Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


-"" Dunavldeltl gdzmaiom r.-i. 

■• -■; '*-. ■■:::-■--/- 12 
Ftfszolgabirdihlvatal 1 

flolecs S&ndpr gazdalkodd.' 2 
Jar&sblrdsag, kir. 23 

Kfss Gabor &Slds£g- 6 a gyiimolcs- 
: kereskedfl 17 

Kocsls Tamas dr. figyved 25 

Kttzsegl eldljardsdg 8 

Kunszentmtklos-Dabas-Sza- 

badszallasl takarekpenz- 

tar dunaveosei'liikja ■:,; 8 

M 6v. vasutaUomas 26 

Molnar Lajos ret. Ielk6sz ; 18 
•«agy Lajos MrkereakedS, <; 20 
R&tkai es tit-sal r^t. 10 

Simon Andor dr. orvpa ■:;' 9 
SlmOntdes VUmos dr. kfir- 

^,$lWti)r.*.tt3 , ■;>; r:-.;:-^^:,, -, : . .;-,.27- 
T«5tn Bfilint mftlnios, MziaU- 6s 

■^Bnfrjs "■'-••■' : - ;-■ ■'■ : '. ! ".v" ■-.■-: ^'-V.-".-:"' '"38- 
Tdln Gabor vendi&gios 16 

: DUSNOK EBERHARD 

■;,:,: Bivatalos 6rdk: i 

:■■■ ■„.,. „ Vas&rnap 6s 

. Betkoznap: finnepnap: ,, 

.'..'. 8— 12-ig, 8— 11-lg, : 

14— 18-ig. 14-16-ig: 

Csak elflfieet6k'r6a&6re : 20— 2i-ig. 

Balogh Sarotta m. kir. posta- ■ffetkCEriap : VaB&rnap 6b - 
unnepnap: 
.'■ 8— i2-ig r . -8^lirig, , :„ 

>-;u— i8-ig, , ; : 14— i5rig. ■ 

Csak eWfieetCk r6az6re : 20— 2i-Ig. 

Bprdas Gnsztay dr. posts bet. 
fjiztt int.; orvoa '.' ~ - " 8 

Csenddrtfrs, m.klr. 4 

Cserhati Gergely r6m. kath. 

.plAfaanos ^ 

Kalocsal ersekl uradalom 

iasakposztai iniezdsSge, T6th Imre 
. rirseteuradaimi int6zo ;. ;■'' - >,' 3 

Kalocsal szekesfdkaptaian 

DorBoshatpasatai gaadaaaga -2 

^rdfihivatala, viUz. UJvary GSza 

;.eM5mester ,.'.. V ". 5 

Kdzsegl eldljiardsag ' 1 

Vezetfljegyzo Iakaaa 6 DUSNOK 

(Zala ittegye) 

(lasd Geiae) 

/ DUSZINA- 


iVasfimap-itf.. 
r ^nn6pnap:, : : 

-, 8— iirlg, : "Csak «I^lis^(Hcr^si^ 80*81-1*. 
Ktfrjegyzffseg 2 

lAto:rIca;-r;*t, = -pi- : gonykeBe]C8«ge, 

DtJZS 

. ;.,. tfivataios '6rdk: '•- 

" _,,'"'- . Vasarnap '6s 

B6tk6>nap:, ftnne p n ap: 

■;.;, 8-^12-lgj 8— li-ig,,' 

, 14— 18-ig. 14 -16-1 g. - 

Csak elWlzetfik rtsz6re: 20— 21-ig 
KOzsegi elWjardsag V ] 

■I DUZSNOK^PUSZ* A 

] '■;-.'■ ;;";■■'' (Us4;8^$Bzeatp6ter) 

EBED 

,-,'• %! -.; : (lisd Parkinynaha) ^ Dlcskd Jdzsel igazgat<5 tanftf 2 

Tdll Gazd. Iskola 6g Mezflgazd. 

Szaktanaosado allomas ,, i 3 Nyilvdnqs iavbeszSlo dllo- 
mds a kozsigi eldijdrdsdgndl 
(.Gyorazentmartori 7< 1b. elflrizeto) 

Bivatalos 6rdk: ' 

nl „ : „ >' VasArnap 6b 

R6tkOMap; . QDnepnap: ., 

■ : : j -'8— 12-ig, ; - 8--il-ig; 

14— 18-1g. - 14-^16-ig, 

Qsak etfifiEetflk , r6se6re : 20^2i-ig. 

Agrarla szttlttteleplttt r.-t. 6 
es6dl Hangya FogVasztasI 
^s £rtekesft6 sz«v. 2 

Ecs6d! Hltelszttvetkezet 13 

Farag6. Istvan Fatura bizom., 

E81ds6g- £s gyiimttlcskexesk. ~ 11 
Fay Zoltaiu>6 »zv. foidbirtokos 

■..'-;■: ..-■;■ ■■■" ■ '8' 

Friedmann Jdzsel f uazer-, ga- 

booa-.^B vegyeekeresk. 3 

eargittaf Antal dr. viWz ktiz- 

B^gi drvosi a posta bet. biz. ■ int. 

orvosa 7 

Ktfnyres Arpad* &z Agrariar.-t 

Igazgatija / 6 

KSzsegi eieij&rosAg 1 

Ltfrlnol nradalml szdldtelep 

r.-t. szfllotelepe (KiJaponti iroda, 

GyongySs 6) ' . 14 

nieszAros Jdzsel ig. tanitd 12 
Spltzer Laszldne dzv. fdld- 

bittokos . . , 4 

T6th Balazs, r. k. piftbanos 10 

ECSEO ; . 

Bivatalos 6rdk: 

■; H6tkdznap :■:■'.'' VasSniap 6s '. 

■8— 12-ijt, arinepnap: . 

;t4^-18-ig- 8— 11-ig, 

:.;,;;"• .V -.-■_.. .'■■.;;;' 14— t6-ig.\V ; 

;. Caak e l& fiiertk rtozere : ao-r-21-lg. " 

K»rjegyz«s6g, Roscg 1 

KtlzsegieldlJarOsag,Kozard 3 

Qsztroluczky P4I fOldbirtokos 4 

Pal istvan dr., ktsrorvos 5 

RadakoTlcs Jentt IHlklds 

■, ..'allatorrba, . ;v.-./;; ! .,-''o/.- .2 

Weber Gyola <fe-yfeyszeresB 6 

ECSEGPOGANYVAK- 
PUSZTA 

■r/'-J "; (laad Pasiort) \ . 

ecseb; 

Hiv<ktalo8 6rdk: - 

'.■;Bi^: V ;'-;*ass»*, 

8— 13-ig, 8— li-ig. 

i+— 18-ig. : 14— 15-ig. 

Csak elOfleetok r6az6re: SO-'-Sl-lg. 

B&nhegyt Matyas dr. a posta 

betegbizl. Int. oryoaa- ■ : 3 

Kttzsegl eldliarpsAg, Boser 2 
Mikes Jdzsef m. kir; kereake- 

delmi biv. ,f oiltkara . '.. 1 

Mlfela Pal rom. kath. plftbanoB 4 

■ ',:-\; 'ECSBOBNli":. 

. pifad Galgamicfta) EDELfiNf 

Bivatalos ordk} < 

EtetkCznap--- Vaai'niap es .. ' 

8— 18-ig. finnepnap : 

8-11-lg, 
14— 16-1g. 

Csak el6fiBet<Sk resz6re: 20— 21-ig. , 

Adohlvatal, m. kir. 17 

Blzony Emll vit6z, jirasl fo- 

Bzolgabirfi lakasa 85 

Borsod kttieseg eltfljardsaga 

■ O ■-' ■ 6 

Bdrsodsztrakl „ Hangya'* ;o- 

gyaszta8i ea ertebesftfi szOvetkezet, 

Borsodszirik l-Ol 

Csapd Jdzsel jarasi kOzellatasi 

fellenor : v 15 

Csendorseg, ?n. kir. 7 

Csepcsenyl Beta yillanysfeereW 

Deutsch istvan dr; n6gy6gy£Bz, 

Szfii^SZOrVOB ■■:■."..•--.;- -.',' 18 

DraskOTlch grot Dradalom 6a 
.erdegaidaeag, Sappnazta 1^03 

Dldszeghy Laszld dr. tb. 16- 
B«olgabiT6 . - . \ ...- -26 

Edelenyl - kdszenbanya val-. 
lalat r,-t. 5 

Brenyl Maud dr. '_,.-. Q 

Farkas Gyola; dr. figyv^d 10 

Ferehcz Pal termfinykereskeda a 
(iFatnraJt ftizomanyosa . 24 

Ferenez Sandor malom iifirlfi 39 
Finke ktfzseg eldljardsaga 

{ayilyanoBj 1-02 
Fdtl Sandor dr. figyvfid 13 
Fdszolgabirdl hlvatal 2 

Friedmann Ern«'naeyb6rl6' 32 
FUIOp Jdzslds Szasz-Coburg is 

Gothai herceg erdohivatala 14 
GUmttry Vllmos dr. ny. tflrv. 

tanacselnSk, Finke 28 

Harsdnyl Geza id. ny. kir. Jbir6, 

Bgyvdd .- . 4 

Horv&tby X.aszld dr. Jarasi m. 

kir. allatorv03, ■..,'.,. ; 22 

Jarasblrdsag, m. kir. 12 
Jarasi IpartestUlet 36 

Kaall Geza dr. kOrorroB, 9 

Ka tonal eptlletek <6s hatd-' 
sagok; Jarasi katonai parancs- 
noksag m.kir. t s 25 

Kenez Mlklds dr. ngyred 15 

Lajos sz'Snnagykereskedifl 2l 

Klein es Reich fftszer- 6a liszt- 
. nagykereakod^k 37 

Knn Jdzseln6 ffisaer- is vegyes- 

kereeked6 . . 23 

Ktizs6gl eidlj&rdsdg y 3 

Hocsary Pal ram- 6s lik'ergyar- 

' : ta3a : -_ '.,".";',;/•'.; :/■-■'.■- ,.:. 38 

Lakasa- - 34 

Nagy B^Ia TezetSJegyzfi: ■ ■•■■'•■■; ^30- 

Nagy- Sandor: 'tittz. vafnr. 'utbisf- 

Radd GyBrgy dr. flgyvfid 19 
Rick -GezpiMfty,- f6te3zt ' : ,■ 27 
Sappnsztai bergazdas&g 
':':. 'I'';.- ■V-''- .1^04 
Schnlek Gyola dr. gyogysze- 
■ Hsz. ■-■'■' '"; : ' ■'"■':" : ' »•"■■ " 29 
idfls vamvendSglft 
..." , ■..:■:■* - 42 
Szalay Ferenc.rk. plfibanoa,,/ 

Borsodszirak ''■.,. . , 1*00 

Szofler Tobias 6a llai fater- 

melfik ,- > 1 

TdTlratklizVetites 20 

Vdrady Jend dr. orvos 41 
Zeman lntre dr. ngyy6d ; 31 EGEG 

Bivatalos 6tdk\: 

rrjc^i « ' Vasartiap 6a * 

H^tkflznap: ■ thnepnap: 

8— 18-lg, ",. 8-U-lg, 

14— 18-ig. J 14— 16-Jg. 

Caak elotizetok r6szere: 20— 21-lg. 

Hornlzsdne 2, 

iRttrJegyzdseg 1 Bivatalos 6rdk: 
JSjjelrnappali szotg&lat 
Postahivdtali nyilvdiios " 
dllomdsok hivatalos drdi: 

l.sz. postdHivdtalban, 
Szechenfyi-u, 

Ejjel-nappaliszolgaldt, 

2. sz. postahivcitalban, y 

Betkfiznap : Korl&toltazolgalatu 
8— 12-ig, finnepeken:. 

U— 18-ig.- 8— 11-ig.V 

Acsay Denes dr. y arm. kBzig. 
gyak. Ifiispani titkar, Almagyar- 
q. 20 4-07 

Acsay Ferenc nagykereekedfi, 
' tueifa- ea sz^nraktaratVasuti telep 
; '. ■ 5-15 
Adrial biztosltd tarsolat he- 

vesmegyei fCligynSksege.SzeolienylT 

i-8. , 1-03 

AlexoVlcs Gyula ButOmester, i 

Szervita-n. ie. 5-41 

Alltfldl B*la dr. tigyved lrodaja, 

Werbfiozy-u. 11, 34 

Allspan :'.kaiffn telefonja, 1 Var-^ , 

megyebazaA 1 ; '■-'=;:' \ ,l-r21 

Ailspdni blvatal, Vinbegye- 

10, 23 
Allspanl hlvatal, Varmegyebaza 
. 82 
Antdtaxf allontas, Dr. Kallay Zoi- 

taa-a. 1. 2-62 

Allameplteszeti hlvatal, nt* 

klr.^ Varniegyehaza 21 

Aliamrenddrseg, m.klr., 

I&ad: Rendoikapitanyaag ra.. kir. 
Allamvasntak aUOmasid- 

nttksege 48 

Altal&nos borplneeszet 

k.l.t. 9 Rottenstein-k»z. 3. 4-02 
Angol fclsasszonyok Egri 
>rs. leanyneveid int., Kap- 
Jan-n. 8. . 3-28 

Angyal Lajos dr. kereskedelmi 

kSz^piskolai igazgato, jogakad^miai r 

in. tanar, R6zsa Karoly-n. 13. 5-54 

Antalll Istran dr. m. kir. orvos- 
szaaadoa, szanat6rinm vezet6, Deak 
F v efenc-u: 4. 5-66 

Arnlorgaiml v&llalat kttz- ; 
pontl lrodaja, J6kHl-a. 8. 3-40 

Asztalossy Lajos vit6z, m. kir. 
honv^dezredes, Bz^chenyi-u. 45. ; ; 

Bablonkay Gynlane «zt. ;]at6k- 

^s dlvatkereskedfl, 8e6oheDyi-u. 11. 

\3-90 

Bachd Gynla xMz, ny: ezredea, 

Sz6chenyi^u. 2. - 4782 

Balnok Krzsebet sz^nkereskedo; ' 
' " iakasa) yeiosmaTCy-a. ' 12i : ';' : \.-A^J\ I 
Bajzdtb Laszld dr. Bgy yid \ • I 
,;Bz6eiHenyjl7a. 13. ," ^3-60 : 

Balassa istvanne ttz v. ny. pti . 

titkir fele^ge, Petfi-n. 18. .3-86 
Balds Gnldd dr. Bzemesz foorvoa, 
' Ers6to-n.'ir ?-4"9 

Baidzs Jenft dr., figyV6d, '■'.--■' 

Kossutk-ter 1 ; 2-93 

Balogh ISezsd.olijkeresked^a' ".\ 

yacuuin Oil Cdjnpariyr.-t. lerakata, 

8i6dlieriyi-u.' 8. ' . ^81 

Balogh Lajos m. kir. szizados, 

Kia^atttdy-n. 14. 1. ;.. 3-27 

Banli ISahdor gynm91cakeresked6 f 
Hatvanasezred-u. 38. 0-06 

Baranyay es Losonczy butor- 
raktfir, bntorfizeia, 8z6ch8nyi-n. 25: - 
3-69 

Barcsay Amant Zoltan dr. 
Szent Bir lovag, muzealis gyujtfe- 
m6nye, Dob6-u. 28. 2-21 

Barddez Arpad kir. ttfrv6ny- 
szekl-elnBk, Deak F.-n. a; 4-30 

Bdrdos , Jdzsebie tiirduzem, '.- 
Kilian-u. 14. 4-31 

Barkdczy Laszld dr. iallami 

V gltonazJumi tanSr, 8z6chenyi-n. 49. 
■::. " - 1-93 

Bdrsony Endre dr^tigy^^dlad^- 
es illetikfigyi tanacsadd lrodaja, 
. Eszterhazy-t6r 5v v ..l-30 

Bama Jend bntorkereskedG; \ ■ 
Szechenyi-a. 30. v 59 09 

I o 

M 

VI 

A 

z 
z 
o m- 

s 

VI .101'-' £? Mfa|Myi^^||^ij|ite|||^ r^ JRlR^ Barsy Istvan dr. £raekt 6s kip- 

talani iigyesa, Verbflczy-u. 1. 1-50 
Benlczky Mlklds gy6gyszer6sz, 

Orom-u. 2. - 1-42 

Bereczky GyUrgy dr. ftgyved; 

Szvorenyi-a. 3. 90 

Berkes Dezso dr. tlgyvfid! Er- 

sek-a 3. , 2-03 

Besznyi&k Istvan dr. orvos, 

Dob6-u. 15. 1-53 

Bikfalvl Ern©V bir<5sagi v6gre- 

hajto, VerbOczy-u. 7. ._. 3-85 
Bln6f IHanO term6ny-6smagkeres- 

kedoV8zervita-ii. 9. 68 

Bodnar B61a mflpala 6s cser6p- 

tetb* fed times ter, b6rant6fu.varoaasi 
..vallalat, Mekesey-u. 9. 5-55 , zlch K.-u Florlan ecetgyara, Kn6- 
.... 2-85 
, — ir Istvan dr. -figyvW, Kal- 
lay Zoltan-u, 3. , , 5-38 
Bota S&ndorn6 fuezeriereskedfl, 
, Almagyar-u. 18. 8-61 
Braun Bela dr. sornagykereakedfl 
6s bortermeld, Kaptalan-u.28. 5-00 

Braun «s Kalmdn divataru-iiz 
• )ete.'8zedhcnyi-u. 8 5] 

Breznay Imre TnzTend6szeti K3z- 

16ny szerkesztSje, J6kai-u. l. 
'■.'..V 4-49 

Btindza Bela temetkezesi vallal 

kozo, Maklari-iit 17. . l-2£ 

Brlndza Istvan temetkez6si 

vallalata, 8zvor6nyi-a. 39. 1-48 
Brlndza Bela Hj. buJlaszalliM 
r 6s temetkezesi vallalata, Tfizolfcfi- 

■Wr'i. 2-83 

Busak Imre iro- 6s varr6g6p- * 

mfisaer6sz, Kaszino-u. 1-08 

Busak Imrene' fiiszer-, csemege- 
'.. kereskedd, Kaszin6-u. 4. . 5-22 

Chochola Jozsef karpitosmes- 

ter, 8zech6nyi-u. 21. 5-58 

Clszterel rend Szent Bernat 

gimnaziumanak lgazgatd- 

' saga, :8zechenyi-u 15 1-80 

CsapA KarOly oramfives 6s ^ 

: szerfsz, ,8z6chenyi-u. 13. 5-29 

Csasztl Gyula kitoktatd, Aradi 

u. 8. 6^07 

Csatth Kalman dr. kir. figyesz- 

;- segi elnfik, Arany Janos-u. 10. 

Cseh Istvan m. klf. postatiszt, 

Paosirta-u. 10. 3-63 

Cseh Mihaly gyfimblcs-, deligiju- 

mijlcs- 6s zb'ldaegkereskeda iizlete, 

Bzent Jatios-u. 13. 

Lakaaa, JCert6Bz-u.. 73. - 4-28 
Csendor osztaly parancsnok* 

sag, m.kir.,Vor0sniarty-ii. 75. 69 

Csendor szi&rnyparancsnok* 
sag mi. kir. Vorbsraart'y-n. 19. 

,"■''- ■ ' 6 

Czekk el Ferenc dr. m. kir. 

tisKti I'Oorvos, 8zvorenyi-ut 13. 2~25 Domany ttdon nyns.' t»tv6ny- 
az6ki bird, figyv6d, . Ersek-utca 

4-59 
Ebergenyl Tibor ker. iskolai 
. tanar, 8zvor6nyi-u. 2a.. 4-97 

fibner Belane ©zv. dr., dr. 
Garzd Erzs6beft orvos, Ujvilag-u. 13. 
2-19 
Egercsehl szeneladas, Mav. 

palyaudvar 557 

Eger 6s vldeke takarek. 6s 
hltelsztfvetkezet, mint az 
orsz&gos k»zpontl hltelsztt* 
vetkezet tagja, Se6chenyi- 

«■ is. . 2-oe 

Bger «s Vfsontal borplne£- 
szetek r.-t., Dob6-n. 38. 8-73 

Eger-gy«ngy«svldeki vlUa- 
nnossagl r.-t. iizemvezetSsege, 
De.ik Ferenc-u. 19. §8 

KBrzeti villanyseerelOje, Agyagos- 
u. 1. 4_5i 

Bger m. varos 6s az O.T.I. 
egeszseg v6d« Intezete, Do t>6~ 
'" ° 4-48 Lyceani 
1] Czlbula P6ter bfiripari lizeme, 
. 8as-ilt,92. : . ■;._,■ 3-07 

Czlbula Peter timar, lakaaa 
■ Matyas kiraly-iit 84. -5-89 

OallOs Ivan, dr. t"iizoJt6parancs- 

.■nok, Hunyadit6r 4. - 1-04' 

Dancz Gyula, Csiky Sandor-n. 30. 

.77 

Deutsch Simon bank iizlete, [>r 

Killay Z.-u. 2. : l^O 

DI vlaczky Gynla dlvekyflSzent 

Margiti) drog6ria]a, Bz6ohenyi-u; 12. 
3-45 
Dobd Istv&n nyomda r.-*., 
■ az Egri Ujsag szefkesztOaege'es ki- 
; adohivatala, J6kai M6r-u. 3.' l-<)6 
Doboczky Janos koriatlan ital- 

m6r6; saeszkereskedS, Szent Imre- 

ter 15. 5-75 

Dobrovlts Laszlo szMOblrtokos. 

Kn6zich Karoly-a. 7. 5-71 

Dohanygyar, m. kir., Va^ar- 
,.te> ; v 74 

D6ka Elenier fa- 6b szfenkerea- 
. kodd 6a korosmaros, Dob6-n. B4. 

e-15 

Daman Jeno Coi-datic . lerakat. 
Gerl Matya9-n. 1. 2-98 Bger szerkesztosege, 

Eger varos legoltalml kttz- 
pontja 6s parancsnoksaga, 

lasd 'L6goltalmi parancsaoksag. 

Eger-tlbam6rl hengerma- 

lom r.-t. u!.oda Maver Andras. 

Kertesz-ti 174 . 40 

Eger varos vlllamos telepe, 

van»ei iroda, varoaliaaa 1-41 

AramfeJIeszto telep, .Sas-iii.. 50 
Egrl erdo- es lalpar r.-t. 

fe[nein6tj vAmual 1-Q1 

Egrl ersekseg: 

EgyTiazinegyei hiratal (firseki 
iroda) 1-33 

Uradnlmi gazdasa^i hivatal 1-58 
Uradalmi fatelep a feln6meti vam- 
nal- 1-17 

Egrl ersekl .togakademla, 
'Lyceum, Eszterliazy-t6r.l. 4-83 

Egrl ersekl Szent Jozsel. 
Internatus, Poglar-u. ' 64 

Egrl ersekl tanlt6kepz<j 
Lyceum. Ess!terhazvrt6r K 4-77 

Egrl Idkaptalanl uradalom 

joszagkormanyzosaga, Knezicii K.- 

u. 11. !. 43 

SzaravevflsSgo, Knezich K.-u. 11. 

1-44 Egyhazmegyei Szent Janos 
Nyomda (Egri 6rseki Lyceum! 
, ktfnyriiyqmda) 1-76 

Egyhazmegyei iakarek. 
penztar r.-t., Szechenyi-iu _. 
1-75 
Ehrenfeld Margitdr.,8cJiwaroz 
Arooldne ^ul-, orr- 6b rorokorvoB. 
Enseku. 1. 3"67 

Elek IsWan uy. Merdfim6rD6k, 

Qr, Tisza I.-a. 9. 8-98 

Elek Testverek clikraszdaja, Sz6- 

chenyl-u 16. 2-92 

Elestar fiiszer- es csemegekeres- 

ked6s, c6gtulajdonos Beats Jeh0u6 

^s 5zab6 Erzs6bet, Kaszino-a. 1. 

2-31 

Elsd magyar altalanos biz- 

tosltO tarsas&g fOiigyneksegc. 

Jokai M6r-n A. ' 1-27 

Englander Adolf k«n y v- es pa 

pirkereekedese. fizechenyi-u 18 

"j 2-89 
Englander Imre dr. orvos, Dr. 
KalJay Z.-u. 4. . 3-20 

Epitolpar r.-t., Gronay-u. s. 

82 

Teglagyara, T6gtagyAr-a. 29 

Erdelyl /Vntalne fuszer-csemege 

keresked^s, 8z6chenyi-u. 20. 8-92 

Erdelvi Rllhaly dr. flgyv6di iro- 

da]a, Ersek-u. 0. 8-30 Erdofelttgyeloseg, m. 

Bzvoi-enyi-c " kir. ErlacJi Sandor dr. iigyv6d, 

Telekesay-n. 3/a./ 80 

Ersekl Papneveld Intezet, 

Foglar-a.' e. , 31 

Ersekl rk. tanlt6k6pz0 lnt6- 

zet mterrmtuea, Sz6cheDyl-u. 47 

*■"" ' 1 " 8 ^ 

Ersekl uradalom gazdasagl 

hlvatala, Lasd Egri 65sek66galatf > 
„Erzsebet*« gdz-, kad-,lszap> 

fllrdd 6s Vlzgy0gylnt6zet, 

mlajd. Laag AndrAs, Kuidfl-u.l. 9 
Fakereskedelml es Valparl 

yailalat, 8tecber Samuel, Vfir6s- 

mai-ty-ii. 67. 1-64 

FaragO Lorant Karoly vas- 

kereskedea (cept. Paramo Lorant K. 

6s Baraz A.)T)r.Kallay.Z.-ii. 7. 2*-90 
Fej6r Henri k, az Adria bizt. tiirs, 

ny. titkara, az6H6birtokos, Csiky 

Sandor-u. 11 Hizlaldaja, 8as-tlt 94-96 5-46 

Egrl Hangya-szovetkezet, 

Kossuth-tfer 4. 1-10 

1. sz. Hokja^ 8z6chenyi-D. 78. 3-46 

2. sz. fiokja, V6r«smarty-u. 77. * 
V 3-47 

3. sz. f Ibhja. Kert6s»-a. , l. 8-48 

4. sz. Tiokja, Gr. Apponyi Albert- 
u - 32 - 4-33 

Egri tpartestUlet, Pirker-u. i, 
2-22 

Egri kaszlno-egyeslllet, 8z6- 
chenyi-n. 16. 13 

Egri kereskedelml r.-t. 
KaUay Z.-tt. 17, r 86 

Vasuti raktara 69 katranylemez 
fizeme,. Raktar-d. 1. ' "-■ j 16 

EgrlKereskeddkEgyesttlete 

Dobd-u. 9. ' ■ 6-OS 

Egri Kereszt6ny Iparosktfr. 

8a6oh6nyi-a- 18. 5-30 

Egri Kereszt6ny Sajtdszd- 

vetkezet kfinyv-. zenemu-, pa- 

pir-, iro- 6s rajzszerkereakedgs, 8ze- 

* chenyi-u. 2. 95 

Egri kozs6gl kOztgazgatasl 
tanf olyam, Kaptalan-u.15, 2-65 

Egrl lakatos-, lemez- 6s Ifi- 
reszaru azem.Kollmants Bako- 
nyi, Lakatgyart6-a. 2. 49 

Egri nyomda r;-t., Apatra. 2. 52 

Egri Orthodox Izraellta 
anyahltkozS6g, Kaptafan-a. 19. 
4-11 

Egri t|sztl 6tkezde, Megyei 
laktanya 5-04 

Egri rdm. kath. lelsdkeres- 
kedelmi iskola igazgatisaga, 
Lycenm, Esztei-bazy-t6r 1. 4-76 102 FeJ6r Erntf baraiyi okl. gazda, 

teny6sz- Jia liaszonallAtkereskedfl 
mezfigazdasagi szakirodaja, Arany 
Janos-u. 18. 5-47 

^Femlna** hfSlgyf odrasz ; tnl, Pal- 
vJilgyin6 Math6 llua, KaUay Zoltan- 

u. .it. _. e_2s 

Ferenc Agoston, cser6p!ta[yhiis- 

mester Koszoru-u. li. 4-44 

Ferencrendl zarda, Kdptalan- 

n- 12. 4 »72 

Flczere Laszld ffikapt. aradalmi 

raerDOk, Deak P.-u. 33. . 2-43 
Fischer Jdzsel dr. «gw6d, Kr- 

sek-u.s. " 2-54 

Fischer Lajos dr. dgyv6d, Dr. 

Kallay Zoltan-u. 9. 2-14 

La'kasa. 8z6chenyl-H. 4. 4-01 
Fischer Lajos IIJ. fQszerkeres- 

ked6, Dob<5-i6r 4. \ 3-81 

Fischer Menyhert sz6nkeres- 
ked6, Deak P ? -u. 6(j. 2-72 

Fischer Mlklds dr. belgyogyasi 
azakorvos. Ersek-u, 2. 2 

Fischer Simon ceg ecet- 
gyara 6s c6gtiilajdonosok lakass, 
Tize9honv6d-u. 5. , 3-62 

Fogel Elem6r m6ra0k, Nagyret- 
*•■* 3-82 

Foitenyl Imre muszakiszakuzlete, 
8zecbenyi-u. 21. 2-63 

Fonclere altalanos blztosltd 
Int6zet (Magyar Prancia Biztosit6 
Int6zet) 8z6cbenyi-u. 20. §2 

FOlspAnl hlvatall helyls6g, 
Pirker-u. 3. 46 

Ftfkaptalanl jdszagkor- 
manyzd, Meyer Bela d6kin kano- 
nok, Kaptalan-u. 4. 2-02 

Ftfldm6r6sl Ielllgyelds6g, m. 
kir., Gyflrgy6i>yl-iu 6. 2-15 FiJldy Agoston allami gimnaiiinjm 

■ tanar, Kn6zicb. K.-u. 2. . 5-76 

Ffiszolgablrdi hivatal, Var- 

megyebaza 24 

Frank. Tivadar rarosl .fojegya*, 

a varos i ffirdo r.-t. igazgat6ja.TAr- 

kanyi B -u. 2. 2-09 

Franko Endre 'epfiiet '6a lakba- 

reiidezo - asztalosmester, Pilsadszky- 

Q.5. ^. 91 

Frlndt Jend kanonbk, ilszterhazy- 
t6r *- 3-79 

FrOhllng Istvan sfitfimeta'tef, 
• 8z6ckenyi-u. 58. ' 4-61 

,Futura** I dblzomanyossag, 
Sugar Imi-e bizoindnyi bevasArlo 
lakaaa, Killay Z.-u. i. 2-37 

FUszerhaz tulajdonos Cs6panyi 
Balint, Zalar J(5zsef-u. 11. 4-8I 

Fllgedy Jozsel okl. acamester, 
Bresovay-ii. 3. -' '5^02 

Gaal Clpdhaz, c 6gt. Gaal Lajos 

v cip6keresked0, 8z6clieuyi-u. 9 

4-15 

Galambos Janos dr. Szent 
Istvaji gyrigysiscrtara, Deilk P.-u. 74. 
4-26 

Gallasy JAzsef dr. vit6z,a„liegd'"' 
el u eke, luce papa-ter 6. 4-05 

Garabas Ferenc cipflkereskedes, 
8z^ehenyi-u. 6-32 

Gazdasagl felUgyelds6g, m. 
kir., Varmegyehaza 1-45 

Gedeon IHlhaly dr. n ernes, bor^ 
nagykereskedB borpinceszete, Csiky 
8andor-u. 12. 5-16 

LakAsa, Eozsa , Karoly-u. 11. 5-72 

Gedcze Elem6r szendrSi, kir. «Sr- 
venysz6ki (andoseliiSk, Vfiitisinartr- 
n. 51. 85 

Gertner J. 6s Klein A. bAdo- 
gos-, lakatos-. tiizliely- 6s ji]6rleg- 
k6szitot"ii!ent, Dob(5-«. 9. 3-38 

Glgler Jdzsef irdg6pvallalata, 

8z6chenyi-n. II. 1-70 

GtfbOIy Kalman koresmar os, 

. I)obti-t6r 6. 3^05 

GSncy Arpad bOrkereskedC, Dobo- 

tir '^ '■■ 2-33 

LakAsa, Makliri-nt 9. ; 1-37 

GttrUg Simon dr. fogorvos, Szent 

Janos-u. 4. . . .2^34 

Gremsperger Sandor dr., az 

Egerea Videke ,Takar6k--6s Hitel- 
sz6vetkezet figyvezetft igazgatoja, 
Oardouyi G6za-u. 4-62 

Greskovlts Lajos viros'i imiivi- 
vel<5, Kert6sz.ti. 15. ^l-14 

Grdsz GySrgy dr. fogorvos, Er- 
sek-u. 1. -■ 2-58 

Gr6sz JOzsel dr. (igyv6d, 8ft- 
iiiassa-ter 9. . §3 

Grtfber F. 6sflal K.f.t. vaskeres- 
ked6s, Dr. Kallay Zoltan-u. 6. 19 

Grttber Ivan ny. f5int6zfi; gyil- 
iiidlcsternieW, Gy8rgy6ni-u. 6. 5-73 

Gyorll Jentt aat6buszvftllalkoz<i, 

8zeszfiizde-ii. 2. 75 

Gyfirfly Laszl6 joszagfelilgyeia, 

Baitakovits-u. 18. 4-74 

Gyulal IstvAn nAi- 6s f6rfikon- 

fekci6, Kallay Zoltan-n. 15, 4-52 
Haas FUlifp 6s Ilal-I61e r.-t. 

fii5kja, Szeclienyi-Mi. 4. 3-03 

Hallay Imre dr.' v. egyetemi 

tauirsegcd, kdrbAzi fflorvos. Dealt 

Perenc-u. 8. 1-78 

Halmos B6Ia dr. korhaz'i foorvos, 

Csiky Saudor-n. 4. : 2-20 

Hfimory Jdzsel vltez,'Ponoi6re 

biztosit6 iiit6zet f Onoke, J)eak Fe- 

reac-u. 8. 5-34 

Ham Janos fflszer-, vegyes- 6 s 

vaskereakeda, Kaekapn-t6r 1: 6-14 
,Hangva M koapont egrikirendelt- ' 

s6ge, Vasdt-u. S. 2-85 

Hargltal Otto szazados, Bakdoz 

Tamas-u. 10. . 5-65 

Hanser Laszld sutflmester, Vflras- 

marty.-n.-86. ■ . 6-04 

Hazal altalanos blztoslto tar- 

sasag egrl ffiugynfiksege, Jokai 

Mor-u. ff. o^qo i, .. .'■'.;•;' : , -. :■.' .^bi^ii i r-yr ,-r» ,^—~' - Efjer ^•X Bedry Lorlnc fdispAn, Pirker- 

n. 3w . 1-25 

Begedtts Gyorgy kereakedd, Ve- 

csey-u. 8. 5-43 

HegedOs Gyttrgy konsmaros, 

ZalAr Jdzaet-u. 6-OS 

Hegykozseg.ZattrJdzaef-u. 5-20 
Belter draamester, fosek-a.SJ. 3-13 
Beller Jbzaef dr. ttgy ved, ErBek- 

n: t. 2-ee 

Helmler Bde dr. tigyved, K Allay 
; ZoHAn-u.'2. 3-71 

Berbaly La]os asztaloameater, 

Incepapa-ter 4. ; - ,2-86 

Berezeg. Gabor ny. mAv. fdmdr- 

ndk, tfizelo- 6s dpitdanyagkerea- 

feedfi, Gdlya-u. 4. 37 

Bering J&nos if], lakatos es gdp- 

javitdmubely, DeAfe Ferene- a. 43. 

Hermann Geza ny. fdjegyzfi, 
DeAk Ferenc-n. 36. . 3-43 

Bevesy Sandor dpitdBH, sarosi 
mernttk, Allandd birdaagi azakertd, 
Kisfaludy-u. 4. 6-11. 

Be vesmegyel Takarekossag, 
Grttber Ferene es Tsaf,Kos- 
auth-ter 1. (BejArat a Bzent JAnos- 
ntdAbdi) • . 02-77 

Bevesmegyei takarekpei 
tar, Sz&jnenyl-u. 6. 54 

Bevesmegyei Vlllamossagi 
, r.-ti; Gyftrgydnyl-u. 4. 2-11 

Hevesy armegye hegykttz- 
segl tanaosa, Varmegyeoaza 3 

Beves varniegye Mr. tanlel- 

ttgyeloje, Rdzsa-n. 12. ! 2-07 

Bevesvarmegyei testneve- 
lesl ea nepgbndbzo lel< 

ttgyeloseg, VArmegyebAza 2*55 

Bevesvarmegve utlgepjavl- 

<■! tdmtthelye. Deak Ferenis^n. 43. 

Bevesvarmegye vltezl 

szeke, Szecbenyi-n. 23. 4-50 
BIbay Gyttrgy dr.gydgyezertara, 
- /varoshaVepnlet : 1-52 

. Blrlaplroda, begtnlajdonos - 

Tojvay GAborny. jegyzd, Szecbenyi- 
-- n.3g. ' ' 2-80 

Bollos Nandoroy .-tvszdki tanAoa- 
v/etndtey Bzeotaenyl-u. 28 r .'. "- ; "-66 
Bbiiasy (Szongbtt) livadar 
'.riy:"Wr M-vazki bird. &gy ved Dobb- 

tdr 7. '- 2^64 

Lakasa; Kertdsz-u. 100. 1-35 

Boltzer Laszlo m. kir. poatatiszt, 

Hatvanaa ezred-u. 30. ^-23 

Boranszky Xittszld borkereskedO, 

Bzeohenyi^u. 16. 1-69 

Pinaeje, CBiky SAndor-u: 2. 4-60 
Bortobagyl ndi ezalon, JSraek- 
" u. to. ' ..-■;•■,'.• 6-21 
Borvath Mlhaly dr. figyved, 
: beAk. Fereno-u. 1, 2-84 

H angaria kttay vnyontda, Dr 

K Allay Z.-u t7 2-76 

Bnnyadi Bnzas Ivan' tyszdki 
. J tanAcaelndkU Bern: tiborodk-ter 10, 

llles Beta _rAdtd-, optlkal- 6s folo- 
^. Ezakfiziere\ Ereek-n; 1.: ';... . 2-30 

i*kABa, TIzeshonved-ii. 7. 3-50 
, irgalmaftok *erHkorhaza k 

Irgalmas-u. 3. 28 

Irlnyl Szabolcs ny. tt>. ffiszoiga- 

birj, IBldbirtokOB, ErBek-n. 1*. 

2-95 
Ivanovtch Em II dr. apat kano- 

nok",' Telekessy-a. B. ^ 5-18 

lzraellta liitkozsegi lroda, 

Ujviiag-a. 7. . ; 56 

Izsak J6zset r .-t. vegy ^BaeH gy ar, 

Dr Kallay Z.-u. 8. 2*47 

Jakab Janos zomazoed&ny haztar- 

tasl clkkek 6s sodronyflzlete, ZalAn 
■". Ji-n. 8. ■■._■- 8-56 

.Jakab tfdzsel lakatos-, sodrony- . 

m^rleg- 6« ezitaarakeultd, Dobd- 

n. 5. 3-38 

Jdky Sandor ny. attaint tfreal- 

iskolai tanar> Klslalndy-u. 2. 2--40 
•larasblrosag, kir^tOrvenyszAkl 

.palota 1-85 

- ■; Jaszal Gynla cnkrasz, Szeohenyl- 
v v n,''i8, : . ■■ /■ ■■; 4rlS 

Jegyzfik orsz. arvahaz egye- 
-:■ 'flttlete; 8zmrepsinyl-a. $. 2-24 
JdtoasBela dr. ttgyved, Dr.KaUay 
.■■■■z:-u. t>. •"- 1-38 «lo6 Gy ula lakatos kn ,vizvezet6k-' 

szereJO, Deak Ferenc-u. 8. . 91 

Jodb Geza dr. korbial fdorvos, 

Mrgydgyisa, Ereek-a, 6; 72 

^Jdzsi** btllgylodrasz szalon, 

8z«chenyl-n. 20. 3-^4 

jotekoiiyeeltii kegytargy- 

ttzlet, KAptalan-u. 12. 4-73, 

■lunasz Antal vendeglfia, DeAk 

Fereilo-n. 76. 3-19 

Jnhasz Ballnt vendGgWs, TTjaor- 

a. 35- " 5-26 

Juh4sz Ferene VfirOarAk ven- 

duglflje, Szent JAnoa-u. 11. 61 

Jnhasz Istvan rendeglds, firs'ek- 

a. 17. 3-16 

Jnbasz Pal kereakedfi, DeAk Fe- 

reiw-Ui 16. 98 

Jnbasz Sandor textilkereskedG, 

SzScneDyi-u. in. 5-67 

Kadar Laszld Jgazgatd-tanitd,- 

all. giran. 6nektanar, Tarkanyi B.- 

q. 8. 5-49 

Kaknk Jeno I. o. szanrv. ffttana- 

caoa, Maklari-u. 14. 6-28 

Kalmar Gyttrgy cukrasz, D6b6- 

u. 9/a. 6-01 

Kalnoky Isttan dr; polgirmea- 

ter, ;S2<$cbenyi-tt. 2. 5-01 

Hiyatala, VAroshaza 1-12 

Kalnoky Viktor dr. ugy v£d, Te- 

lekeasy-u. 18. . 5-37 

Kanya candor viWz Epitomes- 

ter. 6pit6si vAUalaca, Sz^cbenyi- 

2-99 

Katholikbs Legenyegyletj. 

Knezick Karoly-u. 8J 5-52 

Kathollkus Nepszttvetseg 

orszagos temetk. penztar 

egyesttlete. Ersek-n. 9, 70 

Katonal alakalatok es pa- 

rancsnoksagok t . 

Honv6d kadoaztalyparsag es AIlo- 

mA'sparancanoksAg, 1-51 

Megyel gyalogedgi laktanya 44 

TrlnitAriua laktanya, TrinHAriua- 

u: 1. 1-36 

Honved is kUzrendefizoti WrhAst, 

Hatvanasezred-u. 3. - 57 

Kieg^szitS paranesnokadg 4-21 

Koz6tkez6Bi bizottsag, ategyei la'k-. 

tanya . 5-51 

Honvfd. hadoaz^ly lev.ente parBag, 

. Trinitariua laktanya 5-39 

Kecskes Marglt postatisztvis^lC- 

bo, VftdAaz-u. 4. 2-97 

Kelemen kalmanne okl. szn- 

lesznd, SaTor^nyi-Bi 15. 4-88 

Kemenes Jozsel . apat kanonok, 

Kaptalan-u. «. V , 3-78 

Kerekktttdi szttllttgazdasag, 

KertkkUtdi saOlld 63 

Kereskedelml llninteriiatus 

rom..kath., KAptalan-ii. 26. 

-. 2-12 
Kereskedtf k sztkvlzgyara, JeggyAr Unporlelder Soma c6gt. , 

lakasa. 8z6obenyi : n. 45. 3-88 
Kern Karoly lovag, vk. sz&aadoa, 
: filitetyilla ■■,:,."...-„_ ., 6^)5 
xiertesz David dlvatAruhaza, 

Szent JAnoa-u, 13. > 3-11 

Kert6sz Marton arl' szabosaga, 

Jokal Mdru. 2. J 4-16 

Klnosek Gynla nyerstiOrkeres- 

kedft raktAra, SzeObenyi-ij. 48, 

lroda: Kert6Bz-u.:32. . 6-22 
kfs ulndredivatarutiAza. Dr.KAliay 

^.-q. 17. - - 2-74 

KIM Beta Jdzsel ny. poataellenfir 
- 6zab6 Sebeatyen-u. 8. 5-32 

Kiss Gyttrgy textllnagykereakedd, 

Viroshaza epWet 5-31 Kiss Laszlo, az egri lakatpa, 
lemez- eB-ftirSBzAragyar kit. ugy- 
vezetdje, DeAk Fereno-u. 2tt. 
LaiAa 6-18 

■' GyarV ( ' " : ' ."-49 

Kiss Sandor bflrkereskedd, Ka- 
Bzin6-u. 5. 6-09' 

Ktizely Arpad, tanfigyl ffltanA- 
caoa, Mindszenti Gedeon-a. 6. 4-63 

Klein Imre kereekedelml ,figy- 
nBksege, gyArl kepvlBeletel, Ma- 
lom-u. l. 8-89 

Klein ZoltAn Uvog- eij porcellap- 
kereskedd. Kellner Jakab-o, 6. 

■ ,:' . / J 2-78 

Koclan Margfit ny. Allami taaito- 
nfl, Werbdozy-n.'ll. 1-01 Kbczan Sandor Tendeglds, ^rsek- 

a.4. 4-10 

KobnEmil, Szecbenyi-u.62. 3-87 
Korepta Gynla sdtfimester, 

fizlete ZalAr J*zsel-n. 9. 3-36 

Korepta Gynla lakAsa, Krpad- 

5-66 

Kocsls Albert radld- is gepke- 

reskedfl, Kaszind-u. 4-17 

Kocsls Florlan zoldseg- es gytl- 

mdlbak'ereakedd, Kovaes Janos- 

a..ii. 5-57 

Korona szall6,SismrecsAayj-u. i. 

1-62 

Korponay Laszlo vArosi tisnt- 

yiaeld, S^d&henyi-u. 14. 5-03 

Kozma Gyttztt dr. flgyv^d, Te- 

lekessy-u. 5. 1-92 

Kozma Sandor dr. ilgyvAd, 

Szeat JAnoa-u. 12. . ,. 3-00 

Kovaes Dezstt p^nafigyflri fel- 

ugyelB, DeAk Ferenc-u. 51-53 4-86 
Kovaes Karoly uzonl, m. kir. 

vez^rfimagy, Telkesay-u. 2. 4-58 
Kovats Sandor ingatlaniroda, 

Magyar petrdleum ipar r.-t, ErsRk- 

u. 14. 6-20 

Kttbttl Mlhaly villanyszereI6si 

vallalata.^ Szeirt JAuos-u, 8. 3-83 

Kttrly Lorand. dr. mav p. orvos, 
egri f urdd fflrdfiorvoHa.-.Qyiire'yeni- 
■-VL. 8. 2-05 

Kttrttsy Pal dr. ny. pfi. titkav, 
VBrGsmarty-u. 24. 5-07 

Kttrttsy Gynla dr. figyr^d Jdkai 
M6r-u. S. . 3-93 

KUvesImrekereskedelmi ligyno'k- 
atee. Dob6-ter 7. ■ 1-49 

Kttzsegi gy ttmttlescsomagoI6 
Katona Janoa-t6r , 5-63 

Kransz Lajos es I la bor.bizoma- 

nyosojt, DeAk Ferenc-u.rlO. 1-95 

Kransz miiszaki .tizlet, c^gtu- 
iftjdonosKrausz.nona, Maczki Va- 
ler-u. 3. 2-10 

Krlstaly iiveghazjBraun BAndor, 

KAllay ZoltAn r n. 17.. . 4-64 

Krlston Endre segedpiispdk- 

nagypr6p9St, KAptalan-u. 10.4-71 
Kuczora Ferene 'hentesfieein. 

Bzeohenyl-u. 44. 3-08 

Kulcsar G^bor sz^nkereskedd, 

Malom-u. 3. 8-91 

Kind Andrdq dr. orVoa, DeAk 

Ferene-n. 4. 1-63 

Knnovlcs Jentt keresk. ligy.nOU- 

segb, Dobd-ter5. . 2-73 

Lacsny Bela poata ellendr, tiagy- 

r6t-u..l8. ■ . ■'..:.■" .. ,3^82 

~LaJos G y ozo d r» of vosy T fi rid 6r 

part 6. 2-KM 

Mng AndrAs llji b6rkereskedes, 

Kaazind u. 3. . 2-79 

iLang Nandor kereBkedd, sz$15- 

bi r tokos, Szvoreny i-u. 8. 3-49 
Lazar Pal fiivaros, DeAk Ferene 
;/u;_68.: . . ■.'■'■■':;:■:';, \3-06. 
X.6goltalmi paranesnoksag 

Eger m. varos: 

LegOltalmi parancariokaAg, WgQ.' - 

kitzppnt, Dobd-u. 30. l--74i 4-32 

I. alkBrzet paranesnokadg; ttlzpl'td- 
Idfiraeg es mentdfdaUdmas, TUzbit.6- 
ter -5, . ■-■■". 18 

II. alkdrzet parftnosnokaag, Deak 
F.rU. 39. 4-40 
I. -s». nientfiailomaa, 'iSae'ekenyl- 
ii. 82.' .... 4*54 
II. sz. mentdAllomas, Bazterbazy- 

,-ter 2. ... 5 r 79 

- III. az. raentOAllomAa, Deak F. 

4*40 

IV. sz. mentflAllomAa,JIaklari-n; 75. 

.■ 4-09 

I. 8z. tflzoltd al6r8eg, dr. Nagy. J.- 
n. 24. 1-55 

II. sz. tdzoLtd aWraegVVarosi 
Bzinbaz-- ■.; .;■.'- 2-41- 
m. az. tftsoltd aldrseg (Villanygyai . 
Baa-u.) 50 
IV, az. tdzoltd aidrseg. (Maklari- 
n. 91. 4-09 

Lestyan Pal dr.,azegri ker.penz- 
tAr foorvoaa, Csiky S.-d. 19. 2*26 Losonezy-Jdzsel kereakedd, 
Bzervita-u. 28. ';.-.. ..' 5-42 

Ltfktfs Bela sGr-dB bornagykeres>- 
kedd,- Dobd-u. 18. 3-02 

Lttw Bela, a Magy. Alt. Hitelbank 
egrl fUkJAnak igazgatdja. Ereek- 
u,i. 3-09 

Lukacs Gynla dr. tb.-vm. .fd- 
jegyzd, Deak Ferenc-u* Bjff. 2-69 

Lnsztlg Sandor latazeresz, -Sae- 
chenyi-u. 8. - 30 

lUSztSg^andor lakasa, Deak Fe- 
renc-u. e. 4 

M. kir. VII-5. Hadltlzemi 
szemelyzeii paranesnbk- 

sag KAptalan-u: 5. 4-85 

M. kir. allami polgarl tskola 

4-41 

M. kir. gazdasagl felttgyeUf- 

seg (tAsd GazdasAgi felfigyelfleeg) 
Magyar altalanos hitelbank 

egri H6kjft k Krsek-n. 1. 47»,l-72 

M. kir- 5/47 honv. vttrttske- 

resztes ttdttltt, Knezich K.-u, 8. 

6-31 

HI. kir. 5/47 honv. badlkor- 

haz siketneriiak intezeteben. 

.Bzmrecsanyi-u. 6. -55 

1H. kir. 5/47 honv. hadlkdr- 

baz belvarosi iskola, Irgalmaa- - , 

■«-*• 5-81 

M. kir. 5/47 honv. hadlk6r< 

haz polgari iakolaban; Klebpla- 

berg-ter B. 5^-80 

M. kir. kttzellatasl felUgye- 

loseg^ 8zecbenyi-u, 13. 3-53 
M. klr.]arasl es mv. Ievente- 

paranosnoksag, Dr.: Nngy J.a- 

nos-tt. 24. 1-55 

Magyar Arpad dr. kbrfaAzi it- 

orvos, K0Bsuth-tdr 1. . r 3-66 

Magyar nemzetl bank Ve^ri 

fiokintezete, Samassa-ter 1. 76 

Fdniike, Samassa-ter 1. . 5-10 
Martlnecz Laszld ny. pdatafA- 

ellenflr, Szervita-u. 32. .58 

Matheser J6zsel. butorasztalo^, 

8z6cJienyi-u. 24. 3^80 

Mayer An«lras y Eger Tiliameri 

myloin, Kert^sz-u. 172/174. /: ' 40 

Mayer Karoly sz^gyartd.Kaaziud- 
"n. 6- ' 5-23 

Medvetez Vlncene, Tdrdktt- , 
Bdrozdjej-Verfismarty-u. 88. 4-14 . 

i,Mega" Magyar HegyytdekiBdr 1 -" 
termeldk Ertekesitd Bzttvetkezete, ' 
Kisasszony-a. 8.. 5-Q9 . 

Melllnger IaJos gazdalkbdd, ' 

ArhyekBzala-u. 2. a 1-39 
Helna Erzsebei yirAgfizleteV '"■ 
■ . 8zdchenyi-u. 12. ;.,.;. .-'3rBl- ; 

\- Kert6azete f Kertdsz-u. 82-84. : 1-26. 
Menyhert Mlklds kereskeilO, 
; Kiraly-u. 8. ' ; - ■ 5-44 0: 

Jt ■ 
ar 
0: 

N 

M m Llpcsey Pfeter dr. kir. Wflzjegyfl, 
Telekeay T u. 8. 12 

Losonczy Arpad epuletuvegeB da 
keretezft, Szechenyi-u. 41. 6-18 (Jentt) fern ru- 1 
baraktir, ferfiszabdsAg, ZahAr J.- ■ 
u. 5. 4-06 

Mezey Sandor ruhakereakedd, 
Gert Matyis-n. 1.; ; : 4-92 

Mesziarbs Bela dr v orvos, Tele- . 
kesy : u. 1. 2-45 

Mlbaicslk Ferene If J. bizto- 
sitasi tisztviseld, Caiky Sandor- ; 
!u. 13. •/■■" ; ■ 3*35 

Mlhalovlch Geza lakasa, Fei* 
ndmeti AsvAnylJrld vAllalat tiilaj- 

, donosa, Szeobenyi-n. 16. ■''■ : 5.-08 

Mlkldsy Geza vitez, kir. tflry. ■■ 
kdiiyvazakdrtd, viroai flzeml id-- ' 
tiaztv., EazterhAzyrtdr 5. . 4^38 

Mile Kalman. fflazer-da gyarniftV 
aru nagykereskedd,' Eraek-d. 8. 

^3-96 

Mile Kalman (ttazernagykere«- 

keddlakAaads9zlkviz1lzeme,Kerte8Z- 

o.l. 6-24 

Minor Ita Bendbaz, Kossnth- 

tdr.4. , ■ 4*67 

MInarovlcs Paine koreamfiros, 
^Tflzoltd-ter 2. . 3*31 

Mlskoiczy Bertalan epitesi 

vAlUdkozd, Orgonaa-tdr 14-15. 

1-96 

Molnar Gaspar gy umltloaker e's- 

kedd, Gerl Matyas-n. 4. 5-25 

Molnar Laszlb dr. Ugyved, az 

. Uj Utakon kdzeazd azemle azerkeaz- 
tdje, ,J6kai Mdr-n. 8. : . 1-8.3 '&? Eger IHonostory EIek dr. vm. n. 

fdjegyzd, varaegyei tnzrend&zeti 
felngyelfl, Vecsey-u. 95. 5 

Monostorl Jdzsef szAUttm A- 
. nyozasi vAUalat. Bzervita-n. 88. 

4*94 

Morvay Istvan veDdegTGs. Sz&rvas-. 

ter 1 j^ 9 

IHossdozy istvan dr. vitkt £9 

Brener Gusztftv dr. t)gyv&- 
. dek, Sneokenyl-u.' 9.. '' 1-82 

Nagy L&szld hentesmester, Szent 

JAnos-d. 3. 2-44 

Nagy Ldszld katonai-. oserkesz- 

es sportcikkek-, fdrti- 6s gyermek- 
-, raba arbbaza, 8zecbenyJ-n. 10. 

:.-.- 4-12; 
Negyessy Hartoh ny. pa. tsnA- 

eaos rnia- 6s likdrgyari vAHalata. 
■ 6e4cheiiyi-ii. 60. 1-11 

Nemeth Ferene dr. ottos. 

Bz^chenyin.,21. 3-54 

Nemeth Pal fflkaptaianl J6- 
BzagigftBgftt6, Appbnyi-n. 6. 1^68 

Nenmann Endre dr. Bgrl Korea- 
kedelmi r.-t.cegvezetflje. DeAk 
Pereno-a 3fi. 1-84 

Nlckl K&roly iii. kir. honv. alez- 
Tedea, Arany Janos-n. 24. 5-35 

Novofny es Tarsa szennagy r 

; kereskedflk, raktAr ea iroda Mav. 

palyaiidvar 8-12 

. Lakaa, Szeszffizde-n. 2, . 3-57 

Odry Jdzsef rum- da likBrgyar, 

Saunyog-kdz 4. 3-76 

Olah Gezand ndi aaalon, Jdkai- 

f," « 8- 3^4! 

. Oldh Gyala tennenykereskedO, 

Csiky SAridOMi 5 8-72 

v Orsolya rend Maria-villa, Mind- 

. azenty Gedeon-X 17. 6-25 

I Orsolya zarda, Szeehenyi-n. __. 

4-54 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

sltd Intdzet egri kerfileti pena- 

^ara, Bazterhaay-ter 6.. . 60 

Ffiorvosa ... 2-51 

Pallk Frlgyesnd ozv., KirAly- 

d. 5. r s-42 

Pal Emanuel afitddeje, Bziche- 

v nyl-B. 88. 3-34 

Pal Hardly nri- da ndi aivatArn- 

baaa, ;8aeebenyi-u. e. °- n * . Pdlos Ferene alezredes, VBrris- 

aarthy-n, 31. 5-68 

'."., Panczel Arpad Orangyal gydgV 

Bzertara, AlniagyarMr. fi. 2-87 

■;f- Papp Istvan vAroai aijegyzd la- 

, kSsa. SeeohenyJ-n. 8. 1-23 

'' PappLdszld MahAz szAlIitd, 

Paoairta-n. 50/a. 4-93 

Papp Laszl6 aaatalosnester, 
Dr. Maozky Valdr-n. 4. 6-08 

Park szailoda.etferem, tn- 

lajd. Balla Jdzsef, Qrdnal B -n. 16, 
■ 4-22 
Patkd Andras pdstaeliendr, 

Gydnl Gdaa-n. 10. 4-8O 

Pazmany Lajos vm. ffijeveltar- 

no8, Ipolyl.ArnoId-B. a 3-10 

PanloVlts Lajos mecbanikai gap- 

ertre berendezett aaztalos Bzeme, 

Makttri-n. 6. 3-97 

Pave] Jdzsel p6kmester, Ince 

pApa-ter 8. 5*59 

Penzngyflgazgatdcag. m. klr. 

(He daeae* p^aafigyi saerrek) GyAr- 

gy^nyiHi. 5. 78.14 

Pethtt hivan dr» orvoe, Eaz- 

terlazy-tfir 6. 1-46 

PetrA J6zsel dr. kanonok-p!61)i- 
/ noa, Hnnyadi-ftr 1. 4.34 

Petrd Kalmannedr -nettzv., 

Bzinrecsaijyi LajDS-u t2. 1-79 
P6k Pal nun-, likCr-, Beesu- 4a 

palinkat^ek nagybanl eladasa. 

Hitler-t6r a. 4-27 

Pdkadozsef ny. Mtltkir, Ttlrk 

Frlgyes-n. «. 6-06 

P6ka LAszlA dr. sebisa ffiorvos 

a Szt. Vlnce korh&s totagat^fdor- 

vpaa, TQndfirpart 8, ;.-'■■ 4-68 
Polatsf k Jentf r688V*nytB.rs. ig„ 

Dr. Kallai Zoltdn-n. 16. 6-27 
Poliak Ftllttp e s tarsal keres- 

kedok, KosBatk-t^r' 1-24 Pollner Kalman dr. fdorvos. 

Dr Kallay Z.-ii. 1. 4-87 

Ppppe Aladar vtereaet^k, csa- 

toinaBftsi 63 sdTattynsHerelfisi val- 

lalat^ 8B6ekeDyj-ii. 3. .-'''." .4-46 

Postahlvatal aUomasal » 

POnflk 

r Lakasa : 4^ 

POnOkl iroda ' 2*Ol 

tavbeszeiflelleapr, MfiabeJelentO 
Tavirat; tavb., ajanlotl felv^tel 
--/ '■■ " ■ ■-'-■ 1K30 

TavlratkflBvetrtfl 1-91 

V. 4pit6si osztily 1-54 

VonalfelTigyazih : . 1-99 

Pinztir "!".'. 2-00 

Rovfttbiao ' 2-50 

Csomaglelvifitel r ' 3-70 

■Mn6zer6sz mGbely 2-28 

Postehl vatal, Eger 2 1-98 

Postablvatal, Bger i." 4-90 

PostalgazfgatoBag, m. klr. 

kaaaal V. <6p. osatalya, yeHetfi Sao- 

pos David m.kir. postaMfelflgyelfl 

1-54 

Postalstalld, Szdchenyi-u aa 

P#pl Balfnt aatdlavlfdmahely As 
garage,' DKW to BMW autaik k«i- 
eeti k6pvi6elete 6s eervioe, .Irgai- 
inaBHi 6. 1-73 

P»pJ Gy«rgy antoraobilfiiTOroz6 
valtatata, PeWfl-n lit 2-23 

PriUI Nandor gternaima. Cifra 
kapna4 ■ 85 

Preszler Armln gyogyaeerfaz, 
Sz6cheny1-q. 14. . 1-16 

Preszler Perene meszaros, 8ze- 
chenyj-n. 42. ' 2-53 

Preszler Gyala dr. orvos, Saeirt 
Jahos-n 1. ' ... 2-27 

Preszler Marton azesaaruTiagy, 
kerestedise, ram-, llkir 6b (Bcet- 
gyAra. Kert&z-Q. 82. 41 

Preszler Sandor, Telekessy- 

n: is. ■ J 42 

Prettenhofler Odttn ny. kir. 
t«rv. . tanaoselnak, Kisfaladi-n, 9. 
8-26 Hajgcm farnatta meg a han r soii^i Rudlol Istfan rogmttveB fogteoh- 
uikal laboratorinma, Baent JAnos- 
11. 10. 2-76 

lotfyal Antal ppatamflBzertaz' 
Csokonay-ti. 89. 3-25 

Razsln Fereno tfizoltdparancs- 
noki TorokkBz 4. - 2"^51 

Sandor Bela asztalosmester, gfep- 
erore berendezett tizeme, Kaazind-n. 

'-..'' - .'':'. : :7 
Sandor Imre dr. bCrorvos, gya- 

borl6orvos, Dr KAUay ZoltAn-a. 17. 
1-31 
SarI6 Alfred dr. orvos, Deak 

Fereno-n. 64. 5-48 

Sarvarl Kalman eukrAse, KAp- 

talan-n. 6. 4-43 

Schiller Hella kozmettktis, 

KAllay ZoltAa-n. .18. 4-23 Ogynttltsefie, Ersek-D l.(Hitel 
bank) 0/8& 

Bebok Bela tftkfir lakfisa, Bzent 
Imre-Wr 5. T 8-84 

R&cs : Jend lakasa, Saetitlmre- 

* 6r 6- ■ ■ a-fiK 

Raez Zoltan dr. fdrabbi, Rap? 

talah-n. 17. ' 25 

Rakoleal Gabor lycenml gond- 
nok, Lyeenm, EaaterhiBy-ter 1. 

4-84 

Ratktfezl Janos dr., aa egri - 
kereskedelmi r>t. igaagatfija, Dr. 
KoyAoa Janoa-a. 17. 4-69 

Re&Jlskola, m. klr. ailaml, 

8zecheDyl-B. W. 2-36 

Re, "„' elke8z,h,¥ »* al » Kaptalkn- 
TX - 20 - 6-88 

R ™", er AdolI'tpBietfakewskW. 
V»rOsmarty-a 39. 94 

R « ,n « kr Adoll fakereskedd, 

Werbdozy-n. 13. . 1-86 

Kendfiirkapltanysatf, m. klr. 

Vezetdja hivatalai Koaanth-ter 4. 
1-05 
VezetdjSnek lakdaa, Spmreosanyi 

OraBOba^adetektivcsoport.Koflaath^ 

ter 4. y" 

Reskovlts 1H Iklos flvegi por- 

oeUAn kereskedd, Kallay Zoltfin- 
„»•»• ■..■■-/■ 5-28 

Rfivasz BeHalan postaellendr, 

8Bevornyi-n. 84. . 5-33 Scbtfnk Gyala iiy. postafdelieiidr, 
Tiaeshonv^d-tt. 18. 3-18 

Schubert Vllmos dr. O.T.I. 6a 
O.T.B.A. kOrzeti kezeloorvoe, Deak 
Fereho-ii. 24. 1-02 

Sehnlcz Jsrvanne Vzv. ffiszer- 
6a oaemegekereafcedise, ZaJAr J.- 
«. 5- /4-19 

Schnltz. testrerek vaskpreB- 
ked6se 6s varosi fcBzpoirti saesz- 
fdzde, at6da Schalcz' Fereno irodaja, 
Zalar i.-n. 7. , 4-9g 

ScnUssler Sandor lakiaa, Deak 

v,-u. 91, ' 6-19 

Schwarcz es) Deatscb atoda 

Blasztestvfirek vaBkereskeddk,Za1Ar 

Jdzaef-n. 11. > 3-77 

Schwarc Artor dr. ttgyv6d, 

Jdkaf M6r-dt to. 96 

Schwarcz Ern« lakaaa, FoglAr- 

n.a/a. 73 

Schwarcz Istvan szAUltd, 8zn- 
nyogkflz-B. 4 ^ 3-75 

Schwarcz Sandor yaakereakedd, 
ZalAr J6zse(-ii. 1 2^17 

Schwarcz Soma vas. 6b edeay- 
csarnoka, Bzent Janos-u. 7, 84 

SchwartzOezso dr. es 
Schwartz Istvan dr. Ugyvd- Szabd Sandor ala p. igazgaitfi, 
Kallay Z.-n, 1. : > 5-40 

Szabd. SzUard dr, flgyvMi - 
irodaja Hevesmegyei takftrekptoa- 
tarbari; .-.; . J54 

iiakasa, Deak Ferenc-n. 33: . 5-77 

Szabd TJbor m. kir. alezredes; 
Deak Ferenc-ir. 4/a. 5-74 

Szabd Vllmos dr. varm. arra- 
sz^ki filnek, Bzervitarii, 44. 4-68 

Szajlal Sandor bentesmester/ 

Bzeht Jfan.OB-n. 10. 5-14' 

Szakacsy Ml kids temetke- 

zesl'vallalata, 8z6chenyJ-a. 66. 

: 1-15 

Szalaj Lajos drgbnamftveaz, see- 

kesegyhaai karaa»y. Jta Orsz. Egy- 

haamftvesEeti Tanacs tagja, [-90 Rlngelhahn Gybrgy dr. flgy. 
ved, Hevea vm. tiszti ffifigyesz, ' 
TArkanyl B.n. S. 4-i8 

"SWic^ck Gyala afitdmester, 
Maklarl-Ata. . 1^7 

Rosenberg Armln utdda 
KAtzI4szl6 kereskedi, ." 
8B6ohenyi-n. 9. 4-47 

Rothschild Oszk&r dr. ftgy v6i t 
DeAk V.-u. 46. 2^57 

Rndlol villamoBsagi vAllalat, ZalAr dek, TArkAnyl Bela-n 4. 

Schwartz Istvan vasfcereskedO, 

ZalAr J6zsef-a 1 g 

Schwartz Testverek, drts, 
arinymoveB, veandk is lAtszer6sz. 
BBetit JAnos-n 1 '.'"".' 3-37 

Sebdk Bela, a provideritia i biatb 
sltd r.-t. titkdra, lakasa. BBent 
Imre-ter 6. . ^ 3-64 

lemperger Minaly Aoamester, 
SAndor-a, 18. 4-75 

Sepsy Pal vitez, alezreaes, Gyttr- 
gy6nyi-a. 7. 5-13 

Seres Gy. Lajos ktizpontl ffif^s, 
Tiavezetek- 6* fdrddberendeiieai vAl- 
lalata, XI. Inoe pApa-tAr 4. - 3-56 

Seller es Tdth kereakedd; Eraek- 
o a. 89 

Slketnemak hevesmegyei ln- 
tezete, 8zmrecsAnyt-u. 6. 1-18 

Sflmkdvlts Jozsefne dr. ttzv., 

Bzeohenyi-n. 24. 1^5 

Simon Janos koresniAja. MesBes- 

k«« e .3Q 

Slndelar Dezsff berantdvAUalat 
ea puakamnves mflbelye, SzAchenyi* 
.»■«»• 3H88 

Skaltethy Bela dr., a nbsta 
bet. bizt. int. orvoba, Batokenyi- 
n - M. 2-52 

Steez Jdzsef vae- ea rtzCntd, Vaa- 
dntd-n. 8. 79 

Stetncr testverek bor- ea sdr- 

nagykereskedese; Dobd-u.88. 1-66 
Sugar Andor gydgyaEeriaz cAn- 

gyalt drogiriAja, 8z6ohenyi-a. 8. 
8-33 
SveUiskaAntaldr.fdaEoIgabird, 

Dr. Nagy JAnos-a. 8. 5H34 

Szabd Gyula dr.varm. fajegyztt 

lakAsa, DeAk F.-u. tft. '2^68 

Szabd JenO dr* fogorvos, Bze^ 

ohenyl-u 12 2-56 

Szabd Xaszld m: kir. poatatiazt, 

Bartakovios-u. 16. . , 4-87 

Szabd Lajos «Hangya» flgyvezetfi 

igazgatd, Bartakovieku. 2. 4-20 Kisfaludy-n. 1. 7°' ;' 6-12 

Szdsz Endre dr. orvos, BzAohenyi- 

tt- 18. ■',.■;. 1-22 

Szegdnygondozd hlvatal, Jd- 

kairU. 6: 4-57 

zegenygonddzd nttverek, 

Almagyar-n. 7. 1-77 

Szdkely l^ndre ndi divat- fa kisz- 

rnka AruhAza. JdkaNu. 5. 3-04 
Szekely Jdzsel badogos 6s viz- 

yezetekszereld, Dr. Kallay Zoltaii- _ 

BB - \ 5-12 

Szelenyl Janos dr. vm. Arva- 

«z6ki filnOk, V6osayrXi. 48. 3-84 
Szdn Janos dr.varoui Atlatorvoa, 

.Bartafcoylta^a.7. ... t 1^47 

Szenes Andor ir<S|Hernyak: - 

istvanni KajdnnAnasi oeg kepvisei- 

ldje; Sat, JAnoa-O; 8. 5-00 

Szent Angela Hon, Szent Orao- 
lyarendi NoVIciAtas, HajdbJiegy 

Szent Vlnce kdrhaz, Szecheiiyi- % 104 Jdzsef-a. u.- ----- Sloft vfZTJZ. »r"** vv ™^*- *• zepessy Janos auidsaereW, 
Gronay Bandor-ni 8T 2-96 

Szlgetl Jdzsef . oementarngyAr, 
epit6- es tfizelflanyag" kereskedd, 
KAptaian-u. sa. , 1-19 

Izlgetl Zoltan szenkereskeddr : 
Mav. palyaadvar ; 3-95 

Szlkla forras kezeioseg, Savo- 
renyi-o. 49 2^2 

Szlkiay ArpAd^dr. fdorvoa^ 
OTBA onroa, BzecfienyVn, 9, 1-81 

Szliagyl Jdzsef dr. varosi tiszti 
oryoB. tttrvenyazeki orvos, Vidsd- , 
At 89. 1-58 ■. 

Szlohaz, HnnyadiTtAr ; 2-41 

Szlvds K&roly cir. fogdrrosV 
Bzent JAnos-n, 10. v 2-39 

Lakasa; Dr. Kovaos I.-n. 2. 4-39 

Szir dnyi Fereno ' dr. kir. >t»r< 
V^nyaz^ki bird, Erdftdy-ter 3. 5r78 

Szlrmay Jdzsel vitffz, : rum- 6s 
likflrgyaros, Zalar J.-u. 7. ; 5-24 

Szombathy Kalman ; vaskeres- 
ked6; flzlet, Saeolienyi-u. 48. 6?17 
Lakas, Kilian-u. 22. 6-16 

Szod Istvan . kentea, Dobd46r 4. 
3-74 

Szdleszetl es boraszatl szak- 
Iskola, m. klr^ Bzfilfitelflp, Ke- 
recseadl-4t . -65 

Takdcs Jdzsel m. kir. ppsta- 
ellendr, Baktai-u. 16. . 3^14 

Takardkdssdg, Kossnth-ter i. 

(Bejarat a Stent JAnosvacoAbdl) 

02-77 
Tancsa Istvan vltiSz antofnvaro- 

zAsi vAilaJata, Dobft-o. 87.: 2-67 
Tarkanyi Adam. bor-, atfrnagy- 

kereskedfl, Dreher l sttrgyar ■I'e'ra- 

kata, 8z6c]jenyirti. 23. 87 

Tdrkanyl Zoltan, ftlsflers es cset- 

megekereskedd, V«r8smartyrn. 38. 

4-78 

Tassy Istvannd «zv. dokaby- 

kisarua, Dobo-ter 4. . 5-62 

T f**y ± JAmcI gydgyflzereaz; Szent 

Maald drogdriAja, Dr. KAllayZ.-d. "7. 

-"-: 2-91 .. 

Tatay GAbor bengenrialma, Ker- 
' *' A — - 40. ■.-■-"' -v ..43 SZAKACSV temetteifel ifflL 

Eger. HullaszAIMtfa airttfyal 1 LIS -^~*s Ozenet^ n postn helyben 6s Pld6kenis KOzoetltl. Tatay Rudolf daraldmalma, 

Baktai-a. 6, 6-00 

f Isztt Idorros, m, klr;, Var- 

. .. inegyehaza . ■ \ ■ 3-17 

Tompos Bertalan oakraaz, : 

- .Bzecnenyi'Ti. :- 34.. ■■.■'-.■ ■'. 5-64 
Tonka Gyola antekarossHeria 

tlzem, Szent Iinre-ter a. . 3-59 
Toronyor, az ersefci d6m helyiadr 

geben 20 

Toth Ferene varosl kfapenztaros, 

8B6ohrinyi-ii...80. . ; 4^55 

ToM* JOzsel dr. jogakademiai 

ny. r. taiiar, Jokafr-u. 6. Br 17 

Totti Kalm^n f erf irnna delete, 
Zalar Jtesef-u. 8. 6-70 

Toth LajosiviragkereakedO, 
Szecbeoy)htt.;.14. , 4-03 

Lak&sa 6s kert&zete, Bzervita- 
U. 40. ■•',..■'■-/.■■:.';■" 4-70 

Tttrvenyszek, klr., Wrvenyhaz 
58 

TQrvenyszek klr. vlzsgald- 
blraja hlvatall helylsege, Ver- 
Wczy-a. 2, 4*00 

Trak Geza nybgi polginnester; Ia> 
kaaa, Szvoredyi-a. l. 2-48 

Trleszti: altalahbs blztosltd 
tarsnlat egrl rtftlgynokse. 

V ge* Kaptalan-a. 7. 2-13 

. Tarnl clp«UzIct*Bcb newels* San- 

dor, Brant Janoa-a. I. 2-29 

TQzolto- es mehtdallomas. 

. EJjel a tflzoltotelefonok atjan. biv- 

hat6/Tflzolt<Her ^ 18 

Tyaskal Dea»0 efletgyiros, 8z6- 

chenyi-a. 68/a. 3-24 

Eoetgyara, Maosky Valer-u. 7. 

5-19 
_ . . . kir. 

luhany nagy- 'ea' kttlfinlegesaegi 
arud;i,a,,8zecbeiiy*-n..l2. 3-44 

Ungar Ighaene ozv. maganad, 
KniSzicli Karoly-n. 84. 2-6(1 

Urttf erlef der Soma sflrkereskedo, 
Szecbe 

iozg« . 

tolajdonoaai Karoly Janos 6a UJJady Arpad dr. y. m. 

'' duhany "nagy- 'ea' kdlfinlegei ibeoyi-o. 
Urania mi .1-67. 

[dkepszlnhaz, 
aroly Janos <! 

tarsal, Saichenyi-a. 14. 67 

IJrban BHbaly ffisaerr, caemege- 
kereskedo, Kallay ZoHin-n, 1. 

'..■■■■ ■- ■ '3-52 
tlgyeszstg* klr„ Tflryenyhaz 

tigyvedek szobaja ax Igaz- 
sagtlgyl palotaban, Verbdczy- 

;«,». 2-ia 

Vainer Jdzsel Apite'szmernSk, 
epit&nester, SziSohohyi-ii. 10: 3-58 

Valent Mlhdly flai kdtelgyart6k, 
Kertfisz-u. 9> 5-36 

Valyl Sandor dr. orvos, Tunder- 
part 6. ■-■' 4-24 

Yamos Dezso aatofuvaroBO, Hft- 
sdfcatja ;iiw 3-15 

Vamossy Istvan besmaves, finom 
aoelaru- 6s illatszer-szakQilet. 
. Bzechenyi-n. 10. 4-65 

Varasatasok, Var,' Bdtefckapa , 
4-04 JBgregpatdk Velesey lstvangy6gyBBerisz> Ha- 
nyadi-ter 6. K . 97 

Veres Gusztav antfbusz- es Mr- 
antdvallalkoztf, Vaant-n. 1. . 2-32 

Vieszt J&lios kelmefestf es vegy- 
tisetitd &yara|Kert6siB-u.26. 1-71 
RnbafestO 6s yegytisztito falete, 
Ersek-a. 10. -.' 1-97 

Viz J IHIk I6s dr. prdpoat kanonok, 
erseki h, irodaigaagat6, Epeki 
rezidottcia. 5-27 

Wagner Ferine idkaptalanl ',' 

j6saagigaagat(5, Deab Ferenc-n. 78. 

4-89 

Wagner jdzselne Qzv. sbr- es 

bornagykereskedfi, Almagyar-H. 0. 

3-29 

Wagner es Toth epflleti a, epitesi- 
anyag kereskedese, oementarn es 
l&dakesBitSae, Deik. Pereac-n. 87. 

.:/:-: . 5-50 

Walder Arndn Hsst- 6s tenneny- 
kereskedfi, Dr. Miuwky Valer-n. 6. 

. ; - 33 

Webennann: Bernat term^ny- 
ke reeked o, Htinyadl-ter 8. 88 

Wlesner Adolf bites kfinywies- 
gald, ado-^s'kGnyTBMkertOiVeeaey- 
*. V 2-82 

Welsz Boldlzsar nri szabdsaga, 
Kossuth-ter 3. , " 6-29 

Zlmany Imre hentes- es eaemege- 
fielete, Savorenyi J .-a. 6*. 4-45 

Zlmany Janos ny. allami memCk, 
"Szsa-a. 14. 1-32 

Zsakay ijIdSBSeS" m. klr. rendfir- 
tfttiaosos,a renddrkapitanyaagyefle- 
tAjenek mag&nlakasa, Bemreesanyl 
Mlkl(5s-ter 8. 4-66 

Zsemlye Bela teiAfedomester, 
Usioda-u. 1. . 6-10 EGERAG 

Hivatoios drdk: HetkCznap : Vasarnap ea 

fianepnapj 

8— 18-ig, 84-11-ig, 

14-^-18-lg. 14-7l6-ig. 

Csak elofuetfik reasera : 20— 21-ig. 

BtfrOtzffy Bndredr.kttroTvoa 2 r K«Bj6leti' elttado 1-94 

"TSrvenyhatdaagi, m. klr. fillat- . 

.orvos 4-95 

Varmegyel szamvevtfseg 
varmegyehaza . 5-53 

Varkonyl Janos bdraatOTAUalat 

tnlajdonos, 8zechenyi-a. 26. . ""* 

Varoshazat kdzlgaagatasi iktato 

.. es kiadohivatal .**" 

Polgarmesteii bivatal 1-40 

Polgannester, Kosanth-ter 8. 1-12 

Varosl !Urd6 r.-U Pfirdo-ri. 8. 

. .;■ ' 71 

Varosl gazdasagl ndvar, 6z6- 

otienyi-n. 12. 2-16 

Varosl gyepmester-telepi .' 

" Gyepraester-telep ■ 1^09 

Varosl tdegenlorgalml hlva- 

tal, Varbshlza epiUet 2-88 

Varosl kttzyagdhld, Saa<n. 17 
Varosl ktfzpontl szeszltizde 

nt6da . Schulcz Fereno irodaja ea 
; Sohuioa testverek vaskereakedeae, 

Zalar i.-a. 7. ^ 4-96 

Viisut, Wad AllamTasnt; Egeragl klsgazdak 

. „Hangya"logy.esert^z»v. KettFerene bantes es measaroa 4 
fiifrjegyzfiseg 1 

Had! Karoly korallatorvos 5 

EGERBAKTA 

« Hivatalos drtffc: 

8— 12-fg, 8^U-Ig, 

14— ttt-tia 14— 16-ig. 

Caak eloflaetdk reszers.: 80— 21-lg. 

£rseki nradalom erdtfhlva- 

tala 2 

K«zs«tfl eltfljarbsag 1 EGERES 

Az egeresi egyseges MWzathoz 
tartoM kozponi ■: Hivatalos tir&k: Hetktfenap: 
,.8r-18-ig. Vaaamap da 

nnneptaap: 

8-11-Ig, 

14-^lWg. 

Csak el5fize'tflk -re'seere: 20-^2 1-ig. 

Balla Mlhaly tef . lelkesH 21 

Bene IstVan j. m. kir. gazd. 

felilgyeld 16 

Csend0r»rs, m. klr. 2 

CsendttrlirSt m. klr. Ferene- banyatelep 


Ufa 


Czegenl Geza keresk. 


18 


Fdszolgablrdsag jaraai 


3 


M Hangya«* sadvetkezet 


15 


Kor]egyzdseg Bgeres 


1 


KOzsegl el01|ardsag 
Forgacsknt 


11/a 


Nagypetri 


11/b 


Maihe Ferene kereak. 


19 Nagy Ferene koleaai, m. kir. zla. 
nadasnemeti jarasi lev. psag 1. bb. 
k6rzetparanosnok 23 

Somlyal Rndoll dr. BH>lgaMr6, 
ae efireresi Baolgabfr6i kirend. ve- 
zetflje 25 

Szarka Janos meszaros ea ben tea 
, 17 

Szenbanya Vallalat Feren- 
banyatelep^Forgacskat 8 

Tamas Ferene 1 erf i es . ndl azabd 

■'■■': 24 

Mr. Vecsel-Nagy Dezstf «8e- 

gitfi-Maria* gydgyszertara ' . 10 

Waldner Emanuel ntoda Ko- 
raoh Bamuel keresk. .12 

Weber Idsxlo dr. kiii-. ea post a 
b. b. Int. orvos. 5 EGEKESI OIPSZ- 
GYARAK 

Az egeresi egysiges hdldzathoz 
tartozik. 

Hivatalos ordk : 

: 8— 18 r ig, 8— 11-ig, 

lt^-iS-ig. 14r~16-ig. ' 

Csak elMIzetok reszere: 80-81-ig. 

Batlz K. Andras keresk., korcsmd- 
ros 11 

Calclt mttrek GBemTezetdsege 
13 

Caolln r.-t. bdnyavallalat (Uzem- 
ben: VI/l-XI/30-ig) . 9 

Egeresi glpszgyar es vegyl- 
mttvek r.-t. igazgatfisaga 8 

Egeresi vlllamosmtiVek 6 

Glpszgyar es vegylmttvek r.-t. 
Goldstein Jdzsel tiaztriaelfi EGERCSEHI 

Hivatalos 6rdk: Betkoznap: Vasarnap ea 

finnepnap : . 

8— 12-ig, 8— li-Ig, 

.14— 18-ig. 14— lfi-ig. 

Caak eidfizetfk reazere: 80— «l-ig. 

Bektllee ktfzseg elotjard- 

saga ■"■ 5 

Benlezky Gyttrgy 1 

Csendtfrdrs, m. kir. 4 

DnboTSZky Elemer okl. b&nya- 
mernok, banyaigazgat6 10 

Egeresehl ktf szenbanya r^t. £GERHA/F 

Hivatalos ordk: 

.HetkOzaap: " V as4rna P * s 
" . ™ : unnepnap: 

8r-18-ig, ' 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14—lMg. ■ 

Csak eidtizetdk reszerei 20— 21-ig, 

Beltelekl nradalom Erdtf- 
gazdasaga K.-T. 2 

Csenddrttrs, m. klr^. L 3 

CsendtfrUrs, m. kir., Felsfiv 
szivagy . '- .,.' Q 

K»r|egyz6s6g 1 

Kllzjegyzos6g^ Felsoberekszj 8 

K©> jegyztfseg, Mosobanya 4 

Hegyerl Bela ref. lelkeaz 7 

EGERLOVrt 

Hivatalos drdk: ■'.. 
Hetktenapi / Vi«»™»P -*»■■ 8— 18-ig, . 8-11-ig, 

14-18-ig. t*— J5-ig. 

Csak eWfizetdk reszere: S0^-81-ig. 

K^zsegi eUUfardsag 1 

Nagy Ferene t. b. v. ntbiztos 2 
Nagy XArand ref. letkesz 4 
Pinter Nandor fdldbirtokos 3 

EGERSZAL6E 

Hivatalos prdh: 
BetkSznap: VaaA™aP *s 8— 18-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eldfisetdk resBere: 20— 21-ig. 

Egri fdk«ptalan gazdasaga J 
Kllzsegl eUfljardsag , ] 1 

3 
o 

le- 
ap.. 

8 

Mf EGEBSZOLAT A 

Hivatalos drdk: ' ^J 

8-^18-ig, 8— 11-ig, MP 

14— 18-ig. 14— 16-Ig. Vi" 

Csak eWfizetdk rdszereT 20— 21-ig. «■ Jankd Brezovay Hlklos ay* fftn Ktfzsegl eldljardsag Podbradssky Oliver ™. titkar H ^ 

Szalmasy Bela kfizaegi vewto- ^9 

jegyzd -■.-.-:■ ■■■.... 4' ^"^ Betkoznap : Bering Ferene ipitkezeaiinyag- 
raktar 1 

Htrseb I., a volt Kramer J. elad 
egereai gipazgyar berioje 4 

KOzsegl eloljarosag Bogdrtelke 
■ .6 
Penzttgyffri szakasz, m.klr. EGERFARMOS 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap ea 
. finnepnap: 
8-12-Ig, 8-li-g, 

■ t4— 18rig. 14— lfr-ig. 

Caak elM izetfik reszere; 80— 21-ig. EGERVAR 

Hivatalos drdk: 

Van4rnap es 

...iQ^DDap: 

8— 12rlg, 8— 11-Jg,' 

14^-18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eldfizetdk reszere: 80— 21-ig. . 

Csendorors. m. klr. . 3 

GotUleb Adolt keresk. 4 

KOrjegyztfseg 1 

Soly mossy Zstgmond bard HetkOznap: Enekes Tlbor rk. plebanoa 
Ktfzsegl eloljardsait 7 KUzsegi eldljarosag 1 

3 1 Glib Gyula vitez, nidbirtokos 2 EGRESKATA 

Hl&sd Nagyka.ta) 

EGRESPATAK 

Hivatalos drdk: / 

jl au _ * -.'-'-' Vasarnap es 

HetkCznap: finnepnap: 

8— 18-ig, 8-,11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofiaertk reszere: 20—21-ig. 

Klfrjegyzoseg . 1 

105 Egmft Rossz a tSvbeszelo SHomasa? EGYED 

Hivatalos drdki Vasarnap 6b 

imiepnap^ 

8-ii-ig, 

14— 15-ig, 

^Gsak e lor iiet6k reszere : 2Qr-2Hg. , Hetk6znap: 
8-i?-ig. 

14— 18-ig. Egyedl Arthrirne ozv. 

ben: VI/i-Xl/80-ig) > 
Kbrjegyzose* tern 
4 
1 Orszdgos Vlllamosmtiyek 

: r^-jt. Tiorzetszerelfisege ■; : ,10 
PolgAr Aladar esperes-plebinos 

,-':..■■'.• ■■'-.' 2 

. Vlsl lmre dr. ktfrbrvos 8 EGYEK 

Hivatalos 6rdk: 

■"" ■ Vasarnap As 
HitkBznap "; ttnnepnap : 
,■■ 8-12-ig, 8^11-ig, /, 

if-ja-ig. i*-iwg. 

Csak elofizetok reszere : 20— 2i-jg. Csenddrkuldnltmeny, 
: " klr. • 3 Egrl kAptalan fdlnteztfsege, 

Felhatojiitanya -5 

Erhard livadar dr. kCzsegi 

; " " Orvos, .; ■ ■■■; '- ■ , _-; Q 

Egyek vasnt AllomAs 14 

^ Egyek 6s Vldeke „Rangyi. 
TogyasztAst es ertekeslt<f EGYHAZASKESZO 

(lasd MaToaltO) 

EGYHAZASKOZAR 

Hivatalos 6rdk: 

■ '■*■'***»: v cfe : . 

,8— 12-fg, 8-11-Jg, 

; ;, U-16-i^ 14— lfr-lg. r 

Csak elofizetdk reszere : 20^-2 i-Ig; 

Fucks Janos evang61ikns lelkeaz- 
hivatal g 

Konlgsbaum KalmAn keresk. 2 
Korjegyzosefi 1 

Puehner Testrerek bard 

gazdasaga % 4 

Relth Jakab serteatigynok ' 3 

Schwarez Benrlk vas-j ttiszer- 

rofoskeresk. 6 

Weiss Janos H.6.C.S. biaotn. 6s 
geplakatoB 7 szttvetkezet 12 Bajdn KalmAn fMdbirtokoB &j 

terroeBykeieskedo H 

"-''; BerbAk Istvan szena- 6s sertds- 

.v; kereskedo .;' 7 

v- BerbAk Jdzsel termenykeres- 

, .'.■;" kedo ' '■ , 4 

\ ■ - Borovltz es Hertesz fa- 6s ter- 

y ,■ InenykereBketlok irodaja "'"' 2 

'^f .'. LakAaa ■■"'■- _\ & 

; ^KiSzsegl eldlJArosAg i 

#$■; Nagy LAszld termeVy- 6s frakar-. 
| manykereskedo . . jq 

rfkNagyMAjtyAs takarmanykereskedd 

''.■■#';":'-'."■■'-"•■'..•. -'■■'■. ^Q 

V, #' Nagy KalmAn termeny- e*s takar- 
^ manykereskedo 9 

^j.,' Tlszal Gynla vezetojegyzo" : : 13. r EGYHAZAS^ 
, DENGELEG 

: '-' ; ., : :,.''':.'''(lasd:8zirak):-:'.;- 

EGYHAZASFALU 

: Hivatalos 6rdk;; 

Vasarnap. ea 
HetkCznap: " llnnepnap: 

; i 8— 12r1g, 8— il-ig, ■ 

;?14r-18-lR. 14— 16-lg. 

Csak elOflzetAk reszere : 20— 21-fg. 

Kalot .JSz^chenyl" uepldls- 

kola es tesztagyar 8 

Klfrjegyzoses 1 

EGYHAZASHARASZTI 

(lasd Siklda) 

EGYHAZASHETYE 

Hivatalos 6rdk: 

: B6tkfijnap : 8-12-ig, 
14— t8-ig. ' Vasarnap 6s 

fionepnap: 

8— lirig, 

14^-16-ig. 

Csak elflflaeWk rfsafire ; 2Q— 2l-1g. 

Kbr|egyz6see, KlsBomlyd 3 

K**Jegyz©i lroda KOcsk 5 

K^eskt kttrjegyztf lakasa 6 

Nagy, Mtbaly felsObfiki, raid- -- 

, birtpkofg gazdaaigi irodaja 1 

- Lakasa - 4 

Peier Ferene dr.karorroa 2 

toa EG YHAZASKADOC 

Hivatalos 6rdk: 

^Hetkfenap: Vwarnap to 

. nnnepnap; 

/8— 12-lg, gr-il-ig, 

14— 18-lg. l*-l6-ig. 

Csak el«Iaet«k rfsafire: 20— 2t-lg. 

Allamvasutak fillomas- 
Itfnttksege> m. kip. 4 

Csendtf rkttMnltiAeny, ra.klr, 

■3 

DtfryTestverekMrgaadasaga 6 

EgykazasrAdocl kVrorvos! 

k«r 8 

K«r jegyzdseg, Egyhazasraddo 1 

Kdzsegl ei<Ujar6sag, Raddo- 

kSlked ■: ' ■■■".- g 

Menlek Setv&n gyigyszer^az- 
.Magyar Koroaa gy6gy3zertar, 10 
PlSb&ffiJlaMvatal,r6m.kat. 9 

Rosenthal Zslgmond ' ffiszer-. 

rdfOs-, gabona-is termSnykeresk. , 2 

Somogyf Gyola postamester 6 

EGYHAZGELLE 

Hivatalos 6rdk; 

H6tk0^napt Vasirnap. 6a- 

/ . .finnepnap.: 

.' 8— J2-lR r ■'■ 8^-1 1-fg, . 

,14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldflzetdk r6sz6re: 2i>^-2i-lg. 

Farozadl Sandor Lajos dr. 

kOrprvos 2 

fianlmann BugA dr. oryos ' 3 
KBpJegyzoseg ] 

Manger lmre rdm. kat. plabanos 

v /..':' ;■■■ 6 

Rledl Agoston 6pjt6sl yallalkorai 

■ - ■'".. ■ " ' . 4 

EGYHAZNAGYSZEG 

.'■ (lisd Nagyaitrfny) ■ '■ EKECS , 
Hivatalos 6rdk: H&ktfznap: Vasarnap 
is. fihnepnap: 
8— 12-Ig, 8— 11-ig, ' 

t4-.i8-Ig. , ■ ,14_15-Ig. 
Csak eWfizetfikr6sz6re: 20— 21-ig. 

CsendtfrlfrHparanesnoksag 

m. klr., Apacaszakajlas 3 

Ernst Erzsebet postamester 4 
Bopdcs Rndbll dr. karorvoa 5 
Ktfzsegl eldljardsag ] 

Nagy Alajos, a Fntara r.-t. meg- 
bizottJa ■■■"'. ::';■ 2 

Redl Antal r6m. kat. pUb'ahos 6 ..'"'■■ ELEK ■'■.;'";■ 
- : Hivatalos 6rdkiJ 

. : .7_2i-Jg. -. . '' ; :'.'■...'■''.;-■ 

Az elekiegysdgeshdldzaihdz 
iartozik m€g; , 
Ldkoshdza. 

Bender Janosn^ ttzv. gabona- 

kereskedO '-■'■.". '26 

B6k^smegyel takardkpenz* 

tarl egyeslllet eieki tidkja 13 
Bert Isty&n dr. m. klr. tiszti- 

ofvos s 52 

Bihar vart Debelka Jozsef 

pSegitd Szfiz M^tria" gyogyszertara 

21 

Csanad- es aradmegyef ta- 

karekpenztar r.-fc eleki fidk ja 

'• 8 

Csenddrtfrs, m. ktr. v 7 

Elekl eplttflparosok szttTet. 

kezete fatelep 4Q 

Glekt Bangya logyasztasl 6s 

ertekesltft szttvetkezet 24 

Elekl bltelsztfvetkezet mint 
az 0. K. H. tagja 

Elekl yUlamosmttyekr.-t.22 
Elstt elekl hehgermalom- 
t&rsasAg mint szttvetkezei 

,■ 2^- 

Fanlhaber Adam sert^skeres- 
kedfl , 41 

Ftfszolgablrdsag ...,.-■"■"■ 1 

Gdzmalom sztf vetkezet Elek 
39 

Gytfry <>vala dr. kflsssAffj orvcui 
£b a posta bet. biat. int. orvosa 14 
fammer Ernd ftildbirtokos 45 

Hammer Rudolf ?y6gyszer£aE 
29 

Blrmann Ferene dr. ny. all. 
pplg. ick. tanar : 5 

Birth Ferene okl. m6m»k a <tGflz- 
malom» BzBvetkezet Elek iigyve- 
zetfi igazgat6ja. 10 

: Jarasl levente paraitcsnok- 
sag, m.kir. 51 

KarAtson Dezstf tfr. J. m. klr. 
atiatorvoB. v. tanarseg^d 27 

Klemm Janos gaboaa- ea termeny. 

keresk. .Fatura es Hombar albiJso,- 

manyos 30 

vasntl raktftra , .9 

Kozseg) eloljardsag 2.42 

Ad6ilgyi osztaly 81 

Lacx6 IstvAn dr. flgyT^d 17 
Mahler J6zseffn6 ttzi. 12 

Mabler.VKmod Gvttrfiy rjsidbir- 

tqkof . 34 

MeliekvamhlTatal^ m. klr, 
. -33 
IHlasszonyankrOI XeVezett 

Szegeny Iskolantfverek 

Zardaja ; 46 

Nagy Laszld ill. el. isk. igazgatd 

' 47 

Relbel MlbAly esperes-yleuat'os 

19 

Rook Jakab serteshe reeked 6 

(fizembent y/1— X/31-lg»-. 4 

Rack Janes verideglOs 18 

Sebreler Ferene textilkereB- 

kadd 48 

Sch ivarez Jaka bne ttzr. ei 

Hal ffiszer- ea b&rkerea liedflk ( Antal fttldbirtokos, ber- 
gepkoosl tulajdonos 50 

omoss Gyorgy fBidbirtokos 32 

Strlller Ferene hentea 38 

Strlller Mlksa aeatalosUzem. ,r«- 
metkez6ei valla! bozo . 20 

Szabd ArpAd r. k. bitoktafi 
(Qzemben: X/l— 111/31) 3 

.Szeged-esahAdl Tasnt r.-t. 
AltoraasWnflkseffe - 85 

TtfrvenyhatdsAgl utblztos- Varga Sandor all. polg. isk. 
igazgato 80 Vamhlvatal I. MelMkramhivatal 
^althler KlAra «d es y^"" 1 ** 
baromfi-, tojas-, toilnagykeres Wlttmann Ferene. okl. gazda, 
gaBdasagi tanacsos . 54 

Wlttmann Gytlrgy medgyesi, 
. foldblrtokos -■-■ ^3^7 

ZOlIner^dAm sert«skereskedd 11 
ZttUner Gyorgy , a Hengermalom 
BzSv^ jgazgf lakisa , ., . ; 28 

Hivatalos 6r.dk? ■' , 
■-:.'■-■.-;■ ■ ..-.■:-7 T -ji-ijf':- ; > ■;..-&■■..- 
Adohlvatal, m. klr. -.^ v. 16 
AlgAtzyArpAd tlgyVed 21 

Antal Sahdof yegyeakereak. 19 
Bttttger Elem€r dr; korinrvos, 
posta B.B.I, orvos .'■■■ 28 

Csend«rs6g m. klr. 5 

CsIUag Nandor rom. kath. es- 
peres plibaaoa ■ » ' ',;: <43 

Elesdl JArAsi ipartesttllet 

' 26 

Elesdvld^kl Szen- es Ipar- 
telepek k.r.t. n 

Erddfeltlgyelbsegl klrea- 

doltaeg, m. klr. 14 

FAnia r.-t. MeszgyAr 15 

Fek'eteerdd ttveggyAr r.-t. 

Eaktara, roav. allomas 6 

Uveggyara, Feketeerdd • 9i 

Flfszolgabfrdl hlvatal \ 17 

GyorHy BoldlzsAr dr. m. kir. 

tad obe.teggy ogy int.ezeti Igazgatd; ■ 

foorvos ,23 

flangya Kohzam SzOvet- 

kezet 21.. bb. fflszerfiokja *J 

Havas AladAr dr. figyy^d 4 

Bephaistos" Elesdl Sha- 

mottet^gla, cserepgyAr es 

m^szegetd r.-t.'s 8 

Bollmayer B4Ia tigyVed 85 

JarAsblrosag, klr* L ; 3 

JArAsI Szociails Gondozd 

lroda > 31 

KAlman SAndor dr. orros 33 
Ka tonal epuletek es batd- 
sAgok: 

Honved leveateparanoanofcsag^ .. 
m. kir. _■ 13 

Kottan Vllmos dr. kir. kOa- 

jegyao.. .■■"-'■..-' 22" 

Kttrjegyzdsepj Alsdlngofl ■: M 
K«r jegyzdseg, Tottts ." 46 
Kozsegl eloliArdsag 2 

KnlesAr Kalman jaraai saooialis 
goadozd ;■ 40 

KnppAn Janos m; kir: eida- 

m^ra«k ,41 

Letal KAroly ifi 

Marglt malom 6s vlllany- 

telep tnl. id. Names Andraa 25 
Penzttgydrl szakasz nu klr; 

i*oynAr Kalman dr. UgyvedSO 
Rad.6 LAszld miv. ". fotJszt 1Q " 
Serbn ZoltAn dr. orvos 34 
Szakd GnsztAf ,dr. kir, . jaras- 
bfrdsagi elnOk 45 

ToryenyhatosAgl utblztoss Ag 

Tttddbeteggondozd Intezet, 
m. klr. 29 

Tttddszanatdrinm, mi klr. 

AUaml, Szanatdrium^-telep . 12 

Vadal Belk ref . lelkestf esperes 42 

VArady Jdzsel geplskatos 30 

Varga Lajos dr. m. kir.' jarasi 

allatorvos ■ .■ 27 

ELLEND 

(lasd Berkesd) ELOEATAK 

rHivdtalos 6tdK:i^ 
vrr/i-tfii-yiiT^i-ig; 7-21-ig. ; 

"■" IX/t-t61— VJ/30-ig, 

8— 12-Ig, . 8— 11-ig, . 

14— 18-ig. 14-JL5-ig.: 

Csak eldfizetok rfezere: 20— 2i-ig. 
Csehd^rQrs, m. klr. '"■■■'■-'■ .'1 
_,,._ _ _. M 53 Elftpatakl termeszetes 

Wild JAnos textilkereskedfl 15 gydgyborvizforras kezel«- 
Wlttmann Elek Gyorgy fold- s^ge- 4 

"-" , — 25 1 Kozsegl. eldljArosAg 3 Jelcntsc be. K6szul6K6t azonnal m e $ i a u 1 1 i a K. Enyiny ^N ELOSZALLAS 

: Hivatalos 6rdk: 

'■■uAtb***** . VauArnap 6b 

H6tk<S*Dap: &nne p na p: 

8— 12-1g; '' - 8-li-1g, 

14— 18-ig 14— 15-ig 

Csak elfifizetOk resz6re: 20— 2Mg. 

