Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


az engectelyt se feledie otthow. Harledcs HAJDUSZOVAT 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig 14— 15-lg. 

Csak elfifizeto'k r6sz6re: 80— 21-ig. 

Boda Sandor dr. k8zs6gi oivos 

7 

Csendorors, m. kir. 2 

Prenkel Mtbaly malomtnlaJdonoB 

4 

Gargya Gyula dr. O.T.I. 6sSte- 

fania orvos .6 

Hajdnszov&tl Hltelszovetke- 
zet - • 3 

„flangya" fogyasztasi es 
ertekeslttf szovetkezet 8 

Kbzsegl eloljardsag 1 

Tdth Kalman «Futura» albizoma- 
nyosa 5 HAJDUTANYA 

(lasd Kisvelence) 

HAJDUVOLGY 

(Msd Szentetornya) 

HAJMAS-IVANKA- 
PUSZTA 

(lasd Giloafa) 

HAJMASK&R 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8-12-ig, 8— 11-fg, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak eltifizetok r£sz6re: 20 — 21-ig. 

A hajmdsteH egy stages 

hdldzathoz iartozd kozponi: 

Hajmdskiri-tdbor, 

Allamvasutak, m . kir. alTomas- 

fflnuksege 3 

Antal Gyula b6raut<is . 7 

Borian Janos dr. orvos 4 

Csncs K&roly fnszerkeresk. 5 

Dvorszky J6zsel m. kir. kor- 

manytanaesos, alsteni Gondvisel6ss 

gyogyszevtara 10 

Hajmasker es vldeke 

Hangya fogyasztasi 6s 6rt6kesito' 

szBvetkezet ' ' 9 

Horvath JLaszld b6raut6-fnvarozo 

8 

Kbzsegl elbljardsag 1 

Szlta Ferenc pekmealer 2 

Varga Fereno dr. roro. kat. 

pl6banos 12 

Varga Karoly m6saaros 6s hente? 

e 

Varga Lajos vend6gl6s 11 

HAJMASKfiRl-TABOR 

A hajmdsktiri egysiges 

hdldzathoz. tartosik 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

Iinnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14-15-ig. 

Csak elofizetfik r665B6re : 20— 21-ig. 

Barcza Elem*r nagyalosonyi, 

m. kir. szazadoa 17 

Csendbrttrs, m. kir. 2 

Gebhard And r as alearedea 18 
Hangya Kouzum Szovetke- 
zet fldkja 12 
Helybrsegl, m. kir., kbzet- 
kezesl blzottsag 7 

Honved allomasparancanok* 

sag o9 

Honved elelmezbraktar 16 

Honved erdomerntfkl hlva- 
tal, m. kir. Oska H 

Honved gepkocslszertar 

k;rendelts6g paranosnoksaga 4 Honved javltdmiihely 3 

Katonal raktar 6 

Kdsa Rcznek Jeno* dr. m. kir. 
alezredes 20 

Kozsegi elbljardsag, Osktt 

(nyilvanos) 8 

Magyar hydro elektromos 
mtivek r.-t. villamosaram szol- 
galtato telep (ttzeraben: Vl/i— 
XII/31-ig.) 15 

Skabllcs Mark velikei 6s bese- 
ny6i, m. kir. szazados 14 

Taborl mozgdkepszfnhaz, 

Gees^y tirnagy 13 

Taborparancsnoksag 9 HAJNALOS 

(lasd Tiszalb'k) HAJ0S 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

ft— 12-ig, 8— 11-ig, 

11— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetGk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Bloch testverek gabona- 6s 

term6nyTigynek36g 10 

Boros Maud kereskeclo 8 

Csenddrltrs, m. kir. 3 

Fdty Gyttrgy dr. posta het. bizt. 
int. 6s kb'zs. orvoa ■ 9 

Baj6sttakar£kp6nztarrM. 4 

Kalocsai £rsekt uradalom 2 

Kttxsegl eldljardsag 1 

Kustar Sandor mflroalonitalaj- 

donos 12 

Oszwald Antal vegyeekeresked^ 
16 
Rendes Mfirta kereskedd 13 
Schpn Istvan borbizomanyos 18 
Segft6 Maria gydgyszertar 7 
Stleber Adoll deszka- 6s vegyea- 
kereskedes 6 

Stoffer Tdblas boriigynttk 5 

Szab6 Gyttrgy tojas-, baromfi-es 
gyiimolcskereskedd H 

Szlkszay Tlbor dr. orvos 15 

Varl Jdzsef radio- es villahyke- 

re^ked^s 17 

Vass Antal igazgat6-tanito 14 HALAPIMAJOR 

(lasd Erd) 

HALASZARANYOS 

(lasd Gytogy« B ) 

HALASZ1 

Hivatalos 6rdk: HetkOzBap: Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8-12-ig, 8-11-ig, 

U— 18-ig. 14— 16-tg. 

Caak elflfizerdk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendortfrs, m. kir., Kisbodak 
5/2 
Bldljardsag, Haliszi 1 

Eldl]6rdsag, Darn6zueli 6 

BlOIlardsag, Pflski 2 

Halaszl Hitelszttvetkezet, 
mint az O.K.H. tagja 4 

K«zs6gl eldl]ardsag, S6rrenyo- 
SKiget (nyilvanos) 7 

Marsovszky Jenffn6 «zt. fSis- 
pan aavegye, Mariakalnok 3 

Marten Istran kOrallatorvos 8 
Poos Antal dr. kSrorvos 9 

Utasztabor Kisbodak 5/4 

HALASZTELEP 

(lasd Tin any) HALESZ 

(lasd Tapi66zele) 

HALMAJ 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8-ll-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizeto'k r6sz6re: 20 — 21-ig. 

Csanady Sandor dr. kororvos 

5 

Hangya fogyasztasi Bzdvetkesiet 7 
Kttrjegyzds^g, Feledkazsmark 

(nyilvanos) 4 

Krasznay Andor mav. iutiszt, 

alloinasfouo'k 2 

Regltko Endre nagyb6rlfl 1 

R^szrenytarsasag vlllamos 
6s k«zleked€sl v&llalatok 

szamara. Miskolei vi II times 
ffzemei, kirendeltsege 6 

Simon Jen5 dr. orvos is a posta 

bet., bizt, int. orvosa 3 HALMI 

Hivatalos ordk: 

■8 -18-ig. 8-ll-ig, 

14-15-ig. 

Csak el6fizet6k r^szdre: 20— ai-ig. 
Addhlvatal, m. kir. 18 

Apamvasutak, m. kir. 

Allomasl0n8ks6g H 

Banda Istvan dr. foszolgabiro 

15 

Csend^rifrsparancsnoksag, 

m. kir. 4 

Dobosl Janos dr. fifryved 9 
Fekete Sandor fuszer- .6s ve- 

gyeskereskedfl 8 

Ferencslk Sandor dr. kir. 

kozjepyKG 13 

Fdszolgablrdl hfvatal 1 

Halml JarasI Takarek- es 
Bltelszttvetkezet, mint aa 

O.K.H. tagja 5 

Bangya Konzunt Szilvet- 

kezet fiokiizlete, fogyasatasi 

szBvetkHzet 6 

Belmleld Jdzsef keresk. 12 
Jarasblrdsag, kir. 2 

Katonal epuletek es hato- 

sagbk : 

Jarasi katonai paranosnoksag 1 , 

m. kir. 14 

KSr jegyztfsegek : 

Halmi 17 

K«k6nyesd. 19 

Turterebes 3 

Lemenyl Papp Sandor dr. 

iigyv6d, Ugoesa vm. tb. foiigy6sze 
20 
Nagy Iday Ferene ny. 

Mazolgabiro, hatosapi lisztelosatd 

22 

„Oroselan" Gydgyszertar 23 

P6nzUgyorl ozabasz m.. kir. 

7 

Szverenkd testverek ffisaer-, 

vegye3-, vaskereskedflk 26 

Vadal Sandor dr. kororvos, 

posta B. B. 1. 6s Mav. orvos 21 HALMOSD 

Hivatalos ordk: 

H6tkoanap: Vasarnap 69 

iinnepnap: 

fi— 12-ig, 8-il-iff. 

14— mg. 14— 15-ig. 

Csak elflfizelflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrttrsparancsnoksag 
m* kir. 2 Kor jegyzos«g HALOMSZEG 

(lasd Nagysurany) HAMOR 

(Lasd Lillaf fired) . 

HANGACS 

Hivatalos drdk: 

Csak eldfizetok i-6sEere : 20— 21-ig. 
Ktfzsegi el&ljarosag 1 

HANGACS 

(tartosik Nagy&iro'shijz) 
Nyilvanos tdvbe.izelo dllomds 
a csongrddi Mi iskoldndl. 

(Nagykoros 2-^-36. sz. 
dllomds) 

HANGONY 

Hivatalos ordk: 

V.nsaniap <5s 
iiitnepnap: 
H-il-ig, 
14-15-ig. 
Csak el6fizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 
Gsenddrs6g, m. kir. % 

B0II6 Marglt m. kir. postamester 
4 
Jdsvai Janos faszerkereskedj 6s 
koresmaros , 6 

Kttzsegf eldljarosag 1 

HANT 

(lasd Aparh ant) H6tkSznap: 
8— 12-iff, 
14— 18-ig. HANVA 

(lasd Csix) 

DARASZTI-PUSZTA 

(lasd Vachartyan) HARC 

Hivatalos drdk: 

VasArnap 6s 
iinnepnap; 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak elofizetok r6sz6re : 20 — 21-ig. 
Balogh Ferenc r. k. Ielk6ez 2 
Dlolasl Lajos vend6glfls 3 

Ktfzsegl eldfjardsag 1 

Szemzd Istvan dr. fdldbirtokos; 
Janyapuszta (lasd a zombai elfi- 
fizetflk kBzott) Hetktfznap : 
8— 12-ie:, 
14-18-i«. 8 3 ar 

2 

r> 2 

O iff 

H 
P HAHGITA-FURD0 

Hivatalos ordk: 
„, il .. Vasarnap es 

H6tkonnap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— lt-iff, 

14— 18-ig. i4_i.5-jg. 

Csak elflfizetflk resz6re: 20— 21-ig. 

Honved sitanlolyam, m. kir. 

;' ■ 1 

HARINA 

(lasd Szeretfalva) 

HARKA 

(lasd KophaKa 6s Sopron) 

HARKACS 

Hivatalos drdk: 

_, it . Vasarnap 6s 

B6tkflzn«p: finnepnap: 

8-12-ig, 8-ll-ig, 

14— 18-ig. I4_i6-ig. 

. Csak elfifizetOk r6szere : 20— 21-ig. 

Csenddrttrsj nt. kir. 2 

Kttrjegyztfseg 1 153 Marhdny JFizessen e!6 a r6di6ra. HARKANY 

Hivatalos 6rdk: B6tk6znap : VI/1— VHI/31. 7— 21-ig, 

IXJl-V/31-ig' n 

VasAi-nap is 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-^18-lg 14— 15-ig. 

Csak elOfizetOk rfiszere: 20— 21-ig. 

Allamvasutak, vasntAllo- 

mAs, harkAnyflirdffl 20 
BoldlzsAr JAnos szikvfzgyaros 

(tizeraben: V/l— X/3l-ig) 
Bruscb JAzselnA »zv. vendeg- 

Ifis (flzemben: V/i— X/31-ig) 30 
CsendorsAg, m. klr., Dravasza- 

bolcfl 1 

EldljArAsAg, kSzsAgl, Harkany 

EMflJArosAg, kttzsAgl, Terebegy 

FUrdttlgazgatAsAg 9 

-Grosz LAszlAnA magftnzo 16 
Barkany gy Agy f tlrdovADalat 

(uzemben: V/l— X/31-lg> 22 

Bark Any h A viz AztatA ken- 
. der As lengyAr, Benedict .Ien6 

6b Szanto JsnO Dravaszab'olcs 19 
BegedUs KAroly dr. ffirdflorvos. 
: mutflsebeBZ — arologos 21 

Jankovlts Bela sfitflmester 4 
KAptalan Istvan dr. kbr- 

dllatorvos 24 

Keezell MAszAros IHAtyAs 

fbldberlfi; Lolupuszta 7 

KIskarAcsony JAnos vend£gl6s 

Lang GAza gydgyfurdo' vendeglfis 
(fizemben : V/l— X/3l-ig) 28 

Matarlts Lajos mgszaros, hen- 
tes es sert^skeresk. 23 

MAv.alkalmazottalnak Rudolf 

trfntirbkbs egyesiilete hark&nyf flrd6l 

fidfilChaza (uzemben: V/i— X/31-ig) 

18 

MAv. betegsAgl blzt. IntAzet 
vasutashaz g 

Nagy MlhAIy JAnos vegyes- , 
. keresk, " 27 

NAmeth SAndor zCldkertven- 
deglfi 8 

Nyltral I.Aszlo dr. orvos' es a 
posta bet. blzt. int. orvosa 12 

OrszAgos TArsadalorablzto- 
Stt6 IntAzet harkAnyllirdol 
dr. vitGz Keresztee-Fischer Ferene 
gy6gybaaa 17 

' Saortay ArpAd dr., a posta bet. 
biz t. Jnt. orvosa 10 

Rendelfije (Uzemben: V/t— X'31-ig) 
15 

Schneider Ala jos benger- 
malomtnl. 25 

Slnka KAroly vasuti vendeglfis 
2 

TakAcs Ferene gyogyszerfsz 14 

Zlmmer Ferene gazdalkodo" 26 HARMASI-MALOM 

(lasd Zalabe>) 

HARMASKORNYfiK 

(lasd Ffilbpszallas) 

HARMATOS-MAJOR 

I Jasd Pusztaszabolcs) 

HAROMFA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkbznap 8-i3-lg, 

14— 18-lg. Vasarnap 6s v 
.finnepnap : 
B-ll-ig, 
14-16-1g. Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Bangya HAromfa (uzemben : 

VII/l-Xn/si-ig> 5 

JegyzfisAg 1 

Kiss JAzsel ig. tanit<5 6 

PAkos JAzsel fffldblrtokos 3 
RadAk FerencnA ttzv. vegyes- 
keresk. 4 

RAm. knt. plebanla 2 

154 HARSAGY-PUSZTA 

(lasd Szentgal) 

HARSANY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k reKdre: 20— 21-ig. 

„Bangya" fogyasztasi 6a 6rt6ke- 
sitfl szSvetkezet Q 

HorvAthMarkAokl.gazda,be>lfl2 
Klsgyor kttzseg eltflJArAsaga 
KozsAgl eltfljArAsAg 1 

Pansz AladAr xk. lelkesz 6 
TemesvArl IstvAn dr. kfirorvos 
3 

HARSteRDOPUSZTA 

(lasd Kadarkxit) HARSFALVA —■ 
HEJI^nHHO 

(Lasd Bzolyva 45. sz. eWfizeW) HARTA HetkSznap : Hivatalos 6rdk: 

Vaaarnap 6$ 

" finnepnap : 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-tR. ■ 

CBak elflfizetflk re'szere: 20— 21-ig. 

A hartai egyseges hdldzatba 
tartozik meg: Allatwpuszta. 
Frtfhllch And r As korcsmaros 4 

Imreh Geza ritez, gepdszmer- 
110k- gy6gyszertar 9 

Knodel da Gottschall fakerea- 
kedflk 2 

KOzsegl el^IJArdsAg 1 

MAT AllomAs 13 

Mlna AladAr kflzsdgi allatorvos 
10 

Sebmell SAndor es fla 
Schmell Emll ^as, keT^kpar, 
fiiszer, 6pft6si anyag 6s. epfiletfa 
kereskedd 6 

Vertessy IstvAn dr. posta bet. 
bizt. int. es bfizsegi' orvos 8 

Volenlk JAnos hengermalma 5 HASZNOS 

Nyilvdnos tdvbeszSlhdllomds 
a kozsigi el&jdrdsdgndl 

(Pasztd 45. sz. eiatizetfi) 

HASZTANYA 

(lasd Magyarbanbegyes) 

HATMEG -- 

3ArATbH 

Hivatalos 6rdk; 

HetkSenap Vasamap 6s 
finnepnap: :j , 
8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Caak elftfleetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csend6rttrs parancsnoksAg, 
m. klr. 2 KlncstArl ErdtJhlvatal 
KUrJcgyztf I blvatal LAtorloa gazdasAgf €n lparl 
r.-t. pagonykezelfisege 4 HATRONGYOS 

(lasd Pely) HATVAN 

Hivatalos 6rdk: 

7-81-ig. 

Nyilvdnos 
tdvbeszdld dllomdsok: 

t. sz. postahfvatalban, BircJ 
Batvany Sandor-n 9. 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-Ig. 

2. sz. postahlvatalban 

Hivatalos 6rdk: * 

7-21 -ig. 

3. sz. postahlvatalban, Bak<S- 

cai-n. 11. 

. . Hivatalos 6rdk: 
KtkOznap: 8-12-ig, 14— 18-ig, 
Abonyl Arthnrne n6i«ab6, 
Ferene Jozsef-ter 9. 1-66 

Addhf vatal. m, klr., Werbficzy- 
M- 6. 13 

Allami Klebelsberg Kun6 
grdf glmnAzlum, m. klr., 

Grassalkovicli-nt 83. 1-37' 

A.llamrendfirseg» m. klr. 

hatvani kirendeltsege. Urassalko- 
vicb-iit 91. 14 

Palyandvari rendCrkfirletfirs^g, pa- 
lyaudvar 8 J. 

Allan* vasntak, batvanl OBztaly 
m6rn8ks6ge;, m. klr 44 

Allomasf6n«ks6ge, m. klr. ' 48 
FntCbazi f6nbks6ge, m. kir. 76 

Angelf IstvAn viflambsisagi es ra- 
diofelszerelesi vallalata. Baro flat- 
vany Bandor-n 15 1-42 

AtzeJ Bela all. elemi iakolai ig. 
lakasa. Nadasdy Tamas-u. 6 1-32 

Baranyay Gynla feb"zs<5gi 
allatorvos, Hnnyadit6r3. 1-63 

BArdos LajQs ref. lelkesz, 
Brzs6bet-t6r 9. 1-45 

Beocslnl cent en tgy Art onlo 

r.-t. selypi gyara, Selyp 46 

Blndleld AlArk es Xlal r.-t., 

Kossutb-ter 3 30 

Boldog Jakab vltgz, mm- 6s 

likfirgyar.tfi, Horvatb Mihaly- 

u. 134. 2-18 

BorbAs Jozselne ffiszerkeresk, 

Horvatb M.-u. 109. 2-14 

Borbeiy JAnos mezCgazdasigi 
gepjavjtbmllhely, Horvatb Mihalyt 
a 157. 80 

Borl Bela m. klr. postaellenSr, 
Erasebet-ter 7. 2-09 

Bozslk Antal bfirkeresk, Kossuth- 
ter 7. . - 2-21 

Braun Bertalan dr. ugyved, 
Hatvanas-a 4 42 

Budapest S'ekesrffvAros 
elektromos mttvel matra- 
vid6ki erdninvenek 6pitesvedetA- 
sege, Veressappnszta 2-24 

Bndapestl m. klr. postalgaz- 
gatAsAs 6 figyoszt/ly VI epitesi 
osztalyanak anyagraktara 1-23 

CsallAny GAbor vit^a enkoTgyari 

feliigyelO, Cnkorgyar I. tiszti lakas 

2-12 

Csendttrseg, m. klr.. Zaiesky 

Imre-n. t Q 

Czere JAnos ant6f nvaroz6, Var- 

n. 2. 2-08 

Danlellsz MlbAly vasnti vendeV- 

Ifis. allom&s 1-58 

Denes IgnAe ny . mav. f<5m6rnek, 

Meszaros Lazar-n. 44. 18 

Denes Jenfi dr. orvos. Ferene 

J6z*ef-ter 6. - 36 

DohAnynagyArada, m. klr. 

vitez Jaromy Arpad is Tarsa, 
Kossnth-n 1. 1-62 

Doktay Gynla vitez, vitamin 
eoetgyar. Hatvanas-u. 1. 1-64 

DomAny Grn6 gepeszmArnflk, 
mass, intiifl, Cakorgy&r 1-60 

Dnkesz Arturterm* ny keresk., 
Hatvanas-u. 3. 62 

EgrI ZoltAn Qgynflk. Saalkay-u. 3. 
1-54 

Elttd JAzsel dr. orvos, WerbooBy- 
u. l*. 37 1 ElsO batvanl Hdmalont, Mik- 

9zatb-ter 1. 61 

Erdtfs Ern3 nrad. szamtartd, 

. Ocskay-ut 12. 1-48 

Farkas 1st V An vendiglCs &b 

b6rautoluvaroz6, Horvdth Mihaly- 

u. 42. 1K)1 

Feher JAzsel' vegyeskeresk., 

Rakdczj-a. 69. . 84 

Ferences Kolostor Idntfk- 

sAge, V. ker., R4k6oei-nt 53 

Flster KAroly dr.orvos, Meszaros 
Lazar-u. 69. |g 

Fodor Lajos dr. Ogyved laJcasa. 

Kdssnth-t^r 17. 26 

Fbgarast Lajos radid- 6b vlll.- 

vall.,, Horvatb Mibaly-u. 1. 1-08 
FUldes Jakab dr. orvos, Ra- 

kdcziVut 76 1-38 

FfiszoIgablrAI hlvatal, 

Hnnyadi-te'r 19/a. \\ 

GAspAr Bela dr. orvos. Kossnth- 

t6r 6 2 

Gergely FerenenA «zv. nyng- 

dijas, urad. ig. neje, Zalesky-n. l/b. 

1-85 

Gersch Bermann bdrkoositolaj- 

donos. Csatafy-n 11. 1-52 GbtllAnyl Imre bArA ttrttkO- 

sel gazdasaga, Sashalom 64 

Graf Andor dr. Ugyveieto kflz- 
s6gi orvos, Iskola-n. 11 34 

Gyara LAszld Pntnra bisom., 
Hoivatb M.-u. 1. 96 

GyUmtfles-sztfUtfleldolgozA 
As szesziparl r.-t- Szeobenyi- 
u. 21. i-03 

Bajdn Armln vegyeskeresk.. 
Nadasdy Tamas-n 11. 65 

Banunersberg ElemAr dr. 

operatenr, Jarasorvos. Koasuth-tir 7. 

92 

Bat van As vldAke I par test U» 

let, norvatb Mibaty-u. 6. 74 

Batvan varosl bltelsztfvet- 

kezet, mint az 0. K. H. tagja, 
Ferene J6zsef-t6r 6. 55 

Batvanl Casino. Kossntb-tfr 7. 

83 

Batvanl cnkorgyAr r.-t. 4* 57 

IrodafdnSk 60 

Batvanl Cnkorgyarl Sport- 
egyesttlet, hatvani oukorgyar 
r.-t. saabadidfl otthona, Kothermere 
n. 1. 49 

Batvanl gffztAgla- As ese^Ap- 

gyAr r.-t^ Grasaalkovich-n. 62. 

31 

Batvani ^Bangya ta fogyasz- 
tasi As ArtAkeslto* szttvet- 
kezet . 

Fflnelet, lroda, Kossnth-t6r 1. 1-51 
1. sz fiokflzlete, Ferene Jdzser- 
ter 13 70 

Batvanl nApbank r^t« vez6r- 
igaaget6 Hiriing Oyula kormAny- ' 
lOtanacsos, Fereno J6zsef-ter 8.23 
VadisK Lip6t iga»gat6, Ferene J.- 
ter2. 2-13 

Batvanl sztilltftelep As ke- 

reskedelml r.-t., Vadasztanya 

3-03 

Batvany Dentsch SAndor 
bArA UrOkOsel ksst^lygondnok- 
saga, Kossotb-ter 18. 17 

Nagygombosi uradatma, Gombos- 
puseta ,3 

Batvany SAndor bArA es J6naef 
nagyteleki nradalms, Cnkorgyar 1. 
Gazdasaga, Verseg fenyObaraszt 33 

flegedtts BAla sfltftmester, Kani- 
asai-n. 1. 71 

fleldrlch Alajos Mrantdfnva- 
rozd\ Temet6-u. 12. _ 2-22 

Seller lzsA Hlatszer-, foto- ' ea 
eportcikkek szakozi., Bard Hatvany 
Sandor-u 10. 1-33 

Blrltng Gynla m. kir. kormany- 
fOtanaosos tuzoltiffiparancsnok, Fe- 
rene Jdzsef-t^r 8. 69 

Hlrseh Albert dr.kastelya, Kos- 
*nth-ter 18. 20 

Bollmann Hi, L» kiJnyvnyomdv 
talajdonoe, papir- 6a kCnyrkerosk,, 
Bar6 Hatvany 84ndor-u. 6. 8 

M flonl oglalas r.-t." nyomdavAt- 
lalat, papir- es iroszerkeregkeddsev 
Kossnth-tir 1. 98 Ha szereti a zenet, legyen r5tli6eioit.ei:o Bulinay Dezso* hentes 6s mesza- 
ros, series- es marhakereBk., Hor- 
vath Mihaly-u. 64. 300/6 

Bulgaria vlRamossagt r.-t. 

klrendeltsege, CsepAny Gesa-u 7. 

1-86 

1116s Gyula dr. flgyvod, Wer- 

b6czy-u..2. 27 

Jarasbtrdsag, m. kir., Temp- 

lom-ter 1. 45 

Javor Pal ev. lelkesz, Cserkesz- 

u.7. 1-78 

Kadar Istvan vas-, fflsaer- es 

vegyeskeresk.,HorvathMihaly-u.4i. 

2-04 

Rajllnger Sandor koresmaroK, 

Hunyadi ter fi. 2-16 

Kalman Jdzsef gabona- es tcr- 
menykeresk. irodaja, Kossath- 
ter 7/8. 78 

Katonal 6puletek 6s haio- 
sagok: 

Honved kiegeszito parancsnokaag, 
Kossuth-ter fa*. 1-90 

Levente paranesnoksag, m. kir., 
Fereno Jiizsef-ter 1-77 

Keczell Fereno okl. kflmivcB- 
mester (ttnembeii: 1V/16— X/i5rig) 
Varkon'yt B.-u. 9. 1-12 

Keller Jakab berautovallalata, 

DragfTy-u t. 109 

Kiss Lajos dr. koajegyztt, Kossuth 

ter 11. 1-39 

Klang Sandor vaskereskodese, 

Starhemberg-u y. 68 

Kletn Pal hfirkeresk.,IV., Ferenc 

J<5zsef-ter 11. ' 1-89 

Klein Sandor berkocsi 6b teher- 

fuvarnzasi vail., vas- ea nyersbfir- 
' keresk., Thurzii-u. 12. 1-49 

Kovacs B61a Vacuum Oil Com- 

party r.-t. lerakata, Horvath Mihalv-. 

ut a, 1-86 

Ktfbll Janos vendesMsmpistu 

Komna-szalloda ettermoi, Baru H;it- 

vany-Baiidwr-n. 1. 25 

Kozpontl allamf elemllskola 

tgazgatdsaga, Ataci Bela igaz- 
gato, Kossuth-ter 1». 77 

KtizsegladdhivataLlV.Kossuth 
ter 2. tsz. B. 1-50 

Kttzs6gf eltfljarosag, Kosstuh- 

ter 2. 75 

FOjegyzfl JQ 

KosselhUas 2-01 

KUzigazg. Jrgyzti tf) 

Penztar 75 

Krteger B6Ia fuszer-, csemege- es 

1:0 vi d am kereskedese . Rak6cz i -tit 1 1 /a . 

82 

Ktihne meztigazdasagl g6p- 
gyar r.-t. lerakata, Basvari I3r- 
none, Horvath Mihaly-u. 159. 2-15 

Lackd Laszlo ny. mav. intifa«> 
Cnkorgyar 1-67 

Lakatos Gyala hentes, meszaros. 
Nadasdy Tamas-u. 10. 07 

Lakatos Laszlo aljegyzo, 
Verbfiozy-u. 17. 43 

Lango Janos IIj. cementaru Ipar- 
telep. Horvath .Mihaly-n. 76. 1-35 

Lelb Andor dr. kUiss. orvos, 
Hunyadi-ter 2. 1-80 

Lenard B61a dr. vitez, Jegyzo, 
tazoltoparancsnok, lapszerkeazto, 
Horvath Mihaly-u. 151. 1-73 

Lttwy Lipot dr. ttgyved, Bart 
Hatvany J6zsef-u. 3. 72 

„Magyararuhaz« Bartos, llveg-, 
poroellan-, vas- 6s szerszamkereske- 
des. Gveges 08 kepkeretezo, Bar6 
Hatvany Bandor-M. 12. 1*00 

Magyar-Olasz bank r.-t. hat- 
vaai fl6kja. Kossuth-ter 13. 32 
Nenfeld.Pal Kok ig. lakafla,, 
KoHflnth-t6r IS. 1-55 

Maraige Vazul szfilflblrtokos, 

• Maraige-tanya 3-02 

Mayer Gynla dr. flgyv^d, Ferenc 
J6zseT-t6r 3. 1-17 

Mayer Zoltan szab6, Koasutli- 
«r 7. 1-75 

Mezey Istvan dlaklnterna- 
tosa, Graasatkovioh-n. 80. 1-59 

Ml Boltank, Kias 6a Sohlebl (Uszer- 
6s osemegeUzlet, Kossuth-ter 7. 

1-10 

Milus vlragUzlet* Badn6tl Laszld- 
n^, Bar 6 HatVany Sandor-u. 11. ©6 Molnar Perenevillany-es radl*- 
SBakilislete, Rakdozi-u. SO. 1-57 

Mnzslk Sandor szlkviiigyarfeS- 
ttneme, I., Kdrhaz-u. 3. 1-92 

Nagy Laszldm. kir. honv.aieere- 

des Kossuth-ter 6. 1-46 

Necknen Horst riragkertesa, 

Hegyalja-a. 44. 1-4Q 

Neuwtrth Fereno saalUtd, Hat- 

vaoas-u. 2. 95 

NledermjUller Ferene dr. nra- 

dalmi Willatorvos lakasa, Grassal- 

kovIch-Ti. 12. 9 

Nlkl JdzseS hentes £■ meezaros, 

Rakdczi-ut 61. 87 

Ntfv6nynemesfttf telep, m. 

kir., Nagytelek 1-7© 

Nyary Sandor ny. m. kir. posta- 

foellenor, V., Munkacsy-u, 5. 99 

Nylzsnyl Pil fa- 'es SBenkeresk., 

Tabaa-fit 87. 1-44 

Padar JOzsel liaet-, fttszer-'6s 

termenykeresk., Tieea lstvan- 

u. IS. 84 

Palasthy Sandor kSnyvnyomdaaz 

es papirkereBk. Grasualkovloh- a 8tf. 

1-07 

Palbldt Mlhaly mav. intezfi, v., 

Tompa-U. 22. 1-98 

Palk6 J6zset uradalrai tntezfi, 

Hegyaija-bt 61. 51 

Panylk Bezstt tanotanar is h&T- 

aut6tnlftJdoiioa, Thurz6-a. 8. 2-28 
Papp Istvan m. kir. postaseged- 

ellenOr. Horvath Mlhaly-u: 129. 1-47 
P6nztigydrl biztosl kerUlel 

vezeto es penzUgytfrl sza> 

kasz, Mikszatb-ter 3/4. 1-1 3 
Polgarl leanylskola (k«z- 

s6gl) lgazgat6saga, Grassal 

kovichn 84. 1-83 

Postahlvatal, m. kir. 

KelvetRli osztaly 1-22 

Fin6ks6g, Hatvan 1. 1-24 

Kfiiiiiki iroda 1- 

FfinBk lakasa 1- 

Igazgat6sag. X. 6p. oszt. (debreceni) 
1-68 

Penztar 1- 

Postahiyatal, Hatvan 2. 1-27 

Taviratkbzvetit6 1-21 

Princz Gyula oukorgyari tel- 

figy., Cukorgydr 1-14 

Badvanszky Albert bar6 fd- 

rendihazi tag, Varsiny (iizeinben : 

V/16-Xl/16-ig) ! 21 

Releh Armln 6or- es termeny- 

keresk.. Bar6 Hatvany Sandor- q. 13 

24 

Releh Jdzsef dr. orvos. fogorvos, 

Kossuth-ter 6. I-43 

Reicbmann Tlvadar all. iskola^ 

Hel(lgyel6-igazgat6, Rak6<jzi-u. 2- 
lr91 
Ring es Tarsa faes epit. anyap- 

keresk., Horvath M.-n. 4. 29 

Ring Gyula gazdasaga, Rlng-tanya 
3-04 
Ring Gyulane ttzv. ftildbir tokos, 

Hoivtlth Mihaly-u. 156. 1-96 

Ring JOzsef If j. epiWmester, 

Grasaatkovlob-u. 6. 47 

Ring Kabnan eniteszm^rnttk, 

Hatvftnas-u. «. \; 22 

R6nt. kath.P16banla,KosButh- 

ter 6. 79 

Ronaszekl Janos Id. . fnraros, 

Mikea-a. B. T 89 

fuvaroR, 
1-79 
Rnsznyak Tiber oipfl- es dlvat- 

arnkeresfe., Bar6 Hatvany Sandor- 

u. 10. 1-82 

Sandor Jeno* dr. orvos, fogorvos, 

Bar6 Hatvany Sandor-u. 10. 7 
Sarvarl Lajos oukorgyari Iroda- 

fotisat, Zaleozki-u. 13. 90 

Sebok Imre okl. gepesBmerottk, 

Csaba-u. 9. 1-88 

Sehlelslnger Adolf keresk. 

Horvath Mihaly-u, 74. " 1-56 

Sehmldl Miklos mean-, cement- e» 

epltesianyag. rakt., Bird Hatvany 

Sandor-u. 14. l^QQ 

SehUnleld Sandor fflsaer- es 

csemegekeresk., Kossuth-ter 10. 

'.'■■- 1-72 
Sehwarez Arpad mesBaros, 

Kossath-fAr 7/mJ Schweitzer Mor es IIa r Jakatos 

es lemezarunzem, Hnnyady-ter 7. 

2-07 

Selypi cnkorgyar r^t^ Sei' 3 Rdnaszekl Janos 1IJ. 

I IT. Batthyany-u. 10. Kossath-ter 7/8. T Seper Dezstt «Angyab gyogyezer- 
tira, KoBsath-ter 16. 19 

Slsa. Janos Wmnvesmestor, ept> 
tesi vallalkozti, Meszaros lifizar- 
a. at 1-41 

Soar Gynla dr. flgyvad, Bard 
Hatvany J6zsef-u. 22. 1-05 

Sperlagh Zoltan gyogyszertitra 
a aMegvaIt6hoz», Kossutli-ter 4. 58 

Stelner testv6rek asvfinyoiaj- 
keresk., Vacuum Oil Comp. r.-t. lera- 
kata, Horvath Mihaly-n. is; 3-05 

Stettrl Nandor Kdzponti flites, 
vizvezetek 6B egiszaegtigyi beren-. 
dezesek vallalata, Madioh-o. 3. 83 

Stiller Gynla oukrasBj Kossuth- 

-rie. 91 

Stiller Janos cukrasz, .Rakoezi- 

tt-78- 93 

StUIer Janos zbldseg £* gyii- 

mmcskeresk., Rak6bzi-u. 78: Q98 
Straasz Karoly tuzifa-, szen- cs 

epit5anyagkere.sk., Kossath-ter V. 

(ussembon: IX /l— llf./Sl-ig) 2-11 
Szabadfalvl Istvan Park-waH.V 

Kos«uth-t6r 12. 2-02 

Szalay P6ter keresk., Janiosar- 

"- iti. 2-03 

Szarka Lajos dr. iigyved, Wer- 

boczy-u. 17. 1-95 

Szekely Andor all. polg. isk. ig. 

Rak(u'iit-u. .1. 1-16 

Szemann orttkosok „8zent Ati- 

tal" gy6gyszertara, RAkoczj-6.t 7fl 

28 

Szende Istvan vas-, gep-, aavany- 

olaj-termekek, fftazer-. es eyarmat- 

Arujiagykereskedes, Horvatli M.- 

iit 109. 1-19 

Szlgelt Pal dr. fbldbirtokos, 

Csany $q 

Szlpszer Imre berkocalr «sg iter- 

aut6tulajdonos, Grassalkovich-u. 85. 

40 

Szlraky Karoly dr. vitez, iigy- 

vedj Horvath Mihaly-rtt 155. §4 

Szltanyi Fereno dr^ Kisteleb 

56 

Szkokan Lajos, v. Rakucsi-tit 77. 

1-85 

Sznlagyl 6s Kdkal lierautdfuv 

road es geplafeatosok, Haayadi- 

terlS. 1-18 

Toperezer R6bertn6 jiy. ilU. 

tan/WnO, Kowsuth-ter 10. 1-71 
Toth Janos dr., a posta bet. blzt, 

int. orvosa, fitarhemberg-n r 2. 1-31 
TothZslga fstran keresk., Ra- 

k<iezl-u €ti. 1-15 

Ttfmosvary J&nos vitez, fOszol- 

gabini. Iskola-u. 3. 1-61 

Tnrcsanyl Pal mernfik, mav, osa- 

talymerni!k,M(iy. koWnia l.tiseti 6p. 

1-53 

Tnsor Istvan pek, Vegyeskeresk, . 

Botoud-u. ». . 2-06 

tnsor Sandor pek, fflszerkeresk., 

MohacH-u. 21. 2-05 tiegygjtfg. Tazson Janos dr. egyet. nyJK . 

rendes tahar, fCldbfrtokoa gazda- 

saga, Tuzsou-tanya 3-01 

Tazson Janos dr. III. ecetgya- 

ros, Horvath Mihaly-u. 27. 1-69 
Ttldtfbetegpondostf tnt6zet 

hatvan I, Krtrhaz-u. 8. 1-70 

Tuzolto egyesUlet, TBzoltd szoba 
41 
Ctmester, m. klr M Kossuth-ter n 
2-17 
Vajda Lipot dr. igyved, Btar- 
■ hemberg-n. 3. 85 

Varhelyl Andras dr. OTI. kdr- 

zeti orvos, Szeohy-u^ l. 86 

Vasntas M flangya** Konzum 

SzOvetkezet, Mesaaros Lazar- 

n. ». 97 

Vasvarl Rezstf mav. ffimernUk, 
fttohaa-fonUk, Mav. telep, I. sz. 
tisiti ep. '..'.'_■ J; 1-20 

V6gh Oeistf kflnyvnyomdaja 6a 
papirkereakedese, R4k6iai-n. 6S». 

1-74 

Vlg VUihos, a salgdtarjant koszen- 
ninya r.-t. eladisi megblzottja, 
Verbfle»l-n. la< 85 Vlnce Gyula dr. orvos, Kossuth- 
ter te., 88 

Vilrtts Janosgepkocsiyezetai-1 1 

Vortfs Janos hentes, meszaros, 
Baro Hatvany 8andor-n. It 59 

W6ber Janos dr. figyved, 
Madacli-u. 4. 1-04 

Well Gabor mesz-, cement-, szeu- 
eg fuszerkefesk., Horvath Mlhaly- 
utie. . 39 

Zoltan TIbor dr. . iigyved, Za- 
iesky Inire-u. 16. 73 HATVAN-PUSZTA 

(lasd BArbogArd) 

HAVAD 

(lasd Nyaradsiss'ei-eda) 

HAVASMEZO 

^ Hivatalos 6rdk: 

Hetkb'zn.ip: 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasaruap es 
finuepnap: , . j 
8— U-iff, 
14— 15-ig. i 

Osak eljttfi^etok i(?SKfere: 20-2t-i^ i 
Csenddrtfrs, m. kir. 2 ' 

Erdohlvatal, m. kir, 9 < 

Ftir6szflzem 9 m. kir. 3 ' 

Bangya Konzum Sztfvet- 1 

kezet 29. SK. iiokja liiszei- es 

.vegyeskeresk.; \ 

Kacska Arnold fatermelii, 
Orosakfi q ' 

Karpataljal Hahgya Sz»vet- 3"' 

kezet erjbu ollato rakiaT.t 4 
KOr jegy'zds6g 


HECiSE-PUSZTA 

(lasd Gyiir) , HfiDERVAU 

Hivatalos ordk: 

Hetkfiznap: 5 

M 
VI o ■ 

■q Vassirnap os 

iiiinepimp: 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. . 14-16-ig.- 

Csak elofizetok r^szero: 20^21 rig. 

Allamvasutak dllomasftf- 

n«ks6ge,m. kir., Horvatkimle 

pdlyaiidvar , 5 f 

aehmann Vllntos, a cPliBnixi> ^"* 
biztositd tarsnsag.berlini ktizpontja- lii 
nak igaagatoja, Asvauyraro ' 10 ^n 

Bellaagh Lajos dr. kfirorvos, a Z5 
posta bet. bizt. int. 11 rvosa ,, 11 ^9 

Csenddrs6g, m. kir. 2 ^^ 

.Hangya" fogyasztast 6s 
"* "fekei "" - — 6rtekeslttf szdvetkezet 12 

Aavunymro . ■ 8 

Khuen-B6dervary Karoly 
grdl 3 

Uedervari aradalma 4 

K«zs6gl elttljardsag, AsvAny- 

rAr6 -1 

KUttei Jentf dr. klirallatorvos 7 

Mautner Henrlk fdldbLrtokos, 

NovAk-pnszta Q 

Wepeknelnt Jdzsel grd! 

esejkei uradalma 9 HEDREHELY 

(lied Kadarkut) 

HEGEDCS-PUSZTA 

(lasii Polgardl) 

HEGY 

(lasd Nemeskosut) 

HEGYALJA 

(lasd Jobbagyl) 155 Hegyeshalom, . \ : — * ■ : ~ 

ferteklevflben bankieftven Klvlil ertfflpppirokat fa HEGYESHALOM 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

Allamvasutak allomasfoV 

noksege, m. klr, 7 

Allamrendorsegl klrendelt- 

_scg . 9 

Allatok es Allatl Termekek 

n^met blrodalml hlvataln, 

hecsl klrendeltsege 55 
Antonopuld Karoly nemzetkfizi 

szaliito 21 

I Back Antal rfifBs-, divatdru- 6s 

vegyeskeresk. 42 

Belepo alloraas, m. kir. 16 
BIber MIklds dr. m. kir. foallat- 

orvoa, a m. kir. belepoallomas veee- 

■tfije 10 

Csendorseg, m. klr. 4 

Der Jozself m. kir. postavonal- < 

felvigys'uKi 38 

■ Deutsche Relchsbahn orsssng- 

liutar , 45 

Dlrner La jog dr. Mav. 6s O.T.B. A.. 

elltiirtJr/G-orvos rendelojo 20 

"hnkiisa 52 

Ebner Mlhaly 6pitfintester 44 
Faltusz Janos all. isk. igazg. 57 
Fohercegi tarhaz ' 2 

Fritz JnzseK dr. klizsugi drvos 
_ 39 

Garaml J dzsel urc ~lar. vamszafc i 

tiszt . 54 

Gerstweller Hugo vegyes- 

keicsW. 35 

Gttrgey Albert, a <tN6met 411am- 

Yasutakn kepviselfijo 43 

Hnlasz Ferenc - Iceresk. 46 

Harry W.. llamas lior Internationale 

Transport Abfortigungstelle 

flejjyeslulom 50 

Hegyeshalom! ♦.Hangya" fo» 

gyasztasi £s ertekesitd sxii- 

ietkezet 26 

Horvath Istvan posramnsrei 23 
Horvath Vendcl plebaiios 30 
„lbu$z" iriegenfnrgalmi, lieszer- 

M-.fci, utasKisi <§.s sz;initm;inyo;saKi 

r. t. szallitmanyozaNi fiio.sztaly 

kiremlifltsege 5 

Allomasi. szol.ga'lata 47 

KontrollbUro KUzepeurdpal 

Tcrhienyellendrzo' r--t. 

linpypKlialomi kirnnriclts6go 14 

Kozsegl cloljardsag, Hegyos- 

halom 3 

KUIkereskedelnli hlvatal 

klrendeltsege, m. klr. 24 
JLadvfg Gyula vegy«j;keresk'. 51 
Magyar Allat es Allatl Tcr- 

nt^kek Klvltvll Szifvetke- 

zete ImgyusJialmi kirmuteH.si''ge 

53 

. Mlkd Geza dr. orvos, a pusta 

bet. bint. int. orvosa 8 

MUllnrr Karoly 36 

Nemet vftmhivatal 41 

N6meth Janos iiy. posta- 

Kiguilclletior 37 

Nltsch Marton korpsfc. 33 

Nostra Altalanos Aruktiz- 

raktarak es Kereskedclml 

K.-T. liegyAshaloini iizeme 28 
Osztrak allatorvosl hatar- 

ellendrzes 18 

Osztrak sziivetsegl vasutak 

kepvlsclete 13 

Keislnger Kalman ro6szaros 6s 

hontiis * 19 

Renddrklrendeltseg, m. klr. 

v€!!setf)j6n«jk l^ki'isa 29 

Schenker 6s tarsal nemzetkSzi 

'Szallitmanyngsasi r.-t. kirondeltseec 
15 
Seh Laszl6 szallitmanyoztf 49 
Spedlteurvereln Baumann 

& Kreuzingcr, Bodenbauh a/Ii. 

K'xpuHitvr, He(ry«Hlialom 32 

. Stelner Sandor huscsamok 40 
Szekszdrd borvldekl bor- 

tcrmelttk plnceszttveike- 

zcte 34 

Tdrttk Arpad pyopyBzcr^sz 6 
Vamhlvatal, nt. klr. 1 

VAmlgazgatAsagl, m. klr., 

'P'unziigyAri s/akaKK H 

Varga Janos Jg. tanit6. DJtelep 

48 

Wcltler Rezso ev lellrfn 31 HEGVFALU 

Hivatalos 6rdk: 

"«*•; .■;'.*£&? 

8— 12-Ig, 8— 11-lp, 

14— iR-ijf 14— 16-ig. 

Csak elflfjzetflk r6sz6re: 20 — 21-ig. 
Arz Roderlk gr61, Vasogerszeg 7 
Bernath Imre dr. orvos 3 
CzlIIer A doll fakereskedfl 9 

Halmossy Pal raolnar 5 

Kohlmann Mlksa, c6gt. Kohl- 
maun Adolf, P6sfa 11 
Korjegyztfseg, Hegyfalo 1 
Ktfzsegl elifllarosag, R6pce 
szcntgyfirgy 2 
Marothy Istv&n ■' ffiidbirtokos, 
Zsfideny Q 
Mikes .Janos grol megy^spus- 
plilt, tit. tanacsos, RepoeszentgyJJrgy 
(iiaemben XI/1— lV/30-ig) 10 
Nngy Imre vasuti vend^glos 4 HEaYHATMAROC 

(lasd Kgyhazaskozarl HEGVK0 

Hivdlalos ordk; 

.„,,, ,. Vasarnap 6s 

H6tkoz 0a p: finnepnap : 

8— 12-ig", 8— Jl-ig. 

14— tS-ig . 14— 15-ig. 

Csak eldfizetfi]c,i-6szdre' 20 — 31 -ip 

Bel lovlcs Istvan, hentesmeater 5 

Centgral Karolyne m. kir. 

posLainestisr 4 

Gtttz Frlgyes dr. ktfrorvos 7 

„Hangya" t'r>gy:isztiisi 6s 6rt6ke- 

sjto' KHfivutkcsiet '■'..--■ -6 

KOzsegl eltfljardsag^ 2 

Szechenyl Ballnt gr61 nagy- 

Uirt.ok.is . 1 

Uradalnii iottzoaege, Cseralja- 

IiusaLa 3 HEGYKOZCSATAR 

v (hisd Saalaril) ■ HEGYK0Z- 
K0VACSI 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 
linnopnap: 
H-.12-ig, K--11-ig, 

- H-18-ig. 14-'-l&-ig. 

Rsak elfifizetok W;sz6ro: 20— 2i-ig. 

CzIVfra Kalmanne dr. Iiegy- 

kfizkov.'u'si giizdaaaga 2 

Halpert Lajosne fiildhii tokos 4 
Ktfrjegyzds&g l 

Molnar Zoltan ret, lelkdsz 5 
Sujanszky Zslgmondnem. kir. 
postamester 3 Htitkozna'p: HEGYK0Z-SITER 

(liiad Hzalard) 

HEGYKOZ- 
SZENTIMRE 

(land Bzaliird) 

HEGYK0Z- 
SZENTMIKL6S 

Hivatalos 6rdk: 

™koznap V ^f 

8— 12-ip, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elCfizetOk r6se6re: 20— 2l-ig. 

Kttzsegl eldljfir6s&g 1 

HEGYSZENTMARTON 

(lasd Bakfa) HfiHALOM 

(lasd Palotas) HEISLER-PUSZTA 

(lasd Tolna) HEJ0BABA 

Hivatalos 6rdk: 
MM*. S™S p f 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elCfizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 

Babal Bay Bertalan ny. dmagy 

Fried Jdzsel es Fried lzldor 

berlfik 2 

Gulyas Istvan h. espsres pl6banos 

Jarmy Aladar saolnoki, fbld- 

birtokos 5 

Kor6dy Danlelne Uzv. Fntura 

bizomanyos Q 

Nemeth Imre tejilzemellenor 3 
Orezy Istvan 6s Laszl6 f61d- 

bii-lokosok 4 

Szendrey L,aszl6 lelkipaaztor, 

mrkir." kormaay tanacsos "8 HEJOCSABA 

A miskolci egyseges 

hdlozalhoz tartozik. 

Nyilvdnos tdvbesz&lo dllomds 

Hivatalos 6rdk: H6tk6'znap: 

8-12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8-11 -ig, 

14— 15-ig. A miskolci egysSges hdld- 

zalhoz\ tartozik meg: Bios- 

gyor; Diosgyori vasgydr, 

Felsuzsolca, Goromboly- 

tapdlca, Perecesbdnyatelep, 

Ujdiosgyor. 

(Elttflzetoket lasa a miskolci 

elofizetok kiizott) HEJOKERESZTUR 

(lasd Ny6kladhas:a) 

HEJ0PAPI 

Hivatalos ordk: 

B6tkCznap: Vasarnap 6s 

iinncpnap : 

8— 12-ig. 8— li-Ig, 

14— 18-ig. 14— l&-ig. 

Caak elOflzetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Benke J6zsef ref. lclkipasztor % 

J6nap JLajos dr. b6rgAzdaua^a.5 

Kozsegl eldljardsag 1 

Szlkszay Kalman dr. orvos 3 

VIzsolyl Daniel dr. papi fold- 

birtokos, okl. mezoguzda 4 (Iifld TiazaWldvar) HELEMBA 

Nyilvdnos tdvbeszSld dllomds 

Hivatalos 6rdk: 

Vasimap 6s 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig f 

14— 18-ig. . 14-15-ig. 

(RlfifizetOket lasd Bzob) B6tkbznap: HELESFA 

(lasd Bukkfed) HELViiCIA 

A kecskemdti egyseges 
hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk: 

■ H6tko"znap: Vasarnap 6s 

Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sB6re: 20— 21-ig. 

A kecskemiti egysiges hdld- 
zathoz tartozik mig: 
Agasegyhdza, Bugacmonos- 
tor, Felsdszentkirdly, Kiilso- 
balldszog, Kimyir, Kohdry- 
major, Lakitelek. 

Bcretvas Istvan beretvastelepl 
szOlfigazdasaga (iizemben: V/i — 
X/31-ig) 5 

Boesak Antal szfllflblrtokos 
(Szemberi': V/lB-^Xl?15-rg) 3 

BqcbI Aladar ffiszerkereskedfi 7 

Csendtirtfrs. m. klr. 1 

Cserey MnrakOzy JozseIvit6K, 
fo'ldbirtokos, Kb'ncsdg J 9 

Tnt6z6s6ge 20 

Blso keeskemetl sztflff. es 
gyiimtflcstermeHf szttvet- 
kezet Helv6cia, lasd a kecske- 
raeti elfifizetok kttzbtt. 

Farkas Bela dr. b6rl6Je Olah 
Ferenc J8 

FellOldl Dezsd gazdalkod6, K8n- 

csiig . . ,15 

Hegykttzsggl gyiimtflcscso- > 

magolo telep 8 

Helved a sztfllftermeld es 

ertekesltft r.-t. Helv6cia, lisd 

a kecakem6ti elofizet6k klizbtt. 
Lendler Istvan szolobirtokos 

(fizemlien: V/l— X/31-ig) 4 

Lestar Bela gazdalkod6, Koncfibff 

17 

Lttwy Od«n dr.bnd'apestl ftgyv6d, 

szolflbirtokos 2 

iUUller Pal dr. ujlaki. erdflgazda- 

saga, Matk<S Q 

Nemeth L,aszl6 pl6bino9 H 

Polereczky Endren6 dr.>n6 

»zv. fbldbirtokos: KoncsOg. 13 

Sperr Frigyes dr., Koncsfig 12 

Spltzer Bernat gazdalkodd, Kbn- 

csbg 14 

Szappanos Elek fUldblrtokos, 

Kb'acstSg ' . ig 

Weber Aladar fUld.- 6s szfllO- 
birtokos, lasd Kfllsflba116szb'g elfifi- 
zettti klizott HENCIDA 

Hivatalos drdk: 

Betkoznap: Vasarnap ^3 

tinnepnap : 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— l*4g. 

Csak elflfizetOk r6ez6re: 20— 21-ig. 

Allatkereskedelml es Mez6- 
gnzdasagl r.^t. KOdombi ber- 
gazdasaga, Kodomb-pnszta 4 

Csontos Jen« ref. Ielk6flz 3 

Gabor M!kIdsgazdaIkod6, Gyfirll- 

szegtanya 5 

Hahgya Fogyasztasl es fir- 
tekesftff SzOvetkezet 6 

Hornungh Lajos maiomtulaj- 

donos 7 

Htfzsegl eltfljarosag 1 

Mezel Jen0 kereskedfi 2, 

Zslgmond Jdzsel ktirMgl tti- 
jegyzfl g HENCSE 

(lasd Kadarkut) H6NYEL-PUSZTA 

(lasd Biijak) 156 iratohat is kuldhet. Vasarnap es 

Unnepnap : 

8— 11-ig, 

14— 15-ig. HERCEGFALVA 

Hivatalos 6rdk: 
HetkCzuap 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. 

Csah elflfizetoh r6sz6re: 20— 21-ig 

Csendttrtt rsparan csnoksag, 
i m. kir. 7 

Dentsch A doling Szt. keresk. 
2 
Dolmany GyOrgy szabomester 

13 
Hoffmann Simon vend6glos 8 
KIsIparl Munkaszerztt Sztf- 

vetkezet szab6ipari .csoportjanak 

kfizp. szabaszata 5 

Kozsegi eldljar6sag 1 

Kan Imre fceresk. 12 

Kvarlk Jozsef hentes is 

m6szaros Q 

Nagy Pal felsoeori, ttispin, 

Nagysismand 3 

Postahlvatal, m. klr. Tavirat- 

k5zvetit6s 9 

Semmelwels \ 4 

Szelmann Sandor hentes 6s 

m6szaroe . H 

vVlttmann R6kusz keresk. 10 HERCEGHALOM . 

(lasd Bia) 

HERCEGKUT 

(lasd Sarospatak) 

HERQEGMAROK 

(ldsd Darazs) 

HERCEGSZABAR 

Hivatalos ordk: 

„,;,.. Vasarnap 6a 

- H6tkoznap: iinnepnap: 

8— 12-lg, 8 — li-ipr, 

14— 18-ig. i4„i5-jg. f 

Csak elflflzetflk resz6re: 20— 21-'g. 

Hangya fogyasztas.i.termeio' 6s 6r- 

t6kesitfl szovetkezet hercegszabari 

fiokja ,3 

Jerszl La Jos erdoiir (5) 

Kozsegi korcsma 1 

Pelcz Antal hentes 6s m6szaros 

2 

Relsz Boldlzsar korcsftiaros (4) 

HERCEGSZANT6 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6b 

unnepnap : 

8 -11-ig, 

, 14— 15-ig. 

Csak elofizerok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Albert Janos raalomtulajdonos H 
Csatlty Jakab kereskedfl 9 

Csendortfrs, m. klr. 2 

Frledmann Mayer deszka-, 

6pit6:inyag- 6s pabonahizomanyoB 

(Itzemben: VII/1— XII/31-ig)" 7 

Fohercegl erdtigondnoksag, 

Karapancsa Q 

Gracza files dr. posta het. bizt. 

int. 6s kSzs6gi orvos 10 

Kozsegi elttljarosag 1 

Prodan Jozsef erabonabizom. 4 
Tomasev 1st van vend6gl6s' 12 
Veres Mihaly vit6z,.rdm. kath. 

l>16banos . 14 

Vlda Janos fuszer- 6s gabona- B6tkoznap 

8— 12-ig, 
14-18-ig kereskedo 
Welker Testverek Erzs6bet 

malom 

HERCEG- 
SZENTMARTON 

(lasd Vlliany) 5^8 

HERCEGSZOLL0S 

. t Hivatalos orotic: ' 
„,,,„ Vasarnap 6s 

H6tkaznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— ii-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-Jg. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig, 

Albrecht klr. hereeg vit6z, va- 

daszkast61ya, Kflr'serdo 7 

Allamvasutak alloinas- 

fdnUkseg H 

Bardocz A r pad dr. kSrorvoa 9 
Bartos-Merscner-IUarkovIts 

mumalom. 2 

Csapo. Aladar vegyeskereak. 6s 

vend6glos 14 

Csenddrtfrsv m. klr. 6 

Csepcslk Janos k«zs6gi nagy- 

vend6sr!os ' 3 

Elter Karolydr. korallatorvoB 8 
Faragd Ferenc ref. Ielk6sz 13 
Jakab Geza gyopryszer6sz, Szent 

Mihaly gy6gyszertara 10 

Korlegyzosgg 1 

Kozsegi eldljardsag, Sepse 5 
Lakatos LaszlA m. kir. posta 

mester 12 

Markovlts 1st van grof, ma- 

lomcul. 4 

Proklcs Istvan pabona-. mag- 
, term6nykeresk., Horabar albizom. 
,15 HERCEGT0TT0S 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14^-lR-ig. « 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ktfrjegyzfiseg 1 

MontenuovoNandor hercegl 

nradalom erdtfgondnok- 

saga 2 HERJUD 

Hivatalos drdki 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetflk resz6re; 20— 21-ig. 

Budapest szekesfovaros 
, elektromos mfivel miitravi 
', d6ki erflmilvenok 6pit6svozetfis6se 

Veressapphszta, lasd a hatvani elG- 

fizetfik kOat. 
Heredl Hangya Fogyasztasl 

es ertek esitd sztf vetkezet 4 
Korjegyztti hlvatal 1 

Selberth Sandnr dr. m. kir. 

borjiianyffitanacsos. vez6rig. 5 

Kert6szete, Kert6szlak 3 

Tamotapnsztal gazdasag, 

Tamotfijniszta 2 HEREG 

(lasd Tarjan) 

HEREND 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap ■ 

8-12-ier, 8— 11-ig, 

14— lfl-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r6szere: 20— 21-ig. 

Allantvasatak allomasfo'- 

nttksege, m. klr. 4 
Herendl pereellangyar 

r.-t. 3 

K«rjegyz6seg 1 

Steiner Mlksa fts'zerkeresk. 5 

Stelner Samuel fiiszerkeresk. 2 HERfiNY 

(lasd SzombatheJy) HERESZNYE 

(lasd Vizvar) 

HERINCSE — 
\ rbPHH^OBO 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, ff-lil-ig, 

14— 18-ig. ■ 14— 15-ig. 

Csak elOfleetOk r6sz6re: 20— 21-ig 
Bereznal k»rjegyz«s6g 6 
Csend0rUrs,m. k!r.,Alsdbisztra 

— Hhhchh Ebicipa 3 

Hangya Szttvetkezet 4 

KUzsegl e10ljar«sag 1 

Nagy Sandor p6kmester 5 

Szab6 Mlklos m. klr. zaszlds 

Ievente kSrzet paranusnok 2 HERMTNA-MAJOR 

(lasd Tbkfll) / 

HERMINA-PUSZTA 

(lasd Ohaj) 

HERNADCSANY 

Hivatalos 6rdk: . 

H6tkt>zn'ap: Vasarnap. 6s 

finnepnap: 

8— 12-ier, 8— 11-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig 

Caak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Buday Gyula m. kir; ffihadnagy 8. 

Csendororsparancsnoksag. 

m. klr., Eszkaros 2 

Eszkarosl m. klr. erdOhlva- 

tal, Veresliegyi erd6szlak Q 

H ever die Dezsff dr. a posta 

beteg. bizt. int. orvosa. kororvos 8 

Kotbcs Geza ffildbirtokos, Aban| 

nadasd J^ 

Ktfrjegyztfseg 4' 

Korjegyztfl lakas 

K«rjegy£6s£g Kassamindszent 5 

Maczejko Arpad dr. ktirorvos, 

Hernadzsadany 7 

Orszagos vlllamosmffvek 

t. Ktirzeti szere!6je HERNADN15MET1 

Hivatalos drdk: fletkfiznap: VasArnap 6s 
Qnnepnap 
R— 12-ie, 8— 11-ig, 

14— 18-ig- 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig 

,Hangya** roeyasztasl es 

ertekesft«» szovetkezet 7 
Hernadnemetl mtfmalom 

r.-t. 3 

Kall6s Janos r. k. p!6banos 9 
Klfzsegl eltfljardsag 1 

Hunk Gy«rgy fOldbirtokos 4 
Pech6 Zoltan dr. Wirorvos 2 
Rosenberg Gyula epfiletfa, tfi- 

zelfl 6s 6p(t6si anyagkeresked6s 8 
Rosenberg Hermann ta- 6s ter- 

menykere<!kedd 5 

WlmpIIen Gy»rgyn6 gr6l nra- dalma e HERNADTIHANY 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk«znap: V ^^ 

8— 12-ig, \ 8— 11-ig, 

14— 18-ig. i4_.ifi-i e . 

(Elfiflzetflket lasd a kassai eWfizoWk 

kBzatt.) jffetes 

HERNADVfiCSE 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csak elfifizetftk r6szere: fiO— 21-ig. 
Boczan Alfred term6nykeresked«" 

6 
Fried Ervln gazddlkodi 4 - 

Kozsegi eltfljardsag 1 

Sardagna Laszlo bard foldbir- 

tokos ^ 2 ■ 

Schiller *Armln bergazdasAga 3 HERNADZSADANY 

(lasd -Hernadcsany) 

HERNlllCS 

(lasd Aknashgatag). 

HERZSABANYA 

(lasd Als6feraezely) 

HETfiNY 

Hivatalos ordk: 

H6tk«zna P : ,"*$£»* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— *6-ig. 

Csak el6fizetfik^r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kozsegi elffijardsag 1 

HETfiNYEGYHAZA 

(lasd Kecskemet) 

HETES 

Hivatalos drdk: 
B6tkoznap : Vasarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizeWJk resz6re: 20— 21-ig. 

Bomemlsza Janosn6 barou6 

fHldbirtokos, Csombard 4/3 

Csenddrparancsnoksag, m. 
kir. 2 

Domlan Geza dr. kSrorvos, 

Mezflcsokonya 7/5 

Hangya fogyasztasl 6s erte- 

keslttf szttvetkezet, Hetes 5 
Hangya fogyasztasl es erte- 

keslttt szBvetkezet, Juta 4/8 
Hirsch Imre afirn,ve-azfiv6csi gaz- 

dasaga. Sfirnye-pnszta 9 

Horvath K aim an allat- 6s ter- 

m6ny keresk;, Juta 4/2 

Igmandy Hegyessy Ivan vitez, 

ttildbirtokos, gazdasagi fOtan. 

Bodrog . 4/$ 

Ktfrjegyzdseg, Hetes - \ 

Ktfrjegyzoseg, Magyaregres 7/6 
Kozsegi eldljardsag, Bodrog " 
. 4/7 

Kozsegi eldljardsag, Csombard 
4/4 
KSzsegl el61Jar6Sag, Varda 

7/2 
Magy aregr est Hangya f ogyasz- 

tasi 6s 6ri6keaua sativetkezot 

7/10 
Marffy Mantuano Rezstf fb.ld- 

birtokos. megh. miri. Csobardnjfalnst 

gazdasaga, Irmamajor 4/5 

Matolay Bela fCldbirtokos, Varda 
7/7 
Meztfcsokonya kOzseg, Mez6- 

csokonya 7/3 

KOrJegyzC lakasa (7/9) 

Papp Sandor malomtul. MazG- 

csokonya 7/1 

Somssich Laszlo grdf uradalmi 

"-"—■'-'- 3 

Szlbenllszt Henrlk dr. kir. 

iL6Idiablai bird, Varda " ' 7/8 

Tomlsa Jdzsef icidraftves, Juta 

,(4/9) 

Varga Istvan ref . Ielk6sz, Mez5- 

cwokonya 7/4 

157 OP 

0: 

3' 

a 

O: 

7f 
9 
O! 
N 

M 
A 

X 

z 
o 

I- 
r 

■ 

S Hethdz-pusatg, CsekkbeflzctesnelaiMErlesltolap 41 HfiTHAZ-PUSZTA 

; UAsd VArpalota) HETKAPOLNA 

(lisd Vac) HfiTSZILVAS 

(lisd BzilasUget) 

HETVEHELY 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkbznap: VasArnsp es 
unnepnap : 
8— 12-ig, 8— li-ig, 

. 14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloiizetok reszere : 20— 2i-ig. 
KorlegyztfsAg 1 

SzAkeskaptalanI erdtfhtva- 
tal 2 HEVES 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig 
AllomasfonUksAg, m. klr. 31 
AdAhivatal, m. klr. 43 

Ambras Aladar bor-, szess-, 
gyllmfilcsv ztfldfozelek: nagykeres- 
kedo es bizomanyoa 6 

AratA Istvan dr. ugyvedjeimt' 

Balazs Gabor dr. ffitd btrtokos 1 7 
Balazs LaszIA ffildbirtokos 47 
Barabas BAlanA dr. »zv. tb. 

fflorvos Ozvegye 18 

BazsA TivadarnA «zv. 86 
Bessenyel Janos, Bhetl koolaj 

r.-t. bizomanyosa, Ibus szallitma- 

nyozasifoosztAly kepviselete 79 
Bessenyel Lajos gyfimolcs-, 6s 

takereskedfi' 74 

Bessenyel Candor A* Fla ge> 

hereskedo 6s berautrfs 73 

Blau Salamon ceg, Welsz An- 
tal cegtulajdonos . 19 
Bocz Sandor dr. kossSgi orvos 
63 
Bottka LaszIA dr. kir. koEjegyzft 
56 
Brann *IAzsef oyerstermeayke- 

reskedd 32 

Briefer szalloda, etterem.cukraszda 
45 
Coburg Rercegl uradalom 

intezosege 59 

Csendororsparancsnoksag, 

m. klr. 4 

Csepcsanyl TestvArek henger- 

malma 37 

Czlngell LaszIA gyogyszeresz 10 
BobAczky Dezstf dnbovaczi, 

ftildbirtokos 24 

Dobos LaszIA dr. figyved 81 
Ebneth Frlgyeshentes-.meszaros- 

mester 68 

FaragA Antal As Zoltan eflz- 

malma 28 

FIcsor Sandor If j. berantofuva- 

rozo 65 

Flglar GAza ny. takar6kp6nzta.fi 

igazgat6 «Futnia» iobizomanyos H 
FoszolgablrAI hlvatal 1 

GacsA Endre 6r£s, ekszeresz, 

radi6muszeresz . 69 

Gertt Gyula dr. ugyv<5d 39 

Gulyas JAzsef dr. postas orvos 

7 

Haber Ferene kereskedo* (iizem- 

ben : V/i-X/81-ig) 40 

Balasz Viktor szennagy keres- 
kedo 20 
BetAnyl Istvan ko'zsegj allatorv.os 
76 
Bevesl fogyasztasl es ArtA- 

keslto* szttvetkezet vegyes- 

keresked<£se. ■ ■ , "" 

Be vest hltelszovetkezet 40 
Revest Kaszin A 49 

Bevesmegyel takarAkpAnz- 

tar kevesi fi6kja 78 

BonvAd kiegeszlttf parancs- 

noksag,m.klr., 3 

158 JarasblrAsag, m. klr. 13 
Javor Pal -dr. figyved 9 

Kertesz Soma kereskedo 41 
Kovats Barna szenkereskedo 

84 

KoyaCR Pal borkereskedfl 33 

KozsAgl eloljarAsag 2 

KbzsAgl sportuszoda es 
strandftirdo (iizemben : 
v/i-x/30-ig) 75 

Krausz Lajos dr. tigyved 48 
Krausz MAr fakereske'do - 16 

Krnpanszky LaszIA dr. alezre- 
des.gazda^aga. llona- major 34 
Lengyel LaszIA gabona- 4s ter 
meDybizomanyi lizlet 30 

Lux Bela faketeskedS cement iru 
uaeme, Paks«.-biz.-sa 55 

Magyar szgldsgazdak orsa. 
borertfekesftfl szovetkezete hevesi 
pinc^sze-tn 80 

Mezctgazdasagl neplskola 35 
Mezei Aladar dr. ugyved , 8 
MllnkA Istvan fbldbirtokoa 60 
Holnar JAzsef geplakatos, auto- 
es gepjavitd ueeme 67 
Morvai Jeno drogeria " 36 

Nagy Ignae. villanyszerelesi valla- 
lata 57 

Noll JenO jdrAsi m.' kir. AUatorvos 
54 

Nylreff Andor dr. iigyv^d 42 

Papp Bela dr. iigyved 25 

Penzilgy6ri szakasz, in. klr. 
. . 44 

Petri. Nandor dr. koEs^gi or- 
vos, belgyogyasz, vArm. tb. jarasi 
orvos / 15 

Polg&r Sandor-telep fajszfilo 
uradalma, Sarga-puszta 23 

Reglfs nyomda, lapkiad6va(lalat 27 

Reiner Mlhaly dr. «MegvAlt6» 

gyogyszertara . ,52 

Remenyik Istv&n dr« Heves 

varmogye fdispanja .{ttzemben: FV/t- 

[X/30-ig) 22 

Rubinstein JOzsef sSr- es pa- 

, linka aagykereskedfi 51 HfiVIZFORDO 

Hesztvesz a balaioni . 
karforgalomban. 

A hevizszentandrdsi egyse- 

ges hdlozatba taftozik 

(Vfi5-t61 rx|30-ig) 

Hivatalos 6rdk: 

VI/l— tX/30-ig: 7— 22-ig, 
V/15— V/31-ig: 7— 21-ig. 

Ferenczl PA1 di^tikua ettormei,. 

kavehassa 6s tnjcsarnoka (iizepibeiK 

V/16.— IX/30-ig) 3 

Fttrdtflgazgat6s&g 4 

HeTlzgyAgyfUrdo IV. haz 

Cfizemben: V/16— IX/30-ig) 6 

Mav. hivatalos inenetjegy. 
lroda jegykladohelye (fizemben 
Vfl5— IX/30-ig) 5 

Moll Karoly dr.ffird6orvos.(ttzein 
bea: V/15— IX,30-ig) 1 

Postahlvatal vezetoje 9 

Scbulhof Vilmos dr. orvos 2 

TolgyszAkl Papp Bela If j. Kn 

szalon ettermei (iizeiuberr. V/l-X/31- 

»e) ■..'■' 7 Schneider Ede igazgato 21 Schwarez Ferene teayeaz- ^e 

vagdallatkoreskbdo 62 

Spltzer Iren borbizooiaayos 26 

Szecsl Gabor (Corona vehd^gldje 
es berautdfuvarozo ' 72 

Szekely MlklAsne 5zt. kb'zs^gi 
allatorvos Czvegye 50 

Szekely PAI dr. orvos 64 

Szent Orsolya zarda 14 

Szitke Ernd dr. ugyved 5 

Tompa Bela termenykereftkedft, a 
,,Pntnra" a „HombaT,'* es a „Metesz" 
bizoraanyosa 87 

T6th Janos tuzifa-, azen-, zbld- 
s6g-, gyiimblcskeresk. 85 

TAth MlklAs vendeglos . 71 

Ujlalussy GySrgy gazdasaga 82 

ValykA Andras antobasz- es ber- 
autovallalata 53 

Wahl Adolf dr., jArasorvos 12 

Welsz Adolf dr. orvos 61 

Welsz Antal kereskedO 70 

Welsz Imre dr. maganorvoe 58 

( ^»ld HordA" vendeglO ,6s ber- 

auto-Allomas (tul. Egyed Ferene) 

38 HEVESVEZEKfiNY 

Hivatalos ordk: 

Hetkiiznap : 8-12-ig,- 
14— 18-ig. VasArnap es 

finnepnapi 

S— 11-ig, 

14r-15-ig. Csab elfifizetflk reszere: 20— 21-ig. 

MllnkA Aron fold bit tokos 3 

Szlnay Bela vitee, ny. altabor- 
1 nagy (fizemben V/l— XI/1-ig) 1 HfiVIZGYORK 

_(IAsd Asz6d) .'■ 

HevIZS^ENTANURAS 

Resztvesz a balatoni 
karforgalomban. , ! 

Hivatalos ordk: 

Vlfl— IX/Tjfl-ig: 7— 2S-te, . 

V/16— V/Sl-ig- 7— 21-ig, 

X/l-'-V/ifi-fg: 

.,;,.,.. Vasarnap 6s 

Uetkoznap:. iinnepnap: 

8-12-ig, , 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elofizetOk ressere: 20 — 21-ig. 

A hevizszentandrdsi egyse- 
ges hdlozathoz tartozo koz- 
pontok: Hevizfiirdo, Heviz- 
szentandrds. 

Allamrendtfrseg, m. klr., 
hevizl UdUlotelepe(uzemben: 

v/i-x/si-ig) 3 

Anna Villa, tal. Kalmar Istvdn 

10 

Astoria villa, tul. Fekete Manoae 
Sandor Maria (fizemben: IV/l— 
ix/30-ipr) 12 

Bajay Imre dr., a postisgyogy- 

fiird6 s«akorvosa, O.T.I, orvos 43 

Bakacsl Istvan Reoor<] sutodejn 
(iiEbinljt.fi V/l— X/31-ig . 32 

Bardos Ferene uri esnOi fodrAsz 
(iizemben: V/l— X/31-ig) 41 

Cseh Ferene hentes es meszAros 
(fizemben : V/l— X/31) . 11 

Lakasa '36 

Csendor o rsparancsnoksdg, 
m. kir. 1 

Csendorsegl gyAgyhaz be- 
vizi, m. klr. (iizemben: V/l— 
X/31-ig) 23 

CsAr Gabor If j. hentes es mewa- 
ros (iizemben : (V/l— X/31-ig) 62 

Czaller Imre szikvizgyaros 
(iizembon : Y/l— X/31-ig) 63 

Delszlnger tIAzsef hentea es 
pszaros ■ 42 

Farkas Karoly hentes esmesza- 
ros (Uzemben:-IV/l~IX/30-ig) 21 

Kerenczy G6za gybgyszeresz 
«Segito ftlariao gyogyszertara 18 

Folding J Azsef vendeglfls (fizem- 
ben; Vil— X:31-ig) . 34 

Frledrlch Istvan Friedrich 

■ s^Alloda es etterem (iizemben .- ■ 
IV/l— IX/30-ig) 22 

Frledrieh szalloda es ette- 
rem, szallodatuL (uzemben: 
IV/l-IX/30-ig) 13 

Frlsch Jozsel vegyeskere.sk. 
(ueemben : V/l— X/31-lg) 60 Gabl villa, tut. Takdes Vincene 

szAliodAs (iizemben : V/l— X/31-lg) 
20 
,,Hadnagy szallas'S szalloda 

es etterem 058 

BevizgyAgyhely bejelentA 

es lakasnyllvantartA hlva- 

tala (uzemben: I V/16— X/16-ig) 37 
Hevizl honvedtlsztl gyAgy- 
haz, boavedjoleti intezmeuy 19 
Bungaria szailA esetterenj, 

tiilajd. Besz Pereno es Reiner A. 

(uzemben: V/l— X/31-ig) 16 

Imperial szailA tul. Fblnagy 

Jauoa (iizemben: IV/l— IX/30-ig) 61 
IpartestUletekorszagos koz- 

pohtja iidiilohaza (uzemben : 

V/l-X/31-ig) 28 

JAs Ferene m. kir. repfiia fohad- 

nagy, «Haduagy szallasD 58 

JoAs Ferene takarmanynagy-' 

ke-resk. 058 ' 

Keresztes Noverek pansioja 

(uzemben: V/l— X/jil-ig) 52 

KoyAeh Geza ny. postaellenor 33 
Kozsegi eloljarAsag (k6rjegy~ 

zfiseg) - 4 

Lai ok Alajosne or.v. «TuriiI 

ydfla.MiiwjmDejt: V/l— X/31-ig) 51 
Lelnweber JAzsef ezikvizgyaros 

(fiTiemben: V/l— X/31-ig) 27 

Magyar Allamvasutak taka- 

rAk- es segelyszovetkezete 

(fizemben: V/i— X/31-ig) 15 

Magyar Janos moziigazgat^, Zol- 

tiin villa tul.. 0'izMnbeiK ■ IV/l— 

IX/30-igi. . © 

Magyar postaa Itisztek orsza- 

gos egyesttletenek gyAgy- 

As UdUlotelepe 2 

Mayer Ferene fiiszerkereBk, 

(iiKHjuben : V/1— X/81-ig) 45 

Mayer Zoltan fiiszerkeresk. 

(uzemben: Vll— X 31-ig) 26 

Mayer Istvan «Hayer villa* 

(uzemben : V/l— X/31-ig) 17 

Moll Karoly dr. MnlCorves la- 

kasa (iiaemlwu: V/l— X/3l-ig) 53 

Molnar Lajos nyug. O.T.I, ig., ' 
.szalloda tulajd. (flzembfn: V/l — 
X/31-ig) 44 

IVagy Albert siivdinestor (iizem- 
boa: V/1-X/3l-ig) 65 

NAmeth.JAzseE venii«gl6s Paono- 
nia szalloda (iizeinbmi: V/l— X/31-ig) 

; . 59 

NylrAdy Istvan haztulajdonos 
(iizembeu: V/l-X/31-ig) 29 ' 

Paris! villa tul. Liclitenstern 
Lajos (("izenilieu: V/l— X/.'it-ig) 54 

Patria szylloda, tul. Csizmartia 
Janos veudeglos es szallodas (fizem- 
ben : V/1-X/31-ig) 48 

PAnzUgvori, m. kir., UdUlA- 
telep 8 

PetofI Villa, tul. dr. Tbriik 
Istvanne ny. jara^bironagi aleJubk 
ovivefj-yw (Qzemlien : V/1- X/Sl-ig) 
30 

Petres Istvan dr. kOronos, a 
posta bet.'bizt. int.. orvosa 5 

PAcza LajjosnA ozv. AS Ila 
Mexiko szilloda. Pocza-villa (iizatu- 
bea: V/l— X/31-ig) 31 

PAcza Sandor vendeglos, szal- 
Joili'rs (iizemben: V/1.-X/31-ig) 24 

Postas UdUIohaz 9 

Reitharek Elek fiiszer- 6s cse- 
megekeresk. (iizemben: V/l — 
X /31-ig) : 46 

, t Sabaria" penzlA, tul. Pados 
Istvan veudeglos (iizemben: V/l — 

X/3i-ig) . 39 

Simon Gyula hentes 6s tueszarati 

(uzemben: V/l— X/31-ig) 35 

Singer Mlksa vegyeskeresk. 

(uzemben : V/i— X/31-ig) 25 

Solymosl GAza vitez, pekmester 

(tizernheii: V/l— X/31-igJ 47 

Tavlratkozvetltti 49 

Tisztvlselekhaza 7 

Turlsta" etkezde Kfirnyek hazak 

tul. ozv. Kiiruyek Laszlon6 55 
Varga Jcnp vendeglfis, MnskAtli 

etterem-miilat6 (Uzemben : V/l— 

X/31-igJ 60 

Vasntasok CsaladgondozA 

Onz. Egyes.UdUlOhaza aBIbl 

villa* (uzemben : VJl-X/3i-ig) 40 
VAgh JAzsel dr. pUbanos 64 elfi- 0s hdfoldalara hnlQn df HfiVMAGYARAD 

Nyilvdnos tdvbesze'16 dllomds 
Hivatalos drdk: 

„,.. Vasarnap 63 

Hitkdenap: finnepnap : 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14^15-ig. 

HIDALMAS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s Hitkfiznap 
8— 18-ig. finnepnap 
8-ii-ig, 
14— 15-ig. 

CBak elfifizetok riszire : 20 — 21-ig. 

AdAtalvatal, m. klr. 1 

Benedek Karoly fiiszer-, cse- 
megekeresk. 9 

Csendorors, m. klr.: 

Drag 14 

, Hidalmas . , 3 

Foszolgablrol hfvatal 5 

Jarasblrosag, klr. 4 

Katenal ep. 4s hatosagok: 

Honved levente parsag H 

Ktfrjegyzoseg : 
Fiissesszentpiter - 13 

I>rdg 7/ a 

Vajdahaaa 7/b 

Kttzsegl eloljarosag: 

Ahnaggzeutmihaly 12 

Hidalmas 2 

Lttb Sandor terminy-, liszt-, 
brleminykeresk. 6 

Penzttgydrl szakasz, m. klr. 
10 

Scnrelber Salamon 8 

HIDAS 

Hivatalos ordk: 

Betkfiznap: Vasarnap es 

* unuepnap • 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14^15-ig. 

Csak elfiriaetfik riszire: 20- : -21-ig. 

Alzenprelsz Dezstf evang. tel 

kisz ' 3 

ANamvasutak allomas- 

tcnOksege, Hidae BonyhAd (lasd 
- a bony had! elflfizetfli kSzb'tt) 
Csendororsparancsnoksag* 

m. klr. 2 

Korjegyzoseg 1 

Krausz VI linos riglagyara, 

vasuta-lioinas (lasd a bonyhadi elo- 

fizetik kflzot-t) 
> Mttller Istvan ktjrallatorvos 5 
Nemet polgarl lskola 6, 7 
Varoczl Janos ref. lelkesz 4 

HIDASKtiRT 

Hivatalos ordk: 

n / flrKm( „, ' Vasarnap is 

Bitkdznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elSfizetofe^riszire : 20— 21-ig. 

Flelschmann Izidor foldbirtokos 

tiazdasagl Egyesulet mint 

SzOvetkeaet 2 

Kantor Borbala m. fair, posta- 
m'ester • 9, 

Kovacs Janos rk. plibanos 6 
Kttzsegl eltfljarosag 1 

Nemethy Zoltan terminykerask. , 
Viaknlet 5 

Psenak Istvan gabona is ter- 

menykeresk. . - ■ 8 

Szab6 6s tarsal malombirlok 4 

HIDASNfiMETI 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-Jg. 14— 16-lg. 

Caah elofizetttc riszire: SO— 21-ig. 

Dobozy Pal 2 

Glbartl Elektromos mtfvek 

r.-t. vizjelzfi allomisa 4 GrUnsteln OdUn «Jidbirtokoa, 

Tornyosnimeti " 1 

flernadvldekl VlUamossagl 

Vallalat k.I.t. 6 

Berskovits Lajos miszaros is 

marhakereskedo 10 

Ktfrjegyzoseg 5 

Krozser Laszio terminykeres- 

ked6, a ePuturas bizomanybsa 3 
Ladles Lajos llj. epitesianyag 

ker.esked6 9 

HIDEGSEG 

Nyilvdnos tdvbeszMo dllomds 

a kdzsegi eloljdrdsdgndl 

(Nagycenk 4. sz. eloftaetO) 

HIDVfiGARDO 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap is 
finnepnap : 
8-12-ig, 
14— 18-ig 

Csak elofizetok riszire.: 20— 21-ig. 

Klein Mlkl6s kereskedO 2 

Kttzsegl eltfljarOsag 1 

Soly mossy Arpdd barO rstd- 

birtokos, Antol-niajor 3 

HIDVEGPUSZTA 

(la^d Balatonmagyardd) 

HILYd 

Hivatalos ordk: \ 
Hitkoznap : Bitkoznap; ~-u-ig. 

14— 15-ig Vasarnap is 

iinirepnap : 

8-12-ig, 8-ll-ig. 

14— 18-}g. 14— 15-ig. 

Ceak elfifizeWJk Tiszire: 20— 21-ig. 

Korjegyzds£g 1 

Zlchy Emanuel gr6I 2 

HIMESHAZA 

Hivatalos 6rdk: yfflfc "^ HIRICS 

(lasd Vajszlo) 

HOBOL 

{lasd Szigetvar) 

HODALYTANYA 

(lasd K6taj) 

HODASZ 

Hivatalos drdk: 

:hm^, as* 

8-12-ig, ■ 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak.elGfizeto'k reezira: 20— 21-ig. 

£slk Karoly dr. kGrorvos 't 

,Hangya" Fogyasztfisl es 
l^rtekesitd SzOvetkezet 6 
Ktfzsegl eltfllarosag 1 

Molnar Janosne ipManyag is 

tilzifakereskedfi 7 

MoskOTlts Ern« terminykeres- 
ked6 (uzemben : VII/1— XTI/31-ig) 5 

T6th Mlhaly kbrallatorvos 2 

Welsz Bela terminy- is burgonya- 
kereskedd * ~ HODI 

(lasd Galanta) BitkSzn'ap : Vasarnap is 

(innepnap : 

8— 12-ig, 8— li-jg, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csah elfifizetok riszire: 20— 21-ip. 

Bader Mlbsa fiJIdblrtokos 4 

Braun Adam veodigids 7 

Bay JAnos vegyeskeresk. 8 

Koleszar Janos malomtnl. Q 

Ktfrjegyzoseg 1 

Marton Peter trflrallatorvos 3 

Perenyl Pal dr. r. k. esperes- 

, plibanos g 

Vondra Gynla dr. ktfronros is 

a posta bet. bizt. int. orvosa 2 

HIM6D 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap is 

dnDepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

U^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csah elfifizetflk riszire:, 20— 21-ig 

Csendtfrseg, m. klr. 2 

Ktirjegyzbseg ] 

HIPPOLYT-PUSZTA 

(lasd P.DSztaszabolca) 

HIRD 

Hivatalos drdk: HitkOznap: Bitkfiznap? Vasarnap 6b 

finnepaap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak eWffzetflk riszire: 20— 21-ig. 

fllrdl Kenderf ono- es SxUvQ- 

gyar, Tfirtely FttlBp 4 

Bossznhetenyl allaml ktfba- 

nya es kozuzOtelep veze. 

ttfsege es ttzeml Irodaja 3 

Kollar Kalalln ny. poatameater 

KUzsegt el«Uarosag, Hird 1 
MedUng J6zsel szabdraester 

2 
Schmidt Janos hengermalom, 

oHombars (flbizom. 7 

Vadnay Zoltan saj6kazai is 

vadiiai, gyigysaoris* 6 H6DMEZ0- 
VASARHELY 

Ejjel-nappali szolgdlat ■'. 

Postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. postahivatal, 
H6di Pal u. 2. 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

2. sz. postahivatal, 
Kdllay-u. 9. 

3. sz. postahivatal, 
Zsoldos-u. 41. 

£. sz. postahivatal, 
Nddor-u. i. 

Bitkoznap 8— 12-ig is 14— 18-ir. 

Korlatolt szolgalatn fianepeken* 

.8-11-ig. 

