Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


f 
szerol is tamogatja. _ . 

£ppen- ezert olvassuk el az altibbi tvdmvalokat es 
tartsukbe az cloiri szabdlyokat. 

A tavbeszelo kozpontok mu 
vasry gepikapesolasuak, ahboz kepest, bogy a kapcsolas 
kezelok altal kezzel, vagy pedig bnmukodoleg, geppcl 
tortenifc. A kezikapcsok-su kozpontok ismet kettelek: 
kozostelep- vagy kiilbatelcprendszeruek, aszermt, aimut 
a kesziileket taplalo aramot kozpouti u ' : " r '" """" " arhor a kcszuit^t tap'alo urrmu 1 ko ooutx kozite-, ^ i'jy r 'GU g vanot". "cvalc^k elkeriilese c««l;j*b*'] a 2, 4 t-s 7 szam- 

a tavbeszelo alloinasokon elhelyezctt kiilon villamostelcp jegyet az bsszetetelekben kettonek, negyesnek, hetesnea 

«zolgaltatja. ajan-latos bemondani. 

Ha nem beszeliink, a fali kesziiiekncl az egyik bah- A tavbeszelo-kozpont kofeles a bemondott szamot 

^„+a ■,'■„ •w, n » n .ofhntA hrtlnirlnii Ixst'osra. az asztali keszii- megismct&Inl, liogy a liivonak modjaban alljon a n^- 

gato (kezi be* talaii tevcsen crtett Kzamot helyreigazilam. 

■rl-ovim,. IrxvvoTV :.'.:.■■.-■.-_.... „-....„ . .■.....„..__■..,. ■4. ■Newel csak a 
ttt&na a Mvott is kolcsonosen bemutatkozik es ezzei „ aem '' jelentfcezlfc" szavakkal a bivonak bemondja. Ily 

a beszeigetes meginduk r ■ ■ eselbcn ■ a hallgatot helyere kell visszakelyezni. 

Ha a beszelofelek nem ertik .361 egyma.st, a beszeio- G Ha a k&zpont a kert osszekbttetest az6rt nem 16- 

kagylot (mikroronl) gyongeu meg kell kopogtatm. ^ tesitlieti, mort a hivott allomas massai bcszel, a hiv6 

Beszdlgcteskor kozveUonii! a bcszel l;-\szuleklu-z csak az 6 rre vonalkozo kbzlos v61eletol szamitott 5 pero ■ 

kozel — alilioz fordulva — a rendes tarsalgia Hangman blulva . My j a f e l ujra a kozpontot. 

beszeljunk, mert keszalekunk ssm a tulgycnge, sem a ?> ± kozpontot a besz61get6s befejez^se utan csak 

tulerds hangot nem tudja ert'netoen kozvehtem. egy pere mulva lehet .njabb bsszekottetes Ietesit6s6re 

A beszeigetes bei'ejezeset a liallgato visszahelyc f e ihivni. 
zesevr-l (induktoros kcszulekeknel ezen kiviil az induk- . ,-_'„- > 

torkar mcgforgatasaval) kell 3olezni. A beszeigetes tar- B) A g&pa fcapCSOE&S« t&vbeszSlo-allonaas 

tama alatt esengetni nem szabad, mert a kozpont . az haszaalata. 

dsszekottetest megszaki'tja. ; a gepi kavcsoldsu videki tdvbeszelo MUza^okt J>ob- 

Ha ktilontclep re^dszeru halozatokban a beszeigetes ^ g rs&M j vdr> K assa, "Kolozsvar, Miskolc, Munikacs. 
befejezese utan a csengetes elmarad, a -kozpont az : Nagyyai . adj Nyiregybaza, Papa, Pees, Satoraljauikely, 

osszekottetest nem bontja es az uss^kapesoU alloffla- Sz0 d> Szekszard 63 vjvidek. 

sok egyiket sem lelict mas cldtizctonek Cclhivm. na kapcsolagt akarunk, emeljiik kesziilekiini 

. Zivataros idoben a tavbeszslot ne baszndljuk. beszelovel egyesitett ' hallgatojat fiiliinkboz 6» var- 

A kesziilckkel . kimeletesen . barijunk. junk addig, mig egy jellegzetes, folytonos ziimmb- 

A) A k4si kaucsoMsu tavbeszelo-allomas gcg iesz hallhatd. Addig, amig a ziimmbgest nem hall- 

' ■ i -; baszn&Iata.' . juk, a szambivast mogkezdeni nem szabad, mert ekkor - i 

Smta',n e tf S S sfct-var Soinok! S^ombatholy, a) A kapolbi jrtmot talrfl. obbr. WM«i karon fckvo beszelovel egyesitett uangatot i^udmiw «.u^a A v^^y*:" 1 ".—-". "— w 

ban a lampa kialszik, mielGtt a kczelo a biyast (a lampa kell ^ad "J. . . , . dzzlin]l mert eIlenke z6 esetbea 

kigynlladasat) a kapcsolas letesilese c« jaWl flggembe £ Ue^n ^^^ ^ nyom ^ uk le . 

vebotte volna. A kozpont mar az elso iiivast tnco^- tcyes W^ J. i azt r 6vid id6 mulva eleresztr* 

dfete «Jtt mert a 14m PO s Z ag S atott TdluianiMl mu ^^^"^^Lik. Szimloadds k6,be a ne nyom 

waki. hibfit seat. ' , ■ ,.,, , V , 1A „,„ V ■ ■ j-k i« . Msziilok villaalakban v6ez6d8 emeltyfiiarfili. — VI — ;■■;;'■ -.;■'■';■-; 


Ha a kapcsolasi szamnak minden szamjegyet sza- 
baiyszeruen ieadtuk, a kozpont a kivant bsszekcttetes 
automatikusan letcsiti es nycmban utuna a hivott elo- 
lizetbnek szabalyos rnegs ikittisokkal csenget. 

A csengetea, mcly a hfvo hallgatojubari buffo han- 
got -ad, ket masodpercnyi idokbzokben ismetlodik. Ha 
a hivott ailomas jelentkezik, a esengetesi bugas meg- : 
szunik es a bcszelgetes lebonyoli.thato. 

Ha a hivott c-gy percen bclul nem jelentkezik, te- 
gyiik helyere vissza a hallgatot es ismeteljuk meg a 
hivast kesobben. 

Ha a hivott massal beszel. nem kapunk dsszekotte 
t§st, hancm egy gyors iilemben megszakitott bugas 
Qgyelmezte'. ami. hogy az ailomas massal beszel. Ilyen- 
kor a kezi beszelot azonnal le kell tenni es a hivast ne- 
hany perc mulva ismeteljiik meg. Bcszelgetes kbzben az 
emeltyukar megbiiientese bontast eredmenyez, tehat 
eimak megbillcnteset es raugatasat keriilni kell. 

A beszelgetes befejeztevel tegyiik helyere a kezi 
beszelot. A kozpont erre a kapcsolasi automatikusan 
bontja. 

m S©?t€raS& akko?,,haassdRaSsf&£s ssab&y- 

®IS®s?®s volt, v®%y ha vaianseiy meg nem hiv- 
fea&& SSaoraas ssaraat acftulx 8s? 

1. Ha az elofizeto leemeli . ugyan a hallgatot, d© 

a) a szamokat nem adja le, 

&; nem adja le ax bsszes szamjegyeket, 
: cj tulnagy sziineteket tart az egyes szamjegyek le- 
adasa kozbcn, 

a;/ beszelgetes vegeztevel nem teszi helyere a hall- 
■■ gatbt, 

akkor a kozponti felugyelet bclep a vonalba es, 
figyelmczteti i ehu > tot az el OvgI ft bib ra ba doJij? 
az elofizeto keszbloketol eltavozott volua, messzire 
■.hangzo ■ eros riadb hangjelzest kiild vonalara. 

2. Ha olyan szarnot hivunk, amely 
.a) nines bekapcsolvci. 

b) athelyezes vagy javitas alatt all, 
c; megvaltozott, 

akkor a kozponti feliigyelet jelentkezik, amely « 
megfelelo ft vilagositast es utbaigazitast megadja. 

' C) 'Hasssalati utasitas'' 'a budapesti : tavbesz^M ■'■; 
kSsponthoz, csa?!akoz6 . f alaresdszeru ba!6za- 
t©k ' eldfizetoi szassaara. 

Falurendszeru gepl kapv.sola.sA Mlozatok: Klotild- 
liget, Pifiscsaba, Pilisvbrosvdr. Poesmegyer— Leanyfalu. 
Pomaz, Szentendre es Visegrad. 

Future haromszor a kesziilek forgattyujat es nyugodtan var- 
junk addig, mig a budapesti kezclo visszacsengetessel 
jelentkezik. A visszacsengetes elott a hallgatot (kezi 
beszolot) felamelni nem szabad. 

2. Visszacssngetes utan vegyiik le a hallgatot (kezb 
hAc-z.-si/itV -« o ..Budapest" szoval jelerHkezo- i-«— »*««*"■■ helyi beszelgetes eseten mondjuk be kbzsegiink nevet 
es sajat allomasunk, valamiut a hivott ailomas kap. 
esoiasi szaniat, ba pedig tavolsagi beszelgetest jelen- 
tiink be, a bcszelgetes osztalyat (allami, szolgalati. . 
kozerdcku, niagan, kozbnseges, surges, igen siirgSs, 
azonnali, tneghafarozott idore szolo), esetleg iddtarta- 
mat, sajat kbzpontunk nevet, a sajat kapcsolasi sza- 
uiunkat, azutari pedig .a hivott elofizeto kozpontjat eV 
ailomasanak kapcsolasi szarnat. 

.3. A bsjelentes megtortente utan minden esetben 
akasszuk vissza a kezi beszelot a mozgb-horogra es 
varjuk meg, mig a budapesti kezelo a beszelgetes meg- 
kezdesere esengetessel felhfv benniinket. 