Csendorttrsparancsnoks&g, 

m. kir. 2 

Elttszallasl uradalom joszAg- 
kormAnyzosAga; lAsd a dunaffi Id vAri 
." el6fizet6k kbzfttL 
Kovaes Janos lentes 6s m6szaroa 
3 
Kttzsegl eltfljarosag 1 ELVIRA-PUSZTA 

.." (lAsd Erd) 

EMMALIGET 

(lAsd Balyofc) 

EMOD 

Hivatalos 6rdk: 

BAtMJznap VasArnap 6s 
iinaepoap 
8— 12-iR, 8— li-ig, 

,14— 18-ig 14— lMg - 

Csak elofizetflk r6sz6re: 80— 31-lg 

Bartha TIbor Mav. fOtiszt, alio- 
masfflnBk .■ / 11 

Bene Bertalann£ ttzv. 15 
Braun Dezsfl kereskedo - 12 
Bflkkaranyos kttzseg eltflja. 
rdsaga , (nyilvAnos) 8 

Csendttrseg, m. klr. 5 

Etntfdl meztfgazdasagt r.-t. 3 
ISrdfts Ignaene ©zw. fakereskedfi 

;4 

Farkas Sandor vezeto-Jegyzo 17 
Gazda G^za retyi m. kir. posta- 
mester .18 
Kiel It J6zsel foszamtaitfi lakAsa 
10 
Kdzsegi eltfljarosag 2 
Lukovich Oliver Jegyz6 1 
JNyirlGeza kozs6gVAHatorvoa 14 
Sereg Peter dr." ,k8zs6gi oryos 
;. 6s a posta bet. bizt.' int. orvosa 6 
Szalay AdAmr. k. tanito 19 
Toth Janos B. Futura bizoma- 

■nyos .•■■"■•.' ■1'S 

Vfgh Istvan m. kir kis6r!erfigyi 

ftkadJunklus . 1.6 

Wattay Cornelne «zv. gy6gy- 

',Bzertar_tnIaJd.onos ,7 ENCS ^ 
Bivatalos 6rdk: 

B6tkCznap: 
.'■"■ 8— 18-ig. Benkey Bonlg J6zsel t5z6rf5- 

hadnagy, foldbirtokos, Szalaseehd 

' 2-03 

Berhadvldeki vlllamossagi 

vallalat k.f.t. kttrzet szere- 

jttje, Felsom6ra 2-04 

Klein Ferenc term6nykereskedo 

25 

KBrjegyrb', Felsom6ra 22 

KorjegyzOsCg, GibArt 20 

Kbzsegi elbJjjar6s&g, Forro 21 
Kozsegl elolj&rdsag, Encs 17 
Krausz-fele be'tqn&rugyar 2 
Krausz. Izraelne es Hal, 6pu- 
letfalce'reskedgs '6b betonArngyAr 9 
MarkusLedny.Tn. kir. Allalorvos 1 
Mav. allomasftinttkseg 3 

Novak Istvan b6.raut6fuvarozo 38 
Nyulaszl gazdasag, AbauJ- 

' vecser 1-02 

Pall Dezso* dr. kororvos 45 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 

10 

Postablvatal, m. klr. Forro 

■ 1-03 
Preszperln Dezstf termeny- 

kereskedtt ^ \ : '?0 

Rubin Marknszne szlkvizgyAra, 

fiiszer- 6s tnr6keresked6s (uzemben : 

V|/t-XI/30-ig) .':■., 6 

Sarkadl Ferenc g6pjavit<5- 

fihely, aut6fuvaroz6 . 19 

Schtinvltzky Arpad vegyes- 
kereskedese, Szalaszend 2-C 
Szelenyi Anna dr. g-yakorIA: 
orvos 34 

Szlkszdl Takarekpenztar 

r.-t. encsi fi6kja ■'■..- 5 

Szllva Ferenc dr. 0g-yv6d 

SzUes Mlklos takartkpi&uztArl 

_ igazgato 15 

Tavaszy liiszlo gy6gyszer6sz 27 

TbobiAs Gy ula dr. alsditlgbdl, 

deteki gnzdasAgai, mtMArtani 6s 

meteorologlai AllomAsa'l 18 

Tolnay Gyula ny. mAy. ffim^niOk^ 

Szalaszend " 2-05 

Vite* AttJIa, Kelsflro_6ra' ' 7 

Vltez Janos nyitraivanka^tneiz^ 

' gazdasagi termenykereskedeae 23 

Kirendelts6g6nek 3akasa " . 11 

Zelsler Zoltan es Alfred ter- 

m6ny- 6s gyapjttbereskedfik 16 

Zsibay Sandor »zem61yb6raut(J- 

. fuvaroz(i 39 

' E'NCSENCS " 

Nyilwznos tdvbeszfto dllomds, 
a. kozsegi eloljdrosdgndl 

. (Piricse 4/a az. elfifizetfi) Endrtfd-gyomal takarek- 
penztar r.-t. 2 

Endrfidl kereskedelml r.-t. 

vas-, fiiszer-. 6t)lilet-. tilzifakeres- 
ked6se 6s hengermalma 6 

Hengetmalma (szarvasAti) 17 

Endrfid kOzs^g kozellatast 
hlvatala 8 

flalla Lajos m. kir. postamester 
10 
flomoki Jozsel vegyeskeresked6 

16 

Hunya Matyas gazdAlkold 6s 
sert6skeresked6 3 

KdrtfsTldekl fa- es eplto- 
anyagkereskedelml k. 1. 1. 

14 
Kttzsegt elttljarOsag 1 

Jegyz6i kirendelts6g {lied a kon- 
dorqstaiiyai elfifizetOk kdzott) 

Nostra altalanos arnkoaraktaTab 69 
kereskedelmi r.-t. 22 

Sztanylk Mate szem61yaut<S- 

fuvaroz6 18 

TuzjelzclAllom&s 13 

(Jgrln Imre gabona-, term6hy-, 
6rlem6ny-, liszt* 6s burgoijya- 
kereskedfl 11 

(Jgrln Nandor'dr. orvoa 9 

Vaszko Albertne Ozt. fakeres- 
kedd 6s Gyurieza B61a gaboaa-, : 
term6ny-, 6rlem6ny- es lisetkeree- 
kedO 12 

VenczaW Ede gabona- 6s ter- 
ioeuykereske<16 20 

Woll Marton gabona- 6s termeny- 

kereskedO ; « _. 19 VasArnap 6s 
(innepDat>: 

8-ll-1g, 
14— iMg. 1 
Csak eiWizetfiU r6Bz6re; 20- 21-ig. 
Altmann Sandor b6rld 8 

Arm Jentf postamester 40 

Ban Nandorne term6aykeres- 

kedfl 12 

Berkovles Gyala bornagy- 

kereskedo 

Bodnar Antal term6nykere3ked0 

13 

Csenddrseg, m. klr- 4 

Enes es Vldeke Hangya 

fogyasztasi 6s 6rt6kesit6 sziivetkeaet 

36 

Frledmann ZoitAn riiszerkeres- 

ked6se (uzembea: IV/1— IX/30-igj 

•24 

n Futura" r.-t. encsi bevAsArlA ki- 

rendelts6ge term6)iytialet 35 

FUbrer M6r term6n j- es gyapjii' 

beresked6, (idfiszakos) - 14 

Glbartl elektromos mtlvek 

M., GibArt 26 

Gomba Laszld f.b'ldb.6rld, M6p. 

- yarraegyei kozp.pnti titiar '. 8 

Batlalvy Gyula encsi kenger- 

fmalom b6rlete 32 ENDRfiD 

(IAsd AlsdvArad) 

ENDREFALVA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig,' - 8— il-ig, 

14— '18-ig. t4— lfr-ig. 

Csak el6tizet0b r6sz6re- SO— 21 -fg. 
KOzsegl el51j&r«sag 1 

Perl Jiaroly eazdAlkodd. PiMny 3 
Lhlarik Istvan esperes pl6bAnos 
, 4 

ENDROD 

Hivatalos 6rdk: . 

8-ta^ig, ' 8— ll T ig, 

U— 18%. 14— 16-ig. 

Csak elfifizet6k r6sz6re: 80-721-ig. 

Az endrodi egysdges hdld- 

zathoz tartozik m&g: 

Eri&rodszentl&szlo 

Csendortfrs, m. klr. 5 

Csernns Mlhaly pl6bAnos 15 

Ellas J6zsel azem6.1yaut6fuTaroz6 

■■■'■'■' .7 

Elstf endrtfdl hengermalom 

es vUlanytelep mint : szfivet- 

kezet '-' .4 ENDROD- 
SZENTLA^ZLO 

Az endrodi egysdges hdld- 
zathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

„. , „ VasArnap 63 

H6tkfizaap: tinnepnap: 

8-12-ig, 8— il-ig, 

H--i8-ig, . 14— 16-ig. 

Csak eLOfizetfik r6sz6re 20— 2l-ig. 

Endrdrf kondorostanyat 
Bangya logyasztast es er- 
tekesltd szttvetkezet 1-03 

EndrOd kttzseg koDdorostanyai- 1 
■ Jegyzfli kirebdelts6ge lOl 

Fill tip Menybert gaboua- 

;1rere8bed6 1-02 

TVyltray Joaebtm dr.orvosl-05 
Veba Mate malomtulajdonds 1-04 - . ; ENESE. ...■ 
Hivatalos 6rdk: 

''-.' VasArnap 6s" 

H6tk6znai»: .■ . iinnepnap: 

8— 12-ig, 8—1 M Sr 

14-18-ig. 14-16-ig. - 

Csak elflfizetSt f6sz6re: 20— 21-ig. 

Barcza D6nes nyiig'. nuazar- 
firnagy : -\ 

Cslzmazla Jozsel Fntnra albizo- 
manyoa 10 

Enesel hengermalom 5 

Gytfr-STopron-Ebenfurtl 
yasut allomaslontfksege 4 

Halasz Jdzsel okl. komiTss- 
mestef 11 

Halaszy J6zsel ro. kir. nyug. 
gazd. fdfelttgye^ 

Ullbert Ferenc fflldbtrtokos, P6- 

terbAza-puszta 3 

Kaldy Janos If j. yend6glos 8 

Keetseru Istvan vltez, ny. ezre- 

des 1 

Korn Marton kir. musz. tan. 12 

Tscharl Ernft foldbirtokos 9 

Vajda Pal tfldblr+okos, Fudipnszta 

'■'.".':. '7' 

ENYED-PUSZTA 

(lAad Dnnaszerdalieiy) . ENYICKE 

Hivatalos drdjc: 

H6tk8znap: innepnapr" 

8-12-ig, 8-U-igi '-,-. 

U-18-ig. 14-lfi-ig. , ' 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig.' 
CsenddrSrs, m. klr. 4 

Ktfzsegt el»ljar6sag 2 

Losslnszky Albert, Fntnra bieo- 
manyos . ■■,: 3 

Ra^ldallomast lAsd Kaasa 

' : enying -:• ;v 

Hivatalos drdk: 

'' 7— 21-ig^ ■ ^/..; 

Acs Istvan bAdogos 63 ah t^fHTarbz6 
vAllalat , 52 

Adler Imrene dzv. gy6gyszertdr 
87 

AdOhlvatal, m. kir. 34 

Akbts Vilmos elso enyingi kenger- 
, tnalma 46 

Allamvasutak al|oni&8- , , 
foniiksege, m. kir. 42 

Balnoezy Mate dr. 6s dr. Ba- 

dltz Laszlo' ugyr6d 68 

Barath Lajos f6nyk6p6se . ,7 

Bauer Dezstt BAdogos. lakatos 6s 

raskeresk. 26 

Behrflng Janos vas- 6s g6p- .'.-. 
mtiszaki keresk. ; 75 

Beres Jdzsef , keresk., Mezdg.az. 

dasagi Term. Egyesulet Bz3v,' .' , 

Bizdm. 69 

B6rgazdas&g, Agpston 33 

BJbo Dezsft B6rgazdasAga; Panla- 

Ilia JOT ,11 

Buda Intvan dr. foszolgabiri 16 
Csekonl es Sandor grot f old- 
' bbrtokos ■ ■32 

Csekonlcs Sandor grof nagy- 

birtokosgazdasaga . : 5. 

Csend&rtfrs, m. klr 8 

Deak J6zsef mnasztalos iizemo, 

btitorraktar 71 

Deutsch Marezell term6ny- , 

keresk. 6s keresk. flgynoks6g 54 
Elttljardsag '-/■ 14 

Enyingi hltelszifvetkezet, 

mint >z O.K.H. tag ja; 17 

Enyingi kaszlnO 45 

Fa Lajos ffiszerkeresk. 70 

Fabian Islvan me.sKai-oa 4 

Fekete Bertalan dr; figyv6d 23 

Festetlcs S&ndor grdf fekete- 
pusztai int6z6s6ge 53 

' 79 ■ 

Fdszolgabirdl hivatal 2 J 

Gaal Janos koayynyomdAja 58 . 

Gtitze Sandor dr. agyy6d 20 

GrdI Gyula hentes- 6s kqlbasz&ru 

nzlete ■ ' , s 56 

Barangozd Istvan b6rant6- 

fuvarozd" \72 

Ueumano B. es tarsa keresk. 
18 
Jarasblr6sag, m; klr. 10 
Katonal eptiletek es hato-' 
. »&gok: 

Jarasi leventeparancsnoksag 50 
Kassal Laszld nyug. m. kir. _. 
.-'postamester' .31 

Kendolf Antal g6p6szm6rnok, 

nialomipari,szak6rt6 . 4l 

Kfraly Tlbor dr. figy v6d 9 
Ktfzsegl eloljardsag, Balaton- 

bozsok ■'...''■ 49 

Lakatos Lajos .fuvaroa 47 

Lelpnlcker Cs Scbwarz 15 
Lengyel Kalm&n dr. ugy v61 26 

M. klr, tell gazdasagl lskola 

6s inezOgazdasagi szaktanAcaadd , 

AllomAs' '.". ,62 

Mate G^ula dr. m. kir. . 

Allatorvps- ',-■ ,29 

Monory Ferenc ref . Ie.lk6sz 48 
Moser Haroly dr. .jarasi tlezti 

orVoB T ■'":'''; 6 OD 
O. X 

o 

M 
M ■ 107 Mmyinij Nagy Istvan dr. vit6z, 

fBltfblrtokos ■■'. ■ ..-. iigyVed, 
24 

"AttilnpusztaJ gazdasiga 51 

Nagy Karo*y m6sznroB ■■ 21 

Nagy LaszlO sflrraktaros 55 

Nemethy Vilmos dr. fbidbir- 

tokos; ugyv6d 'ga*dasaga/6hodo's- 

pjiszta .. > : 63 

Neumann Albert keresk. 85 
Pajor JAzset If J. 6pit6s, - 6pit6si 

anyag-, tiizifa- 6s sz6nkeresk. 59 

Palkovlos Ferenc \t\. -eY '"■ 

Istvan '^pit^si vallalkoziik, 6pfilet- 
,. es tuzelflariyagkeresk. .... ' 61 
Pataky Lajosne dr.-ne polg. 

ask. ig/.tonar.. - .;■•-. v '..82 
Penzllgyorl szakasz 13 Polgar LaszlO dr. orvos 40 Pusztaszentmlhalylai toer- 
gazdas&g 1 

Rath Antal asztalosmester, temet- 

kez£s"i vallalkozo, hveges, k6pke-r 

retezG . -"J . 77 

Ratz Oszkar dr. kir. ktiz- 

'- jegyzfi -.-, ■■-:. . 73 

Regenyel Imre b6raut<5fnvaroz<5 

':■-? -, .-'-■■ 65 

Rethalapi Hlatky Jdzsef 

okl. mernbk 44 

. Roykd Karoly «Turul mozgo: 

64 
Sass Janos dr. orvos, posta bet. 
bizt./int. orvos ' ■ -39 

Simon Jdzsef gabonakeresk. 57 
Slmbtles Margft konyv- 6s , pa- 
. pirkeresk: . .84 DdvDzlQ taufratgit diszes taufratlanon is hezliesiti a posfa. ERADONY 

Hivatalos 6rdk: 

Hftkfenap:- Vasdrnkp 6s 

F nnnepnap: 

8— 12 : ig, , - '»— llngj ";.. 

14^18-ig. . ■ 14— 16-ig. :.-; 
Csak eiafizet5k\r6sz6re: 20— 21-ig. 
Job Sandor r6m. kath. Ielk6ss; 3 Kiss Mlklds ftJldbiitokos 
kozsegl elolj&rdsag 30 
78 Spitzer Karoly 

Stimegh Laszld dr: tb. 16- 

' szolgabiro 
Szabd Jdzsef dr. r. kat. 
■ .p!6banos ■'.:''.':'' 6*2 

Szabd karoly 36 

' Szabd Sahdor vegyeskeresk. . 3g 
Szentgyttrgyl Kalman ffiszer- 
6b csemegekeresk; . ' 12 

Szlgetby Gyulane tfzr. vit6z. 

m. kir. dohany nagy 6a kuifinleeas. 

segi.arus '27 

-.-' Szlkora Vilmos allamptarj 

. tan, ...::-.,■■■■.'■ ' " 76 

: JSzucs Janos vit6z .-.';'.-. .74 

lakarekpenztar , 3 

Tasnadl Laszld keresk. clp6~ v ; 

aruhdza : ;. -. " 66 

J Toderd Frfgyes' szobrasz, k.O-': 

. . . £arag6j si rkfiraktara, ; g6pero>e ;be- 

rendezett granit- 6s marvanyipar; 

- Jplep , f ^ ^_ , 85 

Tdth Lajos nagyvend&gifls" v 19 

■ Tell gazdasagilskolam. kir. 

(62) 

■'. Toth Laszld vas- '6s fuszerkeresk. 

' 1J v ' ■ 43 

T6|n Jeno ay. kfcs6gi ffljegyzfi 60 
Varga -Feirenc in. . ki? \. posta- Welsz Elem6r dr. Ugyy6d 22 

E0TV0S-MAJOR 

(lAsd Orosbdza) 

EPER^ESKE 

Nyilvdnos tdvbesz£l6 dllomds 
a kozsdgi eloljdrosdgndl 
' (Mandok 13! sz. elflfizetfij 

EPOL 

(lasd Bajba) 

fiRABRANY 

jfivatalps ordk: 

; ^ . unnepnap: .. 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetdk r6Bz6re: 20— 21-ig. 

Kttrjegyz0s6g 1 

108 ERCSI ^ 

Hivatalos 6ndk: \ 

;7-21-ig\ :; -' : ■.-,.. :.-■■■'... 

Agardl, Ferenc. k6pesit&tt acs- 
mester, "6pit6si vallalkdzd 38 

Bfinfy "Denes yend6gies... 48 

B^kesMlhaly korcsmaros, c&ment- 
ara -Qzem 31 

Bratkoylcs J6zsef korcsmaros 
41 

CsenddrOrs, m. kir. 5 

Deri Janos es Ha vegyesberes- 

'ked^sev. ■-/ g 

Deutscb J6zsefn£ ttz^Jkeresk. 

D«m»t«r Istvan esperea pl6bai 

Egeszsegvedelml K«r 5Q 
Ercsenyl Janos k5zs. allatorvos 
30 
Ercsenyl LaszI6 dr. kezs6gi ■■ 
, orvos postabete^bizt. int." orvosa 

Ercsl-I HangyaFogyasztasl e» 
Ertekesltd szjivetkezet 13 

Fatura gabonabizomanyosa .'i 37 
Fejermeieyel cukorgyar r^-t. 

ercsi-i cnkorg^ara (E6te 6 6rat<5i, 
reggel 8-ig a badapesti kfizpbnt ka p- 
oeolja KBrbel flenirlk i«r. Laka- 

sat) ■■■ ■ , Q 

GobBljaTdsi gaadasaga 23 

Fejermegyel Vlllamossagl 

r.-t. szerelflje 28 

Felix Istvan dr. orvoa 21 

Fttldvary Tlvadar dr. orvos, 

fbUdbirtokos, Istyanpusata 27 

Grtln Albert dr. (Orabbi 29 
HaSfner Ferencne (Madonnai) 
. gy6gyszertara ^ ' 7 

Hodnla Mlhaly ■ sbrnigykeresk. 

6syend6glfis ■■■,-<'■:: '45 

Hufnagl Ferenc 6s T&rsa 

6p]t6sj , 6s' tiizelfiaayagkereskedfik 

- -~ ".;. ... ■■ ;t ^ .". 35- 

Katonal eptiletek €h hatd- 

sagok: :.•.■■■-.:,."; 

Hdnv6d kieg6szitfi, pa'raacsnoks; 

m. , kir. .',," -..-. . :\ , i .--.. ; , 3 
Kohn JOzset keresk. ■",. 16 

Komaromy Jdzsef f Bldbirtbkos, 

Br. -Batvos-ru-.-si.- 1 '; .V 34 
KOzsegi e|$ijar6sag 1 

'Lugosl B61a gy6gya!!&r6sz 20 
TMagyar kir. folyam- es ten 

gerhajdzasf r>t 12 

Megyaszal Mlhaly ref. Ielk6sz 
■- '' V- '■■.::' ■■"■"■" ■ --33 

]Vemetb Lajos ;kozs6gi IfljegyzO 
. .lakasa -. -.:-_' '.':■'.'.■' ■'■.:.. 49. 

Nikolcslcs Ferenc vasuti ven- 

d6gl63, m. kir; dohanykisarufij tar^; 

saskocsi jaratr fuvaroa:6 '< -. : ^24 
Polgarl Iskola 42 

Postahlvatal, m. kir. TaviraV 

kozvetit6s ■,:'"■ ". 25 

R6na Zslgmond tnzelflanyag 
■ keresk. ; ,, ■. ■ -44 

RestOTanyl Antal termeny- 6s 

vegyeskeresk. '36 

Roth Jafcab es Ede Spnletfa- 

kereske.diib , 4 

Sehttffer Aridor ,m6szaros ' 4.7 
Sctalltter Paimalomb6rla 15 
Schwarcz Bela keresk; 14 

Spitzer ManO es Gabor 

meny-.ea vegyeskereskedOk 
Otmesteri hiVatal allaml. 

kir. 32 

Vank 1116s keresk. 40 

Welsz imre meszaros rtester 19 
Wlmpffen Ferenc gr6t nagy- 

birtokos Jo 

Wimplfen grOI kastfi.ly H 

Uradalom fflint6zfls6ge 3 

Zerkovltz Oszkar dc sinateiepi 

gazdasagH ,3 £rd ' : :'-'-L-/-'\" 

Tdvbeszeld kozponiok- 

Erd 1. {1—100 ;hiv6szamok) 

Ei'd 2. (200—260 ■»'--' ) - 

. fird 3; (300-^ ; » : .').■■ 

Hivdtdlqs 6rdk: ' 

:.. ■- •'7^21-ig.' •.'.' '."__' 

As ef&i egyseges hdl6- 
'■; zdihoz iartozik nieg: 9 £rtfiig6ti 

A. m. kir. posta . szeinelyze • 
tenek Horthy Aflklds Xlget- 
yaros EgyesiUete - 2-03 

Antnnovlcs Janos dri belgyft- 

gyasz-szakoryQS, ko'zs.6gi orvos, az: 
Otba korzeti. 6s ellenffrzfl orvosa 
Mariatelep . . .- 3-02 

Arnstein Oe»s« marhakereak., 
F6-u. '.'- g 

Bakay Lajos dr; egyet. ny. r. 

taaar, Horthy Miki6s-telep, (nyari 

allomas) . 2-17 

Bakos JOzsef titk'ar, Erzs6bst- 

telep ■ 51 

Baranyay Nandbr rfrjegyzfl, V 

Peh6ryari-lit --■■ ■; .- , ,55 

Balfko Lajos m. kir, tab. Ifibspe- 

rea, Liszt Ferenc-u P 7. .2-81 
BenkO KAroiy dr.. m. kir.. 
- pfi.tan. Marla=telep "■ '.;■■• 'jq 
Berecz Paine ffiidbirtokos. 

Honvfed^u. 7. : . ; 3-12 

Be~r6nyl . Istvfin kOmuvesmeBter; 
• Erd-Ofaln, F6-U. 36/ ; -3-07- 

Bodd Ernd szelefarmosi ny. ale's-" 

redes, Tusculannra -60 

Bohns P6ter «MAvag» ffl&Eztj 
. Tusftulanum-telep . . ,;30 

Bubenlk TIbor behtes 6b mesza 

ros .fidkfizlete, Tuaculannm-telep 
'■'.■'.■•;-.■■ ."-'2t14 
Badaf okl Vlllamossagl rrt* 

6rdi kirendeita6ge, - Karolyi-telep 

■;.. ''■-,■'■■ 70 

Bndavldekl Oszlbarack-tef ■ 
mesztok Termel6- 6s Ert6kesitfl 
8z6vetkezete,. R6mai-nt -(nyari allo- 
mas) " y .3-26 

Bnjtor Istvan m^ kir. pinzfigyi 
szamtiszt, Tuscalanum-telep , ;. 72 

Bd rger es ■ Tarsa fa kereskedfik 
r '."'6'a.'-6p'rtesj- vallalkoz6i ) FeIsani 1 egAHd 

: "' '■"""-'-". 21 
Gsaba GyOrgy h'.. m. s;.Mv/; > 
: igazgatti.. Tuscnlannm ■'.-.. '"68 
Csecslnfe Papp Karola dr. 

r^ira.pl'or\f.3, F'taint';, (nyari 
..gliomas) .. "'- 2-^30 

C.8eiid«rK!lllli*ltiinSnyf'' " 
m, kir., Ilkamajor >2-12 

peak Fereno^keresk^vTnsonli 
■ nnni'telep: ;.:^V'. N ; '. ,.■;:' V&09 
Delfent Istvan gazda!kod(5, f iiva- 
': ;ro6. ,AJs6 : n. 82.'' '.; ■■■ -88. 

Deilent Karoly, gazdalfcod6 6s 
fnvftroSi.lfO-n; 36. . : . ; 3-14 
Denes Ferenc ve^esk'eresk., 

■ .FO-n. ':-■' :-"•'.-..-., '.'•■ '■■-'"■ 27 

Derecskey Lajos kereek. nv. 
Bszkrt . tisz ty. , Kossntb fc.- a. 9S . 6 1 

Dokoly tajos' EIsB: 6rdi Meet- . 

1 gyar, Ffi-a.' 608/80. , : /73 

Ddsa Jdzselne «zv., vitez, dll 

tanit6n6, Tnsculabunij K6kessy -'■; Ebner Vilmos okl. g6p6szm6rnOk, 
F6-u. 158. ,94 

Engler Maty as bentes-m6szaTos, 
FO-u. 14. 3-17 

Erdi Fakereskedelml es Fa- 
megmnhkald Vallalat, 
Brnst Sandor 6s Tarsa, Vasfa-u, 11 

Erd «s kornyeke Bangya 
logy, es ert. SzSvetkezet. 

Ffi^n. •■- , :. .■..■".',.■ ;-.■' ^ .■■:-36 
Erdl Gfiztegla- es Agyagar n> 
gyar r.-t,, Molnar-n. ■,...-.. 3-03 
ErnSzt Gynla te'jfizeme, Karolyi- 
telep. ' ■'■■.., 15 
Pelgl Antal vaskeresk,, badogos 
es vizyezet6kszerelfl, Ffl^-a. 1 
^Ferenczy Bela vit6z, 'hadimtt- 
szaki alezredes, Tusculannm, Vit6z- 
kbz 2. , 07 
Flbl Antal ffildbirtokos, Als6 -it, 8 
Fockter Bela ffijegyzft, Fo-n, 64 Fodor Felix "uveg-. 6s porcellan- 

keresk., 6pnletliveges, k6pkerete!i6 

'42 

Fodor Pal dr. 1*J. belgybgyasz, 

azakorvoa, Feh6rvari-fit >. ) 31 
Futsek Karolynd & M. . altal 
'■'. eng. ingatlanforgalmiiroda, Felafi- 

nisgall6^ ■ .; : /. ■.■ ' ,::: : - : --r/J;> QQ 
Gaal Jdzset hentes 6s in^sBiros, 

FeWrvarrnt ; "-' _'■ ~ : ;j -^y- ; "53 
Gallk IstVan pbstairiflszi- ellenCf; 
: Po8tAs:teiep: v ■-.•;,'■. -,2t18 
Gtfnter ; Errill .dr. m. klh jbst^ 
. ig., Horthy MikWs Iaigetvaros,! - 
:.(nzemben: Y/l--X/30-ig.) ': 2-10 
GyttngyttsI (Kovats) Janos 
. neiaes kalnbki, m. kir: szaz ados, 

• Tuscnlannm-toiep.. .- ■;"', . -2-15 
Gesztelyl Laszid dr.- ffiallat- 

orvos; Alsd-ii; ;.'-,.. V; -■..18 

Radm Artarffildbir tokos, Ffi-n. 12 

Bala' pi 'Janos dr; fSldbirfokos. 

balapimajori 6s bentapasztai gazda- 

'sa^ ,/ ■. ''. ''■'■' .4 

Hegedds Imre yegyeskeresk. 

",rd6falu ■ ;. - ; 3^)5. 

Herold Antaln^ alezredes Szve- 

gye, P«-u. 26. . 3-04 

Hlrschenberger Jakab tflzii a- 

6s. 5z6nkeresk;,, Brd6f alri, Molriar^ • 

u. ^5/96.. 3H5 

Hlatky Istvan dr. ny. bba. ve- 

z6r6rnagy, Horthy Mikl6s. Ligetya- 

rbs, Mosonyi villa {nyari .allomas) 

Bollinger Robert kereskJi 

, Tuseulannm-te;ep .:."■ .'.--; ■ 2hD8 

Horyath Maria magantisztv., v . 

Karolyi-telep ■ ..- . :.: ! 2Q 
Hradszky Janos IIJ. f fiszer- 6s 
. bflrkeresk., yasni : n. . ; '83 
Hradszky Janosh^ if zv. f uszer- 

6s vegyeskeresk., "Als6-ut ip>. 92 
Izlnger Jakab ok'l. icsmester, 

6pit6si vallalkozd, Kdrolyj- telefp-60 
, - 88 

Jantbor Zslgmond Ma v. b. el- 
■ lenfir, Karolyi telep LXV. n. 37: 

= ■">■''■ '■'":" ;'v''' 95 

Jangmayer LajOs Park film- 

szinhaz, Mariatelep ; v, ■ ; . : : 78 
Tttzifa-. 6s sz6nkeresk;, Allanras 80 
T6glagyara, .;Erd,(ifaIn •-■■ 3-10 - 
;K*lnia'n--'J*z^i-'bIci:A.k6iiiiiv"6s- ,lV ' 
■mester,.iAl86 : u:;::.:;v,: ; .; : .^ ^84°;. 
•Kalot" n6pl0iskdla L 6s 
^IhtagazdasaiS" 'fe-azgatosaga;; 
fird— 6falu - ' ~ . g_5l 

Kenyert Rezs«t 6pit6sz t 6pit6 : ^ 
mester, Rlminyakifdt 2-10 

K^ryarlts ,jlstyan-, asstaloA-'te-r " 

metfce!s63i vdllalkoz.(i, Foh^vari " 

orszagdt - - , 49 

•klss-'l.mre'drV.'ny. kir. Jsftfebiii*;- 

K6'zg6Rli4z-i«r ,- ; 8-23 

kiss Odon dr. m, ti&! postaffllg,, 

- Horthy 'Mrklda . Mgetf 4rbs )?; : '2*v'l 

Klaar Lajos. yegyeskeresk^Tnseu- 

: ianuni-telep - ■' . 44 

Kovacs PAIk|resk*» jFH- V^-54 
Kovats Simon f avaros; Als6 jju 20. 

Kdrmifczy Ottd vit6z, takptari 
ig.;, eamzsab6g 174.: (nyari allbniis) 

• ~? "■'■''!" '''■"'■'■'' 2^02' 
Kbzs6giel01jardsag,Kazsegbftz/ 

: ter ;.., ■ .. ; "- r "-./.-^2r 

krtstdl Istvan lakatos r 6a viliabyV 

szeretO yall ., Tusculanuin-tetep Q7 
Kncsera : ; Istvan gyamlllcsre'r-' 

meld, Erd-Parkvaros ; , 2-20 

Knd6 Jozsef rk. pl6banos, Erd-- 

njfaju, F0-u v -65_l.\: :,. -■ ,.,. ■'..:-■ 79^. 
Kndbr Istvan ny. 'ill.' szAzadds; 

TuVculannm-telep > ;. . • 2-ll ■ 
Katllay Gyula ref. Ielk6sz, 

Tusbnlanom-f elepi" Hbny,6d-n. ?: 87 
Leszt Bela fakeresk 23' 

Lbszt Jentf : iakeresk. is cement-. 

arufizfem •': 75 

Magyar Faaru- es Fakeres- 

kedelmi Vallalat, Sohnsdek 6s 

Vajda.^rdi.-adkja, Riminyakit? 17 
Major Gynla k6pesitett:kflmftves- 

master, Qyi5rgylig-et :■ 2-26 

Marcls Ferenc m6szards, Vfc * 
■ u.139: ■ •• / ' -.- S^ll ' 

Martonvasarl ds erdl taka- 

rekpenztar r.-t. 6? Bz6kely 

Andor vez6rigazgatb lakAsa^ Feh6r- 

varj-ut 58 

Medved Janos dr. orvos, FC-d, 9 


:.^„. ^- : ±v^v ... r ;.-^ %> ha azt kUlon kikttti. Erdos^ritfjiforgp Mtfegyeteml Sportrepttld 
EgyestlleL Repulo*er 3-13 

Nagy B61a All. pblg: isk.-ig.y . . 

Pelikan-ephkV; 87 

Nagy Gybrgy dr. egyet. tanir- 

, segAd^sztilAsz, nfloryos (ny4rj.il- 

: lomfis): Tiiscniaiiam-t^leip ; ":'[ 74 

.Nagy Sandor dr. m. klr. posta- 

ig v , Horthy MiklAs LigetvAros 2-22; 
Naach Gyula ny. poSta szv., tan. 

Horthy MitlfisMgetvarps: : 2.-06 
Nasztlogel Mttaaly,., vendegWa/ 

AlsAmegAUA , " P 

rN6metb Lasild nemos, Mar.. 
: aUbmasfOnak, Nagyallomaa 40 
N6gradl Lajos - all. tanitA, Iskolar 

Otfe 3-08 

Ny ersbfir Kereskedok Ag- 

gofc Otthona, Riniinyaki- 
: At 222/2. FAcAnos V ■ 2-29 
dvarl Dezsd ingatlankbzvetitO- 

iroda, Maria-telep XCVJ.-n. 2., 89 
Paltal vl Gyula fAnykepesziheater, 

.IfAtisjelep- -.85 

Arany Janos-u. 36. . 2r2" 

Pazslt Dezsfi m. kl r. pbstaf Aelle 

n6r, Postas-telep (nyari allomas) .'; 
'■■■■■. -■ . : : ""- 2-23 

Pinter Ei?zs6bet kfi-, kavics-; ho- 

mokk'eresk., Riminyakt-nt 1777. Vadasz Aladar dr. O.T.l. kbr- 

zeti kezeloorvos, FehArvAri-At 32 

Vajda Jdzsef hentes, F6-n, 126. 

Varga Karoly ny. honv. min, 1r. 
,-tiszt, Erd-6falu, FO-n. 40. 3-09 
Varga Lajos vendAglos, Ofoscu- 
. lanum-telep .;■-. 38 

Vargtaa Marglt postaeilenornA, 

Horthy Mikl6s LigetvAros 2-24 
Varsanyl Mlhaly vitez^etektiv-. 

ffifeifigy., TBscalannm-tel«p 2-25 
Wessely Ferenc divateipAnziet, 
; F6-n. ;■ , '■■:;...-■ '.:'.■; 69 Nyil^dnositdvbeszilpdUonids 

ahoss^gieloljdrdsiiffndl 
> ■ ElOfizetoket lasd ^rendr|6d., fiRDLIG^IT 

Az}4rd$ is s a diosdi egyse- 
ge$ -■":. hdlozatokHoz tartozik, 
Hivatalos $rdk: - PIuhAr. jarios pAkuzemtulajdonos, 

Als6-tt. 86. 90 

PocZonyl'Tlbor szfov. . szAniv. 

: . ffitiszt, Pet6ti-n. 21. •'-"..■; 41 

Pokorny Istvan, a Pokorny test 

vArek stlt6dAjAnek tarstulajdonoaa, 

' RAmai-nt - 3-06 

POlakovles Ni&ndor pAkmester,; 

■ P'*: . ■• ' . ' 3 " ie 

Pokorny La Jos, a Pokorny teat- 

v<§rek siit6de]6nek tArstnlajdonosa, 

UJtelep 63 

Pdlczer Janosn6 ttzv. erdi "'., 

macbanikarketOszSvO fizeme 2-50 
Postahlvatal, m. klr. i/'szainn 
. . Taviratkb^vetites , ,99 

'' 8 f '«4mu .."./■■';''. ." : -'3-00 
Rajcsih Jentf ny. postafoellenfir, 
Hdrthy ■ MtklAs;LigetvAros .2-07 
Regbs Ferehd m. kir. posta- ^ 
;..l.fi(elogy.,,ETZs4Uet-u. 87. 93 

Sandorhazay-Cfaambre 
. Lajos dr.. szf fly. : f og. ™ - 

Scheln J6zsel dr. orvos, Fehfir- 

vafi-4t r ■,.-. ^ - -'V ; 76 

taimaii-kbcsmAyos, 

Tusec^aiaoni-tfelep - ' 82 

jSe|.AnaraB^«fiBtaJQ8niester, test! " . 

keB6sS vaU., Maria-n. .41.- "24 

Sima Karoly Vitez, Elsfi Erdt 

; .HOTgermuiiialiojiiV'Cfjtelei* ', , . 28 

fiiomogyl Zoltan villamossagf <6s 

tidiovfillalata, Feh6rvari-dt 56 

Stelanovlts Karoly. bosnarme*- 

-,■ ter', in '■ b6rfur6szel6, Orszag-iit 17;- 

*-■■■*■-. : 91 

Sohay XaizlA -tn., kir. alezrede!?. 

Kossuth L>u. §0. - 2^04 

Szab^ Fereache »zv. koroisma- 

1 roa, Fahervari-ut 78. 89 

Szabo Sandor szbv. tg.,. GyiSrgy- 

liffet . ■ 50 

Szasz Rezsd elviramajpri b6rgaz- 

MaBag,; Efvirainajpr. , ■ 10 

Szegedl Karoly vegyeskeresk.t 

/Ujtelep 34 

Szentagotay Vllmos ny. AH. 

. hpnv. fOtisztv., R:ik6czi-utoa : . .., 7 

Szilagyt. Mlhaly benzin- 6s olaj- 

.tfitt6 Allomas, : VerSskereaat aegely- 

^ - hety, brszag-nt. / . -\ : > 18j 

Szontagh Sarolta sz6kesfflT.., 

statisztikai r ellen6r, Postastele p 

■ 2-21 
Sztfke Arpad Bpest jB.fov. G.iz- 
Ielfigy6l6je, Etd r TuBCu- ■'., mnvei . , 

;jahumj Mimkaesy-u. 723> T^ka^s B6la m. kiy: saazadop, 
, Tnsoalannm-Rak6czi-a. 14. 43 
Toth Ferenone »zri gyAgysz.er- 

tara, P6-u. — ; 14 

' -LakaBa^Fa-u., ;..';-..; 33 

T6tb Sandor dr. vegyAsemenifik, 
''■ m.' klr. tfizermftszaki fotisztv,, ; 

: ThbkHly Iinre-n. 22 

Torfltt Antalri6 vas, les^kliziet, 

Oraaag-fit /, . 2£ 

Ulfalussy Klara m. kir. .posta 
,■■, e. dlenornd; Horthy Miklds Ljget- 

varos 2-16 Badtcs Anna m. kir. posta- 

kezel6n6 ■ 19 

Barna J6zseI ; baaktlsztT., 
;Tisztyiselo kertvaros 18 

Becker Karoly 6ptllet- ""€a ttlzelo- 
aayagkeresk. . """ 

Bocsor Geza, Furd6-u.! :; v 
Bprger 6s Tsa fatelep, TJsztvI- 
. saltt. kertvaros . ',■■'■ 7 

Casino Ettcrem vend6gld is 
kav^haci uzem, cdgtalajdonos 
Modern kavehaz r.-rt. TlsztviselO 
kertyaros . ,1 

Gaverna Etterem, Csaszar 

Ferenc yend4glfis : 2 

G8end«r0rs»m.klr.,Grdliget 5 

Dengler Lajos epitomester 6 

Erd parkvAros parcel lAzasl 

k.f .t. parcellAzasi irodaja. , Itka- 

major ":.,'.. \ 4 

Franke Rupert, a Magy. Nemz. 

Bank felfigyelOje, TIsztvlselO kert- 

■yiros- .._8 

Gyalog Gyttrgy ,«Hn>«B0„Posta- 

^pfllet - 20 

Hangya fogyaszt Asi 6s 6rte- 

'kesltesl sztfyetkezet 27 

Hllberth B6la dr. dornburgl, 

■ -a Hangya Szbvotkezeti KUzpont . 

igazgatoja, Csaba-n. 4* (uzenjben.:. 

V/l— X/81-ig.). ■ 15 

Bonnla Fa- 6s Epltftanyag. 

kereskedelml ■■_. r f -L, . Erdllgei 

Kalis Hehrlk dr.orvos-fbgorvps, 
. . a'posta bet; bizt. int. o'rvosa, . Baia- 
■ton! mfint 1026. 23 

Katona janos Veresk., irdlifret 

;..;"'" : ■ . - 25 

Kiss Dezstt bado^os 6s viwezetek- 
szwel5 - ;._. ; .' ■ ; 32 

Kbrenyl Sandor vaskeresk., : ' 
pi6adiige.t ._-■ 31 

KoVaos Jozsol keresk., 1140. haz- 

" "' ":'.., -■ --,-■ ' 34 

Kreith Paine gr6fn6 Prookl 
Tr6n hABtulajdonos„.Di6sA kert- t 
v&rbs (nyari allomas) ; ;. 19 

Lfizir-.Vellleo Janos maganzd, 
Kntyavar villa L .11 

Matzner Karoly, Erdi-ot Si. 10 

Mel ler Viktor dr. figyved laka- 
sa, Kutyavar (nyirl Allomas) 17 

Molnar Gabor irfi, -mezOgazda, 
Binceru.^8. ' ..' y-, 30 

Nagy I9tvinn6 vegyeskeresk., 
Diosdy^n. S3. .. ; S 

Nemes Ernd dr. min. tan., V 

, KptvayAr (nydri Allomas)' , 16 

Perlaky ' J6zsel imlazjAros . 
. he'ntes ■ ..- : 21 

Rdna Andor dri azQlesB-nCorvos, 
-Tls'ztvleel6 kertvAros (nyArl Allo- 
mAs) 24 

Szasz AUr6dn6, Erdi'Ut XSI/7/b. 
■ "■■■■■'■ '■' ■'---- ""-28 

T6th Sandor dr. m. klr. rendflr- 
segi' detektivf elfigy. (nyAri AllomAs) ERDOBfiNYE 

Hivatalos 6r6k: 

a^tkBcnap': VasArnap es 

finnepnap: 
8— 18-hj. 8— li-ig, > 

.-■' 14— 15-Jg; 

Csak et5f£zet6k rfezAra ■ 20—21-ig. ' 

Asztalos Katmdn dr., a posta 

bet. bizt. int. brvosa ? ' 4 
Asztalos Kalman dr. es tar- 
irdagazdas&ga 9 

Azbey Gyola feldbirtekos 10 
Berencsy B61an6 ttzy. m. kir; 

poatamester , ... 15 

Csenddrttrs, tn- klr. 1 

Erddb6nyel IUrd« - ■ ■ 2 

Erdbsl Bertalan -yegyeskerea- 

kedii 21 

Gembar Inure vegyeskereskedfl 

es Mrtigynbk 16 

Hangya logyasattasl es 6rt6- 

kesitO szbvetkezet 2C 

H.T.V. sztfltfgazdasag intezS- 

sege . <■ .7 

Bnberius k«banya- 6s dt- 

6plt0 r.-t. kfibAnyanzem 5 

Kadar G6za dr. k0zs6gl orvos 14 
K«zs6gl eltfljarosag ' 3 

Mantllnger H. Hlklds bor- 

figynok Jl 

Palotal Jftnosny.kefEsegi jegyza, 

Hubertus KBbanya ea XJt6pitesi r -t. 
. fizemveHetflje . 19 

Sztles Gynla seeps! ny. m. klr. 

Ornagy; .8 

Welnstoek Arnold bor, s9r ea 

saeszesitalbk, bordAbizomany As' : 

UgynSksAg - 6 ERDOKURT 

Hivatalos ' or dk: 
. '„,', VasArnap 6s 

. HetkOTnap: es tinnepnap : 

«— 12-igj . 8— il-ig, .'-. 

14— 18-lg. 14— 15^igi. 

Csak elBfizetSk r^szAre: 20>-2i-lff. 

Hangya 5 

Kifzsegi eldljfirosag ':-■. 1 
Valenta Jdzsel kAntortanit<5 4 

Vegh LttSzlO tOldbirtokoa 2 

V6«h Laszldn6 Wiloiek Marianne 

gr6f nfl gazdasAga ', : 3 ERDOSMECSKE 

'Hivatalos 6rdk: 

HitkCzaap; rl. VaBArnaais: uanepm 
8-12,ig, Sift-ig, 

14— 18-Ig- 14— 15-ig. 

Ceak elflliaetOk reszAre: 20— 21-lg. 
Grnblts Milan Allatkeresk. ■..;" 5- ^ 
Kiss IStTftto dr. kbrorvos 4 QP 

K«rJegyzos6g 1 f^ 

Ktfzalapltvanyl Erdd6rs6g2 JJ* 
Krasz Karoly termAnykeresk. 3 
Relics Milan allatkeresk. (6) 65 EHDOSZADA 

Hivvtalo* 6rdk: Hetbfenap: 
8-ia^ig, 
14— l«hig. ERDOBfiNYEFCRDO 

(lAsd BrdfibAnye) " 

ERDOCSOKONYA 

(neve CsokonyavisontAra vAltozott) 

ERDGD V 

tiivatalos drdk: 

\ ",.„;.'■■■' •;■- :Vaa&niap Aa 
H^tktfznap.: finnepnap; 

8^ii-ig, 

8— 18-igv.v 14— 15-igi 

Csak elOfizetdk rdszfire: 20-T-2l-ig. 

AddhlTataL m. klr. 8 

B6lteki ; uradalom erdCgazda- 

s&gk i.-t. f KAroiyerdOd , ; 3 

Csendtfrtfrs, m. kir. 7 

Ftfszolgabirdsag 
tstdk Andras vegyeskeresk. 18 
J6rasbir6sag, : kjr. /h 

Katonai epttletek es hatd- 

sagok: •■"■'■- . -■'-,:>■' 

Hoove! levente parancshoksag,:ni. 

-kit, ..., , 2 

KUzkdrhaz allaml, nuklr. 9 
K»zs6gs eldljardsag 16 

Lelehtmann Oszk6rn6 safll. 
Balaza Ilona fQszer-, csemege-, 
Alelmiszer- ea vegyeaarukeresk. 12 

Madarassy Istvan dr. foszol- 

gflbirA 17 

Medgyesl Ferenc dr. kbrorvos 

Mets Gyala dr. QgyvAd, irodaja 

15 

.Lakasa ■' ■ ■ '■ '14' 

P6nzttgy6rl szakasz, m. kfr. 

..f .':-■. .-:r 10 

ERDOPOIiDPUSZTA 

(lasd: Bezedek) 

ERDOHORVATI 

<lasd Tolcsva) VaBAtnap Aa 
finnepnap r 

8^11-ig, ■' 
14— ifrig. 
Csak elAfizetAk rAazAre: 20^21-ig. 

CsenddrOrsparanesnokSdg, 
nuklr. 2 

Degenfeld Ittlksa grdf^ feid- 
bir tokos 4 

K«rJegyz!Bs6g ( 1 

Kntas Jdzset dr. kUrorvos , 3 ERDOSZENTQYORG Y % 

Hivatcdos 6rd^ : I 

„/.,„' Vas&map As ; V 

, HAtkbznap: -. ^ nn fep n «p : 

S— 18-ig. . fc-ll-ig, 

14— 15-i^. 
Csak etdfiaetfik reszAre; 2p^21-jg:^ S" 

a 
I 

0! 
N 

s 

x 
z 
o ■ ' Zslray Paln6 lakasa, DiAsdi- 

'."Atfll2S/ai.. '- :/..■ .■"..:;',;.■. :,- ERDbKOYESD 

12 (lisd PAtervAsdra) Csendorttrs, m. klr. 1 "' 

Farkas B6la dr.'oryos 4 wi . 

Fdszolgat^lrdl hlvatal 2 Msfl 

Fttlttp Ferene ref i eaperes ;. '. 22 fanj 
Hamza Ferene Alloniaa elAljAro b^P 

■'^.^ .r ■!;-::::■::- ■ %:-:2& r :. , 

„Hangya" Fogy. Term. 6s 

; Ert. Szdv.-arnraktara^ - : : 10, 
' Fioktlzlei ■."■.■■■;'/[/■■■ , : '24' / ",. 

^FAttziet '.'■[[ "■':'■".'■,■■■■ 23; 

lUy 6s Ernft t ogAszati rendelflje 2 1 
Kaionai 6p. 6s hatosagdk : 

Honvedlevente parancsnoksag 9; . 

Klnostarl M61yfaras m. klr. 

• 18 

K«rJegyzos6gf 

Bordos - - 7/a 

Bbzbd , 8 

SzAkelyv6<!ke . . ; 7/b 

K«zs6gl : eldljardsag 5 

Math6 Janos AH. el ami isk. ig. 

„Merknr*« KSzkeresetl Tar- 
sasdg, Vajda es Csizmadi fa- es 
termAnykere3k., - ■ . ■■\ H 

P6nzngyifri szakasz, m. klrl 

Rdcz B6Ia 1IJ. nyeTSbStkeresk. 

Sandor Zoltan faroAdi, gyAgy- 

szer.tara ' .',';'- 17 ' 

Szabd L6szld vam-, malom- ea 

villanyvilagitasi valK ', " ' 6 

Takaeh Sandor,dr*k«rorvos 16 
Ve6gb LAszld primor dr. 

£6szplgabird lakasa 14 109 &S&J&L: 


^ gyrdfltlj, iia cimzetf iter kapta i ERDGTAGYOS 

. (Jaad KCrnye) 

ERDOTARGSA 

Hivatalos 6rdk: 

,.B6tfe6zuap: Vasarnap. 6a -- 

■■"■■■ iinnepnap: 

fr S— 12-ig, ,6— 11-ig, 

. . ..14— 18-ig. ■ 14— 15-ig. 

. Caak elfifizetfik V6sz6re: 20— 21-ig. 

Erdgtarcsal Hangya 
fogyasztasl 6s ertekesltif 
sztivetkezet ^, . £ 

. Balasz. Elemer dabasi, mid- - 

: birtolros ■,''■.' 4 

ig. (nyari 

■■■.-. / " : 2 

, Kublnyl Miklds dr. ieldbirtoios 

'- 3 

Markups Adorjanne ,ny. mia. 

osztAlyfan. fey. ■ EEDOTELEK 

HivatalOp 6rdk: 

■ Vasamap^s 
':■<'' ' ... iiiinepnap:. . 

i ,", h . Bf.tkflznap: 8— ii-jg, 

" v? -"- "-; 8— 18-ig; . 14— 15-ig. 

'^ CsakelOftzetOk r6az6re:. .. 20— 21-fg. ; 
■■■ ■':..: AIloniasrdntfkse& Mav. 12 
,;;■■;' Bai&zs IjaszIO, Pusztatenk - , 6 
Batki Sandor vend.6gl6s . ' 10 
.-'»:/: BenesGyHrgy dr.foldbiitokos. 3 
.:'■■■,_ P.Iron Albert boi^kereskedfl ' '15 
V . Biron Jrizsef marliakereskedS 1 7 

■ Coburg he re eg I uradalom 8 
.5 Csendorflrs, m. klr. 4 
.-•"■. Erdossy Gyufa rk. esperea,' 

V~ ■ plebanos , ... 13 

Forgacs Is.tvan veiid6gl6s (fizem- 

\, ■,-. ben: V/i-Xisi-ie)- ■» - H 

Kapalnal m. klr. dohany- 
V bevaltd hlvatal erdtftelekl 
%: dbhanyszarftO telepe 19 
..-"< Kovacs'JOzsef dr. foldbirtokos 2 
Kiizs^gi elftljdrosAg 1 

■;'/: Marton Ferenc dr,. k«zs6gi 
. /; ; . :"orr6s ,".-"."-..' ;'.-"■ 14 

. ; Papp-Szas« Tamas tiidbirtoktiji, 

Y *;;:^- Puaztatenk . .. .7 

- . ■ Papp Zslgmond saesaffede tulaj- 

■''."'/, ' dcnos '6s teheraut6fnviirqz6 18 

Pazonyi Elek Janos cs. 6s fcir. 

"£$ omikolszky Gyula szfilfibir- 

- -,#.:. tokos.-: .;..■■■ -1Q 

" : - ? Schwarcz Lajos ( iizeniben : Vf/i— 
-.§?;.;., Jtl/30-ig) azdlotelep . ..';.'• " EJftDOVARQS 

A veresegyhdzi egysGges . 
.:■''. hdlozatba tarfozik . 
Nyilvdnos tdvbeszelo 
■\ dllpvnds., 

"'■■■■ Hivatalos draft: 
HethCznap: ■ . Vaaarnap 6s 
'.-'; V -finnepnap: 
-r. 8— 12-iff, . 8 — il-ig, 

. :14WI8-Ig. 14— 15-ig. 

<Az ■ elfiflzecofcet tasd a veresegyhazl 
eldfizetfik kHzt) ; ..-,■.. fiRENDRfil): 

Hivatalos 6rdk:- 

,'r". 8-r-12-Jg, : .-., 8-. ll^ig, ; 
'. .■ ... :■ 14— 18 r :> '; • -14— 15 T ig, 
Csak eWflzet6k r6sz6re: 20-t21-ig. 

Csend«r«rs, m. klr. 3 

. Gargya G^za ref. Ielk6sz .5 

Kandel Imre f bldbirtokbs ; 4 
. Kende Ferenc dr.kfiroryos 7 

Kdzsegl elbIjarAs4g, Erd^n^ 
: , geleg. .-.,■ . 2 

KOzsegi eldljardsag 1 aIloma3f6neks6g 
Amlgd Sandor 
Andrassy Erntf dr. orvos 
Sz.tlagylKalmanldifoldbirtoko'al Arovlt konzervlizem ERENDRfiDI TANYA 

(Iasd PJskoit) 

ERHAT 

(!asd Bolt) ;. 

■"■:;: ERK 

Hivatalos ordk: 

JEtetKCznap: .Vasamap 6a ; 

" ' unnepnap: 

8^J2-ig, i " 8-lt-ig, 

14_ is-lg. 14— 15^1g. 

Csak elfiflzetflk nSszere: 20— 21-ig. 

Erk k«zseg jegyzdje 2 

Hangya "fogyasztisi 6s 6rt6kesitfi 

szOvetkezet, 4 

kijzsegl^eloljarbsfig 1 

Lukacsy Laszl6 dr. kflrorvoa 3 

fiRKAVAS 

, Hivatalos 6rdk) 
■.. E^tkflznap : Vasdrnap 63 

8— 12-ig, -utnepnap:-' 

14— 18-ig. 8-^11-ig, 

14— lB-ig. . 
Csak e!6fizet6k p^sz^re : 20— 21-lg. 
Csenddrors, m. klr^ -2 
KOrJegyzKseg 1 

ERKENfiZ 

(lasd Ersel^iidt 

fiRKESERt! 

Uivataios draki 

8— 12-ig, 8— lf-ig, 

14— 18-ig. ■ 14— 16-ig. 

Csak elfltizetSk riszW: 20— 21-ig. 

Kozsegl eldlJarbsAg 3 

fiRKOBOLKUT 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllo- 

mds a kozsegl eldljdrosdg-: 

', ndl. ■>, v ' 

(lasd Sz6kelyMd 15) 

fiRKOROS 

Hivatalos draft: . Balassy Jolan gy6gyszer§sz- 45 
Beck Bernat p6tkay6gyar. 58 
Bereczky Laszld tollkereak. 40 
Blharinegyel takarekpeitz- 

tar I I6kja e» ktfzraktara 6 
Bodor Pal dr. kezaSgi orvoa 42 
B«I«ny pal dr, figyy6d 51 

takdsa . : ,-■ V . ■ '-■". 50 

Csenddrseg, m. klr. 9 

debrecenl Elstf Takarek- 
. . peitztar. fidkja . , ; 53 

Dohanybevalto hlvatal, 

m. kir. 26 

Fekete Andorne f Sldbirtokos 38 
Ffi^zolgabirdsag . 1 

Frledier Sandor term^iiy- = 

kereskedfi' ; ; '"■'■ 12 

Friedmann Hermann ant6fa-~ 

Varbs 31 

Gelger Viktor a Fntui-a bizoma- 

nyosa ..--,.':.■. .7 

Grdsz Sandor dr. orVos 10 
Gllick Bentf es Hal ke^eskedSk 

Hangya Konznm SztfVetke- 

zet 19. sz. ftisaor- 6s ' 6Ielmiszer- 
fizlete '■ 20 

Hany 1 Zsolt pki. g6p6sztn6rnlik , 
ni c'Arovitjo kdhaervfizem tarstulaj- 
doivosa ; 3Q 

Hoffmann Kalman paszomany- 
gyar :. : . - 21 

Izs&k Jen0 kereskedO 37 

Jarasblrosag kir. v 17 

Kahan Jdzsef kereskedfl 46 
Kalinar es Szabd „Mateosz' 
. iSbizomanyosok 56 

Katonai eptlletek es bato- 
sagokr ..; - 

Honved leveiite parancsiioksag m. 
.kir, .- v . ;,.■ r _. .' is 
Kocsls Bela ny. kBza. Wiegyefr 
«9 nialomb6rl8, szappangyaros, 
Der^k-u. 32. ; Qb 

Kolllng mumalom es tB- 
Ianytelep 16 H6tkiBznap: Va'sarnap 
6s tHiuepnap: 
. .8— 12-ig, . ' 8-iil-ig, - 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOTiaetOk , r6sz6re : 20— 21-ig. 
Poroszlay 1st van dr. fold- 

birtokos 2 

Szoyathy Istvan vegyeskeresk; 

6a italni6rQ ' 4 

Tbrtfk Zpltan fttldbirtokos ...... 1 

fiRKORTVfiLYES 

Hivatalos 6rdk: 

Vas^rnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-Jg, 8— 11-ig, 

.... 14— 18-ig. ' ;' 14— 15-ig. 
Csak elfifiiietOk r6sz6re : 20— 21-jg. 
Balasl Jdzsel fOldWrtokos 2 
BIr6 Lajos s. jegyz6 . 4 

Ktfzsegl elOliarosag 1 tiRMIHAIOTAiVA 

Hivatalos 6rdk: 

''. ; ,7-21-lg-' " 
Ador jan End re tigyv6d 
Allamyasutak, m. klr., 6 .' Balajthy Aitdor dr. fogorros 48 Kovacs tmre sBrraktarqs 
Kozak Lajos dr; orvos. 24 
Kozsegi elfiljarosag '■■ 2 

Legoltalmi parancsnoksag 

■ ,.'.r ;;■ ■:...;.. ,'...,.35 
Lovas Karoly 'fBldbirtbkoa : 41 
Magyar kaszlnd 
Man Kornel «Saso gy6gysaartara 

; -V23 

Markbvitcs Henirik gy6gy- . 

szertara >. ,."'■■■- -44 

Nnssenzvelg Ignac term6ny 
. keresk. . .■.■.■:'-:.■;■--' ■■.-,'■ 34 

PenzttgyOrl szakasz, m. kt r. 
■ '■'■'■ ■ "5 
Postablvatal, m. klr., tayirat- 

k0ayetit6s; 11 

BdezVineevasiiti restis, vendegia 

6s SEtaUodatnlajdoiios! 55 

S61yora-Fekete Istran dr. 
- vltez xigyv6d- -. ■■ "49 

lakasa '■ ' 

Stnbenberg pfil grot ':.-; 1 5 
Stitti Laszlb tlzemvezetfl.- 7 

Szabd Lajos keresk. ; 57 

.Szakall Imre dr. m. kir. jarasi 

allattirvos ■ 54 

TlsztlorVosI hlvatal, m. klr. 
"-.-'■.. ■':V-13 
Torda Gabor vas v feat6k- 63 

tdszerrizlet , , . - . 59 

.Tfizoltbsag. : 62 

Welsz es Flsch nagykeresk. 19 
Welsz Jentf temi6nykeresk.; 33 
iYelsz Sandor es GlUck B^la 

feptilet- 65 tfizifakeresk.' . ,3.2= 
Zathareczky Gedeon -bihaiv ".; 
megyei Tnkar6kp6pztar fi6k IOt : ';;'.''^RPATAK : > : ;";'_: ■-_.:"" 

Nyilvdnos jdvbeszdld dllbmds s 
a kb'zs^gi elQTjdrosdgndl 
(Ujfeb6rb5 2--02. sz. elfifizetfi) 

fiRSEKCSANAD 

Hivatalos drdkr 
Wzoap: SS? 9 

8— 12-ig, 8^11-igi 

14-18-ig T li-^^ig. 

Caak eldflzetfik r6sz6re : .20— 21-ig. 1 
Dancsa Benl esTsa bbr- 6s 
gyiim61cs-sa;eszf5zak vallalata 6s 
borkeresked6se , 1 

Erdds Istvanne «zv. vegyes-" 
kereskedii - ,>"'.' 5' 

Grtttzer Lajos dr« sz8IObirtokos 
6s borkeresked6 ^4 

Gnlyas Laszlo ffljegyzO !' 6 
Kozsegi ei«l jarOsag : .-. . ; • '• £ - ; 
Szab6 Janos kereskedd (fizem- 
be^: X/l— m\tui£). ".. ■. 7. 

Tdtb J6z'set Fntura bizomanyos 3 

fiRSEKKfiTY : 

■;';■'•'' Hwalalos drdk: 

s-ia-ig, ...,-■ 8-11-Fg, 
; U-18 Ig. ii-15-Ig. 

Csak etCfizetOk. r6sz6pe : 20— 21-lg', nake 29 K6rjegyzb"seg j 

Adiiigyi osataly 2 

fiRSEKUJVAR 

tZjjel-nappali szolgdlat. 
Postahivatali nyilvdnos 
dilomdsok ■ hivatalos 6rdi: 
: . 1. sz. postahivatal,' ; ■ 
j Posta-utca 9. sz. - 
&jjel-nappalii szolgdlat - 
2. sz; vostahivatai t t ■'"■■■:'-"■ 
Pdlyaudvar. 
' '7— 21-ig.' ", : ,;;.. ■.'''■'"'.;- : 
Adamovlch Ferdinand , ...;- 
; allatpraeparatjJrinm, bensiin.-. petrpl- 
nagykereskedfl, Battbyaiiy-xi IS. 
21-89 
Adler Jentf dr. ugy v.6d, viroaliitz- . 
; u. (f. . ..;.....■.;. -21^84 

Addhtvatal, m. klr.> Post)Ui. 7. 
21-35 
Adrlal Blztoslt6 Tarsnlat 
6rsekujv&vi vez6rk6pviseljs6ge. 
^ 8z6cUeriyi-u 34. ■■''. 20-95 

Ag. nltv. evangel! kus lelke- 
szlhlTatalIielk6sz: Jakobi Vik- 
tor, Czuozbr-t6r 34. . 26-93 
AgOstonXaszlO bizlaldai telep- 
vezetflj Gyarvaros-u. «J. 26- ; 76 
Albert J6zsef fogteeltpik'ai labo- 
Tatdrium; Sz6csBieriyi-u. 25. 21-27 
Allameplt6sze(l hi rata I. mi 
klr;, K6rbAz-u.3. 21-24 
Allaml polgarl flu-, leany- v 
lskola, HouV6d-u. 5. 26-82 
Allamvagatak, m. klr. : 
Ailomftsf6n6ks6g r patyaudvar 

21^50 
Ffltfihilzf6noks6g, AMornds 2>54 
i OsztAlym6rnBks6g, 8z6eh£nyi.-1it 84. 
21-53 
Raktttrl6n8ks6g,pAIyau dvar 2 1 -52 
Ahnlihely ". :.-.-. 21-55 

Allattenyeszttfegyesttlet, " 

Nyitra-Pozspny varm., SzSRhenvi- 110 ERN0MAJOR 

- ' t (lasd ACS}'. ;■;, X 

fiROLASZt 

Nyilvdnos tdvbeszelo/ dllo- 
mds a 'kdzsegi K eldljdf6sdg. 
,v ndi. ■■■'".'... 

. (lasd Bz6kelyhid) : ..,'S\ And6d ktfzseg JegyzCi liivatala ; 
20-84 

Ahgyalossy Erntf dr. fflorvos,- 
tiiddszakorvos, TjiSkMy-u. e. -■■■ 

2Q-91 
Arany Oroszlan" szalloda, 
itterem 6s vendeglfi, Kttssuth Laj'oa- 
t6r 8 - 20r66 

Atttotaxf Allomas, Kossath 
iaios-t6re.S2.haz elfltt Aatonom orth.lzir. hltktizseg, 

■ 'Bem'.Jdzse'f-u.; ».■ ■■■-. .'•22-97 k£rien v<ltel Scientist. Badln. Jdzsfeljloszer;-, fegyver-, 
: 'Yftd-/6s tuazerkereskedese, Olah 
■ ' Miklo,s-u. tf. ■ . . ', '■• ■ 46*13; 
Badln Liiszlo cuitorkanagykeres- 
: -fceiiis/'fflszer- es csemegekeras^. ; 

ked6S, Sz.6chenyi-u. 89. 46-12 
Badln Viktor (Gy flaftj f uazer-tcse- 
Lmege--6s asvanyvizkereskedea,, ke- 

TeskedelTrii ugyribkseg; ' Ince papa-" 
;t6r 6, 26*53 

Baluska -B£la ■ I ni;' kir. ' pbstatigzt, 

Tfttameffyeri-ti. 16, . •_, ,46-80 
Baiogk Jozsel okl. k6mflvesV 

.mesterj Jpe&,pipa-:t6r r 3; . 22-14 
Baranyaibezsft jarasbirbsag 

etobke, 8z6chenyi-u. 60. : 26-E 
Barath Imre\Nemzeti Hitelint6«ret ! 

T-t. h.fanoke, Kiss E.-u. 7. 26<~ 
Baratosay Lajos yiteW.ezi'eae'St , 

Kbrhaz-u. 42. . 26-69 

Barsmegyet riepbank r.-t., 
. Bz6ohenyi-u. 2 '""".*, 

Bednarlk testv6nek, sztlcsbk, 

Bz6.chenyi-u,,32: 22rl0 

Bedns Jdzseln6 kerie skedfl, 

Andbdi-u. .68. ,..-:.■ 26rl6 

BelohOrszky Karoly bpr-,6s 

gyumblcs saeszf6zde 6s Shell koolaj 

k6pviselet, Bessenyei-u.l. 20-5.4 
BenkO Karoly f 6nyk6p6sz lakasa, 
. Frakndi V.-a 2,. : 46-!60 

roil terrrie : r Kbmaromhn. 10.. 46-78 

flzlete: Kfltaaromi-n". 10. 26-78 
Bereczky Istvan ir6g6p, ,szara- 

,lalbg6pek javftas, . karbantartas, 

Riv, gplyb>csapagyak ,46- *** 

Ber6nyl Gyttzd J ny.. tanft6, 
■ Bethlen GaboMV 6.' ; v . 46-00 
Beregl . Karoly flls zerkeresk. , 
"' Horthy MlklbsrU. 18. \ 22-47 
Bern? eld Armln zsak- 6s prniyva- 

kereskedo, Bern Jdzsef-u; 6, 21-28 

Berkes Jdzsel iibi-es tirii divat- 

szalon, Reak-t6r'i., ,.,. :/ 46-58 
Berzsenyl Ralph dr. fog- 6s 

szajbetegek szakorvosa, 8z6ohenyi- 
. U, 46. ■ : 21-51 

Bijesfelk Gyala kalaposuzlet, .■ 

Kossuth Lajos-t6r/er: 46-44 

Btrthler Erno" njfiruBfr, Bessenyei- 

■*? s.y .■:./■.;,:,;.>'.;..■;■,■:■..■■ '22*16 

BIztk Janos vend 6gl6s ,Dam jaiiich- 

■'-n T ,ii. . .v., ,-.,..„ — -:- 21-15 

. Blzlk 6s Dombal ram- 6s likfir- 

gyar, H^k-ta 1. 20-67 

Blask6 Ferene a Hatter^ Lever 

T.^.k6pviseiaje|Maria-iu31. 21-48 
Blaskovlcs Istyan tlgyv6d, 

GybrbgHi. 6. . .. 26-04 

Bodor Jozsel Magyar Alt;' Hitel- 

. bant fonbto, Sz6ckenyi-u. as-.v 

\ : -' ■■'■ .'■"<;, ^ 21*34 

B6ka Istvan m. kir. postft- 

, eileto«r,-Sz6chenyi-u i ;43. :26-22 

Bolyky: Janos Malbinlpar 
r.-ti, 8z6chenyi-u ; 69. .21-82 

Bolyky Jahos/ld. magRnziS, 
8z6onsnyi-u. 69.. 21-79 

Chejnez Pal 'dr. orvbs, ; :K6rh'aa- 
a. e. .■■' 21-64 

Chenifal-:Iiit6zet Qxsz. m. kit: 
. paprikanemedt6 k^rendel!;s6^ 
Sz;6ohenyi»u. 81. . ;: - . S 

„Clkta" elpogyartasi 6 s kefesher 
detmi tirsasag r.-t. cipfi- 6s b'or- 
gySr,- FelsEabaaulas-u. S, j&r&ekitjwdrr ' --, Dbbossy Imre dr.. 1igyv6d. 

Klapka-u. 2. - % 25 

DohanybevalidhlyAtal, m. , 

klri, 8z6ehenyi-n. 80. 21-37 
Donath G6za dr., yolt flgyr'6d 

g'yujrfi6lc3o"s97 Fabian Janbs-u. 4.' Orectasler Pal, dr. .tigyv6d, 

8z6chenyi-n. 61. ' ' 46-90 

Drlen Janos gytimOlos -6s- . 
v csemegekereskedfi, 8imbr-a. 4. , 

^■^■r::.\y-:-:: ?:' . -,-46-38 Drlen Karoly polg. lsk. 
takasa, eauczor-t6r 1. v S )-20 Drdga Karolyilfiszer- 6s eeenege: 
' keresked^se, 8z6oheayl-n. 61.. 

21-65 
Eoetgyar, igTsdkti'jvail, tiilaidoiibs 
Varjasey G6za, Bethlen Gdbor- 

B. 18. : , -■■'. 21-16 

Elsfl i Ersekujvarl Henger- 

malom ; k.^.'t., Hid-B. 8. 22^-17 
Engel Lajos ny, i^azgat6,^8^ 

' l cn^nyi-u..48. """ "" 

ErseJtdjvarl megyel Taros: 

Pblgarmegteri hivatal, VarosMza- 
*,%, .,,-..,.' 22-11, 22-12 
Poigarm^sterV Varosfiaza-ii. 2. , 

22-20 
Varbsi k»z61elmez6si kivatal, 
&inyi-a. 2. , ■ _ 46-80 

Tiadflbeteggondozb Int6zet, Szent 
Istyan-t4r 2. . .;.- .46-33 

Tisztiorvos, varoal, Szent Istvan 
%s. .- ,,■-/■.■,/■,■_.. 26.-3.3 
L6goltalniI parancsnoksag, Zrinyi 
u. v 2. . ; ,. 21-12 

Tlizoltosag.i VaTOSmaior-u. 5 

20-40 
Bajtarsi szolg&lat, Zrinyi-i 

26-35 
Vamhaz 6s gyepinesteri telep, 
And(Sdi-n. 21-93 Farkas Istvan mav. imflszaki 

tanacsos lakftsa, PfoMezka Ottokar- 

u. i. ; 46-28 

Farkas kBnyvnyomda, Damjanioh- 
8. 46-41 

Farkas Pal dr. ngyv6d, 8z6oie- 

nyi-ii. 34: 26-50 

Farkas Sandor gy6gyazer6sz t 

Kossuth Laj6s-t6T 8. 20-61 

Fekete , Jdzseln^ gumljavitd- 

tizera, B6zsa-n. 6. 28-37 

Fekets Imre dr. vit6z, iigyy^*, 

Sa6.ehenyi-n, 63. 22-49 

Ferencrendi Zarda, Pazmany 

P6t«-u. i. 46-?52 

Flfka ^aszldfnszer-^.soBerhege- 

keresked0 r Bz6ohenyi-u. 31 46-21 

Fleischer Rudolf papir 6h pipe- 
v recikkek keresked6se, Iiagyban 6s 
v .k^eslnyben/8s'6cikenyi-tt.'15. 46-70 
Flelschmann Jentf mm- 6s likfir^ 

gyar, bor- is sttrnagy.kereflked6fi. 

K6maroml-a. 44. 46-43 

Flenger IntCzet, Istenl Meg-. 

valtJleanyal 20-56 

Fdifyasztasl €& EVt^kesltd 

SxUvetkezet, Horthy Miklds- 

tit 37. 26-26 

Fogyafartasl 6s Ertfckeslto" 

SzUvetkexet, Batthydny-n. 10. 

46-29 

Fonclfere Altalanos Blztosltd 

Ant6zet 6rsekujvari vez6rfigy- 

n5ks6ge, ,T5r6kszalaszt6-n s 85. FWkflzlet. "8z6ohenyi-ti. il. 20-76 
Csanyl Lajos - anto- 6s g6pjav(t<5- 
: niahelyi Bethlen Gaboj-n. ?)*> 

21-99 

Csfiszar Nanddr mozltalajdorios, 

M&ria-u. 22. 22-07 

Csenddrbrsparancsnoks&4* 

in^ klr . Nasz vadj-a .6. 22^)5 

. c serny v Fer enc 'dr.: -figyy6di, .' -■' 

Posta-u, 18. .; ' , 26-56 

Csbntos Ervln f uszetkeresk. , 

B ; orthy Mikl6s-u. 1«; 46-92 

Deakl Mlhaly m. kir. gazdasssati 

szazados lakasa.- Sz6cKenyI-u. - 41. 

■v.-/- ;■--,. • -46^49 

Becsi Janos uri 6s noi szabfi 6s 

.textl) szakttzlete; Sz6ohehyi-n. 34. 
- 20?46 

Dlosl Jdzsel vfzvezet6kszerel6- 

mester. Zoliay-u., 8. : 46 i -73 
Dlttert B61a gy6gyszer6'sz, <t9al- 

.vatora gydgyszertar,'; Horthy>Mlk- 

Ws-ii'is. ... 46-t19 KOz Vagbhi d, Felszahadulas-u , 1 . . . 
21-91 

Koztemetfi (SzeritJiSzsel), Nyitra-.iv 
;- ! " : :,,■■'■ -■, 21-95 

Etenii fiiiiskola, r6m. kai, CssuQzor- 

.«t;i.] -;.■ - .■..■.':.:.'■;.; 46-K)8 

Polgari fiiiiskola,- rdn>. kat., Czq- 
czor-t6r 1: '",'■„ '' .26-0 

Iparos tanonbiskoia, Zrjhyi-h,' 2. 
.\.'- ■',','.■■ ."26-80 

EeiuUSrs6gi bejelent6, m.^ kir., . 
Zrinyi-u. 2. 46-35 

G-ytimblbs esomagoW, U;dvardi- 
(Ilzemben: . VI/16-X/i5-ig.) ~ 

jiErd" vlllamosaagl 6» mfi- 
szakl vallalat tol. paldy B61a 
g6p6sziD6rab*k, Kossnth Lajbs- 

v tfir .i*r v 20^81 

„£rsekujvar \--&a Magyar 

, yldek". Szerkes8tos6ge, Olah 
Mikl6s-ii. 2. '■'■.... 26-32 

,vErsekujvar 6s VI d 6k e" 
k^reszt6ay pol. hetilap kiadokiv, 
8z6qhenyi-uJ 15. ■'",.. 26-8! 

ErsekuJVarl IparosOk 16s - v 
KereskedOk Hitelsztfvet- 
kezete, mint aa O.K.H.tagja, 
kisfaludy-u. 9. ""* ' 

Ersekujvarl Jarasl Bltelszo- 
vetkezet mint az O^K.H. tagja, 

->8z6chenyira.:47. ! ■ ."...■•... 22-45 

Ersekajtrarl Render- os Len- 
■ ftfAr r.-t. lenfeldolgozas, Felsza- 

badulas-u. 5. :, 20-46 

ErsekuWarl Conlektlos ■■ 

szabdlparosok termelo,- 6s 

6rt6kesito szBv;, Batthyanyi-n.. 10. 

.:'..., .-26-47 

Ersekajvarl Paprlkamalom 

SzttTetkezet, Komaromi-a. 52. 

20-35 

ErsekuJTarl Takar£kp6nz^ 

tar,' Kossuth Lajos-t6r 1: .22-06 
Ersekajvarl Varos kUzjoletl 
■■. Sztf vetkezet, : Bfem J6zsef-u'. 

21-81 
„FanW« Egyesttlt Magyar 

As vanyolaj r.-t., K lapkaji ._ 2. Forgacs Marglt postakezelonO. 

Gauczor-t6r 29. '..-;,■ 46-39 

Forgacs Maria viragszalon, 

Bz6cheriyi-n i 1. 26*07 

Fdlspan, K6rhaz-n. 1. Varmegye- 
haza . ' . ' . .20-27 

Frank Arpad dr. orvos. Varos- 
haz-u. 10. ,21-70 

Frank Lajos dr. figyv6d. , varos- 
;haz-.n. 8. -.,-.'" .22-59 

Fried. Mlksa szJivet- 6s 'iraha- 
kerssk:, Komaromi-n. 9, 26-96 
takasa,. FlengerrU. 10. ■ 46-96 

Freand Ben0\.yaskbresked,6ae. 

- Kossuth Lajos-t6r 10. 20-98 

FuchS G©za„Hotel Korona 4 ' 
k4v6haz- es hbt'eltulajdoaofi. "Bz6- 
ohenyi-n.. ■ 39. 21-59 

Fotnira Magyar Sz» vetkezetl 
Kttzpontok Arntforgalmt 
r.-t. 6rs?iku]vdri kirendelts6|" 
Czuozor-t6.r 17. '~ 

Gazdak Blztosltd szttvetke- 
zete, Sz6cSenyi-u. 46.= 20-60 

Glmnazlank, m. klr. allamt, 
Pazmaay Pe'ter, 8e6clienyi- 
u ,24. 20-52 

Giatter Testverek szalHtinihyo- 
zasi >allalat; -bntorszallitAa, antd- 
fBvarozfts, berafrtarozasok, 8z6- 
chenyi-n. 67. ;, ■ 21-17 

Gomblk Gfacella postaseg6dtiszt- 
n6, Szent Imre*n. 11. 26-89 

GttOZ Jozsel 6s Tarsal onkorka- 

gyar, Eozsa-n, 7. ' 22^84 

Gttoz Jdzsef onkrasz, Bz6chenyi- 

".«.'.- 22-93 

GrdI Pal posta s.-ellenCr, Hor- 

yath-ti. 28. 22-50 

Grozzoll Grttnleld 6s B olota 

g6zt6glagyftr, ZsMa-telep 22-79 

Grttnleld Salamon es Fla fa- 

keresked6s t Komaromi-u. 38. 

"'-20-78 
Goth Jenfi dr. 6s Telchner 

OdUn dr. figyv6dek, TbrOksza- 

laszto-n. 83. ... .',; 26-41 

Haas LaszlA.dr. oryos, 8z6- 

chenyi-n. SO.". Hank Gosztav m. kir. posta :s> 
ellenfir, Varalja-n. 17. 26K)1 

Banllk Testv6rek imnktizlete 6s 
vasnagykereskea6se, 8z6chenyi- 
u. 7. - 22-57 

Helnentann Janos kbrifekdl&s- 

6s divatamuzlet^ 8z6chenyi-ii. 16. 

26-70 

Heller Pal gabona- 68-niagkeres- 
kedo, ,:Batthy,any-a. 7. 20-93 

Hereegprlmasl aradaintl in- 
t6z«seg, Anyala- 20^14 

Hertzka Jvlla Jflszerkereskedo, 
Posta-u. : 11.; -;."';,- 46^56 '■ 

Herzog Gynla vegyeskereRkedo^s 

iikorgyar, Komirpml-u.- 16. 21-45 : 
Hetenyl Lajos dr.. m. kir. ffli 

allatorvos, Fabian Jaoo3-u. 6. , ,/ 
-.■,'■■"■ 20-44 

Hires karoly yit6a, fftsze'r 6s . ' 

vegyeskereskedSSi Komiromi-a, 49. ' 
22-46 
Hlvatasszerrezete Magyar 

Dolgozdk Orszagos, Ber- 

cs6nyi-u. 8. 46-87 

Hollmann Alajos 6pitAmester, 

Komaromi-u. 88. 26-64 

Horszky Antal, m. bit. posta- I 

felUgyelfi, ThOkOly-n. 5. 21-40 ■ 
Hrosso Mlhaly feidbirtokos, i 

Bit. Laszl6-n. 8. - 46-67 ■ 

Hngyee Ferene m. kir, posta s. 

ellendr, Harsra-n. ,33. 46-02 
,Hnmnsz u mezdgazdasagl 

r.-t., Sz6chenyi-ur'13. "** "' Internatus 6s Menza, m. kir. 
Pazmany P6ter gim'naziumej Kbl- 
la»-u. 1. .. -'..■;; 46*91 

Ipartarsnlat, 6rseka]¥art 
Jarasl altalanos, Klapka u. 7. in 

X 1 

M Farkas Fereno onkor-, Usztnagy- 
kereske.d6s, luszer-, vegyes- 6a 16- 
szerker esked6s, Eazmany p.6terrn. i . Mi'nOI lodrasz szaloa. 
Janisch J. Szeoh6nyi>U; 47. Iparosdk 6s Kereskedtfk ; 

Hltelsztf vetkezete * (lasd -. 

Ersekii j ^ari . alatt) . - ..-. '.■■,■' ■;. "y \ 
Ivanyl Ferene 11J. rum- 6s ' 

likfirgyara, Varoshaza-u \S. 22-16. ' 
Izraeilta hltkUzseg t neoLog, IA 

Kaivaria-ii. 10. 21-44 S 

Jaksles Ferene' kany.v-, papir-; ■■•■ 
zenemu-,' egyhdzi kegytirgyab ke- V ^C 
resk'ed6se, Bzech6hyi^a. 10. 21^77/^™ 
Fi6k I., 6z6chenyi-u. fl6. 26-12 "'^P 

JaknbOTlch Dezsff ,:,SegiW : *™ 
Maria" gybgyszertar, Bzechenyi- ^"* 

' • u/23. : ■■■:>' .20-94"W . 

Janisch Jdzsel vend6g!6s, Kb- ■■ 
maromi-i. 76* ; ; ; 20.-17 "^^ 

Janlseh JdZselneEdit szalon^" ,1^ 
8z6phenyi-n. 47; 22-69 4 | 

jankovies 6s :;i T6th hent'es -6's : - ' M 

m6Szaros iizeipe> Batthyany^fl..-ll. .W- 

46-79 ta 

Jarasplrdsag, ktr^ kossnth : f^ 
Lajos-t6r«. , '' 20-62 |0| 

J6ggyar 6s htttd. B6rl6: Adamec ^M. 
Istvan, Cottiegner-u. 5. . 22-29 ^m 

J6kay Janos 6s Winkler ]^ 
Laszld, a Vacuum QU, Comp. . ' »^ 
r.rt, ,6rsekujvari lerakata, ,Sz.6oh'e- 
nyi-u. 48. 22-92 

Jnhasz Bela divatarukeresk'ed68, _ 
Sz6ohenyi-n. &.;. 22^77 

Kato httlgy lodrasz szaion 

o6gtul. : Tensohl Jabos, Olah' M,-' 
ii. 2. 20-07 

Kanozsay Ferene 6pit6si val- 
lalkozd, Bethlen G.-u. 12. 20-75 

Katonal 6ptlletek 6s hatd- 
sagok: -. 

Nagy. lovassagl laktanya^ : Vit6a- 
n. 1. . . 22-04 ." 

Portyaz6 parancsnoksag, tijlakr 
tanya, T6gla-ri. 14.'; : - "" "" 
Jarasi katonai. parancsnoksag; 
Vit6z-u. S. ; ^ oa 

,Kieg6szitfl parancsnoksag, 
Vit6z-ii. .2. -';.■,■ 

Kellner Jozsel dr. brvos, TBrttk- 
szalaszt6-u. 47^ -, -21f62 

Kenngott Janos, a N6metbiro- 
daimi Egyeaillet vezet.Oje, And6di-, 
u. 40. 21-32 

Kereskedelml kUzeplSkola, 
allami, Baross Gabor-t6f 3: 20-87 

r.ersek-' Haberleld Janos dr. ligyv6d 

K6rhaz-u. 2. T 46-25 

[almana Lajos mnszaki; szak- 
fizlet, Kossuth Lajos-t6r 7. 21-58 
Hangos Aiadar temetkez6ai ral- 
lalkozb uziete, Kossuth Lajos-t6r 6. 

26-44 ! 
Temetkez6si vallalkozd lakasa,. 
. Batthyanyi-n. ; 17. (6jjel is hivhatd) . 
.'■■ ;. . •-. . : : 26-40 » 

Hanyl Csafoa «F6ncI6re» alt. 

Mat. int. fflnttke, Bern Jdzsef^n,2l., Kereskeddk test til ete. 
22-34 ujvar, jarasi j Klapka-n. "" 
Hartmann Ferene Cordatioser- Kert6sz Imre dr. ffil-, ori^ 6a 
Tioe, Pertrix k6pv., Bzbohenyi- g6gebetegs6gek' szakorvosa; 

u. 47. ' -•.'••• 20-12 1 Batthyany-u. 10. 

Ill / ' ■ ^^f^ fe;^ 0> wse^ujydr Cggrsvonalohon is Kiss Karoly Hsztnagykereskedo, 
' Gugi-«. 18. 21-87 

Klsmagyaralfoldl Uktfr, 

. szeszfeldolgozb 6s szikvizfrzem 

k.f.t., bor- 6s sfirnagykeresked^s. 
. 8a6chenyi-n. 71. 21-18 

Klein Albert dr., malbm'ulai- 

, donos, 8z6chenyi-a. 55. 20-60 
Klein FUldp kerask. figynb^ge 
... Komaromj-u. 36. "** *"" fel tiiulratot. Klein Lai os, malomtulaj'dnnos, 

014h Miklbs-a. 4. 26-13 

KOcban Julia, postakezelbnO, 

Czuczor-t6r 5.. 46-40 

Kochanovszky EdgAr m6rnfik, 
: . Vm, Gazd. ley. tittira, KbrhaV 

n. B. .-.-■.," 21-47 

KoniUSsI Istvan fflszer- 6s 

vegyeskereskedG, Komaromi-n. 59. 
22-74 
Eordik Nandor, Varday Pal-, 

«■ 8. 20-71 

Korhdz, m. Mr. allami. K6r- 

haz-u. 13. 21-26 

Kbvaes Ferene fflazer- 6s bbr- 
. nagyke'reskedb, Gagi-a. 24. 22-65 
Kttrmendy Ekes Gyttrgy dr. 

8 : e&6sB,6s'vm. ktizkbThas seh6szeti 

pszt. v>z.. K6Vhfle-u. 19. 21-61 
Kozalkalmazottak lakes 
'■-. szovetkezete, 8z6.oh,enyi-n. 58. 
20-19 
Kdzeliatasf relugveloseg, 

m. klr., Horthy Miklbs-a. 38. 

21-57 
Kttzellatasl KormanybTztos- 

sag, Vannegyehaza, K6>haz-a, 

20-59 
Kozpontl fortfalml addblva- 

tal, Varosmajor-n. 14. . 21-36 
Knkorelly GyOrgy dr., 

Bz6phenyi-a. 15. 22-44 

Knlturmernokl hi ratal, in 

klr., Olah Miklfa-u. 2. 21-33 
KurzweQ Emtl -Wglagyaf, 

Siirariyr-flt 21. 26-95 

Kurzwell Gynla 6pftlet 6a tfizelC- 

aayag kereakedG. Kossuth Lajns- 

t6r 7. 21-83 

Ktflkereskedelml Hlvafal 
Klrendeltsege, m. klr., 

6lyedi}.-n. 8. 22-52 

Lapka Beta dr. vatmegyei tiszti- 

fbflgyisz, figyv6d, Olah Miktfs-u 1 

21-94 

L&szlo Bel a cTrinmf » batortelep,, 

Komaroroi-iit ' 20-34 

Lakasa, Bern J6zsef-u. 17. 20-38 
Lehdezky Jend vend6glfis,' 
/ Klapka-o. 4, ' 22-43 

Legoltalml Llga 6raekajvari 

osoportja, Deak-t6r. 46-3 1 

Lebchter Mand es Tar sa rbfbV 

ea dJvatamkeresked§s, Kossuth La- 

Jos-Mr to. 20-86 

pdvnlczky Kazmerne posta 
8.,ell.-nb7 Gyb>5gi-n. 20. 21-03 
Xttwy es Elirenleld gabonake- 
reaked6s, Komaxomi-n. 50. 21-98 
Lttwy Vllmos fogAazari cikkek ke- 
reakeddse.aBfickenyi a,45. 20-96 
■' Ld winger Serene kereskedfi 6s 
d6lkarpati . kaolajf ianmito k6pvige 
.lete. OlahMikNSs n. 2 46?36 

IiUdlk* Istvan kelmefestS 6b- vegy- 
tl 3 3tlt6, f6tii!let,Tli61y-u. 5. 21-40 
Mell6ktlzlet,Bz6chenyi-n.28. 26-24 
. Xntonszky Geza m. klr. posta s.. 
alienor lakasa, Horthy Mikl6a-dt 8. 

Matfyar Alt. Hltelbank Jrsek- 
tijvari ftfkja, Komaromi-u. 2: Marton istvan dr. figyv6d, 
Varoehazru. 8. , 21-14 

Mathe RAbert Ferene villany- 
szerel6si, mflazaki 6a technlkai ve- 
gyicikkek, Varalja-u. 9. .26-27 

Mateosz 6rsekujvari tagjainak 
favprvallalG irbdaja, KiBfaludy- 
a.- 20. nielnl Gynla r.-t. kav6- 6a tea 
behozfttala,8z6cnenyi-ntca 9. 22-33 

Menyhart Janos fa- 6s sz6nke- 
reaked5, 8z6chenyi-n 40. 22-35 
Fi6kttzlet, fiptiletanyagosztaly, Czn- 
czor-t6r , \ . ™~ '" Magyar Elet P&rtja, Kumc- 

XL. 10. ^ ~"''" Hagyar Hegnjnlas Partla, 

Olah Miki6 B -a. 4. 22-27 int6Hete. Kurnc-u.'S, 
Hajthenyl J6zsel bar6 dr. 

my. alispan, felsOkazi tag, K6rhasi- 
a.l.. 21-22 

Mandl Oszkar -malomtiSBtviaeia, 
K<5rhdz-u, 2. 26-25 

Slarkhott Imre vm. aljegyzfl/ 
■ Caaoaor-Ur 31. 46-09 

IHarosI lgnae ooakavaa-, f6mek 
'6s mindennemfi textilhn!lad6bok 
keresked6se, Vf!agoa-t6r 2. 22-38 JWesslnger E. cipfigyiroa cip6r 

gyara. VAsar-tf' 17. -.. 20-37 
IMeszAros Imre textiT, kStCttaruk' 

kis- 6s nagykeresked^se, Bz6oaenyi- 

"• i. 46-07 

miklAska Aladar dr. flervvgd, 

8zent Anna-ri. 7. ' , 20-49 
Mltex Dlvathaz Mika Antal's^ovO- 

gyaros, Sz6okenyi-n. 18. 20-72 
Morvay Imre. f flszernagykeres- 

kedfl. Kiss Era<S-u v ir. 22-31 
Nasch es Roth paplrzacakb- 

gyarbs, Viiagos-t6r 23. 21-19 
(Vathan Imre dr. orvbs, 8z6- 

ehenyi-a 44 21-72 

Nanay.Ernd dr. vit6z, Gazdak 

blzt. sz«v. ffinOke lakasa, 8z6- 

ckanyi-u. 47. 46-22 

Hi va tall sssama 20-80 

Nappel Istvann* cael6delhely e ?i8 

8imor-D. 3. 46-06 

Neder Janos fftgiser- 6s vftpyos- 

kereskedfi, Varday Pal-a. l. 21-38 
kernes Albert dr.' gazdaJkodfi, 

Postan. 5. _'._[ 26-34 

Nemes GyHrgy dr;, And6di- 

n. 4. 20-41 

Nemeskerl es Tsa h&ntolA 

k.f.t., Gyarv'arbg 46-76 

NeogradI Emit m. kir. rendflr- 

tanaosoa, Kdrhaz-a. 6. 20^16 

Nemzetl Hltellyttezet r.-t. 

6rseknjvarl fi6ft.ia. „Ihu9z" Mav. 

hivatalos. meaetje^y iroda, Kossiitti 

I-ajos-t6r 11. 22-55 

Nemzetl kavehaz, tnl. PAlf j 

Gynla, ZrinyJ-a. 4. " ~~ " 

„NepmffvelesI blzottsag" 

titkiri hivatalaj Paross Gabn r - 

t6r3. 
Neblba Kalmnn dr. ugy v6d, 

Bocekay-a. 3. . 22-78 

Neuwlrth MlklAs ke'reskedelml 

figyiWks^g 6a Taktar, Sz6chenvi- 

u 48. 20-70 

Nffrenye jfeezsegllgy I k Orzet 

m. klr.. Sz6chenyi-n. .47. 20r90 
OUarl istvanne ttMfa 6? S z6n- 

kereskedC, Totb J.-a.4.- 20-53 
Orvosl kamara, 6rsekajvdri 

kerffleti . Sz6cheiiyl-n. 17. -20-51 
Osyald Endre dr. jarasl ro..kir: 

allatorvoq, Damjaniok-n^ 9. 46-45 
OsxnskA LAszIone bOrkereskefl rt. 

Deak Peranc-t6r 4. 26-31 

Ottbon kavebaz, ta!; Zemnl6nvf 

Ldszlo, Yarday Pal-Hi 8i- 22-85 
.ilnsegeiy* kiskereskedflk beva- 

sarlasi 6s 6rt6kbsitfl saBvetkezetn. 

Tfir8kBzalas»t<i-a. 23. 22-75 

Ordilgb Hlklos gaz- 6s vHanias- 

mu felugyelfi. Zoltay-n. 20. 22-58 
Palatv Gynla vill. azerel6si 

vaUalkoz6, Jeru73ai6nl-ti. 3ft. 

- 46-16 

Ujslete, Batthyany-at 46-47 

Paldy Beta g6p68ism6rh(tk, mft- 

azakl *a vallalati lrodaja, Zrinyi- 

«. 1- 20-81 

Lakasa, And6di-to. 8. 46-15 

PallnkAs JAnos m. klr. posta- 

ellehftr lakasa, 8zent Laaald-a. a. 

26-67 

Papp Lajos fakereakedO, K6rhaz- 

n 84- 21-88 

Paullk Ferene ker6kpar 6s mecka- 

nikai keieskedfi, Battkyany-u. 10. Pokorny Bela bfirtoddsmester, 
Bimor-a. 3. , " Pllchta Belane posta. s. elind, 

Naazvadi-a. 13 ; .",-.■'■ 26-65 
Polleky-Rteker r.-t. cipiazlet; 

8z6ek8nyi r a. 15, 46-88 

Pollak Istvan : eselnegekere8ked6, 

Bz6cken,yi-u. 93. • 21-28 

Pollak LaszliS dr. orvos,6z6 

chenyl-B. 78. . 21-73 

Popper Jakab gfipgyar, v aff - 6a 
f6mSntb'de, Komaromi-a. 54. 21-29 

Popper Jozsel dr. orvos, ortho- 
~' t ' J szakorvos, Varday Pal-u.7. 
21-76 
Postablvatal, m. klr. 

1. sz. Posta-a. 9. 

Pflirfk '20-00 

FfinOkl iroda 20-01 

FflnBk lakaaa 21-21 

Fbp6nztar 20-04 

Helyi ellenfir _ 26-14 

Leadae, rovatolaa 20-05 

Tavbesz6I6 oaoportvezetft 20^10 
TavfratfelaaiB tavbesz616n 0-02 
Tavirat 6a ajan!ott Iev61 fe!v6tel 
20-03 
MQsaer68Z mfihely 
Vonalfelvigyazbk 26-51 

Postablvatal, m. klr. 2. sz. 
Palyaadvar Feiv6tel 6a nyilvanos- 
allomas 2Ch02 

Hivatalvezeta 20-13 

FfinOk lakasa, GzoTay Jbaaef-a. 7. 
21-13 
PraznovSzky Mlklds dr. 
tgjvM, Tdr8kszalasztd-n. 41. n 
22-61 
Proehazka tesivereb 'rfizeifi- 
aayagkereakedftk, KisI61sor 40. 

20-74 
QnlttSamn d61igyQmb*lca- 6a ca- 
korkanagykeresked6a,. Kiafaludv- 
n 26. 26-56 MAGYAR ffifW. ^^ te ^^Myj-u/ie^ lirldlvatOzlet 
J. 

28-70 Peezar Karoly kdnyv- 6s papir- 
kereakedfi, Sz6ohenyi-u. 39. 26-21 
Fioktlzletei 8z6ckenyi-B. 4. 26-10 

Pettf Istvan bankigazgatti. 8z6- 
chenyi-u 76. 22-67 

Penzttgylgazgat6sag,m.kir., 
Posta-u. 7. 21-30 

Penzllgy6rseg» m. kir.. 
Bz6oh9nyi-a. 99. , ~ Raeska Inure kereskedfl.. Danija. 
nich-a. 14. 22-13 

Rady Odon dr. vitfiz, m.kir: fiszti- 
ffiorvos, Sz6ohenyi-u. 21. 20-68 

Radd Imre dr. ftgyv6d, Sz6^ 
ehenyi-n 42. 20-83 

„Radl6 M mozgo, Varaija-a.. 4. 
20-47 

Rendorkapltanys&g, m. klr. 
Vezetfije, Kfeigazpatasi ossit&ly, 
Seg6dhivatal, Bakbczi-a. 1. 21-04 
Bflnfigyl osztily, Kihagasi osztalyi 
G6pjdrmii osztaly, TUrakszalasztiS- 
«-. 31 - 21-02 

Orszem61yzeti osztily, Zrihyirtt.. 2. 
21-07 
Lovasflrs6gi-6rszoba, Bat Istvan- 
t6rl8. 21-06 

tJgyeletl szolgilat a hivatalos 6ra- 
koa kivfil, reggel 8 0riig 21-04 
Hi sz. rend^orfitazobai a Vasnt- 
allomasbn . 21-08 

III. sz. Tend5rfrszoba Zriavi-u. 2. 
21-07 
Vezetfl lakasa; Sz6chenyi-a. 71, 

21-09 

Rdm. kath. egyhazkllzs6gl 
blvatal, Kisfalndy-n. So. 26-54 

Rdm. kath. kaplanok, Plenger- 
n. 2. 46r98 

Rdm. kathollkus k»r t 
Forgich-n. 29. Scfaml dt Gynla : yillamossagi val- 

lalat, FabiahJan6s-ar.2. 46-63 
Schmidt Laszlo yillamosBagi " 

magantejefba- 6s radibyallalat '.' 
46-01 
Schneider Etel postaellanflinb, 

T^th Jbzsbf-xi. 81. 26-62 ; 

Schulcz A. es Tarsa fakbree- 

■kedfl, Sztlstvari-t6r 11., " 26-30 
Schnszter Janos if J. Felvid6ki 

konzerv- 6s Bblds6gszarit6gya i raj 

Gyaxi negyed 6. 20-43 

Schwarcz Alfred, El-Cb, Posta- 

u> 20 v 26-61 

Sehwarcz Sandor m6szaToa; 

Varosmajor-u. 7. ' ; 21-96 

Schwttzer Arthur, Sz6cheDyi- 

n-.n- ■■-. 26-00 

Schwltzer Istvan gabonakerea- 

ked6, Varpshaz-a. 11. \ 20-97 

Slmkd Mibaly «Adria» ram, likbr 
6s szeazfeldolgozb, Hortby Miklbs- 
nt 18. 26-19 . 

Simon GyOrgy kertkpar 6s mft- 
zsaki nagykereskedoY Batthyany- 
n - 6 - 46^46 

Slmonfalvy Ferepe ~\Mz, m. 
kir. gazdasagi t slUgyeW, 8z6olienyi- 
a. 67. 22-94 

Slmor rdm. kat. leanylskola. 
Czuczor-t6r 36.. 46-93 

Star Blztoslto Intezet feivid6ki 
k6pviselete, Otdh Miklbs-a. 2. 

StelnerRenrlk dr. figyved, Ko- 

marotai-a. 2. 26-55 

Stern Ferene m6szaros, Bat- 

thyAny-u. 11. 26-79 

Stelner Zoltan lisBt- 6s term6ny- 

keresked6se, Bercs6nyi-n. 10. 

20-79 
Stnehllk Aladar, a Magyar 

Nemzeti Bank fbufikbaek lakasa, 

Sz6ohenyi.u. 60. , 22-66 

Salay Karolln csetbdelhelyezfl 

iroda. Komaromi-at 3». 22-72 ' 
Szabd Gergely okl. gazda, A 

v&m. J6teny6sztd egyesfilet titkara, 

Maria-a.. 12. > , ,- 22-15 

Szabd GySrgy kereskedfl; Pray 

Gyorgy-a. 1. i: 20-77 

Szabd Jdzsef a«r- 6s bortagyke- - 

resked6se, 8z6ohenyi-n. 95, 22-8 1 
Szabd Kalman bankigazgat6,\ 

.Sz6chenyi-n. 68. , . . 22-26 

Szabd Kalman vend6gWs, «Tu- 

ralop vend6gl6> Komarorai-a. 31. \ 

.■^■'.., ■■ .■■ .21^43 • ■ 

Szalay Gynla nyerstemiW- 
■ . kereskedb, Pray GyOi'gy-n.S. S2-91 . 
Szapar Tlbor m. kir. alezredes, 

Bem-a. 7. " A M " R6m. katb. plebanf a FlengeT- 

*• 8- ' 26-98 

Roth Imre dr. bfrgy6gyasz-azak- 

orvoa, bflr- 6s nemibetegaSgek szak- 

orvoaa. ' Sz6ckenyi-a.' 17. 21-39 
Rattkay Istvan m. kir. po 

lelfigyelb, Harsfa-n. 26. 26?-02 
Sarddy Ferene dr^ orvos, 

Kbrhaz-n, 9. 21-63 

Sandor Bela villamossagi, radW- 

6s vizveBet6kszerel6si villalat, 

Bz6chenyi-a. 41. 21-42 

S&ndpr Dezstf, Komaroml-a. 9. 
20-73 
Sandor Ferene m. kic. posta 

mftsz. gyak. lakasa, Eorvath-iii 27. 

