Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


'■■■ .'■■■'■' V;V :■.--■'..,..;' •.'■''•'-"': ■■''■":■'■'■'. '"'">'■" ■ : - '.■■ -.-'.0/ ■ ■-'■* ' ■■■- '.' ;; : -/-- :: ''"' ' ;_t ' ' ■'-'■ 

M. KIR. P0STAVEZlRIGttZGAT6sAG. 9 ,* A ViPEK! HAIOZATOK WW * WW * BETIIKIJ ESZELO NEVSORA HIVATALOS KIADAS 2943. ma/us £6 A NEVSOR LEZARASA ES KIADASA KOZOm 
lOfiBEN BEALLOTT VALTOZASOK LEHETfiSEG 
8ZERINT A N&VSORBA MEG FELVETETTEK Jlra 8 peugo A victeki halozatok eldfizetfll - klvfive a budapesti egyseges hafozatba bevont kOrnyGkbeli kOzpontok 

elfitizeteit - ezt a nevsort minden allomas (ftvonal) utan az 1942. februar havi kiada^fiyidSki n6vsDr 

visszaadasa elleneben dijtalahul kapjak meg. ^ "■-.■«'-* ..::^^A f : .y; , .V&..l .:v.,. :H ., Xtill magyarAzat (A ntvaorban tal«tlhat6 Jelz<5sekhez &* r5vldft6*ebliez.> »- A #-?al megjslOlt kapcsolaai sz&mok alkOzpontba kap ' 
oaolt Borozatos BZftmu fflvonalak egylkSt jelentik. A ^ ga) 
JelOlt Bzam felhiv£sa esetgri a kozpont a fovonalak koziil a 
•*abad Bzdmok' egyik6t kapcsolja. "."'-' 

1 A Q jellel jelolt elfifizetSi dllomas a nevsorban m&» 
•iuien is fel van veve.: 

8. Ha eg'y eI6fizet6nek t6bb tfivbeszfilfi allomasa van, ;azok 
•Zj yaatagbetfis cim alatt_ szerepelnek & kozos felszerelfisi 
ttoly eseten a lakascim is esak egyszer fordul eld- 

* Ax egyes tavbeszelS-AIloma'sok elhelyezes£nek esetlege* " 
Wt alabbf TD8gj*iaU«e (alclml, pi ffiDfik. Jroda, raktar. «tb , osak akkor ran feltQatetv«, ha « Allom&a » elmbes 

feltiintetett ln&lyt51 eltfirfl mas helyen van felsoerelv* 
Amelyik aloimiufii a lakaWm hianyzik, arra nezve a k5» 
vetleriiil felette Iev5' lakasadat 6rv6nyea: " , ' .] 

* A tdvbe8z616 nfivsoir b^turendes rfiszdben. az elflfizetCk 
neve titan zar6jelben < ■) lev6 hiv6azamok oly allom&sokat 
jelolnek meg, amelyek felszerel^se csak a nfivsor megjelenfisa 
idejere, vagy rovidesen az ntan varhato.' 

5. Ha az elofizetS allomasa nem Iak6liely6nek fcOzpontJA 
bcz van- kapcsolva, ezt a lakoliely kozpontjanal az elOfttiii 
oeve utAn lev<5 ijtalfi* jelxl . b. t. 

Bpest mL~Utm. 

blzom. 

e6gtuL 

«6gv. 

egyet. 

6kaz. *» 

etektrotechn. 

6rc»nt. 

f.a. 

lelazer. 

lelUgy. 

'By* 

Idtfszt* 
Bfltltfe 

I0v. h. axab tlgy*. 

fctv. 
. ho0v- ■ allami 

= altalanoi V 

= bet£ti tarsasfts . 

= Budapest sz6keaf6yaro» 

= bizomanyos 

= cggtulajdbnosfai 

= c6gvpzclC(je) 

= egyetemi 

= £kszerfisz 6s 

= elektrotechnlka' 

s 6rctint6de ■ .. t 

= fclszamolas alar- 

s felszerelfisi 

= felUgyel6(s6g) 

= ffinykepfiszeti 

z Krjezett 

. fttlsztviselCU* 

t Wtitkar(a> 

= rtraxosl 

i gazdasagl 

k batdsagilag engcd6ly* 

zelt 
> hltes szabadalm! fl«y 

vivO 
i hivatal(osHi) 
s honvgdelmi 

■ tgazgattu&tf tnu 
k6p?. 
ker. 
keresh 
k. If. t. 

kiln. 

kdrh. 

kttzp. 

krt 

kttlSni. 

m. ktr- 

taav. ; , 

m. tan*> 
m. sz. 
mln. 
mtisa- 
nyll oki. orsz. 

orszAggyO 
kdpv. Roviditesek. ' 

= InKzetfi) 

= ik6pvi9el5, kfipvlselo- 

-= keriileti . 

= kercsltcdfifclmi) 

= korlalolt felelossfigfi 
tarstisag 

: klinikai 

= k6r!iazi 

= kOzponti 

= kSrQt 

s k(115nlegess«g(ek> 

■ magyar kiriryi 

t magyar kiralyi all am 
vasutak 

c magftntanar 

= mint sz5vetkex*i 

e miniszteri 

s mfiszaki ' 

i nyilvAno* 

s nyugalmazpr 

s oklevelet 

> orszagos sz^ll.^setv&m.: 
sz&llitm. * orszaggyllUw 
= tmtaly 

z randos 

• rendkivOli ■z. Ifov. 
szerk. 6s 
kiad^hlv 

•zolg. 

8ziJv. 

takptarl 

tan. 

tengerhal 

tiaztr. 

tUrrsz. 

tnl. 

a. 

udv. 

IT* 

vllL rail t rtszv6nytaraa«»n 

= raktara 

= rukpart 

= szallftdsi €s elvamoIAai 

: szallltmanvozasi 

= szamvevjflsfgi 

x szerkesztSsfig «» klado- 

hivatai 
= szolgalati 
e szOvetkezetl 
: takardkpgnztar- 
= tanftcsos 
- tengerhajdzav 
= tiszlviselfl(je> 
s t6rv6nyizfiki 
: tulajdonotf*) 
e utca 
: udvari t. tigynek»«B 
■ Ugyvezeto = tlzlete 

; vegyfiszett 

= vezfirkari 

* villa m oat ftj <r«Uabii Tartalom. J .^Fontosabb ^Ozdrdetod t&vbesz^IO hlT6sz&mok 

Jegyz6ke I-rv 

3. Figyelmeztetfe '...... V-V] 

3. Kivonat a „Tavbesz616Uzleti Szabalyzat (1 -b61 

6s a „Tavbesz61S-Dijszal)as"-b61 . . . . . VII-XIV 

4. Kivonatpsr postal 6s tavlr6 df jszabaa , , . XV-XVJ ' 5. P6tlaa a n6vsor lezarasa at&n befillott r&\- 
tozasokr61 

6. Magyardzat. E5vidlt6sek. 

7. A viiaki in. kir. tavbQsz616b.al(5zatok elO- 
flzetfli 6s postai nyilvanoe allomasainak betfi- XVII. -XL rendes nevsora . 1-573. twmw levalban gilt kttWgai tliOS 5s KocKazatOS. _Abomy~ ■• i,-%-. • ' r-f. Budapest, * X; SziH&r-utaa 3 ABA 

Hivatalos drdOt: 

Vasir'nip 6s 
-.. dnnepoap: 

>■•>' 81— i'8-ie, :'"•'• .•'■-'" v8— li-fgV 

^. ••; j.l£— 18-ig,' •'■/,. '•'.; 14-^15-ig ..-.; 
- Csak: elfttiaetfik reszere: 20— 21-lg 
AHamv asUtak m . klr. Al.loin.as- 
: ttnSksegj AbarSarkereszfrur. .9 
BolvAry GAza fcazdasaga 3 

• BolvAry GezAne. fdidbir'tokos 8. 
. Csendtfr ttrsparancsnoksAg, 

m. kir. - . -j 2 

Detrloh GynlAnA bzv; benedek- 
.: falvi jftrnagyne, fo'ldbirtokos-: >■ 17 
.DunAntuIl f MezdgazdasAgl 

- Klemaf It <5pit6ahyagfbrgalmi 
. ■ k.f.t; :;•.■;: .• .'■-.....••.■, .:•• 7 
KasA LAszIA dr. kttror.vos 4 
KAtal JAnbshA m. kir. postaraes- 
■ .ter". - ■■.-■•. ■■■-.-■;■ .;••■:.: 16 
KbzsAgl eloljArAsAg 1 

kollfay Laszl6 ref. Jelkipasztor 
■.■'•' . 10 

LAszIA JAnos vitez, vendeglds, 

.mozgdszinhas! 'tul. '•-■.'• ' 14 

SzabA Lajos Futnra bizora. 13 

• TAth Kalman kbrallato'rvos 6 
Ttirtfk Ferenc rdm. kath. piSba- 

.-.-•' ios". •-'••' 16 

,, Trlpplszky Agostonll J.fMdbir- 

tokos.lakasa ~ -.- 11 

TtizoltAparancsnoksAg 18 

ABADSZALGK 

MiVatatos*6rdk: 

..-'■ ' ■ Y»sarnap. 6s 

HiHktiznap: ' tlnnepnap: 

8— l^ig, 8— U-ig, 

14-18-ig. 14-l5 : ig. 

AbAdszalAkl „Rangya" lo- 

gyaszt Asl As ertAkesito" sz»- 

vetkezet 2f 

AbAdszalAkl TakarekpAnz. 
. ■ tfir r.-t. ..■■'•■•• ..,;..•' 7 

. BlnmLAszIA id!db<*1d 5 

CsAky MlhAlynA gr6I gazda- 
•: .saga ..". . 34 

Csendorbrsparancsnoksag 
'■:■ in. kir. " : ..:6' 

Csertlznl JAzselnA tiizifa- 

6s;;8Zenkereskedd . 
Eosedl G Abor hentes 
Eisner Henrlk dr. (igyved 10 
Groszmann JtllklAs vas- . es fn- 
v szerkereskedd 13 

^ Grtlnwald Sand or vegyeskeres- 

kedd ■-■■••::,.■. 12 

JArAsblrAsAg, klr. 18 

JukAsz Gynla beranto fnvaros 

1 KertAsz E. 1st v An (Magyar Ko- 

Tona srydgyszertara>>. 15 

I&zsegl elftljarAsAg 1 

. . Lakes Man6 dr. gyakorlo orvos 
' /•' • " 28 

LAzl IstyAn fdjegyzd lakasa 20 
MAszAros Imre dr., a posta be- 
i_ tegbizt. ijit: orvosa 14 

Mndri MlhAly termSnykereskedfi 
- : 2 

Mttller JAnos viliany es radio- 

Usera ...*■■■■■ ■:■* 24 

Nagy Earoly ref. leikesz 27 
fVagy SAhdor berairtds 35 

Nemes JAnos grAf uradalma 

t>et«stomaj, Piisztatomftj, Bunhalom 

Ia9d a k,uhbegyesi el6fizet«ik kttzt. 
Nemes LAszld grdf uradalmi 
. iiitteOsege, Kisgyfies '8 

N6meth Laszlo ref. lelkc&z 21 
Pfil IstvAn berant6s • 32 

Raez Mlksa k5raliatprv«R 

Radndtl Endre oegvezetS, ffi- 

'■Wtoyvelft-'.;. 80 

Sehwarcz Istyan. hantes 8X 
:Szab6..Aron j dr*,.agy^'d 11 
Cngfir' 4en<tf '-Usna^nj^, Ungar " 

ftliklds vegyeskere8ked6 25 
Varga Andras g«ztfir6sz 4a gfiz- 

tnalom b6rie^ '••-'_/ '•:■.'■< ' 3 
Vfrag Sandor dr. orvps 16 ABAFAJA 

1 (lasd Szasaregen) 

APAlilGET 

Hivatalos ordk: B^tkCznap Vasirnap 6s 
annepnap: 
8— l?-ig. '•''' 8— 11-ig, 

. t^-^lS-ig^ 14-lfr-ig. 

Cask elOfizetAk rtszAret 9p— 2I-ig. 
Keller MAtyaskgrcsniaroB 4 
KOriegyzoseg 1 ABA^PBSZTA 

/■ (lftsd Balkany)^ 

ABAJIA 

(laad Bodzasojlak^s Vajan) ' 

ABAS4R 

Hivatalos ctrdk: . ... HetkCznap: Vasarnap es ' 
Unnepnap: 
8--19-ig, .;. 8— li-igi 

A 14— 1.8-lfc 14-15-ig 

Caak elflfl?.et6k resz6re : 2©— 2i r ig. 
Abasarllogy.szttvetkezet 5 
Oer Ignfie bor- es szfllfioUvany- 

termew 4 

Banak Peb^r AlajOs gazdal- , 

kodd - 3 

Blrseh Vllmos gyfimSleskeresk.l 

Kbzsegl eKHjArOsAg, Abasar 2 

Petes sztfltt es szdltfoltyany- 
gazdasag (teli allomas) " ABASFALVA 

(lasd HomionSdszentinarton) 

ABASZfiPLAK 

Hiv'atalos ordk: . fietkBzBap: Vasarnap <Ss 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8-il-ig, 

14— 18-ig 14— 15-!g. 

. Csak elfirizetdk reszere: 20— 21-Ig, 
K«r|egyz»seg ] 

Langsch R6bert k«r jegyz6 3 
Snna| Bela dr. r. kat. plebaiios /2 ABAUJDEVECSER 

(lasd Eties) , 

ABAUJK«JR 

(lasd Abaojszanto) 

ABAUJSZANTO 

• '...; Hivatalos 6rdk: 
.•,{'■. • ; ''7-21-lg ; 
Abaa jszant6 es vldeke hltel- 
. szdyetkezet . ' ■ / : .■ • . " ■ : .- 8 
AbaujSzanto es VId6ke Ban- 

Sra logyasztftsl es erteke- 
to szttvetkezet 68 

AbauJszantAi takarekpenz. 

tar , ;•■■•: 3 

AddblTatal, m. klr. 44 

Allom6»l«n»bB^g,m.klr. 25 
Angyalos Geza dr. kflrorvos 22 
Baksy Endre bcraoto- esbercsep- 

\Hi yillalata . .£8 

Barczay JAnos dr. (uzemben : 
.'' Vl/i— X1/3p-ig) Abaajker 86 BArdosI ZbltAn dr. jarasi m. 

kir allatorVos* 48 

Benke Istran dr. fiigyved 37 

Bllicky Plorl An szAleszete es 
. pihcegazdasaga 29 

Borhaza, Kertalja . " . 54 

Blau Jakab s 18 

Blan vaskeresk. r.-t., vas-, 
mezAgazda^agi: vlllany- radio- ; Ifi- 
seer-.-benzin §i btajkere£iked6s 21. 

Csenddrseg, m. klr. 6 

Drotar JAzsel yaskereskedd, 
muszaki-, Tlllamossagi-, radidszak- 
ilzlet .••,' 65 

Engel LaJos dr. figy ved 40 

FelsdnkagyarorszAgl Aruke. 
reskedelml' r*-t. tormeny, ex-; 
'port, import esj'nktdrdiizem 7 

Fenersteln Lajos vas^ e» mezo- 

gazdasagi g6praktar .23 

Flegmann S. V. es Ila ; szdlfi- 

birtokoaok es bprnagykereskeddk 4 

Borhaza 53 

Fleischer Alad Ar . vendegifis es 

szaHbdas 41 

FAtl JOzsef dr. Sgyved 39 

GeskA Gyula kepesitett szacsmes- 

. t«r".- •'.'•; • 61 

GlUck Dezstt As Ha fiiszer-. rd- 

ta#- es rfivldftrokeresk. 46 

Goldmann LIpAt kereukedd 32 
Goldstein Ssma dr. figyved 38 
Goldstein ZOltAn fak^reskedd 

35 
flajds Imre dr. orVos.-a pnsfabet 

blzt Int. orvosa 16 

Bamara Gynladr. m kir tiflzti- 

ofvoa 30 

BoryAth LAsztA dr. orvo? 24 
JArAsbirAsAg, Mr. 9 

Kassa vAros szdltf gazdasAga 

Ka tonal batAsAgok es alakn- 
latok: 

M. kir. kiegeazitfi kirend«|ltseg 17 

il. kir. jarasi leventeparanesnoTssap 

60 

KiizsAgl elOIJAr5sA« 26 

Kttzsegi eldlJArosAg, Abaujkdr 

■15- 

Landsmann IgnAe Agytoll- es 

nyersbdrkereskedd • 38 

Under KAlmAn dr. orvos 52 

LIptAk JAnos. pdkmester 49 

Melsels MlklAsnAOzv. gyogy- 
azertartnlajdonof 14 

Merez Zslgmond te rmen vkeres- 
kedO / 62 

MoskOTlts ArpAd dr. orvos 46 

Patay SAmnel dr. fdldbirtokos, 

fdispAn. Cekehaza . 13 

PAnzUgydrl biztosl kerttlet 
vezetttje, m. klr. 43 

RagAlyl IstvAn, Fantd isvaiiy- 
olajgyar lerakata 4H 

RAnal PAI malom, Abanjker^ 20 
Rosenberg Hanon€ tfzv. ;/56 

Schwartz Jerio fakereskedd 19 
Schwartz JAzsel jubturdgyAra 5 

Szalay Mlhaiyne tfzy.a Madonnaw 
gyogyszertara 31 

Szalay IMiklAs jarasi m. kir. 
gazdasagi ■ f (tlilgye.ld ' 59 

Szokoly Tarn As dr. iigyvdn 12 
Szolgablr Al bl vatal 1 

Varga LAszlA ev. lelkeaz 11 
VltAnyl Ivan dr. kir kSzjegyzd 

"V:'.. '-'-: : ' .''42 

I-akasa 56 

Vermes BenribnAtextilraktara 

51 

ZlmmermanD La]oi or. 

..- ilgyved ■-.. T. •.•■•,; 50 

Zlmmermann NAndor boraagy^ 

termeld, fdldbirtokos lakasa 2 ABAUJSZINA 

Hivatalos 6rdk: c 

8— 12-lg, 8411-ltV 

U-18-lg. l4--16-igV 

Csak elfifizetdli rdszerei 20^21-lg. 

CsAky-Pallavlelnl ArgrAt 

pazdasdga v 1 

Kttr jegyztf s Ag Q 

MoskOTlcs GynlanA ttzv. es: / 

Berk! KAroly ffildbirtokosok ' 2 
Welszer PAI dr. kdrorvos 3 

ABAGJVAB -Hivatalos 6rdk: 
Bdtkdanap:- Vasarnap §8 ; 
Qanepnap: 
8-:12-ig, : 8— 11-lg, ."."•'■• : ij| 

14-t8-ig. 14-16-ig. / 5k 

x Csak eldtizetdk rdszere: 20-21-ig; Q 

Abaujvar As VlAAke Bltel- !£ 
sztfvetkezet, mint Q.K.H. tagja . ■'^^■: 

. ugyis mint Fntraraalbiaomanyos 3 /^^P 

FerdlnAndl Gynla (nzbmben : «^ 
V/l-X/31,ig) -v.- ■,/.... 1 A 

Ktf rjegyzftl hlvatal 2 ^B? 

-.','•■"■•■', -ABPA. ; ''"'■":;•&!'■■. 

(lasd 0y6r> \ ABOD 

<lasd SzeDdrdl 

aboNy 

Hivatalos drdk: 2 A bony As VldAke Ipar- ' - 

testttlet 87 

Abonyl elsA tAglagyAr r.-t. 

. -v '■■•'■■■;.'■.: 80 

Abonyl gazdasAgl egyesUlet 
1-03 
Abonyt Bangya logyasz- 

tAsl As ArtAkesitB szttvet- 

kezet ■■• . ■■•.;■-> 7: 

Abonyl JArAs tliddgondozA ...' 

intAzete 9= 

Abonyl JArAsl . katonal pa- 

rancsnoksAg, m. kir. 28 
„ Abonyl Lajos" lIlmszlnbAz. 

Enged<Hyes vit^z Kassa ^Gynla,- lel- 

hivhato; jatszasl napokon keddeu, 

cslitiJrtijki}^ vasarnap 6s llhhepnap 

a delutiipi drakban 0.: 55 

Abonyl mumalom,berI6je Aipaf 

Hearik . 64 

Abonyl tejszttvetkezet mint 

a«G:M.T.K. tagja : 61 

Abonyl . mttmalom es vllla- 

mo§ mttvek r.*t 70 

BakAny Ferenc mav. intezd, . 

auomasfdupk "' 39 

Bauer As Telekl tejttzem (sajt-, 

vajgyirtd) " 60 

BAn SAndor dpiilet- es tftzifa- v 
.kereskedd ; 44 ~ 

Bellczey JAnos fdldbirtokos 82 
Be ret v As JAnos fOldbirtokoa, 

feladliAzi lag'. Tetetlen-puszta. 11 
Brachtl Antal bergy dm6lc»kert6- . 

szete es faiskolaja • .49 

CeglAdl kereskedelml bank 

r.-t. abonyi fidkja:' ,41 

Csemlczky Frlgyes Megvaltd 

gyogyszertara 36 ■ 

Csendorors, m. klr. 20 

Csuthy Gynla 22 

Egedy MlhAly dr. Ugyved 59 
Ember testy Are k <Rcm^nyi> 
•■': gydgyszertara 26 

Farkas Ferenc fdldbirtokos, fdr- 

tel-tanya 1015— 1019. sz. \ 3 

FlAgnerGAzaraalomtulajdonds 19 

kfealiantoio ielepe <• 77 I 

fil 

a 

I 

a 

3 

Oh 

3 


-Hadhazy Jdzsef dr. Fdszdlgal atal 6 

Gerhardt Anftor fflldbirtokoB 45 
Ger je es Perle vlzszabalyozd 

tfirsulat - 5 

GBhezOl Istvfin gabonakereskedC 

: *,/,."'•■ . . : -.: - : i 65 

GHtttliann JAzsef tavaros > 00 
Baolga- 

".■..,:■; 97 

Hartyanl Imre dr. gazdasasra, 

'TetjStlen-pnszti . 1.2 

s ' Jlayas. lgn&e ffiszerv vasr 6s ve : 

gjtKikereskedo 1 ; 48 

Hay M<5r n e ttzv. ■ ■■', - ■■■^-* 93 

lira Lajos dr. orvos, routren.- 

.azakorvos, : ' -71 

Hodosl Martonne'dr.-ne 85 

, Ball6s AntaJ hengergoimalpia 43 

Honvgd bevonuldsl kozpont 

, m. klr. 09 

duhasz Ferenc dlvatarnhaza 91 
',, JSassa Gyula -f Q'szeri, csiemege-, 
; . j yas-, fest6k- es vegvesarnBzlete 62 

issa Gyula vit6z, mozgAszinfcaz 
; ; ; , engeaelyeg -....<_ ~~ 

.' Batonai parancsnoks&g, 

■.'.v;^ ; ,l.-Abonyi. jiris' , : : - ■.'■■"' 

],■': KemehyJdzsef Endre dr. tt| 
■\ > v6d, Pestmegye tb.tiszti ftgy&sze fiffy- 

e57 ; Kerekes Sandor '^paieti, tiizifa., 

ko>ze>-4sepitesianyagkeresked667 

:■ ; Lakasa . ' . 50 

Kdtly Laszldne bardne, 

. ; v:e'gyetemi tandr tizvegye. ■,■■■- 86 

Klss.Zslgmond; ret. espores 81 

V Klein Andor dr. anyakfinyvve- 

*: . aet6 ttrabbi 40 

Klein Dayld kereskedfi (flzembeii : 

IVIi-lXfSO-ig) ; 80' 

Klein Guaxt&y 17 

Kocsls Beta stir, cnkor, s6; flj- 

- «zer.6s gyarroataru riagykereskedfi, 

Pdlgari Serfflzo r.-t. keriileti td- 

rakMra (fieemben: YI/1— Xf/80-ig) 

98 

Koneesny Zoltdn ffiszerkeres- 

fcedo. . . > ijg 

^ Kostyan Andor dr. orves 87 

Bostyan Istvan 
rKttzsegi eldljdrdsdg 10 

■ Rendfirorszoba. >' J3 

: LttlHer Testverek se«U«birtoko- 
' sot . 21 

V .Maj^.Tud.Akademiagazda- 

J . saga, Gr, Vigyizd-puazta, Boihis-- 

part ■ „: ■..;; >■_. .-..-,_...- , l 

Mdrkus Mlbdly fuvaros '68 
Molnar Istvan meclmnlkal szikf 
fizlete motorssereld, b6rcsepIG 6s 
. b6raut6fnvarozd' 5 J 

^WpIaArXfigBlokereskeda 16 
Mttller Gdza f.fiszer-'6a csemege- 
• .kereskedo \ 75 

N6rnethJanosdr.nl. kir. 

tisztibrvbs 18 

Neppel Ferenc :bmiyal kerte- 

.-. szeta 6s faiskolai 84 

Neumann Sajndor dr. posta 

bet. bizt. int. orvos 73 

Nermann Pdl kereskedo 96 

Perenyl Gyula gybgyszeresz 34 

; Perenyl IgqAcn6«zv.lakasa 30 

Pick San dor gabonakeresk. 95 

PIvony Luszlo ffiazer-, vegyej?- 

keresked;6,-beraut6fii.varoz6 T 1-06 

:.-" Lakasa. 1-02 

Polltzer Mlhalyne «zv.(uzem- 

; ben: V/i-X/81-ig) ' 88 

Porcsontos Jinos kBzs. fffjegyzfl 

.:■.., '..- ' 74 

Renjdor&rszoba l. Kfizs^gi elfll- 

_-., j&tda&g ■ ■■;■'■'■ 

Reyesz Geza dr. flgyv6d, 4^ 

. RlmmerJanoa m. kir. postamea- 

. "-*?':; ,: "' •"'■■•'' '■■ ■. - 24 

Rozsa Jentf dr: orvos 15 

VSIvd Ern6 felsehazi tag, fftdbir- 

tbkos : :~-:, 14 

SIV6 Jen0ne cs. ^s kir. kamaras 
fizvegye, fOidbirtokos" (tizemban : ■■■.. 

;. . vWi-x/ai-ife) '; .■; -■■■:■■. 35 
Strdbl VUlbaldne dr.-ne Uzt. Kovetel^seit legolcs6bban Sz&par iy LdszI6 grdl lakasa 54 
Gazdasiftg.a, . R6zsag 92' 

Szatmfirl Irgalmas xttf verek: 
Szt, Jdzsef gyermekottbon, 

; Bzel-kastely . 8 

Szedenlk Jdzsel dr. kOzsegi 

orvos v 58 

Szende testverek Pnszta Pala- 
. dies) gazdasaga,' Szende-tanya, 29 
SziiairtO Imr^nC veiidegHSs- Ceg- 
,l^dj-iSt 17. si!. . 1-01 

Szrapkd LAszld villapyszerelo--, 

radio- es villarnopsagi Bzakitzlete 4 
Terlanday Hffityas gazdalkodo 
, ^'79 
Theisz. QszkAr dr. jArasi tiszti 
. orvos ... ',../, ■.' '" ■-,'- 
TtfrSk Gynla jdrasi, m. kir. 
.: aMlatorvos/ . , ' ;. 1-04 

Tttddgondozo Intezet .1. Abony 

d4);4s. tad6gond>z6 v int6zete 
IJngar Janos dr. ti'gyyfid 53 
Vad£sz Izsak nyug. kSzafigi 

illaturvoB 46 

Varga ddzseH gabona- 6s termeny- 
' keresked.6..-- * 56 

Vardczi Mihaly, Tetetljen-puszta- 

■ ■'■ : .'-- '-: '-•." ■ , ■ - ■ 68 

Vamosy Bela ttizel6anyagke"res- 
kedo . v i_oo 

l/oslts Jentt jarisi f6szoigabir6.52 
Werowszky Lfiszld dr. flgyved 
32 
Zelci Jozsel ffiszer- 6s vegy'es- 
' kere?ked6 1-06 ABKAHAMHEGY 

Resztvesz a balatoni 
horforgalofriban, 
tHvatalos 6rdk: 

-Hetkdznap: ; Vasarnap es 
r \ annepnap: 

8^i2-ig; . 8-ii-ig, . 
14— 18.ig. U-15-ig 

Csak elofizetfik reszere: 20-^21-1^. 

Gelencser peter bor- £a seests- 

kWaivetltO 8 : 

Kerekes Lajos dr. m. kir. 16- 

vegyesz, saerkesztfl 2,. 

PolgAr Ferenc tapolcai Msaolga^ 

bfr6 • : . ■ -. I 

Szi&jbely Arpfid kflszallit6, kfl- 

.es kavlo'stermelfi . 5. 

Tar'Gfibor v yendeglos 6s kereSk. 7 
TorSk jozsel kemflvesnieBtflr 6 
Z&brak Viktor jiszagig. --4 

ABRAH AMTELEK 

(lasd Tapi6gyHrgye) 

",'\ V , ACS '"/.■•: 

Hivatalos drdlc: 
H6tk6znap: 
8-18-ig; Kobary^ Jdnos futnrabii*fm^ 

p. gabonakeresk. ■• ■>■ . ;: : ' ' ■/*■■;' 9 
KSzsegl eldljarOsag / !J 1 

Nagy VIZiceBorabar albizptninyos 

Prager Sdndor dr. oryoa ^ 42 

Takacs Geza Hombar gabena.^ ; 

■ alienor, ':;■'■ ■■.'., : \, .; : .,24; 

Vlnfss Gynla dr. k»zsegi 
. Allatovvos ■■.-■" ■>■:.? 21- 

VVInternltz Jfsnd ' \ '^6 
Zlchy Ernltne grdfhd m&bit- 
~ tokos ^flaejnben: Vl/l— Xl/S0Tig-)l'4 . '' " ACSA . ' .- 
^BtivqtalQS 4rdk:.^ s . 

Betkoznapi Vaaarnap es? ! 

