Skip to main content

Full text of "A Selection of Crane Plumbing Fixtures"

See other formats


» 



FIL10M 





^ 





^Aff^ 



ILORflDITE© 




vp 



N 





A SELECTION 



OF 



CRANE 



PLUMBING 
FIXTURES 



SERVICE 



QUALITY 






i^ 



9 



^ 




^o;. 




;*: - 




f.i>' 




^^r^"^:^»5^3^ 



CRANE 

LIMITED 

1170 BEAVER HALL SQUARE 
MONTREAL, QUE. 



iJ 



[ 
( 
[ 

c 

[ 

I 

1 



\ 



Ul 



luiuinDikruiiiiui/ 



CRANE 



1 mat jmuDinuniHHnrifHniimiiiiir 



INTRODUCTION 

THIS Catalogue was designed to meet the general 
requirements of Prospective Clients and intro- 
duces to Home Builders and others interested 
in Industrial, Commercial and Alteration work an 
attractive range of modern Plumbing Fixtures. No 
attempt has been made in this limited space to show 
the complete line supplied by Crane Service, but enough 
is shown to cover a wide field and to assure vou that 
there is no condition this service will not meet. Crane 
goods may be procured through your plumbing and 
heating contractor. 

"Working in conjunction with our factories is a chain of 
branch houses throughout the country, with show 
rooms Avhere Crane goods may be examined and 
procured. 

These show rooms are at your service and >-ou are free 
to use them to gain information or make selections of 
fixtures. 



CRANE 

LIMITED 



luniniifQnHuiiinn.Dinniraiiuiin™inanni[]juiiDiiraifMuouuif un rifliDMUUiuajmmJiuiuiDutii 



lumiaiiuimrmnqinuiiiiiaii 



"inomiiiiiDuc 



CRANE 

LIMITED 

MONTREAL, QUE. (General Office and Exhibit Rooms), 

Crane Building, 1170 Beaver Hall Square 

MONTREAL (Works) 12S0 St. Patrick Street 

MONTREAL (City Store) 1175 Union Avenue 

ST. JOHNS, QUE. (Potteries) Longueuil and St. Georges Sts. 

BRANCH HOUSES 

VICTORIA, B.C 905 Government Street 

VANCOUVER, B.C ; '. 540 Beatty Street 

CALGARY, ALTA 602 Eleventh Avenue, West 

EDMONTON, ALTA Revillon Building 

REGIXA, SASK 1408 Broad Street 

WINNIPEG, MAN 93 Lombard Street 

WINDSOR, ONT 414 Windsor Avenue 

LONDON, ONT 304 York Street 

HLIMILTON, ONT 40 Wellington Street, North 

TORONTO, ONT 306 Front Street, West 

OTTAWA, ONT 142 Bank Street 

SHERBROOKE, QUE 25 King Street, \Vest 

HALIF.\X, N.S 1565 Barrington Street, North 

QUEBEC, QUE 70 St. Valier Street 

DOMINION EXHIBIT ROOMS 

MONTREAL, QUE Crane Building, 1170 Beaver Hall Square 

OTTAWA, ONT 142 Bank Street 

VICTORIA, B.C 901 Government Street 



CRANE-BENNETT LTD. 

LONDON, E. 1, ENG., Cable Address, Spruceness— London 45-51 Leman Street 

IPSWICH, ENG. (Nacton Works) 

BRANCH HOUSE 

GLASGOW, SCOTLAND 94/100 Clyde Street, Anderson 

OFFICES 

BIRMINGHAM, ENG Lloyds Bank Chambers, New Street 

BOMBAY, INDIA A. Karim Building, Graham Road 

CALCUTTA, INDIA 3 Commercial Bldg., 102 CUve Street 

CARDIFF, WALES Motor House, 1, Wood Street 

COLOMBO, CEYLON SI Chatham Street 

KARACHI, INDIA Vasiamal Assumal Building, Dunolly Road 

LEEDS, ENG Oxford Chambers, Victoria Square 

MADRAS, INDIA. l^a Armenian Street 

MANCHESTER, ENG 32 Oxford Road 

RANGOON, BURMA - 52 Sale Pagoda Road 



. . ' J. , I' '. . --J 



uuiiMi iuiiiumjj rituiiu r muu [f i jiniiiiirn n f mrajfi ni |iJT'»»FfF>im[]Miiiiir[iiiniiiiiiiir] '\i)\\ ii[[i]iiiiuiii m 1 1 1 1 'f ^^ D A N F ^1"" nummmuiiiDi murjtiui jKiiiiiiiiiirilM— jniiiim»iiiniiiiiiiii»> n»»> n i k li r i n i m 1 1 1 1 m i ' 1 1 1 1 ui<ii»nmimiiiiin imim irm 



A CRANE BATHROOM 



PHOTOGRAPH OF AN ACTUAL INSTALLATION 




CRANE BEAUTY IN THE OPEN 



CRANE QUALITY IN ALL HIDDEN FITTINGS 



'""""""°" ii"n"'i"ii"uojraii D MiuiidiiiuHTiniu mu nuiom. □iiirui«iiioin„n„iOTrai am 



iaiiunmiit]i™iiii,ir)nupEi™ffmii i.iDn,i„iniiiarr uunuimuiiimuiiKuiiuDnmii 



uWitiii.;3m.MmiiioBiuBwu.MaBii.mUi.ruuhnHlfl^^^ RAN E^ '"^•^" 



n iiMiiiriiniUuiiiivikiimiuEFriiui n 



ilbrMLiiMiiLJinumiiiLjmii 






^ 



i 






L 



r-o AN 



ITTffR^WH*^ 




CRANE MODEL BATHROOM '*F" 



This bathroom is suitable for a small home or 
apartment biiilcling:, and illustrates what can be done 
where space is limited. 

The "^lodus" tub is a one-pieoe enameled iron 
fixture and is tiled in at the back and both ends. There 
is an overhead shower and a ciuiain. 

The "Xova" lavator}- is used with a combination 
faucet and a Vitroware soap dish. 

The "Saneto" closet with ^'it^oware tank, a medi- 
cine cabinet and a selection of bathroom trimmings, 
complete this very satisfactory room. 




SIZE 5 X 7'^ FEET 



iPDDimilllJIE;UM!Unill{ 



iiiiuiiijaiiiiuritiii[ 



iiuuiLUin □cuijjuniaiiiirtLiijj [ainiiuiiuiauipiiiiij jcjumumu tvEeummcnun'',^ loui 



t» 



tJLI 



\J 



r J ' J- \ -'. 



I IilhUj<j<^ |( ||I 1 1 1 pf ^t^tpLLL 



JlLUILEtUiUllDlllLtLllUUDIIIIUUI JUQlliniULlIlK HIHU I HI ■ ! 



CRANE 



JlllllUIUPrUUU II llllQBlllllUlll 



inicludniiiiiiaiUDUi4iii ^uuiiuiil 




o 


\ 


/ 


[> 






\ 




*mr\ 


\ 




■ ' 


1 






4 




\ 




Z: 




1 




1 






^^ \ 




^ 2 


1 

e 
/ 


f 






• 








. . 



THE ''SECURO" WASTE 

The "SECURO" Waste shown in connection with Crane lavatories is a quick 
drainingj direct lift pop-up, with extra large unobstructed outlet. 

The quick rush of water from the basin carries practically all the. foreign matter 
held in suspension to the trap, leaving the bowl in a sanitary condition. 

This waste will drain the lavatory in approximately seven seconds and is simple 
in design, containing only two moving parts. 

The operating stem is concealed in the overflo\A', reducing the number of metal parts 
to be kept clean. 

The plug is positively closed by the handle. 



imumfliiiilttVMMMfiHMMb 



IIDOUlEUtUHlI 



M& ntfu i Homnm i nwiH bt H i iTjimrin wQPiHiiioiqiimiinujmit 



■ijiHiiniiiic 



""'•••^•■"-"'^"' ^^ o™>.»a«,i..™(,«,u„,.niC RAN E""'"™°'°'""™"'°"""™-'™"''«'"a«iii^.«™u.™.- 



uuiiitiiiiiiQiviiuini umuujiiui 




C 22C-M1 



Crane "CORWITH" Twice Fired Vitreous China Pedestal Lavatory with Integral 
Overflow and Splash Lip: New Design Square Bowl; Cast Brass Wall Brarkets; 
"SECURO" Combination Compression Sui)]}ly and Quiek Draining Direct Lift Waste 
Fixtm-e with Renewable Seats, Metal Spout, Shampoo Connection," Four-Arm Indexed 




Flange. All exposed metal parts are Xickel Plated Brass- 



Slab Inches 3n\-24 33\24 30x21 27x22 


Basin Approx. Inches 15x21 14x20 , 13x19 13x18 


Approx. Shpg. Wt Pounds 350 325 300 275 





NOTE: — This Lavatory can also be furnished with Integral Spout supply at special 
prices. 



luwurrijut 



iiimomniiiK 



;"^- .>,■".'■, 



lUIII UlllllNJIIIIIlUU IIIKUIIIIUUIUIUlLIIIUILUitl II 



mill iiii[ d [iiiiiiiiiiiuDiNii E lilt imniuii.iii^ ^ A N E 



, Qiuuiniiiinuuu a imid iiiiJ"jiiiiiiHiiiiUUii iiiciwuiuiiu imiuJNui»iiiiuiiiiiauMi:niitrDuiiisfiiu! 




C 260-C1 



Crane "XOA'A" Tuice Fired \'itreoas China Pedestal Lavatory with Integral 
Spout, Overflow and Soap Depression; Wall Brackets; Comlnnation Compression 
Supply Fixture ^Yith "SECURO" Direct Lift Waste, having Four-.\rra Indexed All- 
China Handles and Escutcheons on Valves and China Knob on Waste; H inch Iron 
Pipe Size and ^^'eig;ht Supplies to Wall -with Compression Stops having Wheel Handles 
and Metal Wall Flanges; iK-inch "P" Trap with Nipple and Metal Wall Flange. All 
exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



Size Slab Inches 1 24x30 



Size Bowl Inches! 13x18 



As Described Each $132.00 



22x27 



12x17 



21x24 



12x16 



S03 GO $80 . 00 



>ihLii 1 1 ma III n m momu dlllidiiui lUnii iii g tiiii iiuiiiqiliiui DUiitLi ijjjjq m ini nniiiiDio^huuiiiJiiQiuihuuiLamiiiimiiD uLiuLLJuimiiunQUL 

8 



jiuiiiiaiiii uionin diiiiiimEdauiiiHiuiiaiu n tcniuimBBCmiiiiiiBKEjinBiNu 



.Opuiju' uiiiiiiiiiinlBiai]]Uiiiaiii iiiulil rKUunui niiuiitiiii' 



^ ^ /\ pj ^iuii3ui]uiouuLiuuii^iuujLiiu{iiuiiuMj|iaiiMuiitui:]uiiiiiiELtiaiiii]ji QWiiiuEMianiuiui.'ttuiiunn 




C 264-Ml. 



Cra 
Soap 
"SECURO 



me "NOVA" Twice Fircii \'itreouH China Podcstiil Liivatory with Ovcrnow ;ind 
Depression; W:il! Hrackets; C'omhimition Compression Supply Fixture with 
[JRO" Direct Lift Waste, Aletal Spout with Shampoo ComuH'tioii, Four-Arm 

1 111 j^ll ■ TT 11 1 T^ .1 T' I I /">1 ' T" 1 H' _J. _ . 



V* lift? I. iiiiiiLUts aim .nfuii i * tin ii<ui^ro, xp'^-iii\^ii ± ii.ij/ 

Wall FUinge. Ail exposed metal parts are Nickel Phited Bra^s. 



Size Slab Inches 



24x30 



22x27 



Size Bowl Inches 



13x18 



12x1 



As Described Each | 3127,00 



SNo . 00 



21x24 



12xU) 



S69 . 00 



lapimiiuiionniir 



imuiu> 



OMViaiitSluimnip auuqniiaiiiiiiiiiiiiDEuiiniiiicjiiiiiiirbainBn nsuaouiiiiiaurauiiiiii uKDemLiiiiuiciuiiitukUDUiaiiiuimmjiiiiii 



t ' 



LiiBinuajiiiiiiiuiiDMfuaiiEJiEHiiinuijDJiiiiiimDhfliuinuaui^ D A M Phiqiiiiiiur 



iiuuujiiniiiUiiiiHui 



lUEJfL NIJJESII IJ j|. 




■ 

I 

t 

■i 



C 27C-S1 

■:!nnn'n' "'"''°^''^", J m''^ ^'f '^ ^''*'''°"' ^'""'^ ^^'^'^f^' ^'^^^t^'-J' "'it'^ Overflow and 
F^lt TfT' ""' .^T'^'*'' "AGILIS" Quick Compression Double Lavatory 
Faucet wuh Indexed CInna Lever Handles; "SECUEO" Direct Lift Waste ^-ith CW 
Knob Clnna L.pped Soap Dish; N-inch Iron Pipe Size and Weight SuppUes to Wall 

™ i^r'^.T V- ^T 'i^r^ '''''''' ^^'^^'^^ ^"^ ^^I^t^' ^^-I' Ranges; 1^- noh 
Pfated Bra: '' "' ■''*'' """ '■'^"^" """ ^-^'P''-^ '-*-' P^^^ -Nickel 



Size Slab 



Size Bowl 



As Described 



Inches 13x18 



Inches 24x30 | 22x27 2T>^ 



12x17 



12x16 



Each, >>lI9-00 i S77 00 $62 . 00 



''^'^^''-'^-''•-'°--'^m^^>':.,m,,^,„a^^^^,„^^^^ 



■ii n uiir nnmo BinMiiuoiiiuui uhdoiiuhde 

10 



'QMluaaiauiiii 



iCllllflLlllll 



CRANE 



j|]Ui|JtEi»:Biiiiuiuii( 



t mtumu in r ^^ lH' Pf 'illl nU if I 



.; f^H<n>nj*i iiy "->[H^|f 



•4_.. 


1 '. 1 

1 

7* j; 1 J^^^^^^^M 








i ^ rVr ^ 




C 270-S4 

Crane "NOVA" Twice Fired Vitreous China Pedestal Lavatorv with Overflow and 

V 

Soap Depression; Wall Brackets; *'TELvSA Jr" Compression Lavatorv Faucets with 
Four-Ball China Indexed Handles; "SECURO" Direct Lift Waste with China Kn.,l>; 
^-inch Iron Pipe Size and Weight Supplies to Wall with Compression Stops havinj^ 
Wheel Handles and Metal Wall Flanges; lli-inch "P" Trap with Nipple and Metal 
Wall Flange. All exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



Size Slab 


Inches 


24x30 


22x27 


21x24 


Size Bowl 


Inches 


13x18 


12x17 


12x16 


As Described 


Each 


S109.00 


S67 . 00 


?o2 00 



! U-ai ( nm i mcii iiW Bmwim mnj ujimu i mjmiun Tii'qiMwtri "Cf k :^ii""<TiiHtai 



11 



A:.t.,-.- . 



liupunijtnuiObnuiDnuiaAwaininniuiQiuiiDiauQiinmi^^ m-.i^* RAN F ""r>]j»un3imiunr] LOMMiniiiigunif m uj munmuiiuwiiPiifittUHn 



llUIJIIiaiUUIUlll imUllUIIHi niUwiWiny 





C 270-P5 



Faucets ..th Fou,- BaU Ch.na Indexed/ nt^dles^Rnnt Lr^^^hl^^^ 



Slab 



Basin. 



Inches 



Inche; 



■rnce as Described. . ^ 



22x27 



21x24 



1.3x17x63^ |U^xl7x6»^ 
235 \ 210 



Each I S70 . 00 



Soo . 00 



suuoniiiamuDFiinaniiicEDiiDniniFnnc^ 




12 



'""* '""■""""■QuniLiratimmiMimum.iiiuiQuuuKwiuijmuLui.^ R A N ^ 



' """'° """ "I"' <>'»m o a m,a a imiii iimu nu i 




C 300-C1 



Crane 'OX ATI 8 Tu i.-o-Fired \itro<.us China Pedt'stal Lavatory with Iiitesml 
bpout, Overflow arul Soa]) Depression; Wall Brackets; Combination Compressimi 
bupply Fixture with "SECl'IU)" Direct Lift Waste, havino- Four-Ami Lidevecl Vll- 
China Handles and Escutfhe:)ns on Valves and China K'nnh on U'aste; =*s-inch Lon 
Pipe Size antl \\ei«.dit Supplies to Wail with Comprey^iun Stops having Four- \rni 
Indexed All-China Handles antl China Wall Flanges; I i.<-in<'h "P" Trap with Nipple 
and China Wall Flange. All exposed nietnl partsare Xickel Plated Bi;iss 



^ize^l-i'' " Inche 



24x30 



Size Bowl Inches 

As Descrif)ed 



i;!\ix 



22x27 



12x1 



Earhl «140.00 1114.00 



liiiipiniiiau 



'O tH I"atm'\ I iiJi ail uu O Olini « r i n i h [j" m i' O IJPiflftiHinOi t^W m i m n im h n u ui j Mr^Ni mi i n 1 1 1 n ri rr j nj hum mtiiii rhiji ( i mmi i 

13 



iV 



iiMOi iiHiiuLi \ijtam\ I II bCJiiiiiiNiiiiOiiiiiii;Jiiinii»iiijJHiO ii liiiioii lu 1 1 [ 



CRANE 



ji iiJMiiiiiiDiiiLiiiiiiiminiiiiiuiiOiiHiM iiiNt]i>iiiiiiiui(j;3iiMmiK iiniminitEiriiouunimiiiumniniiHi 




^ 



C 304-M1 



Crane "Ovatus" Vitroware Pedestal Lavatory with Extra Heavy Roll Rim, Deep 
Apron, Intefiral Overflo\y and Wall Brackets; "Secui-o" Combination Compression 
hupply and Direct Lift Waste with All China Cross Handles and China Escutcheonis- 

^SR^^li*'^ *° ^'^^^^ ^^''*^^ ^^^^^^'^ Handle Com iression Stops and Wall Flanges; l^-inch 
F Trap, no vent, ^vlth cleanout and Wal Flange. All exposed metal parts are Nickel 
Plated Brass. 



Size^lab. Inches 



Size Bowl Inches 



Approximate Weight Pounds 



24x33 



13x20 



235 



As Described Each S167.00 



24x30 



13x18 



225 



22x27 



12x17 



200 



S143.00 1 S125.00 



14 



nnimin HnotinnianuiinniiLMnnnii 



jHiova^nh iiiiBiuifjiiniDiuiitiBDnaiiiianuiiiiiiiiDiiiiiDiuuoBiH^iiniiiaiiiiiii mioiuttiiriiJi Liniiuiiiu' 



ouMiiiJiiJia [ 



CRANE 



lIunillJIIJOllllULI NMUI UJ I LllllllUI till a [Hi OlIU lEUlUIUimtLJllillUI 




1 



i 



^^B 


^ 






\ 


f 


\ 




1 




^B 




1 




1 
1 


^K 


' 






1 


v 


rr^ 




1 


■ 1 


^^^™ 








J 


^^^ 








1 


1 




■ 






^^^1*'" 








1 


^L 






1 
• 


m 






■i 


4 



C 500 -S4 

Crane ^'VERXOX" Twice Fired Vitreous China Lavatory with Integral Back, 
Overflow and Soap Depression; Single Twice Fired Vitreous China Pedestal Leg; Wall 
Brackets; "Telsa Jr" Compression Lavatorv Faucets with Four-Ball China Indexed 
Handles; ''SECURO" Direct Lift Waste with China Knob; 3^-inch Iron Pipe Size and 
Weight Supplies to Wall with Compression Stops having Wheel Handles and Metal 
Wall Flanges; iM-inch "P" Trap with Nipple and Metal Wall Flange. All exposed 
metal parts are Xickel Plated Brass. 