Ahodmeso'vdsdrhelyiegy- 

s4ges hdlozathoz tartozo 

kozpontok: Kakasszekfiirda, 

Kopdnos, Mdrtely es Vdsdr- 

helykutas. 
Aqz61 Gytfrgy, Horthy M.-nt 84. 
1-79 
Aczel Tlbor yillany-, radid- & 

musKerisz-szakfizlete, TV. Kinizst- 

n,15. 4-72 

Ad6hlvatal, m. klr., I. Borrby' 

Miklis-n. 8. 3-32 

Adrlal blztosltd tarsnlat 16- 

iigynoksige, Andrassy-dt 45. 3-47 
Albert Andras ffiszer-.is bor- 

kereskedi, TI. Lazar-u. 44. 5-13 
Albert testverek huscBarnoka. 

Andrassy-n. 2 /a. 1-88 

Allamvasntak, m. klr. f6n8k- 
sige, palyaudvar 37 

Osztalymirneksige, Mav. nagyallo- 
mSs 3 

Ailatlorgalmt es hnslpurl 
r.-t. baronifi telepe, VII. Kist6 
part-n 18. 2-23 

Ambrns End re dr. orvoH, BzeQt 

Ant»l-D. 4. 96 

Anyakbnyvl hlvatal, Rinai- 

n. 2/a. (lasd Varosi hivatalok is in- 

tizminyek.) 
Arvaszek thl. varosi, Rinai- 

n. 2/a. (lasd Varosi hivatalok is in- 

tizminyek.) Hodmezpvdsdrhely Bablezky Istvan textilnagyke- 
reskedtf, Kossuth-tir 3. 2-78 

Back Rdzsl divatszalon, IV. 
Andraasy-n. 2. , 4-06 

Bakay Lorand dr. ugyvid, Kos- 
suth-tir 6 I-57 

Bakd Istvan dr. m. kir. honv. 
sssazados, Batthyany-u. 5. 5-49 

Balassa Fereno dr. fogorvos, 

. Pet6fi-u. 4. 3-7© 

Balassa Jdzsei fakereskedd, La- 
zar-u. 6. 76 

Balassa Jo'zsei rSvfdarnkeres- 

ked6, Lehel-n 2. 2-31 

Baloghy Dezstt vitiz, ecetgyaros 

IV., Deak Ferene-u. 1. 5-96 

Balogh Mlhalyne szikvizgyara, 

Bam.ianieh-u. 6. 2-29 

R. Balogh IHlkl6s gabona-'is ter- 

minykereskedo, 8zentesi-u. 120. 
49 
Bfin Marton mfiasztalosmester, 

Dr. 806s Istvan-n. 17. 4 

Bandnla Mlhaly lakasa, Fereno 

Jizsef sugarnt 68. 4-93 

Bandnla Sandor vegyeskeres- ^ 

kedfi, Palfy-n. 2. QQ m 

Banga Bela dr. ugyvid, TV. Zz 

Andrassy-u. 30. 5-10 01 

Barany Be]a szallitdvallalata, 2 

tfiuifa- is termenykereskedise, ^^ 

"3 Pet6fi-n. ie. 1-83 Q)» 

Barany Sandor tiszu-iselfi, 

Grif Csaki Albin-n. 1. 3-14 

Barath AIlhAly vitiz, baromfike- 

reskedfl, VII. Matyaa-n 7. 2-49 
Barlcsa Imre daralimalma, II. 

Zrinyi-n. 91. 71 . 

Bauer Gyalane »zv. maganz6, 7 

Kdllay-u 48. I-Q3 

Belsderzsebetl olvasoktfr, 

postainyilvanosallonias, Tanya 753/a M 
4-96 
Benedek Istvan Mateosz fnva- _ _ 

roz6, I. Kolozsvar-n. 40. 5-31 J^ 

Beraut6AUomas M6nns Pal, I., #■% 

Kossuth-tir 70 m 

Beretzk Pfil dr. polgarmesfer- 
helyettes lakasa, Lazar-ii. 22. 1-92 
Nyaroh, Martily 5 

Beretzk Peter gy6g7^erisa 
maganlakiSsa, vn Kistipart-a. 1. 
3-55 

Beretzk Sandor ref. lelkesz, lasd 
a vaaarhelykiuasi elflfizetakkbzett; 

Berger Vllmos villanyszerelfi, 
Szent Antal-u. 1. 5-57 

Berta Jozsel fa- iB seinkeres- 
kedO, Zrinyi-n. 40. 2-55 

Biro Imre. baromfi is vadnasy- |^| 
kereskedfl, Lendvai-n. 4. 27 g^ 

Biro Lajos unitarius lelkisz, ^i 
Wlassich-u. 14. 3r50 jB 

BItt6 J6zsef bankigazgato lakasa, 
IV Andrassy-u 16/a 4-39 

Bodo Imre Mateosz Juvarozi,. 
iroda, Aridrassy-n. 27. , 24 ■ 

Lakas, Szentkiralyi-u. 1. 2-62 

Bodrogl Tamas vitiz is Varga 
Lasiild, toll-, nyersbSr- is gyapju- 
kereskedSk, Lehel-u. 1. 2-74 

Buza Imrene elhelyezo Iroda, 
I. Templombazar 19. 4-41 

Concordia kOtszffvtfde 

Mahler is Gnlyds. Andrassy-u. Sfi. 

1-80 
Csaki Pal gipiszmirnok, V Jikal- 

u. 24. 2-54 

Csaky Dezsd „Ifjusag kb'nyves- 

boltja", IV. Deak Ferenc-u. 1. 5-97 

Csaky Lajosdr.ny tisztiMiigyisz, 
ugyvid. kormanyffitanacsos, Ki- 
nizsi-u. 4. 1-13 

Csaky Lajos dr. Iff. tisztiffl- 
ligyisz, Dgyvid, Andrassy-u. SB. 
62 

Csaki Sandorne Ozv. vendig- 
Ifije, Szabadsag-tir 48/a. 3-17 

Csende Lajos fuszerkereskedfl, 
Kutasi-nt 4. 5-82 

Csende Lajos vegyeskereskedfi, 
lasd a vasarhelykutasi elOfizetOk 
kbzBtfc. in 

X 

ar 
o Z 
O ■ 159 Hodm e&dvdsd/rhef/y posiai mesnaiaimazasi irasoan Csendorttrs, m. bir„ Kaszap- 
o 15. 14 

Pusztakdzpont. Iasd aa oroshAzI 
elflfizetdk k<j K «tt. 

Csernay Maty as All. el. Jsk, 

igazgato lakasa, KotozsvAr-n 37 

4-59 

CslcsatArl olvasAkdr postai 
nyilvanos atl&mas, lasd a vasar- 
helykntasi eldfizetdk kdzbfct. 

CsoltAI Gynla dr. orvos lAsd 
kopancsi el6f.izet6k kb'zBtt. 

CzakA IgnjacnA ©zv. Idldbir- 
tokos, IV. ArpAd-u 14 65 

GazdasAga. NagytatArsAnfe, lasd 
otoshAzi elfifizetdk'ktJztitt 

CzakA Lajos dr. m. kir. tisztifd- 
orvos, Zrinyi-u. 9. 75 

CzeglAdy Nagy Ferenc virig- 
kerteszete, L Ipoly-u. . 1-66 

Czlrok Sandor vendegldje, Klau- 
zdl-a. 98, 5-47 

Czafcor LaszlA ffildbirtokos. 
Anrtrassy-o. 28. 3-36 

Czukor Mlklds gazdAlkod6, I. 
Hortliy Miklos-tit 14. 5-17 

Daniel Jentt dr. ogyved, And 
rassy-u. .1. 1-52 

DanylkA KAroly kereskedd, 
Jdkai-n. 87. 4-12 

Deak Ferenc dr. figyved, Grif 
Bercsenyi-u: 29. 4-54 

Dell Lajos All. el. isk. Igazgato. 
laad a vasArhelykutaBi elflfizetdk 
kSaau 

Del-Ka clp&kereskedelml 
r.-t. hddmezovAs&rtaelyi fidkja, IV 
Rothermere-n. 4. 3-01 

Dentsch Beta dr. orvos, Rother- 
mere-n 10 3-42 

Deutscb ZoltAn f aszerkereskedd, 
IV Andrassy-ut 41. 89 

Dezstf Istvd.ii fliszerkereskedfl, 
Da.mjanicli-u. 65. 2-48 

Dezsti JAzsel vas- es mftszaki 
kereskedfi. Shell kflolaj r.-t. lera- 
kata, Andraesy-u. 6b Kaszap-u. 
sarok 59 

Dezso Maria cukrAszmester, TV. 

Szegfil-u. 1. 2-92 

. Dobay Imre virAgkerteszete, 1 

Horthy Miklos-tit IB; 5-59 

Dohdny nagy- As ktiltf nleges- 
segi amda, m. klr., TalliAn 
Audor. Horthy Mik!6s-fit 8. 3-51 

Draskovlts Pal dr. varosi or- 
vos, lasd Varosi hivatalok 6s 
intezraenyek alatt 

Dnra Lajos 1H. kbnyvnyomdn- 
tulajdonos, UI PAlffy-u.. 16. 57 

Dnra nyomda, Ferenc Jdzsef- 
s.-ut ii. 82 

EgAszsAgvAdelml ko>, any a 6 s 

csecsemovedfl Intezet, Kalvin- 
ter 2. 2-98 

Eget& Ern0 italmerese, IV., Ferenc 
Jdzsef-dt 20. 4-26 

Egettt ErnonA dr.-nA Zador 

Margit allaroi gazdasagi szak- 

. tanitdnd, KAUay-u. 14. 3-45 

Elfert JAnos fiiszeT- es cBemege- 
kereskedd, Kossuth-ter 6. 2-17 

Elsler Sindor dr. figyv^d, i, 
Zsotdos-u. l. 4-14 

EIek Andor kereskedelmt fcepvt- 
soletei, rV, AndrAesy-u. 3. 4-66 

Ellt Hlmszlnhaz k.I.t., Gr. 

Csaky Albin-u. 8. 2-97 

EIsO Magyar Altalanos Blz- 

tosttA TArsasAg iddmezflvasd-r- 

helyi c. ffltigynfiksege, Kossuth-ter 

4-78 

Ember Pal ny. m. klr. honved 
alezredes, I. R6nai-u. 2/b. 1-76 

Endrey Antal dr. vltez, klr. k»z- 
j&gyzd, felsflhAzl tag. OldalkosAr- 
u.g. 1-62 

Endrey Bela poigArmesterlakasa, 
IV. Dr. Endrey Gyula-u. 1. 3-03 

Engelthaller 1st van divatdTU- 
. kereskedft, IV. Andrasay-n. 9. 1-01 Erdel Sandor k&nyvnyomdftja, 

IV. Szentlmfe faereeg-uvM. 3r59 

KOnyvkOteszet es dobozfizem; Revar 

n. 1. 5r68 

Ernyey Gyttrgy dr. flzallitflsi 

vallatata. KaJlay-w. fl. . 8t08 
Erzsebet kitzkdrbaz orr- t 

gege-, flllosztalya (OrBO Laszlo dr.) 

Muesolini-u. 2. 3-66 

Fabian Lajos daraWmalora talaj- 

donos, Pairy-n. B4. 4-OS 

FaragjA Imre serteBkereskedd, 

vn Svau. 2. 2-06 

Faragd Tstvan dr. m. klr. jaias- 

biv6, Petdfi-n. 19/a. 5-89 

FaragO Janos, mft8zer^37i,.kerek- 

par,- varrogep- es radiAkeresked^se, 

Kosautb-ter 2/a. .::■-■• 4-22 

Farago Sandor hemes, es me^ 

azaros. Vin. 8zoboszlai-u 12. 5-76 
FaragO Sandor vegye8keresked6. 

Kallay-a. 67. 5-08 

FAI Endre dr. figyved, IV. Fereno 

J6z!;el-sngarfit 48. 2-7J 

Fary Bela drogeriaja. AadrdBsv- 
6- 4-81 

FAry Beta dr. orvos; nyug: fterfi- 

leti tlsztjorvcw. Kinizsi-n. 6. 4r76 
Fary Erzsebet all. tanitilno, 

Gr. Bethlen I.-u. 27, :. r 2 
Farkas Janos vendeglfije, Kist6- 

part-n. 2. 3^69 

Farkas Karoly m. kit. honv. 

alezredes, Rakosi Jeend-n. 21. 

3^04 
Farkas Sandor Bzalastakarraaay 

kerenkedese, IV. Grd( Bethlen ist- 

van-u. 18. 1-23 

Fein ~LaszI6 bdrkereskedese, IV. 

Kalvin-^r 4. 4-29 

Fejes Imre dr. Kldbirtokos, 

Fereno J6zsef-s.-ut 11. 5-94 

Fejes Janos diSHteirietkeaesi' 

kegysaerCzlete es lerfieaabomester. 

Klanaal-u. 79, 5-46 

Feketesas-szalloda. Nemea .■'• 

Nagy Amal, 1. Koflsath-ter 2. 19 
Feltdmadas temetkezesl 

Intezet, KdHai-u. 2. 3^81 

Felix Janos gabona- ee termeny- 

ker esked.fi, Pal-a. 4. 2r32 

Fonclere altalanos blztosltd 

Intezet fOfigynObsege, IV, 

Rothermereu 8. ' i 86 

Forrat Imre Elsd Saaanl Dar'iio- 

malma t lucerDa-3rl6jees takarmany- 

kereskedese. Klauzal-ii fi5 :4-25 
FoispAnl hlvataU Kossutb-t^r l. 

io 

Fflldes Bela dr.kirtlyi Hzjegyzfi. 

Bortby Mikl6s-n 2/a. 1-64 

Fttldesl Lajos baromflbereskedfl. 

vi n. Csomorkanyi u 62. 5r41 
Fciedlander Uenrlb tlgynSk- 

s^g, Bocskay-u 12 2-18 

Frledmann Sandor takarm&nv- 

kereskedd Balint-u. 3. 5-72 

Fnszek Tfvadar, a vlllamossagi 

r.-t fSszereloje. IV. dr: Csaky Lajoa- 

ii. 32. 6 

Gabor Gyttrgy cipdflalete, : iv. 

Andrassy-n. 8. 4~98 

Gal Imre kereskedfl. Szeobenyi- 

to. 19 a. 31 

Gaal Imre dr. flgyved;; Deak F.- 

u. 15. 5-ei 

GaAl Sandor dr. orvos, HddtPal 

n. to 1-77 

KUhomokl partfflrddje es oaardaja. 

lAsd a kopancsi eldflzetdk kdzBct 
Galllna Bela gydgyszeresa. Oam- 

.|anich-n. 48 94 

Galyas Karoly elektroUchnikai 

vallalat, I. Matyas-n. 85. 22 

Gazd&k btztosltd sztlvetkc 

zete, fdkepviselete, TV. Lehel-u. 1. 

4-85 

Gazdasagl egyesUlet, Andrasay- 

tit 14. 4^84 

Generslcb Antal dr. «:.. fl. id 

tanAcsos, kftraazl Igasgato-fdorroa 

Rothormere-u. 10. 1*02 

Generslcb Rndoll dr. figyved. 

Rothennerenn 8 ; ^-21 

Ger6 Bertalan dr.orvoa, V: 

Kdrolyi-n. 9/a. -11-84 

Glddlalvy GyOrgy gydgyszereaz, 

laad a vasarhelykatasi elOfizetok 

kSzdtt. , , 

Godaes Imre dr. ref. lelkJpisz 

tor, VIII, Vardsmarty-n. 26/ 58 Gojdar Peter lngatlanforgalml 6s 

bizfositAsi Iroda^ IV. AndrAssy-, 

tt 24. 4-95 

Goldmann 1st van dr. orvos. 

Rakosi Jeufi-n. 23 1-50 

Gombar Jdzsel slitdraester, Ga- 

lamb-u. 39. 3-57 

Gombos Pal fodrasz, IV. Bzenl 

Antal-n 1 5-Q9 

Gorzsal la kola, Gbrzaa-tanya 575 

lasd Varosi hivatalok 6s intea- 

menyek. 
Glfttler Sandor fttszerkereske- 

dese, Karolyi-ii 23. 4-16 

Gregoss IstvAn all. eL isk. igaz- 

gatd lakoaa. Zrinyf-a. 37. 4-57 
Gregnss Mate 1IJ. foldbirtokos, 

lasd a vaaarhelykutasi eldflzetdk 

k8z8tt. 
GroAk 6s tfirsalnagykereskeddk, 

AndrAasy-at 1. 41 

GrUnfeld S&ndor dr. fogorvos, 

Petfifl-a 25 I-49 

Gntlreand Arpad ,.Aranysas' 

gydgyazeitdra, Ferenc Jdzser- 

s.-at.84. '1-48 

Gyepmester MAmazug, lAsd VArosi 

hivatalok es Infezmenyek. - 
Gyttrgyel (Goldmann) MAr 

dr. Qpyved, I. Zrinyi-u. 16. 72 
Gytfrl Pal termenykereskedS, lAsd 

az oroshazi elflfjzetok kdzo'tt. 
fladas Lajos dr. orvos, fogorvos, 

I. Zrinyi-n 6. 2-46 

Hajda Jfinos malomtulajdonos, 

Cinkus I oiosliAzl eldfizetfik kfedtt. 
Bajdn Karoly bogndr, Seentesi- 
' «* 87. 5-79 

jdn Laszld palinkafozd es Ital- 
erfl, VI 4 tSzeremlei-u. IB. 6-66 
Bajds Rezstf rora. kath. lelkesz, 

lasd a mirtelyi elflfizetdk kiizdM 
BalAsz L. PAI rfiHJsfizlete. Klaa- 

zii-n. 83. 1-36 

Halpern es tarsa tojdskereske- 

dfik. DeAk Perenc-a 17. 91 

Hangya fogyasztasl As Arte- 

kesltd sztfvetkezet, Csomor- 

kinyi-u. 61. 1-85 

Hangya szAkfdszArltAtelep, 

lasd a vasarhelykatasi eldfizetflk 

kb'KOit. 
HAtsek SAndor toll-, gyapjn- es 

nyersbfirkereskedd, Gr. Bethlen 

Istvdn-K. 28. 5-64 

Begedtts Ferene bfirUnd es bor- 

didzmflAru gyaxa. Templom- 

bazir 15/16. 3-12 

Begedtts Lajos Iflszer es gyar- 

raatdrn nagykereskedd, AndrAssy- 

u. 37. 64 

Hegedtls Sandor mflszeresz, rAdid 

6» viiiamossigi vAtlalata, vi. 

Andrdasy-u. 29. 4-09 

BAjja JAzsel dr. gyermekorvos, 

k6rhazi fdorvos, Andraasy-ut 34. 

2-27 
Heller IstvAn dr. orvos, Kaszap- 

"*-.' 1-56 

BevesI KAroly toll- is nyersbfir- 

keresketld. DanJ-n. 87. 2-77 

Hocbbanser Lajos kereskedft. 

IV. Dr. Csiky Lajos n. 2. 5-53 
HAdl Janos okl. roernok.Andrasay- 

fit 22. 2-63 

BAdl PAlne berautdruvarozAsi 

vAllalat, L tiAzAr a. 12. 4-82 

HAdy AndrAsdr. flgyved, Nagy 

Sandor-n. 2. I-45 

BAdmezdvAsarhely varos 

belviavedelmi mflszaki osztalya, 

lasd varosi hivatalok es intezrae- 

nyek alatt 

Pusztakfiaponti orvoai lak., lasd az 

oroshazi eldflzetfift kdzt. 
BAdmeztfvAsArlielyl elstf 

gttztAgla- es cserApgyAr 

r.-t,, Katasi-nt tanya 1314 1-05 
HAdmezdvAsArhelyi gazdAk 

hltelszUvetkezete, niint az 

K.H tagla. ftzent Antal u. 6. 88 
BAdmezffvasArhelyl gazdAk 

-nttmalma r.-t., Kallay-n, 60. 
17 
BAdmezfivasArhelyl gozma- 

lom r.-t., Tanya 2261 Iroda 4-44 

Csepregi liajos igazgatd lakasa4-45 
BAdmezovAsArbelyi kaszl* 

nA, Zrinyi-u. 1. 4-23 

BAdmezOvAsArhelyl keres 

kedelml bank r.-t., AndrAsay- 

nt 1. 2^87 HAdmezdvAsArhelyl b«z- 
JAIetl szitvetkezet, Lehel- 
u. 1. 1-81 

Tarhonya es tesztaiizeme, szaritd- 

telepe, Kutasi-dt 12. 1-91, 

Haziipari logIalkoztat6ia, Rez- 

n.i2, 2-51 

HAdmez&vAsArhelyl Nep- 

bank, Andraasy^dt 9. 80 

HOdmezdvAsArhelyl nepsza. 

natArlnm, KdtvOlgy ddiil6hAz 
32 
BAdmeztfvAsarhelyl taka- 

rAkpenztAr, Koasutb-ter 3. 

5, 2-80 
Bojcsl IstvAn v. tdado lakasa. 

Zsigmond-u. 2/a. .5-04 

HornyAnszky JAnos vitez, m. 

kir. meneskari drnagy, mentelep- 

parancsnok lakasa, Kutasi-dt 26. 

2-43 

BorvAth ArpAd dr. sz&lesz. nd- 

gydgyAsz, ko'zkdrbAzi fOorvoa, 

ZrinyL-n. 3. 2-73 

Hovanyeez Ferenc textilnagy- 

kereskedO. Szent Antal-u.-9. 3-71 
Bovanyecz JAzsel rdftis- es di- 

vatAnikereskedd, IV. Andrftssy dt 8. 
4-99 
Bttv«sv«Igyl LAszlA id. kir. 

honv. fdhadoagy. Rothermere- 

u. 10. 3-99 

Igaz JAnosnA kereskedB, Csomor- 

kaiiyi-u. 53. ; 5-77 

Imre KAroly bor-, sarnagyke.res- 

ked5, rum-, likfir- es szikvlzgyart6 t 

Ferenc Jozser-sngArnt 26. 1-47 
Iparegyletl vendeglfi, Megan 

J6zsef vendeglda meater, Csaky 

Albin-n. 3. 1-43 

Ipartestttiet, mint elsflfoku Ipar- 

hatd6Ag, Dr. Endrey Gyula-u. 7. 

1-39 
Ipolyl GAza Allatorvos, VH. KAl- 

lay-u, 8. 67 

IvAnka ZoItAn dr. m. kir. tiszti- 

orvos, IV., BaUhyAny-u 7. 1-70 
lzraelita bltkdzsAg, VII. Bze- 

reinlei u. 3. 8-58 

Jakab PAlne m. kir. postaaeged- 

ellen6rnfi, Hodi PAl-n. 2. 3-33 
JanAky GynlAnA, IV. Kinizsl- 

"• ie. 3-78 

JArAsblrAsAg, klr.. Hodi PAI- 

ii- 13 

Jerney GAza Armenteaitfi tdraulati 

szakaazpenztaros, VI. Klauzal-u. 21. 

1-28 

Jo A JAzsel teglagyaros, Csonior- 

kanyi-dt 3-54 

JabAsz IstvAn, /«Nagymagyar-. 

orszAgu gydgyszertAra, Szerencse- 

u 2. 5-28 

JnhAsz MlhAlynA klr. tan., pol- 

gAcmester fizv., Zrinyi-u. 35. 4-56 
KAcser GyulAnA ozv. hirlap- 

bizomdnyos, VII. Kallay-n. 67/a. 

Hajdi JAnos m. kir. g. fohadnagy, 

HddiPAl-u.2. 2-96 

Vakass GAza dr. posta bet. bizt. 

int. arvott. Teleki-n 85/a. 2-61 
KalmAr Zs. As tArsa 

neruienytliiztitd gepgyAra &a vas- 

Bntfldeje. V. Jdkai-u:26. 69 

KAlmAn Dezso kereskedd, And- 

rassy-n. 8. 4-67 

KAlmAn Fereno^ divatirukeres- 

kedd, III. Szerencse-K. 6. 5-29 
KAlmAn Jen0 kender-, len- es 

jutagyartmdnyok, Andrassy-u. 39. 

5-36 

Kapns SAndor textilkereskedO, 

Andrassy-dt 21. 4-90 

Karasz, Gy« rlAs Szttcs gabona- 

kereskeddk, Faturabizomanyoaok 

irodaja es lakasa, WlaBEics-u. 7. . 

40 

Karasz SAndor foldbirtokos. ga- 

bonakereakedd, 1. Zsoldos-u. 8. 2-24 
HardOs As tArsa disztemet- 

kezesi intezete As airkdraktAra, 

Jdkai-n 51 29 

Kardos Imre dr. temetkezesi 

vAHalkozd, 8zivarvdny-u. 1/b. 3-74 
Kardos SAmuel As Ila fescdk- 

nagykereskeddk, Rothermere-a. 4 

1-20 

Kardoskntl fogyasztasl- As 

ertekeslttf sztfvetkezet 1. 

oro^hAzI elflfizetdk kiizott, 
Katona Lajos meszAros es hentea, 

IV r Dr. CsAky Lajoa-u. 22. 1-82 160 X egy-egy esetre is adhat. Katonal eptiletek 6» hato- 
sagok: 

Gyalogeagi laktanya, N6pkert 44 
Katonai parancsfioksag, m. kir., 
H6dmezdvasarhely tbj. varosi, 
Rothermere-.u. .2. 1-40 

Honv6d kieg6szitfl " paranesnoksag, 
I. Kossuth-t6r 6. 1-84 

Palyaudvar paranesnoksag 3-90 

Kanda B61a rnalma, lasd a va- 
sarhelykutasi elflfiaetOk kSzCtt. 

K6ki Mlklds dr. gyogyszer6sz, 
Rakosi Jenfi-u. 2. 1-89 

Keletl Imre divatarukereskedese, 
IV. Andrassy-fit 12: 5-48 

Keller Lajos fogtechnikus, IV. 
Kaszap-u. 24/a. 4-04 

Keller Dezsd" Kovacasz6n-, fcoksz-, 
kosz6n- es faszeokereskedo, Deak 
Ferenc-u. 7 84 

Kem6ny es ta.rsa varr6g6p- 6s 
ker6kpar-raktara, Andrassy-ftt 6. 78 

Kenez Kalman dr. iigyv6d, 
VII. Kallay-u 1/a. 4-18 

Kenez Lajosne tfzv., Gr. Ber- 
caenyi-u. 26. 5-22 

Kereskedelml sztkvtzgyar, 
IV. Dr. Csaky Lajos-u. 38. 3-60 

Kertesz Lagos dr. orvos, Teleki- 
Q. 2. 2-12 

Kezes Sandor 0. P. B. ingatlan- 
forgafmi Iroda, Templombazar 4-40 

Kls Maria m. kir. po'staseg6d- 
tisztn6, tdaar-n. 26. 3-08 

Kiss Antalne majolikas/majolika 

6s keramia szaktizlet, IV. Rotber- 

mere-u. 4. 5-93 

Kiss Bela stitomester, Balint-u. 27. 
3-75 
Kiss Ernd If j. dara.16 malma, 

Damjairich-u. 3. 3-53 

Kiss Ferenc b6raut6fuvaroz6, [V. 

Kbuyves-u 2. 3~80 

Kiss Karoly, tanar Galamb-n. 46- 

1-07 

Kiss Karoly igasgat6-tanit6, Nagy 

Sandor-u. 9. ■ 2-19 

Kiss Lajos ref. tamt6. Szentesl- 

lit 91. 5-78 

Kiss Pal Imre m. kir. postafel- 

tigyelfl, az 1. sz. postahivatal veze- 
.tiijenek lakasa, I. H6dy Pal-u. 2. 
2-00 
Kiss Sandor tokaji boriizlete, 

A-ndrassy-ut 24. - 4-94 

Kiss Sandor koosmaros, Revai- 

u. i. . 5-69 

K isbirtokosok szeszf ozde je. 

Ferenc Jozsef-sugarfit 34, 5-52 

Klein Davldne (azetftt Klein Ja- 
nosn6) vill. kbrfiir6sz vail., Zsoldos- 
q. 18. o 1-71 

Klopf er FUlbpne es tsa, rfifos- 
6s diszmukeresbedfl, IV. Andrassy- 
ut 4. . 4-68 
. Lakas . 4-69 

Kmoskd LaszlA dr. posta bet. 
bizt. int. orvos, 8zeremlei-u. 10. 
2-67 

Kokovay Antal fiiszerkereskedo\ 
Kallay-u. 67/a. 5-09 

Kokovay Gyula bankffltisztv. es 
fakereskedo, lakasa: Endrey Gyula- 
u. 9. 3-56 

Kokovay Gyala tuzifa- 6s sz6n" 
kereskedo, Andrassy-ut 44. 93 

Kokovay Imre ny. bankigazgatd 
Kinizsi-n. 2/b. 4-77 

gazdasagra, lasd kopancsi' eltifize' 
tflk kozott. 

Kokron Jdzsef es flat k6t- 

sz6v6tt-arugyar, Teleki-u.18. ' 23 

2-30 

Lerakata, Andrassy-nt 1. 2-79 

Koller 1st van sodronykeszftfl, 
ipartestiiieti elnfik, I. Zsoldos-n. 41, 
42 

Koncz Bela g6p]akatos uzeme, 

• I. Zsoldos-u. 11—13. 68 

Koncz Peter- lfj. vit6z, Molnar 
Kato kozmBiiika, B61a-u. 6. 1-93 

Konkoly Dezsti gyogyszer6sz, V. 
Karolyi-u. S. 81 

Konstantin testverek arubaza, 
Szegfii n. 2. 4-30 

Kegvelet temetkez63i 'lnt6zete 6s 
irodaja 4-31 

Korda r.-t» f iokja, Andrassy-ut 21, 
4-91 

1.1 Koroknay Geza vit6z, m. kir 
-nazados, I. T6alj-u. 1/c. 3 "" 

Korz6-mozl, tolajdonosob Langf el- 
der Arthornd dr.-n6 6s Koncz Pil, 
Andrassy-ut 43. 5-02 

Langfelder Arthnrnd dr.-n6 lakasa 
5-03 

Kotl Lajos kfimflveamester, Gr6f 
BercB6nyi-n. 24. 5-42 

Kdtl Lajos If J. epltemester, Pe- 
ndfi-n. ^a ' 5-88 

Kotre Mlklosn6 ©zv. siitoiizem, 
Szent La.Ezl6-u. 7. . 1-27 

Kovacs es Csap6 cukraszda, 
I. Kossuth-t6r 5. 5-39 

Kovacs Gynla kineseraliegyi bor- 
pino6saete 6s sornagykeresked6se, 
Bzent Isttan-t6r 12. 3-35 

Kovacs Laszld b^rantifUTaroed, 
Imre-ti. 4. 2-86 

Kovacs Paine ©zv. vit6z, yaa 
6s fuszerkeioskedO, Teleki-n. 3- 

4-92 

Kovacs Sebestyen Aladar- 
ne Uzv., Battykany-u. 1. 3-38 

Kovacs testverek teglagyara, 
Kutasi-ut, Tanya 1319. sz. 1 

Kovdts Ferenc dr.- iigj'v6d , Ka- 
ezap-u 10/a. 2-75 

Kovats Janos dr. orvos, Lazar- 
n. 16. 3-61 

Kishomoki gazdasaga, lasd a kopan- 
csi eldfizetQk'.kozott. 

Kovats J end" foldbirtokos kert- 
gazdasaga, liisd a kopancsi elorize 
tfikkozbtt. 

Kovats Sandor fo'I dbirtokoa, 
8zegffi-u. I 4-63 

Kortts-Tlsza-Maros armente- 
sitft tarsalat, Ferenc J6zsef-su- 
*garut 23. 92 

KdrOssy Ferenc dr. orvos, 
Bela-n. 2. 4-38 

Korttssy Sandor dr. figyv6d, 
Andrassy-iit 1. 4-62 

KSrtvelyessy Karoly dr. ngy- 
v6d, IV. Andrassy-u. 27. 5-34 

K»rtv61yessy Karoly ny. polg, 

isk. igaagato, Gr.Csaky AlMn-u. 8. 
2-41 
Kortvelyessy Kdrolyne 

dr.-ne iigyv6d neje, IV. Andrassy- 

u. 3s. 5-33 

Kiizegeszsegtlgyl Intezet, m. 

kir. orszagos, I. Mnssolini-n. 2. 
7 
KSzellatasl feltigyelcfseg; 

.m. kir., Rothemere-u. 8- 2-57 
Ktfzgazdasagl bank r.-t., 

Audrassy-ut 16/a. -.' 95 

KUzlgazgatasl kirendeltseg, 

lasd a vasarhelykntilsi el6fizet6k 

kOzcilt/ 
Ktfzkdrhaz, I. Musaolini-n. 2., 

lasd Varoai hivatalok es intezra6- 

nyek kozfitt. 
K9zvag6hid, Tanya 122;-}., lasd 

Varosi hivatalok 63 int6zm6uyek 

Kristo Nagy Istvan gyigySise- 

r6sz «SzentUaromsaga ■ gyogyszer- 
tara, Andrdsdy-n. 9. 1-00 

Lakasa, IV. Gr. Bercs6nyi Miklds- 
u. 19. 4-2t 

Kruzsllcz Karoly 6pit6sz 6s 
Kruzslicz Karolyn6 tesztaiizerae, 
Horthy Mikl6s-u't 9. 5-58 

Knlturmernoki hlvatal, m, 

kir., Hody P,fi.L-u..i. ' 3-43 

Knn Balint fakereskedo, Katasi- 

ut 4i'G. 2-84 

Knn Bela v. orszaggyul. k6pviseld, 

Body Pal-u. 2. 87 

Knn Domokos kaptafagyara, Ka- 

colyi-u. 30. ' 3-34 

Kurncz Istvan divatamkeresk., 

Rothermere-u. 2. ' - 2-83 

Kiilkereskedelml Hlvatal m, 

kir. kirendelts6ge, Bir6 Laszlo fel- 
tigyeie, Kazinczy-u. 5. 1-87 

KUlsOerzsebeti lskola, postad 

nyilvanos allomas, Tanya 694. 4-97 
KUlterttleti aliaml elemi 

neplskolak igazgatosaga, Dr. 

Endrey Gyula-u. -4. 4-46 

Lada Sandor ny. varosl tiazt- 

viselO, Horthy Miklds-u. 19. 3-28 

Lang Imre, dr. egyet. m. tanar, 
kb"zk6rliazi sel6sBfflorvos, Andrassy- 
it 18. 1-69 Laszlo Ignac Crlem6ny-, term6ny- 

6s magkereskedO, Rotkermere-a. 1. 

4^71 

LaszI6 Jeno' dr. figyv6d, gr6f 

Bercs6nyi Mikl6s-ti. 17/a. 4-55 
Lanb Janos O.P.B. ingatlanforg. 

iroda, Zsoldos-u. 38/b. 46 

Lazar Dezslt foldjrtokos, gazd. 

fdtanacsoe, Gorzsa-tHra 673. sz. 

™ 4-60 

Lazar Lajos f Oldbirtokoajgazdasagi 

fOtanacsos, Andvassy-flt3bi :5-H 

Lazar Lajos lfj. fbldberld, Sza- 
badsag-t6r 31. 3-26 

Lazl Janos agyagiparos, Csomor- 
kanyi-u. 61. 5-75 

Lebotal vlr&gtlzlet, titoda 
Kerekes Farkas Laszl6h6, IV. And- 
rassy-B. 9. 2-08 

Lenart Janos dr. vit6z, orszdg- 
gyuI6si k6pviselo, ugyv6d irodaja. 
Bzent Antal-u. 6. 5<-26 

Lakasa : VH. Kallay-n. 22. I-55 

Lencse Andor n6pisk.' fellig'y. 

elnok-ig. Karolyi-n. 27. 4-17 

Levente otthon, Kalvln-t6r 4. 

2-89 
LovasI Imre fodraszmester, Kal- 

vin-t6r 3.' 5-65 

Llppay Imre gflzfilr6sz 69 g6z- 

malma, Borz-u. 78. 25 

L6kl Lajosne «zv., gdzmalom, 

Tanya 2252. 5-91 

Lakas 5^90 

Losonczy Endre dr. varpsl 

tanaesnok, Kallay-n. 7. 4-19 

Maczelka Gabor foldbirtokos, 

lasd a vaaarke'ly-kutasi eldfizetOk 

koziitt. i 

Magyar elet part, IV. Deak 

Perenc-u. 13. 9g 

Magyar koztlsztviseld'k Vo- 

Syasztasl, term el« 6s erte- 
eslto szdvetkezete . 1-60 
Magyar mezftgazdak allat- 
6rt6keslto es tojasklvltell 
r. t., Bz6ekenyi-ter 17. ' ; 56 

Magyar Mihdly Jientes 6s m& 
szi'uos, IV. Andiassy-a. 39. 5-37 

Makhnlt Mlhaly kaptafa- 6s fa- 
arugyar, Dr. So6s Istvan-u 54. 

1-10 

Mand] es Patzaner bfirkereske- 
d6s.e. Szent Antal-u. 11. 1-73 

Manbeiin Lipot vegyeskeres- 
kedese, Nador-a. 40. 2-39 

Manhelmer Laszlo dr. iigyv6(1, 
IV. Szent Imre herceg-u. -4. 1-61 

Markovfch Tibor szkv. f6had- 
nap-y, gabonakereakedd lakasa, 
I. Hddi Pal-u. 1/a; 1-09 

Martha Bela vit6z, rum-, liktfr- 
gyar 6s borkereskedo, Nyizsny; 
Gnsztav-n. 11. 1-14 

Marton J<6zsef ftlszer-, gyarmat- 
es festekarukeresked6','IV. Kalvin- 
ttr 1. 5-14 

Lakasa : Kalvin-t6r 8. 5-1 5 

Marton Arpad ref. eln6k-lelk6sz. 
"IV. 8a0nyi-n. 2. 3-1 9 

Marzsinai Zoltan hitelsz6vetke- 
zeti igazg'at6 lakdsa, IV. Rother- 
mere-u. 2. 1-68 

„Mega*' Magyar Hegyvid6ki bor- 
termelfik 6rt6kesito sabvetkezetOj 
allami ellenorz6s alatt, Lebel- 
u.l. 5.44 

Mentelep, m. kir. 5. vezettfs6ger 
VI. 8erhaz-ter 6. , * 15 

Mentiik, 1. Szent Istvan-t6r. 1. 74 

Meroblvatal, thj. varosl, Bza- 
badsag-t6r 45/a, lasd Varosi hiv. 
6s int. ' 

Meszaros Lajos sert6skereskedfi, 
Kutasi-iit: 4/a. 5-83 

Meszaros Pal dr. fogorvos, 

Andr^ssy-u. 18. 3-39 

Meszlenyl Ferencne aat<J. mo- 
tor, ker6kpar es meztigazdasagi g6- 
pek lerakata, Andrassy-u. 26. 3-07 

Meszlenyl Lajos magantisztvi- 
se!6, VII. Matyas-u. 3. 1-31 

Meztfgazdasagl k«fzraktarak 
r»-t. hddmezovasartelyi telepe, 
Volgy-n. 1. 2-40 

Mezogazdasagl szaklskola, 
m. kir., gazdasagi szaktanacsad6 
allomas, Tanya 1231. . 55 Ild&mezovdg&rhely Mlhaly Laszldne «zv., jv. 

Andrassy-n. 40. 5-32 

Mlkosevlch Viktor dr. kir. 

jarasbirosagi alelnOk, I. Rdnai- 

n. 2/a. 3-15. 

Mlskolczl Armtn vegyeskeres- 

ked6, Sz6clienyi-ter 8. 1-16 

Mlspal Rudolf gy6gysser6sz, 

VI. Klauzfil-u. 73. 4-24 

Moese Imre Mateosz fuvarozi, 

IV. Andrassy-ut 22. 4-43 

Moese Karp.Iy ^o,t6- 6s ??6pjavit6 

tlzeme szem61y 6s Mateosz fuvarozo", 

Lazar-u. S. 34 

Moldvay 6s Szilagyl Gzallitdk, 

Oldalkosar-a. 15. 4-05 ■ 

Molnar Ernd fiiszernagykeresk., 

Ferenc J6zsef-s. lit 18. 26 

Molnar Imre foldbirtokos, VIH. 

8z6chenyi-t6r 18. 4-36 

Molnar Istvan dr.-ug-yv6d, IV. 

Deak Ferenc-u. 3. 5-68 

Molnar Jdzsef kfinyv- 6s papir- 

kereskedo, bizoraanyos, IV. Kalvin- 

t6r 4. 4-28 

Molnar Laszld dr. figyv6d, IV. 
., Petofi-u. 23. . 5-43 

Molnar Laszld sulfide, Zrinyi- ■ 

u. 69. 2-70 

Molnar Sandor vit6z, dohany- 

kisarus, Fut6 Mih.aly-fc6r 3-09 

Mdnas Sandor dr. iigyv6d, 
Andrassy-ut 23.. 2-9.5 

Mdritz cakraszda, Endrey 
Gyula-u. 2. 1-11 

Morltz Imre kereskedfi, Rar<3sl- 
ut 13. ' 4-13 

Mucsl Paln6 ttzv. dr.-ne, 
Kallay-u. 28. 83 

Mncsi Sandor bankigazgat6, I. 
Horthy MikWs-u. 52. 5-30 

H. Mucsl Sandor, Szeremlei-u. 7. 
5-67 

MUUer Ferenc dr. orvos. Kal- 
lay-u. .22. 1-30 

M tiller M6rn6 gy6gyszer6sz 5z- 
vegye, VIII. Nador-n. 42. 3-83 

Mttller Vllmos 6s Kratoch. 
lvlll Janos Mdogos 6s vlzveze- 
t6kszerel6k, Horthy M.-ut 18/2-93 

Mtfv6szek agyaglpar 6s ma- 

jolika telepe, Bzecbenyi-t6r 1. 
.1-42 
Nacsa Istvan feh6rnem^ii2lot, 

Andr assy -lit 9. 5-98 

Nacsa Miklds k<Jtsz«v6, Telski- 

n. 31. 5-87 

Nagy B6Ia ref. lelkipasztor, VHI. 

SugAr-u. tl. 1-58 

Nagy Dezso* dr. orvos, Fereno 

Jozsef-sugiriit 30. 1-41 

Nagy Ernd- maganlisztviaelti, Bd- 
liut-n. 21. " " 5-73 

Nagy. Ferenc dr. n6on,vos, Zso!- 
dos-nt 37>; ° 1-18 

Nagy Gabor sert6sbereskedtf, 
Bajza-a. 46. 3-18 

Nagygyi* rgy Sandor ref. lelki- 
pasztor, III. Palfy-u. 56. 4-03 

Nagy Imre vend6glfls. IV. KflDy- 

ves-u. 8. 2-26 

Nagy Imre lfj. vendeglos, IV. 

Gr.. Bethlen Istvan-u. 26. 3-52 

Nagy Janos f odrasz, IV. Andrassy- 
tt 10. 4-07 

Nagy Sandor fiiszerkeresked6 6s 

vendeglos, VHI: Mak<5i ofszagut 2. 

5-40 

Nagy Sandor szijgyarto, lasd a 
vasarhelykutasi elfifizetok ko^ott. 

Nagy Tdjth Ferenc lakasa, Kal- 
lay-u. 50. 1-08, 

Nagy Tdth 6s Szab6 kereske- 
dfik, Andrassy-dt 14. 1-34 

Nagyromhanyi Sandor ital- 
csarnoka, Rothennere-u. 1. 2-44 

Neff B6la vas- 6s fiiszerkereske- 
dese, IV. Wlassics-n. 2. 2-01 

N6gyesl vaskereskedelml 

r.-t. Andrassy-iit 45. 12 

N6gyessy Lajos sut0d6je J VH. 

Szeremlei-u. 2. 2-35 

Nemes Armlnne kCnyv-, paplr- 

6s zenemdkereskedft, Andrassy-ut 12. 

5-56 

Nemetby Gabor tollkereskedfl, 

Kiuiasi-u. 33/a. 3-89 X 

z 
o 5 3 

QJ 3 

OH 

3 161 Tjddmes&v&adrhetyf A feladott kUldemfenveken Nemethy Istvanne fonalkeres- 
ted5, HL Ferenc Jdzsef-s&t 95. 

2-02 
Nemzeti hitelintezet r.-t. 

hddmezdvAaarbeJyi fiokja, . IV. KAI- 
vln-ter 1. 2-60 

Fatelepe, Vasutallomas 2-59 

Nemzeti takarekossag hitel- 
szervezd 6s elszamclo iroda, Kfilr- 
vin-ter 1. 1-67 

Nepujsag szerkesztdsege es kiadd- 
Mvatala, Dura nyomda, Ferenc, 
Jdzsef-sngarnt 11. 82 

Neanfanii Sandor dr. figyved, 
1. Ronai-n. 1/a. 1-74 

Novak Jdzsef sszdnyeg-, linoleum- 

es zsakkereskedd, Klnizsi-u. 2/a. 

1-38 

Nylkos Sandor BfJ. fdldbirtokos, 
Gorzsa-tanya 18. 2-65 

Ocsovszky Vllmos dr. orvos,. 
VIJ. Szereinlei-u, 14. 2-22 

Olasz Lajos daraloinalma es 
papribakeresbedese, 1. RAkosi Jenfi- 
u 12. 5-06 

Lakasa 5-07 

Orsd Usz)6 dr. korbazi ifflorvos 

lakasa, Rothermere-u. 10. 2-13- 

Orszagos tarsadalomblzto* 
sltd Intezet azegedi ker penz- 
tArftnak kirend.. Petofi-u. 2. 1-21 

OntdzesUgyl Hivatal m. kir. 

orszaeros, ludvari sziv&ttyutelepe, 
Ludvar . ■ 8 

Paksi Istvan miiszer6sz-, kerek- 

pftr-. varrogep-, radio- 6s villany- 

szereldsi szakiizlete, Andrassv-ut 3. 

'2-88 

Paksf Maria Remenyl Cse- 
domirn^ elelmiszer- estermenv 
fizleie, Vil. Sip-u .36 #2-14 

Pallnkas Istvan kotiitt-, szo- 
vort- es r ; ividarn nagykereskedd v 
Rothermere-n. 8 2-90 

Papal dead «Alf6ld» vendegld is 
szAlloda, Vl Vidra-u. 2. 2-34 

Popy Lajos gydgyszeresz, Ferenc 
Jdzsef-sugarut 60. 4-86 

Papp Sandor dr. orvos. mar 
pAlyaorros, Otba orvos, Ferenc Jo- 
zsef-sugarnt 30/a. 3-48 

Papp Takacs Karoly Sbezeresz, 
IV. 8aeat Antal-u 9/a. 5-21 

Pasztor Imre dr. korhazi igaz- 
gatcvt&orvos lakasa, Zsoldos-n, 2 
3-05 
Patzaner Aladar szeszesital- 

t>3gykereakedfi, IV. Szent Istvjti- 
% ttr 9. 5-55 

Lakasa. IV Szent IstvAn-ter 8. 

5-54 

Paulovlts Sandor ny. posta- 

Sfcg^fJsiset, IV. Szent Antal-u. 5. 

3-24 

Perezel Anialue m. kir posta- 

felugyelO 6zvegye, tZsoldos-n. Sib. 

3-40 

Penzligyori szakasz,m. kir., 

I. Hortby liikios-nt 8. 3-25 

Phllipp Istvan gyogyszertara. 

Kostuth-ter 3. 2-91 

Plavetz Jend es Szakats Ja- 

nos csemegekereskedese. Rother- 

iuere-u 6. 4-50 

Pokomandy Imre okl. erazda, 

varosi irodatiszt, Batthyany-u 1/a. 

4-42 

Polgarl Iluiskola, m. kir. 

ailami.rv.SzenUstvAn-ter5. 39 

Polgarl Leanyiskola, m. kir. 
allaml, Petdfi-h. e. 3-82 

Polgarmester, I. Kossnth-ter 1 
LAsd varosi hivatalok es intezme 
nyek. 

Pol lak Samuel vaJhAtigazdasaga, 
lisd algyoi elofizetflk kdzatt. 

Porkolab Ferenc bornagykeres- 
ked6 6s szikvizgyaros, Horthv 
Miklos-ftt 70. 2-50 

Postahlvatalok i 
1. «. Nvatal, I. Hodi Pal-n. 2. 
F6n6k 1-97 

Kfin/Jk lakasa 2-00 

F6n6ki iroda . 1-98 

Pelvdteli osztijyob 3-95 

K6p6nztar 3-93 

Hibabejelentft 

{I. a kov. hasabon) (laad aa eloz6 hasaDon) 
Legoltalmi 6vohely 3 

T4riratk5zvetit6 1-99 

Tavirda- 6a tAvbeaz61o rendezo 3-94 
VonalfelvigyAzdk 3-97 

2. se. hivatal, KAllay-a. 9. 61 

3. si- hivatal, Zsoldos-n. 41 3-92 

4. sz. hivatal, Vlll. Nador-n. l 

3-87 

Postalg. m. tav. ep. oszt. 

anyagrakt. palyaudvari raktar 

1-15 

Pre holler Istvan dr. figyv^d, 

Kazinczy-D. 8. 5-50 

Prdnay Jozsel katfnrjj, dr. E 
J.-u. IS. , 5-51 

Prdnay JdzseS vaskereskedO, 
IV. Kinizsi-ii. l. 1-75 

Prdnay Jdzsef es Hal &rt£zi~ 
kutfurok es vizvezetekszerelOk, 
Kistopart-U. 22. - 1-22 

Racz Ferenc, m. kir. postatiszt, 
Csoborkanyi-n. 1/a. 3-00 

Racz Lajos Jozsel m. kir. posta- 
muszaki segedtiszt, Barkany-u. 4, 

3-41 
Radd Jdzsel dr. logorvos, IV 

DeAk Ferenc-u. 14. 2-56 

Reformatus epyhazl hivata- 
■ tok es Intezmenyek : 

Bgyhazi piinztar, I Kos&nth-t£r 6. 

4-65 

Ffigimnazinm, I. 6z6nyi-u. 2. 4-64 
Leanygimnazium, [V. Bzent Istvan 
ier 3. 3-46 

Reggell Ujsag szerkeszt^sege 63 
kiadohiv , I Kossuth-ter 6. 79 

Reich Ede ny. ,v. muszaki fOta- 
nacsos, I. Hortby Miklos-ii. 37. 

3-67 

Relslnger Gyaldne Uxv. siitiV 
deje. Kinizsi-n. 17. 2-16 

Reitinger Gyorgy baromfikeres- 
kedd, Klauzai-n 30 2-72 

Renddrkapltanysag, m. kir. 
vezetoje, Kossuth-ter 1. 5, 28 
Vezetfijenek lakasa, IV. Petofi-u, 

2-33 
Mazsabazi drszobaja, Szabadsag- 
ter ib/A. 36 

Vasuti palyandv^Ti Brszobaja, Mav. 
nagyallomas M.A.V. 3. 52 

RCpas Mlhafy trllagyar-haza et- 

terme, sor- es borcsarnoka, I. H6di 
Pal-u. 6. 3-30 

RAm. kat. plebanla belvarosi. 

Andrassy-dt 11. 5-01 

Rostas Janos kereskedo, lasd a 
vaaarhelykutasj eliifizetfik kii^btt. 

Rdth Laszld dr. orvos, VH. Kal- 
lay-a 18 3-72 

Rottmaan Tlbor. Wlassics-u. 

5-85 

Rdzsa Pal Ifj.' stltCmester, Dr. 
Endiey Gyula-u.. 2. 4-47 

Rubinstein Bela AH. vizsg. to- 

gisz, Rotherjriere-u. i. 3-62 

Saitos Janos berautofuvnrozo, 
Kallay-u. 61. 2-28 

Sajtos Sandorne dzv., Kailav 
i-7- 1-12 

Salamon Maria m. kir. posta- 
dijnokno, Buvar-u. 15. 2-68 

Sandor Ferenc fuszer- 6s cse- 
m egekereskedO, And rassy-a 1 5 . 4-80 

Sandor Jendne dr.-ne »zv. 

fileUzeme, IV. Lehel-n. i. 3-63 

Santha Mihaly vit6z, cip5keres- 

kedo, Andrassy-ut 1. 5-92 

Schertz Imre fQszer- es gyarmat- 
arnnagykereakedC. Kinizsi-u. 18.90 

Schtll Samuel kereskedB, 
Csomdrkanyi-u. 47. - 5-74 

Sehnltzer Lajos fenykep^szeti 
es festeszeti mdteruie, IV. Andrassy- 
»• «'. 2-82 

Schwarcz Laszld baromfikeres- 
bedft, VII. Matyas-u. 46. 3-29 

Seltmann Imre dr. Ogyv^d. 
IV. Qr. Csaky Albin-u. 2. 5-35 

Stagl Imre f uszerkereskedo ea ital- 
merf, I. Hortby Miklos-fa 24. 5-16 

Slban Janos baromfikereskedd, V. 
Kutatf-fit 15. 85 Slklds Gezane ttzv. gyoraird, 

gepird es szepirdszakiskolaja, 1. 

R6nai-a. 2/b. 51 

Sllbersteln Adolf dr. anya- 

konywezetd rabbi, VI. Szent 

Istvan-ter 10. 1-19 

Simon Sandor mechanikai kefe- 

gyara, II. Lazar-n. 39. 5-12 

SImonfly (Scheirich) Ferenc dr. 

ugyved, m. kir. gazd. tanacsos, IV, 

Grdf Bercsenyj-u. 6. 4-21 

Sisa Istvan dr. orvos, VI. Klanzal 

u. 76. 1-35 

Soltl Vllmos bengermalma, Hor- 

thy Miklds-fit 20. 2-52 

Somld Gylfrgy dr., a Balassa-ceg 

fotisztviselojenek lakAsa, Dr. Sods 

lstvan-n. 2/b. 1-04 

Somogy1,Dezsdn4 llsztuzlete, 

Ferenc Jozsef-sugarfct 20. 4-27 
Somogyl Ferenc 1IJ. vegyes- 

kereskedes ds ifcllmertis, Ferenc 

Jdzsef-sngarnt 03. 3-65 

Somogyl Jozsel dr. ref. gim- 

naziumi tanar, Rotbermere-u. 1. 
1-37 
Sods Istvan dr. ny. polgarmestei 

lakasa. Oldalkosar-u 10/12. 3-70 
Sods Lajos, Zrinyi-u. 25, 2-66 
Stelnberger Istvan nepkerti 

fuszeriizlec, I. Hortby Aliklds-fit £ 
4-58 
Steindl Rudolf zongorakeszlto 

ipartelepe ea lerakata. IV. Kaszap 

u. 3, 4-O8 

Steinkampf Janos vaskereske- 

dese Kossoth-ter 9. 2-^03 

lakasa: Zrinyi-u. 48. 3-85 

Strlcz Janos szlicsmeater .Zsoldos- 

n. 1. 5-81 

Szabd Antal, Piisp«k-D. 2. 4-32 

Szab6 Imre feifiszabd, Rnhabaz, 
IV. Atidrassy-u. 2. 5-38 

Szabd Istvan konyv- es papir- 

kereskedeae l IV. 8zt. Antal-u. 8. 

5-27 

B. Szabd Lajos kotott-, szOvBtt-. 
rovid-, cipd- es papiraruuagykeres- 
kedes, Deak Ferede-u. 11. 5K)5 

Szabd Laszldne, Kireily Jnliska 
, , Mi m dza' ' vi ragliz le te, Rotliermere- 
u. 1. 5-24 

Szabd Sandor epitesz. Dr. 606s 
lstvao-a 19. 97 

Szabd Sandor f(iszerkeresked6, 
SzegfO-u 3. 4-89 

Szabd Sandor lakatos- ee mfiaze- 

resztizeinte, Gr6f Bethien I.-n. 22. 

3-16 

Szakats Janos utdda Szakdts 
Jdzsef meszaioa ea oentes, IV 
Rotbermere-u. 6. 1-46 

Szakats Maria rn. kir. posta- 
dijiiok, Zsoldos-u. 10. 2-04 

Szappanos Janos magintiszt- 
viseld, Nyizsnyai Gusztav-u. 8. 48 

Szathmary Elemer gy6gysze- 
reez <rMegva]tdfl gybgyezertira (Ba- 
retzk-patika), KiBtdpart-a. 1. 1-29 

Szathmary Janos llj. epit^si 
iroda, I. Hddi Pal-u. 1. 2-15 

Szeghd Istvdn ipariskolai igaz- 

^ato, IV. Teleki-a. 8—10. 4^-87 
Szekely Istvdn dr. ugyved, 

Andrabsy-dt 9. 3-37 

Szekely Mar ton dr. orvos, Bze- 

remloy-u. fl. 1 1 

Szekely Sandor fakeresked6. 

Holld-u. 24. 1-85 

Szel Jdzsef dr. dzanatdrinmi fo- 

orvos, IV Petofi-u. 7/a. 4-00 

Szeley Sandor dr. orvos, VI. 

"ugar-tt. 5. 1-9Q 

Szdndsl Mihaly es Holtl 

Imre bSrkereskeddk, Roubermere- 

n. 3. 4-70 

Szendrddl Janosne kozmetikai 

intezet, Rothermere-u. 4. 3-10 

Szent Domonkos-rendl ntt- 
verekt IV. Andra3sy-nt 19. 4-10 

Szent Istvdn plebanla, IV. 

Szent Istvan-ter *. 53 

Szent-Paly Ervfn yar. m.. kir. 

gaiid. felbgyeld, Kolozsvar-u. 64. 
4-34 
Szeretethaz, thj. rarosi, Ser- 

hAz-tdre., lisd Varosi hivatalok es 

intezmenyek. Szlkora Istvan serteskereskedo, 
. B6Iacigany-tt. 2. 2-20 

Szlkvlzgyar r.-t. f Hddl Pal-u.7/a. 
4-37 
Szokdl Rdzsl baromfikereekedo, 

VI. Gomba-u. 8. . 1-53 

Szolga Gyula Id. butorasztalos 

uzeme, IV. Berzsenyi-u. 6. 4-73 
Szolga Gyula HJ., lakberendezG, 

butorkereskedo butorraktira, IV. 

Lehel-u. 1. 5-45 

Szdrlfy Sandor dr. orvos, Zrinyi- ' 

u. 2. I-59 

Szporny MI kids c Bzent Terezkea 

gyogyszertara. DAni-R. 1. 2-99 
Takacs Janos evangelikus lel- 

k6sz, Luther Marton-u. 1. 4-01 

Takacs Kdrolyne ttzv. fogtecb- 

uikus, Andrassy-ut 4. 3-79 

Takacs Maria es Pista Zsigmond 
vendeglos es beraut6fnvaroa6, 
Dr. Csaky Lajos-u. 44. x 99 

Takatsy Sandor armentesitd 
tarsulaci szakaszfomernfik, Szent 
Istvan-ter 11. 3-23 

Tarkdny SzUes Ernd dr. Ugy- 
ved, Kerenc Jozsef-sugirut 11. 5-95 

Tdrkany Szttcs Ernd ingatlan- 
forgalmi irodaja, Andrassy-ut 16. 

3-84 
Tatfiradncl klsgazdaktfr, lAsd 

az orosbazi eldfiaetdk bOzOtt, 
Telek Andor lakdsa, Zsoldos-a.8/a. 
4-83 
Temesvary Imre dr. min. tan., 

orszgy kepviseld, lAsd a vAsArhely- 

^butasi eldfizet6k kcizBtt. 
Teglagyar, thj. varosi, ligd 

Varosi hivatalok ea intezmenyek. 

Tlsza szalloda, 6"zv. Kiss Lajosne, 
IV. Deak Ferenc-a. 13. 1-90 

Tlsztlfdorvosl hivatal, m. 

kir., I. Kossuth-ter 6. 

Czakd Lajos dr. m. kir. tisztifGorvos 
5-18 

IvAnka Zoltdn dr. m. kir. tiszti- 

orvos 5-19 

Toffler Istvan kereskedo. Makdi 

orszAgut 22. 2-05 

Tom pal Ferenc gydgyszeresz, , 

Magyar korona gydgyszertar, And- 

rassy-ut 24. -3-20 

Tornyay JAnos dr. orvos, 

Gr. Bethien IstvAn-u. 19. 3-13 
Tdth Borbala tollkereskedd, 

Teleki-u. 25. 5-80 

Tdth es Lukdcs csemege- es ffl- 

szerkereskeddk, I. Rothermere-u. 1. 
4-79 
Tdth Ferenc igazgato-tanitd, 

BzabadsAg-ter 46 1-17 

Tdth Ferenc ea> tarsal md- 
"om r.-t.. Gellert-u. 2 50 
Tdth Imre fakereskedd, Szent 

Antal-n. ^b, 5-20 

Tdth Imre detektiv(elBgyel6,Rez- 

n. 23. 4-33 

Tdth Istvan dr. fcgyvGd, Rotber- 
mere-u. 1. • 5-25 
Tdth Janosne ttzv., MAtyAs-a. 11 . 
63 
Tdth Kovacs Imre messsAros es 

bentes, IV. Rotbermere-a. 18. 4-88 
Ttt rtfk Imre dobanyarus es cip^sa 

Zsoldos-u f 1. 5-80 

Tdrdk Imre es Ttthegyl Ist- 
vfin hentes es messraros, Kalvin- 
ter 4. 2-25 

TUzoltdlaktanya, Szent Istvan- 
ter 1. 74 
Kocsisszoba 2-58 
FSparancsnok lakasa, KirAIyszeb- 
u. 21 30 

UJhelyl Jdzsef Izsak rt. festek- 

egyedArusitdsa. IV. Rothermere-u. Q. 

4-51 

Vacuum Oil Company r.-t. 
telepe* ujvAroa Allomas 2-94 

Vadasz Ml kids drogeriAJa, And- 
rassy-dt 1. x-88 

Vdgd Addmne fuszer- e8 vegyes- 
kereskedd, Jdkai-u. 84. 45 

Varga Antal uri es ndl fodrAsz, 
I , LAzAr-n. 14." 4-15 

Varga Imre dr. ngyvdd, IV. 
Kiniz^in. 2. 2-45 

Varga Istvan fBldblrtobos, 
Werbdczy-H, 3. 1-72 162 [ehetoleg keves belyeget Basznalion fa azotal tclics lapjattal raaassza lei Homohszentyyorgy Varga Karoly m. kir. postatlszt. 

1. Zrinyi-n. 23. 3-02 

Varga Sandor miiszaki g6pkeres- 
ked<J, Kinizsy-u. 1. 5-60 

Varosl hlvatalok 6s lntez- 
m6ny«k : 

Vaiosi alktiz'uont, I, Kos«utb.-t6r 1. 
35. 1-03, 2-38 

Polgarmester, I. Kossuth-t6r i. 77 
Anyaktinyvi hivatal, varosi berhaz, 
R6nai-u 2/a. 4-53 

Anyakcinyvi hivatal, martelyi, la9d 
MarteJy 

Arvasz6ki "hivatal, varosl b6rhaz. 
K6nai-n. 2 a. 4-52 

Belvizv6<Jelmi rottszaki osataly, 
H6dy Pal-u. 8. 1=95 

Gorzsai Jskola, Gorzsa-tanya (kfil- 
teriilet), 675. az. 4-61 

Qyepmester, Mamazag-tanya 2314/a. 
48 
G-yermekebedeltetefii konyha, 
Gr6i Berosenyi M.-n. 25. 38 

Kerteszet. aeihaz-t^r i .4-49 

Kozkorhae, MnssolJni-n. 2. 

33, 2-11 
Kbz61elmez6ai hivatal, Matyaa-u. 52. 
54 
Kbzelelmesesi hivatal, Rothermere- 
n. 16. r 2-85 

Csonrgiimflbdro: i -osztaly,lasd Kakas- 
sz6kffird6 6a Vasarhelykutas. 
KiBzvagohid, Tanya 1223. 5-70 
Ktfzvagdhid, m6szarosob szobaja, 
Tanya 1223. 5-71 

Merflhivatal, Szahadsag-ter 4G/a. 66 
Pusztakb'zponti orvoslak, lasd az 
oroshazi elofizetSk kOzott. 
Szeretethaz, 8erliaz-t6r 6. 4-48 
Teglagyar. TnnyH 1232. sz. 1-25 
Term6ny be j el entfi hivatal , Wlassic h- 
n. 14. 2-07 

Tisztl orvos, Szappanos Qyorgy dr., 
Bollo-u. 36/a. 2-47 

Varosi orvos Draskovits Pal dr., . 
KalUy-u. 42. 2-76 

ZsibritaJen6vendegl6je,Tanya2666.. 
lasd Mai-tely 
Varosl partfUrdo, postai nyilva- 
nos allomas, I. Horthy MLklos-at 3-5 
(iizemben : V/l-IX'30-ig) 20 

Varsandar Sandor liszt- es 
termenykereskedo. Kalviu-ter 2. 
. 2-81 

Vecsy Elemer all. el. isk. igaz 
gatd, 1. Horthy Miklosht 64 2-68 

Yertess Agost majolikatelep ve- 
zerigazgat6ja, VII. Klauzal-u. 3. 
4-75 

Veszl Artur dr. ugyved. Klnizsi- 
n. 7 1-44 

Vldonyl Istvan ny. varosi tiszt- 
viaelo, I. Zrinyi-u. 69. . 1-26 

Vlllamostelep, Horthy Miklos- 
6t 43. 9 

Vlncze Sandor m6sz- 6s festek 
kereskedfi,VIt:Klanzal-u.4. 3-77 

Viragos Lajos ny, mav„ feliigyelO 

Nador-n 5 3 27 

Vtfrifs Mlhaly gimnaziumi tanar. 

Koluasvilr-n. 46. 4-35 

Weber Maria m. kir^ postaseg6d- 

tisztnfl, Damjanich-u. 20/a. 3-31 

Welcbsel Imre dr.. orvos lakasa 
FereDc J.-sugai-fit 72. 3-44 

Welsz Anna divatszalon, IV Gr6f 
Bercsenyi Uiklos-u. 28. 5-23 

Welsz Laszlo kOnyv.-, papir 6s 

zenemakeresked6se. Andrassy-nt 4 

1-94 

Welsz Lorlnc dr. m6rnbb, ibid 

birtokos, lasd a kopancsi elOfizetok 

kttzott. 
Welsz Mlklosnem6rnekdzvegye. 

Aadrassy-nt 20. 16 

Wlrth Marton dr. k6rb. Morvos. 
Bzent Imre herceg-n. 3. 21 

Woll Jozsefne tollkereskedO, 
Makoi orszagut 33. 1-32 

Wolf Laszld (iveg- 6s poroeilan- 
kereskedd, Rothermere-u. 2. 1-78 

Wollner Karoly gdzf&r^sz 6s fa- 
kereskedese, K4ncai-u. 1. 78 

Cementarugyara, Kallay-u. 6. 2-64 
Laka?a, Kallay-u. 2. 3-64 

11* Zehery Istvan dr. kerutetl tiezti- 
orvos, Deab Perenc-u. 15. 1-54 

Zen fee "Lajos nereskedelrai b6p- 
viseletci. Galamb-u. 1. 1-33 

Zlkely Mlhaly dr.vit^z, a posta 
bei. bizt. int. orvosa, logorvos, 
Lazar^a. 7. 1-51 

RendelS, Deak Ferenc-u. 1. 5-62 

Zsarkd Imre if]., az « Alfa 
Separator)) r.-t. k6pvisel(ije, 
Kossuth-ter 2. " 2-36 

Zsark6 Julia ?Cyklamen» virag- 
iizlete, IV Rothermert-n. 4. 3-78 

Zsarkd Lajosne viragfialet, And- 
rassy-u. 23. 4-11 

Zsenaty Emll dr. orvos, Vissz- 
hantr-u 6 3-22 

Zslbrlta Jend vendegl6je, laada 
martelyi el6fizet0k bbzo'tt. 

Zsoldos es Kovacs szallit- 
manyozasi vallalat, a Mav hiva- 
talos szallitdia, Klauzal-n. 13. 

4-74 

Zsoldos Imre.szallitmanyozasi 
vallalkozo lakasa,8zeohenyi-ter 4/a. 
2-10 HODOSCSEPANY 

Az ozdi egysiges hdldzai- 
hoz tartozik , 

Hivatalos drdk: 

.„ , , Vasarnap ee 

fletktienap : iinnepnap = 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— t8-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizetik reazere: 20— 21-ig 

Az 6zdi egy$6ge& hdlozat 

hoz tartozik meg: Bolyok, 

Sajovdrkony. 

Haralyl Mlkl6s "okl. banyamfir- 
n6k, Bomsalybanyatelep 8-00 

Klsgergely Janos vezetfijegyza 
6 

Ktf zsegi el6ljftr6sfig, Sz^ohenyi 
u. 71. 2 

Krlsko Laszld r. b. lelb£sz 1 

Krapa^Hangya ttgyvezeti*»Ra- 
kdoai-n, 8. 3 

Ocbtlnszky Andras banya- 
tuLajdonos, 8zecbenyi-u. 164. . 5 

Rfmamurany -Salg6tar Jan 
Vasmtt r.-t. Banyauaemffiuok. 
Bomsalybanyatelep 8-01 

L6goltalmiparancsnobsag,Somsaly- 
banyatelep 8-02 

Elelmez^si fizlet, Bomsalybanya- 
telep 8-03 H6DSAG 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. . 

Adohlvatal, m. klr. 18 

AHanivasutak, m. klr. 10 

H6dsag-Kalvaria 57 

Aul Gyula dr. m. kir. postameptc ;■ 

lakasa 14 

Basler J6zsef Mratit6s &5 

Bremzay Jen& varmegyei tiszt- 

viselfl , 66 

Butter Maty as lakatoa 49 

Csenddrseg, m. klr. 34 

Csltarl Istvan th. titbiztos 64 
Delbacskai serteshlzlalok, 

tenyeszttfk egyesttlete 61 
Drach P6ter serteskereskedfi 35 
Ertl Ferenc gyarigazgat<5 8 
Ertl Jano»dr.gyartnlajdonos40 
Fischer Andras berauttffiivarozd 
22 
Fon6k»telver0gyar 27, 4 
F«jegyz« lakasa 43 

Foszolgabir6sag 1 

Gebhard Ferene dr. ugyved 
26 
Gy6gyszertar «8zent Mihaly»-hoa 

Makay Antal gydgyszareta 31 

Hampel Ede dr. r. k&t. plebanos 

52 

Hausz Jakab sertefikeieskedS 37 

Hetzel Adam dr. Baanatdrinroi 

sebesa-orvos 30 H6ds6gl Jaras] levente pa- 
rancsnoksag, m. klr. 58 

Janossy Karoly dr. figyved 12 

Jarasblros£tg» klr. 19 

Jegrlcska lelstf lecsapolA- 
tarsulat yizmtt, Lukacs Janos 
mernSk 11 

Kadar Tlbor dr. jarasi m. kir 

allatorvos 67 

Kaszlno" tnlajdonoe Heitz P6ter 

29 

Kalbly Matyas fuszerkereskeda 

Klmntel Arpad 62 

Ktfzsegl eloljardsag 2 

Krausz Antal vaskereskedS 54 
Krausz Ferenc «Magyar Korona>) 

gy6gyszertara 51 

Lelmveber testverek Elafi 

hengermalom 6a villamoamnvek 5 
Lesmelster Laszl6 ugyved 45 

Leszmelszter Antaln6 Ozt. 

illatszertaros es a „8teana" 

magyar kOolaj r.-t. lerakata 38 
Lorenz Jakab dr. kb'zsegi 

oivos 47 

Lossonczy Gusztav m. kir. gaz- 

daaagi leliigyelo' 68 

Magyar klralyl V/10. hadl- 

ttzeml csoport 65 

Magyarorszagl nemetek sztf- 
vetsege, k«rzetvezet«seg 

063 
Mamuslch Jozsef dr^ kir. 

kezjegyzfi 15 

Manz Andras es tarsal gabona- 

kereskedOk . 17 

Marscball Janos kenderkeres- 

kedO 33 

May Valentin fcildbirtokos 53 

Mezogazdasagl hltel- 6s 
gazdasagl szovetkezet 32 

Minerva nyomda, kbnyv- papir- 6s 

ir6szerkereskedes 46 

Negell Adam 6s 11a kender- 

nagykereskeda 13 

Nyarfa lakereskedelml r.-t. 

23 

Ogrlzek Antal es Ha tojdsex- 

port 9 

Panpert Antal bfirkeieskedd 59 

Penzligyorl szakasz, m. klr, 

3 

Pernekl Istyan m. kir. posta- 

vonalfelvigyazo 72 

PHszter Ferenc kbnyvnyomda, 

konyvkat^szQt, k8nyv-, 6s .papir- 

keresked6a 21 

Postamester lrodaja 24 

Raosch Alfred dr. tgyved 28 
RIesz Jozsel kereskedS 20 

Schafler Matyas fogtechnJkns 

41 
Schwelssgut Istvan a- Fntara 

bizomanyosa - 36 

Seh we re r Gyula sOrraktaroa 56 

Szellnger Antal tender- es kdo- 
export 50 

Tavlratkttzvetlttf 6 

Traub Alfred dr. orvos 16 
Trlscbler Aladar dr. Ugyved 
70 
Tttzolt61aktanya 44 

Vaczl Gytfrgy kenderugyn(jk r 48 

Volksbund der Deutsehen 
In Ungarn, Krefsleltung 6 

Walter GySrgy vendeglOa 42 

Weber Peter villany- «s radi6- 

szerelesi vallalat 60 

WlUmann Matyas dr. tigyved 7 HOLLOHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
H6tk6znap: ttnnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

t4^18-iff. 14— 15-ig. 

Caak elMizetGk resz6re: 20— 21-ig. 

Szakmary Karoly hollAbazal 

keramlal gyar gyarvezeWs^ge 

3 HOLUBINA — 
rOJIVBHHHOE 

(lasd Saolyva 105. sz. elOfizetfi) 

HOLUBINNOJK — 

(lasd Holubina) HOMOK 

A tiszafoldvdri egysiges 

hdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: HetkCznap ; Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-fg, 

t4— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetOb rfsz^re: 20— 21-ig. 

A tiszafoldvdri egysdges 

hdldzathoz tartozik mig: 

Tiszafoldvdr 6s Tiszafold- 

vdr-6szoll6. 

Ambrus Gyula ny. firnagy, ber- 

gazdasaga 5 

Benlczky fluotthon igazgat6- 

saga 3 

Kovacs Geza dr. ram- 6s likor- 

gryara 10 

Kovacs J dzsel ffildbirtokos, Zsiger 

4 

Kovacs testverek Wldblrtobos, 

Ujkincseni 8z616hegy 1 

Lauk6 Kalman bor- 6b sornagy- 

kereskedO \\ 

Markotb Dezsd all. el. isk. fel- 

tigy. igazgatfi 2 

Patakl Jdzsel mav eloljar6, al- 

lomaa .8 

Tyepllcsky Istvan allarni tanft6 7 HOMOKB0D0GE 

. (Idsd Ugod) 

Nyilvdnos tdvbesze'15 dllomd* 

a kozs6gi eloljdrdsdgndl 

(Ugod 28. sz.felfifizetfi) 

HOMOKMEGY 

Hivatalos 6rdk: B6tkSznap : 8-12-ig, 
14— 18-ig. Ftetko'znap : 

8— 12-lg, 
U-18-ig. 3 or 

0i 0: 

N 

M Vasarnap es 
unnepnap : 
8-11-ig, 
14— 15-lg. 
Csak el6fizetok r^szere: 20— 21-ig. 
Csendtirttrs, m. klr. 2 

Flllus Istvan dr. ktizs. orvos, fog- 
szakorvos 6 

Ktfzsegt el«l|ar6sag 1 

Romslcs Kalman meszaros es 
hentes 4 

Szantbo Ferenc okl. 6s birtok- 
rendezd-m6ra5h 3 

T6th Mlhaly pl6banos 5 

HOMOK- 
SZENTGYOBGY 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 63 

unnepnap : 

6-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak . e I5f i zetfib r6sz6re : 20— 21-ig. 
Bauer Ferenc kaplan 9 

Darvas Ferenc bergazdasiga 1 
Gelencser Jozsef vegyeskeresk. 

es burgonyabizom. 6 

Bartmann Ferenc burgonyake- 

resk. 4 

Karay Lajos tejterm6kgyarto, 

siitdde 6s Rszteladas 2 

Kern Lukacs gabona- e s bn rgony a- 

bizom., Futuraalbizom. 7 

KOzsegl eldljarosag 11 

Szecbenyl MArlcgrof esMar- 

glt grotntf erdogazdasaga 3 
Vdrtts Sandor kereakodfise 6s 

fflmszinhaza 8 

Zakanyl Jozsel ref. lelkeei 12 I 163 JtLomoktqm/ya Ha sinMsei peial Hell hUldenic, noBTOBAOYi mm\ wsg&zssrz. HOMOKTANYA 

(lasd K6taj) 

HOMOKTERENYE 

Hivatalos 6rdk: 

«*»■ \TZV' 

8-l2-1g, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elGt'izetfik reszere: 20 — 21-ig. 
3 Csendttrbrs,. m. kir. 
kttzseg) elbljardsag 
Maria hengermal< k.f.t. Molnar En die okl. gazda 
Matbe Belane all. tanildntf 
Mudry Lajos dr. kiirorvos 

HOMOLYTAJ 

Nyilvdnos tdvbeszelo 

dllomds. 

Hivatalos or dk: Hetkozriap: 

8-12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
S-ii-ig, 
14— lfr-ig. HOMOR6DALMAS 

{lasd Okland) 

HOMOR6DFURD6 

Idoszakos nyilvdnos. 
tdvbeszelo dllomds 

(fiaemben : V^'l-tol— VIU/31-ig) 

^ Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 

H6tkbznap: . unnepnap: 

«— IK ip- 8— 11-ig, 

HOMOR6D- 
SZENTMARTON 

Hivatalos ordk: 

, Vasarnap es 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— Jl-ig, 

'14— 18-ig. 14— 15-ig.. 

Csak elSfizetfit reszere: 20— 21-ig. 
Csendttrors, m. klr. 6 

Korjegyzifeeg: 
Abasfalva 
Bzekelydalya 4 

Kozsegl eldljardsag 2 

Vogel Jozsef dr. Lororvos, 
posta b. b. int. orvos 1 

HGMOR6DSZENTPAL 

Hivatalos ordk: 

IttUpn.p: V fig2 p ? 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-igi 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok reszere: 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. 4 

KOrjegyzoseg : 

Homor6dszentpal 1 

Varosfalva ' , .. 3 

HOMORODtrJFALIJ 

(lasd Okland) 

HOMORUD 

(lasd Mohacsj HOMROGD 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig. 8 — il-T£r, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-ig, 
Csendorseg, m. klr. 

Dalottl Bela dr. bOnyi, kor- 6s 

O.T.I, orvos * 3 

Ktfrjegyzoseg i 

Llchtenstetn Laszld (hzemben 

V/t-X/31-ig) - ■ 2 

UJtanyaja 4 

Selyebk«zs6g elo~IJarosaga 5 

flONT 

Nyilvdnos tdvbeszdlo dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

Hetko'znap vezetfse aialf 8— 12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap es 
iinnepnap : 
8-li-ig, 
14— 15-ig. Gargy&n Mlklds vendegltfs 23 
Harmath Sandor yendeglds 27 
Kar&sz aradalom horgosi gazda- 
1 saga * 3 

Kocsls Ferenc dr^ orvos 26 
Kozellatasl blvatal ^15 

Kozsegl el31jar6sag 1 

Knthy End re m. kir. posta- < 

me star 29 

M. kir. mezogazdasagl vegy- 

klserleti es paprlkaklser- 

letl allomas horgosi paprika- 
- kirendeltsGge 12 

Molnar es DobO f akereskedCk 20 
Molnar Janos liezt-, paprika- 

kereskedfl g 

Nemeth Jozsef ingatlankbzvetitfl 

iigynbkseg 18 

Pal Janos «Dajcs» paprikamalom 
21 
Pe*er Zslgmond felsflbacskai 

paprikamalom 7 

.Prodabtlon" Vass Jeno 

paprikanagykereskedo' 14 

Reok Andor dr. foldbirtokos 5 
Tlerjung Jozsef paprikakeres.- 
ked8 17 HONT- 
FttZESGYARMAT 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap: ^™ p t 5 

8— 12-ig, 8-11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetdk resale :. 20— 21-ig. 

Kttrjegyzoseg £ 

HONTVARSANY 

(lasd L6va) 

HORANY 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds 

iizemben: V/15— IX/ia-ig. 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

finnepnap : 

-8-11-ig, 

14— 15-ig. 

(Elofizetfikei idsd a szentendrei elMize- 

tOk kfizfitt.) IMahnnka bnre rk. pldb.inog 5 

Radndtfay Gytf rgy kabinet- 
irodai tau., Pusztanagyhati gazda- 
saga 1Q 

Riedl Erzs6bet bardnd ffild- 
birtokos, Fay-tanya 8 

Wlnterberg Rudolf foldbirtokos 
3. 6 

HORTHY-LIGET 

! tdkoli egyseges hdl6zat- 
hoz tartozik 

Hivatalos ordk: 

Hetkosnap; Vasimap «b Varga Istvan fiisKer 
kereskedese ds Vegyes- 
28 BetkOznap : 

8-12-ig, 

14— 18,ig. HORDO 

(lasd. Naszod) 

HORGOS 

A horgosi egyseges hdl6- 

zathoz tartozik meg: 

^HorgosuKirdlyhalom. 

Hivatalos 6rdk: 

B«k*»p: V lZl%*° 

8— 12-ig. . 8— 11-jg, 

14— 18-ig. 14— 15-Jg. 

Csak elfifJzetfik restore: 20^ — 21-Jg. 

Allamvasatak, m. klr. 13 

Bozd Ferencn6 export- 6s 

paprikanagykereskedfi 

Bukovetz Imre kfizs. allatorvos 
25 
Csenddrtfrs, m. klr. 2 

Farkas G6za paprikakereskedS 4 

Feh6r Ferenc fakereskedfl 24 

Fodor Gellert seSvetkezeti igazg. 
elnOk 19 

FdldmffTes- *s Tlllanysztf. 
vetkezet jg Varga Jdzsef paprikanagvkeres- 

kedft 22 

Vass Jeno paprikakereskedd 14 

Vass Sandor paprikanagykeres- 

kedfl u 

Vass Testverek Iwrpinc6seete 9 HORGOSI 
KIRALYHALOM 

A horgosi egyseges halo 
zathoz tartozik 
Hivatalos ordJt: 

H6tkb'znap : Vasarnap .^s 

iinnepnap : 

fl-ll-i 8-^2-ig, 

14-18-ig. i4-^5-ig, 

Csak el5f fzetOk re^zere : 20— 21-ig. 

Brack Matyas dr. szollfibirtokos 

1 

Dobd Imre foldbirtokos 8 

Helnrlch Kalman szollflbirtokos 

9 

Ingasz Zoltan gazdalkodo 3 

Kaz'l Matyas sziillfibir tokos 2 
MUIIer Simon foldbirtokos 4 
Rdzsa JOzsef szbllfisgazda 5 
Szobonya Imre szblObirtokoa 10 

Szobonya Laszld hadirokkant 

^zb'llfisgazda Q 

Tolnal Janos BzollfttermelO- 7 

HORINCSOVO 

(lasd Herincse) 

HORPACS-PUSZTA 

(lasd Nagyoroszi) 

HORT 

Hivatalos drdk: 164 „.,,,„„„,,„, Vasarnap 6s 

H^tkbznap: unnepnap: 

8-12-ig, ' 8— 11-ig, 

14— 18-ig. - 14— 15-ig. 

Csak elfiflzetfik rtSB6re: 20— 21-ig. 

Allomaslttntfkseg 4 

Braun Ferenc hentes es m^sza- 

ros 12 

Gonmoens bar^ gazdasag 2 

Juhasz Jozsef dr. kCzsegi orvoB 

7 

Ktizsegl eldljardsag 1 iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-jg. 14— 15-ig. 

Csak eKSfizetofr r^szere : 20— 21-ig. 

Balld Jdzsei birtokos, Kfilsfl- 

major, Ballotelep H 

Boros Zoltan ny. tbrvenysz. 

irodatiszt . 12 

Boskd Janos nyug. mar. seg^d- 

tiszt 4 

Kapossy Ferenc siitomester, 

Horchy lliklos-ii. 30/32. 14 

Lebeda Geza 6piiletfa-, anyag- es 

tiizeliiufiprykeresk. \Q 

Ldvy Pal keresk. 13 

Manlal Gyula penziigy. felugy. 

Nemecsek Gyala dr. 0. T. I. 

korzeti kezeloorvos 9 

Osvath JOzsel szfv. tisztv. 3 
Radnay Arpad ny. szfv. tftanA- 
. csos 8 

Rogyak Brno dr. uy. p^nzfigyi 

titkar 7 

Szabd Laszld BSzKRt. miisz. ffl- 

tiszt ^ 2.0 

Szeredl Jozsef ny. m. kir. posta- 

hiv. igazgato Q 

Tlvadar Sandor gaz-, vizvezeWk 

szerelOmester. Muhelv: Budapest, 

V. Honved-u. 18. 15 

Vajda Todor dr. egyet. m. tanar 

(nyari allomas) 17 

Wobaner G€za all. tanit<5 1 
Wttrtzler Bela Ganz-Danubius 

fotitkar 9 HORTHY-TELEP 

disd- Visegrad) 

HORTHYVARA 

Hivatalos ordk: 

Httkbznap ; Vasarnap .es 

unnepnap': 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetSk reszere : 20— 21-ig. 

K»zsegi eUUjardsag 1 HORTOBAGY 

A debreceni egyseges hdld- 

zathoz tartozik 

Hivatalos ordk; 

7— 21-ig. 

Csak elofizetflk reszere : 20— 21-tg. 

A debreceni egyseges hdlo- 

zathoz tartozik me"g: 

Hortobdgyi halastd, 

Palldg-puszta. 

Csendorbrsparancsnoksag, 

m. klr. 1 

Hortobagyl csarda N6meth 

Nandor vezetese, aiatt 03 

N6meth N&ndor m. kir. posta- 

mester 3 

Hiatal bfztosl blvatal % 

Orszagos Onttizesi blvatal 

gazdasaga, m. klr. 4, 5 adia f e I t iw jj at I uton. HU8Zt HORTOBAGYI 
HALASTO 

A debreceni egysdges kdld- 
zathoz tartozik Hivatalos drdk: 
Hetkflznap r Vasirnap 6s 

(innepnap : 

8— 12-ig, 8—li-iff, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWflzetfik r6sz6re: 20— 2i-ig. 

A debreceni egyseges hdld- 

zathoz tartoaik meg: 
Hortobdgy. Pallag-puszta. 

Magyar Togazdasagok r.-t; 

Togazdasaga. 1 HORVATJARFALU 

(lasd Oroszvar) 

HORVATKIMLE 

(lasd H6dervar ill. Magyarkimle) 

HORVATNADALJA 

(lasd KCrmend) 

HORVATZSIDANY 

Nyiiednos tdvbeszdlo dllomdg 

a kozsegi eloljdrosdgndl 

(Cseptfig 13. bss. elflfizetG) 

HOSSZCHAT 

(lasd Kenderes) 

HOSSZUHETENY 

Hivatalos drdk: 
H6tk6znap : Lakasa 
Takacs Mihaly k6m6nyseprf- HOSSZUPERESZTEG 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eldfizetAk r6sz6re: 20 — 21-ig. 

Erdtfdy Sandor grol nagy- 

gecsenymajori gazdaBaga 6 

ol£czl HugOng ra. kit. posta- 

mester - 3 

Ktfzsegl eldljaros&g 1 

Szenczy Vendel g6pmtthely 6 a Vasarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak etfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Cselenyl Jozsel dr. kCrorvos, 
OTI orvos 9 

Garal Gyala r. k. tanitfi 6 

Hantos Bela r<Sro. kath. Ielk6sz 2 

Herceg Antal hentes 6s m6szaros 

10 

Hosszuhetenyl „Hangya" 

fogy. 6 s ert. sztfv. 