22-21 

Saskd Gynla ny. varosi tanficsnok, 

Cznozor-t6r 29. 26-39 Szent Katalln Intezet, Isteni 

Megvahrf leaayai, Kalvaria-u. 3. 
20*55 
Szlkbra Pal temetkez6si vallalr 

kozb, T0rHkszalaszt4-a. 
Szlrmak Imre dr. figyv^d , 

varday Palru. 7. . .. 22-24 
Szklendr Jdzsef m. kir: posta- 

tiszt, Fraknbi V.-a. 2. 26-60 

Szloboda Istvan k6t6lgyartb, Ko- 

mdromi-a. 21. 20-85 

Szlovdkgazdasdgl bank fidkja 

8z6chenyi-u. IB. 2C 

Szlovak parttltk&rsdgl 

Iroda, 8z6ekenyi-a. 74. 22-37 
Szdcldlls szervezet varhiegyei 

elbadbja, belagymiiiiszteri.Ktfrhaz- 

n; L , ; 21-78 

Szoinoky Istvan asztalosmQster, 
Hbrthy Miklbs-n. 24. . 21-31 

Szdke Jozsel mftszaki 6a villamos- 
sagi keresked6s, 8z6ekenyi-n. 34. 
' , 46^37 

Szdleszetl ^s boraszatl ker. 
felttgyeldses;, m. klr.^ 
Bz6okenyi-n. 47. ^Szent RdkU8 €C gy6gyszertar, 

bay. Said Istvinn6 * Batthyany: 
n. e. 20-65 

Sztam oray Easzld hnsza r- 
3zazado3,.8z6chenyi-a; 71. 26-18 

Szttes Antal vend6glds, Koma- 
romi-n. 37. '...■,.. 22-63 

Takaes Sandor okl; vfamestej-, . 
Petrogalli-u. 12. 26-74 

Tanfelngyelds6g > m. klr., 
Baross Qabor-t6r 3. 20-60 ' 

Tatarlk Eroll r. kat. tanito, 
8z6bbenyi-u. 62. T " " 112 
% Tatarlk Strand bUm, (tizeroben : 
-:'■ ^/i5-x/is-ig) ■- . t ■■■■;_; ■ 22-54 
Taublnger Jfiaosh6 poBtakezelO- 

,.'-i»o> Bethleh Gabor-n; 24i 46-89 

Telts ,e> Blaa, fest6k T ,kefe, 
-. .'sineBzeffik es seprflk. gy&rtasa, 
Szeohenyi-u. 18. 26-97 

Textlll£lt.,Koa3iitTiL.-ter8.26-66 
Tlit&k Ferenc fn ijzer- 6s osemege- 
\ ., . Jkereakedfl, SzSohenyi-ii; 49. 21-49 
TInak Istvan iflszer- 6b cBetmege- 
;,keMBkedfl, r Jff9iiy6d-ii. 12. 26-11 

Toth Elemer dr. m. kit. jdtts 
l ; tisatlorvos ■ 5ze nt Istvfiu-t6r 19. 

■ :Hi , y - 21-66 

TdvUIgyl Tliusz M&t. fotiszt, 
. .B,axoss QAboirti. 1. . ',■■-. 20-58 
Toig Vllmos dr. Varosi orros, 
■ Komaroini-u. 98. : 21-67 

* Rendelo: TttrCkeaalssztiS-n. 18. 

26-oa 

^ToTekves'ltiszer-, liszt- 6s etikdTka- 
' nagykeieskefi^f Batthyany-n. WIMieim Ferenc ok), ixi6rn6k, 
Pazmany P.-n. 6. 46-54 

Winkler Laszld okl.gyfigysaeTesz 
lakasa, VOC. Mpviselet, Mateosz, 
irpda, Korbaz^u. 6. .; :.' 22-95 

Winter Istvan faiskolaja, 
Suranyi-tit; 26y 

Winter Lfi szlti dr. figyv6d 

chenyvu 19, • 2.L 

Zalezs&k Inure f fiszer-i 6b bseiaege- 

keresked6s, Kossnth Lajos-tGr 7. 
20-57 
Zlska Katallnra. kir.postaseged- 

tisztnO, Minaly bastya 4. 26-68 

Zobel Dozed ant6- 6s g6pmi&hely, 

Gazgyar-n; 3. 21-90 

Zobel S. ut Ada Bnlmann 
Lajos, elektrotechnikai szakfizlet^ 
; Kpssnth Lajqs-t6r 8. ,21-58 

Zoltay KAbert iienzfigyig., Ozo- 
rayJ.-n.19i 21-01 Tttrvenyszek, klr., vitez- 

'.-n,*..-// £r-.'- - 2(*63 

Tttrvenyszekf I oghaz, Kossnth 

t Ujos-ter tt. -'v.. ;.. 20-64 

Triestl alt. blzt. Tarsolat 

iGenerali) fot|gynb'ks6g, Berzsenyi- 

a, 6.;. .'' ,21-56 

Tnrehanyl fmre dp. fipyv6d, 

'-. ©rszaggyiil6si k6pvisel6, TBr6k- 

. szalaszt6-u. 29. 20-21 

,-Turnl". mozgO, T8rOkszalaszt<5- 

ikSJ?: f 22-83 

Udvaros Ferenc konzerr- 6s hen- 

' iesarngyara, Bocskay-n.6." 21-00 

; Suranyl-uti ;fi6k 20-29 

SzeehenyUtii fidk ' 20-30 

, Horthy MikWs-iiti fidk ■, 20-31 

ijfhnak Istvan Tend6glfis, Bat. 

Anna-if. 2. ', *£'■■■ 20-89 

Ullmann Fereno fogtecbnikns,- 
,DaroJanioh-rii 6. 21-41 

Urban KarOly . 6pit6mestej\ Ko- 
.■•jmAromi-ii. 44." 22-23 

tfgy eszseg, klr., Vitez-n.4. 22-71 
Vadasz' Ferenc kBnyvnyomda- 
/ tulajdonos, Bocskay-n. 4. 26-04 

Vagbalpartl Armenteslto es 
belvlzszabalyozA t&rsulat 

Szabad8ag-t,6 T 1 ., kivatal 46-85 
^Jgazgat* iomfernOk kiv. 26-84 
' : igaigatd fomernSk lakasa 26-85 
, -Igasgat* idraernbit nelyettese -'" ' 

■': ■■;. 46-84 

Vancsa Henrlk T.askereskedo. 

Kossnth Lajos ter 9, 26-20 

Vanek Erntf ed^Dynagykere^kedS, 
vflinipr-n. 3. ' ; .■ 26-38 

Vanek Jen0 « Hotel Park s^AU6», 

:Sis6olieiiyl-n. 96/ .- .21-97 

Vanek Gyulan6 ttzv. favagy- 
: - koreaked/i, Nyitrai-ii. a. 21-85 
Vanya testv6rek testekkeres- 
... :>keddk, 8imor-ii. 1. 26-17 

Varmegyehaza ^20-23, 

20-24* 20-25, 20-26 
Varmefiyel Gazdasagt Egye- 
: sttlet. K6rhAz-a. 6. - 21-^47 

Varmegyel gazdasagl 1 el- 

ttgyelSsegiK<5rhaz-u.i. 20-32 
Varmegyel Vltezl Szek 

^Beat Anna-a. -4. 22-73 

„Varosl K»zmttTeI6desl Haz 

fittermel'S b6Tl6 Fogy, is m. 

szdv., Bzfichenyi-H. 64. . 20"** 
Varsianyl FJndre fOhadnagy, 

K6rhazVn. 6.- 22-09 

Vary Erntt dr. tlgyv6d» Varalja- ERSEKVAD^EBT 

Hivatalos 6rdk: 
y Vasarnap da 

fl6tkflzDap: flnuepnap: 

8^i2-Ig, 8r-lt-ig, 

14-18 tg. 14— 15-lg. 

<3sik elfifizetflk rfiszfire : 20-^21-igi 

Csend«r«rs, m. klr. 10 

fllrsebfeld Erntt fUszer-, fa- 

gabanakeresk. 2 

[nszal Gabor If J. bfirmalma 4 

Ktfzsegl, elnljardsau 1 

Legrady Laszlo dr. kdzs^gi 

OITOS '.■..'.'..' 6 

Mat6IIy Viktor prtpoBt-plibanos 

Molnfir Jands Hombar bizom. 8 

Roth Jen6b6rlfl 7 

Szabados Karoly berl6, 8zen^ 

lCrincpnszta 

fiRSEpSND 

Hivatalos. or ah: 
H^tk6anap: Vas&rnap 6s 

finnepnap: 

, 8-^12-ig. 8— 11,-ig, 

14— 18-ig. s 14^-16-ig. 

Csak 6l6fizetflk r<5sz6re : 20— 2i-ig. 

Balogh Ferenc 6rsel6ndi hen-, 

gennatom bferW , 5 

Kttzsegl eloljardsag 1 

Kozsegl el«l|ar6sag £rken6z 

. • . ' 4/b 

SzlAvy Jdzsef erkenizi, okanyi 
ffildbirtokos, Erken&s ( 4/a 

8zttcs Sandpr Futura bizo- 
manyos .. : ' 3 

fiRSEMJEN 

{Hivatalos 6rdk: 

■ ■'■*«-*' ; '; '^S^t 8 

8— 12rig, 8— 11-ig, • 

14— 18-iig. ^ 14— 15-ig. 

Csak elfifizetOk r^szSre: 20— 21-ig. 

Frater Ldrandne »zv. ^ld- 

birtokos ":. 3 

k»z6egl el01jar6sag 1 

Pasiztor Tamas Futnra 6a 
Hombar bizomanyoB 2 Vasas B£la vasuti Tend6gl6s, 
Palyaudvar 21-80 

Vlgh Jtanos auto- is gdpjavito- 
fizem^ Baros^ Gabor-ter 6. 22-08 

Vlgh Janos autfigarage, Varalja- 
n*9. 46-27 

VHlamosmttvek r.-t., koma- 

- Tomi, iraekdlvari' fel11gyel6s6ge, 

■ Gazgyar, Gazgy&r-tt, 4- 20-88 

vitarius Gynla dr. ortos, Sa6- 

eb.enyi.ii. 27. 21-60 

Weinberger Artntn dr. orvos, 

- az6ohenyi-u- 36. - , 21-74 
Welsz Jen© agynHkaig, 8z6cjheDyJ; t& ERlSZENmiRAIiY 

Hivatalos 6fd1t: 

■***■*>' ■■■■^252,?-, 

8r-12-ig, 8— 11-lg/ 

14-rl8-ig, . 14— 15-ig." ;. 

Csak feWHzetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kaizler Karolyn6 tfzv. posta- 

mester "'.■ '-. % 

Kilrjegyzds^g 1 fiRSZOIiOS 

; Hivatalos ordk: 

8— 13 ig, 8— il-IgV 

14— 18-ig. i4^-15^ig. ',-;«. 

Csak elfifizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrseg; nu klr. 2 

Kttrjegyztfseg 1 

Lnk&es; Karoly Futdra albizo- 

manypa .■ 8. 

Szabd Lajos dr. yltSz, fbld- 

birtokoi .■■"■■" ' . , 4 

J6RTARCSA 

Hivatalos 6r&k: 

^tkaznap: : 5jSSt 8 

8— 12-ig, , 8— 11-ig, 

14-48-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOHzetBk riszere.: ,20=— M-Ig, 

K«zs6gl elttllardsag 1 

Lakatbs Karoly dr. posta 

B.B.I, oryos 2 ERTENY 

Hivatalos 6rdk:. 

■„.-, ... ■ Vaaarnap 6b 

• -.HetkOBiiap: unnepnap: " 

8— 12-ig, 8— H-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elMIze.t&fc risrfre : r, B0- ; 21-ig: : , 

Benedek Gynla vegyeakeresk, 4 
Gy tt ngy Ussy . Imr e dr. ottos. 6 
Kohn Man6 vegyeskeresk. . 3 
Ktizsegl «loI]ards&g .- 1 

Szak&ly Jdzsef If J. gabonabizoin. 

Szalal Vinee kereek. ;,v;ESZTiJEr" ; , 

Hivatalos drdk: \ 

tut.i-W ' Vasarnap $• 

WtkOznap: .ftnnepnap: 

8— 12-Ig, 8^11.ig, 

; 14^18-ig- 14^15.ig. 

Csak elofizetok r6sz6re :. 20— ai-lg. 

Bnttykay Laszld . bntkai ffild- 

birtokoB ! 4 

CBOrszP^ter «Fdtnras bizomanybs 
■ ■>. ■ .2 

KVzs'figl eldljardsag 1 

Szllagyl Istvan dr. k6zB6gi ottos 

.■■■ 'V- '■:':■ ;; :;-" s 
EszTra:i#p»JEK: 

(lasd Bereok) 

E^ZTERAG 

(Lasd P6os» J&RSZAKACSI 

Hivatalos 6rdk: 

■ „.- Vasarnap 6a 

B6tkoznap : . , flnnepaapti 

8— 12-ig, 8-11-iff, 

14— 18-ig. t4— 15-ig., 

Csak elflfizetBk T6s'z6re; 2p-21^g. 

Brannecker Antal bard, 

6razaggyul6si k6pvisel6. ISldbir- 

tokos 2 

KUrlegyzjfiseg 1 

Takarekpenzt&r «s Keres- 

kedelmt Bank r.-t», SzOllft- 

telep ■ -"■-;'_ 3 

Tapay Otto dr. kttrorvoa 4 fiRVASAD 

; Hivatalos 6rdk: 

ni t wi™. n . VaBarnap 6s 

HetkOznap: finnepnap: 

8— 12-ig; 8^-11-te, 

14— 18-ig; 14— 15-ig. : 

Csak elofizetok r6Bz6re : 2^21-Ig. 

Kozsegl eldljardsag 1 

Szab.6 Istvan maiomtalajd.' 2 ERZSfiBET-PUSZTA 

{lasd Labod). . 

. ESZENY ■ ■"'■■■ 

Hivataios 6rdk; • 

_. '.■ ■':'.''■'.' Vasarnap es 
E6tk6znap: finnepnap: 

8— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg- " . ,14-ri6-ig. 

Csak elMIzeWk rfiazfire: fiO-r-21-lg- 

Beregl Vlzszabalyozd es Ar- 
mentesltd Tarsnlat tiszai 

zaniporliaza'v 3 

Kttrlegyztfseg 5 

Kttzsegl eloljardsag, Szaldka 1 ESZKAROS 

(lasd v Hernados4ny) ESZTEREGNYE 

' flaad Nagykanizsa) ■" .;._.. 

ESZTERGALY 

Nyilvdnpstdvbesz6l6 dllomds 
Hivatalos drdk: ■ 
i, Vasirnap ^s ' 

B6tkfiznap.- tiiinepnap : : 

8— 12-ig/ 8-ll-ig, 

li -18-lg, . 14— ifi-ig. I* 

3 

z 
o ESZTERGOM 

Ejjel-ndppali szolgdlat 
A postdhivatalok nyiivdnos 
tdvbeszelo dllomdsainak hi- 
vatalos 6rdi: 
£ sz. postahivatdl: 
. ijjel-nappali szolgdlat. 

'■.'■/,... 2. sz. yostdhivatal: 

H6tkfianap : -'.',.'. Vasarnap ,6s 
'finnepnap":- 
8— 12-ig, : ; 8— 'li-ig., '/ 

. 14— 18-ig. -i i4i-lfrrig: . 

Az dsztergomi egysegeshdld- 

zathoz tartozik fntg: Par' 

kdny, : Pdrkdnyndnd. 

Addblvatal, m. klr„ Ferenc J6- 

ZBef-4t.63; .•;'.- .'; . ■;. / .;^32 
Aerd-Ever k.l;t. Repfilfig6p ; " 

epJt5fizem.,Gr. Apponyi Albert-n. 48- 
2-09 
Agyaglpar ds Kalybagyfir' ' 

Dndaa LaszI6 Tit6z, mernSk, Csar- 

nofc*. 2. 2-49 

Alerdesz Szaktskola* nt. klr. 

Er086bet kirilynfi-iit 25—27. „.' 18 

AUspanl hlvatal, Bottyan Janos- 

o. 8. 1^14, 1-18 

Allanieplteszetl hlvatal, m. 

klr.* Barosa G4bbr-nt ■ 87 

AIlamrenddrseg»l£sd Rend5rs6g 
AUamvasut, m. klr* 

alldmAsrfln6ks6ge .1-45 

Amon Karoly tfi azer-, cseniege- 

es tejkeresk. Rak6ozl-t6T 2- 1>87 

Andrassy Maria, Szeht tOriri«v 
■a.'i7.> ■;.■.._■.;■ ,.■_'■■■ 2-27 

Antony B61a dr. ny; polgirmes- 
ter, Bzent LOrinc-u. 4. . 2-74 

Badaosonyl Fereno m. kir. 
postaforg. gyak., Biri-dt 1. 2-84 

BazUlka> Bzent Isttan-tej 2|28 
Behees-ffttgimnazlnm, Foapit 

tit '■■■ .*■.; 46 

Bendefl)-sz6khaz, Botty&n Janos- 

it 8. •■ 40 

BerantAAUomas, teJ.*eW«z.: . 

' P«k6 Bf nfii Szent L6rtno-tL. 2. 68 

Beer Gynla' dr. aUspan, lakaaa; 
. Baeht Lflrinc-iL; 17. '."- / .' . 52 s 3 

r 
I 
I iia ■^ Eszterffym Beer Laszldne lovag, ezatst.. k6k- 

r6ka 6s nerczteny6sztelepe, Sziget 

2-43 

Berencz Gyttrgy gimn. tanar, 
~Budapesti-u. 7. 2-72 

Berenyl Janos cukrasz, Szent ^ 
L&rln6-u. 1, 1-80 

Berenyl Robert dr. figyvSd, 
Kossuth Lajos-u. 44. 2-08 

Berenyl Zslgmond dr. varosi 
tiszti orvoa.. VGrSsmarty-u. 6. "5 

Be res Istvan teoi6giai tanar. 
Proh»6Zka-t6r 1. 1-34 

Blaskovlcs Placid erseki Bo (dog 
Margit leanygimnazium igazgatoja, 
Cearnok-u. 18 

Bodor Zoltan I6czfa)vi ny. m. kir 
hatarsz6U rendflrkBpItany aut6busz- 
fizeme (Hivoszarai 1-88 ia.) Kossuth 

- Lajos-u. 26. 44 

Lak&sa, Dobozy Mihftly-u. 4. 69 

Bognar Gergely kanonok, Kap- 
talan-t6r 7. 2-87 

BorOkay Rudolf vit6z, ny. vez6r- 
ornagy, Dobozi Mihaly-u. 16. 2-71 
, Breitwleser Pal dr. fogazak- 
orvos.. Szent L£r in c-u. l. 64 

Brenner Jdzsef rhaganz6, Ken-, 
deresi-dfilft 1-12 

Brats; Janos szesz-, Hk&r- es 

■'..■ rumgyara.Rudnay Handor-t6r 27 75 

^ Bruckner Jozsel dr. szernina- 

riumi rektor: Prohaszka-ter i. 

2-57 

v Burl J6zsel Dreher sttrrakiar 6a 

liiszerkeresk., Kossuth Lajos-u. 65. 

1-94 

Buzarovfts Guszt£v kfinyv-, pa- 
pir-, irfezerkeresk., kbnyvnyomdn 
es k6t6szet. 8zent L6rinc-n. 5 15 

Csakvary Mihaly herites-, me- 
szaros- es kolbaszaru iizenie. Kossuth 
Lajos-u. 80. * 96 

Csanyi Tlbor dr. ugyv6d, 

■ Szent Lorinc-u. 2. 1-75 
. Csarszky Istvan dr. prelatus- 

kanbnok, K£ptalan-t6r 10. 54 

Csendtf rdrs p ar ancsn o ksag, 

m. klr., Csernoch Janos-fit 20. 83 
Cserhalml Geza m. kir. posta- 
' fOTg. gyak., Barosa G.-ut 12. 63 
Cslcs Gabrlella m. kir. posta- 
.;..■ dijnokno, Csernoch' Jauos-u. " 16. 

.-.;-■■■- i-29 

■; Csargai Maria m. kir. posta s. 
Z .'_ tisztnO, Hetvenhatos-u. 4. 1-35 
';■ Darvas Geza dri orv.os, Jokai- 
■ u. 14. 97 

Del-Ka cip0kereskedelml 
' T*-t. floktelepe, Bzechenyi-t6r 24. 

iDIveky Istvan dr. ny.varm. tiszti 

,. fougylsz, Csamok-u, iJ. . 51 

Kozjegyzoi iTodaja, Kb'lcsey-u. 2 
76 
; Domjan Gyula Itj. kOmiivfls- 

mester, 6pit6vall., Grof Apponyi 
"•"■. AJbert-u. 4. "■'-■'■ '-■ 2-22 

■ ■ Domonkos Drogerla, 8z6che- 

ayi-t6r "21. 2-88 

Drahos Janos dr. prelatus-kano- 

nok, Kaptalan-t6r - 1-15 

Ducks Dezsd term6nykeresk. 
'•■■ Kossuth Lajos-n 68 -.,.' 20 

Dad as Laszio vit6z, okl. ro6rnfifc 

lakasa, Bimor Janos-u. 16. . 2-48 
Eckstein Lajos es Ha (Simon) 

bor-,. abr- 6s szeszamnagykereske- 

d63, Kossoth Lajos-a. 42. . 2 

Eggenholef Bela dr. kdrbaz- 

igaegat6 fdoryos maganlakasa, Szent 

TmTe-n. 4. 59 

Eggenhofer Jentf if j. uveg- 

gyari tisztv., Dobozy M.-u. 6. 

2-81 
M Elektra*« villanyszere^st .vail. 

Qgyeletes szerelo DavidovicB Akos, 

H6vvlz-u. 2. 1-07 

Elnczlnger Sandor satdmester. 

Vor6sinarty-n. 1. 1-53 

Els« danag0zka]6zasl tarsa- 

sag. ijgynflks6ge, Nagydonas^tany 
O1-04 

Szem6lyforgalom,Nagydnnas6tanyl. 
01-41 
Erdelyl B6Ia Bodronyfon6 6s 

lakatos/Szeat^Larinc-u. 11. 2-47 
Erdofelugyelo'seg, m. klr., 

Ferenc Jbza.&t-ht 31. 1-78 

Erseki ndnevelft lnt^zet, Re- 

renc Jozsef-iit 48. 1-16 EL O VI R AG 

Kaszas Karoly mtikertesz 

Kossuth Laios-q. 24. , 2-89 Ha t^viratara vaiaszt v^r. Erseki tanitdkepzO Intezet 

Inter natnsa, Saeitovsaky-ut f. 

.....-., X-28 

Esztergoml Boraszatl Egy- 
let r.-t., Csarnok-u. 4. l-2( 
S6rnagykeresked6se, Radnai 8.- 
t^r 12. 1-74 

Esztergoml erseki papneve- 
Iti lntezet, Prohaszka-t6r 1. 98 

Esztergoml gazdasagl bank 
r.-t., Kossuth Lajos-u 10. 14 

Esztergoml hltelszttVetkezet 

*■ mint az O.K.H. tagja, Kossuth L.- 
n. 73. 2-16 

Esztergoml kaly ha- esagyag* 
arngyarr.-t.,Csarnok-n. 2/a, 93 

Esztergoml kereskedelml es 
Iparbank, 8z6chenyi-t6r 26. 24 

Esztergoml levente egye- 
stllet, Kossuth Lajos-D. 65. 1-32 

Esztergoml takarekpenztar 
r.-t., Kossuth Lajoa-o 5 2j3 

Bsztergoml Tegla-Agyag&rn- 
Epltesl anyagok gyartasa 
es eiadasa, Bekfi 6s Tarsa, Szent-' 
tamds-u. 1. 61 

EsztergomTarmegyel allat- 
teny«szt6 egyesttlet, Kossuth 
L.-n. 3. 2-33 

Esztergom tiii. Vitezl szeke, 
Horthy MikliSs-nt 36. 2-24 

Parkas Tlvadar es ,Fla kelr- 
featfi 6a divata'ru fizlet, 8z6eheayi- 
u. 18/20. 2-07 

Pazekas Lajos fogteehnikasmes- 
ter, fogtechn. laborat6riuma. 
F«renc J6zsef-iit 1. 2-62 

Felber Gyula dr. belvarosJ 
pl6batios, Szent-Geildrt-u. l. 56 

Ferences Szent. Antal kot!6- 

gium, reilgbnoaziuin 6a int.ernatus. 

Bbttyan Janos-u 10 25 

Fonclere alt. hfzt. Int. eszter- 

eomi vea6rngyneks6ge, Kossuth- 

IJajos-u. 2. 77 

FOispan. BottyAn Jinos-u. a.. 66 
Fdkaptalani jOszagigazgatO- 

sag, Kblcsey-u. 2. 60 

F6szotgablr61 hlvatal, Boitvan 

Janos-n.-.S. . 33 

Frey Vllmos dr. k6smarki f6- 
ispAn maganlakasa, Deak Ferenc- 
u. 4. 1-66 

Gazdasagl EgyesHIet Eszter- 
gomVarmegyel es Gazdak 
BIztosltO Szttyetkezete f6- 
k6pviselet8, 6n6ch6nyi-tfer 6. 70 

Gazdasagl feliigyelflseg. m. 
klr.* Deak Fereuc-u. 3.. 1-19 

Gere UaszlO es Tarsal Fekete 
■Tanos ifj., Erfis Andras id.., bornagyr 
keresk.c^g, Szent Gyo"rgy-u. 7. 1-85 

Gerevlch Tfbor egyet. tanar, 
Var-u. 2. .3-00 

Giezy Ferenc fttszer-, gyftmolcs- 
6s csemegekerosk. Ferenc Jozsef- 
ut ii 7 1-63 

Gregorovits Iilpot prel&tns 
kanonok, Kaptalan-i:6r I. 2-23 

Gr6sz Istvan m. kir. hinyaugyi 
tao. ny . binyaigazgatfi, Deak Perenc- 
u. 13 j 2*02 

Hamar Pal dr. fogorvos; Sz6- 
chenyi t6r 18/20. 17 

Harangozo Bertalan Iliszer- 6s 

osemegekeresk., Kossuth L.-u.' 26. 

2-98 

HarangozO Matyas altalanos 
szallltasl es beszerzesl vil- 
lalat, Kossuth Lajos-u 57 81 

flartmann. Ferenc, H6vlzl. Hen- 
geimalom, Fereno J<5zsef-fit 12. 

2-37 

Bavas Imre b6raut6fnvatoz6, 
VOrBamarty-u. 12. 2-90 

Bercegprimasl palota, 

XI. Ince papa-n. 2. 1 

Bercegprimasl nradalmak 
ktfzpontl gazdasagl blva- 

tala, XI. Inoe papa-u. l. 27 

Blmddy IHlklds huszaialezredes, 

Bimor Janos-u. 9/a. 2-63 

Blrsch Izldor batorkeresk., 

Kossuth Lajos-u. 13. 1-49 

Holl6sy Matyas bankig., 

Bz6chenyi-t*r 86. 2-03 

Holop Mihaly mukert6sa virag- 

lerakata, Kossuth Lajos-a. 2. 1-05 Bomor Lajos aut6karossz6ria 6s 
kocsigyartd, aut6garage, BatthyaDy 
Lajos-u, 3. 1-55 

floreczky Geza dr., a tarsada- 
lombiztositd p6nztar foorvosa, Kos- 
suth Lajos-a. 68. 79 

florvath Henri kne dr.-ne 
tfzvi Bpest szWv. muzeumok kb'zp. 
Sg. b'zvegye, J6kai-u. 11. 2-75 

Borvath Zoltan m. ; Mr. poeta- 
fOfelfigy. hivata)vezetd. Lakasa, 
Arany Janos-u. 2. 1-95 

Broba Lajos m6sz&ros 6s hen teg, 
Rak6ozi-t6r 9. 1-27 

Bangarla vlllamossagl r.-t. 

Arameloszt6telepe, Villanytelep-u. 
1-22 
Uzemf6n6ks6ge, Kossuth Lajos-u. 

•■■- ■'■ ■ L. 

Bnnnla kUnyvnyomda* tolaj- 
donos Gerend'ay Bela, Kossuth La- 
jos-u. 30. 1-25 

Izsak JAzsef r.-4. vegy6szetigyar 

'6s (est6knagyker. fidkja, Kossuth 

'Lajos-a 12. 92 

Jakl Aladante cleared es Oz- 

vegye, Horthy MikI6s«ut. 38. 2-51 

Jarasbirosag, klr., 8z6chenyl- 
t6r M. 1-36 

JO- Dobronya Be la fQszeiv 
keresk., Akdcfa-u. 11. 2-05 

Jnracsek Ferenc If j. ridli- 6s 
villanyszakazlete, RakoczI-t6r l, 
1-82 

Kaiser Ferene dr. Szent Anna 
pl6bania pl6banoaa, Kudnay Bandor- 
t6r 4. i-9! 

Karacsony Istvanne gyUmeics- 
keresk. UzL, Rak6ezi-t6r 2. 2-86 
Lakasa 6s eaomagolitelepe, Maria 
Val6ria-u. 2"46 

Kaszas Karoly 'mfikert6sz, 
Kpsaatli-n. 2*. 2-89 

Kathollkus Leg€nyegylet ta- 

noncotthona, Szent irare-n. 22. 

1-50 

Kathollkus patronage sza- 

lex! fiuneveld,; Esztergom tabor 

13 

Katona Andor sporttizlete. 
Katona Sandorne dr.-n6 
haBiipari szovouaeme, Sz6chehyi- 
ter 13, 2-56 

Katona Gabor dr. ugyv6d, 
Szechenyt-ter 13, 1-67 

Katonal ^pUletek 6s hato- 
sagoks Esztergomi jarasi 6s Esz- 
tergom m. varosi levente parancs- 
noksag m. kir., Kossuth L.-u. 38. 
2-15 
Honv6d pauc61os Ifliskola paranoe- 
noksag' m. kir., Eras6bet kiralya6- 
u. 89, 1-03 

Gvalogsagi laktanya, Esatergom- 
tabor. 1-21 

Honv. hciTokocsialakulat parsag, 
m. kir., Kossuth L.-u. 38. 2-21 

Kazatsay Antal dr. sEem6sz fo" 
orvos, Szeu-t Imre-u. 8. 1-56 

Kemeny Lajos ari es noi divat- 

arukeresk., Szent Ij6rinc-u. 2. 

1-59 

Kepes Barjay SzUard m. kir. 
szazados, Kaptalan-t6r 11. 2-95 

Kerschbanmmayer Karoly 

gy6gyszer6sz, Kossuth Lajos-u. 41. 

42 

Kertesz Lajos vaskeresk. Knhne- 

gepgyar lerakata, Kossuth Iiajos-j 

u. 62. 1-92 

Kisplpa etterem, tula jdonbb Toth 

Pal, Kossuth Lajos-u. 19. 1-24 

Kiss Erntf dr. fit I-,, orr- 6a gege- 
szakorvos maganlakasa, Horthy- 
Miklds-fit 36. 1-7Q 

Rendeloje, Szectienyi t6r 6. 2-26 

Kiss Gabor (odraszmester. fod- 
raszflzlete, Szent Lorinca-u. 1. 

2-25 

Kllnda K&roly 6rs. tanit6k6pz6 
nyng. igazgat6ja, Batthyany Lajos- 
u. 21. 2-17 

Knorr JanOs vasbntfide 6s' g6p- 
gyar, Maria Val6ria-ut 5. 1-71 

Koosls Pal, a Hungaria vill. r.-t. 

tisztviaeWje, Ferono J6zsel-u. 26. 

2-86 

Kokay Arpadng temetke9;6si rat- 
lalkozd, Kossuth Lajos-u. 5. 10 Kolos-kOrhaz, Szent-Itnre-u.. 26. 

12, 1-89 

Komaromy Ferenc ..es. Hal 

fdresz- 6s famegninnkai6 telepe 6s 
fakeresk. , Csernoch Janos-6t 82. 39 

Korona kavehaz es etterem, 
bferlfije Cgeh Lajos, Szent Lflrino- 
u. io. " - 1 ' i-37 

Kdmaves Laszio dr. iigyv6d, 
8zent-L6riDc-u. 3. ■ '".;.-. 30 

Ktirmendy Karoly c sere pes- 
mester, 6pit6si anvagkeresfc., : 
Horthy MiklOs-nt 16. 2-64 

KBzellatasl feliigyeltfseg, 
m. klr., Kossuth Lajos-u. 46. 

■*■'=. 1-40 

Kozpontl Etterem tul.Alberti 

Jdzsef, Vdrosmarty-u. 2. 2-14 

Kllzsegl Szent Imre-glmna- 

zlum es Szechenyl Inter- 

natus, Deak Ferenc-u. 2. 3 

Kubanyl Sandor badogos ^s viz-' 

vezet6kszeveW tlzeme 6s haztartaai 

eikkkeresk., Kossnth L.-u. 17. 2-94 

Kublnyl Laszld dr., O.T.I, ai- 
ig., az esztergoml ker. penztdr iigv- 
VezetCje, Baross Qabor-ftt 6. 2-44 

KnboTlch Igndcne dr.-ne 
«zv., K ossuth Lajog-n 40. , 62 

Ladanyl Janos twurep- 6s pala- 
fedOmester, 6pit6si anvngkeresk. , . 
Huszonhatos-u. 8. 2-82 

Latszky MlklOs, Latszb;y Ja- 
nos k»ny vnyomda^skfinyvkOtfiszet ■ 
beltagja. 8imor Jinos-u. 20. 21 

Leldenfrost Pal bars*, vit6e,m. 
kir. dohanynagyarus, mln. osztalv- 
tan„ Deak Ferenc-u. 54. 2-01 

Lenkel Emll,a Fohbiere ny. ve- 
B6rtitkSra, Szent-Imre-u. 3.5. 1*62 

Lepol'd Antal dr. preiatus-kano- 
pok, K4ptalan-t6r 15/a., 84 

Levardy Karoly szabomestery 

Kossuth Lajos-u. 37. 2^-41 

LKwy Sandor bOrkeresk, 

Bottyan-u. 6. 1-60 

Magyar klr. lolyanti es ten- 
gerhajOzasI r.-t. Ugyofikseg, 

Nagydaaas6tiny 1-04 

BzemtMyforgaldm, Nagyduna- 
setiny 1. 1*41 

Magyar klraly szalloda, b6rl0: 
8flr«s Ede, Kossuth Lajos-u. 26. 
1*«8 

Magyar Slon szerkesztfije: Vajda 
Jdzsel dr., Prohaszka-t6rl, 3-<)2 

Magyar Tar lata EgyesUlei 

vaskapui meued6khaza, Vaskapu. . 

M7 

Malompatakl Bela m.kir . posta- 

e lienor lakasa, Tabor-u. 6,. 71 

Hans Antal ffisaolgabird Jakasa, 
Szent L6riuc-u. 17. 1-57 

Marosl J. es fla vas-V fest6k-. 
gazdasagl magvak 6s szenkeresk., 
H6vviz-u. I. 1*H 

Marzsd Lorant vit6z, m. kir. 
szazados, Kossuth L.-u. 33. 2-96 

HatUS Gyula vit6z. textilaruna^y- 

koroiBk., Bzent LOrinc-u. 2. 2-^6 

Mayer- Janos 6pfliet-. diaziafl- 

badogos, Fereno Jozsef-nt 33. 1-09 
Meggyes Karoly villany-, radid- ' 
mass, vill., Kossuth L.-u. 3: 
2-34 
Megyerl dr. meztfgazdasagl 
es lpart r.-t., Kenyermez6major 
81 
Meleg Karoly Hangya kilrzetve- 
zetfi, Kossutli Lajos-u. 46. - 2-79 
Henyhart Andor dr. uenseg- 
primasi uradalmak ffiszamvevflja, 
Batthyany Lajos-u. 9. 2-68 

Meszaros Janos dr. prel.-kano- 
nok, Kaptalan-t6r 1. -'....'' 8 

Meszaros Terez m. kir. posta- 
dijnokuo, H0s8k-tere 8. 2-52 

Moldovan Xaszlo ny. p6nzQgy- 

6rB6gi felfigy., Bottyau Janos-u. 6. 

2,-53 

MOldovan Laszio keresk. vail., 
liszt stb. keresk., Kossuth Iiajos- 

u. 8. a 2-70 

MorVay Gyula vitez, Tend6gl0s, 

Esztergom- tdbor, Dorbgi-ut 162/7 
Muranyl Istvan dr. m. kir. 

tisztiorvos, Szent LOrinc-u. 17. 

2-18 114 ~N avaiaszdliatcldr&lsme^fizclhctl. Mailer Bernat ooakavas-, . g^p- 

es fenikeresk., Csemoch Janos- 

ut ei. ,35 

Nachtmal Jdzsel, b6raut6fuva- 

roz6, osatai Szabo" J&nos-u. 17. 2-42 
Nador Elemer mechanikus, ant6- 

garage 6s service, Maria Valeria- 

ut i. 2-39 

Nagy Janos (fiszer-, liszt- es ga- 

bonakeresli., daralomalom, Erzs6- 

bet kiralyne>&t 2: 1-68 

Nelhlebel Ferenc vendeglGs, 

Attlla-u. 1. 2-13 

Nelhlebel Jdzsel bentes es me- 

szAros, Kossuth UJos^u. 82. 1-02 
NelhUbel Antal ffiszerkeresk. 

es sSrrabtaros, Kossuth Lajos-a. 82. 

- 1-54 

Nemeth Ferenc m. kir. postafel- 

ugy., Bottyau Janos-u. 5. 1-18 
Nemeth Istvanne m. kir. posta- 

kezel6n6, Csernoch Janos-u. 11. 
■■:-.'■'., 2-77 

Nemeth Lorlnc taxitieraut68, 

Deak F.-u, 57. 57 

Nepmuvelesl Blzottsag var- 

megyet, Deak Ferenc-u. 3. 2-60 
Obermttller Ferenc gimn. ig., 

aSzechenyi kb'zepiskolai fiuinterua- 

tus igazgatoJa.Kaptalan-ter 14. 1-69 
Oltosy Ferenc botgyar, cegtnl : 

Qltosy Rezsfl, Templom-ter 10.2-58 
Onddy-Janoskutl Jdzsel dr. 

vjt£z, varm. fojegyzfl lakasa, 

Szent L6rinc-u. 17'. 2-59 

Ortay Gy ula dr. vit^z, kdrh. f fior- 

vos, Fereno J6zsef-nt 20. 11 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

sltdTntezet^esztergomi- ker. 

penzUrai Szent Imre-u. 24. 88 
Pataky Laszld mftsa. tan. lakasa, 

a Huns»aria VJ1I. r.-t. nisemfonOke, 

Csarnok-u. 14/a. 1-76 

PenzUgydrt szakasz, m. kir, . 

Szent Tm*e-u. 29. 23 

Petz H. Lajosvez^rig. lakasa, XT 

Ince papa-u. 18/20. O1-08 

Petz Iparmttvek r.-t. likfir- es 

konzervgyara,XI. Iroe papa-u.18/20. 
1-08 

Gepgyara ea VastJnttideje, Tati-u L 
1-58 
Plalcz Tlvadar epitfimeste^ 

Borthy Mik]6s-ut 34. 45 

Magaulakas'a. Horthy Mikl6s-ut 84. 

50 

Phlllpp Jdzsel a Buzarovits Q, 

ceglulajdonosa, Szent Lfirinc-n. 6. 

, ; - ■ - 015 

Plllsmardtl-utl vam, Dobozy 
Mihaiy-u. 1-65 

Pollak MlkldsvizivarosipUbanos, 
XL Inoe papa-ut 3. 1-44 

Pontothy Sandor m. kir. posta- 
tiszt,' Simor Janos-u. 22. 2-80 

Postahlvatal, m. klr.t 

FonOki irodija, Szechenyi-ter 3. 09 
FelveteJ es rovatolas, Szechenyi- 
ter 3. 1-96 
Fopenztara, Szechenyi-ter 3. 1-97 
Tavirda es tavirat-kOzvetito, Arany 
JAnos-n. 2 1-98 
Potyondy Istvan autotaxi fuva- 
roz6j Simor Janos-u. 18. 2-78 
Putz Nandor dr. orvos, fogorvos. 
Szenl; LOrinc-u. 2. 1-43 
Rajner Janos dr. korh. roorvos 
lakasa. Ferenc J6zsef-ut 61. 58 
, Rakdczl Etterem tul : Parragi 
Istvan, Mussolini-ter 3. 2-50 
Renrtdrkapttanysag,m. kir., 
Vtiresmarty-u. 7. 49 
Vezetfljenek lakasa, XL Ince papa- 
u. 1. 41 
Vasuti palyaudvari orszobaja, vas- 
■uti palyaudvar 74 
Reptildter (Stover6) 152/5 
Revesz Karoly keresk. iigynbk- 
s6g, angoranyul tenyeszete, Simor 
Janos-u. 78. 1-86 
. Revlezky, Elemer ny. alispan, 
. Fereno J<5zsef-iit 30. 2-92 
Rledl Laszl6 aradaLmi erddtan. 
Nagydunasetany 2. 67 
Rochlltz gydgyszertar, tulaj- 
donoa RochHtz Elem6rgyogyszer6sa, 
Kossuth [jajoa-u. 1. 91 
Roman Andras jar. 6s varosi m. 
kir. allatorvoaj Kaicsey-u. 9. 8-01 
Romanek IHlklos 6pitesi vallal- 
koz6, Erzsebet kiralyne-u. 9. 2-65 

■ 8* ' . Ronkay Antal vitez, protonota- 

rins kaaonok, Kaptalan-ter 4. 90 
Rothnagel Gabor kBnyv- 6e pa-. 

pirkeresk., Kossntb. Lajos-u. 30. 78 
Rudolf Bela dr. nyng. kir. JariLs- 

4 bir6sagi elnfik, Csarnok-u. is. 1-83 
Schelber Gytfztf dr. orvos, 

Ferenc Jdzsefut 31. 1-84 

Schelber Rezstf 6s tarsadlvat- 

arukereskedok, Szecbeayi-ter 24. 
1-17 
Schenkengel Antal varrdgep, 

kerekpar es gazd. gepek kereske- 

dese, Kosaath L.-u. 23i 2-54 

Schlelfer Aladar m. kir. eeredes 

6s Virag Ferenc m. kir. al- 

ezredes gytimOlcstelepe, Laposi- 

diiia II. 1-26 

Schrank Bela es Odtfn gyfi- 

mttlcsseo'rpgyar, Ferenc J6zsef- 

lit J6-17. 73 

Schrank Odon lakasa, Madach-n. 

2-10 

Schwarcz Vilmos slitOde, Hon- 

ved-u. 26. 1-81 

Schwartz Mand gyogyszeresz, 

Kereno J6zaef-6t 21. 86 

Schvartz Pal ' dr. orvos, Szent 

Imre-u. 23. 88 

Seb&k Ferenc sertiskeresk., 

Tati-dt 19. ' 7 

Serenyl Gynla vm. szamv. 16- 

tan., Szent LOrinc-n. 17. 2-31 

Slkldst Gynla m. kir. postaforg.. 
gyak., Teglahaz-tt. 4. 2-93 

Simor Szeretethaz, Dobozy 

Mihaly-n. 14. 6 

Solyoml Lajos ny. urad. josaag- 

lelfigy., Deak F.-a. 34. 2-12 

Start antdtelsz. es mtfszakl 
vallalat antobusziizeme, Rudnay 
S.-ter 3. . 1-48 

Stelner Jdzsetne Ozv. vegyes- 
keresk., Simor Janos-n. 69. 95 

Stelner Laszld dr. iigyv^d, 

Simor Janos-a. 68. 2-20 

Stelnwender J6zsef vaskeresk. 

Kossuth Lajos-n. 72. 2-76 

Stern Jend inagantlszty.,Rndnay 

Sandor-t6r 12. 1-72 

Stern Sandor Haggenmacber stir- 

raktiros, tuzifa- 6s szenkeresk., 
Kossutb liajos-a. 65. 43 

Sternberg Jdzsefne grolfne 

8zv. maganzd, S^ecbenyi-t6r 12, 

2-19 

Stocklnger dr.-ne Kovacs 
Maria dr. O.T B A, foorvos, 
Csarjiok-u. 9. 65 

Szabd Istvan vaskeresk., Szeche- 
nyi-ier 26. 1-79 

Szalanczal< Imre fftszerkeresk., 
Tati-u. 2B. , 2-45 

Szalay Gynla dr. vm. tdszti fO- 
tigyesz, XI. Inoe pipa-n. 9. 1-47 

Szatzlaner Gynla cukrasz, 
Ferenc J6asef-ut 10. 1-93 

Szechenyl Kaszlnd, LOrinc- 
u. 10. 2-30 

Szekely Imre siitode 6 s teszta- 
arukereskedes, Kossutb Lajos-u. 35. 

2-67 
Szekesfokaplalanl erdtf- 

hlvata], K.61csey-u. 12. 36 

Szent- Anna zarda lluotthon, 

- .Horthy Mikl6srUt 1. 2-91 
Szent Antal, EgyesUIet PetOfi 

u. 40. 1-42 

Szent Istvan FUrdo Sz&lld, 

berlo Csirszk'a Konrad, Fereno 
J6zsef-ut 14.. 47 

Szent Istvan ftirddtelep gGz- 
kad-es strandfUrdflje (V/l— IX/3'O-ig 
Cse'rnock J.-ut:i6; X/l— IV/30-ig 
Ferenc J.-ut 14) ' . 2-97 

Szent Jdzsef Otthon irgatmas 
nfiverek, Csaruok-u. i-89 

Szlvds-Waldvogel Jazsel 

- vitez ny. tabornok, Deak F.-u 11. 
2-32 TakAcs Janos dr. orvos, Koasntli- 
La]os-u. 63. 1-00 

Takats Jdzsel dr. orvos, O.T.B.A 
. kflrz. orvosa, Sa6chenyi-tor a*. 

i-r- 

Taky Imre okl. ^pitesamester, 
Prfmas-sziget ' 2-J 

Tanlelttgyeltf kir., H6viB-ii. 20. 
28 

Tanltdkepzd Intezet Igazga< 
tdsaga, Soitovazky-iit 1. 1-51 

Till Istvan temetkezesl vallalkozo.. 

H6yviz-u. 2. - > 1-46 

Tlngyela Jdzset is Tlngyela 

Mlhaly teharant6fnvaroz6k,. gyfi- 

m01cs-.es BerteBkereBk:, 8imor-u. 46. 

55 

Toldy Janos okl* epiteszmern&k, 
tervezo irodaja, Imahaz-u. S. 2-61 

Wpkere- FdMdnhdxa, Torma Jdzsel fiveges, 
tezfl, uv 
Ribdczi- tezfl, uveg- 6$ poroellankeresk. , 
"" ' i-ter2. 2-04 Tdth Jdzsel es Xajos szesz-, 
likfir- 6s rumgyar, Simor 'Janos- 
u. 62. 2-83 

TBldezsan istvan takeresk., 
Horthy Mikl6s-it 27. 9 

Tblgyessy Istvanne »zv. ke- 

meuyseprOra ester, Szent Imre-u. 18. 

2-78 

Ttfrdk Imre az Esztergomi Bora- 

szati r. t. c6gvezet6je, Jdkay-u. 20. 

3-08 

Tiizdrseg, Deak Ferenc-u. 21. 22 

Ttlzolt6 szdvetseg varmegyei, 
Deak Fereuc-n. 22_ 1-06 

UJJady Bela ny. m. kir. honv. sz4- 
zados, Budapesti-ut 6. 58 

Ujvarl Ferenc beraut6 vail., 
Szent Imre-u. 49. 2-55 

Vacnnnt Oil kirendeltsege, Hart- 

mann Ferenon6, Kossuth Lajos-u. 6. 

72 

Varga JLajoS tttzoltoparanosnok, 
lakasa, J6kai-a. 6. . 2-85 

Varmegyei szanivevdseg, 

Hdvviz-u. 20. ' '82 

Varosb&za, Szeohenyi-ter 1. 

■ •>. 80, 1-64 
Varosi gazdaaag, Sandormajor 

1-52/3 
Vasnt, lisd Allamvasut. 
Vlrag es Szantd divatamkeres- 
kedftk, Hzecbenyi-ter 9. 1-10 

Vlrag Ferenc m. kir. alezredea 

es Schlelfer AladAr m. kir. 

ezredes gylimolc3telepe/Laposi dulO, 

01-26 

VOros Jdzsef fuszer- es osemege- 
keresk., Rak6ozi-t6r 2. 89 

Welsz ttldr url szabo, Szechenyf- 
ter 15. 94 

Wetzler Ignac fiveg- es porcellan- 

kereskedese,Bzecbenyi-terl9. 1-3 X 

Wlldne Gytfre Maria fUszer- 
kereskedes nagyban es kiosinyben, 
Horthy Miki(5s-ut 8. 1-30 

Winkler Geza fflszerkeresk., 
Erzs6bet kiialyn^-n. 29. 2-06 

Znojek Janos meszaros es ben- 
tes, Simor Janos-u. 62. 2-ll 

Zwilllnger Ferenc dr. ugyv£d, 
Deik Ferenc-u. fi. 19 Csak elOfizetftk rtsaere: 20— 21-ig. 
Csenddrttrs, m. kir. 3 

Kttzsegt eldljardsagt 2-85 
Szoclalls Nepgondozd Hlva- 

tal varmegyei, Deak Fereno- 
u. 3. 2-40 

Szokolay Antal dr. prelatus- 
kanonok, fokaptalani ^gazd. e!6ado, 
Kiptalao-ter S. 34 ESZTERGOMTABOR 

(Jasd Esztergom^ 

ESZTERHAZA 

Hivatalos drdk; 

7— 21-Ig 

Arth Karoly malomtnlajdonos 6 

Czllllnger Borvath' Jdzsel ke- 

reskedo, a cFutaras bizomanyosa 

13 

CsendtfrOrs, m. kir. 12 

Eszterhazal hercegl var> 
kastely 7 

Gydr-Sopron-Ebenlurtl 
vasiit allomasltfntfksege 

(lasd a fert6szentmikl6si el6fizet6k 
kfizfitt) Borvath Jdzsel plebanos, Sutter 

5 

Kfss Jentf dr. neroegl loallstor- 

vos 2 

Kdzsegl eltfl|ardsag, Eszter- 

aajsa 9 . 

Sarrod 1 

BflttCr 4 

Petohazl oukorgyar r.-t., Pe- 

tfihaza 3 

Stelner Sandor es tarsa togia- 
gyirosok, Fertoszeplak 8 ETE 

Nyilvarw& tdvbeszild dllomds 
kozs&gi eldljdrdsdgndl 
(KisWr 12. sz. elOHzeM) ETfiD 

Hivatalos 6rdk: 
Hetkbznap Vasarnap es 
Cnnepnap : 8-12-ig, 
14— 18rig. 8-11-ig, 
ltr-16-ig. Eted 

Firtosmartonos 

KusmOd ETES 

Nyilvdnos tdvbesz6l6 dllomds 
a kozsdgi eldljdrdsdgndl 

(Karaupssag 4. bz. elfifizeto) 

ETREEARCSA 

(lasd Kir&lyfiakarcsa) 

ETYEK 

Hivatalos drdk: 

HfitkOznap: 3 

a 
3 
9 Vasarnap. 6s 
Qnnepnap : 
8-12-Ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-lg. 

Csak elfilizetdb resz^re: Oc 

M 

¥» 

Z 

z 

o ■ 

20— 21-lg. ^J 
Bogdan Jdzsel. fuvaroz6 5 4PJ| 

3«l Brnck Pal nagyb6rl<S, etyekl bAr- 
gazdasag, 0d6nmajor Fejervarmegyet vlll.r.-t. k6r- **^ 
eeti felfigyelosege 6 tote 

Ganszkl Jdzsel bor- 6s vegyes- W& 

keresk.. .10 

Kdzsegi eloljardsag .- 1 

Metternlch Sandor Klemen- 
ttna heroegnO. uradalma iate- 

Hfisege, Bot 4 

Relchenbach Dezsd dr. kOzs. 

es posta beteg. bizt. int. orvosa 

8 

Szalal Sandor vegyeskeresk. 9 

Wflltnger Jdzsel termeny- es 
vegyeskeresk. 7 EZREDES-TANYA 

(lasd Gyfirej 

FABIANHAZA 

Hivatalos drdk: Eetkbznap : Vasirnap es 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Hangya Fogyasztasl es &Tt6* 

kesitd Szdvetkezet 2 

Kozsegl eldljardsag 1 

115 en BclfoltlreszQIotauiralQt $vorsponaton Is feladhatin. FABIANSEBESTYfiN 

Szentessel egystges kdlozat. 
Eivatalos 6rdk: 

_...- Vasarnap es 

Hfitkoznap: unnepnap: 

8— 12-tg, 8— li-ig, 

, 14-^18-lg. 14- 15-ig 

Caak elflfizetflk r6az6re i 20 -21-lg. 

Batdylts Aladar malomtulajr - 

donos 2 

Cserna Janos if j fBldbirtokos 3 

Kistanyai gazdasaga (fizemben: 

yjyi— xn/si-ig) - -', 7 

EgetO Istvan kereskedfl, eperjesi 

nyilvanos oUoinas, Nagykiraly- 

. sag 104., 

Bajdu Sandor gazdasaga 6 

Koezka Aniras gabona- 6s ve" 
gyeskereBkedBcFuturaji 6s KHombarB 
bizomanyoa 10 

Nylrl Imre kereskedoyNagykiraly- 
sag 88/a hyilv. allomas 4 

Oosay Gylirgy r6m. kath. pl6banos 
Rlm61y Endre b6rgazdasaga 5 FaCANKERT 

" (Lasd-rTolna) 

FADD 

Eivatalos 6rdk: 
B&kCzpap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8-12-1g, 8-1t-ig, 

.; 1 4— 18-Uf .: 14— 15-ig. 

Csak elflf izetok reszgre : 20— 21-ig. 

Acsadl Jdzsef Tteresk. .27 

Adam J. 6s Ftai Eis6 Faddi 

Hengermalom 18 

Bartal Aur6l nagybirtokoe 1 
■ A Csendorttrs, ' -m? klr. '4 

Dohanybe valid hlvatal, 

m. klr. 6 

Fadd 6s VId6ke Hangya fogyasz- 

tasi 6s 6rtekesito szovetkezet 20 

Faddl Gazdasagt Bitelszif- 

vetkezet, mint az. O.K.H. tagja, 

hitelint6zet - 17 

Frazon Kalman m6szaros £s 

herites . . 12 

-- Gutal Janos gazdalkod<5 6s pap- 

/rikaiWdolgozA 28 

flalgazdas$£ 19 

' flostyanszky An dor kOzs, vil- 

lanyszercI6 . 26 

linreh Karoly ref.. lelkesz '25 

Kdzsegl eidyardsag 2 

Magyar Tolyam- es tenger- 

fiajdzas tigyntiks6ge, Dom- 

bori-pnszta . .5 

Mnrakettzy /Floor ny. .■ tttz6r- .'. 

szazados. Qerjen . .; . 23 

tU tiller Alntal nengermalbmtnlajd. 

■9 

N6methL Zdltan dr. kfizu^gi 

orvos, a posta bet. bizt. int. orvosa 

' :,:■■■ • , .- ■ 21 

Rdm. kath. pI6banla hlva- 
tal 8 

Schtfck Gyula aliatorvoB 22 

Szabd Jdzsef n6 szfll. Orgovan 
Julia ny. postas. ellenfir , 29 

Szalmassy Mlkldsnd mozg<5k6p- 
szinhaz tul.i 13 

Szemzd Istvan nagybirtokoa 7 
Szentharomsag gydgyszer- 
*** .3 

Sznprlcs Jend Wldbirtokos H 
Takacs Janos malomtul, 14 
TAvlratkozvetltdallomaB 16 

Vajkal gazdasag, Padanyi -. 
Qnlyas B61a 6s Tarsal foldbirtoko- 
sok, Vajkapuszta. ' . 15 

Vajnar Ferenc fflszer- 6a vaa- 
keresk. 10 FAJ 

(lasd Bzemere) FAJSZ 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-1g, 8— il-ig, 

l^-t8-ig. 14— IB-ig. 

Caak el6«ze«Jk rfiszAre: 20— 21-lg. 

Balld A. GyUrgy dr. kOr- 

atlatorvos - 1 

Helsler SanCer mSszaros 2 
Borvath Tibor dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa is kflrorvos 6 

KaIocsavId6kl paprlkama- 

iomszttvetkezetfajszitelepe 4 

Kolos Gytirgy Magyar Korona 

■Qy6gyszertar - ; ; . ■ 9 

Kovacs Ferene pl6banos -7 
H«zs6gl eloljardsag 5 

Paskas La Jos kereskedO . 3 
Szalontay Jend JCdldbirtokos 10 

Tamo Ilpna 6pfil8tfa-, tuzelfi- 
anyagkereskedft ■/ ■ Q. FAKOVEZEKfiNY 

Eivatalos 6rdk: 

„.. " "■ Vasamap es 

aakBznap: unnepnap: 

8— 12-lg. 8— 11-Jg, 

14-^8-Ig. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetOh resz^ret 20— 21-lg. 

Fenyres Pal ag. ev. lelk^sa 3 

Konecsny Jdzsef fuszerkeresk.. 
dobaayaruda 6s vend6gl0s 4 

KorJegyzos6g 1 

Ordddy Maria maganz6, 0rd6dy- 
niajor • > 2 

Postamester lakasa 5 

Szadovszky GyiJrgy postaszal- 
lit6 6s k6zbe^ic6, . Q 

Szlavlk A doll ignzgatii-tanltd, 

ag. ev. kantor 7 FALUBATTYAN 

(Jasd Szabadbattyan) 

FALUSZLATINA 

(lasd Aknaszlatina) : FANCSAt;;,..^ 

.{lasd Bakta) ; V 

FANCSIKA-^USZTA 
(ZSADANY) 

(lasd Biharagra) 

FARAD 

. Eivatalos 6rdk: 

H6tk6zDap- ' VRsftrbap 6b 

annepnap:. 

8-12-ig, 8— 11-lg, 

Csak elflfiziertk r6az6re : 20— 21-lg. 

Ko zs«gl eldljardfifig ' 1 

Sarlay Sfindor dr.nagy- as kis- 

sarldi, nagybirtokoa 3 FARKASFA 

NyUvdnos tdvbeszel8 alio* 
mds a kozsegi, eloljdrosdg- 

ndl. 
(Saentgotthard 85. sh. elMiaetfl.-) 

FARKASGYEPC 

(liHd Bakonyjako) 

FARKASLAKA 

Eivatalos 6rdk: 

Vasarnap 63 
unnepnap: 
8— 12-ig, ■] 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . .14— 15-ig. 

Csak elflfizfet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrtfrs, m. klr. 1 

K»rjegyzds6g : 
Farkaslaka -, 4. 

Saekelypalfalva - 2 

FARKASLYUK- 
TANYA 

(idsd Ozd 1.) 

FARKASRfiV 

Hivatalos 6rdk: 

E 6ttto .p: SSf.pt" 

8— 12-ig: 8— ll-]g, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r6szere :- 20— 21-ig 

Bangya Konzum Szdvet- 

kezet 82.. sz. f&szerfi6kja 2 

Ktfrjegyz0s6g J 

FARKASSISMAND- 

PUSZTA 

(lasd Barosd) 

FARKI-RfiT 

(lasd'Algyfi) " .'.■■.,.- 

FARMOJS 

Eivatalos 6rdk: 

BetkOznap: Y-aaarnap 6s 

"_; Unnepnap: 

l4-18-ig.., - 14-15-ig , 

Csak el6*fizetdk r6szore : 20-r-21-ig. 
Deutsch Sandor ntoda regyes- 
keresk., tul. Klein Andorn6 5 

Gybrgyey Adoll dr. fOldiiirtokos 
LebuJ-maJor 3 

Bangya fogyasztasl 6s 6rle- 
kesitff sztiv. 7 

Katdnal 6pttletetc 6s batd- 

sagdk: katonai raktar paranos 
nokaaga m. kir. Q 

Kdzs6gt eldljiTrdsag 1 

Matolcsy Tamas dr. seb6sz, 
egyet. tanftrseg6d ■' 4 

Matolcsy JMatyas dr. orszag- 
gyiil. k6pv. 2 FARCAD 

(laad 8z6kelyndvarbely) 

FAJtKASASZO 

Hivatalos 6rdk; 

_, ', . Vasarnap 6s , 

HStkOznap: (i nne p nap: 

8— 12- l S, ; 8^-11-ig. 

14-18-ig; 14— 15-ig. 

Csaa elflfizetflk rtazere: 20— 21-ig. 

FARKASD-PUSZTA 

» (lasd Mende) FARNAD 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-lg, >8— 11-Jg, 

lt-18-Ig. . , 14-15-Ig. 

Csak elflfizetCk rfsz6re : 20— 21-lg. 

Domlan Aladar ref . lelkipasztor 

K«zs6gi el^lj&rdsag 2 

Mohacsl Alajos dr. kBrofvos, 

a posta betegbizt. int. orvosa 3 FARNAS 

(lasd Varalmis) FEGICVERNEK 

Tdvbeszelo kdzpordokr 

Pegyvernek 1. 1— 199-lg:J " 

Fegyvernek 2. 200— 299-ig. ; 

Eivatalos qrdk: 
. ^tkaznap: ■ ' ^j^f^. 

8-12-ig, 8-^11-ig, 

\ 14— 18-ig. . ; .._ 14^16-ig. ; <' ; 

CBak e Ififizetfik resz^re : 20^gi-ig. - . 

Akontz Janos mfirnalom "b6rlete 

Antal Laszld b6rl5, Pblgartanya . 

"■ /'"'■■ ' "■' , "■'■ 22 
Bamer Mlhaly 24 

Bannok Ferehcn6 dzv. ter- 
/ m6nykereskedfl^ ■ /IS 

Bannok Behrlk gazdasaga ; 44 
Beltelbek Martonhent.ea.6s m6- 

szaros ....;■ .'. 25" 

Bencslk Janosn6 ttzv. fflszerea 
■ -26 - 
Boghar Mlhaly 6s Fla bentea 

'" m6szaros '27 

Borbely Lukacs cBkraszdaja 28 
BnrkoTflts Jend m. kir. poBta- 

mester. ' ■- 21 

Chlkan Ernd kereskedC 2-12 

CsendttrdrsparancsnokslAgV ' 
m. klr. s 7 

Cslga Gyula fiiazeres 6s vegyes- . 

kereskedfl 29 

Czlkk Karoly 45 

Csnrdy Jend bentes 6s to6ezaroa 
■ ■-■ 2-15- 
Emesz Jdzsef If J. gazdalkod6 46 
Epstein Jdzset tfilttbirtokos.'Kun- 

csorba . 2-09 

Erdtakarmanygydr r.-t. ter- 

m6ny 6s arnraktara 9 , 2-05' 
Fazekas Jdzsef Id.vend6gifis 43- 
FOgyverneki gdzlttr6sz 6s 

hengermalom r.-t. ..'. 3 

Fegyvernek! hltelszovetke- 
' zet, mint az 0KH., tagja , ,, 2 
Fegyvernek palyaudvarl , 

„Bangya« logyasztasl ;6s 

6rt6kesttd szOvetkezet 

2-11 
Gaspar B61a dr. drTos ; 5 : 

Glaser Lajos gazdalkod6 - 2-04 
Bamorl Rezsd dri j a . posta b?ti 

bizt. int. orvosa 6s kfizs6gi or vos 12 
fla jer Kirdly -rparo|kfir elnSkeSGL 

Bangya" fogyasztasl* 6s 

6rt6kesltd szttyetkezet 23 
Beln Gynla siitCmester,; .'. '*: 14-' 
flnbay Janos cip6sz ^scaizraadia- 

;roester . --■. ■>■ . '-■':.;., :' -■;-: ','.'%%' 
Kabay P6ter gyo gy szef'6 s'z T : '.' ; : ; 4 '. ■ 
Kadar Kalman ail', gazd. iBkola-: 
...igazgatd -".'■ ...;'■■-.' -16 
Kakonyl Lajosn6kbz£6gitanit6- . 
L lifl, 6rm6nyesi jskola - ; 2-14 . 
Kazatsay Bezsd 'tanitd:: v 50 
Kepplch Einlln6 dzv. 0r6k8sei- 

nek Weiakheimi. gazdasaga); Nagy-, 

8rm6nyes-pDSzta .-."■/ 2-03 

Kiss Andras mav. ffitiszt, alloirias- 

fOn&k - :2-07 

Kiss G'yala kfirallatorvos , 8 

Kdz6ptlszal ArmentesltO 

Tar sola t gytlmtiles6szete, bor^ 6s; 

gyameicss5peszfflzd6je 32 

K«zs6gl eldlj&rdsag 1 

KUzs6gI eldlj&rdsdg, Szaipar- 

faln (k6zs6pr6sz) fnyilvinos) 9 

Lelovlch Gyttrgy fb'ldbirtokoa 

Lelovleh Istvan 6s Baldzs 

gazdasaganak 6 s gyurafllesas^ifek 
kdzpon.tja ■■.-■;-.■ 15 

Hill6r i gyUmSlcsOse : . 42 

Szakallasi gazgasaga (rn6116kallo^ 
mas) 2-08 

Ldvey Jdzsef hentes 6s m6szarbs 

■ /' 17 ■ 
Major Jdzsef fBjegyziS 48 

Markovlts M. Mlklds dr. 

ilgyv6d ''■'■■, 47 

Mayer Lajos b6rgazdasaga, 0rni6- 
. nyespuszta 2-13 

Mlssak Lajos gubonakereskedA 

2-10 
Mocsary D6nes ffildblrtokos, ' 

Pnsztabalint ' - ,Q , 116 Tnulmtl viilaszdijnt eldre »s mc$fizetheti. FtUocfwrdo Nagy Gyula motor- 6s g6pjavit6- 

iizeme 88 

Nemeth Marton gazdalkod6, 

Kunic-Borba 2-02 

Nemzetl szalloda Bordas Sandor 
. . ■. . .-'. ..-51 

Pasztor Janos fllszer- es vegyes- 

kereakedese " . 34 

RebmannAd&m KJidbirtokos 49 
Relslnger Zoltan b6rauto!uva- 

rpzd 18 

Rosenfeld Vllmos bentes 6s 

m6sisaxos -,■•.;- 85 

SlpOs Dexstt. b£rant6fhvaroz6 36 
Scbwarcz Gyttrgy gazdasaea 

2-06 
Szllagyl Jdzsef vit65i, gyiimblcs- 
YkeresfcedG.,^" . . 37 

- Lakasa, telep 41 

Tdth Istvan r. kath. pt6banos 10 
R, Tdtb Gyula jegyzo . 38 

'Wagner Lajos cser6p- 6s -tegla- 

gyar 89 

Welsz Ferenc vaskereskedo 40 FEHfiRGYARMAT 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. 

Allampenztar, m. klr. 20 

Allamvasntak, m. klr. allo- 

maBf6n6ks6ge 84 

Aseher Kalman dr., a posta 

bet. bizt. Int. orvbBa 6s kdrorvos 
13 
Baka XAszld dr. iigyv6d 68 
Barcza Ferenc dr. Tit6a, kir. 

kSzjegyzG 47 

Becze Janos jarasi ra. kir. 

allatorvos 40 

Bereczky Ferenc adotiazt 54 
Binary Andras jarasi m. kir. 

kazellatasi ellenor 82 

Bodnar Jdzsef dr. orvos 52 
Bornemlsza Bela dr. iigyved 3 
Boros Mlkldsrie if zv. vend6glos\ 

,Vasart6f.. 61 

Csakanydczky Ferenc dr. 

kd2s6gi dry 03 ~ . 29 

Csendorors, m. klr. U 

Dachnovszky Endre fuszef- 

;keresked5 ■_'.-.- 48 

EcsedU&p Tarsulat Vlllainos 

tlzeme klrendeltsege 14 
Fehergyarnkatl nep bank r.-t. 
">v .-■.■■'■..■i--;v-.--^- ' -■''■■■::■ ... "■■■ 7 
Feti6rgyarttiat 6s vldeke. lo- 

gyaszt&si es ertekesltd 

szovetkezet 62 

Fdszolgablrd '• ^ 1 

Frank Jend* kereskedO 15 

Gach&Iyl Andras dr. iigyv6d 

Gacsalyl Karoly vehd6gi6& 17 

Gerendas Abraham t«rm%- 
/kereskedB • , : 45 

Grdsz. Tilda ffiszer-, csemege- 6s 

vegyeaarukereakedo 60 

Groszmann Herman 18 

Grllnstein Jullska dtvataru .6s 

noi.fodrasz fizlete 64 

Gyenge Bela KJidbirtokos 21 
Ilkdvlts Mlklds „Bibor ct P 6- 

iizeme"' 25 

JarasblrAsag, klr. 24 

Jekey Sandor nyug. I Oispan 12 
Jekey Sandor gazdasaga, Kalydi 

Gyula ispan -69 

Kalydi End re term6ny-, takar- 

roanyr 6b tttzifariagykereskedo 57 
Karolyl Istvan grdl dr. 

uradalroa Q 

Katonal epllletek es hatdsa- 

gdk Jarasi katonai parancsnoksag 

-,-.., ■■'-:■.:-■ ■' ■ :4i 

Kiss Andor dr. 1 tf allatorvos 44 
Kiss Antal dr. lgazgat<S-foorvo8 
10 
Kormftny G6za gy6gyszcr6sz 87 
Kormany Gezane maganzi 27 
Korponay Ferenc llj. nutezaros 

es bentes 41 

Kovaes Mlklds vit6z, oeetgyara, 

gyarmatarn "nagykeresked6se, fa- 

ea Be6nraktara. 23 

Kdzseghaza 2 

flfatyis ; Adolf rfividaru- 6a papir- 

kereskedo 49 Mayer B. Ferenc fakereskedft 19 
Meszaros Gynlane. ttzv. b6r- 

. aut6fuvaroz6 38 

Mlhaly Ferenc utbiztos 56 

IKIoskovlts Hermann vaskeres- 

ked'd . 31 

Nagy Bfela P 6k 53 

Nagy Gabor b6raut6fnvaroa6; 59 
Nagy Istvan, asvanyolaj, jpfiseaki 
, cikkek keresked6se 51 

Nemes Papp Grete haziipari 

valtalata, textHkereskedj6se, sJat6k- 

vilagB, feh6rgyarmati telepe .67 
Papp Jdzsel mtiszerSsz ,ds villa oy- 

szereld 65 

Pable Antal kir! jarasblrdsagl 

vegrchajto 50 

Penzngyftri blztosl kerttlet 

-vezettfje, m. klr.. 
Postamester* m. klr., lakasa 

:•■].' 16 

TdviratkbavetiW 
Rdthmann Adolltermfiny-, mag-, 

gyapjn- 6s takarmanykereskedfi 55 
Spitz Erntt dr. orvos 
Spitz Sandor gy6gyszer6az clsteni 

gondvlsel6s» gyogyazertara 5 

{Sternberg Andor dr. ttgyr6d 9 

Szabd Tlbor borosjenOi ret. Ielk6sz 

38 

Szatmarmegyel takarek- 

penztar r.-t. 8 

Szegedl Laszlo, Mfimalom 86 
Sztfke Sandor dr. 6gyv6d 4 
Tlszaszamoskttzl armente- 

sltd szakaszmerniik 22 
Torday Sandor dr. iigyv6d 48 
T6th Zslgmond hentes, m6szaro3 

6s v©pd6glos 35 

Vamos Antal dr. figyv6d 33 

Viola ( Welsz) Andor dr. orvos 

30 

Welsz Nathan vas-. Sveg- 

porcellaokereskedfi 49 FEH^RTO 

(iaad Szeged) 

FEHERVARCSURGO 

: Hivatalos 6rdk: 

'■'■'»*-»■'. «".t$pf" 

8-i2-lg, 8— 11-ig, 

44-.18-ig. 14—15-ig. 

Csak elflfiaetOk r68z6re: 20— 21-ig^ 

Balazsik Istvan a Fatiura albizom. 

■•' : -.8 

Ivanyi Laszld dr^ orvos, a posta 

bet; bizt.. int; orvosa 7 

Karolyl Istvan grdfkk. Qra^ 

dalmaioak j69zagjgazgat6aaga 2 
Karolyl Jdzsefne grdlne - 

tfzv. kastelya -^ \ 

Kttzsegl eldl]ardsag f Feb6rvar- 

CBUrgr . 3. 

Schler Gynla biirallatorvos 5 

FEJfiRD 

(tasd Koloasborsa) 

FEKED 

. (lAsd. V6m6nd) 

FEKETEARDO 

Hivatalos 6? dk: 

7-21-ig: 

Csend6r«rs v m. klr. 1 

Imre JenH, a «Fatura» r.-t. bizo- 

manyosa 7 

Klraly Jdzsel dr. kOrorvos 8 
Korjegyztiseg, Csepe 2 

Kdzsegl eltfljardsag 5 

Meszaros Karoly Hitelszflvet- 

kszeti Hacgya tigyvezetft 4 

Mlnya Janos gbr. kath. Ielk6sa 6 
SzOke Jend malomb6rl6 9 

Lakasa 3 FEKETEBfiZSENY 

(lasd Fonyod) 

FEKETE-PUSZTA 

(lasd Buying, Tura 63. Vereeegyhaz) 

FEKETESZfiL 

(lasd ,8zeged-Alfl6k0zpout) . /' FfiL N Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

CBak elofizetok r6sz6re: 20— 21-lg. 

Fnchs Miklds b6rl6, Majorhaza 7 

Gydrvari Strasser Alajosne 

dZT. fOIdbirtokos, Majorhaaa - 1 
flengermalom Lnstig Herman '4 
Kosch Geza Jiaszon- 6s vag6- 

marfcakere.sk. Q 

Ktfzsegl el«Hjardsdg 5 

FELARANYOS 

(lasd Komarom 1. 6s Megyeres) 

FELBAR 

Hivatalos drdk: 

8-12-lg, 8-ll-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok i6,3z6re: 20— 21-!g. 
Csenddrtf rs. m. klr. 1 

Kttrjegyzdseg 2 

Szdcs Bela pl6banos 4 FELCSUT 

Hivatalos drdk: 

H6tkoznap: Vaaaraap 6s 

v ■ ■ dnnepnap: " 

8— 12-ig, , 8— 11-ig, 

14— 18-ig t4_i6-ig. 

Caafc eloflzetob r6Bz6re: 20— 21-ig. 

Czagler Istvan m6szaros 4 

Czanlk Istvanne^ m. kir. posta- 
mester 11 

Gedcze Bertalan dr. szendroi. 
m. kit kormanyf otanioBoa, egyet. 
m. tanSr, iigyv6d ' 8 

Hessky Fereno ny. szf 6v, s. 

hiy. ffiigazgat6 9 

Heszky Anna ny. m. kir. posta- 
mester r . 1 12 

Kozma Jentt dr. m. kir. kor- 
manyfotanacsos. brazgyul. k6pv. t 
agyv6d, gazda6aga . 3 

Kdzsegl eldliardsag 1 

Margallt MIklds fSldbirtokos 

10 

Sallay L&szld dr. nagysarlai, leg- 
ffibb allami szamvevdsz6kl ny. ta- 
il aoselnfib (iizemben: V/l— ^/31-ig) 7 

Tesenyl Ferenc dr. kBrorvo3, a 

posta bet. bizt. int. orvosa 6 

Vettt Janosne 2 

VetlfZsIgniondne Kldbirtokos 5 FELDEBRO 

Hivatalos 6rdk: 

B6tkoznap: ^Spf 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

CBalc elofizetok r6sz6re:. 20— 2l-1g. 

Debrdl szarftott tesztatlzem 

Kovaes 6s Kiss 7 

,HJangya".fogyasBta9i 6s 6rt6ke- 

slt6 flziivetkezet 5 

Kelemen Gydrgy gazdalkod6 2 
Kttzsegi. eldljardsag \ 

Kdzsegl eloljardsag, V6cs 6 
Moinar Pal dr. orvos 3 

Rosner Gyttrgy es Imre flild- 

birtokosok, Majka-pnszta 4 FELED 

, Hivatalos drdk: 

Csak elofizetok r6sz6re • 20— 21-ig. ; 

Allomasldndkseg, m. klr. 19 

Babarlk Istvan p6k 5 

Batta Pal dr. figyyed 23 

Bohns Istvan vasuti biiff6 1-02 

Boross Zoltan dr. Cgyv6d 17 

Boross Zoltan Id. ny. kir. Jaras- 
birosagi elnok 20 

Boross Zoltanne dr. 21 

Csak Geza dr. figyv6d 13 

Csendorseg, m. klr.- 2 

Dessewf fy Arpad dr. kir. jaras- 
bir6sagi elnOk .7 

Fdszolgablrdl hivatal 3 

Harsanyl Anrel korjegyzo la- 
kasa 25 

Isaak Elem^rne kisdobronyl, I 
cs. kir. kamaras ozvegj'9 1513- 1 
bJrtokos, Serke - 22 ' 

IzsdS Zoltan dr. j&rasi 6s vAroai 
m. kir. Ailatorvos 15, 

Jarasi Spartarsnlat 24 

Jarasbirdsfig, m. klr. 8 

Karpatt Lajos term6ny- 6s 

gyapjukereskedfl - 1-03 I 

Klein Ignac, epiiletfa, 6pitkez6si 1 
anyagraktar, eementarngyar 

1-04 
KUrjegyzdl hivatal, Gesztete 

12 
Korjegyzdseg, Janosi 6 

Kovats Istvan m. kir. postamester 
18 
Kdzsegl eltfI|ar<Jsag,DoW>calO 
KSzsdgi eldljardsag^ Feled 1 1 

Majercsak es Slrdne, «Futura> 

albizomanyosok_ /Q 

Orszdgos Vlllamosnitfvek 
r.-t. kSrzeti eaerelfije 10 

Osgyanl Dezsd gy6gyszertira 14 

Penztlgydri szakasz, nu klr. 

..-■■---■■ 4." 
Simon Dezsd dr. kororvos 1 


o 

M 
M 

X. 

z 
o FELGYO 

, (Utsd Csanyteiek 6s Csongrid) 

FfiUXFtlRDO J 

A nagyvdradi egy&taes 

hdldzdtb'os tartozik. 
Nagyvdmdrol hfvhato: 

21-83, 21^64 6s 21-66 szammal. 
Hivatalos drdk: 
VI. l^-tol IX. 15-ig 

7-21-ig. 
IX. 16-t61 V. 31-ig 

H6tkBznap: Vasarnap 6s 

1 UnnepDap: 

8— 12-ig, , S— 11-ig, 

14— lSrig. 14-15-ig. 

Csak eloiizetfik r6sz6re: "20— 21-ig. 

A -nagyvdradi egyseges hdlo'~ 

zathoz tartozik meg: Piispok- 

fiirdo, V&radszottvs. 

,Altex'« fejkendflgyar 8 

Baldzs Ferenc i61ixfttrd6i 6t- 

terem ■ jo 

Csenddrdrs, m. klr. 1 

Feilxlilrdd Berltf r.-t. 2 

Postahlvatal 21-63 21-64 

21-65 

Premontrel Rendftaz, Vdrad- 

szentmartou 8 

zomsz^d Andor m. kJr. posta- 
mester \Q 

117 s Welnemet HUM, ho$v me^f cledhezlk a taviratl uduozl^srol. FELNflMET 

Hivatalos draft: . 

nj(« « Vasarnap 6s 

H6tkoznap: finnepnap; 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14-^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak 6l6flzet6k r6az6re: 20— 21-ig. 

Az EgrI £rsekl (Jradalom 

Erdolelugyelosege 2 

Csendtfrors, m. klr. ' ' '5 
Egrl erdG- es lalpar r.-t. 8 

FELPEC 

Hivatalos 6rdk: 

8r-12-!g, 8— 11-ig, 

14— 18-ig , 14-^15-ig. 

Csak elofizetofc r6sz6re: SO— 2t-ig. 

Kftzsegl eUHJarosag 1 

FELSOABRANY 

(lasd Alsoabr&ny) 

FELSOADAGS 

(lasd Pesz6radac&) 

FELSOALAP 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

Onnepnap: 

8— iljg, 

14— 16-ig. 

Csakelflfizatflk r6szere: 20— 21-ig. 

Idamajorl gazdasag, feleifls 
eioflzetfi ifj. Deatsch Adolf, Sala- 
mon-poszta * 4 

Jnrcsek Bela orszaggytll. k6pv., 
fdldbirtokos, R6tszilas-Badnagy- B4tk6enap: 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Orszagos Ftfldhttellntezet 
Bergazdasaga, Felsoalap 2 
p Vantsay IstvAnne »zv. rdld- 
birtokosno' Q 

Volnovlch Geza dr.(flzemben: 
V/20-X(/20-ig) 1 

FELSOAPSA 

(lasd KSzlpapsa) 

FELS6BAGOD 

(lasd Alsobagod) 

FELS6BALOG 

Hivatalos drtik: 

8— 19-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Ceak elfifizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Bandy Gytfrgy balogpadari ev. 

Ielk6sa- 1-02 

„Hangya< c szttvetkezet, Balog- 

padar * 1-08 

Ktirlegyzoseg 4 

Ktfzsegl Mr 6, Balogpadar 1-04 
Kulosar Ferenc ref . ielk6ss, Aiso- 

balog . 2 

L6rantlt Geza dr. kBrorvos, 

posta but. Mat. int. orvosa 1 

Czapanylt kttzseg 5 

FELS0BANYA 

Hivatalos ordk: 

. H6tk8znap: Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

8-rlS-lfir. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elSfizetSk r6sz6re: 20— 21-ig. Allaml ExCbanyaszat Nagy- 
banyal B&nyatgazgat6sag 
Felsttbanyal Banyattzeme m. klr. 

HadiUzeml 8zem61yzeti iroda 13 
^Uzemvezetfli irodaja 18 

118 AUamrendorseg, m. klr. 
AUamvasutak, m. klr. 

AUoifiasfduO&a^g 12 

Csendttrttrsparancsnoksag* 

m. klr. ' 3 

Bonnenberg Kfiroly fa- 6s sz6n- 

terraeLo' 21 

Erdtthlvatal, m. klr. 4 

Hangya Konzura Szovet'ke- 
Bt 14. sz. fiisaerfitfkja 5 

Haranth Dezstt gy6gyszer6sz 25 

Hoffmann Herman vas-," liiszer- 
6s term6nykeresk, ;g 

Juhasz Hlhaiy polgarmester H 
Korona szallo es etterem 

rarczady Incze Jozsef szallodas 6s 

vead6gI3s 14 

Konler Janos dr. posts 6. B. I. 
, orvos 

Ktfrjegyzoseg, Laozfaln 2 

Ij&vi Jozsel latent eld 8 

Polgarmesterl hlvatal 10 
Raez Janos term6ny- f Hszt- 6s 

pylimSlcskereakedfl f~ 

Scbrelber Izldor lelaCbanyai 

mumalom 7 

TrojanoTlcb Alfonz ' fatermelA 

6d fanagykereak. kirendelts6ge 15 
Welsz La|os dr. kdrorvos 24 
Zakarlas Emd aOlds^g- 69 

gyttmBlcakeresk. 1Q 

FELSOBEREKSZO 

(laad tfgeriat) 

FELS5BOGATA 

{lasd Kaokd) 

FELSO- 
BOLDOGFALVA 

(lasd Sz6kelyadvarhelyj 

FELS0BORG6 

(lasd.Borgdprund) 

FELSOCIEOLA- 
PUSZTA 

(lAsd Pusztaszabolcs) ' 

FELSOCSATAH 

(lasd Porn6apati) 

FELSODABAS 

Az alsddabasi egystges 
hdltizathoz tartozik. 

Nyilvdnos t&vbesz&o dllomds 

Hivatalos 6rdk: FEL80DOBSZA 

Hivatalos 6rdk: H6tk6ziiap- V&sarnap 6s 
iinnepnap : 
8— 18-ig, 8— il-Ig, 

14— 18-ig. u_i5_ig. . 

Csak eldfizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Barczay Jozsel okl. g6p6szm£] 

n«k 1 

Csendorors, m. kfr. 7 

Dely Lajosne 4fzT.ni. klr. poa- 

tameater , Q 

Kozsegl el«ljar6aag 3 

Reszvenytarsasag VUlamos 

es Ktfzfekedesf VaUalatok 

Szam&ra. Felstf dobszal Vlz- 

erdmu 8 

Szllagyl GnsztaT 4 

Szll&gyl Sandor Szilagyi-taaya 5 

TraskOTSzky Ferencne dr, 

©zv. 2 FELSOEGRESPUSZTA 

(lasd Szirak) 

FELSOFARKASD- 
PUSZTA 

(lasd Meade) 

FELSOGAGY 

Hivatalos 6rdk: Betktiznap: RdtkOznap : Vasamap 6a 

flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig,^ 

14— 18-ig. ,14-l»-ig. 

EI«izetOket laed A]e6dabaa eldtizetCi 

kfizfitt. 

Az alsfidabasi egys4ges 

hdldzathoz tartozik mdg: 

Gy6n t SdrL 

FELSODERNA 

Hivatalos 6rdk: 

. *»■_, ^sga*- 

8— 12-Ig, 8^li-ig f 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfissetflk riaaere: 20— 31-ig. 

Asvanyola} BapyaUzeni» m. 

klr. 1 

Csendorttrsparancsnoksag, 

m. kfr. 
JekellalTy Albert dr. postas- 

orvos 4 

Ktfrjegyzoseg 3 

FELSODOBOS 

(lasd Bafronysarkany 6s M6>) Vasimap ea 
unaepnap : 
8-12-ig, 8-li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetoY reszAre : 20— 21-ig. 
KttrJegyzosejB 1 

Lefkovlts Dezstf artandi, daro- 
szallasi b6rgazdasaga 6s sz«sz- 
gyara 5 

Repaszky JOzsel plebanos 4 

FELSOGALLA 

Alsdgalta, Bdnhida ds Txtid- 

bdnya kozpontokkal egy- 

sSges hdl6zat. 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-jg. ! 

AbramoTlts Gynla divatam- 

keresked6 70 

Adrlanyfi Bela dr. kozs^gi 

orvos 80 

Asb6th LAszld 16m6szaro3 13 
Balo Istvan dr. kdrallatorvos 7 
Banyak6rh&z 22 

B&nyavld6kl kereszt^ny 

kereskeddk boszerafi- 6s 6rte- 

kesit6 szflvetkezete 42 

Berendl Gaspar viMz, koosnta- 

ros 6s m6szaros Q3 

Bergmann Ern« M.A.K. f.'.fel- 

ugyelfi, oementgyari fizeniTezetd 
72 
Bokor Robert Janos banya- 

tarsulati tisztv. 61t. f(JnOk 82 

Boros Istv&n mflszeresz 36 

BOrgOndl Odon mesaaros 6s 

hentes 69 

Brack Nandor okl. g^p^azm^r- 

n6k, tigyviv6m6raSk, irodaja 79 
Csendtfrllrs, m. klr. 3 

Czentner Fereno vend^glds 57 
Elchbardt Antal b6rkeresk 23 
Felstfgallal es vldekl hltel- 

sztivetkezet 21 

Felstfgallal es rldekl szabo- 

ipari ssfivetkezet 18 

FelsOgaUa-Tatabanyal al«a. 

l&nos fogyasztasl szttvet* 

kezet fflfiziete . 17 

[rodaja 5 

Frlschmann Mark Harton 

Arany Kakas butorhai 48 

Fazes Gabor dr. oanyaoryos 38 
Gabor Istvan hentes 4s meszaros 
4 

Glmes Jentf dr. orvos 43 

Golda Janosne nffi kaiapkdszltfi 
44 Gttncztfl Janos kCnyv- 6s papfr- 

keresk. "11 

Hamburger Ferenc Idm^szaros 

31 

Harmos Arpad banyam^niok 71 

Hlrschter Imre fOazer-, liszt-6s 

vegyeskeresk. 28 

Honved FUmszlnbaz 47 

Horvatb Antalneillatszor-, k<5zj- 

munka-, divataTUttzlet 55 

Honratb Jozsel b^raut^fuvaroao 
76 
Ipartestttlet, Pelsogalla 6s vldeke 
29 
Ivaneslcs Ferene Wm^scaros 46 
Jakobl es Varga bor- 6s sttr- 

nagykeresk. . 6 

Kalavszky Kalman ev. Ielk6ss 
34 
Kablk Od«n kozs6gi rtjegyzo 27 
KalmAn Imre m6szaros es hentea 
40 
KAI6czy Laszl6 dr. b&nyaorvos 
25 

Katona Peter dr. Bgyv6d 74 
Katz, Siindorn6 kereskedfi 53 
Klsb&n Jeno dr. palyaorvos 24 
Kllngen berg Jdzsef d r . figyv6d 
50 
Kovacs Geza saobarestC, maz'ol4 

6s cimfestti lakasa 78 

Kttzsegt el&ljardsag 1 

Kriha Emllne illataaertAr 30 

Fjdkflzlet - 37 

Lazar Bend fdldblrtokos 8 

Lazar Imre dri orvos 9 

LegUgyl blvatal Allomipf^noks^g 
20 
LlndenbergBezstfdr.orros 19 
Lnsztlg Andor d6i es 6ri dlvat- 

arohaz 54 

Lux Andras keresk. 39 

Magyar Altafanos Koszen- 

banya rvt. Ujteiepi Elelemtara . 
81 

Nagy Mlbaly banyafofelflgyelfi 41 
Alyltral Beia Cnallo nyomdasz 73 
Ollwa Bertalan all. vizsg. fogasz 
45 

PAsztor J6zsel dr. orvos 2 
Polgarl tin- es leanylskola, 

kozsegi 32 

Schupp Ferenc koraak. 62 
Sebald Gynla vendegWs 64 
Sebo Kalman hentes 6s m&zaros 
10 

Sebo JLaJos keresk. 58 

Slmko Vllmos lisat- es termeny- 

keresk. 49 

Simkd Vllmosne vegyeskeresk. 
65 
Somogyi Lajos karpltos 6s bator- 

kereBk. 22 

Splegl Imre dr. figyvid 16 
Stern Dezstf ffisier- 6s csemege- 

keresk. 33 

StrnmpI Istvan m6szaros 6s 

hentes 68 

Snpka Bezsff miszer^sB, mfises. 

keresk. 61 

Sz&m Antal keresk. 35 

Szaner Antal k6pesitett aosmes- 

ter 6s fakeresk. 12 

Szennovltz Bezs5 banya- 

felfigyel6 " 59 - 

Szlgetvarfl Elemer mm- 6s 

libflrgyaros . 83 

Szmak Man 6 ant6fnvaroz6 15 
Szfike Bela keresk. 77 

SzUHosl Mlklos kCnyv-, paplr-, 
zeaemll-, ird- t rajzszer- 6s sportara- 
seakiizlete 51 

Tata-TOvArosl KUzgazdasagl 

Iparbank r.»t. t elsOgallai «6kji 

14 

T6tb Laszlone vit6z, kozmetikus 
mesterafi 66 

Vajay Jozsel kozs6gi viU.-sierelfi 
26 

Varga Janos vitea, fttldbirtokos 
6s 6leSEt6 elossUi 60 

Varga Jozsel Pg. tatabanyai 
alt. fogy. sz(Jv. figyv.-Jg. 67 

Vertes Nandor keresk. 56 35 nappal elQbb iifeli Dk£zbesitf. Pefootoygft H6tfctenap : FELSOGOD 

Az alsdgodi egys4ges 
hdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdfc: 

\ V/l-X/81-lff ' ' . 
7— 81-Ig, 
■■ Xl/l-IV/80-Ig: 

Vasarnap 6s 
nnnepnap: 
8— 18-ig. ^-U-ig, 

14^15rlg. '"". 

Csak elMJzetSk r6Bz6re: 20— 21-ig. 

-42 alsdgddi egysiges hdl6- 

zathoz tartozik m&g: Ood t 

Szdd, Szodliget. 

Antal Pal dr. esp.-pl6bdnos, 
Erzs6bet-t6r a. 43 

Balfz Adorjan beodraJ, m. kir. 
folyamflrkapitdny, J6asef-a. 18. 
(nydri alio mis) 19 

Balazsovlts Janos hentes 6s 
mdszaros, Vilmos xadszdr-dt 15. 
(nyari dllomaa) 1 , 23 

Balthazar Janosne ttzv. gyogy- 
azertdr, Vilmos csdBzdr-nt 6. 12 

B&thor Istvan dr. fijryvdd, . 
VOrHsmarthy-a. 43. (nydri dllomds) 

Bene Zoltana feIsCg8dl-als6g«di- 
eefldligetl ref . tdrsegybdzak lelki- 
pasztora, Kalman-n. 18. 63 

Berlanyl J&nos ny. min. tan. Vil- 
mos CBdeadr-nt IS. (nyari, dllomds) 
35 

Bbgardl Ivan. dr. orvos, Rdkdczi- 
ut 13. (fieemben : IV/7-X/8-ig) 37 

Bogdah Rallnt Etttdfizeme, Vilmos 

csaszdr-dt 95. : ' ■ \26 

Bozoky Gyula ny. ezredes, Ter6z- 

«»:. -■■:, 6 

Brezula Laszld tllzifa-, sz6n- 

keresk., Vilmos caaszar-iit 61. 72 

Bun J6zsef,a Magyar Iieazdmitol6 

6s P6nzvdltd Bank h. vez6rigazga- 

tdja. Rakdczi-nt 2. (nyari allomas) 2 
Csees Elemer villi, ig.; MaMn- 

n, a. 66 

Csendtirttrsparanesnoksag 

m. klr.,. Terez-u. 7. 42 

Dtfmttlkl Ferene dr. figyv6d, 

J6kal-u. (nydri dllomas) 53 

Erdely Laszlo fttsaer-, caemBge- 

keresk. f Iakola-n. 18. 50 

Erdelyl Ferene elektrofceebn. 6s 
. mllai!.. yall., vlllany-, . yisvezet6k- 

Bzerelfi, geplakatos- 6s mUszerSaz 

inanely e, Margit-ii. i6. 28 

Fa- es jfipltttlparl k.f.t. Duna- 

u. «. 14 

Feher Sand or m. kir. posta nd. 

mas«ier6s3, Se;6ohenyi-n. 10. 48 
Felix Endre, B-nna-ut 26. 41 
Fetstfgttdl Hangya kereszt6ny 

fogyaaztasi 6s 6rt6kesIto szflvet- 

kezet, Erzs6bet-t6r 4. 17 

Forray Sandor dr. OTI. titk&T, 

Vasuti fasor 16 65 

Gabor Mikldsne vas-. feRt6k- 6s 

ablakttveg-kereBked6se, Erzs6bet-t6r 
, 5 

Gombas Arpad, as ..Arpad" 

mozgd tnlajdonosa, Dedk Ferene- 

a. 8. 30 

Gruber Lajos fuseer-, csemege- 

6s vegyeskeresk., Duna-Qt _ 
Grublts Amadene ttzv., 

Vttrbamarthy-n. 18. (nyari allomas) 

34 

Haden Pal dr., a posta bet. bizt: 

int. orvosa, Duna-At 9. 8 

Hajdu Lajos k6peBitett kflnr&ves. 

master, epit^Bi vallalkoziS, Bozdky 

Gy.-dt 24.. 71 

Heibergerne es Schwarezne 

vegyeskeresk., till. Belbeiger Her- 

manne es Bchwarcz Jen6ne. Erzs<§- 

bL-t-ter 6. . ■ 13 

Horv&th-kert venflegia- 63 6t- 
/ terem, tui. Horvatb Gaza, Vilmos 

osdszar-lit 

HUv«, Rezsd bankigazgato, J6kai- 
u. 4. ■ 7 

Kerekes Gytfrffy dr. fttl-, &rr-, 
toirok- 6r g6georYOB, J6kai-a. (nyari 
allomas) 21 KHzsegl elftlJArdsag, Ba6ohenyi- 

- 6s Malvin-n. sarok 
KttzatAgl strand (nyari allomas) 
24 

LedVlna Janos fa- 6s epMJfpari 
k.f.t. igazgat6ja, Matyas-a. 8. 3 
Letfoltalml Hgyelt*, Bozfiky 

Gynla-nt 13-18. ■ ;4 

LlffetfalTl Janos as Orskagos 

Foldbirtokrendeafl Birdsag engad6- 

ly6vel mnkOd* lngatlanforg. irbV 

daja, Vasnt&llomaasal aaemben 58 
Madoesahyl Ferene fcfllfigy- 

min. Bzamv. lg., Arpad-u. 21. 51 
narkas JenO dr. "min. tan.; 

Beaakart vez6rigaigat6^heTyetftes 

J6kal-n. 2. (nyari allomas) 10 
Marotl Dezsfi Margit-n. 9. 62 
Na Na vas- 6s ; f6mlpari flzem, tul. 

Nagy Lajos, Arpad-n.- 18. ■." . . Qi 
Nemeth Jdzsel ny. k0t6piskolai 

ig., Puna-dt 8. 11 

Nevolny Jdzsef m. kir. aleziredes, 

VOrtlsraarty-n. 26... 57 

Opl JanOS, a Magyar Nemzeti 
Bankmliaz. feldgyelOje, Mdrla-a. 93. 
40 

Papp Matyas m. klr. postaszam 
vlzsgilo, 8z6chenyi-1i1i 8. 38 

Petri Pal dr. ny. allamtitkar la- 
k&sa. Bak6czi-dt 13. (nyari Glio- 
mas) 32 

Porazik Janos kir. birdB&gi al- 
elntJk, Orszag-nt 41. 61 

Postahlvatal, mi. klr. Tavirat- 
kOzvetltda 79 

Rad6 Gabor asztalosmester, Mar- 
git-u. 8-6. 28 

Rapalch Richard mhmwerthl- 
Tit6zi ny. lov. ibk., ,Attila-n. 16. 
(nydri allomds) 15 

Ranch Arpad dr.ny. min. 
titkar, VerBsmarty-n. 1. ~52 

Rnttner GyBrgy mar. tlsatv.. 
Kalman-n. 6. ," 54 

Sandor Bela farczadi, a. Magyar 
Magteny6szt6si: r.-t. JntezSJe, 8j?6- 
cbenyi-u. 18. 26 FELSdJ^RAS 

(NagyJedrps.) 

Nyilv&rios idvbesz&ld allomas 

Hivaialos 6rak: 

Bitktfznajn 8^-18-ig; 
-14— 18-ig. Vasarnap 6s. 

flnnepnap: 

8-11-lg, 

14— 15-lg. Seres Andras m. kir. postameB- 
ter, Vilmos oBaszar-dt 28. 60 

Stener San dor ru rar osrati al koz6 . 
fa-6ssz6nkeresk., Tatra-d. 1. 44 

Stohmer Jeno gyarigazgat6 
Tatra-dt 6b Attila-dt sarok. (nyari 
altomis) 16 

Sttt« Jentf 6pit6si vallalkozS, 
Duna-at 5. .59 

Sm& L&SZI6 6pft'6si vallalkozd, 
6pft6aianyag-, tllzifa-, "" sz6n- 6s 
festSkarakeresk., Kalman-u. 6. 27 

Szalay Sandor dr. mi. kir. gazd. 
ffltan.. tlgyr. ig., Jokai-u/ ; .78 

Szantd Gytfr£y tlri- 6s httlgy,- 

fodraaz, Vasuti-fasot 12. 47 

Szegheff Istvan vit6a, nemes 
Bdkdezi-fit (nyari allomas) 55 

Szomolnoky Jozsel all. tanitd, 

16go paraneanok, Vilmoa oa.-u. 29. 

18 

Tanacs Jdzsel hentea 6s mgsza- 
roB, Vilmos csaszdr-dt .20 

Ternylk Jozsefne »zv. fake- 

~ 'sk., ;Dun.a : dt '■ . . 46. 

Tlrlnger Endre a Stadium sajt6- 

vall. r.-t. fCtiaztviaelftje, YerbSozy- 

u, 2, 39 

Wagner Denes kereak., Bozdky 

Gyala-ttt 12. (nyAri allomas) 31 FELSOHALOM- 
PUSZTA 

(iasd Gyilpuszta). 

FELSOHANGONY 

(Hangonyra valtozottO 

FELSdHlDVfiG 

(lasd plead) 

FELSOJANYOK .'/ 
Tanyai nyilvdnos tdv- 
besztld dllom&s. 
(Nagymagyar 9.) FELSGJ<yzSA 

; (14sa Jdzsa) 

FELSQKABOL 

Hdvataios 6rah: 

nitt«™„. Vasarnap es 

H6tkflznapi flnnepnap: 

8^19-ig, 8-tt-ig,' 

-,-lt-r l«*-lg. 14— 15-lg, 

Csafc elBUBetfik r6az6re:, 20--21-ig. 
CsendOrttrs, m. klr. 7 

JankOTlts Ivan kb" zsdgijegyafi 9 

Jovanov P6ter Fntnra bizomd- 

nyos - ; v ■ 4. 

Kandler Jdzseltiizfl. jegy»6 13 
Kozsegi el#l/ar6sag 1 

seg6djegyzfli lak 14 

Alaflkabol ;'.'-'- 

flfarlnko^ Szav6 a Fntnra meg- 

bizottja 3 

Mlllty SiElovolyub a Fntnra 
bizomdnyosa '*. 8 

Patrlarka pnszta 6 

Saponyacz Sandor gdzmalma 5 

Zarda KaboV c &llami birtok H 

FELSOKAZSMARK 

(Iasd Halmaj) 

FELSOKELECSfiNY 

(14sd Badabdnya) 

FELSOKOHfiR 

(Idad Nyarddremete) 

FELSOLENDVA 

. Hivaialos. 6rdk: 

:,.- s— 12-ig, ■■.: s.--ii-fg,': 

14— i8-ig„ 14— 15.ig. 

Cgalt elflfizetak r6ae6re-: 20— 21-ig. 
Csenddrseir, m. klr. 7 

flartner nradalom 4 

Korjegyzoseg - 1 

Kttzsegl el01jar6sag, kncma 3 

PenzUgytfrl szakasz. nt. 
klr. 5 

FELSOMARAC 

(ldsd.Ivdno) 

FELSOMfiRA 

* (Iasd Encs) 

FB3L^OMIWS2ENT 

; Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap e> 
ttnnepnapi 
8— 12-ig r ■ 8—li-ig, 

14— l8-1g. 14— 16-ig. 

Ceak elfillzetflk rfiazere : 20— 31-ig.. FELSOMOCSOLAD 

Hivaialos drdk: HetkOznap;: , 

8^i2-1g, 
14-18-le. U6tkCznap : . GaUlna Gytfrgy haszon-, teny6sz- 
6s vag6dllatkereak. 2 

KorJegyz6seg 1 

Koves Sandor dr. m. kir. tan- 

felflgy. 3 

Varga Jozset maldmtnl. 4 Vasdriiap 6s 

tinpepnap: : 

8^1l-lg, .-" 

14--t6-lg. ;; 

Csak elOfinetSk reszere: S0-^21^g. 

Ban* ly&iiieidblrtdkW ' 5 

Csendtf rttrsparanesnoksag, , 

m.klr. 2 

Fels6mocsol&d es Vld^ke ' 

RltelszHvetkezet mint as 

0,K.H.tagJa 8 

Feistfmoesoladl (Hangya* fo- 

gyasztdsi es6rt6keait6se6vetkeBet 7 

Galabar Jozsel vesryeskereak. 

■:,:•■'-'. 10 . 
Hoffmann Bela nu kir. allami; 
. iskola lgazgatdja ■ - . ■ . 4 

Horratb Gabor Hangya all at- < ■ 

6rt6keslt6, telepkezeld es Futnra . 
' bizom. 9 

K0rjegyz«seg 1 

Meztf gazdasagf es Arukeres- 

kedelml k.ft. Q 

Selley Elek dr. kSrorvos 6s nele 

Faller Valeria dr. 3 

VUhelm Karoly szabdmeBter 11 

FELS6NANA 

Hivaialos 6rdk: 

8— 12-ig r . ' 8— 11-ig, ' 

14^18-ig. . 14-16-ig. 

