Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


Farkas Zoltan borbizbinAnyosi • 

TBir r.-tu'i2. . , -■■ 4t29 

Feher Gyttrgy dr. figyf 6d, 

Gzirfnaz Ferene-u. 12. 5-45 

Feher Lorinc diri ngyvda, Zbinbor 
.- SEjT'kir. vAroa v. polgarmestere, Kbs- 

BQtb LajOBrU. 18. .■'■ > ,1-20 

Fehervary Dezsb dr. fcbzjegyzd, 

Kosantk Lajbs-u. e. ".;;■ . - ,24 
Fekete Ighaend ttzv. ■ ruha- 

kefreskedd, Br. BCtvfis-u. 2. 1-79 
Fekete. L&szld dabolczi; ny. ffi- 
jegyzOj Prphaszka-u. 8. . 2-53 
Fekete Miklds dr. m. kit. aU 
kereak. lfiaiykBedpisk. ig., Bnda- 
peaU-dt ^v'"* ■ .'- 
F6JBlfsxelfflTAIl^ Jdzsel vit6z» 
a Salgdtarjja^ k6sz6nbanya r.-t. 
k6pvisel6>; £z6nnagykereskedd, 
Szt, iatyan-tSr 7. ■; . . . 3-26 
TfizelCanyagtel^pe, Dxtnapart 8-09 
FenyveSi druh&z, Ptscher Pal 
r.-t.clp6ariiliaza,ver«smarl7 Mihaly* 
u, 3. 75 

FenyvesI Elek, Tdth Kalroan- 

t6r& ■ . ■*■■-" '5*03 

Ferenc csatorna r.-t. pfihztAra, 
■-. Kispandur A'::.... ■_ ■ , . 1-44 

Ferencrendl Zarda, Fereneiek- 
tere 3. 1-03 

Fiedler Jdzsel II]. gdpkeresk. 
Hofherr— SeErantz inezogazdasagi 
gdpraktara, V0rtsmarthy-tt. 5. "Srl3. 
FHep Jdzsel vlt6?, ezredea, Erzsd- 
tet kiralyne-u. B3/b. 72 

. Fischer Jakd dr. (lgyydd, Erzsd- 
bet kirAlyn6-u. 12. -1-40 

Fischer Kdroly, Szeremlei-u ' 46. 
1-80 
Fischer Pal r.-t. divatflalete, Er- 
zs'6bet kiralyn6-u. 2.- 78 

Ftschhof Samu kereakedd, Kos- 
suth Lajos-u. 4. . 79 
Ftschhof Zsigmondne ttzv. 

BatthyAny T n / . 24. 2-50 

Flach Pal dr. Ugyved, Gaal peter- 
o-;,3. , 6-58 

Florida Geza dr. ugyvddt Kofr- 
sntb Lajos-u.'l£. 74 
Fldrlan Laszldv dr. lakasa, Szt 
Antal-u. 26. 2-07 
Fodor L&szld dr. orvoa, BerGnyi 
DAniel-u, 2. .. 4-28 
Fodor Mandne ttzv., Madaoh 

Imre-n. 7. . ■- 4^47 

Fogt Kegyelet iemetkez6si vdllaiat 

,fe virAgkereaked6a, djjel-nappal, 

ErzB6bet k}rdlyn6-u. 8. 1-19 

Folyammernb'kl hIVatal, 

klr., Gr. Zicby.Bodbg-ter 7 9-87 

Fbldes Dezso m6szAros, KClcsey 

Ferenc-u. 22. 5-29 

Foldmeresi lelttgyelGseg, m. 

~kir. Varadi 6rsek-u. 3. 99 

Fraknby Mlh&ly dr. kir: tana- 

cbos. ny. vArriiegyei Arvasz6ki elndk 

Petdfi B.-n. 48. 88 

Frank Bona all. taiiitdrie, Czir- 

fusz i F.-u. 29. 2-60 

Futura, r.-t. , bajai bevasarid ki- 

retid^,-Arpad-t6r 6. ' , ' > 4 

Fuller Agnes divat- 6s rStfJsard 

keresked6se, Fldrian-n.. 19. 5-13 

FUItfpp Gyula hy. jArAsblrdsAgi 

alelndk, Erafrbet kiralyn6-u. 44. 

; 3-28 

Fttlopp Istvan dr.ugyyfid, Matyas 

kir41y-t6r 6 5-02 

Ftirst Sj&ndor dr. orvos, Attila- 

V». .*.'■_■ ;4-74 

Gaca Tlbor tb. vatoai tanacsnok, 

^ttila-u. 24. 2-52 

. . Galambbs Jen6 rain. . osztalyta- 

nacsos lakasa, Zombor-n l. 84 

Garal Bela ersekl tanaosos k 

pl6barios, Vaiidy 6r^ek-6t 12. 80 

G611 Lajos dr. iigyvedi Irbdaja. 

Kpsauth LSjoa-a. 8. 2-05 

Galos Istran poataellenfir, fe6kns- 

'." u r.; 1 ^ 3-88 

Gelrlnger Janos dr. gydgyszer- 

t'ar,' Ei-zs^bet kir^lynS-d. 28. 5-50 

takisa - .' 6-5i : 

Genahl Pal kpcsiriaros, Sat Istvan 

kir.-tit ; 76. ' : : . 2-86 

Goldschmldt Ferenc lakasa L 

Haynald-u. 83. , 5^35 

Goldschmldt testrerek 

malom ^s Goldschmidt 6s Weidinger 

epit^ai anyagtelep, Varady 6reek- 

■ n. 19. '■. ■ 92 Gombos Jdzsel, Tarr Istvan-a.9. 

. . ; /s - ,- : ;....;■-; ..; 3-31 

Gtfrbe Gyalagy6gyszer6sz- Bada- 
pesti-tt 76. .5-18 

Grauang Armln dr., belgy6- 
gyiflz, Szent IstvAn-t$r 11. 1-51 

Gr esz Sztlveszter dr> bat 6 aagi 

varoai orvos, Haynald-a..l0.-2-28 
Grtlnhat Aladar dr. nagyEdres- 

ked6, Baynald-n. 3/b. 5-64 

Grtthhut es tarsa tegla-'6a ce- 

mentarugyar, KClosey F.-ii; 62; ,-. 

■'■■'',.'■ /.■" : 1-6C 

Grtlnhat Ferenc lakasd, Araiiy 

Ja.oos-u. 1. 4-81 

Grttnhut Hiksa «s Hal ftisaer- 

^s r(Jvidaru.aagy(iereBked§3, Aranyr 

J.-n f 3, 4-80 

Gyalogsagi laktanya . 

#1-42 #19 
Gyarfas IHarton all. vizsg. 

fogasz, Erzs6bet kiralyne-n'. 11 

3-59 
Gyarmatl gy6gyszert4r, Deak 

Fereno-u: 1. 1-86 

Gyarmatl Emll gy<igyszer6Bk, 

Ersz6bet kiralyn6-n.> SO. 1-87 

Gyortl Istvan dr. ugyV6d, 

CsennAk-t6r 1. 5-60 

Haar Kalman Cogtechnikos, 

Galamb-a. 8. 5-89 

Hahn es Klauber foszer- 6a 

gyarmatamkereskedfe, Mityia 

kiraly-ter 6. _ ; 1-85 

Halasz Karolyne SzV. ezabi- 

6s poszt6dzlete, Szent Istv&n-ter 1. 

3-81 

Harbelt Antaln6 »zv. Fekete 

sas korosmaia, Budapesti-dt 8. 

5-91 
Hargltay Lajos ig. tanltd, Set 

Istvan kir.-at 39. 4-66 

Hegyi Istran poBtaellenflr, Benda 

Irare-n. 6. 5-22 

Hermann Aladar gabonakeres- 

kedO, Szent Antal-a. 83. 1-15 
Hochwarter Maria pasta -s. el- 

lendrnd, Cj-n. 16/b. 3>-40 

Hollds Sandor dr. figyv^d. Hay- 

nald-b. 6. 6-65 

Holtzer FerenCgabonakereskedo , 

peak Perenc-u. 15.. 1-68 

Honved ntasztlsztek evezOS 

egylete, Kamarasdunapart (azem 

ben tV/16— X/15-ig) , 3-42. 

Morvath Alajos dr« orvos, 

Szent Antal-u. 23^a. ; 

Horvath Andor blr. J v6grebajt6, 

Ga4J P6teisu. 3. 5.4)1 

Borvath Akos azewleai vallal- 

koz6, Matyas kir. -tir lb: 5-31 
Horvath Bela varbsj mfiszafti ta- 

nacsos lakasa, Budapesti-iit 6. 3-01 

Horvath Gynia oukor-; fuszer-, 
gyarmataru- es vegyesarunagy- 
kereskede,: P6teT Pll-n. i'.', 1-43 

Horvath Sandor postaellenor, 

Korsds-n. 10. . 5-83 

Horvath Vllmos mecbanibai 

vail., Vfirbsmarty Mihaly-u. 1. 4r0-l. 
Huber Janos korosmaros, Rokus- 
■ n. 33. 5-38 

Hnbcr Mlhaly kOiauvegmester, 

0sz-u.'6, ., ; 4-86 

Huszar Arnold k6zlmunkakeres- 

kedfl, Gh Zlohy B6dog-t6r 8, 4-89 

Huszar Jdzsel festekkeresked^s, 

Tdtb Kftlman-t6r 3. 5-21 

Ukovlcs Janos O.T.Lfdfelfigyeld 

lakasa, Szeremlei-u. 3. 4-33 

[lies Gyorgy lakatosarUflzeme, 
; Varady erseb-6t 45/a.. 5-25 

Ipartesttliet, Gr6f Sz6chenyi Ist- 
. . van-u. 6.. ' ... 1-07 

Izr. h.itkttzseg, Limpa-n. 12. 
Jahosln Jdzsel dr. belgy6gyds^ 

kttokdrhazi fflorvos, Attila-n; 2. 

5-46 
JArasblrdsag, kir., M&y&s Id- 
. rAly-t6r4. 1-55 

Jelich Mlhaly dr. ugyved, 

Haynald-u. 19. 4-14 

Jobbagy Jehodr.vm.arvasz^ki 

tb. filnttk, M6szAros L>u.28. 3-35 

Jnratbvlts Ferenc szabdtizlete, 

Haynald-u. 2. V4r78 

Kalotal Janos kfip. acsmesteT, 
: Jelky A.-u. 60. 3-14 Kalpanther Janosne «zv. 

vand6gl6je,Brzs6b8t kiralyn6-u. 27. : 
.'.-■' ■■.v- : --.- -■-../.'.■ ^.5-76 
KaposTarl enkorgyar bajai 

kirend.,- Borbas Antal- lelugyeld, 
.-Haynald-u. 10. .2-43 

Cara.Jentf Perencc3atorna fflpinz- 

t&rosa, Mnnkacsi Mihalyu^6. 5-47 

Karbaczky Jend.'nveg-.£s' por- 

oellankereskedd, Erzs6bet-kiralyne- 

.nV'7.v , 1-83 

Karig Emll tanAr. a Liszt Ferenc- 

k6r igazgatija, Szent Istvan-t6r 7. 

. 2-94 

IV. Karoly klraly bajal em- 

lekmn orsz. blzottsag Don- 
vhoHer SzilArdne 6zv. , 82 

Karossa-Pf eliter Jozsef dr. 

m. kit. tiszti(6orvos lakasa, 

VfirSsmarty M.-u.: 4. 2-70 

tiiatanics Antal vAllalkozo, Szent 

Antal-u. 24. > 91 

Kataszterl heiyszlnelesi ■' 

lelUgyeltfseg, m. klr., 

Varady ersek-u; 3. ' 3 

Katonal kdzpont lasd: Gyalog- 

eagi iaktanya .'■".-.! . 
Katz Mdrgabonakereskedfi, Eigyd- 

•U. ?., 4-15 

Kattarlnka Jdzsel oipflaruhaz, 

Br. EotvOs-u. 2. ;-..';.■' 2-06 
Kelen Gynla dr. Bzul^sz-ndorvos, 

Szebt Antai-n. 16 2-46 

Kemeny Jdzsel hSlgyfodrisz. . 

iilatszertar, Grl Apponyi-n. 2. 1-91 

Kemeny Sandor fogteohnlkus," 
Czirfusz F.-u. 7. V 3^.22 

Kemenyseprdk bacsmegyel 
CSopprtJa Halmbs G6za, Pozsony- 
* «■ 5-96 

Kereskedelml kdzepISkoIa, 
Varady ersek-at 1. 3-03 

Kereskedelml leanyktfzep- 
Iskola, m. klr. all., HayhaW- 
m : « v 2-26 

Klnczler Jdzsel gdpjjavit6uzenie 
Kigyd-u. 29/a. 2-18 

Klraly J&nos g6pjavftd uzeme, 
Tigris-u. 14. - 5-63 

klsi par I bo torcsar nok k.f .t„ 
; VtoOsmarty M;'-u.;3. 94 

Klauber Vllmos kecesicedC 
lakABa, Czirfusz Ferenc-u. 27-3-85 

Klein Bddog dr.'flgyvi'd lakasa 

Varady 6rsek-dt 5. 5-41 

Klein Emll kereskbdfi. lakasa, Tllrr 

IstvSn-u. 6. ;' 3-24 

Klein , Jdzsel dr. fdrabbi,. KSl- 

caey-ri: 20' 2-67 

Klein MatteoV.a Bajai poszt<5 6s 

takarogyar r.-t. c^gvez'etOjej Szent 

Jdnos-u. 8/ 04r41 

Kiefn midr, dr. , Bgyvfid; Kosmith 
;J;ajos-u. 8. , 2-37 

Klein Ottd, a Dxinai gabbnakeres 

kedehnl Bzeben ' PA1 r.-K bizoma . 

Tiyosa, Kglcsey Ferenc -n. 18. 2-66 

Klein RezsO rfividAra nagykeres- 

kedO, Br. EBtvOs-n. 4; , 5-06, 

Klenoczy Edvlh alezredes/ Szt. 

Istvan-ter 4. ; 86 

Klbssy Eiemer Wrantdsi, Tdth' 

KA!inAn-u. 18. 3-48 

King, Jdzsel gepSszmernflk mil-' 
. bzaki vAll., 6a dzeme, azelOtt King. 

6s8omboro6g, MAtyAa kir.^t6'r 1 76 

Lakasa, Szt. Istvan-t6r 7. ■; 2-41 
Kmetty Karoly, a Dreher-Hag- 
. geiunaeber, Elsd Magyar E6szy6ny- 

serffizde E.-t. d6Ivideki kflrssetenek 

yezetfije, Deak F.-n. 6. 4-12 

Knelszl Janos vendegloa lakasa, 

Takar6kp6nztAf-u.;l. 5-1.0 

KntUier Jdzsel kocsmaros, 

Kbssutb L.-u. 19 4-61 

Koch Jdzsel hengermalma, Erzs6r 

bet kirAlyn6-u. 54. , 2-29 

Kocsls Karoly Mateosz autdfu- 

Varozd, Szt Antal-u. SOi 4-5Q 
Kokay Istvan radJ6 6s viH. 

keresk., Arany J.-u. 6. 85 

KjbBar Bela tlizifa- 6a BzSimagy- 

kei-eak., Madras kir.-t6r .13 Q-2-7.7 

Lakisa: Gr. Szecnenyilstvan-n.22:. 
.-■■ ~ ■ '..4-00- 

KomiOssy Jdzsel szAllito, 

Kbssntb L.-u. 14. , . 4~43 

K oinbr Hlnaly dr. figyvdd, Szt 

Idtyan-t6r 11, ' : 5-52 . _ Jend/dr*;ugyve*d, Erzse*bei ' 

MrAlyn6-u. 11. ■ 2-45 

Koranyl' lLajos lakisa, 

Gr. BatthyAny^ 32. 3-71 

Kds Sandor szamv. ^tanacaps, 

Szt. Istvan-t6r 7. ;. - 4-30 

Kosztolanyi Karoly vit60,al- 

ezredes, Set Antat-u. 8. .. 3«87 
Kovdcs Bela tojAa- 6s baromfi- 
, SeTeskedd, Budapesti-dt j25. 4-09 

Lakasa: AHatyasart6r 7. ■ 4-48 
Kovdcs, Jdzsef Futnr,a,-Hon(bar 

63 Metesz bizominyos. term.. 6a i . 

gyapjilkereBk. Szarvas Gabor-u. 2. 

69 

KObling ErnC, T6tb KftlmAil-u: 19. 

...-2-76.^ 
Kiibllng teStvdrek mtlhenger- 

inalma, Varady6rsek-u. fi3. 1-12 
Kdhegyl Hugd dr. magAngydgy- 
, lnt6zete, Bende linre-u. 2. .-.2-81" 
Ktfzellatasl feltigyeldseg, 

m. klr., Szent IstvAn-t6r4. 55 
Kdzepfokn kerteszett tan- 

intezet m. kir. Szt. Ahtal- 

u. 96. . 58 

Kttzkdrbaz, varosf t Rdkns-n; io. 

#13, #2-54 

Igazgatdja 3-54 

GyermekgyogyaszatI oszt,, Deak 

Ferene-n. 19. , , 8 

Kdzpontl szalloda, , VCrSsjnarty 

Mihdly-u. 5.. Q18. 

Kdzponti fllmszlnhdz, Bende 
, Imre-u. 3. 057 

Krabl Karoly es Ha fa- 6s 

sz6nkereeked6se,. Attilla 7 a.l3. 2-55 
Krallk Erzsdbet Fenyvesi. Ka* 

rolyn6 divatarU 6s oipfl, Tdth Kal- 

man-t6r 8. . ,1-38 

Krammer Gyula merleggyAros, 

Bezer6dy-u. -lO. 4-67 

Krammer JAnos m6rlegazem, 

Budapesti-dt 69. 3^66 

Krausz Gydzff borbizomAnyos, ; 

PAzmany-u. 9.., ,98 

Krenelsz Gdza. *askeresked6se;* 
._ Erzs6bet kirAlyn6-d."io. 1-52 
krlcskbvlcs ds Sldd villany- 
, es rAdi6szerel6si vdllalata, Gr..'Sz6- 

chenyi Istvanr-u. .2. - \ 2-39 

KrlkovssEky Vlnce szatics, Ma- 

iomr6v-u: 17.. 5-67 

Krlskl Ferenc m6szAros 6s • 

hentes,. Dam]anicb-u. 22. . ,4-32 
Krlskl Sandor hentes- 7 6s m6- 

azaros, 'Szei'emlei-U. 63. 5-84 
Summer Ferenc -najdzAslVAi- 

lalat,,Matoinr6v-u. 3. . .5-66. 
Kurta Istvan ffiszerkbreskedfl 6a ' 

korosmaros, Hony6d-u. ' 11. 4-39 ' 

JLakatos Jend banki'gazgafo, Szbiit 
IstvAn-t6r 3., . 1-70 

Laky Istvdn bfirautde, Kigy6-a. 18. 
' "";■■:-'■':.■" ' 5-36 

Lang Istvdn talp 6a ielsobfir aru- 
sitasra kijelSlt keresk. r VfiriiSrbarty- 
u. 42. -5-80 

Ldszld Laszld sdtdmester, Madach 
Imre-a; 32: 3-25 

Ldzdr loajos optika; fbtbYktitsz'er, 
illatszer^ betegApolAsi 6S spbrtoik- 

■ kek Bzaknzlete,:Bi\ EStv8s-n. 1. 

• a-72 

" Lakasa, ProhAszka-Ui 8. 4-69 
Lelbach Krltiztlna^ Szdcbenyi- 

u. 22. - 2-20 

Lelbach Ldszld gazdaUiodd; 

Czirfusz .Ferene-u- 12,'d 2-17 

,Lemberger Imre banklgazgatd 

lakasa, Tflrr lstvan-u. It. . 5-34 

Legoltalml parancsnoksdg, 

VArbsi szdkhAz 3-76» 3-77t 3-78 
Liszka, Hid eg ds Karlpvszki . ■' 

szobafestfi, mazolo 6s otm'fe'std, 

Arany J&no^-u. 2^ '_',- 5-54 

Lobgd PalptdbAnos, Bajaszent-- 

istvAn' 3-32 

Losonczy Gy**rgy. vlt6z, Madach , 

Imre^u 23. * \ . " . ' - 2-68 
Madarasz Lajos dr. lakasa, Gr. 

Batthyany L.-u. 13. . 5-98 

Magyar-b.elga dsvAnyolai . 

r^t. bijal telepe. Dunapart .4-20 

Magyar diet pdrt ja tarsas- 
kSre, Tdth KllmAn-u. 2. 3-89 

Magyar lolyam- estenger- 
hajdzdsl r.-t. ugyndka6g«, Duna^ 

part ' . . "-■■ ' Gl-81 M 
ft 

X 

X 

o 2 3 

a 3 17 ..;■ J:~rJr.:-^:. t ,^ , Magyar gabonakeresk. r.-fc 

riterm&jybevAsariasL fclrend.. T6th 
. KilnUta-ttij l.. :v '..'.■ \ .46 
... , .: "i. • '...'" ■ v * ,*w 
4«gyar k tfztlsctvlseitffe » b k*' 
yetkezete fidkja, Tfitb Xitmiii '■-.f#r;g, 20 wetsdg^ljajai fcBrzet'veae'tV Mw'Xfkp-i^i^ <5a bent'es, 

, .Saent Istvan kiialy-fit 67. £ j$,5^ 

™5l^^f Neitoetl Bank bajai 

. . MnW*et,, Girt? Sa6phe»yl, letv&a 

: MP- > ;,'U /.. .vv " ,50 

FflnBke r , 4g 

MagyarOrsz! 

. szovets£gc .. „„.„ -™ W „ OTD ,„- 

, ., s6ge, Vit»4y fersekrdt-aS, ; 5^81 

Major Imre, Szent Istvanrter, ;i p, 

.- ii-'j ■ '■■' 5-14 

Major Istvan postaellenor. Petdfi 

.;,a,-n.88, v.:.,'-- - 5-40 

Majtlaszkl Lajoa Hit lit- ih kpV 

^Ber^se. T6th Kalman-ttSi' 2, 3-4Q 

Maka y Ail fall bent* 6b meetArds;' 

, Or Battbyauy Ijajos-n 18. 4><)1 

M?***P Sftndor Wbadnagy, 

ATpi^tdt 10.. 4-55 

Hak>ay Laaizld dr. gy<fcy- ' 
../ 8»rf8», VCrOfiinarty Mlhaly-tt; 14 
--• 1^23 
en 
„_„„„ „, „ jrM .. * a . .., 2-7,5 

Hamazaleb Antal dr. orvbV, 
■.'- t CBirfiszP r -a. 40, ,\: 1-27 

Manhold Dezstfne 8 ±v. time* 
: 'kereskedfl, Bajaszentistvin. 2-32 

Uanhold szallltasi valla jaL 

-" .BnsAet kiralyne-* 46; , ,;, -jigjj MalagiirszkT Ferenc gip,' — r~r»««J Sandor k3t6i-v zsak- 

* ■; eef Irecderipark.ereskeddS/, VBrBa-' 

martyH.-n.t9. ';■'. 1-28 

■ Masehanzker MIksant ozvi 

-;■■■ ; yegyeskereskedfl, Erzafibet kiralv- 

:■;>■ ■'■»H*'"*'' :-.-.■ : ; :" : '- 2-57 

.-■j MatyasovszklesRetiiSaskavas- 

V :; ea rtmkereskedok, Erzs6befr' 
■ Mralyntn. 48. ■". ■ \ 2-87 

Mate Ferenc vattagyfixtd, 
, j Madaob I.-n. 46. . ■ . , '3-04 

■' ■■ M SE".te«M»6 poatakezelflno, 
; . , jikai Jiiftr-n. aa. 1-89 

; f f Menlcfa J6z»etm^rnCfe, a Mivaiit 
f I?^ 1 J^ e "^- ■ vwstfje, Baoska- . 

^'•i!??. - ; " '-"^ 2J97 

>■ Mtnteleposztfiiy. m . ki r . 

. KOIcaey Ferene-n. 20.- 1-77 

VMerthyl Mlhaly dr. rt kir. 

:! t&AllaforvoB, Vdrady eraek-ii. 10 

-;■;;. - 3 " 2-42 

Meskd Pal poatatiBzt, kassa-n, '4. 

■' 2-«4 

Ueiitdse Farencrii 49.. 5-68 

* H^Bzttiy Mlkl*sdr.fi gyV 6d 

•. 6r- Bz6chenyi-u. 9. ' ■ ; 4-88 

Hezd Testr6r efe aaztalos dp*. 

; rosok, Varady ■«rwk-4t 43. 4-63 

Mex&dy Jakab drl vittz, ktSz- 

korhazJ fflorvos,, Kossuth Lajos- Bdemzetl szaJloda, flzent Is^in- 

t6rer. -v. ^ , - ; : . 44' 

Ntoolaas B6la dr. flgyv^d. 
; Vfirt^mar^t Mikaly-tt^ia^ ; J*Ql 
Noffczer Ferenc If j. abtt- ^ 

eepjarttfifizem, Opel tipviBelet. 

Badapeatt-ot 50. ; 2«k)8 

Nostra ajtaiaad« artiktfzrak. 

^ ak „*? : *ereskedeinil 

r^tj, Danapart 7 t-98 

clroda> ArpiS-n. la. ^ ' 2-78 

Kalmfin-u si. ^ 4-95 

Nyllaal Simon toJAs- ^s barrahfi- 
. kerekedft, Tiij6di-n. n. , 2-10 

bet kiratyni-u. 34. , n 2-14 
Ogs^dAb S(and*rTeDid6elCg.Braafi- 

.be.t kiratyn6-a.,gl. '2-59 

Oltv&ny 1 1st vfin dr. ny rendC^ 

tanicaoa, EetOlf flandor-u.e8. 4^22 

sltd Tnt^zet .bajai kertfleti p^nz- 
ttw, Arad-a. e. 4- 18i 4» 10 

^?LJ ?^f nr;;,postef#j;lUgyel* 
Ciirinsi; Fe M no-n. 16. " Vi '11 

■**JeMca Pal keimajfeBti, iakaaa, 
Kigy6-n. 6. 3-92 

Pap IUe» ; fOldliirtokop, Arany j a - 
DOB4. v t '.:fl|'ieiibm:;' Xli^mfsUg) 

(flzemben: k;i-^m/Sl-|g) , 2-73 

bet , fciralyne^u. S«. 1*58 

Pedtflcg) JenO .00^4^16^ K;- 
*J?* »■;■■:;■:>;,; ^8-84 

S « eZ , ' ozs ^l v dr - Jsebeszorvos, 
Kfllceey Perenc-a. 40, ; - / 1^57 

P«iiztl£ydri szakasz, m. klr .1 

Czirrnsz Ferene-n.. 6S. ^^lfi 

Pel*; Katalfn.Dy. in. kli^. postaffi- 

ell enSrnfl, T6tb K41iriAit-u. 33, 3-43 

Pertfer Karoly. cnkrfsz, Br, boi^ 
vflsn..e. ... ;. 4^qq 

•estmegrel sark«zt armen- 
teslt« ^s belTlslevezeto^ 
tarsnlat bajai gatfirbiza, Duna- 

. P"?- . ",■■..',-"■ 3-15 

Pestvfirmegyel Dnnavrngy 
lecsapoM- es ttntUzfitarsii- 
lat bajai uraMSrh^aj Dunahld 3^.55 Prelnlnger Jfinos feidbirtoios, 
Sziebenyi-u, 18/b. / ., 1-87 

P E e '£ f B * 1 * * 8 Wa bSrkereeftedfl, 
Prohaszka-n. 6.- . ; 1-94 

Lakasa » Prphasiska-u. 8. 4-68 
^'S^y K*rbiy MJ. faker^k., 
. Horthy MikI6s-dt 8. 5-87 

Pomp karoly dr. flgyVed. 

vzivimz Perenc-a. 44. ' ; ' 2-74 Plalz Maria iog'teBanikiiB., Petfifi 
Sandor-B. 53. " • " . ; ;'_■ ~ 4-32 

Plltnszky GnszfaV Rentes- &•'"': 
mAszaroBi Honv6d-n: 21. 4-78 Pl« Mlhaly'ne -gy 6gy azertsz . 

neje, Szt, Istvajn-ter 7. v ; 5-05 

Plebanla blyatal, r- katb., 

Szent Imre-t6r 6 - ' ,47 
Plebanla hlratal 

Szent J(5zsef w Mlhaly beton- 6s oeineiit. 
:4rak6szit6, Paziiaay-a, 1. ■ 4-36 

^^lii-S* 1 * M ^gps 6s szerelfi, Qr ; 
,-Battby4ny-iL 4. ' 4K)7 

'"«* ^"-i^W " n ^ J P°staBeg6dBlleii. 

pr, Czirf nez, Pereno^n. 40.' 4.44 
Rdkps . Jdzsel dr. figyvdd 

Badapetsti-dt 3.. ■ ; "5-59 

R^dey JdzseljBelTapoflitejezem, 

LatlnoTits Gabqr-n. 1. 2^ _ 

R 5 , -^-^" ta ? : i*M«,'-ltarti>et 

kiralyn^n, X.. . , , 5-33 

®f fcb .^ a,7k *^ f,aI textilkerwkr, 

: Eresebet fciralyn.<5-u. 8. 5-82 

Reiner Antal dr. flgyv^a, irpdd- 
. a js; ..; ^g 

Retnfaardt dlvatcsarnok, [ 

■ Br. E8tvOB-n. 1: - ' jlgg 

Relnbardt Jfesef bfiranW Val- 
laiata, M6sBftrbs L.-n. 1. -i 1-17 
Relnkardt Matyd., MeBBfiros 
/. L.-i}. «.,';■.. v : ;-; ,:o N < ;V4-64 
Relnles Bela fflszerkereskedfi 

-V6r«smartyMih4lyrn. 1. 2-i 
Reiser AntaJ dr. 'tanaosriok la- 
_tasa, Bmetet klralyfifi-n 68,4-04 

Reiser Peter dp. ftgyvad, Kossnth 

- Lajos-n. 6. ■ ' - J-25 

Reiser Viktor dr. ftgyvdd 

Hattyn-n 4. \ 83 

R «? s » Dezs© lisztkereslEedft, Mun- 
Mcsy ir.-u. e. 4-96 

RendOrkapItanysatf, m. klr., 
Vfirady ersek-at 3? - 14 

VezetOjenek lakisa : Br. EfltrBs- 
n. 2. 2^21 

2. sz. kBrleWraege, Set. Istvan- 
„*.*■■ 1-56 

R6vesz Emll termenykereek. 

Erssibet kf rdlyng-n: 53. 5-71 

RevkapltanysAtf, m. klr, 

: Vag6lid-n. 87 . * . , ;£e3 

Rlskd Sandor bor- is BBr'naey- 

kei-esk..& mtjgggyaioa, Czirtusz 

p " n »• 4-59 

Rlsztles Szllard flat onkorka- 

flzeme, T6th tfalnrin-ter 4. 3-91 W'* 1 -.■ «* 

Hiass±onynnk leanyneveld 
Intezete Katona J*zaef-u; 8. 

■ 2-71 
Hlkollts Mlhaiy dr. orvos, 
O.T.B.A. ellen«tz« orvds, E6kna- 
u. t. ■ .,.,....',, ■ ":.3-73 

* Ullasstn Jen«dr.,HT,kazjeffyzfl 
irodija, Matyaa kiraly-WrS. 1-82 
iak.Aaa, Ewa^bet kirfilyai-o. 48/a 
<: 2-56 

Hllkd P6ter ffildblrtokos, Sat 
Antal-n.- i8i v 15 

Mota^r ,J*z«©t kereak. ilgynck 
6s blzomfayoa. Peter Pal-u. 6. 1-90 

Hornier Lajos azfioameater, Er- 

zsebet kiralyne-n. 14. 5-70 

Nagy Bela okl. 6$. mernSk; Szent 

Istvan-ter.7. 81 

lakdsa-Tfith E>ter 8; 4-75 

Xagy CIrok Belan« ari-. nfli- 

clvatnzlete Probaazka-n. 2. 3-86 

Natfy Istvan textil-, kfittttt-, azfi- 

yfitt-,. rBvidarnkereakedfi, Szent 

'Istv4n-t6r.il.. ■ 5-15 

. M ,**y Mdrla poa'ta s.-ellenflrnfl. 

: ^zirrnaz Perene-u.32; ., 2-02 

N&iay AndOx dr.idrhazisebeaz- 

15orvos, Bat Iatvan-ter 7. 5-75 

Nemerey Peter bankieazgattf, 

Szt. Istvan^ter, 7. : ' 3132 

Nenizetl kaszind, Tith KfilmAa- 

"■■':**■?■'■■ : "• :■ ■'■■'■ / " •'■^-09 l Polcslcs Ferenc vegyeakerea- 
kedese/. BndajpeBti-it 74. 5-19 

PolgAr Lajos dr. orvoa, ^nda- 
Tiesti-iit 5S.' L S~B*J 

PolgAr Nanddr 1IJ. toJ4s-. ba- 
romff- 6s vadkereskedd,, Badamstf- 
,fit 27.1 ■■.■■ , ,■■;;• -.-;"\- 2^51 

Ppllak tldzsef viroal mlntaralt- 
tara. Kossoth Lajos-o; 23. - 1-84 

Pollak Jdztfet fla deazka-I 6pft^ 
tet-6s tfixifakereskedise, Bnrfapeeti- 

. fit * ■ " ■ "-2-35 

P ?« 6r , P^ 1 " dr * n y ; vm - f ««(W«w: 

Walk6-ter i. • 2-79 

Posta-Tfivlrd'Tavbeszdld- 
Radld Postalgazgatosag, 
m. kfr. Szeged; ■ ^ 

U. 6piteai psztalya 1-00 

PostahlTatal. m. klr. 

1. szamu hivatal, Bende X.^i. 6. 
PonOk ■ Qj 

PfinBkl troda . . ■ 3-99 

Pop6nztir 

Hibabejelent* , . q 

RovatoJAs '" ' 3r87 

TavbeBz6i6 ^s'tivirdaosztalyvezeM 
1-08 
TaviratkCzretltS v 2-99 

2. sz. hivatal, Eraa6bet kiraiyne- , 
^«--.. ■ 3-93 

Baja-SzentlstYBii, Szent Iatvan kl- 
,raiy-4t75. '-■.,■■ g_ 9e 

Potzy Ede seaBados, DeakPerenc- 

U'.l, :■■' ■■'■■■'■"■.- '■-'■■. . 'a hrI m Prdger Sandor. rubakeresk., ■" 
Vfirttsraarthy M.-n. 1. 2-64 Romvari Rezsd Istvan vitSz, 

ecet- es, konzervgyir, Matyfis kir.- 

t6 n 9 - 4-48 

tdna Dezsd dr. ny. ktthaz^ 

. Igazgatd, Dalmady^ Gy.-u. 8. 73 

Rodsz GyulOj Gaal P6ter-u. e. 

5-79 
Rozsa Dezsd kCnyrnyomdaja 

Koaaatb liajos-n. 14. 4-87 

Rdzsa-Iatelep, fa-, tfizeW- es 6pi- 

test, anyagkereskedfis, Budapeati- 

fit73. 2-38 

Rdzsa IstTdn dr. tanar, tBrvfiny- 

az6ki allandtf bites kCnyvsBakerto 

Jelky A.-u. 10. ■ 3-70 

Rubin Jend dr. kBzkdrbazi fd- 

oryos, Br. EBtvBs-u. I. 5-88 

Rnmback lstran igazgatd, Czir- 

fuaz.Perene-n. 14. 4.35 

lalamon Sandor lakasa, Gaal 

Pfiter-a. 8. . . 5-04 

Gepja?ft6mfthelye, Kigy6-n, 97 

5-37 

Sehad Bela tfizifa- is azeiinagy. 

keresk. 6p. anyagkereat., Arpdd- 

ter 13. ' 43 

Schfid B6I&n6, Bacska-tei *. 7 

Scheer Adolf en fla vaakerea- 

kedeVBr. EBtvBa-u. 6. 49 

Seheer Gyltrgy dr. gyermek* 

orvos. Haypald-D. 4. 4-17 

S t? e J rep GyV'Sy vaakefeak,, 
, VBr8smar»y M.-n. 6. 2-91 

Severer Karoly gazdalkodfi, 

T6th Kalman-:a. 20: 3-60 

Schlppert Erntt Bajai Ker. Ipar- 

bankigazgatd lakasa, Gr.Batthyany- 

, Lajos-Q;. 7.. ■.';■-._ 3.94 

Schleicher Ferenc KtiabirtokoB, 
Szt. Antal-u. 09. 1-22 Schmidt Pereac koajmiros, 

Vdrady 6rsek-dt 13. V4r77 

Schmidt Ferenc r. b. kantor, 

zenetan4r,: Szt. Antal^ve2/o. .4-24 

Schnetzer Ern6 pofcellan- 6e 
fivegkejeskedd, Br. EBtvBa-n.7 
■ '. '•' ' '.■;■?'' 5-53 

Schlfn Jend dr. ItgyVed, Braiif 

■^Imre-tgra;.;' ■.'•■;..'-.■-, U ../■. r.'S-^g"." 

f*kaaa 5.49 

Sch«n Zslga Mtmkiiwy Jk.-ii. ''ii ' 
'■ ''. '! ''-"■-'" '-ApQfl- 

Shell kfiolaj r.-t. (erakata, 
Koyiea Imre,. Erza6bet kirdlyn^ 

B f-S : > 4-45 

Simon €a Borkovlcs ffiszer- 6s 
qaemegekereaked^s, Erzaebet ki- 

■- ralyn6-ii. 4. . ... ■'-"- T ' ; . .37 

Slngerne Schttfler Anna 
*, ttt r' aptfialfcatrtsjsek- 6s asvany- 
oJaJkereBkedd, Szt.- Istrfin-tdr '■«' ' 
5-85. 

ked6a, Efrzafiftet kir^lyne-n. ei. / 
.'•■■ : 5-72 '' 
Skala. K6roIy Felix banbtiszt- 
viaeld, Kinizay Pdl-n. 8. > 4-#40 

Sokacz Hlklds ■ b6nwt6fUTaroz6, 

Hnnyadl J,-n; i/c. : ■• .'5,73 : 

Somogyl Elemdr 025 

Somogyl Gyala, KMcBey Parent* 
■ n - ?7 - : , .4^25. 

Somos EndrekBzkorbazi gondnok 
lakasa, Edkna-n. 19/b./ .; * 1-41 

Spitzer Antal mesz6get5 (fizem- 
- ben: YI/ie-XI/16-igJ Bndapeatl-fit . 

--'.-.- 3-12 

s * era , M* Mlklds kereabedelml 
figyaflkeeg, ArpAd-o. 18. 2-84 

SugovlcapartI tatelep, fillet. 

la As 6pit6sl, anyagkeresk. Arpid- 

1 1-32 

likdrkeszitflk, Bndapesti-fit 80. 

4-0SL 

Szabd Imre lakasa, s f6 nt Antal- 

'V 87 ' 1-76 

Szabdtajos epitfimester, CairtuBH 

P.erenortt. 21. 1-97 

S H a t b6 A M, , hA, Z m ^^ «b bentea, : 
Bit. Aptal-u. 07. 1-37 

S.zabd Sz. Dnsdn dr. ny. alispan, 
Kolozsvir-n. 3. 1-26 

litd^Virady 6raek-dt 63. 3-27 

Sza ' a y Andor keriakedd, FJdrfan- 
n. 17. 6 . 2e Schleslnger Mlksa rfiTiaarn- 
kereakedC, Szent -Istvan-t6r 11.. nBk 6p. OBztalyyezeW, IMrfaaz Pe- 
rene-n. 43. . 1-11 

Sz&maddJSchanier) Antal 

karpitoa, Probaszka-a. 2. . 4-82 

SzAraz Maria poBtakezeWnO .'i 
Petdfi S.-n.l. . 4-13 

S o^S? / mre *'• fiyermekorvoa, 

Batthyauy-n. 20.. 2-85 

Szekely Led ras- ea vasaraiiaffy- 

kereaked6B, Szent Istv4n-ter 3. ^9 

Fidkfialete, Arany Jahos-u. 2. 5-55 

Szendr el Eva Szent Iatv4n-t6r 7. 

"'■■'. 4-72 

Szentlrmal Ede poatafclfigyeld 

Bende I.-n. 6. . 3-19 

S ft u * h *- ««««« ay. v4rmegyel r 

, Wjegyzfl, Vftrady 6raek-4t 4. ^89' 

Szent Imre lhternAtns, Arpad- 

a ' 8 - '. \ 38 

Szeretetkorhfiz, Stttfi-n. 8. 

4-08 
Szleberth Karoly ' bfirfcereake- 
d6ae es borgyira, Attila-n. 11. 

■ - "8*67' 
Szolgablrdl hivatal, Wrady 

draeb-n. 8. ^ 

Szttcs Ferenc posztdgydri t estode 
yezetdy Szt. Iatvan-Wr 7. 6-78 
Takacs Vlbnos, Or. Batthyahy- 
a - $■'<■- ^ ',.-■ 66 

Talldsf Vllmos VBrBsmarty-M,- . 
_u.5. . Oi8,57 n 

Tanczos Ernd es tarsa k.f.ti 
festfikarn azakuzlet Erzs6bet ki- . 
j-ilyile-a. 6;. 85 

Fi6ktizlet t VBrflsaiarty Mlh4ly-a. 8. 
5-05 \; L^m^ ■, a .:^v;. .■■■■■„.. 'c^sk nSzze meg, hoav vane nzon dm fa elescndo BuMiim Tanltokepzff Intezet, m. klr. 

allaml, Varady 6raek-at 2. ' 23 

Tthanyl Istv&n 6ras 6s 6kss5er6sz, 

T6sh Kalman-t6r 2^ 5-97 

Tlmar Imre, Kolosey 'f.-b. 13. 

5-44 
Ttsztl fborvosl hivatal, m. 

klr., Varady ,6r3ek-ut 3. ■ ,, 5 

Tobler Antal kocsmaros, Varady- 

6rBek-nt 21 ; 4-Q2 

Tokay Laszlo dr. egyetemi ma- 

. gAntanar, kbzkorhAzi osztAlyos ffl- 

orvos, Matyaa kirAly-t6r 6. 2-44 

Tomaslcs Gynla ecetgyir, Arpad- 

t6r 7—8. 59 

Tompa Maria posta a. ellenOrnfi, 

Erzs6b9t,kiralyn6-ii. 67. 1-72 

Toth B61a kelmef esto. yegytisztittf, 

kiesz n5i mha 6s kabat iizlete . 

VOifismarty-u;!. v 1^29 

Torvenyszek klr.", Varady 

6raek-n. B. 10 

Trallkant Karoly sbrraktAra 6s 

J6ggyAr,- Haynald-n. 36. 1-13 

Trlestl Attalanos BIztosftd 

Tarsulat ( Assicurazioni Generali) 

bajai fS«gynBks6ge ■ 022 

Tttzoltoortorony, Ferenoiek- 

tere 4. ' r - 3-75 

Tnzorseg'es meriiok, Toth KAl- 

man-n. 25 27 

Ucsnay Gusztav m6neskari al- 

efcredes, KbMcsey F:-u. 33/ 68 

Udvary Emll .nagyb6ria, Kblcsey 

?F.-n. 42. ; . 1-48 

Ujpetery Gyorgy Dgt. felligyelo, 

Ujvid6k-u: 6. 5-86' 

Urania mozgoszlnhaz, tulaj- 

donos 8ziiagyi Gyfirgy 2-23 

IJtry Pal Hal sodronyarntelep 6s 

vasarukeresked§B, Erzsebe't kiraly- 

n6-n.,S8. . 2-80 

Utlry Sandorne dzv. temetke- 

zesi vallalat 6s yiragke'reskedes, 

Bzerit,lstvAn-t6r 2." .98 

Ugyeszseg, klr., Varady 6rse.k- 

a 3. ■;« 1-24 

Fogtaaza, Mdtyas kiraly-te'r 4. 1-39 
Vacuum Oil Company r.-t. 

bajai .tArolo irodAja. VasutT palya- 

advar , 4^10 

Valko Gynla dr., kir. jarasbiro, 

Haynald-u. 25. ;, 36 

Vancslk Lffrlno pbstaszallittf 6s 

vend6glos, Budapesti-iit 100. 3-47 
Vancsura- Entire siitfi master, 

Grof Battbyany Ujos-p.. 22. 3-21 
Vancsura Pal stitSmester, Cser- 

mak-t6r e. . 5-43 

Vandor Gynla dr. a Futtra r.-t. 

bajai bevasarl6 kirend. 6s a Nostra 

r.-t. 'bajai ktizraktaruzemek veze- 

t6je 4-37 

VarflEndre s fit Ode, T6thKalman- 

ter 3. 5-50 

Varhalml Antal 6p.vaIl.,Erzs6- 

befr kiralyn6-u. 67. 5-77 

Varosl drogerta, tul. Kosa Imre, 
, Vjjrbsmarty Mihaly-n. i. . ' 3-50 
Varosl hlvatalok es Intez. 

menyeks 

Polgarmeeter helyettes, Varosi sz6k- 

baz ' v 2 

PolgArmesteri hivatal, Varosi ez6k- 

, hiz - -;'■ 1 

Ad6Ugyoszt41y: Varosl sz6kb&z 

:■■■-■ 1-10 

ALlateg6szs6gugyi telepo, CBatal-, 
jai-tit 4-49 

Gazdasagl 6pUIet: Patak-a. 8/4. 9 
Koz61clme2j63i hivatal a, Varosi sz£k- 
liaz 93 

KbzgyAm 1 Varoai sz6knaz ' 54 
Kfizigazgatasi rend^szeti Ogyosz- 
taly: Varosi sz6kkaz 90 

KezmUveit lasd: Baja vAros Ko> 
muvei. . 
KflzTag6hid, Vajas-sor 28. 3*38 
III. napktizi otthon 6s bijlcsb'de. 
'Jelky Andras-u. 24. 3-69 

Orvosi rende!6tielyiB6g,' Varady 6r- 
sek-iit 3. 1-08 

Ormester, Varosl sz6kh&z 8r58 
6zanivevOB6g, Varosl sz6khaz.; 34 
8eeg6nygondozo hivatal, Etdkusr 
'tf. 12. 2-01 

T.i8zti.m6rii5ki bivatal, Varosi sz6k- 
ha« .-...',., ' 1-47 

OgyiM hivatal 
Vamhazak: 
Bndapesti-B.t 3-07 Varosl polgart Ualskola, 

Deak Ferenc-u. 9. 5-08 

Varosl szaklranyn lparos- 
tanonclskola, Deak Ferehc- 
u,9. 5-09 

Vereekel Magda, Tfitk K.-u. 15. 
3-44 

Vlkor Erntf gabonanagykei.esk., 
$aent Istvan-t6r 6. ■ 2-34 

Vlragvilag vit6z H6dy GyUrgy 
viragkeTt6sz; viragkeresk^dd, 
Proh&szka-u. 3. 4-84 

Vtszmeg Marton titzifa- 6s sz.6n- 
kereskedeser3ezer6dy-u. 4/b. 3-29 Vnlts Alajosn6 allamf tanit^nfl, 
Szt Istvan kir.-ut 68/ , 4t56 

Wagner Antal If j. kfinyv-, 
zenemli^ 6s papirkeresked6a, T6th 
KaImAa-t6r 4. 5-20 

Walleshansen Gynla dr. 

orvos, Szent Antal-u. 46. 1-62 

Weber Denesne gyogyszerfez, 

Bar6 E6tvfis-a. 3, 1-36 

Weldlnger Dezsfi ffildbirtokos, 
Szen't Antal-n. 17. 58 

Weldlnger LajOs bfirkereske- 
d66e, VOrbsmarty M.-a. 3. 1-73 

Weldlnger Pal ■bankc<5gvezet6, 
Szent Antal-u. S4. , ,3-11 

Weldlnger testverek zs&k- 6e 
pony vakereskedok, . V6r8smarty 
Milialy-a. lp. ..,.. 1-^61 

Weldlnger Zsigmond, Bzent 
Antal-u. 32.. ■ .4-27 

Welsz J6zsefne n5i diva,tterem, 
Gr. Bz^chenyi rstvan-n. 14. 5-QO 

Welsz IHIklos dr. Sgyv6d, T6th 

Kalman-u," 3. . 1-74 

Weltzenfeld Ferenc dzarvasn 

marha-," Juh- 6s sert6skereskedo f 

Kigyo-n. 6. v 1-16 

Bosnagyvagd, Erzsibet iiralyn6- 

a. 17. 1-63 

Werner Ferenc autfitaxis, 

Ktilcsey F.-n. 32. , 3-41, 

Wiesei Sandorne ttzv., 

Haynald-u 13. . 42 

Wlllmann Janos dr. Mat6teika- 

6nlmas, WiUraann BzallAa 1-99 
Wittenberg Imre lakasa, 

Czirfnsz F.-a. 31. 2-12 

Wzenteb Irene ny. oostaellen- 

orDfl, T6th Kftlman-u. 37. 3-18 
Zador Antal Zieck-vend6gl6, Szent 

Istvan-t6r 9. 3-83 

Zangelne Szntr£ly Lelly, 

Szt. Antal-u. 15. 2-11 

Zirkl Aladarne szalliti, Bzent 

lstvan-t6r 3. .2-96 

Zongor Bela dr. mav. palyaorvos, 

Czirf usz Fereoe-n. 39. -, 3-20 

Zifld LaszlO dr* orvos, Budapest! 

nt 23 3-53 

Zrlnyl Aladar &l\. tanitok^pzfl- 

int. tanar, Gr. Batthyany-u. 1. 2-69 

Zsuborl Albert vend6gl6s, 
zsebet kirAlyn6-n, 13. 2-30 

Zsuborl Erzsebet kozmetikai in 
tezete, Szent Istvan-t6r 6. 5-62 BAJANSENYE 

Hivatalos ofdk: 
HStkHznap : Vasarnap 6 s 

6-12-ig, ,,:;'V BAJCS 

Hivatalos ; 4r.dk: s . 
'f H6(kflznap: ; ' Vasarnap 6s 

...: s^-12-ig,- , > , .finnepnap: 

, " ■ U^lfcle. :- -., .■■■ .8-lHg, 
/ ; ■■:• ■: 14r-rl5-ig... ' ■ 

Csak eldfizettik r6sz6rjB: 20— 21-Ig; 

Allomds Eli»ljar6sag Mav. 

Sz6ka Endre 4 

Hercfegprlmasl Uradalom : 

Bajesi'- erdfigondnoksaga ' ,' : 1 
JdszdgielugyelOsfeg 2 

intez6s6g 3 

?r ^-BAJFXliU.; '•'-':/ 

y ■ (lasd Felsflbanya.) 

J BA^MOK 

.Hivatalos:. 6rdk: 
-.-<■ ■ ' 7— 21-ig. ', : . 
AllaniTasntak, m. klr. 18 
Berenyl Antal ]igyv6djeleit 3 
Besllty Ldzar ftildbirtokoB lakasa 

Gazdasaga Bari-p^szta -9' 

Budanovlts Jentf kereskedfl 35 
Cs'endorors, m. klr. 22 

Czlndel Simon maloratulajdonos 

6s gabonakereskedfi . .■■- 12 

Czlndel Testv6rek t-6glagyara 

-.?■■ --■" ■ ". 42 

t6glagyaTos lakasa . 4J 

Fabian Mlhaiy tojas 6s baromfi- 

ke/eskedo _ 26 

Fleischer Szanlszlo gabona- 

k'ereskedfl .... .; .14 

G'nttmann Dinlel baromfikeres- 

kadfi : 15 

Holznacker Boidlzsar yJllany-, 

felep- '■ "' ■" :: '31- 

Hollar Istv&nne ozv. 10 

Konig J6zsef „VaJda 6b Fischer 

fa- '6s - vaskereskedelini c6g" tnlaj- 

donosa; -. ■ .'■'■ -~ ■ ; 19" 

Ktfzsegl el«llArdsag ' 1 

Krizsan P6ter baromfi- 6s tojas- 

Knllch Matyas es tdrsa,mi- 

maJom 25 

Knlturbnhd, n€met kultur- 
, egyesttlet " :iL ..... , ,,';'._,. 37 
Lenhar dt Antal .' nialomtui .' . ". 4. 
MatyasOTszky Bela , dr.-orvos 
■.-..■■- -..'.-'- 32 

Merkovlts Mlklos gabunakeres- 

-. keSO- -"'-/' ■"■■ >■- ;-» ■ " 27 
Nlederholczer Ferenc kon- 

fekcios -'< '■' ." ■ ': : ->: r '■ ■' -■ ' ■■•■ 11" 
Nuber Gyttrgy sert6skereskedfl - finnepnap 
14— 18-i"g. 8— 11-ig, 

14— 16-ig.. 
Csak el6fizet6k v r6sa6re : 20— 21-ig. ' 

Lttwensohn Jeno es La|os 

gOzfiiresz 6s malom ' ' , : 2 

Klujber J6zsef v6nd6glSs 6s to6- 
szaros '6 

Kransz Sandor t6glagyara, 
6pit6si anyag- 6s fakeresk.,Pavid- 
hdza ■'■' . . 1 

Krlzsay Jend term6nykereskedo' 5 Mike Imre dr. magan- 
bct; bizt. int. orvosa 3 a posta 

3 PalKalman fatermelO 6s fakeresk. Jozsel ga,bonakeres- - 

kedb lakasa ' " ; , 24 

Papp Lajos sert6skef eskedfl . 13 
Pestallch Jend dr. kbzs6gi 

allaLOr^ybs ■ -,.'.".'■- ."86 

PfelHer Gabor tnzifa- 6s sz6nr. 

k'ereskedfi 34 

Pfeff ler Istvan gy6gyszer6sz 39 
Rlg6 Jdzsef dr. ktirqrvos 21 
Schiift er Lajos gazdalkodd 16 
Schiller LlpOt tojas- 6s baromfl- 

vkereskedfi ■ , ■, .■/ -,,.,. 17. 
SVobdda Antal mum alma 6 
SiToboda Antal > k(f zponti motor- 

malni'a'^/ - .. ..:■>■■, 1 

Svobbda Lajos mamalraa, Tavan- 

■knt ■■ . ;,;... . ' .20 

Welsz Ernft kereskodO 2 

Wolf Antal sert6skereskedti 2J 

G BAJNA 

Hivatalos 6rdk: . 
H6tkoznap: Vasarnap 6s 

1 V— 12-igi tinnepnap: 

; ,14— 18*ig. "" 8— ii-ig, ' 

- -■■.:'■-' 4 -■'..' 14-16-ig. 

,C$ak elfirizetflk r6aof6re : 20— 21-ig 

Bnla Ignac kereskedC, korcsmaros 
-■■-- ; 14 

Csendtfrtfrsparancsnoksag, 

mi klr. 4 

" Bainal flahgya logyasz* 
: i.:£s ertekeslto Vasknti-at 3-57 BAJA-SZENTISTvlAN 

(lasd Baja) Dsztfvetke- 

* 6 
Kalos Ferenc dr. kerallatorvos 

11 zet KOzs^gi el01j(ardsag, BajJia 1 

Ti» zsegl el&liar6sag, Cpbl 3 

K0z8egleltfIjar > 6sagrNagysap2 

Mar6tby Sandor domonkosimsz- 

tai gazdasaga, Nagysap J2 

Metternleb-S&ndor Klemen- 

tlna hercegntiL 5 

-EEdflbivatala 9: 

Bajnai aradalmi Int6z6s6ge 10 

^ Crisapi uradalmi int6z6s6ge 15 

Slezel Ferenc dr. kBrorvos 8 

Petrovlcs Jozsef temetkez6si hi- " 

lalata \-'- '.." 7 

Soltesz Istran rk. esp. pl6banos 

, ;l3';' 

Vasadl Janos m. kir. postamester 

, -'.-,.. 16 : 

BAJOT 

{lasd Nyergesajfaln) ■ 

bajsa: 

Hivatalos 6rdk: ■; / ■ 

Uatkbznap; VasArnap.68 

. finnepnap: 
8— 12-ig, . 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 1 

Csak elflfizetfift reszferei "30— 21-lg. 1 

Bezzeg Antal daralimalom tulaj- \ 

dohos ' 

Falelone ArpAd dr. ttld- " I 

birtokos , 6 

FSldl Jozsel raidkjr tokos .4... ' 
Ktfzsegl eltfljarosag 1 ! 

Latyak Jozsef tnalomtalajdonoB 7 
Oesenas Jozsef Fntura bizoma- 
:' ' ny^s x .. .: ;. 3 

Wamoscher. Mlhaiy fttid- 
birtokos . . : , , , g 

■/;BAK .-.;;. 
Hivatalos 6rdk:, 

"B6tk6znap: . Vasftrnap 6«r , -"' 
8^-12-ig. 'finnepnap.:, : 

14— 18-ig. .:,- 8— tlrig, -,■'.»■' 

.-,'-.- 1 4— 15-ig. ■ -r ■ 

Csak 6lflfizet6k resz6re : 80— 21-^g. 

Bakl bergazdasag ' 1 

Dezso Istvan vegyesAru,, 6pit6-; 
^anyagak-, tojAs- 6s baroinfikereski 3 
Bandley Salamoh ny. ' 

kSrAllatorvos . .'*■ -■■■■■' ■-.' ' Jh 5'- 
Horvatb Istvan 6piiletanyag-, 
- to'jas'6s baroinfikeresk. Q 

Horvath Ldrlnc 6pitfianyag-, . 

tojas- 6s baromfikeresk.* 8 

Karolyl Szechenyl Banna . ■ 

grdfne uradalma .. 4 . 

Molnar Istvab bi^sz-,; tojas- 6s "' 

buromfikeresk. '".:■''. 2,. 

J^agy Jozsef veTidegI6s r: \;\'}. ' "10" 
Palkdvllcs MlklOs jostakiilddnc 

6s k6zbeait6 '■ "' ' ; \ --': ■' '/" *]'" 
Slpos. Ferenc malombdrifl . . 9 
Tornal Jozsef m. kir. postaroesr >i 

ter lakasa .; :.,:':..','■' '^■'-(■11) 

'■■■■;-■■ BAKA 

j Hivatalos 6rdk: J 
B6tk8znap; VasArnap 6a - Oi 0: 

H 

M 
A 

X 

z 
o 


8- 


-12-lg, 


.V finnepnap: .... 


.14- 


-18-ig. ^ 


;8^n-jg,:, 

(4— 15-ig. 


Csak, et<Sfizet6k r6sz6re: 20— 21-lg. K«r jegyzbseg, Csall6kifznAdasd 4 
Racz Mlhaiy tfiszer- 6 a Yegyesk. J. ; 

BAK6CA 

Hivatalos 4rdk:* . , 
, B,6tk6znap : Vasarnap 63 

8— 12-ig, finnepnap : 

14-18-ig' '■;, 8^11-ig, . ' 

,: , 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re,: 20— 21-ig. 

Ab&dl Ferenc dr.- kflrqrvos, a 

posta bet. bizt. int. orvosa 6 

Csendifrsfg, m. klr. . 4 

Borvath Erzsebet eg6szs6gilgyi . 

vez. v6d6n6 5 

Kitrjegyztfseg . 3 

Mallatb Gyttrgy grdl fClabirto- 

■ kos ; l : 

Dradainii afdobivatala, Als6koyeHd 19 Bakpmzeg Tnuolietflien xsafc ahkor kOldli BAKONSZEG ; 

Hivatalos drdk: 

■ 'Hitkfiznap 1 : Vasarnap is 

8-ia-ig, : Uniiepnap : 

„" 14— 18-ig! 8— 11-ig, 

14-15-ig. 
Csak elMieetoIr riszire: 20— 21rig. 

„Bangya" fogyasztasl 6s , 
ertekesltd sztfvetkezet 2 

Kozsegl eldljardsag 1 

Mlskolczy Jozsel dr. mezfi- 
- telegdi (fil dbirtokos, "' P usetako vies] BAKONYA 

(lasd Pics}' 

BAKONYBANK 

Hivatalos drdk: 

aitktoiiap: Vasarnap is 

g 12-ig nnnephap: , 

14-^18-ig! 8— 11-ig, 

14-:16-ig. 

Csak elOfiiretik riszire, 20— 21-ig. 

Bibles V|Imos L&szl6 taniti 3 

Hunkar Antal J61dbirtokos 1 

Strobe! Zoltan ffildbirtokos, 2 

BAKONYBJ&L 

" Hivatalos drdk: BAK0NYJAK6 

Hivatalos drdkz t ., 
Hitkfiznap : :■- Vasarnap: e> ■.> 
8—12-ig, \ iinnepnap: 

14- 18-ig. ■; 8-il-ig, 

.,-.' ..■ v ■ . 14— 15-ig. 
Csak elflfizetflk rewire: 20— 21-igV 
Csenddrttrs, m. kUv " : 2 
Fonyddl VHmos r. kat. plibanos 

KSzsegl Jegyzdl hivatal 1 
Orgz. Gyermekvedollga, 

Farkasgyepfl 5 

Pannonhalml idapatsag gaz- 

dasaga, JirifSId ' 6 

Papa— Ugodi hitbiZomany 

erddgondnoksaga, Iharkut 4 

BAKONYKUTI 

' (lasd toztimir) -■' 

BAKONYNANA 

Hivatalos drdk: 

HitktJznap : Vasamap is 

8— 12-ig, ./" iinnepnap : _ 

14— 18-ig.' • 8— 11-ig, 

,14— 15-ig.. 

Csak elflfizetflk riszire:- 20— 21-ig.; 

Deutsch Imre keresk. , 1 Vaaarnap is 
.Qnnepiiap : . ' 
8-U-ig, ■; 
■14— 15-ig. 
Csak elfifizetOt riszire: 20— 21-ig. Hitkbraap: 
8— 12-ig, 
14— 18-ig. Apatsfigl erddgazdasag 
Csenddrttrs, m. kir. Hangya fogyasztasl sztfvet- 
.'-,,■ kezet ' . 4 

KOzsegt eldljardsag 

Nemeth Kalmari hentes, misza- 
--. ros 63 fakeresk. \ 6 

Szent Benedek rendl a pat- 
sag gazdasAga ■'.' . ; 2 BAKONYCSERNYE 

Hivatalos drdk: 

'■■ flitkfizhap : Vasarnap is 

g 12-ig . iinnepnap : 

, 14— 18-ig! ,.-■-: 8— 11-ig, 

■;■-,; •■ • : . 14-16-ig.": 

... Csak elfifizetfik riszire: 20— 21-ig. 
Balza Marglt birariM tnTajdonos 

;-,-■-• ■;."- ■'•■''■ ". - ■ 8 
Csenddrbrs, m. kir. 4 

Dubravltzk? Oszk&r b6rant6s7 

Engel Abrls dr. 0.1M. orvos is 
a posta bet. bizt. int. kezelGorvosa 6 

Helczlnger JanoS dr. kOrorvos 

Klsgydnl-Bakonyvtdekl 
EgyesUlt Kbszenbanyn 
Reszvenytarsasag 5 

Kbrjegyzbseg 2 

Ldwy Mlhaly ffiszer-, roffis- is 
dlvatarnhaza. Kisgyoni kfozenbanya 
szeneinek eladasa 3 

Slman Sand or dr., BzApdr 1 

Szlovak Pal evang. lelk^sz 10 BAKONYGYEPES 

Hivatalos drdk: B6tk<3znap : '. 
8— 12-ig, ; 
14— 18-ig. 


' Vasamap is 
, nnnepoap .* 

8^ii-ig, 

14— 16-ig. 


Csak elfifizetfik r6sz*re: 20— 21-ig. N^nteth Gyala dr. ktfrorvos 1 
Pasztbory Imr6n6 bardn£ 2 
PekP&l yend^glfls 6s gazdalkod6 3 

20 BAKONYOSZLQP 

Nyilvdtios tdvbeszelo dJlom'ds 
-Bwdtalas'i ordk:. 

. H4tk6znap: Vasarnap 6s -■■'■ 

■■-"■:■■ 8— 12-ig, iinnepnap: 

. 14-18-ig. : < ■ ■■ 8— 11-ig, ' ^ 

;- ' ; .-■; 14— 16-ig..'. "'. 

BAKONYSARKANY 

Hivatalos drdk: 

'. Hfttkfiznap: Vasarnap 6a , 

8— 12-ig, iinnepnap ; 

It— 18-ig ,.' 8— 11-ig, .; 

14 -15-ig. ". 

Csak elfifizetOk riseire .: 20— 21-ig. 

Allamvasutak, iri. kir. allb- 
masffinBksig ■ 5 

Frlgyesi Jdzsel dr. egyet. tanar, 
. Csaszar erdei vadiszlak. ■""o4 

KtfzMegl eldljArAsag 1 

Racz Geza feidbirtokos, Mor Felsd- 
dobos-puszta . 3 

Vertesy Ferenc dri is Vertesy. 
Laszld dr. ffiidbirtokosok 2 

BAKON YSZENTivi N 

Nyilvdrios tdvbeszeld dllomds 

a kozsigi eloljdrdsdgndl 

(Papateszir 8. sb. elflfizetfi) 

bIakony- 
szentkiraly 

Hivatalos drdk: 

BitkSznap: Vasamap '6s 

8— 12-ig, iinnepnap: 

14-18-ig. 8— 11-ig, 

■ 14— 15-ig. . . 
Csak eiefieetCk rdsisire:: 20— 21-ig. 

Csenddrbrs, m. kir., Caesznek 

'". . ,10/3 

Csizmadla Sandor vendiglfl's :4s 

term6nyk6re8k,ed0, Csesznek 10/8 
Haggenmacher 6tt6 esT sa-1 

Erdttga?dasaga Bakonysnentkiraly- 
. S5venykut. : ■ 6 

Kellner Jend keresk. ' 3 

Kbzsegl eldljardsag, Bakony- 
. Bzentkiraty 1 

Kraosz S&ndor penzib ds lakas 5 
Nemeth tmre hentes 6s meszaros 

■'■:■-:■ 4 

Strasser Marton mesziros is 
. hentes, Csesznek ,10/7 

Snlyok . DeZsd penzi6tti1a jdonos, 
Csesznek (nzemben: V/l— X/31-ig) 
■■10/2 
Waldfaaaser Dezstf EidfihAzi 
I- penzio, Csesznek .: 10/6 BAKONYr 
SZENTLASZL6 

Hivatalos drdk: 

HitkOznap: Vasirnap is 

8— 12-ig, finnepnap: 

14-18-ig. " 8— 11-ig, 

, 14— 16-ig. " 
Csak elSfizetflk riszire : 20— 21-ig. 

Esterhazy Pal grdf aradaimi 
intizCeige"-" . 2 

Erdfibivatala, fur^sz is parkett : 
gyara ...■,,■..■■.-.:'... 4 

KVzsegl eldljardsag 1 

Pantl Kalmanne h.dllamtttkar 
Czvegye {uzemben V 1.— X 31-ig) 3 

BAKONY- 
SZOMBATHELY 

Hivatalos drdk: 
Bitkffznap: Vaaarnap is 

8— 12-ig, Iinnepnap: 

" 14- 18-ig. 8-lt-ig, 

14— 15-ig., 
,Csak elflfizetflk riszire .':" 20— 21-ig. 
Balogh Istvan dr. kjSrorvos Q 
Csendtfrtfrs, m. kir. 6 

Esterhazy Laszld grdl (Cld- 
, : birtokos. 1 

Dfadalmanak irbdaja . 8 

ktfzsegl elttllardsag 7 

K» zsegi eldljardsag, BArsonyos 
-,'•.,. (nyUvanos) .3. 
Szelberling Pereric gyigy- 

szeresz - 6 

TdncZos Gabor misziros is hen 
:■ tes.-..- -4 BAKQNYTAMASI 

Hivatalos drdk: 

HitkfizDap.: .' . Vasamap es 

8— 12-ig, " iinnepnap: 

14-18-ig; 8^-11-ig, ': 

14— 16-ig. 

Csak eldricetflk riszire : 20— 21-ig. 

KQzsegl eldllardsag 2 

Lang Test verek sertis-,' borja- 

is marfaabereskedAk 1 

Rehberger IHIhaly < erabona- is 

terminykeresk. (tizemben: VII/1— 

^H/31-ig.) 3 

Tatay Lajos kistatai, korcsmaros 4 

BAK-PUSZTA 

(lasd Bozsnyi) . 

BAKSA 

Hivatalos drdk: , 
■■ ■ 7— 21-ig. 
Bossanyl Dezsd dr. kbrorvos 8 

Cbolnoky Bela dr. magtermelfl- 

kertiszet -ves-eMie, Bogadmintszent 

■ ■ J -: ■■■- 7/5- 

Csenddrseg, m. kir. 6 

HegyszentmfirtonI Bangya 
logy, es 6rt. szdvetkezet, 

HegyszentmdrEon 7/2 

Janosl Engel Gyala CrOkflseinek 
besardi uradalma . 5 

Kammerer Andor fSldbirtokoB, 

Magyartelek 4/a 

Kdrjegyzoseg, Bakua 1 

Ko> jegyzoseg, Bog&dmindszent 

'.7/4. 
Ktf zsegl eloljardsag, Hegy- 

Bzentmarton 7/3 

Mandy GyUrgy Midbirtokos. 
- Tiseny, meliiklllomas a gazdasagi 
Intizflnil : 3 

Pees szab. kir. radfapusztal 
bergazdasaga, Eadlapuseu 2 

Pleffer Karoly bentes is ven- 

diglfis 9 

Tydsztts Sandorn6 ttzv. fBId- 

birtokoa, KUaaszonyfa 4/b BAKSI-MAJOR 

(lisd Sbvinybaza) ; ' 

BAKTA 

\ Hivatalos drdk ; 

HitkOznap: ',..'■' "Vasiriiapis , ■. 
8— 12-ig, iinbepnap: 

14vi8-ig. . . 8-lt-ig, .: .-■': 

14-15-ig. 
Csak eWttzetSk reszirpY 20— 21-ig. 
Rtfzsegl elbljardsi&g 1 

Plllssy Nandor dr. fotdbiiiokos, 
Fancsal . '-.'■%■ 

BAKTALORANTHAZA 

Hivatalos drdk: 

BitMSznap: Vasamap i». 

; iinnepnap^ ; 
8— 18-ig,' . 8— 11-ig, 

. 14-15-ig.^ 
Csak eliflzetflk riszire: 20-2 1-lg. 

Anslander Samuel terminy- 
kerHskedO.(fizemben: IX/ie^V/15-ig) 
12 
Baktaloranthazal Gdz- 

■ malon^, birlb csepei Zoltan Odba 

Borbely Pal . •/ 33 

Csehdorors, m. kir. 5 

Degenfeld Pal grdl uradalma 6 
Fdszolgabird 1 

Grdsz Jakab ipiiietfakeresked* 7 
Gr6sz Kama fdldbirtokbs 35 
Katonal epflletek es hatd- 

sagok: 

Nykbakt'ai jirasi katoriai parancs- 

■ noksag, m. kir. '13 
Kozsegl eldljardsag 2 

Krieslaiassy Bela dr. Mrbryos 
is a posta bet. bizt. int. oryosa 1Q. 

„K. Mandy-nradalom" Boglya- 

' tanya- ■■ ~ ■■;.-■_; .g 

PenzUgydri szakasz > 9 
Gy. Rednlk Gyala m. kir, posta- 

mester .'■■'". ,14... 

Rohodl kdrjegyzdseg 

(nyilvanos) 11 
Sbmiyal Lajbs jarasi in. kir. 

allatdrvos . ; 3 

Uray Mlklds ", 34 

Veghsed, Istvan ny. gbr. kath. 
janiti,. teher-' is azemilyfuvarb- 
' aasi vallalata 4 BAKT6 

(Lasd Szeged). . 

BALANBANYA 

(lisd Csiksinntdotttbkos) 

BALASSAG YARMAT 1. 

Hivatalos drdk: , 
. £j}el-nappali szolgdlai 
A baidssagyarmati egyseges 
hdldzathoz tartozik: , 
Balassagyarmaf 2. 

Adam Andor antifUTarozi, szal- 

liti lakdsa, Eakiczi fejedelem- 
dt,2«. 1-75 

Adamovlts Emll keresk., Nagy 
Mihdlyin, 20. 1-10 

Adrla Blztositd Tarsulat 

balas,sagyarma(ii vez£riigyn6ksige, 
Rakiczi fejedelem-At 18: -'■ 2-29, 

Alker Laszld m. t;ir. gazd. s. fel- 
figy., Deik Ferenc-u. 18. 1-99 

Allameplteszetl hivatal, m. 

• kir., KOvari-nt 59 

Allamvasatak, m. kir. ba- tagyarmatl osztAly mer- ' 
nttksige, Zrinyi-u. 17. 1-54 

AliamTasatak, m. Kir. gep- 
kocsl ttzem kirendeltsige, R£- 
kiozi . f eiedelem-4t 2. . '- 2-11 

Altmann La Jos dr. m. kir. 
Allatorvod, Nagy Mihaly-u:8/a. 1-30 m^ ;■ •j^jd^^^:,^Aic,i-i ha a kfrtbeslto hlualalnai eztkgrj. BatQ88dflyarmaidb. agyi Antal Zoltan ref . lelkipasztor, 
Andrissy-ut 3,: , ; " 2-06 

ApoUd mozgd, Bcitovszky-u. 6. 
f .1-51 

Astra Blztosltd r.-t. Hugynttk- 
sdge,' vezetfl: Bodor Endre, Rakdcjsi 
fejedelem-u. 37. 1-59 

B&donyl B61a g6pm(inelye, 
Rakoczi fejedelenna. ;64. 2-43 

Balds Irma sipekl, ny. m. fair. 
postaellehorrio, Nagy Mlhaly-u. 28. 
- '.\- ■-. . ■, ..■ .71 

Balassagyarmatl aut. orth. 
Izraellta Hltkozsdg Elttl- 
idrdsdga, Thokoly-u. 4. ; 1-08 

Balassagyarmatl bdraatd- 
luvarosok, t.elfif.: If j. Szakmary 
JdBsef , .Rakdczl fejedeiem-u. 23. 

; v--. ;;■■■■■:.■■■■.-■.■■■■ : ;> .. ■■'':■■■■ i-eo 

Balassagy armatl cir okseprd 

6s kelegydr, Kossuth-u. 6. 45 

Balassagyarmatl keresk e- 
delmt k.I.t.; Rakodzi fejedelem- 
dt 28. 58 

Balassagyarmatl kdzgazda- 
sdgi bank, Teleki-u. .10. 85 

.armati dnkentes 
gyestllet, may. pa. -22 

Balassagyarmatl takarek-6s 
hltellnt6zet r.-t., Rak6oai .fe- 
Jedelem-n. 28.' 11 

Balla Mlh dly 6pf tSmester, Szent 
Istvan-dt 7. ;.-■■- 2-16 

Baldzs Frlgyes okl. iiidrnok, jo- 
gW-foldmeroV6pitoniester, Balassa- 

u. 2, ■"■:,'.:■ . 1-96 

Jalog Jdzsel th. dtbizUs, 
Szdndy-u. i6V 1-98 

taloghy Xa Jos bor , sor nagy . es 

kiskereskedSse, Szent Iatvan-n. 9. 

- 2-37 

Saneth Arthur dr. ngy v6d, , 
Rito&czi fejedelem-nt 43, . 1-28 

B&nbldy Elek dr. mav. orvos, 
Kossuth Lajos-u. 18. 2-8C 

Bartha Eleindr dr. orvos, t 
posta betegbizt. Int. orvbsa, Deak 
Ferenc-u. 6/ 96 

Baskay Tdth Bertalan u, kir 

gazd. felfigy., Szent Imre-n. 10. 
1-92 
Benedek La{os villany- es viz- 
. veze^kberendezesi vallalata, Ra- 

k6ozt, fejedelem-dt 86. 27 

Benke Bdlavm. fSJegyzo, Pet6Ii-u. 

• :mc:-;.--- ' 1-22 

Benkd Istvan 6piWmester, Zlehy- 

u - .*■■ ■- ■.:■- v. 90 

Benkd Ldszld faster-, cBemege- 

keresk., Soltovszky-u. 10/c. 1-47 

BdrautdFavarvallaldlroda, 

fel. elfif. Kantor Fereno, Rakdozi 

fejedelem-ftt 82. 43 

Boidizsar Janos Pal varosi 16- 

pdnzt&ros, Zrinyi-u. 16. 2-03 

Bttrcsok Janosnd tttzifa- 6s szen- 

keresk., Zichy-u.21. ■ 2-28 

Battler Ervln bard foldbirtokos, 

Mariamajor , : 20 

Battler Ervtnnd bdrdnd pat- 

.yaroi gazdasaga, Patyare 55 

Btiehler Jend «Bzent lelek» 

\ gyogyszertara, Kossuth Lajoa-a. 2. 

, '., .' 51 

Bttscbltz es Tftrsa fa- 6s epaiet- 

anyagkereskedOk, Rakoczi fejede,, 

lem-4t 88: 48 

Csekey Laszld dr. k6rh. fdorvoa 
szakorvos, Andr&ssy-u. 27. 1-55 

Csenddr osztaly parancs no k- 
sdg» m. klr., balassagyar- 
matl, gr.Tisza Istvan-u. 12/a. . 15 CzeUeng Andrds dr. 

Rak6ozi fejede lem-n. 6. ugyred,. 
1-52 „Clkta" cipft- is harisnya elarnsit6- 
hely,' Rak6czi fefedelein-u. 24. 

2-3S 
Czllczer Gyllrgy dr.figyv6d, Ra- 

kdczi-fit ,17, ■... ;,■■•-._ 14 

Debreczeny Mfirton dr. jarasi 
f6saolgabir(5, lak&sa, Bzent Ihite- 

?. e. _ 2-20 

Efigaolgabir6 iakasa^ Lnther-n. 8. 
2-26 
Doman Bezsd gabonakeresk., 
Rak6oei fejedelem-u, 80. Is43 Domonyl Endre dr. gyakorl6 
oryos, Kpssntn Jiajos,-ii.-2. . 1*71 

Dorogl Farkas Akos dr. fold- 
birtokos lakasa, Ctaliba-pnszta - 

500/3 
Gazdasagaj Galiba-ptiszta 500/4 

Egyesttlt Takardkpdnztdr 6s 
N6pbank r.-t. Rakocai 
' fejedelem-ut .20, 3 

Ehrealeld Sdndor fakeTesk., 
K6vari-nt; • \ 25 

Ebrenfeld Saul sajtgyara, 
Rak6ozi fetedelem-ut 77. 33 

Eller Igndc meszaros- 6a allat- 
keresk., Szerbru. 1. ,;.. 1-63 

Elfer Izsdk rovidari nagykeresk., 
Rak6czi fejedelem-at 80. 1-68 

Engel Samn ut6da»c^gml: Engel 
8amun6, liszt- §s terminykeresk., 
Rak6czi fejedelem-nt ,36. , 79 

Ettrdegh Ldszld dr. m. kir. 
rendfirkapitany, 8cltovBaky-u. 14. 