4. Beszelgetes kbzb n a mozgohorgot Ienyomni vag> 
a forgallyut mogi'orgatni nem szabad, inert kiilonber* 
az osszekottetcs ezzel automatikusan megszunik. ■ 

5. Ugj^anabban a kozsegben levo allomasok kozt. 
tovabba az ugyanegy kurzetbeli falurendszeru fe) 
automata kozpontok egymaskczti forgalmaban a 
beszelgetesck idutartama 5 peve. Eunek elteltevel a koz 
pont antcmatikusaii bant; a bo?ili? kbz ii bekovetkezfi- 
sero rbvid ziimmugo hang figyelmeztet. Ha a bontab 
megtbrtenik es a beszSlgo.t/'st folytatni akarjuk, akkor 
a felhivast meg kell ismetelni. 

8. Ha nniszaki hiba miatt a kozpont 30 perc alati 
sem jelentkezik, a hibtit irasban vagy szoban jelentsiik 
be a legkozelebbi postahivatalnak vagy mas tavbeszelo 
alIomasr6l a budapesti helykozi kozpont falurendszeru . ■ 
g6cponti munkahelyenek. - ■ 

D) A valaszto readsEerE (szelekforos) allo- 
masok bassmalati utasitasa az ilyen allomasokob 
talalbat6. Egyeb tudnavaldk. Ha panaszi ran, 

vezel evil felg (jepi ■kapcsolasi hdlozatok. 
Agard, Baracska, Csobanka, Dobogoko, Dunauugdany, 
Gardony, Gyuro, Kajaszoszentpiter, Kapolnasnyek, Kis- 
oroszi, Eisvelence, Martonvasar, Pazmand, Pettend. 
Pilisszanto, Pillsszentkereszt, Rackcrosztur. Soskut, 
Szentistvantelep, Szigetnronostor,- Tabajd, Tahi, Tarnok, 
Tordas, Val es Velenee. 

A falurcudszeru gepi kapeso'asu allomasok helyi 
besze" cteseiket j lassal bonyo'iijak le, tavol- 

sdgibes elgctCseikei pedig a Ludapcsti gcepant kapcsolja. 

A falurendszeru leiig jrepi kapesolasu haibzatok 
allomasai a budapesti goepont utja.n bony ol.it jak le 
mind a helyi; tuitni a tavols-'gi bcszfdgeleseikct. Buda- 
pesten folytonos ejjelnappali tavbeszelo szolgalat van, 
. a falurendszeru kozpontok eldfizetdi tehat tavbeszelo- 
dllomasaikat ejjol-nnppal hasznalhatjak. A legfontosabb 
tudnivalok a kbvetkezuk: 

1. Ha egy ailomast akar a helyi, akar a tavolsagi 
forgalomban fel aka-runk hivni. a ballgatb m.^tdleg a 

kfesi TbefiSSfeb 1 ) f€»l©tnel6a* n^JJtviJ fo-eacatilr mop V&taver , , felszolalasnnk, vagy kfvansaguni. 

m, hivjuk a „rendez6t u , „elienort" vagy & „hivata3 
izetdt' 4 (postamestert). 

Ovakcdjunk serlo kifejezesek basznalatat61, mert a 
m. kir. posta a szemelyzetet udvarias erintkez^sre kote 
lezi, de viszont a szemeiyzettet szemben elkbvetett ser 
tea miatt az ailomast a forgalombclkizarja, esetleg le- 
szerelteti, sot sulycsabb series eseten biintetd feljelen 
test is tesz. 

Az elofizeto szemelyeben beallott minden valtoza'si 
az illetekes postahivatalnak haladektalanul be kell 
jelenteui. 

Eeriiljuk a bejelentett tavolsagi besz61geteseknek a 
slirgeteset, mert a kozpont, ha csak torlodas vagy iizem- 
zavar ebbsn nem akadalyozza, mibelyt az elojegyze* 
sorra keriil, ugyis kbteles kapesolni a kert szarnot. 

Ha a hivo mast ker a telefonhoz, maradjon a tele 
fon mellett, amig' az illetd edajen es tarfsa fenn m ,u^or. u , lD tw.s « keresett p* r, ic igyekezzek a kesziilek- 
hez jbnni, mert a beszelgetesi id 5 a tavolsagi forgalom 
ban az allomasok jelentkezesenek pillanataibl szamft. 

A dijakat a kovetkezd bonap 8-ig egyenlitsuk ki 
meg akkor is, "ha eszreveteliink v&a eilene. fiszrev6te- 
leinket vagy panaszunkat barmikor megtehetjiik a 
hivatalfbnuknel (postamesternel). 

Az elofizeto tavbeszeloj6nek hasznalatdert Ielel5s, 
tehat ha mas. beszel is arrol. a beszelgetesi dij as eU 
3aptot terh&Ii, Vll - '.Kivonat-a- fr 

es a. i? 1. Altahiiips batarozatok. 

A tavbeszelo szoigdlatdt a „Tavbesz616uzleti Sza- 
bdlyzat"-ban es a ./Tavbeszelo Dijszabds"-bau megdlia- 
pitott feltetelek mellett barki igenybe vebeti. 

Oiyan kbzlemenyek kozvetitesere, amelyek tartai- 
mukndl t'ogva az dllam biztons.'.gdt vagy a kozrendct 
veszely^ztetik, jogszabalyba iitkoznek vagy erkblcsi 
szempontbol kifogds aid esnek, a fcdvbeszelot baszuakii 
nem szabad. 

A iii. kir. posta a tavbeszelo szolgalatdnak igenyb-a- 
veteiebOl folyolag nem valla! semmii'ele anyagi felelos- 
seget s nem ad semmi karteritest. 

A m. kir. posta gondoskodik a tdvbesz6lotitok meg- 
Grzeseroi. 

2. Eiofizetesi feltetelek es jelentkezes. 

Aki tavbeszelo'-allomast kivan berendeztetni, szan- 
dekdt irasban annal a postahivatalnal jelenti be, 
arnelynek kbzpontjahoz alloindsaval csatlakozni ohajt. 

Minden tdvbeszelo-dlloinasnak csak egy jogi vagy 
egy termeszetes szemely leJiet a felelos eldt'izetoje. 
Ugyanannak a haznak (teleknek) lak6i am. kir. posta 
elozetes hozzajr'irulasaval egy vagy tub") tavbesze-Lo- 
allomas, alkozpont vagy me-llekalloinas kozos haszndla- 
tara tdrsulbatnak. 

A in. kir. posta az elofizetok kivdnsdgdra kiilon vo 
nalas allomasokat, egyes halozatokban pedig tarsal 
rendszerii alloinasokat kapesol be. 

A kulonvonaias allomdsok haszndlata (a fenti 1. pout 
alattiak kivetelevel) korldtozas aid nem esik. 

A tarsasallomdsok kozos vonalra vannak kapcsolva. 
A vonalat egyidejiileg csak egy allomas haszndlhatja 
s igy, amig egyik allomas beszel, mdsik dllomas nem 
. hfvhat 6s nem is hivhato. Ez a berendezes kis forgalom 
eseten tokeletesen megfelel. 

Mindegyik tdrsasdllomdsnak kiilon irivoszama van. 
Mindegyik csak a neki szdlo hivast (csengetest) kapja. 
A tarsasberendezesbe kapcsolt elofizetok, bar kozos vo- 
nalon vannak, , egymds beszelgeteseit nem ballhatjak. 
Helyi 6s tavolsagi beszelgeteseik lebonyolitasa ugy tor- 
tenik, mintha mindegyik kiilonvonalu allomas lenne, 
de ngyanahboz a berendezeshez csatlakozd ikerdllomd- 
sok egymast nem . hfvhat jak fel. 

3. Az elofizetes tartama, felmondas. 

Az elolizetSsi kbtelezetts6g dltaldban 1 6v, vdlasztd 
rendszerii allomdsra ket 6v, idoszakos allomdsra 6 bo- 
nap. Vdlaszto rendszerii idoszakos allornasra ketszer 
hat bonap. 

Az elofizeto az eiofizetesi kbtelezettseg lejdrtdval 
k6tb;Mi felmonddsi idovel irasban felmondl.iat.ia alloma- 
sat s K ic'pbet az eloOzetok sorabol. A felmonddsi ido 
a \'< % iv :<:-■■■;< \* h"*' rk'^^'-f kovett'i naptel s*^-' rn ftot* 2 b^t. 

Az eldfizetdi jogviszonyt a fennt emlitett idopontra 
a posta is felmondbatja. 

A i'el-m'ondast, rneiy belyegmentes, abboz a posta- 
hivatalhoz (iigynoksfighez) kell benyajtani, melynek 
kozpontiaboz a.z allomas csatlakozik. 

4. Tavbeszelo-aOomasok felszerelese. 

Felelosscg a kesziilekert. 

Az allomast a in. kir. posta szerclteti fel 6s a 
Bzitkseges valtozasokat kizarolag csak a postu fogana- 
tositbatja. 

Gondatlansag, vagy szandekos rongalas,. tovabbd 
tiizpset. iopus, stb. kbvetkozteben beallott kdrok6rt az 
elofiz?to a felelos. 

5. A tavbeszelo-allomasok utan fizetendo 
dijak esedekesse^e es lerovasa. 

A tavbeszelo-atiomas felszerei6se elott a kotelezO 
nyU'-Mvznt alafr^sa alkalmdval a rlviszabasszenl he- 
lepesi dijat el ore kell megfizetni. 'S-zelSttzleti. Ssabaly2:at a -b61 

lo-Diissabas^boL A baszndlati dij alakui az dtalanyrendszeru Ldl6- 
zatokban az eiofizetesi, - a -besz6Ige*esenk6nti dijszabas 
aid tartoz6 halozatokban pedig az alap- 6s beszelget6si 
dijbol, tovabbd az esetieges vonalfenutartdsi dijbol, a 
folytatot.t tavolsagi beszelgetesek es az esetieg kert 
kiilon szoigdiatok di jabol. 

