden , og til den Monarch- 

inde, fom er prjdet med en klar- 

fKinnende Krone J og hvis Regiering 

Gud vilde lade beftandig v^re lykke- 

%, er denne venli^eSkrivelfe vedos 

udi Gefandfk'ab afferdigde Tiennere 

tilfendet fraHansMajeftsf, den ftore 

Herre, den ftore Kagan, den afGud 

beficyggede Seyer-Herre og detRige 

Irans BeherfKere :, den i hele Verden 

beromte NadyrSkak, i Folge afdet 

jraclkm begge Rigerne underholdte 

noye cm i 9 10 11 12 13 14 Cap.6.DenRu(rirKeKrigmedPerfernc. 125 Tom.ll, 

noye VenfKab. Vi underftaaer os ey 
at falde Eders Majeftsr befvcerlige ved 
at igientage Skrivelfenslndhold, be- 
dende allenefte, De vilde befale, at 
den maarre igiennemfees af Eders 
Majeftsets hoybetroede Miniftrer, og 
at efrer aflagtBeret ning til EdersMaje- 
ftset derom os maatte derpaa medde- 
les en gunflig Rcfolufion. 

Imtdens den Perfifice Krig vare--- Aarfa^en 
de, havde Tyrkerne beviift nnegen ^'|fi"j'^^' 
Fiendficab imod Ruflerne, ferdeJes Krigmed 
ophidfende de Krimmike Tatare til Tyrkemc. 
aarligen at gioreUdfald i Ukriene, der 
at odelegge airing og fore Mennifeene 
bort me^ fig i Ftengfel. Saa fnarr der- 
forKrigen kom rilEnde, ogRusland 
nogenledes Uae Udfaldet paa de Per- 
fifce Forvirrelfer, faa befluttede det 
ar fore Krig med Tyrkerne og deres 
Vafaller de Krimmifte Tatare for at 
hevne den vederfarne Urset og hindre 
tillige, at den ey fxulde vederfares 
mere iFremtiden. Krigen blev og* 
faa virkeligdeclareret dem Aar 17365, 
efterat man et Par Aar havde v^Eret 
i Arbeyde med at ftille de PolfKc U- 
roeligheder, 

Det De forlTe 
Krigs Vrx- 
parato- 

ricr. Tom.ll. 1 24 RuiT. fidac Krig med Tyrkcrnc. Cap.7. 

Det fyvende Stykke 

indeholder 

En Beretning om Ruf 

femes iidfle Krig med 
Tyrkerne. 
rigs Tilberedelferne I66b for det 
. forfle ud paaatforbedre ogfor* 
ft^rke den Flode, fom i de forrige Kri- 
ge varbrugtirnodTyrkerne men efter 
den Prufifk-e Fred trukken rilbage rii 
Nova Paulovfey^ og hviJken beftood 
af tyve gamle Galeyer, fex gamie 
fmaa Frame , ni gamle ftore Frame, 
enhver paa to og haivtrefenstyve fun- 
ge Kanoner , det nedertte Lag af fex 
og tredive Pund'ger, og det ovcrfte ; 
JLag af fire og tyve Pundiger, ende- 
lig ogfaa af fy vc nye Galeyer. Der- 
rsft Yatte Rusland fig ogfaa i Krigs- 
Pofirur ved at famie"{in Land-Magf 
fra Perfieti og Polen, og at trasklce 
med den ned ad Don-Floden hen til 
Fffftningen-Sankt Anna. Tyrkerne 
deriraood forftsrkede ikkun Giiarni- 
fonen i Ailbv, og fyntes i det ovrige 
intet at befrygre.. Derudover var Ruf- 
fernes ForfiEt i Haft ved deres over- 

liS- Cap.7-R"fl'-fidfleKrigmedTvrkerne. 12 J Tom.ll. 

liggende Magt at indtage AITov for 
derfra med Provianr at forfyne den 
ftore Arm^e, fom var befterAir til at 
gaae flimme Aar igiennem orken at 
overrumple Perekov og derefrer i 
Krim giveTatarne dec Saar, hvilket 
deev faafnart fKulde forvinde. 

General-Feld-Marefta! , Greven Aflov in<. 
afMunnik, forfoyede fig tiiArmeen,''S«- 
famlcde dens flefte Regimenrer ved 
Sankt Anna, og gik derfra med n og- 
le tufende Mand for Aflbv, provende 
Lykken, om ban ey vedTIigt ufor- 
modenrligt Overfald kunde tvinge 
den til at capitulere. Men lorn ban 
vovede fig for n^r hen til den ydcr- ' . 
fteKontrefxarpe: ogTyrkerne gior- 
de derpaa et vei indr.Tttet Udfeld taed 
deres talrige Bcf^tning; faa havde 
han IsBt med fit underhavende Folk 
kiindet indriuttes og fanges , hvis ey 
General LevafKov var i det famme 
ankommen med det Perfifvc Koor uc 
at iidfrie hamaf Fa^llen. - Dei-efccr 
fortrattesBeleyringenordentligafGe- 
neral-Feid-MarefKal Lafly, Ibm og- 
faa endelig ved Flodens Hielp tvang 
Fsftningen til Capitulation efrer fex 
Ugev, Thi im TomJI. 126 Ruff, fidfte Krig med Tyrkeme. Cap.7. 

Thi Amii-al Bredal, fom tillige 
med en ftor Deel af det Kronftadfee 
Soe-Folk var beordret paa den Don* 
ffte Flode , kom i Beleyringens Be* 
gyndpife an fraTaverov, komman* 
decree derpaa dagligen tre ftore Pra- 
mer under Fxftningens takkede Muuf 
ved Vandet, og beficood af dem alle 
dens Gaden Een af de Danfoe Ka- 
pireiner, ved Navn Skieving, diftin* 
gveerte fig i Ssrdelished den fidfte 
Dag paa een afPramerne, hvilkerui* 
neerre Byen aldeles i Grunde og for- 
ceerte Komnnendanten derved lige* . 
faa meget fom Armeen under Laity) ( 
der rilfidft brood ind i den yderfie , 
KonrrefKarpe ogfpr«ngede ved Born- 
barderingen det AiTo vfKe Kru r-Taaril 
i Lufren. 

Imidlertiid havde Munnik fort den 
ftore Armee med ubeffcrivelige Fati- 
ger fem hundrede Verftfra SankrAnna 
igiennem den NagaifKe Udorkningj 
opkaftende alle Vegne fmaaSkandler 
med Poftcringer afDonfice Kofakker, 
fom fKuide vedligeholde Eommuni- 
carionen og Brev- Vexlingen med 
Rusland. Han overrumplede Pere* . 

koVj Det forfte 
Krimmi- 
{ke T003. Cap.7 . Ruff, fid fte K rig me d Tyrkerne. 127 Tom.ir. 

kov, indtoog den haflig med ftor- 
mende Haand, og gik derpaa ind i 
Krim lige til Hoved-Staden Bakfki- 
farai, hvilken han fandr faavel fom 
de ovrige uforfvarre Byer og Egne 
blortet og forladt af de flygtige Ta- 
tare. Hans Armees Mangel tvang 
ham til at forlange Tilforfel f;a Aflbvi 
fom endnu ey var indtaget, og hvor- 
fra intet kand bortfendes formedelft 
Vandets Udybhed ved Don-Flodens 
Udfald i Soen uden paa fmaa Fartcyer, 
hvilke var denTiid ey derat bekom- 
me. Derudover vendte han fnarli- 
gen om, fprengte nogleaf de Pere- 
kovfKeFceftnings-Verkeogfogte hiem 
tilde anviifte Vinter-Qyarfereli Ukra:- 
ne. Herhen marferede ogfaa Drago- 
nerne, fom havde ilaaet under Laily ; 
da deriraod Infanteriet af bans Armee 
fik Vinter-Qyarteer i AfTov og Sankt 
Anna. I det hele Toog feede ey ftoi* 
Bloods UdgydeJfe ; thi , naar Beley- 
ringerne for Aflbv og Perekoy und- 
tages, faa fandr RulTerne ey andre 
Render end de flygtige Ta tare, foni 
endelig kom til Heft, og foruroelige- 
de dem j)aa Hiemreyfen. Dog var 
, ■ Af- Ruffiffee 

Tiibere- 
delfer til 
na;(lf6l- 
gende TomJI. 128 RufTfidfteKngmedTyrkerncCap.;. 

'x 

Afgangen paa MandOcabef formedelft 
MangeJ og Fatiger faa fterk, at der 
famme Aar udtfrreves fyrreryve ru- 
finde Rekryter for at completers de 
reguliere Tropper. 

De RuffifceForberedelfer til n$ft- 

komtnende Feld-Toog fuedc for dec 

forfte deri, at foruden Floden, fom 

laae ved AfTov, by^gtes der udi Ta- 

jZ^jf"" verov fex fraaa Gallioterogfera hun- 

drede Lotker, fmaa aabne Farroyer, 

fom transporterer til halvcrefcnstyve 

Mand med Proviant og Munition, 

hvilke om Foraaret 1737 fKiilde gaae 

ned til AlTov, og derfra under Bre- 

dals Kommando i den Msotifee Soe 

underftotte Armeen imod Tatarne. 

DernxR fordeelres den hele RuffifKC 

Land-Magt under General Laify og 

General Miinnik ■■> faa atLafly ftulde 

falde anden Gang ind i Krim, og 

Miinnik agere ved Nieper-Fioden. 

Regimenterne under General 

Lafly var af Infanterier 

T. Der Ingermaniandfi-re. 

2. Det Novogrodf.;e. 

3.Def Affovfte. 

4. Dst Nifnesforodf :e. 
' '' 5. Det Cap./.RufT.fidfteKrigmedTyrlcerne. 129 fomJIi, 

5. Det Permifee. 

6. Der Volos^daifee* 

7. Det NevifKC. 

8. "Det Uglitfce, 

9. Det KafanfKe* 

10. Det Kiovfee, 

ogll. til det 27de de fytten I^effl*' 
fKcRegimenter* 

Men af Cavalleriet eller Drago* 
her-Regimehter ' 

1. Det VolodimerfKej 

2. Det AfTovfKe. 
^.Det OlonefifKe, 

4. Det JamborgifK^.- 

5. DetVologdaifKe. 

6. Det AftrakanfKC. 

7. Det NirnegorodfKC, 
ogg.DetPlefKovifKejtilfammenff^ 

6g trediv e Regimenter infanterie og 
Dragoner, fom udgiorde femogfyf- 
retyve tufendeMand. 

Regiiiaenterne under General 
Mimfiik vai^ 
I. Af Mariterief 
1. 1 den forfte Divifioni 

l.DetAftrakanfKC- 

2. DetBiitkfKe, 
V ,v 3 . Det forlie Mofso vitifKe. 
'^ I 4.0ef Tom.II. 1 30 RufT fidftc Krig med Tyrkerne. Cap./. 

4. DetSankt Petersborgfee. 

5. Det VolodimarfKe. 

6. Det Jeroflavfec. 
7-DetSiberirKe. 

8- Det Kexholmifee. 

9- Det Beloferfee. 

10. Det Narvifee. 

11. Det ToboIfKc. 
II. I den anden Divifion 

1. Det andetMofeovitifce. 

2. Det TroitfKe. 

3. Det PJefKovifec. 

4. Det SmoIenfeifiCe. 

5. Det Veronefiffcc. 

6. Det Sernikovfice. 
7* Det Susdalifee. 
g.DetRoftovfee. " 

9. Det Arkangelfice. - 

10. Det KaporfKe. ■'■ 

11. Det LadogaifKe. 

12. Det MuromfKe. 

13. Det Velikolufee. 
III. I den tredie Divifion 

1. DetSlyflelborofKe. 

2. Det RefanfKc. 

3. Det Viatffcc. 
4.DetViborsfKe. 

ILAf cm 3 4 0m 10 11 12 13 14 

^^^^^^^^^= r~ 
^^^^^^= ^ 
Cap./.RufT.fidfteKrigmedTjrkerne. 151 Tom.II. 


^^■^ t — 1 


^ 


] 


[LAfCavalleriet 


1. 1 den forfte Divifion 


l) Kyrafeer-Regimenrernc. 


i'^^ 
I. Liv-Regimenrer. 


2. DetMunnikfee. 


1^^ 
5. Det Beverrice. 


2) Dragoner-Regimenterne. 


I. DetKiovfce. 


^^E '^ 


2. Det Troitr^e. 


l^^l^~ t — 1 
3. Der IngermandlandfKe. 


i^^= I— 1 
4.DetNarvjfK:e. 


/^H^ ^ — ' 
5. DetToboJifre. 


i^F ° 
6. DetKargapolfee. 


*^^= >— 1 
7- Det Moffcovitifice. 


miimmit^^ rr, 
8. Det Kafanfice. 


9. Det Sankt PetersborgifKC. 


^^^^B^ 
II. I den anden Divifion 


I^^^^^^^^^^^^^^^B^^ 
I. Def Siberifise. 


^^^^^^~ 
2. Det TverifKe, 


1^ — '^ 
3. Det Novotroitfice. 


^^^^^k~ 
4. Det RigifKc. 


1^ — ^ 
5. DetPermifKe. 


^^^^^^^ 
6.DetRevaince. 


^^^^^^^^— LD 
7. Det NovogrodfKe. 


^^^^^p- 


. 1 


III. I den tredie Divifion 


^ — ^ 


' 1 


I.DetViatfive. 


1^^^^^^- 
2. Det Lutzke,, 


1^ — ^ 
3. Det ArkangelfKc. 


^^^^^p- 
I 2 4. Det 


^^^^^^^^E— C\J 


i 


m 


"b ' ,^ — ^ 
■■■■■■■■■= U 


cr 


\ nil 
a : 


2 3 ^ 


1 5 6 7 8 9 10 


11 12 ■ ^Totn.IL 132 Ru0".fid/leKrigmedTyrkerne.Cap.7. 

4.Det RoftovfKC. 

5. Der RezanfKe. 

Gior tilfammcn halvtrefenstyve Re- 

draenrer eller otte og trefensryve tu- 

^ndeMandjforuden de ry ve Regimen-' 

terUkraenfKeLand-Milice,fom udgior- 

de to og tyve tufende Mand ; faakdes 

i alt halvfemrenstyve tufende Mand. 

Alt dec, fom kunde opbringes af de ir- 

regulaTC Kofakker og Kalmukker, 

fordeeltes ogfaa ved begge Armeerne. 

For ar defto bedre concerrere dec 

forcftaaende Toog kaldtes General 

MvHTinik og Amiral Bredal orn Vinte- 

' ren til Petersborg , hvor de begge for 

deres beviifte Tiennefter befKienke- 

des, og reyfte efter kort Tiid igien bort 

til deres Pofter-: ved hvilken Leyiig- 

Ked jegfuldte effer Amiral en, fomtil- 

forn er meldt. Nogle Batallioner af 

Garden marfeerte til Ukr^ne under 

~ General Lieutenant Birons Komman- 

do. Adikillige Officerer, fom vgr 

komne uden Lands fra i RuflifK Tien- 

nefte, reyfte ogfaa bort til Armeerne, 

iblant hvilke General Lovendal var 

den fornenameile. Prinds Anton Ul- 

•- riktraadde fin Reyfc fidftiFebruarius 

an €ap.7-Rufi^'^idftcKngmcdTyrkerne. 133 "Tomll. 

an foraf ftaae fom Volonra;r ved Ar- 
meen under Grev Miinnik. Saa me- 
get fom man beraoyede fig ved Krigs- 
Anftalrerne at fiye Tyrkerne noget at 
beftille paa denne Side, faa meget vil- 
de man ved den Tydfte Keyfers Hielp 
foaffe dem at giore paa den anden. 
Derfor ne^oceertes i Petersborg flittig 
med den Keyferlige Minifter: hvor- 
ved den Keyfejiige Legations-Secre- 
tasr Eichenfeld J en meget fornuftig, 
habil og honet Mand med ftor Fliid 
efterkom fine Pligter. 

Imidlertiid fadt Tyrkerne ey hel- Tyrkin^e 
ler ftille, menlavede figalvorligen til !^!'?'iXT 
Krig allevegne. De udrimede en tiifemme 
Flode i Kaffa, fom gik til den M^'O- Toog. 
tjfKC Soe, og beftood ^f to Krigs-Ski- 
be, et hvert af trefenstyve Kanoner, 
tyveGaliafer, tyye Galeyer famt en 
flor Deel fmaa Fartoyer og Baade. 
Nogle Og tredive tufende Mand fend- 
te de Tatarne til Hielp imod Rusland: 
og deres ovrige befte Land-Magt fam- 
lede de inood den RommerfKe Keyfer 
iUngarn. De begyndte allerede om 
Vinteren at giore Indfald med henved 
hundreds tufende Mand af Krimmi- 
I 3 fce. I*:, w Miinniks 

Toog 

1737. Tom.II. 154 Ruflr.fidlleKrigmedTyrkerne.Cap.7. 

' he, BudziakifKC og Nagaifee Tatare,^ 

fom vilde have holdtHuus iUkraene,! 
item med mange tufende af de Dage- 
ftanifKc Tatare, fom igiennem Kuban 
fKiilde have conjungerer fig med de 
forfte, men blev, faavelfom de, dreev* 
ne tilbage af Ruflerne. 

General Miinnik gik derpaa med 
den llore Armee ud i Marken, og kom 
efcer lange og belvsrlige Marfer ende- 
lig den 29 Junius an forOkziakov,en 
liden ogringeTyrkifKFajftningjfoni 
var ikkun i flet Defenfions Srand, be- 
planter med henved hundrede Kano- 
ner, i dec ovrige forfyner med Provi- 
ant og fecunderer af en Tyrkific Flode. 
Den forfte Julius greeb den RufTifte 
Armee F^ftningen an,anf6rtpaaden 
hoyre FJoy af Romanzov og Biron) 
men paa den venftrc af Kek og L6- 
vendai, fom efter tre Dages ftedfe an- 
holdende Srorm ogBombarderingei'' 
obrede den den fredie Julius. De 
lood nedf'vyde og nedfable alle, fom 
giordeModvEern, belobendefigefrer 
den RuiTifice Armees Dag-Regiftertil 
henved fytten tufende Siale, og toge 
de ovrige til Fangejbeftaaendeaf 3174 cm \m 10 11 12 13 14 Cap.7. Ruff. fidfteKrigmcd Tyrkcrne. 1 55- Tom.ll, 

JanitrKarer , Spahy, Bofniaker og Ar- 
nauter_, 200Under-Betienfere, 200 
Qyinder og Born, 56 fornemme Tyr- 
kifKe Officerer og en Dcel Grafke 
Chriftne fa mt RuflifKe Slaver. Den 
TyrkifKcFlode gikudiSoenvedFjeft- 
ningens Overgivelfe, forladendeByen 
af Bomberae aldeles lagt i AfKC, I 
den RuflifKe Armees Dag-Regifter, 
hvoraf denne Fortegnelfe paa Tyr- 
kernes Forliis er udtagen^ fmves, at 
RufTerne ikkun miftede henvcd fufen- 
de Mand , og ar to Generaler, Keit og 
Lovendal, tre General-Majorer , to 
Brigaderer, fexOberfter, to Oberfte 
Lieutenanter, nitten Majorer, ecn og 
frefensryve Over-Officerer og hen ved 
rretufcndeGemenebefandresfaarede. 
MenForlifen beregnedes i Rusland til 
at have vajret ftorre, fKiont det indtag- 
ne Okziakov frivilhg forlodes Aaret 
derefter. Dog dettQ Aar befattes 
Faftningen ftrax efter dens Erobring 
med entakiigRuffifK Garnifon under 
General-Major Bagmeto vs Komman- 
do ; hvorpaa Miinnik med den ovrige 
Arraee marfeerte hiem til Vinter- 
Qyartcrerne i Ukraene. 

I 4 Ge- 
ToinJI, I 56 RufT". ficifle Krig med Tyrkerne, Cap.7, 

LafTys General Lafry,underftyttetaf den 

1yl\^''' liden Affovfee Flode i den Uxotike 
Soe, gik med den anden Armee igien- 
nem orken til Krinij og Icod efrer Gc' 
neral-Major Spieg^elsForflag af halv- 
trefenstyve fmaa Fartoyer fra Flodeti 
forfasfdige en Broe over Gniloi el- 
Jer Sabakfeoi More, det ftinkende el- 
lerhundagtigeHav, det er een af den 
MaEOtifKe Soes Bugter, hvilken paa 
den Nordlige Side fKillcrKrim og den 
Nagailke 6rk fra hverandre. Over 
denneBroelood han Food-Folket med 
Artilleriet gaae ind i Krim, ey beho' 
vende den for Rytteriet, fom i Van- 
dets fmalle Dybde fvommede over 
paaHeftene. Hangreeb faamedhe- 
le Armeen Tyrkerne og Tatarne u- 
formodentlig an, jagende dem af 
Marken, ogbemgegtigte fig ftraxden 

PerekovfKe Fstftning og Linie indeii 
fra, hvor den hverken kunde forfva^ 
re fig eller vente noget Angreb. Det' 
efterforfulgtehanTatarnerundtom" 
kring i Landet, fogende endog efter . 
dem ideres Hoved-Stad Bakfeifarai: 
men kunde ey giore fig til Mefter over 
Kaffa^Kerz og det TamerovfKeSund, 

foifl cm » 10 11 12 13 14 C3p.7-Rufr,fidfteKrigmcdTyrkerne. 137 Tqm.il. 

fom lobervidaf clenMEEorifKcSoe ind 
i dec forte Hav, ogfaa kaldet Pontus 
Euxinus. Derfor vendte han ligefotn 
Mvmnik i det forrige Aar formedelft 
Mangel paa Proviant fnart om tilbage, 
marfercndc med uhoriige Fatiger til 
de for Armeen beftemte Vinter-Qyar- 
tere i Karakav , i Ukraine og de Don-' 
fce Kofakkers Stipder^ faa ogfaa i Sankt 
Anna og AfTov, 

AmiralBredal I66b med den liden Bredais 
Flode ud fra AfTov, holdende fig ftedfe ^'oog Am 
omkring vcd Strand-Bredden og fol- '^^''' 
gende Dag for Dag med Laflys Armee 
paa Landet. Han miftede eeh af fine 
Gallioter, fom var fendt raed Syge til- / 

bage til AlTov og commandeertes af 
en Franfic Capitein ved Navn Frem- 
merie. Denne var for et Par Aar fiden 
under haard Arreft iKronftad bleven 
aftioneret , foi-di han havde ladet fig 
tage raed en Fregatte af fine Lands* 
MsndvedDanfig, men dog fiden be-- 
. naadet af Keyferinden, Pa han nu 
.after forfaae fig i fin Kuurs og ftodte 
om Morgenen tilig oppe i en Bugt an 
paa den TyrkifKe Flode ; faaloodhan 
fatte Folkeri Land, fprengende fig 
I 5 felv Tom.II, 1 3 8 Rufl"- fi'^'^e K"g '"^^ Tyi- kerne. Ca pT- 

felv med Farroyet og to drukne Un- 
der-Officerer i Luften. Der var og- 
faahalvtrefenstyvefmaaFartoyerder- 

foruden beordrede til Affov med Sy- 
ge : og halvtrefenstyve brugtes, foni 
nylig er meldr, til Broen over der ftin- 
kende Hav •, faa at den ovrige Flode 
under Bredalbeftood af fem Gallioter 
' ogfirehundredeLotker. Denne Flo- 

de, fom laae nsften ftedfe vedStrand- 
Bredden, attakeertes omfider af den 
Tyrkiffie, faa atde beggc kanoneertc 
halvanden Dag paa hverandre, dog 
uden fynderlig Virkning paa oogenat 
Siderne. Men det er tilforladeligr, 
at, hvis Breda! havde commanderet 
denTyrkifk-e Flode, og den Tyrk&e 
Capitein Bafla den RuffifKe ; faa hav- 
de der bleven fpillet en andenDands 
med den fidfte. Den fik ogfaa mere 
atgiore med en anden Fiende, rotn, 
var Storm , Lyn -lid , Torden og Ha- 
vetsBolger, hvorved den aldeksrui- 
neertes, idet hundrede og nogle og 
firfenstyveLorker forgik ved Srrand- 
Bredden og dreev ud i Soen. Perfor 
forfoyede Bredal fig med den ftorfte 
Dee! afOfficererne ogFolket nogle og 

fyr- Cap.7- Rufi'. fidfte Krig mecl Tyrkerne. 139 Tom.ll. 

fyrrety ve Verft til LafTys Armee oppe 
i Landet, overdragende Comman- 
doen over de ovrige Lotker ril en 
DanfK Capitein vedNavn Knop Hier- 
teberg,med Ordre at forfoye fig hiem^ 
naar den Tyrkifee Flode gik bort af 
Soen, eller, naarhaney Icengere kun- 
de holde fig, at opbrsEnde Lotkerne, 
og folge med Folket til Lands efter 
Armeen til Aflbv. Det forfte fKede, 
thi Capiteinen kommedLotkerne an 
i Aflbv fidfti September noglefaaDa- 
ge , efterat Bredal med det andet Soe- 
Folk famt Regimenterne af Armeen 
var ankommen famnie Stands fra or- 
ken. 

Saadant et Udfald fik det beIeBet«n!c- 
Toog, fom foruden de forloorne Far- ^j'Jfg'^u'' 
toyer:, deomkomneHefte og faadantflfkeKr'i'g 
mere koftedeRusland faa mangeFoIk, med Tyr- 
at der ftrax famme Aar udfereves j.''""^- 
glen fyrretyve tufende Rekryter til at 
compietere dc regul^re Tropper. 
Man kunde heraf faavelfom afToget 
Aariyil ved Prut nokfom fee, at Key- 
fer Peter den Store havde vaeret paa 
den rette Vey, da han greeb Sagen an 
ved den anden Endc, indtoog ey al- 
, lene 
Riiffenics 

og'Tyr- 
kernes 
Svaghcd 
og Styrke 
i Krigea 
med hver 
andre. - Tom.II. 140 Rn(!: fidfte Krig med Tyrkerne. Cap^. 

lene AfTov , j men anlagde ogfaa Ta- 
ganrok, der ar opbygge en retfeaften 
Flode impd Tyrkerne. For at for- 
klare mig tydeligere heri, faaborjeg 
forft underfoge, hvad Ruffernes og 
Tyrkernes Svaghed og Sryrke er,naar [ 
de forer Krig med hverandre. [ 

De Rulfifee Lande Miles fra de , 
Tyrkifte, i Sasrdeleshed fra Krim, ved 
ftore Udorkninger 3 fom er mange, 
Stse(kr begroede med "hoye R6r, 
manglendc Skov og Vand, ja altdet, 
fom nodvendigft udfordrestil athol* 
de Mennifi<er og Qvxg ved Live. 
De haarde Tatare, hvis Hefte er van- 
te til at gaae ude i Marken den hele 
Vinter, at I^dfee Torften med Snee,| 
og at ftilleHungeren med det Gra;s, 
fom de feraver op med Fodderne un- 
der Sneen , kand med en liden For- 
raad omVinteren, naar hele Landet 
er befneet,marfere med mangeTrop- 
per igiennem difle Udorkninger for 
atfalde ind i Ukrsne og Ruslands be- 
fteLande. Den RuffifKeArmee kand 
umueligen med Food-Folk ellerRyt' 
tere giore om Vinteren faadanne Mar- 
fer uden forf^erlig at opofres til Dode. Cap^'Rufl'fi^eKrigmedTyrkerne. 141 Toja,II. 

Og hvis de irregulasre Kofakker ~ og* 
Kalmukker kunde endog om Vinte-, 
ren giore ligefaadanne Toog i Mar- 
ken ibm Tatarne v faa er de dog a!- 
lene iiden Hielp af den regukre Ruf- 
iifee Arraee ey ftarke nok til at angri- 
be difTe Folk i deres Land, kand ey 
heller hos de flygtige Tatare giore 
faa ftortBytte, at det kand opveye den 
SkadCj hvilken difle ved dercslndfald 
kand tilfoye RuiTernc. ForderforaE 
bevne de Tatarifee Indfald kand Rus- 
land til Lands ey andet end med en 
famlet regular og irregular Krigs- 
Hasr om iommeren roarfere igien- 
nem de ftore torreUdorkninger, for* 
at opfoge Fienden> at plyndre fra ham 
bans Faar, fom er bans enefle Eye- 
dom , og St acifprede ham , hvor bail 
er famler. Herved mifter de forme-' 
delft Mangel og Fatiger faa mange 
Folk og Hefte med alt deres Toy, at^ 
naar de endog faaer fledfe Seyer, faa 
er dog deres Forliis ilorre end deres 
Fienders, Ja, bvad detre overgaaer^ 
de kand med alte difle Seyervindinger' 
ey dodeligenfaare deres Hoved-Fien- 
der/Fyrkerne felv, fom feer til langt 

bor- 'mm. 
Tom.II 1 16 RufT. fidfts Krig med Tyrkernc, Cap.7. 

borfe, og rager fig ey altiid Tararne, 
deres Vafaller, (aa nser til Hierre. 
Skiont derfor en Ruffife Krigs-Hasr 
efrer al Formodning kand ftaae fig 
imod en TyrkifK-TararifK , fom er 
dobbek faa ftor, faa fees dog let, at 
Tyrkerne er formedelfl: Landets Si- 
tuation, Tatarnes Leve- og Krigs- 
Maade og faadant mere til Lands ft$r- 
kere end RuiTerne. 

Det er aabenbare af Land-BefKri- 
velfen, at Tyrkerne kand.i hvorftor 
Soe-Magt de end vildeopbringeidet 
forte Hav , ey tilfoye Rusland nogen 
Skade, i det hoyefte vedDon-Floden 
ikkun give det faadanne Saar, fom 
kand lasge fig felv uden Omkoftning ' 
og Smerte. Hvis derimod RuiTerne 
fik nogen Tiid Magt med Tyrkerne 
i det forte Hav ^ faa er det lige faa aa- 
benbare afGeographienj atdckunde 
gaae for Konftantinopel felv for at 
tvinge Fienden til at antage de fore- 
fKrevne Love, Skiont derfor Tyr* 
kerne bar baade Havn og Fiode i det 
forte Hav, men RuiTerne derimod bar 
ingen af Delene ; faa er dogRulTerne, 
naar de fik dem, formedeift den an- 

forte cm 9 10 11 12 13 Cap./. Ruff. fidneKrigmedTyrkerne. 143 Tom.II. 

forte fordeelagtigeOmftiendighed til 
Vands ftserkere end Tyrkerne. 

Fornufrige Folk, fom har For- siutning,, 
farenhed , erkiender det i alle TilfeJ- ^°"^?^o. 
der for Jstterc at forfvare fig end at '" 
angribe. Naar derfor nogen vil for- 
fsaffe lig fin Rat med Magt eller foge 
VederJa^ggelfe for den vederfarne U- 
r£et; faa bor ban ikkun forfvare fig 
imod fin Fiende, hvor ban er fiiser- 
keft, men angribe ham, hvor ban er 
fvageft. Nu viifte jeg nys, at RufiTer- 
ne er til Lands fvagere men til Vands 
ftsrkere end Tyrkerne. Og de bor 
derfor i Krigen til Vands angnbe, men 
til Lands ikkun forfvare fig imod den- 
ne deres maegtige Fiende. 

Efter faadan Regel kunde de for Og ^°m 
det forfte ikkun have indqvarteret i |^.'''"^ "'^" 
Ukraine en good Armce, fom derkun- °'"' 
de oppafie^Tatarne og tage imood 
dem faaledes, at de ingen Lyfl fsulde 
beholde til at komme faafnart igien 
og giore Bytte. Dernicft kunde de, 
ligefom ficeet er, have overrumplet 
Aflbv og havt tillige den liden Flodc 
ttrax forfte Aar ved Haanden f^erdig, 
paa det at den kunde over Don-Flo- 
dens Tom ,11. 1 44 RufT fid/le Krig m ed Tyrkernc, Cap./, „.j« dens lave Vand gaae ud i Seen uden 
at befrygte fig for (lore TyrkirKe Ski- 
be, Saafnart AlTov var indragenog 
ey for, fom dec £Kede Aar 1736, kun- 
deArmeenbegivefig fiiKrim, ledfa- 
get og underftyftet af Floden , paadet 
at den, forend en Tyrkif: Fiode kom 
i Soen , maatte biive Mefter over det 
Tamer ovfKe Sund , hvilkef de deref- 
fer bitrde confervere af aile Krsfrer. 
Her kunde da RufTerne formedelft 
Comiunnicationen til Vands medAf- 
fov ey allene faae Tilforfcl af Provi" 
ant Qor Ammunition for at imodftaae 
i deres Fceftning Fiendens Magt, og 
beholde ftedfe faft Food i Krim, men 
6gfaa af Bygnings-Timmer og alr< 
jhvad fom behovedes for at bygge.ert 
Krigs-Flode og indraette der eri Sue- 
Magt, hvilken torde gaae den T)T' 
fcifke Flode under 6yne« Hertil har 
jeg juft udvalt detTamerovf^eSund) 
efrerdi forft ved Aflbv er Vandet ey 
faa dybf, at nogerFarcoy, fom gaaer 
over fire til fern Food, kand lobe der- 
fra udi Soen : dernsft ved Taga^rok, 
hvor tilforn har vseret en brugelig 
Havn, er ogfaa Vandet nu ey dybt 

ftok, cm 3 4 
10 11 12 13 14 Cap.7-Rufl"-fidftcKriginedTyrlcerne. 145 Tom.II. 

nok, faafom Tyrkerne efter dsn Pru- 
tificc Fred f leifFede Fsftningen og for- 
dervede Havnen : og endeJigpaa alle 
andre St^eder i den MseotifKc Soe er 
enren ogfaa Vandet for lavt ellcr in- 
ter ferfct Vand ar finde. Keyfer Pe- 
ter I. har med fannme oyemeed an- 
lagt Taganrok, bcgyndende der at 
bygge en Flode, hvoraf det forfte 
Skib, en Fregatte, efter den Pru- 
tifice Fred fsal have faaet Tilladelfe 
at gaae igiennem Ponfus Euxintis og 
Konftanrinopel til det Middel-Land- 
fKe Hav, og kommen virkelig der- 
fra omkring hele Europa til Peters- 
borg. 

Som man nu ey fra BegyndeJfen p'.?';,'^'' 
afhavde v^ret bet^nkt paa at oppe- 
naae dette Sigfe; faa beflurredes Aar 
1737 at indrette det n«ftkomniende 
Toog ligefom de to forfte. Miinnik 
OS, Bredal kaldtes om Vintercn til Pe- 
tersborg , og aflodes efter nogie Uger 
igien til deres Pofter. Det var en 
Ynk at fee i Aflbv , hvorledes, brave 
Officerer og Krigs-Folk ficuide gaae 
udmedfmaaBaadeimod en ordentlig 
Flode^feivforudfeende deres Skiebne. 
K Miinr beredelfs 
til Aar 
1738. 
rom.n. 146 Rufl; MUc Kxlg mcd Tyrkernc. Cap^. 

Miinniks Miinnik gik medHove,d-Armeen 
J73I. f^''^ "^ ^ Marken, floog fig ofre og 
alievegne om medTyrkerne ogTa- 
tarne, erholdende ideJig Seyer, men 
dog tillige miftende faa meget Folk, 
ar Forlifen beregnedes allerede i Au- 
guftus til henved tyve tufende Mand, 
hvilke dog var ey faa vel blevne for 
Fienden fom omicomne ved de nyiig 
beferevne Befvsriigheder paa Mar- 
fen , og vcd en graflerende Sygdom^ 
der havde indfnegen fig ey allene i- 
blant Horn-Qvajget og Heftene, men 
ogfaa hos Folket. Derudover reti- 
reerte hgn fig omfider haftig igien- 
nem Polcn , ftedfe forfuldt af Fiender- 
ne : paa hvilken Retrste Artillerietj 
AnforerCj General Lovcndal, nodfes 
til at forgrave under Veys en ftor Deel 
Bomber, ogat lade mangfoldigePak- 
Vogne i Stikkcn. Den Polfse Mini- 
fter i Petersborg befvsrede fig over 
Rufl^ernes haftige Tilbage-Reyfe i- 
giennem bans Konges neutrale Land, 
men tilfreds ftilledes af Grev Ofter- 
man, fom forfikrede, at der var allere- 
de fendtVexIer tilPolen for atgofgiore 
den dervcd foraarfagede Skade. 

Gene- I- o cm 3 4 5 10 11 12 13 14 Cap.7^ RufT. fidfte Krig med TyrUmt. i4f tottiJI. 

General Lairy> tvsskkcndc ud med Laffys 

Krigs-H£eren af Vinter-Qvarterernej J°°i^^ 

droog after igiennemOrken> indroog "^ 

Perekov dette Aar ligefora der forri- 

ge, overalf opfogende og bekrigende 

de KrimmifKe Tatare, hvor diffe flyg* 

tige Folk kunde findes. Men fom 

han kunde ey vente fig nogen mere 

Hielp afFloden^ nodtes han ogfaa til 

at gaae haftig rilbagc, ftedfe forfulgt . 

af de onnkring ham fva'ririende Tata* 

re, dog derefrerdragende fig ned ved 

Bog-Flodenfor atgioreTyrkerne ell 

Diverfion , fom kunde feafte Hoved-^ 

ArnieenLiiftogHvile. Han gikder-' 

paa tilig i Vinter-Qyartecr , hvor deX 

palTedes vel paa Tacarne^ fom med en 

Krigs-Hitr af hundrede rufende Mand 

til Heft truede rned at vilde giore ef 

nytlndfald. Don-DukOmbohavde 

den halve Somtiier med fine Kalmuk- 

ker holcit et grufomt Huus i Kuban* 

Men, fom han horte, at Armeerne gik 

Krebs-Gang, og at denTyrkif eFlo- , 

de fpilledeMefier ved Affbv^ trak han 

fig ogfaa ftrax tned Horderne tilbage 

Jangt indiLandet j frygtende for , at 

Kubanernc maatte faae Undf^etning 

K 2 fra 

Tom.n. 148 Rufl; Mfie Krig med Tyrkerne. Cap.7. 

fra de Krimmike Tatare og Tyr- 
kerne. 
EreHab Dell lidcii Ruffifxe Flode, fora 

^^°|f '"^ feulde beftyrke Land-Magren under 
General LafTy, gik ftrax i For- Aaret 
ud fra AlTov , da dog den Tyrkifffe 
Flode allcrede for nogle Uger fiden 
havde ladet fig fee i Soen. Den blev 
ogfaa ey Isenge derefter attakeret og 
indflutret af den Tyrkifxe, hvorfor 
Amiralen loodFartoyerneopbrsnde, 
■ og begav fig med Folket til Lands, 
fogende hiem tilAflbv. Imoddenne 
F^eftning vilde den Tyrkifte Flode 
derpaaforfoge finLykke, men kunde 
denneGang eyudrette nogef, efter- 
fom de ftore Skibe gik for dybt ril at 
komme ncd ad Don-Floden: og de 
fmaa Fartoy^r^, hvUke med to tiltre 
tufende Mand fendtes op af Soen , jo- 
ges haftig tilbage af de Ruffifee Fra- 
me. I Affov kom i famjTie AarPeft 
ibiant S6e-Folket, indfJuttende detn 
begge og fortserende en ftor Dcel af 
defidfte indril KrigensEnde. 
RufTfrnes . Ved Vinterens Ankomft foran- ^'f;,L°°^ftaltedes alting ved Armeen ligefom 
Tyti til dc foregaaende Toog. Og hcle og Fred 

filed 

Keine KrigS" cm 9 10 11 12 13 14 Cap.7- Ruff. fidfteKrigmed Tyrkerne. '149 Tam.ll. 

Krigs-Folket completeredes ligefom 
i de forrige Aar med fyrretyve tufen- 
de Rekryter. Saafom jeg rcyfteSom- 
mcren derefter forfte Gang ud af Rus- 
land, faa fik, jeg ey andrc EfterrcEt- 
ninger omdetfolgendeToog end de, 
hviike enhver har kundet Isefe i de of- 
fentUge Tidendcr. Af .dem har.; vi 
feet , at RulTerne floc^ den Tyrkife- 
TatarifseH^rvedKoziin: Ggatder 
fJuttedes Fred ttrax derefter. Skiont 
denne Freds Traktat hidindtil ey er 
kommenjfor Lyfef h faa veed man dog 
under Ha»nden , at en TyrkifK Ge- 
fante ved Congreifen i Nemirov for^- 
undrede fig faariigen over Ruflernes 
Begiaering cm en vis Land-Str^eknings 
AfftaaeJfe, Iporgende om dens Aar- 
fag, men dog for Freds Skyld ende- 
ligindgaaende at Affov fKulde f leifFes, 
Ukraene ey mere af Tatarne overfal* 
des , og Fangerne paa begge 
Sider omvexles. 
K 3 Det '>«>fei-¥s D?n Rufll- 
fkcAr- 
mees Til- 
fland for 
Keyfet 
Peter I, Tom.II. J 50 GmdenRuflifKcLand-Magt. Cap. 8, 

Det ottende Stykke 

om 

Den Ruffifke Land- 

Magt. 

Rusland frrives ar have fordum ftil- 
let i Marker) en Opbuds-Armeeaf 
halvfemre hundrede tufende Mani 
fordeelte i fire Leyre. 
Den ft rfte Leycr af 

RuffiP'Adel til Heft l20000Mand 

RuffifKlnFanrerie - 60000, 
t)eii anden Leyer af 

Rytrerie - - - 

Food-Folk ^ " 
Den rredie Leycr af 

Rytrerie 

AftralcanfKe Tatare 
til Heft - - ^ 

Aftrakanfice'Tatare 
til Foods - - 
Pen fierde Leyer af 

Forbundett Malice 

|Cofkker,alle Slags 79000. 

JCalmukker -r «• 24000. _ 

Summa 441000. 
Indretningen ved denne Armee 
tilkgges Ivan Vafiloviz II, fom foog 

man- 30000, 
30Q00, - - 25000. 15000. 
23000, 
45000, Cap. 8- OmdenRuffifKcLand-Magt. iji Tom.Il. 

mange fremmede Officerer i Tienne- 
fte, Deels SvenffCe, hvilke gik over 
fra deres Herre i Lifland , Deels Dan- 
ke, hvilke koni ind vedHertug Mag- 
nus, Deels endelig Skotlaender, hvil- , 
ke gik til Skibs fra deres Faedrene- 
Land til Arkangel. be efrerfolgende 
Tfarer efterfbldteHans Exempel hcri, 
inddelende Krigs-Folket i Regimen- 
ter og Compagnier, men ladende dog 
enhver Leyer paa den gamJe Food 
opflaaeSj marfereog ftride i fern Koor 
over Kaars, tre Koor i den cne og 
to i den anden Linie. Deti gamle 
General Lieutenant Delden^ hvisFor- 
F^edre var komne indherfraDanne- 
mark; (og hvis Far-Fader var den Jo-- 
han von Delden, fom OJearius om- 
taler, og figer at han var food iKio- 
benhavn, vel ftuderet, raeget bereyft, 
ogidefleefteEuropseifKeTungemaal \ 
kyndig, var overfle Doik og i ftor 
Naade og Anfeelfe hos Tfar Michael 
Fedorovitz,) har fortalt og forklaret 
mig dette med mange OmftsEndighe- 
der, Og iBegyndelfen afKeyfer Peter 
den Foi-ftes Krigs-Reglement findes 
faadan regula^r Indrastning, foin var 
K 4 giore 

Tom.II r5'2 6m den Ruffifec Land-Magt. Cap.g. 

giort af de forrige Tlarer, i fer Key- 
ferens Fader Alexius Michaeloviz, 
rpoft af dens Nyrre 
mnS^ SkionrdenRufHfeArmeekand 
Kej^fer pe- ^or Kcyfcr Peter den Forftes Tiid der- 
ter I. udover ey ctnfees for at have vsretfaa 
irregular, fom nu omftunder Kofak- 
, kernes eller Kalmukkernes ; faa var 
dog ey ^liene en ftor Deel af den en 
Opbuds-Armee J men Ogfaa den Bele 
Armee u-difcip!ineret og u-excerfe- 
ret^ uden !ige Mondering, gotGe- 
vaer, Artilierie og andet, fom nodven- 
dig behoves ^ til raetftafne regukre 
Tropper. Keyfer Peter den Store var 
f^aledes den forfte, fom indrsttede 
den Ruffifre Land-Magt paa en be* 
ftandig ftaaende reguiicr Food, gav 
den et fnidfendigtKrigs-Reglemenfe, 
dJftrakkehgeKrigs-Arrikler.beftandJg 
Sold ogMundering, got Geva?r og 
Artilierie, forfarne Officerer, opr^r- 
tende forft nogle faa men fiden flere 
og flere. Nu er derfor den hdeRuf- 
fifee Land-Magt af fammeBefKaffen- 
hed fom de andre Potentaters i Euro- 
pa. Seer her er for dst forfte Liften 
over dens nu ^ar.ende StoreJfe. 

pen cm 3 4 5 10 11 12 13 14 Cap.8. OmdenRuflifKeLand-Magt 15^ Tom.IT^ 

Den hcle Land-Magt inddeles i DenRuffi. 
den, fom kand gaaeiMarken,kalden '^^^'l'^/^^': 
Feld-Armeen, og den, fom ligger til destoreife^ 
Forfvar i GvarnifonogGuvernemen- 
terne , kalden Gvarnifons og Guver- 
nements Armeen. 

Den forfte beftaaer 

For det forfte 

af 

FooD-FoLx: 

I. Guarden. 

i) Def Preobrafenfrffice Regiment, 

hvilket bar 

Grenadeer-Compagnier 2. 