Erddfelttgyeltfseg m. klr., Ra- 

k6czi fejedelem-at 20. . 18 

Feledl den6 dr. ogyvM, Teieki- 
53 
Felsenbarg. PA1 gazdalkodo,' 

Kossuth La jos-u. 1, 1-27 

Felsenbarg Tlvadar Hal, Ra- 

k6czl fejedelem-at 67. 19 

Filler Lajos Shell, koolaj r.-t. 

k^pv., benainkut, garage ,.Rakdozi 

fejedelem-iit. 83. - 2-07 

Fischer Samuel dr. oryos, Aradi- 

a v 16 . f- 7 

Foghazfelttgyeldseg, m. klr., 

Hadach-n. 2, 73 

Fdlspan, Rak6czl fejedelem-4t 14 

... '-,:■' ':: ., 76 

Fdszolgahlrdl hliatal, Rak6czi 

fejedelem-fit 14. 1-24 

Gaal Ede varosi adotisat Rak6bzi 

fejedelem-nt SB. 2-09 

Gansel Jdzsel ds testrdre 

divatarnkerefck., Rak6czi fejede- 

!em-a. 31. 6 

Garam ■ Gyala b6raut6fnTaroz6*. 

Thok61y-n. ie. 1-94 

Garay Karoly beraut6fUTarozo v 
. SBOntagb Pal-a.. 3. 2-19 

Gazda Ldszld klr. Jarasblrosagi 

elnbk, Sbitovszky-n. 12. 63 

Gazddk blztosltd szdvetke- 

zete. Rak6czi fejedelem-at 22. 
■ ' 1-25 

Gazdasdgl felUgyeldsdg, m. 

klr., Rakoozl fejedelem-nt 14 13 
Glmndzlnm Igazgatd'sdga, m. 

klr;,. Deak F.-u. n. 32 

Gottl Gyala dr. m. kir. tlszti- 

onros. gr Sz6chenyi-a. 3/a. (nyiri 

allomas) . 1-13 

Grossehmld Istvan "dr.'fold- 

birtpkokpa, Gsesztve 600/5 

Grossehmld Kdrolynd »zv. 

gazdasagaj Kincaestanya. 500/2 
GrUnbanm Aladdr dr. 6s 

Gonda Gyttrgy dr. tlgyvedek, 

Rakoozi fejedelem-at 18. 47 

Haas Gyala epflletfakereskedo, 

Mikszftth KAlmAn-u." 42 . . ■( 

Haas Lajos gabonakeresk., Rak6czi 

fejedelem-dt 67. 67 

„Hangy a*' konznm szOvetke- 

zet 51. sz. ruhAzati fifikja, Rak6- 

czi fejedeslem-ii'. 41/a. 2-42 

Hanzdly Menyhdrt «Futura» 

bizom., Scitovszkyn. 10. 84 

Harsanyl Istvdn ny. addhir. 

fotan,, Nagy ' Mihaly-n. 6: 1- 
HegedUs Tlbdr dr. flgyved, 

Rftk6ozi fejedelem-nt SO. 87 

Hegyt Bela fflszer- 6b csemege- 

keresk., Rak6czi fej'edeleni-nt:29. 95 
Hegyl Bdla tftszerkeresk.; 8ci- 
1 tOYszky-o. 18 .■'■.■.. '61 
Heksch Sdndor dr. Ggyred, 

RAk6czi fejedelem-nt 31. 1-02 

Hevesy Janos vit6z, «oetgyaros, 

Th«k6ly-n. si: ; 1-76 

Hints Ferene dr. kir. jaras- 

bir6sagi elntfk, Teleky-u, 2. 12 
Hlrschleld Jeao vaskereek.,, 

Zlchy-u.. 1. v .26 

Holfmann Bend featekkeresk.' 

Rik6ozi fejedelem-at 28. 50 

Holfmann Sdndor dr. mav. 

palyaorvos, Thokoly-a. 20. 1-21 Hollk SAmael dri. tiiosi cirvps, 
v. gyermekklin. tanareeg6d, gr^ 
Tisza Istyan-u. 8. , -52 

Holldsy G6za konyvnyomdaja eV 
a N6grad1 Rirlap kiadituilajdbnosa, 
Deak Ferenc-n. 4. 1^07 

Horvath Sandor neogridi, al- 
ispah, Rakdezi fejedelem-nt 16. 

2-00 

Hangarla vlllamossdgl r^t. 
Uzemffinflks6ge, Andrassy-ut 11. 

: ; -v.'- ..'.-.'■■ .'1-45' 

Ibranyl Endre dr. orvos, b'el- 
gydgyasz szakorvos, Nagy Ilihaly- 
n. 18. ; :'■ 2-31 

Hlds Mlhaly dnltdal v&llalkozd. 
Trlkai J6zsef-a.*6/a. 1-^89 

Ilovszky Armln fCidbirtokos la- 
kasa, 1 Zrinyl-a. % . 74 Ivdnyl Ndndor 

Soitovszky-u. 19. figyvfid, 
>l-67 

Jagyutt Ldszld Casin6 sealld-, 
etterem- es kavehaztulajdonos, 
Soltovseky-a. 1. ( 80 

Jdrdsblrdsdg, klr^ Rakdczl 

fejedelem-nt 10. 1-73 

Jdr vdnykdr hdz,Temet6-u.81. 40 

Jdnds Emll 6s Dezsd lisztke- 
reskedttk, Kossuth L.-u. 8. 1-20 

Kalmdr Mdr rofos-, rovid- 
dl vatamkeresk. , Rakoozl fejedelem-, 
ut.28/a. ,,'- 1-37 

Kardos Farkas ny. Irodafotiszt, 
Rakdczi fejedelem-nt 33. .-■; .6 

Kardos Gyala evang., alesperes, 
Nagy Mihaly-u. 2. 24- 

Kdros Lafds ffiszer- da csemege- 
keresk., Scitoyszky-a. 28. 1-81 

Karra Jdzsel sienelarasftd, Ve- 
zer-a. 1. , 2-17 

Kassa'y Kdroly varosi kb*zlgaVg. 
jegyziJ, Pet6fi-n. 5. 1-70 

K atonal dpttletek 6s hatd- 
sdgok:: '■■■'■.'::' 

Balassagyarmatl: jarasi 6s megyei 
varosi katonai parancsnukeag, m. kir., Zrinyi-a. 1.. 
Qyalpgsagi laktanya 2-10 
1-26 Kecskds Gyala aut6jayit6 6b b6r- 
autdfuvariBas, Rakoczi fejedelem- 
nt 60; ■ ; 1-64 

Kenessey Albert dr. k6rh. 

" Igaagato-foorvos, gr. Forgach-a. 4. 
'... \.- «2 

Kiss JenCI nr. Mr. n. o. postatiszt; 
Beres6nyi-n. 10 8.8 

Kolosvary Janos ny. in. kjr. 
gazdasagl fofelfigy.i Deak Ferenc- 
a. 7., 1-56 

Konenda Glzella m. kir. posta 

~ s.-ellenfii'i Nador-u. 6. 35 

Komlnka testvdrek tilzifa- es 
szenkereskedese, Baltlk Frigyes- 
u. 21/ 2-27 

Ko'ndor. Armln 6s Ma asvany- 
olaj- es sdrkeresk. , Rakdczl fejede- 
lem-dt 28. 1-40 

Kontra Sdndor vlllanyszereio, 
8citovszky-d. 10. 1-72 

Kovdcs Lajos dr. Ugyvgd. Deik 
Fereno-u. 8. 41 

Kovacs Vllmos yaskeresk., 
Eakoczi fejedelemTn. 47. 

Ktfhalmy Elek gyogyszereBz. 

tovszky-u. 16. 89 

KdzeUdtdsl FelUgyeldsdg, 

m. klr., Rak6czi-ut 26. 2-21 

K0zs6gl eldljdrdsdg, Csesztve 

".- 500/7 

Krekdes Lajos fflszerkeresk. , 

Damjanich-u. 6, 1-58 

Krlstdl Jdnos teheraut6 fuvaro- 

zasi vallatat, Ovaros-ter 18. 1-61 

Knblnszky Tlbor m." kir, posta- 

JEorg. gyak.,'iladach-n. 8. . 2^-13 

Kotasy Istvdn drogeria es .__ 

rlos laboratoriom, Rakiozi fejede- 

■.lem-fij 25, .-. , ^" 

Kail Gyala bCr- es cipeszkellekek 

. keresk., Lather-n. 8.. .. 2-24 

Vengyel Imre kony v-, papfr-, ir6- 

. gepneresljeideBe, Rakoczi fejedelem 

u. 18/ . Z£ 

Ldvan Imre dr. gyak. orros, 

0varos-t6r 26. - . 2-0£ 

LIgetl' Gyala dr. flgyved, Deak 
F.^n. 4. 1-49 

Llppay Lajos dr. plehanos, Ra- 
koczi Fejedelem-dt 22. 1-16 M. klr. T6U gazdasdgl Iskola, 

Vez6r-u.-: .. ... . ■ ^. ■ : ; .',.1-57 

Magos Dezstf 6pit6szm6m6k, Bol- 
tovszky-n. 13/a^/ ' 1-09 

Irodfija, Nagy Mihaly-u. 13. 1-65 

Iagyaralt.drnIorgalmI r.-t t 

Rfltoczi fejedelem-dtr S4. ; . 65 

Magyar filet Part Ja, Bakdoei 
fejedelem-uf 20. 1-66 

Magyar kttztlsztvlseldk fogy., 

term, ea 6rt. szovetkezete fl6kj»,. 
Rak6cz; fejedelem-dt 26. - 1-36, 

Mdrfa Valeria kiizkdrhdz, 

Rikfczi fejedelem-ut 119. 8t 37 

MentdegyesUlet, . Balassagyar- 
mati 0nk6ntes, figyvezetosSge, Ra- 
kdczl fejedelem-nt 119. 1-44 

Munka b. t., Andras Pal f fiszer- 
es csemegekeresk., Horthy Mlklosi 
■ter,7l ' " '/.. ''' ■.' 23 ■ 

MtlUer B6ia dr. flgyvfid, Rak6czl 
fejedelem-dt 7: 1?03 " 

Nadel Rezsd dr. figyved, Deak •■■'■■ 
F.-u. 2. 2-14 

IMadel Ede vaskeresk., Szerb-u. I. 

• 1-42 ,_ 

Nadel Jen« vill. vail, csillar-, r&- W 
dio- es gramafonszakazlet, Rakoozi ^ 
fejedelem-dt 41. 1t62 Q| 

Nemzetl Hltellntdzet r«-t. . asj 

balassagyarmatl fl6kja, Toleki-at 2. -^_ 

54 ff 

TSzifatelepe, Vorosmartyrn. 2. ^m 

2-22 & 

Nemzetl szdlloda bfirlo: Boz6ky tsji 

GyOrgy, Rakdezi fejedelem-ut 27. a 

Nlkolsbarger es Ldzdr me- ssj 

chanikai clrokseprogydra, 'Teleki- - ■ 

■ n. i9. ■.;.■.'■■■:■'.,■. i-ii .T. 

Ndgrdd vdrmegyel gazdasdgi 
egyesttlet, RakoczL fejedelem- 

' fit if • -•"-',;■'•:" .-• ■ '-■34; 

Ndgrdd. Tfirmegye Tltdzl 
sz6ke t Nador-u.. 2. . _ 1-Q6 

Oldh Jdzsel hen tes, Kolc a ey- 
-■n,k •.■ ■ - ■■ - ; 2-12 

Orszagos Tdrsadalomblzto- 
v sf td Intdzet. balassagyarmatl ber. 
pdnztara, ■ Kiraly-u. 2. 72 

Paczolay ZOItan dr.; bardczl 
Gasztdv dr. flgyvfidea!, 
Seitovszky-u. 2. . 1-95 

„PaIoc" KonzerTdrn Uzem, I 

bornagykereskedes, oegtal. ' Qrfin- j 
; hat Aladar, Hdnyadi-u, 37, 1-87 ' 

P6csl 6S Wellacsek hentes 6s 
meszaros, Zlchy-n. l. . 1-77 

Pdnzllgylgazgatdsdg, m.ktr.* 

8citovszky-u. 4;' : .9 

Pdnztlgylgazgatosag p6nz< 
figydrl eldaddja, m. klr.. , 

8cltpyszky-U 4 :-l-l9 , 

Petd Bdla dr. ligyved, Rakoczi >, 
fejedelem-dt 39. ' ^ 93". 

Ptannenwald Mdtyds dr. '■' 

orvos, Nagy Ivan-U. 5. , ' * - 4 . ■ 
PoUatsek Rezso gabonakeresk., 
(nydri dllomas) Kossuth. Lajos-o. 24. 
' 10 

Pongr dcz Arpdd laszldnd , 

fuszer- 6s gyarmataru nagykeres- 
ked6s, Rakoczi fejedelem-u, 30. 

2-32 , 
Pongrdcz Gydrgy dr. vil6z 
Bgyv6d, Scitovszky-u. 21. . H5 . 
Lakasa^ Petflfi-u. ft c 1-69 

Porpdczy Jend >yJt6z, m. klr. ' . 
dsendflrfirnagy, gr. Tisza' Iatvdn- 
u. 12/a. . .-■-■.■■, -.■ .■':. 1-85- 

Postahlvatal, fonCks6g, Rdkodst O 

N 
M 

n 

X 
Z 

o 3 

VI fejedelem-dt 24. , 


ie. 


Ffinfik lakasa 


29 


F6p6nz.tar 


99 


Nyilvanos allomas 


1-82 


T4viratfelv6teli osztaly 


1-81 


TdviratkUzvetitO , 


1-83 


Vohalfelvigyazdi szoba . 


1-84 ProTldentla blztosltd r.-t. 

foiigynoksfige, Rdkoczl fejedelem- 
nt 36. 1-90 

Quittner Imre f est6k- 6s 6pi«6si 
anyagkeresk., Rakdozi fejedelem- 

. dt 59, 1-97 

21 ^k: ■Jjitftffflk Balasfiagyarmat 1. A hflyeset a kOldemSny clmoldaianak i RAkUS gydgyszert&ra, 

RAkdczi fejedelem-fit 28. 44 

L,akasa, Andrassy-n. 6. 1-28 

RenddrsAg, m. klr. illaml, 
Scitovszky-n. 14. 21 

RAm. kath. plAbAnla hiva- 
talCsesztve 600/6 

RAnal lstvan m. klr. postaf fltiazt, 
Tompa Mihaly-u. 8. 86 

RAzsa jentf gozmabna, Kdvari-dt 

.; .97 

Rudas AladAr fa- 6s szdnkeresk., 
6varos-tdr 14 1-18 

SalgA GAbor ofcl. gazdaaz, tra,k- 
tor-, antomobiJ- ds mutragyakeresk., 
Rakdczi fejedelem-ut 41, 1-04 

SAndor testvArek fatermeldk, 
tfizifa-, szdnkeresk., Hnnyadi-u. 2. 
98 
. Saska Dezstt fdszolgabird, 

Anflrassy-fl. 9. 2 

< Schenk JAzsef dr. otvos, Teleki- 
v n. 4. "■■>,-.".; 1-38 

SeblAgel Istvan viragilzlet, 
Rakdczi fejedelem-tit 27. 2: 

Scblegel at A da Lihher 
. IstvannA, viragfizlet, Hcitovszky- 

a. 10/a. , v , . 4-58 

Schnchniann Zoltan ipariskolai 

ig., Baintner Ottd-n.. 4.- 2-34 

; Schwarcz DAvtd Balassagyar- 

mat megyei varte szeszfdzdddjdnek 

fizletvezetdje, Thfift6ly-n. 8 . 1-41 

, Selmeezl JAzsef II. postatizemi 

\ alt, Ldosei-u. 17.^ ■ 1-3J 

SkrJbak IstvAn hSlgyfodrasz, 

Teleki-u; 1. '■' .^ 17 

bakaea, Andrassy-n, 19. 1-79 

SomlA JAzsef dr. figyvdd, Deak 

'„ Ferenc-n. 12. 42 

Straasz Andor kdkfestdraeeler, 

Ipoly-u. 6. (nyari allonias) 94 

. Sugltzky HI A r As JAzsef bor- 

nagykeresk;, Rakdczi fejedelem- 
tit 38. 1-48 
• SzabA JAzsef dr. gyakorld.orvos, 
Deak "Ferene*u. 14/ : ■ 69 
SzakAes JAzsef if J. vizvezetdk- 
szerelSmester, Bcitovszky-a. 2. 

:.■■:■;■'■-" 1-74 

Szakm&ry JAzsef Ilj. be ran td- 

.'-■' fnvaroed, Seitovszkyrn, 25. 1-91 

SzalAzl IntAzet Nagy Mibaly- 
u. 17..- / ■ .■■■■'.'■■. -64 

SzahtA TestvArek featdk-, olaj- 
es epitkezdsi itnyag , kereskedese; 
Rakdozi fejedelem-ttt-36/ s 83 

SzAkely Samu ksnyv- ds papfrT 
kereskedd, kSnyvnyomda, Teleki- 

, u - i- - ''■■.. .''',■',..:":. \2-oi 

SzelAnyl IstvAn mfiszerdaz, 
Rakdczi fejedelem-tit 37. 1*86 

Szent IstvAn tArsulat ktinyv- 

kereskeddse, Rakdczi . fejedelem- 

.fit 32. .-,,.. , 28 

. , Szlkorszky Saroita m.-- klr. 

posia a. tisztnd, Tat'ra-u. 10. . 56 

Sztranyavszky SAndor dr. 

6rflkb"seinek ndgradmarcali gazda- 

saga, Ndgradmarcai 81 

Szuczky JAnosriA tf zv. szikviz- 

fizem, K6vari-nt . 1^80 

SzUts AndrAs dr.. gyakbrld 
. orvos, Andrassy-tit 7. 92 

TAsoky Jaaos bor-, si>r-, palinka- 

na'gykeresk., Baltik FirigyeS-u. 2. 

2-41 

TAth FerencbA vltfiz, riitdde, 

Szent Istyan-a. 19. ' 1-50 

TtfrvAnyszAk, m. kir.» Rikoczi 

fejedelem-M 10. 1-Q& 

Trlestl Attalanos biztosltA 
" tArsolat {Gerieralij balassagyar^ 

mati 1 iSiigyntiks^ge, Kossuth L.-u. 8. 

2-25 

.'■ Ungar S. at Ada, Bakoczl fejede- 

lem-nt49. 78 

CgyAszsAg, m. klr., Rakdczi 

fejedelera-fit 10. 57 

€gyvAdl Kamara, Deak Ferenc- 

u. 4. 1-17 

VaeZ: Bela Yegyeaarokeresk., 

Rakoczi fejedelem-nt 86. 75 

Vahlk VInce dr->. klin. tan&r- 
segedi k6rh. fflorvos, bfir- esnemJ : 
betegsegek, kozmetika azakbrvosa. 
Baltik Frlgyes- n. 2. 1-78 Vannay BAla dr. polgannester 
lakisa, Rak6ezi fejedelem-tit 16. 
2-05 
VArmegyel blvataiokc Rak6- 

czi fejedelem-tit 14. 
Ndgradmegye - Alisp&n ja ' 2-04 
N6gr4dyarmegye, szekhaz 1 

Nogradvarmegye kOzponti valaszt- 
m&nya ■,■-;'' 1-39 

Nogradvarmegyei alispanJ tuvatal 
itlevelosztalya i- 49 

VArosf hlvatalok As tizemek : 

Boles 6de 6s napkdzi ottbon varosi 
Szondy-a. 17. 70 

KSz61eImezesi hivatal, BercsenyF- 

a. 2. 2-18 
KOzponti gzesKfSzdeJe, Koviri-at 
(Teli allomas) , _ 77 
Ktjzvigohid es mfljeggyir,: .Kdr'arl- 
fit 1-12 
MernSki bivatal, Rakdczi f ejedelem- 

b. 18. 2-44 
Nyarl aszodaja es atrandfardo^je. 
f nyari . allomis) K6v4ci-iit ... 1-29 
Polgirmeatere, Rikdczi fejedelem- 
nt 16. 1-35 
Szekhaza, Rakdczi fejedelem-ftt 16. 5. 
Tuzoltd-BzertAra, T6-a. 1. 82 
Varosi m. kir;.tisztiorvbsi bivatal 
es varosi egeszsdgbaz, MadaeU- 
u. 1. 1-Q1 

VArosl szegAnyttgyl hivatal, 

Szondy-n. 16/17. 1-14 

Vass AndrAs makkfalvi, Hatfgya 
kulBzolg. tisztv., Pecflfl-xi. 2. 2-36 

Welsz Armtn As Ha gabona-, 
' mag-, gyapjiikeresk., Rakdczi feje- 
delem-ut 6. 31 Weisz Emit dr. 

M.-ter 1. 

Welsz KAlman 

rozd ds bOrkeresk., 
detem-nt 48. figyvdi, Worthy 
30 

teheiiaa'tdfuvn- 

Rikdczi feje- 

1-34 Welsz Mnkl gyapju- es termdny-. 
'bizom'iv Bercsdnyi-u; 8. "- 46 

Winkler AlbertnA »zv. dt 

hanytozsde, Rakdczi fejedelem- 
fit 23. 2^15 BALASSAGYABMAT 2. 

A balassagyarmati egysiges 
hdlozathoz tartozifc 

Hivatalos Ordki ; 
Hetkdznap" -12-ig, 
-18-ig. . Vasarnap 
es *annepnap> 
8-^11-lg, - 
: 14rrl5-ig. Caak eldfizetdk rdazdire: 20^-21-ig. 

Keszler Sarolta all. tanttdnfl 
5-02 
KttzsAgf eUtll&rAsAg 5-04 

Sttmegb. HugA foldbirtokos, gaz- 
d&lkodd, llldspuszta ."■ 5-01 BALATON 

A borsodriddasdi 'es, bofsod- 

nddasdi lemezgydr kozpont- 

tal egysiges '., hdlozctt 

Hiyattilos dmfc* BALATON- 
AKARATTYA 

Rtisztvesz a balatdni 
korforgalomban. 

A balatonkenesei egysiges 
hdlozathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

VI/l— IX/30-ig : 8— 18-ig. 
''* ., X/l— V/31-ig: . 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ip. 14-16-ig. 

Cealt elOtiaetflk rdszere: 20-21-ig. 

A balatonkenesei egysiges 

hdlozathoq tartozik me'gi 

Balatonkenesei fovdrosi 

iidiil&hely. 

Balaton! tiplttt TiJzelttanyag 
CementArngyAr K.F.T. 6 

Balogh ZsAfia ny. postaseged- 
ellendrno 5 

CsendArktllJfnItmAny f m.kIr. 
(iizemben . Vl/1— lX/30-ig) 1 

Hartmann JanosnA vendeglda 
11 

HorvAth Sandor vendeglds (12) 
KalmAr LAszlA postal iv. ig. 7 

Kazlnitzy JAzsef hi tea kflnyv- 
szakdrtd (iizemben: VI/l— IX/30-ig) 

■ 10 

Klnn OszkarnA szikTizgyaros 9 

Lokachlch GAza bArA altabor- 
nagy {iizemben: V/I— X/3l-ig) 4 

M Arkl BAla R. T. ig. 8 

PAcby TlbornA dr.-nA allam- 

titkar Bzvegye . . ** 
Vargha ImrAnA ijzv. C14) BdtkOznap : Vasarnap es: 

annepnap; 

8— 12-i?, 8-^11-ig, 

14~18rig. 14-Tl6-ig. 

,Csak eldfizetdkrdszdTe:. 

20— 21 diaig: ' : ■/ 

Bartba AdolfnA «zv. m. kir. 

■postamester- 6 

BAtta Dezstt hentea ds mdszaroa 3 
Bangya^fogyasztasi szOvetkezet 2 
KttzsAgl elAIjArAsag; 1 

Pacza Istyan r. k. plfebanbs '- 4 
Vas JAzsef If j/kereskedO 5 BALATONALIGA 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

A balatonfdkajdri egyse'ges 
hdlozathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

VII/1— Vin/31-ig : 8— 18-ig. 
a/l-VI/30-ig : 

H« kta .p, . -**a* 

8-t2-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caab eldfizetdk rdazere : 20— 21-ig. 

A balatonfdkajdri egyse'ges 

hdlozathoz tartozik me'g 

Balatonvildgos. 

Acs Simon gy&rig. (iizemben : 
V/l-X/30-ig) 6 

AdAhlv. tisztv. CfcnsegAlyztf 
egyesUlet ttdttloie 7 

Budapest szAkesfovAros 
gAzmu, vltAz Kun Attlla 
vezdTig! 3 

CsendttrkUlltrdt^AAny Cfizem- 
ben: Vl/16— vm/31-ig) 2 

Engel Gyfirgy dr. Wldbirtokos 

16 

Ertl JAnos dr. sebeaztanar 

(UEemben : V/l-X/31-ig) 14 

Groldl OctAv szkv. azazadoa 
cdgv. (Iizemben': V/l— X/31-ig) 15 

HajgatA Dezstfne irenddgies 
Muskatli s9rb-zd, ■ > ■ 18 

Keresztesl Odtfn haztalajd. 1 

KertAsz Gyala allomas eldljard 

KovAes BAla foldbirtokos 17 
Lngosy JAzsef gyArig. 3 

M. klr. Honv Ad Altlsztl ttdttld 

(deemben : V/l-rX/31-ig) 5 

MAtbA DAnes dr. egyet. ny. 

tanar Btomatologiai klinikai ig. 

(fizemben : V/l— X/31-ig) \\ 

SIolnAr ZoltAn dr. felsftliazi 

elnOki osztalyfdnOk 20 SzAkesfOvArosf Levente 
ttddld As sporftelep (fizem- 
ben: V/l— X/31-ig) 4 

SzUIltf ArpAd dr. Ganz es Tsa 
r.-t.cdgv. 12 

Ubereczky Ferenc garftzstnl. 
(fizemben : V/l— X/81-ig) 10 

Zakovszky RezsAnA ' H zv. m. 
klr. postamester Lepsdny (fizem- 
ben: V/l— X/81-ig) 9 

Zslnka ErzsAbet m. kir. poata- 
me&ter, Balatonaliga ' /'' 8. 

BALATONALMADI 

Bisztvesz a balatoni, 

korforgalomban. . 

Balafonfilzfo 6s, Fiizfogydr- 

telep kozpontokkal egyseges 

hdlozat 

Hivatalos 6rdk: 

,. 7— 21-Ig. 

Abbazia szAlloda da dttermei, 
tnlajdonosa: Fossy Antal (fizemben: 
V'i— X/31-ig) 14 

Agb EndrAnA Panzid tnlajdonos 

AU. tlsztvlseltfk.,Pannonla*« 
ttdttldtelepe i Etterem (fizem- 
ben: V/l— X/3i-ig) 32 
Goridnok 84 
Kdrdhaz bar (fizemben; V/l— t/ 
81-lg)- 86 
Otthon (fizemben: V/l— X/31-ig) 1 
Btrandfflrd'a (fiaemben: V/l— X/ l 
31-ig) : 76 
Szallodak: Villa I. . 68 
Villa II. (fi?emben: V/i- 
X/31-ig)> 57 
Teniszpalyak (fizemben: V/1--X/31- 
*) . 62 
Week-end telep (fizemben: V/l— . 
'X/31-ig) 77 

All. vasatak Allomasfdnttk- 
sAge, Balatonalmadi furdd p. u. 
(fizemben: V/l— X/31-ig) 62 

AszlAn ElemArnA ttzv. dobany- 
arndija (fizemben: V/l— XJ31-ig) 45 

BalatonaLinAdI As VldAke 
Hltelszovetkezet mint az 
, 0. K. H. tagja . ;93 

Balatonalmfidl ktfzp. labas- 
ktizvetlttf As taJAkozfatA 
Irocla, (fizeinben: V/l— X/81-ig) 

BalatonalmAdl kozsAg el«l- 
JArAsAga 9 

BalatonalmAdl VIII. lparl 
r.-t. 35 

Balatoni Yacht Club almadl 
oaztAlya (fizemben: V/l— X/31-Ig 

37 

Barna Ferene asztalosmester ds 
temetkezesi vallalkozd, ViireBbea, 
rdny 1-02 

BAkAsl JAnos villanyszereldsi 
cikkek ds mflszaki vail. 67 

Benktf Jozsel ruazerhereBk. 
(fizemben: V/l— X/31-igJ. : ?21 

Bokrossy ElemArnA, tfizelO- 
anyagkeresk. (Iizemben: VI. 16— IX. 
15-ig.) 15 

Bolla Ferene ref. lelkdsz (fizem- 
ben V/l— X,31-ig) 31 

BordAs JAzsef ffiszerkeresk. 
(fizemben: V/l— X/Sl-Jg) 33 

Bndatava Strandltlrdd VSrBs- 
be rdny, Budatava (fizemben : V/l — 
X/31-Jg. .... ., 91 

CsajAgby SAndor ny. postames- 
ter 48 

CsendtfrsAg, m. klr. 5 

CseresnyAs JAzsef 34 

DImAny MAzes ar. postafdig. 
(Iizemben : V^i—X/81-ig) 95 

Domlnasz KornAl (fizemben : 

-. v/i-x/31-is) ■ ■ ■ 85 

Drong MlhAly dr. kdzsdgi orvo« 
10 

Egrl ReZs0 ny. m. kir. posta- 
ellendr 1-08 

FAbos Gyttrgy ny. azAzados 90 

Frank Viktor GAza dr. (fizem- 
ben,- V;i— X/31-ig) 60 

Fritz LipAt ingallanforgalmi 
irodaja . 1-07 

Fttlop JAzsef kfifaiagd 96 

Gyory Antal kabanyatolajdonos 
(fizemben: V.. 1— X. 31-4g) 97 22 I abb sarkflra Bditiii Gytfszff Denes ny.'m. kir.. postaig. 

78 

BajballomsLS Balaton! flatozaal 

r.-t. (hyari allQmia) 36 

flegedtts .Janos ny, may mfi-" . 

Bzaki tan. , 87 

Borvath Bela dr- flgyved, t4- 
. roai. ■ fflflgyea* (flzemben : . V/i— - 

X/SMg> 50 

Bnngarla szalloda, tnlaJdonoB 

Czv. dr^Ftydbird Gaborrie (fiien. 

benj V/l— X/31-ig) 47 

frgalmas ndverek (flzemben : 

V/i—X/31-Ig) .;;' /I 59 

Jakoy Entire m. kir. erdfitan. 

(flzemben: V/i— X/31-ig) 79 

Kapnvary Jdzsef url- 6s hOlgy- 

fodraaa (fizemben :' V/l— X/31-ig.) 

■- 1 .: ■'.;:■,.■.■..,/. ■■-■•■■1-1? 

KeUer Dezsd '-ny'. m. kir. posta- 

'■■■Mig. ■: ;.. ■■. . ..,- •■ ■-■;.- —' 

Kiss Vlnce hentes esm6azAro8 18 

Klesitz. Jend .mdsziros- ,6 a hen- 

. "' tesmester (fizembeh : V/i— Xj8i-lg) , 

■■■..- gl 

Komarony Janos stttfimeBter 

(uzemben V/i— X'/SHg) .'■ ; 20 

Kdpar Istvan oraa, eliaz. 6a 
\ radiiazakflBtete : (fizemben: VH— 
\X/3i-ig) ;■;■..' - v -;■.,• '■;,.'; 2 
Koppa Gytfrgy lakatoamfihelye 

(fizjBtoben: V/l-X/81-tg) 41 

Kovaes Gyttrgy ay. niav. pal; 
; mester, TisztTiaelfttelep ■ i 
Kranse. B6ia (fizemben : Wi- 
^/siig) •'- .48 

'. Kranse Karoly gyfigyszerfsa 
(iUsemben: V/l— X/31-Ig.J ,1-14 
Krayer Gyula (flzemben j V/l—. 

x/si-ig) ■■■,:.:.;■ 61 

Kubauyl Endre dr. . egyetemi 

m tanar (fizemben: Vfi-X/3iig) 

■,-'■ ," ■ 80 

Kurglcs Jend epitSsi vallalkoziS; 

: ; ; y0r0sber6ny 1-08 

BUgler Gyttrtf yn6 (flzemben: . 

V'l^-X/Si-lg) 73 

Lacza Ferenc vaakereflk. 

{flzemben: V/l— X/81-lg) . 72 
Ldvaa Laszldne dzv. (flzemben: 

lV/i-IXJ30-ig) 2 

Mayer JanoB bnkraszda (Qsem- 

.ben- y/i~x/3i-ig.) .:■;:■■- .. 1-08 

Blajbo Gabbrne ozv. Vendeglos 

insemben: Vii—X/Si-ig) 10 

Major Jdzsefne tfiszer- es caetne- 

'.-■ gekeresk. (uzemben: V/i-X/81-ig) 

■■;"■■ ;■ ■ '■■■■"■■.,.■'•;■ 58 

Markovlts Jend tfizifa-, szeni 
,es termenykeresk. 70 

Mar lens Andor dr. m.kir, keresk. 

'"'■ tttanacsoa, gyarig 1 . (fizemben: 
iv/i-ix/so-ig) , 26 

Medgyes L.ajos dr. flgy red (fizem- 

; ben7V/i— X/3l-ig)i , 65 

Melnl Gyula r*-t."fiokja (fizem- 
ben: V/l-X/31-ig) 63 

Meszialvl Gnsztavne ozv. 17 

MeszarosBallnt vendeglSs 
(uaem-beni V/l— X/31-Ig.) 1-11 

Molnar AntalnC 4fzv. (flzem- 
ben ■ V/i^-J/3Mg). 2€ 

Nagy Gyula divatarokeresk. 
; (fizemben : V/l— X/8i-1g) 8S 

Nattan Sprealleo lakeresb, 

■ ■ V'*- ■■■ ■■■" ie 

NenhaoBer Lenke meszaros- ^a 

hemeafizlete ' 9 

Neabanser Sandor meszaroB 

(ucsmben : v/i^-x/S>lg). ' 2 
Nyarady Gyttrtfy dr. m. kir. 

gazd. akad. tanay. (flzemben :. Ill/ie- 1 - 

XU/i5-ig) ■■■- ,■;■ 23 

Olasz Imre ny. poatafottszt 11 
Orsz. GyermekY^dtf Lltfa 

eyermekfidGlOie, ■(flsemben : V/i— 
;.. X/3i-ig) ;■'.,. 6 

M Orte«* Dobo Sandor Ddold 

(flzemben: V/i— X/Si-lg) 49 

Ottd pennl6 (flzemben: iV/i— 

K/80-ig) '- 24 

. Patkay Fereno rafiszaroa &a ben- 

tea ♦fizemben: V/i--X/31-igj 71 

lakisa . 98 

Flhter Sandor rdm. kath. leiketst 

(flzemben: TX/ie-V/i6ilg). 
PlemenitAsz Kereskedelml 

Vailalata (flzemben: VI— 
._ ^X'SMg). ■■■";:.:'.,■ "■';■■■-",-■, :'74 

Poinlezky Up6t foispan 64 kflnyr-ieB papirkeresk. 

fldkja (flzemben: V/i— X/31-ig) 29 
Poatas Jdlet flftnlfiteiepe 8 

Potzy Benrlk 64 

Raszlnko Adam Barnabasnig 
aCsaladipeneid.tnlajdonosa (flzem- 
ben ; ;v/i-X/8i-ig) 40 
SebeBta Erhard vendegifi (Zsak- 
yendeglo) (flzemben: V/i--X/8i-ig) 7 
Stelker Jozsef pensl6 tutajdonba 
(flzemben ■ IVrt^-tX/3<Wg) 30. 
SterUk latvan ffiazertereak. 

(flBemneii:. v/i^-X/SHg) . 51 

Stetka Peter nyng. mav. fdmer- 

.'«M*-".V . .' 88 

Szabo ta Job p^kmeater (flzemben: 

v/i-X/8i-Ig) : 89 

Szalmasy Aittal vendegWs 1-13 

Szekely LaszlO ffiazarkeresk; ' 

(ftzembeti: V^-^X/31-Ig) < 88 

Szeinenyei , Geza iakatoa- ea gep- 

Javltdfizeme (flzemben: Vf/1—: 

TXpteg) " 42 

Toronyi Bela oegvezetfi-f 6metn6k 

".-.-/■'■■-.■. ■• ,■ '■/ : .-89 

T6th Franelska 145 

T6th Gabor nyng. eaendflrtlszt- 

helyettes 1-06 

Vasntl Segedtlsztek Onz. 

OttbonsL, ,>Vasutasok 

; t]dtU**hftza*« (fizemben : V/i- 

X/3i-ig) . .V- 13 

Vasutl Vend£gld (flzemben: 

V/i-X/3i^lg), = , , . 1-10 
Vlzmfi, kdzsetfl, Ednya J6eaef 

szerelfl 1-09 

VOrttsbereny kHzseg elolja- felfigy.Tflzemben: V/i— X/8i-ig) 76 
Weszler Sandor hentes-, m6- 

szarosmester v 94 

VOrfiaberW ■ 1-04 

Wollner LJpdt gyogysEeres* 4 
Zerenczky litjos BotAmester 

Cflzemben: V/ii-X/8.i-lg) 53 

Zttld Karoly ny. pdlgail iakola 

'.^''■-.''■■'■...■■.-.V' : -■■:■./,."'--.■;■'««" 
iBALATONARACS 

R^sztvesz d balatoni 
korforgalwnban. 

A balatdrlfuredfurdSi egy- 
s6ges hdl6zathoz tartozik 

■;■' Nyilvdnos itdvbes&$l<5 
dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

fletkflznap: VagAmap es 

8— :12-lg, flnnepnap: 

i*— 18rig . 8— il-ig, 

■•■;■-•': 14— 15-ig.. . ; 

A bdlatonfUredfUrddi egy* 

s6ges~ hdldzathoz tartozik 

m$g: Balatonfiired. 

(Elfifizetfiket laad a baiatonfflred-' 
fflrddi: es osopaki elflfizetflk ktiztttt.) 

BAJATONBEkfiNY 

R6sztpesz a balatoni 
kSfforgdlombaM. 

tiivatalos 6rdk: v 

. ,vn/i— vin/si-fg: .7— ai-ig ' 

IX/l— VI^0:Ig: ,■ 
- HetkOznap : Vaaaraap 6a : 

8— 12-ig, .flnnepnap ; 

' 14-16-ig ■■■'■■ 8— il-lg, , 

i*-lfr:ig; 
Caak el6lize«k reBzere: 80— Sl-tg. 

CBendOrttrBparanoanokBagt 
. m.kir: :" ■ 2 

Darva'a Ferenc fatermeW 6b 

saikviagyaros . ;3 

Garal Janos borflgynJJk 6 

Hi Imre borugyndk" " j 8 
III Kelemen bdrttgyhek 7 

Kalot N6pHflBkola 

Pek Lajoa ,lg. 9 

Myers Istran hentes 6s mfiszaros 6 
jdomotfylGyuiaae 4»z«. fold 

blrtokos (flzemben: V/l— X/51) 1 -, BALATONBOGLAB 
- R&sztvesz a balatoni 

■. l^forgdlomban. 
A bdiatorilellei egyi4ges 

hdldzathoz tartozik. 
;.'.' Hjfcaialos 6rdk: 
' vriEh^-vtn/3i-ig:: 7— 29-ig. ■■■'•■ 
tx/i— vi/so-ig: 7— ai-ig. , 

A balatpnlellei egys^ges 

hdldzathoz tartozik m4g: 

Jankovichrtelep. 

Adamecz Elemer dr. kOza^g 
vezetGJegyaOi lakae (fizemben: 
y/i-X/8i-ig) 89 

AllamTasntaki m. kir. (flzem- 
ben: V/l-rX/31-ig> 13 

Balatonbbg larl^ Ittrd«e«ye- 
sttlet (fizemben ■ V/i— X/31-lg) 81 

Balojfh Jdzsel fodriazmestef 
(lizeraben: V/i-X/3irig>. 32 

Bankovlts; Jdzsel hengermalbniT 

tniajd. ■;. •,-,,;■ ■ :;,;.'; : ..;83' 
Banombegyl pineeszet 6s ba- 

latpnboglari lovaaiskola yezeiffsege 

Barany Gynla yegyeakeresk. . 

(flzemben : V/l— X/3l-ig) 10 

B6nl Zslgmond kflnyvnyorndflja, 

kdnyv- ea papirkeresk., kfinyykOte- 
. azete --■ :.■ ^.Q 

Berkes; Ferenc epitomeaterl cog 

;■"■■■ ."' -■■'■■■ 34 

Bernteld Imre dr. ttgyred 

Cnyataldja (flzemben: V/i— X/8Me 

Bobm Istvan fttldblrtokoaifizeniT 

ben: V/i-X/8i-ig);- V. 92 

Broczky Imre badogos 6b yir- 

veaetekBZOfelfi' (fiaemben: V/i— 

X/Sl-ig) ..'.',. ., 66 

„Buzavlra|{«* fidfitflbaz 8. M; j; 

(fizemben: V/i— X/31-ig) :. 66 

Csendorseg, m. kir. 4 

Dalkovteb Ferenc dr, fisy- 

ved szdllAakfBlaki>gazdasaga . 70 
Deeleva PaJ dr. kCronros 25 
Dencz Akos dr. (Wd6 penaid) ny 

mln. ran;, poatatakarfk h. rezerig. 

(fizembBTi: V/l— X/31-ig) 68 

Donulny Gynla dr. banMg. 

(fizemben V/l-^-X/81-ig) 88 

Dnnantult Bank es Takarek 

p^nztar r.-t. balatonbogliri. 

fipkja 61 

Egres Aladar afitfimester (fizem- 
ben: V/l— X/31-ig) 86 
Fa IstT&n panaids ,; 96 
FAbian Imre allatorvoa 85 
Faczanyl Jeno fflazer- 6a 
megekeMsk. (fizemben: V/i—. 
X/3i-ig>. .-..■ .'.,'.,■ ,40 
Fazekas Elemer dr.figyyed (12) 
Feb£r Jozsel maganz6,vlltatnla]d. 
(fiaemben - V/l— X/3i-Jg) 39 
Fjscbl Jakab es Ilal tflazer- ee 
textllnagykeresfc. _ B 
Fiscal Odtfniie »zv. eKawiiyV 
pensio (fizemben :. V/i— X/31 -ig) 68 
Flelscbner Ala]oS fakeresk.21 
FleisebnerBeiacementArngyarOs 

Fodor Gynla azlnl, mfiApfWaz, 
ig. (fizembenr V/l— X/81-]g) 

Frank Miksaes Ha fakereak. 

Frlseb Emilne dr. azSio- es\gyii'- 
mfildegaedaaaga (fizemben: V/l— 
X/3i-Igr 50 

Fntd Lfiszld Balatonaailio ven- 
•degloa ; 43 

Ga&I OliTer gynlai, loldWrtokoi 

■■'■.■-■,:■■■■- ■. x -■'■, ' ."48 

Gardpsl Janos ffiszerkeresk. 99 
Gaspar J6zaet dr. villatnlajd. 

(fizemben: V/1-X/Sl-Jg) - , '79 
GiBsiager Vilmosne Uzv. 

ntdda Plehei JAzsef m^asa- 

roa- '■■■:■■■ 2. 

Grosz Slmonffiazerkereak. 16 
Grnnleld B6la 'p'dkniester'ffizem-' 

ben: V/i^-XfSi-ig) , : 73 

Basaliomas Balatoni Hajiaasl 

f.-t: (fizemben: V^—X/31-Ig) 65 
Bangya logyasztasl a^Ovet- 
■ kezet -. 20 

Harmat Fereno vit6z, i&pjieaz, 

epiteai villalkozo- (fizemben: V/l- 

x/si^ig ,, . - ■ ■ '» IB,... j 

ik. 7j- Blrsek Zoltan dr. ngyyed^nya- 
. ralAja (fizemben: V/i— X/3i-ig) 28 
mIHs penztd** DraskoTloii ' MikJda 

penai6tnlaj(i. (fizemben V/1-T--X/31- 

'S> , - .22 

Ivanfal istvan WnyKpfiaz . • 

(fiaemben : V/i— X/8i-ig) ' 82 
Kardos dbzsei vaakeresk. ■- 

; (fizemben : V/l-X/31-ig) 64 

Karpatl Imre* a Nagykahizsai 

T^ffla- to Cserepeyar, kdpyiseloje 

(fizemben:- I/i—yi/^O-ig) , 47 
KikOtddrbaz ' Q 

Kotsls Ivan dr. mfiegyet, tanir 

(fizepben ■: V/i^-X/3Wg) 29 

Kovaes Ferenc esd&akepIW . 

(fizemben: , V/i— X/31-jg) ,- s ■' 75 
Kdv&cS Ferenc. fflazerkeresk. 

(fizemben: V/iT-X/81-igj ■:'•- 55; 
Kozma»landnegabona-,tenneny- . 

ea blzomanyi fiziet; '-"'' 5 

Kdzsegi eldljardn&g 17 

Lanbacher Creza epitdsi raUal- 

koad . ,. 95 

yJJldo pensio 4 * (Dr. Benisz Akos) 

(fizemben: V/l— X/3i,-ig),, Q68 
Lnkacs Laszld df.ngyrisd 83 
M. kir. Budapest Szekesld- 

▼aros levente paranos- 

noksdg Ieyentefidfil6j0. ■..■ 81 
Magyar Allamvasntak- Iaka : 

rtk- As Begelyazfiyetkezete 38 
Marton Ervln : 2<S 

Meszaros Gyllzd hyaraloja* ■.-"'.■ 

(flzemben: V/li-X/Bl-ig) 8p 

Miller Karoly mi kir. postames- 
' ■.■»*£-'•■ ■ ..-. -42 

MfSBZtdsbaz (fizembeib V/l— .-■■.. 

X'31-ig), - ,,; - 57 

Hohacsi Samuel eipG ea bfir. 

diBzmfi arnhaz '■■-. y . : 87 

Mdrlng Kazmer enkrasz. 97 
JNemzeti nagysizallbda Fleinet 

Odfln ■■•-,.. . ii 

NIcaoTlcs Sandor dr. figyvfid 
'(flzemben: V/l^X/31-ig)' 74 

Orszagos Reform atnsTanar- 
egyesdlet balatonboglirt UdfiKK 
telepe (fizemben: V/l— X/81-lg) 44 

OwArj Jozsel, -tennenykereak. 26. 
Papp FerCnc eplttmestei • nya- 
. ral6ja. , 54 

Peszlen Karoly azikyizgyiros 
. (fizembe h :. V/i^-X/8i-lgJ ' ■- 3 
Pinter. Jdzsel ecetgyaroa 94 
Pirbs JdzselllJ. radio^6a yiliany- 
6zerelfl (flzemben : V/i^-X/31-ig) 93 
Relder Gynla rendeglos (fizem- 
ben: v/i— x/si-ig) 'v.v, 78 
RAth Jdzsel dpitOanyagkereBfc.,; 

cementarnfizeni ■ . 37 

Sarosl Sandor teimSnykeresfc. 

35 v 

Sartory LaJosgy6gyiszertartdla]d. 

'. - ■"■':.' ■ ^41 

Simon es Plelfler fakereak. 8 

Simon Geza Van- 6s fflseerkeresk. 

■■■" <--" :■■■": ■ ■■■ 14 

Simon Istvan dr. figyVed 18 

Slavttsek Maria ny in kir 

., .postameater.: '71- 

Somogyl Jend dr. O.T.I, orvoa 

'..- ■:.'':.''■-..' ' ■■■ 45' 

Szalay Dezsd fanagykeresk. ea 
;■? Szalay- BugdnC tejflzeme 72 
Saiasz Ferencz nen>es es misafeok' 

Szasz JanOs hentes es mdazard'a 

(fiz^mberi: V/i— X/31 : lg) . 6$ 

Sze'des' Mdr textil-, 6ipo-^sdivat- 
. arukereak. / . , . '90" 

Temesyary Mlklds fflorvoB, 
,■■ nyaralo , (91) 

Tillmann Adam nries nfli fodraaz 
;■■ .,■"'' .x- ^61 
Totb Imrene daeledelhelyezOnd 

(fizemben- VJi^-X/Sl-ig) , 27 
Tdtb Jdzsel berat6fnvarozd 67 
UJsagkladd tisztvlseldk ' ' ' 

nyngdljegyesUletb fidttld- 
1 telepe (Savoy nagyszalloda ; ; 68 
Varga B61a rim:.kat. lelkesz- 84 
Varga Ferenc yegyeskeresk. . 

(fizemben : V]i— X/31-igJ 62 

Vlllainos mttvek r.-t. balaton- 

videki szolgAlati allomasa . 24 
WaMher Rdbertnd fajgy tt- 

mfiles-esszdlogazdasagai Kakashepy. .■i- .■ 

*.'■ 
E 
5 

w 

9: 
0: 
N 

w 

A 

I 

z 
o I 23 -^^Ski^sx Balatanboxsok adia f el level^t. BALATONBOZSOK 

'■ (lasd Enying) \ . ."_ '"' : 

BALAT pNEDERICS 

Resztvesz a balatoni 
k&rfQrgalomban. 

Bivatalos 6rdk: 

'■.'- He'tktlznap: Vasarnap ea 

8— 12-lg, . flnnepnap: 

14— i8-tg . 8^-li-ig, 

14— iWg, 
Csak elMizetfik reszere r 20— 21-1g 

Harigya fogyasztasl <es erte- 
kestto szovetkezet 2 

Kdrjegyzoseg 1 

^LATONENimlP 

HtvafczEos rfrtifci ; ', / 

HotkCznap: ■' 
.B-IS-ig, 14-18-lg. Vasarnap *av 

finnepnap : : ^ 

8-11-lg, $ Csak etCfizetdk reazere: 20— 21-lg. 

Alray Pbngrae rom. katn. 

plebanos _ : 2 

Birds Antal yegyeskereak. 8 

; Jegyzoseg 1 

: Kajel Endre ret. lelkipasator 4 

Ktfzsegl Jegyzoi lakas 5 

BALATONFENYyES 

Rgsztvesz a balatoni 
korforgaloniban. 

A fonyddi egysiges HdW, 

' '"'j zathoz tartozik 

Hivaialosdrdk: 

" ' Biu.. VasAi-nap eV 

■^^.. . Httkoznap: . : ^ finnepuap.: - -,.- 

-' vh/i— vm/8i. 8— ii-ig, , 

:..,.:-■■' -7— 21 -fir, . 14^16-ig. 

lX/l-Vf/30-ig 
*"":" '", 8-12-Ig,:-..' 

'}'■'.;.. i4-i8-ig.; . 

!'. :■■/. Caak elWizet&X reszfire : 20— 21-ig, 
A fonyddi egys&ges kdl6- 
. zaikoz tartozik mi g: 

j;j -_■'. Fonyddfiird&telep. 

■ ^Balatoni Nagy Berek Lecsa- 
; bold Tarsulat 4 

7 Breltenbach Janos P.M. ene:. 
'■;"..■■ ingatlan kSzvetitti irodaja 25 

' Csendtfrkttlttnttmfeny m.klr. 

. (fizemben: V/i-X/81-ig) 17 

Dan! J&nos cementarngyara fia 
yepitesianyag kereakedeae 13 

Dorogl Bahyaszok nyarl ott- 
hona 15 

:.. Dnsardy Istvan kir. itfiMbi'ai 

'- tanacaelnfik (fizemben: V/i— X/31-ig) 

19 

Flelsehkaeker. JAzsel vegyes- 

keresk. ' , . . 6 

Fblkmeler Gydla f odrasz (fizeni- 

iben: V/l-X/31-ig) * ... 26 

FtlrdtflffaZgalbsag (fizemben : 

,':• V/l-X/3i~ig) 1 

. Garay Gynla vendeglflB 3 

Hofvath Laszld cs6nakepltfimes- 

ter eg' kfiipsftnzfi ■ 9 

Radar Lajos ay. all. isk. ig.- 

tanitfi, jtfehdsztanar " 21 

;,'.-. Kalmar istyanne sfitCmeater 10 

Karoly Ferenc ny.ktirjegyzG 23 

Kiss Jdzsel epitfoneater 7 

Kbllar Gytfrgy vegyeskereak. 

(flzemben: V/l-X/31-ig) , 6 

Kovaeh Andor szendrCi, ny. ' 

huszaralezredes 14 

Kov&cs Ferenc a Fenyvesi 

vigad<> berlOje 13 Kramar . Henyh^rt vegyes- 
, keresk. (fizemben: V/l— X/31-ig) 1 g 

Kapaf02ad6, tulajd. OzvJ Kotra 

J6i!S(sfn6 (Oaemben: y/1— X/Si-Jg) 8 
Markns Karoly e&ry, maganzd 

(fizemben: V/I-X/31-ig) 12 

Scbretner Janos ny. rabornok, 

vez6rig. (fizembian: V/l— X/8i : ig),'2 
Somogyi Vlnce nagyszakaesi 

ffijegyzfi 24 

Ttttttf Janos vegyeskerepki '22 
Vuncs Sandor If], ne'nte^ 6s 

m6szaro8 (fiaemben: V/i— X/8i-ig) 
■v 20 BALATONF0KAJAR 

Hivatatos 6rdk: 8— 12-ig, 8T-ll-Ig, ''■'■■■■ 

14-^18-Ig. 14— 16-ig. 

;.;CSak el6flzetflk r6s«6re : 20— 21-lg. 

A balaionfdkdjdri egystges 
Ml6zathoz m tartozd kqz- 

pontok: Balatonaliga ds 
Baldtonvildgos. 
Bakd Lajos ^ef. «speres *6 

Barabas Lajos dr. kOroiyoaj 

posta bst. bizt. int. (Jrvos ,5 

Dana Tlvadar Ry6gysa8r6az, 

fnrnl gy6gyszftrtar: 8 

KOzs^jfl eldljdrdsdtf 1 

L^Tai Istvan rdm. kat. lelk^az 7 
M^szaros Istvan ilj^ a Futnra 

r.-t. fflbizbm. ,' 4 

Nattan fipltdanyagkereske- 
. delml 6sTerm£nyIorgalmi 

Vallalat, fakeresked6s, cement- 

6rugy4resgaboiianagykeresked6s 2 
Szek^r B*Ia uradalml felngy. 3 BALATONPOLDVAR 

Rdsztvesz a balatoni 
korforgalomban, 

Hivatalos 6rdk: 

, VTTJ1-VIII/3Mg: 7-22-lBT. 

Vl/i--VI/30-Ig es IX/l-IX/iSjIg 7-r-2i-Ig 

1X/16— Vfel-fg: 

n^, 111M . Vaaarnap 6s 

attkflziiap: finnepnap:: 

."." 8-12-igiP 8-u-rgM 

t4— i8-i fi Wr-tWg. 

Gsak elfifizetflk rtszire t 20— 21-lg; 

■A balatonfdldvdri egysiges 

hdldzathoz tartozd kqz- 

pontok: Bdlatonfoldvart 

Koroshegy: ,■ .-, 

AosAdf JAzseln^ baromfi gaz- . 

daeaga aUami eilenSrzfis alatt 11 

Ailaml kisztvlseldk lldnldje 

(uzemben: V/i-^-X/31-ig) 81 

AUamvasatak, alIomasf&- 
nttksege (fizembisn: Y/l— X/31rig) 
■■' ' 13 

Balaton Club mJrley-b4«> 15 

Balaton Club, Czffrik Antal bdrlfi 
(fizemben • V/l-X|31-ig> . 25 

BalatonfoldvdriardO r.-t. 6t- 
: terem-lroda, Czifrak - Antal bfirlC 

' (fizemben: V/l^xrai-ig) 43 

Ipazpatdaaga (fizemben : V/l— 
X/31-te) . 67. Parcellazas) lrodaja (fizemben:. 
V/1-X/SWg) - ' 56 

StrandfflrdOJe (flzemben: V/i— 
X/31-ig> 57- 

BallalHlklds-feleteglagyar l-Ol 

Banlaky Zolfan dr. ddberd6i, 
Sgyv6d {uzemben: V/i— X/31-ig) 

87 

Barabas Imre epitSmester 
(fizemben: V/l— X/31-ig) 71 

Beesey VIlinosn6 tfzv., dr. 
Johasz Gyttrgyi gyaros (fizem- 
ben: Vfi— X/8l-ig) 75 

Bern penSld 69 

Bendegoz sza!loda» Ceifrak 
Anta] Mrl« iffiaemben: V/l— X|31-te> 
34 Cnkraszda, Czifrak Antal berifl 
.(fizemben:: V/l— X/3i-ig) 32 

Cseley Jdzsef dr. vitfiz maria- 
lipreti, bndapesti szekeslflvartisi kOz- 
k6rhaz belgyd?yasz idorvos (tlzem- 
ben: V/l-x/3t-ig) 1-21 

Csendtf rs£g, m. klr. 3 

Csesznak Irma ny. all. polg. 1st. 
■tanarn* . 

1-17 
Oanos Laszld epltfiszmerndk 

ffizemben : V/l— X/31-ig) 9 

Delbalatoni Hangya logyasz- 

tasl sztfvetkezet 6- sz. fi<5kja 

..'■ ' 28- 

pemAnyl .' Aladdr dr. m. kir? 

kormanyfdtaa. figyved (flzemben 

v'i— X'3i-ig) 77 

„D6ntnsz ttdflld M (bemuse Janos 

etcetera tnl.) ^ 1-H 

DAval Janos gimnaziumi tanaf, 

fenykepfeszmester (fizemben: -> 

v/i^x/3i-ig> ■■ .-■■■.-;/ .( 

Dobbssy Blek k.f.t. ngyv; lg. 

(fizemben: V/l^X/31-ig) 1-02 

Oobrovlts Lajosne Kzv. ma- 

ganzfr (flzemben: V/l^-X/31-ig) 49 

Dolgos Ferenc ffiszer, eseraege 

es haztartasi cikkek kereskedese 

• 42 

Echten es Martin n«i f odrasz- 
messer (fizemben : V/l— X/3i^ig) 

1-07 
FUrdd r.-t. Irola, Czifrak Antal 
. . Wrlfl (fizembeH : V J 1— X/8l-ig) 19 
Frankel Ernd maganz6 (fizem- 
ben :. V/i-X/31-ig) 1-09 
Garabonelas szalloda, berlO 
; Czifrak Antal (flzemben: V/l^- 

X/31-ig) 6 

German Tlbbr dr. egyet. magai 

ta«a' i-04 

Gombos Hngd ffiseerkereHk. 

ffizemben : V/l— X/8l) 28 

Gonda Heniikne dr.-ne. JJzv^ 

maganz6 ffizemben ; V./l-r-X/81> 22 

Greesl Oddn berant6fnTaroz6 

1-16 

Gydgyszertar Tamae Gynlane flzv. 

(Uzemben : V/l— X/31-ig) 1-08 
HaJOal lontds, Balatoni HaJ6zaaJ 

r.-t. (nyarl allomaa) 45 

flavas NandOr dr. ny, mar-tan. 

(fizemben; V/l— X/81-ig) 94 

Belnrlcn Ferenene ttzv. Maria 
-kerf (Uzemben V/l -X/31-ig) 72 

Maria inaJor(flBemben: V/l— X/3t-ig) 

73 

Herzog And r as Br. fSldbirtokbs 

(Bzemben: V/i— X/3l-ig) . ,1-22 
fllrseb Laszld okl. mfirnOk, val- 

Ialkozfi (ttiemben: V/l— X/31-igJ 
MO 
Holmann Ede dr. ny. min. o. 

tan . ■ (fiz emb en : V/l-^-X/S 1-ig) 98 

Holl k es Jonutz art e» n fll 1 od- 

raBzok, Mflalet Budapest, Apponyl- 
ftr 1. (fizemben ; V/l-X/81-ig) 26 

flolovtts penzld (fizemben: V71— 

X/31-ip) ,53 

Holovtts Testverek etterme 54 

Vendegldjeis meazarszeke (fizemben: 
V/i-X/31-ig . 23 

Horthy Mlklos m. klr. boov4d koz- 
pontt tlezd UdfliO (fizemben: V/l— 
X/81-ig) ' ■ ■' 46 

TisztiUdfilo (fizemben : V/l— X/31-1g) 

, M6kUB villa 47 

Tisztiudfilfik irodaja (fizemben: 
V/i-X/3i-ig) 80 

Bnngarla Kaszlnd (fizemben: 
v/i-x/31-ig) 60 

Isaak Gyola dr. kir. kuriai fafr6 
(uzemben: V/l— X/31-ig) l"il2 

Jordanlcs J. es Hal kerteszete 
(fizemben: V/l^X/81-ig) 36 

Lakasa 88 

Jubdsz Lajos garagetnlajd. e« . 
rizrezetekszerelA (fizemben : V/l— 
X/81-lg> - 14 

Katlnka penzld, ratajd. dr. Ko- 
zacaek' Elekne (fizemben : V/l— 
X/3i-ig) - 63 

KlkUtddrhdz (ficemben : V/l- • 
X/31-ig) 4 

Kl«sz Pdl (ttaemben: I V/i— ' - 
IX/30-1g). 7 

Korbnly Kdroly gyarlg. (fiaem- 
ben: V/l— X/31-Ig) ,' 10 Bovdes Gezaj a Naslci taninsyir 
ea gSzffir^Bz r.-rtV Zagreb figy v. al- 
einake. ';.:'.:-■;■'';■' ,,':-"33 

Kozma mikldsnd dzv. leveldi 
vitez (flzemben: V/l— X/31-fg) 82 

Klfvesdy bare pefcmeBter (uzem- 
ben: V/l— X/31-lg) . 50 

Kramollts Gdza badogps i^s viz- 

■ Tezet^kszerelflmester {fizemben : 

v/i-x/si-ig) ; '■•;. 99 

Krtlger Aladdr dr. m kir. kor- 

manyifitan. figyved, orazaggyfil. 

kepv. (fizemben: V/i— X/81-lg) I-I4 
Snpa vezer sz&Ubdai Czifrak" 

Antal b6rl0 - 1 

Laky Eszter all. alkalmazoib 

(fizemben:- V/i— X/3i.ig) ^ l^QO 
Ldszld Ivan -'drV epitesi ssov. . 

lg. (uzemben: V/l— X/3Mg) . , .35 
Lazdr Bela bentes Sa meszarbs 

(fizemben: V|l~X/8i-Ig) ^64 

Lazesky. jirpddne keresk. neje . 

(fizemben ; .V/I— X>31-%) ' , 78 
Lendrt Anna pensMtoIajdi (flzem- ' 

^ V/1-X/8i-ig) , 59 

Lnjzalak penstd vezetfinO iiB . 

villatuiaidiZerkbvita Lajpsne (fizem^ 

ben; V/i^X/3Mg) . $0 

Markd Dezsd dr. egyet: m . tanar , 

ig. fOofvos (flzemben : V/i— X/Sl^ig.) 

>20 

Hinder Gynlane dr. egyet. 
magintanar neje (fizemben: V/l— 
x/3i-ig) V ' ''-40 

Molndr Imre kOrallatprvos 41 

Nagy Istvfin . berant«ifuvaroz6 68 

Navratll Oezsdnd^ Hegedtls 
Rdzsl magfiazA (fizemben: V/l— 

x/3i-ig) 79 : 

IVemeth Beta dr. figyved, kor- 

manyffitan. (fizemben: V/i^-X/31-ig) 

Kalipintyd '... ' ; ^ .27 
Pfidy Gynlan^Kristdf pensi<5MrlO 

(Uzemben: V/l^X/3iig) 1-24 

Papp Laszld ftlrdd r.-t, lg-. 83 
Parscbe Lajos ny. miv. 'elfi^ 

Pastrovlts ivan dr. figy red 

ifizemben ; V/l— X/31-ig) .§ ■,-■ 

Pinter Jdzsel kir. tOrvaz. tanaos- 
elnOk (fizemben: V/i-^-X/31 : ig) 93 

Plpaes villa, tnlajd. Palugyay , 
Ferenene (fizemben: V/l— X/8'l-lff) 
■ 55 . 

Platthy Zslgmond vitez, Belld- 
szaI16 ig. lakasa ' "- 96 

Fostahlvatal t&vlratkSzve- 
tltd dllomas (postamester {a- 
kas) 38 : 

Postattzeml es mffszakl 
ttzeml tlsztvlseldk orsza- 
gos egyestllete «Vargba IetvAn 
fldillfiliaz. 34 

Rassay Gyala dr. m. kir. kinos- 
tarl fCitaii. ny. mln. 0. tan. (fizem- 
ben; V/i_X/8i-ig) 6 

Rausch Pensld, Ranaeb Ele- 
merne pensWtnlajd.: 97 

Rehllng Konrdd m. klr. banya- 
figyi fOtan., banyaig. (fizemben: 
V/l-X/31-ig) . . y 65 

Rosen wald Pan Jdzsefne Jr6nfl 

;.:-84- 

Rotter Lajos okl. gApdszme'rnBk, 
a Dannvia Fegyvergyar ri-t. h; 
igazgatija (uzemben: V/l— X/31-Ier) 
(Budapeati lakas, XIV. Mexikii- 
iit 5'2/a. 296-689) 1^6 

S&rkany Lajos dr. Ugyv6d (flzem- 
ben : V/l— X/31-ig) 21 

Sehandl Kdroly dr. m. kif. 
titkos tanaos'os felsfibazi tag, ny. 
151dm. allamtitkar az O. K. H. elnOk 
vezerigazgatdja (fizemben: V/1-- 
X/31-ig) , , 1-23 

SatzgerPalnd Vzv. fOldbirtokoR 
(iizemben: V/lr-:X/31-ig) ^ 1-25 

Sehllhan Pdter Ingatlanforgalmi 
iroda es Urania kertmozgo ' 81 

Schmidt Richard gAzmalom- 
tulajd. 39 

Schnetzer Agoston vezertg. 
(uzemben: V/l— X/31-ig) .. 95 

Sebestyen Sandorne di*.-ne 

ttgyvedneje(UBeinberi: V/l— X/31-ie) 

1"13 

Selld tlsztvlseldttdilld (fisein- 

ben: V/l— X/31-ig> 1^03 

Simon Pal vendeglfismester 48 
Skdt tanya Dr. 8aTg6 Imre mfirnttk 

(flzemben : V/l— X/3Mg) 86 24 fig annak K6zbeslt6s6t Mzgnyitani SCel&iiy Edene" ifzr. mozienge- 

. delyes (flBJem^en: .V/l-r-X/31-ig) 91 

Stransz Ferenone »zv. ezfifees- 

ifivi taritdnd (ttzeraben,; V/i^-X/31^ 

*g> .-■ ;;-' ■•■ 90 

Szankasy Karolyne, (fizemben 
v Y/i-x/3i-ie) ■'■• ■'-■.■■' 9E 

Szeehenyl Emtln6 grdTne 
ttzv. Bliette. villa (fizemben : V/l- 

-:;X/3i-ig) *■ . .:•' 8 

Szeehenyl KArolyne grdfne 

maginzii' (flzemben: V/l— X/3i-ig)_ 

.-■■:■■;>■' ■■■';' : - ,■:.. . 1-15 
Sz£kely-K»rnittczySandorne 

ttzv. magana6 (uzemben; V/l^-. 

X/81-ig) 17 

Szentjdbl Ittlklds dr. reszveny- 

tarsaBagi iigy v. Ig. (tizemben: , - 
/T/l-X/Sl-ig). 1-18 

SzlU ,Laszio badogos 68.yizvezet6k- 
-, szerelo (fizemben : V/i— X/31-ig)'62 
Sztfts Lajos kert^SB kerteszete . 37 
Toth Laszld B&szlos 16 

Ttlrley Antal gyaroa (fizemben : 

v/i-x/si-ig 76 

Cdttlobelyl btzottsag £s ffirdfi- 

egyesfilet irodaja 44 

Vaday Ferenc vitta, jArasUn.fcir. 

aliatorvos (fizemben : VH—xfai-lfr) 

■ - . 18 

Vajda ttdttn.dr. figyv6d fAzem- 

ben: V/i-X/air-Iff) 1-05 

Valkd Gynla ChinoinJ gyar iigy- 

- vezetO ig. (flzemben: V/l— X/31-ig) 

■"' n" "'■".■ ■ V19 

Yamos Janos biSrautfituiaJd. 

.(fizemben: V/l-X/Btig) 85 

V&rady Gynla all. «1. lsk. J?. 

-(fizemben: V/i-X/3l-fg 74 

Vargha tmre dr., a 'LegCobb 

AJlami Ssamvevflsaek elnOke (flaera- 

ben: y/l-X/3i-lg) 12 

Vlztottvek (fizemben- V/l-i/81-lg) 

,-i ■■ 51 
Welllsch TlbOr dr. epltbmewer 

(flzembeijL: y/i4-X/31-lg) ,52 
Zrlnyl szalloda, Czlfrak. Antal 

Wrlo\ (fizemben :V II— X/8l-ig> BALATONFURED 

v T&sztyesz a balatoni 
korforgalomban. 

j£: balytonfiiredfurd&i pgy- 

$6ges Jidldzatjioz tartozik 

Nyilvdnos t&vbeszmdUomds 

■;.,■ Bipatalips 6rdk: 

vn/i— vm/3i-ig 8— 18-ig. 

IX/l-VI/S0-ig: ■*.■■■- 

'■'(■**■*;. SSf": 

8=-ll-ig,, .8— 1i-ig, 

; W— 18-ig 14—15-ig^ 

A btyatynfiiredfurddi egy- 

s4g$s hdldzathog tartozik 

m£g; Bdlutonardcs. 

BUSilzetCket lasd a balatdnffiredfflrdiBi 
; - ; / elflftzetfik kiJzCtt)/ BALATONFCRED- 
FtJRDO 

'■' :: ffi6&ti&sz--a\bWatortf}:\ 

;':'.'■ ',■• '" korforffalb^ban. ] ■'.. .". 

- ' Bivatahs 6rdk:. 
■ . ' / viyi-ix/is.-.?— 24-ig . :'" 
ix/ie-v/si^ 7— 21-ig 

A balatonfuredfiirdoi egy-. 

s4ges hdldzathoz tqrtozd 

Uozpontbk: Balatonardcs^ 
-Bqlatorifiiired; BdlaionfUred- 

■ ...\ ■"■'.'■ :V f4jd6* : -...:/.■;■ 
Ad^hlvatal, ni. klr. 36 

Allamvasntak, allomas- 

IdutfkjBdges 
■ Balatonaraop; ; .=:,, ■'■■-.■_'-. ^ 1-96 
/Bala^iffiredfardfl 18 

VaButashat ,■-.' '"■'■■■■■■1-58 
Anial Laj snujd, fftzem-. 

. bea; Vfl^X/81-lg> ; ; .-'•■;,, '3V ^Astoria** penslA (tulajd. Gyfikfir 
Mifialyn^) (Izeniben: V/l— X/31-1g) 

."' : , - ■. ■>■■■<■ . ■■■ 1H33 

Aszddy Tamasn^t tri. kir. W T 
poatamester Bzvegye (flzemben: 
v/i-x/3i-ig), /■■..■■ 64 

Asztalos Lajos dr. figyrfid 1-49 
Ant6taxi aUonids 3Q 

Baan Laszld ?arszeghi, ig. ta- 
llied, njs.agir6, M. T. I. tndfisitd 
2-15 
Babies Endre esperes pl6banos 

48 

Balatonfltlred «s Vld6ke Ta- 

kar^kp^nztar r.-t. 5 

Balatonftlred-IllrdiMtfaztfa- 
t6sag 7 

Saobarendel^a 01-14 

Balatonlttred nagyk»zs6j$ 
Viz- 6a csatdrnamtfTel, Ba- 
la to nf tired 1-58 

BalatonI tiredl Csendttr- 
IUrdtikUl«nltm6ny (fizemben : 
V/1— X/3i-ig) 24 

BalatonfUredl Jardsl Hltel- 
sztfvetkezet, mint az O.K.R. 
tagja 27 

BalatonlUredi Jarast ipar- 
testtllet -89 

iBalatonttiredl ■' nyomda'S 
Iel6t Janbs nyomd'at ul . (uzem ben : 
V/t-X/91-lg) ■ , 85 

BalatonfUredl VdnlOhaz 
SzOvetkezet Iroda; .,,. 1 

Kapos (fizemben : V/l— X/81-Ig) 34 

Balaton! 61elmez6 sztfvet- 
hezet 70 

Balaton! Gyttmtflcstermesz- 
tok E|{yesttletees BalatonI, 
Sztfvetsetf 2-22 

Balatoni HajozasI R-t. haja 
epitfi uzeme , 25. 65* 2-05 

Balatoni klkUttf allomas 

2-03 

BaIatonTld6kl gtfzt^glapyar 
Koldi Ferenc, Bala tonaracs 1-36 

Bambek Mlbaly meszarbs «s 
(ientes (ilzemben : V/i— X/3Mg) 82" 

Banyay IaJob ny. m. Tdr. alea- 
redes 2-11 

Bernath J6zsel dr. jdrisi m 
Mr. ftllatorvos 1-48 

Blezo Lajos. villanyszeret6 1-51 

Bognar Jozsef -uri'eVnM fodrfisa 
(uz*mben : (V/l-X/31 Ig) 1-73 

Bttdttr Lajos IfJ. latatos es sze- 
relfl (fizemben: V/l " 
tonfflred ! ^X/31-ig) Bala- 

9" 

Brazay kerttazet, kerticikkek meg-r rendelfise 
Brazay 2oltan gyaros 1-61 Babies Tlvadar ny. ffiszolga- 
bir6, to. tuzrend6szeti felngy. 
(flzemben : V/l— X/31^ig) 1-69 

Cbndovszky Morlene dr.-n6 
»zv. (Qaemben:. V/l— X/31^ig) 
Baaterhazy-telep 38 

Cselko Jen«os.,ny. fflszolgabir6 

(Uzemben: V/1— X/31-ig) 2-08 

Cseinba Gyula borfigyn«k 

(uzemben ; V/l— X/31-lg> 1-84 

CsehddrgyOfCyhaz ; 62 

Csend<ars6£, m. btr; 4 

Csete (Hndacsek) Emit dr. 

egyet. tanaraeg^d (uzemben: 

v/i-x/3i-ig) . , .1-57 

Cspma . Sandor me^zaros 6s ben- 

tes (fizemben: V/l— X/3i-ig) 44 Erzs6bet^szanatdrlnni i 

: VezetOfOprvosa Sbbmldt Fereno dr. 

■ e»'H, ffltan. egyet. o: rk. tanar . 
Portas 16 

S8obftrendeI^3 a: BZ^liodakra is 
(GondnoknO) . 1-14 

Sttermi iroda ' . 1-09 

Esterbdzy strandltlrdO 

(ttzembenV V/l— X/31-ig) Balaton- 
tttred 2"16 

Farkas Jdzsel ny. szamtartd 
ffierddsz, 8z6115birtokds (fizemben : 
V/l— X/31-ig),Balatdnarao3 .' 32 

Feh6r Karoly szobafestC 6s'mfi- 
zot6 (fizemben : V/l— X/31-ig) 1-66 

Fejes Janos dr. kir. kOzjegyzft, 

Balatonfiired .53 

Ferr6 Janos textii is bomagy. 

keresk.' , ■ . ■ .. 2-19 

Fe^zek pensid, tnlajd. Totb 
Arpadn6 (fizemben: V/l— X/31-ig) 

"='.',": V69 
Fdrls Ferenc m. klr. alezredes 97 

Forras Vlnoe konyhab^rlfl 
(fizembeb : V/l— X/31-ig) 1-85 

Fonrnler Nandor dr. orvbs 42 

Flfszolgablrdl blvatal 3 

FttrddigaztfatdsaiE 7, 1-75 

Gficser Janos eip^szmester, cipfr- 
raktfira (fizemben :. V/l— X/3l-'g) 
1-67 

Gaspardy Aladar nv. all: polg. 
isk.ig. (fizemben: V/l -X/3l-ig) 1-02 

Gerbert Karoly m Wr. altibort 
nagy (fizemben : V/l— X/31-ig) : 23 

Gombos Ferenc fflezer-,caemege- 
keresk., Balatonffired , l-OO' 

Grand Hotel, uortaa (fizemben: 
V>i-ix?30-lg) - 8 

Szobarendetes iOl-14 

GyAgybelyi Blzoftsag (fizem- 
ben : Wl— X/3i-ig) Balatonffired 

, 1-42 

Gyttrlly JAzsefn6 «GySrffy et- 
terem. kav6bdz 6s sBrfizO 26 

Hajoallomas Balatoni Haj6zis1 
• r.-t. nyari ftli(4mas (fizemben : V/l— 

x/3i-ig) ...., ■:,;■,:■ 81 

Han&k Inure ^vendeg*lte 46 

Bangya fogyasztasl szttvet- 
kezet (fizemben: V/l— X/31-lg) 
Balatonaraos ' -1-Jtl 

HeJJ Testverek faazer-, cse- 
niege- 63 ftalAruhaza (fizemben - 
'V/l-X(8i-lg) /■';.■: ,. ■: ee 

Bellebrbnth Antal rites 
tiszabebi ny. tfiz. Ub. (fizemben ; 
V/l— X73i-ig) Balatonaraca : 1-82 

Herczegh Jozsef kemenyEeprB- 
•mester (fizemben: V/l^-X/3trJg) 73 

HeVerdle Dezsd dr. kBrorv 
a posta bet. bizt. int/orvosa 1-; 

Holezhaaser aDtojaTltofizem 
da autdf d varozisi rait, (fizemben : 
V/l^X/3l-lg) 12 

HOIcfaanser B6Ia auMtavarozci 

Vaeanm : service :. (fizemben: V/l— 
X/?l-1g) ... iLqq 

Holeczy Janos riy . mav; ffiffllii ey. 
(fizemben : V/i-^X/31 r ig) Balaton- 
araos. i_89 

BOnyedtlsztl gydgyhaz (fizem- 
ben: V/i^-X/SWg) 47 Balatonf tired- filrdd D&nlel TIbor bard (fizemben: 

v/i^x/swg) •...-.'■';_ 11- 

Darvas Karoly dr. pdnztigyi 
tan. (flzemben : V/l-^X/3 l-1g) 1 -30 

Deer Odttn gyarig. (Uzemben: 

y/i-x/3i-ig)^. t .. 1-76 

Demeter GySrgy dr. ny.ffl- 
szolgabir6: (flzemben; V/i-^X/31-ig) 

■-;- >41 

Ddblds La|os szobafestfi is tna- 

zol6 ffizemben: V/l— X/81-lg) -71 

Dudas Gynla O.K.H. ig. (uaemben: 

.- V/l-X/31-ig) \' : ■; 1^70 

DvOrszky Jozsef berantfc (fizem- 
, ben: Vd-X/31-ig) 51 

Epttletfakereskedes k.I.t. 

epfitetfa 6s 6pitkez68i. anyagraktara 

■ .::-" : -:. ■;../■.■: 90 Hangarla penzld, tulajd . dr 

Ligeti Andorne" (fizemben: V/l— 
r . x/iti-ig) 1^25 

Bangarfa Vacht CInb (fizem- 
ben : V/l— X/3l-ig) 1-28 

BttVds Lajos dr. figyv^d (fizem- 
,ben ; V/l-X/31-lg) . 20 

IgreOz Ferenc raa-j ffiszer-, fee- 
■tdk- 6b fivegkereak;, 1-27 

Ipartest. Orsz. Ktfzp. «fBor- ; ";■ 

nemisssa G6zai> Iparos Gy<5gytelepe 

1^55 

V»Ipoly udvar" portae (fizemben ■:. 
Y/l-IX/30-igK 68 

SHobarendeUs . 01-14 

Jakobcslts GynlAne maganzo 
(fizemben :■ V/l— X/81-ig) 2-01 

Jankovlcb Antalne minV bsst.- 

fflniik neje (fizemben : V/1—X/si-ig) 

1-78 

JarasbU-6sAg, klr. 21 Katonal epuletek es hat6. 
. sagok: . . 