Dijak beszedese. Az 1—200 eldflzetovel bir6 dtalany- 
rendszeru halozatokban az eiofizetesi es vonalfenutar- 
tdsi .diijakat nyugta elleneben. iiavonta mindig elore, 
legkesobb az esedekessegi lionap 8.-dig batosdgo'k 6s 
hivatalok allal eloi'izetett allorndsok utan pedig a bonap 
2o.-eig kell befizetni. Ugyaoaikkor kell megfizetni az 
elozo bavi tavolsagi beszelgetesek, iizenetkozvetitesek 
es 6bresztesek, stb. bitelezett dijait is. 

A beszelgetesenk6nti dijszabas aid tartozd hdldza- 
tokban az egyik bonap 16-atoI a kovetkezo bonap 15-eig 
terjedo szamlal.asi idoszakra jard alap-, beszelgetesi- 6s 
vonalfenntartasi dijakat ugyanabban az idoszakban 
hitelezett beszelgetesi, stb. dijakkal egyiitt, a szdmld- 
lasi ^idoszakot koveto hon.ap 8.-aig— ha.iosagoknak, hi-' 
■vataloknak 25.-eig — utolagosan kell bsfizetni. 

Ha az elofizetd fizetesi koteiezettsegenek kello 
td6b8.ii- nem tesz eleget. allonu'sat a postahivatal 
(postaiigynoks6g) a forgalombol kizdrja (allami, tor- 
venyhatosdgi 6s ko/segi hivatalok es batosdgok dldoma- 
sainak kizdrasa ira.nt csak a m. kir. keresksdelmi 6s 
kozlekedesugyi miniszter intezkedbetik), szrlmlajat ke- 
zel6si dijjal megterbcli, s ba a tartoz.isat a.kdnap 
15. napjdig (allami, torvenybatosdgi es kozsegi batosag 
es hivatai a bonap utols6 napjaig) sem fizeti meg, az 
' eldfizeto terb6re meg 1 ■ nyilvantartasi dijat is szamft fel 
6s a tartozds kiegyenliteso utan visszakapcsolasi dijjal 
terbeli meg. 

Ha valaki tartcwdsat a kizdrdst koveto 15 napoa 
beliil sem egyeniiti ki, allomdsat veglegesen leszerelik, 
a leszereles napjatol k6sedelmi kamattal terhelik meg 
6s a dfjtartozast peres liton bajtjak be. 

6. A dijak visszateritese. 

Ha az elofizetS tavbeszeldj6t iizemzavarok miatt 
nem basznalbatja 6s a haszndlat emiatt 15 napndl to- 
vdbb sziinetel, a m. kir. posta a 15 napon feliili idors 
eso dfjreszletet az elofizeto felszolalasdra visszafizeti, 
illetdleg az elofizeto javara irja. 

7. Az elofizetok nevsora. 

Minden elofizetoi allomas bekapesoldsdval egyide- 
jiileg kapcsolasi (bivo) szamot kap (pi. Szeged 12—57). 

Nevsor. A videki bdlozatok eloflzetoinek nevsordt 
egy fiizetben adjdk ki. A videki elofizetok a videki 
nevsort minden egyes allomas (fovonal) utan dijtala- 
nul kapjdk meg. Atirt allomas 6s mellekdllomds utan 
dijfalan nevsor nem jar. (A budapesti egys6ges tav- 
beszelo bdlozatba bevont kozpontok elofizetoi dijmente- 
sen a budapesti elofizetok nevsordt kapjdk.) 

A posta a tavbeszelo elofizetoket a tdvbesz615- 
n6vsorba az altaluk frdsban bejelentett newel, foglal- 
kozassal, a tavbeszelo-ailomas kozeiebbi megjelolesere 
es kiilonlsges hfvasara vonatkozo szoveggel, va-amint a 
kapcsolasi szdmmal veszi fel. Az elofizeto kerescre a 
nevsorba felvett cira6rt 6s egyeb szovegert a posta felo- 
losseget nem vallal 6s az azzal kapcsolatos mindenmemu 
kovetkezmeny az elofizotot terbeli. A torvenybe, koz- 
readbe vagy kozerkblcsbe iitkozo szoveg felvetelet nem 
lehet kerni s ilyen kerelmet a posta nem teljesit. Az 
esetieg megi's kiizzetett ilyen szovegert a posta semmi- 
fele vonatkozasban nem felelos. Minden elofizetonek 
fontos erdeke, hogy a nevsor pontos 6s megbizbat6 
legyen. Erre va!6 tekintettel sziikseges, hogy az el6- 
fizeto szemely6ben bea!16 mindon vatozas baladektala- 
nul bejelentossek a7 ill'ote-Ves tdvbesz616-kozpontnak, 
bogy a n6vsort annak megfeleloen ki lehessen javitanL 

A tdvbcsz6I6-hd!6zat eloflzetGinek n6vsoraba min- 
den eldfizeto cime dijmentesen csak egyszer veheto fel, — VIII - legfeljebb 3 uyomtatott sorig; ezenfelii! minden meg- 
kezdett sorert sortbbbleti dijat kell fizetni. (Jelenleg 
iOindan inegkezdett sorert 3 P.) 

Az az eldfizetoY aki allomasat egynel tobb einevezes- 
sel kivanja a, ncvsorba felvetetni, minden egyes to- 
vabbi felvetelert a dijszabas szerinti cirnfelveteli dijat 
fizet minden alkalommal, valahiinyszor a nevsor ki- 
adasra keriil. (Dija jelenleg 3 nyomtatott sorert 10 P.) 
A nevsorban netaian eidforduio sajiohibakert, az 
eI6fizeti) nevenck s kapcsolasi szamanak kihagyasaert 
vagy mas erdekeit scrto beiktatasacrt a posta semmi- 
nemu teieiosseget nem vailai >s karteritest sem ad. 

Ha az elofizeto kivanja, allomasat mm veszik fel 
a nSvsorba. (Titkos gliomas.) 

A videki tavbeszelo nevsor „0tnmlal6" cimu kirde- 
tdsi mellekletebo csak azokat veszik fel, akik kerik es 
a felvetelert megallapitott . di'jakat msgfizetik. 

A beturendos novsorba -felvenai kivant cimszovegek 
osszeallitasara a postahivatal k6szseggel ad reszletes 
Felvilagositast. 

8. Aiiras. 

Atiras. Tavbeszelo-allomas csak a helyi kalozat^ ku- 
retdn beliil 6s a Tavbeszelo- Dijszabasban megallajSitott 
dijak mellett csak ail am* es mas Uozhatcsagok (hiva- 
talok), azok kozegei kozt, tovabba liazastarsak, fel- es 

■.lemenb agbeli rokonok, testverek, ap6s es veja kozt, 
de csak 'akkor, ha az al.lomafit dijhalraiek nom teriieli, 
vagy ha az atvevo az alado esetleges tartozasat raagara 
vallalja, vagy kiOzet;. Az atirast az atvevonak az &t- 
adoval egyiitteseo irasban az illetekes tavbeszclo koz- 

' pontt61 kell kerni. 

9. Tavbeszelo-allomasok athelyezese. 

Az elofizeto allomasanak a tavbeszelo lisiyi balozat 
dijteriileten beliil mas heiyisegbe valo atheiyezeset ker- 
keti. 

Atheiyezest legalabb 14 nappal elobb, a hazber- 
negyedro eso athetyezesek eseteben >pedig legalabb bat 
aettel korabban, belyegmentes beadvanyban kell kerni. 

Mas tavbeszelo balozat teriiletere kbltozcs eseten az 
elofizeto tavbeszelo allomasanak az uj lakohelyen mer- 
s6kelt belepesi dij elleneben valo bekapcsolasat is kerheti. 

A kerelmet irasban a regi allomashelyre illetekes 
postaigazgatosaghoz, illetoleg a budapesii cgysOges tav- 
beszelo balozat teruieterol valo elkoltozes eseteben a bu- 
dapesti taviro 6s tavbeszelo igazgat6sagb.cz meg a regi 
Gliomas leszerelese elott, vagy kozvetleniil a leszereles 
utan kell benyujtani. Az uj allomast legkesobb a regi 
allomas leszerelese utan 14 nap alatt kell felszereltetni. 

10. Elofizetoi allomasok hasznalata 

is kasznalatra masoknak valo atengedese. 

A videki dtaldnyrendszerii balozat elofizetoje tav- 
beszelo jenek hasznalatat a helyi forgalomban kivetele- 
sen es ellenszolgaltatas nelkiil masoknak is megenged- 
heti. A beszcHgetesenkenti dijszabas aid tartozo ba!6za- 
tokban az elofizeto berendezisenek hasznalatat a helyi 
forgalomban barkinek megengedheti s az allomas hasz- 
nalataert a nyilvanos allomasokro' kezdemenyezett 
helyi beszelgetesre megallapitott dijat szedbeti. 

Kozerdekii beszelgetesekre (baleset, kozveszely, elemi 
csapas es az allarnbiztonsag 6rdekeben hiradas, illetSleg 
egyeb siirgos orvosi beavatkozast igenylo esetben orvos- 
bivas es elso segelykeres eeljabol) mindeD elofizeto dij- 
mentesen koteles tavbesz616jet atengedni. 

A nyilvanos eloflzetoi tavbeszelo-allomas hasznalatat 
az eldfizeto dijazas elleneben barkinek koteles megen- 
gedni es annak basznalataert a nyilvdnos tavbeszelci- 
Allomasokra megallapitott dijszabasszerii dijaknal ma- 
gasabb dijat nem szedbet. 

A tavbesze!5 hasznalatara vonatkozoan megallapi- 
tott rendelkezesek es feltetelek megtartasaert mind- 
azok felelSsek, akik a tavbesz61o berendezest hasznaljak. 