Kajdy Aladar leventecsoport pa- 
ranosnok 5 

Kodsz Gytfrgy h antes 6s m6- 
azaroa 7 

Ktfzsegl eltfljardsag 4 

, Pecsl pttsptfki aradalora 
erddgondnoksaga, Zobak-t 
puszta 3 

Vlrag Fereno p6csl megyes- 
piispok, PuspOkszentlAszld X HOSSZULAZ 

(lasd Satoraljaujhely) 

HOSSZtlMEZO 

Hivatalos drdk: 

. 8— 12-ig, .8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elGfiBetOk r6sa6re: 20— 21-ig. 

Blkszadl Altalanos Falpar 
r.4. ttzemvezetosege taitmz- 

telep, gyfirtelep ' 2 

Csendtfrtfrs, m. klr. 4 

Hangya Konznm Szttvetke- 
zet 24". sz. ffiszerfiolcja 

Ktfzsegl eltfljarosag HOSSZUPALYI 

Hivatalos drdk: 

„,,., , Vasarnap 6s 

H6tkoznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. u—i5-ig. 

Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig, 
Barabas B&llnt keresfcedo" 8 
Csendtfrtfrs, m. klr. 6 

Debrecen sz. klr. varos VI- 

lagltasl vallalat klren 

deltsege 5 

Debreceni Endre dr. k«zs6gi 

orvos 9 

Folllnus Marcel gy6gyszer6sz 

ccAngyala gy6gyszertar JO 

Ktfzsegl eltfljaros&g 1 

Ltchtscheln Dezstfne Hz v. 

ffildbirtokos, Maria-inajor 2 

Llchtscbeln Sama ftildbirtokos benzinkat -,. 2 HOSSZUREV 

(lasd Putnok) 

HOSSZUVOLGY 

Hivatalos drdk: 

H6tko*znap : Vasarnap 6s 

8— 12-ig, iinnepnap: 

14— 18-ig. g^ii.ig, 

14-t5-ig. 

Caak el^fizetCk r^sz^re: 20 — 21-ig. 

Kttrjegyztfseg ] 

HOTT0 

(lasd Zalaegerazeg) H0GYESZ 

^ Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

Adiia Fllmszlnhaz tnl. Veres 
Andras 5Q 

A.nt6IHTarOz6 Seemann Antal 

013 

BenyoTSzky JHOrlene erd<5szeti 
hivatala, Bzallas 32 

Bndapestl kSzpontl tej- 
csarnok r.-t. szakalyi gyttjtfi: 
telepe - 8 

CsendOrOrs, m. klr., Hfigy6sz 3 

Dombl Imrene cnkrasz 39 

Dorn Janos radW-, villaoy-, 
osillar- 6s g6pszaklizlet 58 

El beck 1st van vegyeskeresk. 
42 

Eszterhazy hercegl hltblzo- 
many, tfrgevar 25 

Flelsckmann Adolf es Hal ' 
fakers sk. 22 

Frledmann M6r tojaakeresk. 33 

Gerhard! Testverek mecha- 
nikai g6pmfihelye 38 

Gottlieb J6zselne tfzv. vegyes- 
keresk. . . ig 
Gottlieb Lajos fakwesfc. , 1 

Grabenau Gybrgy liezt- 6s ter- 
m^nykeresk., Fntura'albizom. 18 Grabenab: Andras, Bzakaly 6s 

H6gy6sz hengermalmok tal. 51, 52 

Hermann Adam faker esk. 57 

Herr Ferenc lisztkeresk. 28 

HIdast Janos keresb. 6s korcs- 

maros 36 

Hlmpl Janos koresmaros 4 

Htfgyesz es vldeke Hangya lo- 

. gyasztaai 6s 6rt6kesitd szdvetkezet 

27 

HOgyesz es vldeke hltelsztt- 

vetkezet, mint az O.K.H. tapja 17 
Iskolanoverek Mlasszo- 

nynnk Zardaja fiii- 6s leanv 

polg. iskola 54 

Karadl Janos hfigy6szi Henger- 
. malomtul. Q 

Ranfmann Lajos dr. kCrorros 

a posta bet. bizt. int. orvosa 24 
Kobn Sandor nyersbOrkeresk. 48 
Komlol m. klr. k« sz6nbanya 

Till. iizem6nek kirendelts6ge 45 
Ko6s Albertne dr.-ne Steana 

Magya. 'WolaJ r.-t. bndapesti le- 

rakata 47 

Kovats Beta dr. orvos 49 

Ktfzsegl etttljarosag, Dnzs 

(lasd a dnzsi elfilizetflk kSzOtt) ' 

K«zseglel01jar«sag,g«gy6sz 2 

Ktfzsegl eloljar6sag, Kalazni 

26 

Ktfzsegl eltfljardsag adongyi 

irodaja 30 

Ktfzsegl eloljarosag, Marga 

(lasd a mnrgai elflfizetOk k8z9tt) 

Ktfzsegl eltfljar6sag, Szakaly 

14 
Ladanyl Jdzsel vitfiz, stir- 6s 

bomasykeresk. . 43 

1>lcbtensteln Alfred herceg 

nradalma- 5 

Kast61ya 31 

Lnsztlg M6rlc allatalkusz 10 
Magyarorszagi JVemetek 

Sztfvetsege 21 

Moassong Gyala dr. orvos 35 
Nemet tannyelvti m. klr. all. 

polgArl liulskola igazgat6sag:a 
46 
Oszetzky Gyttrgy allatorvos 44 
Pasztor Endre plfebanos 53 
Prell Gytfrgy keresk. 59 

Ranschbarg Ede nagykeresk. 

12 
Rauschenberger J6zsel ke- 

reak. 29 

Rozenthal Mlksa allatkeresk. 

Seemann Antal an t6fuvaroz6 13 

Simon Sandor gabona- 6s ter- 

m6nykeresk., Fhtarabizom. Szakdlv 

34 
Straasz. Jakab nyeraWSr- 6s eor- 
keresk. 7 

Szttcs J6zsef b6raat6favarozd 41 
SzUcs Odtfn koresmaros 16 

Tamasl Takarek- es Hit el- 
bank hflgy6szi fi(5kja 40 
Tery Anrel gyogyszertara 50 
Thnma Jakab m6s'zaros, hentes 
es korcsmiros 9 
Tlntner Mthaly gabonakeresk. 

Ulrlch Andras korcsmiros 6s 

bentes 37 

Veres Andrfismozitul. lakasa 55 
Welsz J. Jentf lisztkeresk. 15 
Weltmann Mdr bCrgyar 20 

HUGYAG 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6znap : Vasarnap 6s 

* (lnrepnap: 

8— 12-ig, 8^-ii-ig, " 

14— 18-ig. 14— 15-ig. ' 

Csak eWfiaetfik r6sz6re: 20— 21-ig! 

Ktfzsegl eltfljardsag, Hogyag 1 

Ktfzsegl eloljarosag, Orbalom 3 

Pekary Istvan Widbirtokos. 

Burjas-puszta 2 HULL 

(lasd 6haj) HUSZT — 

xycn> 

Hivatalos 1 drdk: 
Ejjel-nappali szolgdlat. 

Adohlvatal, m. klr., Rako^l- 

u. 37. 65 

Allspan, lasd K«zigaagat;isi ki- 
rendelts6g 

AllamTasatak, m. klr*, ailo- 
masfCn0ks6ge 1-70 

KCeiiti g6pkocsiuzem, M AVAUT. * 
Idn5ks6ge 15 

OsztaIym6rn8ks6ge, 1-19 

Als6szellstye ktfrtegyztfs6g, 

_ lasd K0zs6gi hivatalok 6s -fizemek. 

Arvaszek, lasd Kozigasgatasi 
kirendelts^g. 

Banduszjftk Mtklos dr. iigy- 
ved, Rak6ozi-u. 115. 055 

Barabas Sandor If J. kereskedtt, 
Hortby Mikl6s-t6r 55. 1-68 

Bereg-MaramarosI Keresk. 
"It r.-t. Rak6czi-iit 9a. 1-50 

Blb6 Kalman liszt-, torrri(5ny- 
6s 6to]ajo!igykereskedfl, i?ak6czi- 
iit 9a. 59 

Blr6 J6zsef ffijegyzfi lakasa, 

Fireak-it. S. ' 1-26 

Bottka Bel a csernegaiizlet, Ri- 

fc(5czi-iit 88. 58 

Bodnar Jdzsef zflldsegkereskcdfl, 

Horthy Mikl6s-t6r 6. 83 

Btflcs Sandor dr. m. kir. posta - 

fOl'elflgyeW, liivatalvezetil lukasa.; 

posta6palet 1-44 

Btfrtfcz Pal lientes 6s m^szaros, 

Rakoczi-n. a?. 1-85 

Badal Ella maganzd, Kossutd 

Lajos-u. 17. 1-60 

Budal Istvan dr. orszageyiilSsi 

k6pvisel0, iig:yv6d, Kossuth Ljij'op- 

11. 17. 24 

Central szalloda, tiilajdonos 

Zsiros P6 ter, Mikes Kolemen-u. 1. 60 
Chytry Vencel bhtorssjilIitA val- 

lalat 6s gSzstitiide, Kossinh J.ajns- 

n. Hi. 34 

Clkta r.-t. cipfl- 6s haiisuyn- 

elarnsitas, Rak<5ozi-u. 8fi. " 42 
Csendtfrseg, m. klr.: 

Csendfirors, Magtir-u. 72. 99 

CsendOrszaruyparancsnoketig, Mag- 
tar-n. 72. 31 

Davldovlcs Bentf gazt6gla- 6 s 
fur6szgyar, Kossuth Lajos-u". 2. 45 

Dobos Karoly textilnagykeres- 

kedo, Rak<5czi-u. 21. 86 

ED-LA*' eipOkereskedSs, c6gt. 

Bereyzfcey Laszl6 F Rakoczi-dt 32. 
1-82 
Egressy Gytfrgy dr. iigyidd, 

Kossuth Lajos-u. 18. 39 

Eleml Neplskola, m. klr. all. 

kttzp., Kisr6t-n. 3-2. . 81 

Ellas Jozsef dr. okl. Cgyv6d, . 

Rik6czi-u. 115. 55 

Erdtffeltlgyeltfseg, m. klr.. 

Rak6czi-u. 104. 1-31 

Erdtfhlvatal, m. klr., Knkdcsi- 

ut 65. 16 

Erpf OttO dr. orvos, 7>eAk Fereiic- 
"*•!•/... , .17 

Felsbmagyarorsz&gl Faerte- 

kesltd r.-t. uzemvezetas6ge, 

Rak6*zi-ilt 82. 1-Q5 

Ftfszolgablrdl hlvatal 1 

Frledmann Adolf fnkereskedrt 
6s >latermel6 F Csillag-u. 32, 8 

Frlschmann Sandor dr. fog- 
orvos-6s Wassermann Simon 
dr. orvos, R6ti-u. 47. 1-34 

Futtfanyagertekeslto sztf- 
Tetkezet Karpataljai kirendelt- 
s6ge, Pet6fi-u. 11. 1-62 

GazdasaglfelUgyeltfseg, 
m. klr. 1-12 

Gttrther Mlksa ((Magyar Koroiia» 
gyogyszertara, R4k6ozi-u. 13. 69 

Gerbardt JOzsel textil-, divat- 
kotb'ttarn keresked6s nagyban 6s 
kicsinybenj Rak6czi-ut 91. 90 

Glmnazlnm, m. klr. all., Gr. 

Telekl Pal-u. 30. 35 

GlUck Armln bornagykerosk«dfl r 

Rak<Sczi-n. 1. 44 

GlUck Daniel, Rakdczi-ut 9. .11 n o 

N 
W» 

X 
X 

o 3 165 Huszt Hftmapra ylrflgot kellcpe kOldenie \ a w$mm_ koiulirayes ? Gtfnczy Zoltan tfiszer-, 6s gyar- 
matara nagykereskedfi, export- 
import, R&kdczi-dt 40, 61 

Gi;tlnwald Sandor fatermelo, 
Arpad-a. 11. 1-55 

Gydrlfy J6zsef ecetgyaros, 
Bndapeatl-dt 1. 3 

H&ber Bernat, Zrinyi-n. 12. 47 

Halasz Janos. a TT. sz. all. elemi 
Jskolak igazgatdja, Nagykftriisds- 
u. 87. 1-81 

„Hangya<« Klrendelts6g, 

Vasutallomas Huszt 74 

„Bangya" termeld, erteke- 
slttf e» logyasztasl szttvet- 
kezet fidkja, Horthy. Miklds- 
t6r 29. 1-07 

Baasladen Tlvadar dpiilet- 6s 
ttizifanagykereskedd.'Gr. Teleki- 
Pal-u. 8. 68 

Hegedlis Izso dr.' iigyved iro- 
daja, Kossuth L.-u. 4. 23 

Hegedtts RUhaly lakberendezfi 
' karpitos 6s paplank6szitd bator- 
haza, Rakdczi-dt 86. . 1-88 

Helmleld Nathan Ila utodai 

RAk6cBi-ut 40. 20 

Bergott Vllroos m. kir. 61- 
lategeszs6giigyi tan&esos, Gr.Teleki 
Pfll-u. 9. 71 

Bttelsztivef kezet, husztl ja- 
rasJ, mint az O.K.H. tagja, Buda- 
pesti-dt 79 

Hollmann Zoltan faipari es ke- 
reskedelmi r.-t. kassai c6g meg- 
bizottja, Rak6czi-ut 37. 13 

Holly Krnti «6alvator» gydgyszer- 
tara, Rakdczi-tit 41. 1-10 

Ronvedseg, laad Katonai 6puletek 
6s hat6sagok. 

Borvath Ferenc fiiszeT-, vegyes- 
6s csemegekereskedfi, gyumtftcs- 
nagykereskedd, Rdk6czi-dt 32. 27 

Huszt nagykozseg, lasd Koza6gi 

hivatalok 6s iizemek. 
Httbel Janos m6szaros6shentes. 

Rakdozi-ut 16. 1-00 

Iza kttzseg eloljartsaga, 

lasd . Kbzs6gi bivatalok 6s iizemek. 
Izraelfta flltkozseg Ant. 

Orth. anyakonyvi hivatala, 

Rak6czi-dt 88. 1-28 

Jakab Janos mav. szallitd, azallit- 

manyozas 6s teheTfuvaroz&s, Bzec- 

henyi-u. 15. 1-08 

Jarasl Gazdasagl Egyestiiet, 

Bndapcsti-nt 27. 1-27 

Joszovlcs Izrael dr. orvos, 

Budapest!- at 26. 1-23 

Kahan Sandor divathaz, Petfifi- 

u. 2. 32 

Kallus Salamon fatermeKS, 

Kdszeg-u. 21. 1-48 

Karpataljal Bank r.-t. Ilok- 

ja Podkarpatszklj Bank 

A. T. Fllta, Rakoczi-iit US. 19 

Karpataljal Erdel terme- 
- keket Ertekesltd Szovet- 

kezet, Knrtyak-t6r 3. 1-24 

Karpataljal elelmlszer- es 

gyarmataru for gal ml . 

r.-t;, Horthy Miklds-ter 26. 48 

„Karpatla" szeszecetgyar, 

tal.-G-yorMy Jozsef, Badapesti-ut 1. 3 

Rarpatf Vlllamosmuvek 
r.-t. Ungvarott kefflleti fellfgyeld- 
s6ge Huszt, iroda, RAkoczi-u. 82.33 
Transform ator, Vflrdsraarty-u. 67. 5 

Kaszlno, Rak6cei-u. 83. 9 

Katonai eptlletek es hat6sa- 
gok : 

Arkasztabor parsag,Tiszakirva 56 
Bevonulasi kozpont, id. kir. 93 
Gyalogsagi laktanya 1-46 

Jarasi leveuteparancsnoksag 98 

Kemeny Jen0 «Fekete sas» 
gyogysBertara 6a lakasa, Rakdczi- 
dt 84. ; 51 

Klein Albert dr. O.T.I, orvos, 
Gr. Teleki PaL-a. 24. 62 

Klein. MIksa dr. orvos, Deak 
Ferenc-u. 3. 1-25 Klekner Aladar m. kir. posta- 

fOfellenor lakasa, T6th Endre-a. 14. 

1-98 

Kohn M Ik 1 6s dr. Tigyved, 
Rakdczl-ut 41. 29 

Kopolovlcs Santo 6pit6si vallal- 
kozo, EStvHs-n. 15. 1-59 

Korach Jenff dr. saem^sz-szak- 
orvos, nyug. k8zk6rhazi fflorvos, 
Horthy Mikl6s-t6r U. 88 

Korona szalloda 6tterem es 
k&vehaz Zairos P6ier, , Rakficei- 
ut 82. 1-74 

Kovacs G£za vonalfelvigyazd, 
lakasa / 1-35 

Kttzellatasl felUgyeloseg, m. 
kir., Budapestirdt lti. 1-53 

K» zlgazgatasl klrendeltseg, 
maramarosl, Rak6czi-iit 72. 
Arvasz6ke 96 

Gaad. felfigy., m. kir. 1-12 

N6pm(lvel6ai bizottsaga 1-73 

Tanfelfigyeltti hiv. 1-18 

Vezet6je (alispaa) ^25 *l-00 
Veeeto helyetteee #25 #1-00 

Kozpont! Iaarnslt6 r.-t.,Horthy 
Miklos-t6r 30. 1-03 

Kozsegl hivatalok es ttze- 
mek : 

Als6szelistye kBrjegyzfia6g, AlsA- 
szelistye 41 /b 

Iza kozs6gi eloljar6sag, Iza 41/a 

Hnszt nagyktizseg : 
F6jegyz6 12 

KCzsegi read0rs6g8 1-11 

K6zvag6hid ' 43 

Tuzrend6szete . 80 

Veletekflzsegi elGljartfgag.Velete 72 

Kbzvagdhld f lasd Hti9zt.Dagy- 
k«zs6g 

Krajnlk Istvan anto- 6s g6n- 

- lakatos§zem, 6z6chenyi-dt 108. 

1-29 

Krausz Bela erdobirtokos magati- 
lakasa 1-88 

Krausz David es Hal fakeres- 
kedfic6g, Horthy MikI6s-t6r 33. 46 

Krausz Jozsel kir. ki>zjegyz5, 
9z6chenyl-ut 18. 1-72 

Kro6 Janos m. kir. postAfeHlgyelo, 
IX. Up. o. vez. lakasa, Posta6piilet 

t un Im re dr . m. ki r . cscn d ^r - 
azazados, Bndaiieati-dt 25. 1-66 

Knrncz Mlhaly Jegyafi, Kisr6t- 
n. 40. 57 

Knszka Bela m.kir. posta mfiszaki 
seg6dtiszt lakasa, Kisr6t-u. 20. 

1-76 

Lakatos Imre dr. orvos, Kos- 
suth Lajos-u. 14. 85 

Lazarovlts Helen «zv. fa- 
termelO, Gr. Teleki Pal-u. 5. 1-30 

Lazarovlts Samu fatermelfl, 
Kossuth Lajos-u. 19. 87 

Lelfer Mayer maganz6, Zrinyj- 
B. 4. 1^64 

Leudar Daniel fakereskedd, 
dohanyaruda, Kurtyak-t6r 7. 1-90 

Levente k tfrzetparancsnok- 

sag, huszti 2. szama, Rak6czi- 

u. 76. 14 

Lnger Cam 1116 es tarsa r.-t. 

kirend. vez. F6nyi G6za, Rak6ezi- 

at 103. 1-69 

IMandel Lajos maganz6, ^jinyi- 

u. l. 26 

IHaramarosI Kttzlgazgatasl 

klrendeltseg, 1. Kozigazgatasi 

kirendelts6g 
Markovlts LIp6t fakereskedO, 

2rinyi-u. 19. 91 

Mateosz szAllltmanyozasI 

Iroda, Kossuth Lajos-u. 1. 2 

Manskopf Laszl6 kereskedS, 

Rak6czi-u. 112. 1-13 Rosta Antal % 

Aufd *s gepiavfto mdhelye 
Huszt, Sarkdzy-u 4. Tel.: 1-21 Mav., lasd Allamvasutak. 
Mftvant., lasd Allamvasutak. 
Nagylst6k Imre dr. 0. T. I. 

huszti kerdleti penztar, fOorvosa, 
Kossuth Lajos-u. tf. 1-17 

N6metb Istv6n dr. ugyv6d, 
honvedsegi v6d6, Rak6czi-ut 92. 28 

Nepmtfvelesl BlzottsAg 1-73 

Nenfeld Sandor fatermeW tiszt- 

viselo, Csillag-u. l. 1-02 

NovenyegeszsegUgyl kttrzet» 
maramarosl m. kir., 

Budapesti-6ti Jarasi gaad. egyesfilet 
fiz^kbaaaban 1-56 

Olasz MlhAly b5rkeresked0 6s 
hatdsagi talpeloszt6, Rak6ozi-dt 95. 
1-97 

Ondrejovlts Laszl6 dr. f6- 
sz,olgabir6, Rak6cai-dt 72. . 21 

Osztalymeratfkseg, lasd Allam- 
vasutak 

Orszagos Tarsadalomblzto- 
olt6 Intezet hnsztl kerUletl 
penztara, Kisr6t-a. 24. 

Palk6 MlhAly nut6javit6muhely. 
Kurtyak-tT6r 18. 52 

Palngyay Zoltan dr. szolgabiro, 
Deak Ferenc-n. 1. 78 

P6nztlgy6rl szakasz. m. kJr. 
48 

Pek JAnos fatermelo, fanagyke- 
reskedO, Rak6czi-u. 30. . 1-91 

Polehcslk Jozsef szallitasi 
viillalat, Sarkozi Pal-u. 4. 1-21 

PolgArl lskola Igazgat6s6ga f 

m. ktr. ailami, Rakoczi-ut 99. 

1-65 

l^opovlcs Sandor dr. Egyv6d, 
Badapesoi-ut 16. 77 

Postahlvatal, m. kir.: 
FonOki Iroda 1-95 

P6p6nztar 1-41 

G6pkocsiszin 1-80 

Hivatalvezeto 1^40 

Rovatolas 6s felv6t.8l 1-36 

TAvbesz616 6s tavii-6 rendezii 1-37 
TAviratfelv6tel 1-39 

Tiivirda gepterem 1-43 

Vonalfelligyelet 

Vonalfelvjgydz6k 1-99 

PostaIgazgat6sag, m. klr.« 
Debrecen i - 

IX. Epitesi ofiztalya 1-45 

Anyagraktdra 1-77 

Vonalmester 1-38 

Rak6czl Divathaz*', tulajdo- 
nos Waczovszky Sandor, Rak6czi- 
dt 88. 94 

Kak6czl-b.az kav6haz-6tterem, 

Kossuth Lajos-u. 39. 18 

Ravasz Antal dr. kororvos, 

T6th Endre-u. 9. 1-67 

Rendorklrendeltseg hatar- 

vldeki; m. kir. 88 

Rendors6g,kozsegl, lasd Hosat 

nagykosss6g n 

Ro6z Arnold vit6z, Lodsy Alajos- 

u. 64. ' 1-49 

Rosenthal Marknsz dr. okl. 

iigyv6d, Rakoczi-tit 41. 29 

Rosner Adolf dr. orvos, Horthy 

Miklds-t6r 26. I-75 

Rosta Antal auto- 63 g£ojavit6- 

muhelye, bej. c6g, BarkCzi Pal-u. 4. 
1-21 
Royk6 Viktor dr. tigyvezetS 

kQzs6gi orvos, fogorvos, EOtvos- 

u. li. 1-89 

RnszlnkO Mlkl6s c. kanbnok, 

Kurtyak-t6r 13. 1-32 

Salamon Sandor dr. orvos, 

J6kai-u. 7. 1-54 

Sebestyen B6Ia vit6z alsd- 

bisztrai g<izfdr6sz 6s erdflkiterme- 

I6se, Rakdczi-dt 71. 73 

Schmidt Imrene «zv. mozitulaj- 

donos, KOlcsey-u. 2. 1-63 

Schmltz Sandor dr. vaske- 

reskedese : 

FdOzlet ' 36 

1. sz. fidk 87 

2. sz. fiok 38 Sehifnborn-Buchelm gr6I s«r- 

f0zd6jenek le'rakata, Rakoczi-dt 97. 

40 

Schonleld M6zes, Jdkai-u. 2. ~ 
50 

Schraml Vencel magdntisztvi- 
selfl, Rak6czi-dt 14. 1-20 

Schwelger Lalos, Bethlen-u. 29. 
.. 1-15 

Slcherman Lajos fatermelo, 
Kossuth L.-n. 81. 1-51 

Soltesz Ilona all. gimn. tanar, 
Bethlen-u. JJ. 1-87 

Spracha Istvan 6pfllet- 6s butor- 
asztalos, butorkereskedese, Horthy 
Miklds-t6r 32. 75 

Qlajnagykeresked6se, aD61karpati 
Lerakato, Horthy M.-t6r 26. 70 

Snranyl-Szortslk Istvan textil- 
nagykereskedis. Rakdczi-dt 30. 

1-92 

Szab6 Bndre radi6, viliamossagi, 
g6pa!katreszek 6s haztartasi cikkek 
szakUzlete, Rakdozi-u. 37. 97 

Viz, villanyszerel5 6s geplakatos 
mtthely 6b lakas.Kaicsey-u. 8. 1-71 

Szelbert Antal rum-, Hk6rgyar, 
Rakoczi-n. 14. 1-47 

Szent-Galy Fanr Aur61 dr. 
Kossuth Lajo3-u. 31. 1-52 

Szlgethy es Schmidt drog6ria, 
RAk6cai-a. 82. 1-01 

T&bor I Janos kOnyv- 6s papir- 
' kereskedO; R4k6czi-ut 118. 1-58 

Tanlelttgyeldl hlvatal, lasd 
KSzigazgatdsi kireadeltseg. 

TasnAdl Lajos 6pit0mester, 6pi- 
tesi vallalkoad es tervezd irodaja, 
Rak6czi-u. 86. 82 

Thegze Balaban Sandor dr. 
es Hegedtts Izs6 dr. figyvedek 
irodaja, Kossuth Lajos-u. 4. 23 

Thegze-Balaban Sandor dr. 
Lakasa, Deak Foreno-u. 8. 64 

Thegze LaszlO fanagykereskeda. 
Toth Endre-u. 17. 1-96 

Tlmk6 J6zsel vas-, villany-, 
radio-, szerszam-, Jr6g6p-,varr6g6p-, 
kerekpar-, aut6alkatr6sz-, sport- es 
halaszati cikkek keresked6se, bang- 
szerek, Rak6cai-u. 82. 92 

TIsztl fitkezde, 24/11. zlj., 
Budapesti-dt . Q 

T6th Balazs Uveg^ 6s porcellan- 
kereskedd, Rakdezl-ut 20. 95 

T6th Mlkl6s benzln-, olaj- 6s 
petroleum- kis- 6s nagykereskedO, 
Rakdczi-ut 82. ' 1-14 

T6th Pal tecsol, traohit- 6s 
meszkObanya vallalata Rakasz, 
lakas Huszt, Horthy M.-t6r 27. 1-16 

Tttkes Gytlrgyr6m. kath. esperes, 
pl6oania, RakOczi-u. '92. 1-86 

Tttrok Mlkl6s, w. kir. ,'utasz- 
szazados, Hatarvadasz-u, 104. 1-06 

Ttfrvenyszek, kir. 7 

„Tnrul'* Kereskedelml 
vallalat, Kurtydk-t6r 2. 76 

TUzrendeszet, lasd Huszt nagy- 
kozs6g. 

Ujhegyt 1 aert6keslto valla- 
lat, Horthy Miklds-t6r 33. 1-22 

lltmesterseg, kir. 67 

Ogyeszaeg, kir. 30 

tJveges Anna polgari iskolai 
tanar, T6th Eudre-u. 2. 1-84 

Vaszk6 Istvan dr. tisztl ftf- 
orvos,. Tdtb Endre-u. 13. 1-04 

Velete k«zs6g eloljArosaga, 

Vel6te, 1. Kozs6gi hivatalok 6s 

iizemek. 

.Vlhorlat" erdtf es ftlresz- 

Ipar r.-t., Zrinyi-n. 14. 4 

Waczovszky Sandor «Rakdczi 

divathaao-a, Rakdczi-u. 88. 94 
Welsz Mar ton dr. orvos, Buda- 

pesti-dt 15. . 84 

Werthelmer Arnold, andesit 

kfibanya, R6ti-u. 96. 53 

Zlpser Sandor dr. orvos, Gr. 

Teleki Pal-u. 3. f -22 

Zoldkeresztes egeszsegve- 

delml K»r. 1-94 

Zslros Peter vend6glds, szaltodas 

Truster 01-74 K#*l^^#^«l -Wilt Ml nHfe Fovarosi izles, megbizhato, _ — _ _ _ _ . .._._.._.»., megbizhato, 

Tulajdonos: WACZOVSZKY SANDOR, az egyik budapesti nagyanihaz volt -At 88. 

olcso. Tel.: 

osztalyvezetoje. 94 166 Adlon f el disrtayiratot. lUtsva IBAFA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasirnap ea 
finnepnap : Betkdznap 8— 12-ig, 

14— 18-ig. \ 14— 15-ig. 

Csak eWfizetfik rfszere : 20— 21-ig. 

Hornung Jdzsef keresk. 3 

Kammerer MlksAne ttzv. f6ld- 

birtokos 2 

Kttrjegyzoseg ] IBRANY 

Hivatalos ordk: 

Betkoznap: ^T"?? *" 

1 unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— l8-1g. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik rtszore : 20— 21-ig. 
Barzd Lajos gyigyszer6sz 13 
Csenddrttrs, m. klr. 3 

Frledmann Zsigmohd 6 

„Hangya" fogyasztasl es er- 
tekeslto szttvetkezet 11 
Ibranyl Hengermalom es 

Olajgy&r lArsas&g 7 

Ibranyl Hitelszttvetkezet 9 
Ibranyl sz&ritdlizem 2 

J army LAszld ffljegyzo 8 

Jnhasz IstvAn dr. vi'tez, a posta 

bet. bizt. int. orvosaisko'zsegi orvos 

4 

Kttzsegl eloljardsAg 1 

MolnAr Jdzsef rk. plibanos 10 

Nytregyh&zavlddkl Kis- 
vasutak Ibranyl all omasa 

14 
Szondy Istvan ref. ]elk6sz 12 
Uray Tamas m. kir. postamester 5 IDA-MAJOR 

(lasd Foleoalap es Torokbillint) 

IGAL 

Hivatalos ordk: 

Vasirnap et- 

iinnepuapr 

11-ig, Hitktiznap: 

8— 18-ig. l4-lf»-ig. Csak elofizetdl! r&szere : 20— 21 -ig. 
Addhtvatal, m. klr. 12 

Anna gozmalom tulajd. Dr. Eu- 

nai Janos ' 27 

Balczer Jdzsef berautdfnvarozo 

55 

Baumgartner Sandor dr. ny. 

m. kir. tisztiorvos lakasa 8 

Onosi reiulelojo 48 

Blzse Ferenc dr. kKrorvos, a 

posta bet. bizt. int. oivosa 4 

Csapd Zoltan ecsedi; gydgyszer- 

tir tulajd. 18 

Csatdrl Jdzsef serteskeresk. 

Raksi 33 

Csenddrttrs, m. klr. 3 

Enderle Ferenc nfli is url 

todrasz 43 

Felker Lttrlnc espeies-plibinns. 

Bomogyadsa 22/4 

Ferber JAnos vegveskeresk., 

Somogydikficske ' ' 22/7 

. ajlam- 
23 
Flesch Istvan tenminy keresk. 

Riiksi 31 

Gerencsdr Karoly aiip. fiitiszt 

(58) 

Gfay LAszld tanito (56) 

Grlinhut Jdzsef hentes es meszi- 

ros - / 20 

Hajnal Mlklds dr. Qgyvid 9 
Halmaf Jdzsef fojegyzfi 54 
Halomvarl Mlhaly vegyeske- 

reak. 17 

Hennye'y Laszld dr. kir. koz- 

jegyz6 lakas;i 29 

Irodaja 45 HorvAth Imre dr. 'Jarasi m. klr. 

dilator vos 41 

Igall „Hangya" fogyasztasl 

■ is' ertikesit6 szdvetkezet 16 

Igall Jarasi hitelszttvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja 5 

Igall jarasi Ipartestttlet 52 
JArAsbirdsAg, klr. 15 

JArAst foszolgablrd 2 

Lnkusa 50 

KaposvArl Tnkarekpdnztar 

r.-t. igali fi6kja 46 

Karal Istvan dr. figyyid * 
Katonal epttletek es hatd 

sAgok : 

.Inrasi levente parancsnoksig 24 
Kellner Janos hentes 6s misza- 

ros 7 

Kiss Jdzsef dr. szolgabirfi (57) 
Kladnlgg A lajos HSldbirtokos, 

Szentgilosker 36 

Koletar JAnos daralimalma, 

Szentgilosker 37/8 

Kttzsegl eidljardsdg, igai 1 
Kozsegi eldljdrdsag, Raksi 

82 
Ktfzscgl elffllardsag, Somogy- 

acsa 22/5 

KUzsdgl el«fl]ardsag 9 Bomogy- 

dovbcske 22/6 

KUzsegl elolj&rdsdg, Szent- 

gAlosker 34 

Laszld Istvan Hangyauzletvezeta 

Alarschall Lajos nagyb^rlfl, 

Gerezdimszta 22/3 

Mate Ferenc ffKorona» szallo ^8 

vead^grlfi tulajd. 30 

MUlIer Janos kfizs^gi eLolJar6. 

BonnyaimsKta s 22/2 

Orszdgos magyar tejszttvet- 

kezetl kozpont, igalitelepe 14 

Osztreleher Gyula dr. ugyv^d 

10 

Venzttgydrl szakasz, m. klr. 

13 
} Pdka Janos dr. figyved 21 

| Probst Mlklds kantortanito. . 
I Hangya iljjyvezetft, Raksi 35/6 
' Puskfts Gyula aat^fuvaros 11 

i Kuppert Jdzsef If j. burkeresk. 

(59) 

. Somogyl Lajos dr. m. kir. 

j tisztiorvos 47 

, Szlrer Imre hentes is m&zaros 
I 42 

' Tdth Imre pl6U,iino» , 19 

Verhiis Jdzsel m. kir. posta- 

iii ester 
Vlzvurl Istvan vegyes- is rflfos- 
ktsresk. 49 

,Zoldkeresztes <c egeszseghaz 
(53) IHARKtT 

(lasd Bakonyjakii) 

IHAROS 

(lasd [|iarosbertuy) 

IHAROSBERfiNY 

Hivatalos 6rdk: 

««-•■ ^&? 

8— 12-tg, 8— H-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el5fizet^>k riszire : 20— 21-ig. 

Andd JHlhdly ptlspiiki tan., 

esperes plibanos, lharos 14/4 
Benkovlcb Bela korallatorvos 
16 

Csenddrtfrs, m. klr. 4 

Csnrgdl jarasi ertekesltii 

szttvetkezet bur- 6s gyumiilcs- 

Rzeszfozde fi^kteiepe 13 

Grdss Andras dr. kdrorvos 5 

Fnchs Pal ovangolikus lelk^sz 10 

Bangya fogyasztasl erteke- 

sltd szovetkezete 11 

Horvath Imre fuszerkeresk. 12 

Inkey Jdzsef bard fdldbirtokos 

2 

Erdflhivatala 8 

Uradalmi intfizflsige 9 

Inkey! Pal bard foldbirtokos, 

Ibaros 3 

Erd^szete, Ihar'os 14 '6 

Oazdasagiiroda, Csicsopuszta 14/3 

Kapolna Jdzsef meszaros 7 
Ktfrjegyzdseg 1 

Nemestdthy Gyttrgy fBld- 
birtok««, kurmanyfdtan., Lajos- 
majnr 14/1 

0sel6dlak;'is, Lajoamajor. 14/2 
Tamas Jdzsef m«szaros ^3 ven- 
diglos, Iharos , l4'5 

Tdtb Janos f5Idb6rI6 6 

Zambd JAnos vendeglOs es 
meszaro^ 1 5 

IHRAZ 

Hivatalos ordk: 

„, , „ Vasirnap iff 

aetkfiznap: finnepnap: 

. 8— 12-te, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizettSk reszere 20— 21-ig. 

Nagyvaradi K&ptalanl Ura- 
dalom Ihrazi gazdasaga, ara- 
dalmi intezo .1 Ferenczt Mlhaly m/ kir. 

pinztari fotinzt IGAR 

(l:is<1 Bimontornya) 

IGLINC 

(lasd bzerertnye 10. sz. elfifizet6) 

IGN£C 

(lasd Beregrakos) 

IGRICI 

Hivatalos ordk: 

d'«-i ■■,..«. Vasirnap ia 

Hetkoznap: Unnepnap : 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elOfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Cslszar Andor iStdbirtokos, 

kiizsigi biro 4 

Hangva fogyasztasl ds erte- 

kesltd szttvetkezet 6 

Ktfzsdgl eldljardsag 1 

Kovacs Jdzsef lfj. Patnra 

bizomunyos, szinkereskedS 3 

Nagy Ferenene dr. »zv. 8 
Szaraz Sandor ret. kantortanitd, 

Hangya iigyvezetfl 7 

Tdth Dezstt fSjegysO 2 ILLfiSMAJOR 

(lAsd BflHenye) 

ILLfiS-PUSZTA 

(laad Balaasapy;inna.t 2) 

ILLOCSKA 

(lasd Magyarboly) 

ILLYEFALVA 

(lasd Uzoa) 

ILMA-MAJOR 

(lasd Bac^almis) 

ILONA-MAJOR 

(lasd Pusztapo) 

ILONA-TAJVYA 

(lasd Budnzentmihaly) 

ILONCA — 
HJIbHHI|A 

Hivatalos ordk: 
Hitkdznap : 

o 

n Vasaruap 69 
uoaepaap : 
8— 12-ig. 8— 11-ig. 

14 5r -18-ig. 14— 15-ig. 

Caat eWfizetfikreszire 20^21- jg. 
Drummer Ferenc faterroelo 1 
3 KOrjegyzdsdg 

ILONKA-PUSZTA 

(lasd GySmSre) 

ILOSV A -HPIU AB A Hivatalos ordk: 

HitkCzaap ; Vasirnap 6a 
uauepaap : IKERVAR 

Hivatalos 6rdk: 

„,„ „ Vasirnap 6b 

HetkSznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-fg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflh riszere : 20— 21-ig. 
Csendorkttlbnltmdny, m. 

klr. 6 

Gerbert Ottd dr. kSrorroa 5 
„Jd Pasztor Haza" Ieanyneve!6 
intizet 1 

Kttzsegl eldljards&g,IkerTir 3 
Vasvarmegyel elektromos 
mnvek > 

IKLAD 

(lasd Domony) 

ILKA-PUSZTA 

(lasd GOd) 

ILLfiSHAZA 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

Hivatalos ordk: 

„,^.„ Vasirnap £s 

Hitkdanap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfk riszire: 20 — 21-ig. 

Addhlvatal, m. kir. 5 

Allamvasutak, m. klr., illo- 

masvezeto Bartos K;Um;'in 20 

Boksay Gyula dr. orvns is 

a posta bet. bizt. int. orrosa 18 
Csenddrorsparancsnoksag, 

m. kir. 4 

Darday Tlvadar iriszor- gyar- 

matarnnagvkeresk. cukoreloszto 

12 
Fekete Gabor dr. figyvid 11 
Fttszolgablrdl hivatal 3 

GadI Lajos m. kir. postamester 
14 
Grttnberger ds Lebovlcs fa- 
feereskeilok 26 

Ilosvai Lenkdszlttt Szttvet- 
kezet 15 
Ilosvai utblztossag 28 
Jarasblrdsag, kir. 10 
Jarasi Gazdasagl Egyestilet 

Jdrasl levente parancs- 
noksdg ,m. klr. 29 

Jorema Istvan nagykeresk. 
is malomberJfl 21 

Kampd Jdzsef gf!r. kat. enperes, 
sxentsiiki tanacsos 22 

Kantor Gydztt dr. kir. kurjegyzS 
9 

Karpfitaljal „Hangya** ter- 
melo,drtdkesltd es fogyasz- 
tasi szttvetkezet f idkja 2 

Kttrjegyzdseg 7 

Ktts»egl eltfljardsag, Slyrbs— 
EnaroBO 1 

Merenlcs Mlhaly tfizifakeresk. 

is termelO, uHomljir* bizomanvoK 

26 

MeszAros KAlmAn ipitkeKisi 
anyagok keresked^se es asztalos- 
int-ster 30 

167 0: 

7 
0s 

N 

M z 
o 


llosva f&f^S} _-?***» ■■*■■■ •»k.O.W*r«i ...-n.6vnap.ra kOlddlf 
tavlratat dlsges taviriatlapoh keri k^ibcsitenl. IMolnar Laszl6 rflltJs- Gs divat- 
antkereskedfi 24 

Ovszak Andr§s ftiszertizlet 6s 
elbuszs kepyiselet 

Penztlgyori szakasz, m. klr. 6 
Sefcsik Alnjos dr. szolgabiro 

19 
Szell Gyula vaskereskedes 17 
Temefto J6zsef fiiszer r , gyarrnat- 
arwiagykereskedes 27 

Woodex fatermeld g 

Zlnger Laszld f fiszer-, csemege-, 
". vegyeskereskedo" ±Q 

ILYNICA 

flasd Ilonca) 

IMELY 

Hivatalos ordk: 

.M»_,, .-"ESS* 

8— 18-ig, 8 — il-igr, 

14— 18-ig-. 14— 16-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Gasparik Jdzsef keresk. 3 

Kttzsegi el&ljardsag 1 

IHocskos JLajos id. molnar 2 IMREHAZA-PUSZTA 

. (lasd Alag) 

INAMPUSZTA 9 

(lasd Doinbovar) 

INAND 

(lasd Cseffa) 

INARCSI 
SZoLLOTELEP 

(lasd Inarcskabucs) 

INARCSKAKUCS 

A kakucsi egyseges hdld- 
zathoz tartozik 

Hivatalos ordk: 

*^*- .t-.it 

Csafr eloflzetOk rfeszere: 20— 21-ig. 

A kakucsi egyseges hdld- 

zathoz tartozik meg: Als6- 

Herndd, Ujhartydn. 

Angya lossy Bela dr. iigyved, 

szGlobirtokos '■■ ' 19 

Belatini Braun Zoltanne 

OZV. fo'idbirtokos, Csikospuszta 22 

Boga.Lajos gyumiilcs-. es sz616- 
gazdasaga 24 

Breznay Zslgmond dr. szfilo- - 
gazdasaga 2Q 

Dechy Ivan marosdecsel f6ld- 
birtokos csikosi gazdasaga . 12 

Feklacs Jdzselall. elemi iskola- 
igazgati 9 

Gebauer Ferenc mfisz. igazgat6 
7 

Hatfalndy Ermi ny. kozsegi 
jegyzO 26 

Imre Istvanne fiiszerkeresk .25 

In arc si Hangya fogyasztasl 
es Crtekesito szovetkezet 

11 

Katona Jdzsef ffildbirtokos 2 

Kecskemetny Geza nyng. m. 

'kir.. szoleszeti es boraszati f6- 

'felugy, 15 

Liebner Sandor kakucsi n'agy- 

birtok.os (Inaros- kakucsi palyandvar) 

5 

Nagykoriis m. klr. vnros 
Pdtharaszt-pusztal gyti- 
molcsgazdasaga 27 

168 Of her Tlvadar dr. szOlobirtokog, 

Inarosi sz6T6telep 13 

Prehoda Janos szflldgazdasaga 8 
Radovlcs Ferenc keresk. 
Rtftzer F^rencne dr.-ne h. 

allamtitka\6zvegye, Csik6spuszta 4 
Schulhoff FVandor fflldbirtokos, 

ln&rcsi szfilotelep . 17 

Steiner Pal gazdas&ga, CsikoV 

pasKta 1 

Szfilflgazdasaga, Inarcsi-szo'lok 18 
Stocklnger Janos dr. ny. min. 

osztalyfondk. Csikospnszta * 16 
Strasser Edene 8zv. fa-, szen- 

kereskedese es hentesiizlete 

(nyari allomas) r 21 

Urmenyl Jdzsef dr. kir. pdnz- 

ugyi titkar, sz61<Jbirtokos 14 

INKE 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap 63 

annepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eH>'fizet<>& resz^re : 20— 21-ig. Bethlen Is I van gr6I 

-niazterelnOk • ny. ml- 
2 
4 Csendorseg, m. kir. 

Darab Sandor vend§gl5s, hentes 

6s rn^azaros 6 
Ktfver Janos dr. kiJrorvoa, 

posta Jtjet. bizt. int. orvosa 3 

KOzsegl elol jdros&g 1 

Nenfeld M6r keresk. 5 
toka Vendel es Szalay 

LajOS Hombar bizom. 7 

INOC 

(lasd Szokolyai 

INOTA 

Hivatalos ordk: 

HttWfcnap: " Zti^ 

a^-12-is, " 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14^15-ig. 

Csak e!6fizet6k reszdret 20— 21-ig. 

Csendtfrkulonltmeny, m. 

kir. 8 

Eszes Jozsef lljk vegyeskeresk. 

6 

Kbzsegi el«Ijar6sag 1 

Maraczy J6zsel malomtulajdonos 

4 

tVyull Jozsef vendegI6je 6s fu- 

szerkereskedtise 5 

Wolf L&szl6 tfildbirtokOB 2 

INTAPUSZTA 

(lasd GeUdbmiilk) 

IPARTELEP 

(lasd Folgardi) H6tk0zhap: IPOLYBfiL 

Postahivatali nyilvdnos 
dllomds. 

'Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

■8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig o ■ 14— 15 : ig 

(Elflfizetflket lasd az :po]ypaszt6i 

elOfizetOk kGzott) IPOLYDAMASD 

Nyilvdnos tdvbesze"lo dllomds 
Hivatalos, 6rdk: 

HetkSznap-.' 8^12-ig, 

14-18-ig.- Vasarnap 63 
tinuepnap: 
8-11-ig, 
14-15-ig. IPOLYKISKESZI 

(lasd Ipolyszalka) IPOLYNAGYFALU 

Hivatalos drdk: 

nitT,K™ ^ Vasarnap 6s 

Hetkozmp: finnepnap: 

8— 12'ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflk. resz^re: 20 — 21-ig. 

KSrlegyzoseg 3 

Szabd Gynla malomtulajdonos 1 

IPOLYNY15K 

Hivatalos 6rdk: . 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 16-lg. . 

Csak eldfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 
CsendfirUrs, m. klr. 1 

Korjegyzffseg 3 

Laczy Istvan dr. kSrorvos Q 
Liplich Lajos dr. kOrallatorvos 4 
Parkettagyar, Veress Karoly 5 
WIdder Emll gazd£sz 2 IPOLYPASZT6 

Hivatalos ordk: Gonda GyWrgy dr. 

Horthy Miklogrter 13. H^tkOznap: 
8— 18-ig. Vasarnap 63 

finnepnap: 

8— 11-ig, 

14— 15-ig, 

Csak eWfizetflk resze>e: 20— 21-ig 

AUamvasutak, m. klr., Alio- 
masvezetfls^ge 4 

Csendttr5rs, m. klr. 3 

Kevlczky Istvaii th. litbiztos, 

Ipolybel Q 

KOrJegyztfseg j 

Vargha Kalman Fiitnra f flbizom. 

5 

IPOLYSAG 

Hivatalos ordk: 

7-21-!g. 
Ad6hivatal, m. klr. Kaptalan- 

14 
Ambr6zy Sandor r. k. kantor-' 

tanito. Iskola-u. 5. 71 

Arniorgalml Iroda. Reinhardt 

'- "'ri Horthy MikMs-t6r 6. 27 

Autotaxl allomas fel. eluf. : 
Antolik Janos, Ipoly-u. 81 

BaratI Bela.dr. kOzs^gi orvos, 
Horthy Mikl6s-ter 23. 45 

Barsmegyet Nepbank r>t. 
fiokja, Horthy Mikl6s-ter "a2. 30 

Barton Nandor posta s.-ellenfir 
Felszabadulas-iitja 54. 1-03 

Bdrsony Arpad dr. figyved, 
Horthy Mikl6s-t^r S3. 64 

Berczeller J6zsef liszt-. ter- 
m£ny- es szeszkereBk., Horthy Mik- 
Jos-ter 5. 21 

Berczeller Marion keresk., 
Horthy Miklos-ter 5. 22 

Berczeller Sandor vegyes- 
keresk., Bzondy Gy.-u. 2. 37 

Boldls Lajos dr., a posta beteg- 
bizt. int. orvosa, PetOfj-ter 15. 59 

Brack Ignac vaskeresk., Horthy 
Mikl6s-ter 2(3. , 47 

Breiner Sandor fakeresk., Hze'nt 
Istvan-iit 29. 5 

Chndo Bela m. kir. posta s.-ell. 
Laktanya-u. 10. 1-09 

h Clkta" k.I.t. clpfl- es harisnya- 
elaruBitohely, Saj6 Sandor-n. 2. 51 

tlst- 
7 

Csermak Emit dr. tlj. ugyved, 
Iskola-u. 1. 1-23 

Dancso Sandor vendeglils, Kos- 
suth Lajos-u. 3. 1-*19 

Daranyl Gy0z6 mezCgazd. es 
jpari gipkeresk., bercseplO es trak- 
torberszanto, Lehel-u. 10. 89 

Elek Laszlo mav. hazt61-hazig 
szallito, Malom-u. 23. . 85 Elso Magyar Altalanos Bfz- 
tosltd Tarsasag fflfigyubksege, 
Ipolysagi Takarekpeuztar, Jskola- 
."■ 1- ■ ■ 02 

FJngelhardt Dezso gy6gyszer- 
tara, Hn'rthy MikWs-ter.24. '62 

Erdos Geza Mateo'sz teherluva- 
rozo, Szertt istvan-ut 2l>. 49 

EOttevenyi Oliver If j. dr. kir. 
tiirsz. elnok, kir. TOrvenyszek, : 
Horthy MikI6s-ter 1. 1-02 

Ertler Oszkar dr. f ogszakorvos, 
Rakoczi fejedelem-u. 5. Q8 

Fttldes .Testverek asvdnyolaj- 
kereskedes, Arpad-u. 7. 33 

Fdszblgabirdl hlvatal, 
Horthy Miktos-ter 1, Q . 

Frlml Gynla dr. figyved, Iskola- 
70 

Gedeon JL6~rlne raeszfiros es 
hentes. Felszabadulas-iztja 56. 

95 
Glmnazlum, m. klr. all., 

Rakdczi fejedelem-u. 1. 88 

Combos Imre dr. k6rli. fSorvos 
J'-elszabadulas-iit 47. 29 

fi gyved, 

36 
Hagara Laszl6 dr. kfirdllatorvos, 

Szondy (ly.-n. 4. 41 

Hamos Aladdr dr. orvos, Liget- 

11. 5. 50 

Helfter Jdzsef vaskeresk., Horthy 

Miklos-ter 2. 40 

Hercegprlmasl nradalml 

faraktar, yasatallomds 24 
Besz J end fiiseerkeresk., Felsza- 

badulas-iitja 41. 92 

Hollo Jozsel dr. figyved, Szent 

Jstvan-iit 7. 26 

Hollywood fotoszalottj, Vodor 

Jeno, Pet6fi-ter 15. < 1-06 

Hontmegyel Nepbank, Horthv 

Miklos-ter 10. 3 

Ipolysagi beraiit6Iu varozok, 

felelos ettif.: Hrubala Karoly. 

Horthy Miklos-ter. 4 

Ipolysagi JarasI Hltelsztf- 

vetkezet, mint az O.K.H. tagja, 

pBtaii-U'p 15. ... 53 

Ipolysagi juhturdnzem, 

dr. Kaposy Uybrgy, Felszabadulas- 

litja 43. 1-17 

Ipolysagi Takarekpeuztar, 

az Elsfl Magyar Altalanos Biztosito 

Tarsasag fttugynfiksese, Iskola-n.,1. 

"2 

Jarasblr6sag } m. kir., Horthy 

MikL*>K-ter i. 32 

Jarasi Ipartarsulat, Horthy 

Miklos-ter 18. 84 

Jarasi szoclalls gondozo, 

Horthy Miklob-ter 1. ' 75 

Kardkordd Aladar neraes, 

vendeglos, Bzent Istvan-dt 11. 31 

Katonal epiUetek es hato- 
sagok: 

Horthy Miklos laktanya, Szent. 1st- 
van-iit 28. 9 

Katonai jarasparancsnoksag, Szent 
Istvan -lit 28. 16 

Hadiiizemi katonai parancsnoksag, 
m. kir., Szent lptv;in-iic 28. 96 

Klnszky Laszl6 fo Id bir tokos, 
Wzent Jstvan-iit ir>. go 

Klraly Jdzsef m. kir. postalfl- 
tiszt, Varliegy-n. 21. 1-20 

Klein es Lttwy epiilet-, tuzifa- 6a 
szenkereskedes,. eementarugyar, 
Felszabadulas-iitja GO. 48 

Ko'hn Dezso' tenyesa- es haszon- 

allatkeresk., Apponyi Albert-n 11. 

79 

orvos, SajA 

61 

Kovacs Janos g6pmiihelye is 
asvanyolagraktara, Kiposs A.-u, 1. 
77 
Kttzk6rhaz, allami, Felszabadulas- 
litja 45. 10. 

Igazgatd-ffiorvos, Felszabadulas- 
litja 45. 1-10 

Kozsegt elttljardsag, Szent 
Istvan-iit 6. 1 

Kucsera LaszI6 gyogyszertara 
a «Megvaltd»-hoz, Horthy Mikloa- 
Mr 11. 39 

Kncsera Laszlo es Zanoletty 
Gabor lakasa, Baros-n. 12. 1-16 Hpostaaitfalaldan a le^nieafelciabb tawiratlapiit vaianathafia fcL IstvdnM Knlfca MIksa 6a Hal se&llitok, 
Baross-n. 1. 34 

Ladanyt tidon dr. figyved, 
Sa;<i S.-u.-n. 2. 72 

Lamy Rarely hengennalma 6a 
villanytelepe, Bernecei-tit i.~ 13 

. Lamy Karoly If J. sz'ensav 6s . 
sbrnagykeresk., Berneoei-u. 1. 

1-11 
Ugetl Jdzset taxtilkeresk., 
Horthy Mikldu-ter 19. ■ 1-12 

Magyar Mese-jfitekgyar 

tul. TJrbanyi Pal, Kossnth Lajos- 

n. i. 1-24 

Malik Lajos vaBkeresk.. Horthy 

Mikl6s-ter 4. , 23. 

Marczy Gyula ipartarsnlati elnbk, 

az ipolysagi Kultnr Mozgd tnlajd. 

lakasa, Liget-u. 6: 1-18 

Marton Jdzsef m. klr. ffiallator- 
vos, jarasi allatorvos, Deak Ferenc- 
n. 6. 73 

Martsan Bela sfitode, Horthy 
Miklds-ter IS. 1-04 

Neumann Antal'dr. orvos, 
Petofi-ter 1. H 

Novotnl M. Laszld Fntnra biaom. 
Felszabadulas-ntja 7. 58 

Raktara, Vasut-u. 3. 63 

PaulteSek Rudolf hentesarn- 
jiagywsem, Fetsiabadnlas-ntja 1. 
25 

Pecsl Nyerstermeny Keres- 
kedelml Valfalat fi6k.a 
(Draskoczy If igenia), Felszabadiilas- 
dtja 9. 83 

Penztigydrl szakasz, m. klr., 
Felszabadulas-fitja 89. 28 

Perkacs Imre takptari igazgato" 
lakasa, Rakdczi fejedelem-n. 4. 8 

Petressel Janos esp. plebarios, 
Iskola-u. 2. 1-01 

Polgar 1. konyvnyomda, kHayv- 
kfiteszet, kHayv- 6s papirkereske^ 
des, Pet6fi-ter 10. 38' 

Postablvatal,m.klr , Kaptalan- 
u. 1. 

FfinOki irodn 99 

Fop^nztar 94 

Hivatalvezetfi lakasa 80 

Rovatolas, felvetel 93 

Tavirda gjg 

Vonalfelvigyazo 97 

Rosenberg Arnoldne ttzv. ma- 

lomtnlajdonos, Baross-a. 18. 78 

Rosenberg IMlksa fdszer- es 
gyarmataninagybereakedese, Fel- 
szabadulas-iitja 4.' 35 

Salkovszky Jenb* dr. fieyv6d, 
orszaggyfih kepv., Hortky Miklos- 
ter 25. . .57 

Scbmfdi Mdr fa- 6s fakereg- 
keresk. iroda, Szondy Qy.-n. 6. 18 
Fatelep, Siposs A.-n. 12. 19 

Schmldl Zslgmond fatermelfi. 
Horthy Miklf5s-ter 34. 76 

Schmidt K&roly dr. figyved, 
Horthy Mikl6s-ter 4. 54 

Schramm Ferencne dr.-ne 
tfzv., Szent listvan-iit 5. 60 

Schuster Janos lf]. f Felvideki 
konzervgyar, zbidsegszarito, Fel- 
szabadnlas-rttja 96. . 1-08 

SereriyI Robert m.Bir. alezrefias, 
Rakdczi fejedelem-n. 15. 43 

Somogyl Bela ny. alispan, Kistur 
87 

Szf koya Janos hen teses meszaros 
Horthy Miklos-ter 20. 1-15 

Szlller Gytfrgy iojegys6, Lak- 
tanya-u. 1. 52 

TAth es Brza konyvnyomda, 
. kSnyv- 6s papjrkereskedes, Iskola- 
-o. 1. I-14 

Tdth J6zsef antd- es gepjavit6- 
ftzeme, Felszabadulas-atja 11. 65 

' Tdth Lajos kbzsegi kfizigazgatasi 
jegyzfl, Arpad-n. 3. 1-05 

Tdth Sandor eplllet- 6s bntbrasz- 

talos, butor 6s koporso raktar, 

Varhegy-n. 6. 1-07 

Butorlizlete, FelszabaduLas-tltja 9. 

1-27 

Ttfrvenyszek, m. klr., Hortky 
MikWs-t6r 1. 17 

Foghaz, Kossuth Lajos-n. 2. 67 Trefny Bela elektr6teeh. 6a 
radiovdll., Felszabadnlas-dtja 1. 66 

Torek Imre featekkeresk., Hortky 
Miklos-t6r 14. '82 

TUd6beteggondoz6 Intezet, 
Bssent Istran-at 23. Tanacsadas: 
vid6kieknek kedden 14— -18-ig, hely. 
beliekhek penteken 16— 19-ig, Szent 
latvan-iit 23. 91 

Ctmester, m. klr. allaml^ 
Temeto-a. 13. 42 

fJgyeszs^g, m. klr., Horthy 
Mikl6a-t6r 1. 46 

Vamos Istyan vendfiglfis, Felaza- 
badnlas-itja 3. 56 

Vasutl vendeiflO es szalloda, 
1. Wagner Janos, Vagit-n. 2. 55 

Vermes Ervln oementaTokeres- 
kedSs, Felszabadn las-tit j a 94. 20 

Vlllanytelep tnl. : .Lamy Karoly 
eeg, Berneoei^n. 1. 1-13 

Winter Candor es Flat, a 
Tries ti AltalanoB Blatoaito Tarsnlat 
fofigyn9ks6ge es t6glagyar, Fel- 
szabadnlas-iitja 6. *' / 44 IPOLYSZAKALLOS 

Hivatalos 6rdk: 
n , i , _ Vasarnap 6s 

HetkSznapr finnepnap: 

8— lS-Jg, 8— 11-ig, 

14— 18-fe. 1*— 15rig. 

Csak el6fl«et6k reazere: 20-^21-iff., 

Cnkrasz Gyula.- dr. kSrorvos, 

a posta betegbizt. int. orvosa ' 3 

Csenddrtfrs, m. klr. 2 

Rerczog Vltanos meszaros, ga- 

bona- 6s allatkeresfc. 4 

Ktfrjegyzaseg 1 

Werthelmer es Nagel fSId- 

birtokosok gaadasaga,. Lontd 5 

IPOLYSZALKA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkdznap ■ HetkOznap: . 

8-12-fg, 
J.4— 18-Ig. 

Csak eWfizetflk r6si6re: 20— 21-ig. 

CsendJfrttrspart 

m. klr. 
Gyorva>y Laszldro. kir. posta- 

meBter 4 

Ktlzsegl elffljarosag, Markasaek IREGSZEMCSE 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap v <es 
finnepnap 
8-11-ig, 
8— 18-ig. 14— lB-ig. 

Csak eldfizetOk reszere: 20— 21-lg 

Breuer Jdzsef Barnahdti gaada- 
saga es lakasa 18 

Csenddrseg, m. klr. 14 

Denis Belane dr.-ne posta mea- 
ter 21 

Iregszemcsel fogyasztasl es 
ertekeslttf szOvetkezet 15 

Iregszemcsel kttzsegl bltel- Vasarnap 4s 
(inuepnap : 
8— 12-1g t 8— ll-1g, -■ 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak alofizetok riszire: 20— 21-lg. 
Csenddrffrs, m. klr. 3 

Eros Janos dr. kttrorvos 1 

KUzsegl eltflj^rdsag 2 

Lengyel tabor parancsnoksag 4 

IPOLYTARN6C 

(lasd Litke) . 

IPOLYTOLGYES 

Nyilvdnos tdvbesz6l5 dllomds 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 4s HetkSznap : 

8-12-lg, 
14-18-lg finnepnap : 

8— 11-ig, 
14— 15-ig. IPOLYVARB6 

Hivatalos drdk: 
„, , „ Vasarnap es 

HetkSznap: finnepnap : 

8— 12-lg, 6— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lfr^g. 

Csak eldfizetok reszere: 20— 31-ig. Kltrjegyztfseg 
Szentmlklosy Andor m. 

kbvetsegi tan. IPOLYVISK 

Hivatalos 6rdk: 
„.,..„ VasArnap es 

HetkSznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetok reszere: 20— 21-ig. 

Csendtfrifrsparancsnoksag, 

m. klr. % 

Klf rlegyztf seg 1 

Plebanla hlyatal r. k. 3 IPP 

Hivatalos 6rdk: Vasarnap is 
finnepnap : 
8— 11-lg," 
14— 16-ig. Hetkoznap: szVvetkezet, mint az 6.K.H. 

tagja 9 

Felstflregl uradalom kOzponti 

irodaja, i(vas4rnap 14—15 es het- 

kBanap 20—21 dra kSzBtt Tamasi 2 

hiTandfi) 2 

Gelencser Ferene allatorvos 

17 
Kelemen Geza dr. kSrorvos 6s 

a posta bet. bizfc. .int. orvosa 7 
Kornleld Morle bard dr. nagy- 

birtofcos 20 

Kovaos Istvan meszaros . 11 

KHzsegl eltfljardsag, 

1 

Kozsegl elliljardsag, 

Iregszemose (Mathpnszta) 16 

Manthner IVdttn magtennelo es 

magkereak. r.-t, nOvenynemesitS- 

telep. 29 

Reb Slmonn6 dzv. fSldbirtokos, 

Avaspnszta 5 

Roboz Ignac kSrallatorros .19 

Sipos Istran -vendegloa 25 

Stern SaUdor dr. gyakorldorvos 

22 

Stretcher Ferene hentes es 

meszaros ~ 6 

Szabd Gyula aat6fnyarozo 8 

Ferene Fntnra albizonu 
27 

Szeller Pal kemenysepromester 
30 

Szekely Benjamin ref. Ielk^sz 
3 

Sz«ke L,aszl6 gazdatiszt (23) 
Vadovlcs Gyula messtaros es Caak elfifizetdk reszere : 20— 21-lg. 

Barabas Geza dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa, gyak. orvos 5 
Csenddritrs, m. kir. 2 

Erdtfgondnoksag, m. kin, 

idszentgyorgy-pus! ' Tapidszentgyorgy-pus'zta 
GyarmatI vendeglft 
Baaa JenQ fakeresk. 4 

7 

9 

s . Jangya fogyasztAsi 

es ertekestttf szttvetkezet 

11 

Fi6k,. Templom-u. 29. 10 

Kovacs Geza, a Nasiol r.-t. Igaz- 

gatdja 3 

Kozsegl eloljardsag 1 

Pesthy Mlhalyne Ozv. gy6gy- 

szereaz Q Valu JAzsel gyogyszeresz 24 
VIneze Vendel kisgazda 31 
Waldner testv^rek gabona- 

keresk. 4 

Welsz Simon ntoda BergerBoma 
vegyesk'eresk. 10 

Zwelg Jeno* ftildblrtokos, Simon- 
major 12 IBfeNSZALLAS 

(lisd Biosalmas) 

IBHOC — 
BYJIXOBIJbl 

Hivatalos ordki 

HetkBznap 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6 9 
finnepnap : 

8-?l-ig, , 
14— 16-ig. Csak eloflzetftk rfiseere: 20— 21-ig. 

Csendttrttrsparanosnoksag, 

nu klr. 1 

kttzsegl elKlJardsag IRMA-MA JOB 

(l&Bd Hetesj 

IBMA-PUSZTA 

(l&sd Balatoolelle) IRSA 

.^1484 Aibertl-Irsa) 

IRSAVA 

(lasd Ilpsva) 

IRTAS-PUSZTA 

(lasd M&rianosztra) 

ISASZEG 

Hivatalos drdk: 
Hetkoznap —12-ig, 
14— 18-lg. Vasarnap 63 
iinnepnap : 
8-11-ig, 
14-15-lg. S N 

OK 

3 

o 

XT 

ar 
o 

M ISTENFtftJ)JE 

Hivatalos 6rdk: Hetkoznap: Vaeamap 6s 

nnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizeWk^riszere: 20— 21-ig. z 
o ISTENMEZEJE ^ 

Nyilvdnos id/obesz6l6 dllomds )^ 

Hivatalos drdk: ajn 

Fi^^ t . Vasirnap es ■ 

Hetkoznap : flnnepnap : «»J 8-12-ig, * 
14—18 ig. 8— 11-ig, 
14-J5-)g. HetkSznap: ISTENSEGITS 

Hivatalos drdk: 

Vasnrnap es 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8-li-ig. 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elBfizetflk resz6re: 20— 21-ig. 

Ktfzsegi eltfl JarOsag 1 

ISTVANDI 

Hivatalos drdk: 

„ , Vasarnap 6a 

Hetkflznap: fl nnep nap: 

8— 12-ig,. 8-11-ig, 

14— 18-ig. ; 14-15-ig. 

Csak etofizetok reszere : 80— 21-ig. 

Hangya fogyasztasl es er- 
t6keslt0 szttvetkezet 2 

Jakab Imre vegyeskeresk. 3 

Jegyzffseg, Iatvandi 1 

Pinter Janos es tarsal, 

Iatvandi hengermaloni 4 

Pdkos Jozsel If J. Hombar bizom. 
6 
Schmidt Bela ret., lelkess 5 

169 Islvdnhdsapvszta Bfl nzt nKnrln. ho$y taulrntat osszeoluassak. ISTVANHAZA- 
PUSZTA 

(lisd KuHBBentm&rton) . 

istvAnmajor 

(lasd Bony had, DombegytaAz. 
Ork6ny 6s Vamosmikola) ISZKA - H3KH 

Hivatalos 6rdk: 

„,'... Vasarnap 6 s ■ 

H6tkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofiaetok r6sa6re: 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. Pilipec — 

nHJinneu-b 2 

Gargalovlcs L&szld dr. orvos 

f .5 

Kttrjegyzoseg Alsdhidegpatak — 

HmcHee CTyAe uoe 3 

Korjegyzosgg Isaka — H3hh 4 ISZKASZENTGYORGY 

Hivatalos ordk:- 

_..,.. Vasarnap 6s 

H6tkoznap: finnepnap: 

8^12-ig, 8— llrig, 

14— 18-ig. 1-1— 15-ig>. 

Csak elflfjzetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Alumfnlumerc Banya«.es 

Ipar r.«t. bsinyatelepi irodaja 5 
Kosztelny Janos dr. ktSrorvos 
4 
Kttzsegl eloljarosag 3 

Rncsera Jentt vezeto>gyz5 7 
Pappenhelm Sandor grof 
least 61 y a 1 

Uradalmi foint6B6s6ge 2 

Szabo Istvan If J. keresk. 6 ISZT1MER 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

finnepnap : 

8— 18-ig, 8 — Jl-ig, 

14— 18-iff. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r6sz6re: 20— 2.1-Jg. 

Kozsegl elttljardsag, Bakony- 
- kuti ,■ 3 

Kozs£gl eloljarftsag, Balinka 4 

Kozs€gl eloljarisag, Gottamiui 

2 

Ko zsegl eldljarosag, LsttimeV ] IV AD 

Hivatalos 6rdk; 

Vasarnap 6a 

tinnepoap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14_15.jp. 

Csak eldfizetfik r6sa6re: 20— 21-ig. 

Ivady Bela ny. m. klr. tbldmive- 
I6silgyi miniszter, orsz.-gyfil. kep- 
viaelfl 1 H6tkGznap : IVAN 

Hivatalos 6rdk: 

'■ hum.,, *-£M- 

8— 12-ig, 8-1 Wg, 

14— 18-ig 14-15-ig. 

Csak elofizetok r6sa6re: 20— 21-ig. 

Csendttrors, m. klr. 3 

Cserl es Karolymajorl ber- 
gazdasag, flzv. Iie6b Oszkarn6 
beria, Cs6rimajor 4 

Jegyzdseg 6 

Szeehenyl grdt oradalom saam- 
tartdsaga 1 

Takaes Karoly dr. k0zs6gl orvos 
5 

170 H6tkflznap • IVANC 

Hivatalos 6rdk: 

Vaaarnap 6a 

Unnepnap : 

6— 12-ig, 8— il-ig, 

l4-i8-1g. 14— 15-ig. 

Csak etfifizetok riszera: £0— 81-ig. 

Csendtfrseg, m. klr. 3 

Kttrjegyzoseg, Ivdno 

Felsfimarao 7 

Slgray Anta] gr6I nagybirtokos 1 
Gazdasaga 2 

Brd6szeti hivatala 4 

Titkari hivatala 5 

. IVANCSA 
Hivatalos 6rdk: 

_, '_ Vasarnap 6s 

B6tk0znap: finnepnap: 

8"— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Gsak elftfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csaszar Jtfzsef Allatkeresk. 4 Hangya FogyasztasI 6s fir- 
tekesltff Szttvetkezet 2 

Horvath VInce plebanos 6 

KaU6 Mlhaly dr. ko'zs^gi orvos, 

a postaljetes:. bizt. int. orvosa 9 
Kand6 Melocco Fereno dr. 

min. fogalmaz6 (nyari allomas) 3' 

KUzs^gl eldljardsag 1 

Nemes And or dr. lelk^sz, ref. 
lojkiszi kivatal 7 IVANDARDA. 

<lasd Bezedek) 

IVANKA.PUSZTA 

(lasd Galosfa) IZA 

<Iisd Hnszt 
41/a. sz. e!Miaet<5) IZAKONYHA 

Hivatalos ordk: 

H^tkbznap : Vasarnap is 

unnepnap : 

8— 12-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-is. 14— 16-ig. 

Csak eloiizetfik r6az6re: 20— 21-ig. 

K«rjegyzfis6g 2 

Ktfzs^gl eldljardsag, Jod 1 IZASZAOSAL 

Hivatalos ordk: 

H^tkiJznap: Vasarnap: 

finnepnap: 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lfi-ig. 

Csak eI6iizet<5k rfisz^re: 20— 21-ig. 

Borsa Paln6 dr. ko'rdrvos fele- 
s&g& 4 

Csendfirdrsparancsnoksag, 
m. klr. 2 

Hangya fogyaszf asl 6s 6rt6- 
keslttf szovetkezet 3 

KUzs^gl ei01jar6sag 1 

IZBfiG 

(lasd Szentendre) 

IZKI 

(lasd tszka) IZSA 

Hivatalos 6rdk: 

H*tko m ap: V £™; p f 

8— 12-ig. 8-ll-ig t 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWfizetflk r^azire: 20— 21-ig. 

Borsos Andras fa- is sz6n- 
kereskedo 7 

Esztergoml Sz6kesl0k&pta- 
Ian Gazdasagl Int6s6s6ge, 
Bokros-pnaata 5 

FdgyasztaBl €» 6rt6keslt«- ?dgy 
szo Ivetkezet 
FrankI Mikl6s vegyeBkeresk., 

k6zimniikaraktar 3 

Horvath Ilona vegyeskereflkedfl- 

n6 4 

Ktt zs6gl elOUardsag 2 

N^meth IHenyb^rt keresk. 6 IZMENY 

(load Aparhanfcl IZSAK 

Hivatalos drdk- 

7— 21-ig. y 

Az izsdki egys&ges 

hdlozathoz tartozik m6g: 

Uzovics-telep. 

Allamvasntak, m.klr. a nomas- 
lOnSksfge , . g 

Andor Kalman dr. iigy v&i, Pest- 

Pilis-Solt-Kisknn varmegye figyGsae 

8 

BalogfaSandorgyagy&zerdsz H 

Bablczky Kalman dr. figyvfid 
25 

Blrkas Ferenc gyfimaics- 6s bor- 
kereskedfl ■ 21 

Bognar Lajos vam- 6s kereske- 
delmi mamalma 45 

Bo I dog Jen5 vegyes-, fflazer-, vas-, 
bflr-, vij lamossag-, gyiimOIcs-. ba- 
romfl- is toJaskeresked6 13 

Boisko Vllmosr.k. adminisztrator 
46 

Csanda Laszl6 liszt- 6b tena^ny- 
kereskedfij.Hombar 6s Fniura albi- 
zomanyosa 42 

CsendorUra, m. klr. 9 

Damasdl DezsO borfigynSk is 
rflfifskereskedfl 15 

Drenkafstvan borbizomanyos 51 

FaragO Erzs^bet k«zs6gi tanitfi. 

»6 .1-03 

Farag6 Janos bor- 6s gyumdlcs- 

kereskedo \Q 

Feh^r Izldor gyBmBless/AIlito 

Iadaraktar(flzemben: X/l— iV/SO-ig) 

10 

Bolecz Imre bor-, gyflm«5!oa- 4>s 

term^nykereskedfi 17 

Bornyak Janos kereskedA 30 
H«88 Imre llj. b^rant6fuvaroz6 

41 
IzsakI gy0mttlcsesomagol6 

(iizeraben: VI/l— XI/30-ig) 37 

IzsAkl lerente ottbon 

gondnoka Tarjanyi Janos 19 

Izsakvldekl Kogyasztasl es 

6rt6keslttf sztfvetkezet 14 
Jarosl J6zsel borfigynfik 32 

Jozsa Istvann^ »zv. gyttm»lcs- 
es baromfikereskedfl 35 

J6z A Sandorn^ ttzv. gyfimc'Ics- 

es baromfikereBked6 ~~ 

Jnhos Janos dr. allatorvos 48 
Katal Maria gyamOlcs-, baromfl- 

kereskeda 6s 6zem61yaut6-vallalat 
34 
Keoskem^tl takar6kpenx- 

tar egyesttlet jzsaki fi^kja 2 

Kelemen Janos gyerekoipfi-, 
diszmQarn-, noi 6s f6rfi divatara-, 
k6zimanka-, pipere- 6s haztartasi 
oikkek keresked6se 43 

Kertesz Fereno borkereskedO, 
(lasd az uzovicstelepl elfifizetfik 
kOzOtt.) 
Kovaes Peter dr. orvos 40 
KUzsegl el«ljar6sag 1 

Kutl 1st van gy fimOlcskereBkedo 49 
Kotl Jdzsel borfigynbk 44 linger Imre vas- 6s vegyesaru- 
- kereskedd > 30 

Magyar sztfldsgazdak orssa- 
gos borertekesltff szovet- 
kezete* pinc6szete ■ 26 

Mattyasovszky Ferene keres- 
kedd 23 
•rfieszaros Bela bor-, gynmfitcs- 
6s term6nybizomanyos 4 
Molnar Antal dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa 7 
Nagy Balazs (o'ldbirtokos. Gedeon- 
telep 18 
Novak Jozielne (fzv. 1-07 
Oppenheim Henrlkne «zv. 
szOlflblrtokoB, Oppenheimtelep, posta 
Ffllfipszallas 1-06 
Par6czal Lajfos Irereskedfi 22 
Postablvatal taviratk8zvetit6 80 
Rltter Erndne »zv. m6szaros 6s 
hentes 47 
Rdzsa Lajos m. klr. korminy- 
ffitanAcsos, f6Idbirtoko3 gazdasaga 
102 
Schwarcz Lilszld borbizoma- 
nyos 6s borfagyaszt6 20 
Scbwemmer A. fakereskedd 29 
Scaignllnszky Karoly gr. 
Karolyi Lajos nrad. kOzponti tlt- 
kdr, Uzovicstelep 1-04 
Stdhr Sandor dr. kfizs6gi orvos 
31 
Strabl Imre tuze!6anyag-6s m6Bz- 
kereskedfl. gy6gynb'v6nybevalt6 50 
Strommer Bela bor&gynGk 28 
Szeged y SAndor antdfavarozasi 
vallalat 24 
Szekeres Sandor gyogyazer6sz 
27 
Takacs Janos borbizomanyos 52 
Tant6 Sandor reformatns lelki- 
pasator 33 
VHii Imre llj. borugyn«k 6 
Zwack J. es tarsal budapest! 
c6g kOzponti sz(jszfflzd6je 12 

IZSAKFA 

(lasd CellddmtJtk) IZSAK-PUSZTA 

(lasd Dnsnok) 

IZSAP-PUSZTA 

(lasd NagymegyerJ 

IZSfiP 

Hivatalos ordk: 
H6tk.ee nap: Vasarnap 6s 

finnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ; 14— 15-ig. 

Csak 8l8fizet6kr6sz6re: 20— 21-ig. 

Ktfzsegl eldljarosag j JABLONCA 

(lasd Szadalmas) 

JAD 

(lasd Borgoprund) 

JADREMETE 

(lasd JadvSlgy) 

JADVOLGY 

Hivatalos ordk: 
H6tk6znap: Vasarnap 6s 
finnepnap : 
8— 12-ig, 8-11-Ig, 

14— 18-ig. 14— lfi-ig. 

Csak eWfizetfik r6sz.6re: 20— 91-ig. 

Allumlnlumere Banya 6s 
Ipar r.-t. rakod6ja 5 

Czemvezet6s6ge, Jadreraete 4 

Csenddrtfrsparanesnoksag, 
m. klr., Jadremete 6 

KtirJegyzos6g, Csarn^haza 1 JAJHALOM 

' (lasd Szerenos 6s TakUharkany ) irion a tjvirat ciitie e!6 „Tc* t. Jd/rwshaltna H6th6znap : JAK 

Hivatalos drdk: 

8— 18-igV*' B-ll-ig, 

14— 18-ig 14-15-ig. 

Csak elofiBetftk rtsz^re : 20— 21-ig. 
Apatsagl Bergazdasag 4 

Csendttrtfrs, m. klr. 7 

Bangya logyasztast 6s erte- 
keslttt szttvetkezet 3 

Rolczer Ferenc keresk. 9 

JegyzttI blvatal 6 

Mav. lorgalml Iroda, Kiaunyom 

Stromszky Erntt ttrokusttk 

szeszgyari gazdasaga 2 

Szabd Tlvadar dr. ny. kir. 

Jtelfitablai biro 5 

Tdth Peter dr. kbrorvos 8 

Wenckhelm Frlgyes grol pa- 

pai prelaws, Jaki apat 1 

JAKABSZALLAS 

A kecskemeti egyseges 

hdiozathoz tartozik, 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig", 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak .elofizetGk reszere : 20— 21-ig. 

A kecskemeti egyse'ges 

hdiozathoz tartozik meg: 

Agasegyhdza, Bugacmonos- 

tor, Felsdszcnlkirdly,, Hel- 

vecia, Kisnyir, Kulsoballd- 

szog, Lakitelek. 
Fellttldy Sandor foldbirtokos 4 
Gyttngyttsl Matyas dr. kororvos 
3 
Kalmar Gytt ztt f fiszer- es termeny- 
kereskedO 5 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Knllal Pal fiiszerkereskedS 7 
Szabd Imre szikvizgyaros 6 

Zachar Matyas rom. kath'. 
plebano.s 

JAKABSZALLAS 

(Fej6r varmegye, lasd Sarosd) 

JAKFA \ 

Hivatalos ' or dk: 
_, 1 . „ Vasarnap es 

Hetkbznap: iinnepnap: 

8— 12-ig. «— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok reszere: 20r-Sl-ig 
Kttzsegl elttljardsag 1 

Magyar Ambrus intend 3 

Nagy Bela vendeglos, meszaros, 

hentes es allatkeresk. 
Vathy Janos gabona- es termeny- 
keresk. 4 

JAKO 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap eg 

iinnepnap : 

8 -12-ig, 8— 11-ig, 

- 14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofizet6k reszere: 20— 21-ig. 

Bird Istvan ffildblrtokos ] Hetkbznap : ngyi ertekeslttt szttvetkezet 8 
Kacskovlcs Marglt uradalma 2 
Kttzsegl elttljardsag 
Mlalovlch Viktor mav. Win- 

tezfi, allomasfSnbk 7 

Szalkal Ferine mav. nil. elBl- 
jard Q 

Szeles Imreburgonya-£stermeny- 
keresk. 3, 

Szeles Janos llj. tennenyfcereak. 
4 

Wellmann Oszkar dr. egyet, 
tanar, ftildbiTtokos, antalroajori 
gandasaga 10 JAK6HODOS 

(lasd Bzalard) 

JAND 

(lasd Gergelyi) 

JANICSARI-PUSZTA 

(lasd Danapentele) 

JaNK 

Hivatalos 6rdk: 

_.,, . Vaearnap 6s 

Betkfanap: Uiiaepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Fttldes l.afos Barna dr., a : 
posta bet. blzt. int. orvosa 6a tOr- 
orvos 7 

Gellert Ede mernfik 8 

Klsnameny kttzseg eS# Ijaro* 
saga (nyilvanos) 3/a 

Kor]egyzos6g . 4 

Roth Salamon termenykeres- 
kedfi 6 

Varga Gndre hengermalom ^3 

olajgyar 2 

Wleder Mlksa fakereskedfi 1 

JAN^OVICH TELEP 

Resztvesz a balatoni 

kdrforgaiomban. 

A balatonlellei egyse'ges 

hdldzathoz tartgzik 

Hivatalos 6rdk: 

Vn/l— Vllt/81-ig : 7— 21-ig, 

IX/'l— Vt/30-ig : \ 

Vasarnap es 

n^tkfiznap: annepnap: 

8— 12-ig. . 8-1 Mg, 

t4-18-iR.,-^- 7 ' 14— 15-ig. 

Csak el6flzet6k reszere: 20— 21-Ig. 

A balatonlellei egyseges 

hdldzathoz tartozifc m4g: 

Balatonboglar. 

Barak ovIcb-Bacs L.aszl6 dr. 

ny. nrin. tan. (iizemben : V/l— 

X/31-ig) 10 

Bera J6zsefn6 »zv. vegyes. 

keresk. Ordacsehi 5"3 

Fldrlan G^za dr. korm&nyfd- 

tati.,ngyv6d(uzemlJen:V/i-X/31-ig) 
6 
Gazdag Lajos f . m. Ordacseki 5>2 
Gtfgtfs Mlhaly gy<igynSveny- 

bevaltA, Ordacsehi 5-5 

Gyfire JOzsef vesryeskeresk. 2 
Jakabb Oszkar dr. p£iizfigy- 

miii. allamtitkir, tltkos tan. 

(iizemben: V/l— X/31-ig) . 8 

Katfa. dolgozo leanyok orsz. 

szttvetsege „Sarolta fidBieje" 

(uzemben: V/l— X/31-ig) 9 

K«zs6gl bfr6, Ordacsehi 5-6 
Maganalkal mazottak 

biztosft6 int^aetenek «Teleki Pals 

inasiidUlSje ^ 12 

Mlksa Gyula dlddvarallyat 

dr. gyogyszeresz (otiaztv. (fisem- 

ben: V/l— X/81-ig) 4 

Nagy Vtoce dr.- ny. beltigy- - 

miniszter, Ugyved H 

Pal Jdzsel vendegl^a.hataBzcsard& 

(fiz^nben: V/l— X/31-ig) 3 

Postas szttnldel gyermek. 

otthou . 7 

Safrany J6zsel tejosarnokos, . 

Ordaoseki 5-4 

OdUltthelyl FJgyesttlet (fizem- 

ben: V/l— X/31-ig) 1 

JANOK 

Hivatalos drdk; ' a 4.1.11 VftBaraap es 

H«k5znap : ilnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-lWg. 

Csak elCfizetOk reaz6re: 20— 21-ig. 

Jnbasz Laszld vit£z, nyngalma- 

zott altabornagy 1 

Ktfrjegyzoseg JANOSHALMA 

Hivatalos drdk: 

V/l— X/St-ig 6jjel-nappali seolgalat, 

XI/1— IV/30-ig. 

. 7— 21-ig. 

Albert 'Jdzsef Arpad fiimszinhas 

0zemvezet6 1-13 

Allamvasutak m. klr. allomaft- 

fflntiksege Antal Kerene (fiintezd, 

allomasfOnuk 39 

Altalanos takarekpenztar 

r.-t. 10 

Anna malomberlet Koralek 

Testv6rak 22 

Bajal takarekpenztar fiokja 
80 
Bankutl Mdr vas- is vegyes- 

kereskedd 44 

Beck Armln borkeresk. 6s kttz- 

vetitfi (OHemben: VI/1— XI/80-ig) 1 1 

BogdanGnsztav antfif uvarozfi 92 

Bogddn Karoly Mateosz fnvaro- 
zasi vallalat 89 

Bnrkns Gyttrgy vallalkozd 70 
Csendttrttrs, m. klr. 17 

Cslncsak Antal borkereskedO 

1-10 

Czlmber Gyttrgy borkereskedd 
' 1 szeszositalkozvetHO j ' 95 

Czfnkdczl Mlhaly vaskereskedtf 
1-12 

Delmagyarorszagl vlllamos- 
aramazolgaltatd r.-t. 71 

Dobos Istvan llj. borbizom. 88 
Donian Aladar epUietfakereskedfi 
42 
Felsttbacskal lecsapold 

tarsnlat 1-07 

Felstt-Bncska szerkesztasege, 

kOnyvnyomdaJa ^s kfinyvfcereske- 

dese 12 

Felsttbacskal mfimalont 

r.-t. 4 

Felsttterezhalom, tanyai nyilv. 

tavbeazelfl allomas 1-18 

Flntha Brntt vendeglfo, borkeres- 

kedfl es mesz6geW 58 

Meszegetd telepe 6 

Flschl Karolyne &xv. fQszer- As 

gyarmatara raktar 67 

Fttszolgablr61 blvatal 18 
Frledmann Vllmos termeny- 

6s yepyeskereskedO 46 

Gazdasagl lsko!a r lasd T61i 

gazdasagi iskola 
Glttckner Denesne ttzv. sssil lodatulajdODOs Groszttan Ignac 

kedO A 52 gabonakeres- 
26 

Bangya, ldsd Janosbalmai. 