M. kir. balatonfllredi honvSd be- 
vbnxilasi ktfapont 1-80 

GaHdasagi hiyatala 1-^4 

B6nvSd hadikdrhaz, m. kir.. ffazda- ! 
sagihivatiH .... 2-23 -'-■. 

Earedesi iroda : _ 2*-24 f 

M.kif.balatonfuredijardsikatbnal 
paranosnbkEag, Batatontfired 1-71 . 

Kenyeres Inure bfirantes 1*10 

Kerezsy Jentf dr. m. kir. fiilam- 

penatfiri ffitan. (fteembeh: V/i— 

X/31-ig) : 'j_ 77 

Kerteszetl Felttgyeiadeg, 
m.klr. 1^12 

Kesertl Be la dr. ny. JirAsl tiaztl' 
oryos, tb, Firmegyei tiaztlWorTOB 

■'.,'■' 64 ' 

Maganlakaaa (fizemben: V/i— 
; X/atig) j^q 

Kismfirky Sandorn6 dzv. ndl 

divatezalon (fizemben : V/l— X/3i-ig) . 

' ' '-.-.--.' .- : ' 1-47' ■■■■•'' 

K W£?&*¥* ldsd B »latoni 
kiketfi allomds alait 

Klralyl Magyar Yacht Club ■■ 

(uzemben: vri—X/ai-ig) 80 S~; 

Kneusel Karoly lOVag oy. ez- « 
redea ... « Ifl&H 

kocsls Janos Titflzj Standard'Vill; "^ 
r.-t r .h. vea&ig. ' : V 2rl0 : JJ^ 

Kohn i Jene MiHaly azikvlzgya^ M 
i-os (flzemben: V/l^X/31-ig) 1°04 flj. 

KoUer Karolyne fUszarterepk. 3 
■ 57 S 

K ? rd 1 ^ DyV ' pft P Jr & fcegytargy O. 
keresked^a- ..:..--;,. «g. jp 

Koyacs Sandor k^peBitett k«- 3* ' ■ 
mfivesmestef, 6pit6si vallalkozoi fl - 
Balatonaxacs 1-99 B : 

Kdb&uyal polgarl serfoztf 
r.it. Bffrraktara '."■'■'■ ■■'■;■ gj" ;- m ^ : , 

Konlg Gytfrgy dr. ny/min. tan^ S ; 

■"■'■ 2-13 M 
Ktfrtttendy/ JAnOs fflszer-. ^ BBi 

megekeresk. (fizemben: V/l— ' - asW' 

x /31^> r ,-,, 63 S 

KHzsegi eioljarosAg jq X 

Krammer DezsOne 8zv. Bfitfi- ^fev 

jtel°r ■■ ,- , ., 86 O 

BrassovAny Martob fa-, 6pit- anai 

kez*sianyagbfc-. az6n-, tftzlfa- 6s i~ ■"■ 

batorkareBk. . ':*•'■ , aa '^^. 

Krasznay Lajos vlt^z, nyng411o- 'V" ■ 

minyn alezredes (fizemben: V/i— ' --^' 
X/31-ig) ■ ;' 68 ^Q 

Kablesek Lajosmalomtiitajd. 22 %jj ' 

Lakatos Aladar. mfirnBk 02^02 ^? 
Lang Vllmosne «zv. ; szatiodai 
tulajd. (fizemben : Vft — x/8J-igi 19 

Langer Istvanne\f.oszoIgabir6 
Szvegye (ftz^mben : V/l— Xl3l-ie) 

: ,■ ..1-74- 

.LAszld Gabor dr. ilgyv. ig. (flzem^ 
beh^ V/l^X/8i-tg) ; -,' 1^87 M LaszIO Mfhafy mtlbadogba 9 
Llnd Janos m^szar'os -,6b h'entea '"■.:' 

(tizemben: V/l-^-X/Si-ig) . ; 2--07 
LdrJncz LajOs g^perdre bereri- 
.) dezett lakatdsmfibely iirvfzvezetek- 
' szereld . . 73, 

Lnk&cs Pal Kiefalndy Mozg6igaz- 

gat<ija - 2-17 

Aiainay Mihftlydr. ny.allaml 

tanar(fizemben:y/i— X/3iJg) i-17 

IHarczeli IMlhaly dr. szemi-^ 
- nariumi iektor, egyei. nyilTi 
rendes tanar .;- .'■."'. : '■■ ,' 1^79 

Marsehalh .sz MenybSrt- ' 

n6) (nzembeii: f/l^-XfSl-ig) 1-08 

Rlartos Istvan dr. optos 1^21 
Nyari , lakasa : (fizemben:: V/l^^ 
X/31-ig) Balatonaraoa '2-14 

Mattersdbrfer Mityas hentes 
6a mieziroB (iizemben: v V/i-^-X/31-lg) '' 

'■■',■'■,-., \ -■.:'■:■■ ■:■■;■ j '*/* :: 52 '■■ 
Medann , jozsel dr. m; kir. ; 

; • tisztiorvbs '■■.■'■'■;," ■•..-■.'■'. :.'y. r : : r ■' 1»^5, 

Mlkler K&roly dr. egyet. m^. 
tanar hys atadi dSkan, (fizflittben: ; 

; y/i-x/si-ig) -.. 1-90 

25 ^JSqldidn^e^f^d^ I mzetf POSlSii marad6 (Paste restante] Mlklovlez DezsdnA dr.-ne 
Car. magana6 (fizemben: V/l-^ 

; X/81-ig ■-■■.;■. 1-11 

Milosevics SAndor orvostan- 

Txallgat* (fizemben : V/l— X/Sl-i g) 

■ 1~33 

MoInAr Ede Micbeller siitfide 72 

Morvay Gyula dr. ny. m. kir.. 

. AllategeazBegfigyi fotan. (fizemben ■■ 

V/l^/3"i-1gUBaIatonafAcs. 1-38 Natfy 'Inure firi es.noi fodraaz,. 
(finrtiben : V/:l-X/3i-1g) 1?50 

Nagy JAnos vendeglos ;l-72 Schober BAIa dr<, a* Angol-Ma- 
gyar Bank elnflke (fizemben: VII— 
X/31-ig) - ,• 1-46 

SebestyAn KAroly dr. ny. f&- 

iskolaitanar * , ."", ,,1-18 

SebestyAn La Jos vendeglfls iro- 
daja (fizemben: y/l—X/81-ig 1-92 

Sefer VUmosne dr. -nA; ny; f ft 

alfatorvos Bzvegye (fizemben: V/l— 

XfSl-ig)- \ ,.;■■■■. ■■;,... ; , 85 

Singer Zslgmond keresfc.'^ /J4: Nagy JAzsel ny. m&v. f eltipyi 
(fizemben: V/l— JX/31-ig) . ,1-54 

Nagy Pal dr. a'lL realgimnaiinmj 
ig: (fizemben: Vil>-X/31-ig) 98 
peremartonj, okl. Nagy v. . 

m ernCk , torvsz . ' b i te b , szaker to, 
EszteVh&By-ielep, 

NAray Antal vitez, vk. 'earsdes 
(uzemben: V/l— X/31-ig) 

Nemeth Geza vendeglos, h elites 
' ea meszaros (fizemben: V/l^-X/Si-ig) 
■' . '■'.-■'■ ■■"■■ 1-94 
NAlneth LaszlA tetofedfimester, 
s tetfifedfianyagraktar (fizemben : 
; v/i— x/urfg) .':V,- 1-16 

Nlederekker Ferene vendeg 
' Ifije (fizemben : V/1-^X/Sl-ig) 21 

Oblatt SAndor bortermelft lakien 

. -:v '■• ■■,.' . -.. ,■)■■:■■ '■=■■•- 6 

Opravtll penslo (fizemben: , 
y/i^-xtti-ig) . 79 

«OrOszlAn gy ogy szertar IUr- 

d6telepi>, felelos ettfizeto KovAcs 

' Bila gyogyszeresz 91 

.. OrszAgh Istv&tt poig. isk. tanar, 

(fizemben : V/1-X/sUg) 1-65 

OrszAgbs Izraellta TanftA- 

egyesillet Odttlonaza (aiem- 

' benvV/i-X/ai-Jg) n 49 

OnkAntes tttzoltAtestftlet 89 

Papp Inure villanyszert lfl (fi zem" 
ben; V/l-X/8i-ig): / 1t86 

Papp KAlnian ny ^ v4rin. iroda-. 
V segldtlszt (fizemben- Wi—Xm-ig) 

allami pol- 
■olaitanar. Balatonf fired 59 *gy! BAIa dr. kir. kOBjegy- 
sQ, BalatonarAcs -...., -.Ir35 

Sombgyl JAnos Vilol m tszerkereBk. 
(fizemben : V/l—X/3lrIg) ' 55 

Somogyl Testvirelt vaskeresk. 

1^50 
Spitz Jozsef -cnkorkakeresk. ' 
" (fizemben: V/i-^X/Si-Ig)? 1-81 

,SleIanla>«zAllAT* (fizemben i 
V/1-X/31-ig) 33 

Stefinla Udvar: 

Grand Hottel portas (fizemben 
V/^JX/30-i?) . Or33 

BzobarendeleB 1-14 

Szabd penzid, tnlajd, 8zab6 Fe- 
renone (fiaemben: V/i-f-X/31-Jlg) 

, '.>■. ■■;.■; ,^,1-29 

Sz&nto Marla'maganzd (ttoamben: 
V/1-X/Sl4g) .1-97 BALATONFUZFO 

Risztvtsz. a'balatdni 
korforgalomban. 

Balatonalfttddi 6s F&zf6- 
gydrtelep' kozpOTtfokkal 

egysdges hdidzatoi alkoi. 
; Hivatalos 6rdk: 

- ■: VasArnap e8 
fihnepnap: ■ 
VI',1— VJII/31-lg: 8— IWg, 

, 8— 18-Ig. "■ .":■ 14— 15-ig. 
tX/i— V/3i-ig: 
8-12-lg, ? 
'. ,14-18^. "-■:,.;" ■' 

Caak elfifiseffik, rtszfirei 20— 21-ig. Balalonkenesel logyasztAsl 
es ertekesltifi sztfVetkezet 

1° : 

Balatonkenese ktfzs6g I-sd 
szamn strandja . (fizemben : 

v/i^x/3t-ig) ; ,. 16 

Balatonkcaiesel url kaszlnd 

,-.:.-. ,--■ , -• ' r ■ 29 

B&nhegy 1 . Dezstt vendeglfia ■ / 

(fiaemben: V l—X/31-ig): 27 

Badapest sz6kesIdT&rosl 
alkalmazottak ttdoltite- 
lepe 5 irodaffinOk b. 8 Parragh 

garl iakol Patafcy Raroly epfllet- ea batbr- 
aBztalos (fiaemben : V/i^-XV3l-1g) 67 

Pefrlcs ddtfn meszaros (fizemben ■ 
y/ir-x/ai-ig) . . ■ ' ;: 40 

Pettko Zslgmond IIJ. pinoe- 
-gazda^aga .-.■ 1-68 

Pbllak Mdr es Saador vegyes- 
keresk. .■ 88 

Pallatsek Armln df.fi gyved 

(fizemben ■ V/l-rX/31>lg) Balaton- 

'■'• ■aracB , - ' '/■ 1-41: 

Poloezek Robert ,ny. all szaza- 

dos (fizemben:- V/l— X/8i-igj; Bala 

tonarfos ; 1-39 

Postahlvalal tlvatalvezetfl 3-18 

PoatafelveteJ 3-19 

'TiviratkOzvetita 3-15 

Vonalfelvlgyftzfi 3^20 

Posztobanyt K.Aroly f fiszer-s 

Cdemegekereak. . 50 

_PJe6naI La|os dr. all. leanygimn 

iianar, o. gtmn. \%. (fiaemben: V/j- 

■X/31-ig): ., .'-.■',';'■ 1-44 

' Ralhathy Ferenc m. kir. Arnagy 

. lakaaa :■..-. l-f" 

RfidAczy Geza m eszarosmeiiter 74 

Rak Karoly sfitomeater es szal- 

loda.tnl. 43 

Resb h K alnian oi ijeszmesfer 
, (fizemben- V/i-X/31-ig) 94 

Rlller Nandor bajozas! tfaz^-. 

: (fizemben •, V/i^X/8i-fg) , M-22) 
BImay LAszlO dr. kir. jarasblTtf. 

aagi elnBk 2-20 

Rtihrlch Ern« dr. ffiOTyos 13 
Sally Errln dr. magantisztv. 

■ \ .-,■■.■;'■ r - -.2-02 

Sahtha Iloha es1kkozm&Bl;magan- 

z6 (fizemben: V/l~X/aMg) 1^62 
Say. Jozsel f ttldbirtbkoa (fize m'bea': 

y/l-X/31-1e) 1^0?. Schmidt Perenc dr. egyet. rk. 

tanir, iaUsa ' : 1-60 Szeebenyl Gyltrgy grdf'dr. 

8zolpabir6- -;' 1^59 

Szek&ny lodrdszai (fizemben 

V/i -X/31-ip) '.■-'. :..■;■■■■•; 1-06 
Szekeres Bonis fflrdfikbrmdnyzA 
- 1-13 
Szemer Jay PetrAn TIbor dr. 

kir. kJizjegyzB. (Bzemben : V/l— 
. X/31-ig)" Balatonf fixed ■ 
Szenes Gyttrgy riy. Mr. jaraebirA 

(fizemben: V/l— X/3i-Ig) . -l-^S 
Szentes Zsblt. Balatonl Hajd^sasl 
' ' r.-t.-balatonrflredi ilzemTezetfimer- 
' :nCke:. ; 2-18 

Szentpetery Lajbs Tlbor ke- 

resk. . ,- ■ ■ "** 

Szl&Tl M6ra6 »zV. saflBtermeW. 
. ..-.r.\ 2-04 
SzOieszetl es bpraszatt szak< 

iskoia r BalatonaraijB - 1-34 

Tak Acs JanOS 'g-y6gyszer£sz 56 

Tanczer Dezsfi f fiaaer-, csemepe- 

kereak., . ; 60 

MTerezIa Udvar",( Weber Albert) 
(ttzemben : y/l-X/31-lg) , ,_.; 37 

Tbtb *lAzsef ferfles no1 arlBzah6 
(fizembe.n: v/i^x/31-ig) lr48 

TAtb Karoly vltis ny.a. tUrzs- 
Ormest er (fizemben : V/l^-X/81-lg) 

Ttlrttk Sfindor ny; m. kir, plfinz- 

figyfiri (elfigy. ... . ' v }'$$ 

Tnss IMlkl6sn6dri-ne(fiEemben 

V/l-X/91-ig) y> 2tO0 

Tttske Jen« dr. Mav. Ig. belye,ttes 
(fizemben: v/i— X/St-lg) 1-24 
tfrhegyl Jeni8ne»Hnray-u. 1.102 
tJtblztbssfig,. Balatonf fired 2-06 
UtczAs KAroly vltez, nyug. ill. 
ezazadoa, 8zfil6birtokos, Bala.ton-v 
araoB' ,■_.:;_. . 1-37 

Vamos G6za ref . leiklpasztor, 
.Balatonffired .2-21 

Varga Geza epfileMs bntoraBzta- 
16b eB temetkez^Bi vallalkoz6 (fizem- 
ben: V/l— X/Sl-Ig) ■ ■ 1-26 
—Varga** szikviegyar. ^b fnvaro- 
, zasi val}. (fizemben V/l-X/31-ig) 

• . i-er 

Vaszary Ern« ny. ttirdQIg. 
: ^fizemben : V/l— X/Sl-ig) ... > 45 
Vesey Mlhaly uriazabfr (flzembeh: 

V/t-X/31-ig) , 77 

Vlllamos mfivek r>ti balaton-. 

videk! szolgAlat) alJomasa, \1 

VtfrUs .daubs, mfimalma- \ 15 

Vttrtf s Janos vitez, bonr. tabprnok. 

-■■^ V,V 2-12 

Wlbar Retnholdhe vezerig. m. 

k1r.korm4nytttan.neje. . C :1'-01 

Wldder Inure dr. figyved 

„ (fizemben. ^V/fr-X/Sl-ig) ■, 1-62 

Zollner Armln i akereBk. (Bel: 

levue peoBl6)v (fizemben; V/l— 
";X/81-Ig| ■ . ;,. ,2 Berenyl Sdndor keresk. (fizem' 

ben : V/l— X/Sl-ig) .. ■ , ^ 1 

Bbllmann Jozsel ffiaaerkeresk. 

■■■■ -■-' " .-.■■ v ■':-■■ ^ ■...:.: 5 

BorvAth JAnos ny. rendorfel- 

figyelfl (uzembeh V/l— X/31-ig) 

■.,-■'- 10 

Kenedly Ferenc £11. tanitd 4 
Nitrokemla Ipartelepek r.-t, 

gyaryezetoadg .. . s : 2 

Polder M. JAnos Magyar Nema. 

Bank. ig. (fiaemben : V/l— X/81-ig) 
3 
Wlndlsob ttdon IIJ. papirgyiri 

felflgyelo : 9 BALATONGY0R0K 

Bisztvesz a balaioni 
korforpaiampari. 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-1g, 8-11-ig, 

14— IWjc;'. 14-^-15-ig, ■ 

Caak eldfizetfik reszefe : 20— 21-lg. 

BalatongyUrttkl Ittrdttegye- 
sttlet (fiTembeta r V/l— X/31-tg) 6 Belngyl szAmVeTdsAgek Id- 
lAtl As ttdttldtelep egyestt- 
lete (Qzemben: V/l— X/31rig 9 Oanltz SAndor tanit6. (fizemben 

V/i— X/8i-ig) ■;■•' ■ : J . 4 
Edjrl Szabd Jenddr. ny. tBrvaz. 

elnak, knriai bird . 6 

Gesztl Lajos giinnaeinmi Ig. 

oktatdfilm igazgat6ja • (fizemben 

v/i-^x/ai-ig . ■ - 10 

Kozsegl eUMJArAsAg (Jegyzd- 

»eg) ■,,. . 2 

Rlgd Fereno kentes es linaszaroi 

(flzamfcen: V/.1— X/3i-ig) 8 

oos Gyola ny. m. sir. poatafOlg. 

(flziemben: V/i—X/81-lg) 1 

Takaos Jozsel kfizaegl jegyzfi 

maganlafaaaa 7 

Zilahl Rlsa Jeno ny. sz. fOv. alpol- 

garmeater (fizemben.: V/l-X/81-lg 1 

;■■;':■•' : / -\ ; 8 

BALATONKENESE 

, B^iztvesz a balatoni 
Iciirforgaiomban 

Hivatalos drdk: 

Vli/l— Vlil/8i-ig : V-224g, 
«/l-VI/8War 6a lX/1-IX/lWg : 

'■."■" .7— 21-lg,. '■.- ■ 

IX/16-V/81-(g : 

BetWznap:-' . X^ 8 

,.8^12-lg^ 8— 11-ig, 

14— 18-lg. ' ^ .. . l*-4&-ig. 

CBak' . elM izetflk xsaHere : 20— 21-ig. 

4 balatonkenesei egys$ges 

hdldzathoz ■ tariozd , > kozpon- 

tok: 'Baiatdnakarattya 69 

Balatonkenesei fdvdrosi 

udui&hely, 

Allamvasatak AllomAsId- 

nbksAge, m. kir. 8 

AlniAsy LAszlAne dr.-he ttZT. 

:■ (fizemben:: I.V/l— X/3t-ig) . 14 
Balaton BalAszatl R.-t« telepe 

■-'.:;;■ ..■.--,::■ 2 Csenddrdrs, m. kir. 1 

Csenterlez AndrAs berant6a 28 

BnJi Ferene Iff. ffiszer, meszaros 

es hentea (fizemben: IV/l-^-X/81-lg) 

.'" '..- l ..,, '■...'.:" -,:■'..:. 18 

DaU PA1 m«Bjiaros 6b ben tea 7 

Ba JA AUomAs Balatoni Hajfeftsl 
r.-t. (nyari alldmfta) 17 

Bory AndrAsdr. tltkoa tan., in. 

kir. kOvet , ': 23 

KaraflAtb Jend dr. ny. m. kir. 

vallas- es kSzoktatisfigyl min. ■ 

(fizemben: I V/l T lX/B0-ig) v 11 

Karftoss BAla alj.egyz.5 30 

Ktfrmendy Agbston mfirnOk 9 

KdzsAgt eldlJArAsag 6 

.tlUAtyas klrAly" sz&lloda, 

etterem, cnkraszda, atrand. tulajdo* 

noa t Ma]or;KaroiyIV/l— X/Si-ig) 13 

MalomsAky Jend epiteaz (fizem- 
ben: V/i— X/3l-ig). 25 
(aort ttzemek a in^kir, kinoV 
tar basznalataban . 34 

NAmeth ArpAd rdm. katb. Iel- 
kesz . ■■:■■} ,.■■_..'■ 21 

OrszAgos TArsadalomblzto- 
sltA Intezet balatonkenesei k6r- 
haza' .-'. A : 

Tanbnc fldfildje 18 

Rosenthal DAvld ffisaer-; vas- 
rtffis- es rdvidarnkereak. (fiaemben : ; 
V/l-X/31-ig) ; .'.... '■■ 15- 

Radnyanszky Gyula bdrodr. 

(fizemben : IV/l-^-IX/SO-ig) 22 

SaAry Od»n IstvAn dr. orvos, 
a posta bet: biztr. intj'. orvosa 3 

Sztrlmber ZoItAn fakereak. 12 

Szdnyl Antal kijza. f5jegya0 24 

TAth KAlmAn «CsiIlag» gy6gy- 

azertar 20 

CtmestersAg, kir.' 26 

Varga J Azsef dr. a kereskedelem 
ea kfialefcedeflfigyi minisaUritm 
viBzeleaeTel megbiaott m. Mr. ipar- 
tlgyl idn. , ■ 19 BALATONKENESEI 

F6VAROSI 

t)DULOHELY 

r Biszi^sx a baiatoni ' 
Idfrforgalomban, 

A balatonkenesei egysiges 
.-": .hdldzathoz tartozik '.'...' 

tfyilvdnostdvbeszild dtlomds 

Qzemben : Vl/i-tol IX/30-lg. 

Hivatalos drdk: 

Hitkoznap i 8-rl2-ig, 
14— 18-ig. VasArnap ea 
finnepnap: 
8— 11-ig, 
14-^15-ig, A balatonkenesei egystges 

hdldzathoz tartozik mig: 

Balatonakarattya. 

BALATON- 
KERESZTUR 

(laad Balatonraarlafflrdo) ■; 

BALATONKILITI 

(laad Bi6fok) .?.■." 
.'■ : .-':' '■"" ■'.- -■■■;■:':'■'::■ ':\'- ,: . 
BALATONKOVESD 
Oaad flaopak> h. :-s iltfl EDI ,p e» 
lap: 
rig, . 

-21-ig. 

ys4ges 

koz- 

drdi, M»flem§nyeket a posta nem kfcbeslt. H6tk<Sziiap 6 
tttzseg 

renrtSglo" 

14 
ji valiftl- 

43 
,m.kir, 

20 
16 (uzem- 

23 

2SB 

izemben: 

21 
iala Brnfl 
Jl-ig) 11 
(i- 6s n6i 

38 
ar6az 42 
fed (lizem- 

25 
butor- 
31-ig) 15 
em ben 

19 csemege- 
£|31-ig) 2 3 37 

os esval-' 
44 
hentes ,6s, 
-X/31-ig) 
2- 
s. orsza- 
iben: V/l- 

itermozg< 

: V/l- 

ik. ■ 4| 

■os- 6s he 
t— X/31-i 

e ott r. korha 
t/31-ig) 3 

'. kert6pi 
mben: 

■ 1 a(ivetkez< 
cementai Str*. 

posta*. BALATONUJLLE 

Resztvesz a balatoni 
kprforgaiomban m 

Hivaialos 6rdk: 

Vll/i— Vm/31-Ig. 7-22-lg. 

VI/1— VI/30-ig 6s IX/1— IX/15-jg; 

7— 21-ig. 

1X/ie-V/3i-ig. 

■Vasarnap 6a 
Unnepnap : . 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elofizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 

.4 balatbnlellei egys6ge& . 
hdlozdthoz i \:rtoz6 koz- 
pontok: Bqlatoriboglar, 

Bdtatonlelle, Jankovich- 
telep 

Algya Papp Sandor altabornagy 

(iizemben : V/l— XM-Ig) 10 

Allamvasutak allomasf6nBks6ge 

(flzemben: V/l— X/311g) 9f 

Antl Imre dr. orvos (flzemben 

v/i-x/3i-ig) 48 

Astoria penzlo, b6rl6Je Bolozer 

i Bona (nzemben : V/l^-X/31-ig) 80 

i „Bagolyvar. penzlo" BastluB 

\ Janos (Bzemben; V/l— X/31-lg) S3 

\ Bagyarl Antalne n6i szabd- 

!■ mester, Pestszenterzs6bet, . Baross- 

( u. 123. (flzemben: V/l— X/3t-ig) 

1-21 

jV-yiflBakay Lagos dr. egyet. nyllv, 

' < r. orvostanar (flzemben :. V/l— 

( X/31-lg). 19 

jJBakl Jozsefne «zy. yend6glfls 

Balthazar Gynla dr. min, tan. 
_ A (flzemben : V/l— X/31-ig) 1-23 
_/ Bandl JAzsef szalloda tul. 

nyaialdja .. - 75 

Band Ivan orszaggytil. kepv. 

tflldbirtokos 96 

Bareza Artnr maganaikalmazot- 

' tak biztosito int6zet igazgat6ja 

7 (flzemben : V/l— X/3l-ig) 6€ 

,'■' Belttgymlnlszteriuin,ni.klr., 

Sottovszky B61a ndiil6telep, Balaton- 

lelle , 1 

Benoze Gyifrgy villanyszerel6si 

valL 79 

Boczan Elemer dr. Qgyv6d 

(flzemben : IV/1— IX/30-ig) 55 

Bokor Ervln dr. Creditanstalt 

Bankverein magyarorszagi fidkja- 

nak figyv. igazgatoja (flzemben: 

V/i_X/3l-ig) 1-14 

Csendtirltlrdokalonitmeny 

parancsnoksag, m. kfr. ' 

(flzemben: V/l— X/31-ig) 47 Geger 

(flzemben Riviera pansi6 
V/l-X/31-ig) 61 {El! orvos (flzemben: V/l— X/31-ig) 

1-11 
CzompA Laszld hentes <^s m6sza- 

roa (nzemben : IV/1— IX/80-ig) 78 
Dentsch Jen© dr. nagybSrlo 60 
Eden penalo (berlO: Vass Vilmos 

pensiob^rlO-Tend^glos) (iizemben: 

lV/i-lX/30-ig) 44 

Fablnyl penzl6, tnlajd. Brener 

Sindpr (nzemben : V/i-X/31-ig) 27 
Fajth Gaspar ny. kuriai bird 

(iizemben: v/i— X/3i-ig) 1-19 
Fazekas Imre dr. ugy ved (nzem- 
ben: IV/l— IX/30-Ig) ', 77 
Flelschmann Laszl6 dr. fill- 
■ orvos, k6rhazl fflorvos (flzemben : 

IV/l-IX/80-ig) 6 

Fogas penzlo, WaJder Imre 

(nzemben: V;i— X/31-ig) 32 

Fitldlak Istvan r.-t. ig. (fizem- 

ben: V/l-X/Sl-ig) 88 

Frlgyesy Janos dr. (nzemben: 

V/i-X/3l-ig) 54 

Frlgyeiy Janos dr. gazdasaga, 

Pentekhely (iizemben : V/l— X/31-ig) 
87 
FurdtfegyesUlet (flzemben : 

IV/l-IX/30-ig) 50 

Gal Ferene hentes 6s m6szaros 3 

Galambos bazar (tnl.: Guttentag 
Karoly keresk.) fnszer- es esemege 
(flzemben: IV/1— lX/SO-Ig) 16 

GaU6B6iamagintlBztV.(fizemben: 
IV/l-IX/30-ig) 62 Gellen Karoly.hentesesmeszaros 

1-20 

Gergye Janos esemege- eaffisz,er- 

keresk. 40 

Goldmann Fereno meazaros 52 

Gordon Emil textilgyirl ig.(flzem- 
beh: V/l— X/31-ig) 13 

Greszler J end arvafid ai6 (Kecs- 
kem6ti arvabae) arvahazi ig. " 
(iizemben : V/l—X/31-ig) 49 

Gyarlas szalloda penzi6, tul: 
Olah Gyarfas Mihaly (flzemben: 
V/l^X/31-ig) 17 

Oajoallomas Balatoni Bajdzdai 
r.-t. (nyari allomasH flzemben : V/l— 
X/3i-ig) ,76 

Halaszcsarda (Csaba Ferene) 
(nzemben: V/l— X/31-ig) 1-04 

Harkanyl Janos min. tan, 
(nzemben: IV/l^Dt/30-jg) 1-10 

B avast JozseV ny. posta vonal- 
fei'vjgyizb '68 

Bellinger Henrlk mfloras (flzem- 
ben : V/l— X/31-lg) 2C 

Hermann Imre asztalos (flzem- 
ben: V/l— X/3l-ig) 

HltelszSvetkezet 1-08 

Bonved Joletl alap, m. klr. 

balatonlellel gazdasaga, 

lrniapuaata J 4 

Gazdasaga (ilae'mben: V/l— X/31-ig) 

85 

Honvedtlsztl m. ktr.^s tlsztv. 
flugyermekek szllnldei 
otthona vezetttsege (uzem- 
ben : V/l— X/31-ig) 36 

florvath JdzseK esperesplebanos, 
pfiap6Jri biztos 1^15 

flnlldm penslA tnlajd. vaiint 
Karoly (flzemben: V/l— X/31-ig) 2 

Hongarla penzlo (Virag istvan) 
(fizembeh: V/l— X/31-ig) 88 

BUttl Karoly dr. Bgyv6d (3zem- 
ben: V/l_X/81-ig) 12 

Kalman Erno dr. lOorvos, fog- 
orvosi rendeldje (flzemben' : " V/l— 
X/31-ig) 26 

Karpathyne Begedy Maria 
Balaton panai6ja (flzemben: V/l— • 
X/31-ig 'e4 

Katona Janos okl, eplt^sz (fisem- 
ben:V/l-X/31-Jg), 97 

K*ri 8zaiit6 Inire dr., m! klr. 
zenemflveszeti f6iskolai tanir (flzem- 
ben : TV/l-IX/80-ig) 34 

Kesmarkyne ny. ezredes neje, 
. csaiiidi penzi6ja (fizeinben : IV/l 
IX/30-ig) >.. 2 

Kochanovszky Jdzsel fttldblr- 
tokoa (nzemben: V/l— X/31-ig) ■ 
1-03 

Kolossvary Bela m. kir. posta- 

mflaz. ig. (iizemben: V/l— X/bl-ig) 

21 

Koppanyl Gaspar ari es hfilgy 
todrasz (iizemben : IV/l— IX/30-ig) 
"■:■"'".■■- 74 

Kovacs Bela Mihaly If j. gy6gy- 
szeresz, «Ezer6ves Magyarorszags 
gy6gyszertara 51 

Kovacs Gyorgy keresk., {flzem- 
ben: V/l-X/31-ig) i-ie 

Kovacs Jozsel kerfikparkoi- 
csonzfl keresk., berautd (flzemben: 
IV/l-IX/30.ig) ; 67 

KtibanyalPolgarl r.-t. raktara, 
Hopp J6zsef sBrraktar -65 

Klfrmendy Peterne «zv. 
cementarugyaros (flzemben; IV/l— 
IX/3(Mg> 24 

Kifzpontl pensl6 (flzemben: 
V/l-X/31-ig) 1-17 

Ktfzsegl eloljardsag 4 

Kramollts G6za badogos, viz- 
vezetekszerelfiraester (flzemben* 
IV/l-IX/30-ig) 1-18 

Kruppal Peterne ttzv. sflto- 
mester (flzemben: IV/l— IX/30-ig)58 

LtHznyat Damo Kalman 
(nzemben: IV/1— IX/30 ig) 1-00 

Lncz Bela kep. kSmflvesmester 
(flzemben: V/l— X/31-Ig) 1^22 

I. klr. folyain e'S tenger- 
baJOzasl r.-t. balatonlellel 
tidnlOtelepe 68 

naganalkalmazottak blztosito 

intezete, balatonJellei gydgytelepe 

23 Halatonszabadi Magyar itenger-penzld (fiaem- 

btn: ;y/i— ^x/jtt-ig); 28 

Majerszky Janos mern6k 

(flzemben ;:V/lr-^X/31-ig) 1-13 
Marla-UdtilO (vezetfl ilzv. Zakariaa 

Qy.uline. (flzemben: V/l— X/31-ig) 

"59 

Helnl Gynla kavebehozatall 

r.-t. flikfizlelr ''■'-■. 

(flzemben: v/i^x/31-ig) 35 

Melxner Emil dr. SrsCdi, 

orszaggyfil. k^pv., gazd. Ifltand- 

csos, rfildbirtokos ■'.' 11 

miballcz kerteszet virag 6a gyii- 

maios tizlete 95 

Nagy Sandor branyitskai, 

m tisz . tan .'(5 zemb^ n : V / 1 — X /81 -igj 9 
Nanasy Geza dr. egyet. rriagan- 

tanar,. k6rhazl fAorvbs flzemben: 

v/i-x/3i-ig) . . .42 

Orban istvanne inszar'szizados 

neje (flzemben- IV/l— X/3l-ig) 
Orszagos Gyermekved6 Llga 

(uzemben: V/l— X/31-ig) .1-05 
Paluzsay Laszl* dr. vit6z, 

kir: gazdasagi fdtan., a- Magyar 

t6gazdasagok r.-t. vez6rigazgatoja 

(flztfmben: V/l— X/31-ig) 1-Q6 
Pannonia-penzld Boronkai Kil- 

mAn (nzemben : IV/1— IX/30-ig) 98 

Ptftty-pensld, tnlajd. Smolen Pe- 

enonl (nzemben: V/l— X/31-ig) 31 

Pnsztal Lajos regyeskeresk:. 86 

Kegenyi Paula f6nyk6p6sz 

(flzemben: V/l— X/3l-ig) 91 

Blba Istvan uri 6s bOlgyfodrasz 

(nzemben : IV/1— IX/30-ig) 82 

Rlvlera-penzIoMerdjimeklan Ka- 
roly {flzemben: V/l— X/31-ig) 72 
Rim-penzlo (flzemben: IV/l— 

ix'80-tg> • 25 

Raszka enkraszda, tntajd. 

Ruazka B6la (flzemben : V/l— X/31-ig 

Schmleder Imre badogos- 6S 
vizvezet6kszere]6si vail. 90 

Schtttz Janos dr. icorbazi ffl- 
orvoa, belgyogyaaz (uzemben: 
IV'l-IX/3<Mg) 18 

Somlyd JOzsef m6rnflk (flzem- 
ben: V/i— X/3t-igl 8 

Somogyl Geza vasnti vend6gl6s 
laMsa 1-12 

S«veny Vilmos fflldbirtokos 
(flzemben: IV/i— lX/30-ig) 94 

Stein Agoston vez6rig. (flzemben: 
V/i-X(31-ig) . ( 39 

Saba Ferene ffirdObazar rflssem- 
ben : V/l— x/SJ-ig) . 7 

Sada Dezsd dr. figyv6d (uzem- 
ben: .IV^—IX/30-ig) 29 

SzabO-Tlbor m. kir. postamester 

Szekely Jozsel meszaras- es faen- 

tesiizlete " 41 

Szepesl penzld (flzemben : IV /1 

IX/30-ig) 70 

Szlgetl Istvan fakeresk. (flzemben: 

V/i-X/3l-ig> 81 

Szllasl Geza «G(51ya» divatarn- 

keresk. (flzemben: V/l— X/91-ig) 71 
Szqbonya Bela kfirallatorvos 57 
Sztabnlyakltsvann6 ozv. 

VSrnle Vilma (flzemben': V/l— 

X/31-ig) (1-76) 

Takacs Jdzsef dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa 53 

Tapal Karoly ne dr. -ne (Uzem- 

«---- iv/i-ix/3^ig) 84 

Trombltas penzlO (Qnttenberger 

Antaj) (azemben: V/l— X/31-ig> QQ 
Varga Pal 6pitesi valIalkoz6 

1-07 
Vas^s Penslo. tnlajd.: Vass Vilmos 

vdndeSglfls (flzemben: IV/1— IX/30- 

igJ 45 

Vlragszalon tul.': Bavasi Sindor 

mfikertesz (flzemben: V/l— X/31-ig) 
92 
Wolnhoffer Emll vitez 

Csabyi Jekellalnssy hnszar- 

ezredes (flzemben: V/l— X/31-ig) 73 
Zalanyl Allklds hentes es m6- 

szaros (nzemben : IV/1— IX/30-ig)48 
Zamory Ferenc_realgimnaziumi 

tanar diaknyaral<Sjafflzemben:IV/l^ 

IX/30-ig) 56 

Zenalkd Etel kath. tani(6k fldfiie- 

haza (flzemben: IV/i— IX/30-Ig) ' 

1-02 

,ZrlnyI Ilona** m. kir. tiszti 

Leanyneveld int6zet sztinidei otthona 

(uzemben : V/l— X/Sl-ig) 37 BALATONMAGYAKdD 

Hivatoilos 6rdk: 

■ Vasarnap es 

H6tkflznap: Unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14^18-ip. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetfik r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Hajdu Istvan gazdalkodd, Z6ld- 
mezfi takarmany6rt6kesiW SzSvet- 
kezet bizom. ; .3 

Jegyzttl hivatal 1 

KIsbalaton vlzrendeztf tar-* 
sulat, Hidvegpnszta . . 2 

Nagy Gynla Futura albizom. 4 

BALATON- 
MARIAFURD0 

Resztvesz q, balatoni 
korforgaZomban, 

Hivdtalos 6rdk: 

VII/l-VUI/31-ig: 7— 21-igV 
IX/l-VI/30-ig: 

Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, . 

14— 18-is. (4— 15-ig. 

Csa t el6fiset6k r6sa6re : 20— 21-ig. 
4 tzel Elem6r dr. egyet. m. tanar 
■ : = - ■■■. ■■ 7 
BalatonkeresztnrI kttrjegy- 
zttseg sz6khelye, Balatonmaria- 
fiirdfl ;;'.-■ .-■ 1 

B6kell Tibor dr. kb'rorros, m. 
kir, posta bet. bizt. int. orvosa lo 
Cslzy Istvan vit6z, term6nyke- 
" resk. (uzemben : V/l— X/Bi-ig) 16 
Denes Janos" «y.m. kfr. posta- 
vonalmester(flzemben : V/l— X/31-ig) 
.'.■'- : ' ■ '■'.'■ .■•'■-v'- 8. 

Klsmanyoky Karoly m. kir. 
postaffiig, (flzemben: V/i—X/31-ig) 
.'■■''■ :■■■': ■■'■:.■■- ■;.■*.:;-■ -3 

Maganalkalmazottakv Blzto- , 
sltd Intezete tiatalkomak fldflJ- 
tet6se . -6 ■ 

Miskovlts Lajos bentes 6b me- 

szaros H 

Misner Mlklos 6pfiletfa es epit- 

kez6sianyagkeresk. > ;: 5 

JMonspart Istvanne erdSmeeter 

iizvegye 15 

Memestothy Karoly nagyb6rl6, 

Balaton kereaztur . 2 

dveges Gynlane m. kit. posta- 
mester 13 
PaskuJ Antal" gyagyszef6s^ ■ 

(nzemben : V/l— X/31-ig) 12 

Penztlgyl Tlsztvlseitfk Sport 

Clnbja (flzemben: V/l— X/31-ig) 

14. 

Pestl J&nos vend6glfls ; 9 

BALATON0SZ0D 

(lasd Balatonszemes) ■ ., 

BALATONSZABADI 

Resztvesz a balatoni 
korforgalombcm. 

Hivatalos.fyrdk: 

Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetflk reszere: 20-r-21-lg. 

A balatonszabadi egyse'ges 
hdlozathoz tartozd kdzpont: 
Balatonszabadi filrdotelep. 

Csury Sandor ref. lelk^se, Sid- 

maros "(....) 

Hozer Imre b6rant6lnvaroz6( . . ) 

Kttzsegi eloljardsag 1 

Nlederecker Gaspar dr. 

orfcbopend seb6sz, k6rhazi ffiorvos, 

Bioamaros 4 

TOth Odon gabonakeresk. 5 

Ujvary Imre dr. kOrorvos 3 

Veszpr6ml szekesk&ptalan 

balatonszabadi gazdasaga 2 

Zsofla Orszagos Gyermek- 
szanatdriam (lasd a si6f oki el&- : 
flzetfik kOzt) H6tk6znap : C 

sr 

B> 

3" 
O 

M 

m 
f% 

X 
Z 

o ■ 

■D 27 Balatonszabadi furddte&ep A postaKflldeniftiyekrfil f el vliaaoslf ast BALATONSZABADI 
FURIW3TELEP 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

A balatonszabadi egyseges 

hdlozathoz tartozik. 

tzemben: V/16— IX/30-ig. 

Hivatalos drdk: 

- ■ „ Vasarnap es 

Betk5znap: finnepuap: 

8-12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csat elfitlzetOk reszere: 20— 21-ig. 

Kellner Sandor viragnagykeresk, 

nyaraloja (uzemben: V/16-IX/30-ig) 

1-01 

Metzler Jenff dr. Kozpontl Tak- 
ptari vezdrig. (iizemben: 
V/15-lX/SO-ig) , ^ 1-03 

Simon Bela dr. ugyved 

(uzemben; V/15— IX/30-ig) 1-02 

Tejekl Janos grdl v : tez orsz. 
gyfil. -kepv., vezerig. (uzemben: 
v/ie-ix/ao-ig) 1-04 BALAT0NSZARSZ6 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban, 

Hivatalos drdk: 

VTI/l— Vin/31-lg: 7— 21-Ig- 

VI/1— VJ/30-ig es IX/i-IX/15-ig 
8-18-ig. 

IX/16— V/31: 
_,„ „ Vasarnap es 

H6tk8znap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 

Caak elOfizetfik re'szere: 20— 21-ig. 

BaIatonszarsz61 Furdd-Tar- 
sasag Strandlurdoje (uzem- 
ben : v/i-xm-ig) 8 

Berberlch Janos «V<*ndi6ia: 
csardatuL, vendeglds 17 

Csaplaros Imre dr. kororvos 
. (Uzemben: V/l— X/afl-IgJ- 

Csendorors, m. klr. 5 

Cslkos Istvan Palota pensio tul, 
20 

Debrecenl Balazsn6 Toparti 
etkezO tejivoja (uzemben: V/-1- 
X/31-ig) 2 

Far ago Inure ber»ut6s 22 

Gamanf Henrfk sutfidijje (Uzem- 
ben : V/l— X/31-ig) _ 16 

Gyflr Janos beiautos es szik\'iz- 
uzem 2l 

Bangya fogyasztasl 6s ter« 
meld szttvetkezet 10 

Bozletter Janos hentes es me- 

. szarosfuzemben: IV/i— IX/30 ig) 14 

Hunyady Laszl6 grof nagy- 
birtokoa gazdasaga 7 

Koch Laszl6 divataru- es cipfl- 
keresk. 13 

Kifrjegyzol lakas .(vitez Papp 
Janos ifljegyzS) 24 

Ktfzsegl eloljarosag 1 

Magda pensld, tul. Miklds GyBrgy 
(uzemben Vii— X/31-ig) 6 

Magyar Belormatus dfakok 
Boll Deo Gloria szbvetsegebek diak- 
fidfil6je (uzemben :V/i— X'31-ig) 15 

Mar os Sandor epit5mester, epitesi 

vail. 9 

Mdrlng Sandor ingatlankezvetitfi. 

penzi6tulajd. . 2 

Mttller Sama ffiszer- es r8fds- 

keresk. 3 

MUnczer Zslgmond dr. gyer- 

mekorvos (uzemben: V/i— X/31-igi 

12 

Protestans Orszagos Arva- 

haz (uzemben: V/l-X/S1-ig) 4 

Tihanyl Kiss Erntt (ref.) felugy. 
- iff'- ,18 

ttdttlohelyl Blzottsag Uzem- 
ben: V/l— X/31-ig) 19 

Waldbaaser Imre meszaroB es 
hentes (iitiemben : V/i— X/Sl-ig). 1 1 

28 H£tk5enap : BALATONSZEMES 

. Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos drdk: 

V1I/1— VIN/31-ig: 7— 22-ig. 

VT/16— VI/30-Ig es IX/1— IX/15-ig: 

7-21-ig. 

IX/16— VI/15-ig: 

Vasarnap es 

finnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk reszere : 20— 21-ig. 

Allamvasutak allom&sffineksege 
25 

Angyal Pal dr. egyet. tanar nyari 
lakasa (uzemben: V/l— IX/30 ig) 23 

Balaton Halaszatl R.-T. telepe 
BalatonciSzttd kifzseg 35/4 

Balatonseemesl PUrdoegye- 
stilet Vigado helyi6ege (uzemben : 
V/l— X/31-i S ) 14 

Balatonszemesl Hltelsziivet- 

m)nt az O.K.H. tagja 27 

Bogsch Gyula dr. m. kir. gazda- 
aagi f6tan., a Futura penztgyi 
ig. (uzemben: V/l— X/3l-ig) 20 

Csenddrifrs, nt* klr. 3 Dentsch Jend~ dr. na^ybdrld 
(lasd a balatonlellei elOfieetflk 
kSzott) - : 

Dobran»7ky Jdzsel fiiszerke- 
resk. (uzemben: V/l— XI/16-ig) 36 

Franck Miksa *s Ha fakeresk. 
."■, 15 

Gabriel Ferenc Tienemfiveszett 
foiskolai tanar (uzemben: V/l— 
X/3l-ig) 7 

Hevessy Karoly csdnakdaja is 
homokkitermelesi vallalata 13 

flunyady LaszlO grof uradabm 

2 

Jellnek Ivan dr. orvos, a posta 

bet. bi^t. int. orvoaa 8 

Job an Bela dr. beliUryi allam- 

titkar (uzemben: V/l— X/31-igJ 40 
Jordan janos dr. gyarig. 

(iizemben: V/l— X/31-ig) 17 

Kereskedelem es kSzleke- 
destlgyi m. klr. minlszte- 
rlum udtiloje, BalatoniiszOd 18 

Szolgalat.i aHomas 30 

HlkmoOrhaz (uzemben: V/l— 

X/31-ig) ■"■.'' 4 

Kiss OdSn dr. mlltdorvos 6 

Klszely-penzid (nzembeh: V/l— 

X/31-ig) 16 

Kohn David keresk. (uzemben: 

V/l— X/31-ig) 2 

Kohn Vilmos penzldjja 2 
Kovfics Szllard ref. lelkipasztor 

Ealalondszo'd 35/3 

Kbzsegi el&ljardsag 5 

LJchtenberger Marton me- 

searos es hentes (Uzemben: 
V/l-X/31-ig) 12 

IJeber JOzsel f nszer- is osemege- 
keresk. (nzemben: V/l— X/81-ig) 9 

Magyar Amerlkal olallparl 
r.-t. . 84 

Magyar Kegyes Tanltorend 
lnt6«6sege, Balatonoszod 35/2 

Mayer Andras m. kir. ny. ezredes 
(Uzemben : V/l— X/31-ig) 38 

Melnl Gyola 'kavebehozatali r.-t. 

Ii6kfizlet (fizemben: V/l-X/31-ig) 

29 

Merslcb Adorjanne vasnti ven- 

d^glos (uzemben; V/l— X/31-ig) 31 

Nagy Ferencne ny. ref. esperes 

lelk<5szne 33 

Nemenyl Ferenc ig. (iizemben 

, v/i-X/3l-ig) 10 

Pazm&ny Peter tndomany 
egyetem udnJoje (uzemben: V/l— 
x/3i-ig) 24 

Salrany Janos If J. meszaros, 
hentes es vendeglfls (flzembec; 
V/l-X/Sl-lg) 11 

Szab6 Gusztav dr. muegyet. 
ny. t. tanar (uzemben: V/l— X/31-ig) Szlkla Gusztav okl.. gepes^mer- 
nBk (Uzemben: V/l— X/31-igJ 39 

Tapal Karolyne dr.-ne tizv. 

(ldsd a balatonlellei elflfizetflk 
kozdtt) 
Terly Gyula dr. figyv^d (fizem- 
ben: Vyi— X/31-ig) \ 21 

Trlmmel 6a Lux gabonakeresk., 

Futura bizom. 37 

Vajda Laszlo mesziroa es bentea 
19 

Vasutas Csaladgondozd 
EgyesUlet fidulftje (uzemben: 
V/l-X/31-ig) 32 BALATON. 
SZENTGYORGY 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos drdk: 

8— 18-ig. ': 8— 11-ig. 

14— 15-ig. 
Csak eloflzetok reszere : 20— 214g. 

Allamvasutak allomasftfniiks^ge 
7 

Barath Imre r. k. lelkisa 17 
B€fhm MAr malomtulajd. 2 

Feber Lajos termeny- es vegyes- 

kereskedese 15 

Geleneser Ferenc vasnti szal- 

loda es etterem (uzemben: V/l— 

X/31-ig) ~ 1 

Balasz Sandor kOrjegyzd 14 
J$ger Ferenc vend^glfis 16 
Kiss Erno" hentes es meszaros 21 
Kiss Ferenc vegyeskeresk. 20 
Klszllng Ernd dr. karorvoe, a ' 

posta bet. bizt. int. orvosa 4 

K4»r]egyz0seg 6 

Magyar-Amerlkal Olajipar r.-t. 

barihegyi e|lenfirzfl allomasa 12 
Nemestothy GyCrgy ra. kir. 

kormanyfOtanacsos, toldbirtokos es 

nagyberW, Battyan-puszta ' 8 
Postamester maganlakasa 5 
Saary Jentf gydgyszeresz 11 
Stelller Laszld kdrallatorros 9 

T6ber Kalman okl. komtives- 
mester, epitesi vallalkozo 19 

Wlrth OdQn epuletfa- es fnszer- 

keresk. 3 

Zsebtf k Jentt okl. kb'mivesmester 
epitesi vallalkozd 10 BALATONSZEPEZD 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos drdk: 
vn/i-vin/3i-ig 7— 21-ig, 

. rx/l— VT/30-Ig:. 
HetkSznap; Vas&map ea 

8— 12-ig, finnepnap: 
14— 18-ig. 8-11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elSfizetok jrSsa ere : 20— 21-ig. 

Balatonszepezdl Strandbul- 

let (fel. elflt. Balatonszepezdi 
Fnrddegyesfilet) (fiaemben: V/l— 
X/31-ig) 6 

Balogh Janos sutflmeater es vo- 
gyeskeresk. (uzemben : V/l — 
X/31-ig) 23 

Bozzay Janos bozzaji, pensio- 

tulajd. (uzemben: V/l— X/31-ig) 2 

Csaszlk Istvan dr., m. kir. 
kormanyfOian. papai kamaras. lel- 
kesz .13 

Czyzewsky Gyalane dr.-ne 

m. kir. eg^szsegiigyi t6tan. es 
udvari orvos Szvegye 7 

Feber Xaver Ferenc vitez 
ntazdsi es menetjepyiioda talajd. 
(uzemben: V/l-X/31-ig) . 16 

Gevay Belane dr.-ne penzld- 
tulajd. (uzemben: V/l-X/31-ig) 8 

Gyenes Sandor ny. pu. szAmv, 

1. Ifltaa. . . 20 Balmos GyOrgy magantieztv. 
(iizemben : V/l— X/31-ig) 5 

Bangya logyasztasl szttvet- 
kezet (fizemben : V/l— X/31-ig) 12 

Kovacs Janos penzi6tul. (Uzem- 
ben : V/l— X/31-ig) 17 

KSzsegl eljfljardsag 21 

Merkler Klara ny. postaellenSmd 

11 
Paesl Maria m. -kir. postamester 

14 
Pallaghy Dezsd vitez ny. ta- 
bornok 9 

Poszvek La]osn6 dr.-ne min. 
o. tan. tovegye 22 

S&rktfzy Sand or f nszer-, cse- 
mege- es divatarukeresk. (uzemben : 
V/l-X/31-ig) 15 

Schiller Kalman fuszer-, cse- 
■ mege- 6s lisztkeresk, (uzemben: 
V/l-X/31-ig) 18 

Szab6 G6za venddglds, (Nagy-' 
vend<5glfl) (Oiiemben: V/l-X/31-ig) 4 

Tarkeoy Aladar id. ny. posta- 
«ellen6r (uzemben: V/l-X/31-ig) 10 

Vall6 Arpad m. kir. orszagos 
meheszeti folelugy., gasdas'agi tan. 
3 

Vlrlns Vlncene tfzv. fdidbir- 
tokos (uzemben : V/l— X/31-ig) 1 

Zoltan Denes penziigyi tan. If BALATONUJHELY 

Risztvesz a balatoni 
korforgalomban, 

A sidfoki egyseges hdld- 
zathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbeszilodllomds 

Hivatalos drdk: 

H6tk6 , zn&p : Vasarnap 6a 

tinnepnap : 

8— 12-ig/ 8— 11-ig, 

14^18-ig. 14— 16-Ig. 

(ElofizetCket lasd a sidfoki elofjzetdk 
kflzfitt) BALATONVILAGOS 

Resztvesz a balatoni 
"korforgalomban. 

A balatonfokajdri egyseges 
hdlozathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

VII/l— VIII/31-ig 8-18-ig, 
IX/1— VI/30-ig: 

HetkOznap: Vasarnap 6s 

Unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizetok r^szdre : 20— 81-ig. 

A balatonfdkajdri egysige* 

hdldzathoz tartozik m^g: 

Balatonaliga. 

Balatonszabadl szekeslttva- 
rosl altlsztek Udttietelepe 

'■' 2 
Balatonvllagosl penst6, 

(nzemben V/l— X/31-ig) ., 6 

Flfldmar Sandor papirnemfigyi- 
ros (iizemben : V/l— X/31-ig . 3 

Halch Karoly m. kir. udvari tan., 
a Gyor— Sopron — Rbenfurtl vasut 
vezerigazgat6ja i(uzemben: tV/1— 
IX/30-ig) 1 

LIchtenstefn Marlca her- 
cegntf (uzemben: V/l— X/31-ig) 4 

Lugossy Testverek fOldbirtoko- 
sok Balatonvilagosi gazdasag 5 

Tovlssy Ernd dr. inln. tltkar 8 BALATONVILAGOS- 
PUSZTA 

(Usd Balatonvilagos) csak az teazolt felado vagy clmzett Mat BALATONZAMARDI 

Resztvesz a baslatoni 
korforgalomban^ 

Hivatalos 6rdk: 

VI/l-K/15-ig: 7— 21-ig. 

lX/16-V/3i-Ig: 

. '" H&kcznap: ^"J™*' 

i r tinnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

U-18-lg. 14— lMg. 

Csak el6f!zet6k r6sz6re : 20— 2i-Ig. 

A balatonzamdrdi egysiges 

hdtozUthoz tartozd koz- 

pontok: Balatonzamdrdi, 

Szdntod.. 

BaIatonvid6kl . vtllamosmii- 

vek r.-t. Uzletvezet5s6ge 6 

Balatonzamardi nagykttzsdg 

jegyzos6ge, I 

BaZsd Jdzsel perisio 6s vena6glfl 
(fizemben : V/l— X/31-ig) . 14 

Blttmann Laszld 6pit6si vallal- 
kosd 43 

Csenddrkttlonitm6ny,m.kir. 
aUandd 20 

Dubany Lajos [6rfiazab6 (fizem- 
ben: V/i— x/Si-ig) 28 

„Egisz" Egyesltett Gydgy- 
Illrdo lngatlan 6s szalld 
r.-t. Strand pensio (fizemben: 
■V/l— X/31-ig) 21 

Fldrlan-tanya (tnlajd Fiala BraG 
kav6s) (fizemben: V/l— X/81-ig) 11 

Fodor Jdzsel angol, ferfi- 6s n8i 

s>?iab6 ' 38 

Fodor IHariton gy6gyszer6sz 42 
FUlop Mlklds dr. iigyved (iizem- 

ben: V/t-X/Si-ig) 25 

Gald Gytfrgy 6pii]et- 6s bntor- 

asztalos (fizemben- V/l— X/3i-ig) 15 
Gamaul Lajos p6k (fizemben : 

V/l-X/31-ig) 19 

Geese Rezsti ftiszer- 6s csemepe- 
keresk. (iizeraben: V/l— X/31-ig) 5 

Gergely Jdzsel bazaroskeresk. 
(fizemben : V/l— X/3l-ig) 3 

G illy as Pal ffiszer- 6s csemege- 
keresk. (iizemben : V/l— X/31-ig) 2 

Bangya sztfvetkezet, vegyes- 

kereBk. 7 

Hardy Gabor vend6gl63 37 

Horvath Karoly fuvaros 6s vat- 
lalkoz6 . 44 

Huvds (Bencz) Imre lientes 6s 
mfeszaros (iizemben: V/l— X/31-igj 
22 

Keresk. Isk. tanarok orsza- 
gos egyesttlete (fizemben: Vil— 
Xf31-ig) 4 

Kertmozgo, Schilhan P6ter mozgo- 
szinhazrulajd. (fizemben : V/l— 

, X/31-ig) 30' 

Kiss Imre 616allatkeresk. 40 

Kocsls Ferenc m6sza>os- 6a hen- 
tesarutizlete(ti2emben:V/l— X/31-ig) 
17 
Kozmellkusok tld^ld ott. 

bona (fizemben: V/l— X/31-ig) 36 

Ladanyl Mor dr. 1 iigyv6d 

29, 35 

LIchtenberger Peter hemes 6s 

m6szaros 24 

Loksay Jenond »zv. korhaz- 
tutajd. (fizemben : V/i— X/31-ig) 31 

Holnar Kazmer dr. kert6pito 

yall.. 6s. faiskolaja (fizemben: 
. V/l-X/31-lg) 10 

Nagy Janos ffiszer-, csemege- 6s 

haztartasi cikkek-keresk. 27 

Polczer Imre dr. orvos 8 

Pugln Led dr. hitolszovetkezeti 
tigyvezeto kbnyvelo, ceroentarn- 
gyaros 34 

lrodaja 9 

Scheer Jdzsef pekmester, vil- 
lanyerdre berendezetc sfitofizeme 
(fizemben: v/i— X/31-ig) 32 

Sdskdtl Janos b6nSut<5fuvaros 
(fizemben : V/l— X/3i-ig) 13 

Stolpa Karoly dr. ig. (fizemben : 
V t l-X/Sl-ig) * is Szecseny Bertalan ny: varosi 

aljegyzS. 33 

Szekesfdrarosl gyermek- 

ttdUIdtelep 12 

Tlhanyl Apatsag gazdasaga, T6- 

kCzpuszta, mell. all. Boross Jenfl 

j6szagfeliigy. lakasa 50 

T6th Istvan szikvizgyaros, aszta- 

losmester 39 

Cdttlohelyl BIzottsag 41 

BALAVASAR 

Hivatalos ordk: 
-Hetkttnap: ^^ a 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 11— 16-ig. - 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendordrs, m. klr. 3 

Ktfrjegyzoseg : , 

Balavasdr 2 

Gyalakuta 8 

Mav allomas lonokseg 6 

StrSmpel Istvan dr. kfrorvos, 

posta b. b. int. orvos 5 

BALAZSI 

(lasd Fiilopszallils) 

BALF 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

Hivatalos ordk: 

„„ „ Vasarnap 61 

B6tk6znap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig 

(EI6fizet6ket lasd Sopron.) 

BALINKA 

(ldsd Isztimir) 

BALINTMAJOR 

(lasd Polgar.di) 

BALKANY 

Hivatalos ordk:. 

Vasarnap 6s 
E6tk6znap: finnepnap. 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elCfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Abapusztaf szeszgyAr Sary 
Istvan ny. tfiz6rszda. foldbirtoko* 

. 67 
Allamvasntak, m. klr. illomas- 
" f(Jnoks6ge 14 

Balkany es Vldeke Bltel- 

szttvetkezet, Futura bizoma- 

nyosa, tejszOvetkezet irodaja 8 

Baikanyl Kalman gy6gyszer6sz 

18 

Balogh Istvan dr. mutflorvos 10 

Bay Istvan dr. fBIdbirtokos, Aba- 

puszta 84 

Benke Istvan. r6m. kath. Ielk6sz. 

Qeszter6d 43 

Czeg^ny Imre mfiazertsz, radi6- 

ker6kpaiszakiizlste 8 

Csendorors, m. klr. 5 

Eszenyl J6zsel kflzsegi 16jegyz6 Flschmann £llas tflrm6nykeres- 
kedfl (iizemben : IV/1— X/31-ig 12 

Fried Andras term6nykereskedfl 

9 

Genesy Bela 19 

7 

Abapnszta 35. 

Horvath Istvan r<5m. kath. 

pl6banos ■ 22 

Jarmy Ferenc dr. jarmi 6s 

szolnoki, kir.jarAsbirdsagi elnOk 83 
Kala Zstgmond dr. nemes, 

gazdasaga 86 

KQzseghaza, Balkany 1 

Madar Ferenc baromfikeresb. 15 Nledermann Brnd malomtnlal- 

donos ,21 

Revlczky Gytfrgy vlt6z 161d- 

birtokoa abapasztai 6s aradvanyi 

gazdasaganak int6z6s6ge 62 

Revlczky Laszldne Uzv. feid- 

birtokos 6S 

R6tb Mlklos vas- 6b fisvanyolaj- 

kereBkedft 20 

Slpos-malom 17 

Somossy LaszI6 dr.ny. kir. p6nz- 

figyi tanacsos 4 

Szakolyfne Halasz Maria 

kBzsegi tanit6nfi, Abapnszta 
Szenczy Istvan ref. Ielk6sz 23 
Szepessy Nando r dr. k0zs6gi 

dllatorvos H 

Takarekpenztar 3 

Tarczy Gyula ref. Ielk6sz "42 
Ujhelyl Tibor dr. ny. terv6ny- 

szeki jegyzfl, Ujljelyi-tanya 44 
Ujhelyl Zoltan ffildbirtokos, Uj- 
"helyi-tanya 45 

BALMAZUJVAROS 

Hivatalos drdk: H6tk(5znap : 
8-18-lg. BALSA 

Hivatalos 6rdk: B6tk«znap : 
8-12-ig, 
14 -18-ig. Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8-H-ig, 

14-16-ig. 

Csak elflfizetGk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. klr. allomu 

fflu8ks6ge 10 

Balmazujvarosl {iltelszSvet- 

kezet 26 

Balmazujvarosl Legeltetesl 

Tarsulat 34 

Apaallat telepe 37 

Balmazujvarosl takarek- 

penztAr r.-t. 2 

Csenddrors, m. klr. n 

PAber J6zselne szfil. LSffler 

Edit dr: orvos 21 

Gelbmann Ignacne «zv. fa- 

kereskedfl 4 

Greger Jen6 fakereskedS 13 

Gytfrfl Istvftn teim6nykeresked5 

80 

Gyttrll Janos tanit<5 35 

„Hangya" fogy aSztasl sztt vet- 
kezet 14 

-Ttizifa es ^piiletfa telepe 23 

Hantfya" Szlkluszarlt6 Te- 
lepe 25 

Barsanyl Imre 6s Tarsa Felafl- 
tiszai mfimalom bferiete 19 

Jakucs Sandor ref. Ielk6sz 33 Hangya fogyasztasl szlivet- 

Juhasz Istvan gy6gyszer6sz 9 " 

Kerekes . jeno* szamtartd. Ban- 
23 Bdlyoh BALOGPADAR 

(lasd Felsfibalog) 

BALOGUJFALU 

lasd Batka) 

BALONY 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkoz na p: ^sj™^. 

8-12-ig, 8-11-lg, 

U-18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elGfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. 2 

Ktizsegl el<flj4r6sag, Balony 4 

K«zs6gl eloljardsag, Csilizrad- 
vdny . l . 

OHe Ferenc dr. kOrorVos 6 

Petocz Istvan dr. nyng. szolga- 
bir<i ■'.■■-. 3 Vasarnap -69 
finnepnap : 
,8-11-ig, 
14— 16-ig. 

Csak elOfizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 
Kozsegl elfiljarosAg 1 

Tamas Ferenc <£Fntnra» bizoma- 

nyos 2 

T6th Gyula term6nykeresk. 8 BALVANYOS 

Hivatalos 6rdk: W 

^ ' 
01 

3 

a. 

O: 

3* 
O: 

N H6tktiznap : 
8-12-ig, Vasarnap 6s 

finnepnap : 

8-11-ig,. 

14- 16-ig. 

Csak etflfizetOk r6sz6re : 20^21-ig. 

Bozal Istvan vegyeskere.sk. b6r- 

■ antofnvarozd (fizemben: lI/i-VII/31- 

iS) 4 o Kiss J. Jen& kfizs6gi allatorvos 12 
KOzs6gl eldlj&rosag, kSzigaz- 

gatils , .1 

Lovasz Gyula 6s Fekete 

Mlhaly termenyker.eskedOk 3fi 

Markovlcs Jdzsel tenn6nykeres- 

kedo lakasa 24 

Markovlcs Jdzsel 6s Stein- 

berger Emll termenykereske- 

d6k 8 

Molnar B61a dr. ref. vezetd 

lelk6sa ■■ - ■ 27 

Nagy Sandor tfizifa-6s enkornasry- 

kereskedO 3g 

N6metl Gabor b6rant6fnvaroz6 

31 

Papp Aladar dr. orvos 6s a 

posfa bet. bizt. int. orvosa 3 

Penzugyorl szakasz m. klr. 
20 
Reiner 6s Begedffs terra6rty- 

keresked6k y 6 

Semsey Laszld gr6f dr. bal- 

maznjvarosi nradalmanak kfizpontia 

15 

Szathmary Istvan dr. k»zs6gi 

orvos .. 17 

Sz6csl Bezsd gy6gyszer6sz 18 
Szllagyl Lfi'szld tanit6 32 

Takar6kp6nztarak 6s Ban- 

kok Orszagos 'Myugdlj- 

p6nztara Gazdasaga 22 
Takacs Gyulan6 «zv, stirnagy- 

kereskedfi 16 

Thurzd Imre dr. kflzs6gi orvos 7 
Varga Antal if j. t a nit 6 36 

Villamosmtt Uzemvezettf- 
'«© 5 kezet (...) tmm 

Korjegyztfs6g 1 *J 

Satzger Paln6 ozv. ffildbirtokos 0$ Tanczos Zoltan ref. lelkSsa (...) ^f 

BALVANYOS- ^ 

VARALJA 

Hivatalos ordk: H6tk0znap : 

8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasimap 6a" 
finnepnap : 
. 8^11-ig, 
14— 15-ig. Csak eiefizettfk r6S26re : 20— 21-ig. 
CJsenddrtfrs, m. klr. 2 

flefssmann Jdzsel maloratulaj- 
" >nos 3 

Kttzsdgl eldljardsAg 1 BALYOK 

Hivatalos ordk: 

H6tk»znap: Vasarnap 6s 

.8— 12-ig, finnepnap: 

14-18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elfifizetOk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Balyokl uradalom* Emmaliget 
2 

Kalmar Istvan ref. Ielk6sz, nra- 
dalmi gondhok 3 KOrjegyzKsdg 29 Bana /llielucscs^oorshezftcsifcsalaDia ,-^BANA ; ■ ;■;;. 
flivQtalo& ,6rdk:. H6tM5znap: 
8-12-ig t . 
14-18-fg. Vasarnap 6s 

annepnap: 

8— H-1g, 

14— 15-ig. 

Csak elOfizefok r6sz6re: 20— 21-ig. 

''A bqnai <egys6ges hdldzat- 
hoz tdrtozik meg: 
: Bdbolnapuszta • ■;■ 

. Aekermann Erzsibet posta- 
mester ,3 

Horvath Istvan maiomtutaj do- 
me - 5 
Ivankay Kalraan lvankal, „ 
b6rl6 '.■'..'.. 2 
Kozsegl elttljardsag 1 
Szak&ll JOzsef Futnra bizoma- 
' . nyoa 7 
- V»r«s Laszld hentes "6s m6saa- 
ros. ■ , : ,6 BANFA 

(lasd BzentlSriric) 

BANFALVA 

..;.- (l&sd Banhoryat) 

BAN^FYHUNYAD 

Hivatalos ordk: . 
■. ''_'.' ' 7— 21-ig. ■?■■■■' 
Addhivatal, m. klr. 29 

Albrecbt Elek m. Mr. gazdasagi 
..feltlgyelo . ; ■ '.-'. 44 

Allamt kdrhaz, m. klr. 25 
Allaml nevelo* neplskola, 

m. klr. v 63 

Allaml polgarl flu* es leany- 

lskola, m. klr. ,48 

AUomaslonllkseg, m. klr. 
Baboga Istvan t61I mezogazd. 
- iskolai ig. ' 51 

Ballnt Aridr as ni. kii\ postavonal- 

felvigyaz<} . ' 40 

Ballnt Istvan es Ferine ter- 
, m6ny- : 6s faieresk. ' > ■ 35 
BanlfyhunyadI glpszgyar 6a 

gtizmalom, Havas- Man<5 . 18 
Barta Fer.enc magantisztv.. .84 
BOldlzsar Pat dr. vaTosi al- 

jegyzfi ' ,,._.'■. 53 

Bossal kalapgyar • : '. 11 

Bazas Lajos dr. tigyv6d lakasa 9 

' Csendorszarnyparnncsnok- 

sag, m. klr. , 20 

; „EmolIn" ' bant f y hu ny adi lerakat a 

••' . Fejes Lajos 

Erdelyl Martonne gyflroblcs- 6s 

z81ds6gkeresk:. 36 

Erddfelttgyelosegi kf rsn- 

deltseg* m. klr. 23 

Fejes Lajos vas- 6s fusaerkerepk. % KnoplSama >keresk. . r 21 
Kodr'tk Mltialy dr. m. kir. csend- ; 

orhadnagy lakasa ' 98 

Kolozsvarl Takarekpenztar 

Ildkja -:. , .,.;,;' 19 

Kovacs Jdzsef »Mateosz<r g6] 

koesiszallitd 
Kovacsne Pdcs Erzsebet ta- 

nit.6n6 ; 88 

Kttr jegyzoseg : ; . 

Derite ; ' ' 33 

Ketesd . 70 

K0r6sf6\ ■„,-.. . ■ ,,:-.■., -<^,a?..wl2 
Kubaszek Istvan dr. orvos 45 
Kador Istvan vas-. 6s^iifeBer- 

keresk. '■-.....■ 89 

Kultsar S andor dr. m. kir. 

tisztiorvo3 27 

Kans&gl Mlhaly dr. m. kir. 

csendOriohadnagy 98 

LomaaierdSlparl r>t. banffy- 

hanyftdl erdflkezelos^ge'. , . 60 
Major Jozsel dr. posta b.b. int 

keeelBoryos s ';■ 31 

Marcella Endre viUamo'ssa?i is 

radi6Uzlete . !.v84/b 

Medvetcky Zoltan tigyv^d 90 

Mendel Gabor 6pit6si vallaikoz6 

'••■'■ ■■■^'62/b 

Mendel . Istvan. ^pit^si^vraUal- 

koz6 . 62/a 

Molnar Pal kereak., 61 

Nagy Karoly radi6- 6s elektro- 

technikas. ! ' 46 

Nagy Mlklds dr. bankig'. lakasa 
,:■■■■■. ; 34 
Nagy MlklOsne »zv. 73 

PenzUgyiirseg, nt. klr: . 15 
„Perfekta'* papirkeresk^^enyr- 

nyomda, Kannar Jenfi -'--' 8S 

Polgarmesterl hlvatal 8 
Postalf»ni»kseg, m. klr. 16 

Felv^tel, .taVirat.keavetit63 . 49 

Vonalfelvigyazfi 41 

RendOrseg, m. klr.r 

RendfirkapJtanysag . 

Kttzpontl Srszoba 

Vezatfi lakaRa Brand M6r .... 5 

Csenddrs6g, m. klr. 4 

Drafaos Jdza'ef dr. orvos 27 
ElektromosaraniszolgaltatO 

- -t. bauhidai kirendeltsfige 12 
Gngelmayer JAnoa mfisi. tiszi- 

■ -■■ ■ 17 

Eaterbazy Fereno grdf ura- 

dalmi faraktara .7. 

Fakereskedelml k.f.t, 29 

Frleb Geza dr.kfes^gl orvos ■ 15 

Glatz es Tarsa vili.-g6p-, vagon- 

6s bajogyar r.-t. 6p(Wsv6zeiio66g. 

Frflmttielep 43 

Graft Sandor szizadoa 35 

GySrgy Janoa ksresk. 37 

Antal kSzs6gi fSJegyzd FjKszoigabf roaag, jarasi 1 

Gal Fereno fodras* ' 78 

Gld&ll Lia jos ny ersbOrkeresk. 22 
Havas Mano, azovott- 6s kBtStt- 

arukeresk. 28 

, .Hnnyadl mozgd** Maroella 

Janoa ; 84/a 

Ilosvay Arpad bSrkeresb. 13 

Lakasa' ; " ... 99 

\Kpartestttlet 75 

^arasblrosftg klr. 2 

Kacsa Istvan s6nagyanida 37 
Kfirpatl Jozsef dr. kir. bird- 
sag i titkar, 71 
Katonal ep. es hatdsagok _ 

Honv6d leyente parancsnoksfig 32 
Kelemen Peter m. kir. p^sta- 

tiszt . .77 

Keresztes Bela fuszer- 6b vegyes- 

keresk. 14 

Keresztes kdroly r. fcath. pl6- 

banos , 24 

Kiss Gyala dr. m. kir. csendor- 

szazados. szarnypar'anesaok lakasa 
v , .'52 

Kiss: Ldszl6 dr. m> kir. jarasi 

allatorv'OH 30 

30 , „„_ logyasztaal eser- 

tekesltd azovetkezet 18 4 
10 
1-00 
Roth Jakab szallitasi. alkal- 

raazotfr ' '"" ' 47/b 

K6th M. Aran szallltaEi^vaHaiat 

• ■"■ v-=]47/a 

Steaua" banttyhiinyadi leTakata, 

keresztes B61a . ^ - \ ^ l i42 
Szekeres lias'zl6.-air.' 1 hWitet<S» 

r©J. lelk^az- ■ ■" .•■" " 56 

Szttes es Csttregl bor-, sOr- 6s 

szeszarnnagykereski ; . ;, 8 

BOrfejtO telepe " . 72 

Tell gazdaaagl lskola 6s 

mezogazdaaagl szak- 

tanacsadd allomas r m.klr. 
V 59 
Tlgrls-szalld, tal. Szilagyi 

Martou , - :: . ■■.,, 38 

Ctmesterseg I. sz., m. klr. 17 
VarosL tazjeizO atlomas es 

16g6 kSzpont : 67 

V6gh J&nos onk. tliioltdpa- 
' ranesnok --.<■- : 66 

„Vladeasa« Bank R.-T. :v 6 
Zagy vay Peter' m. kir. szazados 
58 
Zobel Hermann »Szarvascc 

gyfigyszertar 65 

BANHALOM 

(l&sd Kunhegyes). 

BA^HIDA 

Alsogalla, FelsSgdlla 4s 

Tatabdnya kozpontokkal 

egyseges hdlosat 

Hivaialos i -draft; 

7— 2i-ig." > - 

Acs Istv&n vegyeskeresk: 24 

Aullch Sandor dr. M4v. ffiin- 

t6zfl, allomasf5nek ■ :r>. ^-32 

Ban mil Istv&n postamestcr 20 

Banbldal Gazdasagi Hltek 

szliyetkezet, mlQt aa: : 0.K.H. 

■- tagja , : :. ;..■:, 38 Barasta Jozsel keresk '.,. 19 
KirschnerErzsebet keresk. 42 
Kolossa Vlktorne palyaadvarl 

vend6gl6s , -** 

Kovanyl PAIne »zv. keresk. 
KQzsegt eleml lskola 

Uj iskola 

Als6iskola .28 

Kttzaegi eloljardsag, B&nhida 1 

Ad6figyosztaly 25 

Kttzsegl eloljai-dsag, v^rtes- 

szolOs • . > (nyilvinos). 2 

Magyar Dnnantnll vtll. r.-t. 

ttzemig. 11, 31 

Makk Bela r<5m. kath. pl6banos 

33 

M. A.K. r.-t. sikvfilgyi gazdasaga, 

Sikvfilgy-pnszta 3 

Plrltyl Ferenc dr. Mav. palya- 

orvos • 44 

Sebald Rezstf vend6gI6s 34 

Smndla Mlhaly kSzs6gi aljegyzfi 

14 

Splelmann Jenff keresk. 

Szemzd Kazm6r dr. kSrorvos 

v 10 

Szlls Testverek fa- 6s f1ir6sz- 

telepa 41 

Szdke Bela faszer- 6s osemege- 

keresk. 16 

Tavkabel eroslttf aUom&s 

tlzemi katOnal parancsnok 

46 

Vegyesdandar. parancsnok- 

sag- 2., m. klr. Igv. kik6pz0- 

fiteg 30 

Wlszt Simon es Wfszt Jahos 

vaskereskedfik 48 

Zachfir KAroly-lele «TuraI» 

gy^gyszertar 18 

Lakasa 
Zsemle Pal vit6z, m6szfiros BANHIDY-MAJOR 

. Uasd L6k0shaza) 

BANHOJRVAT 

Hivaialos 6rdk: 

8^-12-ig, " 8-11-ig, 

14— 18-ig. : 14— 16-ig. 

Csak elOrizetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 

BAnvOlgyl azenbanya r.-t., 

Binfalva binyatelep 3 

KOzaegl eldljardsae 2 

Lenkey Gyala ref. Ielk6sz 1 
Pongracz Sandor szentraikl<5si 

6e ovari, pl6banos 5 

Szantd Endre dr., a pbsta bet. 

bizt. ipt. orvosa . 4 

BANK 

Hivatalos 6rdk: 

■8-^12-ig, 8— 11-ig.. 

14—1 8-ig. 14--16-ig. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20^21-ig. 

Hangya logyasztasl szttvet. 
kezet 3 Katonal epUIetek es hatdsa- 
gok : 

Levente jmrancsnoksag y ,;-.-■ 5 

Ktizsegl eifiijardsag , ... . : . 1 
Lager Albert, 2 

Tengerszem penald (nyari 

allomas) 4 BANKESZI ; 

Hivaialo's 6rdk; 

H6tk0znap: Vasarnap 6s 

8 — 13-lg, finnepnap: 

l*-:18-ig. 8— lt-Ig, 

: 14— 15-ig. .. 

Csak elfifizetok r6sz6re: 20— 31-Ig. . 

KUzaegl elOljardsag 2 

Malomlpar r.-t. bankeszll malma 

Maarer Ervln br. fbldbirtokos 3 

BANKHAZA 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds 

Hivatalos ordk: 

ita*t.« Vasarnap- 6s 

H6tk6znap: tianepnap: 

8-12-ig 8— 11-ig 

14— 18-ig. 14^16-ig. 