Size Slab Inches 



21x24 



18x20 



Size Bowl . Inches 



12x17 



11x14 



Height of Back Inches 



6 



As Described Each I Sofi , 00 



S48 00 



Pmui iuiii)uiiiLtF[ii \nafiii rmnQDUiiiiiiUQiiiniinii . am 1 1 1 1 1 1 n i ^mi uimi ijamt luiiiqiiiiiijiuii: uiim iiiiuqiiiMiiiiLi i zt\iiii 1 1 ittr nnuiiiiiriit)! inirrnn \}ip\ uuini nqMimi i iii i aujrniMiiDnnitrniii uiipMiuiMOrHiiiiliiaiiiiFi i n iiiQiidiiff i i rrcjiu iiiiii iiiqei eiijjj luiQuniiCEin LDnnnmiiLEiriFrDJliiV 

15 



- y 



;-iiHiiiipr:ji 



CRANE 




C 600-C1 

Crane -IDALIA" Twice Fired Vitreoiis China Lavatorv -with Integral Spout, 
Overflow and Soap Depression; Single Twice Fired Vitreous China Pedestal Leg; Wall 
:ackets: Combination Compression Supply Fixtiu-e with "SECURO" Direct Lift 



Chi 



, ^ „,. .,,„ ^•^...|^,^.j...j,^j, , uj/fvi \ J. lALiuc Willi i3i:j\^\^ i\\j jJireCL lAlZ 

\ aste. ha\ing Four-Arm Indexed All-China Handles and Escutcheons on Valves and 
.hina Knob on A\aste; ^s-mch Iron Pipe Size and Weight SuppHes to Wall with Com- 
pression Stops having U heel Handles and Metal Wall Flanges; I^-inch -P"' Trap 
M-ith Xipple and Metal Wall Flange. All exposed metal parts are Xickel Plated Brass 



^'^^ ^^''^^ Inches 



^■^^^'^^^'^ Inches' 



22x27 



21x24 



As Described Each 



12x17 



12x16 



SS4.O0 S72.00 



16 



i 



»»^:w..,,.,au«uu.ww™,„,uDu..,«N«,u.™,,,«,u,„uu«gBiiW«aiu, .aw,Ni.wiiu.,t.iuw. tQ RAN E """ ■> ' ammmamn a o^i.id n g mm i 



f lUllhrrHi lOuinn muoiiiEriiniiil 




1 






h 
F 














i 





C 600- Ml 



Crane "IDALIA" Twice Fired Vitreous China Lavatory with OverHow and Soap 
Depression^ Single Twice Fired Vitreous China Pedestal Leg; Wall Brackets; Com- 
bination Compression .Sup])ly Plxture with "SECURO" Direct Lift WdsIp; Metal 
Spout with Shampoo Connection, Four-Ann Indexed All-China Handles and Kseut- 
cheons on Valves and China Knob on Waste; ^^-inch Iron Pipe Size ;iiid \'\'eij>ht 
Supplies to Wall with Compression Stops ha\dng Wheel Handles and Metal Wall 
Flanges; l^^-int'h "P" Trap with Xipple and Metal W;dl Fhmgo. All exposed metal 
parts are Nickel Plated Brass. 



Size Slab 


Tnrhps 


22x27 


21x24 






Size Bowl 


Inches 


12x17 


12x1(3 








As Describefl 


Ench 


$77 . 00 


^04 . 50 







MIUUIIIII lOim IMEUJ I U III 1 1 IJ 1 11)1 UllllllllllllCJllUllllllllUlllllll IILIIlJllMMMhlEI I U I m 1 1 1 llll LJHI Mlllllll(j|l llllllll |l( JIIIMimi 1 1 Ul 1 1 1 1 1 M llli{)lll|ll||l|l|CnilU inillEIlHIIII lipil||3lll"l I Fl II I El IIIIIIIIIIMlllllhiri I III I [3lllllllllirt[] I htl 1 1 II IIIIOIMIMIN II I Elllllllllllll I Imtl I MllllCllllin MM I rE3lllllll IMMl] i\ II I II I llliailllMHI II 1 1 



17 



L' I -f- 



VMuUUUHHUKammjiUji iidh tu^rauuuiuitLQ uiifnuuui..i:s,t™j -im ui;utinii...u.ou. 111.;^ RAN E' "'■O'""UIli"U"«''J'""i0iiiiui 



tOlimioaia^::^'iai i:]rL[EihTiLiiiEiuuiiEiu 




C 600 -S1 

Crane ''IDALTA" Twice Fired A'itreous China Lavatory with Overflow and Soap 
Depression; 8ing;Ie Twice Fired Mtreoiis China Pedestal Leg; Wall Brackets; "AGILIS" 
Quick Compression Double Lavatory Faucet with Indexed China Lever Handles; 
"SECURO"_ Direct Lift Waste with 'China Knob; China Lipped Soap Dish; S-g-inch 
Iron Pij)e Size and Weight Supplies to Wall with Compression Stops having Wheel 
Handles and JNIetal Wall Flanges; iM-inch "P" Trap with Nipple and Metal Wall 
Flange. Al! exposed metal parts are Xickel Plated Brass. 



Size Slab , .. . Inches] 22x27 

Size Bowl Inches 12x17 



As Described 



Each' 576.50 



21x24 



12x16 



$63.00 



SiiiiiUEmiQiniiiiiitnDTTQUiiinioiiirraFQiJDHiiiimmaiuiiiiiLiiru [rrji ii E) m 1 uj Qimii iimiQnRi n ouimiirr>.iMiiu ntnimnnuiDUj inom 

13 



aiDDUlJUEQDiiiniuiO[ini[^:ii lunmriiiiniTiiuii: tin Tiriduii 



itjimnm&KJDinjiiuur 



ihREu: 



CRANE' 




HrVsiJ 



C 600 -S4 

Crane "IDALIA" Twice Fired ^'itroous China f/ivatory with Overfhjw iumI Soap 
Depression; .Sinoile Twice Fired \'itreous C'hin:i Pedestul Leji; WaU I^rackets; ■"TP-IL.SA 
JR" Compression Lavatory Faucets with Four-Ball C.'hina Indexed H;iiidles; "SFCrKO" 
Direct Lift Waste with China Kno}>; ^.^.inch Iron Pipe Size and Weight Supplies to 
Wall with Compression Stops having: Wheel Handles and Metal Wall Flanges; ni-inch 
**P" Trap with Xipiile and Metal Wall Fhmiie. All exposed metal parts are Nickel 
Plated Brass. 



Size Slab Inches 

Size Bowl Inches 



22x27 



13x1 



As Described E<^ch I Sfio 00 



21x24 



12x1 



18x20 



Uxl4 



So2 no S47.00 



iiiiinrunrpiKM 1 1 :7ii m 1 1 H'^nMnopiiinpinflM 



rrmuuC.niiiiiimTanrnMiiiiiDiuiuinmiUUiMDiiOiimiDiiuaiiuiiiiiinQiiniiu 



19 






I A 1 rjjij jjiiii^iu iiiLuumuiuif iMi 



CRANE 



)iiui[iiiniC]iininiiiunB 




C 600-P5 

Crane "IDALIA" T^Yice Fired Vitreous China Lavatory with Overflow and Soap 
Depression; Single Twice Fired Vitreous China Pedestal Leg; Wall Brackets; "TELSA 
JR" Compression Lavaton.- Faucets with Four-Ball China Indexed Handles; Patent 
Overflow Plug, Chain Stay, Chain and Rubber Stopper; ^^-inch Iron Pipe Size and 
Weight Supplies to Wall \-sith Compression Stops ha-\dne AVheel Handles and Metal 
Wall Flanges; IJ^-inch "P" Trap mth Nipple and Metal Wall Flange. .All exposed 
metal parts are Xickel Plated Brass. 



Size Slab Inches I 22x27 

Size Bowl Inches ' 13x17 



As Described Each I S58 . 00 



21x24 



18x20 



12x18 



11x14 



§45.00 $40.00 



jiiiudiimEiiiijir3iJu;iiiiti:Duiui 



20 



mfccmijiiii] 



. ■ 



J 



jQiiuiuiuioauuiHiiiQiiiiiiuiLiiaimuiuitiLUiiiiuiiuiQmmiiiihc^ D A N ^iiiiiui utiLiLuiiiiiuiiiiMLiuJiviriiiinhkLiLJiiuiiiinnDuLiJi QLumiiiiMaukLuiiiikti^jjiHiiiuUQliiiUuiiu 



cv I iimniur^^^^K 




l^ 



'i:i 



J-.' x' -^-^ - -:ii 



C 730-X 

Crane Twice Fired Vitreous China Round Front Lavatory with 4 inch Integral 
Back, Overflow and Soap Depression; Concealed Hanger; "TELSA Jr" Compression 
Lavatorv Faucets with Four-Ball China Indexed Handles; Patent Overflow Plug, 
Chain Stav, Chain and Rubber Stopper; S/g-inch Iron Pipe ^\/.e and Weight Supplies 
to Wall with Compression Stops having Wheel Handles and Metal ^^ all Flanges; 134- 
inch "P" Trap with Nipple and Metal Wall Flange. All expused nietai parts are Xickel 
Plated Brass, 



Size Slab Inehes 



10x20 



Size Bowl IiK^l^es i 9Hxl6 



As Described .Each $.30.00 



nurniini 



HI loi a itiMiiiiiinii a uiiDiiik Likut 



iiiiriiiiiiiHjma n raitnirmm.ooi una Ninnmi n ninnin niliiiiiuinum ftjiiniiMimn ininiiim iifOwniii'M"] imii« -ji 

21 



^jiiinmi 



PW 



mmmm^ 



iirUiui;imjui;]iiiiiLrkuu:]uiiiiLriui[jiiui»iMt'[iLUjii4iiu»uiitriijJ4ii.a FiLiLUuujJiuii'OuuttLLiiJi f^ RAN f ^"■■'^■"'■'^^'■"^■■"■QllU'Ut 



llllimiQUHUllUi THUIFUHnilin |l»li(niH Bhr< iiwf^*i<m 







C 750-X 



WrJ -^ir^ ■ ^_ ui.ufi otujjper; -s-mcn iron ri]De ^ize and We ght Sunplies to 

'^P' Tr n ^*?,^Pi;?.^^^r' '^^T.^'I'Tv^^'^^^^^ ^^"^1^^ ^^^ ^^^^^1 ^^'all Flanges, iM-^Kh 
pfated Brass! ^^'^ ' '''^ ^^^^^ ^^""^'- '^^^ ""'^^^^^ "^^^^^ P^^^« are Xickel 



Size Slab 



Size Bo.vl ■ :::: ^__ ^ inches 15x18 

AsDescnbed... , Inches | 9^x10^ 



Each I S'24.50 



m>«aiiMm.cu>um,o^»ma,«a,mnu,mn»:a.m n<m^m.nimm^a«m, d,™b„„o u 



mu-njii 



1 1^ JliiajniiH innii iilihi ; jiiiiimrtPF-jiiinunmiiUHii .,iu Trminim jmn 



iMif \uMH.i tfc^-— „—- ,r^^mjjpmj^. 



22 



'■,..^-.''-.^■1*1 



■UUUjJIM 



liiniuiiiuri'iiiiUD DiiitHlwuciiiiiK n ii iijj 1 1 iiju luiiuiiiin i :in riiiuu lUJiim.; 



C R A N £""'""""■'"""""' *l'i' ■l'Jii"iiii"Oiriluuiiin!Hi..anmm.ui,u',i™d.,M]i j u,i„„iwiiiijiiiii..i> 




C 750-Ml 




Four-Arm Indexed All-China Handles and Escutcheons on A'alves and China Knob 
on Waste; ^g-ineh Iron Pipe Size and \\'ei^-ht SuppHcs to Wall with Compression Stops 
having Wheel Handles and Metal Wall Flanges; IJ^-inch "P" Trap with Xijiple an<l 
Metal Wall Flange. All exposed metal parts are Xiekel Plated Brass. 



Size Slab Inchei 



Size Bowl Inches 



Height Back Inches 



21x24 



12x16 



As Described Each $60 , 00 



miniirirunmnniiiaiiini niiiiniirrrm 1 1 rnri 1 1 1 n imiQiniijnniianmiin iiinir iirirnni miTrinniiaiiiiiiiiiiiiiiiirrinmi i □imniiiiuaiiiiErrrraiQmni) iiitinrmniicm^injJiimiQninrrn ni :3iidniiiiii:niinumnr'^ii t iin n ' □nci iiiiiiLactm i uihiq rmonniiiiFiiiannDiiiMia ;<;j uuiiiitniiK 

23 



_ i 



liniiHiiauiiULLkiitaijiuiimMDUimjiiiiiDuiuiiuitiauiiiiiiiiiiDUiiuiiiiiiQiuiinii/jiauui womt iniunpujpiii l^ RAN ^"■■■"'^''^'^■■"■■■"■'■^■■"^■[^^'^^^^'■'■'^(^'■'■■"'■■'"■"■■■■■''^"^'^^^ 




C 750-S1 

'Crane "CLERMONT" Twice Fired Mtreous China Lavatory with Integral Back, 
Overflow and Soap Depression; Concealed Hanger; "AGILIS" Quick Compression 
Double Lavatory Faucet with Indexed China Lever Handles; "SECURO" Direct Lift 
Waste \\-ith China Knob; China Lipped Soap Dish; ^/finch Iron Pipe Size and Weight 
Supplies to A\all with Compression Stops ha\ing \Yhee\ Handles and Metal Wall 
Flanges; iK-mch *'P" Trap with Xipple and Metal Wall Flange. All exposed metal 
parts are Nickel Plated Brass. 



^i^e^^-^'> Inches 



S^^^^Q^'l Inches 



21x24 



Height Back I^^^l^^g 



12x16 



AsDescril)ed E^^h S60.00 



niuun[ iPD 1 1 oDiamoririiiiiiii lamEnirnitonnEtrrTmainiiiutDrQi 



24 



rfcfLTiiii> i)i gtfiii |n'"i^iiiif iinrr >giaaTttfHn □lUUIUHMQUIIUUJU' []UII|Ui|iil 



CRANE 



] LLJ lkJI:JlQ|lllUlUlll lOntEIUIIUinilEa IJlUliaUtllUIIMiaULIIU iJlllCKkbllDIIIUQiUn l])llliaKU]]linitQB3Unilll[ 




C 750-S5 

Crane "CLERMONT" Twice Fired Vitreous China Lavatory with Intetrnil Rack 
Overflow and 8oap Depression; Concealed Hanger; "TKL8A Jr" Comprpssion Lavatorv 
Faucets with Four-Ball China Indexed Handles; "SECUHO" Direct Lift Waste with 
China Knob; ^i-inch Iron Pipe Size and Weifiht Supplies to Wall with Compression 
Stops having Wheel Handles and Metal Wall Flanges; 134-inc'h "P" Trap with Xipple 
and Metal Wall Flange. All exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



Size .Slab Inches! 21x24 



18x20 



Size Bowl Inches 



12x16 



11x14 



Height Back Inches 



As7Described EachI $50.00 



S40 00 



nrvuimm ruu iiu; DUiruJUJ^t] 



tauDmnnomintiuLOiqiiiunowmiiunQnuinraitOiniiiinnrEairnidiinciu^ 



25 



vlbAr^'i:-:. ■'.; ■ 



vnmiuQi 0111111111 HIE )HH nmrr^MiiiiiiM PMimMnimiirintvii no rfiiioniiiiiimnfLMfjiiiiiriiniiiiiimuiiiiiiijjjij(^ FR A N £!■'■" ^^^''i'[^Jiiiiiii'^"J^^''''^'"''itJ'''"'"<'<<f^"^^^^ " mii'rminuNijiinjjjiuj [miiimiiiisiiiiki^tttiLtjtrtir. nr^jnuMini 



^' 




C 770-P5 ^ 

Crane "CLERMONT" Twice Fired Vitreous China Lavatory with Integral Back 
Overfiow and f>oap Depression; Concealed Hanger; "TELSA Jr" Compression Lavatory 
Faucets with Four-Ball China Indexed Handles; Patent Overflow Plug, Chain Stay 
Chain and Puliber Stopper; Sg-inch Pipe Size and Weight Supplies to Wall with Com' 
pression Stops having Wheel Handles and Metal Wall Flanges- l^^-inch 'T" Trap 
with Nipple and Metal \\'a!l Flange. .\il ex]X)sed metal parts are Nickel Plated Brasq 



Size Slab 



S^^^Bowl TnrhP^" 



Height Back I^^^es 



12x16 



As Described K.r-H ^xs on 



Inches! 21x24 \ 18x20 



11 xU 



6 



$34 . 00 



"""'""" '="'"" " ' '"■""™'"™"™° """ '"DNN". n mn^m mm.m Du„„.„,a„„N u „„ >,np,„™™^„a„.„„..n., , 

26 



□iiriiiimiiaiiiriiiiiiiiniiLiiiiiiiiiL]Tmii! ijuiiimuir 



^■nnuiDmk 



iHiLjiNiiunuttiLLiiLiiMJutiiiiiiuiiniLuiiktLLiiJiLCiujjjj i^MUkbii uiquuiuiUHaaami, ^ RAN E""^ t3MJiiiiiuii(3iniij OUUII1 uuiii Diiimi uMtLLiiiiiitQiu]uiiiuiDttittiiiuiiuuj|juiiii^;]Liiii4MiiiiaiwiinDit 




L. 



CRANE 







C 2010-S3 



"MAJESTIC" 
ENAMELED IRON LAVATORY 



Crane "Majestic" Porcelain Enameled Iron Pedestal Lavatoi>' with Integral Over- 
flow; "TELSA Jr" Compression Lavatorv Faucets with Indexed All-China Handles; 
"SECURO" Direct Lift waste with China Knob; ^.^-inch Iron Pipe size and weight 
Supplies to Wall with Compression Stops ha^-ing Wheel Handles and Metal Wall 
Flanges; l^-inch "P" Trap with Nipple and Metal WaU Flange. All exposed metal 
parts are Nickel Plated Brass. 



Size Slab Ii^ches 



20x24 



Size Bowl -Inches 



12x16 



Approximate Weight Pounds 



220 



With ''Securo" Waste only ..Each S44.00 



22x27 



13x17 



235 



S55.00 



As Described ■ -Each] S58.00 $69,00 



i^maunojim i mn i □iiiiiJiuiiiaiiiiiiiiinioiiiiM i m 1 1 iqu i i i u ^iiifl 



(iiiniiim(iiiini«mimr,n,iiiiQ((innniiiDiinr™minmu omnitpmrniniininiiniiKii n mrauuu o !"■"« "s't^ """■ nmmm,zmm..>>a„«mmnmmm7m,mma<mm« 

27 



UUIimjQll IIIUUmfMlllllllUDUIUllllUI EUHIUUIIUCJIIUUIIIUiaHl 



llllUDIIIIUUlUJl 



CRANE 



uminiHiiuiiuui iiiuuiuuuiiuuiii 



4tUllJllMUMH>>UilUUIlUUL 




C 2200 



* 'NEVADA" 

ENAMELED IRON 

LAVATORY 



Crane "NEVADA" Porcelaui En- 
ameled Iron One-Piece Lavatory with 
Integral Back and Overflow; Concealed 
Hanger; "Telsa Jr." Compression La- 
vatory P'aucets with Four-Ball China 
Indexed Handles; "SECURO" Direct 
Lift Waste with China Knob; ^^-inch 
Iron Pipe Size and Weight Supphes 
to Wall ^\ith Compression Stops having 
\Maeel Handles and Metal WaXl Flanges; 
li^-inch *'P" Trap with Mpple and 
^letal Wall Flange. All exposed 
metal parts are Nickel Plated Brass. 



DIMENSIONS 



Size Slab Inches ' 18x24 



20x24 



Si^e Btjwl 


Inches 


11x16 


12x15 








Hciiiht Back 


[nchpR 


10 


12 






Approximate \\ eight 


Pounds 


130 


135 


As Described 


Each 


S43 50 


S4S 00 









With "Secure" Waste onlv Each I $31 .00 



$34.50 



"NEVADA" ENAMELED 
IRON LAVATORY 

Crane "XE^'ADA" Porcelain En- 
ameled Iron One-Piece Lavatory nith 
Integral Back and Overflow; Concealed 
Hanger; "TELSA Jr" Compression 
Lavatory Faucets with Fouj--Ball China 
Indexed Handles; Patent Overflow 
Plug, Chain Stay, Chain and Rubber 
Stopper; p-g-inch Iron Pipe Size and 
Weight Supplies to Wall with Com- 
pression Stops having Wheel Handles 
and Metal Wall Flanges; 1 34-inch 
"P" Trap with Nipple and Metal Wall 
Flange. All exposed metal parts are 
Nickel Plated Brass. 




DIMENSIONS 



Size Slab Inches 17x21 



Size Bowl Inches j 11x14 

Height Back Inches 



8 



Approximate \A eight Pounds 



100 



C 2210-P5 



18x24 



20x24 



11x16 



12x15 



10 



12 



125 



145 



lonniirn inaniiiinivininnuitiiiiDirmiiiiinciimiiDiiininiEiErQiiaiiiniinFnatJiMmiiiioiiiLLi laiiiiuiBiaaHiiiiiD tjnm inqu oiuniiiuiouuu 

28 



22x27 



14x18 



12 



175 



As Described Each [ $31.00 | $33.00 | S3S.00 $48.00 



Without Fittings Each | $18.00 | $20.00 $25.00 $30.00 



iimiuuiiQiuumiuiDiumiDtiiQUlUiuuiiQuiuiiiDiiCiiuiiiiumtMiuiiMto^^ 



' - .. 