* ■—" p ' iinnepaap:: 

8— 12-ig, J ft— il-ig, f 

U— 18-ig. ;■._.■ ; 14-16-ig. .",£ ■, 
Osak eJWizetOh reszere: 20— Si-ig.- 
Fazakari isrran dr. nradalmi 
tissttarto ; <* ■■■ ■■■ ^ 4; 

Kozsegl elttljarosag 1 

Patay Tlborne, Acsaujlak - 3 
Prdnay Gyorgy bArd jtaid- 
' birtokos ■ ACSlD 

Hivatalos 6rdh; 
B^tkflznap: Kalmfir,;L,ajds: ;cukrasz .. .'■ : 47 
Kelemen Istyan malpmgepgyar 

Kesserllng Ern«f szesznagy- 

kere^kedd. ■ '■-■■ -V39 

Kdzsiggl eldlJArdsag '23 

Kdzsegl vlUanytelep; Obecse, 

adaffi6kja — 12 

Magyar Folyam- e« T« 

hajozdsi r.-t. ugyneks^lS, 
Marczlnka J&nos poataoUenOr 

- -'■/■•'-' ■";-;: ■■'-■ 49 ' 

Mrekut Imre ^egyeskereskeflfi 

:;:.•". '-'-'■ ■■:■■'" --"-".'.:■;■■.■ ^T<\;^ ■ 

Nagy Frlgyes tfizoKSparancsnok , 

."'. •■, . -'.-. ■--,.., ^ ^.':45- 
Nagy. Laszld ttizoltoalparanosriok 

■■■'.■■/■ il '"-; .";-."" V-: •^:,f-^?- .-.-,. &e. ■ 

N?8ypal Nandor gabonake'res-' 
, -kedfl, tfHoiHbari* albizoirianyos 38 
Lakasa ;... '; ■ "'. ' " :; '2'8 
Neugebauer Ferenc it! stosfi- 

^Heme. ■. , ; ' .; ■■_.. .'■" . v .g5_ ' ■ -„.. „ J * a ** ^marugyar, cegt. 
-.. Baekely LaszI6 l 16 "8— 12-ig, 
14-^8-ig. VRsirnap 6a 
unnepaap: 

■ 8-11-ig, ■'■■ 

l*f 16-iR.' . 
Csak elfiHzetflk rfeszere: 20— 21-ig. 

Acsddl bastey (1 a szoaibattaelyi 

elfifizetok kdzt) 
AcsAdl aradalom „ Intezd- sege 
Csenddrttrs, m 
KtfrjegyzOseg kir.. Vasarnap es 
tlnnepnap: . 

8~ll-ig, 

U-loJig. 

Csak elflfizetok r6szere: 20— 21-ig. 

Acs? cakorgydr s \\ 

Auspltz Gydrgy pusztapeteri ffild- 

bir tokos, Jegespaszta '. , £ 

Brack Imre dr. b'6rgazdasaga; 

Ernflmaior '■■'.■ ■> J ~ " g 

Csendtirseg, m. klr. S 

Dabls Antal dr. k«zs6gi orvos 20 

Degenfeld Schombdi'g Ottd 

gr.6I, ConcAbit^piiszta ' ; 8 

Dosztal Jdzsef m6sz&ros eshentes 

.' ■ t • ' -18 

ElebtroinoBV Aramszolgai. 

tatd r.-t.acsi kirendelts6ge 10 
Fleischmann Albert m eszaros- 

es lientesmester . v ' . . 15 
Fdldes Bernat dr. «s Hal ber- 

gazdasdga • , . 13 

Hangyalogyasztdsl e» erte- 

keslto szdvetkezet 22 

Horyatb Ferenc hentes hi 
■■ m6szilros : 10 

Klein Arnold " 7 

Klein ' Sandor (uzemben: 1/1— . 

vi/30-rg) -■' ■ 16 

Kobn Jdzsel marhakeresk. 17 ACSAUJLAK 

ilasd Acsa> 

.':;:'ACSTESZ6R." ;; :^- : 
Bivatalqs drdk: ^ 

8 -12-ig, ,8-11-ig,. 

14-rt8-ig. . ; ; U-15-ig:, - 
Csak elflflzetfik rewire 20 -2i-:ig.i 
KOrJegyztfseg ^1 

ADA 

1 Hivatalos drdk: \,;,,.- f) 
A -'. : ,.. \ ... 7-2>ig r " ';/. l/';y 
Adal hYtelszdTetkezet 15 
AllamTasdtak, m. kir. illom; 

S(iniikK6ge " 4 

Banoss Ernd all.- tanitfr- 82 
Ballnt Dezso k0zs6gi iillaloivo? 

'"' ; r "'22 

Beslity DttmStKrdr. ugyvjfed 2 
Blrn Jdzsel e.sernyfigydra ■ 17 
Lakasa; . ■ 37 

„CIkta" oipfi-i es harianya elarji- 
. sftobely tialelvezetfi Boltesz Iloiika 
62 
Csenddr&rsparancsnoks^g, . 

Czllczer . Rezsd ny ers bOrV es 
nyerBtermeny keresked6se \.{-, > ; 8, 

Eleml neplskola m. klr. 
All.lg. : 43 

Frankel Samuel Hal tojds- 6b 
baromfi kLvltele 6 

Gaglty Mlladln kttnyvnyomdaja 

■-'.''■-..,: ; '.'; ; - : ,;' .,v,^26 

Gddbldy Ldszld kb'ayvriipapir- 

kereskedd ■ . : ". ■■-.'■-■ ,j'.'-.v "6 7 ; 

Goldschmlt es Kantor lemitrjii 

' gyara .;' ■ ' ' . 21' Orcslk Peter 6pfilet-, butor-, 
'tiizifa; es szeiikSreskedfise i 34 

Pleb&nlahlvatal rdm. kat. 

Pinter SAndor meckanikai szak- 
lizlele, javito mlib^ye f .58 

Polg&rl flu- es leanylskdla 
m. klr. '.all. 44 

PostahlTatal, m. klr. 

Ffinok s.\- 99 

FOno^l iroda " -" ? .: 97 

r FOub-fc lakasa ' 98 

F6p6rfBtar . 94 

Postabivatali nyilvanos allomaslOO 
Posta, tiiv., lavb. felv^teli . osztaly 

■:;■'"-'■ '■'■■- .'■■ ,'-.86;. 

. Rovatolas, kiosztas, leszamolas 93 
. Tayjratkiizvetitfi ; . ^ r \ 95 
Randzlk Ferenc raditfkereskedo , 

27 
Resdczky Istvin rBvidarn- 6s 

poroellfiukereskedo ; '.-, ..' ■■,■„- : 29 : 
Rlcza Jttdt<6 asztalosuzeme. 60 

Rlcza Mate es If J. Csanyl Fe- 
renc fakereskedese V- ; ~- ^,.,42 . 
Schmidt 6s Csdsz&r i-adai 6s / 

moboii uialmok k.f.ti 1 ' 

Szarukdn K&lman vit^z, k»zs6gi 

■^jegyzO lakasa. ._. • ■' :, ::-35 : 
Szekely Ber talan Ova ega f 6m- 
- "ar'ngyar vezetSje ■ . .52 

Szekely Ldszld. Omega f6maru- 

gyai'vOfegtmlaJdonosa ■ ; .51 

Teif gazdasagl Iskolaesme- 
zdgazdasagi szaktandes^ : ,, 
add dllpmds, m. klr. 13 

Tdth Agd Istrdn 6pit6sl iinyag- 
■ 6s tltzifakereskedfl , .38 

Tdth Samuel dr. posta. bet. b'iat. 
^int. §s kHzs, orvos '.'"-' 30 

Tdrdk Janos Mrk'ereakedfi 61 

Tdrteli Lajos vasontflde '24 

Tttzoltdtesttilet, bnk6ntes 46 

Urban Lajos esernyOgyara ' 7 

Vera Bsernyogyar, c6gtal. 
Kopasz Andrasri6 .50 

Vulkan" patkisarok- 6s.feniaru- 
gyar. tul. ezmilyanseky Dnsan_H 

Wollf Beia dr. bgyv6d ■; 36 
Zwlek Rezsd gy6gyszer6sa 81 

ADACS 

Hivatalos draki 

: :H6lkoznap:V .^^ 

8— 12-ig, 8-li-ig, . 

■ / 14^18-ig.. ■ ■..' U^lfirig, !■■;'■ , ■ 
Csak elflflaetflk reszere Vllinbs 21-ig. 
heria, Olga- Deutsch 

major 
»..*«*.,. - Kdzsegl eldljdrdsdg 1 

Buber David heagermaln^; J4L, ad ^y Gergely £: hi allatn- 
Jakovlyevlty Nesztor rtSwr- r titk&r, Widbirtokoa d. a vlsineki 

•kereskodfi. " • 20 ' " elflflMtt* ktet) ' ' ; 2 ^ :^H- ..... < , .jl^JL^ postai szMhettUe. AJmli ADAND Hivatalos drdki 

n4*i,ii'™.«. Vasarnap 6s 

..-,-- H6tk6znap: orinepnap: ..; 

8— 12-ig< 8L— il-ig. 

- 14-^18-lg. •;,'■,' \^%^\ -0 ■; 

. ' Csaa el6flfcet6k rtszere : 20--2i-Ig^ ; 
Adfindl bergazdasag 2 

Adandl „Bangya"- fogyasztasi 
;■; 6s 6rt6kesitfi szbvetkezet . ,-.: -5 
. Mr., postat- - ; 

■ ■ , 9 
Csenddrdrsparancsnoksag* 

m. fclri.Som 13/6 

Jutkdzscg eldljardsaga, Jtit 6 
Kdrjegyzdt Iroda Adand 10 
K«rjegyzdl lakas Adand 8 
Korjegy zdl lakas, NagyberAjny 
■' ' ' - ■ ''■■!..- ... 13/5 

Ktfzsegl bird, Bom ; 13/7 

KdzsCgl eldljardsag, Nagy- 
' v ;.;.-.tertny ■'"'.•■;■,.'.' ■'.''' ■" ■ ' ';,'-, 13/8.. 
' Mesz&ros Zolian f&dbirtqkos 6s 

term6hykeresk. • [ ; , 11 

Nelser Sandor yegyeskeresk. ,4 
Nickel Geza dr. kfirorvos, posta 

bet. bizt. int. orvosa . ' 7 

Satzger Pal balvanypsi f iSM- " 

birtokps lakasa -. '".. , 1 

Szekely Janos ny. gimn! ig. 14 
Szlrtes Sandor Daranypusztai . 

■ B6rgazdasag k.f .t.., Daranypuszta ; 

■ -13/2 
Toppler Jcj»6 kBrftllatocvos 3 

ADASZTEVEL 

(idsa Tapolcafd) .-: 

ADONY ( 

Hivatalos 6rdk: 

rii+tr«„ n »Ti. •>' Vasarnap 6s 
H6tk6znap: tinnepnap: 

8— 18-ig, , 8— 11 : ig, -,. '. ; 

14-15-ig. ; 

. Csak el6flzetflk- r.6sz6re : 20-^21-lg.-/ 

Ad^hivatal, m. kir. 27 

Aliamvasutak, m. klr. Allomas- 

ffinaks^g 39 

Csendorbrs, m. klr- , 8 

Czirjek Mihaly dr. jarasi tiszti- 

orvos 13 

Egeszseghaz . ' 46 

Fejervarmegyel Vlllamds 

■ sagrr.-t. ko"rzetszereJ6je .34 
' Fe k ete VI Imos . mal onit uj. 17 

Ferencz Laszld dr. orvos 20 

Ferencz Ttbpr dr. Ugyv6d 12 

Gal Gyula dr. kozsSgi. orvos 45 

Bangya logyasztasi es erte- 

kesltd sztivetkezet 2E 

' flerbszt Jend uradalmi, ffiazaro 

".;, tartd •■,■■ " -. . ."-'.■. .. 38, 

Jarasblrdsag, klr. 

Katonal epttletek es, haitd- 

sagok : Adouyi jarasi katohai 

paTajicsnbksag, ;nj. ■ klr,, 36 

KlemaHt epltef orgalml k.l.t, 

. ' ■: ■:■■■■ 2 

Kdta Igndc [Corona vend6gld " 

b6faat6allomjls .35 

Kovacs Elek dr. kfirallatoryos 7 

Kdzsegl eldljardsag 9 

Kdzsegl vezetd jegyzd 40, 

- Krall Mihaly antobusa 6s b6raut6 

. ■ vali;..- .-.■■'.■ -24; 

Kremmer Jdzsef vegyeskeresk. 

6s szabo . ' 30 

Kremmer j6zsel.es Laszld 

gabonakereskedOk ; 1] 

Kremmer La jos vendAglfla 

Letcht Ferenc sert6skeresk. 25 

Magyar klralyi lolyam- ,es 

tenger hajdzasl r >t. ugyn6k 

s6ge, haj6allomas,. ,32 

Magyar NdTenynemesltd 

r.-t., AIs'6cikola .: ,15 

Mathlsz Gytirgy b6rant6fnvarbz£. 

" :■ ■ -; ■'-■.. K ' ' '■ 33 

Onody Gabor dr. kir. kCzJcgyzfi 

■ ■ - •.■.v-ae 

Penzllgydrl szakasz f nb klr. 
Pet« Vllmos dr. figyv^d .37 Postablvatal^ m. klr* Tavirat- 
: kSzvetiUs : -'81 

Rozlnsky Bela dr.. jirasi m. 

kir, illatorvos; 22 

Rdzman X. Ferene^ vegyes-. 
" : kereski '-.■'■'.■ . : 42 

Sando r M lkdly dr. orvos 10 
Szeltl Jend vend6glfls ' 43 
Szekesf eta^rvarl es Kejerme- 

gyel takarekpenztAr adonyi 

fiokja .u. : 3 

SzllAgyl lgnae dr. figyv6d 14 
Szolgablrdl hlvatal 1 

Tlschner Gyula vas-jftszar-, oipfl- 

6s haztarcasi cikkok kereskedfese 44 
Tlschner Jdzsef ' takatoa, Dado- 

gbs, vas-, uyeg- 6s g6pkefesk. 18 
Tokaj: Janos 6pit*si vallalkozd 

k6pesftett kflraliveBmeeter 21 : 

T6tb Istvan gazdalkod6 6a sert6s-; 

hizlal6 41 

TttrvenyhatAsAgl utblztos 5 
Vajda Gyula gy<Jgyszer$Bz 18 
Zlcky Tgrdl) kastely v 4 

APOBJAN-PUSZTA 

(lasd Bzigetvar) ' : \ Cslribl gazdasag 25-22 

Debireczy Fjpzs6bet postake- 

zelOnfl . 25-34 

Deutsch Mlksa If J. ta- ,to 6pit6si- 

anvaskereskedds 6s cementArnk 

gyartasa 25-21 

Fodor G&bor mav; mfisz. tan. 

25-33 
Kalnokl Bedd Sdndor dr. i 

kir. ,odv-. tan. ffildbirtokos, volt 

orszaggylil. k6pv. , 25-27 

Kov4ts. I-ajos dr. fsidbirtokos. 

Pal-niajor 25-28 

Kozma Mlklds leveldl, v1t6z, 

agardi gazdasaga ' , 25^24 

Marton GyBrgy dr- droszl, 

vasati iigyviVO jogtanaosos 25-3.2 
Postahivallal (riyllVAnos alloraasat ADORJAS 

(lasd Samod) 

AGARD 

A gardonyi eQysGges . 

hdlozathoz tqrtozik 

£jjet~nappaliszolgdlat 

A , posfahivatal nyilvdnos 

tdvbesz<?J6 dllomdsdndk 

hivatalos prdi: Bitkfiznap: 8— 15-ig, 

14^18-ig. ■'. Vasarnap 6s 
unnepnap: 

■ 8-11-ig, 
14-15-ig. H6tk5znap: Salld Ferenc m. kir. : poatam6r- 
n8k (nyilri illomas) ™" "" 

Se.hr einer Janos ny. tabornok 
ag4i;di gazdasaga 25-23 

Slgra.v IstvAn fbldbirtokos 25-26 

Zsemley OsrkArn^iizv. zsetn- 
Iei, Magyar Otthon 4tterein 6s,ven- 
deglfi 25*33 

AGASEGVHA2JA 

A kecskemeti egysiges 

hdlozathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

:':.«**•*•■:■ ^Sp!'; 

8-t2-Jg, . 8-11-ig, = 

. 14-18-ig , t ii4-15^ig. 
Csak eiOfizetfik r6836re: '20-2J-lg 

A, kecskemeti egyseges 
hdlozatUoz tartozik meg: 
Bugacmonostor, -Felsoszent- 
kircily, HHvecid, Kiknyir, 
Kohdr y major, . - Killsoballo- 
szdg, Lakitelek. 

Flelsehmann jOszk&r Kldbfr-- 

-.tokos.' ''"--■■ ■'-'.■" ' : 1 

Fttrst Jend ffildbirtokos 15 

Papp Jdzsef ny. mav. all. elfiljar6 
>.:' ■ ■ .' ' -16. 

platter Janos konzervlparl 
r.-t. gaadasilgl irodaja 12 

^jGiphnssa ■■'"-.-■"■. "'.14 AGrPAtVA > 

(lasd Bopron) - . - 

AGGTELEK 

:; Hivatalos 6r$k: i 

8— 12-ig, 8— il-igr 

14— 18-ig 14— 16-ig ; 

Csak eldfizetdk r6sz6re: 80-2i-ig. 

Cseppkdbarlang, Aggtelekl be- 
Jarat, barlangszallA . 1 

Kecs6i bejirat (TJomioa) 8 

J6svaf6i bejarat." Kessler Hubert . 
barlanglgazgatd Irodaja 4 

KUzsegl eldljar osdg 5 

Tokos Karoly ret. lelkesB 2 

Agoston-puszta 

', ' <lasd Enying) . 

AGYAGFALVA 

(laad BOgdz) 

AGYAGOS- 
. SZERGENY 

Nyilvdnos tdvbesz4l5 dllomds 

a kozs4gi eldljdrdsdgndl 

(Vitnyed-3. sz. elfiflzetfl) 

" AJAK 

t Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
Unnepnap: 
8— 12-ig/ , 8-12-ig, 

14^-18-ig l4-:15-ig 

Csak' e lot izer6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Jdger Jdzsef i. kat. lelkdsz 
F. Molnar Pal burgoriyakereskedO; 

■■ v .. '4 

Kdzsegbaza 1 

AJKA 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 

Ajfca es Vldeke Hltelszdvet> 

kezet, minjt az OK B, tagja H 

Ajkal k\&roly m. kir. postamester 

Ajkal kdszenbdnya rf., Csin- 
_gerv81gyl-banyatelep ' 5 

Teglagyara 16 

AIIamTasutak- allomasfd- 

ndksege, m. klr. 17 

Andraskay Mtiller Ede Hal 
. 6p.it6raest3r6k, Timfold gyar6pit- 

ke^6s 41 

Andrdnyl Pdter gazd. int6z6 8 
Csenddriirs, m. klr. 4 

Dol^nyl Jdzsef t»nit6 42 

Egyesiilt Izzdldmpa ds^vlll. 

r.-t. er6mt(6pitkez6s ■ 12 

Szerelesi vezetd, szeraKsi iroda, 

ellatas _ "44 

Erdd Emilia keresk. 31 

Farkas Arpad dr, kBrorros 13 
Fischer Mdr vegyeskeresk. 21 
i,Bangya«* fogyaaztasi 6s 6rt6kesit6 

szfivetkezet ..- "' 

Befler Ferenc gy6gyszer6sz 19 
Blnger Kalmdn hemes es m6- 
, azaros 2 

Blnger Karoly heirtes6s in6szaros 
' '-.. ' • - , 25 

Blatky SehHchter Gyula 
'.. nagybii' tokos i / 33 

Bprvath Jdzsef .vend6gies 34 
Imre Belane sz. R6zsas Julia 37 
Imre G6za nyomdatvilajdonos 
Kalmar Gydrgy „Volkan" 

malomkflflaem , 89 

Kossnch Janos Uveggyar ,6< 2 
Kovacs Sahdor dr. serallatoi-vos 

'• . .'■■■'■ ' : ./.''- '■ ■ '' : ' 9 
Kdrjegyzdsdg, Tosokberend .7 
Kdzsegfeldljardsag 3 

LdrAnd Bddog dr. orvos 14 
Ldbl Erndnd ttzv. vendeglSs 46 
Magyar Bauxltbanya 35 Magyar Bauxltbanya r.-t. 

Thnfaidgyara 6b alnminininkoki ja 

T6sokber6nd. 47 

Mekler Jdzsef im6Ezaros 6s ken- 

teai Drkat ■■'■;.. 56 

Mailer Ede andxaskal fcai. epftfl- 

mestereh " - 35 , 

Nttgy <iy«rgy dr. r. tath. lelk&z, 

Urknt -,.,- ' ■,,' v.- ,53 ' 
Nemon Janos pl6banos 49 

Nlrnsee Ferenc ajkal 1 

NIrnsee PAI ajkal, m. Mr.'gaed. 

ffltan. Zs6fla-major l 5 J 

Zs6(ia-maJori gazdasaga ; .■ ' 52 
Novdk Gyula cukraszmester. 45 
NOTAk R'ezsd evang. Ielk6sa 30 
Parragb Lerente dr. orvog 29 
Schplz.Guszt&ynd dzT. dr. 23 
Schwarcz Lajds meszaros 6s. 

yend6glfls \ . , lo 

Somogyl Zsfgmondbezsdven 1 

d6ff|6, szalloda. Pannonia Mozg6, 

szOvOuzem, 8z6kely-n. i. • 18 
Szdjlt Kalmdn terra6nykeresk;. 

Szalay Janos utdda, Kovats Fe- 
renc 6pit6Bi vallalkoiz6 . 10 Vj 
Szandtner Artnr banyafg. 57 1 
Tardos Gezane cipb^ 6s fiveg- « 
keresk. ' 27 ' 

Tdrttk Karoly t>$raut$s' 32 ' 
Trsztyenszky Kalmao ny. 

postamester '. ' " . 20 

Varga Kalman ref. lelkipasztor 

43 

Zlchy Beia grdf (Jrkuti Banya- 

mflvei Bt*., Urkut ^55 

Zlchy Pal grdf nagyvazsonyi 

. nradalmiiiiak erd63zeti irod&ja, 

Urkut 58 

AJNAGSK6 

, . Hivatalos ordk: - 

. '■■■«*!*'' : /SJat'r- 

8— 12-ig, ' 8— 11-Ig. 

14— 18-ig. , 14-15-Ig. 

C»ak, eldf izei6k r6az6rer SO 1 — 21-lg. 
Csenddrdrs, m klr- 6 

Bangya fogyasztasi ssdyetkezet . 4 
Bangya fogyasatasi azftvetkeaet, 

Uomorpeterfaia ' 3 

K»r jegyzdseg, Almagy ; . 2 
Kdriegyzdsdg, fajti -y- 1 

Mer6sz Gydzd j,Megvalt6"gy6gy- 
..- szertara ...". ,-■.,'■-' . 5 a 

ID 

3 

tr 

'* 
OS 

N AJKACSINGER- 


'S' 


VOIiGY 


a 


"■. p (lasd^Ajka)' , H6tkBznap: ■ AEA : ■,..; 

Hivatalos 6rdkr ~ 

Vasariiap;6s T 
unnepnap: ■ '■ 
8— 12-ig, 8-11-ig, .., 

14^'18-ig. . . - 14— 15-ig. 
Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Flath Pat bard loldblxtokos, 

Akapriszta ,'■'..,'.• 2 

Kdzsdgl eldljdrdsdg 1 

Schwarcz Dezsd b6rlfi, Aka- 
puszta ■ 3 

,' : . AKAL1 

Besztvesz a balatqni 
korforgalomban* 
Bivatalos drdki ■H6tk5znap- Vasarnjap 6s 
finneppap: 
8— 12-lg. . 8— llUg, 

14— 18-ig. 14r-15-ig. ; 

Csak etftflzetok rtszere:: 90-*-21-ig. j 

A Magyar Kegyes Tanlto- 
rend,Dbrgicsei Q-azdagaga 2 

Csenddrdrsparancsnoks&gi 
m. klr. : 1 

Igazsfigugyi segddblvatall 
tlsztvlseldk UdiUdje (tizem- 
ben : V/l— X/81) 4 

Kadllcskd Dezsd c6g t kereek^ 
yend6glfis ... . 6' 

SaUal Laszld p!6banos 3 -l^^l^k^. Aktvptiszta k. mind a belfoldi, mind a kulfofdi postahrvatafok elotti AEAPUSZTA 

(lasd Aka) . H6tkBznap : AKASZtO 

Eivatalos drdk: 

Vasarnap 6a 

finnepnap: 

8— 12-jg, 8— 11-Ig, 

'. / , 14— 18-ig-, .14— 15-ig. 

'Csak eloflzetok f6sz6re: 20— 2i-ig. 

Akasztdi „Hangya** fogyasz- 
tasi es ertekesftd szoyet- 

kezet '".'._ 9 

Dudas Istvan roin. kat. pl6banos 

■ ;;, ' ',-. . .;-;■ 3 

Hefkd Janos takaraany- 6s ter- 

, 'm6nybizomanyos ' ■ 5 

Koren Marton dr* posta bet. 
"bizt. int., 6s kBzs6gi orvois 7 

Kttzsegi ^ldljardsag 1 

Nahm Karoly vajmester, tej- 

iizeni : 8 

Pestvarmegyei Dnnavblgy 
lecsapold es bntdztt tar- 
sulat 10 

Takacs Istvan Faksa f&telep le^ 
rakata Q AKM-PUSZTA 

: (lasd ZircJ 

AKNASUGATAG 

Eivatalos or ok: 

■ ■■■' 8— lff-ig. . '■ 8— il-ig,- ; 

Csak elofizet/Sk reszere: 20^— 21-ig. 
Csenddrorsparahcsnoksag 4 

Csenddrbrsp ar ancsnoksa g , 

m. klr.,"Hern6ca , 14 

Fdszolgablrdl hlvatal 1 

Hangya Eonznm Szovetke- 

■ ■ zet fuszerkeresk. . 10 

Katonal epoletek 6s hato- 
s&gok:; 

: JarasJ katonai parancsnoksag, . 
;. m. 'klr 

Kbrjegyzdl hlvatal 5 

Ktirjegyzttseg, Maragynlafalya 

Maramarosf ffdmbanya tar- 
sulat,. Budfalva, T6tosbanya 3 

Penzttgyorl szakasz, m. kir. 

. ::■■■' 9 

. Sdbany a hlvatal 7 

Binyaigazgato lakasa - 2 

Szllagyl Lajos dr. ffiszolgabird 

AKNASZLATINA — 
AKHA CJIATHHA 

Eivatalos drdk: 
7— 21-ig; 
Allainf kdrbaz, m. klr. 7 
Banyaelelemraktar „Han- 
' „Sy a * g kezelesdben . 27. 

Bozsuk Gyula kereskedfl 25 

Brezandczy Ferenc husipari 

vfillalata .:■ ,, . 12 

Clkta k.I.t. * 9 

. Csenddrorsparancsnoksag, 
m. kir. ... 4 

Ddsa Endre vitee, m.'.kiri alez- 
.. redes -. ■ , } -?, : 20 

Fogel Leb term6nykeresked6 13 

Hollander Helena 6s Hollan- 
der; Jend seikvizgy&ri m6sz- 6s 
cemehtkeresked6se ' . 14 

Iparos Hltelintezet fcif.t. sze- 
vetkezet, Falusalatina — Cairo 

... C0JI0TBHHa ' . 8 

Karpataijjal „Hangya« 
termeltt, ertekesito es 
fogyasztasi szbvetkezet 

CSkja . 23 KarpatI Villain osmtivekr.-t. 
klrendeltsege 22 

Katonal epuletek es hatd- 

sagok: 

Gyalogsagi Iakianya .17 

Katz Leopold 11J; r J 

Kovacs Jend m. klr. posta- 

mest3r g8 

KOrjegyzttseg, Faluszlatiha — 

CejioiCojiOTBHHa 3 

LyachoTlcs AkOs kSrjegyzfi 19 
„Melacti« s6 szaUltas Hol- 
lander 18 
Pogany Odtin J. vaa- 6s vegyes- 
arunagykereskedSs . .15 

Rendorseg, m. klr. aknaszJa- 
tinai hatarvid6ki kirendelts6ge 29 

'Siomovlts Ferene €s- Lazar 

18 
S6bfiny ahf yatal, m. klr, 2 

Banyatarspenztara ' • , 5 

L6»oltaInii 6v6hely 21 

S6szalllt6hlyatal, m. klr. Q 

Stener Jenone «zv. gy6gy 

szertara 33 

Szelenyl Bela dr. kSrorvos 6s 
a posta bet. bizt. int. oi-rosa 10 

Tat&r Albert \^Mateosz".akna- 
szlatinsi kir end. veaetOja 32 AKOS 

Hiyatalos drdk: 

Vasarnap 6a 
finnepuap j 

8-11-ig, - 
14-15-ig. 

