Skip to main content

Full text of "A magyar paedagogiai irodalom 1905-1922"

See other formats


168 MAGYAR P.EDAGOGIAI TARSASAG. Kerelem a kiilso tagokhoz. A Jefolyt szomortf idffic su- 
lyosan nehezedtek a Magyar ^Paedagogiai T£rsas$g pSnzligyeire is, 
A tagdfjak a prolet^rdiktatUra dta nemfolytak be, takflnk hem kama- 
toztak, le voltak zirva. Ily mddon a kllitagok nagy resze Mtral&ossa 
vSIt, p6nzt*ri forgalmunk megbSnuft. KfrjUk enn^lfogva azokat a t. 
tagtirsakat, akikhez folydiratunknak ez a fUzete eljut, hogy tagdfj- 
Mtratekukat (melyet az idei ivfolyamnak 1— 2. szdmiban kbzijlt n6v- 
jegyzflc alapj£n maguk/is megillapfthatnak) befizetnl szfveskedjenek. 

Drv Bozoky Eridre 

aUami koz6piskolai igazgat6, penztaro3. 

Budapest, II., Albrecht-nt 31. I;v, 4S 
U PJEDAGOGIAI REPEBTOBIUM. A magyar psedagogiai irodalom 1918-ban. 

Sajnos, az orszag zavaros allapota a mult evben sem engedte meg 
a bdkes munkdssagot, sot meg jobban'elnyomta. A lelki nyugalom 
Irianyzott Az orszag sorsa miatti aggodalom elvonta a komoly embe- 
reket a taniigy ,kerdeseinek fejtegetese'toL A vilagot felforgatni akaro 
, j*ombol6 irany lehetetlenne* is tette az irodalmi munkat. A tanftast 
©ly mederbe sodorta, mely semmiesetre sem mozdfthatta elo a m(i- 
Telodest, a lelek erkolcsi kikepzes^t. Ily kdrulm^nyek kozott a taniigy 
irodalma is osszezsugorodott s egyoldaluva valt. A paedagogiai lapok- 
lak s folyoiratoknak egy resze vagy egy altalaban nem jelent meg. 
Tagy nagy kesessel. Mintegy 37 szorosan vett p&dagogiai folyoiratot 
ts lapot sikerult faradsaggal feldolgoznom, reszben tdred6kesen. fgy 
az ez eyi repertorium a mult evinel is kisebb terjedelmu. Az anyag 
•soportositdsa megfelel a mult evinek. 

A csoportok a koyetkezok: 

1. Elmeleti 6s gyakorlati psedagogia es didaktika. 

2. M6dszertan. 

3. Iskolai torvenyhozas, szeryezet,. feliigyelet. 
■4 Tanito- es tanarkepzes. 

5. Testi neveles. 

6. Kisdedneveles. 
^ 7. Noneveles. 

8. Szakoktatas. 

9. Gy6gyit6paedagogia. 
.10. Kulfoldi taniigy. 

11. Nevel6stort6nei 
'.12. Iskolan kivuli oktatas. 

13. Vegyes. 

14. A haboru es a neveles. 

1. ElmSleti 6s gyakorlati paadagogia 6s didaktika. 

A. Gy. A jogositasok. Magy, Paedag. 236. 1. (A kulonbozo iskolak 
bizonyitvanyai mire jogosftjak a vegzett fiatalsagot.) 

A. J. Takarekossagra val6 nevelds. Magy. Paedag. 470 1. 

Agardi Laszlo. A kozepiskola es a tebetseg. Magy. Kozepiskola 
73-80. 1. 

Akarat-neveles. Tanitok Lapja 2. sz. ^ 

Magyar Pac<Jago<j!a. XXVitf. 3—4. « - M -'.£1 

■-a 


II eellebeant: p^dagogiai repertorium. HELLEBRANT : P^DAGOGIAI REPERTORIUM. IB. ^':.o ; &£; 


III? 

Andor Karoly. A demokratikus neveles szervezese. Magy. Pgeda^. 
522—526. 1. &J ^^^^ 

..4ndraf George. Educatia cons|ien$tvata. Biserica ti Scoala 27. sz. 
Angyal Jdnos. Neveloi feladatok. Neptanit. Lapja 41. sz. 

— yj tantervet'.'Magy. P^edag. 440—443. 1. Nanay Bela. U. o 
i 443—445. 1. 

— A sajtd szerepe a koznevelesben. Tanito 8. sz. 

— N^puralom 6b nSpneveleVVirradat 75. sz. 

■ Asztalos .Gyula. A szuloi e^tekezletek. Tanito 10. sz. 
Bajdk Mihdiy. Az iskolai versenyekro'l. Magy. Kozepiskola 91—94. 1. 
Bakonyi Hugo. A gyermeknyelvi sz6kincs fejlodese. A Gyermek 

337— 382. 1. 
Baldzsy Cirill. A tan6rak kozott valo feliigyelefc. Tanaregyl Kozl 

51. kot. 436—438, 1. Kardos Albert. Ady Lajos. U. o. 518. 1. 

— A U\i szunido. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 294. 1. 

Ballai Kdroly. A gyermek ismerete, mint a pedagogus alaptudomanya. 

Neveles XXXV. 40—42. 1. ■ , ■ . 

Bdnyai Jdnos. A helyettesi evrol Polgarisk. Kozl. 248—251. 1. 
Banydsz Anna. Mit tehetnenk a gyermekekSrt ? Nepnevelo 7. sz. 
B£LB}ho$h Szunidei gyermektelepek. Tanito 13. sz. 
Barcsai "Jozsef. Gyermekmentes. Neveles, XXXV. 143—147. 1. 
Barcsai Karoly. A gyermek nyelve 6s eszejarasa. A Gyermek 109— 1 14. 1. 

— Gyakorlo-n6piskolai megfigyelesek es gyakorlatok szempontjai a 
maramarosszigeti all. tanft6kepz6-intezetben. Neveles XXXV 
76— 82., 1. 

Bdurner, Gertrud u. Droescher, Lili. Von der Kinderseele. Beitrage 
zur Kinderpsychologie aus Dichtung u. Biographie. 2. Aufl. 1916. — 
Ism. Szidon G. Karoly, A Gyermek 165—167. 1. 

Benisch Arthur. Kozepfoku iskolaink elhelyez6se. Magyar Pa?dag. ' 
11—31. 1. — Szanto Kalman, A kecskemeti realiskola. U. o. 
130—133. 1. ■— Benisch A. valasza. U. o. 133—135. 1. — Nemeth 
Samuel. A felsolovoi ev. gimnazium. U. o. 135. 1. — Benisch A. 
valasza. XJ. o. 136. 1. 

— Valtozasok fiukozepiskolaink eJhelyez^seben. Tanaregyl. Kozlonv 
51. kot 8—13. 1. J 

Berenyi. Hogy lesziink az iskolakkal? Ev. Orallo 34. sz. 
Blasko Maria. Iskola 6s irodalom. Kath. Tanit6nok Lapja 39—41. 1. 
Bodiss Geza. A testi fenyites. N6ptanii Lapja 30. sz. 
Bodnar G£bor. A paedagogia tudomanyos alapvetesfriek ftfbb vonisai 
a XIX. szazadban. Debrecen, 1918. Csathy T. (8-r. 53 es 2 I.) 

Bodor Denes. Uj tantargyaink. Szilagyvarm. Tantigy 7. sz. 
Bogdan Gyula. A keresztyen csalad. A gyermekeiket igazan szeretS 
sziiloknek. Budapest, 1918. Baptista-ny. (8-r. 40 I.) 

Bogndr, Paul C. Kinderdichtungen. A Gyermek 82—86. 1. 

Borner, Wilhelm. Erziehung zur Fried ensgesinnung. Wien, 1918, — 

Ism. K. A. Husz. Szaz. 38. kot. 348. L 
Bors Man. Az iskolas gyermekek kiserleti vizsgalata. Nepmuveles 

202—230. 1. 
Budavdnj Ldszlo. Az xiskola es a munkasok gyermekei. Igaz Sz6 

35. sz. (Iskolak szaporitasarol, napkozi otthonok iigyero'l.) 
Buday Dezsd. Az iskolak feformja — a gyermekek^rt. A Gyermek 

115-^122. 1. 
Budde, G. Philosophisch-padagogische Stromungen der Gegenwart. 

Langensalza, 1916. — Ism. P6ter Janos. Neptanit. Lapja 16. sz. 
€h. P. A haladdsi napl6 rendeltet^s^rol es szfiksSges voltar61. Pozsonyvm. 

N^poktatasa VII. 1. sz. 

— A hdzi feladvanyokrol. Pozsonyvm. Nepoktatdsa VIE* 7. sz. 

■ — Mino' szempontok legyenek iranyad6k a tanmenet elk^szf tesenel ? 
Pozsonyvm. N^poktatasa VII. 9. sz. > ■ 

— Nehany szo a nevel6srol. Pozsonyvm. Kozoktatasa VIL 3. sz. 
Cioban, L. Prima lectiune in §coala popoarla. Biserica si Scoala 36. 

37. sz. 

Cioroianu, §tefan. Suferinta ca pedagog. Telegr. Boman. 28. sz. 

Cri§mariu, Nicolae^ Greseli in educatiiune. Biserica si Scoala 36. ss. 

Crucc. Tudomany es muveltseg. Tolnamegy. Tantigy 3. sz. . " 

Csemy Rozsi. Sziilok- es gyermekekrol. N^poktatas (Lugos) 23. 6vf. 
■ 6. ? -7 f sz. ■ r .. it ■' 

Csernoch Jdnos, AllampoJgari n^pnevel^s szelleme. N6pnevelo 6. Jsk. 

Csige Varga Antal. A kozoktatds kulturalis es nemzeti feladatai. 
(A debreceni tud. egyet. nepszerii foiskolai . . . eloadasok, 17), 
Debrecen, 1918. Csathy F. (8-r. 95 I.) 3 K. 60 f. — Ism. (P. G.) 
Kozmuvelodes (S.-A.-Ujhely) 16. sz. — Paxaszka Gabor. Polgdrisk. 
Kozl. 301. 1. 

Csillag Lipot Helyes*e a gyermekeket intelligenciajuk szerint elkulo- 
nitve kiilon osztalyokban tanftani? Nemz. Kultura 30. sz. 

Ozibor Jdnos. A neplelek finomitasa 6s az elemi iskola. Neptanit. 
Lapja 14. sz. 

David Mihdly. Irredentizmus a romdn tankonyvirodalomban. Nep- 
tanit. Lapja 20— 21. sz, 

— A romaniai iskolak irredentista szellemu tanftasanak hatasa a roma- 
niai tanul6ifjusagra. Neptanit. Lapja 25. sz. 

Denes Sdndor. Atmenet a normalis oktatasra. N^pnevel^si Kozlony 
34. 6vf. 5. sz. 

— Ziillenek a kultelki gyermekek. Gyermeky^delem Lapja 3. sz. 
E. Szocialis munka es az iskola. Nepnevelo 19. sz. 
Eberhardt Jdnos. A tankonyvek. Neptanit. Lapja 44. sz. 

— Ertekel^s es tanterv. Tolnamegy. Taniigy 21., 22. sz. 
— : Az olvasokonyv. Neptanit. Lapja 38. sz. 

Egyseges taniigyi vezetes. Debrecen, Protest.^ Lap 12. sz. — Barla 
Szab6 Jenq. Egyseges taniigyi vezetes ideaja. U. o. 14. sz. 

JClek Gyula. Napkozi otthonok. Csalad 6s Iskola 4. sz. 

Emoer ^Karoly. Nemzetnevelesiink k6rdesei. Nepnevelo 9. sz. 

Erdelyi Lajos. Szempontok a polgari fiiiiskolak I. osztalya anyaganak. 
beosztasahoz. I. Magyar nyelv. Polgarisk. Kozl. 184. L — Avar 

Gyula. N6met nyelv. U. o. 185. 1. — - Moudry Hug6. Szamtan- 

m^rtan. U. o. 186—188. 1. — Horvath Karoly. Termeszetrajz. 
U. o. 188. 1. Telegdy Arpad. Eajz. 189. 1. — Mundry Hug6. Enek. 
U. o. 190. 1. 

Az erdelyi rom. kath. status igazgat6tanacsanak jelentese az 1917 
nov. 22-ere osszehivott statusgyiiles reszere. (8-r. 186 1.) — Ism. 
PeHer Janos. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 487. 1. -*m >:m :.m ;i IV hellebrant: pjsdagogiai repertorium. £»<>' Im" ■ EXn 4lJ:t\ A***? 1 * 1 ^ermekek nevelese. Neptanit. Lapja 15 s * 

.P. -Neveljunk intelligenciat, Alkotmany 216. sz 

' ^alSlT JaV8Slat - ?Sid6 8Zeml6 6 ' SZ - (FliSCh ilmia toto - 

Finfrzy Errw. Alkalomszeru oktatas. Neptanft. Lapja 1-2 sz 
~ S^ a 5-ir? 8 a k6z ^ iskoIak fels3 osztalyaiban. Magyar 
Fod °™*ky Jenone. Neveljunk munkaszeretetre; Szilagyvarm. Taniigy 

mdes Q?za • Taniigyi lapjaink hatasa. Neptanit. Lapja 1-2 « ' 
Forrcn. Onkepzes. Tobiamegy. Taniigy 7 sz ' 
^"M Erziehung und Selbsterziehung. 1917. - Ism AnUurt 
DezsS. Kath. Neveles 106—109., 151—153 1 Aszlanyi- 

f Sv° n irtr a - CS4n a ha * ar ° zata a gjermekeknek az iskolab61 raid 
eltavolitasa ugyeben. A Gyermek 447. l. 

2-ranfc Anted. Koedukacio. Bars 34 sz 

Freund BervM. Az ethika koriil. Nepoktatas. (Lugos) 23. evf. 6 sz 
'' Nemz. SuraTsf "■ ^ Zm ^ ei " ToTabbkepzo szabad iskol a ; 
G&b ™_Andor. A kozepiskolai tanterv modosftisa. Zsid6 Szemle 

Gal TnLl. J sz Tapintatossa S' «zekeny s 6g. Pozsonyym. Nepoktatasa 
~ VII^'sz r ^ SZleteS tanan y a g be °sztasr61. Pozsonyvm. Nepoktatasa 
Gdrdos Dezso, Egy fovarosi tanitd naplojabdl. Nemz. Kultura i 6 

lo. SZ. • "' T 

GiOTjoefn Sttwdor. A Szent-Istvan-Tarsulat nemzefcnevelo hatasa. 
, JNepnevelo 7. sz. 

— - Szocialis munka es az iskola. Nepnevelo 20 sz 
GondaBelaM Muk konyve 1917. - Ism. Danczer Bela. Magyar 
Kozepisk 33. 1. - Csaktornyai Istvan. Kath. Neveles 175 1 - 

Semfe 7 lit) f' ^ EgyhdZmegy * K5zl * 3 ' sz * ~ *■ Katholikus 
Gondos Jozsef. Sziiloi ertekezlet, Nemzeti Kultura 26—27 sz 
Gondos Mar. Erdei iskola (Jatszva tanitas, jatszva tanulas'.) Koz- 

muvelodes. (S.-A.-Ujhelv) 9. sz. ; 

— Nyelvtan es tankonyv. Kozmuvelodes (S.-A.-Ujhely) 19 sz 
Gridydssy Tivadame. Az iskolai fegyelmezes, tekintettel a habordra 

Magy. Kisdedneveles. 11. sz. 
A gyermek halaerzete. Neptanitok Lapja 29. sz. (A Neue Bahnen-ben 

megjelent cikk ismertetese.) 
A gyermekek teyekenysegi osztone. Neptanit6k Lapja 37. sz. (Mseve- 

Faul cikkenek (Deutsche Schulpraxis-ban) ismertetese) & HELLEBRANT: P.KDAGOGIAI REPERTORIUM. * , , V 

H. A mozi karos hatasa. Nepmfiveles 80. 1. 

H. E. J. A napkozi. Tanito 17. sz. — A napkozi foglalkoztatasi ter- 

vezete. U. 6. 20. sz. .■-''./ 

(H. L) Kritikus tor. Neptanitok Lapja 32. sz. (Engedjiink-e bepillan- 

tajst fiainknak az 61etbe?) 
Haldsz Jdnos. A tanito szeretete. N^pnevelo 18. sz. 
Hall-Quest Alfred X. Tanitsuk azt, a mit a term^szet kovetel. Nep- 

tanitok Lapja 24. sz. ~ 
Ilaller Istvan, A vallas-erkolcsi neveles az iskolaban. Magy. K6zep- 

isbola 267—273. 1. 
Jianauer A. I$tv&n. Kegyelem es neveles. Kath. Neveles 33 — 39. 1. 
Harikovics Odonne. Neveljunk bekeszeretetre. Kisdedneveles 97 — 102. 1. 
^. A hatdrsz^li allami tanulok kolozsvari tovabbk^pzo tanfolyama. 

Magy. Tanitokepzo 254—260. 1. ' 

A hatarsz^li iskolakrbl. Kozmfivelod^s. (S.-A.-Ujhely) 5. sz. (A hatar- 

szeli tanitok ne legyenek atlagemberek.) /<pI**U-^£i\ 

Havas Istvan. A nemzeti nep neveles alapfeltetelei/ — Ism. K Nep- - 

tanft. Lapja. 8. sz. 

— Ujabb szempontok az iskola elete*ben. Nepnevelok Lapja 5— 6. sz. 
Hegedus Anzelm. A hazudozasrol. Abauj-Tornavm. Kozoktatasugy 

4. sz. . . 

— Ecsetvon&sok a tanito ember ekrol. Abauj-Tornavm. Kozoktatasugy 
9., 10. sz. (A tanito szemelyi tulajdonsagairol.) 

Hegedus Rezso. A gyermek 6s a mozi. Kecskem. Lapok 20—22. sz. 

— Az ew^gi vizsgalat. Neptanit Lapja 19. sz. 

Her get, A. Die wichtigsten Stromungen im padagogischen Leben d«r 

Gegenwart. — Ism. Schichtanz Ilona, A Gyermek 167—171. 1. 
Hiemesch, K. H. Padagogische Plaudereien. Siebenb. Deutsch. Tagebl. 

13654. sz. <(Eleje az 1915 Julius 3., 6., 8. sz. es 1916 Julius^ 

21. sz.-ban.) 
A honpolgarra va!6 neveles. Neptanit. Lapja 37. sz. 
Horvath E. Jdnos. Kisegito iskolak. N6pnevelo 18. sz. 
Hovvath Istvan. A gyermeknevelesrol. Katonai Neveles 10. sz. 
Horvath Kdroly. Kirandulasok. NSpmuveles 124—133. 1. 
Jiorvdt rScmiu/A h^ke eszmeje a n^piskolaban. Abauj-Tornavm. Koz- 

oktatasiigy 8. sz. 
Hug6 Viktor parlamenti beszede a tanltas szabadsdg&rdl. (1850 jan. 15.) 

Fopditotta Ignis. Budapest, Vildgpdholy. (8-r. 22 I.) . 
Huszdr Gyozo. A neveles tenyezoi. N^pnevelo' 5. sz. 

— A neveles kezdete. N^pnevelo 6. sz. 

— A neveles kiilonbozo meghatarozasai. Nepnevelo 9. sz. 

— A neveles. Nepnevelo 12—13. sz. 

— A helyes neveles meghatarozasa. Nepnevelo 15. sz, 

— Leny-e a neveles? Nepnevelo 20. sz. — Mackay Pal. U. o. 22. sz. 

— Tudatossag eVtervszerus<£g. Nepnevelo 21, sz. (A nevetesnel terv- 
szerilen kell munkalkodni.) 

i Bevezet^s a tudomanyos gondolkodasba. Magy. Psedag. 160. L 

/. 5. A bizalom hianya. N6ptanit6k Lapja 37. sz. (A bizalmatlansag 

lekuzdes^r^l.) 
i. s. Benso megujhodas. Magy. Psedag. 564—566. 1. 
Az i^iisagi olvasmanyok. Neptanit. Lapja 32. sz. 


\m\ \ "BU 


TI HEIJQERKANT : PiEDAGOGIAI REPERTORIUM. hellebrant : p^idagogiai repertorium. VII m £' u > 13. lfkovits /. Teendoink. Nepnevelo 18. sz 

Imre Lajos. k gyermek. Neptanit. Lapja 24. sz. 

— A pedagogia foproblemai. Magy/ Psedag. 473—512 1 

— kz lfjusag gondozasanak alapfoltetelei. Neptanit Lapja 10, ; 

™ h*UsS' N " Ptanit LaPJa 37 ' SZ * (A tanlt6 ' neve16 ' mnxikAjtoak 

— Hit .Neptanft. Lapja 43. sz. (A nevelo hitenek fontoss&raron 

tatd a nagykozons^g sz^mara. 2. kiadas. (A Magyar Paedaaoaiaf 

Ki . ^ff^^W^-T^ Budapest ' 1918 - *»« KW 

• -. ? 48 J;U 2 kor -) " Ism - A. L. Eath. Szemle 92. 1 l 

"" fs5-S r 16 ^ menet nevel ^ sQ ^ kerdesei. Magyar P*dag. 

~ £.P o] S4 r L fiuiskola uj tanterve. Polgarisk. Eozl. 1S1— 183 1 

— Mit olvassunk? Neptanit. "Lapja 11 sz * " 

AZ it^l\0 U T^ k ^ a 6yenn * Mlek; Nepoktatas. (Lugos) 

Jan T?^ZJf? n * A T etit T^ TrT fontoss ^ a a2 **olai szemleltetesnel, 
lanugyi Ertes. (Szatmar) XVI 1. sz. 

Javosne Marion Berta, Az iskola fe a sziilo'. Neptanit. Lapja 37 sz 

— A megjelemUs > ~ a megjatszas. Nemz. Eultura. 3. sz (Lasd a 
mult evi 29., 32., 33., 35., 41, 42. sz.) , l 

7ond5 Gisa. A kisegito .iskolai modszerrol. Nepmuveles 299— 302 1 

'" t?V^ . i™l * a ^snak egy kedves segito eszkoze. Tanare-ri 
Eozl. 51. kofc. 170. 1. oJ 

(kf.) A tehetsegesek kivalasztasanak lelektana. (William Stern elo~ 

adasa.) Neptanit. Lapja 40. sz. 

X. F. A hazi paedagogus. Neptanit. Lapja 31. sz. 

— A hetedik parancsolat. Neptanit. Lapja 26—27. sz. 

— A taniiloifjusag szunidei gondozasanak orszagos szervezese. Nep- 
tanit. Lapja 6. sz. F 

^{^l^f^ 8 ^ exmekek tarsadalmi felkarolasa, A Gyermek 
K. V. A neplelek finomitasa es az elemi iskola. Tolnamegy. Taniigy 

Karsai Ervin. A. szocis.lis es allami pedagogia viszonva, Magyar 

Eozepiskola 65 — 72. 1. . . ^ J 

Katona Geza. A gyermek jellemhibai. Neptanit. Lapja 22. sz 
A ked61y neveleserol. (Neue Bahnenbol.) Neptanit. Lapja 10. sz 
Keller Janos. A neptelek finomitasa es az elemi iskola. Neptanitdk 
Lapja 8. sz. r 

Kem ™ y J erenc - A Uke P^dagogiai megvilagitasban. Neptanit. Lapja 

Kemeny Franz, Abbau und Aufbau. (Padagogische Ubergangswirt- 
schaffc.) Monatshefte f. pad. Beform. 5-9 Heft P 

Kerekes Erno Az anyaghiany <5s a takarekossagra neveles. Zilahi 
WesselSnyi kolleg. 1917/18. ertes. 3-10. 1. 

Keader, Kurt Kz allampolgari neveles. — Ism. Schmidt Maria. Nemz 
Noneveles 84 1. 

Keszler Kdroly. Tudatos munka. Neveles XXXV. 36—38. 1. % .^^dn^Zoltdn^kz eletre valo neveles jelszava. Neptanit. Lapja 29. sz. 
"1_ IQusa^Tonyvtdri tagasztalatok. A Gyermek 52 — 58. 1. 

— E6telessegerz6sre valo neveles. Neptanit. Lapja 19. sz. 