A hiv6, ha a hivott dllomAs jelentkezett, min- 
den egyes hivasert — tehat teves bivas eseteben is — 
k5teles a szabalyszeru beszelgetesi dijat megfizetni. A posta es azok kozt, akiknek az elofizeto tavbesz^lo- 
jet hasznalatra atengedi, nem keletkezik seniaji?6le jog- 
viszony; minden kerdesben, amely a tavbeszelo igenybe- 
vetelebol szarmazoiag felmeriil, a post:ival szemben ki- 
zarolag az eloiizeto i'elelos. Ha azonban az elofizeto be- 
rendezeset felmondas nelkul elbagyta vagy a posta elo- 
zetes engedelye nelkul masnak dtadta, a dijakert as 
elofizeto, valamint a berendezes basznaloja egyetemle- 
gesen felelos. 11. Tavolsagi beszelgetesek bejelentese 
es a dijszabas alkalinazasa. 

Aki a tavolsagi forgalomban akar beszelni, auto 
mata halozatokban a tavolsagi bejelento hivo szama- 
■ uak tdrcsazasavai, nagyobb kezikapcsolasu, . kozpoutok- 
,baa „kerem a bejel en tot" bemondassal a bejeientfit 
hivja fel. A tobbi h'clyen ezt a szandekat „ta,volsagi" 
szoval jelenti be a kozpontnak. A bejelentest a koz- 
pont kezeloje, illet6!eg az „itt bejelento" szoval jelent- 
kezo kezelo vc-szi 6t. Az el6fizet6 bemondja a sajat 
allomasanak a kapcsolasi szamat. a hivott elofizeto koz- 
pontjanak uevet es allomasanak kapcsoloszamat, a beszel- 
getes osztalyat (allami, -szolgalati, kozerdekfi. hfrlap, raa- 
gan, azonnali, igen siirgos, siirgos). Ha a hiv6 az Altala 
lefo'lytatando beszelgetes i'dotartamanak a kozlcset ki- 
vanja, ezt kiilon „Idotartam kozleset kerem" szavakkal 
kell bejelentenie. A hiv6 ezenkiviil a belfoldi forgalom- 
ban a beszelgetes idotartamat is bejelqntheti, ha nem 
akarja, hogy a kozpont 6t az egyes harom percek letel- 
t^re figyelmeztesse. Ha azonban a hivo nem elofizetS- 
vel, hanem valamcly nyilvanos allom-'son varako-'A 
fel lei kivan beszelni, a hivott kapcsolasi szama hc-lyett 
a hivott nevet 6s azt is be keil ' mondania, hogy a hi- 
vott a megje'olt nyilvanos allomason mar var a be- 
szelgetesre, vagy podig oda meghivandd. 

Nyilvanos tavbeszelo-allomasnal a beszelgetesi dijat 

altalaban elore, keszpenzben kell fizetni. Elofizetoi allo- 

masokrol folytatott beszelgetesek dijat a „Tavbeszelo~ 

iizleti Szabalyzat"-ban megallapitott feltetelek mellett 

. hitelezik. 

A belfoldi forgalomban a hivott altal fizefcen-d5 tav- 
beszelgetese-k is valtkatok. 

A tavolsagi forgalomban minden beszelgetes dij 
koteles. Kozveszely, baleset, elemi esapasok eseteiben, 
azonkiviil az allam biztonsaga erdekeben hiradas vagy 
elso segelyker6s c61jabol mindenkinek jega'ban 6.11 
barmcly tavbeszelS-allomast di jmentesen ig6nybe venni, 
fel'teve, bogy a sziiksegesseget a kdriilm6nyek igazoljak. 

Ha a beszelgetes tartama a 3 percet meghaladja, az 
elso harom peroert 6s ennek tobbszorose^rt 3 pereen- 
kent, az ezen feliili toredSkert pedig peroenkeat tort6- 
nik a dijazds. 12. Megliivas es kiilon meghivas. 

• A meghfvasnak ceTja az, hogy azzal a nem elofizetot 
vagy annak ugyanabban a bazban lako belyetteset be- 
szelgetes valtasa vegett valamely postahivatali nyilva- 
nos allomashoz hivjak. 

A kiilon meghivasnak c61ja az, hogy a hivott eld- 
fizctcii allomast elore ertesitsek arr61, hogy a hiv6 fel 
egy nevszerint megnevezett vagy niaskent megjeloit 
szemcllyel, vagy pedig egy meghatarozott melIek411o- 
massal kivan beszelni. 

Az elofizetdk sajdt dllomdsukr61 kozpontjuknak je- 
lentik ba a meghivast. A meghivas helybe nem t hanem 
esakis mas helyre sz61hai 13. A beszelgetesek torlese, 

A tavolsagi beszelgetes dijat teljes Ssszegben kell 
visszafizetni, illetoleg semmifele dijat nem kell felma- 
mitani: IX - a) ha az bsszekottetes a tavbeszelOszolgalaton mvild 
valaniely ok miatt nem jott letre; 

b) ha a hatlasi nehezsegek a tavbeszeio szolgaia- 
ton inulo ok miatt mindjart a beszelgetes kezdeten 
jelentkeznek, vagy a kielegito hallas tetania a harom 
perect sera erte ei; 

c) ha a beszeiget6si bejelentes ervenyessegi ideje 
lejart, uiielott meg letesitettek yolna az osszekottetest. 

A beszelgetes teljes dija helyett a kozonseges rna- 
.ganbeszelgetesnek egy percre megatlapitott dijat kell 
felszamitani: 

a) ha az osszekbttetes felajanfasakor a hivo v.gy 
hivott elofizetoi allomasrol barki, — postahivatali nyil- 
vanos allomasrol (tozsdehivataltol) kiindulo, vagy oda 
szolo beszelgetesekn61 pedig a hivo vagy hivott — kije- 
lenti, hogy uem tud vagy netn akar beszelni, vagyis a 
beszelgetest visszautasitja; 

b) ha a hivo, auukor a beszelget6s rnegkezdcsere 6t 
felhivjak, netn felel; 

c) ha a hivo teves szammal jelentette be a beszel- 
getest s a tevedes rnegallapitasa titan ugyanabban a 
viszonylatban azonnal ker a helyes szammal ugyan- 
olyan osztalyii osszekottetest. Ha ez a kSrelem elmarad, 
a hivo a harom perces beszelget6s dijat koteles meg- 
fizetni. 

Minden mas esotben, araikor a besz61getes dijat nem 
kell teljes osszegben visszat6riteni, vagy amikor nem 
kell egy perces beszelget6si dijat folszamitani, a meg 
nem tortent beszelgetes dija helyett torlesi dij jar. 

Ezt a torlesi dijat csak akkor kell fizetni, ha a hivo 
aa elojegyzes torles&t a tavbeszelgetes bejedent(§set 
koveto" egy oran beliil ker.i. 14. Kiilon szolgalatok. 

1. Taviratkbzvetites. A tavbeszelo-elofizetok feladando 
tavirataikat sajat ailomasukrol mondhatjak be a helyi 
halozat kbzpontjanak, a cimiikre erkezd" taviratokat ki- 
vansagukra a tavi'rohivatal szinten tavbeszeio utjan 
mondja be. 

A falurendszerft- (automata, felautomata) kozpontok 
elofizetoi, valamint a rovidebb szolgatatu kozpontokrsal 
hosszabb szolgalatot tart6 kozponttal osszekbttetesbe 
hozott allomasok elofizetoi ugyancsak tavbeszelon mond- 
hatjak be tavirataikat goepontjuk. illetoleg a hosszabb 
szolgalatu kozpont tavirbhivatalanak. 

Az elofizeto e szolgaiatokert a dijszabasban meg- 
allapitott dijakat koteles aiegfizctni. 

A 'taviratoikiiak tavbeszelon valo feladasa (bemon- 
dasa) kbruil a kovetkezo eljarast kell kov&tni : 

a) A tavbeszelo-kuzpont f&lhivasa utan a jelentkez£ 
kezelbtol a ,,Taviratkbzvetitot" ' kell kerni, illetoleg 
automata halozntokba.n a taviratkozvetitot (rendszerint 
a „02" szamot) kell tarcsazni. 

A taviratkbzvetito munikakelynek „Itt taviratkozve- 
tft6" 6zavakkal valo jelentkezese utan az elofizetbnek 
e-loszor a sajat tavbeszedo-alloniasa hiv6 sz4mat, azutan 
tdviratanak cimet, szoveget es aJairasat kell 6rthetoen 
es ugy bemondania, hogy azt a kezeio hibatlanul le- 
frhassa. 

A bemondasnal a cim befejez^s6t „eim v^ge — 
szoveg", a szoveg befejezeset „szoveg v^ge — alairas'* 
ezavakkal, vagy ha az eiofizeto" alairast nem alkalmaz, 
..szoveg vege — alairas nines" szavakkal kell jelezni. 

tlgyelni kell arra, hogy a taviratot atvevS kezelSnek 
a vele kozolt adatok pont08 6s azabatos letras^ra ele- 
gend5 Idot engedjiink. A taviratban elofordul6 szam. 
illetoleg bGitujeigyek elotit: ,,szamjegyek!kel", illetoleg 1 
,,-betukkel'* szavat kell haszn.alni, az irasjdl^n^l pedig — 
ha azok tovAbbita&at k.ivdnmk — az alkalmazott iras- 
Je/leket szavakkal (pi. pout, vesszo, stb.) kell jelezni. 

A zar6jelbe tebt vagy alahuzott szavakndl ezt a 
kSrulm&rryt „zar6jel kezdete" 63 „s!«r6jel vege", „ala- 
hdzds kezdete", illetoleg „alalnizas v6ge" szavakkal kell 
Jelezni. 

A bemondas befejez§se utan a taviratot atvevS 
alkalmazott a taviratot osszeegyeztctes celjabol ismetli; 
ilyenkor az esetleg hianyosan vagy tevesen teirt sza- 
vakat ^s egyeb adatokat kieg6szit6e» vagy helyesbit6s 
celjab61 ujb61 kell a kozvetitS kezelSvel kozolni. 