(ElofizetOket lasd a zalabai eld- 

fizetSk koziJtt) 

BANKOHEGY 

' (lasd Kassa) 

BANEUT 

Oisd Uedgyesegyhaza) 

BANOK- 
SZENTGY5RGY 

Hivatalos 6rdk: t 

B6tk6znap: ;■■ ■ Vasirnap 6s 
8^12-ig, Unnepnap : 
14— 18-ig: 8— 11-ig, 

14— 16-fg. 
Csak eldttzet&k r6az6re : 20— 21-ig. 

Csenddrdrsparancanoksag, 
m. klr. BanokszentgyOrgy 6 

Csenddrparancsnoks&g, m. 
klr., Bazakerettye 8 

Esterhazy hercegl hltblzo- 
many gazdasagi int6z0^6ge . 5 

Hercegl ErdogondnoksHg ,4 

K«rjegyz«s6g, BAnokszentgyfirgy 

KOrjegyzdaegt Borsfa 2 

Magyar-Amerlkal olajlpar 
T*'t. 9 Bazakerettye 11 

Mate Peter vegyeskiresk. 13 

Rnzslcs Jdzsel hentes 6s m6- . Szabd Istvan dr. kororros Szalay Jdzsef dr. kfir&llatonrns 
3 
T8rvenyhat6aagl utblztos- 
sag 12 BANRfiVE 

Hivatalos drdk: 8-18-ig. 8— 11-ig, 
14-15-ig. Csak elofizetOk r6sz6re : 20^21-lg- 
Bago Rndoll, m. kir. postamester 

B&nrevel ' B6rnradaIom Po- 

gonypaszta 7 

Caenddrseg, m. klr. 4 

Czuz Sandor allomasfbnbk 11 
FdllUldy Erzsebet postakiadd 18 

Hendrlk Nandor t Bldbirtokos, 

Hangya megbizott - 6 ■^;i\i>:o*Xifr ci Jabasz Istvan p^kmester, ber- 
antotalajdonos . « . 8 

Kbzsegl eioljardsag 1 

Nagy 061a vegyeskeresked6se 16 
Nagy EIem6r kttrjegyzo 5 

■ N&netn Sandor 6pitfl- 6s tfizelfi- 

anyagkereskedfl 3 

L&kasa . . 17 

Sajdnenietl ktfzseg eldlj&rd- 

Schwank Jozsel div Mav. 6s 

posta BBL orvosa - '. 12 

Ser6nyf Janos grdf KUdbirto^ 

■kos ... . -.■.; 9 

Szeles Isttan okl. gepeszm6rnb"k/ 

Mav fBtdtazfonlJk - - 15 

Szllard Janos ffiszer 6s vegyes* 
, kereskedo '14 BANSZALLASBANYA 

(laad Kirald) 

BANTAPOLGSiNY 

.' (lasd D^des) 

bantornya, 

>;■ Hivafalos 6rdk: 

H6tk«znap: Vasarnap ," 

"■* 6s unnepnap: 

' 8— 12-ig, 8— il-Jg-, 

■ 14^18-ig.' I4_i5-;g. 

Csak elfifize Ck re>z6re: 20— 21rig. 
Kdrjegyzoseg l 

Sveez Ferenc vendeglfla ' 2 

BANYAVAR 

(lasd MrirasBerdahely.) 

BAR 

{laad Mohacs) 

BARABAS 

'Mivatalos 6rdk: 
■ Ktkfenfcp: ■ "KSl 8 : 
. 8-^12-ig, 8— IWg,. 

14-ri8-ip. , _ 14— 16-ig; 

Csak ^ioflzetok r6szere : 20— 21-ig. 
Caendortira, m. kir.,Barabas 2 
Gacsalyl Karoly ref. lelkesss 4 
Ktfzsegl eloliardsdg 3 

Knit IstVan fSidbirtokoe ..Hombar" 
albizomanyos 1 

BARABASSZEG 

(lasd Nagylengyel) 

BARACS 

Nyilv&nos tdvbeszelo 
Gliomas 

: Hivatalos 6rdk: 

H6tk8zn:ap: 8^12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 63 
unnepnap: 

8-li-ig, 
14— 15-ig. (Elfifizetfiket lisd a dnnaftJldvari 
el6£izet6k kfizOti) BARAGSKA 

JSjjel-nappaliszolgdlat 

A posiahivatal nyilvdnps ; 

tdvbes^ld dllomdsdnak 

Hivatalos 6rdi: 

Vasarnap 6s 

finnepnap : 

8-il-Ig, 

14— 18-ig. I4_i5.ig. 

CstHle Gabrlella Df aria 

■■;!."■■ .0-50 
-. iter- " H6tk6znap: -12-ig, 
-18-ig. Felervarmegyel Villamos- 

sagir.-t.&zeniyezetfls6ge 0-57 Barsanyl Dezsd dr. kSroiros 

0-58 
Bof lmann , Rudolf es Hal Jj6r- 

gazdasaga, berie :' Hoffmann Rudolf . 

0-59 

Kb^s6gl eloljarosdg , 0-52 

Magasnazy Laszld vit6z foid- 

, birtokos, GelI6rjtpaszta 0-53 

Nadasdy Li&szld grdF 0-55 

Posta, m. klr. inyil vinos illomas) 

0-51 

Os vath Jdzsel liszkai, fold- 

birtokoB ; . - : 0-54 

. BARANB 
Hivatalos ordk:. ^ 

8— 12-ig, ft-tl-ig, 

14-18-ig: -. 14— 16-ig. 

Csak elofi'zetok, r6sz6rei 80~21-ig. 

Barandl hltelsztftetkezet 
mint az O.K.B. tagja 5 

Bauer Pal mav, ffiinttaO, alldmaa- 
ronok', •.■ :■£ 

„Bangya<* FogyasztasI es Er- 
tekesfta SzoVetkezet 8 

Kozftegi eldijarosag 1 

Nagel gtarglt jhniev61-, muvirag- 
6s sirko^jjSgyar 1 

Papp JajtOj) «Pn(grta» biaomanyos 

Bdth P&ejrne; Ozv. maiomttuaj- 

Solymossji J6zsel ref. ielk6sz: 6 
^zab6 Bifela dr.kS^s6gi orytfs.fes a 
. posta bet. biiBt. int. orvosa 10 

Szendrey Samdor gyogyszer&jz 
-■ ' . ■ ■■ 3 

Tlmar Gyola r6m. kath. lelk^sz 
- 4 
Ungvarl Janos temetkez^ai val- 
., lalkoz6 11 

.-■ BARANYABAN 
Rivatalos 6rdh: 
Hetkqznap: BARA-PUSZTA 

(Iasd Nagyatad) ' 

BARATKA 

Hivdtaiosdrdki . 
. Vasdniap 6s' Vasarnap: 6s 

unnepnap:^ . 

8— 12-Jg, '• 8^11-ig, 

14— 18-ig. ■■■-'-... 14— 15-)g. , 

Csak elflfizetfik rtszire: 30— 21-ig. 

Doda Fereno keiesk. 2 

Ktfzs^gl eldlj&rdsag 1 

B ARAN Y AHID V£G 

(laad 8amod) 

BARANYAJENO 

Hivatalos 6rdk: VaEarnap,6s 

8^_i2-ig, v - finnepnap : 

14— 18-ig. 8— 11-Jg, 

14— 15-ig. 

Csak elfifizetok rbfizere: SO— 21-ig. 

Bird LasZld dr. kbrorrps 3 

Kir. KOzalap, BrdtfTOds^g % 

K0rjegyzdB6g 1 

BARANYAKISFAIiUD 

Hivatalos 6rdk: - 

. H^tk^nap: fi^ ^ 

8— 12-^g, , 8— 11-jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetfk r6sz6re: 20— 21-ig.* 

Kttrjegyzds6g 1 

BARANYAVAR 

Hivatalos ordk: 

H6tk«znap: ^^^Spl! ? 

8— 12-ig, 8^li-ig* 

14— 18-ig.. 14-r:l5-ig., 

Csak elftflzetSk r6sz6ie: 20— 21-ig. 

Autb. Janos keresk. .3 

Ktfzs^gl eldljardsag 2 

Polcz Jdzsel elsfl baranyavairi 

gflzmalma 1 finnepnap: 
8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

<■ 14-rl8-^. . 14—15-ig, 

Csilk elfifizeWk Teszere -: 20— 21>-ig. 

Alomlntiun^rc Banyans f 

■ . Ipar r.i-t. fiBemvezetflsegia \ '■■>■; 3 
Cseadftrtfrs, m. aJr. 2 

KVzstgi eltf IJards&g 1 

BARATOS 

v ,. Hivatalos ordk: 

■ .«*»-»: V fnSp?ap? 

a 8— 12-ig, ;g-^ii-ig. . 

14— 18-ig. ; Ur-ylBrig^ 

Caak eiwiaetOk r6sz6lre ; 20— airig. 
Cseod&r 6r s, m. -klr* : V 2 
Klfrjegyzfis^g l 

Nagy ■ M dz0S .term^nykeresk. - i 3 

^;:^;:.barbags^^>':' 

Hivatalos. draft; 

8^12-ig, . ■ ■■s^'uiig; 

14— 18-ig/ 14— lS^ig., ' 

■Csalc eiOfizetflk feszeie: 20-^21-ig. ,- Ktfr]egyz0s6g :^.~;^;-^■7BARCA V - ; ;vO ? 

HipatdlosJSrdk: 

' "■ -^*^'' : ■; '^^83318= 

:; 8— 12-lg, ' " ■ I 8^il^g, ' 

. 14— 18-igv ^lfr-ig.^ 

v Ca8Ji eloiizetflk. i^sz^ife: 2py:21-ig. 
Ktfrlegyz0s6g * ^ 

Uptak Lajos^dr. ^Srorvos > 

At. klr. baziasszony kigpzd 
lakola Igazgatdsaga (lasd 
vkaasai elfifizetfik kCzfltt) ' '-' ^Bares BARGANFALVA 

% Hivatalos 6rdk: ...'■■■ 
, HetkBznap: - * Vasarnap es ; 

8— 12iig, : ." , finnepnap : 

■ : .14— 18-ig. .8— 11-ig, 

l4-M5-ig.' 
Csak eiOfizetflfcresaere; 2i>^2l-ig, 
Csendlfrdrs parancanoksai 
.;■"**'»•■'■;■ '";:\:"-.-'';\- : ■■■■■■' - * 
Bahgy a Konznm Sztf vetkezet 
30.-8Z. fi6kja, fUszer- 6s vegyes- 
... keTask. ■ 2. 

Klfzs6gi elGlJardsag 3 

^ARCIKA 

(lisd 8aj6kazinc) 

.;';: 1 BAROS ■ ". 

PostahivatalinyilvdnQs 

dllomdsok hivatalos drdi: 

1. sz. Qosfahivatai,;i 

Szhkenyi-u. 18. 
. ■ *':.':■£ 5—21 driig.-, ;;■;.■:•■ . ;'■•*.■' 

v&. s«. poetahivatali 
' Szent Imre tierceg-ifr 1. 

Agardl IU6s m.'kiT; gazd. f eltlgy., 

Baeoken^i-u. 1,; ■ - 1-52 

Allaml polgarf fin- (69 leany. 

iskoJa,in. kir.;igazgat<S3aga, 
Uj-n;i4. ■■;■■ ■'■■■-■=■■ "'".':■ 72. AllamI polgari ( toanylskola. 

m. kir„ KCatelek-a; 3. 78 

Jlamvasntak, nt. kir. Aiio- 
masWnOkaege, palyandvar ■ ..- 43 
AranyosI Sandor vm. irodaffl. i.'. 
tiszt, Szent Imre henjeg^r 1. ■'■'■ 

,..,.:;■"". .-1-35 -' : -- 
Bares dravavidekl taknrdk- 
ptfenztar, 8z6che'nyi-n. 8. - 80 
Barest jarasl ipartestalet, 

Borthy Mikl6s-iit 91- -.;. ■ 1-18 
B«ler Arpad, a'LeszainftoW Bank 
KOzraktiralnak ' igaagatija, BHeche^ 
-nyi-n, 14., ,.: /■■:■, ./ : - 1?13 >\ 

Blng Elent6r» N ai! a.^pfiletfai "6s 

EpitCaayagfl Rereskedelml r -t fft> " ' '■ 
tisztvisel6je, Hortky Mikl6s-ut 5r , 

; , ■ ,, /■: . -'-,,. ■-.: . 2$ ... 

"f™.*,^/™^ *"• «^T6d, flor&y 
x Mlklos-nt 3; . .,-■. , ' 59 

Blng 8. 6s lia . ve^yoskeresk. 

y ■:■ Borthy SlikI6s;it 183; : , 52 
Blnm Bezsd roiro?- 6^dlvatara* 

keresk. j- Borthy Miklds-nt: 67 ? 12 ' ' : 
Bddls Imre fivegr, porcell$n- 6fl 
^Jampaarokeresk., Hortky- Miklos- 
r tit 64; ,;-■■.,■.:...,.■*_ Iff24 v 

Bossanyl Albert "ail." eland tor '■■ 

kolaiig M Igkola-n/ 15/17.- ;' 1-1© ■"■ 

BreaerFeroncta- ( fuszei>68gyar. *^l 

matarnDagykere8k.,8z6ciienyi-a jLo! fll 

„" ' ■ 19*54 7m 

Csat&l* JAnos dr. flgyv6d, f* 

Szechenyi-it. 3. ■■.- 1-23 ~ 

C ?^ do /***S» *** '.,klr.,-flprfby 

Mlklos-nt 32. ^; ; -.: '.f- : ; i 2 

Csntoras Pal dr. orvos, Sz6che- 
■jiyi-n;--i/b.'. :-';;..■;.;. 1-22 

Czomba Andras M;E;T.E.SZ:. : . 
bar6si. iroddjanak yezetfije, 8e6olie- 
Wn-'3- - ■■.--/-■;■-.■•'■:■■ \ 688 

Beak florvdtb 06nes ny: vk. 

. ezredes, D6nes-n. =23. ' .1 . 81 

D *i 1, ^ ey * ro » , * iza « l Gazda- 
tarhaz Sztf vetkezet Dritva- 
parti iroda ■ = " 1«05 

D€lvldekl gabona es teri 
m6ny kereskedelnil r;-t* 

■:■. Dravapart ■!.■;... ^ . '; : ,-../ -'... _l() 

Bentseb . Adolf ^MrKeresk". 
: Borthy' Hikl6.s-4t-lii. -'.,; V / - "61 

Benfeen X'aszld cipesa 6sl»re8k., 
Nagyhid-n. .4, ;."■'■■•■> ;''' ; !b-21 0> 

I 

VI 

£ 

Dobay Sdndor.IfiJzpohijszaUoila #% 

6s vend6gl6, Borthy Mikl6s-at 93. ; ^# 

v^- ,v-i:-v „:■.' ,:-., ':;;y^-49 £ 

Donter Andornd maganzo,- «^ 

Sz6ohehyi-iit 1. ' - (1-53) Hp 

DrAva sziii6 6s fittorem, "~ 

Szeohenyi-n. 6. , . 53 " 

Pl ^!S?i*? i V'Manio* Aram, 
szolgaltatd r.-ti 'vn.tlzemi ki- 
rendeltsege, 6zt. Imre heroeg-ter- 8^ 

?:-^- .■■,-^X ■■■.,:■:;:, ; 28 
Egeryarl Ferenc haztariaBi, 
' halaszati cikkek,. szesz- 6s. ffiaseir- 
keresk'.; Almas-n. 33. ; ^, 1-33 

Eg6szsegv6delini kttr* K«rt- 

Epfllefla. es Epitdanyagke- 
reskedelml r.-t., Borthy Mik- 
I6s-at 2/- 57 

Erdelecz Jdzsef asztalosmester 
63 temetkez6si vallalkozfi, Bzent 
Istyan kiraly-n. 42. . - .,' 1-32 

Erdds Albln polg: isk. tanir, ■ 

Horthy Mikl63-dt,ld7. 22 

Fiildes Ferencn6 4U. polgari 
iskolai tanar, PeWfi Sandor-a. -10. 
87 V 

VI Foszoigabiroi hlvatal, Horth 

Mikl63-fit 46. v. ! - 

Fdy&mhlvatal, m. klr, _-.„.„.,_. ^,.. f filya- 

odvar ;.-:■■.■_ -.^65 

Frank Ignao vegyeskereBk., 

8zeszgyar-a; 33. ; :.. ,62 

Frazon Vendel vas- 6s vegyee- 

keresk., Ddces-u. 2. ... .75 
Fuens Fereno dr. agyv6d, Ste- 
-■' cbenviru. 22. 60 

Galambos Gyifrgyn6 drava- 

;kavw.8 6s folyani£ojaQk : termelese. yerbina-n.«'4. 1-26 Grosz Ferenc, Breaer oegvezet6Je 
lakasa, Horthy Miklia-at 32. ''8 

Groszmann Ldszld dr. "'oWos'i 
Horthy Mikl6s-at 7... "; 94 

Grnber Gy olan6 ffiszer es vegy es- 
keresk., Nagyhid-n.- 55. 1-8Q ;>3iV;,; : ... t >^ml^*a&i&± ->--■.*.•••: ;^' ^ t Grttnberger Piter fflseer-, cse- 
mege-, Ulatszer- 6s festekkeresk. , 
8z6oben'yi-ii. 14. /. 84 

Gat Bela kony.vnyomda, kfinyv- 6» 
papirkeresk., 8z6chenyi-n. 4. 70 

Gyttrgy Lajos r. k. kaplan, 
Szent imre herceg-ter 3. 1-16 
". Hangya Fogyasztasi Szttvet- 
kezei, Horthy Mikos-dt ill. 60 

Hebrang Antal m6szaros 6a hen- 
. to*. Horthy Mlklds-ut 137. ,..•■; 5 

HeUer Gezand tfzr., . .ttasici 

furesztelep s ^39 

Herceg Fereric dr. figy.ved. 

Kert-n^l. 67 

Hertz Jdzse! gabonakeresfc., 

1 Uj-u- 4. ' ■''.'■ 82 

Hetenyl Gyttrgy kSiiy.vnyomda, 

ko"nyvk6t6szet ee papirkeresk- 
Horthy Mikl6s-u. 20. ■■...■ r 2Ct 

Hompola Mihaly : dr. 5gyved,~ 

-8z6cnenyi-n. 32. , 76 

Horvath Istvan, 8z6chenyi-n. 25. 

'" '." v.V: '■'."■■' 1-Q3 

Horvath Matyas borkereakedB, 
D6nes-u.'2. \ 1-51 

Jaksa Istvan vas-, fflszer- 6s 
" feartkkeresb., Horthy Miklosot 101, 

"., .:■.■■■■> 93 

Jarasbirdsag kir.j Borthy Mik- 

' 16s-1it 46. \ 15 

Jeszenszky Janos dr. jarasi 

tiszttfflorvos, Sz6chenyi-U. 22. 1-28 

J ■ Kalner Ued gabonakereak, UJ-n. 6 

■■■■■ '■'■- :." 4 °- 
Kajdy Istvan cnfcrasz, Szecheriyi 

u. 9. 90 

Kapolyl Vllmos dr. jArisi ny. 

tiszti foorvos. Horthy Miklds^ntl. \Q 

Katona Ernttne ttzv. aid da 
ttzv. Szugovies Gyttrgyne 

kavics 4s homoktermelo, Ba6chenyi- 

n. 5. 51 

Katonat epttletek es hatd- 

safiok: 

Jarasi levente parancsnoksag, m. 
kir., Szent Jstvan-at 6. 1-12 

Kampf Matyas vegyeskeresk. 6s 
6pitesi vallalkozoY Horthy Mikl6s- 
iit.28: 1-43 

Kertesz Antal dlvaiaruberesk., 
Horthy Mikl68-fit 56. 58 

Kertesz Jenond ffis«ier-;6s cse- 

megekeresk., Szechenyi-oi. 5. "/ 

' 1-25 

■\ '" Ke'szl Istvan hentes 6s m6szarbs, 

Hprthy MikloW. 66. 71 

Klein |mre ffiszer-, ceemege-, ha.-. 

zai~ 6s deiigyiiineicskeresk., Horthy 

. \ Mikl6s-iit 24. 36 

. Kocsls Karolyne ttzv. vendeg- 

. 16s, Horthy Miklos-tit 16. " 1 ? 17 

.•■', Kohut Pal . gyfigyszeresz, Bortby 

■""'■ Mikl6s-dt 80. 46 

,' Kovacs Ferenc fGszer,. poroelan, 

fest$k 6s vaskeresked6s,*Szechenyi- 

ntca 28. 1-47 

, Ktf rkemence f Dri va takarekpehz- 

tir). 34 

Kttzalapltvanyl erdttttrseg m. 

" kir. Mohacsi Jozsef KBzalap. erdfiftr 

lakasa, Kea^prigde 1-20 

Kttzsegl elttljardsag Szent Imre 

hercog-t6r 2: 17 

Krausz Jakab Ha gabona- 6b 

termenykeresk., Denes-n. 4/a. 63 

Kremztr Karoly szesz'-, szeezflno- 

mito\ ram- 6s tikOrgyar, Belcua- 

..paszta ' ' > ' '' ' 25 

Kabanyl Ivan ny. m. kir. 

foiyaniorkapitany r Kert-n.- 2. N 48 

Langrnhier Ede elektrotecbnikaf 

es meobanikai vail., Bzechenyi-a. 13. 

44 

Lantos Jentt ny. mav.. felfigy., 
Kert-n. 3. ■•--■■'- q 

Lehota Jdzaelne dll. elerai is- 
kolai tanitonfi, Rakoezi Ferenc- 
u.2. 1-19 

Leucz Hag6 fflszer- es csemege- 
keresk., Bzechenyi-n. 16. 1-15 

. Llgetl Lajbs If]. Spltesi villal- 

koz<5, Horthy Miklds^ot 2. 35 

Lttwenfeld Arpad bizbm. 
(ttzetnben: II/l— IX/SO-ig), Almas- 
u. 46. ' 96 Magyar leszaml told es^enz.: 
valtd bank «s: Budape'st,- 
Szekesf ttVarosl Kttzsegl Ta- 
karek|lenztar R.-T. (kdz- 

raktar vallalat), Dravapart "■'' 85 

Medgy.es! Denes m. kir. posta- 
" ffitiszt, Horthy Mikliig-M 43. 1-Q8 

Meller Janos dr. DrAvaerdOi b6r- 

, gaz.dasaga . .._. 4 

Lakasa, ETzechenyt-n. 34. 1-01 

Mezet Sandor izraelita hitkbzs^gi 
titkar, Hortby Miblfe-ut 6. '68 

Mezttgazdasagl Terme^ttk 
Egy esttlt Sztt ve tkezete min t 

as O.K. H. tagja Badapest^Me-^^ 
tesz barcai. Irodija, ezechenyi- 

h. 3. .'■'= ■'"".' .;.. : .;-',88 
Meszaros Bela dr. fogorvos, 
; Sz6ohenyi-k«z.6. ' . 64 

Molnar L.ajos evaugelikus lel- 
kesz, Hprthy Miklds-dt 133., 107 

Nagy Jozsel kSrzeti iskolafel-' 
ligyelfi, Sa6cbenyi-n. 1. (...) 

Nagy Xajos vasuti vendeglte, !."..' 
Palyaudvar 1. .. >i- 82 

Nemeth Hardly dr. togoJTOs, 
Horthy Miklos-n. 39. 1-48 

Oiemeth Sfindor vegyeakeresk.. 

DarAnyi-fit 14. ^ - :73 

Nemeth. Vllmos takptari Ser.*, 

. 8zeohenyi-u. 8. . 1-38 

NttTdnyegeszsegttgyl kttrzet, 

m. kir. barcsi, Bzeahenyi-n. 19. 

1-41 

Parkanyl Istvan vm. irodatisat, 

Horthy Mikl6a-Ut 169. /.'/;. 1-86 

Penzttgytfrl szakasz, m. kir., 

: Horthy Mikl6s- fit 179. 79 

Plchler Jdzsel dr. Ugyved, 
Horthy Mikl6a-ut. 60. / -■■. 56 

Plchler Karoly k^featflgsdivat. 
irukereak., Horthy Mikl6»rAt 81. 42 

Postalonttk Bares 1., SzecbeDyl- 

a. 1,8.. ■ ■■-.,' ... ~" 

Posta^ fdpeoEiarr felve.teli OaztAlyok 
es ay tlvAnos al lomas,8zecheayi-a.l8. 
99 
Hivatslvezetfl lakasa 1-40; 

; Nyilvanps aliomas . 
Rovatolb leadd- osztaly ■ /97 

Taviratkezvetites - 1^00 

(NyilvAhos alioraas) Bares 2, Szent" 
Imre herceg-ter 1. " .'■;-. 18 

Vpnalfelvigyaz6k v ■ , - 

Rendttrseg, m. kir., Revflrsege, 
Dravapart \ < 1 

Revesz Kdlman dr. m. kir. ]a- 
risi allatorvos, Horthy Mikl6s-6t49. 

'" 29 ' 

Rodenf eld Jdzsel CslUag dro- 

geria. Pnsz«r- es . csemegeosztaty, 

Horthy Miki6s-nt 85. '77 

Schnlier Boscby Gnlddn^ 

doh any nagy aiuda, 8zechehyi-n. 12. 

1*42 

Schvarcz Adoll maganz6, Szent 

Istvan kiraly-n. 6. €° 

Schwartz Adolf f ttszerkeresk., 

Szechenyi-o. 10.. , 7 

Serenyl Antal aliatorvos, Horthy 
Miklos-ut 177. 1-45 

Slnkd Jdnos fodraszmester, 
8zeehenyi-n. 2:. S3 

Somogytarndca, kttzsegl 
eloljardsag 3 

Spltzer Hagd dr. orvos, D6nes- 
u. 3. 74 

Stern Sandor vegyeskeresk., 
Hprthy MiktdB-nt 115. £ 

Szabd Istvan' sOrraktar; v-illamos- 
sagi cikk es vegyeskereskedfi, 
Almasrii. 9 : : ., 80 

Szathmary Bela dr., Horthy 
Miklds-nt 48. _..-.. 21 

Szegf u Istvan veg-yeskereskedO, 
Iskpla-u. 2.: ■-■..-. "9 

Szechenyl Ferenip grdl, 
Araayps-puszta 13 

Szeles Perene Ifiszerkeresk., 
Horthy Mikios-ut, 41.: f .92 

Szttnyl Fereno gy6gyszertBZ, 

8aechenyi-a. 10. . -\\^. : 47, 
Szttcs Lajos villany8zerelfl, ■ 
Bzechenyi-a. 1. 91 ' Takacs Imre vegyoskeresk., 
Horthy Mikl6s-dt 171. 1-81 

Tarndczai es Kovacs maloio- 
,toliijdono3, Baentl3tvah-u..l28. 26 

Tttzoltdlaktanya, Horthy 
Mikl6s-nt .. 65 

Uglyal Falpar R.-T. (Ezelfltt Na- 
si pi tanningyar es gfizfftresz r.-t.) 
barcsi fizletvezetCs^ge,. Dravapart 

Igazgat6 lakasa ■ 33 

Palos Q-yorgy lakasa : lr44 

Vinoe Jenfl lakasa' . l-r04 

Uj Janos dr. kBzsegi orvos, a posta, 
bet. biat. int. orvosa, Petfifi Sandor-; 
n. 21 T 1-09 

Vagd Sandor foszer-, Liszt-, has- 
tartasi cikkek. Almas-o. 14. 27 

Varnal Nandor Delmagyar ga- 
bona' es termenykeresk. r.-t. ceg- 
vezetOje, Denes-u. 3. .1-06 

Vegrarf Vendel epitesi vlllal- 
kozo, Szeehenyi-u. 3/ 24^ 

Vldlk Istvan bar- es cipfikeresk;, 
■, Hortby Miki6's-iit 77. 1-84 

Villanyi Imre berautdtulajd. es 
. puskamuves, Kttatelek-u. 32. 86 

Villas Istvan dr. kfizsegl orvos, 
Nagyhid-n. 1. 1-02 

BARDFALVA 

Hivatalosordk: 

Vasarnap £a 
, nnnepnap: 
. 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14^18-ig. 14~15-fg. '■'■. 

CBak eKJfizettk- reszere 20— 21-ig. 

Gsenddrdrsparancsnoksagv 
m. kir. l 

K«rjegyzds6g 2 BAHDIBUKK 

(lasd Kaposvir) 

B4RDOC , 

(ldsd Olasztelek) 

BARDUDVARNOK 

(lasd Kaposvar) 

BARKA 

(lasd Dernfi) 1 

BARKASZO 

Hivatalos ordfr: 

8— 12-ig, 8-lMg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig.- 

Csak elflfizetflk reszere 20— 21-ig. 

Herskovlts Ignac fakereskedO 2 

Korjegyzdseg 1 

BARLAFALU 

(lasd Remetemezfi) 

■■ BARNAHAT 

(lisd IregszemcBe) 

BAROMJARAS 

(lasd Arpa^ko'BpbnU ■. 

BAROSS 6AB0R- 
TELEP ' 

Nyilv&rios tdvbeszdlo dllomds 

Bivatalos 6rdk: 

HAtkflanap ; Vasarnap is 

.8— 12-ig, Unnepnap: 

14— 18-ig. 8— ll-1g, 

14^15-lg. 

(ElMlzeWket lasd a nagytetenyj 

elOriietOk kfeott.j RAR0T 

' . ]Bivatalos 6rdk: 

Hetkbznap: VasArnap ea -■ 

nnnepnap:. 
; 8— 18,ig. : 8-^ll-igi 

■ ]#.. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetSk reszere 20— 21-ig. 

Balfizs Karoly tuszer-^, vasr, lisa.t- 
6s 6pit0anyagok nagykeresk. ." .23 

Csendttrdrs, m. kir; 16 

Erdelyreszl „Hangya" Fogy. 
. es Ert. Szttv. Szttvetsege 

sepsiszentgyBrgyi kirendelts6ge 1,4 

Erddvldekl kbzkdrhaz ' 9 

Erddvldekl Takarekpenztar 

- t. , 12 

Fabian JLaszld dr. kJr. kdz- 

jegyzfl :...■■■-. 21' 

Fttszolgablrdsdg ; 10 

Holldsl Karoly^iE^p:6rhazi t6- 
orvps, post^a b; b. te£Vorvos 22 

Jarasblr6sA|f, kir. 17 

Katonat ep. es hatdsdgok : 

Hpiived -Ioventeparanosn/jkBag Q 

Honcz Istvan dr. agyv6d 8 
Kttzsegl eltfljardsag ; 

Bard't ■ 3 

KBpec 7 

Paneth Armln fakeresk. 1 

Penziigyorl szakasz, m. kir. 

18 

Szabd ItaJOsm.kir.pbstainester 13 

Tomsa Antal ut6da, r8f»s 6s ■ 

divatarukeresk. 19 

Zelch Janos sz6n- 6s horkeresk. 4 

Zental Irma dr. orvos 6 s fog- 
orvos 11 BARSBARAGSKA 

Hivatalosordk: 

HdtkOznap: VasArhap 6b 

8— 12-ig, . unnepnapr 

14— 18-ig. 8— 11-ig. 

■ 14— 15-ig. ; 

Csak elfif izetfik r6sz6re : 20^21-Ie. 

Kttzsegl elttljardsag, Bars- 

baraisska ■ . . . ■ 1. 

kttzsegl eloljardsag, Pozba 2 
Holler Sandor, lasd Als6p6l. ■' 

Vttrttsmarty Gdza Mihaly all. 
ig. tanit6 "4 BARSBESE 

Hivatalos drdk: 

H6tkfiznap: Vaddrnap es, 

8— 12-ig, finnepnapt 

14-18-ig. 8— ll-ig, 

' 14— i5-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re : 20-^21-ig. 

Kttzsegl elttljdrds&g 1 

Kttzs6gi elttljdrdsdg,. TOh01 2 

Palyl Elemer dr. kfirorvos 3 BARSFCS3 

Hivatalos 6rdk: . 

Hetkflznap: VasArhap. 6s 

8^12-Ig, nnnepnap: 

14— 18-lg. 8— 11-Iff, 

\14^-16-Jg. . 
Csak plofizetok r6saere: 20— <)l-ig. 
Kttrjegyzttseg ) 1 

NatEysnrdnyl cukorgyar 6b 
finomitd r.-t. - gazdas^ga 6s SBeBZ- 
gy'ara., ■ > ■ 8 

Szemztt Bela nagybirtokos 2 
Tarlsch Rudolf nagybirtokos . Q BARSONYQS 

Ns/ilvdnos tdvbesz6l6 dllomds 
a, 'kazstgi. eldljdrdsdgndl 

(BakonysBombathely 3. sz. elMlaeW.) " 32 nemalassza el akezbesito postahivatal es a flok szamat feltOntetni, Bdtorkeszi BART 

Hivatalos 6rdk: 
HetkOznap: 8— 12-lg, 
14— i&-ig. Vasarnap 6s 

. finnepnap: 

8~11-Jg, 

14— IS-ig 

Csak elofizetok resz6re 20— 31-ig. 

B*eda~ Ferene vegyeskeraak. 8 

Cfidkas Jdzsel vendeglfls 6b 

gabonakeresk. , Hombar albissoma- 

nyosa ,2 

Gtlrtler Denes esp. plebanos 1 

Kttzsegl eloljarosag 4 

BASAHARC 

O&sd Pilismarot) 

BASHALOM 

(lasd Tiszapszlir) 

bAta 

HivataloB 6rdk: * 
HotkCznap: VasArnap 6b 8-12-ig, 
: 14— 18-lg. finnepnap 
8-il-ig, 
14— 15-ig. 
Caak elofieetok resz"6re: 20— 21-ig, 
Benacs Istvan &UatkSzvetito (8) 

Csendordrsparancsnoksag, 

nt. klr. 2 

Domonkos Gabor dr. ailatorvos 

10 

Kis Jnhasz Janos koresmaros 

13 

Kbzsegi eloijardsag 1 

Hate Jdzsef TOftts-, r»vidarn-, 

eaen-, mesa- 6a cementamkeresk. 

11 

Pozsgay Imre fflszer-, vaa- 

vegyeskereak. (9) 

Stlttf Imre ilj. gabonabizom. 4 
Sznbd Istvan vendeglfls 5 

Szekeres Janos korosmaros (...) 
K. Szab6 Mlhaly allatkeresk. 3 
Szteles testverek hengeroaalom 

Ung Ferene dr. kfesegi orvos es 

a posta bet. biat. int. orvosa 7 

Vandra Adam keresk. 14 BATAAPATI 

Hivatalos 6rdk: 
Betkoznap: 
8— 12-ig, Bauer Antal korosmaroa es me- 

azaros . * 59 

Baam Bela dr. tlgyved 15 

Baura Jdzsef konyvnyomda, 

konyvkflteszet oa paplrkeresk." 33 
Beldy Kalman grdl Cserenc 

bograoldali beruradalma, Cserenc 
. '. ' 35/ 

BIrkenbach Jdzsel sSr kis- 

nagy keresk. '40 

Badavary Laszld t. k. admi-, 

nisatrator 31 

Csendffrs&g, m. klr. 9 

Ddniel Zoltfin aa «Allat, Gyfi- 

moles, Te:rm6nye>cekesit6 es Ipari 

k.f.ir.» bevasar.lo tisatviselOja 41 
Egle Lajos Uszt- 6b termenykeresk. 
■'.'■'. 7 
Fdblk K&rolynd a Hangya 

baromfi- 6s tojasbevasario fioktele- 

penek vezetflje 6 

Faidt Lajos bor- es gabonabizom. 

45 

Farkas Zslgmond borkeresk. es 

borbizom. - 16 

Fried Sandor allatkeresk. 12 
Galll Antal veudegl 4s e» szallodas 
23 
Garal Janos fiUatorvos 25 

Ganzer Janos teglagyaroa, meaj 

egetfl- ea.fatelepe 24 

Gerner Mlhaly vas-, fftszer-, tab- 

lafiveg- es zomanoedenyfceresk. 80 
Gerd Jeno borbizom. 36 

Gotz Janos vas- 6s vegyeskeresk, 

Havas Adolf bornagykeresk. es 

bizom; 2 

Horvath Istvan vas-, fftaaer-, tes- 
te k-, poreell.aa-, fiveg- es papir- 
ke'resk. . 75 

Horvath Marlon urisrabo. ftiszer 

vegyes es rovldixukeresked^s 58 

. Andras koinQves- es 

epiteai vall.alkozd 92 

Jedn&kovlts Ferene meszaros 
ea hentes, a T. T. Sz. aHatertefcesita 
oaataiyanafc helyi megbiaottja 72 

Juhasz Janos tenn^Bykeresk,, 
AMnyek .. 1-04 

Karaesony Istvanne rasati 
veindeglfis . 53 

P. Karaesony Janos If J. gaz- 
dalkod6, termeny, gaboaa 6s aliat- 
ker.esk. Al36iiyec ^ 1-08 

Klein Daniel korcsmdroS ' 73 

Klosz Antal kOmttves- es acamea- 
ter,epitesi vallalkoe6 ' 88 

Koltay Gyorgy klr. kdaalapJt- 
vanyi erdOcanacsos 34 

Kobler Ignae szikylzgyaros es 
aut6fUTaroz6 64 Vae&rnap ea 
ttnnepnap : 
14— 18-ig. 8-T-ll-lg, 

14— 16-ig. 
Caak etofizetCk reaz^re: 20— 21-lg. 
Deckmann Radd keresk. (3) 
Kozsegt eldljardsag 1 

Orszagos ftfldhltellntezet 
erdolitvatala 

BATARCg 

(lasd Halmi) 

BATASZfiK 

Hivatalos 6rdk: 

Mlndormap : 7— 21-ig. . 
Allamvasatak 
BAcsbokodl hengermalom es szarltotelepek. r*-t. 4 
48 

Ballot Gexa dr. orvoa .27 

Bardcsay Gynlia kfesegi Jegyzfl, 

legoltalird veaet6 86 

Bataszek es Vldeke Ipartes- 

tmet : 71 

Bataszek-sdrkozl takar ek- 
es hltelbank r.-t. 3 

Bataszekf Legeltetesi Tar- 
snlat 62 

Bataszek! takar6k-es hltel- 

•ztfvetkezet, mint az orszagos 

-■ hltelazSvetkezet tagja . 29 

A «Hombar» f&bizomanyosa 70 Kdnfg Mlhaly 1IJ. Uszt- es ter- 
menykeresk. 57 

Kttzalapltvanyl erdohlvatal, 
klr. « ',-... 

Erd6hivatal . 13 

Erdeszlak, QyOngyflsoldal 85/C 
Porboly 85/d 

Bzomfo.va 35/b 

Kitzsegi eldljarosdg* Als6nyek 
l-Ol 

Kifzsegi elfiljarosag, Bataszek 
42 

Ktfzsegi eldljardsag, SArpills 

Kttzsegi eldl|ardsfig, Vardomb 

Kozsegl rendttrseg 6( 

Kntas G&spar Bataszek ktteseg 

villamosfizam vezetOje 83 

Lakatos Jdzsel tagosltO m6m0k, 
okl. e.-merniJk 51 

Laszld Samu kffrillatorroa 5 
Lavltz Jdzsel borkeresk. 1 1 
Lehner Teitverek fakereak. J 
Uptak GAbor okl. tnezOgaeda, 

nagyberia 21 

Llthvay Bela dr. dgyred 38 
Magyar szOldsgazd&k orsza- 
gos borertekeslto szovet- 
kezete place szete 60 

Mayer Nandor bdtasa^M gaada- 
.■ saga es bomoktelepe ■ 81 

Mayer Mlhaly borttgynok (77) 
Mayer Nandor kfcalapitvanyi 
>. berlO es bortermelo 37 

Megyert- Jdzseff rjoraat6a 85 Mesztf ly Gydzd ret. lelk^se, Ala6- 

nyek 1^)7 

Hezd Laszld legoltalmi paranes- 

nok 63 

Hlehell Mlhaly kOzsegl biro, a 

Tolnamegyej Tejsztfvetkezet bzA- 

vetsegenek etnfike 55 

Mlhll GaspAr ftftdmfives, gertea- 

maTha- es ltfkeresk. 17 

Mlhll Mlhaly Tas-.lttszer- os 

featekkeresk. 66 

Honlgl Ldrlne hentea 6s. mesza- 
■,-■■■. 52 

Monlgl Mfhaly allatkeresk. (91) 
MUller Jdzsef epltomester (90) 
Nemzetl fdidmiveld r.-t. Uj- 

berek. Oberek ea 0rb6 pasztai 26 
Ostrelcher festverek r6«a- 6s 

divatarukeresk. ' 22 

Plller Gytfrgy hentea es meazaroe 

47 

Pongrdcz Lajosnd ttzv. gyfigy- 

saertara ■ 65 

Posta, muazakl TO. Opitesl osztaly 

epiteai anyagraktftra < \ 18 

Prlsehetzky Antal fenykepesz 

61 

Rtbll Gaspar es Nagy Istvan 

epfilet tflzifa .es azenkeresk. 49 
Rott Ferene elao bataszekt salt- 

gyAr -44 

Sallal Ferenene korosmaros 
SdrosI Mlh&ly m. klr. posiavo- 

nalfelTfgyaz6 - 48 

Scharer Testverek rSfSs, rOrid- 

ea divatarakeresk. 84 

Seherer Lajos 6ras, 6kszeresz 

es rftiiio-mQszeresz . 67 

Schneider Janos llszt- es ga- 

bonakeresk. ■'. 10 

Simon her ger Ferene bor- 

gepszfjraktara' 19 

Szabd IstTan roftSskeTesk. 56 
Szaner Jdzset viHamos foemi- 

szerelo - , 82 

Szeiler Mlhaly. «Mateosa» teher- 

auto es szemelyberadtA vallalata76 
Szentldrlnezy (Schmidt) 
" Geza dr. vitez, kOesegi orvoa, a 

posta bet. bizt. int. orvosa { 14 
Szlvds Antal villany szerelo eg 

mliszereaz 87 

Taffner Gytfrgy ifiszer-, vaa-, 

poru,.-, fiveg- es zom. edeny-, hang- 

saeraru, Vacuum benaintbltO- 

ali. 74 

Thler Jfinos keresk. 78 

Thler Testverek vas-, fflszer- es 

festekkereBkedes, korekpar-, radio- 

lerakat 50 

Trazer ■'. Istvan oementiragyiros 

54 

tttzoltd szertar 1 

Vdmos Adolf dr. brvos 30 

Varga Lajos auto- ea gepjavitii- 

mfihely 68 

VUlamos ttzem (kflzsfigl) 43 

Zlfnmer Gydrgy azem^lyaatj 

Iuvaroz6 79 

Ztfld Marion klr. kOzalapitvAnyi 

nagyberld, Nyeki-pnsita 1-06 BATIZ 

. Hivatalos 6rdk: 

HetkOznap: Vaaarnap £s 

8— 12-ig, *nnepnapr 

14— 18-ig. 8— ll-ig„. 

- , 14— 15-ig. 

Csak eI6fize.tflk,reszere: 20— 21-^r. 

Csendortfrsparanesnoksag, 
u klr. 2 

Ktlzsegl eldl jardsag 1 BATKA 

Hivatalos 6rdk: 
HetkSznap: 8— 12-ig, 
,14— 18-ig. Vasarnap 6u • 
finnepnap: 
8— 11-lg, 
14— 15-lg. 
Caak elflflaetfik reszfire: 20— 21-lg. 
Gsendlorgeg, m. klr. 1 

Czlnyery Dezsd ref. tanitfi, 

Balogujfalu , 1-03 

Farkas Abrahdm dr. farkas- 

faW, oklpyelea gazda, Zsip-Bodolltf- 

puazta '.'■'■•' 1-00 

Fodor Marglt m. Mr. posta- 

3' 

Korfegyzdl hlvatal 2 

Kitzsegi eldljardsag, Baiog^ 

ujfalu 1-07 

Kttzsdgl eldljarosag, Nemes- 

radn6t 1-08 

KozsegleltfI]ardsag,Zsipl-02 . 
Urban Karoly ref. lelkess es 

Haogya ugyvozetfl 5 

Varga Lajos ref. lelkesz.Zaipl-Ol ' i 6ATKAPUSZTA 

(lasd Szecaeny) 

BATMONOSTOB 

Hivatalos 6rdk: . 5 
3 HetkCznap : 
8-12-ig, 
14— 18-lg. Vasarnap es 
finnepnap: 

8-11-ig, 
- - , 14-15-ig. 

Csak elfifizet«fc reszere: 90— 21-ig: 
Kdzsegl eldliardsag 1 

Szlavlkovies Ferene Fntnra 
bieomanyos 2 BATOR 

Hivatalos 6rdk. - 

" '■ "'"5,-cw- - ' Vasarnap 

H6tk8anap: ^ s finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig.. 14-16-ig. 

Csakel6fizet0k rfszere: 20-t61--21-lg. s 

i 4- EgrI F&kaptalanl Dradalom 
ErddgondnOksaga 3 BAM 

Hivatalos 6rdk; 

HetkCznap: Vasarnap 63 

8— 12-tg, finnepnap: 

14-18-ig. 8^-11-ig, 

14— 15-ig. 

Caak eififizetok reszere: 20— 31-Ig. 

Allamvasntak allomas- 

Idndksege 6 

DentsehGyulaborJnkereak. 4 
Festetles. Krlstdl grol vitez,, 

kisgyalaai gazdasaganak intezo- 

sege, Kisgyaldn 
Cteczy Lfiszld malomberlo 9 
Gytfvek Janos allatkeresk. 10 
Gyolal Gaal Gydrgy bszolga- 

bir6, Iflldbirtokos 7 

Gynlal GadI Lajos dr. roid- 

birtokos 8 

Korjegy«tfseg 3 

Molnar Jdzsel Hombar slbizom. 5 
Rnzsles Kdroly dr*f Oldbirtokos, 

flgyved (nzambearV^— X/81-lg), 

Rakdpuszta 1 Csenddrdrs, m. klr. 2 Kossdgl eldljdrdsag 

BATORPALU 

(lasd Lukanenye) BATORKESZI 

Hivatalos 6rdk: 

HetkBznap: VasArnap ea 

8— 12-lg, finnepnap: 

14— 18-ig. 8— li-lg. 

lt-15-lg. 

Csak elofizetok reswire: 20— 21-ig. 

Csenddrdrs, nu kir. 4 

Ella-malom 9 

FoldmUvesek SzUvetkezetl 
Szeszgydra es Flnomltdja 

Gyopdr Ldszld dr. kBzsegl 
orvoa, a .posta betegbizt. int. 
keaeloorvosa 8 

KaSndl Karpdtl Janos ura- 
dalmi ellenor os lo\'adasB . 5 33 /- Bfaw4iest& €■-•# -_- 


Knttpller IUes dr. orrba 3 

Komiroml vBlamosmtfvek 

r.»t.k0reeti8Berel6 1 }eCzLrikMikl(j8 K<Szs6gl eltiljarAsag 7 

- 1 

Kalller Albert berld, Batorkeszi 

bergazdasag, mezogazd. szeszgyAr 

. esvflnomitd Q. 

Petheff Gy »rgy dr. . kforallat- 

: OTTOS JQ BATOS 

Hivatalos drdk: . 

"-Hetkeznap: ; Vasarnap is 
8— ia-ig,, . . finnepnap: 
14— 18-ig. ' 8— ii-lg. 

14— 15-ig. 
Csafc'eloflzetflk reazere: 20-^21%. 
CsehdSrors, m. klr. 3 

Kttzsegl eltfljardsag : BATTONYA 

Hivatalos drdk: 

. 7— 21-ig 

Allampenztar, m. klr. 22 

Almasl Sandor Wizsegl Allat- 
orvoa 77 

Arad-csanadl gazdasagl'ta. 
karekpehztar r.-t battonyai 

.fldkja 5 

AsbOth Lajos Wldbirtokos 1-06 
Raghy Gytfcrgy aKorona» szalloda 
i 63 ettarem . 33 

Barna Bela dr. ottos 3 

Barna Bela. dr. tudogontfoz<5 
" ■" ' vezeto-orvos 47 

Battonya es videke Ipartes- 
tulet 8i 

.Battonyai flangya logyasz* 
. tasl &* ertekesito szbvet- 

* kezet 13 

Battonyai nepbank szttvet- 
kezet, mint az K. H. tagja 
a Fntnra f obizbmanyosa , 25 

.VasntalioniaBi gaboiiaraktara : 64 
ip^Iet- 6a tuzelflanyagtelepe 91 

Bekesmegyei takarekpenz- 
tarl egyestllet battonyai ki- 

rendeltsege 20 

Bellczey Geza flJJdbirtokos. Ma 

ria-major - 68 

. Blsztray Denes ny. ffiszolgabird 

70 

Book Robert dr. flgyv6d 4 

■. Bogarosl Bela m. kir. allatorvos 

:'■' 38 

Borsay Janos dr. m. klr. tiszii- 

orvos . qij 

^Csanad-es aradmegyel taka- 
rekpenztar r.-t. 6 

Csendortfrs, m. klr. 14 

Czene Zoltan kereskedo 35 

Deutsch Rezsif gabona- &• _„ 
meny kereskedo - 1 7 

^obanybevaltd hlvatal, nv 
"klr. 57 

Dnrchschlag P. Istvan dr. 

>forabbi 1 24 Jarasl levehte paranosnok- 

sag, m. klr. 99 

Jerenosik Janos hentes 6s me- 

SZ&TOS J QQ 

Kadar Rezstt flrnagy 1-jq 

Kallos Dezsd dr. Bgyired 28 
Kallos Brno* kereskedd 30 

Kail 6s testverek gabona- es 
termenykereskedok g 

Kaufmahn Gyula gydgyasertirft 
■ 42 
Kecskes Bela ffiazer-, csemege. 

. vegyeakereskedeae 17 

Kertesz IHlksa takereskedO, cae- 
rep- es tSglagyiroa n 

Kllvlnyl Lajos pr6post, f6espe 
res-plebfinos 53 

Kmetyko Gyula motor, kerek- 

par, varr6gep miiszaki vaNalat 89 
Kolbnsz LaszI6 dr. orvos &4 
Kovaos Mlhaly m. klr. posta vo- 
, nalfelvigyaad 74 

Kovacs IMIbaly okl. gazda ma- 
. lointulajdonos b^rlO 93 

Kovalcslk Andras bflrkereskedfi 
■ 76 

Kttvessy Oddnne »zv. doh4ny 

nagyaruda 12 

KSzsejfl eloljardsag 2 

Kilzsegl kBzya|f6hld 18 

Kramer Ferenc gyfigyszertaz 21 
Kranse Ervln ! aat6busz 6s:8ze 

in61yfuvarozftsi vailala^a 62 

Kail Andras dr. orvoa 9 

KunzlErno' v. mHazakl tanaosos, 

Igazgat6-f0m6rnfik 79 

Lakatos Lajos ffildblrtokos 75 

Gazdasdga 1-03 

Landessmann J6zselne 8zv. 

gazdusAga / 1-01, 1-02 

Laszldfy BelakHzs. fojegyzfl. 97 
Laszld Laszld *s Laszlo 

Magda gazdasaga 95 

Lehoczky Andras ftiszer- is 

yegyeskereskedO 60 

X>elpnicker Sandor fakereskedft Szllagyt Stand PaJ fdszoigabirf 
Tereniy Janos vit6z, tb. Itbiztos 
„ ^ °4 

TerenyS Istvan m^szarojj is, 

hentes ■ . qq 

Tiszantnlf clroktermeltfk 

termelO es ertekeslto szo- 

vetkezete, mint a magyar mezfi- 

gazdak sztivetkezete tagja. . 26 

TOrok Istvan dr.^ Bgyved 23 

Vertan Bela Wldbirtokos, Vertati!- 

. m& i° T 1^09 

Vlncze Janos malomtalajdpnoji 55 

Weress Zoltan onodi, fflldbirto- 

kos, Szionda ^ -,.15 

Wulevlch Ivan uy. azazados 36 

Zseez Andras baromfi- is tojas- 

kereskedfl ,00 dmirat m^solatAt Ebredd magyarok egyestl^ 

.■■/.- lete 93 

Elektro chemical labora- 

t6rlum, ctgtul. Kmetty Karoly 

" 87 

• Elstt battonyai benfierma- 

lom es olajsajtd 32 

Fischer Dczsd va*. 6b ffiszer- 
kereskedft, [flporarnda 19 

Foszolgablrol hivatal ' 1 
Gabor Gynla dr. flgyv^d 48 
Gyaraky Sandor fBvarbaasi vak 
., latkozo . . 78 

Betndel RezsO hentea is miszi- 
■- ros lyg 

Hontal Tstvanne «zv., Tit^z, .. 
inozi tulajdonos 1-04 

Hontal Istvan vitiz gepmOioIye 
: es mozg6sziniiaza 73 

Ipartestttlet, I. Battonya jfis yid6ke 
Jarasblrosag, m. klr. 16 34 Lelpnlker Janos dr. kfizs6gi 

orros 40 

Lnlay Xaszl6 dr. kflzs. orvog 85 
Manrer Gyula rUszer-, bor-. fea- 
, tekkereskedd 20 

Manrer Gynla rddi6 es Tillamoa 

sAgi cikkek raktira 71 

Medve Andras TiWa, 31eszt6- 

e!osat(5 go 

Mezdhegyesl eakorjfyar 

bationyai kirendettsege 34 

Mocsarl Janos toll- es nyersbOr^ 

keresked6 l i 1-00' 
Molnar Jdzsel vas^ es i 

kereakedO 1-08 

Nagy Imre korcsmaros 1-12 
-Nemetb Sandor uveg- es por- 
.cellaiikereskedo qq 

Orban Ferencn6 paplr-, fotA-, 

jitekarn- es illatszerkereskedes 61 

Pasaly Mlklds beraut6fnvaroz6 

88 

Postahlvatal taviratkHzvetito 69 

Pnrgly EmU ffildbirtokoa, Tompa- 

puszta jo 

Raab Ervln gazdasaga, Szionda 27 
Roczkd M. Emll ffiszer-, rBvid- 

arn-,- featekkeresk., s6r-; bor- es 

saensavnagykeresk. 58 

Rdmal kathollkns kor 1-05 
Sa A kady ** arl » gy^gyszeresz 

«0rangyal» gy6gyszertira 46 

Schlll Jdzsel fflidbirtokos 1-07 
Schwartz An dor dr. fl gyved 56 
Sonnenleld Dezstf dr. orvoa 41 
Stelner Laszlo fCldbirtokos 

Szionda ' 50 

Svastlts Ben'tf dr. klr.fctojegyzft 
„ i_ 61 

Szabo Ballnt Mk fislete 44 
SzabA B&llnt pekinester sfitCddje 
37 
SzArazerl belvlz levezeto 
tarsnlat 52 

Szeged^csanadLvasnt allo- 
masflSnOksege 39 

Szekerka Lajos 6s JErao ezik- 
Tizgyira 43 BATTYAND 

Hivatalos 6rdk: 

' HetkSznap: - v „ asdrtla P & 
unnepnap: 
8-lS-Jg, 8-lMg, 

■» 14-18-Ig. . w_-tc.il*. 

Csak el0fieet5k reszere: 20— 21-ig, 
Httelsztfvetkezet Ednaffl 2 
Ktfzsegl eltfljardsag 3 

T62lagyar j 

TUzoltoegylet Vasnyirea 4 

battyanfalva 

(lasd MnraaaombatJ 

BATTY AN-PUSZTA 

(If sd Balatonsaentgydrgy) 

BATYA 

Hivatalos 6rdk: Hetkdznap: Vasamap „ 1 
iinnepnap : 
8— 12-ig, ' 8-M-is, 

14— 18-ig. - 14-lMg. 

Csak elflfizerOk reszere: 20-21-Jg. ] 

Grossmann Jozsel paprika- es 

gyogynfivenykereskedO 8 

Gdzsvan Antal koresmdros 13 

Guzsvan Fereno HSlamives es 

paprikakereskedfl 4 

Begedtts P. Jdzsef paprika/ 

kereskedo ' 7 

Herner Mlhaly 3 

files Istvan , XO 

Jelo Istvan Pal kereskedft is 

gazda)kod6 " 9 

Kalocsal erseknradalml 

paprlkamalom 15 

KOzse^i eloljt&rosag \ 

Goasstonyi Menyhert kbas. fojagyzC 

lakasa 17 

Ulerkler Lajos paprika firlomaiom 

■\ : ' 2' 

Morval Istvan eBperes-plebanos 5 

Nemeth Karoly sert^sbereskedfi 

es meszaros j 1- 

Schnelder Laszld dr.-wias.' 
x orvos 22 

Sz&sz Sandor Szent Laszlfi py6sv- 

szertara ' . ' ■ % 

BATYK ; 

(iaed Zaiaber) 

BATYtr. ;': ; ^ r ; 

Hivatalos drdki 

Eetkoznap : Csendtfrdrs, m. klr., Batyd 2 
Demjen Bela tenaenykereskedd 
18 
Demjen Fereno korosmaros H 
Falkovles Jakab vegyes- 

kereskedd 14 

„Fntura« a magyar sztfvet- 

kezetl kdzpontok arufor- 

galml r.-t. klrendeltsege 

16 

K»rjegyz«seg 13 

Kozsegt eUUjardsag, Nagy- 

bakoa ' ' I fl 

Mav. III. oszt. etterem 5 
Maezko Lajos kereskedd 26 
Megyery Mlkl6s all. isk. ig. 

tanit6 ■ 1 

Meszar Balazs regyeskereskedfl 
■ - 3 

Podkarpatszkoraszl villa- 

mosmdvek r.-t. • 12 

Postahlvatal m. klr. 
TaviratkSzvetitfi 24 

Palyandvari raktar 23 

dveny Aladarne dr.-ne 
bengeimalma ^^9. 

Techy Klara vegyeskereskedd 25 
Toth Karoly filszer- £s yegyea-' 
L kereskedese 4 

Welsz Lajos cei{ betong^Ara, 
epalet,tfizifa es meszkereskedese 7 

^ BAZAKERETTYE 

(l~d Banokszentgybrgy es PakaJ. 

BAZSI 

(lasd Sttmeg) . 

BAZSrPUSZTA 

(Ifisd Taktaharkany) 

BECSALICSARDA 

(lisd komdrom 1) VaaArnap es 
unnepnap: ■ 

.14-18-ig. 14-16-il. 

Csak elfif izetflk reszere : 20^21-ig. 
Beregszaszl Term^ny- es 

Arnraktar batyui fl6kraktar 6 
Bolyog Sandor korosmaros 15 
Bnzlnkay Peter dr. ktfrorvos 
es a posta bet. bizt. int. foorvosa 10 BEGSKE 

Nmlvdnos tdvbeszkq dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

Betkdznapr ' Vasarnap es 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8-li-ig, 

14-18-ig. . .i*_i6-i|: 

BECSKEB 

(Idsd PAcin) 

BEDE 

QAad pegled) 

BEDEGK_R 

^ Hivatalos drdk: ; 
Betkfienap . Vasarnap ea 

8— 12-ig, . flnneppapr " 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig/ 
Csak eldfizetfik reszere : 20— 2i-lg. 
Bedegk^rl .,Bangya** / 
fogyasztasl es ertekesttS 
sztfvetkezet 3 

Frey Rndoll iregyeskeresk. 5 
Ktfzsegl eltiljarosag, Bedegker 
1 
Marlcsek Pal m^sziros 4 

Pinter Istvan If j. vegyeskeresk. 

BEDEVLYA 

{lasdNTarackfla) ,, 

BEDO 

Hivatalos drdk: 

Hetkdznap- Vaeirnap es 

8— 12-ig, ftnnepnap; 

'*, I4_i8-ig. n 8— li-ig, i 

14-rl6-ig, ,,: 

Caak eldflzetfik reszere :' S0^21-lg. 

KUzseghaza 1 Bekescsaba BEDOHaZA 

;{Iasd Tarackoa) 

BEOECS 

:'*; (lasd 6tnt»k.) 

BEJ E .■,'■'■'■■■;.'■ 

Oftad: Tomaija) - 

BfiKAS 

(lasd Mezolabl -~v 

BfeKASMEGYER 

Nyil vdnos tdvbesz€l5 
dllomdsi. 

Eivatalos firdk: 9 Vasarnap e>' 
uonepnap: 

14-^15-ig. 

(EWflaetflket lasd a bndapesti elMizetofc 
k6z5tt.) H&bflznap • 

:b— 12%, ■/ 
14-18-ig. BEKCSfiNYPdLYA 

Hivatalos 6rdk: . . fUtkfcnap: 
8— 12-ig, 
1*— 18-ig. Vasarnap 4e 
fionepnap: 
8-11-fg, 
14—15%. 
Csak elofizetok rlssere: 20— 21%. 
K&roly Viktor dr. fcororvos 4 
Kovaes Sebest6ny Mlklds 

fffldbirtokoe 2 

Rorjegyzos6g 1 

Sehmtdt Ottd 6s Koru61 becsz- 

gyarl gazdasaga, Anna-major 3 

B£EE 

Tanydi tiyilydnos tdv~ 
": ) '"; beiszelo dllomds. 
■"'■■' (Csmsitek 8.) 

BEKECS 

(iasd SEerenca) 

'."-. BfiKftS ' 

Hivatalos 6rdk: 

7-21%. -, 
Abaffy Gynla eyang. lelk^se 96 
AbonylPal dr.&gyVed<1lBeihben: 
: I/l^vi/30%) 66 

Addblvatal, m. klr. 50 

Arald Jozsef mtiszertsz ' .12 
Asztalos Sandor hentos 6s m£- 

szaros. , 13 

Baan Gynla dr. orvos 64 

Bagl Pal 6a tarsa kereakedo 76 
BaJlJanosne dzv. vendeglfls 61 
Balazs Sandor If J. £ ttszer-, tfl«if a- 
. 6s sze\nbeiesked£s ,79 

Bltoyal Imre dr. figyv^d 
Bede Laszld- gifepesamernob 1-00 
B6kes nagykdzs6g vtllamos 

mtive * ' 68 

Befc6scsabaf takpr6kp6nz- 

tar egyesdlet bekfei n6kja 41 
B6kesl eg6$zseghnz 6s szttld- 

dtthon. 4 

B6k6sl gabonat&rhaz in. 

Jslr. epiUs veietosege, Siecheny. 
, kert ■ 59 

B6k6st Hangya Io«yasztasl 

6s6rt6kesttoszttYetkezet5 
B^lt6si lpartestlllet 73 

B6k6st jarast katonal pa- 

rancsnoksag, m. klr. ;34 
B6k6al h6pbaak ; 25 

B6k6sl rel. realglmhazlum 

Bellczal kerteszet 93 

Benedlcty Gynla gydgyseeresz 

■>■■ '-:■■ .57 

Borlol Mdtyas dr. kir. Jaras- 
bi*6. 84 

Brdda Laszld siitomeBter 1-17 
Bussy Sandor szibyizgyaros 81 
Csendorors, m. klr. 11 

'■■: ■: •■" s* - ■-'■■', - '"■'.".':' CsttllojS Inure dr. e g .yv«a 
Dnrkd Antal dr. vitez, gimn: : 

tanaf . ' 1-03 

Ourkd Imre tfizelfl-;6s 6pft«anya«r- 

beresked6s . 52 

Egrl Antal pekmester ; 63^ 

Emilia hen ger maldm 6s olaj- 

gyar,; tulajdonos Singer Laszl6 43 
Forg&ch B61a ny. tb. ffl- 
, szqlgabirA ' 1-21 

FdszolgabtrA ,;.'■■ 1 

Govrtk LasKlA okl. €pit6szm^rn»k 
1-20 
Bajnal " JdzSef dr. orvoa 35 
Hangya lpar r.-t. seprokBt* 

1iZfyoe : 78 

Basfcd Jdzsel dr. orvoa , 80 
Hanszler B61a dpiileV 6s tttzifa- 

kereskedfi- ' . 7 

H6JJas Jdzsel Mateosz teller- - 

aut6 JEiiyarozo . 98 

Bolldsy Adorjdn jtikai, ingat- 

lanfoi-galmi irodaja . 48 

floltzer B6n% allampenBtari tana- 
" ^kasa 1-14 

Bosszolokl armentesltd tar- 

— r: e 

Jardsblrdsag, ktr. \ 

Julia gdzmalom, tniajdonos 

Oaly^U Sibdor 6s Pardi Imre 44 
Ranya Istvannd Banner Klara 

polg. isk. tanat 58 

Karasz Imre ndrgoBl,fGldbirtokos. 

tftriszmegyer 17 

Katonal parancsnoksag, lasd 

B6k6si jarasi 
Kisblrtokos EgyesOlet 1-02 
Kiss M.LaJos lakatosmeater 1-04 
Klein Sandor 6pjt6sl- 6s ttizelfl- 

anyagkereskedfl, be ton am Qzein 82 
KovAcs imre dr. orvoa 46 

Kovaes ^stvann6 ill. tanamfi 74 
Ktfrber Tivadar dr. posta bet. 

bizl. int. orvos, kSaB. iigyv. qrvps. 

nalyaoryos 40 

Kdzs6gl elolj&rdsag 2,77 
Kngel Samnel vas-, festfefc- 6s 

technikai cikk*sk kejresked^so 70 

Kutylk Istran b6raaWfavaroz6 

1^09 

Ladanyl Imre dr. orvos 56 

Ladies. Tantas dr. k5zs6gi orvos 

91 

Marsal Janos dr. jarasi m. kir. 

allatorvos 8 

Marsall Ferenc dr. fCsaolpa- 

biro ma^aulakasa "75 

Megyerl (M6der) Sandor 

tuzifa- es . sze'nkeresk. m)5 

Mezey Janos m. kir. f flnostamestei- 

lakasa C 

IHezdgazdasagI ndplskola 

1"16 
Mikosevlts Dezso dr. kir. koz 

jegyz5 72^ 

Morvay Jdnos dr. Tlgyved 19' 
Macsy Mlhaly vitiz, k6zs. jepyzfl 

Nagy Lajos ret. Ielk6ss 1-12 
Nagy 6s Megyerl ttrfiszabok 89 
Nyeste JAnos vas-, resl*k-6shaz- 
. tartasi cikkek keresked6se .42 
Nyltral 6s Radndtl fakereske- 
■ ddk ; . '■.'■' v 20 

fntdzesl m«:z6gazdasag es 

lparl r.-t. riashantolo noeme 

1-15 

Orley Arthur nyug. a iearedea 55. 

ihz Ferenekereskedfi&fverideglos 

32 

Patzkd ' Antal dr. ny. tervsz. 

tauacselnOb 1-01 

PetdB-nyomda t a «B4kest Birlapt 

kiadfihlvatala 67 

Pbstahlvatal tavIiatkSzvetltf 99 
Radaslty Mlhaly pfikmeSter 80 
Ragettly Janos gydgysEfirfsa 63 
Re&iglmndzlnm> 1- B6k6sJ rel. 

realgimnazium. 

Relormatus egyhaz 87 

Rosenzwelg Rezsd dr. rtrabbi 

85 

Salix kosariparl 6s keres- 

: kedelml r^t. fl6ktelepe 27 
Sarman Gynla vendeglfie, ?6k^s 
. b^rhae szairoda 1-13 

Sa* gydgyszerlar, tutajdonos: 

,8z6kely Ferencn'6 , 45 Sebdk Etek dr~. «s; Tbrflk ' : 
' Gabor dr. .ftgyv^dek irodaja; <24 
Sebdk Elek dr. lakasa', teljes 6J- 

Jeli ezplgalat _.- t ,-.- , ■ 89 

Sltkey Janos malomtnlajdonos. 18 
Sltkey Miklos tuzeiehagykeres- 

kedfi , .36 

Sol«6sz Laszlo polgari iskolai ■ 

igazgato. 83 

Somogyl Gabor dr. orvos 49 Szabd, Imre mftsz. , ipari 4s villa- 

mossagi berend. vallalata 33 

Szekeres Raroly gabona- 6s ter- 

menykeroskedd 88 

SzllAgyl Laszld 68 

Szokolovszky Antal bereske- 

delidi .bert^sa. . ,97 

Telegdy La Jos dr. figyved 15 
Thury Sandorn6 tor- es sOr- 

hagykereskedd. 14 

Tolvay Istvan dr. m. kir. tiszti- 

orvos 21 

T6th Mlhaly vendeglfls 1-06 
Tardczy Laszld gimndzimni 
waUaataiiar 37 

Tttzoltdparanesnok. (Mnesi 

'Imre -kffxs. a. jegyzo lakasa) 1-18 
Ctblztosl hlvatai 
Varadl Lajos sfitfimester 90 
Varga Gabor keresbedo .' 92 
Varga Istyan dr. ngyv6d 54 
Varga P6ter kereskedo 94 

Varga Sdndor gabona-Ss terminy- 

bereskedfl 26 

Vass Istran If J. k«rekpar- 6a 

museaki nagykeresk. 31 

V6gb Gdbor t fiszer^, csemege- 63 

'71 festekkereskedd V6gh Raroly elolmiszerkereBkedO 

V6gh Lajos 1IJ. kBnyv- is papir- 

kereskadfl ■_ -1-10 

Veress Elek berantdfuvarozo 88 

Villamosmff 1. Beb6a nagykSzsdg 
villamosmuve 

Vlneze Imr6n6 seillitasi villa!- 
kozd 47 

Wenekhelm Laszld grdf dr. 
nagybirtokbs aradalmi malma 3 
B6k6si nradaLmanak tarbosi k(ic- 
ponija 6s a Peso. Magyar KereBke- 
delmi Bank Elismert Vdllalati ■ 
NyugdJjpenztar vJzesfasi liradalma 
• v 28 

Uradal mi nagybas 22 

Uradalmi dllatorvosi takAs, N. Czibe 
KalmAn 51 

Z. Berecki Gabor gabooa- 
kereakedfi 1-19 

Zlegler Karoly ig.f dmernekl-08 BfiKfiSCSABA 

Sjjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyitvdnon 
dlbomdsok hivatalos 6$di: 

1. sz. postahivatdl, 
„ ( //., Szent Istv&rirt&r 1. 
7— 21-ig., .'.. 
'■£.. sz. postahivatal, :■; 
II., Andrdssy-M 58. 
. (pdlyaudvat) 

Sjjel-nappali szolgdlat 

3. sz. postahivatal, 
V. t Orbshdzi-M 311 b. 

, H6tk0znap >,8— 12-ig U 14-18-Ig, 

korlatolt azolgAlatft unnepeben 

8— 11-ig. 

A bekiscsabdi egys&ges > 

h&lozathoz tartozik meg: 

Beliczey major 

Abraham B61a moy^Bu (eny- 

k6p6sn mfttormo, II. Andraeey-at 11. 
6-42 
Aehlm Gytfrgy liri- ea egyen- 

rnhaszab6, testilkereskedd, II. 

A6drassy-iit 32. 6-88 

Aehlm Laszld hengermalma, 

LPelsfikCrfls-Bor 27. 4-"" 1 

Aehlm Mlhaly varosi-, 6pit6s 

meralik, IV.,AUok5rii3-sor. 0-20 Adamlk Janos ktft^l^j 

derr, len> 6s :, jn^aru VfizlOt, wiliest 

iiazy-u:'3.' . ' i :'.-'' i --.'..|3M3!7 

Adam cipttttzlet, otetdL. > - 
* Teacher JOssaf, IT. Abdraasy-nf 7. 

' '-- v' 4-81 

Addm FtllOp toll- 6a nyentermek- 

keresbedo. IV. E3tvos-a. 8. 1-85 
Adam Laszld labfaa, vl Deak- 
.13. 2-98 

Adler Lajos cipflteiet, n. Szent 

Istvan-Wr 8. ^ 7© 

Adler Mdr Cnszer- ea vegyeskeres- 

,bedo, IV. Teleki-u. 31. 1-^3 

Addhtvatal, m. klr., n. Szecbe- 

nyi-a. 6. 8-72 

Addhlvatal, varosl,Iasd Varosi 

biyatalok. .:.-., >■"■■... 
Adrla blztosltd tarsdlat bebea- 

megyei t6tigyn6ksege, II., Pereno 

J6zsef-ter 8. 1-54 

Agoston Ferene 6s Tfirsa . 

osztalysorsjeRy fflelanigitVSk sbra- 
jegyirodija, IV. Baross-n. 6i .7^04 

Alftfldl butoresarnok, c6gt. 
Sehlesinger Pal, n. Andraasy-ut 14. 
.,■'■■ 3r83 
Alldldt elstf gazdasdgl vasnt 

igazgatosaga, UL Andraasy-6t fiC. 
52 
BSbeecsaba kGznti vasnt allomaaa. 
11. Andr4Bsy-Qt 5S. ' 18 

DfjszabdBioBztalya, VI. Arp4d-sor 23. 

3-15 
Allamrenddrs6g, lasd Reodor- 
_ bapitanysag. 
AUamvasutak, nt. kir. 

AIlojnasfon6ks6ge, Hi Andrassy^ 
nt58. 33 

Mozdonyfelvigynz^i iroda, II. •■ " 
Andrassy-ftt 58. 3-77 

OBztAlymerob'bs^ge, n., Andraasy- 

. ut 68. / 2-88 

RaktarfOnOksige, D. Andrassy-at'58. 

"...18 

Altmann 6s Birseh fusz^rr «s 
gyarmatarunagykereakedok, 11. And- 
r4ssy-U!t 38. 4-37 

AmbrusPal kerte's$, ifadas-Bor 3. 
6-75 

Angol-magyar bank r.-t. 
btk^scsabai Hokja, liisd JWagyar 
bank es bereskedelmi r.-t. 

Apolld mdzgdk6pszinhdz» XL 
Andraaay-at 6. 2-39 

Aradi Gydrgy bentesara-iizeme, 
n. Andrassy-nt 43. \ . 2r51 

Aradszky Gytfrgy dr., belgyfi- 
gy4sz szakorfos. 11. Ijnther-n. 13. 

..' ; 5-04. 

Arvay Jend divatarukfereskedo, 
n. Szent Istvan-t6r: 8. , 1-16 

Asvanyf Jdzseln6 szdvetpaztd, 

belesarnkereskedd, Szent Istvan- 

fer 9; ■ 6-68 

Atlas alfalanos gazdasagl 
r.-t., IL J6tai-o. 2. 35 

Autd f traktor szakttzlet ^3 
Vulban gnmroijavitb, IL Andrassy- 
tit 18J ' :..';■ ; - ..; . 3^46 

BabcsAk Janos vendegl6s, 
i: Hortliy Miklos-a. 70. >34 

agl Istran textilf esW, n. Jdkai- 
n- so. : :,-■ . : .,'.v .-5^42 ■ 

Bagl LajOsn6 baaai- eV deiigyti- 
nitiles-, elelmiszsrkoresb,, II. And- 
Tasay-tit 16, r 6-43 

Bagoly B61a IstTfln viragazalon, 
Andrassyrilt 4. 4-88 

Bagylnka Janos dr. vfiroal 

: aljegyzo, VI. Tnurz6-u. 84. 4-94 

Bakos Mdty&s If J serteBhisiIal' 
daja es gazdasaga, Furjea-tanya 
4-01 

Baknez Hlhalyh6 dzv. lakasa, 
Kistaban-n. 32. ,2^1 

Balogh Marta tueelfl- «a : epittsi 
anyagkereskedB; lakasa, VI. Pere- 
nyl-n. 40, fr-30 

Ballnt B6fa g€p]avit6 teeinV 
I. Zsilinszby-n. 87. S-'dl bt.; 

OS 

M X 

o m - 

I t Imre 6pit6sl vaUaUtozfi, 
n. Hortby Miklos-n. 21. 5-09 

BankO Andras vltfe, varoaifo- 

m6rnok lakasa. II. HnnyadMer 1. 

5-15 B6k6scsabi 

TKI)EP,0N : SB 35 MfikSmflim Postal A n y a 1 n t d z e lesztoiftold- is P^nzodltdbank m. ^&3?' 

t« a,; Magyar LeitimftoH- * ■ -- P dn z v A l t d - Bar&ny Klara n$l azahfi, U And- 

iisayrfit -?. ■ ... ;.'-, 4-59 

Baumann Janos epfiletr, szer- 

azamfa 6s ^tfweloanyagok kereafc. 

iroda, JIT. 8zfv-u. 2. ' Q8-16 
v telep, It. Bonny! Mifcl6s-n . 

"— ' '■-:■ 4-04 

Bayer Bdla dr, textilnagyker.es- 
ked6 lakasa, IL Brent istvan- 
ter- is. : . 7-14 

Bayer Lajos ^ lla nri divai. 
-sport- esdii&nitlarukereskedese, II 
Bzent Istvan-ter 12. . 4-28 

Beesey Oszkar dr. tdrhaz) ,ffl 
orvos, VI. peak-u. 5. 1-82 

Bdkesesaba megyel varoa tiv- 
beszeloallomasait, lasd Varosl Mva- 
talok es jntezmenyek. 

Bdkese sabal bdrlparosok 
szffvetfcezete, II.FerencJ6zsef- 
,t*r i- ' 6-07 

Bdbesesabal casfndegylet, 

, IL Audrassy-ut .1.- 4-72 

Bekesesabal Itlrdd r-L, Arpad- 

sor 4-86 

-■ ■ • 8trandfiirdoje(IV/16— X/15-jg)3-06 
; Bebesesabal Ipartestitlet, 
" II Kos«ntb-ter 8. , 2-71 

Bdkesesabaf flltelszdvet- 
ke'zet, mint az 0. K. H.tagja, 
Fereoc J6zsef-ter 1. . . . 6-44 

Bdkdscsabat.blrlaplroda 

Filipinyi Uona, - If. Andr assy-lit fi. 

1-48 

Bekesesabal klsgazdak egy> 

Iete, 11 Lnther-n. .6. 2-99 

Bdkdsesabal kdzsdgi 

■zaklrdnyu Iparostanonc- 

Iskola, IV. Baroaa-n. 3. 5-05 

; Bdkdsesabal leszamltold- es 

-. pdnzvaltdbank r^t., Ferene, 

J6zsef-ter 2. . 13 

Bekesesabal sertdshlzlald 

dshnslparl r.-t. telep es iroda 

,-/• '■■"',■ 95 

': Bekesesabal szdnyeglpar, 

Teacher Iiajos esBchlesinger Pair 

Wesselenyi-n. 13. 5-38 

L Bekesesabal takareknenz- 

tAr egyestilet, IL Andr&ssy-nt a 
< , Ugy vezetea : 65 

:',; Valto- es folyoazarols 1-18 

"-■■'■" Bdkdsmegyel kereskedelml 

bank r-t., n. Szent istvan-ter 3. 

48; 82 

.;' Bdkdsmegyel takardkpdhz- 
t&rl egyestilet, n. Szent 

.:,:.'_ Istvan-ter 6. 5Q 

: : Bekesmegyel termdnybeva- 
sdrld, J. Zsilinszky-n. 2. 4-30 

Bdkdsvarmegyel gazdasagf 
egyestilet, H. Ferene Jdzsef- 

ter e ' , . . 46 

Bdkdsvarmegyel kertdszetl 
egyestilet, U Szecnenyi-n: 

■' ''■?:'■■ ■ ■'■ . :,■■■■■'■ ';■ '■ !■ 

Bellczey Mlklds fbldblrtokos Oe 

rendAspo6zta,laidBelie26ymajore)6- 
> ffzetdi kfizt. 
Beiiedek Xajos. dr. figyredv 

5. lranyi-n.^2. . . 5r40 

Benjamin David kenyereato. 