— Paiyavdiasztasi tanulsagok. Magy. PsBdag. 445—448. 1. 

— Tanft6i etika. Neptanit Lapja 38. sz. 

— A tankonyv es a detektivreg6ny. N^pmiiveles 308. 1. / 
Kirchner Belane. A gyakorloiskola munkassaga a tomegneveles szol- 

. ^alataban. Magy. Tanitok^pzo. Gyakorloiskola 1—9. 1. 
Kiss Albin. Schneller reformiskolaja. Magy. Eozepiskola 274— 294. 1. 
Kiss Elek. Az ertelmi es erkolcsi neveles viszonya. 1917. — Ism. 
Imre Lajos. M. Pa3d. 136—140. 1. — Szelenyi 0. TheoL Szaklap 55. 1. 

— Az erkolcsi neveles viszonya a vallashoz. Unitar. Egyhaz 1 — 3. sz. 
Klenner Berta. A tanitasi impulzusok ervenyesit^se teljesen kedvezot- 

len iskolai viszonyok kozott. Abauj-Torna vm. Kozoktatasugy 

4—6. sz. (Miiller Frigyesnek a «Die Deutsche Schule»-ban meg- 

jelent munkaja nyoman.) /' 

Klug Peter. A tehetsegesek felkarolasa. Neptanit. Lapja 15. sz. 
Kndbel Vilmos. Elore .uj nyomokon ! Ev. Nepiskola 164—170. 1. — 

Nemeth Ferenc. U. o. 194—197. 1. 
Kohlbach Bertalan. Az lij kozepiskola. Magy. Pasdag. o27— *>J1. L. 
Koildnyi Odon. Az uj tanterv. Polgarisk. Kozl. 198. 1. 
Roller Istvdn. Az erkolcs lenyege. Polgarisk. Eozl. 276— 284 1. ^ 
Kontor Laws. A tanar hivatasa. Eeresk. Szakoktatas 26. evi. b. sz. 
Koos Istvdn. A tanev elejen. Eperj. Lapok 36. sz. (A tanari hivatasrol.) 
.Kornyey Istvdn. Levelek. Bud. Hirl. 186. sz. (Uj tipusu kozepiskola- 

r61.) — Schneller Istvan felelete. U. o. 195. sz. 6. 1. 
Korom Gyorgy. A joyo iskolaja. Yirradat 76. sz. 
Korosi Henrik. A tehetsegesek iskolaja. (Egyseges iskola — elokeszito 

iskola.) Neptanit. Lapja 33. sz. Is Bud. Hirlap ISO. sz. 
Koszegi Jozsef. A tesfci fenyites. Neptanit. Lapja 34. sz. — Marton 

Jozsef. U. o. 34. sz. t . 

Kovdcs Abel. Az iskola es a nemzetisegi kerd^s. Urania 1^-rVf*- |- 

— tMI lesz velunk, ha hazaternek ?» Neptanft. Lapja 4. sz. (Mit fceii 
tenni hogy a hazatero tanitohosok folytathassdk munkalkodasukat.) 

Kovdts Alajos. Az ismetloiskolai korban lev6 gyermekek.nevelese. 
N6pneVel6 15. sz. 

— A 12-14 6ves gyermekek nevelese. Magy. P^dag 265-J>/ 1. 
Kovdcs J. Kandid., Az iskolak laicizalasa. Magy. Eultura XL 330. 1. 
Xovdts S. Jdnos. Uj tipusu kozepiskola. Bud. Hirlap jul. 30. (Kivonat 

belole Eath. Neveles 204. 1.) ' ,- 1Jt ,- ,> 

Kozdk Lajos. Eatholikus gyakorl6 gimnazium es gyakor!6 nevelomte- 

zet. Magy. Eozepiskola 135—139. 1. ' 

Kozma Imre. Eisemberek mesekonyve. 1918. - Ism. Lakatos Ymce. 

Neptanit. Lapja 24. sz. 
Eozoktatasi politika. Neptanit. Lapja 45— 46. sz _ r^™^ 

Kremsier Irma. A 9-10 eves gyermekek akarati tipusai. A Gyermek 

Kri^gs^Au Ernil. A . szocialdemokracia es a gyermek. Eath. Neveles 

— Mentsiik meg a proletai-gyermekeket ! Kath. Neveles. 65-69.. 
103—106. 1. ^ fM -:4 ^ ,% 
:* 


VIII HELLEJHUNT : PJEDAGOGIAI REPEKTORIUM. ekllebeant: pjedagogiai repertorium. KH Ul^S\' A feMteIi vizs ^^ eUen. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

XaM C"pX" 5 A 5-S1 aS4gi SZeUem a k6 ^ i8k0lai tanft ^- 

LeSoI SpS^ ^»^ m& yek. Pozsonyvm. Nepoktatasa VII. 5. M . 

T™ p «, f Tl! 1 ', 11 ™* v - E " M - Koloff. V.Bd. 1917 - 

SySM L dMOr - Magy " EultUla XL m '" - * !• **■ 

Loiwien M. Das i Lernweisen der Schuler. Leipzig, 1917 _ I SB1 

Bakonyi Hug6. Polgarisk. Kozl. 202 1 

387-39r'L NemZ ' taeVeWS fe nemzetis ^ .Mk«-. Magy. P»da S . 

Ltix^G^a. AdaWkok a jovo pedagogiajahoz. Csaladls iskola 2-6. u 

^.mtjl 't f VL "^^ fi «tenul6k zarivizsgajarol XI 

JfJK 8 ? ? gye i filet ; Tolnamegy. Tandgy 21-24. sz. 
/V/aday Atiwn. Egyseges becslesi fokozat. Magy. P*dag 531-534 1 
- GyermekekrSl yezetendo naplo mintaja. A Gyermek 104-109' ' 
fe^ Egy^ges iskola. Neptanlt. Lapja 30. « *' 

MajhMGMSztav gr. Az Aj Hagyarorszag neptanitoja. Neptanlt. Lapj* 

S/r^-'' A ^ yak , 0rl f^ tanftds k « d ^«-61. Neptanlt. Lapja 4. sz 
' ms£?:^*it^ S a SZeretetr6 ' 1 " 5 6Ls ^-ekekk.I. 
^"stlSaf ''' A rizsgdlati t4telek elm <^- Magy. Tanit6kepzo 
M&nyink Prigl Olga. Neveles. Bekesmegy. Fiiggetl 61 sz 
Marczell 'Mihaly. A szexualis elet fejlodfee es a nevelo. ' Kaih. Nevel*., 

s—14., d9— 40. ]. Sebes Fereuc. U. o 1^0 1 
Mursits Rozina. Az internatusokr61. Magy. Psedag 241—255 1 

187-190 r ^ fam ' al ° mra TaW ^eveles. g Katholiku S 'Ney e W, 
— Az egjhaz pedagogiaja. Katholikus NeveWs 183—187., 224--228 1 
MaH^ Agmtne. Az «Uj Iskola, evzaro vizsgalata 1918 jun 11 %, 

12-en. A Gyermek 277— 280. 1. .j<m.n.es 

Matf t e JW. Iskolaba a gyermekekkel ! Neptanit. Lapja 33. sz 
**£V?£ iJ-f*^ e X Tan^egy!. 

Megbizhatosagra valo neveles. Neptanlt. Lapja 42. sz 

-1/eto £Wm. A muyesz-tanfto. (Beszamolo a budapesti VI. ker. all 

SS I &riiT^ti iko ^ Sbm szerzett ^^^mo 

— A tanftasi vazlatokrol. Neveles XXXV 50 1 

Met S2lC l t 7^S? en ^™ Ein T fflir «*g " in ^e experimeatell. 

fgi-sot' m-m* *■ ~ Ism - Nagy Lasz16 " A Gyermek vV 
Ism. Ayar 4/eyer, Ernst Yom padagogischen Lebenwege. 1917. 

Gyula. Magy. P®dag. 219-221. 1. 
Meses Jams. A kozeljovo neveleVoktatasanak feladatai. Nepnevelo 2. sz. 
Mezey Mihdly. A jov6\ utja, Csal4d ^s Iskola 2. sz. (Az egysegss 

iskola.) v 
Mezo Daniel. A jovo nevelese. Temesv. Ujs. 27., 28. sz. 
Mihalicska Janos. Az ifjusag erkolcsSnek vedelme. Pozsonyvm.^ ^ep- 

oktatasa YIL 6. sz. , ,« 

— A neveles es tanitas iranya a jovoben. Nepnevelo 17. sz. 
Mihaly Ferenc. R&zletes tananyag-beoszt^s. Szatmdrnemeti, 1918. 

Mihily^/anos. A tizenkettedik'drdban. Szentgotthdrd, 1918. Wellisch ny. 
(8-r. 16 I.) 60 filler. { , . 

Mik^p tanitsuk a gyermeket hazafiassagra ? Neptanlt. Lapj a 26— 2/. sz. 
Mitrovics Gyula. Az egyeni neveles fobb szempontjai. 1917. — Ism. 

Vertes 0. Jozsef. Magy. Pasdag. 215. 1 . ': \. 

Mdcsv Lisz\6. Hogyan neveljUk gyermekeinket ? (N§piratk^k 3Z7. sz.) 

Budapest, 1918. Szt.-lstvan-Tars. (8-r. 38 I.) 80 filter. ' 
Molnar Ferenc. Egyesnlt er6yel. Neveles XXXY. 110-112. 1. (Eljaras 

a tanltasban.) ; „ ,, tJA 

Molndr Gyula. Uj elvek es iranyok a nevelesben. Eozmuvelodei 

(S.-A.-tJjhely) 4. sz. * ■ -^ 

Molndr Viktor. Gyermekotthonok. Gyermekvedelem Lapja 3. sz. 
Molndr Oszkdr. Pedag6giai tobbtermeles. Neveles XXXV. 4—9. 1. 
Mosdossy Imre. Tarsadalom es pedag6gia. Magy. Paeda ^^ U ~ 5i 7- L 
Munkdcsy Kdlmdn. A holnap iskolaja. Magy. Psedag. 549—5ol. 1. 
N. Tankoteles korban levo gyermekek magaviseletenek ellenOrzest. 

Bv. Nepiskola 199—202. 1. , ■ • 

Nagy B6Ia. Az ipsagi egyesUletek szervezese es vezeUse. Budapest, 

1918. Egyet. ny. (8-r. 14 I.) — Ism. Testneveles 27. 1. 
Tsagy Janos. A gyermekek nevelesere vonatkozo lelkipaszton koteles- 

segek. Egri egyhazmegy, Kozl. 15. sz. . 

Nagy Lajos (SassiJ. «Siirgos tennivalok a kozeljovoben.i KeresJc. 

szakoktatas 26. evl 5. T 6. sz. ■ 

Ndnay Bela. Pedagdgiai pacifizmus. Nemzetkozi Elet 1— 6. sz. 
Nemo. Olvassatok 1 Tolnamegy. Tanugy 5. sz. (A fiatalsagot jo konyreJc 

olvasasara kell szoktatni.} _ . 

NergerUyilma. Vasarnapi raportok. Gyermekv^delem Lapja 4 sz. 
Neumann Hilda. A ktiltelken. Klsdedneveles 252-256. 1. (A na ? - 

kozi otthonr61.) 
JS T eveles a kulpolitikara. Neptanit. Lapja 44. sz. 
A^^mdi/ las^d. A mese. Budapest, 1917. - '1™-^* °™ Ur ' 

Bud. Szemle 175. kot. 469-472. 1. — Ganyo Vilmos. Magy. 

Gy6gypa3dag. 94—96. 1. — Garda Samu. Magy. Kultura XL 

375—377. 1. — Kiraly Gyorgy. Irod. Tort. Kozlem. 43o. 1. — 

Lakatos Pal. Magy. Psedag. 318-322. 1. - Nagy Laszl6 meg- 

iegyz^se. U. o. 429. 1. — N6grady valasza. U. o 430. 1. — 

Lakatos P. viszonvalasza. U. o. 431-436. 1. — Fodor Marto*. 

A Gyermek 302—308. 1. — Lakatos biralatara megjegyzes : ^og- 

rady Laszl6. A Gyermek 428—434. 1. .Biralat-e vagy lerantas?* 

U. o. 314. 1. — Tolnai Vilmos. Nemz. N6nevel6s 74-/6. 1. -"** 


'i 


%y 


U 


'•*>ai 


h\ 


•'i 


h 
\\m 


l 3r$ft 
m 


M 


fm 


1, 


>•*! 


h w wi IVIC.' 


. HELLEBEANT : PJSDAGOGIAI KEPEBTORIUM. . * 

%° S ' ^ mi n epoktatas. Polit. Hetiszemle 12 sz 
7&— !\ AzonaMsSg nereltte. Neptanit Lapja 42. sz 
' %T\\ e a! tse ^ korai felismerese. Nepmuveles 86-88 'l 
£ *• A tamto munkatarsai. Tolnamegy. Tamigy 4., 5. sz ' 
a •« J * e ^ es 3 ulet a gyermek erkolcsi vedelm&e. A Gyermek 76 I 
A pacifista padagogia eszkozei. Nemzetkozi Elet 53 1 7 

fiT i£?° r : ^ h ^7i SZ6 a t6 ^nytiszteletr61 Tolnamegy. Tanii"y 
b. sz. (Torvenytiszteletre nevelni.) J - atm o.y 

— A tdrsas egyeniseg folepftese. Tolnamegy. Tanugy 7., 8. sz 

ml if' A A Z • 1Sk » la .^ f ^ let C «J a - Ev -Nepiskola 52-55 1. ' 
iS?" it-h J °/° n6mskoM J a - Neptanit. Lapja 35. sz. 
' ®F m CSaI * iSk ° la e ^ fitt ™fik5dese. Uj Elet 29., 30., 

PaF La|t n ? , sz A ^ Pl ' Iek fin ° mftAsa §s az elemi iskola. Neptanit. 
Pwj^Gabor. Jatszi alkot6munka a nepiskolabai. Neptanit. Lapja 

— Nemzeti szempontok a nevelesben. Kozmuvelodes. (S.-A.-Ujhely) 

— A testi fenyites. Neptanit. Lapja 32. sz 

^£^su^^ '^ i ront6 haMsa gyermeki 
~ .2? ^ sWofi 8zto * vkmi k ™ deM - ***.- 

~~ STvf ^ fi 3 el Jf s ™ kademokr a ci aJegy6ben. Nepoktatas. (Lugos) 

— A nepiskola demokratizalasa. Nemz. Kultura 1. sz. 

Patay Pal Uj tarsadalom nevelese. Prot. Egyh. Isk. Lap 28—29 sz 

rater. A beke pedagogiaja. Husz.Szazad 37. kot. 242 1. 

Pedagogia de fete. Telegr. Eoman. 55., 57., 58. sz. 

rater,,. W. Einfiihrung in die Padagogik auf psychologischer Grand - 
■ p .. {j** Leipzig 1916. - Ism. Szidon G. Karoly. A Gyermek 171. 1. 

Pi»nV'L e a ^ karatl ?, eVel ? S .- (In J idbb akarasneveWs.) . Tanitok Lapja 6. sz. 
«L a, 'c I 6 "*, c S lca Scuo,a reale superiore di Fiume. Appro- 
94 innetniofv ,.'I-., m in i n Str ^ del culto e pubblica istruzione il 
(8-V. 45 l> 109 ' 2631 Fiume ' T918 Ti P°9 r E - M ° h °vich. 

Poi Sg & 56r5S u f io11 - Paris - - Ism - *"? J6zS6f B « a " % 

A polgari fiuiskolak uj tanterv&iez. Eajzoktatas 89 1 

Pollner Arnold. A hosszii iskolai sziinet hatasa a tanul6ifjusagra. 

Abauj-Torna vm. Kozoktatasiigy 11. sz. 
/V. Ifjusagi konyvtari tapasztaiatok. Alkotmany 92. sz. 
ProMs^a O^oto. Kulturprogramunk 6s az onneveles Elet 31. sz. 
— A modern kultura erteke. Kath. Tanitonok Lapia 1— 4 1. 

La -a"l6* t ^^ finomiUsa ° s ™ elemi iskola. Neptanitok 

PU Ms fxXV. 73^75 A gyermek . lelkiYil ^ dnak ^egfigyelese. 

Rabenseifer Alfred. Foerster vallasos nevelesiink jovo feladatarol, 
Kath. Neveles 81. 1. ;"'< ^1 HELLEBRANT : P.EDAGOOIAI BEPERTOEIUM'. XI. ,".!<V RdboU Ferencne. A tankoteles gyermekek elelmez^se. N^pnevelo 18. sz. 
Radvanyi Kalman. Ifjiisagi nydri kor. Magy. Kozepiskola 156—163. L 
Radvdnyi Karoly. A gyermek jogair61 6s kotelessegeirol. Nepnevelo 

.24 SZ. ;. , . ./ 

Remenyik Lajos. N6hany sz6 az irjusdg nemi felyilagos!tasar61. Eper- 

je^i Lapok 12. sz. 
Rez Laszld. A vallasos nevelesoktaUs aktualis k^rd^sei. Sdrospataki 

Eef. Lapok 32— 37. sz. 
Romancsik Istvdn. Az idealis nevel^srol. Nepnevelo 16. sz. 
Ronai Samuel. A tanszerdragasag ^s a polgariskola. Polgarisk. Kozl. 

, Ruttmdnn, W. J. Allgemeine Schiilerkunde. 1917. —. Ism. Yertes 0.. 

, Jozsef. Magy. Psedag. 427. 1. ■ ■■■■ ' 
S. V. B. Az uj tantervhez. Polgarisk. Kozl. 251—258. 1. 
Sdrkozy Mona. A neveles 6s a testi fenyit^k. Neptanit. Lapja 40. sz.. 
Sdrkozy Istvdn. A szegedi tanarok es a tehets6g k^rd^se. Husz. Szaz- 

38. kot. 63. 1. 
A sarospataki ref. theol. akademia tanari karanak tervezete a theologus- 

internatusa l^tesitese targyaban. Sarosp. Eef. Lapok 6 — 7. sz. 
Sass Jdnos. A tanito s az a szebb jovo. Ev. Nepiskola 121 — 124. 1. 
Sch. M. A tankonyvvaltoztatast tilto rendelet. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

593. L — Boga Imre. U. o. 594. 1. 
Schichtancz llona. A menekult gyermekek lelektana. A Gyermek: 

1—23. 1. Nemet kivonata u. o. 197— 206. 1. 
Schmoll Rozsi. A testi fenyite^s. N6ptanft. Lapja 40. sz. 
Schonvizner Jdnos. Alkalmi tanitas. A «Madarak es Fak napja» az 

elemi nepiskolaban. Magy. Tanftok6pzo. Gyakorloiskola 50 — 56. 1. 
Schul- und Studien-Ordnung fUr die Mittelschulen der evang. Landes- 

kirche A. B. in den siebenblirgischen Landesteilen Ungarns. Her- 

mannstadt, J. Drotleff. (1918.) (4-r. 14 I.) 
Schiirger Qdon. Az onmegtagadas. Kath. Neveles 82. 1. 
Sebestyen Karoly. A tehetseg vedelme. N^ptanft. Lapja 9. sz. 

— A testi fenyites. Neptanit. Lapja 28. sz. 

— Szegeny ember fia az iskolaban. Neptanit. Lapja 1., 2. sz. 

Sehr Gusztdvne. A szeretet mint neveloi eszkoz. Kath. Tanitonok 

Lapja 36— 39. 1. : 
Seidl Sandor, NeveljUnk bdtorsagra! Pedagdgiai tanulm^ny mdvelt 

szUI6'k is oktatdk szamara. Pozsony, 1918. Bleier L. (8-r. 117 I.) 

4 K. — Ism. y— s. Polgarisk. Kozl. 237. 1. 

— A polgariskola jovoje. Polgarisk. Kozl. 98 — 101., 114—118. 1. 

— Gondolatok es megfigyelesek az iskolaev kezdeten. Neptanitok 
Lapja 39. sz. 

— A kotelesseg^rzes fejlesztese. Neptanit. Lapja 44. sz. 

Senin. Oameni si lucruri din Beiusul rom^nesc. Invatatorii si aeti- 
vitatea lor. — Infiin^area scoalei din Beius. Biserica si ^ooala 
9., 11., 12., 17., 20., 21. sz. 

Simonyi %oltdn. Ligthart modszere. Izr. Taniigyi Ertes. 1917. 12. sz. 

Sofalvy. FelveHeli vizsga. Debrecz. Protest. Lap. 32. sz. — a. U. o. 34. sz. 

st. Legyen vilagossag tanitasunkban I Ev. Nepiskola 197 — 199. 1. 

Stiglmayr, Joseph. Das humanistische Gymnasium und sein belieben- 
der Wert. Freiburg, 1917. — Ism. Dr. M. Egyh. Kozl. 6. sz. 
■& 

y mi ZXll HELLEBBANT: PJ3DAG0GIAI HEPEBTOBIUM. ->i* : T V ' Szeuijobj 1, 3. sz. -^ y P®dagogiai elv alkonya. Sarospataki Eef. Lapok 
Sz. S. Egy kis koedukatid. NSpneveldk T,»™ 1 o 

■M* ^P*i A tanftas eredmeave «vS»TC ft m ' 

Ertes. (Szatmar) XVI 4 sz enye s a tanu " ] tacta. Tanfigyi 

'■tUgflm A tanfto feiadata a SZ oci M do tazsadalomba:, Tanft, 

^cwa/w- Kuzdes a baboaa ellen. Ev. Nepiskola £ «, L 

.WeW. Beisfeolazas. Nemzeti Kultura 36 sz ~^ L 

& 3*^ 6 ^ vel6mn ^^ 

,.-«^J«2* ^ Az erkolcsi neveles es o.lja. Nepta.ftok Lapja 

- Neveljunk intelligence. Alkotm. 229 l™ rel6aei01 ) 

- A cselekvo gondolat nevelese. Nemz. Kultura 2 sz 

- Az ,sko a, kepekrol. Neprnfiveles 56-60 1 

~~ nL^W f^ ki w d . UMs ° k - Eaton<is Ne ™^ 6., 7. sz 

- Nepoktatdsunk fejlesztese. Nemz. Kultura 43 sz Z ' 

- A szabadteri iskolak. Gyermekvedelem 4-5 1 

- A lelek csiszoMsa. Nepnevelo 8 sz V a 

- A neplelek finomitasa az elemi iskolakban. Nennetelo U „ 

- A szabadsag es az erkolcs. Nepnerelo 24 Si f epnetel ° U " sz - 

- A zull^s megeloz^se. Nepnevelo 10. sz. ' 
£ S staSf g N ipSeli S iffT ° lvaSm ^ai k6zott mutatkoz, 

■-"sasSSE acs t' 61 """" «^yt Sfiay .«. ... 

2W* XiUly. A gjfal.l.p.l, gjerm.k.i. M w . p.*,.' 685 . >. hellebrant: p^edagogiai repertorium. XIIE n Timdr Izso. A kegyelet erzelmenek hatasa serdulo\ tanuldifjusagunk 

lelk^re. Izr. Tanugyi ilrtes. 10. sz. 
A tomegek nevel6se. Ifju Magyarorszag 12. sz. 
THkdl Jdzsef. A ldlek muvelese. Eath. Tanftdn6k Lapja 49—52. 1. 
Ujhelyi Andrds. A ndplelek finomitasa 6s az elemi iskola. Ndptanft. 

Lapja 19. sz. 
Uray Gyula. A^magyar tanitdsag feladata a jovore. Tanit6 11—13. sz. 
Urhegyi Alajos. A tanito egydnisege. Nevelds XXXV. 69 — 71. 1. 
V. K. A hazi pedagdgus. Ndpmuveles 379. 1, 

— Neveles es szuggeszcid. Nepmiivelds 156. 1. 

Yezner Kdroly. A mozi 6s az iskola. (Kivonatat kozli K. P.) A Gyer- 

- mek 185. 1. 