Csak eWflzetfik r6ae6re : 20— 21-ig. H6tk<5Bnap : 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Kor|egyzffseg 

AKOSFAIiVA 

Hivatalgs drdk: 

E6tkoznap; 8-12-ig, 
. 14— 18-ig.- ■ "Vasarnap 6s. 
fianepnap: 

8— 11-ig, ,14— lorig. 
Gsak elfifizet6kr6sz6re: .20— 2lTig. 
Csendortfrs, m. klr. 4 

Ktfrjegysfiseg : y ■ 

Backamadaras. 1/a 

Nyaradkaracson 2 

Bzentgerice l/^ 

Telekl Jdzsef dr. kfiroryos, 
posta b. b. int. orvbsa Csendttr&rs, m. klr., LiTerseny-, 
n, 2. '"'.•'. 7 

Cseresnyes Ttbor dr. seb6sz 
szakorvos. k6zs6gi orroa, Dnbakeazl, 
Attila-U. 21. i 4 

CsernoTfts Arzen ny. testfiiv 
Orriagy, Kapolna-ii. 76 

Cslk Jozsel esperes plebaiios, 
Kapolna-l6r ■ 10 

Dnbovszky Gy8rgy azemi titkdr. 
Batthdnyi-u. 6. 50 

Esch Gyttzft jockey, Horthy MikWs- 

. at 8 26 

Ferenczy- Zoltah in'szer, vas 6s 
lest6kkeresk., dokanytGzsde, 
Zrinyi-a. 16. - 06 

Fataky Karoly m^ kir;. mernSk, 
Kossuth liajoa-u. 8. ' 2Q 

Gerzanlts P4I dr. orvoa, Kdaanth 
Dajos-n k. 30 

Gombolal Ferenc Id. veraeny- 
lfiidomar, Kapolna-u. ..'. 77 

Gyfirlly karoly Widomar, Horthy 

Mikl<5s-tlt 70. 72 

flajdd Gynla dr. njiv. ffitan., 

Dunakeszi, Kortath-n. Q. 41 

Halasz Jozsef raalornk6pv., 

Bnlcsu-u. S3 36 

Balmagyl Jaaos kfiza.isk. tanltd: 

Deak Ferenc-n B. ,3 

Halmal Jendne «zv. doh&ny- 

tt)E3de, autdfuvarozas, palyaudvar 

10 

Hesp Jdzsef idomar, III. sz. telep 
33 
HItsch Rdbert trainer, Lovar- 

egyleu-telep -79 

Horthy Jen5, Lovaregylet-telep 

. '78' 

Issekntz Gynla erzs6betvarosi, 

ny. ; firnagy; Lovaregylet-tele'p 80 

Jankovlcs Ferene maTatott, 
riyomofit f6mcik^k, skalak, ,rek- 
lamcikkek k6saMje, Szent Gylirgy- 

u.s.- ■■ 64 

Jeney Istvan nagyenyedi.ny. 
hnszarezazados, Lovaregylet^telej ALACSKA 

U^sd 8ajdszentp6ter) 

ALADARMAJOR 

(lasd Kiszombor) 

ALAG 

Hivatalos drdk: 

7-2i-ig. 

Az alagi egys&ges hdldzat- 

hoz tartozd kozpontok; J 

I)unakeszi t Kisalagl 

.-■=■■ ' . 

Allamvasntak, m. klr., Alapi 

paLyaiidvar 13 

Array Zblt&n' Uzemorganizator, 

Horthy Miklds-iit 12. ; * 5Q 

Balogh Gynla nagykirolyj, 

Kfilcsey-u. 9. $2 Balogh Janos Jockey, J6sik&- 

:."• . 43 

Bayer Entll dr. orvos, Horthy 

Miklds-at 1. 12 

Bohrn Alajos 16idomit6, Palfi- 

- »./ ;■';■■.,•■.■■■■-■:-■ ' U 
Born Gynla Frlgyes Uaro, 

dr. ing. loidomitdtelepe, Gaokonai- 

b. 7, . _ ' ., ; -■ ■ -.5. 

Borzsttnyl Nandor hetates, 

m68z,aros,.Piao-t6r . 35/ Jeszenszky Flemer ny ail. ' 

firnagy, Lovaregy-let-lelep ■■ : 82 
Joslka Jenobfir6,Gr6fKarolyi- 

u - i*-'.- 91 

Juhasz Peter dr. Mr. jirisbirfi. 

Gr6f Karolyi-u.. 17. ■ - 27 

Kedvessy Nandor, Pavilion, 

lioveieeoy-at 8. 83. 

Kertesz Sandor idomdr, Gr6f 

Kilrolyi-n. 15. 38 

Klncsem gydgyszertar, tulaj- 

donos Gerbert Ottdae dr.-ne 

«Jzv., Horthy Miklo^iit 6. 21 

Kiss Jend gyari ffitisztv., Szilagyi- 
n 7. 17 

Kiss Jozsef sfltflmester/Kossnth- 
n - 2 - ' 58 

KleKher Mlhaly dr. agyv6d;gr6f 
■ Batthinyi-a.. 14. 25 

KJlmscha Albert Jockey, Koasrith 
Lajos-u 9. ■ .54 

KlimseliaIren,EgreS9y-u.22. 24 

Konya Samn dr. m. kir. pfi. 

titfc.. Bathpry-a. 9. 19 

Kdtl Laszld Ibusz r.-t. h. bsat. 

vezetO, gr6f Karolyi-u. 7. .68 
Kotschy Ern« film. Tall, ig. 

Kiralyhaff6-a. 5. '49 

Koznch Ferenc versenyloidomar. 
Lovaregylet-telep . . . 84 

Kozsegl eloljarosAg, Szent 

Irare-ter ' 1 

PfljegyzO, ?zent Imre-t6r ^ 31 

Kttztv. fogy. szifT. 42. sz. Kdk- 
arada, Horthy MikI6s-fit 1., .; 9 

Magyar Elek, az Urlovasok szoy. 
titkara, Rilk6czy-nt 100. , 8 

Magyar LOTaregylet gazd. 6s 
palyafeliigyelOsege Nandormajor 2 
R6ti pa.lya 14 

Kosztich Em<5 int6z6, Nandormajor. 
■ '73 
Alagi iii6neevezet5s6ge, Chernel 
Gasz(4v ny. alezredes, Alagi-major 

.."■ .::-.". ■;'.'. ' .76' 

AlIatorvoBftj BzilardMy Szilard dr. 

ny. lBrztallatorvo3i Nagyalag ,87 
Mravlk Pal, Lovaregylet-telep 85 
Mravfk Paine, Horthy JVliklos- . Nador Emll O.t.I. ny. I.e. MszAm- 

tan. HiirsTkOB 4. 46 

Nardal Antal idomar, Andrassy- 

tit 9. .■ "- 86 

Nemessanyl Zblt&n Vlteiis, m. 

kir: eBredes,'Batthyany-u. '*.' 44 
NeogrAdy Antal n y. fflisk . tanar, 

fest0mfiv6az, Batthyany-n. 18. 65 
Novotny; Antal hentes 6s me- 

azaros, Arpad-a. 4. . 55 

Odescalchl Bela hereeg, 

Dunakeszi, Vaaut-p. 18.' . : -18 
Pejacsevlch Albert ne grdfl- 

ri6,8zftL grof Almasylrmainaganz6, 
, Pejacsevich telep } ,. . 40 
Pejacsevlch Janos grdf 
: veTsenyistalld tulajdonos, Pejaese- 
. vich. telep .. 53 

Pery Miksa vit6z, m. klr. ousbbtt 
i ezredes, Kossuth Lajos-^n. 13. ' 70 

Petanovlts Jdzsef dr. ugyv,6d, 

Batthyany-n..8. " 45 

Petho Jdzsef dr. kSrAllatorvos, 

Battliydny-n..l. 22 

PostablVatal, m. klr. Tavirat- 

k6zvetit6s 90 

Prlbll Janos fuszerkeresk., Bem- 

n- 14. 15 

Ratkynd MolnAr Vera, gir6f 

Karolyi-u. 18. Q 

RlehnaTSzky Gynla m. kir. 

fore. ad6biv. II. 0. t., .Magyar-' 

n. *. ■,;--". ' 71 

SlftEde badogos 6s viisvezet6k- 

szerelfimegter, Hunyadi-iit 69. 92 

Simon Ferenc birautofuvaroatf, 
Kossuth Lajos-u. 1. 61 

Sdlyom J&nos postaszamv. II. o. 
ffltan., Kasaai-u. 10.- ■'■': 47 

Sport Mozgd, tnl; Cser6p Antal, 

. Rak6cei-nt . . 89 nt 78. Strainsz P6I 6s Llppay Egon 

ffildbirtokoa. (mrebazamajor 20 
Sugar Jen0 ny. min. szamv. tan.' 

Vfirfismarty-u. 10. ' , , 60 

SZabd Lajos jockey, Horthy 

Miklos-ut 78. ' 42 

Szalal Karoly nd keresk. Batkory-. 
57 
Szerenyl Bdla mkv: folutezfi; 

Kossuth Lajos-u. 8. ■ 39 

Szfgetl Ndndor, Lovartgylet- 

telep , 88 

Szokolyl Pal nemes, ny. ■ ezre- 
des, Kossutk L.-u. 7. 63 
Vael TakardkpdnztAr alagi- 

dunak«szi-f6ti fiokja, Horthy Miklos- 

nt i. ..;'-. .34 

Varga Jdzsef vend6gl6s, 'Horthy 

Mikl6s-nt 37 

Vltalyos Imre i'busB^c^gvezetO 

gondnok, Kossuth-u. 20. 67 

Zdmolyl Ferenc m. kir. posta- 

hiv. ig., Kossuth L.-u. 16. . '. .j , 32 
Zavodszky Gdza Dunakeszi k«z- 

s6g fojegyzoje, Kereazt-u. 2. 69_ 

Zslvanov Paine »zv. fuszer- 6s 
oaemegekeresk;., Kossuth Lajos ' 
u. 38. 48 

ALAP 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6znap: Vasirnap 6s 

y Unnepnap: . 

8-i2-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csak elflfizetok r6se6re; 20— 21-ig. 

Alapl „Hangya*« Fogyasztasi 
dsErtdkesitd szOvetkezet 

■ 3 
Alapl HItelszovetkezet, mint 

az OjK.B. tagja .■'.". - : .. .('■ -9 
Gergely Jend aOrangyal^gyogy- 
' sasriara' . . - ;■■■- .'.; 18 ■ 

Harangozd Jdzsef termdny- 
" keresk. - - ' 1 r .5 

ldama]orlgazdasAglAad a felso- 
alapi. elfifizetOk kfizfltt -■ 

Roller Imre feidbirtokosiTivadar- 
major .14 

Futura raktar,. H 

Koller Paine ttzv. ffildblrtokosnO, 
Zedregpuszta ' 19 

Kokeny Istvan seg^d jegyBfi .1 3 

Kdmlves Victor ref . Ieik6sz 10 51 1 Kb zsdgi eldljardsag '^nM'ri0\mL^. - ' - ■vy?jt5yBi";^' <" r= .'Af^'-ll'-". ' ..',-, 1 —%- •- IgMglgfegweL ^Almosd Lantos |stv&n r6m. kath. pl6bi- 

DQ8- ' - :\ ' ' . ■;- :, 7 

NagyX. PfiljVitiiz, gasidalkbd6\ 15> 

Ren Mor Sr»ko*el .lasd a feiso- 

alapi elofizetOk kSziftt 
Refchardt NAndor vendSglOs 
':." 6s hentes • ' ''''■"' 20 

Szporny Gyula dr.gyafcorl6 
Y otfvos -.■ . '- . ..'..' ; ' .,4. 

Tobel Ferenc keresk. ■ ,6 

Vantsay IstvannC Szv. lAsd a 
'■ felsCalapi elflflzetok kflzfltt . 
■ Visl Janos "term6ny keresk. 2 

Vlthalm Zoltan gyakorld 

allatorvos ,. 12 

Voinovlts G6za dr. : Ifisd a fels6- 

alapi elofizetak kbzfot : 
Weisz Gyula keresk. 8 

AkATKA 

(lasd Bbconftd) 

ALATTYAN 

Hivatalos drdk: - , ,H6tk5znap: Vasarnap. 6s 
iianepnap: 
■■ 8— 12-ig, 8-rli-ig, \ 

14-1 8-ig. 14— 15-ig. 

Csak el 6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csendtirdrsparancsnoks&g, 

m. kir. , 2 

Gydnl Jdzsef plebanos ' ' 5 
Kttzsegi eldljardsag 1 

Maar-T 6th Lajos dr. fbidblrtokos 

v • ■'■ '■'-■.-.■='* 

Nagy Gyorgy tiiHiianftgykeresk. 

es Hombar albizom. ~ '' ' 4 ALBAR 

Hivatalos drdk; 

■Vasarnap 6 a ;' 
iinnepnap: . - 
. .8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6szere: 20— 21-ig./ 

1 H6tkbznap: K»rjegyzffseg 

ALBERTFALU 

Hivatalos or ah: 

H6tkoznap:- Vasarnap 6a 

8— 12-ig, - iinnepnap: 
. 14— 18-ig. < l 8— 11-ig, ,'■ 

■ ■ "_. i4_i5-ig. • 

, , Csak elfifizetOk r6sz6re:. 20— 21-ig. 

Gebhardt Jozset vend6gl6s, m6- 
. szaros es heiites ** 

Ikioinar Jdzsef dr., orvos . 1 
Strah Jozset kflzs6gi bird ;. (-) 

ALBERTFALVA 

Nyilvdnos tdvbeszdW dllomds 
Hivatalos drdk. BetkOznap: Vasarnap es 
. iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— ii-ig, . 

\ 14— 18-ig. 14— 15-ig 

(Elofizetflket Lasd a Budapest i elfl- 
flaet6b k6zfitt.J ' , 

ALBERTI-iRSA , 

Hivatalos drdk: 

8^18-ig. 8— 11-ig, 

Caak eififizetiSk r6sz6rei 20—~21rig. 

Bakos Ge'za dr.. Kildbirtokos, . 
,. Mikebudar-puszta , , .'.' 21 

Bobek Pal madia- 6s sert6skeresk 

.',■.'■- .".fj-ve 

Btfhm Janos hy.,.gepgy£ritisztv, 

..- ;2e 

Cegledl takar6kpenzt&r d&n- 
; szentmiklosi. szoldtelepe ...■;. 5 

Csendorseg, m. kir. \ . 10 Dunai Ferenc fcentbs-63 m6szaros 
■ , • "15 
Egger Gyula dr; kfiraUatorvos 
- 16 

Fodor Oszkar fakeresk. ■ 14 
FOle Ferdinand b6rifi 12 

Holld Imre hentes 6s m6szaros, 
'Alberti ' 29 

Horvath X^ajos bdnhoryati, m. 

kir. szaeados 35 

Irsai Irsay Andr&s cs. 6s kir. 

kamaris, ny. min. osztalytan. 

(nyiri al lorn as) * 20 

Kalasz Geza J6z&el mav. in- ■ 

tez6 a allomasf6n6k . 24 

Kalntar Kalman Vit6z, rend6g- 

'"I, Irsa 30 

Kardos Miklds dr. orvos, a 

posta betegbizt. int. oi-vosa 25 
Kaszab Janos p6kmester 6s 

Kaszab Bela szem61yb6raut6 

fuyaroa6 37 

Kemencei Istvan es Janos 

Gizella-malma .... '3 

KSzsegl eleml lskola, Irsa 34 
Kozs^gl el«l}ar6s&g, AlbeFti 1 
Kdzsegi eldljarosag, Irsa 2 
Kuszka Janos. vend6gi<5s 6s sSr- 

keresk. . . 27 

Atalmos Miiialyne vend6gl6s 6s 

szikvizgyaros es Bart6k Istvan 

szem.61yberaut6fuvaioz6 13 

Mester SAndor „Magyar Kiraly" 

gyogyszertar 38 

lUolnar Bela r. k. Ielk6sz 23 
Muzslk IstvAw dr.,agyy6d . 22 
Patbnyl Pal gy6gyszer6sz «Meg- 

valt6s gy6gyszertar ' 17 

Revucky B61a vend6gl6s 6s 

Sandor PA1 bemut6fuvaroz6 1 9 

Rndnyanszky Ferenene, iizv. 

''-■;■'■'. 28 

Slk M. Valentin polg. !sk.ig. 36 

Sipka PAI kOmuves, cementaru- 6e 
6pit6si anyaskeresk. - 9 

iSonnenseheln Ede fakeresk. 4 
Szapary istvan gr6l 7 

SzapAry Lajos gr6K 18, 

T6tb J6zsef b6raat6luvaroz(i H 

TottaTlbor fUldbirtokes, Dariszenti 
mikl6s ■- 8 ALBERTKAZMfiR- 
PUSZTA 

(lasd . Qegyesbalom) 

ALBERTMAJOR 

(lasd Kerecsend.) 

ALCSUT 

Hivatalos drdk: 

8— 18-ig. 8— li-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elfifizetOk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Alcsutl fbnercegi nradalom 

felttgyelosege .2 

Borldn IstvAn dr. fdheroegl ad- 

vari 6s uradalmi orvos *7 

Csendbrbrs, m. kir. 4 

Fejervarmegyel Vtllantos- 

Sdgi r.-t. boizetfelugy. 6 

Fohercegi udvartartas 3 
Jdzan Laszlo ref. lelkipasztor 9 
Kozsegi eloljarosdg, x . 1 
'''•)''■■..' 

ALDEBR0 

Hivatalos drdk: 

'..'«•-•-■ ■;?££&••■ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-^-18-ig ' 14-15-ig. 

Csak filfifizetflk r6sz6re : 20-21->ig. 

K»zseglel0IjarAsag;Aldebrd 1 

Matter Maty as kadar 6a ■ ker6k- 

gyart6 .mester , , ■ 3 

T61alu kbzseg el&lj&rds&ga ALDORF 

..{lasd Beszterce) 

ALEXANDRAPUSZTA 

(lasd,: Csokonyayisonta) 

ALGY6 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkb-znapr . Vasarnap 6s 

7 " * unnepnapr 

8— 12-ig, 8-'ll-]g, 

14-18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak eldlizetdk r6sz6re- 80— 21-ig 

Algycf es vldeke fogyasztasl 
es ertekeslto szdvetkezet 

e 

Miami neplsk. Igazgat6 15 

Csenddrdrs, m. kir. 2 

Cz. Nagy Imre gabdna. term6ny, 
liszt kis- 6s nagykereskedd ■ 13 

Fules Imre nelyhat6sagi allat- 
oi-vos -, 10 

Gybrfl Istvdn Futura bizomanyos 
, 17 

Bedervary Lajos dr. nagy- 
bakt6i gazdasaga (lasd a szegedi 
elfiflzetOk kftzott) 

Borthy Mi kids nemzetl re- 
pttloalap d6Ivid6ki kik6pa6 

kerete-repfl!6t6r 8 

KerllletL borttfn, kir., nagyfai 

gazdasaga, Parki-r6t 3 

K»zs6gi elcf I jar6sag 1 

kb'zellatasi Myatala' 11 

Mdzes Elemer gv6gyss;er6sB, M6p, 
. 'NMK. bajtarsi szplgalat veaet<is6ge 

Nagy Karoly dr.' kb*zs6gi iigy- 
vezetO orvos ' j.4 

Nostra Altaianos arukttzrak- 
tarak eskereskedelmir.-t. 

algyfli iizame g 

Otott Jozsel Hentes- 6s nagyvagd 

5 

Perecz Jo'zsefnekorcsmaros 19 

Poliak Samuel vajhati gazda^ 
saga, V a .fhat 4 

Salamon Istvan korcsmaros 18 
Sztol&r Istvan pl6banos , 12 
T6th Janos korcsmaros 18 ALISTAL 

Hivatalos ordk: 

E6tk6znap: Vasarnap 6s, 

v unnepnap: ■ 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csalt elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendorfirs. m. kir. 2 

Kahay Jdzsetne iMarian Henger- 

inumalma } ■ 3 

K«z$egi el5Ij&r6s&g ] 

ALKfiR 

(lasd Fugyivasarhely) 

ALLAMPUSZTA 

A hartal egys&ges hdlozat 
hoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk:, 

H6tkbznap: Vasarnap 6s 
/nunepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, ■ 

14— 18-ig. . 14-^15-ig. 

Csak ,e!6fizet5k r6sz6re: ; 20— 21-ig, 
Orszagos biinteto lntezet 1 

ALMAGY 

. . (ldsd Ajnacskfl) . . 

ALMASBALAZSHAZA 

, (lasd: KettosmezO) ALMASF^ZITO I 

A' szonyi ' egys4ges 
hdlozathoz tartozilc 

Hivatalos drdk: 

; He'tkozriap: Vasarnap 6s 

nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. i4_i5-i gr , 

Csak elflfizetOk r6sz6re; 20— 21-ig, 

Allamvasutak Alldmasfo- .' 
noksege, m. kir. Palyandvar 
6 
BAtfaory, Klenovits es x 

vitez Gsery okl., 6pit6szek r 
Dimft vSIgyi friinftHdipar R.-t.v 6pit- 
kez6se -10- 

Dunavblgyl Tlmf bldlpar : 

R.-t. ■ ■ _ . ,;;,: ,7 .. 

iparl Ntfvenyeket Feldolgb- 
zo Szbvetkezet, Mint a Magyar. 
Mezogazdak SzOvetkezetdnek tagja 

■■;■'. . ■./ . ;■.: ■:. 3 

Klosterneubargl kanonok- : 

rend pasztaaimAsf gazda- ' 

saga x 5 

Laufer Nandor b6rW, 2 

Vaconm Oil Co. r.-t. ;1, 4 ALMASKAMARAS 

A nagykamardsi egysdgms 
hdlozathoz tartozik • 00 

a Hivatalos jordk: 

H6tk8znap. Vasirnap 6s 
Unnepnap: 
.8-12-ig, . 8^11rig, 

14-18-ig t4_i5.ig. 

CsaK el5flzetfib resz6re: 20— 21-ig. . 

Almdskamaras kUzsegl 
fogyasztasl es ertekesitcT 
szovetkezet il, 

CsendorSrs, m. kir. 6 

Kllngler Ferene ail. e|emi isk. 

ig. taniio , . '. ■ '.. 7 

Kozsegi el«iljar6sag ■-".'. 1 

Leimeter Jbzsef r6in. kath. 

p|6banos 13 

Strifier Sebestyenne bzv. 

. all. 6v6nov- , , > "- -' .4 

Stamp! J6zset malomtnlajdohos d 

N 

x 
1 
o ALMAS^YIRES 

(lasd VaralmasJ 

ALMASSZENTMIHALY 

r (lasd HidalinasJ ; 

ALMOSD 

Hivatalos drdk: \-t> 
m^^i - : *-***" 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14--18-ig. . 14— 15-ig. 

CBak el6flzet6k_r6Bz6re : , 20— 21-ig. 

Bdnyai Lajos ny;. m.. kir. posta 

s.-ellen6r ■ . -..-■-■'■ 7 

Csurgay Mlbaiy dr.; kSrprvps 8 

Bobsa Sandor gy6gyszer6sz 9 

Far k as Gaborne »zy. ■«Id- 

birtokosnfi > -■■' ... 12 
Fekete Albert nagyfcaiiyi fb'ld- 

birlolios, , >' 8 

flengermalbnti Sfnton 

Ferenc maJoiatiilajdoiioa ' 3 

Kanfmann Testverek kereske- 

d6k / '.. ' ' -,'.-' ■ .: ■'- ,.';2- 
kozsegi eitfljardsag 1 

Nemes Imre If J. f oldbh tokos 11 

Laszld Miklos vit6z, ny. altabor- 

nagy , . &. 

Szekelyhldy Bela ref. Ielk6sa 

10 

Tlmaffy Endre gbr. kath..lelk6sz 
■■■"'■'-' 4" ■0 

m '.:.■:-:.•:, :'.:,-.^A&f^.-aw.;,' AJfaoKZ ALPAR 

Hivatalos draft; 

8-12-lg, 8:-ll-1g t 

t*^18-ig T 14— l$-tg. 

Csak eloflzetfk reszere: 20— 21-ig. 

Aliamyasatak; nu Ur., alio- 
maseloUarfaaga 4 

AIpArl hegykttzseg es gytt- 8 

AIpArl hitelszttvetkezet mint, 
aa O.K.H.tagja 18 

Bodd Gyala vlt6z, Jgazgat6-tanit6 

:>.-- ! - 9 

CsendbrOrs, m. kfr. 3 

FUlekl Istrau HJ.kereskedo 14 

KAroIyl Lajos rom. kat. plSbanos 
, . . 11 

KlBkouielegyhAza es vldeke 
Hangya I ogyaszt Asl *s6r. 
tekesltd; szttvetkezet alpari 
fiokja ' . 13 

Kilzsegl elblJArdsAg, ALpar 1 

Tiszaujfaln 

Lotos testverek gozmalma, fel. 
■■■"' -elof. Lovas Bela - 6 

OraveezSaBdorkBrallatoros 17 

Relebaer Ottdne bzy. 15 

V.Sebdk Aadras dr. ktiroiyos 5 i JAaos borbizomanyos tor- 
'f-; veriyszekileg bejelentett ceg 12 

Szegb Gyala kereskedo *J 

iTar Antal termeny 6s lisztkeres- 
. v: .> kedfl iQ 

Terjek Jdzsel dr. nyari Iakasa 
. (ttzemben: V/i— X/3i-ig). 10 AliPARfiT 

JJi-yafozJos draft : 

■•'■,'- H6tk5zn a p: Vasarnap & 

,-.- . . r .* ■ . finnepnap: 

8— 12-ig,: ,' " '. 8— 11-ig, 
. 14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik rGszere: 20— 21-ig. 
\ Cseoddrdrs m. klr. ^ 2 

; rKbrjegyzbseg: 
■'_.- : AlpareV -; j 

.':,;' Manya 3 ALS6ABRANY 

Hivatalos 6rdk: ' 

;.: r ;Betk6zn4p: Vasarnap e 8 J 

__-.V finnepnap: 

;'■■ - 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

i4r-i8-ig. u— 15-ig. 

(Csak elofizetob reszere; 20— 21-ig. 

Csengeri Rezsd gy6gyszeresz 
,iAngyaJ" gyogyszertara . 5 

Darvds Ivan ffildbirtofcos, Felso- 

ibrany .3 

JEreayl Geza dr. orvos, a posta 
bet. bi^t. int. orvosa . . 1 

Kbzsegl elbljArdsAg, Alsoib- 

rany 2 

Majtheayt Adam kes eleokeoi, m 
kir. szazados, fSldbirfokos £ ALS6APSA - 

mmcHfl AnniA Hivatalos drdk: 
HetkBznap: Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 19rig, : 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elof iaetok resale: 20— 21-ig. 

Csenddrors m. kir. 1 

Hajvoroaszky Ivan dr. kOr- 
orvos ■■■■■■. 3 

Btfrjegyztfl hlvatal 2 

6 ,: J '" ALS6BAGOD 

Hivatalos 6rdk: ;,' 

Hetkoziiap: , Y. asarna P 6s 8— 12-ig, 8-lHg, 

14— 18-Jg. 14— 15-lg. , ; 

Csak elofleetok reszere: 20— 2l-4g, 

CsendorktiHf nltmeBy 
parancsaoksAg, m. kir.. 

Felsobagod 5 

Farkas KAlntAa fflldblrtokoB, 

Felsobagod 4 

Farkas Tlborae dr.-ne> bzv. 

foldblrtokos 2 

Kbrjegyzbseg ] 

Thassy Krlstdf dr. ffiidbtrtokos 3 

ALSOBALAZSFALVA 

. t (Idsd Besgterce) 

ALSOBALOG 

(lasd Felsflbalog) 

ALS6BAN 

NyUvdnos tdvbeszMo alio- 
mds a kbzsegi eloljdrosdg. 
ndl. , 

(lasd Kraszna) 

ALS0BANYA 

(lasd Egerhat) 

ALSOBERECKI ^ 

Hivatalos drdk: 
Hetkfisnap: Vasarnap es 

Dnoepnap: 

8— 12-ig. ' 8-l.i-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak elQfiaetdk resz<5re: 20— 21-lg. 

Ms6bereckl k«r jegyztfs^tf 1 

Karos klfzs^g b1r&]a : 2 

ALSOBESNYO 

(lasd Als6dabas) 

t ■ >. 

ALS0BISZTRA 

(lasd Herinose) 

ALSGBOGAED- 
PUSZTA 

(lasd Bzilasbalhis) 

ALS0BORG6 

(lasd Borg6prond) 

ALS6CtKOLA 

(lasd Adony) 

ALS6CSERNATON 

Hivatalos ordk: 

HttktSznap: BarfzB BaUat dr. kHrorroa, 6ari. 

■;■.' •,.-■'" eo/a 

Blrkaslstvan m&v. 4iL".eWIJart2Q' 

Badapetttl klr.orszAgos gytij- 

tfilogh&z alB6beeny5i beTgazda- 

.-■*e* '. ■:..;•..■:■'.■'.. 6 

Badapestvld^ki vUlanos> 

sag! r.-t. alsodabasi ezerelOi ki- 

rendeltsege . 34 

CsenddrOrs, m. klr. 5 

Drozdlk Pal szikvizgyaros, Fejsd-' 

dabas QQ/9 

Dobay Jdzsef hentesmester 63 
, meszaroa . . 37 

Duaay B61a dr. figyyed 7 

FelsOdabas «b kSrny^ke hl- 
telszttf etfeezet, mint az K.H. 
tagja .«0/7 

Ficbo Kalman, keresk. 
Foaagy SAador gydgyszer^sz 47 
FdszolgablrAl blvatal ] 

FUsfcr G6za dr; kSzEegi f fljegyzifl izemere B;ezsb keresk. 18 

Szaayogby-Szanyogb Dezs«, 

in. kir. allamp6nzta^ tiszt\ 43 

T««s Istvan vegyeakeresk. 23 

UJvarl Matyas «8tart» vend^gl6je 

:' .50- 

Varady LiszI6,radifilaborat6rinm Gill Ferenc vm. irodatiszt Vasdrnap 6s 

fi nnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eJfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

G611 B61a alia tkeresk. 4 

Kbzs^gl elffljarosag 2 

R6z Gyttrgy dr. kSrnrvos es.posta 

b. b. int. orvds $ 

ALSODABAS 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. 