Csak eldfizetfik r6szere: , 20— 2i-ig. 

rann Gyttrgy korcsmaroa 6s 
alknsz ... ,'-.-; % 

Horv&th Paln6 vegyeskeresk. 3 
Kiss Ferene er. :lelk6sz • ■ 4 
Kttzsegl eitiljarosag , 1 

Paneel Andras kazs6gi *ezet«!- 
JegyzO- - , , ; . ,-5 ■ 

E'EtSdNYARAH 

HivatpXos 6rak: ' 
E6tktfznap: 


Vaaarnap 6s 
flnnepnap: 
8^12-ig, '8-11-ig. 

14— 18-ig. . 14— 16-ig. 

Csak eldflBetfik r6sa6re: 20— 21-ig. 

B6dy Testyerek, K<jsK6nbdnya-, 
gdzmalom- 6s raeafigazaasagi val- 
lalata ■■-.-, ; ■■.'<:.& 

Kttzsegl eldllardsag 1 0: 

M 
f% 

X 
X 

o FELSO- 
NYAREGYHAZA 

(Iasd Nydregyhaza) . 

FELSONYfiK 

Hivatalos 6rdk: : 

8-i2-ig v ' 8-llrig, 

14-18-itr t4r-15-ig. 

Csak eWtbsetdk r6sz6re: 80^-81-ig. 

AlIamTasatak, m*' klr. 8 

DeatsehBela vegyes- 6s gabona- 

keresk. ' 2 

Ffildesl Sandor gabonakeresk. 6 

Kttzsegl elMjartfsag, Fels6ny6k 

Kttzsegl elttlfardsag, Fflrged 6 

Naszalyl Lajos IfJ.es Karoly 

tojaa 6s baromfikere.sk. ■■., 9 

PttCZttli Gynla tdzifa-i s«6n- 6s 
m^sekeresk. " 1 1 

Ratkovszky Jentt vegyeskeresk. 
'■■ 3 
Szabd Lajos vegyeskeresk. . 7 

Szantd Janos gabonakeresk. 1Q 

Vass Ferene hentes 6s m6sB&ros 

(12) 

Wetsz Pal vegyeskeresk, 4 3 119 Fete§08»k6 RacH6ktoiltek6tuflykeielie FELS0OSZK6 

Nyilvdnos tdvbesziL6 dllomds 
Hivatalos drdk: QetkOznap: 


finnepnap: 
8-12-ig, 


.8-11-ig* 
14-18-ig. 


rt-15-ig. 
FELSOORS 
Hivatalos drdk: 
Qetkoznap: 


Vas&riiap 6s 
Unnepnap : 


.. 8-12-ig, ; - 


8— H-ig, 
14-18-ig. 


14— 15-ig. 
Csab elofizefob reszere. : 20—21- 


*.. 


Justh [stv&n dr. 


prSpbst 


1 


Gaadasaga 
(5) 


Korjegyzoseg 
2 


Kttvess Bela dr. 


figyv6d ifizem- 


ben IV/1— lX/8(Mg 
a 


KOvess Bmil dr. kir. tCrvsz. elnfik 


4 FELSOORS- PUSZT A 

<lasd Zsambek) 

fe FELSOPAKONY- 
% PUSZTA 

Oasd Gyilpnszta) 

FELSOPATY 

. Hivatalos drdk: 

„.' Vaaarnap 6s 
Hetkoznap finnepnap 

8 -12-ig, 8-il-Jg; 

14-18-tg. U 15-ig. 

Caiik elftfizetoh reszftre : 20— 2.1-ig. 
FelsobUkl Nagy Terez raid 
blrtokos gazdasaga, Als6pa1y 8» 4 
Korlegyzoseg 

FELSOPESZER 

(lasd Peszeradacs) 

FELSOPETfiNY 

(lasd NOtlncs) 

FELSORAJK 

Bivatalos 6rdk: Hetkoznap : Vasarnap en 

finnepnap ; 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-igr. 14— 15-ig. 

. Caak eloffzetok i*sz£re : 80— 21-jg.. 

Allamvasntak, m. fcir. 9 

Grnner Gyula «fldbirtokos Q 

Roller Istvan dr. ny.foaaolga- 

bir6, Alt)6rajk 3 

Koriegyzoseg 1 

Sabfan Ballot gabona- es ter- 

inany keresk. 8 

Sartory Zslgmond dr. riy. klr. 

jar&abiro toilospnsztai gazdaeaga, 

Taufapuaata 7 

Thass* Imren€ ttzv. rsidbirto- 

kos .4 

Vessey ROza roidbirtbkoa, Var- 

neiy-pnszta 5 FELS6RAKOS 

(lasd. Olasztelek) 

FELSORfiPA 

(lasd Magyaro) 

FELS0R6NA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es unnepnap: 
8-12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ji-rl6-ig. 

Csak elMizetSk reszere: 20— 21-ig. 

Hangya, Konznm Szttvetke- 

zefflokHzlete, vegyeakeresk. S 
Korjegyztiseg 1 FELSOSEGESD 

Hivatalos drdk: 

„ ,,., ' "Vaaarnap 6s 

HetkCznap; finnepnap: 

B— 18-lg, B-ll-Ig, 

14 18-ls. 14— 15-ig. 

Csafc eiorizeiaii restorer SO— 21-jg, 

Aezel Marglt gyogyszeresz, Bzent 
Laszl6 gyrigyazertara 6 

Allamvasntak, A luosegesd 18 
Csendorb'rsjparancsnoksag, 

m. klr. io 

Felsonoiga.tpnsztal bergazdaaag 

Ferencrendl zarda plebanla 
hlvatal 12 

Goda Pat dr. ny. fcororvos, a posts 
bet. Mat. int. orvbsa 21 

Hangya fogyaszta&t est erte- 

keslttf szttvetkezet 9 

Horvatti Janojs gaboHakeresk. 4 

Hosszn Jozsef dr. kororvoa 23 

Keszerleze Janos hentes 6a 

meszaros 25 

KJs BOdtfl Jozsel Wfceresk., 

Alsdaegeed .8 

Klspetl Janos ?endegloa 7 

KtfrJegyzOseg H 

Ktfzsegl ettfljjarOaag, Aisd- 

SBgesd 20 

Slolnar Jdzsel m^szaros, korcs- 

mftros 6s keresk, 8 

Nemell Ferenc gflzmalomtalajd. 

14 

Rodler Imre karailatorvoa 17 

Scb warcz Istvan tojds-.baromfi-, 
tenn6jiy-, gyamOlos- Saillatkeresk., 

Simon Jdzsel vegyeskeresk. 22 
Szeehenyl Bertalan grot 

Qagybirtokoa tastily a 1 

Urada^rai IrodAja 2 

Tobller Karoly sajigyaros 6 

Viiklcs^ Janos 6Iflallatkieresk. 24- 

Weller Vilmos vegyeakeresk. 13 FELSOSZEMSTYE 

Hivatalos ordk: 

Hetk«zna P; ^n^ S 

8— 12-ig, ■■ 8-11-ig, 

14-18-ig. i4_ l6 -i & . 

Kilzsegl el(»llardsag 1 FELSdSZEMERfiD 

Hivatalos ordk: 

BetkSznap ■' 8— 12-ig, 
l*-18 ; ig. Vasarnap eg 

finuepnap 

8-n-ig, 

U^-lfr-ig Csak elOfizetfik resz6re: 20— 21-ig. 
Ivanka Geza bar6 1 Bldbirtbkos 2 
PlUer Erntf szamtartd, Ivanka 
Geza bar6 gazd. irodaja . -3 

Wllczek Vilmos gr6I itJldbir- 
■ tokos 1 FELSOSIMA 

(lasd Nyiregyhaza Klar Sandor 
31-49 9z. elofizetfi) 

FELS0S6FALVA 

{lasd Parajd) 

FELSOSOMLYI) 

(14sd PolKardi) FELSOSZASZBEREK 

(laad Ujszasz) FELSOSZfiK 

(lasd KrasznaJ 

FELSOSZELI 

Hivatalos 6rdk: 

-H&kozjiAp: 8— 12-ig, 
14— 18-ig. . Vasarnap ea 
finnepnap: 
8-11-ig,' 
14-15-ig. Csak elflfizetok reszere: 20— 21-ig. 

CsendtfrOrs, m. klr. 4 

Egyedarosagi szeszgyar, 
m. klr. Elsler es Szold 
Fogyasztasl es Ertekeslttf 7 
3 

12 

Klsalfttldt Klsgazda Sz«vet- 
kezet kender- es lenliaem 1 1 

KOzsegl eI0IJar6sag,FelsdszeIi 

2 

Hatls Istvan ag. ev. lelkesz 9 

Penzflgydrl szakasz, m. klr. 

■5 

Szencl Tlllamostelep kerU- 

letl szerel^je 10 

Szold Frlgyes dr- 8 

Szold I>aJos i felsoszentivAn 

Hivatalos 6rdk: 
8-ia-ig. 8-it-ig, 

14-18-ig. 14— 15-lg 

Csak ejoflzetob resaere ■ 20— 21-ig 
Arnold Jozsel gepkereskedo 18 
Banyal Matyas gabona- 6s ve- 

gyeskeresked6 10 

CsapO Ballnt dr. oryoa 7 

Csendftrtfrs, m.kU. 3 

Czlmmerer Antalne «zv. &e- 

reakedo 4 

Deak Janos vegyes- jfta gabona- 

kereBkedo .13 

Felstfszentlvanl hltelszSvet- 

kezet, iigyvezetO-ktinyveltf Bnber 

Perenc taniti .8 

Gay Jakab foldbirtokos, borter- 

raelo 17 

Gerstenmayer Ferene korcs 

mar os es raozitulajdonoa 19 

Gerstenmayer Istvan azemSly- 

anto luvaroz6 15 

Gerstenmaverok es Szarvas 

mftmalma Q 

Gynklty Mark aert6sallraa*e8 bor- 

figynok fiizemben VTII/18— H/15-ig) 

Vozsegl eldllarosag 1 

Lakatos Jdzsef somollyai, okl. 

erdd- is birtokrendezo mernok 14 
Meszaros Istvan flgynOk 9 

Nagy Zambo Ferene rk. 

lelkesz 11 

Pesztailty Mlklds gabona- es 

tennenybizotbanyos 5 

SIk Ede JlSzs. lojegyzo ■ 10 

Varga Ferenene tejas-, vaj-, ba- 

romf 1- 6a gyfim6Ic«keresked6 12 
VUrlfs Janos tojaa- es baromfi- 

kereskedo 20 FEDSOSZENTKIRAtY 

A kecskemiti egysGges hdl6- 
zathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 
Eetkoznap: *%£$* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik reszere: 20— 21-ig. 

A kecskemiti egysiges kdld- 

zathoz tartozik meg: 
Agasegyhdza, Bugacmonos- 
tor, Helvetia, Kulsdballd- 
szog, Kisnyir, Koh&rymajo^ 
Lakitelek. 

BlmbO Janos kereskedd .4 

Garaczl Mlhaly gazdalkodd 5 
Kovacs Zoltan ref. lelkesz 3 

P6H Jozsef kereskted6, Felsflszent- 
kiraly 387. sz. Q 

Szab6 JOzsef rdm. bat. helyi 
lelkesz 1 

Sz&ke Sandor dr. n6met okl. 
mezogazda -2 FELSd- 
SZENTMARTON 

Hivatalos 6rdk: ,'■ 

a4 «"-""= '■...■: %$%&?■; 

■'■: 8— 12-lg, 8— ll-Jig, 

14-18-ig. 14— 15-ig; 

Csak elofizetek redzere: 20— 21-ig. 

Borovacz es Mlklds vegyes- 
" keresk. ■..::.: ■ '3 

Geoslts Lalos plebanos 5 

Bangya logyasztasi es erte- 

kesftd sztfvetkezet 8 

HorvAtb Mlhaly vezetfijegyzfl 

magantakaaa . ; Q 

KOzsegl elKqardsag 1 FEIiSOSZIVAGY 

(lasd ^gerMt) 

FELSOSZOPOR 

(ladd AlBOSzopor) 

FELSOSZOLIVOK 

Hivatalos 6rdk: . 

Vasarnap es : 
finnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ijr. . 14— 16-ig. - 

Csak elofizetok reszere : 20— 21-ig. 
CsendOrttrs, m. klr. 1 

Kttrjegyztfseg 2 

felsotArkAt^y 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap: Vaaarnap es 

nnnepnap: 
8-12-ig, 8— ll-ig, 

34— 18-lg. 14— 15-ig. ' 

Csak elfifizetok reszere: 20--2i-ipi 

Egrl 6rsekl aradalbm erd6bi- 

vatala 2 

Kereszteity Fogyasztasl Sztf- 
vetkezet . i; ";-,:--4', .. 
Kttzsegl eloljardsftfc 1 

Seemann Ferenene ny . poata 

s, Msztnd . , ■: ; 3 : 

TOtb Sandorne kereskedd 5 FELSOTEKERES 

(iasd Lepsfiny) . 

FELSO- 
TERfiZHALOM 

(Tanyai nyilv. tavb. alloraas, lasi- a' 
Janoshalmi elStizetfik kOzOtt.) FELSOTOLD 

(lasd Paazt6) 

FELS6T0K6S 

(lasd Kassa) 

FELSOTCNDfiR- 
MAJOR 

(lasd Zlrc) 

FELSOVAPASZ 

Hivatalos drdk: Hetkeznap: Vasarnap &3 

finnepnap; 

8-12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. : 

Csak elOflzetok reszere 20— 2i-ig. 

Kttzsegl elftljards&g 1 FELSOVALY 

(lasd Tornalja) 120 mdsoKal a ueteiben ne znunrjon. Fokto . FELSO- 

varsanypuszta 

(laad Rakoczifalva) FELSftVERESStART 
BEJIHKA KOIIAHH 

Hivatalos ordh'- 8-12-ig, 
14—18-ig. Vasarnap 6 s 
tinnapnap: 

8-11-ig, 

14^-15-ig. Csak. elMieeljflk r6sz6re 20— 21-ig. 

BendAsz IstvAn gbr. kath. ..' 

espereslelk6sz 8 

IvAntay PA1 t«rv. dtbiztos . 4 
KArossy IatvAn dr., kJiroryos 2 
Ktir jegyzdseg Felsflveresmart 1 FELSOVISd 

Hivatalos 6rdk: 

TTA+ir^ii.n. Vasarnap 6s 

H6tkBznap. - . fi Bn epnap : 

7-21-Jg. 8— 11-ig, 

14— 15-igJ ,. 
Csak elofizetflk r6szere: 20— 21-ig. : 
Addhlvatal, m.klr. 6 

Allaml neplakola lgazgatd- 
sAga 57 

Asbdth.GasztAv honv. min. tit- 
kar - - , 31 

Bajnok Ferenc fflhadnagy 50 

BlaskOvlts Bela ny. fflnadnagy 

48 

Caendorora, in. klr. 11 

Caendor sz&rayparancsnok- 

aAg, m. klr. 3 

Czlraer L&szld ra. . kir. dohany- 

firuda ■..'■■'-. 53 

Decay ZoltAn fMdbirtokos r 

a nemesi kOzbirtokossag elnUke, 

sztivetkezeti eluBk 55 

Englander Arthur f angyntfkseg 

ErdoT elttg yeloseg, m. klr. 1 5 
Erddhlvatal, m, klr., Vas6r 10 
Feher Testverek liszt- 6s ter- 
^menynagykeresk. ,36 

Felsbvlsol JarAal Hltel- 

szdvetkezet, mint a z 0. K. H. 

tagja ' 47 

. Fliegelmann IgnAc kereskedfl 

19 

Fdszolgablrdl hlvatal 1 

Frtedmann MAtyAs kereskedfl 

17 

Fun&sz-esErdelvasut-ttzem,- 

m. klr. Gyartelep 45 

GalvAeayLAszIdmagantisztv. 29 
Groedel Testverek kereskedfl 

20 
Bajas Jdzsef fakeresk. 46 

„Bangya'< FogyaaztAal es . 
Ertekesltb* Szttvetkezet 

26, 33 
JAr Asblr Gsag, m. klr. 7 

Katonai epuletek es hatd- 
sAgok: 

Jaraai katonai parancsnoksae 1 , m. 

kir. 32 

. Katonai parancsnoksag, Vas6rvb'lgy 

41 

Katz Jdzsel kereskedfi . 13 

Kdsa Bertalan fanagykeresk., 

szatmarndmeti iizemvezetflsege 54 

-KovAssl IstvAn gy<Jgyszer6sz 28 
KttzkdrhAz 18 

KOzadgl eldljArdaAg 12 

Kozwfegl el6i]ArosAg, Als«5yis6 9 
Lehner M6r m. tis.ztv. 4 

„M©ve«* itterem : 39 

„Nemesi KttzblrtokosaAg" 
: kbzbirtokossagi tarsulat 4] 

NIezky LAszld ZoltAn Ugyv6d 

..-..,';■■■■' .37 

Olsavszky lstyandr. jaras- 
birrtsagi elnBfc, 30 Papp SImonne dzv. f Sldbirtokos 

2 

Patkds Bertalan termGnykeresk. 

55 
Penztlgydrl szakasz m. klr. 

85 

Perl Pdter bflrgyaros 22 

Sajovlta David kereskedfl 5 
Szlgetl Eratt kereskedfi 21 

Veveran Gyttrgy dr. kjr. kee- 

jegyzo 44 

Woll Leb utddal keresk. 16 

Zemba KAroly Ibusa kepviselet, 

papir. hangszerkeresk. 38 ^LSOZSOLCA 

A miskolci egys&ges hdl6~ 

zathqz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

mtb , in Vasarnap es 

WtkOznap: finnepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak etOflzetOk reszere: 20— 21-Jp. 

A miskolci egysdges hdld- 

xathoz tartozik m£g:_ Di6s- 

Gy&r, Ditisgydri vasgydr, 

Gdrombolytapolca, Hejd- 

csaba, Perecesbdnyatetep, 

tijdiosgydr. 

Arndt kif zseg eltfl jardsdga 1 

Barczay Ferencne 4 

Eszlarl Antal Fatnra biBomanyos, 
palyaudvar (idfl9zakos) i 10 

Gy6gyszert&r, Baroa Laszld 

Bezso gyogyszer6as 5 

Baber Lajos epfiletfa-, epfilet- 
anyag- 6s tfizel&anyag-kereskedfi 6 

Bortfiver Marlanna m. kir. 
poetakiadd 

KOzs^gl eldljardsag FENYYESVOLGY — 
CTABHA 

Hivatalos 6rdk: 

fletkiJznap: 8— 13-Jgj 
14— 18-ig: 

Csak eldfizetfik rdszAre Vasarnap. ee 

unnepDap: 

8— li-ig, 

14r-lWg. 7 
2 

,Hombar' 
8 Latzkd Tdth Istvan 

raktar fid^Bzakos) 

Letanovszky Lajos dr., a posts 
bet. bizt. Int. orvosa es kfirorron 3 

Ltfrlncz Lajos mar. intSzft, 
allomasfdnCk FELSOZSUK 

(lisd Als^zsuk) 

FENfiKPUSZTA 

(la*d Dravafok 63 Keszthely) FElVYfiD 

(ldsd Zetelaka) FfiNYESl-PUSZTA 

(lftsdParad) 

FfeNYESUTKE 

Hivatalos 6rdk: .Vasarnap 6b 
Canepnap 
8-11-ig, 
14— 16-ig. " H6tk«znap. 

8-12-iR, 
14-18-ig. Csak eWfizetflk rfszere: 80— 21-ig, 

Boda Antal malomtulajdonoa 4 

Feher Peter termeny-, gyiimOlcs- 
es bnrgonyakereflkedd , 5 

Kertesz Fereno bnrgonyakeres- 

kedfi 3 

HOzsegl eldljardsag 1 

Llppal Gyttrgy FJ Hombar" 

bleomanyos 6 

Wth Pal dr. kflrorros g BO— 81-!g. 

AUaml Erddgondnoksag 2 

Batdrvldekl, m. klr. rendffrl 
klrendeltseg 4 

Katonai epiUetek es hatdsa- 
sfigok: 
Gyalogsagl laktanya s 

Paranesuoksdg 1 

Alakolat, Malomr6t 7 

Kttrjegyzdaeg 6 

Lttveszy AndrAsm Air. nadnagy 

Slmor Schwelgholfer Janos 

dr. kOrorvoa 6s a posta bet. bizt. 
int. orvosa FERENCBANYA FERENCHAZA 

(lisd Tet) FERENCLAK 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6znap 8-12-ig, 
14—18-ig. Vasarnap 

6b Qnnephap : 

8-li-Ig, 

14-16-lg. ■Csak elBfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrkttittnltmeny, 

m. klr^, Csendlak . 9 Ktfrjegyzds6g, Caendlak 

Bozsegl eldljardsftg, Mnrar 

halmos ■■ 

Plebanlablvatal, Csendlak 5 
Stlyan Kalman kereak. 1 FERENCSZAIiLAS 

(lasd Klirafalva) 

FERENCTELEP 

(lasd Jhtqd) 

FERIHEGY-PUSZTA 

(lAsd ^estszentiflrihc) 

FERT6RAKOS 

Nyilvdnos tdvbesztW 

dllomds. 

Hivatalos 6rdk: 

Hettttenap: *$%** 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14—18-ig. i4^ 16 .ig = 

(ElOfizeWket lasd a soprani elAfisetOk 

kezdtt) 

FERT0SZENTMIKL6S 

Hivatalos drdk: HetkOinap : Vasarnap ^s 
Bnnepnap : 
8-12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— 16-tg. 

Csak eWfizetflk rSszere: 80— 21-ig. 
Berta Janos rom. kat. pianos 
21 

Cseb Kalman \end*gI6s 12 

Csendorors, m. klr. 6 

Gydr-Sopron-Ebenfortl 

vasutallomas Idnttksege, 

BsBterhaza 15 

•»flangya< 4 sztfvetkezet 8 

FWMtoieto 5 Hajdil BorvAth Xajoa sert^s- 

6s marhakeresk. 24 

flolper Geza vaskeresk. 19 

Bolper Lajos gazdasaga 6s hns-, ■ 

ilzeme - 1Q 

Bolper Jdzsel marfaakeresk. 13 
Bor vAtb Jdzsel vit^z, kUzB^gj 

bir6, marhake'resk. 18 

BorvAth KAlmAn m6sz-, marka- 

■ 6s sert6skeresk; 23. 

BorvAth MlbAly Bert^skereak. 11 

BorvAth Zslgmond rit6z, k8r- 

illatorvos 17 

IstYAnfly Lajos dr., a posta bet. 

bizt. int. orrosa 10 

KarAciony Laszld marhakeresk. 

20 

KatonaLgyttjtdtAbor. . 

paranesnoksAg 22 

Kbzsegl elitljardsag, Pertfl- 

'szentmiklis . 2 

Kdzsegl eldllArdsAg, Csapod 7 
KOzsegl eldljArdsAg, Rttjtak- 

mnzsaj ■ Q 

{Holler Fttlop fakeresk. 4 

OrszAgos VBlamosmuvek 

r.-t. kirendelts6ge 25 | 

Schonberger Jdzsef flat fa- '. S 
6s gabonakeresk. . 3 J 

JSzabd Jend viUanyszereW 26 
Varga Ferenc dr. orvos 14- 
Verseghl Nagy Elek oradalma, 
EOJtOkmozsaJ 1 FERTOSZfiPLAK 

Nyilvdnos tdvbeszm dllomds 
Hivatalos" 6r ok: 

»«*-^: ■: " vsa? 

8— 12-ig, 8— llrig, 

14^18rigl . 14— 15-ig. 

(SlOfizetfiket lasd EszterhAza) FIATFALVA 

(lasd 8a6kelykeresatnr) 

FINKE 

Nyilvdnos tdvbeszild dllomds 
a kdzsSgi eldljdrdsdgndl 

ffldeleny 1-02. sz. eWfizetfl). 

FIRTOSMARTONOS 

(lasd Et6d) 

FLdRAPUSZTA 

{lasd Katymar} 

FOKTd 

Hivaldlos drdk: I 

to 

s. 

3 

o 

N 

M 
A 

X. 

z 
o 

r 
S H6tk£ztjap : Vasarnap 6s 
finaepDap : , 
8— 12-ig, 8— ll-ig, ' 

14—18-ig. 14-15-ig. 

Csak elflfizetos r6sz6re: 20— 21-ig. 

Boldlzs&r Istvan kfepesitett 
kOrafivesmester 1q 

Foktd kdzseg legoltalmi 
Hgyelddra 5 

flaypal LAszld bentes 6s meszaros 
2 
Jerl Mlbaly koosra§ros 7 

Kalapos Vllmos heutes 6s 

m6szaros 8 

Kanczler Mlnaly paprikamalom 
4 

Kdzsegl eldljArdsAg 1 

Knkovlcs Imre . mfikft, cement- 

ard k6szit5, ra6sz, cement, tttzeW- 

anyag kereskedfl 1 1 

lurdl Bela ref. esperes 9 

M. klr. folyam- es ienger- 

hajdzAsl r.-t. figyn0ks6ge (1, a 

kaloosai elflflzetflk kfizott) 
MAthls KAlmAn r<im kath. 

pl6banos Q 

Pap Geza dr. kSzs. orvos. 6s posta 

bet. bizt. int. orvos 14 

BaesmAny MlhAIy Hangya kdr- 

»etvezetfl . 12 

Rasa JAnoa kereskedfl 3 

121 MoVyds Mtertnemflzetelft a rddiarq? FOLYAS 

(lied Polgar) 

FONO 

(lasd Bnasti) 

FONY 

Hivatalos drdk: ,8-12-ig, Vasirnap £3 
finnepnap: 

&— 11-lg, CBafc elfifizetok T6szere: 20— 21-Jg. 
Csendtirttrs, m. klr. , 1 

Ageston Karola m. kir. posta- 
mester Q 

Karolyl Imre grdl erdSMvatala 
4 
Keoskes. Jdzsef ref . Ielk6sz 
Kdrjegyzoseg 5 

Szabd Bela dr. r. k. pl6banbs 3 

FONYdD 

. Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. . 
* - Hivatalos drdk: 

-:■.:.-.; Vll/l- : VlIT/3Hg.7^-22-lg. . 

Vf 1-.VU30 6s 1X/1— lX/15-ig 7— 21r1g 

<lx/lfi— V-/31-Jg: 

" nIt , ■■': -""■'< ' Vasitnap i» , .. 
Betk&znap: . UnnepDap : 

. 8— iS-ig, ' Be-il-lg, 

U— 18-ig. 14— 16-ig. 

; Csak eloflzettfk resz6re : 20 -21-lg.. 

i A fonyddi egyse'ffes- hdld- 
>'■' zathoz tartozd kozpontok: 
Batatonfenyves, Forty dd, 
^Vonyddjurdotelep. , 

: A Budapest! evangellkns 

leanyglmndztum nyaraltatasa 
- (tizemben: VI/1— X/16-ig) - ' 28 

Arohlfy Tlvadar m. kir. posta- 
V ; Ig, (fiaenibeiu IV/l-IX/30-Jg) 
■-* Fonyodszeplak . 35 

. Bagyarl] Jdzsef g6plakatos es 

szerel6, . . (39) 

" Balatonvidekl Vlllamosmu 

■■'*■ vekr.-t. kirendeltsege 29 

- Bartha L&szld gazdasaga, B6la- 

telep ; : :':;....■■ 21 

''■■ Belanyl Ferenc ay', m. kir. I o. 

v postasz4mvev0s6gi ttitan.; B6latelep 

^ ■■■■■-' ; ■■ ■-' ■■■ 4 

„£sarda vendegld** b6rloje 
,Bnra danoa verid6g[6s . -. 82 

Csenddrorsparancsnoksag, 

m. klr. -.- 3 

■■ Feles Jdzsef hentes 6s mdszatos 

; ■« .-/;.. . -.■/"-, ,:.,."- ,24 

■■ Fonyddi „Bahgya" rpgy, bzB- 

'■ vetkezet-. ' '■ ■< \% 

'. . Fonyddi Tfizeg es Lapgazda- 

sag ezelott Grol Zitthy Bela tflzeg- 

-telepei'' ■. -'_'"'■. ■' 7 

Garay Lajosne m. kir. posta- 

meBter 20 

Gere Ldszld, Bdna Lajos, 

Jelllnek Daniel (tizemben: 

1 iv/i^ix/so-ig) 38 

Herberth J6zseI6pitGmei9ter 16 

Hy Lajos -piebanos .-9 

Inkier Laszld p*kmester (nzem- 

: ben : IV/l-IX/30-ig) ■ . 1 

Iskolandverek tanitorend. 25 

dambrich Ala Jos ny. k8ijegyzfl 

. ■>■-■■ ■■ 37 

Korjegyzdseg 18 

Krlzsanovlts ddzselhe ma- 

ganzd (tiaeiflben : V/i— X78i-lg) 
B<§latelep 13 

Magay Bela vit6z, py. honv^d- 
ezredes (Uzemb^n: 1V/1— IX/30-ic] 
B61ate)6p , " \ - 38 

Alaiolesy Sdndor dr. tigyv^d 
(iizenibeii : IVil-IX/80-ig) B61atelep 

Racz Bela dr. egyet. tanar, BiU- 
'■-telep- ..-.". 11 Blpka Ferenc dr. ny. ffipolgar- 
mester (Ozemben: IV/i— lX/30-Ig) 
Bfilatelep 6 

Selplades Elemer dr. egyet. 
tanar (tizemben; V/l-X/31-ig) B^la- 
telep ; ■ , , 19 

wSlraly** sz&lld (Hajfa OdOn) B6- 
lateiep (flzembeh.' tV/i— IX/80^ig) 2 

Skerlecz Gytfrgy hentes es me- 
szarop '8 

Sonnenseheln Llpdt vegyesJie- 
reak. 17 

Szabd Ferenc r. k. esperesple. 
banos (fizemben: V/l— X/81-ig)B61a- 
telep 18 

Szabd Jdzsef lodrasz (ilzemben : 
V/i— X/31-Ib) 23 

Szalkay Bela villanyberendea^sl 
gyaros (Ilzemben : V/l—X/31-ig) 28 

Sz6kesldTaro9l arvataazak 

Gr6t Zicby B^la fidfllfilelop (tizem- 
ben: V/i^X{31-lg) 84 

Takaes Jands ^plakatos 31 

tarjan Antalne tfzv. ny. all. 
polg. leanyisk. tanar (ilzemben : 
V/i— X/31-lg) Belatelep 27 

Tomory Endre m. klr. ny, 
csendoralezredeB, Fonyddals6bela> 
telep , 88 

Verebely Tibor dr.ny. r. egyet. 
tanar <iizemben : V/l— X/8l-ig) Bela- 

' telep .-;.'.. 7, ■ 22 

Vdrds Istvdnne vegyesberebk. 
(fizemben; IV/i-^X/30-lg) . 14 

Weller Rdzsf divatkeresk. 30 vBetkfizaap: FONY0D- 
FCRDOTrELEP 

Resztvesz a, balatoni 

korforgalomban/ 

A fonyddi egystges hdt6- 

sathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

, "VH/1— VIlt/31-lg; 7— 29-ig: . 
VI/l— Vl/30 es IX/l-IX/16-lg' 7— 21-ig 
JX/16-r-V'/3l-ig^... 

VaBArnap .es 
finnepnap : 
8— 12-lg, 8— li-lg, 

14— 18-ift 14^-15-lg. '.-" 

Osa k e l« iBetfik reszere : 20 —2 1-lg . 

A fonyddi egys&ges hdld- 

zathoz tartozik m4g: Bala- 

tohfenyves. 

Allamvasntak AIlomAsfd- 

ndk«ege (fizemben.: V/i— X/31-lg) 
. .■' 25^ 
Andrdssy Dezsd egybazpakai, 

ny; tan. (ilzemben: V/lr-X|3i-1g) 
/-■''" 4 
Balaton Balaszall Ri-t. 
• vtelepe . 1 

Bala Ldrlnc sfitftm'ester "(uaem- 

ben : V/i-X/3i-ig) - 28 

Belial lUatszertar an-^shClgy- 
: (odraszat, fenyltepdszet 13 

Beseitaner iBtvan szaliodas, 

vend6gl6?. ; 5 

Budapest szekesIdvAros VI, 

ker. levente parsag Fonyod- 

liget ■ . . ...,;■... .41/2 

Pnrna PAl dr. tigyved (..:) 
Csenyl Istvdn ^pitfimester 40 

Csep Id Jdzse t ny. 'may . f 6f elil'gy . 

■ ^ 9, 

Dedek Istv&n beraut6fuvaroz6 17 
brechsier KarollnbiLffetnlajd, 
. (tizemben : V/l— X/81-ig) .32 

„DreehsEer szdlloda**, talajd. 

0zy. Dreohsler N&ndorn6 (tizemben: 

V|l-X/8i-ig) 12 

Edry Laszlddr. orvoa (nzemben: 

V/i-X/8'i-lg). 15 

Fonyddllgetl levente tabor 

(Ilzemben: Vl-X/31-lg), Fonvfid- 

liget ■.--.-. ./ 41/8 

Fonyddllgetl FurddegyesU. 

let, Pony6dliget 24 

Fonydd SandorielepI FUrdO- 
: lgazgatdsdg rflzemben : V/l— 

XfSMg) ,-;.-■ 34 

Galle Korndlla «Angyal« gy6gy- 

Bzertar . ■ 8 Ilkovlts Antal k^menyseprflmes- 
tef, (nzemben: V/l— X/31-ig) 
Ponyoaiiget 41/5 

Kerekes Gabor ig. (Uzemben: 

V/l— X/31-ig), Fonyfiflliget ' 41/6 
Klkdtddrhdz 2 

Kiss Kalman ,varm. arvasz^kl 

elnOk .27 

Klemodddnnd (...) 

Kostyal KAlmdn, Fony«5dliget 

19 

Kdmlyes Janos ig. 10 

Majorossy K&lm&n dr. Talial- 

ko«6 (tizemben V/l— X/31-lg) 89 

Mar call Janos dr. kororvos 42 

Mdrlez Kalman vitez, ny. ezre- 

des (fizemben : V/i— X/Bl-ig) 18 

Nagy Barolynd pensl^tul. 21 

Nagy Tibor m. kir. postal mern{)k 

(SBemben: V/l-X/31-lg) Fonyid- 

liget 20 

Neddczy Gyula m. kir. alezredes 

(fizemben: V/l-X/31-Jg) 29 

Olah Janos tieotes es meszaros 

(fizemben: V/i— X/3t-ig) 22 

Pamaky Ferenc vend eg] 5s, 

Fony6dliget 41/4 

Pees szab. klr. Vdros gyer- 
meknyaraltftelepe (ilzemben: 
V/i-X/31-ig) ' 11 

Plntdr Ferenc szikyizfizam 36 
PorkolAb LAszld venoegi6a 18 
Relnseh Henrlk okl. kert^sz, 
kertepittt .. '■'■.-.■■.. 33^ 

Virag, zOldseg es gyfimBloa fiziete 
(tizemben: IV/l-IX/30-ig) 44 
Reiser Lajos kereek. 6s teher- 
fuvarpjK6 ■ 35 

Slpds Gdza arvaszeki filnCk (fizem- 
ben: v/i-x/si-ig) 31 
Stadler Istvdn fdldbirtokos 7 
Szlebert Jdnos dr. oryos 23 
Szekesfdvarosl Rrzsdbet 
lednydrvahaz ttdttldtelepe 
(fizemben : Vd— X/31-igJ 80 
Szentpaly Imre esFla gep- 
lakatoB, .villany- 6b .vizvezeteksze- 
reld. - ■ ;-:■■■■ ' ''88 
Szlnesl Gnsztav, Park-villa 3 
Ctmestersdg* klr. 14 
Vadasz Mlhaly filszerkeresk. 6 
VIda Istvan hentes 6s m6azaros 
23 

FONYODLIGeT 

(lasd Pony6diflrdotelep) FONY6DSZfiPLAK 

(lasd Fonydd) 

FORGACSKUT 

(lasd Egerea) 

FORGACS-PUSZTA 

(l^sd Booonad) 

FORNAD 

(lisd Tamasi): 

FORNA-PUSZTA 

/ (laad Csakvar) 

FORRASKtT 

A kiskundprozsmai egy&4ges 
_ hdldzathoz tartozik.' 

Hivatalos . 6rdk: 
■o.^i, Vasarnap 6s 

.H6tk8znftp: Unnepnap: 

8— 18-ig, 8— il-ig, 

l-t— 18-ia. 14-16-ig. 

Csak elifiaetOk r6szere v 20— 2i-ig. 

A kiskundorozsmai egys4ges 

hdldzathoz tartozik me'g. 
ArpddkSzpont, Kisteinpldm- 

tanya, Zsombd. 
Boross Jdzsel all. el.lsk. tanlto 8 
Forraskdtl gazdakor 1 

Varga Jdzsef rfim.kath.Ielk^B.z 3 FORRO 

Erics kornyikbeli 

nyilvdnos tdvbeszdld 
dllpmds. 

Hivatalos drdk: 
_,..„ Vasarnap es 

Hetktfznap: finnepnap j 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

It— 18-ig. 14— 16-ig. 

(Elftfizettket lasd aa enoai elGflnetak 
kOzBtt) 

FORRO-PUSZTA 

Hasd Baentmartonkita) 

F6T 

Hivatalos drdk: 

. w^ ■.■jiMSfc 

8-18^g. 8-11-ig, 

14— 16-ig. 
Csak el6fizet6k reszfire: 20— 81-ig. 

Allamvasntak m. klr. allomas- 
el61jar6sag . ' 24. 

Brann Kldri fakereaki 8 

Bdth Karolynevegyeskeresk. 25 

CsenddnSrsparancsnoksdg, 
m. klr. 2 

Cserl JAnos antifnyarozd 15 

Cslllag Ernd dr. orvoa 12 

Czlkornyai L,a]os 7 

Dvorak Allrdd gy5gyseer6sz 19 

Fdtl Bangya logyasztasl 6s 
ertekesf tfi szdvetkezet 6 

1. sb. fiokja 11. 

Boszay Gdbor - malomtnlajdonos 

■ . 18 

Karolyl Istvan grdf dr/ kas- 

t61y a , lasd a bpefiti e.lAf toetflk kdz'Stt 

K&rolyl Laszld grdf birtokainak 
szamvevosige ' 8 

F6ti kast6lya 9 

Ktsorbdn Kalman dr. k9r- , 

aJJaioryos ■■ . : : 22 

KUzsegl eldlj&rdsdg, F6t 1 

KOzsegl eldlj&ros&g, MogyorM 
'5 

Lnttye I>ajos ifiszerkeresk. er 
stltomeater , 18 

Nenwlrth es Mike gombilzenie 

::.;28. 

Reszvdnytdrsasdg VHlamos 
ds Kitzlekeddsl Vdllalatok 

szamara, Ida kirendelts6ge 13 

Rubes Jdzsef fuszer-, rdfUs- 6s . 
rdvidarufizlete . 23 

tbnry Karoly dr*r6in. kath. 

pl6banos, o.'kanonok 4. 

Tlhanyl Agoston m. klr* posta- 
mester . 20 

Veress Antal berautdf uvaroz6 6s 
seygyart6.tlzeiine ' . 21 

Vltdz Lajos hentes 6s mSszarbs 10 

Zdszkallezky P&l evang6llkns 
lelk6sz ' / 14 FOHERCEGLAK 

Hivatalos drdk: 

, ^tk«zna P : V ^ n ^ S . 

S— 12-ig, 8-ril-ig, 

■;■■- 14— 18-ig. 14-^-15-ig. 

Csak elofiaetftk r6sz6re : 20-21-ig. 

Albrecht klr. herceg bellyei 
nradalm'inak J6szagjgazgat68aga 
Msd a mohaoai elOflzetok kHzOtt. 

Csenddrdrsparanesnoksdg, 
m. klr.. .,; 1 

Doknptl Dezsd dr. orvOB 6s a 
pbsta bet. bizt. int. bryosa 3 

Kranse Adrdl fokerbegi »int6z<l 

'■■■•! :■'■ :-'-2 \ 
Schneider Ferenc kentes 6s 

m6szaros " , 4 122 A radioval egfesz nap olcson szorakozhatik. ■' - FOLDEAK 

Bivatalos 6r6y.: 

n;**i,*,„. Vasanap 6e 

H6tk8znap: unnepnap: 

8— 12-ig, " ' ' 8— 11-ig, 

W— 18-ig 14 -16-ig. 

Caak eldfizetfik r6sz6re • 20— 21-ig 

Csendorors, m. klr. ! 

- Fazekas testv6rek bisgazdak 

gozmalma g 

Fttldeakl Hangya kereszt6n 

logyasztasl 6s 6rt6kesitd 

sziivetkezet 12 

Foldeafci Lajos s. Jegyzfl 10 
Gardl . Ferenc motormalomtulaj 

donos Q 

Jod Sandor rof8s-, rbvidarn-, fu- 

szer- 6s vaskeresked6s H 

Herczog La|os dr. orvou 6 
Kovats J6zsefn6 dr. 14 

KUzs6gl eloljardsag ] 

p. Nagy Istvan dr. orvoa 10 
Navay G6za raid birto boa lasd a pfis- 

pfiblelei elflflzetob kbzfltt 
Navay Gyttrgy uradalma, lasd a 
. makoi elfilizetoir bOzmt 
Rom. kath. n6p!sko!a Igaz 

gatdsaga 15 

Tanya kozpont, 6fbldeak-puszta 

3 

Vdrtts Sandorn6 «8zent Laszl6» 

gytfgysaercar 

FOLDES 

Bivatalos 6rdk: Bgtk&znap Vasarnap 6s 
' iiunepnap: . 
8-12-ig, ' 8-lt-ig, ' 

.14— 18-ie 14— 15-ig. 

Csak elofizetfllt rtazere: 20— 21-ig. 
Berger Zoltan malomtulajdonos 
2» 10 
CsenddrkU10nltm6ny, m. 

klr. J 3 

Dombkos Lajos eFutnras bizo- 
manyos 12 

FoJdesl „Hangya" logyasz- 
tasi 6s 6rt6kdslt6- sztivet- 
kezet 7 

Foldesl Hltelszttvetkezet 

mint az O.K.H. tagja 4 

Kallay Lajos Laszld 8 

: Kolchner Aron baromf ikereskedo 

KOzsegl eloljardsag 1 

' Lerner Llpdt baromf ikereskedfi 

11 

Ungar Jozsel gabonakereskedo 6 F0LDRA 

(lasd Kisilva) 

FOLDSZIGET 

(laad Csorna) 

FOLDVARY-FUSZTA 

(Jasd Honor) 

FRANCIAVAGAS 

(laad Ugod^ 

FRANCISKA 

(laad tizazhalombatta) 

FRIGYESFALVA '-. 
KJIEHOBI^bl 

Bivatalos drdk: 

8— 13-ig, 8— n-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elftfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 5 

Latorlca r.-t. vasgy&ra 2 
Molnar Jdzsel okl. mSrntib, 6pi- 
t6si vallalkoz6 - 1 FUDI-PUSZTA 

(lasd Enesej . ** 

FUGYIVASARHELY 

Hivatalos ordk: 

H^znap: \^Zv: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eI6fizet6k r6sz6re : 20— 21-lg. 
Csendorors, m. klr. - < 2 
,, Favor It" azbesat mtipalagyar 3 
Hrlnyak Laszld dr. posta B. B. I. 

07V08 5 

KttrJegyzos6g 1 

Sternberg Lazar 6s Tsal ma- 

lom Q 

FURTA 

Bivatalos ordk: 
Betkoznap -12-ig, 
-18-ig. Vasarnap 6s 
Qnnepnap: 
8— 11-ig, 
14—15 ig. Csak elftfizetfik; r6sz6re- 20— 21-ig. 

Baranyal B61a «Hangya» korzet- 
vezetS 2 

Fnrtat „Han^a« logyasztasl 

e» 6rt6kesftd szttvetkezet 

4 

KOzsegl el«l|ar6sag 

Orszagh Jdzsel kozsGgi ffijegyzfi 

FUTASFALVA 

(lasd K6zdivasaThely)" FtLE 

Bivatalos 6rdk: 

Hfetktfznap: ^JjJKpt; 

8— 12-1g, 8— 11-ig, 

14 -18-ig . 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOh r6sz6rer 20— 21-ig. 

Csaszar Gyttrgy keresk., Sz6- 

ckenyi-fit 82. " 3 

K«zsegieldljar6sag 1 

Sotnogyl L&szld vend^gltfa 5 

Veszpreml kaptalan rdiel is 

peremartoni gazdasaganak tnt£zd- 

s^ge, Sandorkapuszta 2 

FULEK 

Bivatalos 6rdk: 

7— 21-lgi 

Adam vendegltf 28 

Ajnacskfil Teglagyar, Braun 
^s Stein 15 

All am vasntak, m. klr.,aIIomas- 

fon8ks6ge 19 

Clktak.lt. 

amsitfihely Kotr.oslts Gyttrgy vasuti ven- 

degl6ja 80 

KUzs6gl eltfljar6sag, Ffilek 9 
Kdzsegl elfiljar6sag, Bid 25 
Lfiwy Ltpdt zomanoed6ny nagy- 

bereak. g 

Mellcher Jeno dr. orvos. 

a posta beteg. biet. int. orvosa 7 
Molnar Arpad teheraut6 szall. 

vail., Mateosz tag '20 

Pallal Ernd dr. kbrorvos 14 
Petruska Janosne Szv. es 

Tarsa vaskeresk. fi6kuzlet 1Q 
Postafaivatal, m. klr. 24 

Stein Nathan fakeresk. 5 

Turul mozgd 
Vtllanytelep 2 Miizesahdnjj! cipfl- 6s harisnyael- 
10 

Csend5rttrs, m. kfr. 4 

Cs6pe Istvan gy<5gyszer«5sa 17 
Erdtthlvatal, m. klr. 1 

Fabian Faasztln Pater feronc- 
rendi pl6binos, Foreiicrendi ko- 
lostor Q 

FUI6kl Iparmdvek r.-t. 

eomanc-, vas-, f em- 6s faaragyar 

3, 11 

Hadittaemi szemfilyaeti parancsnok 

37 

Gadns Janos hentes 6s m^szaros 

27 

Gttmttrl Odtfn dr. orroa 21 

Hangya Plllek 6a vid6ke kereszt6ny 

fogyasatasi 6s 6rt6keeitfl szbvetkezet 

29 

Hnllta Vllmos, a Fiileki Iparmfi- 
vek r.-t. gyarigazgat6ja 12 

Karosl Janos m. kir. posta- 
mester lakasa 22 

Kasia Ferenc b6raut6s 13 ' FULOPHAZA 

(lasd Paiepszallas) 

FCLOPMAJOR 

(lasd Nagykanizaa) 

fulopszAllAs 

Bivatalos drdk: , 

Hetkoznap VasArnap 6s 

F . linnepnap: 

8-12-ig, 8-ll-ig, 

14— 18-ig t4-^lfi-ig. 

Csak elflfizetdk r6sz6re: 20-:21-ig. 

A.bonyl Andras kocsmaros, ba- 
romf ikereskedb , 24 

Allamvasutak, m.klr. allomas- 
fono"ks6ge 7 

Baky JLaszIone polg. isk. ig. 2 

Balazsl All ami eleml iskola 

gondhoksaga QQ 

Banyak JOzsef dr. posta bet. 
Wzt. int. orvos ' 12 

Csendorors, m. klr. 10 

FUlOphazal eloljarol klren- 
delts6g 58 

Gudmon Albert postavonalfel- 

vigyaz6 25 

Balasz JanoS maganz6 19 

Hangya fogyasztasl 6s 6rt6- 

kesitd szSvetkezet 20 

Kiss Janos fakereskedd 3 

Kovacs Gyula J6kai mozgo tulaj- 

donosa 28 

Kovacs Jozsef keroskedo 29 

Kovacs Szab6 Janos dr. orvos 

2 

Kozary Bitzo Dezsd orfikosei. 

■ Harmask6rny6k 53 

Ktlzs6gl eldljardsag 1 

Kapler Jozsel borbizomanyoe 6 

Kurjantdl all. elemt Iskola 

g'ondaoksaga 55 

iHAdy Gyula dr. orvos 4 

Nagy Jozset Patara Wbizoraanyos, 
borkereskedft 6s bizomanyos 5 

Pestvarmegyei DnnavOIgy 
lecsapold 6s ifnttf zd tar- 

sulatszakaszm6rodki kivatala 14 

Rdlkd Sandor malomtulajdofcos 8 FORGED 

(lasd Kela0ny6k) 

FUTELEKI-MAJOR 

(lasd Nagygencs) 

FCZfiRKOMLOS 

Bivatalos drdk: 

H6tk6znapr Vasarnap 6. 

, r linnepnap: 

8-12-Ig, 8-ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eififizeidk r6az6re: 20— 21-ig. 

Jnhasz Pal dr. k6f orvos 4 

Karolyi Istvan gr. faz6rkoml6sf 

erdflgondnokaiga 3 CD 
Oi Oh 

PC 

ar 
O 

N Ferenc term6nykeresk. 

Takacs Jozsel ny. m, kir. posta- 
von at mester 9 

Tarsulati polgarl fid- 6s 
leanylskola lgazgatdsaga 

Verner Korn61 nagykerpesi, 
r. k. pl6banos .-■,., 15 

Vdrtfs Xaszld m6szaros 6s hentes 
21 
Wiedemann Kornel posta- 

mesier 28 Ft)LPOSDAR(iO 

flasd' Gydrtelek) FOR 

(lasd Cbuz) K0rjegyzds6g 2 

FCZfiRRADVANY 

Jlasd Palbazaj 

FUZESABONY 

Bivatalos drdk: 

7— 21-ig. , 

Antal D. Sandor vend6glos 14 

Besenydtelekt httelszttvet* 
kezet 21 

Csenddrdrs, to. klr. 5 

Dobay Akosn6 tfzv. tiizifa- 6s 

sz6nkeresked5 - 33 

Ersekl nradalmak rflzesabonyi 
gazdasaga u 

8ziksz6pasztai ^azdasAgn 
Gazdasagi iroda 9/I3 

FtfkAptalanl borsdvalogatA «V| 

Fttzesabonyl „ Hangya" lo- ^J 
gyasztas!6s6rt6kesIldszS- T 
vetkezet 27 * 

Gaal Istvdn gy6gyszer6sz , 22 ^f 
Gal Ferenc hentes, m6szaros 19 ■■ 
Granltz Istvan Ma v. 6tterem 18 4^ 
Gregnss Jozsel g6puzemtulaJdo- ^^ 
nos 34 ^m 

Haranghy Lajos dr. orvos 30 ■■ 

Hevesmegyel Takar6kp6nz> ■ 

t . tir.fiizesabonyi flokja 7 hb 

Huny or Lajos aliomdsf6a3k 42 J^ 

Kelcmeit Istvan vit6z, villany- ^p 
szerelfi 6s radios ". * 33 p~- 

Klein Ferenc tojds-, baromf i-, 
vad- 6s term6nybevasarl6 31 

K«zs6gl eldljardsag, Pfizes- 

abony ' .4. 

Lang iH6r term6nykeresked6 Q 
L6g6. parancsnoksag 26 
JMarkns Ignac sflrnagykereskedfl 
35 
Mayer Erndn6 fa-, sz6d- 6s 6pi- 

t6sianyagkereskedfl 43 

Mnranyl Gyala bflrAllatprvos 25 
Orsovay Ede vit6z, iskolafel- 

figyeW, igazgati, kintor 17 

Palyandvarl postaszoba 13 
Pozsgay Dezsd dr. vit6i, k«z- 

i6g* ffijegyzS - 39 

Reiner Adolf fakereskedO 3 
Singer Morlo 12 

Somos. B61a t ny. kgi ffljegyzfl 41 
Spltzer Sandor 6pule«akerea- 

kedfl .'■.'■ 1 

Lakasa 15 

Stadler Adolf b6rautiJs 40 

Stadler G6za b6rant<5fnvaroz6 23 
Stein Lajos dr., a posta bet, . 

bizt. int. orvosa 28 

Welnstock J6zsef tfizifa- 6s 

sz6rikereskedfl 32 

Welsz Jozsef terra6ny- 4s mag- 

kereskedfl irodaja 29 

Lakasa . '■' ; : ' : 10' 

Zslgmond Benedek marhake- 

reskedfi .16 

123 M ^FHxesgyarmat di, ho$y csomagjdban a cimzetf r^szere FCZESGYARMAT 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 

Allamvasntak,m. klr. allomas- 

fbnojsege, Nagyalloitias 13 

Allom4Bf6nbk,8^ge, Felsflallomas 

25 

Baiogh Karoly fflldblrtokoa 21 

Berger Sandor gOzmalomtulaj- 

dODOS 29 

Blanckenstein Pal grdf nagy- 

birtokos 8 

Uradalml kCzpontl Iroda , 2 

Bolyd Sandor m. klr. postamester 
52 
Bndai Janos dr. kozsegi orvos 
SO 
Csendorors, m. Kir. 11 

Czollner Gynla dr. orvo» 22 
Darkd Bela unit. lelfeesz 47 
DomokOB Kalman dr. posta bet. 

blzt. Int. orvos .■■■■■ 17 

Eke Andras ttizifa- 6s seen- ■■ 
, kere9kei6 : .58 

Parkas Gyttrgy fflldbirtokoB, Macs- 

kas .5 

Feher Radoll illatseeresz 6s 

iodrasz 18 

. Fefcete Janos Titer, "hentes 6s me* 

ezftroBi aHatkereBkedb 20 

Fttzesgyarmatl hltelszdvet- 

kezet mint az O.K H. tagja 39 
Fttzesgyarmatl kaszlnd 14 
Fttzesgyarmatl kttzblr tokos- 

■a« 32 

FUzecgyarmatI kozpontl lo- 

gyasztasl es ertekesltd 

szlfvetkezet 26 

Glttck Sandor textil-, divataru- 

6s vegyeskerBSked6 55 

Grdsz Mthaiy series, eamartia- 

kereskedo 7 

Berigermaldm r.-t., Kfllterfllet 

10. sz. 12 

Honcokl Karoly malbmtnlajdonos 

. Janosl Harton dr. feflzsegi or- 
vos 37 

Kalman lAszldgabon a-, termeny- 
6a tfizWakereskedfi 33 

Korcsm&ros Antal berantfo 34 
' Kttzsegl eldljardsag 1 

Kan Albert jegyzfi 51 

Lanb Bela ny. ttfrzBallatorvus 42 

,. Lorlncz Derene nentes es me- 

saaros " 56 

Hakal Emll gy6gyazer6sz . 28 

■■■'- Marky Barna dr. vftez, vm. al- 

(span 41 

';■: Mate Imredr.esnemesPallk 

■"■■ Egon, Pazmanypusztai mezfigaz- 

dasagi K.f.t. .' 4 

Mellekallomas, Jakabf y ~ Laszlfi dr. 

:, .jtfazagfelUgyelonel 

■.".. Moskovtis Ferenc baromflke- 

'reskedo 3Q 

Orosz B£la vas- ea fflazerkeres- 

k«do ■',. 6 

Orosz Istvan dr. 5gy vdd 24 

Plfcd Zslgmond dr. Ugyved 15 

Polgar Pal foldblrtokos 10 

Poitahlvatal UvlratkBzvetitfl 50 

Saifl Istvan vitez, ktisa. f6Jegyz6 

lakasa 45 

Sari Jozsel gabonakereakedb 19 

Sari PA1 gabbnakereskedfl 48 

Sarretl telttzem 49 

Szegbalml vlllamosmtfvek 

r.-t. filzesgyarmati kirendeltaege 

27 

Szende -Janos dr. kfizsegi 

allatorvos 35 

Szllagyi Jozsel sfitfimester 38 
SzUcs Sandor fakereskedo 9 
Tdth Zslgmond roidblrtokos 40 
Ttfrok Laszld fa- 6s gabbnakere8- 
kedfi 23 

TUzoItdlaktanya 44 FUZES- 
SZENTPfiTER 

(lasd Hidalmas) . FtfZFOG YARTELEP 

Balatonalmdeti is Balaton- 

fuzfo kozpontokkal. 

egy&Gges hdlozat. : 

Hivatalos 6rdk: s 

_,.. „ Vasarnap 6b 

Hetkfiznap: dnnepnap: 

8— 12-1g f 8— 11-ig, 

14— 18-ig. t*— 15-ig. 

Csab piOflzeWk reszere: 80 — 21-Ig. 

Csajka Endre vlt6a, felfigyeia 4 

Daxner Geza postamester 6 

Bazal paplrgyar r.-t. Oxemve 

zetoseg 3 

L6tay Alfred Hazai Papirgyar r.-t. 

fomern6ke 'J 

Ittorellt Kalman dr. orvos, 

fogszakorvos 9 

Nltrokemlalpartelepek r.-t. 

2 

Sebestyen Laszld dr. hadi- 

anyaggydrlOporfizemeDekorvosa 5 GABORJAN 

Hivatalos ordk: KOzsegl elfiljardsag 1 

'" KBrtes Q 

Melcher IHatyas fOldbirtokos 7 
Reffle And r as faker eskedfi Q 
Reflle Harton vendeglOs 10 
Sax Adam meszaroB 8 

TlUMatyas 4 

Tossenberger Janos ttHdjalives 
3 HetfcOznap- VasArnap ei 

finnepnap: 

8-12-lg, 8— ii-ig, 

I4-18rig. ji-i^ig, 

Csak el6.fizer.0k reszere : 20— 3i-lg. 

HoldbazyNandor dr. kfirorros 2 

Kdzsegl eloljardsag 1 GABRIELLA 

(lasd Tjszalnc) 

GACS 

Hivatalos 6rdk: 

T, lf1 ,. VaHirnap ".«■ 

HetkCznap: fi nne pnap : 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

U— 15-lg. 
Caak elflflzetttt rtazere: 20— 21-lg 

Forgach Antal grdl nagybirto- 
koa 5 

Forgach grdl uradatma ia «Vik- 
toria* R -t erddhivatala 6 KOrJegyztfseg ' GACSALY 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— ii-ig t 

l*-18-1g l*-16-ig. 

Csak elOf izetflk ceszere • 20— 21-ig. 

Balalontos Konstantln kOr- 

allatorvos , 8 

Csenddrseg, m. klr. 2 

Dragos Jend dr., a posta« bet. 

bizt int orvosa es kOrorvos 7 

KOr jegy zdl hi vatal 1 

KUriegyz6seg t ZaJta (nyilranos) 3 

Rdth Sandor termeny- es mag- 

keresked.6 4 

Tarczy Karoly term^aykereskedd 

'■ - .. 5 GADOR 

Hivatalos 6rdk: > 

m4 ,; Vaearnap 68 . 

Hetkitznap: ftnnepnap: 

8— 12-jg, 8— iHg, 

14— 18-ig. i4_i5-)g # 

Csak elfifizetflk reszere: 20— 2l-lg. 

Angell Gaspar vegyeske^eskedes 
tnl. Hemeli J6zsef v H 

Bach Istvan UjegyssO 12 

flllber Max svajoi sajtflzem. 13 
BUger Vendel vendeglBs 2 

Jeszeaszky Istvan vUlanytelep GADOROS 

Hivatalos drdk: 

„,„ , Vaeamap 4b 

Hetkdznap: tlnnepnap: 

8-^12-ig, 8— 11-ig, 

l*_18-ig: 14— 16-ig. 

Csak elofizetCk reszere: 20— 21-ig. 

Allaml eleml Iskola igazgatd- 

sdga 34 

Al lam vasatak, m. klr. al lomas- 

fflnGksege 11 

Bartha Vllmos dr. orvos ^ . 4 
Bella Hlhaly IIJ. mint a «Fato- 

ras biaominyoBa 15 

Csenddrdrs, m. klr., 

Gidoroa ■. 5 

Kiskiralysag ; 9 

Cslzmadla Sandor gazdasaga. 

Nagyujvaros ■ , 26 

Ddsay gdzmalom r.-t. 

EIek Pal dr. allatorvos 21 

Gddorosl Idldmdvesek 

hfitelszttvetkezete mint az 

O.K.H tagja 13 

Gombar Testverek fcermalma. 

Kiskiralysag {Csongrad vm) 32 
Begedus Imre IIJ. €s Hal 

serteskereskedfik 8 

BldasI Easzld dr. posta let. 

bizt. int. es bOzsegi orvos 19 

Jndlk Imre,KiskUalysagtanya57. 

Kovacs Jdzsef lij. I6keresked6 
' , 35 

Kttzsegl eldllardsag, 

oadoros 1 

KiskirAlysag 10 

Llbor Istvan r. k. pUbauos 14 
Magyajvarosl ktfzsegl eleml 

iskola 27 

Nyemetz Pal gabona- 6s term^ny- 

keresked6 13 

Nyllas- Sandor textiluagrkeres- 

kedfl 30 

Paksl Sandor Jegyafi, ttizolt6- 

parancsnok 31 

Papp Karoly dr. kSzsegi tfljegyzfl 

Pnsztay Jozsel ev. lelkesa 17 
Rlchter Imre m. kir. postamester 
22 
Spllka Laszld roidblrtokos, 

Jarenak-major 12 

Szabd Istvan hentes es meszaros 
23 
Szabd Jdzsef Irj. gepkewflkedfl 
16 
Sz&sz K&roly gazdasiga, Nagy- 
ujvaros - 28 
Szeged 1 kenderfdhdgydr 
r.-t. kiralysagi kenderkikesziW te- 
lepe, Derekegy.baz ,2 
Tdth Antal gabona-i termfiny- Vs 
epfiletfakereskedfl , 3 
Ztfldkeresztes eg^szs6g- 

jalat ^29 GAJARY-MAJOB . .* 

(liad OregoserW) 

GAJGONYA . 

(Iliad Szeged-Peisbkdzpont) 

GALAGONYAS- 
MAJOR 

(UsdBioake) 

GALAMBOK 

Hivatalos 6rdk: 

• .«-«*--» . Is^pf 

8— 12-lg, «-^tl-ig, 

14-,18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWfizetfik reszdre: 80-^81-ig. : 

Bertdk Ferene allatkeresk. 4 

Csdgoly Laszlo n^lpmtrai.;-;- JB 

Csere Imre fttsaer- 6s gyfimulbs- 
keresk. 3 

Galambok ds vldeke „Ban- 
gya** termald, fogy, «s ert. szflv; 

■•■■-... . ■■■■.- 7 ■ 
Barkdny lmreallat-^sgyam«les- 
■ keresb. .- ... 2 

KOrjegvzosdg 1 

Krentzer Ferenc r. k. pl6baii'os 

• ■ :8 

Tdth Stile Gydrgy dohanytCzBde 
■.'.,'' ' 5 - 

GALAMBOS-PUSZTA 

(lasd Racalmfta, Pflapfikliatvan es 
SomogyjadJ vddelml szolga 

GAGYBATOR 

(lasd. Gagyvendegi) 

GAGYVENDEGI 

\Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. , 14-15-ig. 

Csak elAfizetdk reszere : 20— 21-ig. 

Gagybator kttzsdg eldljard- 

saga 3 

Bedry Lttrlnc «ldbirtokos, Heves 

vm. fbispanja 1 

Jakabf alvy Gyula, Gagybator 2 

Szalay Ldszld 4 

Szeldnyl Elvira dr. gyakorld- 

orvos. Gagybator 5 , GALANTA 
Hivatalos. 6rdk.\ 
7— 21-ig. ■( 
Adler Eryln vasnsg'ykereBfiedes 9 
Adler Mdr termfinyk-eresb. 21 
Addblvatal, m. klr. 45 

Ailamvasiitak, m. klr. t 

AIlomasfbn8ks6ge 35 

Andraezky Janos radi6- es vUL 

vail. 72 

Baldzsy J. Laszld dr. m. kir. 

allatorvos 34 . 

Bartal IHHiAly dr. m. kir. 

jarasbirisagi elnb"k 49 

Ohemez Dezsd meszaros^hentes 

es szemelyantdfuva.rozo ■ • ' 64 
..Clkta" clptf. es harfsnya- 

eldrasltdhely 26 

Czlrfa Arpad dr. jarasi m. klri 

tisetiorvbs -■";"■■ 36' 

Csenddrttrs, m. klr. ; 13 
Beak Geza keresk. 10 

Dedkvdrl Janos m/ klr. postal 

master ■ - ■;:j j 

Eckert Ndndor serteskerflsb. 55 

Fekete Zoltan bard rum-.'^s .: 

likargyar ■ ., - 63 

Fdszolgabirdl hi vatal 31 

Fovamhlvatal, m. klrr 33 

Galautal Bltelbank r.-t. % 

Galantal jarasi hltelsztfvet- 

kezet, mint az O.E.H. tagja 45 

Gaszner Gyaladr.kir. kflajegyzd 

..'■■■. 65 

Balasz Jdzset dr. flgyved 19 

,Banza" hltelszdvetkezet^ 

mint az O.K.H. tagja ' '■ ' 39 

,flanza M szllvetkezetl arn- 

kdzpont 42, 69 

Banlloh Endre vasnagykeres- 

kedes ig 

Banser Alfrdd 89 

Berlnges Jend m6rlegk6sz f tO r ; 

lakatos, ffirdSszobaberendeEes 6s 

kerekparkeresk. ; 80. 

Rrotkd RozalSa vendeglfis 74 

Jardsblrdsag/ klr. 24 

Jandly-Ddbrentel Sandor ny. 

f63zolgabir6 . . 40 

Jarasi lpartarsblat 44 

Kallsch Ignac 29 124 tal kttldemftivt helyezzen el. Ga/r&bonc Kallseh M6r tenn^nytereak. 50 

Katonal parancsnoksag, ga< 
lamal Jarasi, m. klr. 7 

Klsalfdldl Kereszteny Ke- 
reskeddk Arnbeszerzo 6s el- 
osztd Bzflvetkezete , 79 

Kiss Istvan 6tterem 6s vend6glfi 

61 

Kocban Karoly fcefe- 6s sepro"- 

k6szifco' ueeme' ' 81 

Ko vacs Dezsd faker esked6 82 
Kozsdgl eldljardsag 22 

Kuthy Geza dr. figyv6d 41 
Laater Samuel gabonakeresk.60 
Lehgyellalusy Jdzsef r. kath. 
pl6banos', ' : 38 

Ldwensteln es Kdnlg orth. 
koser hentesflzem .■■'..;_ 58 

Ldrlncz Gyula kulturfilmszin- 
haza ' \ -'".■..: 5 

Lowlttger David II]. liaetkeresk. 
;69sr<Hmalom . 70 

Massanyl Geza gy<5gysaer.6s2 32 

Menczcr Leo vegyesk. . j£ 

M tiller fyilksa nagybani fa- 6s 

;Bz6nkeresky -.'- ; 62 

Mff szaki zaszldalj paraag, 
m. klr., II. 94 

Nagy Antal dr. tlgyv6d 43 

Nafiy Laszld allatorvoa ■ 59 
Nagy lMklds vit6z, H6di 67 

. Nemesnebojszal kerteszet 

.- (felelfls e!6f. : Sandor Istvan) ,12 
Neumann Albln dr. orvos 
Neumann Laszld dr. figyved 34 
Neumann Leone 'ny. all. 

tanit6n0 ' < " - 90 

Nemet Palyaudvarparancs- 
noksag 97 

Palldcl gazdasag Mfiller And or 

■", ffitdbirtokos, Pallocpnszta 17 

P£hzttgyorl szakasz, m. klr. 

— 48 

Pinter Jdzsef birtokrendozd m6r- 

httk, tbrv6uysz6ki Bzak6rt6.^ 20 

Polltzer Sandor es Andor 

bor- 6s siirnagy keresk. , muj 6ggyar 

18 

Renddrklrendeltsdg, m.klr. 

■8 

VezetOje gl 

Sehnsztek Ldrand dr. kor- 
; orvos ; 15 

Stern Vllmos fakeresk. . .28 

Steszkdj Sandor hemes 6s me- 
: ■_ szaros iizlete 3 

■ Lakasa ' - , ";. 54 

Szabo,. L&'szld" eoetgyara, tuzif a- 
-..'6a vegyeskereiik.,/: './;. '■ *■- 83 

Szalay Gyula cn^aszmester 14 

Szecseny 1 Istvdir tfiajf a- 6s 

.szenkeresk. . 52 

Szenczy Geza dr, jarasi ffiszolga- 

Wr5; ■■: .: -:- .53- 

Szent Istvan tarsnlat kttny- 
vesboltja a Btephaiieum nyomda 
es kSnyvkiadd egyes. fizemei r.-t.;: 

'■=■■.■::■ •'■-■■ : .- -'-:.; '. ■,'■ ■--/'■ ..*> ■:".':. 58 

Tar Jan Gynla, m. klr. szazados 

■■ 57 

Tdth Ferenc, radioV6s vi 11. vail 

- : ■;■ 85- 

Turi Nagy JAnos dr. orvos 37 
Tvaruakd Ferenc Sandor 

Vacmun Oil Company r.-t. lerakata, 

auto, raotorfcer6kpar 6s gazd. 

felsaerelSs 75 

. Tvarnskd Sandor mezogaBda- 

yS&gl g6pek lerakata 6s elamaltasa 

- 71 

Ctblztossdg, tOrv6nyhat<5sagi 86 

VlUanytelep ji 

Vatta Ervtn Tiyerabfirnagykerssk. 
a.magyar bflrlparibesaerzd 6b el- 
osztd r.-t. bizom. 47 

Weiss Gynla es Tarsa gabona- 
6a term6nykereisk. 4 

Welsz Jdzsel llj. sis6na- 6s 

szalmakeresk. ^ 23 

Welsz.M. D. fakeresk! 6s. 6pit6si 

vallalk*z6 30 H6tk«ziiap: GALGAGUTA 

Hivatalos 6rdk: 

„ ■' ■ Vaairnap 6b 

a6tkfenap: finnepnap: 

8— t2-lg, ^— 11-ig, 

t4— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elotieetAk r6sz6re : 20— 21-Ig. 

Allamvasntak, m. klr. allomds- 

ffinBks6g 3 

Csengey Gynla dr. Wldblrtoktw 
\ (T6li allomaa) 2 

Hangya Fogyasztasl Szttv. 4 
Mttller KAroly ga bona mag-, 

gyapjakeresk. 1 GALGAGYORK 

Hivatalos drdk: 

Va'sirnap ,6b 

dnaepnap: 

8^19-lg, 8— iirig, 

14— 18-ig v :i4^-iWg. 

Caak elotieetfik r6Ba6re : 80— 21-Ig. 

BedO B61a kalnokl tro. fftld- 

birtokos (nyari dHonidB) 7 

Bezdek Kalmanne ifzv. ny. 

all. ta^nit(Sn« 3 

Doblholf Erich br. fttldblrtokOB 

(nyari ailomas) - .^1 

Gosztony G^za fCldbirtokos 6 
Hangya logyasztasl es erte- 

kesltd sz«v.\ 11 

Ktfzs^gl eldljarosag 2 

Macsay Jolan m. kirV posta- 

mester v 8 

Medvegy Hatyas evangelllniB 

leluiaz _ Q 

Szombatl Pal kdrallatorvos 10 
Tahy Istvan iSldbirtokos (nyari 

allomaBj j ■ 4 

Wagnern6 Szab6 Vllma ill. 

tahit6nd 9 GAlGAH^yiZ / 

<lasd Tura) ' 

GALGAMACSA . 

Hivatalos ordk: H6tkoznap : Vasarnap 6s 
ilanepnEgp; " 
8— 12-ig, 8-11-ig. 

14— 18-ig. i^—iwg. 

Csak eWfleetfik r6sz6re: 20r-21-ig. 
Csend tirttrspar ancsnoksAg. 

m. klr. 4 

Erddgondnoksag, m. klr. 5 
Erdonlvatall faraktar. 

m. kir. .,-' ■ ; :i , ;■'.-'• . ; .- 6 

Feldholfer Janoa dr. espereg- 

pL6baaos; . , \ .10 

Gaspar PalnC :gy6gyszer6szn6 7 
Hangya fogy, es ert^kesftd 

szttvetkezet . Ji 

flavasy Jdzsef m. kif. posta- 

mefltef ■.'■-■. ^ .;'.• .-. -' 13 

Kifzsegl eltfljardsag : 8 

Nagy Laszlo hi. klr. gazd. i^tezfl 
8 

Ttfrekl Tlbor dr. kororvos 9 
Wettsteln Andras 1 

Wettsteln Andras dr. gazda- 

saga -,''," 2 GALGO 

Hivatalos ordk: 
\ H6tk S zoap: ' ^^ S ' 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

.--. 14— 18-lg. 14^15-ig. 

Csak elfif jzetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 
CsendtfrSrs m. klr. 1 

Erddfelttgyeldsegl klren- 

deltseg, m. klr. 3 

J06 Imre ig.-tan(t6 , 7 

Keglevleh Gyttrgy grdl, 

raacskaraeaei banyakezelfis6go" H 

Telepfelilgyel6s6ge (galg6i) 10 Kovacs Odttn ftlsaier- 6s vas-. 

keresk. n. O.'alap. ■ / \- 8 

Kdrjegyzdseg 2 

Nagy Gyorgy kBrJegyzfi 6 

Uranyl Aladarnd «zt. meafl- 
gazdasaga 6s szeBBgyara . 4 

fiqeezgyar 6s fiaomitd 5 

Vlneze Janos allomasfdaiJk 9 

GALIBA-PUSZTA 

(lisd BalasBagyanuat) 

■'&■--'. 

GALMUCZ 

(lasd-Bzokolyai 

GAL0CAS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetOk f6sa6re: 20— 21-ig. 
Charap Gynla magantdsztv. 2 
Ktfzsegl eltfljardsag Q 

„Lomasl" Erdtf Ipar r.-t. 1 

GALOSFA 

Hivatalos 6rdk: B6tk0zaap : Vasarnap 6s 

tlnciepnap: 

8— 12-Jg, « — ll-lp, 

14— 18-ig. ,14— 16-lg. 

Csak eMfizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csendtfrseg, m. klr. 3 Czlfrlk Lajos veud6glfls 6s ke- 
resk. '■ 6 

Festetlcs Krlstof grdf vit6z, 

Hfljmaa-Rankaraftjori gazdasaga 6s 

erd68zete,'HaJmas-Ivankajna]or 2 
Koracs Janos korcsraaros 6s 

keresk. 5 

KUrlegyzdseg 1 

Vtflgyl Ferenc mav. Hz. a.-Kszt 

allomasvezetO 4 . H6tk6znap: GALOSPETRI 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6a 
finnepnap: 
8-12-Ig, 8-11-ig. 

14^18-lg. 14— 15-]g. . 

Ceak elfifizetfik r6az6re: 20— 21-lg. 
Dravetzky Jdzsefne fbid- 

birtokos 3 

Prater Istvan hnszArOrnagy 2 
Ktfzsegl eldljardsag l 

GALyAGS 

(lisd Sztindrt) 

GALYATETO 

Hivatalos drdk: 

H6ticCznap : - Vasarnap 6s 

B_^ia-ig, finnepnap: 

U— 18-ig, 8— 11-ig, 

VI/16(— IX/16-Ig 14— 15-igi 

7-21-ig. "- . -, 

Csak eWflzetSk r6sz6re : 20— 21-ig 1 . 

Farkas Arpad ny. szfv. mftsz. 

fotan. (nyari Ailomas) 5 

Kdnya Sandor vit6s, mened6k- 

hazi gondnok 4 

P6nzUgymlnlszt6rlnm v 

m. klr. keze!6s6ben alld 

nyngdIJIaruiek.alap 1, 2 
Sz6kely Andras otordai dr. 
, vit6z ■■ . 3 

GAMAS 

Hivatalos ordk: 

■S«WNnsp: ^ pnip * 5 

8— 12-ig t 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14- 15-ig.- 

Csak elofiaetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendtf rttrsparanCsnbksag. 
m. klr. 2 Fekete Laszld Vityapnszta b6H8, 
okl. gazda 3 

GOtze Arpad dr. erdCgazdasaga 
-.5 

Jegyztt««g, Gamas 1 

Kaeskovfes MlhAIy llj. dr. 
fdldbirtokos, malomtulajd., Szent- 
mlhaly 'Q 

Klttllnger Ferenc llj. «Hangyk» 
fizletvezetA ; 7 

Lazar Istvan tejfizemyezetfl 4 

Molnar Gyulu j.- utura bizom. 9 GANICSI 

/ (lasd Gaiiya) 

: -GANT-'., : 

(lisd Bodajk ea CsakvAr) ; .'.GANY,--;- (■■;-■ 

(lasd Nagymacs6d) '"■"■■■ 

GANYA-;. :.:"';' 

(lasd Alsdnereaiznlce 3; sz. ■ e'iof ize.to' n 

GARA 

Hivatalos ordk: 
a6tk8zoap; 
8— 18-ig. Vasarnap 6s 
Unnepnap: 
8-11-ig, ■ 
14-15-lg. 
Csak elflflfcatflk T6az6re: 20— 21-ig. 1 : 

A garai egyseges Hdlozathoz 

tartozik meg Gyorgy puszta. 

Bndal Istvan dr. orvos N 14 

Daniel Jdzsel m. kit. postamester 

' '. - ■ -'"i7 

Elstf garal hengermalom, 

Gegner Adam 5 

Ettvel Zoltanne ttzv. Szeutha- 

romsag gy6gyszertara 16 

GattI Antal fUldbir tokos 6s allat- 

kereskedO -12 

GattI Jdzsef foldbirtokps 7 ; 

GattI Jdzsef sert6sk«r<sskedo 21 

Gegner Adam leidbirtokos 22 

Gelger Jdzsef es Tarsa b6r- 

ant6a-, k8r6k"par-,. varf6g6pkere3- 

ked6- 6s g6pjavit6mtihely 24 

Glavanovlts Janos *ert6akeree- 

■ kedfl . ; 15 

Heffner Antal 16kereskeda 23 

Kttzsegl eldt jdrdsag 1 

Knbatdv IHlklds gabonabieo- 

manyos 19 

LaezkdVPeter dr^ rosta bet. bizt. 

-.. Int. 6s kOzsSgi orvos ,; :; ' 4 

Heszaros Vendel'Hombar bizor 

nianypa 6a aUatkereskeda: . •.";2' 

Mlzerlk Jen«gyapjijfon6 6s b6r- 

aut6 fnvarozo , ; " 25- 

Plar Ferdlndnd id- 6e aaarvaft- 

marbakereakedfl ,9. 

Plarr IHlhaly sertesalkusz 20^ 

Rdnay Ede kOzadgiallatbrvoi 3 : 

Schmidt Jdzsef kereskedd 

Schuller Gytfrgy gabooakerea- 

■ kedfi'. ■-■■" ■". : . jo . 

resz Marton pl6banos 11 

Wlldmann Kdlman es Dezsd 
egjjeskereskedfi '.' „ ■ '3* 26 . GARAB 

(ldsd Paszto), 

GARABONC 

Hivatalos 6rdti: 

B6tk0znap: 00. 
O. a. 
0: 

SP- 
OT 
M 

vt 
f\ 

X 
Z 
O l Vasarnap 6s 
tinnepnap: 
8— 12-ig, '-"8— li-ig, ■■".".'■ 

14— 18-ig.- 14— 15-ig. 

Csak eiOfizetflk r6sz6re:-20— Jrt-ig. 
Kdrjegyzttseg 1 

Zobor Antal dr. kfirorvos 6s a 
P'osta bet. bizt.;int. prvosa ,':"2' 125 Garadna Hailcrilcsi felelosscget a posla csaK GARADNA 

Hivatalos <5rdk: 

VasArnap 6s 
finuepoap : 
8-12-lg, 8-11-ig, . 

" y 14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csah elofizetftk r6sz6re: SO— 21-ig. 

Csendororsparancsnoksag, 
m. Utr. 2 

Faragd Kornel gy6gys3er6sz,. 
e-Szent Antaij) gyogyszertara 8 

Rorvath Arnold dr., a poal 
-, bet. bizt. int. orvbsa 5 

Korjegyzol hlvatal 1 

Scbwirian Janos dr. kBrorvos 4 GARAMKOVESD 

Hivatalos 6rdk: 

, - -- Vasarnap 6b 

H6tkfizwip: tinnepnap: 

8-12-ig, '■■ 8— 11 -1g, 

14-1 8-Ig 14— 15-ig. ■ 

Csak ol6fizet6k r6Hz6re: 20— 21-1g. 

Hercegersekf erdogond- 
noksag 4 

Kdztegi eloliardsag 3 

Vojtek Jdzsef keresk. GARAMLOK 

Nyilvdnos tavbeszelo 

allomas: 

Hivatalos ordk: 

„^, L Vasarnap 6s 

Hetkoznap: iinnepnap: 

8— 12-ig, .8— il-ig, 

14— J8-ig. 14-16-ig. GARAMMIKOLA 

(insd Zaeliz) 

GARAMSALL.6 

. Hivatalos ordk: 

„,,, „ "■ Va.9a.rnap 6s 

H6tk6znap; iinnepnap: 

8-12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14^-16-ig, 

Csak Blflrizetak reszih-e 20-21-ig. 

Fogyasztasl 6s ErtekesIttS 
szovetkezet .-. 2 

Kara Lajos dr. korjegyzo' ' 5 

Karacsonyl Geza vegyes- 

' keresk. . . - ' 3 

Korjegyzoseg Garamsallo 1 

Kozsegl eloljardsag, 

Kisolved 4, GARAM- 
SZJBNTGYORGY 

(lasd NagysAr6.) gar Any 

(lasd Bodzasujlak.) 

GARB6CBOGDANY 

Hivatalos drdfc 

HetkSznap r GARDONY 

^jjel-nappali szolgdlat 
A postahivatal nyilvdnos- 
tavbeszelo dllontdsdnak 
hivatalos ordi: ■ 

8— 12 ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

A gdrdonyi egy^ges hdl6- 

saihos tartozik mig: 

Agdrd. 

Allamvasutak, m. klr. 

Allomasffinbks6g 21-22 

Csendorors, m. klr. 21-19 
Gardony Alfred fBldbirtokos ' 

21-12 
Kalmar Vilmos hentes 6s ro6- 

;aros 21-15 

Karsay Ferene cukrasz, (nyari 

allomas) 21-10 

Kozsegl eldljardsag 21-18 
Moharos Lajos rep. gepgyari 

rnHsz. tisztv. 21-23 

Postahivatal, m. klr. Nyilva- 

nos allomas / 21-11 

Simon Ferene dr. orvos 21-14 
Thai sz Andor dr. tb. ffczolga- 

bir6, ffirdobiztos 21-17 

Wefsz Izidor m6sza>os 21-16 
Zamory Geza kozs6gi allatorvos 
21-13 GARfi 

(lasd Di6sviszl6) 

GASPARHAZA 

(lasd Koroneb) 

XiASPARTELEK 

(lasd Kondoros) Nylregyhaza vldekl klsvas- 

atak, Qava-vencseltdi allomas 7 

Penztigyorl szakasz, m. klr. 

16 

Reeh Dezso dr. m. kir. tlsati- 

orvos .15 

Slkorszky Jdzsef malomtulaj- 

dODOS 11 

Stan b Ferene term6nykereskedfl 4 
Szepsy Laszld dr. orvos 13 
Takarekpenztar 3 

Vencselldi Gazdasagl SzB- 
vetkezet 14 

GAZLO-PUSZTA 

(lasd Mosdos) 

GEBE 

Hivatalos 6rdk: GAT Hivatalos ordk: 
H6tk8znap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
P— 12-ie, 8— 11-iK, 

14-18TJg. 14— 16-Jg. 

Csak elflfizetfik r^sz6re : 20— 21-ig. 

Csendororsparancsnoksag, 

m. klr. 2 

DercenI korjegyzoseg ' 3 
Kijrjegyzoseg 1 

Latorca gazdasagl- eslparl 

r;»t. Szernyemocsari raezOgazda- 
. saga 6 

Mandy Miklds iuszer- 6s vegyes- 

kereskedo 7 

Mdraveez Janos hengeTmalom 4 
Szernyel Armentesltd Tar- 

sulat gn.t5i-ha.ZA 5 GATfiR 

(lasd Kiskunr^legybdza) 

GAVA 

Hivatalos 6rdk: H6ttf6znap: Vasamap 6s 

unnepnap : 

8— 12-ig, .8-Kti-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Cssak elof izet6k r^sz^re : 20— 21-ig. 

Csendtfrors, m. klr. 1 

Korjegyzoseg 2 

Kttrjegyzfiseg, Regeteruszka- 6 Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig. Csak elOfizetfllt r6sz6re : 20— 21-ig. 
Csendorors, m. klr. 5 

Dadai felsojarasi lpartesttt- 
let 6 

Erllch Ferene termdnykereskedd 
17 
F6szolgablr6 1 

Katonal epttletekeshatosa- 
gok : dadai felsdjarasi katdnai 
parsag. 12 

Klein Jdzsef faker eskedO (fieem- 
ben: III/l— Vlll/Sl-ig) 10 

Kiizsegl eldljarOsag 2 

Lengyel Antal jarasi m. kir. allat- 
orvos . '9 
Aliko Bertalanvit6?,Wszolgabir6 
8 H6tk0znap: Vasarnap 6a 
unnepnap: 
8-12>ig, 8— ll-ig, 

. 14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizet6h reszGre : 20— 21-ig. 
Cseb Sandor Fntiira Mzomanyos 7 
KarosI Ferene gor- katn. Ielk6sz 

Kozsegl elSlj&rdsag 1 

Nagy Gyula ref. lelkSsz 3 

Raba Elemer foldbirtokos 4 
ResoRszky L.lp6t term6ny- 6s 

burgonyakereskedo 2 

GECSE 

Hivatalos ordk: B6tko'znap: Bdtkfiznap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

,8— 12-ig, - 8— il-ig, 

14— 18-ig Hr-15-ig. 

Csak el0fizet6b r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kozsegl eldljjardsag 1 

, GEDEON-TELEP 

(lasd Izsak) 

G^DERLAK 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elfiFizetSk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kalocsal ersekl uradalom. 

BOdbakbd 4 

Kozsegl eloljards&g 1 

GfiGENY 

Nyilvanos tavb. Allomas a kBzsegi 

elflljanisagnal (Demecser 13/a. sz. 

elofizetO) GELEJ 

Hivatalos ordk: 

_, , „ ■ Vasarnap 6s 

H6tk6znap: . iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

. 14— 18-ig. 14^16-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re :, 20^21-ig. 

Kacs6h Bertalan kozs6gi ve- 

zetiljegyz6 2 

Kozsegl eldljarosag 1 

MarkoTlts Marglt n\. kir. posta- 

mester 4 

GELENCE 

Hivatalos ordk: 

rt,., .. Vasarnap 6s 

S6tkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendorors, m. kir. £ 

Elekes Tlbor fakitermelfl 5 

Kozsegl elolj&r6sag 4 

Mate. Jstvan fiir6szgyaros 

Szende Maria m. kir. postames- 

ter 1 GELLfiRt-PUSZTA 

(lifsd Baraoska) 

GELSE 

Hivatalos 6rdk: H6tk6znap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 8— 12-ig, ■ 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetok r6sz6Te: 20— 21-ig. 

Acs Mihaly 1IJ. borkeresk. 24 

Allamvasatak, allomasf6ndks6g 

21 

Belloni Janos gazdasaga 14 

Csendorseg, m. kir. 4 

Csertan Elekne 6zr. ffildSir- 

tokos. Dusnok iq 

Der varies Ferene Tbldbirtokos, 

Kilim^n 19 

Gal Jdzsef born a gy keresk. 26 
Gellen Jdzsef gyumSIes-, tojas-, 

baromfi-, takarmany-, term6ny- 6s 

vegyeskeresk. . — ■— 15 

Gelsel Hangya Fogyasztasi 

es £rtekesltd Szovetkezet 

20 

Gresz Ferene bor- 6s gyiimb'lcs- 

keresk. 22 

Grosz Lajos fb'ldbirtokos 16, 

Grilnbaum Zsigmondgdzmalom- 

talajd. Q. 

Kelemen Ferene fllszer-, van- 6s 

6puletfakeresk. 9 

Kelemen Gyula borkeresk. is 

bor.bizom. 12 

Korjegyzoseg 10 

Kranltz Ferencne dzv. 

gyiimOlcskeresk. (27) 

Magyar— Amerlkal Olajlpar 

r.-t. m6Iyfur6fizem. ujudvari oia.1- 

rakodd- allomas 23 

Natran Jeno vegyeskeresk. 25 
Palffy Denes fOldbirtokos 17 
Pfeiffer Jdzsef 8zt. Antal gyogy- 

szectdr %3 

Salamon Ferene pI6banos 8 
Sebestyen Gezane dzv.-ffild- 

birtqkos 5 

Sellyey gazdasag, int6z«Je 

Major Lajps 1 

Slnkd Ferene dr. m. kir. tor- 

allatorvos H 

Somorjal Lajos dr. kororvos 6s 

a posta bet. bizt, int. orvos 7 
Szmodiss VIktorn6 tizv, fold- 

birtokos 2 

Tuboly Janos gyfimo'lcs-,. tojAs- 

6s barornfikeresk. ' 3 GENGS 

(lasd Nagykaroly) 

G3NYE 

(lasd L6va) 

GfiRCE 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elotizetflk r6sz6re : 20^21rig. 

Amalia hengermalom, berlfl 
La'tos Jozsef 4 

Csendorors, m. kir. 2 

Kozsegl eldljardsag 1 

Rosenthal Ferene szerszimf a- 
kare'sk. 3 

GERDE 

(lasd Bzabadszentklrdly) H6tko'znap: GERENDAS 

(lasd Csorvas 6a UJkigybs) 

GERENYAS- 
PUSZTA 

(lasd GySnk) 126 a hOnuvell KUIdemftiuehftl vallal \G6c GEREZD 

(Iasd Igal) 

GERGELYltJGORNYA 

Hivatalos drdk: 

„,.,,»„,.. Vasaroap es 

H&kCsnap: flnnepnap: 

. 8-12-ig, „- 8-11-ig, 

14-,18-Ig. 14-16-ig. 

(teak eloflzetok r6seero : 20— 21-ig. 

Bereczky Gyala tvh. ntbiztos, 
(ttzembeii: 1/1— Vl/SO-ig) 2 

KBrJegyz«s6g, JAnd 1 

Sebtik IstvAn, kfimuvesmeater, 
epitesi vailalkozo 3 GERJEN 

Hivatalos 6rdk: 

a— i2-ig, s— n-ig, 

14— 18-ip 14— 15-ig. 

Caak elfifizetflk reszere: 20— 21 ig. 

Dobos Janos ref. lelkesa 5 

Ko"zs6gl eKHjArds&g 1 

MAdl-KovAcs Imre vitdts, 16- 
ispan, Kovacspnazta 2 

Murakebzy Tlbor ny. tfizer- 
szazados, flerjea (Iasd a faddi elfl- 
fizelflk kflzOH) _ 

Patkds Jdzsel Futura bizom. 3 

Sznprlcs Jeno" {load a faddi elfi- 

, fizetok kfizott) 

Tejszbvetkezet 

GERLA 

■ (iasd B^kesosaba) 

GERNYESZEG 

Hivatalos drdk: 
■'■- Hetkidsnap: Kllzs6gl eloljardsag 

lOB Vaaarnap 6s 
unnepnap : 
8— la-ipr; 8— ii-fg, 

14^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOk reszefe : 20— 21-ig. 

Csendo'rb'.rs, m. klr.: 

Gernyeazep 3 

Vajdaszentlvany - ~*J 

Csergtff ry tlbor dr. kdrorvoa, 
poBta b. b. int. orvoa 5 

Kttrjegyzas6g : 

■ Gernyesaeg 2 

Vajdaszoiitivany 4 

Mlklos SAndor m. kir. easzloa,. 
levente kUrzetparanoanok Q 

Teleki Mlhaly grdl dr. lit. 

fMdbirtokos 1 GERSE 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig 8— 11-ig,' 

.14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Csak elfliisetflk reaz^re : 20— 21-ig. 

Ktlr]egyzds6g 1 

geszt .■'■ 

Hivatalos drdk: 

HAtkBzuap: Vaaarnap 6b 

. . unnepnap: 

8^-12-ig 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— 16-jg. 

Csak elAflsertk revere: 20— 81-ig. 

Kttzs6gl eltf ljarosag l 

Tlsza Lalos KAlman grdl - 

' nagyblrtokos 4 GESZTELY 

Hivatalos drdk: 

Vaaarnap 6a 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— ll-lg, 

14— 18-ipr. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetflk -reazere : 20— 21-ig. 
CsendOrttrs, m. klr. 
Gttzmalom, T6th Janos berlfl 3 
Ujosana- 
6 

Ktfzs6gl elolJArdsAg 1 

Llgetl MAtyas dr.,kBr&Hatorvos 

4 

R.-T. Vlllamos 6s KVzleke- 

d6sl VAllalatok sziimira. rais- 

koloi vili. uaemei kirendeltsege 6 

Svoboda Ferenc dr. kcirorvos 
7 

GESZTETE 

(laid Pel ed> GESZTI 

(neve Somogygesztire valtozottj 

GfiZAHAZA 

(Iasd Koroncd) 

gibArt 

Nyilvdnos tdvbeszeld 

dllomds. 

Hivatalos ordk: Betkfonap: Vaaarnap ea 
tinaepnap: 8— 12-ig. 8- 11-ig, 

14— 18-ig 14-^15-ig. 

GlfiflzetSket Iasd aa encsi eififiaetflk 

kbztftt. GIC 

(Iasd Pnpateszer) GICE 

Hivatalos drdk: 

Vaaarnap "6s 
Bnnepnap: 
8-12-fg, 8-ll-Jg, 

14— 18-lg. - 14— 1/5-lg. 

Caak elflflzetflk reszerer 20— 21-lg, 

HlBnyay-Helnczelmann 
B6Ia dr. (Uldbirtokos, Lie© . 

1.-02 
■UtrJetfyzfisefE f 

Kttzs^gl bird, Lice 1-03 GIGE 

Hivatalos drdk: 
Betkfiznap: Vaaarnap *■ : 

8— 12-ig, : fi nnepnap : 

, 14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— lHg. 

Caak elflfizetflk r6azere: 20— 81-Ig. 

Csordas Sandor ^Futura" bizom. 

F4flegyz0i lakas 3 

Glgel „Hangya** fogyasztasl 

6s 6rt6kesi t« szOvetkezet 7 

Glgel kttrjegyzfts^g j 

H6JJas Karoly „Hangya*' sert^s- 
bizom. ' ' 2 

RlnyakovAcsl ktizs&g ©I«l- 
Jardsaga 4 

Tdth Jdzsef 6s Hal malomtul. 6 RUzsggTeltfljardsajff, Beoye 2 
Ktfzs6£l eltfljardsag, Oomba 4 
Kdzs6tfl el«KJardsaK» Kara 

MArlassy' Mlhaly dr. arszag- 
gyfil. kepv. jo 

Mark as Korn61 gyigyszerfsz 7 H6tkCznap: Parragh Farkas okl. gazda, 
fCidhabzoub6ri6 r ~ ■ 2 

3 

Vas6rcbanyattzem vezettf- 
s6g, m. klr., Lies 1-04 GICHATHALOM 

(Idsd Pdpateszer) GIDOFALVA 

Hivatalos drdk: 

Vaaarnap 6a 

flnnepaap: 

8-12-ig. 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14-15-ig. 

Csak elOfizetflk r6sz6re: 20— 21-lg. 

Erdos Gabor ref. telk^ass 4 BetkOznap: K«zs6gl eldl]6rdsagt 

Gld6falva ■*-■-. 3 

OltsBem 1/|3 

Bepaibodok jy a 

MIskolezy Kalman malomtnlftj- 

donos 2 
Vajna Adam dr. 6 GILVANFA 

(Iasd Magyarmecske) 

GIRINCS 

Hivatalos drdk: 

Bdtkfiznap: Vaaarnap ea 

8_12.} Rj Qnnepnap: 

14-18-ig. 8— 11-ig, 

, 14— 15-ig. 

Csak etfifizetOk reszere: 20— 21-ig. 

Kttzsegl eldljardsag 2 

Kttrjegyz«s6g, Keszny<5ten 

K«rjegyztfs6g, 8ajabidv6g 

. (nyilvanos) 4 
Sepp Jdzsel dr. kUrorvos 3 

Ser6hyl Xaszld grdl reidbirto- 
kos kastelya J 

GIZELLATELEP 

. (Iasd Visegriid) 

GODISA 

flasd PeltiGraiadszent) 

GOGA 

(lastf Ta'llya ^b Tolna) . 

GOGANFA 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: Vaaarnap 6a 

r unnepnap: 

8-42-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-iR. 14— 15-ig. : 

Csak elflrizetflk reBzere: 20— 21-iR 

EsterhAzy Tam&sn6 gr6In6 

nagybirtokos gaadasaga . .3 

& H *Jegyzas6g 1 

Zalagoganla 6s Vld6ke Ke- 

reszt6ny logyasztasl szlt. GOMBASZOG 

(iasd PelsGo) 

GOMBOS 

Hivatalos ordk: :; ," 

R ^^= ^ "uWSpl 8 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14—18-ig. > 14— 16-Jg. 

Caak elfifiz'etSk reszere: 20— 21-ig. 

AllamVasutak, m. klr. Igaz- 
gatdsaganak hldeplt^sl kl- 
rendelts6ge % 

Baumgarten Antal dr. orvos 

Csendtfrttrs, m. klr. 6 1 

Gombos-Vajszka-Eldszfgetl 
armenteslttf- 6s belvlzle- 
vezetd tarsnlat 3 

Kttzs6gl eldljardsftg 1 

M. F. T. R. hajoallomas 5 

Popjak Ndndor armentesitfi tar- 

suiati igazgatd 12 

SUrltfztf Imre Ion- fis.kender- 

gyar . 4 W 

Szilcs Marion iietites ea meszaros aT 

10 o 

N 

QOMBOS-PUSZTA 

(ldsd Nagyida) '- 01 

s 

Oh 
III 

X 
Oh vetkezet 2 GOLOP 

(iasd Taliya) 

GOMBA 

Hivatalos drdk: 

BAtkoBnap: Vasamap ea 

■ finDepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfieetfik reezere: 20— 21-ig. 

CsepdorS6g, m. klr. 3 

Oe6st Pal dr. fcfizaegl orvos, a 
poata bet. bizt. int. orvoaa 9 

Demtsa Pal dr. vm. tiszti ffi- 

orvos q 

Felsdlarkasdl b6rgazdasag 

(Iasd a mendei eI6fizotok kCzdtt) 

Gaal Ldszld ref. lelkdsn H 

ombal Hangya logyasztasl 
6s 6rt6kesf to sztt vetkezet 5 

Kenyeres Janos* nemea, Titfiz, 

-7. ornagy, orBzaggyfll. kepv. 1 GORDISA 

(liUsd. Si kids) GOROND - 

rOPOH^A 

Hivatalos drdk: 
Hetktiznap' : X 

z 
o Vaaarnap &s 

finuepuap : 

■8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflaetCk rfazere: 20— 21-ig. 

Ackermann Leopold gfizma- 

lorn es olajeajtd, aUorais Satrabi- 

oso— Qorond ^ .3 

Barna Mlklds gBr. kath. leikesa 5 

Karpatl Vlllambsmavek sze- 

reMje Jams Mlhaly. kerflleti 

szerelO 6 

Kttr jegyz«s6g 1 

Moravecz Janos bfirnialom ea 

fftresa - 2 

Zsongor Ferenc dr. kBrorvos 7 GORONDA 

(Iasd Gorond) - GOBOLJARAS 

A kiskunhalasi egysSges 

hdldzathoz tartozik 
Nyilvanos idvbesz&.a' dllomds 

Hivatalos drdk: 

Vaaarnap ea 

flnnepnap : 

8-ll-lg, 

14—iWg. 

A kiskunhalasi egys&ges 

kdldzathoz tartozik mtg: 

Pirtd. I 

■o B^tktfznap : 

. 2-12-Jg, 
14— 18-dg. GOC 

(Iasd Cege) 127 G$d Az ulalvanv kiflzelfoehor esedfltes diiat r^KOZPO NTI SZ Ait 6 tul. Oderwald Tiber 'aCAV 

Qeddlio, Fertile J6»eMer 3. HV GOD 

'Az alsogodi egys6ge& hdld- 
zatba tartozik ( 
Hivatalos 6r.dk: 

7—21-ie- 

. Az alsdgodi egysiges M16- 

zathoz tartozik mig: 

Felsogdd, Sz6d, Szddliget 

Alagl menes, heiceg Odesoalobi 
BjSla tulajdona, Gddpnszta 3 

Deak Janos ny. poatafdfl, Kert- . 
. varos, Akacos-n. 22. . 17 

Dorm&n AndrAs m. klr. posta-' 

hiv. ig. Facan-u. 2. (nyari allomas) 

. 9 

Duska Imre jaav. int6zfl, Allo- 
mas-u;.8. '.'■ " \ 6 

Jdkay LASzld dr. kir. jarasb r , 
telekkonyvvesjeto, Roasa-n. 2. 15 

Kiss Geza nemesberi, labasa GM- 

pasata 1 

Kiss Sandor 6s Geza nemeskeri, 

god! gazdasaga Gfldpaszta 4 

Kiss SAndor 'nemeskeri, finn- 
orssagi magyar bovet meghatalma- 
tott minlszter, Godpuszta 6 

JMeszAros IstvAnne m. kir. Pttia- 
muyel6augyi Miuiaztor altal enge- 
dGlyezettingatlankezvetftoiTodaja, 
Gtid-kertvarOfl Y 11 

JUezel Jakabne vegyeaberesb. 
Vbr«smarty-t6r4. (nyari .allomas) 8 

IM^zes SAndor magantisztv., 
TiHgyrarU. 9., Kertvaros 12 

Peregrlny Ferene c6gv. ffim6r- 
ntfk, Rozsa-ii. 31. -■ 7 

' SchUIIer Pal dr. roldblrtqboa, 
Ilka major 2 

Szemes IstvAn kerqak. Kertvaros, 
Ald;is-u. '23. 13 

ZAvodszky Fereno dr.,Diana- 

■ - ^ 10 - : . 14 GODEMESTERHAZA 

Hivatalos drdk: 

'.'»***; ■.'■ -'fiSSy.-' 

I' 8— 12-ig, 8— ll-Ig f 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

, Csab eldfizetofc r6sssere: 20— 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 3 

GifdemesterbAzal Erdoura< 
; dalom Rt.gOdei erddgondiioksaga 

GodemesterhAza Uradalml 

. es Grassl Gyttrgy Erdtf Ipa- 

rl r.-t. rafeoddja ** G0D0LL0 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig." 

> ffbdoUdi egystges "hdW 

zathoz tartozik m6g: 

GddolWi-AlvSg, Mdria- 

besnyd. 