Vaday Jdzsef. Egyseges uj tananyagbeosztas az elemi n^piskol^k siA- 
mdra. A magy. kir. vallas- 6s kbzoktatdsligyi miniszter 61800 1916. r 
1684111917., 6607. VI!. b.1918. 6s 6609. VII. b./1918. sz. rendele- 
ieivel kibocsdtott uj tanmenetek alapj£n. Az egy- es tbbbtanftds 
elemi iskolakat kbtelezfif bsszes tantargyak kiszabott tananyaga. 
Nagyva>ad. Szerzof 1918. (4-r. 43 I) 6 K. 

— Az uj tananyagbeosztds kiegeszftff r6szei. A vail.- 6s kbzoktatasUgyi 
Miniszter 6607. VII/1918., 168411—1917. 6s 6609. Vll/b.— 1918. 
szdmu pdtld rendelet ertelm6ben az egy- 6s tobbtanft6sn6piskoldk. 
szdmara. Nagyva>ad, Vaday Jdzsef. (1918.) (4-r. 20 I.) 3 kor. — 
Ism. Wick Gyula. Magy. Kisdedneyeles 12. sz. 

A rallasos es allampolgan neveI6s. N6ptanit. Lapja 1., '2. sz.' (Ufer 

Paul eikkenek (Padag. Blatter) ismertetese. 
Vdrady Istvan. Szetforgacsolt tanit6i energiak. Neptanit. Lapja 31. sz.. 
Yarga Beta. Kisdedunk 6rdeklodesenek a fejl6des6rol. (Gyermektanul- 

manyi adalekok.) A Gyermek 247—251. 1. 

— A n6plelek finomitasa es az elemi iskola. Neptanit. Lapja 15. sz. 

— Osztalyozas. A tehetsegek megallapitasa. Nemz. Kultura 30. sz. 
- Vass Jdzsef. Nemzeti ontudai Kath. Tanitonok Lapja 73 — 76. 1. 

Vass Kdroly. A tehetsegesek kiil6nvalasztasar6L A Gyermek 390—393. 1. 
Vikdr Kdlmdn. Koz^pfoku iskolaink elhelyezese. Nepmuvel6s 250 ; 1. 
Viktor Qahiella. A tanftono szerepe nepiink ujjaalakitasaban. Olajag 

10. sz. 
Yince Ferenc. A .neplelek finomitasa es az elemi iskola. Neptanitdk. 

Lapja 11. sz. 
Voldnszky. Az osztalyozasrol. Pozsony vm. Nepoktatasa YIL 10. sz. 
Volenszky Gyula. Tantervvazlat. 1. Az also osztalyok szamara. 2. A 

polgari Miakola V. es VI, a.gazdasagi iranyii V— VII. osztaly 

szamara. Polgarisk. Kozl. U6— 152. 1. 
Der Volksschulunterrieht. I. Bd. Die Methodik der einzelnen Facher. 

1917. _1 l sm . Mihalovics Zsigmond. M. Kultura XL 510—512. 1.. 
Volosin Agoston. N6pnevel6simk szelleme. Gor. Kath. Szemle 36. sz. 
Yordss Ferenc. Az osztatlan iskola es tanitoja, Pozsonyvm. Nepok- 
,; tatasa VEE. 8. sz. 

— Veszelyben forog gyermekeink erkolcse. Pozsonyvm. Nepokta- 
tasa VII. 10., 11. sz. 

W., H. Die Aufnahme von Madchen in unsere Knabenmittelschulen. . 

Siebenb. Deutsch. Tagebl. 13650—51. sz. 
Walter Gyula. Az otthon hatalma. A Gyermek 189—191. 1. 


.yv ~4 2IV HELLEBEANI: PJSDAGOGIAI REPEBTORIUm Weber Karoly. Iskola es palyavalasztas. Nemz. Kultura 39. sz 

S,.™,^ 11 tanulmanyok 19.17. - Ism. A. L.'Eath. 
Szemle 379. 1. — Barcsai Karoly. NeveWs 35. evf. 58-60 1 — 

Urania 92. 1 - a Ev. Nepiskola 21. I - Szelenyi Odon. TheoL 

s?k aviffssi! sat* *■** m - 3K - -• - 

Willmann. Maktika Ford. Schutz J. 1917. - Ism. Nagy jozsef. 

1/9—182. 1. — Neptanft. Lapja 14. sz. 

■.:-?"**2$ : .^a A gondoz6neveI6s jelentosege. Kath. Tanit6ndk 
•Lapja 136 — 142. 1. j 

— Mit .olvassunk 6s hogyan olvassunk? (Nemetbol.) Katb. Tanftonolc 
Lapja 7 — 12. 1. 

Wl U-90 1 A k5z6pisk0lai if ^ s ^ ^ a bunozes. Magy. Kozepiskola 

WW, P. Die Oberrealschule und der moderne Geist. 1917 — Ism 
Kemeny Ferenc. Magy. Pasdag. 218. L * " 

Zddor Jozsef. Ifjusagunk eszmenyei. Kath. Nevel6s 1—3 1 
^rnple^Mn. Pedagogiai gondolatok. Katholikus Taniton6'k Lapja 

Zichy Jdnos gr. A tanito. Neptanft. Lapja 1., 2 sz 
Zimanyi Matild. A gyermek szinieloadasok pedagogiai erteke. Abauj- 
Tornavm. Kozoktatastigy 8. sz. J 

.^mora Samu. A neplelek nemesitese. Neptanit. Lapja 17., 18. sz 
Zsoldos Karoly, A nepmuveltseg allami jelentosege. Tam't6 17. sz. 2. M6dszertan. 

Beszed- is ertelemgyakorlatok. 

Beresne Ferenczy Ida. Magyar beszed tanitasa idegenajku iskolaban 

Neptanit Lapja 13. sz. 
Beszedmuveszeti iskola. Nemz. Nonevel^s 158. L 
Cserni.Rozsi Gyakorlati tanitas tervezete." (A roka es a szollo ) 

11. oszt. Nepoktatas. (Lugos) 23. evf. 9. sz. 
Drozdy Gyula. Beszed^ es ertelemgyakorlat. Fogalmazas el6k6szlt6s 

Az erdo telen. Magy. Tanitokepzo. Gyakorl6iskola 33—38 1 
Jurassa Endre. Mintaleeke. A biiza 6'szi vetese. (Gazdasagtan az 

V— VI. fiuosztalyban.) Neptanit Lapja 42. sz. 
Marosdn Jdnos. Mintatanitas az osztatlan elemi nepiskolaban IL oszt 

Tantargy: Beszed- es ert. gyakorl. Math, egyseg: Az asztalos- 

muhely. Tanugyi Ertes. (Szatmar) XVI. 7. sz. 
Neumann Hilda. Beszelgetes az oszrol, II. csoport reszere. Kisded- 

neveles 337. 1 § 

m WW/ HELLEBBANT : PEDAGOGIAI BEPERTOBIUM. XT , Enek es zene.^ 

Kovdcs, Alexander. Der indirekte Unterricht, mit besonderer Biick- 

sicht auf die musikalische Erzielmng. A Gyermek 86—94. 1.^ 
A Nemzeti Zenede zongoraosztalyainak reszletes tanterve. Kiadja a 

Nemzeti Zenede igazgatdsdga. Budapest, 1918. R6zsa K. ny. (8-r. 

38 1)1 K. 
Szusz Lajos. Siirgos teendo az iskolaban. Ev. N6piskola 29—31. 1. 

(Az ^nektanftas sziiksegerol.) 
Zoltai Mdtyds. Enek. Ismert dalbol fejlesztett gyakorlat I— II. osztaly. 

Magy. Tanit6kepzo. Gyakorloiskola 39 — 45. .1. 

Foldrajz. ; 

Baldzs Bela. A terkepolvasas tanftasa a tanit6k6pzoben. Magyar 
Tanftokepzo 196—210., 241—248. 1. — Hajts Lajos hozzasz61asa. 
U. o. 248—254. 1. 

Budavary Ldszld. Tanitasi tervezet. Foldrajz. A maramarosi s6banyak. 
Nepisk. IH. ! oszt. Neveles XXXV. 10—14., 42—50. 1. 

Eberhardt Jdnos. A foldrajzi alapfogalmak es tanul6im. Tolnamegy. 
Taniigy 8. ; sz. 

Ho?-vdth Karoly^ A kep a foldrajztanitasban. Nemzeti Nonevel^s 
223— 228. 1. 

K. A. Foldrajzi kirandulasok. N^pnevelo 5. sz. 

Kovdts A lajos. Europa 6sszefoglal6 ismertetese. (A Herbart-iskola 
alaki fokozatai szerint.) Nepmuveles 293—299. 1. ; 

Offe dr. A lyceum foldrajztanftasa. — Ism. Schmidt Maria. Nemz. 
Noneveles 188. 1. 

Pardszka Gdbor. A nSpiskola helyi foldrajz eszmenyi szempontjaihoz. 
■ Nepnevelok * Lapja 7—8. sz. 

Szeremley Akos, Pataktalvi Zsigmond 4s KSvesdi Istvan. FiJldrajzi alap- 
fogalmak is- szUlo'fdldisme, kapcsolatban Fogaras v^rmegye fbld- 
raizaval. Tanitdi vez^rkonyv az elemi nSpiskola III. osztily^ban. 
Fogaras, 1918. Thierfeld ny. (8-r. 110, 2 I.) 20 K. 

Szobolovszky Istvdn. A foldrajztanftas ujabb irdnya. Nepnevelok Lapja 

a., 4. sz. 

Velosi Lipdt A terkepolvasas tanitasa. Neptanft. Lapja 9. sz. 

Irds-olvasds. 

Barankay Lajos. A gy or siras -tanitas m6dszere. Keresk. Szakoktatas 

26. evf. 10. sz. 
Ch. P. Az olvas&s. Pozsonyvm. N^poktatdsa VII. 4. sz. 
06nes Sandor 6s Vikar Kalman. Tanitasi vazlatok 6s mintaleckek. 

Olvasmanytargyalas. Ill — IV- osztaly. FUggelekUl az I— VI. osztaly 

bsszes tantargyaib6l vazlatmintak. II. fuzet. Budapest, 1917. 

Uptsey K. (8-r. 160 I.) 4 K. — Ism. Abonyi Armin. Nepnevelok 

Lapja 3., 4. sz. , 

■— Vikar Kalman es Abonyi Armin. A fogalmazas tanitasanak vezer- 

konyve. Elffszdval ellatta Weszely (jdbn. Budapest, 1918. Lipcsey K. m- 

I . ; -y 


XVI hellebrant: p^dagogiai repertorium. "la^^ ^^a a fo g, lmaz6s 

ECl %l d %ft\\ s f SZfeT4telek A *>l«««»t-iWkrfL Keresk. Szakoktatas 

Em HZ'J^ irU Ce * itul ? crisul fi ABC-ul fonomimic al domnului 
Josif Moldovan. Bisenca fi Scoala 23 24 sz 

U* Jz FerenC ' Sz ^ Ms az os ^atlan nipiskolaban. Neptanit Lapja 
Gartauy^/.^A fogalmazis es a n<§piskola. ;Pozso n yvni. ; Nepoktatasa 

Gardos Mdr. A haboru mint fogalmazasi targy. Neptanit. Lapja 31-sz. 
Az foya-olvasds vMelme. NSptanit Lapja 39." sz. (Koch K. .Die 
, Deutsche Schule»-ben megjelent cikkenek ismertet&e.) 
rS%i-M l"' A . graf0l<5gia a P« da gogia szolgalataban. A Gyer- 

raposi Karoly. Mintalecke. Olvasmanytargyalas IV. osztaly. A tapio- 

bicskei hos. Neptanit Lapja 30. sz. 
Katona David. A gyorsiro- 6s gepiroiskolakrol. Keresk. Szakoktatas 

2o. evi. 2. sz. 
Kf. Antikva vagy fraktur ? Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 168. 1 
Wcs AM,%. A fogalmazas tanitasa. Abauj-Tornavm. Kozoktatas- 

ugy 2. sz. . 

Kun Gyula A\6telezo gyorsirastanftasnak hatasa. Keresk. Szak- 
oktatas 26. evf. 7. sz. 
Leyrer Matyas A fogalmazas es tanitasanak mai allasa Nemetorszao-- 
ban. Neptanit. Lapja 17., 22., 26—27. sz . ° 

Miklosne Bhtgos Maria. Tam'tasi tervezet. Harkaly doktor. Olvasmany- 
targyalas. Magy. Kisdedneveles 8. sz. 
Moldovar^ Josif. Problema scris-cetitului. Biserica si Scoala 18. sz 
Molnar > Ferenc. Az iras-olvasas tanitasa. Neveles XXXV 147— 154 1 
rsagy LdszU. A szokepekkel valo olvasastanitas. Nepnevelok Lapja 

1-. A. sz., rj 

Oszoly Joldn. Az irasroJ. Neptanit. Lapja 33. sz 
Peter Jdzsef. Eljanisom a beta szemelyesftes es a fonomimika seqft- 
segeyel valtf olvasis-tanftasban. Rdszletes dtmutatas az olvasas 
tanftasanak megkSnnyft§sere a betu'szemeiyesftes alapjan. A hang- 

I6tesft6sevel. 6. kiadas. Galanta. (8-r. 168 I.) 

Reich Mano. A magyar kereskedelmi levelezes es a kereskedelem 
lsmertetesenek tanitasterve es modszeres utasitasa. Keresk Szak- 
oktatas 26. 6vf. 3. sz. 

SarkSzy fctvanne. A gyermek szdkincsenek gyarapftasa a II. osztaly- 
!LWL kel ' ..^"Anyt feidolgozni s helyesen targyalni? 
Budapest, 1918. Lbbl D. ny, (4-r. 18 I.) 2 Kor! - Ism. Tam'td 
16. sz. 

—^Fogalmazas tanitasa a II. osztalyban. Nepnevelok Lapja .3—6. sz. 
bzilagyt Adolf. Irastam'tasunk sarkalatos hibai. Nept. Lapja 17., 19. sz. S. I 

i ■'«#.■ 

■ :•::■ 
■:%■ HELLEBRANT : P^DAGOGIAI REPERTORIUM. XVII Szollosi Jenone. Fogalmazas tanitasa az elemi iskoldban. Magy. Tanit6- 
k^pzo. Gyakorl6iskola 9 — 23. 1. (Eleje a mult e>i folyamban.) 

§ z ^h&MJ^0S' A tanul6k szellemi elfaraddsanak tunetei a dolgozat- 
irasnai. Neptanit Lapja 18. sz. . ' K&zimunka. Ism. Schmidt Gosse Maria. A k^zimunkatanitas legyen '* £rtekes. 

Maria. Nemz. Nonevel^s 188. 1. 
Gyorgyi Kalman. Muveszi k^zimunkatanitas. Magyar Iparmtiv^szet 

102—105. 1. " - "■. 

Koj sa Ldszld. A kezimunka tanitasa a ,n6piskolaban. Abauj-Tornavm. 

Kozoktatasiigy 1. sz. 

Klasszikus nyelveh. 

Bielek Dezso. Latin syntaxisaink casus-tani p^ldai. A «rdka 6s holld* 

mesejebe foglalva. 40 egydras vagy 20 kfitdras iskolai dolgozatban. 

Budapest, Lampel R. 1918. (8-r. 35 I.) 2 K. — Ism. Crispus. 

Magy. Kozepisk. 114. 1. 
Marot Karoly. A leanygimnaziumi latin- es gorognyelvi tanitas. Magy. 

Pssdag. 286—289. 1. 
Posch Arpdd. Latin 6s gorog irodalmi tanitasunkrol. Magy. Paedag. 

277—283. 1. 

Magyar nyelv. 

Fallenbiichl Ferenc. Seg^dkonyvek a magyar nyelv 6s irodalom tani- 

tasahoz. Magy. Kozepisk. 24—26. 1. 
Fiirst Aladdr. Magyar dolgozatok a VII. 6s VIII. osztalyban. Magy. 

Pa3dag. 393—401. 1. 
Horvdth lstvan. Mintalecke. A «Himnusz» targyalasa az V — VI. 

osztalyban. Neptanit. Lapja 38. sz. 
Xordsi- Sandor. Allitmanykiegeszito. N6ptanit. Lapja 17. sz. 
Ligdrt Mihdly. Magyar nyelv. IV. osztaly. Magy. Tanft6kepzo. . Gya- 

korl6iskola 56— 62. 1. 
Lokman Dr. Az irodalmi tanitas. — Ism. Schmidt Maria. Nemzeti 

Noneveles 189. 1. 
Szego Arnold. Hadnagy uram. Tanitasi tervezet. Izr. Tantigyi Ertes. 

1917. 12. sz. 
Szlafkofszky Viola. Az irodalom az elemi iskolaban. (Kiilonos tekin- 

' tettel ,a leanynevelesre.) Abauj-Tornavm. Kozoktatasugy 7. sz. 
Weszely Odon. A magyarnyelvi oktatas vezerkbnyve az elemi n6p- 

iskolak tanftas-anyagahoz. I. kbtet. (I. 6s II. resz.) I. Elmeleti r£sz 

valamennyi osztaly anyagahoz. II. Gyakorlati resz a II. osztaly 

anyaga mintaleckekben. Budapest, Lampel R. (8-r. VII., 338 I.) 

18 kor. 

Mennyisegtan. 

Batta Istvdn. Mathematika- 6s tortenettanitas a kozepiskolaban. Magy. 

P^dag. 362—387. 1. 
Beke Man6. Vezerkbnyv a nepiskolai szamtani oktat£shoz. Masodik 

kiadas. Budapest, Egyet. ny. (8-r. 224 I.) 

Magyar Paedagogia. XXVIU. 3-4. ■ *> It? • i^-- 
-/:• 


m si ■ •S- m "iW* XVIII HELU3BRANT : P.EDAGOGIAI REPEBTORIUM. HELLEBBANT : PJEDAGOGIAI BEPERTOKIUM. . XIX W?' m 

m Bodor Denes. Az uj szamfogalom megaikottatasa. Szilagyvarm Tan- 
ugy 2. sz. * •*- a±L 

■Bterdtjhk. Az algebra tanftasanak celj4r61. Keresk. Szakoktata* 

G ° t ^!! er ,A Kdr t y - A I e T etr ^ ' ^PMwW tanftasanak mddszertam 
alapvetese. Magy. Pariag. 76—99. 1 ^™ u 

Horvdth Istvdii. Mintalecke.' A het fogalma; N^ptanft. Lapja 29 sz 

|,( tftV A becsles- jelentosgge a szamtan-mertan taiftasaW 
JNeptamt. Lapja 43. sz. 

^"f 1 ^ Ma^ds. A szdmtan es foldrajz kapcsolatar61 a VI osztdlv 
ban. Neptanft. Lapja 10. sz. * J 

Mdk_ Alad&r. Egyenlo nevezoju tortszamok osszeaddsa. Neptanitok 
Lapja 15. sz. . 

Mattyasovszky Kasszidn. A mennyisegtan es a fizikai tdrvenyek alkal- 
mazdsa. Magy. Paedag. 127—130. 1. J 

~~ 164— 168 i f gton ** termfeettan Wcsolata. Magy. Kozepiskola 

, Pdrtos Ferenc. Adalekok a szamtantanitashoz. Ne>ktatas. (Lu^os V 
zo. evf. 4. sz. * ■ 

- TTWr Jozsef. Potldssal valo kivonds. Kozmdvelodes. (S.-A.-Ujhely) 

Modern nyelvek. 

Bakonyi Hugo, Nyelvpedagogia 6s ertekelmelet. Nepmuveles 177—187 

262—279. 1. ,r 

Boga Imre. A nyelv skeletje. Keresk. Szakoktatas 26. evf. 1. sz . 
Freytag Charlotte. A nemzeti nyelv tanitasa. —Ism. Schmidt Maria 

Nemz. Noneveles 190. 1. 
Hajnal David. « Humboldt Vilmos es Berlitz. * Keresk. Szakoktatas 

26. evf. 4. sz. 
s. A nemzetisegi nyelvek tanitasa a tanitokepzokben. Gor Kath 

Szemle 15. sz. — Tanito u. o. 17. sz. 
Szikigyi KbrnSIia. Az anyanyelv tanitasa Pestalozzi paedagoqtejSban 

Budapest, 1918. Hornyanszky V. ny. (8-r. 69 ? 1 I.) 
(HSber.) Klein Samuel A heberoktatds reform jiir61. Izr Tanuevi 
Ertesito 1917. 10— 11. sz. , 

Morenu. A hSber nyelvu valtasoktatas reformjanak kerdesehez. Zsidc> 

Szemle 3. sz. 
Wachsberger Mozes. A heber nyelv. Mult es Jovo 411— 414. 1. 
— A heber oktat&s. Zsid6 Szemle 2. sz. , 
(N6met.) Albert htvdn. Eeflexi6k nemet nyelvi oktatasunkrol. Keresk. 

Szakoktatds . 26. evf. 2. sz. 
Bakonyi Hugo. Eszrevetelek az I. oszUlyii polgari fiuiskolai nemefc- 

nyelvi pktatashoz. Polgdrisk. Kozl. 210—213. 1. 
Boga Imre. A nemet nyelv beszedkeszsegenek k^zikonyve lelektani 
alapon. L 1—5. Kolozsvar, 1917. — Ism. K. Tanaregyl. Kozlony 
51. kot. 490. 1. * $■. . *~-$ ; . Heinrieh Karoly. Megint a nSmet nyelv tanft&sa. Keresk. Szakoktatas 

26. evf. 1. sz. 
Kozepiskolai nemetnyelv-tanit&sunk fogyat§kos eredmenye. Tanareevl 

Kozl. 51. k6t 166. 1. , ^ J ." 

MakfalvL Eleg a nemetesftesbol Virradat 77. sz. — Majtenyi Kdroly. 

Milyen nyelvet tanitsunk? U. o. 81. sz. 

, Muveszeti oktatas. 

^Jl7*eMay^Lajo$.-Miiv6szeti neveles 6s a raj ztanftas. Magy. Kisded- 
neveles 10. sz. 
Nadai Pal A mfiveszi neveles celjai. EajzoktaUs 3— 9., 29 — 36. r 
49—54. 1. (A Magy. Pasdag. mult 6vi folyamabol &tve>e.) 

Philosophia. 

Gutberlet, Constaniin. Experimentelle Psychologie mit besonderer 
Beriicksichtigung der Padagogik. 1915. — Ism. Schtitz Antal. 
Keligio 627— 630. 1. 

Waldapfel Janos. Az etika tanit&sa kozoktatasunk rendszereben. 
Magy. PaBdag. 177— 185. 1. 

Bajz. 

Ch. P. A rajz es keziigyesseg szerepe a szemleltetesben., Pozsonyvm. 

Nepoktatasa VII. 2. sz, 
Harsdnyi Gyorgy Lajos. Az uj rajztanitdsi modszer merlege. Koz- 

muvelod^s % (S.-A.-Ujhely.) 21. sz/ 
Jozsef Dezso. AbT&zoloi modellek hazi k6szit6se, Bajzoktatas 104—108. 1. 
A rajzolas 6rt6ke. Bajzoktatas 109— 112. 
Schauschek ArpAd. A rajzotes 6rt4ke L kivald epfteszek, m^rnbkok, 

g^peszm^rn&kbk nyilatkozatai e tdrgyban. Budapest, 1918, K^rolyi 

GySrgy ny. (8-r. 20 I.) 
Szobolovszky htvdn. A rajz az egeszsSgtan vonatkozasaiban. N^pmii- 

veleV290— 293. 1. 
Szuhdcs Janos. Megegyszer a rajztanarhiany megszunteteserol. Polgar- 

isk. Kozl. 220—225. 1. 
JJ. A. Tervezet, A hovirag festese. (V— VI. osztaly.) Magy. Tanito - 

kepzo. Gyakorl6iskola 31. ' 1. 

Termeszettudomdnyok. 

Bodor Denes. Mintalecke. Termeszetrajz. A m6szko es ismertebb f^le- 

segei. Neptanft. Lapja 9. sz. 
f. a. A foldtan tanitasar61 a kozepiskolaban Poroszorszagban. Magv. 