Berczeg Imre vitez, gyfimblcs- 
es sertdsalkusz 94 

Bomola Jttzsel fljli bortermelfi, 
bornagykeresk., Bzeszesitalkflzve- 
tit6, elGallatkeresk., mutragya es 
rezgalic nagykeresk. 55 

Borvath Janos kadarmester 38 

flnsztt Jdzsef sz610birtokos, bor- 
nagykereskedfl es szeszesital k«z- 
vetit6 ; 36 

Ivan Istvan IIJ. kereBkedd 1-06 

Janosbalmai gazdakttr gyU- 
mttlcs- es szttltttermelttk 
egyeslllete 66 

Janosbalmai Bangya 
logyasztast es . ertekesfttt 
szttvetkezet 31 

Janosbalmai httelszttvetke- 
zct mint az 0KH tagja 7 

Jarasl katonal parancsnok- 
sag, m. klr. 97 

Jeges Bentt villanyszerelfi 78 

Jeremlas Janos gyumQlcskeres- 
kedfl ' 40 

IdAszakos allomisa (fizemben: 
v/1-x/w-ig) 72 

Karolyl Geza ^lflallatkeresk. 

1-08 

Kassovltz Jentt fakereskedfi 29 

Katonal parancsnoksag lasd 
Jirasi katonai paraacsaoksag. 

Kanlmann flermann^ynnifilcs- 
kereBkei6 es borilgynSk (uzemben : 
V/l-X/3l-ig) 67 Kazlnezy Ferene 111. fflszer-, 
gyarmataru-, bor- ea gabona keres- 
kedfi 9 

Kazlnezy Gergely dr. vites, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 69 

Kazlnezy V. Ferenc gyfimlilus-, 
il&illat-, es bornagykeresk. 85 

Klraly Imre vltez, beuhts 6s ni6- 
szaros, allatkereskedO 91 

Lakasa QQ 

Kiss Kdroly dr. fogbrvus 77 

Kiss Mate kijelSlt mezjiffazdasagi 

gepek, kerekpur, varr6gepkeres- 

kedo 1-23 

Kiss Sandor aerteskereBkedO 81 

Kiss Sandor dr. orvos 62 

Klein Armln dr. orvos 61 

Klein LJpdt gyamWes, baromf i es 

vadhagykereskedii 20 

Kttzsegl addblvatal 2 

Ktfzsegl elttljardsag 1 

Krakauer Lajos gylimOloA-, to- 
jas- es baromflkereskedfi 32 

ld6szakos :i II omasa (iizemben: 

v/ifl-xi/ir.-ig) 73 

Krakauer Simon vegyeskeres- 

kedo 51 

Krakauer Vllmos borkereskedd 

23 

Krausz Gyula dr. orvos 60 

l<ovrlty Mlhaly hentes es inesz;i- 
»s 83 

Lukacs . £mll bornagykeresk. es ' 
szeszesital kiizvetito 1-05- ! 

Magyar szttlttsgazdak orszd- 
gos borertekeslttt szttvet- 
kezete plncSszete 84 

Marussy Istvan bornagykeres- _^_ 

kedO 1-17 wF 

Mayer Karoly gyflmClcskeres- £± 

kedo 56 ^* 

Mayer Marlon tojas-, baronifi-. N 

gyliintfleskereskedo 1-15 

Molndr Jdzsel gabona-, termeny- 

es elfiallat kereskedfl , , . . 15 
Nagy Ferenc baromfi- es tojas- 

ktsreskedo 1-11 

Nagy Jentt dr, ny. torvenyszeki 

jegyzfi 76 

Nagypal Sandor 1-09 

Naszvadl Vencel hentes es 
eszaros 1-16 

Nemeth Frlgyesne ttzv. 

endeglfls 13 

Nuber Gyttrgy els5 t^gla- 6s 

lerepgyar 37 

Ordttg Gynla borkereskedC es bor- 

bizomanvos, lakasa 75 

Telephely ? 1-21 

Pajdussdk Andrasne ttzv. 

lOftis es rtividarukereskedfi 50 

Pencz Gusztav dr. v. gyermok- 

klinikai tanarseged, O.T.I. orvo» 63 

P6nzilgyttrl szakasz m. klr. 

93 

Pinter Janos motormalom es mu- 

jeggyar (iuiemben:' V/l— X/31-isc) 

28 

Pinter Mlhaly epUlettakereukedA 

35 

Postahtvatal taviratkozvetitfi 99 

Rosenberg gazdasag, Dzsida- 
pnszta, Borota 3 

Rosenberg Sandor borkereskedA 
es szeszligynSk 47 

Rosenleld Bernatne ttzv. ke- 
reskedfi 8 

Rosenleld Jentt ecetgyaroa es 
borkeresked6 41 

Sag! LukAes liszt-, termeny-, 
takarmany-, gyumSlcs- es baromf !- 
keresksde 33 

Sere Mal6 gyfimfllcskeresk. 6 
Idfiseakos allomaBa (uzemben: 
vi/i— xr/30-ig) , 25 

Sehmelczer Jdzsel dr. ugyv^d 
21 

Sehmelczer testverek bor- 
nagy keresk ed6k es borbizominyo- 
sok 24 

Schwarcz Gynla mechanikus. 
villanyszerelo ee ant<i{avaroz6 val- 
lalat 59 

Schwarcz Jdzsel es Sandor 

borbizom&nyosok (uzemben: IX/1 — 
III/31-fg) 82 

171 CD 
Oi 


r% 

X 

z 
o ■ 

s 

wi 

3 y Jwxoshalma SchwarczlH&rkllj.badogos 43 

Schwarcz MArborkereskedfi 30 

Schwarcz MikiAsgazdalkodd 6a 
,m4v. Baallito 79 

SImohtslts Jeno* dr. m klr. 
Allatoryos 08 

Stein Ferenc allatkeresk. 1-02 

Stroch Walter bor-es gyiunOlcs- 
bizomanyos 53 

SzabA Sandor m6rnBk telepei 

1-14 
Szalal Lajos szem61yaut6favaroz6 
1-04 
Tenenbaum Rezstt borkeres- 

kedfl- g4 

Tell gazdas&gl Iskola,m.klr. 

, 27 

TtfrvAnyhatAsagl Atblztos 14 

Vancsara Pongrae vasuti ven- 
d6g)6s, borkereskedo" , 85 

Varga r Sabjan Gyula dr. 
iigyved 86 

VasarhelylDezstf dr. Iigyv6d34 
ba- Welszberger Mih&Iy tojds- 
romfl- es gyUmblcskereskedo 45 Weltzenteld HugA kereskedfi 

19 
ZambA JAzsef gyfimblcs-, tojas-, 

baroiaf;nagykereskedo 90 

Zarda JAzsef Hattyd illatszertar 

1-01 

Zarda JAzsef szem6ly-, b6raut6 

yallalkozo 87 

Zental Andras borbizomanyos 

(ikemben: IX/1— II/28-ig) 74 

Zental Andras borkereskedo" 6s 

bizomaayos 1-00 

JANTOSHAZA 

Bivatalos ordk: 
7-Si-ig. 

: Allamvasntak allomas- 

lonttksAge, m. klr. 4 

BakA Lajos kemenesaljai hentes- 

anrazem, 45 

Bakos Ferenc b6rcs6plfl 6 s g6p- 

keresk. 8 

, Barath Janos cKorona* vehdeglfl 

6s szallodas ' 29 

Barath JAzsel vasati vendeglfla 

• 6s szallodas 18 

Bella JanosnA ser(6skeresk. 32 

Benedek JenA aut6fovaroz6 30 

„Berzsenyl" nyomda, c6gt. 

Ma rkovits Hermann, konyv- es na- 

■pirkeresk. 15 

Csendorbrs, m. klr. 9 

Dentsch Karoly gabonakeresk. 7 

DIAszeghy G. JAzsel mozi- 
tul ajdonos ' 33 

Eberhardt Mlhaly dr. k!5r- 
orvos jq 

Erdddy Antal gr AI t Cldbirtokos 
* ' ■ ■ 40 

Erdody Antal grAL erdfigazda- 

Farkas Ferenc radi6keresk.szak- 
uzlete . 39 

Feher MlklAs «Drog6ria az flr- 
angyalhozs m. kir. loszer- 6a lfipor- 
eladas £Q 

Fischer JAzsel dr. gy6gyazer6sz 

5 

FuxhoIIer IstvAn tojas-, baromfl- 

6 a vadnagykeresk. / 3, 42 

„Hangya'« fogyasztdsl es er- 
tAkeslto szovetkezet, Janos- 
biza 6s vid6ke. 34 

Iparmtivek r.-t. gGzt6giagyar 6s 
g6ztiir6szteJep 14 

Janoshaza vidAkl kttrjegy- 
ztfseg, Nemesk.eresztar 13 

Kohn testvArek vaskeresk. 10 

Kovaes Imre dr., a posta bet. 

bizt. Int. Orvosa ' . 20 

Kovacs Kalman vit6z, vaskeresk. 

38 

KtfcelekedAsl csendorttrspa- 

rancsnoksag, m. klr. 43 
KtSzsAgi eldij&rAsAg H 

Krausz Vllmos tiszt- 63 term6ny- 

keresk. 26 

172 Magyar JAzsef dr. kflrillatorvos 

24 

Magyar (Gtttzl) LaszlA dr. or- 

. vos 19 

Martonfal gazdasag, Kemenes- 
pilfa 17 

Nagy Pal felsobUki, ttJldbirtokos, 
Martonfapuszta. 50 

NAmeth IstvAn fakeresk. 35 

Partll JAzsef dr. pfispSki tana- 
esos, r. kath. pl6banos 41 

Plank Jdzsel m6Bzaros 6s hentes 

12 

Polgart fin- es leanylskola 

igazgat«saga,m. klr. allami37 
Hitter Laszld aUjkoronaa Ten- 

d6gL6 28 

R6zsa J6zsel hentes 6s m6szaros 

31 

Schlesinger Rudolf fakeresk. 6 

Szab6 Karoly orszaggyfil6si k6p- 

viselfi, Erzs6bet gdzhengermalma 

44 

Szentlvanyl Egondr. foldbirto- 
kos, KeI6d % 

Szombathelyl takptar janos- 

liaaai flokja 21 

Uradalmi gdzmalora es tU> 
lanytelep *"* A Wto szfllft t^vlrat dila 10 szol^ CJtblztossag 23 

Vegb Mlklds gabona-, term6ny- 
6 s magkereak. 3Q 

JAN0SHAZA- 
PUSZTA 

Tanyai nyilvdnos tdv- 

beszelo dllomds. ' 

(Leb6ny 12.) 

JANOSHIDA 

Bivatalos ordk: 

nAt, -^„ Vasirnap 6s 

B6tkoznap: Unnepnap,: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

. 14— 18-1g. i4_ 15 . i g. 

Csak elftfizetflk r6szere: 20— 2t-ig. 

Apatl Candor kfes. ffijegyzfi, 16g- 
oltalmi vezetfl 3 

Hltelszovetkezet, mint Fntmra 
bizom. 4 

K«zsegl el«ljar6sag 

Premontrei prepostsag gaz- 
dasaga 

JANOSI 

(lasd Feled) JASZ- 
ALS0SZENTGY0RGY 

Bivatalos 6rdk: 

Betkoznap; *£$£* 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig; i4_i5-j g . 

Csah elMizetGk i^sz6re : 20— 21-ig. 
Ball Bela tuzifa- 6s sz6nkeregk. 13 
Egrl GyUrgy Mateosz teherfuva* 
roz6 Q 

Feher es Laszld b6rgfizmalma 
11 R. Fncsek Laszldn^ «zv t _ rf . 

ov<5n6 15 

Grttnbanm Simon gabonakeresk. 

10 
Katal LaszlO m6szaros 6s hentes 2 
Katona Zoltan dr. kozs6gi orvoa 

14 

Ktfnlg Arnold autobuszvallalkozo 

4 

Kttzsegl eldljardsag 1 

Mlzsey Z©ItanjBldbirt,oko3 9 
Orosz Istvanne »zv. keresk. 7 
Tdth Imre fb'ldbirtokoa 8 

Vago G£sparn6 m. kir. posta- 

mester 3 

Vlsky Antal dr. kdrallatorros 12 
WelnerKornel gfiemalomtulaj- 

donos 5 

JASZAPATI 

Hivatalos <5rak: 7— 21-jg. 

AUamvasutak m. klr. allomas- 
ffin«ks6g 31 

Allampenztar, m. kir. 23 

Ambrus Dezsfi szeTedi, gy<5gy- 

8zer6sz, «Szentharoiasag» patika 48 

Bagl Kalman okl. gazda, jarasi 

m. kir. gazd. felfigyeld 30 

Barnabas Imre dr. orvos 15 

BarAthy Gabor dr. Qgyv6d 14 

Bender Ferenc dr-ftgyv6d 44 

Blr6 JOzsef 6s Berger Zslg- 

mond nyersterm6nykere6ked6k85 

Blstey Laszlo jegyzB 3 

Brosz RAbert dr. figyvSd 43 

Bngyi Bela kozs6gi atlatorvos 19 

Csaszar pal Mateosz teherautfi- 

■ fuvarozo 59 

Cs6csey Kalman vallalkozfi, lap- 

kiad6 6s s"zerkeszt6. tQzifa-, sz6n- 

nagykeresk.,a Salgotarjani Kflse6n- 

, ,banya megbissott ja 38 

CsendtirOrsparancsnoksag, 

m. klr. f 3 

Ddsa LaszlO vend6gias 6s sbTrak- 

tara QQ 

Ege&zsgghaz es Szttllfotthon Mnranyt Akos dr. kir. jaras- 
bir^sagi elnok 53 

Perlaky Jozsel ffiszerkeresk. 

7 
Pethes Antal dti ugyr6d 21 
Pongd Bela baroWfkeresk. 41 
Racz Bles gy6gyszertar 49 

Rnsval Bertalan keresk. 18 
Soma Kalman baromfikeresk. 

40 

Szabados Lajos fuBaerkeresk. 34 

Szabary Pal 6ras 6s 6kszer6sz 24 

Szarka Dezs6 dr. kir. kttz- 

Jegyzo Q 

Szlgethy Bela m6sz4ros.6s hen- 

tesarngyaros 22 

Szlget] B6I0 t6gtagyaros 45 

Takats Sandor n6pisk. ig. 62 

Teleki Sandor a Adrian -nyomda 8 

Tlszasulyl Gtfzlttresz- es G«z- 

malom r.-t. 9 

Tiszavldekl hlteUntezet es 

takarekpenztar r.-t. 8zoi- 

aok-jaszapati fiokja \() 

Tdth Istran dr. figyv6d 37 

TAyaVl GyOrgy dr. jarasi m. 

kir. allaiorvos 33 

Weltz Joselln polg. isk. ig. 29 

Wengrltzky Konrad esperes, 

plebAnos ' 09 

JASZAROKSZALLAS 

Bivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6a 
finnepnap : 

8-llMg, 

14-15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

Aczel Jdzsef apat, p]6banos 20 

,Agrnmen«« gytimolcs- 6s zSlds6g- 

keresk. k.f.t. ipartelepei 1 

Barok Endre dr. orvoa JANOSI-PUSZTA 

(lasd KomI<5) 

JANOSMAJOR 

(lasd Alsptengelic) 

JANOSSZALLAS 

(L&9& Szatymaz) 

JANOSTANYA 

(laad Kapolnasny6k 6s Piskolt) 

JANYAPUSZTA 

(14sd Zomba), 

JARDANHAZA 

(lasd At16) 

JARIPOLD 

' (lasd Bakonyjabd) 

JAROHAZA 

OAstl Cs6t) Hetkfiznap : 
8-t8-ig. Ernyel Lajos Kszolgabird 26 
Fdglmnazinm, kir. kath. 
Ftfszolgabirdl hf vatal , 1 

Gaal Laszlo divatarn keresk. 47 
Gabor Jozsef keresk. 
Hangya Iroda, Katona Dezs5 

kdrzetvezetfi '57 

Horrath Laszld villanyszerelfi 

mester ' QQ 

Httf linger Endre kbnyvnyomdaia 

58 

JarasbirAsag, klr. 17 

Jaszapatl gdzmalom r^-t. 27 

Jaszapatl hltelsztfTetkezet 

mint az 0. K.H. tagja 42 

Jaszapatl kttzsegl vlllamos- 

Uzem 53 

KaszlnA egyesttlet 5 

Katonat Apiiletek As natA- 

sAgok : Jarasi katonai paranes- 

noksag, m. kir. 16 

KemAny Zoltan dr. orvoa 52 

Kiss Endre dr., a posta bet. bizt. 

int. orvosa 25 

Koczka Istvan dr. figyv6d 12 

Ktf zsAgl Itt Jegyzfi 50 

Majzlk Pal fodrasz, illatszer 6s 
kaatartasicikk keresk. 01 

MAszarOs Dezstf Szent Antal 
I hengermalma 4g Bauer Janos aSzentharomsago 
. gydgyszertara 21 

Bodonyl Tltnsz LaszlA mav. 

elBljaro 35 

Bordas BAIa dr. orvos 30 

BrAdl BAIa 6s BrAdl Lajos 

marhakereskeddk 40 

Csenddrorsparancsnoksaif, 
m. klr. . *4 

EgAszsAgTAdelml Kttr 17 

FaragA LaszlA maIomb6rlete 8 

FaragA MAr rdf6skereek. H 

Flczek Alajos gy6gyszer6pz 25 

.Frledrlch Marton gabonakeresk. 

lakasa 13 

GyttngyttsI bank r-t. jasEarok- 
szallasi fi6kja 5 

Hangya fogyasztasl As ArtA- 
kesltd szSvetfcezet 33 

.Telepe 31 

HollA Mlhaly qq 

Hudomel JAzsel dr. kozslgi 
orvos 24 

Jarossy Ferenc reidbirtokoa 16 

JAszfirokszi&llasl HItel As 
MunkavallalAszoyetkezet, 
mint az O.K.H. tagja 39 

JaszarokszaUasI Takarek- 
penztar Egyesttlet 18 

Katona Gynia dr. orvos 12 

Klein TestvArek 19 

KAezlan JAnos dr. orvos 23 

Kondor Gyula tuzifa-, kfisz^n-, 
faaz6n- ea 6pit6si anyagkeresk. 15 

KotAcs Ferenc term6nykeresk. 

29 

KUzsAgl elffljarAsAg 1 

Kultur mozgAszlnhAz till.: 
Csaky B61a 9 

Leltersdorler Gyula vae- 6s 
ffiszerkeresk. 6b Laatos PAl gabo- 
nakeresk. 14 

Nagy Rezso kCza6gi allatorvos 27. 

Plttner Janos dr. orvos 26 

Present DAvld Gyongyfls gabona- 
es term 6ny keresk. JaszarokszaUasI 
kirendelts6ge 2 

Schwarcz Simon As lia fa- 
keresked6se Q 

Vaskeresked6se - . 1Q Szelenszky Bela fakeresk, 34 
Szelenszky Istvan fakeresk.. 

epitest anyagok lerakata 38 

Szelenszky Istvan dr. sziilesz, 

nogyogyasz tszakoryos 3 

Weiszmann Pal fakeresk. 
Zardalskola 37 

JASZBERfiNY 

Mivatalos 6rdk: 

7— 21-ig 

Addhtvatal (dllampenztar) 
m. ktr., Hatvani-a 1. 35 

Allamvasutak, m. kir. Alio- 

m&sfonifksege, palyaudvar 40 

All ami mentelep vezetosege, 
m. ktr., Nagykatai-n. 4 

Allamf Tanitdkepzd Intezet, 
m. klr., Rak6cBi-u. ,60 

Altorday Sandor dr. m. kir. 

rendorfog., in, Bercs-inyi-u. 29. 

1-95 
Balla Pal fa- 6 s szenkereak. 

Vfirosmarty-n. 5 57 

Ballnt Pal borbizom.. Pazekas- 

u b 12 

Bar&th Entire gabona- is gyap- 

jukeresk., Hombar bizom., Szenft 

Imre herceg-ti. l/a. 1-86 

Baratb Jdzsef dr. iigyvM, 

gyehaz-u. 2. 15 

Barna Jdzsef tiizifa- es szen- 

nagykeresk., B&thory-u. 12. 7 

Bartal Mlklds gabonakeresk. 

III.' Beleznay A.-u. 8. 1-85 

Bathd Karoly dr. ugyved, IV 

Mussollui-ter 1. 16 

Berger Vllmos ffiszer- 6a gyar- 

matamkeresk.. Appbnyi-te'r, 27. 24 
Bird Fekete Lajos Ifj. epito- 

mesrar, IV. Liliom-u. 17. 1-79 
Blah6 Fldrlan .varosi allatorvos, 

Bercsenyi-nt 66. 1-57 

Bo jtos Gyula Bezsd dr. tigyve d, 

Margit-u. 1. 1-94 

B'oros Bdla. fakeresk., Vorjis- 

marty-Uw 81. 70 

Braun Zsigmond vaskeresk,, 

Apponyi-te> 33. 14 

Bnrka Jdzsef beraut6vallalkoz6, 

IU Tfllgyfa-n. 6. 58 

Csdfalvay Rezsd gyogyszerSsz, 

III. Apponyi -ter 11. 95 

Csenddrtfrsparancsnoksag, 

m. klr., Rakoczi-u. 10 

Csiky Gusztav dr. kir. k3z- 

jegyzfi, Mnssoliai-ter 9. . 1-06 

Danesa Jdnos szucsaru-uzerrfB. 
Szent Imre hereog-u. 19. 1-76 

Dobdczky Laszld konyv- es pa- 

pirkoreskedese, III Apponyi-ter 1*: 

1-10 

Dohanybevaltd hlvatal, m. 
klr., Rakoczi-u. 53. 85? 

Ecsery Bela Szent Ferene drogfr 
ria, Apponyi-ter 17. 1-31 

Egyhazmegyei takarek- 
penztar r.-t., Eger, jaszberS- 

nyi fl6kintezete, Apponyi-ter 25. 41 

Ehrllch Mlklds dr. ugyved. 

Apponyj-t§r 16. , 1-46 

Enk Ern& dr^ orvos, a posta 

betegbizt. int. orvosa, VI. Tk«k6Iy- 

»■ 34. 1-68 

Ersekl leanyneveld es tan< 

tntezet, Apponyi-ter 3. 1-19 
Erzsebet-k&zkdrhaz, vn. 8ze- 

lei-a. 2. 34, 1-37 

Faragd Laszld villany- 6s radio- 

szerelo, Zagyvapart-u. 2. 36 

Fecske Janos ipartelepe, Fiirdd- 

u. 7. 42 

Feher Kaplar Janos vegyes- 

kereskedese, I. Pinter Mihaly-u. 4. 

1-44 

Fejes Istvan fuvaros, VI. 8anc- 

*u. 2. 1-49 

Fekete Istvan teherfavarozo es 

jegkeresk., Lagzi-a. 7. -, 1-69 
Ferencrendl zardaf onbkseg, 

Perenciek-tere 1. 1K)2 

Firlczky Janos dr. megyei 

varosi ottqs, Pet6fi-u. 3. 44 

Fisehbein J end divataruliaza, 

U I. Apponyi-ter 2t. 1-38 J^d8&bereny Foszolgabir6l hlvatal, 8z6I^ 

; tt ' l - ■ l. 

Fried valszky Ferene dr. ny. 

polgarmester, in. Hitler-a. ±7. 89 

Gere Aladar dr. orvos, Bercse- 
nyi-u 22 68 

Gere Bela, a jaszkerfileti Nepbank 
. es Takar6kpenztar vez6rigazgatdja, 
Beresenyi-u. 21. 18 

Gere Jenft dr. Ugyved, Kaszind- 
p 9 74 

Gergely Adoll tanar, MaESolini- 
-*6r 14. 65 

Glntnazlant, m. klr. Jozsef 
Nador, azentharomsag-t^r 1. 25 

GrUnwald Armln dr. ugyv6d, 
Zirzen Janka-u 12. 1-08 

Haasz MlkI6s tusaer-, festdk- riS- 
vidarQ nagykeresk., m. Apponyi- 
ter^. 1-14 

Halasy Mlklos ref. lelkipasetbr, 
ThBkoly-u. 19. QQ 

Halasz Gyttrgy dr. dabasi, 
sebeaefoorvos, Rak6czi-u't 34/a. 

1-52 

Balasz LaszlA Hitelbank eB keree- 
kedelmi r -*., igazgat6, Saent -Imre 
kerceg-u. 6. 23 

Halmos Szevertn dr.orvos, vi, 
Kossutb Lajos-n. 13. 1-13 

Hangya bardmlltelep,n. Qyon- 

gyosi-u. 1. 92 

SzSvetkezeti ertesitfi telepe es 
htitfikaza, Bercsenyi-n. 27. 19 

Hangya fogyasztasl es erte* 
keslto szOvetkezet, Szabad- 
sig-ter 2. ""-■ 43 

Hotter Zoltan mfikert^sz, m. 
Apponyi-ttr 30. 49 

Holld . Kalman dr; orvoe, Ber- 
cs6nyi-a. 6. ■ . . - 73 

Hortl Lajos dr. orvos, 6a a posta 
bet. bizt. int. orvosa, Bercsenyi- 
n. 38. 85 

Hnngaria vtllamossagl r.-t. 
kirend., in. Bercs6nyi-u.- 20. 97 

J an vary Endre gyogyszeresz, 
Fold-n 2. 98 

Jarasblrosag, klr.» Apponyi- 
t6rl5. .81 Jasz Bela dr. tigyv6d, Mussolini- 
ter 2. '* ■ 1-07 

Jaszberdny esVldeke korcs- 
marosok, vendeglffsUk es 
kavesok Italarosltasl sz». 
vetsege mint r.-t., Bercs^nyi- 
a 17/19. 30 

Jaszbereny vfirosl kozjdletl 
sztfvetkezet, Kovacs Lajos ig., 
Csonka-n. 4. ■ 1-90 

J&szberenyl Casino egyestt* 
let, Bercsenyi-u 25 94 

Jaszberenyl gazdasagl ta- 
karekpenztar r.-t., Apponyi- 
ter <J8. 8 

Jaszberenyl Hitelszifvetke- 

zet, mint az'O.K.H. tagja, dFn- 
tura» bizomaoyosa gabonaosztalya, 
Apponyi-ter 25. 87 

Jaszberenyl tpartestfllet, Pe- 
tofl SaDdor-o. 5. 56 

Jaszberenyl Kereskedelml 
Egyesttlet, Nador-n. 1. 1-40 

Jaszberenyl Szemelysz&I- 
llto B6rautd allomas, in. 

Leliei-u. 1. . I-43 

Jaszberenyl TeJszO vetkezet, 

mint az OMTK. tagja, IV. Hatvani- 
n. 2. 22 

Jaszkerttletl nepbank es ta- 

karekpenztar, Mussolini-ter 1. 

29 

Johasz Ferene vas-, szerszam-, 
festek- es ftiszerkeresk., Kossath 
Lajos-u. 35. W 1-63 

Kadlecslk Marton nyersbftr, 

ipari gyapjii, ttizifakeresk. 8ip-u. 8. 

1-91 

atona Janos dr. ugyv6d, Szent- 

haromsag-ter 2. 1-75 

Katonal epttletek es hatd- 
sagok: 

Qyalogsagi laktauya 1-64 

Honv. bevanulasi kozpont m. kir. 
jaazberenyi, MuBsolioi-ter 1. 1-62 
Vasarteri laktanya ' 37 

Kekl Ervln „8zent Haromsag^' 
gy6gysaeitara, HL Apponyi-ter 22. Kele Istvan dr. r. k. prelatus, 
plebanos ''SO 

Kertesz Gynla term^nykeresk. 

• lakasa, IV. Feacfl-u. 4. 1-41 

Kiss Erntf dr. iigyved, Szabadsag- 
nt i«. i_05 

Kiss Istvan knt£nr6 is cemetara- 

gyart6, IV. Vas ar ter 1. 1-87 

KISS Jdzsel b^rantCvallalata, IT. 

Bercsenyi-n. 76. x ' - ■ ' - 1-78 
Kiss Lajos ny. m. kir. postaellen- 

6r, Berkocsis-u.ri4. 1-35 

Klein Laszld dr. gyakoi-16 orvos, 

Zlrzen Janka-u 2 . . §0 

Klenk Gasztav togtechn. labora- 

t6rinma ,,,Wipla" kfirzet kepvise- 

lete, in. Arvahaz-u. 2. 48 

Klenyanszky Istvan vasnti 

vendegfogadfis, Rak<5czi-u. 96. 

(nyilvanos allomas) 52 

Kohary Jozsef Hombar albizom. 

VI. Thbkoly-u. 32. ^ 1-84 

Komaromy Jdzsef varosi ttsztv., 

Zirzen Janka^n. 3 .. 65 

Komaromy Marton sutBmester, 

Zirzen Janka-'n. 10. 1-71 

Koneslk Bela dr. kir. kiSzjegyzfl 

es Merkl Janos dr. kir. ko"z 

iegyzfibelyettes, Tarnai Ala job-u . 2. 

Korltsanszky Kohdry Endre 

m. kir. aleeredes, I. Ferenciek- 

ter6 2. 1-00 

Kovacs Istvan rk. hittantanir, VI. 

Kosanth Lajos-u. 2. 1-48 

Knltnr JHozgd irodaja, m. Ftirdfi- 

u. 6. 1-20 

Knn Ede keresk., rv. Apponyi. 

ter 30. 72 

Legoltalml parancsnok, 

HitlST-u. 21 /a. 1-47 

,Lehel" szalld, tul. Bumeg 

Istvan, in. Lehel-u. 1. 32 

Leltersdorler ■ D&vld gabona- 
keresk., Beleznay Antal-u. 6. 
1. m. A Ijengyel Imre cegt. lakasa, 
Beleznai Antal-u. 10. H 

Lengyel Sandor szennagykeresk. 
Vn. FurdO-n. 8, 17 

Magyar Szttlosgazdak Or- 
szfigos Borertekeslttf Sz«- 
vetkezete jaszber6nyi pinee- 
kezel5s6ge 61 

Mateosz Tagok fnvarvallald 
Irodaja, m. Bercsenyi-u. 62. 3 

Megv&ltd gydgyszertdr Kal- 
man Sandor gyogyszeresz, Kaszas- 
n- 2. I-39 

M6szaros Laszld gflzmalma, Tn. 
Kardos-u. 2. 1-50 

Mezffgazdasagl 1 Neplskola, 
Kossuth Lajos-u. 120. 1-72 

fflezdgazdasagl szaktskola 
Igazgatds^ga, m. ktr.yNagy^ 13 

Mlzsel Belnberaut6s,m.Keresze- 
u. 5. 1-8O 

Aloller Bernat dr. Ugyved, Ma- 
lom-u. 2. Q 

Molnar Laszld gimn. tanar, 
Kossuth Lajos-u. 68. 1-73 

Mahoray Karoly dr. fSsssolga- 

bird, 8z6116-u. 1. 1-56 

Mnboray Zoltan varosi f 6iegyz6, 
I. Qy6ngy6si-at 24. 1-51 

M tiller Laszld borbizom. ia 
szallit6, Rak6czi-n, 92. 50 

Nadbazy Jdzsef fa- es epitfi- 
ftnyag keresk., Jaszjak6halmi- 
ut 4. 27 

Nagy Sandor dr.figyvSd, Horthy 
Mikl<5s-ut 4.. i_55 

Nemes Aladar uzemi titkar, 
Rak6czi-u. 13. 1-36 

Nemetb Bdla dr. m. kir. ffikad- 
nagy lakasa, Lieeum-u. 3. 1-89 

Nemeth Ferene dr. figyved, IV 
Tarnai Alajos-u. 10. 81 

Nenberger testverek fakeresk., 
Kossuth Lajos-u. 37., 9 

Neumann Llpdt dr. ny. varosi 

tiszti orvos, IV. Tarnai Alajos-u. tf. 

39 

Neawlrth Llpdt szallitovallalata, 
Eak6czi-a. 17. 47 

Xylrl Ferenctfizharcos.Lsheicipft- 
divathaza, HI. Apponyi-ter 33. 1-60 Oberlander Istvan berantds, 
IV. 8zekffl-u. 1. ■ ■ ; 1^45 

Olab Istvan dr. flgyvM, Horthy 
Miklffs-n.- 9. —.-:-—-- g^ 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

Sltd _ Intdzet szolnoki ker. 1 . 
penetaianak jaszber6nyl ktrendelt- 
sege, Gybngy8si-at 24. 1-09 

Papp Ferene dr. k<5rh. fdorvos. 
VI. Thok6|y-ut -22. 1-04 

Papp Ferene s.zallitnsi vallal- 
kozo, Deak Ferenc-u. 22. 1-15 

Pecsenyanszky Bela dr. O.T. 
B.A ellen6rza orvosa, IV. Horthy 
Miklos-u. 35. 86 

Peesenyanszky Sandor vas- es 

ftiszerkeresk., UI. Apponyi-ter 13. 

1-81 

Penzes S&ndor dr. polgarmes- 
ter, Palotasi-u. 4. " 1-74 

Penztigyttrl laktanya, m. 
klr., vi. Rakooai-dt 99 

Pestl Peter konyv-,zenemn-,papir- 
kereskedes, hirlapterjeszW vail., 
Apponyi-t6r 18. 98 

Petr 6 Laszld Vacuo rh Oi I Company . 
r.-t. jaszberenyi lerakata, Horthy 
M-u.,1. 1-92 

Polgarl Hnlskola, VI. Hatvani- 
u. 4. I-54 

Postablvatal, m. klr.t 

Felv^teU. terem 1-30 

Taviratkiizvetitfi 1-23 

F6n6ki iroda 1-24 

FflnSkl lakas 

POnfik ' 1-25 

Pfipenztar 1-29 

Rovatolas-leadas 1-26 

Vonalfelvigyazd seobaja 1-27 Puskas Jdno.s m. kir. postafO- 
tiszt, Varga-u, 4. 66.' 

Redler Jdzsef tematkez^si es 
hutlaszallitasi vail. Alsoesincsapart- 
o. 1. 1-93 

Reiner Istvan fa- es szenkeresk., 
III. Kereszt-a. 4. ..".;' 88 

Rdkasl Jdzsef bor- es stfrnagy- 
. keresk., Mussolini-t6r 16. 1-59 

Renddrseg kapit&nysdga^m. 

klr. allaml, Malom-u. 4. 33 
Rngly Gynla elfl- 6s vagott- 

baromfikeresk., IV. V;isar-ter 36. 
1-88 
Sarklfzy Ferene dr. orvos, 

Apponyi-teT 10. 1^)3 

Schlegl Laszld dr. m. kir. 

tisztiorvos, Gyb'ngybViit S. 1-70 

Sebestydn Mlksa dr. agyv£d, 
Bercs6nyi-n. 26. 91 

Seldner Jend borttgynfik, BaJ- 
nok-u. 9. 78 

Spekony^ Lajos 6ras, Skszeresz 
6s muszer^sz, mflszaki, r optikai, 
radi6- is fotocikkek kepviselete is 
lerakata, HL Apponyi-ter 17. 1-17 

Springer Bela dr. fogorvos, m. 

Kaszind-u. 8., 1-12 

Stark Emll dr. orvos, Hold -u. 4. 64 
Strompf Pal autobuszlizeme es 

mentO szolgalat, Apponyi-ter 14. 53 

Snrdk Janos bfirgyar'os, timar, 
Varga-u. 24. 54 

SUIe Gabor dr. m. kfr.honv. ffl- 
allatorvos, M6ntelep belsO szdlAk 
1-21 

Szabd Fekete Janos epitesi 
valla tkoz6, Bercs^nyi-u. 7. 46 " 

Szabd Laszld varosi tfiaoItr5- 
paranosnok is katonai figyek veze- 
tfije, IV. Mussolini-te> 20. 1-53 

Szakall Bela ffiszer-, csemege- 
es vegyeskeresk., StJrhaz-a.l. 1-65 

Szegdnygondozd ndvdrek, 

Hentes-u: 11. ' 1-67 

Szentgyttrgyl Andras fatelepe, 

Rak6czi-u. 36. 69 

Irodaja, Kaszin6-u. 7. 77 

Szlgetl PAI dr. gyakorloorvos, 

Bei-ca6nyi-u. 14. 87 

Szlvds Ferene dr. ugyved, 

Mussolini-t^r 3. ■..',.■ 5 

Szobdczky Gynla aJAszcsarnok* , 
csemege- es gyarmatarukereskedese, 
rv Berkocsi-u. 1. 71 

Nyltd Jdzsef kereafc.,' Szelei- iTarjan Gdza dr. orvoB, VI. 

~ '" 79 1 Th6kfl!y-u. 23; 1-16 

173 O: 
3 
ft 
Os 

03 
M 

M 

n s Jdszbertiny K5zerdehli bcsz6l$et6src (elemi csapas. kiizveszolv Gsgfen) Tasi lstvan in. Mr. II. o. posta- 
iisat, Rakoczi-u. 84/b. 1-61 

Tolnal Bela okl. mernQk sronka- 
VezBtoB6ge, 6 pit 6 si 6s kotrasi vail., 
■III. Apponyi-tAr 32. 1-88 

Tornyos Lajosne ttzv. gy6gy- 

szertartulajdonos, Musso'lini-t6r 20. 

75 

Uher Alblna viragUBlete, Apponyi- 
*6r. 17. 1-22 

Ungar Mlksa butoraruhaza, Ap-' 
ponyi-t6r S3. 45 

Utblztos. ttlrvenyhatdsagl, 

III. Fch6rt6i-u. 6. -26 

V&gO Dezstt borbizom., m. Ko3sutb 

Lajos-u. 16 1-11 

Vallus lstvan es Ha, Hungaria 
gbzmalom, Kossuth Lajos-u. 12. 84 

Varga Jdzsel foallatorvos, Far- 
kas-a. 8/a. 76' 

Varosf hlvatalok es lntez- 
menyek: 

Addhivatal, Apponyi-t6r 18. 1-18 
KOzellatasi hivatal, IV. Mussolini- 
t6r 7. 62 

L6goltalmi kOzpont ovoliely rendfa- 
uegi 6p., III. Malom-u. 4. 20 

Orvosi hivatal, Apponyi-t6r 18. 

1-42 
Tflzoltfilaktanya, Malom-u. 4. 1-01 
Virosi tanace, Apponyi-t6r- 18. 2 
VarosI Jdrvanykorfiaz, 8zeg6nyhiz- 
o. 2. 1-68 

Vegvarl Jdzsel Wrautdfavarozas, 
EEL Bercsenyi-a. 37. 63 

Weisz lstvan dr. banldg. ma- 
ganlakasa, Kaezind-a. 10. 28 

WHtmana Zslgmond ny. utbiz- 
tos, seaflitasi vdllalkozi, Hortny M.- 
u. 23. 21 

Zagyvaszabalyozas epttesl 
klrendeltsege, IV., Tarnay 
Alajoa-u. 4. 1-77 

Zana Janos dr. Jarasi m. kir. 
aliatorvos, Horthy MikIo*-u. e. 

1-34 

Zyt&s lstvan m. kir. saazados, 
III. Hitler Adolf-u. 17. 1-58 

Zrupkd Karoly turoiizeme, Ber- 
es6nyi-n. 79. 88 JASZD6ZSA 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap ea 

Wtkfiznap: flnnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

l4-(8-Jg. 14— 15-ig. 

',■ Osafc elMizetofe resz6re: 20— 21-ig. 

AUamvasutak m. kir. allomas- 

kezeI6sege 10 

Antonl Miklds dr., a posta bet. 
Mat. int. orvosa es b<Szs6gi orvos 2 

Bbzdhy Is tvanlf]. Hombar bizom. 

Engel Ignaene ttzv. keresk. 4 

ErOs lstvan rom. kath. 13 

Jaszddzsal Bangya Fogya 
t*sl es ErtekesltO Sz&v 
kezet 7 

Karcsok Bela gy6gysEer6sz 6 

Kerenyl Gyula m. kir. posta- 
mester r 9 

Kiss Erntt term6nykeresk. 
(flzemben : IX/1— II/28-lg) 5 

Kttzsegl eldl]ardsag 1 

Ozse Sandor b6rautofiivaHw6 11 

Vajda Imre 6pfiletanyag, tiieifa 
69 8E6nkeresk. 12 

Welsz Ferenc fakeresk. JASZFELS0- 
SZENTGYORGY 

Hivatalos ordk: 
_ ,.. „ Vasarnap 6s 

HetkJJmip: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Oeak elfl(iz€t6k rtsaere: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eUHJardsag 1 JASZF6NYSZARU 

Hivatalos drdk: 

_ ,„, _ Vasarnap 6s 

F6tk«znapt . finnepnap; 

8— 12-ig, 8-11-ig, - 

14— l8-1g. 14- 15-ig. 

Csak elolizetdk r6sB6re : 20— 21-ig. 

Bama Mlhaly tlizifa nagykeresk, 

sz6n <^b yegyeskereeked^s H 

t?senddrs6g, m. kir. 
Derby salt- es vajtermel© 

r.-t. 7 

Dobak Jaaos If]. Hombar bizom, 
13 
EIb9 Jasztenyszarnl Mtima- 

lorn, MSszaros L4szI6 matomb^rl6 

5 

Elstf Jaszsagf sz&rjC« 6s 

konzervtlzem ^g 

Gosztln Mlhalyn6 ny. m. kir. 

postamester 6 

HangArla Vlllamossagi r.-t 

szerelOje 10 

Jasz- Fllmsztnhaz 14 

Kttzsegf el61jarosag 1 

Lechner Sandor fuscer- 4e ve- 

gyeskeresk. 8 

Penczner Pal ^plilet, tlizifa 6s 

szSnkeresk. 4 

Vamos Gyula dr. orvos 12 
Waldmann Odtfa fakeresk. 3 JASZINYA 

(lasd K6r»smeza) 

JASZJAK6HALMA 

Hivatalos drdk: 

_. i( . Vasarnap 6s 

B6tk6Knap ■ Uanepbap ■ 

8— 12-ie, 8— il-Jg, 

14— 18-ig, 14— 16-ig. 

Csak eiofizerflk r«sz6re: 20— 21-ig. 

Csendtfrtfrsparancsnoks&g, 
m. kir. 4 

Frankl Jendne elpSgyar 5 

Gayer J6zsefne gydgyszeress % 
Kozs£gi elolJarOsag 1 

Lab&th Alajos Hombar, Fntnra 

albizom. ^s.asztalos-mester 9 

Nagy Eletner dr. kSzs. orws 3 
Perger JLaszl6 kerallatoryos 7 
Vass Jdzsel Ifj. lakeresk, k% 

famegmuukal6 lizem Q JASZKARAJENO 

Hivatalos drdk: 

„, it . VasArnap 6s 

H6tkfenap.- flnnepnap 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— t8-ip 14— 15-tR. 

Csak eHifizetfik rtszere- 20— 21-ig. 

A jdszkarajendi egys£ges 

hdlozathoz tartozik mSg: 

Tiszavdrkonyi szbll6k. 

BVszSrmenyl Istvan s^lkviz- 

gyaros es b6raut(Ss 23 

Csendtfrttrs, m. kir. 
Cslcsmdn Bela fflsaer, vegyea- 
■ keresked8 es temetke^^si vail. 25 
Cslcsmann JOzSel II]. terrain y- 
kereskedo 12 

Farkas Ferenc nagybirtokos, 
tetetlen-pusztai g&zdasaga 1 

Fekete Zslgmond vas- 6s ffiszer- 
keresk. . f 26 

Flschmann Ftllop es Izs&k 
bortermelflk 10 

IrAs Beta dr. bCas^gi orvos 17 

Jaszkar alentf I H angy a lo- 
gyasztaSl es ertekeslt« szd< 
vetkezet 4 

Jasizkara]endl bttelszttvet- 
kezet, mint az O.K.H tagja 19 

Kett Istv&n zolds^g, gyUm6l(?s- 
kereskedC, bor ds gyUmblcsfozde, 

. 21 

Kerekgyartd Lorantne dr.- 

ite ny. ra. kir. postamester 14 
Koczka Sandorne m. kir. posta- 
15 Kozsegt eUHJarosag v 6 
Llpthay Gytlrgy ftildbirtokos. 
Lipthay-tanya x 9 

Lohathy Sandor II]. toll-, b<"r- 
es 6eskavaskeresked0 27 

Meszaros JenO orasmeater es 
ekszeresz 30 

Nagy Bela dr. IGjegyzo 29 

Schafler LaszIO domokoamajori 
bergazdasaga 2 

Solymosl l^fiszld aat6frfraroz6 7 

Szekeres Imre esperes-plebano^ 
28 

Szlrmak IHlbaly II]. sutome^ter 
16 

Tajthy Karoly dr. posta bet. 
bjzt. int. orvos 18 

TOth Ernii gabonakereskedfl 22 

Vlllanytelep es Jeggyar, 

rddio-, vill. es musa. vallalat, ceg- 
tulajdonos Bagin lstvan 24 

W efnerGyn la gabona-es terrain y- 
kereskedo 20 

Welner Rudolf borkereskedo 11 
WI eszt Jozsef malomberlO 5 
Zombory Gytfrgy gyogyszeresz 
8 JASZKISfiR 

Hivatalos 6rdk: 

o^irA— .„. Vasarnap e» 

Hetk6znap: Unnepnap: 

8— 18-ig. . 8— ll-ig, 

14— 15-ig. . 
Csak eWfiietOk rdsnere : 20— 21-ig. 
Allamvasatak, m. kir. 30 
Balbgh janos gfizmalma 4 

Barok LaszlO pekmester sutdd^jo 
45 
Bauer Guszt&v ny. All. tlizer- 

flruagy 42 

Berta Jdzsel aut6ruvaroz6 es 

vegyesberesk. 13 

Boros Ferenc gabonakeresk. 

Futnra-bizonu 1 7 

Csendes GyUrgy dr. kfizs, orvos, 

O.T.B.A, B.O.B.I. es a StefAnia 

vedfiintezet orvosa 40 

Csendortfrsparancsnoksag. 

in. kir. 
DohAnybeTdltdblvatal, m. 

kir. 29 

Egeszs6ghfiz, tddOvizsgalo es tSl- 

ttiallomas, sziilOotchon, bSlesOde es 

orvosi tanacsadd intezet 32 

Fablnyl Karoly m. kir. posta- 
mester 41 
Gergely Andor fojegyzfi 12 
Gocza J6zsef ref. lelkesz 47 
Gomolla Ferenc lakatos, tuzolto- 

parancsnok 38 

flecey Szab6 Ferencne ig. ffi 

merntik b'zvegye 37 

Begedtts Kalman dr. ftfldbirto- 

kos, Szetlflhat 8 

Heller J&nos lakasa 6s a Jasz- 

sagi Mezogazdasagi es fakeresk. 

k.f.t. fatelepe 5 

Beves-Szol no k- Jaszrldekl 

Ttsza. es belvlzszabalyoza- 

sl tarsolat 2 

Ha agar la vlUamossagl r.-t. 

kirendeltseg 7 

Jaszklserl FogyasztasI esEr- 

tekesltosztfvetkezet 26 
Jaszklserl Hltelsztfvetkezet 

mint az O.K.H. tagja 27 

J&szsAgl IWezdgazdas^gl es 

lakeresk. k.f.t. fatelepe es 

Feller Janos lakaaa 05 

jaszvldeki takarekpenztar 

r.-t. 3 

Karancsy Istvanne g^zmalom 

21 

Katzbarg Jeno* rflfOa- es divatarn- 

keresk. 25 

Kailay KfiIman.«MagyarKorona» 

gy6gyszertAra 34 

Koltai Bela tirsulati penztaros 
44 
jj£onkolyl JenO okl. mernbk, 

Armentesitd taraulati Szakasa- 

mernok 43 

Kossuth SzAUoda 6s vendeg!6. 

garage es beraotd . 15 

Kttzsegl el61]ardsag 1 Kury Geza II]., vlzszabaiyozd 

taraulat igazgato rdmerniiko 16 
MeszAr os Sandor berautd- 

(uvaroz6 46 

Onodi Bela daratomalom es tcr- 

menyBztet 18 

Patakfalvy lstvan dr. kiizsegi 

orvos 1 1 

Petrovlts Arpad tejiizeme 35r- 

Raab Samuel kOzsegi allatorvbi* 

22 

R6z Bertalan II]. s/iabo, rofOa 

es divataru keresk. 28 

Sulyan Mlhaly pek es termeny-^ 

keresk. 14 

Schwartz Jakab termenykerefik. 

9 

Stelner Jdzsel takarmany- ts ga- 
bonakeresk. s 10 

Szanku Janos mflsz. keresk., vas- 
es olajraktar. g6p-, villany- es auto- 
szerelo, autogenhegesztes, melv- 
faras 23 

Szereml Sander muse. keresk., 
g6pjavit<5 ts autoszerelfi, mezogaz- 
dasagi g6pek, autogenhegetizt^a 19 

Tamas J&nos vendeglOje eg kert- 
belji>eg«. 33 . 

Toth Ernd hentes- es meszaroa, 
serteskerosk- ■ 20 

TVtth Jeno uri 6s n6i fodrasz, il lat- 
szer- 6s kozmetikai szakttztet 24 

Vojnlch Llvlus tiszatarsulati sza- 
kassmerutfk. 36 JASZLADANY 

Hivatalos drdk: f 

Vasarnap in 
H6t!t6znap : finnepnap ; 

8-11-ig, 
8— 18-ie: 14-^15-iR. 

Ceab e!6fizet6k resz6re: 20 — 21-1 ff. 
Berko J&nos antofuvarozi 16 
CsendttroVsparancsnoks&g, 

m. kir. 4 

Erdtfdy JenO dr. figyvod 13 
Flesch Simon attatorvos 10 

Ga&I KAroly siiningykeresk. 34 
Horvath Kfiroly vegyeskeresk 

Hombar albizom. 12 

Horvath Sandor allatorvos 15 

Htfntg l*ai meszaros, martiakeresk. 

21 

Lakisa 7 

Hungarla VlUamossagl r.-t. 

jasztadanyi irodaja ' 11 

Jdszladanyl hitelsztlvetke- 

zet 20 

Jaszladanyl takarekpenztar 

r-t. 3 

Kiss Imre plelmnos 33 

Kozsegl elOljArOsag 1 

Kun Janos m. kir. postamester 28 
larlx Faforgalml es Falparl 

k.I.t. jaszludanyi fitT6szteiepe 2 

Oaszladanyi bergdzmalma 35 

Legoltalml ktfzpont 22 

Lelcht Gytfrgy dr. iigyved 14 
Markus .lanos gabona keresk. 

(nyari allomas) 18 

MarmoFSteln Aladar tiiresa- 

tizeme, epitkez6s> anyagok rakt. 5 
Mehesz Egyesttlet 31 

Mesz&ros LaszlO autdfuvaroztS 
17 
Nagy F. Andras petroleum lera- 

knt, tfizifanagykeresk. 25 

Polgar Gabor g6plakatosmester, 

auto-, motor- 6s g6pjavitfi iizeme 27 
Pdsa LaszIo sajt-, tejterm6k- 6s 

tojaskeresk. 23 

Rev Kalm&n dr. iierv6d 6 
Szalay Zoltan es Gyula hen- 

germalma 29 

Szekely sandor dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa 9 

SzSHOsy J&nos 32 

Sztlcs DezsO gy6gyszer6sz 36 
Talas Ferenc beraut<5tulaJdonos 
26 
Tlszasfllyl GOzIuresz- «■ GOz- 

malom r.-t. 19 

TdtH Bela vend6gtos 24 

TOrvenyhatOsAgl dtbiztos 8 
Vlncze GAbor Tojegyzfi lakfisa 37 174 "X mlndenkl dlltnlnnul Koteles allomasat (jtenseM JASZO 

Hivatalos 6rdk: 

wt-.-i*. * Vasarnap 6s 

H6ftHBnap:- flnnepaip: 

8— 12-ig. 8— ii-lg. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6flzet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

BodvavUlgyl Gozlttreszgy&r, 

Ferenctelep, Zinner Jenolakasa g 

Csendorbrs, m. klr. 5 

Elmann Laszlo s. gy6gys»er63 

19 

ErckutatA klrendeltseg, m. 

klr., Aranylda 7 

..Fovamhlvatal, m. klr., ' 

Ferenctelep X5 

JaszovArl preposts&g J 6 ' v 

szagkbrmanyzfisaga 1 

Erdohivatala 6s teglagyara 3 

Kttrjegyzoseg 4 

RWrjegyzoseg, Rudnok 16 

Mav. allomasfonttkseg 18 
M. klr. allamt erebanyaszat 
lAszAmlndszentt banya- 
nzeme, Jasziraindssient 2 

Palos Imre dr. kSrorvos, a posta 
bet, bizt. int. orvosa H 

Postahlvatal, m. klr. 25 

Polgar Jeno, m. kir. postamester 

23 

RadaySebestyen dr.premontrei 

eeperes-plebanoa 12 

Rl mamnrany 1-Salgdtar Janl 
VaSntu ReszvenytarsasAg 

lneiabanyai vaskftbanyaja 9 

Sarkttzy Anna 61elmiszer 6s 

osemegekereskedo 21 

M Szentharoms&g" gyogy- 
szertar, Boob Ter6zia 10 

Waldmann Viktor fogorvos 6 JASZOMINDSZENT 

(lasd Jas«i) 

. JASZSZENTANDRAS 

Hivatalos ordk: 

_ ... „ Vasarnap 6s 

06tkbznap: unnepnap.; 

X 8 -12-ig, 8— 11-tg, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok resz6re: 20— 21-ig. 

Antonl Janos dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa es kfizsegiorvos 6 

Futo Tlbor fOjegyea 5 

Gabor Albln goamalom ea 
vendeglG 7 

Gergely Erzsebet m. kir. posta- 
mester 2 

KUzsegl eloljardsag 1 

Meszarosne Nagy IHarglt 

tfSeliz Maria* gy6gyszertara 3 

Pinter Arpad Hombar bizom. 8 

Vajda Somane dr. tfzv. (uzem- 

ben: IV/15— X/16-ig) 4 JASZSZENTLASZLO 

Hivatalos drdk: 

B6tk6znap : JASZTELEK 

Hivatalos drdk: 

_,.,„ Vasarnap ea 

HetkOznap: finnepnap: 

8-12-lg, fr-ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetSk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Andreldesz Janos mizsei gaz- 
d a saga 6sszeszgyara,Pnsztaniizse2 
Kls Bakonyl Sandor gabona- 
6s vegyeskeresk. 3 

K»zsegl eltiljardsAg 1 

Rusvat La Jos fojegyafi 8 

Sztlcs Mar ton hentes 6 s m£aza- 

I8 V 5 

TAth'Kalman malonitulajdonbs 6 

Zsltnyanszky li radar gabona- 

keresk. 4 JEDD 

(lasd Marosvasarhely) 

JEDER 

(lasd Nagysomkut.) 

JEGENYfiS 

(l&sdTallos) 

JEGESPUSZTA 

(lasd Acs) 

JEKE 

LIptay Laszld 

(lasd Kisvarda 1-10. sz. eUJfizetfi) ' 

JEKEY-TANYA 

(lasd, Nagyszeberes 2. sz. elfillzetO) 

JELSOC 

(lasd Vilke) 

J£NE 

(lasd Rima3zec9) <.. - 

JENKE— EHKOBUbt 

Hivatalos ordk: 

Hetkeanap: V f* 8 J™*£* S 

r unnepnap: 

8--i2-?g, 8— 11-ig, 

14— 18-Jg. 14— 16-ig. 

Csak eloflzetSk r6sz6re 20— 21-3 g. 
Csendortfrs, m. klr. 2 

Hengermalom 4 

Korlath Endre dr. py. (51 span 

Korjegyztfseg Jancsd Jozsel gabona- 6e ter- 
menykereBk., bor- 6a gyiimtJlce- 
szesBlSzde-tul. 7 

K«zB«gl eloljardsag 1 

Nina Dezsfi dr. kflrorvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa, O.'T.I. 
penztari orvos Q 

N6gradvld4kl Kdbanyak 
r.-t. 2 

Sz&nto Zoltan gytimfllc^tia 6s 
saolobirtpkofl H 

Takats Gynla malomtalajdonos 5 

J6D 

(lasd Izakonyha) JdKA 

Hivatalos ordk: 
„,.. M Vasirnap e^ 

H6tk«znap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lfr-ig. 

Csak elOfizetok rtsz6re: 20— 21-lg. 
Csendorors, m. klr. 2 

Fogyasztasl «s 6rtekeslttf 
szUvetkezet 5 

Fi6kUzlete ■> 4 

KozsAgl el^q&rdsag 1 

Maholanypnisztal gazdasag 
(Tanyai nyilvanos tavbesz61fi allo- 
"hias.l 8 

Hlkola Laszlo ref. lelkess 9 
Nagy Jenif tanitd 10 

OrszAgh Antal gy6gyszer6az 3 
Osvald Karoly dr. kororvos 8 
Viola Jozsel r6m. kat. pl6banos 7 Vasarnap tit 
unnepnap : 
8— 12-ig, 8— il-fg, 

14— 18-tg. 14— 15-ig. 

Csak elAfizetdk r6gz6re: ?0— 21-ig. 

Alberty Irma m. kir. postamester 

7 

Bagylnka Endre gy6gys2er6sz 5 

Blcskel Vlnce hentes 6s m&- 

szaros (flzemben: XTl/lj-V/si-ig) 4 
Fekete Gergely hentes 6s m<5- 

szaros , 6 

Glnner Bela allatonos 8 

GyitrVk L.aszl6ne termeny- 6s 

gabonakereslwdo 3 

Ktfzsegl elol]aroaag 1 

TAtb Bela termeny- ea gabona- 

kereskedo 2 JENKE-PUSZTA 
(Sonnleltner Karoly) 

<lasd Miskolc) 

JENOFALVA 

(lasd Darda.) 

JOBBAGYFALVA 

(lasd Nyaradszereda) 

JOBBAGYI 

Hivatalos drdk: 
„, . . Vasarnap es 

Betkoznap: annepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 

Balogh Kalman dr. t oidbittokos 

gazdasaga 4 

Bathory-Httttner Janos dr., 

a Pallas— Stadinm r.-t. vezerig. 3 
Bomolya Janos fuszer-, cse- 
mege-, termeny-, gabonakeresk., 
Hombar bizom. 9 J(iKUT 

(lasd OcsOd) JOLSVA 

Hivatalos 6rdk: 

Vas4map es 
finnepnap : 
8-12-lg, 8— 11-ig. . 

14— 18-ig.* . : 14— 15-ig. 

Csak elofizetok rtszere: 20 — 21-ig. 

Allamrasntak, m. klr. alio- 
masttfnUkseg l 

Balazs L6rand dr. kbssegi or- 
vos, szniesz-ndgyogyasz, szakorvos 
5 
Baltazar Janos ev. lelk^sz 23 
Bleber Laszlo kflrallatorvos 
Budapest Szekesl^varos 

Gyermekttdttltf telepe 15 
Csajl Janos r. k. plebanos 22 
Csendtfrors t m. klr. 32 

Erdtfhl ratal, m. klr. 16 

Felbstkl Gabor m. kir. hv, 

zados . 24 

Fdvamhlvatal, m. klr. 7 

Gaal Bela gy6gyszer6sz . 27 
GlAsz Barnabas vegyeskeresk. 

88 
Gocsaltovszky Janos meszaros 

6s hentes . 28 

Relszter Gyula vend6glfis 
Jolsval Meszmiivek, flzem- 

vezeto Tavassy Lajos 13 

Jolsva es Vldeke Hitelsztt- 

vetkezet, mint az 0KH. tagja % 
Korenyl E^idre m. tir vam- 

szaki ffitiszt 21 

Kttzsegl E10l]arAsag 3 

KSzepszloraklal elektro- 

mosmtivek r^t-, jolsvai kiren- 

delts6ge, a Qyorijpartelepek jrl-t. 

keael6s6ben ' 26 

l>ederer Armln vaskeresbedo H 
Legvedelml dvAhely Jolsva 

nagykfizs6g 33 

Magnezlt-Jpar Reszvenytar- 
1 sasag. Ozemigaegatogag » 6 

Ml ball k Abrls dr. hadiusemi 

szem61yzeti parancsnok 41 

Mlkldss Lajos hentes, me^zaros 

es vend6gl0s 17 

Mobal llona fuszer- 6s caemege- 

fceroske 16 4Q rTuretidk-rnajor Molnar B41a dr. bUzsigi fO- 

Jegyzo 26 

RendtfrkapItAnysag, m. klr. 

8 

Vasuti firszoba • 30 

Sandrlk Janos May a vallate ts 
SI 
Scbwarcz Ferene Flal fnszer- 

kereskedok 4 

Sttanyl Jaiids m kir. rendflrfogal- 

mae6, -a Jolsvai kapitanysag veze- 

toje r 18 

Gzeml katonal paranesnok- 

■atf 34 

VarosblrA, Varoshaza 36 

Varosl TendegUf es szalloda 

b6rlo]e, J)zv. Hegedfis Lajosne 29 

Wesselenyl olvasAktfr 10 

Welsz Vllmos Flal fakere^edOk 

12 

JOSVAFO 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6znap : Vasdrnap 6s * 
(innepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak eloHzetflk r6szere t 20— 21-ig. 
Cseppkdbarlang, lasd Aggtelek 
Hangya sztfvetkezet 2 

Klfrjegyztfseg 1 

JO VIZCMAJOR 

(lasd Pomlz) 

JOZSA 01 

mm 

& 

Oh Hivatalos 6rdk: 

B6tk6znap : X 

o 5 Vasarnap 6s W 

Snnepnap : fe^ 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-Tg. 14— 15-ig. v 

Csak eldfizetdk r6sz*re : 20— 21-ig. . ^^| 
Bordas Lajos dr. k<ies6gi orvos |P% 
a posta bet. biszt. int. orvosa 5 w^t 
Csendorseg, m. klr. 3 

Bldllar6sag,II. fceriilet 6s Farkas 
Bela kereskedO 4 

Rartsteln NAndor fSldbirtokos. 
HajdaszentgyQrgy 2 

Kttzsegl eldlj&rdsag 1 

T6th-malom 8 

J6ZSEFFALVA 

(lasd Bacs) 

J6ZSEFHAZA- 
PUSZTA 

<lisd Oyorszcniere) 

J6ZSEF-MAJOR 

(lasd Ujklgyos) 

J0ZSEF-PUSZTA 

(lasd M6r} 

J0ZSEF- 

SZANAT0RIUM 

GYULA 

Nyilvdnos tdvbesztlo dllomds 
Hivatalos draft; 

8— 12-ig, 8-11-Jg, 

14— 18-fg. 14— 15-ig. 

Jdzsel foherceg szana- 
tArlum, lasd a gyulai elofizetok 
kozOtt JUHE 

(lasd Zomba) 

JULIANNA-MAJOR 

(land Nagy ko vacs!) 

JURENAK MAJOR 

(lasd Gadoros) 

175 Juvth-major Hflllfltl niJtCnlseR ■ Bitflitpftfytri JUSTH-MAJOR 

- (lasd Saentetorhya) 

JUT 

(lasd Adand) 

JUTA 

(las£ Hetea) 

JUTAS 

(lasd Veszpr6m) 

KARA 

Bivatalos 6rdk: 

w*-> ■ ;ss:,* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Aliamvasutak, m.klr. ftllom&s- 

iflnbks6g 13 

Altman Mdr fakereskedG 11 
Bag! es tarsa g6pgyara, f5rd6 6s 

szallodaja, Kaban .5 

Rakoczi-ffirdo 6s szallodaja 21 
BIrtha Zoltan dr. ktSzsegi O.T.I- 

orvos, szfi]6sz, .nfigyogyasz 6s a 

posta bet. bizt. int. orvosa 15 
Csendorors, m. klr. 9 

Csernyl Laszld Istv&n fussser- 

6s vegyeskereskedfi ' "** 

ErdelylLajossert&ikereskedo 10 

8ert6sriizlaldaja 16 

Feldmann Jozsefne Ozv. itai- 

aru- 6s term6nykeresfcedQ, 12 

Fogyasztasl es ertekesltff 

szovetkezet 19 

Frank Zoltan vegyes- 6s term6ny- 

kereskedo (iiaemben: VI/1— XT/30-ig. 
18 
FUredl Jozsef 6p1iletanyag 6s 

term6nykeresked6 (fizemben VII/1- 

XII/31-ig) 3 

Rorogh Sandor Id. term6ny 

k.eresked.6 8 

Juhasz Gyula kBzs6gi allatorros 

26 

Rabat flltel szovetkezet, mint 

az O.K.H. tagja 27 

Klein MlklOS kiitfuxasi vallalkozti 

17 

Kovacs Akosne ozv. kiskabai 

gazdasaga 2 

Cs. Kovacs Istvan vasiiti 

vend6gloje 30 

Kozsegi eloljardsag 1 

Legoltalini parancsnoksag 

Hassa G. Tihamer fogtechmka 

labor atfriu ma 14 

Mez&gazdasagl Neplskola 

Igazgatosaga 22 

Nagy Benedek Istvanne kSz- 

ponti vendeglos 25 

Onody Jeno dr* figyvezet6 koz- 

s6gi orvos, Stefania-fdorvos 7 

Palfl Bfibaly b,6rkoc.sIs 28 

Rittinger Janos id. ny. posta- 

mester 20 

Szllagyl Janos ny. postaollenor 6 

Varmegyel Utbiztosi blvatal 

,29 

KABOLAPATAK 

OasdMarmarossziget 20/a sz. elflfizeto) 

KACKO 

Hivaiaios ordk: 

Hitfcfenapi Vasarnap 6s 

r nnnepnap: 

8,-12-ig, 8— 11-ig, . 

. 14— 18-lg, 14— 15-ig. 

Csak el5fizet6k resz6reT' 20— 21-ig. 
Csendorors, m. klr. 3 

Batfaludy Ei-nti faidbirtokos 1 
KOr jegyz&seg : 
Fels5bogata 4/b 

Kacko 2 

R6vkolostor 4/a, 

KACOLABANYA 

(lasd Bajokaza) «fl6tkoznap : KACS 

Hivaiaios ordk: 

Vasarnap 6s 
Unnepnap : 
8— 12-ig, »— H-ig, 

U— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetflk r6sis6re : 20— 21-ig. 
Kozsegi eloljarosag 
M. klr. postaaltlsztek egye> 
sttletenek IttrddkezeloV 
.sege l 

Skover Mlkl6s m. kir. kantor- 
taniti 4 

Szalay Pal ffildbir tokos (fizemben : 
Vtf/16— I/16-ig) 2 KACSFALU 

Hivatalos ordk: y H6tk«z B ap= T£3* 

8-12-Jg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elOfizeftflk r6sz6re: 20^21-ig. 

Csendtfrtfrsparancsnoksiag, 

m. klr. 3 

Grefff Rdbert malomtalaj. .- 1 

Groganz Fereno keresk. 4 

Jankoylch Bddog keresk, 6 

KomiLVes Gyorgy dr. vit6z 

orvos ' (5) 

Kozsegi eldljarosag 2 

Pfeller Janes foldbirtokos, Fiesz- 

kovapnszta 7 

Waszner Ferene r. k. pl6banos 

8 

KACSOTA 

(lfied Szentlflrinc) 

KADARKUT 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

Acs Ferene henteB 6s m6smiros. 
_ vend6e:16je. (56) 

Allamvasutak, allom&sf£n6ks6g 
4 
Balazs Viktor femetkezesi v&U. 

koporsokeszitfi asztalos. 24 

Bajla Pal dr. kfirorvps 6s a posta 

bet. blzt. ins. orvosa 19 

Barsony Jozsel kSrallatorvos 
Bodor Janos ftfldmllves. kores- 

maros 6s szatoes, Visoyesz6plak 
44/8 
Bozsokl J6zsel allatkeresk., 

Hedrehely 45/0 

Bond! Tstvan - keresk. Futrura- 

bizotn., Hedrehely 45/5 

Csapo J6zsef fatara bizom. 

Hencze (45/9) 

Csend6rseg, m. kir. 12 

Flnta Ferene kisbirtokos, Palaj- 

pnszta . 44/6 

Frank 1st van 6pu]etanyagkeresk. v 

Heacso 45/3 

Gynrk6 Andor vas-, rfifSs- 

rtividarukeresk. 40 

Bangya fogyasztasl es ert^- 

keslto szSvetkezet, Hedre- 
hely 45/7 
Rorvatb Flek 6pit6si anyag- 

keresk., Fntnra bizora. (51) 

Elorvath J6zsef k&darmester 27 
Borvath Mihaly malomtnl. 26 

Jakab Lajos 6pft6si anyag- 6s 
fakeresk. 15 

Nyersb6rkeresked6se 6s*lakasa 31 

JanosiVilmosvonalfelvlgyazo 35 

Kadarkuti „Bangya C1 fo- 
gyasztasl es ertekesltd 
szCvetkexet 41 

Kadnar Vtlmosne tn. kir. posta- 
me"ster 13 

Kalmar Mlbaly tojds- 6s baromfi- 
keresk. 8 

Kertes Menybert dr. orvos 3 

Kiraly Laszl6 ny. fopalyamester 
V 48 

Kiraly Vendel potrolenmnagy- 
keresk., Yacanm lerakat 25 

Kota Jozsel borkeresk. 39 

Borpinc6je 49 

KOzsegl el51jardsag, Hedre- 
hely 16 KVzsegl el61Jar6sag v Kadarknt 2 
Ktfzsegl eldljarosag, Visnye 

Kraft Janosnettzv. fflidblrtokos, Kraft Jozsefne »zv. vegyes- 

keresk. 38 

Ktunstles Lajos hentea 6s me- 

szaros, allatkeresk. 29 

Maar Ferene, Ker6kpaszta 10 
Magyar! Kossa Janos f eld- 

birtokos, Pacfi6rvi8nyo 44/2 

Marffy Elemer Kldbirtokos, 

Bencse * 11 

Somogyszentimrei gazdasaga 5 
MarkoVlts Istran ld.,fbldm(lves, 

Visnyesz6plak 44/9 

Merey Lajos ffijegyzft 
Mocsarl Geza vegyeskerosk. 30 
Nolnar Imre tejterm6kuzeme \ 
Mori Lajos kisbirtokos, PalaJ- 

piiezta . 44/7 

Nozner Jozsef r. k. esperes- 

pl6banos 33 

Nagy Istvan vend6glfis, h«ntes 6s 

meszaros 

Nagy Janos korcsmaros 46 

flsz Imre kisbirtokos, Harserdo, 

Pnszta visnye .44/5 

Pakala GyOrgyhe termfiny ke- 
resk. 17 
Palffy K&roly vasuti vend6g!5. 

6tterein ..6s szalloda 21 

Pap J6zsef szabomester (54) 
Partes Rezstf dr. iigyv6d 37 
Popovics Zoltan Bela gyogy- 

szereaz 9 

Renezes Imre k6m6nysepr6- 

mester ~ 20 

Ring Istvan t6glagy4ro8 18 

Rom. kat. egybazktf zs^g, 

(Visoyeszeplaki) Pacs6rvisnye44/3 
Sehleslnger Bezstf keresk., 

Hedrehely 45/8 

Sehwarez Dezstf gabona- 6b vas- 

keresk. x 1 

Somssleh Geza grdt, V6ta- 

paszta 6 

Stern Laszld vas-, g6p- 6s ter 

m6ny keresk.. . ' 14 

Szabo Balint ref. esperes, 

HedTehely 45/4 

Szende Karoly dr.allatorvos 86 
Szieber Imre b6rat6 f avaroz6 (53) 
Thuroczy Sandor korcsmaros 

Varvfzl Pal term6ny- 6s tlizifa- 
nagykeresk., Henese 45/2 

Varvlzl Palgabonakeresk., Kadar- 
knt 43 

Veegb Jozsef nemes, malom- 
tulajd. 34 

Hengermalma g 

Wehdler Antal vegyeskeresk. 
47 

Zadory Imre g6plakatos, mozitul. 
52 

KAFFKAPUSZTA 

(lasd Biklos; 

KAGYA 

Hivatalos 6rdk: 
Q6tk5znap : KAJAR 

(lasd Oyfimare) ; 

KAJASZ6- 
SZENTPfitER 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesz€l5 dllomdsdnak 

hivatalos 6rd%: 

8-12-Ig, 8-ll-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

KUzs6gl elOIjardsag 9-92 
Posta, m. kir. (nyilvdnos) 9-91 

KAJDACS 

Hivatalos 6rdk: H6tkCznap : 
8-12-fg, Vasarnap 6s 
UQnepoap r 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWfizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 
Bstok Jozsef aUami n6pisk. igaz- 
gat6 3 

Jedlf cska Istvan Id. nemes, ny 
varosi taOaosnok 4 

Pongracz Istvan gr6f Mid- 
birtokos o KAJANT6 

Hivatalos ordk: 

H6tkoznap: Vasirnap 6s 

y , nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak.-elOfizetfik r6sz6re:. 20— 21-ig. 

Csendorbrs, m. klr. 3 

K» zsegf eldljardsag : 

Kajantd 1 

Magyarmaeskas 2 Vasarnap 6s 
unnepnap : 
8-lirig, 
i*-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 
GUlcze Sandor ref. esperes 7 
Imre Janos Hombar bizom. (12) 
Koyaes Jozsef kantortanito 1 \ 
Kifzsegi eldljardsag 1 

Melke Lajos rom. kat. pl6baaoa 5 
Nadorcsatorna armentesltK 

tarsnlat, Borjad' 3 

Olah B6Ia g6p6sz, b6rcs6pld 9 
Stransz Nandor dr. orvos 8 
Szab6 Janos Futnra bizom. 10 
Sztankovanszky Tlbor fOld- 

birtokos 2 

Takacs Istvan vit6z, tejcsamokh 

6s azikvizgyara 4 

Tarjanl Gyula borjii- 6s sert6s- 

keresk. Q 

KAKASD 

Hivatalos 6rdk: H6tk6znap : 8-12-ig, 
14— 18-ig. VasArnap 6s 
unnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak elfifizetOk r6s^6re # : 20— 21-ig. 
Kozsegi elollards&g 1 

Tolnavarmegye Horthy 
Mlkl6s kttzkorbazanak 
csaladl apolasi telepe 3 
Volt LaszIO dr. kBrorvos 2 KAKASHEGY 

(lasd Balatonboglar) 

KAKASSZfiK 

(lasd Orosbaza) 

KAKASSZfiKFURDO 

A h6dmez5vdsdrhelyi egy- 
sSffes hdUzathoz, iartogik. 

v (Uzemben: V/l— X/31-ig). 
Hivatalos ordk; Betkfiznap : Vasarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofizet6k r6sz6i«: 20— 21-ig. 

A hddmegdvdsdrhelyi egys£-' 

ges hdldzathoz tariozikm6g: 

Kopdncs, MdrUly H VdB&r- 

helykutas. 

Hddmezfivasarhelyl kttz- 
kdrbaz osontgfimdkoros osztalya 
(fizemben: V/l— X/3l-lg) 1 

XI/1— IV/30-ig lAsd a vasarbely- 
kutasi elfifizetOk kozo'tt 

Negyesl Lajos p6kmester (naera- 
ben: V/l— X/31-ig) 3 

Vacs! Brno* vegyeskeresk. (fizem- 
ben: V/l-X/31-ig) 4 

Vacsy Karoly vend^glfiB (fiz&m- 
ben: V/t-X'31-ig) 5 176 salfit SrdekflnRlien, azannal _jj tel a Kozpontot. Italocsa KAKICS 

(lasd Sellye) 

KAKUCS 

Hivatalos draft.- 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetCk reszere: 20— 21-ig. 

A kakucsi vgystiges hdld- 

zathoz tartozik meg: 
Alsoherndd, Indrcskakucs, 

tjjhartydn. 
Fajth Janos malomtulajdonoa 1 
Imreh Jentt gyogyszeresz, VI- 

hartyan 3fa 

Koczy Kalman dr. k«zs6gi, Oti, 

O.T.B.A., a posta bistegbizt. int. 

orvos 9 

Kttzsegl eloljarosag, Kakncs 2 

Kttzsegl eloljar6sag, Ujhartyan 
3 
Llebner Sandor RaKucsI ffild- 
birtokos, Belsomajor 6 

Nagykortts m. varos p6tha> 
raszt.pusztai erdtthlvatala 

11 

Sarosl Pal kozs. vjzfl. 10 

Snrman Imre hen tea 6 s m6sza- 

rog 4 

VarrO Jozsef muasztalfis 6s 

temetkezesi vail. ' 8 

Vincze Dezs&rom. kath. Ielk6sz 7 

KAL 

Hivatalos ordk: 

7-21-ig. 

Bahanyecz Balazs m. kir. do- 
Wanyjoved6ki Virginia termelesi 
leltigyelo 30 

Ban6czy Sandorne 9 »meg> 
valto« gy6gyszertara 16 

Csuhay Gyula beraut<5tulajdonos 
24 

Cztinya San dor kb'zs6giallatorvos 
15 

Detky Janos ISJ. mflmalma 10 

Eger— gyttngyttsvideki villa- 

mossagl r.-t. kfirzetszereloje 8 

Erddss Tlbor dr. tigyv6d 33 

FIcsor Sandor termeny 6s mag- 

kereskedo" 35 

Hell Aqnllla nagym6b6szete 

mti.l6pgyara 20' 

Hevesmegyel takarekpenz- 

tar ildkja 13 

Kovacs Antal beraut6fuvaroz6 

27 
Kovacs Janos szemSly- 6s teher- 

autofnvarozQ ■ 7 

Kttzsegl elttljarAsag, Kal 1 

Kttzsegl eloljar6sag, Kompolt 

5 

Kttzsegl FogyasztasI es Er- 

tekeslto Sztivetkezet 26 
Lugosi Lajos, a „Futnra" kali- 

fobizomanyoBa 9 

OS. kir. allamt beruradalom, 

Kalkapolna palyaudvar 4 

J6szagigazgat6sag'a, Kompolt 2 
Nagy Karoly benzin- 6s olaj- 

lerakata, tiizifa- ess kfiszenraktata 

21 

Olab Mlhal'y dr. orvos, fogorvos 

11 

Papp Janos villamoslampatestek, 

. csillarok 6s egyebb villaraosk6szii- 

]6kek knresked6s6 31 

Postahivatal allomasal: 

Paly and vara posta szoba . 19 

A V-ik tavirda 6pit6si osztaly 

anyagraktara 98 

Penzligyori szakasz, an. kSr. 

18 

Prezenszky Peter Magyar 

Petroleum lpar r.-t. lerakata, 

petroleum-nagykeroskedo 29 

Rosenleld Armin gabonakeres- 

kedfi 14 

Sallay Istvaas faiteresked6, kali 

6s kompolti tiizeW-, epitesi- 6s fa- 

anyagok telepe-i 3 

12 Schttlfer Lajos vegyeskereskedo" 
25 

Stelner J6zsel b6rattt6fuvaroz6 
12 

Snranyl Ede dr. kororvos, a tndo- 
betegsegek szakorvosa, rdntgen la- 
boratonum 17 

Tarnabod kttzseg elttljard- 
saga - "™ 

Toth Vendel keresk. tigynSks^g Vlzer Adorjan borcsmiros 
Welsz Jozsel kereskedO 

KALASZ 

Hivatalos ordk: H^tkCznap : VaBsm&p 6s 

finaepnap ; 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizettik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Welsz-Horstensteln JenS 
baro (nyari allomas) KALAZNO 

(lasd H6gy6sB) 

KALD 

Hivatalos 6rdk: 

?asarnap 6a 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

H— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Caafc elfifizetCk rtsz^re: 20— 21-1g. 

Slss Rezsd dr. 4 

Kttzsegl eldljarosag 2 

Marotby Laszl6 dr. 1 

Uradalmi erdeszeti hlvatal 3 Kttzsegl eloljardsag 2 

Kttzsegl eltfljardsag Kisbarom- 

lak tanya postal nyiivanos atlomas 

23 

KrIsk6EIekg«r.kath.lolk6sz 15 

Lukacs GyUrgy vend<SglGs (Uzem- 

ben: V/l-X/31-ig) 19 

Wemetl Sanidor nagyb^rlfl (iizem- 

ben: V/16— XI/15-ig) 5 

Orszagos FOldhltellntezet 

kallosemjenl lnteztfsege, 

P6terhalom-tanya '4, 11 

Szakolyi Zoltan ffildbirtokos 3 
Tham6 Bela ref. lolkfiss 30 
Welsz Hermann burgonya- 

tereskedfi J KALMANCSA 

Hivatalos ordk: 

~' Vasiraap 6a 
unnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfifc rtsz6re: 20— 21-ig. 
Gerg6 Kalman verid^glfis, Rentes 
10 H^ttflunap: KALKAPOLNA 

(lasd Kal) 

KALL6 

Hivatalos ordk: 

Vasftrnap 6b 
H6tk6znap: unaepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k rtsz6re: 20— 21-ig. 

Braiin Lajos meszaroe 6s hentea, 
aid- ^s vagottallatkeresk. 4 

Cslntalan Sandor tefm^ny- 
kereskedtf Q 

KQzsegl eldljarosag 1 

Patakl Janos dr.kfirorros 5 

Pelczer Dezstf morg6si bdrgaz- 

dasagok 3 

Reiner tfdon term6nykeresk., 2 

KALL6SEMJ6N 

Hivatalos ordk: 
H6tk6znap : Vasarnap 6a 

anoepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elOfieetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Bereczky J6zsel dr. o^os 12 

CsendOrtfrs, m. kir. 8 

Csobay J6zsefn6 m. kir. posta- 
kiaflo 17 

Demeter Laszl6 rk. Ielk6sa 14 
Deutsch Abraham kereskedd 10 
Dzsunyak Pal keresked6 16 
Fesztdry Sandor k(jza6gi 16- jegyzfl 
Fodor IHlkI6s kereakedd Gyulahazl Mlklos f51dbirtokos 
6 

Kallay Miklds dr.miniszterelntik 

KallOsem|en ktizseg vasut- 
allomas 7 

KaUdsemjenl szdlfitelep 
r.-t., Porrastanya 9 H6tk0znap : m6szai-os 
Hldeg Gyula dr. kSrorvos, 

posta bet. bizt. int.on'os 3 

Ktfzsegl eldljarOsag 2 

IWagy Lajos keresk. 7 

Payer Mlklos uradalrai 15intez5 
8 
Peter Oszkar uradalmi korerdfisa 
11 

Por6 Istvan vegyeskeresk. 9 
Radal RezsO Bela gy<igyseer6sz 
5 
Szechenyl Sstvan grol 4 

J6szagEelugyelfla6ge 1 

T6th Janos reformatns lelk^sz 6 

KAX.MAND 

(lasd Nagykdroly) 

175. sz. elofizeto. 

KALMANHAZA- 

PUSZTA 

(lasd UJfeb6rto> 

KALMAN-MAJOR 

(lasd Tyukod) 

KALNIK — 

KAJIfoHHKl> 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap &s 

unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfiaetOk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csenddrseg, m. kir. 1 

Kttzsegl elttljar6sag 2 

KALOCSA 

Hivatalos ordk: 
7-21-ig 

A postahivatali nyiivanos 

dllomds (Szent Istvdn-u. 35.) 

hivatalos ordi: 

! 7-21-ig 

AdOhlvatal, m. kir. 1-36 
Allaml mezdgazdasagl nep- 

iskola, ldsd v MezOgazdasagi 
Allamvasutak, m. kir. 

allomasffinoksege 1-33 

Almassy Kornel fogteohnikus 

Iaboratoriuma f Szent Isztvan-u. 55. 
2-08 
Bagt Zoltan fitsaer- 6s vegyes- 

keresked6se 1-21 

Bagd Soos Gergely fQldblrtbkoa, 

malomtiilajdonos lakasa 43 

Vam- es kereskedelmi milmalma 54 
Bag6 So6s fatelep, Szent Janos- 

t6r 8. 10 

Bajal takarekpenztar ka- 

locsal fildkja 5 Bakonyl Aladar kQnymyomda 
6s papirkereskea6se 70 

Baross AruelosztO Gologi 6s 
tafsa 1-93 

Bdthy Beta dr. fogorvos 91 

Beek Albert Rosenzweig-szalloda 
tulajdoncs, Haynald-u. 55. Q7 

Berkovlts LlpOt nagykerestedS Bleler Dezso kereskedfl 8 Bruckner Alihaly dr. ugyv6d. 

Szent Istvan-n. 62. 34 

Bndavari Rudolf vendeglOs, 

Szent istvan-n. 44. 1-56 

Bujk Gabor m. kir. vegy6sz, vegy- 

MserletiallomasTeBetfllakdsa 1-86 

Ceizllnger Lajos korkazi lelk6ss; 
1-70 

Csend&rseg, m. kir., Szent Ist- 
-\a-u.. 19. .53 

Czar Menyhert lelk6sz, HArsfa- ' 

»-. 1-79 

Danlcs Testverek paprika- 

nagykereskeddk, Szent Ist- 

van-u. 36'. 1-34 

Danublus egyesttlt magyar 
paprlkaklvitell k.S.t. 2-10 

Deak LaszlO borb61y- es fodrflaz- "■ 

mester 33 ' 

Dekoy Lajos allatorvos 1-76 
Deutsch Bela kereskedfl 26 

OraskoTlch Ferenc fiiidbir- 
tbkoa lakasa 34 

Draskoy , Ferene vit6z, Kos- 
suth Lajos-u. 19. 93 

Drozdik Agoston dr. pUbanos 
30 

Dudas Istvan giplakatoa 1-51 

Dulovics Arpad ny. miniszteri 

tanacsos 12 

Duna-tiszakthEl gazdak er- 

tekeslt6 szSvetkezete 1-20 
EIek LaszlO m. kir. gazdasagi fo- 

ba'dnagy, Tomori-u. 45. 18 

Erdos Arpad varosi tanacsnok 

1-40 
Ersekl iroda l 

Porta&a QQ 

Ersekl nagyobb papnerelcf- 

fntezetigazgatosaga 47 

Ersekl Szentkereszt kdrhaz 
1-22 
Ersekuradalom 

ErdGhivatal 

F(Sint6zciseg 

F6szaravev6s6g 6s f<ip6nztar 

int6zflseg, Dragszel-puszta 

Joszagkormanyzosag 

M6mo'ki bivatal 

Kert6sz8t W 

X 

3 
O s 2-14 
42 

66 

76 

2 

58 

1-69 

Kozponti gepmiibely Csaszka Ersek- 
n. 13, 80 

Uradalmi bor-, virig- es term6k- 
fizlet 84 

Farag6 Karoly luBZer-, csemege- 
italarukereskedd 1-26 

Sornagykereskedo 44 

Farkas Karoly temetkez6si . 
vallalat, Haynald-u. 50. 1-82 

Farkas Sandor serteskiizvetitd 
1-77 

Flschl Geza 6piile«a- 6s 6pitesi 
anyagkereskedfi 74 

Fleseh Ignac dr. orros, Szent 
Istvan-n. 87. 1-42 

F6szekesegyhazl rdm. kath. 
fokaptalan d6kani Mvataia, 
Szent IstvAn-u. 14. 88 

Csalai gazdaB&ga 98 

Hizlaldaja 1-49 

FdszolgablrdI hlvatal 35 

Frledlander Hermann baromfi- 
6b vadkereskedo ■ 4 

Frledrlch Antal paprikamalom 
41 

Frledrlch Antal a Fntura r.-t. 
fflbizomanyosa 01"72 

Frledrlch Antal gabona- 6s ter- 
m6nykeresked6,a Fo.turar.-t. lObizo- 
manyosa lakasa 13 

Fuszenecker Janosn6 4Szv. 
dr.-ne Szent Istvan-u. 69. 1-28 

177 1 

3 Kalocsa Anyajl k3r 6rhef hennflnket. Futura rt. ifibiaomanyosa, Frted- 
rlch Antal 01-72 

FUszerpaprlkatermelbk, 
klkeszltok es ertekesltttk 
kalocsai szbvetkezete 1-12 
Bevalto rafrtira 1-53 

Gaal Karoly Mateosz-fuvarozd. 
Szent Istvan-u. 87- 1-84 

Gallal Antal Kalocsa videki f(l- 
azerpaprika temelflk szttvetkezeti 
tigyvezeto titkar lakasa 1-06 

Gara Ben6 dr. ngyved, Szent 
Istvan-u. 32. 1-13 

Grelf Bela If j. muasztalos-mester 
Katona Istvan-u 48. 1-17 

Grossmann Jozsef papriktv- es 
gyogynov6nykeresked6 lakisa, 
Szent Istvan-u. 63. 90 

Irodajal Hid-u. 39. 1-29 

Gyttmblcs-Zttldseg feldolgo- 
z6 es Kereskedelmi k.f.t. 