As alsddabasi egysiges 

hdldzathoz tartozd Mz- 

pontok: Felsodabas, Gy6n t 

Sari. 
Addblvafal, m. kir/ 16 

Als6dabasl late|ep *s 
cemeataragy&r, Kadar 
Tstviione . \. 40 

AIs6dabasl togyasztasl 6s 
6rt6kesittt azSvetkezet 33 Garamy - Nandor mav. ailomas- 
vezetft 14 

GrUn Adolf ipuletfatele'p ea ce- 
mentarugyar 25 

GondeXaszld dr. termgny- 
keresk., Fntnrar.-t. bizomanyosa 4 

Halasz M6rlcn6 ozv. dabasi 43 

Kaiman G6za okl. m^rntfk, gaz- 
dalkod6 39 

Karoly Jaoos dr. allampenztari 
tiazt ■ 44 

Katoaa Jdzsef ny. kCrallatorvos 
IV 

Katoaal epttletek *s hato- 
sagok: 

Alsodabasi jaras katonai parancs- 
noksaga^ m. kir. . "20 

Honved kieg^szitd parancsnoksag, 
m. kir. als6 dabasi 24 

Honvfid kieg. kirendeltseg, m. kir. 
budapesti gazdasagi hivatala 54 
\Honv. kieg. kirendelts^g anyag- 
raktara '41 

KodSv Aodrasny. alezredes, Felsfi- 
dabas 60/6 

Kdrbst JAaos r6m. kath. pl6bi- 
nos, Siri 60/3 

KOzsegl eldljards&g, Alsldabas 

10 

Cserven GhyBrgy 16g6 ea tflzoltd 

parancsnok 28 

Kbzsegi elbljArds&g,Fels6dabas 
9 

Kbzsegi elbljardsAg, Bari 60/2 ALSODABRONY 
PUSZTA 

(lasd Zalaszentgrdt) 

ALSODfiLEG YH A? A 

(lasd Dunakisvarsany) 

ALSODOMBORU 

Hivatalos ordk; 

8— 12-ig, 8-^11-ig, 

14— 18-ig. i4^lo-ig. 

Csak elMizetfik r6sz6re :, 20— 21 r ig. ', 

„Borka" fakereskedes 6 

Csendbrbrs, m. klr. 5 

Hlrschler Rezsb als6domborul 

fakeresk. Iakasa 3 

Ktfzsegf elbljardsAg 7 

Mlszer Kar©Iy vasaru ea vegyes- 

keresk. 8 

Cjlaky,Hirschler esFIa "epalet- 

fanagykeresk. 2 

Zal&n Gyala dr. maganzd 4 

ALSODOMONYA 

(lasd Ungvar 498 sz. eldf.) 

ALS6D0RGICSE 

Hivatalos drdk: 

Hetkfiznap; , ^SS^C 

8— 12-ig, ,. 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak eldflzetf k rtsz^re : 20— 21-ig. 

Kbrjegyzbseg 1 Krlzsek JAaos plgbinos 27 Kuaszeatmlkl6s-Dabas-Sza> 
badszailasi Takarekpeaz- 
tar 2 

Knracz Pil k6rAllatorvos 49 

Lakos JAaos dr., a poata bat. bizt. 

int orvosa es kSronros 21 

Lakrovits GyolAae m. kfr. posta- 

mester ■ ■ .3 

MAtral Geza jfirisi m. kir. allat- 

orvos 19 

IHolnar Eadre mnsreresz, anto- 

g^nhegeszW (be'raut<) 56 

Montbacb Imre OArd fCidbir- 

tokos 
Nemes JAaos grdl oradalmi inte- 

z6e6ge .12 

Petbb La]os It], t. h. otmester 
42 
Plnkdczy GosztAv-dr. ref: 

lolkipasztor 29 

PostablVatal, m. klr. tAvlrat- 
ktfzyetitb 98 

NyiLvanos allomas, Sari 60/4 
Nyilvanos allomas, Felsfidabas 60/5 

Schwarcz Gy B rgy m^sa'dros es 

hentes H 

Sohvartz Imre meszaros, Hentes 

es vegyeskereak. ■■ 45 

Strom aier Jeab Tries ti alt. biz- 

tosito tarsnlat alsodabasi ker. 

figynBks. 3] 

SDrmann Peter vegyeskereak.55 
Szabd Jenb zetelaki, bfirgazdasaga 

SzAnthA PAI nyug. ioszolgabird 
•52 1 ALSGEGREGY 

Hivatalos ordk; 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

'- 14— 18 : ig. . v 14— 15-ig. ■- 

Csak "eWfizetak reszere : 20— 21-ig. 
CseaddrbrsparaBCBBoksAg, 
Bi- kir. 2 

KttrJegyzdseg \ 

ALSOEGRESPUSZTA 

(lasd Szirak) 

ALS6FERNEZELY 

Hivatalos ordk: 
™™™-- : SSSpf 

S— 12-ig, . ; 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetok r<3szeTe : 20— Slrig. ■'. 

Allami kohd, m. klr. _ 3 

All amyasatak, m.klr. Allomas- 

fonokseg _ 6 

Cseadbrbrs, m. klr. 1 

Erdbblvatal^ nt. klr. (Nagy- » 

banya) : 1-63 

Kttrjegyzbseg 4 

Olooi ea ZlnkbAnya r.-t., 

Herzsabinya. . 2 ... 

VArady Gyala ias»r-, fest<5k-es 
cBemegekeresk. ,. ' 5- 

ALS0FUGOD 

(lasd Enos) ; lit mwiegyzessel kertieti a fclaflfivGay clmere va\6 mcgkOldfes^t. Als6leni%va V ALSOGAUiA 

Bdrihida, F6ls5galld ;is 
Tataodnya kozpontokkal 
';■.', egystges hd}6zat., 
Hivatalos 6rdk: 

r \:'-', ?7— 2i-ig. :""•';'■'■ ; -/ 

Altalanpsf dgyasztasl szttvet- 

kezeValsogallai, iiAkja 3 

Andorler Gyttrgy azikvizgyAros 

. '■ '■'; '■'-/; ■'"■ : ' 7 -■■-/'. ■':''■■ ' ■ 'Y .■'-■' 6 

Balazslk Istvan tori 6s : Migy- 

'. fqdrasamester, Ujtatabanya 21 

1 Erdjfesz'Bela dr. oryos . 15 

Estertaazy Fereno gr Af erde- 

'. szeti .1) i vatala „' . ; . , . 10 

Fttrnecz Gyula, m. kir; posta- 

.me.ster ; . 12 

Hamburger Gyorgyue »*▼. 

pekfizem (iizembeu :.; V/i—X Ij31-ig) 

'•...*_:;■■:■■■ '■ ■• . .\ ■■-.: ■-■.. ' 17 

,,Rangy a M t ogyasztasi szByetkezet 

s fofizlete ' 11 

'.-■ 1. szJ fioknzlete; . ^ ;■ , ■ "' ' .-4 

Izlng Andras vegyesker^sk. 9 

jager>Ei»dre szabprneafer 14 

, Kovanyi PaJne »zv.- vegyeske- 

resk. esspekllzem ' 25 

Kdzsegl el0ljarasag*Als6gailaa 

Ledniczky Jdzsel pleiilrias 2 

Podmanl«zky Andrasnedzv. 

6pit»isi vallalkozo - ,22 

Puppf Istvan ruvardz6 vallaikoz6 

. ■.:■ '"'.A- ■'•■.'' 13 

Recs&tt G£za WjegyzO (fiaehiben : 
, V/l-X/3l-lg) 16 

Riesz Jdzsel fuyarozo . . 18 

Schlegl Mlbaly meszaros 6s ben- 

. f_ Ubb\-; .:-■: ,.:■ ;-:;■.' -5 

Szanter Karoly teberantofava- 

ross6 - ■'/'•■ ■" ', : 26 

t Tatral Ferene vit6z, szobafesto 

v es mazolo 19 

Varga Peter fcozs6gi yillanysze- 

■. ieW. '..■;,..'. ^.■..^,..^ v : ' ■."■,• '.' ■'/;' 

! S^^li^iltf '■;.;.■'■ :V : 

Hivatalos drdk: 
V/-v- x >7— ai-i'e..., ■■.:..-. ■■ 
^« alsdgodi egysiges hdW 
zathoz tartozd kozponiok: 
God, Felsdg&d, Mod. Szod- 
■■'■; f -.V ; ; .""",, : %et. ,-' 

Adam Jdzsef szaniv. tan.. XIV.- 

JK'ijS/b, '..- 80 

Albert! Jdzsel dr. miv. Idtisat, 

XVI.-JU. 23, -■.,. -- 69 

AUamvai*utak, in. blr., ior- 

fialmi Irodajja, God allomaa 7 
Alsogodl Takarekes Hltel- 

sztivetkezet mint ass OKH tagja, 
.. P.eati-ir. 47. ■"■■ ... 82 

.' TflTselO- es 6ptiletaiiyag-telepe, pod 

allomag '83 

Bankb Emll dr. orvos, XIX.- 

, . -p.. e. .■ .;. \ ,,.../ '_'■. ;.; , -35 

Beermann Adolf bankar,' XVI'- 
. n. 3i. .(liyari ailomas) 17 

Bertalan Sandor m. kir. po3U- 

ellenGr, XTX.--U. 2,'a. . V 60 
Botond Beta dr. vitez agyved, 

JtVl.-n. 12- (nyAri ailomas) 23 
Bddapestl flgetftverseny 

egyesillet, Kinoaem-telepe 8. 
Cslpes Lajos m. kir.' postaellen- 

6v> Xl.tu. 22. '■■ 76 

De Antonl Viktor vail, ig., 
■ ■ xviii^u. i7i '.-, . '■'- , ■',;./ , "3 
Demjen Gt&z&rie dr. «zv. riyi 

t'anarn6, XW.-n. 18. (nyari Gliomas) 
- . '-■'■:■■'- ■ -■•-% ': -.-.. 61 

Felstf gU dl Hangya keresztiSny 
. fogy., es. ert^kes'rto szfiv. alsdgfidi 

tiokjav Pesti-nt 23.: - ,'. 12 
Flocb-fteyhersberg Alfred 

blrodalmi tovag dr. fdld- 

birtokos, Szfidrakos , .-■;., ;'l 1 
Fon.FerenciielXiy,-n. 20. 46 
Frtedrlcb Karoly ny. all. m : 
■..'.: tir. sZd,zado9, U6vteilen-u, A 
Gabor Mlklosne Vis-j festek- ei 

>t)laknyekkeresked4Be ) Pe9tiiut.4e. 

"j_' ':■■ ■ ~ ;■ '51 

Gergely Isty&n dr* figyy^d, hon- 

t ve(isegl.y*d5,, Posta-n. (nyj'iri alio- 

masj . 52 German! Aladar m. kir: posta- 
;; Ififemgy., XVH.-n. :-4.' ■'■"■ 43 

Gtfnozy Gyaia dr bpestl kir. 

tatlaj tanacBelnfib, XVI.-n. 28. 48 
Granasztdy Laszld Titdz, XIV.- 

H. 14. (nyaji ailomas) , 62 

Grosz Mibaly keiTAkpirkeTest., 

XXVHI>a. 26. (nyari ailomas) 53 

Gyttrliy Gy. Karoly tfiBeiaanyag- 
fceresk-, Pesfi-nt 65, ; 45 

Halatsy Karoly ny. may. f el- 
figy M .X,vn-n, &. . 65 

Hanab Nftndor pe^i fllriap 
igazgatoja, XXEX.-a. 9; (nyari Ailo- 
mas)' " .. '■ \- ■■ . 40 

Havass Pal, m. Sir. eazddszati 

• safazados, XVIl.-n. 3. 2 

Helembal Mibaly hentes- 4b m6- 
sairosmester, XVII. -a; 1. (nyari. 
gliomas) ',-:,..''_-?■■■ 36 

Herczog Jdzsef pikmeSter; Pesti- 
nt fl4i • : ;- -39 

Heyek Lorandh6 szfiL"1f alkocz y 
ErzsGbet m. kir. postadiJInok, XV;- 

; n. 47. ."■■ >■■ ;: .-■'-•■' "'■:,". 30 

Blrbcbleld Matyas epfiletfa-, 
epitkezfei any ago It, tflwifa 6s azin- 

; keresk.,Pestirnt 58. (nyari ailomas) 
'.- 42 

Kallal Jend keresk., XXVtn.- .. 
n. 24. {nyari ailomas) ' -. 34 

Klstalndy Peter Elem6r ny 
alezredes, XVI.-n.. (fizemben V/8— 
Xl/8-ig). : ^ ' 3,2 

kozsegl elttljardsag, Pesti- 
-;nt,8. ■ . .: '. ' . 6 

; ;ViUamos tlzeme a 4 

Kun Karoly, a Poncifera alt; biz- 
tositi int. rigyv. igazgatojaj XV.- 
n. 15. (iiyarl illomas) 22 

Leak Antal ny; m. tir. postab-i 
ig.y Xril.-u. 1. ; .' 5 

Lntz K.aroly ffiszer- e» csemege- 
kereslf., XI-. -a. 5. (ByArial!oai4B) 37 

Mendllk Zoltan m. kir. pit. s. 
titk., Vera-n. 4. ; ., 79 

Molnar Karolyne 8zt. ve'gyies- 
keresk., Pesti-ut 36. (nyiri il|omas) 

:,. = ■;..■■./■■ .'. ■ ; ■■:■■■: ■■■■■9. 

Nadal Imre banktisztv. XIV.-u. 30. 
'■"■'■■-'■" :56 
Oberlander \ Reziffi r.-t. Ig. , 

XTV.-n. l.diyiri ailomas) , 14 

Odry Mlklds sef6v. tisztv. 
, XIV.-u, 19. 

Pajor Frlgyes IfJ. m. kir.posta- 
fOtiszt, XT.-n.17. f* rt 

Palkovlca Pal tflszerkeresk., 
' Pesti-nt 1«. ■ 33 

Partos Gynlane m. kir. posta- 
■■jnestar, XXL n.. 2. '_. . 77 

Pethd Tlbor dr. kir. tflrrsz. ■birol 

xiv.tq, e. _....■■.. :67 

Popper. Istran keresk.*", Vera-n. 4. 

(nyari 'ailomas) 21 

Por Aladar "dr. r a bin'o'a'pesti .am 

es e? tektSzsde tanacsl tltkftra, XXIX!- 

n.'8. 49 

Posiablvatal* m. kir. Tavirat- 

kBzvetitSs - ' - 99 

RAzsavOlgvl Lajos ny. sz. fov. 

tisztv., XV.-u. 5. • . . 58 

Salamon Istv&n keresk., HI.- -. 

a. 2. (iizeraben: IV/i— X/l-ig) 41 Tdth PA1 ny. 4U. el. isk. ig. tanitfi, 

XXVI.-n. J}. - 15 

Vagd Jdzsel ny. banfcig. 6b 

Forray Elemer dr. v^ egyet. 

tanarseged.'belorvosi X VI.-o. 22. 

(nyari ailomas) 13 

Vass A. Laszld dr. mar. int^zfl, 

xxvin;-u. e. ; "..;■•■. 75 

Vathy Antal 0. K. H. elienfir, 
xxrv.-u. 7. ,..' 70 

Venczel Vllmos '.'A-ls4 .strand- . . 
vendegl6 (nyari ailomas) ' 74 
AlsigSdi ' osarda , Pesti-ftt 84. (nyari 
ailomas) .73 

Vlnce Samuel mav. felftgy., 
XV.-n. 37. ;44 

Walcb Rudolf weekerid-telep, 
strand.b6rl6, Fels6strand (iizeinben:, 
VI/l-XI/30-ig) 11 

Lakasai,XV>n.,l. 66! 

"Welsz Gyuia lf& XXVM>a. 18. 
(nyari ailomas) .10 

Wolf Alfred mAv . ffimernSk, Pesti- 
ut 7. tnyari allomast - , 18 
lermann Sdludbr okl. gfrp^sz- 
mdrnek, ttnnapart' ■ 57 

Zsuffa IMiklds posztofeeresk., 
Pesti-nt 3. -■■:■>. 81 Salamon Marton m. kir. kor, 
manyffitan., ny, MaV. ig. XTV.- 
n. 4. -64 

Sal lay Ivanne postaffifelBgy. Gz- 
'vegye, XV.-n. 32. 50 

Scholtz Kornel dr.ny. belflgyi 
allamtltkar, XXin.-n. 2. 25 

Scbttszler Rezs« dr., bndapesti 
kir. iigyeszsegi aleln.," LaJos-n< 8. 

,,.. _«■ ^v ., 7 g 

Slvo tlusZtlnne ny bankig. 6zye- 

gye, XVU.-n. 16. (nyari : al lomas) 16 
Sontlo Sandor epit6si vaIlalkoz6, 

Pesti-nt SO. . r 72 

SUtd. Endre okl.. kSmtfvesmester, 

Postartt. (nyari ailomas) 31 

Szanto lgnaene riiKzarkeresk., 

XXVlli.-n, 1. ipyari ailomas) 24. 
Szvltka G^zane.fa- es seen- 

keresk., Pesti-ut es Katalin-ot sarok 
■ -.;• , ■ ;-.■■■ 71 
Toldl Etelka dr. alt. drvos eB 

fogorvoa , Pesti-ut 79. . 27 

Toth Karoly dr. may. Istvan'reikj 

fomthely rendelo palyaorvos, Pesti- 

nt i. . .;._ . 55 ALSOGORZSONY 

NyUvdnos tdvbeszild dllomds 

a kozstgi etfUjdrdsdgndl 

(MarcalW 2. sz. eWfizetO) 

AIiS6GYfiKfiNYES 

(lasd Ues 73. sz. eldfizetfl) 

ALS0GY0R0D 

■;. (lasd Csif far) 

ALSOHERNA0 r 

A kakucsi egystges Hdl&- 

zathoz tartozHk 
Hivatalos drdk: 

8— 12-ig,. 8— 11-ig, 

14-18-ig. ,' 14— 16- ig. 

Csak eldfizetflb reszere : 20— 2ft-ig. 

A kakucsi egysgges 
hdldzathoz; tartozik y/idg: 

Indrcskakucs_, Vjhartydn. 
Dttrner Marton ny; bankig. gaz- 
Uaaaaga 6s iiiumalma 1 AliSOHIDBGPATAK 

'"■•'.. (lasd ISZKA) ^ 

ALSOHIDVfiG 

i (lasd Als6tengello» 

ALSdHINKde — 
XyHbKOBUbl 

(lasd Szobranc 9. sz. eldfizetfl) 

ALSOJANYOK 

Tanyai nytlvdnos iavbeszilo 
: ' dllomds. 

(Nagymagyar 8;) 

ALSdJARAS 

: ■ r (NagyktJrfis) ' 
NyUvdnos idvbeszdld dlldmds 
.'Hivatalos 6rdk: 
HgtkSznap 8-12-ig, ''■■ 
14— 18-lg. Vasarnap es 
"■< iinnepnap: 
8— 11-ig, 

; ■" 14f-i5-ig. ALSd-JATTd 

{ldsd fardoskedd 6s Tornbo) Hetkfizaap: V ALSOK- 

OAsd Gsnrgd) .'. 

ALS0KABOL 

OAsd Peisflkaboji) ;'■<■■■ 

ALSOKALOCSA 

(lasd AlSiSszinever) ''[ ' .■ ,f , ,- 

ALSOKALOSA 

fl^sd Tornalja) '; ^ ' 

ALSOKiBK^p 

Hivatalos 6r$k: 

■Vasarnap to '■ 
(lnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, . 

. 14-18-ig, 14-^15-ig. , , 

Csak elofizetAlt reWcre: SO— 21 : lg. ^ 
Fttrdfttelep (fizemben : V/l— : 

X/31-ig) 5 

Melczer 1,111a 4 B 

■■■■>■■/ ^->-\ ;-:S- 

ALS6KOSALY 2 

(lasd Des 76/a) - . -. 2 

.■■=■■.■■,■■,.■;'■ •^:-^'ft ' 

ALSOKOVESD 

(lasd Bakoca). 

ALSd-LANO 

<Iasd Bozita) 

ALSOLENDVA 

Hivatalos .6rdk: 
■'■.!- ; 1— 21-ig. ' ■■ ' / 
Addblvatal, m. kir. 15 

AllamTasntak ailomas f«- 
ndksjege (50) 

Aisdlendval Takarekp6nz- 
tar-.. ■■/.'' ;4. 

AlsdlendVavldekl k«r jegy- 

ztiseg 19 

Antal Gaspar dr. tlgyvea 31 
AugusztlnoTlcz Istran dr. 

ugyved .-.■■ 33 

Balkanyl Elek kCnyvnyomda, - 

kKnyv- es papirkeresk. 14 

Bobar Ferene meszaros.es; hentes 

• ■■..-.: ; ;-.v. ..-.->■ -,. .- 5 

lizlete ' .■-.■.*' , , 39 

Clkta oipfigyartasi es keresk. K. P. fl 

■ -> ■' - ■ . 10 

Csenddrlfrs, m. kir. 2 

Drlmmer Jdzsel vasnti szall(t6 

"/■"' . ..■: (52) 

Epplnger Bela gfizmalom 6s 

t6glagyar 23 

Erddgondnoksag 7 

Fdszolgabfrdl hlTatal 1 

Fritz Istyan meobanikiis 6s mfi- 
szaki keresk. ■■.'■"■ 22 

Hprrafli Matyas Vendeglos 9 
Bungarla hazai emyogyar r.-t. 26 
IVanocz es Nenes Eombar ijizom. 
(46) 
Jakab Vendel yend6gl6s 27 
jarasblrdsag, kir. ' 28 

Katonal epUletek es natd- 
sagok:.. ■; ';",. 

M. kirrAls6Iendvai jarasi levente- 
parancsnofcsag _ ■ 21 

M. kir. Iionv6d bevonulasi ktfzpont 
■ ..■.'■. ■■■■ 47 

Gazdasagi bivatala . 

M Korona*f mozg6k6psziniiaE 

Korona szalld 

KttTes Istyan dr. ugyy6d 

Kttzsegl eldljardsiig 


05 
N 

r% 

X 

z 
o I 53 
35 
40 
20 
8 

M. ktr. allaml polgarl lskola 
■■-. .■".;.' '36', ^^:-^.i,,;l^-:. :■*;■{■ j^m Magyar-Nemet AsvanyolaJ- 
mtivek K f F.T- v ~ 42 

Naslel tannlngyar es goz- 
fttreszr.-t. ?■■ 24 

Nenieth $Amnel in, kir. 'posta- 
mester 49 

Novak Gyorgy kef eek. 17 

Orb an Janossornagykeresk. $8 
Orszfigh Pal dr. figy ved 3Q 

Penzttgyorl bjztosl kerillet 

vezetdje y (51) 

P€nzttgydrl szakasz, m. klr; 

Postablvatal. m. klr. \ 

Fdooki. irpda < 16 > 

Salamon Gy'ozd Spuletres tiizifa- 
■ keresk. 37 

Schwarcz JdzseltegUgyaros IS 

Schwarcz Odon vegyeskeresk. 8 

Szabd Jfinos yonalifclvigyazQ 48 

Szabo Karoly dri kfirorvos) 
. a pbsta let. bizt. int. oivosa 44 
Szak Bela 45 

Szell Gyorgy dr. kir. ko'zjegyzS 
' 43 
Szep Jend keresk. 6s b<Sraut6 6 

: Tlvadar tsty&n vkskeresk. H 
Tomka Gyorgy vas- es fiiszer- 

kpresk, 12 

Toplak 1st van keresk . 1 3 

JUtMztossag 34 

V&rmegyel Bank es Taka- 
i , rekjpenztar r.-t. Zalaeger- 

szej{,.als(51endvai tiikja 41 

! WelszZslgmond keresk. es szabd 

* ■-..' : ' " 25 

ALS6LEPERD 

(Uad Domtwivarl ALS6LUG0S 

(Lasd EIesd>.\ ■ 

ALSOMAJOR 

.(iiifld Bflgfite) - 

ALS6MAJSA 

1 (lasd Gyunk) 

M^OMpINYGD 

(lasd Vitjtft) - ' 

ALSdMIHALYI 

OM Legenye^AlBdmibalyi} 

AlSdMISLYE 

Hivatalos draft: 

Hetkozaap: .Vasarnap 6b. 
finnepnap: 
8-12-ig, , 8-li-ig, ..-. 

14-18 -ig. 14— 16-ig. 

* .Csak el6fizet5k hSszere: 20— 21-ig. 
Koa-Jegyzaseg j 

als6mocsolAd 

Qaml MAgocs. Baranya vm.) 

, HS6NANA 

Hivatalos 6rdk: 

VetkCziH*p V*«araap : eB 

.■ -'. unnepnap: 
f- 12-ig, 8-lt-ip, 

H— IS^iR - I4_t6-|g, 

Csak elftfizetfik revere : 20^-21-fg. 
Ktfzsegi e?til jar dsag 1 

Kramer i^dolf keresk,, Futura 

r.t. biapin. ; . '>'.':■,'■■■ ~'4 

';Laub'er''d^no»vvegyesk'ere9k;:/3. 
Ocsag Istvan dr. kfirorvos 2 

Papp imre. lejcsartt'okoB ■ 5. 

8 v ■'"■ ■'. i ^,':-" : .'''- ; , ■"'■ ^ALSONfiMEDI 

Hivatalos 6rdk: 

HetfcBznap: VasArnap e B 

; ,- ., annepnap: . 

8-12-ig, .".■_. 8-iii-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Cask elMizetok reszere: 20— 2i-ig. 

; ' Az- dlsontmedii. egyseges 

halozathoz taftozik meg: 

Gydlpussia. 

Alsdneniedlgazdasaglhltel- 

szttvetkezet, mint az O.K.H, 

tag-j.i ,- _.;■■■■ 10 

Alsdneinedl flangya fogydsz- 

tdsl es ertekesltd sztivetkezet. 

Fu-u. 107. 8 

Alsdneinedl es Y Ideke Tej- 
sz&v.etkezet, mint az O.M.T.K. 

tagj;i : .. :*7 

Ballnt Istvan vegyeske res k". 63 

vendegJOs .. 4 

Jakos Lajos reform&tus lftlkesz 2 
Jnhdsz B^la hemes, m6szaros 5 

Karolyi LaszlogrAf lasd agyal 

pusztai elflfizetdk kozdtt . 
KSzsegi eimjar6sag 1 

Varjn G6za dr. Allatorvos ' 6 AliSONERESZNICE - 

HEPECHimA 

Hivatalos 6rdk: 

■'■■■.' 8-12-iff, L 8^11-ig, 

14— 18-ig. ..-■ ii^-15-jg.. 
Csak e16flzetfik r6se6re^ 30— 21-ig. 
Csendff rifrs m. felr. 1 

„Hunnia'* fa es epftfianyag- 
kereskedelml r.-t. kirendelt- 
■ seger. ■ 5 

Korjegyzoseg 2 

kor jegyztfseg, Ganya — faiiimH 
■•'3 
Tlszdczky Geza dr. MJror vos 4 als^nyAregyhaza 

(lasd Nyaregybdsa) 

ALSONYfiE 

Nyilvarios tdybeszelo- 

iajtlom&s. 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap e'a 
" unnepnap : H^tkoznap: Damlanovleb Lajos mia. tan. 

(ftzembem.V/l-fX/Sl-igj/ 12 

Fekete Ferenc miszaros 6s 

hentes ' . l(J 

Fraknol Jdzsel epitesa faisein- 

b.en; y/l— X/31-ig) 15 

Gerencser J6zsel vendeglOs 11 
Iklody Szab6 Janos kincstiri 

tttan., ttldbirtokos ] 

KIkmdtfrtaaz .33 

Kozsegl eldljarosag^ Lovas 

-24/2 
JHIbalkovIcs Janos dr. min. 

tan. (tizemben: V/l— X/31-ig) ' 17 

Hiklos Feyene ny. ezredeaffizem- 
ben: V/l— X/31-ig), Pfirdotelep 9 

Mosshammer Otto zeneakade- 

miai tanar (ttzemben; V/1— X/sWg} 

.5 

Pfillty Gabor fdldbirtokos, Lovas 

.24/4 

Rady Andor ve^zpreml puspCkseg 

urad. fotitkara, kormAriyMtan. 

(fiBemben: V/l— X/31-ig) 8 

Ranscfaer k Geza Uentes es . me- 

Bzaros (tizemben: V/l— X/31-ig) 6 
Schmidt Jdzsel T. t. Ig; 

(fizemben: V/l— X/31-ig) 10 

Somogyl penslo 4. 

Stefanovszky Jentf maganzS 

LoA'as 24/8 

Szekszardy Antal keresk. (iizem- 

fien: V/i^-X/31-ig)^ - 18 

Varjas Geza fSldbirtokos, Lovas : 

■..,■■ ' ■ .;■ 24/6 

ALS60RS-PUSZTA 

. (lasd Many)/ 

ALS0PAHOK 

Hivatalos ordk:,: 

8-12-ig, 8^M-ig, . 

14— 18-Ir I4_15-ig. 

Csak elfif izetSk r&zere : 20— 21-ig. 

KBrJegyzdseg 1 

ALS6PAEONY 

(lisd Ocsa) 

ALS6PATY 

Clisd Felsfipaty) 

ALSOPfiL 

Hivatalos- 6rdk: - -12-ig, " 8— ll-ig, 
14— t8-ig. i4_ 15 -ig. 

(Elfifizetfiket lasd a Mtasz^ki elfl N 
"*■ " fizet6k kOzStt.): f ALS0OSZK0 

Nyilvdnos tdvbesz4Jo.dllomds 
a kSzsegi eldljdrdsdgndl 

(Vfesvar S3i sz. elOfizeffi) BetkOznapi' ALS00RS 

Resztvesz a baldtoni 
korforgalompan. . 
Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap: VasArnap es 

Vli/l^VlH/31-ig. finnepnap: 
7— 21-ig. 8— li-ig, 

[X/l-Vl/30-ig : 14-15-ig. 

:'8-i2Hg.. ■■. ■ ■ "-■.- , 

i4-i8-ig, 
Osak elMzetfik rtszere • 20— 21-ig. 

Albrecht Sandor (Bated e) p6k- 
mester (pzemben V/l — X'3i-ig) 7 

Balaton Balaszatl R>t; telepe 

.-•...- ' ' 2 

Barabas Jeno dr. ny ra. fcir 

posiaroteltigy>. .(fizemben : V/i-^- 
X/81-ig) m , 8 

Baracskay Jdzsel szftllfida 6a 
pensio (ilaembeii : V/l — X/31-ig) 14 Vasftrhap 6b.. 
finnepnap: . 
■■ 8-12-ig, 8-lH-ig, 

14— 18-lg. 14— J6-ig. 

Csak - e 1 6f izetfik reszfere : 20— 21"ig. 