Kozepisk. 49. 1. 
Krecsmdrik Endre. Kis^rlet. Egyszeru hutok6szulek a viz desztillala- 

sanal. Magy. Tanftok^pzo. Gyakorloiskola 62. 1. 
Moczdr Miklos. A tobbtermeles es a no veny tan tanitasa. Abauj-Torna- 

vdrm. Kozoktatdsiigy 5. sz. 
M6dszer, tankonyv es tananyagbeosztas a termeszetrajz tanftdsahoz. 

Polgarisk. Kozl. 93— 98. 1. •"*! 

v 
I - XX HELLEBRANT .* TMVAGOGIAI REPERTORIUM. 

f i?omimto* itt/Wd Egy megoldhatatlan pedagogiai problemaroL Keresk. 
o Szakoktatas 26. evf. 6., 7. sz. (A kemia tanftasaroL) 

^ ^ bchober Lrntl Allattani gyakorlatok. Szatmar, 1917, —Ism. Horvath 

■&* "■■'■&• Nepmuveles 384. 1. 

fp Schoenichen, Walther. Praktikum der Insektenkunde. — Ism 

V Hudyma Emil. Magy. Kozepiskola 118— 120 1 

¥>- Strasser Bend. Hasonlat es folteves. Nepmuveles 116—124 1 

>f , , Szobolovszky Istvan. A term&zettudomanyi oktatas gyakorlati iranya 

£ - Kozmuvelodes. (S.-A.-Ujhely) 16. sz. 

>£ Vadasz M. Elemer. Foldtan a hadi ismeretekben. 1916 —Ism H K 

p. Nepmuveles 160. L * *: 

fs ~ A foldtan-iam'Us elmelete. 1915. -1 Ism. Horvath K. Nepmuveles 

£|, it>y. 1. 

ft, ' ( Tortenelem. 

v .£afc>$r* -Atoin Tarlozas az egyhaztortenelmi tanitas me-zejen. Kath. 

7 Neveles 219—224. 1. 

\ — £ *emzeti tgrtenelem es vilagtortenelem kapcsolata a kozepiskola- 

* oan- Magy. Kozepisk. 10—23. 1. 

Batta Istvdn. Mathematika- es tortenettanftas a kozepiskolaban. Mary. 
Psedag. 362—387. 1. 5J 

* Gm-dos M6r A katonakrol. (Tanitasi anyag toredekes vazlata.-) Izr. 

Tanugyi Ertes. 1. sz. 

Klauzdl Gabor iff. A tortenelemtanftas jovoje. Nemz. Kultura 50 
51. sz. ' 

Laurentzi Vilwos. A tortenelemtanftas es kereskedelmi foiskolainknak 

akad^miai szfnvonala. Keresk. Szakoktatas 26. evf. 4., 5. sz. 
.— A tortenelem tanftasa es a kozgazdasagi szellem. Keresk. Szak- 
■ oktatas 26. evf. 2. sz. 

Oszoly Joldn. Tortenelmi kepek. Nepnevelo 8. sz. 

$zedmdky J. Zita kiralyne\ (Mintatanitas.) Nepnevelo 14. sz. 

Szentirmai Imrc. Tortenet, tortenelem, tortenelemtanftas. Nepmuveles 
334 — 340. 1. 

L Vallds. 

AlexyLajos. A cegledi ag. hitv. evang. elemi iskola elso osztalyanak 
hit- 6s erkolcstam tananyaga versecskeben. — Ism. s. Evamr 
Nepiskola 20. 1. • 

Aubermann Miklos. A biblia iskolai tanitasarol. Kath. NeveMs 149 1 

— «Bibhai Tortenefcek* vagy dskolai Biblia U Kath. Neveles 86—89* L ' 
Banyasz Jozsef. Tanftok reszvetele a szentmisen, mint kozos isten- 

tiszteleten. Kath. Neveles 138—146. 1. 
Bobok Arnold. Az iskolai vallasoktatas sziiksegessege. Fi^yelo fBesz- 

tercebanya) 33. sz. 
Bodor Jdzsef. Kotelezo gydnasok az iskolakban. Kath. Neveles 122 1 
* tsaktornyai Istvan. Hitoktatasunk jovoje. Kath. Neveles 97—103 1 
Csiky Gabor. Megjegyz^sek a vallastanitashoz. Unitar. Egyh. 3. sz 
Cuvantul lui Dumnezeu este si catebizarea. Biserica si Scoala 37. sz. 
Viiszik Lqjos. Lelkesz az iskolaban. Ev. 6rallo 10. sz. •'I hellebrant: PEDAGOGIAI EEPERTORIUM. XXI 

Felber Gyula. Fegyelem 6s hittan6rdn. Kath. Neveles 117 — 119. 1. 
— Gyakorlati tanitas a bunbdnatrol. Kath. Neveles 239— 295. 1. 
Fenyes Mor. Hitoktatasi strofak. 1. Zsid6 szellem hianya a pesti 

hitoktatasban ? — 2. Filoz6fia tanftasa a heber rovasara ? Zsido 

Szemle 4. sz. ''*,-' 

Frisch Armin. Vallasoktatas a kozepiskolaban. 1917. — Ism. Schwarcz 

Jakab. Izr. Tanugyi Ertes. 1917. 12. sz. 
Gesztelyi Nagy Bela. A Heidelbergi Kat^ es vallasoktatasunk. Deb- 

reczeni Protest. Lap 19. sz. ; - ' 

Gunda Jeno. Hitoktatasunk gyakorlati eredmenyenek akadalyai. Kath. 

Neveles 177—183. 1. 
Gyongyosmenti. Yallasoktatasunk korul. Evang. Orallo 45., 46., 49., 

51.,. 51 sz. 
knre Jozsef id. Az erkolcstan tanitasa az egyetemen. Magy. Paedag, 

284—286. 1. t • 

Az iskolai vallasoktatasert. (A Kath, Hittanarok es Hitoktatqk egyl.- 

nek felterjesztese a ministerhez.) Kath. Neveles 211— 213. 1. * 
K E. Teendoink az I. zsoltarral kapcsolatban az ismetlo iskoldban." 

Unitar. Egyes. 4. sz. 
Kahisch, R. Wie lehren wir Religion? Gottingen, 1917. — Ism. sz. 

Theol. Szaklap 29. sz. 
A katakombak tortenete es tanftasa. Eloaddsminta kozepiskolak sza- 

mara. Kath. Neveles 190— 195., 228— 232. 1. 
Kerekgydriik.Mek. Yallasoktatasunk az iskolaban. Nepnevelo 22. sz. 
Marszina, Gyakorlati tanitas az angyalo.krol. Kath. Neveles 167. 1. 
Marion Matyas. Hitelelemzesek az I. £s II. elemi osztaly r^szere. 

I—IL r esz. Budapest, 1917. — Ism.. Kis-Eros Ferenc. Katholikus 

Szemle 477—479. 1. — Wolkenberg Alajos. Religio 569. 1. 

— Hitelemzesek. Nazaret. Kath. Neveles 25—29. 1. 

— Vazlat a parancsolatok tanitasahoz. Elemi iskolak szamara. Kath. 
Neveles 198—201. 1. 

Mayer Pal. A vallastanftas reformja. Ev. Orallo 13—15. sz. 
Morenu. A heber nyelvu vallasoktatas reformjanak kerdes^hez. Zsido 

Szemle 3. sz. >' 

Nagy Lajos. A hittanar filoz6fiaja. Kath. Neveles 135 — 138. 1. 
■Nyirbatori. Iskolak allamosftasa es a vallastanitasnak az allami isko* 

lakbol kikiiszobolni akarasa. Lelkeszegyesiilet 36. sz. . 
0. Nagygyules a vallasoktatas erdekeben. Magy. Kozepiskola 305. 1. 
Az Orszdgos Katholikus Tanaregyesttlet felterjesztese a vallas- es 

kozoktatdsi miniszterhez. Magy. Kozepiskola 318— 32Q. h 
Otto Alajos. Hitoktatas a katechetai fizetes. Egyh. Kozl. 27—28. sz. — 

Takacs Istvan valasza. U. o. 29— 30. sz. — Otto A. U. o. 33—34. sz. 
Patay Pal A vallastaiiitas reformja, Prot. Egyh. Isk. Lap 14. sz. 
Polgdr Margit. A bibliai tortenetek tudomanyos ertelmezese az isko- 

Idban. Kath. Tanftonok Lapja *68. 1. 
Prasser. Tamadas a vallasoktatas ellen. Alkotmany 65. sz. (A- Yilag 

marc. 7-iki tamadasrol.) , 

Psohle Henrik. A vallastanitas alapja ^s celja. Evang. .Egyh. Elet 

YI. 6. sz. 
Rabenseifer Alfred. A parancsolatok es a lelkiismeretvizsgalas prak- 

tikus tanitasahoz. Kath. Neveles 90. 1. f^; ! i- 


•i r XXII hellebrant: p^dagog-iai bepebtobiux. hellebbant : P.EDAGOGIAI bepebtobium. V^TJ^T- ? itokta * fisi stl6t &- Zsid6 Szemle 9. sz. 
r «!2^_g«n,Jerem^ pr6feta a hitoktatasban. Izr. Tanugyi & tes . 

&dntd Zsiymcnd Modern hitoktatas. Zsido Szemle 36-38 sz 

Lt£ v J^T *"" meg Jtei8? ( Iskolai matematika- es biblia- 
t,i» £f nnk . ^ r J?* kez * ' Pontjai.) Eath. Newlfa 69-75. 1. 

213-2T6!T J k " 6 " Z isk0ki hitbktatast? .Kath. Nereis 

; Valldstanftas es vallasos nevetes. Ev. Nepiskola 124—126 1 

pX^f" ^'udoniany es tanszabadsag. Nyugat 967-973. L . 
— Beformatus hittadomanyi oktatas. Theol. Szaklap 161— 167. 1. I 

3. Iskolai t6rv6nyhozas, szenrezet, felflgyelet. 
Allami iskola — felekezeti iskola, Yilag 54 sz 
Bak6 Bela. Az iskola kepviseleti joga a iozsegben. Nemzeti Kultura 

OO, SZ. 

m iLtnxTii f^^ SZ6 a tanfel ^ eI6,i ^zgalomhoz. Nemzeti 
Bdnyai Jakab . Negyedik vagy hatodik osztaly. Nemz. Kultura 20. sz 
Barkdsz Darnel Az osztatlan iskolak reformalasarol. Neptanit. Lapja 

Bartha Pal Erdely iskolai. Nemz. Kultura 37 sz 

— Iskolaugyi reformok. Nemz. Kultura 35. sz. 

— Nemzeti nepoktatas. Nemz. Kultura 30. sz 

— A tanfelugyelo'k. Nemz. Kultura 25. sz. Gyorffy Jozsef. U o 
2V. sz. — J3artha P. megjegyz6se. U. o. 26. sz, 

Lemsch Arthur. Bealiskolank elhelyezese. Szepesi Hirnok 26. sz — 
Hajn6czi R. J6zsef. U. o. 26. sz. 

— Uj szabalyzat a nem allami fiukozepiskolai tanarok allami fizet6s- 
Jneg6szft6se targyaban. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 346—350. 1. H. s 
U. o. 350 — 352. 1. 

BU XI 30i-SOO kath ' aut0n6mia 6s R kath - egyetem. M. Kultura 

^tnlltl iff"' ¥* s , e 9' s ^ er , a c - igazgatokr61. Nemz. Kultura 2. sz. 
SL S£ - * or * ty akorlatl tanacsadd az allami elemi ne>iskolak, 
dvodak kdlts6gvet6seinek bsszeallttasa, megallapftasa 6s felUlvlzsad- 
latdhoz, valamint altalaban a kSltsSgveWsekkel kapcsolatos Uqyek- 
S"^JW felterjesztSsekhez. Budapest, 1918. EgyetemTny. 
(4-r. 60 I.) 8 kor. — Gyakorlati tanicsadd az elemi iskolai 6s dvodai 
penzszamadasok vezetdsfihez, BsszeaWtasdhoz 6s felUlvizsgalatahoz 
valamint a szamadasokkal kapcsolatos felterjeszt&ekhez. Bpest,T918' u 

if 4 xxni U o. (4-r. 44 1.) 6 K. — Gyakorlati tanacsadd az 411. elemi n6piskol£fc, 

tfvod&k 6$ mds inf&zetek anyagszdmad&s£nak (Ssszedllftasa, vezettse 

6s felUlvizsgalatahoz, valamint dltalaban az anyagszamaddssal kap- 
csolatos Ugyekben elofordulhatd felterjeszt^sekhez. Budapest, 1918. 

U. d. (4-r. 19 I.) 3 kor. — Gyakorlati tan&csadd az elemi iskolai 

kbnyvtari kBItsGgvetSsek 6s kbnyvtari szamad£sok 8ssze£llit4$a, 

megdllapftdsa 6s felUlvizsgalatahoz, valamint £ltalaban a szdmadd- 

sok vezet6s6hez. Budapest, 1918. Egyet. ny. (4-r. 24 I.) 3 kor. 
Az elemi iskolak reformja. Temesv. Ujsag 59. sz. 
Eloterjesztes a me>n"tiki tudomdnyok mdsodik egyeteme tdrgy^ban, 

(Budapest, Franklin ny. 1918.) (8-r. 32 I.) 
Endrei Akos. Az iskolak demokratizalasa 1917. — Ism. Hajdu Janos. 

Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 332— 334. 1. 
Erodi-Harrach Bela ifj. K&zgazda$£gi egyetem. Budapest, 1918. Egyet. 

nyomda. (8-r. VII, 36 I.) 
f. a. A kozdpiskolai tanarok uj cimei. Magy. Koz^piskola 120. 1. 
Fabidn G&spar. Uj miiegyetemek. ^Jpfto Ipar 27. sz. 
Fallenbuchl Fevenc. Internatusaink a kath. autonomia kezeles6ben. 

Kath. Neveles 55— 59. 1.' 
Farago Mdrton. Tandrok helyi elo'leptetese. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

509— 512. 1 
Feltdthy Laszld. Mily en helyet kivanunk hiztositani a polgari iskola- 

nak k6z6ktatdsunk szervezeteben ? Polgarisk. Kozl. 315. 1. — V6gh 

Mihaly tervezete. U. o. 316— 318. L ' 
Fiadczy Erno. Nepoktatasunk alaptorv^nye 186S — 1918. Magy. Psedag. 

65—75. 1. 
Jt'odor Mark. A demokratikus dramlat 6s az iskolai reformtargyalasok. 

A Gyermok 387—389. L 
Fogl Janos. Eopke gondolatok. Polgarisk. Kozl. 227. 1. (A polgar- 

iskolaugy szervezeti hianyair61.) 
Frisch Armin. Zsid6 kozepiskola. Mult 6s Jov6 5. sz. 
Filrst Aladdr. A zsido gimnazium iigye 6s a vid6k. Mult 6s Jovo 9. sz. 
Gauzer Bend. A tanfeliigyelokrol. Nemz. Kultura 49. sz. — Gyorffy 

J6zsef. XL o. 50. sz. 
Gockler Lajoa. Nyilt level Magyaiorszag kozoktatasi miniszter6hez. 

Nemz. Kultura 45. sz. 
T6rv6nyjavaslat a tanugyi tisztviselok szolgalati viszonyanak sza- 

balyozasara. Nemz. Kultura 51. sz. 
Grigdss&teihdly: JReformunk ! Polgarisk. Kozl. 259. 1. 
GulydsUdzsef. Milyennek k6pzelem 6n a jovo koz6piskolajat? Koz- 

muvelod6s. (S.-A.-Ujhely.) 2. sz. 
Qurgulits Anted. Mit kfvan a polgdriskolak tanarsaga ? Polgarisk. 

Kozl. 287. 1. 
Gy6'ri Vilmos. Visszapillantas a polgiriskola kialakulasdra. Pozsony, 

1918. Steiner. (8-r. 37 I.) 2 K 40 f. Ism. Angyal Janos. Magyar 

P®dag.*556— 560. 1 — P. G. K6zmuvelod6s. (S.-A.-Ujhely) 15. sz. — 

— y. Polgarisk. Kozl. 207. 1. 
H. M. Als6bbfoku iskolakban toltott szolgalati ido be szamftasa. Tanar- 

egyL' Kozl. 51. lot 585—587. 1. 
TV. Hencz Jdzsef. Jelszavaktol a valosagig. Nemz. Kultura 17. sz. 

(A nepoktatas ujjaszervez6s6rol.) 1 <X m 


l i XXIV HELLEBRANT : P^DAGOGIAI BEPERTOBIUM. Monti Anted. A demokratikus oktatasiigy nehany kfvansaga. Csalad 

- 6s. Iskola 9., 10. sz. 
Ae ifjusagi konyvtarakat intezo bizottsag szervezeti szabalyzata Nemz 

No'neveles 163—166. 1. — XJgyvitele. U. o. 166— 172. 1. 
Ifjusagi konyvtarakat intezo bizottsag! Magy. Tanft6kepzo 276—278. 1. 
Imre Sdndor 6s Gyulai Islvdn. A polgariskola iigye. Polgarisk. Kozl. 

'" 284. 1. . 
Jacob, Lazar. Eeorganizarea mv&tamantului teol. si educatiei semi- 

narile. Biserica si Scoala 1—6. sz. (Eleje a mult evi folyamban.) 
Jankovich Beta. Iskolapolitika. Neptanit. Lap j a 1., 2. sz 
Jelentese, a selmecbanyai m. kir. bSnyiiszati . 6s erdeszeti foiskola 

tandesa dlta] kikUldott n%es bizottsag - a foiskolai tanacshoz 

Kassanak a foiskola sz§kheiyeUI val<S alkalmassiga tarqydban. Kassa 

ny. r.-t. 1918. (8-r. 10 I.) . 

K. F. Politika es pedagogia. Magy. Psedag. 122—127. 1. 
K. R. A nem allami tanari mukodes beszamftasa, Tanare^vl Kozl 

51. kot. 438—440. 1. 
Katona Geza. Elmelkedes egy miniszteri rendeletr 61. (A nem allami 
^ ^polg.-isk. tanarok helyhez kotottsege.) Polgarisk. Kozl. 246—248. L 
Keresztes tt Jdnos. Szolgalat pragmatika. Nemz. Kaltura 33. sz. 
KertSsz Odbn. Az iskolai it&oszek jeient6's6ge 6s szervezete. Satoralja- 

Ujhely; 1918. (8-r.) 2 kor. — Ism. G. M. Izr. Taniigyi Jilrtesito 

10. sz. — Kozmuvelodes (S.-A.-Ujhely) 9. sz. 
— Nevelomunkasok tomoriilese. Kozmuvelodes. (S.-A.-Ujhely) 12. sz.. 
kie, az iskola, aze a jovo. Nepoktatas (Lugo s) 23. evf. 1., 3. sz. ■■ 

(Allamosftasrol.) 
Kiss Fidel Ket rendelet. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 512—515. L 

(A maganvizsgalatok uj rendje. A leany-kozepiskolakban igazgatoi 

es rendes tanari alias betolteserol.) 
Kiss Jeno. A fffiskolai reform kulonSs tekintettel Schneller Istvan 

reformjavaslataira. Sopron, 1918. Pirl 6s SzSkely ny. (8-r. 52 I.) 

(Megjelent az Evang. Egyh. Elet 28— 33., 36— 41., 46., 47. sz,- 

ban is.) 
Korrendelet a gazdasagi ismereteknek az elemi nepiskolahan valo 

. behato oktatasa . targyaban. Neptanit. Lapja 4. sz. 
Korrendelet a gazdasagi ismereteknek a tanfto- es tanitono-kepzointe- 

zetekben val6 behato oktatasa targyaban. Neptanit. Lapja 4. sz. 
„E™ &ts Ala J 0S : Ho1 volna sziikseg lij polgariskolakra ? Polgarisk. Kozl,,. 

1 93—1 98. 1. 

Koydcs Rezso. Iskqlaiigyi atalakulas nehany elve. Tilag 271. sz. 
— ' Tariugypolitikai t6mak. Vilag 121. sz. - ° 

A/kozoktatas berkeibol. A «gyors adminisztracios. Temesvari Uisae 

71—73. sz. . ' 

(htm.) A laikus iskolabol nem kerunk. Temesv. Ujsag 71., 72. sz. 
Ldncz Jozsef. Tanugypolitika. Nemz. Kultura 15. sz. 
Ldszlo Beta. Felnottek kereskedelmi tanfolyamanak uj szervezeti 

javaslatarol. Keresk. Szakoktatas 26. e>f. 7. sz. 
Laurentzi Vilmos. A magyar iskola valsaga. Bud. Hirl. 120. sz. 
— Tanarsag is politika. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 13—15. 1. — 

Szilady Zoltan. U. o. 152. 1. 
Lencz Geza, A tanszek szabadsaga. Huszadik Szazad 38. kot. 43—48. 1. HELLEBRANT : PiEDAGOGIAI REPEBTORIUM. XXV Lengyel Gyula. A tanari cim v^delme 6s a zugiskolak. Kereskedelmi 

Szakoktatas 26. evi. 1. sz. 
Lucza Jdnos. Tervezet Magyarorszag nevelointezmenyeinek demokra- 

tikiis ^tszervez^s^re. Polgarisk. Kozl. 305 — 315. 1. 
Madzsar Gusztdv. Kozepiskolai reformkerdesek. (Magantanitds 6s 

maganvizsgalatok.) Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 224—227. 1. 
A magyar nepoktatasugy a nemet tanitok elott. Magyar Paedagogia 

231—235. L 
Matldk Jozsef. A tanfelugyelet reformja. Nemz. Kultura 51. sz. 
Mihalicska Jdnos. Milyen iranyban fejlessziik a nepiskolakat ? Nep- 

nevelo 15. sz. , ' - ■ . 

Miniszteri rendelet a megrovidult tan^v celszerii felhasznalasarol.- 

Magy. Kozepiskola 321—326. L 
Molndr Ferenc. A nepiskolak egysegesitese. Szilagy vm. Taniigy 4. sz. 
(M-y.)Az iskolak allamositasarol. Eszakkeleti Ujsag 15. sz. 
A nevelomunkasok fegyelmi tanacsanak megszervez^se. Magy. Tanito- 

kepzo 316—318. 1. 
Novak Mihdly. Nyolcosztalyii nepiskola. NSptanft. Lapja 42. sz. 
Padl Job. Az elemi iskolak reformja. Nyfrvidek 50. sz. 
Paldgyi MenyherL. Tanitok es tanarok. Nemz. Kultura 36. sz. (Az 

osszes nevelo es oktato munkassag tomoriilese nagy kulturpolitikai 

szervezetbe.) ' tt 

Papp Sdndor. Hat- vagy nyolcosztalyii legyen-e a jovo n^piskolaja? 

A Yalasz Waldapfel Janos cikkere. (N. T. 32. sz.) Neptanit. Lapja- 

39. sz. 

A nyolcosztalyii nepiskola. Neptanit. Lapja 30. sz. 

Revesz Kdlmdn. Iskolaallamositas az eg£sz vonalon. M. Figyel6 II. 

390. 1. 
>w. Hat- vagy nyolcosztalyii nepiskola? Ev. Nepiskola 170— 172. 1. 
Roth Gyula. A selmecbanyai erdom6rnoki foiskola szekhelyenek ker- 

dese. A Cel 648—653. 1. ' 

A sarospataki ref. theol. akademia tanari karanak memoranduma a 

debreceni theol. doktoratus ugyeben. Sarosp. Eef. Lapok 8— 11. sz. 
Scoala noastra poporala ^i darea cultuala. Urn raport oficios. Arad, 

1918. tip. diecz. gr. or. rom. (8-r. 51 I.) 
Seremji Antal A tanfeliigyeloi mozgalom. Nemz. Kultura 32. sz. 

— Az uradalmi iskolak 6s tanit6k. Nemz. Kultura 40. sz. 
Simonyi Erno. Eeformok. Nepnevel^si Kozl. 34. 6vf. 19. sz, 
Sofalvi. A VI. elemi osztaly kotelezo felallitdsa. Debrec. Protestans 

Lap 21. sz. 
Silto Kdlmdn. A reformatus taniigy egysegesitese. Lelk^szegyesiilet 

Szabaivzata, az ifjusigi kbnyvtarakat intezo bizottsig szervezeti es 
Ugyviteli - Kiadatott a vallds- es kbzoktatisUgvi m. kir. minisz- 
ternek 1918. evi juiius hd 17-iSn 70596. szdm alatt keit rendele- 
teveL Budapest, 1918. Egyet. ny. (4-r. 20 l-);B.tor.- 

Szabo Lajos. Az elemi nepiskolak allamositasarol. Nepnevelesi Kozl. 
34. evf. 2. sz. ; ; , . 