^uumiuOKUumiLi zju lUHiiiuovEUkuuii^ 



CRANE 



'"^ CitimiiJiiniiiMjiunauiiuiniiinpiniiiJiiHDiimji Omfumuitii^i nnii irDiJUiiiiiHiDi udu mrainiuiinii 



"NORFOLK" 

ENAMELED IRON 

LAVATORY 

Crane ''NORFOLK" Porcelain En- 
ameled Iron One-Piece Lavatory with 
Integral Back and Overflow: Concealed 
Hanger; "TELSA Jr" Compression 
Lavatoiy Faucets with Four-Ball China 
Indexed Handles; Patent Overflow 
Plug, Chain Stay, Chain and Rubber 
Stopper; H-inch Iron Pipe Size and 
Weight Supplies to Wall ^ith Compres- 
sion Stops having Wheel Handles and 
Metal Wall Flanges; IJ^-inch *T" 
Trap -with Nipple and jMetal Wall 
Flange. AU exposed metal parts are 
Nickel Plated Brass. 




C 2250 -P5 



DIMENSIONS 



Size Slab Inches 



17x19 



18x21 



Size Bowl Inches I lO^xUH 1 103^x161^ 



Height Back Inches 



6 



S 



Approximate Weight Pounds 



SO 



95 



As Described ■ Each S27 00 



S29 . 00 



Without Fittings Each I S14 . 00 



S16.00 



''FAIRFAX" 
ENAMELED IRON LAVATORY 




Crane "FAIRF.IX" Porcelain En- 
ameled Iron One-Piece Lavatory with 
Integral Back and Overflow; Concealed 
Hanger; "TELSA Jr" Compression 

Lavatory Faucets with Four-Ball Cliina 
Indexed Handles; Patent Overflow 
Plug, Chain Stay, Chain and Rubber 
Stopper; ^/g-inch Iron Pipe Size and 
"\\'eight Supplies to Wall ^dth Com- 
pression Stops having Wheel Handles 
and Metal Wall Flanges; l^-inch 
'T" Trap with Nipple and iMetal Wall 
Flange. All exposed metal parts are 
Nickel Plated Brass. 



C 2400-P5 



Size S ah Inches . 17x19 18x21 


Size Bowl. .... .Inches 11x14 ; 2x15 


Height Back.. . .Inches 6 8 


Approx. Wt. .Pounds. 75 90 


As Descri>ed. . . .Each $24.00 S26.50 


Without Fittings. Each -SHOO $13.50 



>™™«)i uuDf MOitmiiQiinu lainniM inp[)uiiiEiN ma i 1 1 iiiianiiiiiiiiiiniinpppMM nam vt m oiiiiiiiiuriDiiMFtiNJiJDiiHniiiiiiciniiiu iPPrprurj uiii m-i u iiiiiiru] laa mm\i iw i niiiiiiiQiiiikrrninaiiiiiiiiprn □imiiiiuiiBiPrrnjDiiia nui □ iiiiiiiiniFnj m oiim \m irainimniiiE 

29 



_„ ,.,,,-,, ,,,1,1,, ,/^ DAN F'i"i " uminimiia.iNiiijjjHmnmKuiin ,a»iiiurmH[iiiHfiijiiHt)i(iiiJ"Hiiui(inniinioiiuiumuo uin 



"KENMAR" 
ENAMELED IRON LAVATORY 



-1> ^..l'I 







C 233Q P5 



Crane 'IvENMAK" Porcelain 
Enameled Iron One-Piece Corner La- 
vatory with Integral Back and Over- 
flow; Concealed Hanger; 'TELSA 
Jr" Compression Lavatory Faucets 
with Four-Ball China Indexed Handles; 
Patent Overflow Plug; Chain Stay, 
Chain and Rul^ber Stopper; ^^-inch 
Iron Pipe Size and Weight Supplies to 
Wall mth Compression Stops having 
Wheel Handles and Metal Wall Flanges; 
li-^-inch "P" Trap with Nipple and 
Rletal Wall Flange. All e\'i:)osed metal 
parts are Nickel Plated Brass. 



Lengths on Side Inches 


16M 




11x14 


A]^proximate Weieht Pounds 


105 


Without Fittings Each 


$18.00 


As Descril)ed Each 


S31.00 



"EATON" 
ENAMELED IRON LAVATORY 



Crane '-EATOX" Porcelain En- 
ameled Iron One-Piece Corner La^-a- 
tory with Integral Back and Overflow; 
Concealed Hanger; 'TELSA Jr" Com- 
pression Lavatory Faucets with Four- 
Ball China Indexed Handles; Patent 
Overflow Plug; Chain Stay, Chain and 
Rubber Stopper; ^g-iueh Iroii Pipe 
Size and Weight Supplies to Wall \\'ith 
Compression Stops having Wheel 
Handles and Metal \\'all Flanges; 
13^-inch 'T" Trap with Nipple and 
Metal Wall Flange. All exiwsed 
metal parts are Nickel Plated Brass. 



Length on Side Inches 


Hi '2 


Bowl Inches 


11x14 


Approximate Weight Pounds 


90 


Without Fittings Eaeh 


S13.00 


As Described Each 


S26.00 




C 2348 P5 



3:i;i4HiiiioiLH4]MiiiDiiMLii iiJ4i4niniiitEiniaiiiiniiii I laiHiHiiiikkistii luiiiiiiDFiitLi 1 1 iiMoiii I a \m tim m muu imimaiuuiaiiiiMiinirDniiMnni raitm 1 11 hikjirihuii miqh iiiimiiian iin cii tcsuM iMiULiriiiiiimMtrDininniiiiuiiiiiiiiiDicnuiDiiiiiiciiniiiiiniiD uimmBi 



30 



iimiiiiiiiiimiiJCMisiiuiirinfUiiimoiiimnnDmiujiiiujauiiinuniC-'knLrijn^^^ D A hi f 



3IIIIIII I ijjj; ]iiiiii[*[uj Qi iiiiiiti III □!■ iiiiiim mill iiiuLiLiaiiii iiiiirj i qiuii itiujiciiiiiir riniiaiiihii i iihuiiiiii i i iiiiciumuuDicuiiiEiLimL 






^ 





: -'ANE 




C 3000 



*'LINOVUS" 
WHITE PORCELAIN BATH 

Crane "Linovus" Light-Weight Sohd Porcelain Corner Bath, Glazed White Inside 
and Outside, to bnild in at Back, End and Floor, Concealed Combination Compression 
Top Bell Supply and Waste Fixtm-e with Four Arm Indexed All China Handles and 
China Escutcheons. All exposed metal parts are Xickel Plated Brass. 



Nominal Sizes 


Fppt 


5 


5]^ 




-'/'£, 


Approximate \\ eight . . .- 


Pounds 


950 


1000 


As Described. Regular seleclon 


Each 


S20S.OO 


$225.00 


As Described, Special selection 


Each 


S256.00 


S277 . 00 



Vitroware Hand Rails, extra. 

The "Linovus" Bath can also be furnished for Left Hand Corner or for Recess with 
Fixtures in either End. When ordering, alwavs state if for Right or Left Hand Corner. 



DIMENSIONS 

Width over rim , , . . 29 Inches 

Depth inside 17 Inches 

Height 193^ Inches 



■nDimicjidiEniiiiiaj mn:DmiiiiiiiJrt]iJNiiJmi]nniiiiiiiiiiUiiiuiiHiiiaii uuioiiuurFimc»jjJu.i.i(aiiuu □uumiJinaiiiiuimiiiifP jud iruuiii«ijimiijmiiiiniiiaiiii.iiiuiiCJfliNjiiiiiiauiiii]]dj<a njiau rriTOijjn omtrii n uMammiiiiiQiniiiiniia 

31 



Jgp—ii^rfMu-^ 



iuiiDUjjjjjiiii.DEiiiij|iiniDMri 1 1 UMndhULiiJiiiKJuuiLiiuioqiiHitLUJCiiui ti ^LUioiuiiiniDii Hrinnuaiu nirujJE 



CRANE 



luiiiinn kQ umrjiUiiOuuiiWfliDtiHUMuaBu uiDumui 



JHUUHUlil 







CRANE 



i 



C 3040 



WHITE PORCELAIN BATH 

Crane "Linova" Light-Weight SoHd Porcelain Recess Bath, Glazed \Yhite Inside 
and Outside, to build in at Back, Two Ends and Floor; Concealed Combination Com- 
pression Top Bell Supply and Waste Fixture with Indexed All China Handles and 
China Escutcheons on Valves and Waste. 



Nominal Sizes Feet 



^}4 



Approximate Weight Pounds i 



900 



950 



As Described, Regular Selection Each| S192.00 i S210.00 



.A^ Described, Special Selection Each j $234.00 | $258.00 



Hand Rails, extra. 

The "Linova" Bath can l^e furnished with Waste and Fix'tures at either left hand 

end as shown, or right hand end. Always specify which is wanted. 

DIMENSIONS 

Width Over Rim 29 Inches 

Depth Inside 17 Inches 

Height 193^ Inches 



TT"""'"!""""' 



iinaDun imunDiTrrnnnnGiimirniiChiiiiDDicjiiifiLitiiiiaiimjiiniioniinr 



iwiiiiiiiiOiiiiimiinoiiirFiirrEi ' n i h i 1 1 ' :j i 



32 



DiHiiIHii uiDiEiBuiiiJiQiiiuiiniiniinniuiiinniniiiuiiQuniJiiiiitin 'iBiiiLLiiniiiaiiuiiiiiLiiutiiiJi □ nmi^ RAN E' ■°"i'°""'"'°i<"'i "'^ imuiniiiiitniiiii iia [lud lhu uinin minnniDiimnniiiiinnt 




C 3276-LE1 



Crane "MODUS" One-Piece Porcelain Enameled Iron Slope End A])ron Corner 
Bath for Left Hand Corner with Outlet at Left Hand End; Concealed Combination 
Compression Top Bell Suppl}' and Standing Waste Fixture at Left-Hand End with 
2-inch Waste Barrel; M-inch Supply Valves with Renewable Seats, Four-Arm Indexed 
All-China Handles and China Escutcheons. All exposed metal parts are Nickel Plated 
Brass. 



!' 



Sizes Feet 



Approx. Shipping Wt Pounds' 



480 



Width overall Inches 



30 



Depth inside Inches 



17 



m 



520 



30 



17 



.\s Described - Each | S120.00 \ $126,00 



MinrnunuDUUUiiaiiiiiiiiUEicikMiru 1 1 m E3,ij4I]jj4 iiidi luiuiiiuaiuiiiiiiiiio 



luiiaiiiiiiimiiaiunMtiij 



lam o iiinrnKiii o tma uiunfuiido laun fjimiiiimi i miiun tannin 11 Jin iim rnnnniniMt 

33 



jii0ULiiuiUiiJiit[|iJJJUuiiu>>uuouuuucuia]UiiuiurOiiujiiiiiiiuiitiiJiiuuUiui0iMiiUnpiirirt]iaiimMiikucuuii^ 



LIIM4IJ1 



CRANE 



3uiiiuiuiiaiiniiiiiiii[ 



nuawPmHUEl n n —o i 




<^ 



C 3276-LE2 



Crane "MODUS" One-Piece Porcelain Enameled Iron Slope End Apron Corner 
Bath for Left Hand Corner ^nth Outlet at Left Hand End; Concealed Combination 
0^'er-rinl Spout Supjily Fixture at End vdxh. J^-^-incli Compression Suppl\- \'alvcs with 
Renewal^le Seats, Four-Arm Indexed All-China Handles and China Escutcheons; 
Ij^-inch Connected Waste and Overflow \>ith Chain and Ruljber Stopper. All exposed 
metal parts are Xickel Plated Brass. 



Sizes Feet ! 



Api^rox. Shipiiin^j: \Vt Pound 



Widtii overall Inches 



Depth Inside , Inche 







480 



30 



17 



5J^ 



520 



30 



17 



As Described Each SI12.00 ! SI18.00 



iiiinii I iiiiDEiLkLLii iiuaiiriMii:iciUMiiujajiimuLrraujaiu:utE3icai:iiuiiaiuui;]Maiiiiuiiu lauDiDiuiiQUmiu n 13 DDiuimiESiwHiuhaui 



I ■nniniiiiii.-imi.t.n.HnpiHitiBinMnHinrTiwiininriiiiiiiniwomniinuioainuuiiiDiniiii 



34 



] iipou Ai E iii4iii-ii4iic]ii>"Lji]jiiauai 



iiniiiuiiDi 



lll]|||||||||lFI(P.Lt Ll 'll||] UMMI JtlllllCJLlUI II iJiL^ 



CRANE 



luiiiiiiif iiEUiuiiiiiufQiai MiiMiiEnrti iiiiinuiiiJi] iiiuiLIiEiiuJ 11111011:11 iiiimoiUFi uii ujUiiuiii ui mUuipmiim I uiniiiipui unMiuru liI - 



"CORWITH" ENAMELED IRON APRON BATHS 



(.PATENTED 




C-3284-RE1 with C\>nt-oalp(l Cum- 
liinatioii C'otnpreysioni Top Bell Supply 
and Standinji: ^Va^ite Fixture at Rislit 
liand End, with 2-incli Waste Harrel, 
3-^-ineh Valves with Renewable Seats, 
Four-Arm Indexed All-Clilna Handles 

and C'hina Eseiitchoons, Utility Cup- 
iuKird with Door should be provided 
for fix-tiire. 



C 3284-R-:i 



Sizes Feet 4U 5 dH G 




Approx. Shipping; Wt Pounds ')'.].'} oOo 055 7Io 


Width Overall . . . Inehes 30^ 30^ 30J^ 30H 


Length Overall Inches 54 | fiO (Ifi 72 


Height Overall Inches 18 18 IS IS 


As Described - P:aeh | I'.O.A. $135 (K) $142 50 P.O.A. 



C-3284-RE2 with C()ncealod Com- 
bination Overrim Spont Supply Fixture 
at Right Hand End, with ^-inch Com- 
pression Valves with Renewable Seats, 
Four-Arm Indexed All-China Handles 
and China Escutcheons, l^^-inch Con- 
nected Waste and Overflo\^' with Chain 
and Solid Rubber Stopper. 




C 3284-PE2 



Height Overall Inches i 



18 



18 



IS 



Sizes Feet ^A o]^ 6 


Approx. Shipping Wt Pouncs 535 59o 655 / 15 


Width Overall Inches 30J/. 30H 303^ 30^ 


Length Overa 1 Inches 54 (50 66 1 2 



IS 



As Described Each I P.O.A. | $126.00 I S134-00 | P.O. A 



NOTE:— Specify letters LEI or LE2 if fittings are required at left Hand End. 



ifeopuijiiau iiuiiiiiDimitij lul ai 1 rn iiiiiJiDiiiniuiiiiouiiiiiiiiiioiiiniiniMDi 11 11 tym-mm 



jiiniuraiduouiiiiiniiiarpUfliDfl^ii™ oiinrcrimnBttB^ttiiiniiinf^nu^iflniiiaiiiiiuiuiiaiiimiuii^ riaBi"if,iiu{ 

35 



mmaamu ukin i .^> fliehQi luii noK '-uiiuuiim 1 1 rauiu uirvmnruoi 



RANE 



:iiiiiuutm3 nujiiimaiiuiiiiiiiiotiniiL 



-. luiUDUHCliuiiuUiliDlllil 




C 3302- LEI 



Crnne "RI0DU8" One-Pi eoe Porcelain Enameled Iron Slope End Apron Recess Bath 
with Outlet at Left Hand End; Concealed Combination Compression Top Bell Supply 
and .Standing ^^'aste Fixture at Left Hand End xsith 2-inch Waste Barrel, ^-inch 
Supply Valves with Renewable Seats, Four-Arm Indexed All-China Handles ard 
China Escutcheons. All exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



Sizes T . 


I' eet 


5 


5M 






Approx. Shipping \Vt 


Pounds 


480 


520 


Width over all 


: . - Inches 


30 


30 


Depth inside 


Inches 


17 


17 


As Described 


Each 


$110.00 


$118.00 



36 



\ 



^mnpf^mioBBtfiiiH 



jiUiiiiiiiiiniD iiiiiiit riLiQkUiM I mi i uiuuiiJiiHUiiiiiiiiiiiuiimiii riuj nmnuiiin Qiiiiiiiii i 



CRANE 



ilHlltllLII 



""' Uu»4KiiHiDiiiiHiiiiiiu mmo tuna unuiaiiiiiuiniia ntiiiu iiiili hiidiiiiiiiiiiik 




C 3302. LE2 



Crane "]\IODUS" One-Piecc Porcelain Enameled Iron Slope End Apron Recess Bath, 
with Outlet at Left Hand End; Concealed Combination Over-rim Spout Supply Fixture 
at End with J^-inch Compression Supply \"alves with Renewable Seats; Four-Arm 
Indexed All-China Handles and China Escutcheons; 13^-inch Connected Waste and 
Overflow with Chain and Rubber Stopper. All exposed metal parts are Xickel Plated 

Brass. 



Sizes ■ 


Feet 


5 


5}^ 


Approx. Shipping Wt 


Pounds 


480 


520 


Width Overall 


Inches 


30 


30 


Depth Inside 


Inches 


17 


17 


As Described 


Each 


S102.00 


1109.00 



nnniDdCiiwi inn ^t^nuiii inii: JiiiiiMiriii:7inpiMLi 



1^ gir niiii niiiiL □!! iiJi 



,^i,w u uiiuiiMlOMmliiiii) nmofii n ri 1 1 ami oinr rmiiii a m niinii iniiidrnu ir aiiinrmHifi Ddmiiniiimiiniuuii 

37 



9HiaU*JM(3lMl UDUlilLlJ 



iiiiamiimj(uDiib«ii*iiauinhj]iiiaumiriB»Tmi uirUiuij.iiiUi'irrJ, (jiiiiniJUiiUiMUWUWai«iiiiuiiI^ P A N L 



liuuipiiutr 



llDiiOUiiiiiiJiiJ[)iiiiii>i MiiDI (UMUiuiaiuiuiiiiuOuiiurhir uoui luui ui;3UU[LJjib. 



i i 



CORWITH" 




ENAMELED IRON APRON BATHS 

(PATENTED) 

C 3308- LE1 with Concealed Com- 
binalion Compression Top Bell Supply 
and Standing Waste Fixture at Left 
Hand End, with 2-inch Waste Barrel; 
3^-inch Valves with Renewable Seats, 
Foiu'-Arni Indexed All-China Handles 
and China Escutcheons. 

Utility Cup})oard with Door should 
be provided for Fixture. 



C 3308-LE2 with Concenlcd Coni- 
!)in;ilion ( "onjpfcH.siDii Overrim Sponi 
Supply Fi.xliu'e at Lcl'l Hand Knd, 
with 3i-inch \';ilvcs wil h Henewable 
Scats. Four-Ann Indexed All-Cliinn 
Handles and China Kseul cliciins; 13-2- 
incli ('(uuiectcd \VaKte and ( )verHow 
willi Chain and Solid Kubber Stopper. 




C 3308-LE1 














Feet 

. . . Pounds ' 


4H 


5 


534 


C 1 


Approx. Shii^pinji Wt 


505 


555 


G20 


670 1 




. , .Inc les 


30^ 


3034 


3034 


3034 1 




. . .Inches 


54 


60 


66 


72 




. . . Inches 


18 


IS 


IS 


IS 


As De.scril led 


Each 


$120.00 


S124.00 


SI33.00 


$170,00 












- 



C 3308-LE2 



Sizes 


Feet 


m 


5 


5^ 


6 


Ap[jrox. ShiijpinM; ^^ 


. . Pounds 


505 


555 


620 


670 


WI<Hh Overall 


1 II dies 


303^ 


3034 


3034 


30H 


Length Overall 


, . . .Inches 


54 


60 


66 


72 


Hcifiht ( )\'cial! 


Inches 


18 


18 


18 


18 


As Described 


Each 


$112.00 


sno.oo 


$125.00 


S162 00 



XOTE:— Sj>ecify letters REl or HF2 if fittings are required at Right Hand End. 



MWiiimo hiu \D mmmai iiiiuuiuunmiiiniiriHtiHiDHiuniiiiLLNJiUui mi ru tuniJiiiMLJniPhiiiJjj [ luiijuuuci umiiuuji suuiuiiujuulniuiiuCluiiiuit 

38 



iiiHiiiiiiijaioi 



lO ^IHIIIIU ll^lHm^^^■pl■un^rt ■»[ 




":: I iFi I Mill iciunnnmcHiMmitUHiikiLi 



^O RAN E'^^"""""'""'^'' 



iDiURUHUiUP[imJ4H»C;iriiiiJi]iii[iuihDij..'i(]LE-Etij:jij:]nuniiini:^i.-tiiii]JMUJiirEnLni:iUinLniijm[ 




C3330-E1 



Crane "TARXIA" One-Piece Porcelain Enameled Iron Slope End Reversiljle Bath, 
with Legs and End Outlet, to build into Corner and arranged for Tiled Front and End 
Panel: Concealed Combination Compression Top Bell Supply and Standintr Waste 
at End with 2-inch Waste Barrel, 3^-inch Supply Valves with Uenewai)le Seats, Four- 
Arm Indexed All-China Handles and China Escutcheons. All exposed metal parts 
are Nickel Plated Brass. 



