Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


XY LEVfLPOSTAI KttLDEMiNYEK DIJSZABAM 


A ktUdem6ny 
megnevez6sfc 


BclISld 


Finnorszag, 

Nemetorseftg , 

Oselt-Morva vedu., 

[.ong.velors-ag 

(Fokormauyzosag), 


Szlovakorszag 


Horvatorazdg 


'Albania, 

Bulgaria, 

Dfuiia, 

N<m2t:il;old, 

Xorvogia, 
Olatzorszag. 

Romuna, 
Saa Marino 


Vatlkanvaro'8 


Egy6b ktilioM 
Elelybe 


Videkro 
filler 
Ley6I 


20 tr-i«r 12 

250 "« 20 
500 « 30 


2;> 
86 
50 


10 g-ig 20 
S.50 * iJ6 

500 i 50 

iooo s m 

1020 o 15 P 50 

ezen feliil 
20 g-kent m 


SO g-ig 30 
250 » CO 
500 ■»■ 8J 

1000 J 120 

102O jo 1 5 P 50 

ezen feliil 

20 g-kent ro.'g 33 


20 g.-ig 40 

tzen feliil 

20 g-oukent 30 


20 g.-ig 50 

ezen feliil 

20 pr-onkent 30 
Levelezfllap 


8 j 12 


12 


18 


2'* 


30 
Qzletipapir 


250 g-ig 20 

5O0 < 40 

1.000 « CO 

2.000 « 90 


250 ■«r-ig 2:) 

500 b 40 

eco » 88 

ezen feliil 

50 g-kent 8 


250 g-ig 40 
500 » m 

550 ^ 88 

ezen s'elijt 

50 g-lvent 8 


50 g-onkent 6 
de legalabb 40 


50 g-kGtst 8 
de legalabb 50 
Nyomtatvdny 


20 g-ig 4 

50 "« 6 ■ 

100 t 12 

250 < 16 

500 « 21 

1.000 * 50 

2.000 « 80 

8,'COO « 120 


20 g-ig 4 
50 s t> 
100 » i 12 
250 * 20 
500 *[ 40 
1000 * CO 
1050 s-iff 1G8 

ez3» telui 
50 g-k£ut 8 


50 g-ig 8 
100 t> 16 

250 x SO 
500 » 'CO 
550 » 88 
ezen felul 
50 g-ken* 8 


50 g-kSnt 6 


so ^-keat § 
KGnyv 


10O g-ig 4 

250 « 8 

500 <■ 12 

1.000 , 10 

2.000 4 32 

3 000 « 48 


nyomta'tv&nydij 
Arjegyzek 

ikBoyvarjogyzSk) 


100 g-ig 4 
250 < 8 
500 * 12 
1000 «■■■ 21 


nyomtatvanydij 
Vakok Irasa 


1.000 g-keut 1 


1 000 g-kent 3 


1.000 gk6nt 4 
Aruminta 


50 g-ig 8 
100 12 
250 < 20 
5C0 e 4.0 

1.000 g-ig: 
[-11. dijUv 40 

ITI-Vf. . CO 


100 g-ig 12 
250 » 20 
500 * 40 


100 g-ig 1C 
250 s 80 
500 > 60 


50 g-kent 6 
de legalabb 12 


50 g-kent 8 
de legalabb 16 
Kiscsomag 


Cia.c ktiliCldre 
■kulcUieiS 


1.000 g-ig 80 


1.003 g-ig 100 


60 g-kent 1« 
de legalabb 80 


50 g-kent 20 
de legalabb 100 
Ajanlasi dij 


30 | 50 


10 
Expresszdij* 


50 j 100 


100 
Tertiveveny 
dija 


50 


50 ;CSOMA-GDi-JSZABA$'; Erteknyiivam'tas nelkiil feladott nem te.rje.de lines vagy tiirekeny 
csomagok sfilydf.la Utanveteli dfj Biztosf tasi dij 

(Helyi csomagoket lasd lent) Suly ksr 1 
1- 5 
5- fi 
6—10 
10-11 
11—15 

15-1*; 

16-20 150— 5T>0 ■ a50 km-eh 
km. j ti';I d i j v b e it. P | f | P f I P I M P I f 20 P utanvoteli osszegig 30 f 50 « 
100 « 

500 « 
1000 « 
1200 « 50 « 

70« 

1P30« 

2 « l'Occ 

2«30« 100 P nyitainttott 6rtekig 20 f 

400 « ® a 40« 

800 « «f « 80 a 

1200 « « «1P20« 

es minden' tovabbi 400 P vagy 

ennek tored6ko utan meg 40 f. „Topj©d3lines" es ^TSr^Icsay" csomag dija a sulydfj masf^i- 

szeres?. 
■ „Sar^os«* esoraag dfja a sal y dfj k^tszsrese. 
„Exjtressz«cli5 4 * beUoIdi csoinagoknul ugyanannyi mint a levelpos&ai 

kitllem^nyeknel. 
*J(>.lenh-g brffiildon csak hivatalos krrtdt'miwfeketj a hir!apszerkeszid- 

-sigzk.cs kiadohivalalok cim>rs sz6!6 iovdbbd, ' ■ - - ■ 

kUldcmdntjekct te.hst expresszkent fcladni » gij6tjgsze.rtartahnL lUrmmtetl t f *« ,c f f csomagol pChja ""? n v - A csQissagolc 'h&xh&x k6zl>8sii£s££:ri a kl$vetkezS dij jfar (ez a 
ahanyszor a buslioz kexbesi'cest m.egkfse>lik.) 