Az eszrevett hibdk es elter6sek kikiiszobbl6se, illeto- 
leg a masodszori, r6szleges osszeolvasas utan a tavirat 
helyes felvetei^t ..rendben van" szavakkal kell a koz- vetito kezelSvel tudatni ^s ha meg van f6Iadand6 tav- 
irat, a kovetkezd tavirat .. bemotidasat „L'jabb tavh-at" 
jelzessei kell megkezdeui; elienkczo esetbeu psdig a 
, t vege" sz6val kell a kozvetites befejezeset jelezni. 

b) Az erkezett taviratok bcmondasanal a tavirat- 
kozvetitd az eldz5 els5 pontban t'oglaitak ertelmeben 
jar. el. 

Az- elofizeto a taviratkozvetito bemondasa alapjan 
leirt szoveget ismetellheti, m-ely -esotben a kezel5 a neta- 
lan hibasan ertett szavakat vagy egyeb adal okat ujb61 
lassan es 6rthetoen koteles isDietelni &s azok helyes 
leirasara a sziikseges utbaigazitasokat megadni. 

c) A nehezen ertheto szavak (szaraok) belli it (jegyeit) 
azonos botiikkel kezdodo kereBzin^vekkei kell jelezni. 
PI. a Tassy nevet igy kell betiizni: T mint Tibor, a mint 
Anna, s mint Sarolta. s mint Sarolta, y mint Ipszilan. 

2. Berelt tdvolsagi beszeigetesek. Ugyanazon elol'iz 15 
allomasok kozott naponta mindig ugyanazon idoben 
folytatand6 tavoisagi beszelgetesekre bcrlet kblhetS. 
A berlet idotartama oszthatatlaaul egy hdnap, de a 
berlet 7 napra vagy ennek tobbszorosere is kothetb. 

A berelt beszeIgeteseki-61 kozelebbi folvilagositast 
az . a postahivatal nyujt, amelyhez az allomas csatla- 
kozik. - 

3. Tavbeszelo-iizenetek. A tavbeszeUo-kozpontok elval- 
[alja.k, bogy aiind a helyi, mind a belioldi tavoisagi for- 
galomban a dijszabasszeru dijak meliett az elofizetok 
kozt iizeneteket kbzvetitsenek. Az iizenet csak magyar 
szovegii lebet. 

isyilvanos allomasrol iizenetet nem lehet kozvetitenl. 

4. I&breszt5 szolgalat. A folytoaos ejjel-nappal tav- 
beszelS szolgalatot tart6 tavbeszeio kiizpoutok elvallal- 
jak, bogy a dijszabasszeru dijak meliett az elofizetoi 
aliomast megbatarozott pontos idoben felkeltes vag? 
figyelmeztetes celjabol felcsengessek. 

A megbizas bejeientese celjabol a kbzpouttol az 
„Ebresztd-bejeIento"-t kell kerni. illetoleg 'automata 
halozatban a „08 ic -at kell 'taxesazni. Ennek jelentkeze- 
sere az elofizeto bemondja novet §s allomasanak szamat 
ea a megbizas t. 

5. Tavbeszelo-alionuisoknak nev vagy jelszo bemon- 
dasa, vagy eibzetes megkerdezes utan valo kapcsoldsa, 

Az elofizeto kerheti, hogy. allomasat a kbzpont ■ ■ 
csak nev, esetleg jeisz6 bemondasara, vagy csak akkor 
kapesolja, ha allomasanak elozetes fclhivasa es a fel- 
hivo nevunek bemondasa utan a hivoval va!6 beszelge- 
tesi keszseget kifejezi. 

A videki haiozatokban a nev vagy jelszo bemonda- 
sara valo kapesola3 kivansaganak elojagyzesi dija havi 
1 P, a hivott allomasnak csak elozetes megkerdezes ntan 
valo knpesolasara iranyu!6 kerelom elojeg> r zesi dija 
havi 2 P. (14 napig terjedo idore a dijak fele jar.) 

6. Tudakoz6das a tavbeszelo-elofizetok neve 6s alloma. 
sdnak szama utan. A tavbeszelot tg6nybe vevo felek 
felviiagositast kerhetnek sajat tavbeszeio kozpontjukt61 
arra nezve, hogy 

a) pontos nevevel 6s lakascimevel megjelolt terms- 
szetes vagy jogi szem"61y tavbeszeiS eldfizetd-e s allo- 
masanak mi a kapcsolasi szama? 

b) valaniely tavbeszeio-kozpont bizonyos hiv6szam^i 
allomasanak ki az elSfizetfije s ennek ml & pon- 
tos cimo? 

Az ilyen tudakozoda3 dija az illeto viszonylatban 
vailtott kbzbn&eges S percea beszelgs-tes egy percre meg- 
ailapitott dija, 

A tudakozodas dijmentes, ha vele kapcsolatban a 
fel ugyanakkor beszelgetest jelent be. 

7. tlzemszuneteltetes. Az elofizeto tavbeszelo-berCTide- 
zes6nek sziiueteltetes6t, illetoleg a forgalombdl va!6 ki- 
kapesolasat kerheti. A sziineteltetest a posta fivenkent 
csak egyszer legfeljebb harom h6napra engedelyezL 

Az iizem besziintetesert, valamint az allomas iizemb©- 
helyezes66rt dij nem jar. 

Ket h6tn61 rbvidebb sziineteltet6s eseteben a teljes 
elSfizetesi (alap-.es beszelgetesi) 6s vonalfenntartasi dij 
jar. Ha azouban a sziineteltet6s ket h6tnel tovabb tart, 
a sziineteltetes teljes idejere az alapdijat (kotolead 
beszeigetesek nelkiil), illetoleg az elofizet6si dij felet 
kell megfizetni. A vonalfenntartasi dij, valamint aa 
alkozponti kapesolo dijai teljes osszegben jarnak Berendezesi dijak a VIDEKI tavbeszel© halozatokbasi. 

A) Bel6p6si dij: 

Kulbnvonalu allomas6rt (iovonai6rt), helyi koasvetlen osszekbttetesert aIIoinasonk6nfc 40'— F. 

Iker- 6s vaiasztbrendszeril allomas6rt SO'— „ 

Mellekallomasert 4*— „ 

/„ , , .. . , , , , , . ( Kbzbstelep-rendszerii (C. B.t halozatokban . . . . 1 - '.„ 

Allomashoz csatlakozb konnektor6rt : ] Kul ontelep..rcndszoru j L . B .) halozatokban 2-- „ 

Alkbzpontkoz csatlakoz6 konnektorert esak C. B. kalbzatokban - 1 •— „ 

Hordozhato tavbeszelo kesziilekert . . . . ■ :**— „ 

Kulon fejhallgato6rfc . 4*— ., 

KiiioTi kezihallgatoert • 2 — ,, 

Jelz<5c83ng66rt (jelz61ainpat§rt) 5*— „- B) Bel6p6si dij 6s ezenfeliil kolts6g*megt6rites. 

Ha a kiilonvonalu allomas (fovonal), helyi kozveflen bsszekbttetes vonakinak 6s ikerberendozes kozos vonaianak 
letesitese vegett a besz61*etesenk6ntl dijszabisu kaljzatok belteriilet6n — ide ertve a besz6igeteseiikenti dijszabasfi ' lial6- 
zatokba bevont halozatok ' be'lteriilet6t i3 — 200 meternel hosszabb vonalat (vezeteket) kell epiteni, a bel6pesi dijon felix! az 
ujonuan 6pitetfe vonal (vezetek) 200 meteren tnlterjedo resze tenyloges kbltsegenek 50°/ -at is meg kell teriteni. 

A belepesi dfjon felttl az osszes videki hal6zutokban meg kell t6riteni annak az uj vonalnak (vezet6knek) kolt- 
s<§g6t is, amelyet a kalozat kiilieruletvn ep'itenek. 

Valaszt6rendszerii berendezes 16tesit§39 eseteben a leagazasok kbltseget 6s a kozos vonal annak a reszenek a 
kbltseg6t kell megteriteni, amely a bokapcsoit allomasonkent 2 kilometerrel szainitott bssztavols&gon kiviil esik. G) Bel6pesi dij n61kiil teljes szerelesi kolts6g\ 

Kikapesol6 valtb, kdrbzvenyborendoz'is, lampas jelontkez<5szekr6ny, ellen6rz<5k6sztil6k, vizsgal6borendez6s, telken- 
kiviili vonalra kapesolt soros- 6s visszahivokesziilek, idbleges Gliomas, szabvanyosnal hosszabb zsinor es az^elbfizetb kolr- 
s6g6n beszerzett egyeb berendezes felszere!6sc6rt minden esetben. 

Mellekalloinas, konnektor, jeizOeseng.") (lampa), telkenbeltill vonalra kapesolt visszahiv6 k6sztil6k felszereles6t n 
akkor, ha a szerel6s kbltsege a belepesi dij ketszeres6t meghaladja. D) Egy6b dijak. 

LB. 37-es tipusu induktoros Msziilek fel8zerelese6rt . . 

Utdlaj* k6rt p^nzbedobos inellekkeszulek felszere!6se6rt, kikiildetesi dij 5--P, 

2-— „ A tavbeszelt) nevsorba val6 . clmfelvetel dija. 

Az elso felvetel — a hivoszauiot is beleeitve — 3 nyomtatott sorig dijtnentes. 

A 3 nyomtatott soron feliil tninden sor vagy ennek ttfredeke utan . 

y A m^sodik 6s minden tovilbbi felvetelert 3 nyomtatott sorig ....... 