It. Lutlier-n. 16. ' • S^J 

Benjamin dr. es Rah matin 

■ gabona-, termeny-:, orlemenybizo- 

- many ea iigynokseg ', i 80 

Benjamin Karoly , III. Szfy-n. 2. 

.:■■ oe-ie 

Benjamin Marton fakereskedft,. 

D Luther-a,. 16. "' ■-' 4-32 

Berantd Szemenyei Lajos, Ferghc 

J6asel-ter 1,2. O6t06 

Berger es Llpsltz fiveg< ea por- 

cellaiikereskedOk bek^scaabai tf6kja, 

n. Andrassy-d1 iBp. , 4-46 

Berkoesl aUomas, II, Ferene 

J<5zsef-ter . . ■'■■■■-, 3-01 
Berla Jen« tollkereskedfi, 1 Bortiiy 
. . 14iklds-6t 547 .4-48 

Blellb Kalman* a «Merkur» dru- 
;■■ hitelt nynjt^ iro*a igazgatSjinak 
^ lakasa, VI ArpAd6or60:/ 4-87 
Biellk _ kalmAn testil-, katatt- 
. sz8v6ttaru nagykerested6seV HI : 
: Andrassy-tit. ie.' - 87 Bird Bela fakereakeilS Ialcasa, II 

.■■..Irinyirh. ja..,, ■■ .,-■ 3-79 

Bird Em 11 dr. Bgyved, n Apponyj- 

*-.■*-■;■■ : > :• ■■'■■ '2-41 

Bird Imrene dr.-ne ifzv. nfii 

. divatterme, 11. Szent lstt&n-te'r-9: 

>. ■....,-■ ^.-v- .4-52 

Bird Zoltan dr. figyved, II. 

Fereno Jozsef-ter 6. 6-80 

Blsztray Balkn Tamfis dr. s 

a M. Nemzeti. Bank tissstrriselflje, 

VI Thure6-a. 1/2. 5-77 

Bizalom hltellroda, n. And- 

raaey-utia 4-56 

Blattberg Sandor nfii dJvatara- 

baza, IL ADdra+syfit S9. 4-38 

Bobor Mlb'aly motor- es gep ja- 
vfto-mfiliely, n. Veosey-n. 10. 5-43 

Bddl Sandor fiveg-, porcellan-. 
nagykereskedes, UL Grof Tiaza Ist- 
van-dt 17. 2-20 

Bohn M. es tarsal tetocse- 
r«p es teglagyar r^-t., v. 

II. Rakdezi Ferenc-u. 32. 4-27 

Bofans Janos rnDkerteuaetl telepe, 
Beasenyei-u. 87.' - /4-2S 
Bobns M. AndrAs If j. vaske- 

reskedfli n. Andrassy-At 8. 4-91 
Boskd Gyttrgy asztalosmester, 
n. Kinizsi-u. J2. 98 

Bofyanszky Andras fnTsrosasi 
es szallitasi vaUalata, L Batthyanvi- 
n. 10. .7-05 

Brann Herman Brfizmalma, IV 
vitez GGmbSB 6ynla-at «8;85. ; 61 ******* 

Bank Bad a pes t Denes Ballnt mezflgazdasigl g6p- 

es merieggyar, IV Teleki-n. 6. 1-83 
Denesfalvy Denes m. kir. 

des, II. Ahdrassy-ilt U. 6-55 

Dentscb Ivan gy&rigazgat&lakasa 

UL Trefort-n. 19. 2-92 

Dentscb IzsAk ffigzer- ea vegyes- 

kereakedO, VI. 8z616-u. 14. 4-02 

Dentscb Jentf kereskedd lakasa, 
H. Ferene Jfiasef-ter 8., 5-12 

bentseh Mdr es tarsa keres- 
kedfl, H. Szent, Istvan-ter 4. J2-06 

Dentscb Vllmos gyarlgazgato, 
n Hortliy Miklos-u 21. 1-06 

Devenyl Istran, m. kir. posta- 
tiszt, II. Ferene J-ter il. 7-32 

Doblz Zoltan dr. orvos, V. U Ra- 
koczi Ferenc-u. 53. 5-87 

Dob6 Bmllnd teezimnnka bzhIod, 
H. Andrasay-iit 6. 3-78 

Dobrdozkl Ilona fuszerkereske- 
dfi^V.ll.Rakpczi Fereire-n. 13 T 6-39 

Dobrovolszky PAI gyfim8!cske- 
reskedG, IV. .Baross-n. 7. 3-67 
Lak&s, nagyban raktar, n. Appo- 
nyi^i. 3. 5-17 , Geza vendeglOs, 
r&ssy-ftt 68: Breler Jdzsel kerewked*. It. 
Rakoezi Farene-dt 113. 4-08 

Bretter Istvan szlkvlzgyAroa ea 
kereskedo, IY.Mnssolini-ntafi. 8-93 

Brddy . Gynla vesryeakeraakedfl, 
IV. vitez QGmWs Gynla-dt 2S. 2^78 Brflli es Dentsch noriobergl es 

rSvidarn nagykereskedes ' 4-34 
Brttiler Armln bflrkereakedfl, H 

Szeokenyl-n.,^ 2-11 

Brttiler Endre dr. figyved. 

II. Iranyi-n. il 3-55 

Colnmbla gysrmatarn ke- 
reskedes, Lerner Laszl6ne, IV. 
Mnssolini-n. 30. . ' 3-24 

Corvlna nyomda, n. Jokai- 
1-76 

Csaba gummljavltd tizem, 
cegt. Siiiger Geza, n. MnnkAesy 
M.-n. 1. v 5-84 

Csaba mozgd WillontkaUeno- 
IrAnyl^uvlOi ; ; ; ■;-■. Q\ 

Csaba mnkoV es betonlpar] 
vallalat, iil Nagyszikter 3-49 

Csaba szallA, H. 8zent Istvdn- 

.. ter'2. -.; ■■;•■ '" 2-01 

Csabal atlettkal club klubhaz 
es sportteiep, Bethy-u. 4. 2-1 8 

Csabal gdztdglagyar tdrsa- 
sag, Suky Wagner, es tarsai ■*>*;, 
n. •Ran6czi Fereno n. 88.. .' 4-24 
MeszegetOtelepe,- V. GyaV-u 

5-34 

Csenddrs^g^ m. kir., m Uz&r- 
a So -..-.,■ 77 

Vasuti 6rs, H. SEigligeti-n. 7. 5-10 

Cservenak Jdzsel «szere]6 t : 
yi. Degi;6-u. €. [ fi-49 

Csonto's Andras> in, kir. foliad- 
nagy lakasa> Zsillnszsy-u. ll. 7-28 

Czlnkotszky Jentf dr. realgim- 
nAzlomi ; tanar lakasa, yi.;8z51lo- 

*-^ : .-.'■"■.."; ■"■-.... :;4^68 

Danubla fedztosftd lntdzetek 

J6tlgynoks6ge, II. Andrassy T jIt 33. 

■■'■■ 05-27 

Darlda ■ P41 outorraktara .es asz- 

talosUzeme, II. Mnnkabsl il.-n.^: 

• ■'':■:.■ 5-71 

Darlda Jfinos eplrCmester, tv . 

Titea qdmbSB Gyula-ut 14. . 2-56 
Dedinszky Gynla ev. lelkesz, 
HI.: Bzebexeuyi -Gnaztay-ter 1. 6-90 OobanybeT&ltd bivatal, m. 

kir.. Ill Kazlnezyia. 2. , p A " 
Dohanyos Pal BBab6meater > 

RakAozl Fereno-n. 09. 6-96 

Ooleseh Jdzsel gyogyazereaz, 
Padnai Bzent Antat gy6gy«zertara, 
III Grdf Tlazalstvan-nt 23. 4-31 
Oomanek Pal dr. eaperes-ple- 
. banos, a. Bzent Istvan-ter 9 3-64 And- 
3-39 

Pa r ^gd Sander Cordatic-lerakat , 
l merieggyar, Q Aadrissy-at 36. 1-50 

Farkas Antal sertesnagyvagb *s 

benteadrii iiaeme, n: Andr4Say-iit48.' 
. Ipartelep Mezfimegyer 1-49 

Farkas Ernd dr. orvos, II 
■ Tatra-n 2- 3-09 

Farkas Gytfrgy dr. bites kSnyv- 

visagaW, a Magyar bank es keresk. 

r.-t. fiokigazgatfija 6-14 

Farkas Jdzsel szillitas es bizo- 

many lerakat. n. Andrasay-dt 73. 

Fatslnay Dezsd kemenyseprfi 
nzletvezetfi, IV. Mnssolini-u. 40. 

5-97 

Fazakas Lajos dr., a postabet. 
biEt. int. kezeI6 orvosa, V. II. Ra- 
kdezi Ferene-n. 71. 75 

Fazekas Ferene ny. postafel- 
ugyelfl, IV. Csokonai-a 13 3-54 

Fehdr Imre bor- es sfirnagy- 
keresk. a Drener-Ha-ggenmaeher 
stfrgyarak kepv. 2-05 

Fehdr Karolyne saflvfideie. I. 
Zsllinszky. 42. - 1-11 

Fehdr Lajos cipfl- es harisnya- 
azakQSilete, U Andrassy-nt 6. 1 GyiJrgy, Yflazer- ea cae- 
eskedft, VI Urszlnyi Ue- Dorn I. J. roatalemeB-eagepffyfti. 

II. KJniBsi-a 11. 1^43 

Dubravcslk KAroly kenyer 

sdtode, IV. vitez GfimbSs Gynla- 

nt48. 3-41 

Dzorlk Jdzsel dr. figyved, n. 

Ferene Jdaael-ter 10. , 5-73 EgrI GyWrgy daial6inalma, 
Horthy Miklos-uT 73. 6-58 

Inborn Abrahamnd rasfizlet. 
vaaszerszam- 6s mnszakl keraake- 
dese, H. Andrassy-dt 41. 1-20 

EIsenbergBertalannd dr.-ne, 

III. Grdf Tisza Istvih-dt 12. 5-8r 

Elsenberger ds Kddar kfftatt- 
szOvfltt-, rbvidaranagykereakedea, 
II. J6kai-n. l. 4-50 

Blsler Jakab ny fflailatorvoa, 
U Mnnkicay-n 5. 3-03 

Blsd bdkescsabai, mlskolel 
ds debnecenl Istvdn gdz- 
malmok r.-t., R6thy-n. 1. 

2-94, 2-96 

JtUzraktarf vaUalata. 2-96 

EIs« Bdkdsmegyei fekernemu- 

ipar, eeflrt.:. Koszegi Rozsi, IL 

Horthy Miklos-n. 61. . \ 7-10 
Glsd magyar dltajanos biz- 

tosltd tarsasdg bekewwabal 

flgynfiksege - ...2^ 

Engel ds WClsz kereskedok; n 

AndraaKyrOt 27 81 

Erddiyl Istvan dr. ortoa. Tl. 

Prtinai-Q. 1; 1-87 

Erddiyl miklds dr. ea Erdelyi 

Gyorgy dr. figyvedek, II. Gy6ni 

Geza-n. 5.. 3-85 

Erdobi vatal, m. kir., ttjvAaar- 

terl 1-59 

Erdds Mlklds, a Bekesineffyeir- 

kereskedelml bank r.-t. h.-igazgt 
. t<Wa '.-' Q82 

Erzsdbet < gdzmalom, Plamra 

Mik.saiie" is namalomtnlajdonosbk, 

HI Bzent Mikl6^-a, 7. 1*42 

Erzsdbetbeiyl ev. egyhdz 

lelkeszi hivatala, V Egyhaz u. fi. 

'■"/' ; ■■■;..: ". '4-19 

Erzsebetbelyl jegyzft, V. 

II. Rakoezi Ferenc-n. 57. - 4-i6 36 Fekete Istvan pekraester, 11 
^Borthy Mikl<is-u 77 . \. 3-65 
II lranyi-n 4 3-66 

Felczdn i _ 
meffekereskedfl, " 

zsohe-iKSS 4-67 

Felsdkereskedelml tskola 

igazgatosaga, II, Andrassy-dt 1. 

3-73 
Flkker Jdnos ftlszer- es csemege- 
kereakedo, 11 AndrAssy-tit 5fi. 4-78 
FUlpiny 1 Mih&Iy m . kir . posta- 

elierifir, VI Arpadsor 38. 9 

Flseber Ferene dr. Bgyved, 

Apponyl-u. 3. \ 4.95 

Fischer Hlklds dr. orvos, II. 

Katona-n. 3. 2-29 ' 

FUehlovlts es Seh wartztextll- 

kereskedelmi vallalat, IL Andnlssy- 

6t 11.. ,~ 4-60 

Flsebmann Mlhaly dr. Rontgea- 

intezete, U.Bzent latvin-tei 9. 2-64 

Flamm Jen& mernfik lakisa. 

KIstaban-n. 31. 3-87 

Flantner Istvdn az I. B. U. Sz. 

gyorsarngyfijtO helyi kepviseloje, 

Mniikdcsy-n. 17. 5-57 

Fogarassy Bdla dr. 0. T.I. osz- 

talyveBeto orvos, n. Szent Istvan- 

rt'p 8- ; 6-64 

Foneldre dllalanos blztdsf td 

Intdzet betosscsahai (Onaynflksese, 

11. Szent IstyAn-ter 6 .; -2-76 

Fdnldder testvdrek kezmflara- 

sagykere<kedew, n.Andra«ny-at33. 

' ' 1-24 • 
Ftfldesl Ferene bankfgazgatd 
lakasa,' VI. Gr. Klebelsberg-n. 3. 
6-46 
FranezlszezE Daniel dr. orvos, 
111 J6kai-n SO. 4-76 

Franelszki Ferene. to Ukeres- 

kedft, Szent Istvan-ter 20. 6-79 

Frankl LIpdt kereskedelmi figy- 

' ndkseg, II. Hunyadi-t6r 10. 2-54 

Frank6 Mdtyas : rt(is«iki, mezo- 

gazd. gep ea alkatresz Ozlete.U. Szt. 

latyanrter 20. 4-43 

Frenkel banlcbaz, 0. Andrassy-otfi. 

•..:.-■;■■'■,. '4-46 

Fried man n Ferencnd Uzv. 

fnszerkereakedo, V Tompa-n. 23 

. / 4-22 

Frledmann L^rlne ocskavaa-'^s 

femkereskedO, V. 0. Rakdezi Ferenc- 

n. tJO. 1_45 

Frlseh Abrahdm IQszer-.ea fes- 

t^kkereskedese, IIL Grof .Tlszalst- 

vdn-n. 9. ; 5-86 

Frlseh Gdza, ri. Szechenyi-n. 51 

3-48 

Frlseh Jdzsef iestek-, , fcence:-, 

lakk-j eeset- es . vegyidruk ■ nagy- 

I : kereskedesei, III. Lnther-Ui 9. 6-17 
Fn'tnra fobizomanyosaag, a Beiia- 
megyei kereskedelmi bank keze- 
-...-..■' UOrwo leaeberi " . • .043 Ev. dlakonissza kdpzdlntd- 
zet, II Lepeny-n. 1J. 37 

Et. egyidzgondnow bivatala, 
JH. Jjutlier-u. 4. . 3-58 r-- ■;^,'a,^i^^-; ■ DIzMtMrM 


HIRSCHrddib^svillany^^^t^Ker^kpdrok.Iel^-ei Gabona 6s magkereske- I Hangva szttvetkezet Hok, II. 

deUnl r.-t.. kireudelts^e, n. : Andrissy-dt 4. :■ ■ ■ 2-87 

.Perebc J6zsef-ter 18. 90 1 *. uzaimi fioki m. Qr6t Tisza Istvan-' 

lit 15. 1-56 BteiiibergerMarton Jak&sa, n.Felso- 
, k6rHs-sor.9/b. . 5-6(5 

Gajdacs Gytfrgy fliszerkeresr 
bedfi, V, II. Rakoczi Ferene-n. 77. 
4-O8. 

Gallic Ilona dr. orvou, fogorvos, 
I. Horthy Miklos-n. 89". 94 

GaJIi G6za dr. virosi fanacsnob 
lakasa. VI. Thurz6-a. 26, 5-29 Galll Karoly dr. 

Andrassy-tit 12.. ftgyved, n. 
3-84 Gees Kalman Laszlo sssennagy- 

kereskedd, 11. Horthy Mikl6s-i)t 60. 

7-18 

Gerey LaszlA Vlllamosnra igaa- 

gatijanak lakisa, n. Apponyi-n. 2. 

. ■ s 2-82 

Gerla, I. Wenckbeim Jenft grof, 

Geria 
Gesmey nyomda konyv- 6s 

papirarubaz, Lang 1 Bandorne, IT. 

Szent Istvan-ter 3. 2-12 

Glczey Lajos dr. gyermeborvos. 

VI. Deak-n. 7.. 1-22 

Glmnazlumok : 

OimnlLKium igazgatosaga, IV. 
EotvCs-u. 1: 88 

Ije&nygimnaziuni igazgat6saga, VI. 
Deak-n. 4. s 1-68 

Gtnsztler Erntf bar- 6s.cipfikellek- 
keresfcedo. H. Andraesy-it 43. 2-49 

Gneth Glzella m. kir. posta- 
6. tisztno, VI. Breaayik-a. 11. 1-21 

Gonda IJkszlO dr. orvos. n. 
Koasntn-ter 4. 2*77 

■ Gotthard Janos dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa, 11 Haan-u. 7. 3-82 

Gotllleb Arpad dr. volt 06) 
klinikai tanArseged, azaleas, nfr- 
gy6gyAsz,Il Kinfzsi-n. 7. 3-88 

Gtfnezy Ador jan mernfik, Teleki- 

■'»- 7 3-43 

Merntfki irodaja, DLPereno J.^terlO. 

6-21 

GOnozy Mlklds dr. es Lang Fri- 
gyes dr. Qgyveaek, H. Bent Istvanr 
«r9. 02-72 

Gtfnczy Mlklds dr. figyved la- 
kasa III. LAzAr-n. 15. 5-46 

Govrlk Istvan m. kir. gazdasagi 
feltigyeW, IL Einizsi-n. 1. 7-29 

GrlgOlon Janos Hal magynr- 
orszagl r.-t., 6W. 12 29 

Grttnwald Ervin <jrfiittmany.o : 
zasl esfuvarozasl val lalat,IlJL J6kai- 
ii. 84. 3-60 

Grttnwald Jdzsel baromflkeres- 
kedo, n J6kai-u. 10. 4-61 

Grttnwald Kalman epitesi es tft- 

" zeleBianyagnagykereskedft.ll HaAti- 

-; a. 1 , ''■'..■'■; 44. 

Gublcza Istvan O.F.B. eng. in- 
■gatlanforgalm) irodaja, II Andrassy 
ft't-*o v 4-9,9 

Gulyas Janos. radio es viUamos- 
sagi vallalat, II. Andrassy-At .7. 

'.'::-- ■'." 6-92 

Guttmann G6za *fiszer-- es cse- 

megekereukedo, II AadrAssy-ut 27. 

1-60 

Gatvlll Frlgyes csipkeAruhaza, 

IL. Andrassy-nt 8. -4-97 

Gyebnar Matyas varoaifokerTesz, 

VI. Sz6chenyMiget 1-65 

Gyebrovszky Karoly iri szati6, 

Ii. Andraasyrut 10. 78 

GytSngyoHl Janos dr*, a Keres- 
kedelml csamok ffltitkara, D. 

';: Andrassy-at 6. , 4-92 

Xakasa , 5-35 

Gyncha Janos yegyeskeraakeda, 

; I. Thessedik Samaal-a; 19J 2-26 

Hai6s 6s Klein Elsfl : bfikiscaabal 
. doboz- es paplraragyar, H. Pr6nay- 

u; 3. 1-99 

Hantfya kfizpont bekescsabal Mreh- 

deltafige.ai Kazinczy-n. 1/2: 2-89 

Hangya aerteshlzlald, Kereki 

'* iiUdekiaai. . 1- n.. azamn fl6k, V. Jladaol-a. 42. 
. ■-...' 7-15 
Hangya szit^etkezetl , 6rte- 
keslttf telepe 6s htitobaza, 

V. U. Eikdeai Ferenc-u. 18. 

4-17* 4-18 

Hank 6 Maty as bAdoaroa-, yizve- 

aet6k- 6s tftepOati ffit5berehdez6s- 

pzereW, II. Munk4ftsy-u. 9. 2-73 

Hannesz Jdzsel sCroagyraktara, 

cegtDlaJdonoa GiessiQg Rezsfl, II 

Andriasypfit 44. 64 

Harmdnla arnforgaltnl szO- 

-vetkezet II. Andrassy-at 59. 

5-75 

Hartel Ferenc bahkigasgatd la- 

kisa, II Szemiinsor 4. , 3-38 

Bauer Fttl»p k6UM~, aaOTfltt- es 

jatekirauEiete, II Aodriesy-dt 9. 

1-55 

Ukasa, I. Horltiy Miklde-u.44. 4-69 

Havas Laszld dr. a gyred Irodaja, 

'II. Ferenc *ozsef-ter 16. 1-35 

Havran Pal. 6s 11a temetkezeai 

vallalkoa6, eptilet- es batoraaztalos. 

U . ferenc Jozuet-ter 15. 2-43 

Hazal altalanos, blztosltd 

r.-t. foftgyndlwege, II. Perenc J6- 
j zsef-ter 1. '*' s 

Hazal szdnyeglpar» Haeal 

QyCrgy.li. Andrassy-at 85. 3*44 
Hegedfls Marion aeemely ber- 
aurfvaUalat, III. Lleshaii-a, «. 

6-36 

Helm G. Ferenc paprlkanagy- 

keraskedO, szegadi paprikalerafeat 

tulajdonosa, II. Andraasy-dt 1«. 

> 6-02 

Henez Anr61 P. kapncians baz- 

ffinflk, plebaaoa. V. Bakosi Jenfl- 

n.23. ' 5-83 

Herzog Henrlk dr. flgyved, 

Kiss Emfi-u. 7. 1-09 

Hesse r Jend nOi dtTatarobAza, 

II. Andrassy-nt 43. " . 4-13 

HI Id Gyttrgy, a varosi Tlllamosmfi 

mernflke, Vi. Aulich-n, 8. 1-61 

HlrscN Janos villamoa bereode- 

zesi vallatata ea rad<6azakflzleta, 

n. Andras8y-6t 6. 2-61 

Hlrsch H6r frabonafeereskedfi, 

Borthy MJkWsj-dt 3 . 1-72 

HolV Laszl6 korlatlan italmerese 

(volt Kalman Sandor-fele italmeres) 

. n. Szent Istvau-ter 3. 2-14 

Hoffmann es Herzog gabofta- 

es termenykereafcedd, II. Andrissy- 

lit 36. 1-90 

Hollander L.lpdtn6 dr.-n6 

ozv., II. Kereno Jozeef-ter 5. 23 
Honr6d lasd katonai alakniatok. 
Horvath Ferenc dr. Qgyved. 
n: Horthy Mikl.oa-n'. 41. 3-75 

HorVatfa GyozS dr. Magyar 
Nemaeti Bank tisstvlselfije, 11. . 
Hortliy Miklds-n. 12. 5-44 

HbrYatb Istvan varosi tanacsndk 
.lakasa, n. AndrasBy-fit 40. 5-14 
Horvath Laszl6 m. kir. posta- 

tiazt, 111. Tolnai-a. 6. ; . 7-09 
Horvath Mlbaly pqstatisrt" 

Knezieb Karoly-n. 5. 1-03 

BTr aho vszky Janos Hombar 
bizomanyoa, takarmaiiykereskedfi 
5-74 
Hrabovszkl Janos Vii-agouk- 

tasi5da> n. Andrassy-at 26. 6-82 

Hrabovszky Pal ffildbirtokoa es 

nagyberlfl, H. Kiataban-u. 16: 2-70 

Hrlcsovlnyl Mlbaly ndl szabd, 

- I.apeny-u. 6.. 3-68 

Hnbertas kot0tt-szov»ttaro' 

gyAr r.-t., III. Trefort-u. 2. 84 

UzemigaBgatdsftga ! 

Hhgyecz Paliie, Sajben Uari&nOi 

divatterme, VI. Deak-n. 16. 24 

Hursan Ahdras autdtaxi talaj- 

donoa, n. Szent lutvan-terl bode 

3-10 

Iczkovita Upot geparohaza, II 

Andraaay-at 71. 2-75 

AsvAnyolajtelepe, m Bsardahelyl- 

W2. 5-01 Iczkovlts Sandor, as lozkoriti 

Xiiy6t ceg beltagja", n. Andtis^y- 

«t bf. , 4-39 

1116s David ny. mar. fOzbernSk, 

Vi. Porgach-a. 9: 2-97 

Irlmy es Ollary nri es n5i - 

azab6k, U Andrassy-nt 16. 601 
Bzraellta bltkSzseg titkiri hl- 

vatala. Ill Laz^r-n. 2. ' 2-46 
Izr. szent egylet aggok ott- 

hona, II. Csaba-u. 2. . 4-58 

Izsd Lajos ny. postaf6ellen6f t VI- 

Perenyi-n. 50. 6-08 

Jaczlna Istvan sertSsblzoma- . 

nyqa, II„ Monkacsi M.-n. 4. 1-37 

Jakab Erndn6 fiiazerkereskedo. 

VL Qr. Klebelsberg-n. 30. 4-45 
J&nossy Gyula vitez, polgarmester 

lakisa, 13. Szemianuor 6. 7 

Jdrdsblr6s4g, kir., VL Arpad- 

sor 4. 1-02 

Jehey B6Ia badogosmester, 

IV. Guttenberg-a. 1. i-84 

Jeszenszky Pal dr. orvoa, IV: Ba- 

- - - 2-13 

Jnhasz 6s tarsa gabona- 6s ten- 

menyttzlet, H. Andrausy-ttt *14, 20 

Jnnaszka Ferenc, a Bek'4sme- 
gyei takarekpenatar egyeafilet al- 
Igazgat6ja, Q. Apponyi-a. 5. 6-27 

Kadar Laszld, az Eiaenberger es 
KadAr ceg beltagjanak lakasa, II. 
Bzecbenyi-n. 6, 5-26 

Kallay Sandor Vaeaam Oil Co. 
r.-t. Wlerakata, n. Andraasy-nt 8. 

Kajan Laszld a Hangya HfltOhaa 

fiaemvesietS lakasa, Q-alikJanos-ii. 1. 

7-26 

Kaplar Mlhaly banktisztriselo, 
0. Ferenc J6zsef-ter b*. 5-94 

Kaszonyl Ferenc rltez, van- 
deglOB, n. Ferenc J6zsef-ter. 9.- 36 

Katonai 6ptlletek es pa- 
rancsnoksagok : 

Ker. kiegesziifl paranesnoksag, 
Biecbenyi-u. 2. 5-66 

Dandar . parancsnoksag es bdkes- 
esabai allomaaparancsnoksag.PetOfi- 
n. 3. 2-69 

Gyatogsagi laktanya parancsnoksag, 
Aridrassy-iit 6^. 1-07 

Boprony-utcai laktanyaparancs- 
noksig, . Soprony-n. 10.' " 3-63 
Gyalogsagi laktanya, H. Andrassy- 
tit 52. 1-86 

K»nnytl hadosztAIy levente. 
paranosnoK, U. Petofi-n.. 3. 6-60 
Bekiscsabai megyei varosi levente 
parancsnoksag, II. Bonai-n. l&fa. 

M. kir. haditLzemeeoport parane$r 

noks'ag, Boeskay-u. 19. 5-92 

Katz Ei-nO borkereskedd, 

"n. Andrassy-n. 35. 3-97 

Kegyes Sandor dr. aaemorvos. 

II. Katona-a.-S. 5-88 

Kellner M&rton. latszeresz tiOkn- 

larium* fotbazakdzleto, n. Aadrissy- 

dt 6. 4-96 

Kert6sz Istvann6 Weber Maria 
, szfinyeggyara, II. Szent Iswan- 

ter9, - 6-25 

Kert6sz Xaszld magtenneld, I. 

KSlcsey-n, 11.. 5-25 

Klrchknopf Istvan gepeszmer- 

nOk, II. Szent Istvan-ter 9. 6-24 
Klrner Gusztav gimn. tanar, 

IV. Re8k-n. 1/a. 6-85 

Kiss Gyttrgy dr. figyved, n. 

Apponyi-a. 5. 5-95 

Kls Imr6n6 m. kir* postadijiiok. 

UI. Bzerdahelyi-n. 9. 7-10 

Klein Henrlk 6ras es ekazeresz, 

ti: An rassy-nt 7. 3-89 

Klein Lajos 6ra-, ekazer- es szem- 

fivegkereskedft, IL Szent : Istvan- * 

ter 9. 6-18 

Klent Sandor szaWt&Bi vallalata, 

H. Or-u. 4. : 5-72 

Klinieht Janos baromfi- es 

gyii'mflleskereskedfi, Kazinezy-n. 18. 

Klfnghammer I«tvann6 ozv. 

kalapszalon,, rv.vitea OflmbOa 
Gynla^-fit 8. 6-19 Koczlszky Gynla inesziros es/ 

bentes cBabai kolbAsziizeme, V. 

H. R«k6oai Ferenc-n. 51.' 5rl0 

Koczlszky Mdtyasn6dzV. roid- 

birtokos, Vandbat-poHZta 4-44 

KohnEmandel tnezer-eBvegyes- 

kereakedfi, I. Arany-a. 86. 4-7O 

Kohn Kalman pekmeater, rv. Zsl- 

Toa-n. 21. . . 4-41 

Koleszar Pal vaskenskedfi. IL 

Ferenc J6zsef-ter 28. 6-72 

Komaromy B61n tnsifanagy- 
keresk.. n. Ferenoe Jtissef-ter 5. 
1 ■ ' 5-23 
Komassy Mlhaly dr., a posta 
bet. bizt. int.- orvosa, nogyogyasz, 
szfllesz szakorvos, H. Klnlzsi-a. 14. 
1-23 
Komldsl Istvann6, II. Andrassy- 
nt 25. 5-82 
;onznm enkorka, csokoladfi- 6s 
deligyfimBIcskereskedfi, IL And-_ 
r&ssy-nt 21. 5-60 
Koppanyl Gynla ref. lelkesz, VI. 
Deak-n. 2. . . 1-6^ 
Kopsteln IJpot batoniagykeres- 
ked6, n. Andrissy-nt 25. 32 
Koritar Karoly bentes, tneaza* 
ros, serteskereskedO, vite« G»m- 
b8s Gy.-n. 45. '6-71 
Kornlss Geza dr. varosi tanaos- 
nok, VI: Drflzinyi Dezs6n6-u. 6. 4-35 
Kosa Gyttrgy baromflkereske'd6 t III. 
Kazinczy-n.l'a. ;96 
Kossuth Laszl*'.gy6gysa,erfsz 

Magyar Korona gyogyaaertara, II. 

' Andrasgy-tit 14. 8-90 

KQsaatb nyomdSi HBeliczey-n. 4. 

5t67 

Kovacs Gyttrgy halottezallirasl 

^b temetkezesi vallalat/ 1. Banat- 

n. 17. 5-80 

Kovacs Gynla dr. flgyved, VL 

Bea,k-o. 3. 4-66 

Kovacs *Istv an vendeglos, v. 

Eak6cHi Eerenc-n* 55. .3-17 

Kovacs Mlhaly gosmaima, III. 

Proaay-n. 32/84. 70» 2-85 Ji 

Kovacs Pallnkas Ferenc 
auto- es gepkereskedelmi Bgyn5k- : 
sfege, IBL Lazar-a. 8. ^"1® 

Kovan Mlbaly f erfl 6s nM ataM* 
meater, U. Szent Istyin-ter 18. 4-53 . 
K4fk6nyessy Gynla Zoltahn6 
Koczlszky Kata, ni. Lasar-n. 1. 
,1-10 
Kdrtfsv1d6fc szerkesBtfisfige. -.-, 

ff. Szent Istvan-ter 48. . 60; 

Kdvarl 6s Szelner rosier-, cse- 

mege- es gy armatarokereskedese, 

It- Szent IstvAn-t6r 10. 31 

Kdvarl Jeno*, II. Kis Brnfr-n: 8. 

-*"■ 6-41 

Kdvarl (tdtfn abtfimester, VL 

Drsainyi DeasCne-u. 18. 7*11 

KOzkOrhaz. felveteli irodft, beteg- 
osztAIyok, laboratdriom, VI. Rethy- 
u 8 -..-=. ::.■■:"■ ■; 58 
Gazdasagi hivatal '. ■. ' : 7-04 
Kozs6gi eltfljardsag, Gerendas, 
lasd a csorvisi eloflzeWk kOztftt ■' 
Mez8megyer (kBasegbaea) .1-80 
Krajcsovtcs End re 6s Hal 
gepszakQzlet es femipari nzeme, 
II. Petflfl-n. 4. -.,. . 1-40 

Krayer E. es tarsa festekgyar 
bekescsabai fijikja t H. Szent Istvan- 
ter 2. -,"■.''■ 4-25 
Krnacs Pal ffiseer- es vegyesfte- 
resked6se. H. Kiss Ernfl-n. 6. 5r98 
Knchlnka Ferenc, VI. 

gr. Klebelsberg KanoVu. 12. 7-07 
Kugel Samuel vas-, festek- ea 
technikai cikkek kereakedese, II. Fe- 
renc Jozsef-ter 2. '48 
Knlcs&r 6s Sehvartz kJ.t., 

n. Andrassy-nt 10. • 1-74 

Kulcsar Tiber dr. orvoa, IL 

Gyoni Geza-n. .2. , 4-77 

Kulpin FerCnc kereskedo, II. An- 

drasey-nt 19.; : /',,.. 1^97 

Kulpin Jakab kefeskedOiH. SzSht 

lstvAn-ter 14, ■,-. 1-13 

Kulpin Mlhaly keresked6 lakasa/ 

H. Andrisay-bt t9. 2-80 

Kultara bflny v- is paplrkeres- 

kedes, oegt. Szilagyi Jozeet, P. . 
. Andraesy-at 1. 5-52 Ot 

5 ar - 
0- 

N 
VI s ,87.; ^1^,^^ jygiiillHjl terfflimnzfi [^MagyarBank6sKeresl^deh^ T , : 2 -02 Kan Jentf fakereskedd, U Lntber- 

. ,'n :-6,. ■;■:-„■ ," 1-81 

Kapler es Schwarez posztd- 

; hAz, Xiidrissy-iit 15. sz. 6-53 

Kulkereskedelml htvatal 

m; j;ir.:kirendeltsege, VL Arpdd- 
^or 20. , _ :. -^ _.." • 2-59' 

Lacblta Vfktorvnzemvezetfl, vi. 

'I R#hy-d. i. Utv&xaa&loui .," 5-65 

Laczd Mlbaly Rentes 6s meszA- 
*os, H. Andrissy-rtt 6, 4-84 

Lampel Albert, B Ferenc Jdzs'ef- 
*6r 18. 2-28 

~ ^1 Ferenc a ifagyar Neinaati 
Bank tisatviseKije/ VI. Urszinyi 

8fln>-jn.; -24. ; ■ . ,'. 4-21 

—— J Frlgyes dr. figyved , H . ■ " ' 
': Baent IstvSn^t&r 9. 02-72; 

LAng LAsziO, VI. Arpadsor ie/a. 

;-■ 6?95 

Unto* Mlksa f Assets asak-,:*sl- 

Beg-, jipbyvav 6a kenderarok^ rak W«» e» nciiuororiut ran- 

L Ferenc Jdzsef-ter 28, 3*59 

, LAszld es. Laukd .bqr- es sbW 
nagykereskedd, Wesaeldnyirn: 27. 
8*62 h . LAszld SAndor epitdsl anyag 
flzlete, IV. Baroafe-n. 19. 4-36 

LAz&r Istvan, rV: E5tv<js-n.7. 3*1 1 

MAnyglmnaztum, lAsd GimhA- 

ziomok. >'■■,; .'■'.." 

Lddlg KArOiy cnkrAszdAja, n. An- 

/ drissy-fit 8. 4-47 

Leelesy Albert asatalos-fiaeme, 

, jn.; Luther-utca 17. 5-58 

Legoltalml kdzpont, ft Szent 

Ijstvin-ter 7. 3-32» 5-32 

: 6-33* 6-34 

Leadczky LAszld tfizoltdpa- ; 

rancsbok, tfizTendesaeti ielflgyeld. 

H. Bzechenyi-n. 5. 4 

Lelpaleker S&ndornd Vzt., 

, n._ Ferenc JdzaeiC-ter at. 5-79 >-:%:i ■.^u^uePil f6nykepe>zniester mn- 
, terme, aniiator laboratorium, fot6- 

flzaktizle^ II. Andraesy-tit .39. 6-^1 
Lepeny Taiaas meBzaroB es hen- 

tos, n. Szent latvia-ldr 10. 42 

Lerheir Zbltan toll-; bdr- gyapjn- 
fcereakedoy II. Horthy: -MlkLos-u. 71. 

. Lessko Jdzset dr.' figyved, II. 

Horthy MiklGs-dt?;-.: 5-22 

Levente i egyeslllet, n. 

- Andrassy-dt 38, 2-47 

LInder Karoly dr. vArosi fd- 

: .figySsz, n. Apponyi d. 2. '3-80 

, Llptak G. Pal ingatlanforgalini 

.-. irodaja,IL8z«mt [sfvan-ter 12. 3-27 

; Llpt Ak Gyorgy szdiiyeggyAr, in. 

Nagy Antal-.u. 11. 2-40 

': Llptak JAnos ApftdmeBter, IL Kl- 

■ ntzsi-d. 5. ■- ;'■"■'■>■.:■■ ■ 1-51 

IJptAk Lajos cnkrdsz, IUeshazy- 

*M- 6-98 

USohkaFHgyestanar.iV.Teleki- 

a. 23. 7-24 

Lorant Lajos dK orvos, n. 

: Hojthy Miklda^t 49., -.'.- 5-02 

Ldrlnczy LAbzIA gydgyszertiSra. 

HI. Baross-n. 34. .. 2-42 

Ltfrlnczy Stachd Ldrfihd, m. 

kir; 6rnagy, Grf. Tisaa Istvan-'n. 7, 

JLfiwy Albert k.f.t faketeskedd, 
n. Andriasy-iii ;fll,63. - - 2-00 
Machd Uona iazai ■ ■« deligyfi- 
. Cmflloa Kereskedfi, 'eladas riagybao 
;r *3 JriosJiiybB'n, n/ Andirassy-n; 12. 

ffaez&k Adakn drog^riaja, l"l. 

Andrassy-dt 1. \ 3.13 

Uaittermeltf es kereske- 

delml k.I.t., n. Horthy Miklos- 

^-f \:/:V ■.-■;■" ;-. s '.;.v ,;'_.3^99 

Magyar bank «■; kereske- 
delmlr.-t. b^k^aoaabai liokja, 
n,,Andri8sy-atl2. 2-^02 

Magyar dlvatotthon iiri-DOi . 

, divath£z v o^gt: BieHk , Kilmin, n 
Andr&ssy-at l. ' 5.51 Magyar hollandl blztdsltd 

jr.*t.„ n. AiidTasay-Tit .:«.,;... 6-59 

Magyar Xabdardgd Szttvet- 

seg K8r«Bvid6ki kertilete, VI. 
Retfiy-n. fe. ■■ .* - 1-57 

Magyar nen^zetf bank bfek6s- 
osabai fldkiatteete, 1. ialHnszky- 
d. 1. ■■ ■ 1-15 

FonBke . . - - ' 1-14 

Magyar-olattfe bankr^t. beW 
osabai flfikja, 11. Andriasy-at 14. 

2-68 
lagyar tdytratl Iroda fl6k]a, 
■n Szent Istyah-tSr 3.. 1^69 

Hajerholfer Istvan cipfigyira, 
Vecaey-n. 18. J_82 

lakdsa: n. Andraasy-dt 24. 6-76 

Marglt-maloqi* Magyar Jdzaef, 
IT RAkdozi Peredc-n. 31/35; ' 1-28 

Marlk Istvan 'epfilet- M diazmfi- 
bAdoeoa.viaveaetfik.is osatorndaas- 
berehdezoV n. Fereno Jdzsef-t^r 1. 
- 6-08 

Marlk E.aazld gnmi fizeme, II. 
Saent Istvan-tfir 8. 6-26 

MarkpTlts FUlOp Mr-, tolls t»b- 

6a rongykereskedd, n Prinay-o e. 

1-36 

Markovtts Mlkaia nyerstermftny^ 
keresfcedfi, n. J6kaj-a. 16. 1-52 

Martlncsek Janos hentesmestef , 
II. Andrftssy-u.,2. 4-83 

Martlncsek Matyasstsfiesniester, 
IV. VMz G«mhB8 Gynla-n. 97. 47 
kjk^aaftft es festfl telep, NAdaa- 
sor t. 7^ 

Martlncsek MAtyas dr. vAl 

laiati igazgat6, IV. Etttv8s-n. ,21 
- • .7-*l9 
Mate es Flender gfipmflheiye, 

I. Horthy Mikl6s-dt 79. , ,2-09 

Mateesz bekesesabal. klreh- 
deltsege,. U. AndiAsay-dt 77. 

03-95 

MatusoTszky Andras egyeteml 
.m. tanar, kdrbazj aafiliszffioryrts. 

II. Ferenc J6zaef-tAr 2. 4-05 

MAvadt a m. klr. AllamTaBntak 
kdztti g^pkocsifizeme kirendeltsSge, 

III. Kazinozy-n. 1/3. 2-33 

Medoyarszky M AtyAs dr. rdrosi 
ffljegyzd lakasa, H. Perehc Jdzsef- 
;ter>4.. ■ '-, . ■ _■ ■ i^j 

MedVegy Bdla „8sent latvAn" 
gydgyszertira, m.Barosa-B . 6. 5-21 

Mekls AdAm ev. lelkeaa, IH. 
Df. Bzeberfnyi Gnsztav-ter 2,1). ■'■ 
7-17 Mokosite Waltbler Lajza polg, 
lednyiak. igaagatd, II. Appoayi^n.l. 

. '.,■■■:-- ' : ■■..■■,. ■-' ■ -■ ■ i7 

Mpldovanyl JAnos nyug, fd- 
.; szblgabirxS, IL Mnnkaosy-u. ll. 80 
MelnAr BAla gipharkold i Heeme, 
It. HbTthy Miklos-dt 18. ■ . : . 4-98 

Moliidr Belaind gepiinrkot6' 
-fizeine es lakaaa, I. Thesaedik-ti. 3. 
6-77 

MoInAr Gytfrgy dr. ngyv6d, 
". AndiAaay-dt 34. 5.96 -».»—« vwmis. ««•. iogorvos, n. 

Horthy Miklds-At 19. 5-69 

MolnAr Lajosne If J. papirzaeak<5- 

keazitfi-nzeme es papiraroke'reske- 

deae, Ferenc J6zsef-ter 2. 5-28 
MolnAr LaJosn6 «zv. divathaza, 

II. Andrdasy-ttt 8. ApolW-mozgiiva] 

mnmhan ■■-■'■" . , r\e\ P6ir Mlhftly ntdda Pell Jahosiivegr 
6s poroellAnkereBkedfi, 11. Andraasy- 
Atl9. -8-20 

Perlrotb S. cementgyaT, " IT. Prd- 
nay-a. 18; 72 

Pesthy IstvAn. inalonitlBBtviseW, 
VI. Telep-u. 16. ■ 8*61 

Petenyl LAszld dr. vitfe, im. klr. 
, tlsztiorvos, VI. Petenyl-n: 2. 2^19 

Peterll Imre gyirl kepvfaeifi 
lakasa. H. Andj-Assy-dt 9. 2^ 

Peterll SAndor dr. orvoe, ; bel- 
gydgyisz, U; Iranyi-n. 1. 3I74 

PefdII*nyonida» kUnyvklfte- 
szet, Gdlik JAnosi IL "AndrfsSy 2 - 
At 3. i.38 

PetrpTszky S. PA1 vaskereak., 
IV. Vitea GOmbBa Gyula-a. 2, 6-54 MolnAr H AtyAs Tendfiglfe, m: 
Kazinozy-tt. 14^ ; 6-31 

III. MolnAr PAl epftesi Tallat- 
kozd lakaaa, I. FelsokdrOssor 29/8. 

7-03 

MdskOTlts Jen© kezmftAra nagy 
kereskeda, Preudiger M. ds flai le- 
rakata, II. Andraaay-dt 19 3-21 

Mozsory Aantal vitez m.- klr. 
ezredea, n. Szent latvan-ter 10. 

7-02 

Nagy Gyala, a Bmi keresk. bank 
r-t, gahonaosztalya vezetdjenek la- 
kaaa, H. AndrdeBy-dt 63. 2-63 

S. Nagy LAszld korlatlan -v\\- 

italmereBe, bor- es aOrnagykeresk. 

2-27 

Nagy SAndor dr. kaAU, posta 
bet. bizt. int. orvoa es BzeihAa!!- 
azakonroz, IL Fereno Jdasef-ter 2. 

,■■■.". 4-73 

IVattAn IstvAn okl. gep*szmdrn6k 
.mernCki frodija, eoffdr iakola^ . 
IV Efltrda-u. 4. 63 

Neslnger Beta postaffielleddr, Vl 
Bz8ll6-n. 10. 67 

Ndnay Ferenc m: klr. honved 
szazados, II. Munkdesy M.-n. 6. 

5-81 

Nnssbanm MlnAIy bazdr- 6s 
divatira-kereakedo, II. Andrassy- ' 
nt 75. , 5_ 81 Podoyszky Jdzsefinid day. -. n. 
6-67 MentelepTezetdseg, m. klr. 
Allaml, H. Kazlnczy-n. i. 21 

Merknr Aruhltelt nyuftd 

kdzpontl Iroda, H Andrisay 

at 31. 1^89 

Merkdr szttVode r.-t^ rv. Be- 

zeredy-n. 1. ,1-27 

MdszAros JAnos tadld da Tllla 

mossdgi Tdttalata; ll.Ldther-u. 8. 

■ ■ ^-.erST 

Mezel LAszld test6kkereskedd, 
• U. Andrassy-dt 22: 6-99 

Mezdgazdasagl kdzdplskola, 
m. klr. allaml, n. Petdfi-d. 1. 

Mezdgazdasagl kdzraktAZ 93 

rak r.-t., AndiAssyrdt 54, 2-15 
MezdgazdasAgi ndpiskola, 

in. klr .* Vl. Vdndhati-it 3. 

2-37 
HezdgazdasAgl , szaklskola, 

m. klr., v. Tompa-a. 1. 34 

M . eaB il tf «S? d8i ¥«' vegyklser- 
letl AlIpmAs, m. klr^> n. Szd- 

chenyi-n. 2. , 4-55 

Mezdniegyer mi kCzsegi eidl- 

Jardsdg . ■;■■■"! : ... ■ ' 
Mlgend bezsd, a «Kar6svidek» 

igazgatdjAnak. lakAsa, IV. AladkerCa 

adr,4/l. : -'4-09 

MokosKAroly vasr es-'fdszefke^ 

reskeddse, IV. Vitez GOinbBs Gyula- PdnzOtfydrl 

q-r 1 - 3-16 n. fladnrn. 4. NyAry Gynla m. kir. alezredes, 
VI. Thnrz6-n. 13. .6-70 

Nylrd All onz dr. ngyvdd, n. 
Bzent Ifityan-tdr 9. 56 

Okigyds, t. Wenckheim Jdzaef grdfi 
Okigyds. 

OIdh testVdrek hengerinalma. 

V H.EAkdezi P.->u. 108. 4-20 
OrsoVay Alajds vit6a, nyag. j6- 

szaglgazgatd, II. Szechenyi-u. 6. 

5-20 
OrszAgos tarsadalontbizto- 

sltd intezet gyulai penziaidnak 

bdkescBBbai kirendeltsege 3-56 
Oszadszky KAroIy cnkr&szdAja, 

n. Andrassy-dt 7. % 5-18 

OvArl Krzsebet ndi divatterme, 
II.,Bzechenyi-n. 5. 5-85 

OtvBs LAszld dr. dgyved, II ■ 
Kinizai-n. 1. 2-08 

Padrah KAlmAn dr. 
IL Kerenb J6zsef-ter 12. 

PAllnkAs AndrAS karpitoameater 

bdtorszalonja, II. Andrassy-dt 24. 

8-87 

Palkd Istvan clpfiflzemei in.Tol- 

nay.u.4. ^1 

Papp Sdndorne ttzV. fe Bagj 

Imie tfextilfeBtdk, IV. Teleki-n. 3 

8-42 

Pardezay JAnos kereskedfi. n 

RAkoozi Ferenc-u. 81. 3-18 

Pecsl Elemdr ipartestfiletl ven- 
deglos, II. Kossuth^ter 8. 1-77. dgyvdd 
1-5S 76 1 Andrdssy 

PolgAr IgnAo dr. orvos. I: 
Zstli nszky-n. a. 1-64 

Posgay Ernd d>i, m. Mr. allat- 
orvoa, n. Andrdsay-dt 49. 3-69 

RAdld* 

Postalgazgatdsdg m. 'klr. 
Szeged : V. epitesi daztalya 5-90 

Postahlvatalok, m. klr. 

1. sz. postahivatal,n. Szent Istvdn- 

tdr 1. N \ 

Ponfik 39 

PfinOki iroda 5-00 

Fdnttk lakaaa 1-00 

Fdpenxtir . 1-93 

HIbabeJelentd es Tonairelflgyelet/o 
Nyllvdnoa AHomAsok a felvetell 
teremhen l-78» 1-95 

TAvbeszdid rendezd 1.-94 

Tavitat fc8ztetftfl , 1-26 

2. sz. postahivatal, ' H. Andrdsay- 
fit 68. "28 
Kirendelts6g-vezetd lakaaa 2-38 

3. sz. postahivatal, n. Bakdozi 
Fe,reuo-u. 53. . . 4HD0 

Pdstelek, l. Szecbenyl Antalnd 

grdfne, Pdstelek . . 

Prlbojszky JAnos 1IJ. vUliuiy- 
azerelft 6a mflszerdsz, IL AndrAsay- 
dt 41/43,. ;;- Shl9 

Prdnay Ernd dr. ttgyved, R. Fe- 
renc Jdzsef-ter 21, 2^07 

PirdTldentla blztosltd r.-t. 

bfikesoaaba) fdugynflksege, II; 
Andrdssy-dt 2. 1-33 

Pnkanszky SAndor volt mfibn,- 

torgydroa, lnsganzd, n. Petdfi-n. 2/a. 

5-30 

Radd MIklds gydgyazeresz, n. Fe- 
renc J6zsef-ter 28. ' , 2-91 
LafcAsa, I. Zailinazkyra. 19. 3-28 

ReAlglmDazlom, lasd 
gimnAaiumok 

Reicbmann Andor lakAsa, H. 
8z6chenyj-a. 6. 4-65 

Reicbmann es Welsz kfltszBvft- 
gydra, VI. Baiza-u. 9. 86 

Relsz Jdzsel dr. Dgyvdd, H. Fe- 
renc JdzBef-tdr 3. 2-34 
Rell Lajos dr.tanflgyl ttJtanaosoa> 
. 1IL Klstaban-u. 4. 6-29 
RemenAr Elek dr. kdrhazl Igaz- 
gatd-fdorTOa, H. MnnkAcsy-a. 13. 

RenddrkapltAnysAg, m. klr.', 

yezetoje, H. Szent Istvdn-tdr 7. : 53 

Vezetdjenek lakdsa, n. Szetlstrdh.- 
^9. 54 

Bfinfigyi osztdlya ds detektivcsfti 
portja, H. Bzent Utvdn-tdr 7. 1-01 
-Vaadti pdlyaudvari firszobaja, Mdv. 
paly and var . 38 

przsebatheijH drazobaja, IL Bak^bzi 
Ferenc-u. 41/47. ■ 4-06 RADI6-CSILLAR 38 yillamos szerelds 6s Javltds. 
Luther-u. 8. 6-37 :: i a posta feTdllial szallitla. Bekescsapa Baross vlllamossagi •«ailaiat i SS^IJ^I^£il^ Rdthy Bela vegydszetl labo- 
ratdrfoma 6s gydgyeir* — 
kagyara ° 1-08. 

Rethy gyAgyasertar O1-08 

; Rettiy : iljatsiertfir . .' , . - # Ol-OS 
, ICukoikajryAx 06-66 

vitea RAthy Bela lakAia 06-66 

--'.:..: ".■'-'.-'■;■;<.:■, 01-08 

Rdthy Bdlane Ozv., VI. Arpad- 

;sor 18; .'. 6-62 

Rdthy Dezsd glmn: tanir, VI. 

. ArpAdsbr 18. . 6-67 

Rdthy Imre cegyezetA, ft. Kos- 

: anth-ter 4. 6-09 

Rdthy IstVan.vegyesamern8k, VI. 

;Perenyi-ii. 6. ; , 3-71 

Rdthy K&roly gy6gyszeresz la* 

kasa. VI. PerAnyl-u 9. 3-70 

Rdvdsz Pdlnd m. kir. postalfitel- 

tigyel* Uzvegye.'ll. Sz6chenyi--u..tt; 

. 6-35 

RdVdsz S&ndor dr. fogoryos, 

TI. Gydbl Geza-a. 1. 1-98 

Rlttner Sandor dr. Wrgyigyaez 

.',6b- iirologns seakorvoa, inWzeti 

■ vezetoorvos, Horthy Mikl6s-u"..2i 

."'■'■/■ . "'.■.;■ 7-23 

Rohaly Bflh&ly evang. f Oospores, 

II. Szent Istvan-ter 20. 4-33 

Rokka ktttd-szd vdgydr r.-t.» 

H. Andrassyrht 78. 1-17 

Cotton-fizefie, VI. Urszinyi tieaBfirie- 

li, 19. 2-^55 

ROm&n Pal kereskedfl, GrAfTlBBa 

lstvAn-u. X9. 6-73 

Boiaa Karoly ffinykfipeazeti; es 

;nAgyitSsJ inflterme, H. AndrAssy- 

■■: fit 17. 6-07 

Rosenbaum Gyula kflfarag6 

. i Ipartelepe, mfiko- Aa betonArugyAra. 

; IL AndrAssy-fit 48. 2^86 

1 Rosenbaum Soma vi 1 1 amoaoik- 

.-" kek raktira, n. Beent UtvAn-ter 2. 

3-02 

Rosenberg Izsd gabona- ester,- 

mfinykereskedo lakAsa, EH. Szfv- 

,u. 16. 3-98 

Rosenberger Emanuel, az En 

-gel hlrlaplroda tnlajdonoaa, dobiny- 

/kisAnis, n. AndrABay-At 7. 2-53 

Rosenthal Adolfnd ozV.iakfi- 

■ ;'sa, II. PelaflkUresaior 17/a. - 2-95 

Rosenthal Marlska , qAJ dlvat 

terme, H. MankAcBy-u. .9. 2-48 

Rbsthger ffllksa rogtechnlkns, 

j H. Beliozey-u. 80 f 2-r67 

Rdth Jdzsel [ ny . takptAjri vezer- 

igazgatA, VI, ArpAdBpr 13. 5-63 

Rotter Sandor ds tarsa varrd- 
g6p- 6s kerikpArszakflalet, -II.. And- 
: T4sBy-6t.8. -2-58 

Rozsa Bela Shell kdola] r.-i. 
fdbizomanyosa, Fiat-antAk kflrzet- 
' fcApv., Ih AndrAssy-fit 30. 3-22 
R6zsa Mihaly dr. togorvos, if 

A'ndrAsay-dt 7. ^1-44 

RabicsekJenft tollkereskedd, III 

. Lnther-u. 2. ■ 1-71 

Sailer Ferene dr. Ugyved, [j. 

;Iranyi.a.i6; '._.■»' 1^0^ 

Sajben Janos fftszer- 6s osemege 

ketesked6, ; VI. ThtirzfirU. 6. 6-15 

Sajben LafosbegesztS giplakatos, 

: Bsik-t*rl. .;..' 2-44' 

Sajben Laszld lakatos, lemea- 

'. (fissodronyaraWaaitO, m. Nagy- 

■8zik-t6r,. "■■. ' _■ -'■:.-.■ .' 6-5 

Sajben Mlhily oukorka-, fflsaet- 

6s gyarmatAra keresked^se, ■--.•: 

;H. Andrassy-ftt S6. 6^04 

Sa]6 Jentt dr^ a Magyar gyapjii- 

"■■ 4s"painxitArngy4r it. Bpeat lerakata, 

It. Andriaay-at 22. , 4-74 

Lakasa, II. Andrdssy-4t 31. 1-39 

Sard Matyaane ffiezer 4s cee- 

' roegekereskeda, n. Horthy Mikl6s- 

». 21. , 7-83 

• Sarga Antal ffczer- is vegy^s- 

: kereaked^sa, n: LTrther-a.8. &-38 

S4tOri ; J4zsel6pflletfakere3k6d6s, 

n. Andrasay-tlt 59. 7-20 Sehllllnger Lipdt vaskereskedfl, 
II, 8zent Istvan-tir 12. , 1-88 _ Atfytollgyfir, V. n. 

RAkdozi FeTeno-u. 18. .5 fa 70 

Sohrelber Hlklds dr. IIJ. kir 

kOzJegyirt, H, Mnakaosi M.-n. 4. 27 

Sehwarez Dezstf tozlfakereskedd , 
■ m.' Klnfwl-n- 8, ',- ; 3-51. 

SOhwarez Ernti fflszer-, cse- 

mage- 6b vegyeskereskedft, HE. 

LuthefTa. 17: . ' 5-59 

SehwarezGdbor dpitdd istflzeW- 

anyagke'reakedd, U. AndrSssy-iit 24. 

74 

Sehwarez Gynla dri flgyvfid, 

tl. Pereiio J6z8ef-ter 1. 8-29 

Sehwarez llaszld dr. lakasa, > 

n. Wlaasios-a. 7. ' 6-11 

Schwarz Janos m. Mr. postalfi- 

m^rntik, 6pit^si osztalyvezetfl, 

n. Szent rstvao-ter 1 5-99 

Sebesty^n Kdlman dr. vit^z, 

kir. kBzjegyzfi irodaja^ H Fereno 

J6zsef-t6r 18. ' , 8-94 

Selyeniteny6szt<6sl felttgye- 

!ose£* nt. kir., III. Kazlnczy-n. 3 
-■" 1^70 
Shell kdolaj r.-t. bekiscsabai 

teiepe, k6pviBBl6 ifj. FehirPdln§, 

i'eiep, m&v. teller -pu. . 4-42 

Sllbertetd Jakab dr. ttrabbi. 
. ; Ul. Lazar-tt: e. 3-86 

Sllbersteln ItfnAe atdda uri 

ia nAI dlvatirunaz, H Andr&say- 

-liti; 3-86 

Slpka Rezsd *ra>, ikazer6az, fotd- 

keiesked6 6a szakoptikua, U Bzen-fr 

latyifl-ter 8. 4-40 

Slpos lunac fakereaked6, : H. 

Rak6ezi-Ferenc-u. 25. 4-07 

Smer IS6za gumljaTit<5fizem, 11. 

HaAn-B. 1. 5-47 

SdmOgyl MI k 16s dr? AEGhV 

vez^rigazgat6. lakasa, VI. Arp^d- 

'sor 22. 8-14 

Sonnenleid Perene fcereskedS 

IV. Haina!;-tt 86. 3-4Q 

Sods Jehd dr. "vArosI azaniTeyfis^gi 
toaaososi szamv. fftnbk, VI. Arpad- 
,adT 10. 41 

Sotyl Andras lentes 6% m£szaros, 
Verb6ozy-u. 2. 49 

Spitz Santa tftszerkereskedft, ( 
>Ve>|Be|6nyi-a. 27. 3-47 

Splizer Zoltftn feBt^kbereskedC, 
Ezsdk J6zsef r.-t. egyedArnsa, n. 
Andr4flsy-At.l9. 5-19. 

Stefanla szttvets6j{ 48. szanro 

.• anya- 6# OBeoaem5vedO intezet, 

IV Baross-u. 1. 1-78 

119. sb anya- 6s 0Beg8em6yedfi intd 

;■'■ zet, II. Rak6ozi Ferenc-Ti. 94. 2-46 

Sfelanik Mlkldsi iri. kir. posta 

f Org. dij npk, IV. Aokim L. Andras- 
..:#; 16. ( 2-31 

Stelnberg^tr M6r baromflkeres- 

kedfi, VI ArpAdsor 18. ■ 2-60 
Stelner Ilona. gyfimSlcs- es zflld- 

e6gkeresked6, n. Verboczy-u.. 2. 

'4-85 
Stern Sandor, k Vt FelsfikOros- 
. EOT 17. 8-23 

Stirlez Samuel azflcsmeater, H. 

Andrf8sy-nt 8. 8-25 

Sahajda Andras Opal autok^p- 

viselet, aut6jaTit6fiaem, n. Or- 
, a. 8/10. | 93 

Sahajda Andras Ifj. autfl- 6s 

- . . , r4si g^pkereskedfi, II. AndrAssy-iL 36. 
4-64 
Sarin Andrishentea 6a m^saaros 

H. Szent IstyAa-ter 9. ...... 2-57 

Snsanszky Janos takarekpenz- 

tArl ; .Tez6iigazgat6lielyettes, ■ VI.- 
. Thurz<Wa; 5. 6-48 

SOdy Ernd dr* gy6gyszereaz, 

n. Andrisay-At 47.. 2-10 

Szabd Albert atdda, Bveg- 6s 

porcellankereskedfi, II. Szent lstvAn- 

tera. . , 3-26 

Szabd Fereno vitea, ecetgyaros, 
; Lutber-a. 13. 6-78 1 Szabd Istvan vit.ez, temetkezesi 
vAUalata, m. J6kai-u. 67. ;• 8-45 

Szabd Karoly fftszer- Asvegyes- 

kereEkedfi, I. -Pr6nay-u. 19. 2^74 

Szabd Lajos darAWmalnia, II. 

Horthy Miklos^t 67.., 4-90 

Szabd Pdter termSnybizomanyl 

Irodija, I. Horthy Miklis-u.Hl. 

2^80 

Fereno JdzBef-ter I4.'alatti irodaja 

6-47 

Szalai Dezsd*dr.» orvos, vArosi 

ker. orvos, IV. Baross-n. 13. 1-79 
Szalai Jentt kenyergyArtalaJdo- 

noa, m. Tisza fotvio-ot 1. 4-68 
Szamek Lajos dr. szBleBz; nfi- 

orvos, H. Ferenc J6zsef-ter4, 2-83 

Szamek Oszkar dr., a posta 
bet. blzt. int. otyosa, togorvos, IT 
HaAn-o.8. 2^50 

Szdsz Rdla mav. Wtiszt, Mavaut 
jonlik, U. Andrassy-dt 52. 7-08 

Szeberenyl Andor <rRemenyi» 

gyfigyszertira, IT.'' Andrftssyftt 73 

■ ■ i , 5-11 

LakAsa, VI. Gr6f Klebelsberg-u. 26. 

1 3-07 

Szeberenyl Gnszf ftvnd dr.- 
nd bzr., VI. * Gr61 Klsbelsberg- 
u 12. -_, ■ 3-57 

Szeberdnyl Jdnos dr. . vAroei 
orvos, IrAnyi-atoa 6. 11-25 

Szeenenyl. Antalnd grdfnd, 
P6Btelek 2-16 

Szeehenyl Kdroly grdf 
>gyflm8los£eldolffOB6 tizemenek Tak- 

j tara, J6kai-u 21.- 5-13 

Szedoglaviots Alajos antd-, 
tra.btor-: 6s mdszaki kereskedfl, 
n. Fereno J6zae(-tAr 2. 5-55 

Szedoglavlets Jdzsef autAke- 
rtskedfl lakAsa, VI, Thurz6-u. ^2 

:.'25 

Szekcres Jdzsel riJvidarn nagy 
kereskedO, II. Andrassy-dt 24. . 

6-81 

Szdkeiy Ferenc dr., a Bekes- 
megyei kereskedelmi bank r.-t. 
igazgataja 043, 82 

Szelba Beliu A Bekesm. Takaiek- 
pAnztar Egyesllleti' vez6rig., Szeat 
Istvan-ter 5. 6-65 

Szelner Mlh&ly lfj. kelmefest6 
ea vegytiaztito, H. Szent Iatvan 
tAr 10. .6-68 

tjzeme es lakAsa, II. Felsokor«s- 
aor 8. 6-74 

Szeinenyel Lajos heraatds As 
cipeaz, II. Ferene Jdzaef-tAr 12. 

O6r06 

Szllassy i Antal dr. vitez, ugy- 
vAd, a Kossuth-tAr 10. 1-91 

Szllagyi Jdzsef kanyvkereskedO 
lakAsa, II. FelsokSrOsaor 17/a. 

6-83 

Szkaliezky Ferenc vendAglos. 
m.- Kazinczy-n., 6. 5-K36 

Sziancslk Gyltrgy fftszer- es 
gyarmatarn nagykereskedd, 
Andraasy-dt 19. 6-64 

Szoeldlls mlsszldtarsnlat 
ndirerel, IV. Guttenberg-n. 3. 
'■ '■. 5-45 

Szokolay Janos, m. kir: detek- 
tivteltlgyelfi, VI. [jTszlnyi DezsSne- 
H.--9. 7-30 

Szttlldsy Jdzsel vit6z, tfiaifar 6a 
EzemiagykereBkedfi, kobahyatalaj- 
donoB, VI. Thurz6-u. 1. 2-65 

Szttlldssy Jend a bekeBmegyei 
takpztar"begvezetdje r II. Bzeehenyi- 
n:6. 6-61 

Sztanek Gyifrgy dr. : posta het. 

bizt. int. orvos.az O.T.I aeb^szszak- 

orvoga, VI. Grof Klebelsberg-n. 14. 

, 3-53 

SztanlszlfiT Daniel Ifj. kAsea 
As jafikoflzGrns finoin acelarn ezak- 
ilzlete, U. AndraBsy-At 41. 6-52 

Sznllman Ella ny. in. Mr. posta- 
16ellen6rn6, Vf. Thnrzo-u. 30. 15' Sztlts Lajosnd Uzt. lakAaa. TV. 

UrazlDyi-u. 1. '- 4-75 

Takdes Kleiner Bertesnagyke- 

reskedd, Q. Andras sy-u. 49. 6-50 

Takardkossa'g kSzponti irodaja, 
II, AndrAsay-6t 19 3-52 

Tarczalf Janos hentes- ^smAsiA- 
Tosmescer, n. Ahdrisay-At 16. 2-36 
Lakasa, n. Gabor Aroh-n". 3. 6-86 

Tardos Dezsft dr. flgyv6d, n. 
Fereno J6zsef-tAr 8. ■ .62^ 

Tardos J. Jdnos gyarmatarn*' 
nagykereskedft, H. AndrAasy-ftr'fiO.- . 
- ;33 

Tassy Lajosnd «UrAnla» mozg6, 
V..H. RAkdczi Ferenc-u. 53/1. 5-02 

Taaszlg Rezsd dr. bites kCnyv- 

yizsgAIA, II Bzt. IstvAn-ter 8. 4-79 
Tescher lmre md^ adi divat£ 

kereakedd, II'. _ And r Assy- At 7.4-80 
Tevdn Andor lakasa, II. ' 

AndrAasy-dt 14. 6-23 

Tevdn nyomda kttnyvkladd^ 

T&Ualat, IV. Baroaa-n. 9/1 1. 19 
Tevan Rezsd ApitAsz/.TV. Bocs- 

kay-At'tl. ■,._ 22 

Tevan szdllltmanyozasl 6s 

fuvarozdst vdllalat Iroria.If. 

Andr£ssy-6t 83. 1-3Q. 

Tndresz Dezsd Luther MArton 

gyigya'zprtAra, V. H; RAkOozi Fa T 

renc-u. 78. 4-10 

Tiseh Ernd rahairabAza, JL gzt. 

letv&.n-ter 10. ' , 2-24 

Tlszantdlt meztigazdas&gt ",.< . 

kamara bekeavAimegyei klren- 

deltsege, n. IrAnyi-u. 2. 1-81 

Tokajl Oszkar lotAelektro SKtvk. 
uzlet, Bzent Iscvan-ter 9. 6^69 

Tomka da Vdmosl aut6mot6r- 
javitomfthely, IV. Telekiin. 6. 5-54 

Tdth Lajos an eM magyar Alt. 
bizt. tarsasagj£onOi.e,II. 6s^ehenyi> 
n. 6. -•■ . . 7-31 

Tdth Lfiszld szdnyeggydr, Hoihy 
Miklda-n. 14. - , 7?22 

Tdth Sdndor IrdgepszakBziet n. 
AndrA88y-at 22. .'..,-. 5r03 

Trlestl alt. MztOsitd tArsn- 
lat bekeamegyei ffifigynttkaege, 
H. Bzent IstvAn-tAr, 3. "-, 10 J 

Trnovszky Marton vjllany- ea j 
rAdifiszereleai vAUalata. IV. Baross- I 
n. 19. "5^48 

Turay Ferene m. kir. Bgazadbs. \ 
VI ..Bajza-n. 4. 4-11 

Torcsek K&lmdn AsyAnyolaj- es 

szAnnagykereskedfl'. H. Vecsey-u .8. 

2-52 

Turnl. keresztdny sajtd- ' ■;„■ .. 
lroda dr.Vozar Istvan, n, AndrAsay- ■ 
At 12. , r .^ 5t37 J 

Turul magyar orszagds biz- I 
tosltd lntdzet r.-t. b^KOBcsaba^ 
vezerdgyndkBAge ' 11' 

Ttlzeldanyag ds Arakeres- 
kedelmi kj.t.,n. Ferenc JOzsef- 
tAr 18. 2?25 

Ttlzoltdsag, it. Bzent UtvAn-ter 7. ,5 

Udvar helyl Jdnos dr.poata feet, 
bizt. int. 6s miv. or vos,\ II. PetOU- 
n 2. 3-91 

tlgocsal Pal Bzeenenyi-ligetl ven- 
teglo ■■■ 1-67 

Uhrln XAszId dr. ttgyved> n .*.■ 
Kinizai-u 3. 7-27 

Ulhelyl Armln terraAnykereBkedfl; 
H. AndrAasy-At 12. # 59 

Unld mflkd-es betonarngydr 

r.-t- V. H. Rakdczi Fereno-n. 1. 

4-12 

Ctblztos lakasa. I. FelsfikBrbs- 

sor 29/9. - .14, 

Vacaam Oil Company r.-t. 

. bekdscsabai bizomAnyi raktira, 
IU. Bzerdahelyi-a. 4. 4-57 

Vadas Istvan kereatedeimi figy- 
n.Oksdg, III. Pr6nai-u. 19: 5-24 

Vajda Endre fogteohnikoa, rt. 
AodrAssy-At 19. 40 09 
Oi a 

w 
■ar. 
0: 

M 

M z 
o 


RETH YPemeteffl tuKorko — R5Bfi$6s ellen 39 Bektecsaba Valastyan Janos 6pif6si valla]- 

kpzd, II. Kiniasi-Ti. 9. "' 6-82 

Valentfnyl Gusztav butor- 6s 

teherfnvarozasi vallaiata, VI. 

Bajza-,u. 20. - 5-78 

Vandllk Pal elektroteohnikai 

vAUstlata, V. KtJnyves-u. 24. 3-76 
V&radl Bela Magyar ruhaipar 

arahaza, 6s ariszabosaga, II. 

Auflrassy-dt 8. 4-82 

t Varga Antal dlsteni Gondvise- 

I6s» gyogyszertAra, VI. DeAk-n. i/a. 

71 

Varga Erzsebet roVidara nagy- 

kereskedfis, II. Aiidrassy-dt 7. 

lraiiyi-utcai ©ldalon 6-94 

Varga Geza dr. orvos, VI. Bajza- 
.11. -6. 2-84 

Varga Geza dr. tigyy^d irodaja, 

Ferenc J6zsef-t6r 18. 3-12 

,' LakAsa, VI. Arpad-FOr 5. 6-12 
Varkonyl Gy« rgy vaskereskedfl, 

III. V. Gflmboa Gyula-tit 29. 5-91 
Varkonyl Janos uri szabo, 

III. Haihai-a. 3. • 3^34 
Varkonyl Janos m. kir. posta 

ellenor. VI.8z61fl-a. 28. 3^X) 

VAroshaza, II. Szent IstvAn-ter 7. 
Polgarmnster, ffljegyzj, szamvevfi- 
. s6g ■. j 

VarosI hlvatalok 6s Intez- 
menyek s- - f 

<Ad6htvatal,: Arvasz6k, forgalmiadA- 
hivatal. pazdasagi hlvatal (int6ssfi), 
iktat6,:jrattAr,katonangyioszt.,kCz- 
ipazgatAsi tandcsnok. mArneki iiva- 
tal, n6pj6I6ti tandcsnok, orvosi hi- 
atal 2, 3 
Allateg6szs6grfigyi telep, IV. vitez 
Gomb6s flynla-n. 89. 6 
VarosI tudfl- 63 'nemibeteggond6z6 
intAzet, IL Luther-n. 20. N 6-28 
JArvanykArhAz, I. Thessedik Bamnel- 
n. 2&. , 12 

S8zvag6hid, Nagyr6t 3-81 

Mayant. esarnok, n. Szent IstvAn- 
t6r 2.47 

Mankaskezvetitehivatal, H. Szent 
IstyAn-ter 10. 57 

Vas Vilmos dr. m. kir. egAsz- 
s6gfigyi tanacsos, ny. vAiosi orvos, 

IV. BaroBS-n .16. . 4-51 
Vasut, I. AUamvasnt;.,Alfb'Idielsfi 

gazdasAgl vasnt. 
Vasut] szalloda es etterem. 
;. Tulajdonos b"zv. Ferencz Mibaly»6 
97 '■' Vegh Endresiitod6 je.II. AndrAssy- 

•: 4t2d. 5- 5e 

Veress Arpad felon, lakasa. 

IV. Telekf-u.' is.. ; 6-40 

• Veress Pal, Han^ya 

Mzlaldtelep Vezet6Je, II. Horthy 

MikMs-iit 7. 6-84 

Vertes Andorne dr.-ne, 

dr. Popper Helen orvos, n 

IrAnyi-n. 7. ■ '1-04 

Viczifin Janosne ©zv. 6pn>t- 

6s tuzifakereskedese. Kazinczy-u. 7 

45 

Vtdovszky Laszld dr. 

in. Baross-n. 7. 
Vlllamosmti, varbsli 
Erfltelep, IV Bocskay-a. 19 
Erfitelep, fflg^p6az 
Er5telep t ig. iroda 
VArosi iroda 6s. hibabejeleu™ K9 - 
28-lg) n. Apponyi-u. 2. 3-96, 6-56 
Gerey LAszIA Igazgato lakasa, n. 
Apponyi-n. j2. 02-32 

Vlskl Herman vas- 6s fest6k- 
kere8ked6,n.Andras 8 y-Bt17. 1-19 
VleskA Lajos ant6karosBss6ria 6s 
r koesigyartd ttzeme, 10. Lauar-ir. 3a. 
7-21 
Weinberger Imre szerszAmfa- 
kereBkedd. I. Borthy Mikl6s-ut 91. 
8-31 , orvos, 
3^05 55 

5 (8- Welsz JenO, 6ri aeabosAga, If. 

Andrdssy-iit 7; . 3-87 

Welsz J6zsef es Ha 6p&let-, szer- 

szara-fes tUzifakereskedC, n. Banszky- 

n. 2. 2-04 

Wefsz Mlksa, a Reichmann 6s 

Weisz c6g behagja, lakasa, VI. 

Thnrzo-u. 3. 6-49 

Welsz Simon rSvidarti nagyke- 

reskedfl, n. Andrassy-iit 15. 4-15 
Welszforann Zsigmond zeak/ 

kiJlctsdnzfiintezet.II.Andrjisuiy-ut 79. 

1-12 

TVenckbelm JenH grdl, Gerla 

2-17 
Wenekheim Jozsel gr6ff, 

Okigyoa g 

Werner Andras6pit6si,tfizel6sl, 

fetit6k-.takai;many-68j6gkeresked68. 

n. Andrassy-iit 73. ■ 1-05 

Werner Edeneestarsa strkfi- 

6pitesi 6s tiizeloanyagok raktara, 

H. Andrassy-nt 27. 4-62 

Wlen varosI altalanos kol- 

cstfntts bf ztoslt6 Int^zet 

05-27 
Winkler Istvan takar6kp6nztari 

vezerigazgato, IV. Teleki-H. 1. 

1-29 
Zahoran Paine ozv. ny. posta- 

seg6dtiBztn6, IV. Telekl-u. 14. 2-2? 
Zelsler Llpdt epfiletfa-, deszka 

es tiizifakeresk., V. U. Eak6czi Pa- 

renc-:.Hi 18. 4-14 

ZInner Kalman baromflkeres- 

ked6. m. Gr6r Tisza Istvan-n. 10. 

3-^33 

Zinner Sandor baromflkereskeda, 

III. Trefort-u. t,R. '/ 3-35 

Zlehovszky Bela aat6 karossadjia 

iizem, Adler aat6k k6pviselet, Tl 

Hortliy MikI6s-dt 42. 6-03 

Zsapka Istvan ny..nradalmi 

f6int6zo, VI. Perenyi-u. .8. 3-34 
Zslbrlta Pal tllzelfl 6s 6pitkez6si 

anyagok raktara, IV. vit6^ Gombos 

Gyula-n. *S. 6-05 

Zslros PAl f6rfi- 6s nfliszabo ruha- 

hAza, n. Andrassy-ftt 3. 5-36 

Lakasa, III. Baross-a. 20. 6-22 
Zsolnal Janos Bzallit6, u. 

Andrassy-nt 6. 8J 

BfiKfiSSAMSON 

Bivatalos 6rdk: 

B6tk8znap ■ Vasarnap 6e 

8— 12-ig. linnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14-15-ig. 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— ai-ig. 

Bekessamson £s videke 
Hangya logyasztasl es 
ertekesfttf szttvetkezet •} 

Borghardt Peter malomtnlajdo- Levelez6lapok iobbfelist Bekesszentandrasi takarek- 
penztar r.-t. : 4 

B6rbas Pal r6m. kat. pl6bAnos 12 
Gazs6 Janos IfJ, gabonakeres- 

keda , q 

B angaria yUlamossagl r^-t. 

b6k6sszentandrasi irodaja 2 

Kiss Jozsef dr. kBzs. orvoa Q 
K. Kovaes Pal szBvfitlzeme 5 
KUzsegl elol|arosag 1 

Orszagos ^ntttzesligyl hfva- 

tal bekesszentandrasi epi- 

t^svezeltfsege m. kir., lasd 

Pusztabanreve. 
Pallnkas Janos dr. orvos 14 
Schaner Gabordr, ny. ifi- 

szolgabiro 11 

Stelanla szttlfiotthon es 

tUdogondoz6 25 

Szatbmary L,aszl6 asztalosarii BfiLATELEP 

(lAsd Fony6d, Putnokj ' 

BELATINC 

Hivatalos 6rdk: 
B6tk0znsp; iizenie, kopors6g'yara . ~ " 3 

Tttzorseg 10 

BEKOLCE 

(lasd EgercseblJ 

BfiLA 

(l&sd PftrkAnyndna) 

, BfiLAFALYA 

Hivatalos ordk: < ■ 

H6tkBanap: "' Vasiiaap ^s 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— i5-i ff . 