Sizes 


Feet 


5'0" 


5'6" 


6'0" 


Approximate Weight Shippinji 


Pounds 


380 


410 


430 


Width Overall 


Inches 


32 


32 


32 


Depth Inside 


...... .Inches 


17 


17 


17 


As Described 


Each, 


S120.00 


S129.00 


SI 45. 00 



10 miiiii jmaimrinnnCiiniimiilDimiminiDiiirnffllBDiniiimiriDiin worn mm iirirc ii runuinuiMimiiiMOii ' "i r-irra i iJininmoi mniBiyn(Miumiiioii«uuimiainnui 

39 



iffC'idiiiiuQCLiniiiniiainirianioi mwaDitaifiiiiiiimi 



lUlDWlllUiniL^HIUIlUI QkUlUlliniDHWllUlfOHIIIIHUUaiUIUUBUnUIUMIIILtC 



CRANE 



Hllll»miHillHf& |iti<pmminiiif 



iwiiiuiuiaiiiiinUbkOUJi 




C3336-E2 



Crane "TARXIA" One-Piece Porcelain Enameled Iron Slope End Reversible Bath 
^vith Legs and End Outlet, to build into Recess and arranged for Tiled Front Panel; 
Concealed Combination Over-rim Spout Supply Fixture at End with 3^-inch Com- 
pression Sup])lv Valves with Renewable Seats; Four-Ai-m Indexed All-China Handles 
and China Escutcheons; U-^-inch Connected Waste and Overflow with China and 
Rubljer Stopper. All exposed metal parts are Xickel Plated Brass. 





Feet 


5 


5j^ 


6 


Ai)proxininte Shipping Weights 


Pounds 


380 


410 


i 430 


Width Uver-A ! 


Inches 


32 


32 


32 


Depth Inside 


Inches 


17 


17 


17 


As Described 


-T-l--- ""T' 1 • 


S108.00 


$117.00 


1 $l^v3.00 



J||&[UJIDIL 



jmiiC3iiuiriLLj4iamiji]niii[ 



lupiiuonimmo 



40 



mmiiiiiuii 



iiE^iuLcitmdiuuvi" '. 



CRANE 



iQucmniiii 



"VERNA»» ENAMELED IRON BATHS 




C-3370-RE1 with Concealed Com- 
bination Compression Top Bell Supply 
and Standing Waste Fixtm-e at Hijiht 
Hand End, with 2-inoh Waste Hand, 
3^-inch Valves with Kenowable Seats, 
P\)ur-Arin Indexed All-China Handles 
and C'hina Ksciilcheons. Utility Cup- 
lujard with Doijr should be pruviiled 
for Fixt are. 



C 3370-RE1 



Nominal Sizes 


Feet 


m 


5 


Approx. .Ship[)inf^ Wt 


Pounds 


390 


410 


As Described 


Each 


$90 . 00 


$fJ2.oU ; ; 



f) Vo 



4') 5 



$101 00 



**DORIS" 
ENAMELED IRON BATHS 

ON BASE WITH 3-INCH ROLL RIM 

C-3400-E8 with "TEL.SA" Com- 
pression Double Bath Faucet with 
yhampoo Connection nnd Four-Hall 
China Indexed Handles; I^^-inch Con- 
nected Waste and Overflow with Chain 
and Rubber Stopper; ^.g-inch Iron Pipe 
Size and Wcif^ht Offset Supplies to 
Floor with Metal Floor Flanj^es. 




C 3400- E8 



Sizes 



Feet 



Approx. Ship. Wt . . . .Pounds 



280 



4J4 



320 



340 



5H 



395 



6 



470 



A. Dp^r-rilW Each! SG4 . 00 I S05.00 | $0600 I S71.50 SSooO 




C 3442- £8 



'^DORIS'' 
ENAMELED IRON BATHS 

ON FEET WITH S-INCH ROLL RIM 

C-3442-E8 with "TELSA*' Com- 
pression Double Bath Faucet with 
Shampoo Connection and Four-Ball 
China Indexed Handles; 1^^-inch Com- 
nected Waste and Overflow with Chain 
and Rubber Stopper; ^s-inch Iron Pipe 
Size and Weight Offset Supplies to 
Floor with ^Nletal Floor Flanges. 



Sizes 



Feet 



Approx. Ship. Wt Pounds 



280 



43^ 



320 



340 



53/2 



395 



A.n...v^KpH .Eacbl S55,5Q I S55.50 | Soo.oO SOOJO 



NOTE:— If Baths on feet desired with 2-inch Roll Rim special C-3464-E S. 



6 



470 



S74 . 00 



41 



llC3BDIii1tlil{]niiiirliLti: 



^ RAN F "" "^ nijai^jnmiTijpioruiiMnnBBBawowwMiqBMwgiii 




C 4350 



CRANE PORTABLE SHOWER 



Crane Portable Shower with Patented Clip 
Faucet Attachment; Cloth Inserted Rubber 
Tuljing; Wall Support; Brass Riser Pipe; 
24-inch diameter Curtain Ring \dth Wall 
Flange; White Duck Curtain; Snap Hooks; Hold 
Back Hook; Needle Head Avith Ell and Arm. 
All exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



* Approximate Weight Pounds 



40 



As Described Each S26.00 



CRANE CONCEALED SHOWER 

Crane Shower with Crane Concealed ^lixing 
Valve, having China Wall Plate and China Handle, 
Loose Key Controlling \'alves on Supphes, "^^'ith 
China Escutcheons; Cast Brass Shower Head with 
Removable Face and Adjustable Ball Joint, Bent 
Shower Arm and Cast Brass Wall Flange. Loose 
Key Controlling \\alves permit the volume of either 
hot or cold water to be reduced or entirelv shut off 
■without interfering with other fixtures. All exposed 
metal parts are Nickel Plated Brass. 



Approximate Weight Pounds! 



40 



As Descrilied Each S40 , 00 





J 



4^ 



^J 



CRANE 



J 



liJi < : „i'i' t'<i 



C 4360 



42 



inr[)iiiimihii:iivnin:i t]UiiiiiiiiiaiiiuiiiEinouiiULiitii::]m;NiiM : 



\^ RAN E-''™™^*^™™""'D">"**>°"''""""JiiniNiPu<it]iii»iLiiiuaiiinninnuii t j nuiiiti mum iFiMi.iiiiiktiMJiic 




CRANE CONCEALED SHOWER 




CRANE 



C 4378 



Crane Shower with Crane Concealed Mixing; 
Valve, having China Handle and Metal Wall 
Plate; Cast Brass Shower Head with Removabler 
Face and Adjustable Ball Joint, Bent Shower Arm 
and Cast Brass \^'all Flange. All exposed nietai 
parts are Nickel Plated Brass. 



Approximate \\"ei^iht Founds 



CRANE CONCEALED SHOWER 



Crane Shower with Concealed Operating 
Valves which may be repacked or rewashered 
from the front, ha\'ing China Escutcheons and 
China Handles; Cast Brass Shower Head \^ith 
Removable Face, Adjustable Ball Joint, Bent 
Shower Arm and Cast Wall Flange. All exposed 
metal parts are Nickel Plated Brass. 



35 



Approximate Weight Pounds 

As Described Each I SI 4 00 



' \ 



' , 



•_/ 



30 



As Described Each S27 . 00 





CRANE 



^ I. 



C 4400 



■WMkOiirtJ Hinpnviiii iipi 



nirnnTJni iiiiirn ii wppmpi pm i n"<»\ """^ ' i'" tJi"" 



uniiiaiuiiuniiiuufriaimia KOiiiwd-iiiOi if ci iiso"" om 



III11III 



uiiiit t\ ruji diiipii iiiLi I auiiiii iiPiiaaiuu iipioiupTiin iii: iiiinirnj " giiiiiilm i lu 



43 



RANE= 




CRANE EXPOSED SHOWER 

Crane Shower with Crane Mixing \'alve, China Handle 
with Lockshield Corner "\^alves with Union Couplings to 
Wall, with Cast Brass Escutcheons; Gooseneck Discharge 
Pipe with Supporting Strap, Cast Brass Shower Head with 
Adjustable Ball Joint and Removable Face. All exposed 
metal parts are Xickel Plated Brass. 



Approximate Weight Pounds 



30 



As Desc ribed Ea c h| $4200 

Same as above, but less Loose KeA- Controlling; 

Valves on Supplies ' Each $iO 00 



C 4436 



CRANE EXPOSED SHOWER 

Crane Brass Shower with Gooseneck Dis- 
charge and Ball Joint Xeedle Head \Aith Remov- 
able Face, Supplies from Wall having \\a\\ 
Escutcheons. All exposed metal parts are 

Xickel Plated Brass. 



Approximate Weight Pounds 



40 



As Described Each S25 00 




C 4464 



44 



jiunniBiWMDWWJHitin iiiii£Umiiiii iQiniiaii£LDiHiHiiniCiiiiiiuiikkt 



CRANE 



iJiimiruJrcuMuuiiufDHy cnuiiiiuiiii anuin uun 



ij'Hiiai LUiiiimroiti MHotM nijuiiiiiii lanuiiiiuji □hiiunuii aiuruuuui 



SHOWER TRIMMINGS 




Crane Nickel Plated Ciu'tain 

Rod with large flange on each end, 
One-Piece White Duck Curtain; 
Nickel Plated Snaps and Hold-Back 
Hook. No Ceiling: Braces Required. 
Can be used in either Right or Left 
Hand Corners. Rod 28 inches wide. 



For o'O" Tub.. 


. .Each 


$15.50 


" 5'6"Tub.. 


. . Kach 

1 


S16.75 



C 4950 




C 4962 

Crane Nickel Plated l>^-inch Curtain Rod with Cast Brass Wall Flanges and 
Snap Hooks. 



As Describ ed for Recess Stalls up to 3 feet. Complete Each] $4.00 

For each additional Foot. Add per Foot j .75 



I 




* 



jiA 




Crane Nickel Plated 
Curtain Hooks and Cur- 
tain Snap Hooks. 

Price (For Rod or Rinff 
up to \\i inches CD.) 

Per Dozen : 

C-49S0 $1.00 

C-49S2 1.25 



C 4980 



C 4982 



Crane Shower Bath Curtains with Triple Tuck and Nickel 
Plated Brass Grommets. Alade to special sizes from White 
Duck, Rubber or Silk, 

Price on application, according to size required. 
Stock sizes, 6 feet 6 inches wide by 6 feet long. 




■■□iigMiivnuninuuiirmhil 



C 4970 

\wmm\M\«m-wm««a Oi BiQiuniioiiiQuiiudUhmiimJiiiKaiin iiiOum n riiiiio omii tiiiim omr j [i □ihheicujH 



45 



-JUuiMuilQIBWHiDmiitJ tii^niLiiMMUiMii :» n < a ^j.ium uuiD-in D»»HiiJiiiO"n'Hi""*iC R A N E 



J krtmiUlfLNLI 



I |,j(m^ iDuuiiuiiiiUfl Uiuimiuui t\mi lnj i uu ii u i LiuiUijKiiii Jiiit^iuuiuiuiuiiinuiuf 'HuiuiJtf 



CRANE PLUMBING EQUIPMENT 

FOR HOSPITALS 

THE necessity for the accommodation and proper 
handling of surgical cases, as well as the treat- 
ment of various diseases, has created a demand 
for many new hospitals and the enLargement, remodel- 
ing and improvement of the old ones. 

Xo attcm]:)t lias Leeu made in this catalogue to show 
the hne of Crane Hospital Plumbing, but a special 
catalop;ue known as Xo. 605-C and devoted exclusively 
to the latest Plumbing equipn:ient for the needs of 
institutions of all types will be forwarded upon request 
to the nearest Crane Branch. 

A representative line of Crane Fixtures for Hospitals 
is on display at our Exhibit Rooms with experts in 
charge to assist in solving the problem of the proper 
appliances in each case. 

DOMINION EXHIBIT ROOMS 

MONTREAL, QUE 1170 Beaver Hall Square 

OTTAWA, OXT 142 Bank Street 

VICTORIA, B.C 901 Government Street 



i 



3IUIII imi lai lu tLJU uiauumii iiido hiuinio ^ildjuj fliiiinDiiiiikumjoiij d li maam □ uiihti wiLOmiiaouidiiii iiidui 



■II DUiLi uiiii I nm 1 1 m' i li 1 1 ii 1 1 1 n 1 1 1 lUiLtii i n if i lO LLtm \u,''D h htntouiiiiridnauiniHi mm fflwuiEJH^M* 



4e 



JIIUUIUUI 



!:iinniiMiMiiijuiiiim:Q K A N E *'""=' ''"'^"''"'"'"*^'"'""="^"'''^'"^"^"""i-=""'i^"^"«!'""i>i«*auiiMikjJciii;.im^ ^,rL 




'TYRONE" 

VITROWARE ANGLE STREAM 

PEDESTAL DRINKING FOUNTAIN 

Crane "Tyrone" Heavy Vitroware Pedestal 
Drinking Fountain mth 14-inch Diameter Bowl 
with Integral Angle Bubbler and Protecting Cowl; 
^'itroware Strainer; Cast Brass Supply and Waste 
Connection; Iron Pipe Supply to Floor with 
^'Triumph'' Ball-Beaiing >SeIf-Closin^- '"^top; Com- 
pression Loose Key Stop with Finishing Flange and 
X^nion Connection for 5^s-inch Iron Pipe; 1-inch 
Iron Pipe Waste to Floor; Floor Screu's with Cap 
Xuts and China Bolt Caps. All exposed metal 
parts are Xickel Plated Bnss. 



As Descnl)ed, 'Mi inch hijih. . . . 


. . . - Each 
... - Ka ch 


SOO 00 


As Descril^ec , 30 inch hi<>h. . . . 


80 , 00 



NOTE. — 30-inch Fountains will be shipped if 
height is not specified on order. 



C 9030 

'TYRONE" 
DRINKING FOUNTAIN 

Crane "Tyrone" Heavy Vitroware Pedestal 
Drinking Fountain with Extra Large Bowl; Heavy 
Vitroware Non-Squirting Head and Strainer with 
Concealed Regulating Screw; Cast Brass Supply 
and Waste Connection; J^^-inch Iron Pipe Supply 
to Floor with "Triumph" Ball Bearing Self-Closing 
Stop with Finishincr Flano;e, Compression Loose 
Key Stop with Finishing Flange and I'nion Con- 
nection for ^-inch Iron Pipe at Floor; 1-inch Iron 
Pipe Waste to Floor; Cast Brass Floor Bolts with 
Cap Xuts; China Bolt Caps. All exposed metal 
parts aie Xickel Plated Brass. 



As Described, 36 inch high Each ! S80 00 

As Described, 30 inch high Each] 74 00 



Galvanized Cast Iron Base furnished when 
specified. 




C 9034 



DIMENSIONS 

Width of Bowl, Outside 1^ inches 

Height to Top of Pedestal 30 or 36 mches 

Depth of Bowl, Inside -i^^ niches 

Width of Pedestal at Floor over Flats of Octagon . . 14 inches 

Ajote— 36-inch Fountains will be shipped if height is not specified on order 



>wauiii>ihi]|[nni( sDmniiiiiniiiniinuiniiiiinuniDi ui;iii wf: Jnu-m n i u i u nj Nii:j i ii 1 1 mn" dimi n DmiiuiKManynnim n" ' >""" 



, rui I : a a, ,m» ma rwru liummtu f □ m W(n aium ■ jii»mihiii j ui ui , 1 UOt 



47 



CRANE 



L i 



CRETA'' VITROWARE ANGLE STREAM 

DRINKING FOUNTAIN 



WITH INTEGRAL TRAP HOUSING SELF-CLOSING 




Craae "Creta" Vitroware Wall Drink- 
ing Fountain with Integral Angle Stream 
Bubbler and Protecting Cowl, and Inte- 
gral Trap Housing; Vitroware Strainer; 
l]4-inch Galvanized Cast Iron Trap to 
Wall; Galvanized Iron .Supply to Wall 
with "Triumph" Bail-Bearing Self-Closing 
Stop mth Four-Arm Handle; Loose Key 
Stop and T'nion Connection for 3€-int^-h 
Iron PijDe at Wall; Wall Expansion Bolts. 
All exposed metal parts are Xickel Plated 
Brass. 

As Described Each S52.00 

DIMENS'lONS 

Diameter of Bowl 12 inches 

Depth of Bowl Z}4 inches 

Wall to Front of Bowl 16 inches 



C 9080 



u 



CRETA'' DRINKING FOUNTAIN 



Crane "Creta" Vitroware Wall Drinking 
Fountain; Heavy ^'itroware Xon-S<|uirting 
Head and Strainer with Bmss Strainer Con- 
nection and Concealed Regulating Screw, 
Galvanized Cast Iron Trap to Wall with 
Supply Connection; Galvanized Iron Supply 
to Wall -i^-ith '■Triumph" Bail-Bearing Self- 
Closing Stop \\ith Four-Arm Handle, Loose 
Key Stop and I nion Connection for 34-irich 
Iron Pipe at Wall; Wall Exj^ansion Bolts. 
All exposed metal parts are Xickcl Plated 

As Described Each $49 .00 

DIMENSIONS 

Diameter of Bowl 12 inches 

Depth of Bowl 3J^ inches 

Wall to Front of Bowl 16 inches 




L 



crane: 



C 9084 



d 



48 



tQIUIlUllimihJiUNJuyUUUUllllUDUUIII 



ii^^ D /\ pj F iiiiini iijii aiiiiiiif ijiniiinwiuiDiiuiiBiauaiiiutppiJiiQiiiiiiiLimaniiinnHimiiiiLirni jQiiinnain aDiutmniQUinpmuQuu 



'YORK" 
VITRCWARE ANGLE STREAM 
WALL FOUNTAIN 

SELF-CLOSING 





»: 




CRANE 



I 



Crane "York" \'itroware Wall 
Drinking Fountain with Integral 
Angle Bubbler and Protecting Cowl; 
Integral Back and Return Ends; 
Vitroware Strainer; Ij^-inch Gal- 
vanized Cast Iron Trap to Wall; 
Galvanized Iron Supplv Pipe to 
Wall with "Triumph" Ball-Beaiing 
Self-Closing Stop with Four Arm 
Handle; Compression Loose Key 
Stop and Union Connection for 
K-inch Iron Pipe at Wall; Wall 
Supporting Bolts; China Bolt Caps. 
All exposed metal parts are Nickel 
Plated Brass. 
As Described Each $60 . 00 

DIMENSIONS 



Width 



Heisht of Back 



Depth of Bowl . 



Inches 



11 



I Depth Front to Back. . .1 13 



3^ 



C 9100 



it 



LUXTON" ANGLE STREAM 
DRINKING FOUNTAIN 



SELF-CLOSING 

■ 

Crane "Luxton" Drinking Fountain with 12-inch 
Diameter Vitroware Bowl with Integral Angle Bubbler, 
with Protecting Cowl; Galvanized Iron Pedestal with 
Painted Base; Brass Strainer Connection; Galvanized 
Iron Waste Connection; "Triumph" Ball-Beanng Self- 
Closing Supply Valve; Compression Loose Key Stop 
Valve; 1-ineh Galvanized Wnste to Floor. 

As Described Each S33.00 

Dl MENSIONS 

Height to top of Bowl ■ -' -^0 I'^c^^es 

Diameter of Bowl : 12 inches 

Depth of Bowl 33^ inches 

This Fountain can also be furnished with Base and 
Pedestal Painted White Enamel finish when specified. 
Add Each, $1.00. ' . . 




toDoDDiaiiin wiianuiuiiiiiDiiiiiiiirniDutninunEiuEEiiuui ammujiu UJmiii mu 



□mm a titiaumioimammmaammtma ai nKDum aiiiiirrFin<n.(iuiiin[kOB 

49 



C 9140 



I M I nniniiinTrajnmrmucnnnrnii Dmrrmniamifpwuf 



,™««™,™«™«u„u»i«msuu«i.i-idu»^<O""«"l0«»-^^ R A N E' 




CRANE 



''LUXTON" 
DRINKING FOUNTAIN 

Crufie "LUXTON" Driukjng Fountain with 12-iDcli cJiaraeler 
Vilroware Bowl; Galvanized Iron I'edeslal with Painted Base; 
Heavy Vilroware Non^quirting: Head and Strainer witb Brass 
Strainer ConneclioD. and Concealed Regulating Screw; Galvanized 
Iron Supply and Waste Connection; ^-inch Galvanized Irou 
Short Supply; 1-inch Galvanized Waste to Floor- 



As Described, 1 irir-lies high - - ■ Each 

Can be iurnUhed with Sell-Closinfr Stop on Supply 

Add 



Can also be furnished with Pedesiai and Base, painted 
Wliilp Knamel Finish -^^^ 



$28.00 
3.00 



$1.00 



C 9144 



"LUXTON" ANGLE STREAM 
DRINKING FOUNTAIN 

SELF-CLOSING 

Cranf "LUXTON" Drinking Fountain with 12-inch Diameter 
Yitrovvare Bowl \\ith Integral ,'Vuple Bubbler, with Protecting 
Cowl: H-inch Galvanized Supply to Wall with Chicago Union. 
"Triumph" Ball-B<-;.rinp Self-Closing Supply ^ alve. Loose Key 
Comjiression Stop, and Wall Fiance: Brass Strainer Connectionj 
(Jalvauized Iron \\ as^te Connection: P4-inch Galvanized "P" 
Trap with Waste to Wall; Mckel Plated W all Flange. 
As Described. ,Kach §31.00 

Dl.MENSIONS 

Diameter of Bowl Outride 12 inches 

Depth of Bowl 3H mche^s 

INOTE, — This Fountain cun also be furnished with Supply and 
WastP. painled While Enamel Finish when specified. Add each 
$1.00. 




C 9150 



¥ 




CRANE 



C 9154 



''LUXTON" 
DRINKING FOUNTAIN 

Crane "LUXTON" Drinking Fountain with Vitroware Bowl; 
Special Heavy Vitroware Non-Squirting Head and Strainer with 
Brass Struiner Connection and Concealed Regulating Screw; 
Calvanized Supply and Waste Connection; ^-inch Galvanized 
Supplv lo Wall uiOi Chicago Union: Self-Closing Slop and Wall 
Flange; IJ^-inch Galvanized '^P" Trap with Waste to Wall; Wall 
Flange, 



As Described Each 

Add if Supply and Waste with Painted White Enamel 

Finish Each 

Deduct if less Self-Closing Stop on Supply 



$25-50 

2.00 
3.00 



DIMENSIONS 

Diameter of Bowl, outside 12 inches 

Depth of Bowl, inside 3K inches 



50 



iiauidni 



iiitiniiiim««aflH,,nDiiuuM:»MPHi:3yB^ ^ y>^ ^ giuuuiniuDihn„j.,..ciMuijjju.ou,rK ouimmuumimtaaui^mtia 



udmiiuuDc 




C 10403 



Crane ''COHSYN" Heavy Twice Fired Vitreous 
Jet Closet; Heav}- Twice Fired Vitreous Ciiiiia Siie 
Cover Special Noiseless Rotary Bottom Supply Flo 
Double Acting All-China Operating Lever; ^g" LP. 
Wheel Handle Compression Stop with Floor Flange; 
Connection; All White Genuine Pyralin Seat and 
Heav:^' Cast Brass Floor Flange with Gasket, Heavy 
Bolt Caps. 



China "XOI8ELESS'' Syphon 
cial Tank with Depressed Flat 
at A'alve; Special Flush Valve; 
Size Sunplv Pipe to Wall T^-ith 
All White China Straight Flush 

Cover with Concealed Hinge; 
Bolts, Xuts, Washers and China 



Approx. Weight Pounds 



225 



As Descnbed 



Each! S120.00 



As Described except with Concealed Back Supply Float \'alve SI 18 .00 



»„„„„□ „„y,Qu,„„mm ..□ ,„.™«i."...n. a >. .^au«mnamm>.m, -moi,™ m □ im.ir;. .a-r«i, au tinimm niCBu™iinaiimini,rininm .om nnrimi^OiniiiwraniinmncBmmnK 

51 



I 



CRANE 




I 



t 

"I 



C 10613 



Crane "SAXETO" Heavy T\Wce Fired Vitreous China Syphon Jet Closet; Heavy 
Twice Fired ^'itreous China Tank; Hi-grade Bottom Supply Float Valve; Double 
Acting China Operating Lever; Flush ^'alve; ^s-inch LP. Size Supply to Floor with 
\A'heel Handle Compression Stop and Floor Flange; 2-inch Off -set Flush Connection; 
Genuine White Pyralin Bar Hinge Seat and Cover; Hea\-3- Brass Floor Flange, Gasket, 
Hea-^y Bolts, Xuts, Washers and China Bolt Caps. 



Approx. \\'eight Pounds 



180 



As Described Eachi Soo.OO 



52 



k •■ 



1 



,Qi4miuuijnuui]iiiiuauiimiiiB0«l»BB^ R A N E 



311 iiiiiiii unaiiiiiLii tminmiui Oam muMntiini iiittLmu nrmi ouuiDRinr 



"SANETO" SYPHON JET CLOSET 

(PATENTED) 




CRANE 



C 10674 



'Crane ''SANETO" Twice-Fired Vitreous China Syphon Jet Closet with Extended 
Lip and Top Inlet; Exposed "Water Controlled" Direct Flushing Valve with China 
Oscillating Handle, 1-inch Straightway Stop, ^letal Wall Flange with Adjustable 
Sleeve and Ij^-inch Outside Diameter Straight Flush Connection with Coupling Nut 
and Spud Escutcheon; Ebony Finish Hard Rubber Open Front Serpentine Seat with 
Heavy Concealed Bar Check Hinge; Cast Brass Floor Flange with Ruiiber Gasket, Bolts, 
Screws and China Bolt Caps. All exposed metal parts are Xickel Plated Brass. 



Approx. Wt Founds 



As Described Each 




vmnrniummcm naiuiuiiiinn rr □M,.™rrr,D,ir„.iiiNiDniim„,iiniini.imiioiiiiiiinincramimin nininttOTamniir.iirfmm □ iiiw[!nniiiini.omfn ai"nBi<Hiaiin';,iii(im] <imm □miiiiRiiiQUi.LuiiujQ mm Mam,\m 

53 



in*** 



CRANE 



a 



SANETO*' SYPHON JET CLOSET 

(PATENTED) 




C 10e84 



Crane "SAXETO" T\vice-Fired Vitreous China Syphon Jet Closet vrith Top Inlet; 
Exposed "Water Controlled"' Direct fliLshing Valve ^Wth China Oscillating Handle, 
Seat Bumper, 1-inch Angle Stop. Metal Wall Flange with Adjustable Sleeve and 13^-inch 
Outside Diameter Straight Flush Connection with Coupling Xut and Spud Escutcheon; 
IH-inc'h White Sanitoure Finish Square Back Ring Seat and Cover with Bar Hinge; 
Cast Brass Floor Flange with Rubber Gasket, Bolts, Screws and China Bolt Caps. 
All exposed metal parts are Xickel Plated Brass. 



Approx. Wt Pounds | 100 



As Described Each 1 S52 . 00 



54 



i 



L i^mHiiiniiPitHnKiniiiBhPi PC]iininpiitK(»rrihi 1 1 nm ni hi i ■iiniicnininiiincsnlniiiiiCsiiiiiiinuiDnniirii 



RANE 



niiiiLrnjj I [ iiiiiiL^n I utl iniuip:] i □! uii r?ruiDn mEmu ijni eiiiuu iuiili uhhu UELnjiQiDEVmuniitl 



JunK 




C 11007 



Crane ''AIAURETAXIA" Heavy Twice Fired Vitreous China Reverse Trap Syphon 
Action Wash-down Closet with Jet;" Heavy Twice Fired Vitreous China Tank; Hi-grade 
Bottom Supply Float Valve; Double Acting China Operating Lever; Flush Valve; 
?^-ineh I. P. Size Suppiv to Wall with Wheel Handle Compression Stop and Wall 
Flange; 2-inch Elbow Flush Connection; Mahoganv Finish Bar Hinge Seat and Cover; 
Heavy Brass Floor Flange, Gasket, Heavy Bolts, Xuts, \\'asher5 and China Bolt 
Caps. 



Approx. Weight Pounds 



175 



As Described Each] S41.50 



^^^^ummuniui ifuuLumnnunnnDiniiiiiniiciiiiiMinimi 



iiramnuuiiiiiiDDTaimDma iiHmiimQi r»i«ni nio tmn Diauiimiicji™nnroiiiimDuoiiiiiiiufioitiijauiiiciii[i'!an^inuiiininiiiiinii inDfifUiHiitiDininiini r iiurnmw ran njtmmam. 

55 ^' 



CRANE 




C 11180 



Crane "ILLIXI"' Hea^"^' T^ice Fired Vitreous China Svphon Action Wash-Down 
Closet; Hea^-A- Twice Fired \'itreous China Tank; Hi-grade Bottom Supply Float 
Valve; Double Acting China Operating Lever; Flush Valve; Vs" I. P. Size Supply to 
Floor and Floor Flange; 2" Elbow Flush Connection Mahogany Finish Bar Hinge 
Seat and Cover; Heavy Brass Roor Flange, Gasket, Heavy Bolts, Xuts, ^^ashers and 
China Bolt Caps. 



Approx. Weight Pounds 



1/0 



As Described..... Each; §40.00 



56 



. m/i 



A 



□iiHinniia 



laiunimnpO'i-tiuiiiiiiOniiiLiihij i[ 



CRANE 



lODULiniiiaiiinHiiiiK 



.jiinHiiLMiiii imrrjniHiD iBXjmiinrhj mn iini i ruj( 



WHITE PORCELAIN URINAL STALLS 




CRANE 



C 15550 



Crane Lighl Weight White Porcelain Urinal Stalls v^ith Inlo-ral Dri(. Receplors and ExEendei 
Shields- 3-inch Outlet. Strainers; Fan Flush Spreaders: Vilroware AulomaUc Lrinal lank %Mtli Bras 
Knee Brackets: Flush Pipes with Supports. All exposed metal parts are ^l<•kel Flaled Brass. 



ded 

ss 



2t" Size I 18" Size 

Hep. 



Set of 3 Urinals, as described 



Special 
Selection I Selection 

$ 325.00 ( -S2T.O.00 



Set of 2 Urinals, as deserihed 



220 . 00 



190.00 



Sinsle Urinal, as described 



120.00 



lO.i.OO 



If \'ilroware Removable Gratings for Brass Strainers add per Stall S2.00. 



Approximate Weight 3 Urinata 



A pproximate Weight 2 Urinals-. . 
Approximate Weight Single Urinal 



Height over all 



Depth below floor line 



DIMENSIONS 



Pounds 



14.50 



1300 



Pounds 1100 



inoo 



Pounds! 5S0 I 



5O0 



2 I" Size 1 18" Size 



Inches 



48 



'/ 



45 



r /' 



Inche; 



ZV?'' 



3H" 



iinmiDffi"rifiinDiririiii"iOTrflM oiimrfmnnKrtiirnjiiOiJiii Oiunmimo 



nniElUilUOUIblllDI 



□lUlllmMatu^lTl^llH^lllPfllI|nDumllll^lO"uLUJJJlllQlllrll^Plil□nmlllrn^c-n^lllral□[.[lJliilm□[^ 

57 



^uttmeMHintiMaiiiiuiiinD 



I !jn uaiiniiPHWaiiim iiiniOimin i"UO »wi imiD >mmj\m\ kii«i ji 



lEMDMIhlllUllli 



CRANE 



)IJ IJ11llllll[)IIIULkk mil I bM II4II4(UH ■■■lllllllDtlllltPkURll III! |ljlmni]|i|illilllllllli| LktiBIIliDI'l IWIIIDIJiuiilUllDMntEinaU ht 



WHITE SOLID PORCELAIN URINAL STALLS 




C 15556 

Crane M'hite Solid Poi-celain T^ilnal Stalls with Integral Drip Receptors, Extended 
Shields and Top Inlets; Exposed "Water Controlled" Direct Flushing Valves with China 
Osfillatin^ Handles, Ang:le Stops with ^-inch Iron Pipe Size Supply Connections Metal 
Wall Flanges with Adjustalile Sleeves and ^^-inch Outside Diameter Straight Flush 
Coiinoftions; Fan Flush Spreaders; 3-inch Cast Brass Waste Strainers. All exposed 
metal parts are Nickel Plated Brass. 







Batterv 3 Batterv 2 


Single 


Width of Wall 


, Inches 


24 : 18 24 18 


24 i 18 


Height Overall 


. . . Feet 


4'0 3'9 1 4'0 3'9 


4'0 3'9 


Depth Below Floor Line. 


. Inches 


3H 31^ 33^ 33^ 


33^ S'A 


Approx. Shp. Wt 


Pounds 


1800 1050 1200 700 


600 350 


As Described 




S355.50 $306.00 $237.00 $204.00 


S118.50 $102.00 



Furnished in Regular Selection unless otherwise specified. 

NOTE: — Flush Valves can be furnished with Push-Button or Nickel Plated Oscillating 
Handle when so specified. 



VPHTiHiTjQiiiiiimrr^ii immiTiamiiiEiiti' □nuinnirmTTniiinmcniTmniiiDnimmiiio 



lOiniiPii'inni 



lammmhK 



■■ObniuiniiOiininiiiiORii^ 



58 



jumiQiunLi ru LL:;iiiauHk 



CUiiihiitntaiiiiujinujimmiiii-nJUiUimpayuiuiJiHTTiiimL ^ RAN E""""^ifJiaiiuiiiimiaummiujaiiumniiio lajmiiLiKmomtuiiiniciLuuN utiiuiuiin 



ub:wpiiiiiuC: 



WHITE SOLID PORCELAIN URINAL STALLS 




C 15580 



Crane White Solid Porcelain Urinal Stalls with Integral Drip Receptors and Top 
Inlets- Twice-Fired Vitreous China Automatic Urinal Tank mth Brass Syphon Valve, 
Supply Valve ^ith Hush Tube and Concealed Hanger; Brass Flush Pipe with Wall 
Supports; Fan Flush Spreaders; 3-inch Cast Brass Waste Strainers. All exposed metal 
parts are Nickel Plated Brass. 



Batterv 3 Battery 2 


Single 


Width of Stalls 


. Inches 


24 18 24 IS 


24 18 


Heieht Overall 


. . , Feet 


4'0 3'9 4'0 3'9 


4'0 3'9 


Depth Below Floor Line. 


. Tnches 


3H 3H m m 


3M 3H 


Approx. Shp. Wt 


.Pounds 


1700 1050 1150 ! 720 


600 380 


As Described 




S300.00 S260 OOIS207.00 $178.00 


S114.00 $99.75 



Furnished in Regular Selection unless otherwise specified. 



■^■momrnmrn a\ * rniimn DHHininiunmiiruirDiKHcmn^rM n vui 



,3,^„,0D c«„,^,.„n«mmu,,«mu«-am,«^,immm,mmm:^«'-ma>i«u«,ammma«m^^ 



59 



RANE 



WHITE SOLID PORCELAIN URINAL STALLS 




C 15584 



Crane White Solid Porcelain I'rinal Stalls with Integral Drip Receptors and 'Top 
Iii!et.s; Exposed "Water Controlled" Direct Flushing Valves with China Oscillating 
Handles; Angle Stops with ^'4-inch Iron Pipe Size Supply Connections, Aletal Wall 
Flanges with Adjustable Sleeves and ^-inch Outside Diameter Straight Flush Con- 
nections; Fan Flush Spreaders; .3-inch Cast Brass Waste Strainers. .\11 exposed metal 
parts are Xickel Plated Brass. 

XOTE: — Flush Valves can be furnished with Push-Button or Xickel Plated Oscillating 
Handle when so specified. 



1 


Batterv 3 | Batt' 


?ry 2 ii Single 


^\idth of Stalls fnches 


24 IS 24 


18 24 i 18 


Height Overall Feet : 


4'0 1 3'9 4'0 


3'9 1 4'0 3'9 


Dept 1 Below Floor Line.. .Inches 


W2 svo m 


33^ 33^ 33^ 


Approx. Shp. "W t Pounds 


1650 [ 990 HOC 


660 550 330 

1 


As Described 


S330.75 S2S8.O0iS22O.5O 


S192.00 S110.25!S96.00 



Furnished in Regular Selection unless otherwise specified. 



60 



^■Brirt-mniiniuii WMiiininmHnm,tr^i.».t.«riim.hininL> ,|Q„, ,f 



IUIIDI|inilT1]]jU]lllllklllll^ 



CRANE 



] ujiajiiFiira II iijiiiuu£] ijjiuiikitLUu]Miii[Ui ouii ui aiiiiiinii i. □miuuLti mi 1 1 1 oi i m n aiuiiii iu< '4 luiiihriujiQiiiPKn unc 



DOUBLE DRAINBOARD SINK OF WHITE 

SOLID PORCELAIN 




C 191 00- A 



Crane "White Sohd Porcelain Roll Rini Kitchen Sink with Integi-al Back and Doal)le 
Drainboards; White Solid Porcelain Legs with Supports to Wall; "AGILIS" Quick 
Compression Double Sink Faucet with China Soap Dish, Swin^ring Spout, Indexed 
China Lever Handles, Renewable Seats and Female Union Supply Connections, Cast 
Brass Waste Strainer with CoupUng and Tailpiece; U'^-inch Cast Brass "P" Trap 
and Metal Wall Flange. AH exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 

Furnished in Regular or Special Selection as specified. 



Length Overa 


Inches 72 


60 


Width Overall 


Inches 23 


23 


Height Back 


Inches 9]/^ 


QV2 


Approx. Wt 


Ponndsl 1030 


950 






As Described 


EachI S214.no 


S196,00 







VOMUi-Di uiiLiti I LI :] I r ] ij lUiiiimoiiiaiiiinl .QuiiiiiiiiilQlliiiiiliEikDii 



maiiiiiu MiiiODiiDumi QnniniiiiiniiiiM^iMirnuiiiiiiiiiiDiu iFPiiiHHaiiii iniin i oiniiuiiiiiciiui lumihoi 

61 



□iiiiiiiitiLi □ a jiiiiiikiiDi \v\ iJiiiiiiQiEiuj iiiiiiauiiii I \}m ^iiiiLnmE3iiDiiiiruii 



IllklU 



i( uiinriiiurn oiiiiian uiitaiiUKHii U "ihii"" 



itpiaiiimnDiuiiinuLLajj/ijDitiL rliniiLirMJij auiiiiPiti i 



CRANE 



lllHim liliaMMWMlJQUlUlUIUlQllllkllUIUUlUlllUllllDIPlllllUIL '.Ht UMlltiZHaH' HUIlQ u PLLir^flULtlUliaUl 



ENAMELED IRON KITCHEN SINK 




CRANE 



C 19180 



Crane Porcelain Enameled Iron One Piece Apron 8ink with Right and Left Hand 
Draiiiboards and 12-inch Integral Back; Porcelain Enameled Iron Adjustable Legs 
and Concealed Wall Hangers; '"AgiHs" Quick Compression Double Faucet with Swing- 
ing Wpout and Indexed China Lever Handles; ^^'aste Strainer; l^-inch "P" Trap ^^th 
Cleanout and Wall Escutcheon. All exposed metal parts are Nickel Plated Brass. 



;Size ■■ Inches 

Ai)proximate Weight Pounds 



22x26 



365 



As Described Each $144.00 



Sink with Strainer Onlv Each $128.00 



APPROXIMATE DIMENSIONS 



Size of Sink Lu-hes; 22x26 



Size of Drainboards Inches 19x22 



Length Inches 



GO 



Width Inches! 



09 



Legs regularly fiunished are adjustable so that the sink may be set with Rim from 
30 to 36 inches above the floor. 

If Swing Spout Faucet is furnished -with China Soap Dish add 2.00 to above prices. 



3imaiwoiiniitiiinaDiniiiu>nummiiK3iaiDiiiin[Miflriiiii^niiatuiiQQiaiiitn 



II mniuiOiuiiin i ii ' ^^TTntrirmirHfliiriiiiiioniiniiiiiiClniliniiuiQiininfiiiinmimniUHnir 



62 



"^r '.■ 



.amimimottnii3iiiJfWmiimiiOiiULiiJ3;rtiiijiiimiiioiiu,i;iirt.au(iiiiirurt^ R A N E 



lUunLi iiiiiiciiLn iiiiiiiiTiHiiiLiiii»?]ii iJiiiiLi I [□uniiiELi 1 1 □ iiiiiirrLi 1 1 □uiiiEiriuj LjiuiiLrn 1 1 1 □iioiutuj i CDiiu 



ENAMELED IRON KITCHEN SINK 




C 19190 



Crane Porcelain Enameled Iron One Piece Apron Sink with Drainboarcl and 12-inch 
Integral Back; Porcelain Enameled Iron Adjustable Legs and Concealed Hangers; 
3/^-inch Compression Adjustable Flange Plain Bibbs; Waste Strainer; 1^-ineh "P"' 
Trap with Cleanout and Wall Escutcheon. All exposed metal parts are Nickel Plated 
Brass. 