— Ertekezes a hazai elemi nepiskolak egyetemes allamositasarol. 

Tanitok Lapja 19. sz. ■ ' 

Szalay Ldszlo. A kozeli jovo iskolapolitikaja. Nemz. Kultura 10. sz,. 

* ty <rf r*. 

if' 
w 

It' 


J i" 
J *w 

|4&* 1IVI hellebbant: p^dagogiai bepebtoeium. -Szekely Istvdn. Talldaas a vallas- 6s kozoktetasiigyi miniszt6rium 

1917/18. 6yi kdits6gvetes alapjan. Tanaregyl. Kozl. 51. k. 497—503 L 

.Szekely, Karl Das ungarische Volksschulwesen. Die Deutsche Schule 

23—33. L 
■Szobolovszky Istvdn. A gazdasagi kozszellem es a tanitok^uzo Maev 
Tanft6k6pzo' 114-118. 1. . / *** 

— A Paedag6gium reformja. Polgarisk. Kozl. 59—62. 1. 
T. L A szakfeliigyelet hianyai. Tanftok Lapja 14. sz. 
Takdts Endre. A regi 6s ujkorszak iskolai 6s tanit6i. N6ptanit. Lapja 
50., 51. sz. 

Takdcs Menyhert A katholikus autonomia. Magy. Kozepisk. 1 4. 1. 

Telman Jozsef. Kozoktatasunk reformja s a polgariskolai tanarsae 

kivansaga; Polgarisk. Kozl. 318—321. 1. 
■— Koztarsasag 6s a polgariskola. Polgarisk. Kozl. 275. 1. (A politikai 

szervezked6srol.) 
Tomcsdnyi Jdnos. N6gy osztaly — hat osztaly. Alkotmany 117. sz. 
— A tanfeliigyelok. Nemz. Kultura 31. sz. 
Uj korszak. Neptanit. Lapja 44. sz. 

X. Az uj tankeruletek 6s a leany-k6z6piskolak. Vilag 168. sz. 
Utasft^s az allami elemi n6piskolak gondnoksaga es az allami elemi 
nSpiskolak tanftdi, illetve igazgatb-tanftdi szdmara, az 1868. evi 
XXXVIII., 1876. .M XXVIII., 1907. to\ XXVI. 6s az 1908. M'XLVL 
tbrvSnycikkek vfigrehajtasa tdrgydban. Kiadta a magy. kir. val'Us- 
6s kbzoktatasUgyi miniszter az 1909. 6vi dprills hd 30-in 53000. sz. 
alatt kelt rendeletlvef. Budapest, 1918. Egyet. ny. (8-r. 191 I.) 
JJd. A theologiai oktatas reformjahoz. Debrec. Protest. Lap 46. sz. 
Vdrosy Gyula. A sz6kesfovaros iskolapoHtikaj a. Nemz. Kultura 15. sz. 

— Gardos Dezso. A jobb jovo fel6. U. o. 16. sz. 
Vikdr K. N6hany adat a realiskolar61. N6pmuveles 154. 1. 
Wlassich Gyula dr. Nepoktatasi politika. N6ptanit. Lapja 1., 2. sz. 
Zovdnyi Je'no. A reformatus egyhaz 6s a tudomany szabadsaga. Husz. 
Szaz. 38. kot. 121—125. 1. 4. Tanft<5- 6s tanark6pz6s. ■■ ., 

a) Tanitokepzes. 

Bdrczi Gusztdv. Hozzaszolas a kepzo reformjahoz. Magy. Siketnema 

Oktatas 3-32. L 
A Bizalmi Tanacs eloterjeszt6se a tanit6k6pzo-intezeti kozkormanyzati 

ugyek megvaltoztatasara n6zve. Magy. Tanit6kepzo 307 — 310. 1. 
Ember Kdroly. Tanfolyampk. N6pnevelo 16. sz. 
EmJ6kirat a tanit6k6pz6-int6zetek szakfeliigyelete 6s a nem magyar 

tannyelvu tanarkepzok nemzeti reformja targyaban. Magy. Tanito- 
'. kepzo 89—104. 1. 
Fekete Jozsef. Tanft6 , k6pze'sunk korszeru ujjaszervez6se. Magy. Tanito- 

kepzo 225— 240. 1. 
A gazdasagi ismeretek behato oktatasa a tanito- es tanit6n6k6pzo- 

int6zetekben. (A vallas- 6s kozoktatasiigyi miniszter rendelete.) 

Magy. K6z6piskola 110— 114. 1. 6s Magy. Tanit6kepzo 104—109. 1. ^ HELLEBKANT : P^DAGOGIAl" BEPKRTORIUM. XXVII <Gergely Gyorgy. Befonnatus pedagogium. Debreczeni Protest Lap 

2 3 sz 
Honti AntaL A hatdrszeli all. isk. tanitok tovabbk6pzo tanfolyama. 

Csalad 6s Iskola 7— 8. sz. ^ t---.i«ww« 

Imre Sdndor. Tanit6k6pz6^intezeti tanarok a eany-kozepiskoUban. 

Tanareeyl Kozl. 51. kot. 573— 575. 1. Szerk. U. o. 575-577. 1. 
Keszler Kdroly. Hadbavonult tanft6noveiid6kek 6s a^haboru alatt ke- 

pesftett tanit6k tovabbk6pzese. Neptanit Lapja 6. sz. — Zomora 

X ei^zlj Gyula. A kotelez5 tanitoi g^^^^^ 1 f akvizsga 

6s tanitoi tovabbkepz6s. Magy. Tanit6kepzo 182—196. 1. 
Kami Beta. Tanitok atk6pzese. Yirradat 30. sz. „ 

Szalilvlat "a fels6' nep- 6s polg^ri iskolai tanftdk fc tanft6n6k k6pesft6 

1902 «vi februdr hd 1S4n 539. eln. sz. a. kelt rendelet6vel. Buda- 
pest, 1918. Egyet. ny. (8-r. 16 I.) 1 kor. m 

^^^.AVpolgariskolai k6rd6s 6s a haboru. Polgarisk. Kozl. 

Szololovszky'Mvan. A gazdasagi kozszellem es a tanft6kepzfi. Magy. 

Tanit6kepzo 114— 118. 1. , „ , . „ r t>^„„ 

Szdllosi Mvan. A tanit6kepz6'-intezetek elhelyezese. Magyar Padag. 

TantmlTbudapesti dllami polgari iskolai tantt6- es tanltdnfikepzfi- 
ntlzrtek-Kiadatott a vallal- es kiSzoktatdsUgyi m kir. miniszter 
1SS fl ma£ h6 22-fin 488. eln. sz^ a. keR rendeletevel. Buda- 
pest, 1918. Egyetemi ny. (4-r. 65 I.) 4 K 80 f. 

T. K. A tanit6k atkepzese. J*epmuveles 252. . 

Valasz az Orszagos Kozepiskolai Tandregyesuleti _L.ozlony 1918. evi 
SriUsi szamaban .Ket'rendelet. elm alatt megjelent dkk masod^ 
reszere Masry. K6z6piskola 81— 88 1. . 
VenviaTsw MvL Magyar Tanit6k6pz6s. N6ptanit. Lapja 47 sz^ 
l^^^Lm^M^ a gyermekkultura szempontjab61. Nemz. 
Knltuia 3—4. sz. 

b) Tandrk&pze's. tanark6pz6s. Protestans Egyh. Isk. Lap Borsos Kdroly. Beforindtus 

Frankfurie" Z 'Salamon. Az Eotvos-KolWgium ^f^se. (Wiener 

Premdenblatt iH. 27. 1918. Magy. Kozepiskola 186 L 
Gvlyi* J6*sef. Beformatus tanarkepzes ,. SArosp Eef. ^apok .«^«- 
Hadorn W. A tortenelem tanarainak kikepzeserol. Ism. kf. lanaregyi. 

^ K Jt! L Bef SrWpzesunk nehany tantargya. Dunantnli Prot. 
Pata^m. Reformatus tanarkepzes. Prot Egyh. Isk. Lap 19. sz. 

5. Testi nevel6s. 
A. J. Kozegeszsegugyi rendszabalyok az elemi nepiskolaban. Magyar 
AdaS^ma^arorszagi testi neveUshez. Katonas Kerde. 10. sz. ■Hi 

m '"SI 

'^1 11 


< ^M -A h lift its, 
ft 

I fe •- 1^ 

t. XXYIII hellebeant: pjedagogiai kepehtokium. Andov Endre. Az Orszagos Testnevelesi Tanacs ot evi munkaia Test- 
neveles 6-8. 1. J " 

Berzeviczy Albert. Egyesiilt erovel. Testneveles 1—3. 1. 

Bodo Jdnos. Ifjiisagi egyesuletek is a katonas neveles kerdese. Katonas 
Neveles 2. sz. 

Bodor "Denes, A testnevelesi tanfolyam tanulsaga. Neptanit. Lapja 
36.. sz. 

Bodor Odon. A mezei futas. Testneveles 84—90. 1. 

A csurgoi testnevelesi tanfolyam eredm^nye. Neptanit. Lapja 40. sz. 

Dalmady Zoltdn. Az ambidextria a testneveles szempontjabol. Test- 
neveles 71 — 75. 1. 

Dassinger Vendel. A katonai kepzesrol. Katonas Neveles 6., 7. sz. 

Demeny Kdroly. A nok testi neveleserol es a sportolasrol. Testneveles 
67—71. 1. 

— Az elemi iskolai testneveles alapelvei. Budapest, 1918. Egyetemi ny. 
(8-r. 16 I.) 

Az elemi nepiskolai tanitok sziinidei testnevelesi tanfolyamai. Torna- 

iigy 36. evf. 1. sz. 
Farkas Sdndor. A nepiskolai testneveles es tanitoi testnevelo tan- 

folyamok. Testneveles 18-— 22. 1. 
Foldes Elek. Az uj iranyii testnevelesi tanfolyamroL Nepnevelesi 

Kozl. 34. evf. 16., 17. sz. 
GabdnyL Velem6nyek az ifjusag katonai elokepzesenek targyalasanal. 

. Katonas Neveles" 4. sz. 
Gerenday Gyorgy. A testnevelesi alap rendeltetese, Testneveles 36—39. L 
Gerentser Ldszlo. A foiskolai testneveles. Testneveles 40—46. 1. 
Gerhard Lajos. Mindennapi tizperces testedz^s. Budapest, 1918. Franklin 

ny. (8-r. 31 I.) 3 K. Megjelent az Egeszseg 149—175. 1. is. 
Hdmos Ndndor. Az iskolai sportkorokrol. Testneveles 81'— 84. 1. 
Herendi Arthu7\ Sporteletiink. Testneveles 23—26. 1. 
Holfeld Henrik. Sieles az iskolakban. Ism. Katonas Neveles 3. sz. 
Horvdthjstvdn. A tanintezetek es a testi neveles. Katonas Neveles 3. sz„ 
K. F. A katonai nevelesrol/ Magy. Paedag. 402—410. 1. 
Kmetykd Jdnos. Mennyi idot forditsunk a nevelo testgyakorlatra. 

Testneveles 52—57. 1. — Juba Adolf. Hozzaszolas. U. o, 90—94. 1. 
L. J. Sigyakorlatok az iskolaban. Polgarisk. Kozl. 228. 1. — Beiy 

Mihaly. U. o. 291— 294. 1. 

— Sftanfolyam tanarok szamara. TanaregyL Kozl. 51. kot. 367. 1, 
Lordnt Ad el. Jatekos testgyakorlat. Kisdedneveles 229—231. 1. 
Monoky Istvdn. Testneveles. Abauj-Torna vm. Kozoktatasiigy 9., 10. sz. 
Munkdlatai, Az Orszagos Testnevelesi Tanacs — 17. Az elemi iskolai 

testneveles tanterve 6s utasftasa. B^Jy Mihaly §s Kmetykd Janos 
eloaddi javaslata alapjan a szakbizottsag dlta! megdllapitott sz'dveg. 
Budapest 1918. Fritz A. ny. (8-r. 83, 1. I.) — 19. Az ipari mun- 
. k£sok ? a kereskedo' es kishivatainoki osztely testnevelesGnek szer- 
vezSse 6s fejfesztSse. Dr. Nagy BSIa . . . eloaddi javaslata. Buda- 
pest, 1918. U. o. (8-r. 20 I.) 

Munkastestneveles. Testneveles 9. 1. 

Nagy B6la. Az ipari munkasok, a. kereskedo es kishivatainoki osztaly 
testnevelesSnek szervezese 6s fejlesztese. (Az Orszdgos Testnevelesi 
Tanacs munkdlatai. 19.) Budapest, 1918. (8-r. 20 I.) ^ f Jk HELLEBRANT : P^DAGOGIAI REPEBTORIUM. XXII Na gy L&bzU. Testneveles es gyermektanulmany. Testnevf| ^6-51. 1. 
Kami Sandor. Testnevelesi tanfolyamok, M. Tanit6k6pz6 260-ibb. i. 
pjMinaerN&ndor. Si-tanfolyain Kormocbanyan. Nemz. Kultura *■ £ 
PoSzky Mihaly. Egeszsegugyi vonatkozasok a nepiskolax tamta*- 
'baii. G6f. Kath. Szemle 36., ,37. sz. t . 

sJLSzky" titvtn. A Wp-emfiyteef es a testi nerdfa. Csaldd es 

Rli sportVa katonas neveles szolgalataban. Katonas neveW^ . 1 «. 
- ItoSeti szep, mint a szep test nevelesenek alapja. Katonas 

'._' irSdlktsti nevelese. Kisdednevelfe 291-293. 1. 

Hmiodrta-ny. (1918.) (8-r. H, 4 I.) ■■..."« , 

A tZevelesiUacs njjfazervezese. Testnevel|s 65 L 

TiefenthalerJozsef. A testedzes erkolcsx kihatasa. Katholikus Leveies 
__ Kakirlrf es lelekvezetes. (A becsi tannWifjusag testedzS intez- 
S.) Kath. Neveles 146-149. L . 

(V. "/SSevTtenfolyam koz'episkolai tanarok szamdra, Tomaugy 
36. evf. 1. sz. 6. Kisdedneveles. Fiile Maria. Barddcz Pal. Kiserletek. Kisdedneveles 33-36. 1. 
BodnarB^tatn: A hivaUsos 6v6n5khoz - a gyermekvedelemrfil. 
Az eSgetiJk^-es'a kisded6voda. Neptanit. Lapja 33 s, (Muller 
AZ Sdkk6nek (megjelent a Neue ^^}™^ s ^w- 
Forgach Julia. Mi az 6v6no teendoje a gyulekezes alatt. Kisdedneve 

£t Wrf? ffc 18 ^ az ovodan kivul a BT^^gST 
te*! : az iskolakoteles .tot megelozS^ korti k^gyennekek 6rdeke- 
hen a haborn utan? Kisdedneveles 16—11., av oa. i. 

H. A Kisdednevelesunk 6s a jarvanyos gyermekbetegsegek. Ssded- 
neveWs, 365-367. 1. m . 

H E. J. Ov6n6k nyari sztinete. Tamto lb. sz. 

e^fo^'tf urs ass-aaai. — 

327. 1. f 

1 A XXX HELLEBRANT; PJSDAGQGlAI SEMSRTORIUM. Kov&csSdndome ifj A rogos palya. Szilagyvarm. Tanugy 5. sz. (A 
kisded6vono palyaja nehezsegeirol.) a*- \*~ 

= Malik BSldne. Az 6v6no jatszik. Kisdedneveles 380—383 1 

^^a^^alS't ^ & j ^ k?k a SZaba " ban - Abanj " 

£ ** mSLSSL S-iel ?*"' M 6a az ™ m jog8 ° reIm "- 

- ^^ £"?&, ¥nf, " kisdedneT eIo-mtoetekben. Kisdedneveles 

, . Oo — b4., lOd — 108. J. 

S^ofem^ Istvdn. Kertgazdasag a kisdedovokban. Kisdedneveles 

I»^ — Az 6>odak testi novelese. Kisdedneveles 291^-293. 1. 

— A szabadban val6 kisdedneveles. Kisdedneveles 149— 151 L 
Torkos Gizella. Sallay Zsuzsika 25 evi 6v6n6'i miikodeserdl. * Kisded- 
neveles 40— 42. L 
Zay, Adele. KilfsbUchiein zur Herausbildung von Leiterinnen fUr Som- 
merbewahranstalten. (Asyle.) 2. Auflage. Brassd, 1. Gott-ny. 1918. 
(o-r. o4-, Z4 l.) 

7. NonerelSs. 

Argus, A leanykozepiskolak bajai. Vilag 198. sz. 

Bardtini Stegmuller Maria, A nok gazdasagi kikepzese. Temesv 

Ujs. 31., 32. sz. 
Berta Ilona. Hozzaszolas a leany-kdzepiskolak kerdesehez. Nemzeti 

Noneveles 204—206. 1. 
Biczi Gyula. A noneveles reform ja. Veszpremi Hirl. 7 12 sz 
Bittenbinder Miklds. A magyar leanyreiliskola kSrdese. Budapest 

1918. (8-r. 24 I.) es Urania 171-177. 1. - Ism. Nanay Bela. 

Magy. Pffidag. 428. 1. — Peirich Bela. Kath. Szemle 951— 953. 1 

— Nonevelok talalkozoja. Nemz. Noneveles 149. 1. 

— A budapesti leany-kozepiskolakrol. Nemz. Noneveles 198—203. 1 

— Egy uj tipusii leany-kozepiskola tervezete. Magy. Kozepiskola- 
148 — 155. 1. 

Cettner Irma. Nonevelesunk idoszeru kerdesei. Nepnevelo 1. sz. 
Domby Ldszlo. Egyhazkeruletiink es a sarospataki polg. leanviskola 

Sarosp. Kef. Lapok 28— 31. sz. 
f. a. Ovas a nok egyetemre todulasa ellen. Magy. Kozepiskola 184. 1. 
Gergely Man, Az allampolgarsag eszmeje a nonevelesben. Nepmu- 

veles 60 — 66. 1. r 

Glucklich Vilma. A tanft6no az uj Magyarorszagban. Neptanit Lapis, 

48. . sz. .. ..' 

Gonczi Ede. A noi kereskedelmi szaktanfolyamokrol. Keresk Szak- 

oktatas 26. ev£ 2. sz. 
Gyertydnffy Istvdn. Feminizmus es noneveles. Ism. Badnai Bezsd 

Kath. Tanfttfuok Lapja 28—36. 1. 
Hacke Kdrolyne br. A leany-kozepiskolak es az anya-, csecsemo- 

gyermekvedelein. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 352—355. 1. 
Hacker Boriska. Noi valasztojog es polgari leanyiskola. Polaarisk. 

Kozl. 179— 181. 1. 
^ Hawser Igndc. Leanyok a kozepiskolakban. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

148—150. L " HELLEBBANT I PjEDAGOGIAI REPERTORITJM. XXXI r 

Hetenyi Gyula. Begi es uj utak a leanynevelesben. Kath. Szemle- 

3^7 333 # i. - ■ ■ ■ 

Jekeli, Hermann. Die Zulassung der Madcben zum Studium an 

unsern Mittelschulen. Mediasch. Wochenblatt 22— 24. sz. (Eulon 

is 4-r. 6 1.) , 

Ki$ Emo. Bef. leanygimnaziumunk letesltese. Dunantnli Protestans 

Kiss Odon. A leany-kozepiskolak uj szervezete. Tanaregyleti Kozl. 

51 koi 504— 509. 1. 
— A leanyiskola reformja. Magy. Tars. tud. szemle 46—50. 1. 
Kiss Sdndor. Egyha^kerfiletiink es a sarospataki polg. leanyiskola. 

Sdrosp. Bef. LapoFJB;^?: ermrSS. sz. 
A leany-kozepiskolak tanitasterve. Neptanit. Lapja 3o. sz. o . 

Lehrolan fUr die MadchenbUrgerschulen der ev. landeskirche A. B. in 

den siebenbUrgischen Landestheilen Ungarns. Hermannstadt, 

J. Drotleff. (4-r. 4 lap.) .„ 

Maqyar Bdlint. A leanygimndzium kerdesehez. Hatdrszeh Ujs. 25. sz. 
Magyarorszag ledhy-kozepiskolainak tankeruleti beosztasa. Nemzeti 

Noneveles 150— 152; 1. ; 

Paddnyi Andor. Otthont leanyainknak ! Tolnamegy. Tanugy 5. sz. — 

Balassa Sandor. U. o. 8. sz. ■ 

Perczelne Kozma Flora. Magyar nok clubja. N. Noneveles 126-132. 1. 
Baikicsne Hanzer M. A jovo asszonyai. Nemz. Noneveles 41. sz. 
Rdkos Istvdn. Otthont a leanyainknak! Magy. Kisdedneveles 7. sz. es 

Tanftok Lapja 8. sz. . \ 

Sch. M. Bealiskolat a leanyoknak ! Nemz. Noneveles 58. 1. ■ _ 
Schmidt Henrik. Hogyan lehetne a ^any-kozepiskolakban a delutam. 

tanitdst elkeriilni? Tanaregyl. Kozl. 51. kot 421-429. -L 
Sebok lend. Nehany megjegyzes a n6i kereskedelmi szakoktatasrol. 

Keresk. Szakoktatas 26. evf. 8. sz. . 

Sipos Istvdn. A kereszteny leanyneveles eszmenye. Siklosi r. k. .polg. 

lednyisk. 1917/18. ertes. 3-5. 1. ,.,.,,■* + t, 

Szabo Gdborne. Megjegyzesek az uj leany-kozepiskolai tantervhez. 

Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 570-573. L ,.,,„,- w . 

Szentivdnyi Albert. Leany-magantanulok a fiu-kozepiskolakban. Tanar- 
egyl. Kozl. 51. kot. 517. 1. ■ / ■.:,. , A 
Szucs Komelia. A leany-kozepiskolak uj szervezete. Nepoktatas 

(Lugos) 23. 6vf. 2. sz. ^ . . , 

Tanftonok sorsa Krasso-Szoreny varmegyeben. Egy kis kulturkep. 

Nepoktatas (Lugos) 23. evf. 6. sz. f 

Tanftdsterve. A fellff kereskedelmi lednyiskoia --. Kradta a va^las. is 
kbzoktatasUgyi m. kir. mihiszier 191ft ftri /^« ta ^ h * a ^*? 
141,330. sz. a. keit rendeletevel. Budapest, 1918. Egyetemi-ny. 