Muffceteer-Compagnier 16. 

Bombardeer-Compagniet i. 

ogderved 
Oberft - - - - I. 
Oberfte-Lieutenanter - 2. 
Premier-Majorer - - 2. 
Second-Majorer - - 2. 
Capiteiner - - - lO. 
Capltein-Lieutenanter - 7. 
Lieutenanrer - - - 19. 
AdJLitanter - - - 2. 
Vogn-Mefter - - - i. 
Qyarteer-Mcfter - - i. 

JC 5 Secre- To«r.II, IS4 OmdenRuflifeeLand-Magt. Cap. 8. <l|i 'i' 
'li!! 

:!■ Secreter - - - - I. 
Second-Lieutenanter - 19. 
F^ndriker - - - - 17. 
og tilfammen hele 
Regimentet med 
prima PJ an - 3245 Mand. 
derforuden ved 
Bombardeer- 

Compagniet - 107 Mand. 
2) Vet Simonovfice Regi- 
menty hvilket har 
Grenadeer-Compagijier 2. 
MufKeteer-Compagnier 12. 
og derved 

Oberft I. 

Oberfte-Lieutenanfer - 2. 
Premier- Majorer - - 2. 
Second-Major - - - I. 
Capiteiner - - - - 6. 
Capitein-Lieutenanter - 6. 
Lieutenanter - - - 14. 
Second-Lieutenanter - 14. 
F^ndriker - - - - 12. 
Adjutantcr - - - - 2. • 
Qyarteer-Mefter - - I. 
Vogn-Mefter , - - i. 
Commiflarius - - - I. 
Auditor - - - - - I. 

Fel- Cap. g, Om den RuffifKe Land-Magt, 15-5 Toih. % 

Regiments-Prjeft - - I. 
FelfKisrer - - " • 3' 
Serfianter - - - - 42. 
Capiteiner d' Armus - 14. 
Fane-Dragere - - - 8. 
Furerer - » - - I4, 
Corporalcr - - - 72* 

og hele Regimen- 

tet med prima 

Plan - - - 2436 Mand. , 
3) Def Ifmailovfice Rc' 

gimentj, hvilket 

bar ligefom d^t 

Simonovfee med 

forftePlan - 2456 Mand. 

Summa af Guarden til 

Foods - - - 8224 Mand, 

II, feld- Reoimem^rne , af 
hvilke er h vert bar ot- 
te Gompagnier ogeet 
Grenadeer" Compag- 
nie, og derved med 
forfte Plan - - 1409 Mand, 

1. Det Ingermanlandfice, 

2. Det. Aftrakanffce, 

3. Det Butirfee, 

4. Det forfte MofKOvitifKe. 

5. Det 

TomJI. 156 OmdenRuflifeeLand-Magt. Cap.7. 

5. Pet andet MofeovitifKe. 

6. Det Troitfi^e. 

7- Det PetersborgfKe. 

8. T)Qt Voladimarfee. 

9. Det Novogrodfec. 

10. Det Slyflelborgfee- 

11. Det Jeroflavficc. 
22. Det Siberifee. 

13. DetPlefKOvifKe. 

14. Det Smolenfififec. 

15. Det AlTovfxe. 

16. DetVeronefiCKe. 

17. Det NifnegorodfKe. 
iS-Det TfernigovfKe. 

19. Det RefanfKe. 

20. Det ^usdaJifee. 

21. Det Roftovlke. 

22. Det ArkangeKke. 

23. DetPermifice. . 

24. Det ViatfKe. 

25. Det VologdaifKC. 
26.Det Nevifice. 
27.DetKaporfKe. 
28- Det ViborgfKe. 

29. DetUglirfice. 

30. Det Kexholmiffte. 

31. Det BdoferOce, 

32. Det Ladogaifee. 

33. Det 
Cap. 8- Om den Ruffifk-e Land-Magt, 157 Tom.ir. 

33- Det MuromfKe. "; 

34.DetKar3nfKe. 

35. Det KiovfKe. 

36. Det Velikolufee. 

37. Det Narvifee. 

38. Det TobolfKe. 
39.DetDageftanfKe. 

40. Det Bakinfee. 

41. Det SkerivanfK-e. 

42. Det DerbentfKe. v 

43. Det AbfKeronfice. 

44. Det StabardinfKe. 

45. DetNanceburgfKe. 

46. Det Salianfee. 
47.DetNifovl!<:e. 
48.Det Novaginfee. 

49. DetKiirinffce. 

50. Det Tenginilke. 

De tolv fidfte Regimenfer kaldfes 
de Perfifee , fom var tilforn i Tallet 
fytten , af hvilke fem for nogle Aar 
fidcn cr afdankcde og giorte til Ma- 
trofer paa den Kronftadfee Flode. 

Da ethvert af dilFe hal vtrefensty ve 
Regimenter Ikalbeftaae i Freds-Tider 
af 1409 Mand, men i Krigs-Tider af 
1560 Mand ; faa udgior de famtlig i 
Frcds-Tider 70450, men i Krigs-Ti- 
der 78300 Mand. 111. Feld' 'tan.IL 158 OmdcnRuffifKeLand-Magt. Cap.g. 

III. Feld-Artilleriet, beftaa- 
ende i rre Regimenter 
og eet Mineer - Cotn- 
pagnie med Ingenior- 
^ Koret indberegnet. 
l) De tre Artillerie- 
Koor med fdrfte 
Plangior - - 48ooMand 
Cl) Mineer - Compag- 

niet " ' - - 2llMar id, 

Sumraa50llMand 
Summen af Guarden - 8^24 Mand. 
Summen af Feld-Regi- 

mcntcrne - - 78300Mand. 
Summen af Artillerie-og 

Ingenior-Koret - 5011 Manj . 

Summen af det hele Food'' 
Folk, fom gaaer i 
Marken - - - 91535 Mand. 

For det andet 

Rytteriet> 
fom gaaer i Marken. 
L Guar den. , 

1) Liv-Compagniet 300Mand. 

2) Guarden til Heft I443'; 

§umma 1743. 

wsr Cap, 8- Om den Ruffifee Land-Magt. 159 Tom.IL 

II. Kyrajjeer - Regiment er- 
ne ^ hvoraf erhvert har 973 Mand 
I. Liv-Regimentet. 
1. Det Miinnikfee. 
3. Dcr Beverfee. 

Summa2934Mand. 

lll.Dragoner-Regimcnter- - 
ne, af hvilke ethvert 
har i Krigs-Tider 
I231, men i Freds-Ti- 

der - - - i rc)92Mand. 

1. Det Kiovfice. 

2. Der Troitfee. 

3. Det Voladimerfee, 

4. Det SiberifKC. 

5. Det Tverifee. 

6. Det Viarfee. 

7. Det kffov^Kt. 

g. Det Ingermanlandficet 
9.DetNarvifKe. 

10. Det Olonelifpre. 

11. Det Jamborgfee. 

12. DetToboliOce. 

■ 1 3. Det No vorroitfKc, 

14. Det RigifKG. 

15. Det VologdaifKe. 

16. Det Pcrmifke. 

17. Det 

Tom.lI. 1 60 Om den Ru/SfKC Land-Magt. Cap. g. 

17. Det PetersborgifKC. 
Ig. Det Kargapolfke. 
19. Det Lutzke. 
SO.DetRevalfee. 

21. Det Refanfee. 

22. Det Nifnegorodfice. 

23. Det PlefKovfKc. 

24. Det ArkangelfKc. 

25. Det NovogrodfKC. 

26. Det RoftovfKe. 

27. Det MofKovitifice. 

28. Dec Aftrakanfee. 

29. Det Kafanfee. 
Som nu erhvert af difle 
Regimenter har i Freds- 
Tider I092,men i Krigs- 
Tider 1231 Mand ; faa 
udgior de fanitJigiFreds- 
Tider 31668. rnen i 
KrigsTider 35699Mand. 
W.Hufarerne. 

I,. Det StojanovfKe 

Regiment - 1150 Mand. 

2. DetKummingfKc 1150. 

3. DetVolokifKe - I135, 
4.DefGrufinlice el- 

ler Georgianfee 
Koor - - 1000. 
Surama 4435. Cap.g. Om den Ruffiffce Land -Magt i6r TomJI. 

Summen af Garden - 1 743 Mand. 
Sum men afKyraffererne 2934. 
Summen af Dragonerne 35699. 
Summen afHuflarerne 4435- 

Summen af det gandfkc 

Rytterie , fom gaaer i 

Marken - - - 4481 1. 
Summen afhele Food-Fol- 

ket - - - - 91535. 
Summen af hele Feld-Ar- 

meen ^ - - 136345. 

Nu folger Garnifons - og ~ 

Guvernements-Armeen, 

beftaaende 

For Att forfte 

af 

Food-Folk: 
I. V>e bfl-S'difke Garmfons-Reghnenter^ 
zf hvilke ethverr har med forfte 
Plan 1326 Mand. 
I.DetPerersborgfse. 

2. Det KopoifKe. 

3. Det Jamborgfee. 

4. Det NcviffTe,, 

5. Det Kronftadfice. 

6. Det KronflotfKc. 

L 7. Det 
^^w Tomll. 162 OmdenRuflifkeJ[^d-Ma^ 

7. Det Narvifee. 

8. Det KcxholmfKC. 

9. Det Viborgfee. 
lO.DetKarelifKe. 

11. Det Ivangorodfce. 

12. Det RevalfKC. 

13. Det EftlandfKe. 
I4.DetD6rpatfKe. 

15. Det Liflandfjce. 

16. Det ofelfKe. 
l7.DetRisifKe. 

Ig. Det PeterfKandfiftc, 
19. Det Vindenfee. 
20»Det PcmaufKC, 
Somnuethvert Regiment 
har l326MandiKrigog 
Freed, faa udgior de til- 
fammen - - - 2652O 
II. Garnifons og Guverne- 
. ments-Kegimenter in- 
deiKiget,\\A2M.W\\' 
ke det forftc beftaacr 
af - - - - i959Manaj 

Off ethvert af de 

6vrigeaf - - - I3I2Mand. 

I. Det KolomenfKc. 

S.DetKiovfee. 

%. Det TikernikovfKC. 

^ 4.Det Mand. I Cap.g. Om dcnKuflifKe Land-Magt. iC'i Tom.II. 

4. Det PukavifKe, 

5. Det StarodubfKe. 

6. Det NifKinfee. 

7. Det BelegorodfKC. 

8. Det Gliikovke. 
9- Det SmolenfeifKe. 

10. DetDragoIufKe. 

11. Det Paulo vfice, 

12. Det KaflovfKe. 

13. Det TanbovfKe. 

14. Det Jelefifjce. 

15. Det Korotojatfke. 

16. Det Sviatfice. 

17. Det NifnegorodfKe. 
I8- Det PenfinfKe. 

19. Det UfimfKe. 

20. Det Siberifee. 

21. Det SamarifKe. 

22. Det Sarkfinffce. 

23. Det PermifKe. 

24. Det Arkangelfjce. 

25. DetUftufKe. y 

26. Det Tobolifke* 

27. Det jfenifeifKe. 

28. Det JakutifKe. 

Som det forfte af dilTe Regimehter 
bar 1959, og erhvert af de ovrigc 
1312 Mand, faaudgior de tilfarnmen 
36736 Mand. L2 III. ii 

1 


; :■*:.(, 


1 


i Tom.!!. 164 Om denRuffifKC La nd-M agt. Capj. 
^^LUnd^ilicen ved dm Sakamfke 

Linie. 
l)DetAlexeovfKeRegimcnt 1282. 

2}DetSergeovfKe. - j;_l£6a_ 

Summa2342. 

lY. Batallioner. 

I.DenMofKOvitifKe - 643. 

2. DenVelikolutfKe - 652. 

3. Den BakmurfKC - 652. 

4. Den nye opr^ttede - 652. 

5. Den Ladogaifee - 757- 

6. Den Meklenborg fee 664._ 

! Summa 4020. 
V. Garnifons Artilleriet-o^ 
Ingenior - Koret. 
I) Artilleriet - - S^OO* 
2)Ingeni6r-Koret - '_J7^- - 

5950. 
Summenafdeoft-SoifeeGar- 

nifons Regimenter - 2652O. 
Summen af Garnifons ogGu- 
vernements Regimenter- 
ne inde i Rigct - - 3o73o- 
Summen af Land-Milicen ved 

den Sakamfte Linie - 2342- 
Summen af Garnifons Batal- 

Uonerne - - - - 4020. 

6um- Cap. g. ©mdenRuflifKeLand-Magt. igj Tom.II. 

Summcn af Garnifons-Arrille- 

rie-oglngenior-Korene - 5950. 

Summen afhele Gamifom- Food- ' 

folket - . - - 75568; 

For det andet 
Rytterie: 

I. Land -Milkens Regimenter ved de» 
Ukraznfke Linie, ibJant hvilke et- 
hvert beftaaer af 1135 Mand. 

I. D^t RylfKC. 
S.DetKurfxe. -i-i 

3. Det LevfKC. 

4. Det Belogorodfee; 

5. Det BrenfKifte. 

6. Det StarofKolfEc. 

7. Det Livenfee. - 

8. Det JeJetfce. 

9. Det Voronitfee. 

10. DetOrlovfKe. 

II. Det Kof lovfice. 

12. Det TanbovffCe. 

13. Det Jefremovfee, 
I4.DetPutivitfKe. 

15. Det NovofKolfee. 

16. Det Valuifice. 

17. Jizt Rafeinfee. 

L 3 18. Det 'mi^ Tom.II, 166 GmdenRuffifKeLand-UAgt Cap.g. 

Ig. Def Borifof labfKe. 

19. Det SIobodfKc. 

20, Det Belevfffe. 
Summen afalle Regi- 

menterne ^ - 2270oMand 

II. Land' Milice ved den 

Sakamfke Linie. 

1. Der SicefitminfKe Io6oMand, 

2. DetBilarrKe - 1060. 
" 2. Def Slabodfee - 1 25 1, 

Sunima335i, 

III. Oarnifons - Draganey- 
Regmenrerfie,afhviU 
kt ethvert beftaaer 

af - - - - 1057 Mand, 

1. Det VeronefifKe, 

2. Der KafanfKe. 
5. Def iiberifKe, 

4. Der Aftrakanfte. 

5. Dernyeopretrede, 

6. Def drenborgfice, 

7. Def UfimfKe. 
Som nu ethvert af dif- 
fe Regimenter be- 
ftaaer af 1057 Mand; 
faa udgior de tilfam» 

jnen » - - - 7399 Mand. 

IV. Gar- i cm 3 4 5 9 10 11 12 13 14 ^^ 
= r~ 


^^^^^^H 


— ^ — 1 


Cap.R. Omdcnl 
IV. Garnifons I 


^ulKfKcLaiid-Magt. 167 Tom.lL ^^ 


^ 


fkadro' t ^M 


^ eD 


ner. ^h 
l.DenMofeovitifKe 565:Mand. H 


= LD 


^.DenXoflovfKe - 565- IB 


^ ^ 
Sumtna I130. '^^| 


= ^ 
Suramen af den U- H^l 


= CO 
kreenfKe Land- ^H 


= ^ 
Milice - - 22700. liHlJH 


= CM 
Suramen aft'enSa- flMI^^H 
kamfKe Land- ^M 


— ^ — 1 


Milice - - - 335J'' '■ 


= ^ 
$ummen af Garni- ,i^H 


^^ 


fons- Dragoner- ^'^B 


^ 
= ^ 
Regimenterne - 7399* fl 


^ 
Snmmen af Garni- 1 


= — CTi 
fons Dragoner- M 


^ 
EfKadronerne - 1 130.' \M 


= — 00 
Summen af Garnifons '{^■1 


^ 
Rytteriet - - 34580. j^H 


= — r- 
Summen afGarnifops '^^^M 


^ 
Food^Folket - - 7556$. I^ii^l 


= — CD 
Summen afhele Gar- ^^^^^1 


^ 
nifons- Armeen - 11014$. ^^^^^1 


^— Li^ 
Smmen afhele Feld" l^^^^^l 


^ 
Armeen " - 1 36346. I^H^^I 


= — ^ 
Summen af den hele l^^^^^l 


=- 
regulae Armee 246494 Mand^' ^^^^H 


= — CO 


■ 


L 4 Nu ^^^1 


= — CM 

= — I— 1 


i 
en 


I : 


2 3 ^ 


I 5 6 7 8 9 10 11 12 


— R 
= risifMi^ * 

Tom.II. 1 68 Gm den RuiTikt Land-Magt. Cap. g, 

Nu folger endelig den 

irregul^re Armee, 
beftaaeiide af 
LDeMalaRuJlifke Re- 
gimentety fom er ti 
i Tallet, ethvert 
paa 6000 Mand, 
og gior derfor ~ 600OO Mand. 

II. De Slabodjke Regi- 

men ter, (om er fem 
i Tallet, efhveit 
paa 6000 Mand> 
og gior derfor - 30000 Mand. 

III. DeDnnJke Kofakker lOOOO. 

IV . Kalmukkerne - 20000. 

Summen af det irre- ' ' 

gulare Krigs-Folk I20000. 

Armeens Garde -Regimenterne ril Foods 
Srug- og ti! Heft folger ftedfe med HofFet 
tii Pefersborg eller MofKov , bruges 
i dct ovrige ey gierne uden naar den 
Regierende feivgaaeri Markcn, men 
bar dog i fidfte TyrkifKC og SvenfKe 
Krig afgiver nogle Batailioner under 
Generalernes Commando. De ov- 
rige Regimenter af Feld-Armeen, faa- 

fom cm i 345 10 11 12 13 14 Cap. 8. OmdenRuffifKcLand-Magt. 169 Tom.II. 

fom Food-Folkj KyralFererj HufTarer 
og Dragoner, bruges ideiig, naar Lan - 
det bar Krig: dog faaledes, at Drago- 
nerne endnualdrigharfegtettilHeft^ 
og bor derfor af anfees fom et Food- 
Folk, der kand haftig mariere fra eet 
Stxd til et andet. ■ He!e Garnifons- 
Ar meen bruges til at bevare F«ftmn- 
gerne, at giorepaa alle behorigeSr^- 
der Vagt, og at udrette alle Slags Exe- 
cutioner efter Guvernorens Villie. 
Imidlerfiid. bar dog den Ukr^nfice 
Land-Milice J af hvilken elleve Regi- 
menter for nogle Aar fiden aflodes 
hiem men nu igien o^reftes, giort 
Tiennefte i Marken imod Tyrkerne 
under Grev Munnik: og dens Gre- 
nadeer - Compagnier bar ligeledes 
tient i Marken iii?od Sverrig under 
Feld-Marfcalk LalFy. Saa findes og- 
faa^ ar de tyveRegimenter, fom lig- 
ger i Faftningerneyedoft-Soen, bar 
givet Fdd-Regimenterne Rekryter, 
naar de haftig bebovedesj og igien i 
deafgangnesirjEdantaget de udfKrev- 
ne uexerceerte Bonder-Karle fraLan- 
der. Den Kofakkifice og Kalmukki- 
fKe Opbuds-Armee gior egendig ik- 
L 5 kun 
Toin.II. 170 OmdenRufllfKeLand-Magt. Cap.^, • OMerflag 
over det, 
fom den 
hele Ar- kun Tiennefte imod Tyrkcrne dg 
Tararne, deres Naboer ; da hver 
Mand for at forfvare Huus og Hiein. 
gaaer i Krig. Thi imod andre Fkn-j 
der, faafom Polen og Sverfig, kand 
neppe den tolvte Deel opbringes oj 
nytf es af dilfe tiylig anforfe Tropper. 
For at kuhde giore en Over-Reg- 
ning, hvad den hele Arraee kofter ai 

underholde, bor forft vides, hvad en- 

Mdi'^a?" ^"^^^^^^^on i fer kofter, og begyndes 

Tndfi- frs Gu vcmements-Regimenterne kn 

bdde. de, der faaer iiyndft Sold af dem alle, 

Seer her en rigtig Lifte over faadart 

etRegimcnte: 

En Oberft har aarlig i Sold 200Rii' 
bel, og faaer der&ruden 4 ^'^ 
Mxnd, kaldte Denfiki. 
En Oberft-Lieut*enant 120R. ^f-M- 
En Premier-fylajor - 100-2 • 
En Capitein - - - 60 - I " 
En Lieutenant - - - 45 ^ I - 
EnFaindrik - - - 30 - I ' 
En Adjutant - - - 45 - I " 
EnRegiments-FeIfKsri20 - " 
En CommiiTar-Skrivere 9 * " 
En Regiments-Skrivere 6R.30K0P. 
En Sergeant - - - 6-^0 ' 

En Cap.?. OmdenRuflifKcLand-Magt. 171 Tom.Il. 

En Regiments - Tam- 

buur - - - - 6R. - - 
En Stabs-Profos ' " 6 ' - - 
En Capirein d' Armes 6 - - - . 
En frie Corporal - - 5R. igKop, 
En Corporal - - - 4 - - - 
En Compagnie - Skri- 

vere - - --4--,- 
EnTambunr - - 4 " - " 
En Regiments-Pibere 4 - - - 
En Compagnie -Pel- 

kaer - - - - ^R.^/lK, ;■ 
EnProfos - - - 3 - 371 - 
En Denfik - - - 4 - 14^ - , 
Enhver Grenadeer og 
MufKCtEer - - 3 - 571. - 
Fra CommifTar - Skriveren af 
indtil den gemene Mand med indflut- 
tet, faaer enhver Perfon 
l) i aarlig Proviant 
Boghvede - eller Havre - Gryyn 
treSkiepper, enhver Ssek^fom 
bar orre Skiepper, beregnec 
omtrent til 120 Kopek. 
Riig-Mal tre Sskke eller 'Pon- 
der, hverTonde omtrent be- 
regnet til en Rubel, 
Salt 24 Fund, 

2) i Mon- Yojti.H- 172 OmdenRuffifKeLand-Magt. Cap.J. 

2) i Mondering, Deels hver tre Aar, 
Deels hvcrt Aar, faameget, fom 
aarlig udregnes for hele Re^- 
mentet til 2554 Rubel. 
3) i Gev£Er, hver tolvte Aar, fa- 
meget , fortt udregnes aarlig foi 
det hele Regiment til 393 Rubel 
74 Kopek. 
Naar nu till^gges for hvert Aarl54S 
Rubel til uden-ordentlige Udgifteri 
faa kofter ethvert Guverneraents-Re- 
giment aarlig 15000 Rubel. 

Med Provianten, Monderingen 
ogGevaeret har det ved heleArroeen 
een eg den famme BefKafFenhed: 
mens med Solden forholder det % 
ved alle de andre Regim enter ander- 
ledes. Thi 

T) faaer OiScererne ved de tf^ 
Garnifons-Regimenter, ComH' 
ger 1 Fjeftningerne ved di^-So^^> 
dobbelt faamegen Sold fomOffi" 
cererne ved de andre Garnifon' 
Regimenter. 
2) faaer Officererne ved alieFeM' 
Regimenterne tredobbelt faa* 
mcgetiSoldfom Officererneved 
ct Guvernements-Regimenfe) 

faa- cm 9 10 11 12 13 Cap.g. OmdenRuffifKcLand-Magt. 173 Tonljlt 

faaforn en Oberft faaer 600 Ru- 
• bel aarlig, en Oberft-Lieutenant 
360 Rubel aarlig 0. f. v. 

3) faaer Officererne ved Garden, 
Artillerie- og Ingenior-Korene 
Sold efcer deres Rang med Offi- 
cererne ved Feld - Regimenter- 
ne, alt efrer fom atderkand fees 
af Rang-Forordningen i den for- 
fte Tome. 

4) faaer enhvcrgemeen Mand ved 
Feld-Regimenrerne aarJigiSold 
fcx Rubel. 

5) faaer den gemene Mand ved 
Garden dobbeltSold, aarlig tolv 

- Rubel. 

Det bliver for vitlofdgt i alle Styk- 
ker her ar anfore Overflager over air, 
hvad den hele Armee aarligen kofter : 
hvorfor ieg vil allene anfore den i Al- 
mindelighed faaledes fom den om- 
trent giores, naar man hellcre fKriver 
mere end mindre. 

I. Garden til Foods og 
Heft - - - 30000QRub. 

II. Artillerie og Inge- 
nior-Korene - - 300000. 
cm T«>m.II. 174 Om den RuflifKcLand-Magt. Cap,?, 2000000 RubeL -lllHek Feld'Ar- 

meen - *^ 

IV.Hele GamifonS' 

Armeen - - 1300 00O. 

Den hele Armees 
aarlige Bekoft' 
fjing - - - 3900000 Rubel 

Naar RufTifeeTropper gaaeriiden 
Lands i fremmedTiennefte, faafaaer 
de efterKeyferPerer denForftesKrigs 
Reglement bedre Portioner og Ratio- 
ner endhiemme i Fsderne-Landets 
Tiennefte: thi uden Lands belober^ 
fig efrerReglementct 
En daglig Portion tiU 
Brood - - 2 Pund. 
Kiod - . - I - 
Brsnde-Viin - 2GIas. 
61 - - - iPottc, 

dertil Maanedlig. 
Salt - - - 2 Puni 
Gryyn - - l4 Potte, 
derforuden i Qy arrererne Eo' 
dikke, Tr», Ly>^ og SenJ 
og ved Leylighed andre Noa- 
vcndigheder til Spife. 

En Cap.g. OmdenRuffifeeLan.d-Magu 1 75 Tom.II. 

En daglig Ration til 
Havre - - 2Fierding. 
Hoe - - - 16 Fund. 
Hakkdfe - 2Fierding. 
Straa - - I Bund. 
Med hele Armeens Rekrytering Armeen* 
har detdcnne Sanamenhaeng: ^m'^^^' 

1) At Garden udtager de befteJCarle "'^^' 
i alle de ovrige Regicnenter , ja 

at de hoyefte, anfeeligfte ogficik- 
keligfte Karle i den hele Armee 
foger RedCe at recommendere fig 
og faae Attefter fra deres Office- 
rerfor at komme ind i Garden. 

2) At alle Guvernements-Regimen- 
terne beftaaer af gamle Soldate- 
re , foni kand ey tienne l^ngere 
i Marken, og, naar de da ey felv 
kand forh verve fig deres Fode, 
iStoeden for at faae Naade-Brood, 
henfettes til benaeldteGuverne- 
ments-Regimenter inde i Riget. 

3) At den hele Fcld- Armee famt de 
tyve oftfoifee Garnifons- Regi- 
m enter rekry teres meddeiLan- 
det udOcrevne Bonder-Karle, dog 
faaiedes, atGarnifons-Rcgimen- 
terne forft afgiver Fcld -Regi- 
men- ^ 


= ^ 


1 


^ 
= ^ 
^ 
= ^ 
^ 


A 
1 


^ "^ 


1* 
= ^ 


il 
; 1 


= en 
=^ I— 1 
= ^ 
= I— 1 
= 
= ^ 
= 
n 


^ \ — 1 


^^Hi; 


^— (Ti 
= — CO 
= — r- 
= — ID 


^Ic^^ * 


^ 


Hk 


^— LD 
— — ^ 
= — en 
^—c<i 
mi- 


J 


= 
Tojm.II. 176 Om den Ruffifee Land-Magt. Cap.g. 

menterne faa mange Maud , fom 
de kand undvaTe,og rager igien 
faa mange defto flere Rekryter. 

4) AtLand-Milicen ved Linierne 
rekry teres med ungr Mandficab 
af Seiv-Eyerne, ligefom denRuf- 
fike Feid-xirmee completeres 
med de unge Karle, fom udfm- 
ves hos de RuflifKC u-frie Bonder, 

5) Huflarerne completeres affrivil- 
Jig hvervede Folk , TydfKe, Ge- 
orgianer, Valakker o. f v. 

Efcerfom da Rekryt - Udferivnin- 

gen er den enKle Kilde, hvoraf den 

rxtte regiitere RuffifKe Armee har fin 

forfte Oprindelfe, faa bor den berores 

omn-cendeligere, eg kand ey forklarcs 

bedre end ved at anfore Rekryf-For- 

ordningenafAar 17^3, efcer hvilken 

de efrerfolgendeer fitilede, undragen 

at den af 1736 nsevner tilhge Sisterjes 

AntaKnemlig 5091857. Forordnin- 

genlyder faaledes: 

Rekryt- "Y i Anna, af Guds Naade Keyferindc ogBe- 

Forord- herfcerinde over hele Rusland, gioi'^' 

»i"S- hermed vitteriigt;, hvorledes vi haver be»- 

let at ftille paa nye Rekryter til at compiC' 

tere Vores Armee, Garnifoner, Amiralif2t» 

Soe-Folk J oe Artillcrie , Ijgefom derover 

alle- cm up 

4 5 ^^ 10 11 12 13 14 Cap;8- Om den RuflifKe Land-Magt. 177 Tom.II. 

allerede er indfendt tilborligOrdre tii Krigs- 
Amiralitsets-og Kammer-Collegierae. 

Det forordnes af Vores regierende Se- 
nat at tage Rekryteraf aile deUnderfaattef 
i vort hele Rige, fom driver Haxidling, ili- 
gemaade Bonder og ovrigeFolk, der giver 
Hoved-Styyr. . Dogundtages: 

1) Eyendoms-Bonderne i detVeronefifKe, 
det Kiovfee^det Kaf.mfKe og det Aftra- 
kanfce Guvernemeoterj faafom de del* 
ftillevLand-Milice. 

2) Det SiberifKe Guvernement, ai* hvilket 
de der vaerende Regimenter completeres. 

3) Land-Strskningerne, fom er henlagtc 
til de KatarinenborgfKe Jern-Verke, at 
ftille Folk til deres Bearbeydelfe ogBe- 
varing. 

4)De Keyferlige Land - Poll -Vogninjend, 
fom allerede forrige Aar 1732 har af- 
givet det tilboriige Mnndffcab. 
Af alie ovrige fjcal tages en Rekryt af 
I02Sia:leiiden atafregne dem, dertilforn 
kand vjere tried Magt tagne i det Mofkovi- 
tifee og andre Giivernementer. Saa fical 
ogfaa denne Gijng ftilles alie de gamie iid- 
ftaaende Rekryter for Aar 1726. RckrV- 
teringen fKal fiv'ee paa folgende Maade : 
1) Alie diffe nye og gamIe Rekryter feat 
imodtages af Stabs -Officererne, fom i 
beftandige Qyarterer ligger fordeelte i 
Provincernefaaledes, at, faafnart dehai' 
erholdetderom den tilbdi-lieeBefalning 
M fkS m 

Tom.TI. 178 OmdenRu/nfKeLand-Magt. Cap.g; 

fol de uden Forhalingbemoye figat ind- 
famlei det feneftetil Januariiis nsftkom- 
mende Aar fra alle Edelmsndene eller 
deres Forvaltere de udffcrevne Rekr)^ter, 
og beholdedegienftridigc eller foinoni- 
melige iArrefl:,indtil de ftiller deresMand- 
Ikab. 
2) Paadet Land-Godfenes Eyendoms-Her- 
rer, iligemaade Forvalterne over deKey- 
ferlige Hof-Dominial-Gods, Geiftlig«) 
Synodal, Bifkoppelige, Klofter-og Ade- 
lige Gods, fkal ey have ubiliig Befvsr- 
lighed ; faa fkal de felv efter den giorK 
Inddeelning af 102 Stele ftille deresRe- 
kryter, Og, hvor Sijelenes Antal pa* 
Godfene ey gaaer op i 102, fkal deo- 
verblerne fammenregnes med de ovcf 
blevne paa andre nseftliggende Good?, 
faa at det Goods, paa hvilket de Over- 
blevne belober fig over to tredieDejt 
af 102, ftiller Rekryten, og tager deri- 
mod af de nsftliggend^ Goods tredivf 
Kopek for hver Siael, der feyler. 
5) De, hvis Overblevne ey belober fig''' 
to trcdie Dele af I02, betaler imoi 
Qyittering de forordnede Penge til deC) 
hvis Overblevne belober fig til eller over 
to tredie Dele af 102, og fom dcrfor m'' 
ler en Rekryte. Har de ey Qyittering 
ved Rekryterncs Aflevering, faa betslef ■ 
de Pengene i Stabs-Officererens Huus m 
deniora imodOyitteringftillerRekryte"- cm 4 5 ^^ 10 11 12 13 14 Cap.g. OmdenRuffifkeLand-Magf. 179 'xom.Il. 

4}Naar et Goods tilhorer flere Herrer, faa 
at enhver har neppe tyve eller tredive 
Sizele, faa fkal det ey indregnes til andre 
Land-Goods; MendenHerre, fomhar 
mere end den halve Deel af bemeldte TaJ, 
ftiller Rekryten og tager Penge ax^ de an- 
dre. Har alle Herrerne mindre end den 
halve Deel af det faftfatte Tal, faa fkal der 
loddes imellem dem : og den, fom Lod- 
det treffer, ftiller da imod oft bemeldte 
Priis en Rekryte. De fom har mindre 
end ti Sisle inaa ey lodde, men betaler 
for hver S/ael de forordnede Penge. 

5)Naar enEyendoms Herre har i een Pro- 
vince ved adfkillige Byer adfkillige fmaa 
Land -Goods; faa fkal de alle fammen^ 
regnes, og Rekryterne dcrafimod en 
General-QyitteringpaaeetStsed ftilles. 

6)Hvo fom affitlidet Antal vil frivilliggive 
en Rekryte imod Pengenes Annammelfe, 
har Frihed dertil, men maa^ dog ey tage 
mere for hver Si$l end de forordnede 
Penge. 

7)lngenStabs-Officeer maae bruge nogen 
Voldfomhed, eller tageSkienk ogGaye, 
eller fordrc anden Klaede-Dragt hos Re- 
kryterne, end den ordentlige,,fom her 
forefkrives. Hvo, fom gior herimod, 
fkal ftraffes haardeligen, ligefom Capi- 
tein Afkerinovmed hansUnderhavende 
deriidoverfor to Aar fiden affattes, pid-. 
fkedes med Knudcn og mcd opfkaarne 
M 2 Nsfe. 
If- 

ijll 
■'()<■ 
Tom.II. I go Om den Ruflif ke Land- Magt. Cap.g. 

N^re-Huller fordomtcs til evig Fsngfel 
vedSkub-Karrene. 
g)RekryternesKlaeder fkalbeftaac i eiige- 
meen grov ulden Kiortel , en Pels, en 
Hue, etPar Handfker, to Skiorter, etPar 
uldene ellcr IsederneBuxer, etParUr- 
. reds Under-Buxer, Skoe o^ Stromper 
efter Landets Maadc, De maae under 
haard, ja under Livs-Straf ey nodes til 
at kjdbe mere nyt, eller betynges med an- 

den Byrde, fom kundebevzege demtil at 

undflye. . J f 

9) Ingen Officeer maae navnglve , nvad for 
Rekryter ban vil have, men fka! belee 
dem, fom ham foreftilles, eg imodtage 
dem , fom er dygtige efter Forordnin- 
gerne. Thi det er Os berettet, at no- 
gle OflScerer fkal have udnsevnt de Re- 
kryter, fom devilde imodtage, paadet at 
de hos deres rige Forxldre kunde delto 
fnarcre tilveyebringe fig en Gave. 
IO)Skulde detfkee, atOfficererne udove- 
dc nogen Voldfomhed, toog imod Gaver 
eller begik nogen anden Uretfsrdighed 
heri; faa fkal de, fom lider derunder, 
indfinde fig med deres Bede-Skrifter hoS 
Veres Guvernorer og Voivoder, hvitke 
bor ftrax uden Underfogning indfende 
dem til Senatet og Kammer-Collegiet. 
Il)Vi'de de Forurettede ey felv indgive 
Bede-Skrifter; faa fkal dog Guvern 6rer- 
ne og Voivoderne give noye Agt paa Ot- I « Cap.g. Om den Rufliflce Land-Magt. Igi Tom.II. 

ficerernc, og indfcnde Berctninger om 
dcresForhold. Men, iFalddebefindes 
at have hselct med dem ; da agtes de ligc 
fkyldige med dem, fom i nogen Maade * 
have forbrudt in^od denne Vores For- 
ordning ved at tage Gaver eller paa an- 
den Maade at trykke Underfaatterne, 
1 2) Saafnart desh'ge Beretninger indkom- 
mer, fkal Kammer-Collegiet bsre Om^ 
forrig for at Krigs-Collegiet ftrax dom- 
mer de Skyldige , og at den vederfarne 
Sfeade gotgiores de Ufkyldige. 
I5)Hvis nogen, fom tilforn har forfaetlig- 
viis giort fig Skade i FIngrene eller paa 
andre Lemmer for ey at udfkrives til 
Rekryt, befindes nu dygtig tU Krigs- 
Tiennefte, faa fkal ban dertii antages. 
Men fkulde nu nogen giore fig felv SKa-» 
de for at undgaae Udfkrivningen , faa 
fkal han lobe Spids-Ropd ti'e Gange h 
gienneni jooMand, 
Denne Forordning fkal paa Son- og 
Hellig-Dagenc i alle Kirker offendig fcre- 
Iffifcs i alle Byer, J-ands-Byer o^ Land' 
Strekninger, 

Underfkreven af Hendes Keyferligc 
Ma'jeftst den 24September 1735 ogtrykt 
ved Senatet famme Aar den 4 OQober. 

P^ efter Forordningerne til Krigs>- 

Tienn«fte dygtigeKarle bor vsre ftaerke og 

funde, fra 1 5 til 3oAar garni?, de frajiy 

til 20 Aar i det ringefte to Arfkln og tre 

M 3 Ver- w Tom.II. lS2- OmdenRuflifkcLand-Magt. Cap.g. 

VerfkiokjOgde fra20 til 3oAar,idetnn- 
gefte to Arf kin tre og en halv Verfkiok 
hove, 

I en anden Rekryt-FororcIningfin- 
' derjcg foruden dem. Com udffcreves 
cfter Siseienes Antal, ogfaa fire tufen- 
de til Krigs-Tiennefte dygtige Solda- 
fer-Born paa eengang at vsre udrag- 
ne. Thfalle Ruffifee Soldatere tor 
udenForefporfelgifre fig, faaer ogfaa 
af ovrigheden nogen Hielp til deres 

Borns Underholdning og Opdragelfs, 
:y ^ men maae derimod levere alle de dyg- 
■ . tige iblant dem til Rekryter. Hvis 
<Jet ogfaa nogen Tiid kunde forfvarrt 
i en vis Stand ved Giftermaals For- 
bud at indferenke Mennifeenes natur- 
lige Frihed ; faa kand det fsee meu 
ftorreRimelighed iLsere-end iKrigs* 
Standen : efrerfom den fidftes oyf' 
merke ey hindres faaraeget ved Gir- 
termaal fom den forftes : den fiflft? 
derforuden i en lovlig Or.den burde 
igien formere, den Verden , fom den 
undertiden raaaefortnindre: da der- 
imod den forfte ved at forge for freni- 
mede Bcms Opdrageife og Nodliden- 
des Underholdning kand gorgicire den 

Men* I « Cap.g. OmdcnRuflifKcLand-Magt. Ig^ Tom.ir. 

Mennefee-Mangel , fom de vedderes 
Eenlighed niagtte foraarfage. 

Liv-Garden til Heft og de tre Ky- ^^^;;;^^^' 

raffeer-Regimenter, fom har lutter terhlg. 

Danfee Hefte indforte fra Holfteen, 

bekommer nu omftunder Remonte- 

Heftene fra de Keyferlige Stuterier, 

hvilke i Tallet omtrent tredive med 

Hefte feal forfyne ey allene Hof-Stal- 

den men ogfaa de bemeldte fire Re- 

gimenter. Huflarerne kiober og un- 

derholder feJv deres Hefte, hvortil de 

bekomraer en vis anfeelig Sura me 

Penge. Dragonernes Hefte udfm- 

ves derimod ligefom Rekryter : hvil- 

liet ey bedre kand forklares end ved 

at anfore enForordning herom, fom 

fKal vsre her den af 19 Odober 1735. 

l) Enhver, fom befidder Land -Goods, fkal 

for hver Gang 570 Sisle paa hansGoods 

levere en Heft af bans egetStuterie uden 

at fordre den afBonderne eller paaljeg- 

ge dem derfor nogen Byrde. 

%) Foratundgaae befvsrlige Udregninger,' 

fkal tnhver Hcrres Bonder fammenrcg- 

nes, hvis de endog er adfpi-edte i ad" 

f killige Provincer, iligemaade bans Frues 

og Families Goods, hvis ban og bans Fa- 

^ milie er ey endnu affondrede fra bver- 

■ andrc. M 4 3)De, t TomJI, 184 OmdcnRufllfKeUnd'Magt. Cap.?. 

'3J De, fom paa deres Land-Goods hav ey faa 

mange Siaele, at de bor ftille en Heft, 

fkal fammenregnes, Og da fkat den, 

fom ftiller Heften , have for hver Sisl, 

, , ham feyler, faa mange Penge af de an- 

- dre, fom herefter forordnes. 

4) Af Boi'gere og Keyfenndens Bunder fkal 
500Si3:leftiile en'Heft: dogforatund- 

, gaae vitloftige Rcgninger ey agtes, om 
derer i enBye ^oSicele mere eller niindre. 

5) Indvaanerne i Ukrsene fka! ftille e;i Heft 
af 5:00 Bonder, Men Eyendoms-Her- 
rer iftoiisRusland, fom har Land-Goods 

s i Uiraene/kal ftille enHeftaf ayoGaarde, 

6) Eyendoms-HerrernejForvaiterne ogFo- 
gederne, fom leverer Heftene, fkal til- 
lige levere en noye og omftaendig For- 
tegnelfe paa Hcftenes Antal, og de SiS' 
les MaengdCj for hviike de leveres. 

7} Efrerfom Land-Goodfenes Inddeelning (l' 
er. efter Sieele 'Regifterets Forferdigeifc • 
ved Arve-Dele, Gifrermaa! og faadant 
mere meget foraridrede; faa fkal cnhvcr 
paa finFortegneifetiiiige anfore, hvor- 
Jedes ban ei" kommcn til Goodfet, paa- 
det man ey for at biive frie for at fti'le 
en Heft fka! inddeie Goodfene forfsetliS" 
viis, i fmaa Parter. 

3) Men vij en Forvaltere foregive figept 
vide Siselenes Antal paa hansHerres 6v- 
j-ige Land-Goods 5 da ftille ban Heftene 
€fter Si^lenes Antal paa det Goods, hvil- Cap. 8. Om den RuffifKC Land-Magt. 185 Tom,lI. 

ket han forvalter, og betale for de Over- 
blevne efter Forordningen. 
9)De, hvis overblevneTal af Siaeie belober 
fig hoyeft, ftiller Heften, og tager faa- 
rnang& Penge af jje andre, at en Heft med 
dens Foring, indtil den afleveres paa dec 
forordnedeStsd^beregnes til tyve Rubel. 
10; Alle de,fom ftaaer i Keyferlig'Sold, und- 
tagen enten de fom tienner uden Riget el- 
lerdeUdlxndere fom har intetGoods iRi- 
get,fka.| ogfaaaf97C>RubelsSoldftiIleen 
Heft, faaledes, atde, fom.h'arinindreend 
37oRiibel, fammenlagges i e^n Sumine 
og ftiller Heften, ligefom deter an oidnet 
om dem, der har mindre end ^yoSisle. 
U) Sammel -Pladfene, hvor Keftene efter 
eget Behag kand leveres, er 
i.Mofkov. 
2,>IoVogrod, 
: 3, Smolenfko. 
4, Bi'elogorod. 
5,Perinav Refanfky. 

6, Nifne Novogrod, 

7, Kafan, 

8, Simbir. 

9, Veronez. 

10, Vologda, 
n.Vifeia. 
12. Viadka. 

12) Giivernorerne og Voivoderne i difle 

Stseder famt de dem af Krigs-Collegiet 

tilforordnede Officerer f kafftrax annam- 

M 5 me 

Tom.II. 1 86 Om den Ruffifee Land-Magt. Cap.g. 

mc Heftene , naar de ankommer. Men 
iMofkov fkal en General med adfkilli- 
ge Office^cr dertil udnsvnes af Krigs- 
Collegiet og Senats-Contoret. Sia- 

fnart de imodtagn^Hefte voxcr til et 

vift Antal, Taa fkal de under Officerers 

Opfigt ftrax bortfores til Regimenterne, 

- alt cfter Jnftniaioner, fomderom bor 

udftsdes afKrigs-CoUegiet. 

1 3) Heftene begynder at leveres i Novem- 
ber, og antages ey fildere end fidftija* 
ruarius tilkommaide Aar 1734, F^^ct 
RegimeiTf erne kand vajre i complet Stand 

fidft i Martins. Stiller ey nogen fine 
Hefte til rette Titd, da fkal han give dob- 
fcelt faamange fomham efterdenneFor- 
ordningtilkom. Ogbefindes han 3't ha- 
ve given en falfk Fortegnelfe over bans 
Land -Goods; da fkal han undgieWe 
iians Bedragerie ved at til veyebringe nte 
Gange flere. 