GodoMalv6g is Mdria- 

besnyd postahivatal nyUvd- 

nps tdvbesz4l6 dllomdsainah 

hivatalos drdi: 

Vasarnap e« . 
. flnnepnap: 
B-12-& 8^11-ig/ 

14— 18-ig. 14-lS-ig. H6tk&znap: Addhlvatal, m. klr.* Fereno J6. 

raef-ter 31 

Allatorvosl gyakorlatl tan- 
folyam, vezeto dr. Mdaearos Ist- 
van, PetMMer 13. \ v 51 
Arkay Ferene dr. ny. allam- 

tltkar, KJraly-nt ,10. 1-81 

AntotaziAUomAs, tul. Doha Vii- 
mos b6rautdfdvaroH, H6s0k-tere 

"■■'■■_ 1-11 

128 Anto-klstaxl Invarosasl val. 
lalat, tul. Peraler Ernfla*.; 60 

Balotfh IstTann6 dr.-nift min. 
teii. neje, Fe3tstioli-a. 80/t». 126-2 

Bardy B61a bentes As, m^GEaros 
1-13 

8aromliteny6sztd szaklsko- 
la, |tl. klr., all ami telepek 15 

BAky Ferene ay. m. kir. min. 
sisamv. ig v Rudol£-a. 8. 35 

Beioktf Kalntan Tit6e. arkosi is 
b«seny6i, in. kir. Craagy, ' Fereno 
J6aseMer 83. 33/a. 1-51 

Berente Istvan dr. kflzafigi 
orvos, Borthy Mlkl6s-nt 26. 41 

Berhldal (Balblerer)Mlbaly 

' nfii divatterme, Apponyi-u. 8. 
1-34 
Berka J6zsef posta mfiBz. ig., 

ArpAil-u. 16. 1-31 

Bezsllla Istvan dr.-Ugyv6d Iro- 

daja v Rudoif-n «/a. 23 

Lakasa, Daranyi-bt il. 72 

Blasoczok Karoly ny. szffiv. 

tisEtv., Temesvari-dt 19. 1^33 

Atlatkeiesk. irodaja, KoE96gbaza - 

2-08 

Boronkay Akos m. kir. posta- 

szamv. tanaosoB ^ 1-62 

Bottllk Istvan. tienfes 6s m6sz&ros, 

OrassalkovitB-n: 4. 82 

Brnnner Jozselne Hz v. Dranua 
mozgd, Fereno Jdzsef-t6r *. 1-40 

Cs^kszar Istvan nyug.altam render- 
s6gl ffl|jin. 1 Koaauth[jajda-u.63. 1-17 
.Central** muszakl vallalat t 

tulajdonos Oderwald Tibar; Kiido)f-< : 

Ht2. ,,..'■' 1-16 

Clement Pal ny. ezredes, FeBte!- 

tieh-iv. 8. (nyari allomas) 200/2 

Cselejl Jbzsef m. klr.. rfierdCta- 
nicaoe, Kolpzsvari-u. 2. 1-19 

Csendtf rszar ay n arancsnok- 
sag, m. klr., Altomaa-u. 3.. 8 
Csendd.roHzfaiyparaDOd'qokaag, m. 
klr.. Allomas-n. 3. 1-08 

CsendOrttrsparancsnoksatf. 
m. klr., Koaa nth Lajos-u . ■ 39 5 
CsendST hirad^Ors, ro. kir;, Kossuth 
Lajos-Ui ttB. 1-64 

Csend6rtt rs k0zleked6sl , nu 
klr., Eraaibct kiralyne-u, 17 

2-09 

Cslllag Ernfi dr. orvoa, Horthy 
M1ki6a-dt 1S. \J~27 

Cerny Ott6, Nagyenyed-n- l. 

1-44 

Czangar Gynla 1 6nyk6p6aBmester. 
niaterme 6b amator laboratonuniH, 
Horthy Mikl<lE-tit 6. 1-43 

Czlaky Ferene dr.. ais6o£cei, 
ny.hadbir6-ezrede5,Da!mady-u. 11, 
2-16 

Czlkornyay Lalps fdldm^r^Bl 
irodatulaJdonoa.HortliyMlkl^s-ntlfi. 

v:wi 

Czlnkota IMlhaly Mateosz fava- 
roa6, Marosvaaarhelyl-at 47. 1-80 

Cltronyl Laszld dr. m. kir. 
fflorvoB; L^gsaeaa-a. ft. 1-93 

Demeezky MlkWsTitez,ezredea, 
Gizella-dL41 67 

Dercsenyl Istvan m. kir. all. 6a 
koronauradalmi ordOig., B,udolf- 
nt IB. 47 

Dery Karoly illatszer, fost6k, 
porceltan 6s vaskeresk., Horthy 
M.-ut 9. 1-75 

Dlamant Laszld vaskeresk t , 
Fereno Jfiisef-tAr '■'. . .17 

Blnnyes Las'zld kOmuvesmester 

6plt6Bi IroSaja, Tecshy Qyula-u. 12; 

1-83 

Doha I^aszld b6raut<WallalkowS, 
Bakbs-u. 23. 1^60 

BrdolKazuatdsaif, m. klr. al- 
laml es koronauradalmt, 
Perenc J6aBef-t6r . 4i T 

Blsenberger Geza nnyakOnyv- 
: veeet6 ber. fOrabbi,' Kosaiith Lajos- 
ii. .7. 68 

Feher Hlkl6s O.T.r. blzt. e.-tiszt. 
6t. Featetich-at 3. 126/5 Fischer BezsO dr. Bgyvidj Hor- 
thy MikioB-frt lfi. , 59 

Flseber Gaspar m6szaros 6s hen- 

tis, Borthy Mibl6s-nt 1. 76 

Fortfalml addhtvatal; Bakos- 

n. 9. 56 

Foldvary Laszld dr. min. tan., 

Gizella-nt 48. 1-91 

F0szol£ablr61 bl vatal, Koasath 

Lajos-u. ;6 

Frldrlehovszky Laszld dr. : 

m. kir. Tflallatorvos, Maria Val6- 

ria-n. 6. 1-48 

Gaal EIek jaraai m. kir. gaad. fel- 

iigy., Bakos-u. 7. 1-66 

Gaal IstvAn dr. kir. jarasbtrdsagi 

etndk, Ferene Jdeaef-ter 32. 1-22 

Gal Laszlo II j. gyttmolcstermeWsI 
intezd, 8»ilbat-n. J df». 84 

GA1I Beta dr. kiizs6gi orvos, Hor- 
thy Miklos-nt 2. 69 

GAI1 Intre ny. m. kir. in6h6szeti 
fdfelfigy., Erd6-n. 24. 1-53 

Gerencser Jen0 vit6z, m. Mr. 
CBendorornagy, Kiraly-nt 15/b. 1-45 

Gerenday Zdltan dr. figyv6d, 
iroda 6s lakaa, Horthy MikI6s-u. 2. 
70 
Glanslnss DezsKne ttzv.hentes 
n 6a.ni6sBaros 1-05 

Gttdtfllo 6s,Vldeke foifyasz- 
tasl es ertekeslttf Sztfvet. 
kezet^ Horthy Mikl6s-nt 2. 58 
I. szama JQdkJa, Glzella-fit 28. 64 
IT: Bzamu fldkja, Szabadka-u. .9. 
1-39 
GttdtUlo Oreghegyt Blaha 
Lujza Strandlttrdft r.-t., 
B Iahan6-u. (nyilri Allomia) 126/3 

GtfdttUffi larasl hltelbank 
r.-t., Horthy Mik(6s-iit 14. 71 

GUdttlltfl larasl ktfzitiifveHf. 

desl egyesUlet, Rudolf-u. t. 

1*38 

GttdOllol m. klr. allaml es. 
koronuaradalmLerdtfhl- 
Vatal ■■-,' ijq 

Gtfdttllif I nenhttelszovetke. 
zejt, mint az Oraz. ktfzp. bitelszdv. 
tagja, Horthy MlkI6a-nt 8. 27 

G»d«ll#I -takarekpenztar, : 

Kndolf-fit 6. 22 

Gtfinttry Rezsff m. kir. alezredes, 

Radoii-ut 5. - " 1-73 

Graf Tlbor dr. fogorvos, Bzent 

Imre herceg-u. 3 : 55 

GUnther Frlgyesne »zv., Alii 

mis-u 3/a 1:02 

Gyarmathy Gnsztav oa6Ezftros, 

Uortby Mikl6s-n. 3. 42 

Lakasa, Horthy MiklOK-ut 28. 1-87 
Gyeney Erntf m, kir. aiezredea, 

Bla1ian6-At 1S1. 126/10 

Gyulay Laszld v6ggynlai ny. miv. 

fofelugy., Podmanicky-utca 14-62 

flallner Ferene- ny. banyaig. 

Frtrdfl-n. 8. 1-62 

Bajdu Tlbor leosm6ri, m. kir. 

poatam^fiter. A Poatamesterek Nyng- 

dfdegyes1ilet6nek elnOke, Blahan6-u. 

12G. (nyari. allnmaB) 126/9 

Hajlamasz Janos kQz»6gi i6- 

'jegya6; 16goltaImi paTanoanok, 

grot Apponyi-ilt.ia. ■. t 1-94 

Barsanyt LaSzld Jaraai fd- 

Biittlgabird, Gizella-nt B/a. 87 

HegedUs l.aszlo. lafcaea es labo- 

ratorinma (Helaaz radidusem) , Saen t 

JanoB-u. 1. 1-32 

Radiourlete, Horthy Mi kl6a-nt 2. 
1-50 
flerkner Jdzselne vegyes- 

fceresk., GraBsalkoviah-u.17. 1-59 
flbrvath Bdldlzsar dr. egy. m. 

tanar, Maria Val6ria-u. 7. 1-63 
Bovbanneslan Egbla dr. 

,ttgyv6d, Koaauth Lajoa-n 28. 64 
Ignacz Geza fogaszatl lahora- 

Sorlnma, Hprtny Mikl6s-dt 7. 2-13 
IvanlcH Ferene Dy. min. tan- 

es erdfiig., Brzs6bet kiralyne^-tit ' 7, 

40 
Jakd Ferene ny. m. kir. vara- 
szakl fOtan., Blahan6-u. 104. 

126/8 JaraSblrdsag, klr., Horthy . 
Miklds-iit ,. ^Xff^ 

Jarasl Egeszseghaz tisatiorvojii 
hi vatal, salilflotthou, jnentoilloinas 
Stefaula v6doint6Bet, Erzs6betii-.> 
r4Iyh6-fit ' e3»"e6-" 

Jdzsa penes dr. m. Mr, pfi.- 
stltk., okl; kflagazda. Kiraly^u. 17. -r 

"'.'.-. - > ;:^28^ 

Kallka Peter min. fom6mttk, " 
~ r. Festetioh-u. 34 . 1-77 

Kalantal nyomda kiialgaagatasi 
nyomtatvany raktar', Kossath-u. 80. . 

Karolyl Jozsef dr. iigyv6d, 

Blahan6-a, 118. (Nyari alJoinda.) 

1-76 
Karpathy Akos ny. a. tabomok, 

Thegze-u. 2/a. ■ 53 

Kaszas Ferene fipftletta, 6pit6si 

anyagpb, tfizlfa-, szda- 6s kokaz- . 

keresk., Sztlhat-n. 3. 13 

Katonal eptlletek «s hat«- 
sagok : GOdblldi honv6d klege- - 
azito paranosnoksag. Gizella-dt 19. 
38 

Gtldttlloi jarasi katonal paraucaiiok-, 
sag m._ kir., Sat. Janba-u. a. ' 45 

Kelemen Imre dr. Jdazagig., 
Lovarda-n. aUaral lakaa 1-36 

Keresztesy Geza,temetkea6ui In- 
t6zet 6a asztalostUieih, Horthy ' 
Miklds-ut 13. • 1*29 

Klllan Frlgyes bor- 6s sflrhagy- 
keresk.,' Rudolf-n. «. ' 20; Lakaaa, Endolf-u.'4. 1-96 Klralymezey TIbbr'plebanos, 

Fereno; J6zsef-t6r y 19. , 48 

Kodd Fereno^keresbedo,.Bidfl- 

1-25 
Korona nradalom gdddUoi 
- m. klr. Igazgatdaaga, Eris6bet kt- 

ralynS-ftt l. ,2 

Kovdch Koesard Qhrinl, okl. cpi- 

tesz, 6pitfl_me.8ter, Klraly-u. 4-89 

Kovucs Lajos m. kir, jos»ug(bl- 
ligy., Itrzs6bet kiralyri6-D.t l. 

1-82 

Kovdts Istvan m. klr. posta- 
foellenor, Kertvaros, NagyvSradl- 
nt 24. 1-01 

Kovats Lajos m. kir. fderdom6r- 
nCk, Podmanioky-u. 7. 94 

Kovats-Nagy Sandor dr. ny. 

foispan, kir. kflzjegyzd, Horthy 
Mlkl6s-n. 10. ..:■;;:■:..■>.'■'■-■.' 66 

KUzsegl eltfljdrosdg, G6d6llo, 
Fereno Jdzisef-t6r- 19 

Ktizsegl ellflj&rdsdg, Bzada 11 

Krassay Agoston, m. bit. erdo- 
tan., Gizella-u, «0. 1-15 

Krause Dezad ny. min. tun. '.. : ; 
lakdsa, flzent JAnOs-u. 4. lf-47 

Krekacs Janos asztalosmester 
temetkez6si int6zete, Horby Mikloa- 
dt 11. ■'.. ■ 93 

Krleseh Marglt dr.;(8ebeaty6n- 
n6) orvos, azfileaz, nogydgyasz, 
. Erdd-u. 28 8.8 

LaglerEmma,Varoamajor-ii. 16. 

Lanyl Karoly ne vaa-, festek-, . 
' frvegkereskedesB, Horthy Mibl6s- ,■ 

at 2. 1-30 

LegrAdy, Gisella-dt 9. . . 1-85 

Faiakola-u. 1. 1.-66 

Lehoczky Karoly m. kir. gazd. 

(elfigy., Thegze-u. 9.. ., 1-54 

Lenard Ernfi, Dalmady Gy.-u;.7. 

1-61 

Llppanyl Laszlo dr. bir. jaraa- 

biro, Podmanioky-u. 1. 1-49 

Ltpthay Ldrand fafcereab., 

«Fak8z» bizomdnyoa, Fdoan-aor. 1. 

.' : . - '32 

Hakra Laszld dr. mar. palya- 

orvoB, Maroavisarhely-rn. 2. 81 

Meheszetl, gazdasdg, m. klr. 
Allaml, Allaml tolepek 34 

NeszAros IstVAn dr. jarAni^m. 

kir. allatorvoa, Maria Val6ria-u..2. 

-'■ 1-37 

Mlkola ArpAd, Kfllcsey Ferene- 

:.: t6r i. 2r03 a leia gaasnor as nvii. jjforcsowir MIrd Ede sUtode, Pet6fi-f6r 13. . 

Ir98 

Mischler Antal kalyhas 6s faze - 

kas, Hoitliy Mikl6s-nt 10. 1-12 

Modr Istvan motor- 6s g6pmu- 
helye, m61yk(itfiir6, vill. 6s vizmu- 
borond 67,6 vail., Rudoll-u. 20. 1-89 

Modr Janos ssivattyu- 6b g6p- 
mfihelye, kozp. fuces- 6s vizvezet6k 
saer. vail., Kossuth Lajos-u. 1. 74 

Muranyl Dezsd lisztnagykeresk., 
Perenc ,J6zsef-t6r 4. ■ 1-84 

Nechay Elm^r dr. lovag, kir. 
kincstari jog-iig-yiig. titkar, T-hege- 
u. 7/a. 1-14 

Necbay Oliver dr. lovag, in. 
kir. mezogazd. kis6rletiigyi 
vegyesz, Podmaniczky-u. 5/c. 30 

Neogrady Arpad, Fiird6-u. 6. 

Novak Sandor szamosujvari, ny. 

kir. i i6l0 tab lai biro, Kossuth-u. 67. 
2-01 
Oder w aid Jdzselne ktfnyv-, 

papir-, iroszerkeresk., Horthy Mik- 

J6s-n. 1. 1-97 

Ottd Imre dr. orvo3, Kossuth 

Lajos-n. 5a. 43 

ttnkentes tllzoltdtesttllet, 

Kossuth [iajos-u. 13. 26 

Pal Perenc dr. iigyv6d. Rortby 

Mlkl6s-nt 17. ■ 33 

■ PalosNandorkonyvkbta, Kossuth 

Lajos-u. 17. ■ 1-79 

Palugyay Mlklds dr. r.-t. ig., 

Gizella-ut 81/o. 73 

Pankotal Ernd nyng. mav. fei- 

figy-. Apponyi-n. 7. 39 

Parftimerle Georgette vegy6- 

szeti 'gyar, illatszer-toillete cikkek 

szappan vegyi anyagok gyartasa, 

Pacsirta-u. 2. 2-17 

Pazur Gezane, Tkegze-u. 11 

Pecsudvardl 1st van vend6glSs 
Mav. palyaiidvari etterera 1-35 

Pelathy GySrgy, Blahan6-at 126. 
1-78 

Penztigyftri szakasz, m. kir,, 
Etudolt-ut 12. 12 

Petreczky Gezabiikei, uPaduai 
Bzt. AntaU gybgyszeitara, Horthy 
MikloarUt 5. 18 

Pdra Janos ny. banyaig.. 
Giaella-nt 3l/d. 1-57 

Postahivatal, m. kir. 
Postam ester .92 

Taviratkbzvetito 2-10 

Praznovszky, Geza okl. g6p6sz- 
mernok, malomtulajdonos, Erzs6bei 
kiralyn6-nt 14. 79 

Premiontrel realgimnazlum 

Facankert, 3 

Kanoaokrend int6zm6nyei, Facanos 

2-15 

Prem Edend ny. m. kir. posta- 
s.-tisztnci, Adam-u. 46. 1-26/7 Simon Egon IS gy v. ig . , Prepeliczay Bela toubz. tisztv. 

Kiraly-nt 6/a. 1-18 

Ptinkostl Andor szinigazgato, 

Erzs6bet ktratyn6-n6 15. , (nyari 

allomas) . 2-11 

Racs Imre b6rmalma, Gizella- 

u. t 90 

Ragovszky Jdzsel illatszerke- 

resk., Horthy Mikl6s-uc 2. 91 

Regds Zoltan fuszerkeresk.. 

Qrassalkovich-u. 19. 1-56 

Reiner Gynla hentes- 6s messaros, 
Oizella-at 9. 96 

Reszvdnytarsasag VlllamOs 
es Kdzlekedesi Vallalatok 
szamara, Phdbua Villamos 
muvet iizemvezetos6g irodaja, 
Kossuth Lajos-u. 27. 14 

G6pliaz, Faiskola-u. 61 

Retfalvl Ferene Jdzsel f6ny- 
. kep6sz, Horthy Mikl6s-6t 9. 1-65 

Sdndor L&szld tordai, ny. ezre- 

des, Podmaiiiezky-u. 3. 1-23 

Sandor Tlbor dr. ilgy v6d, Hortby 

Miklos-4t 4. 25 

Sarmany Ferene fizent Csalad 

Egyhazk8zs6g plibanosa, Pestetich- 
" a. 88. . 126/4 

Schtt'nttaal D6nes dr. iigyv6d, 

Horthy Miklps-iit 9 1-06 

Scnrlmpt Frigyes m. kir. posta- 

feltigy., KossatTi L,-n. 59. 1-67 Gizella- 

2-00 

Sokgyermekes szegeny ma- 

gyar anyak lgazgat6saga, Ki- 

.ralyu. 4/a. 1-46 

Soltesz Lajos csamegekoresk. 

ttzlet Horthy M.-dt 5. 77 

Lakasa: Horthy Miklos-Hfe 6. 97 

Somld Gyula firi- 6s DOidJvattaaza, 

Borfchy Mikl6s-u* 11. 1-04 

Sopronyl Kalman ny. mav. fel- 

figy., Tegze-u. 4/b. 57 

Sods Laszld m. kir. postamester 

1-21 

Stanzel- Jdzsel baziken y6r 6s 

flnom feh^r siitfide, Gizella-ut 8. 76 

Stocklnger ftddn lovag, ter- 
m6ny kis-- 6s nagykoresk., Rakos- 

v. at 98 

Stogl JdzseS if]. lakatosmester, 

Furd6-u. . 1-55 

Storcz Albert, Horthy M.-iit 12. 
2-05 
Storcz Bela Matyas m. kir. 

dohanynagyarus, Allomas-u. 1. 

1-70. 
Stur Istvan dr. v. egyet. tanar- 

see6d, t ogorvos, Kossuth Lajos-u.. 8. 

1-69 

Szabd Aladar IfJ. dr.ref. lelki- 

pasztor, Ferene J6zsef-t6r 9. 1-72 
Szabd Artur fiiszerkeresk., 

Horthy MikI6s-u. 12. . 36 

Szabd Inure dr. ugyvM, Kossuth 
1-03 
Szabd Ndndor m. kir. allam- 

p6nztari tan., Bethlen-n. 1/a. 2^)7 
Szanathy J alia dr. f ogorvos. 

Kossuth L.-u. 28. 1-07 

Szantd Kornella m. kir. posta- 

diJDok, Podmaniczky-u. 23. 1-00 
Szathm&ry Jdzsel ny. csendAr- 

ezredes, Kolozsvari-u. 6. 50 

Szauter Endre If j. bor- 6s Blir- 

haz,'I)aranyi-u. 22. 1-88 

Szente&sy Ferene ny. bankfft- 

nok, Erzs6bot kiralyn6-at 11 . 95 
Szentgdly Daniel gyogyszer6sz, 

Horthy Miklos-6t 12. 87 

Szentivanyt Geza dr. kir. kbz- 

jegyzfl, m. kir. kormanyfOtan., 

Horthy Mikios-ut 6 21 

Szent-M&rtonl BelakSzsegi ado- 

Cgyi Jegy^o. Kossrith-u. 27. 1-09 
Szepessy Janos ttiael^anyag- 

keresk., Festetich-u. 21. (nyari al- 
lomas) 200/4 
Szdke Karoly dr. ny. kir. jaras- 

biro, Komavomi-n. 11. , 86 

Tegze Gerber Mlklds zeneta- 

ar, Kertvaros, Kassaint 10. 1-42 
Thlrlnger VHmos m. kir. jo- 

szagfeliigy., a godb'116i m. kir. 

koronaurad. igazgat6ja, Haraszt- 

major 24 

Tdthy Janos vit6z. szeszecet- 

gyaros, enkor-,. fliszer- 6s gyar- 

matani nagykerk., Bakos 7 n. 3. 

2-14 

Lakasa, Ba-kns-u. 6. 1-28 

Tdrdk Sandor hentes 6s m6sza- 

ros, Munkacsy-u. 13. 1-92 

Tttzoltdtestttlet, Kos&uth Lajos 

u. 13. 26 

Urbanec Zoltan sz6n- 6s fake- 

resk., Hdrthy Mikl6s-dt 18. 46 
Vadaszhlvatal, m. kir. 

udvarl. Pereac J6zsef-t6r 49 
Valy Bela dr. kir. torvsz. vizs- 

'galobird, Kassai-iit 20. 1-9 

VArlokl Istvan cukrasz, Horthy 

Mikl6s-ut 12. . 1-68 

Varga Lajos dr. m.kir.tisztiorvos, 

Pacsirta-u. 4. 1-20 

Varkapltanysag 1 

Veres Pal vitez, musz. f fit an., 

Kossuth Lajos-u. 37. 80 

Vlzmathy Mlklds vend6gl6s, 

Festetics-u. 29. (nyari all.) 126./6 

Wirnhardt Nandor fuazer- 6s 

csemegekerask., Horthy Miklos- 

!it 12. _ 1-10 

Wirnhardt bszkar hentes 
m6szaros. Horthy Miklos-dt 2. 83 

Zabd Ingatlanlroda, Horthy 
MM6s-u. 12. - 1-88 

Zlmanyl Istvan m. kir. all. vas- 

e-yari fftm6rno']c, Kossuth L.-u. 1. 

1-74 GODRE 

Hivatalos 6rdk: , 

Hetkaznap: Vasarn'ap'6 8 

onnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfib r6sz6re: SO— 21-ig. 

Baranya vm. szttvetkezet, 

vidakpasBtai telepe 4 

Beck Jdzsel vend6gl0s 6 

Gtfdre es Vld6ke HltelszO- 

vetkezet, mint az O.K.H. tagja 

7 

GOdreszentntjartonl gazda> 

sdg, G6dreszentmartou - ] 

Pfundsteln Antal kantortanit6 

8 

Schleslnger Sandor vegyea- 

keresk. 5 

Wcyer Matyas r. k. plebanos 2 

GODRESZENTMARTON 

{lasd Gfldre) 

GODSZIGET 

(Idsd P6osmegyer-Leanyfaln) 

GOLLE 

(lasd Dombovar 6s Nak) 

GOMBOSFAIiVA 

(azeldtt Bzomolya, lasd Bog&os) 

Nyilvdnos tdvbeszelq dllb- 

rnds a kozsegi eloljdrosdp- 

ndl. 

(Bogacs 7. sz. elfifjzetfi) 

G0M0R- 
MIHALYFALVA 

{lasd Tornalja.) 

GOMORPANYIT 

Hivatalos 6rdk: 
B^tkflznsp: Vasarnap 
es nnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-Ig. . 14— 16-lg. 

Csak elflfizetflk r6sz6re: 20 — 21-ig. 
Ktfzsggl eldijardsdg 2 GONCRUSZKA 

(lasd G5no) 

GONTfiR 

(14sd Sikl6s) 

GOMORPfiTERPAL A 

(lasd Ajnacsko.) 

GOMORSID 

(lasd FBlek.) 

GONG 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkCznap: Vasarnap 6s 

unhepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak etofizetoh r6Bz6re : ao— 21-ig. 

Allomaslonokseg mav. 13 

Csenddrtfrs, m. kir. 4 

Czakd Geza „Hombar" bizoma- 

nyos (Uzemben: VIiI/1— I/31-ig 19 
Farkas Elek ref. esperea 17 
FogyasztasI es ertekesito 

szovetkezet 8 

Gdnci fo^yasztasl es erteke- 
sito szifvetkezet, mint a Fu- 
tura bevasM(5ja 10 

Term6nyraktara, mav allomas 14 
Gdnei i&ras Idszolgabtraja 
5 Gonci takarekpenztdr 1 
Grdszmann Dezsd dr. orvos 21 
Haaer Dezsd vaskereskedfl 25 
Jdrast levente parancsnok- 

sdg m. kir. 16 

KozmaryZoltangydgyszer6sz20 
Kdrmendy Zslgmond m. kir. 

t61i gazdasagi iskolai igazgat<5 24 
Kdves Karoly malomtulajdonos, 

Malomsor 29 

Kozsegl eldljdrdsag 3 

Kraasz es Weiszberg fakercs- 

ked6k ll/ a 

Weiszberg lakisa lllh 

Lacza Jdnos tk. kanonok, 

pl6banos Q 

Nagymdthe Gynla dr. vitez, 

belgyogyaaz, 6s poorvos, Zsujta 22 
Patay Sandor foldbirtokos, Goiio- 

ruszka 7 

Penziigydrl szakasz, m. kir. 

28 

Raisz Bela Istvdn jaras i m. kir. 

allatorvos 18 

Rdna Abrahdm dr. szU16sz, 

noorvos, belorvos 23 

Rdtb Armtn term6nykere6kedfl 

(lizemben: IX/1— 111/l-ig) 15 

Tell gazdasdgl iskoia es me- 

zdgazdasdgl szaktandes- 

add allomas 31 

Thelsz Ldszld takarmany 6s 

szalma, burgonya 6s gytimolcs- 

nagykereskedo 2 

Tdth Bdllnt tfa-venyhatdsagi fit- 

biztoa 12 

Zsoltval Gynla dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa 6h kb'rorvosa 9 

GONYU 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 
Bardtby Ferene fuszerkereskedfl 
12 

Elso dnnagozhajdzdsl tarsa- 

sag. A nemet liajoaasi csoport meg- 

bizottja 7 

Folyam- es tengerhajdzdsi 

r.-t„ m. kir. vonaUdndks6ge 

2,16 

FdvAmhivatal, m. kir. 1 

Gydrvldekl mezdgazdasdgl 

r.-t. Wittmann MihAly elnok, Nagy- 

szentjanospuszta 6 

»Bangya«* lels&dunantull lO. 

sz. 116k 14 

Jager Gyula hajdzasi tisztvjselfi, 

a n6met hajcizasj csoport meg- 

bizottja 23 

Kollarszky Mlklds dr. kbr- 

orvos 8 

Kovacs Istvdn hentes 6s m6sza- 

. ros 15 

Kdzsegl eldljdrds&g 3 

Kurd* Istvdn keresk. szabo 21 

Magyar Folyam- 6s Tenger- 

hajdzdsl r.-t. ugyn6ks6ge (Id6- 

ezakos allomas) ' 5 

Husiizem 19 

OttJanosne 11 

Penziigydrl vamszakasz, m. 

kir. 10 

Renddrsdg Revkapltdny- 

saga, m. kir. 20 

Takacs Jdzsel keresk. 22 

Wallner Jdzsel Uajdzasi vail. 9 n 

Z 

z 

o ■ 3 

ID 

ft 

!S 

ft* 

t 
*•• 

3 

ft- 

3 R6tk6znap : GORCS0NY 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
iinnepnapi 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig.. 14— lB-ip. 

Csak etOfiaetOk r6sz6re : 20— 21-ig. 
Benyovszky Rudolf grdf Wld- 
birtokos 3 

Freund Lajos uradalrai gozm&lom 
b6ri6 4 

Llnka Laszld dr. kororvos 63 a 
posta bet. bizt. int. orvosa 1 

Molnar Jdzsel rk. plebanos 8 
Schwarz Mdr fakeresk. gflr- 

csonyi b6rgazdasaga. - 5 

Sztile Lajos ur'adalmi int6z6 2 
Tdnyi Gdza kbrallatorvo3 ■ 7 129 GSr&eriyhoddk GttRGENYHODAK 

(lasd Gb'rge'nysBentimre) 

G0RG6NYS6AKNA 

(lasd Gb'rgenyszentiiore) 

GORGfiN YSZENTIMRE 

Hivatalos 6rdh: 

fletkSznap: J ^Sjnapt" 

8— 12-ig, 8— il-Ig-, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak eloHzetM reszere : 20— 21-Ig. 

Csendorttrs m. klr,.' : 

GJJrgenyszentimre 3 

Libanfalva 10 

Erdttttrl szaklskola, m. klr. 

2 

Knttpller Zslgmond gy6gysze- Kttrjegyzoseg : 

Gflrdenybodak r 8 

Libanfalva' Q 

Kttzsegl elttljardsfig i 

GBrgenys6afcna 9 

GBrgenyszentimre 7 

Laposnyal erdtthl vatal, m. 

Laposnyal yadaszkastely 4 

GORGETEG 

Hivatalos draft: 

■ pA«,ie.„„„ Vasamap 6s 

Betktanap: finnepnaj: 

8- 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elpfissetAh rtszere: 20— 21-ig. 

Berkes Ferenc korcsmaros 6 

Berta Fereno dr. kfr-oivos, a 

posta bet. bizt. int. orvosa j 

Cslzmadla Pal t«rmeny-«s epito- 
anyagkeresk. . 2 

Bangya fogy. es ert. sz» v. 4 
Borvath Jozsel plebanoa 5 
Jozsa Antal ttlldbirtokos 3 

KUrJegyzttseg 1 

Papplmre term6nykoresk. (ttzem- 
ben: Vll/l— XiI/31-ig) 7 

Lakasa 8 G0ROMBOLY 

(lasd Miskolc) 

G5R0MB0LY- 
TAPOLOA 

A misJcolci cgystgeg hdl6- 

zathoz tartozik 

Iddszdhos nyilvdnos 

twvbeszild dllomds 

Hivatalos 6rdk: 

YI/l-VI/20-Ig 6s IX/11— IX/30-ig. 

iM«r«™.;.: Vasamap es 

Hetkflznap: dnnepnap: 

8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig. 14-lfr-ig. 

VI/21— IX/MMg: 7— 21-ig. 

A miskolci egysGges hdld- 

zathos tartozik m^g: Dids- 

gydr, Didsgy&ri vasgydr, 

Felsdzsolca, HejGcsdba, 

Perecesbdnyaielep, 

tfididsgy&r. 

(B16fJ*et6ketlasa a raiskool elflfiaetGk 

kfiz8tt.) 

GOROSGAL-PUSZTA 

iliad 8z1getvar) . A forgmompgn I6v5 rontott portfll 6rt6kcikkek heluett a posta GRAB6C 

(lasd Mfloseny) GRIESEWALD 

(lasd Tevel) 

GUIACS 

Hivatalos 6rdk: 

«**■ vsw 

8— 12-ig. 8— H-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elWlzetAk rtszere: 80— 21-Ig. 

Dessewlfy Aladarne ttzy. 

. f Sldbiitokosnd n g 

Jeszenszky Belane feid- 

birtokosnfi 2 

Kttzsegl elttljardsag 1 

GULYAMEZO 

(lasd Talids) 

GURGAT6-MAJOR 

(lasd Gyflrvar) 

GUSZONA 

(l&sd Osgyan) GUSZTAVMffVE 

(lasd Kiralyegynaza) 

GUTA 

Hivatalos drdki 
B&kfiznap: Vasamap es 

finnepnap: 

8-12-Jg, 8-11-Ig, 

14-18-lg. 14- 15-lg. 

Csak elfifieetOk reszere: 30— 21-ig 

Adamls Geza dr. kBzsegl orvos, 
posta bet. bizt. int. orvosa 14 
Bartannsz Istvan dr. orvos 12 
Brauner Ivan dr. allatorvos 15 
Csendorttrs, m. klr. 7 

CsdkasKaroly r.kath. plebanos 2 
Ddcza Kalman fa epitkezesl 

anyagok es bornagykeresk. 13 

Gttgh Antal stttfl, gabonamag- es 

Grtemenykeresk., M. M. Sz. Honibar 

bieomanyoa Ji 

Gutal Gozmalom r.>t> 4 

Komaroml TlIlamosmttTek 

klirzeti 8zereI6s6ge 8 

KUzs6i{fl elttljardsatf ] 

Mlhola B61a rend^glos 10 

N^meth Jozsel gyogyszeresz 6 

N6very Ferenc If J. vas- 6b mfi- 

seaki kereek. 1Q 

Parragl Gyifrgy m. kir. posta- 

17 

term^nykeresk, g 

Szlklay Rezsff es Szlklay 

Jdzsel vltez gabonakereakedftK, 

Fntura bizomanyosok- 18 

Vtfetorla iengennalom 3 

Welsz Marton keresk. 9 

GUTOR 

Hivatalos 6rdk: 

Hdtkjjznap : GUTTAMASI 

(lasd Isztimdr) 

GYAL 

(lisd Veca^s) GYALA 

(lasd Bzeged) 

GYALAKUTA 

(lisd Balavasar). 

GYALLIGET 

(lasd Gyalpuszta) 

GYAL-PUSZTA 

Az- alsdnemedi egysdges 
hdldzathoz tartozik 
Hivatalos 6rdk: 
B6tk6znap: VaeAroap 6a 
Unnephap : 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14^16-ig. 

Csak eWfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

GUTORFOLDE 

Hivatalos 6rdk: 

■■.'"M-'v.'.'Bfti*"-' 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elflfizetfik risz^re: 20— 21-ig. 

Bardosl Jentf r6m. kat. lelk^sz 

2 

Bartha Mlkl6s fflldbir tokos, 
Radibaza (lasd a ttfejl elOfizetok Korjegyzfiseg 1 

Lendval IstVan dr. a posta bet. 

Mat. int. orvosa f4) 

Molnar Brnti t6glagydr 3 Vasamap & 
Onnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, , 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

CBak elflf izetflk r6s»6re : SO— 21-ig. 

Adauetz Beta, FelsOpakony- 

pnszta. Hesz /Janos 63 aeje mel- 

lekallomasa 08 

Alsdnemedi kttzsegl elttlJA. 

rdsag kfrendeltsege es gyali 

irodaja 9 

BenkO GyulAne ny. postaseg6d- 

tlsztnfi 11 

Bognar Gyala m. klr. posta- 

ellenSr 13 

Botvary Jdzsef ny."mdv. seg6d- 

tiszt. ingatlanparoellaa6, Qyal- 

szfilfl , ■ 26 

isztegar Laszld a Vakok Orsz. 

Egy. ntaz6ja 6 

Gyal 6s Vldeke Bangya 

FogyasztasI es Brt6keslttf 

Sztfretkezet 18 

Besz Janos es neje felsdpa- 

konypasztai gazdasaga 8 

Jalfcs Kalman fOldbirtokoa 5 

Kalman Ott6 okl. gip^szm^mflk, 

fCIdbirtokos 10 

KArolyl LAszlo grdl gyili ara- 

dalma 1 

Gyalligeti paroellazasi irodaja 7 

Knrncz PA1- korcsmaros 16 

Lengyel Jdzsef mdv. el61jard 15 

Persoll Andras korcsmaros 23 

Ptesenberger Jozsefne 2 

Radn6thy Jozsel If J. hfisosamo- 

ka is kolbasz&zem, Qyalllget 3 

Sandor Antal fSmkeresk. 17 

Stelner Ferenc lakatos 21 

Szabo Rezstf dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa 12 

Szvoboda Laszlo epitlet ^s butor 

asztalosmester 
Telek Maria dr. orvos 14 

tJttf Daniel fakeresk., F.A.K.Sz. 

bizdm., Gyalliget 4 

Vag6 Gyala kirendeJtsegi aljegyzS 
19 GYAJLU-PUSZTA 

(lasd Kunszentmarton) 

GYALUDPUSZTA 

(lasd NagocsJ 

GYAPA 

(lasd Paksj 

GYAPJU 

Hivatalos ordk: 
Hetkb-znap: ■*£*$>«/ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. : 14— 16-ig. 

Csak ©IfifJaetflk riszere: 20— 21-ig. 

Betncker Ferenc rom. katb. 
lelkesz, Mez6bikaes 24 

Kaszab es Borbely malomtulaj- 
donosok 6s berlfik 4 

ktfnlgswarter Blaskowleh 
Melanfe baronfi fSldbirtokos, 

- a gyapjni Gazdasag tnlajdonosa 3 

Kttzsegl elMjarosag 2 

Kttzsegl elttljardsag Mez6- 
" bikaos 22 

MezttblkaesI Hangya Fo- 
gyasztasI es £rtekesltd 
Szttvetkezet, Mezfibikacs 23 

GYAPOLY PUSZTA 

(lasd BiharKlegyhaza) 

GYARMAT 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap : 130 GYALU 

Hivatalos 6rdk: 

.ii*m»: . vsa.*' 

8— 12-ig, 8— 11-ig, ■ 

t4— 18-ig., / 14-16-ig. , 

Csafc elofizetOk rfszere: 20— 21-ig. 

Ady Elemerref. Ielk6sz • 12 

Barcsay J6zsef dr. nagybaresai 

fdldbirtokos, kabinet irodai s.-tit- 

kar 10 

Csendttrttrs, m. klr. 8 

B. GIma Maria italnagy keresk. 

1 

Kttzsegl elttljarfoag 5 

R6th Brvln dr. kOrorvos H 

Schmidt Ferenonettzv.es tar- G n«si»hiiii iaw,.** *» y^&^t 

sa, mftmalom ft ** ot,selia " d *?°* d fv ^Ozsegi 

s,^,.' . .. _ , WJC . „ orvos, a posta bet. bizt. int. orvosa 

Schmidt Laszlo 3 1 go Vasamap 69 

finnepnap : 

8-12^ig, 8— 11-ig, 

14^18-ig. 14-15-ig. 

Csak eldfizerdfa r^szere: 20— 21-ig. 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Polgar JOzsef ben tea (uzemben: 

VIU/l-H/28-ig) 3 

TOth IstvAn gabonakeresk. 2 

GYEKfiNYES 

Tdvbeszeld Jcozpontok: 

Gyekenyes.l: 1—199-ig 

Hivatalos drdk: 

8 -12-ig, 8 -11-ig, 

14-. 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflk reszere : 20— 21-ig. 

Gytkenyes 2: 200—299-ig 

Hivatalos 6rdk: 
7-21-ig. 

Agydkenyesi egyseges hdlozat- 
hoz tartozo kbzpontok.: 
GySkenyes es Zdkdny. 

Allamrendttrseg hatarszell 
klrendeltsege, m. klr. 2-02 

Auamvasntak, aiiomasMnfiks^g 
2-04- 

Balogh Istvan pekmester siitC- 
deje, Zakanytelep 2-27 

Balogh J6zsef malomtulajd. 57 

Bel6pttaIIomas, m. klr. 2-26 

Bosznay Tlbor rnav. fAtiszt 
varakdzvetitfi 2-37 

Brelner Adolf gflzmaima es t£gla- 
gyara, Zakanytelep 2K)3 

Csorgo es Vldeke ,^langya«* 
fogyasztasi es 6rt6kesit6 szdvetkezet 
gyek6nyeatetepi «6kja 2-13 Dravakavlcs Kltermeltf val- 
lalat Traubermann Adam, Acs La- 
Jos es Tarsa 2-19 

Dnna-Tlsza Araellenttrztt 
r.»t. klrendeltscge 2-16 

Erdelyloe Veres Maria gy6gy- 
szeresz. Zakaay 2-15 

Fttvamhlvatal, m. klr. 2-18 tetjgrflgsl dil ellen6ben altambon m6sikat ad. GyAkAnyes kozsAg elolJArA- 
sAga 51 

GyAkAnyesl *Hangya« fo- 

gyasztasi 6s ertekesito szfivetkewt 55 8. bz. Hangya vegyesfceresk. GyAkAnyesl bltelszBvetke- 
•zet, mint ae 0. K. H. tagja, 

Futura bizom. 2-3% 64 

Bor vAth BAUnt vegy eskeresk . , 

Zakanytelep 2-24 

HorvAtb Imre mozltuiajd. 58 
Horvath Lajos ev. esperes 59 
Bosszu IstvAn pekmester, sfito- 

deje, Zakanytelep 2-20 

Hanyady Pain A kiBblrtokos, zi- 

kinytejep (Magashegy) 2-17 

BuszAr JAnos SBabomesteir 63 

JAger Gyttrgy m. kir. postameater 

maganlakasa 2-34 

Kaposi Vllmos cementirugyar £ 

kavicabanya, Zakanytelep 2-21 

Rontrollbttro K« zApear Apal 
TermAnyellenttrzo r.-t., 

Gyekenyes allomaa * - 2-28 

KOstyAk IstvAn nagyvendegl6s, 

hentes 6s roeszaros 56 

Kostyak JAzsel mesziros- ea GYER0Y6ALFALU 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8—11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

KttzsAgl el#I]ArAsAgt 

Gyergydallaln 2 

Gyergy6c9omafalva. 3 

Gyergyoujfalu 4 

Vttlgyl IstvAn plebaoos , 5 

GYERGY6BEKAS 

Hi/vatalos ordk: 

Vasarnap 6s Krasznal JAzsel cement- 6s 
meszkeresk. eementiratelepe, 
Zakanytelep 2-21 

Kllnstler SAndor gabona- es 
vegyeskeresk. 52 

LAvay BallntnA gyfimBlcskeresk. 
6s szikvizgyaros, Zakanytelep 2-05 

Martlncsevlts Pal plebanos 60 

Mayer Sandor termeny-es vegyes- 
kereBk. 54 

NAmeth IstvAn vasuti foraktar- 
nok 2-36 

NAmeth KArolygyumolcskeresk., 
vendSglos. Zakanytelep , 2-11 rVeuwtrt 

Zakanytelep vegyeskeresk. 

2-12 Ralcsanyl Ellhaly vasnti ven- 

degios 2-22 

Scbandl LaIos rem. katb. lelkesz 

2-29 HdtkBzuap: finnepnap 

8— 12-ig, 8-^11-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik rfiszere : SO— Sl-lg. 

CsendffrUrs m. klr. 2 

Ferenczy IstvAn okl. epitA- 

master 5 

KArpAterdtt gozlttrAsz, Gran- 
berg Msityfis 4 
KttzsAgl eldllArAsAg 1 

GYERGY6. 
CSOMAFAXVA 

(lasd Gyergy6alfalu) 

GYERGY0H6DOS 

Hivatalos &rdk: 

. Vasarnap 6a 

Hetkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik resaerfi: 20— 2l-ig. 

Csendorttrs, m. klr. 2 

Kohn ZenA f atermelfi es fakeresk. 

KttzsAgl elAIJArAsAg: 

Gyergy6h6doB 4 

Gyergyovarhegy 1 

Salamas 5 

Nap Gyula vegyeBkeregkedfi 7 

OrazAgos Fatermeltt r.-t. , 

(OKA) Somogy->CsargAl TakarAk- 
pAnztAr H.4 " — "—---■*- 

zAkanyi fidkja, 

Szalay KAroly pAnztAr RAszvAnytArsasAg 

-"-*—■ '"kja. Zakanytelep 2-14 igyeskereskedO 
2-21 SzAky Antal dr. m. 

orvos kir. allat- 
2-31 SzlnkA JAnos hentes 6s mesza- 

ros 2-33 

TAvlratkttzvetltf* 2-00 

Vargek Simon vasat) vendeglfl's 

(Zakiny vasutillomis) _ 2-01 

Venetlaner SAndor dr. kdr- 
orvos 6a a posta bet. bizt; tot. or- 
vosa, Zakinytelep 2-08 GYENESDIAS 

R&sztvesz a balastoni 
korforgalomban. . 

Hivatalos "6rdk: HetkOznap 8— 12-ig, 

14— 18-lg. Vasarnap es 

iinnepnap : 

8-11-ig, 

14— 15-ig. Csak e!6fjzet6k resaere ; 20— 21-ig. 

Evangellkns mlsszlAl otthon 

. bapernaam 3 

Gebaner Bela m. klr* ftllam- 
vasuti ig. helyettes (fiaemben: 
V/l— X/81-lg) 2 

Kttrjegyzfis^g 1 

Zalay LAszIA krtrjeeryssfi masan- 
■ lakasa (...) GYERGY6HOLL6 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Gsak el0fizet6k resz6re : 20— 21-ig. 

Csendtfr If r sparanc snoksaif, 
m. klr. 1 

KUzsegl el61iar«B&g 
Pntnoky-Nagy G6za tfijsgyzo 3 

GYERGY6REMETE 

Hivatalos 6rdk: 

-da-lg, 8— li-ig, 

-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak" elfifizetflk p6sz6re : 20— 21-ig. 
CsendOHfr*, m. klr. 3 

Izs6k Sandor ffir6sztelep-vez et6 4 
Ktfzsegl eUUJardsag 2 

GYERGY6- 
SZENTMIKL6S 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21*-ig. 

A gyergyoszentmikldsi 
egyseges hdldzathoz tar- 
tozd kozpont: Gyilkost6. 

Adler Sandor fakeresk., GrifTe- 

leki Pal-n. e. 
Addklvatal, m. klr., Rak6czi- 

u. l. 35 AUaml glmnaztnih, Bz§ob6nyi- 

n. S. 39 

Allnml atmestersAg, ldsd Ut- 

mesterseg ,- 
Allomast<fn0ks6£Mav. 57 

Arnpenztar 26 

Ambrrn Gergelyne m. kir. 

posta s.-tisztnO, Deak Ferene-n. 38. 
97 
w Arany§aB (i gyAgyszertar 

Lazar Jeromos es Miklds gyogysze- 

reszek, Kossuth La jos-ter 13. 1-17 

Bajna Imre tas-, bfir-, fBszer- 
keresk., Deak Ferene-n. 3. 69 

Bartls Sandor hentea 6a m^saa- 
rosiialet, Kosantk Lajoa-t6r 28^ 64 

Benke Antal dr. kozjegyzfl, 
Peak Fereno-n. 8. 49 

BIrA Antal hentes es meszaros ■ 
nzlete, Kossntb Lajo3-_ter 5. 1-19 

B|rA JenO asztalos fizeme, Gabor 

Aron-n. 7. 74 

BlAnessy Jentf szallitdsi valla- 

lata, Deak Fereno-n. 67. 1-13 
Caendtfrtfrs, m. klr^ Deak 

Fereno-n. 39. 48 

Cslky Janos dr. k6rbazi f 6orros, 

Deak Ferenc-n. 14. 6 

Czell „Szentgy«rgy«* «» rgyAr 
r.-t. gyergydszentmikldsi fi6kja, 
Gabor Aron-n. 1. - _ 62 

CzlrjAk.ErzsAbet postaellenfir- 
no, Bocakay-u. 6. 94 

Darvas LAszlA fakeresk. . 85 

D arras IHAr As Fla fnrdsagyar 

fizemvezet6s<5g 40 

DeAr KAIman gydgyazeresz, 

Kossntb LajoH-ter 27. 8 

Dobrl JAnosnA m. kir. posta- 

kezelOnd, Deak F.-n. 61. 95 

DAezy KAImAn dr. kir. k8z- 

JegyzS, Kossuth L.*ter 1. 87 

EgAszsAgvAdelml HAkszlf- 
vetsAg, Hnnyadi-n. 3. 1-05 

Elekes JAzsel 6s Burger Lajos 

fatermelO es fakeresk., Deak 

Ferenc-n. 58. 81 

ErdAlyl Hermllla TendfonSknft, 

Fogarassy-n. 13. 80 

BrdAlyrAszt Fatermeltik 

Sztfvetkezete, Fogarassy- 

n. 5. 1-03 

ErdafelttgyeldsAgf klren- 

deltsAg m. klr., Gyergyfialfaln. 

Pet«fi-ter 5. 14 

Farkas Samuel keresk., Ketbfd- 

n. 2.- 5 

Ferenc Lajbs epitfimester, 

Deak Ferenc-n. 31. 1- 

Gy. Ferenczy Antal varosi 

dilator vos, Arany Janos-n. 7. 1-07 
Ferenczy IstvAn okl. ipltfi- 

m ester, Fogarassy-n. 15. 76 

Ferenczy Rezsft raagaatiBzt- 

viseia. Deak Ferenc-u. 42/a.' 1-25 
Fffszolgablr Al hlvatal Jarasl. 

Gabo^ Aron-u. 9. 37 

GaAl Alajos dr. Orvos, Deak 

Fereno-a; 21. 46 

Garal LiAszlA „Margarett&" 

eakraszda. Kossntb Lajos^-ter 7. . 
1-37 
Geretffty LAszlA dr. figyv6d, 

Deak Fereno-u. 11. .1-15 

GrAsz Viktor radi6 68 villainos- 

sagi vallalata, Kossntb L&jos-ter 29. 
61 
GyergyAl Els« TakarAk- 

pAnztAr r.-t., Kossntb Lajos- 

ter27. 20 

GyergyAl Erdfiblrtokosok 

Fakltermeltf As GazdasAgl 

SzSvetkezete mint a szbVetseg 

kozponttagja, Grif Teleki Pal-n. 2. 

96 

GyergyAszentmlklAs megyel 

. vAros, lasd Varosnal. 

GyergyAszentmlklASl erd«. 

lelngyeltfsAgl klrendelt- 

sAg, m. klr^ BetMen-n. 6. 98 

GyergyAszentmlklAsl gOz- 

Itlresz r.>t.. Deak Ferenc-n. 190. 

10 

GyergyAszentmlklAslTArsas- 

kttr (Kaszin6),Kossntb Lajos-ter 10. 

1-85 

Gyorgy GAza magantisztvisel6, 

Vag6bid-u. 3. 36 QyergyoszenUniMm BallAk Istvan-«Korzd» f fodrasz 
ttzlet, Kossutb. Lsjos-tirl., 99 

Bangya klrendel ts Ag^GyergyA- 
saentmikldsi aruraktara, Kossntb 
Lajos-ter 10. 8 

Hermann LaszlA dr; orvos, 
Kossuth Lftjos-t^r 88. 1-21 

Idegenlorgalml Iroda» Kos- 
suth Lajos-ter 63 

Ipartestttlet; Ftlrdo-n. ie. 19 

IzsAk Pal dr. posta b. b. int. 
orvosa, Deak Ferenc-n. 9. 1-80 

ffirSszgyaros, Deak 

J&r&sbtr AsAg, k!r.,Deak Ferenc- 

13 

Kajtsa Sandor dr., varosi tlszti 

fdorvos, Deak Fereno-u. 46. 1-02 

Kappel JAzsel feriyfl-, ftlreszelt- 
es faragottfanagykeresk., Gabor 
Aron-u. 7. 1-34 

KArpAtalJaf Fabeszerzif As 
ErtAkeslttf Sztfvetkezet 
K.F., Ungvar^ f aim es L&dagyir, 
Deak Fereno-n. 179. 7 

Katonal Ap. As hatAsAgok t 

Fonved elelmez^si fi6kraktar, Deak 
Ferenc-n. 193. 18 

Honv4d levente paranosnoksig, 
Gr. Csaky I.-n. 3. 28 

Kiss Agoston dr. figyvfid, Arany 
Janos-n. 21. 25 

Kiss Janos keresk., Gabor Aron- 
n. 3. 51 

,Korona«* szalloda, berlfl Knj- 
' busz Janos, Fogarsssy-n. 16. 44 

Sozma JAnos ,>6rangyal'' gyogy- 
szertara, Kossntb Lajos-ter 5. 67 

Kttlltf FAHje As leAitya K«U« 
Anna elelmiszer-, csemege- es 
oakorkft keresk., Grdf Csaky Istvan- 
n. 2. 1-18 

KlfzkArhAz, m. klr.; Bzechenyi- 
n. 7. 34 

Knracz SAndor dr. m. kir. 
postafotisst, lakaBa, Kossuth Lajos- 
ter 24. 1-00 

Lanczet JAzsel magantisatviselfl, 
Hunyadi-n. 12. 41 

LAz&r D Anes keresk. uzlet,Kossnth 
Lajos-ter IB. 23 

Lakasa, Fogarassy-n. 26. 24 

MaiOm, Deak Fereno-u. 171. 84 

LAzAr GerO bor-, sSr-6s szeszes- 
italok kereskedese, Kossntb Lajos- 
ter 18, 1-82 

LazAr Vllmos dr. orvos, Kossuth 
Lajos-ter 8. 1-10. 

LengyelEmll dr. polgarmester, 
Kossnth Lajos-ter 14, 1-01 

lid kovlts SAndor fureszgyir ig., 
Gr6f Teleki Pal-u. 3. 2 

Lovas BAla m. kir. alLimi tanit6, 
Csere-u. 21. 83 

LnkAosH Lajos fiiszerkeresked'A, 
Kossntb Lajos-tef 5. 1-31 

Dlajercslk PA1 fogteehnikns,Kis- 
kOz-u. 2. 89 

IHakkat Domokos dr. ugyr^d, 
Kossnth Lajos-ter 27. 33 

HIAlnassy „Dermat»^ cipoflzlet, 
Kossuth Lajos-ter 4. 1-04 

MAlnassy J. BAla, Gabor Aron- 
u. 4. 1-36 

IMarosTAsArhelyl TakarAk- 

IiAnztAr gyergyAszentmlk- 
dslHAkJa, Kossuth Lajos-ter 14. 
82 
MArklstvan k0nyvkeresk v Kos3Uth 
Lajos-ter 27. 65 

KCnyvnyomda,' Deak Ferene-u. 34. 

68 

MArk L. LAszlA tisztviselfi, 

Bethlen-u. 1. 15 

IMArton L>aJos fdldbirtokos es 

postaszallitd, VbrOsmarty-u. 43. 

35 
„Mercar«« Falparl r.-t., Deak 

Ferenc-n. 171. f , - 58 

Mezey MlklAs dr. jarasi es 

varosi m. kir. allatorvos, Deak 

Fereno-n. 42. 1-89 

llllkle JAzsel onkTasz, Kossnth 

LajoB-ter 8. 79 

minler TIbor oipS- 6s divatam- 

iizlet, Kossnth L.-ter 14. 31 3 

a 


H 

8 s 131 G^yermfdazentmiklds Molnar Lajos viilamossagi- 6s 
muszaki vail., radi66zakualet> 
Kossuth Lajoa-t6r 27. 29 

Nagy Bela ref. lelkipasztor, 
Hunyadi-u. 2. 1-26 

Nagy Endre dr. orvos saana- 
toriama, Gyilkostoi-nt 19. 42 

Nafiy Sandorne nyngdijas 
Bzyegye, Deak Fereno-u. 76. H 

Novak Bela 6s Ilaf6maniuzem. 

badogos, vizvezet6ks;ieTel6-'6s 

galvanizalotelep, Peak Ferenc- 

. u. 28, 75 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

slto Intezet gyergy<5szentmik- 

16si kirend.," Kossuth Laios-tGr. 4. 

60 

Ormenyt Antal m. kir. rendflr- 
kapitany, kapitanysag yez., Peak 
Ferenc-u. 30. 78 

Pall Istvanvend6glos, Caere-n. 

1-28 

Pall Sandor s«nt6g-vend6glos, 
Kossuth Lajos-t6T 12. * 1-83 

Pall Sandor dr. Hgyved, Peak 
Fereno-u. 20. 38 

Penzugyorl szakasz, m. klr., 
Deak Ferene-u. 58. 47 

Pohgracz Peter dr. varosi 
orvos, fop- 6s szajszakorvos, Hn- 
nyadi-n. 20. 1-08 

Postahivatal, m. klr. Kossnth 
Lajos-t6r 24. 

Ajanlottfelvetel 71 

Hivatalvezetfi 72 

Taviratkflzvetito 70 

Paskas Bela vend6gltis, Grof 
Caaky l3tvan-u. 4. 1-88 

Rendorkapltanysag, m, klr., 
Deak Ferenc-vi. 25. 1 

Rom. kath. plebanla hivatal, 
Fogarassy-n. 9. 80 

Romleld Akos keresk., Kossnth 
Lajoa-ter 16. 77 

Rosenleld Belamalomtulajdorfos, 
Kethid-n: 6. 27 

. Rosenleld Endre dr. orvos, 
Gr6f Teleki Pal-n. 3. 9 

Robin Hermann fiiszer- 6s mfi- 
roalma, Hunyadi-u. 32. 4 

Simon Sandor m. kir. posfca 
s.-ellenflr, Deak Fereno-h. 144. 90 

Stengel Karoly \g6pkocsijaYito, 
autogen-, viLIaDy-, gumihegesztS- 
iJBem, felszereles 6s muszakl iizlet, 
Fapiac-^er 3. -66 GYfcftGYGTOLGYES 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap. eg 
H6tktfznap : iinnepnap : 

8--ii-ig, 
. 8— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetflk reszere : 20— 21-ig. 
Bogdan' Janos berantAs 25 
Csendortf rs, m. kir. 4 

Erddhlvatal, m.~ klr. 17. 

Foszolgablrdl hlTatal 3 

Gaal Antal m. kir. fflhadnagy 1Q 
Gedeon Mate hentea 6s m6szaros 

21 
Gttzsy Ldrant m. kir. f Chadnagy 5 
Gyergydtolgyesl utblztossag 

13 

„Hangya" szbvetkezet 20 

Hertz Abraham magintjsatviseie 

6 

Katonal ep. es hatosagok 

Honved levente paTsag 16 

Ktfsssegl eltiljardsag 1 

Martin Jakab 26 

Pal Arpad rk. plebanos 12 

PenzUgydrl szakasz, in. klr. 

2 
Pratkay Janos m. kir. ezaaados 

9 

GYERGYdtJFALU 

(lasd Gyergyoalfala) Barmlna pftizttsvl ertekclkitei a posto 5 1st van elelmiszer-. iestek-, 
tlveg-, yas- 6s vegyeskeresk., 
Gabor Aron-u. 2. . 1-24 

Szentpetery Erzsebet ni. kir. 

. pOBta-ellen6rn6, Deak Fereno-n. 41. 

92 

Szllagyl szalloda esetterem, 

Kossuth t.-ter 17. . 59 Sandor benzin-, petro- 
leum-, antdalkatresz- 6s mtiszafei 
eikkek keresk., -Kossnth Lajos- 
t6r23.. 12 

Szolldsy Laszlo dr. m. "kir. 
allarai k6rliazi sebesz fooryos, 
Kossntb Lajos-ter 14. 1-10 

„Transsylvanla" Bank r 

Pryergy6szentmifel6si fi6lrja, Kossuth 
Lajos-t6r 23.; 21 

TtldObeteggondozo Intezet 
m. klr., Deak Ferenc-u. 16. 

1-06 

(JdVarl Karoly Id. szalloda 6s 
vend^gl6 ? Vaant-u. 12. 52 

Udvarl Karoly If j. keresk., Ueak 
Ferenc-u. 196. 53 

t/tmesterseg, allamt, Peak 

Fereno-n. 7. . 10 

Varga Janosneposta s.-eHenornfi, 
Deak Fereno-u. 47. 91 

Varosl tavb. allpmasok: 

Adfihivatal, Gabor Arpn-n. 1. 45 
Polgarmesteri hivatal, Qi6t Csakv 
istyan-u. 6. 3 

W6ger RozAlla posta-ellenflrriS. 
Deak Ferenc-u. 67. ,93 

Welnsteln Od«n bLstositasi 
titkar, Deak Ferenc-n. 15. 50 

„Zoldmezft« takarmany- 
ertekeslt^ sz&vetkezet, 

Peak F.-ii. ,119. 43 

132 GYERGYOVARHEGY 

(lasd Gyergy6h6dos) 

GYERK 

Hivatalos 6rdk: 
BStkoznap : . . fiaaepaap: 8-12-ig, 
U-18-le. 8-ll-1g, 
14— 15-ig. Csak elofiaetCk r^seere : 20— 21-ig. 

Korjegyzoseg ] 

kath. plebanla 2 „Carpathla" vendeglor- 
galml szttvetkezet Hdk]a 
13 
CsendOrSrs, m. klr. 2 

Erdonlvatal m. klr. Q 

Erdel vasntUzem vezetosege 

Fritscbe Jen6 m. kir. posta- 

mester 1Q 

Gyertyanltgetl vasgyar es 
.,.' gtfzlUresz, Kerlin Jstvan es 
tarsa 1 

Fflr^sztelep 20 

Kovaesmflhely 21 GYIMESKOZ^PLOK 

Hivatalos or ah;. . Hetkiiznap: Karpataljal „Hangya" ter- 
melo, fogyasztasl es erte- 
kesltd szovetkezet fi6kja 4 

Kerlin 1st van, a gyertyanligeti 

vasgyar, ac61gyar 6s gfizfnresa . 

igazgatdjanak lakasa 7 

Kozsegi el«IJar6sag 3 

Maeejk6 Janos r6m. kath 

lelkesz 8 

Schneider Andras vendeglos 

6tteremtulajdonos 5 

Veress Tlbor gor. kath. lelkesz 9 

GYILKOSTd 

A gyergyoszenimikldsi egy- 

seges hdlozathoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14_ i8 -ig. 14— 15-lg. 

Csak elflfiaetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csendortfrs, m. klr. 1 

Glacomuzzl villa 14 

Idegenlorgalml lroda (iiaom- 
ben: V/l— X/31-ig) 2 

Jakabffy Pensld es etterem 8 
JancsO Pensl6 7 

Makkay villa 9 

MarkvlUa (uzeniboiitVjl Vasariiati es 
uiiuepnap: 
8-12-jg, - 8— li-'iff, 

14— 18-ig: 14— 15-ig. \ 

Csak elfifizetek reszere: 20— 21-ig-. 

Griff el Jenti a «RabottyasiA Fa- " 
termeld T.-t. ig. 4 

Gylmesvolgyl Fatermelok 
r.-t. gozfuresz 6s ladagyar , 7 

Fejes Sandor fatermelfl es fa- 
keresk. 3 

K6zsegl e!61jar6sag 1 

Rlmmer es Tacsek fakitern.e- 

10k Q 

Rosenfeld Henrlk keresk. 5 
„LIniA*' Erddlparl r-t., 

Barackos 2 

ZakarlAs Dezstf keresk. 1Q Hetkfianap: Nai -X/314i*>- 
4 GYERMELY 

Hivatalos drdk: 

Hetkflznap: annepnap: 

8— 12-ig 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

. Csak elofizetfik rtszere : 20 — 21-ig. 
Barath J6zsel ref. Ielk6sz Kozs6gl eltfljarosag Metternleh Sandor Klemen- Uradalmi intezOaege; Gyarmat- 
paszfa GYER0- 
VASARHELY 

(lasd Magvarkapus) 

GYERTYANLIGET 
KOBbUIEItKA HOJIflHA 

Hivatalos drdk, 

Hetkiiznap: Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8— 12-ig* 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eloflzetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allameplteszetl segedhlva- 
tal, m. klr. kirendeltsege 12 

All ami vas, acel 6s gepgya- 
rak dlosgyorl m. klr. vas apsngar Pensld, tulajd. Tbur6 
P6ter (uzemben : V/l— X/31-jg) 5 

Novak Vencel pensid, strand! 6a 

kadfurdotnlajd. rtizemben: WlL— 

X/3i-ig) "^2 

Siesta Penslo, b6rlfi Jakabffy 

B61a (uzemben : V/l— X/31-igJ 15 

Sport-szaU6(iiBemben: V/l— 
X/31-ig) 11 

Wagner Pensld, tulajd. Wagner 

Klotild ■ .- J. 3 GYIMESBCKK 

Hivatalos ordk: 

H6tk^fanau: , Vasarnap 6s 

■ r nQDepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfiaetfik r6sz6re: 20— 2l-ijg. 

Csenddrseg m. klr. 2 

Kdzsegl eldll&rdsag 

Senensleb Testverek gfizfli- 

r6sz, fatermelo 4 

Unld ErdKlpar r.-t. Tartavas 5 

GYIMESFELS0L0K 

Hivatalos drdk: 
S6tk5znap: Vasarnap 6s ' 

finnepnap:' 

. 8^12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak e!6fizetfik.r6sz6re: 20— 31-ig. 

Csaszar dead fakeresk. 1 

Csenddrtfrsj m. klr. 2 

Katonal ep. es hatosagok: 

Honv6d allomasparsag, m. kir. 9 

Ktfzsegl eloljardsag 3 

Mike Gyala dr. honv. orvos 2 

Pdra Imre fakeresk. 8 es acelgyara vasercba- 
nyaja Sarld Laszlo okl. 6pitess, 6piW'- 
14 t raester Hv. laktunya 6pitkeB6se 7 GYOMA 

Hivatalos drdk: 
7--21-ig. 
i.. Ko vacs Janos term6oykeies- 
kedo 85 ' 

Allamvasutak, m. klr. Allomas- 
fdnfiks6ge 31 

Apollo mozgo, '64 

Bardos Laszld dr. orvos 57 
Barok Gynla sfitfide 80 

Bartha Guszt&v dr. k»zs6gi or- 
vos 85 

Becher Rezsd <Hvatkereskedo56 

Benke Marton vegyeskereskedo 

33 

Berkovies Adolf keresked6 25 

Bekesmegyel takarekpenz- 
tarl egyesttlet gyomai fiokja 6 

Bekesvarmegyel ttfrvenyha- 
tdsagl utblztos 17 

Bird Bela tizoltoparancsnob ' 86 
Bird Janos dr. tigyv6d 94 

Braun Martonne Czv. korus- 

maros 95 

BrUcher Jdzsef lakasa 14 

Christian Kalmr&n dr. iigyved 8 
Csenddrdrs, m. klr. 12 

Domokos Albert muflzer6se 6s 

yillanyszerelO 9 

Elstf bndapesti gdzmalml 

r.-t. gyomai telepe. 18 

Fazekas Pal UJ. b6rmalmai 

27, 32 
Fdszolgablrdl hivatal 1 

Fried Geza bor-. 6s sGruagykeres- 

ked6se 10 

GAlos Gyala palyandvari bflf^^ 

b6rW 6s b6raut6tnlajdonos 3. 

Gecsel Sandorn6 «zv. asztalos- 

uaem 6s temetkez6si vAllalkoz6 69 
GlUek Armln kereskedd 26 
Gyoma-endrddl hltelsztfvet- 
' kezet, mint az O.K.H. tagja 62 
Cyomal fogyasztasl es erte- 

kesltd szdvetkezet VII. 183. 

az. alatti tanyai fi6kja 44 

Gyomai Hangya fogyaaztasi 

es ertekesltd sztfvetkezet , 

Gyomai lpartestiUet 83 

Gyomai J&rdsl katonal pa- 
rancsnoksag, lAsd Katouai 6p. 
6s hatosagok 
Gyomai termel&k fogyasz- 
tasl es ertekesltd szovet- 
kezele 28 

Gyomai nrl kaszlnd 41 

Gyttkdssy Daniel ref. Ielk6sz 60 
Hartmann Sandor sutomestei- 
72 
Bavlar Gyula dr. vit6z, kir. 

kOzjegyzfi Q± 

Helnfarth Mlhaly Ivanyi mn]- 

mok fotisztviseldje ' 88 

Hombar Gyoma es videke 

mezdgazdalnak tarhaz, ' 

termeld es ertekesltd sz«- 

vetkezete 20 

2. sz. magt&ra 1] 

Hontl Antal kereskedo 71 

Honved klegeszitd parancs- 

noksag, lasd Katouai 6p. 6s.hat6- 

sagok.. tsak a penzijqviQa?qatOsag cn$ed61ye alapjfin tmfl lit. Gyongyds lv&nlenekl armenteslttt tar- 

sulat irodaja 5 

Ivanyl Alad&r malomtulajdonos 

lakasa 37 

Izsd Baldzs 1. J. osat. hadirokkant 

ingatiankOzvetltfl 60 

Izsd Istvan fuszer- 6s esemege- 

kereskedo' 76 

Jarasblrdsag, klr. 45 

Kadar Lajosne arnhaza 49 

Karsay Lajos vendegl6s 6s szik- 

vizgyaros 68 

Katonai dp. ds hatdsagok: 

Gyomai honved kieg6szitfi parancs- 
. noksag 84 

M. kir. gyomai jarasi katonai pa- 

rancsnoksag 74 

Kiss Endre Holler-szallfi, vend6g- 

16s 55 

Klein vasuti szalloda 30 

Kner Endre konyvnyomdatulaj- 

donos 82 

Kner Imre k8nyvnyomdatulajdo. 

Dos 38 

Kner Izldor kfinyvnyomda 6s 

nyomtatvanyraktar 4 

Kollman Jdzsef daral6matflia 6s 

fakereskedese, Mateosz szall(t6 val- 

lalat, b6raut6 19 

Kovaes Janos szfivetkezetji Bgy. 

vezetfi lgazgato 34 

Kttrttsvlddkl fa- es dpltoV 
anyagkereskedelml k.f.t. 

Kttszegi Istvan sertGskereskedO 

Kttzsdgl eloljardsdg (t&zorseg) 
042 Legeza Tlbor dr. 

Ldgoltalml 11 ga gydmal 

esoportja 
Ldvay Ferene sornagykereskedfl 
79 
Macz Akos gyogyszer6sz 52 
Maday Alad&r gy6gyszer6sz 47 
IHesslnge'r Albert dr. figyv6d 
29 
IMlkes Tivadar jarasi m. kir. 

allatorvos 89 

Nadudvarl Mlhaly, petoft- 

nyomda tulajdonosa 75 

Patakl Lajos b6ranto? 63 b6r- 
. koesis 87 

Plkd Bela, m. kir. ga^dasagi 

tanacsos, fSldbirtokos . 90 

Postahlvatal, m. klr. 48 

Pnrgly Janos 1IJ. j6,szashelyi, 

fSldbirtokos. ZsOfJamaJo^- 36 

Romvdrl Tlbor dr. kir. jaras- 

Wrosagi elnok . 93 

Sallal Laszld dr. orvos 43 
Sarkadl Nagy Pal dr. orvos 54 
Schrttder Ferene Jenykepei 

Hugita mtiterem 67 

Schwarcz Jdzsel ^-pfilet, 6pit- 

kezesi anyagok, betona*ugyar, vas- 

kereskedo 7 

Sebessy Janos pekmester 66 

pekuzem6nek fioktizlete 77 

Singer Istvan dr. fofeorvos 58 
Szabd Jdzsel takar6kpenztari 

igazgat6 59 

Szabd Illlhalyne teririenykeres- 

kedo 92 

Szilagyl Istvan It]. berautos 46 
Tardos Gaspar dr. 4gyv6d 16 
Tttzoltdsag 42 

Utblztos lasd Bek6svai(megyeitb'i> 

venyhatosagi 
Varga Pal If j. villanyezereW- 6s 

mfiszer6sz , .. 35 

Vlncze Endre dr., a posta bet. 

bjzt. int. orvosa 15 

Wagner Mar ton, a «Hombar» 

szflveikezet Ugyvezeto igazgat6>51 
Wagner Marton Hal f akereske 

dfik, jarda 6s epitesi vallalkoz6k 22 

Welgert Gyttrgy gabonakeres- 
kedO 40 

Wlmmer Kalman polg. isfc. 
taaar 81 

WoII lUlhaly termehykereskedfi 
24 GY6N 

Az alsddabasi egysigez 

hdldzqthoz tartozik 

Hivatalos drdk? 

8— 12-ig, 8-tl-ig, 

1^18-is. 14— 16-ig. 

Csak elGfizetflk r6sz6re: SO— 21-ig. 

Az alsddabasi egysiges 

hdldzathoz tartozik m4g: 

Felsddabas, Sari. 

Bajarl Sandor reformatnslelk^sz 
12 
Czbbor Andor dr. orvos 8 

Danczlnger Hlksa hemes 6s 
13 

Gydnl I ogyasztasl es erteke- 
sittf szttvetkezet 9 

Gyonl Hengermalom, Maleovits- 
Jen6 10 

Gy6nl hltelszttvetkezet, mint 

az OKH tagja 7 

Kllnger Ferene keresk. 14 

Kozsegl eltfljar«sag 3 

Molnar Pal olgyal, Mldblrtokos 

11 

Mnranyi Gytfrgy ev. lelkesz 5 

Palkd Lajos raftszer^sz, kerek- 
par, radifi es villanyszerelesi szak- 
iizlet 15 

Szab6 Andras keresk. 4 

Szabd Jentf zetelaki, okl. gazda, 
szCllflbirtokos 6 

Szent Jdzsef Ottbon aVayannmit 
3 
Szllard Frlgyes nyug. klr. f A- 
mern«k 17 

TAth Istvan rom. kat. lelkesz 2 

Unghvary Laszlo falskola, 
sztfltf- es borgazdasagl r.-t. GYOMORE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

Betkiiznap : dnnepnap -. 

g— 12-1g, &— li-ig, 

14— 18-ig. 14-^16-ig. 

Csak elflrizetflk reszere: SO— 21-ig. 

Allamvasntak allomas- 

f6n«ksege, m. klr. 5 

Csendortf rsparanesnoksag, 

m. klr., Kajar 2/a 

Faragd GyOrgy fbldbfirifi • 4 
Gerebenles Istvan dr. kb'r- 

orvos 10 

Grdl Mor vegyeekeresk. 6 

Gydrl Vendel r. k. plebanos 12 
Hangya Szttvetkezet (Takacs 

Imre) . 7 

Jezns Istenl Szlverol neve- 

zett Karmellta Ntfverek 8 
Kozsegl eI<HJar6sag,Gybm»re 3 
Kozsegl elffljardsag, Kajar 2 
Lampert Oezso marhakeresk. Q 
^telner lazAr Hal szesznagy- 

kereskedok 1 

Stransz Mlhalyep filet- esasztalos- gydni gazdasaga 

GYOPARHALMA 

Az oroshdzai egys6ges hdl6 
zathoz tartozik , 

Nyilvdnos 
tdvbeszdld dllomds 
(fizemben: lX/16,-V/31-ig) 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es BetkCznap : 8^12-lg, 
14— t8-ig. (Lnnepnap - 
8-11-ig, 
lt-15-ig. fakeresk. 11 Az oroshdzai egysiges hdld- 
zathoz tartozik mtig: Gyo- 
pdrosfurdd 4s Szentetornya. 

(Blofizetoket lasd az oroshazaJ 
j eloflzet6k k«z»tt.) GYOPAROSF0RD6 

Az oroshdzai egystges hdld- 
zathoz tartozik 

Nyilvdnos 

tdvbeszilo dllomds 

(ttzemben: VI/l— IX/15-ig) 

Hivatalos drdk: Hetkflziiap : Vasarnap es 
annepnap : 
8— 12-ig, . 8— ll-1g t 

14— 18-ig 14— ifi-ig. 

Az oroshdzai egysiges hdld- 
zathoz tartozik meg: Gyo- 
pdrhalma 6s Szentetornya. 

(Elofizetdket lasd az oroshazai elo- 
" fizetok kOzfltt.) GY0TA.MAJOR 

(lasd Nagykanizsa) . ,. GYOMRO 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. ':' 

Balogb Sandor dr. orvos, ren- 

del d. u. 2— 3-lg. 19 

Ban Odtfn 53 

Benkd Jdzsel fOsaer-, csemege- 

es vegyeskeresk. 46 

Fifikfialete, J6kai-a. 35. 45 

Besenyo , Boldtzsar Orsz. Tars. 

Biztositd fnt. J s. ellenfir, gy6gy- 

szeresz 33 

Brozsek Janos halkeresk. (nyari 

aUoraas) .36 

Bdrlan Janos keresk. 42 

Csenddrbrs, m. klr. 4 

Cser Ferene dr. orvos,. belgyfi- 

gyasz ■ ™" 

Elser Karoly fakeresk., latelepe 

22 

lakasa 51 

Felczan J6zsel epitfl- es tiizelfl- 

anyng nagykeresk. irodaja 21 
Ferencz Lajos vegyeskeresk. 48 
F6 szolgablrdl hlvatal 
Gager Emll dr. ny. jarasi tiszti 

orvos 25 

Gagylne Toth Matlld 55 

Gy»mr« jarasi Alt. Ipartes 

tttlet 43 

GyOmrttl Hltelszttvetkezet^ 

mint az OKU tagja 30 

Gyttmrttl Kereszteny Han- 
gya szttv., fofizlet 35 
Iroda, Dr 6y«mr6i Anrel-u. 31. 3 
L sz. fiokfizlat, Qr6f Teleki- 

tl. sz. tiikflzlet, Bzent Imre-n. 36. 
31 
m. sz. fi6knzlet, Dr. GyOmroi 
Anr61-u 41. 37 

IV. sb. flrtkfizlet, Rilk6ozi-n. 45. 40 

Hajasz ttrttkttsttk Seglttf Ma- 
ria gyogyszertaia ', 22 

Halmagyl Marglt m. kir. posta 
kiadd 54 

Halml Janos dr. ref. lelkesz 18 
Horvatb Janos m. kir. gazd. 

tan., szoldbir tokos 8 

Issekntz Gynla erzsebetvarosi, 

ny. huszarfimagy 14 

Kardos Bela keresk. 56 

Katonai epUletek es hat6- 
aagok: 

GyUmrOi jarasi katonai parancsnok- 
bag, m. kir., Rak6c.zi-Ui 3. 13 

Keszthelyl Jdzsel remetkezesi 
vallalkozd 34 

Kiss Peter bergazdasaga, Koezan- 
puszta 41 

Kdrmos Ilonka (nyari allomas) 
12 

Kttzsegl elttljards&g 5 

AdoBgyl osztalya r 6 Oppenszky Laszlo m. kir. posta 

, fCtiszt . ,29 

MeskO Tamasdr. felsokubinyi 

16ispani titkar, tb. szolgabiro. 10 

Nemeth Karoly kBnyvk«teszete, 

kCnyv- es papirkeresk. 52 * 

Nylri Ferene es Tarsal ben- 

germalma 32 

Orhegyl Gyula Jarasi m. kir. 

allatorvos 15 

Pal Sandoroe k(Jnyv- es papir- 

kexeskedes 57 

Papp Bela vitez, m. kir. honved- 

huszar alezredes 38 

Petrfehevlch Horvath Emll 

dr. bard ny. allamtitkar 39 ' 
Postahtvatal, m. klr, Taviro- 

kfizvetites 49 

Reszvenytarsasag vlllamos 

es kttzlekedesl vallalatok 

szamara klspestl vlllamos 

tlzeme gyttmrttl lrodaja 26 

Soponyal haldszkert 28 

Szabd Jentt dr. ngyyed 10 

Szabd Sandor dr. orvos es fog- 

orvos 17 

Szantd Janos dr. orvos 44 
Szlgetl Istvan fakeresk. 9 

Szilagyl IHlklds dr. figyved 50 
Telekl I^szld grdf dr. 58 
Telekl Tlbor grdl 1 

■Gazdasaga 7 

Tleberger Imre m. kir. kormany- 

ffitan., tir. ker. tan. (nyari allomas) 
27 
Varga Jdzsel sntdmester es 

vegyeskeresk, 47 

Variu Pal dr. kflrorvos 11 

GYONGYFA 

(lasd Magyaruecske) 

GYONGYI-MAJOR 

(lasd Mezokovaeshaza) 

GYONGYOS 

Hivatalos drdkr 

ijjel-nappall szolgalat. 

A gyongyosi egyseges hold* 

zathoz tartozik meg: 

Kekesteto, Mdtrafured. 

Mdtrahdza, 

Ablaka Janos es Ferene 

kSnyvnyomda es gumibelyegzfl ke- 
szites, Hanlsz-ter 8 1-58 

Adam IHlklds ryiimoicskeresk., 

UL TSrSk Kalman-u. 9. 83 

Adameez Pal If J., ZBldhid-u. ». 

5-15 n 

Oi o s Addhlvatal, m. 

u. 43. klr.,ni.Kossnth- ' 

39 

Allameplteszetl hlvatal, m. 
klr." GyHngyOsi tSrvenyliatosagi 
dtbiztossag, V. Hortfcy M.-ki-t 29. 
4-39 

4llamreridorseg, m. klr. 
gyongyttsi kapitanysaga, 8z6dhenyi- 
n. l. 59 

MatrafBredi orszoba ". 79 

Allamvasntak Allomas- 
Ittnttksdge, m. klr. 32 

Allamvasntak, m. klr. kttz» 
dH gepkocsl fizem kir^ndelt- 
sege, mav. allomas 2~68 

Yarosi irodaja, Hanisz-ter 12. 3-23 

Altmann Aladar dr. fogorvos, 
111. 8zent Bertalan-nr. 6. 2-06 

Andrdsy ds Vlezena vfll. es 

mflsa. vail., III. Kossuth Lajps-u. 4. ■ 

23 

Antal Janos fnvarozasi vnlll. 
tnlajdonos, Bartakovics-n. 8. 5-27 

Apolld-mozgd, Szent Bertalan- 
XV 2-92 

Aatdtaxt dllomas, Imre Andras. 

8zent Bertalan-u. 2-02 

Ballot Andor dr. orvos, n. Sze- 

cbenyi-u. 2. -■ ■ 2-83 

Bdllnt IHiklds dr. ligyved atkari 

BzolOtelepe 3-57 

133 Gyongyos Bal&zs Armlh „6znz Maria' 

'"'■ gyfigyazeTt&ra, Hanisz-ter 13. 1-04 

Balogh Karoly nalkeresk., 

Batthyanyi-ter 34. 4>-41 

Balyi Erzsebet viragiizlet, 

Matyaa kir.-n. 3. 5-01 

Bankntf Karolvbor-bizom.,bor- 
. nagykeresk., Gyalogi-n. 23. 5-05 
Barabas Geza mernflfc, Deak 

Ferenc-u. 34. 1-63 

Bardoczy 6S Tozser fenyk6p<§- 

szeH is fotokeresk., Hanisz-ter 8. 

4-52 

Barna DezsO ay. varosi ttmer- 

nflk, I. Hanak Koloa-t6r 3. 1-71 
Batna Ferenc festflmeater. 

Pet6Ii-n. 43. 4-25 

Barfa Sandor Magyar 61elmiszer- 

szallfto r.-t. kirendeltsege, Jaszkfirt- 

n. 29. 85 

Barta Sandorne gyiimUlos- 

keresk., Szent Bertalan-n. 3. 

(fiaemben: V/16— XI/16-ig) 4-30 
BelvarOsl takarekpCnztar 

r.-t. gyongySsi fidkja, Ibnsz f i6k, 

HI. Szeut Bertalan-n. 2. 2-88 

Benel erdeszlak, Matrafured 

37 
Beset Sandor, Jokai-iit 2. 5-24 
Berecz Andras kflfaragci ipar- 

vail., Pesti-u. 38. 4-73 

Berkd Sandor kir. Jarasbirisagi 

alelnBk, III. Tisza Istvin-a. 44. 2-85 
Berkovlts JHIklds dr. figyved, 

in. K&roly kiraly-krt 8. 27 

* Berkevlcs Soma nagykeresk, 

I. J6kai-n. 41. 56 

BIhart Geza gabonakereskedise, 

Procidentia biztositd ffittgynOksege, 

Hanafc-ter 4. .25 

Bihar! LaszlOne magantisztv., 

Cnkor-u. 2. 4-98 

„BfzaIom" aruhltelt nynjtO 

kdzpontl jroda,. Hanisz-ter 9. 
„. 4-45 

Blan Miklos edenyaruhaza, Piac- 

ter 8. 2-73 

Bodolay Andorne gazdaeaca, 

Sznrdok-part 5-40 

Bodrogl Lajosne cipflkerosk., 

Kossuth-u. 6. 5-10 

Bogdany Mlhalyne «zt. dr. 

orvos, in. Pet6fl-n. 9. 1-02 

I „Bokreta" kflnyv-, papir- 63 

hangszerkeresk., Koasuth-u. 3. 

4-55 

Borbandy Kalman ftiszer es 

; vegyeskeresk., Almassy Pal-u. 2. 

4-42 

. Borhy Gyorgytdldblrtbkos, I. Deak 

Ferenc-n. 19. _ I-52 

Borhy Istvan dr. ffildblrtokos 

(fiaemben: V/ie-lX/15-ig) Visontaj 
.hatar. gj 

Boros Aladar gy6gyszerdsz, II 
Hanisz-ter 2. 1-16 

Bor-t szeszesltal es gytt- 
molcsKorgalml r.-t. iroda, 

Cukor-u . 2^4—6 . 1 Q 

Szlireteld" telep. Cnkor-u. 2—4—6. 

1-50 

Borosl JOzsef acsmester, Zalar- 

D. 31. 5-I6 

Boxborn Izldor maganzo, III. 

Koasuth-n. 22. 4-57 

Btthm Pal dr. belgyogyasz, Ir6rh. 

ttorvos. Szent Bertalan-n. 10. 3-08 
Brand Bela lakatos 6a vizveze- 

. tekszerelfl, T8r6"k Kalman-u. 4. 

5-22 
Brand Ferenc vizvezetek- es vll- 

lanyszereldmester, I. Rozsa-u. 2. 
2^96 

Lakasa, TOrOk Kalman-u. 4. 4-35 
Brann Izs6 fflldbirtokos, Gyfln- 
, gy«shalmaj 3-43 

Baday Ferenc szfllfibJrtokos, V 

Pttspftkl-n. 2. - 41 

Bnjalka Istvan filszerkeresk., 

1, Zalar-n. 38. 8-82 

Burlan Gynla sfitodejs, J6kai- 

u. 33 4-85 

BUchler Zsltfmond malomig. 

lakasa, I. J6kai-u. 7. ., 2-03 
Cordatic-lerakat inflsz. -fizlet, 

Schwartz Istvan, Borhy Sandor-fit 1. 

8-31 

CsakI Ferenene filszerkeresk., 

IWka-n. 8. 5-52 

Csendorttrs, m. klr., GjflngyHa- 

solymofl . 3-61 Ha roviditett tavirati cimet jegyeztet elo. Csepe Istvan temetk. vail., 
Piac-ter 5-51 

Cserjan Imre vBzereteto gy<5gy- 
szertara. I. Vaobot 8andor-n. 6. 29 

Cslkos Barnabas kadar, Kohary- 
krt 12. 5-8S 

Cslky Jozsef dr. kflzkorh. roent- 
gen fOorvos, KOnyves Kalman- 
t6r. 6. .'..,. 1-87 

Csontos Janos bor-, gyflmeics- 
kOzvetitO, Szent Bertalan-tit 7. 

1-17 

Czlpa Ala Jos mm- <3s likfirgyara. 
Koasnth-n. 34. 3-85 

Czlpszer Mlklos, HI. Kossuth- 
" 2 - 47 

Oant Lakacs korcemdros, Ko- 
hary-krt 4. . 2-09 

Dahnts Richard antfjavitfmft- 
hely, J6kai-u. 57. 4-27 

Dentsch Salamon 6s f la r.-t., 
I. Hanisz-t6r 11. Dlamant Ignac dr., 

Koloa t^r 3. I. Hanak 
1-86 

Dlamant Jenff szesz-es borkeresk., 
Tbrbli Kalman-u 14. , 74 

Domany Ijfnao magailz6, n. Pap 
Melchisedek-n. 6. 1-69 

Dozsa Kalman s«r- es bomagy- 
keresk., J6kai-n. 2. 4-14 

'Dfiry Gynla pn sstatasl gazdaaaga 
Atkar 3.52 

Dravnylk OdSn, Orszag-u. n. 
1-15 

Drelsztger Ferenc ny. all. t6- 
hadnagy, Batthyany-t6r 27/29. 71 

Dnba JendnettzT.tfizira- &s sz6n- 
keresk. Maria-u. 10. .1-91 

Dnnal Jozsef epfilet- butor-, por- 
tal aaztalosmester, Horthy Miklos- 
krt 27, 4-74 

£ger-Gytfngytfs vldekl villa- 
mossagi r.-t. dzemirodaja. J6- 
kai-u. 63. 2-11 

Transformator allomasa Peatl-tt. 

Egrl erdtf- es f af par r.-t. gyfin- 
Eyflsi kirendeltaege, n. Egri~u. 2-21 

Egrl ersekl nradalom erda- 
hlvatala, Gyfingyossolymos 

2-20 

Egrl ersekl nradalom gytfn. 
gytfsl latelepe, vasuti allomas 
mellett 2-28 

Egrl es vlsontal Borplnce- 
szetek k.l.t. es Hajdnska 
Gynla, IT Kohary.krt 4. 65 

Egyed Andras bor nagykeresk. 
es termeW, Szent Imre hg.-u. 2. 

Egyhazmegyel takarekpenz> 
tar r.-t. gyOngyesi S6kja, I . Ha 
niaz-ter 15. , 2-30 

Ehrlfcb Rlihaly dr. ogyved, n. 
Papp Melcbisedek-u. 7. ~"1'-T9 

Elek Jen 6 visontai gazdaa4ga, 
Visonta ~ 3-4!fl 

Eleslar fUszer-, eaemegeazlet, Ha- 
ni sz-ter 7. 01-88 

Ellas Abraham borkereskedo, 
".. Kallay Zoltan-in. 22. 1-28 

Els© gytfngytfsl gdzt6glagyar 
r.-t., als6sznrdokl dulO 1-75 

Jrodaja, II J6kai-a. 6. I-77 

Els« magyar altalanos blzto- 
slt6 tarsasag gyongyosi c. ffl- 
tigynbks6ge, II Hanisz-ter 2. 2-19 

Elsd Matravldekl Tesztaaru- 
gyar, 111. Karoly kiraly-krt 17. 
4-48 

Eperjesl Janos hentes, PetOfi- 
n, 57. 4-20 

Erdds JenOny. WmernCk, Kbnyves 
Kalman-ter 3. : 1-53 

Erd«s Lajos Mateosz fuvarozd, 

' Zalar-n. 26. 4-13 

Erdos Nandor Hahgya k(5rzet- 
vezetfi. 7 ftanisz-t6r 10. 5-07 

Fejes Istvan dr. gyermek- 
gydgyaaz. Hanisz-ter 4, II. 5-82 

Feldmann Sandor vizvezetek- gs 
k5zp. Ifitesberendez6s-vallalat, Ko- 
hary-krt 11. 3-26 

Fischer JOzsel rasarnk es Ifiszer- 
4ruk kereskedese, H. Matyis kiraly- 
n.l. 3-20 

Fischer Oszkar gyflngySsi ecet- 
i pari 63 keresk. vill., Miria-u. 10. 

58 

Flelschmann Bela bankig., 
Visontai sz6Iok 2-23 

Flelschmann Pal iflzelS.k-, 
gyamfllog- 4a borblzom., Kohary- 
krt. 10. 19 Frledmahn Ernlf 6s Frled< 
mannErn{Cn£ f UzSszalon., Borhy 
Sandor-u. 2. 4-37 

Frledmann Soma bfirkeresk., 
Piao-t§r 3. 2-18 

Fodor Karoly dpit^azmerhOk, I 
J6kai-u. 31. «J 

Fogel Gynla 6ras, l/ttazerfisz, Ha- 
nisz tmre-ter S. 3-88 

Foldmlvesgazdaktfrlszttvet- 

kezetbor, gyfimOlcs, termeny er- 
tekesit^so, Haniaz Imre-ter 8. 1-59 

FOszoIgabirol hlvatal, KossuttL- 

u. 51 

Frank! Erntf dr. orvoa, n. 

Petflfi-u. 7. 1-27 

Frommer Andor Bzemelyanti- 

(uvarozo, Kossutb-n: 27. 3-37 
Fnchs Jdzsel dr. tlgy ved, Hanisz- 

& 6. 1-65 

Fuhrer Pal dr. figyved, I. Rozea- 

n. 7. i.35 

FUredl Bela keresk. figynfika^ge, 

Vachot Bandor-u. 8. 4-90 

Gabor'(Grttnzwelg) Emtf uri 

fis nOi fodrasz, I. Hanisz-ter 13. 2-94 

Gabrls Geza' fa- &s gs^nnagy- 
keresk., V. Brass6i-nt 1-68 

Gajddczky Dezso 6pitomeater 6a 
6pit6si v41Ialk026 t . Di6smalom 10 

Gamanf Karoly Mateosz. tnva- 
roz6, IL Pap Melchisedek-u. 3. 

4-70 
Gattelnne, Stetd Engelberta 

magahz6, Zita kiralyn6-n. 21. 3-07 

Geezy Sandor vitez, bornagy- . 
keresk., Vacbot S.-n. 19. 8-91 Generall Trlestl Altalanos 
BJztoslt6 Tarsulat gyflngyo'si 
fCiigynb'ks^ge, Szent Bertalan-n. 1. 
2-32 

Gere Gabor bordgyncik, Koasuth- 
u. 28. 5-18 

Globus faipar 6a ffiresztelep, II. 
Hanisz Imre-ter 10. 93 

Gondos Mlklos dr. orvoa, 
""" PetOfl-u. 18. 2-76 

Greczl Imre gydmdleskferesk., 
SEmrecsanyi-krt 19. 67 

Csomagol6 telepe. (fizemben: V/ie— 
XI/16-ig) ezmrecsanyi-krt 19. 2-70- 

Grlmm LaszlA b6raut6fnTaroj6. 
Borhy 8andor-n. 2. 3-77 

GrOsz Antat dr. ftgy v6d, Torflk 
K4lman-n. 13. 94 

GrUnleld Mlhaly Bzikvlzgyaroa, 
II. Orszigut-n. 3«. 2-25 

Grtlnhut Izldor vaskereak., II. 
Hanisz-ter 3. 1-51 

GrUszner M. Salamon SrCkSsei, 
n.Egri-iit2. 20, 28, 4-28 
Markazi szolfitelep, Markaz als6- 
taoya 2-34 

8zficsi-i gazdasag, Szflcsl 1-34 

Gnllan Paine alezredes Gzregye. 
Ham piiap6k-n. 3. 1-78 

Gnthy Tlbor m. kir. szazadoa, 
J6kai-u. 37. 4-88 

Guttmann Sandor gyogyazergsz 
«Megvalt6* . gyogyazertir, Hanisz- 
ter 10. 1-70 

Gyemant Nandor fuazer-, cse- 
megekereskedes, Jdkai-n. 27. 4-01 

Gyttngytfsmegyel varosl 
NemtbeteggondozO Inte- 
zet: Rendeles: kedd, p6ntek d. e. 
10— 12-ig, maa napokon eate Vi 7 — 
i/ 3 9-ig, Kallay-u. 24/a. 05-33 

Gy«ngyOs Visonta hegyvf- 
dekl borplnceszet, Bergei 
Emil lakasa, Deak Ferenc-n. 27. 26 

GyiingyUs vlsontal szen- 
banya k.f.t. varosl Irodaja, Kos 
snth-n. 32. 4-06 

Banyatelep Visontai hatar 5-48 

yOngytfs-VIsontal Uradalml 
Fajborok Pinceszete, m. 

Karoly kiTaly-krt 10. (Postafi6k 8B.) 
092 
Gy»ngy»sl bank r.-t. Haniaz- 

ter 10. 5 

GybngyttsI eementarngyar 

es epitesl vaUalat r.-t., 

m. KoBsutb-n. 46. . 2-36 

GybngySsl iparosok es gaz. 

dak hltelsztfvetkezete, 

1. Kiraly-u. 1. 2-45 Gyttngyttsl Kaszlno EgyesU- 
let, Kossuth-u. 1. 2-87 

GytfhgyOsl szesz- es borke^ 
reskedelml r.-t„ IIL Bzent 

Bertalan-n. 10. 22 

Gytfngybsvldeki gdzmalom' 

r.-t., V. Peeti-ot S6. 14 

Gy«rlly Kalman ny. min. os'zt. 

tan., fflldbirtokos, Atkir 3-53 

Gytfrl Sandor vb6raiu6fuvaroad, 

Kossuth-u. 32. 4-86 

GyUrkenyl Laszio dr. m; kir. 

rendOrtan. nnaganlakasa, Vacho* 
«andor-ii. 12. , 4-84 

Gyulay Vllma postasegert- 
ellenfirnd, I. Ham pnspt)fc-u.20. 1-23 

Gynrcsd Eva m. kir. postadij- 
noknfl, Grszag-iit ie. 5-14 

Gynrjan Arpadne b6rant6fuva- 
rozd, Bzent Istv4n-u. 3. 2-49 

Babllcsek Istvan nyomdatulaj- . 
dohoa, Szent Bertalan-u. 10. 3-14 

flahn Mfksa fuvarozdai vallalata, 
. Szmrecsanyi-kdrftt 27. 3-17 

Hajdn Bela dr. orvoa, II. VeYtanu- 
. o-s. i_97 

flajdu Dezstf, J<Skai-n. 24. 5-30 

Hajdn Izso varosi allatorvoa 
lakasa, Hanisz-t6r 9. 4-19 

Hajdn IzsOne viragfizlet, l. Ha- 
nisz-ter 7.. 78 

Hajdnska Rezsff aafilBbirtokos 
szfilflje, visontai hatar 2-44 

Han&kFeher Alajosbor, szesa, 
gynm01cs^rt6kesito iroda^a, 
J<5kai-u. 23. . 4-08 

„Hangya Ct logyasztasl sz«- 
vetkezet Gylfngybs 6s vl- 
deke, n.Matyis kirily-u. 1. 2-54 

Hangya Szff vetkezet, Visonta, 

FO-u. 129. 3-4! 

Hangya kttzpont gytfngyttsl 
kbzponti szeszldzdeje, 

Petofi-n. 166. 4-12 

Harajda J6zsel dr. orvoa niav. 

palyaorvos. a posta betegbizt. iut. 

orvosa, D. Hanik-t6r 5. 61 

Harsfalvl Andor gyfim6ics 6s 

zoldsegkeresk., II. Kohary-krt 18. 
4-03 
Heber Endre szfilflbirtokos, Robert 

Karoly-n. 1. 97 

Heber Jend borbizom., IV. Petofi- 

n. 68. 72 

H6ber Mdrne ttzv. borkeresb. ^s 

Weisz Gabor vegyeskeresk., II. 

Bzent Imre herceg-n. 2. 1-*81 

Heredy Dezstt dr. orvoa, II: 
Kossuth-u. 2. 43 

Herrmann Bela «Records faaru- 
gyiros lakisa, G6zffird6-u. 6. 4-1 1 

Herrmann JHlksa epfitetfatelep, 
beton- 6s ladagyar iroda, Pesti- 
nt 45-49. — 15 

Iroda id5n kivfil 45 

Lakdsa, Magyar-u. 1. 2-15 

Herzog ErnO kflnyvnyomda, IV. 
Pet6n-u. 1-11 

Hevesmegyel gazdasagl 
egyesttlet, Kossnth-a. 8 

Hldeghl Bela dr. .figyved, 
Gyalogi-u. 6. 98 

Hlrsch Ferenc festekkereak., 
Kiraly-n. 2. . 1-92 

Hlrsch Kornelne, Hanisz-ter '11. 
5-81 

Hollos Imre Hangya kozpont , 
tisztv., Epreskert-u. 10. 5-06 

Hornyak Gytfzdne Ozv. m. kir. 
posta e.^llenorno Parvy pUspiik-u. 4. 

62 
Horovltz AIIr6d dr. Szvegye, I. 

Hanisz-tdr 3. 4 

Nyaral6ja, visontai hatar ( lizemben: 
V/15-XI/15-ig) 5-46 

Horovltz Sandor termeny ke- 
resk., Kohary-krt 7. 5-17 

Horvath Aladar dr. ugyv^d, 
Hanisz-t^r 2. 2-98 

Horvath Pal HJ. keresk., Hal- 
ler u. 3. 3-29 

Horvath Pdl IEJ. gyamtJIos- 
keresk., Haniaz-t^r 16. (teli allomas) 
3-10 

Haba laszld hentes es meszaron, 
I. Vachot Bandor-n. 26. 1-60 

Hugaf ayelvlskola, H. Piact^ra. 
1-42 134 a cimGre feladott tSvlrat olcs6bb lesz. GypHguqs Hnnfalvl vitez 69 Dravnylk 

. malomberlok, Egri-ut. 4. $0 

Hangar la kUnyvnyomda, tu- 

lajdonos Nigrlnyt Perenc, IL Szent 
• Bertalah-u, 8. . .0 

Hongarla nagyszalloda r.-t., 

n, MAtyAs kirAly-u. 2. 2-38 

Hangar la Rnhattzlet, tut. 

Weisz J6zsef, Hanisz-ter 8. 4-47 

Hanyadl Bazas Karoly ig. 

Szent Istvan-ter 1-03 

Ibnsz idegenforgalmi-beBzerzGsi, 
utazasi 6a bzAU. r.-t. azallltma- 
nyozasi oeztaly gyiJngyttsi kiren- 
deltsege, Vasutallomas (fizemben : 
V/16-XI/iMg) 4-32 

lmre llgnltbanya k.f.t., Szur- 
dokpart 4-17 

„lndustrla" Sz©l«termelok 
Iparl Reszvenytarsasaga 

Karaeaondi-ut 4260. , 2t55 

Izraellta httkttzseg, I. VArme- 

gye-u. 6, °* . 52 

Jakobovlts Salamonne ozv. 

hordo- 6s borbizom., II. Egri-fit 7. 

Jattk6 Bela 111.' Magyar Nemzeti 

Bank tfincikhelyettese, Rakdezi-u. 4. 

5-21 

Jarasbtrosag, klr. f n. Kossuth- 

a 44. 13 

Jesztrebenyl Lajos dr,figyv6d, 

IL Pap Melchisedek-u. .5. 11 

Jesztrebenyl Pal afitomeBter, n. 