Tan8wtom/a le^glmnaziuni -. Kiadta a vallas; . *s ; kozoktatdsUgyi 
m. kir, miniszter 1918. M augusztus hd 10-§n 141,330, sz a. kelt 
rendeletevel. Budapest, 1918. Egyetemi-ny. (4-r. 31 I.J I K. \ 

Tanitas tervei, a ledny-koz^plskolik (Feiso ieanyiskoa, leanygimndzium 
£ ; Felso kereskedefmi leanyiskola) -. Kiadta a v^las- 6s kozoktatas- 
Ugyi m. kir. miniszter 1918. ivi augusztus h<5 10-fa ^1,330. » a. 
kelt rendeletevel. Budapest, 1918. Egyetemi-ny. (4-r. 92 I.) 5 K. m •I 

'-Mi XXXII lay* 


< 
l 
} Hellespont: vmdagogui hepeetorium. , W fev^4 L r y0tth ° n " e ^ e8i TaDlWi =**«. Magy. Kisded- 

w t;; f£' £%»? S reskedelmi «*****>« '****** 

Zad m-Zt , Aa&M *" * a VaIlaSOS » e ^ Katholi tus Neveles 

^ISsKr^ M ^lna.K nWlesrSl. Magyar ^ 

8. Szakoktat&s. 

Barnajzabella. Nepkonyha ^s haztartasi ta.foff. Ndptanit. La P j a 
^^1*1^^^ A budapesti.arosi 

4 y ko?. arna ' SzakoktaWsU fly'' kWfisek." Budapest, 1918/ (8-r. 61 I.) 

rlZtl F v mC i *»£»*& PolgAriskola. Debrec. Kozl. 19 sz 
Czapek Jozsef. Kultura es tobbtermeles. Hevesm Tan.^v 1 <=, 

^^^ a ^^^oL Keresk. 

valosftasa 6rdekeben. Keresk. Szakoktatas 26. evf 9 sz - 

*. a A bajmcai ipariskola. Gyermekvedelem 1-3 sz * ' 

UO-Sl AZ ^ Wdetoi ^velooktaUsrol Magyar Kozepiskola 
Gagyhy Denes. A honved forealiskola. Tanaregyl. Kozl 51 kot 

139-143 . 1., 433-435., 543. 1. KemSny Ferenc U o *37-239 1 
"t5k^ ^^r«b"«nd^ sLgalataW^ 

^^T^^ *™ ^ >*" es 

^ fanftd^sf 81 ' 01 ^ ^ mesteriliasisko1 ^ olvasokonyv. Tervezet. hellebeant: P.EDfAGOGIAI REPEKTORIUM.; XXXIII Havas Miksa. A nSgyoszUlyi felso kereskedelmi iskola. Keresk 

Szakoktatas 26. evf. 8. sz. 
Horvath Ida. A gazdasagi ismereteknek az elemi nepiskolaban valo 

behato* oktatasar61. Tanito 12. sz. 
Horvath Kdrohj. A tobbtermeles 4s' az iskolakertek. Nepmfiveles 
, 279—290. 1. , 

— . A tobbtermeles a polgariskolaban. Polg&risk. Kozl. 82—85. L 
Jusztusz. A tobbtermelSsre valo neveles kerdese. Tanit6 5. sz 
KSkosi Jenff. Reformeszm6k az alsdfokti mezffgazdasSgi szakoktat£sr6l. 

1918. (8-p.) 2 kop. 
A karcagi m. kir. foldmfvesiskola 6s a karcagi gazddk gazdilkoddsd- 
nak 6s$zehasonlftasa. Budapest, (1918.) Pdtria-ny. (8-p.- 6 I.) 
(Kiilonnyomat a «K6ztelek»-b,ol.) 
Kemeny Ignac. A konyyviteltahitas foszempontjai. Keresk. Szakoktatas 

26; e>f. 7. sz. 
Kis Jozsef. Felso' gazdasagi iskola. Dunantuli Protest. Lap 36. sz. 
Kiszely Arpdd. Yissza a muhelyhez. KajzoktaUs 101—103. 1, '' 
Klimko Mihaly. A modern iparostanonckepzes 6s a hadi arvak. 
^, Epito Ipar 23., 24. sz. 
Kontor Lajos. A, kozgazdasagi es jogi ismeretek tanitasa. Kereak. 

Szakoktatas 26. evf. 10. sz. t 

Korrendeletek az elemi nipiskola gazdasagi 6s k6zimunka tantervenek, 
tQvabba a tanltd- 6s tanftdn6'-k6pz6'int6zet gazdasagi oktatasi tan- 
tervenek a tbbbtepmeI6s 6pd«k6ben vald mddosftdsa tapgy£ban. 
Kiadattak a vallas- es kbzoktatasUgyl m. kip. minisztepnek 1918. 6vi 
janudp 8-an 6607., 6608., 6609., 6610.^6611. 6s 6612. sz. a. kelt 
pendelsteivel. (MelKklet a Hiv. Kbzl. 1918. 4. szamahoz.) Budapest, 
1918. Egyet-ny. (4-p. 48 I.) 
Kovats Alajos. A mezogazdasag feladatai 6s n^piskolaink. N6pnev«16 

4. sz. ■ 

I — I. A tobbtermeles. Tanito 9. sz. 
Laurentzi Vilmos. Kereskedelmi iskolai tanarok nevel6haza. Keresk. 

Szakoktatas 26. evf. 10. sz. 
Margitay Eimo. A szekesfovarosi noi \kertgazdasagi 'szabadiskola. 

Elet 37. sz. 
Mezey Lajos. Szakoktatasi kerd^sek. Polgarisk. Kozl. 241—245. L. 
Mezey Mihaly, A nepiskola a nemzetgazdasag szolgalat&ban. N6ptanii 

Lapja 43. sz. . 
A n6piskola a tobbtermesztes szolgdlatdban. Szilagyvm. Taniigy 3. sz. 
A n^piskolai gazdasagi oktatas reformja. Kozmtivelod^s (S.-A.-Ujhely) 

4. sz. . ■ * ■ 

Nitsch, Andor. Der landwirtschaftliche Unterricbt in den Yolksschulen. 

Karpathen Post 27. sz. ■ 
N5i tovdbbk§pzo tanfolyam az iparrajziskoldban. Bpest,1918. (8-p. 63 I.) 
Oktatasi utasftas a m. kir. honv6d neve!6- is k6pz^nt6zetek p6sz6re. 
Altaidnos hatarozvanyok. Kiadja a m. kir. honv6deImi miniszterium. 
Budapest, Pallas, 1918. (8-r. 39 L) 
Pdnczel Lajos. Az dllami n^poktatas 6s a gazdasagi tobbtermeles! 
Magyarorszdg 42. sz. — Keller Janos. Hozzasz61as. U. o. 51. sz. 
Partos Fercnc. A tobbtermel^sre val6 neveles a nepiskoldban. N6p- 
oktatds. (Lugos.) 23. 6vf. 8. sz. , 

Magyar Paedagogia. XXYIIL 3-*. ; $ lu 


i t'" 

I-;.?. 


< 

< ! 

■i 

il 

-i 

■•! 
1\ XXXIV HELLEBRANT : P^DAGOGIAI REPERTORIUM. Reich Mano. A kony vvitel az lij tanftastervben. Keresk. Szakoktatas 
; 26. evf. 4. sz. 

Rhidey Jdnos. Gazdasagi nepoktatdstl Keecskemeti Lapok 427. sz. 
Romwalter Alfred. A merciologia szerepe a gazdasagi iranyii tanftas- 

ban. Keresk. Szakoktatas 26. evf. 2. sz. 
Rdth Miksa. Az iparmuveszek nevelese. Magy. Iparmuv6szet 108—1 17. l. 
. Rdzsa Dezso. A Szabad Lyceum szabadegyetemi jellegu kozgazdasagi 
6s kereskedelmi tanfolyamairdl. Keresk. Szakoktatas 26. evf. 9. sz 
, Schack B6la. Felso kereskedelmi iskolaink tanftes-tervenek feilfftf&e-' 
Budapest, 1918. Lampel R. (8-r. 93 I.) 10 kor. 
Szekely Arpdd. A gazdasagi neveles kezdete. Taniigyi firtes. (Szatmar) 
XVI. 3. sz. , ' ' ■ ( . 

— Az iskolak es a haboru. JTanugyi^rtes. (Szatmar) XVL 8. sz. 
Szekesfovarosi kertgazdasagi "szakiskola nok szainara. Budapest 1918 

Sz6kesfpv.-ny. (8-r. 11 L) N \ , ' 

Szerdahelyi Karoly. A kereskedelmi erettsegi a gyogyszer6szi paly an. 
Gy6gyszer. Kozl. 1. sz. — Reich Mano megjegyzese. Kereskedelmi 
Szakoktatas 26. evf. 6. sz. 
Szobolovszky Jdnos. A gazdasagi tobbtermeles es az iskolak. Nep- 
. nevelo 5. szV 
Szuhdcs Jdnos. A tobbtermeles elomozditasa es a kozepfokii gazdasagi 

szakoktatds. N6ptanit. Lapja 39. sz. 

Tirddr Izso. A haditanfolyamok. Keresk. Szakoktatas 26. evf. 9. sz. 
Wick Gyula. Gazdasagi oktatas. Magy. Kisdedneveles 3. sz. 

9. Gy6gyft6 pedagdgia. 

Berkes Jdnos. , Jelentes a gyogypedagogiai intezetek orszdgos szak- 

tan&csanak 1917. eVi mukodeserol es gyogypedagogiai oktat&siigy 

jelen '&Uapotarol. Magy. Gyogypedag. 1 — 14. 1. 
Bicsalski Konrdd. Bokkant katonaink jovoje. Ford: gr. Bethlen 

Balazsne. 1915. — Ism. Gany6 Yilmos. A Gyermek 172. 1. 
Bihari Karoly. A siketn£ma-intezeti tanarkepz6s irodalma. Magyar 

SiketnSma-Oktatas 60— 61 1. 
— : 6s Bdrczi Gusztdv. A magyar siketnema-int6zeti tanarkepz6s ujja- 

szervezese. Magy. Siketnema- Oktatas '33—60. 1. ' 

Borbely Sdndor. ' Orszagos Siketnema-oktatasi Szaktanacs. (Javaslat.) 

Magy. Siketnema- Oktatas 63—64 1. 
Eck Peter. A vakok gazdasagi kepzese. Magy. Gy6gypedag. 66— <70.L 
Eltes Mdtyds. Az 6tvene>es n6poktatasi torveny es a fogyatekos gyer- 
mekek intezetei. Magy. Gyogypedag. 15 — 17. 1. 
Ember Karoly. A rokkant tanerok jovoje. Nepnevela 13. sz. 
Az e'pelmejuek, gyengeelmejuek es siketnemak gondolkozasa 6s be- 

sz6dje kozotti kapcsolatrol. Abauj-Tornavm. Kozoktatasugy % sz. 

(Baldrian K. a «Ztschr. f. Kmderforschung»-ban megjelent cikk6- 

nek ismertetese, 

Ganyd Vilmos. Gyermekvedelem 6s gytfgyfttf pedagtfgia. (Pedagdgia- 
Pszichoidgiai Kbnyvtar 7.) Budapest, 1918. Stark. (8-r. 19 I.) 3 K. 

Kiilonnyomat A Gyermek. 123—129. l.-rol. (Nemetul. U. o. 
326—328. 1.) HELLEBRANT: PJEDAGOGIAI EEPERTOROJM. XXXT ^Gdrdos Dezso. Gy6gyf td pedagogiai kiserletek a f ovaros kisdedov6iban. 

A Gyermek 39. 1. 
<jyermek-pszichog6giai Nevel6-Int6zet neheznevelSsu gyermekek r^sz6re. 

A Gyermek 310. 1. - , 

A gyogypedagogiai kepzo probl^mdi. Magy. Gy6gypedag. 50—58. 1. — , 

Barczi Gusztav valasza. U. o. 94—102. 1. — Borb&y Sandor 

viszhang a Magy. Gy6gypedag6giara. U. o. 103. 1. 
Uevczka Gusztdv. Siketnemaink is tanitasi m6dszeriink vildgab61. 

Budap. izr. siketnema int^zet 1917/18. jelentSse 33—38. 1. 
Her odeh Karoly. A vak katonak. Nepnevelo 3. sz. 

— A vak katonak oktatasdnak £s kepzes6nek jelenlegi dllapota. N6p- 
tanft. Lapja 11. sz. .,.*.-- 

— A vak katonak erkolcsi alatamasztasa. M^gy. Gy6gypedag. 25—29. 1. 
— - Vak-siketn6mdk oktatasa. N^ptanit. Lapja 3. sz.^ 

. A vakok ugyenek fejleszt^se. Nepmuvel^s 352 — 362. 1. 

Kirschenheuter Ferenc: A vak rokkantak Magyarorszagon, Ausztrid- 

ban es N^metorszdgban. — - Ism. Magy. Gy6gypedag. 73—75. 1. 

(A M. Figyelo 1917. 19. sz. megjelent = ismertet 6s kivonata.) 
Kleitsch Jdnos. Kepzonk reformja s a vakok oktatasa. Magy. Gydgy- 

pedag. 58—61. 1. 
Kim B&la (Tabajdi). Eljdrds a gyogypedag6giai kezel^sre szorul6 

fiatalkorii krimmalisokkal. , Magy. Gy6gypedag. 18—24. 1. 
Lazdr Szildrd. Ideges gyermekek tanftasa ^s evv^gi vizsgalata. 

A Gyermek 33—39. 1. 
Lett Jozsef. Eeszletes tananyagbeosztas a siketnema-int. V. osztalya 

szamara. Magy. Siketnema- Oktatas 104— 116. 1. 
MedgyeM, Jdnos. Az ido'k jele. Magy. Siketnema- Oktatas 67— 73. 1. 

(A siketnema-oktatasiigy jelen allapotar61.) 
Nemes Andor. Sebesult 6s beteg katonak nevelese a kas^ai cs. es kir. 

barakk-tartalekkorhazban. Katonas Neveles 1. sz. 
Rdcz Pal. A siketnemdknal. (A IV. ives tanit6jeloltek latogatasa.) 

Hatarsz^li Ujsag 10. sz. 
Rdzsa Ede. Az izraelita siketnemak orszagos int^zete vazlatos tor- 

tenete. (Az intezet 1917/18. jelent^se 18—27. L) 
Sz. G. Egy zsido intezet jubileuma. Mult es Jovo 7. sz. (Izr. Siket- 

nemdk Orsz. Intezete.) 
A szaktandcs reformja. Magy. Gyogypedag. 61—64. 1. — Borbely 

Sandor. Viszhang a. Magy. Gy6gypedag6giara. TJ. o. 103. 1. 
Siego Arnold. Zsido siketnemak. (Az izraelita siketnim^k orszagos 

intezete negyveneves fenndllasa alkalmab61.) Egye'nlos6g 30. sz. 
A « Vakok mezogazdasagi iskolaja». Magy. Gy6gypedag. 71. 1. 10. KtilfOldi tantigy. 

Exportakademia B^csben. Keresk. Szakoktatas Antalffy. A cs. k. 

26. 6vf. 6. sz. 

Avar Gyula. A torok tanitok^pzes. Neptanit. Lapja 20—21. sz. 
Bej. A torok kozoktatasugy reformj a. Politika 4. sz. 57 — 64. 1. 
Biegle: Erno. A n6met ifjusag 6s a haboru. Magy. Pa?dag. 535— 549. 1. 
eg. Lengyelorszag iskolai. Magy. Paedag. 235. 1. 
— Torokorszag iskolaugye. N6pmuvel6s 303. 1. 

... \ ■■•■■;■'; .'. ..,. c* 


-il ! XXXYI hbllebeant: pjbdagogiai bepbrtobium. HELLEBRANT : PJEDAGOGIAI REPERTORIUM. xxxvh \l Ehling Jakob. Hogyan folyik a ianitas az i^r. b6csi siketn6ma-inte- 
zet6nek I. osztaly£ban ? Magy. Gyogypedag. 97.^1. 

Endrei Gerzson. Az osztrdk kozepiskolai tan&rok szolg&lati pragmati- 
kaja. TanaregyL KozL 51. kot. 577—579. 1. 

f. a. A bajor kozoktaUsiigy tolts6gvet6si targyal&sa. Magy. Koz6p- 
iskola 184. 1. 

— A heidelbergi egyetem orvosi 6s mennyis6gtan4erm6szettudom&nyi 
kar&nak tanarai 6s a gimnazium. Magy. K6z^piskola_jL20. L 

Friml Aladdr. A tanarkepesites uj rendje Poroszorszagban. Magyar, 

Koz6piskola 42—47. L ';■■'<-. 

Gragger Robert. A berlini Magyar Tudoma*nyos Int6zet. Politika 

1. sz. 91—94. L 
Gros, J. - Lakanal et l'6ducation nationale. ,1912. — Ism. Nagy J6zsef 

B61a. Magy. Pffidag. 216—218. 1. 
Gunther Albin. Ido'szeru ujit&sok a nemet nagyvarosok nepiskolainal. 

Tanft6 17. sz. 
Hamvas Endre. Hitoktat&s az &ntant-orszagokban. Kath. Neveles- 

235—237. L . 
Ifkovits Sandor. Egy nap a kapfenbergi n6piskolaban. N6pnevelo 1 S. sz.. 
Iskolai gondok es gondolatok Ausztri&ban. N6ptanit Lapja 15. sz. 
k. Kiizdelem. az iskolaepuletekert. TanaregyL KozL 51. kot. 153. 1. 

— A n6met kozepiskola haboriis vals&ga. U. o. 51. kot. 153. 1. 

- — Konnyitesek a latin es gorog kiegeszito-vizsgan. U. o. 154. 1. 

— Frontmogotti 6rettsegi vizsgak. U. o. 51. koi 299. 1. 

— A miniszter — 6s a gorognyelv. U. o. 299. 1. 

— A csillagaszat a koz6piskolal)an. U. o. 300. 1. 

— Nem allami -kozepiskolak segelyez6se. U. o. 300. 1. , 

— A tortenelemtaniUs jelentosegerol az egy6n szemelyiseg6re. U. o- 
301. 1. (Spahn M. cikkenek ismertet6se.) 

— Tanarok 6s tanitok a porosz urakh&z&ban. 51. kot. 370. 1. 

— A magyar nyelvnek tanit&sa a becsi polgari iskol&kban. U. o. 370. L 

— A koz6piskolai tanuloknak mezogazdasagi foglalkoztat&sa. U. o. 
442. 1. 

— A r6gi tort6nelem nevel6si ert6ke. U. o. 442. 1. 

kf. A nemet tanitoegyesutet programmja. Magy. Psedag. 587. 1. 

— Az orosz realiskolakr61. TanaregyL ,K6zl. 51. kot. 591. 

— Nemetek a francia nyelv ellen. TanaregyL Kozl. 51. kot. 169. L 
(K. F.) Az uj porosz kozepiskolai tanarvizsgalati szabalyzat. Tanar- 
egyL Kozl. 51. kot. 15.' 6s 295—297. 1. 

Kasl Lajos. Fo'iskolai tanfolyamok Bukarestben. M. Paed. 468—470. L 
Kemeny ■ Ferenc. Nemzetkozi , mozgalmak 1917-ben. Magy. Psedag. 
448— 4b7., 566—585. 1. 

— Die hohere Schule nach dem Krieg. Ztschr. f, lateinlose hohere 
Schulen. 6. Hft. 

Kessler, Kurt. Schulreform im Geiste des deutschen Idealismus. — 
Ism. Peter Janos. N6ptanit. Lapja 36. sz. 

— Az iskola problemaja a nemet idealizmus megvilagftasaban. Ism. 
Schmidt M&ria. Nemz. N6nevel6s 87. 1. 

-»- Kulturiskola. — Ism. Schmidt Maria. Nemz. N6nevel6s 88. 1. 

Koedukacio Amerik&ban. Kath. Nevel6s 237. 1. 

Kdrosi Henrik. A szerbiai iskoldk bels6 elete. Neptanit. Lapja 37. sz*. Manoloff, Thilipp. A bolgarok leanyoktaUsa>6L — Ism. Schmidt 

MAria. Nemz., Noneveles 86. 1. . '■■ . 

Margitai Jdzsef. k horvat- es szlavonorszd,gi magyarok sorsa, nemzeti 
. Tedelme 6s a magyar-horvat testveriseg. Budapest, Eggenberger. 

(8-r.) 15 K Ism. N6ptanit. Lapja" 25. sz. — Quint. Magy. Tanit6- : 

k6pzo 279. 1. 
. Menzl Gusztav. A n6met iskola jelene 6s jovoje ! Tanito 14. sz. 
— A n6met n6piskola a jelenben 6s jovoben. N6pmuvel6s 327—334. 1. 

. A nemet tanlt6sag gazdasagi helyzete. Nepnevelo 17. sz. 

Migray Jozsef. A magyar es n6met tanitok . kulturszovetsege. Nep- 

muVel6s 321— 327. 1. . , , *. ' ~ 

Iflikldssy Istv^n. Az ifjusag ei5keszft6se a katonai szolgdlatra a kUI- 

fbldi dilatiiokban. Budapest. (8-r.) 2 K 50 f. — Ism. Burjan 

Karoly. M. Kultura XL 556. 1. es Alkotmdny 124. sz. ,— Gabanyi. 

Katonas Neyeles 6., 7. sz. — Morvay Gyozo. Magy. K6z6piskola 

176—178. 1. — Testneveles 27. 1. 
Nicoll W. Robertson. Pelmanizmus. N6ptanit. Lapja 35. sz. - 
Oroszldn Zoltdn. A torok nepoktatasiigy allapota 191 4- ben. Neptanit. 

Lapja 26— 27. sz. 
P. L. A termeszettudomanyi oktatas es Anglia jovoje. M. Pa?d. 159. 1. 
Politika a francia iskolakban. Neptanit. Lapja 34- sz. 
Porosz iskolai reformok. Neptanit. Lapja 50 — 51. sz. 
A porosz magan-leanyiskolakr61. Neptanit. Lapja 39. sz. 
s. Vita az uj tanar i, rang- 6s cimjelzesek.koriil Poroszorszagban. Magy. 

Kozepiskola 185. 1. ^ * 

Sch. Bosznia Herczegovina koz6piskolai 1916— 17-ben. Tan&regyl. 

Kozl. 51. kot. 239. 1. 
A spanyol iskolanyomorrol. N6ptanit. Lapja 40. sz. 
Szollosi Istvdn. Magvar-n6met kulturbaratsag. Magy. Tanitok6pzo 

32— 44., 126— 133." 1. 
*— A. magyar es nemet n6poktatas szovetsege. Magy. Tanitokepzo 

266—276. 1. t,' 3 ■ t0fi i 

T. M. Az osztrak koz6piskola a haboru utan. Magy. , Pffidag. 586. 1. 
T P. A berlini kisegito-iskolaszervezet. Nepmuveles 304. 1. 

— A tanito termeszetrajzi kutatasair61 6s tanulmdnyaif61. N6pmuvel6s 
249. 1. (Kulfold.) -r 

— A kilencosztalyu nepiskola Hamburgban. Nepmfiveles 304. 1. 

— Kotelezo tovabbkepzo iskola leanyok szamara. Nepmuvel6s 245— 
248. 1. (Kulfold.) 

• — Sv6dorszag iskolaszervezete. Nepmuveles 248. 1. 
Tarczay Erzsebet. Magyar iskolak Borvat-Szlavonorszagban. Magy. 

Pffidag. 99— 115. 1. ■ . ■ ■ . 

Tobisch Ireri. A csecsemogondozas 6s tanitasanak irodalma JSemet- 

orszagban. Nepmiivel63 238-244. 1. 
IJj nepoktatasi torveny Nagy-Britanniaban. N6ptanit. Lapja 41. sz. 
V L. Tamadas a romaniai magyar kath. iskolak ellen. Alkotm^ny 162. sz. 
Yolkerkrieg und Jugendfuhrung. Donauworth. 1916. — Ism. Fallen- 

biichl Ferenc. Magy. Kozepiskola 116—118. 1. 
Wenz }i Richard. Dichter im deutscben Schulhause. Leipzig. — Ism. 

L&m Frigyes. Nepmuveles 92—95. L 
Z. S. A nemet vallasos nevel6si egyletrol. Unitar. Egyh. 6. sz. 


.V; I r .-' 1 ^ ^ XXXYIII hellebrant: p^dagogiai bepektobium. HELLEBEANT : P^DAGOGIAI EEPEETOEIUM. XXXIX , : M$ Zerxver, Antonie. Sauglingspflege. Berlin. — Ism. W. H. Katholikus- 

Tanit6n6'k Lapja 45— 47. 1. 
Zs. F. Az egyetem es a nokerd^s Torokorszagban. Olajag 4, sz. 

11. Nevel6stort6net. 

a—;. Philippanicz Matyas papista iskolamester. (Begi jegyzokonyvek 

alapjan.) Eoszeg es vid. 6. sz. 
Balogh Ferenc. A debreczeni reforinatus kollegium tortenete. 1915. — 

Ism. Baros Gyula. Irodalomtort. 98. 1. 
Barcsai Kdroiy. 40 ev. Neveles XXXV..-33— 36. 1. (Bokenyi Daniel.) 
Bartha Pal. Nagy Laszlo. (Keppel.) Eisdedneveles-354— 362. 1. 
Berta Ilona. Korcbmarosne* Buzogany Maria. Nemz. Noneveles 107. 1. 
Berzeviczy Albert In memoriam . . . Neptanit. Lapja 1., 2. sz. (A 

n6pnevel6siigy vez6rfiair61 val6 megemlekez^s, Gonezy Pal-, Szatb- 

mary Gyorgy-, Levay Ferenc- e"s Halasz Ferenczrol.) 
Bittenbinder Miklos. Arisztotelesz a nonevel^srol. Nemz. Noneveles- 

48—51. 1. 

— B6vy Ferenc. Nemz. Noneveles '64 — 67. 1. — Szuppdn Vilmos 
megjegyzese. U. o. 160—162. 1. — Zib'olen Endre. Magy. Kozep^* 
iskola 95—97. 1. 

Bokenyi Daniel. Dezso Lip6t. Neveles XXXY. 97 — 101. L 

Bors Man. Kaldorne' Ferencz Ella. A. Gyermek 252—255. L (Lasd 

Nagy Laszl6 alatfc is.) 
(Borsos I.) P. J. Borsos Istvan 1863— 1918. Dtmantiili Prot. Lap. 

16. sz. — Racz Ealman Borsos 'Istvan emlekezete. U. o. J 16. sz. 
— ~ Racz Kalman. Emleksorok Borsos Istvanrol. Papai ref. foiskola u 

1917/18. 6rtes. 52— 60. 1. 
Csiky Kalmanne. Emlekbesz^d az Orszagos «~N6kepzd Egyesulet» .50 

eves jubilaris unnepe*n. Nemz. Noneveles 13—22. 1, 
Csorba Ferenc. A neptanitok a r£gi Gorogorszagban. N6pt. L. 16. sz. 
Csutak Vilmos. Hidvegi gr6f Mik6 Imre e> a reformatus Szekely 

Mik6-Kollegium. (Tokes J. Emlekkonyv a reformacio n^gyszazados 

evfordulojara. 10 — 19. I.) 
Dancshdzy Sdndor. Apro k6pek a bazeli reformatus theologiai aiuni- 

neumbol. Debrecz. Protest. Lap 37., 38. sz. 
Delannoy, P. L J Universite de Louvain. 1915. — Ism. Earl Lajos. 

Magy. Paedag. 325. 1. 
Domokos Laszlone. Takacsne Berenyi Bona: A Gyermek 255- -257. L- 
. es KisdednevelSs 236—238. 1. * . 

Eberhardt Janos. Egy-ket sor Tolna varmegye taniigyebez. (1883.) 

Tolnamegy. Taniigy 1. sz. 
(Br. Ebtvos J.) Baro Eotvos Jozsef nevelesiigyi gondolataibol. Nep- 

tanlt. Lapja 1., 2. sz. J ' 
Gaal Mozes. Eotvos emlekezete. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 417 — 420. L 

— Baro Eotvos Jozsef hitvallasa. Nemz. Kultura 6. sz. 
— ■ Eotvos emlekiinnepen. N^pmuveles 1—7. 1. 
^Irtesitok a mult iskolaevrol. Nemz. Noneveles 173 — 181. 1. 

f. a. Az 1868. 6vi n^poktatasi torveny megalkotasanak felszazados 

evfordul6ja. Magy. ESzepisk. 28—30. 1. 
Fontes rerum Hungaricarum. II. kot. 1917. — Ism. Marki Sdndor.. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 489. 1. — Csekey Istvan. Magy. Figyelo I. 

657—660 1. — 6. Egyb. Eozl. SO. sz. — Kevesz Im*e. Piotest. 

Szemle 314—320. 1. '— Sipos Istvan. Religie 229. 1. — Szittyai 

Denes. Magy. Kultura XI. 275— 277. 1. — AzJ. es II. kot ism, 

Galos Eezso. Bud. Szemle 175. kot. 478-^-480. 1. — Eevesz Imre. 

Theol. Szaklap 241— 243. 1. ■ '.. -r, ^ '«■ ' - 

Forro Pal Egy diakkor tortenete. — Ism. Bnsits Fngyes. Magy. 

Eultura XL 277. 1. — h. r. Az Ujsag 3. sz. 8. lap. ■ . ■ 

Frenzel. Geschichte des Hilfsschulwesens. — Ism. Buchler Hugo. 

Magy. Gyogypedag. 42. 1. *■ ' \ . _ 

G Ty Visszaemlekezes Nemes Elekre. Szilagyvarm. Tanugy 3.^sz. 
Goldziher Maria. Gogol eszmei a nevelesrol. Magy. Pa^ag. 419— 424. 1. 

Gyorffy Jdnos. Bertalan Vince. N6pnevelo 1. sz. " 

Hajdu Janos. Az irodalmi oktatas Herbart pedagogiajaban. Budapest, 

1918. Stephaneum. (8-r. 64 L) ..;. _ ' 

• Hajdu Miklos. Egy ..irodalomtanar elete es balala, Vilag . /». sz. 

(Endrei Akos.) * 
Hankovics Odonne., Koser Janos. Eisdedneveles 2ob— 2W. l.. — 

Eeresk. Szakoktatas 26. ^vf. 10. sz. 
Harmadik Esztendo az Uj Iskola eletebol. A Gyermek 280-284. 1. - 
HeaerFloris. Szojka Gyula. Eeresk. Szakoktatas 26. evf. 6. sz 
Imre Sdndor. Az elso magyar kozoktatasiigyi ^ mimszteri jelentes. 

. N^ptanit. Lapja 1., 2. sz. * 

Janicsek Jozsef. Jakobci Dezs6. (1856-1917.) Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

323 1 ' ■' ■ 

Jdrah 'istvan. Agai Laszl6. (1884-1910.) Nagyenyedi- ref. Bethlen- 

Kolleg. 1917/18. ertes. IX— XVI.. 1. . m .. ' Q ., 

Z V Adatok Tolnamegye taniigyehez. Tolnamegy. Tanugy. 3., 4. sz. 

(Langler, Sandor) U. o. 5. sz. (Polgar Jozsef.) V. p. /.sz. 
Kant mint pedagogus. i v Magy. Paedag. 157, 1, N^mzeti 

Katona Lajosne. Nepoktatasi alaptorvenyunk. 1868-1918. ^emzeti 

Noneveles 109—125. 1. , , •,,.„■ t>au*^ 

Kazinczy Ferenc iskolai inspektorsagahoz. Kozli Gragger Robert. 

Irod. Tort/Kozlem. 87—90. 1. ■ ' ' 4Mn ^ ^^^nnr 

Kemeny' Ferenc. Az iskola es a neveles iigye 1917-ben. Neptanitok 

Lapia 1., 2. sz. „ .. , e4 -, .., 

Kerekes^rnd. Berenyi Janos (1855-1918.) Tanaregyl. Eozl. 51. kot. 

533. 1. 

Kertesz Jozsef. Tarcsafalvi Albert. . Nemz. Kultura 40. sz 

Kiss Erno. Kozepiskolamk negyedik baborus eye Bad Hirl. 206 L sz. 

Kohlbach Bertalan. Az Orszagos Rabbik N epz5-Int6zet elso dekaszabol. 

Izr. Irod. Tars. 1918. Evkonyv 66— 88. X . 

Roller Jstvdn.^m Yilmos, Neveles XXXV. 104-107. 139-143 1 
KozdkLajos. A magy. kir. Ferencz Jozsef nevelo-mtezet alapitasanak 

tortenete. Az intezet 1917/18. ertes. 3— 17. L 
— Alleram Gyula dr. (1883-1918.) Magy. Kozepiskola 300-302. L 
Lesko Jozsef. Egy katbolikus pedag6gus. Egri egybazmegy. Eozl. 

18. sz. (Szoke SandorO ' ' , T — ^ t i i -^ 

Loosz Istvan. Ivanyi Istvan. (1845-1917.) Tanaregyl. Kozl. 51. kov 

/ 116-118. 1. ■ . I ■ 

Lukacs- Gyorgy. Emlekezes. Neptanit, Lapja 1., I. sz. :4\ XL HELLEBRANT : PJEDAGOGIAI REPEBTOJRIUM. HELLESPONT : PEDAGOGIAI KEPEBTORIUM. XLI Malik BeldnL Neudtvich Vilma. KisdedneveMs 210— 213. 1. 
Mdlnai Mihaly. Karman Mor emlekezete. Izr. Tantigyi Ertes. 10 sx 
Marszina Alajos. Bergson pedag6giaja; Kath. Neveles 76—78* 1. * 

— Modern pedagogiai arckepek. 1. Montessori. 2. Forster. Katholikus 
Neveles 159— 167. 1. 

(Meumann E.) Molndr Oszk&r. Meumann Erno elete es munkassa^a 
1917. — Ism. Barcsai Karoly. Neveles XXXV. 22. 1. 6s Magyar 
Tanft6kep.z6 152-154. 1. SJ 

— Meumann Erno. 1862—1915. Csalad es Iskola 2—4. sz. 
Migraij Jozsef. Tanftomozgalmak es tanitoegyesiiletek Magyarorsza>on. 
. Tanft6 2—5. sz. >>..■. *j 

Miklos Odon. Bisterfeld elso -meghivasa Leydenbe. Theol Szakian 
15—20. 1. ;. , ...*-. 

Mitrovics Qyula. A magyar reformatus iskola negyszaz eyes kultu- 
rali3 szolgalata. Orsz. reformatus Tanaregyl. 1917/18. evkonyve 
48—65. 1. (Ktilon is megjelent 8-r. 20 1.) ' 

Molndr Oszk&r. A pedagogiai klasszikusok. Csalad es Iskola 5— 6. sz. 

— A «Tanitok Leany-otthonanak» tortenete. T908— 1918. Csalad es 
. Iskola 7—10. sz. 

(Molndr V.)' Berta Bona. Molndr Viktor emlekezete. Nemz. Noneveles 

4—7. 1. ' 

Kladzdl Gdbor. Emlekezes Molnar Viktorrol. Nemz. Eultura 19. sz. 
Szdsz Karoly. Molnar Viktor. 1859— 1918. Urania 130—132. 1. 
Nagy Jeno'. A reformdcitf hatasa a n§poktatasiigyre. Pozsony, Anoer- 

mayer-ny. (1918.) (8*r. 14 I) 3 K. 
Nagy Ldszlo. Kaldorne Ferencz Ella. A Gyermek 175— 177. 1. (Lasd 

Bors Jolan alatt is.) 

— Takacsne" Berenyi Ilona. A Gyermek 177—179. 1. 

Nemeth Imre. Adatok a nagyszombati egyetemi ifjak 61etehez. Kath. 

Szemle 449— 456. 1. 
Nemo. Tolnamegyei taniigyi regisegek. Tolnamegy-Taniigy 11., 12. sz. 
A Neptanitok Lapja szerkesztoi. (Adatok a NSptanitok Lapja torte- 

netehez.) Neptanit. Lapja 1., 2. sz. . 

Oberle Kdrolyne. A regi magyar katholikus noiskolak. Kath. Tanito- 

nok Lapja 99—107. 1. 
Az orsz. N6k<§pzo-Egyesulet 50 eyes jubileuma. Orszag Vilag 26. sz. 
P. r. 1^68 : XXXVIII. t.-cikk. Tolnamegy. Taniigy 13. sz. 
Paddnyi Andor. Mate Jozsef. 1865—1918. Tolnamegy. Tantigy 15. sz. 
Pap Mozes. Emlekso^ok Gombos Samuelrol, (1849—1918.) Szekely- 

keresztiiri unit, fogimn. 1917/18. ertes. 15—18. 1. 
Parcsetich Vince. Letmanyi Nandor. 1854—1917. Bdp. VIII. ker 

fogimn. 1917/18. ertes. 3—8. 1. 

— Fodor Gyula. (1864—1918.) Magy. Kozepiskola 295—298. 1. 

Payr Sandor. Nagy Gyorgy.^s a harkai iskola II. Jozsef koraban. ' 

1917. — Ism. Szelenyi Odon. Magy. Pfedag. 37—39. 1. 
Perenyi Rezso. Kiihn Erno emlekezete. Ev. Nepiskola 130—133. 1. 
Peter Jozsef. A reformatus Szekely Miko-Kollegium tortenetenek vaz- 

lata es jelenlegi allapota, (Tokes J. Eml6kkonyv a reformacio 

n^gyszazados evfordulojara. 167 — 188. 1.) 
Pinter Jeno. Raj Ferenc. Bdp. VL ker. forealisk. 1917/18. ertes. 

3—7. 1. es Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 472—474. 1. I ) Pinter Lajos. Petrogalli Geza. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 252. 1. 
Pokorny E. Dr. Sebok Imre. Bdp. II. k. fogimn. 1917/18. ert. 3—12. 1. 
Polgar^Margit. JVeres Paine 61et6rol 6s mukodes^rol. Kath. Tanft6nok 
Lapja 5—7. 1. 

— Wilimann Otto pedag6giai elvei. Kath. Tanitonok Lapja 132—135. 1. 
Prohdszka Ottokdr piispok besz6de a Veres Palne-int^zet 50 6ves 

jubileuman. Nemz. Noneveles 101—106. 1. 

Quint Jozsef Emlekezes dr. Balo Jozsefre. Magy. Tamtok^pzd 21—28. 1. 

Bdcz Imre. Jubileum. Nevel6s XXXV. 129—132. I. (Tanfi Ivan es 
■• Keszler Karoly 25 6vi mukodeserol.) 

Ralkai Kdroly. A hajduszoboszldi partikul&ris iskola tdrtenete. Debrecen, 
Csathy F. (8^r. 53 I.) 6 kor. 

S. E. A nyiregyhazi evang. iskolak tortenete. Evang. Nepiskola 
7 — 11., 32—37., 55—61., 84-88., 102—108., 126—129. 1. Eleje 
a mult e.vi folyamban. 

S. K. Odor Emilia. (Egy nagy magyar n6nevelo.) Magy. Figyelo II. 
66—68. 1. : 

■ Sagody Ottmdr. Megemlekezes Koyacs Sandor dr.-rol. A Gyermek 
179. 1. 

Sajo Sandor. Visszapillantas az Orszagos Kozepiskolai Tanaregyesiilet 
otyeneyes multjara. (Titkari jelentesiil). Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 
36—63. 1. 

• — Titkari jelentes az otvenegyedik evi kozgyulesen. U. o. 63—70. 1. 

Sch-midt Maria. Ertesitok a mult iskolaevrol. Nemzeti Noneveles 
248—252. 1. 

Schmidt Mdrton. Szende Gvula, (1869—1918.) Tanaregyl. Kozlony 
51. kot. 616—618. 1. 

Sik Sandor. A piarista szellem. Bdp. Kegyr. fogimn. 1917/18. ertes. 
9—13, 1. 

Slajeho, Mihaly. Huszonot ev a magyar tanitonokepzes szol^alataban. 
Magy. Kisdedneveles 2., 3. sz. (Duzs Maria tinneplese.) 

Stanca, Seb. Un plan de invatamant dela 1837 (Din istoria Scoale- 

lor.) Telegr. Roman. 11. sz. 
:,Streitmann Antal. A 'Gyermek 68— 70. 1. 

Sz. Gy. 40 e>es tanitoi jubileum. Nepnevelo 22. sz. (Hafner Istvan.) 

Sz. Z. Agai Laszlo. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 253. 1. 

•Szabo Adolf. Lederer Abraham. Izr. Taniigyi Ertes. 10. sz. 

Szelenyi Odon. A magyar ev. neveles tortenete. 1917. — Ism. Bruck- 
ner Karoly. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. ; 546— 552. 1. — Balanyi 
Gyorgy. Religio 442—444. 1. — Barcsai Karoly. Neveles 35. e>f. 
82—86. 1. — - F. 6. ThepL Szaklap 141—146. 1. — Gy. V. Polgar- 
isk. Kozl. 57. 1. — Keller Imre. Nemz. Noneveles 80—83. 1. — 
M. J. Sarosp. Eef. Lapok 12., 13. sz. — Molnar Oszkar. Csalad 
es Iskola 1. sz. — s. Ev. Nepiskola 18—20. 1. — Waldapfel 
Janos. Bud. Szemle 176. kot. 306^310. 1. — Weber Arthur. Magy. 
. Psedag. 211—215. 1. .— Szelenyi valasza. U. o. 357. 1. — Weber 
felelete. U. o. 358. 1. — x. y. Neptanit. Lapja 1., 2= sz. 

— A reformaci6 emlekfinnepenek pedagogiai 6rdeku irodalmabol. 
Magy. Pa3dag. 293—300. 1. 

— Schelling akademiai studiumokrol szold el6'adasainak idoszeriisege. 
N^pmuveles 161 — 176. 1. -'5 


* iv XLII HELLEBEANT : P^DAGOGIAI BEPEETOEIUM. HELLEBEANT : VMQAGOGUI EEPEETOEIUM. XL1II Szemafor. Neptanit6k Lapja 1868. Ev. Nepiskola 202— 208. L — /. A 
Nepfanitok Lapja 50. 6ve.- Magy. ^Kozepiskola 30. 1. 

Szil£gyi Kornflia. Az anyanyelv tanftasa .Pestalozzi pedagdgiajdban.. 
Budapest, 1918. Homyinszky-ny. (8-r. 69, 1 I.) 

Szobolovszky Janos. Az otodik haborus tanev. Nepnevelo 18. sz. 

Szoke Sandor. Bovo Lajos 1864— 1918, Nepnevelo 22. sz. 

$zollo$i, Stefan. Vergangenheit und Gegenwart der ungarischen 

Lehrerbildung. Die Deutsche Schule 63 — 78. 1. - ' 

Szombati Janos. A sarospataki collegium tortenete. Ford. Gulyas 

J6zsef. Sarosp. Hirl. 1—52. sz. (Eleje a mult evi folyaniban.) 
Thessedik S. Gaal J Jenff. A falu gondozasa. Thessedik Samuel &ete ? 

alkotdsai 6s mOvei. (Magyar Kozgazdasdgi Konyvtar.) Budapest, 

1918. GrjJI K. (8-r. 201 I.) 6 K. — Ism. Angyal Janos. M. Paedag. 

554—556. 1 
Gaal Jeno. Egy elfelejtett nagy embertak, Thessedik Samuel emle- 

' kezete. Bud.. Szemle 174. kot. 17—42. 1. 
Szeniczey r Vilma. Tessedik Samuel kozgazdasagi torekvesei s a 

szarvasi gyakorlati gazdasagi iskola. Szazadok 257—280. 1. 
Tolesery Ferenc. Megsargult lapok Yeszprem multjabol. A piaristak 

Yeszpremben. Yeszpremvarmegye 17., 27. sz. — A veszpremi 

gimnazium igazgatoi 6s tanarai ketszaz ev • alatt. 1711 — 191 1-ig. 

*U. o. 20. sz. 
Tordai Grail Erzsi. Elhtmyt hoseink emlekezete. Kath. Tanitonok 

Lapja 53—61. 1. 
Trautmann Henrik. Heinrich Karoly emlekezete. Bdp. Keresk. akad. 

1917/18. ertes. 5—7. 1. — Heinrich Janos. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

251. 1. 
Az uno-vari foginmaziumrol a kozonseghez. Hatarszeli Ujs. .50. sz. 
(Vdngel J.) Gyulai Agost Yangel Jeno dr. (1864—1917.) TanaregyL. 

Kozl. 51. kot. 392-394. L . 
Kovacs Janos. Yangel Jeno. Magy. Tanitokepzo 28—31. 1. es Nemz. 

Noneveles 8—12. 1. ^ _ 

Vegh Ferenc. A Batio Educationis vallas-erkolcsi nevelesenek mod- 

szertana. Kath. Neveles 3 — 8. 1. 
Vajda Karoly. Gal Kalman. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 395. 1. 
Vajna Odon. « Gyermekbarat. » 30 ev az egyesulet eletebol. A Gyermek. 

140 — 145. 1. Bovid nemet kivonata. U. o. 328. 1. 
Vdradi Istvan. Szigeti emlekeini. Neveles XXXY. 132—138. 1. (Tanfi 

"Ivan "6s Keszler Karoly 25 evi mukodeSeroL) 
Vozary Erzsebet. A dunantuli reformatus ■• egyhazkeriilet papai no- 

nevelo-intezetenek tortenete. Papa, 1918. F6isk.-ny. (8-r. 64 1.) 
Vucskics Gyula. Nogall Janos eletrajza €$ intezetenek tortenete, 

NSmeihy Gyula es Nagy Lajos kbzremukodesevel. Nagyv^rad, 1918. 

(8-r.) 5 K. — Ism. Simonyi Zsigmond. Nyelvor 223. 1. 
Weisz Miksa.' Orszagos rabbikepzonk. (Negyven eves jubileumahoz.) 

Izr. Tanugyi Ertes. 1917. 10— 11. 'sz. 
WMsz Samuel. Az orszagos rabbikepzo-intezet 40 eyes jubileuma. 

Magy. Zsido Szemle 14 — 19. 1. 
A zilahi allami elemi nepiskola tortenete. (A zilahi all. elemi lskolak. 

24. ertesitoje. 3—9. L) 
(Ziller.) kf. Ziller Tuiskon. Neptanit. Lapja 3. sz. Sim on yi Zoltan. Dr. Ziller Tuiskon. Szuletese szazados~evfordul6ja 

lm!mSbS[. fzr" Tanugyi Ertes. ±, 3. sz. . 
Zivuska Jeno. K4t langeszu tanito emleke. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

143—147. 1. (Geocze Zoard, Farkas Antal.) , . ■ 

Zlinszky Aladdr. Demko Kalman. 1852— 1918. Bdp. YIII. fogimn. 

1917/18. ertes. 9— 14. 1. 

12. Iskolankivtili oktatds. * 

Andrdssy Kalman. Felnottek oktatasa falun. Sdrosp. Bef. Lapok. 

f 28-31. sz. v ' '■ • . 

Balogh Bertalan. Iskolankivuli ;: oktatasunk es a konyvtarugy. * Muz. 

Konyvtari Ertes. 178—183. 1. 
Boroczy Kalmam A falusi szabadtanitas. .1917. — Ism. Gesztelyi Nagy 

Laszl6. tJj Nemzedek 6. sz, — Krisztics Sandor. M. Pa?d. 322—324. 1. 
Csdszdr Gyula. Analfabeta-tanfolyam a fronton. Neptanit. Lapja 13. sz.> 
Fekete Jozxef. Javaslat orszagos nepmuvelestigyi kongresszus ugy^ben. 

Magy. Pffidag. 327— 331. 1. 

— Bendszeres tfepmuveles. Magy. Paedag. 410— 419. 1. 

Katona Bela. A nepmtlveles uj rendszere. Budapest, 1918. Benko Gy. 
(8-r. 38 I.) 3 K. — Ism. Asztalos Gyula. Tanit6 7. sz. — Fekete 
Jozsef. M. Paedag. '410-419. 1. • -n' , * a i 

Klebelsberg Kuno ~gr. A nepmuveles Budapesten. Budapesti bzemle 
174. kot, 161 — 176. 1. ■ " ' - 

Nagy Gyorgy. Nepkonyvtarak es a nepmuveles. M. Paed. 551—553. 1. 

Szabo Mozes. Az Y. ker. Nephaza tKozmuvelodesi Szakosztalya»-nak 
1916—17. evi- mukodeserol. Nepnevelok Lapja. 7.^ 8. sz. 

Szilddy Zoltan. Nepmuveles es nepnyelv. Magy. Paedap. 207— 2H, 1. 

Vorusvlry Ferenc. Az Erzsebet N6pakad§m»a XVI. 6vi m&kodfcse 
1917— 18-ban. A tizenhatodik 6vi kbzgy(ll6s 1918. 6vi oktdber h6 
12— 13-an. Budapest, 1918. Vilagossdg-ny. (8-r. 63 I.) 

13. Vegyes. 

Abonyi Armin. Kereso, vagy koldulo gyermekek? Nepmuveles 230— ' 

236. 1. 
(Anya- es csecsem6'vedelem.) Fdldvdry Ferenc. Csecsemoapolas az 

ism6tl6iskola L osztalyafcan. Neptanit. Lapja 25. sz. 
Geocze' Sdrolta. Az anya- es csecsemov^delem tanftasa a tanitokepzo- 

ben. Magy. Tanit6kepzo 6—20. 1 

— A gyakorlo bolcsode szervezete. Magy. Tanit6kepz6 118—123. 1. 