Csak elfidzetflk r6sz6re: 20— 21-ig.. 

HHb F. fanagykeresk. . ' . 2; 

Szombatby Istvan for6sz- 

gyaros 3 Vasdrna'p 6s . 

. finnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-lg, 

14— t8-ig. 14— 16-og. 

Csak elfifizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, nt. kir. 2 

Csenddrlfrsparancsnoksatf . 
m. kir. ^^4 

Hujsz Istvan b6raut6s (20) 

Ko6s Magda allami tanftdnfi H 
Korjegyzdl hlvatal 3 

K« rjegyztfseg, Murabaratl 10 
tanczy Dezstf m. kir. posta- 

mester 29 

Penzttgytfrl szakasz, m.klr. 

14 

Rltuper G6za Korona-szalW 6s 

veod6gl6 27 

Roposa Ernd m6szaroa 15 

Saruga Rndolf dr. kSrorvop, a 

posta bet. biat. int. orvosa 6 

Schmidt Istvan dr. tb. £<5seole-a- 

bixd 9 

Szapacs Lajos veadeglOs ; 16 

Szepessy Elemer gydgyszer6sH 

Szolgablrdl klrendeltseg ' 

5 
Zlehy Maria grolntf 

Uradalmi Int6z6fi6ge 28 

Zlehy grof uradalom gdamalma 

lis tfir&KtF vdllaloi-o ' n Welnleld Frlgyes dr. orvos, 
in. Lnther-n. 9. 4 1-46 

Welsz Andor ant6-, traktor-, 
motorkerdkpaf-, mezfigazdasAgi 
g6palkatr6szek- 6s mflsaaki cikkek 
raktira, n. AndrAssy-fit 10. 3-50 

Welsz Frlgyes dr. figyv6d. n 
AndrAssy-dt 5. 4-93 

Welsz 1st van szflnyeggyAra, 
H. AndrAssy-iit 41/43. 4-29 

Welsz Istvan dr. figyvid, n. 
Horthy Miklfe-a.,18. 4-54 

40 5 

Egeszseghaz 9 

Hasz Antal teidbirtokos, Melinda 

ruszta, lAsd a t6tkoml6si . eldflzetdk 

kfizOtt 

Hltelsztfvetkezet 20 

K«zs6gl el01jar6sag 1 

Legoltalomvezettf BAsthy Endre 
, kfisisdgr fftjegyzfi Q 

Lampel Albert Hal utAda 

Weisz Margit 4 

VI dovszky Istvan gy6gyn«v6ny 

nagykeresk.,py<5gyszer6sz 8 

Zelenskl Janosne lOvagszfli 

Zay Klara grdfnfl gazdasaga . 2 
Zlehy Aladarn6 grolne szOlfisi 

nradalma,lftsd a posetafdldvArf elfl- 

flzet^k kozdtt - 

Zslros Janos dr., a posta bet.. 

bizt. int. orvosa 6s kdzs. orvos 3 

BfiKfiSSZENTANDRAS 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6znap: VasArnap*68 

8 — 12-ig, finnepnap- 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

._ 14-16-ig. 

Csak elflfizetftk r6sz6re: 20— 21-1g. 

Baghy Lajos gyarigazgatd 16 

Bekesszentandrasi heletl 

szdnyegipar r.-t. 7 

Bekesszentandrasi hazllpar 

perzsasztfnyee termeltf es 

erteke&lttt szUvetkezet 8 BfiLAHALOM-PUSZTA 

(lisd Cs6cse) 

BfiLA-JWAJOR 

(lAsd MeztikovAcBhAza) 

BfiLAPA-PUSZTA 

(lAsd Tabajd) 

BfiLAPATPALVA 

Hivatalos drdk: 

H6tkfiznap VasAmap 6s 

8— 12-ig, linnepnap- 

14-18-ig. ^ 8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak eldfizetdk r6sz6re: '80— 81-ig 

Asszony 1 Istvan mdv. ifitiszt, 

AUomAsfdnOk .'13 

Bagl Janos malomtalajdonos 19 

Csenddrtfrs, m. kir. 1 

Egeresehl kifszenbanya es 

Portland eem entgy ar r^t. 3 

Igazgatdi lakAa 27 

Sz6nosztAIyoz6ja M*inosb61 8 

tizemi tjtkara (DaragA DeaaS m. 

kir. fohadnagy) " 6 

Els« belapatfalvat kffedeny. 

gyar, Ferano Agoston - 16 

Erdtfhlvatal 7 

Kttzsegi eltfljardsag* 2 

Kttzsegl eldlj^rosag, Mtk6 

falva g 

Krnsniczky Kalman r. k. es- 

peres, plAbAnos . 25 

Reiner Adolf 4 

Szab6 Antal m. kir. kormAnyfd- 

tanAcsoa, ny. JdszAgfelfigyelfi, Mo- 

nosb61 ' g 

Szecsl Istvan m. kir. postamestei 
10 

BELAPUSZTA 

(lAsd Bzfiny) 

BfiLATANYA 

(lAsd K6taJ) 6s fftr6se VaJIalata "-" 8 

BELAVAR 

(lAsd VizvArj 

BfiLBOR 

Hivatalos 6rdk: 

HAtkttznap: Vasarnap As 

. an nop nap; 

8-12-iff, 8— 11 ig, 

14— 18-ig. 14—16 ig. 

Csak elSfiuatflk r6sz6re: 20— 21-ig. • 

Csendorors, m. kir. 2 

CsihlMaflaiiJavak rakotty asl 

Inreszazeme 7 

Gyergy6belbori Term. Ert. 

es Fogy. Hangya Szltvetk., 

mint nz erdelyr6sei Hftngya Kdz- 

poat tagja .9 

Kovaeh Kocsard Akos tthrloi 

6pit68Bm6in8k , 5 

KjUzsegi eldljardsag 1 

BELCSA-PUSZTA 

(lAsd Bares) 

BELECSKA 

(lAed rincehely) 

BELED 

Hivatalos drdk: HAtkdznap : VasArnap As 
Unaepnap: 
8-lt-ig, 
14— 15-ig. 8-18-Ig. 

Csak eWfizetdk r6az6re: 20— 81-Ig. 
Balazs Gynla dr. Atlatorvos 7 . 
Beled es videke hltelszttvet- 

kezet, mint az orez. kdzp. Hitel- 

sirCvetkezet tagja 12 

Beledi Els« Mamalom, Bzalay 

Antal malomtulajdonos ' 30 

Beledi gOzteglagyar 21 

Csenddrs^g, m. kir. 9 

Czlczkay Antal Apfiletfakeresk. 1 
Czlraky Gytfrgy grAI, Mld- 

birtokoa; RAbakecfll 15 

CzlrAky J6zsef grdl, DAnesta 8 

Deatscb Adolf borjukeresk. 17 

DObren'tey GAbor vaskeresk.; 

cementArngyAr, 6pit6aiai»yagok 11 a tiift fo a szolBfflati Ie M Wi MM to 1 liagyni Dtfbrentey Sandor ^vaskeresk. 

• 31 

Frlebert Jozset fakeresk. 10 

Gratzl Stefanla postamester 29 

Beimler Markus ffiszerkeresk. 4 

florvath' Ferenc vadatveteli M- 

zomanyos (uzemben: VIII/1 — 

I/31-ig) 27 

Jegyzoseg, BAbakecSl (nyilvanos) 

Koczan Gyala tojas- esbaromfi.- 
keresk. 28 

Kozsegl eloljarosag 3 

Kiiranyl. Kalman gabona- es 

termenykeresk. 34 

Magyar Ldttvadklvltell Sz«- 
.. vetkezet, a Hangya kbtelekeben, 
R6esa Jeno megrbizott. 35 

Molnar Bela fbldbirtokos 33 
Politzer lstvah dr. orvos 20 
Paskas Jeno* evang. lelkesz 24 
Reman Bela gyogyszeresz 25 
Rosenberg FUltf p 6s Ila ffiszer- 
keresk. 5 
Sdballer Mor meszaros, kives ea 
ifaarbakeresk. 14 
Schwarcz Arthur ffiszer-es liszt- 
keresk. ~~ 
Scbwartz Ignac teglagyaros 13 
Spltzer Zslgmond bflrkeresk. 18 
Stern Mor rofoskeresk. 19 
Takarekpenztar r.-t 2 
Terner Bela dr., a posta feet, 
bizt. Int. orvosa 23 
Ctmesterseg,wrvenybat6sagl 32 

. BELEG 

(lasd Kntas) BELEZNA 

Nyilvdnos tdvbeszdld dllomds 
Hivatalos drdk: BELMAJOR 

(lasd Kaioz) 

BELSOB0CS 

Hivatalos drdk: 

; Betkoznap: V £"S p 1 8 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— i8-ig. 14-16-ig. ■ ■ 

Csak etofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Kttzsegl el«IJarosag, BelsobCcs 

Ktizsegl eKHJarosag, Kfiisobocs 

■ ■- 2 

BELSOSAMSON 

(lasd Bekessamson) 

BELVARDGYULA 

(lasd Bzederkeny) 

BELY 

Hivatalos drdk: 

„ , , . Vasarnap 6a . 

Hetk5znap finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig.' 14— lfi-ig. 

Csak etofizetok reszere : 20^-21-ig. 

Csendffrifrs, m. klr. 3 

Jnharosl Ferenc mav. tiszt, 

; allomasfOnttk 2 

Kocska JozselFntura bizomanyos 

4 

Kbriegyzoseg 5 

Sennyey Pal grdf f fildbirtokos 7 

T6th Janos dr. kOrorvos, a mi 

kir. posta- bet. biat. int. orvosa 1 BERCEL 

Hivatalos 6rdk: 

„.„ ' Vasarnap es 

BetkGznap: finnepnap: 

8 — 12-i^r, ' 8— 11-ig, . 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik reszfire : 2(H-21-ig. 

Csend U rtirsparancsnoksag, 

m. klr. 3 

Csengey Gyula dr. fCldbirtofcos 

(nyari allomas) 5 

Geezy LaszlA kentesmester 17 
Goldstein Mlksagatwnakeresk .9 
BekSCh JAzsel gabonakeresk. 1 2 
Jakabovics Bernat malomtnlaj- 

donos 10 

Kallay Benlne 6zy. fuldbir- 

tokos 2 

Kllzsegi eloljarosag 1 

Lanczlnger Janos,vendegl5s es 

bentes .14 

Llebermann Mor dr. orvos 4 
Molnar Jozsel Fntura albizoma- 

nyosa 13 

Sandor Jozsel dr. kfirorvos 7 
Schweitzer Armin dr. gya- 

korlo orvos 6 

Schweitzer Lajos 10 

Szekessy Gyttrgy ffildblrtokos, 

a Pumra albizoioinyosa H 

Teichmann Antal es Ferenc 

fuldbirtokoeok Jakot-pasatai egSzan- 

da-pusatal gazdasAs^i 8 

Vegh BenedekkUrallatorvos 15 BEREGKISALMAS- 
3AJiy3KT> 

Hivatalos drdk: 

nxftx™ Vasarnap ^3 

H6tk5znap : flnnepnap : 

8— 12-iff, . 8— 11-ig, 

14—18-ig, . , , i4— 15-ig. 

Csak elflfieetok rfiszere : 20— 21-ig . 

Csendttrltrsparancsnoksag, 
m. klr. Romoesafalva — 

PoMOieBima 1 

Ktfrjegyz&seg 3 

Ktfrjeoyzdseg, Dragabartfalva — 

flopoSparoBo 2 

.klr. 

4 Penzttgytfrl szakasz, i 
BEREGKOVESD- 

Hivatalos ordk: 

"„,- , Vaaarnap es , 

Hetkbanap :, flnnepnap : :i 

8— 12-ig, 8— li-ig. 

14— 18-ig. ; 14— 15-ig. 

Csak elCfleetok rfiszire :,_ 20— 21-ig. 

Beregk»vesdi Bazllpati 
sztt vetkezet '3 B6tkCznap: 8-!2-ig, 
14—18-ig. Vaaarnap e8 

ttnnepnap : 

8^11-ig, 

14—16-ig. BEMCZEYMAJOR 

A bekeEosabai egyp^ges hal6eatho« 
tartozik. v 

Hivatalos 6rdk: 

„„,. Vasamap 6s 

HetkBanap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 147-15-ig. , 

Csak elofieetOk rtszere 20— 21-ig. 

Bellczey Mlklds f6ispan, ffild- 

birtokoe lakasa 1 

Gazdasaga 

Szalay Lajos ffildbirtokos 3 

Telblsz Imre dr. t eidbirtokos 4 BtiNDEK-PUSZTA 

(lasd Lengyeltdti) 

BENE 

(lasd Beregsz&sz) 

BENTA-PUSZTA 

( (lasd Krd> 

BfiNY 

Hivatalos ordk: B^tkCznap : BELLYE 

Hivatalos drdk: 
„,.,„„„„ Vasamap es 

Hetkbznap: finnepnap: 

8— 12-ig,- 8— 11-ig. 

J4-18-ig. 14-15-ig. 

Csak el6fizet6k resifere: 20-21-ig. 

Albreeht klr. herceg ura- 

dalml Intezdsege Metise 4 

Urdfiffondnoksas, Bellye ■ 6 

Csenddr Br ■« m. kf r., Kopac s 5 

Daranyl Janos halkeresk. (7/5) 

KettKs iron haTkereak. (7/8) 

Kovaos Sandor balkeresk. 12 

Kttzsegl eldljarAsag, Bollye 1 

Ktfzsegji eltfljarosag, Kopaos 

(7/1) 
Meleges Gynia halkeresk. (7/4) 
6rl Robert dr. kfirorvos 11 
Postamester maganlakaaa JO 
SonUal Beta kdasegi ffijegyeo 8 
Szallal Janos vegyeskeresk. 

(7/S) 
Tilly Andrasvegy66keresk;<7/2) 
Varga Sandor Mateosz val!alkoz6 VauArnap ie 
Unnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

14^ 18-lg 14— 15-ig. 

Csak elMizetflk rfiseere : 20— 21-ig. 
Kttzsegl el01]ardsag I 

Schiller M6r Jakab es fla 2 
komaroml vf Uamosmtivek 

ktirzeti skereldje . - 5 

Fatara alblzomanyossaga 6 
Toth Jdzselne perzsaBzonyeg- 
SaBvd-vdll. 4 B£NYE 

flasdiGoiaba) 

BER 

(Lasd Szirak) 

BERBAIiTAVAR 

Hivatalos drdk: 

'„/,,,„„, Vasarnap es 

HetkCanap: unne pnap: 

8— 12-lg, 8— li-ig, 

14— 18-lg. '■• 14— 16-ig. 

Csak eWfizetok reszere: 20— 21-ig. 
Baltay Laszld dr. min. tan. 2 
Csendtfrltrs, m. klr. & 

Borvath Dezsd tanit* (flsemben 
IX/i— Vl/30-ig) ,4 

Kazmer Janos dr. orvos " 3 
KHrJegyzfiseg 1 

Zrlnyl J6zsel plebanos 7 BERCSE NYIFAL VA 
JtyBPMHHm'i> 

Hivatalos drdk: 

„, . , Vasarnap es 

Hetk5znap : unnepnap : , 

8— 12-ig, 8— ll-!g, 

14— 18-lg. 14-^15-ig. 

Csak eWfizetok reszire : 20— 21-ig. 

Erdtfhlvatal, m, klr. 1 

Rangy aErdeft Ellatoraktara 

Ktfrlegyztfseg 3 

Ladanyl Bela erdohivatal vezetfi 
■ 4 
Teszars Rezstt m. kir. erdesz 6 
Ungl esendtfrcsoport ber- 
csenylf alval «rs» m. klr. 2 

BEREOIL 

Hivatalos drdk: 

8— 12-igj 8— 11-ig, 

14—18-ig. ,14— 15-ig. 

Csak elGfizetflk rfiszere: 20^-21-ig. 

Bereckl- fakltermelK es er- 

tekesttd szovetkezet 15 

Csendtfrttrs, m. klr. 

Dannbla Erdtflparl r.-t. 

fflreszuzem, OJtoz 3 

Dentsch Ferenc fakeresk. 7 
Hankd Gyttrgy keresk. H 

Illyes £<a]os gyogyszeresz 14 
Kanabe Antal dr. kOrorvos, 

posta b. b. int. orvos 10 

Katonaf ep. es hatdsagok: 

M. kir. KOzmunkaszolgalatos alakn- 

lat psag. 16 

Khell Laszlo keresk. 8 

Kttrjegyzftseg Nya]t<5d 5 

Kozsegl eldljardsag : 

Bereck 4 

Esztelnek 9 

Lembeny 6 

Olchvary JenO^pftomesterepfir 

kezeae, Ojtoz 12/a Kttzsegl eldljarosag 

BEREGRAKOS- 

BEPErb PAKbnn> 

Hivatalos drdk: HI 

s. 

3 

O ' w*^x • ' Vasarnap ea 

Hetkfiznap : flnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, ," 

14—18-ig. 14— 15-lg ? 

Csak el6fiBet0k r6s*ere : '20— 21-ig. 

Csendorseg, m. klr. 1 

G»r. katb. egyhaz, TfithMikloj 

esperes v 6 

Gubcsd Fereno bermalmoB 3 
Erdelyl LaszlA dr. orvos es a ■, 

■bet. biat. int. orvosa '4 

Kttr jegyzfiseg 5 

Ktfrjegyzttseg, Baesava 2/a 
KSzsegl E16I]arAsag, Tgnec ' 

3HHueB0 v 2 

Rosenleld Bela dr. orvos 7 

BEREGSOM 

Hivatalos drdk: 
Hetbtenap: Vasarnap es 
finnepnap: 
8— 12^ig, 8— 11-ig. 

14-18-lg. 14-16-ig. 

Csak elfiflzetok reszere: 20— 2Mjgr'. 

Beregszaszl Term»^isy- es r , 
Aruraktar r^-t. 7 8 z 

o S GVhczy Jenftn6 m. 

mester . posta- 
5 BEREG 

Hivatalos drdk: 
HetkBanap: Vasarnap es 
flnnepnap: ' 
8— 12-ig, 8— 11-^g, 

14—18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfilizetSk reszere: 20— 21-ig. Kttrlegyzaseg 4 

IHlkios ttd«n.k8rjegya6 1 

Nostra Altalanos Arorakta- 
rak es Kereskedelml r.-t. 

beregsomi kb'zraktaxl flzeme 2 

RAzsa Lajos ref. lelkesz 3 BEREGSURANY 

Hivatalos. drdk: 

„■.,. :..' .Vasarnap es 

Betkoanap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— t8-ig 14-15-ig. 

Csak elofizetSk reszere: 20^21-ig. 

Bay Gyorgy Kldbirtokos, Markl- 
tanya 3 

Beregrarmegyel vlzszaba- 
lyozo es armenteslttf tar- 
sulat '■-'" 2 KozsAgl elfilJaJ^Asag Kttzseghaza 41 asSi^' /f $eregss<igz r»ayeit FeisgmagyarorszM jjjjj esltai 


BBREGSZASZ 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

PostaMvatali njfilvdnos 
dllonids hivatqlos 6rdi: 

'■';'•_',; .;'. 7— 21-ig. .; 

Adohlvatal, m. klr., Attiia-a. i 

"■■.■."■41 

Agra Foresta, Bocskay-n, 91 

■'..." 1-79 

Allameplteszetl hlvatal, m. 

klr. kirendeltsege, Arpad-n. 3. 82 

Allamvasutak, m. ktr.,al lomas- 

FftWhazfOn6ks6g' . 2-57 

^Kpkogaiiizeme 2*80 

AJter Jafcab borugyn6k's6ge, ■ 

Arpad-ru. 75. ; 2-38 

Apolld szappangy&r, Weisz 
r David, Bocskay-n. 25. 2-21 

Arvaszek, vannegyei, Arpad-n, 3 
39 
Ant. Orth. Izraellta Anya- 
. hltkdzseg, Horthy MiklV.s-at 2 

^ -..-. V ■'.; . 58 

Banhazy Jdzsef stSrnagykeres- 
JredG, Boaskay-n. 97. 93 

Bfinhfizy Tlbor m. klr..,csend6r- 
. hadnagy, Kosaath Lajos-t6r 1. 2-38 

Ban! Istvan Szivaryany/fest6k- 

•■ ftalet, mazoli 6s ejnieBtfi mester, 
Kpssath-t6r 3, . . ;'■ 2-73 

Barta Testv.erek opuletfa- 
kereskedok, Arpad-n. 91.; 59 

Beermann Arinln dr., a szfii6- 

./ . szet is nflgydgyaszat szakorvoaa, 
Jranzesbadi IflrdoorvQs, Arpad- 
a. 88 wVilla Dr. Beermaan.» 1-35 Bereg varmegye alisp&nja, 
,Arpad-u. 3. 1-87 ^ . F<Mspanja,/Arpad-u. 3.. 
. Foje£yz6je 1^97 
2-05 m Beregi Istyan fiyejr- da pofoellaa 
■'.kereskedo, Kosaath La;fos-t6r S 

■' ■•:■ i-64 

Beregi Vlzszabalyozd es Ar» 
inentesitd T&rsulat, Arpad 
a. 34. 1-33 

Bereg-Maramarost kereske- 
delml bank r.-t. Bz6chenyi- 
»■»: 1-21 

Beregmegyel Kdzpontl 
Bank, Szechenyi-u. ,9. 27 

Beregvarmegyet kozjdietl 
tSzlfvetkezet, Varmegyehaza, 
- Arpad-n. 3. 2-13 

Beregvarmegyel Vlzszaba- 
lyozd ^s Armentesttd Tar* ; solat, Arpad-u. 34. ' "^ I-33 

Beregszasz megyel Tarns 

>.■ Polgarmesiere, Bocskay-u. 7. 2r03 
VarOFhaea, Bocskay-u. 7. 14,60 
■■: Idegeaforgalmi hivatala, Arpdd- 

,«.*., - ,: 6 

KBeigazg-atasi tariaosnok 
KSSellatasi hivatala, Zrinyi-n - 9. 6_ 
Kfizjoleti szfivetkezete, Arpad-n. 4. 
2-65 
Wgoltalral kBzpont, ,Verb0czy-.t6r 

12, 2-32 
Tazoltoparancsnoka, Vass Gyttrgy 
vbrBsraarty-a. 26. §4 

Vagdhid, Vagdhid-u. 1-71 

Beregszaszl leventeegyestt- 
let nyllvantartdlrodaja, 

Qrof-advar " 2-78 

Beregszaszl m. klr. all. pol- 

gdrl leanylskola Igazgatd- 

saga, Attila-a. 25. 1-89 

Beregszaszl Falpartarsulat, 
Prltsch 6s Hermelsteln. 

Gyar-u. 46. l'Q\ 

Beregszaszl Fllmszlnbaz Eft., 

Sz6ohenyl-u. 21. 10 

Beregszaszl Magyar Interna, 
tns, Szflllflhegy-n .5/a. 78 

Beregszaszl Nagyg'ozmalbm, 

Bakonyi Perenc; Bo03kay-n. 82. 44. 
B^regsz&szl Nagysztflldsi 
jarasl hltelszovetkezet 
mlat az O. K. B. tagja^Arpad- 

■■«•* . . * ■■-.■ ■ w 
42 Beregszaszl szaklranyn Ina- 
ros ker^skedfitanone- 

IskOla, Arpid-u. 1-65 

Bieregszaszl T&rsas Kttr, 
Bankddyar jj 

Beregszaszl Tegla- «s Cse- 
r*pgyfirak ktJzporiti eladasi ■ : 
irodaja, Hoftiy Mikl6s-tlt32. 1-22 

Beregszaszl Termeny.es 
Aruraktar R. T., Horthy 
Miklds-iit 77. . -.. I-41 

Beregszaszl Tetocserep. e< 

Teglagyar R. T., Gyir^. 49. 

40 

Beregszaszl uj gtfzmalom? 
Pcsellar Viktor malortib^rlfl 
Boeakay-u. 95. ' 95 

Beregszaszvarosl Tlsztlor- 

vosT blvatal ■-■■■. 2-79 

Beregszaszl Vegyes Ipartar- 

snlat, Arpftd-u. 39. 1-27 

Beregnz^^zvldekl ktfrlegy. 

-z«s6g, Attila-ti. : 4. . ; '97 
Bernns- Istvan radi6, motorke- 

r^kpar 6s- villamossagi szakUzlote, 

VerbOczy-ter, 3; 1-15 

Betegblztosltd Intezet fungvdr i 

Verfileti) fi6kja, RaWczi-t6r . 90 
Biro Lajos fogtechnikne, Bank- 

ndTar 37. ...... 2-14 

Boeskay Laszld m. kir. posta- 

seg^dellenfir, Deak Fersneru. 6. ■, 

1-96 

Bory Denes (r6- 6s irodag^pek 

' szakiizlete,- Kalvin-t6r 1-44 

Bory Denes bSrant6vallalata. TI- 

n<5di-n. 14. 2-77 

Bndlnszky Gyola vaakereBkadd, 

Kossnth-t^r 4. 1-0" 

Cikta k. f. t. cipft- <5s harianya- 
. e!Arusit<5!iely, Horthy Miklds-tit 46 
Csank Bfcla dr. ny. varosl tiszti 

fflorvos, HunyadJ-n. 2. 2-07 BERE GSZ A$Z 
Werbdcayt^r t.Tel»Bfon i 43 Filk6 Tlbor m. klr. mfiszaki ta- 
naosos, V6rbfibzy-t6r i. 2-17 

Flnta Beta fogteobiilkas, . 
8zt5oheriyi-n. 4. 1-88 FKszoIgablrdl blvatal, Vdr- 
megyehaBa faidsrint, Arpad-u.-S, 7 

Erledmann Flsehl gsadasagi is 
haatartasl faarnk. gyartasaj Tin<5di- 
a. 6. .-..: 2-16 

Fnehs Xajos dr. orvop, Bocskay- 
n. io. 2-24 

Frlseh H^rle dr. otvos •5b. 
Frfsofine dr. PikkelBIanka 
orvpsnfl, Horthy Miklds-iit 19. 2-69 

Fnehs Testrerek fakereskedflk. 
Bocskay-a. 83/a. . Q 

t Fntura« A Magyar 8z»vet- 
kezetl Kozpontok Aral or- 
galml RT. beregsaasei kirendelt- 
s6ge, Bankudvar 39. 1-24 

Ftteessery Bezanemm- is lik'Sr- 
' gyara, Welsabeoker Gyftla-n. 21, 
2-27 
Gazdak Blzt. Szttvetkezete 

1 Okepvi selfle^ge 1-29 

Gasp&r Mlklos raidbirtdios; Btfcs- 
kay-n. is. .1-08 

lelbmann Samnel fatermeMS, 
Dr. Patay Tibor-u. 20. 1-84 

Gera Ferene fiueerkereskedS, 
Horthy MikWs -a. 61 KAImanEndredr.6rvo9. Horthy 
MiklfdMi 64. >'-:_.'_._-■■■ pl-5j ■ Gergely Gyorgy 6pitk«aiBi 

anyag. tUaifa^ 6e — '-' ' 
Bocskay-a. 15. Csank GyOrgy, ass Egyesttlt Pelafi- 

magyarorazas-i Hitelbank £b Kaas'ai 

. Takar6kp6n?itaT r,-t. fiCkjanak igais- 

:-> gatija, Bethlen-U. 7. 1 ,"" Csendffrttrsparancsnoks&g, 
m. klr.* Bene 1-85/a 

'sendtfrszarnyparancsnok- 
sAg, m. klr., Bethlen-a. 71 

Cserehaty Istvanvit&j, Hangya 
kirendeltseg vezetOje, Rozsoskert- 
n. CI. . 1_54 

Demel Karoly Erzsibetmalom, 
Per§uyi-n. 41. . 01-36 

Denes lVagyszall6, Verh8czy- 
Ur !• • , 1-45 

Dohanybevaltd hivatal, m. 
klr., Bocskay-a . lfi . 15 

Donatb szalloda, 'vendSglB, k4- 
v^hdz, Horthy Miklds-Ut 18. 1 

.Edlson" radio. e« vlllantos- 
lelszereiesi vallalat, Bank-* 
advar 43. . 79 Egyesttlt FelBOmagyar- 
orszagl Hitelbank es I 
sal Takarfekpenztar r«-t. 

beregszdszi fi6kja/ Verb5c«y-ter 1. 

Ehrenleld B61a favaros, szalli 
taai valtalkoeiS. Booskay-n. 83 
2-18 

Gngel Pal dr. dllaml. k6rhazi. ffi. 
orvoa, bfirgydgyasz ka&metlkus, 
Kossath L.'-ter'S. 1-40 

Erdel Aladar dr. fogorvos, 
Horthy Mikl<5s-at 7. 07 

Erddtelttgyeldseg, m. klr., 

Horthy. Mikl69-at 16. 19 

Erzsebet-malom Demel Karoly, 

Pertnyi-n, 41. 1-3Q 

Fabian Zslgmond . Zolt&n 

6c3kavag- 6b gepkereskedo, Zrinyi- 
u. 16. 2-79 

Fekete Gynla okl. ref. diakdhaa 
- kttnyv-, papir- 6a iroszerkereskedo, 
Nagybazar-u. 38.' Kos'sath- es Ver- 
b6ozy-ter sairok ( ' 1-58 

Fekete Imre okl. aos- es kfimu- 
vesineter, epitdsl vallalkoz6, 
Korjatovies-a. l/a. . ^2-51 

Fekeshazy Zoltan nyug. aliapdn,' 
Attila-tt. 21. - -■-. 6 

Fekesbazy Sandor es Tarsa 
tiizifakereskedfik, . Bank-udvar 38. 
2-15. anyag. tUzifa^ is BBenkereskedfl, 

Bocskay-a. 15. . 0..0 

Glmnazlnm/m. klr. all. Petofi-n. 22. ' ■ " "..""* QQ 

Gorlezky Nandorne «zv. k«zs. 

WJegyzO Ozvegye, Horthy Mlklds- 

u. 27. * .54 

Grttn G*za f akereuked6, AndraaBy. 

A 78. 1-09 Gnlaesy Ferene dr. fflBaolga- 

bfrd 1-74 

Synlay Lalosne «av. nyagdijaB, 

Petofi-a. rto. 2-83 

Gyorlly Aladarne dr* ny. 

. all. tanlWnfi, Attlla-a. 16. 1^68 

Halmos Laszlo dr. polgarines- 

ter h., £5Jegyz6, Tinddi-n. 1. 2-59 

,flangya c< term. ert. «s fo- 
gyasztasl szOretkezet kl- 
rendeltsege, Damjanioh-n, si. 

i-oi 

KOzpoati borpinoe, Perenyi-at 87. 
. ; ■." 1-07 

raasmann Ch. es Fla nagy- 

kereskedok, Verb5ozy-t6r 3. . 28 Borratb DezsO dr. varmegye 
*6jegryz6, Bethien-a. 21. ; 77 

Borvath Gabor g6p68mn6rn8k. 
Kazinczy-n. 20. 80 

Borvath Gyttrgy dr. klr.tlgyeaz, 
Nagybazar-a. 38, 1-78 

Borratb MViflly borl, okl. gtSpSflz- 
m^rnOk, Ann. Tara. m^rnUk, Csigai 
sz61W 2-84 

Bnbert Zslgmond <ir. orvos, 
Bocskay-a. 21. -: i«25 

Da Toth Mlhaly dr. vltte. m. 

kJr. tiaztiorvosj Zslgmond-a. 7. 

2-23 
JakoboTlcs Rdzsadr.gyermek- 

szakorvos, Horthy M.-n. 7. 2-06 
Jarasblrdsag, im klr« Wer 

b0ozy-t6r 8. 47 

Jubasz Bela k8nyvnyoindaJa, 
Booakay-a. 1. 2-55 

Kaln Dezstf f fl szernagyfcereBkedfi. 

Hotthy MikI6s-at 5; 1-28 

Lakasa: Sa6ohenyl-ut 45. '1-32 

Kaln Gynla f akereskedO, 'Banfe- 

. udvar 11. , 1-39 

Kaln Jdzsef ffiszer-. gyarmat- os 
vegyesam-nagykereskedfl, Banknd- 
var , j-8! 

Katahal epttletek 6s hato- 
sagokt 

Bei egszasz jfirasi is Bere'gszias vm. 
katonai pnraacanoksdg, ja. kir., 
._ - « iW Horthy Mjkl6s-iit 67. " 1-59 

F «?■ JKJ fa * er S 8ied<i > Horthy^Mik- K&Iman Elek dr. flgyrfid/ Horthy 
los-at n. - t 1-<)4I Mikl«s:Ut 1. ;.'.■.',■■-:■■'. 1^42 Kalman Jdzsef dr. flgyv6d 

^aiSchenyJlTn.H. J.V, '"'■/'." : 2$. 

Karpatalja szerkesatflsSgo $8 

kladd&ivatala, Nddas Jdzsef 
■'- szerkeszt*, HanyadirttV 2/0. l^QP 
K&rpati VlUamosmavek 
-Tl.-T. Ungvarott, ■ boregseasBl ke- 

rfilotl felagyetOBege, Lehel-n. ,*3i 
--■ • -A: 46 

Transfortaatortlloinas 1-95 

Kenide F itvAn kSIesel; term6ny;k6- 

plaj, aatd*el8zerel6si cikkek, ni^aftr 

gazdasagl g^pek, nyershBr 6s bizo"- 

nianyl fizlet.Koasnth Lajos'-t6r a.i 
--■'■ ,. v .- : :: : : :^- Ql-80. 

Kerekes Lajos dr. noorvaav -aa 

OTBA keraletl ffiorvosa, Attila?.^ " 
- n, 18. \ 31 

Kereskedelml Kifzeplakola, 
■ m. varosi, az6oheayi-a. 13. J 2-48 
Kesztenbanm Dezsd botnagy-' 

bereBkedfl, Sz6ch6nyi-n. 67.. 2?09 
Kesztedbaum Testverek bor- 

kereBkeddk, Bocskay-a. e. ■; 63 
Klshegyl Jdzsef ram- is Pkfir- 

gyara, Booskay-n. 15. 1-77 

Klein Ferene. tennfiny- £s biio- 
manyflzlet, Horthy Miklds-tt 74. 17 

Klein Jend dr. flgyv6d, koaaatn 
;,;L«joa-t6r 3. ^ 1-76 

Klein 'I Mdrltz angoranyni- 
teny6flzt6, Barosa Gaboi-a. 18. 

. ^-56 
Kont IMand-fdle Alagesd 
Tetocserep es Teglagyar 
R.-t., Booskay-n. 103, "... 94 
-Kont Mandnd Bzv. maganedn*. 
Horthy MlkWa-at «2. -^56 
Kdrhaz, "allami m. Mr. ; Baj«a-n. 2. 
18. 51> 68 
Koyacs Gabor vlWz, «Hnngarta» 
k8av©tit6 irodaja,- Worbflozjf r l*r 6. 
2-64 ■ 
Kdrjegyzdsdg, Bene. 185/lj 
Klfsztenbanm Adolf bdrfifyi 
,n»kseg, Szdohehyi-n. 10. I-73 

^Kttzenatasl : Felttgyeldsdg, 
tt.:klr«. p Koesath-terl ;i-83 

Kdzplnee, m. kir. allami, 

Esze Tamas-a. 22: ';■■: ...■■■ - 35 
Kralez Karoly dr. allatorybs, 

Horthy JllJilds-at 82. 1^60 

Kralez Karoly dr» p. kir. allat^. 

eg6szs6gtigyi tandos> Arpad-iit 3. 
2-90 
Krdh FarkaS azallltd, Horthy . 

.Mikj6a-at2.- - ■- ■ 09 . 

Krdb Izsd 1-92 

Krokovay Kdroly varosi tananfl^ 

nok, Barosa Gabbr-o. 20. 2-97 
Krod Sandor dr. agyv6d» 

;Horthy Mikioa-at 42. , 1-34 

Kobovleh Geza dr. ny.,vm. 

tiezti (fttlgy^sz^ Horthy Miklds-nt 80. ■"' 
1-56 
Knrmay Sandor tazifanagyke- 

reskedfl 6s termeW/Kazinczy-a. 39. 
■ ']'-.'■■ . ■'■.'' 76 ■ 

Lanyi AndOr m. kir. postaf 6tiszt, 

hlvatalvezetfl, lakaga* H0nV6d- 

Vtf ; 22 

Llnner Bertalan dr. bdrhazi 

igazgatd, seb6sz-f0orvoa;BaJza-n. 2. 

1^14 

Ltfrlnez Jdnos gyogyszeresa, 
Rak6czH6rl. 1-30 

Lnkaes Elemer dr. orvos, 
Bethlen-n: 12. Q2 

Magyar Elet Partja beregszaBzl 
kOzpoaU irodaja, 8z6ohenyl>!.n. 6» 75 

Magyar Internitns^SzOlWhegy- 
.-a.'.e/a. ■,.,- % 

Magyar Izrdelltak Partfogd 
Iroddja, Booskay-n. 19, 2-12 

Magyar kenyvesbdlt, Kneeath 
LajoBrt6r- .4. ':.-." .1-37 

lagyaryCorndl dr. kdrhazi nfl- 
gyogylWz Morvos, szaI6sz Hoorvoa- 
t>peratOr szakorvos, Hnnyadv-n. 2. 
>28 

Makoldl Sandor jarasl 6b Tdrosi 
m, klr. allatorrosj , Sz6oh«nyi-tt;. 49. 

2-44' - ■ -; :V 1 ■ ■ ■- .V Jy> ImMts '■:■ ■ +!«■ .. , Mksft ai szamiegyefc) I Jen5 Kfopoati Drogeria,' 
v Ko38iith-ter i, , 1-52 

Mandel Sandor dr. belgyfigyasa 
. azakorvos, Horthy Miklis^ftt 59. 95 
Markdezy Jozsel m, kir. posta- 

tisat lakasa, Bem-a. 6. ' 55 

Mauskopf Terez flveg- fa por- 
: eeBaakereskedG, Kossatn-ter 38. 

2-62 
MeiselsXaszld dr. ttgyvid, . '" 

Verb<Jczy-ter 3. .. * 29 

MelselS Viktor dr. figyved, ', 

-8ijecheDyi-a. 3. 1-43 

Mermelsteln : Llpdt vaskeres- 
:■ kedese, Booskay-a. 5. 78 

Mehes Istvan dr. figyved, 

Horthy Mikl6B-o.t 1. 2-68 

Meszar Laszld dr. korhazi 

szeineszfdorvos, Ka.szia6-6palet, 
' Rakoozi-ter i. 37 

Meztf gazdasagl klserletl ln- 

tezet, m. klr.,. Nagybahta 70 
,,Mlmosa« vlragttzlet, Horthy 

Miklds.at 9 74 

If]. Mlndak Istvan radio- fa 

villanio&Bagi Ezakllzlet, Horthy. - 

Mikl6s-atl8. 1-66 

Mondy Mlklds g«r. kath. esperes, 
. iittila-tt. .30. 2-02 

M6r Sandor gyogyszerfaz, Arpad- 
' ■ it. 2 . > • ! . . ■ .- ' 9S 

Mumalom, beregszaszl, 

ftleuwelt Sandor F|al fa 

Tarsa, Pet6fi-a. 42. 61 

Nemzetl Munkakttzpontkttr- 
zeti tttkarsaga, Koasuthrt<ir 2 

Nenfeld Mlkloane hordogyartiBi 

■ tizem, November. 9.-a. -9S. 2-54 

Men welt Jdzsef. dr. orvos, Boca- 

kay-a. 9. 1-70 

Nostra altalanos arokozrak- 

tarak es kereskedelml . 

r.-t. bOTegsaaszi kSaraktari Uzeme, 
VIroda, Banktfdvar 39. 1-24 

;Raktar: VasntsLllbmaa 2-85 

„Pantodrog" Magyar Gyogy- 
Tntfveny karpataljal be- 

ValtO telepe, Bz6ehenyi-u. 28. 

;,-■"'■;" '....:'-/'.,'■: -2-71 
Papp Emma m. kir.. posta s. ..-- 

.ellenorafl, Attila-u. 24. 50 

Pasztor Ferenc fflesperes, r. k 

plobanos, Rak<5ozi-ter 4. .57 

Pcsellar Viktor malomberld, 

Bocakay-u. 95".' 0-92 

Penzttgyigazgat6Bag»m. klr, . 

Attiia-u 2. 82 

Penzttgy or! szakasz, m. klr., 
. Rik6cai-t6r 12. . 91 

Fogy or Sandor inav. szallftfH&z- 

-■ figyjrtifcseg, Horthy M.-q. 7. 1-49 

Polc.hy Istvan dr. kir. kBBjegyz6 v 
\Verboczy ter 1. 1-55 

Popovltspalpetr61euinnagykere6- 

■ ked«,,Rak6cEi-ter 8. 2t46 Postahlvatal, m> klr. 

■; Egyesitett felvetel 2-00 

FouOfc ■■' 
FftnfJki iroda 

.Fopfinztar , 1-99 

Maszerfazmfihely 2-53 

;NyilTanos allomaa 2-40* 2-41 

■' OvoTiely ■■'■',.' 1-19 

■Rovatolasi oszraly 1-13 

VSaamadas lelfll-riesgald 1-50 

'-';; Tivbes'zelfi rendezo 1-98 

.Tayirda gepterein 34 

Vonalfelfigyolet 2-42 

Vonaifelvigyazok 25 

Vonaltelvigyazo' lakasa , 2-45 

Postalgazgatdsag m. klr. 

- Debrecen. VII. epitfai oeataly 
anyagraktara . 18 

Preznanszky Mlhaly tfisaerkV 
reBkedO^ Kossatb-t6r 1. 2 

Prltsch Herman faiparos, gdz- 

" fttrfesBtarstulajdonos, Zrinyi- 

Prohaszka Istvan vsisatl 

' vend6glfis, Mav. allomas. _ . 

Racz Gabor dr. figyv/d, Horthy 

Mikl6s-at 3. -., 42 

Lakasa, Galby Zaigmond-ti. . ii. 

;. -2-47 

Rakoczl £tter em, yarga Irare . :dr. gyolafalyl, 
fOl-, orr-;, tofok-, gi&gesaakervbs,. 
Bbeskay-n. 36. ■■■'-. 2-70 

ftelsmann Peter horflfiazemb, 
NovembsT 9.-u. »2; ■'..-..,. 2^)1 

Rendffrkaplfanysag, m.kir.: 
veBet5Je, .V«rbfioBy-t6r...a. 1-46 
VezetOjeriek lakasai,- VerbBooy- '."■ 
tfei.. " ■■• 1-11 

Elfladfik, VerbBcBy-t6r 9. 

R£bek Gyula dr. Titee, osendSr- 

lOhadnagy ■ 2-85 

tosenbaum Mozes mftsiter^sfs, 

Kossuth Lajoa-t6r SO.. 89 

Rosenbanm Simon mftszer^sa, 

Booskayut i.v 1 1-61 

Rndd Ballot dr. ligyyod, Bank- 

udvar VI. f 1-82 

Sagh Simon dr. orvoa, Kossuth- 

^.6. ■ ::•...-■:. 1-lZ 

Salamoh Bernat furaros, azalli- 

tasi vallalkowi, Tinddl^u. 41.^2-37 
Seeberg Bela dr. tigyv^d, , 

Boeskay-n. 36. .- 2-63 

Seeberg Wankel Istvan vas- 

kerdskodfi, Kossuth. Lajos-t6r 2., 
2-11 
Selemba Andor m. klr. posta- 

fleg^deilen«r, Attila-n. 81, 1-75 
Sebttnborn-Bnc.bbelm.gr.. 

nradalom f6int6zoa6ge, Bntcsu 

'-"":'■■ '■ ^'85 

KOzponti borpine6sB6te,Cslgazug 

Sehttnf eld Santa Bveg^ es poroeJ- 

laDkeresked&v Rak6ozi-ter3. 1-06 
Sehwartz Oezsdne tfzv. aafioa 

mubely, Horthy Miki6s-nt 1. 2-39 
Schwartz Alarton tertu6nykeres 

kedo, Attila-u, 31. - . ; . 1-80 
Senwartz Sandor es tarsa . 

tfiszer- es gyannasaranagykerea- 

ked6s, Bocakay-u. 2. , 83 

Schwartz Zsigmond bortermelfi, 

Tinodi-ut 17. 2-67 

Skultety Viktor dr. kir. koz- 

jegyzfl, Verbooay-ter 1. 1-55 

SlomovlCB Henrlk dr. orvos, 

Horthy MikI6s-ftt ;85;. . 2-10 
Stern Bernat banyayaUalata y 

Damjantes-a- 84. 2 i '19 

Szabd Istvan termtay fisaru- 

raktara rt. oegyeeettije 'Dr Pataky 
, Tibor-n. 4, 2-52 

Szabd Janos tSzlfakereskedes, 

Rakdczi-ter 2. 1-16 

Szabd Laszld kalykasmestier' 

Tinodi-iit «5. 2-6 

SzabO Janos faarnoagykereakedfi, 

Ra.k«ozi-t6r 3. - 1-48 

v Szatmar es Bereg« nyom- 

dal es lapktadd r.-t. bereg- 
; szaszi fiikja. Bolemann'.. . 

Ferencj, Rirlk6eisi-ter 3. 1-26 
SzaVa Ferenb gydgygzertara aa 

«Augyalhoz» Kossuth-ter 1. ' '■ 96 

Szekely Bela dr. ny. Udrhizi 16- 
orvos. belgy<5gyasz BisakorroBj 
Bethlen-u. 14, 72 

SzekeTy Jozsef kepesitett kelme 
testft is vegytisztito tnester, 
Bechlen-u. 4. 2-30 

Szlrcsak Endre autd- 6 s gep- 

' javJrtiizem, Opel service, Mobil 
Oil service, Bpcskay-U. 44. . - ;..8.7 

Szobd. Jozsei If j. viilanyszereia 
.vallalata .'.;.' 2-74 Tlsztlfdorvos»m. klr^ ArpAd-n. 

: .MegyehA^ ■;„.;':■,.'. ^- ■■..', ;'■.■;• ;\1^10 
Tlsztlorvos, m.klr., Arpad-ii. 3. 
jMegyehaaa ..;. '■ ^ ;.'/;■ ;.-. : "'' 2<f8 
TOblas Denes dr. ttgyyfid, Horthy 

M.-u. l. . 1-00 

Tokos Ballnt dr. orros, Booskay- 

»i.i4. 2-86 

Tdth Antal ipariskolat igaBgat6 
. Hnftyadi-a, 2. ^ 2^34 

T6th Bela ,,Karpati veadeglo", 
. Horthy Mikl6a-a, 9. : 2-60 

Tttryenyszek, m. klr^ Wer- 

booay-ter ■ ■■■-■■■•. : 

EInSki iroda .= ..■_. 4S tjgyeszseg' 49 iyehdeglfift, Beak Perenc-u. 2. 2-29 ~ t. 17. Sztfnyegi Sandor posta miisz. s. 
ellen&r, Honved-n. 23. 16 

Szundy Zoltan, a Bereg-Marama- 
r,06i Kereskedeliai Bank igazgatftja, 
Axpad-u.66. ,- 2-25 

Szntor JenO ref. lelkesz 1-94 

Szff es Marglt fftaeer csemegeke- 
reskedO, Szecbenyi-ilt 5. y ■ - 52 

Takacs Ferenc dr. kfirhiai f6- 
brvos, labbratdriumi belgyogyasz- 
szakorvos.Bethlen^.lB. 2^" 

TanJelttgyelOseg kiralyl, 
ArpAd-u, 3. / 1-02 

Tatar Geza Bereg vm. allspanj^ 
Arpad-ii. 64. , 2^82 

Thnry Gyala dr. Sgyved, Arp^d- 
a. 6. 1-62 

„TiszahatI Magyar Bolt« Fo- 
gy asztasl SzOTetkezetj, 
^Horthy Mikl6s-at 78,. - 1HB3 

3. sz. fioktiztety Arpad-u. i. 2^ 

Tlszahatl Magyar Gazda 
Szerkesztctseg, Horthy Mjklos- Tttdff es Nemlbeteggondozd 

Intezet, Arpfid-a. 11. ^61 
Tuzjelzoalloni6s» BeTegszisa 

yArosj, Biboskay-u.' 7.- ; . .... 30 
>t Ugar" &'sv Aayolajtormekek, meafi- 

gaBdaisigi magyak, ntfvinyv^doiini 

Bzerek, 1 mezfigazdas&gi gepek 'es 

zafltrAgya'kereBkede's, KoBsuth : . 

taJos-ter 6. 1-86 

Vadas Aladar to. kir. roadOr- 

tanacsos, a beregszaazi kapitanyaftg 

yezet6]e,-Verboqzy-ter 8. - ... 1-11 
Vajda Sandor logisa, VerbOozy- 

ter.9. :■ r---: -1^17 

Valla Jent* dr. figyved irodaja, 

Hortby Mikl6s-u. 19. 2r75 

Varga Bela dr. orr- 6s 
\Szakoryos, Beeohenyira.-20. ^_ 
Varga Sandor mflszeress, Arpad^ 

a. 4. '■'... ■-"..-. : 2-4)4 

Varf Sandor. teglagyiros, Arpid- 

"•26/ .■;'■■ - T _; ' ;r.. 1-31 
Varmegyel m. kir. : Gazda* 

sagl FelugyelttsGg, Arpad- 

ti. a-. .'■ r - ::; >.■ '•"■.;;, 81 

Varmegyel szam^evoseg, m, 

klr. belugyminiSBierium ala ren- 

dett, ArpSd-u., 8, 88 

Vaskovles. Bela m. kir.. posta- 

tiszt, Pereayi-a. 33. ' ""* 

. Vlncze Bngd tflzif a? es : ; safiiike- 

rft8ked6, flortby Miklds-fit .7>,v 4 
Vlzer Tlbor dr. k6rh4zi ffiorvos, 
-..' Per^nyi-tt.' 37! , ; ' 1-38 

Wacbtenhelm JOzsel bortgy- 
- askseg: es borkereskedes, '; ,- '• 

Bzeohenyi-u. 9. ''..: .'r ,_-. ■V,. '.'/■.''.- 21 
Welsz Ferenc iflj. baaMgaigat^, 

Horthy Mikloa-at 58. \ H)5 

GazdasSgaj Bariozi-M 1 "'■. ■ 24 
Welsz Imre «GWna» gydgysaer- 

tara, Werboczy-ter: 4. ; 1-47 

Welszhansz Istvan dr. .ottos, 

Arpad-a, 7. ; :.."' '..-. : 2-72 

Wclszhausz Mdr dr. orvos, 

Attila-u. 1. 1t18 

Wllllger Hermann,': Bankad- 

va^42. 1-91 

Winkler Jdzsel t^glagyar, Ar- 

p&d-u.'i84. : . : ;/'.; : -- ".. : ; ' ; ^;-';3 
Zlmay Janos^ny m. kir. erdfi- 
: ffitaoaosos: Bethlen-a. 6. ; 2-94 
Zsebttk Zoltan dr. korbaii ifi- 

drros, Perenyi-a. 39. '. ;2-87 

BEREGSZOLLOS 

(iaad MuokAca, airSB., sa: eloliaetfi.) 

BEREG VOLGY- 
PUSZTA 

■;■.'■■ (Iasd,T4p|6bioske> : . ,- * : 

BEREKALJA 

(laBd BOnyhad) 

BEREKBOSZORMfiNY 

Hivatalos 6rdk: 

' ■ li-r^n Vasarna'p as . 

.- Hetktfznap : fiBBepaap: ■",'; 

. .8^-12-ig, ■ /■ S^ilrigV 

14-18-lg. : 14^15-ig.v 

Caak elofizetok rfs*ere : SOr-at-ig. 
Balogb La]os dr.^ » posta bet. 

blzt. int..oryosa es'koxorTOS .4 
Csendtfrttrs, m. klr. ' ;. 2 
Fesds Sandor datura es HoroDar 

pizomanyos - ■■■',■,■ , 5 

Kbzsegl eldMardsag ; ", I 

Okoltcsanyl Kdroly ay. Brnagy 

2^-50 3 RDOTELEP 
(Karcag varos fordo- , 
telepe), 

(iddszakos nyilvdnos tdvb. 

"■-'■ ■ dlton^ds).: ". : : -',.V'. 

(flBOmben : yi/i-^lX«(Mg:) ;.; 

Bivatc&o's'frdk::' 

' " bi t u, '■'■-'■ yasirnap fa 

Hetkflznap: linaepaatrr ' - ;8^i2-ig,: 
14— 18-ig.. v s^ii^ig, 

14^15rig. ' BEREMEND : ; 

Hivatalos 6rdk: . ',. . 

HetkCwap: .ftnnepnap: ..: 

8— 12-ig, . ". .ft_ii-lgf, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csafc eldflzetOk rfasere : 80— 2i-lg. 

BOU&OTacs Ede aFntura* bisbm.. : 

'ir'afikos ■-• ,;'...- " 4 

Csendtfrs>g, nuklr., BOremend 

Csendtfrttrs m. klr., Petarda 18 

Darabos tasZlOplebanos 8 

Harkay La|os vitfa, ny. seanados 

Titerf felepyetetfl, - Botond =yittei- 

telep, .-/,. '-■■ 25/4 

Hatz Ernd allatkeresk. 12 

Hortobagyt Lajos aUomastf nflk 

,'■■■■■ '.'"-■.■ 21 

Horvath Ignac vttfia, forgalmi 

ad6tisBt, PisBkfira-pHszta J 25/5 

Kass GlzeUa m. kir. e. fl. Veddnfi 

.■■■';.:•;•■ ■.■■■'-■ : -'..v. i :'- ; -"'-vao 

Kovacb Antal vit^e; taborriofc ,-,:. 

gazdasAga^. PisakOra-pasrt^ , ,26/6 
Kller Mlhfily allatkeresk. 15 
Kttrjegyzoseg, Pe tarda 20 

KOzsegl elttl|ar6sag a Bere- 
.. mead , -:'< ~ ■ ■■-.: .,■;",:■ v-2 

KttzSegi elttllardsag, Kasad 7 
Magyar Altalanos K6szen> 

baity a r.-t. oemeatgyara . : : ;. ^ 
Mfiller LAszld gyaiig, > % (241 
Nagy "Janos vitez, yitfezi .telepye- 

zet6 kelyettes, ^Botoad >Tite,zi-te1ep 
' - ■ '-'. •. --"-2613 
Pecsl pttspttkl nradalom; 
■ \ Pfisp0kb61y /^ v - 8 

Schleicher gazdasag Zsid6- 
■ : pasBfa .-;.': ■- \y- ;-:'.S : . 25-2 
Schleicher Istranne m . kir. ' 
"postamester ■■ '■':.■'■'-"; ;---''\ll 
Schmidt Sandor kaotortaalt6 
■'■^.-■■.■■r,.; : - v : : v '; : 'V-./;r(22) 
Szemmel Antal koratvesmester, 
" mfazegeW-, -^ : ■/■;,' ;.'"13 

Szlltzky J6zsel dr. kflrorvoa, 
. a posta bet." bizt. iat/orJO.sa; . ; -■* 

Q,T.I. kez. oryos 10 

Tlszal Karoly Tegysskereak. .' 

'- '. '■''■ ■■-■''■"■■:■■■■.' ■''"; v - '14 

T6th Kalman gydgysBer^sif 16 
Trapp Karoly vegyeBkaraakv • 

■ '* . : '",' ■ : '8 
Waller Antal keresk. ; ■';■"-: 1'7 
Walter Jdzsel allatkeresk. :(23) 
Zngllel ttaroly serteskereSk. 9 

BE^RENTE 

■ '/ (lisd 8aj6aaentp6ter) ' 

s BBRESZTELKE : 

(14sd Bzaazregea) ' 

bereiteyogsohaj: 

.".'.■:' . (Lisa Szalard); ■;.,-.; 

BEJfeETTY<^ 

Szentma:rton 

berettydtijfalui egyetpes 
hdldzathoz fartpzik ; y-''' 
Hivatalos frak; 

Vwarhapifa -','-' 
"^fihaepnap :.';.', 
8— 12-Igi , {■ B^ltlg, <: 
14— 18-ig; 1^-15-tg- ; 

; Csak etofiaetdk r r6sBere : ; 20-;ei^!g. 

..Hangya 4 * togyasztasl es er- 
ttkesittf szttvetkezet 1 

43 m 

ar- 

ar: 
o o I 


BereHyr4sz4plffM iflgfrresw [^M^yar Bank 4s KCTeste^ berettygszeplak: 

Bivatalos 6rdk: finnepnap: 
/8-12-jg-, 8— 11-ig, 

■; 14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csalr eldfizetfifc r6sz6re! 20— 21-ig. 

Andrasovszky Ernd dr.posta 

~ B.B.I. 01-Y08 4 

Csenddrdrsparancsnok&ag, 

in. klr. •-. *j 

Dondtb Laszld ref. Ielk6sz 6 

Hendea Jdnos malomtulajd;" 3 

Kdzsegl eldljardsag 1 

Nagyvaradl m. klr. All. ep. 

hivatel kirendeltsege 7 

lirmanczyne Gafil Iren dr. 

tfMegvaltd* 1 gydgyszertara ' -5 BERETTY6UJFALU 

Hivatdlos 6rdk: 
Ejjel-nappali szolgdtat 

Adler Jdzsef konyvnyomfla, 

Horthy M.-ut 1. © 

Addblvatal, m. klr.. Dr. Prater 
, Laszld-u. 10. 74 

Aifoldl tejuzem berettydnjfalni 

fi6k, C41vin-ier 8. 1-29 

Allam vasntak, m klr., illom As- 

;ttn8ks6g 49 

Angbl-magyar bank r.-W 
, II sd Magyar Bank. * 

Antalffy Lajos birtokTendezo 

m6rnok, TisztviselOtelep 19." 1- 
Bagossy Sandorne ozv., 

Kossuth-u. 26. 16 

Ballay Laszlo m. tir. szazados 

Vadaskert-u. 1. 84 

Band! Andor dr. m. kir. tiSEti- 

oryos, Tisztiiselfifelep 56 

BankutI (Bodnar) Andras bdr- 
--- autd vallalat, Kpssuth-ii. .6. 1^49 
Barcsay Laszid dr. frir. jaras- 

birdsigi etnbk lakasa, Gacsakeft 17 
Berettydnjfalni Clpdter- 
. meld JSzttveikezet, Horthy 

Miklds-u. 7. 1-27 

Berettydnjfalni kaszfnd, 

Calyin-t6n. 96 

Bereft y6 vizszabalyozd es 
-armentesftd tarsulat 34 

Blharmegyel f akereske- 
delml,£s gazdasagl r;-t. 
; 6s Fodor Istvan dr. Ogyved 61 
Blkay Geza dr. figyved lakasa, 
Kossuih-u, 48. 1-69 

Blatf Peter vas- 6s mQszaki keres- 
; kedd, a Kuhner gdplerakat, Hbrrhy 
' Miklbs-u. 3. Si all ny. alezredea, Horthy 

. Miklds-u. 71. --.'■' 44 

Borsy lmre dr. Bgyv6d,' Kossnth- 

1 n. 23. 79 

': Bracbmann 1st van dr.'ligyved 

irodaja es lakasa, Honhy Miklds- 
_ N n. 31.; .- I-55 

Brann Adolf IIj. faszerkeres- 

ked5, Horthy Miklos-u. 21 1 81 
Brann -Ferenc fakereskedd, 

Horthy Miklos-n. 58. .: . 20 

Csenddrseg, m. klr., Tardy 

Gyflrgy-u. 1. 36 

Debrecen! elsd takarek. 

penztar berettydnjfalni fiokjn, 

Horthy Miklos-u. 7. 1Q 

DIsznds. Lorinc pdklaester, : 

Horthy- Mikloe-tr. 10. , 4 

Dobanyaruda m. klr.; Horthy 
. Miklds-u. 2 r .''-.■ -... 1-51 

Bgeszs€gbaz-Varinegyel 
N emlbeteggondezd Intezet , 

Herpaly-u. - .1-12 

Enimerllrig Bezsti dr. figyved, 

Iskola-n. 14. ■ 1-61 

SSrdelyf Karoly fiiszer- '6s Yt-gy'es- 

ke.r.eskedese, Hwpaly-u. 6. 1-67 
£rdss Xajds dr. iigyved, Kossuth- ■ 

a. 18 oi4 

; Fabian San dor if J. vitez fuszer- 

, kereaked6se 6e lakasa, Bothermere- 

/:-^ 7 - : ./ 1-11 

44 ' ■■ ■ Faragd VIktorne tfizjfa-, saer- 

szdmfa- is vaaal<5szenkereskedes, 

. (uaeraben : IX/1— IV/30-ig),. Horthy 

MikWs-a. 68. , 1-39 

Farago Zoltan antiftiTarozd,. 
iftesz- es cementkeredkedd, Horthy 
Miklos-a. 62., " 70 

Fekete Ferene dr. fligyreM, 
Horthy Mikl6s-a. 18. .37 

Fekete K&linan dr. figyved, 
Kossnth-d. 38^ 24 

Feldmann Antal rflt^s- ^e divat- 
4rn fizlel;e, CiMri-ter 9. 77 

Fenyes- Akos dr. kfiesegi brvos, 
(fzemben VII. 1— XH. 31-ig.) 
Kossatb-ti. 32. . . ,82 

Fenyes Pal. dr. korh&zl fiorvos 
'sebesz 1-58 

Feuerverker Ignac pek^ege, 
Boesk^y-a. 38. .' 1*68 

Fodor Istvan dr.«sE!rd«L.aios 
dr. figyv6dek, Koasuth-ii. 18. 14 

Fodor 1st van dr. ugyved 6s Bihar- 
megyei fakereskedelmi es gazdasagj 
r.-t., Horthy Miklds-n. O6I 

Fdszolgablrd^Tardy Gy6rgy-n.2.1 

Prater Laszld dr.'ny. alispAn, 
a belfOldi burgonyakereskedelmi 
egyesnl6s fobizoraanyosanak la- 
kasa, Horthy Hiklds-Ti. 7<h ' 6 

Gaal Lajos mm- es likflrgyara, 
Horthy MikI6s-n. 76. 1-59 

Gazdlg ddzsel dr. v&rmegyei 
tisztifdorvdd, mav. orvos, Ko&iDth 
n 25. 51 

Grlszbfiber Istvanny. tbrv. hat- 
allatorvos, allategeszaegfigyi tana- 
csos, Horthy Miklds-p. 41. 8 

Grdsz Ignac dr. ny. jarasi tiszti- 
orvos,Erzsebetkiralyne-u.l. 1-78 

Gronbanm Endre . termeny- 1 
takarmanykerestedese, (ffzetnben 
IV 1— IX. 30-ig.} Horthy Miklos- 

u- ee. ■ 1-48 

Gyenes Gylirgy rom. kath. 

p!ebAn08,'Kossuth-u. 29. 1". 
Gydrey Istv&n dr. tb. fdorvos es 

a fiosU bet. bizt. int. orvosa, Tardy 

ayBrgy-n. 12. 1-32 

,Hangya"Iogy. es 6rtekesitd 
szdvetkezets 

Bizbraanyi, epWetta telepe, Horthv 
Mikloa-ii. 72. ... I-54 

Fdozlete .: Kossnth-n. 2. ' 28 

Rnha-osztaly, Calvin-ter 8. 1-94 
i. sz. fldkja: Horthy M.-u: 37. 42 
2. sz. fiok: .Kossnth-n. 5Z. 41 

Hartal Lajos cnkraszdija 6a iaka- 
Ka, csokolad'6- efs onkorkanagykeres- 
kedC, Horthy ilikloa-u. 32. 1-63 

Hatvany S&ndor dr. tfizifa- 
nagykereskedfl, Horchy Miklti*- 
«. «*: , 45 

Heyszl Karoly kereskedelml ker- 
teazete 6s lakasa, Nyiri-u. 8. 1-16 

Hltelsztfvetkezet.mmt az O.K.H. 
tapfja, Futura fdbizomanyosa, 
Kossnth-u. 34. QQ 

C6gvezeta lakasa, Kosaath-a. 47. 

1*81 
Termenyraktara 6s fatelepe, Lehel- 
t«- e. i-eo 

Hungdria lllatszert&r Glttek 
Marton, Borthy Miklos-u. it 85 

Ipartestlilet (kerttletl) el- 
noksege, Kossuth-u. li! 1-05 

Jan A. Ottd Ga^dak Bizt. $zGv. 
f6k6pvisel0je, Szi(er-n. 7. 1-15 

Jarasbirdsag, m. kir., Ko^suih 
rj.-u.3i. , 39 

Kddar Ldszld dr. figyvfid, Ko«- 
sath T a. 17.- 83 

K allay Jdzsef b6raut6fuvaroz6„ 
. Herpaly-u. 5. 1-42 

Karacsony Janos bentes, 6s me 
szaroa, Horthy Miklos-u.. 28.' 1-19 

Kardos Jend dr. orvos, Horthv 
■Mikloa-n. 40. 8& 

Katonal epUletek es batd- 
aagok: 

Allomasparancsnoksag, Honv6d'-u.9: 
V 50 

Gazdasagi bivatal 1-83 

Helyflrs6gi tiszti kasziii6 30 

hbnv6d kiegeszftfi kirendeits6g 

i-21 Kenyeres QeBa k6p komftves- 6s 
aeamester, v. Kadar L-a. 10. 1-09 

Kenyeres Sandor eementarp- 
gyar, 6pitC-, tfizeldanyag, aut6- 
garazs, kocslmosd szerrisz,, Horiliy 
MlkI6su. 25. ^64 

Kepes Jdzsel .es David Jd- 
zsef, mfij6ggyara, Horthy Miklds- 
U. 86. , 2 

Kepes Lajos epftlet- 6s tuzifa- 
kereakedo, Levente-a. i. . -8 

Kiss Jend m: kir postameater, la- 
kasa postaepdlet, Calvln-t6r 3. 1-02 

Kiss Ernd dr. orvos, Kos'suth-n. 13. 
, -. ■■.■■' 7 

Kiss Tlhamdr dr. ktfronros, 
Horthy Mikl6s-n. 46. 

Klein Ernd Ifis.zer- 6s gyarmat- 
am-; 6rlem6nyek-, s6- 6s cokor- 
nagykereskedSs, Horthy MikLds- ' 
a. 30. 053 

Konrad Jdzsef vaskeresk., 
Borthy Mlklds-o. 9. 60 

Kovdcs Janos korcsmaros. Horthy 
MikWs-u. 28. , ■ . > 92 

i,Kdzma Miklds c< gyermek- 
ttdttld betegotthon, Herpaly- 

a. 14. ./ - 46 

Kdzkdrhaz (Gfdf Tisza Istvam-di 

elnevezett), Tardi GyOrgy-u. 14. , 
■ r ' ■ ■,■■-*- ■'.:, ' ';-'l-03 

Igazgatdsaga (gondnbk) Tardi * . ."' 
GyBrgy-Ui 14. v 19 

Kdzsegl addhivatal, Cilvin- 

ttr.i.. ■ ■:-..■ .■■...- .48 

Kdzsegl eldljaros&g, CaiTin- 

ter 1 .;. ..', : 13 

Koza6gi fojegy^fl lakasa, Koasuth- 
■a 15. 1-66 

KOzsegl eldljardsag, ■ Berettyd- 

szentniarton .27 

Kdzsegi vendegld, tal. Visky 

Karoly, Horthy Miklds-n. 2. 1-38 

Leszkay Istvdn fdldbirtokoa. Be- 
ittyoszentmftrton 40 

Levente Otthon, Erzs6bet 
kiralyn6-ttt 2tf. (uzemben : VII/1— 
xii/3i-igj . :,■■■■.-- 

Llptay Albert gydgyszeresz, 
Hpi-thy Mikld^a. *.- '54 

Lnkdcs Jdzsef teheradtd fararb- 
zasi yallalata>. Matyas-p. 18. 1-34 IVylsztor Albert ny. kir. Jarasblrd, 

Kossuth-a. '38. : ■.'■.;. 94 

Pamlenyl lmre telekkSnyvvezetfl 

lakasa, Tardy Gybrgy-u. 23. 88 

Papp Ferenc tenn6ny- 6a takar- 

manykereskedd, Horthy Mikl6s-u. 39. 

1-20 

Papp Istvan hentea- 6s mfeszaros 

/fizlete, Kpssuth-n. 41. '47 

PaszternakDezsd kflny vnyora da, 
kdnyv- 6s papirkereskedes, Horthy 
Miklds^a. 5. ; 12 

Penzttgytirl blztosl kerUlet 
vezeidje, m. kir., Bzecbenyi- 
u. e/b. ■■_... 91 

PerJesI Jdzsef <'HangyaA-azlet- 
vezetd lakasa, Teleki-a. 10. 1-45 

Perlmann DCvatftrnh&z, <Uvat- 

arnketeskedd, Horthy Miklds-u. 12. 

1-36 

Petrlk Gynlane »zv. eukrasz, 
Horthy Miklds-u. 29. 90, 

PpstahlVatal, m. klr. s Felvdteir osztaly 


2-00 


Pcstalgaigatdsfig, m. kir., 


Debrecen : 


V. 6pft6si oszt. raktara 


66 


v T^virat felvdtel 


1-97 


Postainester irodaja 


2-01 


Postamester lakasa 


1-02 


VonalfelTlgyAadk 


1-98 


Vonalielvigyazdk raktara 


2^03 


Rajk Lajos dr. belgydgyasz, 


Teleki-u. 12. ; 


1^08 Magyar Bank es Kereske- 
delml r>t. berettydd jfalui fidkja, 
Calvin-t6r e. .5 

Magyarl Janos »Hoinbar«. bizo ? 
manyos tnzila--.es sz^nkereskedd; 
Horthy MiUds-n. 71. .. I-35 

Magyarl Jdnos b6raat6tnTarozd 
Kadar Istvan-a. 43. -35 

Marscbalfcd Jdzsef dlvatara- 
keresbedd, Horthy Miklos-u. 24 76 Meszaros Lajos terhi6ny-, lisat-. 
takannauy- 6s gyapjakereak., te- 
mstkea6si yd II., Horthy Miklds- 
n. 60. 1-84 

M. klr. berettydujfalilf jarasi 
leventeparancsnoksdg, 
Calvin-t6r l. . 95 

Mezdgazdasagl Neplskola, 
Honved-u. IS. 1-23 

Mlskolczy Jdzsef dr. sRr 6fl bnr- 
nagy- 6s kiskereskedd, Horthy 
Miklds-n. 36. 1-25 

Mlskolczy Pal kir. kdzjegyzd, 

Grdf Tisza tatvan-o. 3. 26 

Mozgdszlnhaz (Apolld) tal. Makk 

Kalniin. Belblen-t6r 7.r Q 

Nagy Jend banktisztviselfi,laka-a; 

lskola-u. 6. 93 

Nagy Marton allatbizomanyog, . 

Horthy Miklos-u. 42. .'";..- 67 
Nagy Sandor ffiszer- 6s CBemepe- 

keresked6se, Horthy Miklos-n. 3. 
1-31 
Nedeezky Geza berantdiavaro^d, 

Petofi-u. 5. 1-91 

Nemes Ferene rel. lelkfesz, - . 

Tisztviselo-telep . 1-22 

Nemes IstvAn dr. figy'vdd lakasa, 

Ko&iiitn-u; 46 1-10 

t)gyv^di irodaja, Kosauth-u. 12. 80 
Nyiri Istvan orsziggyfiidsi kdp- 

viselfi lakasa, Hitler-u. 19. 99 

Nyirl Istvdn es S&ndor gflz- 

mal^a, Horthy Miklds-u: 45. 52 Racz Marton vitdz berettyouj- 
la!uI6sMrr6ti jards dlesztoeldsztd 
teilepe, Horthy Miklds a. 33. 1-33 

Rethy Kdlman ffitdbirtokos; la- 
kasa,, Horthy Miklds-u. 22. 1-52 
Gazdasaga 1-53 

Sarreti arnraktar es henger- 
. V .*U, Horthy Miklda-n,.^. Schdlfer testverek terradnyke- 
reskedd 6a bizomanyos, Horthy Mifc 
Ids-u. 31. , ■ ■ _ ; 23 

Schneer Laszld villanysaerBldsi 

-> SJsakuzlet, Horthy Miklds-u. 3. 65 

Sebived Gynla rOridarunagyke- 

reskeddi Horthy Miklds-u. 19. 1-28 

Spernat Dezsd dr. orvos, Kos- 

BBtb-Q. 9 . ;..■.- , ._ -'■ 15 

Stark Hermann fiSBzeraagykerds- 
' kedd, Horthy Miklds-a 17. 22 

Stein Ede gabona. tenndny, mag- 

vak 6s gyapjaheresfcedds, Horthy . 

Mikl6s-a, 30. 53 

Stelner Dezsd . b6rautdfuvarozd, 
Boesbsy-a. 12. . ..".. I-75 Vadaskeit-u. 6. okl. mdrnOk irodija, 73 Szabd Andras tOszerkereskedd, 
- Kadar Istvan-n. 52. 1-93 

Szekely Gynla dr. orvos, Beth- 
len-ter 1. , . 55 Szekely lmre tfizifa-,szdn- es 6pi- 

tesianyagkereskedd. Ciivin-ter 10: 

63 

Szdes Jdzsel tuzlfakeresk., Horthy 
Mikldsru. 60. 87 

Tajdk Miklds Schell kdolaj bizo- 
manyos, Horthy Miklds-n. 69. 86 

Tardos Henri b dr. flgy vdd, Kos- 
auth-n. 24. * 71 

Ter Jdzsel vitdz ny. tfszthelyet- 
tes, katonai kantin b6rldje, Honv6d- 
a.-U. > ,1K)6 

Tell gazdasdgi lskola, in. 
klr., Mussolini-u, 7. 97 

Tlmar Janos vend6gids. Kossuth- 
n. 35. 1-87 

Szikvizuzem, Bethlen-t6r 8. 1-46 

Toldi Ferene radid- 6s viilamos- 
sflgi ssjakiizlQt es villaDyszere'Id, , 
Hoirhy Miklbs-a. 14. . 1-44- 

Toronydr , 21 

Trajanovlts Antalne «zv. 
eyogyszertar a a Magyar Koronahozs, 
Koseuth-u. 4. ■'.'.. ' "29 

Thurzd Sandor toll- 6s '. nyers- 

bdrkereskedd. Horthy Miklds-u. 38; 

■: ■1-24 C-i. X.^:;^£&^&*^ i ,.: : :, _. f _ 7 _ T _^_ r ^ r _ . j .^ . x „_ ,_^ ., , ^.__ ^.^^^ rTTT^^w^r^^^r-y^,^^-, j^., -^-^ ^^^^^^^^.j,,^^^^^^^^^^, „ oksdbban adhat6k postara Tunyogi Szucs Kfilmfin dr. 

' ininiazterj tandcsos, Berettyfiszeht- 
, jriafton 1-56 

Tttddbeteggonddzd Intezet 

(yirme^yei) Herpaly-u. *14. Irl4 

Tllzoltdlaktanya, Grof Tlsza ^ 

Istvin-n. 83. ■ . . 18 

TttzdltdparancsnOk, lafcaaa _ 

Bzeehenyi-ii 19- 1-17 

titmesterseg Ur., Calvin-t6r 6. 

i :' : 75 

Vagdbld, kSzsegl allatorvos 

1*62 

Valda Ferenche Vzr. vendeg' 

16s, Horthy Mikl6s-n. 63. 1-77 

Valda MUialyn6bzViVendegloie, 

Hitier-n, 24. . . 83 

Varmegyel autdgarage, ":■■■ ^ 

' Horthy Mikl6s-u . 72 

Veress Istv&n fasBerkereskedSsis, 

Erzs6bet-u. 12. 1-43 

Vilaglt&sl vailalatx Iroda (nap- 

. pal) Hitler-u. 13. -'. 59 

Villanytelep <6]jel> 1-30 

Weisz Beta kereskedo, Horthy Mik- 

lds-u 43. v 68 

Weisz Hermann fflBzerkereakedd 

-es gazdalkod6. M4tyas-u. 7 1-O0 

Weisz Jdzsel (Weisz Testv6rek 

heltagj a^term^nykereskedS I akasa , 

(uzemben VI/1— XI/30-ig.), Szilagyi 

pezsd-u. i. , 1*^89 

Weisz Jend lak&sa, a Weisz ^Test-v. 

c6g beltagja, Horthy Miklos-u., 66. 

1-50 

'Weisz Imre fnszer- 6s csemeger' 

kereekedft, Horthy Miklos-u. ' *"* 

Weisz Testrerek gaboria-, ter- 

menyfizlet-, s6-, Hsat- 6s korpaaagyr 

keresked6s, Horthy Mikl6s-n. 39. 

1-04 

Welszberger Sandor dr. figy- 

vedi Irodaja, Horthy Mikl6a-u. 6. 

1-18 

Zaddr Mar ton divatardbaza, 

,. Horthy Mikios-a. 8. 11 

' Zarandl. M&rton ny. szazados, 

Houv6d-n. 3. '*,,'- 1-07 

Zsamboky Mlhaly 1IJ. vitez, 

■ toll- es nyetsbfirkereskedfi, Horthy 

Miklos-u. 3-2, 1-40 

Zsugovils Mlklds kBzsegi allafc 

, orvos, Beothy-t6_r 5, , .1-01 BERHIDA 

Hivatalos ordk: M.mzierm.. BERKESZ 

Tfyilvdnos tdvbe&zSlQ&llom&s 
q ' kozsSgi eldljdrosdgndl 

(Demeeser l.sz. elOflzetft.) 

BERNECEBARATI 

Hivatalos 6rdk: 

J„„_„ Vasarnap 6a 

Hetkoznap: . ilnnepnap ;'•■ 

8-12-ig, 8-ll-1g, 

14-^18-ig. ,1*— 15-ig. . 

Csak ejfifizetok riszereV 80-?-21-lg, 

Roth Mlklds (nyari allomas.) 1 
Szokolyl; Maria beTheeei, ma- 

gatiBO ■ \"' ';■■■ "'.., 2 

BERZENCE 

Hivatalos 6rdk: Vasarjiap 6s 

-finnepnap: 

a-ti-ig, 

14— t5-lg. . L . H6tk0znap: 

8-42-ig, 
■14— 18-ig., . 
Csak elofizetOk 

Berzencel ,,Hangya> c fogyasz- 

taai 6s 6rt6kesit6 szBvetkezet 14 

Bruckner Vllmos keresk. 8 

Csenddrseg, m. klr. 4 

Festettes Gyifrgy bercetf kas- 

t6lya 1 

ErdfigoBdnokaaga . 7 

; Dradalma 

Petho Andor hgi ffierdfisz lakaaa 10 
Kertesz Andor keresk. 
Kozsegl eltfijArdsaie 3 

MarkosLa»zI6r. k.ig.-tanito 12 
Meleghegyl I*ftszld dr. k5r- 

orvos 6 

Tdtb Vllmos mav. allomasffinak 

13 

: ■ ' ' . BERZfiTE 
Hivatalos 6rdk: 

Vaaarnap 6» 

H6tkflznap: ilnnepnap: 

8— 18*lg, 8— 11-lg, 

14-18-ig. 14— 15-Ig. ; 

Csak elMIzetolr r6sz6re:. 20— 81-lg. 