14) Heftene maac cy vaere vrinfke, men en- 
ten Vallakker eller Hopper, frifke og til 
Krigs-Tiennefte dygtigc, under 9 Aar,og 
to Arfkin hoye eller derover, efterMaal, 

fom lovligeo med Segel er betegnedc 

15) Paa Sammel-Pladfene fkal Krigs-Col- 
Jegiet foranftalte hos Commiflariernc, 
Guvernorerne ogVoivoderne, atdeta- 
cer Penge af Hoved-Styyrs-Kaffen, ind- 
kiobei- derfor Fofring og beforger He- 
llenes Underhoidning, indtil de aflevfr 
res ved Regimenterne'. 16) De, Cap, g. Om den RuflifKC Land-Magt. I §7 TorfilL 

l6\-Dej fotn aHeverer Heftene^ faaer ftrax 
fammeDag eller i det hoyefte inden tre 
Dage fuldkommen og omflgendelig Qvit- - 
tering efter deres angivne Fortegnelfe. 

17) Tager nogen ved Hcftenes Annammdfe 
iinod Penge eller andeivGave ; da ftraf- 
fes han paa Livet : og alt hans bevjegeli- 
ge og ubevaegelige Goods confifccres. 

t8) DenneForordning fkal publiceres paa 
alle behorige Stsder. ' 

19) Der fkal ftrax i Senats-Canceliet fof- 
fserdiges et Regifter efter Alphabetet o-' 
•ver alle Land-Goods, og ideJig confe- 
reres med Rapporterne, fom af Guvei-'- 
norer ogVoivoder Maanedligfkai ind- 
fendes overde ankomneHefte. Trykt 
Mofkov den igrOSobr. 1733. 

OfEcererne ved den hele Ruffifee officerei'- 
Armee figes at fKulde efter Keyfer Pe- "^ '"^'^ ^'^' 
ter I. ViJIie beftaae af to tredie Dele '"''^"" 
Rufler og een tredie Deel UdJsnder, 
fom har ftandneforft i fremmedTien- 
nefte. De avancerer alle i Armeen, 
idet at de ved Krigs-Collegiet eller hos 
den commanderende General nsr- 
vserende Officerer ved hver Vacance 
voterer medStenej da derefter ioddes. 
Rufliffce Underfaatter baade Liflsen- 
der og indfodte RufTer tienner enten 
nogle Aar^ forend de biiver Officerer-, 

fom .nil Tom.II. iSS Om den RuiUfKe Land- Magt. Ca pj. 

{omVolontderer eller og Over-corn- 
plefe Under- Officerer ved Garden: 
eller og de anfores fra Barns-Been i 
•det PerersborgfKe Kadetten - Koor, 
fom eraf General Mlinnik paaPreul- 
fife Maade indrettet Aar IJp under 
Keyferinde Anna , og beftaaer af 300 
Kadetter , fom faaer frie Underhold- 
ning ogUnderviisning i alle dem no- 
dige Ting, Sprog og^Videnfober. 
Skiont nu de flefte Officerer ved den- 
ne Leylighed larer fremmedc Sprogi 
faa exerceres og commanderes dog 
altiid og allevegne paa Ruffife : w 
ferives ogfaa alle Ordrer og Rappor- 
ter i dette deres eget Sprog : air etter 
Keyfer Peter I. Villie, fom befalede 
enhver fremmed Officeer af calTeres, 
der ey inden Aar og Dag Idsvtt faame- 
get RulfifK , at han fa^rdig knnde eX- 
ercere og commandere Folket. 

Armeens Uniform beftaaer- WJ 
Food-Folket i gronne Kiorteler med 
rode OpfJag, rodr Underfoer , rode 
Vefte ogBuxer; men for RytrerietV 
blaa Kiorteler nned lyfe-guie Opflag* 
Foer, Vefte og Buxer. Jnfanferiet 
har ikke alleneSkoe med hvide Sfov- 

let- Anneens 
ring. T Cap.g. Om den RuffifKe Land-Magt. iSg TiOSlrh 

letter, men ogfaa om Vinteren Stov- 
le. Baade Infanteriet og Cavalleriet 
bar hvide Snore og Kokarder paa Hat- 
ten , item Kapper og om Vinteren 
lange Faare - Pelfe. KyralTererne 
gaaer altiid paa Vagt raed Kyras og 
Kollert. 

Med alle Slags Gev^r forfynes Ar- Armeen? 
meen af Gev^r-Fabrikerne i Syfter- ^'^""'- 
bek og Tula. Kanoner og M6rferc"°"' 
faaer den fra Jern- Verkene i Landet 
og fra G«t-Hufene i Petersborg og 
Mofeov. Det Kriir, fom uddeles til 
den, forferdiges ogfaa for got Kiobi 
Rigef.* Og er endelig angaaende 
Feld-Artilleriet at merke, at enhver 
Batallion bar ey allene to fexpundige 
Kanoner, men ogfaa paa Lavetten 
ved Siderne afKanonen to fmaa Mor- 
fere, og bag Bataliionen for fig felv 
een ftorre. 

Regimenterne ligger indqvarfe- og ind- 
rede vedByerne i deres Baraker, lige- qvarte. 
fom S6e-Folket hos os i de nye Bo- ""§• 
der. Garnifons-Armcen beholder 
ftedfehendefammeQyarterer. Men 
Feld-Armeen, fona hoides altiid fter- 
dig til at marfere, tra;kker ogfaa ide- 

% 
Armeens 
Krigs-Q- 
velfer. Tom.II. 190 OjndenRuffifKeLand-Magt^apJ^ 

liTomfrTeetLand til et andet: dog 
faaledes, at i Freds-Tider faaer de fle- 
fte Dragoner-Regimenter Qyarteeri 
Ukr^ene , hvor Hoe og Havre er let 
at bekommc, og de flefte Infantene- 
Regimenter i Mofeov, Petersborg, 
Fin-Eft-ogLif-Land. 

I hvor de end begge bar cieres 
Qyarterer, faa maae de oraSomnie- 
ren campereudenforByenifireMaa- 
neder: i hvilken Xiidde dagligoves 
i at bruge deres Vaaben, i for iar iKy- 
de Exercitierneteftood under Kef 

fer Peter I. af dem, fom ban havde 
funden for de befte i andrc fremmede 
Riser, 02; derfor udvalt mange St$Qs 
i een Samling, Under Keyknf 
Anna indforre General -Feld- Mar- 
■ftalk Mtinnik de PreufiTifee Krigs-0" 
velfer. Men under den nu rcgieren- 
deKeyferinde antogesigien de under 
Hendes Herr Fader brugelige Exerci- 
tier, i hvilke dog nylig er fseet en lide" 
Forandring, fomftrax i efterfolgende 
Artikel fKal meldes. Her bor torlt 
anfores en Lifte paa Garnifons-og 
Guvernenaents-Armeens beftandig'^ 
Qv'arrerer, fom er alle dct Rum^^ 
Riges Fsftninger. ^•'^^ Cap.g. Om den Ruflifee Land -Magt, 191 Tom.II, 

l.lhbft-S'6ijke, i hvilke de ryve oft- DeRuffi. 
Soifee Garnifons-Regimenter er *^'^^^*'^- indqvarterede: 
l.SanktPerersborg. 

2. Siyflelborg. 

3. Koporien. 

4. Eronftad. 

5. Den GarivaldaifeeSkandfe 

med Battcrier. 

6. Viborg. 
7' Vexa. 
S-Kexholm. 

9. Narvaoglvano^orod,. * 

10. Narvamynde. 
Il.Jamborg. 

12. PiefKOV, 

13. Reval. 

14. Rogervifc. 

15. Kafparvik. 
l6.HabftaI. 
17. Riga. 
Ig.Perer-Skandfe, Kaftellet ved 

Riga. 
19. Dynamyndc. 
20.Pernau. 
21. Arensborg. 
22.D6rpt. 
21. Kokenhufen. 
24.0^otfKo., 11. p^. niiiger. 
-i \. ;' 1 Tpm.ll. 1 92 Gm den RuffifKe Land-Magt. Cap. 8- 

\\, Polnijke , Krimmijke og Tyrkijke 
. Grendfe-Fisjinwger. 

1. Smolenfffo mcd Citadelle. 

2. VeliJi-oluki. 

3. Kiov. 
4.Bren{!ca. 
5. Staradub. 
6.Trermkov. 
y.Nefdn. 
g.Periaflov. 
9.Perevolotke. 
10. Pultava. 

IL Nye FiEftning imellem Do- 

nez og Orel. 
12. Syv irregulaere F^ftninger. 

l^.Paulov. 

l4.Kopor. 

15. Ifum. 

l6.Aidar. 

17. Taverov. 

ig.SankrAnna. 

19. Donezmyndfe. 

20.Bakmur. 

Derforaden elleve irregulsre 
Fteftninger og den Ukr*ni.e 
LinieimodTyrkerogTarare, 

hvilken forfvares af de tyve 
Regimearer Ukr^nffce Land* 
Milice. ' 1'^*^'' Cap.g. OmdenRufiy^KeLand-Magt. 193 TgrnJI. 

III. Siberifke ogNordlige F<eftntf7g(ff. 

I. Orenborg med dens Linie. 

I. TobolfK. 

3. Kongur. 

4. Kararinenborg. 

5. Oma. 

6. Jamuficev. 

g. TomfK. 
9. Irkurfty. 
lO.Kiefnez. 

II. Selinga. 

12. Nertfeih. 

13. Arkangd. 
I4.1SIovaDvinka. 
15. Kola. 

IV. Fajlningerne ved Volga-Floden. 

1. Kafan. 

2. Ufa. . : 
3* '"^^"^^^ra. 

4. Aftrakan. 

5. Gunev-Nagaik. 
6.Jeik. 

7. Aktoba. 
S.Tfarizin. 

9. Tfarizike Linie raed ti Re- 

duter. 

10. Demetri Nakamufeinfty. 

N V:Mq- 

^^^^= '~' 


■'' \ 


C^^E VD 
' ^^^= '""' 
i^^p ^ 
i^^E '""' 
^^= •^ 


1 


^^= I— 1 


Ml 


^^ 00 
^^= '~~' 


■i 


^F ^ 
^^^= <— I 
^^^F 1— 1 
^^= '~~' 
H= 


M> 


^E '~~' 


■11 r 

Hi 


^E— 0^ 
^ — OD 
^ — "^^ 
^ — ^ 
^ — ^ 
^ — '^ 
^ — en 


^^!« 


^^^E— CM n [\j- co- 
tn- 
ID- o nm M CO 
Cn (T, Tom.B. 194 OffldenRuflifKeLand-Magt. Cap. 8. ^ 

V. Mofkov, Rigets Hoved-Stad. 

VI. Er ogjaa Guvernements-Kngi-tolk 
' indqvanercde hos de andre Gum- 

ndrevy faafom i Veronet, Bielgorod 

og Mfne-Novogorod. 
Endelig har ogfaaRusland i den 
PerfifceKrig havt cndnu flere 
F^ftninger, kaldte de Perfifce, 
hvilke deDeels vedFredengav 
tilbage,Deelsforlood. Devar 

1. SveraKrefta. 

2. Derbenf. 

3. Bakka. 
4.Tagan,ogfaaKabrun. 

5. En Faeftning ved Floden Kur. 

6. Senfilie. 
,7..KefKar. 

8. Aftara. 

9. Riarfice. 

10. Ottc regulaere Fseftninger tra 
' Tafsi til Nova Krepoft. 

11. Ofte irregulaere F^eftninge'" 
fra Mifandron til Skuman- 
dron. , 

om Feid- Det, fom jeg tilfidft vil meddeie 
Arm^ens ^^ ^jg^ Ruffifec Land-Magt, er et 
TtT'- Udtoog af en Forordning om dens 
ft»nd. fidfte Bevsegelfer, i hvilken forekom^ 

^■■' 
/ 1 


h- ' 
-J 


■ 


1^ 


^M 


Ha^ 


■■■HB 


■■■H 


■■■1 


■■■1 


■■■1 


■■■ 


^H 


^ 


tf 
cm : 


2 


3 


4 ^ 


5 6 


7 


WW 

8 


WW 

9 


pw 

10 


WW 
11 


WW 

12 


WW 

13 


WW 

14 Cap. 8. OmdenRufflfeeLand-Magt. 195- ToitiJI, 

mer eet og andet, fom forklarer dens 
nu vserende Tilftand. ' Udfoget er 
dette : 

l)DeRegimfenteriblant detilKurland, Lif- 
Jand ogEftland beordrede tredive,hvilke 
ey endnu er udmarferede, feal marfere- 
fom fnareft. Og ailetredive, complette 
med Folk ogHeftc, faa og forfynede med 
behorig Feld-Ardllerie, bor indqvarte- 
res faa naer ved Grendferne fom mueligt, 
paadetde kandgaae ud ftrax efterforfte 
Ordre. Det tunge Artillerie fkaJ vsere i 
Bereedfkab, at det kand folge^ faafnart 
befaies. 
a) Alle ovrige Regimenter i Rusland , item 
de ni Regimenter af den Ukrsenf ke Land- 
Milice, bor holde fig fserdig atmarfere, 
og derfor holdesi fuldkomnien complet 
Stand, forfynede medFoik ogHefie pg 
alt, fom er nodigt til Marfen. De ovri- 
ge elleve Regimenter af derj, Ukr£enfke 
Land-Milice, hviike har vsret afladte 
hieirij fkaLftraxigienoprettes, complet- 
teogfsrdige til atmarfere: hvorudover 
General -Major og Major af Garden Ko- 
fakover fendtdidhen medFuld Magtfra 
Hendcs Keyferljge Majeftaet, og fkal af 
Senatetunderftottes i ait, hvad han der- 
til behover. Til at completere den helc 
Armee har Hendes Keyferiige Majeflset 
allerede befaletat udfkriveFolk ogHe- 
ftc i det hele Rige. 

N z 3)Re- Tom.H 196 OmdenRufiifKeLand-Magt. Capj. 

^)R^7m^rne af General Levaf koys Di- 
vifion i og omkring Mofkov fkal ftrax 
med Vinter-Veyen begive fig herhid ti 
Petersborg i deres Stsed, fom gaaer til 
Kur-Lif-og Eft-Land. 

4) Alle Stabs-Over-ogUndei-Officerer Ikal 
ftrax iridfinde fig ved deres Regimentcr 
og maae ikke aflades mere. Ogfaalom 
de paa Revifion udfendte Officerer afde 
til Kur-Lif-og Eftland beordrede Rtgj- 
menter kaldtes tilbage ved en Forord- 
ning af 21 November 174^: og ^^^] 
Stzder igien befadtes med Officererneal 
de elleve afdankede RegimenterUkr^nlK 
Land-Milice; faa fkal nu diffe fidftei- 
cien ftrax komme tilbage, og beiorges 
af Krigs-Collegiet, at andre i deres Stsd 
bortfkikkes til Revifionen at forfardige 
det nye Sisele-Regifter. 

<) Armeen forlegges fadiedes : Dragoner- 
Regimenterne i Ukrsne af General Ko- 
manzovs Divifion og tillige med dem oe 
tvve Grenadeer-Compagnier af de tyv« 
Reeimenter Ukrsnfk Land-Milice fkal 
udmarfere af deres Qyarterer midt lA- 
pril, og campere paa de Polfke Grendler 
imellem Starodub og Smolenfko. Saa- 
fnart de tyve Grenadeer-Compagnier ai 
Land-Milicen gaaer ud af deres Qvarte- 
rer, fkal de have Sold med Feld- Ar- 
meen. I deres Stad fkal detreDrago- 
ner-Regimentcr af General ButerhnsDi- Cap.g. OmdenRuffifKcLand-Magt. 197 Tom.H. 

vifionmarfercindiUkrsene. DeiUkrJB- 
ne tilbageblivende Regimenter er de ty vc ' . 
Regimenter Land-Milicej undtagen deres 
tyve Grenadeer-Compagnier, dernseft al- 
le Ukrsnfkc Garnifons-Regimenter, og 
endelig de ovrige i Ukrsene ftaaende Feld- 
Regimentcr, hvilke cfter de der comman- 
derende Generalers Gotbefindende fkal 
forlegges ved Donez- og Nieper-Flo- 
derne faa nger ved Grendferne fommue- 
ligt, der at campere den hcle Sommer. 

Alle Male-Ru/Hfke og Slabodfke Re- 
gimenter af Kofakkerne fkal vajre fasrdigc 
it marfere og efter de commanderende 
Generalers Gotbefindende forlegges paa 
For-Pofteringerne ved bemcldte Grend- 
fer. 

De ovrige Regimenter af Feld-Ar- 
meen, fom er i Fseftningen SanktAnna, ili- 
gemaadedeiSibei-ien under GeneraNMa- > 
jor Kindei'mans Commando, faa og de, 
fom er i det Orenborgfke Guvernement, 
item de , fom cr i Afti'akan , og de Dra- 
goner-Regimenter, fom bliver tilbage af 
General Buterlins Divifion, fkal blive paa 
deres hidindtil beftemte Stsder. 
6) Exercitierne med Flinten fkal bliveiAr* 
meen ved Infantcric-Regimenterne, lige- 
fom de hidindril har vaeret. Men Drago- 
nerne fkal exercere til Heft ligefom Ky- 
raflererne, og til Foods ligefom Infante- 
rie-Regimenterne. Naaf Infanterie-Re- 
N 3 gimen- 1 

^ 


i r 111 "Z^^-n^ formerer fig , faa ma.e de 

ftaae i fire Leed : men Dragoner- R g 

r ^enterne til Heft og til Foods altud« 

• Leed. Dogkand Infanterie-Reg.mentcr- 
ne ogfaa undertiden opftiHes i treUed. 
on Compagnierne kand^fter Leylighe- 
dfninddelesifire,fexogottePluton. 

Men er Compagnierne alt for fmaa.Ua 
fkal toeller tre Compagnier tr^detrem 
tilliee, paadetat Plutonerne bliver ev aii 
for Tmaa: hvorvedOfficerernemaaebs- 
re foruden deres Spandon ogfaa deres 
Flint med opfadt Bajonette. 

Krigs - Coliegiet finder det nodigt at 
hosfdye folgende Erindringer: 
I) General-Feld-Marf.alk Lady og Gen^ 1 
UfkakovfkalfettealtdettciExecu • 

'-2)GencraULieutenantde-Brignefb'J 
: , ^il, at General.Major Ko akov fet en 

ting i Stand med den Ukrsnfke Land 

Milice. , J <.(!« 

a) De fra Mof kpv til Petersborg bcordtj . 
^ Regimenter af General Levalkovs-DiVi 

fion er 

l.DetMofkovitilke. 

^.DetButirfke^ 

s.DetVolodimarfkc. 

4.Det Jeroflavfke. 

5.DetSmolenfkifke. 

6 Det Veronefifkc 

7-DetViborgfke. ^^^^ Cap. 8. OmdenRuffifKcLand-Magt. 199 Tom.II. 

g.Det Novogrodfke. 
9. Det Velikolutfke. 

Alle ni Infanterie-Rcgimentcr. 

De fkal ftaae under General-Majorens 
den Grufinfke Tfarevizes Commando, 
finde Proviant for fig under Veys, og 
betienne fig af de Hefte paa Marfcn, fom 
ftaaer fserdige i Mof kov at overfendes til 
de tredive Regimenter i Kuur-Lif-og Eft- 
Land. 

4) OfiiQererncs Tilbage-Kaldelfe efter deaf 
fierde Artikel betroes Executor Panov: 
de Lideblivende Oflficerers Straf di^eres : 
Officererne afdc iRuslandoverblivende 
Regimenter bcfales at befaette de Tilba- 
gekaldtes Stjed : og endelig vifes, hvor- 
ledes de Officerer bor forholde fig, fora 
ingenlunde kand komme. 

5) De tre Dragoner-Regimentcr af Generjil 
Buterlins Divifion fkal vsre 

1 . fra Stambov det Siberif kc. 

2. fra Skafka det Nifnegorodf ke. 

3. fra Salatora det Plefkovfke. 

Garnifons-Regimenterne i Ukraene er fyv 
tilfammen. 

General-Proviant-Mefter Skeremctov 
fkal bcforge Proviant og Furafe for det 
Koor, fom bor campere paa de Polfke 
Og Tyrkifkc Grendfer., N 4 6)Der 
u? Tom.II. 200 OttiRuslahdsSoc-Magt. Cap.^. 

6) Der fkal ftrax begyndes med Exerciti- 
erne, paadet at Regimenterne kand myn- 
ftres i Begyndeifen af Campementet. 
den 5 Januarius 1746. 

Det niende Stykke 

om 

Ruslands Soe-Magt. 

T5enRufri-T7or Keyfer Peter den ForftesTiid 
ffcesoe- J^ vidfte man iRusland ey af i^ndre 
Kp egne Farroyer end de rilforn beferev- 
komft. ne Barker og Lorker, hvilkefidftejeg 
Isefer allerede under Tfar Ivan Vafilo- 
viz 11. i Maengde at vaere brugte paa 
~ Volga- og Don- Floderne. Men Key- 
fer Peter, fom havde faaet Lyft til 
S6e-V«fenet, Ixne felv paa hans for- 
fte Udenlands-Reyfe Skibs-Bygnings- 
Kunften, og forte adfeilligeSoe- Offi- 
cerer og Skibs-Byggere med fig tilba- 
ge, ibiant hvilke en Normand ved 
Navn Kreuz , en Eqvipage-Mefter i 
Holiandfe Tiennefte, var den for- 
nemraefte. Denne Mand anlagde 
ftrax en Skibs-Bygnings-Plads ved 
Don-Floden, ey langt fra den Bye Ve- 
ronez, og bygde der ved de indkom- 

ne Cap. 9, Om Ruslands Soe-Magt. 20 1 Tom.II. 

ne fremmede Mefteres og tiJgivne 
Ruffifee Timmer-Masnds Hielp en 
Flode, fom, efterat den faa got, fom 
mueligt, var eqviperet, gik ned ad 
Don- Floden og brugtes imod Tyr- 
kerne. Han blev fiden overfte Ami- 
ral,oghari derteEmbede under Key- 
fer Peter I. indretret Tiid efter anden 
den hele Ruffifee Soe-Magt, i fer med 
densEqvipering, hvori hanhavdefm 
egenrJigeSfyrke. Foruden ham toog 
Keyferen fra Danneraark ey aJlene li- 
ne flefte Amiraler, faafom Sievers, 
Vilfter og Bredal, men oglaa fine fle- 
fte Soe-Officerer, af hvilke endnu no- 
gle er tilbage. Hvorndover RufTer- 
nesUnderviisningiSoe-Vafenetkand 
ey uden AarCag fornemmeiig tilfKri- 
vesdeDanfice. 

Saafom de gamle Ruffifee Havne DeRufli. 
i Arkangel, Kola og Puftofero ved def fke soe- 
hvide lis-Hav kand forrtiedelft Situa- "' 
tionen ey bruges til der at holde en 
Krigs-Flode for at forfvare Rigeti- 
mod nogen af dcts Fiender; faa fog- 
teKeyfer Peter i bans Regierings Be- 
gyndelfe efrer Aflbvs Ero^bring at be- 
fsftige en Havn i den MceotifKe Soe 
N 5 imod Havne. 
Tom.II. 202 OmRuslaridsSoe-Magt. Cap.9. 

iraodlVk^e: hvorom kort rilforn 
. er bererret mere. Mendahanfiden 
i den forfteKri- medSverrighkom- 
kr ng Neva- Floden i Ingermanland 
. faft Food ved oft-S6en ; faa anlagd 
han ftrax Kronftad, og ter u den or 
PetersborgenGaley-Havn b|u^ 

tende de-r ar mjEntinerefig af alle W 
ter. EfterKrigensEndevendtehan 
fxtSindtilRogervik/erSt^dfyvM 
paa den VeftligeSide af Reval, dd" 
Wge en Krigs-Havn forbedreat 
corifervere Skibene og tiligere at kun- 
de 16be ud roed Floden : hvilket A - 
b«yde kom cy til Fuldkominenbe . 
men er nu igicn begyndt at fortfet 
tes for Alvor. I det Perfifee W 
Aar 1722 lood ban en Deel at 5oe 
. FdketreyfefraKronftadtilAftraa 
for derfra tned en liden Flode 1 den 
Kafpike Soc at underftotte Armeen 
paaLandet. Ogendeliggav hankoft 
for hansDood Ordce at opfoge ogan 
^ leegedeHavneiKamfKiatka, hvoroin 
jeg bar allerede givet Efterretnmg ' 
€t befynderligt Stykke. 
DeRuffi- Den fbrfte Skihs-^y^ningsW^' 

fkcverfte. ^^^ Kcyferen lood anlegge, vaM^^' Cap. 9- Om Ruslands S6e-Magt. 205 TottuJI. 

verov ved Don-FIoden fyv VerfteS 
Veronez, hvor der foruden den for- 
fteFlode er bygt Aarl724de femren 
Galeyer, ni ftore og fex fmaa Prame^ 
hvilke jeg i den TyrkifiCeKrigs Hifto- 
rie kaldre de garale, og endelig, fra 
Aar 1733 af, den i farame Hiftorie be- 
fKrevne nye Flode , der nu faavelfom 
den gamle efter air S6e-Folkers Til- 
bage-Reyfe til Kronftad er i fin For- 
fald ey mere at bruge. De» anden 
afKeyferen anJagde Verff er Amira- 
litastet i Petersborg* hvor henved tre 
tufende overalt i det hele Land lige- 
(om Rekryter udferevne og med en 
ringe Dag-L6n beralfeTitnmerm^nd 
og andre Arbeydere i BegyndeJfen 
meeft under EngelfKe, men nu meeft 
under RuffifK-e Meftere aarlig bar af 
KafanfK Ege-Trie byggct ftore og 
fmaa Krigs-Skibe til at vedligeholde 
den oft-Soifee Flode. Den tredte 
Skibs-Bygnings-Plads erogfaaiog 
yedPetersborgjder at byggeGaleyer 
item andre endnii fma?ere armeerte 
Transport-Skibe , hvilke i Mangel af 
egen S6e-Fart og egne Kiobmandsr 
Fartoyer erRusland nyttige ved Ky- 

lier- 

Tom.ll. 204 OniRuslandsSoe-Magt^^Pj. 

^ toT^fLif^gFTrTLand. Denfier^j 

' ' de Skibs-Bygnings-Plads er i Arkan- 

eel, hvor Keyferen lood af Fyr-lra: 

lyg-ae alle Slags Krigs-Skibe til den 

KronftadfceFlode, og*hvor fiden Aar 

' 172c, da Skibs-Bygningen havde ad- 
fKiUige Aar fammeSteds liggetftille, 
besyndtes igien af Arkangelfe tge- 

' Tr J at bygge Skibe : hvorraed end- 
nu aarlig continueres. Djn Jem 
Skibs - Bygnings - Plads ved Aftrakan 
faavelfom den fiette ogfyvende v«d U- 

- kotf^a og Petri Pauli Havn 1 iiam- 
feiatka koramer nu ey mere 1 BersnK- 
ning, da de bar famme Skiebnefom 
derifd^fte eller TaVero vfice. Dog m 
«r endnu for det ott^ndecn Vertr vea 
Ladoga -Soen, fom tilhorer private 

Perfoner, hvilke laderder afFyr-ir« 
bvffp-e aarligen fto're og fmaa KioD- 
mands-Skibe, der felges iPetersborg 
til fremmede Nationer. , 

Ved de tre Kronens Verfte, deto 
iPetersborg ogdet trcdie i Arkangeb 
er idelig nok at beftille med at byg- 
ge ogudtakle Skibe •, efterdi de ge- 
Sieenligen ^Y ^arer l^ngcre end t(|v 

til femten Aar i det hoyefte. Aarw 

gen Ruffiffe 

SkibsByg' 

ning. Cap. 9- OmRuslandsSoe-Magt. 205 Tom.II. 

gen hertil er forjl den Kronftadfice 
Havn , hvor ey allene det fode Vand 
gior Timmeret moort, men ogfaa 
ifcn og Sneen omVinteren forfrem- 
mer ders Forraadnelfe og Sonderknu- 
feife.. Den anden Aarfag er i det Ar- 
kangelffce og Ka fan fK e Ege-Tr^, fom 
cr Skibs- Timmeret, felv at foge. 
Thi det feer i fine Aarer vel ligefaa- 
danne ud fom 'andet Ege-Tr^e, men 
dethar dog aabnere Porcr, er letrere 
i V^gfcn og tillige af mindre Styrke. 
Ven tredie Aarfag figcs endelig at feul- 
de findes i Bygningen ', faafom den al- 
mindelige Skiodesloslred i alle Haand- 
verker feal ogfaa paffe fig paaSkibs- 
Timmer-Ma;ndenej der endogunder 
gode Meftere ey med filborlig Fiiid og 
Trofeab forarbeyder erhvert Stykke. 

De til fizn hele Soe-Magt henho- skibene i 
rende Skibe var om Sommeren Aar ^'°'^"*- 
1746 diife efterfolgende : 

Fordetfdrfte 

om 

DenKronstadskeKrigs-Flode. 
I, Skibene afLinie. 

iMyjmnde Anna, fom erbygget i 

' Sand r 


.^^■^"^ 


r 

T'om.H. 206 Gm RusIandsSoe-Magt Cap. 9. 

' Kanoncr. 

Sana Petersborg Aar 
1736, detftorfteSkib, 
fom er bekiendt, bar Il4- 
2.'Sa»fifPou^/,byggeti Pe- 
tersborg Aar I743,har 90. 
'i.SanH Alexander, by g^Qt 
afKeyferPeterI,men 
fiden toGange fortim- 
ret, bar - - - - 

4. Revaly bygti Peters- 
borg Aar 1732 - - 

5. Slavonne Blagopolufne , 

det er, lykkelig Vel^ 
ftand, bygti Peters- 
borg 1733 - - : 

6. Ingermajjland , bygt 1 
' Petersborg 1734 - 

7. Severne Orel, dec er, 
i Nord-ornen , bygt i 

Petersborg 1734 . - 
g. SanS Katarim, bygt i 
Arkangel 1743 - - 
g. Le Ferme, bygt ';i: Ar- 
kangel 1742 - ' ' 
10. Tfkiafti, det er, good 
Lykke, bygt i Arkan- 66. 
66. 
66. 

66^ Cap. 9- Qm Ruslands Soe-Magt. 207 Tom.H.- 

Kanoner. 
11. Sanci?omelemon,hygt : 

1743 - - - - 60. 
12. Lej'noiy det er, Ljft- 

Skovi bygt i Arkan- 

Seli743 - - - 60. 
V^. Blogopolufne , deter, 

Veliland , bygt i Ar - 

kangeli74i - - 60, 
1^. Sand Peter, hygtiVx- 

tersborg 1742 ' .*'^ ;-• 60. 

15. SanB Ifaak, hygti Ar- 

kangeli742 - - So, 

16. Pultava , bygt i Ar- 
kangeli742 - - 60. 

lY ' San ti Andreas, hygt i 

Arkangeli738 - - 54. 
l^.Neptumis, bygt i Ar- 

kangeli738 > - 54. 

19. Severne SveJI , det er, 
Nord-Stiernen , bygt 

i Arkangel 17:^7 - 54. 

20. Afov, bygt i Peters- 
borgi736 - - - 54. 

21. Aftrakan , bygt i Pq- 
tersborgi736 - - 54. 

22. Kronjlad, bygt i Ar- 
,kangeli739 - - 54. 

23. Ar- Tom.II. 208 Om Ruslands Soe- Magt. Cap. 9. Kanoner. 

54- 
66. 23. Arkangel , bygt i Ar- 
kangell735 - - 

24. SmB Barbara, bygt 1 
Petersborg 1 745 - 

ILFregatter. 

I.KHf/tf«i,bygtiPeters- 

. borgi73i - - - 
2.Fow,clet er, Krigen, 
. bygt i Arkangel 1738 34- 

3. Princejfe Anna, bygt i 
. Petersborg 1729 - 

4. VWihdaU tagen fra de 
. SvenfKel742 - - 

5.4)o//ow, bygt i Arkan- 
gel 1742 - - - 
e.KavaUeer,hy2jil7^9 ' 
7. Vagmefter, fortimret 

1744 - - - - 

IILBombarderer,afhvil- 

ke enhver har to M6r- 
fere, kaftende fern 
Pud, ogtoHaubizer, 
kaftende tre Pud. 
I. Jupiter, bygt i Peters- 
borg 1743 - : ■" 
2. Sam 38. 24. 

24. 

34. 

44- .- 12. Cap. 9- Om Ruslands Soe-Magt, 209 Tom.II. 

Kanoner. 
2. Tordehen y bygt i Pe- 

tersborg 1742 - - 12. 
^. Samfon , bygt i Peters- 
■'■ borgi74o - - 12. 

IV. Pramer. 

I. Elephamen , bygt i Pe- 

tcrsborg 174Q - - 40. 
1. Den vilde Ofce , bygt i 

Petersborg 1740 - 40. 

V. Fire Paket - Baade, 

hver med tolv Ka- 
noner - - - - 4g. 

Den hele Fiode var Aar 1746 ude 
at oves i SoGiT, nemlig de roforfte 
Skibe Anna og Povei fra Kronftad til 
Revalog igiert-rilbage, og de ovrige 
to og tyve med-fireFregarter fra Re- 
val endnu laengere imod Veficn forbi 
Dagerort og igien tilbage: ligefom , 
det hvert Aar plcyer at fee rric-d ti 
til tolv Skibe. Om Vintercn Jigger 
gemeenligen en Effcadre af Floden i 
Reval: og de ovrige Skibe bliveral- 
le tilbage i Kronftad. 

' © • 'For 
T4m.II. 210 OmRuslandsSoe-Magt. Cap.9. 

For det andet 


Den Pe- 
tersborg- 
fkeGaley- 
Flude. GAIey-Floden i Petersborg. 
Den varAar 1724 faaftsErkJom 
den nogenTiid for ellerfiden har vx- 
ret, beftaaendeafl6onyedggamle 
Galeyer foruden de dertil henhoren- 
de fmaa' Fartoyer. Men Aar 1733 
var den formindret til 102, fom var 
inddeelte i folgende Klafler: ",3 
■ I. Een med - - 25 Baenkc* 
2.Tre - - - 23. 
3.Syv - - - 22. 
4.Tolv_ - - 21. 

5. Sex - - - 20. 
6.Niogtyvc - 19. 
y.Sex - - - 18. 
8. To - - - 17. 
g.Nitten - - 16. 
1 0. Sex og t yv e - 15. 

Tilfammen hundrede og to Galeyer 
"og i dem 2002 B^nkc: hvilkcr er 
ogfaa omtrent Antallet af Ba^nkenc 
paa den nu vsercnde Galey-Flode. 

Enhver Galey er ungefasr halv- 
trefensty ve Alen lang og tiAlen breed, 
med fcx to-pundige Svinge- Bailer 

p3* Cap.9J GmRiis!andsS6c-Magt. ^Il Toin.II. 

paa begge Siderne og to fire og tyvQ' 
pundige Kanonerforud. Dencom- 
manderes af en Officeer, en Bjads-, 
Mand og henved tolv Matrofer, fom 
ftyrer Roerer og regierer^eglene paa 
Maften, og befetres i det ovrige af 
Soldarere, fern Mand ved hver Aare 
og toAarer paa hverBa?nke, hvorde 
vcxler om i at roe med hverandre. 
Galeyernes egenrlige Brug er at 
transporrere en Annee omkring ved 
Strand-Bredden , hvor de gaaer me- 
get langfomt og farligt, ey vovende 
at gaae ud i Soen , kand ey heller i 
Soen forfvare fig imod et ftort Krigs- 
Skib og endnu mindre artakere der, 
uden i meget fiille Taage-Va'ir ey 
langt fra Lander at ovcrrunjple og 
otnringe dec med dcrcs Ma^ngde, 
Dog harGalcy-Floden viift finNytte 
ved de Finnif^re Klippcr og andrc 
Stsder i den FinnifKC Bugt udi den 
forfte Krig med iverrig. Soe-Fol- 
ketj fom ftyrer den i Soen , er ind- 
deelt i orteCompagnier, hvertCom- 
pagnierilI5oMand, og ligger for fig 
"lelv ved Galey-Havnen i Petersborg 
indqvarteref, ingen Samqvenii haven- 

2 dc Tom.II, 212 Om Ruslandg S6e-Magt. Cap. 9: 

de med det Kronftadfee Soe-rolk paa 

Krigs-Floden, men dog agtct det ial- 

ting liigt , Caafom i Rekrytcring, Mun- 

dering, Underhoidning , Rang 05 

Gage. ■■•-;'^^<;'; 

f oiicets For at fore den Kronftadfee Krigs- 

^"."'(?rl Flode, harKeyferPeterl.beftemtBe- 

Kr£ ftiilingerne og Antallet af de Perfoner, 

Skibs- fom bor vasre paa h vert er Skib i Flo- 

. den , ved denne efterfolgende Anord- 

ning. Per/bnernes 
BeftilUn- Skib'eriesRang. Tredekkere 

Kanonsr. Todekkere 

af 

Kanoner. I. 
3- I. - I. 

2. I. 

2. I. 

2. I. 
I. I. !■ 9O.8O.76.-76.66.50.32.16.I4 
I. Capitainer - I. I. I. - I. I- I- - ' ' 
2.CapiteinLieu- 

tenanter - I. I. 
3.Lieutenanter 3,. 3. 
4.Arrili. - Lieu- 

tenanter - I. 

5. Skibs-Secre- 
taerer - - I. 

6. Under-Lieu- 
renanter - 3- 

7.UnderrLieut. 
af Artillerier. - I. T. -I. I. I. 3. 3.-2. 2. 2. - I. -I. I. I. !■ 

I. .i. !■ 
g.Skibs' Cap. 9- OmRuslandgSoe-Magt. ^^.213 Torn.!!. 

8. Skibs- Com-"'^"^ """' ' ' 

. . milTgrier 
9.Pr£efte - 
.10. Meftere 

, IIv Under - Me- - - ,f r •,- ,0 , ^ 
ftere ' ' ' '- ^- - j*T^Jt,ri,£^JE. 0^ I. I. I. 

- I. I. 1.-1. .1. jC. J. I., I. 

■ -■ . i.r,lr^ : I/!; pLo^l^' - 1. I. I. ' I. 
pere - -, - i. i. I.-I. Im'.-Sinif--l!.^;ft 
ip.UnderiStyyr- - - . ,■•>■'•- o,-tn3v?, 
■ Maend ,; _ - 2; 2. .2. r 2. •% •: .t,a .2*: I.'c> f. 
20.Baadsmands- ; J'LT^ 

Mat - - 6. 6. 5.-4. 4. 3, 2. iTtlf. 
2i.Skie-M^nd2. !2. 2.-2. .3. 1/ i. i^ 1t. 
22. Skip-M^nds . i DC Mat l^F - 3. 3. 2.-2. 2.| I^, 2. lo^' 23. Qyartcer-. .- - .r .:■ .r> ' -x^^i ,-£(1' 

Meftere ^ 10. 9. g.-g. 7.;.-^^4. 2. rJJ; 
24.Skrivere -I. I. K-.r. t i. i. i, j. 

25. Kanoneer> .c ' ,<: „ 3- 

. Sergeant -fl..i;- 1,- jE. i ]ieIo?^>rP.£4. 

26. Konftabels'^™-^-— .•-,,, .;^.,^^ 
Mat:.- - 3i -3.r:2.r.2. 2. 2. X.'jTS. 

O 3 27.Ka- TomJl, 214 Om Ruslandfi Soe-Magt. Cap.g. 

sT.Kancneer- , t t t 

.i Kor|)oraI -^ 2;' 2* %'--t* ' %-^'^'^' 

'.^8'Ka^oM^--' ■■ - '■ -^ ' ' ' !^T^Q 

.] rere v.. .60. 50.401-46. ^■30-20.l2.8. 

2Q.Matrofer 41^.323.272' 'S4^-'2^8.r6o.79-20-«. 

^loekkeSr^ I8 16. l^'^^Vl, 10. 6. 2.3. 

/ i tkre.i,-i-^''26.24-20.-20.i8.i6.i3.e'»' 
.^3.Tr0'rnp&ere 2<2.r 2« - 2. 2. 2. !• ' ' 
.i4^Timm4rno.^ -^ " ^ •-•- 

Melkre -'<|: l- i. - 1-"^-^* ' ' " 

55.Timm^tn^ -i ^l ^ 

Svenne - * * « - ''-I* ^' ' J ,• 

B6.Tinimefm.6/^4.-3.- 3- 2- ^r.^^-*-'^ 

37.Kypere - I. I- 1- - Irs-I' T' "* ' • 

' 39.Kalafatere 4. 4- 4- " 4« 4-- 3- 2- 2- -^ 

40.Seylmager- ' t i 

Drenge - 2. 1> 2. ^ 2. 2-; -2v -2. !• " 

^ rere - - af. 3,11-11. I^ ^' '«♦ ^ , 
42Kokke - 3- 3- 2.-2. ^. 2. 2. • ; 
43.Profb{er ii_ii_!£lM!:^L_ll-^ Cap^fj. OiiiRuslands Sp€-Magf^ 21^ Tpm.H. 

KeyferenforfKafFedefigfaameget Foikeis 
56e-Folk, fom der brugfes til at be. J;„^^i|X» 
fettehatis hele Flode, og forordnede piode, 
det at blive efter denne Lifte fordeelt 
ved 5kibene uden at vilde inddele det 
paa nogen anden Maade i Divifioner 
og, Regimenter, Men Aar J733 for- 
fasrdigtes en nye Stat over F^oderi^ 
hvorefrer dctte gamle Reglemente 
aldeles fbrandredes , i det Soe-FoJket 
indd^dtes i Divifioner, SoJdaterne og ^ 
Artillerifterne i Regimenter ogCom- 
paguier, Officerernes Rang og Gage 
forhoyedes, nogle Beftillinger aflkaf- 
fedes , og andre igien indfortes, Deir 
nuregierende Keyferinde bar for at 
folge i Hende$ Herr Fadcrs Foodfpor 
igien pph^vet den nye Sm angaaen- 
de Inddeelningcn j Divifioner pg Re- 
gimenter og faadanne Ting flere* 
Her erLiften paa det hele Ruflifee 
S6e-Folk, forft efter det gamle Regle- 
ment, fom nii igien er antaget, der- 
nasft efter det nye Regleraentj fom 
nu igien er affKaffct, 04 Tomll, 2i6 Omilua^^d^S(5^5^^i£__5Pl It Bejlillingerne. Dengdmle m 
igieh antagne 
\ Stat.. 

I, General Amiral I. - 
\j2, Amiraler - - ^- ' 
g.Vjce A.miraler 3.,- ' 
4 Conrre-Amiraler 3. - 

5. Commandor-Ca- 
piteiner - ^ "v-';;?*-: ' 

6. Capireiner '-"a'S- " ' 
'T.Capirejn Meute-. . 

nitnter. ^ -tr .-,:„2o«. . - 
g. Lieuteriantcr 75-' " " 
9. Secret.^rer - 39- " ' 
IcSepond-Ueute-, 

jiaiirer - -, .82. ' 

JI.Maflere ' - ' " ' 

j2 M,irfi<:n5asnd :ipi' " " 

'i3.Skippere -62,- - 

J4,Commiirarier 3^. - - 

I5.6kibs-Pr^fte .^^•-- - 

l6.Fqirai:Erere 39- - " 
17. G.a rnle Skibs-' 

Skrivere - 4 - ■ 
Ig, Sryyr-Masnd 78- - 
19. Under - Sryyr- 

Ma^nd - - 71. - - Denny em 

igien af- 

fkaff:Stat. - I. 

- 2. 

- 2. 

- 2. 
27- 
117. 
58. 
38. 
38. 
38.. 

38.' 
89- 

70. 

20. Un- Cap. 9. Om Ruslands Soe-Magt. ^'stPj ^QvaXl. SO.Under-Felfeige- 


' . .7 -^ 


rere - - ! 28. ' 


- 29. 


2I.Skrivere - 73- - 


- 71. 


22". Under - Skip- 
' pere - - 27. - 


- 27. 


23.Timmerm£End5- 
Meftere - 20. - 


- 20. 


24. Baads-Masnd 51. - 


- 51.- 


25; Baads-Maends- 
Mat - - I59P-"'''^'' 


-273.: 


26.Skiema'nd - 60, - 


— 9 


27. Skiemsends - 


..{x 


Mat - - 79. - 


— 6> 


28. Styyr-Mands- 
;Drefige:" - / lOO. - 


* : ■ 


29. Felfeigsr- 


^ .\> 


Drenge - 66. - 


- 67. 


30.Qyarreer-Me- ' 
fterc - - 256. - 


- 262. 


3I.Matrofer af 
forfteStat 2434. ^ ,- 

32.Matrofer af ■'■■^^'"^- 


^j^$^7- 


anJenSfat 487lr - ■ 


■ 5134. 


33.KahytDrenge398. - ■ 


- 569- 


34. Timmerm. 
Svenne - 2I. - 


- 28. 


35.Timmerma£nd 142. - 


- 125. 


36.Kalcfatere - 144. - 


- 138. 


05 


37.Seyl- ■ J- jjBf-'i.,,*,-. ,Tom.n. 21 8 Om.RuslandsSoe-Magt. g^p.f- 37.Seyl-Mag®r- 
Drenge - ']% 

38.Kypereog^"f' 

kere - - 27. 
39. Under- Kypere 46.^ 
40.Laafe-Smede 40.- 

41. Butellerere - 39. 

42. Under -Butel' 
lerere - - 62. 

43. Udenlawdfjce 
Mufikantere 

44.RuljifeeMuil 

kantere - 
45.Paukere - 
46.Kokke - - 
47.Profofer - 12. 

66, 

3. 

79' 

39' Til at handhasve 
Retfserdighed 

■ og Orden^ 
48. Intendent, - I. 
49.Under4nten- 

dent - - I. 

50. Qeneral- Audi- 
tor -Lieutenant • 

51. Ober- Auditor I« 

52. Ober-Fifeal - !• 
53.FifKaler - - 3. 71' 

?7v^ 
40. 

39': 
35- •'X< ' 58". 

- 4v- 

. 66. 

- % 
' 77' 

- 38- I. 

It 

I. 

Vcd I. 
I. I. C^.9. OmRusIandsSoc-Magt, ai:^ Tom.ti. 

Ved Hofpitalet. 
54.Do(ftor - - I. - 
55.Stabs-FelfKiaEr I. - 

Ved Geiftlighe- 
den. 
56.Provft - - I. - 

Hos Flag-M^n- 
dene. 
57.Gcneral-Adjutant 
af Oberfte-Lieu- 
tenantsRang - • - 
58.General-Adjurant 
af Majors Rang * 

59. Floyel - Adjutan- 
termed Capiteins 
Rang - - - « - 

60. Adjnfanfer af 
famme Rang * 

61. Floyel Adjuranter 
afiecond, Lieure- 
nanters Rang 

62. SecretiEr - 

63. Translator 

64. Cancclifter 

65. Skrivere - h 

- ^ 

- 2. 
Summa 10097. - 10 11 12 Tom.ll. 220 OmRuslaridsSbe^Magt^^Cap^ -Tilftand. ' 1 

1 

roikctsnu Herdl kornmer Soldaternemed 

va:rende ^gj-gg Officercr, hvUke efrer den torn- 

ge faa kaldte n.ye Srat, ey fordeelte ved 

ter, beloob fig hgefom Matrofern 
til to Regimenrer , hvert Regiment ^^ 
af ^tten CO-mpdgnier. Def er nu v 
Floden forji een Amiral, ved Navn 
Galizin , fom er Gefanter i Perlien og 
ved hansTilbagekomft ftal prasfidec 
i Amirahta^ts-Collegiet. Dern4^ 
der to Vice-Amiraler^ den ^'dlte bre- 
dal, en Norraand/den yngfte Myli- 
koY,enRuffe. . Vtdere et^cvtoCon- 
tre-Amiraler, den ^Idfte Villebois en 
FranfK, fomi%Barndora er fort ma 
afKeyfer Peter fra Engeland, og M . 
denberornte Provft Lykkes Daatter 
tiliEgte: den yngfte, Bars, hvisia- 
derer komraen ind ydenlands traog 
har antagen den Gr^ki&e Religio?' 
hvprfor Sonnen ogfaa bekiender ng 
tir^enGrsekifeeKirke. Fvemdelei^ 
der een General - Eqv ipafe - Mefter. 
Knees ~af Beloferficy, fom regnes i d£t ^ 
ovrige til Amirgliraecet og ey tiH^^O' 
den. Endnu videre er der een Cap}- 1 
tein-Coraraandor, ved Navn Korii- I 


Cap. 9. Om Ruslands Soe-Magt. 221 Tom.II. 

kov, en Ruffe , fom haf va^ref fendt 
ud af Peter, at opdrages i Frankerig. 
Endelig er derafCapiteiner: Danske, 
Leman, Sfangenberg, Knop Hierteberg, 
Fafting og. Keifner: Engelske, Loui- 
[e , fo'rn er den ^Idfte Capitdn og 
commanderer i Kronftad,, Kennedi, 
fom folgernsftham og commande- 
rer Skibet Anna , Mklas , fom folger 
nasft ham og commanderer Skibet Po- 
velj og Padoiii fom har nogle af dc 
Danfee imellcm fig ogNiklas: ogtil- 
fidft endnu ti andre , sgm er ind- 
FoDDE RussER. Alt dct ovrigcFolk 
fraCapiteinerne af indtil denringefte 
ergandfKe complet beftaaende aflut- 
ter indfodte Ruffer, undragen een 
Capitein-Leutenant ved Navn Nan- 
ning, en anden ved Navn Johan Jor- 
gen von Krufe , en indfod DanfK, og 
endelig en tredie , fom er en Engel- 
Isnder, hvis Navn jeg ,nu ey kand 
erindre. Men Aarfagcn, hvorfor der 
er ey nu faa mange Flag-Mxnd og 
Capiteiner, fomReglementer udfor- 
drer, er den forehavendeForandring 
med at indrette igien aiting efcer dec 
gamle Reglemente J og derudoycr at 

bie mt\ I 

bie med Avancementeme indtil be- 

qvemmefte Leylighed. 
DptsRe- Naar Officererne avancerer, faa 
krytcnng ^^j-^,^,^ ^e iiederfte Pladfe at Soe 
g^"' Kadetterne, fom «ndervifes iPede s 

bors;, og 6ves i Soe-Vaefenet paaFlo- 

SoldaterneD../.afdcgamleMato. 

fers i Kronftad opdragneBorn ,De^ 
afudferevne Bonder -Karle,hvilke 

alle foruden S6e-Farren krerKngs- 
Exercirierne mcd Kaarde, Bajon^t og 
Flinte. Den Leylighed hvilk n d 
bar til at faae Kundfeab om at tare 
til Soes, beftaaer eenDcd den, at de 
AkangdfKeSkibeforeshverSomm 
omkrine; i Nord- og oft-Soentil 

To Paket-Baade to gange imellem 
Kronftad, Danzig ogLybek-, eef^Dei 
.«^.%,atder hvert Aar gaaeren 

Flode'af ti cller tolv Skibe ud fr 
Kronftad i Soen og krydfer no| [ 
Maaneder fra ect St^d til det ander. 

Det.ind. Flag-Masndene opholder Jig v^J 
qyartc- ^jcrcs Convmando, gcmeenltgen en 
^"^- i Kronftad , en anden i Re val , eu r ^m (Jap, 9. OmRuslahdsSoe-Magt. 223 Tom.II. 

Arkangel, ellerAftrakan, ellerTave- 
rov , eller AlToVj eller hvor der ellers 
maatte forefalde noget atforrsettefor 
dem : og de ovrige anvifes til deres 
Fiinftioncr vedAmiralitastsKollegiet 
i Petersborg. Alt det ovrige S6e- 
Folk rncd dets Officerer opholder (Tg 
ved Skibene meeft og fornemmelig i 
Kronftad, fsiont det ogfaa ofte for- 
deles og forfendes anden Staeds hen, 
faafom i den Perfifffe Krig til Aftra- 
kan, i den TyrkifKC til AfTov eller 
hvorfomhelft det giores nodigt. 

Soe-Soldaternes Mundering er lige- Dets Mua. 

fom Land-Soldaternes gron og rood : '^"''^s- 

men Matrofernes er af Seyl-Dug lige- 

fom andre Soe - Folks. Officererne 

ved Floden har havt tilforn gronne 

Kiortcler med rode Under - Kinder, 

begge ftsrk galonerede. Men nu har 

de faaet hvide Kiorteler med gronne 

Under-KlsBder,ogfaa ftserk befadte 

med Galoner. At jeg kalder Soe- 

Ofiicerernes Mundering ftsrk galo- 

neret J Tseer ikkun i Sammenligning 

med Officererne ved Armcen, fom 

har intet Giild eller Solv paa deres 

Kkder. 

Den « 
Tom.II. 224 ppiRuslandsSoe^agt.^ap^ 

Dets un- DcD Fode, fom gives Folket paa 
'^"^°'^' - F4oden, naar den er ude i Soen, er ; 
denne for enhver Mand: ning. Sond. 

Kiod 

Grood MrM.\Tiisd.\Oml 

Grood I Kiod I Grood 
Erter. 
Horsd. 

KiSd 

Qg 
Grood, FredMoverd. 

Fifk I Kiod ^ Groad. og 
Grboa. ?kibs-Kavrifig. tPd. as? Sbl. hvirDag gior den heleUge i l^Yi. 

6K to Potter daglig. '• * » ° . ' , 

■Fitk - fe— ^» -*-*-- - iPd. * - 
Havre-GmniPd.^^Pd.-^Pd..- *-jPd. 

Boghvede- Gryyn = 60 Sol. * 60 Sol. * * * 
Er^r - iPd. 24 Sol. -I Pd. 24S0I. . *' .^. 
Smor dagVigao tSolotnik, giorugentliglr^d. 
Br^ndeviin I Glas -. » iGl. * lOl. I^'- 
SaltUgcntlig - 36Solofnik. 
Eddike 'Ugentlig { Kailde. 

' 'officererne har Portioner. 

" Capitein - Commandor - 6. 

Gapitein 
Capitein-Lieutenant 

Lieutenant - - - 

Secretaer - - - 

Second-Lieutenant - - 
Commiffarius 

, FelfeisGr - - - 
' ' ' Mitfemand - -; 4. 

2. 
2. 

2. ' 
2. 

2. cm 

^ 


IBl 
\ 


M 
ffi^ 


^mm 


WM 


^Mli 


WW 


WW 


MM 


Pi! 


WW 


Mi 


llll| 


2 


3 ^ 
5 ( 


5 7 


8 


9 


]mW\ 
10 


pW 
11 


pW 
12 


p~ 

13 


p" 

14 Cap.g. OmRusrandsSoe-Magt. 225 Totn.II. 2. 

II. 
II. 
1|. 

n. PrjEft . - : 

Skipper - - 
Styyr-Mand 
Baads-Mand 
Konftabel 

Skieman - - - 
Sergeant 

De ni forfte faaer nu Penge for deres 
Portioner. Der gives til Madens Til- 
lavelfe paa Skibet en Kiedel for tQ 
Over-Officerer, eller fire Mitff?mcEnd 
eller fex Soe-Cadetter. Er Prsften 
en Monk, faa beholder ban ttedfe en 
Kiedel for fig aliene: men, hvis ey, 
faa regnes ban iblant OfEcererne. 
Alie andre paa Skibet faaer deres Por- 
tioner i Natnra, da de indbyrdes maac 
, forene % og tillave Maden i Skibs- 
- Kiedlene fo rn de lyfler. 

Naar Soe-Fblket er hiemme; faa 
bekommer detProviant ligefomSol- 
darerneved Aitnecn, men Sold baa- 
de udc og hiemme faaledes, at Matro- 
ferneaf forfte Star faaer mere endde 
' afanden Stat, og begge noget mere 
end Soldaterne. 

Efterdi alle Betientere befoldes i 

Rusland eftcr deres Embedes Rang; 

P faa m^ss^ 
Tom.II. 226 OmRuslandsSoe-Magt. Cap. 9. 

faa har en Stor-Amiral General-Feld- 
MarDcalks Sold, det er aarlig 7000 
Rubel : en Annral en Generals aarlige 
Sold, det er 3600 Rubel ; en Vice- Ami- 
ral en General - Lieutenants aarlige 
Sold, det er 2400 Rubel : Contre-Ami- 
ral en General -Majors aarlige Sold, 
det erigoo Rubel: en Captein enO- 
berftes aarlige Sold, det er6oo Ru- 
bel : en Capitein-Lieutenant en Ober- 
fte-Lieutenants aarlige Sold, det er 
360 Rubel : en Lieutetiant en Majors 
aarlige Sold, det er 300 Rubel, og faa 

fremdeles med de andre. 

Officererne har ogfaa deres Den- 
fiki, eller Tiennere, hvilke leveres 
dem ibIantRekryterne, ogunderhol- 
des af Kronen Jigcfom Soldatere. 
Deres Antal er for en 
General-Amiral 
Amiral _ - - ■ 
Vice-Amiral - • - 
Contre-Amiral 
Capitein-Commandor - 

ffildfte Capitein - 
Capitein 

Capitein-Lieutenant 
Preniicr'-Licutenant 15' 

11. 

9- 

7- 
5' 
4- 
3- 
2. 
I. 
Se- Cap. 9- OmRuslandsSoe-Magf. 227 Tom.II. 

Second-Lieutenant 

PriEft - . - . 

Secretccre - - 

FelfKiasr - . - _ I. 
I. 
I. 
I. S6e - Officererne faaer til Priis- 
Penge for 

Det torfte Amir.-Flagge lOOOoRub. 
Detandet - - _ 9000. 
Detrredie - - - gooo. , 
En Vice-ArairalsFIagge 7000. 
En Con rre -Amir. FJagge 6000. 
Entredive-pundigKanone 300. 
Enfire ogtyve-pundig - 250. 
Enatten-pundig - - 210. 
En tolv-pundig - •--. 170. 
En otte-pundig - - 1^0. 
En fex-pundig - - go, 
Enfire-eller tre-pundig - 50. 
En to-pundig Faikoner - 15. 

Efrer Keyfer Peter den Forftes Hvad Flo- 
Fundation faa kofter den hele Ruffi- fienaatiig 
fKe Soe-Magr med Skibenes Bygning ''°""'' 
og Udruftning, iligemaade Folkets 
Sold og Underholdning, tilfammen 
aarlig tolv hundreds tufende Rubel. V 2 Det '^' 


— ,— 1 
— vo 
— I— 1 
^ 
— r-\ 
= ^ 
— I— 1 


Bkl ii 


= r) 
= ^ 
= CN 
= ^ 
=^ I— 1 


H|g' •^-- 


^= I— 1 
^ 
= ^ 


B 


^— 0^ 


^K'* 


= — CO 
= — r~ 
= — VD 


K' 


= — LO 
— — '^ 
= — en 


m 


^ — ^H Dcgamle 
Tfa'rers 
Indkom- 
fter. 
Tom.IT. 228 Om Rgslands aarl. Reven yer. Cap.ig 

Det tiende Stykke 

om 

Ruslands aarlige Re- 
venyer. 

De gamle.RuffifKe Tfarer og Fyr* 
fter, fom omtrenf tre hundrede 
Aar var Tatarerne fKat-fityldige,faar 
fom Eyedoms-Herrer af der mefte 
Land-Goodsj de fornemmefte rigefte 
Handels-M^nd og tiliige regierende 
Fyrfter oppebaarcf ideresProvincer: 
forfi Bondernes fedvanlige Afgift i 
Arbeyde^Proviant ogPenge : dern4 
Fordelen af alle nye indforre Varer, 
faafom 6\> M66dj Br£Endeviin,Tobak, 
Salt, Huusblas ogTi*re: og efideli^ 
iidfKrevneTold til deres Arbeyde bg 
Forfvar, Folk af alle udgaaende og 
indkommende Varer tilligemed Myn- 
te-Rettigheden, faa og iligemaade 
Skat og Proviant af alle deres Under- 
faatter. Da Rigets Kra^ffer ved Fyr- 
ftendommernes ^amling begyndte af 
forenes, og der TatarifKC Aag tiliige 
derved at afKaftes; faa toog Tfaren 
alle difle Indkomfteraf Lands ^-Hov-- 

dineerne, hvilke, Jigeforo rilforn Fyc 

fterne cm 

f 


Hni 


^M 


1^^^ 


■■■■ 


■■■■ 


■■■■ 


■■■1 


■■■1 


■■■ 


^H 


^m 


M 


2 


3 ^ 


llll|llll nil 
1 5 


WW 

6 


WW 

7 


WW 

8 


WW 

9 


pw 

10 


WW 
11 


WW 

12 


WW 

13 


W" 

14 Cap.io. OmRuslandsaarl. Revenyer. 229 Tom.II. 

fterne i deres eget, nu i bans Navn 
inddreev i deres Provincer. 

Tfar Ivan Vafiloviz den II. forme- 
rede fin og Rigets Rigdom forfl ved 
at undertvinge figKafan og Aftrakan : 
derneft ved at findeSiberien og tillig6 
foroge fine Monopolier ved Handelen 
rned alle Slags Siberifice Varer : /r««^- 
deles ved at giore fig Novogrod un- 
derdanig, fom bavde hidindtil beri^ 
get fig med Fordeien og Tolden af de 
fremmede Europ^ifKe Kiobm^nds 
RufiifKe Negoce; og efidelig ved at 
bevillige og befordre den Arkahgel- 
fice Handel, for der at fage aarlig 
Told af alle Rigets udgaaende og 
jndkommende Varer, 

Da Riget efrer de ved bans Dod 
opvakte Tumulter kpm omfider igien 
i Roelighed ; faa toog det idelig til i 
Rigdom og dets Herrer i Magt, i faer 
da Kofakkerne , et flygtigt af RuiTer, • 
Polaker og Tatare beblandet Folk, 
fotn havde provet/ory? det Polfice pg 
derefter det TyrkifKe Over-Herfsab, 
tilfidft med deres Anforere Dorofenko 
underkaftede fig frivilljg Keyfer Pe^ 
m /.Fader Tiav Alexius Michat'loviz 
P 3 paa Tom.U, 230 OmRusIandsaarl.Revenycr. Cap.io. 

paa diffe Vilkaar : forft at befKyttes af 
Tfaren og dog blive frie for alle Skat- 
ter og Paalaeg, item beholde deres Fri- 
hed i Handelen , uden ved Told eller 
Monopolier deri at hindres : for dec 
andet at have ftedfe hen deres egen 
frie oyrighed og af den at dommes 
jefter deres een Gang antagne Magde- 
borgfKe Love : og derimod/or det trc' 
die at ftille trefensty ve tufende Mand 
til Tfarens Tiennefte, naar det paa- 
efKedes. 

I denne Rigets bloraftrende Til- 
ftand, da dets mangfoldige Indbygge- 
re ved den voxende Handel mere og 
. mere berigedes, og dets maegtige Ene- 
Volds-Herrer i de gode Tider havde 
famlet ftore Liggendefae, kom P^ 
ter I. til Regieringen og forbedrede 
fine Revenyer/or^ ved at bruge fine 
Forfsedres Liggendef^ vifeligen : der- 
7i(sji ved at afenappe alle bans unyt- 
tige Udgifter , tillige beforgende en 
ordentligere og rigtigere Adrainiftra- 
tion af bans Indkomiler : for det m- 
die vedatanlegge Berg-Verke ogFa- 
- briker, ved at forfrem me Handelen 
paa aUeKanter,befynderlige« atgio' 

re Cap. I O. Om Ruslands aarl, Revenyer. 2 3 1 Tom.IL 

re den EuropseifKe beleyligere ved 
dens Forflyttelfe og Samling fra lis- 
Havet til 6ft-S6en: og endelig ved at 
forhverve fig hele nye fordeelagtige 
Provinfer. Naar manforud erindrer 
fig dette almindelige Begreb om Ri- 
gets Tilv£ext , faa kand man lettere 
forftaae den Forklaring, hvilken jeg 
nu Stykke-Viis vil give om dets Re^ 
venyer. De beftaaer 

Fordetfdrfte ^^""^ 

f. vxrende 

at Indkomff 

Perfoner, fom er enten de irregul^re afFoifc. 
Kofakker, Kalmukker, Siberifice, Ka- 
fanfee og Aftrakanfee Tatare , hvilke 
Deels tiennerfrivillig iKrig, D^els og- 
faa undertiden bruges til Arbeyde: 
eUer o^ de Ruflifice Rekryter, hvilke 
udfereves tilforn, een afhalvtrefens^ 
tyve, fyrretyve og undertiden tyve 
Bonder-Gaarde, faa og een af fire el- 
ler fem Edel-M«nds-Tiennere, men 
nuberegnes efrer Rekryt-Forordnin- 
gerne til een af hundrede eller flere 
Sisle, og bruges til at completers 
Armeen ogMarinen, item til Hand- 
Verks-MasndjHand-Verks-Svenne og 
Handlangere ved Amiralitastet og alle 
P 4 Slags UT) Cxi -(Tl -r- -ID -LO -en 
10 11 12 

Tom.II, Z%Z GmRusIandsaarl.Rievenycr. Cap.iO- 

Slags Kronens Skibs-Hufe - og Feejl- 
nings-Bygninger. 
proviant. for dct aodct 

af 

s Proviant, hvormeddet har denneBe- 
feaffenhed. I forrigeXiderlcverede 
Land - Str^ekningerne den behorige 
Proviant ril Byerne^ hvor den bnigtes. 
Da nu Petersborg i den Svcnfee,Krig 
anlagdes: og Provianren tilJFplke^s 
Befv^ring; maatfe faa langt did hen- 
fores 'af hele Riger ; faa blev i Stsdeii 
for Provianten lagr en Penge-$kat paa 
Igonden : og Proviant -Leveringen 
overdragen dem , Torn derom contra- 
herede, Derpaa befandtes adfeillige j 
Fornernme med Underfundighed at 
have ladec fig Leveringen tilf laae un- 
der fremmede Navne : hvorndover 
enlnqvifirion anfl;iIledesAarl7I5.i}nr 
der General -Feld-MarfKalk Bafi^^ 
Dolgorukys Direction. De Beikyldfe 
var Fyrft Menfikov, General- iVmiral 
Apraxm, Rigs-Canceieren^Go/^/M 
den Petersborgfice Vice-Guvernor 
Korfakov , Over - Aaiiralitjets - Heite 
Kikin J Over-Amiralit^ts-CommilTa' 

rius Smaviriy G«neral-Feld-T6y-^^^' 

fter ^m cm 9 10 11 12 13 14 Cap.lO. Om Ruslands aarl. Revenyer. .235 Tom.II. 

fter Bryfei Senatorerne Knajs af Vol- 
kotijky og Apuktin, og mangfoidige 
Betientere af anden og tredie Rang. 
MenfikoVf Apraxifi, Got^kifi og Bryfe 
forevendte deres FravjErelfe, givende 
deres Betientere Skyld : , hvilken Und- 
feyldning antoges, efterat de havde 
betalt enftorSummePenge. Apuk- 
tin og Volkonjky bleeyjbr^ndte med 
gloende Jern paaTungen: Korfakov 
pidffret med Knuden : af^dre med Bkr 
togger; og alJe endelio bortfendte i 
Landflygfighed. Efrer Inqvifitio- 
nens Slurning foranftalredes dety at 
de, fom boede nsermefl- ved Magafi- 
nerne, fKulde levereProviantcniNa- 
tuira, men de andre berale den rned 
Penge, hvilke vifle CommiiTarier til 
dec ovriges Indkiob fik tned ftor 
Indikrsenkning itnellem Hgenderne. 
,Korn-Skatten var i dec naftpaafol- 
gende Aar 1716 paalagt faaledes, at 
etihver Bonde - Gaard ydede en halv 
Sketverik Rug og ligefaameget H^v- 
re. Af hele Riget var efrer Stateit 
forordnet aarlig at leveres : P 5 Stj£; Toin.H. 2U Om Ruslands aarl. Revenyer. Cap JO. 
St^Sme, Rug-Msl. - - Gryyn. 

hvorProvi- anten leveres. 

Kafan r 
Ufa - 

Aftrakan - 1 5000; 
Tfarizin - 15000. 
Bielogor'od loooo. 
Stnolenfeo Soooo. 
Ifuin - 20000. 
Kiov - 40000. 
Paulovfey 30000. 
Taverov 30000. 
SaiKaAnna 20000. 14000 Sketverik, 875 Sk. 

deter, 

Tohder. 

5000,.,,,- A- 312. HOJS - 937. 

' 937- ■ 

- 625. 

- 1250. 

- 1250. 

- 2500. 

- 1875- 

- 1875- 

- 1250. Summa2l9000. - - 13686. 
'Al den anden Proviant, fom behoves, 
indkiobes efcer Accord af Comtnilla- 
rierne og leveres til beftemt Tnd at 
Contrahenterne i de ovrige Rigets 
Magafiner. Saaledes var for Exeitv- 
pclAar i737accorderet at leveres: 

1 Rug-Md - - Gryyn. 

Petersborg, 

Kronftadog ' . 

Slyffelborg6690i Sketvenk. 3822^K. 

1 Jt e* Cap.IO. OmRuslandsaarl.Revenyer, z^j Tom.II, Gryyn. I Rug-Mcel 

Petcrsborg 

tilBvgnings- 

Canceliet 5070 Sk. 4 S. 257 Sk. 51 

Viborg- 30467. --''-2007. - * 

Narva - 1 1 446. - 

Kexholm 4431.- 

Reval - 37980. - 

Novogrod2250. '■ 

Pleiivov - 2000. - • 

MofKov- 4771.-- 

Arkangel gooo. - - 

Kafan - 9347- -•- 

Ufa - - 6964.-- 

Aftrakan I9514. S. 4- - 257- 

- * - 308. 

- * - 1707. 

- * - 221. 
-. - 125. - » - 
- '. - 271. - • - 
■ i - 500. - ■= - 
• » • 649. - 3. - 

• - 126. - » - 
2. - 1600. - 3. - Tfarizin 30423. - - * - 702. - • - 
Bielogorod 5576. - * ' 185. " " ' 
Smo]enfKoii642. " 5. " 995- - 7- " 
Ifum - - 847. - * - - 72. - » " 
Kiov - 17528. - * - 156. - ' 
PaulovfKy 25344. - ' " 3^65. - * " 
Taverov 44410. - • - 2581. - ' - 
SanftAnna -.--»--* — «- 

Siiinmen 344912. - 3 Skiepp. 20208. - 61. 

Hertjl bqr eridnu beregnes den ube- 
kiendteSumme af det, fom leveredes 
i Sand Anna, AfTov og anden Sfsds 

til -^ Tom.H, 236 OmRuslandsaarl.B,evenyci-. Cap.io. 

til Arrneen og Floderne imod Tyr- 
ken, forend man noye veedSumtnen 
afal denProviant, hvilkcn aarlig be- 
iifives i Rusland til Floden , Armeen 
og alleKrigs-og Civile-Betientere, fom 
faaer Provianr forudm deres Gage. 
Naar man vil omtrent giore Over- 
flag dcrover, faa belober den beho- 
rige Proviant til fornsvnte Brug i 
alt fig til 900000 ToriderRug-Msl; 
da den ovrige Proviant af Gryyn er 
efter Proportion at findc. 
ogPenge. For dct tredic 

af 

Pe/ige , hvilke indkommer 

forft ved Skatten af Geiftligheden, 

Bonden og Borgeren. 

Det geiftlige Goods toges Aar 

1708 fra Bifpene og Klofterne, men 

gaves dem igien Aar 1711 faaledes, 

at, efterat man havde liErt at kiende 

deres Revenyer, fordredeshvert tre- 

die eiler fierde Aar af et hvert Srift 

efter dets Storelfe iyv& til tredive tu- 

fende Rubel fom en frivillig Gave. 

Derefter kom alt Godfet igien i verd- 

Tlig Forvaltning paa den Maade, at 

de Geiftlige fik defaftil deres Perfo- 

'. ' ners Cap.IC. OmRuslandsaarJ. Revenyer. 237 Tom.II. 

ners og Bygningers Underholdning 
faameget, fom behovedes, rtien Over- 
fKudet , belobende fig aarlig til fex 
imod Jyv biindrede tufende Rubel, flood ' 
ind i Regieringens Kaffe. Den nu 
regierende Keyferinde har Aar 1744 
ophcBVet denneForvaltnJng, tilbage-' 
givende alt Goodfettil Bifperne og 
K-lofterne atbrugedetefrerGotbefin- 
dende; hVorved de er kornne i Stand 
til aarlig at kiobe fig mere Goods, 
giore nye Stiff eJfer og bygge flereKlo- 
ftere. Deres Bonder ftaaer vel Foe 
fammePaala-g fom alle andreBondeu 
iRiget:.Men felv for deres Perfoncr 
giver de ey mere nogen Skat , uden 
at enhver verdfligPr^ft maae betale" 
aarlig fex Kopek for hvert Htiusi 
Sognet. 

Under Keyfer Peter I. indtil Aar 
1725 toges af Borgcr- og Bonder- 
Gaardene efter et Regiilerj hvilket 
var forfffirdiget Aar 1679 under Tfar 
Foedor Alexoviz, men fiden efterfeet 
og forbedret Aar 1710 og atter Aar 
1715^ dog uden at komme videre end 
med det Kiovfite Guvernement til 

Rig- 

Tom.II 238 OmRusIandsaarl.Revenyer. Cap.io. 

Rigtighed. Efter detre Regifter to- 
ges afenhverGaard aarligSkat, 

Beftapdig. 

Til Krigs-Canceliet - - 25 Kopek 
Til Tegel-Br^nderic - - 3. 
Til Kalk-Brasnderie - - 3. 
Til Mater ialier ved F^ft- 
^ nings-3ygningen i Pe- 

tersborg - - - 4' 
Til Poft-V^fenet - - 5. 
Til CanceJiernes Under- 

holdning - - - l» 
TiludenordentligeUdgifrer I. 
Til Amiralitsetet - - lOJJ. 
Rekryt-Penge - - - 6. 
,Skud-Penge til de i Guverne- 

menterneudfadteHefte ii. 

Vhejlandig var Aar 1716 

faaledes: 
Til -at proviantere Peters- 

borg og Riga - - 57. 
Til at anfeafte de ved det 

Revalfee Admiralitst 

udfordredeMaterialier 24+. 
Af hundredeGaarde een 
Arbeydere , og af hver 
GaardTilfKud - - 3- Cap.io. OmRuslandsaarl.Revenyer. 239 Tom.II. 

Af fem hundrede Gaarde 

eenTimmerraand, og 

af hver Gaard Tiifeud I. 
Til Land-Raadenes, Dom- 

roernes og Cancelie-Be- 

tienteres Befoidning i 

Kraft af Forordningen 

Aar 1715. den 28 Janua- 

rius, af hver Gaard - 10. Summa i644KopeK:. 
Lifl(ender og Finner havde accor- 
deref for hele Provinfer faaledes i 
aarlig Skat: 

Den DorptifKc Province 25000 Rub. 
DenRigifKe - - - 600. 
Den ofelfKe - - - 9000. 
Den RevalfKe - - 15000. 
Den KarelifKe - - I2000. 

61600. 
Borgcren maatte derforuden give 
Grund-Skatog Fornme-Skat: til Grund- 
Skat fem Kopek aarlig af hver Favn 
fort Grund , det er Grnnd , forti fra 
forfte Tiid af bar ey vaeret beboec af 
Edel - Msnd eller indqvarteerte Sol- 
dafere : og til Formue-Skat efter en be- 
fynderlig Udregning faaledes at de var 

alle Tom.IT. 240 Om R^]slandsaal*l.Revcnyer. Cap.io. 

alle inddcclfe i KlafTer fra en halv Ko- 
pek -af, og den, fom flood for treKo- 
- pek, kunde betale aarlig tyve til tre- 
Give Rubel , og den , fom flood i den 
hoyefte Klaffe , maatte betale fern til 
fex hundrede Rubel. 

Enhver Borger og Prseft betalcr 
aarlig i Skat af fin Bad-Stue cen Ru- 
bel : men en fornemme Borger giver 
deraf faa vel fom en Edel-Mandtre 
Rubel. 

De offentlige Bad-Smer er bortfor* 
gagtedc: og den hele Badftue-Skat 
kunde derfor bedre beregnes iblant 
Monopolierne. Der bar vajretnoglc) 
fom bar meent fig at kunde udregne 
Revenyerne af ethvertGuvernement 

i den Tiid, om hvilken her fmves, 
nemlig indtil Siaele Regifterets For- 
f£Erdigelfe. DeresRegninger denne; 

Af Revenyer 

Det MofKOvitifKe Gu- 

vernement - II39687 R«^«'' 
Det Nifne - Novo- 

grodfKe - - 259581. 
Det ArkangelfKe - 374276. 
Det PetersborgfKe * 408627. ^ Cap.ro. GmRuslahdsaail.Rcvehyer. 241, TOm.II. 

De Liflandfee.Eftlasn- 

dilke og Smolenfici- 

fee - - - - 83059. 
Det Kiovfee - - II4857. 
Det VeronefifKe og 

BelogorodfKe - I54933. 
DetKafanfKe ogAftra- 

kanfce _ - - 544^64. 
Det Siberifee - 222080. 

Summa 3111144 Rubel.' 
v^atten af Gaarderne havde ad- Gaard- 
fKillige VanfKeligheder, idet d^rfdrft f^^^l 
efter det gamie Regifter betakdes lighed. 
Skat i een Land-Srraekning for Gaar- 
de, fom aldrig var til mere, og i en 
anden betaledes intet af mange, fom 
fidenRegifterersForfsrdigelfe var op- 
bygte: wV/(?r^jat alleGaarde betalede 
lige meget, da dog deresBeboerc var 
af ulige Formue, ja nogle af de l^ngft 
borthggende fielden fik Penge at fee. 

Skiont nu Hoved- Skat ten at beralc Hovcd^ 
efter et vift Mand-Tal , fom bor ^ot- ^'^""^'^ 
nyes hvert femtende Aar, bar allede 
famme Vanfseligheder; fa a bar den 
dem dog ey i faa ftor Grad , og ud* 
valdtes derfor af Keyfer Feter den 
Forjle, fom fra Aar 172O af iood for* 
C^ ' fa£r« 

■Jbm-.IL 242 Om Rus^^andsaarLRevenyenCajjg 

£di^ Regifter over alle Mands 
Sisle i hele Rusland, fra Barnet iV ug- 
een indtil den seldfte Mand paa Grav- 
fensBredde,og bood at betalefor hver 
Perfon af Bonderne halvfierfenstyve 
Kopek, men for hver Perfon at Bor- 
gere , Eyedoms-Bonder eg Kronens 
Bonder hundreds og tyve Kopek. 
Denne , efrer det ny forfaerdiged 
Mand-Tal paalagde almindel.ge Ska 
indbragteRcgieringen langt mcre,eii 

den forrige af Gaardene (oppeb$« 
derfor fiden den Tiid endnu aarligj 
og belober fig (fdont mange Fatnge 
e.y betaier) til halvfemte MtUmRubel. 
Kro«-Gor//^^hvis Revenye er uhge, 
cftcr fom det enten formeres vedCon- . 
fifcarioner eller formindres vedFor$- 
ringer, beftaaer dog nu omtrent al 
halvfierdc hundrede tufende Si$le, og 
holdes for at indbringe (foriiden Ho- 
ved-Skatten) ungefsT ^« halvMjm 
JlM^d"/,gi6rfaaledes,med det heleKig" 
- B.OVtA^Sk?it,dejemMilltonerjulde. 

Siden Aar 1740 bar der ftedle og 
ovcralt vsret.Officerer ude paa Revi- 
fion at fammenfKrive et nyt Mand- 
Tal, hvilket dog ey endnu er terdjgc^ Cap.io. OmRuslandsaarl.Revenyer, 243 .Tomvir. 

pen nu regierende Keyferiride har 
imidlertiid iidft i for-rigeAar paabuder 
en Forogdfe af Hoved-Skarten ved 
en Forordning, fom lyder faaledes : ' 
^f- GudsNaade Vi Elifabet den rui-fte,>orord- 
Keyrerinde og Selvholderindeover he- nfngom 
Je Rusland giorer vitreriigt til alles Efter- Hnyed- 
retningj hvorJede,s. Vi haver befaJet at ta- f^'^"'''' 
ge i Vores hele Rige efter den gamle Re- ^""^^Selic* 
vifion afalie, fom betaler Hoved-Skat, over 
den fedvanlig€ Skat endnu een Griven af 
hveriblant dem, fom ftaaer for fyv Griven, 
Dg fem Altin a/ enhver ibiant dem, fom 
Oaaer for fyrretyve Altin, nemlig Kiob- 
jnsend, Eyedoms-Bcnder, Kron Bonder og 
faadanne flere. .Dette Paalsg Acal tilHge 
Jtied den fsedvatiiige Hoved-Skat erlsg^eS 
i den forfte halveDeel af naftkommende 
iAar [746. Og paadet mgeo fi<-al und- 
fKylde fig med ey at have vi'dft denne A'^o- 
resBefalning, faa;byde Vf at opisfe den 
forfte Son-eilerHeliig Dag efter dens An- 
Xiatntrelfe i alle Byer, Kirker, '^prvq o^ 
Markeder. ; ' ' , 

; Sandf^rdigenmed HendesKeyferlige 
Majeftaits egehhsndige Underfraift den 30 
FebniaviusAan 745. Trykt ved Senatefr 
iPetersborg den 3 r December 174^. 

Dcr OverfKiid, fom ved detineover- 
Forordning paabydes over den f^d*- ^j'"''' 
■vanlige Hov^d^Skar, belobcr fig om* ^ ^'' 
0^2 trenc 1 


.■■'!'' ■■ -,? '■ ''^■*' 

Tom.II. 244 Om Ruslands aarl. Revenyer.^ JO. 

trent fil j5'u hmdrede og hahmfensty- 
ve ttifende Rubel, og regnes her ey 
iblant de aarlige Revenyer, efterlom 
der ey fees andet af Forordningen, 
end atden er ikkun fordette Aaral- 

lene. „ Ti - 

^ D^rw^y^indkommerPenge-Reve- 

nyerne ved Regieringens Monoplm 

iblanf hvilke er 

Byy? at holde og bortforpagtealle 

Kroerne i det heleRige. Efterdinu 
de fmaaSf^der yder gemeenhg i Fagt 
aarlie node hundrede til eet og to 
tufende Rubel: de ftore-titil fyrrety- 
ve tufende Rubel : og endelig Peters- 
borg og MofKov, hver over hundrede 
tufende Rubel ; faa beregnes denne 
Reven ve aarligen til en MiUm mm- 

For det andet Salt- Handelen, i hvil- 
ken Regieringen iro-dtager hvert 
Pud Salt af de StroganovfKe Salf 
Verke for halvanden Kopek, ogijei- 
ger det i hele Landet med faaclan 
Fordeel, at denderved vindei^ aarlig 
fire hundrede tufende Rubel. 

For det tredk Handelen med Totals* 
Pot-AJke, Vid-AJke,Fijke Liiniy Ti^re 
bg alle Siberifke og Kmeftjke Varer, Cap.IO. OmRuslandsaarl.Revenyer. 245 Tom.II. 

fom kommer med Karavanen over 
Lands til Mofeov : hvilken Handel 
indbringer af og til over tre hundrede 
tufende Rubel. 

Aar 1716 var ogfaa giort et Mono-^ 
polium af Juft-Handelen, at levere 
h vert Pud for fire Rubel, men det blev 
ftrax igien oph^vet, efterfomderbe- 
hovedes ey flere Penge til Keyferens 
Udenlands Reyfe. 

Endelig indkommer Penge-Revc- 
nyerne afToldenej fom er ; 

I 
Petersborg - - 
Riga - - - 
Arkangel - 
Reval - ■- - 
Narva - * - 
Viborg - - - 
Land-loldeniliiget - 400OOO. 
Fordekn i Mynten, hvor 

det i Tolden ind- 

komne Solv, og af 

Berg - Verkene fbr- 

. h vervedeKaaber ud- 

myntes, beregnes 

aarlig til omtrent 2OOOOO. 

0^3 Gi6ip 350000 Rub. 
300000. 
30000. 
30000. 
20000. 
20000. •Tom*!!. ^46 Om Ruslands aar!. Rcvcnycr, Cap. 10. 

Gior den Sufftme iretten hmdredetw 
fendeRubel, fom, naar den faoimen- 
kgges med de forrige Summetj op- 
fylder juft otte Millioner, hvilke 
er ogfaa amtrent den RulfifeeiRegie' 
rings aarJige Indkomfter. 

Af difTe Revenyer har Keyfer Pe- 
ter I. deftinerec Kron-Godfet og no* 
g!e afMonopoIierne tilHoftetsHuuS" 
hoidning, Hoved-Skarren ril Krigs- 
Coliegief , deraf af underhoWe helc 
Land-Magten/ Kroernes Revenye 
famr noget af Hoved -Skatten Deds 
tilGarden, Deels til x\miralit£Etet, der- 
af at vedligeholdfe den hele Soe-Magr, 
Tolden til Rigs-Collegiet dermed at 
forforge dets Depcndentcr, og faavi- 
dere, fom er ey bekiendrpaa detnoye- 
jfte ogtilfulde/faaveirom de flefte an* 
dre Ting i der te Stykke. Efterdi nu 
ethvert CoUegie har finGrund afRe* 
venyerne ; faa kand det undertidea 
fKee, at det ene kand mangle, naar 
det andet har tilovcrs : hvilket af* 
hielpesdog ved den Communication, 
fom de formedelft Senatet efter den 
Regierendas.Viilie har med hveran- 
drc, 

m cm 10 11 12 13 14 €ap.ll. OmLand^'ogHof-Rcgier. 247 Tom.H. 

Det ellevte Stykke om Land-og Hof-Regie- 

ringen. 

Regieringen befatter i fig de Per- 
foner og Midler, vcd hvilke den 
hoyefte Magt til at handhseve Fred i ■ 
Og uden Riget paa den ene Side ind- 
famler Revenyernej og paa den an- 
den dojYimer Folkene i Landet. Be- 
tragres diiVe Perfoner i denne dobbelte 
Henligt i faa er de enten Kammerets 
cller Rettefis Betientere. Og feer man 
paa deres Forrctmng.enten den ftrek" 
ker fig til hele Riget eller til vifle Pro- 
vincer , faa er den enten Hof- eller 
XaW-Regieringen. 

De Folk , foro i Rusland indfamler Kammer- 
Revejiyerne , er Kron - Godfets For- ^f • f ^'^' 
va!tere,,Magiftraten i Bj'erne, Guver- dct. 
norerne og Voivodcrne paa Landet, 
og endelig Told-Betienterne i d^t hele 
Rige. Kron-Godfets Forvaltere oppe- 
bcerer alleGodfenesRevenyer oggior 
Regnfcab for dera til Hof-Canceliet i 
Petersborg eller MoOcov, hvor HoiFet 
holdes, Magijiraten t By erne maa ey 
(^ 4 alle- TomJI. Z4B OmLand-ogHof-Reg'icr. Cap, 11. allene fee til, at ingen uvederhasftig 
Borgere ved'Forpagtning af Mono- 
pplieme eller Levering eller nogen 
anden Contra(3; FornjErrner Kainme- 
ret og vedkommende Collegier, men 
maae ogfaa oppebaere og vasre anfVar- 
lige for Borgernes Baalaeg ogSkatter. 
Guvernorerne og Voivoderne maae errer 
Krigs-Gollegiets Ordrer inddrive og 
. imOdtage Rekryferne, Provianten og 
Hoved-S'katten af Proprierasrerne el- 
Jer deres Forvalrere, hviike famler 
difle Revenyer af Lands-Byernes Ol- 
dermasnd, fom har fammenbragt dem 
hos B6nderne. Told-Betienterne, fom 
oppeba^rerToldene, leverer alle ind- 
kommende Specie - Rixdaler famt 
inynretSoIv i Mynren/hvor det myn-^ 
tes og indfendes videre iStaats-Can- 
toreiT.e. Og til alle Revenyernes de- 
fto ordentligere og rigtigere Samling 
findes derforuden Over Rente-MejlC' 
re i Refidencerne og Guvernemen- 
terne og Land - Kente - Meftere i Pro- 
vincerne. Over- VireSorer ved Tol- 
den og. Accifen i Refidencerne, Di- 
redorer yed Licenten i Portene, Over- 
Froviarn'M^iieriK^^QXiQ^vw, Over- 

Com- Jk Cap.ll. OmLand-og'Hof-Regier. 249 Tom.IL 

Commijfarier i Guvesjieiricnterne, 
Land-Commijfarier i og endelig Kam- 
merererei Guvernementerne ogPro- 
vincerne.. DifleEmbeder er faavel- 
fom Magiftraten i Byerne ey beftandi- 
ge Leve-Brood, men betiennes uden 
Betonning dtt ene Aar af nogle , det 
andet Aap af andre og f. v. af de ve- 
derhaefcigfi-e Msnd i Landef, begiae- 
res derfor ingenjunde, men anfees 
megct mere fom tunge Byrder for- 
medelft der dermed forbundne Ar- 
beyde og Anfvar. Til Land-Kam- 
mer-Betienterne bor endelig ogfaa 
hcnregnes ved Berg-Verkene og 
Myntene , Over-Berg'MeJlere , Over" 
Vardee-Meflere, Over-Mym-Mefterefty 
Skat-Mefteren ved Myntetiy Berg-Me- 
ftere, Oper-Berg-Proberere, Hytte-For- 
valtere og Mark-Skilkre, og ved Sko- 
vene deres Inf^eBbrer og For/i'Me* 
Jlere. 

AlleBondermes-Eyedoms-ogBro- ^^°T^'='^ 
de-Sagerj fom ey kand flettes af de- HI 
res Oldermaend, fores videre for God- 
fenes Proprieterere og Forvaltere, 
hvilke har, i Kraft af Rigets Lov, 
Magt til at give endelig Dom i de 
Q-5 flefte. r- ID LO t en CxI o -o^ 
10 11 12 • Tom.II. 2yo GmLand-OgHof-Rcgtef. CapaO 

flefte. Tretter derimod Proprietr 
rermed hverandre: eller deres Boa" 
dersSager er efrer Loven af den Ber 
• ftalFenhed, at de. felv kand ey deri fel^ 
de denendelige Dom ; faaftevner An* 
klageren til Provincial -Retten, fom 
hosVoivoden og beftaaer af een Land- 
Domraere og nogle faa Afleflbrer. 
Er de ftridige Partier ey tilfreds med 
den Dom, hvilken de faaer i denne 
Ret r faa gaaer de derfra til Hof-Ret- 
ten, fpm holdes hos Guvernoren, og 
beftaaer af een Prsfident, een Vice- 
PrsEfident, een Procurer, nogle AiTef- 
forer, een Secretar og^adfKillige Skri- 
' vere. Kand Sagen ey heller her af* 
giores , faa fores den for Hof-Regie^ 
ringen til eet afCollegierne, ligefom 
^ dens Belkaffenhed er, en Brode-Sag 
til Juftice-Collegiet, en Land-Goods- 
Sag^ til Revifions-Collegiet, en Penge* 
Sag'til Commerce-Collegiet, ogfra 
diife CoUegier, hvis een af Parterne 
paaftaaer det, til Senaret, menfraSe* 
natet, hvis Sagens Vigtighed udfor* 
drer det, foreftilles den i Kabinerret 
den regierende Perfon til endelig Re- 
folution. og Underfxrift. 