1-35 
Ham v as lmre fogtechniku 
Haynald-u. 68. 

Hangya fogyasztasi 6s erte- 
kesltd szbvetkezet, Szent Ist- 
van u. 35. 87 
RuMzati bolt, Szt. Istvan-u 28. 
1-91 

Hegyl La] os gimn. tanar, II., 
Ttikor-n. 28. 1-66 

Heller Adam kereskedO, Kossuth 
Lajos-u. 48 8] 

Herrmann Janos keresked6 tiz- 
lete, Baynald-u. 39. 9 

Cementipar-telepe 1-18 

Hesz Karoly fflszerfeeresk., Ka- 

tona Istvan-u. 52. 2-06 

Horvath Alajos dr. kanonok 

1-83 
HorvalbGyozifdr.pnspok 1-15 
Horvath Istvan rokkanttelep 

igasgatoja 1-27 

HraszarGyttrgy, az Egyhazmegyi 

tabargkpenztar vezerigazgatojanak 

lakasa 29 

Ilk Viktor dr. kdrbazi ttorvos, 

Kossnth Lajos-u. 16. 1-48 

Ipartesttilet, Tomory-utca 93. 

1-63 
Jezus>tarsasag 

Kollegiuma 1-89 

Villaja 1-90 

K0^'616ti SzBvetkezet 36 

Jubasz Gyorgy m. kir. posta- 

Salilgyelfi lakasa 69 

KaJiocsa 6s kalocsavldeki 

Mszerpaprikatermelo'k 

szbvetsege 46 

Kalocsa. megyel varos 

K&zj616ti szSvetkezet 36 

tusolt6parancsut)lia 16 

Kalocsai egyhazntegyel ta- 

karekp£nzt&r irodaja 3 

Sb'rraktara 1-32 

Kalocsai Idszekesegyhazl 

kaptalan, lasd F0sz6kesegyhazi 
Kalocsai Neplap, Arpad-nyomda 

r.-t. 40 

Kalocsai Ovcsatorna epftesl 

vezetosege Dunapataji-iit 20. 
1-88 
Kalocsai paprlkatermelb, 

orlo es kereskedelmi r.-t. 

55 

Kalocsai villamossagi r.-t. 

uzemvezet6ses:e 75 

Kalocsa Vldeke Paprlka- 

malom Szitvetkezet kalocsai 

telepe 1-98 

Katona Janos petroleum nagy- 

keie3ker , 6, a Magyar pertroleumipar 

r.-t. biz-imanyoaa 1-07 

Katonai epttletek es 

hatdsagok: 

Jarasi.katfcnai parancsnoksag 1-74 

Qyalogsagi laktanya 17 

Kertesz Gyula dr. figyved, Bzent 

Istvan-u 52. 78 

Kertesz S&ndor r.-t., Szent Ut- 

van-u. 78 1-16 

Kesz Dezstf villanyszereles 1 

vallalkozo" 1-68 

Korhaz, lasd Erseki Szentkereszt 
Kovacs Ferenc paprikanagyke- 

reskedfi, Varohaza 49 Kovacs Ferenc paprikanagyke- 
reskedfl . lakasa 1-7 1 

Kozelelmezesi hivatal, lasd 
Polgarmesteri hivatal 

Kttzutl gepkocslttzem gara- 
zsa, Saolo-n. 28. 1-50 

Krlgovszky Janos vaskereske- 
dese, cgb. Krigovszky Janosne 1-57 

Krlgovszky Laszlo nyng. allam 
pfinztari ftJtlazt 38 

Kugler Sandor dr. orvos, Kos- 
suth Lajos-u 6. , "*** 

Latzkovtts Bela alearedes, allo- 
masparancsnok 1-02 

Lazar MlklOs dr. flgyved, Bzent 
Istvan-u. 66. 1-19 

Lego, parancsnoks&g 1-73, 
2-02, 2-03, 2-04, 2-05 
KeresatSny monkasegylet 2-07 
TfizoUAtorony 2-09 

Legradl J6zselHj.keretiked6 72 

Lezsak Lajos malomtulajdonos 21 

Ltgetl Ernd gy6gyszertara, az 
(tOrangyalhozs' 1-65 

Link Elemer dr. orvos, Hay- 
nald~n. 91. 1-05 

Lovassy Dezstf Magyar torona 
gydgyszertara 28 

Madarasz Dezstf dr. ugyv^cl 
Saent Istvan-u. 33. 1-94 

Madarasz Gyula dr. figyved, 
Szent Istvau-n. 72. 37 

Magos Erzsebet m. kir. po3ta- 
segedeHanorn6 27 

Magyar klralyl lolyam- es 
tengerhajozasi r.-t. ilgyntib- 
e^ge, Meszes-Foktd 1-45 

Marglt gOzmalom r.-t. 

Marschall Frlda dr. varosl or 

vos 1-46 

Mathe T6tta Jentf dr. ngyved, 

fflkaptalani figyesz, Baynald-n. 46 
92 
Mezdgazdasagl neplskola, 

m. kir. all. igangat6s&ga 1-14 

Mezdgazdasagl vegyklser- 
ietl es paprikaktserletl 
aUomas, m. kir. 50 

Mlasszonyunkrol nevezett 
kalocsai iskolandverek 

leanynvelfl intezete 1-24 

Mltzger Emit bfirkeresked*. To- 

roory-n. 36. 45 

Mnranyi KAroly dr. orvoB, Kos- 

dUtki Lajos-u. 12. 90 

■Magy Gejza dr. ny postaigaz- 

gat6 24 

Nagy lmre ny. poatahiv3tali igaz- 

gat6 ' 1-03 

Nagy Pal dr. iigyv6d I-47 

Neabaner Arpad vaskereske- 

dese, Tomory-n. 65. 52 

Neubauer Samn 6pUletfakerea- 

ked^Be 57 

Nyary Bela dr. Ugyved, 6rsek- 

aradalmi figyesz 33 

Ny&ry PAI dr. figyv6d, Szent 1st- 

van-u. 67. 1-25 

Orszagos Egeszsegvedelml 

Szif vetseg 89. szamtl v^ddintezet, 

Ka-ona Istvan-u. 8i, 1-80 

Otta Lajos kereskedO 1-52 

Onkentes tUzoltdegyestllet, 

lasd Tuzolt<5sag 
Paprlkaforgalml k.f.t. 1-43 Pellathy Istvandr.be!gy6gyasz, 
fdorvos, korhazi igazgat6 96 

Penzes tstvan b^rantd favarozd, 
Katona Istvan-u. 63. 1-31 

Penzttgydrl szakasz, m. kir. 
61 

Perlty J6zsel gyiimBlcs- ^s z81d- 
segkereskedft, Ezent Imre-u. 59. 
1-75 

Pestmegyel sarkdzl armen- 
tesltd tarsaUt 1-1 1 

Polgarmesteri hivatal 14 
Polgatmester (dr. Farkaa G6za) 
hivatala 25 

Polgannester lakasa, Saent Istvan- 
u. 67. 1-41 

Katonai *s k8z61elmez^si Hgy- 
osztaly 1-96 

Kbz61elmezesi hivatal 1-97 PostahlTatal 

Hivatalvezetfi irodaja 1-23 

HivatalvezetC lakasa 32 

FonOki iroda 77 

Prohaszka Sandor all. Tiasg 
fogdsa, Tomory-n. 45. 1-9J 

Radvany Karoly vit6z, ny. 
szazados, ece%yaro3 51 

Rely Vllmos dr. orvos 
Tomory-u.. 84. 

Rendorseg, m. kir. kapitdny- 

eaga j_iq 

Rosenthal Rndollne kereskedd, 

Haynald-n. 86. I-95 

Santha Laszl6 .-fuzifa- ea epitd- 

anyagkereskedfl 1-55 

Sarkttzl hltelsztfTetkezet, 

mint az 0. K. H. tagja 8 

Sasdy Tlbor dr. jarasl m. kiT. 

allatorvos 1-60 

ScbtiHer JOzsel dr. figyved, 

Bzent Istvan-o 76. 95 

Schwarcz Aladar lakasa 1-30 
Schwartz OdOn paprikanagyke- 

reskedfl, mizexport 56 

Sebttk MihAly mav. Bzallitaa- 

vallalata, tuzeWanyagkereskedes, 

8z61Jfi-u. 28. 73 

Vasnti raktara 15 

Slmlg Geza dr. ugy^d lakasa, 

Sat Istvin-u. 28. 1-01 

Irodaja, Sat Istvan-n. 73. 2-18 
Sttss Man6 kereak. ngynfiks^g es 

blzomanyi raktara, Baynald-u. 40 
20 
Szab6 Laszlo vendegito, Tomory- 
" n. 35. 97 

Szabo Sandor szikvizgyartf 1-04 
Szaboky Jeno Arment. lgazg. fo- 

memb'ke 43 

Szamos Jozsel poatatiszt 1-87 
Szarras Peter korcsraaros es 

sb'rnagykereskedfl 79 

Szaszy es tarsal paprikanagy- 

kereskeddk, I., Szent Istvan-u. 21. 

1-44 

Szegenygondozdnoverek 8S 

Szekendy Bela varosi P 6nz-!iar- 

nok, Tomory-u. 34. 2-00 

Szekeres Gyula dr. figyvdd 31 
Szell Mlhaly rauBzaki valialat. 

Szent letvan-u. 48. 1-08 

Szent Szlv otthon (Szanat6rium) 

59 

Szblffhegyl eleml neplskola 

Takacs Gyula postatiszt 94 
TanltOh haza internatnsa 

1-38 
Tanltdkepzdlntezet es 

Uceam 1-58 

Tantos Gyula dr. kanonok, Szent 

Harumuag-te> 2. 65 

Termeny- es arulorgalml 

k.l.t. 1^9 

TIsztl etkezde n 

Tomory lilrdtt (ftzemben : VM — 

X/3l-tg) i-67 

TOth lAtT&n prepost, espere8-pI6- 

banos 23 

Ttfrvenyszek, kir. 39 

Turl Istvan dr. ugyved, KALOCSA HORB. I 
KALOCSA LAZ 

(lasd "Als63zinev^r) KALOTA- 
SZENTKIRALY 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap 6s 
unnepnap ; 
fi— 12-ig 8— «-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak el6fizecflk r6szere : 20— 21-ig. 
K»r jegyzosCg : 
Kalotasaentkiraly 2 

Marotlaka 3 

Polgar Gyula ref. lelkesa 4 B6tk5znap : KALOZ 

Hivatalos 6rdJc: 

BetHznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reszere: 20- 21-ig. 

Back Mano vegyeskeresk. 6 

Bartalls Jdzsef hentes 6s mesza- 

ros 22 

Csendorors, m. kir.' 5 

Brdelyl Gyula k«zs. fdjegyzfl 19 

Parkas Karoly r. kath. pleba- 

nos g 

Honlg Andor ffildbirtokoB. Ara- 

nyos-puszta 3 

IIju Ferenone m. kir. posta- 

in ester \% 

Jeges Zoltan gybgyszerSsa 13 

Jezus Szlve Nepleanyal 
Tarsasaga 15 

Kalozl Hangya fopyasztasi 6s 
6rtekesit0 szOvetkezet 17 

KOzsegi eloJJarosag 1 

Kukorelly Antal m^szaros 6s 

hentes 11 

Milliner Jozsef dr.kdzs^gi orvos 

20 

Nemeth Gyula rk. hitoktaW, se- 

gedlelk6sz 23 

Papp Lajos gabonakeresk. 2 

Szabo And r as vit6z, Tnrul Mozg6 

tnlajdonosa 10 

Szab6 Dezsd ref. lelk^sz 9 

Szavozd Anna fdldbirtokos, 
Batvanpuszta, lasd a sarbogardi elfi- 
flzetflk kOzfitt 

Szechenyl Gybrgyne gr6fne 

oradalma, Belmajor 4 

Szelle Bela kSzs^gl allatorvos 7 
Varga Istvan malomberlO 18 . . ..„„.-_, Szent 

Istvan-u. 68. 1-78 

TUzolt6sag 7 

UgyeszsCg, kir. 60 

Ogyvedl kamara (Dr. Baranyi 

Ijajos kamaiai titkar) 1-64 

Vamos Antal dr. ngyved, To- 
mory-n. 31 19 
Vamos Gyula dr. flgyvid. 

igazgat6 lakasa 71 

Vamos J end dr., orvos, Tomory- 

a 66. . ^37 

Varosl lego, parancsnoksag, 

lasd Lego, parancsnoksag . 
Vertes Izso dr. figyv6d. Tomory- 

u. 49. ^85 

Vlllanyl lmre dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa, Baynald-n. 64. 
1-92 
Werner Pal gabonakereskedfi 

lakasa i_Q0 

Wolf Mdtyas dr. ngyved. Buza- 

piac-t6r 2/3 1-54 

Zlmmer Jend radidkereak., 

Bzent lstvin-u. 81. 2-15 

Zsuborl Istvan bSraatofnvarozd 

Grof Bzecbenyi-n. 68. 1-59 KALYNIK 

(lasd Kalnik) 

KAM 

Hivatalos 6rdk: 
B6tk«zna P : V £™£j* 

8-12-ig, 8-11-ig, 

1* -18-ig 14— 15-ig. 

Csak elotizetok r6az6re: 20— 21-ig. 

Cs&ky Aladar kBrjegyzfi 2 

Korjegyzoseg 1 Betkaznap-- KAMOCSA 

Hivatalos 6rdk: 

Vas&rnap es 

nnnepnap: 

8-12-Jg, 8-11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetok r£sz£re: 20— 21-ig. 

KQzsegl eldljardsag 1 178 tin allomasunkat dljtartozfls mtatr HlztirJdK. Kaposvdr KAMON 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

Hivafalos ordk: 

nill .. Vasarnap 6s 

H6tkoznap: unnepnap: 

8— 12-ig:, 8— lllg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

(Elofinetfiket lasd Szoroathely} KANTORJANOSI 

Hivatalos 6rdk: 

Betkoznap: SeSf 8 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofi«et6k resz6re: 20— 21-ig. 

Hengermalom 6s olajgyar, 
Kantorfanosi 5 

Jnhasz Lajos ny. fojegyzo 3 
K8rlegyzds6g 1 

Kdrjegyzo lakasa 2 KANY 

(lasd Krasznokvajda) 

KANYA 

Hivatalos 6rdk: 

„,.. x Vasarnap 6s 

Betkflznap: UDne p na p : 

8— 13-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14- 15-ig. 

Csak elofizetffk r6szere: 20— 21-ig. 

Kovacs Jozsel keresk. 6s 

roeszaros 3 

Ki*zs6gl elcfljar6sag 1 

Piroska Arpad dr. kOrorros, a 

posta bet. bizt. int. orvosa 2 

KANY AD 

(lasd Bbgtiz) 

KANYAHAZA 

JVj/tZudnos tdvbeszelo dllo- 
mds a kozsegi el&ljdrosdgndl. 

(elofizetflket lasd AvastelsSialu) 

KAPITANY-TANYA 

(laid Ujfeherto) 

KAFLONY 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds 
a kozsegi eloljarosagnal. 

(lasd Nagykfiroly 151. sz. elofizetfl) 

KAPNIKBANYA 

Hivatalos ordk: 
mi , .. Vasarnap 6s 

H6tkdznap: tlnnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. -14— 15-ig. 

Caak elOttzetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 

All ami banya-uzemvezetd- 
s6g, m. klr* 3 

Csendorbrs, m. klr. 2 

Ferke Janos dr. kb'rorvos 4 
Ktfzs6gl eldll&rdsag 1 

KAPOLCS 

Hivatalos 6rdk: 

„,..„ Vasarnap 6* 

B6tkozoap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

U-18-ig. 14-16-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re r SO— 21-ig. 

CsenddrSrs, m. klr. 2 

E. Lukats Lajos f Bldbirtokos (5) 

Halasz B61a evang'61iku8 lelki- 

pasztor ~ 4 

K»rjegyzos6g 1 

Petkovlcs Ferenc dr. ki>r- 

OTT03 3 

12* KAPOLNA 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s unnepnap : 
8— 11-ig, 
14-16-ig. Hetkfonap 
8-12-ig, 
14-1 8-i R . 
Csak eldfizetfik resz6re : 20 — 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 4 

Detky Janos gozmalomtniajdonos 

e 

Dohanybevalto hi ratal * m. 

klr. 8 

£rsekl uradalom tiszttartosaga 

3 

Eormos Rezstf szihTizgyara 9 
Kttzsegi eloijardsag 1 

Orosz Karoly II j. term6ny- 6 s 

vegyeskereskedii 1 1 

Racz Gyula b6raut6vallalata 7 
Racz Jozsef II]. g6pJakatos 2 
Rad Laszlo dr. kbrbrvos, m&v. 

orvosi tanacsado, posta beteg. bizt. 

int. orvos 5 

KAPOLNA-PUSZTA 

(lasd Cece) KAPOLNASNYfiK 

fijjel-nappali szolgdlat. 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszilQ dllomdsdnak 

hivatalos drdi: 

„ . , „ Vasirnap 6s 

Betkbznap : unnepnap 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lB-ig. 

A kdpolndsnyeki egyseges 
hdtozathoz fartozik meg: 
Kisvelence, Pettend, 
Velence. 

(Kisvelence 6s Velence tavbesz6l6 
kb'zpontoknak Pettenddel 6s viszont 
kezdem6nyezett beszelgetdsei ' azon- 
ban a tavolsagi flijszabas ala esnek.) 

Balogl Mlhaly dr. gy6gyszer6s2 
2-87 
Beltovszky Jozsel hentes 6s 

tneszaros 2-76 

Blaskovits B61a 2-03 

Boros Imre keresk. 2-99 

Deutsch Miksa II]. fa- 6s 6pi- 

t6si anyagkereskedes is cementaru- 

gyar 2-95 

Gross GyJtzd gabona- 6s terme'ny- 

kereskecifl - 2-93 

Halasz Gedeon 2-81 

Hangva Togyasztasl es erte- 

kesltesf sziivetkezet 2-82 
Hldegh6thy Pal foldbirtokos 

Janes 6 M6zes okl. gazda, ter- 

m6nykereskedese 2-04 

Karsay Ferenc cukrasa 2-97 
Korcsma 1st van t6gtagyartula.i- 

donos (nyari illomis) 2~74 

Kovac&ne Kntassy Ella „Mate037i" 

fuvarozasi v&U. 2-98 

KOzsegl eltfljardsag, Kapolnas 

ny6k 2-84 

Kraasz Geza misziros 6s hentes 

2-91 

Kron IstvanasTinroIajbiz. 2-73 

Lyka Dtfmene 8zr. sztil. 

Prtdmanieky Elma barinO pazmandi 

gazdasaga, Pazmand 2-92 

Magyar Amerlkal Olaflpar 

r.-t. 2-06 

Meatier Bela kOrallatorvos 2-83 

Molnar Istran ' ref. lelkipasztor 

2-05 

M tiller Mlhaly malomtulajdonos 

2-94 

Nyekl Bela keresk. 2-90 

Payer JenO dr. kfirorvos 2-7 1 

Posta, m. kir., nyilvanos &l!omas 

2-02 

Regtfs Ferenc dr. m. kir. posta 

stitkar 2-08 

Schusdek 6s Vajda Magyar pa- 

am 6s Pakereskedelmi Vail. 

kipolnisny6ki fiokja 2-96 

Spilt Imre dr. onros 2-86 

Szalczgruber Jozsel nagy- 

b6rlfl 2-07 Takaes Jozsef 6s Takacs B6Ja 

g6pmfthelye, b6raut6vallalata 

2-75 
Toth Kalman Iialteny63zt6, 

Velence 2-72 

Varoczy-Iele lalskola gazda- 

sag 6a iroda 2-88 

Wenckhelm Ferenc gr«Jf, 

lddsb. nagvbirtokos, Velence 

2-85 
Wessely Zslgmond 2-80 KAPOLNOK- 
MONOSTOR 

Hivatalos ordk: H6tkoznap: Qnnepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

1 4— 15-ig. 
Csak elflfizettik reszere: 20— 21-ig 
Baczay Karoly vend6gl6s 7 
CsenddrSrsparancsnoksag, 
m. klr. £ 

Jarasl Ifiszolgahlrol hlvatal 
1 
Katonal eptlletek 6s hatd 
sagok: Honv6d levente paTanos- 
noksag, m. kir. 4 

KOrjegvzoseg, KiOvarberenee 3 
K0zs6gl eldljardsag 
P6nzttgy&rl szakasz, m. 

klr. 5 

Ttfrv6nyhat6sagl Ltblztos- 
sag 8 

KAPOLY 

Hivatalos ordk: 

„ #i , „ Vasarnap 6a 

BetkCznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6ssere: 20-21-ig. 

R«zs6gi eltiljarosag 1 

Tlhanyl apatsag gazdasaga, 

Kapotypuszta 2 

KAPOLYIPUSZTA 

(lasd Kapoly) 

KAPOSFO 

Hivatalos ordk: 

HetkOzinap: Vasarnap 6s 

8 io-ip Unnepnap: 

14— 18-ig! 8— 11-g, 

14— 15-ig. 

(Csak eWfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig) 

Borsa J6zsef Hangya ngyvezetfl 

3 

Cseplnszky Arnold dr. kor- 

orvos 2 

florvath Arpad gylimojcskeresk. 

5 

Jakab Pal vend6glfls 4 

K»rjegyzos6g 1 

KAPOSMER0 

Nyilvdnos tdvbeszelo 

dllomds 

Hivatalos ordk: 

H6tk6znap: Vasarnap 6s 

8 _12_i ?> tlnnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

(El6fizet6ket lasd a kaposvari eW- 

fizetdk ko'zBtt) 

KAPOSPULA 

(lasd. Attala) 

KAPOSSZEKCS0 

Hivatalos 6rdk: 

„ , , .. VasArnap 6s 

H6tkt5znap : Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14-16-ig. 

Csak elCrizetfik r6sz6Te: 20 T 21-ig. 

K6gl Kalmann6 malomtnl. 3 

K»rJegyzos6g 1 KAPOS- 

SZERDAHELY 

(lasd: KapuHVi'u-) 

KAPOSUJLAK 

. (Idsd KapoBvan 

KAPOSVAR 

Bjjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. postahivatal, 

Esterhdzy-u. 15. 

iZjjel-nappali szolgdlat 

2. sz. postahivatal, 

Zrinyi-u. 17. 

3. sz. postahivatal, 

Pecsi-u. 1/a. 

.Betktfznat' : Vasarnap 6s 

8— 12-lg, ilcnepnap: 

14— 18-ie. 8— 11-ig. 

A kaposvari Nagyboldog- 
assZony Rom. Kat. pl6bania hiva- 
tal, Zarda-u. 6. 3-07 

A Magyar VttrBskereszt ka- 
posv&rl Hokja tidttSd k6r- 
kaza, Bzent Imre-u. 29/e 7-26 

4baffy Zoltan drog6ria. Bada- 
vary Gyula vegy6szm6rnBk irodija, 
P6-n. 3. 3-74 

Gy6gyszer6sz lakasa, P6-n.23.4-67 

Acs Jozsel szucameeter, Berzsenyi- 
n, 40/42. 2-96 

Aez61 Dezs6 gy<5gyszer6sz lakasa, 
Berzsenyi-n. 21. 9-53 

4cz61 Dezsd «Hattya» drog6rta, 
K6-n. 18. 4-32 

Adelmann Beta fnszer- 6s cse- 
megekerenk., F6-a. 43. 1-48 

Adelmann Gasztav viragkeres- 
ked6se, PO-a. 22. 8-13 

Adler B6Sii <5ras, 6kszer6sz 6s lat- 
szoresz, Fti-u. 6. 9-62 

Adohlvatal, m. klr., P&-n. 2. 
. 7-06 

Adrla Biztoslt6 Tarsnlat ve- 
zerdgynoks6ge a Dunantuti Bank- 
ban, FO-a. 13. 4-54 

Aggapolda, lascLvarosi hivatalok 

es int6zmenyek alatt. 
4llspan, lasd Bomogyvarmegye 

Al]am6plt6szetl bfvatal, m. 
klr., Kossuth Lajos-u. 4. ^71» 74 

Allamrendcf rs6g, lasd Rend6rs6g 

alatt 
Allatnvasntak, m. klr.: 

Allomas, 44-es ezred-u. 2. 52 

Allomasfonfik 89 

. Amraktlr 2-70 

Fiit6hazf6n6kt6g, 44-es ezred-a. 12. 

2-61 
Ktlzutl g6pkocsiuzeme, 44-es ezred- 
u: 4. 2-03 

Uk6epfi]et, Istvin-n. 7. 75 

OsztalvmdrnOkseg, 44-es ezred-u. 4. 

3-77 
PAlyafelvigyazoi raktar, 44-es 
ezred-a. 4. " 1-V1 

FlunevelS int'6aete 6s arvahaza, 
N6meth Istvan-u. 15. 1-79 

AllomasparancsnoHsag, lasd 
katonai 6piiletek 6s hatosagok alatt 

AIs6dunantall kttrzetl me- 
zdgazdasagl hltelsztfvetke> 
zet, Deak-t6r l. 2-84 

Alsodonanlali mezOgazda- 
sagl kamara, N6metK istvao- 
a. 23. #3-70, 3-80 

Als6dunantull Allatte* 
ny6szto Fgyestiletek Sz»- 
vets6ge, Pfl-u. 21. , 2-95 

Altalanos szallltasi vallalat 

(e6gtul. 8ey Ei'nfi) bntorszallitas, 
szallitmanyozas, teherfuvarozas, 
Iroda. F6-n. ie. 1-52 

C6gfonCk lakasa, Eszterhazy-n. 97. 
1-53 
Ambrus Mlhaly dr. ny. m.klr. 
foallatorvou, Istvin-n. 14. 5-27 to 

3 N 

S 3 179 Kaposvdr -^RADldSZAKOZLET Erdos Pdl Radl6t ne hasznaijon _gn$gtf61y nflRiil, mgrt az kitiaqas. ^GE H i D«SZli f *C Kesz bundak nagy valasztekban. Alakitasok -iavitasok. 
^ *^r»^** m 9**%JK9 Vadborok vetele. Kaposvar, F8-utca 29. KAPOSVAR, FO-UTCA 20. Of. _ 

8zak82erujavftd8,v6tel-eiadds-C3ere. ■ ■ 5-58 Tel.: 5-41 Andorra Gynla varosi mnsz. tan. 

Eszterkaay-u. 48. 2-94 

Anna Sutode, cegt., Borbeiy Ka- 

roly, Bethlen-ter 6. 2-58 

Antal Jozsel b6rleti ig., Grof 

Tisza Istvan-u. 4.- 3-97 

Anya-es gyermekvedft egye- 

stllet, Tallian Gyula-u. 26. 2-09 
Apollo varosi mozl, Qr6f Tisza 

rstv&n-n. a. 5-80 

Aprlly Laszlo m. kir. alezredes, 

Kossuth Lajos-u. 2/a. . 4-69 

Aramatval-6 kozpont, lasd Va- 
rosi nivatalok 6s intezmenyek 
Aratd Laszlo dr. orvos, Zarda- 

u.16. 4-34 

Arm nth Sftmne.I Sandor dr. 

orvos, Kontrassy-u. 4. 1-18 

Arvaszek, lasd gomogyvarmegye. 
Astra Blztositd r.-t. D6Imagyar- 

orsza^i fiokja. Fo-u 19 6-32 

Asztalos Lajos, az Alsddunantuli 

Mez6gazdasagi Kamara ig., F5- 

u. 29. 1-66 

Autotaxt allomas. Kossuth-ter 
5-70 
Autotaxt allomas, Somssich 

Pal r u, 1. haz elotl . 3-06 

Avar Janosne t6gla- 6s cs6rep- 

gyara, Arany-n. 97. 62 

Babochay Jozsefne m. kir. saa- 

zados o'zvegye, TalUaa Gy.-n. fi8. 

1-97 

Babochay Kalmait ortikosel 

gyogyszert&ra az aArany Orosztan- 

hoz», Pfi-u. 19. ' 2-28 

Babos Lajos varr6g6p-, radio- 6s 

kerekparkeresk., Kossuth Lajos- 

u. 13. 9-03 

Bacsa Gynla m. kir. postafS- 

ellenor, Hunyadi Janos-u. 16. 

2-69 
Bakay Arpad m. kir. ezre_es, 

Rippl Ronai-u. 19. 2-66 

Baky Jozsef a Kaposvari Taka- 

rSkpensstar R.-T. igazg. lakasa, 

Pozsony-u. 6. 9-39 

Bakonyl Jozsef dr. orvos, Iranyi 

Danie!-_, 3. 4-33 

Bahonyl Lajos dr. iigyved.lianyi 

Daniel-u 3/a. 59 

Balassa Jozsefne dr.-nekir. 

jarasbiro ozvegye, Mikszath- 

u. 3. 3-84 

Balazs Artnin dr. figyv6d, Ko- 

rona-u. 15. 77 

Balint Hugo dr. iigyved.-Rakoczi- 

ter 3. 3-47 

Balla Sandor harhi, m. kir. gaz- 

dasagi feliigy., N6meth Istvan- 

u. 35 8-60 

JBalog2. Antal hentes- 6s meszaros- 

mester, Rakoczi-t6r 1. 4-52 

Lakasa, Berzsenyi-u. 49, 2-39. 
Balogb Jozsel berkocsitulajd., 

Erzsebet-ui 6-24 

Balogh Jozsel g6pjavlt6 6s vas- 

esztergalyos muhelye, Korona-ij. 7. 

2-45 

Baracsy Ferenc kave-, tea-, ital- 

aruszakiizle.e, Rak6czi-I;er 1. 3-44 
Bardlbtlkki szolo- es bor- 

gazdasag kaposvari pinc6je, 

Zarda-u. 10. 2-62 

Bardos Janos vizvezetekszerel-- 

mester, Zarda-u. 17. 8-49 

Bardos Kalman iparostanonc- 

iskolai ig., Eszterhazy-u. 45. 5-61 
Bardudvarnokl jegyzoseg, 

Bardudvarnok 4-74 

Bar sony Robert dr. keresk. 

koz6pisk. tanar, gy<Srsir6 szakiskola 

enged61yes, Rakoczi-t6r 18. 4-02 
Barta Dezsone tizv. divataru- 

liflza, Korota-u. 4. 1-55 

Barta Sandor uriszabo, Kossuth- 

t6r 1. 1-42 

Bartha Marglt n<3i ruhaszalon, 

Somssich Pal-u. 3. 7-32 

Bartha Sandor m. kir. szazados, 
. Ezred6v-u. 1. 8-63 

Bartfeld Sandor szorelfi &s ba- 

dogos, Korona-u, 14. 5-96 

BanmohlLeo okl. ra6rnok, v. kir. 

tbrvsz- bites szak6rto, Gr6f Tisza 

lstvaii-u. a. 2-40 Ber6nyi Armin dr. figyv^d, 

Iranyi Daniel-u. 8. 063 

Berger Samnn6 dr.-n6 «zv., 

F6-B. 20. 5-85 

Berger Vtlmos ny. ffititkir, 
- TaMlanRvula^n— 9. " " ~ 4-27 
Berkl Bela dr. korhazi ffiorvos, 

tiidfi-szakorvos, F<5-u. 12. 8-19 
Berlin! Viktorla Altal&nos 

Bi ztositd r.-t. vez6rfigyiidks6ge. 

Qr6l Tisza Istvan-u. 1. 5-28 

Bessenyel Istvan a Magyar Ga- 

bonakereskedelmi r.-t. kirendelt- 

s6g6nek vezet6je, Gr6f Appooyi 

Albert-u. 17. 6-61 

Bethlen Marglt gr6fnd rcfor- 

matiis lionevelO int^eet leanyinteir- 

natusa, Tallian Gyula-u. 12. 6-21 
Bien Davldne ny. uradalmi M- 

intezO ozvegye, Eszterliazy n. 25 
2-11 
Biro Ferenc b6raut6favaroz6 

Kanizsai-u. 38. 4-89 

BirO Jozsel magantiaztv., 

KszteTb&zv-v. hi 3-42 

Biro Pal Istvan Mzom. jegy- 

iroda, F6-u. 16. 68 

Bir6 Sandor Hazai Bizt. Tars. ny. 

vez6rtitkara, Fo-n. 12. 6-79 

Bfro Sandor, kerttleti m. kir. 

gazdasagj ffifelagy., F6-u. 10. 1-01 

Lakasa, Ffi-u. 12. 2-48 

Blaskovlts Elemer, Annan. 7. 

9-72 

Bleicher Andor szere|<5si 6$ 

mechanikaJ vail., 6s Bomlai Qyula 

berau(6fnvaroz6ft, Ffl-n. 30. 7-57 
Boda Bela dr. orvos, F0-« 

6-90 
Bod 6 Jdzsel' puskamftves, loszer- 

keresk.. peak-t<§r 4. 5-56 

Bogar Endre epftesi irodaja, 

Bzent Imre-u. 4. 6-82 

B6k miklos dr. ilgyved Irodaja 

is lakasfi, Eszterhazy-u. 5. 2-81 
Bokor Ferencne es Urdko- 

sOk ffKigyoB gyogyszertaia, 

Zrinyi-u. 2. 1-94 

' Bokor Ferencne 1 gy6gyszer6sz 

ozvegye lakasa, lszak-u. 25. 1-96 
Borbeiy Gynla elsOmernyei hen- 

germalom kaposvari irodaja, NSmetb 

Istvan-u. 13. 2-59 

Borbeiy Tstvan szikvizgyara, 

Dii io-ii fi3. 5-47 

Borbeiy Janos allat- is term^ny 

keresk. lakasa, Ezrede>-n. 15. 
2-92 
Boross Istvan dr. Ugyv6d. Peak- 

t6r i. 7„52 

Ukasa. Bomsich Pal-u. 10. 4-76 
Boskovltz Dezso dr. orvos, 

Iranyi Daniel-u. 8. 63 

Boskovltz Laszld villany- es vfz- 

vezetekszerelesi v&ll.,FC-u. 8.5-66 
Boskovltz Sandorne tfzv. 

riiszprkereskPd<i. Rerzsenyi-u. 12. 73 
Bottltk IHIhaly banktisztv., 

Anna-u. 19. 9-40 

Braun Adolf lokeresk. Bonved- 

n. 28. 2-49 

Brann R6bert» Nemeth lutvdn- 

™" * 1 ' *.* * * - 5 " 4 3 
Braun Sandor dr. ugyved, 

Eszterhazy-n. 11. 3-26 

Breznal Ferenc dr. m. kir. 

renoWrfogalmaz6, Pozsony-u, 12. 
7-31 
Brill Dezstt mar. mUsz. tan. 

J6kai-u. 15. 1-32 

Brokes Denes ny. m. kir. ezre- 

des, Nemeth Istvan-u. 45. 8-44 
Brokes Rezsd gazdasagi ififel- 

iigy.. Ezredev-u. 2. 2-50 

Bruder Gyoz*> keresk. ugyndk- 

seg, bizomany, Kontrassy-u. 18. 
5-49 
BrOnn Gynla viveg- es porcellan- 

keresk., Korona-u. 17. 1-75 

Budapest Szekesfovaros 

kozs. elelmlszer arusit6 

^izeme kaposvari kirendeltsege, 

Arok-u. 7. 3-69. 

Budapest! Kozpontl ASta- 

lanos Tetjesairnok r=-$„ 

kaposvari telepe, 44-es eared-u. 8. 
4-48 Budavary Gyula okl. veigy^sz- 
mernok irodaja, F6-u. 3. 03-74 
Lakasa, KolozsvaT-U; 9. 42 

Buries Imre mszer-, csemege-, 
_eyarmata.ru vegyesker.,Teleki-u. 30. 

CorsA-cukraszda ifj. Magyar 
Lajoa, Gr6f Tisza Istvan-u. 2. 

01-60 

Cukorgyar, Had Mezfigaadasdgi 
ipar r.-t. 

Csajaghy Zoltan oraa, ekszer.sz 
es latszeresz. Korona-u. 1. 6-29 
Lakfisa, Nemeth Istvan-u, 30. 6-39 

Csendorseg, m. kir., Bzent 
Imre-u. 12. 3-48 

OrsparancsnokBag, Kaposmerfi, lasd 
Kaposmer6i csendorSiu 
Or'sparancsnoksaer, Topoaar, lasd 
ToponAri csendfirors 
Orsparanesnoksag, Zselickisfalud, 
lasd zselickisfaludi osehddrSrs 

Csepel kirendeltseg «Csepel» 
varr6gepek es mezflgazd. g6pek el- 
adasa,Kontrasy-u. 2/b. 4-36 

Cser es Tsa kender, k.te), zsak. 
ponyva, pokroc raktdra, Erzsobet- 
n 14. 3-09 

Cser Sandor zsineg-, zsak- 6s 
ponyvakeresk., 8z6chenyi-t6r 10. 
7-30 

Cserey Laszlti dr. pSnziigyi 
viiikar, Eszterhazy-u. 11. 2-67 

Cserkeszpark, Keoskehat 9-1 1 

Cslllag Guszt&v dr. O.T.I, iigy- 
vezetfi, Nemeth I.-u. 23. ' 2-55 

Csima Jozsef dr. kamarai titkar t 
FUredi-u. 89/a. 9-64 

Cslzmadla A lajos gyapjufono 
daja, 8zigetvari-n. 59. 5-77 

Csizmadia Jolan polgari isk. 
tanar, Eszterhazy-n. 38/b. 5-74 

Csizl Imre termenykeresk., Gr6f 
Tisza Istvan-u. 20. 1-65 

Lakasa, N6mejh Istvan-u. 81. 8-28 

Cslzy Istvan vitSss, termeny- 
keresk., G16I Tisza Istvan-u. 12. 

4-45 
Lakasa, F6-u. 48. 4-40 

Csorba Ede dr. szolsrablrfi, 
alispani titkar, Eszterhazy-u. 19. 
8-55 

Csorba Jozsef szakacsi, vitez, 
m. kir. honv^dhuszarezredes, 
Ezreddv-u. 20. 2-6 

Caokll Mlhaly f eriiszabd, Kossuth 
Lajos-u. l. 8-97 

Csnfely Jozsel dr. varosi tanacs- 
nok, polgaimesterhelyettes, varosi 
_6\|egyzC, Szent Tmre-n. 8. 6-17 

Csnrg6 GyOrgy dr. Bgyved 
Grof Tisza Islvan-u. 22. 2-15 

Czanyo __aszl6 kCzuzemi tg. 
lakasa. Honved-n. 11. .5-23 

Czanyd Sandor Somogymegyei 
nyomda R. T. igazgat6j'a, Talian 
Gynla-u. 38 3-21 

Dan! Janos konitivesmester, ce- 
mentarugyara, cement- ee mesz- 
bereskeddfi, P6-u. 85. 2-88 

Daniel Lajos vm. gyfimtllcster- 
meszt-si 'iht<§zfi, GrM Apponyi Al- 
bert-a. 2. 7-45 

Dansek Geza _pdlet- 69 mnlaka- 
tos, Po-u. 1. 7-49 

Del-Ka cipOkereskedelmi r.-t. flok- 
telepe, Kossuth-ter 5. 7-65 

Denes Ferenc vitez, ttlzifa-, 
sz6n», mesz-, cement- _a kenfi- 
olajkeresk., Kontrassy-u. 9. 78 
Telepe: Qilice-diilfl . 7-69 

Denes Jozsel kerest. utftzo, 
Nemeth Istvan-u. 26, 8-53 

Deris Jozsef, Honved-u. 54. 1-17 

Desed Akosne vitez, Zselickis- 
falud 9-34 

Dick Marton M.I.R. e.gv., 
Nemeth Istvan-o. 57. 3-60 

DorogI Istvan HJ. zomdnebadog 
es haztartasi eikkek keresk., Id. 
DorogI Istvan badogos- es viz- 
vezetekszerel5-mester, F5-u. S8. 

7-59 D«rl Glzella batorkeresk., 

Korona u. 10. 8-06 

Lakasa, RimandcBy Kalman-u. 2/a. 

8-96 

Drescher Gyorgy — fa-, szen-, 

. kokszkeresk., Zrinyi-u. 14. 7«OS 

Dniia Dlztoslto Idtlgynok- 
sege, Kontrissy-D. 2. 3-85 

Dnnantnll bank es takarek. 
penztar r.-t., F6-0. 18. 

#1-33, 3-52 

Dnnantnll Dlvatkereskedel- 
ml r.-t.» Korona-u. 2. 9-63 

Dnraczky Jozsel all. gyogyped. 
tanar, ker. k.zepiskolai g_pir6 
tanar. Eszterhazy-n. 75/b. 7-72 

Egett* LaszI6 textil nagykeres- 
kedfi, Fo-u. 24. 5-87 

Egetft Laszl6 uri- _■ n.i divatim 
kereBk., F6-u. r 80. 3-87 

Egyed Lajosne ttzv. tfizffafnrd- 
szelfivallalkozd, Korona-u. 10. 2-75 

ElekZoltanmez.g.kamarai titkar, 
Tallian Gyula-u. 24. 2-17 

EJsO kaposmerdl gtfztegia- 
es cserepgyar, Rotter Sandor 
6s Andor (fizembeu: 111/16— rX/lfi-ie) 
Kapoomer. 9»44 

ElsS kaposvar. t^sztaaru- 
gyar, c6gt. Borb61y Kdroly, 
N6meth Istvan-u. 14. 4-94 

Elst) magyar altalanos biz- 
tosllo tars, fdtfigynifksege. 
Fo-u 8. 2-54 

Endersz Frlgyes dr. k.zkdr- 
hazi fflorvots, ideggy6gyas_, Talliin Gyula-u. 20. 6-92 Erdelyl es Deres 6pliletfa-, 
6pitesi azyag-, tii-ifa-, 3ze,nkeres- 
ked-se 6s homokbanyaja, Arok- 
u. 2. 5-32 

Erddlgazgatdsag, m. kir., 
Eszterbazy-u. 21. 1-82 

Erdos Odttn dr. k6rha_! szem6sz 
ffiorvoB, Kzred6v-_, 6. 1-07 

Erdiis Pal vLHamoss&gi vallalata, 

Po-u. 20. 5-58 

Eross Jolan polg. iskolaJ tanar, 

Hnoyadl Jinos-ter 26. 2-16 

Erzsebet Gdzlttrdd, B.rzsenyl- 

u. si. 9-76 

Esterhazy bercegl erdd» 

gondnoksag, Korona-u. 2. 7-93 

Faraktar, Cseri-tit 7-94 

Esterhazy herceg httblzo- 

many erdfigondnoksaga, Kardosfa 

9-31 

Evangellkns egyhaz lelke- 

szl hlvatala, Kolozsvar-a. 37 
4-61 
Facstnay Laszld okl. tanar, geo- 

fizikns, Korona-u. 2. 7-53 

Lakasa: Es_torha.y-u. 79. 6-53 
Falczer eg Banm rOvidaru- 

kereBk., var-u. 2. 3-51 

Fanlo Egyesnlt Magyar As- 
vanyolajgy^rak r.-t. kapos- 
vari arukbzvetit- raktara, Gilice 
aljai dtilfl 5-99 Farbas Jeno dr. a 

16orvos, Zarda-u. 17. kir. tiszti- 
5-50 Farkas Bela dr. ikafalvl, ref. 

Ielk6az, Arpad-u. 5. 2-80 

Farkas Ferenc kUnyv- 6s papir- 

keresk., Telekl-u. 12. 7-79 

Farkas G&bor vegyeskeresk., 

Kanizsfti-o. 29. 2-23 

Farkas Kalmara kflny vnyomdaja , 
Grof Tisza Istvan-u. 20. 09-50 

Fazekns JdzseC ■ MezSgazdasagi 
TennsiOk Egyesiilt Szovetkesetei- 
nek bizom., Grof Tisza latvan- 
u. 9. 7-51 

Faaebas Sandor szRbiraester, ¥6- 
n. 38. 17 

^eh^r Gyitrgy szucs, Fo-u. 29. 
5-41 180 ^11 HnnsszfrMfit csak zdrt nMnh mellett nasznflim. agyar Imr 
agyar Jen 

igyar Jdz 

je, Korona-n 
agyar kti 
fyaszt&sl-; 
ekesftd S3 

'Cin. 16. »enzv&lt< 
test Szek 
[akarekp 

aktari valla 
aktara, Kftn 

tgyar Net 

ari A6ktnt6z< igyar S&ni 

akoczi-ter 1 14 
igyar T&vl 

ari H6kja. Ar; 

Jay Dezsi 

:anyi D&niel- 

ijay Dezsi 

iri, kir kez 
itvAo-u. 82. 
indl es W 

ivatarnnzlet, 

irla ValerJ 

anizsai-u. 
irkus Emll 
ontrassy-u 8! 
nrton Karl 
La6rezredes, 
• i- 

irtonlly Be 
igyzo, Arpad-| 

itelly Jdz J 

legye tiszti ff- iteosz tag* 

Lja, Ffl-u. 46. 
tthe Endn 

Sgi elnSk. Tei 

itolcsy Oszl 
iredes, Kassa-] 
Ltoltsy S&i 
?y ved, Qr6f Ti 
tray Tlbw 
ontiasay- 
yer Ferei 
ryula dr. v. 
5dek, KossntbJ 
yer Gar&J 
ggyes Fer 
.1. / 

gye, lasd B 
Inl Gyula 
,-t. H6kja, I 
ntdk, lasd 
tezmenyek. 
nyh&rt G 
5-u. 34. 
ready Jd: 
sa6 6a 6pi 

renyl D. 

Dssuth Lajo! 
ikasa: Bare 

rknr ker 

llapiroda, tit 

35. 

sko Bela 
ink fiokfonU 

17. 

sz&ros B 
n't6si vallal 
ilne-a. 
sz&ros F« 
iposm6rG 
sz&ros K 
latoi vos, P( talld any 
edelmt 

>sarith Laid 
eey Istvj 
galmaz6, ( 
Eel Jozs 
ay-u *40.j 
zdgazdi 
edelml Kaposvdr Feher Mlklds dr. specialUta fog- 
orvos rendel6Je, Grof Tisza Istv&n- 
u. 8. 1-04 

Fekete Antal rrtzw»- 6s faiako 
laja, Painnany P6teT-u. 66. 6-47 

Fekete Gyula dr. &!*yy6d, Rsz- 

terhazy-u. 9. 3-79 

Fekete Karoly hentes 6s me- 

szaros, Cseri-Ut 39. 2-42 

Felsddun&ntnll Termelok 

Bsfivetkeaete kirendelts6ge, Zdrda- 
u. i. 8-82 

Fenyo Dezsd dr. orvos. Iranyi 
Daniel n. 19. 1-44 

FenyvesI Bela es fla kflnyv-, 
papir-, iroszerkeresked.8, kfinyv- 
nyomda 6s kflnyvkuteszet, a Szent 
Istvan Tarsulat Bomogy-, Tolna- 
varmegy6k fobizomanyosa, 
Bomasich Pal-u. 1. 3-23 

Ferenczy Gytfrgy m. Mr. repiilfl- 
szazados, N6meth istivan-u. 3. 9-47 
Fer en c Sand or vend6gI6s, 

Teleki-n, 8. 8-99 

Fertotlenito Intezet (lasd Varosi 

hivatalok es intezmeoyek) 
Festetics Krlstdl grdf tK6z, 
uradalmi kOxponti irodaja 6s fa- 
eladasi irodaja, Gr6f Tiaca Istvin- 
a. 4. 22 

Kaposvari fatelepe, 44-es Ezrod- 
n. 43. 2-12 

Uradalmi kflzpofltiJ6sz4gteliigyel6Je, 
fizmndits Tibor, m. kir. gazd. tan. 
lakaaa. Anna-u. 15. 01-22 

Uradalmi kfizponti fflsnamvevfljo, 
Herke Laazl6 lakasa, Eotvos-u. 6. 
O1-02 
Toponari uradalma 6s erd6gondnok- 
saga Topoaar 2-22 

Flas Istvan dpfilet- €s disamtl- 

badogos, Teleki-n. 15. 7-91 

Fischer F&l gabonakeresk. is 

hizom.. Bfirzeenyi-u. 13. 6-33 

Fischer S&ndor ferfiszabd, 

Korona-u. 13, 9-68 

Flaskar Ferenevegyeakeresk. 6a 

sfit6mester, Arany-u. 63. 6-72 

F16ri&n S6ndor m. kir posts 

m&3». fflellenor, Arany-p. 86. 5-01 

Fogyasztasl addhivatal 

(1. VArosi hivatalok) 
Fonal Vllmos ketmliarakeresk., 
P6-o. 24. 7-17 

IrodAja : 7-18 

Fonclere Altalanos Blztosltd 
Intezet t Magyar Prancia Bizto- 
'. sit6 T.-t.. Teleki-u. 24. 41 

Font&nyl Jdnos okl erd6ra6rn.ok, 
f aterraelfi, tiizif anagykereskcdO, 
tbTvenyszeki hite9 szakert6,PoE9ony- 
u. 8. 8-30 

Fdisp&n (lasd Somogy varmegyej 
Ftfldes Bela dr. ttgyvel, Iranyi 
Daniel-n. 16. 7-48 

Ffirabbl-hlvatal, Bemtmyi-n.H, 
2-78 
F6szolgablr61 htvatal.l 

2-05 
Fdv&rosl tejttzem r.-t. vaj- 
gyara, Cseri-ut 4. 3-05 

Franczla I. Bela hentes 6s m& 
3zarosmester,Kossnth L.-U.15. 7-33 
Frank GyuIAne ozv. fiiszer < 
vegyeskereak., Nagyatadi Szabd 
I.-u. 5. 8-46 

Frank Istvan nagyberlO, Ber- 

zaenyi-n. 41. 3-64 

Frank Laszld dr. ngyv^d, Arpad- 

u. a/a. . 2-02 

Frenyd Lajos dr. O.T B.A kern 

leti foorvos, sebfsz-, ffil-, orr- es 

gegeorvos,Kosauth Lajos-n. 12.6-25 

Fried mann Imre aliatkereske- 

delmi Iigyn0ksege,Arpad-Q.18. 7-84 

Frledrlch Gezag^pjavit6mahelye 

es aut6garazs, Var-n. 5. 3-91 

Futura a Magyar SzOvetkezeti 

Kttzpontok amforgalmi Et6ezv6ny- 

, tarsatjagaJtaposviiri bevasarl6 kireu- 

delts^ge 6s Nostra altalaoos ara- 

kSzraktarak es keresk. r.-t. t P6- 

o 14. 3-75 

FUrst DIvatUzlet, Po-q. 37. 6-85 

FUrst Jdzselne «zv. lakasa, 

Korona-u. 11. 27 

FUrst Pal es fla szallitasi, fuva- 
rozasi <Ss elvamolasi yallalata, Ira- 
nyi Daniel-u. 19. 2-13 
Fttsal Emll dr. korfcazJ fOorros, 
F6-n. 12. 2-14 Gares&r Ferenc tiveg-, poroellan- 

es diszmuarnkeresk.. Korona-n. 2. 
6-62 
G&sp&r Geza cHarom kiralys 

gyigysBertar, Toponar 9-24 

GaspAr Imre dr,. »y. Tarmegyei 

tiszti fooi-vos, Gr6(Tisia IntTan-n.15. 

5-58 

Gazdak blztosltd sztfvetke. 

zete, Po-b. 4. 1-50 

Gazdasagl lelUgyeloseg (lasd 

Soraogy varmegye) 
Gelszler Istvan, Talliin Gyula- 

n. 25. 2-04 

Gelszler Janos tlal vaskerask., 

F6-B. 15. 53 

,Generall" Tri^sti Altalanos Biz- 

tosit6 Tarsulat kaposvari fousrynok- 

s^ge, Ffi-n. 21. 02-25 

Gera Arpad cakraszmesteT, ¥6- 

u. 24. 2-18 

Gergely Bela «Hangy» » tisztr. , 

keltetfig6pgyart6, Arok-u. 2. 9-37 

Gertt Imre dr. fogorvos, FO-a. i. 

6-48 

Gertt Jend Mlhfily ny. kOzs^gi 

Wjegyzo, Hunyadi Janoa-u. 22. 

8-78 
Gertf Zslgmond nyersf;erni£ny- 

es gabonakeresk., Teleki-n. 6. 56 
Gertt Zslgmond (Szenes Rmil 

nt6da) iiVegnagyk'eresk., Korona- 

n. 12. 81 

Glmesy Ferenc .dr. «gyv6d, 

honvSdsSgi v6d5, Eazterhazy-n. 4. 
1-89 
Glmnfizlnm m. kir. all ami 

Somsslch P&l, Eszterkazy-u. 17. 
2-26 
Globus kbnyv- &a papirkeresk., 

Spiegler Lajosne, Kontrasay-n. 1. 
4-82 

Glos Geza dr. orvos, a -posta bet. 

bizt: int. orvosa, Eszterhaay-n. 44. 

3-30 

GOIteln Gdhor dr. ugyv^a, 
Rak6czi-t6r 1. 3-20 

Golobtts P&I vasarnk-, magvak-, 

olajok-, mezogazdasagi- is mnsz- 

cikkek szakuzlebe, 9z6chenyi-ter 1. 

4-16 

Gombos M6r keresk. lakasa, Ko- 
rona-u. 8. . 4-08 

Gombos Ruhatlzlet, Korona- 
u. 5. 6-35 

Gordos Jfinos ?yi5gysEerta,ra a 
Me^valt6i>-hoz, Harafa-u. 1. 5-21 

G6sy Ferenc dr. m. kir. tiszti 
fGorvos, Ezrediv-rn. 19. 1-12 

Goszthony Mlhaly dr. fbldbir- 
tokos, Bardibiikk 51 

Gottlieb Dezstf dr. orvos, Teleki- 
n.ft. 3-11 

GBmbtts Pal 6s Gaspar 
Andor k.f.t., uri es n6i diTat- 
iizlet, FO-n. 31. 8-01 

Gonye Peter teglagyara, Kapos- 
szerdaaely 9-36 

Graumann GnsztAvn6 Uzv. 
hoaiizeme, -nzlet: F6-u. 1. 4-50 
Lakasa, Gr6l Apponyi Albert-n. 20. 

Hnsfizem: Pecsi-w. 69. 4-78 

Gross Janos dr. «Hangya» 

baromfi'jelepvezeto, 44-es ezred- 

n. 11/c. 34 

Grtinfeld R. Maria nOi szab6 

mester, Eszterhazy-n. 2,'a. 9«-18 
GrUngoId David, Szent Imre- 

n. 21. 2-88 

Grtlnvrald Bela keresk. lakasa, 

Kosantb Lajos-n. 15. 1-87 

Grttnwald Lajos keresk. lakasa, 

Kontra.3sy-n. 3. 4-81 

Gyepmestertelep, lasd Varosi 

hivatalok 6s intizminyek. 
Gy6csl Janos dr. orvos, FC-n. 13. 
2-41 
Gyorffy Antal Hazai Alt. Dizt. r.-t. 

fflnfike, Honved-n. 6. 1-81 

Gyttrpy Sandor cipSkeresk., 

Korona-n. P. 9-77 

Hafim Laszld, a Fonciere alt. biz- 

tosiW int. fflnSke, Teleki-n. 24. 

5-57 
Haas VI linos ne szbVetkezeti ig., 

Rak6czi-Wr 3. 2-00 

BadlkdrhAzak, la^d Katonai 

epiiletek &a natosas*ok alatt. 
Haldekker Imre gyarlg., 

Eszterhazy-n. 11. 7-07 

Haldekker Pal gozszappan- 

gyar r.-t., Berzsenyi-u. 18. 8 Gyorsfr6-iskol84-02 Hajnal Istvan dr. fogorvos, 

Korona-n. 4. 7-19 

Halacsy IMlklds ny. mav.felngy., 

Damjanich-n. 24. 3-24 

Halfisz Ferenc vaskeresk., 

Berzsenyi-n. 4. 3-57 

Halasz Kazmer m. kir. gazdasagi 

felugyelfi, Ezredev-n. 2. 9-52 

Halda Antal dr. flgyvid irodaja 

6s lakasa, F6-n. 28. 6-99 

Halmagyl Ftelka nagykeresk., 

kozmetikus, Kossuth Lajos-n. 13. 
9-51 
Halml Pal m. kir. ga^d. feltt?yel6, 

EsBterbazy-u. 38/b. 9-54 

,Hangya M klrendeltseg, 

44-es ezred-n. 12. 1-85 

Hangya Sz»vetkezetf Erte- 

kesltd telepe, Pecei-n. 67. 6-89 
Harsanyl Geza eplt<5me3ter,Bzt 

Irafe-n. 28. 1-49 

Havas Bela hirlapirodfija, F6-n. 27. 

3-35 

Havllcsek Ferene ny. mav. f<5- 

mSrnb'k.Gr.Tiaza Istvan-u. 19. 1-91 
Hayden Ferenc m. kir. posta- 

tiszt., Kanizsai-n. 20. 8-69 

Hazal Alt. Blztosftd f6Ugy- 

n«ksege, Fo-u. 12. 6-78 

Hegedtts Dezstf okl. epiteszmir- 

n8k, ipitOmester, Zarda-n. 15. 028 
HegedUs JAnos dr. flgyvgd, 

Zarda-n. 1. 98 

Hegyl Arpad dr. figyvid, Gr6f 

Tisza Tstvan-n. 6." 24 

Hegyl Jentf textilarunagykeresk., 

Koeautk Lajoe-u. 6. . 2-99 

Hegyf Jdzsef vaskeresk., cSgt. 

vitiz Varga Gyula. Korona-n. 2. 
2-33 
Hegyt Mlh&Iy vegyeskeresk., 

Kisfaludi-n. 3. 9-56 

Held GySrgy okl. 6pft5szme>nSk/ 

6pft0m eater, Szent Imre-u. 7. 7-54 
Helgl Jenft hengermalma, P£csi- 

n. 9. 3-28 

Helios konzervgy&r k.f ,t. 

lasd: Mezogazdasagi Ipar r.-t, 

Oukorgyara 
Hencz Mlklds dr. arvasziki 

ulnSk, ffiispani titkar, FO-n. 12. 99 
Herczeg Ferenc radi6 is villa- 

moasagi vallalata, Ffi-u. 7. 9-38 
Herczeg LAszldokl. mirn^k, kir. 

tbrvsz. kites szakirM, F6-u. 1.7-50 
Herke Laszld, vitee grdf Feste- 

tics Knst6f nradalmi kOzponti f<5- 

szamvevfllenek lakasa, Eotvb'E-u. fi. 

1-02 
Hernesz GyOrgy II]. miszaros- 

6s hentes. Nyar-n. 1. 2-38 

Hldeghetl BoldlzsarvendiglAs, 

Bandor-ii. 14. 7-62 

Hlrsch Ernd, N6met Istvan- 

u. 24. 5-64 

Hlrsch Ferencne ttzv., Zarda- 

n. 15. 28 

Hlrsch Odonne ttzv., (nzemben ; 

V/16— XI/15-ig) Fo-u. 27. .1-34 

Hlrschfeld Jakab es Ha bor- 
6s szeszesital nagykeresk., Ber- 
zsenyi-u. 44. 1-24 

Hlrschfeld Vllmos fatermelis, 
f akeresk. , gfizfftresz 6s parkettgyar, 
Csokonai-k8z 2. 3-78 

Hoch Jdzsef hentes- 6s m6szaros- 
iizlete, Berzaenyi-u. 39. 7-15 

Fifikizlete r Zarda-n. 31. 1.-05 

Hoffmann Lajosne tfizifa, sz6n 
6s 6pit6sanyagkcresk., Kanizsai- 
,u. 35. 6-59 

Hofherr es Schrantz,Clayton 
Shuttleworth g6pgyar kapos- 
vari fi6ktelepe, Korona-u. 5. 3-58 

Holenyl Gynla siitflde, Fo-u. 76. 
7-76 

Honlg es Weinberger vegyes- 
keresk., Sz6chenyi-t6r 4. 72 

Honlg IHlklos dr. Ugyv6d, 
lakasa, Ezredev-u. 1. 9-07 

Honsz kaposvari 6s somogyjnegyei 
csoportja, ZaTda-n. 20. 3-99 

Horv&th And r as kalyhasmester, 
Kanizsai-n. 22. 3-50 

Horv&th Arthur dr. kir. tb'rvsz. 
tanacselndk, Rak{Sczi-c6r 4. 1-1 1 

Horv&th Dezsd sioba- 6s clm- 
festd, Ujpiac : t6r 1-63 

Horv&th Em0 dr. kir. torvsz. 
bir6, Esaterbazy-u. 7. 4-77 Horv&th Ferenc dr. ugyv4d, 

Kontrassy-n. 8. 1-59 

Horv&th Gynla vit6z, testll 6s 

divatamkeresk., Deak-t6r 1. (7-35) 
Horv&th Iren m. kir. posta- 

kezelOnft, Akacfa-n. a. 2-57 

Horv&th J&nos kir. mernOk, 

Kisfaludy-u. 35. 1-98 

Horv&th Jdzsel sSrnagy keresk., . 

Katona Jdzsef-u. 1. 3-59 

Horv&th Jdzsel ' Bela dr. 

varosi tanacsnok, Kassa-u. 21. 

6-57 
Horv&th Jdzsel dr. vit6z, p6nz- 

ugyi tan., Istvan-n.'ll. 2-08 
Horv&th K&lm&n dr. orvos, 

a posca bet. hizt. int. orvosa, Iranyi 

Dame]-n. 7. 7-82 

Horv&th Lalos vas- 6s f6robnt0- 

mester g6pmnhelye, Nador-n. 21. 

9-28 

Horv&th Lagosne m. kir. dohany- 

nagyaruda, FO-u. 9. 2-74 

Hosszu Janos garazsberlC lakasa . 

Kanizsai-u. 48. 8-64 

Hosszu J&nos kBzpontl garage, 

Iranyi Daniel-u. 2. OS-95 

Hnmmel Gynla m. kir. gazd. 

s.-feliigyelo. Ffl-n. 46. 5-24 

Hies Ferenc hentes 6b m6szaros, 

44-es Ezred-n. 6. 8-24 

Iparfelttgyeld, kerttletl, m. 

kir., Kontrassy-u. 8. 4-56 

Ipartestttlet, ideiglenesen: 

Arpad-n. 3. 1-5Q 

Irgalmas No" verek Ranolder 

Intezetenek f dnblcsege, 

Zarda-u. 2. ' 8-08 

Isp&nky Jdzsel postavonalmester, 

Beent Imre-n, 21. 2-79 

Istvanfly Arp&d bflrkeresk., 

Teleki-n. 11. 7.44 

Ittzes Zslgmond dr. ny, varm. 

iiszJi ffiorvos, eg68Bs6gllgyifotan., 

Rakrtozi-t6r 16. 85 

Iv&nfl Jdzsel asvanyolaj nagy- 
keresk. Fant6 r.-t., Teleki-n. 6. 

7-43 
Izraellta hltktfzseg, Berzsenyi- 

" u. ., V21 

Izraellta szentegylet teme- 

tdje, Malom-n. 3-04 

Izs&k Jdzsel r.-t. Iest6knagy- 

keresked6s 32. sz. fi6kja, Kossutb- 

t6r 6. 6-28 

J&hn Ferenc enkorkauzeme, 

lszak-u. 18. " 9-79 

Jakobovlts Ferenc dr. egye- 

temes orvostudor, special fogorvos, 

8z6chenyi-;6r 7/b. 3-73 

Jamrlch Janos kamarai int6z5, 

Tallian Gynla-n. 11. 2-29 

J&rasblrds&g, lasd tb*rv6nysz6k- 

Jftger S&ndor M.I.R. h. ig.. 

Tallian Gynla-u. 3. 5-51 

jezus szlve r6m. kath. egy- 

h&zktfzsdg, P6esi-u. i/a. 2-60 
Juh&sz Fereno 61elmiszer- 6s 

gyilmolcskeresk., Gilicze-u. 37. ' 
9-75 
Kacskovlcs Lajos fb'ldbir'tokos, 

Gr6r Apponyi Albert-u. 3. 8-63 

K&d&r K&roly dr. ny. varosi 
allfttorvos, Korona-u. 15. 7 

K&lser Henrlk dr. ugyv6d, 
Kossath-t6r -4. 7-96 

Kajt&r M&rton dr. jarasi m kir* 

allatorvos, Gf6f Tisza Istvan-u. »16. 

5-46 

Kammerer Guszt&v dr. kor- 
zeti hitelszOvetkezeti ig. lakasa, 
Kovacs-Bebest6ny Gynla-u. 2. 

7-01 

Kaposmerdl csendffrOrs, 
Kaposm6r6 4-43/b 

K&posmerdl ktfrjegyztfseg, 
Kaposm6rd 4-43/a 

Kapdsv&r es vldeke Hangya 
fogyasztasl es ertekesltd 
szttv., P6esi-n.4. 5-26 

Kaposv&r megyel v&ros hl- 
vatalal 6s fntezmenyet, lasd 
Varosi hivatalok 6s int6zm6nyek. 

Kaposv&rl bank r.-t., FO-n. 8. 

h\aposv&rl Epltdanyag 
Kereskedelml v&Ilalat, 

Pet6cz 6a Falndi, Nagyatadi Szabo 
Istvan-u. 7. 6-31 

Kaposv&rl Hivatalnokok 
T&rsasktfre, N6metb Istvan- 
n. 14. e-01 OB 
Ofe o 

M 
M 

X 
2 
O XI 181 Kaposvdr Azert6klevelekena bflyegek kozott KbRbPY 6s STURM g^SSags&ffft ^^ Telefon: 8-02 
-L0VASZ2T§ME11(EZ£SI&^^ Kaposvarl kereskedok egye- 
sitlete, Esaterhazy-n. 2. 4-70 
Kaposvarl kereskedcfk es 
iparosok takarekpenztara 
r.-t., Kontrassy-u. 2/a. 1-64 

Kaposvarl Kttzsegl kereske- 
delml Iskola, Iranyi Daniel- 
le 10. 8-62 
Kaposvarl KSzsegl Szaklra. 
nyo I par os Tanonclskola 
l£azgatosaga, Ideiglenesen 
Eszterhazy-n. 17. 8-05 
Kaposvarl m. klr. tell gazda- 
sagi fskola es mezogazda- 
sagl szaktanacsad6 alio- 
mas Igazgat6s&ga, Cseri- 
ut io : 7-70 
Pecsi-nt 1. 9-49 
Kaposvarl takarek- £s taitel- 
szttvetkezet, mint as orszagos 
ktizponti hitelszbvetkezet tagja. Te- 
leki-u. 7. 3-.90 
Kaposvarl takarekpenztar 
reszvenytarsasag, Gr6f 
Tisza Istvan-n. 1. 88 
Kaposvarl Termeny es Mag- 
keresk. k.f.t. Fo-n, 13. 6-15 
Kaposvarl Tolas 6s Baromlt 
Ertekeslttt Sztfvetkezet, 
44-es ezred-n. 11. 8-49 
Kaposvarl Cgyvedl Kamara 
bir6sagi nyilvanos tavbesaelo 1 al!o- 
inasa, Eszterhazy-u. 3. 9-66 
Kaposvary Gyorgy dr. potear- 
mesfer, Anna-n. 6. 4-95 
Kappeter Istvan okl. m6rn$k, 
6pit6mester, kir. tb'rvsz. hites szak- 
6rto, Kossuth Lajos-u. 10. 88 
Karatsonyl Mibaly szallitasi- 
vallalata, Deak-t6r 2. 8-22 
Kardos lmre cementaragyar, 

Nagyatadi 8zab<5 Jstvaa-n. 1. 1-95 
Karri os J6zsel b6rant6fuvaroz6. 
Virag-n. 9. 4-83 

Kardos Jozsel vaskeresk., Gr. 

Tisza Tetvan-n. 6. 12 

Kardos Jozsef vasnti vend6g!oi . 

Nagyatadi Saab6 Istv&n-n. 2. 1-46 

Karoly Gyula hentes 6a m6sz&ros, 

Fo-u. 63. 6-34 

Karoly J6zsef v. m. kir. allat- 

orvos, 86t;.t6r-n. 9. 1-77 

Karoly Jozsel vend6gl5s 6s 

fojjados, Deak-t6r 1. 8-21 

Karpatl Joszef term6ny-, tojas- 

6s vadklvitel, Tslaki-u. 5. 7-42 

KarpeleszLaszld bntornagyara- 

haza. kArpitos- 6s paplanfizeme, Gr. 

Tisza lstvan-H. 1/a. 3-98 

Kassa 6s Szepessy motor- 

6sg6pjavit6mucely.AIkaCT6szraktar 

Fiat autok 6s Viktoria motorkei6k- 

parok k6pviselete, Iranyi Daniel- 

n. 2. 3-94 

Kassa Pal lakasa, Istvan-u. 15. 

9-01 
Kasza Dezsff lakasa, Katona 

Jozsef a. 6. 32 

Kathollkus kor, Kaposvarl. 
Arp&d-n. 3. 1-83 

Katonal epttletek es hato- 
sagok : 

M. kir. allomasparancsnoksag. 
44-es ezred-u. 21. 

#4-21, 4-22 
Haaikorhai!, paranosnoksaga, 
Nthneth Isrvan-u. 18. 7-21 

6eb6szeti osztalya. N6meth Istvan- 
n. 15. 7-22 

Bel- 6s fertflzo* oszt., Fd-n. 44. 

7-23 
Fogaszati osztalya, Esterhazy-n. ft. 
7-24 
Orr- 6s gegeossztalya, N6meth 
Istvan-n. 8. 7-25 

Honv6d M«. ve^. tiirKsparancsnok- 
sag, m. kir., Eszterhazy-u. 21. 

9-06 
Vtirtfskeresztes tidillo k6rnazi par.- 
sag 7-26 

Kelemen Erno osabi 6s an dor - 
naki. m. kir. gazdasagi feliigye!6, 
sz8v. igaegat6, Apponyi Albert- 
a. 4. 6-19 Kelemen Gyorgy 6cFkavas ; 
6s f6maagykeresk., Marhaha 
6i 5. §_16 Kelemen Janos p6kmeater, 

Petofi-u. ?e. 3-86 

Kelemen Janos dr. karorvos, 

Toponar 9_25 

Kelemen Rita, Eras6bet-a£ 6. 

5-29 
Keller Jozsef vas- 6s baztartasi 

cikksk keresk., Deak-t6r 1. 6-63 
Kemeny B. es Hal gabonaiialot, 

Kanizsai-ti. a. J 4 

Kemeny Gynla IIJ. keresk.. 

Rippl R6nai-u. 22. 4-71 

Kemeny Jentf ay. mav. feltlgy.. 

Tallian Gyn]a-a. 3ft 4-58 

Kenedl Karoly ny. kir. jarasbir6- 
sagi elnok, Rakdczi-t6r 1. 5-37 

Keoves Laszld Schell k'fiolaj r.-t. 

olajtelepe, Gilice-dtild 7-83 

Kereskedelml Iskola lasd: 

Kaposvari kfizsegi kereskedelmi 

iskola. 
Keresztes F. Janos azSvet- 6a 

b616sarn nagykeresk., F6-u. 1 . 8-68 
Keresztnrl Lajos dr. Uguv6d 

Kaaizsai-ii. 8. 7-39 

Kertesz Lajos es fla kalapos- 

mesterek, KossaA Lajos-tir 2. 

1-08 
Kertesz IHand keresk. lakasa: 
Eszterbazyn. 1/b. 91 

Keszthelyl Geza villany- 6s ra- 
didszeTelOiaester, Teleki-n. 13. 

8-71 

Ketskes Laszld (aszer- 6s cse- 
megekeresk., Sz6chenyi-t6r 7/b. Kovacs Kalman toponari kor- 
allatorvos, Miksaath-u. 2. 6-10 

Kovacs-Sebesteny Tlborne 

»zv. (Old bir tokos, Kaposm6ro 9-46 

Kovacs Soma dr. ny. polgar- 
mesterhelyeCtes, Anna-a. 17. 9-20 

Kovacshegyt Istvan, a Futura 
kirenderts6g 6s NosJra-tarhaz veze- 
tfij'e, N6meth Istvan-n. 67. 1-31 Klraly J6zsef ny. mav. feltlgy., 
Eotvos-u. 4. 86 

Kfsgazda es klslparos taka- 

. rekpenztar r.-t., FO-u. 36. 

3-72 

Kiss Angyal Ern& varaegyei 
ffljegyz6, Rak6czi-t6r 13. 2-51 

Kiss Elemer kamarai ig., N6met 
Istvaa-u. 23. 5-75 

Kiss Jend m6szaros 6s hentes, 
Arany-n. 66. 2-44 

Kiss Jena tiizifa-, *s6n- 6a 6pulet- 
auyagkeresk., FO-n. 50. 8-54 

Erzs6bet-6t, Mav. bejari. 6-58 

Kiss Jdzsel kereskedelmi iigy- 
n(5ks6ge, Kossuth Lajos-u. 15. 1-86 

Klein Ferenc az uveg 6sporcella.n 
ker.eskedelmi k.f.t. ' agyveaetCje 
lakasa, Korona-n. 7. 8-79 

Kocsls Vllmos p6kraester, Cseri 
n. 33. 7-73 

Kohanyl Zoltan dr. vii6z, tan- 
iigyi ffiftan., gimuaziumi ig., 
Kovaca S0besJ6uy-a. 7. 4-75 

Kohn Hag6 gabonakeresk., Ber- 
zsenyi-u. 27. 7-97 

Kopatsy Elek mnkert6sz, MezA-n. 
Kert6aztelep. 33 

Kopatsy Erzsebet viragkeresk. 
Fo a. 12. 5-33 

Lakasa, Honv6d-a. 64. 01-17 

Korddy Janos cipSkereskedC 
lakasa, Grof Apponyi Albert-n. 10. 
7-14 
K6r6dy Janos 6s Sturm 
Lajos cip0ktilSnlegess6gek tiitare, 
JFo-n. 13. 8-02 

,Korona szallo", Korona-u. 

60 
Kovacs bntorhaz, F6-n. 12. 

"8-14 

Kovacs Geza vit6z, m. kir: hon- 

v6d alezredes, N6met Iatvau-u. 11. 

6-30 

Kovacs Gasztav fuszerugyubk- 

s6ge, bizomanyiirodaja, Zarda n. 1. 

1-26 

Kovacs Istvan vjzvezei;6k-6svjl- 

laiiyszerelfl-mesttjr, F6-u. 39. 5-42 

Kovacs Janos elektrotecbnikai 

g6pmiihely, Fo-u. 12. 8-29 Kiimlves Lajos D.K.w. 6s B.M.W. 

k6pvi3eletseni'icG f naeional garage, 

Boras en yi-u. 1. 6-84 

Kdmlves Pal b6ram;6favaroz6, 

Fiired-a. 38. 4-66 

Konlgsberg Dezstf faker esk 

lakasa, Eszterhazy-ii. l/'c. 92 

Ktfnlgsberg Endre dr. ugyv6d 
irodaja, Berzsenyi u. 3. 2-56 

Konlgsberg LI pot es Fla fa- 

keresk., Berzsenyi-n. 3. 29 

Kttnlgsberg Viktor fakoresk. 6s 
Kbnigsberg Endre dr. iigyv6d laka- 
sa, Esztertaazy-n. 20- 1-30 

K»rjegyz«s6g, Kaposm6rfi Jasd 
kaposm6r6i kbrjegyzOsg. 
Taszar lasd taszari k5rjegyzfis6g. 
Toponar lasd toponar k<Jrjegyz6a6g. 

KOrmendy Laszldne m. kir. 
alezredes Czvegye, leanygimn. 
tanar. Gr6f Tisza Istvan-n. 1. 78 

K0zelelmez6sl hlvatal lasd 
Varosi hivataiok 6s int6zm6nyek. 

K«zeI14tasl lelUgyeldseg n 
klr., Kossuth Lajos-n. 10. 6-18 Laszl6 Bela dr. kajaszoszent- 
p6teri, fogasz-szakorvos, Kossuth 
Lajos-n. 13. 4-87 

L6szl6 Oszk&rne fest6kkeresk., 
Korona-u 12. 5-95 

Lazar Dezsff iiri seab6, egyen- 
rnhazati 6s felsKerel6si ilzlet, szfl- 
vet keresked6s, F6-n. 14. 8-00 

Leanygtmnazlnm, kapos- 
varl, ideiglenesen: Teleki-n. 2. KUzepenropal es Minerva 
altalanos Blztoslt6, Rak6czi- 
t6r 1. 3-8I 

K0zk6rhfizlasd6omogy varmegye. 
Ktfzpontl Garage tnl. Hosszn 

Janos. Iranyi Baniel-u. 2. 3-95 

Lakasa, Kanizsai-n. 4S. 08-64 
Ktfzsegl eldljarosag, «imonra 

lasd Simonfa kozseg elolJ&ro^Aga. 
Ktfzsegl eltfljardsag, Tdrocahe. 

lasd TOrCcske kfizs6g eldljar6siga.' 
Kttzsegl eltfljardsag, Zselicz- 

kislak, lasd Zseliczkislak k0zs6g 

elflljdr6saga. 
KBzsegl eltfljarAsdg, Zselicz- 

szentpal, lasd ZseliczsEcntpal kCzs6e 

el6lj4r6sais:a. 
KozUzemek,lasd Varoal hivataiok 

es int6zmenyek. 
Kozvag6hld, lasd Varosi bivataloh 

68 iDtezm6nyek. 
Kramer Jozselne dr.-ne, ny. 

knriai bird Ozvegye, Bomssich PAI- 

u. s. 8-41 

Kransz Andor v111anyszerel6 6s 

mechanlkus, FO-n; 39. 5-71 

Kransz Mand maginzd, 

Konti:issy-n. 9. 6-27 

Krelsler J. Ferenc antdszerelO- 

mesier, ant6alkatr6szek olajok 6s 

benzinkeresked6s, Berzseny-u. lfi. 

8-75 

Krlcslalassy Sandor all. tanito, 

Szent Imre-n. 55. 6-18 

Krlsanloh Andor nemes mracz- 

lini, m. kir, ezredes, Eszteihaay 

a. 15. 9-Q2 

Krutsay Kamlll m. kir. rendflr- 

fofelngy., Esaterhdzy-n. 78. 1-13 
Knltnra kOnvvnvomda. 

Gr6'f Tisza Istvan-u. 1/a. 3-38 
Ktthne geptfyar r.-t. lerakata 

Vezeto: ifj. PetOcz Gyula, Ffl-n. 23. 
02-86 
KUIkereskedelml. Hlvatal 

m. klr., kirendelts6ge, Kossnth 

Lajos-u. 10. 6-97 

KUnstler Henrlkne ozv., c6gt. 

Sternberger 8Andorn6 vegyes- 

keresk., 86tat6r-u. i. 5-35 

Lang Mibaly dr. egyet. tanAr, 

k6rhizi fOorvos, Kontrassy-u. 6. 

6-60 
Lantos Jozsef dr. figyv6d, 

Gr6f Tisza Istvan-n. 21. 2-90 Leday Sandor alt. gimnazinmi 

tanar, Tallinn Gynla-n. 31. 7-7 1 

Lederer Jeno fuazer- 6« yegyes- 

keresk., Teleki-u. 14. 1-89 

Legar Bela dr. Bgyv6d, F5-u. 12. 

O40 

Leb Sandor dr. orvos, posta bet. 

bizt. int. orvosa, Ziinyi-u.10. 6-44 

Lehner Hal Rapid, szallitasi val- 

lalata, Deak-t6r 3. 4-03 

Lendval Emtf leanygimn. igaK- 

gato, Kalvaria-u. 8. 9-04 

Lengyel lmredr. ngyv6d, iranyi 

DanTel-u. 6. 6-14 

Lengyel Istvan keresk., Deak- 

t6r 2. 8-45 

Lengyel Istvan dr. vit6z, m. kir. 

rend6rtanacsos, Ebtv8s-u. 10. 87 

Lengyel Jozsef vasgerenda- 

iroda, vaskeresked6B, Korona-ti. f>. 

7-27 

Lengyel Mibaly Andras dr. 

varosi fogalmazo, Rippl R<Jnai-u. 26. 

9-00 

Lenkel Lajos vend6gles, Erzs6- 

bet-n. 6. 1-41 

Lenkovlcs Lajos molnar, P6csf- 

u 16. 5-78 

Levay Pal m. kir. allatorvos, 

Temesvari-n. 18. 4-29 

Liber Bela gyOgyszertara au 
fAranykeresBts-hez, Berasenyi-n. 28. 
1-98 
Lorschy Endre, Br6chepyi- 

t6r7/b. 9-10 

Lorschy M6r keresk., Korona- 
0. 16. 49 

Lovasz Lajos dConcordia* temet- 
kez6si vallalat, F6-u. 38. 7-28 

Lovl Laszl6 dr. orvos, belgyo- 
gyiaz szakorvcra,. Korona-a. 10. Q6 

Ldvr dlvatbaz GrUnwald 6s 

Tarsal, Fo-a. 21 97 

Lowy Odtfn keresk. figynCks6g, 

Berzsenyi-n. -36. 7-16 

Lncz Geza sntdkarossz6ria fieem., 

Vasvdri Pal-n. 1. 7-67 

Ludanyl Antal vit6z m. kir. 

ezredes, F6-u. 12. 8-16 

Lukacs Zslgmondne tfzv., 

Tallian Gyula-u. 6. 6-93 

Lnkats Andor, Sat. Imre-n. 1. 

4-65 
Lux Rezso* a Magy. Nemz. Bank. 

ny. feltigyeWje, Talian Gyula- 

*■ *• 1-35 

M. klr. kaposvarl Allomas- 
parancsnoksag, lasd "Katonai 
6pUletek 6s bat6sagok» alatto. 

M. klr. penzligylgazgatosag, 
laad PenzUgylgazgatdsag. 

M. klr. tell gazdasagi Iskola, 
P6csi-u. 1. 9-48 

Magay Bela vitez ry. 4.11. m. kir. 

honv6dezredes, Tallian Qyula-u, 9. 

4-28 

Magay Ferenc dr. kir. tdrvsz. 
tanacselnok, Szent Imre-u. 26. 
8-70 

Magyar Altalanos Hltelbank 
kaposvAri flokja, FO-a. 17. 4-26 
Mesk6 B61a ig. 4-93 

Magyar Elet Partja varosi 6s 
varmegyei kb'zponti irodaja, Korona- 
u. 2. 5-22 

Magyar Gabonakereske- 
defml r.«t.term6nybevAsarlAsi ki- 
rendelts6ge, F6-n. 35. 6-07 " 

Magyar-hollandl blztoslt6 
r.-t. kaposvari vez6rligyn0ks6ge, 
F6-n. 14. 3-43 182 lesalfltftl/Z tm-nyi ares iielvnek hell mnrndnia. Kaposv&r Magyar Imre dr. orvos, F6-u. 57. 

90 

Magyar Jen A dr. orros, Fo-n. 18. 

3-45 

Magyar Jdz§ef fuszer es cseme- 

ge, Korona-u. 8. 2-76 

Magyar koztlsztvlselttk lo- 

gyasztasl-, termelo- 6s 6r- 

tekesftft szovetkezete fl6k ja, 

Ffi-n. 16. 8-32 

Magyar Lajos If], cukrasz, Gr6f 

Tisza Istvan-n. 2. 1-60 

Magyar Leszamltolo 6s 

P6nzvalt6 Bank 6s Buda- 
pest 8z6kesfovarosl ktizs. 

Takar6kpenztar r.-t. ko^- 

raktari vallalat, kaposvari k«z- 

raktara, Kanizsai-u. 84. 4-55 

Magyar Nemzett Bank kapos- 
vari fi6kintezete,8omssicb Pal-Q. 13. 
9 
FflnBbe 69 

Magyar Sandor bankig., 
Rak6czi-tei/ 14. 3-89 

Magyar Tavlratl Iroda kapos- 
vari H6kja, Arpad-u. 2. 4-79 

Majay Dezso dr. kir. kiJzjegyzfi, 
[ranyi Daniel-n. 7. 2-20 

Majay Dezson6 dr.-n6 Evva 
Sari, kir kozjegyzo neje, Nemeth 
Istvan -u. 32. 7-61 

Mandl 6s Wollak art 6s nOi 
divatarauzlet, Kossnth-ter 4. 6-88 

Maria Val6rla leanyarvaha; , 

Kanizsai-u. 3-76 

Markus Emll kereak. figynOkseg, I Molnar Jentt fuszer- es osemege- 

Kontrassy-u 8. 4-09 T *-" ™" ~ *° Q£ * 

kir. Mezffgazdasagl Ipar r.-t. ba- 

korgyaranab erfltelepe, Pecsi-n.10. 
5-79 
Mezogazdasagf Ipar r.-t. 

cukorgyara 6s finomitdja, katon&i 

parancsnok, P6esi-u. 12. 6-74 

MeztfgazdasagI Ipar r.-t. 

Cukorgyar. berlet. malom, 

Helios kobBervgyar k.f.6. 

Dr. Novacsek Janog ig. lafraaa, 

Korbuly Jdizsef h. ig. lakasa, P6csi- 

n. 12. #10, 11, 4-10, 4-11 
Mlhallcsk6 Karoly puskamaves, 

fegyver-, ISszer- 6s sportcikk- 

keresk.. Pfi-u. 22. 6-87 

Mlh&lovlcs Jentt m. kir. 

flrnagy, Kontrassy-n. 8. 1-70 

Mlhalovlts Janos ezfi stkoszoma 

mtlasztaloBmester, Bonv6d-u. 67. 
6-41 
Mlskolczy Sandorn6 ttzv. 

laskasut6\RipplR<5nai-u. 14. 8-39 
Mtttelmann Jentt gy6gyszertAra 

a « Magyar koronahozi*, Kossnth-ter 4. 

26 

Molnar Emll gabona-,termeny-es 

erotakarmanyiizlet 6s lakasa, 

Zdrda-u. 29. 5-55 

Molnar Gytfrgyl polg. lab. tanar. 

Damjanich-u. 24. 5-86 

Molnar I st van dr. varmeeyei 

ffileveltarnok. Erzs6bet-ut 13. 7-87 
Molnar, Elstt Kaposvari 

tfvegcsiszoltt 6s Tukork6- 

szfto fJzeme, Sz6chenyi-t6r 5. 
6-04 Nostra altalanos arakflzraktarak 
6s kereskedelmi r.-t. kaposvari 
tarhaza. Var-u. 14. 6-89 

N01 »nk6ntes honv6delml 

mankaszervezet, helyi mun- 

kabizottsagelnCke r Nemesraraozlini 
Krisanioh Audorne eeredes neje, 
Kossuth Lajog-u. 4. 5-68 

Nylrl Ededr. m. kir. foallatorvos, 
Rak<Jczi-t6r 8. 65 Marton Karoly vit^z, 
tuz6rezredes, 6r6f Tisza Istvan- 
u. i. 1-51 

Martonff y Bogdan dr. kir. k6z- 
Jegyzfi, Arpad-a. 4. 7-68 

Matelly Jdzsel dr. Somogyvar 
megye tiszt't f&ugy6eze, Ffi-u. 65. 