Adamcslk Llpdt rk. esperes- 

■ pl^bAhos ;,■ . '"''. 7 
Andr6kovlts Jdzsel dr. kb'r- 

■ ;.orvos; ■ • 8 
Csendorors m. klr. : 3 
Gnnylts Bela. keresk. ' 8 
Bolter Sandor f tiidbirtokos, Bars- 

baracska ■ ■ 4 

Korjegyzoseg 1 

Prunner IWarla all; taiiitonfi 9 
WetszXaszld dr< gazdasz : 2 
Wilcsek flugd dr. orros 5; 

ALSiVPESZfiR 

(laad Pesz'eradaOB>. ; V ALS0PET3BNY 

Hivatalos 6rdk: 

; B^nap:; f .^j^ > 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ip. t.4— i5-ig, 

Osak elflflMtflk reazere: 20— -21-ig ■; 

Kdzsegl eiolfardsdg l 

Prdnay J< lasaga ' 2 

Ctbfactossjag < 3 

f ' ■■*'■:-.' ^nefeiedjeel 

ALS6Pfi*PUSZTA 

Msd P$tfQrd6) / ALS6P0K0RAGY 

(ldsd Rimaszombat) .. ' ■'■,■ 

ALS6RAJJA 

(lAsd.Biigyi); 

ALS6RAJK 

. , ■_ ■ UAsd. Fejstagk) ' 

ALSORfiPA 

Hivatalos 6rdk; , 

' 8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14-i8-ig. . 14r-15-ig. 

Csftk elfif izetOk reszeir*: 20-^21-ig. 

Klfzsegl eloljardsag '"-'._' 1 

1LS0SAG 

(lasd CelldSinOlk) 

Nyilvdnos tdvbeszMd dllomds 
a kbzs6g{ eldljdrdsdgndl 

(Ceild8in«lk 71 . sz. elMizet*) 

ALS6SRGESD 

■ (lAsd .Felafaegesd) 

ALSdSdF^iYA. 

(lasd Parajd) 

ALS6SZASZBEREK 

(lisd Zagy var6kas) V .. 

ALS0SZECSE 

■ (lAsd Alsdvarad) % -". 

ALSdSZfiKTd 

(lAad Kecskemet) . 

ALS0SZELESTE 

Hivatalos 6rdk: 

: Helkdznap Vasarnap :6a. 
finnepnap: ; ■■■ : - ft-12-ig. 

-14-fl8-lg. .._..,_ -«,, 

Csak el6fizet5k reszere: 2.0— 21-ig. 8-ll^Ig, . 
14^16-lg,' AIiS6SZELI 

Hivatalos ordk: 
"flfitkOaiiap 8— 12-i-, 
14— la-irr. . Vasarnap §s 
finnepnap : Csak elflfizetCk rifiszifiTe : ab^-21-igi; 

Blhercz Jfinos vei,iidegI(Ssi.-hen- 

tas.es meszaros ' ,. 10 

Ddra Imire gazdalkodo ' '" ,8. 

Fogyasztaai; €s ^rtekesltd 

Szdvetkezet 3 

Kajos Sandor fOldbirtokos 8 

Katona Lajos Msteosz telieiv 
, ant^iiyarozo' - ; - " Q 

&dz*€gl eldljdrdsag • 1 

Pancza GAspar vegyeskeresk. 4 

Pancza Karoly mfimalom ber- 

lete ' '- '-" 1 

Szabd Gydla B entes is iniszaroa 5 
Szalontay Oszkar Ag ev. leli^BB- ALS6SZELISTYE 

. (lasdBU8iiT) ■ , 

:■■ A t&CVSZEN 11V AN 

■' ; •;.:''.:"''■': ; 0.*si',P«i*)'' : < :■"'-"■';' '■ : ;-- ; '"' it n hurholaton jeleznl. Angfttitosx HetkCznap ■ ALS6SZENTMARTON 

(lasd Siklos) 

ALSOSZINEVfiR - 
V CHHEBHFb 

Hivatalos ordk: 

■ Vasarnap 6 s 
fiimepnap: 
-8r-1;2-iK, , 8— 11-ig, 

. : 14^8-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifi^etok' revere :' 2CM-2i^ig 

BimW Akos, dr. kBro.nos 6s a 
-pbsfa bet; bizt: int. orvosa- - : 6 
Csenddr'seg, in. kir. 1 

Csenddrseg, m. klr„ Also- 

- kftlocsa ~: KajioqaJTiapSt U.K. 

HorjegyZdseg, AI$6kalocsa -r 
Kafloqa I'dpO-fe h K. .Jlfcat 3/b 

GHHeBMp> 2 

_ ALS6SZ0P0R 

Hivatalos ordk: 

8— 18-igJ 8— 11-ig, 

•'■'■■■, ■=■;;-■..■ ;14^i5-igV . 

Csak elofizetflk reszere: 20— 21i-ig. 

Bartha Mlbaly ro. kir. jarasi 

kfizellatasi elleiitir 14 

Binder Xazax dr. korprvps 6 
Csenddrseg m. kir. 2 

David Gyiila gabonakeresk;, Fu 

tura bizomanyos ,. " 

FdBzoIgabiroi nivatal 1 

Gazdasagi leltigyeltf, Jarasi, 
an. kir. 13 

Gydry Pal jaTasim. kir. aliatorvos 
■' -MO 
Hoffman Frlgyes dr* m: kir 

tisztiorvos . ' 15 

Katonal eptlletek es batd- 

sagok: 

HonySd leyence parancsapksag 3 
Kttr Jegyafi maganlakasa 8 
Ktfrjegyzdseg, Nantfi 12 

Kdzsegl eldljardsag 4 

Kdzsegl eldljardsag Fels6szopor 

'■':■-■ . 5 

Tank Testverck malomtiilajd., 
ffildbirtokos serteshizlaMaja, tok 
Taub Imre, Taub Milmly 6s Tanb 
Kndre 13 

Weiss Henrlk termenykereskedfi ALS6SZ01.N0K 

(iasd Szentgotthard) 

ALS6TEKERES 

(lasd Lepseny) 

ALSOTENGELIC 

:y,A:. tengelici egysiges 
' hdlozathoz tartozik 
Hivatalos drdk: 

.. Hetkfiznap: Vasarnap es " 

/ finnepnap: , 

8-12-ig, 8-11 ig, 

14— 18rig, J4— 15-ig. : 

Csak e I6f i zetflk' respere : 30- T -214g, 

Allamvasutak, m. kir., vasut- 

allomas ■ 3 

B&rany Imre nagyberia 1 

Bernrleder Jdzsef foldbiirtokos, 

KtteephidvSg Q 

Jeszeaszky Jdzsef bard nagy 

birtokos, Als6bidveg 2 

Sohell Jdzsef bard nagybirtokos, 

KataluHpnsata .-:.-.';. 5 

TengeUc kdzseg eldljardsa* 

tf&nak Janosmajor telepe V 4 

ALS6TOLD 

(laad.-Paaitd). " AtSdTOTFAliU 

. jf (lasd Sza lard) ■ ' 

AI^dUJFAUX 

. (lasd- Nagybanya.): \ 

ALSbtfRRfiT 

1 v (lasd Kecskemet) 

ALSOYADASZ 

Hivatalos ordk: 

. 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. >. 14— 15-ig. 

Csak eldflzetik re8z6re- 20— 21-1 g 

Bellay Karoly vitez termenykeres- 
kedfi , 4 

Boroiss Gabor Futura bizoma- 
.nyos. 5 

Fdy A r pad Kid birtokos 2 

Gr6sz Sandor termenykereskedfl 
•'■3 
KOzsegl eldljardsag 1 

ALSOYALKO 

(lasd Szilagynagyfalu) 

ALSOVALY / 

(lasd Tprnalja) 

ALSOVAMOS 

i' . . , Nyilvdnbs tdvteszelo 
gliomas 
Hivatalos ordk: 
. Hetkdzbap: Csendttrttrsparancsnoksag, 

m. kir. S 

Gttr. katb. pl^banla hlvatal 

Kaplklstyan esperes lelkesa 9 

Jarasbir6sag, m. kir- 4 

Kaszarda Emll jarasi ezolgabird, 

14 

K«rJegyzoseg 8 

Korjegyzdi hlvatal 5 

Lapdssy Karoly gyogyszoresza 

KItl Laszld kereskeaa 1% 

Hiezdgazdasagl szaklskdla, 

m. kir. J 

Penztigydrl szakasz, m kir. 

'.'.'-■.'".■■.■'■ .."■■ 10 
Roskoyics Emanuel dr. also"- 
. voreekei jaras f6szblgabiraja . 19 
Staglfnec Mlkldsetterem, - 

vend^gl6 24 

Szolgabirdl klrendelts^g 1 1 
„Verhovfna«« Fogyasztasi 

Szdvetkezet 20 

ALS6VIS6 

. flaid Fe.isSvisoi 

>LS0ZSID 

Hivatalos, 6rdk: 

Hetkdziiap: Vasdmapes 

■ pnnepnap- 

8-12-ig, 8-it-ig. 

14-^18-ig. I4^1fi-ig. 

Csak elfifizetob reszerer 20-21, ig . 

KOrlegyztfseg j 

ALSO/SOLCA 

Hivatalos o'rak: 

' Hetkoziiap : 8-12-ig. 
14— 18-ig Vasarnap es 
Bniiepnap: 
■8-11-fg,-, 
14— 15-ig. . AliSOVARAD 

Hivatalos ordk: Hfitkoznap: Vasarnap es 
finnepnap: 
*-12-ig, 8— 11 -ig. 

- 14— 18-ig 14— 15-ig .■; 

; Cealf elfifizetok reszerer 20— 21- ig 

AJlamvasntak, m. kir., ' 

Allomisffinoksig ^ {} 

Berger ErnO rfiidbirrokos, Endred 

(And pnszta) 6 

Galambds Arpad Allatkeresk. 

es gazdaikodo . ,7 

Htrayor Imre dr., esnrgopnsztai 

gazdasiiga, Rndred ,' 4/fli 

Kemeny bengermaldm, AI36- 

szecse'. ^-. -. 8 

Kbrjegyztfs'6g,Al36szecse '■'... 2 
k«r]egyziBs6g, Aisovarad '1 
Kttzsegleloljardsag, Endred, 

Weisz OazkaMak&sa 4/b 

IHeszaros Karoly dr., Kistiire 6 
Tdtb Lajos hengennalom, Tore 
VereSB Laszld ref . lei'kesz 10 ALSdViRGA 

(lusd Szilagyiilesfalva.) . 

ALSOVEREGKE - 
HHHCHH BEPEI^KH 

Hivatalos 'drdk: ' 

Betkfenap: "VftBiroap es 

tmnepnap: 
8-li-ig, 
8-^18-ig. 14 15 ig. . 

Csak el6fizet6k reszere ■ 20— 21-ig. 

Allami elemi Iskola Igaz- 
gatdsaga ■;.--' 21 

Becze And or beeefalvi, m: kiT^ 
postamester \ 15 

Bese Lajos aut6fuvarozd 31 8-12 ig T 
.14-18-ig. VRsftrhap es 
finnepnap: 
8-11-ig,' . 
.— — - Q . 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik' reszere: 20— 21-ig. 
Csenddrseg, m. kir. ft 

Farkas Gjttrgy nradalmi Allat 

orvos. 8 

Haller 1st van gr. dr. arvaszeki 

filu6k (iizempen : V/16— XI/15-igJ 5 
Koz86gl eldljardsag 2 

Hqnk Andras fOldbirtdkos (fizem- 

ben: V/l-X/81 ig) 4/ a 

Mnnk testverek • 3 

Sajdlad kdzseg elolfardsaga 

(nyilvAnos) ,,.... 4/U 

Sajdpetri Hangya lotfyasz- 

tasl es ertekesltd szttvet- 

kezet, Sajtfpehi (nyilvanps). 7 
Spiegel Ignac ny . mi v . i n t ezfi 1 

ALS0ZSUE 

'Hivatalos ordk: 

HetkOznap: Vasarnap es 

1 nnnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-rl8-ig: i+_is-jg.. 

Csat elfifizetak^ resaere: 20— 21-ig. 

Allami menesparancsnok- 

sag, m. kir. 4 

Csenddrdrs m. klr.j Felsozsuk 5 
Daryas es Jakab inalomberldk 6 

Gahor Istvan m. Mr. aliatorvos 
IGhadnagy 2 

Korlegyzoseg : 

Felsozsnk , J 

Kiitelend 3 ALSOZSUNYPUSZTA 

(lasd Nagyloc) 

AMBR0ZFALVA 

Hivatalos 6rdk: 
Hetkoznap; ^tkoznap: ANARCS 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
ttniiepnap: r . 
8-12-ig, 8r-l'l-|g, .'-■.' 

14— 18-ig. ■--: 14— 15-ig. 

- Csak eL6f izetflk reszere : 20^2l-Ig. 

AnaresI ^,Hangya (C fogyasz- 

tasl es ertekesltd szdvet- 
. kezet '.■ ' ' Q 

llajka Kalman, burgonya- es 

tennduykereskedo - ; "- 5 

Diner Ede es Ha 2 

Diner Pal 4 

Tdtb Istvan \f01dblrtoko8 tierlft. 

Eezvartaifya -■ 3: 

Szabolcsl Olajmag. Feldol- 

gozd Vallalat k.l.t. Q2 ~ 

ANASZTAZIA< 
PUSZTA 

/ <l4sd Martonvasiri'^ : Vaeim^ii 6* 

iiHiiepnap: . 

8— 12-ig. 8-il-ig, 

14— 18-ig - !4-16:ig. 

Csak eloftzetok reszere:' 9(>— 21-ig. 

KOzsegl eldljardsag 1 ANDOCS 

Hivatalos 6rdk: 

-■ Qetkoana'p: Va^rnap es 

" , ftnnepnap:- . 

8-12-ig, 8--li-ig, 

14-18-ig. 14 -16-ig. . 

Csak elfiflzefok reszere':. 20— 21-lg. 

Ballnt Istvan h'entes es mesza- 
; rosv :,'" ■ . ■' ' 4t 

Csenddrdrsparancsnoksag, 

m. kir. .; 2 

Ferences pie ban la 3 

Kdrjegyzdseg 1 ■r ANB6D 

(lasd ErseknjTAr) 

ANDORMAJOR 

(iisd Nemesvid es Zomba.i .-'.'■ 

ANDORNAKTALYA 

Bivdtqlosordk: > 
Hetk«znap:;| / ^^V V 

8--lS-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig, 14— 15^ig. 

Gsjik elof izetflk reszerteV 20^-Sl-ig, 
Agostdn Jdzsel dr. kerorvos 

.^2/b 
Csenddrtfrsparancsndksag, 
m. kir. 6 

KUzsegl eldljardsag 1 

NpvaJ kdzsdg eldljardsaga 3 
Ostoros kdzseg eldljardsaga 
' 2/a 
Pdta Bela korjegyzfl , s. 4 ANDRASFAtVA 

(lasd Andiasfoldje) . 

ANDRASFOLDJE 

Nyilvdnos fdvbeszeio dllomds 
Hivdtatok ordk: 
HetkOznap: 3 

o 

w 

8 z 
o m Vasarnap es - 
tiiinepnap: 
8-12-ig, 8-^il-ijr, » 

14-18-ig. li- 15-ig, 

andrAshida 

(land Zalnegerszeg) 

ANDRASI 

(lasd Kraszuahorka-Varalja) 

ANDRASVARA 

(iasd Topolya) ■■ ■ 

ANGYALOS y 

(lasd BepsiszentgyCrgy 4. sft; ei6«a.) (lied B'ekos6nyp6]ya 
6s Nagysurdny) * 

ANNAVOLGY 

(lasd Szentendre) .' 

ANTAL-M4JOR 

. /(lasd Galgamacsa 

'■-■".■.■■ 6s. Hidv6gard<5) 

ANTALOC ^ 
AJHTAJIQBIJbl 

s ; /Hivatalos qrak: 

■ „;!"... .Vasarnap 6s 

H6tkoznap: ,, . ^p^p : -.. 

■'"■ 8-12-ig, '■"■!, . 8— 11-igT, 
14- 18-ig. 14-lflig. 

Csak e'16fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig.. 

Erdtthf vatal, m. klr. , 1 

Csendbrdrs parancsnoksag, 

m. klr. 2 ANTALOVCI ■ — 

(lasd ANTALOC) 

.. ANTAL-PUSZTA ! 

<lasd 8omogyharsagy) 

ANT6NIA-MAJ0R 

.: (lasd Polgardi) 

ANYAC3A-PUSZTA 

, " (lasd Zs'ambik) »su 


.<: '.-'ANYAI^A ■ ;■. 

1 ,.''.'-. itlaad ETseku.jvar) . 


"J;"-/'-; - 


V : -A^AS-- '..'""■■•■ 

.., (lasd SSv6nyhaza) / 


■<?■&'■■: 


-y '■'. , AJ»A ' : J , 
Hivatalos ordk: ..:.' , 

■ v „.*..*_« Vasarnap 6b 
H6fck0znap: unnepnap: 

- 8-12-ig, 8- 11-ig, 
... 14^-18-ig.' 14— 15-ig. 
■ Csak ViOfizetok r6sz$re: .20— 21-ig. 
AJIamt eleml n 6 pistol a, m. 

\klr..lgazgat6sfiga : . ■. < m 2 . raasfonoks6g , 3 

Berenczel Kovats Gyorgyne 
ttzv. foldbiftokos, " 5 

KOrJegyzoseg 1 

Nagy Gynla fbldbir tokos, ■ 
Fufrura 6s Honibar bizoroanyos '. 4 APACASZAKALLAS 

' (lasd: Ekecs) - 

APAFAI .GAZDASAG 

'■; (Bleyer Mqt) 

(lasd Dobreceo 31-01. se. elfifizetO) 

APAGY 

.Hivatalos drtik: 
H6tk6znap: Vasarnap 6s 
annepnap: . 
8— 12-ig, ', 8 -11-ig, 

14-<18-!g. 14— 15-ig. 

Csak elO.lizietdb r6sz6re: 20— 21-1 g, 

Birtha Jdzsef ref . Ielk6sz v. 

k6pviselo kormanybiztos 2 

BIrtha-tanya Gyflrkehe^y 8, 

Fenyes Gyula csokai fSId- . 

birtokos .'.-'-. ■■"■.■' 4 

KBzsegi eloljar6sag 1 

io -■■";■. ■;■■■. APAHIDA 

Hi-yataios drrifc.* 

^■»^'>-'.ts^K 

8— 12-ig, .8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elfifize t6k r6szgre : 20 ^21-ig. 

Csenddrdrs, m. klr. . 2 

Kdrjegyzoseg : 1 

APAJ 

I (lasd Ddmsfid) 

APANAGYFALU 

Hivatalos draft; 

Vaearnap 6a 
unnepnap: 
3-12-ig, :.-■■■" 8— ll-,g, 
14— 18-ig. . 14-^15-lg. ; 

Csak el5fizet6k r6sa>6re 20^21-ig. 
Csenddrttrs, m. klr. 1 

Gerdb Andras ref.JelkGsz 4 
Gttrdg keletl ptispSkseg gaz- 
dasaga .■ 3 

Korjegyzdseg 2 

APARHANT 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18Mg, 14— 15-ig. 

Csafc etOiBzetfik r6sz6re : 20— 21-tg. 

K^fzs6gt ei«ijar6sag, Aparbant 1 
Ktfzsegi eloljarosag, Hant 4 
K.tfzs«»gl elOljardsag, Iem6iiy 5 
Kiizs^gl eldljdrdsig, Nagy vejke 

APATFALVA 

Magyarcsandd Jidzponttal 
egyseges helyi hdldzat. 

Hivatalos draft; 

8— 12-ig, 8-,11-ig, 

14-18-ig . 14— 16-ig. 

Caak Pl6fizet6k r6sz6re: 20— 21-lg. 

Csendtfrttrs, m. klr. 4 

Czlgeldrom Kalman keres- 

kedfi ...'..■.-. 6 

Felsdaiinantiill vlllamos- 

sagt r.-t. kirendelts6ge 9 

Fendler Gusztav nereshedO 2 
Balasz J6zs^l Tit6z, gabotia-, ter- 

m6ny- 6s bnrgonyahereskedfi 5 
Jang Szflveszter bengerma- 

lom . "14 

Kozs6g| ettfljarosag 3 

(iizBrabttAT XlI/l-r-V/31-ig) . 1 
Knit Sza1»6 B61a vit6z, fakeres- 

kedfl, 6pit6si anyagob 10 

Lichter Hug6 gabona ,- bagyma- 

6a bnrgonyakereskedd .'■ 8 

Papp Janos term6nykeresked6 la- 

kasa 7 

Szeged— csanadl vasnt r.-t. 1 

allomasffinoksfige 11 

Sz^ll Samnel malomtnlajdonosl2 APATIN 

Hivatalos 6rdk: 

' " ' ■ 7-21-ig. : ,.■■'■ 

Abraham H. iiveg-," po'rcelli&'n-, r6- 
vid- 6s vegyesaru nagykeresked6s. 
Horthy MikI6B-iit - 12 

Albrecht klr. herceg hala- 
szati"kdzpbntja, Dunapart i 23 
F5int6z6. lakasa ... 1-25 

Andr^sz fes Jancz, a Futura . 
bizomaayosai, Horthy Mikl6s-iit 93 

Apatln-szondl armentesftd 
tarsnlat armente£it6s 6s belviz- 
szabalyozas, Arpad-u. . ' 6 

Apatlnl bank 6s takar£k- 

'■ p6nztar r.-t., Hortb y MikI66-ftv8 Apatlnl cIp^szsztfTetkezet, 

;.. 8zabadsagrt6r '. - : ' .■;■ 19 

Apatlnl teherhajdtalajdono- 

sok szOvetkezete, Part-ii. *"* 

Apatlnl kosarlparr^-t., 

Horthy llikl6s-tifr - 48 

Apatlnl «hk6ntes tffzoltb 

testUlet : Aiparanosiibk,' 
. Hbrtby'toiklos-vit 84 

: Lakta.nya,. Arpad-u. - . 5 

Apatlnl tI llanytelep r.-t.^ Ar- 

: pad-u: ■;■■-_;.■■;■■ . ,-; ...-. ■:-■ ,■; 18 

Bahl P^ter takereskpdS 63 haj<S- 

tnlajdpnps, Part-u. ' ■] :'''■.'■ 6.9 
Barastynk 6s Sohlller vill. 

vail,, Horhy. Mikl66-fit 1-16 

Baaer K&roly. gyari k^pv&relfi, 

;Horthy Miklds-fit 58 

Bayer es-.P1a1 filogydr, ■'■' 
V '-Horthy 'Mikl.68r.dt '. ' 1-10 
Beller Jdzsel vamkSzvetitfi, 
..Halasz^u.. ' '' ; 37 

Bencslk Lukacs kereskedS, Kftl- 

varia r n. 1-12 

Benzlnger Jdzsef kereskedd 6s 

k^ndergyaros. Vasar-u. '.. ; 104 
BerlekoTlcb Jdzsef dr; ugy- 

v6d, Szabad8ag-t4r ... 39 
Blum -Sundor dr. orrps, Kossuth 

Lajps-n. 26 

Bradn es Plry haj6zasi rail.; 

8zabadisag-t6r .27 

Brann Ferdinand h aj6tnlaj- 
; donos, Zrinyi^uJ ; . 72 

CsdndOrsegt m. klr.. Kalvaria- 

)?•'■"■■. 33 

Czlnkler Gynla niagiutiszt- J 

viselO, Sfirhaz-n. 9 

Czlnkler Kalman okl. m6rn3k 

irodaja. Musaolini-n. 1-07 

Oellln Frlgye^ fSldbirtokos, 

Hortby Miklfe-dt .42 Oobanynagyaruda, Horthy 

MiH6s-n. 103 

Dombovlts Lajos fOldbirtokos, 

Horthy Mikl6s-iit .1-32 

Dorosky Janos dr. ugyy6d,/Va- 

aar-u. ■■■- " .-■ 70 

Onnal hajozasl Tallalatok 

egytlttes arnforgalma (teher- 

arufOFgalom), Part-u. 32 

Dungyerszky Janod nyng. ail: 

lfierd6sB, Mpssolini-n. 53 

Egyesttlt halaszmesterek, 

halkeresked6s, Part-u. 35 

Ehmann Peter haJ6tnla]donos, 
' Zriuyi-ti. 14 

Erdtf hi ratal, m. klr., BaoBr 

szentivani-dt- 15 

Elsd apatlnl kendergyar, 

Bzondi-i -6 * . ; . 64 

Elso niotormalom, Bz6h6'nyi-u. 

1-20 

Eterna elpCgyAr,AIs6csatorna-D. 

■'.''. ;97' 

Ezer Antal baukigazgat6, Hitler 
. Adolf-ter 1-17 

Fertner Adam vas, fiiseer- r . 6s 

vegyeskeresked6s, Horthy Miklds-iit 

■ '/ss 

Fdszolgablrdsag, jardsi, Horthy 
kikl6s-dt 2 

' F6szolgabir.6 lakasa 1-13 

FtfvainhlTatal mi klr., 

Part-u.: - ^ 1-30 

Genal Janos h antes, Pelsfl- 

csatoma-u.' , . - .1-14 

Gersther Karoly es 11a vas 6s 

f6niSTit6de, Halasz-n. 1-08 

Gbrse Jozsel dr. ugyv6d,Hbrthy 

MikI6s-ilt ■■■;■■ : :.\ :y 17 
Grabetz Istran a MF.TR. haj6ailo- 

masfftaBke, Horthy MiklSs-iit 1-] 5 
Gutjan Antal nyug. postatisztv... 

Kalvaria-u. ,■;■ '/■'-■:.-- ' , 81 
GUnther Viktor vend6gi6s> 

punapart 45 

BalklTltell tarsasag (Piscb- 

expOrt Gesellsoh aft), Part-u. 20 
Hauk Adam ra6rn8k; g6pgyaTi 

Als6csatorna-u, 29 

Heltzmann Jdzsef technikai vill: 

vallalat, Horthy Mikl6s ; ut 73 
Honzak Alaios haj6tulajdonos, : 
^■PiirdO-Ti. ■■_;. :. : : 22. 

Horn Lajos hangszerk6fiait0, Ar- 

..pad-u. ■'. ■ _•■'.. ■ " ■■;■ ;96 Ilg Lfiszld gyigyszer6sz;; Horthy 

iklos-dt 1-87 

JakoVae A. es Hal gyapju- 

fojitfda, Horthy Mikl6s-iit ,7 

Jakov&e Dezstf. gyaros, lakasa, 

Horthy. MikI6s-dt . . : :^ 1 6 
Jankovies SAndor , dr.. ttgyvid . 

6s. hitep. k0nyV6zak6ftfi.Kd3sttth'La-T 

j'os-u. .. • jXr&St 

Jarasbfrdsag, m. klr., Bzabad- 

sSg-t6r _ '24 

Jarasl lpartestttlet, Baugchen r 

bergarfU; ;, : ".. ,: '.; ; -' . "-V '-58 -' 
Jarasl , le vente par ancsnok- 

s4g»;Kalvaria-ii. , \ 1-24 

Katb. balasziegenyek egyer 
' sttlete (Fudere^Fereno vend6gi6^ 

J6ben), Zrinyi-p.' : ',-■'"'" -->6Q . 

Klefer Marton Jhajdgyari e6gye- 

zetd Posta-u, :V.; :'/"■"-■■■;''.'■;■ 1-83' 
Kleiner Ferene iereskedO, '-■ -r: 

Horthy Mikl6S-dt ' " 77 

Kosarlpar rthy Miklds- 

tit ■ ->■■■■■;;: -\ 43 

Kovaeh Zoltan dr. ffipzolgabird, ... 

lakasa, Kalvaiua-ii. l ta 1.3 

Kdzgazdasagl bank r.-t. 

fidkja, Horthy Miki6s-dt .-'. 1-21 
KbzjegyziH Irdda dr. Rchmidt 

Konrad kir . kHz jog yzS ; Arpad-u .63 

Kttzsegi el«UJardsag, Horthy 

Mikl6S-ut 8 

K ramer Janos h a jdgy ara, buha^ 

part;. ;.;.■. . ■ ?:•.: es 

Lakasa. Part-n, ■'."'.' ;. S'i 67 
Krieg Antalne postaeilenfimfl, 

GeSthe-n. ,1-27 

Krlzmanlch Imre ''o 6gy. ; ; Felstf 

Csatprna-u.'„ . '1.-89 ' 

Krdmer Jdzsef ttlzoltialpatanofi- 

nok, Horthy Mikl6s-iit ■■ , : '.; ; 34 
Leovlts Sebestyen. birfedgi. 

vegrehajtoi, Zombpri-n. . ',..■ 54 ' 
Lnebenbtthl Janos ftfldblrtdkos- 

8zabadsag-t6r .'. 61 

Magyar klr. lolyam es ten- 

gerhajdzasl r.-t. s^em61yhaj6 

allomasa 6s gyorsaru idrgalniia,. 

Part-n. • , H 

Magyar or szagl nemetekszd- 

yexsege, helyicsoport (Volksbimd 

der Deutscben in Uiiga>ji, Orts- : 

gruppe) Vasar-u, . . " 59 
Mank Ferene y as-, f6m- 6 s mll- 

esontaragyar, rKiraiy^n, " , , 74 
Mayer Jdzsef es Adam ta- ■ 

keresked6s, Horthy Mikloa-ut 4 
Mezdgazdas&gl bltel es gaz- 

dasagl szttretkezet . „Fbld- 

mfives 8eg61yzfl..', Arpad-n.. .;-■ 56 
Mondstorszeg-apatlnl ar- , 

mentesltd (6s belvlzszaba- 

lyozd tarsnlat, Musso.Iini-Ti. 21 

N&d Bela 'ecetgyar^ Bdcsszent- 

ivani-u...- ■'.'■■; ...-,' : -.'. .87,. 

Odry Antal kalapos, Horthy ... . 