Size Inches 20x30 



Approximate Weight Pounds 



325 



As Described Each S9S , 00 



Sink, with Strainer Only Each 



9.00 



APPROXIMATE DIMENSIONS 



Size of Sink 


Inches 


20x30 


Size of JJrain :>oard 


Tnr.lips 


'^0x24 






Length . . , . : 


Inches 


02M 


Width 


Inches 


20J€ 







Legs regularly furnished are adjustable, so that sink may be set with Rim from 30 
to 36 inches above the floor. 

These Sinks can be fiu'nished with Drainboard on either Kight or Left Hand Side. 
Specify which is wanted. 



KBNHUiiDivwijiiiicwiiiinui lOuiniuiuiuuiiBErrrL'LEii'i^M mil i □iiinji uii i an ninu lUUDbuturi'j lOuiJhiHiuaii nw\m ^jinuuiui iCHPFrrcimr uimiiLimrciuuiunuauiULLiiiiaiiuiuEiii lonniuiiuPEiuLiuiJiiiuuiiiuiiiiiai [u lejjuuu DiEEirMjiuiQiiiuuEuiiaiiiiiiiKu [Ununiiiuv 

63 



CRANE 



ENAMELED IRON KITCHENETTE SINK 




Crane Porcelain Enameled Iron 
One Piece Aprou Sink with 12-inch 
Integra! Back: Concealed Wall 
Hangers; 3^-inch Compression 
Adjustable Flange Plain Bibbs; 
Waste Strainer; iH-inch ''P" Trap 
with Cleanout and Wall Escut- 
cheon. All exposed metal parts are 
Xickel Plated Brass. 



I 



C 19220 



Mze 



Inches! 20x24 



Pounds 



225 



A pproximate ^Veight - . - . . 

As Described I S64 00 

Sink viith Strainer onh 



55 . CO 



APPROXIMATE DIMENSIONS 

Size of Sink ■ ^0x2-4 inches 

Size of Drainboard 20x20 inches 

Length 42^^ inches 

Width 20H inches 

Sinks can be furnished \^^th Drainboard on either Right ur Left Hand End. Specify 

which is wanted. 

ENAMELED IRON 
KITCHENETTE SINK 

Crane Porcelain Enameled Iron 
One Piece Roll Rim Sink with 12- 
inch Integral Back; Concealed Wall 
Hangers; J's-inch Compression Ad- 
justable Flange Plain Bibbs; Waste 
Strainer; 13.2-inch '"P" Trap with 
Cleanout and Wall Escutcheon. All 
exposed metal parts are Xickel 
Plated Brass. 

C 19230 




Size Inches i 20x24 



Approximate Weight. .'. Pounds i 195 

As Described $55.00 

Sink with .Strainer onlv I 46 . 00 



APPROXIMATE DIMENSIONS 

Size of Sink 20x24 inches 

Size of Drainboard 20x20 inches 

Length Over All 42 inches 

Width Over All 20^ inches 

Sinks can be furnished ^\-ith Drainboard on either Right or Left Hand End. Specify 
which is wanted. 



64 



tnt»l 



CRANE 



ikUOHmuiuuDiiui jiiuLtDiiniJ iiu[LniJ i] IIU.1IJII1II irtLQmiiiiinkrniiiiiiiii ktciu i imiimniiBiiiW 



CAST IRON FLAT RIM SINKS 



jj- 



A 





C 19350 



Crane Porcelain Enameled Iron Flat Rim Sink with Nickel Pkited Brass Strainer 
and Follower. Sinks regularly furnished Painted Outside. 



Can be furnishetl with Plug Strainer at a slight Extra cost. 



Size, Inches 


Price Each 


Approximate 

Weight, Pounds 


12x18 


$ 6,25 


29 


14x20 7.25 32 


16x24 


8.00 


43 


18x24 


9.50 


46 


18x30 


II. OU 


56 


l.Sx3*> 


13 00 


66 


20x30 


12.00 


G4 


20x36 t 14.00 


76 


20x40 
24x48 


1 19 00 


82 


25 . 00 


115 


20x60 1 63,00 140 



WbmKpHii muiiUUdifiimil imiiiiniiUuiiniuuUflinjiiniiOiiiiHiikHiLliiHkbHMirfMHiuiil ill 



iitUHiu'ii H'Oii m I iiiiimi "N ta imimuinnnni i nmommniin an 



num 1 1 am i^iiml iOi"i i m» " OiiiHUi mi U m iiL I i tlUmM ni"iLi 1 1 ml Uliihikki 1 1 1 niHIHII^ilf 



IIUICLNUIIIIIH 



Qmv\' □uj.ji.ii..mJJui»niii[liiiuiPh|i.iT)i ncJiJO iiiO uhrouii»nnFmtU*iiiin:^ RAN E"""''"'"°"™" 



JUJUlniiluir 



FuiiminL 



ENAMELED IRON SINK AND LAUNDRY TRAY 

COMBINATION 




^aa 



C 21130 



Crane Porrelain Enameled Iron One-Piece Roll Rim Sink and Laundry Tray with 
Integral Back; Painted Iron Adjustable Pedestal and Concealed Hangers; Combination 




Stopi^or for Laundry^ Tray; Ij^-inch Continuous Waste with End Outlet; IJ^-inch 
*'P" Trap and Wall Flanjje. All exposed metal j^arts are Xickel Plated Brass. 

As Described \ $105 . 00 



Sink and Tray ^vith Drainboard Cover, Soap Dish and Strainers, only 



85.00 



Can Ije furnislied with Sink on Left Hand Side when so ordered. 
Can be furnished with Swinging Spout Faucet when so ordered. 

DIMENSIONS 

Length Over Rim (Sink and Trav) 50 inches 

Width: Outside ...../. . . . 23>i inches 

Inside 1934 inches 

Length Inside (Each compartment) 21^ inches 

Depth Inside : Sink 6 inches 

Tray 13^ inches 

Height of Back 8 inches 

Floor to Top of Rim 34 inches 

Approximate shipping weight 350 Pounds 



MnuiiiiiiDDnninmciiiiiuiiiiiiciuiuiLLntini 



"" OHiFumuicin n mcin iii]ia QiimiiT anOTOraii] mtuiuiiimiiDniirniniiDiiiinni ii i tirtri mji m an m i m uiJinuninnii- iHiiiiiiiiiioiiumiwcjmmiBkiuciiiiiiMiiiit 

66 



1 1- 



77 



,-.mmn4iQinnuiwtiPu. ^..... jyarl 



l^ RAN E *""'""" Q"""""i>gMi' iHmguHiuiuuaiiiuthjjuunittiHUE MWBu n ttl iiMWQBHWW ui m iiiiB irBiiiwin 



ENAMELED IRON SINK AND LAUNDRY TRAY 

COMBINATION 




CRANE 



L 



C 21118-L 

Crane Porcelain Enameled Iron One Piece xSink and Laundry Tray Combination 
with Integrtd Back and Apron; Painted Iron Adjustalile Legs and Concealed Hangers; 
Combination Ash Drainhoard and Trav Cover; 32-inch Adjustuble Fhm^e Plain Com- 
pression Bibbs for Sink; .Stub Pattern Compression Trav Bibbs for Laundry Tray; 
Waste Strainer with Tail Piece for Sink; Waste Plug with Rul>ber Stopper for Tray; 
Continuous Waste with l}^-inch *'S" Trap to Floor. All exposed -metal ixavts are 
Nickel Pl:ited Brass. 



430 



Approximat e Weight Pounds 

As Descri bed Each! SU9.00 

Sink and Trav with Draini>oard Cover and Strainer only Each j 129.00 



Can he furnishe<i witli Sink on Right Hand Side and Tray on Left Hand Side at 
same price. 

Can he furnished with Swinging Spout Faucet when so ordered. 



DIMENSIONS 



Sink Inside 



Tray Inside 



Overall 



Length Indies ''J2 

Width 



Lont^tli Inches 



*?•> 



Back Inches 10 



Inches | 17H I Width Inches 1 17H | Apron bu-lies 6 



Depth Inches! " [Depth Inches '14 | Length Inches oO 



Width Inches 22 



ll^pUlliiHIlK tHHtalHtttl] 



1 1 HChM»l-l I IKI I JlHMUHitiC HHUhll M ll>l4UH|hlllUl HliLlHi \> t M 



67 



rmt^HMi oi nuuniuii »ti*mi nMiminn^an iiiin*<niiiiii»nminniiinrKiiiiiiii(QnmriiiMnmi 



jIUlOMUIIllMIIQiJIlNini 



I am n i ^»^1 U 1 1 m miiHJiiim"Qiiinn i iiiiomiuini i i tw \iu nu ji i 



CRANE 



i iiiihiri 1 1 LI uui u I iJijMOuiiiiiiiiiii suiiiEErm i ejji^ uiiiHuaiiiuiiiiiiii jiiiuirN ^n [ iititLi 1 1 1 1 1 1 r vmti u uj 1 1 jui 1 1 ii nu i Jioiujiiiii juuui^ 



ENAMELED IRON SINK AND LAUNDRY TRAY 

COMBINATION 




C 21140 



Crane Enameled Iron One-Piece Flat Rim Sink and Laundry Tray Combination 
with Integral Back. Supported on Painted Adjustable Sanitary Pedestal and Con- 
cealed Sinic Bracket, ^-inch Nickel Plated Compression Adjustable Flange Paucets 
with Tee Handles and Open Strainer with Coupling; Laundry Tray fitted with 3^-inch 
Nickel Plated Compression Adjustaljle Flange Wash Tray Faucets w^ith Tee Handles; 
Waste Plug and Rubl^er Stopper, Combination Drain-Board and Tray Cover. Nickel 
Plated Continuous Waste and 13^-inch "S" Trap. Furnished with outside painted 
one coat. 



Pounds 



300 



Approximate Weight 

As Desci-ibed | $74 . 00 

Deduct if less Cover 7 , 50 



APPROXIMATE DIMENSIONS 

Sink: Outside, 213^x223^ inches; Inside, 183^x20^ inches; Depth, 73^ inches. 
Tray: Outside, 2UAx22]4 inches; Inside, 183^x20^ inches; Depth, 123^ inches 
Length Overall, 45^ inches; Back, 4 inches. 

Can be furnished with Swinging Spout Faucet w^hen so ordered. 



"°™™^ DiiLiiimiiiQUiiLi u. iniia owii. o i a it: iinmiiiiniiiurDnuraiiiiiLUiii ouiiiirFrLiiDriimiiiiiian niiio a "ni.MniiMini3ninii.urra,iiniii»«aitriHHa«iamiiiii.raiii^iii uuinniiuiaDiiioiiuiDinimiU 

68 



f-L: 



IBM nilllUJM^f aiUtUimiOlllllllllUlQUniimrtinJM<niinttnUbluUDmHMgiQ|||DUimDU i n nlr^rr^ D A Ikl t 

»»iiuiimminDv>iiiiHBiaiiwimiiici mmz^ K A Pi E' ' ^^^'i^' armiimiiiatmnmuiQiiiiii cnuimiuiainruj □miiiiiimoLmuiiimDniiaiimoiiiuiiaiiauiim^ 



ENAMELED IRON ONE-PIECE ROLL RIM SINK 




C 19330-0 



Crane Porcelain Enameled Iron One-Piece Roll Him Sink with 12-inch Integral 
Back; Concealed "Wall Hanger; ^-inch Nickel Plated Compression Adjustable Flange 
Faucets with Tee Handles; Nickel Plated Strainer; l^-inch Cast Iron Adjustable 
Trap. 



Size 


As Described 


16x24 Inch 


S18.00 


18x24 Inch 


19.00 


18x30 Inch 


21.00 






18x36 Inch 


24.00 


20x30 Inch 


22.00 






20x36 Inch 


25.00 






22x30 Inch 


'^4.00 






22x36 Inch 


26.00 






22x42 Inch 


29 00 







Trap may be obtained in Nickel Plated Brass at an extra charge of $3.00. 



vnonnin Eirm i n 1 1 ru nrr^n ri i m \imma iii ^ mmmm m\mmmiomm\ f r mnf f Fmihamim □iiimimuainmiiniiaiiunEmoQLnnji aiiiiiufrjjirajj \u DuiBrrjuui aiiu r i oJiJiiuiiuiOEuri 1 1 iiHianiiimiuuniiDuiLrLLEBiimiuiUD wjjjniiiauiiiii nil i oii run timmnnic 

69 



m 



CRANE 



ENAMELED IRON LAUNDRY TRAYS 




C 21212 



('rhiit- l*'ir:*:iAiTi KimitHfUui Iron '/ii*; I'm-**' HjiW liiui lioiihU- f^aiiiidry 'I'ray; l*:iitiUtd 
Iron AHjiwiaf^l'* .SranrLiHii; l/s-ineU 'TKIJSA" Omifm-jwimi f-'au/'irti*; H*>ap I>ji*hf*' 
W;i>!(<- IluKL- with |{iibU-f .Sro|>f*<-r«; V/^-itu-U "S" Triti* to fV^/r with Wnt fo Wall 
with l'^< utrh«orj>!, Ilarrlwr/^xj V\nngf*f Hiint:. 





. p < « « • > I Mfft' n 


-VKj 


An I^-w:nU'<l 


♦ I')*; 'XI 






W) f)*) 



APPROXIMATE DIMENSIONS 



J>-fi(fth iJoijI/I'; Tmy; 
WuJth 

IVpfh 
li;i/-k 

n'>'ir lo 'f o|/ of Kuii 



. 2ft i riff ^114 



M * 



70 



r 



iiUQkttlM«iiiQUAUUUDuiiiiuHirQMiiri.iiQ unQ<ujiniiiiQnimni*Qinniiiii«iK 



iiiiiim[jiiuiiiiiii[ 



CRANE 



Jiiiii I iiiiiiciliUi I iiiurrghin 1 1 milii\ n i uiiiiionu luiiiii 



i:ii[EiQjiMiiiiitri □Hiiiiiirii I n im i eihhikii ii iqi 



ENAMELED IRON LAUNDRY TRAYS 




C 21228 



Crane Enameled Iron One-Piece Flat Rim Double Launclrv Trav with Integral 
Back; Pamted Adjustable Sanitary Pedestals and Hardwood Wringer Holder on Right 
Hand End. 3^-inch Nickel Plated Compression Adjustable Flange Faucets with Tee 
Handles. Nickel Plated .Soap Dishes, Waste Plufrs and Rubber Stoppers; Ij^-inoh 
Continuous Waste with IJ^-inch "S" Trap. Tray furnished with outside painted 
one coat. Can be furnished with Harthvood Wringer Holder between sections. 



One Trav Dou )Ie Trav 


Approximate Weight Pounds 175 ,350 


As Described iS34 00 ffi7fl 00 





APPROXIMATE DIMENSIONS 

Front to Back: Inside, 18?^ inches; Outside, 22 inches. 

Height of Back: 4 inches. 

Length inside each section: 20 inches. 

Len^h overall, single section: 23^ inches. 

Length overall, two sections: 46 inches. 

Depth inside: 12 inches. • 



iQinnii nmcuiuiiiiiiumiiiiuiimumimi uihUjmuuuiQiiniuiiiiiDmiiiiiiiiiE 



jiiiiuiiiiiDimiLiTHiiDiiiDUiimtDifiguuiJiamrFii i miaiiiiuipiti rDjeiiiiiiiiiuiEtrttni^aiMLJUJiiaiiiiiiimii ainiiiiimEDuTiiiiiiuiDn mrun itciiii mum i twntaib^ 

71 



LOmimlUUDMkmLllDQJimiJUllCU->J""lUlUlll''"''"'0"^l*^"'aUl^ R A N E 



Juiiiuiuiiau 



pmn iinmQiiniflBiiiniiiiniiuticmtnmmigiiiiiiiiiiiir 



WHITE PORCELAIN 
SLOP SINKS 

Crane White Solid Porcelain Roll Rim 
Slop Sink, Glazed Inside and Outside with 
12-inch Integral Back; Adjustable Iron Trap 
Standard with Outlet to Wall or Floor as 
may be desired; Nickel Plated Brass Strainer; 
^-inch Nickel Plated Brass Compression 
Adjustable Flange Plain Bibbs. 



Size Approx, . . . Inches 


20x22x12 


22x24x12 


As Described, Regular 
Selection Each 


S69.00 


$78 , 00 


As Described, Special 
Selection Each 


78.00 


86.00 


For N. P. Brass Rim 
Guard Add Each 


9.50 


9.50 


Approx. Weight . . Lbs. 


315 352 




C 21320 




ENAMELED IRON 
SLOP SINKS 

Crane Porcelain Enameled Iron One Piece 
Roll Rim Slop Sink vidth 12-inch Integral 
Back; Adjustable Iron Trap Standard with 
Outlet to Wall or Floor as may be desired; 
Nickel Plated Strainer; J^-inch Nickel Plated 
Compression Adjustable Flange Plain Bibbs. 

ENAMELED INSIDE ONLY 



Sizes.. In. 16x20x12 18x22x12 20x22 20x2-i 



As 
Described 



S40 . 00 



S44.00 



$47 . 00 



SoO.OO 



C 21360 



>U[inii]iiiaDni[iiD]iouriE[riitiiaDiiiur[[t[Qim!iminniiimniiua 



)illiiiHiiilDBiiuiBiEE3DiLinia^; 



72 



^ji 



CRANE 



ENAMELED IRON FLAT RIM SLOP SINKS 




C 21410 



Crane Porcelain Enameled Iron Flat Rim Slop Sink with 2-inch Outlet and Xickel 
Plated Open Strainer and Collar for Lead Pipe Connection. 



Size Inches ' 16x16x10 ' 16x20x12 I.vx24xl2 20x22x12 20x24x12 



Approximate Weight Pounds I 45 



00 



65 



I 70 ) 



80 



As Described SIO.OO ■ S13 . 50 < S14.50 Slo.50 i 316.00 



Can be furnished with Plug Strainer mth Rubber Stopper. 

ENAMELED IRON TRAP STANDARDS FOR SLOP SINKS 






C 2-1420 

Crane Enameled Inside 
3-inch Slop Sink Trap 
Tapped for Iron Pipe, 
with Vertical Adjustment 
and Cleanout. Trap fur- 
nished painted one coat 
outside. 



As 

Described... .Each SlI-oO 

Can also be furnished 
2-inch size. 



C 21421 

Crane Enameled Inside 
3-inch Slop Sink Trap ^ith 
Spigot end for Soil Pipe; 
with cleanout. Trap furn- 
ished painted one coat 
outside. 



A: 



C 21428 

Crane Enameled Inside 
3-inch Slop Sink Trap for 
Lead Pipe, with cleanout 
and X.P. Brass Vent to 
wall. Trap furnished paint- 
ed one coat outside. 



.As 



Described . .Each $11.50 Described... Each SI 1.50 



If similar Trap for Lead 
Pipe Connection specify 
C-21427. 



If similar Trap for soil 
pipe Connection specify 
C-21422. 



ADJUSTABLE "P" TRAP STANDARD 



Enameled Inside Each; -Sll.OO 



Enameled Inside ^^^^! ^^^-^^^ 

Enameled Inside Each; SI5.00 



73 



uiuiiLmij[iuiwjiiiiiOukuuiiuiau^iiMiiu^j'uuiria<u" 



ihhi auu»i ninU-uiJJJ" MimBmuiii mow 



III! 



CRANE 



J I \\m uiiiiiiiniiiDUUiiiJHiiDiuiuu ihidi i 



iDillillUiUiDiiiiuiriu I □ujjjiiuMi LUUiinuiiiGiiiiiiiiiiii 



BATHROOM FIXTURES AND ACCESSORIES 

TOWEL BARS 




C 251 70 



Opal glass towel l^ar suj^ported on vitreous china brackets with concealed fasteners 
The bar is one inch in diameter. 



"Length 15" 18" 24" 30" 36" 


Each S4.50 $4.75 | So. 50 6.50 $7.50 




C 25664 

Brass Rod. 1 inch diameter 



12 in Each S7.50 



30 in Each $9.50 



18 in 


Each 8 . 00 36 in Each 


12.50 


24iin 


Each 8 . 50 




Opa G ass Rods, 1 in. diameter. Cast Wa 1 Standard 


18 in 


Each S7.50 oO in Each 


$ 9.50 



24 in Each 



8.00 



36 in Each 11.00 





C 26202 



Length 


... Inches ; 15 18 20 24 30 | 36 


Price, ^-Inch Nicke Plated Bar . . . 