Alle Cap. II. Om land- Og Hof-Regier. 25 1 Tom.!!, 

AUe Borgernes ProcefTer, fom ey 
kand flettes af Magiftraren, gaaer 
iamme Vey til Lands -Tingct, fra 
Lands-Tinger til Hof-Reffen,fra Hof- 
Rerten efferSagernesBefeaftenhed til 
Collegierne i Petersborg/raCoUegier- 
ne til Senatet , og fra Senatet i Kabi- 
nettet. 

Med alle Krigs-Folks Sager ved 
Armeen ogFloden forholdes der ef- 
ter Krigs-Artiklerne i Krigs-Rerten: 
X)g derfra gaaer de efter deres BefKaf- 
fenhed til Krigs-og AmiralitiEts Col- 
legierne, men herfra til Senatetog I^a- 
binettet ligefom de andre. 

Berg-Sager, fom ey kand afgitircs 
vedBerg-Rertenj gaaer til Berg-Col- 
legiet og derfra efter deres BefKafFen- 
hed famme Vey fom de forrige. 

Geiftlige og Matrimonial -Sager 
jhar ikkun to Inftancer, den forfte hos 
Bifpeni Stifret, den anden og fidfte 
til endeiig Dom hos Synodet^ fom 
holdes ftedfe, hvor Holfet er, over 
alle Stifcerne. 

Naar en Herre ved Hove faidcr , Pen hem- 
fjia fittes der over ham en Commil- "^viluiw"" 
fionafdehoyeftcEmbeds-Masnd^foiri "^ " ° ' 

fnarc 

Tom.II. 252 OmLand-ogHof-Regier. Cap. 11. 

fnarr gior Sagen til Ende. Derforu- 
den cr der endnu endelig en beftan- 
dig hemmelig Inqvifition i den Pe- 
tersborgf'e Fiieftning og det hemrae- 
lige Cancelie ved Moficov, hvorallc 
de Perfoner, fom mistsenkes for at 
have talt elier mediteert paa noget 
imood RegierJngen, haftig og ufor- 
merkt opfnappedejindfendes, nodes ^ 
vedTortiir ril iandferdigBekiendelfe, i 
og efrerSagensBefcafFenhed dommeSj | 
frikiendes, eller fendes ud afLandef, { 
eller feikkes bortltil Siberien iLand* 
flygtighed, eller henrsttes, udenat 
bekiendrgiores iblant Folker. 

Praffidenferne, Vice-Pr«fidenter- 
ne og AfTefrorerne ved Hof-R^tten, 
item Lands-Doramerne og deresAf* 
feiTorer er ligefom de i den forrige 
Articul bemeldte Kam mer-Betientere 
ey Folk , fom for aarlig Lon beftan* 
dig forrfftfer deres Erabeder, men 
tages ud af de anfeeligfte Marnd i Pro- 
vincerne foruden Betalning vexelviis 
at bsre dilTe Byrder. 
tandfts For Tfar Alexius Michaeloviz hav- 

Love, ^g RufTerne ingen'anden Lov end de 
regierende Fyrft^ers ficrevne Forord* 

nin* cm ^^ 10 11 12 13 14 Cap.It/i^inLand-ogHof-Regier. 25'3 TomJI. 

ninger, hvilke forvaredes hos Land- 
ovrigheden, afterat de var foreteftc 
for Folket. Men denne Tfar lood 
dem alle indfamle , forferdigende af 
de beftc en ordentlig Lov-Bog, hvil- 
ken han lood trykke og piiblicere til 
Alles Efterpetning , ligelbm den end- 
riu er Landets torfte Grund-Lov. 
Hans Son , Keyfer Feter I. forogede 
denne Lov ey allene ved fuldftasndi* 
ge Krigs-Artikler for Krigs- Folket til 
Lands ogVands, ved fornufrige gode 
Reglementer ogtydelige Inftru6tion^r 
for alle Srsenderne, Kollegierne og 
Embeds-M^ndene, men ogfaa med 
mangfoldige hoyftprifelige Forord- 
ninger til hele Landers Befte : hvilke 
HansAnordninger famtlig bor anfees 
fom Landers anden Grund-Lov,hvor- 
paa de efrerfolgende regier^nde Per- 
Ibner ftedfe beraaber fig i alt Aqx, de 
befalerog anordner. Kirken hardens 
befynderjige Kanoniike Rset Himlet 
og fammenfadt af de ceidfte Kirke- 
Fsdres Lcerdom og Regler. 

Naarnogen vil gaae i Rette efrei- Retter- 
Loven hos Dommerne, faa precede- fLandet 
rer han paa denne Maade : jPo'r// giver 

han 
Tom.IL 2S4 Om Land- og Hof-Regiet Cap. II. 

hah fir fKrifrlige Klagemaal ind iraod 
den,afhvilken han meenerfigatvare 
forurefret : hvorpaa den Anklagte ved 
Rertens Betientere ftsvnes og ind- 
- kaldes for Dommeren, afhentes, feng" 
fles eller ftiller Caution, ait efferSa- 
gens BefKaffenhed. Den Anklagte 
kommer dernaeft ogfaa ind med fit 
fKriftlige Svar: hvorpaaVidnerneaf- 
jbores for Rsrten. Videre continuerer 
de ftridende Parrier med at indgive 
til Dommeren deres fKriftlige Memo 
rialer imood hverandre , indtil han 
endelig finder det for got at domine. 
Saalsenge Retter-Gangen varer,faa 
ftaaer ftedfe paaBordet enTre-Kantaf 
Papiir^ befKreven paa alle trcSiderne 
med Forkjaringer over en Domftie* 
res Skyldighed og Motiver tilatef- 
Terk^^mme den ; hvilken rrekatitede 
Tavlc efter Keyfer Peter den Forftes 
Anordning fremfiEttes i alle Retter,i 
Kollegier og anden Stasds, hvornogen 
defiige vigfig Sag er at forr^ette, for 
derved ftedle at itille Embeds-M^n* 
dene deres Pligter for Oyne. 

De ftridcnde Parter ror ey mund- 
Jig forfvare fig felv eller befxylde cii 

an- cm 3 4 5 " 9 10 11 12 13 14 Cap. Ili Om Land- og Hof-Regier. 255X0111.11. 

anden for nogen Ret, men indgiver 
ftedfe deres Klagemaal og Forfvar 
fKriftlig ved Edel-Msendenes Fuld- 
maegtiger, fom er Procuratorerne i 
Lander, der ey allene forer deres Her- 
rers, men ogfaa for Beralning paata- 
ger fig de andre Folks. Sager. 

Nam og civile Executioner feal F^«="fw- 
fKee ved Raettens Betientere i en or- tuuro^*^" 
dentlig Forrstning. Af criminelle Fssngiei, 
Execufioner forekommer foruden de 
hos OS brugeJige endnu andre her 
ubekiendtCj faafom at flaae med Ba- 
toggerne, atpidfee med Knuden, at 
affki^re^ller brasndeTungen, atop- 
fKia?re Nsfe-BorenCj at hasnge dp ved 
Ribbene/ at begrave levende og at 
fpyde paa en Steyle. Naar nogen 
iKd\ jhaes inedBatogger, faa l^gges 
ban med bloftet Ryg need paaBugen 
og holdes faaledes faft paa Jorden af 
to Karle, fom efter Befalning pidfser 
ham paa bans blortede Ryg med Ba- 
rogger, det er fmaa i>pids- Rodder. 
Hvilken Straf er egentlig ikkun en 
Huus Straf, fom enhver Herrc kand 
lade exfeqvere paa fine Tiennere, 
Naar nogen fKal fidfkes med Kmden, 

faa 
Tofix.ll.' 2S6 OmLand-ogHof-Regicr. Cap. II. 

faa holdcs enten bans blottede Krop 
paa en andensRyg, ellcr den faftbin- 
dcs til en P&l : hvorpaa Bodelen plad- 
fcende og fpringende ved hvert Slag 
legger ham een Strime need paaRyg- 
gen tat ved den anden: en haard 
Straf, i det Bodelen, naar ban vil 
kand naed Pidfeen bugge igienncm 
Ryggen og tage den Skyldige af Dage. 
De andre Executioner kand liEt fore- 
ftilles uden at befcrives. Tomm 
fxeer meeft ved Pine-Knuden,ioni 
differerer fra Straf-Knuden deri, at 
der bindes en Bielke ved den Misfsnk' 
tes Fodder, og bans blottede Krop 
bidfes op ved Armene, fom dreyes 
forft omkringi bag paa Ryggen, %. 
tr^kkes derfor i Opbidsningen runot 
om af lede. ive;?^y^/fr er formedelft 
mange Aarfager der i Landet me^et 
fi-nertelig, i fsr efterfom den Anklag- 
te faaer af Anklageren ingen Under- 
holdning, men itiaae enten tiggeden 
hos Barmhicrtige eller foge den hos 
fine Venner. 
Retter-" Qet er ey alle Provincer af'o« 

SS/ RuffifKeRige, men ikkun de Rufli. 
tiiforencdc fxe , i hvilkc Dommer-Embedetfor' 
frovincer, vai'i Cap. II. OmLand- ogHof-Regler. 257 Tom.JI. 

valtes paa den her beffcrevne Maade, 
Thi for detforjle harKalmukkerne og 
andre faadanne Barbarifre Hedning-er 
ingen ordendig Pvsetter-Gang, men 
lever harcad endnu i deres natnrlige 
Tilftand. Dern^fi bar de Ukraenfive 
Kofakker de MagdeborgfKe Love og 
deres eg'en RjEtrer-Gang, gaaende 
ikkun fieldeh derfra til Petersborg, 
fpr at here endelig Dora af Senatet. 
For de! trediehdrFmnerne endnu den 
SvenfKeLoVj efrcrhviiken Magiftra- 
ten i Kiobfta;derne og enLands-Dom- 
mere paa Landet dommer Folket. 
For det fierde bar Eftl^enderne Kong 
ValdemarsDanfee trov, efter hvilken 
St^nderne paa Land-Dagen i Reval 
ogMagiftraren iKiobfederne fKafFer 
Raet i Lander, dog faaledes , at deres 
Domme kand fta;vnes ind for det 
Tydfeejuftice-Collegie i Petersborg, 
og derfra til Senatet og Kabinettet. 
Endelig for det femte^itidar iLifland 
den RommerfKe Ret, hvorefter dom- 
mes med farame Vilkaar, fom i,Eft- 
land efrer deh Danfice, med hvilken 
den og der i to Stykker bar faaet O ver- 
eensftemmelfe.formedelft Gothard 
R Kec- 

jHI' 


H'l 
Tom.II. 258 Om Land- og Hof :Reg ier. Cap. T I ■ 

Ketkrs og Adelens Capitulation med 
KongSigismund Auguft i Polen, an- 
gaaetide Lifland og Kurland, dateret 
iVilna den 28 November 1561. Forjt 
ftaaer i den tiende Artikel faaledes: 
at Ran af Kongelig Naade ffcal forunde os 
denFrihed,.hvilken Underfaatterne 1 deFyr- 
ftcnd6mmer,Eftland, Harrien,Virien ogdet 
RigifKe Stift har af de Danfees Konger taaet 
og beholdt indtil denne Dag, angaacnde 
Lenenes Siicceffion, at vi ligelcdes af Eders 
Kongelige Majeftst erholder dettePrivi e- 
fiium og har Magt tii at fuccedere ey alle- 
ne i den nedftigende Linic, men ogfaa i Si- 
de-Linien, og det i begge Kion. Det an- 
det findesi famme Capitulations fiet- 
te og tyvendc Artikel med diffe Ord: 
Det har hxndt fig ofte i Lifland, at nogle 
Adelige er hemmeligen ihielf lagne at deres 
B6nder. Paadet at de nu herefter maae 
afficrzekkes fra faadanne Misgierninger, faa 
beder de Adelige i Lifland , at dem af be-, 
fynderlig Kongelig Naade maatte td deres 
Herre-Gaarde tiUegges og bevilhges Magt 
at domme deres B5nder paa Livet,Hals og 
Haand,fligefom de Adelige i Eftland har 
fordum erholdt den af de DanfKCS Konger 
og beholdc den indtil denne Dag. 
G«vern6- Vcd den Ruffifee Land-Rcgiering 
rerogvoi- u^j. j^^H fofuden dc egenthge Kam- 

veder, ^^ mel- Cap. II. OmLand-ogHof-Regler. 259 Tom.If. 

mer-Betienninger og Dommer-Era- 
beder rilfidft ogfaa give Agr paaGu- 
vernorerncmedderesRegieringsRaa- 
der i hele Riget, og derforuden Voi- 
voderne i Rnsland, fom fecr overaJt 
riJ, at alle ovrighedens Anordninger 
efrerlcves i alle Maader. Dette er og*- 
faa- deres egentlige Hoved-Forrer- 
ning,fKi6nr de, Tom for er meldt, 
inaae ogfaa r^kke Kammer-Betien- 
rerne og Dommerne behielpelige 
Hajnder fii atfuJdfore dcresEmbede 
og udfore deres Executioner, 

Paa Land-Rcgieringen folger Hof- Hof-Re- 
Kegieringeti,, hvilkeni Bcgyndelfenbeft §'^""3="' 
forklares ved atigicnnerhkfe i det rin- 
gefte et Udfoog af Keyfer Peter den 
Fcrftes General-Reglernent, hvoref- 
ter Collegiernefaa ogde f^mtlige Be- 
tientere i de dertil Kenhorende" Can- 
celler og Con torer ey allene i den ind- 
vortesogudvortesOrden , men ogfaa 
i deres Embeds- Forretningcr allernn'' 
derdanigft haver fig at forholde, Det 
lyder faaiedes: 
nril Vores Rigs • AfFsrerK ordentlge Ad< 

miniftration, ti! Vores Revenyers rig- 
tigeDifpofition ogBerftgning, til den nyt- S'""^' 
R 2 tige Reglemen 
for'Colle- ^ipufiJSiSS^SS!^ 
T.oinJI- 260 Om Land- og Hof-Re gler. Cap. 1 1. 

tige Juftices ogPolitieS Forbedring, tilVo- 
. res troe Underfaatters mucligfte Conferva.- 
iion, tii at holde Vores Krigs-Magt til 
lands og Vands paa Fode, til Handdens, 
Kunfternes ogManufadurernes Befordring, 
til Soe- og Land-Toldenes gode Indretning, 
og til Bierg- Verkenes og andre Rigs-Anlig- 
genders Opkomft haver Hans Keyferligc 
JViajeftst, Vores AUernaadigfte Herre, ef- 
ter andre Chriftelige-Puiffancers Exempel 
lefolveret i Naade at oprette folgende her- 
til tienlige ognodige Rigs-Collegier,at be- 
fette dem meeft af deres egne V^faller og 
Underfaattermed Prxfidenter, Vice-Prseii- 
denter ogandre behorigeLemmer,Cancelie- 
og Contor-Betientere, ogat regulere der- 
ved de udforderlige Cancelier og Contorer. 
Rigs-Collegierne ere difle : 

I. Cancelie-Coliegiet. 

II. Kammer-CoUegiet. 

III. Juftice-Collegiet. . 

IV. Revifions-Collegiet. 

V. Krigs-Collegiet. 

VI. Amiralitaets-Collegiet. 

VII. Commerce-Collegiet. 

VIII. Stats-Contor-CoUegiet. 

IX. Bierg-ogManufadur-Collegict, 

Hans Keyferlige Majeftset eragter det 
for nodigt ved dette General - Reglement 
til foregaaende Efterretning og Anflait at 
bekiendtgiore alle figi bemeldteRigs-Col- 
legier befindende hove og lave Betientere 

i Al' I Cap. 1 1 ■ Om Land- og Hof-R egier. 261 Tom.IT. 

i Almindelighed og enhver i Befynderlig- 
hcd fin allernaadigfte Villie i efterfolgende 
Punder: 

Denforfte Pmwo? forklarer, hvor-'* 
ledes Eeden af alle Berienterne fKal'* 
aflegges : den anden, hvad Collegier-" 
nes Pr^rogadv er: den /r^(//> , hvad" 
for Dage og Timer Seffionerne feal" 
holdes : denfierde, hvorledes Ordrer- ' 
nefealefterleves; denfemteyhvork-" 
des Fordrager ftal feeei eoIJegierne ;'* 
denftette, h vorJedes def famme Steds" ~ 
borgaaetilmedVoteringen: denfy-' 
vende, hvorledes CoUegiet b or for-" 
holdefig inogle afLemmernes Fra-" 
vairelfe: den onende^ hvorledes Ar-" 
beydetborfordeles: denniende, naar" 
CoIIegierne har Ferier : den tiende;* 
hvorledes CoWegiets Lemmer faaer" 
Tilladelfeatreyfe: denellevte,hvor-* 
ledes Vacanfer befsettes i Collegier-" 
ne ved at votere og derefter at lod-" 
de: den tokte , hvad for Tiid der er" 
faftfadt til Arbeyde : den trettende;'" 
hvorledes forholdes med Seglet;" 
denfionenie, hvorledes CoIIegierne" 
correfponderer : den femtendeyhwov-' 
ledes de har Poft- Frihed : den fex^'* R3 ten-' 
cm ! 

1 


W\m 


2 3 ^ 


I 5 Tom.II. 262 OmLand-ogHof-Regier. Cap. II. 

('tefide, hvorledes Brevene afregties: 
\ ~ "denfyttende om Secretjeren og et a- , 
'^parre Kammer for Pr^fidenren : rff« 
"atrefide, at ingen maae gaae efter 
'Collegie-Betienterne hiem i Hufe- 
"ne: denm[tende,hvorkd^s An^WQ- 
^'■refKal overgiveog bevife d.eresAn- 
"givelfer for Pr^fidenrerne og Colle- 
''giets ovrige Lemmer : den tyvenie 
''om Audiencen iHufenes deneeno^ 
''tymnde, hvorledes rrtan indtrajderog 
*'difcurerer i Collegierne : den to og ty- 
"■oende, hvorledes Snpplicanterne ind- 
"lades i Collegier: den tre og iyvende 
"om Audience -Kammeret: den fire 
'^oi tpemle orn Complimenten for 
"Prsfidenren : den fern og tyvenie, 
^^'hvorledes der bor haves Opfyyn 
**med Betienterne: denfex ogtyven- 
»de, hvorlecks man bor 'have RefpeiS 
"forPrcefidenteft: den fyv og tyvende, 
"hvad ForfKiel der ef imeHem Pro- 
"vincerne: den one og tyvende om 
"Cancelierxie : den ni og tyvende otn 
"Secret^erens Embede: den tredivte 
^^om Norarii Embede : deneenogtre- 
''divre om Transhtorens Embede: 
"den to 00 tredivte om Aduarii Erabe- 
* de: 10 11 12 13 14 Cap. II. OmLand-ogHof-Rcgier. 265 Tom.ft. 

de : den tre og tredivte om Regiftrato-'' 
ris Enibede: den fire og tredivte om'' 
Cancelitterne : denfem og tredivte om**" 
Copiifterne: den jex,og tredivte om" 
dem, fom laeres til ved Collegierne :'«■ 
derifyv og tredivte, at Affercrne i Col-'^ 
legierne bor holdes geheime og med'^ 
TaufKhed Fordolges : den otte og tre-*' 
divte om d^t, fom i Collegierne de-'^ 
poneres : den ni og tredivte om Acci-'* 
QQntiQvnQ'.denf^rretyvetide om Con-'' 
torerne: deneen ogfyrretyvende om" 
Kajmmerens Opfyyn over Conro-" 
rerne : den to og fyrretyvende om" 
Conror-Bogerne : dentreogfyrrety-"^ 
vende om Arkiverne : den fire og fyr^* 
retyvende om FifKalen i Goilegiet:" 
den fern ogfyrretyvende om Vagt-Me-" 
fteren og Collegie-Tiennerne: </^«" 
fiex og fyrretyvende om For-Geraa-" 
ket : den otte ogfyrretyvende om Pen-" 
gene, fom udfordr^s tilCoUegiernes" 
fmaaUdgifter: denniogfyretyvcnde" 
om Betienrernes Straf og Belon-" 
ning: denhalvtrefenstyvende, hvorle-" 
des Collegie-Betientere ftevnes : den" • 
een og halvtrejenstyvende om dem," 
fom ey kand betale Broden ; den to" 
R 4 og'' ^H' Collegl- 
eme. Tom.II. 264 OmLand-ogHof-Regier. Cap. II. 

<^os hahtrefenstyvende om dem , fom 
"glores til Skieimere eller ftrafies of- 
'^fentlig paa Legemet, hvorledes deey j 
'^mere kand komme til nogetErabe- 
*'de, og kand ey omgaaes medsrlige 
"Folk: den tre og halvtrefenstyvende 
"■om Over - Betientdrnes Opforfel 
*'imod Under-Betienterne og Under- 
"Betienterncs imod Over-Betienter- 
"ne : den fire og halvtrefenstyvende oin 
«dem, der Paler fpodft cm Collcgier- 
«ne : den fern og halvtrefenstyvende, 
"hvorledes der herefter kand fKeeTil- 
"\xg til detteReglemente. 
I. Cancelie-Coliegiet under Rigs- 
Cancelerens Direftion har to Af- 
deelninger : l) de udenlandfke Af- 
farers Rigs-Collegie, fom vedlige- 
holder Correfpondencen med al- 
le Rigets Gefandtere ved frem- 
roede Hoffer og confererer med 
alle fremmede Gefandtere i Ri- 
get, hvilke i alle Tilfaelder holder 
fig til dette Collegie allene: 2)ae 
indenlandfke Affierers Rigs-Collef. 
oie, hvoralleCancelie-AlFajrer 
med civile Beftallinger,Pas o.f v. 
expederes for Vafallerne ogUn- 
derfaatterneiRiget. ,_ II.Kam- Cap. II. OmLand-ogHof-Regier. 26$ Tom.IL 

lI.Kammer-Collegietjfom difpo- 
nerer ogberegher alle Rigets aar- 
lige Revenyer, beforger i Sarde- 
leshed Monopoliernes og ibiant 
dem fornemmelig Kroe - For- 
pagrningens rigtige Adminiftra- 
tion, dommer i alle Kammer- 
Sager, og contrplercr med alle 
Collegier og Pei-foner^ fom faaer 
Rigets Revenyer im^Ilem Hicn- 
derne. 

Ill.Juffice-Collegiet, fohi bar to 

Afdeelninger : 3) Jer Rujfifke, 
hvilket er Rigets hoyefte Ret: 
og 2) det Tydfke, eller retterc det 
Lif- og Eftlandifee , fom er den 
hoyefte Ret for Lif- og Eflland, 
dommer ogfaaialle Gejftlige og 
Matrimonial-Sager,fom ind'kom- 
mer fra UdJEenderne i Rusland, 
og har derudovef to EvangelifKC 
Prsfte i Petersborg til iHTeilbrer. 

IV.Reviiions-Collegiet, fom hol- 

- der Mand-Tal og Bog over alle 

Land-Godfene i Riget, dortimer 

i alle Sagerotn Land-Goods, fo- 

ger mueligft at confervere Un- 

R 5 der- I 

'■ 


n 


r 


7" .^h-'sit-. 
i 
tom.II. 266 Om Land- o gHof-Rcg ier. Cap.II. 

derfaatterne, og at hielpe Fami- 
lierne i deres Land-Godfes rig- 
tigeForvaltning. 

V.Krigs-CoUegiet, fombeforger 
alle Cancelie- og Commiffariat- 
Sager ved den hele Land-Magt, 
dommer ialleStridigheder, fom 
koinmerind fra densKrigs-Ret- 
, ter, og udftilleralie Ordrer til 
Genera lerne, Artilleriet ogCom- 

: mendanterne. 

VI. Amiralitaets-Collegiet, fom 
beiVirger alle Cancelie-.og Com- 
miflariat-Sager ved den hele Soe- 
Magr, dommcr i alle Srridighe- 
der, fom koramerind fra dens 
Krigs-Rerter, og udftiller alle 
Ordrer til Amiralerne, Com- 
mandorerne og Capiteinerne. 

VIL Commerce-Collegiet, fora 
ftrifber miieligft at forfremme 
Handelen og ManufadurertiC 
ved alie Slags Anordninger,og 
doramer i alle Stridigheder, fom 
opkomracr i den indeniandfee 
og udenlandfKe Ncgoce. 

VIll. Stats- Cap. 1 1 . Om Land- og Hof-Regier. 267'Tom.n. 

VIII. Stats - Og Contor - ColJe- 
giet, fom har at giore med at 
indrette , forbedre og indcafTere 
aile SoQ^ og Land-Toldehe til 
Statens, item Miniftrernes bg 
alle andre Stats-Betienteres Un- 
derholdning, fan ogatdorrime i 
de Sagcr, fom angaaer Toldene* 

IX. Bierg- og Manufadur-Col- 
legiet^ fom dirigerer Rigets 
Bierg- Verke, fogef at forfremme 
deres TilvEEXt og befordre deres 
Fabriker, dommer ogfaa, i alle 
Bierg-Sager. 

Diflc ni Collegier folger ftedfe med 
HofFef , og har derforuden deres Con- 
torer i Mofeov, naar HofFet er i Pe- 
tersborg, men i Petersborg, naar det 
er i Mofeov. 

Til Hof-Regieringen henregties Apattc 
dernaeft folgende Cancelier; ^'"*''' 

I. Xjenerai - Politie - Mefterens 

Cancelie, hvljket ligefom Col- 
legierne folger ftedfe med Hof- 
fet, efterladende fig et Contor 
entcn i PetersborgellerMofKov, 

og ler. 
» Tom.TI. 268 OmLand-ogHof-Re^ier, Cap. II. 

' ■ ' 

og dirigerende ved Politie-For- 
ordninger , ftedfe "hen patrulle- 
rendeKrigs-Folk.beflandig ftaa- 
ende Va;grere og alle andre Slags 
Krigs-Betientere Politien ey al- 
iene i de to bemeldte Hoved- 
Srceder, men ogfaa i alle andre 
Byer vidi dec hele Rigc 

II. Prafidenten i Magiftraten, 
der ligefom General-Pblirie-Me- 
fkrcn fo.'gcr til Peter sborg og 
MoOcov med Hotfet, prafiderer 
i Hoved-Stadens.Magiftrat, hvor 
-ban ophoider fig, og feer til, at 
Magiftrarerne befettes ftedfe 
med vederhapftige Mstnd ey al- 
Icne i Petersborg og Mofeov, 
men ogfaa over det hele Land 
i alle Stxderne. 

III. Arkiateren i det MedicinfKe 

Cancelie, fom folger ogfaa 
med Hoffet hgefom de forrige' 
har Direftionen over alleHofpi- 
taler, Apotheker, Doaorer og 
■ Chiriir2;er ved den hele Land- 
pg S6e-Magt ogi det hele Rige. 

IV.Myn- Cap.iT. Om Undj^ogHof-Reffler. 269 TomJI. 

IV. My nte- Canceller, hvorom er 
given en fuldftsndio- Efferrer- 
ning i dette Skrifrs "fcrite Deel 
udi def Capitel om Mynfcn. 

V.-Det Siberifke Cancelie, fom 
forbii ver Viedfe i Mofcov, og har ^ 
idelig nok atgiore ey ailene med 
at imodrage og aferdige deti 
aarlige SiberifKe Kara vane, men 
ogfaamedat'hofdehverljgeof- " 
fentlig Auaion paa aileKarava- 
nens KinefifKe og Siberifte Va- 
rer. Dct har dermed dennc Be- 
ikatfenhed., at Varerne holdes 
vifle Dage og Timer om Ugen 
fald, da enhver, fom vil kiobe 

. - noger deraf, maae forft Jade dec 
opbyde i CanceJiet og derefjer 
ligefom paa en Auftion fig dct 
offentlig tllflaae ved Retten. 

VI. Salt-Contoret, bvor al Forde- 
len af Salt- Monopolies fra det 
hele Rige indflyder i Hoftets 
KaiTe. 

VII. Herold-Mefterens Cance- 
lie, fob har atbeitille med at gi- 
ve 

Tc.m.ll. 270 Om Land- og Hof-Regkr. Gap. If. 

ve de Adelige FamUierVaaben 

og Signet. 

yiil. Poft-Canceliet er forbundet 

med det udenlandfee Rigs-Can- 

celie; 
IX. AcademietsCancelle er meldt 
i det Stykke om Academiet. 

sca*w. Over allc Collegicr og Cancdier, 

Stats - Beticntere , Krigs-Benentere 
- ved Armeen og Floden, i Hof- og 
Land-Regieringen er det regieren- 
de Senat , fora folger ftedfe med 
Hoffet, holdes af de fornemmefte 
Generaler,Miniftrer og Pr^fidenter 
j Collegierne, og bar derforuden ti- 
forordnede Betientercj een General- 
Pracuror, een Over-Procuror, een 
Over-Secretser, eenExecutorj adftil' 
lige Secretasrer,Trynslat6rer, Cance- 
lifter og Copiifter. Her iiidkoromer 
alle de vigrigfte Ting af Collegierne 
og Provinccrne , forend de entcn ind- 
fendes til Kabinets-Secretsren i Ka- 
binecrer, eiler af Herrerne foreftilles 
den regierende Perfon felv, ogifaale- 
des endelig afgiores. Thi Senatet er cm 9 10 11 12 13 Cap.I2. Den regier.PerfoasHof Stat. 271 Tom.IL 

dec egentlige Geheime Raad, hvor 
den regierende Perfons fidrte Villie 
befluttes og hvorfra den forfi: be- 
Igiendtgiorcs. JDog i de allcrmeeft 
magrpaaliggende Tilfelder feparercs 
endnu fra Senatet ef Confeil i Kabi- 
nerrer. Og de fornemmefte Mini- 
ftrer kand i Rigets Affierer giore fclv 
den regierende Perfon ForeftilHnger, 
ey brugcnde at gaae forft igi-snnem 
Senater. 

SynodGt, fom under den regie- 
rende Perfons Prafidium umiddel- 
bar rcgiercr alle Kirkens Sager, feal 
paa et andet Stsed fuldkommcn for- 
klarcs. 

Det tolvteStykke 

om 

]3en regierende Perfon 

og dens Hof- Stat. 

Den Perfon , fom bar den hoyefte Dsn Rutn- 
Magt i det Ruffiffce Rigc, kaldes 'f^eMiije- 
fra a'ldfte.Tiid afPoveliteJ: hvilket Ke^^rriig. 
Ord kand "ey andcriedes overfetrcs, 
end BehcrfKere, paa Lariin endnu 
na^rmcre Imperator. Da derudover 

Key- 
1 
' ^ r- <■," 


I 
1 
i 


L 


!■" Jom.II. 272 Deni-egier,PerfonsHof^.^ap^ 

Keyfer Maxirailianus forlangte Tfar 

Bafilii Ve;iikab, faa kaldre han ham 

Imperator i det LatinfKe Brev , hvil- 

Jcet'han havde medgivec fine Gefand- 

tere, dareret i Brundenau den 4AU- 

guft Aar 1514. Som nu de regieren- 

de Perfoner i Rusland er i detre Se-^ 

culum komne i nsrmere og n»rme- 

re Connexion med de andre Eiiro- 

. psifte Master; faa har een af dern 

efter den anden paaftaaef, atdembor 

efter den Rommerlke Keyfer Maxi- 

miliani Exempel tilteggcs den Titel 

Imperator eller Keyser : hvilketNavn 

ogfaa nu gives dem faft af allePoten- 

tarer, dog uden derved at tilftaae deffi 

eller deres Gefandrere noget Fgrtrin 

eg Pr^erogadvc 11 di Rangen. 

, Den RuffifK-Keyferlige Majefet 
erfouversn, over fig dog ey fynder- 
ligen i Kirkens Sager , og fornnder 
endnu nogle Provincer de Privile- 
gier, fora er dem accorderede den 
Tiid , da de indlemniedes i Riget- 
Vel fynes det rimeligr af Hiftorien, 
ligefom Boyarerne har efter Demerri- 
ernes ftoreTumuIter udvirketfigno- 
sen Frihed af Tfar MichaelFtedrovit, 
^ og narkifk. Cap,i2. Den i'egier,PerfonsHof. Stat, 275 Tom.II. 

og beholdt den nogenledes, indtil deii 
ftrax i Begyndelfen'afKeyfer Peter d^a 
Forftes Regiering kora aldeles i Glern- 
me. Men nvis dette ogfaa har fin Rig- 
tighed, faa er det tiilige aabenbare, at 
de formedelft de regierende Herrers 
fornuftigeOpforfel har ey engang ten- 
ge fort FrihedsNavn,og har aldrig op- 
penaaet dens merkeHge Brug : hvil- 
ket og har vasret dem ogRiget tien-f . 

DenRuilife-Key feriigeMajefe t er Og at, 
ogfra Rurik af arvelig fra Forseldre ''^''S' 
paa Born^ ja Ogfaa baade i Side-Linien 
og i den nedttigende Linie, eet Leed 
.efter det andet. Keyfer Peter I. fbran- 
drede Arve-Rettigheden, uden atop- 
hcBve den, faalede? , at ey den fKrulde 
fuccedere i Riget , fom var den regie- 
rende Herre nsrmeft i; Blodet, men 
den, fom af ham meefl: elfstes og 
derfor iidvaldres ved et Teftamente, 
Seer her er bans Forordning derom, 
hvilken er den Ruffifice Succeffions 
Grund-Lov, 
yi Perer den Forfle, Keyfer pg BeherfKe^ Den Rufll- 

re over hele Rusland, Det er fpr glle fkc Suc- 
vitterligt, af hvor ftor Ondfeab den Abfq-r ceiTions 
Ion, Vores Son Alexius, haj: vsret beragen, OCT Grund- 
Lov. 
Tpm.ir.' 274 Den regier.Perfons Hof-Stat. Cap.i2. 

oTlt bans onde Forfet er ey afvendt ved 
den Foi-trydelfe,han burde have beviift, men 
allenefte ved Guds Naade imod Vores Fse- 
dreneland : ligefom det kand fees vidtlofti- 
" gen i det'Manifeft, hvilket erherom publi- 
ceret. Det er ey kommet op hos ham ai 
anden Kilde, end af den gamle Ssedvane, ef- 
ter hvilken den zeldfteSon burde altiidfuc- 
cedere. Da han derforuden var den Tiid 
den enefte Arving af Vores Familie, faa vil- 
de han ey rskke o rne til nogen Faderlig 
Straf og Formaning. 

Jeg begriber ey, hvorledes denneonde 
Siedvane hsr kiindet flaae fiia dybe Rod- 
der , efterdi der er ey allene feeet Foran- 
dringer heri iblant particuliere Perf6ntr, 
efter kloge og vife Forseldres Got-Befin- 
dende, men Vi feer det ogfaa i den hellige 
Skrift, at ifaaks Huftru i hendes Mands 
hoye Alderdom forfeaffede hendes yngfte 
Son Arve - Rettigheden. Det famme feer 
Vi ogfaa hos Vores Forfsdre, faafomStor- 
FyrftenlvANVASiLOVizafhbylovligogevig 
Ihukommelfe, fom var ey allene ftor i Nav 
net, men ogfaa i Gierning, idet Han famlc 
de og forfikrede fig Vores Fsdrene-Land, 
hvhKet var adfpreedt formedelft en Deel- 
ning imeliein Valadimars Sonner. Det, 
hvad Han giorde, fKcde ey efter Forfte- 
Fodfels-Rettigheden, men .efter Hans eget 
Got Befindende, da Han forandrede fitiFor- 
fjettoGangemeddet'Oyemeed at vslge en 

v$r- cm 9 10 11 12 13 Cap.1 2. Den regler.Perfons Hof-Stat. 2')'$ Tom.If. 

vErdig Arving, fom ey vilde lade det for- 
enede og bekrjeftede Fsedrene- Land falde 
I en nye Deelning tilbage. Den forfte 
Gang fadte Han fin Sonne Son- ind til Ar- 
ving og Tronf6lgere,udelukkende fine eg- 
neSonner: men fiden fadte Han ham igien 
af, feiont han allerede var kronet, overgi- 
vende Hans egeaSon Riget. 

Man kand ogfaa fee dette videre af Vo- 
res ForfaedresHiftorie, hvor man finder, at 
Stor-Fyrften Ivan Vasfloviz den 4Febru- 
ar Aar 7006 giorde Prinds Demetrius fin 
S6nne-S6n til Arving, og iood ham krone 
af Simon Metropolit i Stor-.Fyrfternes Sal 
i Mofr<ov med den Stor-Fyrileiige Krone. , 
Men den 1 1 April Aar 7010 blevbemeldte 
Stor-Fyrfte Ivan Vasiloviz vreed paa Der 
metriuSj-pgTorbood, Isngere i Kirken at 
bede for ham fom for Stor-Fyrfle. Ja 
Han iood ham fsngfJe, og udnsvnte deri 
14 i famme Maaned fin Son Basilius Ivan- 
Nov\z til fin Arving, og Iood ham ogfaa af 
famme Metropolit Simon krone. Det er 
let at finde andre Here faadanne Exempler^ 
fom forbigaaes mi med TaufKhed, menfKal 
hertfter for fig felv pubiiceres. 

Det var med famme oyemeed af Fa- 
derlig Omforrig for, Vores Underfaatter, 
for at forhindre, at particuliere Folks Hufe 
fiiulde ey niineres ved uvsrdige Arvinger, 
at Vt Aar /714 Iood publicere en Lov, i 
Kraft afjhvilken det var vel tilladt at lade 
S 2 fine m ..■* .-.*;■ 

Tom.II. 2'jS Denregier.PerfonsHof-S tat. Cap.i2 . 

fine ubevffigelige Goods eftcr fig til een Son, 
men flood dog alligevel i Forsldrenes Di- 
fpofition at give dem til hvilken af deres 
Sonner, de vilde, endog til den yngfte med 
deJEldresExclufion, dler til hvem, fomde 
holdt for at vsere meeft vserdig og dygtig til 
at confervere Succeffionen, at den ey mnat- 
te adfpi-edes. Hvor meget mere er Vi ikke 
ia forbundne til at hayeOmforrig heri for 
Vores Rige, hvilket, fom enhver veed, er 
nu meget mere udftrakt ved Guds Naade. 
Vi har derfor funden for Got at gioreden- 
ne Lov og Difpofition , i Kraft af hvilken 
detfkalde^endere ahiidafden regteren- 
deMonarks Villie,atgive Succefionentil 
bvem, Han vil: faa og at affme den, 
fom Han een\Gang har udnavrit, hvis 

Han finder ham udygtig derefter: pas 
detatB6rneneogArvingefne,dervedhold- 

te i Ave, fical ey overgive fig til faadan en 
OndfKab, fom den, om hvilken for blev 
meldet. 

Herudover befaler Vi, at alle Vores 
troe Underfaatter faavel 6eiftlige fom 
Verdslige uden nogen Exception m\ 
ved Eed bekrsefte denne Lov for Cud og 
bans hellige Evahgelium: og det faaledes, 
»t de, fom vil fzette fig derimod eller forr 
klare den anderledes, fKal agtes for Forrs- 
dere , undergivne "Dods - Straf og^ Kirkens 
Eand. Givet paa VortSlot PreobrafcniKy 

ved mentc Cap.lI.Denrcgicr.PerfonsHof-Stat, 277 Tom.II. 

ved Mofeov den 5 Februarii Aar 1722. 

Peter. 

^ Keyferinde Katarina , Keyfer Pe- 
ter den Forftes anden Gemal/ora fuc- 
cederede ham i Regieringen, giorde 
i Krafr af denne Grund-Lov dette fol- 
gcnde Teftamente: 
Ctor-Fyrften, Peter Alexoviz, den falig Keyfcrin- 

Keyfers, min Gemals Sonne-Sbn fsal fuc- ^^ '^^'^^"' 
cedere itjig, og regiere med famme Suve- "^ ^ ^' 
lasnite og uomfKi'senkte Myndighed , med 
hvilken jeg har regkret Rusland ■• ogHam 
feal Hans ^gte Born folge paa Tronen. 

Doer Han uden at efterlade fig Born, 
faa feal min seldfte Datter arve den RuffifKe 
Krone, og efter Hende Hendes Born. I 
Fald at Hun doer uden Born, faa fKal den 
Ruffifk'e Trone tilhore min Datter Elifabet 
Petrovna og Hendes Arvinger efter Hende. 
OgbehagerdetHimmelen attage minDat- 
ter Elifabet fra denne Verden uden at efter- 
lade Hende Defcendenter, faa fxal Tronen 
falde til Princeffe Natalia Alexeovna , den 
Salig Keyfers, min Gemals Sonne-Datter og 
Hendes Defcendenter. Vel at forftaae , at 
dePerfoner, fom nsevnes i dette mit Teita- 
ment, eller deres Defcendenter, fom er de- 
ftinerede til at bsere den RuffifK-Keyferligc 
Krone, kand ey komme dertil, hvis de an- 
den Stseds baerer en Krone : foruden at dc 
bor bekiende fig til den Grjefxe Kirke. 

S3 DQt 1 


'ii;:lfl|^B 


f: 

m 1 Tom.II. 278 Denregier.PerfonsHQf-Stat.Cap.l2. 

Der ovrige af Teftamenret findes 
allerede trykr 1 andre Boger, og hand- 
ler ey om SucceiTionen. 

Da nu Keyfer Peter II. dodeuden 
Arvin^rer og Teftamente', faa kora ■ 
i4;2^;a.Enke-HertugindcnafKurland, : 

- Keyfer Peter den Forjies Broder-Dat- 
ter.paaTronen. Et Aars Tiid efter 
hendes Afgang blev Princeffe Ehfabet 
indHidt til Keyferinde : og hendes Sy- 
fter-Son til Stor - Fyrfte og Arving. 
Her er det Manifeft , hvilket Keyier- 
inden gav ud ftrax, efterat hull var 
ankommen til Regieringen. 
Vi Elifabet den F,n-ae, Keyferinde og Selv- 
^ holderinde over alle Ruffer, giorer her- 
med vitterligt forcnhver ogalle. 

I den Allerdurklauktigfte, Stormjegtig- 
fte Store Frues, Keyferindens og Selvhol- 
derindens over alle Ruffer af hoyfahge og 
cjlorv^rdigfte Ihukommelfe, Vores Frue 
Moders Katarina Alexeovna, Hendes Tefta- 
mente af fyvendeMayAar 1727, paa hvil- 
ket alle Vores troe Underfaatrer at den 
Geiftlige, faavel fom den,Verdflige Stand, 
har aflagt deres TrofKabs Fed, angaaende 
den RuffifK-Keyferlige Trones Succeffion, 
blev udi den forfte Artikel Keyfer Peter II. 
forordnet til Arve-Folgere. Men angaa- 
ende den Ruffifk-Keyferlige Succeffion et- 

tvA Keyrerin- 
de Elifa- 
bers Mani- 
feft ved 
liendesAn- 
komft til 
Regierin- 
gen. .Cap. 1 2. Den regier.PerfonsHof-Stat. 279 Tom.II. 

ter Hans dodelige Afgang-findes efterfoi-' 
gende Ord udtrykte : 

Skulde Stor-Fyrften afgaae med Dd- 
da uden Arvingi faa jkal den Keyferlige 
Frmcejfe Anna og Hendes Defcendenter, 
og ejter Hende den Keyferlige PrinceJ/e 
Elifabet og Hendes Defcendenter , men 
derefter Stor-Fyrjlmden og Hendes De- 
fcendenter fuccederey dog a( den Mand- 
lige Arving bar altiid Fortrinnet for den 
Qy induce. Ingen kand befidde den Ruf- 
fifk-Keyferlige Trone , fom ey er af den 
Griskifke Religionf elkr fom bar aUere- 
de anden Steeds en Krone i Hisnderne. 

Vi'har derfor i Kraft af faadant Hendes 
Keyferlige Majeftsets, VoresFrue Moders, 
Teftamente alleredevaeretlovligArve-Fol- 
gerinde paa Vores Fsdrene Ruffifk -Keyfer- 
lige Trone, denTiid, da Keyfer Peter II. ef- 
ter den Allerhoyeftes Raad-Slutning om- 
vexlede dette timelige med detevige. Men 
ved Hans Keyferlige Majeftaets da vaerendc 
Over-Hof-Mefter Grev Ostermans onde 
Sindelav og malitiofe Intriger imod Os ei" 
det Gvenbemeldte Hendes Keyferlige Ma- 
jeft^ts, Vores Frue Moders,Teftamente blc- 
vet undertrykt ; faafom ban , Ofterman , i 
hoyftbemeldte Hans Keyferlige Majeftjets 
Peter den Andens levende Live havde alle 
Vigtigheder angaaende Rig € 


Tom.ir. 2S0 Denrcgier.Perr0nsH0f-Stat.Cap.i2. 

ferer imeliem Hsnderne. Ved famme O- 
STFRMANs Intriger udvaldtesKeyferindeAn- 
na hoylovlig Ihukommelfe, paadet at Vi, 
foin ret vel kiendte hans mangfoldige f kalk- 
agtige og Veres Rige hoyftfkadelige For- 
hold, fkulde ey komme paa den Ruffifke 
Trone, til hvilken Vi dog efter den hele 
Verdens Vidnesbyrd er den rette lovlige 
Arvingi Da ogfaa nysbemeldte Hendes 
MajefttEt fbrrige Aar 1740 i OftoberMaa- 
ned faldt i en dodelig Sygdom ; faa bar ban, 
Greev Ofterman , an'gaaende Hendes Maje- 
ftsts Succeilion opfadt en Forordning,fom 
koih ud i Trykken 6g publiceertes den fiet- 
te Dag i famme Maaned. Her fastter Hen- 
des Majeftaet Prinds Anton UlriIcs afBrun- 
fvig - Lyneborg med den Durklauktigfte 
Princefie Anna af Meklenhorg avlede Son 
jOHANi fom ey havde ixiindfte Ret til den 
Ruffifke Trone, et Barn paa to MaaHeder, 
efter Hendes Dood ind til Hendes SuCcel- 
for>, kaldende ham i famme Forordningen 
Stor-Fyrfle. Ja Grsev Ofterman bar ikke 
vsret tilfreds hermed, men bar til Vores 
yderfte Forn«rmelfe, for at fkiile Os aa- 
benbsre vcd Vores lovlige Arve- Trone, 
ogfaa ladet dette i meerbemeldte Forord- 
ning indflyde, at efter Prinds Johans Dood 
fkulde Hans Son fuccedere, og efter Hans 
Dood Hans Sonne -Son, og, hvis ogfaa Han 
afgik med Dode, da en anden af de Brun- 
fvig^Lyneborgfke Prindfer med PrinGeffen 

af Cap.T2. Den fegier.Perfons Hof-Stat. 28 1 Tom.II. 

af Meklenborg, fkiont difie Foraeldrc haf 
felv ey mindfte Ret til den Rufllf ke Trone. 
Denne Forordning behagede ogfaa Hendes 
Majeftaet endelig den femte Oftobei- at un- 
derfkrive, da Hun laae i Hendes yderfte 
Svaghed : hvorpae Prinds JohaN ved O- 
sTERMANs og den forrige Feld-Marfkalks, 
Grseven af MYNNiks, Bemoyelfer efter Hen- 
des MajeftstsDood den I70aoberbekr2f- 
tigtestil at VcereKeyfer ovef hele Rusland. 
Thi faafcm Vores Garde faavelfom ogfaa 
Feld - Regimenterne flood den Tiid under 
GrffiVens af MYNNik og Prinds JoHans Fa- 
ders, nemlig Prinds Anton UiRiks af Brun-» 
fvig-Lyneborg Commando: og faaledes^ 
fom enhver fornuftig kand domme af fig 
felv, den hele Magt Vdt i deres Hander: 
folgelig ogfaa alle Vores velmenende Un- 
derfaatter befandt fig derved i den yderfte 
FrygtogTrs:ngfel; faa er debkvnetvung- 
ne til at afegge HyJdings- Eden til Prinds 
JoHAN, fom derved indfadte Keyfer, ey al- 
lene efter den for bemeldte Forordning, 
men Ogfaa efter en anden , angaaende den 
Interims Regiei-ing, der f kulde fores i Hans 
Minderaai-igned. Hvilken Forordning 
forft bekiendtgiortes efter Hendes Maje- 
ftaets D66d, efterat Graev Ofterman havde 
bragt den adfkilligeGange til Hendes Ma- 
ieftattilUnderfkrift, og omfider formaaet 
Hende den virkelig at underfkrive. Ja 
Prinds Anton ULRik og Hans Gemal har 
S 5 felv ill' 

f 

m 


'^^Ttb^B Tom.ll. 282 Denregier.PerfonsHof-Stat.Cap.l2. 

felv beforet og underfkrevet' diffe to be- 
meldte Forordninger, fmigrende fig der- 
ved at befeftige fig paa den Rutfifke Tro- 
ne, men brood dog fiden igien ved oftbe- 
meldte Ostermans og Mynniks og Grsv 
Michael GoLOVKiNsHielp deres eenGang 
paa Forordningen aflagde Eed, livende Vo- 
res Riges Regiering til fig med Void, un- 

. der den Meklenborgfke Princeffes Prind- 
fen af Brunfvig-Lyneborgs Gemals Navn, 
fom gav fig Tftelaf en Stor-Fyrftindeov?r 
hele Rusland, en Titel , der aldeles ey til- 

> Icom Hcnde. Heraf kom da , fom det er 
enhver nokfom vitterligt, eyallene iVores 
Rige mange Uordentligheder ogfxr haar- 
cle Uridertrykkelfer og Byrder paa Vores 
troeUnderfaatter: men der forefloges og 
opfattes ogfaa til Vores egen Perfonsend- 
nuftorre Tndfkrsenkning ogFareafOsTEU- 

MAN og Gor:ovKiN i Prinds Anton Ulriks 
og Hans Gemals Princefie Ann;e NxrvJe- 
relfe en meget befynderlig Forordning, an- 
gaaende Vores Riges Regiering. Ved den- 
ne vilde de aldeles udelukke Os fra Vores 
Arve-Folge til den Ruflifke Trone, fom 
dog tilkommer Os efter alie Guddomme- 
liee og Mennifkelige Love og efter Votes 
Fodfel, og derimod giore Princefie An^A 
. felv til Kevferinde, ja endog i HendesSons 
Prinds ]0HANs levende Live ophoye Htm j 
paa Tronen. ! 

Di. Capa2. Denrcgier.PerfonsHof-Staf. 283 Tom.II. 

Da Vi nu havde feet faadanne Forvir- 
relfer, fom i et faa fpsd, forft i^kkun fiorten 
Maanedergamme'.t, Barns Tiid gik for fig 
til VoresRiges yderfte Fordervelfe, faa og 
Vores troe Underfaatters mangfoldige Un- 
dertrykkelfe ; dernaeft betragtede de farli- 
ge Folger, fom deraf kunde beforges i og 
udenRiget: og endeligftood i den ftorfte 
Forlegenhed fonnedelft Vores egen Key fer- 
lige Perfons Sikkerhed ; faa har Vi den 25" 
i denneMaaned, paahvilkcn Dag ogfaa her- 
oin et Manifeft allerede er udkommet, al- 
lernaadigft vilde bellige Vores Fsdrene- 
Trone til at foreboye og afhieipe alt dette, 
og det efter alle Vores troe Underfaatters 
underdanigfte Bon og Graad, i Sserdeles- 
hed Vores famtligeLiv-Gardes. Skiontnu 
Princeffe Anna, ogHendes Son Johannes, 
faa og Hendes Datter Princeffe Katarina 
har ey og kand ey have af een enefte Grund 
den ringefte Pretention tii Succe/Honen paa 
denRuflifkeTrone, ligcfom det her nys er 
nokfombeviift; faa har Vi dog iHenfeende 
tii Hendes,(^Princeffens, ogHans,Prindfens - 
Anton Ulriks Slaegtfkab med Keyfer Pe- 
ter II. paa Moderne Side, faaog af befyn- 
derlig Keyferlig Naade, fom Vi har imod 
dem, ey vildet tiifoye Dem nogen Bedro- 
veife, men har derimod aliernaadigfl: befa- 
letataffserdigeDem til DeresFsedrene-Land 
med den Dem tilboriige JEre og en conve- 
nabelTilfredsftillelfd, og vil forglemme alle 

de ■At 
^5^s viifteDemarfer, om hvilkeher 
ei- meldet. Originalen underf kreven med 
Hendes Keyferlige Majeftaets egen Haand 
den 28^iovember Aar 1741. 

AfdiiTe Brevfeaber fees den Ruf- 
fife-Keyferlige Majeftsts Arve-Ret- 
tighed uden at behove nogen viderc^ - 
Forklaring. Her feal derfor ikkun 
hosFoy es et kort Begreb pm dens Hot- 
Stat:eftcratjesforft,haropregnet 

Ridder-Ordene, fom er de merkel g- 
fte udvortes Kiende^Tegn, ved hvilke 

den diftingverer dem, fom den anleer 
medenbefynderligNaade. 

Den ^Idfte RuffifKcOrden er An- 
bueas-Ordenen. fom b^res i et blaat 
Baand,ogermd(liftetafKeyferP- 
ter I ved bans Hiemkomft fra bans 
forfte Udenlands-Reyfe, gaves ogfaa 
i Begyndelfen ikkun tilfaa Perfoner, 
faafom Rigs - Canceleren Golovhn, 
Feld-MarfKalk Skeremetov, ogRstm^ 
Mafeppa, oggivesendnu ^dvanhgen 
ey til flere end omtrent fire og ryv 
Perfoner iRiget. DamanAarl7l4 
celebrerede denne Andreas.Orden 
Feft, da indftiftede Keyferinde Cata 
rim Catarina-Ordenen, fom b$- Riddet- 

Ordcneri 

Rusland. m\ Cap.l2.Denrcgier.PerfonsHof-Stat 285 tom.IL 

res i et rodt Baand med den Devife : 

ved Kitsrhghed og Trojkab iinod Eedre- 
«e-LaWfr .• og gives gemeenligen ik- 
kun til fem eller fex Fyrftelige Perfo- 
ner. Aar 1725 ftrax efrer Keyfer Pe- 
ter den Forltes D66d ,indftiftede Key- 
ferinde Catarina Sanct Alexander 
Nevsky Ordenen, fcm bceres i ec 
rodt Baand , og folger i Anfeelfe nceft 
efter Andre-Ordenen. Der er ende- 
lig indkommen med Sror-Fyrflen 
Anna-Ojrdenen, fom er ftifcet af 
hans FrueModerKeyferindensgeldfte 
Syfter, bares i et rodt Baand Yned gule 
Kanter, folger i Anfeelfe naftefter A- 
lexanderNevfKy Ordenen, og gives til 
dem, fom bar Rang med General-Ma' 
jorer. 

For at giore fig et tydeligt Begreb De for- 
omHof-Staten, faamaamaAforftbe- ""^^"^^^ 
merke de hoyefte Hof-Embeder, fom beder. 
er Over-Hof-MarfKalkens, OVer-StaK 
Mefterens, Over-Hof-Mefterens, O- 
ver-Kammer-Herrcns , Over-Jasger- 
Mefterens og Over-Ceremonie-Me- 
fterens. 

Over-Hof-MariKalken bar fit 57/^"°/* 
eget bcfynderlige Canceiie , og er til- ken. 'i|: f 
Tom.II. 286 Denregier.PerronsHof^tat^apj2. 

i^TmSHof-Marfealken icjelig occu- 
perer med at indrette og fore den hele 
Huushoidning ved Hove. Under 
hamftaaer: l) Capel-Mefieren ,Jom 
tilligemed de Italia^nfee Virtuolis d- 
ter hans Ordre fra Majeft^Eten fpiller 
ved ftore Feftins Opera, undertiden 
ogfaa Intermezo , og gior faft daghg 
Mufike ved Hove : 2) de Franfke U- 
mosdiamere, fom fpiHsr ugentlig Co- 
mo^die i Opera -Hufet : 3) Fafirnes 
Hof-Mefter med fex og tredive Paler 
og fex Kammer-Pafer: 4) Furererm 
med fire Lobere , tolv Heydukker og 
tooghalvfierfenstyveLakeier: 5)0- 
ver-Kykken-Mefterenmtdi toly Mund- 
Kokke og deres Berientere famt det 
hele Kokken : 6) Mund-Skienken med 
alle KeUer-Betientere og hele Kelle- 
ren * 7) Kaffe-Skienken med alle bans 
Med-Betientere: 8) Tafel-Dekkerne 
med tre Solv-Tiennere og deres Be- 
tienrere : 9) Sukker- Eager fie med de- 
res Betienrere : og endelig lo) aile 6v- 
rige ringere Berientere , faafom Fyyr* 
Bodere, Gaards-Karle ogfaa videre. 

Det daglige Liberie beftaaerligefom 
Infanreriets Monduur af gronne Kior- 

teler Cap,i2.Deni-egier.PerfonsHof-Stat. 287 Tom.il, 

teler med rode Under-Klajderj uden 
Galoner, og ikkun en Gu!d-GaIone 
omkring Harpen. Men Stats -Libe- 
riet, fom eraf fatnme Farver, er be- 
fadt med Guld-Galoner rundt om i 
Sommene. 

Over-Stald-Meileren dirige-o^.v 
rer dec hele Staid- Vsfen med Ride- n^^^'' 
Banen ved Over-Hof-Stald-Mefteren 
og Stald-Mefteren. Han bar ogfaa 
for fig felv et Staid- Cancelie, difpo- 
nerende efter Got-Befindende x)ver 
Stureriernej fom er omtrent tredive 
afalle Slags anlagte ved MoCkov og 
andenftaeds i Landet, afhviikeHof- 
Stalden idelig forfynes medHefte. 

Over - Hof- Mefferen pleyer over-HoP. 
foruden bans Hof-Embede at have ^'""'"• 
to Cancelier : det ene kaldet Hof-Can- 
celiety hvor der fores RegnffCab over 
det hele Kron-Goods : det mdet, Byg- 
nings-Canceliet, bvor Hoffets hele 
Bygning beforges og forvaltes. 

Herved kand tillige Over-Hof- ovei-H^f- 
Mefterinden erlndres: famt de folv JJa:'""' 
Stats-Damer og adficillige Hof-Jom- 

friier. Over- 

Kammer- 
Herrcn, k 

1 

; 


'11 
If 

r Tom.TI. 288 Deni'egier.PcrfonsHof-Stat. Cap.IZ. 

fruer , fom er de fornemmefte Fruer 
og Frokener i Riget, 

Over-Kammer-Herren raed 
tolv virkelige og aclfeillige titulsre 
Kammer-Herrer, item Kammer-og 
Hof-Junkerne er veddetRuflifeeHof 
ligefom ved andre Europsifee Hoffer 
i ftor Agt og ^re. 

Over - Jaeger - Mefteren med 
Hof-JtEger-Mefteren regierer ligefom 
andenSf^dsJagten med alle densBe- 
tienrere i Riger. 

Over- Ceremonie - Mefteren 
anfores i Rang-Forordningen iblant 
Stats -Betienterne og friUes der fra 
- Hof-Ceremonie-Mefteren. Men ban 
faavelfom Ceremonie-Mefterne kand 
ogfaa hosfoyes Hof-Betienterne , ef- 
terfom deres Forretningerforefaldet 
ved Hove. De maae anvende Fliid 
paa Cereoioniellet, idet de bar under- 
tiden ey allene med Europser, men 
ogfaa med Afianer at beftille, faafoni 
med Tyrker, Perlianer^jKinefer og 
Kalmukker. De fidfte finder jeg at 
have tagne Audience indkrybende paa 

Ha^nder og Fodder forTronen. 

Der Ovef-Js- 

gcr-Me- 

Itcreii. Over-Cc- 
jremonie- 
Meflercn, Id 

re ' 

ed 
en 

ant 

h 

ind 
ef. 
kt 
liid 
ler- 
nen 
[bin 
og 
;at 
paa 

Der Cabinets- 

Secreta;- 

ren. Archiate- 
ren og ^ 
Skrifte- 
Faderen; Cap.I2. Den'regier.PeifonsHof-Staf. 289 Tom.ll. 

Der er ogCaa hos den regierende 
Perfon en Cabinets^Seeretier, fom ex- 
pederer Brevfeaberne og Ordrerne af 
Cabinetret, og har at befale over Ca- 
binets- Curcreren. ' . 

Archiateren,{om forfte Liv-Medi- 
cus, enLiv-Medicus> en Hof-Medi- 
cus, en Hof-Felficjer, en Hof-Apo- 
theker og enHof-Barbeerharpaaden 
ene Side Onmhu for de Keyferlige Per- 
foners og al!e deres Bedenteres legera- 
lige Siuidhed : Jigefom Skrifte-F^dre- 
ne, Prsfterne og Kirke-Tiennere med 
mangfoldige ft ore og fmaa Syngere 
paa den andcn Side forger for deres 
Sissies Saiighed, 

De Ruffiffse Tfarer^, fom fra Ivan 
Vafiloviz I. af begyndte atbfive rige^ 
forte efrcr denAfiatifKe Mode en Vn- 
lofti'g og hoytravende Hof-Stat> og 
lood'fig fielden for Folket til Syne, ey 
tilladende nogen at komme fig naer 
uden i viiTe ClafTer og i Glaflernes 
ved Hove forefKrevne Grg?ndfer: li- 
gefom det berettes af de Gamle. 
Men Keyfer feter I. , fom blev alt ftor- 
re og ftorreyjo mere man laerte af 
kiende ham,toog Hg ftrax i finUng 
T f Pi 
1 Deri Riiifi- 
fke Hof- 
Stats Hi- 
fi Qrie.. |HWI|tt 

iiiniiiiiilii 
Tom.II 290 Den regier.Perfons Hof-Stat. Cap.l 2. 

^ dom for at commnnicere fig til an- 
dre, forte ikkun en liden Stat ved Ho- 
ve, klsedtefig i flette Klaeder ognoy- 
ede figmed ringeSpifeogDrikkeJo- 
gende fin ftorfte og mefte Lyftighed 
hver Dag fra Morgenen tilig allevegne 
at kiore omkring om Sommeren len 
Kariol og cm Vinteren i en Kane uden 
Garde eller andeti FolgefKab ikkun 
medeenellertoBetientere: nu i Col- 
legierne og Cancelierne at cfterlee og 
domme om deresAffsrer : nu hos Mi- 
niftrerne, ankorane Frem mede,Kiob- 

mxnd, Kunftlere og Folk af lavere 
Stand for at befoge dem uden Cere- 
monie , at tale og omgaaes med dem 
paa det fortroligfte. Keyferens oye- 
meed hermed var for detforfte at gio- 
re fig felv fornoyet uden Hof-Tvang 
og at kunde glsde fig over denFor- 
noyelfe , fom andre fandt i bans NaeE- 
vsrelfe : (lernxjt at fammenfpare at 
Hof-Omkoftningerne faameget, fom 
ban brugte til at bygge fine 5kibe, Hu- 
fe , FiKftninger og Stader : videre at 
faae mere og mere KundfKab om hans 
Land og Underfaatter , og. at oplede 
MennifKer ; bvilket fidfie var hans 

ftor' Cap. 1 2. Den regler.Pei-forrs Hof-Stat. 29I Tom.ll. 

ftorfte Viisdom og Sryrke i bans hele 
Regiering : fremdeles ar vife , h vorle- 
des bans Kloghed og Trofeab i Re- 
gieringen var rilftraEkkelig nok til at 
tilveyebringe ham den Hoyagtelfe og^ 
Lydighed^ fom andre Enevolds-Her- 
rer foger ved Hof-Pragt at forhverve 
fig : og endelig at overtyde den bele 
poleert e Verden, hvorledes bans Folk, 
hvilket ban med ftor Fornuft elC.te, 
vardogey faa umyndigog barbariffC, 
fom dstdcn Tiid beOcreves, idet 6et 
ey behovede ved Hof-Statens Gla'nds 
atforblindes til Lydighed, men kun- 
de ailerede feionne paa en Herre, i'om 
regierte med Fornuft og Dyd, og var 
fendr af Gad til at regiere. 

Dog i alKeyferensfparfomraelige^'T'er 
og Borgeriige Leve-Maade grundede pgYer i. 
og indrettede ban de nys bemeldte 
Hof-Betienninger, og bood Folket at 
bruge Franfe Dragt og FranfKe S«- 
der, fori forfteBegyndelfe at jndkte- 
de dets Afiatifice Hierter i den meeft 
brugelige EuropsifKe Opforfel, og 
faaledcs at faae mere Samqvem med 
Fremmede , hvilke pleyer ftrax at ka- 
fte oynene paa Hoftet fom paa Pvigets 
T 2 An- ^■1 Tom.ll. 292 Denreg1er.PerfonsHof-S tat.Cap.12: 

Anfigt ogdetsHovedsPrydelfe, men 
kunde- fnart mifte deres Lyft dertil, 
naar de fik der ey gndreatfeeendlut- 
tQr Mands-Perfoner med tykke Sk$g, 
ftore Huer, brede Sabler og langc 
Kiorteler. Han forord«ede ogfaa 
Selfeaber , AfTembleer og Balle , paa- 
det de der maatte laerc den Kunft at 
behage hverandre : og felv anftHlede 
ban undertidenD^^/^ de andenSrsds 
forekommendc Lyftigheder, Deels be- 
fynderlig latrerlige Gieftebnd ogMa- 
fterader, nu for at udfprede nye Tan- 
ker og Difcurfer, nu for at foreftiUe 
de forrige OrientalfKe Pedanteners 
Urimeligheder. Ved Hove under- 
holdt ban ogfaa adfKillige Narrer, 
fom var ey lyftige Raad, men Folk, 
der havde begaaet een eller anden 
Forftandens Svaghed, og derfor faaet 
denne Betienning til Straf at «arre og 
lade lig narre, andre kloge Folk til 
et Exempel i deres vigtige Embeds- 
Forrerninger at tage fig vare for ung- 

tige Fornufr-Slutninger. 
Under de Efterdi de folgende Regi^ringer 
foigende bebovedc ey faamange Penge lom 
Rcgieriti- 1^ ^fgj. Peter 1. til at byggeog ftitre» 
gsr. •* ^ fas Cap.r2.Denregkr.PerfonsHof-Stat. 293 Tom.II. 

faa anvendtes de, i faer under Keyfer- 
inde Anna Ivanmvna, paa ey allene at 
fore HofStatcn efter Keyfer Petgr I. 
Grund-Ridsning op paa Franfee Fod- 
der , men ogfaa at foroge den paa den 
ene Side med nye Anftaker og paa den 
anden Side med den gamle Overflo- 
dighed af Fortaering og Betientere. 
Den giver derfor ogfaa nu^, ligefom 
tiiforn under Keyferinde Anna, ingen 
anden Europ^ifK i Storelfe efrer, og 
fremvifer ilg fornemmelig ved de 
ftore Feftins, faafom Kronings-Fe- 
ften Aar 1742 , Fredens-Feften Aac 

1744, Stor-Fyrftens Formaeling Aar 

1745, og andre aarlige ftore Hoy tiids- 
Dage : da der opfores et ypperligt 
ItalixnfKt Opera, Franfice Comcedier, 
Hof-Mufike, Vand-Kunfter, ftore II- 
luminationer ogFyr-Verke, faa og 
Spil^Traftamenter ogBalleioguden 
Mafne. Om Vinteren gior de For- 
nemmefte ved Hove en befynderlig, 
koftbar og i andre Riger ubekiendt 
Stat med deres dyre Pelfe, Stykket til 
tufende ogundertiden nogle tufende 
Rubel, Deeh vel for at forfvare fig 
imod Kulden, men Deels ogfaa efter" 

T 3 en 
Jom.ll. 294 Deni-cgiei-.PerronsHof-StatCap^ 

^iT^mmel OrientalfK Skik , fom er 

cndnu brugelig i Kina, Perfien.Tyr- 

kiet 02; alle andre Afiarifse Lande. 

Uden Tvivl bar Laferen alkrede 

Isenge fiden forundret fig over mm 

Skrive-Maade , da jeg af handier eet 

Stykke omRuslands nuv^rende iil- 

ftand efter det andet uden ar melde 

om mig felv «g min Reyfe der i Lan- 

det, fom dog ikulde blive Hoved- 

Indholden af hele Skrifret. Naar 

man derimod vil erindre fig der, lom 

ieg ftrax i Skrifrers Begyndelfe meld- 

te om dets oye-Meed ; faa kand rnan 

ktrere til^ive mig baade den Orden, 

hvilken jeg hidindril bar udvalc, R 
og der Spring, fomiegnugiorfraal 

difTe hidindril forklarede Ting nl;n 

Tidende,derjuftAarl737' ^ajeg 

endnii opholdt mig i Affov , ankom 

- om Over-Kammer-Herre Birons V I 

til Herrog over Kurland og Semgal- 

kn. DenneTidende giver mig An- 

kdning her ar anf6re det toH 

gende Stykke. -^ (o) e^" Det Cap. 13- OmHertogen afKui-land. 295; Tom.ir. 

^ I I I — ilM^W^ 

Det trettende Stykke m om Hertogen af Kurland. 

Ernft Johan a^Biron er enKurlandfe^ Birons 
Edel-Mand, fom kom i Tiennefte ["/^^ ^P- 
hos Keyferinde A/im Ivannovna, ime- 
dens hun endnu var Enke-Hertoginde 
af Kurland, men blev, efter hendes 
Ophoyelfe paa den RuffifKe Trone, 
Over-Kammer-Herre, Ridcler af An- 
dre-Ordenen pg TydfK Rigs-Gr^ve. 
Med hans Udvislgelfe til Herfog af 
Kurland har det deniie Saramenhaeng 
og BefKaffenhed. 

Da Kaars-Ordens-Ridderne i det omde 
fextende Seculum betrsngtes af Ruf- j^'^^'f^^^ 
feme, fogte forgiaves Hielp hos den afKur- 
RommerffCe Keyfer, og var ey for- 'and; 
noyede med de Svenfees Forfvar •■> faa 
giorde den da vaerende Land- og Hcr- 
re-Mefter Gothard von Ketler Accord 
med Kong Sigismund Auguft i Polen,- 
overladende ham alleOrdenensPrje- 
teofioner paa Lifland , men tagende 
derimod Kurland og Semgallen tilet 
arveligt Leen af Polen. Ham fucce- 
deerte bans Son Friderik, ham igien 
T 4 hans II 
,Tom.II. 296 Om Hgogen^urknj^Cap.'l 3. 
• ha^s"iJ-^r F/7k/w, ham bans Son 
^«A'o^, ham bans Son FriderikKaji- 
mir, og ham bans Son Fndenk Vtl^ 
helm, Com efcer der PultavifKe Slag 
: vendte i\g ril det Rufl^fee Partie,og 
'a den RuffifKePrinceiTe AOT«i^rt«- 
^,,-a«.?, Keyfer Peter den F^rftesBro- 1 
der-Dacrer.; tii ^gre. Han dode faa 
Uger efter Bilageret Aar 17 1 1 den el- 
levte Januar , og feulde fuceederes at 
hans Broder Ferdimnd, (om dog tor- 
medeift RufTernes Fordring paa tyr- 
refyve tufende Rubeliaarlig Penfion 
forEnlce-Hertogindenkundeey tuld- 
kommen reuffere, f6rend ban Aj 
1720 kom paa den Ruffifee Trone. 
Da Ferdinand fik PoiTeffion af KuP 
land og Semgailen, giftede ban ligi 
hans fem og halvfierfensty yende M 
mcd Hertogens af Saxen-Veiffenfel 
Princeffe , levede fiden 1 Danfig, og 
dode endelig der om Foraaret Aar 
1727, efrerladende fig ftore Penge_. 
Birons Vai ^^Efter hans Doodbegyndte Adlial- 
til Hertog. ,^^ .^^g PriEtenfion paa Hertog- 
dlmraerne. Poknholdende dem for 
Mand-Leen vilde, at de fralde talde 
tilbage til dec Polfee Rig^ nu , da Cap- 1 3- Om Hertogen af KurJand, 297 Tom.II, 

Mand-Stammen var uddod 'af den 
Kezlerike Familie. Nogle holdt 
for , at Succeflionen tilkom Prindfeii 
afHeffenHomborg, faafom han ned- 
ftammede fra Kezler paa Moderns 
Side. Chur-Fyrften af Coin, fom 
H6y-og TydfK-Mefter, communis 
ceerte paa Pvigs-Dagen i Regensborg 
en Memorial, angaaende det Rora- 
merfee Riges Fordringer paa Kur^ 
land og Semgallen, forJangende i- 
denne Sag en Depuration , til RnsJand. 
Men fom Keyferinden af Rusiand for-« 
langte ogfaa, at hendes Praetenfioner 
ficulde vsere gyldige : og Stsenderne 
iKurland flood paa et frit Val; faa 
fendtes den RnilifKc Minifter Barofi 
von KeyferlwgtWMitov, hvorhan an- 
kom den fiortende May, forfikrende 
de KiirlsBndfKe Stsender, at de i de- 
res frie Val fKulde befKyttes af Key- 
ferinden. SfemKierne faldt faaJedeS 
uformodentlig paa Biron : og Vallet 
billigtes ttrax derefter af de andreRi-^ 
ger. Der var vel nogle Srridigheder 
veddet PolfKeMinifterium om Maa-< 
den, paa hvilken Lenet fKulde cages ; 
T 5 men Uirons 
Fald. 


Tom.II. 298 'OmHertogenafKurland. Ca p.I^. 

^J^dTk^m tilderesRigtighedidet 
folgende Aar 1738. 

Biron , fom Forfynet giorde her- 
ved lige faa lykkelig, fom det havde 
giorr ham fmuk, hoy og anfeelig.fpil- 
lede fiden i Rusland en ftor Rulle, 
idet han cfter Keyferindens D66d am 
toog Regieringen offenthg i den u- 
myndige Ivans Navn , formodentlig 
med der Forfet at beftille fit eget 
Huus got og fiden at retirere fig til 
Mitov. Men forend det kom faa 
vidt, havde Lykken allerede vendt 
fig for ham, faa at han paa cenGang 
miftede alting uden Livet og Haa- 
betJangenafGeneral-Feld-MarfKalk 
Mymik,ocr bortfendt af PrinceflTe y4«- 
«<? iLandflygtighed$-FiEngfel til Sibe- 
rien. Den heleHiftorie kand ey be- 
dre forftaaes end af bans egenBekien- 
delfe , aflagt fKriftlig ved den nu re- 
gierende Keyferindes Ankomft tilRe- 
gieringen, indeholdende adOdllige Ef- 
terretninger om andreTmg, og faale- 
deslydende: 

Da Piinds Emanufx af Portugal kom Aar 
1750 til Mofeov for at udforfKe om 
Kevferinde Anna ey vilde refolvere til at 
^ - gifte Cap.l3. Om Hertogen af Kiu-Iand. 299 Tom.IL 

giftefig; men difle Tanker betoges ham, 
uden at han udlood fig tilfulde; faa foran- 
drede han fitForfet, og vilde frie til Prin- 
ceflen af Meklenborg , men blev ogfaa af- 
raadt herfra under Haanden. Heraf toog 
Vice-Canceleren Grsev OsTERMan og Over- 
Stald-Mefteren GrsevLovENvoLDE adfKilli- 
ge Gange Leylighed at tale med Hendes 
Majeftset om Succeffionen, holdende det 
hoyfl: nodigt deri at tage fine Meflyrer. 
Endelig befalede den Salig Keyferinde, at 
de feulde trajde tilfammen for at aabenba- 
re Hende deres Tanker derom : hvilket 
ogfaa efrer nogle Dage fKede i folgende 
Punkter: 

1. Efterdi Hendes Majeftjet ey felv vilde 
giftefig; faa maattePrincefie Anna gif- 
tes med en Udenlandfic Prinds. 

2. Skulde Hendes Majeftst, efter egenBe- 
hag udv^elge een af de Prindfer, fom 
Hun avlede, til Tron-Folgere, ey ag- 
tende paa den forfte Fodfel. 

5. Burde en Fed aflaegges i det hele Land, at 
den fKuldevsere Tron-Folgere, fom Hen- 
des Majeftst dertil udvaldte. 

4. Nytten deraf var, atalieunodigelndbiU 
dinger baade inden og uden Lands vil- 

'de flaaeFeyl, naar man faae, at der al- 
lerede tsenktes paa tilkommende Tider. 

5, At man ey kunde tage Princeffen felv til 
Succeflionen , dertil var diffe Aarfager . 
l)Det var at haabe, at man kunde /aae ^ 

. en IP 
Tom.II,-, 500 Om Hei^enafK^d^p^^ 

~n"Mandlig Stamme igien paa Tronen. 
^^Udnsvntes Piinceffen felv, faa var at 
befrygte, Hun maatte falde paa denTan- 
ke det tilkom Hende fom den sldlte 
SyiT-ers Datter. 3) Var der Faixfor at 
man maatte dyrke den ppgaaende Soel 
mere end den nedgaaende. 4) Er det 
den beleVei-denbekiendt, hvad;toren 
uvoelig Fader Hun bar, fom ey vilde 
lade afpaa alleMaader at indgive Hen- 
de alle Slags Ideer, hvoraf Hendes Key. 
ferlige Majcftst kunde have Fortrydel- 
fe- og 5") var man underrsttet om, at 
den Rommerfke Keyfer havde faftfadt 
fin Succeffion paa famme Maade 

6 Udfordredes, at Princeffen Ikulde be^ 
■ kiende fig til den Grsekifke Ku-ke 

7. Hvi^ diffe underdanige Tanker fandtAp- 

^ probation, faa burde uden Tiids^pi de 
en Perfon af Fortroelighed udfendes for 
at? fee fig efter en Prinds ved adfkilligc 

Hoffer. 
Som nil diffe Tanker foredroges derf 

Ji6yfalige Keyferinde endnu J May Aar 
1730, taa viifte Hun dertil IngenEmprel- 
fement, men lood det faa gaae hen, og 
fvarede, naar Hun erindredes af bemeidte 
Perfoner: Princeffen er endnu for ung til 
~ at giftes. Ski6nt nu intet af alt dette var 
meddeeltHendesKeyferligeMajeftstsFrue 

Softer, Hertuginden af Meklenborg; m 

kunde dog merkes, at Hun var fuldkom- 

p men Cap. 13* OmHert^fcnafKurland. 301 TomjI. 

men infortneret derom, efterfom Hun o{te 
bad Hendes Keyferlige MajeftEct niedTaa- 
rer i oynene, 'at Hun vilde tage Hendes 
Princefle til fig, forge for Hendes Opdra^ 
gelfe, eg ladeHendeundervife i denRuf- 
fifke Religion. Af fammeTofie take og-* 
faa den den Tiid vasrende Skrifte- Fader j 
den Troitfke Archimandrit. Og efterdi 
Deres nu regierende Keyferlige MajeftaeE 
var i ftor Anfeeife hos den hoyfaiige Key- 
ferinde, faa brugte den afdode Hcrtugin- 
de af Meklenborg gemeenlig ved Skrifte^ 
Faderen alle Midler til at angiye Heride: 
hvori Hun ogfaa reyfleerte. Men Hoved- 
Sagen blev ftedfe uden Virkningj indtil en- 
delig Hendes Keyferlige MajlVaet efterGrsV 
Oftermans ogGrsvLovenvoldes mangfoU 
dige Tilfkyndelfe opr^tiede et Cabinet, ud-" 
nsEvnende Stor-Canceleren Grasv Gblovkin, 
Ofterman og Fyrft Tferkaflcoy til Cabinets- 
Miniflrer. Her havde nu Oftennan for dee 
forfte naaet fn Sigte, Men fom det dog 
ey endnu vilde gaae med Sueceffionen ef- 
ter bans onfke, faa floog ban fig til Er- 
ke-Bifpen af Novogrod Procopoviz, fom 
var i ftor Anfeeife hos Keyferinden. Denne 
Mand ftillede Sagen for fom hoyftnodig^ 
og fandt ftraxBifaid. Derudover blev to 
elier tre Dage,efteratCabinettet havde ta- 
get fit Sxde, en Eed angaaendeSucceffio- 
nen|hemmeligopfadt, underfkreve af Hen- 
des Keyferlige Majeftst, ,og deraf nogle 

tufen- 

Tom.II. ?02 OmHertogenafKurland. Cap. 13. 

tofe'riTTExemplarer trykt i Erke-Bifpens 
Huus inden luktfc Dorc. Derpaa forlang- 
tes en Morgen tiiig alle hove faavelGeift- 
Use fom Verdf lige at komme tit Hove, hvor 
de ogfaa indfandt fig i Tide. Da en ftor 
Msengde var famlet, gik Hendes Keylerli- 
ge Majeftstud, figende til dem, at Hun 
fandt for nbdigt at lade dem faavel torn 
Hendes hele Rige fv$rge fig en Eed , og at 
de derfor maatte begive fig i den ftoreHo- 
ved-Kirl<e , og paa den fedvanlige Maade 
a'fleegge og underfkrive Eden. Dette fke- 
de ogfaa ftrax af dem alle : hvormed fted- 
fe anholdtes de folgende Cage. 

Da dette var til Ende, faa kundeGrsv 
Ofterman Cv nokfom derfor ophave Hen- 
des Majeftxt, arbeydende imidlertiid tilli- 
ge med Lovenvolde paa at der for at foge 
efter en Prinds f kulde udfendes en Perfon 
til Tydfkland. Som nu Erke - Bifpen af 
Novogrod havde reulTeert i det forfte, laa 
brugte de ham ogfaa i denneSag: da han 
meget munter foreftillede Hendes Keyfer- 
lige Majetet, at det var hoyft nodigt, nu 
efter den aflagde Eed nyttigt og depen- 
deerte af Hende aliene. -Han fandt attcr 
Eifald, faaat Over-Marfkalken blev fkik- 
ket til Grtev Ofterman for at hore hans 
Tanker, om hvad for enPerfon der burde 
udfendes. Deone bragte til Svar, at det 
burde betroes Lovenvolde , eller , hvis han 
ey kuode komme af , da den Meklenborg- cm ^Urnrn 
1 
IIMpp 


HHUP 


WW 


nwi 
lllllllll lllllllll lllllllll 

2 3 ^ 
5 ( 


5 


m\\\\] 
/ i 


3 9 10 11 12 13 14 Cap. 1 5- OmHertogenafKiirland. 503 Tom.II. 

fke Ofterman, bans Broder. Men Hen - 
des Ke\ ferlige Majeftaet vilde have Loven- 
volde hertil udfeet, og fagde til ham, at 
ban fkulde holde fig reyfe-ferdig. 

Derefter befaledes ham at fee fig om i 
Tvdfkland ved Hofferne, men ey videre at ^ 
giore nogen Avance, og ikkun Perfoonlig ' 
at medbringe fin Rapport og Got-Befin- 
dende. Men neppe var Lovenvolde reyft 
fra Mofkov , forcnd man bemerkte paa de 
udenlandfkeMiniftrer, at de allerede hav- 
de faaet Efterrstning om Sagen. Loven- 
volde gik ogfaa til Wien:^ men jeg har 
glemt, hvad ban havde der at giore. Da 
ban nu kom tilbage, faa aflagde ban fin 
mundlige Rapport og fin Menlng cm atle 
de Prindfer, ban bavde feet, iblant andre 
om Mark-Gr3ev Carl og den Beverf ke Prinds 
AntonUlrik. Ofterman var for denPreuf- 
fifke Prinds, men Lovenvolde for denBe- 
verfke. Endelig refolverede Hendes Maje- 
ftjet at lade Anton Ulrik komme med en 
Penfion fom Oberft af et Kyrafieer-Regi- 
mente, og gav Lovenvolde Ordre at fkrive 
derom til bans Forxldre, fom ey tovede 
med Hans Indfendelfe; Men daHan lood 
fig fee ved Hove, bebagede Hart ey Key- 
ferinden, fom ey var foi-noyet medLoven- 
voldes Val, Dog efterfom man bavde la- 
det Ham komme, faa gaves Ham ev allene 
etRegimente, men ogfaa en aarlig Penfiow 
af nogle tufende Riibel, og alting frit ved 

Hove. TomAL 3020nTH ertogen af Ku dand^^^Cap^. 

Hovd HmTvar nogle Aar daglig ved Ho- 
Ve uden at Hendes Key ferlige Majeftcet i;e- 
' folveerte fig til noget, helft da Princeflen 

aideleseykunde lideHam/ GvCTLoven- 
volde d6de-. og Ofterman kora ey at Hu- 
{et formeddft hans Svgdom. Da lyntes 
det, at Hendes Kevferlige Majeftset tsnk- 
te lidet paa denne Sag, horte ey heller g.erne 
derom tale. Heriinood brugte det Wie- 
herifke Hof alle Midler for at bringe den^ 
ne Sag i Stand. Hans Maieftst, Keyferea 
flf hbVfalig IhukommeKe lood mig isrde- 
les ofte bede ved Deres Miniilrer Grsjen 
af Often og Refident Hohenholzer at hiel- 
pe til at befordre Sagen, hosfoyende, atDe 
for at vife Deres Hoyagtelfe imood mig 
Vilde give minArve-Prinds enVolffenbyt- 
telfk Princeffe og bundrede tafende Rix- 
daler af.Hans egen Skat til Medgift. Men 
jeg betakkede mig for faadanl^aade, tore- 
vendende min Sons Ungdom Herved kom 
],ir \ Mistanke; ligefom jeg felv yikle have 
Pnnceffen for min Son : hvilket dog aldng 
bar vsret min Tanke. 

Da nu den hoyfalige Keyferinde, m 
iea troede, folede Hendes tiltagende Syg- 
do^'m, fagde Hun en Gang: nu tinker m- 
^ gen paa, at jeg gifter Princeffen : og d 
• er dog hdv Tiid, faafom Hun begynder 
ftsrk a'*- tiltage : ve! er det fandt, at denne 
Prinds behager hverken Hende eller mig- 
men ftore Folk gifter fig ikke 3lt,.d,efter Cap. 1 3. Om Hermgen af Kuriand. 30J Tom.II 

Inclination: Han faaer dog intetnoget at 
regiere : derfor er det lige megef , til hvem 
jeg giver Hende , naar jCg ikkun faaer Ar- 
vinger af Hende : derforliden maatte det 
fortryde den RommerfKe Keyfer, hvis jeg 
lood Ham faaiedes gaae: jeg vil fende hert 
og hore Grav Oftermarti Dette fKede: 
then hvem Hendes Keyferlige Majeft^t fend-" 
te, veed jeg nu ey mere. Oftermans Tan- 
ker var, at det var en meget nyttig Sag, og 
Hendes Keyferlige Majeftat vilde fsrdeles 
gllede den RommerfKe Keyfer I Mans risf- 
vsrende Fertradeligheder. Derpaagiof- 
tes ftrax Anftalf til Bilageretj hvilketj fom 
bekiendt, fuldfoi-tes. 

Da nu Princeffen kOfti need iiitd en 
Prindsj faa fkikkede Keyferinden hen til 
GrsEV Ofterman, og lood ham befpo'rge om 
hans Tanker j hvad Rang den nye i^nds 
ftculde have, og med hvad for Titulatur 
Han fKulde nsvnes i Kirke-Bonnen. Ofter-^ 
fflans Kaad var, at man feulde ftrax give 
Ham Navn af Stor - Fyrfte j og give Harti 
Stsd nsft efter Keyferinden. Det forfte 
appf obeertes ey : detfidftefeede: og ef- 
ter Hans Daab toog Hendes Keyferlige Md- 
jeftst Ham til fig. Keyferinden havdevel 
inedicineret den hele Tiid i Peterhof , meft 
befandt fig der temmeiig bedre. Allene- 
fte da Hun kom igien ind i Pctersborgj 
klagte Hun ftedfe, at Hun kunde ey fove, 
og fveedte uophoriigen, Do£lorerne 
tj liieen- $«?ss?= 
1 
Tom.II. 506 Oml^gen^afKm-knd^Cap^ 

i;^tr^det havde intet paa fig , ind^| 
Stm endelig en Sondag ved HendesTafel 
Emede med ft^rk O^kaftelfe faa at Hun 
StXge fig til Sengs. Doaomneva 

mig, 3t det var en vanfeelig Tilfelde, lorn 
Sendes Majeft^t havdc: hvis Sygdo.me 
toog tn , faa maatte man b^frygte ,^at ^^ 
^ fnart vilde faaeEnde. Der.mod Hof-Me 

didrschanfe fagde, det havde intet .t fig • • 
Hendes Majeft^t meente at >ndfove noge , 
og lood mig derfor gaae ud af Hendes 

Kammer. -n • j^ *;! 

TegfendtederpaaminsIdftePrindsti 

Prinieffe Anna, fom var ogfaa fyg, og \^ 
Hendedetfige. Men Hun v.lde ey ho 
ham, da han kom til Hende, '?^/«gf'.f; 
S hanhavde "Oget atfige faa kijnd^ 
jkkun fige det til Frdken Mengden^ hv , 
ket ogfaa fKcde. Men , eg fendte ftraxe^ 
ter rfrftTferkafKy, Cabinets-Mmifter Be 
ftufrJv og Feld-M4rfKalk Mynnrk og aj 
dem til mig. Da de nu kom , ^lUede jeg 
dem beggf Doaorerne for, med hv.lked« 
fakde, o^om berettede dem HendesMj- 
efets farfige Sygdom". I det fammeka d 
estgnd^til Hendes Majeft^t, fom ta 
tU mil diffe folgende Ord : jeg er meg t 
fl ?g frygter at min Ende er ey ian 
Kfrte leg^ef bereedt. at folge Guds V.ll. • • 
,nen hV- bliver mit Rige? vil det kkeg 
raade i ftorfte Forvirrelfe ? og v.l ey rmn Cap,l3. QmHcrtogenafKurhind. 3G7'Tom,n, 

Bei'ommelfe foifvindeefterminDod, atjes 
har faaledes efterladt mig det? 

]eg talede Hendes Majefteet til, atGud 
kunde nok forbarme fig over.Hende: Hua 
maatte ey forurolige fig faa rtieget herfned* 
efterfom Hun derved formerede Hendes 
Sygdom : det maatte dog gaae altfammen,' 
fom Gud bavde beficseret det, Kprt deir- 
efter fagde Hun, at jeg fkuldefende hen til 
Princenen, og lade Hende fige Hendes Key- 
ferlige Majeftjets baarde Sygdom , ligefom 
framigfelv, fpurte ogfaa'cm Miniftrerne 
var komne, og hvad de gior, og at jeg fKul- 
debemerke, hvad de viJdefige. Jeg fend- 
te atter til Princeflen , men fik til Svar af 
Froken Mengden ; Princeffen.var ogfaafyg. 

Miniftrerne var ved Hove, efterfom det 
var KuLir-Dag, og Kiiren gik an. Da fpur- 
te Hendes Majetet mig, om Miniftrerne 
var den Jeg fvarede, at jeg havde fag£ 
dem Hendes Majeftsts haarde Sygdom, og 
at de var ferdeJes bedrovedCj men Prin-' 
ceffen var ogfaa <yg. Herpaa befalede 
Hendes MajeftEBt mig atfendeGrsv Loven- 
volde til Oftermanj og fporge ham, hvad 
der var at giore.- Han lood give tit Svar : 
man maatte for alting vsre betsnkt paa Sue- 
ceflionen, og fstte den faft : faa troede han, 
at Hendes Majeftjet blev ved Hendes beflut- 
tedeRaad med den nybaarnePrinds: i faa- 
dan Tilfselde maatte'.prccederes paa fanime 
Maade, fom da Keyfer Peter den Store er- Tom.II 308 OmHertogen alKurland. Cap. 13. 

klxrecfe fin unge Prinds Petef Petroviz til 
^nSucceflbr. DetteSvarbragteGrsvLo- 
venvolde. 

Hendes Ma'ieftaet befalede ftrtx, at de 
andre to Cabinets - Miniftre fKulde begive 
fig til Ofterman, der at forfardige det, lorn 
hertilbehovedes. Men til mig fagdehun! 
jegvilgioremit, ogGudgiorfit; iegveed, 
At jeg efterlader det fattige Barn i bedrove- 
deOmftsendigheder: felvkand^et eyhiel- 
pe fig: Fader og Moder er ey helief de, 
fom kand giore det : thi Faderen haf ey, 
hvad hertii behoves, bar Ogfaa afCudey 
Videnfeab : Moderen feyler det vel ikke m • 
Forftand , men Hun Jiar ingen Kisriighed 
hos NatiOnen • derforuden bar Hun Heti- 
des Fader i Live, fom er her i Landet iaa 
bekiendt j at mart holder Haiti fot en Ty- 
fan : Han vilde komme ftrax ind i Landef, 
dg huflere faaledes, fom Han hafgiorti 
Meklenborg, forvikle mit Rige i ftore Kri-' 

ge og fore det 1 Eiendighed : ja jeg maae 
efrygte, at man endog efter mirt Dod vil 
ikrige Ach og Vee over mig. 

Jeg fagde til Hendes Majeftset : Hun 
Ikulde ey forfdge : Gud vilde vel hielpC 
Hende op igien- I det famme gik jegtid 
til Miniftrerne, Cg fagde dem alting, lige- 
fom Hendes Majeftat havde befalet det,o| 
hvad Hun derhos havde talt. GrsevMyn- 
fiik foog ftrdx OrdetV og fagde : det vil 
vaere dej forfte, atHeftOgenaf Meklenbotg 

vil Cap. 13. Om Hertogen af Kurland. 309 Tom.II. 

vil giore fig til Generalifllmus : derefter er 
det vift nok, at Han vil anftifte jneget Ont, 
og hevne fig paa den RommerfKe Keyfer, 
faaogpaa detHannoverfjceHof, Ogover 
denne Materie ophoidt de fig Isnge ; men 
jeg kaldtes igien ind til Keyferinpen, 

Da jeg kom igien ud imod Aftcncn, 
fandt jeg mange i mit Kammer. Feld-Mar- 
fkalk Mynnik take mig til : der havde v3e- 
ret her nogle Patrioter famiede , fom havde 
efter deres beftc Samvittighed delibereret ■ 
med hverandre om hvad der varRigetnyt- 
tigft, hvisGud havde befluttet, at Hendes 
Majeftset fculde forlade Verden, fivo der 
jmidlertiid feulde fore Regieringen i deti s 
unge Herres Minderaarighed : pg da man 
havde tsenkt fig om hift og her ; laa havde 
man ingen funden, fom efter al Mennififelig 
Fornuft var Riget faa nyttig, fom Jeg: og 
det af difle Hoved-Grunde, fordi jeg vidfte 
aid detsTilftand, kiendte ogfaa en Deel Par- 
ticuliere, fom aile var vandte til desligeTing 
af mig, og de udenlandfjce Aflferer var mig 
ogfaa bekiendte : og brugte mange andre 
faadanne Ord, fom angik min Perfon, Jeg 
blevftrax beftyrtet over dette Forflag, men 
fattede mig dog igien , og giorde ham en 
Imod - Compliment af fplgende Indhold ; 
hvis jeg ikke var allerede fpi-fikret, at de 
alle var mine gode Venner , faa overbevi- 
ftes jeg nu derpm : men jeg troede, at de- 
j-es Kiserlighed var ftorre til mig , end 3t de 
V 3 vil- 
p fom.li. ^lO OmHertogen afKurland. Cap.13. 

vilde anmode mig om en Sag, fom jeg ey 
■ var i Stand til at dirigere : thi min fvage- 
lige Sundhed og hidindtil havde Tilfselder 
Og Sorrig havde fadt mig i en faadan Tii- 
ftand,at der var for mig Intet bedre,endat 
rive mig los fra alle ftore Afferer, oghen' 
^ liringe den ovrige Livs-Tiid i Rolighed; 

Saafnart Hendes Majeftst efter GudsVillie 
lukte bynene, faa er jeg frie fo alleTing, 
og haaber og beder, at de da vil traflere 
jnig efter min Stand, fom en Fremmed, dog 
gltiid-fom deres Ven : jeg ti;kkede for de^ 
^es ftore Forti-olighed , men dette kunde 
^eg ikke aeceptere. 

Feld MarfKalken toog ftraxOrdet,og 

fagde mig i alle deres Nsrvserelfe: detvar 
ty ct MennifKe, fom bad migherom, men 
, et flort Keyferdom ; faa maatte jeg nu be- 
tsnke dette, og tilligc overveye den me- 
gen og ftore Naade, ibm Hendes Majeftjet 
Jiavde for mig indtil denne Time : og det 
yar ikkun en flet Tak derfor. Jeg fvarede, 
at mit taknemmelige Hierte fjiulde ey op' 
liore forend efter Doden, men at jeg maatte 
iciende mig beft felv. VoresDifcursover- 
tirudtes, idet jegkaldtesind til HendesMa- 
jeftset. Dette pafferedealtfammen omSbfi^ 
dagen, da Hendes Majeftaet maatte forft leg* 
ge fig til Sengs. 

80m jeg kom til Hendes Majeftset, fpu^ 

de Hun tnig, hvad detvai alle for Folk, fom 

var bos mig. Derpaa fagde jeg, at der vaf 

• Fe!d- cm 9 10 11 12 13 14 Cap.i^. OmHertogenafKurland. 511 Tom.II. 

Feld-MarfKa\kMynnik,Minifl:rerne Tferka- 
fey ogBeftukev, General Uflcakov, Over- 
Stald-Mefter Kurakin, Fyrft TrubetfK:oi, A- 
miral Golovkin, Over-Marfnalk Lovenvol- 
de, og von Brevern, faa og andre flere, jeg 
kom den hele Dag ey mere ud i mit For- 
Kammer, men raaatte paaHendesMajeftats 
Befalning gaae til Kuur, blev der dog ey 
Ijenge, men var hos Hendes Majeftset ind- 
til Klokken tolv cm Natten, 

^ Om Mandag Morgen kom Feld-Mar- 
fkalkMynnik, begge Cabinets- Miniftrerne 
og andre Fornemme i?ere i et Kammer at 
vilde tale med mig. Som jeg nu kaldtes 
bort af Hendes Majeftffit, ogkomigienud, 
faa forlangte de , at jeg fkulde rhelde dem 
hosHende: hvilket jegogfaagiorde. Dc 
blev ftrax foreladte. Efterat de da hav- 
de beklaget Hendes MajeftjetsSygdom, faa 
kom de med Eden frem, angaaende Stor-^ 
Fyrften, favilken Eed de havde forfserdiget 
cm Matten hos Grsv Ofterman. Eden to- 
relxftes ogunderfkreve^s af Hendes Maje- 
flcct, fom lood demderpaa igiengaae bort. 
Men Feld-Marfkalken, fom var tilfidft, ta- 
lede Hendes Majeftset til, og takkede, at Hun 
havde underfkrevet den, mendebadnual- 
le, at jeg maatte fasttes af Hendes Majeftjet til 
Regente : hvorpaa Hun intet fvarede. Men 
da jeg kom ind, fandt jegHende meget be^ 
drovet og nedflaaen. Dog recolUgeerte 
Hunfigfti-aXjOgfagde; jeg har underf kre- 
U 4 vcn 1 
TpinJI, 313 OmHereogcnafKurland, Cap.l!}, 

venEden med ferdeles fkKlveildeHjender; 

hvilket jeg dog ey har giort, da jeg under- 

fJcreevdenTyrkifkcKrigs-Declaration. Ef- 

terat Hyn havde ligget et iidet ftille, fpum 

Hun mig, hvorlsenge jeg havde tient Hende : 

hvorpaa jeg fyarede, i to og tyve Aar, Mit 

•videre Svar overbrood Hendes Majeftsft 

med dific Ord : jeg har ey nok belonnet 

Eders troe Tiennefte, men troer faft, at 

' Gud vil gioredet: Feld-MarfkalkMynnik 

■har fagt mignogetj fom jeg har felv tjenkt 

i denne Nat. Men jeg fpurde Hende in- 

tet derom ; efterfom jeg vidfte det allerede, 

Efter een eller to Pages Forloob kom 

inange af de Fornemme tilfammen i Hen^ 

des MajeftjetsSove-Kammer, ibiant hvilke 

var ogfaa Grasv Qfterinan. Han talede mig 

til ve4 min Udgang af det Kammer , hvor 

Hendes Majeftaet laae, jned folgende Ord; 

lie varalletilfamnien, og bad migi dethele 

Riges Navn , at jeg maatte ey afllaae deres 

Bon : de forfikrede mig, at jeg fkulde faae 

derfor Million VelfignelferogBonner. Jeg 

fpurt^ da, hvaddetvar, da kom det ud paflj 

3t jeg fkulde antage Regentfkabet, ]eg 

fadte mig derimod paa alie Maader- Mea 

de var ey at bringe derfra, figende: vjvil 

hielpe fom aerlige Maend at baere Byrden; 

bad mig ogfaa, hvad de heromvilde fpre- 

drage Hendes Majeftset, og Isefte mig det 

fore. Da jeg nu paa ingen fikker Qg an- 

iljendig Maade kunde giore mig |os ; faa bad Cap, 1 3- OmHertogenafKurland. 313 Tom.ll. 

jegikkunathosfbyedette: naarjeg forme- 
delft Legems Svaghed eller andre Omftaen- 
digheder kunde eyforeRegierjngen, atdet 
da maatte vsere mig tilladt \gkn at nedlegge 
den: hvilket ogfaa, fom bekiendt er, ind- 
fortes, Gr?ev Ofterman lood fig herpaa 
jndbaere dlHendes Majeftjet, fotnhavdeik- 
ke feet ham i nogle Aar, Han talte da med 
Hende allene, forelsefteSkrifterne, oglood 
fig igien udbsere, Som jeg kom igien ind 
tilHendesMajeftset, vilde Hun ftrax under- " 
fkrive Skriftet, Men jeg bad Hende, at 
Hun ikke fkuJde giore det : jeg kunde ey 
acceptere det: og hvis Hendes Majeftaet 
vilde beipnnc min ringe Tiennefte ; faa 
kande det vsere derved , at Hun' ey under- 
fkrcev det? hvilket derforey heller (i<ede; 
jnen Hendes Majeftjet lagde det hen under 
Hendes Hoved-Pude, Da jeg kom igien 
yd, viide enhver vide, om det var under- 
ikrevet; hvorpaa jeg fvarte enhver, Ney, 
Og fkiont Hendes Ma|eft?et vilde hver Pag 
pnderfkrive det; faa afbad jeg det dog, 
nien bades igien beftandig at antage det, 
Endeligdade Store i Riget havde fornum-- 
met, at det ey nogle Page var underfkre^ 
vet, havde de forbundet fig eendrfegteli- 
gen, at, hvis Hendes Majeftfet endpgfaa ey 
underfkreev det, men dode uden vtder^ 
Difpofition, faa vilde de dog giore mig til 
deres Regente. For at faette dette defto 
faftere, faa kaldtes alle fig der be^ndende 
U 5 Store 

Tom.II. 514 OmHertogenafK urland. C ap.^ 

St^rtiTfammen, endogtil Capitem-Licute- 
nanterne af Garden : da de af forfte Rang, 
'raavel GeiftligefomVerdflige, hundredeog 
halvfemfenstyve Perfoner, forbandtfig dei- 
til i Cabinettet uden mit Vidende. Etter 
fire og tvve Timer erfarede jeg forft, hvad 
der var gaaet for fig : og da fagde mig det 
og nogle af de Store. Jeg forundrede mig 
^ over, hvorledes man kom dertil, uden at 
fige mig et Ord derom: men de blev fait 
ved deresRefolution. Herved blev det ey: 
men de f6rfte Perfoner havde uden mit Vi- 
dende befluttet at overlevereHendesMaje- 
ftsten Suplike, hvori de bad Hendes Ma)e- 
ftst at have den Naade for Hendes Lande, 
atfstte mig til Regenterei den ungePrind- 
fes Minder^ai ighed. SuppHken overgaves 
ogfaaKevferinden, underfkreven affolgen- 
dePerfoner; Grsv Mynnik, Feld-Mar- 
fkalk Trubetfkoi, Grsv Ofterman, Cabi- 
nets -Minifter Fyrft Tferkafky, General- 
Feld-Toy-Mefter Prindfen afHeffenHom- 
borg, General Tfkernikov, General Ufka- 
kov, Over-Marfkalk Grsv Lovenvolde, 
Amiral Golovkin, den virkelige Geheime- 
Raad Vnorovkin , O ver-Stald-Mefter Ku- 
rakin, den virkelige Geheime-Raad og 0- 
ver- Procurer Trubetfkoi, den virkelige 
Geheime-Raad ogCabinets-Minifter Beftu- 
f kev. Da nu Hendes Majeftset havde lej; 
igiennemlsft Suppliken, faa havde Hun fendt 
om Morgenen tilig til Ofterman, Og ladt 
ham komme til Hove. Klokken var alle- 

reo« Cap, 13- Om Hcrtogen af Kurland. 515 Tom.II. 

rede ni, og han var endnn ey kommen: 
derfor befalede Hun at fUkl e anden Gang 
efter ham, da han endelig kom til Syne. 
Hun lood ham komme for fig-, fordrede 
Pen og Blek, og toog Skriftet frem under 
Hendes Hoved juft da jeg kom ind i Kam- 
tneret. Hendes Ord var: jegunderfkriver 
dette Skrift : og I Grsev Ofterman f kal fige 
tU alle, de kandikkun vsre rolige, jeg ha- 
ver ey ladt dem uforforgede. Derpaa toog 
Hun Pennen, og underfkreev det. 

Grsev Ofterman giorde ftrax ved Hen- 
des Seng en Cuvert derom, og forfeglede 
den. Hvorefter Hun toog igien Skriftet, 
og gav det til Oberft -Lieutenantinde ju- 
fkov, fom maatte legge det hos Hendes 

Juvelei', talende fiden Isnge med Grsev O' 
:erman. Da hah bares bovt, faa lood Hun 
General Ufkakov komme ind , fpurte ham 
cm adfkiliigt, figende til ham : jeg harfor-^ 
get forEder, at 1 kand vaere tilfreds, og, 
hvem du taler med, ham fiig det famme. 

I Hendes Majeftsets Sygdom var daglig 
Cavallererog Darner for Hendes Seng, un- 
dertiden i nogle Timer. I de forfte Dage 
var Princefle Anna ey hos Hende , efter^ 
fom Hun var felv fyg. ,Derudover fpur- 
te Hendes Majeftst ofte Doftorerne om 
Hendes UpalTelighed , fom da giorde den 
aldeles intetfarlig. Men Princeffen fend- 
te uformodentlig en Dag til Oberft-Lieute- 
nantindejufkov, og lood Hendes Majeftset 
f)ge,Hun var meget fyg og maatte eommu- 

nicere, Tom.ll, 516 OmHertogenaf Kurland. Cap. 13. 

nicere. Denne Frue fprebragte Commif- 
fionen ey med tilborlig Forfigtighed , faa 
at Hendes Majeftset altereerte fig derover. 
Dagen derefter fendte Hun atter, og lood 
fige, Hun vilde have den fidfte Salvelfe. 
Hendes Maieftst talede derfor DoSorernc 
haardt til, fom gav tit Svar, at der var in- 
gen Fare med PrinceflTen, de havde ogfaa 
fast Hende det, inen i lun vilde ey hore om 
noget. Eftcr denne (lore Fare kom Prin- 
ceflen eftertoDagei JHiendesMajeftaetsSo. 
" ve-Kammer, fom blev derover ferdeles for- 
tornet', at Princeflen havde fpillet Hende 
denne Tur: og derefter kom Hun hver Dag 
for Hendes Majeftsets Seng. . Naar Hun var 
der, faa retireerte jeg mig med alle dem, 
fom var i Kammeret, for at give Hende 
Leylighed , hvis Hun den Tiid vilde fige 
noget. Men da den bovfalige Keyferinde 
merkte det, var Hun vreed, fordi vi gikal- 
Je ud, og brugte een og anden Expreflion 
om Princefien, fom jeg forbigaaer med 
Taulkhed. Hun tafte med Hende fornuf- 
tig indtil Hendes Livs fidfte 5yeblik, og 
lood fin Haand kyffe af alle Njervserende, 
fom var mange, hvilke Hun kaldteved de- 
res Navn , og foer bort meget fagte, 
- Saafnartdette var fkeet,fagdejeg,man 
fkulde forfegle Hendes Majeftsts Juveler; 
hvilket ogfaa fkede. Jeg fad iFor-Kam- 
meret, da kpm de Fprnemmefte, og fpurtc 
om Hendes Majeftsets fidfte VilHe, hvor den 

var- Cap.I3. OmHertogenafKurland. 317 Tom.ll. 

var. Mit Svar var ; de maarte fporge def- 
om hos Oberfte-Lieutenandnden. Him 
gav dem ogfaa Skriftet ud, efferatSkabee 
var aabnet, faafom det Var allerede forfeg- 
let. De toog Skriftet, eg brood det op i 
Prindfens af Brunrvig b5aErvjerelfe. Gene- 
ral-Procuroreri Fyrft Trubetf koi bar opisft 
det hoyt: men jeg var i mitKammer, faa- 
fom jeg befandt mig ilde. [^en hele Nat 
havde jeg vanfkelige Tilfaslderj eg Lovei-- 
daged kuride jeg ikke komme ud, hvorud- 
over jeg talte ikkun meget lidet. Dert 
Tiid foranftaltede Cabinerret air <let nodi- ^ 

ge, Og udf^rd'gfe Ordrer fiden tnin Under- 
fkrift, efteffom jeg var eyi Stand tilat bo- 
re noget. Princeffe Anna giorde mig al- 
deles (lore Conteftationer, og takkede mig, 
at jeg havde paataget mig faa ftor Sorrig, 
•orfikrende mig om Hendes beftandige Ven- 
fkab : hviket ogfaa Prindfen giorde i Jige 
Maade* " \ 

Da jeg recolligeerte mig nOget, klorte 
jeghentilderti begge, giorde dem en Com- 
pliment med hosfoyetBon, athvisder fku!- 
de findes Folk, fom bersttpde dem noget 
imod mig, hvorved den gode Forftaaelfe 
kunde altereres, De da ey vilde here demj 
men ftilie mig dem for oyne, at Sandhe- 
den maatte kotnme ft-em, faa vilde jeg giore 
det famme. Dette fkedel mangefornem- 
meFolks Njervarelfe: og man lovede det 
ogfaa. jeg lood dem begge ved Ober- 

Mar- :i — ' v i Marf kalkcn udforf ke , om de vilde have al- 

tins tilfelles med Hoffet, eller om De be- , 

. - hafede at nsvne fig eti vis aarlig Summe 

Penae Det fidfte antoges, neml.g to 

hundrede tufende Rubel. -J^§ '^^^i^^; 

faa ftrax udferdige Ordren efter Deres Foi- 

• kneende, 02 famme Tiid endnu en anden, 

, Ltferfkuldeftraxbetalesethalvhundrede 

tufende Rubel til Deres nu vsrende Key- 
ferlL Majeftat. Med denne Refolufon 
kiorfe de to Cabinets-Miniftrer hen,og be- 
,j:ettede den paa begge Stsder. 
- Strax derpaa om Aftenen meget fildig 
kom Cabinets-Miniftwqn Greven af Beltu- 
fkev:o^ fagde, at der var to Lieutenanter 
af det Iteobvafenf kifke Garde-Regrmente, 
fomhavdeOntiSinde. Jegfvarede maa 
„;aatte lade det anftaae. Om Morge n 
kom Feld-Marfkalken af Munn,k til mig, 
foni leg gav Efterrstning om diffe to Oft 
cerer. ^ Han Tom Oberfte ' LieutenanM^' 
Reginientet fagde, ban vilde fordi^ j ", 
for fie at tale med demog gaae til Veiks, 
efcerfom Sagen befandtes Derpaa lood 
han diffe Officerer komme for fig 1 fit H"us, 
- og meldede mig fiden, at han haude tun- 
det for got at arretere dem, dog at deor- 
dentlig burde tilfporges- Strax derpj^ 
kom Fvrft Tferkaf ky og fagde , der havde 
vsret en afdanket Capitein hos ham, lom 
havde fagt ham , hvorledes han havde vS- 
i-etj hos Grsv Golovkin, og talt med ham om Cap. 13. Oin Hertogen af Kurland. 319 Tom.H 

den nu vserende Regiering, at den 'tilkom 
de Keyferlige Forjeldre, og da havde fam- 
ine Graeve fendt ham tilFyrften atforeftille 
ham dette , at der var tre tufende Menni- 
fker, fom var ey til Freeds, Deels Edel- 
Msend, Deels Officci-erogSoldatere. Fyr- 
ften kom ogfaa til mig og gav det an, men 
til den aftakkede Capitein havde han fagt» 
han feulde komme igien imod Middag: 
hvilket han ogfaa giorte. Da kiorte Ge- 
neral Procuror TrubttfKoi hen, taire vide- 
re med ham , hvad dtt var Navniig for 
Folk, han frculde dge det. Han vidfte da 
af ingen iiden af difTe to Lieutenanter og 
en Under -Officeer hos Graevinde Golov- 
kin, og en anden hos Grsevinde jagufinficy. 
Denne arreteertcs derfor ogfaa medbegge 
Lieutenanterne. 

EfterdJ nu Golovkfn havde en Syfter- 
Daatter af den faligKeyferinde Annas Frue 
Moder ; faa tsnktc jeg ftrax,det maatte vsere 
hans Fadion. Jeg kiorte derfor til Prind- 
fen afBiunfvig, og fagde ham, efterat jeg 
havde givet ham mit Lofte, intet at fortie 
for ham, fom nogenledes kundegiore vores 
- Venfkab lunket, faa vildejeg melde, at der 
var komne nogle Edel-Mand frem, fom 
havde intet Got i Sinde, og jeg troede, at 
detmaatteeyvserePrindfenubekiendt, der- 
hos foreftillende, hvorledes faadant Fore- 
tagendekundetrskkeondeFolger efterfig, 
hvis man vilde dertii tie, Han fvarede mig 

ftrax 

tom.lL 320 OmHertogenafKurlan d. Cap. 13. 

ftraxderpaa: def vllde dogintet andetbli- 

ve af end en Maffacre. Jeg repeteertefoi' 

ham, om det da var en faa ringe Ting , at 

Han inclineef te hertll : Han maatte betsn- 

ke, hvad der kunde paffere, hvts faaddrten 

Gierning gikfor fig: og jeg k^ndeey troe 

" at Han vilde underftytte den. Men han 

fagde dette tre Gdnge t jeg forfikrer, atjeg 

ikke vil v^i-e Begvndere. Jeg blev ved at 

fvare Ham, det er ilde og fist udtsnkt, 

thi om jeg begynder eller tiltr^det on e 

Sagerer^ltHgemeget: ogved_^altde« 

kunde det vsre ham felvfkadehgft. m 
Han blev beftandig ved, at Han ikke vilde 
vsre Beeyndere. Mit Spdrsmaal var til 
Ham hvad Han da vilde efholdehermed, 
ellei- k hvad Aarfag Han ey var fornoytt. 
Enaeiig kom det i Almlndelighed frem, « 
Han holdt ikke HendesMajeft&ts fidfteV. ' 
lie for rigtig, men troede, den var m 
underTkreven. MitSvarvar: derommaat 
te Haft beft lade fig underratte hos Gr$v 
Ofterman, fom derfor maatfe repondere. 
iep troede, at Han ved dette Indfaldgiorde 
fi og fit Barn den ftorfte Skade, efteirfoy 
dft dog ved fammefidfteViUle var bekrf-; 
ti Ret til at vsre Keyfer : jeg for m.n Perlon 
kunde lide alt, hvad Han heri vilde fore- 
tage fig : ikkun var det at onOce, at det to- 
lide overlagdes : videre kunde jeg ey Uge 
Ham andet end dette, at Sagerne var ey 
cndnu faa farte fom Han troede: vifle^g' Cap. 13- Om HertOgen af Kiirland. 32I Tom.H. 

foyede jeg hos , De har nodig at fiddc iHlle 
og ikkun paakaide Gud. Han fvarede : dct 
havde inret at fige : jeg fkulde ikkun fkaife 
dc gamic Officerer og Soldatere af Garden , 
foni havde den faJig Peter endnu i Hovedet. 
Jeg fagde Ham dtrpaaj at dette var nogec 
van( kciigt, og jeg kunde ikke giore det uden 
at gibreiiagen Jangt fapJigere: thi Han maat- 
te vide, at Keyfer Peter var ey alJeiie i Ihukoai- 
melfe hos de ganile Soldatere j men hos det 
hele Publicum : bad Ham derfor endnw een 
Gang at lade iaadan Indbilding fare, og af- 
vife dcslige ilde-findede MennifkerjOggiorc 
mig dem bekiendt ; hvori Han cy vilde en- 
trere. Jeg Ipurte Ham freradeles ) cm Han 
havde overlagt det med Hans Gemai, ellef 
om Hun vidfte Hans Ideer : men Han fagde 
Ney, Han havde ikke talt med Hende. 

Derpaa kiorre jeg bort dcr/ia, og lood 
eftcr Maaltidec bfg"e Cabineis-MiniVh-erne 
Tferka/ ky og Beftuf kev korame til mig j fi- 
gende dem air, hvad iom var pafTeret. Straps 
derefter kom Kammer-Herre Mengden i mifi 
Kammcr , og fagde , at Pfincefle Anna havde 
fendt Hendes Ruflifke Secreta^f herhidj fom 

jeg rkulde 
Dette Mennifke til- 
fpurtes ikas af begge Miniilrcrne, hvorpaa 
han riiftood , at Prmdlen af Brunfvig vilde op- 
va^kke et Opror, at bans Adjutant vidPce beft 
om dilTe Omftsndighederj og at der var an- 
dre n^ed ham i Confellie. ""Jakoblov? ibiii kom Hende misttenkelig for» 
lade famme examinere. X ogfaa 
Tom.II. 322 OmHert^atolanl^ap^ 

^diTfti^tilipurtes, tiUtood bans Forbry- 
S Acijucan^en arreteertes, o§ bek.e.dte 
la Timen at Prindfen havde brugt ham t. 
. ffopva-kke' UroeUghed ibbntFoikj: n.n 

Vap ene trak op og afloftej derefter ncdlabl | 
II ? fom vide .m5afere l^g ham, og dec 
rere fi- for den forfte Perfon efcer Keyk- 
«n : og havde ban v.ldet g.ore dette e 
SLeAfcen,daKeyrenndendode: men ^ 
Volffcnbvttell ke Gehe.me-Raad von K yle 
ling bavde raadt liam deifra, og lagt, at h J 
f kide endnu vsre ftille : n.an maatte foil 
brma der derben, at ban blcv Generaliffinjus. 
fiden v.lde alt det andet g.ve fig affig lelv- 
Bes"e Cabinets-Miniftrerne, lorn fak h - 
terretnm? om alt dette, boldt for nodigt, en - 
nu annlAften at fammenkalde alle at ode 
og nden Rang , . og aabenbare dern a t d ■ 
hvilket ogfaaTkede. Der fandt fig ind Fel 
M rfkalkine , Trubeti ko. og My nn.k, 
Cabinets-Mmiftrer, Pnndfenat HcffenH 
bore, Generalerne Ufkakov og Tfe mkov> 
Ami 1 Golovin, Geheime-Raad Golovk , 
Over-Stald-Mefter Fyrft Kurak.n , den v^ 
kelige Gebeime-Raad Fyrft. Trubetf koi. D 
dL alle famlede, fagde J^g denv, hvadck 
var gaact for fig med m.g og Pnndfen iaa g 
i Publicum, og^f kreev det op paa Tydf ^ 
1« Ncervsreile. Geheme-Raad von Brevern 
fo'o^d t, fadte M over paa ^^^^'^S^, 
Efte det offenthgen. Herover blev Folkenc Cap.l 3> Om Hertogen af Kurlancf. 323 Tom.ll. 

alle beftyrtede, og fagde: dcrce havde de ey 
foreftillct iig, at man vilde introducere faa- 
danne Ting, af hvilke inter andet end ait Ont 
maatte fo'lge. Ved ait dette var den Volffen- 
byttelike Minifter nsrVarende. Princefle 
Anna l<oin ogfaa kiorende : og jeg refereerte 
Hende ak, hvad fom pjflerede; da Hun vii- 
fte at va^re nieget ftniil^k over Hendes Ge- 
mals ConduitC) bevidnende at Hun havde in- 
tet vidft al-'alting, og vilde nu kiore liiemat 
tale med Ham derom. Dette i kede : og 
Prindfen kom rtrax med den Volffirnhyttclfke 
Keyferliiig kiorendes: men GencraJerne og 
Miniftierne var og/aa alle tiiftede. 

Idct Prindfen traadde ind, var Hans Tale : 
jeg har fatcet den Rciolution at nedlcgge alle 
mine Embcder 1, eg vil gibre det hermed be- 
kiendt. Mit Svar var : jeg havde ikke givet 
Ham dem , og vilde ey heller tage Ham dem .' 
det var nu intctTiid at talc om Embeder, men 
det kom an paa Rigets Roelighed .' jeg havde 
vxret nodt til at bckiendrgioVe alle Ncrrva'- 
reude vorcs Samtalej hvillctn vi havde holdt 
i Dag: igiencoog det ogl'ja i Hans og de an- 
drcs NirvxreKe. Han kunde cy nnodfige 
det: hvorpaaen flor TuiDmei (kede iiuellem 
de Nsrv;trende imod Prmdfen. General U- 
Ikakov traadde heel ncer til Ham, ot; iaode: 
Har vi ttenkt det om Dem , at De vinntrodu- 
cere faadanne Sager hos osi rom, Gud {'kee 
Lov, h;!r ey vjeret, faal?:nge vi mindes? Er 
dec Bel6nn:ngen for vores Tiennerterj at De 
X 3 vil flii'i If"' 
Tom.II. 324 OmHertogenafKurlancl^p^ 

vil foretage fig en Maflacre ? Omendfkiont 
atDe er Keyferens Mer, faa maae De dog 
vide, at jeg er den sldfte Oberfte-Lieutenant 
af Garden, i feraf dec Simonovfke Regiment, 
'hvorpaa De tsnkteat forladefig og difpone- 
re det hcrtil? Troer ikke, at jegfkal ophore 
at bUvc en srlig Mand ? Derpaa begyndte 
Prindfen at graede, forbandede deni, foin hav- 
de for ft fadt Ham faadant iHovedet, badora 
Forladelfe i alles Nsrvsrelfe, og abftraheerte 
fra aking med tre Ede. Derpaa opfadtes ei 
Skrift, hvoraf jeg bar glemt Indholden,og 
forfegledes med aile de Nservsrendes Sigue- 
te : hvorefter enhver kidrte hicm. 

Efter nogle Dagekom Raroneflen af Meng- 
den kiorendes heel beftyrtet , fortsUende , at, 
da hun havde vsret bos Hendes nu regieren- 
de Keyferlige Majeftcet, faa havde man viilt 
hende Hertogen af Holfteins Portrst, og Maa- 
iec af Hans Storelfe med ftor Kerommelle over 
Hans Egenfkaber: foyede ogfaa derbos, at, 
faakn^e Keyferinden levede, var dermtetno- 
eet denf kommet for Lyfet: hun vidfte og-- 
faa, at det viftes enhver, fom kom derhen. 
Feld-Marl'kalk Mvnnik kom ligeledes og tor- 
take det paa bemeldteMaade, og havde hort 
det af bans Sorters Datter. Han giorde der- 
ved den Reflexion, at der maatte hgge noget 
hemmehgt fkiuk derunder, og ban fandttor 
Got at tikaade, at det forbodes. Mit Svar 
var: enhver havde Fnbed at have fine Sl;Egt- 

jeg kunde der- 
foj- ninger hos fig i Portrst; oi Cap. 13. Om Hertogen af Kuiland. 5 25 Tom.II. 

for ey forbyde det Hendes KeyferJige H6y- 
hed. Princeffe Anna lood fig ogfaa hore der- 
om J men i f kiulte Terminis. Derefter var 
det nogle Dage gandf ke ftille. 

Kort for min Ulykke koni Feld-Marf kalk 
Mynnik » og droog Difcurfen hen paa Hen- 
des Keyferlige Hoyhed , at Hendes Cavallerer 
var flittig hos den Franfke Ambaflador, og 
det kom ham raist^nkeligt for. Mit Svar var, 
at jeg vidfte af intet , og /agde , at dette havde 
intet at be tyde : men de maarte vidcj at Hen- 
des nuregierende KeyferJige Majeft^t var der- ~ 
foruden ung eg havde ftore Reiurcer , thi Na- 
tionen har altiid vsret Dein tilboyelig. Han 
fvaredej at dec var ikke faaledes, og om Armeen 
vidfte han det med Vished. Ney, fagde jeg, 
jeg veed vel 5 at baade Store og Smaa 5 faavel 
ved Armeen fom i Publicumj bar ftor Kia^rlig- 
bed for Hende: ja Garden felv, ogfaa det Re- 
giment 5 ibm De nu commanderer , er Hendes 
Hoyhed tilboyelig. Hans Svar var : de var '' 

nu alle glade, at de havde igien en Keyfer, og 
den Mandlige Linie blev igien etablerct : ja , 
hvis det faa var, h vad havde man nodig at gio- 
re mange Complimenter: jeg f kulde tage den 
nu regierende Keyferinde, og lade Hende ftik- 
ke i et Klofter. Herover blev jeg gandf ke 
furpreneret, faa at jeg kunde ikke faa fhart re- 
colligere mig, fagde ham faaledes ikkun dette : 
det var at angribe Sagen ved den rette Ende. 
Han gav Agt paa min Forandring , figende : 
X 3 hvis 
m Tom.lI 326 Om Hertogen af Kurland. Cap . I j. 

. hvis detogfaaikkun varpaanogleAar: begav 
fig derpaa bort. 

Efterac han nu nokfom havde mevket , at 
dette Raad fto.od mig ey an, laa maae Anila- 
gec vxre faldet derud paa , ey at bie kngere, 
paadet jeg ey fKulde gibre det bekiendt. Jeg ■ 
blev derfor den niende November oin fatten 
overfalden i min Seng ved Grenaderer, lorn 
reev mig upaakbdt af Scngen, Ikbteniigtil 
Mynniks Vogn, og bragte niig til Vinter-l^a- 
ket ved bans Adjutant Manftein. Her ipur- 
te man mig ey et Ord : men om Eftermidda. 
gen blev ieg ladt i en Vogn med mm hele n' 
Siilie, og bragt til SlyfiTeiborg, hvor )eg ad 
under ftsrkVagtindtil den tiendejimiijs. Jcg 

blev famme St$ds iilfpurt tre Gange. M'C 
Sporsmaalene, i for den anden og tredie Gang, 
gik derpaa ud : jeg Ikulde ikkun lige , Iwr- 
vidt jeg havde v^ret engageret med Hen- 
des nu regierende Keyferiige Majeftazt om at 
ftode den den Tiid Regierende fraTrouen: og 
paa hvad Maade Hendes Keyferiige Hpyhed 
vilde bnnge Stor-Fyrften i Landet , !om vid- 
fte om alting: og hvorledGsMariafen ikulde 

fuldfbres med min Datcer. Det ovnge var 
lutter Bagateller, nemlig: hvorfor j^g havds 
fagt, naar Prineeffe Anna bekom Regicnngeoj 
faa havde den Mengdenfke Faroilie rcgieitt 

det hele Land. , . , ^ j 

Alt det , fom de har fadt ind 1 det Gud- 
- forglemmende Manifeftj er lutter Ufandhe- 
der. Jeg har gandlke kbrt fvart, det var Cap. 1 3- OmHertogenafKurland. 527 Tom.II. 

mig altfammen ubekiendt, og jeg vidfte af 
intet : man holdt HuuS med mig faa uchri- 
ftelig, fom det endnu ey var hort i Ver- 
den : det var dog i hele Verden brugeligt, 
ogfaa i dette Rige, at een overbeviiftes om 
fin Forbrydelfe enten med virkelige Gier- 
ninger, Skrifter eller Vidnesbyrd: jeg var 
ogfaa en legierende Herre og Leens-Fyrfte 
af Kongen af Polen og Republiken, fom 
burde have Deres Miniftrer naervserende, 
naar jeg befpurtes, for at hore, hvad jeg 
fvarte. Dette fandtingenBifald : men de 
fvarte mig : jeg fkulde ikkun begive mig. 
dette: dette vilde eyhielpe mig: de vildc 
fkaffe Vidnesbyrd nok. Jeg var tilfreds. 

I de fidfte Dage af April fendtes igien 
Cabinets -Secretsr jakobiov, Majoren af 
Garden Sakoftky og Capitein Gabmilly for 
at befporge mig tredie Gang af folgende 
Indhold: 

l) Mu var alt mitForehavende aabenbaret, 
hvilket havde vseret faerdeles farligt. 
Men Princefie Annas ftore Naade var 
dog endnu ftorre end al min Forbry- 
delfe, hvis jeg ikkun uden Baghold vil- 
de fige alting reent ud, bvorom jeg til- 
fpurtes. Giorde jeg det , faa kunde dc 
i Hendes Navn fige , at jeg ikke allenc 
hculde have min Frihed, men derforu- 
den belonnes overflodigen. Men i Fald 
jeg forblev ved det gamle, faa var der 
X 4 ingen I nnRi 
TojnJI, 528 OmHertogen alKurland. Cap.13. ' 

ingen Naade for mig og mine, men vi 
var alle evig fortabte. 
^)*Sporsmaalet var: efterat Hendes Hoy- 
hed, Princeffe Elifabet, havde giort be- 
kiendt , hvorledes jeg beftandig havde 
anholdet at ftodeden da vsrendeHene 
fra Tronen, og fsette igien Hertogen af 
Holftein derpaa ; faa feulde jeg fige, 
hvorfor jeg havde vildet giore dette, 
paa hvad Maade, hvem jeg har brugt 
dertil, og hvo der har vjeret med migi 
Fortrolighed. 
s) Hvorfor jeg har ey efterladt i mitFore- 
havende, men beftandig anholdet hos 
Hendes nu regierende Keyferlige Maje- 
ftset, da Hun dog felv ey har fundendet 
for got, og har vsret faa chriftelig, fo 
ofte at raade mig derfra. 

4) Hvor vidt Mariafen var kommen med 
den nu-vaerende Stor-Fyrftes Kongelige 
Hoyhed, og hvem jeg har bnigt hertil. 

5) Hyad jeg havde giort om Natten bos 
Hendes nii regierende KeyferHge Maje- 
ftxt, og det faa ftille. 

6) Hvad Hendes Majeftst faa ofte har gioft 
hos mig, og hvad for Confilia vi har b^vt 
inden lukte Dore. 

Dette altfammen havde Deres nu regieren- 
de Keyferlige Majeftaet bekiendtgiort: men 
de vjlde endnu fornemme af mig al'e Qw 
ftaendighed^rne. Cap. I^. Om Hei-togen afKurland. 529 Tom.IT, 

' Mit Svar var gandfice kort ; Alting var 
mig betaget: men een Ting lood jeg mig 
ikke berove, nemlig mit srlige Navn og 
gode Samvittighed. Af al denne Materic 
er mig intet bevidft : og herpaa bar jeg min 
heleLivs-Tiid ey tsenkt: omNatten havde 
jeg cy vaeret hosHendesMajeftjet, men ik- 
ikun een Gang, og det ved ly vs Dag, da jeg 
condoieerteHende: men den Naade, fom 
hoyftbemeldte Deres Majeftast havde altiid 
havt for mit Huus, var Aarfagen, at Hun 
var kommen af og til hos mig: jeg vidfte 
ogfaa for vift, at Hendes Majeftast havde ey 
kundet ftg^ noget om mig af alt dette : jeg 
vildegierne bare minSksbne, og overlade 
Gud alting, der fom en ret Hiertens-Kyn- 
diger fKal domme alting i fin Tiid, 

Efter denne Declaration fendte Cabi-r 
nets-Secretceren de andre to ud, og vilde 
endnu perfyadere mig : jeg fxviilde ikkun 
fige bort: jeg kunde derved hieipe mig. 
Mit Svar var: paa faadan Maade forlanger 
jegingenHielp. Hvorpaa dedatilkiende- 
gav mig J at nu var der intet mere for mig 
at haabe. Den tr^ttende Junius kom da et 
Commando, toog os ud af Slyffelborg, og 
forte OS til Vands og Lands indtil den femte 
JJovember, da vi kom paa det Stasd, hvor 
vi fKulde beflutte vort Liv, Og hvis den 
hoyefte og almasgtig'e Gud havde eybeviift 
Peres Majeflset den Naade ; faa havde det 
ogfaa let vjeretudemed OS ; idetdenNood, 
% J hvih. . 
tom.Il. 3^0 OmHertogenafXu^^^ 

Sen ty vende December kom vores Forlos- ^ 
nine da en Cuveer indtraf hos os med den 
SdeHee Efterretnmg, at vores Arreft k,\- 
f o h'ves, og vi -comoderedes .ed a - 
tinp Den otte og tyvende Decemoer 
Sdte Hufet af , hvor vi var, og v, kom 
^ I at boe hos Voivoden, hvor v. forblev 
■l\^tn den fvv og tyvende Februarius, pa* . • 
dtnOarvr^-okop,^^^ 
TdaffireUger. Bismark og mine Bro- 
JekomnoglfMaanedereftermigan Nu 
ervi Xhefforfamlede, og venter dagl.g 
pL Guds og Deres Keyfcrlige Majeft.ts 

? """BismarkogbeggeHertogensBj^ 

dre fadtes derefrer paa fne Fodder. 
MenHertogen feW er endnu medhans 
F^milie forbunden til at opholde fig 

to hundrede og fyrrctyve Verft f^ . 
Mofi^ov, hvor han bar daghg afKey- 
ferinden femten Rubel at tor- 
tcere. < « 
pet Cap.i4. AutorsTilb. ReyfefraAflbv. 331 Tom.II. 

Det fiortende Stykke Autors Tilbage-Reyfe 

fra AiTov. 

Effer Tidenden om denne Hertogs Autoirey- 
Val forefaldtintetmerkvgerdigti ^" '"'^^S'? 
Airov, uden at derfaldt indenbefyn- "^ ■°^- 
derlig ftreng Vinter, og at man lave* 
de fig alvorligen til det foreftaaende 
FeJd-Toog. Jeg havde allerede paa 
denne Kant naaet min Reyfes oye- 
meed, og ttrxhte derfor jo for jo hel- 
ler at komme tilbage. Dette lykke- 
des mig ogfaa, idet jeg blev bekiendt 
med General Fyrft Repnin, fom for- 
medelft Hans Svagheds Skyld havde 
faaetTilladelfetil atreyfe tiJMofKOV, 
atladefighelbrede. Hos denne Her- 
re kom jegi Februarius Aar 1738 paa 
Amiral Bredals Recommendation an 
fom bans enefte Sons Informator, og 
forblev det, indtil Foraaret 1 739, da 
ban kom i Krigs - Tiennefte , og jeg 
reyfte over Petersborg forfte Gang 
ud af Landet. 

Vi reyfte derfor fra Aflbv til Sankt Til Mo. 
Anna, og derfra videre til Lands igien- f ^ov, 

nem 
Til Troize 
Klofter. 

Tom.II. 532 Autors Tilb, Rey fe fra Affov. C ap.14. 

nem Ukrsne til Mofeov, hvor vi an- 
kom efrer to Maaneder, forefindende 
Bycn formedelft forrige Aars Ude- 
brand naeften gandfee lagt i Afee. 

1 MofKov opholdt vi os ikkun to 
Maaneder og giorde derpaa en Valfart 
af trefenstyve Verft til Treenigheds 
Klofter for at befee Staedet og den 
der forvarede Sergee, Klofterets Stit- 
tere, med andre laadanne Helgene, 
hvis Legemer efter Doden trees ey 
at forraadne. Klofteret er det ftor- 
fte og rigefte i hele Rusland, har 
mange vitlof tige grund- murede Byg- 
ninger, og deriblant ni Kirker, og 
ved een af dem en rar Sundheds- 
Kiide. Det er befseftiget i en Fir- 
kant og omkringgivet med en maa- 
delig Bye, eyer ey allene en ftor Skat 
af alle Slags Ornamenter med sgte 
Perler og Edel-Stene, men ogfaa fto- 
re Land-Goods beboede af flere end 
hundredetufendeMands-Sisle. Det 
ftifter rundtomkringidelig andre nye 
fmaa underlagdeKloftere, og dirige- 
res af en Archiraandrit eller Abt med 
en halv Snees andre geiillige Klofter- 
Betientere. Det har indtaget en Gar- 

nifon Cap.I4. AutorsTilb. Reyfefra Affov. 333 Tom.II. 

nifon af ct Corapagnie gamle Solda- 
tere og underholder en ftor Latinfk 
SKole foruden de mangfoldige andre 
Klofter-Folk, Forvaltere, Tienere, 
Praefkr og Monke. Jeg kom der til 
at tale og fpifc med de fornemraefte 
Gciftlige , at befee aile deres helUge 
og koftbare Liggendefas , at bivaane 
Guds-Tienneften ved de HelligesGra- 
ve: og jeg bar derforuderi en anden 
Gang tagen endnu ftorre Deel iden- 
ne deres befynderlige Gieft-Frihed og 
Hoflighed, nemlig om Sommeren 
Aar 1744 J da jeg atter opholdt raigi 
Mofeov. For et Aars Tiid fiden er 
dette Klofter vcd Ildebrand fortaret, , 
undta^en at dets Stiftere Sergee med 
bans Skat er reddct, men kand for- , 
medelft dets Rigdom igien fnart og 
maafeee bedre end tilforn opbygges. 

Det er ey allene i Troize eller Tre- Betenfc- 
enigheds Klofter, hvor den Ruflifee Sjt"''" 
Kirke fremvifer Helgenes dode, ma- geUge 
gre, forte -brune og uforga;ngelige ^^^^^^^J^f^^^- 
Legemer, men ogfaa i Kiov , hvor -^ 
der findes flere og friffcere, De fo- 
rekaftes andre Chriftelige Religions- 
Partier, fom erKiende-Tegn paa den 

Ruf- 


Tom.II. 534 AutorsTilb.ReyfefraAffov. Cap.14. 

RuffifKe Sektes Sandhed. Men for- 
uden at difle Mumier ey bevifer, 
hvad de feal, i det der findes lige faa 
mange og frifee af dem i andre Reli- 
gioner, faa er det ogfaa unasgtdigt 
at deres Uforg^ngelighed i Troize 
og Kiov kand ey allene have, tnen 
bar virkelig naturlige Aarfager. Det 
ftrider imod de Geiftliges Eenfoldig- 
bed og Oprigtighed, at de enten ved 
dyrebare Salvelfer, cller ved Indfalt* 
ning og Rogning, eller ved Honning 
og Vox, ved en hemmeljg Omvex- 
lirig eller ved nogenanden Slags Kunft 
fcuide confervere diffe Reliqvier, for 
at underholde Folket i en fordeelag' 
tigOverrroe, der kunde beva-edet 
for Vantroe. 

Derimood bevidnes troevssrdi* 
gen, at livlofe MennifKe-Legemer, 
Ibm er af en vis Difpofition derril) 
kandhverken i Virriol-Vand elierVi- 
triolfKe Jord-Grave ved Forraadnelfe 
oplofes, Saaledes findes der Mumier 
adfdllige Staeder i Eftland , fom for 
Exempel i en Lands-Bye Vefenberg 
paa Veyen til Reval, hvor en adelig 
Frue fees conferveret i Kirken fiden 

Aaf Gap.I4- AutorsTilb.ReyfefraAflbv. 335- Tom.II. 

Aar 1604. Saadannc, ja og fra sel- 
dere Tider, finder man mange Sfsds 
her i Danmark, udi Begravelfer i 
Kirkerne , af bekiendre Adelige og 
andre Perfoner. 

I Moldav opgraves Vampyrerne, 
fom aarelades Ijenge efrer deres D6d 
ligefom levende Mennifiier. Da en 
Arbeyds-Mand ved er Ksaber-Verk i 
Sverrig omkom haftig, da fandres 
hans Legeme efter nogle Aar i Vitri- 
ol- Vand ufkadt og uforteref. 

Som nu Vandet i Troize Sund- 
beds Kilde bar fmagt mig virriolifK: 
og dettilftaacs, at en vitrioIfKflyden- 
de Materie fxal undertiden dryppe iid 
aFde KiovfKe HeJgenes uforgangelige 
Legemer; faa fiutres med Rimelig- 
hed, at denne forunderlige Sag bar 
den ramme Aarfag der, Ibm paa an- 
dre Stsder. 

Fra Troize reyfte vi trefenstyve Lmgere 
Verft kngere hen til en iidenBye ved ""^ ''"''"^ 
Navn Periflav, dcrfra omtrent lige 
faa langt til een af Fyrftens Herrc- 
Gaarde paa Landet, og cfter nogle 
Uger derfra igien rundt om tilbage 
til MofKOv. Her fik jeg cy l^nge ef- 
ter tilMofkpy. 
^uffifk 

Meffe- 
iUsBsning, 
!H;|i Tom.ll. 336 Autors Tilb. Reyfe til A ffoV. Cap.i4. 

tcr vores Tilbagekomft at hore en 
MefTe , i hvilken Fyrft Repnin lood 
^ den Kalorafee Bifp bede for hans at- 
dode Slsegtningers Sisle, fKiont hver- 
ken hanellerBifpenellernogenRuIle 
troer Sker s-Ild med de Pav elige. 

Forft kom Bifpen m^d et Itort 
Folgefeab i Kirken, fadtefig nedpaa 
en Sroel for Alteret, og lood fig^at 
mange Diaconer med adfeillige U- 
remonier ifore de Bifpelige Orna- 
menter. Derefter lood ban fig lede 
op til Alteret, begyndte der Liraniet, 
fang vexelviis medChoret, ogigien- 
toog oftedeOrd, Uerre forbame i^^ 
hosfoyendede AfdodesNavneogven- 
dende fig undertiden om at lyfe Ve- 
fio-nelfe over os , fom ftod paa bill- 
v?t i Kirken. Endelig afKl^dteshan 
med iamme Ceremonier, med WU , 
ban var ikl^dt, og begav fig atKu- 
ken med inangfoldige geifthge je^- 
foner hiem til os, der famtlig baaae 
at bev^rtes raed Mad og DrikkejOj 
at belonnes med Penge. ^ , : 
Det merkv«rdigfte,fom jegerm- 
drerafMeflen, var, atnaarW 
vendtefig omat lyfe Velfignelfeovt C^p,l4: AutprsTilb.RpyfefraAfiov. 357 Tpin.II. 

OS, faa havde han to ftore Lyfe-Sta-s 
ger i HEenderne med tre lange Vox-: 
Lyys i hver Stage, oggiorde dcrmed 
et doljbelt Kaars meget behendig xi- 
den gtLyfene udveftede. '~ 

Det yar Fyrftens Farter, ved Navn 
Fyrftinde Kurakin, en meget gammel 
Frue, og hendes Datter, fom i deres 
idelige Andagt havde fprmaaet ham 
baade til Vajfarten og Melll^n. Hos , 
denne Fyrrtinde kom jeg fidetij, fa^ 
tenge jeg var i Mofeov, meget ofte 
med den unge Repniii h?t| at fpife^ 
naerten aitiid i Se-ficab med de fornemT 
mefte RuflifKe GeiftligcBifper og Ar- 
chimandrirer, med hvilke jeg derfpi? 
idelig omgikkes, og fik af dem Kund^ 
fxab om deres Tree og Lxrdom. Da 
jeg fidft Aar 1744 opholdt mig andei^ 
Gang i Mof'cov, kom jeg atter noglc 
Gange i Seiftcab med andre fornem- 
me Ruflifif e Lserere. Jeg befaae ogr 
faaigien ey alleneTroizeKiofter, men 
ogfaa Voikrefenfeoi Klofter, fom lig, 
ger paa den anden Side, oratrept halv-^ 
rrefensty ve Verft fra Moficov. Dette 
Klofter er mervzerdigt, efrrrdi Kirkerj 
erbygt af Patriarken Nikon j tre Afr 

■4] TomJi. 338 Cm denRi^TifkeK^ 

dSdi^g^ een meget nedrigere end 
denanden,medChriftiGravcgalle 

derved opforte Capeller: altfammeti 

iFisur og Storelfe paa det allernoye- 

ftef ligefom det fees ved Jerufakm l 

Palseftina. Efterat L-^feren har her- 

af feet, hvad Leylighed jeg har havt 

til at giore mig etBegreb om de Kul- 

fifse Geiftlige og deres Religion ;iaa 

kanxi han maafKee med defto ftorre 

Fornoyelfe igiennemlaefe diile fitter- 

foJgende Stykker- 

DetfemtendeStykke 
om 

Den Ruffifi^^e Kirkes 

Foffatning* 

., r^ Ctidftidet tiendeSectilum.daKong 
Se^Sl SMagnusafNorgeholdtfig^opi^^^^ 
giotiind- vop.rod,befiutt€de den over Ruuf f 
fores iRus^ vogT ^^ Encvolds- Hcrre Valadi- 

fik derpaa den oftiige Keyfers Pnn 
ceife til A^gte, f6rende naed Hende de 
Gr^kifKe Religion og det Gr^kifce 
AlphabeteindiLandet DeKirk- 

L^rere, fom kom ind med Princef|« Cap.iy. OmdenRuffifkeKfrk-.Forfatn. 339 Tom.II. 

fra Konftantinopel, forftood ey alJcne 
GraekiffC, men ogfaa SlavonifK, hviJket 
udcn nogen berydelig Forfeiel er det 
famme fom Ruffift. De underviifte 
derudover Fyrften og alle de Fornetn^ 
'me ftrax i Religionen, adrpredende fig 
derefter i Rigers Provincer foi? alle- 
vegneacdobe og indvie Pr^fter. Og 
difle la?rte dc, hvorledes de igien ffail- 
de dobe alle Born i denTreenige Gilds 
Navn, begiereafde omvendre Ghrift- 
ne deres Synders Bekienddfe Srykke 
forSrykke, meddeledem iSacramen* 
tet Chriftum med al bans Fortienne- 
fte, vie og velfigne dem ved deres: 
Indgang i den lovlige j^igte-Standj ag- 
fe aile Klofter-Lofrer helJigej paa alle 
Son- ogheJlige page afTynge Liranieti. 
bede og l«fe oftentJig i Kirken for Fol- 
ketj beregne fig med Kaarfet og sere 
de afdode Hellige famt deres Bille- 
der, hcride Fatten og alle KirkensAn- 
ordninger^ligefom de kunde vsere u- 
middelbarligGuddommelige, hellige 
alle Mennilkenes vigtige Foreragen- 
der ved deres Bonner og Embeds For* 
retninger, falve de Syge og begrave 
deDode. 

Y 2 Med Tom.ll. 

Og udbre- 
der fig. 
m Ogbegyn 
der at 
blomftre. 
540 OmdenRuffifee^F^^Ui^sP;^' 

M^eliTcMede Praefters Hielp 
dobte ogfaaGrsekerne Tiid efter an- 
den det Ivrige Folk, oe laerte det i al e 
de Tinff, fom angaaerderesSisles la- 
ughed, at adlyde fig ogPrjfterne.Vel 
er det utroeligt, at Chnftendommen 
kand have ftrakt fig vidr 1 en faa kort 
Tiid: men denvardog ftoriLignuig 
i.eddenforrigeAfguds-'nennefte 
BUndhed og VederftyggeUghed Og 
den giorde haftig e" nf)eget kiendd g 
FretSgang^efrerdi det RufnfKeFolb 
erafNamreneyuvittigt: ogdet 

GraekifeeL^rere arbeydede ideligog 
allevegne i at opWfe det yed Spot • 
maalog Gienfvar, underftottede 1 d • 
J^sArbeyde^edfuldFrihedogK^- 
ke-Magt af Landets uomfcr^nkte t- 

nevolds-Herre. 

Hos ham udbetingededefigftrax 

IBeeyndelfen at have i deres Stifrer en 

ubu^en Myndighed i alle Kirkens Sa- 

ger, angaaende Kald, Anordmnger og 

|etter-Lns,ogfelvmedde^^^^^^^^^^ 

terkommere ey at kaldes af eller ftaae 

til Anfvar for nogen anden end Jatr - 

arken i Konftanrinopel. Vabdimar 

deelte endelig Riget imellem bans Gapjy.OmdenRuffifKeKirk.Forfatn. 341 Totn.ll. 

Sonner : hvorved Bifpernes Magr be- 
gyndte mere at voxe, og Kirkens ud- 
vortesTilftand tillige atblomftre. 

Men da Tatarne forffcaffede fig Forfoiges 
Over-HerfKab over alle Valadirnars''^*"'"^ 
'uenige Sonner, da leed den RufliOce 
Kirke faavelfom det RuflifKe Rige 
tnegen Trgengfel i nogle hundrede 
Aar Under det TatarifKe Herredora- 
me. Der holdtes ey allene inde med 
at bygge og ftifte ; men felv Guds- 
Tieneften ftandfede undertiden, og 
beholdt tilfidft fnart intet uden Cere- 
monierne tilbage: faa at een af de 
RuffifKe Fyrfter lood endog prasge 
paa den ene Side af fin Mynt en Ara- 
ijific Overficriff jMahumedanernesGud 
og Prophete til ^re. Den Misundel- 
fe, hvilken Fyrfterne havde baade i- 
mod dem felv indbyrdes og imod Kir- 
kc-Lsererne , forvoldte , at de agtede 
lige faa lidet om at miftc deres Reli- 
gion, fom deres Frihed. Dog fees af 
Hiftorieft , at den GraskifKe Religion, 
fom var eengang under og efter Va- 
ladimar fortplantetoveralt i Rusland, 
er ey fiden nogenTiid eller noget Stsed 
under Tatarne aldeles oprykt med 
Rode. Y 3 Ivaa 


jQm.n, 34a OmdenRuflifKeKtrk,F.Qr fatn.Cap.I5 

Faaerigieii ' IvaH Vafilovi? I, forencde igien 
fuidFd- ■gis'et, afKattede dec Tatarifee Aag, 
y^, o^gav fely fom Over-Herre den gam- 
llFrihed til Kirken tiibage. Deref- 
ter fik Rusland en egen Patriark, faa 
at dets Bifper behovede ey mere ar 
gaae den lange Vey til Konftantino- 
peljhvor Patriarken under Mahpnie' 
danerne havde ikkun en tvungen og 
indfKTsnket Myndigbed i den Grskij 
fKe Kirke., I det ovrjge findes instil 
Keyfer Peter I. ingen kiendeligForan' 
dring i den Ruffifc-Gr^kifKe Kirkes 
Farferning, uden at der bygtes at^N' 
lige nyegrundniiiredeliirker oglilo' 
ilere, 6g at Prffilaternes Anfeelfe.tQog 
faaledes til^ at Tfaren tnaatte eudog 
iede omkring med Heften, paa hvi' 

ken Patriarken efrer Chrifti Exempel 

giorde fit Indtoog paa Palme-Sondag. 

Rfforme- ^ jyi^n da den fidfte RuOifKe Patri' 

SpS ark Adrianusdode, da tiltoog Keyfer 

' Peter I, fig den overfteMagf iK-irkeHj 

Corfogende derlat gidrc eh Reforma' 

tion. Til bviiken Ende han igodve! 

i^irpedommerne, Klofterne og Pr«' 

flefKabet blive i den forrige Skik:, raeiJ, 

fadce denmod et ftedfevarende Geift- 
- hgt Cap. I y. Om denRuflifKeKirk.Forfatn, 543 Tom.II, 

ligt Mode ind over dem i Stasden for 
Patriarken, Man faaer ey fuldftzen- 
digere Begreb om denne hele Refor- 
mation end af det Ruiijke Geiftlige Re- 
glement, hvilket efter 'TitlemLydeyefor- 
fardigdes faa den df Gud givne og med 
Viisdom udprydede Herres , Tfarens og 
Sfor-Fyrfiens, Peter den Forftes, Keyfers 
over hele Ruslandhbye Befalning og FoV" 
ordning, og med den orthodoxe Rujfijke 
Kirkes hele hellige dinger ende Sy nodes 
Bevillingyfom holdtes den fionende Fc" 
bruar Aar 1^21 i Reftdencen SanktRe* 
tersborg ved Ham ^Ffarijke Majefttets 
Bemoyelje, med den hele Ruffifk-Geijili- ' 
ge Stands faa og det regierende Sendts 
Iflemmelfe og Brfald, fuhliceret og trykt 
i det, Sankt Petersborgfke Bog- Trykke- 
rie Mr 172 1 den fexteride September, 
Jeg vil derfor meddele Lseferen et Ud- 
toogafdette Reglement, efterat jeg 
forft Ord for Ord har anfort den af 
Keyferen forud giorte Grund-Lov, 
faaledes lydende: 

A f Guds Naade Vi Peter I. Tfar og Selv- Hans Re; 
■^ holdere over hele Ruslanrd o. f. v. formati- 

DaVi,fomdenOsafGudforlenedeMagt °^'^^™n* 
udfordrer det, iblant megen anden Son-jg 
for Vores Nations og andre Os underlagde 
Y 4 Lan- 

iTom.IIv 544 GmdehRu/rifKeKirk.Forfatt.Cap.ljI 

Lanties F'otbedreli'e vender ogfda Vores o y- 
hepaa denGdftlige Stand, og merger i den 
ftor Uorden og megen Manuel i^ens Em- 
beds Fon-ettelfe ; faa finder Vi i Vores Sam- 
vittiehed en retfaerdig Frygt, at, faafremt 
Vi feuldc forfoiTime den Geiftlige Stands 
Forbedring, da Vi faa rtidngfoldig harfor- 
nummet Guds hielpe-rige Waand i dert Mi- 
litzere og Civile Stands liidretiiing, Vi da 
maatte fynes utaknemmelige imbd ham den 
Allerhoyefte^ og blive uden UndfKyidnmgi 
haar den retferdige Dommere vil fordrc 
Regnfeab af Os for den Os anbetroedefto- 

vi har derfor efter de giidfrygtigeRe' 
^enteres Exempe! ', fom har Vevet tilforn, faa' 
Vel i det gamtfe foAi nye Teftamehte, piata 
,cert Os den Sorrig at indrette deh Geiftlige 
itand bedre. Og efterdi Vi l<and ey ud- 
finde hertii et beqvemmere Middel end en 
Collegial Regiering ; faafom een Perfon et 
fielderi frie for Affeaer, og forfommerM 
Vsrdige Embede faa meget defto mere, lotn 
■det ikke er arveligt ; faa oprettet Vi et Geitt- 
' liqt Collegium, det er, et geiftligt eollegial 
EHreaorium, hvilket efter det folgende Ke- 
blemente fical beforge alle geiftlige Ting i .j^ 
^irjcen af hele Rusland^ 

Vi befaler allfe Vores trtte Underfaatt'er, 
af hvad Stand de vsere maae, Geiftlige og 
Verdflige, at holde dette Collegium foren 
Vigtig og kraftig Regieringi at begiere fi^w bbhi og RefdlUtiori af det i geiftlige Sager* 
at lade fig myt med dets Gotbefindendej 
og i aliing at adlyde dets Befalhitigei-, for 
<it uhdgaae haai'd Straf, faaledes fbm dert 
dideresdertii dfer fetter figimod andre Gdl-' 
legier , pg er tilydigc; 

i3ertieldte CoIIegieef foi-pligtetiFrcm* 
tidert dt giore dette Reglemente fuldkom- 
nere med rtye Fofordningei-, ligefom ad- 
fici!ligeTtn»s adfKilligeTilfelder udfordret 
detj dogaldrig udenVoresBevillirtg. 

Vi befKikker til dette geiftiigfc Collegie 
folgende Lemmer, faaforh een Praefident, to 
Vice-PrKfidentei-i fii* Raad og fire Aflef- 
forer; , , , 

iEfterdi ogfaa meldes i den fyv^nde og 
ottende Pund udl den fdi-fte Deel af dette 
Reglemente i iat Pl-sefidentfcri fer urtderkaft 
tians Med-Brodres Dbiin i fnifime Collegicj 
haaf haii har begaaeri nogeh ftor Aiisgier- 
ning; faavilVij at han fkal i Gollegietog^ 
faa nave ikkun een Stemme af lige Vardie 
fom de andre. 

Men alle Lemmerne i dette CoHegie 
fKal ved deres EmbiedesTiltrsedelfe aflegge 
ien Eed Ved det h ell ige Eva'ngelium efter fol- 
gende Eeds-Foi-mular. Given i Sariktte^ 
tersboi-g dert 25 Januai- 172 1- 

t Eden Ibvcs/or/? ined etredeligtoye- tJen, fom 
jmeed i alie Ting at giore udenPaffioner ef- aflegges af 
ter fin bfefte Samvittighed og efter deFor- L^'"™«"= 
(ordningerj fom enten er alleirede giotte i ' y"-°°^^' f ' <'i#» 
tOjS^M, 346 Om denRufllfceKir kJorfatn. Cap j^. • 

d^eTftli^R^t^ent eller herefter med 

Tfarens BeviUing maatte gidres: rfOT<eyf 

5t anvende alle fine Krafter for at efterkom- 

me fit^mbedesPligt, eyforevendendeno- 

oen Vankundighed, men flittig forfeende et- 

fer Unden-etning i den hellige Sknft, Kirke- 

Modenes Reglex' og dc gamle ftore Kirlce- 

Ljerei es Overeensftemmelfe : videre at fov- 

HiveTfaren og Tfarinde Catharina ogalle 

4cres denomineerteFiterfolgere troe indtil 

Doden : endm videre at befordre i all? 

Maader Tfarens Nytte og afvende bans Ska- 

^^yfremJeks atholde alting hemmeligtil 

Tfarens og Kirkens Nytte : enddtg at er- 

kiende Tfaven for den overfte Dommere i 

dette ge.ftlige Collegk : og ttl SluinM 

it forfikre fit Hiertes Overeensftemtpell 

' med fin Mund, og til Edens Bekrsftelle at 

pa^kaldeGud fomVidne ogHevnere. 

Den for fie Deelj 

indeholdende 

EnBefKrivelfe over Collegiet, og Aar- 

fager til dets Oprettelfe. 

I Befjirivelfen heder det, at det kaljes 

en dirigerendeForfamling, naar ovrigne' 

^- den betroer viffe Tings Forvaltning ikke tu 

«gAaff«- g^n men mange Perfoner tillige. OoW' 

fDrcttelft gier inddeles dernaeft i ubeftandige Q^ be- 

^ Ldige: fSrfi ubeftandige, faafom Mo; 

derne i Kirken og qden-ordentligelnqvili' 

' ^ tioner tldtoog af 
det geiftli- 
geReglc- 
mente. 

Beffcrivel- 
(e over 
Collegiet, 
eg Aarfa Cajp.I5.0jnde«RuflifKeKirk.Forfatn, 347 Ton|.I)[. 

tioner, Tribunalcr og Raads-Forfamlinger i 
Staten; for det andet beftandige, faafom 
det geiftlige Synedrium i det gamie Tefta- 
inente, Areopagiternes Borgerlig Ret, og 
andre faadanne Dicaftcriev i Athenen, ilige- 
maade de af Tfaren Aar 1718 oprettede 
Rigs-Collcgier, Endelig tilkiendegives, at 
Tfaren herjned oprettede faadant beftan- 
digt geiftligt CpUegie, 

Paadet at ingen feal tsenke, at een Per- 
fon kand bedre beforge den hele KirkeS 
Huuslioldning, jigefpm Bifperne i deres 
Stiffer; faa vifes tvertimod, at et Collegic 
ey bedre h^rtll, befynderlig i etMonarkiiK 
Jtige , og (Jet af folgende Aarfager : Forfl 
et Collegie k?ind letteve finde Sandhedenj 
end eep Perfon allene. For det andet 
et heelt CQlIegies Refolutioner adlydes 
jiellere end een perfpns, For det tredie 
et CoHegie underftgttes af Monarken , af 
bvem det gr Indfadt, For detfierde Tin- 
genes forvaltning gajier ftedfe fort "i et 
Collegie, pg ligger aldrigftjlle, fdont een 
elier npgle af iernmerne doer eller bliver 
fyge. For det femte %t beelt Collegie 
kand ey fisa let beftjkkes eller regiercs af ^ 
Affei^er, fpm een Perfon, i f?er, da 4et be^ 
ft^aer gf sdfKiUlge Stjender, nemlig Bifper, 
Abter, prjorer og Verdflig-Geifllige. For 
det fiette tor et heelt Cpllegie ey frygts 
fig faa meget fpy de M?egtige, (gm een Pev 

fon 

Temai. M8 Om denRuffikeKlrk^rfettuCa^^ 

fomliene. ^ For detfyvende kand faadant 
et CD eg'e, fom ftaai under Monarkens 
Ma? ey faa kt opv^kke Opro. mod ham, 
titn ktriavk : hvilkct vifes af den Kn- 

Tider,afi>avedoni«ietsogRaslandsegetEx^ 
femoel For c/^rorf^«<^^ behoves formedEllt 
St't. Ccllegit ey mere fom tito at^m- 
tnenkalde et General-Concdmm naaiP 
triai-ken, dtr i;egierede hgefom enSuve 
tseft , havde forfeet fig Og feuldt dommts. 
' m endeliP for d^t niende ei- faadant et 
Collegie tigefom en Kirke - Regitnents- , 
Skoel?, af hvilken AfTefforerne kand frein > 
lora^dre forfrmmes W de Bifpelige Dig- 
hlta:ter,paadet at Uflevenh^den maat eor 
faa falde bort fra den geiftlige Stand iRus 

lan'dv » *> > 

T>en a mien Deelj 

befattciKlc i fig . 

De Forretninges-, fom henhorer tu 

faadan Regiering. 
tndd^cl. J-orretningtrne d^les Me altmndeg ■ 

«■"§ °-^ oe befv-nderlige : forft de almlndehge, lon» 
f°"='"'"%ngaaer den hele Kirke: J^m^i? de be^v 
«""• fylderiige, fom angaaerSt^nderfte i^^erde- ^ \ 
ilhed:, nennlig I) Bifperne ^)^r^^f^, 
t)iaconer og andre Ku-ke-Betientete. 
-) Monk6, 4) Skoeler, og deres l^rere* 

IDTfcipler og Prsefter , og endelig 5) verd- 
riige Petfonct i HenCeenae til lovligc og Cap.I5'OmclenRuflifKeKirk,Forfato, 549 TqoiJI» 

forbudne Giftermaal, og andre faadanne 
Ting , hvori de behover de Geiftliges Un- 
derviisning. De almindelige Forratninger 
fjges atter'at fkulle figte paa to Stykker; 
forft at affkaffe alt det uordentlige og 
ftridende med den Chriftelige Religion: 
derneft at forfkafFe en tilftrjekkelig Under- 
viisning i Chriftendommen. 

Al Overtroe bor underfoges og ud- ForfteFoi* 
ryddes , fom for Exempel : i ) Akathifter , ^tning as 
andre Officia ogBonne-Formu[er,fom nylig q^^^^^^"*' 
i de Tidervar udkomne, fgerdeles i detlidet * 

Rusland: 2) de mangfoldige Bonner^ fom 
enten bruges i Kirken eller hiemme: 3) de 
Helgenes LevnetsBefKrivelfer, fom er op- 
fyldte med Fabler , unyttige og latterlige 
Fortsllelfer : 4) den Overtroe at hvile fr* 
Arbeyde om Fredagen, at foretreekke noglg 
Officia for andre, faafom Meflen paa Ma- 
rise Forkyndelfes Dag, Froe-Metten pa^ 
PaafKe, Aften-Sang paa Pindfe: ^t de, fotij 
begraves i det Pekzerifr<'e Klofter i Kiov, 
bliver alle falige, ffciont de er dode i U- 
boodfsrdighed , og faadant mere: 5) udu- , 
elige og ficadelige Ceremonier , faafoni, 
at en Qyinde med flyvende Haar i det 
StarodubfKe Regiment i lidet Rusland paa 
en vis Dag omfores i en Kirke - Procef* 
fion, under dec Navn, d§n heiligq Fre- 
dag, item at Prsfterne paa et andet St2e4 
fynger med Foiket etLitanie under enEeg, 
og deler CrenenejUd til Velfignelfe, og faa* 

djjnt 

Tom.lI. 350 Om^RuffifeeKjjc.Forfa^ 

iafittaees det, fom derom figes i B.fpern s 
eS • 8) at Bifperne lader grave efter hd- 
ngeBiuUer, d'igtende dem ^^l^^^^;^ 
oe til at giore Mirakler , for paa Sraflet at 
fpb gge^en nyc eller repar-ete en gam, 
ZliL : 9) «t en ,Mette eller Vefpe d ; 
les og affynges tiHige af mange Pai ler. 
,o^ J Prsfterneey i Huer tilfender fravs- 
ende Pe^D r delesBonner og Velfignel^ 
fcr OgendeiigallederiigeTingflere. 
. . Man bor forf kaffe nokfom Undervm- 

Denanden J^fY^ -^ j chriftendommen vedat 
Forretnmg nmg til Bearing ' '^ cinrfheden 

.tforikaf-forferdige tydelige Boger om Sandheoe 
feFolket HI Salieheden, hvilkekandkommeuiibl 
"''^f°'^ d n Sne Mand og foret^fes dem p^ 
""^"'''" tin laFeft-Dagene, efterdi Pr^fterne f 
'''"^- £nVp?.diL 'DeSknfter,fo.vij^ 
rede hat herom, er "beqvemme t.l d ' 
W- thi I) vores Troes Bekiendelleer 
Sor og endnu ey fkreven i yores^' 
^ ^ mindelige'sprog : 2) Chvyfoftomj, T^^^^^^^ 

Homlier og Bogei er egem ig j . 

paa'Gr^kifk^ er ^"^Ǥ^^ f^^-.'^atrl ' 
uforftaaeligepaaSlavonfk,indeholderma 

PC hove Theologifke Hemmehghedet 
Sdr^Ting efteri Folks Ti.bo,ehgd. 
og de Tiders Omftiendighedei , og et 
for koftbaie til at kiobes af Kirkeine. i^^^^ cm ^ 


^ 
^^^^^u^u 
^^^M 


^^ 
HUH 


HH 


■■■I 


MM 
z 


3 ^ 


iiiiiiiii iiii|iiii 
1 5 ( 


ffl]WW 
5 7 


\\mW 

8 


p~ 
9 


10 


\m\W 
11 


pW 
12 


P" 

13 


P^P' 
14 Cap.iJ. OmdenRuffifkeKirk.Forfatn. 351 Tom.II. 

deffbr athielpe den Mennifkelige Svaghed 
paa anden Maade, faa bor forfattes tre fmaa 
^bger: een omvores Trees fornemmefte 
Lzerdomme og Guds Bud* i Decalogus : 
den anden om enhvef -Stands befynderlige 
Pligfer: den tredie at befatte i fig adfkih 
lige Kirke- Lsereres tydelige Pi-Kdikeneronx 
Hoved-Lserdommene, omDyder ogLafter^ 
og enhver Stands Piigter. De to forfte 
fkal fore Bevifene af den hdlige SkriftyOg 
felv begge bekrsftiges af Faedrenes Vid- 
nesbyrd i. dtn tredie. Der fkal forelsfes 
hver Sondag tiJ Fro-Meffe et Jidet Stykke' 
vexelviis afden forfte og anden, men til 
Hoy-MefTe en Homilie afden tredie, fom 
forklarer det til Fro-MefTe forelafte Stykke ■ 
af de to forfte. Bogerne fkal ey vare 
llorre, end at de alle tre kand indbindeS' 
tilfaminen i et maadeligt Bind, og inddeks 
faaledes, atde kandudhefeshvertFierding- 
Aar og paa denne Maade hores af Alitiuen, 
fire Gange om Aaret, 

^ Bifpernes Pllgtcr er: 1) flittig at lafe Bifpemes 
Og deraf laere alle Generale Og Provinciale Pl'gtef. 
Concitier: 2) felvjif tredie Mofe Bogs det 
attende, Kirke Lovene, Reglernt, og Tfa- 
rerts Forordninger at forftaae detil vEgte- 
fkab tilladte dler forbudne Slxgtfkabs- 
Trini.^) til den Ende at Idde % daglig 
over Borde alle detti angadende Reglerfo- 
relsfe: 4} i vanfkelige Tilfselder at raad- ' 

fore r \ m 
1 


■E 


m 
M 


\ 

1 


1, Tom.IT, 35^ OmdenRufnfceK u-k.Forf at n. Cap. 1 5, 

jSre fig med naermefte Bifp eller anden lard ' 
JVland, og, hvisendnu erTvivl tilbage, med 
detGeiftUgsCoUegieiPetersbQi-g: 5)5 
pogen Tiid udea eftcr Reglernes Fordiing 
at opholde fig udgn for deres Stiff, og 1 
' deres Sygdom eller lovlige Fravsrelfe a| 
forordne i deres Staed en Abt eller Prior 
med nogle andre forfarne Msend af Klofter- 
Standen, hviike,' ligefpm de, bor forholde 
fig med at fporge til Raads i yanfkelige 
Tilfffildcr: 6) at befale Abterne, Priorer- 
ne, Gardianerne og Prjefterne at giore det 
famme i deres Sygdom eller lovlige Fravs* 
relfe : 7) at begiaere fig en Admmiftrator 
eller nedlsgge deres Embede, na^r defor- 
medelft hoy Alder eller u!?egelig Sygdom 
ey kand forrxtte det ma-e: 8) at i agttagS 
det, fom de ved deres Indyielfeedelig bar 
lovet, nemlig at afvende Monkenes uorr , 
dentlige Levnet ogoverflodige Kirkerudeu 
Sogne, at affkaffe de hclligeBilleder, m 
digtes, at giore Miraklcr o. f. v. iligemaade 
Enthufiaftif ke Spaa-M^nd , Helgenes dode 
JLegemer, fpm bar intet Vidnesbyrd, Og at 
fatte Fifcaler derover i Byern^ under Strat 
af at degraderes: 9) at ftrsebe cfterjJii 
Skoeles Opr^ttelfe ved deres Hufe, paadqt 
at Prffifte-Bqrn og andrg, fom er beftemte 
til Prsfte-Embed-et, kand der Isere f^rdig 
at l^fe og forfttiae, hvad d^ lafer, ja \p^ 
de to fmaa Boger ud?n ad , fom fkal for- 
ferdiges om Ti'oeqs Lperdomme og St«n- 
^ der- C&p. I y . Om detiRuffifKe RirjcForfatn. 355 Tom JI. 

dernes Pligten 10) ingen andre end difTe 
Difciplei' at udvseige til Prsefter eller Ahtef 
og Prioi-er i Klofterne:- 1 1) feJv efter det 
geiftlige Collegies Anordning af deres egert 
Caffe af fofforge Skpele-Mefteren med 
Proviant og Salariurn ^ og at underholdc 
aile Difciplerne Ved den tredivde Deel af' 
Kirke-Goodfet og den tyvende Deel af de 
fornemmefte Klofteres Korn - Revehyer i 
Stiftet: 12) til den Ende aarlig igiennem- 
fee Kil-kehs Regenfkabel- og indfende til 
det geiftlige Collegie et fornuftigt Over- ^ 
flag over Kirkerries og KloHernes Nodtorf- 
tighed og lodkomfterj 15) ey at holde 
Inange Betienterej, ey at opfore Unyttige 
Bygninger, menikkun nyttige faaforhMol- 
ler og deflige, ey at kiasde fig over deres 
Vserdighed eller giore figlriarigenyeMene- 
Klaedei*, og give det geiftlige Collegie eH 
Bog over deres Indtsegt Og Udgift: 14) ey 
at imodrage alt for ftoi- ^re, faafoni at la- 
de fig fore under Arrtiene, naar de er fri- 
fke, eller tillade, at de tinder deres Opfi^f 
ftaaende Brodi'e bul ker fighed for dem til 
jorden; thi de kaftet fig vel fnvillig og hiir- 
tig ned paa Jordertj ttien ikktih af Skielth- 
Stykker, eriten for at tllfnappe fig et Erh- 
bede eller fkiule deres Skelrnerie og Ugti- 
deligbed: 15) jkkun at imobdtagej , tnerii ♦ 
aldrig at foge en mgadelig ^re^: 16) i 
Binde-Noglenes firug ey at vjere ait fot 
hidfige Oghaftige men langmodige eig vel- 
% bs- Tom.II/ 354 Om dcnRufTifKcKirk.Forfatn. Cap.l S- 
OmBindC' 
og Lofe- 
Nogekn. cm 

1 
1 

MM 


llll|llll llll|llll llll|llll 

2 3 ^ 


1 5 betsnkfpmme: 17) eenGang1)m Aaretel- 
ler i det ringefte i to Aar atholde Vilitati- 
on i Stifeet. . 

Den fextendeeller naftfidfte Pligt for- 
klares videre faaledes : Det er den Synd, 
fom fortienei- Bandfasttelfe , naar nogen 
offentligen befpotter Guds Navn, den hel- 
lige Skrift eller Kirken,er en offpntlig Syn- 
dere, og iKammer fig ey ved fin Misgier- 
ning, men roefer fig dcraf, forfommer Skril- 
termaal og Altcrgang Isngereend et Aar, 
befpotter og beleer Guds Lov offentligen, 
bliver ifinHofmod og Haardnakkenhed d- 
tcr dobbelt Formaning, og giver faaledes 
fra fig en Stank af Atheifteri. Til faadan 
en Misdsdere fender Bifpen forft bans Skiil- 
te-Fader at formaneham til at ftaaeaaben- 
bare Skrifte. Er denne Formaning uden 
Virkning, faa lader Bifpen ham komme til 
fig i fit Huus, og formaner ham dertil lelv 
i Skrifte - Faderens Nservserelfe. Vil, hin 
ey komme, faa fender Bifpen atter hans Skrit- 
te - Fader med nogle serbare Geiftlige og 
Verdflige Msend meeft af hans Venner til 
ham med famme forfte Formaning, m 
kand , hvis den ogfaa denne Gang er uden 
Frugt, tredie Gang igientages. Nytter alt 
dette endnu intet, faa giver Bifpen Folket 
Efterretning derom, ved at lade det paaen 
Feft-Dag offentlig i Kirken af Protodiaco- 
n«s forelsfe faaledes; 10 11 12 13 14 m^ Gap.i^.OmdetiRuflifeeKirk.Forfatn. 355 Toni.Il, 

Di?« eder bekiendte iV. N. harfor-^ 
arget Kirken ved faadan en offemlig 
Synd i jorer fig derhos opfom en Forag- 

' tere over Gtids Vrede, og har fpotteli- 
genjlaaet bans Hyrdes of tere igient ag- 
ue Formaning i Veyret. Derfor beder 

. Eders Hyrde N> N. faderUgen eders 
Kierlighedat I famtlig vil anraabe den 
barmhiertige Gud, at ban vil hloodgto- 
re bans forftokkede Sind, reenfe bans 
Hierte y lenkende det til Bood.f£rdigbed> 

' 7, fom ftaaer i naermere Bekiendtfkab 
med ham , erindrer og beder ham , en- 
hver ifaer og alle famtlig , med al Fliidi 
at ban hedrer fig ! Sigerham,at,hvis 
ban er uboodfterdig og forbliver en For- 
agtere indtil den eller den Tiid ; Jha 
fkal ban udelukkesfraKirkensSamfund, 
Bliver Misdaderefi endnu foi^okket, 
faaindhenterBifpenTilladelfe ft-a detgeift^ " 
ligc Collegia, og bandfetter ham derpaa^ 
idet hart ladet aflaefe folgende eller deslige 
Fovtnul ved Pi-otodiaconus offentlig foi' 
Folket i Kirken : 

Da den eder bekiendte Mand N. M 

bar forarget Guds Kirke ved bans Lovs 

faadan ojjentlig Overtr^delfe , bar for- . 

agtet bans Hyrdes oftere Forwaninger, 

fomfkulde kdeham til Omvendelfey bar 

Z. 1 flaaen 

Tom.ll. 356 Om denRuffiftceKirlcForfatn. Cap, ij. 

(U^rTden ham offentlig i Kirken an- 
hndte FrajktUeife i Veyret , og bhvef 
indnu i Fvrjtokkelfe . Men at give noget 
Haab til Omvendelfeyjaa pUervom 
Hyrde ham hermed fra den Chrifteli^^ 
$'amfmd efter Chnfti Befaining t Kraft 
aj den ham givne Magt, og vijer demed 
alk Ret- Troende , at ban bar mgen Deei 
ialle de Guddommelige Naade-Gavef, 
Com er osforbvervede ved vores Forloje' 
res og HEnes JEfii Chrifii Blood, id- 
til ban omvenderjig af Hiertet. Der- 
forforbydes ham Indgangen i Ktrm[ 
og endnu mmdre hand ban deelagtimo- 
res i den heUige Nadveres heUige og fir- 
Jkrekkelige Hemmelighed, hverken tKir' 
ken eller vaa noget andet St<ed eller hm- 
Skulde ban bemmelig eUer offenM we. eller ogfaa med Void trmge fig indiKif 
kenyfaa legger ban endnu fibrre Fordoni- 
welfepaafigfek: men endnu mere, m^^ 
ban med Lifl eller Void underfiaaer fig "^ 
tage Deel i det heUige Sacramente. M' 
fiirne Jkal paa aUe Maader forbyde hm 
Indgangen i Kirken y og, hvis deeyef 
ft£rke nok til at holde hamude,faaj0 
de afhryde al Ktrke-Tienneften , undta- 
gen MejfeHi indtil ban er hone. 'Sa&p^ Cap.iy. Om<l€nRuflrifKcKirk.Forfatn, 357 Tdin.IL 

og Pr^fierne ey \omme til ham i Hufet 
med Bon, Velfignelfe eller det hellige Sa^ 
cramente, under Strafat tahe deres Pne^ 
fieligQ Vierdig bed, Det V£re hver Mand 
hekiendtfiat ban N, N. borer allenefor 
fin P erf on under Bandety og ey hms Ko- 
ne, Born eller Hum- Folk , uden at de er 
ivrige med bam i bans Ugud'elighedy og 
under fiaaer fig hofmodtgen og offentligen 
at befpotte Ktrkenfor den ^aa ham lagd$ 
Forbandelfe, 

DenncBandfaettelfe bli'ver, naar dencr 
fdreisft, opflaaen paa Kirke Dorene. Gioi' 
den Bandfadte Omvendclfe, faa fRal han ftaac 
ofFentlig i Kirken Skrifte for Bifpen, enten 
i egen Perfon, hvis han er frific, eller ved 
jerlige Msend, hvis han er (yg, bckiendende 
fin Synd og hofmodige Foragt, og bedende 
om Bandets Oplofelfe. Bifpen fporger 
ham da ! I ) om han gior fand Ruelfe til Syn- 
dernes Forladelfe af Frygt for Guds Vrede 
og i Tilliid til Guds Naade : 2) om han troei:, 
at Hyrdens Magt i at bindc og lofe er ey for- 
fgengelig og intetvaerdig, men maegtig, vir- 
kelig og frygtelig: 3) om han lover at v2B' 
re Kirkens lydige Son, og ey mere foragte 
KirkensMagt. Naar han nu har fvaret hoyt 
og forftaaclig hertil, faa trofter Bifpen ham, 
at han fx^l fjette fin Tilliid til Guds Barm- 
hiertighed, o§ Isfer over ham Bandets Op* 
Z. 3 loS' 'S^SS'--x-i III Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil nil nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 9 10 11 .1 »:'• i 

Tom.lI. 358 OmdenRQffifKeBrk>6r fatn. Cap.I? 

losninreTvcnde ham nogle Lxrdomme om 
h?ns Uvnets Bedring, ogTill.delfe paa en 
vis Feft-Dag at gaae til Communion hos 
bans Skrifte-Fader : hvilke Taler hereftei 
feal forfatte?. Men vil han ey giore Baod, 
faa meldes det til det geiftlige Collegie hv,l; 
kct ieien begierer af Tfaren Rettens Admi- 
niftrttion. Dog at Bifperne ingenl""^^; ' 
retager faadanBandfsttdfe af Paflionerel^ 

Gm Ad- ' ForudendenneBandfettelfe, der er li- 
fkillclfc. eerom D6ds Straf, og hvilken Conc.herne 
fraKirken. g^^. j ^ paaKiettere, er der enringere liu- 
ke-Straf, kalden FrafKiHelfe, fom Concilier- 
ne hat lagt paa dem, der overtraderderes 
Regler. Den beftaaer deri, at Synde«n 
udelukkes af de Ret-TroendesSamfundid 
tilfeUes Bonner, har ey Tilladeife at gaaei 
Kirke, og kand en Tiidlang ey nyde Saca- j 
mentet;! ' 

Det er den Synd, fom fortienner denn« 
Straf, naar nogen begaaer anden Slags ot- 
fcntlig Misgierning, end de ovenmeldte, 
faafoM at leve aabenbare uordentlig, l^ng^ 
cy at gaae til Kirke, at befKadeellerbefkseni- ' 
me en Perfon , uden at vilie bede cm lov 
ladelfe. Saadan en Perfon fKal Bifpen en- 
ten -fel V eller ved bans Skrifte-Fader fonna- 
netilBoodfsrdighed. Vilhandaeygiy 
den, faa kand Bifpen, uden at have nodig 
at melde det til det geiftlige Collegie,fK>ont 
han ogf4a ingen Foragt elUr HofmQod i»j cm 
10 11 12 13 14 Cap.Ij.OmdenRuflifKfeKirk.Forfath. 35-9 Totti.ll. 

derfee, fraf