Miki6s-dt 90 

Paesu Kdroly\gy6gyszer6sz, 

Arpad-u: ■ ' . ■... ■ 78' 

Petenyl Jdzsel dr.-orvos ' 

Zriuyi^u. .. : \ 1-19 

P^nzttgydrl szakasz, m. klr., 
-Arpad-u. \ ■ ■■ ■ .-:-l-28 

Pfellfer Istvan kerosk., 

Mnssolini-iit 1-28 

Philips Jend kereBkedfi, Vdsdr-n. 

■■"'■' ; -.-■■.-■.,'■-, 83 

Plry Erzsdbet magdnz6, Bdos- : 

szentivani-ut ' 86 

plry Jozsel 6pit6sz fepitfimester. ter- 

vez5 irodaja 6s 6pit6si vdllalata, . 

flaidsz-u. . • . . T : ' -62 

Lakasa, ydsdrrn. ' .'.: 41 

Plell Lajos kereskedfi, Horthy 

Mikl6s-dt:\ ■'. /.'.'.'■' 76 

Polgdrl fln-:ds leanylskQla, 

m. klr. Igazgatdsaga, Horthy 

$Iikl6s-u. , I 46 

Postahlvatai, m. klr.!, Arpad-u. 

Felv6teli tefem -,'.,'■ 85 

pajiBki irpda 25 

FonBki lakas ■ ■ : '." - ' A 55 

NyilvanoB allomas ItOO 

Vonalielvigydzfi 1-18' 

Rajai Mlhaly magdntisztriselA 

' lakasa, Part-u. . ,,'■ ,'95 

Reesel Laszld ugyv6d, Musaolini- 

-.-..■■•- v-10. 

R6vfirseg, Renddrseg m. 
klr.; Part-u. v ■-■ '- 91, a flllferes postal meabizas. Art&nti, Rlchter Miliary gyapjofoniida, 
Zrinyi-a. ' 1-26 

Rohllng Agoston ffiiatezfi;" a 

- f filer cegi halaazati kfiapoat veze- 
tojenek lakasa, Zririyi-u. 1-25 

„Saebs'< elpeszek Szifvetfce- 
. zete, Arpad-a. . . 1-02 

Ochttlfer Bela gyari cegvezete, 
v Part-u. ■ 94 

Sehell Ferenc halaszmester, . 
Dunapart, Honaak alloniasnal 1-86 75 79 Schiller Ferene vendeglSs, 

■;.. Horthy Mikl6s-dt 
Schnept Ferenc di. ,„. 

<Mussolini-u. 40 

Schalz Jakab kendergerebenezS, 

■;, Zpmbori-u. r .98 

Sehaazter Jozsel kerekparok- 

es motor kerSkparok nagykereske- 

ctese, Szabads&g-ter 52 

; Schweitzer Antal halkereskedd, 

Dnnapart . 61 

Schweitzer Ferene Jdzsefl . 

keresk., 8z6ckenyi-a. , 1-31 

Slegler Katalln ny. postatisztV. 

Zrinyi-a. - . 7. 

Spelser Jozsel Jnszal fbld- 

birtokoB, Kossutk La jos-u. ; 1-11 

StelU Odttn dr. agy v. kites, orvos. 

Vasdr-u. 65 

StrandfurdO, tnl. dr. Bcknept 

Ferenc figyved, Dnnapart. (Idfl- 

. szakos) 1 

Stromberger Antal kereakedfl. 

SzechenyMit 47 

Szabacsy La]os fakereskedfl, 

Zombori-at - ; 1-Q5 

Szabd Lajos postan. igazgatd, fiiv. 

VezetG iakasa, Vasar-u. ■ . 55 

Szaater Andras ny ersborkeresk., 

SSrhdzra. . 88 

Szaater Ferene speditflr, Mns- 

solini-n. 31 

Szaater Mlhaly bentesuaem e9 

jeggydr, Halasn-Uv . , 92 

Szaater Peter fakereskedfl, 

. Halasa-u.^ 

Szavadlll Jozsel kSnyvnyomda. 
Arpad-a, 50. 

Szayer es MllltyVkendergyar, 
Zombori-fit 80 

. Szellg Jozsel sttrlerakat, 
Part-*. 
Szende Nandor dr. orvoa, 

HortnyMikloB-a.. 57 

Taasz Ferenc magdntisztviseiB, 
Szabadsdg-ter ' 1-Q9 

Udvary Otto es Tarsal kotii- 

szflvfiipari R.-?., Part-n. 49 

Wellenrelter Janos speditor, 
Horthy Miklos-nt 43 

Westermayer Antal takerea- 
kedes es hajfiaasi vSUalat irodaja, 
Part-a.- ' : \ ■;,..'. 30 

Lakasa, Szabadsdg-ter 
Will Boldlzaar korcsmdros, AIbo- 
temetC-n. 84 

Wllpert Antal kOfaragdflzeia, 
Horthy MikI6s-ut . 6 

Zfegler Peter festekkere'skedfl, 
Petoil-n. 1-C 

Zlmmermann Jdzsel tegla- 
gyaros, Kereszt-u. 1*06 

APATI-PUSZTA 

t (lasd Szedres). 

APATISTVANFAliVA 

Utod Szentgotthard) 

. apo 

Hivatalox 6rdk: - *■. " 

H ** te ^ ^pSpf' 

8r-l8-Ig. S-lMg, 

14—15-ig. 
. Czak : elfiflietfik resUre : 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. blr., Apc- 

• 2agyTaszaiit6i allomasfdnOkB^ge 

86/7 

Apevld^kl kffb&nya r.-t. 13 

Brieger Andor fakeresic. 15 

BOsze Kalman bSrawWs ! 22 

Bniakl hlr. Ktfzalap. Erdtf- 

nlTatal apoi fatelepe '■ 36/6 CsendtfrUrsparancsnobsag, 

m. blr. 18 

Dpbroezl Istvan hiisesainoka 35 
Frank Imre vegyeskeresk. 17 
Gatlreand , Dezsft hnscsarnoSa. 

elfl- es Tag6aUatkeresk. 24 

Harmos Janos If J. g^plakatos- 

mester, mtiszabi fceresk. 26 

HangArla VlllamossagI r.-t. 

szereltfsege . 27 

JnngrelszMarton gabpnakeresk. Kerenyl JenS dr., aa Orsz. Ste- 
fania 8z6t. v6dOI.ntezet vez. orvosa 4 

Kessler Gyala gyfigysBereBz 19 

Kiss Istvan, Dreher sorlerakat 82 

Kovacs Imre komtivesmester 9 

KOzsegf elOljardsag 2 

Kozsegl K161jar6sag Rozsa- 

szentmarton 36/9 

kozsegi ffljegyiBd 36/3 

Krausz Tlvadar p^kfizem 

Kuracz Gyala^m.kir: postamester 

21 

Ldrlnezy Bella ay. postaklad6 23 

Lltwy Ignac gabonakeresk. 8 

Matravldekl szenbanyak 

ktfzpontl r*-t. irodaja 

Pernyepnsata 33 

RozsaszentmartOD . 7 

Banyalgazgato R^zsaszentmartoii 

36/5 
Krupar G6za banyaf fitelfigy. lakasa, 
E<5zaaszentmdrton 36/4 

Rakodoja 12 

Nagy Mat£ gabonakereak. 6s.beton- 
aragyaros. Rizsaszentmarton 

' 36/10 

Futura bizont. raktara 31 

petlk Antal kereak. 30 

Rnpp J6zsef okl. m^rnSk, Balgd- 

tarjani k<5sz6nbanya r.-t. t flmifntfke 

Sacher Erntt 16 

Schfrarcz J. 91. vegyeekeresk.2 
Stelner Jdzselne, R6zaaszent- 

radrton 36/2 

SzalkaJdzsel dr. kflrorvos 20 
Szent-lvany Farkaa ffildbir- 

tokos 14 

Szent^Ivany, BelsOmaJor 3 

Szent-Ivany Ferenc fflldblr- 

tokos, Bagolyvdr 1 

TIszocl Istvan b^raatda 29 

Vaas Ivan gOzmalma 11 

Waktor Marton kereakedCk 5 APORHAZA 

(lasd Piriose 6. s&. elfttizetfi) 

APORKA 

(lasd Kiskunlachizan 

APOSTAG 

Eivatalos drdk: 

Hetkfiznap; ARANYIDA 

(lasd JdszfS) 

ARANYMEZO 

(lasd Szardiik) 

ARANYOD 

. (lasd Kalaszentgrdt) 

ARANYOSMEGGYES 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14^-16-ig. 

Csak elfifizetOt rSszere: 20— 21-ig. 

Boros Zoltan liildbirtokos 2 

Csenddrifrsparancsnoksag, 
m. klr. 3 

Helmeczy JdzsCf if J. 1 Wd- 

birtokos 

Jakd Endre dr. fdazolgabird 7 
Korjegyzaseg " 6 

Maske Antal malomtalajdonos 5 
Strempel Janos vegyeskeresk. 8 
Svelczer Bela tsidbirtokos ] 

ARANYOS-PUSZTA 

<lisd Bares 6b Kdloz) 

ARANYOS- 
SZENTMIKLOS 

(laad Kekes) 

ARKOS 

, (lasd SepsikfirOspatak) 

ARKOSHAZA 

(lisd Zalaegerazeg) , . 

ARL6 

Hivatalos 6rdk: - 

HetkCznap 8-12-lg, 
14^-18-ig. Vasdrnap ea 
unnepnap: 
8^11-ig, 
14— 15-lg. Csak eWflzetflk reszire : 20— 21-lg. 

Faragd Maria gydgyszerlsi, 
HosBntk Lajos gy6gyszertar S 

Goldstein Karoly gabona-, ter- 

m^ny- es orlemdnykereskedfl 6 
Kertesz Armln dr. orvoa 6 
Ktfzsegl eldl]ardsfig 1 

Leldal Janos series-, gynmttloe^ 

kereskedeae 6s borfigyntJkaege 10 
Hlcslnay La]os 11 

Nagy La]oa ref. lelkipdsztor- 7 
Purger Mlhaly vegyes-, gep-, fa- 

63 sz^nkereBkedA ■ 8 

Sparing Lajoa.termfinykereskedo, 

Fntnra bizomanyos 4 

Zathoreezky Bela dr. kflcaef 

orvoB : J 

ARADVANYPUSZTA 

(lasd Nyiradony) 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap i* 
finnepnap : 
8— 11-lg, 
14— 15-lg. Caak elfiflzetCk rfazfire: ap— 21-ig. 

Bakbs Karoly rk. pl6banos 6 

Feher Jozsef kBrjegyzfi, legol- 
talmi paranosnok 7 

Jako Sandor keTeakedd S 

Klein Jentfbe »zv. rCvlddrnke 
reskedC, Jdrdanhdza _ 1 

KOr Jegyz0s6g4 Kdzdlelmezesl 4s 

kifeellltdBi irodaja 4 

Kbzaegl elpljardsag ARNOT 

(Idad PelstJzBoloa) 

AROETO 

Hivatalos 6rdk: 

Vaaftrnap ea 
annepnap: 
8^-18-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-lg. 14— 15-lg. 

• Csak ertflBetflk reaz&e : 20-21-Ig, 

IMlborsodl liszai Armentc 
site es Belvlzszabalybzd 
Tarsnlat mlakoleti arokMtt 
gatfeltlgyeltts6g 5 

Egrl f dkaptalan Aroktfli gaida- 

saga 1 

Hallgatd Benjamin gazdalkod 6 

8 

Kttzaeghaza 

t$ Noatra" altaldnos dnrkitzraktarak 
6a kereskedelmi r. t. 7 

Vass Gyola 6s Tarsa, Grttn- 
I eld Andras gfizmalom ' B6tkSznap: ARPADFOtD 

Folytonos etf el-nappali tdvbeBzdld 
Bzolgdlatl 

A budapesti egys6ges 

hdlozat kozponifa. 

L postaiivatal nyilvinds tavt)esz.6ia 

dllomdsdnak hivatalos drai: ■■ 

7— 21-ig. 

BurlaSz Jdzsef henteemeater, 

Arany JdnoB-n. 23. , ^. 7 

CsSrsz Janos m. Mr. postafCtlszt, 

Kiss Ernfi n. 7. '\ \1 

Graber Nandor, Hunyadl Jdnos- 

at 67/73.. 11 

Gutty^n Janos hentes ea m^aza- 

rps, 'Arpad-a. 42. .4 

Jakd Imrene azfil. BznrdikovBaky 

Margit Stefdnia m.kir. postaseged- 

tlaztnO. Hanyadiu. 18. 19 

Karman Aladar szerk. (aydri 

dll.), Kdroly kiraly-u. 311. 5 

Kelecsenyl Zoitan dr. mdy. 

tan., Huuyadi-u. 76 .3 

Kdbel-Raasch Gyala bfiTapdt- ■ 

falvai, m. kir. advari tanacsos, 

Anna-a. 67. . 21 

Noszkay" Janos koesmaros, 

Bzelenyi-telep, Bern J6zse(-u. 8/5. ' 

12 
Postahlvatal, m. klr., Jokai 

M6r-u. 20. 25. 

Pozsony Geza tuzelfi- 6a epitfi- 

anyag keieBk., Hev.vasntanomda 1 

Sylvester Karolyn6 4tzv. v 

Anna-a. 21 ' • - 10 

Szab6 Laszld, Vecsey Gyflrgy- - 

u, 39 8 

Szalay Ilona m. Mr. postaseg^d- 

tisztnd, Dessewffy-n v 171 ■■ 16. 
Sztojka JAzsef ok\. epitSsarae'r- 

niik, azffiv. mernOk, nydri lakdsa/ 

Erzsebet kirdlyne-at 33. 2Q 

Takd Kalman dr., az OTI, Bhev. 

es a m. klr. posta b. b. i. kezeld<- 

orvosa, Erzseljefu. 1.' 6 

Tamassy Emll epitftmester, Iroda, 

Hnuyadi-u. 63. 18 

VaskatlEmma,Knezits-n.27. 15 
Vellay Istyan, Hunyadi-n. 24: 18 00 
Or Hfetkflinap: ARPADHALOM 

(lasd Nagymdgoca) 

ARPADKOZPONT 

A kiskundorozsmai egysiges 

kdl6zathoztarioz$jz 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
annepuap: 
8— 12-ig; ! 8-^11-Ig, '"'. 

14— 18-lg . 14— 15-lg. ' 
Csak el 6flzetfik reszere : 20 -fQ-fy 
A kiskundorozsmai egyseges 
hdlozathoz tartozik nriig: 

ForrdsMt, 
Kistemplomtart&a, Zsombd. 
Balogh Ferene gaijpnakereskedfl 

Balogh Janos bor- «b vegyes- 

kereskedfl 5 

Bonn Jdzsef «Karam6rge8» szfllfl- 

gazdasdg es vesBzfitelep.GObfl! Jdrds 3 
Czekas Jdzsef malomtnlajdonos 

(fizemben Xl/1- IV/30-ig) 9 

Gyurla Illes kereekedO 6 

Lakatos Marton kereskedfl 8 
Marton Peter kereskedo 7 

Retl Mllklds dr. orvos 4 

Wolf Miksa firflkflseioek gazdasdga 

{(el. elflf . K6nya B61a) tilles 2 

ARPAD-MAJOR 

(ldsd Sz5d) ; 

ARTAND 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-16-Iff. x 

Csak elAfizetoV reszere: 2f0— H-ig. 
KOzsegl eltfl]arosag - 1 

11 o 

N 

8 

z 
z 
o 


'^^itg ;-i , Postal panaszokkal, keresekkel ASSZONYfefiSZ- 
PU&ZTA 

':';"" {14sd Nyiracsad) 

ASSZONYVASARA 

Hivatalos ordk:* 

^H^ap:'. ^^ 9 . 

8— 12-ig, 8—11-]?,' 

14^-18-ig. 14— 18-ig. 

Csak elOfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kozsegl elftljarosag 1 

ASVANYRAR6 

' - (lasd HMeivar)- . 

ASZALO 

Hivatalos 6rdk: 

H6tbo*znap: Vasarnap 6a . 

8^12-lg, unne*pnap: 

"' 14— 18-ig. 8 -11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak eloflzettik r6sz6re: 2*0— 21-ig. 

Flesch Bertalan term6nykeres- 

ked6. ' 1 

Kozsegl elbljar6sag 3 

Vass Mlklds volt kaptalani nagy- 

b6rl6, gazdaszak6rt6, fb'ldparcellazo' 

''.,-':■ .-■ ' ~ - 4 

ASZAL6-PUSZTA 

. (ldsd. Somogyaszalo) 

'■^•.':'-:-...,ASZAR ■;;.■■ . 
v A kisberi egysdges 
JUHozctthos iqrtozik 

Nyilvdnos tdvbesztld dllomds 

:- Hivatalos drdk: 

■:""■■ Hetkoznap: Vasarnap 6s 

unriepnap: 

8— 11-ig, 

14^15-ig. ■ , 

(Eloflzetfiket lasd Kisb6rn61) • 8^'12-ig, 
14-^18-lg. ASZdD 

,' .Hivatalos ordk: 

■'■:>''.£ _■■'/■ 7-2i-ig, ' 

Ag.htty.ev. kerttletl polgari 
: leanylskola 14 

Xllamvasutak ailomas , f 5- 

ntfksege, m. klr. 30 

~ Aszodi flitelszevetkezet. 
. mint az 0. K. H. tagja 28 

Bencslk Geza dr. tigyv^d 19 
/filial Zoltan m. kir. g. ffihad- 
*■ nagy ■ ';' 29 

Badal Ferene bOrkeresk. " 72 
Budal Janos bOrkeresk. 20 

Burger Zol tail gy6gyszer6sz 17 
Csehddror§, m. klr. 10 

Czanlk Geza dr. vit6z ffiszolga- 

bir6 . , 49 

Cztrbusz Endre dr. gimnasiiimi 
■ tanar 55 

Darvas Ignac borkeresk. 61 
Heme Pal fitszer-, gyarmatarn- 6a 

oukornagykeresk. 45 

Evangellkus Petttfl Gianni- 

ztum 38 

Internat'usa 54 

Fa- es arukereskedeiml 

H-f.t. 3 

Faludi Sandpr dr. ii gyved 52 
Farkas Andor dr. orvos 51 

Fath Janos es Tarsagazd. ter- 

rn6ny 6e aruforgalmi k.f.t. 70 

Flunevelo otthon, m. klr. 2 

F6szblgablr61 hlvatal 5 

GlUck Adolf dr. flgyved 15 

. Gynlay Tlbor dr. tb. ffiszolgabiro 

69 

Half per Istvan dr. jarasi m. kir. 

allat orvos . 8 

Bamrak Zoltan dr.iigyv6d 53 

Bangya logyasztasl es erte- 

kesltff sztfvetkezet 40 

12 Hermann Rudolf, Royal ex- 

caafige biztosito^ ffliigyhb'ks6ge 
flreblay Tlbor kovallatorvos 9 
Rungarla VlllamossagI Rt. 

szerelfisege ■■.,. 47, 67 

Batman- gflzmalom k.f.t ' t 7 
Kamory Lajos vit6z, m. kir. ffi- 

hadnagy 84 

Karasz Ferene vendeglo" 

szalloda 81 

Katona flenrtk dr. figyved 41 

Katonal epuletek es hatosa- 
gok: ' 

Gyalogsagi laktanya , 57 

Honv. kieg. kir. parsag, 75 

Jarasi katonai paranesnoksag '58 
Gepkocsizo loveszalakulat ' 02 

Kiss Vilmos dr. jArasi tisztiorvos 
21 

KovaesIstvAiiTnaIomti.tl.6s «Szent 
Jands.o stvandfiirdfl Bag .' 80 

Kozsegl eldljardsag, Asz6d 1 1 

Kijzsegl el^ljardsag, Bag 33 

Kifzsegl eloljarosag, Heviz- 
eyerk .30 

K«zsegiel01jar«sag,Kartal 50 

Krlzsan Jinos hentes €3 mesza- 

ros 00 

I,ados Istvan kflmiivesmester, 6pi- 

t6si VaIIalkoz6 39 

Llptai 1st van dr. ktirorvos, a 

pogta betegbizt. int. orvos.a 48 
tSwy Bde gabona- es term6ny- 

keresk. .35 

Lowy Jend diyataru keresk. 70 

UJwy Jakab gabona- es vegyes-' 
keresk. 27 

Major Mihaly berautdtalajdonos 
(fuvai'ozo) 44 

Megyerl Sam a termetty- eB fii- 
szerkeresk. 22' 

Olezel Geza tb. atmester , 03 ASZ6P0 ' 

Reszivesz a balatoni 

korforgalomban. 
c Hivatalos 6rdk: Betkoznap : 71 

Pacbert Kfiroly f liszer, csemege 

es vesryeskere.sk. 12 

Petofl Mozgd 83 

P6ri Bela gyogytara clsteni gond- 

viseieskezi) ' ' 23 

PolacsekDezsovaskeresk. 32 
Postahlvatal, in. klr. Tavirat- 

kuzvetites 98 

Reiner J6zsef bdrkeresk. 18 
Rendes Dezsft dr. orvos 13 
Sarossy Jdzsel vit6a, ecetgyaros 
6 
Selypi Cnkorgyar r.-t. nagy- 

kartali hergazdasaganak azemveze- 

Wsege, Kartal 1 

Seregely Karoly siitflmester 79 
Smelk6 PA1 lakatos szereldmfl- 

betye 05 

Stadler Sandorn6ozv.dohany- 

nagyarnda 37 

Szabd Geza m. kir. ffihadnagy 25 

Szecbenyl Gyula gr6f fcild- 

birtokbs 20 

Szlanka Gyula epiteai anyag- 
. keresk. 78 

Sz. Toth Zsigmond dr. orvos az 

0. T. T. ko'raeti kezel^-oivosa 59 

Tares any! Lajos nyersbflrbizom. 

' 77 

VnghvAry Gyula jarasi m. kir. 

gazd. ieltigy. lakasa 50 

Vacl PUspUkl Uradalom, 

Tazifa lerakata 08 

VasAntal aat6-,kerekpar*,ganiini- 

viltamossftgi szaknzlefes javito- 

mtlbely 42 

Vas J6zsef Petflfl-nyomdaeskCayv- 

kereskedes ' 16 

Vas L,aszl6 fakeresk. ,24 

Vas Laszlo tegla- 6s agyagdragyar 

31 

Vas M6r fakeresk., tegla- 6s agyag- 

Arugyaros . -. 4 

Wayand Miklos dr.rk. plebanos 

34 

Zsemberovszky Pal stir nagy. 

6s kiskeresk. ■ 73 

Zsembery Jend radii, m&m. oik- 

kek, meeftgazd. g6p-'6s vaskeresk. 

iizlet 85. 

.Lakasa: -04 Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8-J2-ig f 8— 11-ig; 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik v6sz6re ; 20— 21-ig. 

Allantvasiitak (uzemben V/l- 
X/31-ig) Asz6f6-Tibany palya- 
udyar . .4 

Gabriel Gotthard beilc6s tanar 
p!6banos ' 

KSrjegyzdSeg -...-' .1. 

Merza Gyiirgy bkl. kozgazda, 
okl. uemzetkHzi jogasa, (Klara 

' pusala) 

Villamosmuvek r.-t. balaton- 
vid6ki ararafej'leszt6 telepe. Asz6f0 3 

ASZUBESZTERCE 

(iasd Borg6proiid) 

ASZUVOLGYI, 
MAJQR 

(lasd ZalatarnokJ 

ATANY 

Hivatalos drdk: 

■, H6tkeznap: Vasarnap 6s .■■'■' 

8— 12-1g,: ■ unnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 
> Csak elGfizetflk r6sz6re : 20^21-ig: 

Atanyl logyasztasl es erte- 

kesltcf szovetkezet ' 2 

Balla Terezla maloratulajdonos 3 

Kozsegl eloljarosag 1 

ATKAR 

Hwatalos ordk: 
B6tk6znap: Vasarnap 6s '. '. 

8 i2-i» tnnepnap: 

14— 18-ig.' 8— 11-ig. 

14— 15-ig. ' 
Csak eififizetSk r6sz6re : 20— 21-ig. 
Banlalvy Mlbaly vitez, kozs. t6- 
jegyzfi lakasa., ■■.'■.' 5 

Dory Gyula dr. fdldbirtokos la- 
kasa (lasd a gyongyiisi elOf . kozott is) 

Gyorffy Kalntanny.min. 0. tan. 

tiildbirtokos flisd a gyongyOsi - 

eJ6fizetok k6zbtt). 
Jenes Mihaly If j. marhakeresk. 
2 
Kazella Jozsef dr. kfjrorvos, 

a Mi. kir. posta betegbizt. int. 

orvosa \ 

KOzsegl eI01jar6sag (lasd a 

gyiSngydsi elOfizetflk kdzott) 
Mlxlch Etelka m. kir. posta- 

mtster .4 

Mohacsl Kalman vegyeskeresk. Polgar sz&ldgazdasag (hlsd a 

gybngyiisi elflfiaetcik kozott) 

Rosenfeld Samu (lasd a gytm- 

gyfisi elofizetfik kozott) 
Vaghy Janos Ilj. szfi]l6birtoka 

(lasd a gyongyOei elOfizetdk kozott) 

ATOKHAZA 

(lasd Kirilyhalom) 

ATTALA 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18 : ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetflk r6aiere: 20-^21-ig. 

Dell Jozsef mubutorasztalos, 
Kapospula _ (19) 

Egerszegl Lajos dr. piispttki ta- 
naosos pl6banos (7) 

Farkas Bela m. kir. postmester 
(131 

Hambach Jozsef hengermalom- 
tulajdonos ■ " (2) Hatobuch Jdzsei,tejlizeme, ; sait- 
,'6s,vajgyara ■'■- " x '}\--\ ..'(3) 
Hunyady Ferene vit£g grot 

eeomapusztai gazdasiga^ Csonia - 

. * ■;■;./■:■■"' ;; ; .^.-(i2r 

Kelemen Jfinos eptUet- 6sbutor- 

asztaIos,.CKOma (20) 

K8riegyz«seg, Attala Q) 

KUzsegf eloljarosag Csoipa 

(14) 
KSzsegl elOljardsAg, Kapos- : 

P^ la '. . - ; . (15) 

eltfljardsag, Szabadi 
(16) 
Orban Janos tejUzeme, vaj- 6 s 

sajtgyara, Csoma (3.7) 

Petbd Janos , vend6glds 6s csepHk 

gfeptulajdonos . . - (8) 

Poltlf Imre. sert6skeresked^ 

Csoma (18) 

Reldlnger 1st yann^ vegyes. 

keresk. . . ;'. • {5) 

Szalal Boldlzsfir allatkereskedfi 
".'. '.'(4) 
Toth Jenff dr.. karorvos, posta 

bet.' bizt. ,orvosa 0.0) 

Varga Jozsef 6pit6si vallalkozi, 

k6pesitett kfimflTesmester. , (9) 
Vlsnyel Ferene vehd6gl6je «Az 

,igaz magyarhoza (U) 

Vlsnyel Janos Patiira biaoraa- 

nyos (0) 

ATTILA-PUSZTA 

: (lasd Enying) : ATYAS 

; .(lasd Cs6fia) ", 

ATYHA 

(Jasd Korond) 

"-'.'- AUGUSJ2TA-' ■■'- ' 
SZANATbRIUM 

liad Debrecen 12— 82. sz. elflfizetfl) 

' AVAS" ■'''.■■-":.';■ 
(lasd Iregszemcse) ■_.' ._ 

AVASFELSOFALU 

Hivatalos 1 ordk: 
H6tkiiznap: Vasdrnap 6a 
iiunepiiap: 

8— 12%,.. ■ ■ . ' a— 11-ig..' . 

14— 18-ig. , 14— 15 7 jig. '..; 

Csak eI6fizet(ik ^6326^6:^ 20— 21-igl 

Allamvasutak, m. klr., illo- 
masvezet6s6g 4. 

Baldzsovlfs Iren all. ig. tanitgnfi 
' 22 

Csenddrseg, m. klr; 1 

Dlamant Adolf vegyesfcereski 7 

Domokos Ambrus fdszer 6s 
lisztkeTesk. . ■ 12 

Domokos Ambrus bor-„s6r- 
nagykeresk;, jarasi liszteioszto,. 

-^termeny-, tojas--, fiiszer-, csemege-, 
talpbOr- es k6szlabbeli- keresked6se, 
oLunaforvdsj) btrlflje ' 20 

Erd&feltigyelOsegl Klren- 
deltseg, m. klr. 5 

Farkas Gydrgy fatermeK 15 " 
Farkas Janos r6m. kath^ pleba- 
-'- ' .. 19 

Jankovlts J6zsef fatermelS 6 
Klrsch Imre.dr. kororvos. 11. 
Kttzsegl eJoliar6sag '. 16 

Koriegyztfseg'Kanyahassa 8 

MegvaitO gydgyszertar 18 
Osana bank R.-T. 17 

P£nztigyorl szakasz, m. klr. Pongracz Karoly m. klr. 

dohanynagyarnda . 21 

Rednlk JLaszId dr. posta B.B.T. 

orvos • IQ 

Szakacs Lalos hehtes, gyHm«les- 
szesafdzde 24 

Szatmarhemetl szab. kir. varda 
. erdfigazdasaga 3 

Tlntas. Laszld iigyv6d 23 . . w.v^. :y^--:.i^ fa*^^ ;.^^ ■■<*&*:- &-. -i^^. ^-.. Bdesiiii<mti& AVASUJFALT} 

Hivatalos 6rdk: 

„.,.,■•'■ .'■■ .■'.'■ Vasarnap ea , 
Hitkflznap: linnepnap: 

8— 12-ig4 "■ 8— 11-ig, V- 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el5faet6kreszere: 20^21-ig/ 

Buzgd Gyorgy vegyeskeresk. 3 
Dorle Pdter vegyeskeresk.- .2 
Erddss Sandor magan tisztv. 4 
KorjegyZdseg - / i 1 AVASIJJVAROS 

- Hivatalos ordk: 

8— 18-ig. 8—11-%/ 

"■■■'>-■ 14— 15-ig. / 

. Csak; elOfizetfik r&szerei .20— 2'1-ig. 