...Each $2.30 ^2.55 $2.65|$2.75 S3. 00 $3.35 




C 26210 



Length Inches 18 



20 



24 



30 



36 



Price, 1-Inch Nickel Plated Bar Each $4 .20 $4 . 40 S4 .65 $5 . 15 $5 . 60 



(mam 



a QIM u I im iMiuiDiyni'i;iiiia ivi lu i ariiiii^ du ftii tau i n ii an uiihiir 1 1 □ r iun i\\ iit\\m\ ri u lq u ii i miiiiaiimi ddi niamimiiunoiiii 1 1 □ i rr ii i njj rii iii lui ami 1 1 uirji an\ 1 1 1 ii iii \a ii llihii 



iiiOHmDrndE 



74 



.mm^m^aimamammmuanim D...nii..rT»B..uuDm»»lm.amn.DiDiDp.«.-Qumi».M[» tQ RAN E*""" D.n..«„„Dm.,tnii,o.-.Ni.....DEo. d, 



UJiim iiQJii iii[imiaiiuiii nmUiiLEi iijhi:ui>ilii jjiiiir iiiei iuiHii[]Urri iiiiiiiL 



BATHROOM FIXTURES AND ACCESSORIES 



TUMBLER HOLDER 




C 25204 



TUMBLER AND 

TOOTH BRUSH 

HOLDER 




C 25226 



Each i$2.25 Each S3. 00 



SOAP DISH 




C 25260 



Less Drain Holes 
Each 



$3.00 



With Drain Holes 
Each 



3.2a 



SOAP DISH 




C 25264 



Less Drain Holes 
Each 



S3. 50 



With Drain Holes 
Each 



SOAP DISH 




C 25270 



ROBE HOOK 




C 25320 



3.70 Each S3. 00 Each Sl.OO 



DOUBLE ROBE HOOK 



OPAL TUMBLER 



TOILET PAPER 
HOLDER 




C 25326 




C 25350 




C 25364 



Each SI. 50 Each |$0.75 Each $4.50 



iDtiniirrrri 1 1 iimriLPiciL [ w oi niioiiiniiuiiic uuiimuUEJiiiu 



u,„Q u,ii,iOW^«i«3 Oii"iiH".ia iicruiiii a ti ^nm-J ciim our"., on.ir.iniiOPmm Ohnrnnmniinnimnannmitmramni t 

75 



c^ O A N Fjwftiiiiiiij IMP 



BATHROOM FIXTURES AND ACCESSORI 

WHITE FINISH BRASS 
SHELVES, BRACKETS AND SHELF RAILS 




C 25602 

Opal Glass Shelf with Type A Bracket 



Style Bracket 



I Type "A" 



5 



X 18 in. Shelf Eachj SIO.OO 



5x20 in. Shelf 


Each 


10.50 


ox 24 in. Shelf.. 


Each 


11.50 


o X 27 in. She f 


Each 


12.00 


X 30 in. Shelf 




12.50 




C 25630 

GUARD RAIL FOR SHELVES 





Each 


S4.75 


5x20 


Each 


6.00 


5 \ ''I 


■ Each 


6.50 








5 X 27 


Each 


6.75 






5 X 30 


Each 


7.25 







These shelves may be securely clamped in the brackets and are held about ^ of 
an inch from the wall, allowing the back edge to be cleaned. Glass shelves in contact 
with the wall are very unsightlv and unsanitary when dirt collects behind them 



PAPER HOLDERS 



BATH TUB SEAT 




C 25904 

EXTRA HEAVY, ROLL SPRINGS INTO 
BALL SOCKETS 




C 26650 



Each 



S3 . 75 



White Enameled Seat S6.00 



76 



wuitELui EiuiBimiQnuiiiiiuiamu wiiinuiininiiOQiinLi 



BATHROOM FIXTURES AND ACCESSORIES 

TOOTH BRUSH HOLDERS 





C 25810 



C 25812 



iaillPlU44IIIQllMlfll1ll« 



Tooth Brush Spreader. ■ . .Each| $2.00 | Tooth Brush Holder. . . . Each $^75 





C 25750 
TUMBLER HOLDER 



Each 



C 25830 

SOAP DISH WITH OPAL GLASS 
REMOVABLE LINING 



$3 - 25 



With China Tumbler Each 4.25 



Each 5;^s-^^;^i6 in 



S4.50 



ROBE HOOK 





Each 



C 25940 



SO. 50 



RAZOR STROP HOOK 



C 26504 



Each 



TUMBLER HOLDER 



$2.40 





Each 



C 26710 



C 26304 



$0 . 35 



Each 



:1S2.40 



luiHiimioiuiiiiiiiiiciiiii iiiuiiaiiniiiiiuioiMMitirrMiiiMMM uuii} uirrri m \ unri i ntm uiHHiiiiiiKJiiiiiiiiit MauninnMitJiiM iiiiMriniiiiirriuijaiiiiiiiiiuiL iMiti \ti \iiH3minn\ iiiuhuhihimiuii mMiiniuii iRi inmoiii iiirjiiiiaiPiuiLiLiUOiiii iiBaaami iiiuicsflMli iiiiio iiuujiiiiiai iiiiiiiijiiojj Jiiiiiiiiit' 



77 



CRANE- 



joiuuiutai 



BATHROOM FIXTURES AND ACCESSOR! 

SANITARY STEEL MEDICINE CABINETS 





C 26902 , 
STYLE E 

WITH OPEN SHELF 



C 26920 
STYLE F 

WITHOUT OPEN SHELF 



STYLE E: TO RECESS IN WALL, WITH 


OPEN SHELF BELOW 


Extreme 
dimensions 
^'Jf"^>*^r Outside, 

Inrhes 


1 

Si^e of \ Inside 
Mirror, i dimensions. 
Ifiches Inrhes 


Wall 

opening 

required, 4 J4 

inches deep 


Price with 
Enameled 

shelves 


With pol- 
ished plate 
glass shel- 
ves add 


Plain door 

without 

Mirror 

deinct 


VJ il6 x27i.^ 10x14,14 xl6 14x2o S20.50 | $400 S 2.00 


20 213^x33 i^ 14x18 18^4x21 19x30 


28.50 ! 7 00 


7.00 


21 231^x353^' 16x20 i 20^x23 j 21x32 34, oO 


8-00 1 10.00 


22 2.53^x37^^, 18x22 223^x25 23x34 


41.00 9.00 


14.00 


23 273^x393^, 20x24 ; 24'Hx27 


25x36 1 47.50 ! 10.00 


1 18.00 



STYLE F: TO RECESS, WITHOUT OPEN SHELF BELOW 



i\ umber 



Exlreme 

dimensions 

Outside, 

Tnrhes 



Size of 

Mirror, 

Inches 



Inside 

dimensioos, 

Inches 



Wall 

opening 

required, 4 ^i 

inches deep 



Price with 

Enameled 

shelves 



With pol- 
ished plate 
glass shel- 
ves add 



Plain door 

without 

Mirror 

deduct 



29 



16 x20 



10x14 I U xl6 



14^17 



S18 00 



S2.00 S 2.00 



30 


211^x25^ 


14x18 


183^x21 


19x22 


26-50 


4.50 


7.00 


31 


233^x27^ 


16x20 


20^x23 


21x24 


32 . 50 


5.50 


10.00 


32 


251^^x293^ 


18x22 


22^x2.5 


23x'26 


40.00 


6.00 


14.00 


33 


2734x313^ 


20x24 


24^4x27 


25x28 


46.50 


6.50 


18.00 



In providing the recess for styles E and F care must be taken that the frame is 
square and of proper size. 

Three-quarter inch grounds are required, and the plaster must come up flush and 
emooth to them. 

The TOP of the opening is 6 feet 2 inches from the floor, which will bring the mirror 
in proper position for the average adult. 

The recessed lockers require a depth of 4]^ inches from the face of the plastered 
wall to the back of the recess, and the}'" project 1}4 inches from the wall. 



UlUfllUiUDimLlPJl]JaiirDL[ITri!:j||l":^r L<LJQ{JU]lUJlBirE 



78 



iiihHiiiiimhmiiiCniniiiiiiiiQiiiii zi atiniii 



\iii{ 



CRANE 



iMIIIklllJhtJIII 



luiirijj luuuiEriuii noukuuiiii lOPEmjiuii puiijjiiiiMOUOu MiiirUttiuiiiniUAiUiii lUirjLUuiiiuiC 



"TELSA 



y V 



HIGH GRADE COM 

RED METAL 



PRESSION FAUCETS 



WITH SHOULDER 



SET SCREW FLANGE 




PLAIN FAUCETS 



FOR IRON PIPE 




C 31102 



C 31102 WITH SHOULDER 



C 31220 



Si 



ize. 



I uches 



Price. Rough . . Each 



H 



H 



Price. Finished Each 



§1-20 



SI. 60 



Price. Aickel Plated p 



1.40 



1.80 



ach 



I . 55 



1 . 93 



C 31220 SET SCREW FLANGE 



Size 



Price, Finished 



Inches 



H 



H 



Price. Nickel Plated 



tachl S2.25 



-S2 - 6.5 



Each 



2,25 



2.65 



EXTRAS 



Size 



Inches 



For Hose End 



/li 



?4 



.^dd Eucli SO, 20 



For All China Handle 



S0,:iO 



.\dd Each 



. i 







For Four Ball China Indexed IT;uidle 







Add Each 



,50 



.50 



PLAIN 



SELF-CLOSING FAUCETS 

FOR IRON PIPE 

EXTENSION SCREW FLANGE 




"TRIUMPH" 

RED MEDAL 

HIGH GRADE 

BALL BEARING 

WITH HEXAGON 



i 




C 31 550 



C 31570 



C 31550— PLAIN FAUCETS 



Size Inches 



U 



Price, Finished Each 



:?5 . 00 



Price, Nickel Plaled Each 



5.00 



C 31570— EXTENSION SCREW FLANGE 



Size " Inches I 



'A 



Price. Finished Each | $5.00 



Price. Nickel Plaled ■ Each | 5 . 50 

C-31590 Compres!*ion Faucet to match^Sfime price. 

Th^e Faucets can be supplied wilh "Tee" handle — Same price. 



VimrPH 1 1^1 II I r ti I i]jjjiiijMHiinii]iHniiiaiiii ciiiihiiiii iipmniiiuliaiiiiiii>f>iil 



iinuiuniiii uiiiianiLiti:ru>aMiiM oiimiNiv i am qii ihu miatu ui i[M*iiiiiiiiGUUijjHiiiQiiii»LwuaiiiiiiiiiLLLLjiiii uiatnuiiniiiacuLU] oiiiiEkiJiijaii lluqiu mil 



79 



PANE' 



COMPRESSION WASH TRAY FAUCETS 

STUB PATTERN 



SOLID FLANGE, MALE 



SOLID FLANGE, MALE. HOSE 





C 31710 



C 31711 



C 31710 SOLID FLANGE, MALE 



Mze 



Inches I H 



Price Fini5hed 



Each SI. 60 



Price Nickel Plated 



Each 



1.60 



C 31711 SOLID FLANGE, MALE, HOSE 



Size 



Inches 



Price Finished 



Each SI. SO 



Price Xickel Pkted 



Each 



l.SO 



COMPRESSION BASIN FAUCETS 



FOUR ARM INDEXED 
ALL-CHINA HANDLE 



NICKEL PLATED 

TELSA^= HEAVY PATTERN 
RED METAL 



FOUR BALL HANDLE 
WiTH INDEIX 




r 



^ 




CHANE 



CRANS: 



C 31800 

WITH EXPOSED STUFFING 
BOX 



C 31802 

WITH EXPOSED STUFFING 
BOX 



Price. \viTh Four Arm Indexed .Ail-China Handle and Exiwsed Stuffing; 

Box Each $5.30 

Prire. with Four Ball Handle ^rith Index and Exposed Stuffing Box. . .Each o.OO 

'"TeUa" Basin Faucets are extra hea\-A- and made of best Red Metal. They are 
pro\'ided with encased swivel discs and the best composition seat washers, and have 
renewable seats. We recommend these faucets wherever high grade Basin Faucets are 
wanted. 



80 



mtiutmeammmoKi 



iiiQiniiEi Mu I uimuiiiuiouuuiHia 



- C R A N E 



^■°>" Q tia mmOBM irtnii ri !□ Fiiiin n uuoi iiitHiiiiDn itmiiiiiQiEr n n uiiii ori i ii an uj miiiiE 



COMPRESSION BASIN FAUCETS 

NICKEL PLATED 

'*TELSA, JR." BASIN FAUCETS 

RED METAL 



FOUR ARM INDEXED 
ALL-CHINA HANDLE 




FOUR BALL HANDLE 
WITH INDEX 




C 31 842 

WITH CONCEALED STUFFING BOX 



C 31844 

WITH CONCEALED STUFFING BOX 



Price, with Four Arm Indexed All China Handle and Concealed Stuffing 
Box Each 



S2.90 



Price, with Four Ball Handle with Index and Concealed Stuffing Box. Each 2.75 



"Telsa, Jr." Basin Faucets are exira heavy and made of best red metal. They are 
provided with encased s\\'ivel discs and the best composition seat washers. We recom- 
mend these faucets wherever high grade Basin Faucets are required. 



I i 



AGILIS, JR.'* 

with indexed china 
leve:r handle 




1 1 



CRANE 



TRIUMPH, JR." 



SELF-CLOSING 



J 



C 31 930 
WITH CONCEALED STUFFING BOX 



C 31970 




J ] 



J 



PricCj "Agilis, Jr." with China Indexed Lever Handle and Concealed 
Stuffing Box Each 



S2.75 



The "Agilis, Jr." Faucets are extra heavy and made of best red metal, 
provided with encased swivel discs and the best composition seat washers. 



They are 



C 31970— "Triumph Jr." with Four Ball China Indexed Handle Each| $5.80 



C-31992 — Comp. Lavatory Faucet to match Each 



5.80 



iDuauiiiiiiiuiDiiiii 



niuiiniiiiiiiiaHiiiiiiuiioiMi luuDi ciiPin.Pi uiiciPJiiriiiiuuniuitruiiaiiininEiupiiiM 1 1 \iino ii m f ;i n iii^m iiuppr Pdiuii lOHiriiiiiiuUiiffl iiiniinnpppi-i uMiaiiiiiiipnu a MuiiiirihDiiii LuiijiiciitiiLLi um: iiiiiiiiMtii : JiniMiiiiu:itriL 1 1 miiiuii u ii n 



81 



if^»ii ».L^^i..mm-MiMtf^iiinifMi 



-CRANE 



aimim 



jbUHua 



I C 



AGILIS" QUICK COMPRESSION DOUBLE 

LAVATORY FAUCETS 




C 31904 



Crane "AGILIS" Nickel Plated Red Brass Quick Compression Double Lavatory 
Faucet with Concealed Stuffing Boxes, Encased Composition Swivel Discs. Renewable 
Seats, Indexed China Lever Handles and ^-inch ilale Iron Pipe Tail Pieces. 



Price Each S12.45 



LAVATORY SUPPLY PIPES 

Crane Xickel Plated Brass Straight Lavatory Supply Pipe with 
Metal Floor Flange and reducing couphng for J^-inc'h LP. Tail 
Piece. 



Price Nickel Plated ^ s-JQch Iron Pip)e Size . . . . Per Puir $2 . 6.5 
Price Xickel Plated i-Hnch Iron Pipe Size.. . .Per Pair' 3,75 



Y 



C 32551 



Crane Xickel Plated Brass Straight Lavatory- Supply Pipe vriXh 
Wheel Handle Compression Stop, Metal Floor Flange and reducing 
coupling for .^i-inch LP. Tail Piece. 



Price Xickel Plated ^ g-jnch LP. size Per Pair j $5 , 10 

Price Xickel Plated J/^-inch LP. size Per Pair i 6.45 




C 32553 



]iiimD^d(n LijmiCiiiii [ 



82 



1III1IUU1U1UIUII..UIIIUV.I.II1VI1UU.IIIIIIID tfJMinuillliaiUlluillllQl)lllllllliJUllllllu,l,tqwmi,miayiUUUUaillHIUIhI^ RAN E"™' OI"""ll"IO'«Ml"l'lll"lll'l"lQIIUIlJ(ll]IO0]UiDUIIQUIlUIUlllUI]IIUlllUiD]lllllJlllllUI« OIIUHIMII 



Crane Nickel Plated Brass Angle Lavatory 
Supply Pipe with Metal Wall Flange and reducing 
couplings for J^-inch I. P. Tail-piece. 




C 32561 



Iron Pipe Size and Weight Inches 



H 



¥2 



Length Inches 



6x6 



6x6 



Price — Nickel Plated Per Pair $2.40 



$3 , 45 



y% 



6x9 



$2.80 



6x9 



14 . 00 



^^ 


- 


\ 


T 


CRANE 



Crane Nickel Plated Brass Angle Lavatory 
Supply Pipe with Wheel Handle Compression 
Stop. Metal Wall Flanges and reducing couphngs 
for j^^-inch I. P. Tailpiece. 



C 32563 



Iron Pipe Size and Weight Inches Y% Vz "^/^ V^ 


Length Inches 6x6 6x6 6x9 6x9 


Price Nickel Plated Per Pair $4 . 50 %o . 70 .^4 .90 $6 . 25 




C 32604 




Crane Nickel Plated Brass Angle Pat- 
tern Compression Lavatory Stop ^\ith 
Screw Driver Slot and Iron Pipe Thread 

both ends. 

Furnished in the following sizes: 



Price— N.P. 3/g-inchIronPipe,Each|$ .70 



K 



a 



3^-inch Iron Pipe 



K 



/o 



Can also be furnished Rough or Polished 
when so specified. 



Crane "AGILIS" Nickel Plated Red 
Brass Quick Compression Do uble Sink 
Faucet ^ith Concealed Staffing Boxes, 
Encased Composition Swivel Discs, Re- 
newable Seats, Smnging Spout, Indexed 
China Lever Handles and Female Union 
Supply Connections for )^4nch Iron Pipe. 



Price— N.P Each $9.00 



jiQiini cjii 



,n„„„,u i.iiouiiiiiii4iamnti(fliiQ o LinmaummiiKfl iTrrnmni:in(ia nr^ranii oiimrmnia nnhrnHin DP»finini>Dniiiw<niainmniniaiii oninnmiia tuqiamnmniionHnmw 



83 



PANE 



1 1 UbU'lllUUHUUlbL 




C 32764 



BATH FAUCETS 



Crane "AGILIS" Xickel Plated R^d Brass Quick 
Compression Double Sink Faucet with Concealed 
Stuffing Boxes, Encased Composition Sw-ivel Discs, 
Renewable Seats, Swing:ing Spout, China Soap Dish, 
Indexed China Lever Handles and Female Lnion 
Supply Connections for 3^-inch Iron Pii>e. 



Price ,\ickel Plated Each! $10. 50 



Crane "TELSA" Xickel Plated Red Brass 
Compression Douljle Bath Faucet with Conceal- 
ed Stuffing Boxes, Encased Composition Swivel 
Discs, Four-Arm Indexed All-China Handles, 
Shampoo Connection and Threaded Shanks for 
3^-inch Male Iron Pi])e with Flanges and Lock- 
nuts and R. X. P. coupling and Tailinece. for 
3/^-inch Iron Pipe. 




C 33100 




Crane "TELSA" X^ickel Plated Red Brass Com- 
pression Double Bath Faucet with Concealed Stuff- 
ing Boxes. Encased Compression Swivel Discs, 
Four-Ball China Indexed Handles, Shampoo Con- 
nection and Threaded Shanks for ^i-inch Male_ Iron 
Pipe with Flanges and Locknuts and Rough Xickel 
Plated Coupling and Tailpieces for 3^-inch Iron 
Pipe. 



Price Xickel Plated Each , So. 15 



C 33103 



Crane Xickel Plated Brass Exposed Combination 
Top Bell Supply and Standing Waste Fixture__with 
Compression Supplj- Valves with Renewable Seats, 
Unions and Four- Arm Indexed All-China Handles 
and 3^-inch Iron Pipe Size and Weight Supplies to 
Floor with ^Metal Floor Flanges; 2-inch Standing 
Waste and Overflow with Indexed China Knob and 
Metal Floor Flange. 



Price Xickel Plated Each Set S39 .00 




iHiiciBDUfniniL-iuinhirtiJiujnuifiuimanidi'ikUiauiiuuiusDiDh^ 



84 



lauwmniKlui 



juatJuuuiktii , ElUkU \3tii iiaunuriEiiioiitHiiiuiiai MUiiCuiL<HiiiianiiiiiLUL 



RANE 



iLUmijiiiianin Liuiiiaiun i nuiiLjruEiuiiiiiaiuiJjJiiiiiouLLi luuiioumiJiJiiiou i ■ uHimauui mrtLkULiuiiuiuitJiiiuu^iiiiaiuimiiiiic 



CONCEALED COMBINATION BATH FIXTURES 




Crane Red Brass Concealed Combination Bell 
Supply and Standing Wuste Bath Fixture with 3^ 
inch By-Pass Pattern Compression SupjiU- \'alves 
with Encased Composition Swivel Discs, Renew- 
able SeatSj Union Supply Connections and Con- 
cealed Standing Waste, with Four-Arm Indexed 
All-China Handles and China Escutcheons on 
Valves and Waste. All exposed metal parts are 
Nickel Plated Brass. 



Price Each .^'et , 824.00 



CRANE 



C 33450- E 



Crane Red Brass Concealed OA-errim Spout Bath 
Supply Fixtnre with >2-inch By-Pass Pattern Com- 
pression Supply- Valves with Encased Composi- 
tion Swivel Discs, on S-inch Centers, Renewable 
Seats, Union Supply Connections and Four-Arm 
Indexed AH-China Handles and China Escut- 
cheons. All exposed metal parts are Xickel Plated. 

C-33510-A same as above, except Valves on 
11-inch Centers. 



1 




Price C-33510-B Each .SlO.50 



Price C-33510-A Each S10.50 



CRANE ' 






L 



Can also be fiu'nished with Five-Ball China 
Indexed Handles and Metal Escutcheons on 
^'alves if desired. Also with Shampoo Connec- 
tion on Overrim Spout when so specified. 



C-33510-B 



Crane Concealed Cast Brass Connected Waste and 
Overflow with Bead Chain and Rubber Stopper. Ail 
exposed metal parts are Mckel Plated Brass. 

For use with Built-in Bathtubs with Horizontal 
Waste below Floor. 



Price— iH-inch Outside Diameter Each S5-00 



Furnished for Poreehiin Baths when so specified. 




;nmi iiidiauiiiuiiiir(iiiiiiDi>iri[ 



im man Din o 



m i^uniiiiitur lq luiiiJiiiii ^'ini iiiiiKcrni^n ri ii 



C 33572-E 

innmn arnirtimiinimniiniiniiftmiiiiaiiilminiainniiinnraiiw niiinniiino itraMiiniiiumcntliBniiuowiiuiimioiiii inaiiiiimiiiiaiiiiriiiiiiiamiiraiia 

85 



RANE= 




C 34167 



Crane X.P- Adjustable Centrifugal *T" Trap for 
Basin with Cleaning Screw and ^^■ith Patent Overflow, 
Bead Chain and Rubber Stopixr. 



■h Xickel Plated • Kach| S4 75 



iH-inch Nickel Plated Each 



6 30 



'2-inch Nickel Plated Each 14.40 



Crane X.P. Adjustable Centrifugal ''S" Trap for Basii; 
with Cleaning Screw and ^"ith Patent Overflow, hieaU 
Chain and Rubber Stopper. 

li^-inch Xickel Plated Each; S4.7o 

1 j^-inch Xickel Plated . -T Each 30 

2-inch Xickel Plated. . . Each 



14 40 



Above Traps can be furnished mth Sink Connection at 
same prices. 




PATENT OVERFLOW 



C 34169 



SINK FUNNEL 




C 33800 

Crane Xickel Plated Cast Brass Patent 
Overflow Plug with 13<4-inch SoUd Rubber 
Stopper and Tail Piece. 

Furnished with 134 or 1 /'2-inch Outside 
Diameter Tail Piece as specified. 

Can be used \^'ith either Vitreous China 
or Enameled Iron Lavatories. 

Price Xickel Plated Each : S 75 




C 33815 



X'ickel Plated Brass Sink Funnel Con- 
nection with Tail Piece 5-inches Long. 

Furnished 13^-inch or IJ^-inch Outside 
Diameter Tail Piece as specified. 



Price Xickel Plated 



Each $ .75 



86 



• r.\ 



IIIUnQllEltlJlJllj[ 



CRANE 



:uj I ] iinuhOMuiiuiiouuiLj auin w oiiiim i iinaiiiiiuij uia rru 1 1 □ liui m m inaiiuiim ma fi i ij DJiiiMiiLirK 




C 34458 



CAST IRON TRAPS 

Crane IJ^-inch Cast Iron Adjustable Centrifugal "P" 
Trap n-ith Cleaning Screw, Coupling Nut and Connection 

for Sink. 



Price 



'^ 



Crane l}-i-iiich Cast Iron Adjustable Centrifugal 
"S" Trap with Cleaning Screw, Coupling Nut and 
Connection for Sink. 



Price 



Each 



.55 



Each 



$3 . 30 





C 34460 



Crane l^-inch Cast Iron Centrifugal "P" Trap 
with Gleaning Screw, Coupling Nut and Connection 
for Sink. 



Price 



Each 



$2.60 



C 34462 



1- 



Crane l^-inch Cast Iron Centrifugal "S" Trap 
with Cleaning Screw, Coupling Nut and Connec- 
tion for Sink. 



Price 



Each 



$3 . 00 




C 344G4 



iiiiiuiHtriiMiHi Jf MHiiiiiiiuiiiuHiiiiiauiihhi>4^iavi M IU41 1 L^Mii iH"iuaiiiiiiiiiutnuiniiiMuCHUiiiiiHiQiiuiir rwDoauu iiiiaiibiiiU4i4aiiiiuii wi □MMiiiiiiomhiiNiiUiiiiiiiiiuiiiiiBuiiiiiouFrriuuuLiiiiiiij iiDitiiiuiiirimuujiiJiii iiiuii uiumi iioue pfi iijii loiiir 



87 



t5^ 



minhf 



iHDiiiuirtUiiiiiiimiQuiiiuviJaunitxiiiLtjaiLUUUii 



a^umWM^niiuOlBwruiiIluuifflmOMUMO.1^^ liQ RAN £ '""***''™^**™^ 



UUlJllUllLUHuilUllQlUJIIlUUL 



mnibiJuiuLrFi 



GALVANIZED RANGE BOILERS 

STANDARD AND EXTRA HEAVY 



HORIZONTAL 




C3S430 



WELDED 



RIVETED 



'4"lf&' 



* , 



»/ 



m 



- 1 



.- . i- 



.^J 



Capacity, 


Diameter, 


Length, 


STD. 


X. Hvv. 


Gnl nils. 


Indies 


Feet 






IS 


12 


3 


$12.00 




24 


12 


4 


12.00 




30 


12 


5 


12.00 


S15.75 


40 


14 


5 


18.75 


20 . 25 


52 


16 


5 


31.35 


37.05 


00 


18 


5 


50.25 


59.25 


S2 


20 


5 


61.15 


72.00 


100 


22 


5 


85.10 


100 . 50 


120 


22 


6 


96.55 


114.00 


144 


24 


6 




159.75 


IGS 


24 






181.50 


192 


24 


8 


' 204.75 



-^ h 



--? 



>>-■ 



1 -' 



- O' 



I -, 



;--V- 



. ; / ^> 



-z^i 









C 38432 



C 38436 



WORKING PRESSURE 



Standard Pounds 



85 



Extra Heavy Pounds 



150 



MiiiiinHiEatMuiiuriQ iiiuUHiiKiuuiiUEHiaD uiuiiBia«milUi(^iiiiitaM:iuiiJiuitua>utMjmiirhiiiiiiimaiufl»iuuopinMWO 



nQHiBmiiiiaKifliiiiuifaiiinmm 



88 



" '. . f 



ami i Pi i O' i n LiiiJJUD ij iJuumiD imun imamu u m aiiuun j>idi»ii i i i hi iq uiniiQinniiiiiiiDhiutiJj*QuiiiuiLuinunmiiDi£^ RAN E^'''«^'^^iJ0"'"'"^JJiOiiiiuuuaOUMi^LUJjaiiii[iii]iJionmiii]Hia«iiuiii(MaiiiiLU Cuu uiQimuiiiiiii 

CRANE AUTOMATIC WATER SUPPLY SYSTEM 




y 



C 51198 

These systems are complete units ready for plumbing connections and electric 
service wires. They can be used wherever electric current is available. 

No. 215A is designed for the average home of two to five persons. No. 215B for 
homes of two to six persons and No. 215C for homes of two to eight persons. They 
will supply all water necessary for bath, laundry and kitchen. 

Tanlcs are galvanized both inside and outside. 

Ail seams are electricall}^ welded and tanks are tested to 150 pounds hydraulic 
pressure. 

The tanlc and pumping units rests upon the same base with four supporting legs 
elevating it from the floor. 

TABLE OF CAPACITY, DIMENSIONS, ETC. 



Figure Number 215 A 2.5 B 215 C 2 ;> D 


Size of Motor H.P. ^ i i i 


Capacity of Pump, per Hour Gal 2 210 210 210 


Capacity of Galvanized Tank Gal. 42 53 82 ' 120 


Suction Inches H H K H 


Discharge Inches }4 14 ^2 }4 


Height Inches 53 5o 65 65 


Width Inches 25 27 29 23 


Depth Inches 28 30 c2 36 


Price complete. Each S180.00 $187.50 $202.50 $227.50 



Be sure and always specify Voltage and if D.C. or A.C. current as well as Cycles. 



siiimiDJirc m\\ rrn \a\\ i ii n im \^m n iiinoiimi Joniiiii 



iiniEaMmDraniirnio riDiirnimnia oLiiiiimiiia "unouj" n niniiaiinu(iii»fniiui QciiiintuiiQiiiiibmacimiiiiuuLDinu u 

89 



niDiiudLiiiimuiiiErtLiJiauiiiuiuuDuiiiuiuui 



' 



i„uiiK]mu..im.c;iui...^nit»m>..anci ^uio mamuumVumimiDi umiOliinunTOWWKi C RAN E^'"'^'"''''^'"'"^'"°*''"''"'°*''^'"'°""'"'^ 




> 




I 




THE ROYAL 

NON-INSULATED AUTOMATIC STORAGE GAS 

WATER HEATER 

The Ro3'al is for heavy duty service. It has double 
extra heavy galvanized steel tank, instant-action ther- 
mostat, two burners and heating elements for double 
quick recovery. The mechanism and materials are 
especially adapted to its jol) of supplying large quanti- 
ties of "instant hot water.'^ It is built in two sizes. 

Size No. 75j 65-gallon capacity. For larger homes 
having extra bathrooms and club type showers. Price 
S220.00 at factory. No. 120, 93-gallon capacity. A 
good size for apartment buildings, small hotels, office 
buildings, etc. Price $240.00 at factory. 

When greater amoimts of stored hot water are 
desired, two Royals of either size can be operated in 

tandem or with additional storage tank. 



C 31850 



THE MARVEL 

HAND OPERATED STORAGE HEATER 

The Crane Marvel Heaters, hand operated and storage 
type, single unit heaters, not insulated, are suppUed in two sizes 
at exceptionally low prices. 



Capacity 


Price 


Size No. 24 


gals. 


17 


S29 . 00 


Size No. 32 


gals. 


23 


31,00 




C 31852 



KWHiiiojmLJimiauiuiniiiaiiiimLcuaDuimiuLruflUriiuioiuiaBQiiDuiiuiLuiaiiiijjiiui^ 



90 



iiaiijuiiiiuibiiiiiiiim.k[;iiiitiiHBia 



iniimilllUMMiillliiiL]liniiiiiiiiE)imiumii;irJiiNimiiUiimitMriniiiM|]im^ nini rvim n *■• „.,.^ t^ A iWI f 

"■"" °"" """1 ° " ^ ti'iit^ KAN E>«iiiiiiJ«"a"ihLiJJi(iiOM[miuiiiD ujimaiurLiJjniioiuujimiLiJAiMiiiuiLjnuiimjJUiiiiuuiuiai mti 



liiiitLiiHiuinuiiLjmic 



PREMIER 
INSULATED AUTOMATIC STORAGE 
GAS WATER HEATER 




The ^'Premier" Heater keeps 
a tank of steaming hot water 
ready for use whenever needed. 
Drawing hot water at any fixture 
brings the heater into operation 
automatically so that the hot 
water used is very quicldy re- 
placed. 

Completely insulated and 
protected by metal casing. Fin- 
ished gray enamel with nickel 
trim. 

When the "Premier" is in- 
stalled it is onl}' necessary to 
light the pilot, open the gas cock 
and the hot water service is in 
operation. No further attention 
is required. 

In a few minutes the storage 
supply will be heated to the 
thermostatically set tempera- 
ture. This is usually 130°F., 
but it is adjustable 80° to 190"". 
Instantly this set temperature 
is reached, the thermo-valve 
with a quick movement shuts off the gas supply to the main burner, and a tank full ot 
steaming hot water is read}' for instant service. 

When water is drawn from this storage, fresh water from the mains comes in at the- 
bottom of the tank, chills the thermo rod which causes the automatic gas valve to open 
and the heating process immediately begins. Thus the storage supply of hot water 
is maintained and is always ready. 

Size 2: For homes with one bath, kitchen sink, usual number of lavatories and 
laundry trays. 

Size 3: For homes with two baths, kitchen sink and usual number of lavatories and 
laundry trays. 

Size 4: Double burner equipment — quick recover3^ For homes and apartments 
with three or four baths, large barber shops, restaurants, clubs, etc. 




C 38160 



C 36160 



No. 


Size 
Heater 
Inches 


Overall Height 

on Base 

Inches 


Capacity 
Gallons 


Price 
Each 


2 , 16x50 61 23 98.00 

1 


S 


18x50 61 31 1.30.00 


4 


22x50 61 48 198.00 



All sizes are furnished with hot and cold water connections 613^ inches from floor, 
Gas connection at thermo-valve, 3134 inches from floor. 



miiiiniFiFiniiiii nu iiiiii □ o uuiiaJLiiLii a uniiiiuiMuiLi uiioiu mnm en ruiiraiHiiuiiiLauiniiiiiiiauiiiiniOU ouuiuiiuiaiii luiiiiuuiiiiauiiiiiiiiuaiiiiuiiuMUUiuisii □inuiikuiaiuiiuioi i luhuumiiou uimut 



91 






„,„ ^H.mnnrmHrn linn L,-/^ D A N f jiimihitikOiwuuuiiQniujioiiiDJMnraiuauu) i^miaiiiUbLiriij EjnuMiuuo^^^^ miLJuiuEiiuiiuLimuuM 




KEYSTONE, made in two sizes; 



»Size No .... 


2-20 






Capacity 


Gals.. . 


20 


1 V 




Price 


S68.00 









No, 



3-35 



Capacity Gals. 



35 



Price I $90 . 00 



The Ke.ystone, with heavy copper tank, and with brass heating element, brass 
connections and full size copper pipes can be supplied and we shall be glad to furnish 
prices on application. 



i:uunliluliauiuiuiia uuiC]iiuiinmDiiuuUi.aiiiiiiiiiiiiftuuuiiijaiiiniH>iiiiitiBiniij,[;cuiiiiuiUMMwt.i^ui:uiaiiiiiiir 

92 



uuuimiLQiBiiiiuiijOiiiuuiiHi^jbniiiiMf: imnHintaimiEii 



JI^QUlMtLIUflUllMlllMIUQHI 



iQuuuLBWGiUi P»Qiiranmiiurt.mii(uii(Q RAN E^ "^^ ^PNuauiiiiimua nuid ihnjo uurjauiiiuriuiaiUnDiiuiuiimi^niioHuiu omiQiuiiiannniiiiiiE 



SOFT WATER FOR EVERY HOUSEHOLD NEED 




CRANE 



C 45248 



At everv faucet vou now can have running; water as soft and fresh as falling rain. 
For the CRAXE-WARLO WATER SOFTENER takes the harsh lime and magnesia 
out of hard water. No chemicals of any kind are added. Onl\- the destructive minerals 
are removed. Then, everj^hing done with water is improved, bleats and vegetables 
are tenderer, tea and coffee more fiavorous. Shampooing, washing, and bathing reach 
real luxury. Clothes wash whiter and last longer. And the soap sanngs alone prac- 
ticalh- repay the entire investment. 

Household Units are made in sizes. 



Size of tank 
Inches 



CI 
12x40 



C7 
16x16 



C3 
18x46 



C4 
20x46 



Size of tank 
Inches 



THE C-W JUNIOR 



cw 

12X.38 



CW-Jr, 
12x38 



Ask for Special Water Softener Bulletin. 



iiianniiiiMMCinrTjjiiKioinni iiiiitiiiMiiivFrptrMNi iiHiiiaiiiiiiiiiiiiEiii inprrN'i i □nnijuiii laMiiiniiciVDnmjJJJiiiniiiiiinrLrETnMiiiiiiEluiini in n ai'i'm iiiioi imuiu mon mm n i nui ii iiaihrDiiiiiiuiMUn njj i uiiiiiiiin 1 1 ruiiiiinririULi njiiiiiik iiiiiiimii i i [iiJiiHiiiii:nFr 1 1 imiiiii 



93 



^nmiuri 



lUJiuniriUHHWuiiHyuuiiuiPanunuiuiauiu'^™'™'"'! ' lU'DU'im 



i4ii0iumUMJ0iiiiuiiu[iDiiu-muuDUiuin]i(itQ P A N E*"""^"° uuitauuiimJiumi-Jii Omia 



lumii iiunuirn Fnuiauiiiuiiiii[ 



iium 




RADIATORS, BOILERS AND HEATING MATERIALS 

N this catalogue we are able only to show a few of the many lines 
of Radiators and Boilers which we handle, but one of our 
representatives will gladly supply any information upon request. 

The close touch with the heating needs and practices together with the use 
of high-grade materials, concentration in production and scientific thermal 
tests which we apply, enable us to offer values unequalled. 




C 39081 



DAISY TANK HEATERS 

DIMENSIONS, CAPACITY AND PRICES OF TANK HEATERS 



No. of 
Heater 


Capacity 
T.in. ft. 
1-ia. 
Pipe 


XAst 

Price 


Height 
Lo Top 


Distance from floor 
to centre of 


Sii^e of 
Outlet 


Capacity 

Gals. 

per 

Hour 


Diameter 
of Grate 


Outlet 


Inlet 


20 
21 
22 


150 
225 
450 


$20,00 
25 . 00 
40.00 


26K 
36 


21 
34 K 

29^ 


17H 
18 

21 


1 
IH 


35 

50 
100 


8 

8 

10 



NOTE. — The rating in gallons per hour indicates the aumber of gallons of water that can be raised 
from 60'' to 150'' F, 



'^m I iiiinrwiiiii 1 1 iiini mm n i nmniiHiiinini iiiiiinniiii m i m i ni» 



jDmuimmaduiiniiii 



luiiDiiButiiibOVirwnii iniiiniHiuioiiniuiL 



luiiUDiOHiBumc^^B^a 



94 



BflMQa,Dmt.f,iiu.auuuumjaufln.imimiMu.mQminm^ tQ p ^ ^ £i .mu h>,q. u„c™d. omiin ot,, 



1 1 N HiiiDn I n iJi iiiiQt Lrii u en u iimi 'ldui i ii q 1 1 u u i ■ ijijiuiiiuc 




HIGH BASE 

DAISY HOT WATER BOILER 

We carry a complete line of Water and Steam Boilers, also radiatorSj piping, valves 
and traps. Please ask for separate Catalogue dealing fully with this Heating line. 



X 



minurEniDmrrnriiiinjiiiiiiiiiiiar 



J dioi '\ i^uu 1 1 1 iiiij a □ m\ □ 1 1 r oi mchfim i i iiiij auiniinrriDnicn laiiiii urn rDiiii ita\\\ mia Lru 1 1 ai 14 oihiuumiiaiiiiiM NJnaiiiiiiMiiLtE^n m uaimu iiiupiiiiilii iiJianiiiMiani 



95 



IDIIIIIILLII 



u ™„ mm iN,a u iioiuuini.niii LiriaKiuiLi.niiiiL DUiiiu.uia 



<P R A N E' """""' ° '""'"""""""" i"amHJiiuiia hjjq D minii o "umiiiiuiii 



Heifiht 



20 



/; 



20 



n 



32 



f/ 



3S" 



WARDEN KING RADIATORS 




CAN BE SUPPLIED IN THE FOLLOWING 



Tube 



Tube 



Tube 



Tube 



Tube 



3 



6 



8 



6 



^ 



4- 



6 



6 



Send for our complete circular on Radiation. 



VOUJUII lOlllUU I QI4 amil MILLI I CJIIKLmHIIOIIIIItkM U \i3lU IMIIIItll JULHIIIIIIlOlllllllLLUl ai4dJIJIIII1inUl ltllM>;lQIIII iHlllll DltMBhLrl I lElLLI U 1 11 



■\vn\ iami\ ma \\m n uaiiniiiiniiDUiiiiiELi LiDiuntiLiij lqiii iiuiMiJiDiiiiiiMiuiDiiini omi m imn m qHuiiiu'i luininiint 



96 



- y 



- \ 



/