Budapesten: Vidikcn' 

i kg aalyjg —.20 —-10 

1—10 « « —.30 —.20 

10—20 c * —.40 —'SO 

Ezt a .dfjat a felad<5 mar a feladdskor is ierihatja. dfj anay ieao? ssed6kes. XVI Posfaytalwinf 
'• : dfj$z : ab$s' : - P-fg 


1) 1] 


P 


t 


20 


— 


20 


50 


- 


m 


100 


- 


60 


500 


1 


20 


1000 


2 


- 


1200 


2 


20 ■ Csefck- A IdvSrati-utate&ity dejag 

aiutalvanydij&at&wiratdija. Osszeg 
P-ig 


Dij 
■ 
P 


f 


- 20 


— 


06 


50 


- 


10 


too 


_ 


* 20 


WY- P-a 


foliilibarmi- 


lyen osszeg 


utau 


~~ 


40 ErMbkievildfJszabAs 

Az. ertekleve] dija ket tetolbSl alaknl: 
i. s&fygSJ&6! (ogy ugyanolyaii siiiyti es rendel- 
tetesi holyu ajanlottlevel dija); 

2. bizSosilSsl di|b@I (a nyilvanftott ertek minden 
400 -pengoje ■ uta-n 40 filler). 1 Sliydii grain m 
sulyig 20 
250 
500 lie!y- j vitiok- filler 70 
86 
100 2. Biztositasi dij 6rt<5k- 
nyilv4nit$sig 400 40 . so 

tovabb;. a biztositott 
ertek minden 400 pensfljo 
vagy ennek tored^ke iitan 
meg 40 filler. kivonat a tmlmmiM$imkm©i°« Leg- 
A) Bolfoldi tavir6forgalom 


Szodij 


kisebb 


Megjegyz6s 


P 


f 


P | f 
KOzOnseges tavira* _ ■_ 


- 


16 


1 


60 
SiirgGs tavirat „ _ 


- 


82 


3 


20 
Oelyi tavirat _ _ . . „ _. 


- 


06 


- 


60 


Killdonedij 
(=XP=) 2.— P 


Hirlaptavirat „_ „ _ .__ „_ _ _ _. 


- 


02 


- 


70 
SttrgGs hfrlaptavfrat .„ ... . : ;_. 


- 


04 


i 


40 
B) Szomszedos 

orszagokkai valo 

tavfr6forgalom 


S z 6 d i j 


Megjegyzoa 


© 

to «3 

:q -r 


o 
> 


5 a 


pengo 


Horvatorszag 


025 


0-125 


0-125 
Nemetorszag (a Csoh-ftlorva 
. 


Vednokseggel es a P6- 


kormanyz6saggaI egyUtt) 


0-25 


0-125 


0*125 


=XP= 2.- P 


Romania ._ _ _ ._ ___ 


0-25 


0-125 


0-125 
Szlovakorszag ._■ __ ._ _ 


0-25 


0-125 


0-125 


=XP= 2.- P 1 A tavirat feladoja 20 t dijen t&v- 
iraturdl dijoyugtut kaphat. 

A tavirat felad6ja a belfoldi forga- 
lomhan a tavirati valaszt is inegfizetheti 
Jolzese =RPx=. Az x helyebe a 
valaszcrt clore 'fizetett osszeget keil Imi. 
Ez a kozonseges tavirat legkisebb dijanal 
'kev.esebb nom lehet. 

A fontos szovegu tavirat tfsszeolva- 
sasat is . ki lehet kotni ; jolzese =TC=» 
:Eiin?k dija a ktizonseges tavirat dija- 
nak a fele. 

A felad6 kerhcti, hogy a taviratot 
az esotleg elutazott eimzettnek utana 
ktlldjek; jolzese =F3=. 

Lgyanazt a szOvogot ugyanarra. n 
helyre egy tavirattal tobb elinre is fei 
lehot adni; dija bslfiildon efmenkent min- 
den egyos masolatert 50 szdig IP, minden 
tovdbbi 50 szoert es annak toredeke6rt 50 
filler; jelz6se =TMx=. 

Kikotheti a felad6, hogy taviratanak 
pontos kezbesltesi idojerol tavirati erte- 
si test kapjon. Jelzese =PC=; dija: hat- 
szitvas tavirat dija, de belfoldon legalabb 
a legkisebb dij (1.60 P). 

Kikotheti a foladO, hogy a taviratot 
a eimzett sajat kezeho (==MP=) f esak 
aappal (=Jotir=), ejjel is (=Nuit=j, 
nyitva (=ouvert=) vagy (csak belfoldon; 
vevennyei (— V=) kezbesitsek. Jelenleg 
belfoldon ejjel vatd kezbesitis new 
hot field Jit. 

Ki lehet kotui a taviratnak dfszt& 
yiratlapon valo kezbesitfeet is ; jelz6w» 
=LX= kiJ.lon dija- 80 t A rAc3i6elAHzet6si &i*» egy honapra 2 P 60 I