3 soron feiiil mindon sor vagy ennek toredeke utan ............. , lO-— A tavbeszelo szolgdlat sziinetelese alatti osszekottetes dija 2 ) Havonta 
pengd 1. Helyi 
forgalomban 2. Tavol- 
sagi 

forgalom- 
ban tekin tet 
n61kttl arra, 
hogy az 
Ossze- 
kottotest 
naponta 
h&nyszor 

kell 
l^tesiteni kiizos telep (C. B.) kUlQo telpp (fj. BJ mas kozseg (varos) 

kbzpontjaval val6 

0sszek6ttet6s6rt 

allomasonkent 1 ) kUV6nhm ha!6zatok 
. kOzpontjaiba kapci-olt 
el0fizet6i allomasok 
b"s3zokotteteseen 41lo- 
m^sonkent havonta 8 
P. 63 -azon kivttl rendazeru bal6zatokban minden egyes bsszekotet6sbe 
hnzott allomas ut&n kii'on ^ramkbrOn Siemens valaszto rendszerfi tarsas berendez6esel (szelektoros berendoz6sn61) a 
hosszabb szolgdlatii kbzpon- 
nai szitkseges masodik sze- 
lektoros berendez6ssel, ha az 
el6fizet6" annak kbltsegeihez hozzajarult nem jarult hozzA I- III. IV. VI. 2' — 18 •■ dijSvben havonta 54- 75'- 78*- 4 ) Az bsszokbttetes tartuima alatt folytatott tavois/igi be8z61get6^ok dijat is meg kell fizetni. 

A hosszabb szolgalatu kbzpont kozvetites6vel valtott helyi beszei^etesekert dij nem j&r. Siemens va- 
laszto rondazern6I 6s szelektoros berendezes 6sszek8ttet6se eseten a helyi beszelgetes tartama legfeljebb 5 
perc lehet. A szelektoros berendezes oiyan elOfizetoi, akik az Osszekottetes dijat nem fizetik, az Osszekbtte- 
t6st miud a helyi, mind a tavolsagi viszonylatban esetenkent 1 P pbtdfj ellen6ben vehetik ig6nybe. 

2} Az osszekbttetost legah'tbb felhdnapi idGre lehet k6rm*. P61honapra a havi dij fele jar. 

Kozhat6sag 6s hivatal, valamint kozerdeku testnlet (ttizoftdesylet, armentesito tarsulat stb.) kbzvesz61y 
eset6n vagy kbzbizton.-ag, tuz vagy arviz elleni v6dekez6s 6rdek6ben b&rraeiyik elbfizetb pedig betegs6g vagy 
kbzelgS sziiles eset6bcn 8sszekottet6st napolrra is kerhet, moly esetben a havi dijnak annyi harmineadr6szet 
fizeti. ah Any napig az b^zekbttet6s fennallt. XI Tavbeszel© allomasok (fovoisalak) dija a videki h'alozatokban.; A) BESZELGETESEftfUISiTI dijszabas alii tartoztf vld6k! haldzatok. T»IJes d i j ft ft ) Alapdf j A halozat megn evezese ; kfilon- 
vouahV": 
allomas 

(ra- 

vonal) 

utan t a r s a 3 valasztd 
rend- 
szeru havonta Pongd Kedvezmenyes 

d/jtt kfilBn- 

Toualu 

allomas 

(fd- 

vonal) 

nt&n tarsas 
(ikeres 
valasztd- 

rend- 

saeriD 
allomas 

utau havonta Pengd ■l. Vfd£kf ifalureradszerfi felig gepi kapcsolasu 
gepi kapcsolasu s-5o s-5o 4 — a-- S'50 2^201—500 eloiiizetol allomassalJSovojmJIal) bir6 vidtSkl h&Hteat*) 450 4 50 3. 501-1000 cl6Hzetol allomassal (fovomallai) biro t{ d£ki 'haltaat 4-50 4- 
450 4. 1000-eit felftM elgfl zetgl allomaasga l tfgvonailal) bir d videkl halozat 10- 5*50 5*50 5«- . Videki mas haldzat belterftleterol vagy ma.3 
rovidobb szolgalatd kozpont kulteriile'terQl 
bekapcsoit allomas utan felig gepi kapcsolasu 
gepi ka[icsoIasi'i faiureudszerfi 
haldzat 13- 

14'- 7 — - 500**) 
1000 1000 en feieii eldfizetoi allomassal 

(fovonallal) 

bird haldzat 1G-- 
1&, — 8 — 10 — 10-- 11- 10- 11- 10'- b) Besz£lget6si df j ***) A lia!6zat meg n e vez6se Hi 

hfva- 
sonfcdnt 
filter KiitelezG 
besze'getesok 
szama havonta KSio'nvonalu 

6s iker allomas 

kimeno fdvonal 

utan valaszfcd ronii- 

sseru allomas 

titan Levonas a beszelgetesi eKjbdl hany beszelge- 
tesen felul jar kfilcin- 
vonalu va- 
lasztd 
rend- 
BzsrQ hany ■ eld- 
fizetoi aa elo- 
fizetdi 
nyil- 
vanos i. Videki ialurendszepii halozatban 12 6 2. 201—500 eltttlzettft szamlald haldzatban*).. 12 20 20 3. 501—1000 eltf iizeifit szamlaM balozatban 4. 1000-en Seliill eloJ'izetot szamlald haldzatban 12 
12 80 SO so 6. Videken mas haldzat bel- I 

teriileterui vagy riividobb I 

szolgalata kospbnt kiiltorii- 7 

leterdl bekapcsoit allomas J 

utan I falurendszera balozatban 
201— 500**) / eldfizefcot 
501—1000 > szamlald 

1000-en feliili \ haldzatban 24 24 
24 SO 24 30 nera 
enge- 
cle- 
Iyez- 
bete B) ATAJLAnyrENDSZERC dijszabas ala tartozd haldzatok Eloflzetes! df j A ha!6zat megnevezoBe Teljes dfjn 

Kiiliinvonalu 

allomas, 

fovoual 

6s valasztd 

rendszera 

allomas utan ElofizetSi 

nyilvanos 

allomas 

utan havonta pengS Kedvezm^nyes 
dij6 kUlou- 
vonaKi 
411omaa 
(fovonal) 
ntan tarsas 
(valaszt6 
rendszeru) 

allomas 
utan 1—100 e!5fiz-!toi alloma-aal (fovonallal) bird hatezat 14- 4-— 101— 1",0 et :.•-. -J>\ allomasaal (fovonallal) bird b;ll6sat 10'- 10- 161— 200 elofizotoi allomassal (ffivonallal) h fr o haldzat 12 - 10-- 7-— ila3 haldzat bolteruleterol vagy rovidebb 
szolgalatu kb'zpont kftltoriilet^rdl bekap- 
csoit allomd3 atan 1—100 v 
101—150 I 
L51— 200 j elfjfiaetoi allomassal 
(fdvonallal) b(rd 
haldzat 14- 20'- \ enge- 
{ dclvez- 
) betii 12- 

14- 12-— Hat havi atslany A balatoni cgyseges tdvboszil.'ihaldzatba bovont.atalanyrondszeru. kb'zpoutok idfiszakos 
ailomasai utau a 6 havi fitrtloideny alatt jard keclvozmdnyes elofizotesi atalany dfj. 86 - 70'- 17 50 C) VONAIiFE^fNTARTASI Jit J s A dijkUtoles vonalhosaz miuden megkezdett 100 me tore utan havonta . ... 20 filler :ftlegjegyzesek: 

*} A 200 .-lllomasnal nagyofab gepikapesolasu fsiarondszeru es a 200 alloinaenal kisebb gepikapcsolasa haldzatokban esseket a dijt6te- 
leket koii alkalmazai. 

s *) A 100 allomasnal nagyobb gdpikapcsolasfi falurendszorfi. 6& a 200 allomasnal kisebb g^pikariosolag-a haldzatokban ezeket t. dijtete- 
loket ko)l ■ alkalmazai. 

***) Aa I9.i;?. november h6 Iff. elott bekapesolt kedvozmdnyes dtjn allomasokj-a kotelezd bosaelgetes nines raogaflapitva. As 1933. novem- 
ber hd 1G. utan bekapwolt kodvezmenves d{ju allomruob oidfizotditiek csak tele annyi helyi beszdlgotes dfjat kell legalabb magfizetnlok, mint 
■amennyi a rerr'^s df j A ilyen aflomasoiira meg van :illapitva. Levonas osak ft rendes.diju allomasokra megallapi'tott boszdlgotdsi Ezamon feliil 
kozdemdnyezet» beszdlgotes;ek dijabdl jar. XII Hellekberepdezesek dija* A) Tavbesz^l© allomas3aoz Jtapesolt men6kberejad»z<6se& alap-. Oletiileg eloSizet^sl df|a s Ravonta pengfl 1. 193 K lli 25. ntan beraadezett JelzGesengO 

2. Koanoktfl? d(ia .. - 

3. P6azbedob63 kiszftltSk utda .. agy ldmpa a tin 0.80 
0.50 
2.- B) Alki&zporatt berend©z<6sb.©z esatlalsozd mellGkberendezesek ds'ja: ») Telkenbeliili berendez^sefe: Alap-, illotolog olofiz9t6si di j liavi osszoge, 
ha a boreridozSs a posta tnlaj- 

dona 6s a posta 

tartja t'enn az elofizotS magantnlajdon 
tiUajdona 6s a |6s magdovailalat 
posta tartja fenni tartja feoa p e n g 6 i. Mell6kaUomas6rt 

2. Kazl lorgaiomra korldtozott mell6kilIomas6rt, ba az alkSzpont muszaki 

hasznalatti forgalomban val6 r6sav6telt kizarja - ->-. 