Piac-ter 8/10. 1-07 

Jahasz Autal bortermelfi is bor" 

nagykereak., Zalar-u. 9. 3-01 
' Juracsek Julia kersakedelmi 

csarnokberlS, III. Szent Bertalan- 

u. 6. * 3-02 

Kacsandt Istvan postamuaz.^.- 

ellenfir, Vaehot BAndor-u. 9. 3-90 
kahan Berk6borkeresk., Kossuth- 

u. 26. 2-27 

Kahan Jakab borbizom., Vaehot 

SAndor-u. 20. 4-07 

Kahan Jen© borbizom., szesz- es 

gyfimBlcsfigynekgeg, Maria-n. 10. 

Kahan Markus bornagy keresk.. 
' TtfrCk K.-u. 15. 1-82 

Kahan Mark as, Kossuth La jos- 

u.6. 2-14 

Kahan Nandor gyfimBloskeresk. 

(fizemben: V/16-XI/16-ig), 

Kekea-ier 1. 1-44 

Kalman Arpftd azologazdasaga, 

VIsonta 5-47 

Kalman Dezso* dr.orvos, 1. Kit- 

lay-u: 26. 2-77 

itAiiwAw Laszld Ldrlne epitesz- 

mernfik, KSnyves Kalman-ter 2-42 

Kalman Mlklds kflbanyai, vaaufr- 

ALlomAs mellett 2-22 

Kanyd lmre ny. pGnzfigyflrl fd- 

Mztos, -KAHay Z.-u. 61. 3-60 

Kallds Marton ItJ. gyflngyflsi 

diyatcaarnok, fl. HaniBZ-t6r 6. 2-16 
Kardos lmre, a Kardos J6zsef 

epfi letiakereafcedfo tfirstuUjdonoaa, 

J<Jkai-u. 20. 3-28 

Kardos Jdzsef epttletfa-es epitaai 

anyagkereskedes, lAda-6sfaArugyar. 

Telep 6s gyar. II. Egri-ut f " 

TArstnl. Dezs5 Andor, II. J6kai-n.' 
2-47 
Kardos Sandor fizletvezeto, 

Vaehot BAndor-u. 28. 2-50 

Kathollkns Kultarhaz paplr- 

kereBkedefl, Pap Melchisedek-a. 22. Kesztenbaam Jakab keresk., 
(fizemben ; V/16-XI/16-ig) TSrOk K41- 
man-u. 6 1-80 

Kloszk sOrttzo 6s gtterem, 

be>16k: Maoher 63 NovAk, HanAk- 

ter 2. 1-90 

Klsa LaszlA bGrautdfuvarozo, 

Pesti-fit 3-13 

Klstparl termelo* es erteke- 

slto sztt vetkezet, Koasuth-u. 48. 

1-37 

Klein Ferene dr. figyved, 1 K6- 

zsa-u. t. 64 

Klein S. Herman Szvegye ftri- es 

n6i divatirukeresk., 1. HaniBa- 

terl2. 77 

Koezlan Gyala gyamfilceexport, 

(fizemben V/16— XT/15-ig) Bgri-n.9 

3-71 

Klelnmann Dezsd bor- es gy&- 

mOlcskeresk. (fizemben : V/I6— 

XI/15-ig)Pap Meichisedek-u. 4. 1-66 
Kocsls lmre aut6taxi-fnvaroe<5, 

Vaohot Imre-u. 9/S 4-40 

Kotsls Laszld dr. m. kir. posta- 

gyakornok, II. Pap Melchiaedek- 

u. i. 4-02 

Kollmann Odlfn festekkeresk. 

es mazol6meater,'Kiraly-u. 7. 5-03 Katona Sandor 

Kossuth-n. 21. vaskereak. 

1-89 Katonal alaknlatok es Pa- 
rancsnoksagok t ( 

GyOngyfla JarAsi es m^gyel varosl 
katonai paranesnoksag, m. kir., Na- 
doT-u. 8. 4-50 

QyalogBdgi laktanya 80 

Tftaersegi laktanya 2-48 

U] lovasaagi laktanya Orsege (nyllY. 
allomds) 3-79 

Kerek Sandor bortermelfi, Gy3n- 
gySssolymos 4-66 

Kereskedelml csarnok, 
Szent Bertalan-u. 8. 38 

Kerteszetl leittgyeltfseg, 
m. kir., J6kai-u. 29. 5-34 Koncz Ferene festekkeresk.. 
Matyas klraly-n. 4. 4-15 

Kornls Ferene dr. orvoa. III. 

Petofl-a. 27. 1-55 

Kossa Edit, m. kir. postadiJnoknO, 

Vaehot Sandor-u. 18. , 3-04 
Kovacs Gyala kelmefeatA, I. Ha- 

nisz-te>6. 2-95 

Kovaes Jakab keresk., m 

Szent Bertalan-u. 2. 1-33 

Kovaes Jend postaellenfir, 

Deak Perenc-u. 64. 3-99 

Koyacs Laszlo bomagykereak.. 
gyumSlos-, ztllds6g-, elflbaromti, 
stb. keresk., Kossuth Lajoa-u. 8. 

4-71 

Kovats K. J6zseThe Ozv. epi- 
tesi anyagkereskedee, I Bprhy SAn* 
dor-u. i. 1-18 

Gyfimiilos-, ffizel6knagykereske : 
deBe, Qukor-u. 2/4/6. 5-39 

Kovats L.6,Bzld gyiimOloskeresk. 
Dr. Puky Arpad-u. 2. 01-45 

KOTasAczy Istvan eeetgyaros, 
III. Szent Bertalan-n. 6. 4-53 

Kovacs6ezy LiLszlO ny. tb. 16- 
szolgabir*, Vaohot Sandor-n. 10. 
3-62 

Kttny ves Lajosne *»zv. slltodeje, 
tv. Pet6fl-u. t4. 2-65 

K&rilsy J6zselne Uzv. kentea, 
8zeolwnyi-u. 6. . 5-50 

Koszeghy Oszkar beraut6fnva- 
rozasi vail., Kiraly-u. 4. 5-35 

K»zk6rhaz alapltvanyl, TIT. 

Vezekenyi-u. 11. 6-30 

Kapns 

Belgyfigyaazat (nyilv. all.) 2-04 
Kbzsegl elollftrosag, Atkar 

3-58 
Kozsecl elUljardsag QySn- 

gyoasolymog 4-67 

Ffijegyzfii lakAs 4-64 

Ktfzsegl eltfllarosag Vieouta 

3-45 
Ktfzvag6hld, fl. Kgri orszagat 

1-22 
KrakAezkl Janos asztalosmoE- 

ter, Patftfi-u. 38. 4-26 

Krasznay Vllmos dr. Qgyr^d. 

Vezek6nyi-u. 24. 4-29 

Krapanszky Jen© Krupanszky 
OyJtrgy 6a fiai antdkarosszeria es 
koesigyAr, V Paati-ut 7. 1-61 Kacsera Bela temetkei6a, halott- 

szAllitaB, TirdgflzLet, Kossntb-n. 9 

3-16 

Kaosera Janos beraut6 invaroz6, 
Kos3nth L.-n. 11/1. 4-93 

Kondier Adam borkereek. es 
borbiaom., Z«ld(a-u. 2l/a. 4-99 

Knrez Antal es veje bornagyke- 
reakedfilt, I. Huszir-u. 7. 95 

Karoz Jakab dr. es Dr. Bilint 
Miklda ttgyvedek, IIL Szent Berta- 
lan-u. 4. 40 

Ktllkereskedelmi hivatal 
gybngytisi kirondeltfege (fizemben 
V/15— XI/15/ig) vasnt mellett 87 Lakos Jdzsef kefekOtOttneme, 

Bzent lmre kg-u. 18. " 5-54 

Laab Ferene szfilAgafdasaga, 

GyOngyCshalma] 3-44 

Lehotal Istvan szikvizueem tulaj- 

donos, KohAry-krt 23. 3-11 

Lehotal Jdzaef meazaroa es 

kentea, Piao-t6r 10. 2-64 

Leltner Ede gazdalkodd, Kallay- 
3-98 

Letandcky Janos kOmavesmes- 
ter, KosBuch'U. 41. 4-09 

Llblsch Karoly dr. nyug. ra- 

rosi tan. figyved, IL Kossuth-n. 1. 

2-31 

LoHlerne Gelb Olga noi divat- 

szalon, Hanak Kolos-ter 5. 3-87 
Lifwy Gyala keresk., in. PetOfi- 

61. 1-32 

Maasz Vllmos bor-, ettr- es 

palinkamerese, Eak6czi-u. 1. 

GyumSIcspiao . 4-51 

Maesnga IstTahgynmfilcakeresk., 

Puki A.-u. 10. 3-68 

Magyar Arnlorgalml tarsa- 

sag es Keller Bandor l'akasa, 

HL Kossuth-u. 24. 2-12 

Magyar HoUandl BlztosIt6 

Rt. Heveamegyei fOfigyntika^ge, 

Haniaz-ter 4. 4-43 

Magyar nemzetl bank gyon- 

gydsi n6kja, 111. Rik6ezl-u. 4. 1-12 

Major J6zsel faBzeggyirt6, i Va- 
ohot Sandor-u. 14. 4-92 

Major OS Gyala dr. varoai fo- 
galmaz6, Hanisz-t6r 2. 6-58 

Makovlnyl Dezstf satfiilzeme, 
Pet6fl-u. 70. ' 5-04 

Makrahyl Gyula dr. polgar- 
mester lakasa, TSriik Kdlmdn-u. 8. 
4-34 

Mandi MArton keresk., K&roly 
kirAly-kttrfit 1% 3-82 

MannO Kalman dr. kGzkdrh. 

sebeszfdorvos, Szent Bertalan-u. 6. 

70 

Maral Janos dr. ugyv6d, Szent 

Bertalan-u. 1.' 3-12 

Maria Valeria tntezet, Maria 

u. 3. 8^63 

Marmorsteln Radoll keresk., 

Ill KAroly klraly-krt 20. 1-08 

Marton Jozsel varm. irodatisat 
eB horddjelzO, Cnkor-u. 12. 5-29 

Mateosz gybngyifBi kirendeltsege, 
Angyal-n. 13. 1-74 

Matlcsek Jlmre b6raut6fnvaro«6. 
Dr. Puky Arpad-u. 9. 4-36 

Matra drogerla, Mandl Ilona 
E. Matyda kirily-u. 2. 3-21 

Matrataredl tldUldhelyi Bl- 

zottsag, Szeehenyi-u. 1. 63 

Hatrabegyaljal szOltfteiep 
r.-t„ Pnsztacserepea, Gyflngyfis- 
tarjan -. 55 

Matrahegyal]al szol©telep 
r.-t., Hanisz-t6r 10. 21 

Matravldekl Arakereske- 
delml k.I.t. fftszer-, gyarmat- es 
rovidaru nagykereskedes, Kossnth- 
u. 24. 4-46 

Bornagykeresked^se 6s sztlretelC- 
telepe, 111. kerteaztelep 69 

Matray Istvan vitez, May. baz- 
szallit6, denaturalt szeszelo3zt6, 
J6kai-u. 12. 4-83 

,JMavaut«* ldsd Allamvasntak. 

MedTeczky Lajos autdluvarozfi, 
Nador-u. 8. 4-78 

Mentelep paranesnoksag, 
m. ktr. allaml, I. Varmegye- 
haz-ter 1. 1-14 

Mlssak gazdasag, Pusztaenea 
3-51 

Molnar Gasztav gazdalkodo 
lakaaa, IL Papp Melchlsedek-'n. 8. 
2-80 
Gazdasaga, Halaszaranyos (fizem- 
ben: v/16— xn/16-ig) 2-40 

Molnar Kalman dr. kir. kflz- 
]egyz6irodajif, Hanisz-terfi. 4-96 
Lakasa, Hanisz-ter 10. 4-97 

Molnar Somane dr-ne tizv. 
I. Hanisz-ter 7. ■ 86 

Horral Hermann aut6fuvaroaisl 
vAl!.. Ham pfiapdk-u. 16. 17 Hoys Sandor -Mateosz teherautoV 

iuyarozfi, Kiraly-ii; id. 2-75 

Mozes Mayer Mar. ssallit6, 

KAllay-n. 11. 1-56 

Nagy Antal gyfingySstarjaQi 

flzOlflbirtokos borpinoeazete, Zita 

kiralyne-u. 21. 03-07 

Nagy Ferene komllvesmester, 

Mariassy-u. 2. 4-91 

Nagy Jdzset ffiszer- es liaztkeresk. s 

Kfroly kiraly-krt 32. 3-59 

N&ray (Hakker) B6la dr. flgy- 

v6d, L Deak Pereno-u. 24. ■ 89 
Navoraes Baezay vlllamoBHrere- 

lesi Till. Jokai-u. 25. 4-00 

Nemeth Gytfrgy dr. vitez, 

mav. tan., vitezi badnagy, Palya- 

udvar 5-60 

Nemeth Janos vit^z, borpince- 

szete, Orsz&giit-u. 6. . 2-58 

Nemzetl hltellntezet r.-fc, 

gybngyfisi fl6kja, II. Haolsa-ter 4. 

83 

Neumann Mlkl6s divatkeresk., 

Bzent Bertalan- a. 3. 3-15 

Nigrlnyi Bela hentea, Magyar- 

5-55 
Nnssbadm Zoltan Vacnnm 

Oil Company r^t. lerakata, 

Koaauth-u. 24. 1-86 

Oldh Janos vitez, Koaauth-u. 41. 

4-77 

Szarit6telepe, Regi villanytelep 

4-38 
Orszagos T&rsadalomblztd- 

stto Intezet gyflngyb'ai ker. 

penztara, Koaaiith L,-n. 87. 1-36 

Oswald Gezane a ftrnagy keresk., 
Petfili-u. 106. 5-09 

,0rangyal'* gydgyszertar, 

(Pcl6nyi Janosn6 flzv.) I. Hanisz- 
ter 1. 85 
Orkenyl Gyala dr. OTBA 

orvoBa, K6zsa-u. 9. 82 

Ostermeltfk Borszovetke- 

zete. Hanisz-t6r 8. 01-59 

Osztrelcher Dezsone ozv.. L 

Hanisz-ter 13. 73 

Osztrelcher Kornel tmd-'6a 

szmidbirtokos, Haniaz-ter 13. 3-93 
Pampuk Ml hay taseerkeresk., 

Karoly kiraly-krt. 2. 8-86 

Pampurlk Samuel allampenat. 

tan. lakaaa, Piac-ter 12. 8-78 
Pasztor Andor halkeresk., V. 

Bzmrecaanyi-krt 10. 8-33 

Pataky Antal vendeglos, Kossuth- 

u. 3fi. 3-83 

Patakl Fer enene if z v.gy flmfllcB- 

keresk., (fizemben: VI/16— Xn/16- 

ig) T«rttk Kalman-n. 17. 1-06 

Patakl Janosneberant6iuvaroz6, 

J6kai-u; 23. 8-38 

Patdcs Mlhaly bSraut6s, Dr. Puky 

Arpad-u. 63. 4-94 

Peozely Gynla peceli, szBUO- 

birtokos, Bajza-u. 9. 5-25 

Perjesl Ferene m. kir. poatatiszt, 

Bngat Pal-u. 4. 3-00 

Petes GyOrgy vend^glfe, Kohary- 

krt. 7. 3-05 

Petes Joachim borkeresk., 

I. Deak F.-u. 2. 1-67 
Petras Gyala dr. jarfisi m. kir. 
. Allatorvos, TiJrOk K&lman-u. 13. 

1^20 
Pehztlgytfrl szakasz, m. kir., 

II. Arvabaz-u. 1. 24 
Biztosi kerlllet vezetfije, Arvahaz- 
u. 1-3. 4-89 

Plebanlai hivatal, r6m.kath. 

alsdvarosl* Baratok-tere 4. 

1-79 

Felsflvarosi, in. Szent Bertalari- 

n. 8. 66 

Pogany Bela ny. poatatelttgy., 

1. K Allay ZoltAn-u. 27. 1-02 

Pogfiny Istvan bornagykeresk. 

6s bizom., Arany Jahos-u. 11.' 4-81 
Polgar Istvan, V.Pesti-a. 9. 1-13 
Polgarl leanylskola allaml, 

Pet6fi-u. 2-4-6 3~22 

Polgar Gazdasagok sztfll©-^ 

gazdasaga, Hanisz-ter 2. 90 
Poldnyl testverek gyfimOlcs 

export-import, DeAk F.-n. 38. 2-52 
Porges Elemerne, szfil. Moser 

llona dr. orvos, III. RAkoczi-u. i; 
2-99 09 O: 

N 

A z 
o ■ - 

V 135 uy&ngyos t a v f r a t A T d fst e"a" t a v7ra il a p olT kjrj Ke«be»lteiil Postahlvatal, m. kir.s 

PostafonSh 
Postafonoki iroda 2-90 

PostafonCk lakasa 
PostafOp6netar 2-87 

Posta m(lszer6sz muhely 2-79 
CB0magfelv6teli osstaly 2-85 

Ejjeli felv6tel 4.79 

tfjjeli felv6te! tavb. filJke 4-80 
.^Rovatolasi 6s leadasi osztaly 2-86 
Tavird 6s tavbeszSlO ellenOr 
Tavirat kdzvetit6 2-83 

Utalvany- 6s takar6kosztaly 2-84 
Vonalfelvigyazik 2-78 

X. tav. 6j>i"t6si osztaly irodaja 3-95 
Nyilvanos allomas, GyOngyfissoiy- 
mos 4-60 

Pozsonyl AgT&rsa nyersbdr- 
kereskedelml k.f.t., Kohary- 
kornt 6. 3-27 

Present David keresk., I. J6kai- 
n 61. 2-61 

Protyovln Armln, Zittdhid-at 3. 
(fizemben: VI/ie-^XII/15-ig> 7 

Puky Arp&d dr. polgarmeater 

lakAaa, Jokai-n. 9. 1-40 

, Pttky Kalman, Ferdinand-u. 21. 

84 

Radb Arnold As Bresnltz 
BAla szallitasi vallalkozok, tet- 
any-, tafeamaanyfeereskedOk, 
HI. Kossuth-n. 26. 91 

Rab&cs Istvdn m. kir. tflz6r- 
eeredes, K. Pap Melchisedek-u. 2. 
3-03 

Re&lgfmn&ztum, m. kfr. 
allaml Kohary Istvan, Koa 
Bath Lajos-Q, 33. QQ 

Reformatuslelkeszl hivatal, 

V6rtanu-u. 3. 2-63 

Reich. S&muel k8nyv 6a papir- 

keresk., Szent Bertalan-u. 2. 4-76 
RemAnyi Eszter, Gydzd 1st 
vanne all. vizsgazott fogasz, 
Szent Bertalan-u. 2. 4-75 

RAvi Pdl dr. iigyv6d, 8zent Ber- 
talan-u. 10. 34 

Rom. kath. polgarl es felsd 

mezdgazdas&gi Iskola; Ko- 

':■■ \ hary-ter 2. 2-57 

Rosenberg Jend borbizoin., 

lakas, iroda, Assent Bertalan-u. 2. 

1-84 

Rosenleld Samu fSldbirtokos at- 

kari ^spasztabagolyvarigazdasdca, 

IV. Petofl-n. 26. 42 

AtkAri szOlotelepe 3-54 

Roskov&nyt J&nos fSszer- s s 

csemegekereek., Gybngyfissolymos 

4-65 

RAth es Feldhelm vaskereske- 

d6e, I. Hanisz-ter 17. . 81 

Rucska Alajos hentes 6s m6Bza- 
ros, Matyas kira!y-u. 6. 3-81 

; Rusz Artur, a GydngyOsi Tatar6k- 

p6nztir Egyeafilet igazga*6ja, Vak 

Bottyan-n. 4. 2-60 

Rase Artur es Endre visontai 

saollOtelepe, Visontai hatar 3-34 

. Rusz Jakab, n. J6kai-a. 8. 76 

Rusz Jakab es Weisz D. H. 
Jogutddal Annanegyi sz<5IJ6teIe 
Be 3r50 

Rusznyak Dezsd kadAnnester, 
Bzmrecsanyi-krt 29. 3-18 

Salgotarjanl kdszAnbanya 
r.-t. vezArkApviselete, Ko- 
vacs6c2y Laszlo, ill. Kossuth-u. 2. 
1-83 

Sail Bela m. kir. postal tjszt, Bara- 
tok-tere 3. 1-99 

Sankovlts L&szl6 bentes 6s 
m6szaroa ( Kossuth-u. 8. 3-06 

S6rkBzy Ferene dr. me$. univ. 
loggzakorvos, rendelfl Idorvos, 
Kiraly-a. 12. 1-49 

Sass Gyula b6raut<5 fuvarozasi vail . , 
soffOr, Kovdcs u. 14. 4-22 

Schenker es Tarsal gyttn* 
gySsl kirendeltsege (iizem- 
ben : V/ie— XI/15-ig) iroda Bat 
Bertalan-u. 3. 3-75 

Rakodo, vasutaliomas 3-73 

Schlndelhelm Adolf, bor- 
keresk., Karoly-krt. 10. 92 

SebOnfeld Ign&c gazd. szam- 
tart6, V8aek6nyi-ut .3. 4-18 SehUtz Beroat borkeresk., Var 

megye-a. 6. , " ■ ' 3-76 

Schvarcz GAbor dreg- 6s por- 
cellankereBk, 6s fivegezfi, Kossatb- 
■»•■«•■ ^ 2-08 

Schwartz es Gytfrk villany. 
dBriididszerelflk, Kiraly-n.l.- 3-88 

Schwartz Renrlk term6nyke- 
resk., IU, Kohary-krt 6 2-07 

Seldner I^Aszld marhakeresk., 
KaUay-u. 36. 4-04 

Seller es Tdth dlvatarusok, I. Ha- 
Disz-t6r 2. 1-30 

Seller Zoltan dr. orvos, 
Kiraly-u. 12. 3-54 

Sik Mlklds MATEOSs-vaU, V , 
Attlta-u. 12. 3-64 

Silbermann Jdzsef 6pit6ai- 
anyagkereak. 63 Solyom Andrds 
fatelepe 6a betongyara, Egrl-ut 54 

Slmak Endre a GyCngyflsi Taka- 
r6kp6nztar EgyesHlet vez6rig., 
Hanisz-t6r 9. 5-56 

Smekal Jenone #t,v. mozienge- 
d6lyep, Szmreosanyl-krt 16. 4-21 

Sntdllng- LAszl6 asztalosm ester, 
bntorraktara 6s temetkez6si valla- 
lata, Kossuth-u. 28. 3-30 

8oltI Ferene, a Gy6ngy6svid6ki 
. Gftzmalom r.-t. igazgatOja, 
K6kes-t6r 2-97 

Solymost es farkasm&ly I k«- 
b&nya r.-t., K6zaz<itelep 2-29 

SAlyom Andras fatelepe 6s be- 
tongyara, Egri-fit 054 
Lakfisa, K8ayves Kalman-t6r 3. 

3-09 
Somogyl Istv&n dr. figyv6d, 
Kossuth-u. 81. 3 

Somngyi Jdzsel, [. Csomor 

Kalman-u. 3. 1-48 

Stefancslk Szllard dr." bzu16bz, 
nOorvoa, k6rh. foorvos, Hanisz- 
ter 15. 3-69 akarekpehzt&r-egyesttlet, 
gytfngytfsl, Haolsz-ter 9. i£ Torma Lajos aatd- 

nzeni. Peati-d. S. 18 

Tlmar Jdzset dr. orvoa, 

Szmrecalnyi-krt 1*. 4-54 

6s g6pjavit<i- 

3-87 

Totb Bela kflBtiSEtaaagi- 6a fwa- 

rozaaj ydll., B61a^u. 8. 4-31 

Irodaja, Rak6cei-n. 1. 3-66 

Tdth Bela vas- es muBz. keresk., 

Kossnth-u. is. 3-36 

Tdth Gyula, Csomor Kalraan- 

4-23 

T6th J&nos gy6'ngySsvid6ki kis- 

termelfik borkeresked6se, borbiao- 

manyi Gal., gyfimfilce ^s Bolds6g 

kivitele b.t., 111. Kossuba Domokos- Stef&nla sztfvetseg gydngv^si 

H6kjs. I. Robert K.-u. 1. 1^29 

StelnerEmllbortermel66s keresk., 

IV. Vachot 8andor-u. 21. 2-46 
Steiner Mdr (ezelott Feb6r 6s 

Bteiner) bomagykeresk., ni. Paky 

Arpad-a. 11. 2-06 

Stelnltz Jen« cipfikeresk., 

Hanis3-t6r 2. 1-38 

Sticz Zoltan ffiszerkereak., PJae- 

t6r 9/10. I-94 

Stnder Janos acsmeater, Hnszar- 

u. 1. 5-57 

Sugar L.&SZ16 (llatszer- es foto- 

szakiiz)et,8zent Bertatan-o. 3. 1-39 
Szabd Ferene bentesmeBter 

laka6a, Menhaz-n. 6. 1-21 

SzabO Gyula borkeresk., H. Kos- 

sath-u. 19. I-95 

Szabd Gyula konyvkereisk., 

Matyas kir. -a. 3. 5-02 

Szabd JagO bankig., IV. Kftl- 

varia-u. 3. 2-56 

Z. Szabd Jdzsef a Belvarosi Ta- 

kar6kp6nztar r.-t. Budapest, gyon- 

gyfisi fiAkjanak Ig., Vak-Botlyan- 

u. 3. 5-26 

Szalmassy Gyula dr. vfiroai 

oryos, Koasntb Jj.-u. 1. 1-46 

Szalontay Zolt&n vend6gl6s. 

Piac-t6r 7. 4-49 

Szanthd Bela, Kossuth-u. 8. 5-61 
Szekely Laazld uri divatfizlete 

6s szab6sagfa, BaWBz-t6r 6. 2-41 
Szenes Vllmosne bzv. k0oyv-6a 

papirkereskades, Szent Bertalan-n 2. 

SzljJ&rtd Bela r6zmuves, (5nozi, 
f6mnyom6, hegeszta, viavezet6k- 6s 
kbzpontl fntesszereld. csatornazasi 
vallalkoz6, Kossuba Domokos-u. 1. 
2-10 
Lakasa, Kossuba Domokos-n. 1. 

4-56 

Szljjartd. Jenct kBmttvesmester, 
I. Haia pfisp»k-n. 10. 4-72 

Szllard Katlnka Moskovlts 
Jdzselne dr. fogorvos, Hanisz- 
t6r 2. 4-10 

Szll&rd Sandor dr. figyv6d, 
dr. Puky A.-u. 3. 3-96 

Szloboda Jend divatarubaz, 8zt. 
Bertalan-u. 1. 2-24 

Lakasa, 1 Deak Perenc-o. 28. 1-96 

Szlovencs&k J&nos malma, TV, 
PetSfl-u. 6S. 2-69 

Szod Mlh&ly heotes 6s ia6searos, 
Kossuth-u. 2. 4-16 3. 4.24 

Tdth Jozsel m. kir. posta- 
oszt. vez., 

4-44 

Tdth Jdzsef Matravid6ki textilaru 
nagykeresked6s, IV. Szent Bertalan- 
u. 10. 4_Q7 

Tdth Jdzsef szfilfibirtokos, Kohary- 
krtl3. 1-78 

Tdth Jdzsef dr. orvos, n Banisa- 
t6r 2. 12 

Tdth Mihaly gyfinKJlos 63 »«lds6g 
exportdr, deli gyumSlcs behoiatala, 
Puky Arpad-a. 2. 1^5 

Csomagol6telepe, Kossuth Lajos- 
Q - 26. . 3-Q5 

Ttflgyessy Laszld k6m6nysepra- 
mester, realjog-talajdonos, 
2bldfa-u. 13. 3-39 

Tdzser Kmre gyumWcskeresk. 
(fizemben: V/16— Xl/lS-ig), Kossuth 
Lajos-u. 1. 3.97 

Trepper kttnyv. es paplrke 
reskedes, H. SzeatBertalan-a. 3 

Trepper Samu tttzifa- 6s seen- 

keresk.. J6kai-u. 35. 1-47 

Trlbolt Antal borbimin., Hanisz- 
98 
Tttddbeteggondozd intdzet, 

Rendel6si id6: Kedd, p6ntek d.u. 

6— 8-ig, Kallay-u. 24/a. 5-33 

TUzoltd. 6s mentdegyestllet,. 

" Pap Melchisedek-u. 2. 49 

UdUld-Bpltd es Ingatlanfor- 
galmf k.I.t., Karaesondi-ut 

4-82 
Ugyvedl szoba kir. JarAsbi 

. rdsdgnal.m.KoBsutb-u. 44. 2r00 
Vaghl JAnos 11 J. bortermeW, 

J6kai-u. 38. \. 

8zB116birtoka, Atkar (fizemben; 

IV/ie-Xl/15-ig) 3-56 

Vdgner Jendne »zv. gyflmBlcs- 

6s ffizelekszarltd tizeme, Sznrdok- 

part 5.45 

Lakasa, Hanak Kolos-t6r 3. fsz. 2. 

5-19 

Vsjda Antal matrahegyaljaiszmid- 

telep, II. Hanisz-t6r 10. 1-10 

Vajda Armln dr. iigyv6d lakasa, 

n. Banisz-t6r 10. 2-67 

Dgyv6dl irodaja, Hanisz-ter 10. Valkd Karoly dr. 

Szent Bertalan-n. 2. ftgyvdd, III. 
44 

Valkd S&ndor dr. ftgyv6d lakasa, 
IV. Petofl-u. 1. 2-74 

Varga Laszld ny. O.T.I, tisztv., 
fa- 6s sz6nkeresk., IK. Baratok- 
tere 2." 2-43 

Varga Ldszld dr. figyv6d, Szmre- 
esanyi-kbrut 28. 4-05 

Varg&nyl As Vamos url- 6s noi- 
fodrasz, Hanisz-t6r 8. . 2-51 

VArlakl Marton fuvaros, HI. 
Szmreosanyi-krt 24. 1-05 

Varosl hlvatalok As Ozemek : 
Polgar mesteri hivata 1, Bz eat korona- 
u. 1. ! 

Polgarmester helyettes, Fidkvdros- 
haza 1-41 

Adohivatal, Fi6kvaroshaza 2-26 
P6jegyz6i hivatal, Fi6kvaroshaza 

Iparfigyi 6s kbz6Ielmez6si hivatal, 
Szent korona-t6r 1. . 46 

Kiaddhivatal, Fi6kvaroshaza 1-54 
Kozellatasi bivatala, 0rezy-kast61y 
4-95 
L6goltalmi paranesnoksag, tfizolto^- 
laktanya 4-59 

(I. k«v. hasabon) 136 (l. as elfiafi hasabon.) 
M6rn8ki 6s idegeaforgalmi hivatal, 
F16kvaroshaza 2-72 

Dezsfl D6nes, vai-osi musz. tan^ 
8z6ohenyi-u. lp. 4-33 

N6pmozgalmi nyjlvantarto hivatal, 
varosi, 0r«jay-kast6Iy ; 5-12 

Szamvevfiseg 6s kUzpenztar, Fi6k- 
varoshaza 2-71 

Tlsztiorvosi hivatal, Hauisz-t6r 4. 
2-39 
Viilaiuosmuvek irodaja, J6kai-u. 95. 
1-26 

Vas Pal gyfingybsi bank r.-t. h. 
vez6rlgazgat6ja, Pest i-fi t 23. 1 ^X) 

Vas Zslgmond szfllfltermelo, bor- 
6sgabonakeresk., Sas-a. 2/4/6.3-24 

Vereb Gytfrgy dr. Ggyv6d, 
IV. PetOfi-n- S*. i-01 

Vereb L.ajos dr.orvos, bar-, nemi- 
betegs6gsk 6s kozmetika szakorvosa, 
Vachot S.-n. 11. 43 

Verlk GAza Opel 6s Mobiloil Ser- 
vice .anttf- es g6pjavitd, Szent Imre 
,herceg-(it 5-23 

VArtes Laszld lakasa, Szent 
LaszJ6-u. 7. 3-72 

VArtes Sin dor dr. figyved, * 
Szent Berlalan-n. 7. 1-72 

Vlda Kalntdn cukrasz, 1 Banisz- 
t6r 1. j.73 

Vleszpek Gyula fUssserkeresk, fa- 

sz6nkeresk. 6s fasz6nnagykeresk.. 

TbrOk Kalman-n. 28. 5-53 

Vlsonta-CsAkAsl szdlosgaz- 

dasag, Visonta 5-41 " 

Vlsontal Majnlk GazdasAg. 

Hanisz-t6r 16, 5-20 

Vlsontal szdldtelep r^t., Vi- 

sontai-hatar 3-35 

VdfAly Pal b6raut6fuvaroz6, in. 

Kossuth L.-n, 4". 2-01 

Waldner Dezsd, Peati-nt 1. 1-09 
Welner Bertalan malomtulaj- 

donos, Grtf Teleki Pal-u. 50 

Weisz Adolf borkeresk; 6s bor-' 

bizom. 6s Weisz Mlklds lakft«a. 

Petflfi-u. 3. 2-13 

Weisz Armln dr. mentoorvos, 

II. Pap Melchisedek-n. 7. 60 

Weisz Kdroly »z6lflbirtokos es 
. borkeresk., Varmegye-ii. 2. 1^5 
,Welszberger AladdrnA tej- 

csarnoka, Matyaa kfr.-a. 6. 2-17 
Welssmann Pil E16atar (iisaer- 

esemege Qzlet, n. Hanisz-t6r 7. 
1-88 
Welszmann S&ndor cipfike- 

resk., Piac-t6r 1. 3-70^ 

Wekszler Istv&n divatkereske- 

6s szab6aag, Hanisz-t6r 2. 

We It. Arthur dr. figyv6d, Hanak 

Kolos-t6r 3. 1-48 

Wlltner Sandor dr. igasgato- 

ffiorvos, IV. PetOfi-u. 30. 2-63 
Wolff Ottd foldb'frtokos, Szmre- 

csanyi-krt 17. 1-81 

Zelleny VlncAnA dr.-nA dzv., 

m. kir. postabiv: ig. Szvegye, 

Kohary-krt 4. 3-80 

Zllahy Andor fnvaros, Csobdnka- 

n. 26. 2-59 

Zlmany Gyttrgy vend6glfls, 11. 

Arany Janos-u. 1. 1-57 

Zslllye GAza fttldbirtokos, Visonta 

3-40 

Zsoldos KAroly bankig., Szmre- 

osanyi-krt ljk. 5-59 

GYONGYOSAPATI 

(iAsd Nagygencs) GY0N6Y0SHALASZ 

Hivatalos draft; 

H6tk5znap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig t 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 

KaUds SandornA m. kir. posta- 

mester '2 

KtfzsAgl eldljardsag 1 

GYONGYOSHERMAN 

(land Szombatbely) A postghlvataiban a Iggmegfglelobb Orlapot vfiloflathatla hi. 
Arrabona Gydr temefkeztsl Hal At tcv£llft£c be!- es kUlfftldre Gyor, 

vallalal nqlOHSaqimaS Dealt Farenc-u. 23, Tel. S 33 GY0NGY0SMELL6K 

Hivatalos 6rdk: H6tk6zoap- 
8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasfiraap 6s 
ttnaepnap- 
8— 11-ig, 
14— :i5-ig. 
, Csak elofizetSk r6sz6re: .20— 21-1 g. 
Hantl Janos k«raUatorvos 3 

K©rJegyzoseg,Qybngy6sinen6k 1 
Kttrjegyzttseg, Teklafalu 4 

Szlgethy DezsO dr. nem.es, 
kbrorvoa, a posta bet. bizt. int. 
orvosa 2 GYONGYOSOLDAL 

(lasd Batasz6k) 

GY0NGY5SOROSZI 

Nyilvdnos tdvbeszilQ dllomds 
a kozsigi eloljdrosdgndl 

(QySngyostarjan g. sz elofkelo) 

GYONGYOSPATA 

Hivatalos ordk: Hetkdznap 
8— 12-ig, 
14— 18-ig" Vasarnap 6s 
flnnepoap' ' 
8-11-ig, 
14— 16-1g. 
Csak eloMzejflh r6az6re: 20— 21-ig 
Csendbrttrs, m. klr. 
Kalman Zoltan fbldbinokos ' 5 
Kttzsegl eltfljarOsag 1 

GyUmb'lcsosomago]6 . 7 

Platthy Gydrgy foldbirtokos 6 
Weiss Gynla dr. sz6!6birtokos 2 
Zslgmond Dezsd dr. kororvos 4 GY0NGY0SPUSP8KI 

(lasd GyCngytfs) 

GYOM3YOS-PUSZTA 

(lasd N6metlad) 

GYONGYOSSOLYMOS 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8-12-ig, 8-11-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Elflflzetdket lasd a gySngyBsi el8- 

fizetOk kbzt.) H6tk6znap : GYONGYOSTARJAN 

Hivatalos drdk: BGtkflznap- 
8— 12-ig, ■ 
14— 18-ig Vasarnap 6s 
finnepnap: 

8-11-ig, 
14-16-ig. 
Csak elofizetfifc r6az6re: 20— 21-ig. 

Adorlan Jdzsef IIJ. szbllo- 

birtokos 5 

Gytim»Icscsomagol6 Gybn- 

gytistarjan (nyari aliomas) 9 

KOzsegl eloijarosag, QyCngyos. 

oroszi 3 

Kttzsegl el«ljar6sag,Gyongy0s- 

taTjan 1 

Heszaros Andras bornagy- 

keresk. Q 

Nagy Antal borkeresk. 8 

Rosenfeld Samn foldbirtokos, 

Bagolyvar 4 

Szalay Jozsel gyiimfllcs-keresk. 

7 

Wollmann Rene Kazmer (Sid- 

birtokos, Pnsztafajzat 2 GYONK 

Hivatalos 6rdk: 
7-21-ig. 

Abel Janos vend6glfis, Keszohldeg- 

kiit-Gyonk 1-Q3 

AdOhlvatal, m. klr. 24 

Arbanasz Zoltan dr. flgyved 37 

Ausch Mores Ua kesBobidejrknti 

fatelepe 6s t6glagya>a, Keszohideg- 

kit- 20 

Faker6sked6H 6s t6glagyara,Qyonk 6 

Autdvallalat, Takacs Pal 33 

Balczer Janos fflszer- 6s ese- 

megekeresk. 40 

Bevardy es Tarsa gozmalma 50 
Btflcsftfldl Jozsel b6raut6 

fuvarowi 43 

Csendorseg, m. klr. 4 

Czompft Geza dr. ugyv6d 57 

Elftljardsag, Gyonk 2 

Eldljardsag, Bzakadat 1-06 

ElOljardsag, Cdvari 31 

Engel Dezso bor- 6s sCrKeresk. 

,18 

Engel Izldor gabona-, sz6n-, sGr- 

6e nyersbCriceresk. ' 27 

Engel J6zsef kfinyvnyomda, 

k8nyvk6t6szet, paplr-, kfinyv- 6s iro- Engelmann Vllmos gabonake- 
resk. 3 

Erleman Istvan ifiszer-, ese- 
mege-, divatam-, vas- 6a hangszer- 
kevesk. 12 

Erlemann Vllmos dr. figyv6d 

Esterhfizy Laszlo berceg 

nagybirtokos aradalma (Majsa- 

pnszta) 7 

Folkman Adam kornsmaros 53 
FOszolgablrOl hlvatal 1 

Gutermutb Henrlk vegyeske 

resk. * : ' , 41 

GyttnltTldekl gazdasagl ht- 

telszOvetkezet, mint az O.K.H. 

tagja 40 

Vasutalloraasi gabonaraktara 1-04 
Gyttnkl CuslnO 44 

Halasy Rektorlsz Lajos dr. 

kir. kCrjegyzfi 59 

Halbrofar Jakab allatkeresk. 

47 
Besz Endre ftiszer- 6s gyarmataru- 

keresk. 23 

Jarasblrosag, klr. 3 

Katonal epUletelc es hato- 

sagok : 

Jaraaj levente parancsnokaag 43 
Kellner JAnos m6szaros 6s hen- 

tea . . 49 

KomI6I m.klr. K0sz6nbanya 

vill. uzem6nek kOrzetl szerelfije 70 
Martin J6zsel dr. ffildbtrtofeoa, 

Kflz6p-bilcad 14 

Mosonyl Gnsztav dr. kir. jaras- 

bir6 38 

Orban Marton dr. Idos 6s 

OrbanAiartonlfj.ugyv6dek 9 
Partos Jozsel dr. Bgyv6d 39 
Rado Istvan piigztagazda, G-ere- 

nyaspuszta 1-02 

Ranschburg Emll fUazer- 6s 

gyarmatarukeresk. 26 

ReVormatus realglmna- 

slnm 28 

Reltlnger Benrlk dr. orvos 42 
R6m. kat. plebanlablratal, 

Bzakadat 1-07 

Schmidt Jen 5 vegyeskeresk., 

m. kir dobanynagyarna ■ 35 
Schneldler Jozsel vend6gl0s, 

Bzakadat 1-08 

Sonuner Andor dr. kBrorvos, 

a posta bet. bizt. int. orvosa 19 
Steltz Henrlk nagyvend6gI6 56 
Szabo Jozsel kir. bir6sagi v6gre- 

bajt6 52 

Szalay L,aszl6 dr. roazolgabfro 
51 
Takarekpenztar r.-t. 5 

tjtblztossag, varmegyel 45 
Varga Maty as tejfeldolgoz6 

uzame 58 Vlsolyl Gasztav f6ldbirtokos, Qe~ 
renyaspuszta 1-01 

Welgel Adam term6nykeresk. 15 

Well Elemer vas- 6s luszerkoresk. 
55 

Welntraut Kdroly b6rgaKda- 
saga, Szabatonpnszta, lasd. Varsad 

Wild Konrad allatkeresk. 30 

Zsemlye Gynla dr. jarfisi m. 
kir. allatorvos, v. egyet. klinikai 
tanaraeg6d ' 17 GYOR 

Hivatalos 6rdk: 
Ejjel-nappali szolgdlat 

■ Postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos drdi: 

h sz. postahivatal, 
Andrd&sy-M 46. 

7-21 ig 

2. ss. postahivatat, 
Rival Miklos-u, i/6. 

(pdlyaudvar) 
Ejjel-nappali szolgdlat 

3. ss. postahwatal, 
Kossuth Lajos-u. 23. 

4. sz. postahivatal, 

Lehel-u. 

B6tkfiznap : 8— 12-ig 6s 14— 18-ig 

Korlatolt szolgalatn OnnepnapokOD : 
8-11-ig. 

5. sz. postahivatal, 
Gytirszabadhegy 

Nddasdy F.-u. 52, 

„.„ Krm Vasarnap 6s 

HetktaDap: Q nne pnap^ 

8-12-1g, 8— 11-ig, 

14 -18-ig. 14— 15-ig. 

7. sz. postahivatal, 
Kal6czy-ter 17. 

8. sz. postahivatal, 
Agyugydrtelep 

H6tk6zriap : 8— 12-ig 6s 14— 18-ig 

Korlatolt szolgalatu (innepnapokon: 

8-ll-ig 

Abda kbzseg eldlj&r6saga 

3-92 
Abonyl es Szobel divataruhaz, 

Szt tjaszI6 kiraly-u 4. 4-15 

Acel Erntt, a gyfiri bank- 6s valt6- 

iizlet c6gtulajaonosa, Sz6chenyi- 

t6r*9. 10-85 

Acs Istvan dr. orvos, Beak Fe- 

reao-u. in. 14-43 

Adler K&roly lakasa, , Andrassy- 

nt 52/b e-84 

Adler Aland okl. 6pit6sz, 6pit6- 

mester, tervezo 6s 6pitesi irodAja, 

DnEonits-u. 11. 10-59 

Adler Pal boraagykereek. lakasa, 

Attila-n. 39. 11-26 

Adler Sandor es Ila Ker6k- 
parok, varr6ff6pek 6s alkatreszek 
nagykereskedes, Baross-iit 29. 1-20 

Adrla bizt os i tO tarsulat 
gytfrl fdttgynoksege, Baross 
At 8. 3-51 

Ag. hltv. ev. lelkeszl hlva< 
tal, Pet6fl46r 2. 3-88 

Agoston LaszI6 dr. k6rhazl fo- 
orvos. Szt Istvan-iit 15. 5-86 

jtAgfrar** liszt^, term6ny-6B fiiszer- 
iizlet, Jedlik Anyos-u. 7. 4-33 

A j tony JOzset bankc6gvezet6, 

Hunyadi-u. 7/c. 16-89 

Aldor Kaiman Bnda-n. 4. 3-11 
Allspanl hlvatal, Megyeliaz-n.13. 

1 

Alispan, Megyebia-n. 13. 15-00 
Varmegyei szamvevoa6g 8-55 AUamepIteszetl hlvatal, 
m. klr., Korvln-a. 3^52 

Allaml fern- es textlllparl 
szaklskola, m. klr., Szt 

Istvan-ut 7. . 10-39 

Allaml IS. Ittdmeresl lel- 
ttgyel0s6g, m. klr., P6nziigy- 
Igazgatosdgi 6piiiet n. 7-88 

Allaml Munkakbzvetf ttf Sop- 

roni-u. 40. 8-45 

Allaml polgarl Slalskola I. 

sz., Kautz Gnsztav-u. 2. 11-18 

Allaml 2. sz. „Gardoayl 
Geza" polgarl flulskola, 

Dr. Vass J.-b. 15. 13-89 

Allaml polgarl leanylskola 

igazgatosaga, MegyeMz-11. 17. 

12-18 

Allaml Reval MIklos gfmna- 
zium, m. klr., J6kai-u. 1-24 

Allampenztar, m. klr. (ado- 
bivatal) Arpad-6t 58. 8«04 

Allamvasatak, m. ktfr., Alio- \ 
masfonflks6ge 6s' forgalmi Irodftja ( 
a szem6lyp5lyaudvaron • 69 ( 

Futfihaz f6nCkB6ge 4-27 

Oeztalym6rn5ks6ge, R6^ay Miklds- 
11. 8/b 71 

Raktarf6n5ks6ge a teherpalya- 
nd varan 70 

Amberg Jdzsel fakereskedo, 
Ujlak-n. 3. 5-27 

Andor Elemer cukraszmester, 
Kossuth L.-u. 25. 15-73 

Amon Perenc dr. orvos, 8zent 
Istvan-fit 8, ' 11-38 

Amon Imre fest6k- 6s vegyi- 

termekkereskedfi, Deak Fereac-a.35. 

6-77 

Angol-magyar bank r.-t. 
gyori flok, Baross-dt 35. 7-1 5 

Antenna rddlA 6s villamossagi 
mltszaki vallalat, Baress-u. 33. 

15-81 

Anhalzer es tArsa (iveg-, porcel- 
lan- 6s haztartdsi ed6nykeresked6a, 
Baross-dt 5. . 1-48 

Anhalzer TIbor kereskedo, 
Battbyany-t6r 25. 19 

Anker blztosf t6 (lasd Az Anker) 

Anyos V. Antal dr. okl. vegy6sz- 
m6rnbk vegydzeme, Megyehaz- 
n. 20." 012 

Aplel Jakabneozv., Andrassy- 
fit 19. 5_38 

Apollo kozraetikai 6s betegapolasi 
cikkek raktara, Baross-ut 33. 9-16 

ApoIlA** mozgdfenykep- 
"szlnhaz, tulajdonos bzv Biringer 
Tivadarn6, Bisinger-E6tany 6. 4-79 

Apponyl JOzsel sancsmester, 
Baross-nfc 35. 14-49 I 

Armuth vaakereskedfl, Andrassy- 
6t 29. 8-48 

ArpAd Etterem Szalauczy Mik- 
16s vendSglos, Arpdd-nt 75. 12-68 

Arpad Sandor vltez, m. kir. 

osatalysorsj egy f6ariasit6,Kaaiuczy- 
_™. ie. 11-21 

Arpas Ignac cukorkagyar.Trefort- 
u. 9- 3-75 

Arrabona elso gyfirl temet- 

kezesl vallalat a, Deak Fereno- 

u. 23. 33 

Lakis 6s szertar, Megye'bdz-n. 41. 

2-18 

Arvalanyok Otthona^ Csipke- 
gyaii-ut 3. 10-38 

,Ats Hies dr. in. kir. tisztiorvos, 
Br. J6sika-a, 11. 14-62 

AutotaxI" antotaxi uaera, Szent 
istvan-nt 41. 9-99 

Aat6taxl Horvath Gyttrgy es 
Tarsal, Bisinger-s6tany 8-88 

Az Anker altalanos blzto- 

si to reszvenytarsasag gy5r( 
flokja, Deak Ferenc-u. 18. 04-85 

Bagossy Pal m. kir. szazados, 

Feeske-u. 16. 4-62 8 

Oh 

3 

o 

ST 
3 1 


N 

M 2 

O ■ 

■o Autotnxi T.: 9-99 137 Gydr Bakaes Lajos vaa- r Urn-, g£p- 6s 
. g6ptteztit6rongy keresk'., Baross- 

*• 22. 15-86 

Bakonyl Istvan dr. orvos. And- 

rassy-ut 27 'b 11-80 

Balatonl Mlklds kdmfves roea- 
, -ter 6s 6pit6sianyagkeresked6 : , 
V Feh6rvari-u. 4S/a. . 14-69 

fialazs Jdzsef kir. itelotablai biro\ 

BftHnt Mihaly-u. i. 11-65 

Ballay Gdza dr. kir. tBrveny- 

az6ki tanacselnBk,. Baross-iit it. 
14-78 
Balogh Ferenc aszfaltoz6-, tetfi- 

fedfl- 6a szigetel6vaIlalkoz6, Aoaca- 

u. 49- 16-02 

Balogh Karola dr. orvos, Sop~ 

TQni-n. 8. 16-40 

Balog Lajos n6i k6sz61t6ny6k nagy" 

raktara, Baross-fit 19. 6-99 

Balogh Zslgmond nyng. allam- 

p6natari fg. T Dr. Vass J6zsef-u. 19 

8-51 

Bankl Zoltanne dr.-ne ttev., 

AndrAfisy-ut 34. 8-02 

Ballnt Imre bOrkeresk edd, Szent 

LaszW kir.-u. 4. 15-84 

BAnOozy Gyula dr. egeszseg- 

'.; figyi tanacBoe, nyug. vftrost tiszti 

ffiorvoa. Arjuld-ftt 27. . . 1^47 

: Bdnos Sandor borkereBkedfi, la- 

kas6sft^let. Battnyftny-t6r6. 7-65 

■ Barakklakasok gondnoka, Bu- 

dai-at) baraktelep ; 8-07 

Bareza Arnold Erntt, a Magyar 

Waggon 63 G6pgyar r.-t. ny. mu- 

szaki igazgatdja, Arpad-nt 17. 7-10 

Barna Gyttrgy fuszerkereekedo, 

Erzaebetliget-u. J. 9-40 

; ' Barna Janos drog6ria, Wennesz 

j-n. 10. - 12.-05 

„Baros,s" Arucsarnok, tujaj- 
donosok : Rattkay J6zsef 6s Bauer 

. : Antal,Baross-nt 9, 2-15 

Baross csemege delikatesz 

"fizlet, tul.: Horvatb Rezsfl, Baross- 

•a- 8.3. ... 1-29 

„Baross" nyomda, AodrAsBy- 

ot 24. 7-63 

. Baross Peter p6kmeBter, KosEutb 

Lajbs-u. 16. 6-47 

Baross Szovetsdg Gyori Aru- 

beszerzd SzOvetkezete, 

Andrassy-u. 13. 6-85 

Bartakovlcs J dzsel badogos- 

mester, Hld-u. 2. 15-69 

Bartalos Jen 6 6s Istvan rbvid- 

am-, ktStlJtt, szBvtitt , bfirdiszmfiaru. 

ttzlet, Kazincy-nt 81. 14-89 

Bartalos Laszld, finom bdr- 

diazmfiard Uzena, Arpad-u. 37. 

15-48 

Baiter Antal foszer- 6s caemege- 

kereskedo, Andrassy-ut 13. 1-41 

Baumel I. bntorudvar, Baross-u. 33 

11-23 

Bayor Vllmos ezredes, Kamillus- 

n. 11. 14-52 

Beck Karoly postar6m6rntJk 

lakasa, Andrassy-nt 46. ' 11-95 

Beck Mlksa, az alt. eleml biz- 

toaflri gy. v. fl. fdnbke. Arpad- 

n. 41. ^ 4-48 

Beosl Ferenc allatkeresk. , 

Wennesz J.-u. 20. 9-26 

Beer Janos, Zrlnyi-n. 8/a. 1-69 
Bekes Gyttrgy dr. orvos, 8zt. 

Iatvan-ut 17. fdszt. 4. 6-55 

Bekes Mlhaly villamossagl valla- 

lat, Arpad-n. 6i/a. 3-12 

Bekessy Led tanft6k6pzB int. ta- 

nar, Maros-u. 17. 15-49 

Belvarosl ecetgyar, vitez R6thy 

Jdzsef, Hokfia 2. 12-84 

Bely Andor dr. flgyved. Andrassy- 

ttt 19. 5-60 

Benacsek Ferene okl. gassda, 

m. tir. k6"zell, felligyelfl, Bisinger- 

a6tany 18. 15-36 

Benacsek Ferene okl. gazda, 

m. kir. kozell. feltigyelO, Visinger- 

fl6tany 18. 15-36 

Benatzky Ottd dr. Shell k.'olaj 

p.-t. lerakata, FehervarirU. 4.^ 

O10-29 

lakftsa : Kal6ezl-t6r 15, 14-20 
Beneze Kalman pekmester, 8zt' 

Lasz]6 kir.-u. 6. 9-51 

Benedek Vilmos dr. figyv6d, 
" Megyebaa-n. 16. 9-66 TSvlratalt telef ononis fcladhatia. Benes Gylfrgy mfttragyagyarak 
kOrzetk^pviselete. — Iroda, Set 
Istvah-fit 2L liir. id6 : 8— 13-ig, 
15— 17-ig. 7-33 

Benes GyOrgy Id. lakasa, Caiba- 
a.B. 12-70 

Benes Gyorgy 1IJ. Arpad-n. 17. 
8-29 

Beran Artnr kereskedo lakasa, 
Czechmeisfcer-u. 7. 14-09 

Beran Hermann 6oskavaskeres- 
kedese. Gfizmalom-n. 6. 8-41 

Berecz Istvan cnkorkanagy- 
keresk., Deak F.-a. 26. 15-21 

Berecz Peter kelme-, .fonalfestd 
6s vegytisztrt6-mester, Arpad- 
fit 60.^ H-97 

Berlin! Victoria Allt. Blzto 
sltd r.-t., BaroBS-a. 12. 2-65 

Bergmann Imrecukraszmestsr, 
Wennesz J.-ii. 7. 7-72 

Bernthaller Endre badogos-, 
rizvezetdk- 6s sodronyfon6-mester, 
Opitz Fere*c-ii. 11. 12-86 

Berta Jdzselne gyfimOloskeres- 
ked£se. Cznozor G.-u 6 6-9 ~ 

Berta Peter varoai tisatviselfl; 

hite9 kamarai revlzor, Harsfa-n. ' 
16-46 
Berta Vllmos dr. m. kir. ezred- 

orvoa. Megyehaz-n 36 12-36 

Bertalan Arpddne Qzv. vit6z 

firnagy 6'zvegye, Zrinyl-n. 14/b. 

16-22 
Bertalan San dor vitez all. \ak. 

igazgat6, vagdhidi-at 1-65 

Bl ringer Janos fakereskedfl, 

Szt Imre herceg-dlja. 12. 3-54 
Blrken Ferene vaskereaked^s, 

Jedlik Anyos-u. 13. 7-21 

Blrkmayer Imre tArrabonae 

temetkez6si vallalata (6j]ell ailo- 

mis Is) Megyehaz-n 41. 02-18 

Blrkmayer J&hos kfif arastfm es- 
ter (dzemben: IV/l— X/8i-ig)RAkoczi 
Ferenc-u. 48 6-20 

SirkOraktara (ilzemben: IVil— 
X/31-i(j) Erzs6bet-t6r 3 6-23 

Bird BGla hord^gyar 6s hordike- 

reskedelmi vallalat, Opitz-u. 10/a. 

6-65 

Lakasa, Opitz-u. 14/a. 2-32 

Bird Karoly a M. Nerazeti Bank 
ny. fOfeltigyelfiJe, Baross-Ui 11. 
15-17 

Blzalom arnhltelszdvetke> 
zet k.I.t., Arpad-u. 30. 10-43 

Blau es.SteruIeld mdszaki keres- 

ked6s, Arpad-n. 42; 08-23 

Blan Mtksa lakasa, Bisinger- 

aetany 30. 8-21 

Bod a IstvAn dr., az T.B.A. 

keruletl ffiorvoaa, ndorvos, Szt 

latvdn-at 11. ,9-69 

Bodnar Em 11 dr. fogorvos, And- 

rassy-ut 42 5-74 

Boddcs Istvan all. gimn. tanar, 

Kamillus-ia. 9. 14-39 

Bogar Istvan rflvidaru nagyke- 

resked6, Dedk Ferenc-u. 18. 8-67 

Bognar Mlhaly, Bzent Istvan 

u. 49. 16-78 

Bokros Bela poataell., Erzs6bet- 

kiralyn6-a. 5. 3-34 

flgyv6d, Ba- 

21 

i>ort 
llalat, Erza6bet liget-u.12. 
12-07 
Boreczky Nelly m. kir. leany- 
ginm. r. tan&rn5, Andrissy-u. 10. 
5-67 
Borka Jdzsef fflszer-, liszt-, cse- 
mege- 6s gyarmatarukeresked6se, 
Kalvariarn. 9. 8-01 

Boros J6zsef villany-mdszerdsz, 
Jedlik A'nyos-u. 8. 2-28 

BozdSandor,Boproni-n. 8. J6-71 

Bozsoky Jozsel acsmeater, tUzi- 
fa, sz6n, 6pftoanyag keresk. Ktfr- 
kemence-u. 134. ,. 12-69 Btfdtfk JBndre musz. tisztviselS, 
fOldmnnkavallalkozd irodaja, 
Andraasy-iit 1/a. 16-77 

BUddk Endre lakasa^ Liezen- 
mayer-u. 108. 15-65 

Bdhm Gnszt&v asvanyolajnagy- 
kere3k. ( Bi8inger-96tany 24. 7-37 

Bdrdndy Zoltan vegyl- 6a les- 

t6k4rnnagykeresk., Andr4ssy-nt37. 

7-13 

Brantl Lajos pl6banos, Szondi- 

n. b. 14-92 

Braan Gydrgy dr. flgyv6d, 

Arany Janos-a. 10. 2-04 

Braan 1. Felix papirkereskedo, 
'Zrlnyl-u. 14/a. 5-79 

Brann Ignac marhakereskedo, 

Attila-a. SO 4-96 

Brannstelner Frlgyes ldm6: 

Bzaroe, Koasnth L.-n. 92. 7-24 

Brenner Elek IQatcsO gyartelep 

2-61 

Brenner Lajos gyarmatarn k6p- 

viseletek, Biainger-s6t4ny 22. 9-15 

Brnnner Jdzsef 11]. ipartelepek, 

Munkaa-n. 35. 12-65 

Bncsanyl Lajos textit- 6s divafe- 

aru keresked6s,-Deak,F.-a. 13.- 

15-22 
Bnga Gydrgy epftft- 6s tfieelo- 

anyagkereekedo, Jlossuth L.-n. 80. 

4-51 

Burger Sdndor kalytiasmester. 

Raba-u. 18 1-97 

Bntl Jdnos vend6glds, Szt. Imre 

hg.-u. 116, 13-78 

Brack Ignac gazdalkodd Bisinger- 

s6tany 28. 16-43 

Bttrger Zoltdn cipokereskedo. 

Dedk Pereno-u i. 9-08 

Cardo lalpar ds batorkeres- 

kedelml r.-t,,TeIeszky-u. 2-19 It Ocskavas, f6m, g6p 6a 
textllhallad6ktelep:3.41,laka3:14-09 BOROSffiLZ-ZB 7-91 
(Cardo) 14-45 

Chapo Elek Hiszer- 6s bornagy- 
kereaked6, Koasath-u. 70. 3 

Chevra Kadlsa temetoje , Temeto- 

l.,33. 4-63 

TUkaii bivatala, Kossuth Lajos-D. 16. 

1-05 

Chmnra Ldszl6ntoda Pllanzl 
AgOSton latszer6szmester, . 
Batoss-fit 20. 2-29 

Cldnozds Gytfrdtt, dr. Anyos V. 
Antal okl vegyesemirnOk ea okl 
kdzgazdasz, Megyehaz-u. 20. 12 

Clanozd, elsd gydrl, Domb-u7. 

16-17 

Corradl Gyala dr. gyefmek- 
szakorvos.O. T.B.A. kOraetl orvos, 
HunyHdi-o 6. 11-18 

Csaba Jdzsef ker. k»z6piak. ta- 
nar, H6mok-u. 19/b 16-43 

Csdkany Istvdn vend6gl«s, Kis- 
faludy-n 17 11-47 

Csdktornyal Ldszld bSrdfssmiu- 
llzeme, Dunakapa-t6r 2. 16^72 

Csan&d Gytirgy dr. orvos, 
Andrassy^it 3S. .< 13-33 

Cs&nyl Antal Aladdr kir. «5r- 
v6nysz6k1 hitea k6nyvszak6rtd, 
Opitz F.-u. 26. 9 

Csanyl Ivdn konyvszak6rt6, 
K16tzar-n. 11. 10-75 

Csapd Gyala poata mQszaki 
ellenOr, AndiasBy-u. 46. 8-42 

Csavasy Alice dr., a nOi felsC- 

kereBk. iek. ig.,Bis;nger-s6tany 32. 

3-76 

Csengd Andor vit6a, Gyfiri Textil- 
mftvek r.-t. igazgat^ja, Andrassy- 
u. 21. 6-71 

Csemez Pdter m. kir. gazd. 
leltlgyelo, Deak F.-u. 13. 16-69 

CsenddrkUIonltrndny, m. 
kir., Gyfirszentivan 8-12 

Csendtfrttrsparancsnoksag, 
m. kir., Gyfirnjfalu 8-35 

Csenddrseg, m. kir., opitz P.- 
n. 19- 6-85 

Cser Lajos tilzifa- 6s az6nkeres- 
ked6, Festfl-u. 23. 15-55 

Csermdk Gnsztav elsfl gyori mft- 
mhafestO- 6a vegytisztitogyara. Er- 
'zB6bet kiralyn6-n. 2. ■ 5-00 OOrqcr, clpffttzlete, 

Liszt F.-Mp 1 
tidvarban 9-0fi Cslllag Gydrgy dr. orvos, Gar- 
donyi G6ea-n. 5. 10-67 

Cslllag Istvan, a Celling Pal c6g 
tulajdonoaanak lakaea, Arpad- 
nt 55/57. 3-09 

Cslllag JAzsel dr. orvos, opera- 
tenr, szanat6tiami igazgat6-fdorvos, 
Arpad-at 80. . 8-84 

Cslllag Ldszld mflszaki kereske- 
dd, Arpdd-nt 38. .11-19 

Cslllag PA1 vallalkoz0,epft6si anya- 
goknagykeresked6se 1 Arpad-ftt55/S7. 

1-92 

Csf mma Sdndor dr. okl. g6p6sz- 

m6rno'k, a- M. W. G. rep. oszt. Uzem- 

vezetfi m6rnBke, Eersy P6ter-n. 1. 

15-02 

Csokonay Karoly alezredes, 

Baosai-nt is. 12-35 

Csolldny Jend fogtechn. labora- 
t6rium R6nay J.-u. 2i/a: Idszt. 2. 
14-02 
Csdnakdzd-egylet pavillonja, 

Kisfalady-szfget 1-16 

Csnka Jdnos regyeskeresk. , 
Szt. Erzs6bet-tslep 13. 15-44 

Cz&metzer, Ferene villamos- 
vallalkoz6, Arpad at 30. 13-09 

Czechmelster Antal dr. fog- 
orvos, 1jle.ki-a. 57. 68 

Czdh Lajos kdmQvesmester, Szeht- 
baromsag-u. 31. 9-75 

Czelner Maria hirlapirodaja, a 
Magyar Papirosipari, nyersanyag 
beszeraO k.f.t. Dizomanyosa, 
Cznczor G.-u". 16. ■■.'". 9-17 

Czlgldnyl Laszl6 Gyflr azab. kir. 
vdros f6m6rntike, Arpadru. 6. 8-44 

Cztngraber Lajos dri «gyv6d, 
Cznczor Gergely-n. 80. 12-81 

Dallbor Ldszld gy<Jgyszer6az, 
K»losey-n. 7/b. 11-32 

,Danabla"clp0UzIet : Tomka- 
laeny Alice eip6keresked0j Baross- 
ut 12. 14*37 

Danubla 6s vVlcn varosl 
kdlcsonos Jdnns ait. blzt. 
Intdze.t gyori f6iigyno'ks6ge, 
Jedlik Anyoa-u. 3. 4-64 

Del-Ka clpdkereskedelml 
r-t. fl6ktelepe, Baross-fit 16. 5-51 

Ddry JdzSeln6 ny. varosi m. 

tanacsoa (Jzvegye, Teleki-u. 46. 

lis. 32 

DetreJend dr. tOrv6nyaz6ki birt, 

Erza6bet-kiralyn6-dt 1/b 16-48 

Oedtsch Andor « Hatty n illatszer- 
taro MlatBzerkereskedfi lakisa, 
Sohwarzenberg-n. 7/a.. 4-30 

Oeutscb Bdla dr. belgydgyasz 
es gyermekorvos, Cznozor-n. 24. 

7-16 
Lakasa, Czuozor-n. 16. 7^i0 

Deutseh Ferenc esztergaiyos, 
Palatinus-u. 8. 9-77 

Deatsch Gyala t6giagyaros,Opitz- 
F.-a. 14/a. 3-78 

Deutseh Jend szikvizk6szltfl, 
Hunyaidl-u. 13. ■ 11-59 

DCutsch Mlklds arankamentesitO 
magtisztitd-telepe, Dunaszer 20. 
10-32 

Deutseh Ndndor bomagykeres- 
ked6, Teleki-u. 49. , 7-14 

Deutseh Viktor bornagykeres- 

kedfi, lakasa, Gardonyi G6za-u. 12. 

5-39 

Deutseh Vllmos Budapest- 
gydrl klrendeltsdge, Deftk Fe- 
renc-u. 20. 11-44 
Vezet6j6nek (Lflriiic Jend) lakasa, 
Arpad-ut 18. 05-14 

DezsO Pdl dr. flgyv6d. Baroas- 
nt bo. 2-91 

Dlkk FIddl es Tarsa gyori kon- 
zervgyar, gyiirattlcs-; fozel6k-, hus- 
konzerv-,kav6p6tlo-,keksz-6s t6szta- 
gyar, Bercs6nyi liget-u. 26. 16-00 

DIamant Jakab fttazernagykeres- 
kedese, Baroas-ut 34. 2-67 

DIamant Manii, a Koestlin-gyar 
tarstnlajdonosanak lakasa, ArpAd- 
'*«■ 8-81 

DIttrlch Aurel, a Magyar Le- 
flzamitol6 6g P6nzvalt6 bank,gydri 
fi<5kj'anak IfinOkhelyettese, Arpad- 
™- 8. 16-45 

Dobay Gyula bOrkereskedd, Czu- 
ezor Gergely-n. 8. 13-42 138 ehhez elgzetgs ensedfly nemkeH. Gyor Gyula drog6ria 6s fgt6- 

szakflzlet, Baross-nt 22 5*77 

: Anarassy-fct 33 4-66 

Dobos Vtlmos Ir6g6p 6s Tadi6- 

. kereskedfi, Baross-u. 22. 13" 78 

Dorner Emtl dr. ugyv6d, Szent 
Istvan-at 19. 5-87 

Dtibrentey Ferene villainossagi 
, vallalat. Baross-u. 2. 11-12 

Dobrtfssy Karoly ttiszerkeres- 
ked6se, Als6Dador-u. 2. 4-07 

Dobrtfssy 6s Rtfszler papiraru- 

, ,„; ~ ... q _ u g 

2-12 nagykereskedftk, Czuczor ( Draganlts Ferenc iparostanonc 
iskota igaz»at6ja, Kossuth Lajoa- 
n 7. 3-7T 

Dreher-Haggenmacher elsf* 
magyar r6szv6nyserltfzde 
r.-t. gy&ri foiaktara, Andrassy- 
At 67 8-87 

Probnf Antal fiveg- 6a porcellan- 

kereekedes, Szt Laszld klr.-o. 11 

7-93 

Drobnl Lajos dr.fi gyv6d, orszacr- 
gynlesi k6pviselo, Arpad dt 16. 22 Dslda Elem6r dr. 

Andrassy-nt 8. Ugyv6d, 

7-51 Dslda Ott6 dr. nyug. tankeruletl 
fOigazgatA. Audrassy-ut 8.v 7-62 

Dnbay Jozsef vagongyari tisztv, 
Dr. Vasa J.-n. 24. 7-94 

Dakesz Mlksa dr. ugyv6d, Ai 
pad-nt24. 5-10 

Dnnantull gytlmblcs, gyar- 
matara 6s 61elmlszer ke- 
resit, k.l.t. Arpad-u. 63. 14-42 

Dnnantull Blrlap szerkeszto- 
sege, Kaptalandomb 18. 6-69 

Dnnantull N«v6ny- 
feldolgoz6 uzem, Dirak 6s 
Ferenczy, Teleszky-u. 3. 14-77 

Dnnantull sert6shlzlalA. 
hnstparl6s nteztfgazdasagl 
r.-1., M66zaros-major 7/11. 8f 

Dnnantull sztfvet- 6s textil 
am blzomanyl lerakat, Ba- 

ross-dt 26, 1^08 

Eckmann Da-vld 6pfiletlakatOB, 

AhdraBsy-dt 63. 6-14 

Ac6icBfibntor lerakata, . Baros»-nt 38. 

. ! I 6-48 

Eckstein Salamon 6pnlBtfa- 

keresked6. Szt Imre herceg-ut 8. 
4-35 
Egyedarnsagl Szeszgyar, m. 
klr., Bndal-u. 8. Igazgatdsagi iroda 

10-00 
Eleml altalanos blztosltd 

gy. v. ti. ffinBke: Beck Miksa. 
Arpad-nt 41. 4-48 

Elstf Dunagtfzhajozasl Tarsa- 
sag ugyubksege, Dunaszer 07-05 

Elstf magyar altalanos blz- 
tosltd tarsasag gyori fougy 
n6ks6ge. Szt Lasz)6 kiraly-n. 8. 34 
Els« Magyar vlaszosvaszon 
6s mftborgyar, Grab M. Fiai, 

Feh6rvaTi-u. 6. 3-53 

Enders Janosn6 mag'antlsztv., 

Kalvaria-u. ,28. 1-87 

Endes Gabor okl. g6p6szm6rnttk, 

bereptllfi pil6ta, J6kai-n.tt/a. 14-88 

Enekes B61a kaptalandombi lel- 
k6sz, Kaptalandomb 14. 4" 

Engel Sandor badogos 6s sze- 
reJfimester, Andrassy-ut 37. 13-34 

Erd61yl Erntf dr. tuzoltttfipa- 
rancsnok, Liszt Ferenc-t6r 2. 1-08 

Erd61yl Ferencn6 mindszenti, 
mfiszakl f&tanacsos tfzvegye, Kqs- 
Buth-Q. 4/a. 2-46 

Erd61yl Istvan „bor 6s szeszes- 
italok tlgynbks6ge" Fest6-u. 15. 

2-73 

Erd61yl Laszlo, a Magyar Lesaa- 
mitol6 6s P6uzv4It6bank gyfiri 
fidkjanak igaagat6ja, Bnda-n. 3. 
1,3-36 

Erd61yl Rudolf cakorkagyaros, 
Gardonyi Q6za-u. 3. IP — 

Erd&Igazgat6sag, ni. klr., 
Bisiuger-s6tany 28. 6-84 

Erdbs Janos dr. flgyv6d, Arpad- 
ii. 29. 5-54 ErdOs Rezsft fa- 6s kCBz6ntelepe.' 
Mnnfcae-n 35. . 5-85 

Ernst Janos vas-, r6zbator 6s 
sodronyagybetet gyartasa, Bocskay- 
a. 1/3. 82 

Erzs6bet droguerla, tul. Parkas 
lstvann6, Erzs6bet-t6r 13. 1-80 

Erzs6bet ftlmszlnbaz, Erzs6- 
bet-t6r 1. 1-19 

Esterhazy PA1 grdl r6dei tfizi"-, 

6piitet- 6s asztalosanyagtelepe, v&- 

g6bid-D. 6s Feb6rvari-fit sarkan . 

11-99 

Evang. Dlakonlssa anyahaz, 
P6terlfy S.-b. 5. 2-96 

Fiber M. 6s Tarsa cstpke- 6s 
faggOnygyar Ipartelepek 6-42 

Fabian Janos . gytimtilcskeres- 
ked6,;Apacza-a. 1. 14-29 

Fabian Lajps villamos-, radii- 6s 
Thflszaki keresk., &r6f Tisza Istvan- 
t6r 6. 9-87 

Fant6 EgyesUIt Magyar As- 
vanyolajgyarak r.-t. lera- 
kata: Sandor] 6s Moixner, Czuczor 
G.-n. 34. 012-19 

Farkas B61a dr. ny. kir. tor- 
vtnysz6ki bird, Baross-4t 7. 12-39 

Farkas Imre varosl mdszaki ta- 

nacsos, Palffyn. 10.' 10-47 

Farkas Istvan vegyeskeresk. 6s 

korcsmaros, Zug(5-u. 3. 15-06 
Farkas Jend Hellas r.-t. o6gvezet0, 

Tompa-n. 7. 7-20 

Farkas SAndor eukorka, csoko- 
. Iad6, sdtera6ny nagykeresk., Szt. 

Imre bg.-u. 52. 15-27 

Farkas VII mos ^r6g6pszak&zrete 

6s ]avit6mflhelye, 'Arpad-ut 30. 

5-19 
Farnady Ferenc, Rakdozi F,- 

u. 42. 12-01 

Farnady Ferenc 6pit6- 6b ttizelO- 

aDyagkereskedG, R6nay Jacint-u. 7 
10-88 
Farnady fmre asztalos Uzem, 

Czuczor. G.-u. 11 . 2-75 

Feh6r G6za &ll. le&nygimn. tanfir, 

T0lt6sszer 3. 3-87 

Feh6r Jentf dr. Tegy6szm6mSk, 

Andr&'ssy-u. 86. 9-06 

Feh6rhaj6 szalloda, tatajdonos 

N6metb Ferenc. Szent Istvan- 

iit 31 60 

Feh6regyhazl Ferenc posta- 

tiszt, Vas J<5zsef-a. 22. 12-85 
Fclgly B61an6 m. klr. poBtames- 

ter, Kossuth. L.-n. 73. 14-60 

F^fes 1^aszl6 keresk. 6s gaed. r.-t. 
Afpad-D. 39. 8-27 

Fekete Ernd dr. orvos, - nflorvos, 
urol6gas. b6rgy6gyasz, R. : 11- L, 
3—5. Wennesz Jenfi-nt 10/b. 10-98 

Fekete Jentf dr. kir. tb'rv6ny- 
sz6kl biro, Bonwarzenberg-ti. 7. 

14-58 

Fekete Kalman, a Rabai 
balyoz6 tarsalat Igazgat6-fdm6rn0- 
k6nek lakasa, Et6vai M.-u 5. 11-25 

Fekete Laszlb dr. allatorvos 
lakasa 6s diagnosztikal taborat6- 
r.luma, ^ennesz Jenfi-iit 10/b. 3-70 Fekete Oszkar dr; ftgyv6di iro- 
daja, Mankacsy-D 18 10-36 

Felber J6zsel textil 6s divataru- 
tlzlete, Deak F.-u. 18. 6-75 

Lakasa, Kal<5ozJ-t6r 16, 14-87 

Felcser Katalln kozmetikus, Szt. 

LaszW tiraly-u. ?. , - 8-33 

F611x V. Ferenc textiltervezfl, 

FecBke-u. «!.. 14-19 

Felker Gyula karpltos, Bz6cheDyi- 

ter 5. 9-84 

Felsddnnantull llszt- 6s ter- 

m6nykereskedelml k.I.t., 

Rath M.-t6r 6. 9-35 

FelsOdnnantnll Termelok 

Szbvetkezete, Opitz Ferenc- 

n. 25. 9-38 14-28 

Fenyo ,Gyula fcereskedo, Kazin- 

czy-n. -17. 11-90 

Ferencz Andras kSveefimester, 

at6pit6si vallalkozd, Baba-n. 60. . 

13-87 

Ferjentslk B61a a M. Waggon 

6s G6pgyar r.-t. Uzemvezetfl 16- 

m^rnOke, Arpad-n. 51/a. 16-58 
Flala J6zsef k0ztisg6pmohely 

asztalos mester, Kossuth L.-u. 24. 
8-91 Flnkel Ir6n posta. b. ellenfirnfi, 
Zrinyi-n. 6. 10-89 

Fischer Ed6n6 bzr., Szent 
Istvan-ut 11. 10-94 

Fischer Gyulan6 begyes- 
halml,hyag.kir. fofigy6sz dzvegye, 
Szent latvan-nt 17. 11-89 

Fischer Benrlk 6s flat zomanc- 
ed6nynagykdreskedo, Deak Ferenc- 
n. 13. 2-99 

Fischer Kalmann6ozv. f iUzer-i 
zomanced6ny-, vasarn- 6s haztartasi- 
cikkek keresked6se, Wennesz Jeno- 
ut 42. 9-27 

Fin lelstfkereskedelml Is- 
kola IgazgatOJa, Gardonyi 
G6za-n. 10-82 

Flelschmann Elek term6ny- 6s 
erOtakarm&ny-kereBkedd, A Magyar 
0xig6n tirt6kesi4fl Szflvetkezet Pelso- 
dunantnli bizomanyosa, Arpad-nt 46. 
2-47 
Lakasa, Teleki-u. 46. . 14 

Flelschmann Mlhalyn6 tfzv. 

maganzi, Arpad-u. 12. .88 

Flelschmann M6r m6szaros, 

Dr. KovaoB Pal-n. 9. 8-00 

FlelschnerZslgmond nri divat- 

kereskedO, Baross-at 21. 8-41 
Flesch Emlln6 dr.*ne tizv., 

BarosB-i&t 24 5-59 

Fldra Elsd Magyar Stearin 

gyertya- 6s szappangyar, 

margarin- 6s olajmiivek r.-t., Gydr- 

a. 7. 20 

Fodor Ferenc dr. orvos, belgyo- 

gyasz, Deak Ferenc-n. 18. 4-24 
Fodor Ignacposztonagykereskedd, 

8z6chenyi-ter \2. 4-00 

Lakasa, AranyJanos-n 22. 4-81 
Foky Ferenc vend6g]os, Papai- 
15-52 
Fo,lyamm6rn0ks6g T m. kir., 

Arpad-u. 42. . 7-53 

Fonclfere altalanos blzt. Int. 

fl6kja, Baross-nf27., 2-41 

FitlspAn, .Megyehaza 25 

Foldes JAzsef dr. ny. t6rhazi 

ffiorvos, ffil-, orr-. g6geszakorvbB. 

fogorvos, Erzs6bet-ter -11. 4-05 
FttrdOs G6za m. s. ell. lakasa, 

Andrassy-fit. posta6pnlet 1-90 
FOszolgablrol hlvatal, Megye- 

taaz-n 13. 2-86 

Fdttgy6szs6g, m. klr., Szent 

Istvan-nt 10. 1-91 

Fov&mhlvatal m. klr., Ar- 

pad-a. 8-28 

Frankl Imredr<-figyv6di lrodaja 

6s lakasa, BaroB8-6t 21 1-22 

Frankl Jakab szalllf6-speditear, 

a6gt. Frank] Lajos, Arpad-nt 34 

1-03 

Prater Artnr,aKoestlin-gyar igaa- 

gatrt ja, Buda-ri. 30. 7-25 

Fratrlts Jen© dr. korhazl fflor- 

vos..szul6sz, n6gy6gyasz, Arpad- 
nt 14 6-81 
Freund AdoII tfj. ntdda ter- 

•to6nykeresked6 6b ngynfiks6g, 

CzeiimeiBter Karo!y-u. 9.. 8-11 

Frledmann Henrlk gabona- 6s 
term6nykereskedd, Andrassy-nt 33. 
1-60 

Frledmann Mlksa dr* Luxln 
vegyifizeni, Csa.baru. 19. 10-09 

Frlschmahh Frtgyes vegye3ke- 
reskedO. Bising«r-B6tany 18. 10-69 

Frltseh Arnold haziipari cikkek 
6s Pad kiviteii vallalata, Palffy- 
,n. 2. 16-57 

Frltscb J6zsef * Fugg6nyb6rietP, 
gyarlgazgat6, Rabapart 65 Igazgat6i lakfts, KaLvarla-ni 23/a. Frltscb GeU6rt liveg- 6s por- 
cellan nagykeresksd6s, Raba-u. 3. 
12-64 

Fritz Ferenc dr. 8zul6sznflorvos, 
a m. kir. posta bet. blzt. Int. orvosa. 
R.: 10— 11, 3— 4-lg, Andrassy-ut 42. 

3-05 
Fritz Jahosn6 ttzv., Bnda-n. 

15-95 
Frnhmann Antal kalybasmester, 
Schwarzenberg-u. 8. 4-46 

Fachs villamossagl 6s muszaki val- 
lalata, ttev.Fuohs 8alamonn6,. 
Kazinczy-u. 6. , 0-99 

Fachs AJbertn6 kereskedelmi 
Hgyn6kB6ge, Blalnger-s6tany 14. 64 Fachs Janos vend6glos, KtilsA 

Arpad-nt 230. 11-87 

.Fatura** fAbizomanyoia, GyOri 

elso takar6kp6nztar gabonaosztalya, 

Baross-nt 11. 08-30 

Fttlttp Andras m. klr. 16lim. min. 

altal eng. Ingatlan koav. irodaja, 

DeakF^n. 2V. 14-40 

Fttlttp Lajos igazgatfi-gondnok, 

Tanlttfk-haza 12-03 

Fttrst Istvan, Rak6cziFereno-u. 30. 

12-53 

Fttves Karoly dr. ny. klr. ngy6sz, 

WeaaeBz Jeno-a. .25. 10r21 

Ga&l 1st Van bornagykereskedG, 

riim- 6s llkflrgyar, Kisfaludy-n. 44. 
6-19 

Lakdsa, KosBUth-u. 97. 10-10 

Gaal Janos bites ktinyvrlzsgald; 

Arpad-nt 7. 1 8-92 

Gal Denes dr. fogorros, Arpad- 

fit 48. 6-63 

Gal Ferenc dr. varoai orvos, 

belgyrigyasz-szakorvos. R.: d.-n. 

" " ■- Hid-u. 14, . 12-10 Galatzer Jozsel ny. gyarigazgat6 
Likicspnszta 12-74 

Gallo Istvankir Jt61Ctablal tanacs- 
elnSk, Wennesz Jeno-u. SO, 13-88 

Gallos Janos okl. g6p66Bm6rno"k; 

a m. kjr. honv. rep, atv. bizottsag 

ra6rn6ke, Szent Harom&ag-n. 21. 

15-03 

Gallov Gyala, Zrinyi-a. 8/a. 

10-56 

Gallyas Pal zongorahangol6 6s 

kereBkedfl, Baross-ut 28. 8-96 

Gallyas Paln6 IBszer-, csemege- 
kereskedS, Deak F.-u. 6. 9-57 

Gangll Boldlzsar okl. g. m6rnBk, 
Magyar Textilipar r.-t. h. mnszaki 
igazgat6, Tompa-n. 7. ~7-99 

Ganz Gy or gy Textlllpar,mecha- 

nikai sz5vflgyar, ErdOsor 3. 5-57 

Ganz Pal redflnygyar, ZBldf a-u. 35. 
14-86 
Gaszler Karoly halaszmester, 

Apatnr-n. 3. 9-41 

Gazdak blzt. azovetkezete 

gyori vez6rk6pviselete, Arpad-nt 24- 

1-18 

GazdasAgf m. klr. felagyelo- 

s6g, Megyehaza 4-90 

Gelger Edith all. ieanygimna- 

Biami tanarno, Andrassy-at 10. 1-94 

Gelger Erzs6bet „Hitel Otthon" 

irodavezetoje, SzSch^nyi-ter 3. II. 

5-13 

Gemmel Aar61 dr. tlgyv6d, 
Szent Istvan- at 21. 10O5 

Gergatz Laszl6, Baross sGrosar- 
nok, Baross-n. 20. 8-79 

Gergely Armln 6ris 6s ekszer6sz, 
Baross-6t 30. 5-88 

Gertt Arthur gabona 6s magvak ! 
nagykeresked6ue, Deak Perenc-u. 19, 
5-88 1 

GerO Jdzsel dr. Qgyr6d, Szent 
iBtvan-nt 27. 1-16 

Lakasa^ Opitz F.-n. 20. 9-44 

Gerft testv6rek nfii kelme-, se- 
lyem-, vaszon- es kelengyeazlete, 
Szent Laszl6 kiraly-n, 12/14. 8-73 

Gestetner Lajos t6glagyaros, 

Orazag-nt 7. 4-22 v 

Glaser Gyala nagyb6rl6, Czuczor 
Gergely-u. 9. 7-06 

Glozer Ferenc okl. g6p6szm6r- 
nOk, Endresz Gy8rgy-n. 3. 14-94 

Gossweln Rudolf ipazgat6 h. 

lakasa, Agyngyar-iit 6. V. R. T. bel- 

•54 terillet 12-94 

GbZ'jes kadlttrdO, Apacza-u. 28. 

15-09 

Gold Ferenc dr. nyng. miniez- 

terftanaosos, Szent IstvAn-at 45. 

5-92 

Gotzy Gyala m. kir. hiv. igazgato 

6-30 

Grab-I61e textilipar r.-t. 

6-57 

Grab Mlksa dr. hermannswOrthi 

Fehervari-u. 18. 6-57 CD 
Oi Oh 

X 

o 

N o s MwW^TtSl 139 Gy&r Grablis Andras badogos 6b sze- 
relSmester./Jdlrai-u. 3. 2-74 

Grablts Frigyes szabdmester, 

. Dedk Ferenc-u. 2. 13-13 

fi ■ . 

Grod Gynla nyug all. ezredes, 

Batthyatiy-ter 5 7-75 

Gross Gusztav kfliiyvnyomda es 

kbnyvketeszet, kSnyv- 6s papirke- 

reskedes. Hid-n 10. 1-63 

Gross Izsak, a Stein Ferenc tfiz-i- 

: fanagykereskedd flzletvezetflje, 
Gyar-u. 19. 08-62 

Grdsz Sandor Szent Tstvan- Gt 35 

8-JO 

Grtther G6za ny. varosl muszaki 

tanicsos lakasa, Buda-n. 5. 6-25 

GrUnhnt Mlksa dr. iigyved, Ar- 

pad-ii. 24... 3-21 

Grtinwald Istvan mechanikai 
aaztalosmulielye, Gardonyl Gdza- 
a- f - 11-82 

Grttnwald Jakab birkakerea- 
kedo. Hi'd-u. 10. 11-03 

Grtlnwald Zslgmond blrkake. 
, . reskedd, Kletzai-u. 13. 1-75 

Gnha Jdzsel szazados, Batthyany- 
ter 5. 8-37 

Golassn K. Laszld a varmegyei 

eVkCnyvak szerkesztdje, Gyar-n. 13. 

■.'13-09 

Gyttregyhazmegyel Alap 
nyomda 6s k« ny vklado val- 
lalata, Kapfalandonib 32 1-3] 

Gyttrff y Jdzsef okl. g. mernOk. 
Bisinger-setany 24. 15-32 

Gydr sz. kir. varost 

,,-Bajtarai szolgalat" Mvatala. 
■ Telekl-u. 36; 16-18 

Csecsemfi otthon, Andrassy-tt 84. 

4-59 
Gazdasagi mt^z6 lakasa, Kalvaria- 
n. 6. ■' 2-33 

Hegykdzsege Rdvlalu, kOrtSltes 
malletti gyomtilcs-csomagold (uzem- 
; ben ■ y/i— x,3i-igr) 14-57 

.Ipartesrfllef, Lloyd epfilet, 
. Bz6chenyi-ter 1-77 

Katonai llgyosztalya, Baross-n, 

16-94 
kiJajoleti sztJvetkezet, Teleki-u. 36. 
3-93 
KBzdlelmez^si hivatala, Andrassy- 
o. .33. 13-31 

Kflztemetfl (Szabadhegyi allomas 
mellert) 6-13 

Kdzkdrhaz, BzentharomsAer-u. 26. 

1-68, 1-73 
Kflzjogi fleyosztaty, Szent Istvan 
B. 16. 4-75 

KCzvagdhid, Gyarvaros: 
Igazgatdi lakas 6s irpda 3-39 
... yvag<5osarnok 4~67 

; Kulturhaz/CBUczoT G.-n. 17. 5-02 
Nepmozgalmi nyllvantarto hivatal, 
Baross-n. 4. . H-73 

Polgarmesteri hivatal, v&roshaza 

23 
Bzeretet otthon, Domb-u. 1. 7-49 

Varna llomasok: 
Bacsai-dti ' 3-63 

B<5csi-itti, Koasnth L.-n. 1S3. 2 
Bndai-dti, Kiskut > 17 

Fehervari-dti elagazas 3^85 

Hddervari-dt 3-84 

Papai-dt 47 

Set Imre hg-dtja 42 

Bzigeti, Bzarvas-n. 42. . 9 

varoshaza 5-95, 5-96, 5-97, 
5-98.5-99 
11-61, 11-62, 11-63 
Uzemei: (csatorna.viz, gaz,vilIamos- 
ind ds j6gmH). Bzerelmey Nandor 
tizemek vezetdje, muszaki Canacsos, 
"Varoshaza 10-79 

Csatornamd: 

Rdvfalui szennyviz-szivattyntelep, 
Kal6czi-ter 1-36 

Hortny Miklds-bidi szivattydtelep 

HaJdzati raktar 6s jarmfltelep (al- 
a, lomasj r . 3-40 feladotttaviratmiaK valaszdliaf (lasd a kov. hasabon.) (1. az eWzfl haeabon.) 

VizmH: 

Ki3knti azlvattyutelep 1-76 

R^vfalui szivattyntelep 3-74 

Budainti vfstorony 11-07 

R6vfalui vfztorony, H6dervaTi-dt 

10-86 

GazTttfi : 

Gazgyar (5s igazgat6i lakas (alallo- 

mas) 1-04 

V i 1 1 a m o s m ft : 
Villanytslopi allomas, Dunaszer is 
szerelomfthely (alallomas) 3-40 
Vagohidi allomas 6a j6gmft 10-57 

Uszo.d-a: 
Cziraky f^Isziget (IV/l-t«I— XI/1-ig) 
11-24 
tjzemi hivat alok : 
BejelentSsek, felsi61amIasok 5-95 
5-96, 5-97.'5-98, 5^99 
H i b a b e ] 8 1 e n t 6 a e k ,: 
Nappal: reggel 8-tol este 10-ig, 
Varoshaz 5-95,5-96,5-97 
5-98,5-99 
r ^jjel: este 10-tdl reggel 8-ig, 
Villanytelep 3-40 

Gytfrgy Ede aknaszlatlnai, 

. ny. taniigyi fAtanacsoBrigazgat6, 
Bada-u. lib., 7-4] 

Gyttrgy Istvan aknaszlatlnai, okl. 
gep^szm6rnSk, Zrinyi-u. 4/b.. 

14-06 

Gytfrl altalanos kOztekedesI 
vallalat k.f.t., Szt Istvan- 
fit 41. 9-47 

Gy6rl ^lelmlszerlparl r.-t., 

Arpdd-u'. 18. 14-17 

Gyifrl elso takar^kp^nztdr. 

: Baross-at tl/13. iigyvezeto-igazgato 

5-24 

Penztarterem . ... ■ 027 

. Gabonaosztaly, a <rPntura» f<i- 

blzomanyoBa 8-30 

Gydrl £s gyffrvldekl ven- 
deglosOk, kav«sok esltal- 
m6r(*L szlkvtzeloalllto 6s 
beszerztf sztfvetkezete, Te- 
leki-u. 61. 2-83 

Gy«rl evangeiflcas eleml 
n^plskola lgazgatosaga* 
Peterfy Bandor-u. 2. 8-19 

Gyorl Ffesttt ono r.-t., Attila- 

utcai gyartelep ■ - - 2-11 

Gyorl gepiparl vallalat,zci d fa- 
- «■ ■■ 1-72 

GyOrl gyapjnfono., sz»t6-, 
festo. 6s klk^szlttfgyar r.-t. 

lpartele'pek, Teleszky-a. 11-70 Gy«rl pUsp«ks6g 8zamveT6R6ge 
es fOp6nztara, Kaptalandomb 12: 
2-79 

Gyorl Szeszgyar 6s Flnomltd 
r.-t., Budal-a. 8. Kereskedelmi Iroda 
Gydri fizem 15 
2-52 
Gytfrl szoclaldemokrata 
part tftkarsag, Teleki-n. 

8-24 
r.-t., Fe- GyOrl H eager malom r.-t., "' 

Wennesz ,T.-u. 38. 40» 4-01 

Bert^sszallasa: Papai-dt 7. 59 

Me'szaros Fereno iigyv. igaagat6 
lakasa : Attila-a. 5. 54 

Gy orS Iparos csonakaz6 egyi 
let, Dnnapart (uzembenr IV/ie— 
X/16-i'g) ■ 7-30 

Gyorl Iparosok Anyagbe- 
szerztf SzJivetkezete, Arpad 
dt 21 . * 7-95 

Gyorl Iparosok Lakasberen- 
dezO Szovetkezete, Deak F.- 
11. is. 9-05 

GyOH Iparteleoek r.-t.i 

lasd Orszagos VillamosmilYek r.-t. 
alatt. . , .,..'■' 

Gydrl kereszt6ny takarek 
es hltelszdvetkezet mint az 
O.K.U. tagja, Deak Ferenc-u. 23. 
P6nztarterme 1-11 

Ugyiszi irbda 06-58 

kovAsznay Tibor-flgyrezetO-lgaz- 
gatd iakAsa 06-73 

Gydrl lakkgyar, Reiohhold es 
Boecking, Fehervari-dt 36/38 6-50 

Gyftrl Lloyd altalanos keres- 
kedelmi testulet, Opitz F.- 
u. 21. 2-42 

Gyffrl Nemzetl Hlrlap szer- 

keszt(is6ge es kiaddoivatala, Gr. 
Tiaza Istvan-t6r 8-08 

Gydrl Pal mftszaki nagyk«jreske- 
d6se es villamossagi vatlalata, Ba- 
ross-n. 2. 7-50 hervarifit 3. 1-14 

Uzemi tltkdr 1-27 

Gydrl torna- 6s eveztfsegy. 
let csOnakmfibelye, Kaidczy- 
ter 6. 9-60 

Gy«rl TUzeld- 6s fipltrt- 
anyagkereskedelml k.l.t. 
Arpad-u. 30. 6-86 

Gydrlk Karoly borkeresked6 6s 
vend6gl6s, Orszag-a. 3. 12-79 

Gydr JHoson-Pozsony k. e. e. 

vArmegy6k KtfzJ616tl Szd- 

vetkezete, - Megyebaz-n, 13. n. 

14^48 

Gydmadorvarosl rdm. kath 
LeanyneVeld Int6zet, 
Kalyaria-n. 48. 8-20 

Gydr^sopron— ebenlurtl 
vasnt allomasa 1-01 

Rdbaparti rakod6, Zeohmefster-fit 2. 
2-68 
Gydr— Szabadhegyi Hltelszd- 
vetkezet, mint az O.K.B. tagja. 
Or. Nadasdy F.-u. 46. 1-84 

GydrszetitlTan kdzs6g eldl- 

jard^aga 13-05 

Gydrszentlrantpostahtvatal 

oyilvanos allomas, 12-21 

Gydrujfalu kttzs6g eldljard. 

saga (Nyilvinos) 8-32 

Gydryartnegyel gazdasagi 

egyesulet, Megyehaz-a. IS. 

. 8-74 
GydrvArosl 6s megyel dnse> 

g61yzd egyletl szOvetkezet, 

Baross-6t 19. 10-95 

Gydrvarosl 6s megyel taka- 

r6kp6nztar, Baross-dt 4. 26 

Gydrvarosl kdlcsdnseg61yzd 

egy let, Szent Laszl6 kir.-u. 8. 
1-35 
Gydrvld6kl Szarvasmarha- 
teny6sztd EgyesUlet, 

Bzt lBtvin-6t 31. 10-18 

Haag G6za m. kir. alezredes, 
Vass J6zsef-n. 25/b.- 13-77 

Haan Jdzsel dr. es Horvatb 

Gy ula dr. flgy videk (roddja, And- 
rassy-dt 33. 2-66 

Hacker Emll dr. gazdalkodd, 
Mankao'Byru. 18. (Uzepben : XI/ie— 
VI/16-ig) 2-21 

Hacker Imre dr. Hgy ,v6d, Ba- 
ross-6t 31. 8-80 

Hajdu Ferencn6 m. kir. posta- 

elJenOrnfi, Erzsebet kiraiyn6-n 16. 

9-09 

Halacsy Kalman okl. g6p£sz- 
m6rnbk, O.V.Rt. belterfilet 13-54 

HalAsz^eitfTdr. ftgyved, Baross- 
^26. e-38 

Halasz Jdzsel denatnrdltszesz 

eloszto, Fehervari-dt 17. 16-07 

Halbrltter Ferenc loidberlfi, 
Leyente-u. 9. 13-70 

Halbrltter Karoly ffildbirtokos, 
Set Iatvan-dt 37. 4^80 

Halbrltter testv6rek hentes- 

es meszarosdzlet, Andrassy-dt 29. 

9-29 

FI6kflzlete, Wennesz Jend-dt 10/c. 
92 

Haller Janos pldbanos, Grdr Na- 
dasdy F.-n. 46. 12-34 

Halml D6nes dr. orvos, gyermek- 
gydgyAsz-szakorvos, Vasdrbelyl Pdl- 
a- to. 9-20 

Halml Jdzsel dr. kdrhazi rtJntgen- 
fdorvos, J6sika-u. 1. 9-28 

Hamorl Ferenc dr. vegy^sz- ' 
m6rnb"k, yegyioikkek nagykeres- 
keddse, Arpfi,d-dt 42. 01-23 140 Hamorl Pal zsak-, ponyva-, zsineg- 

; aru- 6s 16takardnagykeresk, Arpdd-' 

fit 42. 1-23 

Hamyas Frigyes, a gyflri szesz- 

gyar cegvezeMSje, Andrdssy-fit 12. 

2-31 

„Hangya" - felsddnnantoll 

— logyasztdsf. 6s 6rt6ke-, 

sftd sz«vetkezet,Baross-dt27. 

10-70 

3-aa bz. fJdkjj, Wennesz J.-n. 14. 

10-73 
6-os sz. fidkja, Kolozsvdri-dt 3. 

10^71 

IG-ydrr^vfalnsi fidkja, H^dervarv- 
«• 86- . 5-52 

Hangya kirendeltsege, Sopron-dt29. 
56 

Hanke Vllmos m. kir. ezredes 
Wesselenyi-n. 9. 12-51 

Hanny Tddor dr. kormanyfata- 
ndcaos, kir. kOzjegyzdirodaja.Aranv 
Janps-u.' 2. . . 5_3Q 

Lakasa, Arany Jdnos-n. 2. 3-30 

Harmath Pal 50*>/„-os hadirokkant 
vendeglos lakasa,Teleki-u. 47. 7-39 

Hartl Gynla esemege, cnkorka, 
gydmSlcskereskedese, Arpad-u. 38 

^ ■ 7-12 

Hartsteln Abraham 6pflletfa- 6b 
tuzelflanyagkereskedea, Kossuth 
Lajos-p. 160. 6-36 

„Hattya IIlatszertAr", Dentsch 
Antal, Baross-fif 3. 10-49 

Hanzer Gytfrgy gepeszm^rnok. 
Arany J^n. 14. 13-74 

Havas Mlksa, az Adria b!ztoslt6 
tars, tltkaranak lakdsa, Hunyadv- 
u.7/b. 7_ ' 2 

Hazal altalanos blztoslttf 
r6szv6nytarsasag gydri f<j^ 
dgy.nOkSiege, Andrdssy-dt 28. 3-61 

Hazal Paplrgyar r.-t. kiren- 
deltsege, Ipartetepek 13-16 

Hebenstrelt IVandor villanyj 
sfsereidsi vallalat es mdszaki ke- 
resk. A Cznezor G.-n. 20.. 12-14 
Lakasa: Munkas-n. 1. 11-08 

HegedUs Gyula kdlyhAsmester, 
Gflzmalotn-u. 9. '11-39 

Hegedtts Gynla kdlyhasmester, 
Szent Ldszld kirily-u. 5. 13-30 

HegedUs Ferenc gyUmSlos-, 
zoldseg-, tojas-, tejterm^kkeresk., 
Arany Janos-u. 6. 15-19 

HegedUs Laszld dr. kir. iteld- 
tablai bir6i Korvin-n. 10. 12-88 

HegedUs tiddn tejgazdasagi val- 
lalat, Arpad-u. 23. 8-26 

HegedUs Oddn okl. gazda lakasa, 
Andrassy-n. 62. . 8-89 

Hegyktfzs6g Gydr szab. kir. 

varosl, Grdf Tisza Istvin-ter 7. 

012-17 

HehKEer Ernd ffiszer- is csemege- 

kereskedO, Wennesz Jend-dt 39. 

3-58 

Helmler Mdr ffiszerkereskedd, 
Arpad-dt 86. . 4-72 

Helnke .William, a Keffel Ede 
viaszosvdazongydr cegjegyzfije, 
Keffel-gyar 06-54 

H6Jj Janos dr. mfltfiseb6sz, fog- 
orvos v. egyeteml tanarseg6d, 
Baross-dt 22. 1-99 

Helblg Viktor testflrezredes. V0- 
rSsmarty-u.ie. 6-48 

Hellas r.-t. barisnya- es kesztyti- 
gyar, Ipartelepek 1-71 

Heller Lajos, a Rimamurany 
Salg(5-Tarjdn vasrad r.-t. ny. igaz- 
gatdja, Rdkdezi Ferene-u. 42. 

12-78 

Heller Zslgmond Koestlln gyir 
tirstulaJdonosAnak lakdsa, Kossntb- 
a- 12. 3-96 

Hercz G6za kormanytttanacsos, a 
kereskedelmi bank ny. igazgatdja, 
Bndai-dt 14. 8-60 

Her dies Imre vendeglfls 6s 
hord6kereskedd, Megyehaz-n. 23. 
17-15 

Herepey Ivan dr. orvos, lakas 

Tompa-n. 7., rendeld: Baroas-u. 29. 