Csenddrdrs-parancsndksag, 

m. kir. 5 

Fdszolgablrdi hivatal 2 

Gyene Mikldsdr.feszolgabrrd 3 

Katonal dpilletek 6s hatd- 
sagok: 

Honved levente parancsnoksag, m. 

kir. ' ■] ; 4 

Keller Andrfis dr. k«rorvps 
■ posta B.B.I. orvos '■- / 7 

Kods Lajds all. isk. ig. . # 

Kttzsegt eldljards&g 1 

Martonossy Gyorgy m. kir. 

/. zaszl6s. levente koizetparancsnok 

' I 2 

Nagy An dor m. kir. fflhadnagy 

13 

Sepsy lstvan korjegyzo- 10 

■ es csemegeke- Meresz Gyuldne, Coreth Ei> 
zsebet grdlnd 1 

Olsovszky Jend ktfrallatorvos 3 

Schttszler Mlklbs flangya figy- 
vezeto 1 ; ."■■■:--.■;■ 22 

Somsslch Bdlagrdf orokose 
uradalma 2 

Soly mossy Laszld bard ura- 
dalma, Bolh<5 14 

Szabd Erno dr. orvos, a posta 
bet. Wt. iot. kezelfiorvosa . 16 bAbolna-puszta 

■ ■ A banai egys&ges 
hdlozathoz tartozik Szabd Pal fuszer- 

resk. \ 
Szalay Rudolf dr.," m. kir 

/ tisztiorvos . . 

Vaas Sdndor jarasi m. kir. 
allatorvos , BABARC 

Hivatalos 6rdk: ■ , ■ Hivatalos 6rdk; 
B6tbfiznap : 
. 8-18-ig. Hetkfiztiap: 
8^12-ig, 
14— 18-ig. Vas&rnap es , 

Unnepnap: 

8-11-ig, 

14-15-ig. ■ 

Csak elfifizotfik ,resz6re: 20— 21-ig. 

K»r jegyzdseg 1 

Szende M&tyasnd ttzv. 5 BAB6CSA 

Bivatalos 6rdk: 
Hetkoznap: Vasarnap es. 

8— 12-ig, unnepnap: 
14— 18-ig: 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 
{ Csak .elfifizetGk r&szere: 20— 21-ig; 
Allamvasutak ailomasfonb"ksege 

' ' - I 2 

Aratd Antal vas-, fiiszer-' 6a ye- 

;■ gyeskeresk. . 19 

Budapest Szekesfdvaros 

gyermekudtiltetdse tidfilfl- 

telepe 11 

Csenddrdrs, m. kir. 1*7 

Ffllopp GyBrgy malomtul. 23 

Bangya fogyasztasi szdvet* 

, kezet ■■'■■...■■:"'.. '7 

M Bangya*'gabona- es 6pfiletanyag- 

■ raktara/ ■ ■.;■.':."■ 5 

(tizemben: VII/*— XII'81-ig) 13 

Borv&tb Sandor vegyeskeresk 

■;.'■. ' .24 

Kaplan Mihaly If J. rniszai-os es 
hentes, 10 

Koppany Jdzsef dr. k»r- 
orvos '. IS 

KBr jegyzdseg, JComldsd 6 

Kdzsegl eldljards&g 

Lauler Albert gabona-, . fa- ^s 
-riyerstermenykereak. - • '4 

Markos Gydrgy aUatkeresk.. 15 Vasarnap ^s 
anoepnap.: 
■ 8-11-ig, '"- 
14-15-ig:,/ 
Csak elSfizetOk r^sz^re: 20— 21-1g. 
Allaml NdTenynemesltd 

Telep m. kir. 12 

Bldzslk Ferenc m. kir. menes- 

intezeti ijraKg. tanitd 16 

Csabal Bela dr. kozs. orvos 7 
„Hangya*' fogyasztasl es 
ertekesltd szttvetkezet 8 

Bindler Imre vendegJOs 

Bonos Janos n». kir. konv^d 
" f6t<>rzsdUatorv6s . 11 

Borv&th Sfindor m. kir. gazd. 

iQint&n ;• 18 

Imranyi Jands min.3zairjviz;sgal6 
17 
Kiss Laszld dr. nemeskerl 

mfineskarJ fOMdnagy ■ 13 

Kovacs Antal m. kir. gaad. in- 

t6zfl, ig. titkar. " .'-.•' v 1 

MenesbirtOk tg., nk. kir. 5 
Meneslntezetl kaszlnd .9 
Meuesvezetdseg, m. kir. 4 
Mddly Istvdn m. kir./ jdszag- 
> felUgyelft--. ■.-'.: -' 14 

Nedgrady Dezsif m. kir. gawd 

felupyeia. 15 

Orszagos VUlamosmuvek rt, 

korzetszerelfisege - 10 

Ruttka Ferene m. kir. gazd. 

ellejiflr 19 

Szabd Geza pl6bAno& 2 

Szabd. J end dr. m. kir. allatorvos 

.;,.-'.; ■ , 3 
B ABO-MA JOB 

(lasd Refor'mafuskovacsliaza) 

bAbqnymegyer 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6znap: Vasarnap ee : 

8_12-in- . unnepnap : >., 

.14— 18-ig. 8— li-ig, 

, 14— 15-ig. 
Csak elOflzetftk r6sz6re 20— 21-ig. ; 
Jegyzds6g 1 

Polatslk Geza foidbiiioRos, 
'Babonymesyer (lasd a tabl el&- 
■fizetdk kfiztj BABOSDOBRfiTE 

(lasd Zalaegerszeg) 

BAB0T 

Hivatalos 6rdk; 
'.„..._■ Vasarnap 6s 

- S6tk6znap.- unnepnap:, ' 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14-15 ig. 

Csak el6fizetfik reszere : 20— 21-ig. 
Kozsegl eldljardsag 

BACA 

(lasd Retteg) 

BACKAMADARAS 

(lasd Akos(alva) ■;■;.:; /"BAGS' .': : ; ; ;..::';.:: 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-ig,' 8— li-ig. 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetflk r6szere: 20— 21-ig. 

AUomasIdndksegi m. kir. 8 
Azasevadz Jstvan kereskedO 6 
Brlszllnger Jdzsef ,els6 bacsi 

hengermalom 3 

,CIkta** cipfi es harisnyn elarusito- 

hely 22 

Csenddrseg, m. kir. 7 

£rsekuradalinl erddgond- 

noksdg 13 

Fdldmlveldsttgyl mlnlszte- 

rlum Vitdzf alu-VaJszka 

telepeskdzseg epltesveze- 

tdsdge 16 

Gebaner Ervln gydgyseertsz 21 
Gydry Geza 6ras es 6kszeresz 23 
KollerBdlam.kir. postarnester 17 
Kovacsfts Antal vas- es vegyes- 

kereskedO 20 

Kbzsdgl elifljardsag 1 

Jozsefl'alva, vitezitelek . ' 14 

Krempatlty J&nos vendeglfis 9 

Kuban ovlty Janos ftiszerkereH- 
kedfi , 19 

Levant" kender- ds len- 
Iparl r.t. H 

Hamaslcb Jdzsef dr. C gyved 
' ■ . ■ ■=■ 5 

Reseb Vllmos Futura bizomu- 
nyos ■ 15 

Jemann Ferenc dr. kCzsegi 
orvos ■ 2 

Riesz Ferenc kendergyaros 4 

BACSA 

Hivatalos 6rdk: 

Eetfioznap Vasarnap 63 

8-12-te, Qnnepnap: 

14— 18-ig. .'■ 8— 11-ig, 

14-15-ig. 

Csak ejafizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Elld Lajos dr. kfirorvosi az O.T.I. 

prvosa ; : . '4 

Kdzsegl eldljardsag. 1 

Kdzsdgl eldljardsag, Eisbafcs 

. (nyilvanos) 2 BACSALMAS 

Hivatalos ordk: 
~. , 7-21-ig. ■■ ■ ( 

A bdcsalmdsi egys&ges 

hdlozathpz tartozik meg: 

Bdcsalmdsi-szollpk 

Abramovles Arldm m6sz-, ce- 
ment- es fakereskedO .86 
telepe, Rudics allomas mellett 21 

Adamly Jdzsef dr. posta bet. 
bizt. int. orvos . '■,> 52 

Addhivatal, m. kir. 17 

Allantvasutak, m. kir.,! Rn- 
dicsi dlIomasvezet6s6ge 1-08 

Almas-jardsl takardkpdnz* 
tar r.-t. 15 

Bdcsalmds ds vldeke 
Bangya fogyasztasl es er- 
tdkesitd szdretk. 1-06 

Bacsalmasl gazddk malma 
k.f.t. 40 

Baesalmdsi hltelsztfvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja 25 

Bacsalmasl jarasi ipartes- 
tlllet 1-05 

Bdcsalmdsi szlkTlzllzemek 
kiizpontl ttfltdtelepe 80 

Bdcsalmdsi tejszdvetkezet, 
mint az M T K tagja 49 

Bdcskal Baross tagok aru- 
forgalmi szdvetkezete, id- 
szer-,. rb'vidaiuk-, vas- ^s festek- 
amk nagykereskadese 1-28 

Bajal takarekpdnztar bacs- 
. almasi. liokja - 35 

BsiUa Andor ottl. inernflk, kir. 
tflrv^nysziki Mtes szakertfi 6 Beck Lajos 'sKrraktara'' i';- ■ ', J 31 
Becker Karoly b entea 1-20 
Becker IMdtyds husiizeme 1-22 
Beke Kdlmdn vendegl6s ' 94 
Benke Katalln dr. 1-41 

Berkovlts B. Bertalan dr. 
. figyved. , '.'■' '. 53 

Blum Jdzsef t&zifa-, sz^n- ^3 

koksakeraskedo 75 

Brandt - lstvan borkereskedfl es 

borbizpmaDyos , 46 

Csaoscher Adam gepraktara, 

HofheiT-Sebrantz k^pviselete 23 ' 
Gsenddrdrs, m. kir. 8 

Csernetlcs Bdia sorkereskedd 

1-29 
Dadin IHdrton borfigynCk 24 
Ddvld Arfur dr. agyved 7 

Oemjanovich End re dr. ba-. 

rankai, jarasi tlszti orvos ■■_.'. 3 
Denczlnger lstvan serteskeres- 
. kedo ■ 54 

Oeutscb Vllmos marhakereskedfi 

91 

DelmagyarorszagI vlllamos 

dramszolgdltatd r.-t. 59, 69 
Elmer Oezsd dr. (igyved 22 
E veto vlch Ivan dr. ligyverl 56 
Faltum Antai kereskedfl (iizem- 

ben: VHI/1 ^I/Bl-ig) 64 

Faragd Oezsd dr. orvos \8 
Frankfurter Imre boragynfik.es 

gepkereukeda ,68" 

Frdnylcs Mate Rakbczi-szalloda ea 
; be'raotdrfilliUat 50. 

Hainhaber Mlksa ffiidbirtokos, 

Jlinainajtii-: . ■-..-■■'-' 62 

Bangya ^atelep - 33 

Barton Andrasnd ttzv. keres- 

ked6 10 

Barton Jdzsel vegyeskereskedo 
34 
Harton Mihdly tejuzeme 73 
Berold es Mayer vegyeekeres- 
. ki'dflk , ■ *■; ' '■" ' ,86' 

Hlrmand Gyula dr. ktr. kOz- 

jegyzfi irodaja 43 

lakasa 1-38 

Hdnfg Antal fla'l malom 7 1 

Bdnlg Gybrgy bortermelfl, bor- 

. riap:ykeresked5 es boibizomaDyos 

63 

■Ikab&zy Lajos m. kir. eiesztfi- 

elosato .1-21 

IBdsy Karoly ref. Ielkesz -1-13 
Jdrdsblrdsag, kir. 26 

Jdrdsi levente parancs- 

noksdg m. kir. 1-36 

Jddb '. Imre; fancsali, DelmagyarT 
, orszagi. vll], aramszolg: r.-t: szere- 

lesi 6s piopagandaosztaly vezetOJe 

.81- 

Kardos Lajos baromflkereskedd 

. 44 

Kehl Andrfis 'mtmairaa 1-33 

Kiss. Sdndor hentes es meszaros 

huscsarnoka .77 

Klee Kdlmdn palyaudvari 

vend6glfis '.» 1-34 

Klein Jdzsef fakereskedfl 29 
KUngler Istvdn dr. orvos 28 
Kocti es Rlpp Dagykeresked6k 19 
Korh&z I. Tudflbeteg kdrhaz 
Kovachlch .jdzsef dr. almasi, 

figyved ea 'fiJldbii-tukos 1-01 

Kovacs Geza dr. orvos 88 

Kovdcs JdzSef kereskedft 78 
Krahl Mlksa gabonakereskedo 37 
Kozsdgl eldljardsdg 2 

FfijegyzB- 4 

Legoltalmi Allomas ' 13 

Legoltalmi pafancsnok, Szabd Dl 

Bela ■' 30 

Kubatov Antal bnscsarnoka 93 
Lef sztner Jdzsef eerteskeres- 

kedfi.. 1-26 

Magyar szdldsgazddk orsza- 

g«s borertekesltd szdvet- 

kexete pinc6siiete .92 

Mdte Istvdn bor- &s gyflmOics- 

koreskeda .',- 1-37 

Memhttlcer Mihdly sertesfigy- 

n«k , 82 

Membtflczer Antal vas-,rest^kr, 

fuszerkereskedO, Shell kCoiaj rt. 
Wraetk6pvi8eiete ea lerakata '76 

13 00 
0) a 

OS 

X 

O: 

M 
M z 
o 


'■■■ : .jVr : -si.-'-.i:>.i'^i l i^; Bdcsalmds tevelfire Irla fel sal3f clmet Is. Hendler Janos borbizomAriyos . 
1-10 
Merey Jend dr. Bgyved 38 
Mesz&ros MIksadr.flgyv&d 48 
Mezbgazdasagt ktfzeplskola. m. klr* igazg»t6Baga 
Mtasszonyunkrbl nev. 

szegeny Iskolandverefc 

: neveldlntezete I74O 

Mdzer 6s Stelnmetz kfizmfiAru 

kereskedOk 74 

Malty Benedek bank- 6s imbji 

, zomAnyos . 8" 

Nehez Matyas Wrkereafc. 1-17 

Nober Gyttrgy teglagyaros 1-16 

Obnhaus Jdzsel sert6skeresked6 

27 

Ormal Balazs ny. £11. poig. isk_ 

igazgatd 58 

Pal Ttbor all. polg. iiiiisk. igaa- 

gat6 , 1-04 

Papa Arnold dr. UgyvezetoktJzs. 

orvos es tb. vArmegyei foorvoa 65 

Paszterkb Jdzsel sdrkereskedo 

67 

PeHerdy Laszld dr. m. kiT. 

allatorvos 79 

Petrekanlts Simon 6I6alIfltke-. 
resked6se * ■ ' 1-23 

Penzttgybri blztosl kerUlet, 
m. ktr., vezetfije 6» pCnz- 
ttgybrl szakasz, m. klr. 1] 
; Pfelffer Istvan s.ertAsalfensz 83 
Plukovlcs Janos szAlloda. ven- 
d6gl6, aut6garage 6s b6rkocsiil1o- 
mas 45 

' PostahtvataU poslamester 96 
TaviratkozTetitfi 
Praefort Jdzsel b rbkbsel 

8zentl6lek gydgyszertATa 90 

Rasztik Ballntne k6zinranka, 

fonalkereskedfi 12 

Rechnltzer Jdzsel borblzo- 

inanyos ■ 1-02 

- Rell Istvan mSszAros, hentes, v€m- 

-deglos, szatlodAs 36 

Regner Sandor szalloda 6s b6r- 

'■'• aut6-vftilalat . 42 

•:"' Reln.Izldor sz6nkeresk. 1-18 

'"' Rein Sandor gabonakeresked6 9 

' Relsingeir Jdzsel szein6Iyb6r- 

: : }': koc8i:vailalat 60 

>•••■ Rejto Matyas fcSzs. Allatorvos^ . 

'...;■. 1"15 

Repp Jdzsel Xorz6-mozi 61 

v "Rlskd Sandor borkereskedo 6s 

bizomAnyos 2C 

v- Rdnay Dezsb „Szent IstvAn" . 

' ' gybgyszertAra ■ . 8,£ 

Rosenberg Emllne dzv. fold 

btrtokos ■■'■'.■ 55 

Oregmajor 32 

'/Rosenberg Mlksa (61dbJrtokos 

lrens7,AllAs ' 14 

Rdzsa; Ede fakereskedo 6s borbizo- 

mAnyos 3» 

•'-" Sajtos Jdzsel motormalma 1-07 

Schneider FereneplSbanos 16 

Scbttnfeld Ml kids dr. or vob 66 

Sin Istvan dr. m, kir. all. mezo- 

gazdasagi koz6pfskolai igazgat6 

Somoskbvl Kalman korcsmAros 

8 4 

Szekely Sandor dr. figyv6d 95 

Szente Bend sertSskereskedo - 47 

SzoIgablrOsag 1 

Tarajossy Sandor dr. haj6si, 

kir. kfizjegyzo .41 

Telekl Jbzsefne grdfne nagy 

birtokos 5 

1 Antal idr. figy,v6d 98 

1 Jdzsel textilaruk ttzlete 

1-43 

Thnma Pal dr. v. fflorvos, bel- 
gyogyAsz, y. ROntgen orvos 51 
; Trazer Mlhaly k6p. kdmivesT BACSALMASI V 
SZOLLOK 

A bdcsaimdsi egysSges 

hdldzathoz tdriozik 

Hivatalos ordk: 

H&kOznap: Vasarnap 6^ 

8-i2-ig, Unnepnap : 

14-18-ig. . ■ 8- 11-ig, 

14— 15-ig. 

Caak elCflzetflk rfiszfire: S0—2i-lg : 

Beck Jdzsel kocemaros 3-03 

Csaascher Adam szOldbirtokos 

(uzemben V/l-X/31-lg)- 3-05 

GrUnfelder Jozsel szfilO birt. . 
bortetmeW .3-08 

Httnlg GyBrgy borternielO, bor- 
oa^ykereskedd, borbizoiuinyoS' 

3-02 

Huml Jdzsel f aYaToz6 3^1 1 

Mannbalter GyQrgy ieidmives 
8-10 

Rlesz Jdzsel keTeskedd its korcs- 
maToa , . 3-06 

Stelnmetz P6ter boTtermel5,6s 
borbizomanyos ' 3-09 

Telekl Jdzsefne grdlne na^y 

' birtokos . 3-04 BACSB0RS6D ; 

. ' Hivatalos 6rak: 
B6tk6znap: VaSihiap 6s -' 

8_,12-ig, nnnepnap: 

14— 18-1g. 8^ii-ig. 

14-i6-ig, 
Csab el6fl«etflk r6sz6re: ao^-21-ig. 
Juharos Matyas kUzs. ffijegyaB 3 
Ktfzsegfl elttljardsag 1 

MUkO Matyas. teidbirtokoagazdar 
' sAga' ' -...- , 4 

Prelntnger Janos gazdasaga 9 
Pnbl Miklbs kdvesd inajori gazda- 
saga, ', /■'■'■-'■. : '"■? 

.UlImrelOldbiTtokosgaBdasaga 6 
TomanoVtts Istvan gazdasaga 5 

BACSFA 

(lasd Barosf a) 

BACSFEiKETEHEGY 

Hivatalos 6tak: 
H6tkSznap: Ulrlcb Jdzsel m. kir. .kormany 
tanacsos. szfilfibirtokos (llzemben: 
lV/ie-X/15-ig) .'. . ' 3-07 BACSAVA 

(laisd Beregrakda 2/a. sz. elflfizato) 

BACSBOKQP 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6znap: 
8-18-ig. BACSKERESZTUR 

Hivatalos ordk: 
'■)■■, Vasamap 63 •■ 

HStkBenap: . tlnnepnap: \ 

8— 12-ig. 8— 11-ig. 

l*^18-ig.' 14— 16-ig. 

Csak elflfizetfik, rfeszfire 30^81-ig.- 

Bobik Gybrgy maganzfi '4 
BradvaroTlcs Simon dr. orvos 
: ; ' 6 

Hallos Janos nialomtql. 
Kttzsegl ElWJarosag 
Megvaltd gydgyszertar 
Papp Laszld vaskereskedS 
Racz J6z sef malomtnl. 
Szltas Fereno Fntura bizo- 
manyos VasArnap As 
fimiepnap: 
8~ll-ig, 
14— 15-ig. 
Csak cl6(izet6k risz^e : 20— 21-ig. 
Racsbbkodf hltelszttVetke- 
zet mint &z 0. K. H. tRgja, a 
Fatura 6a Hombar bizbmanyosa 27 

BAcsbokodl kalasz henger- 

malom (Stern Jozsef malom- 

lnt6zfi) 17 

Csenddrbrs, m. klr. 10 

Delmagyarorszagl vlllamos 

aramazblgaltatd r.-t. bAcs- 

bokodi kfirsetszereloje 15 

Eber Geza dr. kOi-AHatorros 14 
Fablk Gyala tuzi'fakeresked6, 

kocsmAros 6s gabonabizomAnyos 12 
Freeh Janos burom.fi- 6s jojAs- 

kereskedfi ** 20 

Freidlnger Jdzsef dr. orvos 23 
Harbeltb Istvan szatAcs 6b sert6s 

alkusz 6 

Kalasz mezbgazdasagi 6s 

allattorgalml k.l.t. 2 

Kdbor Ferenc 6pit6mester (flzem- 

ben: iv/t— lX/SQ-Ig] 9 

Ktfrmendy Lajos dr. postabet, 

bizt. int. orvoa is kbronroa. 24 
K«zs6gl elbljardsag ' 1 

Krassy Felix gy6gysze.r6az, ■ 

Bzent Erzs6bat gy6gyszertar, 18 
Onhaosz Peter, kereskodo 28 
Orszagos magyar tejszb- 

- -" *L«ZP ' VasAmap'6s ■ 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . ,14— 16-ig. 

Csak elBflzetftk r6sE6riB 20—21-lg 
Balogh Mlhaly kereskedO 8 
£sendbrseg, m. klr. 9 

Kbzsegl elol j&rdsag 1 

Mezdgazdasagl Hltel es 
gazdasagl szbvetkezet 5 

Perlakl Lajos Futtfi-a bizom. 10 
Ref ormatns pUspttkl hlvatal 

Schwebler Janos lakereskedS 6 
Schwebler Fttlbp es Tsal 

; motormalora 3 

Welker Krlsztlan (BldbJrtokos, 

az orszaggyiiiSa felsflhAzanaktagja 

Zuschlag. Gntweln es tarsa 

motor ma lom - 4 

BACSFOL03VAR 

Hivatalos 6rdk: 
B6tkoznap: Tmka Jdzsel ny. pnspBkuradal 

mi j6szagigazgat<i . 1^03 

Truka Jdzsel tb. ffiszolgabirb 70 
Tttdbbeteg kdrhaz 97 

Vdvardy strandfUrdb, b6rlfi 

Kovaea I'mre 57 

Vngar Ign&c nyersbfir- 6s <5cska- 

vaskeresk. 1-19 

Zerkowltz Oszkar bornagy- 

kereskedd 1-09 

14 vetbezeti kttzppnt mint szfl 

vetkexet " 11 

Oszthelmer Adamne 8zr. ny. 

ig. tanito bzvegye 4 

Patocskay Ldrlnic kereskedG 5 

Rosenberg Matyas malomtu- 

lajdonos(iizembenV/l— X/81-ig) 21 
Schilling Jdzsel Bertesalknsz 

mscembeh •■ IX/1 -TI/28-ig) 16 

Schnarienberger Marton k^ 

v6baztiila]donos . ' . 8 

Schbn Matyds szeszffizd 6s ter- 

m6nykeresked? 13 

Szep Istvan sert6satknsz 19 

Szajer Mdtyas UJ. vegyeskerea- 

kedfi 7 

Tdtok JAnos fakereskedfl 22 

Vas Pal aert6salkuaa ' 26 

Wagner Antal, g6p- 6s m6rleg- 

1! flzem, g6pkereBkedo 25 VasArnap 6a 
flnnepnap: 
8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , 14— 16-ig. 

Csak elfifizetCk r6sz6re 20^-2 1-Ig. 

Botka €n Kovacs, a Fittnra bi- 
zdnianybsai -'■■." 3 

Csenddrdrs, m. klr. . 12 
FeJ«&r Elemer dr. kazs. orvos 8 
Kbzsdgl eittlidrdsdg 1 

Rdzsa Surjan Haldsz aHombara 
bizpmanyusok 2 

Sehwerer Imre pl6banps ■ 6 
Varga Ldszld dr. ffijegyzfi 

maganlakasa . 5 

Vasutdllomds 7 

BL4CS- 

GYULAFALVA 

'Hivatalos'' ordk: 

H6tk6"Bnap: Vasdrnap 6s 
nnnepnap: 
8-12-'g. 8-11-lg. 

( w 14_ 18-ig. . 14—16-ig. 

Csak elCflzetOk i6sB6re 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eltfll&rdsdg 1 

LelbaOh Jdnos fbldbirtokos 4 
Better Jdzsel malomtnl a jdpnos 2 
Vaezl Imre Fntura bizomanyos 3 

BACSJOZSEFFALVA 

Hivatalos 6rdk: 

..**.:■. ^Sp!" 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

- 14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elftfiaetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kbzsegl eldlidrdsAg 1 

Ndmeth Kalman dr.pl6banos2 BACSKEtlTES 

..'.'. Hivatalos : 6rdk: 
:„,,,,,„„.', , Vasarnap 6s 

B6tkdznap: flnnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-^16-ig. 

Csak elfifizetdk r6sz6re: 20-r21-ig. 

Allamvasntak allomasveze- 
tbsege m. klr. 2 

Kanyd tA]os r. k. pl6banos .5 
Kbzsegl elbljardsag 1 

,KaIpfn"konzervgydr r.-t. 4 
„Meh" szbvetkezet 3 

Peter Gdspdr Fntm-a biBomanyos 
'->.■■' ® 

Szent Anna gydgyszertdr 
Mr. Ph." Csavosay Tibor- 7 BACS- 
KOSSUTHFALVA 

, , Hivatalos 6rdk: 

' itA»btcU.« VasArnap 63 

B6tkiiznap: fi nn6p nap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14—16-ig. 

Csak el6fizet6k rtszAre: 20— 21-ig. 

Altamvasutak, mi kir. 7 

Boldog Antal veadeglos 6s mozi> 
tnlajdonos .22 

Boza Lajos ig. tanit6 10 

Csakvary Sdndor fakereskedfi 
..■.■..■■_-■■•-.■■-■■ 17 
Csendbrdrs, m. klr.' 11 

Czlndel Simon malomtnl. ga- , 

bonakereskedd 3 

Devay Lajos r e format as esperes- 

lalk6az 23 

Erdel Sandor g6plakatos 6s antd- 

Javito mnhely 25 

Farkas Bela vilianyteleptnlaj- 

donos 16. 

Fernbach Janos (Oldbirtokos 8 

Hada Sandor dr. kOzsegi 6a 
, postA bet. bizt. int. orvos 20 

Kbzgazdasdgl Bank R.-T., 
Szabadka bacskoBsntbfalvai 
i"6kja ■■■... 14 

Ktfzsdgl eldijardsdg 1 

Cserepestelep . 12 Kbzsegl Jegyztf 19 

Lakl Pal fakereskedfl, 21 

NoVoth Jdzsel hengermalma 6 
Racz Jend dr. 1igyv6d 18 v 

Santha Cz. Gybrgy dr., a felsS 
baa tagja, (Oldbirtokos 26 

Schlll Gybrgy kere&kedd 24 

Schnhmacher es T&rsa, a 

aFutnrw Wzomanyosai^ 2 

Schweitzer Elemdr aFntura* 
bizomanyos 13 

Tdth Jdzsel stokereskedfi , 15 

Ungdr Imre <5moravioal, Ittld- 
burtokos 4 

Cngdr Janos 6mprayIoaI, Wld- 
birtokos 9. 

Zddory Andras hengermalom 5 in a assta ilsszaadhasso, ha nem tenia art BACSORDAS ^ 
r Hivatalos ordk: 

8-12-ig, 8— ilrig,, 

14-18-ig, 14-^15-ig.v 

Csik elfifizet8k reszere:20— 21-ig, 

AUanWasntak allomasfb> 

ntfksege, m. klr. 8 

Blrll Istvan dr. kttrorvos 9 

DObrenoV Gytfrgy kites, allai-* 
orvos ', :.'■ ■. t : - .:■-■? 

Dorpszldl Erdajgbndnoksftg: 
, vadaszlak -■.;,-. ■ ,. . / ., 4 

EIsS bacserdasl motor- ,Klelnes Wochenblatt" 

tolajdonos 6s kiadd: Stefan J&nos 

33 

Knifbl Caspar kenderkereskedo 

.■.■,-.'-■ , . '.,'.: -52 

Ktfzsegl eloljarosag . 1 

hr Janos kenderkereskedo 58 
Mayer LorlncvaBarngyaros > 

lakasa „ ._;:-- . , , 39 

M tiller jes Csepella vas- "6s tem- 

aruk gyartdsa, fenuintSde ' 24 

IMttller Gyttrgy Flal vasarugyar Fatora : -- '/,, Q 

Gazdasegely— Banernhllle 5 
Heln Ferenc J 

Klizsegi eitfljar osag : ] 

BAGSOVO 

(lasd Baesava) 

BACSSZENTIVAN 

Bivdtalosdfdh: \' 

P etk«znap: " ^g^, 

8— 12-ig. ; ' 8— ll~lg, 

ti-^lS~ig. ; "". 14-15-ig. .. 

. Csak elofizetOk reBzGre: 20— 21-ig. 

Apatlnt vlllanytelep r.-t: - 

klTendeltseffe 53 

Angnstln Mlhaly kendergyaros ,01Impia" zgOkepszlnhaz 15 
Angnstln MlhAly 6s G amss 

Ferene kendergyar 14 

Dombeck JOzsef kenderke'res- 
...kerta.'. ■ ■: ' 51 

Drescher Adam maganzo 47 

Else BacsszehtlvAnl taka- 

rek- es segelyszoVetkezet 

k.M v 16 

Fink Adam kendergerebenezes 6s 

• export .20 

.Fischer Jakab dr. allatorvos 5 

Fischer Janos magabfleztvisolB 

: \ . "42 

Fradl es Wtirtz epiiletes 

tflzelftanyagkereskedes 56 

- Gams Ferenc kendergyaTos 

lakasa ....;;... - 59 

Gams MlhalykenderkereskedO 57 

GasserJ6zsef gabonakereakfcdo 

-■■ .54 
Gassmann Istvan szallitd 50 Pal tz Ferenc esztergsTyos. 31 
Petri es Hack fakereskedes \ 

ecetgyaros , r '.' AS 

Szailasa - - 49 

Pfelfer Janos teglagyaros 11 

Lakasa '■ ■.: !> ■ , 12 

Pfelfer Ml kids kendergyartnlaj' 

donos 37 

Phlllpp JAzsef gyapjnfon6 fizeme 
■■■■■■'■,'" - ; : ■;' 29 

Gynla kereskedfi' i '■ 40 
Schmidt Jakab gydgysaseresz Q4 
Takacs Antal 'ssallitb- " . 55 

Tettmann Ferenc 6s Janos 

kendergyar es kendergerebenezes 

gyara \ •' ' ■./ ' _'<■ 4 

Lakasa ,. 34 

Tbelsz Antal kendergyaroa 10 

Vlszentaner Joz'sef paly a- 
udvari veiideglfis 27 

Zlrbs KAroly gy artu lajdonos 30 

Zlrbs Karoly 6s Fla kender- 
"-' kikiszitOgyarfeBvkiTitel^ 1 ■ 44 BACST6VAROS ; 

...'■' Hivatalos drak: ■ 

8- 12-ig,. 8— ll.ig,: -f 

U— 18-ig. • 14— 15-ig. 

Clsak elfifizetfik rfesz^re: 20— 21-Ig: Csendtfrseg, m. klr. 2 KIrchner LI pot malomtulajdo- 

rtos. • 3 

K«zs6gl eldljardsag 1 

Rado jcsln Samuel es basan 

kendergy^ros s . 5 

Welol Jakab es tarsal kender- 

':gy'at03 ' ■ ; 4 Ga^dasagl Termeldk Szttvet< 
kezete' .3 

Geppert Mlkl6s. kendergyar 

86, 9 

Hack Antal feendefgyjara . 18 
Lakasa .. 19 

Henun Vllmos es Tsri kend; 
kereakedfi 41 

Hermann, Dombeck es tarj»a 
kebderkereskedOk 1 66 

Hermann Janos kepdergyara 60 

Hermann J. kenderkereskedS 13 

Hermann Jakab . kenderker.es- 
-ked6 .-.-._'■". 38/ 

Hermann Matyas vas- ia /' 
vegyeskereskedfi ,_..-. 61 

Hlmmelsbach J. keodergyarcfs, 
kbnd«rfi.Btat6ja 43 

Kendergyara . ..2 

Eend«rgyara-gyartelep til 

Lakasa- '■ ■'./■;_' ■ 22 

Jttger Ernone »zV. vas- es 
vegyeskereakedesia -28 

Jnranowltsch Gytfrgy kender- 

gyarba irodija ; 6 

Lakasa . ',. 2 ; 6 

Kasper Mlhaly dr. orvos 26 

Kerschner, Stefan es Tarsa 

- ' kdhdergyar es gerebeneaes ■■.. 8 
Lakasa ■'.■.."': 35 

Klaramalom Gaaser, .J6.Bsef r 
. : maloimtnlajdonos , .'.,.' :."7 

Kleiner Janos keoder0caUit6 17 BACSUJFALU 

■ ■-■■■ Hivatalos .6fdk:-- -1* 

: -flet^aap: J.*j*£*$'. 

8— 12-ig. 8r-il.!g, 

14~lvS-ig. 14— 16-ig. 

Csak elC'izetCk Teszere: 20— 21-lg. Berzenkovlts Peter fdfegyzO, 

legoltalmi paranosnok 3 

Kttzsegl eltf ljartfsag 1 

Krajcslk Ferene kocsmaros £ 

BACSUJLAK 

Hivatalos &rdk: 

8^12-ig, , -'■ : .-. a— li-igi 

i4r-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflf i zet|5k r6 szere :, 20— 2t-ig 

Fritz Antal f»idbirtokos es keiider- 

' gydTos ■■ 

Fritz Antal kenfler- eslengyaTa 4 
Guth FlOrlan kendergyaroa 7 
Kamerer Ferenc vendegWs 6 
Kleiner ;P£tert. kat. plebanos 

ROZsegi eltfllarosag 1 

MaJoTSzkl T6tol6s 8 

Stelgmayer 6s Tarsal kender^ 

, gyfaa ■-.., . ■' , '.;'_. • 5 BApACSONY 

Besztvesz va balaioni 
v kdrforgalom^an. 
A badqcsonyiomasi egysSges 
hdldzathoz tartozik 
^ivQtah^ o^a%: ' 
VTI/l— vm/3i.7— 22-tg. r : 

TX/i-VI/30-ig: ' 

; :H« tte „p: ; . ^*a"-, 

. ; . 8— 12-ig. 8-11-ig, 

14— 18-1g 14— t5-ip 

Csak elOfiaetfikresaere: 20^fil-lg 

Any os Tstvahne Vzv. szSiOgaeda- 
sdga (dzemben- VI/1— XT/SO^ig) 17 

Brazay sz&Itfgazdasag es 
(fszlbarack telep 10 

Eszterhazy herceg hltbfzo- 
niany- azotJeszeti -lntezfiaege 1 

Facah Elemer lovag foldWr- 
lokoti. '. ;" ■ 3 

Forgach K aroly gr6t 2 

Hableany, Nepttin sza!l6k es 
ettefinei. Berlfl: Koroknai J<5zset *<■ 
vendeglfis ■ 9 

Haj[Oallomas, Balatoni Baj6z£si 

■ R.-t.; fnyari ailomas) : 7 
Hal&szcs&rda (fizemben : V/i— 

X/31-ig) ■-. 5 

Ibos szdlifgazdasag 4 

Kerpner Dezsd raagantisztv. 

{u:emben:.lV/l— IX/30-igr 20 

Klslalndy-b&z boroz6ja, Debre- 

■ czeny Bandor vendegldB (fizemben: 

V/l— X/31-ig> ■ 11 

Kisfalady-hdz autAfizeme, eegt.Deb- 

reezeny Bandor, bi-vbatij 11 szam 

alatt Is (fizemben: V/l— X/31-lg) 16 

Klein Ivan sz&loblrtokos (iizem- 

-ben: V/l -X/3.1 -ig) ./, 19 

Magyar Karolyne dr.-he »zr. 

t eidbirtokos (ftzeinben :.V/1— X/31-ig) 

Medlts Karoly ny. min. tan. 12 
Patkal. Lajos fCId- es szdldbir- 

tokos (fizemben: V/l— X/31-lg) 
Siesta penslo, tul. Olfih Gyfirfas 

Dezsft (fizemben: V/l- X/31-ig) 18 
Ska biles 0dttn dr. ny. foszoiga-. 
' bir6 szOJobiitokos (Uzembeii: V/l— 

x/31-igi ;'. ' ■■. '24 

Szegedy Glna rerj. dr. Petft Er. 

ndne ffizemben'V/i 7 -X/81-lg)14 
Verneda'. Emllne ny. . min. tan. 

■ Oavegye (Bzemben: YI/1— XI/30-ig) 

v 21 
Weyler Kalman Eidbirtokos 
(fizemben >Vl?i-XI|3b^g)'; 8 

BADACSQNY 
LABDIHBGY 

, Iteszivesz a balatoni 
< korforgalomban. • 
Hivaialos \6rdk: 

8— 18-ig, ,8— 11-ig. 

• 14-18-]g 14— 16-ig. 

Csak eloflzetOk resaere: 20-21 -ig 

Balaton Hal&szatl R.-t. 
telepe 5 

„Mega«« Magyar Hegyyidiki Bor- 
termelOk ih-tekesitO: BzOvetkezete, 
allami ellendrzes alatt Budapest 2 

BADApSONYTOMAJ 

Res&twesz . a balatoni 
k&rforgalomban. 
-Hivatalos 6r.dk: 

VII/l— VIIt/31-ig 7— 22-ig. 
: IX/i-Vl/S0-1g: 

»«^ MP : - ^;j p f': 

l 8-12rig, .8-li-ig, " 

14-18-ig] 14-16-ig. 

Csak e|6f izetOk reszere : 20— 21-ig, 

'A'-, badqesonytomaji egps^ges 

hdldzatkoz tartozo kozr 

pontok: Badacsoriy, ; Bada- 

cson&toma$. Badacsonytomall Hangya 
fogyasztasl szovetkezet 

Bognar Lalps g^peszmfirndk , 9 
Br'ttll Imre hentes, meazaroa es ..■ 

illatkeresfr. ■ ' :-'; : ', 15' : 

Csala Gergelyn© vjtfia, Mozg6? 

szinbaz tnl. ,. - '■'."■•... 17 '•' 

Csenddrdrs, m. klr. : . / 3 
Dentsch Janka mfezaroa es ven- : 

d6gios .;.■..' 11 ' 

Esterhazy hercegl major 10 / 
GrOsz^Mdrne »zv. epfiletfa-,- ffi- 

azer- es borkeresk. .'.''./ .12 , 
Halaszy Sandor yitfei fiveggyari ^ 

ig. szfilfibii'tokos, Kisdrssztf.lflhegy 5 
Horvatfa JOzsef kob&nyavalial- 

kozfi ■ ; '-,;'. : ■■- ,,-■ \ ■'•;;■■■ y ' Jl-.i 
Borvath Jdzsef daraldmalma ia " 

asztalosgepmfibelye (fizemben : ■■'." 

Xlil-lV/SO-ig) 20 

Kelemen ' JOzsef epitoany a gr ',. 

keresk., oementam es szikvizgyAra 

... ■ ■ -. ,- ■.•■■,...,:.;. ;-2 v 

Kiss Mlhaly hentes es meszaros 

(fizemben: V/i-X/3Mg) . 13 v 
KOrJegyzdseg, Kaptalantfitj 6 
K4»zs6gl eimjarosag 4 " 

Oltlvanyl J6zsef epitesi iroda 
es hidepit. -21 

PrOnalalvy Albtn dr^. yiteV, 
orvo» S 

Varga Sandor plebanos , 18 

BADAL0 

(lasd Macsoia 4. sz; elMizetfi) AllamVasntak fill 

n« ksege, m. klr . 19 

Anyon istvanne Hxv. lakasa 

(fizemben; yr/i-XT/aWg) 1Q 

Badaesonyl bazaltbanyar.wt. BAG 

- (lasa Aszod) ':■■ 

BAGAMfiR 

Hivatalos ordk: sr 

,ar' 
o 

M H6tk6znap; 
8~12,ig, 
: 14— 18-ig. Vasarnap-es^ 
finnepnap: 
: 8-11-ig, V" ■■* 
14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re : 20— 2i-ig. - . : 
Balbgh Ferene malomtnlajdonos 

■.'■■■■■■ --.'8'' 

Csendorttrs, m. klr. 2 

KBzsegl eltfljardsag 1 

Lndmany Sandor dr. kttzsegi 
orvos 7 

Nagyvaradl Kaptalangazda- 
saga 3 

Szfics SandOr kefeskedS 6 

BAGfLYASALJA 

• Nyiivdnos tdvbesziSlo 
dllomds • 
Hivatalos ordk; 2 
I Hetkflznap: Vasarnap es v 

finnepnap: 

8— 12-ig, ".' " 8-lt-ig, 

14^18-ig, - ; 14—15-ig; 

(Eldfizetoket lasd a salgotarjani eld- 

f izetok ktfzOtt) , BAGOLASANC 

(lasd Nagykanizsa) 

BAGOLYVAJR 

(lasd Ape es Qyflngydstarjan) 

BAGOS-PUSZTA 

(lasd Nyirmartonfalva) 

■■"■■■■■.'. . v.\'l ■'■■ : 

BAGOTA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkflznap; Vasarnap es 

8— 18-ig, finnepnap: 
14-^18-lg: , 8— 11-ig, ■';-. 

14— 16-ig. ,. - 
Csak elofizetfih reszire: 20— r21?lgi. 
Grttnwald Ern(f keresk. 3 

KHzsegl eltfljarosag 2 

Ordody Mtklos MldWrtokos 1 

15 :.-,.^-v.Aai^-i^'^-K^ ■^•^r<& :■,.■:, -ij Bttgyogsboyat mm* r>Bajai Magyar Bank Rt., Baia. MAGYAR BANK es Kereskedelml Rt. 
Budapest, leanytotezete T.:^49 BAGYOGSfcOVAT 

Hivatalos prdk: 

- Vaaainap 63 

HAtk8znap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8-^U-iPV ; 

14-i8-ig. 14^15-ig. 

Csak eldfizetok rdszere: 20— 2l-ig. 

Cslba Jdzsef dr., a poSta bet. 

bizc. int; drvosA, kSrorvos 2 

Qytfrl pttspokseg rabaszovati 

gazdaaaga 3 

Borvatti Antal keresk. 4 

ktfzsegl elollarosag 1 

Orszagos Vlllamosinuvek 

r.»t. kttrzeti szereldseg 10 

BAJ - 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: VasArnap ea 

iinnepnap : 

- 8— li-ig, 
14— 16-ig. 
Csak eldilietok reaidre: 20— 2i-ig 
BajjYPatal Jdzsetne 2 

Ball Pntal Sandor gazdaaaga 4 
Csendttrors, m. Kir. 3 

Nagy Karoly dr. kororvoB, 
post* bet. bizt. int. orvqsa 1 fr-12-ig, 
14-18-ig BAJ 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllomds 
a , kbzs&gi Midrosdgrtdl 

(Tat* joe bz: elfifizeto) 

BAJA 

£]3el-na#pali8Zolgdlat 

Postahivatali nyilvdno* 

dllomdsok hivatalos ordi: 

1. sz. ppstahivatal, 
. Bende Imre-u. 5. 

Ejjel-nqppali szolgdldt. 

2. sz. postahivafal, 
' Erzs^bet kifdlyn^'tit 56. 

Hivatdtds prak: 

' Hdtkfonap : 8— 12-ig f% 14-48-ig 
' ■■ Korlatolt jizolgAlatA finnepeken 

8^11 ig " ■ 
.,':' Bdja-Szentisf'edn 

— postahivatal, 
Szent Istvan kirdly^t Z5 

Hivatalos ordk: 
. Helkdznap: , VasArn'ap es 
-12:'g. Almasy Endre Bank-eVker. r.-t. 

igazgatdila, Saarvaa G.-u. 27. 4-79 

Angyal Antal elpfl- ds taarisnya- 

hereskedd; Bt. E«tvfis R r K 4-99 

Angyal Zoltan magAntisztviseld, 

Erzsebet kir.,-ne-u. 43. - 1-65 

AntaUfy Ferenc dpitdsz, Bares- 

u. io. - : 8-80 

Antony Feren© dr O.T.i. =te- 

orvos, Petofl Sindor-u. 12/b. 2-62 

Arnold Alajbs dr. m.'kJr. ttsati 

brvos, DeAk F>n. 10. 1-50 

Aszalos lmre dr., a postal bet. 

. bizt. int. orvdsards szemorvos, MA-. 

tyas kir.-t6r 6./ ; 8-49 

Autdtaxlallomas, Szent lstvan- 

t6r ,. -.;-' ;. 3-17 

jz Anker altalanos blzto- 

slto r.-t. bajai . vezerflgynobBege, 

Arpad-u. 14. ■ 5-28 

Baeskat Sandor Matyas bor 

'" 6e pAHnkakereskedo, borbizomAriyos, 

Szent LAszld-u. 26. ' '. ■ 5-12 

Bacskai. Ujsag szerkeszto- 

sege, ArpAd-tdr 6. . s 46 

Bacsmegyei s'zenkereske- 
delml vaU.; Kossuth L.-u. 2. 
4-21 
BacsA Emil dr. tfgyvdd. Royid- 
a 4 4-98 

Bala th. varos KHspanl hlva- 
tala, VArady eraek-ut 3, . 1-35 
Bala th. varoai fettzmttTelt 

Deak Fereno-n. 3. ■ 60 

; Igaspatdja : . 12 

Feaa01ts6gvalt6 allomas, KflzvagA- 

bid-u. 6. 4-60 

Bajai cemehtarntfyar, 

Lonkayn6 Dely Eva, Vilag08-o. 8/10. 

''2*25 

Bajal evezfii etfyesnlet, 

pandnrsiiget (dzemben.IV/ie— 

X/15-ig), -y, 3-39 

Bajai laarugyar k.f.t., Duna- 

part ,:-■■■■ ; 2-58 

Balal taajds egy let, Duna part 

(azemben Vlt— Xf31-ig) 4-06 

Balal kereskedelmi es lpar 

bank, Toth Kalman-t^r 1. 022 

Vez6rigaBirat0ja j -.'.T"^-' 

Bajal ktr. ntm^ster Keieirien 

" Istvan, Kolcsey Ferenc-u. BO. 28 

Bajal magyar bank r.-.ii 

Erzstbet kiralyn^Tn; 9. 1 -49 

Balal n<6met polgarl Iskola, 

Bndapesti-iit IB. 5-82 

alal 4tnseg461yz6 hltel- 

szfivetkezet, mint a7 o. L ^. 

tagja, Matyas kiraly-t6r 13. 02-77 

Bajal po.ztd, «s takardgy&r 

t., ttz^m Janos-n 3. 4-41 Baraslts Ahtal dr. : fig ; yv(S : d,'U.i- 

8. 3-36 

Barta Jdzaef ny. postafelngyelo. 

TAth K41man-n. 38- . 3t38 

Batternay JAzsef hentee es me- 

aziros. FldriAn-a, 9 , 5r27 

Bauer Otto bajdiiaJ rillalata, 

Dunapart 3-Q6 

Banmgartner Mlhaly hentee 6s 

meezaros, F16riau-u. 43. . 97 

Bayer Laszld dr. poata bet, bizt. 
■' int orvpB. H aynald-u. 30. y3-95 
Bekey Sandor latszeresz 6s leny- 

k^pesziparoa, Toth Kabnan-i^r 4. l4' r lMg finnepnap: 
8— 11-ig, 
14-15-ig. A ml boltnak r.-t., fHszer- 

rofflsr ea rdvidarnosztftly, Baeatist- 

van-ter 2. ."" 51 

Abraham Tlbor dr. posia bet 

bizt; int. tjrros ea fogorvos, Pro- 
'. haszka-ii. 4. 4-11 

Ackermann mffszttytt r>t., 

Kossuth L,-u. 8 S 5-17 

Aezel Mlhaly gep es mllszaki 

keresked6, Br. Efiivfls-n. 8. 5-89 
Addhlvatal^ m. kir., Varady 

irsefe-ut.8 , 37 

Adrla biztbslto tarsalat : 
\ bajai, ffifigynBksege, Arany Janos- 

a. 2. .'",'■ ■ '- 1-84 

Agal Etall keresk. tlgjTiBks Deak 

~ u.17. 1-14 95 Alltfldy Janos» Varady ersek- AIf«ldy Jozselne, dr.-ne 

«zv., Z6mbor-n. 3. l^SJO 

Allamrendttrs^g* lasd Kenrt6r- 

kapit&nysae ' . 

Allamvasutak, ni. klr. ■ . ■ 

Aiiomasrohflksege 30 

K6z6ti gepkocsifizem bajai birend, 
(iroda, garage), Beiseredy-n. 9. . Bajal szfirlt6- es konzerv- 

tlzem. K«zvag6hid-u. 6. 5-90 
Bajal szeszgynres Itnomltd, 

SfKhogyi Elemerne, Kolcsey F-u. 26/ 

Balal takarekpenztar, Deak 
F.-u. l. 21 

Vezerigazgat6ia. _: ■ ,2-OQ 

Vesserigazsato lakasa, Grit Zichy 
B(Sdog-u. 2. 1-21 

Saranyi Istvan dr , Deafc F,-n. 1. 
1-54 

BaJaTldekl arueloszt* tar- 
sasag, Wildmaip es tfirsai, 
Kossutb L.-u. 4. 4-70 

Bajza Lajos vAroai' mllszaki tiszt, 
Ui-a. 41 4r57 

Bakanek es Gftdor kbnyvr 
nyomdaja, Ferenciek-tere 2. ; 4-83 

Balta Bela b^raut6s, Bethlen. - ' 
G;-n, *;.'■. ' 4-51 

Banatl Ilona all. tanitfinfi, Erea*- 
bet kiralyn6-u. 32. 3-?74 

Banbidy Ferenc dr. kCzkorhazi 
fOorv&s, t ft>, gegeBzakoryos, Attila- u. 8 

Bank es kereskedelmi 
r.-t., Br. Etitvbs-u". 8. 77 Oaztilymem.fifeaeg, Zenta-u. t. 35? Balai takDr^nztar 

Baja, Dee* Fereno-u. 1. 21 es 2-00 Beldl Bela dr. flgyved, Bende 
.'I.-u. 7. 1-78 

B61dl P6I . postagyakdrnok, Buda- 

pesti-nt 8. .4-73 

K. Bencze Albert kttnyvnyom; 

daja, Grdf Apponyi-a. 2, 4-85 
Beneze.Bela ny. kir muszaki ."-rt-- 

tanacsos i lakasa,' Zombor-a. 2 1-45 

Bender Sandor fiveg. poroellan. 

haztartasi eikkek kereakedese, . 

Eizsebet kiralyn^-u. 6 1-93" 

Berkocsiallomas, Szent Istvari- 

ier 8,. 1-75 

Bernbart Erntf ny. takpt. igaz- 

gat6, Haynald-u. 29. 2-48 

Bernhart Sandor dr. polgar- 

mester lakasa, Deak Fereiic-u. 3. 

Bettelbeim testv£rek rflvidaru 

nagykereskedOk, KpsBUth Lajos-u. 2 

.-' 5rl6 

Bfrd Fereno to. kir. ftihadnagy, 

Gr. Bz6cheuyi-u. 14. 4-71 

Blzalom gazd. szUt. bajai 

iroddja. Kossuth L.-u. 14. 2-16, 
BUlcher Jozsel automobil-,. gep- 
6a mflsz.-keresk., LatinovitsGabor- 
u,3. 4-42 

Iroda; Arpad-ter, 3. : '_ 4-23 

Bodog Janos vendeglfia, Buda 

pesti-ut'34. 1-46 

Bodolay TIborne »zv., Br.-Efit- 

. v«5-u. l. , 1-68 

Bonner es tftrsa wftebanikuf!, 

mtiszaki keresk. 6s kerekpar alkftt- 

rfszek- k^szitfitizeme, Erzs6bet- 

kiralyn*-u. 6. ; r_. „ 2-90 

Boros Jozsel nyeretermeiiykeres- 

ked6, Kdlcsey. Fbirenc-n. 15. 2-33 

Bor s 6s tarsa automobil teherfu 

: Varozo es szftllitmAnyozisi villalat. 

Prohaszka-D 3. -1-59 

Braszt JAzsel old. g^umSrnOk, 

T6ih Kaimau-ter 3. 5-57 

Braszt Pal dr. fogorvos, Attiia- 

d. 6 3^10 

nchmaho Jakab sreszfozO, 

Szent Antal -u 89 805 

Buchwald Jentt dr. orvos- 

fogorTos, Szent Antal -u, 4. 3-08 

Buesanyl Laszld dr. orvos, Baj^ 

SzentistvAn 1^68 

Burg Ete dri- egyet. m. tanAr, 

korhAzi szfil6sz fflorvos, Haynald- 

u. 3/a. ;; ■'- ;' :.: . 3*30 

Bnzas Lajos cipfi- 6s divatualete, 

Br Eotvfla-u. 7 , 5*28 

Lakasa, Csermak-t6r 2. .4-65 

CIszterol-rend m. B61a reAlgim- 

■! nAzinma, Szent Imre^Wr 5. 48 

Clszterelta-rendbaz^ Tdth KAl- 

mAni,6r 5. ' 41 

Corvln nyomda, «Ruggetien 

MagyarsAgfl napilap, Mityds kir.- 

ter 10. 1-64 

Csabl Karoly divatArnkereskedes, 

Br. EOtvbs-u. 1. 70 

Csabl Karoly dr. textilbagy- 

keresked6ae, Szt Istvan-ter 7. 

3-02 

Lakasa: J6kaiM6r-n. 2/b. 5-80 

Csankd Ferenc korcsmAros, Baja 

es videke gyapj.ufe.ldolgoz6 es hazi- 

ipari sb6v., Fldrian-n. 63. 3-45 

Csaplaros Sandorde »zvi Csatal "Kalman m^szAros 6s hen-. 

tes,(Bndape,9ti-tit 32. 1-53 

Cseh Bela ffiszer- es vegyeskeres- 

kedes, Varady ersek-ut 6. v 2-83 

Csehlmredr.kttzkdrbaxi ffiorvofi, 

kir. torvsz. orvos, Saeut-'Istvan- . ' 

t.<pr 7. . "'•■ *-7.2 

Csendtfrseg m. kir., Saarny- 

pArancsnobsig, Eras«bet kiralyn*- 
.■ui-83/a.' ;. ' ■■ .-^ .32-: 

Czlgler Jdzsef rum, likfir elOAtli- 

tAsa es eladAsa, Czirf usz' Fi-n. 20. 
■,'■.■.■:'.■■-.: v-4-26:-- 
Czigler Sandor halberesk^dd, . 

Arpad-u, 7. ' 6-42 . 

Cznkor Sandor mernOk, MAtyAs . 

feirAly-ter 6 3-61 

Darabos Mlhaly postae'ilenfir, 

Dj-ji. si. 4-34^; 

David Jakab Ila ferfl^zabd, ' V6; 

rfismarty MihAlyi-u tp 3-23 

David Lajosne «zv., Br. E6tvfe- 

n;4 ' \ 5*07 Delmagyarorszagl Villamos 
Aramszolgaltatd r.-t. bajai 
kirend., Kipyd-u. 9. .29 

Delvldekl szenkereske- 
delml r.-t. bajai lidkja.Prohaszba- 
ul 1.. ■■...■■ . 52,- 

Telepo, Dunapart 53 

Dely Geza fakereskedo, Dalmady- 
Gy.-U, 4. ' 1-05 

Dely Zoltan dr. szdnnagykeres- 
kedfl, varosi iroda, iSaynald-n. 19. LakAsa,; M6szAroa L.-n. 5. . 1-09 

Dunaparti szdntelepe 2-82 

KamarAs dunaparti fatelepe 1-95 
Deslcs Jozsel ny. All. tanitdk6p- 

zoi tanar, Gaal Peter-u. 4. 4-38 
bobszay Elek vendfigldje, Sat. 

Janosrut 16. . ;.;. ; v 4-92 

DOmtftttr es Boltz^r srahona- ds^ 

termdnykereskedfik, ArpAd-ter 10. 
-■ : 1-33'-'"= 

DOmtttttr Kernel dr. figyvdd, 

DeAk Kerenc-u. 9. \ \ . 16 
Eber Sandor 111. test Omuvdsz, 

.gimn..tanar,:Jdkai M:-u, 19;. 8-04 '■' 
Eg! Adamne tesztaiizem, Fldrian- 

u; *o. 8-84 

Egresslch Vlnce, a Fohciere Alt. 

bizt. int. titkara. .fi'sz'-u. 6. 4-94 
Egyesttlt magyar malotti- 

Iparl r.-t. bajai telepe, Bnda^ 

pesti-At 59. , 63 

Ekes Jend Janos fi gynOk, Dal- 

mady Gy.-u. 19. 2-19 

Elstt bajal UJmHrla- es mn- 

bntOTgyar PollAk ZoltAn, Dom- 

bos-u 8 .";■ ; 1_0 * 

Elstt dnnagozhaldzasl iarsa- 

. sag ugynBksdge, Dnhapart Ql-81 

Elstt magyar altalanos blzto- 
Slttt tarsasag bajai rtUgyndk- 
T s£se. Szent Istvfa-ter 6, 2-03 r , 

Erdel gytt^lskola, iifikert 17 

Erhszt lajos dr. (igyvdd, Kos-; 
auth L.-u. 9. 4-90 : 

I j^b Asa: S-QS. 

Ertts Ferenc virAgkeireskeddse, ^ 
Szt lstvau-tdr 4. 5-74 

Erseburadalml erdttgond- 
noksag, BajaszentistvAn 64: 

Esztergalyos tSynla radid >a 
Till, szakuzlet, : Kossuth L.-u, 14. .-■ 
5-11 ■ 
Farkas Ahdor tivegkereskedd. 

lakasa, Bzent Istvah-t6r 7. 5-92 

Farkas es Marktt tfiszer- escse- 

megekereskeddk, Br. EOtvfis^u. 3. 

2^40 

Farkas Janos tfizifa- 6s szeri- : 

telepe, Varady drsek-iit 17. 5-93 
Farkas Mlbaly Uveg- «s porcel-'. 
lAnkereskedfi, VBrbsmarty MihAly- 
u. 4. 1^71 

Farkas Mlhalyne «zv., Kossuth . 
jttoc w*w .'-Lajos-u-. 10. '-■■-. :; 1-31. 

retorta da erd^sldK^skeadsejFar^ , 

MAtyAs kir .-tdr 7l ; . 5-61J ; hentes, Varady drsek-at 45. 5-24. BAJAI TAKAREKPENZTAR I TttlefOn I 21 If BAoBalmAsi liiSk 36, Zombori fidk 83> JAnoshalmai. 
I Veadrigazgatd: 2-00 || fidk 80, Kiskdresvlidk 02, Kalocsai fidk 6 / 16 p