8. P6nzbeszed5 kSszatekkel -felszerelfc mellSkdllomasSrt 

4. Soros kaposolaaa ( 1 i , 

berendez636rt J 8 > fCvonal befogadasra alkalmaa kesaulek titan 

k6sz516kenk6nt ( 3 — 4 ) 

6. Visszah/v6 k<isz&16k£rt _. - - — - 

tf. Konnektor6rt - — — — — -- -- 

7. Kordozhat6 k&smUMrt _ „...--. 

8. Ellenfirz6 k6szC16k6r(; . ... ..-'-.. — - 

9. KurSzvSny berendez6s6rt (g£pi kanosoldafi .alkKzpontndl TonaLink6nt jar) 3-89 
6-50 
6-60 
8'5® 
II'— 
&•» 
0*6@ 
4'5® 1-60 
5-50 
880 
4'4$ 
5'- 
s-W 
0-50 
2 M 
6-50 2-50 

tm 
o-m 

I'M 
2 80 

V5<) b) TeFkenMvfil! berend©z6sek Alap-, MetOleg elftizeiSsi df j 
havi flssjioge, ha a berendozSs a posta 
tulajdona 
■(53 a posta 
tartja fenn az eJ<5fizet<5 
mlajdona 
6s a posta 
tartja fenn magdntnlaj- 
clon 6s ma- 
gaavullalat 
tartja fenn Bosz6Iget6sidfj 
havonta esaka vtd6ki be- 

sz61g«t6senk6nti 

dfjszabdsu 

hdloxatokban 1 n g 6 i. Mell6kdUomas6rt 
aa alkozpontt61 l m 16gtdvolsagig 200 m I6gtavolsagon felSI 
200 r • 2. Soros kapesolasa 
k6sziilek6rt lsgtdvol- \ 2 
sagig " 3 — £ 

200 m / 1 

16gtavoIsa- ) 2 
gon foliil f 3—4 
/ 200 m 16gtavoIsagig 
\ 200 m 16gtavolsagou felul 

4. Konnektor6rt 

5. Hordozhatd tavbeaz6I5 k6szuI6k6rfc 

«. Ellenfirzo kssziilak^rt ... . fovonal bofogadasara 
alkalmas k6szu!6k utan . Vi3azahiv6 k6sz&16k6rt 6-- 
6-50 
8-50 

II'- 

7-50 

■ I0-— 

13-— 
6'— 
6-60 
0-50 
4-50 4-40 7'— 
6«— 
7'50 
9-— 
4-40 
5-— 
0-60 
2-90 4-40 

5'— 6'- 
0-50 
1-59 :snt dJIapftjak meg ttgyattafra a Tonalra kapcsalf 

masodik ntliSkiiloniis Dtio 

2-50 C) As alkozporatl kapcsol6 hasznalatl 6s Eesintartasi, illetoleg Scsuitartasl dfSt^teleit a „Tavbesz61t» PflSKaba® 4 ' 
tartalmaaza. A helyi i®Tga.i®mha.m l^nyhewehBlo szolgalatok dSja. i. Fostaliivatali 6s postai nyilvdnos aliomasr61 a videld ha!6zatokban kezdem^- 
nyezctt Iteiyi beszelg-et6sefc6rt beszelgetfeenkiat ._ Ugyanezt a dijat szedlietik : 

a) besz61get6senk§Dti dijszabas ala tartoz6 htf 6zat eloCizetSjo a M16zat dijterulet6r61 bekapceolt 
^Iloinaa6,r61 idegenek altal folytatott lielyi bosz6Jgot6sekert ; 

b) atalany reudsz.erii hal6zatokban az allaini, aijamvastiti, torv6nyb.at6sagi 63 kOzs^gi hat6sagok &a 
hiyatalok a ha!6zat dijter131et6rol bekapcsolt alloma3ukr61 idegenek altal folytatott helyi beszi§l- c) nyilv&nos alloniaa eldfizetojo az uiloinasrdl idegouek altal folytatott lielyi beszelgetesekerfc ; 

d) nyilvanos allomas e!6fizet6je az allomasr61 folytatott tavolsagi beszelgetes ea feladott tavirat 
utan a tavolsagi beszelgetesi, illetdleg tavirasi dijon feliil. •2. ]&breszto szolgalat6rt a videki folytonos ejjel-nappali szolgalatot tarto kc5zpontoknal ... .„ ._ 
Ezenfeliil az ebresztfi bejelentovel kert S3szekottet^st is 6zaraoljak. IS 8. Helyi tudakoz^das dija videki beszelgetesenkenti dijszabas ala tartoz6 hai6zatokban el6fizet6 
neve, szama ea eime utan vald tndakozodasdrt esetenkent IS 4. Helyi iizenetkOzvetites dija: 

a) beszelgetesi d(j a megbiz&snak beszelgetesenkenti dijszabas ala tartoz6 videki hal6zatokbari . 

az el6fizet6 altal a kozpontba — 

valo bemondasa6rt atalanyrendszeru videki haldzatokban 12 06 b) sz6dfj tlzenetenkent 69 10 ezavankent minden halAzatban..- 20 XIII - A helyi forgalombain ig£nybeveketo kiilonleges szolgajat o k dij ai: 1/Adatszolgraltatas dija ... ~- — — — — 

2. Dijnyugta dij a nyilvanos allomasr61 kezdem»nyezett beszelgetesrol — 

3. jEldje^yzesi dij a) az elofizetd olyan kivansaganak el6jegyzeseerfc, hogy aliomasanak hivasa I 14 napra . ._. 

■es'eten a htvoval helyettesenek hivoszamat ko/.oljek, iiietoleg a kapcsolast < - - 
csak ie!sz6 bemondasa eseten letesitsek, a videki halozatokban \ 1 b.6napra.._ b) az elofizet6 olyan kivansag;irmk elSjegyzfiseert, hogy allomasat csak elo- ( 14 napra ... . 
,' zetes megkerdez6se iitan kapcsoljak vagy ha az a) pont alatti kttlOn leges < 
kapcsolast csak a napnafe bizonyos reszere keri, a videki halozatokban j t honapra... . FjLLEK 50 20 50 ICO 100 £00 A dijhitelezessel es ' dijtartozassal kapcsolatbaii'esedekes .dijak: 1. Kezclcsl dij az esedekesseg napjaig teljesen ki nera egyoniftett- nyugta (szamla) utan 2. Kesedeluii fcamat dijtartozas miatt leszorolt allomasnai a tartozas osszege utan, az allomas 
' bs/.cr-lcse napjan'u a tartozas ki eery on litest havi 0.5 / 3. Kiailitasi dij olvoszett szamla patlasaert, nyugta-masolatert es reszietfizetes eseten sziiks 
szamlanak (nytigtanak) kiallitasaert - — - 4. Kmiyveiesi dij. raiudan szamlazott tavolsairi beszelcet^s, tavolsagi UzenetkozYotites, dijkotyles 
' torles, tesze'.getessel nem kisert meghivas os klflon meghivas utan - ... - .... ... 5. Nyilvautartasi dij maganolofizoto altal 'a ho l5-ig, hatusag, hivatai altal a h6 vegeig ki nem 
Wyenlitett nyugta (szamla) iitan ...... ... - .... ... — — - - - 6. fteszletezesi dij 

a tavolsagi besz61etesak dijairol f 30 tetelig '"Lit" VaSy \ 30 *»■« Ma. minden meg^.dott 10 .Me. „*» tovabbi 7. Visszakapcsol&si dij dfjhatralek miatt kikapcsolt allomas (fovoual) ujb61i bekapcsolasldrt 80 04 80 50 10 100 A belfoidi tavolsagi forgalomban' valtott bsszelgetssek es az ezekkel 

kapesoiatos egyeb ssolgalatok 'dija* A szoig&lat megnevez&e t Kyztfuseges be- 
szelgetes 6s 
fizene>kozvetf- 
tes *».) 1 perces dija 8. Meghfvas, kulOn meghivas dija 4. Kedvezmenyes 
htrlapbeszelga- 
tea dfja: *?.) 

a) altalaban b) videki Mrlapok 
altal hetkfizna 
pokon korlatolt 
nappali szolga- 
!at6, v&rmegye- 
jiikbeli ktfzpon- 
tok forgalmabau 3 p ere re. iiietoleg ugyau- 
azmi korzetbeli falu- 
rendszeni halozatok 

egyraaskHzti forgaliuaban 
5 percre 1 percre '3 percre. iiietoleg ufryan- 
azon koizetbeli falu- 
rendszerft haJdzatok 

egymaski5zti forgalmiban 
6 perere 1 percre III. VI. df|i»Tb©is 0- 
25 25_ 5()_ 100— 
50 100 150 150- 350 -en 
350 folfili ftm. boziSveta'eaey tgvelslcra a dij MBioSen*' 0-00 1-20 ISO 2-20 250 i-00 0'20 0*40 0-60 074 084 87 0-80 I 0-S0 0-80 084 0-87 0-12 0'24 0-8K' 044 0*50 052 18 6r&t6I-9'«r£l^ 0-30 010 0-10 0*45 15 0-55 010 0-03 0*21 05 22 17-18 6ra k«zt •CO 0*20 00 30 1 35 0-45 1-Cfl 55 o-ca l'J!5 «*«S 8. A b^reit besz6Iget6s dija azcraoa aa ngyanolyan tartaraii k0z8nseges beszelgetea 
dfjaval. A kiilfoldi t&rhes&eloforyalom, 

A aemzetkttzi ta?beszel5;orgalorn dfjteteleit ft »TaYbeszel5 D(Jszab4fl« tartalmazza. 1.) A t6vbesz6lo?orgalomban to- 
yAbZsi int6sked6sig szunctel z 

a) a eyen.£refijr.;aiind idoben tolytatott bei- 
foliii tavolsaci t-e-«elgete«ebre, lizenetkb^veti- 
ta3»kre, tu:iako:^6i'asokra es az ezekkel h.apuso- 
latos epyeb szol2r;;ltat:'isos.ra megollap.tott ked- 
Tdzmenyes d.jszabas : 

b) a belfSl ii forg-alom'>an 16 es 19 6ra kOzOtt, 
tovatiba a eyensreforsralmu idfilien -folvfiatott 
berelt besiseleetKse.= re, Viiam nt a gyengefor- 
ga mii Idfi'-en inetrhatfiroxott iu6re kt-rt loszel- 
getesekre megiUlapaott sedTezmeayes dt'jszab.s; 

c) aa egyriszt a ba'atoai ea mstravideki 
fiivatalok, vab.iuint Lillaiiired, raasriV-zt az or- 
S7.*c ttibbi kozpontjai kfizcitt folytatott tavbe- 
szOlgetesekre, ilzen-tkbzTetitesy.re, ta^aknzn- 
dasosra ^s az ezekkel kap solatos egyes* skoI- 
g.-.Uatasokra, vegiil a babtotii tavbe'szelO for- 
galorara engede.yezett kiilOa keuvezro6ny. 