K»r]egyzds«i{ 1 

Rakosy Lajos icnaganlakfisa 2 

Than Alblnne bard 4 Csendtf rlf rsparancanoluAtf , 

m. ktr. r- -,.; 3 

Kttzs6gl eI61|aros6g 1 

Lndanyl Tam&s r6m. kath. 

pl6banos ..;.... 7 

Mate Jdzsel m. kir. esenddr- 

Omeflter ; ■■'■■ 9 

Nagy G. Ferene dr. orvos, bfir- 

gydgyasz ; ■■■/-■' -' '-. -.. 8 

NeroesPal tsa. hadnagy, levente- 

6s rtfT66B-k6rEetparancsnok 6 

Raganyi Mlbaly koWgi seg«d- 

■jegyao ; , - -.': • " \'.- 3Q 

Spletfel Mdrton kereakedO 4 
Talas Enill, term,6nykereak6dfl ■,, . 

«Hombar» bizomanyosa ^ 14 

,^y\ ^BESNy6- r :.; : : 

Nyilvdnos idvbesseld 

dllomds. 

Hivatalos ordk: H6tk0znap: 8— 12-ig, 
14— 18-igi : Vasarnap 6s ■'■' 
finnepnap: - 
8-11-lg, .' 
J4— 15-ig^ H6tfe8raap: Vaaarnap 6s 
Ilnnepnap: 
•8— 12-ig, " 8-^il-ig, ' 

14- 18-ig. 14— lWg. 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-lg. 
Bngledlts Janos r. kath. pl6ba- 
nos 2 

CsendfirttrsparancsnoksAg, 
m. kir., Peremartoiigyirtelep 7 
Ferenczy S&ndor dr.kGrorvosl 
KOzsegl Jegyzoseg* Peremarton BESENCE 

(lasd.VajsBl6)' ..; . 

BtESENYO 

"..j ■ . (lasd Beseterce) . ..,'..■ 

BESENYCTELElf 

Hivatalos 6fdk: Muth K&rbly dr* orvos 
Sebtfk L«]os dr. ugyvtd SpHzer Sandor vegye* 6egabona- 

kefesk. y 4 

Veazpreml szekeskaptalan 

peremartODi gawlasaga 9 

BERKESD 

;■',' ■ Hivatalos drak: , ' 
H6tkb'anap: Vasarnap 6s 
. finnepnap: 
8--13-ig, . -.8— ll-igi 

14r-18-ig. 14— 15-ig. 

.Csak el^rizetCk rSszfire: 20— 21-ig. 
Grdf Jdzsef vend6gI53 { 

Koch Aiajos r. kath. ptebanos, 

tb. papai kamaras 5 

KorJegyzSseg, Berhesd 1 

Kozsegl eldljardsag, Ellend 3 
Kjttzs6gl eldllardsag, Pereked 2 
Kdzsegl elttliardsag, Sziiagy 4 
ftiokolay Istvan dr. kOrorvbs • „.,,/ * Vasarnap 6s 

Hetkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-lg. x 44— lWg. 

Csak elfrizetdk x6sB6re: £0— 81-lg. 
Czakd Kalntan gozmaiwrntnlajdo- 

nos- . .2 

Gyogyszertdr 6 

Hangya Kdzpont SzeklU- 

BzArltd telepe 5 

Kifzsegi eldljfiroBag i 

Szabd Gyola dr. kSr orvos 3 
Veres Mar ton kereskedfl. 4 

BESENYSZOG 

Hivatalos 6rdk' 
B6tk6znap : Vasarnap. 6s . 
finnepnap: 
8^-ia-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ipr- 14— 15-lg. 

Csak elofizerfik r6sz6re: 20— 21-ig. Besenysz»g k«(zsegt Hltel- 
aztfvetkezet, mint, as O.K.H. 
tagja . 12 

Besenysztfgl Hangya 
FogyasztSsl es Ert6keslt« 
SzSvetkezet 13 

Csatd Jozsel gasdalkodo 2 BESZTERCE 

Ejjelrnappali szolgdlat. 

Addhl vatal, in. klr^ ^tber. 
:'-n.-'»7„ ■'■•-:.. ■..-";.■: 1-08 

Ag. hltv. evang. egyh&zme> 
« gyel. kodKisztiSrinm, Matyas kir.- 
,*'l7. . , :_:-:; 1-77 

Alispant hfvatal lasd Varme- 

gyehaza. '■'■ 
Allameplteszetl hlvataL 

klr., M6ssai08fasi»r 16. 91 

Allaml glmnaziom, 'm. kir.. 

M6sBarosfasoT 25.- Q 

Allaml. Hunyadt J&nos GIm< 

nazltun Tannld Otthon in. 

klr., Meszarosfasor 25. 86 

Allaml kdrkaz, lasd K6rbaz. 
AUaml Polgarl Leanylskola, 

in. kir^ Mihaly-n. 7. " 2-76 
AUamvasutak allomasffihSks^ge, 

m. kir, ."■'..■. 1"1Q 

Hpnorfalvi kirendelts^ge 

ilzerettolva— d6dai vorial6pit6s ve- 

aetfis6ge, Horthy Mikl6s^t6r 28. 

:.,, i-86 

Allatorros, ttfrvenyhalosagl^ 

lasd Vannegyohaaa. - '^ . 

Allatteny^aztd EgyesUlet 

Beazterce-NaszoU Vanhegyei, VSr-r 

mGgyehaaa. .2*03 

Alzner Frlgyez dr. Cgyv6d, 

varosi tb. 15iigy68z, MnssoUni- . 

n.;a8i ' -.'■ ;- ; ,75 

Apfithy Arpad dr. kir. kite- 

jegyzB, MihAly-n. 8. 1-93 

B£lnyal iiaszld textllrSvidarnk, 

keszmbak, Horthy Mik!6s-t6r 43. 
2-13 
Baracsl Jdzsef m. kir. iesend6r 

ffi, hadnagy, Matyas kir.-ffl. 4. 84 
Baroohogln Izsak gyfim6Ics- 
, nagykeresk., Magyar-n. 40. 8 
Barteslevicz L&szld m. kir. 
. alesredes, Brassai-n. 1. 73 

aam M. Hermann fovarozd, 

Var-n. 40. ^96 

Beer Karoly n6sBaros 6s iientes. 
: H'tler-n. 34. 1- "" 

Beke Endre bftr-, cipfl- 6s sport- 

kereak. Hitter-ti. 9.. . . 1-81 
Beke Mlklds alsocsernatoni,, 
' rtii kir. alezredeaj; Horthy Mikl6s- 

t6r : 6. 2-67 

Beke OdOnk6pv., az Erd^Iyi^art 

elnoke, Raduai-kapn l/a. r 64 

Behedek Aladarne Jizv. dr.- 

n^ dohanynagyarnda, MGszaros-' 

fasor 38. 33 

Berger G. Albert dr. figyv"6d, 

a ^laroBvasArhelyi TakaT6kp6nztir 

r.-ti Jogtanacsosa, Mnsaolini-n. 10. 

Berlad Samuel keresk., Luther- 
^u-. 52. ' , 79 

Berlin! Vtktorla Altai Anos 

•■■ Blztosltdri-t.ve2i6rflgyiiofcs6g8, 
86tat6r-n: l. - 2-37 Beszteree^Naszod v&ripe- . 
gyel beszerzo^ es £rteke- 
sitd kdzponti, Hitler-n: 22. - 

1-70 
Beszterce-Naszdd- v&r- 
megyel k«z]6Ietl sztivet- 

keze^Varmegyehazft ; 1-20 . 

Besztereel Hlrlap szerkeszw 
tQsege, Mihany-n. 4. 2-50 

Besztereel kalyha- es kera- 
ntlal aruk.gyara r.-fc» Fa- 

piac .7: ;;, ; "■..■ -'C';'.: .'.',10 
Btss- Andor ni6rnbk, M6saaros-' "' 

lasox 16. . 80 

Bldsl Frtgyesne, Matyas kiraly 

n.24; - .-■/;-' ■.-:■■■■ "2-04. 

tozae Emll kir: kCzjegyzfi, 86ta- 

t6f30- 1-95 

Braedt Frlgyes Flal szalami-j 

bentesara- 6s boskoiiBen'gyar, 

Mnssolini-a; 5. 40 : 

Brecher Nathan gyaros, Hitier- 

■- S2: --■■■.-;.■,;:■,.-_;, ■:._..■, 94 
Brecher Zslgmohd gyarig., 

AIs6laktanya-n. 4. 28 

Broser Gnsztav Fortiina g$6gy- 

saertar, Mihaly-n; 1. 97 

tns Gynla lakitermelo 6s fanagy- 

kiskeresk., Lnther-n. 80. 2-49 
Clemens Robert gyarig:. Szeles- 

^9, ■ ■ 53 

Cbnherth Arthur dr. Ggyv6d, 

Horthy MikWs-t6r. 34; 1-48 

R. Csallner szeskesitaiokkere.sk., . 

PeisOnj-n. .2. : .2-19 

Csallner es Tarsa „fiveg-ndvar, 

Horthy MikloMet 9* 19 

Csallner Karoly, kanyvirj'omda 
' 6s papirkereisk., Hitler-u.. 22. 1-56 
Caenddr osztalyparancs- 

noksag, m., klr^ C(ilvin-u 7 73. 

\\ • --44 

Csomor Barnabas vm. m. kir. ' . 

gazdasagi iemgyeW^ezflcsgat-n. 11.. 

2-52 

Czlgle Pal fansgykereak.yPelsBa- 

badnlas-t6r 4. 2-^78 

Dairabla Altalanos Blztostt6 

r.-t. besztereei vez6rQgynoks6ge ! i 

Mnssolini-n. 6. ; 9 V 3 . 

Deaky tajos faterraelfi 6s fa- 
' keresk., Vasut-n. 23; ,- . £-02 
JDermata" cip6uzlet, Horthyr 

Miklos-t6r 6. 1^85. 

Desbordes . Jeno^ (}yiilaieb6i> 

varl-ut 7. v ■..;-. 1-11 

Desbordes JenO keresk. iroda, 

iHtrrthy Miklos-ter 22., . , 2-71 
Bletrieh GnsztaV pekmester,; " ' 

Matyas kiralyTtt. 12. - . 2r66 
Dtfrschldg Gerhard fakeresk. 
: lakasa, Nagyszebeni<-t6r 63. 2-44 

Fnr6sztelep, Pogarasi-tt. I. Ol-;30 

EbregO" besatercei- szij- 6s pdr- 

ipari szlfvetkezet, Hitler-n. 18-1-31 

Gyari-u. 9. 1-38 

FJstt Asztalos Szttvetkezet, 

mabntor, 6p0let 6s. esztergalyos 

mfihelyek, M6szarosfasor 18. 1-66 
Elsd besztereel magyar stl- 

tdde, . efigtnL L6vay Laszlo aiitfi- 

mester, Matyas kiraly-n. 28. 2^47 a 

sr 
O: 

N 
VI 


Erdelyl Magyar Gazdasagi 

Egylet, Mihaly-n. *.> ' 1-52 

Erd^ly 1 Pdrt besztereel ta- 

gozata, Hitler-n. 22. 13 

Erddf eitlgy eldseg; m. klri 

Caivin-n.t5«. 1-09 

ErablgazgatosAg, m. klr., 

Calvin-u. 2». J 29.30 

„Esbe<< Elsd Erdelyl kefe- 

gyar beteti tarsasag, Hitler-u. 16. 

Ferenczl Jozsel keresk. -ntazo, 

Bzalma-n. 22. •■■,-. 2-57 

Ferezan Tlyadar dr., figyvW, 

Horuhy MJkl6s-t6r 1. 1-79. 

j.Ferrnm** Noe Izidor Srb'kfisei No6 

Andor .ea i Tarsai, Horthy lA-iffis-, 
■ter;44 v -- ; .'■_■.. . ■ ,-,fll ' 
Forgalml addhlVatal, 

m. kir., Mihaly-u. ; 3. 1-44 
FotO'Sport, Horthy Mikl6s-t6r.'28. 

-■.."-■'/ : ■ ■ ■■;. -1>23 roman szdvetkezetelnek 
kOzpontfa, Pelsaabadnlas-t6r 3, 

■ ■}' .. .65 FpTO-SPORT 

Horthy-ter M. - ,4y23f 45 ':£<&&'£■&>:...- >v- ..-^ 
csomagla Srkezik. besztereei foflohfa, 
Horthy Milt 16s-ter30 s REGNA Erdokitermeld gjjvinji^o. 

Stirgttiiyefm: 

szfivetkezet, ■SSSST"" 1-40 FWSpanl hivatal, Mussolini- 

?'6»-. ' 27 

Fifszolgablr Asag s 

AlBdjirasi, CfilTJB-ni 23. .' 71 
FelBdjardsj, YfirmegyehaM 1-1$ 
Frltsch KAroly villany- vistvetie- 
tek 68 caatorhaeaBi Tall. gep .6s 
; 6ptiletlakatos Aisdfij-u. 22, 1-07 

Frltsch szAUoda; 6tterem; klv6- 
h&z, niozi, Mussoiini-n. 26. 77 

. Gaal Nagy GAspAr Gyula 

■■;■ t»Btaf«ttttt,hiv. ve» k helyetta. 
lakasa, Mris8oIini-u, 35. ■, 4 

v Gassner Robert RAroly 

. I&lk«82-tanlt6, Al56nJ-n. 18. 2-64 
' . GazdasAgl felttgyelb', lasd VAt- 

;-; = ' megye - 

> GlmnAzlam, l&si Miami. 

Gondos JAnos, kflbanyai s«rle 
. rakat. Saabogat-n. 17.. 1-56 

■■■ . GyAgylntezet; lasd Magangyogy- 
,;.-:, ; inteaet. . _ -.■'■/ 

Gyurjan ArpAa.'Tb-rpenyi-n. 3. 

^ ■■■;■.'■-.■■■ 1-29 

\, : Baltcht Alwltt b6rgyir, Folyo- 

" '■>'«■..'■■■■ ..:,-; >24 

HalaszWla g6pesit<jtt asztalos- 

, : - fl*env Bndaki-&t 6. 2^-27 

; Balberg Gyula dr. figyv6d, 

V. - Vastit-a. 7. 1-04 

„Bangya<< Kozpont Vasut. 

epfto munkAabkat elel- 

■_■ = ntezfiiklrend.Palyaiiavar 1-87 

■-' flahke Rudolf fa- £s asztalbsaru- 

: ■ :Kyar,,MaI6ra-t6r 7., lakasa, Felsfl- 

.;: - v nj-t. 26. 62 

Harasztosy Erao* dr. rendflr- 

;. kapitdny, Mussollnl-ti. 24. lr-88 

Bennfng Frlgyes dr. varosi 

aUatonfos, Setater-a. 34. 2-35 

Hermann KAroly kAdanaoster, 

, Mfimalom-teT e. 1-84 

; Borger KAroly borflEenvHalasz- 

.«,«: 2-I8 

Buss RlchArdttA dr:-n6. egye-" 

; ; ;teiai tanar Ozvegye, Sanchen K&- 

v roly-a. .18. 1-75 

,. Xmreh Gfibor eeetgyaroa, Lnther- 

«• ?»,.' 2-05 

Ipartesttilet, Beszterce-Naszofl 

v,armegyei, Kispiac-:t6r 4.. 1-97 

,,Isola<« EolztrHger KAroly 

' villanysaerelfi &s radiokeresk., 
Horthy Mikl6a-te> 46. I-34 

.Lakasa, Forras-n: 3. 1-45 KArlkAz allami, KaszArnya-n, 8. , 

Kohlruss Oszkar vend6gl«s, 
Hicler : u; 3. ■ . 2-83 

Kohlruss Testverek 6b Rein- 
hold; KolWrass szalaini-, hentes&rn- 
63 hnskomervgyaifi Mnssojini-n. 34. 
1-03 

Ktfrjegyztfseg! 
Aidorf 1-47 

AlsfibalazBfalva l-4l/b 

Besenyfi- 1-49 

BzasatUrpGny , 1^41 /& 

KbzellAtAsI tellii 

1. kir., Horthy Mi . _ w 

Ktfzpontl I par 6s kereske- 
delmi Bank r.-t. fidkja, 
Hitler-u. SS. 1-16 

Etfzpontl szAlltto vAIlalat 
Balogh Antal, Mnsaolioi-u. S7. K4fzs6gl elffljaroaajg t 

Bzaszbudak 
Nagydemeter, 1-36 

1-58 
1-06 
1-32 

Btfzs^gt lparos- £s keres- 
kedotanone tskola, Kisplao 6. 
2-54 
Eaales Hans-Helnz von 
Wlndau figyv^d-Recbteanwalt, 
Magyar-B. 39. 2-11 

Lakasa, SBrfiosgat-Ti. 9. 2-72 

Knales Norbert dr. vindai. 
polgirmester. vfirosi Wgoveee'tB 
lakasa, MussoHrii-a. 8. 1-89 Janky Atfftla mfimek, terveaft 69 
. m«y6piW vallalat, M^szaroa-: 

^fasbr 44. 1-80 

J&rasblr6sajg, klr., Matyas 

kh-aly-u. 1. 98 

Jonasch G^za dr. orvoa, Horthy 

Mifel69-t6ir 23. - , 1-16 

Raiido Meloooo Fereno dr. 

faipari vail, beiszleraei 'kirend.. 

Horthy Mikl(is-t6r 12. .2^-48 

Karacs Jahos sfltOmester stitO- 

d6je 3 Magyar-n. 24. 17 

Katonal 6p. 6s hat6sfitfokt 

..Felaftjarasi, Magyar-H. 24. 2-09 
HoiiT^d. illoniasparancsnoksftg, 
Fereno Jizsef laktaaya . 1-19 

- Honv6d bevonnlaai kOzpont. 2-28 

" Hony&d esapatkdrMiH ^8 

HdnvM leventeparanosnokEag, 
ifarosi . _ 1-96 

Kelp Vllmos. birana 6b szijgyArt6 
flaem, HitlerHH; 4. v 2-06 

Kyari i*kaBa, ZsoInai-4t 2-56 

Kerekes Janoz (fisger- : 6s ese- 

laegeiiBletrMasBolJniTii. 8. ,1-35 

t lasd Clemens. 46 L&iig Frledrlch 6s Gnsztav 

autoszallitasi vallalat, Matyas 
kiraly-u. 45. 58 

Lassner Allr£dn6 »zv^, Hitler- 
22. i^ o: 

L6go ktizpont, Mnssollnj|-n L _ 

1-90 
L6go1talntl Lfga beszteroei 
caoportjanak elnbke: Sigmoud Janos 
ref. Ielk6sz, Kalvin-u. 59. 2-38 

LehrachErn«kiit6)gyart6niester. 
Kovacsgat-a. 1. - 99 

Lelpzlgl Blrodalml Vasar 

tiszteletbeli k^pviseWjie Beer EVnat 

dr. jgazgatA/ Horthy Mikl63-t£r 30. 

.-. 054 

Llnkner Gytfrgy dr. kororvos, 

Calvin-u. 21. .1-72 

Lud wig Viktor vizvezetfik 6b Til- 
lanyszerelgs, Ifussolini-ii. 33. 1-98 

Ludwlgh Testv^rek 6s 
Neckel, antor, . mez6gaz4asftgi* 
stb. g6pek jaritdmabelye, Calvin- 
'?■' 42 - ■'. . ..■■'■'.-■• : 43 
Benzin 6s petroleum ffiraktir, TSf- 
p6nyi-a. i_Ql 

Mag&ngyogylnt^zet, "dr. Knall 
6a dr. Jonasch, Magaolini-at 19. 
1-17 

Magyar Kasztno, Mihaly-ti. ... 
2-10 

Magyar Nemzetl Bank Mren 
delts6ge, Mihaly-a. 12. 52 

Magyarorszag Erd61yl resz6- 
ben 16t« ag. hltv. vezer- 
I&esperess^g, Horthy Mlkl6s- 

At 14. = ,■■. ■ -, ■ ■ e 

Afagyarorszagl N6metek 
Sztfvetsgge erd61yiosop6rtifju- 
sagi szervezete, Pfaf feubruder-u. 3. 
2-46 
Majan LAszld dr. esenddr- 

fShadnagy, Calvin-n. 38. 44/b 

Hark Jozsel JariBbfrfisagi veere 

hajt6, Calvin-n. 20. 2-25 

Marost Tf bor ra. kir. «rnagy, 

. Kalvin-n. 14. 2-53 

MaroBvasarhely] Takar6k- 

*>6nztar r.-t. f Ifiklntiiaet©, 

lorthy Mtkl6s-t6r S3. ^ 18 Maszler Jakab kereak.. Hitler- 

Uv 39. 1 ;■.,'■"■ , ■ 1-22 

Mateosz besztercel klren- 

deltsego,-8etat6r-a. 2. 38 

Mayaat klrendelts6g s 
Mflszaki irofla, VaBHt-n. 6s Temee- 
Tari-u. sardk. ' 85 

Mayor JLajos »Korz6 eukr4 3 5!da.f, 
Hltler-n.. 7. Lakasa, Banohen Xarblv- 
a. 38. 2-69 

MeJster es Grttnfeld ^Ffiszer- 
udvars Felafluj-n. 81.-' . 1-12 

MentoaUomas gopkoosl 

vezettfJe-BmagyiTJdBri, W-' 
kO^ben: 183-as hivhatfi, T6glahegy- 
n. 14. 2-8O 

Menttik lasd Varmegyehaaa.- 

Mless «s Wagner k.r.t. vass 
fest^k-* 6s vadaszoikkek, Horthy 
Mikl6s-t6r 14. 2-00 

Mikes Jozsel dr. vfinaegyei tb P 
(fljogyzfi, T8rp6nyi-n. .9. 2-01 

Mlkola MAtyAs nemz., nyersbor- 
kereBk., Polyoma. 14. 2-73 

NagyazebenI es BrassAl Alta- 
lanos Takarekpenztar besz- 
tercel f flfifikja, Horthy. Mikl6a-t6r 30. 
■64 

NechayErvlnielsei8i,lovag, ma- 
ganlfltis2tvisel0, Magyar-a. 35. - 
' ' 2-23 

N6met nepktfztfsseg, Magyar- 

u. 29. !_02 

Besztercei e sopor tja, Magyar-a. 29 

2-16 

Erd6Iyi csoportja, Si§tat6r-a. 4V NemJ- es TltdiSbeteggondbz« 
Intezet m. kir. AHaml, 

Laktanya-u. 2. 2-39 

Nterenteld Bdseas fakeresk., 

Vaafit-a. 27. . 7 

NtfTenyegeszsegUgyl ktfrzet, 

nu kfr. Erzsebet-a. 30. ; 2-:15 
Orendi GusztaV 1IJ., fttsaer- 6s 

csejaegeftzlet, Horthy Mikl6s-t6r 30. 
1-64 

Lakasa, Nagyazebeni-tSr 47. 2-70 
Qrszagos TArsadalombizto- 

sltd Int£zet, Vasu; b. a9. 60 
PAifalvl SAndor dr., m. kir. 

tiazticrvos 3 (tizemben:^II/i6-I/ 15 ig) 

T«rp6nyi-n. 11. ^ : 2-08 

Park Szanatdrium, Palaheev- 

a- 22. Vo 

Pasz«6hl Ernfi vlt^z, m. kir, 

csendfiralezredes Petrozs6nyi-n. 1. 

Patakl Oktavlan dr. tigy v^d, 
Luther-a. 1. . 2-51 

PenzltgylgazgatdsAg m. kir., 
Hitler-n. 59. 72 

PenzttgyOrl blztosl kerolet 
-vezetdje, m. kir., Cdlvin-a. 4ft., 

P6nzUgy{(H szakaszvm. ii?.; 

Park-ff: 18. 1-54 

P6ter Sandor dr. f 6szolgabir<5 
. Lather-u. 21. 1-74 

Pfelfermann Ignac fatermelfi, 

Magyar-u. 47. 39, 1-53 

Telep: Aradi-a. 12. ' 01-58 

Pillnszky Janos keresk., B^ta- 

tfer-a. 15. 2-75 

Plagarnl roman szttvetfte- 

zetl kSzpontja besztercel 
felsaabftdr'- *'' '" "~~ PraU Mlbaly dr. figyved, 
Miiasolim-n. 18. 1-BQ 

Pnksa Endre, a dn Kando faipari 
r:-t. ig., Mlhaly-n 1 . 6; , 2-45 

Raltfelsen sZbvetkezetek < 
sztfTetsege mint sz4fvetke- 
zet, Matyas kiraly-Ti. 16. 2-12 

Redllch Testrerek fakeresk,, 
Vasat n. e. : i.\; Q3 

Regna erd0kltermel6 szfl- 
vetkezet, Calvin-n. 29, 5, 2-81 
EinOkJgazg. , -.'■'_ ! 1*40 

Relchensteln Parkas aat6- 
aedHitaai vallala^ Magyar-n. 22/ 
1-61 

Reiehei Arthur dr. orvos 6s 
posta b. b. int. orvosa, Calvin- " - 
a - 8 *- V 1-05 

Rendtfrkaplfanys&g, m. k#r„ 
C4lvin-n. 8. '' °° BBnfigyi dsztaly 1-91 Ilokja, Felsaabftdnlas-tifir 3. 065 
Postahlvatal nt. kir. t 

Fely6teli bsataly. 2-20 

Efinfiki ^iroda, 88 

FdpSnatar V'2-22 

H^vatalveaetfl lakasa \ 2-21 

Palyandvart raktdr 67 

RoyatOlas 6s garage 66 

Tiviratfelv^tei 21 

TaviT6 6stdYb. o8Ht41yrezet« lr99 
Vonalfelvigyaaol .' I-39 Romal katollkos pleb&nla* 

Mnssolini-a.: 21; ; - ,2-74 

Rosenthal Janos Gnszt&T dr. 

kir. kBajegyad, Horthy Mikl6s-|6r 48. 

2-14 
Rotb-E. 69 Tarsa Mrkeresk., 

fidkja. volt Adim K6m61, Mnssolini- 

B " 1S - V 1-43 

Rottntann AUred dr. orvos, 

Hitler-ii. 24. . "...:. i-37 

Sander Hermann kezmli- 6s 

rBvidarn nagyban. 6a kiosinyben, 

Horthy Mitl6s-t6r 42. ; 48 

Saxonia jSztfvetKezetl kOz- 

pbnt, Horthy Mlkl6g-o. 26. 1-46 
Sohankebank Arthur drag, 6k.- 

szer6sz J Iatszer6sz,> Hitler-a, 7. ■'" 
1-82 
Schell Andrds dr. ale6jarasi 

aUatoTVbs, Vasnt-n. 4«t. . 2-17 
Schneider szAll* Hitler-n.27. 74 
Soholtes Vllmos faara- 6s ko- 

porsrigyar, Fogaraai-at 8. 1 i-3p 
Scholtesz Vllmos MJ. lakasa, 

S6tat6r-n. 14. 2-42 

Schnller Frlgyes ErnO sail^ 

Itt6r3peditear,;vasat-n., 37,, 1-21 
Seldher 6s Albrecht mftszakl 

«zera, Hitler-n, 33. 2-40 

Simon fllendel Lather-Ti. 54. 35 
Singer Mdrlc szallitd, Hitler-n. 4. 

:-87 

Sloldea Viktor dr. flgyv6d, 

Megsyes-tt. 4. .';' > '- , .2-32 

Soos Vencel papirkeresk., MnaBO- 
. lll ^ u - «■ . 1-35/b 

Stambollr>t., Hitler-n. 38., 90 
Starm Frlgyes (Csallner 6a Tarsa 
raktar) Timar-a; 6s Fiirdfi-n. sarok. 

i-i8 

SzakA ts K&roly nemes , lelk«sz- 

SHaeadoa, Magyar-a. 85. '2-61. 

Szanaiorlum lasd ParJiajauatd- 

riam. -,. / 

Sz6kely Imre maganf fitisztviselfl, 

Matyia. kir61y-iit 4. : 2-58 

Sz6kely LAszIo dr. orvoB, Cal- 
. Yin-a.6. , 2-07 

Sziholenszky Laszld dri 
; alispan lakasa, C&lvln-n.; 23. 2-60 
Szmolka Benrlk posatdkere^k. 

6s nri SBab6s&g/Horthy Miklds- 

\<x 19. ,.; 1-92 

Tamas GnsztaV okl. g6p6ssni€r- 

nbTt,,a Mavaut tthbkseg .vezetdie, 

Magyar-n. 85. ■ 2-65 

Tanlelflgyeltfl hlvatal, kir., 
. Hony6d-ti. 5. 42 

Tahoneotthon m. kir. al- 

laml, Calyin-a. 22. Bfc 

TartlerErvih m6sp-, cement- ,6s 

6pltBanyagoi, Vasnfr-n^a.. 1-68 
Tell Gazdasagl iskola, T8r- 

pfinyi-dt 13. , - , 2-41 n hflzliQZh6zbesItgsi tJliDthdvi fitalongSssieggel is nzctltctl> Btcske Tlssetldrvdsl hivntal, rnVkir., 

taant-n, 15. . . _ IHPQ 

Toldalaghl grol besatercel s6r- 
,'gyar b'ferelete, Lnther-a. 96. ' 15 

Tdtb Lajos dr. orvosfirnagy, r 

Latner-Ti. 21. 2-62 

Torv6nyszefc, klr,, Horthy 
, Mikl6s-t6r 80. ^ 57. 

^Vfz.sgal6bfr6 ..;. -V' 1*25 

,/FransyIvanIa" Altalanos 
Blztoslto r.-t., MusBplini-u. 6. 
: r ■■ ,..-;-■■.■■■ • 93 
Ttlzoltd testttlet, Ffirdfi-u. 16. 22 

Utazo Iroda, Speter, Malom- 

■«f 12. - .- ■ ■ 49 

Cgy6szs6g^ klr., Mussolinl-u. 3fi. 

20 

Fpghaza, Matyds kiralyrn. 1. 25 

Varmegyehaza : Mussolfnf-n. 66. 
Alispdni hivatal, Alispafl lr60 
AljegyzBk 14 

Allatorros t8rv6nybat<5sdgi ; 1-71 
Arvasz6k, mentSk 1-83 

FCJegyzC 70 

, Gazdasagi lelngyeUSsSg 55 

Irodaigazgatd 1-57 

StdmvevSseg 36 

Sadmvev6s6g fBndke 8 

TjBBti fBorvos , , ■-. ■ 95 
TJBzti fflBgy6sB >26 

Varosbaza : •■' 
Arvasz6k 1-65 

Adokivatal "-' .69 

tterntfki biyatal 46 

N6pmozgalmt nyilvantartfi 1-63 
Polgdrmes*er ' 24 

Eolgdrtnesterhelyettes ffijegyefl 

61 

SBdmvev6s6g 1-73 

-.'. Vdrosgazdai hivatal, R6gi baromfl- 

vaedrt6r /3 

Vdrosf towmyCr V '"' .16 

Varosi vdm (Aldorfon}" 84 

Varosi vdm {Besenyfa) 37 

. Vdrosl vagohid 92 

Varpsi villanytelep, S6tat6f-n. 4. 41 

.VIzmuYek ';-'. 47 

Veprlk Ferenc, Beseny$i-nt fl. 

>'..'.'■.'' 59 

Vernes Gynla dr. figyv.W, vdr- 

megyel tiszti fougyisz irodaja^ 

Hitler-u. 56. 01-26 

■ Maganlakasa, Horthy Mikl6fi-t6r 44. 

2-36 

Vld6kt m. klr. p6nzttgy6rl 

blztosl kertllet veaeto, L»k- 

tanya-u. 8. - 2-26 

Villanytelep t jdsd Vdrosbaza 

Wagner Oszkar dr., varosi 

orvos, Mnssoltni-u. 21. 1-14 

Wltwer Mfirton felsojdrasi 

dllatorvos, Hitl»r-u. 17. . r" 2-34 

Zerbes Mlbaly divatarokeresk.. 

Horthy Mikl6s-ter 27.. 1-33 

Zlkell Gusztav ktJnyvnyomffa, 

fcflnyv- 6s papirfeeresk., Horthy ." 

Miklos-t6r 48. ■ 76 

Zoldmezb* takarmany erte- 

kesltd szovetkezet besztercei 

kirend., Horthy Mikl6s-t6r 25. 

1-94 Foszolgablr6l t hivatal 
Jarasblrdsag klr. Kajarl Istvan bor- ' 6s sttrnagy- 

keresk. . . ; . 23 

K atonal 6p. 6s hatosagok : 

Ho"nv6d,bevonp.lasi kSzpont' 20 
Honv.ed. levente paranosnoksag 14 
Tiszti. ,6tkezde .*..,■_.;. 29 

KCrJegyzfiseg, Varknda 22 

Ktfzsegl el6l]ardsag : 
Bethlen ' .'....'.. 2 

Kdzepfalu :'"'■" 22 

Kiss Gybrgy dr. iigyv6d 19 

Krentzer Mftrton dr. posta b, 
" int. orvos S3 kOrorvos, 15 

Osar Gynla dr. allatorvoa 17 

PenzUgyorl szakasz, m.klr. 

Polonyl S&nd or term6nykeresk 

flFutnraD bizomanyoe 25 

Rosenwasser Zoltan gytimSles- 

keresk. 24 

Sloldea Viktor dr. tgyv6d. 7 

Szappanyoa Sflklds foszolga- 
bir6 maganlakaaa \12 

t)zemberl6 Iparl 6s Keres- 
kedelml r^t. betbieni ma- 

aialraa 3 BETLEHEM-PUSZTA 

(lasd GyoraEemere) ' • 

BEZDAN 

Hivat alas 6rdh: 
H^tkSsbap BEZENYI3 

Nyilvdnos idvbeszMd dllomds 
koisigi eidlj&rdsdgndl 

" (Eajka 3. bz. elofizetfl,) 

BEZERfiD 

(laad Bzepertlc) 

■-...- BEZr- ■■■;Vv5'"' 

Nyilvdnos idvbe$z6l6 dllontds 
a kozs6gi eloljardsdgndl 
(GyorsflvStiyhaz 4. sz. elofizetfl.) 

BEZO— BEa£OBip>I 

Hivatalos 6rdk: 

. H,tk« ma p: **S£L* 

8— 12-ig, ' . 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14-lWg. 

Caak eiOfiaetflk rfiszfirs SO— 21-ig. 

Abary Istran rot . lelkdss 7 
Hrenyo Janos , vegyeakereskedO 

£s koresmaros 5 

Janea Andras Hangya flzlet- 

vezet5 , 4 

Klein Ferenc malomttUajdonos 8 
KQrJegyzfiseg 1 

Malcber L.a]os gtlr. katb. lei- 

* )8Z '■ -6 

BE ZSOVCI 

(lasd Bee«) 8— 12-ig, 
14— 18-lg. Vasarnap ^b 

iinoepnap ■■: 

8— H-ig, 

14— 15-ig. BESZTEREC 

', lldsd Vasmegyer) 

BETHLEN 

Hivatalos ordkf 

8— 18-ig. 8-ll-ig ( . 

, ■ .14^15-]g,, 
■ Csttk el6fizet6k riszire : 20— 21-ig. 
Addblvatal m. klr. 4 

Berkovlts Emll term6ny-es oag- 
kerestt. 9 

Bethlen Laszla grol dr. 18 
Braendmax-Sport 10 

Csendffrttrs, m. klr. 6 

Cslky Istvan vasati yend6gt8B 27 
Denes Imre vit6z, dobanynaj 
arnd^t . < Caak el6(lzet6k rts«6re : 20— 21-ig. 

Allamvasntak allomasveze> 
tdsege, m. klr. H 

Amreln 1st van kereskadfl 18 
Bezdant allaml tellklkltttf 12 
Bezdanl armentesltd es bet 
Vlzlecsapold tarsnlat 5 

Bezdanl villanytelep r.-t. 

iToda 6a malomiiaeme 8 

Villamostelep 
Csendorttrs, m. klr. 14 

Ferenc csatorna r.-t. Bezdan- 

Baaai pSnztara 3 

Flesz Mlbaly kenderkereskedo 6s 

gazddlkod6 2 

Hangya konzam sztivet- 

kezet 63: sz. ftlszerfidkja 4 

Kiss Janos takereskedO : 6 

Kozsegl eloljardsag 1 

Magyar klralyl lolyant- 6s 
tengerbajozasl r.-t. ilgynSk- 
s6ge . 13 

Oberrelter Dezstf vend^glOs 

17 

Osztrogonacz Istvan : dr. posta 
bet. bizt. int. -6s k(izs. orvos 20 

Stein Emll ffiszerriagykeieskedO 7 

Stelnerne Jagodlch Amalla 

fakereskedO 16 BEZEDEK 

Hivatalos 6rdk: BetkClEnap: 8— 12-ig, 
14--l8-ig. VasArnap ,6a 

unnepnap ; 

fl^U-ig, 

14-15-lg. 

: Caak elfifieetok riszdre; 20— 21-ig. 

Bengerno Jdzsel If J. (Bid- 

birtokos, ErdfittSldpusata 9 

korJegyzOsegp Bezedek 7 

K»zs6gl eloljardsag, Ivan- 

darda ' 

Kozsegl eloljarosag, Uppo 

Kozsegl elolJar6sagi Sarok 3 

Szemzfi Istvan dr. ftildbirtokos, 

Sarok 10 

Gazdasagi inte?0Beg, Sarok 6 BIA 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6 E nap: Vasarnap 6s 

H Unnepnap: 

8^18-ig. . 8— ll-1g, 

14— 15-ig. 

Csak elfifieetok resz6re: SO— 2i-Ig. 

A. biai egystges hdldzathqz 
tartozd kozpont: Torbdgy. 

Apatl Gynla, an OrszAgon' Ffild 
hltelint. titkara (nyari allomas) 18 

Bojtar Janos tisztv,, 

Bnza Gynla hentes 6e> m6szaros 9 

CsendOrttrsparanosnoksag, 
m. klr. 4 

Elek Gynla- es Elek End re, 
Istvan es Lajos ffildbirtokosok 

Elstt biai takarekp6nztar 
. r.-t. 5 

Fodbr Zslgmond j^szagigazga^ 1 
j 25 

Gonda Armtn gydgyszer^sz 19 
Hangya Fogyasztasl es Erte- 

keslto Szovetkezet 26 

Izbekl Lajos (ftszer- 6s vej 

kereBk. 
Kozsegl eloljardsag, Bia 7 
Kramer Ado II es Ha likOr-, 

ram-, ecetr 6s szeszgyara 12 

Mesztfly Laszld m. hir. 

aiLatorv'os, malomtalajdonos. 13 
Heszttly malom 10 

Aletternlcb'Sandor Klemen- 

Una hercegnd j6szagigazgat6- 

saga, 1 

(Jradalmi inlfttfe^ge, Berceghalom 
14 

Erdflgondnoksaga * 16 

Povelka Mlhaly k&d&rmester, 

bomagykeresk. , 30 

Redey Jdzsel m. kir. kizardlagos 
. dohinykisarus 20 

Roszner Tlbor r6m. kath.ielk^sz 
24 
Sehalthelsz Adolf es Fla 

vegyesterm6ny-, 6pulotla- 6s 6pjllet- 

anyagkereskedOk 3 

Simon S&ndor komftvesmester, 

oementarufizeme 21 

Steer Marton. dr. k0zs6gioryos 6 
Szettz Andras sasm61yaut6 , 

favarozd 17 

Szeltz Ferenc vend6gloa inozg6- 

szinb&za 2" 

Tdgazdasag (Corcbos DezsO 6s 

Zoltan) 2 

Zugor Istvan ref. lelkgsz 15 BIBICHATI 
GAZDASAG : !; 

(lasd Tiazabnra.) ,,■ '.■_. ■ ". 

BICSKE 

Hivatalos Jirdk: . 
■ 7— 21-fe. ' ■ 

A^leblvatal, m. klr. 34 

Baesa Laszld b&dogos es ozeraid 
90 
Bakkay taszfd dr. jarasblr6 66 
BalAzs Sandor vasati vend6g[6a' 
38 
Balogb Janos If J. asztalos-/ 

'.. -98. 
Benjamin Jentf dr. Qgyv6d 22 

Bleske es vldeke Hangya 
fogyaszt&sl 6s 6rt6keslttf 
szovetkezet "27* 

Blcskel takarekpenztar 3 

Bleskel TejszOvetbezet , 33 

BOrcs Janos orszaggyfil: k6pv. 

■\i ■ ,- ■,--'-'-.' 85", 
Brener Mlbaly hat. eng. vill. ' 
iaer., raditfszakualete J. 6 

Budapest Sz6kesf6varos ■':■ 
HortbyMlbldsn6 gyermek- 
otthona 26: 

Bnrjah Laszld m. kir. bonv/ 
hadnagy ■ 83 

Csendorttrs, m. klr. 13 

Czynk Ervtn dntagy tlzvegye 74 

Domokos Zoltan vasmegyeri, 
ffildbirtokos, Caordaknt 29 

Els0 blcskel kUtd- 6s szovtf- 
lparl k.I.t. . 94 

Erd6sz Mtklds dr. orvos 43 

Farkas Imre safjgyartdmeBter 6s 
gmnyavit* 89 

Fe]6rmegyel vlllamossagl 

r.-t. kttrzetszerelfije 15 

Fellner Testv6rek sttr 6s>bbr- 

nagykereskedflk . l^-Ol 

Fiedler Oszkar kertesa 58 

ViragUzlete r- ......... *jrj 

Flszter Ferenc berant6(nvarbz6 

49 

Frend Slmonn6 Uzv. lisKt- 

keresk: & ■ 61.. 

Garz6 Tl bor dr. figy v6d 44 
Gaszt Imre p6km ester 64 

Gemmei Antajn6 tfzv. dohany- 

nagydms '45 

Gottlieb Llp6t Iflszery 6s Uszfe. 

keres"k. 1Q 

Gtfllner Anr61 gy6gyszer6sa 20 

Grdf Elem6r dr. k0zs6gl ugyv> 

orvos ' 82 ' 

Grnndbtfck B6Ia okl. m6rn6k, I 

6pitftmester, Felosat \ . 84: -I 

Hegyl Imre Mateose antifavarozfi 
' 48 

Hegyl Lajos teherantivdllalat 67 
Herrmann Sandor fakeresk. 5 
Hoffmann Ede dr. oagyn6met- . 
egybdzi gazdas&ga ' 28 

Horvath Jdzsel fakeresk.. 8 
Htfnlg Laszld dr. orvos 11 
Httnlgsleld Tlvadar dr. ugyved 

Uleg Janos nri 6s nOl fodraau- 

mester , ( 62 

Islik Gyttrgy. gr6i Batthyanyn6 . 

titkara ' 9 

Jar&sblrdsdg, kir. ; 6 

Kaff ka Dezstf vAzuonypunztai ber- 

gazdasagu, VAzsonypuszta 2 

Kalman B61an6 vaskeresk, '70 
Katonal 6ptlletek es hatd- 

sagok 1 ' . . 

Katonal raktar, Nagyn6motegyHaza 
86 
Kelemen Laszld fttBzerkeTeflk. 
. 73 
Keller Antal vegyeakeresk. 72 
Keller B61a vaskeresk. 7 

Kellner Gyala m. kir.; posta- 

mester 24 

Kem6nylfy G6zan6 tttaifa- 6s ;: }-■ 

saAnnagykeresk. /<.■ J '■ '71 


O 

M 

«• 
f% 

X 

z 
o •* 
p 

M 47 f: Bieake Kiefn JPAl clr^ orvos 50 

Kovacs Gyula lfls»ers lisrt-' ea 

tostekkereak. .;_ ^ 63 

Koyaes Laszld gydgyazeresz 40 
Kovaes AHh&ly hat. eng. villany- 
\ azerelflmeater, elektrotechn. 6s ■ 

jradiflzeme " 75 

Kttzsegl eldljards&g, 

Adoilletek fi. o. 65 

Kttzsegl eloijaresag,Caabdi 37 
Kramer §Amael, az EIso Bicskei 

Nagyarnhaz tilajdouosa 50 

KratocbwfU Jozsef teherauto- 

fuvarozo es Kahnar Ferenc EefekStiJ 
35 
Kutrlk Jozsef bornagykeresk., 

Turn] VendeglO 6s szalloda 78 

8br- es bornagykeresk. 93 

Lakatos Istvan, a bicskei taka- 

rekpenztar igazgatOja 80 

Magyar Togazdasagok r.-t. 

bicskei togazdasaga 3 8 

Magyarlcs Andras varm. iit- 

biztos 52 

M *gyary B6Ia polgari iakolai ta- 
:nar 57 

Molnar Gynla gflzmairoa 4. 

Httller Rezsone ttzv., kBzponti 
vendeglo gj- 

Nagy ZoItann6 terroenykereBk. 
Orbah Antal allatorvos 41 

pajer Laszlo okl. gepeszm<Srn«k 

Imechanikai Tallalata go 

■fallfy Daun Jozsef grol dr. 

j fbldbirtokoB; Tfikrfis-puszta 23 
Pattih Laszlo malomtisztv. ,. 54 
Pckker Emll dr. kbzjegyzo 31 
Fenzugyorl szakasz, m. kir. 

i i» 

Polgari f in- 6s leanylskola, 

m« klr. allami 97 

Posta, m. klr. taviratkSzvetf to 99 

Vdnalfelngyeleti anyagrakUr 95 
Pressburger Dezstf gabona- 

keresk. 25 

Prockl Gynla dr. orvos 87 
Schadll JOzsel Hj. epitomester, 

tfizoltoparancsnok 43 

Scheftslk Andras bflrkeresk. 42 
Scheftslk Andras es fla bor- 

gyara 12 

Sdlyoui Lajosdr. kir jarasbfro- 
sagi eln«k , " ^ 30 

Stager Gyttrgy dr. fOldbirtokos, 
kormanyf6tan., Galagonyas major 1 
Gazdasaganak IntezOsege 79 

SzabO Gyula nieazaros es ientes 

Szkok Pal malomtulajdonos , 39 
Traub Hermann borkeresk. 14 
Ullmann l^ajos dr. bOrorvos 36 
Vajda Jozsef mftsz.- es asvaiiy- 
• otajnagykeiesk. 92 

Varga Laszlti ref. kantortanitrt 
96 BIHARDftVSZEG 

Hivatalos tirdk: 

8— 12-ig, - 8-11-ig, 

14— lS-ig. 14— 15-ig. 

Csak e!6fizet6k reszere: 30— 21-ig. 

Allami kifzplnce kezelosege, 
m.klr. £4* 

B. Nagy Sandor kornbar- es 

gyogyiifivenybizpinanyoa JO 

Csendttrorsparancsnoksaif . 
m. klr. m tj 

•Hangya" fogyasztasi esertekesitfl 
szBvetkezet g 

Horvath Arpad roozitulajdonos 

13 

Kormos Mlbaly levente kbrzeti 

parancsnok £4 

Kttzsegl eloijardsag l 

MTarglttay Hermann tennenv- 

keresk. « 

Nagy Sandor keresk. 12 

Pete Lajos, a blhardioszegi hitel- 

szflTetkeaet Flitnra bizomanyos 

termenyszak^rtflje, gabouakeresk 

e 

Pnskas Sandor llj. aerWs- 
marnakeresk. jg Belfoldon konvveket Jarasl gazdasagl bank r-t; Katonal epttletek es hatd- 
sagok: 

Jarasi katonai paranosnokaag 87 
Kenyeres Sandor 6plt6si 

tflBelfianyagkereakedO 23 

Kohn BenO malomtulajdonos 4 
Koroknay Sandor dr. jarasi 

m. kir. allatorvos - 21 

Kttnyres Tdth Imr e dr. m. kir,, 

tisatiorvos ig 

Kttzsegl elfiljards&g 2 

Kttzsegl^eloliarosag. Puszta- 

told, Bihar m. (nyil vinos) 1 

JUadarkay Tfvadarne «zt. 

malomtulajdonos 3 

Medgyessy Sandor tollkeres- 

ked5 35 

Molnar Ferenc aui<5fuvaroz6 45 
Molnar L-ajos llj. bGrauwfuva- 

rozasi vallalata ; 3fi Papp.Xaszld, a nagyvaradi Till. 
j mllvek kirendeltsege, muszakl Sass Pal a bioardifisBegi g«z- 
malom b^rloje Schner PA! bornagykeresk H 
Szabd Sandor liszt- 6s term^ny- 

keresk., Hombfir bizomanyos. 9 
Sz516sze« ej Boraszatl Ke- 

rttletf Felllgyeltfseg, m. 

kir. 04 

SzCHesxetf es Boraszatl Szak- 

iskola, m. kir. 04 

Szitcs Laszld dr. poata b.b.i. 

orros g BlHARFfiLEGYHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

mm^: ^apf 

" 8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Qaak elfiHzetSk r^Bz^re: 20— 21-Jg. 

Csendifrttrsparanesnoksag, 

KOzsegl eltfljarosag 1 

Plugar Lajos Xojegyzfl 4 

Szlics Gyula term^nykeresk., 

Hombar fobizomanyos 9 Varosl Andor 'epitesi vail. 6s 
■ betonaru ilaem 91 

Vasantts Janos cukraszmesteT 

76 
Welsz Pal sSniagykeresk. 6s 

gabtmakeresk. 71 

WIndlscb Imre, vas- 6s festSk- 

kereBk. 47 

Zalal Laszld dr. ngyvAd 55 

BIHAR 

Hivatalos ordk: 

H6tk3znap: Vasamap es 

linuepuap: 
. 8-13-ie, 8-li-i ff , 

. 14— 18-ig. 14^-15-ig. 

Csak elOlizetfik r^sz^re: 20— 21-Jg. 

Czeller Sandor mav. allomas- 

el61jar6 4 

Gebbardt Zoltan gydgyszer^sz 

„ 8 

,»Hangya M fogyasztasi 6s ertSkeaitS 

szCverkezet Q 

K«zs^gi elfiljardsag 1 

Ladanyt Sandor vezetajegyad 3 
Leel Ossy Janos malomb^rlfi : 

Malom n 

■ L »^a8 5 

Potz Pal dr. porta b.b.i. orvos 2 Papp Elek 
Penzttgyttrl 

Posta vonalfelvlgyazo 
Rejtd JOzsel dr. orros 
Sarvary Imre dr. orvos 6s „ 

posta bet. bizt. int. oitos» 12 
Szlgetby Jolan m. kir. posta- 

mester ~~ 20 
. klr, 

81 
98 
27 Kttzsegl eldljarosag 
Ortb Imre ref lelkess tisztv. ^ 

Sz^ke Ilona ref. tanitonfl 9 

Vlgvarl Mlbaly kBasegi v«Het5- 

jegyzC jj Tajak Ilona ref. tanit6n« 15 

Ungar Janos fe,kereat. 13 

Varga Paine ^egyeskeresk. 3g 

Varga Peter hentes 3£ 

BIHARNAGyBAJOM 

Hivatalos ordk; 
Betk3z.nap : 
8— 18-ig. BIHARSZENTANDRAS 

(lasd Nagyvarad 81-40 sa. eififiaetfl) 

BIHARSZEOT JANOS 

NyUvdtws tdybesz&o Glio- 
mas a kozsegi elbljdrdsdg- 

■ / '? ■ . ™&. ■■■; ' 

Elofizetdket lasd a Borsi 
eWfizetok kbzotU 

BIHARTORDA 

Hivatalos 6rdk: Telekt Domokos fOldbirtokos 
'Sp&yapoly-pnsztft BIHARKERESZTES 

Hivatalos 6rdk: 

B^tkoznap: \^^ 

8— 18-ig. 8— li-ig, 

, y 14— 15-ig. 

Csak etofizetok reszere: 80— 21-lg. 

Allomaslono'kseg, m. kir. 5 

Banbldl Jen 6 gy6gyszeresz 18 

Btharkercsztesl fakereske- 

delml es gazdasagl r.-t. 19 
Boda Ferenc ref. ieik6sz 24 
Csendortfrs, m. klr. 8 

Erd6dy Bakacs Ivan azeat- 

szekl bird, plebapos 17 

Fogyasztasi es ertekesltd 

sztfvetkezet q 

F0szolgabtr6 j 

Frank6 Endrene ay. ffiszolga- 

bird fizvegye 34 

Frlscb testverek diratkeresk 

c6g .9 

„Futura" bizomanyos Hegyessy 

Karoly 10 

Grosz Armln dr. orvos, a posta 

bet. bizt. iut. orvosa 25 

Hangya vendegld 42 

Hegyessy Gergely tb.varmegyel 

ffijegyzfi .44 

Horvatb Gyula termenykereBk. 

40 

Horvath JOzsef fftszer- 6t ve- 

gyesarukereaked* ofll Vasarnap es 

finnepnap: 

8-11-ig, 

1*— 15-ig. 

Csak elflrizetd* resaere : 2Q— 21-ig. 

Bibarnagybajomi „ Hangya" 

fogyasztasi es ertekeslttt 

szttyetkezet 19 

Csenddr&rs, m. klr. 6 

CslUag Imre dr. orros 

Feldmann Ignac fakereskedfl 7 

Fodor Pal jarasi m. kir. aUat- 

orvos 3 

Ffiszolgablrdl hlvatal 1 

Kerekes Ferenc dr. jarasi m. 

kir. allatorvos 4 

Kttzsegl elttljarosag 2 

tfrdttg Lajos ref. lolkesz 23 

Polgar Peter gazdasaga, LovaBsy- 
tanya 15 

RaczGyttrgydr.gy6gyszeresz 14 
SchOnfeld es Prank gyekeoyke- 

reskedok «2 

Tatar Geza ffiszolgabfrd 5 

T6th L&szlo csillagtanyai gazda-^ 

saga 11 

TttzoIt61aktanya {flzemben: 

v/i-x/3i-i ff ) . 26 

T ^ 0, £? paFIUlcs,loIc («3emben: 
v/i-x/3i-ig) 25 

Vegh'Jeno" „Futura" bizomanyosa 

16 

BIHARPttSPOKT 

1. sz. postahivatai 
hivatalos 6rdi: 

HetkBznap: Vasarnap es 

unnepnap : 

8— 11-tg, 

14— 15-ig. BotkCznap: 

8— 18-ig, 
14— 18-ig. 

Csak elGfieetfik reszfire: 20— 21-ig. 
CsendtfrBrs, m. klr. 3 

Izsol Jozsel dr. kSrorvos 2 

KOzsegl eldijardsag l 

Szlgetl Imre <-FutnTa* bmomaiiyos 
(Uaemben: VN/l— XII/31-ig) 5 48 Vasarnap es 
finnepuap: • 
8-19-ig, 8 — il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elfifizetfik reszere: 20— 21-ig. 

2. sz. postahivatai 

nyilvdnos tdvbesztld dllomds 

hivatalos 6rdi: 

"*•■ • ^sssjr 

8-12-ig, 8^11-ig, 

14-18-ig. 14-15-i|:. 

Csend^rseg, m. klr. 2 

Fenyes Elem6r dr. posta b.b.i. 
es kOrorvos lakasa Q 

Rendeldje 3 

Kardos R6za m.kir. postamester 
10 

Kiss Laszl6 ref. 1 tanito ' 8 BIHARUGRA 

Hivatalos drdk: 

Betkflznap : Vasarnap es 

8— 12-ig, finnepnap: 

14— 18-ig. 8— ll/ig, 

14— lS-ig. 

Caak elofizetfik r*sz6re" 20 —21-ig. 

Barcsay Andor dr. nagybar- V 
csai, ffildbirtokos 4. 

Baranyl Barnadr. kbrorroa 63 
a posta bet. bizd. iac. orvosa 10 

Bihar agral fogyasztasi es 
ertekesltli sztfvetkezet 8 

CsendOrtfrs^ m. klr. 5 

Ertl Oliverne L. m. kir. posta- 
mester 7 - 

Fried Ignae Zsadany, Fancsika- 

puszta 3 

Hetyey J. Sandor Joghallgato 
Kttzsegl elttljardsag % 

Olah Bela ref. lelkesa 9 

T6gazdasag 1 

BIHART*A JDA 

(lasd Szaldrd) 

BIKACFALVA 

(Iaad Hadad) * . BIKACS 

■tlivatalo8 drdk: 

Vasarnap es 

Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csai elofizetdk reszere: 20— 21-ig. 

Kttzsegl elttljarosag 1 

bikad-pusztA 

(14sd Gy6ak) 

bikafalva 

(lasd BOgfla) Keduezm^nves dijszabas szcrint adtiot feL BIKAL 

x Hivatalos drdk: ' 

8— 12-lg, 8^11-ig, 

i4-^18-ig_' 14—15-ig. 

Csak elMizetftk-reBzere: 20— 21-ig. 

Bayer Peter vegyes- 6s tojaske- 
" resk. . - 2 

Gelnban Lajos hentes . 6s . m6- 

ezaros '-■-■■ ■' '. 6 

E»rjegyz«si^J 1 

Pucbner K&jrbly bard laid- - ! 

birtokos '■"■-:'<;''■ 7 

Sebnltelsz Janos tojaskeresk. 6 
Tak&cs Ferenc tojiskeresk. 4. 
Takaes J6zsef toj&skeresk. 8 
Wlnterwerber Gyorgy vegyes- 

keresk. 8 

BIKA-PUSZTA 

(lasd Bzeremle) 

BIKFALTA 

(lasd Uzon) 

BIKOL-PUSZTA 

(lasd SfittO) 

BIRSZADFURD0 

Hivatalos ordk: 

VlI/l-tol-IX/30-ig : 
7— 2i-ig. 
X/J-t6I— VI/30-ig : 

. H6tkCznap^ Vasiraap 6s 

8— 12-ig, iinnepnap r 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elfifizetSk r6sz6re: 20-j-2i-ig. 

Blkszad Gyogyittrdff es As- 
yanyvfzforras rt. 3 

Blkszadt Altalanos Falpar 
r.-t., erdOtermeles, IfirGszfizem es 
.fagrtekesitls 4; 

Csendftrbrsparancsnoksag,, 

KQvjegyzCfseg 1 

Kttrjegyzo'seg, Komorzin 6 
Szent Bazilrendi Honostor 2 BILKE- 

EHJIKH 

„... „ Vasarnap 6s 

Hetfcoznap : imnepnap : 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetok resz6re': 20— 21-ig. 

Bencze Gytirgy orszaggyfllesl 
kfipviselo .11 

Csendorseg, m. kir. 5 

gya** FogyasztasI es 
'kesltf* Szovetkezet 8 
Kbzsegl eloljardsag 7 

Polgarl Iskola Igazgatfaaga, 
m. kfr. 4 

Prlncz Rudolf t fiszerkereskedo 3 
Sz6kely Endre aat6taxis 10 
Szemerszky B&llnt dr. kttz- 

segi orvos 9 

Toronyl Janos valialatai 6 

BILKI 

(lasd.Bilkc) 

BILLE-PUSZTA 

(lasd Mende) BIRIT6 

(lasd Pak's) 

BIRO-PUSZTA 

(lasd Dombegyhaz) BISSE 

(lasd BikI6s) V- 

BITOCV0LGY 

(lasd P]lismar6t) 

BLATNI REMETI 

(lasd Swbrano) 

BOBA 

Hivatalos drdk: 

vasarnap 6b 

unnepnap : 

8— 12-ig, 8— ll'ig, 

14— 18-ig. I4_i6-ig.' 

CBak elMJzetofc ressfite: 20— 81-Ig. 

Ktlrjegyzoseg 1 

BOCFOLDE 

(lisd Zalaegerszeg) 

BOCONAD 

Hivatalos drdk: 

m^fc,... Vasarnap 6s 

H6tk6znap: ftnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig, 

Csak elMizetfk r6sB6re; 20-r#Mg. 

Gosztony Andor ffildblftofcos, 
Alatka 3 

Gosztony Candor rsidbirtokos 5 
Boconadi gazdasaga 6 

Kttzslgl elbijarosag 1 

B0CSA 

(lasd 8ottvadkert> , 

BOCSARLAPUJTO 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

fLnnepnap : 

8— 12-tg, ' 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Csak eloflzetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

BoesarlapujtSt Bdngya 
logyasztasl es ertgkesitd* 
szOvetkezet 8 

Csendflrttrsparanesnoksfig, 
m. klr.» Karanoakeszi 2/b 

K0zs6gl eKHjdrdsag, Boosar a- 
pu]«, ... 1 

Ktfzs6gl elfiljardsag» Karancs- 
keszi 2/a 

Legrady Fereno fOIdbirtokos, 

Karanosber^ny 5 

Moosary Sandor.dr. bocsari, 

maltai lovag, Eamataa, ICldbirtokoa 

(Dyari allomas) 6 

Papp-Szasz Tamas fBldbirtotos 

" ? 

Int6zfla6g8 7 

Sctaram Pereno r a Huagarla vill. 

r.-t. szerelfije 9 

T6th Jdzsel maloratulajdonoa 4 BOCSOTAMAJOB 

, (lasd 'Zalaapati) 

BODAJE 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
Iinnepnap : 
8-12-lg, " 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14^16-ig. 

Csak elflllzBtflfc rtszeie: 'So— 21-ig. 

Aiaminlain^rc banyans! par 

: r^t. bodajki banyavasut fizemveze- 
tffsegi irod&Ja 5 

Gantl banyaigazgatdsagl iroddja 
Gant 6 

Mbha rakodfi 13 

CseadOr6rsparanesnoksag» 
m. kfr. 2 

CserhatI Karoly dr. ksrorros, 
» posta beteg. biet. int. orvosa 8 Fel6rrarmegyel Vlllamos- 

sagl r.-t. kb-raetfel&gyelfije, Vnk- 

roann lstvan. 9 

Oylmesl Gynla m. kir. poata- 

mester :'. 12 

KalAsz nipNHskola 18 

Kisgydnl ktisz^nbanya r^fc, 

Bodajk 8 

KQzs^gl el6lJar6sag^Bodajk 1 
Ktfzs6gl eldljardsag, CsokakO 

K«zs6gl el«IJardAag,60i6d 10 
Qrban Ignfio banyati3ztv. 14 
Orszagos Fttldhltelfntezet 
J6szagfelttgyel<fs^ge 4 

Stettner Janos a8zne-Maria» 
gy^gyazertara .' , 7 BODAKAJTOR- 
FELSOSZENTIVAlN 

(lasd Sz6kesfehervar 6a Aba) ' 

BODOHEGY 

Hivatalos 6rd\k^ 

8-12-iff, 8—U-lg, 

14— 18-Jg. 14— 15-ig. 

Csak elMieetflk rfisefire : 80^21-ig. 

Bagola Antal meaaaros Btuabely 

3 

K»rjegyzds«g 2 

Sparas C Karoly yegyeskeresk., 
meszarszek, aertts-, borja- & 
maTbaszdllitd, Zoltanhaaa : 1 

BODOJOTANYA 

(Lasd -Bzalard) 

BODOLLOPUSZTA 

. (lasd Batka) BODONY 

(ldsd Parad) 

bodorfaV 

(lasd Szigetrar) 

BODROG 

(liad Hetes) 

BODROGHALASZ 

(List Satospatak) 

BODROGKERESZTUR 

Hivatalos 6rdk: 

" <**<*»>*' -isssf 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak eiAfizetdk r^scdre : 20— 21-ig. 

Bodrogby lstvan vltez kAba- 

nyaja, t6glagyara 6s gazdasaga 21 

CsendOrlfrs, m. kir., Bodrog- 

kisfalnd 2 

Ftthrer Mlhaly k(tbanyatniaj- 

donos 4 

Goldmann UpAt fehirkfibanya- 

tniajdonos - 3 

Bailer Ferenc gr6I, okl. m^r- 

nGk, szaiUSbirtofeos, Bodrogkisfalad 
13 
Kaban Jakab dr. ktir. O.TX 

postisorvos 17 

KarpatTldebl perlltlpar Lfiwe 

Lajos es Tsa, banyamavek . 6 
Kbrjegyztiseg, Bodrogkiafalnd 3 
Ktfzsegl elf»l]&rds&g 1 

L6we Benrlk kObanyatnlajdonos 

lakasa, Bodrogkiafalnd 5 

Utwe Lajos fSldbirtokOs 9 

Rleder Samuel fakeresk. 12 
Szamet Jakab lQszerkeresk. 14 
Szeebjenyl Wolkensfetp Er- 

n« grdf nagybirtokos nradalmi 

int6zdsege . 10 

Tanb J6zsefn6 kobanyatnlajdo- 

&&s6s Frledntann Sandor 11 
Tanb es Klein Mbanyatnlajdono- 

sok 7 BODROGKISFALUD 

(liad Bodrogkereaztur) 

BODROGOLASZI 

Hivatalos 6rdk: B6tkfenap: Vasamap 6s 
Onnepnap: 
8-^12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14—15-ig. Budakalaszl Textllmtlvek 
Kllnger Henrlk r.-t.kender- 
6s IenIeldolgoz6telepe 1 

Keleeseny lstvan fflsBerkeres- 

kedfl 2 

(A tifbbi eWfizetat lasd a sarospataki 
elfiaizetflk kAzfltt) BODROGSZENTES 

(lasd Kiralybelmee) . 

BODROGSZERDA- 
HELY 

. Hivatalos 6rdk : 

b^ mp = -i*3*;... 

8-12-ig, ' 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak elOfleetfflt r6az6re: 20— 21-ig. 

ABamvasntak anomasftt- 
nUksege, m. kir; 7 

Aitalanos mesztermeltf tar- 
sasag, ZitkoVszky Tibores Tarsal 

Bodrogkttzl Mtimalom. oeg- 

tnla'jdonbs Kor6dy Katona Janos v. 

oraa. kipviseld 2 

Botlalossy MUtaly dr.vit6z 

Mrorvos, posta BBI ■ orvosa, OTI 

kdrzeti orvos ■'"' ' 3 

Dpros B61a m. kir. poBtamester 

Gobi Karoly vegyeskeresked6s 

, 14 

Kilrjegyzoseg, Lad am 6c 8 

K«(zs6gl eitfllarosag 6 

Slmanszky Cilrllne seemes- 63 

szalastakannany keroskedfl lakasa 

11 

Szalay Jozsel m. kir, hadoagy, 

Levente kfirzetparanosnok 13 

Szabd Jen0 gb : r. kat, esperea- 

lelk6sz . 12 

SzovakGyola 6p£t6si vallalkoB* 9 
Tdth Ballnt rim. kat. lei Mai 10 
V€csey Ferenc bar6 fOIdbir- 
tokos gazdasaga 4 

BODVASZILAS 

Hivatalos drdk: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. . _. 14-16-ig. 

Csak el6fiaetok r6B»6re: 20-21-Ig. 

Bokor Janos ref. lelkesz, 
Komjati 15/b 

CsendOrseg, m. kir. 3 

Dlenes Endre dr. kCrorvoa 7 

Fay Andras Abaaj-Torna vm. 
alispanja, Komjati , 9 

Kassay Karoly r. kat. tanitd, 
Komjati . IB/a 

Kods Karoly m. kir. fOhadnagy, 
foldbirtokos 1 

Ko6s Mlklds 16vai, okl. gazda, 
fOIdbirtokos 13 

K«r]egyz0s6g, Tornaseent- 

anflras 4 

Ktfzs^gl eloljards&g 2 

LnkAcs Imre gyogyszerdss 6 
H.klr.penzUgyfirlBzakaSB 8 
Tomal iarasl BltelszOvetke- 

wst .. -..;■. ■.,«; BODVAVENDEGI 

, (lasd Torna) ft 

X 

z 

o s 

Iff 3 

tt 
n 

*■ 3 

Oh 

■ar 49 : 'Bjt&%fi*ujiaki Ha kBUgmeoyelt a postaiiifatal szolgaiataoalr Mrmely MBszakaap at afcarla f ennL Hivatalos &tdk: ■', 

,','^,'J ■'"■"-'■■ Vasarnap 6a : 
- : HetWJznap: ,dnuep»ap: 
./._., -8^-12-igv , • 8^11-ig, ^ 

Csak elfifizetok r6sz6re: 20— 2i-ig. . 

x Csenddrttrs, m. klr. 1 

- Dorner Bela m. kir. postameater 

Fels&bodrogl Vlzszabalyozd 
Tarsulat garanyi szivattyu telepe 

■-.'•■■...,:■. : . -is 

-. Juhaaz Gydrgy malbmtnlajdonoa 

Kttrjegyzdzeg, Bodz&sujlak : 2 

Krafcslk J&nps gbr. fcat. ffi- 

esperes-lelkisz '. Q 

Mak6 Gynla kflrallatorvos 12 

M.kir.renddrseglktegeszltd 
. tploncb&z, Garany 11 

Reyal Zoltan dr. kiirorvqs 14 BOGACS 

Hivatalos drdk: . H6tko>uap; Vasarnap 6s 
'■' annepnap:' : 
■ 8— 12-jg, 8— il-ig, ; 

. J _ 1*M8-ig. >-'14U.i5-*g; • 

•A Csak eloflzetfik r6az6re: 20— 2i-ig. BOrsbdbbgacsl fogy 
es ertekesfttf sz&v 

,., ■■ ; :.-.•■-,., v.-.-. ,;.',., ii 
* Sory Bela ma lorn tula jdonoa 15 
' : ' Bttldkzserc kttzaeg eldljard- 

«&ga e 

■< Csendttrseg, m, klr. ; 2 

Csereplalvabozsegeloljar6* 

\ -saga,;.. .--■.■ \/. : .,.. 4. 

Bffrl Fokantalan bogacsl 
erdogondnoksaga 14 

r "Gasdasaga; Pnzsag v. - 13 

Galla Mlhaly dr. /ttOrorvos 6 s, 
i poata bet. blzt. Int. orypa \ 9 
, GombosTalva kdzseg eldl- 
: i&rdsaga 7 

K«v6r J6zs^f esperes-pl6banos 12 

, Kdbnrgheroegseginradalml 

,r erdobf y al al, Cser6pf al va 10 

; Kttzsegl eldllardsag 1 

NoszvaJ kozseg eloljardsaga 

. Szatmari pttspokseg erdd- 

' blvatala, Bukkzserc 8 

j: Traply Alajos gyogyazereaz 3 BOGYISZLO / , 

Hivatalos 6rdk: 

VasJirnap ,£s ; 
unnepnap: 
8-12-ig, 8—11%, 

t4— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak: elfifteefflk rtsae're r 20— Sl-ig. 
Bogylazldyldeki paprlka- : m H BOGADMINDSZENT BOGARTELKE 

:. jlfisd Egeresi-gipazgyarak) B0GA1M*AJ0K 

T (lasd Jzoinbathely) 

BOGDAN 

(laad' Tiaaabogdany) 

BOGrDANIX 

Hivatalos $rjik:. 
HJtkttahap : Vasarnap 6a 
iinnepnap: 
8-^12-Jg, 8— li-'g, 

14— 18rlg. .., 14-15-Ig. 

Csak elMizetok rSszere 20— 21-ig 

Folenyl Gaszt&v kBrjegyBd 2 
Kttzt^gl elUlJardsag 1 

Marlaffy La]osn6 fSldblrtokos 
uradalrria, Bzilagykbrond-pnszta 3 
Szoloznayer Warton roalom- 

.tnlaidr'_ ■'■"'■ " J -' ■ ''4 BOGDANttA^A: 

; Udvalolos : 6rdk: 

Ynsarhap £s 
H6^ika^nap^ ;. ,■,_•: iJji?iepnap,:;. 

■' '»— 12- ie ': ■ -:-■'■:■■ '--8-ltrigf^ .. 

14— 18-ig : : 14— 15-ig > 

Csak elfifizetftk Ttez&ie : 20— 2tAg 

K»r Jtigyzds^g : >''_, V J ''!'-. 1 

BOGDASA 

(lasd Bellye) "■'.,■■;-;:"■_.... 

BOGLYATANYA 

. (lasd BaktaldrAntbaza) ■ 

BOGYA 

Hivatalox &rdk: 

': ■.»*■**'■ v.. "tSSK' 

, 8— 12-fg, 8— il T ig, ' 

14— 18-ig. . 14— 15-Ig. 

Csak elCfizetfik rtsz^rei^D— -21-I&. 

Ktfrjegyzds^g J BOGYAN 

• O&nA VajTBzka) ; >: H6tk6znap: firsekiiradalml erdtfgond- 
noksag (lasd a tolnal eloffzetOi 

kBzt) ■-.,; 

Griesz Jakab vogyesbereak. 9 
Han gya logy. 6s 6rt. sztfTet- 

kezet ■ 4 

KovacH Jenft dr. kflzs^gi orvos, 

poata bet., bizt. int. orvosa 3 

Kttzsegl eltf llfirdsag 1 

X^meth Jdzsef vitez, vegyeske- 

resk. 6s vendeglflsr . 6 

PIllsl Istvfin vendeg!5s 5 

UjvAry G6za .vitiz. gaHdasisra. 

fSldbirtokos (lasd a tolnai elofjEe- 

ttJk kilzt) • BOGYOSZLO 

Hivatatos 6rdk: 

"Vasaniap eg - iinnepnap: 
8-li-ig, BdtkOznap 

8— 12-lg, 

14— 18-ig , 14r-16-ig: 
Csak elflfizeWk r&zerej 20— 21-lg.' 

Kerscbbaummayer j^zsel 

dr. orvos - 1 

Kttricgyz«s6g 2 BO.TARHOLLOS 

A nddudvari egys&ges kdl6- 
zathoz tartozik 
Hivatalos prdk: C 

Vasarnap 4a 
firine'pnap:''. 
8-^12-fg, ,'.''.. 8— 11-fg, 
, t4— 18-ig./ .;..'., t4^15-ig.; 
Csak elflflzetfik resa^ra: 80-7»21-Ig. 

Forral Jdzsel Wldblrtokos, BojArl- 
tanya ^ 2 H6tk0znap : BOJT 

Hivatalos 6rdk; 

nz»fcx««i«. '■> Vasarnap e§ 
Hetkoznap: iinnepnap: 

8— 12-ig, &="-ll-ig, 

14— 18-ig. 14^-lG-ig. 

Caak pl«ize«ik rlszere: 20— 21-ig. 

Ktfzs^gi eldiifirdsdg 1 BOKAHlZA 

(la«i Zalaapati) 

BoKbo : Z Hivatalos 6rdk: 
Mtkflenap: Vasarnap 'is 

-anaepnap: 

.'.,- 8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14^18-ig, 14— 16-ig. 

Cgak elOflzetOk r6sz6r8 : 20— 21-ig: 

Haitgya fogyasztasl BzKvet- 
kezet 6 

Kttzsiegl eldl jardsfig 1 

Nemere Gynla dr. kftrorros .2 
Patafcy Lfiszld orEzaggytil..k6pv. 

4 

Pataky Pdl nyu^. ffljegyea 5 
~ '" "~ gy6gysBer68B 

3 

BOLDOG 

Hivatalos drdk: HetkSznap: 

8-12-ig t 
14-^18-ig Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

fc^il-ig, 

14^-i6-ig; 

Csak eldfizetfik ris^re: 20— 21-ig. 

Rorovlcz6ny Elemdr rsidbirto- 
kos, Kistelekpuszta, iasd a hatvani 
eJfiflzetSk kOzt , 

Kttzs<6gi /eldlj&rdsdg 1 

bold6gasszony- 

FALVA 

Hivatalos drdk: 

v 8-12-ig, 8-ll-ig > ^ 

, 14— lfi-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiflsetSk r6sB6re': 20— 21-ig. 

Dietrich 6s Gerlacb henger- 

malom ' 4 

Edzsegl eldljardsag 1 BOLDOGASSZDNY- 
PUSZTA 

(Iaad Mocsa) , 

BOLDOGKATA 

(lasd Szentmartonkata) 

BOIiDOGKOVARALJA 

Hivatalos 6rdlc; 

„,^, „ .- Vasarnap 6a 

HStkfiznap: , unnepnap: 

8— 12-ig, # 8-11 ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetok r6azere: 20— 21-ig. 

Kdzs^gl eldljardsag . . 1 
Zlehy Meskd Jakab grdl S 

BOLPOG-TAP^A 

(lasi Pocsroegyerleinyfalo) 

BOIJ)VA 

Hivatalos drdk: 

B6tkfieqap{ 5b Vasarnap 6s . 
unnepnap: 
8— 12-lg, 8— il-lg, 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak eWflzettJk reaz^re: 20— 2Mg. 
Boldval Malom Horvatb Blem6r 
'■■ 5 

Fti Idv&rt Jdzsel dr. kOronros 6 
Kttzsegl eldljardsag 1 

Ostprharlts Horvath Elemer 
ny. loispan _7 

Szathnkdry Klraly Pal «. kir. 
kamaras . 2. 

BOLHAS 

flasd Somogfyszob) BOLHASPAKT 
BOLHO 

(lied Baboosa) : '• . 

BOLMANY 

Hivatalos , 6rdh:/ ^ 

^tkoznap: ^ V £™J^ . 

8— 12-ig, •-.■■'8^-ll-igV' : ' ; .'' : 

14— 18-ig. 14—i6-ig. 

Csak el6fizetfik rfisedre : 20^2i-ig. " 
BbjanlnSzf anoje Vegyeskeresk. 

Bozs6r GyUrgy regyesk. (3) 
Kttzsegl eldljardsAg 1 

Ldvrey Veadel vit<5B, ny.,honVed 
vit^zi telepvezeid, Pejlak ■'•:,' >f0) 

iaoiiYOK v 

(lasd Ozd) 

BONCHI0A 

Hivatalos drdk; Hdtk8znap: 

8-13-i^, 
14— 18-ig. -Vasarnap 6a 
unnepnap : 

■'■■ $-ii : te, : 

' 14— l&-ig. Cgak eI3fizetflk r6ajsdre; 20— 21-ig.,, > 
Banffy Mlklds grdf dr. 4 
Csenddrdn, m. klr. 

Bonchida ^ 3 ' 

Gynlatelke 8 

Csutak Sandor dr. kOrorvos, 

posta b. b. int, orvos 2 - 

Ktfrjegyzdseg: Gyalatelke 5 
Kdzsegl eldlJArdadg 1 

KOzseg Wgo ■ ',...' "6 

BONN YAPUSZTA 

(lisd Igal) \. .,. 

BONUMI TANYAK 

- (lasd Oroshasa) 

BON^HAD 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

4ddhtvatal, nou kir., Perczel 
M6r-n. 13. 89 

Allamvasntak m. kir. allomaa- 
f0ri6ks6ge, Bonyhad-Bakodo, Zrinyi 
Mikl6s-u, 42 

Allomasffin6ks6g,Hidas-Bonybad 32 

Andruszjfik Pal m, kir. posta- 
seg6delleu6r| l)eak Ferenc-u. 8. 94 

Arany Sas gydgyszerfar, Szeot 
Imre herceg-n. 1. 93 

Auscta Jdzsef fiveg-, porcellftn-63 ( 
znmanced^hykeresk., n. Rakoezi 
Ferene-n. 4. - 1-13 ■ 

Ausch Samuel fakeresk., m6sz- 
6s tfiglagyaros, Perczel Mor-a.41. 29 
T6glagyara(iizemben: V/l— X/31-iffi 
lgl6-u. 1. ,73 

Aut6Iavar vAIlalkozd Opel 
service Javit6uzem, T6th I; Tibor, 
Perpzel M6r-n.'36. O90 

Band el Henri k g6pmfihelye 
(flzemben : V/15— XT/16-ig) Sz6chenyi- 
te> 9. .1-27, 

Barany Crnd, Perczel Mor-u. 58. 
1-77 

Barany Simon rfiridara fizlete, 
Szent Ihire beroeg-u. 4. 87 

Barcza Imre gyigyszeriaa, ■- ; 
Hortby Miklds-ter 10. 83 

Bauer Jdzsfef r6m. kath. apat 
plebanos, Hprthy Mikltis-ter 11. 46 ' 

Baumgartner Ferenc p6p- es 
antojavit6 miihelye, II. Kak6oz1 
Ferenc-u. : 20. " 1-18 

Bayer Ldszld dr. kdrorvos, 
Szent Imr'e.lierceg-n. 3. 76 

Beregbszaszy Pal zomancgyari ig. Perczel Dezsfi-u.. 1. bfrelien fldkot. DUg haoonh6nt 2 •;^'- Berenyl Tlradar ny. kOrallator- 
, voSj Peressel M6r-n. 6. 1-26 

Beres Jdzsel': Metesz 6s Hombar 

bieomauyosa, PetMi-n. 3. j>80 

. Bitter Karoly dr. 5gyv6d, Per- 

. czel Mdr^n. 88. .34 

Blum ds Tarsal hetdti tars. sz6n- 

nagykeresk., Horthy. Mikld8-t6r.l. 

81 

Blum Herman , ,Tbnsz' .'" kfipYise- 

lo-je, azallitd, n. Rakdczi Peren&- 

a. 19. 88 

Bobor . Istvan szorGfizeme, Grdl 

Tisza Istvan-n. 17. • 1-98 

BockmtUler Miklds dr. prvos, 

Saent Imre . berceg-n . 1. ' 92 

Bonyh&d es Vlddke I parte s- 

tttlet, Percze! Mdr-h. 8, 1-26 

Bony had kozseglidzoltdsag, 

... -Horthy Miklds-tdr. 1. 1-45 

Bonyhdd-Tahod-Szerda- 
helyl k6zs6gr6s5vkiiltertliet . 

. . 1-03/a 
Bonyhadl *g. h. ev. glrnna* 

"""" Kossuth Lajds-u. 4.- 95 Bonyhadl flehgermalom 

■r.-t., Zombor-n. 2. 11 

: ; f g. lakaea, Bzdchenyl-tdr 6. 64 
Bonybadl takarekpenzta* 

r.-t., Perczel Mdr-u, 9. 26 

Bonqnet Kalm&n dr. figyv6d, 
; Peijozel Mdr-n. 7. -44 

Bonqnet Sandor ny. kir. telek- 
* kttnyvveaeto Perczel Mdr-u. it,< 

1-37 
Bttrzsttnyf gazdasag, BonyhAd 

fcfilterdlet -1-58 

Borzsdnyl Iskola, Bflrzadny .97 

Brauer Jakab vas- 6b ffiszerke- 
\ teak., 6a gyapjattzem, n. RAk6czl 

Ferenc-b.. 7. . J 

Brauer. Janos vegyeBkeresk., 

Jdzsef-u. 19. 24 

Braaer Vilmos vegyeekeresk. 
f 8z6ohenyi-t6r 1. 50 

Brik Miksa hyer8term6nykeresk. 

Zrinyl Miklds-n. 3. 6j 

Csendffrseg, '. in. klr., Perczel 
'U6T-U. 19. . ^ ' 25 

Csttrsz Aladar dr. m.kir. nllat- 

QTOB, Horthy Miklds-t6r 2; 6 

- Czetz Laszld okl. 6j>it66zmdrn6k, 

Jdasef-a. is. / 1-23 

Bayidovlcs testverek fflszer- 
: fiveg- 6s porcetlaonagykereak., n 

Rakdczi Perepc-a. 6, . 3( 

Dttrr Jdzsel kflfaragdraester 6s 

oementkeresk,, Zrinyi ; M.-n. 26. 

1-83 
Elsenberg Bernat dr. Bgyv6d, 

Perczel Mdr-u. 49 v 38 

Eisner Sandor blzt. fdQgynOksdg, 

ez6n, olaj, autdguaii, : 8zen.t Imre 

herceg-n. 3. 10 

Engelmann Antal fareg- 6s por- 

celtdnnagykeresk., Borthy Miklds- 

W4. > . .. .52 

Erdds Zsigmondne »zr. ,sz Al- 
lodia, Borthy M\klds-t6r 3. 2 
Falk; Benrlk sertdakeresk., n. > 

RAkbosi Nreiap-Q. 50. : 1-10 

Faragd Denes rflszerkeresk., 

VfirSsmarty-ter 22. 58 # 

Parkas Janos liszt- is. termdny- 
; keresk., Perczel Mdr-u. 6. 1-71 
Feldmann Ignao tojaakeresk., 
: Grof Tisza iatvA'n-u. 1. 1-09 

Flelsebmann Marcel keresked. 

TAllalata, Adrla bizt. v€iz6rk6pT., 

Hbrthy,MikI6s-t6ri. ' 

FatlGynliBfogagzatl laborat6riuma, 

Borthy Mlkl6a-t6r 6. . - 1-19 

Fdszolgablrdl bivatat, Perczel 

M6r-«. 38. 18 

Frltseher Janos lakatogfiaeni ^ 

69 g6pkeresk., Borthy Mikl6a- 

;:«r 15. ; 1-88 

FrUhltch Testrerek nyersb6i^, 

toll- 6s rongykeresk,, Forberger 

.;. LAszlo-n. 10; : .■ '. ;■ 08 

Fntara ffibizom: <tBbnyhad 6s 

Vid6ke Hitelsz'fiTetkezet*. - Zombor- 

n. 2-4. !^ 4 

Gaiandaner Ignae borbresir., 
Iskola-t6r 6. 43 

Gfitl Gyula vJtfiz, clpflgydrl ig„ 
Pereel M<5r-n ? 29. ■ :. ' 1-47 

Glaser Janos 6pfflet-> g6p- 6a'm0- 
lasatois, .V0r88marty-t6r 1*. ,1-97 Glttekler Ferenc IIJ. t fisier- 
6b csemegekeresk., Bzent "Imre 
hereeg-n. 8. 55 

Gombd Radolf f flsser- 6s bseme j 
keresk., Bortby Mikl6s-t6r6. , 1-J 

Grnnwald Hlek dri orvbs, .- 
Marhanser Irare-a. 40. 1-55 

Gattman IHareel , nyeraWr- 6s 

: Dyerstermdnjrkeresk:. , Qy&r- a . 209. 

■ ;'■''■:'. .. "-'5 

Gylmothy Laszl* dr. tb fa 

.szolgabfrd, Kossuth Lajos-n. 8.28 
GydrbOnyl Lafosne m. klr. 

■ postaseg6dtisBtnfl, 0r6f TiszalatVaa- 
*. 17. 1-^0 

Belembal Ernd b6raut6s, vegyes-^ 
keresk. Irodaja, KoBaath Lajos^ . 
n. 20. •■' ■ : -*-.jflO 

Bellenbetn Janos b6raot6fuva- 
; roz6, Zombprru. 48. . \ 79 

Benevadl Jdzsetgabbna- 6s ■. 
altatkeresk. lkkasai, Kossuth Laios- 
*.%>. . :. .■.=■■■■■ ■:. 1-12 

Raktira, Peraael M6r-u. 9. 1-32 

Berinan S&ndor i akereik. 
R4k6czi Fereno-n. 86. '-...:/.-' 

Besser Jentf Mrkereakj, Bbrthy 
Mlkl6s-t6r 6. 78 

Hlrsctaleld Testverek TCvidfaa 
ttzlete, 8zent Imre hereeg-n. 2. " 49 

Bftrth Janos 6ptilet 6s butor- 

tizeme, V8r0spiarty-t6r 8. 1^89 
BltelszifTetkezet - Bonyb|^d 

' *s Vldeke mintazO'.K.H.tagja, 
. Perczel M6isu. 7.. ■ .- 1-05 

Tojas osztalya, Horthy Uliklis- 1 ; 

t6r 17. -■. : ;■";,; ^ I-75 
Bosszn Ferenc vlt6z, ©oetgyaW, 

Perczel M6f-^u. 44. 1"31 

Jarasblr6sag, klr., Peirczel Mor- 

n.48. - 41 

Kaiser Janos s0rhaz^yend6gl5, 
. Bz6chenyi-t6r IS.,,.- lrQ& 

Karl Gnsztay gyarig. lakAaa, 

Perczel M6r-n. 62. ,1-29 

Katonai epttletek es hatdsa« 

gok t Jirasi leTebtebaraucsnokBag 

Marhauser Tmre-u. 38. 1-21 

Kelemeb MlhAIy dr. agyv6di 
. Nadoay-n 6, -4" 

Kltm A; Istran aatobns'zy&Halat, 

strandfurdfl, Borthy Mik16s-t6r 1. 

,.-■'■■ -■■": - 1 -- 1-17 

fiobn testverek olajgyir. II. Ra- 

' k6cz} Pereno-B. 23. : . ■, >.■■,"-.'. 10- 

Kovach Jentf dr. flgyy6d ire 

daja, Horthy Mikl6s-t6r 17. 54- 

Ktfzsegi birdMiadomany" 1-54 

Btfzsegl eloijardsag, Bbii y bad, 

Hprthy Mikl6s-t6r I. . . . 8 

K»zs6gl eldllardsag, Kakasd 

flasd'a kakasdi- elflflzetok kfizOtt) 

K«zs6gl eldllardsAg; Majos 

(nyllvinos) 1-53 
Kdzsegl eld 1 Jaresag, Tabdd 

■■:.■: 1-03 

Krasznay Istvan dr. rtszoiga- 

birfi lakasa, PerozeF M6r.n, 38. .■■'■ 

Ir84 

Kransz Vilmos Ila fakeresk. 

Perczel MoW 61, : ! ."*' '■ 15 

T6glatryAra (fizemben: V/l— X/8W«f) 
, vasfitilloinAs, ; . ■ / ; 40 

Rrltzler Llpotne Hal bornagy- 

kereak. .69 e5rraktAr. (tiBeinbeo ; > 

II/l-VII/31-ig) Ribacii-uri. ■ 7 
Lafferthon Ernd keresked^ 

Kib^eh-n. 29 , ' 1-93 

Laifertbott Jdzsel nOi szabd. 

Vtfrflsinarty^tdT 24. ■ 1-76 

Lebntann 1st van dr. bryos , , 

Vfirflsmarty-tdr 12. 1-06 

Lekay Rezso ny. -8zazados; 

Nadoay Tmre-u. 8. 88 

Lekay Rezsd es Tarsa donany- 

nagyJruda, Borthyjaikl6s-t6r8. 21 

Umbaeher Sandor f6rfikaiap t 
n6i- 63 f6rfl divatiotkkek keresk., ' 
Horthy Mlkl6s-t6r 10.. 1-91 

Litzmann Uajos dr. orvoa; ' 

Borthy Mikl66-t6r 2. . 1-04 

Ldwy, Mlksa dr.orvo8.-U: Ra- 

k6czi Fereno-n, 10. 82 

Lakacs Szllveszter onkrasz, 

] Peroze! M6r-b. 8. 1-43 

Ltttzenbnrger Jozsel fiiszer- 

6a rBvidarukeresk,, <Jr6f Tfeza ■ 

Istvan-n. 4. .--■.; ^1-72 M. klr. allamt kffsienbanya. 
szat komWi Qzem6nek bonyhidi 
kirend., Zombor-u. 1.'"'. \; 1-00 

Magyar Mextfgazdak 
gabonaraktara Thron Gy?rgy. 
Perozel M^r-n. 30.- ; 1-82 

Magyar Zomanemd «s F6m- 

■'. ftrngyar Perczel B61a, c6gtnl; 
Tit6z bbnyhadl Perczel Jfizsef, 
Perozel M6r-u. 51. : ; 51, .- 1-51 

Magyardrszdgl Nemetek 
Szdvetsegenek korzetl 
trodafa v Beent Imre hg-n. 4. 

;..■■ "■■■■-'■'":■; ':;-:■■■ .;I-85 

Makar Janos. ffihadnagy, Ighac- 

Makar Janos fflhadnagy, Grdf 

Tiaza Istv&n-u. e., 1-57 

Makray Ferenc vltea, Kia- 

illoindstetep ,' .; : , : : 1-48 
Mar kus Sandor fla gabona- 

6a term6nykereak.,' VOresmarty- 

-t6r 23: . 59 

Maros Laszldne vegyes-y rejstdk-, 

olajterm6kek,fot6- 6b pipbreoikkek 

keresk., Perczel M6r-u. 6. ■'' • J-^2 
Mnsob Benrlk vendeglOje, Deak 

Bereno-u. 22. . -, 1^74 

MUbl Benrlk dr. orvoa, vcrts- 

marty-t6r 17. , . . , 45 

MUIIer B61a fakereak.. Horthy. ■> 

Mikltfs-tfir lS f 1-35 

MttllerJdzser liszt- fa terminy- 

kerwk..- Horthy Mlkl6a-t6r '; 13. 

(ttzemben: VtH/1— Ii/31-ig) 1-01 
Nagy Istvan b6raut6furarbzA, 

Zrlnyi Mikl6a-n.-2. 71 

Nnsser Janos korafl vesmester, 

Zombor-ti. eo. ; ' -lr&7 
Ndvotny.Rezsd vaskeresk. 

Horthy ;Mlkl6srt6r 7, : . • ■ . 80 
6hegyl Geza -Verita> drogerfa' 

n6v6nyv6delmi fa fotdszakflzlete,, 

Kflzs6gbaza, .Horthy Mikloa-t6r ,1. 

"■•■■'80 

Otthon Mozg6»:,GroiTisaft iBtvaft- 

' «• i° : 1-99 

Lakfisi ; J6zW-n. 16; 1-49 

Pa'nnonla nyomdavailalat, kfinyv- 

6s papirkeresk., y«r6imarty-t6r 24. 

■.V-'. ''■■'. ■■■''■■' ■""■:. ■.:'-■ v. -1^14 
Paner JEmU kekszgyar, Attila- 

^- 2 - . ( ^ ■ :■' :.'l-68 

Pecsi Takarekpenzfdr bony- 

hAdi fi6kint6zete, Horthy Mlklia- 
■Mr.-9. ■ ■ 83 

Penztlgydrl szakasz in. klr. 
. Ignao-n. 26; 1-80 

Perczel Bela dr., ny. ffiispan* 

Perczel M6r o. 46: ■.--; 06 

Perczel Jdzsel gyaros magari- 

lakfis, P6rczel M6r-a. 60.' 70 

Pestl Marton'allfttkeresk.(tizem- 
: ben; XX/l6*-nr/i6-ig) Berikalja 

-■■ ::i-36 
Peter Benrlk aHatfigyn8ks6ge, 

;Eibach-n. Gi ' "■■-:"' 50 

Peter Testrerek fakereak., Kds- 

allomastelep , . ■,. 91 

Peter manh es Glaser clpogyai 

Qr6£ TiBza [stvin-ii.S.. 14 

Petermann Jakab oipflgyAi 
-ig., pblath^kCz 1. \ ■-;.:■■;..'-'■ 1-33 
Petrd Laszld vas-, festftk- 6s . ' 

nvegkeresk., Horthy Mikl<5srt6r 3. Bowyfydd Rosen! eld Benrlk k6kf estOlpar, 
yorflsmarty-ter 10. „ 1^02 

Rdthermel Kdroly ny. miy/. 
folnt6«a; Peroael Mir-n. 77. - /85 u La|os fQa.zer^ eBemege- da 
yegyesk^reak., Borthy Mlklis- 
".".■*Ar*.W.- 58 

Smgdtarjanl kfiszenbany* 

r*-t.» Nagyminyok ,-.:• 07 

Saober Benrlk - tojaskeresk./ - 

Horthy 4jnd6a-t6r,17. ig 

Sebmldt Adam g6pkeresked63 6s 

lakatoshBenv 8a66henyiit6r ie^' 

■-■':• -■■■■,' \ ■ ■■'.4-95 

Schneider Gyttrgy hengermft- 
roalom, 9z6chenyi*Ir u. 1^04 

ScbneULaszldfogtechnikailabo 
. : ratorluma , Bz6chenyi-t6r 10. '. 1-09 
Sehreck Adam ; dr. orroe, . . > 

a. pbsta bet. bizt. Int; orTOsiii ■■■■•■■ 
Perczel M<Jr-n. 16. ■"'..... 84 Eibaqh-n. 4. ; 3 
XL 3. 

9 

d Pf endesack kdroly sert6ske- 
resk., Zombortn, 34.' ■ 0J 

Ptrkner Laszld ■ kHrdllatorvos, 
Ign&a-n. iP. : : 1^73 

PogainyErnd, m. ' kir. ppsta fog. 
gyak., Arpdd-n. 6. " I-39 

Polgar Jdzseine m. kir. .ppata-" 

■■; seg6dtiszta6, J6kai M6r-n., 1^41 

Polldk es Glattstefn bargbbya- 
keresk., Perczel Hdr-n. 85. 8 

Postahlvatal, f CtiSki iroda 1-00 
FelV6tell helylseg - 1-50 

NyilvAnoBt4vbeBz6I«A!lomfaa 20 
TAvirda "..-';■ ' • r 99 

VonalfeJvlgyAz6k 1-20 

Raubltschek Izor ntdda iEn- 
. gel Ferenc honyvnyomda, Per- 
oze] Mdr^n. 1.; . ■ 05 

Rleger Andonid ozr.was- 
keresked. k.f.t. yaskereak., Horthy 
Mikl6s-t6r9 i ■ - \ 37 

Rleger Janos tflzifav kdszfin- 
6e fasz6nkeresk., Arpad-n. 2. 1^78 

R J** e 1 Addm bnrgodya^s gabona- tojAskereak. 
V$9 

SchoUer Janos Hj. textilkeras- 

ke,d6s, 'Seent Imre heroeg-n, e. 

li-70 

Schwarcz Bermanne gabona- 

fa HBztke^eak., J6zsef-n. 1. 72 

Schwaroz.Mdzesgabonvfa Hfiet- 

ker«k/n* j t4raiBz6<)benyi-t6r7. 75 
Sebestydn Imrevaj- d^sajtozeme, 

Majos lr58 

SIkldsl Tamds dr. klr. kOzjegyzo, 

Kpssttthliajos-n, 6. ■'■ 09 

Singer SdndorecetgyAroB (flzein- 

beai. .V/l-X/Sl-ig)^ n, Bakoczi, Re- . 
• .renc-o. I3i : :-- : -:^- [..-' : ; v*-22 ' 
Splesz Adam venddgISs, : 

8a6chenyi-t6r B. ' ..■■ 39 

Sterba Emil ny; alezredes hya- 

ralija (flzembeh : IV/l^li/30iig) 

Lngos-u. 1; .-..-. 1^40 

Stralcher Bend dr. flgyv6d, a " 

Borthy Mlklos-tftr 8: 47 OS 

Stralcher Bend vaskeresk., bm 

c6gt. : Straicher ZbltAn, HortbVMlkv- ™ 
"loader; 8. ■-./ -K ./ ■■'.., '/SJ. 

Stdder Frigyes rAdid.es viila- Ml 

mossAgi fizakOzlete, H. BitaJcai Fe- 2k 

reric-n. i6: 13 - sT» 

Szabd Mlklds dr. figyv6d, perczel . "■" ■ 

M6r-u. 20. 27 "^ 

Szasz RezsjB Vi!lanyazerel6si 6s 

elektrotechnjkai vAlialata. Rakdezi- 

■4t»:-.. : — -";-■. -;\: .,- .1-38 
Szeder Pfil dr; taVklr. jArasi gazd. 

.feiagy. Perozfit Mdr-n. 11. . 1^0 
Szentlvanyt ddzsef .dr. : :ny.'. All'. 

■ s^Azadoa^ PerczelJildt-tf. 31.': 19 ■ 
Szlnger Sebestyen gifpkeresk* 

es ^pjavitdintthelyj Bz6bhenyi : ;t6r 4. 1 

■• .-.- ■;; ' ; 1-8:4 

Szokollcs Pdl fuszer- 63 csemege- 
keresk., Perczel Mdr^n. 3j '1-15 

takacs es Weber tiazt-, gabona^ 
6s, terhi6nykereak. (iiiyeniben; ¥/i^ 
X/Slj, Horthy; Mikl6s-t6r ,16 r . 1-40 

Teller Endre rttvi'd-, divatArur 6s 
. konfekeidkereak.^ Bzent Intra her^ 

ceg-n, li,';:.; 1 .:-' ;. ';' :V. : '' ■ :-. >■''.,. 1^42 
Tevich Konrdd hornagykeresk. ; 

Percel Mdfrtt: 7. 1-28 

TIB es Schdn fUszer- dB.gyar- 

matarunagykeresk., Qrdf Tiaza, 

IfltvAn-ii. 26. ; . 1-05 

Tolnamegyet Vllianyszereid 

SztttOtkezet, mint az I.O^K.Sz. 

tagja;;9z6chenxi-t6r 4.. 1-52 

Tolnavfirmegyei Te]szttret- 

kezetek Szttretkezete V.sz. 

tejUzeme, Kassa-n: 6. , 17 

Tdth J. Ttbor bdcantdfnvar vil- 

lalkozd, Perczel Mdr-n 36. -'- 90 
Tttzoltdsag, liad Bonyhad Kdzsdki 

tflzoltdaag alatt. - , 

Cillmann Lipdt tojAs- 6s harbmffr. 

keresfc^ Qrdf Tisza IstrAn-n. 8. 74 
Va|da Jentf kereskedd: Horthy 

■ Miklds-tdr 4. • ■ ; = .■■..■;■■-; 1-92 
Vajdahnnyadl Janos fBszer- 

6a vegyeBkeresked6s, Perczel M6r- 
n. 97.- . -■;■-■ 1-07. 

Vfer Bieia rAdia' 6s vlllanyazer'eiesl 
yftU., Borthy Miklda-t6r. 12:- v ; 48 
Lak&s : &yAr-u. 7/B. ^ , ' 05 

Vlddr Led dr. tlgyvdd,- Jdzsef^ ' 

"" ' ' ' '" ' '^n ■ 1 ■■." 

v 
id keresk.j U. Ratdozi Ferehc-u. 106. ■*• JL # ■. bdrantd- 
lUin Invarozd 61' 90 , Bonj/Jidd tiflzhozh6zlieslt6sl dllflt mcgtaKorltlo 4' rv- Weber KAlmAn fdldbirtokos 

SMsagyAra, latvinmajor '■;■. 57 

Wel«i Jakab kGnyvnyorada, pa- 
pirkereek., kltayvkitttazet, Horthy 
Miklda-ter l. 1-67 

Wiesner Rado D- V. B. eng. in- 
gatlan irodijal. Kousntb lAjosni.15.. 

WSIdAnger Jozsef bdraDtoTova* 
road. Perozel Mdr-u. 67. 1-16 

Woll GyUrgy beszalld-vendeeloje, 
IT.. Rakdcai Ferenc-u. 26. 1-66 

. ZArth Janos gabonatenneny-, 
saen- 6s fakeresk.,,8z«ehenyl-t6r7. 
1-63 BONYHADVARASD 

(lasd Tevel) 

borbAla-puszta 

(lasd 8zdkesfeh6rvar) 

BORBAS 

(ifad Xecskemet) 

BOBDOS 

(lisd ErddszentgyOrgy) , 

BORG6BESZTERCE 

(lasd Borgdprnnd) BORG6PRUND 

Hiwitofoff draft; 

Vasarnapda 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-lg/ 

14-18-ig. 14— iMg. 

Csak elflfizeWk r&zfire: 20— 21-ig. 

Allaml neplskola; m. Stir. 20 

Bonis Ferene kdrzeti iskola fel- 
bgyelft - 26 

BOrgdl felstf ra. klr. erdd- 
hlvatal 17 

Borjg6f mttmalom b. kozrak- 
tAr es keresk. r.-t. j 8 

BorgAvaigyl Fogy. Szbv. 15 

■ Chenclnskl Brntf vegyeskerek. 

■-. v ' . .. , 21 

CsendorOrs, nt. Mr. s . 

Borgdprnnd . ... 3 

Kolibica 11/b 

Marosborgd . 7 

BUS Erdelyl Paplrgyar rt- 1 

Erdffblvatal borgdi 4 

Ftsch Kalman dr. oryos V jq 

Kandd dr. faipari r.-t fur6szkeae- 

Idsdge, Felsdborgd . ., 19 

Kaban Lazar fakeresk. 23 PORJAD 

WjjiIi?dnos tdvbe$zel5 dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap da . 

finnepnap : 

8— i2-lg t , 8^1i-tg, 

14— 18-ig. I4~15-tg. 

(ElAflcetAket lied a fcajdaosi 4b a 

nemetbolyi eldfiaetdk .fcfeo'tt.) Ktfzsegl eltfljardsag: 
Alsdborg6 


12/b 


Aszabeszteree 


12/d 


Borgdbeszterco 


11/a 


Borgdpnwd 


5 


' Borgtitiba. 


9 


Felsfiborgd . 


12/a 


Jad .; 


12'c LbnhardtFrlgyes vegyeskeresk. 
28 
Mar kits 1st van dr. kdrorvos, 
post a b. b. int. orvos . " 22 

Peratigytirt szakasz, nu kfo 

.'■,'■■„ .... :: ; . 13 

M Rejna" erddkitermeld szBvetke- 
. aet, Borgdbesztorce .... -■ .£ 

Fakitennelo BzOvetkozet, Felsfl- 

borgd .::'■' 16 

ToldalagM -grdf, Besateroei sttr- 

gyar, b6rlete 27 

IVlesel J end fakeresk., Felsd- 

borg6 10 BORGdTIHA 

(lasd .Borgdpr and) HdtkHznap : HetkOznap: ;B0R6C 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap eV 

finnepnap; 

8—12-15; 8-li4ff, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetdk rdsz6re: 20— 21-ig. 

Kttzse^i eltfljardsag ; 1 

Stampler Mihaly gfiamalma 2 

BORONKA 

{lied MarcaU) 

BOROTA 

Hivatalos 6rdk: 

««*•»*= v ^SSp1" 

8— IS-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak elAffzetftk rfeztre: 20— 21-Jg. 

F^tn Marton 6s Janos ter- 

m6ny- *8 aert^skereskedfik . 12 

lambaber IHtbaly (liad a bsa- 

Tolyi eWfiEetdk kfeBtt) 
BttelMOvefkezet, Mjs^k Perenc 

kaayreld 8 

Katanleh I. Lajos molnanaester 
6 
Kopeeatky Karoly dr. orros 2 
Ktesetfl elOlJardsfttf 1 

Kaeaera Istvan Lajoa IIJ. 

kereskedA 10 

Mezttifazdaftagf, Ipari e« Ke- 

resbedelnd Szttvetlcezet 3 
Hlkd Ferene kereekedft 7 

Mlad Istran vit6z, kereskedfi 5 
Pajor Peter sertisfigynflk 4 
Rosenberg gazdaaa g flasd a 

jaBOshalmfli elfifizetOk kOztJtt) 
Weidinfer Dezstt f dldbirtokos 9 

BOBS 

Hivatalos 6rdk: 

n ,, u \' : ' Vaaamap is 

H«Wi«iap : , finaepnap : 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak.elSfiaettSk rtsziire: 20— 21-ig. 

Hangya fogyasztast- es ^rte- 

kesito szVretkezet 3 

lEOzsegtjegyzifseg 1 

KUzsegl legyz4»se£» Bibarenent- 

jatws .-. 2 

BORSA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasamap 4b 

H^tkCenap; finnepnap: 

8— 18-ig. 8-^11-ig, 

14— 15-ig. . 

Csak elflflzetfik rt«a6re: 20— 21-ig. - 

AdobJvatal. m. klr. . 11 

Anderko Sandor. f Mdbirtokos to 

fttr^sztelep 3 

Csatd Karoly fafigynOk 12 

Gsendfirseg. m. klr. r 

Fornwald Janos ffisaerkeresk. 

_6s korosmarog 26 

Fried Jdzsel laberesbedO 4 

Galyacsy fJkKzlo magantiszty. 1 9 

Gerstenbrefn 6a Sorg 6pitdsi 

vallalk6z6k, laktanya 6pi«6se 17 

HangyaKonzomSztfvetkezet 

2tt. be. 1 i<5kja, luseer- 6s vcgyesk. 2 

fiatonai epfUetek es hatdsa- 
gok: 

Erddit^sl kirendeltsdg parancsook- 
saga, m. kir. 16/b KSzsegl eldl]ards&g ' 6 
Magyar klraly gydgyazertar 

9f agyar St-Szltvetiseg, Borsa- 

fiired '.■.:■■.' 21 

Hoskovlts IHdzes fakereskedfi 5 

Hlnoplrlt r.-t. pirttbanyafizem 8 

Rath Albert kereskedd 10 

alamos MEksa dr. nyng. kBri 

OITQS 9 

Sorg es Gerstenbretn 6pit6si 
Tdllalkozdk; laktanya 6pit6se 13 
Szatmari Imre ra. kir. posta- 

lester- " .'.-.: 25 

Szeeby Endre okl. nrfrnak, 6pi- 

tisi vallalkozd borsai 6pitkez6se, 

vasdtaUomas raktarepfllet 11 

Utmesterseg, m. klr.» Borsa- 

fflred , . . 14 

BQRSAPCRED 

(lasd Borsa) 

BORSAUJFAIiU 

Hivotdlos^drdk: 

Hdtkftmap: InnJpnap: 8 

8— 18-ig, " 8— 11-ig, 

14— -18-ig. ltt-lB-ig. 

Csak eldfizetflk Tisaiie: 20— 21-ig. 

CsenddrSrs, 111. klr* : 

klagyarfodorhaBa 4 

Nagyesktlllfi 8 

Kllrjegyzbseg : 

Btorsanjifalu " 2 

NagyeBlrillia l/ a 

Vldor Lajos dr. kBrprvos 1/b 

BORSFA 

(Iaed BinokfizentgyOrgy) 

BORSI 

(lasd Satoraljanlbely) 

BORSOD 

Nyilvdnos tdvbesz6l& dllomds 
a kozsdgi eUHjdrdsdgndl 

(Edel6ny 6. tz. eldfizetd) 

BORSODGESZT 

(lasd Salyi 

BORSODIVANKA 

Hivatalos 6rdk: 

B^tkfenap: Vaairaap 6a 

8— 12<-tg, ■ ■'■ finnepnap: - 

t4v-18-ig. 8_n-(g 

"- ' % 14-16-ig , 

Csak elMiratOk r6sn6re: 20— 21-ig. 8 

Kozaegl eldijfirosdg 2 

Krlzsal Istran takarmdnykeres- 

kedd 6 

Negyesf ktfzseg elfUJArdsaga 
■.'■'.'■ 4 

Prdnay Rndre fCldbirtofeos, 7 
Prdnay Endrene 8zv. 3 

Santa Lajos dr. kororvos 1 
Tlszavalk ktfzseg eltfljard- 

sdga * 5 

BORSODNADASD 

(A . balatoni es borsddnd- 

dasdi lemezgydri kozponttal 

egyseges hdiozat.) 

Hivatalos 6rdk: 

8-l2-Ig ;■'-' '8-il-ig 
, 14-18-tg 14— 16-ig 

Csak elftfiaetfik r66B6re: 20— 21-ig: 

Borsodnadasd* ,^BTangya«« 
Fogyasztasl es ErteJceslt6 Sztf vetkezet 5 

Klanlezay Jentf kerjegyzd, Ug- 
oltaimi vezetO 4 

Ktfzsegl eldlJArds&g 2 

Nyltral Dez^ foszer-, vegyes- 
kereskedd J 

Szentpetery Zoltan dr. k«r- 
orvos 3 BORSO0NADASDI 
XEMEZGYAR 

M balatoni 6s borsddnd- 

dasdi kozponttal egyseges 

hdldzat.) 

Hivatalos 6rdk: 

Vaaarnap is B— 12-ig, 8-lt-ig, 

14-15-lg. . 14-Tl6-ig., 

Csak eldfiaetfik riszere: 20 -21-ig. 

Csent|6r0rs, m. kir. 4 

Ferjentslk Sandor okl, vas- 
. kOhdmirnttk ■ . 2 

flrehoeslk XAszId elolmezesl 
Ozlet bezelfi ■/■,- ' . 6 

JSeresztlalvi Bela m. ktr. posta- 

meater. 10 

'"'■■■'-' 2-01 
KraUk Bela mernQk 5 

berfnyanwd 
12 
RlmaniaranyrsalgdtarJAni 

™ " ' J aadl lemeegyara' vasmfi r.-t. badaadl 

Igazgatdsaga 
KSsz&roraktara 
L6g6 kOzpontja 8 

1 
11 
13 BORSODSZEMERE 

Hivatalos 6rak: 

<"*»"><" . .•.'vas,'! r 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak eldflxotdk rdasdre: 20— 21-ig. 

■Inngrelsz Andor b6rgaadasaga 
5 * 
Kllzsegl eldljardsag 1 

Moesary Karoly fdidbirtokpB 2 

Terenyi LAszld rb. jplobanos, 
lolkosa 3 

BORSODSZIRAK 

(lasd Edeleny) BORSOSBERfiNY 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap-/£s 8-^12-ig, 8^-11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak eldfiaetdk resadre: 20— 2l-lgJ 

Allamvasatak ni. klr^ AUo- 
masvezetoseg 8 

Bazsd lstran dr. plobanos 2 

Flseker Jdzsef Pal dr. fdld- 

birlokos, Wrlft .3 

Bangya fogyasztasl is drtdkesitd 
szdvetbezet 1024. sz, fldbja 4 

HorvAth Dezstf f Oldbirtokos, . 
SaomoIyapusBta . 6 

KOzsegl eldlJArdsag 1 

Moesary Laszlo boesari, cs. 63 

kir. kamaras, ftfldbir tokos 5, BORSOSGYOR 

(lasd Papa) 

BORSOSHAT 

. (laed Dusnok) BORSOS-PUSZTA 

(lasd Nagykeszi) BORSZEG 

(lasd Bzalard) 62 l*uj.urji.i.,'U.,>Lrv-V-l mihiiorf raktSrtliSrel. B&swpfc&ri/y BORSZEK 

Hivatalos drdk: 

vii. iitoi— vin. 3i-ig 

7-2i-ig. *■- , 

IX. 1-tfl— VL 8G-ig. 

„. . . Vas&rnap, 6s 

H6tk6znap: fi„ nep nap: 

8-12-ig, s— 11-ig, 

. '.;■ 14— 18-igr. • _ 14— 15-ig. 

Csak eloflzetflk reszftre: 20— 21-ig. 

Boros Vida dr. kBrorvos, a posta 
bet. bizt, int. orvosa 19 

Borszeki IttrdovAllalat 
feeze 16s6ge 2 

Budakalaszl TextUmtivek 
r.-t. tldtiloje 17 

* Bazas lure igazgato-tanito' 12 

Csenddrtfrs,. m. kir. 3 

Fekete Laszlo dr. szolgabir<S 

. ';;•■■■' ' e 

Ferenez Lajos 6piteBi vallalkozd 

. :14 

Gyogy helyl blzotts Ag 9 

Kosza J6zsef pl6b&nos " 7 

Kozsegl elQlJArbsAg 1 

^nfegvAlto" gyogyszertar, 

Szathmary Istvan hat: gondnok, 

KMlbvill* .18 

Melllk szalloda-etterem 16 

SzabO Jozsef vegyeskeresk. 20 

Szathmary Istvan gy6gyszer6sa: 

gondnok . , . 8 

Tlschler Zs6Ila BORVAI/ASZUT 

Hivatalos drdk; 

Vasarnap 68 finnepnap: 
8^12-ig, . S— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok r6szere:. 20—21-ig. 

KUrjegyzoseg, l BOT 

a&d N Etyek> . 

BOTA 

Hivatalos drdk: 

. .Vasarnap 6s 
8— 12-ig, finnepnap: 

14^-18-ig. 8— il-ig, 

14-^15-ig. 
Csak elfiffzetfik reszere: 20— "21-ig 
Balogn Geza kozs6gi bir6 7 

BArdoS Dezsd fiisaer-, caemege- 
'.- 6s vegyeskeresked6a 10 

BoroS Bezsfi r. k. tanit6 8 

Borbely Maczky Emll vit6z, 
Borsod vm: ffilspdnja, OM, kormany- 
Mztos t ■"'■;' 1 

Gazdftsaga 3 

EgrI Ersekl Papneveld InteV 
zet Erdfigoiidnoksaga 2 

Farago Jozsef dr. r kat. 

pl6banbs 5 

Fejer Miklosne 11 

Gutfay Tlbor dr. kbrorvos . 6 
„Hangya cc fogyasztnsi 6s 6rt6ke- 
si£6 szovfitkezet 4 

Rest As .Joszet ftlszer- es vegyes- 
keieskedes ■'. - 9 BOTFA 

: 'Uasd Zalaegerszeg) 

BOTOND VTTfiZI 
TELEP 

'■ (lasd Beremend) 

BOTPALAD 

Hivatalos drdk: 
H6tk<Sznap : Vasarnap 6s 
unnepiiap: 
8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. ,■ 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20—21-ig. 

KlspalAd ktfzscgl elolJArd- 
sAg, Kispalad 1 H6tkfiznap: BOTBAGY 

HivataZos drdk: 

Vasarnap 6b . 

finnepnap; 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kttzscgi eloljArosAg 2 

Pataky Tlbor dr. gazdasaga 1 

BOZOS 

(lasd Ungv$i) 

BOZS5K 

Hivatalos drdk: HetkCznap : Vasarnap 6e 

Qnnepnap: 

«— 12-lg, 8— il-ig, 

14— ,18-lg. v 14— 15-ig. 

Csak eWflzetflk rfisztSre: 20— 21-ig. 

Vegk Gynla min tanacsos, az ipaf- 

mliv6szeti. muzeum fflig. 1 

BO 

Hivatalos ordk; 

.„',;. „ VasSrnap 6ff 

H6tt0zDap : ttanepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfizetflk r6az6rei 20— 21-ig. 

K»rJegyz«I hivataS 1 

Dfartony Jozsefn^ nyng. k6r- 

jegyzO neje 2 

Varga JAnos r6pcevidi§ki kazi BODBAKOD 

(Msd Gederlak) 

B0GI*DCL6 

(laffd Cjk6oske) 

BOGOHS 

Hivatalos drdk: BStkSznap : VasArnap 6a 
finnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetfitt rtsz^re:, 20— 21-ig. 
florvath MlklAs Ats6major 5 
Horvath Mlklos Pels6major 1 
Horvath BUkl6s nrad. tisxti 

Iakas 2 

Istvan .Lajos fdldbirtokos 3 

NagyG^za (01db6rl6, Ddnesdinajor 

BOGOZ 

Hivatalos ordk: H6tk«znap: Vas&rnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-^18-ig. 14^15-ig. 

Csak eH5(izet6k rfigs^re: 20^2l-ig. 
CsendorOrs, m. kir. 2 

K6r jegyz&s^g : 
Agyaglalva 4 

Bikafalva 3 

BOgfla 1 

Kanyad 5 

B0H5NYE 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkCznap: Vasarnap 6s 

8_12-ig, finnepnap: 

. 14— 18-ig. . 8— 11-ig, '■ 

' 14r-15-ig. 

Caak eWtizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Allamvasatak, BChCnye ,.. 18 
Bansz Ferenc hentes 6's m6sza- 
20 

Baasz II16S vend6gl6s 42 

Belwel Ferenc terebesdi b6r- 

gazdasaga, Terebezdpnszta 2 

Bert6k Ferenc dr.-figyT6d 27 Bldovszky Gyttrgy m. kir. posta- 
mester lak&sa 25 

Bodls Sandor rer. Ielk6sz 43 
Boskovltz M. es -f la vegyes- 

keresk. 6s t6glagy4rosok 1 

BUhonye Ktfzsegi Takarek- 

penztAr IQ 

Vasnti raktara §0 

BtthSnye nagykozseg k0zs6gi 

fOJegyzfi 30 

Csendftrseg, m. klr# 17 

Denes Sa'ma kfirallatorros 10 
Farkas J6zsef keresk, 13 

Festetics All kl6s grol dr. nagy- 

birtokos ... 22 

Festetics SandOr grOI j6szag- 

felttgyelflsdge, ni6a-maj0F ; 3 

FBrfszazeme 21 

Kagt6iya 

Kisbalogdi erdfis lakiaa j 4 

Dra'dabril Int6z0s6ge . 31 

Gagyi Jinos nyersbfir keresk. 8 
Halmdsl Imre yegyeskeresk. H 
Horvatb'Tmre gynmOlcskeresk. 

10 
Horvath Sandor If J. Futnra w- 

zom. 40 

Kalmar Jffinos sertSskbresk. 29 
Kocsls Gabor mesziros, bentea 
, 6s korcsmaros 28 

K Vzsegl el«lj Arosag 4 

Magyar Jozse! kfimflves 23 
MaJOr Jozseiva8utiviBhd6g]fl 34 
Hastos SAndor vegyeskere^k. 6s 
.korcsmaros '■' .26 

Nemeth AndrAs korosmaros 37 
Nemeth Ferenc k6pesitett aes- 

mester, 6pit6si anyagkeresk. 32- 

Nemeth Ferenc vegyeskeresk. 

15 

RAda! Ferenc dr. kBroryos 38 BOLttN 

(ksd Nagyajta) \ 

BONYRfiTALAP 

Hivatalos ordk: Hdtktonap: VasArnap £s 
finnepnap: .. RAtl AladArneyegyeskereafc. 9 
Simon Ferenc vegyeskeresk. 12 
Slmonyl lstvAn gOzmalomtalaid 
■ ■ . ■ 7 
SzantA Antal cip6e» 6s oip5- 

keresk. (33) 

TakAcs Jozset tojas, baromli, 

vad 6s gyflmoleskeresk., bizom. 39 

TImAry-Balogh JAnos gyfigy- 
szere^z .■■.--. 5 BOKENY 

(lAsd 8zelev6ny) 

BOKONY 

Hivatalos ordk: • 

mi**-; : w i£ZX? 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , i4-t&-ig. 

Csak el5fizetflk reszere: 20— 21-ig. 

Csorba Ferenc vitrei,- JegyriJ, 

Csendestanya 'Q 

Goldstein IgnAc fBldbirtokos 5 
Kozsegl elOljArAsag 1 

Nynl Istvan dr. kitrorvos 2 

_ BOLCSKE 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk9znap : VasArnap 6s 

8— 12-ig, finnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elMizetfik rensAre : 20— 2lrig, 

iors Jahos malomttd. 5 

Csendtfrfirs, m. kir. 10 

i,Hangya M logyasztAsI sztt. 

vetkezet 7 

Ktfzsegl eltflJArAsAg 1 

Melczer Bela dr. ftfidbfrtokos, 

Bzeritandrarf ^lasd a dtmaftfldvari 

eI6fizet6k kflzfitt) 
^zab6 Lajos,. ref. lelkipdsztor 3 
SzakAcb Erncf dr. fdldbirtokos, 

Szentandras (lAsd a dnnafSldvar! 

eloiizetfik kUztttt) 
Szekeres Gynla kttrallatorvoe 4 8— 12-ig, 8— ll-ig, 

, 14— 18-ig. 14— 15-ig. ; 

Csak elSfizetdk r6sHere: 20— 21-ig. 
BArAtagl Gazdasfig, Vajda 

Vilmos nagyb6rlfi; . 3 

CsendOrffrs, m. kfr., 2 

KUzsegl eltfljArAsAg 1 

NagyiLAszld dr. k8zs6gi orvoa 7 
OrszAgos vlUainosmuvek 

r.»t. kfirzeti yeze't6s6ge .10 

Purgly Samuclne jfisaasi leid- 

birtokos . ' 4 

Splellmann Artur gazdalkod6 

6s keresk. Q 

Sztankd IstvAn AliatorvoB 5 

BORGOND 

(lisd Sz6kesfeh6ry6r) 

BORVfiLY 

Nyilvdnostdvbes,z6l6 dllomds 
a kozs&gi eldljdrosdpTUil 
(l. Nagykarolyj . B0RZS5NY 

(lasd Bony bad) 00 
V Betktanap: B6S . 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es . 

finnepnap: 

8— 12-lg, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elMieetok r6az6re : 20— 21-ig. 

Angyal Tlvadar dr. ki&orvoa 3 

Csendordrs, m. kir. 2 

Folyam es Tengerhajozasl 

r.-t. nu kir. bosi kirendelts^go 

KovAcs Antal 6pit6si yalialkozo 6s 
6pnletfakeresk: gteffirtBztelepe 9 

KdvArl Ferenc kem6nysepro^ 
m ester H 

Kozsegl clSIJArAsAg 1 

Kttzsegl fdjegyzli magan- 

lakasa 12 

JHatcoszkli'endeltseg ifj. Bbdo 

Gynla keresk. '5 

Menyes JAnos dr. kfirorvbs 13 
Mez^gazdasAgl Sztfvetkeze- 

tl Szeszgyar .,■■-. "-4 ■ 

SAgl Janos kOrallatorros 6 

C3chtrltz Amade gr6l foldbir- 

tokos .■ \ 7 

tchtrltz Amadedr. Emll es 

Antal grAIok gazdasaga 8 

BOSARKANY 

Hivatalos drdk: .,- 

B6tk0znap: Vasarnap 6s 

8r-12-ig, finnepnap : 

14— 18-ig. 8— 11-lgj 

14^16-ig. 

Csak e Wfizet5k r6sz6re : 20— 21-ig. 

Allamvasntak, . m^ kir. alio- 

maselolianJaag H 

Csendttrseg, m. kir. 5 

KaAIl Nagy LArandnc hazi- * 

ipari eikkek bevaltdja 12 

Klsallttldl Malomlpar Resz- 
venytArsasAg 1, 7 

HAzllparl Szttvetkezet 9 
HorvAth Gynla plebanos 8 

Janlsoh Rczstf dr. kbrallatorvoa 

Ktfzsegi elfilJarAsAg 2 

Nemeth Bela veg'yeskereBk, 4 
N6metb Vlhtor vegyeskeresk. 3' 
Nemeth Vlncene ozv. vegyes- 
keresk. _ ■ ; . '6 
OrszAgos Vlllamosmavek 
r.-t. korzets*ereI6s6ge 10 O 

N 

in 
<n 

X 

2 

O V S3 Bfohdta li^m^ ^U^\\\niWm^^M^^jiM^ BOSHAZA 

, : Hivatalos 6rdk: 

oa^» -Vaaaroap 6s . 

. Hetkoznap: :•:■ flnaepnap:' 

, ; 8-18-ig, '■'; . 8— 11-ig, 

J:' 14— 18-ig, 14-7l6-ig . > 

Cs*k elof izetdk reszere :'. 80— 81-lg: 

Kalzler Gyttrgy dr. ny. tdiepan 

gazdasaga ■:. I 

KttrjegyzosAg 2 

BdSZOB 

: ; \ (lasd Bzob) ••■.'.:'■ :. 

BOSZTOR 

X kunszentmikidsi egys^ges 
hdlozathoz : tartpzik. . 

Hivatalos trdk: 

■, Hetfcdznap: " VasOfmp ea' : , ?■ 

• .:'.-: 8-12-ie,- toaepnap: 

14— 18-igl 8r-U~Jji, 

..',..".■ .\ 14— 15-ie. ; 
Csak elMiaetdk rehire: 20— 21-lg. 

Kerenyl Gy nla m. klir. podta^ BOZOD 

(lasd liraOsaentgySrgy) ' 

BRENNBERGBANYA 

(land Sopron) ; 

BR6D,- 
BPOtfb 

Hivatalos 6fdk: 

„, .. Vasarnap $a 

. Hetbfienap: unnepnap : 

8— 12-ig,. 8—11-ig, 

14— 18-Ig. .. : . . 14--lS-ig. - 
i Caak eldflzeWk" pfeseere: 20— 21rig. 

Czegledy JLaJos all. i3k. igazg 

ian-ito .• •• .■■;.' ; v ••'<] 

Kttrlegyzoseg J 

BRUSZT1IRA 

. .' '•. (iastt Kiralymezd) ; ; : . ' ." Hivatalos vrdk: 

_.„;,_■'''" Vasarnap ea"r 

HetkOznap: finnepnap: 

:- •.• 8— 12 ig, •.•'••;• '8-it-i'g, 

14^-18-ig. . 14rr'l5lff- 

Csak eloMzetdk reszdre: 20-^21-lg 
Gaal Istvan teirm6nykeresk. 4 
Kttzsegi elolJArdsAg ] 

flenner Jozselne ttz?. mm* 
tokos • .. 

Sods KArOly rel. esperea 2 ..';, ', BUCSA V 
Hivatalos drak: ; 

Va»arnap es 
, Hetkdznap.* . 'ttn'nephap: '.. 
B-12-ig, 8— il-Jg, 

14— 18-ag Hr-16-ig. 

Csak eldrizeiok rfsw&re: 20— 81-lg. 

Bncsatelepl fogyasztasi es 

Crtekeslttt szttvetkezet 11 

■ Cseadorors, m. klr. 2 

Dezsenyl HlhAly dr. kbzaegi' 
'^' orvda '.' ■ .' 12 

Fonld-Sprloger bArQ tiszttar- 

tdi hlvatala, MaiimajOi" 3 

Fttzcsgyarmatl kttzblrtokos* 

/sag- • 

Kardos Erntt kereakedd 4 

ftttssegl oltflJardsAg 1 

Opoczky MlkAly termdnykereB- 

Sompgyl Ferenc f. k lelkese 9 
Ztmmerhiaiui Robert malom- 

talajdonoB ,10 Dx*.-'kii : - Vaiaroap es 

tjetkOinap: pnnepnap: 

8— tariff, 8— il-ig. 

V. : .jUh-lJUIp.V..- U— Ifr-lgV, ; 

Gaak eldfleetdk rdszere* 20r-81-lg. 

Bncsv es videke H Hanfya* 

logyasztasl sztf velkezet 3 

Fekete OdQn Wrio .- •/•>© 

~onnevead Gydla IfJ. ftildbir- 

tokoa ■'...'• ; •'•• "•';- • " BUCSUS^NTtASZLO 

;•■-' ■ Hivatdloa 6rak: 

■■'■ 8^12rig, ' 8-^n-ig; 

14— 18-tg. > :' 14-15-lg. ■•:-■.; 
Csak elflf itetdk rSaiiie : ^D— gl-Ig. 

Allamvaaatak, in* klr: allor 
maaf<Jntfkj^ce 4 

Bttbm Imre maiomtotajd. . 10 

CsendOrttraparancsnoksag, 
m. klr. ''.:•'"':':":■.■.. ;^13 

Ferencrendi zarda fi 

.Fatara" ;!\ "• V 15 

Gebaaer B61a k6nUlator703^ 7 

Kdrjegyzds^c 

Ktfz^lelmez«si htvatal 2 

Miller. L,aid« karallatorroa ' 1 

Magy PAI ftfldbirtokoe, 8teottami»- 

pUBZta •-..:.■_. '.'". -11-' 

SOmbgyl La Jos gydgys?er4sa 3 
Telekl Tlborne grOInp p0J6s- 

kei aradalma; P6l6ake '; 12 

Teleky Bela gr6f,Zalav6rmegye 

Wispunja, PSIOaUe 14 

Vlaslls Jozsel dr. k6rorvo», post« 

bet. bizl. ipt. orvosa ; 

Welsz Jdzsel termdnykereak. g BHPAEOK 

Nyilv(ino$ idvt>eszvto : : 
aliom<i^ok ■ hivtitalos of at: 

: 7. S2. postaJiiyatal 
Vdroshdz-ttf 10: 

, " ;:'r; ; ; : ;< 7-2l-ig,; : : ..,;//;' ' 

2. sz.'postahivdtal 
PetW-u, 36. - 

Hetkfiznap 8— 12^ig &> i4-18-lg. 

(lilfifizetftket l/isd a hudapesti elfl- 

«zet6k k8z0tt) BUDAHOMOK- 
> .-.• TANYA 

flisd Ricse) A : BUDAIrCT ; 

A cegUdi egystges hdM- 
' zdthpz tdrtozik 

Hivatalos 6rdk: V 

H6tkfonap.: ; Vaafirnap ^s ] 

8— 12-igi • 'flflffepnap: : 

H— 18-is. ', 8— Jl-ip, 

■•■ .r- ■•'-:; .-■'■•■•:' : '"'/.-.; " 14— 15-ig. 
Csak el6fizet0k rtsz^Ter- 20— 21-tg 
A cegUdi eftyseges tidlozaU 
hoz tartozik meg: Csemo, 
■:■■;'■:'} Zptdhalom. '. : ;._-v 
Banal Istvan guzdalkodd 4 
Csendtfrdrs. m. klr. ; 1 

Dobos Laszld lasd a cegUdi el6- 

flzetfik kbzBtt. 
Gyttrtfy ; Sanidel dr. m. Mr, 
postahiv.ig^zgati (flaemben> V/l- 

■ Xfto-fg) . •••■• /■• .•■;-'■-.: 8 

KI#b Dragany Aranka in. klr. 
, ' poata 8;.-«lleBflrnft :.'.'-'••.•. "7 

Pnsfcaa JajM©! m. Hr pbataV 

fdtlazt ■:'■'- ■.••••'•'•• :'.'"■'■: • : . - : ' ••• ■•; '■•'. -2 
RalkoTlcb KalmannA ttxv. $ 
Ilam Gasziavn6 JJbt. W kir. 
J PAStaellenOr Czyegye ; > " V.Q BUDAJENO 

v ; Hivdialos 6rdk: : 

^tkOznap: VaUirnap ea 

8— 12-ig, - finnepnap: " 

14— lHg. - ; S-T-U-ig. 

Ciaak -elOfizetfik rtszere : 80— 8I7 Jg, 

Kbzalapltvanyl erddgond- 
naksagi m. kir. Telki ' - '_;. '. 4 

K*fW^^«l%Ards^g-;; .■.'.,- 1 

Szemt Istvaa Iluotlhon 2 

Weber.Gybrgy mesziTos «5s hen 

te3, yend^glOa ,- •'-.." ' .3 BUDA^AtASZ 

Folytonos tjjel-riappali fdv- 
; . beszSld szgigdlqti ■ : ■, 

; 'A bitb)dp0sti egyieges v ; / 
hdlgzat kdzpontja. '._ 

\(A'-p6fia%ivata^:h^v&$ni ' 
, x tdvbeszeW dllomdsdnak 
hivatalos 6fdi: . 

-. v;^ ;;|"; T-^Mg.' :"•''>'."•'.'■'.: • >' : 

Benk0 Gyala postafdfelfigyeid. 
' •.lakola-tt: 10. '21 

BodakalasB ktfzseg eltflja. 

; 'ros*8 a »: P «: t6r .V .'•>■••:: -..''^"l 

Badakalaszl Bangya Fo« •'•' 

gyasztasl es £tt6k«sft« 

Szttvetkezet, FO-u. 20. ,;27 

Badakal&szl textUtnOTek 
Kllnger B«artk r.-t., Bzeht- 
epdi-ef-nt 13. . 7 

Varroda Bzern,.8z«iitendr«i-iU ia ; 34 
Ezenkiirul lasd a budapesti elftflzetAk 
kCzfltt; _ " ;... „...;',- ■" ; 

Budayldekl : VlliamossAgl 
r'.-t. saerelfije, hibabejeleiites^ 
Vastitsor 23. ; "V- .•: ■; - 30 

Celter Mlkaa fond-, 8z6va-.es ki- 
keszltfigyir, Gyiivn. 25 

Cs«ndtfr0irs,j|a« klr.^ Pbsta-k6z l. 

>■ ' ''■■:'•:' -. -••'•'" .•'•;. 12 

Dollnay Plroska viragkerteszeie. 

K6bttiiyai-iit ; *.'.'. 10 

Fabrd Ferend' k6farasr6inestet 
kCbanyatulajdonos, Ffi-u. 21, 9 

Fely Xaszld kfifaragdniester, 

BUdai-u. l>i ■•■ •. , -29 

Fttlep Jend Gyttrgy If j, m. kir 

ppstuffitiszt.. Pin 10 . "..,...■ 

Gyergydy Andrasyittis, colo- 
' rjsta, vegyfisz, gyafig., BiehtendTPi- 

>it 13.: ;: ; ■.-.. ;•. Y v ;- S9 

Helvetia epU6 es !ngal|an 

r.-t.. .Lupa-ssiget .."'.. .15' 

Berczteld WArtoa mcszaroB, 
hentes es sert^Bkereskedd, Fd-ter 2 

■■";■'.■■■.' ••'"■•■ : -■' : ^: ■■:■■'■- 16 

flerzteld Gyala es tla ntdda 
Weisz Jdzsef, Fd-ldr 2. : :. • 3 

Killer Jaaos bdrnagykereakedd 
pinciszeCe es irodaja. Pomazi-fi{ i: 

:;■:, .■■•;'••:'■.•■■•;••;■ •-' •-, :> 4 

Kvrtz Jaaos keresk, k^s6gi liszt 

«Ioszt(r, Buaa'i--iit-5r/at; ; / '. '32 

Lengyel JLas.zi<6 dr. . orvos, Fd^- 

.;.nvio.- .•..■.■'...;•,■• ,y ■■ / v; ■.','; '■ Zl 

Lereh Alfred alezredes-hadblr6 ( 

Szent jini-e-at 6,^ ' 20 

Petz Gyula okl. gepeszmem«k, 
ny. B. Ba.K. Rt Igazgatd, OrszagOt 

$211/1/2.. brsz.. ., N . ;i " •;■ 

PllSzter Jrtzselae'MateOHzT«b«»r- 
mitof ovarozd, SzentendreMt 14. 23 

Postablvatal, m. klr„ Bzeht- 

endiel-nt^ ; o . .13 

(Schneider San dor dr. soy&ri, 

m.; kir, keresk uinz«nm ny. )g. 

Kereset-n. 6. ■■.>' 24 

Soros Tlvadar dr. tlgyved 

Nyaron: Lupa-sedget, lisd a buda- 

pesti elfifi»etfik k«B«tt. 

Tarra A doll kdbanyavaHalkoBd, 

; Ffl-ter8 V. 19 

Zahoayl Karoly dr. gy6gy v 

W^resz Vlktdrta gydgyatertAia, Pd- 

■ a * *:.-:- ■.-■:■■'■: •':;,•■. -.',17" 

ZurmUhl Lorlac vendegids,. -:'."•. 
■' Ffi-n.-:iv.;,..v:' :j-::V; :■-•■.>:.; .28 ' BUDAKB3SZI; > 
Folytonos 4jjel r n<ippali idv- 

beszeip szolgcUdty 
■"'."A, budapesti egystgei (V 

hdlozat; kozpontja. 
'/■'A pqstiahivatai nyilvdnos 
tdvpesziia dllomdsdnak - 
.,'s hivatalos ordi: 

7-21-ig. i 

Aoialoezl danos ny. postatana- 
.0808 lakusa, Fd^u. 17. \ ' 29 
BArtfay Bela ny. nUn. tan. Kos- 

snth tajiJs-p 10: 34 

Blharl v. Gezane All. ov6nd» 

V6-jx. loo. •';.'• -.30 

Braan Gyala esperes-piebanos, • 

Fdn 148. 3 

Bndakeszl ElektromOs <e's 

Mtfszakl r.-ti, Fd-o. 73; 28 
Badakeszl Erdel Szanato- 

rfanv tul. Rieger Antalne, Kikel- 

•••'*.- -a*/- ;•:.•,'••.,:-. -•'.,•' :■'.</: •••:. ; -'- ; 7 

Badakeszl Jdzsel fdherceg 
szapatdrlant'la'ad a bodapeBti 

eldfiietdfc kdafltt. V 

Badakeszl kOzseg eltfljaro- 

sagavFfi : a i«3. .- ; l 

Bads beszl-l Bangya logyazz* 

las! es ertekesitff szttvet- 

kezet fdjlalete. FO-u. 1 86. ", 9 

dapestt H. Klr. Mezdgaz- 

asagl Klserletttgyl IntoS- 

;k kiseWeti telepe ~10 

Csak - Jdzsef dr. kOzBegl orvoa, 

'Fd-it. «4. : ^ /,-...;;■■ ■■;:"'■.;'::;.. ■:..:'':••■ "-B 

Csenddrors, m. klr M Br4d n 66: 

• '•■••- /■ •■'■ 4 

Brddhlyatal, m. kir. All. eakorona- 

nradalini, Fd-u. 140. : . 5 

Erzsebet kirAlyne szanatd* 

linm terflleten IfevO tavb. alldina^ 

sokat Idsd a budapesti elflfizetdk 

kdzOtt -.- 

Finn Anna vegyeskeresk., Erkel- 

■u ; i2. ;. ;,...,, ■; •-.;:•'.;;. 31. 

Finn JAuos' Id. fiiszerkereskedfi. 

Fdra. 121, , ; I,-, ..;■,., 21 

Fischer Gyula'meszif os ea benies, 

Erdd-u. 60. v % ; 22<, 

Gosztonyl Vllmos dr. sainaid- 

~' ma, Budakeszi erd$ ' 18 

Godrttsy Bela dr. ligyv^v 

Fd-«. 84. ' ; 40 

Jerzsabek Karoly iindazdros: ea 

hontesmiiater, Kossuth Lajos-n. 7. 

• •• '•-' "'. '" 32 

jKarallAth Imre dr., as Krzse- 

bet Kiriiyne Bzanatorium i fdorvosa, 

RMkoczi-n .22 .„ . .• •- ;; J .• .; 17. 
Katonal eptiletek: es bato- . 

sagok: ^ N ! .-■.'•'•..,'".:;.•'•. . 

Hiradd alakulat, Budakesai 1 9 

JOzsef f6hereeg szaiiatdrium bnd»- 

kesBi alloipisai t lasd\ a budapesti! 

elCfisetdk k«B«tt. : 

; ttyecs LAszlO dri orvoa. s% 5- 

lesz; tidoryos. F6 n .10*. • 8 : 
Kttvesdy MAtyAsnd flsriH. Tick- - 

stein Rozipa tej- es tejtermckbzV. 

late, I5rkel-ii v 5. r ;' .-" ; : 37 

Kntasl'OszliAr okl. inemfilf, »ad- 

export, nydron ; yir!tgvr6lgy-u..l0/1 2. 

•":'•..■/..'- '24 

Marfln Ldrtttc Arany Sas veil- •■ 

feglOje, .Urddsrti.. C3, , ; • : ,49 
Metzl .LajeS t'fiszer- -e'a. cemegeke- 

resk. Erdo-n. 01. . ; ", . .48 
MIsztl Ferene temetkezesi es 

bal^ttsziHitd vail. F6-ii. 60v -40 
Mocsnek Xbrlncne ozv. ven- 

d^glds. Kd-n. i. : > ..•-.; H 

Nattd janos keresk., Kd-u. 30. 

■•- '23 

Oszter JAnosnA temetkezdsi «a 

balottsE&llita>i : ValU. Fo-u .107. 15 

Pf endtner Gy drgyneV Fd-u: m. 

• . ':'.■''". '■' ■" ■•!14 

Postahlvatal, m. klr.^ Fd-o. 47. 

=:■.'.'■■■'■■■'.;• •' ■;""•" : . ',••••:•■;■■■ 20,27 

Bemenysagar csalAdl 
neTeldotthon, tul, WallrabcD 
stein Frigyes gydgypedagdgiai ta 
nar, RakOcBi-u. 86. 33 

Blag Jaaos M es nfii divatarn- 
keresk ; FO-d 88.- r 18 

Ipilnyf Gyttrgy bonvidazaBados, 
Krd6-n.l05. 20 

Tabor Dlakonlssza szanatd- 
rlamt lisd a budapesti elOflzetok 
ft'ftatt.-.- : - ••'.,;■•• •'.;:.'"• ; .■:■.■:;■• 'r. 

TAtaalgd, Rakdw^u: 8. ?.'' .'•..'45 M fltostaMMs ilitSteM iMtt has, n ft 18 iisMffli Tlli Gergely Mateosz f nvaroeiS; 

; Efl-ti; Mo. ::■','■ ■ ■■;■-■■■:]:'■■ " 24 

Till JAnosne ttzv.., m. kir„ 
dohinykisfirbs, , Fo-u. l$f». 43 

Tlm&r Albert dr* szfflv. ilaemi: 

■iBfcUKar Bakdossi-iit 56; •' - '■ 35 

1 tunyogl Csapo Alidras dr;, 

; r'efprraalrtifl. lelkesz, tfieol.ib.Mnar, 
fetiiti SSador-u, 13; 39 

Wallr&be] -igyes *' 

'^gypedagogiai' tkiiir, Rak6iSzk 
iv 86- ; Q3S 

Wallrabenstein Jaka b. Ma- 
gyar Betliel Otthqn, eplleptikuso- 
iat 6s gyerigeelmej(ieket, gondoad 
63 foglalkoztafcd . otthona. Gyogy- 

, pedagogiai vezet6s, Rak<5ozi-u. 108. 
30 

Walter Ad&m keresk.; F(t-u. a. 
'■■.■' . ■ ■ V ' 41 

Weiss M Ired szahat6rinm, 
lasd, a budapeeti elfifizetok kOzdtt , BUDfFALVA 

. (lasd Aknaangatag) 

BUZAHELY 

(lasd Boddhegy) 

BTJGACMONOSTOR 

A kecskerndti egystges^ 
h&ldzathoz' tartozik 
Hivatalos drdk: ";"- ■ Hetkoznap : Folytonos ttfel-nappali tdv~ 

beszilo szolgdldt. 

' , A budapesti bgys^ges 

: hdlozat kozpontja.- 

A postahivatal nyilvdnos 

iavbe$z4l5 dllomdsdkak 

hivatalos ordi: 

.;■'■■■.-".. .'...,., 7-21-ig, . .. 

Bajor Bertalan'm. kir. posta- 

'mflsz. 8:-ellenfir, Nyar-n. -16. 16 
Bndabrs ktfzseg elttljard- 

>&ga, J6zsef foherceg-4t IS. 5 
Bndatfrsl takar6kpenztar 

r.-t., (Jdzeet (daerceg-ut 1. 7 

Cfeendorttrt,m r klr.,Blka-ter 4 
Eller Paine kijtofizeme, Jozsef 
-- loherceg-fit 82. =■"■".. xfe 
Frank Janos Haa&m kavehaz,, 

JdBSef ttneroeg-dt 40. • 10 

Frank Marton mSszarbs 6s hen- 

tes, Templom-Wp 20. .9 

Glass . Jdzsel gy6gyszere"ez, flzent 

Jstvan gyogyszei'tfira, Teiriplom- 

te>17.' ■-■' ■■ •'■- '3 

Gyapjuszbvtt es lono r.-t. 

uaeinyezet6s6ge, Baross-u. CO. 

Fonfidaja, Klebelsberg-uJ24. .12 
Irgalmas hoverek leanylsko- 

lajav Tempi ova-Ur 12. . . 13 

Kerenyi Istvan Vig-n. 28. 1 1 
Kerteszetl Akademia, m. 

kir* Erzs6bet kitalyne tfirzsgyfl- 

nUJlcsoee 6s kis6rleti telepa, lasd a 

budapesti elMizetflk kbzOtt. 
Kohrad Ltpot f Sszep- 6s fakeresk; 

Prohiflzka Ottokar-u. 32. : 17 
LehzTestVerek d6]igyflra81os> 

gyarmataru nagykeresk,, Efit&haz 8 
Loser Janos keserfiviztelepe, to- 

lajdonos Coser OSzkar, Klnizsy-u. 20 

■■" ■ ' 2 

Movet Reptilosztaly (Movero). 

Luncz vendeglfl 14 

Postahivatal, m. klr«.Steiania- 

■*•■«•■' ■- 19 

Sarlos (SchtUIer) Mlhdly dr. 

;ktfzs6g.l orvoa es a. poaU bet., biz^t. 

int. orypsa, Stefania-4t 2; 6 

Spllenberfl Gydrgy dr. 

hadusfa1,vi. Del- 6s gyennekgydgyasz, 
-■■ FaVkasreti-ut 6/a. ■■■■■■- 1 

tlrhold Janos hentes, 'meszaros 

6s szikVlaUzeau.Kdiroly kinily-at 87. 
■'■/•21 

BUDATAVA 

flasd Balatonalmadl.V BtlDATEL^ 

(lasd Mejidszeutmihaly) 

BIJPATfiTfiNY 

NyUvdnos idfihesziU 
dlloyids. 

* Hivatalos rdrdk: 

■ WtkfiBnap: .-.. Vasarinap.eB 
-ia-ig t v " Unnepn'ap 
i*— 18-iI. T ; 8-lJ-ig, ' 

14— 15-ig. 
( BMflaeWket lasd a bndapesti el&t ItefOk 

,■■;.';,'.■,'" ■■■■ ".. kfilfili.) ■:';■;;.-":'-■■'.. Vasarnap es 
ilauepuap: 
8— 12-Jg, . ■ 8-ll-lg, V 
14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elWiBetOk resz^re: 20-2l7[g. 
-4 kecskemiti egysiges 
hdlpzathoz tartozik mtign 
Agasegyhdza, Felstiszent- 
kirdly, Helvtcia, Kisriyir, 
KoMrymajor, KiUsoballoszog, 
Lakitelek. ;..' , ■ 

CsendifrSrs. m. klr. 1 

Cserey>Peohany>Albln dr; . 

bugaomonostori Bzfillflgazdasagft 8 

Erdfelyl Sandot keresk 7 

Kecskemet th. varos kBaigazg. 

kirendelta6ge . '.;'.■■.' 2 
Erdtigondnokeaga ,".-'"'■ 4 

Gazdasaga, BngaopuBzta (Poseta- 
haz) ..'.;. -5 

Bzentklraiyl tanya ' 6 

ITT. 88. Ktapbnti begykfizBig gytl-/ 
ihOlososomagoIdtelepe (tizemben 
VI/16-Xir/16-ig) ■'- EivQtQlQS &rdk; 

HetWznAp : VaaArnap ea 

8— 18-ig, Unnepnap: 1 

14^-lWg. 8--11 Jg, 

;■' ; ■ .■ . J'^tfr-Ig. 
Csak elM Izetftk reszere: ao-^SMg. 

Csend<Br0rsparanosnOksatf» 
m. kir. ,'< . *\ •^"■^'- A. ,4 : 

Olana vadaszatl k.l.t. 2 

Erdohlvatal, kir. kUzalaplt- 
vanyt 7 

Kovaos P41 dr. kozsegi brvos 5 

Ktizsegl elGljArttsag 

Ozsvfiry La Jos eaperes-pldbA^os 

Pazmany peter Tadouany 
etfyetem .kir. ni., uradalmanak* 
bujikl, " "■' saga; RepttUf tergondnoksajt J 

BUGYI 

BivataloB 6rdk: 

H&tkCzriap:. Vasarnap 4» 

8— ta-ig, finnepnap: 

14-^-18-ig. 8— ii-1g, 

14— 15-ig. 

Ceak eWflwtak reszdre: 20— 2i-lg. r.j a post) 

kttzeegi . blzt. int. orvosa 6s ktfzeegi Orvos 
4 

Bossanyl Jend gydgyszerdss, 
frontharoos esoport elnOk ^ 5 

Porster Kalmanne Mxv. gaz- 
dasaga . as kerteszete, Nemesrada 

-■■:. 3 

Kamrds Antal Futnra blaom. 63 
Hangya iizletvezetd " 10 

isasner Kalman rk. 'plebanos 6 
KbnradXaJos Hangya tzletvezeta 
9 
Kbzsetfl eloljardsafi , 1 

Kflzeliatisi hivatala. 8 

Szttts Perene dr. fCIdblrtokos. 

■Al'sfirada . 2 

Varga Erntf ret; lelkipasztor 7 BUJ 

Hivatalos draft; 

EdtkOBnap^: Vasarnap es . 

/g — 18-i»» finnepnap: 

14— 18-ig. 8-lJ-ig, '. 

, 14-16-ig. • 

Csak. elflf ieetfik resnere.: 20— 21-lg. 

Forls Alarfa szinaal, MlBMrtdVteat- 
ver sBabolosvarmegyel haBiipari 
ia'unkdk vezetSje ■ •■.'■- 2 

HorvAth Lajos Wrl5 ds term6by- 
kereekedfi (fizeinben yi/l~Xli/81-ig), 

Kerekes Ferenc viteB ffHombar* 

albizomanybs, termenykereskedd 6 

Kttxseeb&za l 

LaszI6 Beia dr. kftrorvoa, 
a pbsta bet Uizt Int. orvosa . 4 

taub i>ezS« . tenniny, Trargonya 
ea aOldsegtelek keceakedese 5 kiskdri it henyelf gazda- 

BTJKOVEC 

(laad ZsdenyoTa) 

BULCSU - 

(lasd BeregszftBz) ;- BtdLEE^il 

Hivatalos 6r&k\ 
tti+nt™;. .Va'sftrnap'"iSa 

, 8— 12-ig, . ! 8— il-iff, , 

14-^8-ig. 14-15- ig. 

Csak elBUzefcSk rdezdrer 20^23Wg.- 
AllamTasntak r iti. ktr. 5 
Bauer Prlgyes fa-, ssen- ea tb- 
gyeskereskedS ' ; '' J: : 2 
Bleber Jakab kenderbiHomaiiyoa 

.-..■■".'■■, v '" : ^ ; ':;-- ;: : '■"■- 10 

Elloker Karoly evang. ielkeas 

,:::y.\ ■■■.:■• '■ ^ r ;■■■ - 12 
Gerholdt Salamon gazdalkodd 
, *a termenybiiBOininyo.a' ",...' Q 
KSzsegl eitUjardsatf 1 

Kramer Jdzsef kendergyaroa 8 
Mahler Janos estarsa kender- 
gyarps '■- 3 

Rapp Karoly Futnra bizomanyos 

Schmidt JAnOs tena6nykeres- 
kedfi £a bizomanyoB- '■■-,".. 4 Erdolgazgatdsag 8 

V. inuhkasfojetl 6s WelfaezeBi obh- 
. taly .,-;,,--■:; ,. > \ 14 
Hangxa erdel ellat<^ 

rakt&ra 2 q 

Hangyal Karoly ras 4s yegyeB- 

. ■■4rulceresked!&s - _ : ,. './', ■ ; .,\ : 13'., 
Hazy Viktor rauszakf kereskedfl 

■'--'f : - ■ ■ - -.■ - ;-'■ - ■'.'■-■■■.'■ "^S-"' 

Badak M&tym 7 HmUamflw,'' ■>'. 
banyafa -6s"6pitoa-Joyag'keTesS"ad9li'/ 
nii vaflalftta : '>'•"'■-.- 'i'-.-,r^f:'- 

Jobak Mihaly dr. Mrbrvos v-U ' 

.a pbsta. bet. b.izt. Jrit. orvosa ■'■$■ 
KaraesonI Istvan fils^er- 

6s gyarmataru.nagykereskedS 3Q 
K&rpataljal Hangya szttvet- 
' ' kezet 45. s'z. fi6kja, Bnstyab'aza 

ktizseg "-■ :)_:■ ■■■ ■:•--■..:.■;•., ^23. ■- 
Kjttrjegyzlfs^g ; 11 

K0zsegl eldljardsag Urmezfi— 

VpMedJOBO I 

Krausz JenO (akereskedfl ;-. 4 ; 

Eiesovszky Jdzsef betttes 63 ., ■ 

m^saarpR i ,' : :/ ■■ r %% / 

Nasicl R.-ti 6zemyezetfls6ge : 3 
Postahivatal m. kir * : A 

TdviTattfiisvetit* <. "'■' ' ■', ■■ ,- ; . '20 
Rlchter Janos tertainykeres- 
. kedo, malomberlfl '-17' 

Schwartz Zsenl vegyeskereakeda 

;■ ''■-' ■' ■ ,'""■■ ■.■':." '. '' '■■■ : \- > : 7 

Slmsa And or gdr. kat. esperes- 
■'■'■■ lelkesa ? 31 

Szab6 GyOrgy kiSBBegi t fl jegyafi 

■•■■".- ; ■-'■'''■■ ^"' ; 21^ _ . . 

Szabo Easzlo sSrnagykereskedA B 

es szikviakfiszftft ;, - 19 ■"» 

Tecstfl erddhlvatal, m. kir. 0S 

Tttrtfk Karoly jn. kir. posta- ^' 9 

3f- : .' 24 BUZA 

:■- j(|a.sd Kekes) ; : ; 

BUZITA 

Hivatalos 6rdk: BitkOznap : BTJBJASrPUSZTA 

Oisd Hngyag> 

v/BlISSA^ . ; 
Hivatalos drdk; H&kSznap: Vasarnap es 
finnepnap ; 
8— 12.lg, s— ll-]g, ; 

14— 18rig. J4^ lfrig. 

,Csak .elflfiwtOk Mszere 20— 21-lg. 
CsendOrfirs, m. kir., Csalar 2 
Rbrjegyzoseg 3 

BUSTINd 

(Usd Bastyahaea) 

BUST YAHAZ A — 

BynrrmiD 

Hivatalos 6rdk; 
V. 7-2i-ig. ; 
Allans vasntak, m. kir.. 

allpmasfCnfiksege ^.18 

BastyahAzal MUualom 10 
Braeksteln Jdzsel t akereskedo 
-.:■: 12 
Czebely Lajos yendeglfls v & 
tisenddrseg, m. kir; 9 

Danes BHkldsgy^gyBzertaTS 33 
Davldovies Pal dr* orvoa 2 
itrdeszetl Kaszlnd berlfljeifj: 
Anbranner Antal ' 29 Vasarnap ^8 . 
ttnnepnap: ■ ; 
: 8— laig, , ',.'. «— ll-ig t : ' 
14-18-ig. 14-J5-ig. 

Csak elfifizet6k r6sz6re: '20— 21-ig. 

Hedry Aladar fBldbirtokPa, Also- 
"iano ..v. ■ . A, 

Kbrjegyz0s«g 2 

Szeht-Imrey Pal, Abanj-Ttfrna 
varmegye alispinja (Sisemben 

v/i-r/si-ig) -.-- : 1 BUZiTA-PUSZTA 

ai^d Nyirmirtonfalva) 

BUZSAK 

Hivatalos drdk: 
H6tk6znap; ft 

M 

M 
A 

X 

z 
o 

r Vasirpap ^s,' 
unriepnap: '. ' 
S— 12-fg, 8-11-Jg, ' 

14— 18-ig. 14-^-15-ig. 

Csak elAfizetdk tesaere :' 80— Bl-Jg. 
BognAr Janos hentes es measiros 

a 

Ivantl Ignao term6nykeres£ 

(tieemben: ym/l-I/31-ig) 4 

korjegyzoseg , 1 

Rom, Kat. Plebanla Hlvatal 

Beemesy J6esef tb. esperes — 
plebanoa . .'■.■'" 2 

BtmsZEN^tttALt 

HiwtaUsdrdk: 

Alkalolda ▼egyeszetl gyAr 

- t. . £.24 

Bddy Istvan rk. ielkess |7 

Burger Bela terni6nykere8ked& 

:■ ";-.-'■ -■' '■■" ,-:.- 19 

Bttdszehtmlhaly kttzsegJlona 

Sanyai iskolaja; . .: lHp7 
BUdszentmihalyl mav. alio- 55