3-10 
Mateosz tagok luvarvallali iro- 

daja, Ffl-u. 46. 7-66 

Math6 Endre dr. kir. figy^sz- 

s6gi elnOk. Temesvar-u. t. 7-10 
Matolcsy Oszkar m. kir. honved- 

ezredes, Kassa-u. 1. 3K)1 

Matoltsy Sandor dr. eilahi, 

ajjyved, Qr6f Tieza lstvan-n. 10. 19 
Matray Tlbor all. gimn. tanar, 

Kontrasay-u. S. 9-05 

Mayer Ferenc dr. & Szllll 

Gyula dr. varosi ffiugy6s^, figy- 

v6dek, Kossatk Lajos-a. 15-06-67 
Mayer Garazs, PS-n. 30. 21 
Meggyes Ferenc szllcsiparos, F6- 

u. i. 8-67 

Megye, lasd Somogy varmegye 
Melnl Gyala kav6bebozatali 

r.-t. fi6kja, P6-n. 6. 6-55 

Ment6k,U9d Varosi hlvatalok ^s 

intezmenyek. 
Menyhart Gynlane aaenkereflk.. 

Ffi-u. 34. 8-95 

Merendy JOzsef 6pit6mest8r, «er- 

veaO 6s 6pit6 irodaja, Var-n. 4. 

OS-72 

Mer6nyl D. p6csi sz6nk6pviselet, 

Kossuth Lajos-u. 2. 1-15 

Lakasa: Eered6v-u. 2. 8-15 

Merknr kereskedelntl Iroda 

hiilapiroda. 6'av. Kiss Jauosn6, F6- 
u. 35. 7-46 

Mesko Be la, a MagyaT Alt. Hitel- 
bank fiokffin8k6nek lakasa, F0- 

ti. 17. 4-30 

M6szaros B61a ktiratlvesmester, 

6pft6si vallalkozi, Grof Festetics 

Paln6-n. 4, 8-11 

M6szaros Ferenc dr. kfirorvos, 

Kapo6m6r6 9-42 

M6szaros Kfiroly varosi 

atlatoivds, FO-u. 89. 8-18 

Meszlenyt Zoltan dr. fflorvos, 

Szeat Irore-u. 13. 1-80 

Metal 16 aatokel!6kkeres- 

kedelml k.f.t. Ope) service, 

Kossrith La]os u. 11. 6-64 

Mezey Istvan dr. m. kir. rendftr- 

fogalmaa6, Anna-u. 9 4-25 

Mezel J6zsel dr. (igyv^d, Rsater- 

hiay-u '40. 8-17 

Hezttgazdasagl 6s Arakeres- 

kedelml k.I.t., Rakfczi-ter 4. 
1-21 kereskedfl, F6-u. 13. 36 

Molnar Laszlo %yir\6t, butor, fa- 

arn 6s faroegmnnkald fizeme, K1s- 

falDdy-u. 1S. 4-47 

Molnar Pal mezfigazdasagi ka- 

iriarai fOtitkar, Buzsaki-u. 11. 

9-57 
Morbttzer Alajos motor- es e6p- 

Javft6 fizeme Deak-t£r 3. 6-70 
Morg6s Gnsztav dr. ugyvert. 

Gr. Apponyi Albsri-u. 22. 7-74 

Mosonyl Ferenc m. kiT. csendftr- 
Siazados, Szent Imre-u. 12. 8-25 

Mozg6k6psztnhaz, lasd Varosi 

hivatalok ea infizmfeayek. 
Muray Jenft dr. orvou, Eszter- 

ha»y-u. 28. 1-25 

Muztkar Gyala m. kir. posta- 

(eltigy., liiv. vezotfi lakasa, Eszter- 

bazy-u. 15. 5-00 

MUller Ferenc gyapjnfon6 6s 

kapcas, Kanizsai-n. 51. 8-23 

Nadas Laszlo m^rnciki irodaja, 

Tranyi Daniels. 1. 3-46 

Nagy Ferenc iiri T .6s egyenrnhi- 

szubo, Zarda-u. 1. 7-08 

Nagy G6za dr. bBszHrmenyi 
• esyetemi c. t. k. tanar. kirliAzlg. 

foorvos. Ffl-u. fi2. 31 

Nagy Geza ny. m. kir. postatflfcl- 

iigy., Etftvfis-u. 1. 50 

Nagv Imre m. kir. postatiszt, 

Pet6ti-u. 38.- 9-69 

"Nagy Janos perteskeresk. , 

Berzspiiyt-u 43. 7-92 

Nagv Lagos m. kir. nostafelfigy. . 

l9zak-u. 29. 25 

Nagy Lajosdr. (Arasl tiszti foorvos, 

Bszterhazy-o. S. 6-16 Nagy Sandor -vitez 6s Magyar 

J6zsef cukornagykeresk., Sz6- 

chenyi-t6r 9. 8-47 

Nasfay Arpad hercegi erdBmes- 

ter, F6-u. 1. 1-54 

Nedevlts Lafos Tflskevari malma 

6s fiirdftje, Kanizsai-n. 63. 5-49 
Nemenyl Andras dr. varosi 

I. o. aljegyzfi, Pozsony-u. 4. 8-57 
N6meth Glzella m. kir. posta- 

s. ellen&rn6, Haisla-u. V. 55 

Nemeth Laszlo dr. varosi orvos, 

Grif Tisza Tstvan-u. 13. 7-88 
Nemzetl kaszlnd, G^terhasy- 

u 3 1-76 

Nenbaner D6ra tanir, Ffi- 

u. 12. 7-09 

Neumann Bern at veeyes- 

keresk., 8zigetvari-u 79. 3-73 

Neumann Laszlo, a Kemfiny B. 
*.s fiai c6g beltagja gabonakeresk., 
Arpad-n. 2/a. 4-13 

Ntcsovfes Sandor dr. figyved, 
Zarda-u. it. 2-24 Orszagos Frontbarcos sztf- 

vets6g kaposvari Wcsoportja. 

Korona-u. 2. 1-27 

Orszagos tarsadalomblzto- 

sl.td Int6zet kaposvari kerulcti 

peiiBtara, Ezredev-u. 11. 80 

Orvosl reiidelo intezete, Ezred^v- 

a. 13. 2-93 

Oszmann Anr61 dr. figyved, 

8om3sicb Pil-u. 11. 1-29 

Pachner Robert zobori, m. kir. 

szazados, Tallian Gyula-u. 4f». 

5-93 
Paczner Mlklos kerteszete, 

Honv6d-u. 16. 9-17 

Pakala Gydrgy lisztnagykeresk., 
FO-u. 66. 5-72 

Pallay Jent* m. kir. alezredes, 

Kontrassy-u. 3. 5-91 

Pannonla GazdasagI 6s Ke- 
reskedelml Szovetkezet, 
Grdf Tisza Istvan-u. 1. 8-20 

Papal Istvan als6]arai, posta- 

ellenflr, Nemeth lstvin-a. 65. 84 

Papp Andor dr. tigyved, Eszter- 

bazy-u. 16. 6-09 

Pap Gytfrgy, maxefalvi vitfe, s6r 

nasy- 6s kiskereskedfi, Rak6czi- 

tfer IS. 5-67 

Papp Vendeln6 ball, ,,Paunonia 

BSrflzfl, Berzseuyi-u. 27. 7-90 
Partos Istvan dr. figyved. Ko- 
rona-u. ft. "* *"" 
Parvy RIeger Aladar husear- 
alezredes, Temesvari-u. «.. 9*19 
Pasztor Pal kOmuvesmesteT, 
meniaru- es mukfiuzemo, Var-u. 4. 
8-72 
Patal Dezstt M.T.R. c6gv., Harsfa- 
n. 3. 7-41 
Pentz Henrlk Ifiszer- is ve5yes-, 
keresk., Honved-u. 16. 3-17 
P6nztlgylgazgat6sag,m.klr., 
Fo-q. 2. #1-90, 4-90 
P6nzugyttrl szakasz, m. kir., 
Bomaslch Pal-u. 4. 6-81 
Cukorgyari. m. kir., P6csi-u. 10. 
5-82 
Pergtt Ida tralikos, Var-u. 15. 

8-27 

Pesky Maria tanar, Kossuth La- 

jos-u. 2/a. 9-67 

P6ter B61ak8tiitt-, szt5v3tt-, rfivid- 

As textilarukereskedese, Korona- 

u. 7. 9-59 

PeteSez Elem6r, ny. vezSrig. 

Tallian Gyuia-n. 62. 7-95 

P6ter B61a k«tott-, azfivott-, rflvid- 

6s textilarukereskedese, Korona- 

u. 7. 9-59 

Petocz Gyala 1IJ. Kfinne gepgyar 

r -t lerakata, P6-u. 23- 2-8" 

PfeMIer Janosn6 ny. f8intez6 

Savegye, Kolozsvar-u. 13. 5-94 
Platsek Gynla «lgazsag» gy6gy- 
szertara, Fo-u. 46. 3-55 

Ptttner Janos okl. mernBk, 
m. kir. tiizSrszazados, Eszterhaay- 
u. i/b. 4-68 

Pogany Gynla okl. mernOk, szen- 
saviToda, Teleki-n, 28. 6"38 

Lakasa. Grof Apponyi Albert-n. 25. 
8-43 
Pogany Jenft dr. fogorvos, Kos- 
suth I,aJos-u 10-. 4-60 
Polgarl flutskola, Szent Imre 
u. 29/c. 6-00 
Polgarl Leanylskola Tantes- 
tttlete, Teleki-u. 2. 6-94 
Polgarmester, lasd Varosi biva- 

talok. 
Polttzer B61a allatkeresk.,- 

Petflfl-u 11. 46 

Polltzer Odttnn6 tfzv. vend6g- 

los, Var-n. 12. 8-03 

Poor S. Aladar dr. figyved, lra- 

nyi Daniel-u. 14. 96 

ny. kat. nyilvt. Poroszbegyt Karoly vit£e, 
gazd. egyesuleti ig., Esaterhazy- 
u. 30. 7-36 

Postablvatalok : EsterbAKy-u. lft. 
Fonbk 5-20 

PonSki iroda 5-10 

Fopenztar &07 

Garage 5-18 

Hibabejelento, musEer^saek 5-19 
Postakezeles, leadau e» rovatolau, 
postal csoportvezetO 5-11 

Tavbeszelo csoportvezetC 5-04 
Taviratteladas (nappal) 5-09 

Taviratfetadas (6jjel) 5-05 

Tiviraacsoportvezeto 5-18 

TAvirda (taviratkBzvetitO) 5-08 

2. 6Z. postahivatal : Zrinyi-u. 1?. 
5-30 

3. sz. poscahivatal:Pecsi-a. 1 /a. 5-31 
Postahivatal, KaposmerG 9-45 
Postabivatal, Toponar 9-23 

Prager Andor fogdszata, Szecbe' 
nyi-t6r 10. 2-46 

Prager JozseIn6 ozv^ fllai- 
Bzertar es hfllgyfodraszat, Korona- 
u 2- 83 

Prager Zoltan dr. fogorvos, 
GrOT Tisza. Istvan-u. 11. 3-19 

Pratt Imre, gumivulkanizal6 
tizeme, F6-u. 23. 18 

Pratscber 6s Borb61y allat- es 
termdnybizom. fizlet, Gr6f Tisza 
Istvan a. 6. 3-13 

Pratscher Lajos aUat-estermeny- 
bizom. lakasa, R4k6cni-t6r 1. 3-14 

Preller Antal cukorgyari ven- 
degWs. Pecsi-u. 4. 5-65 

Racz JOzsel fiumei Ijavebehozatal, 
Erz86bet-ut 8. 1-40 

Lakasa : Korona-u. 10. 1-38 

Raczkevy Jozsef dr. a ra. kir. 
gazd. murkaligyi felfigy., Rippl 
R6nai-u. 2. 8-42 

Rad60szkarn6mar6ni, eyCmOlcs 
es deligyumtflcskeresb., Korona- 
u. n. 3-93 

Rap Antal vendeglGBok ezflvetke- 
B6te ugyvezetoje, RAk<iozI-ter 2 

3-82 

Razs6 Testv6rek papirkeresk., 
Fo-u. 33. 5-62 

Razns Gyala «ErdelyU boroz6 

Berasenyi-u. 2. 7-29 

Reformatas'lelk6sz s Arpad-u. 6. 69 

^i ■ 

Mi 

3? 
5 

0: 

M 

X 

z 

o Regenyl Paula ttizelo- es epit6- 
anyagkeresk., Zrinyi-u. 8. 4-72 

R6ger J6zsel termenykeresk., 
Nemeth Istvan-u. 23. 5-48 

Remllnger Matyas rum- es 
likorgyara, 44-es ezred-u. 13. 7-34 

Rendttrkapltanysag, m. kir., 

Kossuthrter 6. 
Bunugyl osztalya 8-51 ' 

Detektivcsoportia 1-09 ' 

Kb'zigazgatasi es gepjanafi osztalya I 

1-06 
KOzponti firszoba es CrszemelyBeti 
osztalya 8-50 

Vasnti palyaudvari flrszobaja, 
44-es Ezred-u. 2. 2-85 

VezetS 1-06 

Vezetfi lakasa, Eszterhazy-n. 25. 
1-00 

ReptU6t6r, Taszar 7-60 

R6thl Andor szalUtasi hlvatal, 
Erzsebet-nt 10. 3-08 

R6vy Laszl6 dr. ny. kir. ffi- 
tigyesj, Ezredev-u. 22. 5-25 

Rlmal Karoly m. kir. postatiszt, 

Dr. Kovaea Sebestyen Gyula-u. 9. 

9-02 

Rlmanoezy Andras m. kir. sza- 
zados, Temesvar-u. 21. 2-72 

Rlmler Janos dr. ny tanacs- 
elnok, Temesvar-u. 2. 7-77 

Ring Vilmosn6, Fo-u. 12. 3-54 

Roboz JOzsel, a Magy. Alt.Tak.- 
p6nztar flokja \igazgatoJa, Arpad- 
u. 2. 4-14 

ROmal kat. v Nagyboldog- 
asszony" egyhazkozs.eg, 
kaposvari, Zarda-u. 4. 1-20 

ROmal kat. p!6banta, Kossutb- 
ter 3. 3-07 

R6nal Gusztav dr. kir. ttSrveny- I tiBztv., Irinyi Daniel-n. 11. 6-71 1 aaekl Wr6, Bomssich Pal-u. 6. 9-58 

183 Kaposvdr CsomagJnl uton a diMnt nem hell esetenhfent megfizcfnie. Rdnai OszkAr vitez, allatnagy- 
keresk., a Kaposvari Kereskedflk 6s 
Iparosok Takptara r.-t, igazgatdja, 
Kontrassy-u. 2/a. 8-33 

Rosenberg Bela 6s fia kezmu- 
arunagy keresk., ErzseboMit 4.2-82 

Rosendorn Imre dr. ii gyred, 
Berzsenyi-u. S5. 5-52 

RostAs Jdzsef If j. ir<$gep-mfi- 
szer6sz irogepszolgalata, Kossuth 
Lajos-u 2. 4-20 

Rdtb Rezsd rbvidarunagykeresk., 
Korona-us 7. 3-96 

Rozgonyl Aurel m. kir. tiiz6r- 

szazados, Gr6f Tisza Istvan-u. n. 

6-45 

„RdzsagyAr«< kelmelestd 
vegyeszetl ruhatlsztttd- 
gyAr, K6-u, 29. 2-98 

Rdzsa KAroly vitez m. kir. at- 
ezredes,, Kassa-u. 4. 58 

Rudvlg Tamas tenyesz-. haszon- 
6s vagoallat keresk. 6s exporter, 
Korona-u. 6. 1-86 

Russay Geza dr. rendfirffitan., 
a TendCrkapitanysig vezetoje, Esz- 
terhaey-u. 25. 1-00 

Ruszek Ferenc ny. f6erd6sz., 
Grof Tisza Istvan-u. 9, 3-53 

Rysavy Gy ozone tisztviselB, 
Gr<5f Apponyi A.-u. 21. 47 

Salg6 Sandorn^ Ozv., angol 

nyelvoktato, Rakdczi-ter 2. 3-15 
Sand or GyulAne m. tisztv., 

Ebtvos-u. 3. 4-46 

S&ndor flugd vit6z, ny. all. al- 

ezredes, szekkapit&ny, Tallian 

Gyula-n. 32. 6-11 

S Andor Jdzsef vez6rigazgat6 

lakaka, Arpad-u. 10. 5-84 

Sandor Lajos hentes es meszarcs, 

Kanizsai-u. 17. 8-26 

SArdy Strehn KAroly ny. all. 

m. kir. szazados, Arpad-u. 16, 

9-29 
SArkdzy LAszld dr. iigyved, 

Kossnth Lajos-u. 12. 6-76 

SfirvArl LAszld textilnagykeres- 
kedo, Kossutk-ter S. 8-31 

Sattler Rezsd adasveteli ugynok, 

Berzsenyi-a. 11. 2-19 

Scbleslnger Albert es JdzscI 

fakeresk., Berzsenyi-u. 21. 39 

Tiiskevari t6glagyara 1-45 

Schle singer 1st van dr. orvos, 

Teleki-u. 10. 8-65 

Scbleslnger KAImAn rovidanv 

keresk., Bz6chenyi-ter ». 4-07 

Scbleslnger KAroly tegiagyaroa, 
Pecsi-u. 11. 13 Varosi elarusitd irodaja, F6-u. 98 Scbleslnger testverek t6gla- 
gyara, Szigetvari-u. 117. 94 

Scbleslnger ZoltAn dr. orvos, 
Teleki-u. 10. 8-65 

Scholcz Gyula merlfigiizeme es 
vasbntocle, Ffl-u. 32. 3-67 

Scbolcz Jdzsef villany-, viz- ee 
kOzpoiiti fiites 3zerelesi villalkozo, 
Kanizsai-u. 17. 5-69 

Scbdber 1st van furdoberl6(0zem 
ben: V/l— X/31-ig), Arok-u.6. 6-03 

Schom KAlmAn W- '<?* marhake- 
resk., Berzsenyi-u. 19. 4-88 

Sehon Lajos illafckeresk., Fiiredi- 
u. 13. 6-08 

Sebdn LaszEd dr. ugyved, F6- 
u. 23- 2-87 

Schdn Sandor tenyesz- els vago- 
allatkeresk., Berzsenyi-u. 32-3-16 

Scbnberthne, da-, MArkin 
Iloim gyermekorvos, Knssnth 
Lajos-u. 10'. ' 6-28 

SchwarczJakab tojdsnagy ke- 
resk., Marhahajto-u. 24. 6-57 

Scbwartz Rezsfine deli^yu- 
m61cs- es cukorkakereek., Bz6- 
ehenyi-ter 2. 4-17 

Sebwarzenhcrg Mlksane ma- 
ganzo, Koseutli Lajos-u.. 6. 4-91 

Sey Ernd ny. m. kir. liaszarSmagy, 
Eszterhaay-u. 27. 01-53 

Sifter Lajos varosi vendeglfis, 
Var-u. H. 3-03 

Slketnemak All. s. Int. igaz. 

'. gatOsAga, Ntfmeth letvan-u. 8. 
6-66 SflklAsI Jdzsefi oerti&kereek., 

pa-u. 73. 3-22 

Hengermalma, Zseiickislak 6-22 

Simon Gytfrgy IIj. fQeadr-, cgo- 

raegek6reBk.,Erzs6bet-4t 10. 8-37 

Simon Imre dr. figyrid, Var-u. 7. 

3-92 

Simon Jdzsef* Orgel Janos nt<5da, 

SBiJgyartfi is bflrondSsmestet, P6- 

n. 27. 8-59 

Simon Laesld.ny. alt. taaito. Hon- 

v6d-n. 2/a,. 6-40 

Simon Laszlo dr. orvos, bflr- 

gy6gyasz, oroldgus, Zarda-n. 13. 
8-09 
Slmonla kozseg eldlfaro- 

s&ga, Simoafa 5-83 

SIpos Andras t akeresk., Zarda- 
.31. 7-40 

SIpos Ferenc dr. vm. szam- 

eilenfo-, Honved-n. 65. 9-65 

SIpos Geza vm. arvasziki nlnf>k s 

Ezreddv-n. 3. 4-78 

Slposs Kaiman varosi gazd. 

tanacsnok, Nemeth Istvan-u. 7. 

4-00 
Sknblles Janos fo'ldbirtokos, 

Kaposmerfl 9-41 

Sohr Paine JJzvegy. Korona- 
5-90 

Solt Bela clektrotechnikos, Po-a. 1- 
5-34 
Soltra JOzseE in. kir. postatiszt. 

Zrinyi-u. 2i. 1-57 

Somlat Gynla es Blelcber 

Andor b6raut6favarozok, Ff-u. 30. 

07-57 

Somlyal Karoly faszerkeresk., 

Petofi-u. 11. 8-98 

Somoeyi Nandor m. kir. posra- 

felngy., Bzent Imre-n, 32. 2-65 

Somogyl UJsagszerk. is kiadohiv., 
Korona-u. 7. 5 

Somogymegyel gazdasagl 
egyestilet vedndksege alatt 
ai!6 arafogyasztasL ter- 
menyertekeslto szilvetke- 
zet, Nagyatadi Bzabd Istvdn-u. 9. 
1-84 

Somogymegyel Takarek- 
penztAr, kenyszerlelszamolas. 
alatt, Penzintezeti KSzpont, Korona- 

■ n. 2. 6 

SomogyvArl Janos fanagykeres- 
kedo, Pet6fi-u. 5. 4-85 

Somogy vdry Jozsef vas- 6s f4m- 
bnttoester, Va^ari Pal-u. 1. 9-74 
Somogy varmegye 

Alispauja, P6-u. 10. 1 

Alispani hivatala #3-40» 6-80, 

8-40 

Pdispanja 1-47 

Gazdasagi re!ugyel6aege 1-23 

K6zkorbAza, P6-U.65 es EsBterliazy- 
n. 43. *2, 4»]5,30 

Somogy virmegye tUdifbe- 
teggondoz* intezete, 
F6-n. 65. 6-81 

Somogy varmegye VltezI 
Szeke, Koeanth Lajoa-n. 4. 2-35 

Somogyvarmegyel Vttriiske- 
reszt valasztmany eluake, 
Fo-u. 10. 3-89 

Somogyvarmegyel gazda- 
sagl egyesttlet, Fo-p.. 10. 4-42 

Somogyvarmegyel Hegyktfz- 
segl TanAcs, KoBsutk Lajos- 
n. 10. 8-07 

Somogyvarmegyel Tejter- 
melok Sziivetkezete ngy- 

5-92 melok 

vezeto ig., F"6-n 34. 
Somoskeoy Laszlo m. kir. 
tiizeralezredes, F6-u. 12, 8-74 

Somsslch Laszlo groff kapos- 

njlaki uradalma, Bzarkavar 2-10 

Soos Vencel irigep-maszeress, 
Grof Tisza Istvan u. 2. 3-88 

Sovany Ferenc „5rangyal" 
temetkezesi vail., Ffi-u. 40. 6-75 

Spiegel David ttveg- 6j* porcellan- 
kcreski, Korona-a. 6. 4-86 

Spitzer Ferenc termenykeresk., 
Teleki-u. 3. 6-50 

Stelner es Frank bstoriceresk., 
F6-a. 12. 4-96 

Stelner Ferenc kCnyv- 6s papir- 
kereskedes. konyvnyomdaja, 
ltontrassy-u. 7. 4-23 Stephalcb PAlne vOrOskeressstes 
Snkentes faapol6n6, Pfi-u. 10. 

OS-39 

Stter Janos kadannester es tfizifa, 
Berzsenyl-u. 26. 6-98 

Strlnovicb Vllmos ny. ezredes, 
Nemzeti Mankavedelmi iivatal 
vezetOje, Fo-u. 6- 7-89 

Sturm Lajos cipflkereak., 
Gr6f Apponyi Albert-u. 18. 7-75 

Sachmann Istvan bentes es me- 
szaroa, Berzeenyi-a. 4. 3-56 

Sugar Ferenc slitOde, Anna-u. l. 
2-53 

Svarcz Sandor Mrfl- es gyer- 
mekrunakereskedS, Fo-u. 7. 4-37 

Svastlts Pil dr. k6rhazi. gyer- 
mekgyogyasz t Oorvos egyet. m. ta- 
nar, Arpad-u. 16. 4-59 

Szabadl Jen&, Erzs6bet-u. 12. 

4-24 
Szabados JAnos es Jdzsef 

cira(est6, mazolo es szobalesto- 
mesterek, Ffi-u. 3. 9-30 

Szab6 es MoliiAr cukor- *s gyar- 
matarunsgykeresk., Nagyatadi 
Szabo Istvan-u. 5. 2-27 

Szabd Ince dr. mosonyi, egyet. 

magantanar, sebeszfoorvos, Esater- 

hazy-a. 13. - 3-65 

Szabd Jdzsef zolnai, M. I. R. 

malomf611igy., Nemeth Istvan-u. 69. 

7-86 

Szabd Laszlo Els6 Koreszteny 

temetkezesi vallalat, Fo-u. 30. 

5-36 
Szabd Updt k6nyv- es papirke- 

reak., Fo-u. 5. 5-44 

Szabd Sandor fuszer- es cseme»e 
kis- es nagykeresk., F6-u. 26. 37 

Szalay Antol all. tanit6 f Iranyi 
Daniel-u. 6. 7-58 

Szasz Bela dr. korbazi f oorvos, 
orvosi es Rdntgen-laboratorium, 
Grof Tisza Istran-n. 24. 2-36 

Szasz Denes keresk. ugyn., 
Iraayi Daniel-u. 6. 6^51 

Szdsz Imre, a M.I.R. berlet aliat- 

tenyesztesi leliigyeloje, Pecsi-u. 8. 

7-59 

Szatbmary Lajos dr. lakasa es 
iigyvedi irodaja, Gr6t Tisea Istvan- 
u. 14. 2-73 

SzAvay Janos vadbizom. 
(fizernben: V1U/1— U/16-ig). IrAnyi 
Daniel-u. 17. 2-82 

Lakasa : Temesvari-u. 11. 3-36' 

Szecsddl KAroly vaskeresk., 
Koroaa-u. 9. 8-58 

Szekdes Imre varr6gep, kerekpir 
es masz.cikkeksEakuzlete, KoTona 
u. 17. 1-74 

Szekely Armln « laf ferfiszabok 
Unlet: F6-n. 3. 7-18 

Lakas 7-12 

Szekely Ferenc m. kir. g. iskola- 
igazgato, Cseri-dt 10. 5-97 

Szekely Mdr ariszabft lakasa, 
Bomssieh Pal-u. 9. ^18 

Szel Ferenc dr. ugyved, Bszter 
bazy-u. 10. 2-34 

Szeman Andor Gazdak Biztosito 
Szovetkezete fonSke, Ripl R6nai- 
u. 22. 1-68 

Szenes Andorne dr.-nd ozv. 
lakasa, Iranyi Daniel-u. 17. 2-31 

Szenn Istvdn gyapjufon<> lakasa, 

44-es Ezred-u. 39. 6-52 

Szenn al kor jegyzdseg, Sienna 

9-35 

Szigethy Jend liisEer- es cseme- 

erekeresk., Tallian Gyula-u. 2. 

4-38 
Szlgetby Jdzsefne fuszer- 6s 
csemeffskeresk., 44-es Ezred-u. 39. 
9-73 
Szlgetl Mas-ton dr. orvos. Ber- 
zsenyi-u. s. 7-20 

SzilArd Gydrgy logtoebnikus, 
fogcechnikai laborat6riuraa, Grof 
Tisza Istvan-u. 17. 4-53 

Szllard Sandor butorszallitd es 
szallitmanyozo, Szilard Jozsef vil- 
lanyszerelomester, Fo-u. 46. 4-41 

Szllll Aladar allampenztari ig., 
Bzent Imre-n. 10. 2-97 Szllll Gyula dr. Kaposvar in. 
varos tlszti ffingyesze 6s dr. 

■ Mayer Ferenc ugyvedek iro- 
daja, Kossuth Lajos-u. 15. 6-67 

Szinhaz, lasd Varosi bivatalok es 
intezmenyek. 

Szlrer Henrik szikvizgyart6, 
Kanizsai-u. 21. 6-02 

Szlrmay Elemer m. kiT. posta- 
lOtiszt, Tallian Gyula-u. 89. 7-02 

Szlrtes Istvan dr. figyved, 
Nagyatadi Szab6 Istvan-u. 9. 3-66 

Szlrtes Kdroly cimfesto. szoba- 

fesW, mazol6, Kossuth Lajos-n. «. 

4-92 

Szlta Ferenc hentes es mesziros, 
Var-u. 1. 3-02 

Szlta Lajos m^szaros es hentep, 
Fo-u. 72. 6-43 

Szmodits Tlbor m. kir. gazd. 
tan., vitez Grof Fefitetics Kristot 
nrad. kfap. j6sz4gfelugyel6j6nek 
lakasa, Anna-u. 15. 1-22 

Szdcs Ferenc es fla vitezek 
ecetgyara, Kanizsai-u. 27. . 1-43 

Szdnyl Hngd dr. iigyv6d, Fo- 
-22. 6-05 

Sznpper Ferenc Magyar Bor- 
ipari Nyersanyagbeszerz5 es closzt6 
r.-t. bizomanyosa, Marhahajto-ut, 
mav. kirakodo 8-10 

Szfics Rezsd dr. ugyved, 
Bzechenyi-ter 5. 6-56 

Szy Denes min. tanacsos, erdfi- 
igazgat6, Nemeth Istvan-u. 34. 

6-65 

Takach Sarolta allami tanitdnfi, 
5-u. 12. 9-55 

Tallfan Andorne dzv. vizeki, 
Pozsony-u. 2. 82 

Tantelttgyeldseg. m, kir. es 
Nepmtfvelesl Blzottsag, F6- 
U. 23. 3-12 

Tankovlcs Janos gosmalma, Szi- 
getvari-u. tl. 1-92 

Tarjdn Antalne «zv. ny. polg. 
leanyiskolai tanar, N6meth Istvan- 
u. 61. 3-61 - 

Tarjan KdlmAn borkeresk. la- 
kasa : Bzent Imre-u. 3. 6-96 

Tarnay Bela m. kir. vezertirnagy, 
Kontrdssy-u. 8. 3-29 

Taszari Kdrjegyzdseg, l:lsd a 
taszari el6fizet6k kozbtt. 

Taszari repttl&ter, lasd 
Repulot6r. 

Tavalyl Bela hentes 6s m6szaros, 
Gr6f Festetits Paln6-a. 18. 8-12 

TAvbeszelo, lasd, Postahivatal. 

TAvlrda, lisd Postabivatal. 

Teleky JAnos uri divatszabo eg 
szovetraktar. F6-u. 12. (8-94) 

T€nyl KAlmAn dr. a Magyar 
AHalanos Kosz6nbanya r.-t. vez6r- 
kepviseloje, tiizelo 6s' 6pit6anyag- 
nagykeresk. F6-u. 16. ■ 7-55 

Lakasa: Zarda-u. 27. 9-60 

Tiizelflanyagtelepe: Berzsenyi-u. 29. 
1-19 

Tevely BalAzs nemes adaszteveli 
m. kir. szazados, E6tviis-u. 4. 086 

Thnry Zslgmond dr.,az Dj So- 
mogy felelog BzerkeBztftjenek laka- 
sa, Kippl R6nai-u. 21. 2-77 

Toponarl csendorors, Toponar 
9-22 

ToponArl kBrjegyzSseg, 
Toponar 9-21 

Lakas: 9-26 

ToponArl postahivatal, lisd 
Postahivatal . 

ToponArl uradalom es erdd- 
gondnoksAg (Festetics Krist6t 
gr6f, vit6z) Toponar 02-22 

Toronyi Tlbor dr. sziilesz-noor- 
vos orvosi rendelOje, Tallian Gyular- 
u. 7. 2-30 

Tdth JAnos dr. iigyy6d, Iranyi 
Daniel-u. 2. 6-36 

Tdth Jdzsefne dzv. kiiuyvkot6- 
szete, Grof Tisza Istvau-n. 20. 

9-50 

Tdtszolldsy Geza vit6z, rum-, 
likorgyaia, Vdr-u. S. 8"52 

Szallitasi vallalata es lakasa, Kis- 
laludy-n. 2. 9-02 

Tttrocske kOzseg eldljArd- 
sAga, Tfirocske 9-14 

Tdrbk ArpAd tervezS- 6s epitft 
irodaja. "Tiirttk Jdzsef kb'zponti 
fiites es vizvezet^kberendezes 
vail., Kossuth Lajos-u. 2/a. 1-10 184 
ha havonkinl lagalabb 290 db barhova sx6!6 
csomagot ad fal s magffelalg ke«pan»a|glegat taw ie. eslcedese, 
LARIKA 

vatalos or 

Van; 

? linn 

8- 

14- 

i6k r6sz6re 

s6g 

LRMACS 

italos 6rdl 

Vasai 14—1| 
ifr r6sz4re: 
? gazdasad 
to» keresk. j 
Karmaca 
»r Hugo l 
oa es teavajgyj 
61 pl6bano3 JNA-MAI 

KSrifstarcsa) I 

>LYBRD 

td Erdod) / 

LY-MAJ 

J Csorvas) 

1R0S 

Usoberecki) 

RTAL 

1 Aszod) 

RVA 

itos ordk. 

Vasarn 

linnep 

8—1 

14—1- 

r6az6re: 2(1 

aentesiti 
et« Tars 
sf arads 

ga, Csenk/ 
r fOldbirt* 
foldbirtol 

s-dr.egyi UD 

tremend) Tttrtik Lajos dr. ny. varoai orvo» v 

Irinyi Uaniel-n. 4. 1-37 

Ttfrv6nyhat6sag, lasd Somogy 

vArmegye. 
Torv6nysz6k 6s klr. Jaras- 

blrosag (kaposvarl) Eszter- 

hiay-u. 3. 4-01 

Tremmel LaJosrBvidarn-, ketatt-, 

scfivOtt, jat4k- 6s zomanced6ny na<?y- 

keresk., Erzsebet-fit 14. 5-59 

Trtesztl altalanos blztoslt* 

tarsasag f3ugyn«ks4ge (Aasic. 

Gen era] i) Ffi n. 21. 2-25 

,»Tnrul szallo", Somssich Pal 

n. 3 3-25 

Tttzeib- 6s 6p1tkez6sl anya- 

gok eladasa <B6k Vilmos G6za. 

Fleischmann Imrene 4s Fekete Ig- 

nAcn4) Zrinyi-n 8. 4-62 

TtJzolttik, lasd vArosI hivatalok es 

int6zm4nyek. 
Ugrosdy Jend m. kir. postatiszt, 

Honv6d-n. 64. 1-03 

M Uj>Somogy" dzem. 6s kiad6biv., 

Kontrassy-n. 6 1-28 

liftman n Karoly, AgrArla BIO- 

Allat Kereskedelmi vAllalata* Gr6f 

Apiionyi Albert- u. 15 48 

Ungar San dor dr.. Korona-u. 9. 

7-47 

Ugy6szs6g. klr., EszterbAzy-n. 3. 

1-88 

(Jveg- 6s Porcellankereske- 

delml k.l.t., Korona-u.7 3-31 
Vacanm Oil Company r.-t. 

dnnantuli kirendeltsege, AsvAny- 

olajtelepe: Qilicediild 6-83 

Vallcs Sandor marhakeresk. 

lakasa, Kontrassy-n. 8. 1-58 

Valler JOzsel szobafestSmester, 

eputet- ea butorm&zolo, Arany-u. 73 

8-73 

Vamosl Ferenc tilzelfl- 6s fepitfi- 

aoyagok keresked6se. F6-u. 84. 

6-37 
Varga Imre 6ras 6s 6kszer6B7, 

Teleki-n. 10. 1-61 

Varga Imre ora- es 6kszernagy 

kereskedfl, Teleki-t6r 3. 9-49 

Varga Istvan m. kir. aleeredes- 

Poasony-u. 14. 5-40 

Varga Kalman keresk. iigyntlk- 

s6ge, Bak6czi-ter 2. 3-37 

Varga Lajos okl. kCnvnvesmester. 

6p. vallalkoztf, Kassa-u. 26. 8-41 
Varga Maria mfthimzfi 4s k6zi- 

munkaQzlet, Teleki-n. 3. 6-49 

Varga Sandor dr. ny. Allatesesz- 
s6gagyl tanl, Temesvar-n. 7. 6-08 

Varihazy Oszkar vit6z m. kir^ 
firnagy. Zarda-n. 8. 4r57 

Varmegye,l^sd Bomogy varmegye, 

Varost hivatalok <6s Int6z- 
m6nyek» Kossuth-t^r 1. 
Aggapolda, Keoelbegy 6-46 

AnyakSnyvi bivatal. Kossnth-ter 1. 
9-78 
Arafai&tv&ltri kozpont, Erzsebet-ut3. 
5-60 
FertCtlenitfl lnttfzet, Ose-n. 2. 5-88 
Fogyasztisj adobivatal, 4-19 

FOJegyzo 6-68 

F6azamvev6 7-63 

Gazdasagl tanaesnok 2-37 

Gyepmestertelep (szenayvlztelepen) 

Katonai iigyoszt&Iy 6-54 

Koa6Ielmoz63i hivatal. Zarda-Q. 6. 

2-83 
KCzvigohid, P«csl-n. 67. 23 

Men 1 6k (tfizolt6k) Nemeth [stvin-n. 5. 
20 
Menifild mflszaki bivatal 704 
Mozg6k6pszlnhaz, Erzsebet-fit t. 

7-00 
Orrosi hivatal 7-64 

P6nzfigy1 figyosztaly 6-95 

PolgArmester 95 

Bzegenyugyi bivatal 7-05 

SBinbaz, Elak6czi-ter S. 70 

Tiszti 16ugy6sz 6-69 

Tuzolt6k (Mentfik) Niraetk Istvan- 
n. 6. 20 

Villanytelep, Erzsebet-nt «. 35 
Villanytelep, fizemvezetfi lakasa, 
Eszterhdzy-u. 45. 8-35 

Vlemuvek, Cseri-nt 1-14 

Viamfivek, Toponirl-nt 1-16 Vasat, lisd Allamvasntak. 

Vecscy LaJos dr. fCorvos, 8rent 

lmre-a. 15. 4-97 

Vegyvlzsgald Allomas Mezo- 

gazdasagl, TalUan Gyula-Q. 1/a. 

6-77 
V61I Gyttrgy dr. pyermekorvos, 

GnSf Tisza Tatv4n-n. aO. 4-84 

Veress Endredr. szai^sz-ee nfi- 

orvos, Zarda-n. 23. 6-12 

Verhds Jenfi vitez, ecetgyAros, 

86tat6r a 26 3- — 

Ecetgyiri lerakata 4s irodaja, 

Teleki-u. 22 7-78 

V^rtessl Imre banktisztv., 

Kossuth Lajos-u. 2/a. 9-71 

Veszpreml lalpar r.-t. es 

Hlrschfeld VUmos parkett 

eyar 4a gozfilr6sztelepe. Cseri-dt S. 
5-38 
Vetter Ambrus dr. k6rkazi 

6znI4sz-f6orvos, FO-n. 12. 8-48 
Villanyl Jdzseff lakatoa. rillany- 

es vizvezetekszerelesi vail., Zard»- 

n 21 5-ea 

VHI&nyl J6zseS villany-, viz- 

vezet6k- 4s radid miszaki sz&kiiz- 

lete, Ffi-n. 1. . 4-63 

Villanytelep nisi Varoai hiva- 
talok 4s int4zm4nyek) 
Virag Imre dr. kir. pti. titkirj 

2arda-n. 23. 2-47 

Vlzmfivek, lisd Varosi bivatalok 

4s intezm4nyek 
Vogronles Pal v4pi, kamarai 

„Hangya" titkir, Gr. Tisea Istvan- 

b. 1. 7-11 

Volk Terka noi kalap divatterrae. 

F6-n. 18. 44 

V«lriyl Lajos radio 4s villamoBSagi 

azakfizlete, Fo-a. 31. 3-33 

Vitro 1 b Imre sSr kis- 4s nagy- 

keresk., Korona-n. 2. 8-56 

VakoTlcs Istvan dr. ugyv6d, 

Somssich Pal-n. 9. 8-77 

Wagner Pal m. kir. postafeliipy. 

Damjanicb-n. 14. 7-80 

Walder Imre dr. sziU4sz- 6s 

noorvos. Kontrassy-u. 6.. 4-04 
Waldmann Lajos dr. iigyv6d, 

Sz6chenyi-ter 10. 2-48 

Welsz Andor dr., Somssich 

Pal-n. 9. 04-18 

IVelsz Armln dr. orvos, Zarda- 

o. 7. 4r80 

Welaz Laszld vizvezetekszerelo 

4s badogos, Bzecbenyi-t4r 5. 2-07 
TVelzl B61a vizveEet6kszerel6si 

All. tizlet, F6-D 25. 4-31 

Xiakasa : Eszterhazy-n. 5 7-85 
Wlesner (>eza dr. ny. arvasz6ki 

filnBk, N6meth Istvan-a 53. 6-86 
Winternltz J6zsel keresk. Ul„ 

n(Jk. Erzs6bet-nt 8 4r64 

Winternltz Sandor fUszer- 

keresk. Var-n 4 1-73 

fVolff Jozset arukereskedelmi 6 

kezveti*5 iroda, Ffl-n. 19. 4-3) 
Warm VUmos divaUrn keresk, 

Po-a 6. 5-45 

Zakal Gynlane Iuzfik6szit8, 

Fo-u. 8 : 8-36 

Zankay Laszl6 dr. ugyv6d, iro- 
daja 4b lakasa, Fo-a. 16. 2-01 
Zacker Armln Dorkeresk., 

8z6ctaenyi-ter 10. 3-27 

Zseliczklslalad es Vldeke 

eHangyai sziivetkezet, Zseliczkis- 

falnd 9-33 

Zaellczklslalndl csendtfrtfrs, 
klr. f Zseliozkigfalnd 9-32 
Zsellczklslak kttzsegelolja> 

rdsaga, Zseliczkis I ak 9-13 

Zsellczszentpal kSzseg elftl- 

jar6saga, Zseliczszentpal 9-12 
Zsobrak Janos dr. 6s Legar 

BeEa dr. iigyv6dek, F6-n. is. 40 

KAPTALANFA 

Eivatalos 6rdk: 

Vasarnap 4s 

iinnepnap : 

8— 12-ig, 8-li-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eififizetok r4sz4re: 20— 21-Ig. 

Kiizsegi eltfljarosag 1 

KAPTALANFURED 

(lasd Bfllatonalmadi) KAPTALAN-PUSZTA 

(lasd Csfcz) 

KAPTALANT6TI 

(laid Badacsonytomaj) 

KAPUVAR 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

Abelesz Bela Uszt- 6s gabona- 

keresk. 59 

Abelesz Herman gabona- 4s fu- 

szerkeresk. 4Q 

Adam Gyala dr. szlil4sz-, > nfi- 

gy5gyasE, ktJrkaei . rendelOorvos 

93 

AUampenztar* m. klr. 21 

Antal tldzsef allatorvoB 65 

Arth Karoly mezgdBzinhiztnlaj- 

donos 31 

Bach Jend postamester 8 

Bauer Karoly Elsfl kapavari 

gfizhengermalma '^s fur4sztelepe 

50 

Birlnger Lip6tne »zv» fakeresk. 

5 

Birlnger Oszkar b6rant6s 64 

Borsodl Arpad kereskedfi 99 

CsenddrOrs, m. klr. H 

Csermelyl Laszlo vegyeskeres, 

81 

Cslllag Zoltan dr. orvos 44 

Dentsch Bela 14- ^s marhakOz- 

vetitfl 105 

Deatsch testverek szesznagy- 

kereskedob 28 

DokalGeza hent63 4s mSszaros 88 

fehn Imre szallodas 6s vend6g!6s 

37 

Ester hazy Pal hereeg hitbizo 

manyi jayak j6szagfelfigyel6s6ge 7 

Fabian Laszld dr. Ugyv6d 9 
Farkas Ferenc gy6gyszer6sz 56 
FUredl Istvan Uercegi szamtart6 
95 
Goldschmled Bela malomk6p 

viselfi 60 

Goldschmled Mlhaly 34 

Goldschmled Mlksa term6ny- 

keresk. 28 

Goldschmled Salamon m6 

ros ,26 

Grosz Samn vas-. fest6k-, Gveg-. 

porcellan es ftiszernagykereBk. 69 
Gyjfr-Sopron-Ebenla rtl - 

Vasat alio masf^noksege 18 
M Hangya** Ipar r.-t. szalami- 

gyara 75 

Hangya-sziivetkezet 20 

Henye Antal szailfto 90 

Hldl Erntf Vacuum Oil Comp. r.-t. 

lerakata 14 

Olaj- 6s petroleum nagy keresk., 

lerakata 89 

Hirsch Andor dr. orvos 58 
Honvedklegeszfttf parancs- 

noksag 85 

Horvath Istvan sert6skeresk. 52 
Ivek JOzsel vit4z, vend6glfis 79 
JarasblrOsag, klr. 16 

Johatl Kalman vend6gl6s 1-01 

Kapuvar es kttrnyeke hltel- 

sziivetkezet, mint az O.K.H. 

tagja 48 

Kapavari altalanostakarek- 

penztar r.-t. 12 

Kapnvarl Hengermalom,bar6 

Berg T. 1 

Kapnvarl hengermalom bar6 

Berg Tasail6 66 

Kapnvarl Husaruttzem 

Ko'veshazi Istvan uzemtulajdonos 
71 
Kapuvar ktjzseg villany- 

aram elosztdja 42 

Kender 6s lengyar 49 

Kenessey Antal gy6gyszer6sz 

clsteni Gondvisel6s Gy4gytara» 43 
Kevlczky Pal dr. kirhazi 16- 

orvos 25 

Korzenszky Laszlo dr. m. kir. 

allatorvos 70 Kapuydr K Vzk6rhaz,sopronmegyel 1 5 
Kbzsegl eltfljar6sag 27 

Kron Agoston dr. orvos 57 
Leventeegyesiilet 98 

Leventeparancsnoksag m. 

kir. jarasi 78 

Llcskal Andras vegyeskeresk. 
62 
Lnkacsl tfdzsel vegyeskeresk, 

6s vend6glfis 1*03 

Megyerl Ferenc takar6kp6nz- 

tari ig. 1-02 

Mezdgazdasagl n6plskola 87 
Mohl Janos ut4dai Kant6 6s 

Kovats nyers- 6s k69zb6rkeresk. 2 

Molnar Ir.en es Tsa, konyv- 6s 
papirkeresk. 80 

Molnar Tlvadar dr. kflrorvos 29 
Natonek DezsO dr. orvos 36 
Nemeth Sandor serteskeresk. 

61 

Orszfigos Villa mosmiivek 

r.-t. iizemvezetos6ge 6s kaposolo- 

allomasa 1-00 

Otvtfs Jozsel dr, ugyv6d 22 

Penztigybrl szakasz, m. klr. 

68 I 

Petdhazal cnkorgyar r.-t. I 

mizsahaza ffizemben: IX/1— 1 

N/28-ig) 63 J 

Platz Imre konyv-, papirarn- 6s t 

vegyeskeresk., <fDunabizt03lt6» \ 

fongynek 73 , 

Pntzer Sandor vaskeresk. 54 

Ratfay Mlklds villanyszereld 82 

Rosenberger 6s Gtlnsberger 

deszka- es epiiletfakeresk. 55 

Rosenberger Sandor vaskeres- 

kedo 17 

Saly Dezstf lakasa 76 

Saly 6s Strdbl fatelepe 77 

Scbwab Richard bornagykeresk. 

ffZOIdfafi-vendeglfis 30 

Simon GelI6rt dr. flgyv6d 92 

Simon Miklds aufd- 6s g6pjavito- 

mfltiely 33 

Simon Pal dr., m. kir. tiaztlorvos 

72 

So6s Ferenc 6pit6si anyagkeresk. 

cemeDtarngyar 41 

So6s G6zan6 ozv. (neemben: 

V/16-XI/15-ig) 6 

Sopronmegyel elsff takptar. 

4 

Spiegel Ignacn6 ozv. fUszer- 

keresk. 24 

Steiner Albert ecetgyaros, a ma- 

gyar-lrancia biztosito r.-t. f fliigynBk- 

sege 38 

Steiner Jakab bank- 6s p6nzvalt<J- 

iizlete, a Fonciere altalanos bizto- 

sit6 int6zet ffiugynoke 74 

Steiner JAzsefi szeszgyaros 6s bor- 

nagykeresk. 10 

Szakacs Istvan dr. figyved 32 
Szakats Imre dr. fogorvos 67 
Szalay Arpad uri 6s nOi fodrasz 
04 
Szalay Jenft dr. k6zs§gi orvos 39 
SzantO KaroIyn6 ny. m. kir. 

postamester 86 

Szolgabir61 hivatal 3 

Tejiparl 6s mez&gazdasagl 

szakiskola igazgat6saga, 

m. kir., Csermajor 13 

Totta Gynla vend6gl6s 19 

Tfidobeteggondozo Int6zet 

97 

Ulrlch J6zsel jarasi m. kir. gazd. 

ielugyelo 84 

Uray Laszl6 dr. vitsz, kir. kSz- 

jegyz6 40 

tjtmester T8rv6nyhat6sagi 83 

Varga P. Ferenc sert4skereskedfi 

53 

Varkonyi ilentf kanonok, plcba- 

nos 51 

Vercseg J6zseS eztistkalaszos 

kisbirt. es kozvetitfl bizoroanyos 
1-04 
Veress Janos dr. kbzkdrbazi bel- 

gy6gyasz-16orvo8 45 

Welsz Jenft gabona-, term6ny- 6s 

ma^keresk. a Fonciere biztositt) 

15k6pviselete 35 

Welsz Mlksa 47 1 w 

•r 

8 
w ■ 185 Kwr^csond A rfldlfi elfifizetoldlJcsaR havl 2P 60 karAcsond 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: Vasarnap 6 b 

8— ia-ig, unnepnap: 

14— 18-tg 8— ll-ig, 

14—15-ig 

Csak elOfizeiOb r63Z6re: 20 — 21-ig. 

AUamvasatak. m. klr. 
Allomasfttnttkseg 1( 

Apostol patlka, Gyetvay Andor 

gy6gyszei6sz ~ Csendttrttrs. m. klr. 
Cslntalan Istvan fakeresk. Elek Jeno 

Kttrorvog 

Kttzsegl elttljarosag 

Kan MIkl6s gazdalkodd 

Szeplaky Gyttrgy foldbirtokos 8 

KARAD 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

H6tkoznap : unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14- 18-fg. 14-15-ig. 

Csak elOfizetOlt r6szere : 20 — 21-ig. 

AUamvasatak m. klr. allo- 

masfanokseg, (tizemben: VIII/1 

■I/31-iff) 4 

Borody Sandor jegyza (20) 

Csendttrttrs, m. klr. 13 

Farkas Imre tejcsarnokos 16 

Grttnhut Gyula m6szaros 6s 

hentes 15 

HantI Janos If j. k8zs6gi kise- 

■gita 19 

Berczegh Ernd hercegfalvi, 
vezerig. (uzemben: IX/i— Il/28ig) 2 

Igmandy Hegyessy Liiszltt 
ffildbirtokoa 8 

Jeszenszky Istvan es 
Deutsch Lajos term^nykeresk. 
9 

KakosyA.Elekdr. pl6banos 10 

Karadt Hangya fogyasztasl 
esertekesittt szttvetkezet 7 

Keller Andor es Keller Jo- 
zsef lisat-. term6ny-, gynmo"ics 6a 
tojaskeresk (lizemben: Xll/i— 
V/31-ig) 5 

Kenesel Lajosne ttzv.- vas-. 6s 
fiiszerkeresk. 11 

Kodrlk Jttzsefne ttzv. ari szabd 
6s vegyeskeresk. 18 

KoAsegi elOIjarosae 1 

Majerszky Lajos dr. kflrorvosf, 
a posta bet. biat. int. orvosa 14 

Meszer Janos kereskedB (19) 

Mrav Gyttrgy m6szaros 6s ven- 
d6gl6s * 12 

Puspttkl Erdtthlvatal 3 

Rosenbaum Kalman gabona- 
6e fakereak. 17 

Szucs Mlhaly dr. kBrallatorvos 6 KARANCS 

Hivatalos ordk: 

E6tk« znap : Vasarnap 6s 

* .unnepnap : 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig 14-l.i-ig. 

Csak elfifizetok r6sz6re: 20— 21-jg. 

Denfch Pal Futnra 6k Hombar 

bizom. 3 

Kttrjegyzoseg 1 

Rosenberg Geza fUIdbirtokos 2 KARANCSBERENY 

(lasd Bocsarlapujtfl) 

KARANCSKESZI 

Oasd Bocsariapnjtfl) KARANCSSAG 

Hivatalos drdk: 

A6tk6znapr Vas&rnap 6s 

8— 12-lg, finnepnap : 

14-18-ig. 8-il-1g, 

14-16-ig. 

Csak elofizetfitt r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csendttrttrs par ancsnoksag, 
m. klr. 2 

Kttzsegl elttljarosag, Btes 4 

Kttzsegl elttljarosag, Karancs- 
sag 1 

Kttzsegl elttljarosag, 86sbar- 
tyan 5 

Tompos Istvan dr. kfirorvos 6 

, KARAPANCSA 

(Had Hercegszant6) 

KARASZ 

Hivatalos drdk: 

H6tk0znap : "Vasarnap 6b 

8 — 12-ig, Unnepnap: 

14-18-ig. 8— ll-ig, 

14—15-ig, 

Csak eloHze.tofc r6sz6re.- 20— 21-ig. 

Karaszl HItelszttvetkezet 

mint az 0. K- H. tagja, Putura 6s 
Hombar albiaom. (Q) 

Kttrjegyzoseg, Magyaregregy 1 

Kttzsegl biro 

Kan Lajos vit6z, r. k. pl6banos 5 

Kuknel Marton Elsfl Magyar F6- 
szekodugyara, gozmalma es gdzfu- 
r6sztelepe ' '4 

Pecsl pUspttkl aradalom 
erdttgondnoksaga 3 

KARASZMEGYER 

(lasd Bekes) 

KARASZPUSZTA 

(Tanyal nyilvanos allomas) 
(lasd Denoshaza 4. sa. elCfiaetfl) 

KARASZTELEK 

Hivatalos drdk: 

B6tk6znap: Vasarnap 6s 

8— 12-ig, unnepnap : 

14— 18-ig. 8— ll-ig, 

14—15-ig. 

Csak elOfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kttrjegyztiseg ] KARCAG 

Hivatalos drdk: 

7— 24-fg. 

Abonyl Jozsef bOrkereskedO, 

8z6chenyi-susariit 3. 1-68 

A filer Jakab terra 6aykeres iced 6 

6u mezftgazdagagi. ipari 6s ke 

kedelmi r.-t., Medgyesi-u. 4. 8 

Addhlvatal, m. klr., varoshaza, 

Kossuth-t6r'l. U 

Alexander Kalman gy6gysze- 

resz, Vsri'6-a. 2. 1-03 

Andorko Belane m. klr. posta- 

kezelCnO, Arany Janos-n. l. 1-18 
Barath Mlhaly llj. 6pit6si val- 

lalkoz6, kflmuvesraester, Vasut- 

0. «. 1-65 

Berger es Sebestyen 6pfilet- 6s 

tuzifakereskedfl, Vasut-n. 97. 46 
Blharl Istvan (uszer- 6s osemege- 

kereskedfi, J6kai-n. 28. 59 

Bonis Rudoll fOldberW, Knngat- 

n. 5. 1-52 

Bdttts Samuel gy6gyszer6sz, 

Horvath Ferene-u. 1. 91 

Bpt. Szt. tdrlnczl es Tatal 

cserep. es teglagyar r.-t. 

karcagt gyara, ezelttttCal- 

cium ko- es agyagipar r.-t. 

Breznlcz Dezstt dr. fogszak- 
orvoa, 8z6cbenyi I.-n. 17. 1-38 

BUky Elbel Tlbor dr. kir. k«e- 
jegyzfl, Kalman-ut 12. 1-48 

Csendtfrseg, m. klr., Pfispflk- 
ladanyi-ut 14, 10 

Cslnath Istvan ffiszer- 6Bcaemege- 
kereskedd, Horthy MikWs-ut 1. 48 Dobanynagy&rada, m. klr., 
eng. Benesdczky Balazs, 

Sz6chenyi-sugarut 6. 13 

Duzs Sandor gazdalkod<i, Baross- 

n. ">■ 1-35 

Ellas' Andor dr. t6gla- 6s cserep- 

gyaros, Batohenyi sngar-iit 30. 

1-23 
Else bndapestl gttzmaloro 

r.-t. tiszavid6ki uengormalom te- 

lepe, Vasut-u. 89. 8~ 

Telepvezetaj6nek lakasa, Vasdt- 

u. 99. 53 

Ernszt Laszlo gazdalkodd (flzem- 

ben : XI/1— lV/30-ig), Kjss Antal- 

u. 6- 39 

ErpI Karoly dr. orvos PUspBk- 

ladanyi-iit 3. 1-59 

Farkas Istvan atlami g6p-, 6eska- 

vas- 6s f6mtere8ked6, Ba6ohenyi- 

sugarut 37. I-47 

Ferenczy M&rton Titdz, m. kir. 

ezredes, J6kai-nt 6. 1-26 

Fodor LAszlo vaskereskedd la^ 

kasa, Eak6czi-u. l. 60 

Forgo Gabor gy6gys«er6sa J 

Be6ehenyi sugar-tit 7. 31 

Fodor Samuel kereskedS.Pecake- 

u. 10. 83 

Freschl Istvan sSrnagykeres-. 

kedO 6s sz6davizgyaros, Hz6chenyi- 

sugar-nt 32. I-33 

Friedman n Sandor dr. orvos, 

8z6chenyi-sugarnt 15. 33 

FonclereAltalanos Blztoslto 

Intezet karcagi f6figyaiiks6g9, 

PUspiikladanyi-iit 18. 25 

Fttlttp Dezso dr. ngyv6d, Knt- 

hen-u. 16. l-Ol 

Gardony 1 Gyula poaatikereskedO, 

Medgyesi-u. 2. 1-44 

Garzd Gyttrgy ne ttzv. tanar 

neje, Madarasi-dt 67. 1-27 

Glelcbmann Pal dr. flgyv6d, 

Pftspfikladanyi-nt 6. 43 

Gyttrke Gusztav asvanyolaj- 6s 

tiizeiaanyagkereskedo, I. Horvath 

Ferenc-u. b\ 23 

Grol Gyttrgy dr. figyv6d, Mada- 

rasi-ut 12. 87 

Grosz J6zsef gyermekruha kon- 

fekci6iizem, Madarassi-iit 14. 1-60 
Hajda Ferene term6nykereskedo, 

B6Lds6g-, gyiimdlcs-, huvelyesek- 

nagykeresked6se, Bz6chenyi eugar- 

ut «. 1-46 

Balasz es tarsa gabonakeres- 

kedfik, Horthy Miklos-nt 1. 3 

Balasz lmre okl. g6p6szm6rnCk ] 

8z6chenyi-3ugarnt 21. 18 

Heln Bela fuszer- 6s vaakeres- 

ked6, Horthy Mikl6s-iit 2. 35 

Beln Jozsel satomester, Kisu]szal- 

lisi-iit 1. i^)e 

Beln J6zsel satftmestar, Kossuth 

t6r 10. 45 

Bemztt Lajos ny. gimnaainmi 

tanar, Qazdak Biztosit6 tarsasag 

f0k6pvisel6je, tfizifa-, 8z6n- 6s ior- 

m6nykereakodfi t Madaiassy-u. 33. 

1-16 

Bolfmann Laszl6 dr. ny. kir 

jarasbiro, iigyv6d, Rak6czi-u. 13. 

Bomoky Istvan haziipari szflr6- 

fizeme Madarassi-iit 28. 1-61 

Borvath Gyttrgy vend6glfis 6s 

ettrnagykereskedO, Varoshaz-u. 4. 
82 

Vasut-u. 57. 1-50 

Bungaria egyesttlt gttzmal- 

mok r.-t. . karcagi maiomtelepe. 

Vi]]amos-u. l. 21, 63 

Bungaria vlllamossagl r.-t. 

karcagi kirendelts6ge, Viilamos- 

u. 79. xg 

Janosl Ferene aut6- 6s g6pjavit6- 

miihely, Madarasi-iit 38. 80 

Jarasblrosag, klr., Kossuth- 

ter 6. 1-22 

Kabai Imre malomtulajdonos, 

Szondy T u. 18. 1-19 

Kalman Jozsef divatarahiz, 

Kossuth-ter 8. 72 

Karcag lmre, Saentistvan-sugar- 

*« 2. !. 12 

Karczag Sandor dr. ugyv6d, 

8B6chenyi-sugarut 23. 54 

Karcag varos bttvlzfl strand. 

lUrdttje, Bereklurdatelep (Ido- 

szakdB, nyilvanos, fizemben : XII— 

V/31-ig) lmQQ Karcag m. varos kttzbtrto- 
kossagl teglagyar* Kisujssat- 
lasi-nt 84 

Karcag m. varos Kozelelme- 
zesl nlvatala, Saent Istvan- 
sugardt 2. 12 

Karcag m. varos Kttzj61etl 
Szttvetkezete, Horvath Fereno- 
u. i. 1-55 

Karcag m. varos vlzmuve, 

Horthy MikMs-u. 6. 1-17 

Karcagi Elstt fogyasztasl es 
ertekeslttt szttvetkezet, Ba- 

ross-u. 21. 98 

Karcagi Hltelszttvetkezet, 

mint az O.K.B. tagja, Piispfik- 
ladanyi-u. 8. 20 

Karcagi IpartestUlet, Varos- 
haz-u a. 1-07 

Karcagi kttzpontl fogyasz- 
tasl es ertekeslttt szttvet- 
kezet, Koasuth-t6r 9. 42 
Kossuth-t6r 3. 70 

Karcagi kttzpon.tl foeyaszast- 
es 6rtekeslttt szttvetkezet 
„Futara** blzomanyos, Kos- 
suth-t6r 12. ■ I-53 

Karcagi Levente Egyestllet, 

8z6ohenyi-sugariit 8. 47 

Karcagi mezttgazdasagl ta- 
karCkpenztar r.-t., Horthy 
Mikl6s-fi( 2. 36 

Karcagi nepbank r.-t., 8z6- 

ohenyi-sugaiut 1. 4 

Karcagi varosl takarek. 
pCnztar, Horvath Ferenc-u. 1. 9 

Katona Sandor saerszamfa-, tuai- 
anyag- 6s 6ptekea6sianyagkeres- 
kedo, Baross-n. 9. 1-45 

Katonal epUletek es hatd- 
sagok : 

Gyalogsagi lafctanya 38 

Kerekgyart6 PCter mfiszer6sz, 

Puspokladanyi-u. 43. 15 

Kertesz J6zsel nyomda, 

Medgyesi-u. 20. 92 

Kertesz Sandor dr. flgyv6d, 

Kossuth-t6r 9. 93 

Kiss Mlhaly dr. kir. tisztlorvos, 

Varro-u 6. 1-02 

Klein Jozsef es Ha g6pkeres- 

ked6se 6s b6rcs6pl6si vaiJalata, 
. Szechenyi-sugarut 66. 1-30 

Klein M6r tenyvnyomdija, lakasa, 
Kuthen-n. 1. 40 

Klein Sandor toll- 6s nyersbflr- 
kereskedC, Kacs6-u. 10 89 

Koreny Gusztav ny. m. kir^ posta- 

bivatali igazgatd, Kiss Antal-u. 19. 

49 

Kornls Ignae dr. orvos, Mada- 

rasi ut 4. 1-13 

Kovacs Dezso dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa, Bzab6 Jozsef-u.e. 

69 

Kovacs Lajosne ttzv. vend6gia9, 

Puspokladinyi-u. 46. 52 

Kttvary Sandor r6zsabokor ven- 
d6gl6je. Piispokladanyi-nt 11. 1-11 

Kttzeptlszal armenteslttt 
tarsulat klrendeltsege, Med- 
gyesi-u 14 95 
tervez6si irodaja, Medgyesi-u. 2. 
1-49 

Lazar Dezstt dr. varosl orvos. 
Horthy Mikl6s-ut 24. 68 

Legoltalml I.fga karcagi cso- 
portja, Kossuth-t6r 6. 90 - . 

Llbermann Laszltt dr. orvos 
Medgyesi-u. 3. v 44 

L.lska Dezstt filszer-, csemege- 6s 
vegyeskeresked6se, Piispb'kladanyi- 

n. e. 1-37 

Magyar Imre Lajos es Santa 

Ferene tuzlfa- 6s sB6nkereske- 

dfik, Sz6cbenyi-sugarut 60. 94 
Mandoky Ferene r uszer- 6b 

csemegekereskedfi,Rdvid-u. 2. 1-04 
Mandoky Laszlo vas- 6s rbszer- 

kereskedo, 8zecb.enyJ-8ugar6t 6. 34 
Markos Imre dr. Bgyv6d, 8s6-' 

chenyi-sugar6t 9. 1-05 

M6hesz Istvanne term6nykere3- 

kedfi, Horvath Fereno-u. 8. 99 
Mezel 6s LTngerlelder fakeres- 

kedfik, Kuthen-n. 16. 51 186 fl Kapcsoldsi szfimot tdrcsazas elfitt Kcressc kl. Kassa ADRIANYI es MARKO vasnagykereskedese, F6-utca 1 .. Telefon : 27-40 ^ 

szenkeresked£se. Kossuth Lajos-u. 21. Telefon: 26-79 ## *PA£jlCEf szalio, etterem, sorozo, kerthelyiseg KOSSUTH LAIOS-U. 2«'a _ 

TELEFON : 28-28-*- fff SCHMIEDL f I szAlloda, Etterem £s 
s6r0z6. kassa, fO-u. 80. Tel.: 25-20 Meztfgazdasagl szaklskola, 

m. Elr. 6 

Mlselbaeh Ferenc term6ny- 

kereskedfi, J6kai-n. 3. 67 

Mlselbaeh Imre allatorvos, 

Kalvin-u. 13. 64 

Holnar Armln fa- 6s m6szkeres- 

ked6. Sz6chenyi-sngartt 20. 81 

ftlolnar Ferencne bflrkereskedo, 
Horvath Ferenc-u. 1. 26 

Mndry Mlhaly if j.<Hombar» biiso- 
manyos,(1iBeiriben: VIII/l-XII/31 ig) 
Horthy Mikl6s-tit 1. 1-66 

Nadasdl Laszlo lfjj. villanv- 
szerelomester, Kossuth-t6r 5. 1-08 

Nagy Gy«rgy impresszar, hely- 
szerzo ea hazaesftg kozv., Horv&th 
Ferenc n. 7. 1-15 

Nagy KAlmanne 8zv. ecet- 
gyaroa, Hervatb. Perenc-u. 6. 1-28 

Nagykunsagi lapok szerkesz- 
tSse°e ea kiadohivatala, Horvath 
Ferenc-u. 3. 1-25 

Nagy LaszlO S. okl. gazda, tQz- 
oltoparancsnok, J6kai-u. 9. 50 i Lajos, Horthy Miklos- 
14 Neam 

ut30 
Oszterrelcher LaszlO dr. or- 

vos. belgy6gyasz, Gr. Tisza Istvan- 
u. 4. 37 

Papp Bela ref. Ielk6sz. Varr6- 
a I. 1-63 

Pasztor Geza dr. Ugyv6d, Wer- 
boczy-u. 13. 73 

Penztigydrl blztosl kerlilet 
vezetoVVaaut-u. 80. 85 

Polgarmestert hivatal,, 
Kusauth-ter l. 1 6s 2 

Popovlcs D*ne« gyogyszer6sz, 
Horihy Mikl6s-at l. ■ 96 

Porok JOzsef fuszerkereskedd, 
Vaaat-u. 46 8 

Postaallomasal : 
Felv6tel 1-72 

F6h6ki irbda 

F6n6k lakaaa, 8z6chenyi-sug&rut 4, 
1-70 
F6p6nztar 1-71 

Postahivatal vezetoje O 

Fostaszoba, palyandvar 1-74 

T4virst-kozvetit6 1-73 

Vonalfelligyelet 1-76 

Racz Sandor 1IJ< 

udvari vendeglfi 
Radnay J Alios ingatlanforgalmi 

iroddja, Pfispokladanyi-ut 9. 1-29 
Radvanyl Frlgyes vites, ram 

6s likOrgyaros-, palinka es bor- 

nngykereskedo, PUspokladanyi- 

ut 16. 1-51 

„R&k6czf** hengermalom 

talajdonosai - KasaTestverek. 

Kuthervu. 22. 27 j 

Reformatas Egyh&z penz- 

tarl hivatala Kosanth-ter 1. 

l-5f 
Reformatas tOglmnazlum, 

Madarassy-nt, 1, 57 

Reformatas dlakotthon es 
Inter natus, Kossuth-l6r 61 

Relchard Tddor villanyszerelo, 

Koaantk-ter 8. 7 

Rendttrseg, m. klr., Kapitany- 

saga, Kossutli-ter 1. 5 

Rez Karoly sutOmester, Szent 

Istvan-sngarot 14. 1-41 

Roth Dezso dr. Ugyv6d, Kossuth- 

ter 14. 22 

Sallay Testverek «MATE08z» 

teberautdfuvarozas, Madaraai-ilt 2. . 
77 mav. palya- 
1-39 Santa Jozsef dr. ugyv6d, Hor- 
vath Ferene-u. 1. 24 

Solcz Gabor gydgyszeress. &z6- 
cbenyi-sugarnt 45. 97 

Stern Lajos takarmanykereskcdA, 
Baross-n. 33. 65 

Szab6 Albert terraenykereskedO, 
Kossutk-ter 13. 1-67 

Szabd Belane m klr. postaseged- 
tisstnfi, Werb&czy-u. 38. 1-21 

SzabO Ferenc K. sutOmester. 

Horthy Mik]6s-ftt 11. 78 

Szab6 Imre Allamimnlomellenor, 

Kisujszdllasi-iit 2G. 1-43 

SzabO Lajos dr. 6gyv6d, Bzent 
IstvAa-sugarfit l.- 41 

Sztidl Mlhaly dr. Ugyr6d, Pus 
pokladanyi-u. 7. 17 

Szttllfisl Istvan fiiszerkereskeriA. 
Rorthy Mikl6s-ut 19. 71 

SzBUdsl Mfhaly rltez. ffiszer- 

kereskedfi, Kisujszallasi-fit 7. 79 
Szttltf otthon, Madarasi-n. 7. 

1-20 
TAth 1st van tiiajfakeresk^dC. 

Kossuth-t6r 5. 1-32 

TOth Gynla dr. varosi tiszti 

n^y^sz, KaLman-u. 8. 1-64 

Tdth Pal sfitomester, Horthy 

Mikt6s-u. 58. 56 

T6th Sandor Mateosz teberfnva- 

rozaui vallalat, Horvath Ferenc-nt 9. 
75 
TttrvenyhatOsagl utblztos- 

s&g, Varr6-u 32. 30 

Ttizoltosag, Kosauth-t6r 5. 74 

Vasarteri hengermalom, 

Vasarter 1-36 

Varosi mentoanto sotfttr, 

Katai Qabor-B. 16. 1-62 

Varosi moztfAszlnhaz, i?az?at6 
vit^Ti Kirjak Istvan, Horthy Miklfis- 

Tlt 7 

VarrO Bernat dr. QgyveVd. 

Szfchenyi-suparttt 11. 29 

Vars&nyl EIek kerekpar- 6a ir6- 

gep iizlete, Varoshaz-a. 4. 66 

Vereb Sdrdorne verm^ay-, 

lemony- -6b tlizelOanvagfceTeskedS 

(tizembenT VII/l— XII/31-ig) 1-42 

Weinberger Sana eptilet- 6s 
tazifakereskedd, Vae4rt6r 55 

Wiener Samo dr. figyv6d, 
Madaraai-ut 8. 16 

Z»ld Geza If]. ezat6cBnzlet, 
Werh6czy-n. 18. 1-09 

ZsoterZoltan kozeptiazai arm. 
tars. azakaszm6rnake, Madaras By- 
it 15. 1-57 KARCFALVA 

Hivatalos ordk: H6tkoznap: Vasarnap 6s 
tinnepnap: 
8— l?-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflflzetSk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csend«r«rs, m. klr. 7 

Fazakas JenO vegyeskeresk. 6s 
. itftlm£res 8 

Fejer Man.6 J&nos dr. kOrorvos, 
posca b. b. int. brvos- 4 

Kozs6gl eldljardsags 
Csihdanfatva 3 

Csikjenfifalva 
Csikszenttamas 9 

Karcfalva 1 

Orb&n Jozsef 11]. ( fir6azgyaroa. 6 
GteiUr68B 5 KARGSA 

(14sd Pacin) 

KARBOSFA 

(lasd KaposY&r) 

KARDOSKtJT 

(lasd Oroahaza) 

KARIKA 

Hivatalos ordk: H6tkbznap: Vaearnap 6s 
Unnepnap: 
8— 12-ig. 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 
K»rJ[egyzdseg 1 KARMACS 

Hivatalos 6rdk: 

Vaadrnap ia 
finnepnap: 
8— 11-ig, HetkGznap 

8-12-ig, 

14—18 1g. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Oertelendy gazdas&g 3 

Kovacs Janos keresk. 2 

Ktfrjegyztt, Karmaca 1 

Rosenberger HagO marbate- 
re&k., m6szaros es teavajgyaros 4 
Tapolcay PA! pl6banoa (5) KAROLINA-MAJOR 

(lasd K6r«starcsa) 

KAROLYERDOD 

(las3 ErdOd) 

KAROLY MAJOR 

(lasd Csorvis) 

KAROS 

(la3d Alsoberecki) 

KARTAL 

(lasd Aswid) 

KARVA 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 
H6tkflznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, ' 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 1*— 15-ig. 

Caak elftfizetfik r6az6re: 20— 21-ig. 

Bbedlokl ArraentesitO es 

Belvfzlevezetd Tarsnlat 1 
Hercegprlmasl uradalom 

caenkei gazdaadga, Caenke 5 

Hross6 Mfh&ly foldbirtokos 2 

L&ng GanztAv foldbirtokos 4 

Szarvasy Imre dr, egyet. tanar 3 

KASAD 

(lasd Beremend) KASSA 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

Postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos ordi: 

1. sz. postahivatal, 
Gr6f Teleki Pdl-u. 20. 

2. sz. postahivatal, 

Pdlyattdvar 
ejjel-nappali szolgdlat, 

3. sz. postahivatal, 

Vas-u. 5. 

Hiv&tdlos ordk: 

ttxh_« Nem imnkaGEune- 

Hetkoznap : te8 fiTmapnapokon : 
8— 12-ig, 
14—18-ig. 8-11-ig. 

4. sz. postahivatal, 
Bubics Zsigmond-u. 5. 

„,,. „ . Nem munbasrfiHe 

H6tkdznapokoD: tes flnnepnapokon: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14—18-ig. 

Aagb Jozsef tantlgyi tanaosop 
Prohaszka Ottokar-n. 18. Abarnm llktfr- es rumgyar, 

c6gtQlajdonos Szekerak Pal, Bubics 
Za.-n. 51. ""*" ~" OB AbauJ-Torna T&rmegyel 
gazdasagl egyeslllet, Fft-u. 31. 
30-54 

Abaaj-Torna varmegye tav- 
besa61o allomasai: Fo-u. 31. saara 
KOzpont 22-70, 22-73, 22-74 
AUspan 23-19 

Fflispan 23-20 

Fojegyzo 22-80 

Fdispani tikar 22-75 K«Ej616ti seovetkezet 30-06 

Bzamvev6s6gi fonCk 22-76 

Abauj-Torna-Ung Varme- 
gyek, Kassa 6s Cngvar thj. 
varosok Allatteny6szto Egye- 
Blilete, Berea6nyi-ii. 7. 28-27 

AbanJ.Torna varmegyel 
KCzjdletl Szovetkezet, Fo- 
ntca 31. Virmegyehaza 30-06 

Aezel Zoltan m. kir. szazados, 
Prohaszka Ottokar-u. 20. 

AdamoTlts Janos m. kir. posta- 

tanaGsos, Kassai v6rtannk-tere 2. 

39-65 

Adohl vatal, m. klr., lasd P&nz- 
figyjgazgatosag. 

Adrla ruhafestd, vegytlsz- 
UtO, gozmosd, Fl6rian-n. 6. 

27-13 

Adrla blztoslto tarsalat 
kassai vezerugyn6kg6ge, Bercs6nyi- 
n. 8. 26-41 

Adrlanyl es Mark6 vaBnagyke- 

reskedes, F5-n. l. 27-40 

Sz6nuzlete. Kossuth Laios-u. 21. 

26-79 

,^Agrllabor** azGnsavgyir r.-t.. 
Vagdhid-u. 3. 33-84 

Albert S&muel szillitd- 6s berak- 
tarozovillalat, Tin6dy Sebesty6n- 
u. 7. 25-83 

Alexander Erntf dr. orvos, a 
kassai babak6pzo v. orvosa, F6- 
u. 122. 28-59 

Allameplteszetl hlvatat, m. 
ktr., Rak6czi-krt 7. 30-72 

Utlg6ptelepe: HonT6dek-iitja 94. 
34-69 o 

M 
M 

X 

z 
o ■ 

■o 187 Kassii Tfircsflzflsnfll ne»«$viiinR Rl szfimiesveRct. f * Allamvasutak, m. klr., igae- 
- gatoB&ganafr kassai kirendeltflege, 
Pulszky-n. l. *31-41 

Forgalmi iroda (felviligositaa) 

27-28* 27-34 

KSauti gepkocsiOBem (MAVAOT) 

KaEEai fonflksege, BarosB Gabor- 

krte. 27-29 

„AUigAtor" Kiss JAzsef spe- 

eialis bflr5nd- 6s bordiszmuaruhaza, 

Kossuth Lajos-u. 2. 80-14 

Andor Erno, hirdetO-es reklani- 

irodaja, Bzathmary GyOrgy-u. 3. 

83-16 

Andrasovles Antal tuzeWanyag- 

kereskedO, Szepsi-fit 8. 33-67 

Andrassy nagykAv6hAz, tulaj, 

doncs, fizakmary Karoly, FO-u. 8E 

20-13 

AndreAsz IstvAnnA, WerbOczy- 

u. «: 45-38 

AndrejcsAk IstvAn fa- es szen- 

kereskedes, figynbksegi iroda, 
. Bethlen-krt 77. 34-59 

An dr Assy Dezso katonai 6s pol- 
gari cipOiizem, F6>u. 114. 36-08 
Angeltnum 8zt. Oraolya-rendi 

leanylieeum, gimnazium 6a tanitonfl- 
■ feepzo, Bubics Zsigmond-u.8. 26-61 
Anker Alt. BIztosItA r.-t. 
igazgatosaga, Budapest, Anker-kiiz 
fiokja, Fo-u. 85 27-22 

ApolAnft- 6s v6d«ndk6pz# 
Int6zet, m. klr. All* Kdrhaa- 
u. 33. 20-53 

Semmelweis-u. 3. 20-51 

ArAnyl Robert hittanar, hitokt. 
felfigyelO, Bzathmary Gy.-u. 49. 
37-97 
Aranyosl SAndor kereskedo, 
(Strause D. ut6da ceg tulajdonosa) 
lakasa, Kazinczy-u. 14. 21-28 

Aranyossy Arlsztld dr. 6s 
Dacslnszky Adoll dr.iigyve- 
dek irodaja, SzatUmary QySrgy- 
u. 22. 32-79 

„ArpAd" ecetttzem, tnl. Var- 
. koly Elek hadirokkant, Deak 
Ferenc-krt 21. 3* 

Arvay LnjosnA, Nador-u. 32, Asphalttparl 6s AtApltd r.-t. 

Foly6-u. 4. 31-24 

Astoria sttrBzo, 6tterem *6s 

Grill, tulsjd. T6th Mihaly, Fo- 

u. 120. 24-10 

Astra biztogltd r.-t. felvideki 

fidkia, Fd-u.. 23. 33-35 

Atlasz Bela, Matyas kiraly-krt 6. 

28-71 

Atlasz Jentf, Gr<5f A.pponyi Albert- 

u. 2. 46-18 

AntA-AllomAs, az Andrassy kav6- 

haz elfltt, FO-n. 22-20 

Bchalkhaz elOtt, F6-n. 22-21 

-•Automohllla** Egervari Sandor 

vitez.kereskedO, Szent Istvan-krt 26. ' 

21-78 

Antomobll szakttzlet, tul. 

Ord6dy Gyo'rgy mdszaki kereskedO, 

Fo-u. 13. 027-55 

Baal Imre ifiszer- 6s vegyeskeres- 

kedO, MesaaTOS-u. 16, 29-38 

BaAn Bertalan m. kir. tanacsos, 

Gr6f Apponyi Albert-u. 2. 36-18 

BAbakApzd lntAzet. m. klr. 

Allaml, Rakoczi-krt 9. 29-71 

BablAk Gyula fiiszereacseinege, 

FO-u. 101. 28-66 

BabuscsAk Jend dr. m. kir 

postatanacsos, Eder-U; 9. 38-84 

BAcskay Bela fiiszer- es vegyes- 

kereskedes 6s burgOnya nagyke- 

reskedO, Ffl-u. 14. 26-88 

Bajka Mlksa 16ifl-csematoni 

kiT. alezredes, Kovacs-u. 41. 30-52 

Bajasath Kormelit6 m. kir. posia 

nyug. s.-tisztnii, Tkaly Kalman- 

u. ii. 39 04 

Baksay Istvan mezfl?azdasas:i 

oikkek kereskedelmi vallalata, , 

Harmat-n. 29. 24-88 

BakasFerenosert6a-6s marhabi- 

Bominyds, Sz6kgyiir-u. 7. .21-76 

Balassa Janos okl. g^pfozni^rnHk, 

ny. lelsOipariskolfti igazgati, til. 

tttanacsos, Eder-u. 8. 82-17 Balds Karoly m. kir. postaffitiszt, 

Gr6f Tisaa IetTan-n. 8. 81-13 

BalAzs Janos dr. rCntgenazak- 

orvos, Kovacs-u 23. 80-58 

Balazsy AndrAs dr. nfiorros, 

szul6sz, posta bet. bizt. int. kerfi- 

ieti Worvosa, Matyas kiraly-krt 11. 

25-37 

BalAzsy Dezstf dr. fitlami gyer- 

mekraenhely igazgat6f6orvosa, 

Be-tklen-krt. 10 20-19 

Balkanyl Sandor muszaki iro- 

daja, Kovacs-u. 6. 34-94 

Balla B61a elektro, radi6, ront- 

gen, F6-U. 95. 35-64 

Ballasch B61a pekiizem, Eobv^.- 

dek-utja 117. 30-62 

BallO B61a dr. v. egy. tanar- 

seged, tobbszBrSs szakorvos, Horthy 

Mik!<is-ter 25. 29-18 

Ball6 Ferenc kalyha-. ea kera- 

mianzem. bnrkolovdllalat, Ho»- 

vedek-Atia 33: 29-26 

Banbidy Erzs6bet m. kir.posta- 

sesr^deLlenSriitf, Bubics Zsigmcind- 

u.7. 36-95 

BAnhldy MArla fenykepesz, F0- 

u. 48. 22-46 

B&nbldy MdtyAs in. kir. postal 

tiSBEViselfi, Bzenfe Laszl6-u. 29. 

46-54 
Bank Sftklds vitez, varosi tiszt- 
viselfi, a K.R.B.G. iigyv. elnOke, 
Magyar-u- 1. 46-09 

Banky L&szlA dr. m. kir. 
esendflnszazados, Imahaz-u. 6. 

28-44 
Bankdfttred ttdlilo, cegtul. 
NezvAl Karoly, Bank6 etterem, 
Bank6-hegy 30-57 

Bar any ka vend6gld» tulajdo- 
oog Szekerak Pal, (uzamben 111/16— 
ix/ifi-ig) 25-35 

B Any at Janos dr. m. kir. posta- 
ffltiszt, Matyaa kiraly-krt 10. 

34-04 
BAnyakapltAnysAg, m. klr.. 
Matyas kiraly-krt 40. 31-99 

Baranyal KAroly dr. m. kir. 
postafogalmazd, 8zep-n. 4. 38-85 
B&rcal BAzlasszonyk6pzo Is- 
kola, m. klr., Bare a, gr6f Zicliy 
kastely, lasd HaziasszonykepaS isk 
Bares Lajos, helyettes polgar- 
mester lakasa, Gizella-part* 4. 
24-91 
Bares Sandor enkrasz, Szaik- 

raari Gy.-n. 36.' 37-78 

BArdos Jdzsel, Vizi-u. 8. 86-84 
BArkAny Hugo okl. epit^szmdr- 
n8k es epittonester, Matyas kiraly- 
krt 3. 35-97 
Barna Arnold dr. szul^sz-nd 
gyogy&sz-szakorvos, Liszt Ferene- 
u 4. rendel H— 11, 3— 6-ig, 26-99 
Baross Sztfvets6g, F6-a. 46. 

35-09 

Bard Bela m. kir. csendflrflrnagy. 

Balassa Zsnzsanna-u. 18. 36-89 

Bart os KAroly. szallitmanyozasi 

6s bizoraanyi vallalat, nemzetkozi 

butorszalliti, Kossuth Lajos-n. 31. 

21-75 

BAszel Jendn6 sziii. Loosz 

Vllma nyu'gdijas all. tanit6n6, 

Rakoczi-krf 68 20-85 

BAthy ZoltAn, Szt. Istvan-krt 25. 

, 35-23 

Bauernebl Andor, FO-u. 67. 

34-09 
Bauernebl SzllArd magan- 

lakasa 36-55 

Bauernebl 6s Fla stirftfzde es 
malatagyar r.-t.. Fl6rian-o. 26. 
Kereskedelmi iroda 23-60 

Muszaki iroda 84-22 

Bauernebl Gusztavn£ «zv. , 

S8rgyar-n. 10. 46-55 

Baumann Vllmos dr. nfiorvos 

Kossuth Lajos-u. 27. 34-58 gabonakeres- 
io. 27-15 Benedek Miklds 

kedfl, Bercaenyi-a i 
Benke Geza aut6taxis, Olaes- 

«. 11. 36-94 

Benyl B61a m. kir. postatiszt, 

Kovaos-u. 87. ' 39-80 

Bereczky MlklAs dr. orvos, 

Bercsenyi-u 2. ;' 22-32 

Beres Bertalan eld allatnagy- 

kereskedo, F6-n. 22, 45-89 

Beres Erzsebet m. kir, posta- 

tiBBtviselfinfi, Timar-n. 17. 24-66 
„Beres Saalon", tulajdonos 0J4h 

latvan hblgyfodrasz, Ffl-u. 85 

32-77 
Beres Antal beraut6fuvaroz6, 

Zoltan vezer-u. 2. 32-78 Berger DezsO dr. iigyv^d, 
Szent Istvan-krt. 10. 22-15 magantisztviselfi, 
a. 4. 21-37 AUTOTAXl: 32-78 BERES ANTAL Bergou Antal vendfiglfls, F5- 

u. 118. 33-25 

Berzevlezy Bela m. kir. bonv. 
firaagy, Petofi-ter 2. 31-17 

Berzevlczy Bela ny. .„ 

tanaT, Fazakas-u. 9. 87-67 

Bernatb Andor Magyar Nemzeti 
Bank feliUvizsgaldJa, Vertanuk- 
tere 3/1. 24-21 

BernAth Zslgmondne, Matyas 
kiraly-krt 16. 45-54 

Beszedlts 6s TArsa Dtazasi val- 
lalat kepv.,.F0-n. 86. . 027-93 
Betegbtztosltd IntAzet {lasd 
Orszagos Tarsudalombiztositti Inteaet) 
Bettlhelm Albert, a Ceskomo- 
ravska Kolben Danek rt; ha^gond- 
noka, Bocskay-krt. 16. 25-81 
BlhAosy Gybrgy m. kir. repfllfi- 
flrnagy, Veaer-a, 6. 46-81 

Bilau Tlbor posta s. ellanor, 

Csendes-n. 20. 34-67 

Binder Kezsone, Ffi-u. 16. 

32-57 
Binder Testv6rekinaiseT 1 fe3tek, 
mag, elolial es permetezoszerek. 
F6-Q. 36. 32-56 

Blum butorgyAr, Blum Jfiesef. 
Kovacs-u. 9. 46-78 

Blumberger Gyttrgy csokolad6 
es cukorkalerakat nagyban, F0- 
u. 10. 20-52 

BociAn Ern« 
Luzsenszky PS.1- 
BodnAr (PodnAr) Gyozd draa 
es ekszeresz, MAV. palya6ras, 
Kossuth Lajos-u. 10. 35-86 

Boda Istvan dr. ftilei, egyetemi 
rk., keresk. foiskdlai r. tanar, 
Macyas kir.-krt. 6. 35-02 

Bodl Antal m. kir. szazados, 

Bzent Istvati-krt. 17/L11.9. 21-15 

Bohdaneczky Imre dr. m. kir. 

orvosrohadnagy, Bencznr Glyvila- 

u. 36. 26-48 

BoldvaIErzs6betelesztti-eloszt6- 

telepe, Kassa tjv. teruletere, 8as- 

. a. 15. 27-72 

BolgAr ferenc lnanl all. gimn, 

tanar, Grof Esterhazy J.-u. 1. 

46-50 
Bolgar KolOnla Pop Nikolov 

Todor dr., SEesenyhaa-u. 2, 22-86 
Bores LAszlA 6s Boros IstvAn, 
a «Weiner* ceg tnlajdonusai laka- 
suk, K(5-n. 15. 027-81 

Borovszky G6z&n6 burgonya- 
gyUmfilcR- 6s !6Helekaszai6 es sza- 
rit6 vaUalata, Galszecsi-iit 24. 

45-80 
Borucb B6Ia banktls^triselfi, 

TakaGs Menyhert-u. 5. 46-06 

Bdbm Ferenc J. « Vitamins eceu- 

gyar tul. Szullfi G6za-u. 9. 

27-02 

Lakasa, Vertanuk-tere 7. 27-01 

Brad ovka Gy ul a mhafestC-, 

vegytieziito- es gfizmosogyara, 

Deak Ferenc-krt TO. 31-32 Brezanoczy PA1 dr. theol6giai 
tonir, Bzt. Orsolyarendi gimn. 
igazgatd, FO-u. "34. 22-69 

Breznlezky Bertalan, mu- 

butorasztalosttsem* es lizlete, 
Kossuth Lajos-u, 5. 28-76 

Bristol SzAlloda-6tterem, 
Kossuth Lajos-ii. 8. 28-29 

Brddy Frlgyesn6, Fp-u. 61. 

36-99 

BrunyAczky IstvAn m. kir. 
TDOstamiiszaki s. ellenflr, Platan- 
u. 8. 82-12 

Brtlck Dezsft papir- es iroszer^ 
naeykereskedese, Prohdsaka Otto- 
kal4. *• 30-80 

Brfikk SAndor dr. tgyved, Fo- 
il. 24. 21-00 
Lakasa, J6kaL-u. 7. 36-20 

Bnbrovszky K aim An ecetgya- 
ros, 6zemere-u. 2. 31-49 

Buehhalter SAndor oras es ek- 
szer^sa, Fo-U. 95. 45-64 

Buchner Bela llj. epdlet-, mu- 
lakatos, harang- es mdfintflde, Szent 
Istvan-krt 26. . 21-79 

Buday G. ArpAdn6 nri es nfli 
divatarukereskedO, Ffl-n. 93. 

25-43 

Bndal cukraszda, tnl. Galairi- 

bos Istvan eukraszmester. Fo-u. 84. 

21-06 

Bukovlnszky Jdzsef ffiszer-, 
osemege- ea vegyesarukereskedes, 
Honvedek-iitja 49. 46-17 

Bulfczka Ede kb'nyv- 6b papir- 
kereskedea. konyvkb't^szet, nzleti 
konvvgyar, planografia, Szent Tmre- 
u. 14. 20-36 

BuAcz Vllmos <5Tds e3 ekszeresz, 
F5-u. 17. 35-43 ■ 

Burger LAszl6 f 6rfi es noi 
szovetek, selymek kereskedeae.FS- 
u. 59. 20-88 Beke Gyula vm. f Ojegyzfi^ kb'zs. 

ko/ig. ranfolyam h. igaagato, 

Ferenc Jozsef-krt 6. 36-63 

Belanyl luszlo belyegxCkesz'te, 

vesnBk, Gr6f Teleki Pal-n.2. 38-86 
Belter KAroly csemej 

vanyviznagykereskedfcse. 

26-27 
BenAezy KAroly vitea, m. k'r. al- 

ezredes, Tompa Mihaly-n. 4. 36-79 
Bendlg Ede mfiszereszmester, 

irdgrep es p^nztargep javit6 mil- 

helye, Fo-u. 63. (Capitol udvar.) Bra* J. SAndor dr. orvos, Kos- 
suth Lajos-u. 27. 34-44 

Brann Bela okl. mernok, keres- 
kedo, Kossuth Lajos u. 4 28-09 

Brebovszky Jend m. kir. p. 
tanacsos, Postaig. ep. 38^)6 

Brenner A. Albert papirkeres- 

i kefles, 8zegenyhaz-u. 6. 37-49 Bocskp Garnse Opel service 

034-62 1 Bocskay-krt 16. Burger LAszldn6, KisdyB.-n.4. 

28-97 

B<arger Tlbor dr. figyved, Ber- 

csenyi-n. tl. 32-63 

Burger Tlbor felvideki szappan 

es margarin-uzem beltagja, Bzt. 

Istvan-krt 25. 46-70 

Butorcsarnok, tulajdonos Rutka 

Audras, FO-u. 92. 21-07 

Capitol Mozgokepiizcml kit., 

FO-u 63. 34-92 

.CassoTla" ErdOipari es Fakeres- 

kedelmi SziJvetkezet k.f.t., FO-u. 4. 

46-69 

,CassovIa £< Import gyarmat-, 

deligyfiraolcsbeliozatal, eeftulajd. 

Vranosik Istvan, Bzathmary Gyorgy- 

u. 19. 20-24 

Central FilmszlnhAz kit., 

Mussolini-ter 4. 34-50 

ClAnozA es takarltasi vallalat 
«Certa» Ph. Mr. Venetianer San- 
dor, Horthy-Mikl6s-ter 23. 034-65 
Chorle Dezsc* m. kir. flrnagy, 

Bubics Zsigmond-u. 33. 46-65 
Chrametz Elem6r m. kir. fo- 
tiszt, Prohaszka Ottokar-a. 30. 

35-51 
Clerer Benrik dr. orvos, Horthy 
Mikl6s-ter 9. 30^08 

Clhy PAI lakatosmester, ktizponti 
fntesszeiel^si vail. FO-u. 79. 24-33 
Clkta cipflgyartasi es kereskedel- 
mi kft. eipfl, harisnya aruhazai, 
FO-u. 33. 29-12 

Honvedek-utja- 15. 29-11 

Corso IlIatszertAr. Rottenberg 
Ervin illatszeresz, FO-u. 49. 21-16 
CsAjI Bertalan dr.varosi,O.T.B.A 
korze-i es postas kezelO-orvos, 
Bercs^nyi-u. 7. 31-57 

CsAjl PAI ref . vallasoktatd lelkesz, 
Kolesey-u. 81. 37-62 

CsAkv PallaTlelnl LAszl6 
orgrdf gflzfuresa.es favallalata, 
Szlovak-u. 8. 31-19 

CsAszAr Jenti szallitasi vallal- 
koz6 lakasa, Matyas kiraly-krt 8. 
28-72 
CsAvossy Erne* dr. all. korhazi' 
sebesz fOorvos, Deak Ferenc-k't46. 
23-40 

Csanth MlklAs hOlgy- 6s un- 

fodrasz, FO-u. 125. 86-46 

Csendttrkertlletl parancs* 

noksAg, m. kir., VUI. Berblen- 

krt 20. *37-80 

*37-82 188 fl iiluoszam O-as szfimiesueit is Mrcsfiznl ken Kassa AUTOJAV1TASOK Motorgarage, Slollmann Teatverek, Kaesa, 
J6kai-u. 4. — Garage boxok, Varfta 6b Shell 
service. — Hengarfuras, dugattytikeszfSes. 32-16 EojillFtl lilB-TRlISSBSffl 

1U1 IK I. Kotsulh Lajos-u. L B si mm es nassai ;.t. valtoiizlete. 
Kassa F6-u. 36. 32-52 „ 
32-53 EU||A DA NflfSVSyAi L A fe » epem - li*»*M« *» hangulanerem 34-30. 
*fiP K W ^» GTIM^S ¥ «MHMfafaW b6rlo: Kecskemethi Bornemisza Bela fcier-ii* 1. 34—29 Csenkey Lajos cukraszmestar, 
Fo-u. 91. 23-08 

Cseh Gyorgy aranymuves, 
. Kovacs-u. 8. 35-74 

Cserkutl Imre dr. m. kir. posta- 
feliigyelo, Kassa 2 postahivatal veze- 
t&jenok lakasa, Kiss-u. 2. 39-84 

' Cstcsery Zslgmond csiaseri, 
vitez, in. kir. ornagy, Geza feje- 
delem-u. 9. 24-46 

Csikds Jdzsel cukorka- ea csoko- 
ladearu iizeme, Bethlen-krt 37. 
22-53 

Cslllag Sandor dr. operatenr, 
az allaml ktfrhaz orr-, torok-, gege- 
es fulosztalyanak f 6orvosa, Fo-u. 6. 
(General! palota) Hanem felel, tar- 
csazza a kirhaz szamait. 24*44 

Cslszar Kalman dr. vm. arva- 
sz6ki tilnok, Tisaa I. -a. 1/ 

37-68 

Csizmazla Ferenc jarasi es va- 
rosi m. kir. allatorvos, Kassai ver- 
tanuk-tere i. 34-96 

Csopp Sandor „E1ka" lakberen- 
dezesi vallalat, Ffi-n. 73. 024-75 

Csuke K&roly If j. vitez. a Zahr 
63 Bziakniany ceg tulajdonosa, 
lakasa, VbrSsmarthy-ter 8. 45-! 
Iroda 28-58 

Csubernath Janos rum es likor- 
gyaros, Fo-u. 42. 46-73 

Csubern&tb Nandorn6 Szt. 

korlatlaa italnierese, Meszaros-u. 3. 

36-73 

Csurf 11a Dezso 6a 9eopk<3 Istvan 
kentes es meszaros iizem, Meredek- 
*. l, 29-57 

Czeke S&ndor vitez, szentgyor- 
gyi, m. kir. alezredes, Pilsudszky- 
u. 23. 34-84 

Czeisier Elek, Vas-u. I. 31-52 

Czeisler Gyozo fiiszer-es vegyes- 

kereskedo, fionvedek-utja 61, 

29-23 
Czelster Vilmos ffiazer- eg ver- 

gyeakereskedese, 8zepsi-u. 

23-02 
Czigler Lajos varosi tanacsnok, 

Fo-u. 29. 26-34 

Cztrara B6Ia fa ea szenkeres- 

kedo, Kazinozy-u. 5. 27-49 

Czinner 6s Tsa ufii konfekcifi 
kereskedes, Ffi-u. 47. 26-81 

Czm&r Ede var. fBmernb'k latnaa, 
Korvin-u. 3. 24-25 

Dacslnszky AdolS iigyved, 
Dr. Kovaes-u. 48. 29-02 

Danlel-$zab6 Andras dr. b6r 

gyogy&sz, saaliorvos, kbrhazi f6 
orvos, Kossuth Lajos-u. 1. 23-91 

Dapsy Vfola dapsal tanar, 
Matyas kir.-krt. 13. 45-56 

Darvas 6s Kastrfner okl. ge- 
p(5szmernbliCk. ktizpontifiites beren- 

- dez6 vallalata, Imah»a-u. 4. 35- 

Darvas S&ndor dr. tigyved, 
Beresenyi-u. 18. 26-24 

Oayidovlcs Emll dr. n6gyd- 
gya3z,sziit6sz-sznkOTVos,Bercsenyj- 

■ n. 4. 28-29 

DavSttk'6 Ferenc Mav. fOint^zfl, 
Szt. Unart-n. 12. 33-45 

Debrecenl B^la u Merino » poszto- 

kcreskedelmi r.-t. lerakat, Fi-n. S8. 

21-43 Oelkarpatl k^olajfinomltd 
6a kereskedelmi r.-t. 

lerakata, Eperjesi-u. 11. 22-11 
Luther-u. 5. 22-12 

(r Dentla <( Dental-Depot 

fogaszati es muszaki anyagok szak- 
iislete, F6-n. 49, 26-13 

Deri Janos If j. gy6gyszer6sz, 
Deak Ferenc-krt. 40. 45-15 

D6ri Janos maganzb, Deak Fe- 
renc-krt 40. 35-53 

JJessewily B6Ia dr. orvos, v. 
berlini tanarseged, Varkapu-u. 4. 
28-91 

Dentsch Adoll ocskavaa-, osont-, 
rongy- ea femkereskedfi, Lxizsenasiky 
Pal-n. 7. 30-09 

Dentsch 6s ZIpser ten- es va- 
szonaruk speciAlia kereakedese, K6- 
a 2S. 28-02 

Dentscbes Konsnlat, N6met 

konzulatas* Szent letvan-krt 10. 

026-42 

Di6nes DezsS dr. ikafalvi, m. 
kir. tisztiorvos, v. vm. tb. tisztifflor- 
vosa, Pet6fi-teT 3. 31-48 

Dl Valentin Angelo terazzo-, 
mdkfl- es cementara vallalat, Bar- 
cai-4t 68. 028-74 

Dl Valentin Osvald6 Terazz6 

Beton-MukO VaHalkoz6, Olasz-u. 3, 

46-94 

Dobeslly Anr61 varosi ffititkar, 
Gfindbr Gabor-u. 9. 21-64 

Dohanygyarl lgazgat6sag, 
m. kir., Dohany-u. 6. 31-01 Dobany nagyar oda, 

Kovacs-u. 20. l. kir. 

21-84 Dolyak Arpad Hernadvolgyi rnra- 
es likoruzem, 8zt. Tstvdri-krt 44. 
33-29 
Domonkosrendl n6T6refc is- 

kolaja es internatosa, Rakoczsi- 
krt 10. 22-64 

Domonkos Szent, ferfizarda, 
Mesaaros-a. 6. 31-97 

Dork6 Istv4u miiv^szJ kepek ke- 

reskedese is keretea^se, FC-u. 86. 

46-04 

Dorko Jeuo uri es nfii iodrasz. 

Tin<5dy-u. 1. 45-16 

Dorner Dezsd nemes, m. 

saaaadoB, Szivarvdny-u, 38. 35-57 
DttmotKr Jozsel all. vizsg. 

gasa, FO-u. ill. 32-66 

DtJrner Tibor a Magyar Nemzeti 
Bank feliilvizsgal6ja, Bercsenyi- 
u. 10. 34-27 

Dreher-Haggenmacher Els5 
Magyar Keszv6nyserKo'zde 
R6szv6nytarsasag fdraktara. 
Szepsi-tt ii. 23-01 

Drotos Pal dr. orvos, a kassai 
b(5T- es nemibeteggondozd b. vezetS 
orvosa, FS-u. 81. 24-92 

Drozda J6zse3 1!J. m. kir. posta 
s. eileaor, Erdelyi-u. 10. 45-50 

Dramar Laszldj Kassa szab. kir. 

varosi seneiskola jgazgatdja. 

Kovacs-u. 32. 29;44 

Dwcsay Jenfim. kir. szazados. 

Bornemissza-dulo 9. 45-60 DudEnszky Viktor 

me, Barcai-dt 38. iz'talosfiae 
46-87 Dwg6gyar, Frledmann 6s 
Sloskov£c£» Boeskay-krt 6. 

O27-30 Duma 6ytfrgyn6 fiiszer- es 
vegyesarfikereskedes, bor, s8r es 
miadcnnemfi szeszesitalok zartpalac- 
kokban, denaturaltszesz, tfizifa es 
azeneladas, Meszaros-u. 18. 36-13 

„Dana" altalanos blztosit6 
r.-t. ffjugynbkaege, Kossuth L.- 
u. 14. 33-34 

Dunajszky Earoly gepkeres- 
kedelmi es gepipari vallalat Alfa, 
Hofherr es Fanto kepviselet, 
Honvedek-itja 12, 37-18 

Dznrasz L&szlo „Karpa«a" fa- 
es furnerkeresked^s, Feja David- 
u. 16. 35-21 

Ebresztfi bejelentd 08 

Egressy Lajos ref.' vallasokt;at6 
lelkesz, Veriauuk-tere 9. 46-36 

Egry Gytfrgy m. kir. postamfl.- 
szaki iizemi s.-tiszt. Vici-u. 8. 

32-11 

Egervarl S&ndor vitez 6s Tar- 
sal* legenye alsomihalyi asvany- 
ola] finomit6 es kocsiken8csgyar > 
Gr6f Teleki Pal-u. 15. 23-89 

Egyestllt Fels&magyaror- 
szagl Hltelbank 6s Kassai 
Takar6kp6nztar R6sz- 
v6nytarsasag, Kossuth L.-u. 2. 
20-75, 20-76, 20-77 

Egyestllt Felsoanagyaror- 
szagl Hltelbank 6s Kassai 
Takar6kp6nztar R6sz- 
v6nytarsasag valt6Uzlete 1 
Ffi-u. 36. 32-52, 32-53 

Elemi Altalanos BfztosltA 
r.»t. vezeriigynb'ksege, Kossuth 
Lajos-u. 20. 37-55 

El em! Iskolaks 

Barcai-uti allami elami nepiskola, 
Barcai-ut 45. 35-12 

Huiiyadi-utcai allami elemi iskola, 
Hunyadi-u. 2. 37-11 

Tompa Mihaly-utcai illami elemi 
nepiskola. Tompa Mihaly-u. 2. 

29-21 

Elfer Henrlk nyers-, kikeszitett- 

b6r- sibrme eg szucsaruk, Blandr 

Bela-u. 37. 27-59 

Ellas Nandor pekHzerae, Kossath 
Lajos-u. 15. 35-20 

Elka 1akberendez6sl valla- 
lat, Caopp Sindor, F6-u. 73 

024-75 

Elkan Mlksa dr. figyved, Ka- 
zinczy-n. 6. 33-18 

lnt6zet, m. kir. 

torthy Mlbl<5s-t6r 18. 

21-52 

Elsft magyar altalanos blzto- 
slt6 tarsasag kassai 16Ugy- 
noks6ge, FO u. 4. 33-07 

Energla mfiazakl szakazlet, ceg- 
tulajaonos Eckerdt Istvan keres- 
kedo\ Kovacs-u. 33. 26-43 

Engel Arminkereskedfl, F6-u. 14. 
32-49 

Engel Rndolf dr. egyetemi rk. 
tauar, azallami k6rhaz belgy6gyasz- 
foorvosa, Dobo-u. 6. 23-22 

Engel Sandor 6s Pal lakasa, 
Peja David-u. 4. 022-27 

Engelmayer Jen& dr. all. k6r- 
hazi rontgen-foorvos lakaaa, K6r- 
hae-n. 14. 27-97 

Eaten Mano dr. rabbi, Arany- 
u. 9. 35-87 Epltkez6sl 6s Fafparl R.-T. 

Kbzponti iroda, Kossuth Lajos-u. 2. 
26-94 

Kglagydra, Szepsi-at 89. 22-88 
ErdCly] Izso ruhaamhaza es nri- 

szab6saga, F3-u. 37. 46-88 

Erdolgazgatosag, m. kir., 

Szent LenSrt-u. 9. 20-81 

Erddlgazgat6sag, m. kir. 

(iizemi agazat) 22-82 

Eszkarosi es aranyidai hivatalok Erdss Marglt gepiT6n3, Kovacs- 
u. 29. 37-96 

Each wig Hajta Kora61 kerea- 
kedese, P6-U. 29. 20-70 

Eszakmagyarorszagfl Fakt- 
termelo, Epttlet es TUzeltf- 
anyag Ertekeslto k.Lt. 

Kossuth Lajos-u. 26/a 027-66 

Telepe, tlj fater 36-57 

Eazenyl Jolfin tenaeny- es liszt- 

raktara, Szt. Istvan-krt 32. 36-48 

Eoropa kAv6baz 6s 6tterem 

berl6: Bornemisza Bela, Eder-u. 1. 

34-30 

Earopa nagyszall6 6s k4v6- 

haz,berl6: Bornemisza Bela, Eder- 

u. 1. 34-29 

Evangellkus ag. bltvallasu 

I. egynazkiizs6g,Kossiith Lajos- 

u. 3. 35-96 

„Extra" rum- es likorgyar, tul. 

CBabernath Janos, Honv^dek-ntja 7. 
27-75 
„Faarmgyar" Ma3ika Miklos, 

Honvedek-4tja 32. 21-08 

Fagnlya Sstvan G6za, szallito, 

Malom-ter 11. 24-42- 

Fabldl IHilklds dr. orvos, Kovdcs- 

u. 41. 26-55 

Falclone L6rant dr. hadbiro- 

fohadnagy, Gbmbba Gyula-u. 18. 
45-65 
Farkas Jdzsel dr. nemes, 

figyved, Bethlen-krt 71. 28-52 
Farmos Odtfn m. kir. fOhadnagy, 

Batthyany-u. 32. 35-19 

Fater mel6 6 s kereskedelmi 
Sztfvetkezet korlatolt lele- 
ldss6ggel, Honvedek-utja 38. OB 
Or 

■i 
O: 

3 

a 

O: 

ye 

©: 

M 

M 
A 

X 
O ■ 

Si 

m Fedak Janos mfiszaki vallalat, 

Bzathmary Gyorgy-u. 17. 33-49 
Feh6r J. 6s Fla t<u.haaruhaza, Fo- 

u. 21. 28-05 

Feh6r Kalman v»a- es f6mmeg- 

munkal6uzeme, Szegenyhaz-n. 16. 

29-34 

FeJ6r GySrgy kCnyviSteszete, 

Fejer Erzsebet fuzoasalonja, Ko- 

vaes-u. 45. 23-68 

Feldmann G6za lakasa, Jokai- 

u. 2. 31-89 

Feldmann H. 6s Flo. ferfi- es 

n«i ruhauzlete, F6-n. 31. 26-49 

Feley Lorant kozepiskolai tanar, 
Rak6czi-krt 3«. 33~58 

Felsomagyarorszagi niozgO- 
k6pszlnhazi k.i.t.. Mussolini- 
ter 4. 27-92 

FelstfmagyarorszagI Ra- 
koezl Muzeum, Batho ry istv&a 
ter 2. 24-37 

FeIvSd6kl jnls tdr ©tlz<em 
Hltscb Miklos^ Fftt&ky Tibor- 
u. «. 29-36 189 Kassa fl tutioKozo montfjg mes nit a kapcsolasi szamot. FELOIDERI KERESKEDELNI BANK RT. r - . " •" 

A PEST I MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEANYINTeZETE ■9 a *9«OSaga: J£-J£ FLEISCHER fcJCHlRGER vas- £s siennagykeresked^s 

Fb-n. 2. 29-63 
Iroda : 29-64 J Fiokiizletek Honv6dek-utja 21. 
; Fb-ntca 38.. 
" Fo-utca 11. 29-61 
29-62 
29-65 SZENTELEP : 
Bocskay-u. 13. 

31.45 FORSTER LA JOS dr. tUzelSanyag-nagykeresb., a mAk, Sz6narusit6, 
Szf6v. Gazmtivek vez6rk6pvisetete, Kazinczy-u. 2- Tel.: 31*62 Felvld6kl Kereskedelmi 
Bank R6szv6nytarsasag* 
" Fo-u. is. 22-33 

IgaMgatd 32-32 

Fiilke csak kifele beszelgeiesre 

32-50 
Felvld6kl Mar gar In Uzem ' 

Pataky Tibor-u. 8. C31-87 

Felvid6kl rum- 6s Ilkorgyar 

k.f .t.,Hoithy Miklds-ter 20. 27-3 1 

Felvid6kl Szappangyar, Pata- 
ky Tibor-u. 8. 031-87 

Felvideki Ujsag politikai ua pi- 
lap, Fo-u. 96. 

8zerkes»tdsege 31-11 

Pelelfls szerkesztdje, F6-u. 96. 

31-12 
Kiaddhivatala, Fd-n. 9G. 24-27 

Felzmann Ricbardn6 all. ta- 
Ditdnd, Kassai vertanuk-tere 7. 

31-10 
Fend rich Ferenc dr. sziilesz- ea 
ndorvos, Tinddy 8ebesLydn-u 3. 

34-57 
Fenko Janos acsmester.-Varkapn- 
u. *6. 46-23 

Fenyo Arpad dr. ugyved, Ta- 
bles Menyheitru. l. 46-34 

Fenyes Andor dr. 6s Fenyes 
Istvan dr. iigyvedi irodaja. 
Bzathmdry Gyorgy-u. 6. 32-62 

Fenyes Istvanne dr.-ne szul. 
Gmitter Magda, Almassy-u. IS. 

35-08 
Ferdlnandy Gynla ny. beliigy- 

miniszter, Fazekas-u. 9. 26-39 

Ferences Rendhaz lelki pasz- 
tprkodas, Fischer Colbrie, 
Agosiou-u. 23-31 

Ferenezy Geza ny. Jaraftbird, 
Vertanuk-tere 9. 36-36 

Ferenezy Samuel dpirkezesi ba 
dogos, viz-, paz- es kozpootiffit^s- 
szereia, Bocakai-krt 2. 27-32 

Finder O. ,, Gloria" papirarugyar.. 
Pataky Tibor-u. 8. 029-22 

Fischer Erntt m. kir. postaell en- 
fir 45-07 

Fischer Jrtzsel ffiszer- es cse- 
inegeltereskedO, Bzent Domonkos 

i&t 9 20-31 

Fischer Karolyn6 m. kir. posta 
s. tisztno, Dohany-u. 25. 23-11 
Fleischer 6s Schirger vaske 
reskeddk, Fd-u. 2. 29-63 

Iroda. F6-u. 2. 29-64 

Fidkja a <iGazdahoz», HonvSdek- 
ntja 21. 29-61 

2. sz. fidkja, FG-u. 38. 29-62 

2. sz. fidkUzl. villamos osztalva, 
Fd-u. li. 29-65 

szentelepe ; Bocskay-krtl3. 31-45 

Flleg Ferenc dr. varosi orvos 
belgydgyasz, Tordassy-u. 7. 22-30 

Fodor Laszld re. kir. drnagy, 
Matyas kiialy-krt 40. 46-84 

Fodor 6s Tarsa termeny- es liszr 
nagykereskedes, Berwenyi-u. 16. 

26-58 
Foghaz, kir. ttfrvenyszekl, 

Apponyi Albert-u. 1. 22-10 

Fonclere Alt. Biztosltd Inl6- 

zet vezevugyuuksege, Kossuth 
Laios-n. 27. 32-98 

Forgalmi addhlvatal, lasd 

Penziigyigazgatdsag 
Forgach Dezso ny. in. p. -if. ffl- 

tanacsos, Tiirt-n. 11. 46-81 

Forgach Ferenc, Magyar-n. l. 

36-90 Forls Ferrnc dr. II j. torveny- 

szeki j'egyaS, Ffl-n. 85. 23-81 
Fbldes Dezso foldbirtokos, Tort- 

«• »- 36-81 

Foldes Gynla M.K.P. ker. titkar, 

Prohaszka Ottukar-u. 32. 21-30 
Foldes M. Gabrlella, Hang, 

Ffiny, Sport, Kossuth Laios u. 26. 

28-06 
FtildesI Emil dr. ny. postatana- 

csos, Timar-u. 17. 20-11 

Ftfldesl Ignac ny. karjegyzfi, 

Kfs-u. 4. 46-31 

FSldesi Laszl6 dr., Deak Ferenc 

trt 13. 35-31 

FttldmeresI feltlgyel^seg, m. 

kir.ailaml i.,Ffl n. 74. 25-33 
Ftfldmtres Szdvetkezetl 

Szeszgyar, Bubiea Zsigmond 

n- 26. 29-33 

For do's Laszld all. gimn. igazgato t 

Kazinczy-u. 5. 27-88 

Fttrster Gosztdv fa- es szen- 

kereskedii, Mussolini-ter 1. 31-61 
Forster Guszta-r „Hungaria' [ 

saallitasi, kobsz- es szenkereske- 

delmi vallalat, Kazinezy-u. g. 

20-35 
F«rster Lajos dr., a MAK. szen- 

arusit6, koks^kereskedetmi veaer- 

kepviselflje, szen- es fanagykeresk., 

Kazinczy-u. 2. 31-62 

Forster Lajos dr. ny, kolio- 

igazgato,.okl. vegyeszm^rnok, ia- 

kasa, Nador-u. 16. 34-43 

FoszolgabirOi hivatal (kassai 

jaiasi) Szent Jstvan-kn 9. 22-77 Fdtlgy6szs6g, kiralyl, Szath- 

mary Gyorgy-u. 57. . 20-94 

Fovamhivatal, m. kir., Barosa- 

krt 17. 31-51 

Ftfzo Janos dr. kdrhazi osztaly- 

vezet6 lOorvos, Geza fejedslem- 

«■ ™. 35-94 

Franck Kaveszer Muvek 

r.-t., Honvedek-utja 68- 33-54 
Frantz Janos fanagykereskedO es 

iatermelO, Szent Istvan-krt 11.' 

24-94 
Frantz Janosne f Qszer- es ese- 

megekereskedes. FO-u. 89. 24-50 
Freimann Testverek beteti 

tarsasag, epiiesi anyagok, fater 

melea es eladas, Hovedek-ntja 11. 

28-64 

Frendenleld fidroly hentesaru 

gy.ira. 

Uzlet, Kossuth Lajos-D. 1. 37-36 

Uzlet, Ffi-utea 119. 37-35 Frendenleld Oszk&r husnagy- 
iparos, Ffl-n. 31 28-38 

Lakasa, Honv6dek-itja 36. 28-37 

Freand JOzsei term^ny- es mag- 
kereBkedfi, Bzent Istvan-krt 3. 

33-26 

FrlcsoTszky VInce koipanelepe 
es siremlekraktara, Honvedek- 
ntja 50. 35-47 

Fried Hugo dr. tiidobetegsegek 
szakorvosa, Kossuth Lajos-u. 2. 
Ijakas, Szent Istvan-krt 13. 28-61 

Fried Hug6 6s Fia g3zfiiresz- 
telep. partettgyar es fanagykeres- 
kedes : Thokoly-u. 24. 30-46 

Friedlander 6s GlUck faszer- 
es gyannatarunagykeresked6se, 
KO-u. 3. 27-70 

Friedman Adolin6 tfzv. pyaros 
ozvegye, Szent Laszlo-u. 36 35-77 

Fried man n Armin 6s Fia 
ep51et-6s tuzelOanyagok, Eperjesi- 
u- 25. 33-91 

Frledmann Artnr lakasa, 
Andrassy-u. 20. 25-00 Frledmann DezsO dr. a bel- 
betegsepek es orvosi laboratorinmi 
munkalatok szakorvoaa, F6-n. 54-. 
24-92 

Frledmann 6s Moskovlcs 
dugogyar, Boeskai-krt 6. 027-30 

Frledmann J end dr. gazdal 
kodo, Bercsenyi-u, 20. 26-23 

Frledmann La]os dr. mernbk. 
Jaros3 Anflor-u. 4. 33-76 

Frledmann JLaszId dr. seb6sz, 
P6-u. 64. 33-22 

Frledmann VIlmosn6 ttzv., a 
((Polio)) ceg tarsanafr maganlakasa. 
Blanar Bela-n. 28. 3CHD1 

Fried rich Henrfk nltramarin 
kek- 6s vegyeazeti gyara, Bethlen 
krt. 31. 21-86 

Lakasa, 8zemere-n. 8. 23-87 

Friedrleh Sandor dr. gyaros, 
Timar-u. R. 35-88 

Frlsch Arthur termeny, takar- 
many, Jifivelyesek 6s as b'sszes 
mezOgazdasagi cikkek, PetOfl-ter 8 
25-45 

Frlseh Jcnft ffiszer- 6 s gyarmar- 
avukereskedd, Bzathmary Gyfirgy 
u. 39. 36 . 71 

Fuchs Emit fatermelo, Szent 
Istvan-fcrt 22. 30-35 

Fngel Istvan Jfadonna gydgyszer- 
tar, Kossuth Lajos-u. 19. 34-52 

Furn6r-Keresked6s Rosenberg 

es Tiirsa, Szent Istvan-krt 14 

021-97 
Fntnra r.-t. kassai kirendeltsep^e 

Fd-u 6. 32-45 

Fttl^p Dezsd dr. kir. figyeszsefii 

elnok. Batthyany-u. n. 45-72 
Folbp Istvan nemes,m. kir. szaza- 

dos, Tordassy-u. 7. 31-37 

FUtoanyag beszerz6sl k3z- 

pontt Iroda (tul. Karger Jdnos> 

Gr6f Teleki Pal-n. 7. 45-14 

FUzesI Tlvadar villanyszerelesi 
villalar, r4dio- es kerekparszak 
fizlet, Horthy MikI6s-ter 1. 35-85 

Gabor Ferenc kad'arUzem, 
nizsi-u. 14. 85-70 

Gacsay LaszlO szOlfibirtokos es 
borna^ykereskedo, Szathmary Gv - 
*• * 9 - 28-33 

Gador Ferenc dr., Matyas kir - 
krt. 22. 46 _ 75 

Gajdos Endre 6piilet-esmrilaka- 
tos, gr. Teleky Pal-u. 10. 22-89 

Gajdos Ferenc a M-ngnezitmuvek 

iizemvezetOJe, Werboezy-u 21 

35-38 
Gajzer J. Agoston m. kir. post^- 

tiszt, Franciskanus-n. 3. 45-28 
Galambos JOzsel nyersbfir- 

kereskedS, Vagdhid-u. 11. 20-37 
Galanffy Gybrgy m. kir. hnszar- 

szazados, Dohany-n. 17. 25-49 

GallO Istvan gyfimsicskereskedfl, 
Lakatos-u. 4. 27-25 

Gallns Andras dr. fogorvi 
Fft-n. a5. Rendel 4— 7-ig. 26-65 

Garal Jen 6 gyogyszertar 
Szent Istvan-krt. 2. 37-22 

Lakasa, Rik6ezi-krt 34. 37-20 

GaskO AliklOs dr. figyved, 
irodaja, Konrady Lajos-u. 11 

037-29 
Lakasa, Feja David-n. 4. 37-33 

Gayssler Istvan BarcaiMflmalma, 
malomtelep, Barca 200 sz. 33-85 

Gayssler Pal Iisztnagykereskodd 
Bzepsi-ut 7. 24-96 Gayssler P6ter ny. miiszaki 
tanacsos. Almass.y-u. 3. 45-26 

Gazdagh Gynla m. kir. postaf6- 
tiszt, Kassai Vertanuk-tere 2. 

45-02 

Gazdak Blztosltd SzSvetke- 
zete, FO-u. 22. 30-32 

Gazdasagl feliitryel6s6C, m. 
kir., varmegyei. F6-u. 31. 23-25 

Gazdasagl tanint6zet k*>z6p- 
fokn, m. kir. igazgatosaga, 
Bubics Zsigmond-a. 26. 29-43 
Gazdasaga 29-46 

Gazdy B61a m. kir. szazados. 
Takaos Menyhert-n. 3. 34-12 

Gazsl Istvan varosi aljegyrfS, 
Pataky Tibor-u. 21. 46-85 

Gazsl Pal epitesz, 6pitfisi vallalata, 

Szlovak-u. 7. 26-50 

Gazgyar (varosi) Eperjesi-nt 4. 

022-91 
Gartner J6zsel fenykepesz, F6- 

n. 103. 36-01 

Gedeon Janos mm- 6s likor- 

gyar, Feja David-u. 4. 27-26 
Gelb Nathan texrilaninagykeres- 

kedea es iigynb'ksege, Dob6-n. 16. 

24-72 

Gelman Sandor dr. orvos, Ber- 

esenyi-a. 4. 26-78 

Gergely Henrik dras, aranymfi- 

ves ^s ekszerkereskedo, Szathmary 

Gyorgy-u. 2. 32-54 

Lakaaa, Ralc6czi-krt 36. 32"5£ 
Gergely Tibor dr. m. kir. «S- 

orvos, Dob6-n. 16. 31-53 

Gerhard Kalman varosi kozmfi- 

vek fSmernoke, Bethlen-krt 55 

31-58 
Gerhard Kalmann6 v. miiszaki 

taaaosos Bzvegye, Gb'mbos Gynla- . 

u. 3. 30-31 

Gerhard t M Iklds bCrHndHs, 

Gr6f Teleki Pal u. 2. 46-86 

Gero IMlhaly noidivat, gelyem, 

sziivet es menyasszonyi kelengyek, 

F6 u 39. 26-40 

Ghlllany Imre bard, Zrinyi- 

n. 2. 21-41 

Glday Endre all. gimn. taoar, 

""■ ros-u. 77. 34-21 

GJmnazlnm, m. kir. all. (Hun- 

falvy Janoso. Kovacs-u. 30. 29-18 
Glatz Konrad dr. ugyvedi iroda. 

F6u. 4. 36-14 

Lakasa, Bibrik-u. 3. 86-21 

Glatz MikI6s dr. varosi aljegyzd 

Sibrik-n. 3. 46-21 

GlOrla gydgytizertar Friedmann 

Sandor es Wirkmaan Arpad, Fd- 

a 122. 23-76 

„GI«Vria" papirarugyar, Pataky 

Tiboi-u. 8. 029-22 

GlUck Erno nemzetkb'zi butor- 
szallitd es beraktarozd vallalata, 
Fo-u. 85- 37-00 

Uzleti orakon kivuli hivas 37-06 
Magdnlakas, Mesziros-n. 58. 37-06 

GIfick Zoltan vizsgazott fogasz, 
Szent Istvan-krt 16. ' 22-14 

Gobonya Alb In fogmttves, Fd- 
u. 40. 20-07 

Gojdlcs Lultpold, Lnzs£nszkv 
Pal-n. 14. 33-94 

Goldman Armin dr. gyermek- 
orvos es orthopad, F5-u. 28. 

21-46 

Goldstein Artnr favarosvallal- 
koeo, Galszeesi-u. 20. 35-80 

Gombos Jend n6i divat-, kotott- 
aruk-, szb'vet- es seiyemkereskedese, 
Fd-u. 55. 190 nmely sgm a ntorbnn, sem j pbtldshon emszerenel. 

IRIIC7 a HflV HjvgiajM Meneticgyiroddia KflSSliH, Fo-utca 51. 
■PW J^iSztiiiitoifimozfisi Fgosztdlv: BUDAPEST, V. Cr6f Telchl Pal-u.2. Kazan Telelon: 31-71 
Telefon:l84-973 Gorgos LAszlA aranymuveF, 6k- 
szer6sz> bijouterie, F5-u. 71. 46-77 

Gorgos LAszlA aranymftves, 
6kszer6sz, bijouterie, FO-u. 71. 

45-45 

GottdienerHenrlkne ozv. bor- 
nagyfcereskedo lahisa, Szathmary 
GyOrgy-u. 32. 21-69 

Gottdlener Testverek bortre- 
reaked6k, Bethlen-krt 5. 21-70 

Gotterer S&mnel «8tampoi> 
b61yegz6k6szit6s,. papirkeresked6s, 
toltOtoll saakiialet, F6-u. 70. 35-84 

Gottlieb Bela dr. gyermekorvoa, 
volt epyetemi tanir3eg6d, Ber- 
csenyi-u. 6. 21-23 

Gottlieb Sandor mujeggyara, 
l)arda-u. 16. 29-40 

Gobi Bela fiiszerkereskedtf, 
Gr6f Teleki Pal-u. 11.. 36-27 

Gttmori Zoltan g6p.-m6rnbk, 
autoidkola, Szent Istvan-krt 16. 

22-14 

Gttrgey Pal gorg5i 6s toporei, 
m. kir. szazados, Bubics Zsigmond- 
u. 31.; 36-29 

Gtttz ArpAd cukraEZ, Babies 
Zfiigmond-u. 33. 29-04 

GtStz Ernci m. kir. postaellenor, 

Gijrbe-U; 3. 26-16 

Grail k a kimyvnyomda, Fo- 

u. 82. 24-80 

Graner M. dr. 5gyv6d, Ffl-u. 19 

28-53 

Groh IstvAn mm- 6s Hk6rgyslr, 

Hoithy Miklos-ter 6. 27-87 

Grossman, Grossmann, lasd 

Groszmann 

Gr6sz Adoll keresk. ngynfik, Fo- 
u. 24. 23-47 

Grosz Albert dr. 5gyv6d. Tma- 
hiiz-u. 8. 20-89 

Grosz JAzsef dr. orvos, Ffl-u. 46 
32-46 
Grossmann David festekaru- 
haza, Szatbmary Gyorgy-u. 21. 

22-84 

Grossman Gynla fakereskedfl, 

Apponyi Albert-u. 2. 45-61 

Groszmann es TArsa fest6k- 6s 
vegyieiskek nagykeresked6se, 
Znuyi-u 24. - 29-78 

Grtin LAszlA nemzetkSzi szallifasi 
vallalata, Kalvin-ter 6. 034-76 

GrfinVeld Sandor paizsaszonyeg, 

keTesked6se, F6-u. 99. 35-93 

fogorvos, 
31-56 
GrUnwald Bertalan (bodega) 

etteremtulajdODos, Kossath Lajos- 

n. 15. 45-20 

Gunde Geza m, kir. ezredes, 

Deak Feren«-krt 8. 36-61 

Gnttmann Arm In Hk6rgyaros 

lakasa, Vizi-u. 24. 36-25 

Gnttmann Fill op fatemeW, Fo- 

u i- 29-99 

Gozmann Mfksa 1. m. ny. all. 

vezerfirnagy, Petiifi-ter 11. 24-83 
GyArfAs GyozO vltez, m. kir. 

ezredes,Honv6dek-iitja 133. 25-41 

Gyermekmenhely, m. kir. 
Allami, Bethlen-krt 10. 29-72 

Gylkos Geza nagykeTeskedfl, F6- 
*• *9. 25-12 

Gyori es Boros f6nyk6peszete, 

Kossuth Lajos-u. 2. 27-78 

Gyorfy JAzsefne papir-, ir6szer- 
6s koiiyvkuresked6s, F6-u. 118. 

O20-55 

Gyorf Fy JAzsef ecietgyaros magan- 
lakasa, Hent>zelmaim-t6r 1. 35-65 

Gyorffy Mlhaly fanagykereskedS, 

Gr6f Bercs6nyi-u. 2. 21-39 

Gyorgy Janos adotiszt, Gizella- 

part 24. 46-24 

Gyfirgy Karoly, G61ya-u. it. . 

28-82 GrUnsteln Jeno dr. 

Fu-U. 127. Gyorgy Lajos aknasztatinai papir 
arunagykereskedfl, Szathmary 
Gybrgy-u. 32. 34-61 

Gynklcb NAndor m. kir. p6nz- 
iigyOii felfigyelfl, el6ad6 6s pa- 
rancsnok, Iraahaa-u. 4. 34-38 

Gynlal Od<fn nriszabosiga, F5- 
n 26. 32-30 

Gyurcsanszky Istvan m. kir. 
p. s. ellenflr, Nador-u. 25. 46-51 

Gytlrk konyv-, papir- 6b bGlyeg- 
keresked6s, Ffl-u. 103. 46-01 

Haas Bela okl. meru«k, gepkeres- 
ked3, Kossuth Lajos-n. 21. 033-99 

Haas F til tip es Fial-f61e r.-t". 
sz6nyeg-, IBggony-, butorszfivet-, 
Jiaoleurakeresked6s, Ffl-u. 51. 

33-27 

Haban Gyttrgy dr. k6>h/iej ffi- 
orvos, Dobd-u. 31. 24-20 

Hadanyl Antal m. kir. hadtest 
karnagy lakasa, Gizella-part 21. 

36-24 

Hadtrokkantak, Hadltfzve- 
gyek 6s Hadlarvak Szo- 
vetsegenek (Honsz.)kassal 
csoportja, Gr6f Teleki Pal- 
"■ 1*. 32-28 

Hadtestparancsnoksag, Ilsd 
Katonai 6paletek 6s hatosagok. 

Hajdu Antal pu. EEamviBsgal6. 

Matyaa kiraly-krt 14. ■ 36-92 
Hajna Janos dr. m. kir. postn, 

titkar, Prohaszka Ottokar-u. 28, 

23-27 
Hajna Sandor dr. tigyv6di iro- 

daja, Konrady Lajos-u. li. 37-29 

Halassy Barna dr. m. kir. 
rendortanaosos, a kassai rendflr- 
kapitanysagvezettij6nekhelyettese, 
lasd Rendors^g, m. kir. koapoutja. 

Haldsz Janos vit&s, m. kir. ta 
bornok, Pilsudszky-u. 27. 24-54 

Halla Karolyne testapolasi Rza- 
lon, ppdikiir, masszazs, maaikiir, 
Kossutb L,-u. 23. 24-99 

Hallgatd Ferenc dr. Mav. palya- 
orvos 6s 0. T. I. kerlileti orvos, 
Kovacs-u. 25. 27-77 

Haiml Bela dr. es Halml 
Felix dr. Ggyv6dek, Fo-a. 25. 

26-73 

Halml Felix dr. ugyv6d, Ber- 
cs6nyi-u. 9. 22-19 

Halmi Gyulane dr.-ne posta ?, - 
ellenonio, Bethlen-krt 37. 36-06 

HaCmos Bertalan gepkereakedfl, 
Szathmary Gyorgy-u. 17. 20-45 

Halmos Laszl6 dr. szS16sz- 6s 
ii6gyogyasz-szakorvo9. a berlini 
Charite egy. klinika v. taniirse- 
gdde,Vizi-u. 10. 31-50 

Haltenberger Ince, Babies Zsig- 
mond-u. 67. 45-39 

Hamko JHiklos fnszer- 6s cae- 
megekereskedfc'se, Ffi-u. 81. 34-26 

Hangya kirendeltseg, 
Sz6plaki-iit 28-70 

Hangya Termeltt, £rteke- 
sltft es Fogyasztasl SzUvet- 
kezet, iroda es fi6kii?let6nek tav- 
besz6I6 kiizpontja. F6-u. 60. 

O20-48 O20-68 
Hanka" ^ongoraszalon 6s Javiro- 
muhely, F6-u. 40. 30-90 

Hanka Arnold okl. zongorames- 
terlakdsa, 8zt. Laszlo-u. 5.32-26 

Hanser Karoly 6kszerfizlete, F0- 

u 35. 46-28 

Talaidonos: Ozv. Hanser G6zan6, 
lakasa, F6-n. 35. 36-28 

Haraszt Lajjos lij. «Dental-Depot» 
fogfiszati cikkekszakuslete, Kassai 
Istvan-u. l. 34-72 

Harsanyi Bela m. kir. honv6d 
alezredes, Pet0fi-t6r 10. ' 24-40 

Hasenaner IHIklos dr. m. kir. 
postatitkar, Nador-u. 19. 39-61 

Haszonlaarubeszerztt" ter- 
melci 6s 6rteiesito' szbvetkezet k.f., 
Ffi-u. 76. 022-66 Haasmann Jonas dr. orvos, F6- 
u- 3. 22-67 

Hanszer Geza kflzponti-f flt6s, viz- 
csatorna berendezO vallalat Kovacs- 
«• 6- 27-65 

Haras Oszkar dr. es Haras 
Gabor dr. ugyvedek, Bercs6nyi- 
n. 9. 26-91 

Hazlasszonykepzd iskola, 
m. kir., Barca 26-33 

HeczkO Gyula bOrkereskedS, 
Bocskai-kr!; 3. 37-51 

Hegedtis Istran, Gttrbe-u. 4, 

45-87 

Hegyrldeki Zoldmezcf Szo 
vetseg, Fa-u. 123. 33-63 

Helnrlch Jeno Fonci6rei.lt. Bizt. 
Int. fonoke 36-47 

Helyel Gyulane dzv. denatnralt- 
szesz eloszto, F8-u. 64. 32-00 
Lakasa, Riman6czi-u. 8. 45-76 

Helyktfzl (internrban) tar- 

beszelii bejel ento 01 

Hendel Jdzse? Mav. mflszaki f6- 

tanaceos, osztalyfonbk, Jokai-n. 5. 
37-02 
Hensch Edit kOnyvelfinfl, 

BatthyaTiy-u. 24. 45-19 

Henzeiy LaszI6 dr. kir. bir6- 

sagi aljegyso, Pilszudszky-u. 19. 

35-49 

Herbal Sandor okl. 6pft6szm6r- 

ncJk 6pit6si vail., Matyas kir. krt. 72. 
20-87 
Hercz Ignac dr. es Hercz 

Andor dr. iigyv6dek, F5-u. 29 

26-71 

Hercz Jdzsef dr. ugyv6d,. Ber- 

csenyi-u. 22. 26-68 

Herdltzky J6zsef varosi 

f0jegyz6, Sas-u. 13. 21-10 

Hericz Istvan m. kir. postaffi- 
tiszt, Fischer Colbrie Agoston- 
u. 13. 24-86 

Hermann JAzsef p6kmester, 
Csolnab-n. 15. 32-39 

Hernadl Mihaly dr. m. kir. 
tisztioivos, rendfirorvos, K6rh&v- 
a. 10. 26-32 

HernAdtlhany kozs6g el5ljaro- 
saga, Heriiddtihany 28-50 

Hernadvolgyi rum* es llkor- 
Uzem, tul. Dolyak Arpad, Seent 
Istvan-krt 44. 33-29 

Hernddvijlgyl SzappanfOzo- 
tizem Bzathmary Gybrgy- 

28-73 
Hlbabejelento (tavbeszeld) 

03 
„Hivatasszervezet' ( helyi szer- 
vezete titkirsaga, FS-u. 91. 24-58 

Hlatky Laszlo dr. 

rai titkdr, FO-u. 18. 
Lakasa figyv. kama- 
24-05 
27-74 

HIavAts Alajor; szormekereskedii 
es szucsszalon. F6-u 48. 32-38 
Lakasa, Kisdy Benedek-u. 6. 37-85 
HlavAts Ferenc textilnagyke- 
reskedfi, F6-u. 30. 24-69 

Lakasa, Zaborszky-u. 18. 27-96 
HnlgyAk MlklAs ruhakereske- 
d6se, FO-u. 27. 045-43 

Hochstatter Gottfried Fel- 
vid6ki kereskedelmi bank r.-t. igaz- 
gatoja, Kassai magnezitgyar rep- 
resentansa 35-15 

Holmann ZoltAn dr. bOr- 6a 
nemibetegsegpk szakorvosa, v. bu- 
dapesti bbakorhaai orvos, FO-u. 100 
24-08 

Holeczy JAnos &1J. vizsgftzott 
fogasz. fo?ad<i <Srak: d.e. 9— 12-ig. 
Kedden 6s csiitcirtoktln d. e. nem 
fogadok, Luther-u. 25. 20-83 

Hollander Lajos dr. orvos. 
Gbmbbs Gyula-u. 2/a. 29-82 

HollAhAzai kerAmial gyar 
lerakata fiveg- 6s porcellanke- 
reskedes, tulajdonos, Bzakmiry 
K4ioly, Ffi-u. 71. 27-99 HollAhAzai kerAmial gyAr tnl, 
Szakmary Karoly, Kbzponti iroda, 
Luther-u. 4. 024-23, 020-22 

Honvedseg, l&sd Katonai 6pfiletek 
6s hat6sagok. 

Hopler Janos m. Mr. postatitkar, 
Tompa Mihaly-u. 63. 24-53 

HorvAtb Lajos dr. ii gyved 
irodaja, F5-u. 4. 46-14 

Lakasa, Batthyany-n. 9. 35-72 

HorvAtb Sandor m. kir. vk. 
szazados, Bdthori Jstv4n-t6r 1. . 
25-05 

HosszA KAroly dr., Bethlen- 
krt 45. 45-92 

Hrabovszky Sandor posta musz . 

s. tiszt, Bethlen-krt 31. 83-21 

Hreha Janos kocsi- 6s aut6karosz- 
sz6ria fizeme, Honv6dek-utja 21. 
30-34 

Hriczu Bela fotosaalon, Felvid6ki i 
fotoriport iroda. FO-u. 61. 36-98 

„HnngArla <c bSnyvnyomda, 
Volossynovich B6Ia, Fazekas-n. 38. 
23-87 

HustAty JAnosne gyu moles-. 6s 
z61d66gker©6ked6n6, Baent Istvan- 
krt 30. 82-09 

HnszArlk JAzsef radi6 6s vil- 
Iany3zerel6si vdllalat, Ffl-u. 8tf. 

35-55 

Idegenlorgaiml, Beszerzesi, 
UtazAsi es SzAHitAsl R.-t. 
«Ibusz» kassai fl(5kja, F6-u. 51. 

31-71 

IdrAnyl Tlbor »Kossuth« cuk- 
raszda tulajdonosa, Kossuth Lajos- 
n: 22. . 24-03 

Ignath JAzsef uriszabusAga, 
P6-u. 26. 45-10 

IkrAnyl Bertalan dr. ker. 6s 

iparkamarai titkar, Takacs M,-n. l. 

46-66 

Imperial kav6hie, vend6glfl 6s 
szalloda, tulajdonos 8chr6derEndre, 
Kossuth Lajos-u. 16. 28-92 

Kav6haz 6s bar 28-93 

InternrbAn bejelento 01 

Ipart kozeplskola, m. kir. 
All. igasigatoi iroda, Babies 
Zsigmond-n. 2. 37-76 

Miihelyfonoki iroda 37-77 

Iparleltigyeldseg, m. kir., 

Apponyi Albert-u. 2. 28-78 

„IrgaImassAg" temetkez6si int6- 
zet, tulajd. Bancs Istvan 35-30 
Isepy Dezsd magyarlzsApl, 

m. kir. szazados, Fo-u. 114. 

28-86 

„Istenszem« gytfgyszertar, R6th 

Morio, F5-u. 69. 34-51 

Italmerok R.-T. asvanyviz nagy- 
keresked6s, Bethlen-krt 61. 35-37 

ItClotAbla kir., Szathmary 
Gybrgy-u. 57. 20-91 

ElnSki titkara 20-92 

IvantsA Imre kir. meinok, 
Pilsudszky-u. 27. 46-44 

Izraellta anyahltktizseg, 

Szent L6nart-u. 17. 21-36 . 

JablAnczy Hona m. kir. kbz6p- 

isk. taoarn6, Deak Ferenc-kn 14. 

21-18 

Jakab JAnos vend6gl6s, Kossath 

Lajos-u. 10. 33-01 

Jamalka" rum 6s likCriizem, 

tul., Rehd Ferenc Honv6dek-u. 3. 

37-25 

JanI JAzsef, Alroassy-u. 36. 

46-30 

Jamnlczky Bela p6kmester, 
Miiaster Tivadar-u. 49. 22-13 

Jankovlcs Andor szerel6si 

vallalata, Tordassy-u. 4. 33-41 

Jankovlcb Marglt gimnaciumi 
tanarnfi, Takach Menyh6rt-u. l. 

36-66 

Janovitz Dezsd magauhivatal- 
nok, Dob<5-u. 28. 29-32 

191 1 fil 

* 

HI 

3T. 
Oh 

7 
O 

N 3 
O i 

V 

VI Kassa fl KopcsolBSi sznmot tarcsnzds elfltt keresse KL JOCHMAHN ISTVAN es HAI hentesdru- 
uzem F6-u. 114. 
Pogany-u. 15. 35-40 
33-75 .If ACCAB CAD Gyanja: Bauernebl 6s fia sorfozde "PEI . *1<S 4£f* 
K*»*MI WK es malafagydr Steszvenyfarsasag, Kassa TCLi I Z3»OU GAZZAL-VILLANNVAL FdZNI-StiTNI-VASALNI = OLCS6sAG + TISZTASA€~+lCErWELEM 

FELVILAGOSiTAS-BEMUTATAS-HIBABEJELENTES! 
KASSA SZ. KIR. VAKOS KdZMOVEl, KASSA, F6-UTCA 9 4, TELEFQN; 29-58 Jamnlcky Janos pekmestergoz- 

siitodeje, Bardtby 8zab6 David-u. 76 

26-12 

Jarasbirosagklr., Kisdy Bene- 

dek-u. $. 28-21 

Jarasl katonai parancsnok- 

sag, m. kir., Kassa varosi. 

Gro, Teleki Pal-u. 14. 23-67 

Jarvanykorhaz varosi, Tatra- 

koz _ 21-53 

Jaschko Bela mfiszaki kereske- 

des R. I. V. Gordiilficsapagyak kor- 

ee'tkepviselete, Fo-u. 63. (Capitol 

ndvar) 034-62 

Lakasa, Geza fejedelem-u. 65. 

46-90 
Jaschko Geza es Fia ku'nyv- 

6s papirkereskedes, irogep 69 sza- 
•roologep szakiizlet, Ffl-u. 63. 34-62 
Jaszal Geza m. kir. postainusze- 

resz, Egyetertes-u. 33. 35-35 
JavItOintezet, m. kir., lasd 

kir. javit6nevel6int6zet 
J6ggyar Gottlieb 8andor, Darda- 

u. 16. 029-40 

Jelenek Laszlo fiiszer- es vegyes- 

kereskedo, Almassy-u. 21. 29-53 

Jercs Laszlo villanyerSre beren- 
dezett as.ztalos fiaeme, Takacs 
Menyhert-u. 7. 36-34 

Jezustarsasagi Boles eleti 
Fftlskola, Bubics Zsigmond-u. 6. 
25-30 

Jlrkovszky Ott6 vizvezetek-' 
szereleses badogossaga, Honvedek- 
n. 13. 32-93 

Jochmann Istvan es Plat 
hentes 6s mesaarosolr, Fti-u. 114. 
35-40 
Hentesarugyar, Pogany-u. 15. 

33-75 

Jonap Denes termenykereskedo\ 
Gr. Apponyi Albert-u. 4. 26-01 

Jonas Tibor, m, kir. alezredes, 
Matyas kir.-krt 6. 25-58 

•Jordan Janos tessthali, m. kir. 
tiizerezredes, F6-U. 118. 25-32 

Jugo festeknagykereskedes, 

tulajdonos, bzv. Halykd Janosne, 
Korhaz-u. 6. 20-57 

Juhasz Gyozo antomechaiiikai, 
fem- 6s gepipari uzem tulajdonosa. 
Babies Zsigmoud-u. 48. 46-79 

Juhasz Istvan Artur ny. bank- 
igazgato, birosagi konyvszakerib" 
Dob6-u. 14. 26-89 

Jnreoska Janos nyug. penz- 
ligyig., Zrinyi-u. 23. 32-65 

. Kabos Hugo okl. m6rnbk, epitesi 
vallalkozo, J6kai-n. 8. 25-62 

Kadlec Antal eleszto egyedaru- 
sita-s Abau.i-Torna vm. teriiletere, 
Apponyi Albert-u. 2. '27-63 

Kaifer Istvan dr. figyved, 
Fo-u. 10. 23-12 

Kaiser SandornG dr. ozv., 
Barcai-u. 70. 27-76 

Kakosy Istvan dr. m. kir. 
postaigazgati lakasa,, Fti-u. lll/lirt. 
38-81 

Kalmar Jolan, Honvfidek- 
*ija us. 35-50 

Kallay Oszkar simandi, m. kir. 
huszarezredes, Pilsudszky-u. 2a. 

25-38 

Kand6 Ferenc dr. kir. jaras- 
biro, Matyas kir.-krt 44. 46-58 

Kapy Jeno ra. kir. Crnagy, Tlialy 
Kalman-u. 1C. 35-44 

Karap GyHrgy vitez, radio, tele- 
ion 6s villaraos muszaki valtaiat, 
va-vi. 35. 36-45 

Karasszoi&Dezso rn. kir. firnagy, 
Almdssy-ii. 4fi. 45-4.4 

192 Kardos Ern6 dr. m. kir. penz- 
iigyl tanacEOS, Vertanuk-tere 9. 

35-54 

Karger fcuzifatelep, Uj-fat^r 46-57 

Karger Janos nyug. szazados, 
Sibrik-u. 2. 36-54 

Kar1k6 klara la- ^s sz^nkeres- 
kedfi, Farakuar-u. 1. 23-99 

Karltasz, kassai katolikus,F0-u.29. 
■I. em. 24-43 

Knrp Samnel latszeresz. FG- 
ti. 41. 37-04 

Karsay GyiJrgy Itotszer-, orthopa- 
dia-, divatfuzokeszitd, F6-11. 25. 

35-10 

Kasparec Ferencne m. kir. 
posta s. ellenornii, Knruc-u. 2. 

31-21 

Kassa szab. kir. varos hfva- 
talai es Intezetel : 
Kozpontja, Erzs6bet kiralyn^-part 2. 
23-61, 23-62, 23-63*23-64 
BarakfelugyelO, Honv^dek-ntja 188. 
33-73 
Erdohivatalanak faraktixa, Eper- 
3esi-ut 6. 33-88 

Gyepmesterl allomas, Vdrosi farak- 
tar mellet 33-87 

Iskolankj-vuli uepmuvelesi bj'zott- 
sag, Ffl- B . 31. 22-71 

JarvAnyk6rhaz, Tatrakoz 21-53 
Konyvtar. F6-Q. 63. 34-23 

Kozelelmezesi figyosztalya, gr. 
Teleki Pal-n. 14. 31-82 

Kow'oleti szovetkezet, Meszaros- 
n. 31. 31-33 

Kci?ii61eti szovetkezet epitkezesi 
iiodaja, Bernolak-u. 23. 22-45 
KoztemefO, Barcai-ut 29-31 

Kiiztisatasagi bivalala, Spirk6 
Agoston-u. 5. 28-96 

KOzvagoljid 29-96 

Kozvagohiil igazgat6sdga, Vagohid- 
u. 11. 29-97 

LeveltAra, Kovaos-u. 20. 34-17 
Mentti allomasa, Blanar-u. 4. 04 
8zoci4lIs Haza, Saeretethaz, Honve- 
dek-utja 4. 28-69 

Tisztif-iforvosi hivatal, Meszaros- 

a. 31. 30-38, 80-39 

Tiizoltosagji felanar-u. 4. 05 

Varosi strand Bocskni-kft 4. (uzem- 
ben : V/15-IX;15-ig) 28-30, 28-31 
VAsarter 33-83 

Vertdegforgalimi hi-vatata, F6-u. R3. 
23-70 
Zeneiskola, KoVacs : u. £0. 23-86 

Kassa szab. kir. varos koz- 
muvei, Elektromos-, v(z-, csator- 
na- es gazmuVek, t'der-u. 4/6. 

022-92, 22-93 
Gazgyar, Eperjesi-ut *-: 022-91 

■ Gat, gatiir lakasa 021-17 

Tdjekoztato es propagacios iroda. 

Ffi-n. 94. 29-58 

Vizvezeteki gfephaa, Varhegy dfilcl 

30-27 

Kassa varosi koztitl vasiit, 
Booskaikrf IS. 23-51 

Kassai csotesztagyar tul. 
Jamniczky Jauos, Kalvaria-u. 31. 
026-12 

Kassai ^pltiianyag- es Fa- 
ertekeslto Szovetkezet, 
Bocakai-lcn 15. 33-96 

Kassai Fatermelo r.-t^ Sisath- 
mary Gyovgy-u. 2. 32-72 

Kassai goz- es kadliirdo r.-4. 9 
Petfifi-ter 16. 27-05 

Kassai Hangya termelO, erteke- 
sito' es fogyasztasi szb"vetkezet, V6- 
n. so. 020-48 O20-68 Kassai Hengermaiom, tulajd. 

Strauszmann Bend, Dobo-11. 34. 

45-70 
Kassai Iparl HltelszSvctke- 

zet, mint az O.K.H. tagja, F5- 

u. 23. 24-77 

Kassai Jarasl HitelszUvetke- 

zet, mint az Orsz&gos Kozponti 

Hitelszb'vetkezet tagja, FS-u. 22, 

32-36 

Kassai Kereskedelml Hltel- 

szovetkezet, mint az 0. K. H. 

tagja, 8zt Istvan-krt 10. 22-16 

Kassai Kereskedok TestU- 

lete (GTemiuni) Tordassy^u. 3. 

34-18 
Kassai KerUIetl OrvosI 

Kamara, Kfi-a. 78. 29-91 

Kassai Kozponti Tejsztfvet- 

kezet, Miinster Tivadar-n. 57. 

33-51 
Kassai Levente Egyeslllet s 

Gizella-part «. 46-61 

Kassai ftlfimalom r.-t., Szeche- 

nyi-liget 3. 37-43 

Kassai papfripar, papirkiilbn- 

legessegek gyara, Szent Istvan- 

krt 38. 21-62 

Kassai Radio, Magyar Tele- 

ionblrmondO es RadI6 

r.-t., Eikoczi-krt 7/a. 20r02 

20-03 

Kassai Takarekegylet mint 

Szovetkezet, F6-u. 57. 34-53 

Kassai Takarekossag" 

vasarh'isi hitelszervezet m. sz. 

Fo-u. 44. 26-84 

Kassai termeny- es arnrak- 

tar reszv^ny tarsas&g, Grof 

Bercsenyi-u. 7. 27-16 

Kassai TUktfrgyar es t)veg- 

eslszolda,tul. SzakmaryKaroly, 

Csermelyvb'lgyi-ut 62. 24-23 

20-22 
Kassai Vasutas Sportclnb 

Sporttelepe, Mav. p.-a. lij fa- 

ter 33-62 

Kassaujfalu Jegyzoi hiva- 

tala, Kassaujfalu 27-83 

Kassaujlalu, Kassa kornyekboli 

nyilvanos allomas 39-85 

Katal Pal Andras esendflrsza- 
zados, Deak Ferenc-krt 34. 36-41 

Katal Pal Istvan dr. m. kir. 
orvos-szazados, Kisdy Benedek- 
u. e. 46-42 

Katonai EpUIetek es HatO- 
sagok : 

Hadtestparancsnoksag m. kir., 
Bathory Istvan-ter 1. 25-5 1» 

25-52, 25-53, 25-54 
Katonai uzemi parancanoksag, 
Luther u. 17. 25-67 

Elelmezflraktar psag. 25-18 

Honvedkiegeszito psag 25-22 
III. sz. kbrzot kozetkez6si bizott- 
sag, m. kir., Meszaros-u, 7S. 37-12 

Katra Jeno tiizelC- ^s epitesi 
anyagok bereskedfise, telep: Spirko 
AgoEtou-u. 18. 34-54 

Katnsak Istvdn vulkaniza.16- . 
iizem, 8zepsi-fit 7. 26-09 

Katz David, 6cskavas, fern, gep- 
alkatreszek, stb. kereskedese, L11- 
zsenszky Pal-u. 16. ' 30-16 

KauSmann Sandor dr. orvos, 

Honvedek-utja 13. 30-17 

Kaulmann Zoltan Ph. Air. 

<<Szent Haromsags gvogyszertara. 

Ffi-u. 13. 26-36 

Kavalecz Maria, m. kir. posta 

s. ellenfirnii, Kassai vertanuk-tere 2. 

21-14 Kazsmer Geza m. kir. posta- 
feliigyel6 Kassa 2. sz. posta hiv. 
vezete belyettese, BubiesZsigmond- 
u. 41. 35-04 

Kegyes AlapitvanyiPenztar 
R6m. kath., Fa-u. 93. 28-65 

Kelcz Istvan liiletinezi, Eder- 
u. 8. 23-05 

Keller Jozsef ffiszer-es gyarmat- 
arunagykereskedes, Ffi-u. f». 

. 21-47 

Kemenczky Kalman dr. ke- 
menczei, iigyved.TinodySebestyea- 
n. 3. 34-35 

Kemenes Istvan m. kir. al- 
ezredes, Vitez-u. 4. 35-81 

Kenieny Geza nCidivat, feher- 
nemii, menyasszonyi kelengye, 
sz(jnyeg, linoleum es ifiggbiiyke- 
reskedti. F6-u. 32. 32-58 

Kemeny Jeno Iralapok, nyak- 
kendok, ferfi fehernemii stb., F0- 
u 64 21-66 

Kenieny Laszlo nri 6s nfli divat- 
arukereskedese, Bzathmari Gv.- 

u. i«. 32-89 

,KemIa" vegyszer, anyaga.ru, olaj, 
zsivadek nagykereskedes, Nyirbog- 
danyi Petroleumgyar r.-t. lerakata, 
F6-u. 51. * 029-55 

Kendi Andor okl. latszeresz, 
Okularium, Fo-u. 7!). 35-34 

Kendi Jeno oras es ekszeresz, 

F6-u. 79. , 45-34 

Kepes Janos II j. fu^zer- es ve- 

gyeskereskedese, Szent Ijnre-u." 3-' 

25-38 

Kepes Sandor fiiszRT-, csemege- 
es vegyeskereskedo, Jokai-n. 17. 
46-20 

Kerdy Kalman dr. m. kir: 
ezredorvos, Fb-u. S2. 37-46 

Kerenyi Bela m. kir. Whadnagy, 
Vizi-u. 10. 35-42 

Kerenyi Imrene dr.-ne iizv. 
fiiszer- es vegyeskereskedii, Thb- 
koly-u. 30. 34-89 

Kereskedelml Folskola, m. 
kir. all ami kozpontja, Kovacs- 
u. 26. 23-66 

Kapusa ' 23-69 

Kereskedelml es Iparkama- 
ra, bivatal es fotitkar lakasa, 
Tordassy-u. 2. es Fo-u. 118. 22-00 

Kereskedelml kozeplskola, 

kir. allami, Kak6c^i-k.rt 11. 

21-90 

Kereszteny kereskedok aru- 

lorgalml szttvetkezete, Feja 

David u. 11. Vasuti raktar 22-39 

Kereszteny Keresk. Textll- 
forgalml Szovetkezete, 

8zt. istvau-krt 4. 28-85 

Kereszteny munkasok ter- 
melo ertekesitd es fo- 
gyasztasi szovetkezet siitfl- 
iizeme, Jaross Andor-u. 3. 24-59 

Kerkoska Bela korlatlan ital- 

merese, Lalcatoa-u. 7. 20-72 

Kertesz Adam m. kir. postafft- 

tiszt, Deak Ferenc-krt 1. 46-46 
Kertesz Gabor dr. iifcyved, 

Balassa Zsuzsanua-u. 16. 45-91 
Kertesz . Gaszton dr. iigyved, 

Bercsenyi-U. 20. 34-81 

Kertesz Samu oipOkereskedo, Ffl- 

u 43 27-69 

Keszler Ervin gy6gyszeresz, 

Szatlimary Gyoigy-u.- 44. 21-02 
Kieselbach Geza akad. festd, 

szobafesteszeti es lakkozo-vallalata. 

Luther-u. 3. ' 22t31 

Kiraly Janosne „B6dvavolgyi" 

tnzel6aDyag6rtekes;t(i, Spirko 

Agoston-u. 11. 28-79 Tiircsiizgsnal nghgggjnnR Rj szamjegycket. r/Kussa LESCH-ETTEREM F6-UTCA 54. 

Szinh&zzal szeuiben. Tel: 28-40 Ymw LeszflmltoW-fc P6nzuHR6-Boiik Kir. JavltA-nevelti Intezet. 

Bubles Zsigmond-u. ftfl. 30-30 
Lebenyepusztai gazdasaga, Lebe- 
nyapuszta 37-69 

KlrehknopI Marton dr. be)- 
gydgyasz-azakorvos, a posta beteg-' 
aegelyzfli orvoa, EfizterMzy-n. 18. 
■ ■■ ■::.-:.. -,-24-46 

KU Bela fabehozatal es kivjtel, 
imahazu. 2«. 21-46 

Kiss IstvAn textilnagykereskedfi, 
KosButti tajos-u. 17. 33-17 

Kiss Janos nyng. varoei jogilgyi 
ffitanaosos, Geza fejedelem-u. 9, Kiss Jdzsel, az c Alligators ceg 
tulajdooosanak lakaea, K6-o. 89. 
36-28 

Kiss Lajos dr. m. kir. posta- 
titkar. Hitler-ii. 23. 36-22 

• Kiss SAndorne katoriai oikkek 
raktara nagyban ea kins ioy ben, Ffl- 
u. 114. 45-40 

KIsgaxdaszAmtartAsl 6s 
ttsemstatlsztlkal kozpont, 
BubioBrZ<dgmond-u. 86. 24-64 

Kladek Ferene epitesl vallal- 
koao, SzopBi-u. 16. 46-03 

Kladek JAnos 1IJ. torony- ea 
ipuletbadogosllzem, fizepsi-u. 15. KlapAts Gyula kereskeiW, Horthy 
MtkWs-ter 8. 24-35 

Klein Jeno* kosBen, mutragya, 
olaj, ,z'aak, vtzmentesponyva, raag- 
. vak,' Bercsenyku. 2, "*" "** 

Klein Laszld ezaliit©, Szent 
IfltvaD-krri8. 

Klein Tiber dr. beigydgyasz, 
P6-Q.51. 22-90 

Klein Vllmos elektrotechnikua 
villamossagi szakfizlet, Kossuth 
Wos-u. 21. 33-11 

Klelnberger ArpAd dr. bel- 
gyugyaaz-szakorvos, Ko-u. 39. Klema Elemernd ndi divat- 
szal<Sn,,F9-u. 98. 26-57 

Klema Janos f^nykepesz, Szath- 
mary Gybrgy-u. 12. 27-90 

Kleltsch J6zsel mdv. vasuti ven- 

,„' -tfeglos, Vasatallomas, Baross Gabor- 
krt3- 27-53 

Klescs Istvanne gyfimBlcskerea- 
kedd, Horthy Miklos-ter 8. 31-46 

Kntfpfler Alfred gyaTmaiaru- 
nagykardskedd, Balassa Zsnzsanna-. 
u » 26-07 

Koch Paula all. polgari leaay- 
iskolai igazgatd lakisa, Bethlen- 
krt. 18. 46-35 

Koch Vllmos tanfigyi ffitanacsos, 
.1 aMeuza EgyesuLeb elnSke, Deftk 
Ferenc-krt 40. - 45-53 

Kocslscs&k Pal villanys'zerelesi 
vallalkozd, Ffi-u. 35. '■ 36-15 

Kohn IgnAe vegyeskereskedese, 
■Dohany-u. 11. 35-06 

Kohn Jeno kereskedS lakasa, 
Szent Istvan-krt 22. 46-39 

Kohn Mlksa es Fia tiiszernagy- 

kereskedese, Bzent Istvan-krt 6 

22-43 

Kohot Bezst* textilnagykeresk., 
F6-u. 6. 36-91 

Kohuth MArton, textilkeres- 
kedfi, Szt. Istvan-krt 2. 36-64 
Lakdaa: Eperjesi-u. 27. 37-98 

Koller Andor filazer- es vegyes- 
kereskedtt, Fd-n. 112. 46-08 

Kolos Akos dr. iigyved lakasa, 
Szathroary-u. 12. 24-81 

Kolos Odttn neraes, ass Egyesillt 
Felsomagyarorflzagi Hitelbank es 
Kasaai Takarekpenztar r.rt. vezer 
igazgairija, Bubit3 Zs.-u. 6. 35-32 

Komldthy Gynla dr. orvbs, 
. v5Hoiw6dek-6tja S. 27-67. 

„Komo« Ornstein Bandor feat^k- 
nagykere.akedfise, Fo-u. 122. 29-69 

Komlds Jdzsel in. kir. posta- 
f6lfigyeia + II. 6p. o. vezetojfinek la- 
kasa, Pil3Udsaky-u. 17. 39-29 

Komldssy Lasield ^pitesis, varosi 
maszaki s.-tiszt, Dobd-n. 59. 45-24 

13 Konecsny LAszlo fogteohnikai 

6s keramiai lafaoratdrium, Tor- 
ddsay-a. 8. 37-28 

Konvlktns, ktr» nevelfllnt^Bet 
(Dr. Vidakovioh Aladar rdgens) 
M-ii. 95. 29-28 

Kopp&ny Ferene dr. m; kir. 

postafelflgyelfl, GfimbttBGynla-n. ti, 

89-07 

Korach Miks&ne bzv., 
Aadrassy-u. 18. 29-05 

KdrhAz.m. kir. Allaml, Kdrhaz- 
u. 4L 20-32. 20-33* 20-34 

Kbronabankf mint szttvet- 
kezet* F6-u. 7. 

»Korvlna (t kttayvnyomda 6b papir- 
keresked^s, Ffl-u. 10. . 28-10 
Korvlna" nyomda, Pdzmany- 
u. 8. 29-47 

Koses <J&nos all. n^plBkolai igaz- 
gati, Kiniasi-u. ii. 31-67 

Koaes Gyttrgy featek-, lakk- 6a 
haztartaai oikkek kereflkedfiae, ¥6- 
u. 108. 45-30 

Kossuth Lalos fflazor- 6a vegyos- 
kereskedea, T)edk Ferano-krt 24. 
45-41 

Kostyal Laszld dr. tharndi, egyo- 
teml magantan&r, dllaml kdrhazi 
fdorvos, oseoaemo ^s gyermekgy6- 
gyasB, Beent Istvan-krt 8. 22-62 

Kov6eh Elemer nemea, m.klr. 
tflhadnagy, Vets^r-u. fl. 36-65 

Kov&cs GezAn6 festik- ie Mb- 
tftndsl flelet, Ffi-u. 22.- 35-78 

Kov&gb Istran (eaelfltt) Balluoh 
J6i;se() sfitfimester, Kalvin-t6r 8. 
32-61 

Kovaes Sandor okl. g£p66z- 
mirnBk, crMAVADT* (6n«kiinek la- 
kasa, PlIandBzky-n. 16. 39-34 

Kov&csy Pal dr. ra. kir. postn- 
tanacsoB, Pilsudszky-u. 25. 39-81 

Kovats Zoltan dr. m. kir. penz- 
tigyi tanacsos, Szent Lasztd-n. "" Kozma Sandor dr. set»6sa- 
rthopad szakorvos, Eder-u. 7. 

• • 33-14 

Kozma J6zsef m. kir. alezredes 

Matyas kir.-kri 9. 25-65 

Kohegyl Imre allami tanitd, 

Kassai V6rtanuk-tere 5. 35-56 

Ktikendy Oszkdr m. kir. csendflr- 
^riiagy, Gybngy-u. 9. 24-68 

Ko'nlg Jaaoa f Cezer- 6s esemege- 

leresked^B, Mikes Kelemen-n. 20. 

36-31 

Kiinlg Laszl6 dr. fogorvos, 
Szathmary ayorgy-u. 10. , 32-81 

KorSsy Laszld nfii szab6saga, 

: Dohany-n. 11. 45-06 

Kory Laszld fenvOhazi okl. . 
gazda, Patak-u. 31. 29-42 

Kfivary S&ndor „FutTira" kiren- 
delt86g is „Nostra" telep vezetOje 
lakas Szivarvany-a. 40. 45-57 

Kttver Dezstt rtthati, Nador-u. 27. 
36-51 

KSv^r Kdlman nemes, r^tliati 
m. kir. flmagy, gr. Teleki Pal- 
to- 15. 25-77 

Koves IUesdr. lakasa, M6sziros- 
a. 67. : . 31-66 

Kttzellatasl felUgyelOseg, m. 
kir., Szathmary Gyfirgy-u: 2. 

24-48 

Kozsegl ktfzlgazgatasl tan- 
folyam, Fereno J6zsef-krt 6. 

46-63 

KttztemetdY Bdreai-at 29-31 

Krasznay Andr&s ra. kir. saaza- 

' dos, Bastya-u. 4. 36-32 

Krause Richard kereakedfi, F6^ 
n, 4. ; ,27-03 

Krausz Emll'haagondnoksaga 
Kransa Emilnfi, Baatya-n. 4. Krausz Menyh^rt bornagykeres- 
; . kedfl lakasa 31-36 

Kramer Emll m. kir. ezredes, 
Magyar-a. 8. 31-76 F6-11. 53. 30-60 
Kassai fiokjalgazjlttffi: 30-61 ' Krelsz Bear Ik kereekedfl lakasa, 

Timdr-n. 8. ■ 46-88 

„KrIst&ly haz«« aveg-poroellan 

kereskedea, Ffl-u. 11. 28-2 

Krlszt Jend ez&llitd, szenkeres- 

kedfl kfcaiuyben es nagyban^ 

Kossnth Lajoa-u. 26. 28-14 

Kronovtth Dezs0 dr. orvoa, 

grdf Teleki Pal-u. a. 30-71 

Krunka Ferene m. kir. posta- 

8zdmvlzBgal6, Mikes Kelemen-u. 20. 
21-55 
Kublnyt Jdzsel dr. m. kir. 

postaaegedtltkdr, Rdkdoul-krt. 44. 

34-40 

Kahlmann fflszer- esgyarmatara- 

fizlete, Honvedek-utja 1. 22-40 
Kuk&n Ferehe dr. egyetemi ra. 

tan&r, aa Allami kdrhAa Beem^sz- 

fdorvoea, Ffl-u. 85. 24-17 

Kulturmernttkl hlvatal, m. 

kir., Bethlen-tort 12. 
Kurovszky Laszld dr. kir. 

tlgyeuBflepi elnSk, Ffl-u. 90. 84-99 
Laekner . Emll autoele^ktromos, 

jarmnvek javltoazabflzem, Bosoh 

Bervloe, BooHkal-krt 18. 34-07 
Laesny Jdzset lakatoBfizeme, 

Varkapu-u. 40. 46-49 

Laezkd Alajos mase. vallalat 

vizvezetek, aalvattyu, kBzpontlffi- 

tes, aeelloz6berendeE6aek stb., 

fizent rstvan-krt It. 33-43 

Ladanyl J end dr. tlgyved, F6- 

u. es. 26-16 

LakatosGeza I. m. kir. szazados, 

Bnbiua Zaigmond-u. 31. 36-72 
Lakatos Geza vitez csikazenlr 

simoni, altabofnagy, BathoTy I.- 

terl. -25-23 

Landau ». Hermann keresk., 

Mikes K.-a. 9.i 22-68 

Laszkovszky Sandor epiilet- ea 

malakatos, Bethlen-kit 1. 35-03 
Laszld Nandor kesztyfis, kataze- 

resz es orthopedista, orvosi ihnszer- 

tar, Pfi-u. 83. 34-73 

Leanyglmnazlnm, m. kir. 

allami, Fegyrerhaz-u. 7. 36-53 

Leehner Jdzsel poaztd- es beles- 

aru fizlete, F6^n. 40. , 35-46 

Legoltalmt Llga, Gr6f Teloki 

Pal-u. 14. 20-46 

Lchoczky Artur, kir. itelfitablai 

bir6, Matyas kiraly-krt 40. 45-42 
Lehoczky Bela dr. fogorvos, 

F6-u. 22. 31-54 

Lehoczky Bela mftasztalos, 

Eakoezi-krt 62. 21-82 

Leiner Arpad bankigazgat6, 

Po-«. 123. . 35-83 

Lengyel (Rhelnfuss) Ede tfj. 

m. kir. ny. all. ffihadnagy, Deak 

Ferenc-krt 37. ' 30-12 

Lelkovlts Ferene fakereaked6, 

Bercs6nyi-a. 28. 30-36 

Lengyel Geza Belvaroei ital- 

merese, Kasaai I.-u. 4. 29-08 
Lengyel Laszld m. kir. postafft- 

tiszt, Dobany^u. 19. 33-10 

Lesch Janos 1IJ. eokraazdaja, 

Bzeiit Imre-u. 20. 30-37 

Lesch Otto vendeglfi es itterera 

FO-u. 64. 28-40 

Leskd G£za dr. figyved, F6-n. 22, 
45-78 
Llchtenegger R. ntdda 

Baltres Frlgyes kereakedelml 

figynoksege, J6kai-n. 22. 32-07 
Llehtmann Jend nyagdljas, ' 

F6-U. 122. 37-92 

Llbay Bela v. Karay bookmaker 

irodaja, BeroBenyi-u. 2. r 23-56 
LInkesch Karolyne ozv. m. 

kir. posta s.rellen6ro6, Bdlviny- Lukdes Istrdn autdalkatrlaa- 
BBerBzdmgydrt6, Booakay-krt 18. 
31-68 

LukAes Iatvdn azerazamgyartd, 
Booskay-krt 18; ' 31-78 

Luklnleh Frlgyes dr. tantigyi 
fogalmazfi, Bubios Zaigmond-n. 20. . 15. 31-27 
" ral- Uon feh^rnemtfkdszltd -v&l 

lalat, Nussenaveig. Adolf, F6- 

p. to?. 37-52 

Llptdk Jdzsel bdrautdrallalata, 

Luzs6nazky Pal-u. 38. ; 29-^5 Llptdk Laszld mern«k aut^eak- 

fiBlete, Gr<if Apponyi^ Albert-u. 4. 

29-79 

LIskd Elemer bank- ea valuSOelet, 

m. kir. oszt&lysorslfttek, fCArnaitd, 

Ingatlaufurgalmi Iroda, Ffl-u. 12. 
23-07 
Llttmann Ldszld dr. orvoa, 

Honvedek-u. 21. 22-52 

Llttmann orth. etterem. F6-u. 10. 

80-05 

Llttmann Sdndor dr. ilgyved, 

Szent Istvan-krt 6. 33-48 

Lodsz Dezsdnd II z v. SaegiSnyhaB- 

u. lo. 38-78 

Lodsz Jdzsef okl. hegedumdvesz, 

viroai zeneiakolai tanar, Vas-u. 26. 

23-78 

Lorber Testvdrek ds GlUek, 

t'flresztelep ea fukere8kedese,Fnre8a- 

Lovass ZoltAn m. kir. huszar- 

alezredeB, Petflfi-ter 10. 33-24 
Ldosel haz etterem, tulajdonos, 

MotsidlovHzky Autal, Fo-u.,il9.. 

24-71 
Ldvl -JAzset dr. orvoa, Horthy 

Mlkl6B-ter 3- 26-22 

Lttwlnger Frlgyes mernUk, Tfl- 

zer-u. ii. 36-83 

Lult Mark oeg dellgyflmUloa be- 

bozatala, Szathmary Gytlrgy-n. 85. £ Lumnlczer Sdndor dr. egye- 
temi m. tanar, sebeszffiorvos lakasa, 
Vizi-u. u. Machdn Jend, Horthy Mikl6a- 
ter 22. 26-75 

Maezkd JAnos viz es gaz szere- 
lesi vallalkozA, Meszaros-u. 72, 

+ 46-13 

HAday cipOkiilonlegess^gek, F6- 
«. 83. 23-03 

Madarassy AndrAs gy<5gy- 
szereaz, Szt. Marton gyigyszertar, 
Szent Istvan-krt 34. 34-68 

Madarassy livadar m. kir. /"' 
posta szamv. tanacsos, Almaasy- 
n. 35. ' 46-16 

Maget D. szallitd, Boeskay-krt 8. 
27-98 

Magnezltmttvek, a Nyugatcseb 
Kaolin-Samottgyarak es Szlovak ] 
Magnezit Muvek r.-t. Prag&ban, i 
magyarorszagi fidktelepe ' 

lgaagatosag es gyartelep, Bzlovak- .' 
u. io. 31-26 

Banyatelep, V(ir8akereszt-dfil6 1. 