— A csecsemoapolas. Magy. Tanitokepzo. Gyakorl6iskola 23—31. 1. 
Juba Adolf. Az egeszsegiigyi, anya-, csecsemo- es gyermekv6d.elmi 

kerdesek az iskolaban. Magy. Paedag. 199—207. 1. 
s. Anya- es csecsemovedelem. Ev. Nepiskola 49— 52. .1. 
Szabd Imre. Elso lep^sunk a nagy eel fele. Kath. Tanitonok Lapja 

13 — ^16- 1. (Az Anyak napjanak megiinneplese.) 
Szollosi, Stefan. Mutter- und Sauglingsfursorge in der ungarischen. 

Yolksschule. Die Deutsche Schule 251—254. 1. 
Bakonyi Hugo. Szervezkedjunk a bizalmiferfirendszer alapjan. Polgar- 

isk. Kozl. 321— 324. 1. . *:* r . Q -1 ''5: /A A XLIT HELLEBBANT : P.BDAGOGIAI .REPEBTOMUM. hellebrant: P^DAGOGIAI REPERTORIUM. XLT \l .t'A : tm , 1 1 % If Ballai Kdroly. Adatok a magyar gyermek hosszusag-szelessegi koponya- 
jelzo'jenek (« Kephal -indexed -nek) megallapltasahoz. * A Gyermek 
209—239. 1. ► 

Barcsai Kdroly, tide lecek. Neveles XXXV. 101— \ 03. 1. 

Bartha Jozsef. A szellemi munka szocialis ert^kelese. Magy. Kozep- 
iskofa 306—308. 1. . 

Bittenbinder Miklos. Fajege'szsegugy 6s nepesedespolitika. Nemz. N6- 
neveles 155. 1. 

Csdszdr Mihdly. A kozepisk. biinteto eljaras reformja. Javft6 vizsgala- 
tok. Tanaregyl. Kozl. v 51. kot. 26.. 1. — Fodor Janos es a szerkesz- 
toseg. U. o. 159—161., 269. 1. f — Fodor Janos. U. o. 364— 367. 1. 

Csizik Gyula. Elnoki megnyito.. Kajzoktatas 65 — 76., 1. 

Czabdn Samu.- A falu forradalma. Neptanit. Lapja 1 45 — 46. sz. 

Czirbusz Geza. Hanslik konyve a tanftas szempontjabol. (Die Mensch- 
heit 1917. Osterreich. 1917.) Magy. Kozepiskola 81— 83. 1. 

Ember Jeno. Nepuralom. Neptanit. JLapja 45—46. sz. 

Endrei Akos. .Tartar sag es politika. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 288— 
291. 1. Laurentzi Vilmos. IL o. 291—294. 1. 

Freund Bernat. Tanitohazak. Magy. Kisdedneveles 4. sz. 

Gaal Mozes. A reank var6 munka. Tanaregyl. Kozl. 51, kot. 1 — 7. 1. 
(Tanaregyl. elnoki programmbesz^de.) ' 

— Tanarok nevelo haza. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 317—319. 1. — 
Bies Ferenc. U. o. 319. 1. — Gaal Mozes. U. o. 345., 468—472., 
529-532., 608— 611. 1. 

— Teremtsiink otthont elesett tanartarsaink arvainak ! Tanaregyl. 
Kozl. 51. kot. 201— 208. 1. ■ ^ *' 

Gy. A. A « Gyermekbarat » -Egyesulet. Nepmuveles 376 — 378. 1. 
Gy. A. Uj konyvek. Magy. P*edag. 39., 143— 147., 221— 224., 326— 
.. 327., 436—440., 564. 1. 
(Gyermekvedelem.) B. P. Gyermektanulmanyi kiallitas Miskolczon. 

Nemz. Kultura 39. sz. 
> Bartha Pat Gyermektanulmanyi kiallitas Miskolczon. Kisdedneveles 

332—337. 1. 
Bors Joldn. Eloadoi javaslat a Gyermektanulmanyi Tarsasag koz- 

oktatasi Tleformbizottsaga szamara. A Gyermek 437 — 439. 1. 
Denes Kdroly. Anya- 6s gyermekvedelem. 1917. — Ism. s. Ev. Nep- 

Iskola 11.6. 1. — sz. Tanit6 9. sz. — Paraszka Gabor. Polgarisk. 

Kozl. 111. L 

— "Gyermek-tolvajok. Neptanit. Lapja 8. sz. 

Engel Zsigmond. Gyermekvedelem. Budapest, 1918. Nepszava. (8-r. 
68 I.) 3. K, 

Gyermekek vedelme. Gyermekvedelem Lapja 3 sz. 

Gyermekmunka 6s gyermekvedelem. (A tbrvenyes munkasvedelem 
magyarorszagi egyesiiletenek kiadvdnya. 30. sz, Budapest, 1918. 
(8-r. 45 I.) — Ism. Heller Farkas. Tars. tud. Szemle 161— 163. I. 

Gyermekrendorseg. Neptanit. Lapja 8. sz. 

A jovo ,nemzedekert. (Az egeszsegiigyi, anya-, csecsem6- es gyermek- 
vedelmi kerdesek beilleszt6se as iskolai tanitasba.) Tanaregyl. Kozl. 
51. kot. 281—288. 1. — K. F. U. o. 360— 362. 1. 

■Kddas Gyorgy. A gyermekrendorseg. A Gyermek 394—408. 1. Ism. 
Forgach Julia. Kisdedneveles 329— 331. 1. 'f Kdpi Beta. A tarsa<Jalom a gyermekekert Gyermekvedelem 1—3. sz.. 

Kdpldny Zelma. A ziilles megelozeset celz6 intezetek felailitasanak 
szuks6gesseger6'l. Gyermekvedelem Lapja 2. sz. 

Kdrman Eleme>. A budapesti kriminal-paedagogiai int§zet. (A budapesti 
kriminal-paedagdgiai int^zet kbzlem6nyei. 1. sz.) Budapest, 1918/ 
Beth-fen G.-nyomda. (8-r. 23 I.) 1 K. Megjelent A Gyermek 
* 42 — 51. lapjan. Eleje a miilt ^vi folyamban. Kivonat a, Gyermek- 
vedelem 4. sz. 

Kor&nyi Erzsebet. Egeszsegiigyi ■ kerdesek & polgari fiu-iskolaban. 
(Anya-, csecsemo- es gyermekvedelem. Nepnevelok Lapja 7., 8. sz. 

Latkoczy Imre, A gyermekvedelem ifjumunkasai. Gyermekvedelem 
Lapja 5., 6. sz. J 

Mehes Endre. Kriminalpedagogiai intezet hazankban. Neveles XXXY. 
108. 1. 

Nagy Ldszld. Nagy celok fele. A Gyermek 372—386. 1. 

Nemes Lipdt. A gyermekmentes utjai. Korunk legidoszerubb gyermek- 1 " 
tanulmdnyi, szociAlpedagdglai 6s gyermekv^delmi probl^mSi. A IL 
orszagos Gyermektanulmanyi tandcskozas eloaddsai 6s hozzdszdlasai 
alapjan szerkesztette — . Bpest, 1918. Bethlen G.-ny. (8-r. IX, 222 I.) 
— Ism. Revesz G^zan^ Szab6 Hanna. 4 A- Gyermek 423—428. 1. 

— A IL Orszagos Gyermektanulmanyi Janacskozas hatasa es jelen- 
tos^ge. A Gyermek 97— 104. 1. l 

Novak Lajos. Kereszt^ny gyermekvedelem. 1916. — Ism. Katholikm 

Szemle 191. 1. — Bangha Bela. Magy. Kultura XL 38. 1. — 

Mihalovics Zsigmond. Eeligio 136—139. 1. — a— a. ^let 10. sz. 

- Quint II. orszagos gyermektanulmanyi tanacskozas. Magy. Tanft6- 

k6pzo 45— 48., 150. 1. 

Rabolt Ferencne. Iskolai gyermekvedelem. Tanlt6 6 — 9. sz. 

Rdth-Vegh Istvdn. A bunos ^gyermek lelki vilaga. — Ism. Ganyo 
Vilmos., Magy. Gyogypedag! 43 — 45. 1. 

— A bunds gyermekek vildgab61. Politika 10 — 11. sz. 37—45. 1. 

— A gyermekbiro. ' Politika 1. sz. 76 — 86. 1. 

Sserdahelyi Sdndor. A gyermekkor kriminalitasa. Szocializmus XL 

96—112. 1. 
Sziklds Sdndor., A II. Gyermektanulmanyi kongresszus folytatasa. 

Polgarisk, Kozl. 118—121., 191. 1. 
Szokola Led. Uj gyermekvedelmi politika. Jogtud. Kozl. 47., 48. sz. 
Varady Istvdn. A gyermekrendorsegek es gyermekvedelem orszagos 

szervez^se. Neptanit. Lapja 11. sz. 
Zs. B. Szeged legujabb gyermekvedelmi akci6ja. A Gyermek 77. 1. 
Hatmi Gyuldne. Hogyan vehet reszt a tanit6n6 a. Hadigondozo 

Tanacs orszdgos munkajaban. Kath. Tanlt6ndk Lapja 107—111., 

127—131. 1. 
Heinrich Gusztdv. Jelentes az 1918. 6vi Wodianer-jutalmakr61. Akad. 

^Irtes. 294—298. 1. , 

Heinz Lajos. Iskolaink -6s a rekviral^s. Evang. Egyh. Elet VI. 10. sz. 
Hellebrant Arpdd. A magyar psedagogiai irodalom 1917-ben. Magy^ 

Pae'dag. I— LIX. L 
K Hencz Jozsef. A tanft6sag mint politikai tenyezo. N. Kultura 5. sz. 
Imre Sdndor. Elnoki megnyit6 beszed. (Az Orsz. Polgarisk. Egyl. 

1917. dec. 8. kozgyiiles.) Polgarisk. Kozl. 4—9. 1. I ■y ^ 

Z.j, 4& 


$s \t fir- ILTI hellebrant: pjjdagogiai repertorium. Jelent6s a IV. Orsz. K6z6piskolai Tan£rok kongresszusardl. Budapest, 

1918. (8-r. 72 I.) 
Karmdn Elerrt6r. A Pestalozzi-otthon szervezeti szabalyzata. (A Pesta- 
lozzi-otthon kuzlem6nyei. 1, sz.) Budapest, 1918. Bethlen G.-nyomda. 

(8-r. 7 1.) 
Keller Jdnos. Fel uj egyesiileti eletre ! Nepnevelo 21. sz. 
Kemeny Ferenc. Eiado. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 562— 566. 1. 
Kilvxn Zoltdn. Szabad utat a tehets6ges tanitoknak is ! Magy. Pasdag. 

14.7 — 149. 1. — v.k. N6pmuveles' 236. 1. 
Lechniczky Gyula. Fotitk&ri jelentes. (Tanitokepzo-int. tanarok orsz. 

egylete.) Magy. Tanit6k6pz6M55— 166. 1. 
Leib M. Az alkohol karos hatasai. (Mintatanitas.) Nepnevelo 10. sz. 
Lengyel Gyula. Oktat6szqvetseg. Nepnevelok Lapja 1., 2. sz. 
Lovaszy Mdrton. A -magyar nemzet neveloihezl Magy. Tanit6k6pz6' 

289— 292. 1. ■ ' 

{Madarak, f£k napja.) Galbavy J. A fak napja, Pozsony vm. N6p- 

oktatasa t VII. 6. sz. , 

Termeszetbdrdt. Madarak 6s Fak Napja. Abauj-Torna vm. Kozoktatas- 

iigy 3. sz. ^ 

- A t Magyar Humanisztikus Gimn&ziumi Egyesulet* kozgyulese. Magy. 

Kozepiskola 98—102. 1. 
"' *Mezes Jdnos, Az iskolaorvosi intezmeny ki6pites6rol. Alkotmany 101. sz. 
Moussong Geza. Szervezkedes. Tanit6 23. sz; . ( < 

' Nagy Sdndor. Eml6kezziink! Magy. Tanitok6pz6 134—149.^210— 

218. 1. 
N6gyesy Ldszld megnyit6 beszede az 50. kozgyulesen. TandregyL 

Kozl. 51. kot 30—36. 1. 
.A' nemzetis6gi kerdes. Neptanit. Lapja 47. sz. } v 

A. n6piskola a politikaban. Neptanit. Lapja 29. sz. 
Kergert Yilma. Mit tegyiink? Kath. ^anitonok Lapja 80 — 86. 1. (A 

tuberkul6zis ugy6r6L) 
Ndgrddy Ldszld. Az uj ponyvairodalom. A Gyermek 150 — 162. 1. 
Ostffy Lajos. A magyar neptamt6k. N6ptanit. Lapja 4. sz. 
Pardszka . Gdbor. Kulturszoba a Polgariskolai Tanarok Hazaban. 

Polgarisk. Kozl 156—159. 1. 
Patai Jozsef. * Eladjak a zsido gimnaziumot ! Mult es Jovo 7. sz. — 

Secundus. U. o. 8. sz. 
A piaristak budapesti epitkezese. Epito Ipar 35 — 45. sz. 
Polgdr Sdndor. A vid6ki tan&r, es a magyar tudom&nyos intezmenyek. 

Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 589. 1. 
Rdth-Vegh Istvd7i. Uj nemzeti veszedelem. Gyermekv6delem Lapja 

7., 8. sz. (A fiatals&g leromlasa es a v6dekezes eszkdz6r6L) 
Eethy Lajos — -a Neptanftok Lapjarol. Neptanit. Lapja 1., 2. sz. 
Riedl Ffigyes. A tanarok valsaga. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 208—210. 1. 

— Himpfher Bela. U. o. 362—364. 1. .— Banyai Janos. Polgarisk. 

Kozl. 9.1. 
-s. illat-,6s novenyvedelem. Ev. Nepiskola 99—102. 1. 
Schnur Imre. Az «izr.» iskolak judaiz&I&sa. Zsid6 Szemle 19., 20. sz. . 
Suszter Oszkdr. A zsidokerdes Magyarorszagon. M. Psedag. 40— 46. 1. 
Szent-Istvdny Bela. A patronage egyesiiletek kozremukodese a hadi- 

arvak gondozdsdban. Gyermekv^delem Lapja 5., 6. sz. HELLEBRANT : P^DAGOGIAI REPERTORIUM. XVLII Szolgyemy Ferenc. Elnpki megnyito/(Kath. 'Kozepisk. Tan&regyl. 1918. 

febir. 2. iiles^n.) Magy. Kozepisk. 5— 9. 1. x 

A tanito es a katonatiszti hivatas. Neptanit. Lapja 41. sz. 
(YalaszWjog.) Bartha Pdl A nepiskola s a valasztoi jog. Nemzeti 

Kultura 10. sz. "■' 

Czibor Jdnos. A valasztojog kiterjesztese es a tankotelezettseg. Nemz. 

Kultura 42., 43. sz. \ 

Eisenkorb Istvdn. A nepiskola 6s az uj valasztojog. N6ptanit. Lapja 

42. sz. A 

Molndr* Ferenc. Valasztojog 6s nepoktatas. (8-r. 24 1.) — Ism. P/G. 

Kozmfivelodes. (S.-A.-Ujhely) 9. sz. — Szabo Lajos. Tanftok Lapja 

7. sz. — M. Tanito 6. sz. — Dezso "Lip6t. Neptanit. Lapja 9. sz. 
A nepiskola 6s a vdlaszt6jog. Magy. Paadag. 225—231., 331—352. 1. 
Pap Bona. Mire val6 nekunk a valaszt6i jog? Kisdedneveles 384— 

2&7. 1. 
Sz. J. Az uj- valasztojog es az iskolak. Nepnevelo 5. sz. : . % , 
Waldapfel Jdnos. A nepiskola e> az uj valasztojog. Neptanit. Lapja 

31—35. sz. , 

Vertes O. Jdzsef. A. nepiskola 6a a valaszto jog. — Eltes M%as 

megjegyzese. Magy. Gyogypedag. 98—100. 1. - 

Viktor- Gabriella. A gyermek nyelve. Nagyvarad, 1917. — Ism. Eu- 

binyi Mozes. Nyelvor 222. 1. • ■ 

Ztoldos Bend'. A nem-torvenyes sziiletesii gyermekek jogvedelme. 

A Gyermek 146—149. 1. 

14. A h&borti 6s a nevel6s. 

Agdrdi Ldszld; A haborus' tanitasok es a tanulok. Magyar PaBdag. ~ 

116— 122. 1. 
Balassa Bend. A haboru tanft6 hatdsa. Keresk. Szakoktatds 26. 6vf. 

1. sz. .. 

Bertalan Vince. A vilagb6ke szolgalata a vilag osszes tanij;6saganal. 

Tanit6 l. } 2., 6. sz. t 

Bokenyi Daniel. Feladataink a haboru utan. Neveles XXXV. 65—68. 1. 
Csato Jozsef. A magyar katholikus ifjusag palyavalasztasanak iranyi- 

tasa a haboru utan. Kath. Neveles 46 — 5 k 1. 
CsUros Ferenc. Debrecen kbzmlivelodesi feladatai a hiboru utan. (A 

debreceni tud. egyetem nepszeru foiskolai eloadasok. 18.) Debrecen, 

1918. Csathy F. (8-r. 36 I.) 1 K 20 f. . 
Denes Sdndor. Fovarosi tanul6k ipari munkaja a haboru alatt. N6p- 

muvel6s 50—56. 1. 
Dobay Istvdn. Visszaemlekezes, N6ptanit. Lapja 32. sz. . 
Ddczi Samuel. Hadidrvak palyavalasztdsanak iranyitasa es megszer- 

vezese. N6pmuvel6s 133—145., 188—202. 1. • 

Eloreldto. A kozepiskolai tanari oklev61 6s a haborus tanari tan- 

folyam. Keresk. Szakoktatas 26. 6vf. 7. sz. 
Freund^ 71—73. 1. (Sokat 

: terineljUnk 6s keveset koltsiink fenyuzesre.) 

Gdrdos Mor. Tanul6k hadinaploja. Neptanit. Lapja 25. sz. 
Gergelics Jdzsef. Haborus tanulmanyok a nevelesben. N6pnevelo 

16, 17. sz. l v5 If &V' $ l . XLVIII* HELLEBEANT : P.EDAGOGIAI EEPEBTOBIUM. A haditanffc6. Neptanit. Lapja 43. sz. (Ealb Gustay-nak a Padag, 
Ztg-ban megjelent cikkenek ismertef6se.) 

Juba Adolf. A vilaghaborii hatdsa a tanulo ifjusag fejlod&ere. -Test— 
neyeUs. 11 — 17. 1. " < 

Keleti Adolf. A tariulok haborus dolgozatai. Nepmflvel6s 29—49. 1. 

Ketierlmre. k haboru eVa gyermek. Nemz. Ndneveles 133—144. L 

Kemeny Ferenc. A haborus psedagogia biralata es bolcselete. Nep- 
tanit.' Lapja 5—7., 10—14., 16. sz. ^ ' . 

— Az iskolai egSszsegugy a haboru- utan. Egeszseg 45—49. 1. 

— A koz6piskola a haboru utan. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 429—432. 1. 
KerUsz a, Robert A felsobb mtiszaki oktatas hazankban a haboru . 

utan/Mernok-Epit^sz Egyl. Kozl. (Etilon is. Nemeth. 8-r. 31 1.) 
Kocsdn Aladdrne. Iskolai hadi-muzeumrikrdl. Magy. Kisdednevele« 

9. sz. 
Ldszlo Bela. Haboru utani feladatunkroL Keresk. Szakoktatas 26. erf. 

Malik Beldne. A haboru es a gyermek. Gyermekvedelem Lapja 2. sz. 

Mitrovics Gyula. Nevel6sligyi feladataink a haboru utan. Debre^n. 

(1918.) Csathy (8-r. 66 I.) 3 K 40.1. - ' 

Morvay Gijozo. K6z6piskolaink elete a haboru negyedik esztendejeh**. 

Magy. Kozepiskola 259—266. 1. . 

Morvay. V. Das erste Kriegsjahr ungariseher Mittelschule. (Lekr- 

probenu.Lehrgangel.sz.) '■ ■ m ' - ^ 

Paddnyi Andor. Haborus feladataink. Tolnamegy. Tanugy 10. sz. 
Pdnczel Lajos. Bekevaras — bekenap. Neptanit. Lapja 13. sz. 
Rath-Vegh Istvdn. Haborus ifjusag-vedelem. Jogtud. Kozl. d. sz. 
Rozsa Ede. A tanit6 forradalmi hivatasa. Niptanit. Lapja 45— 4b. w. 
Seyferi Richard. A haboru elmenyei milyen feladatok ele allftjak ax 

iskolat?- Neptanit. Lapja 41. sz. (Az eloadas kivonata.) 
Stoll Erno. A haboru es az iskola. (Ertesitok szemleje.) Nemzetkoai 

Elet 43—48. 1. , ia , ..,., VR , 

Sziaeti Rezso. A polgaxiskolai kexdes es a haboru. Polgansk. Koal. 

Szobolovszky Istvdn. A gyermek 6s a haboru. Gyermekvedelem 6-8. m..- 
Trocsdnyi Bezso. Az iskolak helyzete es a haboru. Prot. Egyh. 1st. 

Ver^ Istvdn' A harmadik haborus ev a debreceni tanit6kepz6-int4- 

<zetben. Debreceni Kepes Kalendariom 1918. 58~-bl. 1. 
Vajda Miksa. A haboru tanulsagai. Izr. Taniigyi Ertes. 2-3. sz - 
Vietorisz Jozsef. Az evangelikus gimnaziumok munkaja a haboru aJatt. 

Evang. 6rallo 40— 44. sz. m , , ■*'- / *i v*f 

Wagner Jozsef. Haborus : megfigyelesek. Tanaregyl. Kozl. 51. kot. 

Zehery Lttjos. Haboru es gyermekneveles. Ovoda ^s _Isk 7. sz , 

,Zoltdn Sdndor. Vallasos neveles a haboruban. Wemel A. utan ne- 
metbol. Unifcarius Egyhaz .2. sz. _ ^ 

Zomora Samu. A magyar tanit6 es a neyeles ugye a haboruban 

I. r6sz. 1914-1917. — Ism. Neptanit. Lapja 24., 28 sz 
— ■ A front kulturaja es nevelo hatasa. Neptanit. Lapja 1., 2. sz. 

. ' * Osszeallitotta : Hellkbrant Abpa». A' Franklin-Tarsillat kiadasaban megjelent es mtnden kbnyvkeroBked^beo 

■ ' ;. kaphato : HEEMANN GYORGY 

ECxY ELHIBAZOTT ELET 

(JETTCHEN GEBERT) 

Regeny 
A negyvennyolczadik kiadas utaa forditotta 

LENKEI HENRIK KOBOB TAMAS 

AZ ELET ARA 

Kegeny 
Masodik kiadas A MEGATKOZOTT SZERELEM 

Irta. 
^ " «A szerelem az en biiiiom^ szerzoje - 

Francziab61 forditotta 

PARKAS ZOLTAN OLGSO KONYVTAR 

Alapftott.OYUI.AI >A L : Szerkeszti HEINItlCH GUSZTAV. 

Minden filset kiilon, is kaphato. 

188 1_18S3. Frakndi Vilraos. A magyar orszdggyfltosek befolyasa a kul- 

politikara. 
1884-1887. Turgenjev. Aszja. Forditotta Trooanyi Zoltan. 
1888-1893. Ger6b J6zsef. Klasszikus vilag es modem n.uveltseg. 
1 rq1_1 902 Irk Albert tlr. Nemzetkozi jog. ' 

ZVmO Verner von Heidenstam S-nt Gyorgy 6s a sarkany. Tor- 
1 t^neti elbeszelesek. Svedbol Leffler Bela. 

,.m 1017 R<iz Mihalv. Kalpolitikai tanulmanyok. (A harmasszoyetseg. 
19ll - 19l7 -OlLzo^zlgaLniaiL P iraczi6;.A^ 

es Magyarorszag. Bulow a nemet poht l karol.) 


:$$% ! :-^ ^;3