11-55 el 6 re is megf i z e t h e t i. Gy&r IDI IC 7 " MAv Hitfotglos Hengjlegyirojig GyflRflTT: Szent Istvan-tfer. Telcfon: 12-12 , 
IQW *MmmM\mmm Foosztalv : BBDflPEST, V. Gr6f Tclehi Pal-u. 2. Telefon: 184-973 Jbsziv isrwi! ;ss iert legdfszesebb rendezes, Ext tllvJAk 
eltfnytfs feltetelek, g6perelft 6s G Y ' O R 

Z K OC 8I.8ZALLlTAS Tlvadar PuapCk-u. 12. 13-38 Laszld zeneiskolal 

igazgato, Zrinyi-a. 4/o., 10-55 

Hermann testverek papiraruk 

nagykereBkedese, Deak-n. 9. 5-33 

Herzfeld Pal muazakl vallalaia. 

Erasebet-t6r 13. 4-39 

Hessky Sandor . dr. GyoV bz. kir. 

varos fflugy6sBe, Arpad-u. 13. 

11-75 
Hets testverek Apuletfakeres- 
ked<3, 6plt6si vallalat, famegmun- 
kal6ttzem. DJlak-n. 4. 61 

Hetyey Fldra posta 8. ell.-hft, 
UJlak-n, 11. 5-81 

Benmann Mand ker. ugynflks6g, 
Opitz P.-U. 26. J 1-52 

HUbert Ferenc HStdbirtokoa la- 
kasa, flzenr TBtvan-ut 48. 2-80 
Hlrsch Bela csemegekereskedes, 
Baross-iit 6. 7-97 

Hlrsehmann Laszld okl. kfl- ., 
muvesmeater.' Kereszt-ui 6. 

010-58 

HIttner Imre bentea, . Erzsdbet 

kiralyn6-u: 107. 1-55 

HIttner J. Jentine sz6n- 6 s fa- 

' . kereskedfl, Erzs6bet-ter 6. 12-09 

Hlatky Schlichter Gyula, 

Szent Istvan-ftt 23. 5-90 

Hlatky-Schltcbter Karoly 

6p1t6sz, Sopron-ut 10. 45 

Hluchany Geza postatdlelfigyelft, 

LBvoken 6. . 12-80 

Hofbauer Marglt all. tiszt- 

viselOnC, Erzs6bet kiralyn6TTi. 14. 

9-22 

Hoehstrasser Emll dr. k6r- 

bazi fdorvoe. Arpad-dt 11. 89 

Holer Albert nyersbfirkeresk. , 

Vaaarhelyi Pal-u. 6. 12-99 

Hoffmann Adolf ny. vagougyari 

vez6rig. lakasa, Opitz Perenc-u. 18. 

1-45 

Holmann, Gyttrgy icogSpniuBBo- 

r6sz, Czuczor Gergely-d. 82. 10-01 

Hof her r- So hrantz- Clay ton- 

Shuttle worth Magyar 

Gepgyarl MOvek r.-t., gyflri 

Birendelts6ge, Teleki-u. 44. 4-99 

Holzer Nandor eirokseprflgyar, 

Andraasy-u. t5. 4-45 

Lakasa, Teleki-ri. 46. 18-51 

Holzner .Gusztav dr. orvos, 

Kisfaludy-u. 22. 4-06 

Honsz Gyttr szab. klr. varosl 

es Gydrvarmegyel oso- 

portja, Soproui-At 40. 3-35 

Honvddseg es batardrseg, . 

j lasd Katonai alakulatok 6s hat6sagolt, 

m. kir. oim alat.t 
Horvath Arpadne dr. keresk. 
,k(Jz6piak. tanar, Endresz GyOrgy- 
a. 3. 16-44 

Horvath Endre dr. kir. U615- 
tablai.biro, Korvia-u. 10. 15-14 
Horvath ErnegyumWcs-, fflzehSk- 
kereskedfl exporter, Megyehaz- 
u. 38., T. 6. - 08-43 

Horv&th Ferenc dr. irS. kir. 
orvos-azazadoa belgy6gyaBZ-szak- 
orvo a,. Arpad-u. 8. 11-80 

Horvath Garage,: tnl. aorvsjtb 
Sandor aut6szerel0-m Hszerfisz, Ar- 
pad-fit 89. 10-07 

Horvath Geza Raba k6nlapgyar 
6s oianozd vallalat, Domb-u. 7. 

16-17 
Horvath Gybrgy c6g, gyfim8lcs- 
6a 61elmiszer export-import. Megye- 
haz-u, 38. 08-43 

Horyatb Gynla dr. <Lgyv6A la- 
kasa, Batthyany-t^r 6. 2-25 
Horv&tb IgnAo pekmeater, Apaoa- 
o. to. 9-89 
HorvAth Imre vendues ea bor- 
nagykare3k8d5, Ujlak-n. 6. 14-63 
Horvath Janos ben tea 6s m6sza- 
ros, Kossuth [jajos-a. 108. H-10 
Horvfith Jenft m. kir. postatiszt, 
"Zbldfa-u. 38/a. 16-26 
HOrvath J6zsel lestfimester, 6p5- 
letmazdlas, bator- 6s autttf6nyez6s 
6s daceozas, Feoske-u. 24. 13-01 
Horvath JAzsef vend^glds, 
KtJlosey-ii. 2. 10r08 Horvath Jdzsef tinttoriester, Te- 
leazky-n. 12. 15-45 

Horvath Lajog badogoa- 6a sze- 
relOmeater, Bz61-n. 18. 2-55 

HorvAh Jozsef dr. GyOr szab. 
kir. y4ros tanaesnoka 6s arvasz6ki 
elnOke, ZWdfA-n. 23/B. 11-74 

Horvath Jdzsef dr. tigyv6d, 
Canozor Gergely-u. 24. " 6-52 

Horvath Lajos borkereskedfi, 
Arany Janoa-n. 34. ' 4-94 

Horvath Lafos hentes 6a m6sz4 
ros, Peh6rvari-u. 11. 14-18 

Horvath Laazlon6 Bzazados 
dzregye, Hnnyadi-u. 7/B. 14-78. 

Horvath Maria posta9eg6dtisatii0, 
Tdlt6s-n.ll/b. 9-24 

Horvath Mlhaly taxialnagy- 
kereak., Deak F.-u. 18. 8-39 

Htffer Andor dr. rarosi aljegyzdi 
Tjjezenmayer-a, 11.- 5-03 

Htifer VUmos m. kir. kormany- 
ffitandosos, ny. h. polgarmeuter, 
Korvin-a. 82. 12-96 

Htffle Ferenc kesztyQs, Baross- 
nt.7. 2-89 

Lakasa, Dogonics-a. 14. 13-43 

Hang aria Elelmlszer Ex- 
port, dr. Holler Martoh 6s N6meth 
Karoly gyflmOlcs-, baromfi-, tojas- 
6s 15ttyade sport, Agyngyarl-nt290. 

Hangarla-k&veh&z, Kuster 

Emil, Baross^t 23. 86 

HUbsch Lajos ffiszerkereskeflo, 

Kossuth. L.-n. 95. .7-46 

Hnsztby Dezsd vas 6a Mz6. 

oikkek kereskedfese, Baroaa-u. 21. 
1-13 

Lakasa, Hargita-u. 23. 7-29 

HUtter VUmos gepkereskedo, 

Szent btvan-nt 85. 6-31 

Ibnsz, idegenforgalmi, beszerzisl, 

utazasi 6b szallit&si r.-t. meaet- 

jegylroda, Gr6l Tlsza Ietvan-t6r 
12-12 
IllemssEky Sandor born&gyke- 

resk., Arpad-u. 7fi. 15-31 

Hies Aladar okl. m6rnSk, tSr- 

v6nyae6ki Bzak6rtfl, Korvin-u. 10. 

13-69 

Inkel Istvan dr. belgy6gyasa- 

szakorvoa, Baross-it 26 10-&4 
Inket Laszlo antobuszazem-draz- 

giit6, Zrinyi-u. 88. , i 8^J2 

lparIelUgyeiOs6g, allami kerfi- 

letl, Szent Istvan-ot 49. 79 

lt6ltftabla, klr.,gr6f Tisza Istvfin- 

t6r3. .1»48 

Izraellta hltlctfzseg, Kossuth 

a. 5. 1-25 

Izsak Jozsel r.-t. vegyeszetl 

gy&r 34. sz. I16kja, Baross-iit 

6b Kiraly-u. aarok ' 1-40 

Jagodlcs Mlhaly k0t6lgyartd, 

Koztemeto-nt ' 3-79 

Jaksa Jozsel rid 16 6a rillanioa- 

s4gi Vallalat, Aadrassy-dt 43. <r6gi 

posta6pUlet) 5-12 

Jakas Jdnos 1IJ. gabona, Uszt- 

6s cermfenykereishedo, Danaezer '" 

6-78 

Jancso Gylfrgy dr. orvos, Gyari- 

a »6 12-33 

Jankovleh Aladar export-, 

Import irodaja, Arpad-dt 24. 14-30 
Jankovlch Aladai lakasa, L6- 

vonat-n. 9/a. 13-63 

Jankovlts Jozsef, latszergsz, 

optikai szaktlzlete, Baioaa-nt 16. 

16-41 

Jankovlts es Varga hentes 6s 

. m6szar6s, Apaoa-u. 22. 5-56 

Jankovlts JAnott atltomester. 

Varga-u. 18. " 8-63 

Janossy Janos f6nyk6p6sz, ama- 

tor fot6mahely, Bz6chenyi i6r 10. 

13-58 

Janowltz Jentf mlezaki tisztvi, 

se!6, Linnm Tausslg-gy&r 9-13 HSHe keaztyua, 
fflzos 
Baro33-dt 7. Z-89 Jarasblrdsag, klr., Szent iBtran- 
- lit «. 7-19 

Jarfas Istvan mdszBvo' 6s mecha- 

oikai szSvCipari vallalat, Szent Imre 

herceg-Q. 88. 96 

Jarmer ErnO m. kir. postatiszt, 

IWnay P.-ii. S. 10-28 

Jaross Sandorn6 Ozv. Opitz 

Perenc-u. 14." 1-61 

Jenel B61a posta mfiszaki Hzemi 

tiaztviselo, DunaBzer 10. 15-25 
Jerfy . Gezan6 Uzv. dr., 

Andrassy-ut 18. 13-14 

Jerfy tv&n JElsfi.jnagyar ilt. biz 

tositdtdrs. c6gvezetdje, VasB J6zsef- 

o. 19. 8-03 

Jerfy G6za, a M. Nerazeti Bank 

101nIvlzBgal6ja, Andrdaay-n. 44. 

18-92 
Jerger Ferenc hentes is rn£- 

aziros, Kalvaria-U. 3. 9-12 

Jdkay Atajos vegy6szm6rn0k, 

Hunyadi-a. 7/a. 10-66 

„Jolle Bijouterie" Halasa 

LaszlOj Baro3B-ut 38. 13-94 

Joszlv temetkezesl egylet, 

TivartarpfispSk-a. 12. 9-45 

Joszlv temetkezesl vaUalat 

k.f.t., irodahelyi86g8 : Tivadar 

PUapOk-n. 12. (6Jjel nappaU Bzolg.) 
18-38 

flzlethelyis6ge : Bz6cb.enyl-t6r 1. . 

(csak nappali szolg,). .14-7,6 
Jdzsa Sandor ^Peatend ant6ozem 

tulajdonosa, Saent Iatrin-at US. 

5-08 
Jangl Blanka magantlsztvlgelo. 

Kntu 7 11-48 

Kadar Arpad all. gimn. teatnev. 

tanar, Zrinyl-u. 4/B. 15-88 

Raldy Baiaxs okl. g6p6szm6ru»k, 

fom6rriUk, Peh6rvari-n. 18. 14-32 
K&ldy Barna 6pitfime«ter 6a val- 

lalkozo, Attila-u. 14. 1-98 

Kallsoh es Keller rBvid-, sz3- 

vOtt- 6a norinbergi aruk nagyker., 

Arpad-u. 29. 5-82 

KallOs Henrlk dr. figyr6d la- 
kasa, Arpad-u.- 69. 6-98 
Hallos JenO f6rfi rnhakonfekti6, 

Deak P.-n. 11. 14-66 

Kantbr Led lakatos 6s m6rleg- 

k6szlt0 mester, Apaoza-u. 50. 3-14 
Kapl Beta donantuii ag. hitv. 

evang. pftspflk, Kossuth Lajos- n. 1. 
10-97 
Kaposzta LaszlA nM fodrasz, 

Arany Janos-u. 23. 15-87 

Kapavary Elemer DunaDtnll 

elektrogjSpjavito tnl., vlllamossagi 
. vajl., Arpad-iit 36. -*. 9-02 

Kapny JAzsef Pekete kutya dro- 

g6ria. Kazinczy-u. 18. 5-35 

Karcsay Gyula m. klr. gaed: fel- 

ttgyelo, Palffy-u. 15. 11-81 

Karda D6nes ffiszerkereakedS, 

8z6obenyi-t6r 2. 9-81 

Kardos Antal If J. tflssifa-, az6n- 

nagykereek.,Teleki-;U. 43/46.9-79 

Lakasa, Arpid-n. 75. 15-70 

Kardos J. Jen& cipfl-,' nridivat* 

6s sportftzlet, Baross-dt 15. 1034 
Karlkd Imre dr., K&16ozi-t6r 17. 
15-72 
Karmellta rendhaz, Zeioh- 

meister-u. 1. 12-72 

Karolloa malomlpar, o6gtnl. 

Lates J6aaef . 'Papai-u. 4-6. 1-96 
Karsay Lajos textilarukeres- 

ked6s, Deak P.-n. 25. 16-64 

Kaszas Jentf dr. ugyv6d, Szent 

IiaszW klraly-n. 8. 6-94 

Katd Alajos g6p6szm6rnOk, t8r- 

v6nysz6ki saak6rtfl, Wessel6nyl- 

n. 6. 12-87 

Katd Sandor rarosl hatdaagl - 

allatorvos. Damjaoioh-n. ' 50 

Katollkas Akcld ktfzpontl 

Irodaja (Ker. Szoc. Tlt- 

kArsAg) V6rfismarty-a. 6. 1-21 
Katollkas NtfvedO Egyesttlet 

elhelyezdirodaja Erzs6bot- 

t6r 3. II. ' 14-70 Katona Gylirgy muszakl kereske- 

d6se, CzuoBorGergely-u. 88. 11-34 

Lakasa, Cznczor G.-n. 21. H-29 

Katonai epttletek es hato- 

sagoki --.., 

Gydr— thj. varos 6 s tdszigetcsiliE- 

kSzi jaras katonai paranosnoksaga, 

Apdoza-n. 15. 8-72 

Hely6rs6gj ktta6tkez6si bizottsag, 

UJ gyalogsagi laktanya 2-71 

Honved Allomasparanosnoksag, •■ 

Prigyea laktanya . 5-91 

Haghesa allomas : . ■ 7-35 

6lelmez6si osapat 12-59 

Hadik6rhaz va. kir.: 

I. 6pttlete (Leanygimuazium) Bzt. 

Istvan-dt 2. 16-81 

H. 6pttlete (I. n. Polgari finiakola) 

Kautz G.-u. 2. 16-82 

III. 6pfllete {R6vay realiskola) J6- 
kai-u. 2. 16-83 

IV. 6pillete (Evang. elerai iakola) 
PdterHy S.-u: , 16-84 

Vi 6ptllete (Izr. eleml) Kossuth-u. 5, 

16-85 

VI, 6pfllete (AH. polg. leanyiskola) 

Megyeh4z-u. 17. 16-86 

P a r a n o s n o k b a g VII. 6p1ilete 

. (Papneveld-Int6zet) Ifaptalan- • 

domb 1, 5*16 16-87 

Honved csapatkdrhaz fogaazati ose-- 

talya, Apaeza-ntoai laktanya 

14-44 
Honved- 6s kozrend6szeti kOrhaz 

2-27 
Dandar levente-parancsnoka 
Prigyes laktanya 14-81 

TUz6rosztaly, paranosnoksag 
7-17 6raig 43 

TQz6rlaktanya 6ra6g (ttgyv. tiazt.J 
1-93 
DtasH alakulat, Prigyes laktanya 
8-70 
Utiaz tart, tlsztl iskola psag., 
Teleki-utofti laktanya 2-22 

Tiszti6tkezde 12-98 

HonT6d kieg6azit6 paraacsnoksag, 
Apaca-u. 15. 1-86 

UJ gyalogsagi laktanya 2-24 
4-12 
Laktanyaflgyeletes tiazt, Saent Imre 
heroeg-At 4-57 

Kef f el Ede viaszoavaszon-, b6r- 
vaszon-, mObor-, linoleumgyar, Va- 
g6hid-u. 6-54 

Kelemen Ferenc nagyrag6 6s 
marhakereskedo, Gyar-u. 27. 17-12 

Kelemen Andras 6pit&- 6s. tu- 
Heloanyag-, takarmany-, doskavas- 
kereakedd, nemes fuszvesszO ter- 
rnelo 63 BavanyitiJtieeni, Kalvaria- 
n. 49. 13-59 

Kelepeoz Domokos tt>ldb6rl6, 
Dr. Vass J.-n. 25. 14-24 

Kellner Mlksa dr. 1igyv6d, Ba- 
ross-fit 8. . 8-49 

Kemendy Jozsef ra. kir. gazda- 
aagi felllgyelft, Korvin-u.10. 15-93 

Kemeny JAnos dr. Andrassy- 
At 25. 9-37 

Kemeny Mlksa eegt. Kemeny 
Karoly takarmanyker.eskedd, 
sz6na- 6s szalraaexport, Arpad-u. 85. 
7-96 

Kemeny Sandor dr. dgyv6d, 
Bzent Laszlo kir.-u. 18. . 9-01 

Kende Kalman okl. gaada, 
Pillinger-puBzta 3-43 

Kenderessy NAndor dr. orvos, 
rendel bel- 6s tddobetegeknek, 
Andrassy-At 52. 9-95 

Kenyeres Gyttrgy gyogyszertSB 
lakaaa. Bialnger-s6tany 28. 4-81 

Kereskedelml es lparka- 
mara, Bzent Iatvan-At 5. 98 
Meixner Brn6 dr. fOtitkar, Bzent 
latvAn-dt 5 7-07 

Kerekes Jdzsef posta elleuSr, 
Batthyany-t6r 28. 15-10 

Kertdsz Istvan dr. flgy v6d, Ka- 
zinczy-u. 9. 2-92 

Kertesz Nandor gyarigazgato, 
Wennesz Jen6-u. 27. 03-29 

KAry Endre sOto, Kalraria-u. IS 141 OB 
0. a 

O: O: 

N 

M z 
o ■0 Gy6r Kery Entire sertGsMzlalda, 

Papain, lo/a. ' 15-47 

Keserll Jozsef gy6gysj!er6sz, 

Szechenyi-tdr 6.: ~"* 

Keszthelyl Gyula Adria bizt. 

tArs. vezertftkdra, ZMdf a -u. 15/a. 

4-10 

Klenltz Fereno dr. Qgyved. 

Szent Istvan-dt 8. 9-94 

KlIIAn JAzsel vendegldB, DeAk Fe- 
' renc-n. 7 2-14 

Kloszk kAvehAz es etterem, 

tul. Schulz Marton, Kfsfalndy seta- 
«* 1-38 

„KlrAIy«* droguerla,tnlajdonos 
Klein OdBn, Szent LAszl6 kirAly- 
a. 10. 6-( 

KlrAly MtklAs szerBzAm- ds 
keszfilekgyar, TeJeszky-u. 12. 9-O0 

KIsallttldl gyUm«les, z«Id- 
segfeldolgozO es tesztake- 
S'zftd k.I.L, Tref ort-u. 9/a. 8-46 

Klslaludy-nyomda, Nenwirth 
Imre nyomdaszmoster. 8z6l-u. 17. 74 

Klsfaludy Karoly blsfaludi, 
alezredes, Andrasay-u. 52., 1,6-21 

Kiss A lad A r jarABl m. tir.allatorvos. 
Bisinger-setAny 2.* 6-7G 

Kiss Anrel dr. kir. kdzjegyzfi iro- 
daja. Baross-nt 28. 2-37 

Kiss Imre autd\ mkp. mfiszaki ke- 
resk. D.K.W.-B.M.W. service, 
Szent Istvan-dt 33. . 7~77 

Kiss Ferenc rngonf alvi, nyng. vm, 
fbleveltaroa, Ujlak-U. 2. 15-96 

Kiss JanoH Kiss Linoleum cdg. tal. 

lakaa: Vasarheiyi Pal-u. 11/a. 

16-53 
Kiss Lajos kerekpar- 6s motor- 

tlzlet, Steyr. service, Czuczor 

Gergely-u: 15. 12-57 

Kiss La'szlA Virgil all. 

isk. tanar, 2rinyi-u. 4/b. 15^05 Ha todni aharja. hpqy tdulratat a cimzett mIRor Rgpto men. MlhAly marbakeroakedfl, 
KosBUtb-n. 30. *.■_". . 6-12 

Koller Jenft polgdrm ester, 
Andrassy-d. 22. 6-64 

Komi 6s SAndor ffiszerkereskedfl, 
Baross-tit 35. 5-73 

Komondy Pal dr. ktizkorhAzi f6- 
orvos, szemorvoa, rendel d. e. 8—9, 
d o. 3— 6, AndrAssy-dt 16. 10-84 Kondor Henri k oyug.;j6szA 
gat6, Wennesz J-u. 2. rigaz- 
5-72 M Ktss linoleum**, 

" nos, Baross-dt 21. Kiss JA- 
5-84 Klein Andor ailatorvos. 
Jacint-n 3. Ronay 

48 

Klein ArpAd gytimSlcs nagy- 
kereskedb, Dunaszer 10. 14-16 

"■ Klein Ferenc fliszerkereskedd, 

■\ Andraasy-dt 61. ^ 4-70 

Klein Jend dr. figyved, Arpad- 

6t23/b. , 10-99 

Klein Mlklds tSloAllatkereskedd, 

. Arpftd-u. 51. , Q-83 

Klempa KAImAnnA vit<5z, ny. 

tabornok ozv.,Megyehaz-u. 11. 

12-83 

Klblber Ferenc szen- es fakeres- 

. ked6, Vbrbsmarty-n. 17/b. 6-87 

Knapp GAbor ooskavas-, gep- es 

fdmkereskedb. Kossuth Lajos-u. 24. 

10-45 

Knapp Gynla vas-, rem- eg gepke- 

reBkedfl. Megyehaz-u. 30. 6-51 

Lakasa: Megyehaz-u. 30. 15-58 

Knansz Dezstf hen tea. &$ mesza- 

ros mester, Wennesz J.-u. 55. 

15-54 

Koch sajt, vaj, csemege, tajborok, 

DeAk Ferenc-u. 10. ' 9-32 

Koch CsemegebAz. Tul. Koch 

Istvan, Szechenyi-ter 10. 2-80 

Koch Sandor bentesnzeme, Erdfi- 

sor 13. 4-89 

Koch Test verek szalAmi- es hen- 

tesarugyar, 8zechenyi-ter 3. 1-64 

Kocals Jentfne divatanifeeres- 
kedese, Baross-d6 18. 6-66 

Koestlln L. es Tarsal r.-t. 

keksz-, bisqnit-, caokolade- es cukor- 

kagyar, Gfizmalom-ter 1 2-88 

3-82, 16-91 

Kohary Andor dr. es Kohary 
Istvan dr. Ugyvedek irodafa/es 
lakasaL Deak F.-u. 27. 1, em. 9-63 

Kohlmann Ben«keresked<5, 
Bisinger-setany 26*. 14-74 

Kohn Lajos serteskereskedft ea 
" hizla!6. Arpad-at 69. 7-03 KNAPPGYULA 

ocakavas, fern, gep 6.51 Konkordla Gyorl SUtemeny~ 

6s Ostyaarngyar, Arpad-u. 18. 

7-76 

Kontar DezsS fQsaerkereak. 
Zoldfa-u. 32. 14-97 

Kopfsteln Richard malom tulaj- 
donos es serteahizlalo, , Bisinger- 
setany 2. 14-67 

Koralek L.lp<6t termenykeres- 
kedo, Bisinger-setany 30. 9-64 

Korcsolya-palya, a GyOrl kor- 
- ceolyazo egylet kezeleseb'en, Erd6- 
sor(uzemben: XI/16-V/l5-ig)10-30 
Koreln Armand lakisa, Szent 

Liszl<5 klrily-n. 20 4-52 

Koreln Sandor dr. orvoa, Szent 

Liszli kiraly-n 20. 1-33 

Korn Janos dr. m. kir. kormany- 

fStariacsos Sgyved, Zechineister- 

u « 2-07 

Korneth Andras a Raba iilcipar 

tulajd., Andraesy-u. 74. 15-61 

Kovacs Ferenc gazdalkodd, Hzent 

latvan-nt 45 1 1-Q6 

Kovacs Ferenc es Tars a ter- 

menynagykerenkedftk, Raba- a. 26 

7-40 

Kovacs Istvan erzsebetligeti 

idegW", Szent Imre bg.-n. 33. ■-. 
10-44 
Kovacs Janos dr. m. kir. 
reddrvos, Kaldczi-ter 15. 14-03 

Kovacs Jentt dr. orvos, nfigyo- 
gyasz Andrassy-n. 34. 7-48 

Kovacs Jentf konzervgyar ve'ze' 
tdje, Zrinyi-n. 10. 16-52 

Kovacs Karoly csemegekeres- 

ked6, Barosa-ot 38. 6-41 

Kovacs Karoly kereakedA, 

**'— T-ter 9. 17-20 

Kovacs Laszl6 hentes es mesza- 

ros, Hid-n. 13. 9-10 

Kovacs, Laszl6 mnazaki keresk, . 

Jedlik Anyoa-u. 14. 9-78 

Kovacs taszlo.nad-, ceraentiizera 
es teglagyar. Fehervari-dt 137. 

10-81 

Kovacs MIkI6sny. jdszagigazg., 
Gyori TOzeltf k.f.t. tlgyv., 
Munkacsy-n. 20. 16-61 

KovacslcH Sandor dr. v&rosi 
tisztifdorvos, J<5kai-u. 6/a. 9-89 

Kozma Gabor vitez. aliaini elemL 

ifikolaligazgat6,Simor-terl6. 8-83 

Kozmettkat mtezet (Elit) 

tal. Lanyi Ern<Jne, Baross-u. 17. 

Arany Janos-n. 23. 4-76 

K« Mlklds dr. v. ker. t. 

Szent IstVan-ut 10. 
Ktflbel Edgar, az Angol-Magyar 

Bank lgazgatoja, Batthyany-ter u. 
9-92 
Ktfberl SAndor dr. orvoa, 

Dr. Vass J6zsef-n. 25/b. 16-80 
Konlg Ferenc sertesbizlaW, Bi- 

singer setany 16. 3-10 

Ktfnlg Rndoll vegye szmernSk, 

a gyfirl Szesagyir es finomit6 r.-t. 

gyarvezetOje, Radai-u. 8. 13-39 

Kttnlg Samu mernOk lakasa, Dn- 
eonics-u 7 1-85 

Ktfrmendy J. Janos dr. Ma- 
gyar waggon- ea gepgyar r.-t. ffl- 
titkara, Korvin-n. 2/b. _ 14-28 

KOrmendl Sandor kSnyv, papir, 
ir6aaer es zenemniereskedes, 
Arpad-u. 36. 14-12 

Koto's! Lajos gyermekkocsikeszltfi, 
lakatosmester, Agyugy4r-n. 2. 5^-07 

Kozellatasl FelugyelGseg, 

m. kir., Deak F.,n. 13 5-83 
KVztlsztvlselok Szttvetke- 
zete 52. 116k, Szent Laszl6 ki- 
raly-n. 7. 4-61 Kralfel Istvan llj. kereskedfl, 
H^derv4ry-n. 24. (tizemben V. 1.— 
XII. 31-ig). n^3 3 

Kransz Geza ffiezer- ea lisztkeres- 
kedo, Kossuth Lajoa-n. 44. . 9-74 

Kransz Jentt csemegekereskedfl, 
BarosB-6t 37. 7-22 

Kransz Kalman dr. orvos, Opitz 
Ferenc-n. ll. 13-45 

Kransz Lajos, Pet6fi-ter 7. 5-53 

Kransz M6r dr. gyennekorvoa 
es belorvoa. Erzaebfet-ter 13. 1-49 

Kransz Otto, vegyszerkereskedfi, 
a Prager Sandor ceg bizomanyoaa 
Andrassy-u. 2i. 12-50 

Krausz testverek fflszer- es 
gyarmatarunagykereskedok, Deak 
Ferenc-n. 15 4-68 

Kransz testverek foszer- es 
caemegenereskedok, Baroes-n. 7. 
6-29 

Kramer Henrlk es Ital szik- 
viz-, J6ggya>, s6r, tiizelOanyag telep. 
Rakdczi-u 61. 3-18 

K reszta J6zsel fnszerkereekedo, 
Apaca-D. I. 53 

Knblcsek Emll tisztviselfi, Bl 
singer setany 24. I. 1. 15-29 

Kncsera Zslgmond ny. pui. 
tisatviselO, Megyehaz-u. 12. 14-65 

Kukorelli Karoly dr. orvos, 
Vitez-u. 3. ' 14-15 

Knlacs mnlatd tul. . Pechy 06- 

zsefne veudeglOa, Deak F.-u- 10. 

15-04 

Knlay Oszkar ra. kir. bonv. - 
alezredee, Andrassy-n. 16. 14-95 

Kultnrmernttkl hlvatal, 

kir., Teleki-n. 46. 5-23 

Knmmer Karoly rAdio-, vilja 
moesagi- es muszaki vitlalat, Ar- 
pad -dt 38 6-10 

Run Alajos, vasipar, gep, epulet 
es merlegkeszitfi, lakatosmester: 
Teleki-u 37. 9-72 

Knncz Elemer, a Magyar Nem- 
zet Bank gyfiri fifikint. ffin. heiy. s 
Andrassy-u^ 44. , 12-66 

Korea lHlhaly meszaros es ben- 
tes. Jedlik Anyos-u. 8. 

Knster Dezsd vaskereskedd^ 
,Andrassy-4t 35 5-46 

Kntl Istvan fuszerkereskedd, 

Kossnth L.-u. 30. 9-59 

Kntllk IMlkl6s Hj. dri es noi 

szab6, Deak F.-u. 15. 12-88 L&SZI6 Rudolf vendeglAs, Wan- 
ness- dt 12. .4-02 

Lazar Istvan akU gepSszmerntik, 
a gyOri Ipartelepeb r.-t. fizemveze- 
tfije, Levente-n. 2. 9-50 

L&x&r Janos epltOmester lakasa, 
S»ent Gy8rgy-ter 14/o. 8-99 

Lftndler : Samu f fiazer- 6s gyar- - 
matirukereBkedO, Baros^ut 19. 

6-08 

LeAnyglmnazlam, EStvCs-ter 1, 
4-44 

L6derer Agostonne maganzd, 
/ Andrassy-dt 12. 13-52 

Lelnvatker Janos mfikerteez 
viragiizlete, Barosa-6t 25. 6-16 

Lelnvather JAnos II|. epit^si es 
tfizeloanyag kereskedese, Pasetor- 
u. 19. 6-15 

Lakdsa: Vflrfismarty-u. 16. 3-83 

Lelpzlgl Blrodalml VAsAr 
tiszteletbeli kepviseloje ifj. Wolf 
Gyula kBnwkereskedd, Szecbenvi- 
ter 9. 04-91 

Leltner IstvAn dr. figyv6d, 
Deak Ferenc-u. 23. _ Q6-58 

Lel6czky Oorso cukraszda, Baroaa- 
at 38. 5.29 

Leldczky Jenft cakrAszdaJa, 
Deak-u. 3. 7-68 

Lemberger Albert dr. figy- 
ved. Kazinczy-D. 21 • 5-25 

Lengyel Internaitak k6r- 

Selyemgyar — ■ 13-04 

Leszlauer J6zsef term^nykeres- 
kedo, Ceatorna-u 6.. 4-47 

Leszlaaer Ltpdt dr. m kir. 
eg^szsegiigyi tanAcaos, Kossutb- u. 22 90 Kvaznltska KAroly marha- et< 

serteekereskedS, Rooay Jacint-a 9 

2-98 

Kvlrsfeld LaszlA min. tanacsos, 

ny. m. kir. piiigazg. Dr. Vass J.-u. 9. 

14-64 

Lacza Vllmos, nyngd. postafel- 

ugyelfi lakdsa, Arpad-u. 8. I. em. 

4-84 

Lakatos Gynla eerteskereBkedd, 

Ktfrbemeuce-n. 14. 5-71 Lakatos KAImAn ok), 
memdk. Z6idfa-u. 12. epilesz- 
11-43 Lang MlhAly burgonyazu8(5 es 
burgonyanagykereskedfl.Erdosoria. 
04-89 

LAngh Jdzsel kisbirtokoa, Erzs^bet 
kiTalyn6-u. 71. 14-98 

LangmAr Imre vizvezetdksze- 

relesi vAllalata, RAk6czi F.-u. 11 

11-35 

Lapacher KAroly dr. miniszteri 
tanacsos, penzfigyigazgato lakdsa, 
Apdca;u-61. 7-11 

Lauer RIchArd gyfiri ipartele- 
pek r.-t. ny. vezerigazgato lakasa. 
Wennesz- lit 6. 6-03 

Lanscher NAndOr kdmlve^mcs 
ter es epitesi vAllalkozi, Hungdria- 
t*r 6. 7-67 

LAszI6 Elemer gep'mdhely, Abda- 
ntca 12. 3-31 

LAszlO Izs6 kfinyv- es papirkeres- 
kedeBe, Baross-dt 38. 6-49 

LAszlA Jenft bergazdasaga, MAr- 

tonhAza-puBzta 10-81 

LAszlO J6z8ef,Telek1-n. 37 7-73 

LAszlA Mlh&ly kereskedO, Liget- 

"53. e-60 Legoltalml Llga gyftrl cso- 
portjAnak einttksege, ' Ar- 

pAd-dt 49. 12-55 

Lleber Lajos bSrlfl, Gyflr-Ivdn- 

telep Ol 1-87 

Llnum lenf on6 6s szttv&lparl 

r.-t. gyfiri szovogyara, Vagdhid- 

«■ U- 4-23, 5-17 

Llppay Zoltan gabona- es ter- 

menybizomanyi irodaja. Ar ad- 

«■ 39- 2-39 

Llppay Zoltanne Bzv., R6nay 

Jdcint-u. 2/B. 12-73 

L6rAnd Hugo dr. orvos, Opitz 

F.-u. 14.. 4-41 

L6sy Eden6 ttzv. nyug. Allami 

polgAri iekolai tanArno, Czuczoc 

Gergely-u. 32. 10-22 

Ltfrlncz J Anos vas- es f^mfintCde, 
Teleazky-u. 19. 5-31 

L^rlncz Jend, a Detrtsch Vilmos 
Budapest, gybri kirendeits^ge ve- 
zefftjdnek lakdsa, ArpAd-dt 18. 5-14 

Ltfwl Izldor gyfimOlcs-es zbldseg- 

kereskedese, Czuczor Qergely-D. 11. 

8-38 

Lfiwy Izldor gyumblcs-, zbldsig- 
kere3ked6, Sat. Iscvan-u. 45. (uzem- 
ben: V/l-X/31-ig) 14-61 

Lttwy Jend butordrnhdza, gr6f 
Tisza Istvan-ter 6. 4-87 

L8wy JenifnA lakasa, Buda-u. 22. 
. '■ 13-83 

LOwy Mlksa uri szabd, rahakeres- 
kedd (tul. Lowy NAndor) Baross^ 
a. 24. 4-I6 

Lakasa, Andraesy-dt 23. 2-16 

Lttwy Zoltan tuk6rgyAra. Szent 
IstvAn-dt 45. 7-64 

Luczfalvy Hermann vitez, ny. 
ornagy, Bisinger setany 12. 7-48 

Lugosy IstvAn dr. kir. tfirveny- 
szeki orvos,. tb vdrmegyei foorvos, 
Bislnger-BetAny 30. 4-03 

Lukacs Ferenc rndszaki tiaztvi- 
selfi, Opitz F.-u. 15. . 15-39 

LnkAts Dezsfi gy5rnjvArosi pie- 
bdnos, Kossuth-u. ll. 12-92 

Lumnltzer Bela dr. fogorvos, 
a m. kir. posta bet bizt. int. 
fogezakorvosa, J6kai-u. 4. 8-68 

Lnsztlg ZoItAn posztd-, gyapju-, 
szflvet- es belSsdrnkereskeda, Ka- 
zinczy-n. 11. , ' 10-52 ■ ^■■Aas ^pitbmester 

kdZar Tei.fi fi-99 142 k6rien v6telielent6st. Gy&r Magyar Bank 6s Kereskedelmi Rt. -^^SSSiSSS^'L^ T.i7^f5^i MART? ZOLT/kH villamossAgl vdllalat 

Cslllar — Radio ~ Vf Uany — motor 
javitasok es szereiesek. Daak Feranc-u. 13. 
(Gjhazban) NeU Wirth - nyomda (Kisfahidy- nyomda) Szeh u, 17. 74^- Magyar altalanos hltelbank 

gy6ri fl6k)a, Baross-iit S3. 3-33 
3-89, 6-67 

Magyar aulogen-gazaccu- 
mulator r.-t. gydri gyartelepe, 
Teleszki-ut 2-57 

Magyar Bank es Kereske- 
delmi B.-t. gy6ri f i6kja, Baross- 
nt 35. 07-15 

Magyar Dnnantull vlllamos- 
sagl r.-t. gydri allomasa. 
VillantoB energtat el&tltitd ttzem. 
A gydri. Ipartelepek r -t. teruLeten 
16*6 allomaa 11-93 

Tavvezetcki vonalmester Kapoavarf 
J6zsef lakftaa. Aradi-n. 5. 4-09 

Magyar filet 6s Jarad6kblz- 
tosftd Intezet mint SatJvetke- 
»et gydri kirendeltsSge, Deak F.- 
u. 13. 14-46 

Magyar femdobozmtivek , 
r.-L, Kalvaria-n. 55. 46 

Magyar Fereno kezimunka- 6s 
rdvidaruuzlet, Baross-ot 28. 5-89 

Magyar Franela BIztoslt6 In- 
tezet, BarbsB n 27- 02-41 

Magyar gabonakereske- 
delml r.-t. gyori kirendeltBege, 
Andrassy-dt 38. 7-89* 8-95 

Magyar Hellandl Btztosttd 
r.-t. gydri vez6rflgynflkB6ge, Ba- 
ross-ut 19. 10-95 

Magyar klralyl kezdetd, itt nem 
talalhatd hjvatalokat 6b int6zmenye- 
ket lasd a mindennapi dletben haaz- 
ualatoa elneve'zesefe alatt m kir 
kezddszavak nelkul. 

Magyar klralyl Fblyanv 6a 
Tengerhajdzasl r-t. figyDdk- 
s6ge, Dunaszer . 7^)6 

yar klralyl kOzellatast 
ilttgyeloseg, Deak F.-u. 13. 
5-83 
Magyar 

n. 2. 
Magyar leszamltold es peaz< 

vaTtdbanb gydri Hdkja, oBant- 
osztaly»,Baross^6t26. 8-56» 8-94 
F16kja,,8telner Andor igazgatd , la- 
kasa, Arpad-u. 51/a. 08-67 
Gydri fc»zraktara,Teleszki-u. 9-56 

Magyar Lottvadklvltell 
szovetkjezet, a «Hangya» kdte- 
Lebeben,- Arpad>u. 63. 5-41 Bvdgyar Ujlak- 
15-98 Magyar mezdgazdak szttvet- 
kezete gyCrviddlri kirendeltsege, 
Arpad-dt 42. 8-61 

Magtisatitdtelepe, Lehel-n. 8. 

10-48 

Magyar Nemzetl bank gydri 
flokintdzete, Andrassy-dt 44. ' 35 
Fdnbk 13-64 

Magyar tavlratl Iroda gyori 

kirendeltsege, Blsinger-setaoy 16. 

5*55 

Magyar, textlllpar r.-t., Rondda 

gyori Ipartelepek r.-t. telepen 7-23 
Magyar Tttzharcos szdvetseg 

gyori fdcsoportja, Soproni-u. 40. 

14-56 

Magyar VHmos varosl aaamvevo, 

Megyehaz-n. 25. 5-40 

Magyar Waggon es Gepgyar 
r.-t. 2-01 17-01 

17-02 17-03 17-04 17" 

Anyagbeszerzds 16-18 

Repfilfltere 11-69 16-20 

Uzomi titkarsag 2-70 

M. kir. houv. ellenSrzfl kirendelt- 
aeg 15-30 Magyar Waggon es Gepgyar 

r.-t. epltkezese, Bepfildt6r 

16rl5 
Major Istvan dr. Gyfirr6vfaiitf 

P16bania f Er*s6bet kiralynd-dt 4. 

7-38 

Hajthenyt Gydrgy vitez gepesz- 

m6rndk, EOrsy Peter-n." i/a. 

15-56 
Makkd Ernd IIJ, ffieaer- es. 

csemegekereskedO, Arpad-dt 52. 

» 4-74 

Makray Zoltan tDzlfa, szea es 

epitkezesl anyagok telepe, Kalva- 

ria-a. 11. 4-W 

Makranyl Jend, dr. Blek Fmre 

nt6da sant^stnla]donos,'8zeiit LaszW 

Kraly-a. 9. 9-66 

Halaslts Gynla dr. betgy6gyasz, 

tfidfiszakorvos, fdntgenologns, 

Teleki-a. s». . 9-91 

Mandel Albert tiaztviselfl, 

Pet6fi-ter 6, 15-16 

Markos Janos dr. plebanoe, 

Gyflrszentivan *** ' 

Markovlcs Pal ezigetgydgyazer- 

tar, Bid-n. 15. 87 

Marksz Lajos fa-, kdseen- is ve- 

gyeBkereflkedfl Budal-u. ' 74/b. 

13-93 
Mar os Clrjek benoestanar, 

helyettes-lgazgat6, hazgonddok, 

Sz6chenyi-t6r 9- 13-25 

Maroslalvy Frlgyes dr. k6r- 

hael orvoa, Zr.lnyJ-U; 4/a. 13-84 
Maroslalvy Frlgyesn^ dr. 

sepruuBeme, Agyugyartelep. 

14-10 
M arse halb, 6 Mlgnon zungura- 

mdveaznfi, Arpad-6t 39. 8-75 

Marseball Bela epltfimester e^ 

epit6si vallalkozd lakaaa. Ceaba-a 

6-53 

Marschal B61a 4pit(5mester, va- 

gongyari beihaz epitkezfes, Mnn- 

kaesy-u. 7-70 

Marseball Kalman rendegita. 

KA!vAria-n. 7. . 8-86 

Marty Geza textil- ktftfltt-, a^vOtt- 

rfividara nagykereskedfi, Deak F.- 

n. 23. 16^16 

Marty Zoltan rad!6 es vill. szak- 

ttzlet. Deak F.-n. 13. 2-72 

Martin Pal karpltos, Kasaarnya- 

■>. 19. 6-95 

Marton G6za vitfiz, m. kir. fog- 

Mzfdfelugyeld, Revai Miklds-u. 1. 
14-59 
Matavovszky Istyan dr. uy. 

tdrvenyazeki bir6, 6ar6 Joslka a 8. 

7-61 

Matavovszky lstvan dr. Bgyv6d 

irodaja, Arpad-u. 84. 13-72 

w Mateosz" Magyar teheraut6fuva- 

roz6k orszagos kdaponti ezOvetkeze- 

te gyflrl kSrzetvezeWs^ge is fuvar- 

vatlald irodaja, ^echmeister-n. 7. 
3-97 
Matkovcslk Karoly nyag. all. 

ho nved alJgazgato, Magyar-n. 27. 

11-60 

Matnsz Janos szlkvlzgyar es sOr- 

nagykereskedfl, Kossuth Ijajos-n. 91, 

9-88 

Mayer Erntf szenkereakedo lakasa. 

Arpad-dt 7 Q2-61 

Mayer Lajos dr. Dgyved lakasa, 

Szent Tstvan dt 27. 5-47 

Mayltlnner Gynla vro. kttzj. 

" " "' ~ '" '" " yebi 

5-51 MAGYAR KORONA 

gy6gyszertar, Sal Jinoa 3-69 BZiiv. tigyv. Igazgat6ja, Megyehaz- 
u. 15. 15-51 

„Mega" Magyar hegyrldekl 
bortermeldk 6rtekesltd 
szU ret kezete borhaza. all. e 
. Ien6r»6s alatt, Arany J.-u. 32. 

13-66 

Megvaltdgyogyszertar, lien ye 

res Gyflrgy gy (igyszenisz, Szeohepyt- 

ter 12. 4-88 

Mehely Laszld klsapsai, a gydri 

szeszgyar 6s 1 inoinltd r.-t. Jgazga- 

' toja, Budal-u. 8. 16-10 Melnl Gynla kavebehozatall 

r.-t., BarodB-6t 9. 5-69 

Meixner, drog«rIa, drogiUsta- 

miester, Arp4d-It 86. 13-17 

Heller Frlgyes dr. brvos, Ka 

zinczy-n. S. '.".'"■' " .4-97, 
Metier Ignacne t^ka&a, Szent 

Istvan-dt 13. .--. 6-02 

Menczel Sandor dr. lakasaV 

Arpad-n. 7. 02-51 

Mendelsohn testverek k.l.t. 

yas- ^s gepkereflkedfiae, Agyu- 

gy&ri-n. 10-83 

Lakaa, Baba-d. 1/8. 5-42 

Mentttallotnas, Munkaosy-n. tftz* 

oraegi 6pfilet , 11-U 

Mer6nyl (Metleslts) Gybrgy 

gyllmOleskereskedd. Bz^chenyl-ter 

10-12 

Merkar-klltdlpar kfltott- es szd- 

vdttarngyar, Retner ea Beran, Du- 

goaita-Q. 22. . 1-44 

Merknr nyomda, tol. 8zej>. 

Jdzsef, Klstaludl-n. 16. 2-85 

Meszaros Bela dunantuli irdgfip- 

vallaiata, Sehwaraenbergrti. 14. 

8-90 
Meszaros Ferene v&roBf tb. fd- 

saamvevd. Atttla-u. 5. . 54 

Meszaros Imre fogtechnlkus, 
.. Teleici-u. 46. 9-58 

M6szaros Tibor te^tilnagykeres 

kedd, Deak F.-n. 13. 14-84 

M6szaros Tlttor lakasa, Dnna- 

szer 10. . 17-18 

Meteor cslllargyar egyedaruai- 

tdja, Kazinozy-n. 6. 099 

^Metesz** > blzomanyl Iroda 

Lieber eB Tsohohey, Gydr-Ivan- 

telep. 11-87 

Metropol penzld* Blalnger-se- 

tiny 2. 10-50 

Mlcsanyt Stelanta poata a. el- 

lendmd, BercBdnyMIget 10. 10-35 
Mlkaesy Istvan meszarua es hen 

tea, Megyehaz-n. 2. 8-13 

MBsszath Gynla dr. all. gimn. 

tanar, Andrassy-6t . 52. fozemben : 

ix/ie— vi/16-ig.) ,. 8-77 

Mllle Geza, Baross-n. il/iS. 7-26 
Mlspal Istvan kir. merndk, 

Korvin-n. 2 B. 52 

M. L. Sz. Eszakdonantnll 

Kertilete, Kalv&ria-u. 5. 11-53 
Modern gydrt rnhakarban- 

tartasl vallalat, Andrassy-n. 34 
12-08 
Mohaesy B$l* nentes ea mesza- 
ros tlzlet, Bzi. Imre hg.-n. 50. - 
15-63 
Mobacsy Endre vltea, igazgacd, 

R6a»y JAoint-a 4, ; 9-33 

Mohaesy Janos borkereskedd <§b 

borhaa, Caaeaor Gergely-n. 10. . 

13-07 
Hohllla RezsO gydgyszereaz, fSe- 

glto Maria* gydgyazertara, Rdnay 

Jaoint-n. 2,'a 2-43 

Molnar Antal sBdcsmester, 

Baross-u. 7. 17-16 

Molnar Istvan Id. festekkeres- 

kedo, koosifenyezd 6s mazoldmester, 

Jdkai-n 13. ' 10-17 

Molnar Zoltan vegy^az, Bopron- 

n. 8. 16-31 

Morvay Istvan epltdmester, Ra 

k6ozi-ftt +0. 3-95 

Mntb Rezsb" fogteoluikns, And- 
rassy-n. 57. 14-90 
Monlllard Oszkar, Btda-a 23 
4-73 
Mttllem Vlbnos okl. g^pdszmer- 

ndk, Endresz Gybrgy-u. 3. 15-18 
Mttller Tlvadar retlalvl, ny. 

alearedea, Rakdczi P.-n. 4. 14-75 
Nadasdl Daniel f fiszerkeres - ■ 

kedd, Wenneaz J.-n. 10/c. 14-1 1 
t ,Nador" ecetgyar es bor- 

nagykeresked^s eegt.:dr. vl< 

tea Bzttea Eiem6r, Hunyadlrii. 8. 
8-86 Ns\dosy Istvanne dr.-ne UzV. 

t-411. Mg : isk.rtanarnd. Eresebet- 
r 4. flzemben V. 16-r-XI. 16rig 

8-02 

Nagy Andor m. -Hr. alezredea, 
Dr. Vass Ji5zse(-u. 21. 13-23 

Nagy Beia.Zsttle nrldirat- es ' 
sportantkereskedd, Baross u. 30. 

Nagy Ernd epitdmester, Csokonai- 
13. 15-74 

Nagy imre ny. m. kir. poata- 

tttetfigyeld, Szent Gydrgy-ter 7. 

2-40 i 
Nagy Istvan dr. kir figyeaz. i 

Bzsent ratvan-u; 15. 8-09 

Nagy Janos jarasi utbiztoa, < 

Baeaai-dt. 48. 14-83 < 

Nagy Janos v., TendegtCs ds 

faszerkereskedO, Szent Krzs6bet- 

telep 107. 15-75 

Nagy Jdzset textllnagykereakedo. 

Andrassy-dt 40. 16-33 

Nagy Mlklds szabdmester, Arpad- 

fitao. 2-54 

Nagy Pal dr. m. kir. ezred- 

orvos, DJvJlag-u. 14. 13-71 

Nagy tSarblta magantlsBtriseW, 

BerosSnyi-liget 36. 10-13 

Nagy Sandor kave- t mm- ea cse- 

megeftzlete, Szent Laszld kiralyr 

n. is. e-7i 

Nagy. es Schramm kem6nyltd 
term^kek nagykeresked6ae, 
Kossnth-u. 44. - 85 

Napktfzl otthonok vezettf- 
sege, WenoeBz Jeno-iit 16. 29 

National Regtsztrald Penzr 
tarak k.l.t. gyflri floktelepe, 
Arpid-n. 47. 1 1-45 

Nemak Bela okl.. gepdazm^rnttk, 
IparoBtanonoiakolal szaktanar, 
Wesselenyi-n, l/o. 16-50 

Nemes Mlhaly Gy.S.E.v. allomas- 

rdndk, Szent Jmre herceg-n. 70/a. 

11-62 

Nemet ., Akademla Lekto- 
rAtusa Andraasy-n. 33. 14-99 

Nemeth Andor bejci, lakasa, 
Battbyaay-t^r 2 1-34 

TOIteetavai gazdasaga, Tdltdatava 
10-25 

N6meth Antal festdmester, mo- 
dern clrofesteszete, Czuezor G.- 
u. ii. 14-35 

Nemeth Bela teberaotdravaruzd, 
Zdlyom-a: 4 3-27 

Nemeth Ferene vend6glds 6b 
marnakeresk., Otthon-u. 2. 15-67 

Nemeth perenene dll. elemi 
isk. tanitonO, Wennesz J.-n. 10/B. 
15-26 

Nemeth Gynla bornagykereakedd, 
Opltz P.-n. 2. 3-62 

Nemeth Istvan taesztergalyoa- 
mester, HId-u. 2. .015-69 

Nemeth Jano» dr. Bgyvdd, Deak 
Fereno-u. 6. - 9-82 

Nemeth Jend vendeglfiB, K&l- 
vaHa-u ; 8. ,81 

N6meth Jozsel radio 6a yillamos- 
sagi vallalat, Szent Istran-n. 27. 
16^28 

Nemeth Karoly gytmdlos- eflld- 
B^gnagykereskedd, Rdnai Jaoint- 
«■ 3. 6-39 

N6meth Karoly nyersbdrblzdma- 
nyos, Bid-u. 16. 13-08 

Nemeth Olga, m. kir. poata tiszt- 
viseldn6,R6nayJadint-Ti.2/a. 16-34 

Nemzetl Mnnka-Kdzpont 
gydrl szervezete, Saent Laszld 
kirdly-u. 6. 12-06 

Nepmdveiesl tltkari htvatal 
Lillik Bela th: nepmflv.titkir, Szent 
Istvan-dt 8. 4-08 

Neabaner es Wlttmann ecet- 
es palinkagyara, Kohn-dt 8. 1-07 

143 Oh 
w 

ST 
Oh 
X 
9 
O 

M 

VI 
A ■ Neunauer Jentf ecetgyaros la- 
kasa, Munkacsf-u. 16. (fizemben: 
XI/lft-V/t5-ig) 5^5 

Neubrnnn Geza koreskedfl, 
Bialnger-e6tany 18. 14-01 

Nengebaner D&vfd fflszerkeres- 
kedSae, Domb-u. t. 4-29 

Nenbaus Markus 6pifkez6si 
anyagker. 6s cementarulrtsziro, 
Orszag 7 fit 7. 4-84 

Nenhauser K 41 man mecbanikns 
6a g6piakatos, Arpad-ot 40. ' 3-04 

Neumann Mlhaly all vizsg. fog- 
teclinikus, Kazinczy-n. 8. 5-34 

Neumann Samuel, Nagy LIp6t 
utdda, sfito\ Festfi-n. 36, " 6-62 

Neumann testverek ligzt 6s 
terroeny elad&ai iroddja, Balint 
M.-H..8. 11-70 

Neuwfrtb Joachim 6s Ha 6pfl- 
letfa,' 6pirkez6sf nnyagok ker. #s 
epiffcsi vail., PetofMdr 4. 3-15 
Fakereaked6a, Szent (mre berceg- 

dtjaa. -5-Q3 

Nenwlrth Mlklos fakereskedd. 

Andrassy-u. 12. 13-86 

Nenwlrth Sandorne ttzv., 

AndrdBsy-ot l*. 11-86 Nicky Paine «zv. grdf, Megye- 

baz-n. 37. 17-11 

Nlrnsee Ferenc lakasa, Sat. 

Istvan-n. 25, 1-79 

Nits Lajos hentea. Koaadth Lajoa- 

n. uo. 8-76 

Nltsmann Jeno malomb6rl6, 

Bisfager setany 23. 11-27 

Nobel Laszlo dr. figyvid Irodafa 

Baroas-ot 4 24 

Nobel Vlimos dr. kflrorvos, . 

Andrassyrn. 15. 5-04 

Novak Istvaii fa- ea szenkeres- 

kedo. Homoh-u. 8 6-27 

• Lakasa, Homok-u, 10'a. 15-42 

Novak .Ian OS Karpitosmolielye 
Arpad-u, 17. 5-48 

Novak Roza dr. id. kir. All. 
lednygimnAzinmi taiiarno, AttlJa- 
0. 47 g-19 

Novottny Iren m. kir. posts eHen- 
orao, Ujtaki-u. ii. 6-09 

Dr Nyarasdy Gyijrgy augaras 
eljarasok szakorvosa rend. int. ffl- 
orvos, Andrassy-n. 16. II. (rendel 
0T1. sz^kbazban, Hid-^u. 2. 15-91 

Nyary Laszlo dr. egyeteml ma- 
gantanar, kortadzi foorvoa. Mun- 
Mcay-u. 16. 7-QO 

Nylkos es Boros tfiszer- 6e cse- 
megekeresked6s, K«z6p-a. 2. 

13-19 

Nyltral Erntf kAv6pork0lde, And- 
raeay-nt 41. 3-26 

Nyltray Janos okl. g6p6szm6rniik, 
Magyar Textilipar r.-t. mliseaki 
igazgatdja, Dngonics-u. 8/b. 12-82 

NyugatmagyarorszagI 

clrokseprtttlzem : Dr. Maros- 

falvy Frjgyesn6, Agyugydrtelep. 

014-10 

NyugatmagyarorszAgi olaj- 
*» vcgylpar r.-t. Ativan vol afre 
lepe, mav, tetierpatyaudvar 10-74 

••Okularlum" latszer&zet&j foto- 
cikkefa azafcflziete. tnl. Singer Fjlpdt. 
BarosB-fit 32. 7-32 

Olah Janos okl. gazda, b6rlo, 
Ivantelepi gazdasag 1-Q7 

Olvasdegylet, kaszind, Kioszk* 
ipttlet. Rado-ter J 3 

Onody Ervln all. tanittf, Jedlik 
A.-11. 8. 4.73 

Opltz Jend kerekparok alkatr6- 
jwek 6a mfiszaki cikkek na^ykeres- 
ked6ae, Baentlstvan-n. 33. 11-22 
Lakasa, 8zetharomsag-n. 28. 1 5-5 7 

Opltz Rndoll . bornagyker., Ukfir- 
6b nungyar, Apatdr-ut 7. 3-80 
Lakasa. Wennesz Jeofl-a. 8. 3-24 

Opltz Vtlmos «s Fla ker6kpar, 
radi<5, ir<5g6pBBakfljslet 6a kOl- 
osBneC, Cauczor Q.-u. 21. 3-49 

Orlovszky Bela dr. ny. a. Or- 
aagy, a Linum lenfond- 6s szCvO- 

8-10. ^4.7! 

Orsolya szttzek rendhaza 6a 

polgir* leaoyiaholaja, Apaca-u. 41. 
4-04 PzlcftclcsitfcscMicnhawidwlraiiif Orsovszky Jendne k6pzflint6zeti 

tanar Batthyany-t6r 23/b. .16-85 

Orszagos Raktarhazak r.-t. 

gyCri kflzraktarai, Dunaszer 4-26 
Orszagos Tarsadalomblzto. 
Sit* Intezet gyfiri kerfileti p6nz- 
tAra, Hid-u. 1*42 12-41 

Orsz&gos Villamosmtt- 
vek R. T. 

Krfliiifi &6phaz ' 10-80 

Erdmfl flzemTeBetas^g (blvatalos 
ido utan 13-54 hfvbat6) 7-59 

HadiUzepii saem^lyzeti paranoanok 
15-60 
Igaz«at6sag H Titkarsag 7-58 
KBnyveWs^g 6s PSnztar 7-56 

Kflraeti 8zerel6a6g Gyorszentivan 
12-23 
LaMtelepi gondnoksag . 8-18 
Laezfalvy Hermann vit6z, o6gvezet0 
16go-parancsnok 7-57 

MiSaiaki igazgat6 6s kereskedehni 
osztaly 13-00 

Hiyatalos id« ntan 12-94 h(That6 
Tav-vezet^ki llzemvezetfls6g (Gjjel 
atkaposolTa a kapushoz) 7- 71 

OHtermann Jozsef Magyar 16m- 
dobozmftvek ^z«mvezet6je, dr. Petz 
Lajos-n. 14. 16-38 

Osztovlcs Jozeel dr. figyvAd- 
irodaja, Barosa-bt 11. 2-63 

Osztovlcs Lfiszld dr. varm. t. 
fOflgy^sz, Szent GyCrgy-t6r 2. 

14-85 

Ott Jenfi ffisaoIgabir6, KalvAria- 
13-47 

Pacber Alajos dr. vfiroBj orvoa, 
Megyehaa-n. 29. 76 

Pacber Karoly 1IJ. b6iyegzfi- 
gyari k^pviselfi, RAb6ozi Fereno- 
n «■ 16-63 

Pados Imr e hadnagy,VasGereben- 

. b. 18. 16-60 

Pabay Jozsel vendiglCs, Wen- 
nesz J.-h, 8. 11-16 

P&kozdy Beldne Ozv. ny ugdj jaa, 
Andrasay-nt 52/a 6-89 

PAkozdy Janos osemegek&resk., 

Szfehenyi-t6r .9. 13-1 1 

Pal (Sterk) Istvao dr. belorvos, 

Wennesz J.-nt 20; 5-62 

P&l Tlbor tisztviseld, Bisinger- 

s6tany 24. ' 75 

Palovfts Alajos gydgyszer(4ra. 

Batthyany-t6r 1. 0-88 

Palvttlgyl Istvan tanar ta gaz- 

dalkodo, Kalvaria-u. 26. 1-81 
Panczei Jeno dr. logorvoa, D^ak 

Ferenc-n. 12. 5-86 

Pannonla garage k.t.t., Arpad- 

dt 95/97. ' 01-10 

Pannonhalml Fdapatsag bor 

pfnc^szete, Caucaor Qergely-n. 1 

13-15 

Pannonla Irodalml es nyom> 
dal vallalat,paplrkereske> 
des f Baroas-Qt 30. 57 

Pfindl Antal orsz. gyui. k^pvi- 

ffelO, Lieezenraayer-u. 82. 13-27 

P&ntylk Vlimos okl. mSrntik, 

■Aradi-u. 13. 14-05 

PApay Beia 6pttlet-, portal- 6s mfl- 

butorasztaloa. 6ohwarzenberg-n. 6. 

6-18 

Papay Gytfrgy felp^cy, asztaloa 

8-88 Patakl Vlneene papirkereakedo, 
Wennesz Jeno-n. 10/ a. 10-04 

Pattantyos A. Imre c. egyetemi 
nyilv. r. tanir, Magyar-Waggon 
6s Gepgyar B.-T. mflszaki igazga- 
t6ja, Teleki-u. 65. 14-25 

Patyl Jdzsel kato. k»r. vendegloa, 
Andraasy-tt 36. 11-20 

Pavek Jdzael bftrdlezmuves. szlj- 

gyarti is njergea. Baross-iit 32. 

8-06 

Pecby Gyttrgy mflszak) is vegyi- 
anyagok, mezfigazdasagi laaruk 
nagy raktara, Arpad-dt 50. 9-90 
10-78 

P«ehy Jozsel dr. vit6z fill-, orr-, 

g6ge Bzakorvoa 8zt. latvan-ilt 23. 

4-11 

PeozUlt Janos hentes- €s mSsza- 
rosmester, Vas Gereben-n. 11. 

14-21 

P£nzfigylgazgat6sag, m. kir. 
Forgabni addbivatal Szent Tstvan- 
dt 61. 3.22 

PenzfigylgazgatO 95 

Penzugylgazgato-belyettes, figy- 
oaztilyok, p^nzflgyl e!6ad6 3-36 Perenyl Tlvadar szttcsmester, 
polgari- 6a egyenaapka-k^szito, Ba- 
ross-dt 36. 10-41 

Lakaaa, Arpad-n. 30., I. . 13-67 

Perl David 6s tarsa BzalHtAaf 
vallalat. Arpad-dt 51 'b.' 55 

Per) 0tt6 lakasa, Sehwarzenberg- 
u-. 8. 8 . 16 

Perl Jentf kereakedo, Baross-6t 18. 

4-36 

Perl LAszIO dr. kigp^czi, flgy- 

ved, Szent Iatvan-dt 16. 1-26 

Pestl magyar kereskedelml 

bank eryori fiokja, Baross-dt u. 
8-53,8-54 

Velsz Aladftr dr. nyng. tanAcsnok, 

polgarmester-helyettes lakasa, Dr. 

Vass J<5zsef-n. 37. 08-97 

Petenyt Oszkar Mr. mfiazaki 

tanAeaos lakasa, Revai M.-n. 5. 

, 12-95 
Petermann es Olaser cipo 

gyar gyori fiokja, Baroas-u. 26 

15-64 
PetbG Andras, g pi 

16-96 
Petrov Gytfrgy darAlomalomfn- 

lajdonos, Kflrkemence-n. 6. 1 1-71- 
Petz Aladar 

orvos, Buda-n. 1/b. 
PlannI Jeno ny tttzeralezredes, 

Cznczor Gergely-a 36. 6-69 

Pfelfer MlklOs dr. fogorvos, 

Deak F.-n. 13. 10-65 

Pick Gynla dr. orvos, Kossuth- 

dt 4. ft-fly Folgar RudoIIokl.6pf«szttiirn6k, 
epitomester, kir. t6rv6nysz^kl nitea 
anafcerto, Hedervary-dt 1. 8-15 

Poll&k KAroly mm- 6s UkCrgyar, 
Bak6oai Ferene-n . 1 1 . 1 3-7 Q 

Pollak Sandor szabfimeater, 
Andrdsay-n. 30. 15-76 

Poltz Testverek textil b6rfest5- 
fiaera, Akaoz-u. 16. . 13-97 

Poll&k Upot divatirukereskedd, 

Bzechenyl-Wr 11. 10-64 

Pdlya Lajos ipito- es tnzeKanyag- 

kereekeddse, KossDtQ Lajoa-n. 130. 

4-60 

Pomothy 8andorn6 posta- 

tisztvlselfino, Hedervary-dt 47. 

15-08 

Pontyos Odtfn dr. seb6sz, mato- 

orvoa, Farkas Matyas-n. 8. 6-79 

Popovlcl Aurelne »zv. vltez 

Telekl-u. 13. 10-03 

Popovlcs Ul«s haz 6a IWdbirtok 

ktlzvetftfl ingatlan forgahni iroda, 

Rakdozi Fereno-n. 2. 16-49 

Pds Dezsft vaafceresked6a. Baross- 
dt 87. 37 
8B6cbenyI-t6r 9. 94 

P6s Gyttrgy posta mdszaki fizeml 
tiaztviselfi, Andrassy-at 46. 12-32 

Pdsa Tamas (azeWtt Nitamann 
Jozeef) kfinyvkereakedes, konyv- 
nyomda, Barosa-dt 11. 1-1 7 

Postahlvatal, m. klr.Gybrl., 

Andraaay-dt 46. 

Ffinfika6g 1-57 

Fop6nztdr 7-86 

KelvStel 7.3 1 dr. kdrbazi ig. M- Papnevel4flntezet,rdm.katb. 
pbspilkl, K4ptalan-domb 5-80 

Papp Jentf ffiszer-, osernege-, 

gyarmatdrn kereskedo Szent Laszl6 

kiraly-u. 18. . 16-36 

Papp Laszld m. kir. postatiazt, 

Szentkaromsag-n. 16. 14-55 

Papszt Ede vBgongyari tisztv., 

Vaa Gereben-a. 16. I. 4. 15-41 
Papszt Vlimos h. igazgato Wea- 

nesa Jenfl-n. 10/b. 13-28 

Paranyl Aladar kereskedelml 

irodAja, Zechmelster-u. 17. 2-50 
Paranyl Perene dr. orvoa, bei- 

gyogyAsz, Barosa-dt 14. 2-69 

Paranyl Jozsel Ahdrasay-dt 8. 

6-72 

Paranyl Soma dr. orvos, Agya- 

gyartelep 84. 10-27 

Patak J«zse>, a M. Alt. HItelbank 
gyori fiokja ftnSkenek lakasa, 
Batthyany-f)Sr 10. - Q-Ql Plkd Lajos sfitomester, Arany Ja- 
nos-u 17 9^33 

Pllt Vlnce badogoa-, vizvezetekaze- 

reldsi vAllalata 6s betondrnk k6azi- 

tfci 6s etadaai telepe, 8zarvas-u. 2/a. 

9-03 

Plroth Endre dr. Ideggy6gyasz, 

kbrhazi foorvoa, Szt. Istvan-n. 10. 

16-37 

PIttel es, Br anse wetter r.-t. 
vagongyarl e pit 6s vezettf- 
sege, Vas Gereben-u. 3. 7-66 

Plvonkay Antal poata s. ellenfir, 
Vae Gereben-u. 16. 3-08 

Plocbmann Pal Orszagos Vil- 
lamosmavek r.-t. igazgatd lakasa, 
Pozsonyi-u. 9. 3-525 

Pdczy Jen« p6kmester, H6dervary- 
dt 28. 3-93 

Pogaay Andrdsne nyng. posta- 
bezeldna, Andiassy-dt 46. 9-49 

Pogany Lajos osebi, m. kir. sza- 
zados, Ldvonat-u. 6. 14-83 

Poh&rnek Jeno*, a Gyori Nem- 
aetiHirlap 10- 6s felelOBsaerkesztOje, 
Dugonics-a. 18. 41 

Pobarnok Pal kttnyv- 6s papir- 
kereaked6s ) Bz6chenyi-t6r 6s Me- 
gyehae-n, sarok 12-63 

Pokorny MIklds banonok, Gyor 
belvAroai pl6bdnos, KAptalan- 
dpmb 13. 5-43 

PolgAr Gyttztf dr. 0gyv6d, Bi- 
8inger-a6tatiy i. 2-26' Garage 

Tavlratkfizvetites Q 

TAvTrdaellenfir 7-8O 

TAvbesz616ellen6r 12-49 

TAvbeaz6lo elazamolas 7-83 

Postablvatal, m.klr.,Gy«r 2., 
R6vai Miklfis-n. 4/6. PAlyudvaron 
Fon0ks6g 1-58 

Pelv6tei 2-34, 449 

Fopfenztar 4-26 

Postahlvatal, m. kir. Gyor 8.. 
Kossatb Lajos a. 23. 3-98 

Postahlvatal, ni.klr.,Gydr 4., 
Lebel-n. 2-64 

Postahlvatal, m.klr.,Gy«r S.- 
Gyorszabadbegy, Vit6a-n. 2. 1-56 
Postahlvatal, m.klr.,Gytfr 7., 
KA16czy-t6r 17. 5-61 

Postahlvatal, m.klr. f Gyor 8., 
Agyngydr-telep 7-01 

Postal epltest osztaly vezettf, 
Andraaay-fit 43. 11-91 

Pototzky Istvan vagongyarl 
. tisztyiselo, Ujkapu-n. 6. 4-58 
Potyondy Lajos vit6z cadfordi 
6a potyondi m. kir. alezredes, 
Lizenmayer-u. 19. 16-04 

POltlnger GusztAv fogtectmlkus, 
Kossuth Lajos-n. fll. : 7-98 

Pragal csemege, gyfiraiJlcs- 
keresked63, RakOczi Ferenc-n. 35. 
13-22 
Provldentla blztosftd r.-t. 
69zakdnndntnli vezerflgynokaege, 
Baroag-nt 36. 7-18 

Prlvary Laszl6 ny. all. szazados, 
Andrasay-n. 15. 16-65 

PUsptfki tltkar, rdm. katb., 
PUspflkvar 2-87 

Raab Arpad dr. (igy v6d, Baroas- 
dt 38. ' " 5-7O 

Raab Gyula nM divatdrnkerea- 
kedfl, Baross-dt 11[13. 4-17 

Raba cs6nakepittf vAllalat, 
Dnnakaput6r 10. 11-28 

,Rdba" ernyottzem Dentsch 
Andor, Baross-n. 2. 14-07 

R&ba htrlap. es kOnyvter- 
JesztovaUalat, tnl.Szeitz P6ter, 
Szent IatvAn-d^ 39. 9-31 

Raba** Iparl 6s kereske- 
delml vallalat: Benatzky 0tt6 
dr.,. asvanyol&j-, 'g6pzsir 6s petro- 
leum-nagykeresk. Feh6rvari-u. 4. 
010-29 RAAB GYULA „ 0t 

dlvatarnkereske- M m m 
des Baross-ut 11/18. § ^ m I # 144 ha rooiditett ganrgjl cimef icsveztet eie. Gyd'r R&baszabalyozd tarsulat, 

Ur6f Tisza Istvdn-t6r 2^-56 

Elnoke, Grdf Ti6za latvAn-t6r 2. 

2-53 
„Kaba" szallitdst vallalat, 

; szallito 6s fuvarozo, Arpad-ut 4-3. 
11-42 

Rabl Elemer, a gyor I. takar6k- 
p6nztar iigyv. igazgat6jAnak lakasa, 
Baross-iit 11/13. 027 

Racz Ferenc dr. Vacuum in-t. 
lerakata, Pertrixk6pviselet, ArpAd- 
At5i/a. 09-67 

Asvanyolaj tarolo, miv. teherpalya- 
udvar 10-42 

LakAsa, 8ckwarzenberg-u. 14. 6-04 

Racz San dor dr. keriileti orvos, 

Camilhis-u 3. 8-85 

Raczenbtfck Kalraan m. kir. 

postaffltiszi, Buda-u. 7. 16-90 
Radda Gyula dr. Ugyv6d, And- 

rAssy-At 18., 6-44 

Raditz Jozsel kereskedelmi Qgy- 

nok, Bisinger-s6tAny 22. l-OO 

Radd B61a a 6zab6 6s Radd c6g 
taTstnlajdonosauak lakasa Ssst. 
Laszlo Kiraly-u. 17. 15-99 

Radd Richard dr. 6s Rad6 

Tibor dr. iigyv6dek, Kazinczy- 
n. 18. 1-83 

Rajki Karoly dr. fogorvos, 
Teieki-u. 53/a. 12-77 

„RakAczianum*' kath.internafus 
RAkoczi-ut 57/59. 5-66 

„Rapld"k«td«zem, cegt. Lang 
Lajo6,iisem: Arpad-u t 96/97. 14-96 
iielet: Kira!y-u. 17. 16-67 

Rapoch Gyorgy dr. rendelo 
int6zeti fdorvos, borgybgyasz, 
AndrAssy-u. 23. 3-65 

Ratzek Leone vaszon- r zseb- 
kendo- 6s pamutaruk eladAsa, 
Kazinczy-a. 12. 1-09 

Rausnltz Pal dr. figyv6d, 8-z6l- 
a. IS. 10-68 

Relormatus lelkeszl htvatal, 
Kossuth Lajos-a. 9. 3-86 

Reich Otto okl. mSrnok, badogos, 
vizvezetekszerel6 As kozponti fiitesi 
vallalat, 8zeUu. 6/8. 2-48 

Reichenfeld Laszld muszaki 
nagykereskedo lakasa, R6nay Ja- 
cint-u a. 9-55 

Reiner Gyula p!6banos, Simor- 
ter6 , 9-85 

Relsner Jend dr. orvos, ArpAd- 
tt 24. 2-58 

Hemes Gydrgy dr. figyv6d, Kis- 
faludi-u. 20. 4-93 

Rendes lmre aut6javit6flEem, 
Arpad-ut 36. 5-94 

Renddrseg : 

kir., 
11 

Borbola Jeno dr. m. kir. rendfir- 
fflkapitany holy., ROnai J.-u. 2/b. 
14-82 
AHami rendorkapitanysAg, 
Rakoczi Fereno-u. 1 6s 3. 7, 7-09 
Rendorors, Aradi-a. 10. 4-42 

'szeni6iypAlya- 
72 

Rendorors, Gydrszabadbegy, Varos- 
ranezftszer 56. 9-36 

Rendorors, UjvaroB, RAez-u. 63. 76 

Rest Franclska postafoellenornfl, 

Verseny-u. 28. 9-25 

Rethy Gyula kdfaragimester, 

Huspiac ifizemben: IV71— X/31-ig> 
10-46 
Rethy Jdzsef vit6z Belvarosi eeet- 

gyara, HokBz 2. 12-84 

Rgthy Karoly Apitomester, H6der 

vAry lit 1 5-04 

Revesz Bela kereskedo, DeAk 

Cerenc-u 9 5-28 

Richards Richard Huomposzto. 

gyara. Attila-ntcai gyArtelep02-l 1 
Rteger Arp&d dr.orr-, ful-, g^ge- 

orvos, szeinftdz. Kazlnczy-n 4. 6-06 
Rlmarcsek Beta tuzifs- 6s safin- 

kereskedO, Akao-u. 21. 13-96 
RlskO Sandor bornagykeresk.. 

Teleki-a. 49. 16-08 

Rohrer Mlhdly gombk6t6azlete, 

Baross-ftt 17. 4-55 

OombkfitOmdbelye, Dngon1cs-n< 13* 
4-56 

10 Allami rend6rkap!tanysag, 
vezetOJe, Rakoczi-u. 2. Roka lmre dr. tigyv6d, Arany 

Janqs-a: 31 ' 6-82 

Romahek Gyula varoaf gyep- 

mester, Kossuth Lajos-n 123 7-42 
R6m. kath. autonomia, Me- 

gyehaz-u. 6. 5-65 

Rosenberg Ferenc gabona- 63 

ternuSaybissomanyos, Andrdssy^6t 9. 

13-26 

Rosenberg Ilona faszer- 6s cse- 

mcgekuresked^s. Batthyany-t6r 26. 

1 1-02 

Rosenberg J6zsef sert6a- 6s 

teriDenyiigyDSkseg, Arpad-ut 33 
7-90 

IjakAsa, Deak Pepenc-a. 1. 4-18 

Rosenfeld Bernat uaztartasi, 

kozmetikai 6f veg'y.i cikkek iizeme, 

Teleki-u. 27. 11-83 

RosenVetd Jdzsel JakereskedO. 

Rath' Mdtyas-t^r 6 9-04 

Rosta Jentt tiizira- 6s ttz^akeres- 

kedfl Wonnesz J«n5-u 69. 9-19 
Rosta MiklOs dr. varQ3l 

allatoivos, Corvin-u. 12. 7-28 

Rosta Lajos sz6na- 6b szalma- 

keresk.. Kuasutb [jajos a 40. 1 1-04 
Rostetter Janos gydgyszertara, 

KoBHiitji Lajos-n-. 20 1-66 

Roth Markus lakasa, Arpad-ut 
1-74 

Roth vaskeresked6s. Baro3s-dt28. 61 
Rothauser ,Gytfrgy dr. sziitdsz 

6s nOorvos, Arpad-ut 22. 2-82 

Rovak Janos m6szaros 6s tientes, 

kalvarla-u. 9. 9-34 

Royal Exchange loilgynttk* 

sege, a Magyar gaboaakereske- 

clelrai r.-t. gyflri kircadeltseg6n6( 

AnrtrA.say-at 33. 08-95 

Royal Parfilmerla Vranicb. 

Maria UlatszertartulAJdonos 6s 

koamatikua.Grdf Tisaa lstvan-t6r 7. 
14-31 
Royal-szAlloda, Baross-iit 37. 

3-25 
Rdzsa Ballnt orvos, Huszar- 

a. 1885/74. hr. 13-40 

R6zsl vlragszalon, ml. Rcliendl 

Antalne, Kazincxy fl. 16. 12-40 
Rtfszler Karoly papirkereak., 

Cziiozor G.-u. 5. ■ 2-12 

Rudas Dezs6, a Qyflri Els5 Ta- 

kar6kptii2tar tisztv., R6nay Jacint- 

q. 2. 13-62 

Ruppenthal Mlklds dr. orvos. 

Zrinyi-u. 1». 11-76 

Sal Janos gy<5gys«er6ss Korona- 

gyogyszertdi'a, Baross-ut24. 3-59 

Lakasa, Arpad-ut 12. 10-19 

Salg6 Karoly dr. ftgyv6d, Dealt 

Fereno-n. 8. 11-72 

Salzer Adoll es tarsa fuszer- 

keresked6se, Kiraly-ti 17 2-95 
Salzer Izldor Felsffdunanralt 

liszt- 6s rerm6nykereskedelml k.f.t, 

Uffyvp.zet6j6nek lakasa, Rath Ma- 

tyas-t6r 6. 09-35 

Salzer I» Llp6t ^ank- 6s term6ny- 

bizoinanyos, Andr^33y-n. 8. 3-91 
Salzer Oszkar dr. borgydgyAsz 

6s arologus, Deak Fereuc-u. 27. 73 

Samhammer Dtfme kelmefest*. 

vegytisztito. Megyehaz-a. 7. 11-54 
Samson Mlhdly vit6z vend6glos, 

Feh6rvari-u.40. 16-93 

Sandor ErnttszoszeyaritisEtvrselo, 

Bi3inger-a6tany 18. 2-81 

Sandor Man6 b6rlfl, Tjlkoca-puazta 
(iizeinben V/i— X/31 ig) 8-22 

Lakasa, Arpdd-ut 80. 11-58 

Sandorfl Dezsd kir. t£blablro, 
Zriuyi-u. 4/c. 15-37 

Sandorl Ferenc lakasa, Domb- 
a. 8/a. 6-28 

Sandorl Nandor es tta vas- 
keresked6se. Barosa-ii 81. 58 

Sandorl es Melxner « Fan to* 

- egyesfiltniagyftrdgv&nyolajgyara 
r.-t. lerakata, Czucaor G.-u, 84. 

12-19 

Sarosl Lajos dr. Ogyy^d, Arany 
Janos-u. 18. 4-r~ 

Sarrarl Ferenc tflzelo- 6s 6plto- 
anyagkeresk. 6s 6pit6si vnllalkoz6, 
Kossuth -La jos-u. 152. 6-17 ..RIPORl" hfrlap 69 kdnyv- 1 
terjesitfi vallalat «9 koks5nk6nyvtar 
Sj4MhjiMaj[dajrbu92Pavi^^ Sarvary Ede terra6nykere3ked6, 

J6kai-u. 3. 12-15 

Sarvary ttllhaly b6raut6vallalat t 

h'ecske-u. 9-70 

Sas Henrlk 6ras 6a -6kszer6sz, 

Baroso-ut 35. 2-10 

Schandl Jozsef hentes es mdsza- 

roa, MagyoUaz-u. 2. 14-26 

Scharoretz Ferenc Riclmrds- 

gyAil uzemvezeto, Liezenmayer- 

u. 101. 12-37 

ScHaubRezstf bddogos-6s s^erelO- 

pester, Kisfaludy-u. 36. 12-54 

Seheiber Pal « Fords auto alkat- 
r6szek, aivanyolajok, rauszaki cik- 
kek, Arpad-iit 38. 09-88 

Schiel Vtnce 6pi(6mester, Sthwar- 
zenherg-u. 2fi. 9-11 

Schiel Vlnce 6pit6mastQr lakasa, 
8chwarzenberg-n. 26/a. 15-11 

Sch'endl Istvan ok!, acsmester, 
Kereszt-u. 6. O10-58 

Sedssa Gyula hazii pari telepe 6s 
seprogyara, Feeske-u. 27/29. 14-50 

Schlosser-Wnrda Terez nto- 

dal hefkovits 6s Trostler 6pttletfa- 
bereskedOk, Orszagiit 10. 97 

Schlttgl Istvan mm- 6s likQrgya- 

ra, Rath Matyds-t6r 1. 13-91 

Schtnldeg lmre tuzelo- 6s 6pit- 

kezesi ariyagkereskedo, Csaba-u. 7. 

3-55 

Schmidt J$nos IddaSzem 6s fa- 

keresked6s, Arpad-ut 95/{*7. 13-35 

Schmlkll Janos komivesmester, 
Uoiub u. e. 2-62 

Sehmikl Jehtf hentes, ApAca- 
" «■ 2-13 

Schmlkll Sandor tuseld- 6s 
6pit6anyagkeieskedo, kOmiives- 
mestei', Kereszt-u. i. 4-13 

Schnabel Gyorgy kereskedO la- 
kasa, Blsiuger-s6tAuy 18. 11-77 

Schnabel Bcnrlklak&sa, Dr.Vass 

aozBef-u. 11. 5-26 

Schnabel testverek poszto- 6s 

ber6sAruaagykeresked6k, Bzechenyi- 

ter 10. i 3-42 

Mechauikai szovod6je, Teleszky-fil 

9-54 

Schneider Sandor Iij. 6pito- 
mester, 6pitesi VAIIaIko«6, Ronai 
Jaeint-u. 3; 15-07 

Schoberl Testverek mokerr6 
sz'et6uek vlriguetete, DeAk Ferenc- 
tf. 14. 3-7] 

Schttpl Karoly henleB, Czuczor 
Gergely-u. 12 1-50 

Telepe, Szeot lmre Iig.-dtja6. 4-43 
FJ6kualete, Weoiiesz Jen5-it 10.. 
BorpstyAo-bAa 1-37 

Schrlkker Mlhaly, Czuczor Ger- 

gely-ii 30 9-96 

Schuch Ferenc vend6glos, Deak 

Forene-D 16. 11-98 

Schulz IHatyas ny.ra. kJr posta- 

hlvataU Jgazgato lakAsa, Wennesz, 

J.-u. 7. 9-23 

Schwarz Erntf aAd-Wvitel, RAth 

Mityas-t6r 6. 6-92 

Schwarcz LaszlA fogteohnikus 

Bastya-o 61. 10-15 

Schwartz Adolf sziUitisl, fuva- 

rozAdl 6s beraktArozftsi vAllalat. 

Csatorna-n. 3. 10-72 

Schwarz Sandor dr. orvos, bei • 

gyogyAsz. Arany JanoB-Q. 22. 11-67 
Schwarczkoptne es Tarsa 

6ert6snagy?Ag5,, Gy4r-u. 63. 

11-94 
Schwtmmer Frlgyes, Bzent 

Istvan-at 18. 9-07 

Schwlmmer Gyorgy HsztviselO, 

Linum Taussig-gyAr, VAg<5hid-». 

Seb'estyen IHlksa dr* fogorvos. 

BarOBs-dt 3«. 7HD8 

Sebdk lmre teb,eraut6fuvaroz6, 

Liget-u. 83. 6-26 

Sebdk Sandor ne »zv. teher- 

autoravnroz6, Tuz-u. 22. 8-73 
Selycmfondgyar, m. kir. Allami 

selyemgyArteiop 12-16 

Selyemtenyesztesl lttteL 

Ugyeltfseg, m. kir., Kossntb 

Lajos-n. 2-44 

Sepeslk J67sef doh&nytozsde 6s 

Mrlaparuda, Matyas klrflly-t6r 

13-80 Shell kbolaj r.-t. gydri telepe. 

Dr. Benatzky 0tt6, , Feh6rvari-iit 4. 

O10-29 

Slchermann Ferenc logtech- 

iiikusmester, Bzeat IstvAn-nt 45". 

. 11-96 

Slgmund Gynla, Arpad-tit 19. 

2-78 
Sikolya Laszld „flangya" figy- 
1 vezeto igazgat6, Dr. Petz Lajos- 

u - "- >;-,--.' i-32 

SIkos Gyula 6pitomester, tflr- 
v6nysz6ki h. szak6rt6, l6goltalral 
speciilista, Megyehaz-n. 38. 12-30 
llmon Janos szAI)it6, Arpdd-fit 50. ' 
66 

Simon Redl Belane alssopori, 
ezredas ozvegye, Baross-dt 20. I 

Plmony lmre postatiszt, bieczeji- 

rnayer-u. 15. ■ 15-20 

Singer Allred mezogazdaaagi. 

varrogep- 6s kcrekpAr-raktAr, Deak 

Kereuc-u 2. r ,,'b. 2-76 

Singer M6r W. «zv. es lla 

ct. Ganz Gyorgy, szflnyegaruuagyk. 

Dr. KovAcs P.lu. 1. 2-36 

Singer Pal ny. pui tiaztviselo, 

Feeske-u. 17. 14-19 

Singer Varr6g6p r.-t, gyori 

Fidkja, KatiineEy-u. 13. 2-17 

Slpos Lajos. Itj. teytilkeresked6, 

Deak Fereae-u. 12. .14-80 

Smikll Gyula dr. ny! mav. 

AHomasfdDOk, Zrinyi-u. 8/a. 9-43 
Sokoral B6la m. kir. postafel- 
" 6gyel6, Kamillus-u. 7. 8-58 

Solymar, Brunner 6s Tarsa 
bornagykeresked6s, Baross-u. 35. ■ 
5-78 

Solymar Laszld bornagykeresk. 
lakasa, Buda-u. 25. 15-97 

Somogyl Ambrus dr. . orvos, 
Versany-u. 6/b. 15-77 

Sonyl Gusztav okl. g6p6szm6rntfk, 
M. Vagon- 6s G6pgyar r.-t. m6rnoke, 
Deak Ferenc-u. 13. 16-70 

So6s Lajos badogos- 6s szerelo- 
mester, Wennesz J.-At 37. 3-37 

SopronI es Kfiszegl Polgarl 
Serfozdek r.-t. gyori fiokte- 
lepe, AndrAdsy-At 7. 8-50 

Spath Gyula polgArmester lakasa, 
Bzent Gyorgy-t6r 4. 4-65 

Specht Oszkar gyArigazgato, 
Szent IstvAn-u. 11. 7-17 

Spllka Ferenc m. vagon 'fi-g g6p- 

gyar rep. osatalyfongk, Arpad- 

u. 13.- 9-43 

Spltzer Hies, kereskedelmi figy- 

nok, GyAr-a. 17 8-40 

Spltzer Gyula ni6szaros, hentes, 

Apaca-u. 3. 11-49 

Stadel Karoly mezogazdasagi 

, g6pgyAra. Rakoczi F.-u. 32. 1-82 

Star cukorkattzem: Deutsch 

Eiom6r, Lakatps-u. 6. 13-53 

Star garage (I. Gyori altalanos 
kfizlekedesi vAllalat k.f.t. cim alatt> 
Bzent IstvAn-6t 41 09-47 

StauIIer es Flal r.-t., kOzp, 
tejiizeme, Atpad-u. 71. 7-04 

Stefan Viktor Olympia p6tkAv6- 
tiaem, RAdenary-u. 50. 1-78 

StegmliUer Imrebanktisztviselo, 
Huiiyadi-u. 6/b. 14-13 

Stein Laszld, a Btein L. gabona- 
c6g foqok6nek lakAsa. gabonakeres- 
kedo, ArpAd-u. 48. 6-07 

Stelner Armln kereskedelmi tigy- 
nok, Czuczor Gergely-u. 15. 2-93 

Stelner Oezsdne dr.-ne ma- 
gAnzd. MegyeuAz-u. 38. 11-06 

Stelner J&nos Szt: Laszld gyogy- 
szertSra, Wennesz Jen6-At 58. 5 

Stelner Laszld olrt. m6rn8k, ny. 

vArosi mftsz. tan., Bislnger-a6tany 4. 

10-23 

Stelner testverek. 6pttletlaka- 

tossaga 6s redoiiyuzeine, Jdkai-u. 7. 

10-87 

Stern Alfred gabonabizoiuftnyoB, 

Teleki-n. 46. 8-25 

Stern Artur ny. vagongyArf' c6g- 

vezeto, Opitz F,-a. 14/a. 9-14 
Stern Istvan magantisztviselo, . 

Arpdd-u. 19. 5-50 

Stern Laszl6 dr. fogorvos, 

Bi9lnger-96tany 2. 13-21 

145 X 

z 
o 


3 

a 

» 

I 

01* 

■1 

3 

3 

HI Gy6r Stern Samn term6nykereskedo\ 
Arpad-nt .47. 3-32 

Stern testverek 616allatkereske- 
d6k 6s hjzlal6k, Stern Andras 
lakasa, Arpad-nt 42. 11-50 

Stern Testverek, Stern Erno" 
lakasa, Deak Ferenc-u. 20. 15-35 

Stlnher Imregyogyszertara, Hu- 

nyadi-n. 5. 5-09 

Stlx Gynlane viragkereskedo 1 , 

Deak Ferehc-n. 6. 9-46 

Strasser Sandor taniigyi flitana- 

cbos, ny. 1. gimn. igazgato, Szent 

IatvAn-iit 11. 10-90 

Strlngovlts Sandorne Jedlik 

Anyos-n. 8. 16-19 

Sturm Imre vend6gI6s, Wennesz 

J.-n. *. io-08 

Sttt timer Frigyes r.-t. gyori 

fiokja, Baross-ut 18. 5-76 

Sugar Arpad , elektrotechnikai 6s 
muszaki vallalat, Kazinczy-a. 1. 

3-50 

Sugar Vllmosne ©zv. teres- 
kedd, Baross-ut 10. 1-89 

Sulyok Janos tfizelo"- 6s 6pit5- 

anyagkereskedO, Szent Imre hg-u. 1. 
5-06 
Surjanszky Sari posta s. 

ellenfirnC, Wennesz Jeno-n. ' 

12-13 
Sttke Laszld postatiszt, Szent- 

Haromsag-u. 40. 12-42 

Szabadkay Laszld textiltech.no- 

logus, Almos-u, 2. 10*02 

Szabados Janos all. el. isk. 
igazgati, Szent Imre hg-u. 31. 

11-85 

Szabd Bela lisztbieomanyoa, Kal- 

vaiia-u. 21. 9-53 

Szabd penes «Arpad» cukorka- 

uzem, Arpad-6fc 91. 13-08 

Szabd Blek gabonakereskedo 6s 

serteshizlalo, Szent Istvan-ut 8. 

5-01 

Szab6 es Radd poszto- es divat- 

arunagykereskedok, Szent Laszki 

kiraly-u. 17. 7-54 

Szabd Ferencne dzv. szaili- 

■ tasi vail,, Czuczor Gergely-u. 23 

3-47 

Szabd Gyula 6pit6si vallalkozd. 

Tabor-u. 5/a. 13-29 

Szabd Imre tiizifa-, sz<5n,-6puletfa- 

6s epit6si anyageladas, Arpad-ut 32. 

3-45 

Szabd Istvan, Baross-ut 30. 5-18 

Szabo Istvan tern^aykereskedo" 
:'■- 6s, bizomanyos, Aadrassy-ut 27/a. 

13-44 

, Szabo Istvan baromfikereskedtf, 

Raba-u. 71. 10-76 

SzabO Jend okl. g6p6szm6rnCk, 

uzemvezeto-m6rnb'k, Regi posta- 

u. 23. -15-01 

SzabO Janos fuvaros, vallnlkozo, 

K»z6p-u. 8. 11-78 

SzabO Jenone dzvi fiiszerlie'res- 

ked6, Szent Imre herceg-utja 21. 

10-61 

SzabO Kalman stitomester, 

Wennesz Jenfi-u. 17/b. 13-48 

SzabO Laszld es tarsa divat- 

aroflzlete, Baross-dt 11/13. 6-22 

SzabO Marlon, Szent Lasslo 

kiraly-u. 17. 5-37 

. SzabO Samn takarektfizhely-, laka- 

tpsarn- es Raba-kalyhag/ar r,-t., 

Agyugyari-dt 3.44 

SsrabO Sandor 6pitesi villalkoz6, 

Hflrgita-ui 24. 6-90 

Szakaly Jend szikvizgyL.to, . 

Balint M.-u. 75. 4-21 

Szakonyl Karoly vitez, Mateos'z 

teherauc6fuvaroz6. Szent Gyorey- 

t6rl0. 15-12 

Szalay Bela termcny- es liszt- 

kereskedfl, Arpad-ut 77 8-28 

Szalay Endre vegyeskereskedes, 

Kossuth Lftjos-a. 66 8-59 

fogorvos, 
10-33 He legyunk fflrelmetl9ngh. lia a kozponl azcnnal nem ielenlkcziK. Szalay Lajos tuzlfa- 6s Bzen- 
keresiedo, Bastya-u. 75. 10-96 

Szalontay Arpad tfizeW- 6s 6pii- 
letanyagkereskedfi, Papai-u. 22. 

6-21 

Szantd Gynla vagongyari HJ- 
tisBtviS9l6, Dr. Vas J.-u. 8. 14-53 

Szanthd IMagda »Riport<( hirlap 
6s konyvtorj. vallalat cul„ Idegen- 
forgalmj pavilion 12-?91 

Szantd Jakab badogosm ester, 
Wennesz JenO-n 10/c 5-05 

SzantO Odonne «zv. Bisingei 
eeUnyt4. 3^90 

Szaraz Bela varosi m^TnSk, 
Daranyi-rakpart 45, . 12-^7 

Szatbmary Ferehc dr. m. kir. 
hadnagy, Peeske-u. BO. 1 5-53 Szalay Ferene dr. 

Jedlik Anyos-n. S. 

Szalay Ferene sutCmester, Liget- 
«- 26. 11-05 

Szalay Janos tetfifedoraester, 
Vak-u. 3. . 12-97 

Szalay JOzsef dr. ugyv6d. 
Megyehaz-u. 16. 2-97 

146 Szauter Ferenene dr.-ne 
ifzv., niaganzO, Arpad-dt 19. 2-77 

Szauter Imre dr. GyOr szab. 
kir. varos tanacsnoka, Erdtisor 7. 
15-13 
Szechenyl kSnyvnyomda, 

tul. Geczy Jozsel, Megyehaz-u. 1. 
10--14 

Szecsenyt Istvan m. kir.- posta 
hiv. ig., kormanytanacsos, bivatal- 
vezetfi lakasa; Revay M.-u. 4. 

11-01 

Szekeres Emll, a Magyar Altala- 
nos Hitelbank iErazgatijAnak lakasa, 
Andrassy-u. 15. 4-98 

Szekeres Karoly okl. mernOk 
6s 6pit0m ester, Teieki-n 46. 5-44 

Szekeres Mlksa dr. ndorvos, 

Arany Janos-u. 6. , 5-49 

Szekeres Oszkar dr. gy.ermek- 

- orvos, Arpad-dl 41 3-18 

Szekely Dezsft, a 8zab6 Samn 

takarektiizhely r.-t Igazgatoja 

Szent Istvan-it 11. 10-51 

Szekely Ferene csokolad6^' ,6s 

c-akorkagyar, Ujvilag-u. 26. 5-20 
Szekely Ferene lakasa, 

Batthyany-ter 4. , 15-28 

Szekely Frigyes dr. t AndrassY- 

tr. 10. 3-84 

Szekely-Gydri es Morvat ferfi 

ruhakeresk . Baross-dt 34. 6-56 

Szekely Istvan 6pit6si vallalkozd, 
Szt. Jfinos-n. 71. 8-r69 

Szekely Jentt gy6gyszer6sz la- 
kasa, I>eak P.-u.' 27. 4-69 

Szekeskdptalan gazdasagl 
hivatala, Kaptalan-domb 5. 

4-54 

Szekszard borvldekl borter- 
meldk allami eMen6rz6tt alatt all6 
pincesa0vetkezet6nek termelfli bor- 
mer6se, Jedlik Anyos-u 8. 77 

Szeknlesz es Tarsa k.I.t. 6pfi 
letfakei-eskedflk, Bndai-u, 4. 6-45 

Szel Samu ny varosi ailatorvos, 
BJsinger-setdny 26 6-24 

.Szemag" szerszam es mtt- 
szakl elkkeket aruslto - 
gepkeresk. k.f.t., Ujkapu- 
U. 87. - ' 15-15 

Szemenov Mlhaly fogtecanikus, 
Kaloczy-ter 13/b. , . 5-45 

Szent Benedek-rend heosel 
uradalm<i 7-44 

Kismegyeri uradalma 7*^47 

8z6khaza, Szechenyj-t6r 9. -81 
Hazffin0ks6g, 8zechenyi-t6r 9r42 

Szemetl JOzsef If J- rad'i6- 6s 
villany azereWmester, Baross-n. 33. 
015-81 

Szent IstvAn Tarsulat ko'nyv- 
6s papirkereskedes, Deak Ferenc- 
u. 2 2-09 

Szerelmey Nandor varosi mfi- 
szaki tanacsos, Peoske-n. 8. 13*55 

Szlgethy Kalman Futnra, Horn- 
bar albizomanyos. Baross-u. 11'. 

16-29 
Szlgethy Ignae vend6glos, Bndai- 

dma .11-41 

SzlgetkOzl armentesltO tar- 
sulat, Opitz F.-n. 25. 1-80 

Szllagyl Erzsebet vegyeBkeres- 
kedeae, Ujlak-n 13. 8-47 

Szllagyl Pal dr. m. kir. tisBti- 
fflorvoa (akAsa, Batthyany-t6r 9. 

8-64 

Szllagyl Sandor tulomanyos^ 
antiqnarinm, kOhyv-, papir- 6s zene- 
mnkeresk., Kazinczy-n. 6. , 10-20 Szlly Kalman dr. kir. kflzjegyzO, 
Andrassy-ut 42. 84 

ISzlta Imre tuzetflanyagkereske- 
d6s. Wennesz J.-u. 57. 9-86 

Szlvesdy L&szlO mag- 6s.term6ny' 
nagykereskedo, magtisatitd, Arpad 
at 21. 7-92 

Szoclalpolltlkal Ugyosztaly, 
varosi, Teleki-n. 36. 2-94 

Szodlrldt Jdzsef szentkeres^t- 
pnsztai gazdasaga, okl: g6pesz- 
m6rnok, m. vagon- 6s g6pgyar 
m6fnSke, Zeehmeister K.-u. 3. 

' " ■ 15-60 

Szokody Kalmanne mil-, r6gis6g 
kereskedft Sz61-u. 10. 4-53 

Szokody Erzsebet Baby mu- 

6s r6gis6gkeresk., Baross-u. 38 

13-68 
Szombathelyl Janos postatiszt 1 

Kalvaiia-n. 3 a. 8-31 

Szontagh Laszld igl6i, ny. 

varm. szv. tanacsos, Zechmeister 

K.-n. 5. 4-2O 

Szfike Mlklos ny. grarigazgato, 

U.kapu-u. 24. 12-58 

Szttes Elemer dr. vit6z, Bor- 

nagyker. 6s ecetgyara, Hunyadi-u.8, 
8-86 
Szttcs Izldor szeszgyirl tiszt- 

viselo. Budai-ut 8. , 11-57 

Takaes JOzsel festomester, 6piilet 
festO 6a bntorf6nyez6, Czuczor G.- 
ti. ". 14-34 

Takaes Lajos dr. orvos, Apaca- 
u 4. 4 

Takaes clp&szalon Kazinczy- 
utca 8. 16-32 

Takaes Mfkl6sne Ozv. ntecha- 

nikai teteptulajdonos, Arpad-dt 47. 

6 

TakatsEndreny. 411. tanit6, tan- 
szer-, jatek- es sportnzlete, An- 
draasy-u. 31. 4-50 

Takarekossag** kereske- 
delml Ugyn«ks6g dr. Grun- 
wald es Vaczy, Deak Ferenc-u. 18. 
3-06 

Talllan Istvan Id. serteskeres 
kedo- 6s hizlalo, Kalvaria^u. 25. 

1-81 
Tamast Istv&n, a Fonci6re Alt. 

Bizt. lutezet fontike, Megyehaz- 

u. 27. 12-11 

Tamasl Janos dr. iigyv6d, 

Liszt P.-t6r 1. 10-62 

Tamassy Kalman vit6z, 

ecetgyira, Hld-n. 8. 13-20 

Tanay Jozsel lakatosmester, Tre 

fort-n. 14. I-39 

Tanfeltlgyeloseg, kir., Szent 

Istv4n-nt 8. 11-09 

Tanltdkepzdlntezet, r6m, 
katb., Andrassy-dt 56. 11-66 
luternatusa, 8z6ohenyi-t6r 6. 5-22 Tanlt6n0kepzd, m. kir. all. 

8chwarzenberg-n, 11. 2-60 

Tapal Janos birtokrendszo m6r- 

uGk, Trefort-u. 2, . 13-95 

Tardos Karoly dr. orvos, Zri- 
nyi-u. 8/a. 1-95 

Tarjan Lajosne szazados neje. 
Deak K.-u. 6. 14-22 

Tar nok Arpad Bela k6zp. fiites, 
vizvezetik 6a eg6sza6giigyi beren- 
dez6sek valla lata, Vae J.-u. 8. 

7-69 

Tarnok Tlbor dr. kir. birdsagi 
jegyzo, J6kai-u. 2. 2-38 

Taubner Bela togtechnikus, 
Deak-u. 18. 7-27 

ejivO Spltzer Ign&cne 
elelmiszerkereskedo, Deak P.-u. 27 
1-51 

Tell gazilasagl Iskola 6s mezC- 
gazdasagl szaktanacsado allomas, 
Gr. Nadasdy-u. 22. 8-72 

Telkes Istvan vit6z, Gazdak Biz- 
tosit6 Szovetkezete vezerk6pvise 
I6s6gi fOnbk, Deak F.-u. 12. 6-01 

Tenner LlpOt kereskedelmi Ugy- 
nbk, Deak P.^u. 19. 4-38 

Terra magkereskedes, Singer 
Gabor, 8z6chenyi-ter 4. 4r95 

Thaler Karoly szarvasmarha- 6s 

sert6sbizomanyos lakasa, Buda-u.38 

1-28 

Tlmar Kalman vit6», eeredea, 
Andrassy-dt 18 4 16-11 Tolnay Imre aranykoszorus m'er- 

legkeszito-m., autogeu- 6s vill. beg., 

Wennesz l.-u. 23 4-40 

Tolnay L.aszI6 gy^»ffyniiv6ny- rs 

l»aprikanagykeresked«, exportflr. 

Set. istva.n-u. 17. 4-77 

Torjay Ern6 muszaki tanacsos, 

m. kir. aliam6p. hiv. fonJike, 8op- 

roni-u. 38. 2-00 

Tormassy Lambert dr. ite!«- 

tablai elriok, Szt. Istviin-iit 45. 

16-47 
TOszIget eslllzkttzl jaras 
lpartestUlete, Andrassy-iit 2ff. 
14-04 
TOth Alajos bornagykereskedd, 

Kazinczy F.-u. 3. 12-Q4 

T6th Alajos ffiszer 6s gvarmataru 

nagykereskedes, Liszt Ferene-ter 2. 

91 

T6th Bela, az Els5 Magyar Al- 

talanos BIztositd Tarsasag gyOri 

f«iigynoks6g6nek ffluoke, Erzs6b«t 

kiralyne-iit 1. szam. 13-24 

Tdth Bela.ir6g6p-, szamol6g6p 

szaktizlet, Arpad-u. 5/a. 14-68 
T6th Etel m. kir. posta b. ellen- 
ornd, Ronay JAcint-u. 2/a. 9-30 
Tdth Gy. Istvan waggon gyari 

h.igazgato, Megyehaz-u. 25. 2-08 

TOth Gyula fuszer- 6a csemege- 

kereskedes, Aradi-u 6. 4*82 

TOth Gyula Id. tilzelfl- 6s 6pit5- 

anyagkereskedes, tptofedovallalat, 

Gyar-ij. 19. Q-62 

Tdth Gynla es 11a tetflfedo mes- 

terek, Bercsenyi-liget 52. 12-76 

Tdth Ilona m. kir. posta s. tisztnfl, 

Lakatos-u. 2. 6-46 

TOth Istvan mechanikus, Ronay 

Jacint-u. 9-82 

TOth Janos konyvkercskedo. 

Szechenyi-ter 5. 7-45 

Tdth Janos tiizelOanyagkerfiskedo, 
Tivadar ppk.-u. es H6dervary : u. 
sarok "4-71 

TOth Jdzsef cGencraln aatomobil 
vill. vail., Szent Istvan -ut 39. 2-49 

Tdth Jdzsef, a M. Bank 6s Ke- 
■sk. r.-t. h. -ffluoke, Andrassy- 
5* 15-38 

Tdth Jdzsef sert6s- es niarha- ' 
kereskedd, DarSnyi rakpart 51. 

1-46 

Tdth Jdzsef es Tdth Karoly 

411at- 6s term6nykereskeddi irodaja, 

Arpad-at 43. 13-12 

Tdth Kalman dr. ezredorvos, 

Batthyany-t6r 5. 2-06 

Tdth Karoly all at- 6s tera6ny- 

kereskedO, Erzsebet kiralyne-at 45. 

8-17 

Irodaja, Bacsai-ut fie. 6-00 

Tdth Ndndor. m kir. postafel- 

iigyelo, Jedlik Anyoa-u. 8. •- 12-00 

Tdth Nandorne Id. ny. posta s. 
ellendrno, Krzsebet kir41yne-6t 

11-40 
Tdth S&ndor uri szabo, Kiraly-u. 8. 
10-53 
Tdrti k Kdroly m. kir. rendOrfokap. 

hetyettes, Wegyebaz-u. 15. 10-77 
Tdrtfk Laszld gy6gyezertara, 

Deak Ferenc-u. 17. ^ 9-98 

Tttrok Zoltan sarvdri, a Magyar 
" Textilipar r.-t. tisztviselo je, Tompa- 

u. 6. 10-26 

Tdrvenyszek, elnfik, Szent Ist- 
v van-fit e. 6-40 

Vizsgalobird 1-12 

Foghaz, R6vay M.-u. 1. 1-02 

w Tranzit" nemzetkiizi nzallitasi 

vallalat, Arpad-dt 47. 5-75 

Transdannbla Szallltma- 

nyozd ds fnvarozdvallalat, 

Megyehaz-u. 20. 15-33 

Trlesztl altalanos blztosltd 

t&rsulat gyori ffiiisynoks6ge, 

Baross-ut 32. 13-06 

Trokan Jdzsel elhelyezO-iroda 

tulajdonos, Csillag-u. 1. 14-72 

Tsohohey Jend okl. gazda, b6rlo ; 
Gyor-Ivautetep 011-87 

Turnl Magyar Orszdgos Blz- 
tosltd r.-t. vezertlgyntfk- 
sege, Deak Ferenc-u. 18. 04-85 

Turul szdvetseg H Harglta<* 
bajtdrsl.egyesdlet csonak- 
haza, Daranyi-rakpart (uzemheu: 

JV/i-x/3i-igj 2-03 aw Rezelfi mmm csak gag, hiuflsra lelcntkczhetlh. Gyiyrs&e-mere Tildobeteggondozo Intezet, 

Hid-n. 1. 14-91 

TUzharcos Sztfvetseg/ gydi 

csop'ortja, 8D|iroEi-u. 40. i4-56 
TUzolt6sag, Munkaesy u. 4. 80 
Peredry Istvan nivatasos ttizolt6- 

ffipnrancsiLok 88 

Ugray Imrene dr. ozv. bor- 

kereskedfi, Erzsebet-ter 12. 5-32 

lllirmann Henrfkn^ dr. vm. 

-tisztifoorvos ozvegye, Bisinger- 

s'etany 10, 13-81 

Uhrmann Karoly dr. fogorvos, 

Szent Is'tvdn-nt 11. 13-82 

Urigar Jakab berlo\ B-lsinger- 

setany 16. 14-08 

Unger Gyula dr. noorvos, Ueak 

Feisne-u 21. 7-36 

UntI Janos „Mateosz" aut<5fava- 

rwso, Erzsebet kiralyne-at 15. 

13-18 
Urbantsok Tib or epitfimestpr, 

Csatorna-u. 3. 13-02 

Urhegyi Antal ny tabornok. 

Rakoczi Ferenc-u. 9.- . 9-52 

Uy Sandra- ny. kir. jarasbird, 

Rakoczi Ferenc-u. 8. 13-79 

Ugyeszseg, ktr., Szent Istvan 

nt e. 62 

„tistokos" bortlzlet, cegtul. 
Ugray Imrene dr. Ozv., ErzSebet- 
ter 12. . 5-32 

UszSgl Nagy Sandor foldbirto- 
kos, Taplany-p. 3-56 

Vacuum Oil Company r. 
-lerakata, Racz Ferenc, Arpad- 
ut 51/a. 09-67 

Vaczy Istvan <rTakarekossags> 
igazgatoja lakasa, Megyehaz-u 27 
3-03 

Vagdhld, lasd Gyflr szab. kir. varo? 
cim alatt, 

Vagd Rezsd latparl r.-t. szen> 
telepe, TeherpaLyaudvar 2-45 

Kepkeret-, iecgyar es iroda. 
Szent Imre hg.jutja 6-80 

Vadas J6zsef,|Buda-u.20. 16-03 

Valg6czy Imre m. kir. al- 
ia teg^szeegiigyi tanacsos. Zrinyi- 
u. 4ia " 12-58 

Valentin Janos fbldbirtokos, 
Kossuth Lajos-u. 18. 13-32 

■ Vallo Istvan ) dr. belyettes pol- 
. garmeeter, Szent Jstvan-fit 10- 

i 7-31 

Vamos Antal vendeglfis, Bzent 

Istvan u. 19, 4-87 

Varadl Andor dr. orvos, Deak 

Ferenc-u 14 1-62 

Varadl B£la ferfiruha es uri- 

szabosag, Arpad-u. 41. 5-58 

Varady Laszld iizemi titkar. 

Budaiu. 8. 12-90 

Varadl Pal mfiszaki vallalat, Ka-. 

zinczy-u 12" 11-14 

Varasdy L.aszl6 6ras es eksze- 

r£sz, Kazinczy-u. 11. 16-99 

Varga Ballnt pekmester es fake- 

reskedG, Sza.ivas-u. 7. 9-97 

Varga Ballnt vendeglos, Jedlik 

Anyds-u. 17. 13-37 

Varga Gyttrgyuveg-esporcellan- 

kereskedO ut6da Molnar Ferencz, 
. R6cb Matyas-Cei- 21 6-91 

Varga J6zsel szallitasi vallslata, 

.Arpad-u. 63. 1 1-84 

Varga Jozsel If j. muszaki szak- 

fiHlete, Arpad-u. 60. 8*66 

Varga Karolyne 8zv. bentes,- 

Balint Mthaly-u. 48. " 11-31 

■■■ Varga Lajos hangszerkeszitS, 

Kaainczy-u. 11. 14-36 

Varga M. Angela szerzetes tani- 

tono\ gyfirszigeti zarda,- Bimor- 

ter21. 13-65 

■ Varga San dor dr. iigyv^d. Czu- 

czor Gergely-u. 22. 10-16 

Var^u J6zsel dr. kiri iteldtablaf 

biro, Boliwarzenberg-u. 7/a. 11-64 

Varga Zol tan szeszesitalkflzvetital 
Gyar-u. 68. 12-75 

Varkonyl Ferenc mtlkOssbriis, 
illatBzer- es acelarukeresk., Baross- 
ut 35, 15-94 

Varkonyl J end Kereskedeiml 
BMnk fidkja f6n0khelyettesenek 
lakasa, Blsioger-d&any IS. 06-61 

10* Varmegyel hlvatalok, lasd 

Alispaai liivata'l oim alait. 
Varmegyel sz&mvevdseg, lasd 

Alispani hivatal cim alatt. 

.Varost" gydgyszertar, tulaj- 

donos ozv. Rabl Jeadne, Kazinczy 

u. ii. 8-46 

Vas Ferenc dr.-magaiitisztv., ■ 

Baioss-u. 33. 18-49 

Vasut, laed ,',Allamva3ntak" 6s 

„Gy6r-8opron-Ebenfurti vasut" cim 

sz6 alatt. 
Vegyvlzsgal6 aUomas tor- 

venyhat6sagi, Erzsebet-ter 3. 

10-24 

Velsz Aladar dr.ny. tanacsnok 

polganneaterhelyettes, dr. Vasa I.- 

u. 37. 08-97 

Velsz Kornel dr. iigyved, Ka-' 

zinczy-n 8. .3-00 

Veszely Geza okl. epiteszmerntik, 

8cbwarzenberg-u.> 23 '. 15-84 

VeSretis Cs.Katz aGztalosiizem es 
bntoriizlet. Arpad-ut 28. 10-49 
Asztalos mubely, Gtfzmalom-n. 3. 
13-46 

Veress IstVan okl. gepeaemertiok. 
a M. Waggon, es Gepgyar r.-t. 
mernSke, Levente-u. 9. 13-60 

Veress Karoly dr. k6rbazi fo- 
orvos, fii]-, orr- torok-speeialiata, 
Dugonita-n 10 . ■ 8 

Vermes Odtfn dr. Ugyved, Ba- 
ross-nt 27 205 

Vettf magelszaportt6 es erte- 
keslttf r.-t. magtiaztitotolepej 
Bckvarzenberg-a. 2. 16-24 

V^gh-Gy»rgyne korcamaros, 
Arpad-u. 87. 14-54 

Verfy Jolan ny. m. kir. posfael- 
lenfirnfl. Bercsenyi-liget 10 3-28 

Vertes M6r liiszer-,,termeny-, elel- 
miszernagykeresk.. Arpad-u. 51... 
3-48 

Vertesl Bela a gyOri elsO taka- 
rekpenztar igazgatoja, Andrassy- 

fit 33. e-37 

Vlda Istvan epitfimesler,Mimkas- 
u 26. 10-93 

Vldonyl ^oltan keresk. ktizeirfk. 
igazgato, Arpad-ut24. II. 6. 13-90 

Vldor Andor. Megyehaa-n . 

16-92 

Vlneze Imre enkraszmester, 
LaszI6 kiT.-u. 7. 15-85 

Viola Karoly tneszaros, Szeut 
Laszio kiraly u 10. 8-8 

VIssl Endre dr. kir. ugyesz, 
lakasa, Homok-u. 6. 15-66 

VltezI Szek, Apaca-u. 15. 1-59 

Vogl Antal nyug miniszteri tana- 
csos. Arpad-ut 63 8^14 

Vojaesek Irma m. kir. posta- 
s.-ellenfirn6, Wennesz J.-ut 58. 

3-20 

Vollnhofer F. G. fuszerkeresltedd 
az <!Aranylia]6hoz», cegt. T6ke Beia, 
Jedlik Anybs-n. 16. 3-68 

Vocsel Antal vitee, fuszerkeres- 

kedO. Ipartelepek, Kolozsvari-u. 5 

11-46 

Vlllker Ilona italmerese, Beak 
Ferenc-u. 20. 9-18 

Wacha ROza m. kir. posta s. el- 
lonfirnft, Bzarvaa-n 3. 8-81 

Wachsler David nyerstermeny- 
kereskedo, Hid-u. 19. " 5-21 

Wachsler Salamonne aveg- 
csi8zol6, tiikfirkeszitO 6b 6pfiletuve- 
gex, Arany Janos u 28. 1-53 

Walgandt Antal dr. kormany- 
ftttanacsoa, ugyved neje lakasa,, 
Wennesa F.-u. 7. 16-62 

Warwarovszky J6?seln6 sz. 
FisuheT Kat6 nfli divatszalon, 
Rakoczi F.-u. 46. \ 14-^47 

Weller Ferenc marba- es ser- 
tesbizomanyos lakasa, Bisinge'r- 
setany 12. 11-15 

Weinberger Llpot 'forner- es 
leraezkereskedO. Andrassy-u. 17/b. 
14-41 

Weiner Istvan dr. belgy6gyasz, 
szakorvos, G&rdonyi Geza-u 7 

11-92 3^5 ULC sport- 11-Oi Welntraub M<4r szatfics, Koasntb- 
n. 119. 3-01 

Welsz Bentf serteshizlal6. Pal 
Laszl6, Bisinger setany 22. 4-32 

W elss es tarsa keresk. ii gy nfikse g, 
Baross-nt 27. 38 

Welsz Henrlk cukorka-,- esoko- 
lade- es kekszarunagykereskedft, 
Arany J.-u. 10; 13-75 

Welsz Miksa keresk. iigyn5ks6g, 
Bisinger-setany 14. . 11-17 

Weiss Samune dr.-ne f6orvos 
Ozvegye, Kazinczy-a. 4. 16 

Weiss Sam del kezmttarak nagy- 
kereskedese, Deak-n. 22. 4-14 

Weiss Vllmos kir. tan. lakasa, 
Baross-ut 11/13. 05-24 

Wellanschltz Ala|os epitomes- 
ter; Megyehaz-u.- 29. 3-99 

„Westend«* aut6ttzem, Jozsa 
Bandor ant6javit6. Szent Istvan- 
nt 33. ,-'.-' 5-08 

Wlldholer Pal If j. fiiszer- es 
rovidarukeresk.. Kilvaria-u. 4. i 
15-23 

Wllhelm Sandor eleszio'-, liszt- 
es termeaykereskedesei Szent Laszl6 
kiraly-u.2. 7-34 

Winkler Antal, a GyOri E1s6 Ta- 
karekpenztar Gabonaosztalya M- 
nfike, Deak-a 20. 10 

Winkler Antal a Futura albizo- 

manyosa. Irodaia:, 8zt. Istvan-u. 27. 

1-88 

Winkler Mlhaly Gydr-nadorva- 
rosl iplebanos, Kalvaria-u. 15. 86 

Wlrttal Emll m. kir. foldm. mj- 
niszter altal eng. ingatlaniroda, 
Kazinczy-u. 4. 11-68 

Wlttmann MOr 11a badogos, Kis- 
faludy-u 26 8-69 

Wlx Istvan sajt-, vaj- es csemege-. 
keresked6, Dr. Vass J6zsef-a. 2 '■ 
■ ■ ' 11-51 

Wohl Testyerek rSvidaru nagy- 
kereake.d«3k, Arany Janos-a 15.9-73 

Wohlmuth Harry n6 maganzo, 

. Baross^ut 27. 5-93 

vVotl Gyula kfinyvkereskedese, 
Bzecnenyt-ter 9. 4-91 

Woll J6zselne ttzv. posta s.el- ; 
lenorno. Opita K.-u. 26. - 3-04 

Wollsbauer Jend vasutl vendeg- 
16a, vasntallomAa 2-59 

W ©liner Ferenc gabona- es ter- 
menykereskedO, Baross-ui 36. 6-82 

Wo liner Jozsef nyersb6r-es toll- 
keresked6, Teleki-u. 3. 1-70 

Wostrv Viktor' gyarlgazgatd, 

Corvin-u! 10. 8-34 

Wunder J6zsef papirkereskedes, 

Kazinczy-u. 4. 3-16 

Wunder Karoly featflraester, Au- 

drassy-ui 17/a. 6-05 

Zabradnlk Ernfi Gusztav 

gyarvezetfi, Wennesz Jeno-u. 27, 
03-29 
Zamolyl Istv&n dr. orvos, Ba- 
lint Mihaly-u. 29. 6-74 

Zavory Maria r£di6-, villamos- 
sagi es muszaki keresk., Czucz<ir 
G.-u. 15. 16-06 

Zavory Ml kids tiizelfi- es epito- 
ahyagkeresiedtf, Matyas kiraly- 
ter 14-51 

Zeneszerzdk Szttvetkezete, 
Szab6 Geza, Megyehaz-u. 20. 

10-60 

ZUahl Szabo Lajos borna'gy- 
keresk., Szent Istvan-n. 35. 16-12 

Zobay Ferenc dr. kir. f 6- 
iigyesz, Opitz F.-u. 7. 15-59 

Zoltan Mlkl6s csepei, a m. alt. 
Hitelbank fi6k WnBkbelyettese, 
Bardss-u. 20. i5-89 

Zollschan JAzsel dr. borgyo- 
gyasz es urolign's, Baroaa-fit 14. 

3-07 

Zollschan Pal, Csaba-u. 19. 

8-65 

Zslzsmann Endre okl. mernb'k, 
a Magyar Waggon- 6s Gepgyar 
r.-t. iizemvezetOje, Eflrsy Peter- 
n. 23. 3-17 

Zsabory Istvann6 Bzv. dnna- 
almasi, Andrassy-n. 52. 16-56 GYORASSZONYFA 

Hivatalos 6rdk: 

Betkfanap : Vasarnap es 

8_l2-ig; flnnepnapj 

14— 18-lg. 8— 11-ig, 

' ' ■ , 14— 15-ig. 

Csak elfirizetok reszere: 20— 21-ig. 

Nagy Zoltanne »zv. Kldbirto- 

kou . 2 

Splelmann Mor nyersbGrkeresk. 

4 

Raktdra Mdv palyaudvar 3 

GYORB 

(lasd Szasavar) 

GYORGY-MAJOR 

Uasd Perkata) 

GYORGY-PUSZTA 

A garai egyseges 
hdlozathoz tartozik . Hivatalos 6rdk: 


Z 


Hetk6znap : Vasarnap es 


8—1 2-ig ( unnepnap : 


•■• 


14— 18-ig. 8— 11-igj ■ 


3 


v 14-15-ig. 


a 


Csak eldfizetdk reszere: 20— 21-Jg. 


Jegyzol klrendelts^g j 
3 

or 

Ob 


GY0REONY 


Hivatalos drdk: 


Hetkozaap : Vasarnap ea 


8— 12-ig, finnepnap: 


^ 


. 14— 18-ig. 8— 11-ig, 


9 
0: 


14-15-ig. 


Caak elfifizetok reszere: 20— 21-ig. Evangellkuslelkeszl hlvatal 

7 

Galambos Jentt keresk. (...) 
Galambos J6zsef vegyeskeresk. 

(Hoflierr Bchrantz Clayton Bchutt- 

leworth lerakata) 4 

GozslTibor fbldbirtokos, Puszta- 

benose (lasd a oagydorogi etifizetok 

kflzoW 
Klag Janos koresmaros 2 

Korossy Jdzsel ffijegyzft 6 
Kovacs EaszI6 dr. kOrorvos, a 

posta bet. biat. int. orvosa 3 

Konler Janos Futtira bizom. 6 
Kozsegi eldlJArdsag " 1 

GYORSAG 

(lasd Gyfirszentmarton) 

GYORSOVlilNYHAZ 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap : Vasarnap ee 

8— 12-ig, ' nnnepnap: 

14— 18-ig. 8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elfifizetok reszere:, 20— 21-ig. 

Frlcke Emllne «z v. f bldbirtokos 
3 
Frlcke Val6r orszaggytil. 

kepviseld 6 

Hies Imre dr. korallatorvos 2 
Ktizsegi eltfljardsag, Qy6r- 

sbvenyhaz . 1 

Kdzsegl eloljardsag, Bezl 

(nyilvanos) 4 
Rechnltzer Janos dr. kflror- 

VOS - 5 

GYORSZEMERE 

-Hivatalos drdk: BetkOznap : z 
o 8 

8 Vasarnap es 
Unnepnap: 
8— 12-ig,' 8-11-ig, . 

t4^18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Desz potto Imre korallatorvos 8 
Gydrl szekeskaptalan gazda- 
saga, Szentpai-pnszta 4 

J6s Janos dr. kSrorvos 2 

Koch Ighacne Ozv. es Hal 147 Gry&rszeinere Kozsegl elOlJardsAg, Gyor- Lakhegyl IstvAn allomasfontlk 6 
Mautner Henrlk fddbirtokos, 

JAzaefhiza-piiszta 3 

Singer flenrlk dr. orvoa 5 
Vagyon ArpAd Wldblrlokoa. Bet- 

lehem-pnezta 7 

GYORSZENTIVAN 

Gy6r korny^kbeli nyilvdnos 
dllomds. 

Hivatalos ordk: 

8-12-lg, 8 — 11-Ig-. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. . 

(EWHzetoket Jasd a gyflri elfifizetfifc 

kozfltt.) GY5RSZENTMARTON 

Bivatalos 6rdk: 

7-21-ig, ' 

AUamvasutak AUomAs- 
lontfksege, m. klr., Pannon- 
halma 15 

BozA Endre postamester 27 

Csendorseg, m. klr. 8 

Farkas JAzsel dr. ttapatsagi 

drvoa 21 

Forgdeb Bela dr. tb. KSsaolga- 

biro 43 

Ftiszolgablrd \ 

Gattmann Gyula gyAgyniivAny- 

bevaltA 38 

GyorsAgpusztal BArgazda< 

sag, Gyorsagpnszta 9 

GyorszentmArtonl TArsas- 

kttr Solyinar Liszld vendAglfl 29 
Haider Akoa dr. allatorvos 24 
HernadI Gyula vezetfl jegyzfl 40 
Ronved klegeszltti klr en. 

deltseg, m. klr. 12 

Jankovlts IstvAn mAszaros 6s 

heotea 

Jong Benedek r. katli. lelk^sz 

20 

Kdzsegl eldiJAr6sAg,Gy6rezent. 

marton 2 

Kozsegl elfflJArdsAg, GyorsAg 

Kozsegl elbljArdsAg, Ecs 22 

(Dyilv&uos) 7 

Kozsegl elolJArOsAg, Ravazd 4 

Lengyel MlnAly dr. orvos 

\J&my LAszIA mAszAros 14 

Nlzsalovszky IstvAn gyogysze- 

t6bz 17 

Okollesanyl JAzsel uradalmi 

*6intAzfi 34. 

- Pannonbalma es Vldeke 

Hangya Fogy, es Ert. Szifv. 

39 

Pannonhalml fdapAtsAg, Pan- 

' nonhalma 5» 31 

ErdShlvatala, Ravazd 26 

Ffiapatsagi major 19 

Kezeldtiszt lakasa . 30 

FflihAnidki bivatala, Gvo.rszeDtmar- 

ton * ie 

Gazdasaga, gflztAglagyara, hiSzponti 

plneegazdasaga, Gyorezentmarton 

13 

GtMdasaga, Tarjan-puazta 18 

Pefdl KAroly allatorros 36 

PresznyAk LAszIA henteg As 

mAszaros 41 

Pusztal JArAsl Ipartestttlet, 

Gyorezentmarton 28 

Relchenleld JAzsef kereekedO 3 

Sokoray Glzella tfleiszer-, Apit- 

kezAsi anyag-Aa Aptiletfakeresk. 

37 

SzabA Ivan m. kir. pAnstlgyi 

ezamtiszt. 42 

Szent Benedek*rend gttz- 
n teglagyara uzemvezet6sAge 33 
Szvoboda Karoly festAk- 6s 

anyagarokereskedO 23 

CtblztossAg^tarvAnyhatAsagj, 
Bakonyrarl Karoly th. fitbiztos 32 

WelszDezsOvegyeskerenkodo 11 1 Mindenlti olva&sa el OYORTELEE 

Bivatalos 6rdk: 

HAtkdznap: Vas&rnap Aa ■ 

8 — 12-ig, finnepnap ; 

14— 18-ig! 8— U-Ig, 

14— 15-ig. 
Csak eWttsetflk rAszAre: 20— 21-lg. 

„Hangya M FogyasztAsl 6s Er- 
tekesltd Szovetkezet 2 

Jekey IstvAnnA ozv. dr. gaz- 
dasaga, JAkey-tanya 25 
Lakasa, FfilpBsdarAo 23 

Jekey LAszlo Ifildbirtokos, 
GAberjAa 24 

Kozsegl eloljardsag 1 

Radak Lajos vitfiz, (Cldbirtokos. 
FuIpBsdaKic 22 

Ujfalassy Lajos vitez, Pnsztatak 
3 GY6RUJFALU 

1 (lasd Gyor) 

Nyitodnos tdvbesz4l5 dllomdg 

a kozsegi eloljdrosdgndl 

= (Gyor 832. as.' eMUzetA.) 

GYORVAR 

HivaialOB drdk: 

H6tkflznap : 
8— 12-ig, Vasarnap As 
tinnepaap: 
14— 18-ig.' 8— 11-ig, 

14— 15-lg. . 
Csak etfifizetflk rfeszifire: 20— 21-lg. 

Boskovlts Alad&r fBldbirtokos, 

Gurgatol gazdasig.Giirgato-maJor 6 

Horvatb Jeno dr. kfirorvos -3 
Korjegyztfseg } 

M6rlcz Lajos esperes-pl^banos 4 

VasTdr-Szombatbelyl sze- 
keskaptalan 2 GYORZAMOLY 

Hivataloa 6rdk: 

a^tkoznap: ^Jrjap^ 

8— 12-Ig, 8— 11-lg, 

14— 18-lg. . 14— 16-ig. 

Csak elOtizetdk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Baggenmacher Sandor b<5r 
gazdasaga 4 

Kozsegl eloljarOsag, Gyftr- 
zamoly 1 

Kozsegl eltfl|ar6sag t Dunaszeg 

Wtttmaa Jdzset feeresk. 3 Allaml eleml Iskola igazgato- 
saga, Kossuth Lajos-a. 20. 78 

Allaml polgarl leanylskola, 

. kereskedelmi szaktaafolyam igaz- 
gatfisaga, KoBsnth Lajos-n. 20. 55 

Allamvasatak, m.kIr.,&Uomas- 

fOnttks^ge 1-12 

Allomasparanesnoks&g, lasd 
Katonai 6ptiietek 6s paranesnoksa- 
gok. _ 

Almassy Dentse grolntf, Kos- 
suth Lajos-u. 17. — 
Fa- 4b sz6n§rt0kesit<J vallalata 

1-62 
Gazdasaga, ParadicsommaJor,Gyula- 
vari ~ ~" 

Also-Feher-Klirlfs Arm. tar- 
sulat, Kossntb Lajos-n. 10. 12 

Altmann Gyal&ne, Mtuikiesy 
Mihaly-u. 5, 2-22 

Antaloczy NAndor flj. fogtech- 
nikai laborat6riuma, Arpad-n. 11 
1-96 

Baczonl BarnabAsdr.,0.T.B.A 
(Oorvos, Erdeiyi 84ndor-a. 7. 35 

Bagl SAndor vfirosl mftszaki tand- 
csos, Z5ldag-a. 45. 2-10 

Bakos Zoltan bonv£d5rnagyL 
Erdelyl 8indor-n. 9. 14 

Ballnt Imre min. tanacsos, m6r- 
nOk, Grof . Klebelsberg-u. 8. 28 

Baranyal Antal fogtechnikal is 
keramiai laboratorliuna, Munkiesv 
Milialy-u. 9. 82 

Baranyl Antal dr. klr. ko'z- 
JegyzO, BAr<S Wenckheim B61a- 
u. 29. i_ 3e 

BarAt. IstVAn gfiperCre berende- 

zett iasztalositzlete, . Dobay-d. 5 'a 

86 

Barna SAndor term^ny- 6a liazt- 
kereskedd, Koasoth-t^r 5. . ■ 64 

BekAsvArmegyel Allatvedti 
egyesttlet igazgatiia, azotyori GYUGY 

(lisd Bzolflsgyflrak) 

GYUGY-PUSZTA 

(lasd KOrfisliegy) ' .. 

GYULA 

Ejjel-nappaliszolffdlat 

A postahivatali nyilvdnos 
dllomds {Mwsolini-t&r l.„$z.) 
hivatalos 6rdi: 6jjel-nappali 
szolgdldt 
jfoset ' szanatdrium Gyula 
Vaaarnap ea 
ttnoepnap: 
8-ll-Ig, 
W— 16-ig. 

Abahaz] Andrasne kttnyv-, 
papir- As iroszerkeresk., PetOH- 
u.fi. 1-99 

Ad6hlvatal, m. klr^ Megyebaz- 
q. 2. 60 

AllSpAnt hlvatal. Massolint-tSr 3. 
2* 1-05 

AUamepiteszetl hlvatal, 
MnssoUnl-Wr 4. ,5 8-12-lg, 
14— 18-ig. Nflgy Jenfi gazdasagi lelflgyelo, 

Kossuth Lajoa-a. 15. 2-77 

Bekes vArmegye koz]61etl 

szovetkezete, Erd61yi Bandor- 

a:24/d. 20 

B6kesmegyel HI r lap szerkesz- 

-*- j - corvine. 9. 2-37 

Bek6smegyel takarekp^nz- 

tAr egyesUlet, Megyebaz-a. 11 
*3 
Bekesmegyel vlllamossAg 

r.-t. gyalai QzlotTezetosAge, Raca- 

v. 33. 49 

BekesvArmegyel kaszlnO, 

Kossuth Lajos-a 13: 1-51 

Bekker Antal bidogos ia villainy 

szereleei vallalata, KossQth Lajos- 

tt * 84 

Bene Ferenc ny. igaegato>tanit6, 

Gr6t Karolyi Sandor-u. 13. 2-46 
Bene Lajos dr. O.T.I, orvos, 

Arpad- 0. 3 I-59 

Benktf IstvAnevang&ikuslelkAsz. 

Birfi Wenckheim B61a-u. 29. 2-26 

BernAth K aim An dr. varosi 
tisztiorvos, Varoshaz-a. 28. 1-98 

Berzsebyl LAszlo vm. gazdasagi 

feiagyeld, I>obay-u. 2, 2-34 

Biros IstvAn aatofuvarozo, Bajza- 

u. 1. 98 

BlanAr LAszld dr.. varosi orvoa, 

Tbessarovits-n. 9. 1-65 

Bod Antalne m. klr. posta- 

seg6dtiss5tn5, Kora&romi-n. 3. 2*^3 

BognAr Rezso dr. posta b. bizt. 

orvos, J6kat M6r-n. 17 1-71 

Bor-, sifr- es szesznagyke. 

reskedd r^t^ Kossoth-ter t7 

■ 72 

Bradn MOr'fakereskedd, Nflrnberg- 

u. 12. . ■ 45 

Brill BernAtne ozv. selyem-, 

barsony- As sb8 vetk ii Ittn I egessAg rak- 

tara, Bani WenckheJm-u 5. 1-14 
BaJdosO Geza t«rv6Dyhat6sagi 

allatorros, Matyas klraly-u. 15. 
2-66 
BarfAn Jdzsef dr. fogorvos, 

O.T.I, fflorvos, Megyehaz-a. 9. 91 
CbrlsztlAn LAszld glmn. tanar, 

Dobay-n. 6. 53 

Columbia textlllpar r^-t. ElsO 

kfltett^s szOviftt ipararagyara, Mo- 

gyehaz-o. e/8. 22 Corvln kOuyv- As hirlapterjwszti 
(Kun JAzsef), Biro Wenckheim BAltt- 

u. 9. 1.78 

Csendorseg, m. k| r „ Kossotb 

Lajbs-a. 7. 41 

Cslge Varga Antal dr., HrdAIyi 

8andor-ut 11. 42 

Csomat Odon vit6z, ny. honv. al- 

ezredes, Kossntk Lajos-n. 10. 1-84 

Csonth LAszld dr. kdrhazi t6 r 
<» rvos , Rontgen-labora t6ri urn vezetfl . 
Kossath Lajos-u. 34. 1-27 

CzInczAr Dezsd gyuial, gyarve- 
zet6, ErdAlyi Sandor-iit 6. 18 

DAvld IstvAn bfirkereskedo, Kos- 
sath-tec 24. J-43 

Dehydro mezHgazdasAgt es 
Iparl k.f.t. 9 Csabai-ut 3. 97 

Lakas, Corvin-u. 3. 2-82 

Oerczl LAszlAn^ dr>ne m. kir. 

ny. postakezelono, Torony-u. 3. 58 

Deri szAIHtAst vAllalat. 

' Varoshaz-u. 4. 63 ■ 

DIOsl JOzset kereakedO, Varoshjiz- 

" r - . ■ 2-17 

Dobay JAnos konyvnyomdiija. 

VaroshAz-n. 7. 32 

Dobszay LAszlo dr. gyewnekor- 

vtos, egyetemi magantaaar, igazgatiir 

raorvos, Domeny-u, 22; "■ 2-20 

Duda Gyula selyem- As' szBvet.' 

killoiilegessAgek, Baro Wemjkheini- . 
jaU. 56 

Ottrer-nyomda lapktaddvAU 
; lalat, Corvin-n. 4, 1^-50 

Eisele AndrAs villany- As .'radirt- , 

szakuelet, MusspUui-tAr i: . 31 
Elstf gyuial ram es UkOrgyAr 

r.-t'., Kossnth-ter 4-5. . ■ 26 

EIso Gynla >Arosl itakarAk- 

p AnztAr, L, Varosbaz-a. i 0. 34 
Emandlty Virgil dr. figyvAd, 

BarA Wenckbeim BAla-ti. 23. 2-28 
Emho' Ferenc vitAz, . nagyke- ' 

reskedfi, Ajtossy Albert-u. 26. Rrdel Rezs«nA,konyv- As papir- ■ 
iereskedAs, Varosbaz-u. 2. 1-00 

ErdOs Gynla dr. posta betiy.bfetf;' - 
int. orvos. As O.T.B a. kOrzeti or- 
vos, K6r5spart-u. 38. 2-09 

Eros PAlnA AlmAssy Emma 
grAIntf fbldbirtokosj Wenekheioi . 
Krisztina-u. 13. 1-01 

Fakereskedelml es lalparl 
r.-t., Kossunh-tAr 20. 27 

Fekete Dezs5 dr. pAnzflgyi ffl- 
tanacsos, kir. pAuzttgyigazgatA-he- 
lyettea, Hajnal-u. 27. 2-72 

Fenyes Peter dr. varosi tiszti 

figyAsz,. figyvAd, Mussolini-tAr i. 
( 1-88 

Fogarassy Gynla «Kex» magan- 

nyomozo iroda, l)amjanich-u. 9. 

1-26 
FolyammArndkl htvatal, m. 

klr., Grof Klebelsberg-n. to. ■ . 9 
FdlspAn, Massolini-tAr 3. 1 

FtflspAnl blvatal,Mossolin1-tor3. 
65 
FdszolgablrOI hivataL Ma- 

rAthy-tAr 1. 88 

Frledmann Bern At dr., o.T.r. 

orvos, Virosh.iz-n. 24. 38 

GAII Geza dr. szan. ig. fAorvo* 

varosi rendel6Je,Corvin-u. 31. 2-25 
Gara AladAr liazt- As termAny- 

keresked6. BiitAde, uzlet As laki's. 

Kossuth- ter 12. 1-58 

Garay JAnos Aras As Akseerese, 

Varoshaz-u. 4. 2*54 

GAtl Emll clpo-, fArfl- As aOi divat- 

Aruhaz. Varoshaz-u. 11 , 1-06 

GazdasAgl lelttgyelOsAg, m. 
, kir., Kossuth Lajos-u. 16. 85 
Gerl LajOs lisztnagykereskediV, 

Hombar bizomauyoH, Kossutli-tAr 1. 

■ j '■''..'.'' 1-48 

GombkOtO Ferene dr. orvos, 

JAkal M6r r u. 28/b. 2-05 

Grdl Wdnckhelm Szalezl 
' Intezet, Kossutb lajos-u. 26. 

Gr6b J. szallitasi vallalat As tiizjfa- 
kereskedAs, Halicsi-a. ». 33 

Gyarmatl IstvAn dr. belgyu- 
gyasz-fogorvws, jUunkdcsy MlhaJy- 
u. u. 1^5 148 a ngysor clcicn iewo (oflnlva Ohal. Gyula 39 Gyenge ; Istvan dr. honv6d 6r- 

nagy-orvos, Kossutlt-ter 35. 2-8i 
Gyermekmenhely* m. klr, 

Domeny-n. 6. H 

Gy6gypedagogial Intezet, 

Szent IstvAn-at 36. ', 

Gynlai foldmlvelok goz- 

raalma r.-t., T6r6k-zug 3. 1-09 

Gynlai hltel es b« ranyag be- 

szerztf szifvefkezet, Corviii- 

u. 13/15. 2-57 

Halmal Gynla uri 6s nfii fodi-Asz, 

ETarucker-ter 6. 1-83 

Hangya fogyasztasl es er« 

tekesito sztfvetkezet, VAros- 

haz-u 3. 73 

Harsanyl Pal, ref. esperes. 

rendihAzi tap, ArpAd-u. 2. 40 

Hetbelyl Paln6 szallitafli vnllal- 

kozo, Varoshaz-u. 28. 2-75 

HIrmann Jozsef dr. gimii, 

nAr, Megyehaz-u. 3. 2-50 

Hoffmann PAI dr. Ggyv6d, 

Varoahaz-u. 28. 1-47 

Hoffmann Karoly vm. tiszti 

f66gy6sz, Erd61yi Sandor-u. 28. 
2-45 
Hraskd Gynla dr. ugyv6d, 

Novak-u". S. 54 

B angaria gozmalom <Viucze 

Lajos) 8zent Istvan-ut 65. 1-54 
Imp loin L~ajos dr. fogorvos, 

ArpAd-u. 2. 
Iparfeltigyeloseg, m. klr. 

keriilati. Arpad-u. 21. 1-^03 

IpartestUlet, altalanos, Vida- 

u. is. 1-58 

Japport Marton dr. iigyved, 

ArpAd-u. 20. 2-44 

JarasblrOsag, klr., Erd6iyi 6An- 

dor-nt 12. 1-02 

Jozsef fdherceg szanato* 

rlum, Lngoserd6 61 

Jnhasz Imre dr. tu'rv&ivsTieki 

bir6, Ecsedi-n. 34. 1-28 

Juh&sz Laszlo hy. a-llampenztari 

tiszt, NovAk-u. 8. 1-40 

Kantor Jozsef dr. orr-, fiil-, 

g6geszakorvos, Szpnt Jstvan-ii. 45. 

2-18 

Karoliny Lajos dr. korbAzi fo- 

orvos, VArosliaz-u. in. - .1-95 

Katb. polg. kor. ettermel 

Dosai , Molnar Poronc l»6rl6, Jokai 

W>t-u. 16. 2-68 

Katonal epilletek es 

parancsnoksagok : 

_M. kir. liouv6d aJlomasparaucs- 

noksag, Kossuth-t6r 2. 
Kemeny L&szlo term6nykerps- 

kedo 6s Kem6ny SAndor bankuzlet, 

Karaosonyi Janoa-u. 2. 2-21 Keler Janos fizeretet gyigyszer- 
tar, NoVak-u. 28/b 1-49 

Kepplch Frlgy.es dr. ugyv6d. 
Bar6 Wencklieim Bela-u. 8. 51 

Kerl Andor koolajbizomAnyoa 
(iizemben; IV/i — X/15-ig) Varosbaz- 
u a i-78 

Kerl LajOS AsvAnyolajnagykeres- 

kedes, Ko*suth-t6r 4. 21 

KesztZoltan dr. iigyv6d, Kfdelv! 

8Andor-ut 18. '3 

Klenltz VII mos igazgat6lomer- 

n«k, Korflspart-u. 86. 1-32 

Kirajy mozg6szinhaz, Bt. 

Wenckheim B6la-u. 6, 1t82 

Klrchner Ferenc dr. togorvoa v 

ArpAd-u. 7 1-94 

Kiss Glzella gyors- 6s g6pir<5is- 

kola, Erkel-t6r 1. 2-56 

Kiss Imre hadnagy, Erd61vi 

S.-u. 33. v 2-43 

Klein Vllmos ay. mAv. toiutezo, 

MnnkAcsy MibAly-u. 23. 1-37 

Kocsls Lajos HJ, 6s neje telier- 

aut6fuvarosok. Zsinor-u. 23. 2-30 
Komjathy Ml klbs vArra. tiszt vi 

se!6, Kossuth Iiajos-u. 8. 2-08 
Komi* szallo, hr. Wenckheim 

B6Ia-u. 5. 79 

Koncz Lajos dr. m. kir. vm. 

tisati fiiorvos, Bonyhadi-tit 11. 

2-58 
Koppandy JAzsef vit^z, honv^d 

aleziredes, Korrtg part-n. 1.3. 2-04 
KArbaz, m. klr. all ami, Bzent 

latvan-ut 24. 25, 1-85, 2-64 

GazdasAgi tfilepe, SzenthAromsag- 

a. 13. 1-90 KovAcs Mlhaly v-U&s, a aPnturas 
ICblzoiiianyOiia, Kcssutli-t6r 32. 

1^93 

LakAsa : KCrospart-u^ 14. 2-51 

Kovdcs Sandor fttr6sztelep, Vaf- 

sandi-n. 8. 1-55 

Kezanyl Pal dr. kir. kdzjegyzd, 

Arpfid-11. 18. 1-31 

Kover Ferenc term6nykeresked5, 

NagyvatadJ-at 51. 2-36 

Kttzellatasl felUgyeljiseg, 

PetOfi-u. 6. 1-22 

Krausz Jeno termdny-, buve- 
Jyesek 6s gazdasAgi magvak- keraa- 
bed^se, Szent IstvAn-a. 3. 77 

Kresz JOzsef ' TegyeskereskedC, 
Dobay-u. 2. 2-67 

Kukla Lajosne 6pulet-, tlizifa-, 
sz6n- es epit6sianyagok. raktara, 
kijelfilt tiizira nagykereskedS, 
Ujfalassy-n. 2. 1-29 

Kllhbacher Ferenc dr. egye- 
temi m. tanat, k6rhazi fflorvos, 
Matyas kiraly-u. 7. ■ ' l 2-52 

Lakos Imre vaakereskedS. VAros- 
bAz-u 14 "46 

Leopold Sandor nyorada. 
Munkacsy Mikaly-u. 12. 24 

Lichter Mlksa, D5meny-u. 4/a. 
™ 1-15 

Licska Ferenc temetkez&ii vAI- 

lalat BAr6 Weackbeira B61a-u. 21 

1-07 

Llndelsz Jakab daralomalom 6s 
Eombar bizomanyos, Gr. Wenck- 
heim Frigyes-n. 20. 2-76 

L*iwy es Lanfer 6pnletr 6s tiizifa- 
kereskedfik, Krd6lyi8Anrior-at3 52 

Lusztfg Istvan dr. tigyvdd, vida- 
15 

Marlk Denes dr. iigyved, Gr6f 
KlebelsbergHi 13 1-64 

Marky Kama dr. vitez, altspAn. 
Erd6lyi 6Andor-tit. 20. 1-66 

Markl Tamas dr. vitez, vm. a[- 

jegyzfi, fb. fOszolgabiro, KflrBspfirt- 

n. 14. ' 44 

Alarkl Zay Lajos dr. szolgabir6, 

Szent Lasabj-u. a/a. 2-48 

Mart a JAnosne szikvizgyAra es 

szallitasi vallalata, Ujfalussy-u. 13. 

2-15 

Messlnger Lajos dcskavaakeres- 

feedo.,HalAcsi-ut 7 ■ 1-63 

Mlhalfk Janos Ifj. fuazer- 6a 

csemegekeresked6se, VAroshaz-a 9 
1-24 
SOl^lolnar Albert m6rn6k. Br. 

Wenckheim B61a-u 31 /b 1-91 

Mult J6zsef 6pit6sz vallalkozd, 

Kossntk-t6r 20.' 1-44 

Mult M&rton Ifisaer- 6s term6ny- 

kereskedG, Gr. Wenckheim Frigyes- 

n. 14. 2-07 

Mnrvay Istvan uri szab6sAga, 

MuakAcsy MihAly-u 22. 1-74 

Magy JOzsel hazilag kesziilt hen- 

tesArub kivkele, Bzent lstvAn-6t 37 

47 

Nemzetl bltellntezei gynlai 

fiokja, ,Petofi-u. 6. 96 

Neuman Marton rflffls-, divat- 

es szOnye^aru nagy raktAra, Damja 

nichu. 6. . 1-19 

Novak Kamil dr. oy miniszteri 

cnztAIytunacsos, NovAk-u. 1. 69 
Olah Emll dr. ny. Allami k6rhAz 

Korvosa, Vidan 12. , 95 

Orovecz J6zsef hentes 6s m.6- 

sz4fOB, Kossuth-t6r 33. 1-72 

Orszagos tarsadalomblzto- 

slto Int6zet gynlai kerfileti 

p^nztdra, Kossnth Lajos- n. 21 1-97 
Otthpn kavChazCs vendeglo, 

Wertner JApos. Petflfl-a. 2 67 

drsl Ferenc m. kir. postafiszt, 

Tei-6nyi Lajos -a. 4: 2-12 

Panezei JOzsel dr. vit6z, vArm. 

fojogyzfl, Kossuth, I-alos-a. 11. 8 Politzer Laszlo kereskedfl, Nagy- 

|pAradi-&t 19. 2-11 

Pongracz Jenifne grolne 

aradalma, Gyulavari 70 

PongrAcz Jozsel b6rautd, VAros- 
bAz-a AiitoAllomaa 1-80 

Postahlvatal Wnfiki iroda, 
Mnssolini-t6r 1, Pakozdy Jentf dr. rendorkapi- 
tany,, a kapitanysag vezetftje, Er- 
d61yi Bandor-u. 7. 2-61 

Penzugy igazgatbsag, m. klr., 
MnssolinJ-t6r 2. . 81 

P6nzilgy0rl szakasz, m. klr., 
Horthy Miklos-ut 3. 1-60 

Polgarmesterl blvatal, vAros- 
bAz-o. 17. 37, 1-20 

L6go. Allomftsok: 2-39*2-40 50 
P^-ager Frlgyes «8zent J6zsel» 

gyogyszertara, J6kai M6i-u. 24. 

r 1-13 

Puczk6 Mlhaly oert6skere8kedd, 

VAaAr-t6r3. 16 

Pnrjesz Bela dr. k6rbAz1 fo- 

orvos. belgyogyaez, Br. Wenckheim 

B6Ia-u." 8. I-34 

Pusztal Rezs« vit6z, kereskedd, 

Munkacsy Mihaly-u. 36. 2-59 

Reck Geza rfiidbirtokos, Koasatb 
Lajos-o. 14 (uzemben: XI/16— 
V/15-ig) 1-61 

Refnbardt Mlhaly 6pit8anyag- 
6s vaskerestcedO, Ajt6s-a..33. 1-42 
tizlet, Varoshaz-a. 14. 1-68 

Renddrkapltanysdg, m. klr„ 

Erdelyi BAiidor-at 17. 13 

Revesz Bela dr. jar Aa J AUatorvos, 

Szent LAszlo-o. 3/a. ' ■ .1-67 
Bitter Sandor kir. mQszaki tanA- 

csos, Pet8fi-tf 6. 2-87 

Rom. katb. plebanlablvatal, 

Rarucker-t6r 3. . 76 

aSzentharomeigv temetoje 71 

Rom. katb. realgimnazlnm, 

Kossuth-t6r 6. 1-53 

Rdzsa Bela asvanyolaj 6a mfi- 

szaki kereskedo, BAro VVeuobtieim 

Bela-u 8. 1-21 

Sal Istvan dr. figyv6d, Erd61vi 

Saador-a 4. 1-18 

Sal. Jozsef "asztaloe, temetkez6s1 

vallalkozo, J6kai M6r-u. 11. 75 

Sal Sandor in. kir. postafflellenfir, 
2-19 
Salankl Imre dr. orvos, K. 

8ehriffert-n. 9. ■ 2-42 

Sandor BCnes, Elsci lik5r, rum, 

knnyakgyiu r.-t. igazgatoja, Jokai 

M6r-u. 6. 19 

Schelbert JdzseE hentes- 6s m6- 

saaros, l)amjanich-n. 12. 1-79 

Schelbert noverek, Br. Wenck- 
heim B61a-u. it. 2-16 

Scherer Ferenc dr. ay.honv6d- 
szAzados, Petofi-u. 5. 66 

9chlllinger Ltp6t vaskereskedd. 
Kossntb-t6r 2 62 

Schloss Zoltanne «Kat6 virAg- 
8zalon», VArosbaz-u 8.. 2-14 

Schmidt Imre vaskereskedo, 

Kossuth-ter 2. 83 

Schmidt Lajos, g6plakatps 6s 
aatosxerelO, Raca-a. 20. 89 

Schneider JOzsel ecet-, «zesz- 
et» szikvlzeyAr, faszer-, gyarmatAru 
nagykereskedo, J6kai-a. 20. 1-17 Scbher Denes ker6kpAr-, vlll. 
cikkek keresk., BAro Wenckheim 
B6la^a. 7. 2-00 

SchrtfderGabordr. kfr figy6sz- 
s6gi alelnSk, Jdkai M6r-n ' 6. 1-69 

Slpos Ferenc kir. jArdsbir6sagi 
elnoi, D»m6ny-n. 8. 2-33 

Soltesz Bela villanyerore bercn- 
dezett sUtad6je, BAzel-a. 2. 92 

Stark es Ltcht m6sz-, fest6harn 
6s tenn6nykeresked6s, KoasQth-t6r 
8. 1-04 

Steberl Andras hentesAru- 6s 
azalAmigyAr, Erd61yi Bandor-u 20. 
87 
HentesAm Qzlete, Wenckheim B6la- 
u. 6. 1-73 

Hialalda, Zrinyi Mikl6s-ter 4. 2-81 

Szabo Bela sfitod6Je, Koaaath La- 
Jos-n 14 93 

Szabd Demeter gttr. kel. lel*6sz, 
RomAn-11. 6/a. 1-39 

SzathmAry Sebestyen dr t 
egyetemi magAntanar, k6rhAzi foor- 
vos, VAroshAz-tt. 26. 1-52 

Szathraary Laszld dr. gynlai 

Jarasl foazolgabiro, Marotby-t6r 1, 

2-73 Szekely Zoltanne, m. kir. posta 
seg6dellenornfi, Jjosoauzy-u. . '$. 

1-89 
Szentharomsag gy6gyszer- 

tar, MegyehAz-n. 4. . 23 

Szecsl Marton kfiolaJfinomit6 r.-t. 

lerakata, HalAcsi-a. 7. • 1-45 

Szell Imre dr. nyag. Allami gyer- 
mekmenhely igazgato-foorvosa, Er- 
delyi SAndor-ut 23. 48 

Szent Krlstof garage, VAroshAz- 
«- is. 1-10 

Szentes Karoly, Dr. Karacsonyi 
Janos-u. 16. 1-25 

Szentessy Sdndor m.klr. dobAny- 
nagyArus, VaroahAz-u. 4. 2-27 

Szlgetl Janos b6rkocsiAHomAs, 
VAroshiiz-u. 18. 1-92 ' ■ 

Szjlagyl Janos m6szArosmester, 
Arpad-u. 2. 59 

SzIIvasy J6zsef gomijavfto 
ilzemo, Kossut,h-t6r 34. 2-69 

Szkorcar Mlhaly hentes- 6a. m6- 
szaros, Barucker-t6r 5; 10 

Szobel David dr. foorvos, Bird 
Wenckheim B6la-ii. 6. 1-11 

Tabor Jozsef uradalmi titkar, 
Klebelsberg-u. 3/5. 30 

Taborl Pal m. kir. honv6d had- 
nagy, KorBspart-o. 33. 2-55 

Taby Andor ny. gimn. tanar, D3- 
m6ny-u. 12. • 2-31 

Tanal Lajos cip<h ari 6s ndi di- 
vatAmhiza, Br. Wenckheim Bela- 
u. 19. . 90 

Tanfelttgyeloseg, klr., bi. 
AV'enckheim B61A-U. 8. 17 

TarkO Gabor f iiszer- 6s csemcge- 
kereskede., MegyehAz-u. 14. 2-32 

Tecsy Laszl6 tanari, szobraszmfl- 
v6sz, Kossuth Lajos-u. 32. . 2-29 

Tejport el«talllt6 r.-t. gvulai 
telepe, Csabai-iit 3. 43 

Tell gazdasagl Iskola, m. klr., 

Kossuth Lajos-u. 15, 2-62 

Terek Elemer dr. Tionved- 
szazados, Arpj'ul-utca 5. 1-87 

Ttsch Erno rubaArubAza. VAroshAz- 
1-57 

TItz Andras komfivesmester, 
Ferenciek-tere e. . 1-30 

Tltz Jakab cementaru-, ttlzelo- 6s 
6pft6si-anyagraktara, Szent IstvAn- 
lit 15/a. 2-6O 

Tolgyesl Mlhaly anyak«nywe- 
aetft, anyakb'nyyi hivatal, Oorvin- 
«. 5. 1-77 

TbrvenyhatOsagl m. klr. 
allatorvos, Miissolini-t6r 3. 1-75 

Torvenyszek, klr., Erd6Iyi 84n- 

dor-At 12. .4 

RIn8kl osztAly, Rrdelyi 8Andor-fttl2. ' 

30 1 

Tnry Ferencne »zv., Kossuth- , 
t*r-81. 1-38 

Ujvarl DezsO, Petofi-11. b. 1-46 

tJgyeszseg, kir., Erd6lyi SAndor- 

Vangyel Endre dr. ny. ffi- 
szolgabfro, Klebelsberg-u. 17. 2-71 

Varga Gynla dr. polgArmester, 
ArpAd-u. 26. 1-23 

Vecsernyes Andras k6szruha- 
Ozlet, Kossath-t6r 37. 1-81 

Veres Lajos cipO-, kalap-, ari 6s 
ndi dlvatAruhAza, VArosbaz-a. 1. 

1-41 

Verner Jozsef takar6kp6nztAn 
figyvezetfl-igazgatd, DOmeny-u. 4. 
1-08 

Volent Mlhaly ntoda Perei Ist- 
van asztalosmester, temetkez6si 
vallalkozo, Varoshaz-u., 2. 94 

Werthelm I vanhe dr.-ne G Ifiok 
Margit dr. (ogorvoa, Erd61yi BAudor- 
u. 14. 67 

Wleland Denesne »zv. « Arany- 
keresztn gyogyszertAra, Koasath- 

. ter 36. 1-70 

Winkler Lajos gy6gyszer6sz, 
VAroshAz-u. 12. 1-33 

Wlszt J6zsef vend6glfls, Gr. 
Wenckheim Frigyes-n. 4. 2-38 . 

Woraczlczky Janosne gr6f- 

ne ffildbirtokos, Kossuth Lajos- 
1 ". 15, 2-13 

149 n 
a o 

M 

M 
ft 

X 

X 

o ■ ■ 

s Gyulaftratdt Elovult. vany aem hivatalos hiadasu mm ne iwsznflUunR. B6tk8znap: gyulafibAtot 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14^-18-ig 14— 15-ig. 

Csak elofizetob rtaafire: SO— 2i-lg 

Hangya logy, szttvetkezet 4. 

Korjegyzoseg 1 

Szentlvanyl Karoly prSpost 3 

GYULAHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig . 14— ifi-lg. 

Csak elofizetM r6sz6re: 90— Sl-Ig. 

KSzsegl e!01Jar6Sag ] 

Vlgh Bertalan b6rgazdasaga 4 

GYULAJ 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
t iinnepnap : 

8-12-ig, a— ii-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig: 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ddbos Janos Lentes- 6s m6sza.Tos 

5 

Esterhazy bercegl hltblzo- 

many erdogondnoksaga 3 

Fodor Janos mez&gazdasagi ter- 
. m6Eykeresk. ,. 7 

Gynlaj es vldeke Hangya _ 
fogyasztasl 6s ertekesltd 
szovetkezet 8 

Gyulaji flitelszovetkezet, 

mint az K.H. tagja 2 

Kelemen Ferenc allatkeresk. 

9 
KUzsegl eloljardgag 1 

Nagy Janosne ny. postamester 

10 

Ravasz Arpad dr. kb'sis6gi orvos, 

a posta bet. Mat. int. orvosa 4 

Sebestyen Ferenc pl6banos 6, GYULAMAJOR 

(lasd Cece,Polgardi 6s Sz6kesfeh6rvar) 

GYULA-PUSZTA 

flasd Bzederk6ny) 

GYULATANYA 

(I. Kira.lytelekpuszta 6. sz. elfifizetfl.) 

GYULATELKE 

(lasd Boncnida) 

GYULAVARI 

Hivatalos 6rdk: 

B6tkdznap : Vasarnap 6s 

ilnnepriap .\ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14—1 Wg. 

Csak elftrizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Almassy Denlse-grdfntt gazda- 

saga, IAbJ a gyulai elfifizeiokkoziJtt 

Csenddrbrs, m. klr. 6 

Gnlyas Mthalyne m. kir. posta- 
meater g 

InkeyZslgmondne fSldbirtokos, 
Solymosmajor 4 

Kozsegl eldljjarosag ] 

Pongrae Jenone grofno 

uradalma, Szigetmajor 2 

Uradaima, 1. a gyalai eldOaetfik 
Mtetitt. ■'■■■■... 
Remeczky Istvan dr. kBzsegi 
orvos Q 

150 GYURd 

Ejjel-nappali szolgdlat 

- .4 postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszilo dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi:' 

ni*M-««». Vasarnap 6s 

B6tk6raap: iinnepnap: 

14-18-ig 14-lMg. 

Bogar Janos vlt6z, reformatfls 

lelk6sz 7-23 

Kozsegl eloijarosag 7-22 
Posta, m. klr. Nyilvanos allo- 

mas 7-21 

GYUGfiR 

(lasd Tiezattildvar) 

GYttMOLCSfiNES 

Hivatalos ordk: 
„,.. „ Vasarnap 69 , 

H6ik8znap: finriepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. i4_i5-i ff . 

Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Blsztrlcsanyl Albertne sees;;- 

fozae tulajd. 2 

K«r]egyzoseg GYtlRE 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

B6tk6znap- ttnnepnap; 

8-12-ig, '8~11-ie 

14-18-ig u-JS-ig 

Csak elftfizetfik _r6sz6re ■ 20— 21-ig. 

Csenddrseg, m. klr. 2 

Ingber lajos burgonyakereskedii 
(uzemb^n : ^ X/l— VI/3l-ig) 6 

Kttzsegi el6Ilar6sag 1 

Krausz Herman term^nykeres- 

kedft 4,5 

Rethaty Mtklds dr. kororros 7 

Rochlitz-cegek nagyvareanyi 
uradalma, Ezredestaoya 3 GYtRCS 

(lasd Szepetk) 

GYtJRCSZEG- 

. TANXA 

(lasd Hencioa 5. sz. J elof.) 

HACS 

(lasd Lengyeltoti) 

HADAD 

Hivatalos ordk:. 

H^tkfiznap: ■ fiSLepSpl 8 

8-12-ig, 8-11-ig, : 

14-18-ig. 14J-iB.il: 

Csak elfifizetflk r6azdre: 20— 21-ig. 

Alkelln Bela eraii'g. Ielk^sz 8 

Banff y Jozsef bar6 Itildbirtokos 

1 

C send tirOrsparancshoksag, 

m. klr. 6 

Begenfeld Mlksa grdl erdi- 

gundnoksaga JO 

Badadl Hahgy a Fogy asztasl-, 
Termeltf- es £rfekeslttf 
Szttvetkezet 7 

KOr Jegyzfisegek : 

Hadad 3 Bikacfalva i 

Lele \ 

Richfer Mlhaly keresk., % 

ScheU Ferenc kfiB36gi jegyeS 

lakasa c HADNAGY-PUSZTA 

(lasd FelsAalap) '" ... HAGYMABFALVA 

Hivatalos ordk: 

8-12-ig, 8-ll-i B . 

14-18-ig. u~wS: 

Csak el6fizet8k r6sa6re: 20— 21-ig. 
Csendtfrtfrs, m. klr. 2 

KUzsegl elbl]ardsag 1 HAGYMASLAPOS 

Hivatalos ordk: 

H« kto ap : risf 8 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. , 14-15-ig. 

Csak elftfizetfik ress^re: 20— 21-ig. 

Allamyasutak, m. klr. : 

AlIomasf6noks6g § 

Kttrlegyztf seg 1 

„IHebkas M fogyasztasi szovetkeeet HAH0T 

Hivatalos 6rdk: B^tkfenap: 

8— 12-ig, 
14— 18-ig Vasarnap 6a 
Uonepnap : 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak elOfizetfik resz6re: 20 — 21-ig 
David GyHrgy term6nykeresk. 3 
Geleneser Antal dr. k5rorvos 5 

Habotl Hangya fogyaaatasi i 
6rtekesit6 szOvetkezet Q 

Harl Jozsel «Fatura.o bieom. 6s 
keresk, , 4 

Jegyztf I hlvatal 1 

Szlva Antal If j. kp. szeaztfzde, 
bor; szeszkere9k. , 7 HA JASD — 
BOJIOCHHKA 

Hivatalos ordk: 

r,^^,, Vasdrnap is 

H^tkSznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflk r£seere : 20— 21-ig. Adamlk Pal p£ks£ge 13 Bardos Ferenc Mav. allotnas- 
vezetO " 12 

CsendOrSrsparancsnoksag, 

Dankullnecz Gynla giir. kath. 
esperes letk6sz 

Fogyasztasl Szttvetkezet 5 

Hlzsnyan Bela dr. ktirorvos 8 

Katonaf eptlletek es hato- 
sagok: 

Gyalogsagi alaknlat, Ligetes' 9 

K«rjegyz«fseg 4 

Penzttgydrseg, m. klr. 7 

Szffcs Tlbor all. tanito H HAJDUBAGOS 

Hivatalos 6rdk: H^tkOznap: Vasarnap £s 

untiepnap : 

8— 12-Ig t 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak eloflzetfik resadre : 80— 21-ig. 

Kardos Zoltan dr.* a posta bet. 
bizt. int. orvosa 6s kororvos 2 

KUzsegl eloljardsag 1 HAJDUBOSZORMlSlSY 

Hivatalos 6rdk: 

7— 2Mg. 

Adohlvatal, m. kfr. Kossuth 

Lajos-u. 1. 21 

Allomasidntfkseg,m.kIr. 11 

Angyal Andor term^nykereskedfi 
Tisza Istvan-u. 30. 72 

Angyal Samuel c6g fakereske- 

dGse 6s dr. Angyal Zoltan lakasa 

Kassa-n. 2. - 13 

Aranka-malom, Kalvin-t6r 20. 3 

„Arany Sas" gydgytar, 

tjil. Balogb F«renc gyogyszere c s!. 

Kossnth-a, 3. l-Ol 

Balogb Ferenc gyfigyszeresz, 

lasd cArany Bas» gy<5gytar 
Balogb Sandor mfiszer^sz, g<5p- ' 

lakatos. vtllanyszerelti 65 

Bpros Antalne tiizifakereskedese, 

Gyar-n. 3. 48 

Boros Ferenc mfls^er^sz 6b vil- 

lanyszerelo, Kalyin-t6r 6. 84 

Bndahazy Gnsztav dr. iigyvdd 

Tisza I.-u. 28. 87 

CsapO JAzsef m. kir. postamester 

Kolosey Pereno-u. 22. 82 

CsendOr^rs, m. klr., L6vai Mar- 

tbn-u. 7. 22 

Cslha End re dr. Ugyved, Tisza 

istvan-n. 26. 58 

Csorba Antal dr. Ugyv6d, Tisza 

Istvan-n. 31. 32 

Debrecenl Elsft Takarek> 

penztar hajdiibfiszdrmenyi flok, 

Tisza Istvan-n. 3. .5 

Bren Pal dr. varosi 6s posta bet. 

biat. int. orvosa, Ujvarosi-n. 3. 75 

Ellenbogen Jend baromfikeres- 
kedfl, Kassa-n. 4. 89 

Fabian 1st van If J. fiiszerkeres- 
kedOj Kossntb Lajos-n. 17. , 14- 

Fe her vary Bfela vit6z. ecetgyara 
Korpona-n. 12. _ 86 

Bor 6s cyiimb"Lc9-flze9zf6zd6je, 
Kiilso Hanthazi-n. 49. ' 57 

Freirelch Andor ffis^ernagyke- 
reskedO, 8zabadsag-t6r 1. 39 

Freirelch Samuel fli«zerkeres- 
kedfi, Vor«smarthy M.-u. 1. 6 

Gaal Mlhaly Id. dr.-szfilflottbon 
vezeta orvos, L6vai Marton-u. 9. 
OB 

G&l Pal dr. orvos, Tisza Istvan- 
31 

Ganz es Tarsa Vlllamossagl, 
Gep-,Wat;gon- es Baldgyar 
r.-t. Hajldubtfszifrmenyl 
Elektromos Mfi UzemvezetO- 
sege, Kalvin-t6r 1. 25 . 

Goldmann JenA gabonakeres- 
kedfi, Benedek Jauos-n. 23. 33 

Grdnz Jozsef Ierm6nyberesfced5, 
Betblen Gabor-n. 2. 12 

Grttnberger Bela barkereskedfi, 
Kossuth Lajos-u. 8. 24 

Hajdubosztirmenyl n Ban- 

Sya" fogyasztasl, termeld- 
s ertekesltd szttvetkezet, 
Kossnt7i Lajos-u. 1. . 4 

flajduboszormenyf nyomda 
r^t., Kossatb Lajos-u. 1. 52 

Bajdubosztfrmenyl varosi 

takarekpenztar, 42 

Hlbjan Endre textilkeroskedd, 

Dorogi-u. 3. 1-05 

Bolczer *s Gal malomb6rlflk, 

Bocskay-t6r 1. 40 

Horovltz Ern« vas- 6s ffiszer-. 

kereakedfi, Dorogi u. 15. 43 

Jakoblnyl Bela dr. iigyv6d, 

" ■ " a. . 67 

JarAsbirdsag, klr. Kossatb 

Lajos-u. 2. 44 

Jarvanykorhaz (varosi). Korbaz- '. 

t6r 1. 77 

JOzan Pal dr. tigyv6d, Soraossi 

B6la-a. 4. 59 

jdzan SAndor dr. orvos, Bomossi 

B61a-n. 4. SO 

Kalvlnenm liulnternatus 41 

Katby Sandor dr. egyetemes " 
orvostndor, fog 6s azajszak orvosi, 
Hajdnkertilet-u. 6. 1-02 

Kelemen Gyozff dr. figyr6d, 
"—-■'• 6. 76 ez tfepcs Kgpcsolasra szol$nltathat okot. KerAkgyArtA IstvAn Iff. 

lomtulajdonos, Szoboszldi-u. 6. KerAkgyArtA KAlman mto- 

lom, Vas4r-t6r 20. 7 

BIbs SAndor gSplakatoe, Arad- 

u. 84. 73 

Klteler Arany baromfikereskedO, 

Nanasi-u. 30, 88 

Klein FerencnA ttzv. fakeres- 

kedO, Horthy Mikl6s-n. 1. 34 

Klein K Aim An termonykereakedfl 
PeWfi-t6r 8. 28 

Klein KAImAn DAvld epfiletfa- 
6s vegyeskereskedo. , cementaruk 
gyirtiisa, Dorogi-u. 4. 29 

Klein ZoltAn dr. figyv6d,Dorogi- 
u. 2. 68 

Kovfios Fereno fUszer-, vas-, 
fest6kkereskedd', Ujvarosi-u. 11. 

1-03 

Kovac* GAbor aFatnra» albizoma 
nyos, Bethlen Gabor-u. 2. 74 

KovAcs MlhAly tollkereskedB, 

Polgar-u. 2. 85 

KttvAr SAndor dr varosi orvos, 

gyermekorvos, Rakdczi Fereno-u. 2. 

46 

KtttszSvdgyAr r.-t, Gyar-u. 17. 

16 

Labanc JAnos sornagykereskertfl, 

Veszpr6mi Gaspar-u. 3. 45 

LAnyl GAza ny. postamestei, . 
Kossuth Lajos-u. 5. 66 

LAska Sandor, Hajduvarmegyei 
tfirvhat, bo>eloszt6 ~agy es kiske- 
reskedo' 37 

MaklAry Andor dr. m. kir. 
rendortanaosos, a kapit&nysag veze- 
tfljo, Szoboszl6i-u. 2. XO 

MArlAssy KArolynA remelkez6si 
vallalat, Tisza Istvan-u. 5. 69 

Naify Imre varosi p6nzt&rnok, 

Domb-u. 6. 1-06 

Ornsteln Lajos dr. orvos, 

Ujvarosi-u. 10/a. 79 

Osvath Imre vaskereskedfi, Kal- 

vin-t6r 5. , 60 

Papp Endre gy6gyszer6se, Kalvin- 

ter 10. . l-oq 

Papp SAndor dr. varosi allatorvos 

Arpnd-u. 2a. v 95 

PAnzugyorl szakasz m. klr. 

PolgArt leAnylskola (refor- 

inatnsi, Hajdukerlilet-u. 12. 38 
Ref. Bocskay tdglmnAzlum, 

Bocskay-t6r 10". 53 

Rel. gondnokl hlvatal, 

Somossy B6la-u. 2. 54 

Rel. lelkAszl hlvatal. Kalvin- 

t6rl9, ,55 

Ref. lelkeszl hlvatal, Bocskay- 

t6r 90 

Releb Gyttrgy dr. Ugyv6d, 

Veszpr6mi GaBpar-n. 8. 64 

RendorkapltAnysAg, m. klr., 

Kossuth La Jos-u. 1. 18 

.Vezetftje, Kosauth Lajos-u. 1. 47 
RAzsAssy LAszlA m. kir. ftildra. 

inin. attal eng. IngatlanfOTgaTmi 

Irodatulajdono!-, L6vai Manon-u.24. 

83 

Rubinstein Albert at6da Ru- 

_bin*teln Hone tfizifa.. meuz- 

6s szSnkereskedoV Ujvarosi-u. 8. 15 
SembAry MlklAs dr. tigyvSd, 

Kossuth Lajos-11. 9. 97 

Slket JAzsel dr. orvos, Tisza I 

u. 23. 9! 

Stpos Lajos vendeglfis, Baross 

Gabor-t6r 26 

Sltery Kan dor okl geposzmenibk, 

Mester-n. 15. 62 

viaszaki valla lata, N. Saabd Istvan- 

u. 32. 63 

SzabA Antal vas 6s fliszerkeres 

kedd, Kossuth LaJoB-u. 4. 1-04 
SzabA. PAI stiWmester 19 

SzAlkay IstvAn dr. varosi orvos, 

Korponai-u. 13. 1-09 

SzAH GAbor fir As Szolnoky 

ZoltAn dr. tlgyv6dek irodaja, 

Jdkai M<Sr-u. 26. 27 

Szell Pal dr. Itizelfianyag nagy- 

kereskeddse, Tisza lstvali-u. 6. 30 
Szulootthon 78 

TerestAnyl IstvAn dr. ugyv6d, 

Csanadi Sandor-u. 1. 61 

TttzoltAsag 2 Tomola Vllmos mm 6s likftr- 
gyaros, J6kai M6r-a. 2*. 1-07 

Toth Testverek hengermal- 

ma, Kinizsi-t^r. 12. 20 

, Irani a" FHmszInhAz, 
. Schmidt Gyola moagok6pszin- 

hazi igazgato, Horthy M.-n. 2. 70 

Uzonyl Gyttrgy dr. (Igyv6d, 

Kalvin-t6r20. 8 

Vargba PA1 gyiigysaer^sz, Jokai 
M6r-ii. 7. 51 

Ca. Varpa PA I temetkezAsi lat6zet 
tulajd., Tisza Istvan-u. 2. 56 

VAroshAza, Bocsk&y-t6r 

Veghself DAnlelg5r karh lei- 
kdsz, esperea, Varga Laszl6-u. 2. 
81 

Vekony l.alos vand6glfie 6a szal- 
foda*, Jokai Mdr-u. 6. 35 

Vlnce SAndor ieraetkezSsI int6- 
zet. Booskay-t6r 11. 

Winkler JAzset, c^gtulajdonbs 
Kttsztenbaum Saiamon bor- 
6a sOmagykereskedS, J6kai Mdr- 
n. 10. 36 

VlzazabAlyozd, esatornAzA 
As epittt r.-t. £pltAsvezettf- 
sege, Polgari-a. 11. 1-08 

ZAdor Ben« n«i 6s liri divatke- 
reskedfi, P6chy Sim'011-u. 1. 17 HA JDUDOROG / 

Hivatalos 6rdk: B6tk5cnap .- Vasarnap 6t 
Unnepnap 
« tl-lg, 
8— 18-ig. 14— 15-Ir. 

Csak eiaHzeiOk rtszere; 20— 21-1g. 

AbkoroTlts ArpAd m. kfr. AH. 
'. Isk. igazg., ker iskolafelfigyelfl 

10 

AllomAsfdnttkseg, m. klr. 6 
Balogb MlhAly k6pesitett Mmll- 

ves.6s acsmester (fizemben: V/l— 

X/30-ig) 33 

Bleler Lajos {fizemben: vi/i— 

Xl/30-ig> .2 

Bezeg JAnos dr. orvos 6b a posts 

bet. Dizt. int. orvosa 20 

Csenddrttrs, m. klr. . 4 

Debrecen sz. klr. vAros vU 
lAgltAsI vAllalat bajdudorogi 

iizemvezetfls6ge 21 

OohAnybevAltA hlvatal. m. 

klr. 14 

Frenkel JAzsel As Via Imre 

fakereskedOk 26 

Hajdudorogt Hltelsztfvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja 19 

Qabonabevasirl6teIepe (uzemben : 
VriI/l-T/31-jg) 17 

Haldndorogl rAszvenytaka- 
rckpAnztar 9 

»Hangya M Fo^yasztAsI As £r- 
tAkesltO Szttvetkezet 32 

HarsAnyl AndrAs'fdldbirtokos 
38 

Hltelbank 3 

Kalot GUrttgkatollkus NAp- 

Iskola 36 

KSzsAgI eltflJArAsAg 
Lente La]os dr. Ugyv6d 12 
Magyar gor. kath. Flnlicenm 

As KAntortanltAkApzd 
• IntAzet 
Mayer MArle dr. orvos 23 
Nagy ArpAd rk. plebanos 31 
OIAh KornAl nyag. all. tanlto 37 
Papp JAnos kanonok, g.katb. espe- 

tes-!elk6sz 7 

Papp JAnos llj. gOr. kath. hit- 

oktatfS 
RAtby Lajos dr. gy6gyszer6sz 
RAyAsz JAzsel vend6gl6s 34 
Rlttersporn MlklAs dr., lasd az 

ujfeh6rtfi ol6fizetflk kb'zbtt . 
Relchmann SAmnel 8 

SAndor gor. kath. Ielk6az Szakay Ferene m. kir. posta- 
master 15 

SzakAl LAszlA term6nykerssked6 
(Uzemben V. 1— x. 31-ig.) 5 TakAcs Gyula polg. isk. igazgato 
35 
TA1I gazdasagl Iskola, m. 

klr. 16 

TAth IstvAn dr. ngyv6d 13 

WattamAny Imre g.kath s.lel- 

k6az . 18 

Welszberger Ferene cSegitfi 

Mirla» gy<igyazertara 24 

Welser MAr baromlikereskedfi 27 HAJDUHADHAZ 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 69 
B6tkbznap: unuepsap: 

8— 12-fg,. 8-11-lg, 

14— t8-lg i4_i5- lg . 

Csak elofizetOk r6Bz6re: 80— 21-ig. 

CsenddrOrs, m. k»r. 8 

Dancsy LAszlA dr. kCzs6gi orvos 

4 

ErzsAbet gtfzmalom,tala]donos 

VeszprAmy IstvAn 7 

Fakercskedelml As Falparl 

VAllatat k.I.t. 13 

FatA ZoltAn sskv. tik6rszazados 

18 

HoldnhadhAz As VldAke 

Hangya iroda, ffitizlet 

Putura term6nyraktar 
HajduhadhAzt Egyeslllt 

PAnzlntAzetek r.-t. 
Horovltz Ferene llj. fUazer, vas 

6s porcellaa kereskedo 19 

KOzsAijI eltiljArAsAg 1 

LegeltetAsl tArsolat 21 

MolnAr ZoltAn ref. letkdsz H 
Mailer Antal malomrulajdonos 

lisztflzlete 6 

Papp Imre gazddlkodd 6s sert6s- 

kereskedfi 17 

Simon ErntfnA dr. itev. 2 

Stern Lajos epfiletfakereskedO 

6s betongyAra 14 

S0rAs IstvAn eceteyaros 12 

SzabA Imre mflasztaloa, fameg- 

munkald tizem 6s temetkez6si 

int6zet 10 

SzAkely. iron dr. varosi orvos 
. ',-. .... -9 

Szllva Endre dr. figyv6d 15 HAJDUNANAS 

Hivatalos drdk: 
■ m 7-21-ig 
AUamvasutak. m. klr., Alio- 

mas, bajdunanasi 6rdekelts6g 20 

BajA Leontln dr. rogorvos, 
Garai-u. 6. , 24 

Batta AutalnA ttzv. ny. tanlt6 
Ozvegye, Boeskay-u. 68. 1-02 

Berencsy GAza m. kir. gazda- 
sagi tanacsos. orszftggyu.l6si k6p- 
visel<5, Booskay-t6r 16. 55 

Burger Izldor vaskereskedo, 
Dorogi-u. 8. 27 

Cary Jakab fbidbirtokos, Klapka- 
n. 17. 48 

CsenddrsAg, m. kir., K>ssa- 
67. V 5 

Cslba Gyffzff okl. g^p6szm6rn0k 
lakasa, Ujsz8!16-n. 16. 60 

Cslba Gytfztf hizlalotelepe 68 

Cslha-malom. Term^nyvisartas^ 
firlem6nyelailas, p6natar, Ujsz61i0- 
n. 18. 30 

Ugyvitel levelez6s, Ujsz»lW-n. 16. 
31 
C6gf6nbk (Csiha Gyozo okt. g6p6sz- 
m6rn«k) kizardlag fontos figyekben, 
Ujsz8Hft-ti. 16. 4 

Nyiregyhazi-nti csere telep, 
Nyiregyhaza-n. 62. 63 

Allomasi raktara 7 

CsoNAny AndrAs dr. ttgyv6d, 
Booskay-u. 10. 57 

CsohAny Antal fOldblrtokoe, 
Csokonai-n. 2. 53 

Csobany Zslgmond fdldbirtokos 
Booskay-u, 30. 1-00 

(Jsontos Gynla ra kir. Dostam es- 
ter lak^sa, Verbfiozy-n. 2. . 70 

Csnka Lajos dr. llj. kir. jaras- 
bird, Booskay-11. 17^ 59 Hajdundnas DAnlel Tibor bArA dr. ny. fd- 

ispan, Hanyadi-n. 28. 78 

DarAczy GAbor dr. vlt6z, virosi 

tlsztiiigy6sz> Bocskay-t6r i. '' 39 

Lakasa, VerWiozy-u. 4-'. .- 86 

Dicker LAszlA vl I lamossagl 

flzem, villanyiizere168, radid 6s 

muszaki cikkek, Bboskay-u. 4. 87 
Dravlezky MArton «Hombar» 

bizoinanybs, Kalvia-n. 6. 1-04 
Dobrauszky Emilia ('Magyar 

Korona» gy<5gyszertara, Bocskay- 

u. 7. 2 

Fried AdoII f uezernagykereskedfl, 

Kossuth-n. 5. 28 

GAbor MlhAly sfitfimester lakasa, 

Garai-u. 23. 61 

GlUckllch GAza termdaykeres- 

kedo Hunyadi-u. 11. 8 

Gottdlener SAmnel borkerea- 

ked6, Bocskay-u. 46. 18 

GulyAs Imre dr. ny. tdrv6nysz6kl 

tltkar, Matyas kir.-u, 7, '79 

Badas MlklAs dr. orvos, Polgir- 

n. 3. 62 

Baldn flenrlk dr. tigyvea", Boos- 
kay-u. 6. 87 
HajdunAnAs m. TAros kb*z]o- 

lAtl szttvetkezete 1-03 
BajdunAnAs vAros nApmoz- 

galml nyllvAntartasI hlta- 

tala, Bocskay-t6r 1. 1-05 

BajdnnAnAsI tfazdasAgl sz«- 

vetkezet, Booskay-t6r 8. 19 
BajdunAnAs! gozmalom r.-t. S m 

Oi 

n ■ &* BajdnnAnAsI 2.sz. »,flangya 
logyasztasl As ArtAkesittf 
szOvetkezet, Dorogi-u. 2. 38 

BajdnnAnAsI BltelSzllvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja, Dorogi- 
u. 3. 82 

BajdnnAnAsI reformAtns 
r e Algl mn Azlam , Boo Bkay-u. 29, 
76 

HajdnnanasI Stefanla IlAk- 
szttvetsAg SzUldottbona, 
Magyar Gaborn6-u. <i. 14 

BajdunAnAs I takarAkpAnz- 
tar r.-t., Bocskay r u. 13. 13 

BajdunAnAsI tUzoltAlakta-, 
nya, Dorogi-u. 1. " ' .49 
Hangya** logyasztAsl As Ar- 
tAkesltd sztfvetkezet, Bocs- 
kay-u. 11. . .21. 

„Hattyu" lehArnemtllpar As 
dlvatArnhAz. n6gf Papp 
MlklAsnA, Bocskay-u. 2. 11 

Berbst Jahab szalmakalap- 6s ~ 
sapkagydr, Koasnth-u, 13. 96 

IgnAth Sandor b6raut6fuvaroz<5 
6s bb'lgyfodrasz, "Bocskay-n. 6. 98 

Jakahovlts LAszlA dr ■ fiffvv6d 
(bzemben 11/1 .— VH/30-ig), Bethlen- 
krt 4. 83 

JArAsblrAsAg« klr , Booskay- 
ter 4. 46 I 

Katona Fereno HaJduvTd6kJ 1 
ayomdavallalata, kfinyv- papir-.lro- ] 
6s rajzszerkereaked^se, Booskay- ' 
t6r 19. 56 

K An tor SAndor term6nykeros- 
ked0.6s tttzilakereskedfl, Andrassv- 
krt 14. 99 

Katonal Aptlletek As hat A- 
sAgok : Hajdunaaayi honv. kieg6- 
szitdparancsnoksag,ni. kir., Dorogi- 
u.5. 71 

Kerekes Jeno* dr. orvos, Garai- 
8. 51 

Klein Aron tenn6nykereBkedO, 
(Uzemben II/l— VII/31-ig.) J6kai- 
u. 19. 75 

KovAcs Lajos dr. orvos'is a posta 

bet. bizt. int. orvosa. Polgar-u. 12. 

69 

KovAch LAszlA dr. vArosi tiszti- 
orvos, Bocskay-u. 32. 50 

KovAcs Nagy Lajos gimn. ta- 
nar, Booskay-u. 62. 1-01 

Lengyel GAza varosi allstorvosj 
Andrassy-krt 66 

Mandl Andras dr. kir Ms-. 
jegyzO, Verbodzy-u. 8. 33 

MAdl IstvAn stfrnagykeresbedO, 
8z6oh6nyi-krt 4. 95 

MlklAssy SAndor dr. ugyv6d t 
J6kai-n. 6. 64 

MlkA Gynla asztalos, Dorogi-u. 7. 
42 

MohAcsy Endre rg. tan&r, Beak 
Pereno-u. 19. 89 

151 0: 

X. 
3V 

N 

M 
A z 
o ■ Hajdundnds Molnar Jdzsef eimn. tanar, 

(iizerfiben: IV/l— IX/30-ig) Isfcola- 

u. 22, 80 

M. klr. Orszagos tir?ttizes- 

tlgyl iilvatal focsatorna 

mnn^alutainak m. klr. 

epltesvezetosege, Dorogi- 

u. 16. 29 

Nagy Imre ref. Iclk6sz, Kossmn- 

n-'i-. 65 

Nagy Imre dr. varosi ffljegyzfl, 

VeibOczy-u.-G. 3 

Nlkodemusz Istvan dr. orvos, 

Kisfalndy-n. 13. 34 

Nyakas Sandor dr. varosi al- 

■ jegyzfi lakasa, Nyiregykazi-u. 14. 

36 

Pap IHIkI6s sert6skeresked6, 

Bathory-u. 47. 47 

Papp Miklds so-, cukor-, 6s 

gyarmatarunagykereskedS, Bocs- 

kay-ter 4. . 40 

Penzes Mlhaly dr. potgarmoster 

Ukasii, Bethlen-k'rt 5. 44 

PoIgarmester,Bocskay-terl. 48 
Pftcze Janns dr. gimnaziumi 

tanar, Kisfalndy-u. 2. . QQ 

t ,Remeny" gydgyszertar, 

Csejtei Karoly, Boeskay-u. 
« 12 

Rendorkapitanysag, mi kir. 

BocskSy-ter 1. 23 

Orszemelyzeti osztalya, Bocskav- 

ter 1. >]2 

Repassy Agostonne 6zv. 

fiiszer- 6s vegyeskereskedd, Gr6f 

Tis7jl Istvan-krt 36. 10 

Sarga LaszlO fiiszer- 6s csemege- 

iizlete, kereskedfl, Bem-u. 2. 25 
Schlachta Janos utdda 

bzv. Dubrovszky Antalne 
\ ' vas- es fiisaeikereskedo. Bocskay- 
\ WT3. 92 

Schmidt Gyulane „Bocsfcai" 

vendrplo 1 £s sz&lloda. ..Urania" 

mnzp6kepszinliaz 7 Bocskay-ter 6. 15 

Lakds: I. Bocskay-ter 5. 84 

Soltesz (Sommerl Otto gyogy- 

szeresz, Kossuth-n. ti. 26 

Somogyl Gabor dr.'hivatasos 

tuzott6parancsnok, Ovoda-n. 5. 41 
Somogyl Pal ref. lelkosz elnfik, 

Bocskay-ter 11. 62 

Sre.ter Armin dr. orvos, G-arai- 

n-12. 67 

Stark Miklds fakereskedo lakasa 

(iieemben : VII/l—XII/31-ig). 

Kisfalndy-n. 15. 77 

Stark MLikJds es Lajos fakeres 

kedok, Betlegelo 13. 17 

Tiszti es varosi orvosi hlva- 

tal, m. klr., Boeskay-n. 22. 94 
T6th Lajos allatkereskedd, Boos- 

kai-a. si. 1-06 

T6tti Mlhaly daraldmalmos, 

Attila-u. 74 

Tttrttk Mlklos varosi meradk, 
■., Hortby Miklos-ter 1. 81 

Yarga Laszld vitez, serteskeres- 

kedd, Bocskay-u. 37. " 35 

Varga Sandor dr. orvos, 
Bocskay-n. 26. 6 

Varoshaza. polgarmesteri hivatal 
Bocskay-ter 1. J 

Varosi vlllanyv|iagfta*1 
Uzem, Hortky Miklos-ter 14. 45 

VIda Belane «zv., Kaziuczy- 

n. 14, 00 

Vlllamos-telep, varosi iroda, 

Bocskay-ter 4. 32 

VIzszabalyozd, esatorn&zd 

es epito r.-t., Szec-henyi-krt 13. 
97 
Weiszkrdn Janos fakereskedo 9 
Zagonyl Jakab ref. tanit6. 

Rak6czi-u. 37. 93 HAJDUSAMSON 

Hivatalds 6rdk: 

BMUnup: %S™'?*" 

r unoepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14-15-lg. 

Csak elOfizetOk r6sz6re : 20— 81-ig. 

Csend5rifrs, m. kir. . 4 

K»zs6gl elttljarosag . 1 

PokolyL&szld dr. posta titkir2 

Vegfa Lajosn^ m. kir. posta- 

mester 5 Ha radiojat magaval viszi nyaralasra. HAJDUSZENTGYORGY 

(lasd Jdzsa) 

HAJDUSZOBOSZLO 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

Adam Gyula dr. furdflorvog 
es Adamn€ Tdr.ijk Anna dr. 

orvoa magaQrendelOje, Bethlea- 

u. 4. 67 

Allaml MezSgazdasagl Nep- 

fskola, Erzsebet-ter 1. 46 

Allaml Polg&rl flu £s leany 

Iskola 89 

Allampenzfar, m. klr. 10 
Allamyasntak, m. klr. allo- 

masfonSks^g 23 

Almassy Denise gr6fn«, 

pefisiotnUjdonos, £3Sbirtokos, 

Arany Janos-n. 27. 1-07 

Antaloczy IVAndor ny. ym. fd- 

lev^ltiros, Risd Istvan-u. 7. 75 
Aszodl Aliklos dr. orvod, 

Kossuth- n. 9. 36 

AuIIerber Anna 6p51et- es rfizifa- 

kereskedese, Rak6czi-n: 48. 48 

Balla IstTan dr. O.T.B.A. orvos, 
Bocskay-u. 40. 68 

Barabas B61a dr. figyved, Kipyd- 
n. 1. 1-17 

Barabas Ignac ny. diJ.-rend. de- 
tektiv, Banora-kert {fizeraben: 
VI/i-X/31-ig) 78 

Blellczky B^la ny. s^azados 
lakasa, Mohacsi-u. 7. 1-11 

BelUgyl Szamvev6segek 
t)diild «s J6Iett EgyesUlete 
hajdu6zoboszl6i "vldiilGhaza, {fizem- 
bea y/l-X 31-iff) 1-02 

Binder Gusztavne (nzembem 
V/i— X^l-ig)Deak Ferenc-u. 3. 55 

Bezl Janos vitez, terraenykeres- 
ked8, Horthy Miklos-dt S. 29 

„Bocskal Otthon" a kposkem^ti 
Ref. tJeyhazmegvei I-elkfezi Rfjye- 
sulet ve-/et^3L'ben (uzemben • V/l — 
X/31-ig>; D5r8-Bttg 3. 32 

Cseke Peter lientes £s m^szAros 
(fizemben: V/l— X/31-ig) Vertanuk- 
tere 4. 66 

CsenclOrjarasparancsnok- 
sag, m. kir. 13 

Csiha Istvan dr. varosi tiszti 
iigyesz, Rak6cai-n. 18. 34 

Csomor Ben« dr. .varosi orvoa 
Oaomorne es dr. Gyenge Roza 
t'ogszakorvos, Boeskay-u, 2ff. 80. 

Csurtfs Laszl6 dr. varosi brvos 
afc6czi-n. 47.' 1-00 

Dede Jozsef ne eakorka es eso- 
kolade gyari lerakata (uzemben 
V/l-X/31-ig) Sailfaknlja 46. 99 

Dor6 Gynla fakereskedo, Luther- 

7- 95 

Blekes Imre lakasa. * Weiss.Ern6 

atndacegtulajdonos^jHorthyMiklos- 

fit 14. 43 

Erdos Kalman dr. ny. polgar- 
mester, Gonczy Pal-u. 1. 70 

Pekete Pal tei-menykereskedo', 
„Hombar" bluomanyos, Nadudvari- 
u. 4. 1-18 

Flesch L.aszl6 dr. allatorvos 
Horthy MikTds-nt 3. 1-09 

Foldl Imre fiiszerkereskedd, 
Tor6kdomb-u. 12. 1-22 

Fttlep Kalman vltez, m. klr. 

a-lejiredes, okl. gazda, (uzemben: 
V/l— X/31-i?) Banomkert 1-08 

Frlgyer Ferencne ,Jlona ott- 
kori" pensioja. Wesselenyi-u. 13. . 
1-16 

Faller Janos «Jastitia» gy6gyszer- 
tira, Rak6ozi-u. 3. 50 

Fogyasztasl es ertekesltft 
szttvetkezet 20 

Gambrlnus szalloda, vitez 
Kanasi IjhIos {Tizemhea: (V/16 — 
X/16-ig) Ras6 Istvan-u. 3. 9 

Gall Janosne liszt ea t.ermSny- 
fillet, Horthy MikWa-Ht 21. 6 

Termenyiaktaia. palyaudvar (fiaem- 
ben: VII/15— I/15-ig) ■ 81 

GBblytfs Fereno If j. fftszer-, 
vegyes-, tiiaeloanyagkareskedfl, 
Szivrts-u. 19. 98 Gohlyos Petern6 dr. pti. seged- 
titkar iizvegye, (iizembeD.: V/l— 
X/31-ig) Kossnth-u. 23. 1-15 

Gr6sz Gyula dr. orvos, Ssilfak- 
alja 3. 18 

Gr6sz Gynla dr. figyved, GSnczi 
Pal-u. 4-. . 40 

Grdsz Imre ecetgyaros, Nadud- 
vari-u. 27. 33 

Grosz Peter dr. orvos (uzemben 
V/l— X/31-ig) Sziltakalja 42. 62 

Grosz Sandor ecetgyaros, Kigyo- 

">*" * ll 

Grilnfeld Hermann ffiszcr- es 

vegyeskereskedfi, Gdnezi Pal-u. 10. 
17 
,.Gy6gyfUrd0<' HajdoBzoboBzld 

varos kSzmQvel (Uzem beu : 1 V/l— 

X/15-ig) 4 

Bajduszoboszld r. t, varos 

vlllamosmuve 39 

VillamostelBps 84 

Bajduszoboszld! FUldgaz 

r.-t. 25 

Bajduszoboszld 1 gydgyvlz- 

palackozd k.I.t. 47 

Bajduszoboszld megyel 

varos kdzellatasl blvatala, 

Varoshaza 91 

Bajduszoboszld] takarek* 

penztar 5 

Hamval Kovacs Sfindor klr. 

it'elfittlblai ny. HJtiszt, Rdk6czi- 

«. 24. 24 

„Hangya" blzomanyl ffatelep 

83 

HegedUs Matyas furdiSvend^glfts 
fiizemben : TV/17— X/31-ig) 51 

Horog Zoltan: es If j. Marton 
IMihaly j.Hombar" albizomanyo- 
fsok, Nadudvari-ut 5. 1-19 

Hornyak Dezsd gepjavitdmuhely, 
antoTTLOtorszereltis, heggesztes, 
Horthy Miklos-iit 40. 

Bunyady Bela dr. figyved ts 

lij. Bunyady Imre term^ny- 

keieskedo, Dr. Fekete Laszl<i-u. 1. 

15 

Huszka. JMl^aly tmzoltdparanos- 
uok 56 

Jarasblrdsag, klr. 37 

Juhasz Lajos vilhiny- es radio- 
saakiizlet. Juhasz Lajosae virag-, 
keziniuiikaiizlet, frizo- es gyogy- 
haskotokesaitfi 74 

Iparos gydgytelep Banomkert, 
till. Ipartestiile'tek Orszag-os Koz- 
pontja, Budapest, VII. Erzsebet- 
krt 9/lt. 1^)5 

Katonal epUIetek 6s bat6> 
sagok: Hajduszoboszlo megyei 
varosi katouai parancsnoksaga 
m. kir. 82 

Katonai ildiilfl paranesnoksag 1-20 

KIrcfll Istv&n hentes es meszaros 
Vertauuk-tere 22. 54 

Kiss Gabor varosi AJlatorvos, 
Bethlea-u. 14. 27 

T. Kiss Marton T. Kiss Lajos 
fiiszer-. vegyes-, vijlany-, rftdio- 
ttzlet (uzembea: V/l— X/31-Ig) 
Vertanuk-tere 8. 58 

Klein Jdzset bor- es s^niagyke- 
rfisked6 fiizerabea: IV/l— X/31-ig) 
Kossuth-u. 10. 26 

Kovacs Albert maloratulajdonos 
77 
.Kovacs Otthon** pensi6, talaj. 
b^v. Kovacs Janosne, (usemben: 

v/i-x/31-ig) 1-14 

S. Kovacs Sandor termenyke- 
reskedft (tPutarai) biaomanyosa 41 

Kovacs Sandor »VadAszkilrt» 
szillodaja ea vend6glfl.1e fiizembon: 
V/l— X/31 ig) Horthy Miklos u. 6. 53 

Kovacs Zoltan muszeresz, b6r- 
autotnlajdonos, radi6- es ker^kpar- 
uzlete 72 

Kun Andras satSmoster, Kossnth- 
u. 7. : . ,97 

Laz&r Pal r6m. kath. plebinos, 
Bocskay-u. 1. 73 

Lovas Karoly termenykereskedO 
(tHombarfl bizomaayos, Horthy Mik- 
lds-u. 63 

Malatlnszky VHma dr. gyer- 
mekgy6gyasi szakorvos, Bocskay- 
u. 26. 87 

Malatlnszky Zoltan dr. figyved, 
Rak6czi-u. 1. 14 

IKarton G6za dr. m. kir. ti3zti 
orvos, Rak6czi-u. 21. 2 Marton Laszld dr., h.-vArosiea 
Stefdnia orvofe, Bocskay-u. 13. 69 
Mezogazdabagl Kitzrakta- 

rak Reszv6nytarsasag 28 
Pall Ferenc If j. kir. birdsagi 
vegrehajto 22 

Pdlmay Laszld hadirokkant 
' fflkadnagy, (iiKembert V/l— X/31-ig) 
Banomkert 1-08 

Papp Jend dr.. fur do 1 orvos 76 
Paracsy Benjamin henteB 6s 

meszaros (iizemben : V/l— X/31-ig)49 
Penztaros Imre dr. varosi ta- 
na«snok, Rakiiezi-u. 46, Q4 

Penzttgyorl sznkasz, m. klr, 
1-21 
Pongracz Jeno' grdf orszig- 
gyfl(6si kepviselo, Madarass-u. 31. 
79 
Rendorkapitanysag, m. klr. 
21 
Kapitauysag vezetOjenek lakasa, 
Dr. Pekete Laszlo-u. 11. 8 

Rozsahelyl Gy ozone pensid- 

tulajdonos, Major-n. 36'. 1-01 

Sajd Karoly Tlvadar aBocskay 

Mozg6kep.szinha.3s tulajdono3& 45 

.Sarolta Udttlo" Bztics Janos 

gondnok, Deak Perenc-n. 13. 1-12 

Schilfer Zoltan fakereskedo 42 

Sebenyi Ferenc dr. m. kir. 

pensiigyi tanacsos 94 

Sebes Gyula veitdeglfls, Hungaria 

szalloda (iizemben: IV/15— X/15-ig) 

30 

Simon Arpad dr., Rakoczi-n. 20. 

19 

Simon - Jdzsef dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa, Boeskay-u. 11. 10 

Soos Janos dr. O.T.I, orvosa, 

Rak6uzi-u. 6. 35 . 

Stern Dezso fakereskedfi, Rakficai- 

n. 51. - 12 

Sternberg Pal mAv. hazt61-hizig " 

szallitdjn, PogtOvi-u. 9. 57 

SUmegl Istvan sLehela pensioja, 

Szilfakalja 61 

Szabd Lajos debreeeni cserep- 

kalyha keszitotetepe, Korner Bela- 

> 49. . I-IO 

Szttes Karoly ifj fiiszer-. vegyes- 

es *e rme ayke res kedeee, Vertannk- 

tere. 3- 38 

Taar Istvan malomtulajdonos, 

Cselre-«. 11. 96 

Tdth Gyula vitez, rum-, likfir- ea 

sseszaiTgyara QO 

Toth Sandor c(Hombar» albizoma- 

nyos, tennenykeieskedO, 

La,kasa ; Rakoczi u. 125. 90 

Turi Mlhaly vend^gtOsmester, 

Aranyos" vendegiOje ' 1-13 

,,Turul penslo", tulajdonos Ifj. 

Erodl flarracb Belane dr. 

(iizemben: V/l— X/31-ig) 65 

Ttizoltdsag 3 

Vay Geza oki. gepSsinnernfik gfiz- 

malmit 7 

Vajna Istvan dr. ffirdflorvos 

lakasa &s maganrendeloje IV/16— 

X/31-ig egesz nap a ffirditelepen 
85 
Varoshaza 1 

Varosi addhlvatal 92 

Vdros Gyula malombSrlfl 31 
Wohlberg Bela hirlapbieo- 

manyos, Szilfakalja 17. 1-04 

Wohlberg Gabor kfinyv- 63 

papirkoreskedd, Vertannk-tere 15. 
1-03 
Wallon Lajos «Gondviseles» 

gyogyazertara 52 

Zakar Gftbor dr. Ogyved, Bocs- 
kay-u. 24. - 93 
Zala Emll «Bocskay» gy6gyszer- 

tara, Major-u. 2. 44 

HAJDUSZOBOSZLO 
GYOGYFURDd 

(Id6szakos nyilvanos allumas) 
Hivataios 6rdk: 

V/16— VI/30-ig es IX/1— IX/30-lg: 
Vasarnap es HetkSznap : 
8-lS-ig. finnepnap : 
8-11-lg. 
14—16-lg, 

vrm— vin/3i-j(?» 

7— 21-lg. 152