31-84 
Iparvasnti rakodo, Kalvdria-titea 
vegen 31-28 

Hadiiieemi megbizott, Salovak- 
u. io. 31-23 

Magyar Elet PArtla, K6-u. 22. 
28^56 

Magyar Elet 6s J Araddk Biz- 
tosftd Intezet mint a „Volks- 
fliraorge der Deutachen Arbeitsf ront 
(Hamburg)" leanyvallalata kasaai 
kSrzet, Meszaros-n. 71. 34-93 

Magyar HAztlpar", oegt. 
Giro Szasz Janosne, Kossuth Lajos- 
u. 22. . 28-67 

Magyar Holland I Blztosltd 
r.-t., FfifigynBkaege, Ffl-u. 88. 

24-74 
lagyar Kir Alyl Bazlasszony- 
k6pzd Iskola, Barca, lasd Hiai- 
asszonykepzfi. 

M. kir. Vin. helydrsdgl kdr- 
^Az anyagraktara, Mesaaroa-u. 8. 
25-47 

Magyar Legllorgalmt r.-t. 
kassai klreridelt's§ge, Honvedek- 
dtja 142. 33-77 

Magyar leszamltold As penz- 
TAltd bank kassai fidbja, F6- 
u. 53. 30-60 

FflnBke, Maurer Karoly igazgati 
'. » ■ 30-61 

Ronay Laszld ffinfikhelyettes lakasa. 
Honvedek-dtja 1. 46-64 r 

i 

3;; 

• j 

f 

! 

3 193. Kassa jjjigflttttm O-as szdrnJeguert Is tdrcsdznl ken MEG AY affia^SLSii Tel e ff o n : 28-81 NEUMANN M. Magyar Nemzetl Bank fidk 

inteaete, Or. Bercs6nyi-u. 10. 

26-52 
FftnSke, Bercsenyi-n. 10. 26-51 

Magyar Tavlratl Iroda r.-t. 

kirefldelta6ge, RAkdczi-krt 7/a. 

20-01 

Magyarorszagl Nyomdal 
Munk&sok EgyestttetAnek 
kasaai keriUete, KuvAcs-u. 71. 

30-68 

MagyarorszAgl Vacuum Ola] 
ttzemek a ML Kir. KtncstAr 
Hasznalataban 6s Shell koolaj 
r.-t. kaa6a telepe/ Honv6dek- 
utja 118. 28-94 

Mahacsek IstvAn gfizsfitSdS'je, 
G8mb6s Gyula-n. 14. . 32-06 

JHftlor IstvAn «Muzeum» boroz<5 
£8 sBfttaS, Fo-u. 129. 46-12 

MakA KAIm&n vaster esked 6s, 
tfO-u. 92. 36-19 

MalAn MlklAs m. kjr. posta- 
ielfigyelo. a radiddijny lvantart<5 
Mvatalveeet^neklakasa.Fo-u.se 
39-08 

Malik JAzsef m. kir. ezredes, 
Matyas kiraly-krt 46. 45-18 

Mandel HenrlknA noi divat- 
szaton, Fa-a. ei. 37-83 

Manojlov LAszlA dr. gttr. kat v 
hittanar, Bastya-u, 4. 23-lQ RUHAK EGYE.pARUStTOJA Mm M<* 
HnigyAk Mlkl bs, F6-U.27. 49*43 Matzon LajosnA ttzv. m. kir. 

postamester, G6aa fejedelem-n. 6. 

39-63 

Mnnror GAzAnA if zv. to. kir. p. 

hiv. igazgatd 6'avegye, Deak Fereno- 

krt 40. 46-41 

Maurer KAroly bankigazgatd, 

. SzathmAryGytfrgy-a. 1. 30-66 

M&vaut varosl Iroda, F'u s. 

27-21 

MAgay cukrAszda tnl. dr. Varga 

Ede cukrAsz, Ffi-u. 48. 28-81 Margltfalvy Gytf rgy dr. m, ki* 

postafogalmazo,Nador-n. 21. 29-00 
Margltfalvy Sander dr. m 

kir. postaigazgatd lakasa, Rafcdczl- 

**• '• 38-83 

„Marlca<< tnl. Csanylga 1st- 

vaitnA felsOrnha 6s divatani, 
. Fo-u. 66. 21-73 

Mark6 MlklAs vaakereakedo 

lakaaa, Hun-u. 20. 26-87 

MarkA ZoltAnnA itfzv., Saent 
IstvAa-krt 10. 21-40 

Narkovles Aladar (eaeiatt 
EuglKnder 6s Markovics) poSTrtdarTi 
kereskedes, F6-u. 48. 33*06 

Markovics Ede t'extilAru-. saS- 
nyeg.-, foggflny-Jinoleuin-dskelen 
gyekeresked^se, Fd-u. 49. 34-7] 

Markl Imredr. M.T.I, kirendelt- 
segvezetfi, Tompa MihAIy-u. 63. 

^ 45-22 

MArkns Andor dr. orvoa, Hon 
v6dek-atja 9. 22-60 

MArkns Zoltan, a KovAes Endre 
c6g bevasArldja, GSmbbs Gyula 
"•■' s - 46-82 

MarssA LAszlA m. kir. mflszaki 
tanAesos, Fazekas-u. 13. 28-39 

Martoneslk GAza ok). 6pit6az 
m6rn«k, epitftmester irodaja, Paw 
kaa-u. 25. 35-00 

Lakasa: Matyas kir.-krt 80. 

45-00 

Maslka MlklAs epfiletfa, aaztalos 
aruk, furn6rok, lemezek kereske- 
d6se, telep, 8zepsi-hrt 13. 30-49 
Lakds, Fd-u. 85. 34-28 

Maslka MlklAs ny. kir. rflfigy6sz- 
helyettes, MAtyAs kirAly-krt 4. 

„ 25-15 

MateJ Jeno szallitmdnyosasi 
vallalata, Kos3uth Lajos-n. 26. 

027-86 

Mate] Jenfi,Ka98a saab. kir. varos 
ny. fflp^natirnoka, Ataosaoros 12. 
33-92 

Hatousek JAzsef Iro- is szAmoId- 
g6p mfiaaeresz, SzathmAry GyOigy- 
V. 12. 23 . 44 

MatyasoTszky Maria m. kir. 
posta s.-tiaatnft, Kalvaria-u, 4. 

45-03 

Matnsohka Graf Hans Josef, 
Deiitscher Konsul, ImaMa-n. 22 

32-29 

Matzner Iren ier. irva- 6s ta- 
noneotthoa, F16riaa-u. 13, 23-85 Megay As Gefterth Ky6gys3ertar, 

az (Arany oroszlans-hoa, V6-n. 46. 

33-03 

Megyesl Denes Mateoaa aut<V 
fuvaros, Horthy Mikl6s-tfer 6. 

28-87 

Melnl Gynla r.*t. ka^beliozatal 
Po 0. 61. 26-98 

MelchnerVllmosdr. gyermek 

orvos, Kazinczy-a. 8. 26-08 

Mellorlsz Adel reftietkeKSsi vdl ia- 

lat, M^szaros-a. e. Domonkos rend 

haz. 20-2£ 

AlentfidllomAs, Ka3aa az. kir. 
varoai, Blanar-u. 4. 04 

MentSk 33-33 

Menzel K. C. pozsonyi fed^llemez, 
faCBtnent, aszfalt- ^a szigeteia- 
Iemozgyar, Vag8hid-u. «. . 29-41 

Merknr Kem6ny Gyula 6a Tdraa, 
szallitiai. bizomanyl 6a beraktA- 
raaaai valUtata. Kalvin.t6r 6. 

MAszaros Glzella m. kir. posta 
s.-ttsatafl, Zolrati-a, 20. 45-25 

MAszaros Gynla tankerfileti kir. 
fdiff. saakel6ad(i, Kassai V6rtanak- 
tere 5. 45-33 

MeskA IstvAn okl. ^6p6szm6rnSk. 

tanflgyi tanaesoa, ttfrveuysz6k al- 

landd szak6rtflje, MAtyie kir.^krt 12. 

26-06 

Mezffgazdasagl kntatAlnfA- 
aset, m. kir., Proliaszka Ottokdr- 
u - *• 31-05 

Mlenl Rudolf okl. elettrom6rn5k 
Kasaa a»ab. kir. varoa kSzmuvei 
igaagatojanak lakaaa, ^der-u. a." 
21-33 

MleskA Lajos m. kir. postaffl- 
tisat, Almassy-u. 39. 35-11 

MlchalenkA JAzsef (iiszer- 6s 
csemegekereskea6se, 9aent latvAo- 
kit 32. 36-39 

Mlgaly Sandor virAgkereskedSs. 
P^-n.85. 35 _ 59 

Mitiallk Gynla ir6- 6s ez&molo- 
g6(>ek szakazerfi javit6intthetye, 
Kossuth fjajos-u. 7. 32-69 

Mlli&lylk Csaba m. kir. aaawdoa, 
MAiyas k1r,-krt 44/46. 36-58 

Mlklta Antal fogtechafkai 6a 
keramiai laboratorium , M6s3&ros- 
a - 9- » 29-56 

wMImAza** vlragllzlet tulajdo 
noa Sdrkany Deza6n6, Ffl^u. 111. 

Mlsky Arpiirt m. kir. detektiv, 

ImahAz n. 10. 20-20 Mosanszky Vllmos m. kir. 

alezredea, Blauar B61a-a. 8. 

25-89 
MosAnszky Szeverln okl. g6- 

p6azm6rn8k, vizmflvek uaemveaetft- 

f6m6rDbke, 8ibrik-n. 11. 27-45 
Moskoylcs Simon kereskedo, 

Almae'sy-u. 1. 45-69 

Motor-garage tulajdonos etol- 
maim Dezso, J6kai-u. 4. 32-16 

Mndrony-Szoke Jenff dr. m. 

kir. orvos-BzAzados, rSntgeuologas, 
GOmbOs Gynla-u, 18.- '45-66 

Mnnk LaJosnA »zv. Radocsay 
Etelka, Ukorgyartulajdonos, Szsnt 
Istvan-kn 18. 033-28 

Lakia, Babies Za.-a. 7. 31-47 

Mnra BAla posta fdj., Barithy 
Szabo David-u. 17. 28-84 

Muzelak JAzsef vjllanyerflre 
bprendeaett asztalos flsseme 6a 
parkett vallalata^ Fegwerhaz- 
«• «. 37-42 194 MIszlAkakttzsegteldijarAsag 

Miszlfika 22-44 

Mlttelmann Vllmos kereskedfi, 

Deak Perenc-krt 25. 27-00 

M. kir. III. sz, klfrzet KHz. 

etkezAsI blzottsag, f«-u. us 

(Hortky Mikl6s-liktanya) 37-12 
M. kir. IV. szamn ktfrzet 

k(iz6tke«68i bizottaaga. TflkSlyi- 

*• 27. 35.25 

Moinar BAla dr. belorvoa 6a 

MolnAr Karoly dr. orvoa, 

"*■»■ 23 20-50 

Moln&r gyAgyszertfir, Ffi-u. 43. 

26-67 

Morell JAzsef ny. All. omagy, 

G6za fejedelem-ll. 4. 46-29 

Morent As Hal aaztalosUzama, 

PAamany-ii. 21. 37-08 

Morval BAla bortermelfl 6s bor- 

nagykereskedo, Fd-u. 9. 26-14 Mnzeoniy taad Felaflmagyarorszigi 
RAkdozi Muzeura alatt 

Mttller Emll miszaros, Horthy 

Mikloa-t6r 21. 30*94 

Mttller lzldor dr. orvos, Tor- 

dAaay-o. 6. , 23-97 

Mttller Sandor Ittszerkereakedo. 

P«-u. W7. 30-48 

Mtlnster Tlvadar ny. kir. tOr- 

v6nysz6kl einttk, Luther-u. 17. 

36-10 
Nadaskay JAzsef ginw. raja- 

tanar, Batthy6ny-u. 36. 46-11 

NAdor lAjos dr. belgydgyasz, 

szakorvoa, Pd-u. 93. 20-12^ 

Nagy Ern« sz»vet, b616a, katoaai 
eikkek keresked6se, polgari 6a 
egyearuha szabfiaaga, FO-n, 91 

37-19 
Nagy GAspar dr. tablabirtj, Al 
mussy-tt. 9. 36-59 

IVagy Gynla cukrassdaja, ApAca 
■ n. 2. 27-27 

IVagy JAzsef esemega-, filszar- 6s 
veg-yeakoreskede, Ffl-n. 123. 

45-83 

N*gy JAzsef dr. tb. kanonok, 

theol6giai tanar, papneveld int6- 

Keti gondnok 45-13 

Nagy KAroly dr. rendelfije, hi. 

• kir. ezredorvos, fogorvos, F6-u, 3 

27-82 

IVagy Lajos m. kir. po3ta atiaat., 

Baent LAs«Io-u. 40. l 86-80 

Nagy ZoItAn m. kir. szazados, 

Rakooai-krt 16. 46-67 

Nagytdal Ern« IstvAn dr. 
flgyv6d, a kassai jArds tb. figy6s»i 
megbizottja, Kossatb Lajos-u. 5. , 
1 22-55 

,Na£a ZAstava M politikai hetilap 
szerkeszt6a6ge, Latber-u. 19 

23-17 

National Reglsztr&lA PAnz- 

tArak k.f.t. kBraeti rendazer- 

a^ak6rtoje: Tiirflk Laazld, Apponyi 

Albert-u. 6, 45-73 

JVebl Achmed oukrdsa. Gr6f 

Teleki Pal-u. 3. 30-73 

NemAnyl KAroly dr. 6gyv6d 

Honv6dek-ntja 3. 2i!-85 

NAgyesI ZoltAn k8oyv- 6s papir- 

kereskedo, papirfeldoIgoz6, Kosauth 

Lajes-n. 26. 46-96 

NAmet konznlatns* Szent 

Iatv&n-fert 10. 026-42 

NAmet Sandor fakereBkedfl, Hon- 

v6dek-atja 31. 20-08 

Nemeth A. ffiazer- 6s vegyeske- 

reaked6se, Faaekas-u. 13. 24-73 

NAmeth Marton ny. postatiszt- 
viselo, M6szaros~u. 35. 30-67 

NAmeth MArton, a Kassai Taka- 
r6k 6s Hitelszavetkezet flv. igaz- 
gatAja, M63zaros-u. 85. 030^67 Nemzetl SzlnhAz szint&rsulat 
igazgat6ja, Saent Eras6bet-ter 1. 

33^)9 
P6nztira 33-08 

Tfizottoi oreaoba 33-02 

Nengrtfsefal Henrlk, Viai-n. ie. 
34-98 

Neumann M. rnhAk egyedr 
ArnsUfisa, Hnigyak Mikloaruha- 
kere3ked6se, Ffl-u. 27. 045-43 

Nenwlrtk Jentf dr. rogorvus, 
Fo-u. 67. 20-58 

Nevezf Istvan angol dri szaM- 
aaga, F«-u. 63. (Capitol udvar) 
21-95 

Nlkollnl JAzsef m. kir. alezredea, 
Saathmary Gy«rgy-H. 88. 21-80 

NAgradl Albert dr. flgyvid 
iakiaa, Prohaszka OttokAr-n. 16. Irodaja, Bercs6nyi-n. 4. 26-56 

^Nostra** AltalAnos Arnkttz- 

raktArak As kereskedelml 

r.-t. kassai kqzraktArl 

Hzeme, Barosa-krt 2. 31-92 

Novak Jentf ny. jarisbird, Szent 

Istvan-krt 25. 24-57 

Novak Zakartasvillany-, ridid-, 

gaa-, viz-, elektrotechnikai, mecha- 

nikai 63 maszaki szerelesi vAUa- 

iat, Kossuth Lajos-n. 20. 26-17 

^yA^Atty L&szlA m. kir. BaAzados, 

M6SBaros-n. 70. 45-75 

******* Janos m. kir. postaseg6d- 

ellenor, Sibrik-n. te. 80HD0 

Nyllaskeresztes PArt kassai 

szerveaete, Fo-u. 85. 22-42 

Nylrbogdanyl petroleum- 
*^ aP . r '"** Ie rakata, megbiaott 
Akoa Jdasefn^, Ffl-n. 61. 29-55 
Ocsenfts Antal m. kir. postafel- 
«gye!6, Hitler-o. 14. 46-22 

Oberle End re iff. textilnagy- 
kereskedfi, Horthy Mikl6s-t6r 10, 
29-20 
Oelschtttger Istvan kereskedo, 
Dobo-a. 19. 25-66 

Oelschlttger Lujos Idb. vas- 

kereskedfi lakasa, Ffl-u. 2-37-86 

°™.^ ly . G«za dr. kir. tigy6sz, Bzent 

Flonan-u. 5. 45-79 

OkollesAnyl Janos vend6gW Sl 

Esterbazy-u. 31. 80-70 

OlAh Imre okl. g6p6szm6rn8k, 

Mav. ftttohazfontfk, Matyas kirAlv- 

krt 16. 43.02 

OrdAdy Gyttrgy aatoszakflzlet, 

Opel aut6k6pvi3elet, Ffi-u, is. 

027-56 

Orosz BAla vitda, nomas ditrdi 

m. kir., alajredes, G6za fejedelem- 

t- M. 24-19 

.,Orosz vlrAgtlzlet M , tulajdonoa 

TarkAayi B61An6, Po-u. 66. 34-25 

Orsolya zArda, -taaitd szerzetes- 

hAz, Fo-u. 72. . 29-54 

OrszAgos Magyar Mttszakl 

Mnzeum, Dobany-n. 2. 29-25 

OrszAgos TArsadalomblzto- 

sttA IntAzet 34-15 

OrszAgos vlllamosmttvek 

r.-t., Apponyi Albertru. 4. 30-13 

Zimmermann Aladar igaagatd 

lakasa, tldkai-u. 36. O#2-07 

SzabdJdzselra6ra8k]ak4aa, Appoayi 

Albert-n. 2. 35*01 

Roskovanyi Bandor m6rn(fk lakasa, 

Apponyi Albert-u. 2. 45-01 

Mikler Aladar mdrnttk lakiaa, Ba- 

biea Zaigraond-a. 15. 31-85 

Horvath Lajos uzemvezeto lakasa. 

G8mb5s Gyula-n. 18. 37-13 

Orthodox izraellta hltkttzsAg 

elnflks6ge, Luther-u, 23 26*47 

Osman Ismail tdrttk cukrAsz, F6- 

«• «. 33^82 

Oszvald Gyttrgy m. kir. posta- 

tiaztviselo, Caendes-u. 14. 21-12 

, Ottilia" menedAkhaz . 

Nyilvinos Allomas , 23-30 Automata kozpont jetentkezese : folytonos zUmm0g6s. -lja»8a PAUSZ Tivadar UvE ^ffi UH - F6-u. 19. 24-23 Or- es zarblztons&gl valla- 
: lat, Varga Andras, Balassa Zsu- 
- zsanna-o. 16. '• SS-^l 

6ry Ferenc Trite*, vasnagykeres- 

kedfi lakasa, Rakoczi-krt 64. 20-84 
dry Lajos vitez, obi. 6pit6szmer- 

no% epitfimeSter, Ffi-a. 2. 33-40 

Pafcsuga Gyffzo" E!s5 temetke- 

z6si intezete, FO q. 35. 36-88 

Palor JHiklbs dr. 6gyv6d, 

u. 35. . 

„Palace M Hotel nagyszallo 63 et- 
terem, Matyas kiraly-krt 2. "" "" fogasz, a Fog&sz SzBvetseg elniibe. 

Szent Tmre-u. 18. 20-40 

Palatslk Lajos dr. kir. itelfi- 
■ tab'l.ai biro, Kovacs-u. 69. ~~ ' 
Papinesak JenO cukrasz, F.6- 

n. 100. 46-02 

Papp Imre dr. orvos, 9zeg6ny- 

fcaz-u. 9. 26-97 

Papp Zoltan dr. egyet. magan- 

tauar, ideggyogyasz, az altami 

korhaz ideg- 6s elraeosztalyanak 

foorvosa, Petofl-ter 10. 27-58 
Fapp-Vary Andras nemes, m. 

kir. szazados,Lakatos-u. 2/1. 30-53 
*»Papyrus** papirkfilBnlegessegek 

gy&ra- m. az., Feja David-u. 4. 

' 022-27 

Paray Imre markotanyos, Korhaz- 

u< 7. .31*69 

Pasztor Bela m. kir. postaffiigaz- 

gatfi lakaia, Grot TelekiPat-o. 18. Pereny Istvan dr. orvos, 
Szathmary Gy8rgy-u. 18. 32-67 Perenyi Istvan 

szertar, FfiVn. 40. (Ideals iHat- 
45-46 Paszternak Tlbor dr. fogorvos, 

rendel 9—12, 3-«-ig, F6-u. 9. 

■-*... 30-76 

Pasztor Barnabas (ezelfitt: 
FriedmannElem6r«Polio>ilerakata> 
fSszer- es vegyesberesked6se , Ffi- 
u. 6. 28-54 

PatakI Laszlo vitallium-fogtech- 
nikai laborat6riuma, MSnster 
Tivadar-u. 19. . 36-77 

Patrla grallkai vallalatl 
ttgynttkseg, tul. Drinuner San- 
dorne, Szertt lsfcvan-krt 11. 37-74 

Pausz Bela r.-t. igazgato. 

a. 83. 20-29 

Pansz Tivadar . fiveg-; porceilan- 
■ jiagykereskedes. K8»ponti iroda; 
■ Pfi-u. 19. 020-22, 024-23 

TiilaJdonosSzabmary Karoly laklisa. 

Kossutb Lajos-n, 28. I. , 29-66 

Villalati igazgato: Saakmary 

L6rand,Honv6deb-iitjai:. 022-95 
Pausz Tivadar fiveg- es porcel- 

lankereskedes, Fo-n. 19. 020-22 
024-23 
Pausz Tivadar tiibo*rgy&r es 

iivegeaiszolda, Csermelyvfilgyi- 

a. 62. _ ( 020-22 

Pavlyak Arpad posta a. elienfir 

Nap-u. 17. 37-94 

Pathy Nagy Kalman m. kir. 

postaellenfir, Baross-krt 8/A. 6p. 

48-38 

panka Tibor dr. gimn. igazgato, 

G-fimbos Gyula-u. 3. 35-86 

Paukseh Pal, Csermelyvfilgyi-a. 

63. 22-29 

payer Ervln dr. postai fogosvos , 

Ffi-n. 108. 32-21 

Payer Ervinne dr. Kovacs-a. ii. 

31-16 

Peehar Laszlo textilnagykeres- 

kedfi, Ffi-u. 85. 34-83 

Pelk6 JdzseibfirkereskedoYSaath- 
' mary Gyfirgy-u. tf. ' 29-24 

Pe'nztntezetl Tlsztvlselo"k 

Epltkezesi Sztfvetkezete, 
. Tisza Istv&n-u. 3. 30-82 

PenzugyIgazgatOsag,m. kir., 

iti3ll6vendelt szamvevfls6g, m. kir. 

ad6hiva'tal, jEorgalmiaddhivatal, 

F6u 74. 25-27 25-28 

Penztlgy&ri blztosi kerlllet, 

m. kir., vezettfje, F6-u. 7i." 

24-00 
PenzUgyttrS elfiadd es pa* 

rancsatojtej F6-u. 74. ■ . 25-29 
P£i»zttgy^ti*S sssakasiBj-ffiftj.'klr., 

tlsisoda-u, go ; 'S2. . 37*01 

13* s Petenyl Gytfztf dr. m. kir. 

ezredorvos.belgyfigyasz-szakorvos, 

F8-u. 11. 26-38 

PetS Gyula dr. m. kir. posta- 

taaaesos^ Bistya-u. 4. 39-41 

Petr6ne Kubln Magda nSi 

divatszalon, Latker-u. 25. 24-18 

Petrwlla'* asvanyolaj nagykeres- 
ked6s, S^atkmary Qydrgy-a. 15. 
028-73 

Pfaii Jozsefne Bzv. mezSgaz- 
dasagi termenyek 6s tetm6kek, 
konzerv-, ^lelmiszer-, fftszer- 6s 
gyarmatatdnagykereskedfl, Bercs^- 
i»yi-n- 2. 26-35 

Pieiller Mlklos dr. bassai 
siiekeatigyhazi kanonok, Szathmiry 
0y6igy-u. 6. 21-48 

PHszter Gyulalfisaer- es csemege- 
keres^edfi, Ffi-u. 91. 21f68 

PHszter Gyula es PHszter 
Gvulane kereskedok. Fldrian- 
u. 22. , 27-20 

Pilat JAzsel dr. figyved, iroda 
Pet6fi-ter 6. 29-95 

?itaganlakasa 29-94 

Pinter Bela dr. rendorkapitany, 
Kassai Vertanak-tere i. 31-25 

Pinter Janos dr. ra. kir. posta- 
tanacsos, Bastya-u. 4. 39-09 

Poesatko E. es J. csemege- 
ftiszerkereskedese, F6-a v 42. 24-14 

Podnar Gyttztt 6rasmester 6s 

eksaer6sz, Kossath Lajos-n, 10. 
35-86 

Pohl Sandor dr. Kassa sz. kir, 
vaios polginnestere, M^szaroa- 
u, 75. 31-31 

Polanyl Sandorne, Bezer6dy- 
n. 19. 35-07 

Cipouzlete, FQ-a. 30. 62-35 

Polatsek Pal gyogyszertara, a 
Kis Szent Terezkebez, Bonv^deb- 
atja 42 28-62 

Potednlak Karoly gepgyar, vas 

b'ntode. maloin6piteszet es aut6 a- 

yito itzeme, Szent Tstv&n-brt 40, 

21-57,21-59 

Pol gar 1 fluiskola, m. kir. 
allaml, Imabas-n. 1. 45-98 

Polgarl fiuf skola, II. sz. t m. 

kir. allaml, Tompa Mibaly-n. 2. 

23-77 

Pol girl Iskola III. sz. (szlo- 

vak), m. kir. all. igazgat6s&ga, 

Ferenc J6asef-krt. 9. 30-07 

Polg&ri leanyiskola, m. kir, 
ailuml, Fegyverhaz-n. 9. 46-53 

Pollczer Marianne, Eder-u. 9. 

88-71 

Pollcky Popper r.-t. cipdelarn- 

BfWhelye, FO-u. 65. 30-99 

Polinszky Jenft dr. figyved 

Pe^ifi rer 4 ' 27-19 

„Polio** Szakmary esTarsa szappaa- 

es gyertyagyar, Kozponti iroda: 

Ffl-u. 19. Gyartelep: Vagohid-u. 7. 

O30-O4 

Pollaesek Vidor dr. kereskedfi 

lakasa, J6bai-u 26. 32-20 

Poltak Sandor dr. orvos, 

Apponyi Albert-u. 6. ,; 31-74 

PoEl&kesT&rsapapirkereskedese. 
Bocskaj-brt 9. 29-83 

Pollak Uenrikne, Dob6-a. si, 
21-38 

Pollak Zoltan lng. bor&szati, 
vegyeszeti cjkkek es meregmeut&E 
aaitinfestekek nagyraktira «Anti 
septa*, F3«. «4. 25-68 

Pongracz Jenftne, Sslovak-u. 2, 
45-94 

Porubszky Gyula m. kir. 
rendorfOtandcsos, a^kassat renddr- 
bapitanysag vezetfijc, lisd BendCr 
seg, m. kir. kttepontja. ' 

Possel Laszlone dr. Reiehea- 
tiial S<Jzsi gyermekorvos, Petfifi- 

t<?.T io. ■. . . 37-23 I>osta-Taviro-TaTbeszel<>- 

Postablvatalok s 

Kassa t. 
gr, Teleki Pal-n. 20. 
FonBke 39-20 

FdnSbenek lak£sa 39-23 

F8a8b he^ye'ttese 39-10 

F6p4nztar 39-17 

EI6ad6b: 

Szemelyzeti figyeb (figyeletes ssrol- 
giiat finnepnap 8— ll-ig) 39-12 
Postai figyek (felvilagositaa, tuda- 
bozfidAs) 38-23 

Radiougyek 89-11 

Tavbesz^d es tavirottgyek 39-18 
TSvbesz^KS dijnyiWAntartds, dijbe- 
szedes es dijelsz&mol&s 39-33 
AJanlott levelfelvetel 39-14 

Csomagfelvetel, csomagraktar 

39-19 
Pontos id5 kSzlese 0-8 

Lev^lposta leadds es rovatol&s 

39-18 
Tavirdarendezfi- 39-69 

Taviratfeladist&vbesa^ia wtjan 02 
TaviratfeladAs ea nyilvinos t&v- 
besz618 allom&s 39-70 

TAvbeszelSellenSr 26-66 

Tivolaagi (internrbAn) beszelget^- 
seb bejeleatese es tavolsagi iize- 
netek ' 01 

Taybeszelo" tudabozfi (helyi) 08 
Gaadasaati ^s antoflgyek 39-54 
Ebresztfibejelentd 08 

HibabejelentS 03 

Aat6kocsiszin 39-22 

Kapus 39-16 

Kassa 2. 
Piiiyaudvar #39-50, *39-51 
F6»Bbe ' 39-55 

F8a8kenek lakasa 39-84 

Vamfcb*z v eti tdoazt&Iy 

Kassa 3. 
Vaa-u. 6. 

Kassa 4. 
Babies Zsigmond-u. 5. 

Rfidjti nyitvantartd hivatal : 
Hiyatalvezetd 
HivatalvezetS-helyettes 

Postalgazgatosag m. kir., 
Gr. -Releki PA\-n. 18. 
PasztorBela m. kir. postafoigazg&to 1 
titkara es figyeletes szolgalat 

38-04 
VezetSjenek helyettese: dr. Margit- 
falvy Sandor, m. kir. postaieaz- 
gatd 88-01 

1. Altalanos oaztaly: 
VezetBje: Kakoay Istraa dr. m. kir, 
postaigazgaW 38-10 

1/a, szemelyzeti, szervezesi 6s 
szocialis tigyek csoportja; Veze- 
t6je: Kakosy Istvan dr. m. kir. 
postaigazgat6 38-10 

1/a csoport eI5ad<5i 38-12 

38-13, 38-14, 38-15, 38-16 
l/b vizsgalati, jogl, 6s hitelfigyek 
csoportja, vezetfije: Peto Gynla dr. 
m. kir. poatatanacsos 38-21 

l/b csoport eloadoi 38-24 

38-25, 38-26» 38-27 
l/e fizembiztonsagl, gazaaszatt es 
Hazfigyek csoportja, vezetfije : 
Szikszay Kalman dr. m. kir, posta- 
tanacsos 38-22 

lie csoport et5ad6i 88-11 

38-33, 38-36 
.2. VS zt e ti OS ztaly: 
vesetCje: Margitfalvy Sandor dr. 
m. kir. postaigazgatd 38-01 

2/aJaratiiigyek csoportja, vezetfije: 
Adamovlts Janos m. kir. posta- 
tanftosos 38-30 

2/a csoport elfiadfii 38-82 

38-34,38-37,38-05 
£/b Postaftzleti es kezelesl tt«yek 
csoportja, vezetfije: Babnscsak Jenfi 
dr. m. kir. poatatanacsos 38-40 
(t. a feiiv. baaiboa) 39-27 39-28 39-38 
39-46 (I. az elfizfi hasabijnj 
2/b csoport e"lfiad6i 38-41 

I 38-42 
2/« Tavk0zl6si iizleti is\ kezel'esi 
flgyek csoportja, vezetftje : Kovaesy 
Pal dr. m. kir. postatanacsos 

38-50 
2/c csoport elfiad<ii ' 38-51 

88-52, 38-55, 38-58, 38-59 

3. Mftsza ki o sz taly: 
vezetfije, Brebovszky Jeafi, m. kir. 
posta rafiszaki tanae„so9 38-60 
3/a Altalanos mfiszaki tigyek cso- 
portja: vessstfije, Brebovszky Jenfi 
m. kir. posta mfiszaki taaacsos 

38-60 
3/a csoport elfiadAi 38-62 3/b Vonalepit6si Ugyek csoportja, 
vezetfije: Zimanyi Jinos m. -kir. 
postamtszaki tanacsos 38-61 

3/b csoport eloadoi 38-63 

38-64, 38-65. 38-66, 
38-67, 38-69 

I. 6pit6si osztaly vezetoje, Vacaiy 
Karoly m. kir. postaifiraernbk 

38-20 
Szerelesi Ugyek es anyagszanJidaa 

38-92 
n. 6pitesi osztaly vezetfije, Koinlda 
Jfizsef m. kir. postafelUgyel8,Kassa 

38-72 
ITT. ep. oszt. vezetfije, Ladwig 
Laszlo" m. kir. postaffimernfik, 
Miskolc 23-02 

IV. 6p. oszt. vezetfije, Vari Miklos 
m. kir. l; o. tiszt, Miskolc 23-04 

V. ep. oszt. vezetoje, Szopos David 
m. kir. postaififelligyelfi, Eger 

1-54 

VI. ep. oszt. vezetfije, Balazsr Ka- 
roly m. kir. poataffitiszt, Kassa 

38-76 
Keriileti mfiszaki anyagraktar 

' 38-70 
Vonalmestereb 38-80 

Vonalielvigyizok (Ksssa v&rosi) 

38-90 
Vonalfelvigy&zfib (Kassa koraveki) 
38-91 
Postaigazgatfisig seg6dhivatala 

38-58 

BalAasy Andor dr. postaberfiieti j 

fBorvos 38-16 

Hazmester 39-25 

M. kir. posta kassai radiihivatala 

vezetfije, Susanszty Laazl6 m. 

kir. postamernfik 38-99 

Elfiadfik 38-98 

Studifierfisitfi 6s zavarelbaritas 

88-98, 38-99 " 

Enyiekei radifiallonias 39-24 1 

MIskolei radidallomas, Miskolft 

23-14 

Nagyidai iraaym6rfi Gliomas, 

Nagyida 12 

Kassa 39-49 

M. kir. posta kfizponti szamvevdsege- 

nek 3. sz. kirendelts^ge : 

Vezetfije: Tamedfy Jozsef m. kir. 

p,. szv. tanacsos 38-45 

Helyettese: Madarassy Tivadar 

szamv. taaaesos 38-49 

Elfiadfik 38-43, 38-47 

F6mtlszeT6sz 38-78 

Javi'tomtihely 38-74 

Postaa8vend6k taololyam 38-46 

Postanovend6k tanfolyaro gondnoka 

.38-44 

Prasek Hedvtg, Mdtyas kiraly- 

brt 60. 35-18 

Premontrel kaaonobrend kassai 

II. Hakeem Ferenc glmnaziuma, 
Kovacs-u. 28. 6s rendliasa, Ffi-u. 71. 

34-55 
Propper Jozsef, SzatkmaTy 
Gy8rgy-a. 44. 21-04 

Prottvlnszky Henrlk dr. ar- 

VSrSz6ki b. elnfik, PHsudszky-«. 27. 
31-81 
Prwvidentla Biztostto rM« 

bassai vez6rQgyafiks6ge, Szathmiry 
QySrgy-n, 2.. 28-88 ia 

X 
2 

O ■ 

XT 195 Kassu I tudakozd mondjo mes ozt o Kapcsolasl szdmot. SCHALKHAZ HA GySZiiLLO R. T, Ffi-II. 5. RECEPT0 ^ss/eMssr*'-- "■" 

w mi ■ ■ «.w Wt W9 Gazdasagi hiatal: 27«24 Poky KIAra Katalln Bnbics Zs.- 

ul 45-32 

PUspBkl hlvatal, rAm. kat., 

Pft-™ 34. 20-9(5 

PuskAs JAzsef Csecs utAda, 

hentes, F6-u. 58. 21-90 

Raab Gynla f6rfi es nfil fodrasz 

Ffl-n. 94. 36-04 

Ka * b JAssef h ent«s es meszaros, 

Grof Teleki Pal-u. 1. 31-63 

Racz Endre dr. szem6sz 6s 

fogasz szakorVos, m. kir. ezredor^ 

vos, po-n. r.i. 37-38 

Racz Ferene nyersborbizoma- 

nyos, Honv6dek-dtja 23. 33-74 
Radvanyl Geza dr. kir. itelfi^ 

tiblai tanacselnfik, Feja DAvid n 7 
22-18 
Ralsz Erne dr. varosi orvos 

lakasa, Zoltan-u. 28. 30-51 

Rendel^Ffi-ii.ioS.RemJeUd.n.S-S-te. 
45-93 
RAdlA dl jnyilv&ntartA hlva- 
' tal, iasd PostaMvatal 
Rtikoezt-lnternAtus, m. kir. 

AHaml, igazgatrisaga, Sibrik u. l. 
32-13 
R&kAozi KaszlnA, Ffi-u. 12. 

RAkos Bela dr. m. kir. .posta- 

tannesos, KarpaVu. 40. 39-79 
RAkos Jentt, a Butter 6s lever 

r.-t Budapest kepviseloje. Matyas 

kiraly-krt 28. 45-99 

RAkosl Jentf dr. fogorvos, 

Koaeuth Lajos-u. 22. 34-33 

Randll Hlhaly tuzelfianyag ke- 

reskedfi, Honvedek-atja 46. 29-48 
Rational Organlsatlo* Kor- 

mos KAdar Imre kOnyveiesi 

iroda, B&stya u. 4. 46-27 

RAdeky LAszIA dr. figyved, 

Szathmary Gy0rgy u. 19. 32-92 
RelormAtusIelkAszt hlvutal. 

Kovace-u. 15. 37-45 

RegAczy ArpAdnA m. kir. posta- 

kezelfinfi, Baross Gabor-krt 8. 

37-14 
Regeteruszkal kftbanya k.f .t. 

Bndapcst regeszteruszkai banya 

fiaem6nek kassai irodaja, Folyo- 
' *■ *• 31-24 

Reich Sandor fill, vizsg. fogasz. 

Szent Istvan kit. 84. 35-68 

Relchman Viimos ticskavas- 
, kereskedfi, Vfirflsmar ty-tdr It: 

29*89 
. Relsz Henrlk elsfi kassai kenyer- 

gyar ee gfizsutfide, Honvedek-ftt ja 16 

33-64 

Relter Geza bankigazgatfi, Mlsza- 

ros-u. 73. 23-42 

Relter JAzsel ny. &. m. kir. 

vezerfirnagy, Apponyi A.-u. 4. , 
81-95 
Relter Marta varosi aeneiskola 

tanara, okl. zenetandriifl, K£lv&ria 

u. 9. 34 . le 

RemenAr Zoltan dr. Abauj- 

Torna vdrmegye tb ffijegyzfije, ffi 

ispani titkir, FG-n 6 22-78 

Remlnlrzky KAroly ugyvivfi 

gSpesamernfik lakasa, Ferenc J<Jzsef- 

krt 4. 24-06 

RendttrsAgi alkalmazottak 

ApItkezAsl sztivetkezeiTe k.f.t., 

Csendes-u. 21. 45-62 

RenjUfrkapf tanysag, m. kir., 

Eak6czi-krt. 19. 23-33. 28-34 

23-35, 23-36 

R«ndtf rsejfl 6tkezde tuiajdoBos 

T6tJi Etel, Rak6ozi-krt 19. 23-38 
Repasy Janos dr. I, 0. (BtSrzs- 

orvos, Fa-u. 4. 37-10 

Reptllti Akademla, m. kir 

Worthy Mikl6si> honv^d, Bubics 

Zeigmond-u. 35. 25-66 

Resatko Endre £pitesz, Jaross 

Andoi-u. 47. 38-55 

Reskd Rezsft banklgazgatd, 

AlmAssy-u 11. 35-26 

Renter Pal m. kir. tfrnagy. 

F16rian-u. 6. 32-19 

R€vln« Holtmann Hilda dr. 

eyermekszakorvos. a Posta bet. 

Bizt. irit. orvosa, Uohdny-«. lfi. 

22-24 R^zbanyal Dezstf dr. figyv^d, 
Kassa varos tisati figyesae, Kossuth 
Lajos-u. 14. 28-25 

Rlchnavszky Ilona m. kir. 
postasegedelleiiiriia, Szollfi Q4za- 
u. 16. 25 . 31 

Rlek Gynla m. kir. posta mfisze- 
r£sz, Mester-u. 37. 45-36 

Rlchter Karoly mfibntorasztalos 
tizeme, Szent Laszl(J-u. 23 35-82 

Rigfisz Ferene fttszerkereskedo, 
Szeut Florian-u. 8». 87-72^ 

de Rlvd Szarvas Zoltan dr. 
a kassai radio vezetoje, Kisdy Bene- 
dek-u. e. -31-30 

Rohringer Geza Id. temetke- 
z<5si -villalata, F5-u. 30, 24*07 

Rohringer Geza Hj: ferfi 6s 
aoi divatkereskedes, Ffi-u. 71. 

Ro-Ko ostya 6s cnkorkagyar, Szent 
istvan-krt 18. 22-63 

Rom. Kalh. EgyhazkOzseg 

F6-u. 30. . 87-21 

Roman Nandor termenykeres- 
kedO, Bzathnriary Gyb'rgy-u, 44. 

ROnay Istvan aombdri, jn. kir. 

szazados, Tornyossy-U. 7. 23-58 
RAnay Laszlo fftnflkheiyettes la- 

kasa, Honvddek-n. l. 46-64 

Rondzik Janos m. kir. posta 

miisz. uz. gyakomok, Bzlovak-n. 19. 

25-25 

Rosenberg Adolf vJeveaeWk 6s 

saerelesi \allalata t F6-n. 20. 33-97 

Rosenberg es Tarsa furair. 

kereskedes, Seent Istvdn-kirt 14. 

021-97 
Roskovlcs Istvan Duna biztosftfi 

veBetflje, Caendes-u. 3. 45-63 R6th-haz, Ffi-u. 111/113. 32-64 

ROth Herman bornagykereskeiJS. 

a R6th Lip6t bornagykereskedfl c6g 

tulajdonosa, Bzathmary GyBrVy- 

«• 26. S e-23 

RAth Ign£c kereskedC lakasa, 

Szathmiry GySrgy-if. S6. 32-74 
Roth Ignac es Fia rSvid- 6s 

divatarunagykereskedes, Apponyi 

Albert-u. 4. 26-72 

Roth LlpAt born&gykereslred^se. 

Rakoczi-krt 60. 26-37 

Roth LlpAt tfj. f6rfi-, n6i- 6s 

gyerm^kcipflkfiloLlegesa^gek dl- 

arnsittfhelye, Ffl-u. 44. 32-96 
RAth MAr Jiiiiganzfi, Bercsenyi- 

n. 11. 27-23 

Rottenberg Emll Kbzponti Dro- 

g6ria. F6-U. 28. 32-42 

Rozmann Andor Szeut Laszl<5- 

» »3. 32-35 

RAzsa BAIa ffiszor- 6s caeme£«- 

kereskedfi, Almassy-u. 27. 45-67 

RAzsa Gyula fiiszer-. csemege- 6s 

. vegyeskeresked6se, Magyar-n. 13 

86-09 

Rozsek Gyttrgy miiszer6sz, * 

Kossuth Lajos-u. 26. 24-36 

Rozsnyai Nandor m. kir. hon- 

v6d 6p. szert. Tdhadnagy, Dohany- 

u - * 5 - v/. 25-08 

Royal -kavehaz,tu!a3donos Pikter 

fiaildor, F6-a. 67. 34-42 Sasi SzabALajos m. kir. p. s. 

ell.. Dob(S-n. 57. 39-89 

Schalkhaz nagyszallA r.-t. 

igazgatAsaga, reception, Pa-u.6. 
27-87 
Kyilvinoa tavbesz616 allomasa, Ffi- 
u. s. ■ ■ 27-57 

CfazdasagI bivatala 27-24 

SehalkhAz LlpAt gyarigazgatd, 
Pilszudszky-u. 27. 36-44 

Sehenker es Tarsal Budapeat 
Nemzetktfaii Szallitmanyozasi r.-t. 
kepviselete 27-16 

,Schlk" SohSnfeld ffiszernagy- 
keresked6s 6s vegyi tusem, Jaross 
Andor-n. 37. 33-56 

Sehmledt IstvAn m. kir, posta- 
tiszt, Th8kSiy-u. 7. 80-55 

Schmidt lstv&n lanagykereskedfi. 
• ,Haszonfa" ig. tagja, Ffi-u. 76. 
022-66 
Sehlatzky Endre rattszeresz, 

Szathmary Gy8rgy-u. Si. 34-82 

Schleslnger VII mos f^termelfi, 

Kisdy Benedek-u. 4. 36-42 

.Schmledl" 6tterem 6s azalloda, 

F6-n.80. 25-20 

Schneck IMIksa ingatlanirodaja; 

Bercs6nyi-n. 2. 24-85 

Schtfnberz HngA, Szetit Istvan- 

k»8. . 22-34 

Schrantz Andras dr. keresk. 

fOisk. tandr, egyet. m. tanar, 

Bercs6nyi-u. 7. 34-75 

Schulz Adolf fest6karuhaza, 

Szathmiry Gy6rgy-a. 10. 32-81 
Schtttz OttA dr. tilddszakorvos, 
koihazi fflorvoa, Rik6ezi-krt 22. 

24-51 

Schwartz Gyula dr. bfirgyo- 

gyisz, kozmetikua, szakorvos. Kos- 

sutfi Lajos-u.e. 34-90 

Schwarcz Gynla dr. ffit-, orr-, 

g6geszakorvos, Ffi-u. ao. 28-35 Sipos JAzsef lfj. m6sz- es cement- 

. kereskedfl, Peja Bavidru. 16. 46-21 
Skrlpeezky Rela dr. pflspoki 
taa. gimn. hittanar, F6-u. 46. 

45-09 
S.K.F.SvAdgolydscsap&gyak 

Haas Bela okl. m6rn8k, Kossuth 

Lajos-tu 21. 033-89 

SknltAty JAzseI*6raut6fuvaros. 

aut6vallalat, Szepsi-6t 72. 22-96 
Slovenska Jednota fiokszer- 

keszt«s6ge, F6-u. 10. '23-53 

Sobotlc MlklAs m. kir. szazados, 

G6za fejedelem-u. 16. 45-29 

Sohtmonn Gynla ny. gyArigaz- 

gat6, Alm&ssy-u. is. 45-08 

Somkuti Ferene, Toropa Mih&ly- 

u. 22. 85-22 

Somosvarl Karoly blrlapirfi, 

Almassy-a. 6. 85-69 

SAs JAzsef fakareskedfi, Bzepsi- 

a. 10. 46-62 

Span raft IWIhaly m. kir. posta 

(ofeliigyelfi, as l sz. postahivatal 

vezetoj6nek lakasaj gr<if Teleki 

Pal-n. 20. 39-23 

Splerer Rudolf szaintd, Kossuth- 

Lajos-u. 27. 29-45 

Splelmann Ervln nyngralmaisott 

bankigazgattf, Kovaoe-u. 10. 45-86 
Splra Adolf nyakkendflkereske- 

dese, Kossuth Ijajos-u. 8. 27-94 
Splra Ignac no! divataruhiza, Ffi- 

- M 83*12 Rtfthler IstvAn dr. m. kir. tiszti 

ffiorvos, Seent Istvdn-krt 5. 29-16 
RuszInyAk JAzsel gepgyar 6s 

fem8ntflde. Barmat-u. 4. 29-37 
Rntka Andor bitorkereskedfi, 

Uszoda-u. fl. 46-43 

Rnttkay Gytfrgy dr. varosi 

tanaceaok, Imahaz-n. 6. 87-08 
Rtttgers Guidtf fatetitfi 6s fabtir- 

kol6 r.-t. gyartelepe, Sz6plakapdti 

gyartelep 28-75 

S»JA JAnos yit6z m. kir. vez6r- 

druagy, 8zemere-u. 8. 32-82 
SalgA Sandor «Hangyas t elfij?yelfi 

Hun-u. 28 81-94 

Sandor Herman textilnagyke- 

reskedelml vdllalata, Horthy MikliSs- 

t6r 22. 27-42 

S&rvary Jentf m. kir. osendfir- 

alezredes, Jaross Andor-u 19. 

30-45 196 Schwarcz JAzsef As Fla fater- 

melfik 6s fakereskeddk, Petfifi- 
t^r 9, 27-56 

Schwarcz MlklAs fatermelfi, 
fakereskedfi, Kazinezy-n. 14 34-49 

Schwartz Sandor fafcereakedfi 
6s fatermeld, Arany-n. 9. 29-80 
SebSk Marcell ezallitmAnybzo 
27-08 
Lakas 6s telep irodaorakon kivfll 
Spirk5 Agoston-n. 19. 21-50 

Seldler JAnos dr. 6pitkez6ei 6s 
faipari r.-t. igazga&Sja, AlmAssy- 
u. so. 36 i 16 

Sellff IHIksa m. kir. posta muszaki 
ellenfir, Knruc-n. 4. 39-78 

Selmeczy LAszIA vit6z f m. kir 
tuz6rszazados, Vit6z-u. 4/6. 46-27 
SereghySfindor dr. Kassa keleti 
k8zeg6s»86gngyi kSrorvosa, Ffi- 
■"•■ 8i - 20-39 

Sidlaner Jentt dr. orvoa," 

Szathmary Gyfirgy-u. 20. 30-03 
Stebelt Djuren prof., Kossutb 

Lajos-u. is. _ 26-46 

Siegler Endre 6berswaldi f vk. 
firnagy, G6za fejedelem-u. 12, 

46-72 

Sllberger JAzsef dr., Fo-n 9 

27-95 

Simal BAIa dr. 8zfil6sz, nfigy<5- 

gyaazsKikorvos, Bzent Istvdn-krt 7 

26-54 

SlntkA Lajos dr. k8rorvos, Sacpsi- 

■ *9. 24-84 

SimkA Lajos dr. f fil-, orr-, g6ge- 

ezakorvos, Kossuth Lajos-u. 2i 

34-32 
Simon JenO m. kir. firnagy, 
Ffi-u. 30. 45 . 84 

Simon Jentf m. kir. esendfirr 
"~~""08, Bzent Istvan-krt 23. 

■ ■' " 45-23 

Simon RAbert m. kir. alezredes, 
Prohaszka O.-n. 18. 27-47 

Slmonyl Andor dr. tigyv6d, 
Pet«i-t6r 3. 26-85 

Singer Artnr dr. Horthy MikloV 
t6r 23. 28-17 

Sipos A. Gynla c6gtul. Sipos Geza 
textilm6rnak, kBtsz»v6szet, Seeiit 
Istvan-krt 44. 36-62 Splra Jend milszeresz, eladis, 
feoIcsdnz6s, cseTts, Szathmary Gj 
«»• 20hB3 

Splra Vilmos bankigazgatfi, Na- 
dor-u. 3/a. ..? 37-64 

Splra ZoltAn Grand garage, autfi- 
elektro javit(Saaem, Fiat, Adler, 
UKW, Service, TttB6r-n. 6/7. 27-09 
Lakasa, Szivarvany-u. g. 21-35 

Spitz ZoltAn dr. orvos. rend el 
8-11 es 3-6-ig, Gr6f Teleki Pal- 
a. 11. '26-21 

S.R.O. goIyAscsapAgygyArak 

r.-t. k6pviselete 6s lerakata, 

Walfeo J. Ernfi mfiszaki kereskedfi, 

Apponyi Albert-n. 2. Generali Palota 

032-91 

Stasz BAIa Bndolf fauagykeres. 
kedfi, Spirki Agoston-n. 19. 82-47 

Statter Mlksa dr. orvoi, fizent 
Istvan-krt 12. 22-06 

StefanyAk JAnos fa-, sz6n- 6s 
koksznagytrereskedfi, Jaross A'ndor- 
« 12 33-98 

Stein S&ndor es Stein Tibor 
jpg. 0. villamoasagi vallalaf, Ffl- 
n - 4- 86-69 

Steiner OszkAr cslllAr As 
femArugy&r,' Grdf Teleki Pal- 
*■ 11 37-26 

Stefanovlts Gynla aagykeres- 
kedfi, Szathmary Gyb'rgy-u. 16. 

028-73 

StApdn SAfrdor dr- m. kir. ffi- 
ilgy6az > Andrassy-u. 18. 31-55 

Stlegelbauer Antal oukorka 6s 
osokolad6, Szent Istvan-krt IS. 

28-04 

Stolla Gyula via-, gaz- 6s bado- 
gossagi vallalat, Ffi-u. 88. 45-55 

Stoflan LAszIA textilnagykeres- 
kedfi, Ffi-U; 9. Lakasa, Lnther-n, 31. 

34-46 
Stollmann LAszIA motor-garae , e 

tisztviselfi, F16rian-tt. 5. 85-79 
Stollmann testvArek Mocor- 

Garage, J6kai-n. 4. 32-16 

Stolpa KAroly dr., a kassai fee- 

reskedeimi foiskola igazgatoja 

Ffi-u. 26. ■;■■-:* * 23-43 

Strausz D. ntoda» uridivat-ezl*t, 

Ffi-u. 45. 27-86 

Strausz MlklAs dr. Bgyv6d, 

Apponyi Albert-u. 2. 27-61 

Strausz Sandor, Kosshtb Lajos- 

ii- 37-39 

Stromp Lajos. textilnagykoraa- 

kedfi, Apponyi-n. 4. 80-69 

Suchowsky Ottokar nyng, 

•" kir. postaffifeliigyelfi, Tatra- 
24. 37-73 

SttgAr I^AszlA *m. kir. szAzadoa, 
G6aa Fejedelem-n. 6. 35-58 amelv sgm ytorton, sem n notlasbnn nemszercncl. Kassa TiGLAGYAR EPITKEZESI ES 

Gy&r: Szepsi-iit 89. 22-88, - FAIPARI 

Iroda: F6-u. 11. R.-T. 

26-94" &usanszky LAszIA m. kir. posta- 

merniik 39-90 

SzafoA Elemer szv. fdtanaesos, 

szv. fonSk, Bezer6di-u. 6. 35-52 
SzabA (Fecsu) Gynla aut6szal- 

litasi v&Uaiat, -BerCs^nyi-u. 2. 

20-14 
SzabA Gyula szdcsmester 6s 

szfirmekereskedfl, F6-u. 95. 36-97 
SzabA JAnos m. kir. p6nztigy6ri 

elbadd 6s parancsnok, Matyas kir.- 

krt 10. 24-61 

SzabA Jeno m. kir. detektiv, 

Nador-u 5. 29-67 

SzabA Guszt&vne dr. Kisdy 

Benedek-n. 12. Q38-36 

SzabA KAIman dr. ra. kir. posta 

a. titkar, -Matyas kiraly-krt 14. 
^ 29-30 

SzalfkA KAroly szfiesmester, 

F6-n. 61. 46-98 

Szakall Gynla dr. ktfzvagoludi 

igazgatd ailatorvos, Rinianiozy- 

n. io. 20-64 

SzakAI Imre egyenruha- 6s pol- 

gaii szabdsaga, F6-u. 120, 34-11 

SzakmAry ftt&roly Hotlohazai 

Keramiai G-yar, Kbzponti iroia 
Luther-u. 4. 024-23* O20-22 
SzakmAry KAroly gyaros 

Kossuth Lajos-u. 28. **' 

SzakmAry LArAnt igazgat<5 

Honv6dek-utja 1. 22-95 

SzakmAry LArAnt nyarilakasa, 

Bornemissza dtilo 2. 35-60 

SzakmAry es Tarsa « Polio » 

szappan- 6s gyertyagyar, KBzpoutl 

iroda, Fo-u, 19. Gyartelep. V%6hid- 

u. 7. 030-04 

Szalat GyOrgy dr. figyv6d 1 

Varkapu-u. 13. 33-04 

Szalay Lajos uT-i 6s holgyfodra- 

szat, kozmetika, Bortny WikI6s-t6r 2. 

45-85 

Szalay Lajos, Probaszka Ottokar- 

a. 20. 28-19 

SzallttmaiiyozAsI vallalat 

Matei Jen5, Koaaoth Ii.-n. 26. 

027-66 
Szalontayttdttnp6azQgyi titkar, 

Tisaa Istvan-u. a. 35-17 

Szalontal SAndor m. kir. posta 

s.-ellenor, Kurnc-u. 11. 46-74 
Szaltzer Gyttrgy dr. iigyv6d. 

Fo-u. is. ' ■ , 45-48 

SzanlszlA droggrla, tulajdonos 

Bzaniszl6 Janos. F8-U. 65. 45-74 
SzanlszlA JAnosne m. kir. 

ny. postatisztviselonfi, Bzivarvany- 

u. u. 35-24 

SzASz Ignae kfttona* egyenrnba- 

eati cikkek 6s divathaz, Ffi-n. 123. 

36-82 

SzAsz Herman ffiszer-, lisat- ea 

vegyeskereskedese, Honv6dek- 

utja 54. 33-57 

SzAszy SAndor II J. f 6nyk6p6szeti 

szakfizlet, F6-u. 85. 32-24 

Szarvagy GyBrgy dr. szemorvos, 

Matyas kir.-krt 4. 32-85 

Szarvassy LAszlAnedr. ozv, 

Luther-u. 17. 46-10 

SzAvay S And or m. kir. vk, 

alezredes, Pilsudszky-u. 3. 25-73 
Szedlacsek Gyula m6szaros e 

lientes, G6za fejedelem-n. 56/58. 
29-77 
Szege Malvlii m. kir. posta 

eHendrao, Qsaoda-u. 9. 36-33 
Szeg6nygondoz6 hlyatal lasd 

Varosi saeg6nygondos!6 hivatal. 
Szeldl Ferenc okl. K^p^szm^r- 

nQk> -mUszakl vallalkozij Csendes- 

n. 3. 35-63 

SzAkely Elek «6ymboI» vegy6- 

szeti fizem, Honv6dek-fitja 21. 

29-15 
Sz£kely Em« dr. m. kir. posta 

s. titkar, Tordassy-u. 14. 23-41 
SzAkely L«Se>» fftszer-, assmoge- 
6s vegyeskereskediae, PS-n, 1S7. 

38-12 
Szeitdrtfy B^lanA vit^z, tu^sld- 

anyagkereskedO, Mav. p.u., R^gi t&~ 

t6r 81-96 

Szentgyttrgyl J6zsef ra, kir. 

saaeados, Vit6«-n. i. 35-27 Szender&k N&ndor sisesanagy- 

kereskedfi, M6szaroa-o. 19. 81-83 
M Szen« Erzs6bet*' nyomda 

•t. ( Kassai Istvan-u. 4. 32-80 
Szent Istvan T&rsulat kSnyv-, 

papir-, ir6szer-, kegytargy-. zene- 

mflfceresk., P6-n. 50. 23-56 

Szentklralyl Zslgmbnd dr. 

egyet. m. tanar, a m. kir all. 

bfirh&a b3rg;y6gyaszati, veuerolo- 

giai 6s urolfigiai ossstalyanak f6- 

orvosa, Szt. Istvan-krt 3. 26-28 

Szent-Istvany Zolt&n (Kultnra) 

konyv-, papir- 6s zenemfikereske- 

dfea, gr6( Teleki Pal-u. 4. 35-14 

Szent Kjrlst6f" kassai rum- 6s 

likflrgydr, oav. Mank LaJosnS , Szent 

Istvan-krt 16. 33-28 

Szepes Gynla m. kir. alezredes, 

Bastya-u. 4. 25-82 

Szepessl Dezsfi dr. ffil-, orr-, 

g6geszakorvos, Kossuth Lajoa- 

a 27 25-09 

Szepessy JAzsel 6puiet- 6s mft- 

asztalos, Bftthlen-krt. l. 21"25 

SzAphalml J&nos 6pit6sz, 

Arany-u. a. 32-83 

Szerdabelyl Odttn ra. kir. m6r- 
n5k. K<S'rhaa-u. 10. 29-51 

Szt k lay Ferenc dr. tanftgyi 
tanaosos, Belso VSrSs-hegy S 

24-28 

Szlklay L.aszl6 dr- k?r. fSisk. 

tanars&s^d, egyetemi elfiado, Matyas 

kir.-krt 3. , 34-36 

SzlkTlzlparosok kffztfstUltd- 

telepe, Betklen Gabor-krt. 69. 

45-37 

Szfkszay KalmAn dr. m. kir. 

postatanacsos, Rak6czi-krt 7. 

39-08 
SzilAgyl G&bor dr. orvos. posta 
betegbizt. int., 0: T. B. A. koizeti 
orvos. Beathmary GySigy-n. 1. 

33-15 

SzllAgyi Mfirla {Cserve- 

nyakne) (iiszer- ^s gyarmatam- 

nagykereskedS, kav6p8rko!de, P8- 

26-05 

SztlAgyl PA1 m. kir. posta. 

ffleltenflr, Balvany--n. 30. 39-67 
Szilagyl SAndor radt6kereskedo, 
Kossntk Lajos-u. 31. 31-88 

Szilagyl Zolt&n dr., Fd-n 75 

37-60 

Szlnal Ignae epitkeaesj aiiyag- 

kereskedo. Bueakai-krt 8 27-48 

Szlrmay l^ajos kit. t8rv. tanacs- 

elnok,gr6f Teleki Pal-n. 15. 34-79 

Szlovak gazdas&gl bank r.-t, 

fiokja, Fo-u. 10. 24-55 

Szlavak glranAzlnm, m. kir. 

allamt, Qv6t Teleki Pal-u. 9. 

24-93 
Szlovenszky JAnos gSpgyar 
. es f6montade,fHonv6dek-i!ttja 30. 

34-95 

Szmrecsftnyl PAi dr. kir. koz- 
,}egy«6. Fo-b 3B. 32-51 

Szocl&lls gondozA, Meszaros- 
u. 31. 23-09 

Szmrekovszky Gyula m, kir. 
postafeldgveI6, Bubics Zsipmoad- 
u. 39. 45-04 

Szocl&lls Testverek T&rsa> 
saga "Regina Paciss, Beak 
Perenc-krt S3. 32-14 

Szot&kJ&nosfakereakedfi,tiizifa-. 
sz6a.-, epii6anya°'~ t mezogazdasagi 
termenyek-, drlemSnyek- es takar- 
manykereRkedO, cHombar') biroma- 
nyos, kdzponti koda, ttiae!6any^er 
telepe, 'V8rB9inarthy-t6r 10. 23-49 
Lakasa, D^ryn6-n. 6. 23-39 

Szftke Gyula nfti szab6mester, P«- 
20-88 

SzKr^nyl B^Ia dr. kir. figyesz, 
FB-™. 48. 28-48 

Szitr^nyl Emll m.'kir. 6magy.' 
Vez6r-n. 1. 45-58 

S/.ttvetkezetI Z&loghaz tulaj- 
donos. Kassai Takarekegylet m, sa„ 
Pazekasn 4 25-13 

Sztanktevlcz tfAzsel festft ee 
maaoi6, F6-u. 98. - 36-02 

Sztankd Kezstt kantinos, Mikes 
Kelemea-a. 1 26-77 Sznbally Rezsft ny. Mav. fel- 
0gyel6, Arpid-part 13. 36-52 SzvetozAr Tamas pekmester, 
Szepsi-krt 42. 88-05 

Tabak Aladar, Janos siitfi. 
pekraester, Timar-n. 18 37-89 

Takacs Istr&n textilhallad^k 

kereskedfi, Segi lSpormaiom.1. 

21-49 
Takacs Janos «Hangy&» tisztv., 

Sziiild Qeza-u. 28. 87-88 

Tamas IstVan tfize!6anyag keresk. 

nagyban, kicsinybeii, Vb*r6smarty- 

ter 9. 22-48 

Tamaskovlts Gynla vizvezetek- 

csatomaaas 6s kozponti fflt6s val- 

lalata, Kovacs-u. 39. 23-57 

Tamassy BAIa ra. kir. hadbiro- 

alezredes, Meszaros-u. 70. 85*75 
Tamedly Jozsef m. kir. posta- 

szamvev5s6gi tanaesos, Uszodvu. 6 

39-82 

Tdncos B6la dr. gyermekorvos, 

Kovacs-u 55. 32-88 

TanlelttgyefOseg, magyar kir 

allami, Kisdy Benedek u. 3. 

27-84 
TankerUleti klr.FMgazgato- 

sag, Eder-n. 5. 27-11 

Tanonciskola. k5zs6gl saak- 

iranyu iparos 6s keroskedo tanonc- 

iskola, Im*haz-u. i. 21-89 

Tary Ilona dr. KSvaryne, liirlap- 

terjesztci, Kossuth U.-u.' 14. 28-23 
Tatra>mozgA Fo-n. 10. 20-80 
Tatra neni^etkozi szatlitasi vallalat, 

Winkler Jfizsef, Kalvin-t6r e. 

034-78 
Tavassy Gyula vi-tez m. kir. sza- 

zados, Kalvin-t6r 6. 28-82 

TAvIrat ktizvetltd 02 

TavolsAgt befelentit es ttze- 

netkttzvetltfi 01 

TUnzer HugA dr., Kazittczy-u. 5. 

37-47 

Telegdylmredr.kir. kozjegyz8 

jelolt, Kovacs-u. 49. 23-45 

Telegdy IldlkA zapsaonyi, Matyas 

kiraly-krt 30. 35-99 

Tepllczky Istvan dr. m. kir. 

nenziigyi titkar, Tisza Istvan-u. 1. 

45-17 

TerbAta Gabor szobraszmnvesz, 

Tin6dy-n. 5. 21-91 

Terefere Espresso tnlajd. Bin- 

der Rezsfi, F6-u. 77. 23-96 

Thdm Andras radii' 16s villamos- 

saeri szakuzlete, F6-u. 98. 24-89 
Thraunn JAzsel karpitosmest«>r, 

Hunyady-u. 33. 36-49 

,Therapla** GazsikQyulajkesztyfi, 

tuz3, orvosi mnszertar, F6-u. 89. 

34-77 

Tlhanyl Lafos banyavallalkozi, 

K81esey-u. 101. 33-50 

Tlvoll mozgA, kit. Pft-u. 

25-19 
Tolnal Istvan esyenruka szab6, 

Szathmary Gybrgy-u. 31. 45-71 

Tolnay LAszlA nyug. m. kir. posta- 

fflfelfigyelS, Kinizsi-u. 8. 39-62 
To rm Assy es Tarsa lakatos 

uzerae, Bocskai krt 3. 34-08 

Toronszky Emll dr. nyug. kir. 

itelotablai tanacselnb'k lakasa 6e 

figyv6di irodaja. Szent Istvan-krt 3. 
22-79 
Tost Barna preiatus-pI£banos, 

F6-u. SO. 32-59 

Tost LaszIA ny. polgarmester, 

Rak6czi-krt 18. 23-79 

TAth Arpad dr. figyv6d, Apponyi 

Albert-u. 2. 31-86 

TAth Etel menga-bSrlft, Konrady 

Lajos-n. 10. 24-13 

TAth Ferenc dr. m. kir'. po"t& 

s.-titkar, Szullo G6za-u. 12. 39-05 
TAth Ferene tiiszer- es vegyes- 

keresked6se, Uszoda-u. 3. 36-43 
TAth Imre varosi 6s altaftii tanar i 

Seent Laszl6-u. 38. 45-77 

Ttfth MIklAs fuszerkereskedd, 

BMvany-n, 8. 32-71 

TAth Lafos aut6hutdk68Zitfi' 6e 

badogosfiaera, Dob6u. 37. 34-87 
TAth LaJosantAMtokassitSlakasa- 

Dobfi-u. 1. 45-68 TAth Sandorne m, kir. posta- 
tlsztviselfiad, Kuruc-u. 7. 86-74 

TAvArf KArolyne vegyi bzeifie 6s 
t6s«tagyara, Honv6dek-dtja S*- 

28-12 

THIgyesy Gy&x& esenddresredes, 
Udk6cai-krt 24. 24-70 

Tttrtfk Endre gy6gyszer6az la- 
kasa, Szathmary GyBrgy-n. 55. TtfrOk gyAgyszertAr, F5-u. 114. 
23-23 
Ttfrtfk IstvAn dr. ugyv6d, 

Szent Istvan-krt 21. 20-26 

T»r» k MAr keresked6se, F5-n. 29. 

Lakasa, Eder-u. 9. 46-71 

Tbrvenyszek, klrAIyl, Pfi-u. i TtfrvAnyszAkI foghAz, kiralyi, 
Pfi-n. 8. 22-10 

Ttfrvenyszek, nt. kir. vlzs- 
gAlAbtrAja, Po-u. 8. 28-22 

TUrzs Armand As Fla asvany- 
olajterm6kek behozatala, fflraktar, 
Budapest. 

KSzponti irodaja, Dobo-a. 12. 21-26 
Tbrzs D6nes maganlakasa 021-26 

TranstormAtor** radi6 6s vil- 

lamossagi vallalat r Klema Gyula 6s 
Bandor L. Andras-, Fo-u. 87. 

020-93 

Trehnnya Julia tfizifa- is sz6n- 

kereskado, Boeskai-krs 13. 23-50 

Trlestl AltalAnos BlztosltA 

TArsulat (Asssieurazioni Generali) 
kassai 15figynbk86ge, F6-u. 12. 

28-15 
TrAesAnyl Bertalan m. kir. 
allamvasnti iotiszt, Prohaszka 
Ottokar-n. 30. 45-51 

TudakozA, helyl tAvbeszelff 
08 
Tokora Bakos BAla dr., 

Batassa Zsuzsanna-u, 18. 46-89 

TulussAk DezsS, 8zeg6nyhaz. 

11. 28-82 

Tumldalszky Lajos muszer6sz, 

irogepja,vito, Beres6nyi~u. 2. 28-31 

TurAnl Istvan szabomester, 
katonai 6s fe!szare!6si cikkek keres- 
ked6se T F6-u. 118. 26-64 

TnrAczy BAIa fiiszer- 6s vegyes- 

kereskadese 6b Sztojka P6ter sutfide 

foelarusito helye, Alrnassv-u, 15. 

36-30 

„Turul". rum- 6s likorfizem, tnl. 
Tareal Lasiilo, Vorbsmarty-ter 8. 
24-90 

„Turul" sz&UttAsl vallatat, 
tnlajd. JenO Pal, Kovaos-n. 22. 

25-57 

Turul Magyar Orsz. Blzto- 
sltA r.-t. vez6rugyndks6ge, F^- 
u. 85. 27-22 

TutkA Ilonaing-atlanforgainuval- 
lalata, F5-u, 22. 35-89 

TuzoltAk 33-32 

TUzoltAsAff, Kassa szab. ktr. 
vArosi. Blanar-u, 4. 05 

•Tybery Vlllbald m. kir. ezredes, 
Rakoezi-krt 22. 25-06 

Udvarlaky GAza m. kir. hadbiz- 
tos-drnagy, Ffi-u. 85. 33-31 

Chi Math, virtgfizlet, c6gtulajd. 
Riehtarsaky Aur61, FO-u. 81. 35-16 

UhrlnyAknedr.-ne WelszEr- 

zs6bet dr. gyermekbetegs6gek 

szakorvosa, Bzent Ietvan-krt 28. 

21-74 
UhrlnyAk ArpAd asvanyolaj^ 6s 

zsirad6kker«sked6s 6s. 1igynbks6g, 

V8ri5smarthy-t6r 8. 35-95 

Ujlalussy JAzsetne, Korhaz- 

u. 29. 37-34 

UJhazy TerAz m. kir. posca 

s.-ellenfiruo, Szlovak-u. 4, 26-76 
UlvAry Lajos vit6z, tsak.eruleti 

kir. fftigazgatd, Ffi-u. 29. 24-47 
Olek Ferenc gaz-, viz- 6s esator- 

nasasi szerelo. Pfi-u. 12$. 25-07 

UngvArszky Mfirton ortbopadia 
6s eipMaeme, Luther-u. 8. 24-31 

Union BlztosltA r.-t. Felvid6ki 
k6pvisalete, B8rcs6nyi-u. 7. 29-27 00 

Cfc 

■I o 

N 

yt 

X 

z 
o "0 

H 197 Kassa fl hapcsoldsi szamot tarcsdzas elott Keresse Ki. Urbachl.Imre iatszer6sz, Kossuth 
Lajos-n. 10. 34-86 

Urbach Lajos kozponti f&r6s, csa- 
tornazis, viz- 6s gazazereifl, Bubiea 
Za.-u. 21. 3.1 f09 

UtazAsI Iroda Beszedits 6s Tsa v. 
<felvid6ki) F6.-U. 86. . 627-93 

tigyAszsAg, kir.*F<S-u. 8. 28-51 

tfgyvAdl kamara, Ffi-u. lis: 

24-05 

tJveg- porcellankereskedAs 
klcslben 6s nagyban, 'Pone- 
vacs Erna, Fo-u. 6. 46-91 

tfzemstatlsztlkal 6s Kls- - 
gazdaszAmtartasi kozpbnt 
felvid6ki." m. kir. lasd, Kisgazda- 
szamtartAsi 

tlzenetkUzvetltft 01 

VAezy JAzsel 6pit6sz..Bubica Zsig- 
mond-u 59. 35-39 

VApzy Karoly m. kir. postafflm6r- 
nok, 1- tav. 6p. oszt. vezetd lakasa. 
Rak6czi-krc 7/A. 39-98 

Vaczy Vllmos ffiazer-, csemege-, 
68 vegyeskeresked"6s, Bubics Zaig- 
mond-n. 16. 24-38 

VAgA Janos dr. m. kjr. tiszti 
orvos, Darda-u. 8.' 2604 

Valentin Angelo, DI terrazza 
mukfl- es cejnentarn-vallalata. 
Bareai-u 68. 28-74 

Valkay Lajos dr. varosi tanacs- 

■■ nok, Rak6czi-krt itf. 36-67 

Vamhazak: 

Csermely-ut 1. 30-40 

Eperjesi-nt 6. 33r8l 

Hohvedek-ntja 299. 33-53 

Sorompb-n. 1. 31-64 

_Szepsi-nt 73. 27-82 

Vandraesek Adrtenne, F6- 
n. 4. . i 23-10 

Varady JAzsel ram 6s likiJiiWn, 
Bzenk Iatvan-krt. 12. , 28-49 

Varga AndrAs fa- 6s sz*pkeres- 
kedO, 8eepai-dt 10. 046-62 

Vargane Bereczky Katalin 
k6zirounkauzem, Betben-kit. 63. 
36-56 

Varga Bertalan papirkereske- 
■deae.' F<-u. 13 35-48 

Papirgyari lerakata, Liszt FeTenc- 
u. 4. 27-89 

Varga Ede dr. ny. m. kir. allam- 
Ugy esz, Meszaros-n. 18. 28-47 

Varga Endre nfii divatkereatodo" 
lakasa, Jokai fit 2. 32-90 

Varga Endre nfli divatkfilb'nleges- 
eegek. F6 u 69 34-47 

Varga LAszIA nrufogtechnikai la- 

boratorium, Matyas kiraly-krt 64. 

32-86 

Varga Pal feeryver-, lflszef- 6s 
Bportarukereskedo* lakasa, Korvin- 
n. 9. 46-56 

Varkolyl D6nes in. kir. rendOr- 
tisztv., Cse'ndes-n. 21/a. 35-62 

VArkoly MlklAs radio- es villa- 
mossagi vallalat, Kossuth Lajos- 
n. 3. 45-96 

VArnal FelsCmagyarorszag ele5 6s 

legregibb specia'is aimer-, diss- 6s 

bflrfeateszeti route r me, cegtabla- 6s 

reklamkeszitG vallalata, Fo-q. 35'. 

46-15 

Varosl htdmArleg, KarscheJi 
Gynla. .VerSamarthy ter 29-86 
~VArosh&za (lasd Kassa szab. 
kir. vAros). 

VArosl kitzmtfTek lasd Kassa 
szab. kir. varos kSzmfivei. ' 

Varosl strand (lasd Kassa. 
szab. kir. varos). 

Varosl szegAnygondbzA hl- 
vatal, M6szaros-n. 31. 23-83 

Vass IstvAn m. ^klr. ptt. szAmv. f.o- 
tanacsos, M6szaros-n. 71. 37^09 

Vasftrcsarnok, Jasnsch Elek 
igazgat<5, Bzent Imre-u. 1. 20-66 

Vathy J6zS0l gyogypedagogiAT 

tinar, Almassy-u. 29. 45-11 

V6csey Bertalan epitdsz, ep. 

vail., Sz«nt LaszI6-n. 8. 32-84 
Vecsey Istvan fipitdsz'.. fipitifesl is 

tervez^si iroda, Zrinyi n. 16. 

20-95 
Vecsera Sandor villanyszere- 

16bi vallalata, T;eak Forenc-krt 2*. 
35-41 Vegyes Ipartarsalat, FC^a. 106. 

» 24-11 

Vegyklserlell alloinas, m. 
kir. mezogazdasagi, ProbAszka 
Ottokar-n. l. 29-35 

Vefen S&ndor m. kir. postamiisz. 
gyak., Mester-n. 37. 35-36 

Vendeglosbk 6s Italm^i ok 
Szaklpartarsnlata, Szent 
Igtvdn-krt 21. 31-02 

Venetlaner Sandor Ph. Mr. 
«Certa» cianoz6 vallalata, Honhy 
Mikl<5s-t6r 23. 34-65 

Vermes Zoltan m. kir. sssds. . 
Takaes Menybert-u. i. 20-28 

Vetbmagvizsgalo Allomfis, 
m. kir., Prbhaszka Ottokar-u. l 
30-84 
Vidor Rudolf lakasa, N^dor-u. 26. „Wlko"grafikai mtiint6zet, Szeley 
Jozsef 6s Tarsa kfl- es kiinyv- 
nyomda, dobozgyar, Luther-u. 19. 
21-92, 22-93 
Winkler Erno winckhelsteini, 
nyug. ffisz61gaWrd, orszagmozgosf- 
tasi korminybiztosi el6ad6 r Gr6t 
" " ' J.-u. 6. 25-75 KASTfiLYOSDOMBO 

Hivatalos 6rdk: Hdtkfiznap : 
8— 12-ig, 
14— 18-lg. Vldor RadolIn6 textilkereskedO. 
Rzt. Istvan-kTt 8. 34-14 

VIkar Odtfn tab. ffleaperes. Po- 
■Jjany-n. 21.. 27-12 

Vikukel B6Ia kereskedelmiilgy- 
nfiks6ge, FO-a. 68. 27-14 

VIktorIa" kBnyvnyomda inlaid 
Klein Farkas, Ffl-a. 92. 46-19 

Vlllanytelep (varosi) Eder-n. 4-6. 
022-92^ 22-93 

Vlssy Karoly dr. m. kir. torzp- 
orvos. fogszakorvos, Bzatimary ' 
GyBrgy-fi. 53. ' 25-14 

Vlt6z Sandor kflnyv-, zenemn ' 
papir- 6s hanErazerkeTeskedeae. ala- 
pftva: 1885. Ffl-n. 75. 27-46 

Vlt6z Janos nyitraivankai epulet- 

es tizeWanyag nagy- 6s kiskeres- 

keddse, Qt6t Apponyi Albert-n. 4. 

22-97 

Telepe 

VIt6zl sz6k kapltanysag, 
Szent L6nart~u. 4. t 25-70 

Viz- 6s csatornamfiTek lasd: 
Kassa szab. kir. varos kosmQvei. 

Voloszyn Vllmos gfizsiit5d<5]e, 

Galszdcsi-n. 28. 27-51 

Vrancslk Istran ftiszer- 6s gyar- 

mataiukeresk., Kossutb Lajos-n.. 7. 
-27-91 
VnkOTlch LaszlA, Rimandczi- 

a. 8. 35-76 

Vakbvlcb Istran dr. kir. kHz 

jegyzfi irodaja, F6-n. 4. 20-16 

Lakasa 20-15 

Wagner Jentf , Thaly Kalman-n. %. 

36-11 

Walko J.Ernff, mflszaki kereske- 

d6s, 8. R. 0. gblydscsapagyak r.-t. 

k6pviselete. 6s lerakata, Apponyi 

Albert-n. 2. General! palota. 

032-91 

Lakas 46-47 

Walter J6zset keresked6s tfizi- 

fdval, sz^nnel 6s 6pitkez6si 'anya- 

gbkkal, Honvedek-ntja 41. 36-17 

Walton RAbert m. kir. gazfla- 
sagi feliigyelS, Sat. LasaI6-n. 31 Winkler Odttn alezredes, Hun- 
u- a. 21-67 

Winter Ignac szalonna-., zair- 
magkeresked6se, Fo-n. .3.; 27-54 

WIravecz GySrgy f uszer-, : ce 
mege- 6s vegyeskeresked6s, Ffl- 
D 122. -. 31-18 

Wlrkmann At'mln dr., Wirk- 
mann Janos dr. figyv6dek, Horthy 
Mikl6s-t6r 20. 22-05 

Wlrkmann Istvan illatsafirtarj 
Fo-u. 93. 46-97 

Wirth Gynla ing. obleveles 6pi- 

teszmernSk, Csermelyvblgyi-tlt 52. 

33-61 

WIrtschafter TestvArek ter 

m6hy- 6s gyapjunaeykeresked6a, 

irbda 6s Wirsehalter Ernfl lakisa, 

Kisdy Benedek-u: 12. 033-36 

Wlttlch GnsztavnA Kzvrposta- 

^ ellenflrnO, Nador-u. 30. 30-24 

Wollner Gynla dr. UgyvSd, Pe- 

t6fl-t6r 8. "~ "~ W6ber Bernat d61igynmblcs- 
nagykeresked6se, Apponyi Albert 
u. 4: 35-73 

Well Henri k fakereskedtf, Rima 
.ji6czi-ut 12. 29-90 

Weinberger Armln, Weinber 
ger 6s Ormer bet6ti tarsasap c^g- 

. 1egyz6je T Petfl(i-t6r 10: 29-92 

WelnerlzsA kalap- 6s f6rfidivat- 

haz, tntajd. Boroa LaszW es Borop 
. Istvan 6s tulajdonosok lakasa, FA 

n. 15. 27-81 

Welner Jenfffatenaelfl, Tordassy- 

n.5. 30-44 

Welser Erne* dr. figyvdd, Hon- 

v6dek-fitja 6. 22-59 

Welsz Armln kereakedelmi tlsry- 
;.■ n8k/ Matyas kiraly-krt 28. 45-99 
Welsz Ernd nagyker.esked$, F<t- 

n. 10- 28-11 

Welszlovlts I^aszIO dr. bflr- 6s 

,nemibetcgs6gek szakorvoaa. FC- 

u. ill, 21-05 

Welszmann tzs&kn6 feb6rnema 

ipar, Hortby MJkl6s-c6r20. 29-85 

Weltner J6zsel textll- 6s szfl- 
nyegkeresked63e, FC-n. 62. 24-79 

Widder Istvan dr. 5gyv6d, Ber- 
cs6nyi-n. 8. 26-00 Zabler Aladar dr. okl. iigyv6d 
Barcs6nyi-n 7.' . 27-33 

Zagonyl G6za termenykeresk., 
"Vn. 9. • 2d-73 

Zahr 6s Szakmary f flszer-,gyar- 

matarnnagykeresked^s, exp., imp. 

tul. vit6z Csoke Karoly, Ko-a ll. 

028-58 

Lakas, Apponyi Albert-u. 2/A. 

45-95 
,ZakarIas".k8nyv-, zenemtt- 
papirkeresked6s, F6-H. 87. 45-59 

Zathnreczky" Arpad ny. Mav. 

feliigyeld, Almassy-n. 12. 35-67 

Zeienak Arp&d nri 6 s nOI fodrd- 
szat, Deak Ferencrkrt 13. 45-31 

Zeienak J&nos karpitos 6s di- 
szitfi, modern lakberendez6si val- 
lalat, Tinody 8ebeaty6n-u. 2. : 

, 26-93 

Zlmanyl J&nos m. kir. posta 
muszaki tanacsos, Fazekas-n. 9. 

38-09 

Zlmmermann AladAr okl. g6- 

p6szin6rn8k. az' Orsaagos yillaraos- 

muvek r.t. igazgatbja, J6kai-u. 30. 

, 22-07 

Zlmmermann Karl dr,.Bekret&r 
am deiitschen Konsulac, Arpad- 
part 14. . 46-52 

Zinner Bela 6piiamester, Balassa 
" nzsanna u. 8. 21-83 

Zlpser Jend; Bzent Istvan-krt 15. 
36-93 

ZIpszer SAndor dr,belgy6gyAsz, 
szakoivos. Beres6nyi-n 6., lakasa, 
Balassa. ZsuzsannarU. 8. 26-19 

Zngschwerdt Tlbor, Baross G.- 
krts. 45-62 

Zs&mbor IstvAn all. gimn. r. 
tanar, Baross G. krt. 8/b. 46-80 

Zselez^ylk Gyorgy Allamvizsga- 
zott fogasz, Honv6dek-u. 48. 45-47 

Zslvkovlch Ernd ildoz6pap, ny. 
a. m. kir. sz&za&os, Apponyi 
Albert-n. 2. ' "' Zsolcer B61a m. kir. postatiset, 
Magyar-u. 20. 45-35 KASSAMINDSZENT 

(Idad Hernadcsdny) EASSAUJPALU 

Nyilvdnos tdvbeszelo- 
dilomds. Hetkb'enap: "Vasarnap 6s 
iinnepnap: ' 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-rl8-ig. . 14— 15-ig. 

(ElWieetflket lasd a kaseai elOHzetSk 
kCzOtt) " / . Vasarnap 6a 

iinnepnap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig, 

Csak e Ififizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Allamvasnfak Allomas- 
tontiksAge m. kir. 6 

Erdftdy Rudolf gr A! kastelya 1 

Oradalma 2 

Klraly JAnos vegyeskeresk.. 

Zador, ()Asd a zadori elfifizetGk 

k«z5tt>. 
Klrlzs JAzsef gabona 6s term6ny- 

keresk, 5 

KorjegyzdsAg 4 

IJber B6Ia kefesk. 7 

Szlrtes L. ntAda Kerekes 

ManA terin6ny-esvegyeskeYesk. 3 KASZAPER 

A nagybdnhegyesi iegys4ges 

tidldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: B6tk6znap: Vasarnap 6s 
nnnepnap: 
8— 12-ig, '8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r6sB6re: 20— 21-ig. 

CsAbl KAlman nyag. irodaWszt, 

italm6r0 . 2 

K«zs6gl 6I01)ArAsAgi klren- 

deltsAg ' 1 

Montagh Akos, lasd a nagyban- 

hegyesi elOfizetfik kbzbtt 
Montagh IstvAn dr. 6s LAszlA 

Jasd a nagyb4nbegyesi el^fizetdk 

ktiztftt . [ ■ — KASZONALTIZ 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s "". 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. - 

Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrors, m. kir. 7 

Cslk-Kaszonsz6kl HAzI- 
lparl-, BeszerzAs-, Ter- H6tkiiznap : melA- 6sErtekesIt(f Sz« vet- 
kczete, Qgjv. ig. Konez Lajoa^6 
KarAcsony Antal dr. 3 

KSzsAgi eloljarAsAg: 

Kaszonaltia 1 

Kds^onjakabfalva 2 

Patakl Gyttrgy eHombarj. bizo- 
manypSj Kaszonfeltiz 8 

Szokolay B61a fatermelfi 6a fa- 
keresk. far6sztelepe 4 

Szoke JAzsef fater'meW 6b fa- 
ker esk. Kaszonfeltiz, lakaa Kaseon- 
altiz . 9 

ZsfdA Gyula takitermelfl 5 KASZONFELTIZ 

(lasd Kaszonaltia) 

KASZON- 
JAJKABFALVA 

(lasd Kdszonaltiz) 

KASZONUJFALU 

Hivatalos ordk: H6tkoznap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig, • 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendbrors, m. kir. 2 

KOzsAgl eldlJArosAg 1 

KASZOPUSZTA 

(lasd Somogyszob) 198