*2.) Ha a beszelgetes (uzenetkSzvetites) tar- 
tamaJ}percet iiiegbalad, dijaz.lsa az elso 3 perc- 
ert es ennek tfibbszorOseert 3 percenkeut, az 
ezenfeluli toredekert [;edig percenkent toitenik. 
Ugyaiiabba az ararakorbe vagy aramkor cso- 
poriba Eartozo falureudszeru kozpontok egyrrnls- 
koziitti forsraimabau 3 jierces dfjert 5 percig 
lebet beszelni. 

A „sllrg«s«« bes'ielgotes (iizenetkCzveti- 
tes) dija a kOzonsegos beszetgetes dijanak ket- 
szorese, 

i«Jen sllrgos beszelgetese (UzonetkSz- 
vetitese) Otszoroae, 

azonnali beszeigetcse (Uzenetkozvetftese) 
pedig buszszorosH. 

A meghatarozott idoro kert beszelgetes 
(UzenntkOzvetites) a kfotfnstige* beszeigetis 
df'anak k6tszere?e, ametyltez dijtdbbletkent 
rneg a di'Je'gyseg feros forgalmu orakban valcott 
hnrumperces kozfins6ges beszelgetes dijanak) 
egvbarmadilt. de legaUibb 60 villert is ho;:za' 
ke"n adni : Idilterfileten vagy mas kozsegterU- 
leten kez'iesitendo me-rln'viisert a megli(vas 
dijan fehil meg 2 P kiildCaoiij is fizeteadd. . 

♦3.) A 9 6ratdt a t8 f rVig: terjcdO id5 alatt 
vaitott b-rliinbes-Jelpetesekert a megfclelfi osz- 
tatvn maganbeszeiget^sekro megallanitott tetjes 
dij'fizetendo — XIV - A berendezesen vegzett valtoztatasok dija. 1.- Athelyez6si dfjak »i allonias (ttvonal), helyi . J hdzon (telken) klvUl _ ... _ ... ... 

kOzvetlen BsszekottetSs athelyezestSert*) t , ,. ,-, ,,'.., 

J ' i hazon (telken) be 1 ill ... .„„. ._....___. 

b) jeiz6esei]g6, konnektor athelyezesGert 2 ) ... ...... . ........;. A videki P 80.- c) kikap'csoI6vait6 athelyezeseert*) ..-„.._. ... ... ............ ... ,„ ...... _ ; : d) mellekallomas athelyez6see>t 2 _. __ 2. Atalakitas dija a) kiilon vonalti allomasmk (meUekaliomasaak) ikerallomassa valo atalakitasa eseten, ka az iker- 
berenrtezeshoz egyidejiile? tij elofizeto nein jelentkezik 3 ) b) meg!ev6 beronJez&snek soroskapcsolosuvA va!6 atilakit:is;tert keszul6kenkent J ) ... 3. Atirasi di.1 Gliomas (fdYonal) kozvetlen osszekottet&s utan*) 4. Belso vezetek me#ujitasa6rt; jar6 dij 8 ) ... ... ... ... 5. Cim (uev) vMtozas keresztuivezetes6nek dija 7 ) ...... 6. Cscre dij*) ■{ kesztilek (tipus) csereert 
kezi beszel 6 csereert 15.- 2,— 2.- 8.— 10.- 25.- io.— : s.- 10.- 2.— 7. Keszulek le- yasry lelszereleseert jar<V df. j») ... ... ... ... .... _. 

8. ..KikiUdet6si dij ... ... ... ..... ... ... ... ............ 

9. Szamcsere dija allornasonkent (fovonalankent) ... ■ .... ... 10. Xczetdk fefoglalasi dij") 


16.- Jegyzet. «) Ha a beszelgettsenkteti dijszabasd aalGzatban 200 rn6fcern61 hosszabb aramkorfc kell Mt* n i « vir i . 
keil viselni, mint aa fij allomasoknal. ««*™i»u *r»mKorc ten epiteni, a koits6get ngyanugy 

Kultoriileti epiteei kiiltseget miudig fizetui kell. 
r aemiebet/"**^^ 
alL.pitott dij^^^^ a ™ U ^™<* **eIyrf BMrt a hazonboluli atbelyozesre meg . 

„,,.,. ^ z aI . kfe I ,oat . UazonbelSli athelyez636n61 t fovezet6k 6a i meilSkallomas atan a dfiszabasszerft tali** -an .«•««■■« 
mollekallomas utan a dfjszabasszerft di 60 f. r a jar. Ha a tSnyleges kSlteS- - bele*rtve az -alKir,*? l^Jfr - I/' , b - bb J HyeaetSMs ■ ■ 
as igy szamfsow dfjak Gs$ae ? 6aefc a k£tszeres§t meghaladja, a &ny% es kolts6get keU feLdmffl P . atneiyesSsi kolts6get is - 
; ■ .. . A posta vagy az elMizeto" tuiajdonat kSpezo' '6s a posta altal feaitartow s»raskai>n<nl\«i't ho,«»«,i^^ -„ , "■'; 

tekintet n6Ikiil a k6sziil6kek szamara - mindenk»r a i*nvleges ko s -et koll mo-fiaetni berendez6s athelyea&fiirt ~ 

Lakasesere esoc^n turcSnt kolosonos ashelyezfefcor a szamcsere-du 6s eletleg a hazon belfiii ashelra z 4 s f d/i lir 
Iddleges allomas a6halyez§s6§rt a t^nyloges kSltsSget keU felsaarni'tani. " . . " 

. ,a x • , & i &s hai6za *a va!6 athelyez<53 esst^n as ftj halozatw ^rv§nye 3 hazonkivuli athelyez^i d(f -dr Ha ' azonban ™ h\ hw*«^ 
J^eS dl { ma ^ abb V mint a ^^'^ 8 H««e.belfi^I df] k;3zo«i kiiloabcK^ liUSbb? SMXtSg. 

») A jelzfiesengfl, konnektor. kikapcs»16 valt6 6s esrysb se?idk5sziileb valamint mn n'iswiinmi<. ^ui^^^^ t L *,. / 
atbelyezesl dij k£t$zeres£t tneghalad.a.. a tsnyleges kOltsfiget keU beszedni. raIa211Ilt mellekallomas athelyezl^.ert, ba a kHts6g.it. 

. 3 ) Ha az ■ atalakitassal kapcsolatbaa uj olofizoW joloackezik, az afcalakftaa dfjta'lan. 

*) Megl6vo berendezesek soroskap.solasu bereadez'SssS alalak.&a esetSii, tokinhrt. aOUkttl arra, hogy a r6ffi borendeze^ a nosta 

^S^^fiSJtfa^S^^ ^^^ d( ^' ta ^« ^^ ^nylegeskH^geadljakkaszeres^^ tovonal atan pedig ennek az aohslyez 

" LakfiSCser6vel -kapes( _„__ „...,.. ,^^, ,^^» « 

I'jiT *! A allomas il tzu I 1 h athelyez ^ , , «(ii jge T^zdmc.sere fjTTel etiTa J ^ I 
izolgal tasosnaJ a szamc^erel dijan -olul & k6rt , ol-aJ ttasok dij sabas zerti dijat ko I megf zetn . 

) UJ.i »*■, rti., kdzhatosagok iazastarda fol- ragy l9.-noa<5 re noi s^ruu, en. , v<S ... t'^"*.;, ^.-..wo .»« tmuoijoti-si uijiuta ^«»tk iiw/o-ctii iiou ill0gUZ8GI}l, 

Lakf.scser^vel -kapcsolatos -kOIusiiaos at1t<&»ye2es66rt a szamesers dfia iar Hi w n M „ vfi^- • /■■ai. . 

valamelyik allomasr.a] hazuabelali athelyeaSs vali.c aafifcs^essS, a szamcs'r* £ hllvett a »i£abeluli 'a £ ^ Z" 49 ^^ 

.al a szamcerek d elQl a k6rt szol i I , er 6 it II me-ke ' ' " ' V , Miami A, mw k*ta«i«^ hazaslar.ak. fel- vagy la.-non^ rekonok, te.tvirek, ap6s. vo, tovabba felettes hatfisig allomasat 
atvevO -haWsagi k^.ze?ek a-dfi-.felSt fjzetik. A kedve^nves di'h'i tavbe«z615 r'llomis baszn latdra fo-oqnlt t rr a q ttt *'. ^a" 

toz6 hadirokka ak a dfjke lTa«n5ny eo^eielyt^^I ka, an nevaiLe ™r mW^ r^t-rok at A-l iijat ° " 

«)Ha a fcMte&g a dij k6t.s Z eros6t meghaladja, a 66 ny legos koitssg. do logfoljebb a bolipisi dfjnak megfeleW Ssazeff-fizeSenW 
Bzabvanyosnal hosszabb zsiadr^rt a t6ayle s es koltseg 6s kiiiiin kikiildot6s eseten a kikiildet6si dfj osed^kes. 
' t> A dfjkedyezmSnyre jogosultak n6vTaitozasanak korosztUIvozotSse difmentes 

A esorodfj as 5 P kOliincHiat magaban foglalja. 

») Ha a koltsdg a dfj k6ts a ere,6t me-haladia, a t6ayleges fc'3es§gr, do legfeljebb a bel6p6si dfjnak megfeloW oss,e- fizetendo. 

«o)Vezetfik M.glaJasa 6set6n kikuldet^si dfjat nem kell szatnftani. A kikfildet6si dij a lefoglalasi dfjba be van szamitva. y.|:.; >: