Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


■ \ KfllffBldi hirlanokra a postatiivataltian is elifflietliet. KecskemSt KATADFA 

(lasd Bzentldrinc) 

KATALIN-PUSZTA 

(lisa Algftengelic.) 

KATOLY 

(lied Pusp8kszenterzs6bet) 

KATONATELEP 

(lasd Kecskemdt) 

KATY 

Hivatalos ordk: 

tiA*i,K. m «- Vas&rnap 6s 

H6tko"znap: 6 nnepn ap: 

8— 12-1g, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendorttrs parancsnoksag, 
m. klr. 3 

Hesz Agoston dr. kJJrorvoa 6b 
posta bet. biat. int. orvos 4 

Kttzsegl eldljardsag 1 

Plehler Janos hengermalma 2 

KATYMAR 

Hivatalos 6rdk; KAZAR 

Hivatalos 6rdk: HGtkfiznapj 
8— 12-ig, 
14— 18-ig. 

Csak eldfizetflk r6Bz6re: Vasarnap 6s 

flnnepnap: 

8— U-Ig, 

14— 15-ig. 20-21-ig. 

Kaposztas Jdzsel bentes, 

m6szaroB 6 s marhakeresk. 2 

Kttzsdgl elffljlardsag 1 

Markus Lajos p!6banos ; 4 

S6ldOB Bela dr. gazdas&ga 8 

KAZSMABK 

(lasd ,HalmaJ) B6tk8znap: 
8— 18-ig. Ferenc term6nykerea 
16 Vasarnap 6s 

flnnepnap: 

8— ll-ig, 

14— 16-lg. 

Csak elfiflzetfik r6sz6re: 20— 21-ig 

Allamvasntak, m. klr. alio- 

inaBfCn0ks6ge 11 

AnteszAntal 8ert6skereskedd 14 
Becker Istvan malomtnlajdonos 
19 
Caenddrttrs, m. klr. 8 

Dzslda Gergely 6pfilet- 6s tUaif a- 

kereskedfl 26 

Barsany Bela ktJrallatorvos 18 

Jager Janos gabona- 6b mlltragya- 
kereskedd (fizemben: VII/1— 
XIl/8i-1g) 4 

Katymarl tejsztfvetkezet 
Keklty Zend jog'osftott sert6s- 

kereskedfl 30 

Kbzsegl eldljardsag 1 

Latlnovlts Janos dr. nagybir- 

tokos kastetya 7 

Nnber Gydrgy t6glagyaros 6,21 

Polyak 

kedd 
Puhl Jdzsel II]. fBldbirtokos 28 

Puhl Mlklds fSldbirtokoa (flzem- 

hen: X/l— UI/31-1g) 3 

Puhl Pal fflldbirtokos 10 

Flora pnaatai gazdasaga 

Valaspusatai b6rgazdasaga 24 
Refl Jdzsel vend6gI6a 17 

Schilling Mlhaly dr. posta belt 

bizt int. 6s.k8zs. orvos 5 

Schmidt J6zsel term6nybIzomft- 

nyos 15 

Schweller Mlhaly m6szaros 6s 

sert6skeresked6 (tizemben: VII. 1.^- 

XII. 31.-ig.) 13 

Scbvremteln Pal sert6skeres- 

kedfl (fizemben: V/l— IX/30-ig) 12 

Szenast Istvan kereskedd 31 
Temmer Mlhaly kaszin6i kores- 

maiin 23 

Till Imre I dldblrfcokos 27 

Tobler Marton kereskedd 9 
Vermes Gabor veeetojegyzo Ue6 

vezetd 25 

KAVA 

Nyilvdmos tdvbesziW dllomds 

a kbzstgi eldljdrdsdgndl 

(Gomba 6. sz. elflfizeto) KECEL 

Hivatalos ordk: 

. Vasarnap 6s 
BetkOznap : finnepnap : 

8-11-ig, , 
8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak eldfizerdk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. klr., allo- 
masfon6kse)ge, . 24 

Angell Jdzsel malombdria 12 
Antony Laszl6 dr. orvoa 11 
Bal&Zfl J6zsef sSrlerakat 44 
Balogh Mlhaly bentes 6s 

mfeszaros -26 

Boldog Lajos kereskedo 22 

Baczkd Janos m^szaros 6s hentes 
42 
Csapl JLaJos gy6gyszeresB 5 

Cselenyl Jozsel villamossagi, 
radi6 es ffinykepfeszeti cikk kerei- 
kedo 47 KECSKfiD 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-lg, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizetok rfsaere: 20— 21-ig. 

Edlkraath Jentf nyng. k»r- 
jegyzfi 4 

Eszterhazy Morlcz grdl nagy- 
birtokos aradalmi felttgyeIoa6ge, 
Majkpaszta ■' 2 

Jakobl Mlhaly koroamaros 6s 
m^szflros 8 

Kecsk6dl Hangya Fogy. 6s Ert. 
flzfiv. 7 

Kozsegl el01|ar«sag, Keosk^d 1 

Lang J6zsel r6m. kat. plgbanos 5 

Wlmmer Janos t^glagyari b6rl6 Csepreghy Sandor gazdalkod6 
48 
GsendtfrOrs, m. klr. 2 

Csontos BenfimalomlolajdonosSO 
Czernl Janos vegyeskereskedo 
4t 
Elsd dunavldekl takarek. 

penztar kecell fl6kja 3 

Fekete Istvan dr. tlgyv6d 7 
Galyassy Ferenc ftltatorvos 4 
Halbl Ferene kepeeitett klimfi- 

vesmester es epitfeei vi,Ha)koz6 18 
Hangya'sztfvetkezet 10 

Jnszt Oszkar .gyogyszerfisa 17 
Kapas Ferenc bornagykereskedfi 

pIno£je 14 

Lakasa (uzemben: IX/1— III/31-isr) 

29 

Kecel— Csaszartifltesf Ipar- 

testttlet 8 

Kecell gazdakUr 27 

Kosoczky Pal sUtflmester dsliszt- 

elosztd 28 

Kttzsegl eloUarAtag 1, 16 
Magyar sztflttsgazdak orsza- 

£os bor6rtekeslttf sztfvet- 
ezete pinceszete 35 

Mar 6 Ambrusne Uzv. ny. KECSKEHAT 

<lasd: Kaposvar) 

KECSKEMET 

Bjjel-nappali szolgdlat 

1. szdmu postahivatal, 
V>, Kdlvin-Ur 10J12. 

£j$el-nappali szofodlat 

2. szdm-A postahivatal, 
Szemelypdlyaudvar. 
Hivatalos 6r4k 7— 21-ig. . 

3. szdmH, postahivatal, 
//., Mdria-Mrtit 5. 

Hivatalos 6rak: h6tkttznapokon 
8— 13-ig 6s 14— 18-ig. 

A kecskemtti egysiges hdl6- 
zathoz tartozd kozpontok: 

Agasegyhdzd, Bugacmonos- 
lor, FelsSszentkirdly, Hel- 

vicia, Jakabszdllds, Kis- 

nyir, Kohdrpmqjor, KUtso- 

bd.lbszog 6s Ldkitelek. 

Abraham Andras dr. orvos, 
I. Kisfalndy-o, 8. 2-37 

Abraham Istvan dr. Korbazi 
alorvos, I. Kisfalady-n. 98. 5-46 

Ackerl Janos temetkezesl valla- 
lata. Vn. Kossuth-t6r 3. 7-65 

Ackerman Arthur ezredes, 
Csongradi-n. 28. 7*71 

Ad6hlvatal, m. klr., VI. Tatay- 
ter 2. 2-94 

Adorlan Imre dr. Sgyv6d, 
IV. Nagykflrosi-a. 31. 3-55 

Adorjan Lalos eg6sas6gfigyi be- 
rendez6si vallalkoed, V. Rak6ozi- 
fit 86. 5-47 

4llamvasatak, m. klr., keoskja- 
m6ti oBztalymeTnoks^ge. IV. Beth- 
len-varos 74/a. 1-54 

8zem6!ypalyandvara. IV, Bethlen- 
viros 74 35 

Almassy La|osn6 Uzv. «4dda 
"i« — "■-" ' 46 

Osz Janos dr. kBzs. fdjegyzfi 43 
Palastl JAzsel fakereskedS 25 
Racz Mlhaly gazdalkodd 39 
B6m. kath. plehanla 33 

S&gody Andras 1 fCildbirtokos 32 
Sarosdl Imreferfiszabd 38 
Sendula Karoly gabonabfzoma- 

nyos ' 23 

Stromer Marton termenykeres- 

kedd 15 

SzaboGergely igazgatf, ktanit6 

36 

Szeknlesz Jeno bentes 6s m6- 

ezaros 19 

Szlttyav4rl J6zsel tanitd 40 
Sztfke Janos dr. iigyv6dj. 37 
Trapl LaszI6 dr. kozff. orvos 34 
Tttzifrseg 31 

Urban Ferenc lilszer- 6s vegyea- 

kereskedS 6 

Varhegy I Ferenc isntes dsrni- 

SKaros 41 

Walter Antal 6pltkea6sl anyag- 

kereskedd 9 FrifhllchGyuIa gyflmflloakeres- 
kedftjll Bels6ez6ohenyi-n.l4. 1-31 
VT1 Szegedi-fit 20. _ 2-63 

Andrassy AkOs m. klr. p6nzUgyi 
titkar.V. Rak6\5Zi*u. 17/19. 5-25 

Andre Laszlo <sRik6czi» gyigy- 
ezertara, IV. Rakdczl-tit 2. 1-53 

Angoi klsasszonyok IntezetCj 
lisd Iskolak. 

Anya- es csecsemovedff In- 
tCzet, I. Pesto-n. 1. 2-54 

Anyagraktar, varosl, lasd 
Kecskem6t th]. varos, 

Arpad drOg6rla, tul. Cseh Ka- 
roly MibAly, IV. Kalvin-t6r 1. 4-47 

Arpad njozgok^pszlnhaz, tai 
vftafo Kovaos Lasald 6s Bartha 36- 
Bsefn6, I, Kiflfaludy-tt. 4. 1-51 

Arnlorgalom kOzponti iroda, 
l46n*rt Bandor, IV. Hagyk6ro>i-u 2. 
^ 1-96 

Aszddl Ferenc dr. flgyv6d, 
IV. Nagyk6r6sl-u. 80. 2-71 

Aszddl Gezadr.figyvGd, IV.Nagy- 
karosi-n. 19. 2-40 

Aszddl Jdzsel baromrl- 6s gyfi- 

mbloakereskcdo, V. Werboczy-u. 8. 

1-33 Aszddi Mlklds keresk.,IV. Boes- 
kai-u. 5. 2-35 

Aszddl testverek +extil- 6s 
divatirnbereskedCk, c6gtul. Aszddi 
Samuel 6s Asz6di LAszld 44 < 

Lakasa, VI. Csongradi-u. 23. 7-21 

Angner GyOrgy dr. figyv6d, iv. 

Nagykdr«si-u. 6- 6-15 

ngner Rezsd dr. flgyv6d, iv. 

Rak6ozl-tit so. 7-19 

Angner Sandor dr. orvoa, IV. 

Nagykdrdsl-n. 6. 91 

BAblozky Zolt&n antotolajdonos, 

III. Frdter-n. 13. 3-35 
Bacs Bela gy6gyszeresz, VU. Me- 

zel-n. 9. 4-25 

Bajor Kdlman m. klr. osendflr- 

alezredes, II. Bzainos-n. 4. 1-16 

Baksa Istvan bor- 6s gyfiradlcs- 
figyn6k, V. Vak Bottyan-n. 6. 4-52 
Balazs Ferenc tnagantlsztv., 

IV. Bakdozi-n. 6. 7-48 
Balazs Istvan dr., O.T.I, orvos, 
■ VI. Lasald Karoly-n. 7. 3-67 
Balogh Istvan gdplakatos, VU. 

Szegedi-n. 4. 4-17 

Baltds Gdza Magyar Altalanos 

Hitelbank fidklanak fdnblthelyette- 

se, &yenes-t6r 2. ", 5-93 

Ban Kalman dr. Hgyvid, 

v. Bak6oai-at 24. ■ , ; 2-31 
Band Benedek postatiazt, 

HI. Munkacsy-u. 4. 8-36 

Band Sandor banktlsetv. m. 

Munkacsi-n. 4. - 7-68 

Banyal istvan lakasa, TV. Eakdczi- 

ut a. 7-42 

Baranek Istvan lakatos- 6s fegy- 

verinester. VL Katona J.-a. 10. 

4-62 
Barany J&nos ssaiutmanyozasi 

6s, tnvaroaasi vallalata, m. B." 

8z6obonyi-n. 8. 3-60 

Barddcz Zslgmond m. kir. 

postaellenor, V. Caongradi-n. 18. 
5-62 
Bathory Elemdr teherantofuva- 

ros6, U. Maria-krt 5. 5-24 

Batka Ferenc dr. szfiI6sz, no- 
orvos, tb. tisztiorvos, UL Bathory- 
n. 8. 1-66 

Baner Henrlknd dr.-nd 0zv. 

sz6l<Sgazdasaga, Het6nyegyhaaa 125. 
6-55 
Bencsik Gdza dr. klr. jarasbir6- 
sagl eln«k, V. Csongradi-u. 33. 

5-20 
Bende Imre gydmSlcsexportdr, 

V. Klapka-a. 10. 4-09 
Lakasa, Battbyany-u. 2. 5-35 

Bende Sandor dr. ecetgyaroa, 

VI. Katona 'J6zser-t6r 8. 73 

Benedek Jdzsel es Ila ba- 

romfi-'6s gynjntilcskereskedfl, IV. 

Kohary-u. 6. 9 

Bereczky Ferenc dr. 6gyv6d, 

V. Benioaky F.-d. 4. 7-13 

Beretvas szalld, b6rld Gerlei 

Lep6ny MIbalyn6 ( IV Nagykdrdsi- 

n. 1. 1-02 

^tterem- 6b kAv6hassb6rW Csipseer 

Jdzset 72 

Berllnl Vlktorla altalanos 

blztosltd r.-t. fdUgyndks6ge, 

VH. Bacthyany-n. 8 ; -2-18 
Berta Jdzset dohanyarndaja, UL 

Bz6ohenyi-t6r 1 4-07 

Blmbd Janos vaskereskedese, 

V. Rak6czi-dt 1. 1-72 

Blmbd Jdzsel szikvizgyaros, 

I. Szamos-n. 3. 40 

Bird Sandor boripari telepe, 

IV. Arok-n. 27. 2-25 

Blsza Ferenc vezGrflrnagy, 

Arany Janos-u. 2. 5-95 o 

Oi 

B 

s 

* 
a 1 
a 

M 

M § i Bland Jdzsel gyllmdlos-, zfllds6g- 
6s baromfikeresk6d6, IV. Booskai- 
u. ti. 4-27 

Blum Gyttrgy tilzelfi 6s dpitdsl 

anyagok keresked6Be, IV. Nagy- , 
kortfsi-n. 37. 3-50 Bdban Mlhaly toll- 6s borkeres- 
kedd. VH. Meaei-n. 13. - 5-81 

Boddci B6Ia, a vaxosi rhosi b6rld- 

]6aek lakasa, IV. Nagykdrt*el-a. 35. 

7-08 

Boddcs Gyala dr. sEOlfiblrtokos, 

, V. Cso»grddi-a. 58. 3-25 

199 Kecskemet Ha lavilpotlal k Uldamany ait. ca-ma.i.it 

p»GR6F BfeLA uveges 6s K6pkeretez6 v , "-:- Tel.: 3-86 s JOzsel fcereskedO, Petof i- 

«■ i e-es 

Italcsarnoka, IV. Nagykfiriiai-n. 32. 

Bddogh JOzselfestdkkereskedese, 
ill Sz&badsag- ter a. 4-29 

Bodor Zsuzsanna ref. leany. 

ottbon, IV. BethlenvAros 61. 6-40 
Bodrl Benl in. roidbirtokoa, 

eerteshizlnld, I. KtllsOszegedi-nt 3. 

\ Bogacs Erntf fenykepess, v." 

RSkdozi-at 17/19. ■. 2-81 

Bogdany Lajos malomigazgatd, 

I. Kisfatudy-n. 2tt. 1-00 

Bolyos Mlhaly dr. m. klr. orvos- 
szazndoa, sebesz, nfigy6gyasz, V 

■ Rakdbzi-nt e. * 7-57 
Bona Lajosne poataHsatvisetdnO. 

1. SzabadHafir-Wr l. 8-61 

Bonos Sandorne koroBmATOs, 
m. Munkacfly-u. 10. 6-^39 

Bosko Jozsef dr. orvos, 
Batthydnyi-u. '36. 5-97 

Brett Laszlo dr. ttgyved, I. 
Kada Elek-n. 8. 6-88 

Bnczko Mlhaly tirtia^hd, V. 
»tay-ttr.l. 6-90 

Csabay Gynlane Uzv. ny. tnkp- 
Wri vozerlgMgatiS flavegye, VI: 
Caonrradl-u. itijii. 7.2O 

Ciapo Lajos es tin. L*,|o« TIbor 
oenaturiltflaeszBagykeroskedfl el- 
oaatd telepe, III. Belafl Saeohenyfc 
«• 10. 6-38 

Csapd Sandor 11J. dpit^sz, epito 
mester, HI. Szeehenyi-ter 7. 2-66 

Csendtfrsegs 
M. klr. eaendfirosztAtyparaneanok 

■ sag, X. Hunyadlvaros M/5'6. 38 
Caereklyey Ferene O.T.I, el- 

lenorzd orvos, V. Leohner O.-u. t. 

47 

Csereklyey Gynla dr. ngyved, 

■ V. Beniozky F.-n. 6. 5-33 

Caere klyey Sandor dr. Ug v ved . 

' IV. Nagykflrdsi-u. 20. 3-81 

Cserey Pechany Albln dr. kor- 
hAzi igazgato-fdorvos^IILSzSohenvi- 
fasorfl. ,_ - ^.55 

Cserey Vllmos vit6z nagyajtai, 

ny. tabornok. V. MAtyasi-n. 5. 4-76 

Cserey Vllmosne magAnzo, 

X. Bunyadi-vAros 14. 4-01 

. Cserl Salman nagykoreskedfl, I. 

Kisfaludy-u. 7. 2-84 Dormany Mlhaly dr. flgyved, 

IV. WeBsetenyi-n. 4. 7-94 

Dtfmotor Lajos dr. m. kir. 
gazdasagl (Otanaosoa, ny. h. pol- 
garmester, IV. Jtfkai-u. 9. 7-75 

DUmotor Laszld dr. klr. k6z- 
jegyzd, IV. RAkdozI-4t 8. 4. ~" 

DUmttttfr Paine «zy. ttldbirto- 

kos, VI. Erkel-n. 1/a. 5-85 

Dtf mtftor Sandor, fakeieskedC 
1, Oz-r " lakdsa, Oz-n. 16. ' ~6-34 

Dombtttr Sandorn6 ttzv. dr, 

lie ny. ill. tanitdnd, CsongrAdi- 
u. 20. 6 4 ..2 Dana-Tlsza kfirzefcl mezdgazdasdgj 
hitelBzOvatkozot, mint az 0.K.H 
tagja, IV. Rflk6czJ-itt 32/34. ■ 1-46 

Duna-Mszakozl bortermeltfk 

plhoeszttv., Damjanieh-n, 8-5. 

2-58 

Duna-ttszaktfzf mezogazda- 

sagl kamara.V RAkdczl-utt7/i9. 

1-04, 5-57 

Egeszseghaza th. varosl, TV 

Betlilenvaros 73. 1-82 

Egressy Lajos dr., a m. kfr. 
allftml gyermekmonhely igazgaW- 
Morvqaa, VI, Csongradl-u. H. ~~ Fejer Zoltan dr. nfigy6gyasz, . 
saakorvos, varosi otvos, V. Gson- 
grfi,di-n. 18. i_48 

Fekete Bela dr. onrog, in. Belsfi 
Sz6chenyi-u. 8. 1- ~ ~ 

Fekete Gyula ntoda Oaaky Mar- 
ton 6r tarea k»nyy- 6a papirkeresk., 
IV. Nagyfcftroai-u. 4. 7.90 

Fekete Istvanne ozt. bolvettes 
polganaester fizvegye III., Qvenea- 
'**:*• 4-82 

Fekete Maria fflszer- 69 wyes- 
kereskedfi, VI. Magyar-a. 13/15. 
1-90 

Fekete Mlhaly Hsatkereskedd, 
" ' [6-tt. 4. eao, 
1-71 Csorba Istvan sutfimester, V. Cson- 
gradi-u. 60. 3-10 

Csorba tlanos gydgyszer&ra, 
IH. GaspSr Andras-u. 15. 1-57 

Dallas Kalman dr. figyvM, TV. 

Wessel6nyi-u. 7. 6~14 

DamO LaszI6 1iszny6I, th. varosi 

f6m6rafik, TH. J<Skai-u. e. 14 

DarOczl Dezstt bankigazgato, v 

RAfc6czi-ut 4. 51 

D6kany Aladar dr. 6s DSkany 

GytSrgy dr. iigyv^dek, V. Klapka- 

»• 12. 6.93 

Del-Ka cipftkereskedeLmi r.-t. , \U 

8z6ehenyi-t6r 2. 26 

Demy Ger6 Sandor vitez, 

ezredes, III. Laszl6 K.-u. 17. 7-25 

D6nes es Kovacs termiSnykeres- 
kedfl, V. Beniczky F.-n. 4. 6-84 

D6nes Karoly ut6da Denes 

Akos gabonakereskedO, t. Gaspar 

- Andraa-u. 10. 1-80 

Deval Laszld fogteohnikus, I. 
FesW-n. 6. 5-49 

Dlaklnternatus, dllantllag enge- 
delyezett, tul. Seller 3en&, V. Be- 
niozky K.-u. 12. 1-24 

Dloszeghy Jend Mateosz teher- 
aiit6fuvaroz6, I. Honv^d-u. 20. 55 

Dldszeghy Jdzsel forgalmi ad<5- 
Mvatali fflt.'szt, VII.Kinlzsl-H. 7. Egrl Laszld dr. 

p4r A.-u. 18, orvos, III. GAb 
2-84 EgrI Laszldne magantlsztvlsalo, 
1. Leahner OdUn-u. 1. 6-71 

Egyed Denes m. klr. Whadnagy, 
Tl. Arany Jaaos-n. 4. 2-99 

Egyed Jozsef m. kir; alezredea, 
III. B. 8aSali6uyl<.n. n. 2-72 

Elso keeskemetl hirlapklad6 es 
nyomdA r.-t. ea Keoskem^tl Lapok 
VI. Barat-a. 1. l^,j 

Elso keeskemetl konzerv- 
gyir r.-t., ArpadvAros 7. 

1-26 es 2-15 

Elsd keeskemetl szoio- es 

gyttmOIcstermelo szovet- 

kezet, Retvecia 162. l-QQ 

Virosi irodaja, Arany Janos-n. 2. 

5-94 

Else magyar altalanos biz. 
tosftA tarsasac r.-t fflagvn5k 
sege, IV. Rd,k(iozI-ut 4. 4-02 Domjan Balazs 

■ V. Rakoczi-ut 3. g^pkereskedd, 
1-11 
Domjan Lajos vendeglfls, 

III. Arany Jaaos-u. 3. 1-89 
Dormany Dezso dr. tieyved, 

IV. Nagykordsi-n.. 18. f-81 200 ErddfelUgyeldseg, m. klr,, . 

Rakoczi-nt 17/19. 7-93 

Erzsebet gcfzmalom Mucsi 
J6zsol malbmberld, II. Tatarsor 1/a 
4-53 

Eszenyl Sandor fest^kfizlet, V 
R&kdozi-dt 3. 5-19 

Evangellkns lelkeszl hlva. 

tal, UI. 8zabad3ag-t6r 3. QQj 

fantO L.. foto- ^s optikai szafcfizlet, 

UI. Bzabadeag-ter 3. 7-89 

Farag6 Bela orszAgos flrva- 

haz, in. 6z6chdnyi-yAros 44. 1-12 
FaragO Jdnos fiis^er- is ve^yes- 

kereskedese, VII. 8zegedi-6t6.2-45 
Farkas B6Ia dr. gyogyszer&z 

lakasa. Vaeeihegy ,66. 2-6P 

Farkas Ferene dr. tiffyv^d, r 

Lecbner 0d6n-n. 1. 5^91 

Farkas Ignac es Farkas 
Bela dr. gyogyszertara, in. Sza- 
badsag-ter 1. , I-49 

Farkas latv&n bor-, hord<5-, 
szssz-, ,gyiimolos-, borseprfi-tigy- 
ntik, 1. Arpad-krt 8. 7-29 

Farkas Jozsef 6a Phlltpp 
Imr^ne gyiim3io3-, : p5lds6g-, ba- 
rorafikereskedes/I. Pe'Wfi-n. 8. 

6-98 

Fazekas Ferene villamosg^p- & 
akkumnliitortlzein, Bosch azolg^lat, 
V.. Bezer6di-u. 2. 3-08 

Feh6r Ferene est&rsatem'etke- 
z6si vAllalat6s airkflraktar, in. Arany 
J4nos-u. 3. . 4-20 

Feher Mlhaly temotkezesi vallal- 
koz6, I. Gaspar A.-n. 4. 3-02 

Feher vary A ntal 6ras meater 6s 

okl. Idtszer6az, L Szabadsig-ter 1. 

7-58 

Fej«r Pal dr. is Rev^sz Laszld dr. 
flgyvddek, V. Rak6ezi-iit 5. 07-46 'ill. Zimay Ldszh 

Feldimann Sandor egesi 
ugyi berendezfisi vallalata, ill. oaa- 
badsag-t6r 3. 2-90 

Feldmeler Geza dr. egyet. 
orvoatndor, sztll^SB is ndorvoa, 

IV. Nagykflr«si-n..l6. 3*12 
Feldmeler Ignac es lla ba- 

rumfl. es gyfimolosnagykereskedese, 

V. Klapka-n. 13/15. I-40 

Feldsteln es Dentseh taxtiu 
aruhaza, V. Bap4t-n. i. 1-78 

Feszler Gyttrgy dr. OTr ffiorvos, 
Mrgy6gyiiBa 6n r«ntffenszakorvop, 
IV. WeflseUnyf-u. 8. ' 3Q 

Flsoh Jeno bordgynfik, lir. Gve- 
nes-Wr 10. 2-77 

Fischer Bela gyflmSloa-, baromfi-, 

tojas- ea vadnagykeregkedd, V. 

Klapka-u. 10. (Ozemben: VI/1— 

Xf/30-fg) 4 . 71 

Flsehl Bernat asvanyolaj- is 

. roueaaki kereskedtt, 1. Kiatalndy- 

* *• 3- . 6-24 

FlSpan Geza kereskedfi, gyaroa, 

V Feoake-u. 1. 6-92 

Flelschmann Santa es lla 

ecetgyares borkereskedfis, IV. Nagy- 

kdrfisi-n.'lO. 4-45 

Fodor Bela kereskedese es sfit^- 
deje, V. Klapka-n. 2. 1-75 

FogyasztasI adOhlvatal lasd 
Kecskemet th. varoa 

Fohciere altalaitos blztosltO 
lntezet kecskemeti ffliigynoksege, 
III. Arany; Janos-n. 4. 1-15 

Forgalmi adOhlvatal {kecske- 
meti kfizponti) VI. Tatay-t6r 2. 2K)4 

Forr6 Lajos allatbrvos, V. Bem- 
" *■ 1-91 Gaal- Tlbor ginrn. taaar, IV. Szs- 
badaiitg-t^r: 7. _ - 5-74 

Gabor B61a eipfiitelet.. IV. Na'gv- 
kdrfisi-11. id. 7-16 

Garaezl Jahos kovaoBmester, 
VI. Horvnth DHrne-n. I.- 6-73 

Garzd JOzsel dr.irr,Prator-a.2i. 
6-38 

GAspar Imre bornagykeresked*. 
f. KJBfalurty-u. 15. 5-89 

Gaspar JOzset timarmester, IV: 

Vaosi-u. St. 7-10 

Gazdak blztoslto szovetke- 
zete vezerkepviselttsege, 

V. Bak6ozi-nt 17. ." 3^2 

^f "J?5 k s *#v»t>t«*»te f eaeiatt 
BaWldsgaaddk aattvetkezete, Ba6- 
ohenyi-ter «. 6-60 

Gazdak tejszovetkezete, 

V. Rak6czi-fit 17/19. .6-09 

/. Ri- *" 
2-42 Fdispanl hlvatal, Kossnth-te> 1. 
2-76 

Fifrdlfs Lajos gydgyszeresz, V. Ku 
ruc-t6r2. 6-10 

Lakjisa: V. V5r5smarty-u. 2; 5-22 

Foz« Endre dr. posta bet. bizt 
int. orvos, V. Csongradi-n. 38. 2-OS 

F«z« Janosne gy iimSlcskoreaked fl, 
1JI. Frater-n. l. . ' 4-75 

Francla Kiss Mlhaly kereskedfl, 
Barkany-a. 3. 5-44 

Fried Ferene festekkeresk., 1 
Kada Ktek-n. 5. 5-90 

Frledmann Bona t nvarozasi val- 
tatkozo, V. Bcrcsenyi-a. 15. 3-29 

Frledrlch Lajos ov. Ielk6sz, az 
«Uze'net» fqlalfia szorkesztfije, in 
Szechenyi-ter 7. 5-63 

Fritz Imre dr. Ugyve*d, IV. Nagy- 
kiirfisi-u. 13. 2-10 

Fritz MlklOs dr. tigyvSd, V. Be- 
niczky Fereno-n. 2. 52 

Fachs Soma rOfflsirnnagykeres- 
kedese, V. Szabad8ag-t6r 2. 76 

Fnchs Samun6 ttzv. lakAsa, 
V. Benlczky Fe'renc-a. 1. 7-81 Fnhrmann I. szesznagykereskedft, 
IV. Rakdczi-iit 22. 3-73 

FUlttp Bela vaskeresked5, IK.. G4s- 
pAr Andras-u. 5. \\ 

GaalErzs6bet nfiiszabo, l.Lestir- 
ter 1. 7K) p 

Gaal. Pore n5i divatszalon, 1. 
Lescar-ter 1. 07^X) uflillPORE < " TOte '°,!a; Gazdasagl egyesUlet, 

kdczi-iit 6. _ __ 

Gazdasagl felllgyeloseg, m. 

klr., V. lUkdoal-nt 17/1 fi. 7.92 

Gazdasdgl gfizmalom es ke- 
resk. r>t., ill. CsAnyi-u. 4/10. 74 

Falelepe, Rak6oBi-vnros 33/83.2-85 

Gazdasagl szaktanltokepztf 
IntAzet, m. klr., lasd Iskolak 

Geday Antal epitflmeator, vi. 
Katoiia J.-u. 8. 4-18 

GGpgyar r.-t., Kbsauth-vaios 3. 

1-63 
Gerber Ferene takarekp^nztAri 
vez6rigazgat6, 111. Irinyl-a. «. 

6-12 
Gere Ferene gazda, a Keoskemeti 
Takar6kpenztar pfinztarnoka, 
Csongradi-u. 27. 5-97 

Gereeze Ambrnsne Karosy 

Maria, all. pofgari isk- tanarnft, ■ 

Tatra-u. 6. 7-32 

Gergely Ilona sUrraktAra is szik- 

vizgyAra, IV. Betblen-krt 12. 4-70 

Ghyczy Pal varoai villanytetep ■ 
igazpahijanak lakasa, V. Rakoozi- 
MUlw- 08<« 

Glnder Karoly szncBmeater, III. 
Bzabadsag-t6r l, 7-59 

Gdzfurdd, Kecskemet th. 
varosl, berifl: KovAcs Benfi, in 
Kqroiia-u. 2. 5-65 

vezerftr- 
80 

Gratzer Ferene baromfi., vad-, 
tojas- 6s gyummcsnagykereske'dd 
V. Bercsenyi-a. 10. 3^79 

Gratzer Lajos kbreskedG, y. 
Karolyl-n. 5. 2-87 

Gr6f Bela fiyeges <5s kepkeieteaft, 
V.Kalvin-ter H. ■ 3-86. 

Grader Adolf dr. iigy ved, 1 V. Ri- 
k6czi-iit 2. ■■"'■ 7-31 

Grader Jdnos dr. figyV^d lakAsa. 
IV. RAk6czi-ut e. I/i. 7^9 

Grllnfeld Gyala borkereskwW e« 

borbizomanyos, 1. Dob6 IstvAn-u. 1 

,3-40 

Gnlyfts Istvan dr. tanitokepzflinti 
tanar, Uf. Tatra-u. 3. 7-33 

Gnttmann I. Lorant baromfi- 
es gyUmdlcakeroskede, V. KArolyi- 

U. 8. O^kQ Grassy Jozsef vitez, 
nagy, V. Uak6czi-At ft. Gyalogdandarpar an csnok- 

sag, lasd Katonai alakulatok, ' 

Gyalokay Endre okl. vegy&jz- 
m6rnBk ecetgy&ra, lakAsa, m. Mun- 
kAcsy-n. 18. g3 

Gyenes GySrgy Goldberger ddon 
utdida kereskedenni ngyneka6g, V. 
Bocskai-u. 12. 1-87 - IBHBlllsifcBgffSJI a horabbi hasznalat nyomat scjflt 6rdeh6ben tavolltsn el. Kecskemet GYENES viragkert6sz.™^ ts&j&i&k* 

htCSKEMt 1 1 If SZAMIIOLO ES PENZV ALTOD ANK RT SM Kecskemeti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. ■• V. Rdk6czi-i5t 20.-, 

TELEFONi 9-tS Gyenes lstvan okleveles kertesz 

telepfi. X. Hmiyartl-varos 86. 3-91 

Viragiizlete: IV Szabadsag-ter 3. 

4-81 

Gyenes . L&szlOne ozv. ntuda 

Fragner GezAne liiszer- 6s termeny- 

kereskedese, U.Nagymagyarorszng; 

lit fi.. 3-14 

Gyenes IWIhaly dr. gyiimb'les-, 

6s deligytlniBIcB-, baromfi-, tojas-i 

vajkereskedo, ill. Deak-ter 4. 4-16 

Gyenes Pal oukrAsz, W Nagy- 

korbsf-u. 6, 4.-13 

II. sz. iixlete, Nepbankpalota 4-78 

Gyermekmenhely, m. kir. 

&llami, IV. Betlileu-varos 62. 34 

Gytfrffy Julia m kir. postaseged- 

■ellenornd, IV. Vizkeleti-u 3. 4-64 

Gyorflv Pal dr. agyved, IV Ha}dii 

u. 1. 7-18 

Gynlay I.afos vitez varosi szesz- 

ftfzQ igazgato lakasa Ktilsfl Brabad- 

sag-u. 17. 5-28 

Gyulat L&szlo orvosi mliszer- 6s 

kOtszeresz, IV. NagykOibsj-u, 8. 

8-67 

' Hajdu Imre irogep. radi6, toltfi- 

tollkereskedes, Kettamplom-kiiz 3. 

2-49 

Hajnal Imre, a kecskemeti tii 

saer- es vegypskereskeddk egyesfi 

lei^iiektiikaia.lV Budai u 19 7-74 

Hamor KrlstAf rel. gimn 

tanuT, V. KAMn-te'r 8. 2-82 

Hangya szifvetkezetl erte- 
kesltif telepe es huttfnaza, 
Huiiyadiviirosl-o. 68*. 3-66* 3-87 
iTelepve^etfl lakasa, X. Huuyadi- 
Vu.ros.4it. 5-66 

Harmotifu zenebolt es hang- 
verseoyiroda, Iiangeiman. 
Jpn<5. IV. RakocKi-ft) 6. 7-08. 

Hatvanl Pal elemi isk. is:,, TV. 
Budai-ii'. 7. 1-94 

Hazal altalanos blztoslto 
intezet, III. Arany Jauos-u. 2. 
^ . 5-10 

Hay Arpad, I. BaUhyanyi-n. 1. 
7-96 
Begedlis Ferenc dr. Bgyved, 
1V. Wesseieayi-u. 10. 1-25 

flegedus Istvdn konyvkdtd. 

Lullampapir-, papirzsak- 6s gyfi- 
. moles csomagold papirtgyart6- , 

fizeme, LlI.'8zabadsAg-ter 3, 4-86 
Hegykttzsegi tanaes, Kecs- 
kemet th. varosi, m.B. 
BztcJieiiyi-u. 6. . 6-61 

Helllg Eridre birtokTendezfl, okl. 
'meniuk fb'ldmeresi irodaja V. Bem- 
u. 3 V 1^86 

Hejjjas Aurel vitez, 1. Damjanieli 
d. 3/5. 7-52 

Hejjas Elek dr. vitez, fold- . 
birtokos, ref.egyhaz gondnokai VI. 
Csongradi-u. 1. 7-67 

flejjas Endre filszer 4s gyarmat- 
arii nagfykeresk. V. Rakdczi-lit 3. 7 
Lakasa, Gyenesrter 12. 5-15 

Bejlas es Sos textilartiiiagy 
- kei esk. V, Beniczki F.-u. 4. 6-85 
flejlas hart snyah&Zj tul. flejjas 
.Jaiios es Isfcvau divatamkereskertd. 
IV. Nagyk6rosi-u. 8. 6-66 

Hellas Istv&n autoCnvarozo, 

Szechehyi-fasor 2. 6-42 

Hejjjas lstvan uiirhAsi erazdasag; 
(uzembe.n: V/l— Xi31-%) Borbas- 
piiszta 3. 78 

Ij.akAsa, t. Battliyatiy-u. SI. 1-f 
Hejlas Jeno dr. swvetkezeti 
igazgato, I. Damjanieli-u. 15. 2-08 textilnaayK er esk eflo k 6-85 meijas HarisnyahAz! 
6-66 1 Helv^cia szoiatermelff es 
ertekeslt«f r.-t,. Helvecia 2B». 

1 28 

Hetessy KAlman dr. ref. Itelkl- 

pasKtor. 111. 8zaDftdsag-t6r 4. 4^-60 

Hldeg La.los gy'ttmtncs- 6s zOld- 

seskereskedfi. fll B. "Szechenyi- 

ii. "'18. 3-99 

Hldegh Marta postatisztviseis; 

IV. Rakoczi-n. 32-34. 5-92 

Hirsoti Brno dr. orvos, IV. Nagy- 

kOrfisi-u B9. 2-80 

Hochrelter Ede pyumtilcskerGK- 

kedfl. V Klapka u. ». 4-59 

Holczer Zsfgmond dr. orvos, 

" Klapka-u. ao. ' 1-30 

Holman Ferenc okl. epitese- 

raerniik, epitfimester, VI. Daltriadi 

Gyoz6-n. 1. 6*76 

. fipito- es tiizel5anva<rok beswrz^si 

es flad.isi vail., irodaja, IV. Bethlen- 

var..« 72. 5-56 

H.O.N.Sz. kecskemeti csd- 

portja, V Ra>6czi-ot 17/19 5-53 
Horvath Gedeon dr. kir. koz- 
iegyA. I luMtAMver 1 3-32 

Horvdth Gyulane textilna?y- 

keresk- IV. Wesselenyi-u. iO. 7-62 
Horvath Odtfn dr. foszerkeszto 
6s laptulajdonos, III. Horny Ik J.-u. 1 
1-44 
Horvdth P&t hentes- 6$ mesnaroa 
. inester. Szabad-AF ter 2. 3-05 

Horv&t Sandor epiile1fakerc3- 
kedS. Bethl*n-krf fi9, 1-97 

Lakasa, IV Wesselenyi-u. 10. 5-3l 
Hnbay IHlklds siereltsi vdllalata. 
III. Arany Janos-u. H. 7-45 

HungArla-nyomda berloir. 
Ssiftbo Gyiirsy es tsa., III. Arany 
,)anos-n. G. 07-44 

Husizar Ferenc antogetihegfsztO 
is erep,1avit6 villalata, VI Bank 
ban-u. 2. 1-69 

Htikke Xolt&n dr., a Kecskemeti 
Kiizlony kiaddhivatalanak Igaz- 
gatoja, III. Gyenes-ter 1. 7-04 
IbnSz idesrenforgalnii-. beszer- 
zesi-. utazftsi- es szallitasi r.-t. : 
kecskemeti kirendeltsege, Hunyadi 
vilros 74. 3?"72 

Ig6 SAndor tb. varosi tisztv. III. 
Bathory-ti. 4. 2-30 

lezkovlcs M6r bor- es szesz- 
kereslted6. V. Bem-u, 8. 1-29 

Idegenforgatmi lroda k.f.t. 
varosi, szabadsagteri SlielUpavIllon 
4-65 
Iller Jozsel konzorvgyiri cegye- 
zetfi, KOiflsi-begy 110. 6-18 

IpartestUlet, Kecskemet es 
vldeke, III. 8zeohenyi-t6r 7. 82 
Iskolak: 
Angolkisasszonyok intezete, VI.' " 
rzollner-ter 5. -96 

Gazdasagi szaktanit6kepz6, Jntezet, 
m. kir., Varosfold l. 12 

Gimniiziara, kegyesrendi, m. Jokai- 
u. 2/e. > 1-18 

Gimriizium, reformatns . gr. Tis^a 
Istvanfl, V. 8zabadsag-ter 7. 19 
Jogakademia. .egvetemes refor- 
mdtus, V Kalviu-ter 1. 1-61 

KeTeskedelmi fiu kOzepiskola, V.' 
Kalvin-ter 1. 5-78 

Kereskedelmi leanykOzepiskola, I V 
8zabadsag-ter 7. 2-05 

Kllltertileti allarai iskolak igazga- 
tosas;a, Berhlen-krt 5. 6-41 

.Mezosraiadasagi ko/.episkola, m. kir. 
all., Nagymagyarorszag at 3. 2-20 
Poteari fiuiskola, kiizsegi, Katona 
Jojrsef-ter 9.. 2-92 

Bsakiraiiyu fifl- es leanyiparos-; 
tandnciskola, Kalvin-ter 1. 2-89 
'BzBlleszeti es boraszati szakiskola, 
m. kir., Miklos-telep 70 

Tanfelngyelo,k.eraietikir.,Rak6czi- 
at 17/1"». 2-41 

Tanitonokepzfi, reform atos, IV. 
Kasaap-u. B— 14. 85 

Tbj. varos kjtesegi iskolaszeke^ 
tankbteleseket tOrzskOnyvezO biv. 
Csongradi-n. 2. 7-66 Izraellta hltkOzseg, IV Ra- 

koczi-iit 2. 4-54 

Izs&k J6zsef r.-t. vegyeszeti gyAr, 

fesiek-, haztartas-, pinerecikkek 

kereskedese, IV. Nagykdrosi-n. 1. 

5-87 

J dm bor JOzsef dr. ttgyved, 

KAdar-n. 3. 7-53 

JArasblrds&g, kir., V. Rakoozi- 

lit 7. ■ ; 2-83 

Jarv&nykArhaz, lasd K6rhazak 

Jeney Pal dr. tigyved, L. Bat- 

thyaoy-a. 9i 2-95 

Jobbagy Andor dr. orvos, 

I, Ijechaer 0d6n-u. 3/6. 3-17 

Jogakademia, h'vsd Iskolak 

Jo6 Gyala dr. egyeremi rk 

tanar, III. Horthy Miklds ter 1 7-22 
Jopasztorhaz „N&zareth M , 
X. Hunyadi-varos 48. 3-18 

Kaiser L&szlo, Hnnyadi-varos 30. 
3-64 
Kalma> Lajos aut6javlt6,lakatos 
es mechaaikai uzeme, V.- Varos- 
marty-u. 10. 6-33 

„KaImar" Sfirpavillon.tnl. Kalmar 
Lajdsne, Csongiadi-n. 42. 7-60 
Kardos Ferencne dr.-ne 
Bencslk Marglt dr. orvosi 
rendei6je. IV. J6kai-u. B. 3-97 
Kardos LaszlO keresk. IV. 

Rak6czi-n.4. 7-09 

Kardos Sandorne »zv., 1. Kis- 

falndy-u. 31. 5-75. 

Kathollkns egylet, I. Kisfaludv- 

u 6 * ■ . 2-47 

Katona JanosMateosz. tehevauto- 

. fuvarozo, Maria-krt 4. 5-29 

Katona Zslgmondne **zv. 

gyogyszertara, I. Battbyany-u. 7, 

3-45 

Lakasa: K6r6siliegy 94. 7-02 

Katonal epUletek es pa* 

rancsnoksa.gok : 

Hadik6rbaz m. kir. 640. sz., in. 

Jokai-n. 2/6. 5-84 

Na^yniagj r arorszasf-T3. 3. 5-23 

Honved csapatki'irhaaparancsnok- 

-sag, Izsdki-6t 5-21 

Kecskemet tb. vutos i^atonai pa. 

rancsnoksdga, Honiyik J.-u. 2. 62 

Kjegeszitfi parancsboksig, Rdk6czi- 

nt 1. ■ 90 

M.kir. gyalogdandirparancsnoksng. 

2-21, 2-24 

M. kir. pancelos hadosztaly par'sasr 

, 5-77 

M. kir. taborf tfizerosBtaly 3-33 

Reptiloter 56. 1-38 

VBrSskefeszt Mlilfikorbaz 2G0. sz. 

m. kir., Szeunenyi-varos 44. 8-03 

VII. Mezei-a. 3. 3-43 

Katz JOzsel bor- es gy«mOlcs 

bizom., III. KrAter-n. 15. 6-69 
Kecskemet es VIdeke sz'er- 
kesztdsege. laptulajdonos HangAri: 
nyomda es lapkiadd r.-t. 7-44 
Kecskemet th. v&ros hlva- 
talal, Intezetel es Uzemel. 
HAzikOzpont: I. Kossuth-ter t. 

45, 46, 83, 3-74, 3-82 

Polgarmesteri hivatal 99 

Anyagraktdr, IV. Munkacsy-u. 14. 
6-87 
Fa tele p 4-35 

Fert6tlenit5 AUoinaa 2-93 

' Fo'gyasztdsi ad6hivatal, VI. Bdnlt 
ban-U. 1. 2-59 

« Katona Jcizsefo szfnbAz, Katona J6- 
zsef-ter 5. 3-26 

Kerteszet, Szolnoki-liegy 56. 5-11 
Kozellatasi 6s gabonabejeleato 
hivatal, 111. Csanyj-ii. 3. 5-42 
Kozsegi 6irosag,iH. G^spAr A.-u. 2. Kfizponti szeszfflzde. 
at 49. '£& 

Italmerese> in. Gaspar Andras- 
n. 15. 1-03 

- (1. a ktiv. basAbon) (I. sz elOzG hasabon.) 
KSztisztasAgi gyepmester-tetep, 
Alsoszekto 10. ,64 

Mnnkakbzvetitft hivatal, Rakoozi- 
lit 10. 6-21 

Nep- es csftladgondozo hivatal, 
VI. Kaiona J.-u. fi. - 5-61 

Szektdffirdo 2-73 

8zege oy gondozfibi zottsig, 

I. Katona J.-u. 7. 1-70 

TeglagyAr, Tb'r8kfai 1. 3-24 

Kecskemeti borlparosok 
anyagbeszerztf szovetke- 
zete, I. Barat-u. 6.. 2-86 

Kecskemeti Bntorlparosok I 
Aruert6kesltb Rt. bntorkeres- | 
kedes, IV. NagykSrbsi-u. 22. 5-30 | 

Kecskemeti egyestllt g«z- | 
teglagyArr.-t.T5r6fi£ai78. 86 | 
Fatelepe, VIII. Vasiit-u. 4. 5-40 ' 

KecskemeH forgalml r.-t^ j 

IV. RAkoczi-iit 12/14. 3-38 ! 
Kecskemeti gazdas&glvasat 

RAvagy-teri allomAsa 4-37 

Atrak6 AllomAsa 4-36 

Kecskemeti Hercz bor- es gyfi- 
dlcskereskedd. Ill CsAnyi-n. 7. 69 

Kecskemeti Hltelszttvetke- 
zet, mint as 0. K. H. tagja. 
Kalvin-ter 1. ■ > 6-45 

Kecskemeti kaszlnd, V. KA- 
kdcai-dt 3. 2-32 

Kecskemeti kereskedelmi 
Iparhltelintezet es . njep* 
bank, 111 Arany JAnos-n. 3. 

31,4-80 

Kecskemeti kereskedelmi 

kaszlnO, Id. Belso Szecdenyi- 
u. i2. 4-39 

Kecskemeti KOzlbny szerkesa- 

tfisege VI. BarAt-u. l. 1-20 

Fiiszerkeszteje " 1-43 

Kiadoliivatala, in. Arany JAnos-n. 8. 

1-14 

Kecskemeti lesz6mltolo es 
penzvaltdhank r.-t., IV. Ra- 
koczi-ut 4. 1-07. 4-11 

Kecskemeti magyar keres- 
kedelml-bank r.-t., V. RA- 
kdezi-ot 20. 3-16 

Kecskemeti MlklOs dr. orvos, 

V. BuzAs M.-u. 5. 1-27 
Kecskemeti mlntaplncevzet 

es kereskedelmi. k.f.t., in. 

Bels6 8zechenyi-u. 2. 2-26 

Kecskemeti relormatas 

egyestliet, III. Frater-u.e. 6-78 
Kecskemeti Sdndor lakAsa/lv. 

Nagyk6r6si-u. 28. 2-29 

Kecskemeti szeszllnomltd 

r.-t., X. Hunyadi-vards 45. 84 
Kecskemeti takarekpenz- 

tdregyesttlet, III. Bzahadsag- 

i^r i. 25, 95 

Kecskes Julia ffiszer- ^s vegyes- 

kereskedft, VU Kossuth-t6r 3. 49 
Kegyesrendi glmn&zlum, 
. lasd Iskolak. 
Kegyesrendi t&rshaz, lV.J6kai- 

n. i ' 3-69 

Kellermann Arnold Allatorvos, 

VI Mezei-u. 6. 2-13 

Kemeny JOzsel noi kabAt, ruha- 

ea szoriiieozlete, IV. Budai-ut 5. 

i- 6-07 

Kemeny SAndor kesztyiis, ill: 

SzabadsAg-ter 3. -7-88 

Kenez toltan dr. tigyved. III. 

Frater-u: 5. 2-34 

Kerekes Laszlo dr. iigyved As 

Kerekes Bdndor^ajdu-u. 2. 6-26 
Kertay Ede th J. varosi erdCmes- 

-ter, ill. Munkaesy-u. 15. 6-86 
Kertes'z ijkezsd Eiiszer-, gyarmat- 

Arak es sz5(6szetl cikkek nagykeres- 
Xkedese \\ 2-55 

Kert6sz Menyhert nagykeres- 

ked6. Keriesz Dezs3-c6g beltagja, 

IV. KohAry-u. 2. 4-51 Z 
O I 201 Kee$ke<mM A k U I d eminyek c I m 1 r a I a ban a c Imx ell e t 
a rehdeltetesl helvet a« lakclmet olvar. pentosan Jelczxe! tor osi linos v b p- gs porcellannanyKeresfteilO V. Klapka-u. 18. 3-78 Kertesz Mlksa dri kereskedfl, 
V Tolnai-u. i. O3-20 

Lakasa. Rakoczi-tt. 8. 7-56 

Kertesz Pal viilany- 6s radio- 
szereJesi vallalkozo, III. Gaspar A.. - 
b. 9. 7-gf 

Kertgszetl feltigyeldseg, m 

kir. allaml, v. Rak<5czi-ut i. 

1-56 

Kesztler Tlvadar dr. a ni. kir. 
all. gryer'mekmenhely ig. fCorvosa, 
III.,BeIs8-8zechenyi-tit 7. 6-79 

Kineses Jdzsef cip0keresked6, 

V. Rakoczi-tit 6. 6-49 

, Kis Dezso 6puletfakeresked6, VII 

Kinizsi-u. 3/7. 6-82 

Kiss Endre dr. balasfalvi.fflispan, 

IV. Bethlen-varos 19. {u»eniben : 

IV/ie-X/15-jg) . 7-H 

Kiss Gyala bajai faarngyar k6p- 

viselete, IV Szarvas-u. 3. 13 

Kiss I st van, az Krzs6be1-szalloda 

tuJajdonosa. 1 IV. Vizkelety-u. 1. 

4-04 
Kiss J$nosn£ dr.-ne ny. kuriai 

bir6 Uzyegye, V. Csongradi-u . 10. 

3-56 

Kiss Jdzsef birlapirb, IV. Vfzke- 

lety-n. 10. 6-70' 

Kiss testverek rSfoskereskedfik, 

c6gtal. Kiss Antal 6s Kiss G6za, 

I. Lestftr-t6r 1. 7-7Q 

, Klatlk Gyula sutfide, n. Petofi- 

n. 14. 3-49 

Klatlk KarOly vaskereskedO, V. 

Tatay-tir 2. 3~93 

Klein Mlksane. «Studio» villamos 

saga cikkek, ker6kparok 6s alkafr 

rtssek keresked6se, IV. Nagykorttsi- 

*■■ 3. 7-i7 

Kocsls Karolyng ALfOldi ruha- 
ipar, I. 8za,badsag-t6r 2: ~ 3-01 

Koller Mlhaly Peter seemly 
6s teheraut6fuvaroz6, IV., JiSkki- 
n. 60. 7-50 

''■'■' Kordar.-t. fidbjla kHnyv-, papir- 
kegytargykeresked6s, III. 8ze- 
chenyi-ter l. 4-26 

Kdrhazak: 1. katonai 6pilletek 6s 
Jist6sagok alatt is: 
I. sz. k6zk6rhaz, varosi, Hi. Hor- 
nyik J.-u. 5/7. 2-12 

JarvanykArLaz, 8zent Laszl6- 
varos l. 59 

Ujkrtrhaz, varosi,l. irpad-varos 15. 
5-36 

Kortl Mlhaly radid 6s villamos- 

sagi szaktizlete, HI. Bz6chenyi-t6r 5. 

67 

Kdsa Ferenc dr. tlgyv6d, v 
VerbGczy-u. 2. 6-64 

Kdsa Janos fflszerkereskedfi, 

: V Csongradi-ut 39. 3-95 

Kovacs Bend es fla sKegyeleu 

temetkez6si vallalat, In. Sz6chenyi- 

*** 1- 2-56 

KoVacs Ferencgy umblcs-, barom- 

fikereskedG 6s bizomanyos, V. Ber- 

cs6nyi-u. 4; 4-10 

Kovacs Istvan vit6z, nemes, alez- 

redes, V| 6temeto-u. 2. 42 

Kovacs Istvan se^skereskedfi, 

'8zegedi-u v 23. 4-58 

Kovacs Jend c6g, cipflr 6s divat- 

<>.-* amuzlet, c6gtul. Kovacs Istvan, 

IV.Nagykfirasi-u. 8. 7-36 

Lakfca, IV. Nagyb6resi-u. 41. 5-27 

Kovacs Jdzsef gvumClcBkeres- 
iedo, 11L Bels6-Sz6ch6iiyi-ii.' 2. 

2-52 
Lakasa, IV., Mibes-n. n. 6-16 

Kovacs J6z$efn€ «zv. gyu- 
inSlcs-, zOIds^g-, 6s baromfikivite), 
B. Bz6chenyi-a. 21. 6-68 

Kovacs Laszld nemes, ny; lni- 
fizardrnagy, I Batthyany-n. 13. 

Kovacs Laszlo fiiszer- 6s vegy^s- 
kereaked^se, n. Poprad-u. 1. 58 P. Kovacs Laszl6 b6raut6e, VII: 

Mezei-n. 3. 4-42 

Kovacs Pal uMda Javorka 

JOzsef szikvizgyara, V|i Ziildfa- 
. n - 2- 1-79 

Kovacs Sandor bfinyv-, papir- 6s 

ze.DemfikereskedO, 4. Kisfaludi-u. 7. 

4-49 

Kozacsek £Iek dr. iigyv^d, IV 

Wessel6nyi-u. 3. 2-44 

Kozacsek Elekne dr.-ne cuk- 
raszdaja.IV. Wessel6nyf-Q. 3. 5-41 

Kozma Andor fakereskedC, la. 

kasa I. Batthyany-n. 1. 7-97 

Kozma Endre fakereskedelmi iro- 
- da, IV. NagykfirSsi-;n. 13. 4-38 
Kozma testverek fakereskedOb, 

V. Bak6czi-varos 13. . 50 

K6r6sl Imre iiveg- 6s porcellan- 

bereskedO.III. Szabadsag-t6r 2. 

KorttsI.J&nos uveg- 6s porcellan- 
nagykereskedfi, V Klapka-u. 18. 

V. Rak(iczi-6t 32. 1-35 

KOrtvelyesI Sandor 6!«- 

allatkereskedfi, Betblen-krt 37. 

6-74 
Kifzellatasl feltt^yelfiseg, 

m. kir. V., Rak6cai^4 17/19. 

4-21 

Ktfzttsztasagl, ifyepmester* 

telep, lasd Keeskem6t th. varos 

KOzhUtfihaz, varosl k.f.t., v 

Rak<5c2i-varos 20. 5-16 

K0zhUt6haz hasznos!t6, IV. 

Rak6cei-varog 20. 3-36 

Ktizlekedesl csenddrors, lasd 

Csend6rs6g 
KUzs^gl blrosag, lasd Kecske 

m6t th. varos 
KraTner dlvathaz, tnl. Kiraly 

hazi J6zsef, v., Ra.Ii6czi-tit 1. 

5-60 

Krai RezsK Dreher sBrraktara 
6s cflungiiriafl szikTizgyara, IV. 
J6kai-u. 15. 17 

Knczka Jdzscf m. kir. posta 
MfelfiRyelt, II Maria-u. 14. 4.33 

Knczka Kalman postaellenfir, VI 

Cs6ka-u. 8 (fizemben: XFl-IV/3o-ig 

6-28 

(Uzemben: V/l— X/31-ig) K6r6si- 

liegy 109. 6-19 

Knkk Lajos 16m63zaro9, in. Aran.v 
J.-u. 7. 3-71 

Knltnra ktfnyv-, zenemll- 6s papir- 
keresked6s, V Kalvin-t6r 1. 5 Uchtneckert Gergely flCasinos 

6tterem, V RakdczMt 3. 2-96 

Losonczy L.aszI6 dr. szem61y- 
aut6 6s Mateosz teherf nTarozb val- 
lalataj Gyenes-t6r 4/a. 7-55 

l-dwy Sandor dr. figyv6d, . . 
Nagybfir8si-u. 27. 7-39 

Lukacs Andras ny. mav. mli- 
azaki tanacsos, IV Szarvas-n. 8. 

e-35 

Magyar altalanos gynf alparf 
r.-t. kecskemeti gyara, Vll. Kos- 
suth-varos 2. 1-85 

Magyar altalanos hitelbank 

kecskemeti fidkja, I,V. Szabadeag- 
t6r 6. 1 

Magyar elet partja, 
Ul. 8z6chenyi-t6r 6. 2-38 

Magyar ktfztisztvlseldk fen 
gyasztaa!, termeW 6s 6rt6kesiW 
szovetkezete fidbja 6-91 

Magyar nemzetl bank keoske- 
m6ti fi6kint6zete, I. ttatona Jozsef- 
*&■ »• ■ 87, 5-17 

MagvarMthaly ffiAHatorvos V. 
Fecske-u. 23. 6-99 

Magyar szdlosgazdak orszd* 
gos borertekeslt6 szttvet- 
kezete pinc6szete,.n. TataisDr 
1-22 

Magyar tdvlratl lroda kecske- 
meti kirendeltSfSge, V. fecske-u. 6. 
4-06 KanSamn lisz^ 6s term6nykeres- 
ked6se, V'l Szabadsag-t6r 2. 1-83 

Kiitby Arpad kadarmester, m 
Gaspar Andias-u. 13. 7-98 

Klilkereskedelml blvatal, 
m. kir., IV. Rak6czl-ut 20. 5-76 
Raktar6piilete, vasutallomasbn 
(nzemben: V/l— X/31-ig) 4-19 K O L L E R 

IMATEOSz fuvarozO, elektrotechnikus 
ts auttfjavfti). 7-50. 202 KUrt»sl Lorant dr. Ugyv6d, . 

Rakdczi-at 3. 7-12 

Labanc Ferenc th. varosi tanacs- 

nok, V. Zapolya-u. 2. 4-55 

Ladanyi LaszlO fUezerkereskedfl. 

Ill 8z6chenyi-t6r 3. 2-46 

Lady-kozmetlka, (V. Nuey- 

K6r6si-a 83 7-07 

La|os LaszltinC »zv. gyumolc^- 

keieakedfl, I. Gaspar A.-u. 6. 4-56 

Langermann Endre vaakeres 

kedfl, Kossuth-t6r 3, ■ 7-64 

LAntos Istvdn zsak-, ponyva-, zsl- 

neg-. pokr6c- 6s pamataruk lerakata 

V Rakoczi-iit 5. 2-62 

Lazar Gynlfi, a m. Mr. kereth 
kedelmi hlvatal ffifelfigyelflje, IV 
Rakoezi-at fl. 7-47 

Leftner es Dr. Kertesz gyii- 
m8)cs-, borkeresked6a 6s borUgynBk- 
s6g. V Tolnai-D. 1. 3 -20 

Xetan6czky Lajo»m.kir. post-n- 
ratlRBt, II C6du1aBaz-a. 6. 27 

lestar B€la fSldbirtokos lakasa- 
IV. Vizkqlefchy-u. 19. - 6-31 

Leskovszky RObert gyflm6los-. 

z(Jlds6g-, bftromfi-,tojas-6s tetany- 

keresk.., Katona J«z3ef-a. 12. ; 

5-861 Magyar a|sag- es kttnyv? 

terjesztd vSllalat, DJ. Arany 

Jftnos-11. 8. 01-14 

Major SAndor banktieztvlaelft, I. 

Horthy Mikl6s-ftt 3/a. 6-13 

Makary Bela fiiszer- 6scsemege- 

(izlete, ril Rornyik Janos-n 2.2-11 
Maklary L&szld m. kjr. t6z6r- 

szaaados, IV. Rdk6czi-6t 6. 3-68 
Mandel Llpdt gyiirasres- 6s bor- 

iigynfikste, {iizemben: Vl/ie— 

I/16-ig) IV. Mikes-u. 4. 4-79 

MarkO lmredr.Ugyv6di rv R a - 

k6czi-dt 8. 6-20 

MarkO Istvan lakafja, V. FposkP- 

«- »■ 5-80 

Mark 6 Jdzsef dr. figyv6d, IV 

R$k6czi-fit 12. 7-95 

Mark as Ferenc dr. vit6z, Hgy- 

v6d lakaea, V. Arany Janos-n. 2. 

2-01 

Martlncsek Akos m. kir. had- 

nagy, V. Rak(5czi-at 1. 1-76 

Mathlasz Janos m. blr. 

allaml sztfltftelep, Katona- 

telep i^)Q 

Matolcsv Karoly dr. nfiorvoe, 

III Kobary-n. 4. 20 

Mat6 Antal toll- 6s bfirkereskcdfi, 

Batthyany-u. i». 6-97 

Mate Istvan m. kir. pbstafSrei- 

figyelft, IV. Vfzkeletby-u. 2. 3-57 
Melnl Gynla kavebehozatali 

r^t. fl6kja, IV. NagyWr6si-o. 2. 
3-96 
Mer6tey Sandor dr. cseoserafi:. 

vedfl int6zet fflorvosa, V Tatay-t6r 1 

8 

Mehesz LaszI6 nenteB-68m6sza- 

rosmester, II. Kada E.-n. 8. 6-89 
Mlklds Imre gyfimOles-exportBr 

lakasa, Knruc-t6r 3. 5-37 

Ztiias6g, gyiimOlcscomagoW 6s fel 

dolgozd telepe, Csanyi-u. 4.. 15 
Mlletlcs Boldlzsar radid, ke- 

r6kpar 6s villamossagl eikkek ke- 

resked6se f V. Rak6czi-iit 6. 6-48 
Mlntagyttmoicsos (Pnrgly 

Emlf) eskertmnnkaskepzd 

Iskola, Al56arr6t 4-6I 

Mlron Zoltan dr. hollimezei, (&■ 

qrvoB, urologus 6s veneroligus, IV 

Nagykfir6ai-u. 29. 1-5Q 

Mocza Ferenc tnzeift- 6s 6piW- 

anyagkeresked6, Rakdczi-nt 28/30. 
1-58 

Fi<5kja, VI. Erkel-u. 4. 79 

Molnar Imre tollkereskeafl. Vll 

Horvath D6me-n. 14. 3-37 MILETICS BOLD-IZSAR 

ker6kpdr. radrft, varrtg6p eladdsa 6s 
javitasa. Mttszaki cikkek keresfceddse. 
Rakdozi-ut 5. Tel.: 6-48 Molnar Mate m6szaros 6s lientes, 
V. Rakdczi-iit 1 7-37 

'Molnar Zslgmohd antdravarozasi 
vallalata, V Klapka-n. 19. 3-1 1 

Moosmann Bellzar Ballnt 
ny. ra kir. poatae lienor, V. Csong- 
radi-u. 29. 3-47 

Moskovlts Lajos dr. orvos, IV. 
NagykftrCsi-u. 9 3-30 

Muby Elem6r vit6z, b6TauWfa- 
varoz6, I. Arpad-krt 3. 7**28 

Morakltzy Andras kegyk«zs6gl 

tanacsi titkar, III. Munkacsy-u. 8 

7-69 

Math Sandor kdlpartelep, o6gtul. 
Mark6 Istvan, V. Nap-u. 1. 3-51 

Mazenm, virosl " 2-74 

M tiller Frlgyes dr., a posta 
bet. bizt. int. orvosa, varosi orvos, 
MI 8zabadsag-t6r 1. 1-13 

NagyAmbrns gyfimClcskereskedO 
(iizemben : V/16— XI/lB-ig) Bagi I*.- 
n - '*■ 3-89 

Nagy Ferenc vit6z, teherfuva- 
roz6 Mateosz-tag, - B{rsz6 , rm6nvl- 
n, 1. i-^, 4 

Magy Gytfrgy dr. kir. t6rv6ny- 

sz6ki orvos, III 8zabadBflg-t6r 3. 

4-08 

Nagy. Jdzsef fOszer- 6s liszt- 

nagykereskedfl, VI. Cs6ka-n. 42/44. 

5-34 

Nagy Jdzsef venyigeoll6-fizeme, 

VI. Erkel-n. 6. 1-1Q 

Nagy. Laszld dr. " alvlnczl, orvos, 

III. 8zabadsfig-t6r 5. : 1-65 
Nagy LaszI6dr.ugyv6d,IV. Nagy- 

kbr«si-n. 3. Qq 

V. Nagy Menyh^rt fnvarozasi 

vallalata, VI, Katona J6zse(-n. 17. 
6-94 
Nagy Mihaly dr. ugyv6d, 

IV. NagykorSsl-u. 24. 1-84 
Nagy Sandor dr. flgyv6d IV. 

Feeske-n. 17. 77 ■ 

X Hnnyadi- varos 11. fazemben: 
V/l-X/31-ig) 3^82 

Nea Adolf ntdda Kertesz 
Farkas fest6kkere3ked6se, TV. , 
Rak6czi-iif e. '7-43 

Nemeth Laszld dr. figyv6d, IV 
Rak6czi-fic e. 7-30 

NOta Istvan dr. 11gyv6d, I Kia- 
faludy-a. 21. 37 

NOl felstfkereskedelml Is- 

kola, lasd Iskolak. 
Nttv6nye^szsegUgyI Jcttrzet 

keeskem6ti m. kir., IV. Rakocei- 
ut^. 5 . 18 

Nylrl begykdzs6g,Kisnyir6-53 
Nyiil Tdth Pal dr. thj. varoa h. 

polgarraestere, VI. Laszl6 K.n. 16., 

5-54 

Offenbecher Jdzsef gyiimWcs- 

kereskedft lakasa, V Hajdn-a. 9. 94 

Olah Ferencne AlfOIdi bor- 6s^. 
sbrraktara, V. Tatay-t6r 1. 8-44 

Orszagos t&rsadalomblzto- 
sltd lnfezet kec8kem6ti penz- 
tara, IV Nasrykftrfisi-u. to. 3-48 

Orvosl kamara (Pesr-Pilis-8oIt-. 
Kisknnvarmeeyei 6s. kecskemdti) 
8z6chenyi-t6r 1 66 

Otthon mozl k.f.t. mozgok6pszin- 
haz, m. 8zeelienyi-t6r 7. 2-22 

PajOr Ernd dr. gyfimfllcskeres- 

ked6, ni: B. Sz6ch6nyi-n. 13. 4-23 . 

Palkovlts Jdzsef radib- 6s vitla- 

mossagi szakiizlet, II. Kohary-u 3. 

4-67 

Papp AJajos sUWmester, VH Por- 

ras-a. 19. 2-81 

Papp Dezsd ker"6Kpar 6s mftszaki 

oikkek kis- 63 nagykeresk., III. 

8zabadsag-t6r 3. . 1-62 

Papp Mlklds dr. fogy, add hi v. 

iigyv., VI. CoIlner-t6r 16. 6-29 
Papp Sandor If J. kerekpar, mo- 

torker6kpar 6s gyermekkocsi keres- 

ked6s, III 8zabadeag t6r 1. 5-83 V. Nagy Menyhgrt 

fuwroiasi vallalata 
VI. Katona Jtfzse%u. 17. ■ 6-94 hogy a kiftldemany to v a b b f t* s An a 1 *£ k a* Jj a; 
si its en e I % a m m r k jT $ eg »e merUlhessen f al. Kecskemet Papp Zoltan dr. in. kir. allat- 

orvbs Kapolna-u. e. _; .' 2-23. 
Pasthy Janos tantlgyi ffitanaesos 
' ret.-.gimn. ig.III. Hosszuyu. 24. 2 
PasQiy Sandor torv6nysz6ki ta- 
/riacBelDfik, III. Hortky Miklos-at 1. 
7-23 
Patakl Albert kereskedfi, V. Ra- 

koczi-ut 2. 1-32. 

Pataky Zoltan dr, orvos, IV. 

Beniczky Ferenc-n. 6. 1-42 

Paull peter gyogyszeresz, 'IV! 

Jokai-a. 27. 3-23 

Pazonyl EIek Imre dr. kir. 

kbzJegyzG, IV. Koaary-u. 2. 4-41 
PAnzely JAzsel m6szaros 6s Iien- 

tes, IV. Rak6czi-ttt 6. " 7-63 
PenzttgylgazgatAsagl klren- 

deltseg, m. kir., Vt. Tatay- 

ter 2. 2-97 

Penziigyori szakasz, m. kir.. 

VI. Tatay-t6r 2. 3-76 

PeskA RezsA textilnagykeTGs- 

keiii, V. Csongradi-u. 4. 5-72 
PAter Imre m. kir. ffihadnagy, 

Boldogasszony-t6r 7. 5-88 

Peto Lajos szallitmAnyozo 6s fu- 

varoz6, a mav. hivatalos k6pvise- 

lete hazt61-hazig, V. Bercsany^u.^ 
5-68 
PIrmayer Janos hentes 6s 

m6szaro£me6ter, Gaspar A.-u. 15. 

4-03 

' Platter . Janos konzervipari 6s 

keresfcedelmi r.-t., IX. Szerit lstvan- 

Taros e. 3*04. 3-t)5 

LaHs, III Jokai'-n, 8. 2-43 

Polgarl Sluts kola, lasd Iskolak. 

Polgarmesteri hlvatal, lasd 
Keeskem6t th. varos. ' * 

Polttzer Rezsft f8ldm6r6si iroda, 
V. Matyasi-u. 6. 4-63 

Porjesz AntalnA dr.-ne# 
Sternberg Erzs6bet dr. fogorvos, 
I. Festfi-n. 9. 5-43 

Postahlvatalok : , 

1. sz. postahWatal, V. KaUmq 

t6r 10/12. . 

Hi vatalvezet6 iroda ja 4-85 
fcakasa ' ,48 

FSnoki iroda 4-86 

' F'epfinztar 4^87 

Rovatolas, leadas 4-88 

Tavirat, ajanlottl evil-re lv6tel 
4^90 
Tavirda-tavbesefelo osetaly- 
vezoto 4-9» 

Tavlratkfizvetito 4-99 

Mu.szer6sz 5-00 

Vonaltelvigyaz6k 4-95 

2. si. postahivatal,. Bzemftjypalya- 

. udvar, Hunyadi-varos 74, 4-84 

3. sz: postahiwti!, II. Maria-krt 5. 
- -■ - 5-04 

Postaflgynokseg, Kisnyir, palya- 

tidvar 6-52 

Postatakarekpehztar, m, 

kir., kecskemeti zaloguzleti 

fiokja, IV. Kohary-u. 8. 2-17 
Pozsgay Gyorgy m. kir. szaza- 

dbs.V.. Rak6czi-ttt 17/19. 5-82 

Pracser Janos mav. vend6gl6s 
Nagyallomas 2-91 

Prem Istvan dr. figyved, IV. 
Rak<5czi-ut 10. .6-65 

Prohaszka Nandor liszt- 6s.ter- 

ni6nykereskedfl, Mezei-u. S3. 3-88 

Pulay Istvan borngynb'k', III. 

HosszW. a. - 3-44 

RaskA Istvan szobafestfi 6s 

mazolo lakasa, I. Petofi-u. 4. 6-62 
Relormatus egyhaz penz- 

tara, VI. Bzabadsag-t6r 8. 93 
Relormatus egyesUlet, Ul. 

FHter-u. B. / 6-78 

Relormatus gr. Tlsza fstvan 

gimnazium, lasd iskolak. 
Rebus Ferenc ezeinely- 6b teher- 

aatofuvarozo, VIL Ravigy-tor (>. 

2-14 
Reich P41 fuvarozo 6s szi»it6, IV. 

Bocskai-ti. 8. 4-68 

Reich Vilmos es tarsa 6pulet 

fakereskedfik, Izsaki-it 1. 6 

Reiner Pal szem61y-b6raut6 fnva- 

rozas, Vizkeletljy-u: 10. 6-71 Refszmann Gyulane sz. Totb 
Rozalia, V. Csonpradi-a. 86. 7-61 
Reiszmann Jbzsel aut6- 6s 
gummijavit6 (Opel service), I. . 
ATpadvaroa 19. 3-34 

Rendorkapltanysag m, kir., 
I. Kossuth-t^r 1. 

Vezetfije : '57 

Bfinusyi osztaly ' 1-05 

KOzponti iipyelet 1-05 

KBzponti Srszoba , 1 ?08 

Lovas0r36gi Orszoba, H. Sat. Mikl6s- 
ti. 21. - ; ; 4 

Vasiiti p.u. Crszoba, TV. Beiblen-: 
varos 74. 18 

Repllldter, lasd Katonai alafcula- 

tok, ■ 
Re they Gynla fiveg- 6s porcellati- 
keresked6se, !LI az6cheayi-t6r 1. 
3-22 
Revesz Laszl6 dr. orsz&g- 
gyfilisi k4p-vJ8eI6, iigyv6d, IV. 
Oz-n. 3. 6-05 

Revesz L.aszl A dr. *'s Fej6r Pal dr 
iisyv6dek, V. R^k6cBi 4t 6. 7-46 
R6vesz Marton maganlakdsa, V 
Karolyi u. 1. 4-57 

Rtgo Ferenc sUKJraester, 

IV. 8zarvas-u. 23. 4-14 

Rig* Zslgmond II]. m4ba+or- 

asztalosmester, modem lakasberen 

dezfi, m. J6kai-u. 10, : 7-05 

Rom. kath. egyhaz Ittgond 

nokl hlvatala, I. Kossatb-16r 3. 

2-36 

Rom. kath. plebanlahiva- 

tal, in. 9zechenyi-t6r 2, 92 

Rosehauer Mlklds dr. bank- 
igazgato, IV. Rftkfiozi-iit. 32/34. 

3-70 

Rothbaum Andor liszt-, ter 

m6ny- 6s vegyeskereskedfi, I Festft 

a. 4. 2-51 

Rothfeld Ignac sirkogyara. IX. 

Szent 1st van- varos 19. 2-63 

Rozsnyal Simon hirlapir6, IV. 

NagykOrosi-n. 37. 5-58 

Rusz Brwln okl.^ 6pit6szm6rn8ki 

epit6mester, kir. tCrvenyszdki szak- 

$M,. IV. J6kal-u. 3/a. 4-12 

Ruzslnszky Jeno gnmijavito, 

III. J6kai-u. 20. 3-bo 
Sandberg Salamon gy&molcs 

kereskedO, IV. Bocskay-u. 3. 3-07 
Sandor Istvan ny. polgarmesliar, 

IV. Hoi-vath eyrill-u. 1. 3-59 
Sandor Janos dr. ub. varosi 
«■ fogalmazd, 111. 8z6eh9nyi-krt. 4ft: 

6"77 
Santha Ferenc cipo£els«r^s5- 

keszitS, III. Zimay L.-n. 2. 4-73 
Santha J6zsef'al!atorvos, n. 

KQlB5szabadflaer-at 17. 7-34 

Santha Jozsel dr. kir. iigy£sz, 

I. Nadasdy-u ; . 3. ■ 3-52 

S ark any Imre dr. orvos, 

Belsfl 8z6clienyi-D. 1 2-00 

S&rkiizy Rela foldbirtokos, 

Vacuum Oil iizemek lerakata, TV. 

Viskeleti-u: 4. 6-46 

SarkSzy Istvan bankigazgat6, 

lakasa IV. Budai-u. ti. 6-04 

Sarkiizy Jentt dr.; Ggyv6d, " 

111, az6chenyi-t6r 8. 1-98 

Schenk Rudolf sfltade, IV Hor- 

vatli Cyril l-u. 2. r 2-78 

Sehenker es tsal nenizietkezi 

szallitmanyozfi, IV. Nagyk5rb"si-u 40. 

(nzeraben: V/l-X/31-ig) ' 2-88 

Bethlen-varos 74. Vas&tl iroda 

(uzemben: V/l—X/81-ig) .3-53 
Schlfter Adolf b6rkeresked6, 

V. 8zabads£g-t6r 6. 1-45 

Schiller cipOgyar, VI. Diszl6 Ka- 

roly-n. 16/a. 2^-50 Segner Pal zsak-, ponyva-, pok.- 
rou-, szOnyeg- 6s vaszoniruk rak- 
tara, HI. Setat6r-u. 2. . 6-37 

Serteshlzlaldk gttzmalmi 
r.-t., vui. Vasum. 2. 1-23, 1-93 

Slketnemak intezete, in. Csa- 
nyi-u, i. 3-21 

Simula Janos z(ilds6g-, gyli- 
mSlcs- 6s Darorafikeroskedfi, n. 

, Kada Elek-u. 13. 4-44 

BaromfiteIepe,Trombita-Ti. 3- . 36 

Slma'la Janos llj. m6rn5k, gyii- 
raolcsexportor lakasa, Csbngradi- 
n. 8. 4-74 

Simon Etelka korcsmaros, 
szat6cs, Urihegy la, 6-54 

Sipos Ferenc Fonciere fi6k ffr- 
" nokej RakocHi-ut 20. II. em. 6-2? 

Somlo Endre orvosi musze'r6ez 
6s kCtszeresz, IV. Rak6czi-ut 8. 

7-28 

Somogyi Gynla dr. orvos, 
III. BelsS ezecbenyi-u.,6. 3-77 

SoOfJ JAzsef dr. egyeteml magan- 
tanar, Ir6zk6rhazi lab. es k6rbone- 
nok fOorvos, Qr6f Teleki L.-a. 9. 
7-51 

Spltzer Bernat fgldbirtokos, IV. 
Csaky-a. 1. 1-92 

Spltzer Vilmos kOnyvnyomda 6s 
k£ny vktft6szete. VII! Rarat-u. 9 . 1 -17 

Stefanovlts Gynla llj. th. m4- 

S3aki tiszt, VU.. Egressy-n. 10. 

6-72 
Stein Gyula dr. orvos, VI. Mezei- 
, li. io. 6-95 

Steinherz Lajos aPatria szikviz- 

gyfiraB 6s dsvanyvizkeresked6se. 

TV Sarkany U: 10. / '6-03 

Steinherz Simon, a Bteiuberz 

testv6rak c6g beltagja, 111. 8z6- 

chenyi-t6r 6. 3-19 Steinherz testverek, bornagy- 
kereskedok, IV. Betblen-krt 8. 2-33 

Stejskal Ottd dr. Ugyv6d, V Ra- 
koczi-fil 5. 3 

StlmakoTlts Bela Magyar Alta- 
laiios Hitelbank ig. 111. Bz6cbenyi 
fasor-6. 6-43 

SzabUcs Imre dr. belgyogyasz, 

szakorvos, 111. Arany Jaiios-u. 10. 

4-46 

SzabO Albert dr., jarmtifenyezfl 
6s jafmiinyergfts, VU. Battbyany- 
n. 12. 6-96 Schlllinger Dezso divatkeres- 
kad6se es k«tod6je, in. Bzabadfiap- 
ttr'a. 6-81 

Schnitzer Jdzsel szallitasi 6s 
f avarozasi vallalata, V. Vak Boty- 
tydn-u. 30, . 4-40 

Schiraberger Ignac es fla 
gyapju- 6s term6nykere3keclC, V 
Pecske-n. 6. 3-06 

Segner 1 4 pot es flu* karpitos 
6s szCnyegfizlete, IV. NagykoriJsi- 
u. 5. 7-91 Schnitzer 

gyain5loskereskeddfaszalllttf 4-40 SzabA Ferencne vit6z,gyfim81es- 
keresked3, 111 Gyenes-t6r 5. 4-05 

III. Arany Janoa-n. 8. (fisemben: 
VI/l-XI/30 *g) 4-28 

SzabA Gyula fnszer-, csemege- 
6s italkul6nlegess6gek, I. Szabad- 
sag-i:6rl. 5-12 

SzabA Imre udvari ttnyk6p6sz 
6s fotokereskedfl, IV. Nagyk6rdsi- 
u. 34. 7-38 

SzabA Istvan tanar, m. Delld- 
u. i. 7-54 

SzabA I van dr* felsohazi tag, 
banfcigazgato, VU. Battbyany-a. 6. 

1-68 
SzabA JenA, VI. Horvath Dbme- 

u. 4. 6-00 

SzabA JAzseIdr.figyv6d,v Kau 

vin-t6r 1. 2r70 

SzabA LaszIA dw>g6ria, I. Gispar 

Andras-u. 6. 3-94 

SzabA LaszlA vitea,gydgyszer6sz, 

n. Maria-krt 16. 3-75 

SzabA Mlhaly magdnallatorvos, 

IV. Bocskay-n 21. 1-67 
SzabA Pal dr. figyved, Ul 6z6- 

cbenyi-n. 9. ,■ ■ 4-30 

SzabA PalnA cukorkadteme, V. 

Csohgradj-a. 3. 1-59 

SzabA Tlbor dr. orvos, szul6sz- 

nOgyogyiaz, IV. Erd6s Imre-n. 2. 
Kjr " 5 ' 4„3l 

Sza boles Antal sSrraktaros, 

I. Kistaludy-u. 17. .^ 33 

Szabolcska Karoly'dr. kir. 

" ' sz lakasa, IV. Arany J.-u. 3. 
5-59 
Szalay Sandor ny. fdm6m6k, IV. 

J6kai-a. 3/e. ' 97 

SzantA Gyula m. kir. flrnagy, V 

Rak6ezi-nt 3. 1-09 

Szappanos Istvanne ozv. 

foldbirtokos, EL Sz6chenyi-t6r 10- Szappanos. JenO v4rosi mds^akt 
tahacsos lakasa, \l£ 8zabadsag-t6r i . 

1-77 
Szappanos Sandor dr. ipar- 

testuleti fojegyzi8, V. Beniczky 
Ferenc-u. 9. 5-32 

Szappanos Sandor dr. anyag- 
beszerz6 6s kereskedelmi valla! at, 
Fatelepe, X. Rakocaivaras 30. 

16, 32 
Szappanos SandornA dr.-nA 

' gyihnolcsexportor, III. Frater- 

u. is/a. ■ 7-73 

Szarvas Andras dri orvos, Rout- 
gen laboEatbriama, VQ. Battbyany- 

a. 4. v 21 

Szechenyl LaszlA c6g TV. 

N.agyk6r6si-a. 7. / 7-14 

Szecsl Daniel kereskedelmi 

1igyn0ks6g, III. Bz6chenyi-t6r 5. 

2-03 

Szecsl Janos vitez, geper6re be- 

rendezett asztalosuzem, III. Kaseap- 

u. 13. 6-30 

SzegAnygondozA blzottsag, 

lasd th. varos 
Szekrenyl Lajos dr. m.. kir. 

tisztiorvos* VI. Bank ban-n. 7. . ' 

1-19 

SzAkely Sandor gyogyszertara, 

VI. Csongradi-U. 1. 3-27 

SzAkely Sandor magantisztviselO 

VI. LaszI6 K.-u. 17. 7-24 « 

SzAktAIUrdA varosi, lasd \ 

Kecskem6t th. varos 
Szelel Gyula b6rant6fuvaroz6, TV. C 

Talfaja-a 2Q. 6-75 

Szeless Janos fdszer- 6s vegyes- 
. keresked6se, Kada Elek-u. 19. 

1-60 
SzAH Mihaly m. kir. poatatlszt, 

111 8etat6r-u. 1, 4-48 

SzemzA Istvan aut6fnvaroz6, ^f 

VL Egressy-u. 6. 6-01 a 

SzendrAl JAzsel vitfe, szikviz- V 

gyaros, II. Bzent Uiklos-u. 15. 7-35 |^ 

Szendy JenA dr. orvos, V. Cson- 

gradi-n. 65. 81 |^| 

Szentendrey IHlh&ly dr. m . kir. -~^ 

tisztiorvos maganlakasa/ IV. 

Kaszap-u. 1. 4-34 ' 

Szentferencrendl zarda, 

Kossuth-ter 5. 2-16 

SZepes JenA dr. orvos, V. Cson- 
' gradi-u. 26. 7-70 

SzeszfAzde Kozpontl, varosi, 

lasd Kecskem6t th. Varos ps 

Szigeti Ivan Ferenc dr. figy- ^Z 

ved, V. Beniczky Perenc-u. 10. 7-80 J™ 

Szigeti JAzsel kereakedfl lakasa, . 1 _ 

i; lieat&r-ter 1. 7-01 W% 

Szigeti LlpAt ceg, g6pek 6s ola- %F 

jpk, III. Arany Janos-n. 6. 7-40 ^9 OB 
Oi ar. ft 

X 

z 
o Szigeti LlpAtnA «zv. gdp-.6s mj* 
muszaki kereskedo lakafla, HI. 1^ 

Arauy Janos a. 6. 7-41 ■■ 

Szigeti Mlhaly dr. egyetemes L^ 
'ndor, (ogorvos, IV. Nagy- ^3 
i-n. 31. 2-75 "^ 

Szlkvlzgyar r.-t., V. Bercs6nyi- 
n. 9. 71 

Szllagyl Istvan «Polgari» szik- 
vizgyara, sOr- 6s J6graktara,,V.. 
Beres6nyi-u. 18. 2-57 

Szlnhaz „Katona JAzsel**, 

lasd Kecskem6t tb. varos 

SzivAs Bela dr. Hgyv6d, TV. Nagy- 

kOrfisi-u. 13. 3-85 

SzivAs JAzsel dr. orvos, TV. Nagy- 

korCsi^n. 13. 3-48 

Szomor Sandor fiiszer-6s vegyes- 

kereskedo, VH. Battby4n'y-u.S2. 43 
SzAke Kovacs Janos ny. hu- 

szareETedes V Klapka-u. 11. 3-15 - 
SzAke Sandor gazdalkod6, V. 
, Fecske-u. 23. 6-98 

Szttieszetl es boraszatl ker. 

VeltlgyelAsAg^ m. kir., v.- 

R4k6czi-tt 17/19. 3-84 

Szoleszetl As boraszatl szak- 

Iskola, m. kir., lasd Iskolak 

SzollAsl Imre rOloskereakedO, V. 

8zabad3^g-t6r 4. 5-26 

Szucs MlhalynA »zv. gyiimBlcs- 

kereskedO, IV. Csanyi-u. 4. 5-13 
Szucs Sandor fuszer-, vegyes- 6b 
, tuzolfiauyagkereskedfl, V. Vfirfls- 

raarty-n. 10. 6-32 

TanlelttgyelA, lasd Iskolak 

203 Ksedskemet ■ Tanl ! tA ntik Apzff , ref or matus. 

lasd Isfcolak 

TapasztA Istvan ^dr. Hzemorvos. 

- V, Beiiiczky Ferenc-n. 8. 2-39 

Terray Gynla bookmaker ridk- 

iroda, iv. Kohary^n. 2. 3-83 

TAglAs SAndor rpostafOtisiJf.. IV. 

.Balay-o 8., 4-24 

■. Thary JAzsel dr.' o'rr-, f'iii- 6s 

-- t 'gegeBzakorvos, VI ..Katona J6zsef- 

«/s. .'■.■:•;■--... io 

Tllczer JAnosnA »zv. dohany 

nagy- 6a kfilfinlegeeuegf arudaja. 

IV. Nagykortisi-n. 9. 7-15 

Tl ringer Ferenc-lakatOBta ester 

IV. Mihes-u .3/5. 2-65 

Tlsztlfoorvosl hlvatal, m. 

kir., V. Csongrad-u. 2. 5-45 

Torma JAnos th. varosi altatorvos, 
VI. Bank ban-n 4. 3-80 

TormAsl SzAvtcs SAndor 

m. kir. alearedes, V. Rakdczi- 

ut 17/19. / 24 

TAth Ernff dr. m. kir. tisztifo- 
orvos maganlakasa, I. Arany Janos- 
*- *.. 2-07 

F. TAth Ferenc fiiszer- 6s ter- 
mehykereskedfi, ffl. G&3par Andras- 
n-i. 7-85 

TAth Gynla As tarsal pryumOtcs- 
kereskede, V. Matyasi-n. 7. 3-28 

TAtb Imre dobany- 6a b6lyegaru- 
daja, dohanyzasi eszkoz 6s jat6kitar- 

.tyakeresked6se 7-27 

TAth IstvAn antoservice Allomas, 
benzin-, ojaj- 6s alkatr6szkeres- 
kedfi, Bethlen-varos 1. 75 j^ s Mtetej^Mgi^s!gEsai!lia& Vegh Lajos ailatorvoa. Vll Mezei 

»■ ^- . 3-90 

VAgh SAndor TbYidaruhagykeres- 

ked6; I. FestO-u. 3. " ' . 5-434 
VAgh Zslgmond nriszabd 6sk6sz- 

rahakereskeddV I. 8zabadsag-t6r 1. 

.' 0~ '..-2-28 

Vegy vizsgAl A. allomas Kecske- 

m6t tfi. varosi, in. 8z6ohenyi-t6r 4 

2-79 

Vlllamosmti, Kecskemet thl. 

varosi: 

KSzpomi iroda, V. Csongradi-n. 26 
1-47, 5*98 

Enorgiaeermelotelep, Vin. Kossirth- 

«***. lm21 

Ghyczy Pal igazgat6 lakasa, V. 

Rak6czi-ut 17/19. 6-08 

Vlnce Mlhaly mfiszsros 6s hentes. 

in. Arany Janos-u. 1. 1-95 

VlnczIAr GyUrgy fflssjer. 6s ve- 

gyeskereskedfl, Knruc-t6r 8. I-74 

Vlsontay JAnosnA «zv. fflszer 

6s vegyeskereekedfi. IV. Nagykflrosi 

u. 36. e _ 17 Hivatalos qrdJc: 
H6tkb>ap: TAth IstvAn gy6gyazert;ira, 111 8z6. 

c.benyi-t6r i. 2-67 

TAth LAszIA, a <rMagyar Sakkvi- 

lags foly6irat szerkeszWje. I.Kis- 

falndy-u. 82. * 29 

TAth LAszIA dr. gyermekgyo- 

gyasz-iszakorvos, OTI R. I. fdorvos, 

T. Batthyany-u. 3, 89 

TAth MfhAIy.barkeresfcedoY pest- 

varmegyei ta]pboreloszt6, Vin. 

Katona J.-t6r 12. 3-09 

TtfrvAnyszAk, ktr., v. Rak6czi- 

fit 7- ■ 2-27 

Trlestl altalahos blztosftA 

tarsasag kecskemfiti fOngynek- 

s6ge, I. Iiestar-t6r 1. 7-77 

Trlnger Ferenc dr. orVos, 

V. Bera-u. 23. 1-28 

Trnx LaszlA m. kir. Graagy, 

TV. Viekeleti-n. 12. ^-47 

THzoItAlaktanya, L Deak-t6r 4. 

61 

TUzoltAparancsnok lakasa, . 

I. Batthyany-u. 10. 41 

Ury LaszlA ny. m. kir. 6raagy. 

V. Rak*5ozi-iit 20. 53 

Ctmesterl hlvatal m. kir., 

BatbOTy-n. 2. 5-48 

Vgyeszseg, blr., V. Kak6ozi-it 7. 
63 
Ugyvedl kamara, v Mk6czi- 

6t 4. 65 

VagA Sandor ladalerakat, IV 

Nagykorfiai-u. g. 2-19 

VAgAhld. varosi, vm. Szent 

Laszl6-varos 3. 2-60 

Varadl Gabor ny. miniszteri s. 

hiv. igazgat6, in. fforthy Mikl6s- 

ut 6. . 7_ 78 

Varga Andras fiiazer-, term6ny- 

6s fakereskedfl, I. Bnrga-u. 2. '5-70 
Varga Janos fnszer-, csemegeiiz- 

Jete 6s liaztkeresked6se, IV. Na^y- 

kflrOai-a. 12. 6_23 

Varga LAszIA vit6z, eceigyaros. 

IV. J6kai-u. 42. 5-89 

Vartnszky Gynla tb. th ny. fO- 

m6rnt!k, lakasa, Sz6ebenyi-t6r 3. 
3-54 
VarAczy Istvanne vend6gifis," 

m 6z6clienyi-t6r 1/3. 2-48 

Varosi mozl, berlft Bodies B6la. 

V, . RakOczi-ut ' 1-88 

Vary Istvan dr. tigyv6d, ni. " 

Bai,;J]ya.ny--n. 14. 3-31 

Vass Vlnce dr. leJkipaaztor, Til. 

8zabadsag-t6r 4. 4-50 

Vasvary Frlgyes vit6z, m. klrl 

egreaeB, IH.B.Sgfeehenyi-n. 7. 3-42 VltezI szek varmegyel, vi. 

LAszli Karoly-n. 5. 3-Q8 

Vogt Karoly dr. 5gyv6d, nr. 
8z6clienyi-t6r 3. 4-15 V6gh £stgi«oii€l 

urtszabi) 63 kfezrutia ilzlete 2-38 Vujovlch Ferenc dr. malom- 

igazgato lakasa, V Rak6ozi-varos 29 

7-83 

Vujovlch Gytfrgy gtemaima, 
V. Rak(5czi-varos 28. 7-82 

Well Alajos 6ras 6s 6kszer6sz, 
IVi 'Nagykflrosi-u. 4. Q^qq 

Weszely Jentf vend6gIo3, 1 Gas- 
par Andraa-u. 4. ' j 7-84 

Wogrlnoslcs G€za gyamClcs- 6s 

zt»lds6gexport6>, m. BelsO 8z6che- 
nyi-u. 15. 1-37 

Telepe: IV. RikcSczi-rAros 16.1-01 
Zaboretzky Ferenc llj. okl. 
gepeszmerndk hengermalma, IV 
Bethlen-krt 16. 1-53 

Zaloglntezet, lasd Postatakar6k- 
p6nztar 

Zlmay Pal gyogyszer6sa.IV.Nagy- 
k6rflsi-D.' 12. 6-22 

Znbornyak Matyas jnh-, sert6s- 
6s marliakeresked6, V. Matyasi-n 5 
. •"■ ' 4-72 

Zsadanyllstran radi6- 6s villa- 
mossagi szaktizlei". I. L6chner 6.- 
n - 3/o. .25 

Zsambokl Janos p6kmester, V 
LUiom-u. 24. 6-11 KECSKfiSTELEP 

(lasd Szeged) 

KEHIDA 

Hivaialos 6rdh: 
H6tk<(znap Vasarnap 6s 
finnopuap: 

^^-ig, ^:||: - 

Csak eJOfiaetak r63z6re: 20 — 21-ig. 

Csendtfrtfrsparanesnoksafi, 
" n». kir. - 2 

Ffiszolgab^rAl hlvatal 1 

Hegyl MAzes ref. Ielk6sz, w& Er- 

^d61yi,Part k6kesi jarasanak elnOke 7 

Katonal ep. As hatAsagok : 

Boov6d levente parsag . 5 

K«r jegyzoseg : 

AranyosszeiitmikWs 9 

Buza Q 

KozsAgI eldljarAsag 4 

Penzogydrl szakasz, m. kir. 

3 

KfiKESD 

(lasd PUspflkszenleresfibet) KELECSfiNY 

(lasd Okflrniezo) ' : 

KELECSiN ' 

;-, : (Jasd. OkBrmezfiX ,';. 204 Vasimap 6s 
iionepnap: 
8-12-ig. 8-H-ig, 

14-18-ig 44— 16-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20~r2l-ig. 

Allamvasntl eltClfarAsag 4 
Btfrtfczk Imre malomtnl. 9 
CsenddrsAg, m. kir. 8 

Cslkasz IstvAn dr. kflrorvoa, a 
■ posts bet. bizt. Int. orvosa 3 

Deak Ferenc meztfgazda> 
sagl szaklskala, m. kir. 2 

Kehlda As Vldeke Hangya 

Fogyasztasl As £rt Akeslttf 

szOvetkezet . 7 

Kohn LaszlA keresk. 5 

K«r|egyzjEfsAg ] 

Nagy VlktornA m. kir. posta- 
mester . jq 

SarlAs Gytfrgy dr. rdm. kat. 
pl6banos ■■ Q 

Nyilvdnds t&vbesztlo dllpmds 

a kozsigi eloljdrdsdgndl 

{Demecser 12. az. elflflzetfl) 1 KfiKESTETO 

A gyongyosi egys€ges hdlO- 

zaihoz tartozik 

Eivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

-4 gyongyosi egys^ges hdld- 
zathqz tartozik m^g: Mdtra- 

fiired, Mdtrahdza. 
KAkes szallA (21 6rat61 reggellg 
Badapest kozponttal tiaszekapceolva) 
1 

KELEBIA 

HivatqXos 6rdk: 

8-18-lg. 8-tl-ig, 

14— 16-ig. 
Csak elflfizetfik r6flz6re: 20— 21-lg. 

Abonyl DezsonA dr.-nA m. kir. 
postamester n 

Allamvasntak, m. kir., 4llo- 

m4sf*rb'ks6ge 
CsendArttrs, m. kir. 14 

CstszAr GAza pl6bdnos . 28 
FAskerty Istvan ny. mav. Alio- 

maselb'ljard 10 

Fekecs Istvan gyumlilcakereB- 

kedo 6 

IdOszakoaillomasafflBeniben: V/l— 
x/31-ig) ' 17 

FUldesdy Gergely dr. posta bet 

bizt. int. 6s kfiza. orvoa 13 

Hanak Imre hentesaraflzem 63 

t6gIagyAr 26, 

Hanak Imre tUzelft- 6s 6pit6si- 

anyag keresked6se 4 

Bangya fogyasztAsI As ArtA- 

keslttf szOvetkezet 19 B6tkflznap KELEMfiR 

Hivatalos drdk: 
H6tkozna P : ^S^ 

8— 12-ig, 8—1 trig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizerfik r6sz6re: 20— 21-lg. 

CstszAr LAszlA fbidbirtokoa 5 

K«zsAgt eltfljArAsAg 2 

PAchy Gyifrgy dr. pAchnJfa- 

lnst v 4 

Putnoky TIlAr 3 

KELENVOLGY 

Nyilvdnos tdvbesz6X5 
allomas: 

Hivatalos drdk : . 

Vasarnap 6s 

nnnepnap : 

8— 12-ig, 8-11-lg, 

14— 18rig. 14— 15-ig 

(El6flzet6ket Jasd^ bndapesti el*- 

fizet6k kOzdtt.) KEMECSE 

Hivatalos drdk: 

■■mi*-,, -. r»^r P tv 

8^-18-ig 8-li-ig, 

14— 16-ig. 
Csak elMizetfik r6sa6re: 20— 81-ig. 

Allamvasntak, m. kir., AUo- 

masf6nBks6ge \\ 

CsenddrOrs, m. kir. 7 

David BAIa m. kir. poatomester 

20 

FelsAszabolesI ttszal Armen- 

tesltft t&rsolat 15 

FdszolgablrA l 

Gynriss Denes rim. kat. Ielk6sa . — — .. — tJ 

Hangya sztfvetkezetf ArtA- 

kesfto telepe As htttdh&za 

IOsktinhalas (flzemben: V/l— 

X/31-ig) ■'- . 15 

lUAs BAIa vl f 6z, nyug. m. kir. ton- 

vedezredes 22 

n^arvAzy JAnos m6rnJJk, gyfl- 

molcs 6s bortermeiO borpine6i,k6zp. 

szesz«ted6je, azilvaaszal6ja 21 
Ke'e^ai gazdasAgl nApfaaz 

(Kulturhaz) * QO 

KtfzsAgl elttljarAsag ] 

I? ^ z * 6 * 1 ffy ttn >**lcsesomagolA 

(fizemben V/l— X/3l-ig> 29 

Kransz Dezstf bor6rt6kesit6, bor- 

termel6 6s borpr6seI0 19 

Mester JAnos 5 

™,« ,le r AntaJ gyUmOloakbreakedO 

(flzemben: V/l— Xy31-fg) 9 

Paksy Janos 25 

S ? h ^ dl ^ rntt ffyumeicanagykeres. 

jseao 1 q 

S S m ? ck w L ^ szlon6 eyfomZ 

nagykereskedS, export-import 3 
Welsz ArpAd szSlobirtokos, bor- 

kereskedO 20 

Zele Sandor gyfimb'lcskereskedo, 

(flzembenr V/l— x/3l-tg) \q 

Zsemberl Antal borbizomaDyos 2 Baas Ign'Ao ipartelepe 6a gazda- 

eaga 3 

HalAsz SAndor fasser- 68 ve- 
gyeskereskedS 17 

BlbjAn GAza dr. malomtelepe 28 

BorvAtb Imre fuezer-, fa-, SB6n- 
keresked6se 6s italm6r6Be 24 

Jarmy MArton dr. 29 

KovAcs Gytfrgy Jarast m. kir. 

allatorvos j.q 

Krlston MlklAs m. kir. gazda- 

sagi lelugyelfl 25 

KozsAgl eltfijArAsA^ 8 

Mlkecz Gfibor m. kir. eazd 

lelUgyeld S q 

9llhecz Istvan ffisHolgabirt 4 
Mlkecz Zoltan gyflgyszer6fl8 10 
Nagy Lajos kereskodfi 18 

NytrbogdAnyl jAras testae- 

velAsI . As nApgondozA kl- 

rendeltsAge 13 

ISIylrvIz szabAIyozA tArsnlat 

2 

Pataky DAnes jarasi m. kir. gaz- 

dasagi felflgyelfi 30 

PAnztlgy Art szakasz, m. kir. 9 
Polatsek SAndor dr. jArasorvos 

5 
Sllber Armln fakereskedfl (flzem- 
ben iv/i-rx/3i-ig) 26 
SzabA Lajos m kir ny.postam eater 
14 
SzllAgyt Andras burgonya- 6s 

zbid«6gkereskedo 12 

Udvarhelyl Andr&s term6ny- 
kereskedo, jarasi ligzteioszt6 27 

Zambory KAlmAn dr. kdrorvoa 
19 ha tavbesi£l6n mondatia be. K<erek€0yhd?a Hivatalos drdk: < 

f/z •■* Vasarnap 6s 

BetkGznap: finnepnap: 

..', 8— jaig, »— n-tg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. ^ 

Csak elMteetflk r68s6re : 20— 21-ig. 
Guttreund Kornel fMdb6rio 5 
Hercegprlmasl erddhlvatal 

Kdzsegl elttljardsag 1 KfiMfiND 

B6tk8znap: Vasarnap 6 s 
unnepnap: 
8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ■ 14— 16-ig. 

Csak elfif ize tjk r6fls6re: 20— 21-ig. 
Csenddrparancshdksag, m. 
-klri- 1 

Csdkas Ldrlnc vegyeskeresk. 9 
Hercegprlmasl Uradalom 
k6m6ndi gazdasaga 7 

Jantseh Jahoa dr. orvos 8 

Juhasz Istvan mav. allomds- 

kezelO 6 

Kdzsegl eldljardsag 

Porubszky Geza dr.rk. plebinos 
, 6a orszaggyfil. k6pv. 4 

Teplan Istvan ra. Mr. porta s. 
efienGr 3 

Toldezs&n Istvan lafeeresk. KEMENESHOGYESZ 

■ Hivatalos drdk: 
* Betbosnap: .Hivatalos drdk: 

8-^12-ig, " 8'^11-Jg. 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak el6fizet6k r6Bz'6re :, 20— 21-ig. 

Barios Sandor dr. ktirorvos 

12 
Kdmeal hengermalpm, e6gt. 

Wertheim Joaset .2 

Kdrjegyzbseg 1 

Ktfzsegl eldljardsag; .Cun 4 
Kdzsegl eldljardsag, Drava-' 

piski ■■.'"' 7 

Kdzsegl eldljardsag, Radfalva 
(nyilvanbs) 3 
Ktt zsdgL eldljardsag, Szaporca 
6 
Kdzsegl eldljardsag, Tesenfa 8 
Oesal Laszld ret. lelkesz 5 

Wertheim Jdzselmalomtnl. 10 N ag y k das agl VlUai 
'/ Szovetkezet ossagl 
klrendeltsege 

Oszlar Ferenc tvh: dtbiito* 13 

Padar Jdzset 6pulet- 6s Miziia- 
kereskedfi . . 38 

Patakt Tlbor dr. flgyv6& >22 
Scbrelber Gydla termGnykeres- 
■ kedd ;•; ■ '•■ ■: 14. 

Pataktalvy Lajoshd tfzv. iiy. 

szazados Czvegye 49/5 

Sepreny I Gyula teglagy&ros 6s 

fabereakedO , .32 

Szegedl Andor gydgyszer6az 26 

SzttOs Gyula KUdbirtokos 49/4 

Trenka «f anos hentes 6s m6szaros 

34 

Zlmanek Janos hagymatermelG 

27 KEMESTAR6DFA 

.' (lasd CsakanydoresalA) 

KEMSE 

(lisd.Betlye) 

KENDERES 

Hivatalos drdk: BetkOznap: 
8-^18-lg. ' Vasarnap 6s 
unnepnap: 
■'■:■■ 8-124g, 8-U-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Cask etofizetok rtsz6re 20— 21-ig. 
Ddbrdnte Jdzsel dr. orvos 2 
Nagy Imre IBldbirfcokos 3 

Rado Kalman szentmartbnljttHd 
blrtobos 1 

KEMENESMAGASI 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
Unnepnap: 
8-12-ig, 8— 11-ig, ' 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Cflak elOflzetCb r6szere: 20— 21-ig. 
Bdrondy'Jdzflfef vitez, kereak. 4 
Kelemen Ferenc dr. orvos 2 
Kttrjegyzds£g ' . 1 

Orsz&ffos Vlllamosmttvek 

r.-t. kOrzetszerelfis^ge 10 

Tlbortz Gyula malomtulajdonos KEMENESPlLFA 

(lasd Janoshaza) 

.KEMfiNYTANYA 

(liad Tiszaeselar) 

KfiMER 

Hivatalos 6ra%: Vasarnap es 
ftnnepoap: 

8— 11-ig, 
14- 16-ig.- 
Csak elflfizetOk r6st6ra : 20— 21-ig. 

AlIamTasutak, m. klr. allo- 

, mfi9ffln6k86g ; 
Csanky Benjamin reformatna 

lelkesz - -. 15 

CsendortfrknB»nltm«ny pa- 

rancsnoksag, m. ktr . (fizem- 

ben: IV/l-VIII/31rig) - 17 

Ciiehddrseg, m. klr. 3 

Csend&r blraddpar ancanok- sttg, m. klr. (uaeroben : m/1- 

"UI/F " * ' " 

(ueg, 

klr. (Ozemben: Vl/1— XII/31-ig) VHT/31-ig) , ■■.. 33 

Detektivklrendeliseg, m. Doroghy Salman dr. 

orvos KENDERES-PUSZTA 

(lasd Torn6c) 

fcENESZ-PUSZTA 

Gasd Kadarktt) KENfiZLO 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
Unnepnap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

, 14— 18-ig. 14— 16-!g. 

Csak elflfleetfik reozere: 20— 21-ig. 
Ciendfirtf r* t m. klr. 3 Hetkifznap: Hetkflznap : Vasarnap ea 
; Qnoepnap: 
8— 12-Ig, 8^11-ig, 

14-18-ig. . ■■■:• 14— 16-ig; 
Csak elOfizetOb r*Bz6re : 20— 21-ig. 
Csendttrttrsparancshoksag, 
m.klr. 2 

Kttzsegl elSljardsag 1 kfizeegi 
8 
D.oszpoly Gyula (epitesz) ma- 
. lomberlfi , "9 

Fabian Elek Hombar albizoma- 

nyos 12 

Fodor L. Elek dr. mav. titkar 

altomasfflnok 41 

Fpntos Geza dr. orvos ,20 

Pontos Istvann6 Ozr.vendegiAa 

29 

„Hanffya" Fogyasztast ea fir- 

tekeslttf SzBvetkezete 26 

Hazy Laszldne vitia, tanlt6 neje 

' 37 

Hegyessy Bela dr. apat, esperes- 

pl^banoB 12 

QeUenbach Gottfried bard 

dr. vitez, foldbirtokos 7 

(Jazdaaaga, Kilenoespns«ta 

49/2, 49/8 
Horthy Hlklds vlt6z nagy- 
banyal, Magyarorazag kormanyz6]a 

-HoBBznhati gazdasaga 10 

Hortby Mlklds IIJ. fflldbirtokos, 

gazdasaga, SzabolcsszAHas 4 

Horvatb Janoa kflzsegl 

Allaiorvos 80 

Kenderesl Ostermeltf Han- 

gya Bzttvetkezet 18 

Kf as Laszld ny. ffijegyzo 38 
KSzsegl eidllardadg 1 

Legoltalml parancanottsag 

Levente Egyesfllet 40 

Magyar? Koasa R. Istvdn raid- 

Mrtokoa. Kakat 6 

Mark6 Imre vMa, Mjegyafi 11 

tnlajdonoa Galloyf eh Odttn malomtnlajdonoa 
■'■-,'.'..;..■.:■ . "9 

Kenezltf 1 Hangya fogyasztasl 
<ea 6rtekealid azdTetkezet 

■■'■- ..": :."-, '■ 6 
Kttzadgl eldljarda^g 1 

Maezky PftlrAm. kath, pWba»os.5 

Szalay Geza dr. 

SzabA Zdltan fkisbirtokba, 
Zalkod , 12 

Szlttya Janoa dr» orvos 7 

Tdfh Antal rdm. kath. plebanos 
14 

Zalkod ktizseghaza uzemben: 
h6tl6n,8zerdand.e- 10— 12 <Sraig 6s 
p6ntekea 8— 12-ig Uzemben, llletve 
szolgalat 15 

Zalkodl „Hangya" Fogyaaz- 
tasl es firtekeaitd Szttvet- 
kezet 13 KERCA 

k Hivatalos ordk: 

_, Vasarnap 6s 

Betkflanap: ...jinnepnap.:-. 

; 8— 12-ig, 8--ll-ig, 

; 14— 18-lg. _: 14^-iMg. ; 

Caak el«izet6k r6az6re • 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. . 2 

Kbriegyzdsdg 1 

KERCSEL1GET 

(lasd Nagyberki) KERECKE — KEPEUKH 

Hivatalos 6rdk: 

„- ,_„ Vasarnap && 

H6tkiJ«nap flnnepnap: 

8— 12-Ig, 8— 11-fg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eWlizeWk r6szere: 20^-21-ig. 

Csonakl nradalom* tnl. 
«Latoroa» r.-t. 6s Backer QyOr 
sztil. br. Sohfinberg Lnisella.Ca 

KOrlegyzdseg KERECKI 

(Lasd Kereeke) 

KERECSEND 

Hivatalos drdk: ' 

Vasarnap' 6s O: 

3 

a. 

O: fjHatyaa" mozg 

Szab6 Matyaa 

Nemeth Jdzsef : 

me gter m. kir. posta- KENfiZ-PUSZTA 

(las! K6r5s8Bakal) 

KENGYELTO PUSZTA 

(lasd Ny6kl&dhaaa) 

KENYERI 

Hivatalos drdki 

- , .,'".■ Vasarnap es 

B6tk6znap: finnepnap: 

8— 12-ig t 8— llrig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eloflzetflk r6az6re: 20— 21-ig. 

Czlr&ky Jdzsel grdf nradalmi 
Int6z6e6ge 3 

Korjegyzo'seg, Papdo KENYfiRMEZO- 
MAJOR 

Nyilvdnos tdvbesz&lfi dllomds 
Hivatalos drdk: 

HJtkUznap; Vasarnap es 

finnepnap: 

8-ii-ig, 

14-16-ig. 

(Elflf Jsetfiket lasd az esztergomjl 

el«iaet3k kfla6tt.) 8-13-ig, 
14— 18-ig. B6tk«znap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14^-18-ig. t4-16-ig- 

Csak elofizetflk resz6re : 20— 21-ig. 

Czlrak Sandor m. kir. postames- 

..'*«*:■■. '.. .5 

Egrl eraekl nradalom al- 
bertmajorl lntezlfaege* 

PemJ6n 2 

Kecsmar Iatvan bengermlhnal- 

mos 6 

Kereesendl fogyasztasl. es 
ertekesitdBZOvetkezet 8 

KdzB6gf eldliardiag* Dsmj6n 

4 
Kttzsegl eldljardadg, Kereosend 

Spekker Sdndor termenykeres- 
kedft, Patura bizomanyofl 7 

Tamasay Laszld dr. nemes, 

teglagyaros ,3 KEREKEGYHAZA 

Hivatalos drdk: O: 

N 


H6tk0znap: Vasarnap 6» 
Unnepnap : 
8-12-ig, 8— U-ig h 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 
AUamvasutak, m. ktr. allonias- 
,f6n»ks6ge 18 

Ballnt Imre dr. orvos 13 

Bedd Bela dr. kttzs6gi orvos 9 
BedO Bela dr. II]. posta bet. 

bizt. int. 6s k(fzs. orvos 6 

Beretvaa Iatvannd dzv. 21 
B. iSzabd.Imrend gyUmOlcs-, . 
szesz- 6a bortigynb'ks6ge 14 

Caenddrdra, m. klr. 5 

Farkaa Zdltdnne dr.«nd dz*. 
3 
Feher testverek henger- 

maltna 11 

Jancalk lstvao fatelep 17 

Kecskemet! kereakedelml 
Iparhltellntdzet *s ndp- 
bank kerekegyhazal liokja^ 2 
Kdzs6gl eldljardaag 1 

Levente kdrzetparanca- 

noksag, paranosnok Szalay Lajos 

■■ lohadnagy 10 

Luaztlg Janos tenneny- 6b. bor- 

kereskedo (Uzemben V/i—X/31-ig.) 7 205 K*rekw,ha*« JMsztgirtrattajjy|vjyj^ ismeroseit. 

RilDD MDF Auto 6s »otorker6kp4r szaktaiele 1* . Aft 
UAK1F ■riKl Keszthely. Kossuth Lajos-utca 2. I.: 90 Dloczar Antal dr. fdldbirtokos, 

M6czartelep J 9 

Ocsa 6s vldeke „Hangya" 

4 fogyasztasl es" '• ertekesf t3 

szoVetkezet 16 

Rdm. kath. plebanla 4 

Rnttkay Lajosne ozv. gydgy- 

szeresz |2 

Sandor Fereric vitez, termeny 

kereskedfl ■' g 

Sebesteny Laszlo koza. fSjegyefl 

15' 

KEREK-PUSZTA 

(lAsd Kadarkut) 

KEREKI 

(lasd Kfirbsneg'y) 

KERENY 

Hivatalos, ordk: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. ; I4_i6-- e . 

, Csak elflfizetflk reszere: 20— 21-ig. 
; Burger Maty as vendeglfls Q 
Kttzsegl eldljarosag 1 

'Mtlller Jtfzsef vegyeskpreskedfl 3 
Schlachter Adamne ttzv. dr.- 
ne 2 

SzemzcS Istvanne faidbirtokos 5 
Tarllllon Jozsef dr. orvos 6 
Tnffner Jozsef dr. kBzsegi & 
posta bet. bizt. int. orvosa 

KEREN Y-PUSZTA 

(lasd Kirdlyla) 

KEftEPES 

Hivatalos drdk: ; H ^ 2nap; v ^ e r p n xt 8 

, 8— 12-ig. 8— 11-ig^ 

14— 18-ig. 14^1 5-ig. 

( Csak elofizetob reszere: 20— 21-ig. 

CsendttrtSrs, m. klr. 4 

^ Farago LaszIO dr. foorvoa pen- 

zf6ja (nyari allomas) ] 

KerepeskozsegelGljAi-osaga 

Laszlo B£la kiJzsegi fdjegyzO 2 
Wiedemann 1st van dr. 

ktSae. orvoa 5 

KERESZTESPUSPOKI 

ilasd Mezflkeresztes)' 

KERLfiS : 

Hivatalos ordk: 
Hetkbznap - KERT&SZSZIGET 

" (lasd Fiizesgyarniat) 

KERTMEG 

(lasd Veezto) 

KESELYtf SHALO M- 
PUSZTA 

(lasd Mezdcsat) . 

KESZEG 

Hivatalos drdk: 

BStltfiziiah. Vasarnapes 

Hetnoznap. unnepnap: 

8— 12-ig, 8— U-ig. 

14— 18-ig. 14— 16-ig/ 

Caak etorizerflk reszere: 20— 21-ig. 

KBzsegl eldljarosag 2 

Purgly Em II yitez fflfspan 1 

Tejcsarnok, tul. Feher Andras 3 

KESZEGFALVA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetAk re>ze>e: 20 — 21-ig, 

Fdzy Sandor if J. Fatura bizo^ 

manyos 4 

Imre Zoltan dr. kBroivos 2 

Kbzsegl elol]ar6sag ] 

Toman6czy Odbn nagyberlB, 

Balvanyszakallas 3 KESZNYETEN 

(lasd Girincs) 

KESZOHIDEGKUT 

Hivatalos ordk: 

.B« tteMp: ~>« 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , 14— l&-ig. 

Csak elflfieerfih rtszere: 20— 21-ig. 

Ausch M6r 6s Ila fatetepe 6s teg- 

lagyara (lasd a gybnki elOfizetok 

kfizfitt) 

Dahmer Jakab vegyeskeresk. 
termeny- 6s illatbizom. 2 

Ktizsegl elctljftrosag ] Vasarnap ds 

tlnnepnap-: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig, 

Csak elfifizetCk r^szfire : 20— 21-ig. 

RttrjegyzOseg 1 

.. Ranch tlanou sFnturaa bizoma- 

nyos 2 

. Ungar Marion tBIdmfives 3 

KERTA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8-11-ig, ; 

14— 18-ig. 14— 15-ig. - 

C«ak iBtflfiaetflk i*aa6re: 20— 21-ig. 

Csendorttrn,; m. klr. ' 4 

Dttbrttnte Jdzael dr. kBroryos 2 
Drelszlger Nandor Varcsalit- 
pnsztai gazdasag 3 

K *""Jegy^«seg 1 KESZTHELY 

Resztvesz a balatoni 
Jcorforgalo-mban. 

Hivatalos drdk: 
Ejjel-nappali szolgdlat 
Postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos or at: 
Pdlyaudvar ejjel-nappal 
Postahivatali nyilvdnos 
dllomds: 

(V/l-IX/30-ig, 7— S4-ig) 
(X/l-lV/30-ig, 7-21-ig) 

Acs Janos Magyar Gabonakeres- 

kedoimi r.-t. bizom., 8z6chenyi-n-8. 

2-44 

Ad6hlTatal f m. klr., Deik Fe- 
renc-u, 8. 89 

Allamvasntak allomas- 

Ion«ksege 1-71 

Mivant, a m. kir. allamvasntakkaz- 
titi g^pkocsiuzem kirendelta^ge, 
palyandvai: j-20 

Amazon szallA, Jnbass^sKalmar, 
Featetlcs-o. 11. 1-02 Babtcs Gynla ffiazer, p6Mzl©t, 

; TBpolcai-6t 12. l-©4 

Babies Pal 8 5Md6je is fflezer- 

aziete, Vaszary Koloa-u. 18. 1^03 

Babies Rezso ffiszer- 6sc8emege- : 
keresk., Kossuth Lajos-n. 36. 2 i 58 

Baksa JenC mfls'zer6sz &s fegyver 
railv63, Vaszary Kolos-ii. 5. 2-61 

Balaton drogerla, dr. Benitzky 

Ott6 vegy^sz, Kossuth .Lajos-n'.' 35. 

2-22 

Balaton- es Hnllam SzaI16, 

benfitul.: Kiss Lajos (iizemben: 

IV/16— X/15-ig) Balatoaparti-s6tany 
'■53 

Konyh£ja(ueemben: IV/lfi-X/16-ig) 
■■'■-'.■ 1-76 

Balatoni ant6szavUzlet, amo- 

nkai alkatrtszek, Braun Istvahn6 

keresk., Georgicon-u. l. - &Q 

Balaton Halaszall rl-t. telepe 

Kasaatli Lajos-a. ill. 35 

Balatoni Karlr fidkszerkesztfi- 

s6ge €a fiokkiaddliivatala. ErzB^bet 
kiralyn6-a. 18. j_5Q 

Balatoni IHnzenm, 

Mu?eum-u. 2. 1-91 

Balatoni strand penztarfiizem 

ben : IV/ie-X/i5-|g) Balatonpart 6 

Balatonvldekl Aruhltelezo 
SzUvetkezet, Keszthely, 

Georgrcon-B. 1. ^[.3] 

Barcza Kalmfinne ozy. nagy. 

alaspnyl, moag<Sk6pfizetn enged6- 

lyza, VflrOsmarty-u. 11. 2-10 

Bard Imre autoszaknztete, Kossuth 

UJ03-D. 2 9 6 

Bardos Dezstf clpG- es divataru 
keresk.^Kossuth Lajgs-u. 19. I-45 

Barta Karoly dr. agy v&t, Kossutb 
l^ajoa-n, 2ft. j^q 

Bartos 1st van dr. orvos, 8z6 
cbenyi-a 3. 1-14 206 Benke Lajos dr. r.k. wtok'tart, 

Deak Fer.eac-a. 3. : 2-0£" 

Berenyl Beta epltkezesi anyag 

keresk., Kossutb Lajos-ti. 12^ 2, 

Berzsehyl Laszl6 dr. kir. k6z- 

Jegyzo irodaja, Georgicon-n, 7. 50 

Lakasa, Heiikoo-n. 16. 1-08 

Berzsenyl Laszld Hungaria it 

P^ti Nitrogen mutragyagyarak k«r- 

zet kepviseloje. a Futura r.-t. f5- 

bizom. lakasa, Kossuth L.-n. 24. 

1-99 

iroda, Cserszeg-Ti. 1. 2-59 

Bird Sandor keresk. ugypak es 

bizom. (uzemben: IV/16— X/16-ig) 

Apponyi Albert-u. 9. I-52 

Bohar Lajos keresk,, Vaszary 

Kolos-u. 22; 2-72 

Borbely. Istvan epf tesi vallalat, 

Magyar-u. 16. 2-78 

Bozdky Jentf dr. tigyved, 

Regi TasntaHomas 1-93 

BOhm M6r malomtol., Eresebet 

kiratyne-d; 13. 42 

Bnjdoso Istran vit^z, ezelfitt: 

Barta Vllmos cemeutarugyara , 

Rakoczi-ter 15. 4.Q 

Bnzas Bela dr. (dszolgablro, Hii- 

nyadi Janos u. 7. 2"09 

Bnzas Ferenc fuszer- 6s termeny- 

keresk., Rak6czi-ter 18. \ 2-15 
Castelll Arpad, a K.v T. ig> 

Wib^rndke, bites k6nyrvi«sgal6, 

Mozeum-a. 5. 023 

Cs6by Lajos gyogyszeresB, Fes- 

tetics-u 18. 29 

Csendorseg, m. klr., Deak Fe- 
renc-n. 15. , 49 

C$end0rsz<rnyparanesnok- 
sag, m. klr., Kossutb Lajos~-u.81. 

„ -' . 6 ° 

Cserszegtomal nagykttzseg 
jegyzGl hivatala, Georgioon- 
a - 3 -. 1-57 

Csery Geza kir. jarasbirfisagi 
einSk, Kossuth Lajos-u. 42. 2-60 

^■"■C.no'rtan-. tenietkezes] es 
hullaszillitd aatdvall., Vaseary 
Kotos-tt. 10. 1-17 

Cslsz^r Janos dr. jegyafi, 
RAk6czi-ut »s. . 2-52! Deak Geza (Sskereszteny textil- 
bolt tul., Andrassy-ter 4. 2-43 

Dohanynagyarnda cegtui. «zv. 
tengvary Ferencn6, Kossuth Lajos- 
n. 22. 2-48 

Dnnantnll Ztfldmeztf sztfvet- 
seg, Deak Ferenc-u. 16. 67 

fibttOlparosok anyagaru es 
epltkezesi szttTetkezete, 
RAk<5czi-ter 13. 81 

Erdelyl Gynla ny. mav. feiagy., 
mavant ffin«ks6g vezetdje, Zrinyi- 
Mikl6s-u. 7. 1-47 

Erd6iyt Szllveszter vend^gl*s» 
Hftjdu-u. 1. . 2-85 

ErdtffelUgyeltfsegl klren- 
deltseg, m. klr., Kossuth Lajoa- 
«■ 72 v 1-93 

Erzsebet tndontany egye- 
tein, m. ktr.,P6oa DiakudiiWje 
(fizemben : IV/16— X/15-ig), Belikon- 
Hget 1*73 . 

Eszes Mthaly divntarukere?k. 
iizlet,. Kossuth Lajos-u. 27. 1-26 
Lakasa, Balaton-u. 3. 2-65 

FaragO Ferenc Shell-kepviaelet, 
autodzakflzlet, Kossutb Lajos-n. 43. 

Lakasa (ttzemben : IV/16— X/iR-ig) 
Georgicon-u. 6. . 1-70 

Farkas Gynla fiveg- es porcellan- 
keresk., fiveges, Kossuth Lajos-. 
•a. 25. 2-29 

Feber Sandor ny. reilgimn.tanfit 
Rak<5czi-ut 94. 2-07 

Ferenczl Lajos, Hancz6k-u.fi. 
2-68 

Festetlcs GyOrgy hereeg 
nagybirtokos, Festetics-u. 1. 1 

Berzencei As keszthelyl gazdasigl 
feliigyelflsege v. Benc^ik Sindor 
gazd felflgyelfi, Featetlcs-u. 5. 47 
Foerdohlvatala, Georgicon-u. 5. 18 
F5titkaci hlyatala, Festetics-u. fi. Festetios heroeg ffltitkara. Feste- 
tics-u. 5. og 

Kastetya, Festetics-u. 1. 4 

M6uesmesteri lakas, Fenekpnszta 

2-2072 
Rochlitz Bela hgl erdatan! lakasa, 
gr. Bethleo-u. 5. 27 

VersenyistaJI<5ja, Fen^kpusata 

2-20/4 

Festetlcs GyOrgyne hereeg., 
ne, Festetios-u. 1, ' - ^■ 

Fllszar J6zsel berautdfuvaroz6- ; 
vail, es autdjavitomflhely, Kossutb 
UjOs-n. 47. 1-05 

FtfszolgabIr61 hlvatal, Dedk 
Ferebc-u. 31. 38,1-61. 

Frank Imre konfekcid- en textil- 
> keresk., Kossuth Lajos-u. 11. " " 9 

Frledrlch Frlgyes fttszer-, tes- 
tek- 6s hiztartisi cikkek keresk., 
Kossutb Lajos-n. 13. . 45 

GalAndr&sne,ZaIa divathas, tex- 
til- es divatarukeresk., Kossutb 
Lajos-u. 16. 2-46 

Gardonyl Lajos dr. szerkesztft, 
Sz^cheoyi-u. 1. 2-89 

Gasz Jozsel teraetkez6sl vallaN 
koz6,- Georgioon-u. 2. 1-58 

Gazdasagl akademla, m. 
klr., Deak Ferenc-u. 16. 19 Kemiai tanszek 2-14 

Kiserleti ter, Mityas klrily-u. 2. 77 
Major, Rik6czi-t6r 14. 26 

Gebel Bela m. kif. postatiszt, 

Balatop-u. 9. 3-00 

G6czy Gynla, m. kir. alezredes, 

Kossmh L.-u. 42. , ' 2-70 

G6csel J6zsef fflszerkeresk. (flzem- 

ben: IV/15— X/lB-ig) Kossuth La- 

Jos-.u. 62. 1-41 

Gyorslro-es geplr6Iskola all. 

eng. Erzsebertf klralynfi-u^ 18. 

01-50 
Hajoallomas Balatoni Hajozasi 

r.-t. (fizemben: V/16— X/15-lg) Bala- 

tonparti s6tany 94 

Haj6s Sandor epIWdany*g- es ' 

Bz.6ukeresk:., Peth6-a. 4. 41 

Balaszcsardo, berlotul. Prill 

Gyuta, Helikouliget 1-61 ezzel szeaftiy tPdflbeteaeken seait Kessthely . Bauser . Janos dr* m. kir. gaz- 
dasflgi akad6mtai Ig. lakAsa, Deak 
Fereno-u. 33. 64 

flelttek JAzsef 111- tuazer- 6s 
csemege keresk., Koasntb Lajos- * 
d. E4. 1-07 

Hellkon kttny vnyomfla, kSnyv-, pa- 
pir-, jrfazerkereek. (M6rei ut6da) 
KoBauth Lajos-u. 8. 30 

HAvtzgyAgyfttrdtt IgazgatA 
saga, Festetics-u. 1. 1-79 

HoehstUdter Jeno* dr. tlgyv6d. 

Deak Ferenc-u. e. 1-32 

Holfinann LIpAtnA ttzv. ma--, 

gAnzo, Balaton-n. 20. 50 

Hoffmann MlksdnA ttzv., ma- 

gAnz6, {fizemben: IV/16— X/15-ig) 
Sz6chenyi-u. 8. 24 

Hoffmann MArnA ttzv. As Ha 

cement- 6s 6pflleMakeresk., Ba- 
kaca-q. 8. 8*7 

HoImannPAl dr. okl. mezogaBda, 
Balaton-n. ltf. 2-88 

Hoffman Zslgmond dr. 

ved; Georgtcoo-o. 9. 

Holczer Ferenc divatard-, noi 
konfektid-, r6fbs- 6s cip6keresk., 
Kossath Lajos-u. 13. 2-47 

HorvAth Antal vlzvezetSkszorelfl 
. 6s lakatos, Hajdu-u. 3. 2-75 

Horvath GaspAr ftiszer- 6a ve- 
gyeskeresk.,Tapolcai-u. 16. 2-32 

HorvAtb JAnos ]6ggyAros, PetOfl- 

. u. 10: 1-24 

Horvath JAzsef dr. figyv6d; 
Bz6chenyi-u. 6. 1-37 

Horvath ZoltAn dr. orvos, 
Kossath Lajos-u. 43. 1-96 

HOlter Lajos dr. keszthelyvid6H 
kiirorvos, Koasnth L.-u. 26. 2-13 -% Hudep JAzsef okl. komtives, Pal- 

o. 2-34 

HungArla SzAUA 6s Etterem 

Unger KAroly, Kossuth Lajos-u. 35. 
49 
Ihgatlanlorgalml froda 

dr. Kozak Laszlo, Deak Ferenc- 

u. 49. Q83 

JArAsblrAsAg, kir., Georglcon- 

a. 16. 7 

Jobs Viktor dr. orvos. szanatd- 

num. a posta' bet. bizt. int. Orvosa. 

Zrinyi Miklds-n. 13. 66 

KAlmAn LaJosnA kereBk. t 
Kossuth Lajos-u. 29. 2-55 

Kamaras Laszlo dr. m. kir. 
Allatorvos, 8zechenyi-a. 7. i 

Karacsonyl LAszlA dr. gazda- 
sAgi akademiai r. tanar, HelikOn- 
Uget 1. 2-19 

Kardos Zoltan dr. figyved. Oeor- 
gicon-u. 12. 71 

Karmellta RendhAz, Tapolcal- 
ut i. . 90 

Katktcs Lajos f6rfiszabd. Kossuth 
Lajos-u. 38. 1-97 

Katonal ApUIetek 6s hatA- 
sAgok: 

M'. kir. vonatalakulat, Deak Ferenc- 
n. 67. 37 

Jarasl m. kir. katonai parancsnok- 
eag, Kossneh Lajos-u. 13. 2-23 

Kattauer Gyala dr. kBzs. Allat- 
orvos, Kossuth L.-u. 6. 2-67 

Kelemen Imre teglagyaros, 
Hancdk-u. 17. 2-76 

Sell Andor dr. flgyv6d,Georgicon 
n. 4. 1-30 

Keller Oszkar dr. gazd. akade 
miai rendes taoAr, . Hnnyadi Janos 
u.,1. 1-56 

KemAny LAszlA Lajos dr.mav, 
fotiszt, Kossath L.-u. 91. . 2-86 

Keszthely . JArAsl Ipartesttt* 
lei, Kossuth ljajos-n. 69. v 1-06 

Keszthelyl Iparl As Gazda> 
sAgl BItelszttvetkezet, 
Georglcon -a. 3. 1-12 

Keszthelyl Yacht Club 

Balaton parti setany r 54 

Keszthelyl takarAkpAaztar 

r.-t„ Kossuth Lajos-u. a. 11 

KeszthelyvtdAkI takarek- 

pAnzt&r r.»t., Koasutb ijajos- 

d. 36. 13 

Klnlcs Jdzsef villanylelszereiisl 

vflll. Kossuth Lajos-u. 12. 2-41 Kfsbalaton vlzrendezd tar- 
sulat fenekl gatdrs6ge, Fe- 

nekpusata Iakola 2-20'8 

lgazgatdsaga, Castelli Ig. Mazeum- 

n'bJ 28 

B6gi allomas 1-44 

Klein J. Jentt (estekszakOzlet. 

Kossuth Lajos-u. 6. 61 

Klempa Karoly dr. premontrei 

tanar, Andvassy-t6r 10. 1-88 

Koch Antal IfJ.ffiszer- Ascsemege- 

fizlete, keresk. iigynokaeg 6s hiaom. 

Erzs6bet kiralyne-t6r 3. 1-46 

Kolbal Karoly gazd. akad. r. 

tanar, VbTBsmarty-u. 7. 91 

Kovaes Anna kSnyy-, papirke- 

resk., Kossuth L.-ti. 10. 2-87 

Kovaes Endre dr. ileyved. Kos- 
suth Lajos-a 18, 15 
Kovaes Istvah epitfisi anyag-es 

sz6nkeresk., Georgikon-n. 1. 1-72 
Kovaes Islvdnn6 penzfoja (flzem 

ben : IV/16— X/16 ig) Balaton-n. 17. 

Kozak LaszlO dr. ingatlanforgal- 
mi irodaja, Deak Fereoc-a. 49. 83 
Kozs6]£i Idegenforgalml 

Iroda (uzemben;IV/i6-X/t5-lg> 

Andi-assy-ter 1. 8 

Kraasz Jenff -terntenykeresk., 

Erzs6bet kiralyne-ter 3. 2-35 

Kransz Zslfimond ffiszer-. Uazt- 

^sgabonakoresk..(uzemben: IV/16— 

X/16-ig) Elak6czi-t6r 3. 1-09 

Kan Nandor fatermelo, Park u. 5. 

5 

fipfilotfa- 6s asatalosanyagfatelep, 

Hajdu-u. 33. 80 

Kartz M6r keresk. UgynOks^ge. 

Audrasdytfir 4. 1-67 

Kntassy Gnsztav szAnkeresked6s 

(dzemben X/16— IV/15-ig, Kossntb 

Lajos-u. 60. 1-54 

Laab Lajos mesearos 6s hentes, 

Kossuth Lajos-a. 34. 1-35 

Landl Ferenc ny. Iskolafelfigy., 

igazgato, Rak<5czi-ftt 98. 39 

Lang Jdzsef 3zobaresto-6a m&zold 

mester, fe3t6kkeresked6se (fizem- 

beo:IV/16-X/l5 igiHajdn-u.8.1-92 
Langmar FerenC 6pit6si vallal- 

koz6, Balaton-u. 1/a. 2-80 

Lazar Ferenc szalllt6. fuvarozo 

vallalkozi, Georgieon-u. 9.. 1-55 Blatls B61n bornagykereskedS, 
Kisfaludi-u. 18. ' 7 

Mautner Jdzsef vjzrezetdksze- 
relfl, Kossath Lajos-u. 16. 1-64 Legoltalml Ll^a keszthelyi cso- 

port eln6kB6ge, Kossuth Lajos-u. 28 

. 2-18 

L6nard Janos dr. hg. urad. fd- 
litkar, kormanyfotau., Festetics 
u. 10. 1-27 

Lenarth Erzs6bet m. kir. posta 
s.-elleudrn5, Bakdezi-Ut 44. 1-22 

Lengvarl Ferenen6 Ifzv. do- 

hanynagyarus, Erzs6bet kiralyn6- 

ut 17.. 2-49 

Llesar JAzsef szabd, J6kai-n. 2 
1-87 
Ltgetl Jentf hitk6zs6gl. titkar, 

Geoi gicon-u. 17. 2-11 

Lftke Lajos dr. szUlesz,"" orvos, 

Koasutb Lajos-u. 66. 92 

LOke Lai ottne dr.in6 gvermek 

fidttl5le (uzemben: IV/16 -X/16-ig^, 

Belikonliget 93 

Lndwlg es ErdOs f6rfi- 6s n6i 

gzabdslg, Kossuth Lajos-u. 43. 34 
Lagossy J end, a Shell kflojaj r.-t., 

ttbizom., Kossuth L.-u. 62. 2-57 
Lnkaes Karoly m. kir. honybd- 

ezredes, Eres6bet klralyn6-u. 23. 
2-16 
Lnkaes Mlhaly dr. orvos, . 

Bakacs-u. 6, 1-25 

M. kir. allaml keszthelyl 

dtmesterseg, Arany Janoa-n. 21. 
2-24 
Magyary Gertt dr. k6rnazlg. 

fdorvou, Deak Ferenc-n. 43. 35 

Hannlnger Gusztav Adolf dr. 

ab»d6mial megbizott tanarseg6d, 
Helikonlipet 2-25 

MANSz. vasutas szakosittaly <rvitfez 
nagybanyai Horthy Istr&nn6 »Led,ny 
neveW Int6zete 6s tldhiflje, Gr6f 
Bethlen Istvdn-n. 2. 2-88 

IMartonffy Imre nyersbdrbizoma- 
nyos, Vaszary Kolos-u. 5. . ,2-94 

MateoszTeherfnvarozA Val< 
lalat Poda Ignae, Hajda-u. 36. 

01-63 Mavant., lasd Allaravaautak alatt. 

Mayer Test verek g6pmQhe]y 6s 

vas5nt0de, tUkdozi-t6r 20 82 

Ittedgyaszay BAla dr. iigyv6d, 

Georgikon-u 3. 1-29 

lUelnl Gyala kavebehozatall 

r.-t. keszthelyi fi6kja, Kossuth La 

Jos-u. 31. ' ' W 

HI elzler Ferene Rentes 6s m6sza- 

ro.-mester, Feh6rGy8rgy-u.^. 1-90 
Menezer Imre dr. Q gyved, Deak 
. Ferenc-u. 1; 1-19 

Menetjegylroda ftAk (hivata 

los) Andras"9y-t6r 1. 1-66 

Merenyl JAzsef m. kir. posta 

tlszt, Helikonliee.t 1-80 

Mesterlch Elek dr. tb. var 

meeyei fdorvos, Deak Ferenc-n. 39 

1-33 

Mojzer MlklAsnC ttzv. b6raut6s, 

R:ik6czi-t6r 17. 21 

MOlnar Janos ny. nt. kir. postafO- 
lelflgv. (Uzemben: IV/16--X/16-ig) 
Kossuth Lajos-u. 60. 1-68 

Molnar MlhAly kelmefestO 6s 
yegytiaztit6, Andrassy-t6r 1. 2-93 

Mosonyl Hlml okl. zenetan&r, 
all. eng. maganzeneiskola, Bala- 
tou-u. 12. 31 

Nagy MAr cipd-, or) 6s n6i divat 
hftza (flzemhen IV'16— X/16-lg) Kos- 
euth Ijajos-u. 17. 1-75 

Nemeth Ferenc csemege-, rfbjzer- 
6s hazt. cikkek keresk., Kossath 
Tjajos 7 u. 88. 55 

Nemetli IstvAn 6pitoraeater, mO- 

k6- 6s cementaruiizem, Rak6czi-dt 1. 

1-69 

Neo Imre fnszerkereak., Kossuth 
Lajos-u. 46. 56 

Neumann Mlksa dr. orvos, v a - 
szary Koloa-u. 1. 1-15 

Neumark Sand or hentea «s m6- 
szaros, Kossuth Ijajos-u. 10. 1-73 
Lakasa, Sz6chenyi-u. 3. 2-58 

Nenmark S&ndor If j. m6szaros 
(fizemben: V/l— X/31-ig) Kossuth 
Lajos-u. 1. 2-12 

Opltz Laloses fla vaafeoresk., 
Kossath Lajos-u. 11 ' 57 

OroszlAn IstVAu dr. ad6h. vez. 
jegyzd, Erzs6bet kir .-At 15. 2-82 

Orl LaszIA sOrraktAr, (flzemtren 
V/l-X/3t-ig) Feh6rQy6rgy-u. 8. 52 

Papp IMlklAs 6ras, 6kszer6sz, 
Kossuth L.-u. 16. . 1-04 Prill GynlabornagyketeskedSbiao- 
many 6s dgynb"ks6ge > Fej6r GyBrgy- 
u. 2. 2-91 

RAkos TstvAn FlnlnternAtas , 
As ttdiiltfhaz, Kossuth Lajos- 
n 103. 2-Q4 

Ranolder-lntAzet (Bzent Vlnce 
zarda) Kossutb Lajos-u 76. 75 

RcgOM SAndor gytunOlcsnagy- 
kereEk., KolozsvAr-u. 19. 2-74 

Relsehl Marcel dr. flgyvAd, 
Kossuth Lajoa-u. 24. 22, 

Lakasa: Gr6f Bethlen IstvAn-u. 4. 
2-92 

Relsehl V. As Fla sHrnagykeres- 
ked6s, DeAk Fereno-h. 80. 17 

Rosenberger BAla divatAru- 
keresk., Kosanth Lajos-u. 83 20 

Rosenberg ErnO [Uszerkeresk. 
Kossuth Lajo's-u 30. "* 

Rosenberg ManA kereskedft, 
Kossuth bajoB-u. 9. v 1-tia 

SchOn Jakab bentes As ra6szaros t 
6opronI-u. 3. . 1-13 

SAnyl' JAnos nOl szab6, Kossuth 

■ - . 25. 2-81 

SAnyl LAszlA faster-, csemege 
keresk., Kossuth Lajos-u. 15. 1-62 

Sermann 1st van, a Butter 6s Le- 
ver r.-t. tisaviseloje, Arany JAnos- 
u. 18. ; 2-54 

Simon SAndor dr. orvos, szem- 
speolalista. Kossuth Lajos-u. 1. 85 

Simon SAndor filszer- 6s osa- 
megekeresk., Rakdozi-t6r 21. 2-39 esa., 

76 PArkAnyl Szerafln All. polg, 
iskola ig., DeAk Ferenc-u. 21. 2-42 

PAczely FIAra.RAkoozi-fit 5. 2-66 

PAnzttgydrl blztosl kertllet 

vezetdle, m. klr., Petofl-u. 2 

1-11 

PlUer Arthur flgyv6d, Gooygi- 
oon-u. 14. 2-79 

PlAbAnla. rAm.kath., Andrassy- 
t6r 6. 1-10 

Poda IgnAC Mateosa teherautd- 
fuvarozd. Hajdu-a. 35. 1-f 

PollAb OAvld szAilitd, Gnterber- 
ger-u, 21. l-Ol 

PollAk Ferene Dveg- 6s porcellAn- 
keresked6s, Kossuth Lajbs-u. 18. 

1-1^ 

PAsfay SAndor nagy is kia- 
bark6ozl m. kir. szAzados, Erzs6bet 
MrAlyn6-t6r 2. 2-90 

Postahlyatal«Kos»utb Lajos-a. 48. 
F5n6kl Iroda 1*00 

FonOki takftB 1-28 

Kertlleti fidk anyagraktAr 1-39 
K6zbesit6fl ea rovatolAs 99 

Poata, rAvb.esz6lo nyilvAnos Allomas 
As tAvlrat felv6tol 98 

TavinS, tAvb. csoportvezetd. 2-50 
Tavbeezelo nyilvAnos AliomA»,ea 
tAvirat feladda (esti felvAtel) 1-59 
TAvirat kozvetirta 1-38 

VohalfelvigyAz6k 1-40 

PrAger Samuel As fla szonyeg-. 
BzOvet- 6s vaszonarukeresk., Kossoth 
Lajos-u. 21. 68 

Premontrei RealglmnAzlum 

lgazgatAsAga»AndrAssy-t6r 9. 95 Singer Izfdor vegyes- 6s gahona- 
, keresk. (uzemben: IV/16— X/15-lg), 
Sopron-n. 6. 1-65' 

Singer Odttn szikvizgyAr (uzem- 
bon: IV/ie— X/15-lg) Apponyi Al- 
bert- u. 1. 1-74 

Singer SAndor term6ny, lisat- 
keresk. 6s bizom., Liget-^n. 8. 

2-02 

Somogyl JAnos vitfiz, elhelyezd, 
cseI6d3zere6, Pethfl-u. 6. 2-94 

Stern LAszlA vaskeresk., Kossuth 

Lajos-u. l.(tiBeraben:IV/16-X/lo-ig) 

1-49 

Snehmanh TestvArek butor- 
■flzlete, karpitos 6s asztalosmdhelye, 
Vaszary Kolos-u. 5. . 2-62 

SuJAnszky kduyvnyomda, kdnyy 
kdt6szet; kdayv-6spapirkeresk., 
AndrABsy-t6r 1. . 16 

Svastlts GAza okl. m6rndk, epl- 
t6sz, Zarda-n. 1. 1-16 

SzabA Gyala hentes- 6s m6szAros- 
mester, Eajdu-u. 19. 2^45 

SzabA MenyhArt p6km ester 
(ijaemben: IV/16 -X/15-ig) Eres6bet 
kiiA]yn6-t6r 3: 1-21 

Szekeres Dlvath&z textilkeres- 
kedes (ttzemben : IV/16-X/lB-lg) 
Kossath Lajos-ii. 3. 1-84 

Szekeres Gytfrgy dr. orvos, | 
Nddor-u. i, 1-34 ( 

Szekeres Vlnce dr. ta. kir. 
gasdasAgi akad6miai r. tanAr, 
ailatorvos, Kossuth Lajos-u. 46/b. 

58 

Szent GAIy Jentt nemes ny. 
alezredes, (uzemben: IV/18— X/16- 
ig) Relikonliget 2-20/6 

Szent-GAly ZoItAn nemes, 
Neptun kouaerviizem tulajd.; Deak 
Ferenc-u. 17. '. 2-96 

Szereoz Imre dr.ap&tpl6bAuos, 
AudrAssy--6r 5. 2-69 

Szeredy szlkvlzgyar* Toppler 
Lajbsn6, RAkdczi-At 52. 2-40 

SzlvAs Imre badogos meater. 
Gr6f Apponyi Albert-u.- 12. 2-95 

Szmodfss JAzsef dr. gy6gysze- 

r6se, BAkdczMer 1. 79 

SzAkolyl Ferene Pannonia szal- 

lpdaja,Kisfalndy-u.2. 74 

SzollAr LaszlA dr. Ugyv6d, Geor- 

gicon-u 8. 84 

Szttke'IIona ra. kir. postadf jnokoo, 

Csanyl-u. 7. 1-48 

Szttnyegh IMagda m. kir. poata- 

kezel&ud, Kosecth L.-u^ 127. 2-80 
TamAs Ferenc dr. akad6miat 

tanar, Deak Ferenc-u. 10. 2-21 
TarnAcal SAndor Hangya tlszt- 

viselfi, Fereno Jdzsef-u. 26. 2-26 
TAtral IstvAn m. kir. postatiszt, 

Fereno Jdzaef-u. 1/a. 2-63 5 

OK 

5- 

X 
9 

O 
N z 
o s 207 m* Tttzoltdparancsnok, 

IoiJob-u 74. Torma Laszld s8r, <Ss asvany / 
vizleraka^ .Tapolca-u. 7. ,2-71' 

Tdtb Istvan vaskeresk. Rakfozi- 
Mr-8. 2-53 

Tdtb Zoltan dp. vit6z,.fogorvoB. 
KoBsutb l,a|os-a. 43. 70 

Trelller Fereno papir-, kBnyv- 
karesk;, kSnyvkb^szet, sportilzlet, 
Kossuth Lajos-n. 41. 2-36 

Trleszti Altalanos BIztosltd 
Tarsnlat (Generali) fOtigynOk- 
s6ge, Erzs6befc kirfilyn6-u. 18. 

_ - % : 01-50 

Tiiro Antal vegyeskeresk., L6g- 

Tadi-n. l/b. . . ' 2-31 

Tllzoltdlaklanya, DeAk Fereno- 

48 

» Kossolh 

■ ., - 1-85 

Ungar An dor fiveg- 6s poroellan- 

keresk.. Kossuth najos-n. 2. 05 

Urania garage is Jnvit<5mfihely: 

KovAcs 6s 8zab6, Andrassy-t6r 3 

,r . 2 " 0C * 

Vajda Laszld ny. postafflpllenor. 

-Vorflsmarty-u. 4; ■ 2-33 

Varga Andras 6pit6sz, Erzs6bet 

kiralyn6 fit 3«. 2-36 

Varga Balazs vit6e, lakasa. Gr6f 

Apponyi Albert-n. 20. 2-34 

Vapga' Jdzsef ezen- £s Ifizifa- 

lerakat, Kossuth Lajos-a. 51. 1-86 
Varga Jdzsel villanyszerelfi- 6s 

mnszer6szinealer, Vaszary Kolozs- 

.-'«•«. 2-01 

Varga Laszld ffrszer-, csemesre- 

frereak., AndrasBy-t6r 8. 1-77 

Vfirnal Fereno exporter, XJnter* 

berger-n. 24. «-*»* 

Varoshaza, nddugyi Jegyzo 

Andrasey-te> i. , * 44 

kbztgazgstAst Jegyzd 12 

Varosl Berantdallomas, Kos 

sutb liajos-B. 41. sz. baz elfltt '" KfiTBODONY 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6znap: Vaaarnap «a 

Unnepnap: 

8— 13-fg, 8— 11-ig, 

t4-18-1g. 14— 16-ii. 

Caak elflfizetfik r6sz6re : 20— 21-Ig. 

A "<"»f4n»«ky Sandor bard 

fCldbirtokos '" 2 

Brack Ignac fOIdblitokoi 3 

Kopjegyzbseg 1 

Pozsar Istvanne oy. m. Idr. posta- 
mestertkO 4 

Takacs Sandorne postameater 
(lAsd a rombinyi eloflzertk kfizt) 

KETEGYHAZA 

Hivatalos 6rdk: Ftlrst Jdzsel bentes 6a vend6gl6 , a 

10 
Grttnbaum Aladar 616- is vagd- 

allatkeresk., hentes 6a m6Bzaros 8 
Gut Izldop es fla tenn6ny- 6a 

vegyeskeresk. 7 

Havel Laszldne postameater 16 
Hnnyady Imp© grdl dp. uri- 

dalma 9 

fofelflgy. Kethelyl 

lakasa B6tk6znap : Vaaarnap 6b Varosl nytlvanos kdrbaz. 

- r - Gr6f TfNza fstvAn-a. 1. 5] 

f , Vass Istvan finomac6Jarn nagy- 

f keresk., Kisfaludy-u. 11. 2-73 

Vasatl szalld es vendegltf, 

Koskan Gyula vend6glfls, Palya- 
udvar 43 

\ Veptessy Vllmos Istvan miri. 

1 tan., mav. iizletig. fiizemben : 

lV/ie-X/15-ig) Gr6f Betalen Istvan- 
n - 17 ^ , 1-53 

VllJanyvlIagUas] gyaptelep, 
Georgicon-n. 18. 33 

Iroda, Ahdrassy-t6r 1.- 32 

Vfpag Laszld asztalosmester 

Karmelita-ii, i/b. 2-51 

V»P«s Lfiszlo dp. m.kir. csendflr- 

szazaclos, szrirnyp'arancsnok, 

Kossnth/LaJps-u. 97. 2-28 

Welsz Andor es tarsa szalHto. 

Jokai-u, 2. 1-60 

Welsz Igndc gabonatenngny-, ■"■ 

. JlBzt- 6? filszerkeresk., (flzemben - 

IV/16-X/Sl-ig.) RAkdczi-terll. 78 

Welsz JenO Lajos hentes es 

n^szaros, VasArt^r 1. 2-03 

Welsz IjiJos vaskeresk., Kossuth 
liajoti-n, iff. g2 

Winkler Mapton ny. kdzs^gi 

JegyzC, Kaimelita-n. e. 2-77 
Z6bopszky Jentf, mint a herceg 
FestetlQs-nradalom, h6vizl gazda- 
saganak vezetOje, Sopron-u. 43. 

1-95 

ZavlHa Aurel dP. aebtozorvos, 

a posta bet. bizt. int. orvosa, Kossuth 

liajos-n. 89. 1-28 

Zsldl Jen« rflffls-. rtvidAm- es 

n61 dlvatkeresk., Rakdcai-t^r 10. 

1-83 

KESZTOLC 

Nmlvdnos tdvbeszelo Gliomas 
Hivatalos ordk: 
Hetktiznap : 8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig 14-16-1g. 

Caak elflfizetfik reszere: 20 2i-Jg. 
^Ilaml dvdda, It. szamu 24 
A Ham vasatak, m. kip. allomas- 
fflnBks^ge jo 

Almassy Alajos gp6I 12 

Almassy Denes grof, Miiit6zfli 

iroda o 

Kastely . 4 

Baron Mor fakereskedfi 8 

Boldog Itfipoly ny. posta stisat 

22 
BopdlDezsfivegyeskereskedfi 23 
Csendoptfrs, m. kip. 9 FfltatezA lakasa 23 

Bar) gaedasag, Bdripneeta 21 

iBAri kastely, SAripaszts 20 

Kovaes Lajos kadarflzeme (15) 

K»rjegyz<fs6g 1 

Kpansz Imre fakeresk., gabona- 

bizom., fOldbirlokos 17 

Lantos AntaJ vendeglS (19) 

Lengyel Antal vegyeskeresk. 6 

Magyar N6met IHezogazda- 

sagl p.-t. gazdasaga, Marftpnszta 

(lAad a somogyeiinsonl elfifizetfflt Czlgler Lajos vegyes- 6s gabona- 
kereskedfi 5 VasArnap eg 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

(ElCfizetoket lasd a dorogl elflfizetfik 
k«z(Jtt) Czneza Fereno ny. birisigl 
i rodaffl tiszt Q 

DombOvary J6zsa all. 6v6n6, 
I. k. all. ovoda JJO 

DonAth Albert dp., a posta bet. 
bizt. Int. oryosa 15 

Egeszs£gvedelml szolgalat 

Hajdu SandOP gozmalomtolaldo- 
nos rj 

Hangya 19 

Hodozso Vazal tejfizemtnlaj 
donos in 

Ipacs Laszld vonalf elvigyazd 28 
Korosy Karoly gyogyszereaz 2 
Ktfzsegl eldl|ar6sag 1 

Llker testverek hengermalma 
18 
Martin Anrei dr. prelAtns- 
pl^bAnos j^ 

Nagy IHlhAIy vegyeskereskedS 25 
Nlknla Gytfrgy ..Futura" albizo- 

manyos 2I 

Relsz Jdzsefn6 azatdcs es rfiffls- 

Arakereskedfi J6 

Slmonka GyOrgy If j. Hombar 

alDizomanyos 26 

Tlmap Karoly dr. kfizsegi orvoa 
13 

KETESD 

(lasd Banffyhanyad) 

KfiTHALOM 

(lasd D6vavAnya> 

KfiTHELY 

Hivatalos drdk: 

VasAmap 6s 
unnepnap: 

8-il-1g, 
14— 15-ig. 

Csak elflfizetCk rtaz^re : 20 Molnar Antal nagykeresk. (27) 

MUller Jen« pek es vegyeskeresk. 

11 

Pdth Gytfrgy ftlazer» csemege 6s 

vegyeskeresk. . '■ 5 

Selley Kalman r6m. kat. pl^ba- 

nos 9 

Szabo P£ter vendSglfi (18) 

Zftrda leanyiskola (fel. elflf. 

Varga Rafaela irgalmas n6ver, lo- 

ndknfi) 'J2 

KfiTNYARPUSZTA 

(lasd Csnrg<S) 

KfiTTORNYULAK 

(lasd Papa) 

KETTOSHATA*R 

(lAad Szeged) 

KETTOSMEZO 

Hivatalos drdk: 

„ , i , .. VasArnap 63 

a etkozn ap : finnepnap : 

8-12-ig, 8-il-ig, 

14— 18-jg. i4_i5. ie . 

Csak el6fiaet"5k reszere: 20— 2i-ig. 

KUzsegl eldljarOsag 1 HetkCzoap : 

8-12-ig, 
14-18-ig. KESZU 

(lasd Pecs) 208 -21-ig. 

Batapy Karoly dr. vit^z.kororvos. 

a posta bet. bizt. int. orvosa 3 

Bolemann film Lajos gy6gysze- 

CH&sv&r I. Lajos epitesl vallal- 
ko!!6, anyagkeresk., cementaru pya- 
™ ^4 

Casdy Maria vegyeskeresk. (26) KjSzsegl ewijapdsag Almas- 

balazsbAza KfiTCTKOZ 

(Idsd Pofoszld) 

KfiTY 

Hivatalos 6rdk: 

Bfitkoznap:' VasArnap 6s 

8— 13-ig, flnnepnap: 

14-18-ig. 8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak ejfifizettik r6szire : 20— 21-]g, 

Balask6 Paine vend6gl6s e 

Eberhardt Karoly dp. k6ror- 

vos ' 2 

Kifzsegl e!0ljap6sag ] 

Rapp Henplk IfJ. keresk, 3 

Schmidt Peter keresk. 4 

Wlneeker MIklOs vend6gl«s 5 

KEVERMES 

Hivatalos ordk: KaB6 Joachlmn6 gabonakeres- 

kedfi a 

Kevermes kbzsegl fogyasz- 
tasl fa ertekeslto szffvet- 
kezet 20 

Kevermes kJttzsegl bltelszU. 

vetkezet, mint az O.K.H. tagja 

10 

GabonaosztAly, mint ffFntnra» IB- 

blzomdnyos jq- 

Kttzsegl eloljardaag 1 

K«zs6gl nagyvendeglb-, flzlet- 

vezetfl Bera B^la 23 

Lakatos Balazsne vegyeskeres- 

■sedeee jg 

Mezdlakl Antal m. Mr. posta- 

niester 18 

Molnar Laszld dp. kCzsfigl onros 

Pinter Karoly IIJ. ifi sze r- 6b 
vegyeskeresk. 17 

Tlszantdll clroktermelfik 
termeltf- 6s ertekesftti 
szSvetkezet keveTmes.i telepe 
mint a magyarmez6gazdaksz8vet- 
keze; tagja 5 

Torma JAzsei ofrokkereskedfi 7 

TdthJAnos ffiszer- 6s vegyes- : 

keresk. b6rantovallalata 9 

Ulmann Sandor k6zs6gi allat- 

orvos 14 

Venczel Lajos gabonakereskelfi 

Vezendl Vllmos kereaked« 6a 3 
auiotavarozo 10 KfiZDlKOVAR 

(lasd K6zdiszentI61ek) ' 

KfiZDI- 
MARTONFALVA 1 

(lasd Szentfeatolna) 

KfiZDI- 
SZENTKERESZT 

(lAsd K6zdiszentI6Iek) 

KilZDlSZENTLEluSK 

Hivatalos 6rdk: VasArnap 6a 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-16-lg. 

Csak eWfizetfik r6sz6re.- 20— 21-lg 
Barta TIbop dp. orvos 12 

Csenddrltrs, m. klr. 2 

HAbel Istvan gabona-6aterraeny- 
kereskeds g 5 

3 

11 H6tk«znap: VasArnap 6s 

finnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

l*_18., g . 14-i5-i|: 

Csak eMJHzeWk r6sz6rer20— 21ijg. 
Ballnt K&Iman fakeresk. 7 
B ker* s? ^ AMlel term6n y ^ff la- 
Csenddrtfrs, m. klr. q 

DUmmerth Magda postameater 

Kovaes Lajos . kazsegi 1 6 jegyzfl 

L ■- 14 

Kbrjegyzoseg, k6zdiszentkereszt 

■ ■' ■ 2- 

KUzsegl elbljardsag : 

K6zdik«v4r 

K6zdiszentl61ek 

Hdm. kat. plebanla 

s «PPer Gosztav term6ny- 

'^^"y'^megbiBottja, KSntzey 
rai 9 

T f m 5 8 ^ E ? ek dr * 'o'Wbirtokos, 
kozbirtokossagi elnok iq 

KfiZDIVASARHELY 

Hivatalos 6rdk: 
7-21-ig. 

Addblvatal,m.klr.i6.ndvart6r 1 

A J Iam 7f snta!t "»*▼■ torgalml 
lrodaja * ■ g 

Allaml leanypolgapl Iskola 

igaagatosAg, Bethlen-n. 18. q\ 
Antal Andras mezOgazdasagi 

lpan uzerairoda, Vasarhalyi P.-u. 6 

95 

Bajka Peter ffiszer- 6s btfrkeresk 

Petofi-u. 1. 4Q 

Bajkd J. K. gfizfflr6 9 z 6s faipar- 
vallalat, Horthy Miklos-n. 6 4. 23 ne hasznaiiuk a f avbesz6l6t I Bajnok Jeno gyogyszeresz, F5- 
t6r 29. 36 

Bar ©sa Sandor n6proozgalmi nyil- 
vAntartd> 9: udvart6r 3. 56 

Bartos BoldlzsAr sz6kelygyapjTi 
toldblgozd, Kossntb Lajos-u. 8. 65 

Becsky Andor fa- 4 s term6ny- 
keresk. , Horthy Miklds-n. 67. 29 

Bedtt Ferenc term6ny- 6s fa- 
teereBk., Hbitby Mikl6s-u. 63. 45 
Term6nykeresked6se, Kosawn Ij.- 
n. 18. ■.*£%■ '81 

Bene Albert kereskedfi, MatyAs 
kir.-nvl/a^f ; ■ 2 

Bereckl m; kir. erddfel- 
ttgyelosAgt kirend., Matyas-nt 4. 
''■'. 31 

Bertalan tfanos dr. orvos, 
Honv6d-n. 6. 44 

BogdAn Pal okl. elektroteehniku 
. vUlanyseserelfl*; vallalata, Gabor 
Aron-u. i. ','£ -■ ,'. 70 

Bvambrlng Vllmos m. kir. f6- 

hadnagy, Ffc^r 29. 91 

Brass6l AlialAnos Takarek- 
. penztAr fiakja, F6-t6r 34. 3 
Bdcs Jdzsel mamaloroberlet, 
malomb6rl6, Bethlen-u. 8. 23 

Csavar Istvan Emit saesznagy- 

keresk., Ffl-te.r 32. 11 

Cseh G villa faknresk., fSldbirto- 

kos, Matktf latvan-u. 3. 2£ 

Csendffrttrs, m. kir. r 

K6zdivAsarhelyiWesselenyi-Ti.22.49 

Ozadola. ' l 10/t 

Torja . 5' 

Czell r.'-t. szeazesitalnagykeresk. 

F0-t6r 34. :■■ 68 

David Dezstf rAdi6kereBk. ■ 60 
David Gyttrgy dr., orvos, F6- 

Wr 17. , ■■?... : / "J 

Deme Lajos aaztalos, Honv6d- 

n. m. '• .75 

Deutscb Ferenc fakeresk. 

Bzdos J6zsef-n. 1. 12 

Dlenes Jentt dr. ikafalvi, tlgy- 

v6d, Bethlen-in. 10. 86 

Drozda B61aigazgat<5,Wessel6nyi- 

h. 27. 85 

Elekes Beta dr. tigyv6d, Cser- 

nAtonMi. 4. 73 

Erdelyreszl Fatermelttk 

Szttvetsege, Haroiasz6kmegyet 

kttrzet, Horthy Mikl6s-u. 46. 92 

Fekete Andras dr. figyv6d, F6- 
t6r 18/21, 6/a 

Lakasa 6/b 

Fdszolgablrdi bivatal, Bathory- 

n.14. 38 

Fnchs Erntf varosi szamv. tana- 

. 0903. szdmvevosegi fdnBk, Rak6ozi- 

'*■■». 90 

„Hangya" logyasztasl sztt- 

vetkezet, Petflfi-tt. 3. 9 

Haral Jozset hentes 6b mgszaros, 

Fort6r 24. 63 

Hodor LAszld varosi fGmernBk, 

Honv6d-n.* 6. 1-00 

Hollanday Pal dr. fogorvos 6s 

orvos, 43. udvart6r 11. . ■ t"" 

Jancsd Bela «Vigad6» mozg6- 

szinhaz 83 

Janovlte Ehdre liszt- 6s ter- 

ro6nykeresk., Kanta-n, 16. 42 
JArAsblrdsAg, kir., Uj-at 8. 4 
KanabeG&bor textilnagykeresk. 

Fo-ter 21. 8t 

Katonal ep. 6s hatdsAgok : 

Honv6d allomdsparancsnoksag 20 

Honv6d leventeparanesnoksag 71 
Katz Hermann fakeresk., Ojtoz- 

a. 3- ■'.-■■ 18 

Kezdlszaraznatakl ktf banya 

vallalat lt.l.t., Piac-t6r 14. 84 
KezdfvaaArhelyl Alt. Ipar> 

testUlet, H6nv*d-u. 20. 27 

K6zdivasarbelyl Takarek- 

penztair, Kossiith i.ajos-u. 12. 5 
Kezdlvasarbely varos Vila- 

mosmiive, Ganz 6s Tarsa r.-t, 

■Hzemv.eBBt636ffe, Ffl-tfer 24. 25 
Klrschner Sandorne 0zv.- 

term6nykeresk., Ffl-t6r 21. 26 
Kiss Arpad „n>nM" sssallftma- - 

nyozasi 6s „MateoBz" k6pv. Szala- 

v. 18. 43 

K6rhaz, Horthy Mikl6s-n. 23. 16 

n Kovaes Andor dr. orros, Pfi- 

t6r 10. 33 

Kovaes hirlapiroda (dz^kelynjeag 

kiad*3hivatala) GAoor Aroh-n. 1. 67 
K. Kovaes Istvan dr. polgar- 

mester, ApaMy-n. 8? 59 

Kovacsy Lajos dr. «rvos, F0- 

tfip 24. 30 

K»r]etfyz«fsetf, Pntdsialva 15/b 
Kozkdrhaz gondnokl hfva- 

tala, Horthy M.-6t 23. 36 

Kdzsegl eldljardsaa i 

Ozsdola 10/a 

Torja 15/a 

Lakatos Istvan, m. kir. alearedea, 

Kossuth Lajos-n. 20. 51 

Leanypoltfarl Iskola, m. kir. 

allaml, Bethlen-u. 19. . . 61 
LokAes Vllmos dr. kir. k8z- 

jegyzO, Baihory-n. 32. , 78 

Magort Jentf dr. figyyld, F5- 

t6r 3. 78 

Nagy Imre szaos, Horthy Mikl6s- 

m. 5. 99 

Nagy Istvanne Ozv. szoszgyaros 

6s foldbirtokos, Apaffy-u. 11. 8 
Nagy SAndor gabona- 6s gyarmat. 

ai-u expoTt-import. 45. tidvart6r fl. 

40 
Nagymlhaly Sandor 6pJt6si 

vallalkozi, Honv6d-n. 22. 34 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

sito mtezet, Uj-u. i. 66 

pal Gy. J6zsef r6m. kat. Ielk6sz- 

KantA-a. 10. ' 41 

Penzttgyfirl szakasz* m. kir 

27. ndyart6r 1, 69 

Polgarl Leanylskola, lasd 

Leauypolgari iskoia. 

Postahlvatal 

Ajanlott felv6tel 

Fap6nHtar,,feiv6tel t rovatolas 14 

Postaffinet 
Vonaifelvigyaz6k 
Prlb6k Ldszld dr. villei. kdirhazi 

I)6lgy6gya33 fOorvoa, Pfl-t6r 8. 8f 
Rendtf r kapltanysfig, m. kir, . 

Bethlen-u. 1. 1 

Sandor Arpad timarmester. 

Kanta-n. 36. V 55 

Stnkovlts Ottdne ozv. Itfldbir- 

tokos, Baentkatolni 17 

Szabd Denes. Horthy Mikl6s-u. SI. 

19 

SzabA Kalman ffiszer-, bCr- 6s 

vegyeskeresk., Gabor Aron-n. 2. 64 
Szinl Andor gy6gy8aer6flB, Pd- 

t.6r 16. '.■''.. 50 

TAth BalAzs orszaggyftl. k6pr. 

Erd^lyi Part jaraai tagozatanak 

elnbke, Uj-u. 47 

Tttrttk Andor rum- 6s UkGrgyar. 

Weasel6nyi-n. 33. 94 

Tttrttk Ferenc dr. orvos, Ffi- 

t6r30.. 22 

Tttddbeteggondozd Intezet, 

m. kir.; 39. ndyartSr 2. 96 

Ctmesterseg, m. kf r. f B&thory- 

n. 56. 13 

Vajna Gabor dr. tisatl fttorvos, 

F0-t6r 26. 80 

V&rhelyl OdtJn dr. figyved, 

Batliory-ut 38. 74 

Varoshaza : 1. advar-t6r 1. 

Ffijegyzfl 77 

Polgarmester 37 

8zamvevfls6g 89 

Wlnternltz Odttn Uaat- 6s ter- 

mSnykeresk. F6-t6r 86. f ~ 

Zsarndcky Kftroly lisat- 6s 

termfenykereak. 3aala-u. 9. 79 

Gabor Aron-t6r-7. 87 

Zsarnotzky Zqltan terminy- 

keresk., Gabor Aron-u^. 4. 24 

KIBfiD 

Hivaialos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elfifizetttk r6sz6re: 20— 21-ig. (Usd GeUe) 

KILYfiNFAI^VA 

(lasd tekeifflpatak) 

KINCSEM-PUSZTA 

(lattd Nagykata) Hivatalos 6rdk: 

VasArnap 6« , 

, finnepnap : 

8— 12-ig, 8— il-ig f 

14— 18-ig. It— it-ig.: 

Cs&k elfifheto'k reszdre: 80— 21-ig. 

Borsodl szenbanyAk r.-t. . 1 

Csenddrtf rs, m. kir. 4 

Fttldes MArta, m. kir. postames- 

te'r . " i . 8 

liebel Frlgyes ffitaniM 3 

RlmamarAny-SalgdtarlAnl 

Vasmtt r-t. Banszallasi kflsz6n- 

banyaja, Binszallas 5 

Rimamaranyi-SalgtfaTjaai Vasmti 

r.-t., Kirald, MAv. Allomas 6 

Schubert Gynla banyaszamtiszt 

■■ 7 

Tavy Geza banyafftfelfigyeid, ny. 

t6m6nidk 2 EIBALYPAR6C 

Hivatalos draft: , H6tkt5znap: VasArnap 6s ' 
finnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, ; 

U-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elttfizetttk r6sB6re: 
Bird Jentt LAszld dr. kttrorvos 

.-: 3" 

M. kir. esendttrttraparan 

noksAg 1 

Kozsegl eltflJArdsAg 2 

Nenbotl SAdor futnra blzoma- 
hyos 4 

KIRAIiYEGYHAZA 

i Hivatalos 6rdk: B6tkCznap: es 
ivetkezet 2 
Kttzsegl eloljArdaAg 1 ,Hangya<< Fi 
Ertekesltd VasArnap 6a 

ftiinepnap: 

H^-12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig... 14— 15-Ir. 

Csak elMiaetdk resz6re: ; 20— 21-ig. 

Allamvasntak m. kir., 

Sumony 6/5 

Bledermann EleknA bArdnd 

ozv. fttldbirtokos, GasztAvniftye- 

paszta 3 

Fodor Ferenc r. k. kAntortaoitd, 

szSvetkezeti flgyvezetO ig. : 7 

KttrJegyzosAg 1 

Kttzsegl eldlJarosAg, Samony 

5/4 

Legeltetesl TArsalat, Sumony 

Nagy Gyttrgy pl6banos 4 

Pallay MAtyAs 1IJ. m6szAros 6s 

hentes 6 

Somonyl Tdgazdasag T6th 

J6zsef 6s tArsai, Bnmony 5/6. 

Sztebert Jdzsel nagyberIG, 

Bnmony - 5/2 

KIBALYFA 

Hivatalos 6rdk: ■-'-..,,.; 
VasArnap 6s . 
fltinepnap: 
8— 12-ig* 8— 11-ig, 

14^-18-ig- 14— 15-ig. 

Csak elflflzetdk r6szAre: 20— 21-ig. 

Beke ZoltAn vit6a, vit6zl sz6k- 
tart6 1 

KerAny-pnsztal gazdasAg, 

tulajdonosok: Eanya Kalman 6s 

Albert; Budapest 7 

KOrJegyzdseg 4 

VIdor Erndnagy-borsaigazdasaga, 

Nagy-Borsa major 3 BetkBznap: KirMyhma "X KIRALYFIAKARCSA 

Hivatalos 6rdk: 

VaifAtnap. <Ss : \ 
; finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— lft-ig. 14— 16-ig, 

Csak eldfiisetttk r68z6re: 20— 21-ig. 

Bartal IvAn fttldbirtokos, Etj-e- 

karoaa ■-. '■/ ■ ■'':'■;■ ...-;' /■ , '.'; J 

Blener MUtlds Kildbirtokos, Nagy- 

lA'cs . ■ . . 8 

KdrJegyzdsAg 2 

K3RAJtVtt4.G6 

Hivatalos &rdk: 

VasArnap fa / 
finnepnap: / . 
8— 12-ig, V 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 
Caak elotlzetok rfesz6re : 20~2i-lg. H6tk(tznap: vegy.eskereBk.2 

KIRALYHALOM V| 

A szegedi egys&ges h&l6zat- ^% hoz iartozik 
Hivatalos 6rdk: . B6tkttznap: 8-18-ig, 
14— 18-ig/ Vaaarnapes 

Uithepitap:; 

8^li^ig, : 

14— iWg. 

Csak elftflzet^k r6sz6re: SO— 21-lgi 

A szegedi egysfges hdldzat- 
hoz tartozik m&gt Csengele, 

CsGrvay Lengyelkdpalna, 
Jtbszke, Szatymaz, Szeged* 
. Alsdjcozpont; Szege&FelsGr 
kdzpont, Szeged'Fodortelep, 
Szeg'ed-Gr. Klebelsbergtelep, 
Szbreg, Tdpe^ 

Alerdesz szaklskola, m.klr. 

M6rabalmi kapitAnysag 426. . . 2 
Allamrendttrseg, m. kir. vo- 

rostanyal drs6ge 11 

Atokbazl Iskola 5 

Battahcs La]os dr. pbsta bet. 

blzt. int. oi'VOs 6s varosi orvos 9 
Bird JAnos fflsaer-, ,term6ny- 6s 
. rflvidArukereskedd 10 

Bokor ZoltAn vit6z, fflldbirtokoa 

Bruckner Gyttrgy gazdftlkod6 8 
GAtsorJI Iskola 4 

Imre MlhAlydr.vArogi orvos 12 
Jakab ZoltAn ny. alezredea 13 
Kardos Lajos pieb&noa ■ 16 
JMuntyAn Vaier ny. mAv. 16- 

Int6z5 7 ' 

Petdll IstvAnne toreskedd 6 
Szeged sz. kir. vAros KlrAly- 

halnii vAro§tanya • 3 

Sz6k Acs f stvAn dr. gydgy- 
■ szer6sz '-".'' 16 

Volford Lajos korosmaros . 

oNepkeri),.: ,-. ' ■ :■:;,-, ■ y . 14 

KIRALYHAZA ~ x 
KHPAJIbrA3A 

Hivatalos 6rdk: 

- nui-k ■'.-■'.■ VasArnap es . 
B : 6tkd8nap: - .-. finQe p na p : 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. r 

Csak eldIizet6fi ; r6sBere: 20— 21-ig. 

Arnbrns. Istvan dr* ' mav. palya- 
orvoa, ■■..-..■..',■' 5 

Allamvasntak, m. kir. AU07 
mAsf0nttks6g ' 2 

FAtobaztonttks6ge 4 

Berky ZoltAn in Av. vend6gl8s 17 

CsendttrttrsparanesnoksAg, 
m. kir. 8 

CsendttrttrsparanesnoksAg, o g 3 

■ 

1 

1 . ra. kir., Nagytarna . 9 Gyttry Dezstt «Hangya» ftzletvezettt 
14 

209 Kirdlyfidxa Kttr]egyzdseg, Vertoe 6 

KOzsegl eldljdrdsag 12 

Ppfttafelvetel 19 

PaallslneczMlhalypekozem 16 
Sark'any Lajos dr. ref. leiWsz, 
10 
Schrelber 6s Tarsa nfiTneetfteai 

szallitasi, eivamolasi 6a bizom&hyi 

iroda H 

Sternberg Illes dr. ottos, OtI, 

OTBA 6s ft posts bet. bizt. int. 

orvosa 33 

Vamossy Istvan all. el. isk. 

lgawato 7 

Vezer Ferenc dr. orvoa es a 

posts' bet. bizt. int. orvosa 1 

KIRALYHEGYES 

Hivatalos 6rdU:. 

«**' . tJSf 

8-13-ip, 8 — li^igr, 

14-18-ig 14— 15-ig. 

Csak elOfizetOk reszere: 20— 21-ig., 

Blaskovlch uradalom, Nagy- 
kirAtybegyes-pnszta 2 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

Nagy GyBrgy Istvan 3 

Szarazerl.belvlzlevezetd 
tarsulat, Battonya . 4 

KIRALYHELMEC 

ffivatatos draft: 

, 7— 21-ig. 

Adler La Jos dr. orvpa 25 

Addhlvatal, m. klr. 18 

Bakos Mlklds dr. Jarasi m. Mr. 

allatorvos 28 

Banhegyl Zoltan,. Mav. t otlszt 

aliojDastonBk 48 

Bodrogkttzl Vlzrendeztt Tar- 

sal at 7 

Braan Menyhert nagyarubiz 6 
Csendttrttrs, m. klr. 45 

Demjen Ferenc droguista 3 
Egyesult Orszagos Keresz- 

tenyszoclaltsta es. Magyar 

' Nemzetl Part Jarasi titk. 13 

. Engel Bela dr. allatorvos 34 

Farkas Endre all. p'olg. iskolai 

igazgato : ; 46 

Flaskay Mlklds dohanyiiagyarn- 
' daja 30 

. Lakasa : - 31 

FdszolgablrdI hlvntal 3 

FBszolgablrd Iroda ja 19 

FBztt Laszld ref. lelkipasztor 40 
Fuchs Bela (dr. Fuchs Rmil tirtt- 

kBsei) fbldbirtokoa 12 

Fuchs Vllmos ny. bankigazgato 

. 8 

Gasparlk Aladar dr.figyyed 26 

Gazdak Biz to sit A Szttvetke- 

zete, fOkepviselete '49 

Gazdak HItellntezete r.-t. 5. 

Gombos Bertalan dr. iigyved 

j, 16 

Hangya Konzum SzBvetke< 

zet kiralyhelmeci H6kja 2£ 

Iparl Bltellntezet SzBvetke- 

zet k.f.t. 2? 

Janka Geza dr. iigyved 42 
J&rasblrdsag, m. klr. I 

Jarasi Altalanos Ipartar- . 

* ui ** ■" 

Jarasi katonal pararicsnok- 
sag,m. klr. 47 

Katona ZsOlt postamesSer lakasa 

60 

Kiralyhelmeci Gazdasagl es 

Kereskedelml Bank r.-t. 4 
Kiralyhelmeci Jarasi Hltel- 

szttvetkezet, mint' az Orszdgos 

KOzponti HitelszGvetkezet tagja 36 
KBrJegyzdseg, Bodrogszeutes 20 
Kttzsegl eloljardsag 2 

Lnzslcza Attlladr. jara'ai szolga- 

bird 9 

Orszagos VUlamosmffvek 

R.-T. kOrzeti szereloje 22 

Pandl Lajos aosmester, eplHet- 

anyag, tflsifa- ea szenkereskedo 37 
Penzftgydrl szakasz, m. klr. 

24 Hn ftcnnflnKet hivnak, »Halia**-val fa flllomfisunk szamflvol Prlsztds Jdzsel mm- 63 likfir- 

gyaros 39 

Procidentia BIztosltd Tarsa 

sag, Fofigyneksego. 33 

Rfeder Jakab es Fta iflszer- 

6s gyannatarukereskedok 15 

Stark Bela dr. gyak. orvos 35 
Stelnlest Odifn dr. figyved 10 
Stransz Dezstf gy6gyszer6s8 32 
Stransz Hng6 gy6gyszer^sz, 

Korona gyogyszertar 27 

Szmrecsanyi VIdor dr. (elobb 

Zinunermann Bmil dr.) kb'zjegyzOi 

lroda 21 

Thury-Nagy Andras dr. Jarasi 

tisztiorroa 17 

Tomesayl Istvaa k«zsegi ffl- 

jegyzfi 43 

Tftchler 6s Farkas gabona-, 

term6ny- es liaztkereskedok 14 KIRALYKtTT 

<lasd Bzendro) 

KIRALYMEZG - 
yCT^OPHA 

Hivatalos 6rdk: 

VII/l-IX/30-ig: 7-21-ig. ' 

Ah ev tBbbi res^iben: 

'Tt.ci.kk Vasarnap 6 a 

Hetkbzaap: finnepaap: 

8— 12-ig, 8-il-ig, 

14r-18-ig. 14r-15-ig. 

Caak elofizetok reaeSre : 20— 2i-ig. 

Allamvasatak, m. klr. 2 

Csendbrttrsparancsnoksag, 
m. klr. l 

CsenddrBrsparancsnoksag, 
m. klr., Nemetmokra — HtMeipca 
Moitpa 7 

Dns Zoltan dr. kSrorvog 10 

GosztonyllMlklds m. kir. erdo- 
m^rnSk H 

Balasz Endre m. kir. posta- 

. mester 

Jegyztfseg KIRALYVOLGYE 

(lasd BzeDtendre) 

K1SACSAD-MAJ0R 

(lied Pipa) 

KISALAG 

Az alagi egy&eges hdldzat- 
hoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

B6tkoznap: 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vaaaraap es 

nnnepnao: 

8-11-ig, 

14^16-ig. KIRALYRfiT 

(lAad Bzokolya) 

KIRALYRfiV 

Hivatalos ordk: Hgtkbznap: Vasarnap 6a 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig,* 

14-^18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetftk rfisz^te: 20— 2l-ig. 

MezBgazdasagl SzBvetkezetl 

SzeszgyAr, Porboka-pnszta 5 

jJrfBIdje-major, telepesek.. - 3 

KIRALYSZALLAS 

(lasd Varpalota) 

KIRALYTELEK- 
PUSZTA 

A nyiregyhdzi egysiges 

hdtdzathoz mrtozih' 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-lg, *— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak eldflzetfik reszere: 20— 21-ig. 

A- nyiregyhdzi egysSges 
hdldzathoz tartozik tnig: 
S6stdgy6gyfiird6, Sostdkegy 

Dessewff y Anr61 grdl uradalmi 
intend 1 sege, kemenyitft ea szesz- 
gyara, Mariamajor .1 

Dessewlly Gyola grdf nradalma 
' 4 

Dessewlly Tlvadar grdl gaz- 
dasaga, ayalatanya 5 «ldbir tokos £a 
- 2 Kast61y 
Engel Sampel Inge 

birlO Csak elofizetflk reszere : 20— 21-ig. 

Az alagi . egyseges hdlozat- 
hoz tartozik rn4g Dunakeszl 
es DuTvakeszi-muhelytelep. 

Edrl Barna all. tanito. Vez^r- 

3 

FeJ6rvary Maria m. kir. posta- 

mester, Vea6r-u. 38/a. 14 

Gulyas JenB 6ras (sport tad.}, 

Vezer-u.. 43. . 4. 

Jeney Ferenc ny. m. kir. :Ulaia- 

penzt. fotan. telepegyea. olDttk, 

Vezer-u. 38/a. _ 1 

Komldssy Andor m. kir. alez- 

redes, Lehel-u. 32. 6 

Konkoly-Thege Zoltan, m . kir. 

postatakpt. ffitau. H 

K6nya Mlhaly ny. mav. feliigy., 

Kisalag-u. 7. 8 

Lattye JenB eiitode, vegyes- 

*"" — ^ tttzifa es epiiledanyag, Vezer-u. 37. 
Roskd Janos, Lehel-u. 9. Sandor Julia magantisztv., 
" Lekel-u. 42. 

Staa^hammer ' Janosn6 all. 
tanit^nd, Szenfc lmre-n. 22. 12 

KISAPOSTAG 

(lasd Dnnapentelc) 

KISASSZONYPA 

(lasd Baksa es Magyarmecske) 

KISASSZONY- 
SZOLLO 

A tiszakurti egysiges hdld- 
zaihoz tartozik KISB ALOGD-PUSZTA 

(lasd B61i6nye) 

KISBARAPATI 

Hivatalos 6rdk: 

HetkBznap ? Vasarnap es 

8— 12-ig, unnepuap: 

14---18-1g. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elfifizetok rdsssere: SO— 21-ig. 

Kbrjegyzol lakas 3, 

KUrjegyzBs^g 1 

Vegele Kajos dr. t. kat. espcres- 

plebanos 4 

Veszpreml pllsptf kseg erdtf- 

hlvatala 2 

KISBAROMLAK 

postal nyilyanos allomas. 
(lasd Kallosemjen 23. sz. elflfizetd) 

KISBATTYAN 

(lasd.Komio) Hivatalos 6rdk: 

HetkSznap : Vasarnap es 

annepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 

Gombar Tlvadar dr. baani^ m 
kir kownanyfotan^ifildbirtokos- 2 

Kereskedelml htvatal, m." 
klr. tiszakurti bevasarlo es csoma- 
golfija (fizemben : .V/l— X/31-ig) 6 

Pethes Laszlo tanitA, (ttzeraben 
IX/l-V/31-ig) , 5 

Szlnyey Merse Fellxne, Topart 

Tatar Imre szollobirtokos . 4 
Tatar Imre gazdAlkodd. G 6b61 JArAs 
7 

KISBACON 

(lasd Nagybacoii) 

KISBAGYON 

(lasd Szirak) 

KISBAJCS 

NyilVdnos tdvbeszelo dllomds 
a kozsigi eldljdrdsdgndl 

(Bacsa 2. sz. eldlizeW) 

KISBAJOM 

(lasd Ktftas) KISBfiR 

A kisberi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik meg: Aszdr. 

• Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. 

Allamvasntak allomasfd- 

ndksege, m. klr. ' 28 

Balassa Sandor dr. kCrorvoa 

19 

Balazsy Janos radio- ts villany- 

szerelomester 15 

Balla Antal es If j. Kozma 

Gyula epitkezesi anyagkeres- 

kedQ 50 

Btfhm Arthur dr. orvos 32 
Csatd Antal gep- eg rddi6keresk., 
58 
CsenddrBrs* m. klr. 10 

Cser DezsB berautfifuvarozO 4 
Cser Janos Itj. ant6-mbtor- es 

gepjavitolizeme ■ 14 

Czermann Jdzsef tejkeresk. 41 
Elslltzer MOr Cs llakeresk. 16 
Esterhazy grdf kasznarl hl- 

-vatala, Aszar 56 

FelsBdanantoll „Hangya" 

szttvetkezet 2. sz. fifikja 30 
Frledmanii Samu dr. orvos 33 
Gajarszky Jdzsef tojas- es 

baromllkeresk. 17 

Grosswald Janos Futnra-bizo- 

matiyoa 13 

Groszwald Janos tanito 45 

Gulyas Jdzsef dr« orvos-fogorvoa 

40 

Gyogyszertar a Szent Imre* 

hez 31 

Haiti Gyula fuszerkeresk. 18 
Hunkar Andor faidbirtokos, 

8z01gagy6r-puszta 86 . 

Hunkar Bela v. foispan, (Cldbir- 

tokos, Nyeskenye 84 

Iyanleh. Ferenc m. kir. gazd. 

dutezo, Kozponti major -52 

Kamaras Geza polgart iskolat 

ig- 21 . 

Katona Imre okl.' mernOk ber- 

gazdasaga, KisbSrcshaza 85 

Klsber-ftlzltdl egyes. gyarl 

r.-t. kemenyitogyara, Aszar 9 

Igazgat6 27- 

Klsberl tinkentes mentd- 

egyeslllet egeszs6ghdz es 

korhaz 23 

Klsb6rl takpt&r r.-t. 5 

Kohn Llpot fOszkereresk. 6 

Kozma Kalman bentes- es me- 

szarosmester 43 

Kozs^gl eldlj&rdsag, Aszdr 55 
Ktfzsegl eldljardsag, £te 

(nyilvdnosl 12 
Kdzsegl eldljardsag, Klab6r 3 
Laszld Dezsd lSpuletta-epftk. 

anyagok' betonarok-, matrigya-, 

ponyva- es gepkereak. 8 

Magan polgarl flu- 6s leany- 

Iskola Igazgatdsaga . 36 
Mailer Jdzsef dr. korallatorvos 210 haladektalanul IcIentRezzttnK. Kiskomdrmn Marosfy La]os dr. allatorvos- 
alezredes . 59 

Menesblrtok igazgatdsaga, 
m^ kir. allami, Kisb6r . .. 1 

IHenesblrtok, m. klr. allaml 

Hengermalmi Int6z5s6ge (Hombar 
fobizomanyos) 53 

Menesparancsnokl lakas, 

m. klr. allaml - 37 

. Menes ka tonal osztag pa- 

rancsnoksag,m.klr. allaml 

2 

Nenmayer Gyula faszerkeresfc. 

; 35 

NeomayeP Jozsef b6raut6vallai- 

koz6. , 38 

Nenmayer JozseSne Bzv. 

sdrraktaros 54 

Qrsz&gos Villamosmflvek 

p.-t. villamos kirendelts6ge l^^OO 
P&lmal JAzsef k5zs6gi f6jegyz6 
39 
Penztigydrseg 
Rad6 TittDjr dr. Bgyv6d 42 
Rosenthal Geza t6glagyaros 6s 
- , term6nykeresk. " " 25 

R6zsa L&szlo dr. m. kir. 
. foillatorvos 49 

Schwabacb Mlhalyne ttz«. 
'■'■ f . ' 24 
Schwarzehberg Alajjos her- 
ceg, Aszar "~ 

Somogyl Antaldr.pIeMnos 26 

Szabo La Jos vend6g!6s 44 

Szakall kalman b6raat6iala.t- 

donos 7 

Szeblk Kalman okl. erdftmeraok 
51 
Szeblk Kalman dohanyn&gy- 

arndaja 47 

Tordal Bela N&ndor dr. fli 

vid -..■■.. ■.. ■ 48 KISBERENY 

(Lasd Lengyelt6ti) 

KISBEKEZNA— 
MAJIOE EEPE3H0E 

Hivataios &rdk: 

"Vasarnap. 6s 
flnnepnap : 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6ss6re: 30— 2i-ig. 

Galamb Jozsel go*r. kath, esperes 

■4 

Gtf dtiny Jdzsef hentes as m6szaros 

2 

Kttzsegl eltiljarosag 1 

T6th Andras all. isk. igazgattf- 

iskolafelfigyelo 3 

KISBERK* 

(lasdNagyberki) 

KISBlCSfiRD 

(lasd: Nagybics6rd) 

KISBQDAK 

'{lftsd Halasri) 

KISBOKROS 

(lasd Tiszang) 

KISB0R0SNY6 

(lasd Nagyborosnyd) 

KIS-BORSA-MAJOR 

(lasd Kitalyfa) 

KISBOLCSI-PUSZTA 

(lasd Zsadany) 
14* 8— lS-ig, 
14-^18-ig. KlSBORCSHAZA 

(lAsd Ktsber) - 

KISBUDMfiR 

(lasd Villany) 

KISCSERE 

(l&sd NagykiilbJ) 

KISCSEV-PUSZTA 

(lasd Csolnok) 

KISDALY6 

(lasd Vilke) . 

KISD£M 

(lasd Papatesz6r) 

K3SDEMETER 

(lasd Petres) 

KISDERZSIDA 

(lasd Nagyderzsida) : 

KISDOBSZA c 

Hivataios ordk: 
„..,„ Vasarnap 6s 

-H6tk8znap: , flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, > 
14— 18-'g. 14— 15-ig. 
Csak elBfizetOk r6sz6re 20— 2i-ig. 

Dobor Janos kbrallatorvos 3 

Fllep Jozsef ref. Ielk6sz 4 

Kttrjegyzbseg 1 
Nytlasl Simon c6g, fel. el5f. 

Bfise Karoly telepvezetfl 5 

KISDOMBEGYHAZ 

(lasd Dombegyhaz) 

KISDOROG 

(lisd'Tevel) 

KISFALUD 

(lasd Mihalyi 63 6zd 1.) 

KISFALUD-PUSZTA 

(lasd 8z6kesfeta6rvar 6s Tofoj) 

KISFASTANYA 

(lasd TiszatOk) 

KISGAT^PUSZTA 

<lftsd Nagyberki) 

KISGfiRC 

(lasd Avasfelsfifala) , 

KISGERCE 

(lasd Halmi) . 

EISG0RBO 

(lasd Mlbalyfa) 

KISGYALAN 

(tasd Bate) 

KISGYARMAT . 

Hivfttalos ordk: 
„,,.,„ Vasarnap ^s 

H6tko»nap: flnnepnap 

8— 12-ig/ 8-U-ig, 

14~18-ig. 14^-15-ig. 

Csak elMlzetdk rfeszSre 20^-21-ig. 
KOrJegyzfiseg, Kiagyarmat . 1 
Meszaros Sandor malomtulaj- 
■ donos '3 

Wagner Andras KISGYOR 

(lisd Harsany) ; 

EXSHAIX)M 

(laad Baracska.) 

KISHANTOS 

(lasd BArosdj 

KIJSHARSAGY ^ 

(lasd 8aentlaszr6, Somogy vm.Y 

EISHARSANY 

(lasd 8ikl6s) J 

KISHEGYES 

EivaialQs ordk: 

„,.,.: Vasarnap ^s 

Hfetkoznap: flrinepnap: 

8— lMgi'-- ■' " 8— 11-ig, 
14— 18-ig. / 147-15-Jg. 

Csak elfl«zetftk v rfflz6re: 20— 21-Ig. 
Csendortirs, m. ktr: 2 

Els« Hengermalom - 8 

Keller' Bela gy6gysaer6sz" 5 
Kovacs es Pestl kendergyar 7 
Ktfzsegt eiei jar6sag 3 

MolnAr Istvan 10 

Szep SAndor vezetdjegyBfl 13 
Szllftgyt Gergely Omnia mozij 

ZSldkert vend6g!6 .",.-. 6 

T6th Aryol MArk dr. kOzs. 

owos 6s posta bet. biBt, int. 0TV09 

■■' '■ ':' '15 

Tr^bnsz MlklAs kereskedO' 3 

KISHdDOS 

(lasd Gacsaly) . 

KISHOMOKOS 

'<lasd Tarca!) 

KISHORCSOK-PUSZTA 

(lasd Dig) 

KISIGMAND 

(lasd Nagyigmand) 

Nyilvdnos tdvbeszelodltomds 

a kozsigi eloljdrdsdgndl 

(Nagyigmind 23/4. sz. eloflzetd.)^ 

KISII^A 

Eivaidlo^ 6rak: 

Vasarnap 6s flnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. :■■'■■._ 14-^15-lg. ' 
Csak elflflaetfik resale :; 20— 21-ig. 

Allamvasntak allomasfSnBks6ge, 

m. kir. ■■■-:-.■....-. H 

CsendOrUrs, m. klr. ; 2 

Erddhlvatal* m. klr. , 4 

Farkas Ferene dr. orvos, posta 

b. b. int. orvos 9 

Kifzsegt elfflJarAsag : 

P61dra 7 

Kisllva 5 

Les '■ .6 

Mandel David bor-, stir- esszesz- 

nagykei-esk. 3 

Regna" Erd«kltermel« 

Sztfyetkezet liireszgyara 1 

klS J AKABFALVA 

(lasd Vliliny) 

KISKALLd 

Nyilvdnqs tdvbesztld dllomds , 
a kozs6gi eldijdrdsdgnal 

(Nagykalld 42. si. elfltlzeiW). ; KISKAMONITx 
! Hivataios drate "'% 

HJStkOznap j ''-- r -'\ Vasirnap. :&« 
flnnepnap:" 

;££!!' «-^ 

■■ v^** z - - ; 14-15-ie. -y- ■ 

Csak elfifiaetflk riSszAra : 80— 81-lg. 

KOzsegl el&ljarAsag, Nagy- 

kaipond '■■.'.'.-', 2 

tfagyar Glzellasimontprnyai . \ 

1 161dDiito|tos '■'""■ 1 I KISKARTAL 

'•.;;■; (lisd Vers«g) ...,- KISKASSA 

■-.. (lasd Uipetre) ., i KISKfiR 

! Hivaialos 6rdk: ,. ,\", : ,- 
rf^tv" ~ Vasarnap es 

■'.■ ;«- 12-ig,' -...;-: • ; 8-ll-ig.,;.- 

14— 18-ig: . ■ : - ,' : ... , 14— 15-ig, ; : ; . 
Csak elfifizetSk resz6re: 26-^-2l-jg, 
Binder Lajos evang. lelk^sz 3 
Frafik Fflltfp kendergyar, 7^: 8 
Georg Simon korc'smaros : 6 
HUtier 6s Will hengermalma : 5 

Jakl Adam : .textilnag y kereske'dfi ' 
' 6s biBOmaaybs' 1 '. : --- ■"'* V Q . 

J&kl Gyttrgy niotoriaalma ■ .4 ; 
KUzsegl el«ljar«satf 1 

.ilell Janps fakeresfcedfl - ;■' 10 

Oberiander Fttl»p dr. kiizsegi 

6s bosta bet. bizt; 'int. orvos . ' .2 KISKEREKI 

Nyitv dftos . {&vbesz6tydllomd8 
, a \kozsegi eloljdwsdgndl , 

(Blfffizeteket lasd Bzelrelyhid) r . KISKIRALYSAG 

1 (lasd Qadbrbs)" ,~\':~ 

, . ' Hivatd los . ordk .: 

4^-P= ■■:■ V^Sf' 
«-rl2-ig,' 8-^11-ig, 

. : l!4— 18-ig. 14— IS-IrV 

Csak ( elofizetflk resz6rjD :. 20^-21-ig. '3 


0: 

N 

w 1 

O 


kiskomArom 

i Hivataios 6rdk: 
: H6tk6znap: -.Va«amap 6s ... ■>,■ 
j iinnepnap : 

8— 18-ig., .. 8— 11-ig, , ; 

'.- j. ._ ii^tfinig^ ;/:-,-: 

Csak elofizetok r6sz6re : SO— 21-ip. , 

4 \kiskomdromi egys&get 
halqzaikfiz tariozik- *«ejy; 
Kiskomdrom, Kpmdry&TOs. 

AllaWvasntak Tasntallomag,,; 
Kotriirvaros Kiskomarom-Koniar- 
vardsl.6rdekelts6g l ~; 29 

Arany Urania hangos moag,6szi,u- 
haz,; Koro'na szillloda-; ^'s" vend6gl*i * 
tnl M Araay Ts^vah .. ' ; .' 27 

Ben^dek Jinos'terjialSny^ . tojas-^ ' : 
baramfl- es gyiimOlcskeresfe] ';, '''..1'3 

Berger JenQ .gabona-; : .ternj6ny-. 

es takarmanykeresk. . ; ,. ' . .3 '. 

Csenddrseg, m. kiri..' . 10- ; 
Gazdag Ferene esperes-plibabbs 

Geb^r ddbn dr. orvos . 18 

lakisa .. , '■■'■■■■':. -34'', 

Horvath Jaaos kereak.. Zftiaka- 

■ sr ;■...■.>.. '■'•:;■:. ■■ .^26/4. 

Hnber Kalman . fflsaer- 6s ter- 
m6nykeresk. / , - 28 211 ■y Kiskomdr&m ■ HuszSr Gytfztt uy. ig. iinM, 

ZalafeiwoB ■;;'_.. . ■- : '.'.:'-./';l ''r'SL^ 
Huszar Karoly bentes, : Difeszirm 

6a marhakereak. . ' ^' - 7 

Jankovlts Gyala . kantortanftiS, 

Zalakaros ;;., : ':;.;/:.,.> 26/5 

K Alitor Bela kSrill latory 03 '■. 19 
Katoria Ferenc gyflniSJcs- 6s 
, zblds6g;nagykereskY biz^m.). Zala- 

karos ' T ./ . 26/3 

Kerek es Janosdr. orvos 2 1 
Klskom'&rom 6s Vtddke k6z- 

s6gi. Hitelszovetkezet 11 

' Term6nyosztalya mint a Fntara 

. fb^izdmanyosa, Komarvaros 17 
Kiskomaromi uradalom 4 
Kiss Imre Hombar albjzom. 82 
Komarvarosl jegyzoseg 15 
Ktosegl legyztoeg, Kiakomaroni 

Knn Janos vasnti Vend6gl3s, 

Komarvaros ;33 

Knzma Denes feliigy.-fdintdzb 

Lang Sandor dr. kb'rorvos 14 

Lakacs Laszld takarmany-- 6b ter- 

m^aykereutt. raktarai, Komarvaros 

pftlyaodvar '■■.". 8 

bakasa, Komarvaros 'palyaudvajr 9 

Nemeth Jdzsef |hararigoz6; bbr- 

kbZVetitb' ; (3Q) 

Ndmeth Jdzsef takatmauy-^s W- 

m6nykerepk., Komarvaros ,. OS 

Orth Pal fberdbin6rn6b - 22 

Pentz Janos gyogyszer6sa 1© 

Pesti KOzpontI Papnevelde 

Erdflhivatala 12 

1 Schlegl Istvfin heiites 6a m6sza- 

' ros . 6 

Skopal Lajos rfiffis- 6s fifiszefke- 
resk. 5 

SomssfCh Antal grdf fMdbir- 
' tokos onnandi gazdasaga, Of mind- 
paszta .3Q 

Szatncsek Janos 6pitkez6si 
anyagraktara 6s cementarnkgyara 
K marvaros yasu tal 1 oiiiason ■ 20 

Szmodlss Istvan m. kir. posta- 
mester ^ % 

.. Varga Istvan allatkeresk., Ko- 
marvaros 24 

Zalal Erdtfertekesltd Kit., 
Komarvaros palyandvar Q20 

KISKORPAD 

Hivatalos 6rdk: Hgtkfiznap- 
8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
tinnepnap: 
8-1t-ig,; 
14— 15-ig. :' 
Csak <elofizetflk r6sz6re : 20— 2i-ig 
, Allamvasufak, allomasfflnOksei! 
■ . 2 

Frank Gyala falelepe, oemeotara 
6s cementcser6p gyara ] 

Hlvatal Jdzsef „Ujlap" saerkesz- 
tfije kormanyfbtan. foldbir tokos 8 
Lakasa ^ ■'.' 5 

Kovacs Odtfn term^nykeresfc.' 

(uzemben: VII/1— I/31-Ig) 4 

Ktizsegl elcfljardsag 7 

Panlk AndrAsne «fzv. baromfl-, 

tojas- 6s vadkeresk. g 

Zoltan Istvan csepel, fSldbirto- 

kOB , Q 

KISKOVACSI 

(lasd Pomaz) 

KISKORE 

Hivatalos drdk: 

H6tkflznap: Vasirnap 6s 

8— ia^ig, tinnepnap: 

14— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 15-lg. 

Csak eljfizerfk rdszAre : 30— 81-ig. 

Borsz^kl G^za dr. kflzs^gi orvos 

3 
Csontb B£la 2 

KOzs^gt ei«l]ar6saii 1 

Schrelber Salamonn6 ttzv*. 

fakereskedO Q 

Sebtfk Ballntterm^nykeresktfdflSl W|ti(siibR6s: 

Htvatatos drjik 

'7-81-Ig. 

Ad6h1yatalv m. ktr. - Q, 

Albert Janos kerpskedS 80 
Allam J eieml neplskola, ■'-,'■ 
' ; Iasd,VisaH6fi ■ ■ ■ . ,-; ,-. ; ;. ,■ 

Xllamvasntak, in. let*. 41 lomas- 

:" ffin^ksdge ' - -'.•■.-:• : j 

Baial takarekp6nztar kisko- 
^rb'si 66kja 52 

BaloghGy. Geza bortefmelO ^s 

bizomanyos lakasa 88 

Bernath A doll kereskedfi 35 
Bolemanyl Janos If j. sQr- 

koreskedfl 93 

Borsay Gyftzo dr. Jarasorvos 47 
Csenddrtirs, m. kir. H 

D6Ima^yarorszagl vlllamos 
aramszolgaitatd r.-t. nis- 
kOiSsi kirendeltsege 79 

Doiesch Gyola Isteni gondvise- 
16s 0. gyogyszertara ,81 

Dnlal Andras ffiszer-, vegyes-, 
liizelSanyag-, mfisz-, fasz6n-,' ce- 
ment- 6s 6pi6kez6si anyagok keres- 
keddse 43 

Dull Janos aiitbf nvaroz6 6b garage- 
tulajdonos §4' 

£!des Jeb.6 ny. a. huszirszazados 

Elemi neplskola, laed Vasart6ri 

Elstt dunavldekl takarek- 

penztar r.-t. 22 

Vez6riga3gat6ja 99 

Els« klsk«rif si ecetgy&r r.-t. 

61 
Erdelyl Sandor kertfiszete 89 

Farkas Gyula bereskedfi 60 

Farkas Karoly f fiazer- 63 vegyes- 

kereskedo j^)q 

Fehyvesl Miklos bornagykeres- 

kedfl ■. ,•'■ 4 

Flny JenO gy6gyszer6sz (PetoffS. 

gy6gyszenar) • . > 32 

Fleischer Imre Mflailatkeres. 

ked0 ; 39 

Fbldes tiidOn dr. iigyv^d 34 
Fdszolgablrdl hlvatal 8 

Fromm I.fiszlo dr. kir. jaTas- 

birftsagi elnbk - 1-24 

Futura gabonaraktar 6s 

Faksz anyagteiep " * 66 

Gellertimrene **zv. nti- 6s nfij 
iodrasz f» rt 

Gr6f Vllmos borkereakedS, b. 
, tigyn5k ea alkasz « 

Gnlyas Lajos petrdleum nagy- 

kereskedO ,95 

Gyenes Istvan dr. ffiszolgabir6 
78 
Gylmes Karoly dr. gyakbrlb- 

orvos J.Q3 

Hegyktfzsegek es sz«16sgaz- 
dak orszagos sz« vetkezete 

kiskOrosi' 'kirendelts'Sge 1-25 

Bevesi Soma dr. ttgyv^d 

H0II6 Janos vegyeskereskedSse, 
" FUle Mihaly 61eszt6eIoszt6 telepe 
1-29 

Borvath Jdzsel dr. allatorvos 
~~ ' ■'■ 85 

JankA Beta okl. m6m6k, a Triesti 
altalanos biztbsit6 laraulat kiskfl- 
r3si kerMeti figyaekstge 71 

Jarasblr6sag, kir. 34 

JarfisI tild(tbeteggondoz6 85 Katonal epttletek es hat6 
sagok : 

M. kir. honv6d bevonnlasi. kflzpotit 
70 

KjfikortJsi Jarasi loventeparancsnok- 

sag, m. kir. 43 

Kfsktirtfsl g^zmajom (volt 

Janka-malom) 1-26 

KlskOrtfsl gyUtti«lcs6rteke- 

sittt es ktfzpontl szeszfdzde 

sztfvetkezet 33 

Klsktfrtisl Bangya logvasz* 

fasl es 6rtekesltd sztfvet. 

kezet '49 

KlsktfrOst hltelszttvetkezet, 

mint az O.K.H. tagja 59 

Kiss Gytirgy ev. lelkdsz 1-28 

Kiss Istvan bOr-, cip§szk8ll6k^ 6s 

cipfifelsfir&zkeresk. go Kiss Istvaii b5r- 6s cip6szkelt6- 
Jwk kereskedise . 1 __ 

Ktefn Imre dr. figyy6d ' " :■$$ 
'Klein Jakab.bo'rtemielfi is'b^r- 
: : . keTifcskedfi-bculJiijciszeto : ; '• 17 
-..' 'Lakaaa "e^jrodija V-^ / ■>.'■■■ -: 9 
Koren Endre &r. 'ftgyrtd 1-01 

Kbvacs es Tarsa «Szarvas» fo- 

gad6 b6rl6i ;• *■ ■'. ". ■•-," 5 

Kovate Gynla jarasi, tilzrend6- 

szeti felfigyelO . .,' i$ 

K6szegl Karoly kir. jb. v6gre- 

hajto 88 

Kttzsegl addbtvatal 10 

Kttzsegl eldljarosag 13 

Tfizoltdparanesnbk 41 

TBz6rs6gi allomaa 54 

Lang Arnold fakeresked6 6s ce- 

mentsryaros ' 12 

Lovasz Sandor tiizelfianyag- 

kemskfldfl : 1-30 

Ldrlnc Gyttrgy vead6glfis lr05 
Magyar szdltfsgazdak orsza- 
gos borertekesltd szBvet. 
kezet e pinc6szete 1-06 

Martba Gyala dr. flgy^d 56 
Mayer Sandorne Glgi h81gy- 

fodrasz szalonja .67 

Mendelenyl Sandor all. polg. 

iakolai igazgato ; 82 

Alolnar Jentf dr. 6s Molnar 

Pal dr. Qgyv6dek 37 

Alolnar Karoly m. kir. posta- 

meater * 77 

Molnar Laszl6 dr. ttgyvezetft 

orvos , . 84 

IU6zes Sandor dr. figyv6d 23 

Paal Gynla dr. orvos 80 

PenzUgytfrl izakaszym. kir. 

'■■'■,. 16' 

Pestvarmegyel dunavttlgT- 

I ecsapold es Qntttzd tarsa- 

lat 2 

Pestvarmegyel klskdrttsl 

hegyktfzsegl tanacs 1-18 
Petdll mozgo 1-22 

Postahivatal, tivif atkozvetitO 

-■■■■■ 1-24. 

R6vesz Istvan dr. tadOgondbzo" 

fflorvos, mankasbiat. p6nztar iog- 

szakoryosa 57 

Ktbarszky Pal fBrm6nykereBked6 

' 74 

Horn. kath. piebania 32 

Rudlcs Boldlzsar sttrnagy- 

kereskedfi, iaint a Kfibanyai Polgari 

SorffizS R.-t. k6pviselete 1-23 

Salar J6zsef dr. orvoa 5] 

Salary Agnes 97 

ScblUer Janos vill'anyszerelSsi 

vallalata 6s radi6szaktlzleto ~~ 

Somogyi Jozsel borblzomanyos 

44 

Schwarcz Bmll bortermelG 6s 

borker^skedfi lakasa 90 

Schwarcz JOzselgazdafkodo 25 MW'JUtf ;Telcfener, Lajos': IrarSgy'adir ~ea ; 
;.^bprkercsked6:;-;i'i:" r .'■.■",,,; ^'-45- 
Thnrzd Tntnsa* dr. onro«l-04 
T^th ^ Andras-maiomtalftWaadti. 7^5 
Td^b Ferenc m: kir. dohanyaVna 

-■'■■""" "■: ■-"■■'.. -.'■;;' ■■■-- 31" 

:T6th Istvan f uvarozfi, Mav. hdziil- 
. hazjg ■ szalli to '-'-■?' v- : fi'Q 

TMgryszekl Papp Istvan bor- 
: nagykereskedfi, . - .53 

Ttflgyszeki Pap Janos tfizeie- 
. anyagnagykereskedfi 93 

Tmgyszekl Papp Bela bor- 

kereskedfi lakasa . l -19 

T«igysz6ky Papp testv6rek 
' vas- 6s fQszerkereskedflk ■ '" 55 
TUzolt6parancsnok, I. K0zs6gl 

Bl6ljar6sag 
;Tllz0rseg| allomas, 1. KUzs6gi 
, ; elOlJardsag . 
Vasarterl aUaml Pettfll 

eleml neplskola 53 

Vellch Istvan. m. kir. gazda<!agi 
; tanacsos . 49 

Vellch Istvanne IIJ. ail. poigAri 
•. iHkolai LanarnO 1-02 

Vekpny Gabor dr. 27 

Welsz testverek divatarnkerea-. 

ked6s, fete lbs elOfizetO Weisz Jenfi 

•.'.'"' 50' 

Zabojl Gas^tav dr. orvos 1-08 

Zoltan Janos, a KiskOrfci Hirlap 

felelfis szerkesztdje 1-li KISKOSZEG 

/Hivatalos orak: 

Hfitkaenap: Schwarcz M6rne »zv. maganzi 

14 

Schwarcz VIImosbor-6spalinka 
kereskedb .. * 18 

Staud Lajos dr., a posta bet. 
bizt. Int. orvosa 76 

Strassbarger Antalnd »zv. 
maganzb , 72 Szabadsag nyomda, 

Szikora J6zsef 212 o6gt. 

94 
Szabolcs Szekalesz Dezs6 

term6ny- es tiizeloanyagkereskedO 

Szabolcs testverek kony vnyom- 
ddja, a Kiskbrfig- 6s JarAsa, Kis- 
konsag. Soltvadkert kiad6i 7 

Szekety Vllmos dr. iigyrtd 20 

Szelenyl Karoly dr. tb. fflszol- 
gabii-6 j_ 1 7 

Szendrdl testverek vas- 6s ftt- 
szerkeresked6k '21 

S^entgyOrgyl Istvan boragyndk 
69 

Szl J Jartd Szabo Gynla Mateosz 
fnvarozfi 1-15 

Szlldgyt Imre tOrvSnyhatdsftgi 
atmester 1K)7 

Tagal Istvan iflsaerkereskedb 

1-21 

Telchner llles ruraroz6 91 VaRarnap 6a .■ 
tinnepnap:. 
8-12-ig, : «-itig, 

14— 18-ig. ii—jMg. - 

.Csak elBfizetfik T6sz6re: 20— 21-lg. 

Aliamvasutak allomas- \" '" 
fdntfksege (8) 

Csend«rseg, m. kir. 3 

K apt t any Imre dr. k»TorvoB 5 
Korbel Ferenc fakeresk. (11) 
kUzsegt eiaijardsag 2 

^I.F.T.R. haj6rigynflks6ge (7) 

Snmanovtcs VHmos ecet- 6s 
ealkvizgyar . v (1) 

Tansz Istvan keresk., Hombar 
albizom. 4 

KISKUNDOROZSJMA 

Hivatalos drdk: 
B6tkb"znap: Vaaarnap 6s '• 

8Vl8-ig. linnepoap;.' 

8-U-ig, 
^14— 15-ig 
Csak elflfizerflk r6sz6re : sJO^SHg. 
A^hiskundorozswai egysGges. 
hdldzathoz tartozik\ niegr: 
Jrpadhozpont, Forrdskut, 
Kistemplomtanya, Zsombo. 

Aliamvasutak, m. kir. adomas- 

:■ frtc6ks6ee . i 6 

BakA Albert 6pit6si ea tfizel*- 

Rnyagkereskedfi 24 

Bohn Jdzsel szfl I Oblrtokoa^ lasdaz 

arpadkfizpontr elSfizetfik kflzfitt 
Brunner Jdzsel Jentf vas- As 
; ftidzerkereskedfi ' 12 

Csendtfrttrs, m. kir. 8 

Odsa Endre jarasi fflszolgabiro 27 

Eszes Matyasgflzmaloin, paprika- 
malom, olaj- 6s kasamalom, gozfil- 
r6siz, fa- 6s sz6nkeresked6s - 5 

Farkas Istvan if j. fuszerkeres- 

: ; kedO ' - ■ : - "7 

Ptfszoigablrdsdg % 

Gynrls Ferenc vit6z, venddgWs 
19" 
Gynrls Imre kereskedfi 28 

BegedUs Janos gabooakereskedd 

'■■ -■;■. ' 21 

Begedfls Jdzsef hehtesmester 25 
Horvath Arp&d p6kmilliely 83 
Jdrdsl katonal parancsnok- 

;sag -. .-_..-. /... ■■ ■;■-. 9 v (pBsiamBstert), a tKBlfit ne ta^sok Id ~x ' ^Kistimif&fefff/htizfi' Magyar Bank es Kereskedelmj Rt. <mz%m%^&> T*% KtSkundorozsmabelterilletl 

aUaml lskol&k ^gazgatOBaga, 

gondpoksAgu- '.":... , 15 

Klskundorozsma, ktfzseg 
s kozeUatasl hlvatala 10 
Klein A. Henrlk fakereskeao' 
■ Alfoldi telepe 13 

Kttzsegl eloljards&g 1 

Lego. kBzpont 14 

Kunsagl szovdgy&r, Nagyml- 

haiy Gaspar 26 

Lego. kozpont,l. Kozs6gi elOlja- 

rosag 
Nagy Bela baromfi- 6s tojaske- 

resnedo 22 

'Patzauer Ede gaboha- 6b term6ny- 

keresked6, bor- 6s sCrnagykereske- 

d6s 4 

Racz Ferenc fa- 6s sz6nkeresk. 

31 

Sfirosdl Jend dr. m. kir. jarasl 

ailatorvOB # 32 

Sugatagby Ferenc k8zs6gl 

ailatorvos v 11 

Szabd Lajos marhakeieskedfi 34 
Szeged-Csongradl Takarek- 

Benztar klskundorozsmat 
dklntezete 3 

Szeged' es vldeke „Hangya" 
-VHI. sz. fiokja (uzemben: 1V/1— 

rx/3o-ig) ; 30 

Szonyt S. Zoltan dr., a" poeta 

bet, biat. int. orvosa 20 

Sztrlha Istv&n dr. figyv6d 16 

Sztrlha Kalman r<5m. kath. es- 

peres-pl6banos 23 

TokodI Andras gaadasaga, 

. NagyEB6kdul6 1, 17 

TOkodl Andrds-ffimolnar-malom- 

b6rl& 18 

Zalanyl list van dr.tisztiorvos29 EISKUNFfiLEGYHAZA 

A postahivatali nyilvdnos 

dllomds (Hollo Lajos-u. 3. sz.) 

hivatalos 6rdi: 

7— 24-lg. , 

A Tdskunfelegyh&zai egyseges 
hdldzathoz tartozih meg: 
Szentktit. . 

Addklvatal, nt. klr., Pazmany- 

u. 4. 73 

Agal M&rton bor- 6 s sflrnagy- 

keresk., Jenovay DestsB-t6r 14. 4 
AgdrdI Jdzaef tUeelfianyagnagy- 

keresk., Kalmar J6zsef-u. 13. 1-75 
Allamttfnalld gazdasagl nep- 

iskola igaagatosaga, Nyomas 4. 
■ 83 

AliEamvasutak, m. ktr. 

all6masf5nbks6ge 1-82 

Allomasparancsnoksag, lasd 

katdnai tipulatet 6s parancsnok- 

sagok. 
Almasy Pal lafcasa, Damjanich- 

u. 5. 90 

Bakos Antal It], keresk., 

Horthy Mikl6a-u. 13. 21 

Bakos Jdzsel marha- 6s sert6s- 

keresk. |akasa. J6kal-n. 27. ■ 1-02 
Balds Vllmos fflazer-, 61elmiszer-, 

gyafmai.aru-, vegyes-, papir- 6s 

iroszernagykereak., Zrinyi-n.i. 

1-18 
B&nyal Mdr dr. figyv6d, Kossuth- 

a. 12; . 61 

Bar&czy Sandor dr. orvos, 

Bercsenyi-n. 6. 84 

Baross szdvetseg kiskunf61egy- 

'hazai csoportja, Kazinozy-u.2. 2-51 

Barta Imrend baromfikereik., 

Jasz-u. 13 2-81 

Bartlia Sandor ailatorvos, Deak 

Fereno-a. 16 2-58 

Bartosslk Felix tuzifa nagyker., 

sa6n- 6s 6pii;oanyagkere3k. Iroda,' 

1938. november 2-u. 3. ' 2-33 

Telep, BrasEO-u, 9. 2-34 

Batonyl Laszlo dr. orvos, 

v Holl6 bajos-.u. 6. 78 

Baumborn Ferenc dr. figyvdd, 

Holl6 Lajoa-n. 8. 1-77 Bene Istranne ttzv. barotrifl-. 

tojaar 6si gyamfiloskereBk./Hunya- 

di-u.l. ■■•■• -'■ 1^59 

Benlczky G6za dr. kir. koz- 

Jegyz6, HoMiy Mikl<Ss-t6r 6.' ' 13 
Beraut6alIom&s, Mnssolini-n. 

autoatand 51 

Beregl Sandor mdszer6sz is vil- 

lanyszerelG, Wesselfinyi-u. 1. 1-34 
Berger Marton dr. orvos, 

Wessel6nyi-u. 1. 6J 

BerKovits Ignac tuzelfianyag- 

m6sz- 6s fest6kkereak., Prohaszka 

Ottokar-ti. 2. 2-27 

Biro Laszlo dr. flgyv6d, M6>a 

Perenc-u. 1. 1-85 

BlaskoTlcn Jenom. kir. dobany- 

liagyaTUda, Horthy Mikl6s-t;6r 1. 
2-48 
Blan Jend dr. <lgyv6d, 00116 

Lajos-a. 13. ' 72 

Bleler Somane Ozv. fttszer- 6s 

vegyeskeresk., KQSsuth-u. 17. 1-31 

Bolyos 1st van, <rSchell» kSolaj 

r.-t. bizomanyosa, Hollo" Lajos-n. 17. 

1-58 

Bruckner IHlhaly dr. orvos. 
fogorvos, Battkyany-u. 3. 37 

Constantlnunt r<5m. kath. leany- 
neveieint., Pet6(l-a. l— 3. 1-80 

Csenddrseg, m. klr., Bortby 
~Mikl6s-v 7. 12 

Csenkl Karoly mfiszeresz, Kal- 
mar Jdzsef-u. 3. 2-76 

Csltarl Imre baromflkeresk., 
Csongradi-iit 0. 1-46 

Debreczenl DezsG m. kir.rend 
6rtanacsos lakasa, Bercs6nyi-n. 2 

■ '. - 10 

Deskd Mlhaly m kir. postafel- 
figy. takasa, Kolozsvar-a ti 41 

Dentsch Lajos keresk. «J6fala- 
tok boltja>, Kosauth-n. 7. 1-94 

Bentsch Mdr varr6g6p- 6s ker6k- 
parraktar, villanyfelszerel6si valla- 
lat, Zrinyi-n. 1. 1 1-48 

Boh&nybevaltd hlv. m. kir., 
Brasso-u. 21. 1-47 

Elekffromosaramszolgaltatd 
r.-t. (izemvezet6s6ge J Bortby Mik- 
16s-t6r 1 50 

Telepe, Brass6-u 1-35 

Fekete Janosne Bzv. baromtt- 
bevasarl6, Kalpaar Jtjzsef-a. 16. 23 

Fekete Sandor term6nyberesk., 

Damjanicb-n. 40. .27 

Felegybazi naezdgazdasagl 

export k.f.t.,Aiany Janos-a. 13. 

2-02 

Felegybazi takarekpenztar, 

Beros6ti3'i n. 2. 3 

Feaer Ad oil Ha fliszer- 63 rbvld- 

arnk nagykeresked6se, Hortby Mik- 

I6s-t6r It 32 

Fener Illes kSnyrnyomdija.Deak 

Ferenc-n. 2. * 38 

Fener Imre ftiszers.-csemege-, 

iiveg- 6s porcellankeresk., Hortby 

Mikl6s-t6r 1. 87 

Fl«ch Llpdt dr. orvos, Jenovay 

Dezs6-t6r 2. 1-38 

Flsch Miksa borkeresk., UJ- 

vid6k-u. 2. 1-95 

FIscbbol Hona nyersterm6ny- 

kereak., Horthy Mikl6s-t6r 9. 70 

Flspan Geza es Hay. Arpad, 

Nyomas 20. 9 

Foncl^re altalanos blztosltd 
Int. klsknnfelegyhazt Id- 
Ugyndksege, Horthy Mikl63- 
t6r 11. 2-88 

Fdszolgabirdl hlv.» H0H6 Lajos- 
u. 9. 49 

Fdvenyl Istvan hegyk«as6gi 
tanacsi titkar, Deak Ferene-n. 18. 
",',., " 2-52 

Frank Ignae es Hal r.-t. 
k6zmliaranagyl£eresked6s, Bercs6- 
nyi-n. 2. ,28 

Frank Mlksa volt banketab"k-ve^ 
z6rig'azgat6, Beres6nyi-a. 2. 17 

Fread Jdzsel dr. orvos, Jenovay 
Dezs0-t6r 13. 98 

Fries Laszld dr. jarasi 6s varosi 
m. tir. allatorvos. Deak .Forenc- 
n. % 1-53 Frleska Antal kereskedelirirfigy-. 
:Ji»ks6ge 6s a8lds6gazarit6 (izemej 
Gi6f Tisea Istvan-u. 57. ■..-. 2r79 

Frledmann Andor vegyes- 6a 
term6nykere8k., OBiUag-n^52. 86 

Frledmann Bela vegyes-, ter- 
meay> 6s tfiaeloanyagkereak., Lord 
Rotberroere-n. 57. 54 

Fnt6 Mlklds dr. orvos, 8zent 

Janos-(j6r 7. _ 2-15 

FUliSp Imre bornagykeresk., 

Nagyszail9-dt 178.,. Fioktelep; Uj- 

vid6k-a...3. u 

Fttrddszalloda. gOa- 6s kadfurdA, 

6tterem, Kertvaros 2 

Gal Jan Oil bor-, stfr- 6s szesznagy- 

kereskedft, Jenovay Dezsfi-t6r 14. 

2-58 

Gater ktf zseg eldljardsaga, 

6at6r 1*72 

Gazdasagl neplskolb, Iftsd 

Allami Oiiallo Geller Henrlk raQszakf vallalata; 
Deak Fereno-n. 2. . 1-H 

Geller d&nos, Begitfi Maria gy6gy- 

szertAr. Mussollni-n. 1. - 1-45 
Glmn&zlam varosi kat. Szent 

Lasal6, Kossniih-n. 9. 1-^71 

GlUck es tarsa Uszt-, ffiszer- 6s 

term6nykeresked6k, Horthy Uik!6s- 

t6r 13. 95 

GlUck Mlksa 6pfiletfa- t 6pitkez6si 
■ 6s tiizelOanyagkerest., Kolozsvar- 

q. 2. 47 

Gttrdg Ferenc baromfikereak, 
'. 6s azikvizgy&ros, Jisz-n.' 42. 1-88 
Gddra Bela ke>. th. fitmester, 

MaroaTasarhely-u. 10. '.■{ 

Gdlyas Imre baromfikeresk.' 

Csaki-n. 7. I-79 

Gyongybsl Aflsztld dr. klr. 

kOzjegyzfl, H0II6 Lajos-n. 12. 67 
Hajdn ddzselne kbrcBmaros, 

Ujvid6k-n. 12. . 43 

Hatvanl Laszld eHattyda illat- 
; szertar, illatszer 6s szappanarii 

nagy keresk., Deak Ferene-n. 2: 
2-26 
Hodsdgl Bela varosi tisatvlselft, 

M6ra Perene-u. 1. 30 

H6dsagl Laszld 61elmiszerkeres- 

kedelmi 6s kiviteli vallalat, Csaki- 

n. 3. 2-29 

Holler Jdzselnd dr.>nd tfzv., 

Pizmapy-u. 2. 48 

Hoffman Aladar* tzaak J6zsef 

vegy6szeti gyar epyedarusa, 

Hortby MikI6s-t6r 5. 1-J 

Honved ileteb 6s Horvdth Ldszld dr. 

Nada3dl-n. 6. [onved kle^dszftdpi 

nosdg, 1. Katonai 6pnle 

parancanoksagok, 

iigyv6d, 
2-19 
Horvath Zoltan dr. Qgyv6di 

irodaja, Lehel-n. 3. 44 

Haszlk Gynla sutGmester, 

Karoly i-u. 2. ' 2-20 

Ipacs Pdlne vegyeskeresk., H0II6 

Lajos-ii. 46. 1-92 

Jarasblrdsag, klr., Hollo Lajos- 

n. 20. 1-66 

Jegh Janos bor-, sOr- 6s palinka- 

m6r6sQ. DaT&ayi Ignac-n. 4, 1-06 

Johasz Ferenc divatbaz, Hortky 
MikI6s-t6r 3. 81 

Kalmar Antal vites, es Ha eeet- 
gyaT, Horthy Mikl6s-n. 16.; 2-54 

Karpatl Karoly dr. Ugyv6d, 
H0II6 Lajos-u. 11 20 

Karpelesz Ede vegyeskeroske 
d6se. Horthy Mikl6s-t6r 9. 63 

Ratona! dpttletek es 
parancsnoksdgok t 
Gyalogeagi Iaktanya 1-76 

Honv6d kleg6szitfl parancsnoksag 6s 
allomasparanosnokaag, Kossuth- 
a. 10. 1-41 

Kerftleti I6gv64elml k«zpont2-66 
Kisknnf61egyhaaai mv.-i 6s jaras 
leventepaTancgnoksag m. kir. 1-49 

Keresztesf Janosne tuzelo- 
anyagkeresk., Hornby Mikl(Je-rit 9. 
2-72 

Kertesz Ernddr.orvcs, Jenovay-- 
Des«o-t6r 11. 1-32 Klrdly Franclska ^tojasi, ba- 

, romfl-, gyUntflcs- eY.term6fiykeres- 

;ked6se, Bz6eheDyi-n. 4; s gg 

Klr&Iy Mark baromfl-6s gynmblcs- 
, keresk. lakasa ; (fizembear VftiB— 
X/15-tg) L6nyai-u. ic. ■ 1-23 
Klsknnfelegybaza hegy^ 
;k«zseg, Wessel6nyi-n. 1. 2-25 

KIsknnfelegyhaza es vldeke 
fogyasztasl es drtdkeslttf 
szdvetkezet, Daranyi Ignac- 
»--i. 89 

I. szamuflokja, WeaseI6nyi-u. 1. 82 
n. szamu fl6kja, Lord Rothermere- 
n- 39. . 2-69 

Kisknnfdlegyhdza es vld£ke 
nltelszbvetkezet, Szent 
J4nos-t6r 9. • - 24 

Ktskanfelegyhazl bttrlparo- 
sok anyagbeszerzd sztfvet- 
kezete mint az I. 0. K. 8z. tagja, 
Daranyi Ignac-u. 9. - 75 

Klsknnfdlegyhazl gazdasagl 
egyeslllet; Daranyi Ignac-u. 6. ^ 

2-60 B9 
Klsknnfelegyfaazl kdzjtfletl '»• 

szdvetkezet, Jenovay ♦ Dezso- D| 

«r 12. l- 96 ^ 

Klsknnldlegybazl Stefan la ^ 

fldkszdveFseg sztildottbo. flr 

na, J6kai-n. 30, l-lo " 

Anya- 6s csecsemOv6d<3 lnt6zete, C* 
Jenovay Dezs0-t6r 5. 1-78 _^ 

Kiss 1st van dr. ,ny. miniszteri *. 
tanaosos, Batthydny-u. 8. 2-05 O 

Klazslk Imre dr., a posta bet. "% 
bizt. int. orvosa, sznI6sz, nOocvos, ^ m 
■slz O.T.I. szfil63zmegbizottJa, Petofi- 5T 
a. 7. 97 w - 

Kleln Gdborn^ fipito- 6s fdzelfi- V 
anyagkeresk., Attila-a. 1. 1-29 M 

Klein Gynla toll- 6 s tenninyke- 
resk. t SBt.rHiieherceg-t6T3."2-08 tA 

Klein Marglt Inszer- 6s csemege- #% 
keresk., Zrinyi-u. 31. ... 1-91 JJ 

Klein MAtyfis okl. g6p6szm6ni8k 3 

maszakivallabita,Attila-a. 1.1-29 B 

Koch Sandor kender-, ten- 6a |j( 

Jataarnk gyari lerakata, Daranyi ^^ 

Ignac-u. r. 85 U 

Kordar.-t. fWkJa, k«nyv-, paplr-, ^£ 

kegytargy- 6s jat6kkere8ked6B, ' "^ 

Koasuth-u. 5. 1-63 ■■ 

koronakdv6hazesszaUoda, m m 
Horthy -Miklos-t6r 2. 1-04 - ■ 


Kovachlcb Jdnos gazdalkodo, ^D 

Zrlnyi-n. 39. 2-04 r^ 

Kovacs Ferenc hittanar lakasa; 

Kazinczy-u. 2. 1-87 

Kovdcs Geza gabonabizom., 

Horthy Miklos-fit 8. 1-17 

Kdzelldtdsl hivatal, lasd 

Varosi hivaualok. 
Krausz Mdr dr. Bgyv6d, Hortby 

Mikl6s-t6r 6. ' 1-50 

Krausz Sdndorfa-6ssz6nkeresk., 

Jenovay Dezsfi-t6r 9. 1-27 

Krlstdf Oddn mflszeresz, H0II6 
Lajos-u. 2. 2-80 

Kun Ddvld, Kecekem6ti-6t 65 

Ktlrtl Jdzsef tollkeresk.-, Pro- 
haaaka Ottokar-u. 8. " 2t87 

Ldzar Imre tollkeresk., Kortfsi- 
nt 3. 1-43 

Lederer Kalmdn dr. es Le- 
derer Zoltan dr. ligyvedek, 
Horthy MikI6s-t6r 13. . ,71 

Lederer Ldszld b6raut<5-fuva- 
roz6, J6kai-u. 19. 2-,55 

Let kovlts Zoltan term6ny keresk., 
Horthy Mikl6s-u. 4. . 46. 

Legoltalml Avdhely, 1. Varosi 
hivatalok. 

Lengyel Lajos dr.. orvos, Petofl- 
1-40 

Lleeum da tanttokepzd Int., 
m. kir. allami, Kossuth-u. 60 

Ldrlncz Ldzdr dr. ugyv6d, ' 
Klabelsberg-ii. 16. . 2-89 

Lukdcs jend fakeresk., Bzegedl- 
14 

Magyar bank ds kereske- 
delml r.-t. kiskonf61egyhazai 
fi6k, We6sel6nyi-u. 1. 5 213 £a -r 

Malatinszky Endre - mfiszaros 

:'6s tientes, Korona-6pulet, Hprthy 

Mikl6s-t6r. 4. 1-93 

Blatepsz fuvarvallalo" iro3a, , 

■ ^.ndrassy-u. 3. .'.2-50 
Mlssnra J end dr. oryos szana- 

toriuma/Kbssuth-u. 14. 1-30 

Mlsszids Szemlnarlum, Holt 6 

■ Lajos-u. 16. : 2-78 
Nticzar Jfinos ny. in. kir. posta- 

lOtlsztj Kolozsvar-n.; 9. ' 40 

Holnar Imre viH,anymalom t 
Kecskem6ti-ttt ' . 83 

Moln&r Julflanna: vegyeskeres- 
kedese, Csillag-a. 18. 88 

Moln&r Vilmos sQtomester, ' 
..Csillag-u, 1. ;. .64 

Nagy Jend nyersbfir-, gyapjti- 6s 
tollkeresk, , A Magyar bOripari 
nyersanyagbeszerzo 1 6s eloszttf r.-t. 
bizoitianyosa." «GIobus» r.-t. apr<S- 
bor ktfrzeti nagykereskedo" je 
Lakasa: Csongradi-u. i.~ .62 
Telep 6s iroda: Bercs6nyi-h., 3r 

■2-16 

Nagy M. Laszld vena6gl8s, Ady 

, . Endre^u. 1. 2-03 

NanasI Pal term6ny- 6s H'sz'tke- 
, ; res.k., Gt6i JTisza Istvan-u. 19. 

2-01 
Nepfskolak Igazgatdsaga. 

rom. kath., Bzent Janosrt6r 2. 1-22 

Ndvaszel Ferenc dr. belgy6- 

"gyasz-szakorvos rendelOje, Jenovay 

Dezsfliter 6. -j- ■ ..." 1-83 

.,-.< ..Lakasa: Beres6nyi-u, 8. 2-57 

JNovoszel Janos vaskereakedase, 
• Bzent Jibos-t6r 9. 35 

Xakasa, Zrinyi-a.. 4. . 1-07 

6-pl<6banIa, Bzent Imre : herceg- 
t6r 6. 6 

Pallagby Istvan dr. figyv6d, 
. Jokai-u, 18, 2-09 

paRds Istvan 6p(to , anyagkeres- 
. ked6s, Nyomas 1/c. , 2-68 

Pasztor Lajos in. kir, postatiszt, 

■■;,.. : Eotv6s-u. 6. -16 

Penzttgyorl azakasz, m. kir. 

. , Kolozsvar-tt. 10. ' 1-28 

Peter Szabd Ferenc stirrak- 
tara, Jenovay Dez33-fc6r 17. 2-40 
siitOdeJe, Bzentharomsag-t6r 4. . 68 

: Petkov Peter bolgar kert6szete, 

Nyomaa 3. 52 

Petd Gydrgy dr. figyv6d, Kos- 
sutn-u. 4.. 53 

Pettfli mozgdkepszfnkaz,Je- 

' - nbvay Deza<i-t6r 1. 1-44 

Pdkom&ndl Endre gyigyszer- 

tafa, Oregpatika. Horthy Mikl6s- 

. ter 8. ;/■■ 92 

Pblgarl f ialskola, m. kir. aHami, 
Kossnth-u. ... ,. 2^10 

Rolgarmester* lasd Varosi niva- 

. tajok .;..- 

Podr Iinrend m6sz- 6s tBzelfi- 
anyagfteresked63e,NSdor-u.l.l-8l 

Podr Lajos ny. allamp6nztart tan. 
lakasa, J6kai-n. 61. 1-37 

PostahIvatal,m. kir'.. Hollo 1 

Lajqs-u. 3. Hahiu : azonnal lelentkczzck; PostafonbTr Irodaja 


99 


PostafonSk lakasa 


1-15 


"Felveteli osestalyok 


1-83 


F6p6nzt&r 


2-00 Kerftleti tegvMelmi kCzpont mfl- 
■ szer^aze 8-00 

6v6hely 2-1 1 

- Palyandvarl csomagraktar 8 

Szegedi m. kir. : postaigazgatoSsag 

IX. 6p4t69i osz-alyanak rakt. mav. 

palyaudvar 7 

' T4vlratk0zvetft6s- I-99 

TavkabelertsitO allomas 1-78 

VonalfelTigyaz<5k i-99 

Raba Rudolf dr. hi'ttanar, Ka- 
zinczy u. 2. . 2-37 

Radnay Istvan vitez, m. kir. 
alezredes, BercB6nyi-u. 2. 2-49 

R&dy t^aszlo aut6- ( gepjavitd- 
Ditthelye 6s Jti^rlegk6szfw, 0r6f 
Tisaa tstvan-n. 36. 1-33 

214 Razsovltz Mandne Czv.vegyes- 
keresked*Se, ]Qr6t Tisza Istvan- 
u. 23. vl-05 

Rendfjrseg, m. kir. kapltany- 
aaga dorthy Mikl6s-t6r 1. 1-16 

: drsege a vasati paly and varon 34 
Ors^ge az I. kerSletben, Horthy 
MikJ6s-t6r9. 18 

Retkes Jdzsef If j." vaskeresk., 

8zt. Janos-t6r8. 2-73 

Ring JOzsel dr. ny. polgarmester 
laklBa, Gr6£ Tisza IstYiln-n: 41. 45 

Roth Salamonne Ozv. festdk- 
6pit(3-*^s tnzelAanyagkeresk., Bzeiit 
Janos-t6r 8. , 1-56 

RozsnyatBela dr. polgarniester 
lakasa, -varbsi b^Tpalota, Kaziiiczy- 
n. 24. 10 R«H Karoly dr.ligyv6d, 
Ka~zinczy-u. 6; , 88 Sablanyl Karoly m. kir. posta- 
ffltlszt lakasa, Kazlticzy-n. i4, 74 

Sakln Toth Jen« fusser- 

csemegekeresk., Kazlnczy-u. 2. 59 

Sahln Tdth Laszld tttzifana^y- 
6s az6nkereak., Jenovay Dezafi- 
Ut 10. 2-71 

Salg6 intr^ne Ozt., Jenovay 

DeasO-ter 1. . . . 77 

Sallal Janos dr. tigyr6di 
Irodaja, Holld Lajos-u. 7, 81 

Lakasa, Nagyyarad-n. 8. - 1-61 

Sanddr l,aszl6 6piilet-. fo Uzifa- 
keresk., Nyomas 17. 1-21 

Sckwarz Lajos dr. or^os, .. 

1938. noveinber 3-n. 2. 1-62 

Schwed Ferencne ttzT.baromfl- 
export, Gr<5f Tisza Istvan-a. 15. 

1-08 

Scli wed -Sandor liaromflkeresk. 
8zapary-n. 24. (tizemben: VI/16— 
XII/15-%) .1-57 

Schweiger M6r Ha TQssser- 

vegyeskeresked6se, Jenovay Dezsfl- 

t6r 18. :i "55 

Schweitzer Sandor, Jenovay 
Dez&-t6r 13. " 93 

Sebestyen Laszlo r.-t. 6pGlet- 
es tuzifakerosked^so, Izsaki-iit 8; 
79 

Selyem Gftbor dr. ligyved, Gr6f 
Tisza Istvan-u. 1. .15 

Slpos Pal vaskeresk. 6s Sekell 

olaj lerakat, Horthy Miki6s-t6r I. 

2-75 

Sonnenfeld Morn6 «zv. 

baromfikeTesk., B0II6 Lajos-u. 40. 

2-36 

Sods Gyula, m. kir. Wzados, 

Kazinczy-u. 24.- .2-18 

Spitzer llona, Jdkai-u. 27. 2-45 

Steiner J. Endre term6ny->6s 
gyapju keresk .j Bzent J&nos-ter 1. 

i-20 

Lakasa, Bercs6nyi-a, B. 1-09 

Strasser testr^rek toxtiiaruk 
kercsbertese, Horthy Mikl6s-,ter 2. 
1-25 

Strasser ReasO c6gtul. lakasa. ' 
Kossuth-u. 26.. ■ 2-30 

Str^bl Miklds dr. orvos, J6ka1- 
u. 2. .-> 1-01 

SflkUsd Sandor dr. orvos, Lehel- 
u.2. 1-64 

Szabd Arpad dr. flgyv6d. Zri- 
nyi-n.5. 57 

F. Szabd Dezsd ny. ffiszolcabiro 
nyari lakasa (uzemben : V/16— ■ 
XI/16-ig) Alpari-iit : 1-12 

Szabd Erzsebet kezimunka- 
flzeme, L6nyay-u. 2. .2-17 

Szabd Istvdn gyftmBlcs- 6e ba- 
romfi keresk. (tizemben: IV/ie— 
X/16 1g) 1 Mussolini-u, 1, 1-36 

Szabd Istvan szikvlzgyarofl, Dpak 

Fereno-n. 8. 1-60 

Szantd Jdzsef oukrasa, Kossuth- 

u. 13. ' 2-74 

Szegenybaz, vdrosl, Nadasdy- 

u. 12. 1-97 

Szegd Dezsd term6ny- 6s nyers- 

terni^nykereskediSse.Jdkai-Ui i. 26 Szemerath Oszkar dr. posta 
bet. bizt, int. orvosa, Mnss'olini- 
U.4. 1-10 

Szentklralyi Tdtk Jdzsef 

Bzent IstvAn gyogyszertara, Zrinyl- 
b. 1. 25 

Szentmihaly Lajos dr. vit<5z, 
mfitOorvos, Tomaaovszky magan- 
korhaz 36 

Szeszf dzde, vdrosl kdzponti, 

Lord Rothermere-n, 48. (1-74 

SzlJJartd Gyala r6zmnves, szesz 
es konzervaryar berendezO, perme- 
tez0g6pk6szit6, Brass6-n. 577. 

1-14,2-77 

Szolnoky Dezsd fiiszerkeresk., 
H0II6 Lajos-u. 34. 2-14 

TAby Jdzsef J6zus Baive gyogy- 
szertara, J6kai-n. 1. 80 

Takacs Laszldne ny. m. kir. 
postasegedti&ztn6, Bzent Imre herceg- 
t^rS, /'.■■. ■"■■ 01 

Takacs Mlhdlyne Ifzv. eutfi- 
mester, B0II6 Lajos-u. 29. 1-52 

Tanltdk<gpzd-lnt., m. kir., 

lasd Liceum 

Tarjanyl Bela dr. yarosi ffi- ' 
3egyz5, polgdrmesterlielyettes, 
Baent Janos-ter 3. . 2-28 

Tarjanyl Istvan fogtebknikus, J6- 
kai-u. 15. , ' . . 2-53 

Tarjanyl janos Megvalt6 gyogy- 
szertara. Battbyany-u. 3. 90 

Tdglagyar, varosl Kecskem6ti- 

lt.';. ■•-.' ;/■ '■ '■•■- .42 

Tfaury Andor gydgyszerdsz, 
Jenovay Dezs0-t6r 2; 1-24 

uakasa, Kazinczy-u. 24. 1-67 

Tdtb Endre dr. ftgyvedl irodaja, 
Holt6 Lajos-u. 10. 1-69 

Lakasa, Koasuth-u. 18. 1-70 

Tdtb Jdnos dr. gyennekopvos, 
isko 1 aorvos 6's eg6szs6gtan tapar. 
B,itthyany-u. 6. v l^OO 

Tdtb Jdzsef dr. orszaggyiil^si 

k6pviselfi, Battbyanyi-u. 2. 90 

Tdtb Laszld dr. ny. varosi p6nz- 
ugyitan.,Zombor-u,22. . 1-84 

Tdtb IHAtyas termdnykeresk., 
Lord' Rothermere-u. 36. 2-07 

Tdll Jdzsef nd baroraflkeresk., 
Kozel8z6l6sor 10. 1-54 

Tuift Pdter tanifc6k6pz6int.tanar, 
Deak Ferenc-n. 8. 2-35 TUzoltddrseg (varosi) 
n, 10. Kazinczy- 

1-13 I}j-vdgdhfd, Majsai-iit 1-51 

Vakulya Iren m. kir. posta- 

seg6dellen5rn5, Kolozsvar-u. 13 

2- 

Varga Antal agytollvallalata, 
Bzent Janos-t6r 7. 2-06 

Varga Illes^ baromfikereak., 
Tompa-u. 9. * 1-26 

Varga Imre hfrlapbizomauyos, 
Kossuth-u. 12. . 2-70 

Varosi hlvatalok: 

Hortby Miklos-ter 1. 1-55, 2-21 
Pdlgarmesteri rrivatal 1 

KHzellatasi hivatal, Horthy Mikl6s- 
t6r 9. 2-47 

L6goItalmi 6v6hely 2-21 

Tisz'tiorvosi hivatal, Jenovay Bezsfi- 
t6rie. i-68 

Vdrosl partfttrdd, a Leverite 
egyesuletkeze^sfeben, KecskemjSt'- 
ut (Szemben V/ier-XI/fS-ig) 1^-89 

Vesszdsl Jdzsef kSnyvkeresk., 
ktiiiyvnyomda, Magyar hirdetfi iroda 
r.-t. kirendelts., Bercsenyi-n. 2. 76 

Vine ze Istvan Ifiszer- 6a vegyes- 

keresk., Eszterhazy-u: it. 22 

Vizi Jdnos dr. all. tanitok6pz^ 
inn. tanar, Ffird6-u. S2/a. ■ 29 

Welsz Fttldp szikvizgyaros6sfu- 
-aros, Zrinyi-u. 20. 1-42 

Zalir'Ernd fakeresk. cziete i 
lakaaa, EEBterhazy-u. 11. 56 

Zambd Dezsd kanonok, eaperes 
' pI6banos, Attila-n. 5. 94 K1SKUNHALAS 

Hivatalos 6rdk: 
7— 24-ig. 
A postahivatali nyilvdnqs 
dllomds (Horthy Mikl6s-ti2r 
2. sz.) hivatalos ordi: 
'.;■'■' :7-24-Ig. ■'-■;..-. 9 
A Mskunhatasi . egy,s6ges 
h&lozathoz tartozik m6g: 
Gbbbljdrds es Pirid. 
Adam David szUGbirtokos . 55 
1-37 
4ddm Dezsd dr. figyv6d 1-24 
Addhivatal, m. kir. 75 

AUorndsparanesnoksag, lasd 
Katonai 6puleiek 6s parancsnok- 
sagok ' . 

AMlamvasntak, m. kir. allo- 
masf6nbks6ge 7 

Osztalym6rnSks6g 1-78 

Rdllnt Imre dr. orvos 74 

Balogh Janos dr. Iigyv6d 1-81 
Bdnoczky Antal allatorvos 1-67 
Bergl Mdr ds tarsa. o6gt. 

Bchbn Vilmos ' 1-86 

Bettelhelm Ldszld gyttmdlcs- 

keresk.. 16 

Bleler Mdr I-53 

Borbas Imre dr. flgyv6d 1-71 

Borbenyl Istvan dr. orvos 1^1 

Bornss Gyula vas-, fUszer-6s va- 

daszati cikkek keresked6se 1-12 

Bresztovszky Erik alezredes " 

1-46 

Bnsa Bela Mateosa aut6fnvaroz6, 

Kard-n. 1. 23 

Buzl Tlvadar m. kir itmester 

■■.*" 1-76 

City drogerla, tulajd. Wolf Ala- 
dar gyfigyszeresz 1-16 

Gsanyl testverek sntOdeje. c6g- 
tnlaj. Csanyi Jen6 1-56 

Csenddrsdg 
M. kir. cseudOrlovas alosatalypa- 
ranesnoksig 39 

M. kir. csendflrSrs, 30 

Cslszar Nandor dr. posta bet. 
bizt. int. orvos 43 

Czagany Karoly term6nykeresk. 
.79 
Czn nter stein Vllmosnd dzv. 
bortermeW 1-63 

Czarda Rezsd es Arvay Ka- 
roly gy6gyszer6szeli 85 
Dezsd Ferenc siitfimester 81 
Dohdny Jdzsef dr. fCrabbi 1-42 

EgyesUlt magyar malom- 
Ipari r.-t. halasi . gazdasagi 
g6zmalmi telepe 1-10 

Ernyes Laszid f nszerkeresk. ' 
1-51 

Farkas Laszld dr. 5gyv6d 1-52 

Fekete Ilona nyng. postaseg6d- 

ellendrno 1-55 

Felsdszentlvani Jdzsef vit6s 

6s Kling. Kisknnsagi rum- 6s likoT- . 

gyar. Bor- 6s gyumo'lcsszeszfflzde. 

Bornagykeresked6s 1-66 Forgdcs Vilmos 

roanatorvos 
Vrankl Aron dr. kir. Fttle Sandor IIj. 

hentea '. 1-33 

rvOB, fogorvos 

71 

nt6szar6s 6s 

1-31 

FUstOs Imre azallodas 80 

Gaal Imre Sa6nsavftrt6kesit6 kft. 

megbiKottja 1-69 

Gaal Jend ny. mav. fotlszt, mav. 

8zallit6 1-48 

Gagyl Gydrgy keresk. 1-68 

General! trlesztl dltalanos 

blztdsltd tarsnlat kiskunhalaai 

fSngynb'ksege, a Halasi gazdasigi 

bank r.-t.-nii ■ " . 15 

Grosz Antal fotbkereskedfi ^ Q 

Grdsz SImonne »zv^ vegyes- 
kereskedo 6s borligyn. 48 

Gr tin wal d Zsi gmond ^pf tfl- 6s 
tuzeloanyagok keresk. . 58 

Gnttman Imre ezelOtt Hollander 
Adolf term6ny- 6s gyapjukeresk. 

/ '■ 28 ezzel a kozpont munk&jat is g y o r s i t j a Gyenlzse Sandor m. klr. posta- 
ellenor 1-06 

Hajdn Mlh61y dr. figyv6d Q 
Halasl borhaz, Brandstein Man6 
" 27 

Halasl cslpkehaz 22 

Halasl gazdasagl bank r.-t. 

! Halasl m6szhomokkd'-t6gla- 
gyar r.-t. Q15 

Halasl n6pbank 6s hltel- 
szovetkezet mint as O.K.H. 
tagja 1-58 

- Halasl takar6kp6nztar 19 
Halasl viUamossagl r.-t. igaz- 
; ■■■■ gatfisAga 015 

Kdzponti telepe 38 

Hangya szSvetkezeti 6rt4fcesitfi 

telepe 6s hfttohAaa 21, 1-15 
Haypal Bertalan fflhadnagy 

1-04 
Hegykozstig 1-13 

. Helsler Istvan sfitflmester' 51 
Hodossy G6za fflhadnagy 1-41 
Holld Mlkl6s szazados 1-85 
Hollosy. Sandor szazados 1-35 

Honv6d ailomasparancs- 

noksag, m. klr. lasd Katonai 

6pUletek 6a parancsnoksagok. 
Horvath Pereno gazdasAgi isk. 

*-,'■ 1-21 

Horvath Janosszabomester rufca- 

biea 1-99 

Hurt A. Ferenc, a Balasi Hirlap 

ktadohiviUala 44 

BSrnagykeresk. 1-75 

Huszar Ambrus meszAros 6s 

hentes 1-30 

Husznay Mlklos flrnagy 90 
Izsak Jozsef r.-t. festeknagyke- 

resk. fiokja 89 

Jarasblrosag, klr. 53 

Jeges Sandor ffiszer- 6s csemege- 

kereskedfi 1?30 

Jer6mlas Lajos gimnaziumi 

tanar 1-32 

JerncsekJozsel keresk. 1-79 
Kaclba J6zsel r. k. hittanar, felsft- 

vArosi Jelk6sz . . 1-23 

Kall6s Ern6n6 dr.-n6» P6esl 

Margit dr. orvos 42 

Kalman Jozsel dr. orvos 1-09 
Kalman Miksa keredk. 60 

Kar&sz Gergely postatiszt 1-01 
Katonai 6ptlietek 6s pa- 
rancsnoksagok : 
Allomaspafancsnoksag 1-14 

Lsventoparsag., megyei 6s varosi 
65 
Hon v. kerfikparos alaknlat parsag. 
1-14 
Honv. kerekparos alaknlat tiszti 
fetkezde >'..-. 70 

Honv.- ker 6k par elj . k6e6tkez6si 
-bizotts. 1-2 

Panc6l03 ttJrzalaktanya 1-28 

Panc6los baraktaktanya 93 

Kellner F611x asvanyolaj- 6s. 

vegyitermfekkeresk. 17 

Keresztes B61a dr. orvos 33 
K6ky Ferenc malomtnl. 1-84 
Klskunhalas Helyl Ertesf- 
toje 45 

Klskunhalas megyel varos 
hi vatalaft t 

PolgArmeBter 1 

PolgArmeateri hivatai , 12 

Ad6hivatal 3 

f> - F6jegyzft ' 1-62 

GyumJJlcscBomagold Allbinis 1-72 

Kdrh'Az . " ' 56 

Kbz61elmez6si hivatal . 1-49 

Bendorbfr6i 6s gazdaJ Hivatal 35 

. Tfidfigondozfi 1-83 

TfizoreSg, Mfigy6sz, m6rntShi, tiszt] 

foorvosi 6s allatorvosi blyatal ; pol- 

garmester 6s tlizoltOfSparahcsnob 

lakasa 20 

VAgobid \ 76 

Klskunhalasl Hangya lo- 

gyasztasl 6s 6rt6keslto 

. szovetkezet 57 

Klskunhalast kaszlno 62 

Kocsls Antal dr. orvos 1-50 Kotan Sebesty6h vasberesfc. 41 
Kosa Istvan <r Vadaazkfirt szalloda* 

veiid6glfla 1-26 

Kovacs Balazs hentes 6s m6sza 

ros 50 

KoVacs EIem6r dr. T.B.A 

orvos 86 

Kovacs Ferenc dr. a Halasi 

*Takar6kp6nztar figyv.' igazgat6ja 
1-43 
Kfinlgsberg Ignac, a Schneider 

Ignac ut6dai c6g beltagja 1-98 
KOrUsI Antal gflzraalomtnl. 24 
KtfritSl Jenft gfizmalomtul. 47 
Ktfriisl Sandor 6pllletfakeresk. 

46 
Ktfzellatasl lelttgyelosei*, 

m. klr. I-57 

Kun Bentt divatiruhaztt . 61 

Kun Bertalan dr. vit6z, m. kfr. 

alezredes 1-38 

KUlkereskedelmt blvatal, 

m. klr. kirendelts6ge 1-60 
Lakos Balazs sflt6d6je 1-73 
Laszlo Imre kereak. 1-94 

Ltfbl Beta szftlUt6 1-11 

Magass Mlhaly postatiszt 59 
Magyar sztfldsgazdak or- 

sseagos boreriekeslttf sz». 

vetkezete pincfesaeto lr21 

Magyar VtfrttskeresztEgylet 

1-88 

Makay Istvan vend£gl3je 34 

Makay Karoly «Kigy6> gyogy- 
szertara L 6iJ 

Markov Ich Gynlavaskeresk. 40 

Marossy Dezso vitSz, ezredea 
. 1^96 

Menczer Henri k 6pit68B I-77 

M6szaros es Borbas nyomda 
. 1-90 

MeszOJy Istvan dr. ny. klr. ji 
rasbirdailgi elniilt 1-44 

Mihaleezes Terbes tuzif a-, szen- 
koksz-6sterm6nykereak. 1-97 

Monszpart Laszl6 dr. kdrh. jg. 
rttorvos ,. 25 

Nagypal Ferenc dr. ugy v6di iro- 
daja 78 

Nagy Szeder Istvan m6rnbk, 
6piteszm6rnOk 1-54 

N. O. H. M. kisktmhalasi mnnka- 
bizottsaga 1-64 

Orszagos tarsadalomblzto* 
slt6 lnt6zet kiskwibalasi bi- 
reiid. 31 

Patyl es Kovacs c6g, rSvid-, 
t'lisaer- 6s vegyesaranagykereak. 
26 

Perneczky Szldonla dr. 
gyermekszakorvos 1-39 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 
66 

Postahlvatal vezetfije 97 

Pelv6teli terem 1-17 

F0p6nztara 98 

Pftlyaqdvari raktftra 96 

T^Avirat felv6tele r 99 

Vonalfelvfgyazdk 1-20 

n. 6pit6si osztaly 6pit6ai fi6krak- 
tara ' 95 

Prager Ignac vaskeresk. 67 

Prager San d or n6 Batty n d«og6- 
ria 82 

Pnrnczky Balazsne tenu6nyke- 
resk.. 29 

Puskas Sandor p^kmeater 1-47 

Racz J&nos gyogyszeresz 4 

Relormatas lelkeszl hiva- 
tal 1-08 

Relormatas polgarl leanyf s- 
kola 1-25 

Relormatas SzIIndy-Klmna> 
zlum 92' 

Rendttrkapltahysag, m. klr. 

' Varosi szekbaz - 13 

■■ A vezeflS lakasa 1-03 

RokOlya Kalman tBazer- 6s 
gyarmatarunagy kereak. -~ 1-89 

Rom. kath. piebanlaalvatal 
72 

Ruphlk Janos dr. sa &l6«z-noorvos 
87 

Scitttn Samii kemak. 37 

SchOnteld Izldorne ttzv. gabo- 
na- 6s gyapjukeresk 5 Schdnhelm festekUzlet, 

Krayer fest6fcek 6s lakkok arusltftsa 

1-69 

Schwartz Mlhaly e6g 6pfiletfa- 

keresk. . 10 

Sepsl DezsO in. kir. szazados 

1-40 
Slplczky Gynla vend6glfis 69 
Soket Istvan dr. fogorvos 88 

Soltl Kalman f6nykep63B 6a fotd- 
cikk-keresk. . I-34 

Sdst«^tlrd0» taiajdonos KolozsvAry 
Kiss Arpid fdldbirtbkos 49 

Stefanla szdvetseg 11 

Stelner Ignac dr. orvos 14 

Szabd Janos if j. meohanikal 
'eipfiflzeme 1-95 

Szeker Jozsef gy6gysuer6sz 54 

Szekalesz H. Hermanne ko- 
rosk. . 2 

Szekalesz JAzsel vill. berende- 
z6ii ;VAll. .94 

Szlklal Ern« dr. gyOmUlcs- 
keresk. , ". 36 

Szombatl Karoly dr. varosi or- 
vos 1-45 

SzOleszeti es boraszatl lel« 
Ugyel0s6g, m. klr. 1-70 

T6II gazdasagllskola, in. klr. 

1-80 

Torma Gynla fiVeg-, poroelian- 
keresk. 73 

Tomory ElemergydgyBemAsB. Ia- 
teni gondviseliagyogyszOrtar 1^K2 

Toth La Jos 6pit6sl val1alkoz6 ds 
' >. anyagkeresk. 1-22 

Van Balazs art 6b a« divatirabiz, 
Vdrosbaz epiilet 52 

Vanylska Janos gSpfizlete 1-92 
LakAsa 1-91 

Varadl Kalman llJ.sSrnagyke- 
resk.. I-74 

Varga Elek m.kir. postatiszt 64 

Varga Sandor term6ny-, tflzetft- 
ftnyagkeieak. 6s bortlgyiiak .: 84 

Zelsz Karoly dr. kir. ktfzjegyzfi 

91 

ZUah Lajos^veges 6s k6pberete»6 

mester 1-87 

Zoky Lajos vit6a, ecetgyara, 

PetOfi-n. 7. 1-OB 

ZsenI Antal keresk. 83 H6tkSzQap: 
8^18-ig. KISKUNIACHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 63 
iinnepnap: 
8-il-ig, . 
14^15-ig. 
Csak elfifiaetfik r6sz6rer 20— 21-ig. 

Akncs LaJos kfiza. AUatorvos 15 
CsendtfrOrs, m. klr. 11 

■ 24 

Holzmann 6s Gral k.f.t. fake- 

reek. c6g fldktelepe '4 

Jakns Istvan 1IJ. vendegl&s 9 
Jaral Janos dr. bOzs. orvos 10 
Kann Sandor gabona-, term6ny- 

6s vegyeskeresk. 13 

Kert6sz Nandor kerikpar- 6s 
' radi6beresk M b6raut6vallalat 6 

Klskonlachaza 6s Vld6ke 
lpartestttlet 25 

Klskunlacbazal „Hangya" 
logy. 6s 6rt. sztfvetkezet 21 

Klskunlacbazal Hengerma* 
lorn term6ny- 6s takarmany6rt6- 
besiifi k.f.t. ■ 5 

Klskunlacbazal TeJszOvet- 
kezet, 8zab6 Jdzsef figyv. lg. 19 

Klskunsagl mttmalom b6rW: 
Kiss Fereno. - 12 

Kozs6gl eltf IJarosag, Aporka 3 

K0zs6gl elffljardsag, Kiskanlac- 

hiza 1 

K» zs6gl elfil jar6sag, Pereg 8 
Mencsikotelep, m. klr. al- 

" % PuaztaszentkirAly . 2 

Paal Laszl6n6 mozg6k6p- 
szlnhaza 23 

P6kMlbalyaatobufizvALIalboBd 16 Sttgllcz Karoly itteebftttlkai > 

motorBZereW, iakatpBmester\': 17- 
Szabo Balazs ref. lelk&t 14 
Szab6 Gabor Mateosz ie&araqtfr 
fuvarozAa ■";-."■; 20 

Takacs JAzsel ttjegyafi 22 
T61essy Istvan gy6gysBer6az, - 
8zentl61ek gyogyezortara ": 7 
Weitzenf eld Mlklos kerak. 1 8 

KISKyNMA^SA 

Hivatalos ordJt;; 

.'-. ':.7-2idg: ';■ ;■-';■ - : ;:. 

Adam Jozsef bor-, sBir*, Meazoii- 
ital- 6s «z6n3avnagy keresk, 69 

Allamvasatak, m. klr., . 
AllomAsf0n»ks6ge . ; 9 

Ancsa Molnar Lajos vit6z t 
vend6glos - 54 

Balogh Imre ir. flgyv6d lak&sa 

.;-."* 35 

Balogh Jozsef szkv. ' f fihadhagy, 
A N.emaeti mozg6 6b vend6gfogad6 
tulajdonosa 03 

Besenylfl M. Iren polg. isk. 
igazg. ttnUknfl 52 I 

Bfr6 Imre drogulsta-, vefcysier- 
6sillatszeTlreresked6se^ . 33 

Bodor Zoltan kOny V-, papir- 
iriazer-. zenemil- 6s kegytlrgyke- 
resfcedtse : i ;, 75 

Borb6nyl dllv6r dr^ a potta 
bet. biz*, tot. orvoia 19 

Bnlyovszky Gyala dr. kttzs6gt 
orvos 18 

Csend0r0rs t m. klr> ■ 7 

Czakd Endre hentes 6s m«niros 

.:.4e- 

Elektromosaramszolgaliato 
r.-t. blsbrmmajsai kjrenditlts6g_ 

Elemf Ilnlskola, law R6m. kat. 

E«ry Lasafld toll- 6s nyersbSr- 

. keresk. .' .- . 50 

Ettvel 6d«n ny. miv. tolnt6z641 

Fabian Lajos dr. ryakotloorvos 

16 

Farkas Tibor SLflM, keresk. 6l 

Flschol Imre nyewteritt6iiy- 69 

gyfimSlcsftereskedB . • 23 

Fleischer G6za fceresfcedJt 17 

Fttlop Ferenc term6oykere»ked» 

21 

FUltfp Ferencn6 idtdaO es 4t> 

kezdetnlajdoBOB . . 53 

Gaal Lajos tfisEer-i tflEelffaiiyag-; . 
gabona-, llsst- 6s torm6nykereskedo 

■67- 
Gaspar Laszld IfJ. termcny* 
kereskedd , 64 

irezsa Fereno hentes es me- ' 

aziroa ": ..-* . 26 

Gydrlfy Xaszld gyigysierts. ' 

«Megvalt6» gydgysiertAnk , r 22; 

GyUm»lcscsomagol6, lAsd K»«- 
s6gi el61JAresag 

Hegy kUzsegl elol]arosag 57 

Horvatb Jdzsel rem. kath.' polg. 

isk.. igazgatd .61 

Ilcsik Jozsel baromfl-, gyftmOlos- 

6b term6ayker*skedd . 44 

Jnhasz Istvan nri siabd •:.' 65 

Kakas Janos henteis es jnewaros 

Kecskem6H gazdasAgi vastt* 

Kertesz Andras Dreher-Haggen- 
maober sfirgyArak tfiraktaroaa 28 

Kert6sz Kalmati i Heioites &* -,:. : , 

jn6sz&ros ; . . 68 

Klskanmatsa 64 vld6ke 

Hangya* lir--^^"* fll 

m 

m 
5 

8P 
9 
01 

H 

I 

z 

I logy 6rt6keslttf szOvetkezete 6 

Cs. Kovacs Jamcni gabon»f- 6a '■ 

termenykeresk. , ; .-. . *-->' 62, 

Koi^s^gl ad6hIvatoI 7§ 

Kozs6gl eltfljardsag 1 

G y UmOlesesom agol6 {fizefflben : 

v/i5-xi/i6.ig* ;,:■■: 47 

L6goltalmi fs tflaoU6pftraneanok 66 
L6goItalmi yeaetfi "' . 60 

215 nMim***m>*« KisJcun?najsa A teves kapcsolfts elkerUlese erdekeben Kr Is Wt La Jos gyogyszer else, ' 

8zentnaTomsag. gy6gyBaertara 82 

Lakasa . " \ II 

Kulcsar Beta dr. figyv6tf 40 

Kurtfyls Ferenc gyfimBIcs-, 
eBldseg-, brirgonya-, kaposzta- 6s 
termenykeresk. , 15 

Kttrtl Kalman bor- 6s gyQmMcs- 
riagykereskedfi ■ 76 

Legoltalml lasd KSzsegi eloljarosag 

Magyar szoltisgazd 6 k orsza- 
gos borertekesitd sztf* 
vetkezete pineeszete 24 

Moldovay Frigyes dr. kbzs. 

orvos 4 

Moln&r Lajos dr. Mizsegi orvos 

36 

Mtizer Jozsef dr. figyved 10 

Mdzer S&nd6rn6 tf zv. vendeglos 

29 

Rlevy Gyula dr. figyved 3 

Ordtfg Nandor dr., iigyvSd 88 

P&key Maria Tereza polgari 

ieanyisk. tanar 78 

Papp Antal k6*rallatorvos 43 

Patyl Lajos f est 6k-, haztartasl- es 

illatsBertlzlete 69 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 

45 

Postablvatall taviratkOzvetitfi 

48 

Pntz Bela ssbldsdg-, gyfim«Jles-. 

debgyGmblos-e^cukorkakeresk. 34 

Betel Gynla tb. banonok, rdm. 

katb. esperes-plSbanoa 39 

R6m. kat. eleml llnlskola 

igazgat6saga 42 

Stein Mlksa fakereskedo 31 

Szeged-csongr&di takarek- 
penzt&r. feisfunmajaai fitfkja 6s 
dr. Balogh Imre 8gyv6d 37 

Szekely testverek hengermalma 
'■'■■.-'" . 13 

SzenMvatiyl Andras dr. &gy- 
ved 25 

Szeralln Elemer hitelszttvetke- 
zetf Igazgato. bornagykereskedO es 
borbizomftnyos 14 

Szeralln Elemerne polg. isk. 
tanar, O.K.H. igazgato ueje 49 

Toth-Baranyl Lajos foldbirto- 
kos 5 

. T«rtelyKorneIva3kereskedfi68 

Ttfrtely testverek gOzmalma 2 

Tllzoltd- 6s legoltalml 
parancsnok, lasd Ktfzsegi elol- 
jarosag 

Unghvary Laszlo m. klr. posta- 
mester 20 

Vedres Ferenc term en y- es 
fuszerkereskedo 72 

Veszelka Jozsef bank- es p6nz- 
va)t6fiztet 12 KlSLANG 

Hivatalos drdk: 
HttfcozriHp VftKarnapes 
fihnepnap 
j£-ri2-Jg, 8— 11-ig, 

14- 18- ig 14— 16-ig. 

Caak elof^getok resale: 20— 21-lg. 

Borsottay Istvan palmajori b6r- 
gaeiJasaga, D6g H 

Drelflnger Mth&ly meszaroses 
bentes - . ' ■ ■ 8 

Gueth Gynla ref. lelkipasztor 3 
Htlilnger Janos drJ orvos 14 
Horrath Lajos gabonakeresk. 10 

Klslangl Hltelsztfvetkezet, 

. mint az 0;K.R. tagja ■ 4 

Kohn es Fleisehner fakereske- 

dfik HbktJzlete Q 

, Ktfvesl Istv&n m6szaros. es hep- 

tes 12 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

Kail Lajos dr. ref. telkesz . 3 
Xovait Jtfzserdr. kfizs^gi orvos '9 
P41 dAnOs gabonakeresif. 5 

R^ger Ferenc Knltnt jnozg6 7 
Sajtbs. Jozsel Endre hitelsaljv. 
/ kKflyvelfl 2 

216 KISLfiTA 

Hivatalos 6rdk; 

HStkeznap: -Vasfiniap. 4s 

p tlnaepnap; 

8— 12-ig, 8— 11-ig/ 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetSk r6sa6re: . 20— 21-ig. 

Baracsy Sfindor vezetC jegyzS 6 
Bar6th Mlhaly ref. lelk^sz 
Brtfsztl G&spar hengermalma 4 
Gencsy.KaroIyfSIdbirtokos 2 
Ktfzsegl eldljar6sag 1 

Rojkovlcli Pal gfir. katb. Ielk6se 
.'. 5 

KISLIPPO 

(lasd Magyarb6ly) 

KISL6K-PUSZTA 

• (lasd Sarbogard) 

KISLOD 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— M-1g, 

. 14~18-lg. 14— lfi-ig. 

Csak elOftzetBk. rfszere : SO— 21-ig, 

Klsl«d Vldekl HltelszOvet* 

kezet, mint az O.K.H. tagja 1 
KlJrjegyzdseg 4 

EISLUBOKA 

(lasd Koriathelmec 1. sz. elttizetfi) 

KISMAGYAR 

(lasd Nagymagyar.) 

KIS-MAJOR 

(lasd Csorvas 6a Tiszaosege) KISMAJTfiNY 

Hivatalos draft; H6tk«znap: Vasarnap 6a 

tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. U— lfi-ip. 

Csak elofiaetflk rdszSre: 20— 21-ig. 

„Rnngyo" fogyasztasi 6s 6rt6ke- 
Bft5 szSvetkezet; 3 

IklAdy Erzsebet m kir. poata- 
master 4 

Ktfzsegl elfiljar6s«g, 1 

Szttts Antal ref. lelkesz 2 

KISMANYA 

Nyilv&nos tdvbeszeld 

dllomds 

Hivatalos 6rdki Hetk«znap: Vasarnap 

6a flnnepnap: 

8-12-ig, 8-11-iff, 

14-18-ig. 14-16-ig. 

(BIMizetOket lasd a riagyman^l 

elOfizetok kdzOtt.) 

KISMANYOK 

(la«d Nagymanyok) 

KISMARJA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— IMg, 

14-18-1R 14— 16-jg. 

Csak elofizetok r6szere: 20— 21-ig. 

,Rangya" Fogyasztdsl es fer- 
tekesitd Szdvetkezet 3 
KOzsegf el«IJArOs&e 2 

Sz&sz Karolyn6 «zt. vegyes- 

kereskedft . 4, 

VAradl Lajos termGny- ^s.gy6gyr 

no'veiiykereskedo „Hombar" aV" 
" bizomanyos 5 

VIda Sandor malomberlC . 2 KISMAROS 

Nyilvdnos tdvbesz&o 
dllomds 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig,- 8— 11-ig, 

14 1.8-ig. 14— 15-ig. • . 

(El6fizet5ke't laad a nigradTerfioei 
elofizetok kSzOtt.) 

KISMEGYER 

(lasd Gyfir) 

KISMUZSLA 

(Lasd KbTbWkut) 

.KISNAM^NY . 

Nyilvdnos tdvbesz£lo dllomds 

a kozs4gi eloljdrdsdgndl 

(Jink 3/a. ss. elofizetC). 

KISNANA 

A^^vdwos tdvbeszilo dllomds 
a kozsdffi eldljdrdsdgndl 
(Domoszlo 2. sz. elofizetd) 

KISN3MEDI 

(ldsd Vacbartyan) 

4 

KISNYIR 

Nyilvdnos tdvbesz'dlo dllomds 
Hivatalos drdk: 

"■•to **%** 

, 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig - 14— 15-ig. 

A Jcecskemeti egyeeges Mid- 
zathoz tartozik m6g: Agas- 
egyh&za, Buga'cmonostor, Fel- 
soszentkirdly, Helvetia, Ko- 
Jidrymajor, EiUsobdlloszog, 
Lakitelek. 

Elflfieotfiket lSsd a kecskemGtf elflfi- 
zetfik kttzfitt 

KISOROSZI 

Ejjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszdlo dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Vasftrnap es 
Snnepnap: , 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16 ig. 

Kanltz Arthnrne 8zv. 

(nyari allomis) 165-4 

Ktfzsegl eloiJ|ar6sag 165-3 

Posta»m. klr. nyilvanos allomasa 

165-2 

zifcs Jdzsef ffiBaer- es t6f6ske- 

resk. 165-0 

V&rady-Brenner Alajos dr. 

ny. kir. itelfitablai'biro (nyari al- 

lomas) 165-1 

KISOSZLAR-PUSZTA 

(lasd Tapi6BfSp) 

KISOLVED 

(lasd Graramsatl6) 

KISORSSZOLLOHEGY 

(lasd BadacsonytoraaJ) 

K1SPALAD 

(lasd Botpalad) 

KISPERKATA 

(lasd Perkata es Bzolgaegyhaza) KISPEST 

Nyilvdnos tdvbeszeld 
dllomdsok hivatalos drdi: 

1. sz. postahivatal .-■< 
. HOattk-tere 22. 

7— 21-iff. 

2. sz. postahivatal 

Thbkoly-ftt 17. 

3. s~z. postahivatal 
sarkbzy Pal-n. 18. 

I. sz. postahivatal 

Szent Imre heroeg-at 17. 

5. sz. postahivatal 
Hofherr Aibert-u. 86. 

H6tk6anap: ■* Snnepnap-." 
8— 12-ig, Nem tartanak 

14— 18-ig. szolgaiatot. 

(EIGfizetftket lasd a Mdapesti 
elofizet6k kb'zfftt.) KISREBRA 

(lasd NaSz64) 

KISROZVAGY 

Nytlvdnos tdvbeseild dllomds 
a kozstgi eldljdrdsdgndl 

(Nagyrozvagy 1. az. elflflzetft.) 

KISSAJ6 

. (lasd Nagysa]6) 

KISSALIifiRPUSZTA 

(lasd Labod) 

KISSALLO 

(lasd NagyBallo) 

KISSARO 

(lasd Nagysar6)' EISSEBES 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap £9; 
flnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. : 

Csak elofizetok reszere : 20— 81-ig. HetkHznap: S6tkCznap : Csendtf r tf rspar anosnoksag 

m. klr. 6 

Granltktfbanya 1 

Klssebesl gtfzf Uresz r.-t. 4 
Kovach Zoltan banya-vfillalkozfi 
7 

KtfrJegyzSseg, Nagysebes 9 

Ktfzsegl eltfljar6sag 2 

Sztflltf sy Jdzset Titez, kObanya- 

vallalata H EISSGMLYO 

(lasd EgyMzashetye) 

KISSZALLAS 

Hivatalos drdk: 8— 12-ig, 

14— 18-ig. Vasirnap es 
aunepnap: . 

8-ll-1g, 
14— 16-ig. Csak eWfizetfilt reszdre : 20— 2t-ig. 

Boncompagni hercegne es 

San Martino gr6f kastelya 8 

Cslncs&k Lnjza m. kir. posta- Bajdu Geza fflldbirtokos es nagy- 

berlo . 5 

Ktsszallfisf uradalom tJ-u 2 

Knoll K&roly dr. jdszagigazgatd, 
nradalmi ellenOr 6 

Ktfzsegl eItfljAr6sag 1 - a szamokat ferthetoen 6s tagoiva mondjuk be. KisujszdlUia KISSZEKELY 

Hivatalos drdk; 

Vasaroap 6s 

H6tkttznap : unnepsap : 

8— 12-ig, . 8— li-igr, 

14-18-ig, 14— 16-ig. 

. Caak elMizatok r6sz6re : 20— ft-lg. 

Bangya Fogyasztasl Szttvet 

kezet ; J 

Klsszekelyl hengermalom 4 

Kozsegl eltiljardsag 1 

Majer Istran keresk, . 6 

Szabd Laszld Futura 6a Hombar 

biBora. . . 3 

Grdl Wlmplen Gyttrgy os6koa- 

pusetargazdaBaga 5 £ISSZ£KS0S 

(lasd RBuake) 

KISSZENTGR6T 

(lasd Zalaazentgnjt) 

KISSZENTMARTON 

(lasd Samod) 

KISTAGYOS 

(UBd KCrnye) 

EISTALYA 

(Andorn&ktalyara vdltoaott) 

KISTAPOLCA 

(lasd Slklda) 

KISTARCSA 

Rival alos 6rdk: 

n«b.K«. a „. Vasarnap 6s 

H6tk8miap: finaepnap: 

8-l9-1g, 6— 11-ig, 

1*— 1g-le. 14— 15-ig. 

Coab elfittzerAb r6az6re: 20— 21-ig. 

AntalPaliftzel6kszarit6ilzeme 18 

Bartos Lajos dr. iigyv6d • 11 

Dlnka Jdzseg pl6banos 13 

Brhardt Jozsel, Kerepes-ZsMia 

liget 4 

Kovaes Zoltani ret. Idkipasztor 

16 

Ktfzsegl elSIJardsag. Kistarcsa 

fiozsegi elttl Jar6sag,Nagytarosa 
'' 5 
Klstarcsal Fesiisfondgyar 

R.-T. (Ezen kiviil lasd a budapesti 

elfifizetek kb'aott ia.) 15 

Markd And or dr., a postabeteg- 

bizt. int. orvosa 2 

Matra Fakereskedelml Val- 

lalat Adler 6s Spitzer 14 

Patrona Hungarlae gydgy- 

szert&r 12 g ktegesz 
a, m. klr. 10 

Ezenkivul lasd a einkotai elOfieetflk 

fedetitt is 

Tlbold Jozsef dr. kororvos 7 

Szalaylstvannelisztnagyke'refik. 

9 

SzSlltfs Janos s3rraktaros 17 

Wagner Kornelne postaraester 

' . -8 

KISTECS0 

(lasd Saaplonca) 

KISTELEK 

Eivatalos drdk: 

. 7— 21-ig. 

Balazs Janos faiskola, konyha- 

£s diszkert^szet, szflllogazdasag 

50 

Balogh Janos vegyeBkereskedO 

65 

Beck Janos gabona- 6» termeny- 

kereekeda 20 Benevarl Jdzsef nri- 6s httlgy- 
lodrasz, fodraszati olkkek 64 

Bltd Hies gabona-, termSny- 6s 
irlem6nykereskedfl 

Bltd Jozsef hentes es m6szaros 

28 

Csakl Antal Futnra bizomanyos 

21 

Csendftrtfrs, m. klr. 

Czelgerschmldt Istvan 

baromfi- 6s gy iimOlcskereskedfi 

(fizemben: VI/i— XI/80-ig) J 9 

Deatseh Janos gabona-, term6ny- 
azfilo-, gyflmfilcs-, baromfl-, bur- 
gonya- 6s kaposztakeresked* 5 

Fejes Sandor baromfl-, tojas- 6s 
gyiimbloBkereskedo 58 

Fekete Janos 61 

Frankl Tlbor dr. orvos 16 
Fttlttp Janos cnkraszmeBter 30 
Gall Sandor malomtalajdonos 34 

Gerzsany Lajos vas- 6s vegyes- 

kereskedo 46 

Gyugei Karoly 44 

Gombos Istvan gabona- 6s te>- 

m6nykereskedo ' 47 

Halraagyl Ferene dr. orvos, 
fogszakorvoa 57 Bangya szttvetkezet 51 flevesl Erntf dr. egyetemesor- 
vostudor, 0. M. I, kfirzetlorvoaa 83 

BlMGhl Gynla p6kmeste^ 40 

Bomokl es Betfyyldekl Bor- 
termelttk szOvetkezete 45 

Hbmokl SUrttzfi £1 ^oroid, 
o6gt. Qaedanovlta Tddor 7 

Radar Marlon m. klr. posta- 

meater 4 

KIs Jdzsel Dreher-Haggenmaoher 

stirnagykereskedS QO 

Kiss lajos dr. gyfigyszertaa 

fSzent Terfizkes gydgyazertara 8 

Klstelekl bltelszUvetkezet 

mioc az 0. K. H. tagja 53 

Klstelekl szolgablrdl kl- 
rendeltseg 25 

KAcsd Antalne m6sa-, fest6k- 6s 
tuzelflanyagker. 30 

Kozsegl el51j&r6sag 1 

LaezkA Gaborne ttzv. gabona- 

kereskftdfi 3 

Leval Janos villanyszerelA, radid 

6s villamftssagi szakiizlet 52 

Ugetl Llp6t ktt, textil- 6s kon- 
fekoi6 keresk. fi6kflzlete 54 

Lorant Xaszlb dr. Ugyv6d ■; 

Major Agoston gydgystier68B 
lakasa 5Q 

Marlaltt Idy Aladar dr. a posta 

bet. bizt. int. orvosa 6s kbzs. orvos 

43 

Harkas es Seller term6nykere>>- 
bedCfi 6 

Matthezer Ernfi f akereakedfi 42 

MAt. allomasfonokseg 59 

Meszaros Istvan Mateosz teber- 
aut6valialat 26 

MAszaros Janos Mateosz (nva- 
roz6 48 

Pallnkas Janos T6g«ett gazda 
18 

Pallnkas PAI dr. allatorvos 14 

Plgolczky testverek es 

tarsa gdzmalmal 6s villanytelepe 

10. 11 

POpper Vllmos vas- 6s fuszer- 
kuraskedA 12 

Pidknzlete 35 

Postahlvatal. taviratkBavetlW 39 

Racz Ferencne baromflkereakedO 
22 

Seller Janos, a MArkiia 60 Seller 
o6g tulaJdoDosanak lakasa 26 

Seller Karolyne es tsa has> 
osamoka 15 

Seller Sandor «ert6a- As haromfl- 

kereskedO (Uasraben: XII/1— V/31-ig) 

24 

SIndrps Szabd Emll Gynla dr. 

6gyv6d 37 Sfsak Antal sBSlflbirtokos 31 

Szabd Peter b6roa6pl6si vallal- 
kozd 49 

Szeged-csongradI takarek< 
penztar klstelekl «6kja 13 

Szenttelek gydgyszertar, 
tnlajdonoa Major Agoston gyigy- 
szer6sB 55 

Toth B. Geza klstelekl elsfi hns- 
fizem . 41 

Tdth Kalman dr. O.T.I. 6s 
0;T.B.A. kBrzeti oryoa 9 KISTELEK-PUSZTA 

(Szitanyi Ferene dr.) 

(lasd Hatvan) KISTEMPLOM. 

TANYA 

A kiskuhdorossmai egyai* 

ges hdldzathoz tartozik 

Eivataloi 6rdk: 

«***•«'■ v £t r S* 8 

8-iS-ig, 6-li-Ig, ' 

14-18-ig, 14-i5-ig. 

Caak elCfizetdk r6aa6re : 80— 21-lf . 

A kiskundorozsmai egyst- 
ges hdldzathoz tartozik mig: 
Jrpddk6zpont,Forrdsktit t 
Z8omb6. 
Benke Gedeon fOldblrtokoa 6 
Benke Nandor sulkviEgyaroB 7 
Btharl Bela dr. orvos 12 

Boros Karoly gydgyazertaa 14 

Bangya fogyasztasl sztt vet- 

kezet 4 

Baszka Sandor bentes 10 Bnszta Geza keresked6 Jarlatkezel«s6g (K0za6gi elfll- 

jar6sag, Kisknndorozama) 2 

Meszaros Karoly yegyeskeres- 
ked5 3 

Nemetb Mlklos gabonakeres- 
kedfi 9 

Nlklss Lajos r6m. kath. Ielk6aa' 8 

Ocskd Lajos m. klr. poBtamester 
11 

Simon Istran p6km ester 1 

Tarl Vllmos malomtnlajdonoa 13 KISTERENYE 

Hivafalos ordk: 

H6tko,nap: SjSpl 3 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— lfr-ig. 

Csak elWizetftk r6sz6re: 

Allamvasutak, 

Wnfiks6ge LimbaeUer Zoltan ev. Ielk6si 

28 

Ltfwy Jentf p6kmester 18 

Mlehentz Gosztav Tend6glot, 

hentes 6s m6Bzaxo8 . Q 

Salgdtarjanl k&szeobanya 

r^tt. igazgatdsaga 12 

Solymosy Tlbor bard fOldbir- 
tokos 14 

Stern Lajos keresk. 3 

SzekvtUgyl Lajos vtt6z, sttr- 6s 

bornagykeresk. 21 

Bum 6 s likorgyara 4 

SzUdgyl Marglt m. klr. eg6sz- 
s6gflgy v6dfin4 22 ■Si-lg. 

klr. allomas- 

19 

Babjak Bertalan malomtnlaj- 
donos 2~ 

Bnrrd Imre allatorvos 1 

Csenddrtfrsparancsnoksagi 

m. klr. 2 

Farkas Lajos dr. orvos 

Goldner Elemer 6puletfakere8- 
ked6se 6s bntorarnhaza . 8 Grosz Sandor keresk. 17 GrUnfeld JenO. HJszer- 6s gyar- 
mataranagykeresk. 11 

Borvatb Gynla esperes-pllbaoos 

Klsterenye es Vldeke Han. 

"ya Fogyasztasl es Erte- 

eslt« Szttvetkezet ie 

Klsterenyel gttzlfiresz 6s la- 
kereskedelml k.f.t. 5 

Salgdtarjanl Takarek es 
Hltelszdvetkezet mint az 
O.K.H. tagja 10 

Kdzsegkeldljardsag, Klsterenye KISTIMA 

(lasd Meaolak) 

K1STOKAJ 

(lasd MlBbole) 

KISTORMAS 

OAsd KHlead) 

KISTORONYA 

(lasd CsUrgd) 

KISTOTFALU 

- ■ '. (14sd Slkl6fl) 

KISTOLGYES 

(Iaad- Ublya) 

KISUJFALU 

(lasd K«b«lknt) 

KISUJSZALLAS 

Bivatalos drdk: 

7— 9Mg. 

Allampenzt&r, m. klr. 32 

Allamvasutak, m. klr. alio- 
masIdhOksege 60 

Allamvasatak klsojszallasl 
mav. osztalymerndks^ge 

r ' : 39 

S& Balogh Imre fbtdbirtokos 
Gazdak Bizt. SzBv. iek6pvisel6ie, 
Vasar-n. 6. I-53 

Baiogb Sandor gy6gyszer6sz 22 

BarAny Tlbor dr. seb6szorvos 

47 

Labasji, RAkoczi- es III6s-u. sarok 
87 
Barna Gynla rendfirkapltany, 
Nagyimre-n. 9. S3 

B6rant6&llomas Kovacs Istvan, 
Kosauth Lajos-n. 1. 41 

Beres Lajos m. irir. posta- 6a mav.- 
szal!lt6 r fuvarozasi vallalat, R6e- 
mdves-a, 6: 57 

Beres Lajos llj. postatiaztvisel5, 

Munkacsy-n l. 56 

Bird Lajos If J. varr6g6p- 6s ir<5- 
g6pjftvlt6m(ihely, Deak Perene- 
a. 67. .82 

Bolldk KAlman vend6glos, 
Hortky-t6r 6. - pQl 

Bordacs Tamas 1IJ. taidbirtokos, 

Deak Pereno-n. 12. 28 

Boras Sandor tUzifa- 6 s sz6n- 
kereskedfi, Jdkai-n. 6. 1-34 

Bucsay Balazs tflzifa-, sz6n- 6s 
6piiletanyagkereskedfi, , R4k6azi- 
n. 4; 1-16 

Csanyi Jdzseldr. fogorvoa, Kos- 
suth Lajos-n 23. MX) 

Csap Janos kBnyvnyomdaja 6s Mr- 
lapkladdhivatala, Nador-n. 9. 1-45 s 

M 

X 

z 

o 


217 KifiuJ8zallds KSzSnseaes rosy sz ncs ceruzfiual CsendorbrsparancsnoksAg, 

m. Mr. ■:•-•. 4 

Csiky Ferenc dr. varosi tanA- 

0808. BoBskal-u. 3. 01 

C&bma in Alton vohaimester 95 Biidre, Gilanyi-u. 6. 
1-20 
Demeter KalmAn sMmtfiyanto- 

■ :rpvarog6; V£sar-n. 1*1 8 

DemjAh TestvArek nrl 6s nfll 
V divatarrih&za ;6s temetkezesl v&l la- 
riat, jCalvin-ter 5. 1-10 

DJdszeghy TlborhA bArd Va- 

. ■; v rady Inna ■;■•■-.- .:■■ 86 

DobOzl Mlh Aly termenykereskeda 

beak Ferene-n. 12.^ 1-58 

DohAnynagyAruda, m. klr., 

i Zahbfly Lajos; NyAr-n 6. 1-07 

Dr A Vetzky El em Ar varosi Alia t- 

■ ;. orvos. Rakdczf-n. 14/ ; 1-38 
Erdel PAlrCii?6uzain De&kFerenc- 

P.28. 1*88 

ErzsAbet azAlIoda As Atte> 

rem, tul. Taei latvan, Rakdotf- 

n, 7. 42 

Parkas piroska vendeglfis. r&l- 
: vln^u. t8. 1-31 

Fekete Mar ton mar, ffitiszt . 

miv. p.-a, iripenztaroB 78 

FlrttlhgSAttdoriiyJarasblrdsagi 

jelnBk. Tarb6os-iJ. 2. ; 1-29 

Ffseher BAIa arnraktara, Mar. 

palyandyar : 1-89 

Fischer As BarkAsz vadgyfijtfl 

telepe. Pijlanga-ii. 41. 1-11 

. Vasuti faktara (fizemben : XT/lr- 

IV/SO-Jg) 1-12 

Fogarasl Dczsd dr. kir. jara> 

birtaagi alnSki 6zeohe ny!-u . 86. 8 1 

Gaftl JAnoit dr. pdlgArmester, ■'. 

- Kossnth t Fiajos^u; 7. . 84 

Gaal JAnos ftfidhirtokos 48 

Garagnly Gdzn dr; orvos. a 
'.posta bet. Mat. int.' orvoea, NyAi-^ 
. a. 6, -!:.. 35 

GazdasAgl Egyestilet, Kossntfv 
; Laios-u. 8. ;.."■'. .1-46 

Goldman n LIpAt Jflszer- e» ve- 
gyeskereskedfr. Kdlvin-u 6. 58 

GyAjfypedngAglal IntAzet, 

Kosenlh Lajoa-a. 61. 77 

Hajdn GusztAv dr. m. klr. fiJlafr- 
oitos, Bdk6cai-a. 5/a. 1-32 

Hock MArlam. kir. posta s.-ellen- 
; ; flrnft. 6is6ohenyi-n> 6. 5 

Herb Aly Gynla tariAr, lil6sy-ii. 22. 
1-33 
Baraszt Ttbor dr. (Igyv6d, Ra- 
, koetf-n 12 1-03 

BorgAaz Antal m. kiiv.postavonnl- 

felvlgyazo, Bocskal-u.9, *90 
Bnngarta vIllamossAgl r.-t. 

'ki8Ujs?Alfa«rirodaia 30 

Imrey Gybrgy rendfirfeltlgyeKij 
. Petott-n, 4v . ,'■.''■:■■ '■ .80 
JanA Istvan all. flteimnazinmi 

lgaB£at6, Bzeoh6nyi-u, 2. 1-59 

JarasbirosAg; klr.; KA»vin-ter t 

■" -v ■■-/-■ .;■•■ 72 

Job Ass Ferenc vil lanyszereloV 
badogos ;6s vtevezetikbetendezo, 
Koshuid .Lajos-n 11. 19 

Kakasy Gynla ny. gimn. tan&r. 
BBichenyi-u. 8. 34 

K AJjn An GAbbr ternn&nykereskedo 
lakifea, Nagy Imre-u 3 15 

Katbnaf epUletek es hatA- 
sageks 

, Honv6d klegiszfto'paTanesnoksfig 

■:■; - : .'.■.'■■;"-■ i-oi 

VArosikatonal paranBBnoksag 1-08 
kenhyey ZdltAa tan&r, Hid-a. 5. 

; 1-09 

Kiss Endre Dezstt (tJldbirtokos, 

J)eAk Fereao-tt. 10. \ ..; 1-25 

Ktss LaJOi «UtodeJe. Calvin-u. S 

— . . ■ "79 
Kiss LAszld fflsjer-, vegy«s-, fes- : 

.-■' Wk-, boiv..8fipi4fi pallnkabereBked*. 
» Peak Ferenoru 69. . **" 

KIsaJszAUAs varosl kdzJAidtl 

szttvetkezet,.Hortb;Her4. 1-57 

BlsaJszallAsl hltelszttvetke 

xet, mint as O.K.H. tagja 23 KIsaJszAllAsl metfyei vAros 
ldfioltalmi paranesnok 37 

KfsuJszAUAsi Redemptos 

KOzbirtokossag, Varoshaza 92 

KIsaJszAllAsl ret. templom- 
tprnya 1-43 

Klein SAmael fakereskedo 38 

Konez I mre dr. orvos 29 

KpAs S An dor 70 

Korda Andbr takar6kpenztari . 
igazgat6, Vaaar-u. 20. 8 

Kovacs IstvAn b6raut6s, VerbOczv- 
a. 9. 20 

KtfzAptlszal Armentesitd lAr- 
sulat klrendeltedge 52 

Kr'asznal Istvan, a Vay Prrpno 
hengermalml c6k ti»ztvisel6Je, 6z6- 
obenyi-a. 67. 2 

Kubtesek MArton sttrraktiros, 
Dedk.Ferenc-n. 66. , lr35 

Knn Aron faszerkereskedS, T^gta- 
gyir-n. 1. 1-21 

Kurucz Lajos b6raut6favaroz6, 
Kiraly-n. £9. 1-36 

Lading Janos kOnyvnyomda 
t«nyvkot6szet h1rlapkiad6vAltalat, 

■ DeAlJ Perenc-u. ff. 46 

Lu goal Lajos a Fatnra p.-t. fo- 
bizoininyoaa 1 

II. raktara (fizemben: VTI/i— 
XII/31-lg) 1-14 

La k Acs Gynla sutOmester, Maria 
Ter6eia-krt 198. 1Q 

Magyar ktlztisztviseldb lo- 
ifyasztasl, termeltf ^sert^- 
fceslf 5 szb vetkezete kisnj 
stAU&si fldkja Kilvii)-t6r 7. 43 

Magyar XeszAmltdlA As 
fenzvAltOhanb kisDjezAllasi 
kOzraktAra 65 

M^bAsz As BAlogh term^ny- 
kereskedfik,, eHombari) bizomanyo- 
sok, Kpssatb Lajos-«. 11. . 1-55 

MenyhArt LaszlAdr.kir. jaras- 
biro; :K«ta-a.'l. 1-54 

Mervai G£za gy6gys%e>r&B%. Kk\ 
vin,t«r 7 31 

HeztfgazdasAgl NAplskoIa, 
Kossuth Lados-n. 45 

Mocsary IstvAn gazdasAgra, Deak 
Reronc-n so .88 

MorA KAroly divatArnhazs 6s 
temetkez6si vallalkozi, Kossuth- 
n. l. ■ 1-52 

Cs. Nagy MlblAs teoreakedO 10 

Nagy SAndor r£di6 6s villamoH 
sagi szjtkfizlete. Calv1n-t6r 3: 17 

NagyknnsAgl TaKarAkpAnz- 
tar banbosztAlya 8 

IVemzetl HttellntAzet r.-t. kls- 

njszallAai H6k, Deak Ferenc n 8 

',.'.-' 1^22- 

N.vltray Karoly <jkl. gazda, fOld- 
biitokos, MarjalakJku. 3. 1-30 

Orley D6nes dr. klr kfizjegyzo, 
Nyar-u. 17. ... ■ 62 

Platz Ferenc k«nyv- €b papirke- 
reaked^s, 9z6chenyi-n 6. 1-15 

PApay Istvan dr. iigyv64, C&l- 
vta-t6r 4. 27 

PApay PAI dr. varosi tl tAUgy^sz 
ugyvtA ViisAr-ii, 4. 69 

Petkovicb TaindS dr - ottos 
(fizemben: VIII/1— I/81-ig), Kossntb 
Lajoe-u. 6. r 26 

PolgArmester ] 

PAlya K Aim An dr* vit^z, orroa 
CiLMn-t6r 4. 65 

PAlya Laios ffildbirtokos, DeAk 
-Ferenc-n. 5, ' 1-02 

Postablvatal, m. klr. t 
Atrakod6&llom&B 96 

Fely^teli osztaly . 1-23 

Ffinok 99 

Lakasa: Calvin-t6r 4. 98 

Vona!lelvigyaz6k raktara 94 

Racz Ferenc dr. orvos. Deak . 
Perenc-u. *. 66 

RAcz SAndor Id. vend^glfis, Kos- 
satb L.-u. 6. 89 

RAzsA PAI dr. figyv^d. Nydr-a. 11. 
■. ; 85 

Ret. DI Akotthon, Karaosopy B61 a 

' igazgatfl, Bz6ehenyi-a. 3. 49 

Renders Ag» m. kir." 1 14 RenddrkapItAnysAg vasntlCr- 
szoba mav. palyandvar 1-41 

RAm. katb. lskola, .Verrasatd 
Jfinos ig. tanit6.DeakFerenc-u.23. 
1-12 

Sarkady PAI petr61eura nagy- 
keresked*, Deak Fereno-.n. 18. 1-37 

Scbtick Gynla dr. orvpa. 6z6- 
ohenyl-a 21 51 

Schwartz BAIa vaskereskedO 25 

Simon Antal dr. iigyv6d, Dedk 
Fereno-n 13. . 75 

Simon JAnos dr. ogyv£d, De&k 
Fereno-n. a. 13 

Semperger SAndor rArosi 
szatnvevfls^gi tanaosos, Deak - . 
Ferereno-n. 1. ",; 1-50 Singer MAr fakereskedd 16 SkAt-Magyar kereskedetmi 
. r.-t., Arany J&nos* ia Pitlango- 

n sarok -SO 

Sods JdzseVnA ny. gimn. iar. Hz- 

vegye, 8zechenyi-n. 31. 1-04 

..StelAnla 4 * sztfvetsAg anya< 
As esecsemdvedd egyesli* 
lete. Kalvin-u. 13. : 67 

SzabA Bndre vaskereskedd. 
K&lvln-ter .64 SzabA TestvArek, cegt. Szabd 

KAroly r6f»s- divatirukereske- 

. des, K41vin-t6r 4. 1-44 

Szatmarl Endre ^paietfa- ea 
^ptiletanyagkereskedfi, Arany Janos- 
n- 29. 1-26 

zatmdrl IstvAn fakereskedO, 

Kalvin-n'. . 9. ■ 78 

SzAsz KAroly all. fogimn. tanar, 
Marjalaki-n. 5. \ .73 

Szekeres Mlklds fdldbirtokos 
lakaea, (uz^mben: XI/1— IV/3tf-iff) 
Vasar-u. U. 1-51 

Szekeres Mlklds ds TArsal 

gfizmalma, Pillangd-ir,. 15. 1-48 

Szeremley JAnos vasotl *en- 

degWs. m&v. pilyaodyar . 40 

Szllagyl Mlklds dr. orvos 63 

Szonyogh- Istvdn dr. orvos. 
V4s4r-u. 28. 86 

SzUcs JAzsel tiizoltoparancsnok 
1-18 

Szltle Jdzsel nyag. m&r. llszU 
viseld fa malomtalajdonos, VasAr- 
u 64. 1-06 

Takdcs JAnos timiriaester, 
Arany Janos-n. 23. 1-19 

The k Hon a divatszalon tulajdo- 
nos, Arany Janos-a. 7. U-17 

Tdth KAlmAn. <^ir. gimn. tanar, 
Deak Ferenio-u. 35. . 1-56 

Ttfmtfry Ferenc m. klr. posta. 
: elleudr, Marjalaky-o. 28: 21 

Tnrl IstvAnnA ny. posta^eged- 

ellenfimo. Kossuth L.-n. 39- 44 

TftzoltdallomAst Werb6czy-u. 

1-42 

Ujlalnssy JAnos dohanykisarns, 

Deak Ferenc-u. 11. 1-24 

UngAr SAndor, Arany Janos-n. 13. 
1-05 
CrAnla MozgdkApszlnhAz^ 

■ 8obraidt Qyula. K41vin-t6r 2. 71 

Vagd Lajos vitSz, 61eszt8 eloszto, 

Kiraly-n. 23. 74 

Varosi aggmenhAz. Teglaeyar- 

u. 11. ■' 1-27 

Vay Ferenc gfizmalma, Kirily- 

u. 57. . 54 

Zabony La]os papirkcrcskedO. 

Kalvin-ter 7. 59 

Zdmbory Antal m. kir. vonal- 
felvigyazo, Koszoru-n. 6. 11 

Zllahl JAnos etttfimester, 6z6- 
cbenyl^n. ,15/a 61 

Ztltzl AndrAs postafelfigyelfi, 

Bathori-n. 16. 53 

Ztf Idy Dezsffi gyigyszertAr. { 

Zsoldos JAnos bor- es sornapry- 

kereskedfi, Verbflcay-n. 2. 24 KISUNYOM 

Bivatalos 6rdk: 

> a A.r.x Vasirnap 6s 

BetkA-znap: unnepnap: . 

8— 19-ig, 8— 11-ig, 

t4— 18-Ig. W— 16-ig. 

CBak elflfJzetok reszere: 20— 21-ig. 

f Kalot'* Szombatbely egykazm. 
napfolskola 5 

Klraly JAzsel malomtulajdonos 3 . 
KtirlegyzdsAg 1 

Toll GAza r. kat. plebanos ";■" 4 ' 

KISVARDA 

Hivatalos 6rdk: 

7-24-ig. ....-< 

AddhlvataL, nt. klr., Szent Laszl6-u. 16. 1-60 Allaml Besscnyel Gytfrgy 
reAlglmnAzlnm 1-53 

Allamvasutak,m. klr. AllomAs- 
fODOkBege - 16 

Antszel lzrael term^nykereskedd 
6s beres^plO (fizemben: VI/1— 
XI/30-ig) Liptai B6la-n. 45. 1H07 

Angyalossy Palnd tfzv., 

AngyalossyPaln6 ; u.8. 8 

Baglyos MArla posta s. el!en6rnfl, 

Maiomktiz-u 8. 5 

Bajjor JAnos faszerkereskedS, . 

Apponyi-t6r 1. 1-63 

Bakd Lajos, betel, (ogteoknikns, 
Szt. Laszi(5-n. 19. , 19 

BalAzs KAroly 6pitkea6si 6s 
tiizeloanyag raktarajApponyi-tfir 5. 
80 

BalkAnyl Andor dr. figyred, 
Szent haszlo-o. 48. 96 

BAnkl Ferenc b6rant6 6s benzin- 
tCHO allomfis, Szent L.-n. 1. (fizem- 
ben: lV/16-I/15-ig) 9 

Bar Ath KAroly fnszerkereakedG, 
Hunyjid-u. 1. 2-06 

BarkAczy E^emAr dr. bnrgo- 
nya- es gyfimaicsnagykereskedO, " 
Szent Laazl6-n. 27. 2-02 ' 

Bartha Odtfn dr. orvos, 
Erzs6bej-u. 3. 1-52 

Bartba Samuel dr. ny. orvos, 
Varadi J.-n. 14. 95 

Belley Hugd r -t. igazgatfi, 
Varadi J.-n. 25. 1-58 

BAkAs JAnos dr. figyvtd irodaja, 

Szent Laszl6-u. 30. 22. 24* 023. 

1-68 

Benocs JAzsel rora. bath. lg. 
tani'to, Kosaath L.-n. 8. 2-01 ■ 

Bibari Emil dr. ds Klein 
BAIa dr. agyvedek, tlzen't Usslo- 
Q, 36. 1-21 

BodnAr Jdzsel m. kir. ppstataszt, 
Petofiu 12. . ', 14 

Bdszdrmdnyl Ferenc vit£s 
termenyltereskedO, 8?abadsig-a. 30. 
{uzemben: VI/l~XII/31-ig) 4 

Burger Samu ailatorvos, Hortby 
Miklos-n 8. 87 

Csenddrsdg, m. klr., Zrlnyt- 
Ilona-t6r 2. 38 

CsernyAnszky Antal ifiszer- 6s 

csemege kereske dfl , 9»t. Laszl6-n .48 . 

.'62 

CsernyAnszky Imre ffijegyz5-h. 
lakiea, Bit. Lasato-u. 52. 1-84 

Cslzy Jdzsel bnrgonyakereskedft, 
Akaefa-n. 28. 1-83 

Dankd S&muel paplrkereskedese 

es kb'nyvnyomda, Szt. Laszlo-n. 1. 

, 2-03 

DessewlfyTIvadar grAI dr. 
, f Ape tit" 6lelmiszer Uzeme, 
Temesvari-n. 2. 1-32 

Diner BAIa ffltdbirtokos, Szabolos 
vez6r-o. I. 43 

Diner Ede baiikigazgatfi lakdsa, 
Szt. Laszlo-u. 41. 51 

Diner IstvAn fflldblrtokos, ba.nk- 
jgaagaCA ittkisa, Zrinyi llona-ter 2,- 
J 48 218 csak kDzonseg9S leuelpostai Kuldcm6ngt lefiet megcimezni. J&svdrda Diner Laszld dr. ugyved irodaja, 
Szent Imre-ter 2;- 30 

i FaiBkola tulajdonos . maganiakasa, 
Szent Laszlo-u. 47. . 1-72. 

Dohanybevaltd hlvatal, in. 
klr.. Or. Tisza Istvan-u. 48. 03 

Dndlcs Gyttrgy szaboloai cip5- 
tlzem, Szent Laszld-n. 27. 2-16 

Egyhazmegyel Takarek- 
penztar r.-t. kisvardai lidk- 
int6eete,Apponyl-t6i'2. 23 

Erdelyt Mlhaly vaskereskedfi, 

Angyalossy Paln6-u. 2. 1-05. 

Erdohegyl Janos dr. klr. kflz- 
jegyzfl, Szent [..aszlo-n. .41. 1-18 

Felsttszabolcsl Epltttlparo- 
sok Anyagbeszerzb' 6s Er- 
tekesltff Sziivetkezet ' fate- 
lepe es cemehtarugyar, Bocskai- 
I.a. 81. 1-16 

Felsttszabolcst 1 Hszer-, 
vegyes- es gyarmatdru 
sziivetkezet, r.-t., Fldrian- 
ter 1. 1-92 

Felsoszabolcsl Gazdak Erte- 
kesftd Szttvetkezet irodaja 

' 1-68, 17, 69 
Termenyraktara 1-25 

FelstiszabolesI GttzlUresz 
laardgyar eg kereskedelml 
vallalata cegt. Gajoltd Karoly, 
Liptay Bela-u. 17. , . .62 

Felstiszabolesl (Berger) 
nyomda eg kttnyvkeres< 
kedes, Szent Laazlo-n. 14. 35 

Felsttszabolcst Kttzpontl 
Szeszfttztt es Gynmtflcs- 
ertekeslttt Sziivetkezet 

.. „Sza boles" rum- es llkor- 
gyara, Tetnesvari-nt 2. 1-32 

Fischer Janos dr. fieryved iro- 
daja, Bzent Lfi,szl6-u. 56. 96 

Fischer Lajos es Stern De- 
zstf termenykereskedfik (iizemben 
VI/16— XH./16-ig) Gr. Tisza Tstvan- 
u. 30. 1-29 

Fischer Mlkl6s ffiszer- «s cse- 
megekereskedo. Szent Imre'-tlr 1: 
1-41 
Fischer Zoltan es Ferenc 
termeny kefeskeddk, Arpad-u. 15. 

10 

Fried Samn dr. ko'rorvos, Szent 

Laszlo-o. 65. 1-00 

Fried Sandor Csillag gyfigyszer- 

tar, Deak Ferenc-ii. 2. 34 

Fried mann David barkereskedfi, 
Szent Laszlo-u. 23. 1-09 

Frfedmann Samnelne faszen- 
6s vegyeskeresked6se, Horthy 
Miklds u. 13. 1-76 

Frtthllnger Jdzsef Elsfl kisvar- 
dai butor- ea fuvarozasi vdllalata, 
Bocskay-u. 12 53 

Gazdasagi es. keresk. hltel. 
int. r.-t. f , Szent Laszld-n. 29. 17 

Gazdasagles kereskedelml 
Hltellntezet r.-t. igazgatosaga, 
Szent Lasz-lo-n. 2V, 69 

Gell Antal v.. k. apat eaperes- 
plebanos, Flilrlan-ter. 7 

Goldstein Ignac vaskereskedfl, 
Szent Uszlo-u. 22. , 91 

GrUnfeld Rudolf szeeznagyke- 
reskedO, Baroas Gabor-u. 19. 49 

Grttiifeld Samu likorgyaree sbY- 
raktar: B'ooskay-u. 4. 1--42 

GriinfeldZslgmond fakereskedo, 
Baross Gabor-n. 17. .13 

Gyttrgy Ferencne dr. ttzv. es 
Szllagyl Laszld dr. ugyved 
lakasa, Apponyi-ter 7. 86 

Halml Laszld mezogazdasAgt gep- 

etf ponyvaraktar, Szent Laszlo-u. f 8 

50 

Barmathy Lajos igazgatd rfi- 
m6rndli, Zrinyi Ilona-ter 7. 1-15 

, Barmathy lajosne raskeres-: . 
JkefleS, Florian-ter 1. .-..- 72 B&tlalvy Bela dr^ orvos is a 
posta bet; bizt. int. orvosa, Szt: 
-Laszl6-u. 1, : 1-89 

Batfalvl Emll cipSkereskedfl, 
Bzent Laszlo-u. 2tt. ; 1-34 

Bfinig Ignac zsakk5lcs6nzAJe . 
fiizemben: VIII/l— XII/31-ig) Deak 
Forenc-u:'2. -1-48 

Istv&n Sandor okl. erd6m6ni8k, 

m6rnBki iixwla.6s ecetgyar* Kossiitb^ 

n, 10. 1-78 

Fatermelfl 6a fakeresfcedelmi 

vallalata, Harmas-nt 5. "2-20 
Jdrasblr6sAg, klr., Rak<5ezl- 

u. SO. . | 

Jarasl Ipartesittlet Ssent 

Laszl6~n. 55. 1-77 

Juhasz Gyalane Dr^ber sbrgpyar 

lerakata, Csalogany-u. 1. 1-37 
Kabaly Janos m. kir. posta s.- 

ellenflr, Kossuib Lajos-n. 23/a. 2-13 
Kaln Jdzsel fakereskedese es ce 

mentgyira. Zibonyi gflzfnresz r.-t. 

Liptay B^la-u. 17. 65 

Kali ay Kazmer nagykatai, ny. 

allomaaffiuSk, Szent Laszld-n. 62. 

2-08 

Kaposi JenO fogtechnikus, Szent 

L4szi6-u. 18. ,-, 57 

Kaszln6 r Szent Laszl6-u. 62 042 
Katona Sandor dr. ngyved. Szent 

Laszl6-n 20. , 21 

Katonal eptlletek es hato- 
sagok: 

. Haditiaera szeroelyzetl parancpnok- 
sag, Arpad-n. 1. i. 1~86 

Jaraa' katonai parancsnoksag. m. 
kir., Florian-ter 7/10. 75 

Honved kieg6seltfl parartesnoksag, 
m. kir., Florian-ter 7/10. 1-85 

Kereskedtfk .es Gazdak kore, 

1 Szent Laszl6-n. 28; . 1-06 

Kesztenbanm Marknsz epfilet- 
estfizifakereskedocement&rugyara, 
Ungvari-n. 2.- 48. 

Ktezy Andras nyirbogddnyi pet- 
rolenmgyar bizbmanyosa, Vasgyar- 
a- 2. 70 

KtsS Gyula. refonnatns lelk^sz. 
Florian-ter 3. 1-80 

Bklsvardal flltelbank r.-t. 
KttlcsonKs segeiyz&egylet 

miftt sztfvetkezet, Szent Laszlfi-. 
;n..«3. 90 Ktizsegl folegyzfi, Szent LaszW- PostahlTatat, m. klr, Bomogyi 
n. 64.. ■ 1-70 ° ■■* Klsvardal falpar r-t., 

l mas-nt 2. > ' Klsvardal lpar> 
, kedelml bank 

Imre-t6r. 2. es keres. 

r.-t., Szent 

8,30 Ktsv&rdal takarekpenztar 3 

Igazgat6ja, Szent Laszl6-n. 18. 47 

Klsvarda es Vld«ke Bltel- 
szttvetkezet, mint az O.K.H. 
tagja, Szent Laszl(5-u. 33. 2-12 

Klsvardaf Vlllamoss&gl 6s 
mffmalom r.-t.,. Kossuth' Laios- 
u. 22. i„88 

Klsvardal Termfeny- 6a 
Szeszraktar r.-t., Szent Imre' 
ter.2. . . ■ .32 

Klsvardal t^gvvedek Sz«vet> 
S6ge-Jarasb!r6aigl 6piiletbep 1^81 

Klein Gydla kflnyvkereskedA, 
Szent Ijaszld-n, 22 1-64 

Klein Jendfestekkeresked3 T Szenfc 

Laszl(5-n. 1. ■ ■; _ 1-71 

Klein M6r vegyeakereBkedfi, Szent 
Laszlo-u. 12. 73 

Kopacsy letvan. fGldbirtotros 

(fizemhen-: Vfi--X/Sl-ig) Virday 
Tstvan-u. 19. 1-1 7 

Kovacs arnhaz : 'cegtnlajd. Ko- 
vacs Frigyes) divatarunziet, Szent 
Laszli-n. 18. . i '. . 68 

KoVacsne Jakab Lenke po'?. 

iek. . igazg. all. pplgarl Iskola 1^56 

Kovacs J4zsel art 6s nfli dlvat- 
aruhaza, Szent L&szl6-a. 9. 1-46 

Kovacs MlhAIv dr. kbzaegi or- 
vos, Szent Lftizl6-u. 61 1-02 

Kozkorhaz, Booskai Istvan-u. 23. 
'■-.."74 
Kttzsegl eldljarosag, Szent 

IiasBl6-u. 54. 2 KSzsegt Kozelelmezesl hlva- 
tal, Fl<5rian-ter 8. 2-17 

Kozs6gl kozvagohld es mu> 
J^ggyar 79 

Knndler Dezstf bargonyakeres- 
ked6, Vaaoti raktar 1-40 

Ladanyl Laszld gyfigynBvehyr 
kereskedfi, Attila^u. 12. 1-67 

Lelkovlts IMIksa .fttseerkerea- 
kedA, Szent LaszlA-u. 20. . 67 

Llener Zoltan dr. orvos, Szent 
Laazlo-u 38. 1-62 

fOld- 
1-10 Liptay Laszlone ttzv. 

blrtokba, Jeke kozaeg Lttvtf I Andor dr. 

Szent Laszlo-n 65. ffildblrtokoa. 
66 

Lakacs Ignac dr. es Lnkacs 
Istvdn dr. figyvedek. Szent 
■UBZ.Id-n' 39: .76 

Lnk&cs Istvan dr. orvos, Szent 
Uszlo-u 44. ■ :/' - 36 

Lnnczer Laszld berant^fnTaro- 
zasi vallalata, radlA- ea mtiszaki 
iizlete, Szent Laszld-u. 23. 27 Hacza Endre bentes, Szent 
[jaszl6-n. 67. 1-49 

Magyar Jdzsel niav. szlllfio; 
Gr. Nyary-n. 2J 61 

Makay Bela ffiezer-, csemege— 
i5s italarukereskedfl, Liptay B61a- 
n.2. . 2-15 

Maklary P4I -kntfnr"6- es vizveze- 
t6kazerel8 vallalata, Erzaebet 
kiralyn6-n. 10. '2r09 

Maklary Sandor kert6szete, 

Nagyboldogasszony-n. 67i 1-81 

Mathe Laszld m. Idr. J. gazda^ 
saFi;felugyel6, Krucaay Martont- 
11.22. 1.54 

M&tyas Istvan iparostanone isk. 
igazg»t6, Szent Laszlo-u. 35. 2-18 

,Mavaut", am. klr. dllam> 
vasntak kOzdtl g6pkoesl> 
ilzeme kirendeltfl6ge, Baross Ga- 
bor-a. 2. 1-36 

Menetjegylroda fldklntezet 

Q23, 1-6S 

Meztfgazdak gabona- es arn< 

kereskedelml r.-t., Szent 

Laazlo-p; #Q30 

fl Termelok 

resltlt Sziivetkezet, mint 

a,z O.KH. tagja (Metes?,) kisvardai 

bevasarl<5 telepe. Deak Ferene-u. 3: 

26 

Vasuti raktara lr04 

Molnar Laszld dr. figyy^d. 
Apponyi-t6r 1. 1-35 

Nagy Bela vit6z, rum-, likflrgyar, 
Szent Laszl6-n. 30/a. ; ' 98 

Nagy Jdzsel ffiszerkereakedfl, 
Eipthay Bela-u. 43. ,; 1-93 

N6methy Zoltann6 ttzv. lakasa, 

Angyalbssy Palne-u. 6. 1-75 

Nemethy Zoltanne ttzv. 

dob any nagy aruda, Szent Laszl6- 

u : : . 9 -' 1-39 

Oltvdnyl Zoltan «Kigy6»gy^gy- 

azertara, FL(5rlan-t6r 1. . 1-03 
Lakasa, Szent Laszl6-u. 68: 2-04. 

Onkentes tUzoltotesttilet, 

Bzent LAazlA-D. ; 73 

Palcsd Ballntne dr.-ne ttzv. 

De*k Ferenc-n. 44. 28 

Fallal Sandor termeny- &b Wzo- 
manyl fizlet, lakas: Virdal Jstvinr 
u.8. ■ I-57 

■app Jdzsef O.T.I, penztaii meg- 
blzott, Horthy fclikl6s-u. 12. 40 

Penztlgyftrt szakasz, m. kin, 

uj laktanya, Zrinyi Ilona-ter 16. 88 

PAoslk Lajos flCslllag» festek- 
haz., Deak Ferenc-u. 1. 2*07 R.-U. 

FoatafonOk lrodaja I-94 

PostafflnSk lakasa 1-93 

Postaliivatall fflp^nztar 1-96 

Postahivatall fefv^telt psztity 2-00 
; Postablvatali taVtrdaosztaly l-g5 
Postahivatali vonalfelvigyAz6 1^-97 
Vonalfelvigyazok raktara vasnt- 
allomas 1-98 

Prerau Ignac cip6- es bntoraru- 
Wz. 8zent Tjaszlii-n. 19. 1-47 

Provlncla termeny. 6s arn- 
kereftkedelrol r.-t„ Szent 
Uszlo-n 30. 22, 24 

Rad6 Adolf es Katona San- 
dor dr. lakasa, Szent Laazlo- 
s n: 20. . g2 

Relzmann Sandor fOidblrtokoa, 
Horthy Miklda-ii, 1. 1-79 

Relzmann Vllmos dr. Qgyvdd, 
Eak6ozirn. 43. 55 

Renddrseg,m. klr., Szent LAszio- 
n - 16. ; ' 97 

Rosenteld Zoltan ooakavaske- 
reskedO, Szt. LAazld-n. 18. 1^3 

Rdth Odttn dr. orvos, Szent , 
Imre-t6r l. 83 I 

Rdthfeld Aranka dr. orvos,- ' 
Szent Laazl6-a 53 58 I ^.JjSl RQZlp a l JJyttrgy testilnagykeres- -. 

l-OO - ked,fl T Deak Farenc-n. 23. '99 ^ 

Rubovszky JAnos dr. ttfiyvGdi 5 

irodaja, Szent Laszl6-ti. 29. 17, 69 C 

Rubovszky Janos dr. figyved s-fi 

.-lakasa, Sisent Laszlo-ot 66. 92 ■». 

Sarkady Lajosne oostafflellenflr flh 

fizvegye, Virdai Istvan-n. 24. 31 ^, 

Scharbert Gnsztav bank- ^* 

igazgat<5, Arany Jftnos-n.ll. i-82 3" 
Schttnfeld Renrlk termeny- es 

bnrgonyakereskedft. Rak6czi-at 47. 

1-23 

Schtfnwald IMtkl6s dr. ugyved, 

Szent riaszlo-q. 44. 54 

Simon Karoly titkar, Matyas 

kirily-u. 38. ' 1-87 ' 

Slposs Istvan dr. jarasi tiszti ' 
orvos, Horthy Mikl6s-u. 85 ' 

Stark Ferenc mAv. szalljW. Zri- 
nyi nona-ter 3. 59. 1 

Sterii Erndne term^nykereskedS, 
Liptay Bela-ntca 44., (tizemben: 
Vi/l-XI/30-ig) 1-08 

Sotlropnlos Konstantln k«W- I 
segi allatorvos. Deak Ferenc-u. 26. I 

-.' : ■ -,- ; 25 ' 

Szabd Antal dr. H'gyved, Szent , 

Laszlo-u. 83. 85 

Szabd JAnos vendeglflje, Deak I 

Ferenc-u. 3." 2»19 | 

SzabO Karoly dr. igaz^ato ifO- j 

orvos, egiSszseg-tigyi tanacsos, Ra- 
;. .'-kdozi-nt ..26< . ' 81 1 

SzabO Karoly Jen el dr- i'6- \ 

.6zolgabir6,SzentLaszI<5- , n,8. 1-69 1 O 
N 

M o 


Szabolcsl gazdak szeszflnd- 
mi to szttvetkezete r 1-82 

Szabolcsl dla|mag Feldol- 
gozd vallalat, Szent Ztnre- 

t6r,2. 37 

Szakay Jozsef Beiam.kif.pOBta- 
ellenfir, Szent LaazW-u. 6Q. 1-30 

Szdnthd Sandor dr. Ugyved, 
Bakdozr-n. B. 64 

Szent Orsblya-zarda, Piac-u. 9. 

ee 

Szeralln Laszld vnianyszerel^si 
vallklat, Yillamossagi es rftdi6- : -" 
Bzakfizlete, Szent Laszlo-u^ 28. '29 

Szllagyl Istvan dri figy'v^d; ""' 
Bozsdn Endre dr. ixoda gond- 
noka, Szent Laszlo-u. 31. 84 

Szllagyl Istvan dr. ugyved, 
Szenn Laszl6-u. 31. 084 

Szlldgyi Jdzsef dr. orvos, Appn- 
nyl-tdr 4. 1-5Q 

Szllagyl Lajos gyogyszertara, 
Szent Laszld-n. 33. • , / 33 

Maganlakasa, Somogyi Rezs<S-n; 5. 
1-27 

Szllagyl Laszld dr. ngyved, a 
Klsvardal Takarekpenztar Ugyeaze, 
Szent Laszl<i-u. 17 15 

<, Lakasa, Apponyi-te_r : 7. -86 

Szllcz Istvan gyogyszere»e^Szent 
Laszld-n. 69. 44 219 Ki&vdvda Szmrecsanyl Laszld dr. fold- 
Mrtok03,8zent[jAszt6-a. 38. 1^01 

Szolgabtrdl hlvatal, Hunyadi 
Janos-n. 2. , J 

Szotyorl Nagy SAndor dr. 

kir. fcfizjegyao, Somogyi Rezs6-u. 8. 

Szdke Sandor dr. toi-hasui fo- 
orvos. Somogyi RezsO-u. 7. 1-20 

SzoiogazdasagI r.-t., Szent 

Imre-t6r 1. 1-44 

Takar£kp6nztar r.-t., kis. 
v&rdal, Bzent Uszlo-n. 17. 3 

Tanb David, Homobkert-u. 2. 

1-56 
Termeny- es szeszraktar 
r.-t., kis vardai, vasutal lorn is 1 1 

Telcbmann Mdr iiveg- 6s por- 

ceilankeresbedo. Szent Ijaezlo-u. 8. 

1-28 

T*H gazdasfigl Iskola es 
IHezbgazdasagi Szftk- 
tanacsadO allomas igazga- 
tisaga 1-74 

Thuranszky Istv&n rSldbirtokos 
(fizemben : 1 l — vi/30-ig) Bocekai 
Istvin-u. 9. 1-13 

Tlszakany&rl kttrjegyzdseg 

(nyilvanos) 1-59 
Teth Janos -gSr. kath. esperes- 
lelkesz, Apponyi-'ier 3. 2-10 

TOth Mfhaly dr. jarasi allator- 

vos, R£b6czi-«. 4. 1-26 

Tntkovics Ferenc 6pi torn ester, 
tervezfi 6s v&llatnti irodaja, Gr6f 
Nyan-u. 5. 1-14 

I gron Imrene es testverel 

gazdasaga, K6kcse 1-48 

„Uranta<« filmsztnhaz, Szent 
Laszlo-u. 7. 77 

Urban. Gynla mAv. nyugdijas, 

czemia]tiszt,CsalogAny-u.2. 1-H 

Vadasz De'zsd iigynoki irodaja, 
Szent Uszlo-Q. 7. 1-12 

Vadkerty Endre fiiszerberes- 

, kedo, Szent LasBtd-n. 16. 60 

Fttkfusleve, Kakocsi-u. 25. 18 

Varga Gyula dr. sattl6sz. nogyd- 
gyasz, O.T.R A. eMenOrzo orvos. - 
Saent Uszld-u. 53. 1-38 

Vargba Janos dr. iigyved, Szent 

kasslo-u. 62. 42 

Lakasa, Soiaogyi R.-u. it. 1-90 

Veesl Lajos epitkezesi vallal- 

kozd irodaja, Krucsay Marion-n. 23. 

1-45 

Vlllamossagi £s mumalom, 

kisvardai r.-t., Kossuth- u. S9 

39 

Vlhcze Albert tfizifa- 6s szen- 

keieskedb 1 , Deak Ferenc-u. 40. 20 

Vnfkan Vaspntdde es Gep. 
gyar r.-t., ArpAd-u, 2. 1-19 

Waller Bela dr. Bgyv6d, Szent 

Laszld~u. 4. 1-51 

Weinberger tgnac es fial, 

cegtula.jdonos Ecker Andcr fiiszer- 
keresketlo, Szent L&szlo-u. 9. 12 

Weinstock Gynla fakereskedel- 
mi r.-t., Bocskai Istvan-u. 31. 1-16 

Welsz Jeno fakereskedo, ArjiAd- 
n-. 1- 1-31 

Wirtschafter Zoltan szeszfino- 

mitd igazgatoja. Gr6£ Nyari,-u. 8. 

1-65 

Zakftr Lajos szeaz- 6s palinka- 
nagykerBskedfi, Deak Ferene-Ti. 11, 
',. 2^11 

Z$6gttd Istvan igazgato, Szent 

-. ;l&sbK>-ii. 57. "45 

KISVASZAR 

Hivatalos ordk: 

Hetkfiznap: 8~*2-ip, 
t4~18-i 8 . Vasarnap es 
iinnepaap: 

14— 1.5-ig. 
Csak eiofizetfik rfiszere: 20— 21 -ig. 

Esterhazy hercegf hitbizomany 

erdfigonanoksiga g 

Ktfriegyzdseg i KISVEJKE 

(lasd Lengyel) 

KISVELENCE 

£jjel~nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszelo dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi; ismeretcs rdu!dft6seKet (pi. fiav.. T6be stb.) H&kfiznap : 

8-12-ig, 
»— 18-lg. VasArnap es 

nnnepnap: 

8-U-lg, 

14—15-ig. velencei egyseges 
zathoz tartozik Fej^rvarmegyei vlllamos- 
sagi r.-t. kflrnetszereloje 24-55 
PUredl Gyala ffiszerkeresb. 

24-58 

Kovacs Istvan nyng. ko'zsegi 

Tezet6jegy»d 24-56 

fOispan, fdW- 

24-51 

Orszagos FBldbltellntezet 

Gazdasaga 24-57 

Oszteretcber EMIbaly b^rld 

24-54 

Postablvatal nyiJvanoi aliomasa 

24-52 

Zolt&n Antal m. bir. tenyl. honv. 

mfisz. ffitisatv. - 24-53 KISZACS 

Hivatalos 6rdk: Hetkoznap: 

8— 12-ig, 
14~18-jg. Vasarnap 6a 
iinnepnap: 

8-n-ig, 

14— 15-ig. 
Csak eJOfi'zetSk reszere: 20— 2i^ig. 
FerkO Pal Hombar albiKomanyos 4 
KUzsegi eldijarasag 
Mockii jan«s dr. kozsegi 

allatorvos 5 

Tyulum Janos gazdalkodo 2 
Vlzl Janos gabonakereskedfi 3 KISZOMBOR 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap Vasarnap. 6a 

finnepnap: 

8-ii-ig, 8— 18-Ig, 

Csak e)6fizetftk reszere: 20— 24-ig. 

BallaTIborfilmszinhaua.mtiszaki 
keieskedeaa 26 

Balogh IMlhaly baromfi-, tojas- 
es tollkereskedfi 33 

GElaskovlcb Peternfi ' (tenesma- 

jori gazdasaga 11 

Brnck Dezsd dr. orvos 37 

Cseh Janosne {jzv» fd^zer-, ose- 

mege- es rfividarctkereskedese 12 

Csendor«rs, m. kir. 24 

Pelstidunantuli villamoss&gl 
. r.-t. Csaoid- es torontilinegyei 
mflveinek uzeravezet6s6ge 6 

Fdsxolgablrd, 

Hivatala 

Halasl Sandor tfiziia-, 
meezkereskadd Slengermalom r.«t. 1 

5 
saen- 6s 
27 
2 Jarasi katonai parancsnok- 
sag, m. kir. 17 

J06 8andor t6g1a- 6a cserepgyar 

(uzembeu: IV/1— IX/30-ig) 13 

Juhasz Zoltan dr. ™. tb. fo- 

jegyzo 25 

K6ry IHarglt gabona- 6s renn6tiy- 

kercfib.(fizembenrVI/l— XII/31-!g)9 

Kiszomborl bergazdasdg, 

Ladiny (tizemben: V/i — X,3i-ig) 4 

Kiszomborl Hangya fogyasz- 

tasi- es 6rt6kesitfi szflvetkezet 86 Kiszomborl ttnkentes taz- 
oltdtesttllet 7 

Kleltsch Laszlo gy6gyszer6sz 35 

Ktfzsegi eldlj&rosag 3 

Matuszka Andras fflszar-, r6- 
fSs-, rovidarn-, vas-, tuzila-, m6sz- 
6s szenkeresked6s 29 

Merenyf Laszlo gabona- 6s ter- 
m6nykereEkedo lakasa 28 

Ronay Aladflr zomborl 6s 
grof Coreth Karolyne gaz- 
dasaca 8 

Tanya j a 32 

Int6z6j6nek lakasa 21 

R6nay Gynla zombori, fSldbirto- 
kos 16 

Ronay Imre zombori, nagybir- 
tobos gazdas^gi irodaja 20 

R6nay Tlbor zombori faidbirtokos 
84 

Szatbmari Lajos kSzs. jegyzfi 
15 

Szeged>csanadl vasut allomas- 
fon»bs6ge 10 

Tel! gazdas&gl lskola 6s mezfi- 
gazdasagi szakcaaacsado allomas, 
m. kir. 30 

Temesvary Vllmos fOWbir- 
tokos, m. kir. gazd. tanacsos 31 KISZSENNYE-MAJOR 

(Jasd Rum) KISZSOLNA 

(lisd Besaterce) KIVADAR 

(lasd NagyatAd) KIVJAZSD 

{lasd Beregk8ve3d) KLABERTELEP 

(lasd Lajosmizse) KLARAFALVA 

Hivatalos 6rdkt 

Hetkoznap Vasaraap 6s 

K finnepnap: 

8— 12-lg, 8-_H-jg i 

14—18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20— 21-ig 

Kiizsegl eldl|ar6s&g, 

PerenessAHas KLENOVA - KJIEHOBA 

Hivatalos ordk: 

H6tk8znap: Vasarnap 6s 
Onnepnap: 
8— 12^ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. u-15-jg. Csak elofizetok r6sz^re: 20— Sl-ig. 

Boksay Peter kfirjegyiA 2 

Kbrjegyzoseg 1 

Tlele-WInekler grdf iiradalora 
erd6szlak 3 KLENOVCI 

{lasd Frigyeafalra) H6tk6znap : 8-12-ig, 
14-1 8-lg. KlArafalva ; 

Magyar-NCmet asvanyolaj- 

miivek k.f.t. ftirdtizeme t KLARAHAZA 

(lasd Vac) KLARA-MAJOR 

(14sd TapioszecsO) KLARA-TELEP 

'(lasd Tapi6gy0rgye) KLASTROM.PUSZTA 

(l&sd Dorog) EXEMENTINA- 
PUSZTA 

(lasd Mezokovesd) Csttrtfs Istvan ny. KLOTILDLIGET 

JSjjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 
tdvbeszelo dllomdsdnak hi- 
vatalos ordi: 

Vas&rnap 6s 

finnepnap : 

8-11%, 

14— 15-ig. , 

A klotildligeti egyseges hdl6- 

zathoz tartozik meg: 

Piliscsaba, 

Angol klsasszonyok rend- 
baza tan- es nevelointezet 

2-72 
Baldy Pal m. bir. szazados 2-92 
Bartos Karoly szizados 2-83 
SekestRezso* may. foell. 2-85 
Bessenyel Geza m. bir. szaeados 

2-78 
BraderLdrinchentes, Piliscsaba 

2-2^ 
Bngarszky Istvan dr. egyet. 
tanar (nydri allomas) 2-81 

Csendor$rs>parancsnoksag, 
m. kir., Piliscsaba 2-15 

gimn. tanar 
2-36 

Czunit VUmos dr. egyet. m. 

tandr, szffiv. bSzhfirhazi ffiorvos 

2-10 

Dedinszky Wladintlr nemes, 

dedinai, m. bir. honv. fohadriagv 

2-86 

Oertnyl Emtl vit6z, ny. tabornok 

2-61 

Dervarlcs Tamas nemes, m. kir. 

fohadnagy 2-38 

Etfrddgh Laszlo laszlOIalvl, 

okl. kozgazda, m. bir. postatiszt 

2-96 

F6be evangellkus diako- 
nissza ndegylet 2-66 

Ferhetz Imre keresk. 2-64 

Fodor Jozsef 6pitdmester, Pilis- 
csaba 2-34 

FUrst Jenti b6rautdfuvarozd, 
Piliscsaba 2-20 

gazda, foint6z6 

2-00 

Gresz Endre m. bir, honv6:dszA- 
zados 2-07 

Grosz Karoly hantes- 6s mesz&- 
rosnzlet 2-55 

nzman LftsziA ny. m. bir. 
dohanyjbvedebi oaztalyvezetC 2-70 

Hannsz Bela dr., m. kir. foorvos 
2-90 Gal Lajos obi. Hauck Janos ' 

Piliscsaba egyesberesb., 2-32 Buberth D&ntel fohadnagy 

2-09 

Hummel Istvan bites kSnyv- 
■viasga.16 2-12 

IHnnkar Bela dr. szfdv. vegye- 
■ szeti int. ig. 2-88 220 i kflzOnrtges Kflldemenveit cfmz6s6ben lejjgt haszndlni. HnszAr GezAnA Ozv. ny. all. 
tanftono 2-51 

IrgaJmas Noverek adttlobiza 
2-74 

JAzsel fokerceg uradalml 
IntezfisAge, Piliscsaba 2-23 
Fttvadaszlak, Piliscsaba 2-28 

Km* OezsS 6s trs. zsamb4ki 
iengermalma iel. elMia.: Karg 
Laszlo", Piliscsaba 2-19 

Katona Sandor fa- 4s 4pfilet- 
anyagkeresk., Piliscsaba ' 2-20 

Katonal Apttletek As hatti- 
•Agok : Eonv4d gk. paranesnok- 
sag, m. kir. 2 — Szebenl Gytfrgy vitez, ffiszer- 

keresk., Piliscsaba 2-31 

Szent JAzsel Hosptclum 

fidniaje 2h»9 Szent Marglt LeAnygl 

zlum Gyermekttdttlole 2-62 

Szldarovszky JAnos dr. tanar- 
k6p»6int4sseti gyakorlfi k«z4piskolai 
tanar, or igazgato 2-80 

Szily RAza ny. fov. tanitdnfi 2-84 

Szollossy Alfred dr. nrin. tan., 
az Oresfeoa Mozgofc6pvlzsgal6 Bi- 
zottasag elnfike 2-89 

TamAsl Henrlk hentesmester 
KatsAnyl Zslgmond dr. may. PiIi8csab a 2-3C 

fotanaasos < 2-79 Tbomasz Henrlk hentes 6s m6- Klefsz Alajos sstfov. adiblvatali 
ig. (nyiri allomas) Koptts Imre dr. orvos, egyet. 
tanarseged {nyiri illomas) 2-04 2-95 VIrag Perene lakatos, Piliscsaba 
2-21 KovAts ErzsAbet 2-58 KtfzsAgI elolJArAsag, Piiis 
esaba 2-35 

Vezetojegyzoje 2-57 

Krleslalussy MlhAIynA h. al 

laratftkar Czvegye 2-02 

Kuczkay EndrenA m. kir. al 

ezredesfizvegye {ayari allomas) 

2-91 

Knnszentl Imre dr., a posta 

betegbizt. int. orvosa, Piliscsaba 

2-24 LAnyl Gyula m. kir. 
Piliscsabatabor 

JLazarlsta rendhAz, seazados, 

2-93 

Piliscsaba 

2-18 

Lindner Albert dr. ny. szaza- 

do« 2-56 

La by Maty As m. kir. honv. ffi- 

hadnagy 2-77 

Magyar Allamvasntak Ta- 
karek.es SegAIysztfvetke- 
zete, UddlCtelepe 2-39 

Melly Beta dr* tanarsegid fityArj 
allomas) 2-68 

MArey Aarel nagyselmeczi, in. 
kir. alezredes 2-98 

Merey Imre ni. kir. nadnagy 2-73 

Metz Rudolf lovag Bpondahin- 

gai vitez, ny. altaboraagy 2-97 

Na|fy Lajos villany-, vlzvezetek-. 
kozp. ffitesberendezQ-, lafcatos- 6s 
badogosfizeme 2-94 

Osval Gyula m.kir. szazados 2-17 

PaganI Frigyes m. kir. konnany- 
fdtan., szov. elnSkig. (nyari allo- 
mas) 2-52 

Pal MArla poBtakezeMtoo 2-71 

Papp J&nos dr. orvos, Piliscsaba 
2-14 

PArdAnyl RIchArd gyogyszeress 
lakasa 2-65 

Piliscsaba! Rangya fogyasz- 
tAsl 6s ertekeslttt szttvet- 
kezet, Piliscsaba 2-27 

Postahivatal, m. kir., Klotild- 
hget, nyilvanos allom&s 6s hiba- 
bejelento '■ 03 

Postahivatal, m. kir., Pilis- 
esaba, nyilv. allomas" 2-13 

PracbthMuser KAroly m. kir 

g. firnagy 2-75 

Roabal Anna ny. posta e. ellen- 

flrnfi .; ■ 2-37 

Scblfiler LIpAt kflzsegi ffljegyzfl 

2-76 

Sehtltz Jozsefne ozv. roagaDzo, 

Piliscsaba 2-25 

Seerelner Allonzne ny. szfov. 
polg. ink. ig. 2-87 

Slmay B61a inagaatisztv. 2-08 

Slmonldee Jozsef m. kir. szi- 

sados 2-1 1 

Stnchllk JAzset Klotildtigeti 
6dlU6-penBio es strand ford otiiiaj- 
donos (nyari allomas; 2-67 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 4b 

nnnepnap : 

8-11-lg, 

i*-^6-ig. 

Csak eloflzetok reszftre : 80— 21-lg. 
BAtky Jozrel kBzsegi jegyzfi 5 
Gyttr^y KAroly malotntniajdonos 2 
Gytfry Vllmos birlo 3 

HorvAth KAImAn keresk. 10 
Kocs es vldeke „Hangya sziros KOBATPALVA 

(lasd S»s6kelyk8resztur) KOBILECKA 
POLYANA 

(lasd Gyertyanllget) KOCS 

Hivatalos 6rdk: 

HStkCznap: KOCSOLA 

Hivatalos 6rdk; 

Betkfiznap : V £e"S ^ 

8-i2-ig, 6-ii-ig, 

14— 18-lg. 14— t5-ig. 

Csak etofi«it«t reszdre : 30— 21-ig. 

Allamvasiitak^vasntaHomas 8 

CsatA JAnos tanft6 4 

Eppel JAzsel keresk. 2 

KotAcs ZoltAn termeny-, lfls«r- 

es vegyeskeresk. JQ 

Ktfzsegl elolJArositf 1 

Leva! Dezgfi 16kbresk. 7 

Mrt(fer IstvAn vendiglos 6s me 

szaros g 

Orosurl Nandor r. k. piebinos 

6 

Pinter JAnosvegyeskeresk. (12) 

Sehelbner KAroly hentes is 

vendeglfis (11) 

Stelner BernAtnA ttzv. kereak. 

5 

SzabA MArla m.kir. postamester 9 

TamAs Gyula dr. kOaaegi orros 

<~> 

KOCSORD 

Hivatalos drdk: 

B6tkCznap: Vasarnap es 

v*™ 9, nnnepnap: 

8-i#ig, 8-11-lg, 

14-18-ig 14— lft-ig. 

Caak eloflBetfik nSawSre : 80— 21-ig. 

KtfzsAifl eltfllArosAg 1 

Kubtnyl Bela dr., a posta bet 
bizt. int. orvosa 6b kOrorvoa 2 logyasztAsl As ertekesltK 
szovetkezet 1 

KozsAtfl elolJArAsA£ 

Lantal Gergely korcsmaros d„ 
"ikvizfizem tulajdooos JJ 

P^thtf NAndor esperea-pl^banos 8 

RohoskaOszkArdr.kfirorvos 4 

Sttregb Istvan ref. ielk^se . 6 

VAllLAszlA p6kmester,ziUds6gbizo- 

^~" 9 nianyos KOCS6R 

Hivatalos 6rdk: 

Betkdzoap 8- 13-ig, 
; t4-18-i E . Vasarnap es 
finnepnap: 
8— tl-ig, 
14— 16-ig. Csak eloflzet6k ressere: 20— 21-ig. 
Botos AladAr gyogyszer^Bz 5 
Csendtfrttrs, m. kir. 3 

CsitOSlstvAn f6Jegyz6(fizemben: 

X/l-in/31-ig) 4 

Dosa. Klara Kldbirtokos H 

Kocserl fogyasztAs! es erte- 
kesltoXszdvetkezet 9 

Kotsehy RIchArd k»zs. allat- 

"-V03 12 

KfivArt LAszlA rcfora&ttis lelki- 
'.sztor Q KOCSORDOS-PUSZTA 

(lasd Nadadvsr) 

K0CZANPUSZTA 

(IasdayOmrfl) 

KOHARYMAJOR 

A kecskemeti egysGges 
hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos drdk: 

d«m™«. Vasarnap 4s 

,8etk6znap: finnepnap: 

6— 12-ig, 8— 11-lff, 

t4— 18-ig 14— 16-1g. 

Csak eloflzerok reszere: 20— 21-ig. 

A kecskemeti egys&ges ftd- 
lozathoz tartozik mJg; Jgas- 
egyhaza, Bugacmonostor 
Fels6szentkirdly t Helv4cia, 

Jakabszallds, Kisnyir, 

Kiilsoballoszog 4s Lakitel&k. 

Borlay KAroly m6rn8k 2 

KeoskemAt thj. vAros 

erdeszlak 1 KtfzsAgl el«ilIArAsA£ 1 

Lesnyovszky Armand eaperea- 
plebaoos 7 

MolnAr Testverek henger- 

malma Jg 

Polos KAroly dr. kSzsegi orvos 2 
Ra£6 IstrAn epfll^tfa-, ttizifa szenkereskedd 10 Kolozunema ertekesltff sztf vetkezet 13 

KovAts Ferenc kbrallatorvos 6 

K»zsAtfi el&llArAsAg 3 

LAszIA IctvAn 1IJ. keresk. 10 

Nagy LAszIA Yezetfljegyzfi 4 

PAllly PAlnA tf r AfaA ttzv.szttl. 
KArolyl Geraldine tfrAfnd 

gazdasigi intezosege, Ujmajor 2 KOKAD 

Hivatalos 6rdk: 

Betktoiiap: Vasarnap 4s 

nnnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. it—ig.ig, 

Csak elo««e«lk r4az4re : 20— 21-ig. 

KozsAgI eldl|ArAsAc ] KOLIUSZ0 

(lasd Utcas 6 sz. eWfizeto) 

KOLIBICA 

(lasd Borgipnind) 

KOLOPFCRDO 

A tiszasUlyi egystges Mirf- 

zathoz tartozik 

Nyilvanos tdvbeszilo dllomds 

Hivatalos 6rdk 

B4tkbzaap : 00 

o. 

Oi 

3 

a 

O: 8— 18-ig, 
14— 18-ig. VasArnap 4s 
finnepnap: 

8— 11-lg. 

14— 16-lg. KOBtA 

Hivatalos 6rdk 

R£tkoznap 8-12-ig, 
14— 184g. Vasarnap 4s 
finnepnap: 
8-iMg, 
14-15-ig. Csak elfifizetok r4ss4re: 20— 21-ig. 

Baksay LAszld gy4gyszer4s» 12 

BrezoVszky LAszlAdr. kOrorros 
4s a posta bet. bizt. int. orvos* 8 

Csendtf rttrs, m. kir. 5 

Palval JAzsef vit6z, vlcarins 

adintor jj 

Ranofer Izldor maloratnlajd. 1 

HongArla TlllamossAgl r.-t 

szerelds4ge 9 

JobAsz lstvAn rador 7 KOLOZS 

Hivatalos ordk: 
■Mtaw,. r^pf 

8— 12-ig, 8— H-lg, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elflfizetfifc r4sz4re: 20— 21-ig, 

CsendtfrtfraparanesnoksAtf, 
m. kir. 2 

Kolozs sosf ttrdfi r.-t. (fizemben : 
vi/i-xi/so-ig.) * 6 

KttzsAgi eldljArAsAg 1 

KOLOZSBORSA 

Hivatalos ordk: 

H S . tta ap: .-.TSSSpf 

Csak elMizetfife r48a4re: 80—21-Ig. 

CsendtfrtfrsparanesnoksAg, 
, mi. kir. q 

Fifszolgablroi blvatal l 

Katonal Ap. As batAsAgok: 

Bonv4d levento parsag 7 
KBrjegyzosAg ; ' 

Boboka 3 

FeJ4rd 4 

Kolozsborsa 2 

JColozsgynla 5 KOLOZSGYULA 

(lasd Kolozsborsa) 

KOLOZSNfiMA 

Hivatalos 6rdk: 

B4tk«znap: *±£*£. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elMizetftk r6sz4re: 30— 21-ig. M 

X 

s 
o ■ KtfzsAgi elfUJArAsAg 221 mpw AGRARBAWKr.-t.DPiyiaZZ Igazgatdsag: 32*13 AUTO MOB! LI A R.-T. A Ford Mflvek Fokepviselete. 
r ElttitJaiftHtift- gatage, key- M mosfi smite: lionv&Mi. 30/36. Tel.: 19-25 29-25 ERN6 (Csfehetfalvl) fenykeptszeti szaktlslet, 
materem 6s laboratdrium. 
Radld^s elektrotechnlkai cikkek. unMHi.8. 36-63 KOLOZS^AIi I 

Ejjel-nappaii szolgdldt 

Nyilvdnos allomdsbH 
; > .i. -jiivatalos orals : \ 

ltjjeUnappaii sfolgdHt 

X -sz.' -postahivatal, \ 
WesSel6nyi : Ti. 33^ |. 

2. sz. postahivatal, ! ", 
..,..,... . -Baross-ttr. , ; ! 

:..'; .; A tobbi postahipafat^ 
idvbeiszelp szplgdidta: 
-HMkizuapdkbn:; Vasarnap is . 
'""« 10.1. . unnepnapneni tar- 
■ i|Zi8-l|'. --■;■■: *»»* szolgAlatot. 

.7, ■■■-''. " .Wgyar-tf. 16. . .. j ;-■ 

A. [Sd. postahivatal, ' 
: V : ;'-■ .;' ^Mussolini -dt 67. ~. '_ j 

V 5. tz. postahivatal, ^ 

,;■'. , ■■ Beltii-u. 9. ' i 6. .sz. postahivatal, 

■:";■ ' BzeiBgyir-ii. i: ■ / ; '."' 7. S2, 'postaTiiuatti.l. i . 

., ;. : / : Arany Janos-u. 8. j 
- BBamosfaLva postahiyatal. 29-88. 

■:■:■' '■■: .". .'.■-,:- : - ; ":■■•■■ ■ '-Nero 
H6tfe6znapokon: . munkasafinejtes. , 

V ; finnepnapokon: 

: ' ■ 8^12-ig, . 6— li-lffi 

: " . 14— 18-ig. "■*■'■ ■ ■ " 14^15-ig4 ■ 

Aberle F#l dr. m, kir. posita-. 
1 tenacsds, Eperjea-n. 13. '32-91 

Abraham La|os dr. nogy<5gyas!!, 

sebeszorvos, Horthy-nt 10. 30-90 

Abraham M6r. . Sadogos. *j pad- 
fit 2. 20-92 
AbrradbanyntGezadr.flsry^d, 

8zentegybaz-u. 45. . 27"88 

- Adler Jeno* keresk. dtazd; GyWai- 

tj. S3. 26-40 

AaierJdzsef bkirvegy^sam^Tnek. 

tioirv6d-n. 39, ' 22-72 

Adler Mlhaly teherautdrdvarozd, 

Horfliy-dt 48, . 1^-81 

Adorjan DezsS kalyha^me'ster, 

HideM-u. &.i 19,-55 

Adorjan OdHn,. FUrdfl-n. 

Adorjan Tibor azobafeEio, jma- 
. eol<5 6s lakasfertatlejiitd . vallfclat. 
'■ ' ' Iftf tfty-At 24, ^ , 23-51 

Adorjanl Dezso" dr. tfgyvia 
lakasa, Sz6ehenyi-t6r 1, 32,-19 
Irodaja, Kiraly-n,,19. 025r89 

Adrlal Blztosltd Tar'sulatjfidk 

j£azgat6saga, TJnio-u. 10. 28t-70 Ady Harlsnyagy&r 'r.« 

, , t6rfl-n, 28. t., Cjser;- 
22i-46 Agrotechnica'* Fenerlicht An- 
dor keresk. iroda, Eortby-dt 39. 
36-87 
Akontz Mlklds Sckfitea J.-d. 13. ^Vkarat^RnbAzatl 6a Sport- 
|elszerel6si Sztf vetkezet, 

mint a ,,Sz8v6ts6g" Ktizpoht tagja, 
•fextiloszEaly, sz^kelyszOttesr, di- 
vat-,.b616s- 6s rQyidara, Maty as ki-\ 
raiy-tir 15. 29-06 

CipSosztaly, Matyas kir.-t : 6r 11. 

. ... ^,;,_:< ; v 37-12 
Cabrk^azT, Sport-, leventeosztaly. 
Iroda 6s k6nyvel6s, Unio-a. 11. 

■,- ; : ■■■■■■'. .■■■■;■■;.'' 12-87 

Albert KUnyvnyomda, b61yeg- 
zfik^szites, papirkeresk., Sz^cbenyi- 
t6r 33. ' ' 13-08 

AlbertI Richard Ag- tiHv. eVang. 

vdrdsi lelkisz, Kossuth Lajos-u. 2. 

22-67 

Alblna Ktfzraktar Kereske- 
delinl rt.» Baross-t6r:5. 25-75 

„Albtiia" takarek: e^ bltel- 
lntezet r.-t. lldk.|a; Matyas 
kirdly-tfer 23. 15-24, 15-25 

Aleaty Bela^ Fery O.-n. 1. 41-82 
Alexy L.ajos villamossagi ^3 mfi- 
. szaki v&llalata, Petfifi-n. B8. Ady 3Eoltaii.fflsz.er-. gyarmatarn 
; . ogejrneg? nagyfeeresk., borpinea, 

Kpsauth Lajds-u. 46. ■- 24rl4 
■ Ki3keresked6tfe, Weasel6nyi-u.j 31. 
' 11*35 
A^oston Bfela dri, Mik6-n.f 39. 
'■ , : ,>-■•■■ :':•-:.■■■■■■': ;27*85 
AgpSton Bela dr. okl. kOagasda, 
? -- a Belga Textilipari r.-t. vea^rig.;, 
Mikd-a: -aiJ. './-. 21 "° Agrar Bank r>t., ;tJni<J-u Jgazgatfisag 

222 15721 Allam6plteszetl HlTatal, in. 
ktr., Petfifi-Q. 4, 30-37 

Allaml Apold es V«d0ntf. 
: k^pzd Intezet,~m..klr., 

MU8B0lint-fit .74/76.: . . 20-57 

Ve'zefifije, gondnoka . 33-24 

4IlamI eleml Iskola, 5. sz. 
m. klr i4 Honv6d-n. ««. 16-47 

Al()aml Faraktar, m. klr., 

Allomas-u. S9. 19-76 

Allaml Geplparl K«z6p- 
Iskola, m. kir., Malom-u. 28 
37-19 
Allaml Glmnazlnmy m. klr. , 

igazgat6sag, Farkas-i- 9, 25-30 

Allaml Gyermekmehhely, 

m. klr., Rak6czi-iit 37. 27-81 

Allaml Kereskedelml . 
XeanyktfzGplskola, m. 
klr., Sehatz J.-u. 11 . 20-44 

Allaml K«z6plskolal Tanar- 

vlzsgald Blzottsag, Farkaa- 

: u- 6. 37-31 

Allaml Leanyglmnazlam, 

B6tat6r-n. 3. 20-33 

Allaml Leanyllceum, m. ' 

: klr.i igazgatoi irodai EWtvtJs-u. 8. 

;■.■-,.; '■ ■ ■■„■■■■.<■. ■' -'30-4P- 
Allaml Lloenm es Tanltd- 

k^pzti Intezet, m. klr.vEper- 

jes-11. 25. .37-4I 

Allaml Mlllerieaml Nepls> 

kola, Pap-u. 36. 33-03 

Allaml Munkak«zvetlt«, m. 

klr., Hitler-t6r 5. 22-30 

Allamt polgarl Hulskola. 

Bartha. M. ; u. 10. . ' 32-70 

Allaml Polgarl iLeanylskola,, 

. FUrdft-n. 18. 35-49 

Allaml romfin tanltasl iiyel- 

vii koed. glmnazlum ra. kir, 

Malom-ii. 26. ; 80-95 

Allaml R«ntgenellenorz« 
' > Intezet, m. klr. Eakijczi-ui 5. 
'23-54 
AUaml Tanoncotthoii, ;■ 
. Massojini-at 80. - 14-05 

Allaml Tildtfbeteggondozd 
Int6zet, m. kir. Bszterha.7!y T Ti. 18. 
vezetfiorvos dr. i3emet6i: Jenfi, 

019-66 

Allamreridttrs6g, m.klr*, Usd 

. . Rondfirkapitauyaagalatt , Allamvasutak, m. klr.: 

AllomasffinShs^g. Alloraas ffiYTobi 
iroda Baross-t6r 21-09 

FfitfihaafSnOks^g, Bacsi-ut 21-92 
Oaati G^pkocsifizem (Mavaat) ki- 
rendeits^g, Szaittos-n. 8. 27-56 Miihelyf5no'k86g 21-56 

OsBtalym6rnoks£g, Barosg-t6r '' 
27-52 
RaktarNSn6ks6g , Baroes-t6r 25-18 
Teherg^pkocsi arnfelv^teli hely, 1 
Baross-t^ir 29-4l 

Tadakoz6 iroda, Palyaudvar 31-92 
V6nalszertar-fdQtiks6g) Bzeptember- 
tizenegy-n; 29-44 

AilamTasntak Uzletvezetft- 

s6ge : MagyaT-u. 2. " 
Uzletigazgat/i iroda.1a (Dr. Stueceey 
IsWan m. kir. kormanyfCtanaosoa, 
fizletigazgatA) 23-46 

DeletvezetfiB^g, Magyar-u. 2. 

23-37,23-38 
(JBletvezetfls6g, IV. OBBtdlyffinokd- 
nek irodaja . 26-27 

Allategeezs^gllgyl Fel- 
ttgyeltt, KerUletl m. klr. 

Horthy-dt 7. O36-03 

AllategeszsegUgyt Intezet, 
m. kFr. H0s8t-tere 10. 24-82 

Allatorvos Ttfrv^nyhatdsagl 

m. kir.l/varmegyei luvatalok^ 

Allattenyesztfi EgyesUlet, 

Kolnzs- 6s S^oln ok- Dob oka var- 
raegyei 6s Kolozsvar varosi,, 
Monostori-iSt 3. 23 w 12 

Amir as Bogdan ny. in. kir. 
postafelUgyelo, Rakdczi-iit 45. 

35-27 

Amir as ErnO Magyar Ac61ara- 
gyar rt. fi6ktelep6nek c6gvezet0je, 
iakai?a, Kund-n. 11. 23-29 

Andor Laszld keresk.,'Bchtits 
j.-u. ». - ■ . , 11-50 

Anecksteln D. Gynla dr. 

delegalt adminisztrator, Kund- 
''.»i 13. 23-07 

Angelottl.Korn^l Mav. foint.. 
. Kosztolanyi-n. 9. 22-01 

Angl Gynla ffiszer- 6s usemege. 

ke^esk., Treff>rt-n. 18. 29-51 

Angyal Drog^rla, W»sscl6nyi- 
vTi». . Ilr86 

Anbaltzer J6zsel lakasa, 
Horthy-fit 50. 

Anka Balazs esolti, olaj 6s vegyi- 
tizem till,, KajantAi-dt 0/10. 34-69 

Annan Ern«, dr. egyet. nyilv. 
r. tanar, Egyetem-n. 1. 32-53 

Antonl Istran okl. kOmuyesmes- 
. ter, Ond-n. 18. Antonl Gyula ^fiszerkereskedo, 
Vasvary Pal-u. 61. 24-39 

Antonl Lajos m6saaT0s, Moboa-, 
tori-Lit 6R. 24-94 

Anya- es Csecsemtfv*d*S In- 
tezet, m. klr. allaml, iroda, 

- Honv6d-u. -83/85, 16" 38 

Appan Gyuia, 6pSt6sB, lakberp.n- 

dez6si vallalat,' Szentegyhaz-u.2. 
24-23 
Appel Samra zsid6temet6-gond- 

nok, Tordai-nt i«0. 31-67 

„Aqn!la" Kereskedelml es 

Iparlr.-t., Honv6d-u. 55. 26-87 
Araes Andor a „Male'ri;",.kolO' 

vari Vezet6je, 1]ordfti-«t *0. 26 ,t 43 
Arkosy danos n^'ifodrasz, Egye- 

tem-u. >. ... :; 3.0-62 

Armentano Lajos dr.'.belgyo- 

gyasz, egyet. m. tanay, klinlkai 

adjanktms, Magyar-n. 4. 36-29 figyv6d, Szent- 
22-29 „Arpad M Filmszlnbaz taiaj- 

donosok: vit6z Benkfl Gabor 6s 

Tnros Sandor, Hortny-ut 4. 27-42 
„ Asepta'* ' Rosenberg Soma orvosi 
^miiszertar, J6bai-d. 8. 35-07 
„Astorla M SzaUoda, Horthy- 

dt3. 31-23,31-24 

Asvanyola] elosztotelep, Pap- 

falvi-fit 3. 33-64 

Asztalos LaszI6 falatoz6, 

Mxtssolini-df 38. .17-22 

Asztalos Mlklos epitesi valf., 

Deak Ferenern. 23/25. . 27-50 
Asztalos Sandor dr.. 6gyv6d, 

Wessel6nyi-u. 8. 14-84 

Lakasa: Pet6fi-u. 3, 33-54 

Atlantlka*' Harnik Sandor fn- 

szer- es csemegeiizlet, KiniEai-n. 4, 

22-40 

Attl es_Ratz 6pit6mesterek, ter- 

vez6k 6s vallalkozdk, Horthy-dt 38. 

010^52 

Angnstlch Ferenc vnlkanizald- 

' fizem, Honye<l-u. 18. 18-30 

Lakas : Dohany-ii ; 1/a. 
Ausch Jen0 dr. 

egyhai-n. 6. 
Auslander Lajos qveg- 6s'por- 

celankeresk., 8a6chenyi-t6r 4. 

19-54 
Antobusz allomfis, Bathory- 

». 13-19 

Automobllla r.-t., a Ford ' Mflvek 
f6k6pviselete, eladas, jfivitojizem, 
kenfl 63 mos6 service 63 garazs, 
Honved-n. 30/36.- 19-25* 29-25 

„Anto-Motor*' hasznalt g6j»- 

koosik 6s alkatT6szek, Honv6ii-u. 13. 

28-27 

,,Az Anker" Altalanos Blz- 
toslto Intezet erd61yr6sai.' 
TeB6rfigyn(iks6ge J Hitler-t6r 1. 

Q37-42 

Baatz Ervln mernSk, Pataki- 
11. 10. 30^48 

Babcsak Gertt kercsk:, Mnsso- 
lini-ut 41. 29-94 

Babos Istvan vasberesk., Goethe- 

u. 1. 14-08 

Babos es Scbnelder ■ya's- ^s 

mftszakfkeresk., vadaszati 6s sport- 
' cikkek, Deak K.-n. 5. . 15-28 

Bablts Jozsef 6kszer6sz 6s dras- 
mester, Matyas kir.-ter 18. 14-65 

Bablts Jozsetne, Mikes-a. 5. 

25-09 

Bacsenyszkl Eva „Preel- 
slon" oras 6s 6kszer6.sz, M.-ityas 
kiraly-t6r 15. 17-48 

Lakas. Bajza-u. 6. t 37-59 

Bacsd Geza dr. iigyv6d 3 Ssient- 

egyhaz-n. 26: 16-41 

Bajcsnk Bela antojavito.Hn'iiyadi- 

. t6r5. 11-95 

Bajka Kalman villany- 6s ,.viz- 

vezet6kszBTel6si villalkoad, Matyas 

kiraly-t6r 4/5. 35-30 

Lakasa, Honv6d-ii. 42.. 16-97 

Bajk6 Gyuldne 8asv., Hargita- 
szall<5 tnlajdonosa, Mussolini-u. 88. 
' ' , 25-13 

Balas Bela n v.. alezredesi, Matyas 
. kirdly-ter 33. , 25-28 

Balas Katalin, Powtakert-o. ■»-. 

14-68 
Balazs Endre dr., Majalis- 

u. 32. 27-93 

Bal&zs Ernd 'i6nyk6p6szetji saak- 

fizlete,, teohnikai cikkek, Uni6-a. 8. 

36-63 

Balfizs- Ferenc textil-, kHttttt- . 

6r Tovidarukeresk., 8»6cheuyi- 

. t6r 9. ■ .31-71 

Lakasa; Paatenr.-n. 4., 22-04 

Balazs I mre lakasa, FUrd6-u. 20. ■ 

29^31 BARTAL1S egyenruha «s urlszab6sAg «£ . i n 

Kfez riiha firuha?, Eqyetem-utca U fcO'fti Hdlozsvdr- AliXviA Iffftw^M Lakberendez6 v modern butorasztalos. KOLOZSVAr. 

AlyOnG I Si Vail Kissx?^^^ 

^ ;.^ ^^""/^ _T__ w ^^ w * Leveloim: Horthy-ut 14. Baross Szovetseg tagja. 11-59 S'T ITTVA Erd^lyi magyar kereslcedelmi r.-t. (volt BOGSZA r.-t.) 
All I f A Rum - *»■-«■*«**. Horfhv-ut -33-34 20-72 JBul&zs L6szId,borbatv?zi, kezmii- 

aru-nagykeresk., Wesselenyi-u. 8. 

/ 35-91 

Bal&zs IH&rton llj. italk-sres- 
kedfl, Szechenyi-ter*41. 80-24 

Bal&zs Pompe jusz mern.,epittM 
vail , Holdvilag-n. 66. 14-30 

B&llnt Beia fiiseer- 6a csemege- 
kereskodo, Linozeg-u. i. 35-54 

B&llnt Jdzsef, az «Erd£lyi Rdm. 
Kath. NepsBovetaegft ig., Farkas- 
n- 7 14-49 

Balla Arp&d asztalos, Tdtrttbm- 

u. io. 28-37 

■ BaU.6 Arp&d dr. .nagybaozoni, 

bel- ea gyermekgyogyasa, Bartha 

M.-u. 21. . 19-56 

BaUd Beia, badogosmeater, Pata> 
.» .67. 19.34 

Balogh Andor dr. m. kit. posta- Barab&s^Lajos m. klr. postamd- 
szaki tanacsos, Erzsebet-dt 14. 

24-24 

Bar&th Arp&d fiv«gee6 6s kep- 
keretezfi, Horthy-ut 92. 34-47 

Bar&th Tlbor dr. egyeteioi 
tanaT, varflsmarty-n. 36. 14-71 

Barcsay Lajos 15v6tei, teher- 
autof uvarozo, HonvSd-u. 24. 36-76 ___„ nfii kalapkeilekek 

keresk., Wesaelenyi-n. Iff. 30-12 Ilona-a. 6, 10-53 Balogl 

titkar, 

Balogh Arthur dr. ny. egyetemi 
tenar, Majlajh-u: 13. 16-09 

Balogh B61a taxitulajdonos, Balogh B 

Donajh-fit 24-81 
Balogh Endrene dr.-ne ttzv. 

textilUzlet, Wesselenyi-u. 11. 

13-53 
Balogh Ferenc tehergepkocsi 
tnlajdonos, Caakany-u. 15. 12-58 

Balogh Gyorgy kelmefestO 4s 
vegytfeztitd, Bethlenkert-u. 3. 

19-60 

Balogh Gyula kef ekeazitfiraeater, 
Csaba vezer-u. 4. 32-40 

Balogh Gyula fuszernagyki 
8zechenyi-ter "" * " 

Balogh Gyula' hentes & meszaros, 
Deak F.-u. 45. 24-63 

Balogh Jeno Gyorgy bflrkeresk., 
Szechenyi-Ler 29. 19-29 

Balogh Jdzsef vizveaetekszere 16, 
Vasvary P.-u. 41. 20-51 

Balogh Lajos^tizemvezetfl. Tass- 
yeaer-u. 36. 10-98 

Balogh ' Lajos varoBi tisztv., 
Obsitos-u, 11. 81-53 

Balogh L&szld geTesi. E.M.G.E. 

kSzponti felugyelfl, Arany J.-u. 6. 

20-21 

Balogh P&I geresi, m. k'r. posta- 

fljmernok, Ady-u. 11. "" "~~ v&rl Fldkja, Deak F.-u. 4. 

20-37 
Bardlhy Istvan dr. bar6ti, iigy- 

yed, Deak F.-u. 35. 36-81 

Barta Alad&r dr* fogorvos, 

Weaselenyi-u. 4. . 12-34 

Bartalls Istvfin egyenmha- 6s 
uri szaWsag, Egyetem-n. 1. 28-47 

Barth Olga magana6, Kogztolanyi- 

a. 7- 18^78 

Bartha Arpad nagyborosny6i,ig., 

Majalia-u. 10. 85-52 

Bartha Tgoftc dr. figyy^d, 

orszaggyai^si k6pviselo irodaia, 
.Hitler-t6r 10. 12-65 

Lakasa; Barosai-n. 16. . 17-35 

Bartha Odtfrix m. klr. postafel- 
tlgyelS, Nagy K.-u. 25. 27-78 

Bartha S&ndor r6m. kat. gimn.' 
tanar, PetQti^n. 13 43-52 

Bartha Zolt&n dr. m. kir.iposta- 
igazgat6, Betlilen-n. 28. ' 31-33 

Burt6k Gytfrgy dr. malriasi, 
egyet. nyllv. r. tanaT, Pet8fl-u. 68. 
27-17 
Bartdk Ir6n keresk. , Pekry-n. 97. Balogh Vllmos dr. gSreai 
miniszteri tanacflos, a FSldmiv. Min. 
kolozsvari kirend. vezetoje, Qyulat 
P.u. 1. 30-10 

Balosz Testv^rek te.jterm6kek 
6s (Slelmiaaer szaktizlete, Sz^ohenyi- 
«r 35. 14-69 

BAn Jdzsel 6pitkez6si anyag- 
keresk., Honv6d-u. 48. 15-90 

Bfin M6r okl. 6pit6sz, «0ptimnsi) 

ttttiotollfizem tdrscal., Mikd-a. «5. 

10-70 

B&nlly Dezstfn6 bar6n«, fev., 
Magyar-n. 7. 17-51 

Banhegyesy S&ndor cukrasz, 
Egyecem-u. 3. 10-89 

, Banyay Istv&n ^pfilet- 6s mil- 
lakatosflzeme, Tordai-at 19. 35-56 
Bfinyfiszntl Kutato Klren- 
delts^g, m. klr., Magyar- 
, u -*7. 26-49 

BfiranDezsCf vaaarfelllgyelo ]a- 
kaaa, Bolyai-a. 7. 23-23 

^f*^ ^Aszi* mfirnHk, vdroBi 
kfiatizemek ig. lakiaa, Gyulai P.- 
n. 9. 21-39 

Barabas B6Ia dr. kir. ktizjegyzo 
iroddja, Dedk F.-u. 8-8. 35-43 

Barabj&s Gyttrgy mfiszaros, Apafi- 
0- "- - , 24J.96 Bekelfy Aladar eaHdvOlgyi, al- 
ezredes, Fejedelem^u. 10* 11-13 

Bell Gyula ras- es f^mtintfld^ja, 
Baromvasawer 16. 21-33 

Seller Istvan dr. jogl saemlna- 
rluma, Egyetem-u. 1. 22-45 

Lakasa, Nagy K. pUspBto. 19. 

■■" 16-20 

Belttgymlnlszter alfi rendelt 
varosl sz&m vevoseg m. klr. 
Janoso Sandor szamv. tfitan., 
Tordai-dt 46. 18-05 

BelT&rosl K&toIi&Z Varga Fe- 
renc, Mityas kJraly-t6r 32. ; 29-73 

Bender S&ndor faker esk. lakasa, 
Horthy-fit 86. 10-55 

Bender es IWenczel fakeresk., 
Hortihy-at .17. 29-04 

Benedek Andor dr. klabaczonl 
ea oroszteleki, m. kir. postaazamv. 
ffitan.; Horthy-ut 42. 31-94 

Benedek Andrfis, gyeTgyoszeiit- 
mikl6si, lakas, Radak-u. 3. 26-24 ,Bastya c * Ko'oawari Kereszt6ny 
8zab6k es Rokon.szakniabeU Iparo- 
fiok BeszerzO-, Terme'fi- es Erteke- 
sitd BzOvetkezete, mint az I.O.K.Sz. 
tagja, Minorita-u. 5. 36-38 

Batary Lajos m. kir. szazadoe. 
Barcaay-u. 17. 14-86 

B&thory JAnos villanyszerelfi es 

bronsmtives, radios, Malom-u. 30. 

33-31 

BAthy Sfindor dr.Qgyv^d. kato- 
nai vedft, Deak F.-n. 34. "** *"" .Barzel" Vaskereskedes, 

Felsner S. es Salamon I. vaskeresk., 
Szechenyi-ter 33, . 10-49 

Baueh Ernfi lakasa, Erasebet- 
fit !»• 33-80 

Baueh Brntfne sz. BocskaiJolan 
fcezimunka, kdttJW- es rovidaru- 
keresk., VVessel^nyi-n. 2. 11-16 

Bauma Viktor mfirnttk, Mdzeam- 
a- e. 23-93 

Baamann Gyula r.-t. papir- 

nagykeresk.,8zentlelek-a.3. 1 1-15 

Beck Albert ny. m. kir. .veztSr- 
flrnagy,. Hegediis Sandor-u. 16. 

34-33 
Becskereky PA1 m. kir. ceendOr- 
alezredes, Schdtz Janos-u. 15. 

28-49 
Becskl Iren dr. orvos, Anony- 
-us-u. 12. 17-67 

Beeze Geza BrisEab6saga, Mfttyfc 
kirdly-ter 22. 26-04 

Bedtf JAzsern6 vasttntfldeje 6s 

lakatosipari dzeme, Kajant6i-tit 29. 

23-01 

Beer Ilona, JArmalne nfli 
divatazaton, Magyar-a. 18. 14-01 

Beer Testverek keresk., 
Saechenyi-ter 5. Benedek GyOrgy, m. kir. po3ta- 
tiszt lakasa, Deak Fereno-u. 9. 

40-00 

Benedek Jdzsel dr. orvos. 
Kosanth Lajos^u. 6, 29-63 

Benedek S&ndor, kisbaconi, mfl- 
szaki tandosoB, Mav. mtthelyfonBk 
lakasa, Schutz Janos-n. 19. 11-80 

Benko* Agnes Ref. Bzeretethdai 
i?.,Hortby-nt.6l. 81-05 

Benktt Balazs likorgyaros lakasa. 
Rak6czi-nt 70. 24*08 

BenkOBal&zs esMolnar Beia 

rum, likor ea egyeb szesssesitalok 
gy dra, Muiikaosy-u. 28. 82-33 

Benktf Beia mdasztalos, Erkel- 
n. it. 23-42 

Benkff G&bor vitez, az «Arpad» 
Filmazinhaz flgyv. ig., Gtfragtemp- 
lora-u. 6. 43-09 

Benktf Lajos ftlszer- &a oaemeffe- 
kereak. Szechenyi-ter 22/23. 36-17 

Berde K&roly dr. vitez, 'bflr^ 
gyfigyasz, egye(. ay. r. tanar, 
Mik6-n. 26. 34-11 

Bereezky Mlklds ny. penzugy- 
6rl felugyelfi, Kirdly-n. 4. 17-61 

Ber«5nyl Dezsi* dr. orvos, Matyds 
kiraly-ter 23. - 18-04 

Beretvas Endre alezredes, Hon- 
ved-u. 7. 13-52 

Berger Arpad keresk., Bem- 

■n- 5: 16-28 

Berger S&ndor Szentegyhaz- 

u. 41. 42-07 

Bergner Zolt&n tisztv., .Idslka- 

u.2l. 11.92 

Berkl S&ndor asztalosmester, 

Petfifi-u. 60. 15-71 

Berkovlts Imre ooskavaa- es f em- 
kereak., Vdg6hid-ter 5. 24-69 

Berllnl Victoria Alt. Blzt. 

r.i-t. aligazgatdaag, Jdkai-n. 12 Bird Albert nyng. m. klr. posta 

es tdv. tlszt, Bzenci Molnir-u. id. 

21-17 

Bird Andor textilnagykeresk., 
Csdky I.-u. 4. 30-50 

Bird Andr&s okl. gfipesamemBk, 
,,Napocalit - ' mfigyantaprdselfi fizem 
tulajdonosa, Matyds kiraiy-ter 10. Blaslnl Sandor, kibedi, igaz- 
gat<S, ■Sz&sz Domokos-u. 18. 40-48 

Blaslnl S&ndor dr. egyet. tandr- 
seged, a posta B.B.I. nGgyogyasz 
szakorvosa, Unio-u. 19.* '30-49 

Blaslnl S&ndor utdda, fflszer- 
ftzlet, cegt. Bzakaca Lajos dr. 
keresk., MAtyas kiraly-ter 26. 

11-28* 27-75 

Blharl Gyula. viz- 6a villany- 
azerelesi vail., Mikes-u. 17, ^ _ ' 

BUdhauer Mlksa tisztv., Kiss- 
1. 37-49 

Blnd&cz Mlh&ly ktfzponti fotfl- 
es egeszsegtlgyi berendezestervezfi, 
Kisfalndy-u. 1. 83-61 

Binder W. Led dr. Bzeniegybaz- 

" *' 18-08 u, 91. OH 

M Bem&d Agoston dr. ugyved, 
Kossuth L.-n. 60. 18-21 

Lakasa, Donath-fit 38. 30-15: Bern&th Oszk&r « 

ilgyved, J6kai-u. p. gyalni, 
16-52 Bertalan-ds Gyarmathy ffirfi- 
szab6k, n;bsauth Lajos-u. 1. 33-23 

Bessenyel Istv&n a Lomdsi ErdB- 
ipar Rt. Kolozsvar fdkttnyvelOJe, 
Appoayi*u. Bl. 15-99 

Eetegh Ferenc yarosi tisztv., 
ttaddk-u. 3. ■ 35-79 

Bethlen L&szld gr. -dr., 

a «8z0vets^g» Kfizponti eln«ke, 
ITnlo-u, 8. 34-37 Bird Ferene dr. gy6gyszertdr, 
Matyas kirdly-ttr 4. -24-80 

Bird Gdza vizvozetek es k6zponti 
tfttes szereld, Leveute-u. 17. 

,40-25 

Bird Gyula dr. vltez, in. kir. 
ttazd. Akad. igazgatfi: Monostori- 
*t 7. 29-74 

Bird Imre vitez, radidHzalori- 6s 
laboratoriuma, Unio-u. 3/6 23-32 

Bird Imre dr. vitez, iaagfritieztv., 
Matyds kir .-ter 4/5. T 13-28 

Bird Jdzsel " Sz. fOIdbirCokos, 
lakasa, Hitler-ter 4. .12-81 

Kenyfirgyir,, Arpdd-iit 7. 81-17 

BlrdLaszId, a Magyar Tdvirati 
Iroda vezetCje, Attila-dt 20. 41-06 

Bird L&szld meszaros es hentes, 
Arpad-dt 65. 19-44 

Bird Tlbor cegjegyefl, Csokonai- 
u. 1. 29-^76 6 

M 

M Bird Vencel dr. 

. Egyetem-u. 7. egyeteml tanar, 
20-67 o 

■ 

S Bird Zoltan dr. varm. aljegyzfl, 
Urzsebet-dt 30. 87-81 

Bird Zoltanud, Rozsa-u. 3. 

40-80 
Blschltz Brnlf cegveaeto. Fsrv 

O.-n. 1.. -Ol 6-06 

Blaga Emn r.-t; antaSgarage, 

Honv<5d-u. 33/35. ' 22-70 

Blankenberg N&ndor dr. 

vegyesziuenifik , Pazm£ny-d. 2. 

17-76 
Blaskovlcs Zolt&n Mav. «S- 

mernOk, rendfirhatdsigi mftszaki , 
(aut6) szak6rt6, KBlcaey-u. 23. 

25-98 
BI&zsl IstV&n kalyhdsmester, 
Kossuth ljajos-u. 35. 37-69 

Blazsek Alfred dr. ftgyv^d, 

rendftrhatt6sagi flgyesz, Koeanth L.- 
d. 26. 42-26 

Bloch X&szld Erdelyi btflipar, 
Szekely M.-u. 14. 22-48 

Blum N&ndor dr. okl. meraok 
Ews6bet-u. 16. . 32-54 

Bocs&nczl Zolt&n, szenkeresk. , 
a Salgd-Tarjdni koszenbanya r.-t. 
eladasi megbizottja, Deak' KeTenii- 
u. 20. "a ioo BOdn&r Istv&n 

Heltai-u. 80. "J. maganzo, 
20-13 Bodnar Boz&lla y K6vari-n. p. 
18-25 

223 ' ,?T -.J ,' *K6ln$iapdr HANGSZEREK pavidk.k.t unia-utca 12. 20*69 eitiRI^ Koloxsvdr, 
D6zsma-u. 5. Tel.: 30-35 Bodd Laszld dr. iigyved IrodAia. 
BzentegyhAz-ii. 42. 27-89 

LakAavHorthy-At 54. 42-28 

Bodokan Guba Lafos fuBaer- 

keresk. , Nagybuldoga aszony-u.' 3 1 > 
29-67 
Bodolay Istvan dr. m. klr. 

orvostfthadnagy, Gy8rgy£alvl-dt 28. 
17-54 

Bodor Bertalan bankvez6rlg.; 
; Majalia-ii. 25. 13-90 

Bodor Laszld Lajos gy6gyBae- 

r6az, QtfrKgtemplom-tt. 7. 43-51 
Bodor Sandor luaaer-, gyarjmat- 

Aru- 6a elelmiaaerkereakede, 

Bzectienyi-ter27. 25-59 

Bbdrogt Gyula m. kir. sa&zadosr 

Mlnorita-u, .1. 16-89 

Bogdan Jend fakeresk., Horthy- 

ut 106. .,..'/ 34-18 

Bogdan Karoly tArBasgepkooBd 

yaltalata, Mussollnl-u. 44. 13-20 
Bogdan Karoly dr. orvoa; ^ 

Horthy-nt 64., 21-21 

Boldls Endre 1IJ. Bemata Mftvak 

oipflgyAri mftstiftki vezetftj Elafl- 
. u. B2. (Derroata-mflVBk «I.» 4P 1llftt 

Jakas) V 17-88 

Boldla Marglt tisatyiaelono, 

CTikorfryar-u. 15. 18-83 

BdlyaDenes «Bagolyv4r* 6tterem. 

R6asft-u. 8. 14*80 

Bonis Gy«rgy dr. esyet/nyilv- 

rk. tanAr, Fejedeleawi. 91. 12-98 

Bonyhay Jend aleeredes, Jdaika- 

b.-7. '.";■-; .' 14r41 

Bonyhay Sandor hentea ea 

meazAroe, Arpdd-ut 18. : 16-60 
Bdrbdtb Antal flekkenezo, Tor- 

dai-fit 31. 12t49 

Borbath Lajlos «Rexa illataW- 

iaT, Jokai-u. 17; - 80r74 

Borbatb Samu dr. ugyv6d, . 

V0r8smarty : n. 7- . . 30-75 
Bormloll Mario dr. olasz kon- 

■aiili kiiend. egyet. olasz lektor, 

Kelc66y-u. 2. 36-46 

Bornemtsza Andras bar 6 

©oetgyaroB, Hortby-dt 37. 23f64 

Sorbs papirkeresk.* es ttBnyvV 

nyoinda, Wesaeldnyl-n. 1. .15?92 
Boron Ballnt gy Agyazeriaa, 

Joalka-Ui 19. 20-84 

; Boros Mlklds ny. poatafeldgyelfl, 

Leveate-u. 6. ■ - ' 83-84 
Borsal Andras elektrom6rn8k, 

Erasebet-at 80, 32-84 

Borsay Dezsd, aa" »AriBton« ' 

kendfigyar tiilajdonoaa, Vi Haines- 

u v ll. ; . 27-19 

Borsltzky Bela dr* m. klr. 

postafogalmaz6 lakasa, Tfirr.-i^ 41. 

29-49 

Bos.Chan Geza: keresk., Eperjes- 

a.9.. 17-52 

Boskovlcs Testverek zsak-, 

ponyva- 6s kArpitoskellekek fizlete, 
Deak Fereno-u, 15. 23-50 

Boskbvltz Lajos keresk. ugynflk 
6s blEomdnyus, K6malaija-n. 17. 
35-71 

Bdtar I» Zoltan dr. ugyvAd £s 
Ferenc Laszld dr. Qgyved].. 
6zentegyuAz-u. 39. 86-73 

Bothos Jdzsol meeSbAnii qnkorka- 
naerykereak., .a «Liridaa cukorka- . 
gyir -Iff.,-. Bzappan-u, a. 82^87 

Botosnd, Nagy Amafla texfcil- 

: kereak., Weaselenyl-n. 19.11-77 

Boza,o Aar61 bankffitiBBtVb, *■■*»-, 
legvarl-dtllS. 19-92 

Bdrlparl Munkasok Szak< 

•zervezete, Apor-u. 7. 33-19 

Btlszttrmdnyl Sandor nfii- 
f odrAaa , Mafyas kiraly-Ti. 1, 12-28 

Braan Jdzset bkl. m6ratSk, 
Th0k01y-U; 35. 34-31 

Braan Mlklds graflkal mdliit^- 
aete, ZApolya-a. 12. . 13-47 

Braonecker Antalnd br t , 

Koaaxttti LaJ6fMi.fi. 16-70 Brann Vllmos, Fejedelem-u. 21. 

30-93 

Breoher Jendn6 dr. xadtfszak- 

flalet, WesaeWnyi-u. e. 36-75 

Bretter Mdrnd ttzv. 6pftbea^si 

anyagkeresk.,Pery O.-p. 1. 16-06 

Brerer Janos tlrttkttsel lii- 
sest- ea magkeresk,, BK^chenyl- Brodl Bella dr. fogorvoa, 
Weaselenyi-u. 87. 43-96 

Brngovltzky Jdxselttgyved, Ki- 
rAly-u. 29. 17-60 

Brnouer Mendel dr. bel- 6a 
idegorvofl, Tompa Mihdly-u. 1. 

28-21 
t Bratex*' nyersanyag kerea- 
kedelml ▼aUalat/AllomAa- 
u. 28. ■" ?■,'■■ 19-83 

Bagarln Jdzse! mQseaki vAllaU 
kozfi.ea «Bergmaa» oafi flzem, Krlaa- 
u. 8/10. 36-84 

LakAaa Minorita-a. 1, 1 7-62 

Bugnar Pal kAlyhAsmeater, Gnten- 
berg-u. 2. 25-50 

Bnobwald Odttn iurniri ea ke- 
menyfateTmelA Tall., Baross-t^r 15. 

* ■ ■■■■:■-■ 26-91 
Bnlbuk Erntf dr. flgyvafl, Ssap- 

paa-n. 2. 15-29 

una Sandor Oaingd fatel^p, 

Baeptember-tlsenegy-n. 1/8.. 

■::"■ 026-94 

Btfmtex" pamat-; ea texttlkeres- 

kedelmlr.-t., CsAky-u. 8. ' 

28-58. 12-77 
Burger Sari, all. vizagdeott fo- 

gisa, Ualo^a. 87. ? 23-65 
Bnrghardt Zoltan vaBkeraakedC, 

8zeolienyI-t6r 38. 20-08 

Bustyabazl Albert ttlaoltftpa- 

rancsnok, Ipar^a. 13; .. 22-24 
Bustyabfizl Bela m. kir.iposta- 

feliigyelO, Unid-n. 3/B. 12-22 
Bntor" Szttvetkezetl T&rsa- 

sag, 8zentegyhAa-d. 6. . 20-98 
Butyka Ferenc igazg., Szent- 

egyhaz-ii. ,-t l?-95 

Bnza Laszld dr. .'ftgyet. tanaT, 

Balaasa-u. 18. .19-16 

Bazas Eva, Muaaolini-at .27. 

34-10 
Zoltan tfitlsztv., Uoio- 

u. 12: ;■! 26-68 

BUchler Dezsd dr.- mfitfisebgsz- 

ri6gy6gyasz, kdrhAzi ISbrvos, 

Bortky-iit 15. : 
Bttseh Vlktorne teaaenborni, 

eziedes tizvegye, Bzentldlek-u. 2. 

23 30 

Bttss Dezsd bdrkeTesk.,: beak . . 

Feieno-n. 49. ; ,, 13-86 

„Calolt" Mdvek r.-t. KBzponti 

iroda, W68S6lenyi-Ti..3. '34-86 
Carmen r.-t. cip8arUhda, Weeae- 

lenyl-u. 22, 11-05 

Charmant Pal dr. klinikai ro- 

orvoa, J6aika-o. 32. ; 22-59 

Chevra Kadlsa Orth. Szent- 
egylet, zsid6 temetfcezfisi is 
]6t6konysftgi egyesfi.let, Hosszfi-n: 9. 
35-75 

„Clklop" DeTecseri Laszld 
(fepit6az, ^pitOmester, 6pit6ai valla- 
lata., Apaezai Caeri J>a. 26. 12-75 

Clpokrem- ds zstradekaru- 

gydrr.-t.,L6a3ma-u. 40. 34-44 

Codarcea Gyola gy6gyszert£r, 
DeAk Fereno-u"..' 9. ;.■■-■;; ,'15-68 

„Colabor« c Kbzkeresetl Tar- 
sasag, bfir- 6a oipesaketl6kek 6a 
elpAraktAra. flz^ebenyl-ter 31. 

16-57 

Color featekflzlet, Szeobeny^tSr 45. 

23-31 

Concordia r.-t. mftazabl olkkek 

; gyAra, Tdkttzi-u. 13. - 34-89 

Cordler Laszld m. klr. poata- 

• leltigy^Wlakaaa, Attiia-a. 3. 

25-21 

CorVln Ecetgyar tul. Dr. Peielle 

Ernd, Varga-a. 6. . : 28-69 

Corvln Fllmsztnbaz K.t.t. 

Deak Fereno-u. 53. 37-05 Corvln. Kereskedelml r.-tt 

j6ggyAr, Kem6ny GAbor-n. 7. 

37-37 

Costea Joan dr. gOr. kel. es- 

peres, GfirOgdamplom-n. e ; 20-42 

Creta Korndl Llvlasz bank- 

tiaatv., Kaldy Gy-a. 9. 28-54. 
Csaba Gyula m. klr. t Om^rnpk, : 

DonAt-dt 210. 30-69 

Csak listvan dr. belgyigyAsz, 

urologue, az all. NemibetegpondozG 

Int6zeli vezetfl-fOorvosa, Saentegy- 

haz-u. 17. 22-92 

„Csangd (< latelep* tul. Buna 
. Sandor, Ml zifrt- szea- es (SpltkoztSsI 
. any'ttgrakt., BzeptembeT-tizenegy- 

u. 1/3. 26-94 

Csatd OIlTdr gy6gyazer6sz, Pa- 

taki-u. 6. 12-90 

Csatt Emllne magAnao, Bz^ehenyl- 

tera. 18-79 

Csegezy Antal aportsznkltzlete, 

Unlo-n.24. 18-67 

Csegtfldl Samuel lientes, me- 

azaros, 8zeohenyi-ter 2. 13-09 
Cseke Domokos All. fcar. leany 
• ktJzeplak. ig., FUrdfl-u. Sa. 16-88 
Cseke Vllmos rAra. kath. girh. 

tanAr, Pot&fl-u. is. 42-52 

Cseke es Klndl onkorkngyAr, 

Farkas-a. 21. 14-88 

Csekey Istvan dr.'egyeteml 

nyllv. r. tanAr, MajAlie-n. 40. 

30-60 
Csendes Sandor gyArlgazcatd* 

Caerei-u. 22. 26-80 

Csenddrsdg, m. klr. t 

CBendarkertiieti paranoanokaig, id. 
kir: IX., MalAlla-u. 8. 24-07 

CsendflTkarUletl parancsnok ilgye- 
aee Majalifl-ai 8. 31-27 

r'eendAr tlJrzsgazdasagi hivatal, 
MajAlia-u. 8. 10-42 

Caendttr hirad6 Srsparaacenoksag, 
Majalis-u. 8. 18-91 

CsendOr osztalyparancsnoksap;, 
MusSdlini-At 74. . 24-85 

Caeudflr nyomoz'6 aloeztalyparancp- 
noksag Mnssolini-ut 74. 25-85 
CsendOr Oreparancsnoksag Mnssi>- 
lini-iit 74. 21-10 

Csengery Zoltan m.< kir. . 
szazadds, Fellegvari-ut 114. 24-37 

Csenka G&bor ,poszt6artihaz, 
Kossuth Lajos-u, 4/6. . 17-83 

Cseresznyes Gyula dr. gybgy- 
szertar, Hitler-ter 13. 31-10 

Cserkdszrepilldk, Matyas kir.- 
t6r 30. 18-02 

Dezm^ri vitorlazd reptilStere 36-58 

Cservdny AlajoS' fenyk6p6szeti 

mii terem 6s fotdeikkek . keresk. , 

Unfo-n. 4. 25-66 

Cservday Antal dr. orvop, ' 

Kalman kir.-B t 16. 24-03 

Csepreghy Gydzd m. kir. posta- 

ellenflr, Th«koly-u. 29. 28-73 
Cslky Jend ceg- 6a cfmfestti, 

fionved^u. 42. 85-22 

Cslllag Jend dr. fill-, orr-, g6ge* 

ssakorvoa. Hegedtis 8.-u. 14-. ■ 

19t08 
Cslzdr Zoltan dr. orvos, 

Kosztolanyi-u. 6. 30-26 

Cslzmadla Andor dr. varosi 
tb. tanAoanok. D3brentei-u. 8. 

40^27 

Csoma K&rolynd osokolad^ 6a 

eakorkafizlet, Matyaa kiraly-ter 24. 

40-48 

Csonka Arpad mav. tisztv., 

KalmAn kir.-fit. 26. 17-58 

Csontos Elek balazatelki, m. kir. 

ffioadnagy, Bod P.-u. Bi; 27-37 

Csorblts Istvdn kir. f6m6rat>k, 
BzeuGegyhaz-u. 7. 13-42 

Csornay Jend dr. varm. masod- 
fOjegyzfl, DBbrentei-n. 8. 34-85 

Cstfgdr Lajos'^6-, ecet-, faaz6n- 
nagykoresk., Arpad-dt 96. 15-87 

Csdregl Ferenc m. kir. posta 
s. ellenftr, Alkbny-u. 6. 12-60 

CsurlUa Dezsd m. kir. postafO- 
tisat, Matyaa kir.-t6r 14. 26-95 Csutak Bdla dr. r^nd.drfdtanA' 

oaos, KOlcsey-n. 7^;,; 16-74 

Csutak Mlhaly dr. fogRaatcorvoa, 

Eoaanth L.-u. 24, 21-86 

Czedula Jdzsel logaeznfl labo- 
rat6riuma, IWzsa-u. 7. 20-64 

Czeglddy Jdnos National reglst- 
rald p6nztarak k.t.t. organization, 
szaktandcaadd, Teleki-u. 3. 19-75 

Czell Vllmos dr. aladcsematoni, 

vm-i aljegyzfl, Matyaa kiraly-ter 25. 

34-74 

Czerneczky Vllmos lakatoB- 6s 

mfiszer^azraester, Tlborc-n. 2. ■ ■■; 

27K)5 

Czetz Pdter Fjrd61y legelafi temet- 

kez6si int. J6kai-n. 8. .12-53 Ejjel, PetOfi-n. 5. 
«r Honved^n. 141. 10^78 
28-19 Czlbener Reglna keresk. ou- 

korkfttlzlet,Hon;iiy-d(i28: 24-22 

Cztkelt Ernd okL .gepeaamernttk, 

egye*. i»uAraeg6d ( Arpad-Qt 49. 

Czlkorl LazAr azAUlt6, D6aHiaa- : 

a. 28. 20-60 

Czlller Andor keteak. RAkdo ei- 

tt 7a. 24-09 

Czllldr Vlnoe keresk. Seentegy- 

hAz-u, 9. :■>.-,... 32-27 

Czlnk Gyttrgy kelmefeato, veary- 

tiaztit6, DeBama-ui 6. 80-35 

Czltrom Oszkar dr. ny. batikig. 
Bzentegyhaz-n. 1. (V/1-X/BMg) 
TardkvAgds-u. 1. 14-04 

Czodlk Jend ig. Bem-u. 18.21-48 

Damerau Ulrlch v. der Kon- 
sul dee Deutscben Reiobes, Fadrusz 
JA^ioa-u. 16. 31-14 

Danl Gergely famegmankalo- 
uzem tulajdonosa, B61a kirily-dt 24. 
21-68 

Odnlel Elemer dr. tigyv6d,_ 
Kiraly-u. 10. 85-69 

Danabla 6s Wien Varosi KiilcaS- 
nos Janus alt. blztositd 1 . int6zetek 
vez6riigynoks6ge, Hortay-iU 1. 
026-06 

Danzig Hlllel, a «Pro PalQaztina 
az3vets6gi) megbizottja, KHf6- 
u. -10/12. . 1,8-43 

Dardczl Ferenc dr. ttkyv^d 
labasa, Magyar^u. 1. 35-45 

Dardczl Ferenc dr.6s Dardczl 
Mlklds dr. figyvfedek, Hftler- 
t6r 3. 23-05 

Dora Gerd karpitos, lakberendezS, 
> Karolina-i;6r 7. 15-84 

Darvas es Orosz hullad6kanya- 
gok iaroI6telepe, Kajautoi-iit 39. 

Darvas Gyttrgy cajikcaatiHze^i, 

vez^rig., Horthy-At llv 32-92 
Darvas Istvan erd61yi flekke- 

nezfl. Radak-n. 2. 36-71 

Datky Bdla m6rni>k, Mftsz^ki 

Kereskedelnii Vallalata, Bon;iiy- 

jit 57. 27-58 

David Hangszerhi&z "k.k.t., 

Uni6-n. 12. 20-69 

Ddvld Jdnos okl..,elektrobi6ra3k, 

Cssrei-n. 26.. 34-76 

Ddvtd Lajos dr. egyet. nyilv. 

r. tanar, Unczeg-u. 10." 34-94 
David Mlhaly r6szv6nytar9«agi 

igazg., Pazmany-u. 8. 12-88 . 

Deak Ernd okl. 6Diteszm6rni>k, 

y&roaimtirnok, LeveSite-u.4. 13-13 

Deak es Deak radio- 6b villa- 
mossagi setikuzlet Matyas kiraly- 
t6r 15. 21-38 

Deak Ferenc 6plt6sz, Irodaja: 
Banffy-iit 10. ' 17-02 

LafeAaa, Kigy6-u. 25. 37-34 

Defik Gyula rttazerkeresk., Raktar- 
n. 20. ! 34-13 

De&k Gyula dr. kir, kOzJegyzO, 
orszaggytll. k6pv. Irodaja, Szent- 
egyhAz-u. 1. ■ .' " 26-96 

Labasai Erzs6bet-6t 22. 28-33 

De&k Janos kOfaragd-mester, 
Pet6(i-u. 30. 15-51 224 EDLER J6Z5EF ^P'^affim^ 36-78 Kolo^gifdr ^ LA JOS szQu-ceg, Uni6-u. 3. 29-79+ DIVATHAZ PETRES J6ZSEF Uni6-U. 2. Tel.: 

N«l konlekciA Uzlat- Siarmaaruk nagy valaszlakban. ZMZ Deak Jentf all. vizag. f ogasz, fog- 
- orvoslasra jogosftott, Var-u. 2. 

ie-78 

Deak LasZM dr. m. kit. posta- 

flegddtukar, Rakdozi-nt 61. 28-08 
Deak Odttn mdrnttb, cianozd, 

Hltler-tdrl. 27-00 

Deak Viktor rendfirtan,, FUrd8- 

n. 17. 30-13 

Deak Zoltan dr. Szittya r.-t. ig., 

Kert-u. 55 61. 40-11 

Deesy Hona, Berde M.-n. a. 

34-57 
Dely Ferenc dr. m. kir. posta- 

titkar, BarcEay-u. 7. 12-10 

Demeter-Bela a cKolozevari Esti- 

laps felelds Ezerkeaztfije, E.M.CLE. 

figyosztaly yen., GtirBgtemplom- 

tt- ». 37-99 

Demeter Janos dr. ugyvdd, 

Kiraly-n. 29. 17-60 

, Demeter Jentf dr. ttidSsaakorvos, 

a- kolozsyari Tttdfibeteegondossd Int. 

vezetdje, Szentegytaaz-u. 43. 17-13- 
Demeter V. gydgysBertar, Mus- 
solini-fit 2. 13-49 
■ Demeny Andor dpitdmeater, 

Magyar-n.ee. 18-29 

Demeny Zoltan csillarkdRzitfi. 

Bzent latvan-fct 78. . ""* ' 

Demeny Zoltan vegydazmdrnfik, 

Unid-n. 9. ^ 33-09 

Denes Ferene f nvaros, Taltos- 

n. 7. 13-77 

Dental Depot cdgt. 6zv. ffirsch- 

feld Ferencnd fogaszati azakttzlet, 

Jdkai-u. 5. ; . 12-11 

Dental Depot „Unlt" fegaszatl 

oibkeb lerabata* J<ibai-u. 9. 34-65 
Dereeskey Karoly mav. mu- 
■ Baaki tanacsoB, Bohtitz J.-n. 13. 

37-75 
Deri Lajos szfics cdg, Unid-u. S. 
29-79 
Dery LJIIy nfii ruhaszalon, 

Minorita-n. 4. 35-72 

„Dermata M elptfttzlet, Kornis- 

u. l. 33-93 

Dermata Hangya Fogy., Ert. 

es Term. Szov., Corvin-tdr 6. 
32-35, 
Dermata Huvek Dor- es 

Clptfgyar r.-t., Corvin-tdr 2. 

28-33,23-34,23-85, 23-36 
Derzsy Denes venddglfls, Ddnatb, 

ut 148. 30-09 

Desbordes Viktor saovetkezeti 
. igazgatd, Horthy-dt 6. 036-31 
Deuteeh Hermann szalluraa- 

nypa.6 naganlakasa, Fejedelera- 

ii. 16. 26-74 

Deuteeh Ignac keresb., Horthy- 

nt 88. 27-67 

Deutecb Mlksa orvoai mfiazerdsz 

ds latszerdsz, Matyaa biraly-tdr 10. 
14-19 

Labasa, Erzsdbet-n. 59. 27-26 

Dentsch Testverek nemzetbtei 
altalanos butorazallitasi vail., 
Matyaa biraly-tdr 87. , 18-23 

TOrdai- 
33-11 

Deveeser! Emil obi. mernBb, 
epitdmester, Kigyd-n. 13. 35-86 

Ddveriyi Endre dr. hivatasos 
tfcoltdparanesnok; Berde M.-n. S. it. 43. Devenyl M6r igasgatd, Haller 
n. »• 18*51 

Dezsan Albert ny. po3tatisztv. 
pata-u, 184. 25-24 

Dezsl Elemer fttazer- ds eseme- 
gekereak., Beak Ferenc-u. 48. Dial TelelonkereskedelmL 
r.-t. kdpviselOje, Bimon Elek okl. 
gdp£82mdrnMc, Muflsolini-a. 68. 

31-81 

15 Dlamant Izso vezerig., Haller 
K.-u. 4/6. 36-59 

Dlamantsteln -, Laszl6 vas- 6s 

(■orn^rkereskoWs.Wessel^Dyi-n. 89. 

24-13 

Dlenes Sandor kocsigyart6, 
g^pkocsikarosszerla k6szit6, Ha- 
dak-iitja 23. - 37-63 

Dldsy Geza dr. piarista tanar, 
Egyetem-n. 7. ~ ■<»-.- 

Dlvathaz** Petres J6zse( nfii 
konfekcib, TJnio-n. 2. 027-12 

Dobal Tlbor dr. tb. kfrhazi ffi- 
orvos, varosi keriileti orvos, Horthy- 
nt 4. 12-40 

Dobd Ferenc dr., Gtirogtemplom- 
n. 20. 18-66 

Doezy Ferene gimn. tanar 
Magyar-u. 1. 37-86 

D6czyn6 Mlhaly Jolta dohany- 
tOzsde talajdonos, J6bai-a. 6. 

37-96 

Dohanyararaktarl klren- 

deltseg, m. klr., Honv6d-u. l. 

37-35 

Dobanygyarl IgazgatAsag, 

m. klr., Magyar-u. 82. 28-63 

Dohanygyarl Igazgat6sag f ' 
m. kir., eA'tlasai telepe, Keny^r- 
"a. l. , 17-81 

Dobanynagyarnda, m. klr., 

Honv6d-a. 55, ,. ; . 22712 

Domjansebltz Bela dr.ugy^d, 

Deab F.-u. 48, . 086-41 

Domokos Ernft bankigaagat<5, 
Erzs6bat-dt 59 31-08 

Domokos Pal Peter tanitok^pzd 
int. igaegatfi, Eperjes-u.26. 19-47 

Domonkos Laszlo csendfirszaza- 
dos, Caerei-u. 6. 21-75 

Donath Geza dr. bir. ttSrvSny- 
sa6ki bird, GUrbgtemplom-a. 26. 

28-50 

Donogan Ern5 ipitflmester, 
Zrinyi-U. 10. 27-68 

Dorna" 6pitfeez6sianyag 6s tiizifa- 

Taktar. Kobn Sandor, Magyar-u. 75. 

27-94 

D«rl B61a dr. belgyfigyasa, v. bel- 
klinikai tanarseg^d, Eszterhazy- 
a. 12/14. 15-79 

Dttry Jozsel bard, vit£z, alez- 
redes, Baab6 Karoly-u. 4. 15-36 

Dragoman Jentf t ogasz, Szap- 
pan-a. 18. 16-76 

Dranlk Ferene.beresb., Nagy- 
boldogasszony-u. 30. 30-73 

Dslda Aladar ny. m. kir. postabiv. 

igazgat6, Magyar-u. 84. 36-66 
Dab Lazar alkalmi tigynok, Kal- 

yiii-n. 16. 24-46 

Dndncz Zoltan dr. ktfeeg^Bzs^g- 

agyi fflfelngyelfl, magarilakasa, 

jfisikam. 13. 28-67 

t ,Dnna ( < Alt. Btzt. r.-t. bizto- 

sitasi inteaet, Deak Ferenc-n. 48. 

21-70 

Dnnky Jentf bankCAtlsztvieelS, 
Kaldy Gy.-n. 7. 27-41 

Dnnky Jentf 1 Erdelyl- Vaanagy- 
keresked^s, Kiraly-n. 3. 13-38 

Donst Lassltf eeasadoa 6b 
Slmandy Ferene badnagy, a 
Nemet-Olasz tiaztibizottsag »3sze- 
k«ttttiMtJel, DeakF.-u. 43. 

84-68 

„Economn!" bank, bltelint^zet 
ea takarekp$nitar r.-t., Wessal^nyi- 
t>. 81. 24-30 

fidler Jozsel «adI6 is vlllamos- 
sagi yallalat, Unio-n. 12. 36-78 

„F>get«fitterem*«tulajrfoiios »j. 
Szekely Jinos, Matyaa kiraly- 
Ut 24. £gettf Karoly (tiszer- is csemege- 
keresk., Mnssolini-dt 39.. 33-22 

Egyed LaJos epit£sz, <ipit5mester, 
B61yai-n. 7. 34-14 

Egyed 6s TerJ&n Mfimalmok, 
F8lleg\-ari-iit 3/5. 33-82 

Egyedarusagl Szeszgyar, m. 
klr., Arpad-frt 38. 17-12 

Egyetem Mozg6 moagokep- 
szinhaz, Kgyetem-u. 3. 27-46 

Egyetem. Kolozsvarl, ni. 
kir. Ferenc Jozsel-Tudo- 
many egyetem. : 

KJSzponti (pfllet, Farkas-u. 1, 
11-43, 11-47, 11-48, 11-49, 
13-46, 27-64, 80-45, 31-06 

Rektor, Earkaa-n. 1. 0(K6zpcmti 
6ptilet hivand6) 
Eektori hivatal, FaTkaB-u. 1. 
0(K«aponti 6pHlet hivando) 
Tanaosjegyzd, Farkasm. 1. Q(K8z-. 
ponti 6pHlet hiyand6) 
Qnaeatnra, Farkas-n. 1. 0(K«zponti 
^ptilet hivando) 

Jog- 4s Allamtndomanyi Kar, Far- 
kas-n, 1. 0(K5zponti ^ptllet hivand6) 
Orvoatudomanyi Kar, Farkas-n. 1. 
O(K0zponti epiilet bivand6) 
Bttlos6szet-, Nyelv- 6s TSrtSnettn- 
domanyi Kar s Farkas-n. 1. Q{KGz- 
ponti epfllet hivandi) . '■ . 

. Matematikai is Term6Hzettn(lo- . 
domanyi Kar. Farkas-n. 1. OfKtes- 
ponti 6ptilet hlvand6) 

. Kozgazdasagtndoraanyi Kar, Bastya- 
n. 16. 11-57 

L^goltalmi Paranosnoksa?, FaTkas- 
n. 1. OfKtiaponti ^pttlet hivando) 

Ktinikak kapusal : 
Regi epUletek kapuga, Mik6-n. 3. 

31-07 
Uj 6pilletkapnsa, Mikd-n. 4. 28-20 

Orvos tu domanyi kari in- 

tezetek es blinikak : 
AgykntaW fntezet, Ig. Miskolozy . 
DeesS dr. egyet.. nyilv. r. tanir, 
Trelort-u. 43. 12-04 

Apaoalak, Miko-u. 8. 36-64 

Altalanos k<Srtanl es bakterloldgial 
intezet ea a vele kapcaolatca. Pasteur 
korhaz, ig. Putnoky Gyula dr. 
egyet. nyilv. r. tanar, Kert-ta. 6. 

13-12 
BabakepzA Intezet, ig. vitez Pall 
Gabor dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Intezeti vezetfi : dr.- Lfiriftcz Brno" 
blinikai adjunbtus, Magyir-u. 17: 

37-67 
Belgy.ogyaszatl klinika, ig. vltez 
Haynal Imre dr. egyet. nyilv. r.ta- 
tauar, Miko-n. 3. 20-79 

Fertflafi oeztaly, Trefort-n.. 10.' 

19-32 
Tfidfiszanatorium, Mik6-u. 8. 

30-40 
BelgyiJgyaseati DlagDosztikai Kli- 
nika. Igazgatd: vitezKiMdi Varga 
La job dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Miko-u. 4. 
Kapus : 
' Orvosai : 
Ffirdflosztaiy : 35-58,30-14 
Igazgat*: 27-09 

Bonetani 68 tajbonctani intezet, ig. 
Mihalik Peter dr. egyet. nyilv. rk. 
. tanar, Mik6-u. 3. 21-40. 

B5rgy<Sgyaszati klinika ig. vltez 
Berde Kiroly dr. egyet. nyilv. r. , 
tanar, Mik6-n, 3. 

Ffleplilet: 84-50 

Igazgatd: 26-36 

„B" epnlete, Eszterhazy-n, 21. 

25-47 
Egyetemi, gydgyszertar, vezeta 
Ferencz Aron dr. egyet. m, tanar, 
Tretort-u. 41. 21-50 

(lfisd a Wv. basabon) (lasd az elljzQ basabon) . 

Elettani intezet, ig. Ludany Gylirgy 
dr. egj r et: nyilv. rk, tanaT, Mlko- 
n.i. 14-57 

Fogaszati klinika> vezetO Kopar 
Ger8 dr. fdorvos, Tfefort-u. 1. 

12-05 

Fnl- orr- gegegj r 6g,yaszati kli- 
nika, ig. Gyergj'ay Arpad dr. egyet. 
nyilv. r. tanar, Mik6-u. 4. 22-89 
Gyermekklinika, ig. M6ritz Denes 
dr. egyet. nyilv, rk. tanar, Majalis- 
u, 36. 12-01 

Gy6gyszertanJ -intezet, ig. M^hes 
GyuJa dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Kert-u. 6. 14-58 

Ideg- es elmegydgydazati klinika, 
ig. Miskolczy Bezafi dr s egyet. CJ| 

nyilv. r. tanar, Trefort-u. 43. ST 

. 012-04 n 

Igazgatd: ■ 
Ideg- es elmegydgyaszati klinika -^£ 
gephaz, Trefort-a. 43. 28-12 ^P 

K6rbonotanl Intezet, ig. Haranghy Ibm 
LaszW dr. egyet. nyilv. f,. tanar, Jf^ 
Miko-u. 3. 32-30 ^0 

Ravatalozd, Trefort-u. 4a. 19-14 ■■ 
K»zegeszsegtaniintezet,ig. Faragd ^^__ 
Ferenc dr. egyet. nyilv. rk. tanar, '!■■• 
Kert-n. 6. 32-43 g 

Orthopaed-k6rbaz, ig. Koleszar ■■■ 
Laszld dr. foorvos egyet. nyilv. r. ^M 
tanar. v. es j., Zapolya-u. 47. a^^. 

35-21 
OrrostSrteneti intezet, Kert-u. 6. .gjn. 3 

CO 
01 Szemeszeti klinika, ig. Horvath 
Bela dr. egyet. nyilv. r. tanar, Mikd- 
U.3. ■ 12-03 

Sztfvettanl es fejlfidestanl intdzet, 
ig. Krompecber Istvan dr. egyet. 
nyilv. Tk. tanar, Kert-u. 6. 14-59 
flzGles«eti- ds n5gydgyaszati kli- 
nika, ig. vitdz Pall Gabor dr.egyet. 
nyilv. r, tanar, Mikd-U. 3. 12-02 
16-16 
Ttirvdnyszeki onostani intezet,. Ig. 
Haranghy Laszld dr. egyet.' nyilv. 
r. tanar, Mikd-n; 3. ' 032-80 

Bttlcsdseet-, Nyelv- ds TBr- 
tenettudomnny i.karl in'te- 

zetek: 
Altalanos nyelvdszeti ds romanisz- 
tikai intezet, ig. Tamas Lajos dr. 
e£y. nyilv. jr. tanar, Farkas-n. 1. 
OCKBzponti dptilet Mvandd) 
Srmdszeti es rdgdszeti intdzet, ig. 
Roska Marton dr. egyet. nyilv. r. 
tanar, Bastya-u. 2. 18-05 

Filozdliai intdzet ig. Maloaal 
Bartdk Gyflrgy dr. egyet. nyilv. r. 
tanar, Majalis-u. 37. 18-36 

FttldrajBi Intdzet, ig. Hantos Gynla 
dr. egyet. nyilv. rk. ! tanar, Far- 
kas-n. 1. OfKtoponti .dpblet hivando) 
Klassalba— flloldgla da dkori ttlr- 
tdneti infdzet, ig. Ivanka Endre dr. 
»egj r et. nyilv. r. tanar, Bastya- 
n. 2. 16-48 

Ldlektanl. intdzet, ig. Varkonyi 
Hildebrand dr. egyet. nyilv. r. ta- 
nar, Majalis-n. 39. 24-76 
Magyar Jrodalomtbrtdneti intdzet, 
Ig, Krlstdt Gyifrgy dr. egyet. nyilv. 
r. tan&r, Kiraly-u. 14. 36-42 
(ldad a kfiv. olrtalon) Orvosi vegytanl intdzet, jg. Annan 
Ernfi dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Kert-u. B. 14-55 

Paateur-kdrhaz, Holdvilag-n. 23. 

30-47 
Rttntgen-intdzet, vezetB:. Forfota 
Ericb dr. egyet. m. tanar, Mikd- 
u. l. 22-90 

Bebdszeti-klinika, ig. Klimkd 
DezsS dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Mikd-u. 3. 10-21 

Bebdszeti- mfttdttani ds nrologiai 
klinika, ig. vitdz Novak ErnO dr. 
egyet, nyilv. r. tanar, Mikd-u. 4. 3 225 "^ Zo 16 tssvdr -^ELEKTRIKA rfidifi .ft villamoKnSi szdkuzlet "*, n j ^ttcl.:.l6-ld Erd£ly vezet6 napllap ja az fr #*#*|c M^^WC 

Kolozsvar, Jokal-ntco 18. Tel. a 11-Q9 ■ ■ ■ » ■ > * .^ >>i .H, »t ETNA ii BOROND- ES BORDISZMUARUGYAR R.-T. 36-43 

Fejedelem-ntca 25. Lerak.at: W e s s el en y i - u t c a 3. 23-18 (1. az elozfl basabon.) 
MuvdszettBrtdneti intdze t, ig. Fel- 
vinczi Takats Zoltan di. egyet. 
nyilv. r. tanar, Farkas-n. 1. 0(Kpz- 
ponti dptilec bivandd) 
Ndprnjzi Intdzet, rob. ig. Roska 
Marton dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Bastya-n. 2. . 18-31 

Olasz filoldgiai intdzet megb. ig. 
Tamag Lajos dr. egyet. nyilv. r. 
tanar, Jdkai-u. 11. - 34-29 

Roman irodalomtfirtdneti intdzet, 
ig. 8nlica Bzilard dr. egyet. nyilv. 
t, tanar, Farkas-n. ■> 1. OtKbzponti 
eptilet hivando) 

Bzlav filologiai intdzet, megb. ig. 
Tamas Lajos dr. egyet. nyilv. r. 
tanar, Farkas-n. 1. OCKOzponti 
eptilet bivandd) 

Torteneti intdzet, lg. Bir6 Venoel 
dr. egyet. nyilv. r. tanar, Jdkai- 
u. ii. 18-00 

Hateraatikai ds Termeszet- 
tudomanyi kari intezetek 

AU&trendszertani intdzet, ig. Hankd 
Bela dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
MIkd-n. 6. 16-03 

Alt&lanos allattani ds bioldgial 
intdzet, ig. Gelei Jdzsef dr. egyet. 
nyilv. r. tanar, Mik<5-n. 6. 16-04 

Altalanos elettani intdzet, ig. Jen- 
drasgik Ldrand dr. egyet. nyjlv. 
T. tanar, Mikd-u. 5. 21-69 

Altalanos es fizikai-kdmiai inte- 
zet, ig. Imre Lajos dr. egyet. 
nyilv. r. tanar, Mikd-n. 6. 33-10 
Altalanos nbVenytani Jntezet, ig., 
GyBrffy Istvan dr. egyet, nyilv 
r. tanar. Farkas-n, 1. O(Kozpont) 
dpttlet hivando) 

Asvany- es kozettani intdzet, jg. 
Szentpetery Zsigmond dr. egyet. 
. nyilv. r. tanar, Egyetem-u. 5. 

37-78 
Barlangkutatd ea talajbioldgiai in- 
tezet, ig. Gelei Jdzsef dr; eeryet. 
nyilv. r. tanar, alig. P. R. Chapuis, 
Mikd-n. 5. 34-52 

Botanikufi kext. ig. berei Soo RezsS 
dr. egyet. nyilv. r. tanar, Majalis- 
n. 42. 35-37 

Fdintezfl 13-21 

Csillagvizsgald es Idgkb'rkntatd 
intdzet, ig. Prinz Gynla dr. egyet. 
nyilv. r. tanar, Majalis-n. fi9. 

17-20 
Elmeleti fizikai intezet, ig. Gom- 
bas Pal dr. egyet. nyilv. r. ta- 
nar, Farkas-u. 1. QfKijzpohti dptt- 
let bivandd) 

Embertani intezet, ig, Malan Mi- 
haly dr. egyet. nyilv. r. tanar. 
KerE : u. 6. . 23-82 

Fajbioldgiai es br&kldstani intezet, 
ig. Csik Lajos dr. egyet. nyilv. 
rk. tanar, Kert-n. 6. 20-63 

FSldrajzi intezet, ig. Prinz- Gynla 
dr. egyet. nyilv. r. tanar, Farkas- 
u.l. 0(Kbzponti dptilet hivando) 

Fbldtani intezet, ig. Balogh Ernfl 
dr. egyet. nyilv. r. tanar, Farkas- 
n. i. 0(K8zponti dptilet hivando) 

Geometriai intezet, ig. SzBkefalvi 
Naery Gynla dr. egyet. nyilv. r, 
tanar, Farkas-n. 1. OfKbzponti 

: dptilet hivando) 
Kisdrioti fizikai intezet, ig, Gynlai 
Zoltan dr. egvet. nyilv. r. tanar, 
Farkas-n. 1. 0(Kozponti epiilet 
bivandd) 

Mateniatikai intezet, ig. David 
Lajos dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Farkas-n. l. 0< K ^zponti epiilet 
bivandd) 

Nflvenyrenlszertan! es nb>dnyf81d- 
rajzi intdzet, ig. berei 806 Rezsd dr. 

. egyet. nyilv. r. tanar, Majalis- 
o. ^- 035-37 

Szerves kemiai intezet, Ig. Varga 
Laszld dr. egyet. nyilv. rk. tanar, 
MJkd-tt. 5. 21-16 

(1. a. kfiv. basabon) (1. az eldzo hasabon.) 
Szervetlen es analitikai kemiai in- 
tezet, ig. Szabti Zoltan dr. egyet. 
nyilv. rk. tanar, Miko-n. 5. 33-38 KSzgazdasag tndoraai 
ka^ri intezetek: yi f51drajzi- es gaologiai- 
inteaec, ig. gr6£ Teleki Geza dr. 
egyet. nyilv. rk. tanar, Bastya- 
*•.«• . 025-77 

v Gazdasagpolitfika i intezet, ig. kinledi 
fragy Denes dr. egyet. nyilv. r. ta- 
nar, Bastya-n. 16. 34-08 
Hiteljogi szeroinarinm ig. saveny- 
hazy Ferenc dr. egyet nyilv. r. ta- 
nar. Bastya-n. 15. 17-72 
Kb'zgazdasag-penzngytani intezet, 
ig. Lazar Liviusz dr. egyet. nyilv. 
r. tanar, Bastya-n. 15. 42-08 
Magyar kereskedelnti nyelv-, le- 
velezes- es szamviteltani intez&t 
ig. SzentkiTalyl Samnel dr. egyeti 
nyilv. r. tanar, Bastya-u. 15. 

31-41 
Tarsadalorapolitikai intezet, ig. Kov- 
rig Bela dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Farkas-n. 1. 

0(KOzponti eptilet hivand<S.) 
Vallalatgazdasagl intezet, ig. vitea 
Rajty Tivadar dr. egyet. nyilv. t. 
tanar, Bastya-n. 15. 43-08 

Egy.eteml kflnyvtar 
Igazgat6 : Dr. Herepey Arpad. Mikd- 
n. 2. 18-01 

Gazdasagi hivatal: 
Igazgatdsag: Mikd-u. 3. 12-06 
Betegelelmezesi osztaly, Mikd-n. 3. 

35-50 
Betegfelvetel es nyilvantartds. 
Mik(i-u. 3. 24-36 

Gondnoki (anyagbeszerzesek es lel- 
tari tlgyek) osztaly, Trefort-n. 8. 

31-34 
KHzponti raktar, Trefort-u. 8. 

21-37 
Muszaki osztaly, Mikd-n. 3 t 30-42 
Muszaki osztaly vezetoje, Mikd-n.3. 

20-91 
Penztar, Mikd-n. 3. 23-73 

Szemelyzeti osztaly, Mikd-n. 3. 

33-16 
Ttizelflanyagraktar, Gyufagyar-u. 3. 

27-80 
Gazdasagi udvar es kertdszet, 
Kdkert-n. 45—49. 28-52 

Kttzponti gdpbaz, Trefort-u. 4. 

31-11 
Mflhely, Farkas-n. l. 

OfKOzponti dpiilet hivandd.) 

Diakjdldti in t earn eny e'k; 
Bolyai-Diakotthon, Trefort-n. 13. 

34-32 
Diakveafl Hivatal. Elnak: GyOrgy 
Lajos dr. egyet. nyilv. r. tanar, 
Szi'nhaz-u. 1. , 15-43 

Egyetemi Sporttelep Rakdewi-kert 

35-09 
Egyetemi Diakasztal, 9zinhaz-n. 

16-67 
Gabor Aron-Diakotthon, PetBfi-n 

13-04 
Matyas Kiraly Diakhaz kapnsa, . 
8zjnbar-u. 1. ■ 25-29 

Szilagyi Erzsdbet-Leanyotthon, 
Mussolini-lit 33. v 35-10 

Tftleki Blanka-Leanyottbon, 
Rak6ozi-iit 3. 22-79 

.Egyszarvn" fiy6gyszertAr, 

Kiraly Lajos ed Orient Tibor, 
Matyas kiraly-ter 10. 32-23 

Ehrenleld Albert drognerista. 
Vasvari Pal-u. 9. 18-88 

Ehrllch Ernd hdstulajd., Horthy- 
fit 76. 33-05 

Ehrllch Istvan dr. 6s Sander 
Frlgyes dr. figyvddek; Kossuth 
Lajos-n. 52. 32-96 ElekesBela, a «Sz«vetsdgj) Gazd. 

es Bitelszbv. ig., Attila-n. 36. 

18-24 
Elekes IMflkl6s dr. idegorvos, 

Petdfi-u. 3. ) . 13-48 

„Elektrlka c< radid- ds villamos- 

sagi saatfialet, Kossntb Lajos-n, 

16-10 
Eleml Alt. Blzt. r;-t. vezdr- 

figyn., Wesseldnyi-u. 6. 11-61 

Elian Viktor bor- 6s szeszesita- 
lok nagykeresk., Horthy-at 2. 
1 10-26 »Concordia« nyoradaja, Egyetem- 
u. 8. 29-23 

KiSnyvesboltja, konyv- ds zenemu- 
keresk., kblcsfinkonyvtar, Matyas 
kiraly-tdr 9. 11-99 

»EHenzek« ds Kolozsvari Estilap 
politikai napitapok szerkesztdsdge 
ds kiaddbivatala, J6kai-u. is. 

11-08, 11-09 

Else Erdelyl EzUstdrngyar, 
Kornis-n. 7. 37-11 

Els6 Maj 
Tarsasi _ 

sdge, Egyetem-n. .1. 14-22 

Haakezelflsdg.: Mdtyas kiraly-tdr 8, 

E.M.K.E. Erdelyl Magyar 
Ktfzmiiveiedesl EgyesUlet, 

Magyar-u. l. 36-82 

Emke" gydgyarnnagykeresk., 
Matyas kiraly-tdr 33. 22-05 agyar Alt. Blztosito 
;sag kolozsvari ffliigynok- Eramerth Bela vegydszmdmSk, 

Jdsika-u. 38. 27-71 

Elides Lajos csiks!5entsimoni,anya- 

k«ny vveze to" helyettes, Dohanv-n. 27. 
41-52 
Endre Bela karnagy, Masrvar- 

'"■- 24-89 

Engel Alfred -magantisztv., 

Qyergyfalvi-iiv.34. 20-73 

Engel es Tarsa fnrnirok, aszta- 

los ipari.kelldkek, Bartha M.- ! 

u. 24. 24-72 

Engelberg Izs6 dr. ngyvdd, 

HelUi-u. 3. 36-65 

Engelmann Hermann maganzd, 

Kiraly-u. 4». 40-22 

Erba" falparl vallalat, 

Gutenberg-n. 8. 21-42 

Erdel Jen& keresk.,' Kalman ki- 

raly-uu 13. 13-91 

„ErdeIy« mozgOkepszlnhaz 

tol. Folyovicii Miklos End rend, 

Hosszu-u. 51. 31-60 

Erdelyl Antomobll SzaUl. 

tasl r.-t., Hortby-iit 108/110. 

14-67 
Erdelyl Bank r.-t., Matyas 

kiraly-ter 33. 16-65, 16^66 
Erdelyl Elelmlszerklvlte.lt 

r.-t., Horthy-iit 34. 25-73 

Erdelyl Eplto- es Falparl 
R€szvenytftrsasag, Matyaa 

kiraly-tdr 33. 29-27 

Erdelyl Gazdak Allaterteke- 
site SzSvetkezete, Majalis- 
n- io. . 34-88 

Erdelyl Gazdak Magerteke- 
sfto Szdvetkezete, mint j. 
aSz(iveisdg» kiizpout tagj'ti, Majalis- 
*•*«>- 31-83 

KOnyvelesi osntaly 32-01 

Erdelyl Gyarlparosok Sztt- 

vetsege, «KgyosKi,. ; Hitier-ter 12. 

32-52 

Erd61yl Gyermekotthonok 
Munkablzotts&ga, Hitler- 
ter 12. ' 12-54 

Erdelyl I pari Mnnkaszer- 
veze Intezet Kossnth Lajos- " 
n. 58. 10-71 

Erdelyl Janosne. dr. Linczof*- 
u. 7. 33- 91 

Erdelyl Jentf m. kir. p pbstamern«tk 
<iliB oso'nu.rtvezetttjc, Altnns vezdr- 

». s. 16-96 Erd61yl Karpat EgyesUlet 

(E.K.E.), ,ldkai-u. 2. 36-37 

Erdelyl Katollkns Nosztivet- 

seg Ktizpontja, Rakdczi-dt 39. 

35^64 

Erdelyl Kender-, Lenarn- es 
Karpf toskell6kek R.-T., 
Wesseldnyi-n. io. 37-03 

Erdelyl Kereskedelml Bank 
R.-T., Matyas kiraly-tdr 33. 

016-65, 16-66 

Erdelyl k»r, Matyas kiraly-tdr 5. 

_ 20-83 

Erdelyl L,eszamltol6 es Penz- 
valtd Bank r.-t.', "Matyas 
kiraly-tdr 30. 22-16, 22-17 

Erdelyl Magyar DalosszSTet- 
seg, Farkas-u. 8. 31-61 

Erdelyl Magyar Gazdrfsagl 
EgyesUlet, Majalis-u. 22/24. 

21-58, 28-09* 31-74 
Statisztikai iigyosztaly 33-70 
ZOldmezo ngyosztalva, Monostori- 
nt 3. Gazd. Akaddmia 31-52 

Erdelyl Magyar Olasz As- 
vanyolajiparl r>t., telep, 
Bacsi-nt 1. . . — J Erdelyl Magyar- Olasz As. 
vanyolajlparl r.-t. Kolozsvari 
ko'rzetdnek bizomanyosa, Waldberg 
Endre, Hpnvdd-u. 65. 012-74 

Erdelyl Muzenm-Egyeslllet, 
Maiyas kiraly-tdr 11. 29-68 

Erd^lyf Okmanytar Szer- 
keszt6s6ge, Unnyadi-tdr 1. 

19-12 

Erdelyl Part, Kolozsvari ta?oaata, 
Farkas-n. 7. 25-38 

Erdelyl Part Orsz&gos Ktfz- 
pontja, Egyetem-u. a. 28-90 

Erdelyl Reformatus Egyhaz- 
kerUIet igazgatdtanacsa, Kiraly- 
u. 51/53. 36-91 

Erdelyl SzallodaesEtterem 

tnlajd. Kovacs Jdasef nd, Baross - 
ter 1. 10-38 

Erdelyl Tudontanyos Inte- 
zet, KrzHdb?n;-ii); 81. 10-76 
Erdelyl TUzlfaforgalml r.-t. 
Peris fakitermel6, , fa-, szen- ds 
kokszkeresk. vail., Allomas-n. 19/a. 
26-93 
M«grendeldrti iroda \ Malom-u. . 30. 
19-88 
Erdelyl ZsldO Arvagondoz6 
effyesiilet, Pap-u. 36. 34-61 
Erdelyreszl Gazdasagl Ta- 
nacs, Kossuth Lajos-u. ft8. 35-08 
Erdoigazgatdsag, m. klr., 

Hornby- ut 7. 18-58 

Erdos Imre dr. orvo.s, Hnnvadi- 

tdr 19. 23-94 

Erdos Jene dr. figyvdd, D<iak 

Kerene-u. 35. . 30-03 

Erdds LaszI6 magantisztv.,. Tor- 

dai-nt 6S. 36-40 

Erdds Mdr okl. mdrhbk, Petfifi- 

n. 3. 18-57 

Erika elpolizlet, tul. Hoffmann 

Raridor, Matyas kiraly-tdr 14. 

35-12 

Erftss Antaln6 Avdnd, Rakdc«i- 

ut «. 31-90 

Erszenyes dr. 6s Adorjanl 

dr., flgyvddtik. Kiraly-n. 19. 

25-89 
,Erzs6bct'* nyomdavallalat, 
tul. Lasaldczky fi.yiila ds ZndorGei-- 
gely kiinyv- dspapirkarosk., Bartha 
M.-u. 25. 31-20 

.Espresso", tul. Sandor EndTdnd. 
Hnnyadi-tdr ii. 33-78 

Eszakerdelyl Allattenyeszte 
EgyesUletek Sztt vetsege 
Majalis-u; 24. / 29-78 

Eterna Izz61ampagyar r.-t., 
Yasdt-n. «'. 32-10 

Etna" bdrend 6s dlszmfi- • 
arugyar r.-t., Fejedelem-u. Lorakat: \Ves3eIdnyi-n. U. 23-18 226 A Kaptsolfisl szfimot tflrcsflzfis elfltt Rgrcsse Ri. Koloxsvdr EINtfl Efl ANT AI ■**9*PMakii«ta* f kelttkek 6s Javll6 mOhely. Mdsolds. Sokszoro- 
nillVLLK Hill ML siMi. Fotokdpla. Tgjtgtoljjavlta*. De*k FerenoMtca 9. £14-93^ „Extrn Rapid'*, Farkas Samo 
szdllitd, Horthy-fu 85. - 24-27 

Fabian Karoly vizvezetGk 6s 
osatornazasi vail., Matyas kiraly- 
i6r 13. 25-52 

Fablnyl Laszld textilnagykeresk. 
Deak Fereno-u. 16. 19-48 

Fablnyl Laszld a Magyar Touring 
. Club enWlyitagozatsnak ig., textil- 
nagykeresk., 6zentegyhdz-u. 28. 
10-19 
„Fadelast<< Gumltextllaru- 
gyar r-t., Zdpolya-u. 12. 31-18 

Fajk OdttnepitSmester, Tfirr-n. BO. 

37-36 

Fajschmldt Janos ffiszer- 6s 

eseniegekeresk., Mussolini-fit 95. 

17-85 

Faragd Ferenc dr. egyet. nyilv. 

rk. tanar, Fadrusz J.-u. 5. 17-24 

Farkas Bdla dr. kir. itelfltablai 
. tanaoseln., Fereno Jozsef pttsptfk- 

«. 3. 41-78 

Farkas Bdland sz. Kocsis Irma 

6s Tsa fftszer- 6s gyarmatafunaffy- 

kereak., Huoyady-te> 18. 24-75 
Farkas Daniel elniJk, Postakert- 

u. 12. 36-70 

Farkas ErnCC dr. figyv6d es 

Farkas Gabor dr. orvos, Deak 

F.-u. 5. 25-T" 

FarkaS Erno~ bornagykeresk., 

Wesael6nyi-u. 24/28. 27-24 

. Lakasa: Wessetenyi-u. 24/26. Farkas Ferenc nemes, a Kolozs 
vaii Zenekonzervat6rium tatiara. 
Bart ha M.-u. 21. 83-81 

Farkas Gabor blsatrai, igazgalo\ 
: Huba-u. 10. 28-15 

1 Farkas Imre dr. Posta-kert-u. 8. Farkas Imre dr. belgydgyasz 
szakoTvos, Hegedfis S.-u. 3. 24-17 

Farkas Imre bisztrai, nagyiparos 
Monostorj-ut 6. 24-40 

Farkas Istvan Cs. Tor da, v. ki- 

eebbs6fri polgannestere keresk., 

Szasz D.-n.2. 16-94 

Farkas Janos gyarig., Erzsebet- 

tit 50. 25-96 

Farkas Jeno* dr., DObrentei 

n. 3. 11-03 

Farkas Laszld dr. szemorvos, 

Wesse16ayl-u. 37. O10-77 

Farkas MIklds cimfesW, Kossuth 

Lajos-u. 7. 24-44 

Farkas Mdzesne dr.-ne »zv.> 

Erzsebet-u. 22. ' 23-15 

Farkas Tlbor dr. sebesz, nfl- 
gy6gya.SE, Wesselenyi-a. 37. 10-77 

Fazekas Janos dr. figyv6d. 
Bzentegyhaa-u. 29. 14-43 

Feher Lajos toItCtoII es ir6gep 
keresk. es Javit6, Dedk Ferenc - 
n.18. 10-95 

Fejer Imre dr. haralyi, orv 
Mik<5-u. 8. 15-56 

Fejdr Istvan meszaroB, Galamb- 

u. 9. 20-47 

Fejdrvary Jend ttldbirtokos, 

Horthy-ii, 1. 12-67 

Fekete Ivan dr. orvos, Wesss- 

16nyi-u. 13. 24-85 

Fekete Laszld Fotofiim-ce 

tulajdonosa lakasa, Kiraly-u 

33-52 
Fekete Laszld szinhazi 6tteTem 

6s sOrcaarnok, Deak Ferenc-u. 53. 

31-54 

Fekete Pal m. klr. csendCrszaza- 

dos, Kolcsey-u. 16. 29-59 

Fekete Samuel dr. ny. m. kir- a Vegetol 
nbv6nyi olajgyar tulajdonosa, Beth- 
leu kert-n. 83. 24-33 

eldmann Jdzsel fOldbirt., 
PetMi-n. 3. 35-18 

Felix Marton dr., Ffird6-u. 13. 
33-66 

Felmerl Jdzsel bOrdiazmudra- 
k6szit6, Matyas kiraly-ter 15. 

--.' 17-55 

Felmery Endre b«r«nd- 6b disz- 
rodkesaitA, Deak F.-u. 3. 19-64 
Bdr- es cip6kelF6kek keresk. 
Bseokenyi-ter 39. 

Felsner Samn vaskeresk. magan- 
lakasa, Turr-ii. 2. 18-10 

Fenlchel Mor dr. f Sorvos, Bzent- 
egyhaz-n. 11. 18-28 

Feny« Mlhalyne «ZV. Aladdin 
lerakat, Unio-u. 13. 33-67 

.Fenyves M borkereske- 
delml r.-t., Kiraly-u. 18. 18;-22 
Ferenc Jdzsel dr. kir.kttzjegyzS, 
Matyaa kiraly-ter 27. 25-71 

Lakasa: Bzeckenyi-ter 20. 24-12 

Ferenc Jdzsel Tudomany- 
egyetem, m. klr., lasd Egye- 
tem alatt. 

Ferenc LaszlA dr. figyvedj. 
Botar L. Zoltan dr. tigyved, 
Szentegyhaz-n. 39. 036-73 

Ferencrendl Zarda, Ferenciek- 

ntcaja 2. 15-22 

Ferencz Denes miniszteri s. hiv. 

ig„ Jdsika-u. 22. 20-88 

Ferencz Mendel a c Folios r.-t. 

ig., Barcsay-n. 2. 18-98 

Ferenczl Adolfne ttzv., 

Meszaros-u.fi. 16-42 

Ferenczy Karoly ktinyv- 6s 

papirkeresk., Deak Fereuo-u. 12. 
14-98 
Fermeta Femaraifyar r.-t., 

Bzeptembertieenegy-n. 14. 10-11 

, ,Fer rum' * Schwartz Im re 

vaskereak., Ba6ohenyi-ter 11. 

34-09 
Feszt Gytfrgy dr. orvoskari in- 
t6zeti tanar, MtiBsolini-ut 10. 

13-28 

Fenermann M6r fakeresk., Hel- 

tai-u. 2. 29-07 

Feuersteln es Kohn fa- es 

epitkezesi anyagraktar, Pap-u. 68. 

31-96 

Fey es Csoma divatUzlet, Matyas 

kiraly-t6r 14. 36-51 

Fey Lorand igazg., Zapolya-u. 23. 

28-04 

Flkker J6zsef tilzeI5anyag- 

kereak., Erzsebet-iit 11. 14-73 

Flakier Antal irogepsuaktizlet, 
Deak Ferenc-a. 9. 14-93 

Flnta Zoltan birlapird, Fery 0. 
u. i. 29-03 

FInzler Sandor feelmefeste 
vegytisztit6, Mikes-u. 11. 25-05 

Flschbelm Erntt keresk. Kis- 
■a. lfi. Fischer Erntf, Hunyadi-t6r 13. 

11-87 

Fischer J6zsel dr., Unio-n. 18. 

19-86 

Fischer Kalman, TJvegndvar, 

porcellan- es fivegnagykerefik., 

"Wesselenyi- ~ **~ 

Fischer Mlhalyn* fUszer- es 
csemegekeresk., Malom-a. 8, 

20-12 

Fischer Rudoll iparos, Horthy- 
ni 94. 18-71 

Fischer Tlvadar dr., Egyetem- 
u. 3. 25-78 

Flscholl Emll Imre okl.ugyvld, ICmernfik, Linczeg-u. 7. 25-54 1 Szent lstvan-d* 15. • ugy 
36- 16-45 ,Flx" lestekttzlet, Begesvary 

6s Tirsai, liikfizlete, Bzecbenyl- 

ter 40. 36-56 

Flegler Sandor maipari festfi- . 

vdllalat, KBt6-u. 10. 37-74 

Flohr Gydtfyszertar, Eortby- 

nt 60. . 
Florenthal Jenlf Ut6dal 

6ra es 6kseeraagykeresk., Timar- 

u. 12. 33^57 

Fodor Albert teherg6pkoosi 

tolajd., Koyaos-Q. 1. 15-10 

Fodor Donat dr. m. kir. 

Wallatorvos, Rak6czi-ut 74. 13-27 
Fodor FJek gydgyszer^sz, lakds, 

Pap-u. eo. - 26-55 

Fodor Erntf €m Markovlts 

B61a, Bartha M.-u. 24. 13-66 

Fodor Istvanne bodoki,nDi divat- 
szalpn, Mussolini-fit 11. 32-85 

Fodor Jolah egyet. kflnyvtari 
tisztv., GSr»gtemplom-u. 8. 37-53 

Fodor Jdzsel asztalos, Emese- 
i. io. . 19-70 

Fodor Plrl maganzo, Bartha M.- 
33-20 

Fodor Sandor ffiszer- 6s csemege- 
keresk., Hitler-t6r 13. 10-41 

Fottfarasi Geza dr. m. kir. koa- 

ellatasi felfigyelfl, David F.-n. 21. 

24-11 

FOgarasl Jdzsel dr. figyv^d, 
Unlo-u. 2. 34-42 

Fotfolyan Mlklds dr. tanar- 
se?ed, 6perateur-stomatol6gas, 
Mik6-u. 18. 17-36 

Folberth Eva pyors-, gep- 6a 
ezepiroiskola, Eossatb L.-u. 5. 

18-94 

„Follo" paplr is grafikai cikkek 

keresk. vall.j Deak Ferenc-n. 16. 

12-25 

Fdnagy Jdnos vk. eared es, 
G6rogtemplom-a. 12. 16^05 

Fonclere Alt. Blzt. Int., Bzent- 
egyhaz-u. 2. 23-14 

Fortota Erich dr. egyet. m. 
tanar, klinikai ICorvos laiasa, Bem- 
u. 14. 31-66 

Rendelese : EgyetemK5zp. R6ntgen- 
inteaet, Mik6-u. 1. 22-90 

Forgdcb Ottd m. kir. postafOfel- 
flgyelfi, HoTthy-dt 81. 24-25 

Forgacs Ferenc m. kir. gazd, 

munkaligyi felfigyeld, Horthy-at 65. 

40-67 

Forg&cs Ferenc dr. Koiozs- 
varmegye fojegyzftje, Horthy- 
ut 10. 

Forgacs MIklds nyug. r.-t. ig., 
Uni6 T n. 8. 17-78 

Forgalml addhlvatal t Matyas 
kiraly-ter 10. 36-18 

Fortuna Gydgyszertar, Matyas 
kirdly-ter 34. 21-52 

„FotoltIm (< F6nyk6peszetl Mi- 
te rem is Laborat6rinm,Deak Ferenc- 
u. 6. Cegt. Fekete LaszI6, Kiraly- 
u. 4. 33-46 

Ffilspanl hlvatal, Mussolini-dt 3. 
29-00 

Foldblrtokrendezes pdnz- 
ttgyl lebonyoUtasara ala- 
kult sztfyetkezet, erd6Iyi ki- 
rendeltsege, Egyetem-u. 1. 31-37 

Foldmdrdsl lelttgyelfisdg SI.,' 
m. klr., Hitler-t6r 19. 21-43 

FUldmlveldstlgyl m. klr. 
mlnlsztdrlum erdfelyi kiren- 
deltsege, Bartba M.-u. 14. #29-91 

Fttldmlvelesttgyl Mlnlsztd- 
rlum, m. klr., Erd61yi FUld- 
birtokpolitikai foosztalya, Majalis- 
u.23. 21-87. 34-70 

34-81, 36-12 

Ftirstner Jdzsel gyarig., QBrb'g- 
templom-u. 21. 24-74 

Ftftlgydszsdg, klr., Hunyadi- 
t6r 20. 21-60 FdvamhlTatal,m. klr., Baross- 
ter 31-16 

Vambemond63rs, Feleki-nt 33-88 
Francla Konznlatns, Erzs6bet- 

ut i. 25-01 

Fraternltas Ktaddvdllalat 

R.-T., Braasai-u. 16. 18-60 

„Frates" lparl ds kereske- 

delml r.-t. szeszes italok lera- 

kata, Baross-ter 8. 14-20 

Frankel Mtksa dr. BetUe&-u. l. 

,. 29-37 

Frttnkl Andor vaskeresk., Deak 

Ferenc-n. SB. 10-72 

Fried Paula dr. orvos, David 

E-n. 10. 34-05 

Frjedman Herman .keresk. . 

AUomas-n. 19. 37-24 

Frledmann Igndo «Transsylva- 

nia» deseka- 6s -epitkezesi anyag- 

telep, Magyar-u. 92. 33-01 

Frledrlch Karoly m6rndk, 

Rakoczi-tit 96. 29-14 

Fries Jdzsel varosi gazrofivek 

raftszaki tisztje, Heltai-u. 9. 26-86 
Frlschmann Akos keresb. 

lakasa, Gyolai Pdl-u. 21. 18-97 

„Furnlr" K. K. t. Engel 6s Tars* 

fnrnirok, asstaloaipari kellekek, 

Bartha M.-u. 24. 024-72 

„Furnltura«« bar- 6s cip6szkell6k 

keresk. r.-t., Dedk Ferenc-n. 6. 

21-15 
„Futura««,, A Magyar Szttve.tjtezett 

Kfizpontok Arniorgalmi r.-t. Eszak- 
. erdelyr6sziBevdsdrl6Kirendeltsege, 
, Hombar k6pviselet, Unio-u. 4. 

26-42. 26-05 

Heissler Andras kirendeitsegi 

vezetfi lakasa, Heltay-u. 6. 026-83 

FUlbp Dezso keresk., Kdrpat-a.8. 

34-49 

Fttlttp Gdza fftszer-, gyarmataru-, 

csemege- ea term6nynagykeresk., 

Szecbenyi-ter 19. 16-34 

Liszt- 6s term6nyraktara, Baross- 
,t6r 6. 22-25 

Lakasa, Bartha M.-u. 23. 21-94 
Ftlltfp Sandor rendezft, a Kolozs- 

vari Nerazeti Szinhaz tagja, 

Pet6fi-u. 9. 43-71 

Fllsptfk Jdzsel m. kir. aleeredes, 

Egyetem-u. 1. 40-12 

Gaal Elemer dalnoki, ny. alispan, 

IBldbir tokos, Kossuth Lajos-u. 5. 
15-30 
Gaal Imrend »zv. textil-, rBvid- 

€s krttottard keresk., Honved-n. 81. 

17-84 

Gadl Istvan ugyn5ks6g, FurdO- 

u. 16. 19-62 

Gaal Istvan dr. m, kir. posta ' 

titkar, Fellegvdri-dt 114. 31-84 ' 
Gaal Jdzsel ceg- 6s cimfest5, ( ' 

Matyas kiraly-t6r 11. - 36-77 
Gaal Karoly via- £s villanyszerelfi 

vallalkoz6, Alkony-u. 65. 37-70 

Gabanyl Imrdnd dr. Saent- 

egybaz-u. 41. 43*07 

Gabos Ddnes dr. in. kir. gazd. 

tanint&eti ig., Erzs6bet-dt 12. 

10-25 
Gal Zslgmond dr., » Dermata 

Mdvek b6r- 6s cipOgydr r.-t. flgyv. 

ig., Zrinyi-a. 1/3. \ ' 15-74 

Gal MIklds dr. orvos-szazados, 

Attila-u. 18. 23^17 

Galgdczy Ferenc, Tilrr-n. 32. 

30-33 
Gall Marglt posta s. elleufirnfi, 

Fellegvari-dt 100. 37-08 

Ganz Lajos gepjavit6irinhely; 

Arpad-ikt 12. . 22-15 

Ganz «s Tarsa r^t, VI 11a- 

mossdgl gyar Budapest, erdely- 

reszi kepviselete, Horthy-At 57. - . 
027-53 
Garage. C.A.G. Autogarage, 

Egyetem-a. 10. *19^3 a 

3 

cr 

Oi 

■i ■ 

ar 

Os 

N 2 
otJiKfun/aut. , F£NYKiP£SZETI NOTEREM *-»•■•-» 33-46, 

mozgdldnykdplelTdtelezdseh, lotd- es udlynyomdsu ,„,,.*..*-., . H. C4 
levelezdlapok kladdja es gyartd]a. Koloavdr, Deak F«renc-u. 6* L8KM w | " && m 9* 15* 227 JKqlozavdr Tfirtsflzfisiifil jig jjflSgjunK Ri n flmj g s u g k b t. GAZELLI ARPAD *i^!&2™^!!^ 37 -85 

* 6tS ERE B E N ES D E HentesAru, konzer" 6s csemegeard's'zakuzlet ^ ^ _ *M 

2SJSia™5£ »"B^Bfe^g^fc» K OSS 0TH L A J O.S-U.i. &<9 m <& I fiolua Aruhiz R * T « WM««i«n»i*ii. 12. toi • 10 hi 

W^fyw MB MMWfl Szovet, selyem, vaszon, fiiggony, szonyeg I 61s • I 3" J i Gardo iSndre dr. ugyved lakasa, 

Deak Ferenc-u. 38. 20"O6 

Irodaja, Hitler-ter 1. 
GArdos Jozsef keresk. figynBk, 

Deak Ferenc-n. 18. 17-06 

Gasp&r D&nlel f8hadn«gy 
_ Kosztolanyi-u. 11. 16-44 

Gfispar Lajos m. Mr. poscafel- 

tigyelC. Kuna G.-u. 19. 12-44 

Gazdag Pal m. kir. postamfiszaki 

tan&csos, Rak6czi-6t lOtf. 21-22 
Gazid&k Blztosltd Sztivetke- 

zet© erdelyi litfkigazgatdsaga, 

Hoi'thy-ftt tr. -36-85 

Gazdak Takarekpgnztara 

r.-t., Kossuth Lajos-u. 21. 17-28 
GazdasagI Akademla, m. 

klr«, Igaagat6saga, Monostori-ut 5. 
80-55 

I. sa. tijepiilet 82-12 

Major, Fenasi-iit 64/58. 11-56 

Gazelll Arpad villamossagi 6s 

radioii^let, villanyszereles, radio- 

javiiias, Matyas kiraly-ter 2. 87-85 
Geese Ferenc textilnagykeresk., 

Kmin G.-u. 37. 22-03 

Uzlet, Karolina-iiSr 9. : 88-74 
Gelsberger Alfred textil- es 

n6i-ferFidivataru, Kossuth L.-u. 1. 
41-08 
Gelb Laszld ipari vallalkoao, 

Eperjes-Q. 3. 10-12 

Gelel J6zse? dr. egyet. nyilvj 
* r. tanar, Donat-iit 18. 19-68 

GeUer Mindly regisegkeresk., 
Szeiuegyhaz-u. 4. • 10-08 

Gencsy Bela keresk. ugynoks., 
Kalvin-u. li. .15-50 

,,Generala" Kereskedelmi beho- 
zatali 6s szallitasi r.-t. F Wesseleuyi- 
u. 37. 16-89 

Generall Trlestl Alt. Bizt. 

TArsulat kulozsvari ffifigynOk- 

sege, J6kai-u. 3. 28-91 

. Gepkereskedelinl es Aut6< 

forgalmi r.-t., Arpad At 41. 

25-67 
Esje, iinn'epeken . 23-71 

Gereb Endre elelmlszerlizlet, 
Kossuth Lajos-u. 1. .88-21 

Gergely .Dezsft Fla aszfalt es 
b.eton vail, irodaja, Egyetem-n. 

27-66 
Telep. Szdkely-u. 2. 85-85 

Gergely Lajos dr. Reltai-u. 

16-45 

Gergely Lajos aut6tnlajd., 
Fecske-u. 6. 12-48 

Gergely MOzes aut6tuiajd.', 
Kiizb.ty-u. 69. 30-76 

Gergely ZoltAn vitee. ezredes, 
Egyetem-u, l. 20-74 

Gersey Gerstenhreln Arthur 
vitez, epit^szraernok, epltOmester, 
Attila-ut .28. 19-77 

Epftesi-, szerszam- es anyagtelepe, 
Hoav^d-a. 130. 28-81 

Gllovtcs 6s Palotat not ; divafc- 
kiilonl.egeBsegek, Matyas kiraly- 
ter 15. 21-01 

Gl.Iovtcs 6s Papszt fuszer- es 

csemegeualet, Matyas kiraly-ter 17. 

22-06 

Gllovlcs Gyala bankfCtisztv. 
SzencJii M,-a. 23. 82-87 

GInzery *T6zseI m. kir. Crnagy, 
Eak6czi-4t 120. 83-34 Glasner Aklba fflrabbf, 
a. 13. Eotvfis- 
33-30 

„G16bus" festdkfizlet, tnl. Reich 

8ama keresk., Deak Ferenc-a. 38. 

12-97 

„GIobas" kereskedelmi, 

Iparl es mezdgazdas'agl r,- 1. 

.fi6kja ker. r.-t., Deak Ferenc-n. 48. 

21-81 

,,Glorfa" cukorka- es csokolade- 

iiaem, tul. Asatalos ffandor. Horthv- 

^ 13- 13-25 

Goldberger Ede dr. bflr- 

gyogyasa-uroWgus, Bartha Miklfis- 

«•'*■ 33-00 

Goldberger Bflksa ffiszer- es 

csemegeiizlet, Uni6-u. 26. 21-07 

Goldglaisz Henrlk dr. flil-, 
orr- es gegesaakorvos, foorvos, 
Matyas kiraly-ter 29, ] 7-34 

Goldmann Bela keresk., Horthy- 
ut 73. n.j/4 

Golds tein-malom, Baromvasar- 
ter 12/14. 26-02 

G61ya Aruhaz r.-t. textilkeresk., 
Wesselenyi-u. 12. 19-57 Grtimrald Jakab badogos, 

RadoK-u. 23. 40-41 

Gur&th B€la p^krae'ster fi6kiia- 

let, Timar-u. 2. ' Gombas Pal dr. egyet. 
- tanar, FUrd6-u. 85. QAZQYkU 

Dfizsma-u.34.fisHos«ii-M.33. 30-72 nyih\ 

16-82 

Gotthard Jentf villamosmuvek 

tisztv., Schutz J.-n. 15. ■ 18-61 

Gottlieb Jdzsef, Erzebet-6t 49. 
27-49 

Gottlieb Lajos Merkantil ceg, 
Berde M6zes-a. 2. 12-46 

Gottlieb Nelly dr.^Petfifi Sandor- 
Va- 32-20 

Gfraczfl Lajos dr. ref. theoldgiai 
taoar, Reforniatns theologia, Hitler- 
t6r «• 35-76 

G»r« g-keletl rom&n ptispOk- 
s6g, Hitler-t6r 18. 13-74 

Puspiik "16-59 

GraHkal mnnkAsok szSvetsege 
ktizp. iroda, Uni<5-n. 23. 85-19 

Granlfer Aiezdgazdasagl 
Magtermeld es Keres- 
kedelmi k.S.t.» Kis^u. i. 

20-53 

^Granitoid" r.-t. cementarn- es 

BiftkOlapgyar, Bzent iBtvan-iit 21 

25-76 

Gratz Imre festfi, Bartha Mikl<5s- 
a - ?• 35-70 

Groedel Albert bar6, Dni6-u. 27. 
16-75 

Grots Laszl6 dr., Go'regtemplom- 
- " ■ 24-95 Gross Frlgyes, r 

feliigyelC, Mussolini i- kir. posta- 
iit69. 36-04 

Grosz Jeno* fogtechiiikus, Minor! ta- 
" * 26-64 

Grosz Itfagda dr. orvos, Wesse- 
lenyi-u. 34. 30-38 

Grdbl Gosztav m. kir. fomernok, 
Honihy-iit 72. 35-60 

Grtln Emanuelne dobozfizem 
Fordul(5-u. 9. 34-46 

Grtln Sand or ffiszer, liszt ester- 
meny, Szechenyi-ter 31. 16-99 
rUnbanm UlArton urisziibo- 
saga, Matyas kiraly-ter 2tf. '30-08 

Grttnleld Herman dr. on- oh, 
Horthy-nt 12. 29-15 

Grfilnwald Ernff okl. bauyamer- 
ntik, Turr Istvan-u.' 5. 10-74 

Grttnwald Emtf'dr. bel- is 
gyermekorvos, B6Iyai-Q.7. 25-58 

GrUnwald 6s Stelner nfii divat- 
kfilBnlegessdgek Aruhiza, Szentle- 
" ~ ' 19-61 lek-n. 1. BlitOde: Arpad-n. 40. 17-50 

Gozner MIkl6s dr. logorvos, 

Kossuth Lajos-u. 26. *" 

Gandlscb Jen6 szallitasl vail 

Egyetem-u..6.- 30-56 

GUndSsch MItt&ly dritogorvos, 

Majalisu. 16. Rejidelfi, J6kal-u. 25. 

Gyallay Pap Sandor sz^rkesztfi, 

Cserkesz-u. lb". 19-11 

Gyalnl R, Sand or okl. gazda, 

Horthy-ut 36. 15-05 

Gyaui Karoly radi61aborat6rium 

6s villamossagi ezakiizlet, Horiiby- 

nt 94. 32-78 

Gyarfas Ede egeszsegfigyi beren- 

"-'livall., Szab6 K.-u. 11. 27-70 

Gyarmathy Bela dr. kir. f6- 
ligyesz, Magyar-u. 70. 20-85 

Gyeage LfiszI6 dr. tigyved, Kor- 
nis-n. 1. 29-01 

Gyergyay Arpad dr. egyet. 
nyilv.. r. tanar, fill-, orr-, gege- 
orvos. Hegedfis S.-n. 17. 27-69 

Gyermekmenhely, m. kir. 

Rak6cai-u. 33. 27-81 

Gyermekrnhaotthon (Hajdn 
JozseJf) Matyas kiraly-ter 2«. 

31-58 
Gylinesl Jemtf Balazs biztositasi 

ivodaja, Deak Ferenc-a. 32. 19-27 

Gydgynttvemyklserletl In- 
tezet B m. kir. Monostori-nt 3. 
15-81 

Gy6gypedag6glal Nevelt* In- 
tezet, Rak6czi-ut 3. 86-58 

GyBne IstvAn lakberendezd, 
Horthy-uc 30. 11-59 

Ualet : Horthy-at 14. 23-77 

Gyflrgy Lajos dr. egyet. nyilv. 
r. tanar, Egyetem-n. 10. 26-28 

GyCrgypAl Rezsff Dermata MiS- 

vek r.-t. cegvezesflje, Pasteur-u. 19. 

19-98 

Gydry Bam a dr. iigyved, Hon- 
ved-u. 5. 34-26 

Gynrleh ArpAd m. kir. alezredea 
lakasa, Heliai-u. 7. 13-36 

Haas FUldp es Flal fele r.-t. 
Ettikja, SKftnyeg-, butorszfivet-, 
fiiggony-, linoleum- stb. keresk., 
Wesselenyi-u. 6. 10-13 

Haas JAnosn6 m. kir. postatiszt- 
viselOnfi, K«lcsey-u. 2. 29-50 

Hadlrokkantak, HadiOzvegyek 
es Hadiarvak Orszagos Nemzeti SaB- 
vetsegenek kolozBvari es koloas- 
megyei csoportja, Honved-u. 46. 

28-29 

Hafner Ir6n bflrkereskedes, 
Wesselenyi-u. 24/26. 85-42 

Hajdu PA1, m. kir. foliadnagy, 
Prater Gy.^u. 22. 12-43 Hamburg Jozsetdr. szemorvos 
korhazi ffiorvos, Petdfi-u. 3. 

23-08 
Hamburg IHarglt kozmetibus, 

Horthy-dt 6. 20-1 1 

Hamburg BSSklos okl. mezfigaz- 
dasagi mernSk, Anonymus-u. 13. 
19-19 
Bancs Ern6 IstvAn kereske- 
delmi ugyn6ks"eg, Kossuth L.-u. 34. 
80-82 
Hakudrasz SzllArdne ffiispan, 
alezredes- Bzvegye, Szechenyi-ter i. 
10-46 
,ftamgya" SzSvetkezet 
kolozsvari kirendeltsege, Kemenv- 
G.-u. 7. 31-29 

Hamkii JAnos dr. lemheuyi, a 
Kolozsvari Tkp. es Hitelbank Rt. 
h.-ig M Vorbsmarty-n. 27. 41-10 

Hankd NAndorny. m. kir. posta- 
hiv. ig., Fellegvdri-iit 108. 28-85 & Kellemen mfiszaki ke- 
resk.. Deak Ferenc-u. 16. 23-72 

Hansa Kereskedelmi r.-t., 

Matyas kiraly-u. 4. 15-67 

Harak Arthur keresk., Bzamos- 

falvi.lfirdfi-dt l. 86-28 

Haranghy Laszlo dr. egyet. 

ny. r. sanar. Majalis-u, 27. 30-68 

Ha ray Bela dr. ffiorvos v.egye- 
temi 1;anarseged, Pap-u. 79. 37-51 

Harglta Onsegelyztf «s 
HltelszUvetekzet Kossuth U- 
jos-u. 44. 25-87 

Harglta szAlloda es fiirdo 
tul. o'zv. Bajk6 Gyulane,-Mus9olini- 
tft 68. 025-13 

Hargltal Endre m. kir. posta- 
muszaki iizemi gyak., P6czv-n. 2t. 
18-42 

HArsl Gergely m. kir. g, s'zaza^ 
dos, J6sika-u. 25. 80-28 

Hartlg VUmos, Majalis-u. 26. 

18-34 

Hartmann A. Lajos hulladek- 
auyagok telepe, Kajantoi-u. 61, 

34-17 

Hary LAszlA textilnagy kerosk., 
David F.-u. 2. 81-91 

Halfaludy PA1 dr. ugyved 
irodaja, Deak Ferenc-u. 51. 29-60 

Hatleganu Emll dr. ugyved 
ny. egyet. tanar irodaja, Deak 
Ferenc-u. fil. 18-27 

Lakasa. HegedUs 8,-u. 7. 22-49 

Havas Jdzsef dr. ffil-, orr-, 
gegeszakorvos, Horthy-dt 2. 33-79 Hajnal (Haynal) Imre dr. va- 

ra.di, vitez, egjst. ny. r. tanar a 
helgy6gyasaati kliuika igazgac^Ja, 
Ftirdft-u. 5. 010-35 

HalAsz Albert magantisztv., 
Lakatos-u. 2. 14-37 

Halasz Laszlo dr., Majalis-u. 76. 
23-85 

HalAsz PA1 dr. gyogyszertara, 
Hitler-ter 1. 31-75 

Lakisa, Eszterhazy-a. 5. 27-73 

HalAszl ArpAd dr., m. kir. 
posta s. titkar lakasa, Rakficzi- 
tit ?«.■ 14-02 228 Havas LAszl6 keresk., Meszaros- 

8- 32-47 

Havas LAszlA keresk., Vag6hid- 

ter2. 21-19 

Hazal Alt. BtztosltA r.-t. 10- 

UgynCksege, Egyetem-u. i. 

31-19 
HAZllparl EelUgyeldseg m. 
kir., Magyar-u. 18. 37-57 

Haynal Imre dr. varadi vitea, 
egyet. ny. r. tanar, a belgv6gyaszati 
kliriika ig., Furdo-u, fi. 10-85 

Heeht Dezsd gyarig., Eperjes- 

n. 17. 24-26 

Heeger JAnos dr. tigyved, 

Deak Ferenc-a. 40. . 21-89 

Hegedus Gyula kep. k6muves- 

mester, CsertorO-u. 19. 26-21 
HegedUs Sandor dr. ugyved, 

varosi .tiaztiUgyesz, Kossuth L.-u. 5. 
22-57 
Helnez Ferenc epftesi vail. 

Koch A. -n. 3. 11-39 JAKAB iEHO szentgerice. 
kSnyvesboltfa Matyas Kiraly-ter 7. 23-45 Koloz&vdr* |D I IC7 " W. HivgtQlosHenetiegyirogPioKolozsvarott: Matyas kiralHer9.Telefon: 3S-S6 
■PU 3d* 9 SjMM&mM Fooszlaly : BODflPESU jjroj Telski Pal-u. 2. Telef on : 184-933 ' Helm JOzselne all. gimn. tanar, 

Knun G.-\i. 32. 37-72 

Helntz Gyorgy k. kCmuvesmes- 
ter, epitesi vill., Kert-u. 70. 

41-11 
„HeinrIch" Asvany es. 
Gy6gyszappangyar r.-t., 

Miissolini-ut 58. 17-17 

Helssler Andras, a «Futiira* r.-t. 

tisatv., HeUai-u. fi. 26-83 

Helss Elisabeth Rakocai-iit 106. 

19-46 

Hejjas Szalloda, Hertby-iH U2. 

37-58 

Helios kotttttarugyar r.-t., 

Honved-u. 14. 15-95 

Heller Erik dr. egyet. nyilv. r. 
tanar, Horthy-ut 6. 18-41 

Heller JAzsef dr., Nagyboldotr 
asszoDy-u. 38. 12-92 

Heller JAzsef dr. sztijesz-n6- 
gyogyasz szakorvos rendeloje. 
fizentegyhaz-u. 26. 12-26 

Lakasa, Jaszai-u. i. 31-56 

Heller es Molnar n6i diyathaz, 
Wessel6nyi-u. 18. 26-63 

Heller Sandor dr. inernok. Apa- 
czai Cseri J.-u. 26. 82-56 

Hennlng JAnos fttszer- es cse- 

megekeresk., J6kai-u. lyy'21. 41-68 

Helmer Simon iizletvezeto, Kn- 
zinczy-u. 4. 37-43 

Herceg Jozsel" fiiszer-. csemege- 
6s HkorkiUfinlegessegek arabaza, 
Deak Ferenc-u. 678. 30-97 

Herceg Jozsel kerepk. lakasa, 

Bastya-u. 12. ' 20-55 

Herczeg Langberg Ernftne 

beJyegkeresk. , belyegtelszerelesi 

. cikkek szakiizlete, David F.-u. 18 

10-69 

Herepey Arpad dr. egyet. 

kflDyvtarig, lakasa: EpaVJes-a 21 

27-84 

Herges Ottmaray. pjostahivatali 

igazgato, Fellegv&r-ut ?6. 35-40 

„Herkules<* druhaz, Ltihl Imrc 
keresk., Wesselenyi-u. iO. 34-71 

Hermannsttldter ond Kron- 
st&dter Allgemeine Spar- 
kassa A. G. Zwelganstalt 
Klausenbnrg, Matyas kiraly- 
ter 32. , 027-44 

Hernady Sandor m. kir. firnwy, 
ScNtitz J.-u. 21. 41-79 

Herskovlts Izldor dr. rtfntgen- 

. szakorvos, kdrhazi foorvos, Majalis- 

n. 2. 36-79 

Herz Geza £p;tesz, Eotvos-u. 14 

14-48 

Heves Vllmos okl. mSrntik, 6pi- 

t6si vail., Horthy-ut 92L 

27-25 
Hldelvl -Relormatus Agg- 
menhfiz' es Napkozl Ott- 
hon, Kajantdi-ut 74. 25"82 

,,HIdr6technlka" Ob er ding An- 
tal Els6 Erdelyi Vizmfiipari Valla- 
lat , Maty as kiraly-ter 22- 1 6-25 

HIenz Vllmos keresk. figynfiks., 
Horuhy-dt 17. 11-28 

HIntz dr. gy6gyszer£sz, Matyas 

kiraly-ter 28. 32-32 

HIntz Gyttrgy dr. gy6gyszeresz, 

Erzsebet-ds 40. 18-20 

Hlrsch Elemer dr. Szenjegy- 

haa-u. 32. 30-61 

Hlrsch Gabor dr. vegySess, 

Mik6-u. 8. ' 13-45 

Hlrsch Gynla termeny- 6s mag- 

fceresk., Erzs6bet-dt. 11. 24-20 

Hlrsch Hugone dr.-n6 ttzv., 

remetex Filep Judit, Honv6d-u. 21 . 
14-12 
Hlrsch Terl varrfinti; Hegedfis 

Sandor-n. 14. 27-97 

Hlrsch Zoltan fdldb'irtokos, 

Cserei-u. 4. ' 16-27 

Hirschhorn Jakabne sz. Beer 

Erasebet mugyantaarn tJsreme, 

Varga-n. 14. 35-38 Hitkozsegek Szocl&lls ttgy- 

osztalya, Timar--u. 34. 15-53 
Hoffmann IW6r magan tisztv., 

Horthy-dE 48. 32-81 

Hoffmann Sandor cjpokeresk., 

Honved-u. 7. 22-13 

Hofimann San dome dzv., 

Kis-u. l. 29-64 

Hofher-Schrantz-Clayton- 
Shuttleworth 'gepgyari ker, 
I'eliigyclfi; Fapp Pal, Arany 
Janos-u. 6. 12-17 

Holder Mlksa tisztv., Honved- 
112. 15-03 

Hollcska DezsO gyogyszertara, 
Mussolini-fit 42. 10-65 

Holitzer Erzsehet nOi divat- 

snalon, Petfifj-n. 66. 32-89 

Hollander Izs&k kendfiiizom, 

8z'6uhenyi-tdr 4. 017-46 

Hollosy-Knthy Lajos dr. 

rendOrfOkaDitany helyettes. Egye- 
tem-u. 1. " 33-37 

Homorodl Falpar R.-t., 

Deak Ferenc-n. 22. O31-30 

Honvedseg, m.kIr<.,Ta'sd katonai 
6ptilecek es hatosagok. cim alait 

Horovitz Laszld term^nykeresk., 

Qalamb^u- 23. - , 32-48 

Horvath Antal dr. fogorvos, 

Deak Fereno-a. 27., 33-50 

Horv&th Bela dr. gberemy, 

egyet. nyilv. r. tanar szemon r os, 

a szemklinika igazgat6ja, Eb'tvOs- 

u. 8. 14-72 

Horvath Dezstf tisztv., SAndor 
■u. 18. 28-30 

Horv&th Elza. taiiemesternO, 

Kiilcsey-u. 26. 36-33 

Horvath Feremc m. kir. vez6r- 

kari ezredes, Majalis-n. 10. 20*80 
Horv&th J6zsef vegyiiizem, 

Nyaifasor 33. 22-38 

Horvath Laszld vallalati ceg- 

jegyzfl, Barcsay-u. 12. 12-66 

Horvath P&l epiilet-6s miilakatos- 
meater, Szent Iscvan-tit 79. 27~61 

Horyath Toldfl 1st van gepi- 

javitfiUzem, Mussolini-iit 64. 16-37 

Horvath es Szabd tSzel5anyag- 
keresk. vail., Saent Istvan-iit 2. 
17-11 

Horvathy Sandor ,,Ambert" R.-t. 
cegvezetfl, Nagy KAroly pllsp^k- 
u. 16. 23-86 

Hossn Gynla dr. pfispiik, Musso- 
lini-iit 24. ; 20-01 

Hosszu J6zsel, Hortliy-it 82. 
35-05 

Hudra Janos tojas-, gytimblcs- 
keresk., Mik6-u. 28. 20-32 

„Hung£rIa*' KOszegi Zoltan szal 
litasi vallalat, Honv6d-n. 21. 

014-00 

„Hnngarf a«* mutragya-, ken- 
sav es vegyllpar r.-t. itiren- 
delts^ge, Liczeg-u. 10. 12-13 

Hnszar B61a ugyved, Kossuth L. 
u. 5. 18-37 

Hdszar Endre vitez, m. kir. ta- 
bori esperes, Fejedelem-n. 8. 

37-27 

Hygea r.-t. Gy6gyszervegy6szeti 

laboratoriiim, Kand6 Kalman-u. 13. 

12-12 

»»Hygea" Gydgyszertar, 
Szdchenyi-ler 32. 24-04 

„IbusE" Gyorsarngy ii jt« Kep- 
vlselct, Nagy' Kalman sealliiasi 
vallalat, Matyas kiraly-ter 4/fi. 

21-04 

„Ibasz" M4v. biv. menetjegyiroda 
Kolozsvar, J6kai-n. 2. 35-96 

„Ideal** htflgyf odraszat,tulajd. 
KesEler Ignac. Egyetem-u. 2. 

85-17 

Idegenforgalml Hlvatal, 
Orszapos Magyar kire&d., Matya.s 
kir.-ter 10. Q26' — 

Illesca Bank r.-t. Deak F.- 
n : 42. 21-61 Hies Gyula dr. tankeruleti ffl- 
asgato, Magyar-u. 1. 32-59 
Hies Istvan Janos iro, MusHolini- 

dt 37. 35-83 

Illes JOzsef dr. szoIgabirA, Fe- 

jedelem-u. 16. 10-94 

Hies Sylvia haztulajdonos, Uni6- 

u. 4. 24-06 

Ulyes Karoly dr. fOispani titkar, 

I.o. varosi fog. Uni6-u. 2. 22-36 
tmre Ferenc koresk., Baross- 

ter 10. 23-69 

Imre Kalman -dr. Sztsntl^lok-. 

u. s. 11-54 

Nyari-lakas. Dondth-ilt 34. 80-67 

Imre Lajos dr. tbeol. profossot, 
Hitler ter 13. 34-87 

Imrey Karoly dr.orvos, MatyAs 
kiraly-ter 10. 34-27 

Impex" milszaki, vegyipari. es 
keresk vallalat, baro Hizdeu Ervin, 
Szent lstvan-iit 40. 33-53 

Inczell Lajos mSrncik, ErzseVet- 
dt 44. 38-75 

Indlg Arthur ny. Mav. f6fel- 
ligyelfi, Egyetem-u. 1. 35-48 

,Intereont!nentale" sza11ft-> 
manyozasl es Ktfzlekedesl 
r.-t. kepviseleie, Oyufagyar-u. 3. 
027-58 
Intei-eontlnentale" szalllt- 
m&nyoz&sl es kiizlekedesl 
rt. kepviselete, Unio-u. 2. 027-58 

Iparlelttgyeloseg, m. kir., 
Magyar-u. 14. 32-05 

Iparosok Orszagos Kozpontl 
Szdvetkezete kolozsvarikireii- 
deltseg, Kossuth Lajos-u. 58. 36-48 

Iparl Ktfzeplskola, m. kir. 
all., Malom-n. 28. 37-19 

Irlsz-ielep! Hangya Termeia,- 
ErtekesitfiesFogy. Szovetk. Kajan- 
toi-ut 60. 21-13 

Irsay Sandor, m. kir. rrostafiifel- 
.tigyeld, Nagv K.. piispok-u. 12. 

23-53 

Itelotabla, Kir., Hunyadi-ter l. 

19-00 

Elnbke 28"82 

Elnoki-titkar 12-61 

Ittzes Jen& dr. operateur, ad- 
Junktus a seb6ezeti klinikan, 
O.T.B.A. seb6szszakorvosa, Ma- 
Jalia-u. 28. 22-41 

Itzkovlts Adolf keresk., Kemeny 
G.-h. l. 25-19 

Izrael Sandor Hszt 6s termehy- 
termekek bizomauyi raktara, 
Horiiay-iit 92. . 34-82 

Izr. eleml neplskola ortli., 
igazgfttosaga, Eotviis u. 12. 24-61 

Izr aellta HltkOzseg es Szent- 
egylet, Hortby-iit 21/23. 14-62 

Izsakne, Dr. Stern PIroska 
fogorvosnfl, Pap-u. 36. 18-81 

Jakab J en 6" szentgericei, kouyv- 
keresk. Matyas kiraly-ter 7. 

27-45 

Jakab Judith dr. fogorvos, 
Jokaf-u. 3. 37-65 

Jakab Simon keresk. lakasa, 
Andrissy-u. 40. 33-49 

Jakobl Jozsef dr. belgy(5gyi 
t fiorvos, Hosszu-u. 10. 37-20 

Jakobovlcs Dezsftdr.fogoryos, 
8zentegybaz-a. 3. 18-54 

Jakobovszky Ferencne Bzv. 
szul, bar<5 Bantfy Elza Erzsebet, 
Matyas kiraly-ter 33. 37-64 

Jambor Mlkl6s okl. vegy^sz- 
mernttk, Kornls-u. 1. 21-85 

Jancs6 Albert dr. tigyved, 
8zentegyh4z-u. 83; 28-22 

Janeso Bela dr. egyet. tanfir- 
seged, Mnssollnl-dt 16. 29-97 

Janovlcs Jen5 dr. Peteri-a, 16. 
20-35 InsatlanWmi Janovltz Geza keresk., Wosse- 

lenyi-ii. 20. 19-85 

Janovltz Samuel keresk., Kis- 

u. 23. 34-66 

JAnos G&sp&r dr. iigyved, 

Htmyadi-ter 18. 86-34 

lakasa, Miko-ii. 42. 36-00 

Janossy Jozsel biinyaigazg.; 

Zapolya-u. 38. 14-85 

J&nossy Lajos kocsigv£rto, 

Honve.I-u. 1^9, ' 14-76 

J&r&sblrOsag, kir., Honved- 
. n.2. 17-07 

Jarosl Andor ev. lelkesz, theo- 

logiaim. tandr, Kossuth Ijajos-u. S. 

30-21 

Jaross Zoltan m. kir. postatiszt, 

Thiikoly-u. J- 28-^48 

Jarvanykorhaz, Kajantoi-iit 3i. 

34-24 

Jaszay Karoly dr., » Dermata 

Mfivek r.-t. t'fititkara, T'urde-u. 1. 

23-61 

Jauerntg Siegfried dr. figy- 

ved, Uuio-u. 24. 19-93 

Jovito-nevelo Leanylntezet, 

Cukorgyar-u. 47. 13-78 

Javor GSza ny. miniszteri titkar, 
agyorsirasegyeteini'lektora,nyilvar 
nos jof»n gyorsirfi-, gepir/j- es szep- 
iidiskolaj'a, Deak Fereuc-u. 45. 

17-77 
Jfiger Abraham uzeiuvezetd, 

T6gkis-u. 22. 37-28 

Jelen Gyula dr. foldbirtokos, 

Horthy-ut 15. 19-94 

Jendrasslk Lorand dr. egvet. 

nyilv. r. tanar, Fiirdfl-u. &. 20-52 

Jenel Jozsel vendeglfis, Mnssolini- 

ut 92. 27-91 

JeszensZky Istvan dr. T. varosi 

aljegyzo, Bethlen-n. 18. 19-72 

Joanovlcs utoda t eny kepesTioti 
jniiterem, till. Fries Ernfi, M;itvati 
kiraly-ter 3a. ■ 28-18 

,' r Johanna^' szikviziizem tul. Hagpr, 
Hermann, Kriza-n. 12. 12-80 

Jona Istvan dr. orvas, klinikai 

tanarseged, rSniigenszakorvos. 

Mav. ktirhazi foorvoB,Miityas kiriilyi 

u. 4. 25-14 

J6nas Imre dr. allami nyugdijas 

Szentegyliax-u. 10. 27-18 

Jord&n Erno hivatalnok, Tiirr- 

n. io. 37-76 

Josepovlts Keglna dr. gyor- 

mekprvos, Hosszu-u. 24. 82-44 
J6zsa Endre keresk. ligyn. f 

Kossuth L.-n. 23: 35-24 

Jozsa Jozsef Mlbaly parafaani 

gyar, Bnlesuvezer-ii. 11. 31-62 

Jozsa Lajos vegyesaoti fizmne. 

Magyar-a. 52. 21-84 

JOzsel Akos m. kir. Aruagy, 

Balassa-u. 30. 17-27 

J6zsef J6zsel autitulajdonos, 

Liliom-a. 4. 31-42 

Jndlk J6zsef, Gyulai Pal-lu. 20. 

32-99 

Judo vies Lazar keresk. vaU. ig„ 

Raday-u. 3. 27-90 

Juhasz Istvan m. kir. postamfl 

szaki iizemi gyakornok, Esai-erhazy- 

n. 19. 19-01 

Juhasz Istvan dr. az Erdelyi 

Tudomanyos Int. tanara, Teleki- 

n. 12. 15-45 

Juhasz Joachim Mav. fOintezft, 

Kossnth L.-u. 21. 42-93 

Kabdebd JOzseff m6rn6k-sza- 

zados, Kolcsey-u. 4. ' 18-78 
Kabdeb6 Tlbor fakeresk., Deak 

Ferenc-u. 19. 13-43 

TUzjfa- es szentelepe, AUomas- 
! ii. 43. 26-00 

KacsO Bela 6s Nagy Lajos 

ir6g6pszftkiizlet, Deak F.-u. 14. 

18-45 
Kfid&r Imre dr. iro, Beros^nyi- 

u. 15. 14-94 

Kaln Latos. Kj»mester-n. i. 

31-45 m 

0) 

■« 

c 

e* 
f* 

o 

i 
a* 
o 

N 


229 JZplozsvar Kaiser Frf gyes m. kir. posta- 
fotiazt, Holdvilag-u, 64. 10-20. 

Kaiser Gynla butorszBvet- 6s kar- 
pitoskelUk-kereskedd, nagyban 6s 
kiosiuyben, Unio-u. 1. 40-97 

„Katap Klraly" Deutacb Ffilbp 

mi divatUslet, Matyaa kiraly-t6r 6. 

20-99 

Kallay Istvan mfiasztalos, Szent- 
har6msag-t6r 4. 84-79 

K allay Nagy Jdzsef teheraut6- 
fuvaroz6, Cukorgyar-n. 3. 29-53 

Kalld Lafos „Takar6koasafr ' r.-t. 

v. ig., CserMJro-u. 4. 29-10 

Kdlmfin Jdzsef okl. m6rnflk, ny. 

allamvasuti iom6rnb"k, Ilona-u. 3. 
33-02 
Kalmar IHIhaly keresk., Deak 

Ferenc-n. 25. 10-66 

Kalmar Mlhaly keresk., Cser- ' 

tbroVa. 66. 22-61 

„Kalor1fer<< r.-t. ktizp. iut6sek. 

eg6szs6gngyi berendez6sek, flgyv. 

ig. Sel6nyi Marcel, Cnio-o.2. 

23-83 

Kamaras Gynla, Postaker.-n. 8. 

30-85 

Kamllll 6s Mazsa tiveg- 6s ta- 

korcsiszoI6lizem, Koaautb L>n. 3. 

16-49 

Kanabd Sandor m. kir. ezredes 

Bzvegye, Honv6d-u. 128. 24-83 

„KandIa" £deslparl-uzem, 

Mnnkacsy-u. 23. 25-27 

Kapdebo Alajos textilkereske 

delmi vallala*, 8zentegyhaz-u " fl higbszam 0-ds szdmJc$velt is tarcsnzni kell. Kappel Izldor dr. korhazi fo- 

orvos, bel- fegyermekorvos.Matyas 

kiraly-ter 4. 16-53 

Karacson Sandor dr. in. kir. 

poataigazgatd, Erzsebet-ftt 16. 

13-31 
Karaesony Jdzsef m. kir. 

«send6ralearedes, Deak F.-u. 46. 
20-97 
Karollna Szalloda, tul. iizv. 

ZtHdy Danielne, Karolina-ter 3. 

18-38 
Kfcroly Ferenc m6rn„ Miko- 

*■ e». 34-35 

Karoly Gynla 0. fon«k, Bod P.- 

»•■'. 36-24 

Karolyl Nandor m6rn8k, Szondy- 

u. 86. 10-39 

• „KarpatOk" r.-t. nyomdai mfi- 

Int6zet, kSnyvkeresk. 6s papiraru- 

haz, Matyaa kirdly-ter 29. 14-87 
Karsaf I aszldnd m. kir. seg6d- 

tisztno, Pata-u. 192. 27-99 

Kassovlcz Endre WesFel6nvi- 

; *■ 3<f - 10-75 

Kasztrer ds Tambor kBtttttiru- 

fizem tul., Szent Iatvan-u. 38/35 

34-54 
Kataszterl Helyszlneldsl 

FelUgyelosdg (VII. si. ro. kir.l, 

Bltler^er 19. 24-99 

Kat. ,,Carltas M napkbzl ott- 

hon, Endre kiraly-iit 67. 24-71 

joglszemina- 
• £3. 14-97 Katona Artur dr. 

rJum, Szente'gyhaz-u. 

Katona Istvan vizvezetek, u aft - 
tornazaa, gaz-, kSzponti flit6sazere- 
16aek 6s badogoaiparvallalat, Arpad- 
dt 13 - 30-11 

Katona Lafos dr.. varosi tb. 
tanaesnok, Tiaddi-u. 1. 31-87 

Katona Otto mezogazdasagi 6s 
ipari g6pek, Ftirdo-u. 13. 23-71 

Katona Stitffde, tnl. dr. Gyar- 
mathi B61an6, Kossath Lajos- 
o. 13/15. 21-90 

Katonal dpttletek es hatd- 
sdgok : 

(a lei nem sorolt psag-okat a bdt. 
psag. kapcsolja.) 
Hadtestparancsnoksag, Arpad-tit 27 
#24-54, 36-28 
Hadtest Tpari Defeosiv elflado, 
Honv6d-n. 10. 18-72 

Hadteat megbagyasi bizotiaasr, 
Zapolya-u. 60. 32 . 

Hadtest nemzetvfidelmi osztaly, 
Honv^d-u. 10. 21-18 

HonvSd elelmea6si raktar, Masyar- 
*• 60- 26-30 

flaed kfiv. hasabon) ■ '. (K az eMzfl basabon.) 
Gynfagyar-n. 16. 13-00 

Honvfed elelmesOraktar igeaybe- 
v6teli klrendeltsfige, Magyar-a. 50 
36-92 
Honvfid helyflrs^gl k6rbaz, Zapolya- 
n. 23. 17H )4 

Honv^d helyflrsfigl tisztikaszinfi 6s 
6tkezdo, FUrd6-n. l. 25-57 

HonvSd leventeparaacgnoksag na^ 
dasnemeti jarasi, Damjanieh-n. 22 
33-60 
Hony£d levente paraneenoksag, 
Honv6d^a. 46. 27-36 

Honvfid tBrvinyszfik, Hnayad'-Wr 2; 
32-80 
Honvid ueemanyagellat6 alloraaa 
Mozdony-u. 9. 37-16 

Palyaadvari psag, Vasfitallomas 

29-47 

Kepal8t6r, Szamosfalya 15-59 

Vaauti 6tkeztet5 allomas 21-64 

Vasutvonal parancsnokeag 26-87 

Katz Armln badogos, Tordai-at 39; 

28-74 

Katz Jenff ,,Kezponti" nyomda 6s 

papiruzlet, Deik Ferenc-u. 37. 

12-20 
Katz IMdr desH&a* es 6pitkez6si 

anyagraktar, M6szarosTn. 4. 17-21 
Katzer Od«n dr. orvoa, 

8z6chenyi-t6r 31. 14-35 

Kanntz Jdzsef dr. Sgyr6d, 
Hortby-fit 17. 33-51 

Keeskes Jdzsef dr. vit6n, bad- 
bird Sniagy, m. kir. koloasvari hon- 
v6d t8rv6nyaz6k veaetflje, Balassa- 
n. 20. n^ 9 

K6kessy Ltfrlnc Tit6z. eeredes, 

Kan G6za-u. 6. 33-77 

Keledy Tlbor dr. polgannester, 

Majalis-n. 46. 23-16 

Kelemen Bernat magantisztv., 

Brassai-6t 19. 21-74 

Kelemen Geza vaptelepe, 8z6- 

cbenyi-ter 12., Kadar-n. 6. 18-11 
Kelemen Laszld dr. nagyernyei, 

belgy6gyasz-«orvos, KGleaev- 

*■ J1 / a - 27-34 

Keletl UJsag poiitikai napilap, 

Braasai-a. 5. 15-08 

Kelemen VasttntfEde Kolozs- 

var, Hadak-iitja 100, 36-13 

Kellemen Jdzsef^ Arany Jan 03- 

n. e/s. 17-23 

Kemeny Janos bard, Miiseam- 

n. 7. n _44 

Kenderessy Sandor fest6kke- 

reskedti, Deak Ferenc-u. 31. 11-45 

Kepes Imre dr. Szentegyhaz- 
u. 23. 19-Q7 

Kepes Istvan dr. gyermekorvos, 
Pet6ri-n. 6. 16-95 

Kepplch Akosdr. 1igyv6d lakasa, 
Majalis-u. 34/a. 20-76 

Irodaja: KoBsuth L.-n. 35. 10-68 

Kercsd Balazs oipaiizem, Wesse- 
16nyi-u. 37. 42-96 

Kerekes Erntf fiveg- 6s porcellan 
csarnok. Wesael6nyi-n. 4. 32-2 £ Keresztes Zslgmond dr.,figy 
v6d, Hftler-t6r 7. 21-27 

Keresztesy Tlbor dr. fill-, orr-> 
g6gekllnikai tanarseg^d, orr-, flil-; 
g^gebeteff86pek saakorvosok, volt 
M&v. osatayvezetfi kirhaai szak- 
orvos, i8kolaorvosazakorTOs, Deak- 
F>n. 6/8. ' 14-34 

Kereszteny £plt0mesterek 

AnyagtermelS, BesaerzS 63 ^rt6ke- 
sitfl Szflvetkezete Budapest, Kolozs- 
varl Ii6kja, Ktfssuth Lajoa-n. 6. 
17-93 
Kereszteny Textllnagy- 
keresk. Orszagos BjiyesU* letdnek Erdelyi 

Deak Fereno-a '~ .idkja, 

034-96 Kerpely Antal dr.Kraasai lovsg, 
kis6tletflgyi ffladjnnktns, Liszt Fe- 
reno-u. 2. 24-57 

Kertdsz Istvan gyrfgyszerSsz 

Tfirr-n. 2. Kertdsz Jeno* ny. csendflrezredea, 
Ipari Def. elflad6 lakaaa, Uni6-a. 27 Kertdsz Jentf dr. labisa, J6sika- 
a. 14. H-85 

Kerttletl {m. kir.) dllat- 

egeszsegllgyl f elugyelO, Hortby 

fit 7 - 36-08 

Kerttletl Iparlelttgyeltfsdg, 

m. kir., Magyar-a. 63. 32-05 
Keszey «Centnua» bizomdnvosa 

Egyetem-u. 2. 15-64 

,Ketta«« fogdszatioikkek szak 

fizlete, J6tai-n. 6. 12-11 

Kenseb Mlhdly dr.. egyetemi 

adjmiktns, idegorvos, Unid-n. 27. 

31-31 

Klezkd Zoltan Laszld b.epi- 

t6aa, Matyis kiraly-t6r 13. 37-66 
KIndl Karoly birtokrendezC- 

m6rnCk, Bzentegyhaz-u. 39. 

18-53 

Kf raly Erzsdbet, Matyaa fciraly- 

■««■ 23. 21-98 

Klraly Jdnos kBnyv-, zenemfi- 

6s papirkeresk., Matyds kiraiy- 

«r 16. 21-12 Kiraly Jentf dr. 

3eb6sz, R6zsa-a. 1. n8gy<5gyasz- 
11-52 KIrAly Laszld szfivet- 6s katonai 

oikkek keresk., Deak Ferenc-a. 2. 

25-44 

Klrnbaner Rezsft dr. m. kir. 
postafogalmazfi, Rak6czi-dt 81. 

35-53 

Kls Adolfne aroinak-, gyflmBlcs- 
isiek 6s gzOrpok ipari Uzeme, Horthy- 
iit 102. 35-11 

Kls Arpad 
Petelei-n. 6. Kerekes Istvan vit6z 6s Tarsal 

malomipari vallalata, fiargyar- 

B - */«■ 33-2E 

Kerekes Rdzsl dr. kdrbazi fo- 

on^os, O.T.B.A. orvos, Eszterhazy- 

n - *• 13-29 

Kereskedelmf Hitelbank 

r.-t., Matyaa kir.-\;6r 33. 20-50 
Kereskedelmf es Ipar- 

kamara, Kossuth La]os-u. 58. 
28-40, 28-41 
Kereskedelml ktfzdplskola, 

Bartha MikI6s-n. 10. 20-43 

Kerner Xajosnd dr. knriai 

btr6 Szvegye,Rak<Sczi-at. 33. 43-65 
Keresztes ArpAd fiiszer-, cse- 

mege- 6s gyarmatamkereak., 

Magyar-n. 45. 17-90 

Keresztes Bdla m. kir. szaeados 

Gbrbgtemplom-u. 24. 30-65 

Keresztes Janos gy6gyn8v6ny- 
bevalt6, Unio-Ui 4. 81-26 

Keresztes Jdzsef prafikai ma- 
1^6261, oinkografiai mfiterem Var- 
u. 2. 34- 67 

Keresztes Laszld m. kir. g. 
szazados, Bem-n. 9. 33-88 gyermekorvos, 

30-17 

Kls Karoly, m. k!r. tanfelngyel6, 

Trefort-u. 9. 25-53 230 Kisbaesktfr|egyzdseg 37-83 

Kfsblrtokosok Blztosltd 
Intdzete r.-t., Egyelem--u. 1. 
OS1-19 

Klsdrletttgvl lntdzetekgaz^ 
dasagl blvatala m. kir., 
Monostori-iit 3. 14*^6 

Klspal Sandor raj zold, Csenna- 
lom-n. 15. 14-47 

Kiss Ballnt zllahl dr. figrr6d, 

Deak Ferenc-u. 46. 15-18 

Kiss Dezsd dr. Beb6sz, Hinikai 

tanarseg6d, Deak F.-u. 45. 19-20 
Kiss Ernd m. kir. al ezredes, Ma- 

lom-u. 32. 23-74 

Kiss Janos dobozgy tiros, Masso- 

liui-at 68. 15-19 

Kiss Janos nGidivatszalon, Egve- 
tem-u. 3. 13-18 

Kiss Jdzsef antfazallitAsi vail., 
Kisfaludy-u- 21. 23-24 

Kiss Karoly ftlszerkeresk., Csanyi 

L.-ter2. 13 . 73 

Kiss Ldszld keresk. ilgyno'ks6ge, 

Muasolini-ut 8. 27-74 

Kiss Martonne dr. keresk. fl^y- 

n : >ks., Unid-u. 2. 84-15 

Klamar Gdza, a <rFonciere» Alt. 

Biat. Int. tflnfike, Postakert-u; 8 
13-17 Klein Andor gombipari fizemtul. 

Krizbai-u. 57. 22-58 

Klein Ignac keresk., Gyulai Pal- 

u. 3. 26-10 

Klein Jakab ksresk., Erzs6bet" 

dfr94. 17-45 

Klein Jakab, Bristol Orth. Kosar 

6rterem tulajdonosa, K6ny6k-u. 1. 

88-15 

Klein Karoly Kurt egyet. ny. 

r. tandr, Majalis-n. 67/69. 21-86 
Klein Pdl magantiaztr., Apaozai- 

Cseri J.-u, 26. 35-20 

Kllma Gnszt&v textilnagyke- 

resk., fzlete 6s lakasa, Bastya-rn. 9. 
37-45 
Kllmkd Dezsd dr. ffizesi, egyet. 

nyilr. r. tanar, sebeszeti klJniks 

igazgatfja, (Miko-u. 3.) Rak6ezi- 

** eo, 14-63 

Kllnlkak, 1. Egyetem oim alatt. 
Klosch Janos mez6gazdasagi 

gepek lerakaia, Honv6d-u. 138. 

26^45 
Knelfel Pal dr. egyet. tanar- 
seg6d,.laborat<5riumi szakorvos, 
Majalis-u, 12. 17-18 

Knopf Endre cegveaetfl, FUrdo- 
010. 19-27 

Koesls Ferenc tflzifakereske- 
dfi, Mav. rakterUlet 18. sz. (Cauzda) 
36-60 
Koesy Pal g. alezredes, Magyar- 
u. 46. 21-73 

Kodrea Janos „Vitallinm 
Krupp" (ogtecbnikai laborato- 
riuma, Horthy-at 6. 37-68 

Kohn Gynla dr. gydgyszer69z. 
MajUth-a. 6. 23-28 

Kohn Jeno* I6nyk6p6sz, Erzsfibet- 
atie. 21-11 

Kohn Zslgmond ,,Izoletern" 
o6g tulajdonosa, Kem6ny G.-u. 1. 
27-23 
Kolcza Janos dr. bankfotisztr., 
Apponyi-u. 46. . 41-26 

Kolcsar Istvan nruasztalos. 

T6hbt6m-u. 10. 31-40 

Koleszar Laszld dr. egyet. 

nyilv. r. tanar, Hitler-t6r 4. 26-08 
Koleszar es Bogyd ffiseer- ' 6s 
gyannataru keresk., Telek?-u. 6. 
25-72 
Koller TI vadar alezredes . 

Schiita J.-u. 21. 23-99 

Kdlonlts Barha dr. orvos, egye- 
temi adjunktns, Unio-u. 9. 10-82 
Kolozs Magda dr. orvos, Dlib- 
rentei-u. 3. 21-95 

Kolozsl Pal asztalos, Arpad-nt 53. 
30-53 
Kolozsvar-Szamosfalvl 
Iszap- ds Gydgyfttrdtf r.-t. 
35-01 
Kolozsvar thj. sz. kir. va- 
ros hatdsdgal, hlvatalal ds 
ktfztlzemel : 
Adobivatal, Sz6cienyi-t6r 6. 

30-84 
.lavadalmi hivatal, Sz6eaenyi- 
terc. ' i e -21 

Anyakfinyvi hivatal, Szentegyhdi- 
u. 25. 3i_4 7 

An r asz6k, Szentegyhdz-U. 26. 

30-43 
Cipflosztaly, SzentI61ek-u. 1.11-76 
Gatmesler, Kalvaria-u. 30. 21-96 
Qazgyar, D6zsma-u. 34/36. 30-72 
Gazmtlvek flzletbelyis6ge, We'sse- 
lenyi-n. 35. 81-59 

G6z- 6s kadflirdB, Apacai Cseri ,).- 
u. 1. ^ 27-11 

Gyepmester, Teglas-u. 93. 23-47 
Jarvanykorhae, KandA K.-u. 30. 

34-24 
Kert^SKeti telep, T6glas-u. 12. 

21-57 

K. e r fi 1 e t i 

kirendelts6gek: 

1MII. (egyesitettj kerfilet, Magyar- 

«• 48. 23-92 

I. es V. (egyesitatt) kerttlet, Matya* 

kiraly-t6r a. 13-81 

IV. kerfilet, Hortby-dt IIS. 15-82 

(1. a kbV. oldalon.) Kolozsvar sz. kir. v&roa 

G A Z K V E I 

D6zstna-u. 34 6s Hosseu-u. 33. 30-72 KOHfeGHg gtey^sggyassr^ 30-91 K.<tlo&8var+ „KONSTRUKCIO Villany^«ilgar. gramof on %$$+ hQARTA" okkumulnfor service gyarf lerakat. Aut6 vlllamossagl Ja- 

vito mtihely Kovacs Sandor, Honv6d- 

u. IS. az udvarban. 29-77 KdZPONTI SZALL6 ""IWratSSi'S**" Tel. : 1 8-50*- (1. a» el6z6 oldalon.) 
Ktizellatasi irodak: 
I. ker. Unio-u. 8. 32-97 

n. fcer. Apponyi-n. 47. 15-83 
m. „ Maeyar-u. 48. 32-66 

IV. „ Varga-u. 21. 22-74 

V. ,, Vasvary Pal-u. 37. 22-77 
KQzelel mea6s i hivatal. z'sirosztalya, 
K8zvag6hid-ter 1. V 12-56 

K6zegeszs£gi 63 kb'ztisztasagi 
fizenie, Dezsma-u. 34. 030-72 
KSztemetfi feiugyelOr hivatal, 
Temetfi-u. i. 32-03 

K«zvag6hid, Ktfavag6hid-ter i. 

36-07 
M6rn$kl, K»zj616tl,KUzeilfi- 

tasl hivatal Parka a-n. 4. 
32-02, 31-51, 26-89, 15-32 
MerfSki hivatal anyagraktara, 
Ipar-u. 18. 13-92 

Mujeggyar, KBsvag6hid-ter 1. 

34-78 
Nyari fiirdS, Rak6czi-kert 12-69 
Polgarmesteri hivatal, Deak 
Ferenc-u. 2. 10-56, 10-57, 

24-49, 10-58 
Szamvevflsfig, lasd Belugyminisz- 
ter ala rend el fc szamvevfiaegnel 
Szeretetotthon, Hadak-utja 17. 

17-31 
Szivattyutelep, gephaz, Raktfczi- 
fit 55/57. N 27-82 

Tisztiorvosl hivatal, Bdlyai-u, 

37-94 
Tisztlugyeszi hivatal, Szentegyhaz- 
ntca 5. ■- 11-37 

Tizesszerve'zet. Khaly-u. 3. 21-24 
Tizes szerveeet, jogiigyi osztaly 
(ttgyesz, dr. Bary Istvan), Kiraly- 
u.3. 35-73 

Ttieolttff8parancsnoksag, Ma^yar- 
u. 33/35. 24-47 

TuzjelzOallomas, Magyar-Hi. 33/35. 
05,10-10 
Varosi sport telep, Rak6czl-kert 

10-67 
Varosi Fin Iparostanonciskola, 
Varga-u. 8. 20-45 

Varosmajor, Magyar-n. 48. 22-98 
VasarfeliigyelOseg, Szechenyi- 
tera7. 18-55 

Vasuti ertekvamiirendeltseg, 
Horthyrut 118. 35-28 

Vizmuvek igazgatdsapa, Bem-u. 2. 
25-80, 25-81 
Kolozsvar varosi ktfzj616tl 
sztivetkezet, Magyar-u. 49/61. 

14-45 
Magyar Boltja, Kossuth Lajos n.-5. 

37-09 

Kolozsvar 6s Vld6ke Ipar- 

iestiilet, Karolina-^r 9. ■ 29-46 

Kolozsvarl Agyag- 6s Ktfipar 

r.-t. teglagyar, Bacsi-nt 4-13-30 

Kolozsvarl A at. Orth. Izr. 
Hltki>zs6g, Timar-u. 34. 35-35 

Kolozsvarl Bor- 6s Clptfkel- 
16 k Kereskedelml r.-t., 

Deak Ferenc-u. 18. 28-71 

Kolozsvarl Casino, Deak Ferene 

u. 16. 32-76 

Kolozsvarl Elelmlszerlpar 

K.k.t., Deak Ferenc-u. 12. 

36-50 
Kolozsvarl Husarngyar k.f.t. 

Kriza-u. 14. 25-34 

Kolozsvarl Haslparosok SzU- 

vets6ge erkOlcsi tesjulec, Kriza- 

»■ i«. 31-48 

Kolozsvarl Jaras fftszolga* 

. blraja, lasa Varmegyei hi vatalok Jajc 

S-75 

11-51 Kolozsvarl Kereskedelml 
6s Iparkamara terttlet6n 
kijelolt nagykereskedolt 
Textllszakosztalya, Deak 
Ferenc-u. 18. 34-96 

Kolozsvarl Kereszt6ny 
Acsok, Asztalosok es Rokonszak- 
mabeli fafeldolgoz6 iparosok 
BeszerzS Szb'vetkezete, mint az 
loksz. tagj a irodaja: Kossuth Lajos 
u. 50. 
Fatelep Gutenberg-ii. 4. 

Kolozsvarl Levente Egyesti- 

letkfizponti otthon, Postakert-n. 9. 

35-93 

Irodaja, J6kai-u. 2. 12-68 

Kolozsvarl Magyar Dlakok 
Sz«vets6ge (K.M.D.Sz.) FarkaH- 
u. 3. , 32-93 

Kolozsvarl M. klr. Ntfyeny- 
eg6szs6gfigyl Korzet 
veeetCje, Farkas-u. .8. 11-80 

Kolozsvarl Magyar Favagd- 
geptulafdonosok Szttvet- 
kezete, Kadar-u. 12. 15-88 

Kolozsvarl Magyar Fuvaro- 
sok Alt. Szallitm. Szttvet- 
kezete, Horthy-at 76. 37-46 

Kolozsvarl Nemzetl Szlnhaz, 

Hunyadi-ter 24. 24-64, 24-65 
24-66 

DiBBletraktar, Zrinyi-a. 12. 29-33 

Kolozsvarl Schul-I61e Fej- 
kendogyar, Apacai Cseri- J.- 
u. 30. 15-94 

Akacfa-u. 27. j 20-56 

Kolozsvarl Szem6lyszalllt6 
Tarsasg6pkocsi Talajdono- 
sok Tarsasaga, Honv^d-u. 167. 
30-29 

Kolozsvarl Takar6kp6nztar 
6s Hltelbank r.-t., Matyds 
biraly-t6r 7. 

Bankosztaly 26-33 

Vezdrigazgato 26-11 

Jogfigyi osztaly 26-22 

Kapn9 026-22 

Arnrahtar, Szeptemberfcizenegy-u. 
1-3. 20-26 

Kolozsvarl VlUamosmfivek 
r.-t., Hegedfis 8.-n. 1. 
KSzponti irodak 27-62, 27-63 
Hadiiize'rai szemelyzeti parancsriok, 
Muzecm-u. 10. 16-01 

RaktAr, 8£tater-u. 4. 17-80 

Kolozsvarl ,^soInay" F 
cellangyariizeml k.f.t., 
Kajant6i-iit. 86/00. 15-88 

Kereskedelrai osztaly 19-26 

Kolozs-varmegyei K»zj616tl 
. Szttvetkezet, Mussolini-fit 3. 

21-23 
Kolumban Maria drJ olaszte- 

leki, gyermekorvos, Hortby-i'it a'3. 
33-39 
Komjatszegl Lajos 6tierme 

(ezeifltt Amerika), Matyas kiraly- 

tir 25. 10-82 

Komjatszeghy G6za textil- es 

kiitottaru nagykeresk. Wessel^nyi- 

n. 21/26. 80-91 

Kompanek Janos vAIL ig,, 

Erzs6bet-u. 5. 15-13 

Koncz Erntf ^pltfisz, epit6mes<ier 

Bariiha M.-u. 9. 18-40 

Konczvald Tlbor dr. rendflr- 

otvos, Fadrusz Janos-u. 4. 21-44 

Kondasz Fereno « Annya Illftt- 
. .artar, Magyar-u. 31. 19-30 

Kondor Janos ttizilaraktar, 
Barath-u. 8. 35-68 

Konkoly Istvan keresk., KUtfi- 
u. r. • 33-35 ,Konkordla" zsidoklub es kultu- 
ralis egyesfilet, Unid-ii. 8. 

,26-92 

Konstrnkcld osillarvillany, gra- 
mofou, Deak Feyene-u. 7. 20-93 

Ko6s Ferene If j. tigyv^d, Deak 
Ferenc-u. 11. . 23-89 

Kopar GerS dr. orvos, klinikai 

ig. fflorvoa, Matyds feiraly-ter 23. 

17-57 

Kopenetz Karoly ozyegye, 
Donath-iit 136. 87-89 

Kopp Flem6r dr. vegy6szm6r- 
nok, Apor-u. 25. 23-21 

Korda Iparl 6s Kereskedel- 
ml r.-t. fidkja, Szentegyhaz- 
u. 2. 15-48 

Kornhanser David keresk., 
Rudolf-u. is. 10-23 

Koronka Istvan dr bergenyei, 
Otba. ker. tfiorvos, belory.0^, 
Uni(5-H. 2. 31-44 

Kory J6zsefn6, Gizella-u. 8. 
16-87 

K6sa Domokos ifl.m. kir. posta 
ratsz. a. tiszt, Ady-u. 14. 22-83 

Kosztolanyl Pal dr. m. klr. 
posta tanac bos, Pap-u. 26. 12-15 

K6sz6 Janos dr. egyet. nyilv. r. 

tanar, Ilona-u. l. 85-99 

Kovach Zoltan banyatulajdonos 

es valIalkoz6, Egyptem-ii. 3. 

13-71 
Kovacs Ahdras dr. kir. it^lu- 

tablai Wro lakasa, J6kai-u. 27. 

21-00 
Kovacs B61a asztalosmester, Tre- 

fort-a. .3. - 26-19 

Kovacs Erntt dr. taaarseged, 

gyermekon'os, Pet8£i-ri. 2. 31-38 

Kovacs Ferene eesetaru es ke- 
fefizem, Donath-ut 82. 28-07 
Kovacs Ferene G6za dr. 

iigyved, Kossuth Lajos-u. 3. 13-88 
Kovacs G6za (iiszerkeresk., Tor- 

dai-iiB 56. 26-72 

Kovacs Gyula cimfestfl, Deak 

Ferenc-u. 24. 30-58 

Kovacs Gyula rauszaki tandosos, 

varosi m6rnSki hiv. vez., Horthv- 

ut 5. . 35-02 

Kovacs Gyula cukrasz, Bartha M.- 

ii. 25. 32-48 

Kovacs Gyola postafeltlgyeld, 

Szekely M.-u. 8. 36-10 

Kovacs linre dr. m. kir. telepi- 

tesiigyi iigyesz, Donat-iit 210. 

18-63 
Kovacs Istvan elektromern.; 

«Rlektro-Banitas» orvosi mtlszertar, 

Jikai-n. 7. 23-45 

Kov&cs Istvan dr. m. kir, 

postatanaesos, Schiitz Janos-u. 21. 

3^-21 

Kovacs Karoly italmero, Sze- 

chenyi-ter 29. 29-30 

Kovacs Laszld Rrdelyi-Szepmi- 

ves 06h, Matyds kiraly-ter 7. 1 7*>74 

Kovacs Laszlo textil, rfividani 
es nOi kalapkell6kek, Dagy keresk., 
Horthy-iit 6. 37-71 

Lakasa: Brassai-u. 8 22-93 

KovAcs JLya Dental Depot, (ogi- 
szati szakQzlet, J6kai-u. 25. 18-33 

Kovacs Marglt dr. nttgyogy&sz, 
kfirhizi ffiorvos, Matyis kiraly- 
ter ii. 36-01 

Kovacs P. Flal iot6szafcuzlet. 
Maty&s kiraly-ter 8^ 27-60 KOVACS CUKRhSZDA Bartha M.-u. 86. Kovacs Sandor Ahtal dr. 

ugyv^d, liflrvenyszeki hites tolmacs 
es liivatalos fordft6, Hunyadi-ter 17. 
14-14 
Kovacs Sandor «Varta» akku- 
mulator «8ervice», auto, vlllamos- 
sagi javit6muhely, Honved-u. 18. 

29-77 
Kovacs Sandor m. kir ; posta- 

ffiellenfir, Kperjes-u. 1. 26-84 
Kovats Jend Jozsef textilriagV- 

keresk., Rortby-ui 7. 32-94 

Kovats Laszl6 dr. ra. kir. posta- 

stifckar, lakasa, Vasvary Pal-u. 49. 

12-35 

Kovats Mikl6s konyv- es hirlap- 

elarusitd, Szentegyhaz-u, 3. 

11-07 
Kovalszky Kazm6r, Erzsebet- 

M 9- 30-57 

Kovrlg B6ia dr. egyet. nyilv. r. 

tauaT, J6sika-u. 23. 25-17 

Kozak Istvan b3r keresk., 

Szechenyi-ter 31. 36-14 

Kozma Ferene m. kir. vkb. sza- 

zados, VBriiamarty-u. io. 84-12 

Kozma Nagy Laszld uyomdasa, 

Minorita-u. 1. 19-80, 

Kozmann Zoltan borkeresk., ' 

Horthy-iit 2. 37-10 

Kozmutza dr. Tudfiszanatorium, 

Audrassy-u. 51. 34-55 

KftbazI Janos szerelesi rallalat, 

villany, viz, radio, .I6kai-u. 3. 

13-67 
KSpploh Ferene dr. orvos, , 

Fordu.lo-u. 7. v 29-56 

Ktfrmendy Mlhaly irogepke- 

resk. es j'avitomiihely, Deak Fereno- 

u. a*- ^ 25-83 

KSves Istvan dr. iigyved, -• 

Szen<iogyhaz-u. 30. ' 20-81 
K6'zeg6szs6gUgyl Int6zet 

(m. tir. Orsz.) kolozsvarl YizBgAlA 

allomasa, Kert-u. tf. 037-87 

Kbzeg6szs6gUgyl fftfel- 

Ugyelo, HsztBrhazy-u. 16.- 

28-42 
Ktfzellatasl FelUgyeI<«s6g m. 

klr., Kossuth-Lajos u. 58. 11-90 

24-77 

KSzforgalml repiiltft6r, m. 
kir. vezetfis^ge 6s gondnoksaga, 
Sramosfalva 20-10 

KSzpontf Iparl 6s Kereske- 
delml Bank r.-t., Deak Fereiiu- 
ui- . 11-33, 11-34 

KSzpontl Szallltasl Vallalat, 
Horthy-ut 99. 15-70 

Ktjzpontl Szalld, Matyas kiralv- 
v&r 39. O18-50 

KUzraktari Kereskedelml 
r.-t., Deak Ferenc-u. 42. 36-49 

KSzraktari 6s Kereske- 
delml r.-t. rakiarhazai es fate- 
lope, fiyufagyar-u. lft. 23-79 

KSztlsztvlselcSk 6s KSznyug- 

dijasok Fogy. 6s £rt. Sz»v. 

raint a Hangya tagja, Matyas-u. 4. 

• 37-21 

Kramer Maria n6iszab6, Magyar 
«-*.. 33-76 

KrasznOl Mlhaly dr. orvos 
Josika-n. 6. 18-01 

Kranss Janos ingatlanforgalmi 
iigyno'ks., Matyas kiialy-t6r 19.' 
26-97 

Kransz Jen6 dr. nem gyakorlo 
fl gyved, J6kai-u. 4. 18-95 

Krausz Ott6 gy6gyszeresz, Apacai 
Cseri J.-U.-26. 26-82 m 

Oi 

n . 
n ' 
ID 

5? 

e 
0: 

a 

N 

M X 

o 2 Koziisziasagi iizem 
30-72 Kolozsvar, 
D6isma-u. 34. 231 ■►• KqloxHvdr -nmnmmtsnx LEPAGE "k 5 n y v ■ p a d i r LEPAGE Epttlet, biltor es lak- 
berendezdsl vallalata 
Kolozsvari Petdll-utca 54. Tel.:13-64 ButorUzlet : 
Unlo-atca 7. Tel.: 18-69 
i 

kolozsufirl H6KJa 
Matqfis RIrfily-t6r 
. K.remelMlksatisztv.,UDi<5-ti. 27. 

21-59 

Kramer Bernat keresk., Si-hfitz- 

J.-n. 21. 40-79 

Krdmer David keresk., Krizbai- 

u. 81. 31-03 

Krlesnofer Janos keresk. 

Arpad-ut 96. 32-98 

Krlstdl Gydrj 

lanar, Haromp dr. egyet. ny. r. 
>Sk-t6r 5. 10-15 Krompeeher Istvan dr. orvos, 
egyetemi tanar, Gorbgtemploia- 
n. ae. 27-02 

Kack Dlvatarutlzlet, Maty as 
kiraly t6r 25. 19-87 

Knck Ferdinand keresk. lakasa, 
MussolJni-ttt 18. 28-78 

Kudor Pal mubutorasztaios, Cser- 

nalom-u. 29. ~" ~ Kaltura kfflcsb"nk8nyvtar, kSnyr- 
. keresk. 6s birlapiroda, Uni6-n. 4. Kalturmdrndkl Rtvatal, m. 
kir., Bartha M.-n. 13. 21-63 

Kan Mindly ds Fla batornzlet, 

Unjoin. 7. 18-89 

Kan Mindly asatalos, Petflfim. 54. 

13-64 

- Kdtby Sfindor dr. kCvagiS-eorBi. 

akad6miai tanar, Monostori-ut 5 

32-04 

Knttl Jdzsel polg. leanyiskolai 

ig., Kiamester-n. 10. 15-02 

Kynsbarg Bela dr. kir. ugyeea 

maganlakasa, Kemeny J.-n. 3. 

29-12 

Laczka Jdzsef „Qpera" gyosy- 

szertar, Hmiyadi-t6r 1. 11-96 

Laddnyl Lfiszld figyve'd, nranka- 

kama'ral figyeBB, J6kai-n. 4. 14-66 

Ldday Istvannd dr. »zv. 41- 

■ laml nyngdijas, Horthy-dt 27, Lady btfttfttara- 
;ldua Laszld Fereno olajkeresk., 
a «Fanto» kdrzetlerakatoBa, Ra- 
kdczi-dt 114. 16-68 

Laszld Gabor okl. vegy6szm6rn8k, 
chemiai laboratorinma, Bathory- 
u. s. 34-75 

Laszld Gyala dr. egyet. magan- 
tanar, J6sika-u. 18.. 31-88 

Laszld Gyula magantisztv., 
Horthy-dt 6. 36-31 Lengyel Sandor papir, papiraru, 
ir63zerek F 6sgrafikaicikkek kis- 6s 
nagykeTesk. szakiizlero, Kosshth 
Lajos-u. 48. ^ ""* "' Laszld Ilona maganzd, 
~ 16. Cl6UZem Tm'tm, • ds konf ek< 

, Zapo]ya-n. 12. 

.10-45 

Lager Bdla erdfikite,nnel5 6s . 
ttizeWanyagkeresk., Arpad-iit 25. 
27-10 ttgyar Rdszvdnytarsa- 

sag, Meazaros-u. 8. 10-17 

Lakatos Bdla dr. idesrorvos, volt 

egyet. taharseged, Malom-n, 30. 

21-28 
Lakatos Istvdn varosi m6rnfik, 

Szab6.Karoly-a. 9. 12-73 

Lakatos Led, Brassai- 

25-02 
Lakatos Zoltfin sert6snagyvai 

Kalman kiialy-ut 5. 23-62 

LanczetMdr takeresk.,J6kai-u.l6. 
29-26 

Landesmann Saniael foster-, 
term^nykeresk. 6a kenyerstilCdeJe. 
Karpat-u. 15. 40-32 

Lang Istvan dr. belklinikai 
adjunktas, belgybgyasz-szakorvos, 
Majalls-u. 41. 27-65 

Lapdsl Ferene alt. villamosaag 
vail, rfidifi, cstllar 6s mlndenuenra 
BBereleal-anyag $a izzolampa rak- 
tar, Malom-a. 2. 23-70 

LaszlO Arp.ad ant^alkatresz le- 
rakat 6s F.A.G. goly6scsapagy 
kepviBelet, Deak Ferenc-u. 46. 

37-18 

Laszl6 Bela raa<ryarlaposi, vas- 
iiagykeresk., Horthy-ilt 8. 26-07 

Laszld David maganz6, Magyar- 
\n. ie- 20-30 

Laszld Endre banblg.,. ErzsSbet- 

ut lo. 37-60 

Laszld Ferene lakasa, MeMaros- 

u. 8. 35-57 

232 Laszldffy Arpad dr. kapi 
varosi arvasa^ki tllnSk, Eperiea- 
°- 5- 15-04 

Laszldffy Istvan magantisatv., 
8zentegyhaz-u. 6. - 26-70 

Latzln^er Gyala erd&yi mag&n- 
nyomozd iroda, Bartha Mikl<5s-u. 6. 
17-38 

Lazar Henrlk fatermelfi 6s fakev 
resk., Malom-n. 32. 12-51 

Lazar Llvlns dr. egyetemi ta- 
nar, KMcsey-E. 27. 10-07 

LAzdrovlts Andornd 4*zv. 

delis-yflmttlos-, gytSmele3- 6s z81d- 
aegkeresk., Mikes Kelemen-n. 17. 
33-63 
Ldb Marton keresk., Desama- 

q. 16/17. 18-07 

Ldb Hlbaly, Szentlelek-n. 3. 

36-44 
Leb Mlksa fatermelfi, FfirdQ-n. 16. 
18-14 
Leb Mlksa keresk., K6malalja- 

a. 7. 15-49 

Ldb Samnel keresk. 

u. 66. 19-74 

Leber Jend* gydros, Petflfi-n. 90. 
32-16 

Ldber Jend sodronyszCvO-, fon6-, 
vasbator- 6s labatosarngyar, Deak 
Ferenc-a. 19. 16-15 

Lebovifs Bela, Rakdozi-nt 114. 

40-99 

Lebovits Gyala lakasa, Horthy- 

tt 81. 21-48 

Lebovits Gyala es Tarsa fa- 

keresb., Saeptembertizenegy-nt 1/3. 

11-42 

Lebovits Martpn keresk., Horthy- 

fit 76. 15-06 

Lefkovlts es Moskovlts textil- 

keresk., BBtckenyi-t6r 3/4. 28-97 

Ldgoltalml k.f.t. Erdelyr&zi 
telepe, repfllS 6s dHalanos 
muszaki szolgalat, Matyaa kiraly- 
n. 5. 32-41 

Ldgoltalml LI ga kolossvdri 
terfileti ieltigyelfi, Szentegyhaair 
n. 25. 20-14 

Ldgoltalmf paranesnoksAg 
varosi (Rendfirkapitanysa?) Hitler- 
t6r 15. 027-28 

Lelpzlgl Blrodalml vasdr 
tisztelelibeli kepviselflje, Kuck 
Ferdinand, Sotaerg6s Tsai R.-T. leve- 
leivel; Matyaa kir.-t6r 23. O13-08 

Lehttez Jdzsel gy<5gyarokeresb., 
Miissolini-a. 83. 20^19 

Leltersdorfer Sandor drogg- 
ria tal., Fellegvari-a. 21. 23r§0 

Leitner Ferene keresk. figynflk- 
s6g, Trefonr-n. 9. 20-28 

Leitner Ftilop dr. gyermekorvos, 
Efltvos-a. 14. 34-03 Ldnftrt Dezsdnd dzv. vend6gias, 
Donat-Hfc 218. . 26-69 

Lendvay Emll ny. bankvez6r- 
igaagat6,Majalis-a. 32. 42-39 

Lengyel Albere k«nyvnyoradaja 
irdszer 6s nyomtalvanyrakt., 
Bolyai-u. 7. 11-58 Lengyel dr. Szanatdrlum, 

KnunG.-n. 6. 
Lengyel Mlklds Hdrlez dr. 

orvos, Knnn G.-u. 8. 18-90 

Leon Jakab Istvan dr. mav. 
tanacsoa, Liszt Ferene-u. 15; 13-80 

Lepage Lajos kOnyvkereak., pa- 
pir 6s ir6szer, Matyas biraly-t6r 8: 
37-01 
Fi6kuzlet, Matyas kiraly-u. 4: 

17-40 

Leppes Kalian kentes, 
Mussolinl-dt 34/36. 16-91 

Lerner Jdzsef keresk., Arpad- 
a.. 81. 16-14 

Levay Arpad tlri divatfielet, Ma- 
tyas kiraiy-t6r 7. 41-09 

Ldvay Geza m. kir. postamftazaki 
elleaCr. Deak Ferenc-u. 22, 36-80 

Ldvay Geza miv. nyngdijaa, 
■Tamas A. -a. 8. 29-2 

Leyente" eakorkattzem, 
tnl. Kovacs Borbala, Miisaolini- 
4t 14. 35-82 

L6vl Ignae maganzd, Mikes 
men-n. 18. * 19-37 

JUehtensteln Imre dr. sziil6sz- 
ifigy6gyaaz, Minor! ta-u. 1. 19-69 

Llebbardt Brad dr. 

Kossuth Lajoa-u. 29. 

Llgetl Ernd dr. kirlaplr6, Szent- 

egyhaz-u. 43. 26-88 

Llgetl Dona dr. szemorvoa, Uni6- 

d. 27. 36-15 

Llgetl Mlklds dr. ing. fdrg. iroda 

tnl., Hortby-nt 9. ? 28-16 

„LlgnarIa" Fakereskedelml 

r.-t., Kandi K.-n. 1. 25-61 

,,Llnda" cnkorka-, osokolad6ipar 
keresk. tnl., Zipolya-u. 4. 24-97 Ldrlncz Sandor elektro-meoha- 
nikus, Hony6d-a. 54. 
Lakasa, Hiiler-t6r 1. maganz6, Llnzmayer Emll bankig. h., 
Apponyi-n. 37. 40-26 

Llnzmayer Raroly drl kir. 
it61fitablaWr<S, Apponyi-n. 38. 

24-62 
Lfszay Mlklds tUzifa, sz6n, koksz. 
brikett lerakat, MnssoJini-dt 6. 

23-97 

w LIoyd" SBallitmanyoaaei vdllalat, 

Horthy-iit 82. 15-34 

LOmasl Erdfflpar Rdszvdny- 
tarsasag, magyarorszagi uzemei- 
nek kirend. faipari vail. Matyas 
kiraiy-t6r7. 18-89, 31-63 

Kizar<Jlag varoskbzi besz61ge.tesre 
#14-90 
Vas GyBrgy ig.. lakasa, Apaoai 
Cseri J.-n. 26. 11-20 

vit6z losadi Zudor Sandor ig, - 
lakasa, Majalis-n. 10. 26-38 

L«b Bela volt banyaigazgaW, 
Petfifi-n. 8. :'''.. 26-12 

Ldb Marton keresk. 6a bizomanyi 
figyn., Bartha M.-n. 24. 31-00 

Ldbll Dezsd, FilrdC-n. 14. 33-59 

Ldrlncz Bela n5i divatkeresk., 
Matyas kiraly-t6r 16. „ 42-14 

Ldrlnc Ignac tojaskeresk., Deak 
Fereno-u. 82. 14-36 Ldrlncz Albert dr. 

"ja, Deak Ferenc-n. flgyv6d iro- 

9. "'" ~~ lakdsa, Apponyi-u. 41. 25-69 

Ldrlncz Dezsd Mav. musssaki td- 
tan., tlzletig. helyettes lakasa, 
Magyar-u. 1. , 

Ldrlncz JdzseS lakasa, Poata- 1 
kort-n. 8. 35-94 I 1^-93 Ldvl Sandor „Orcbldea<< 
Kereskedelml tjgyndksdg. 

Deak Ferene-n. 9. 33-41 

Lttw Radoll keresk.,' Ilona-u. 9. 

15-31 

Ldwy Sandor keresk., ErzsSbet- 

dt. 29. 10-14 

Lnelan Sandor dr. flgyv6d, 

Bzentegyhaz-n. 8. 10-50 

Lndfiny Gydrgy dr. orvos egyet. 
nyilv. rk. tanar, Bftl»saa-u. 27. 

27-04 
Lackhanb Gyala dr. egyet. 
nyilv. r. tanir, Rak<5oii-nt 26. 

13-64 

Laka Ferene lakatos raester la.- 

kasa, Mikes-n, 12/14. 18-26 

Laka Gyala gyarig., Vasvari P4I- 
i.3. 11-17 

Lukacs Ferene Apostol gyogy- 
szeroir, Wessel6nyi-n. 37. 17-82 
Lakasa, Br6ttft-a. 7. 16-35 

Lukacs Ignae Elsfl Keresztfiny 
B61yegz6 Qyara; Farkas-u. 7. 

12-81 

Lukacs Janos gyflmHlcs-, zBld- 
86gnagykereak., BH6chenyi-t6r 32. 
16-77 

Lnmhltzer Sdndor oOssas 
nyeretermfiny- 6s vegyipari keresk. 
vail., Kornis-n. 11. 36-98 

Lasztlg Tlbor p6kmester, Fecske- 
«• IP. 21-30 

Magantlsztvlseldk Egyestl- 
lete, Matyas kiraly r |6r 12. 16-39 
lagvlzsgald Intdzet m. , . ' 
kir., FeneBi-dt 64. 013-83 

Magyar Acdlaragyar r.-t. 
Fifiktelepe rbv. t4v. cim: Corvinos- 
Irodai drakon tal portas 26-80 
Korvin-t6r B. 26-80, 26-81 

lagyar Allat es Allntlter- 
mdkek klvltell Szttvetke- 
zet, Erd6]yr6azi kirendelts6ge, 
Ma]alis-a. 24. 37r98 

Magyar Altalanos Gyof a- 
Iparl r.-t. Qynfa-Szabadraktara, 
Gyufagyar-u. 5/7. 18-18 

Magyar Altalanos Hitel- 
bank kolozsvari fi6kja, Matyas 
kir.-t6r 29. 17-28 

Magyar-Belga Te^tlUparl 
r.-t., Ugrai-a. 6j9. 25-65 

Magyar Bolt, Kossuth L.-n. 6. 
037-09 

Magyar Bdrlparl Myers- 
anyagbeszerzd es Blosztd 
r.-t., kolozsvari fi6ktelepe, ■ 
Horthy-iit 4. 37-62 

Raktira, Gyufagyar-n. 3. 11-24 

Magyar Blelmlszerszallltd 
ds Arokereskedelml r.-t. 

,toJaabevasarl6 telepe, Horthy-dt84. 

15-96 

Magyar Elet ds Jdraddk 

Blzt. Jntdzet Erd61vi Kirendelt- 

s6ge, Deak F.-u. 6. 23-87 

Magyar Ferene litografia, Unio- 

16-58 

Magyar-Bdllandl Blztosltd 
r.-t., Horthy-dt fi. 30-66 

M. kir. kezdettt ef meket iasd I 
kir. n61kfil. 

M. kir. IX. badtest terUletdn 
ntukddd Om. kormanyblz- 

tos, Mnssolini-iit 3. 32-07 

.Magyar Konzum" KBzgazda- 
Ka;*i hetilap. Szerkeszt6s6g 6a 
kiad6hivatal, J6kai-.n. 3 34-16 K&lo&svav MA$M)Sz Hoiiv6<friitca 4a 35-67, J2r7$ 

mang£sius ott6 a. -sfe^^ssSBJs^s^-**- "^■^rta^'Sy^MM^ Menetjegyiroda es Halohelyek AIL eladosn. ibusz Mflv. hlv. 
MenetlBgyirodn.Matydskir.t6r9. 35-96 MEHKAS DIAKSZ&VETKEZET J** 2 KONYV-, PAPfR fiS 1R68ZER 10-40- Magyar Koron* gyfigyszertar, 
|Heiiai-n. 3. 27-92 

Magyar Labdarugdk Szttvet- 

sege, Erdelyreszi Mrendeltseg, 
Matyas kiraly-ter 29. 14-61 Magyar L.egIIorgalmt r.-t. 
Kolozsvar, KezTorgaLrai-repuH 
ter, Szamosfalva 10-60 20-04 Magyar Megajulas P&rtja 

kolozsvari szervezete* Matyas 
kiraly,t6r 29/a. 16-00 

Magyar Nemzetl Bank Ko- 
lozsvari Flokintezet, Untf- 
a. 28. - 10-47 

F6n«k: 10-59 

Magyar Nemzetl Kaszln6, 
Matyas kiraly-ter 8». 32-50 

Magyar-Olasz Bank r.-t. 
Kolozsvari Flolcja, Szent- 
egyha«-u. 1. 
Bankosztaly 
FiokfonOk 

Magyar Pharma Gyogyaru 
r.-t.-Tndomanyos osataly , kiren- 
delts6ge, Mussolini-lit 18. 37-22 

Magyar Rovldhalldm Ama> 

tbrifk Orszagos Egyestllete 

..Erdelyi Piflk", 8zentegyhaza-u. 4. 

17-69 

Magyar Siemens Relnlger 
Mftvek r.-t. kolozsvari irodaja, 
Matyas kiraly-ter 12. 11-38 

Magyar Szoelalls Nepmozgalom 
HJvatasszervezet, Matyas Mraly- 
teri4. 20-09 

Magyar Szttveglrok, Zene- 
szerzffk es ZenemnkladOk 

. Szttyetkezete, XI. kerzete, ve- 
zetfl Ferenczi LaszUS, Zdpolya-n. 16. 

Magyar TaVIratI Iroda 

klrendeltsege, Kossntn Lajos- 

u. 8p. 14-38 

Magyar Touring Club erdelyi 

tagozat, Deak Ferene-u. 16. 16-36 
Magyar-uteal (AlsOv&rosl) 

Ret. Neplskola, Magyar-u. 68. 

Igazgatfi Kali Sandor ' 16-46 
Magyari Sandor, Nagy Albert 
. es Tsai gepjamu javMmfthely, 

Honv6d-ur 122. . 20-49 

Magyary Karoly tanar, Menes- 

Q. 35. .11-98 

,,Mah6z" kepvlselet Obetko 
. Erzs6betsz:Ulilmanyozasjval]alafra, 

Bortty-ut 82. ^ 017-33 
Makkal Laszlo dr. intezeti 

tanar, K6Icsey-u. 26. 
Makkay Ern« vaskereskedfl, 

Wesseleny'-ri s(>. 27-43 

Makkos Nandor Mav. mussaM 

fotanacsbs, IV. ooztaly fffnSk, 

lakasa: VSraemarty-u. 9. 25-63 
Maksay Aladar villany- es viz 

vezetekszerelG, Borthy-tit 6. . 

37-80 
Maksay Albert ref. theologiai 

tanar, Farkas u. 29. 16-40 

Malakka Ferenc m. Mr. posta- 

„ hivatali lgazgat<5„ Ady-n. 15)'. . 

22-34 

Malan Mlhaly dr. egyetemi- ta- 

nar, Majaiis-u. 1.2. 19-78 Malarcsek Janos vasfinlflde, 
Magyar-n; 91. 37-07 

Malnasy Jozsel papirfeldolgoz6, 
papirzacsko- es boricek iizeme, 
Mnssolini-at 14, 27-15 

Mandula es Rosenblatt rOvid- 

aru nagykeresk, Szeehenyi-ter 42. 

10-29 

Mandola Zslgmond Celluloid - 

ariigyarr.-t. ig.,Hosszu-a. 85.- 

32-15 
(angeslus Otto A. Kdbanyai 
Polgari sflrraktar es mfijeg tizem, 
Kand6 K.-u. 7.. 87-44 

Manosohek Langer Ottone 
dr. «zvi maganzfi, Bem-u. 12. 

18-32 
Marezal Janos m. Mr. posta- 

fotiszt, Beros6nyi-n. 24. 24-42 

Harglttal Jozsel Idszer- 6 s cse- 
' megekeresk., Oydrgyfalvi-nt 72. 

37-56 
Maria Valeria arvahaz, 

Honv6d.u. 68J60. 43-27 

Harlannm r6m. kath. LeanynevelC 

int^zet, Horthy-iit 31. 26-23 

MdrlAssy Bela dr. markns- 6s 
batizfalvi, gazd. akad. r, tanar, 
Mnasolini-tit 67. 29-18 

Marko Vllmos gdp^ezm^rnok, 
szerelisi Taltalata, Horthy-nt 10. 
22-43 

Markos Gytfrgy dr. gyermek- 
orvos, az all, gyermekmenhely 
igazgatfr f florvosa, poata B. B. T. 
szatorvosa, Izabella-n. 1. 24-00 

Marmorsteln La Jos kereslr., 

Gynlai P.-u. 2; 12-83 

Martbon pela m'andi, m. Mr. pos- 

tnfOigazgatd. a postaigaagatosag 

veaetoje, Mikes Kelemen-u. 15. 

20-20 
Marton Ernii dr., SzBIl5-n. 25. 
40-62 
Marton Gynla osatdrna-, ?az, 

kOzp. ffit^sszereW, Bartha MikWs- 
, a. 5. 29-34 

Marton Mlkl6s ".tigy-rid, Szent- 

egyhaz-n. 9. *~ 

Martonf I Laszlo dr. Diana 

gy(5gyszertara, Jdtai-n. 23i 21-51 
Martonyl Janos dr. egyet. nyllv. 

rk. tanar, K«lcsey r n. 18. 11-64 

»Mascotte " ttzem tdl. Marczin- 
kieviez Zoltan, Matyas kiraly- 

1 t6r 3. 33-55 

Masznylk Gynla okl. vegy^sz- 
m^r., m. Mr. mQszaki ftitan., Jo- 
sika-n. 26. ' 34-04 

,,Mateosz" Magyar Teheraut6f nra - 
-rbz6k Orszagos kHzpontf szfivetk. 
kolozsr&ri kttreete, Honvgd- 
n. 42/A ^ 82-73 

Matbe es Tarsa g6pfrocslalkat- 
r^szek, benflanyagojr, Deak Ferenc- 
n. 95.. 15-78 

Matbe Gy»rgy all. isk. ig.,Pap- 
»■'«>■. 33-03 

H&tray Beta dr., Unio-a. 21. 
11-75 MatyAs Akos dr. orvos; Deak 

Ferenc-n. if. 12-52 

Matyas-kiraly Dlakfaaz 

kapxisa, Szlnhaz-u.. 1. 025-29 
„Matyas Klraly** mozgo- 

k6pszlnbaz tulajd. Jovian 

Antal, Matyas kir.-t6r 30. 81-50 
Maner Frlgyes nyersbarberesb., 

D6zsma-n. 1. 16-72 

„m4v« Betegsegl BIztoslto 

Int^zet k6rhaz* 6s rendelOje, 

Majalis-u. 18. 

Kdrhaz: 16-8 S 2 

. . IgazgaWi-f Dorvos : 1 3-41 

Mav. KolOzsTari Mttbely 

Tanonene vel« Interna to,«a, 

SBeptembertizenegy-tt. 2. 12-89 
MaxlmGyala dr. figyred lakasa, 

Ferenc J6zsef puspOk-u. 11. 23-22 
Maxim Gynla dr. figyred, Matyas 

kiraly-t6r 7. 026-22 

Mnyer Antal kereak. vallalat, 

Horthy-iit 2. "~ ' Mayeresfk Jozsel es Ztflley 
J6zsef Sa&mosvo'lgyi tarhonya- 
6st6sztagyaTa,Hortby-nt8. 13-89 

Mayer Tlbor alezredes. Kornis- 
n. 1. 17-56 

Medgyesl J6zsef m. kir. nya. 
hadbii<5, alezredes,. Booskai-n. 11. 

Medgyesy J6zsel dr. m. kir. 

postatitk&r, Honved-u. 42. 16-54 
„Mega" Magyar hegyvid^ki bor- 

teTmelSk ert^kesitO sztivetfeeaete, 

ailami ellenfirzes alatt, Gyufagyar- 

n- 11. 25-31 

„Mekkas" kOnyv-, papir- es ir6- 

szer diaksBliTetkezet, Matyas ki- 

raly-ter 2. 10-40 

Melnl Gynla r.-t. fcavebehozatal 

H6kfialete,Wesselenyi-n.l4. 10-09 
Melebner Hermann, Magyar- 

n.2o. 21-49 

Memttn Vasnlne dr^ Barcsay- 
36. 20-18 

Menczel Bela fakerest., Apical 

Cseri J.-u. 19. 17-66 

Mendelovlts Izs6 dr.. Unl6-n. 1. 

35-88 

Mendl Jakab maganzd, Kornis- 

n. 1. ie-61 

Menetjegyiroda, Halikocni tar- 

sasig, Wagons Lits-Cook. Matyas 

kir.-ter 24. 12-24 

MentesIstvAn BliwestPritegmsg- 

bizortja, Eszuerhazy-n. 19. 22-81 
MentdallomAs, Kolozsvari On- 

kentes Mentflegyesulet, Mnssolini- 

Vit 38. 04,22-22 

Mentelep kat. og. paranosnok,' 

Magyar-n. 53/55. 22-96 

„IWerk«r" szallitdsi vallalat, 

Honved-n. 21. 14-00 

„Merkur" Szlkvlzgyar r^t., 

Dobany-u. 31. * 12-64 

Mertekblteleslttf Hlvatal, 

m. kir., Kiniasi-n. a. >23-41 
Mesk6 Andor Mav. foltelttgyelfl, 

Deak- Ferenc-n. 30. 34-56 

Mester G&bor dr. ref^Diak. 

kdrbaz fflorvos, Kalvin-n. 17. Mestltz Mlhaly es Flal bator 
ambaz, Deak Ferenc-u. 30. 28-59 
,,Metallx" Rttngten r.-t., 

K6kert-n. es.', 29-52 

„Metalplamp (< kazan-, 6IomeK6- 

es gipszgyar, Hoffmann Sandor 
-mernBk, Kajant6i-n. 4/6. 12-09 
„Metalurgla" Femipar tenhel(t- 

es . ertebesitfl szOvetkezet, Honv^d- 

n. 114, .13-60 

t^Heteor" Bzekerby^s Bandor, ir6- 

gepszabnzlet, Deak Ferenc-n. 23. 

20-38 

Mezey Gynla es JenO, Szab6 

K.-11. 21. 34-58 

Mezey J6zsef dr. brvos, Kossuth 

L.-n. 5. ~ N Meztfgazdasagi Bank es Ta- 
karekpenztar r.-t., Wesse- 

lenyi-n. 8. 11-62, 11-63 

Mezdgazdasagt Vegyklser- 
letl AUom&s, m. kir., Mo- 

nostori-nt 3. . 15-42 

Mez0s6gl Kereskedelml Val- 
lalat, gr6f Wass Endre es Nagy 
Arpadkeresk. vdllalat, Sz6obenyi- 
*6r 19. 36-36 

Mezotdrl Textilmiivek r.-t. 
I16ktelepe, fono es szovSgyar, 
Fenesi-iit 670. - 15-83 

Mless Testverek r.-t. bBr- 
keresb., Deak Ferenc-n. 23. 

.-',-''■ 23-57 

Mlgray JenO dr. sebesz, egyet. 

. tanarseged, lakasa: Rakoczi-nt GB. 

34-01 
MlhAly Jozsel tflzifakeresk., ' 

Tehotfim-n. 14. 16-71 

Mlbaly Jozsef keresk., Horthy- 

ut 50. 36-08 

Mlbalylry Bela a Kolozsvari 

Nemzeti gzinhaz ig., Var-n. 6. 

28-87 
Mlbalyfy Lajos m. Mr. posta- 

tiszt, Katona J.-u. 37. 16-90 

Mlhalyl Gyula fakereskedC, Vas- 

gyar-flt i. 17-87 

MlkeEIek altbrjai, tandgyi fStan. 

gimn. ig. f Horthy-nt 35. 24-34 
Mike Jozsel dr. egyet. tanar- 

seged, Szent Gy«rgy-ter 4. H-27 
Mikes Alfred ok). epiteszm^rnOk, 

D«brentei-a. 7. 15-37 

Mikes Jenlt m. kir. alezredes, 

GSrOgtemplom-a. 4. 42-09 

Mlkla Pal hentea es meszaros, 

Deak Ferenc-n. 48. 18-84 

Mlklos AndrAs dr. Ugyv^d, 

Horthy-iit 4. 19-13 

Mlklos Gyola papirkere.sk.. 

Hortby-ttt 29. ., 29^-72 

Mikola ArpaA dr. m. kir. 

posta s. titkar, Jakab E.-n. 24. 

16-26 
MlkOla Margtt n«i divatazalon 

tulajdonos. BarchaMiMds-u. 19. 
16-43 
Mlllea Aurel dr. li)?\-ved, 

Gynlai. Pal-n. ]. Irodaja, H-8l 

Lakasa, 22-65 

Mlndszeiity J&nos vit&s, vezer- 

6rnagy, Arany J.-n. 8. 34-62 N 

Oh 

3 W- 
9 

8 ■ 

V Bank ^s Takar^hpfenztar RL Holozsvar. MAGYAR BANK 6s Kereskedelml Rtw Budapest, le&nyintezete. T.: 11-62,11-63^- ,^IETEOR w "'VaTCo'.* irHD^pszaKOzlet 

Dedk Ferenc-utca 23. 20-38 233 w ^*J5oto%8vdr *M I N E R VA" rt. £T* MPPrttoiyg^^ss^ Nyomdai muintezete, Brassai-utca 7. 18-87 

Konyv- es papirosztalya, Maiyas kifaly-ter 8. 15-98 NOR I $ « tL l .»»* © s »Ao ' l;.I 20-82 „Mlnerva'< Gydgyszert&r, 

Wessel6nyi-u. 35. 21-54 

„Mlnerva" Irod. 6s Nyomdai 
Mttlnt6zet r.-t., Brassai-n. 7. 

18-87 
Kbnyv- 6s papirfceresk., Matyas 
kiraly-t6T8. .,- 15-98 

MlntszterkiizI Blzottsag, 

Kolozsvar (m. kir J, Rakoczi-iit 41. 

22-26, 83-28 

Mlreea Lueta maganz<5, Horthy 

ot 47- 15-69 

Mlskolczy Dezso dr, egyet. 

ny. r. tanaT idegklinikai iga^gatG, 

Kert-n. 1. 80-70 

Mis ley Gvnla m. kir. alezredes 

Tompa Mihaly-n. i. 11-84 

Mogyorossy Odtfn m, kir. 

szarszazados, Tordai-ftt 36. 23-68 
Moldovan Janos villamdssagi 

iriBszertse, Mnssolini-ut 62. 41-98 
Moll Flemer varosi mfisaaki tan., 

Tamas A.-n. 12. . 24-21 

Moll Lajos mferntSk, 6pftomester, 

iroda: WesseI6nyi-u. 8. 34-45 
Moll Vllmos 6pft6sBm6m8k, 

Tamas A.-n. 12. 024-21 

Molnfir B616n6 sz. Lokncs 

Marglt nagykeresk., Horthy-iit 37. 

20-90 

- Molnar Endre szallitasi vaUalat, 

Hortby-ut 85. 19-45 

Molhftr Ernff malomtul., Felleg- 

varl-iit 122. 31-78 

Molnar S. B6Ia a Magyar Part 

titkara, Mnnkacsy-xi. 28. 34-60 
Molnar I.,aszl6 fuszerkeresk., 

Rakoczi-ilt 65. i 16-26 

Molnar Samn textilkereslt., 

zs^bet^t it. 26-09 

MolnAr Zsfgmondn6 tflzifa 6s 

6ptk. anyagraktar, Krlzbai-n. 33. 

26-48 

Monduk B6Ia dr. 6gyv6d. Deak 

Fereno-u. 19. 28-53 

„Mone" Orvosl Mffszerilzem 
6s kdrhfizberendezff K.-t, 

k6pviselete, Balogh Qerft, Horthy- 

tit 59. 27-38 

Monostorl utl all.N6plskola, 

Monostori-tit SB/24. 34-92 

Hdrfcz Jeno* dr. tndfozakorvop, 

Berde M.-n. S. 10-90 

Morlcz Karolyne, Bzigethy 

Anna, ttrii- 6s n6i divatarnVralet, 

Matyas kiralv-t6r 8. 43-70 

Morltz B6nes dr. egyetemi ta- 
nar, gyermekorvos, KBlcsey u. 16. 
21-82 
Moskovlts Emll Magyar-n. 13. 

28-10 
Moskovlts Jozsel, az Erd6iyi 

Bank r.-t. ig., Apaozai Cseri j.- 

u. 26. 22-37 

Moskovlts 6s Tarsa tiveg- ee 

porcell&nkeresk., Sz6clienyi-t6r 17. 
17-08 
Mozes Andor horkeresk. 8z6- 

chenyi-t6T 30. 20-75 

Mdzes Henrlkhaatul., Kriza-u. 6. 

37-04 

Mozes Mlhfily vail. c6gjegyz6\ 

Horthy-nt,94. 34-48 

M6zes Mlhaly vit6z, m. kir. 

hadbiztos, ezredes,,Minorita-n. 7. 
32-25 
Mozes Tlbor, tfndapesti odol- 

muvek k6pviseICje, David F.-n. 18. 

: > 18-13 

Munkakamara, Mtissolini-iit. 4. 
19-10 
Mnnk akttzvetf to, m. kir., 

Hatosagi munkakfizvetftfi, Hitler- 

t6rA. 22-30 

Muntyfin Gyula temetkez6si valt. 

lakasa, Mussolirii-u. 95. 15-75 

Mnntyan P. Flal temetkez6si 

vail., Unio-n. 1. .21-08 Math Mlhaly varosi tanacsnok, 
Mussolini-fa 131. 19-03 

Muzsnakl JOzsef 6s Hj.Muzsa 
Gyula hSlgyfodraszok, Beak F.- 
n. 6. 38-72 

Mttller Gyula ntdda, Mfiller 

G6za kefegyar, J6kai-n. 14. 31-97 Mfiller Mlksa dr. 

Komis-u. 11. idegorvos, 
12-45 Nachmanovits Jentf keresk. 
tigyn. 6s bizom., Horthy-dt 35. 

40-77 
Nadler Lajos, nyomda, papir- 

konfekci6,. Dedk Ferenc-u. 38. 

28-13 
Xador Gyula ny.ltAv. fdfelBgyelS, 

Fery O.-n. 1. 16-24 

Nador Rezsfi szaIlitmanvoz<5, 

Vasvari Pal-u. 29. 43-61 

Nagy Albert aadkefalvi, eyday- 

ezer6sz, Deak F.-u. 36., 14-56 
Najfv Andr6s ref. theologiai 

tanar, Farkas-n. 29. 16-29 

Naffy Arpad, d^ligyfimolcs, gyar- 

mataru behozatal, Teleki-n. 3. 

38-98 
Nagy B6Ia Clbakhazl, a kolozs- 

vaii.zenekonzervatorium tanara, 

Ady^u. 3. 19.53 

Nagy Bel a festGk- 6s vegyicikkek 

keresk., Horthy-iit 2. 27-47 

\ T agy Daniel teheranto szdllittf 

lakasa, Kisfaludy-a. 25. 31-28 
Nagy Gabrlella dr. Boros 

Lajosne iigyved, Miko-u. 14. 

11-91 

Nagy Geza f akeresk.,Tordai-ii 1 7/9. 

32-39 

Nagy Geza dr. arvasz6ki elnWk, 

DObrentei-u. 4. ■■ 10-81 

Nagy GyUrgy varosi tisztv.. Ri- 

kocBi-frt 64. 21-35 

IV»gy GyOrgy itakeresk. Szent s 

Islpan-ut 17. . ,13-97 

Nagy Gyula m. kir.. aleerefles 

lakasa, Majalis-n. 78. 24-92 

N»gy Jen© - 6s Fla kbnw- . 

nyomdaja. Bnza-u. 3. 35-32 

Nagy Jozsel dr. allatorvoa^ 

Maros-u. 6. 24-58 

Nagy Jozsel dr. m. kir. posta- 

feliigyelO lakasa, Vosvary J>.-u. 53. 
19-21 
Nagy Karoly 6s Szakats 

Lajos. mQszeresz, vas- 6a f6m- 

esztersralyos es finomme>leg k6- 

szM muhelye, Malom-n. 12. 10-97 

Nagy Lajos hirdetOiroda 6s lakas 
Horthy- fit 42. 24-52 

Papir nagy- 6s kiskeresked6s, 
"W"esse!6nyi-xi. 24/26. 15-12 

Nagy Lajos dr. nagybaconi tlgy- 
v6d , tisztiiigy6sz. bonv6ds6gi v6dfi 
irodaja, Szentegyhaz-n. 19. 28-62 

Nagy La.fos tlizifa- 6s sz6nkeresk., 

Oyqfagyar-u. 3. 22-00 

Nagy LaSzlo dr. varosi tisati t6- 

Ugy6sz Iakaaa, Szcntegyhfei-n. 3. 

24-41 

Nagy Sandor nagy keresk. Pai- 

venr-u. 31. 36-97 

Nagy Sandor szBkefalvi B zer- 

kesztB, Wessel6nyi-ii. 23. 27-29 

Nagyszebenf 6sBrassOI Alta- 
lanos Takar6kp6nztar 
R.-T. Kolozsvarl FlOkja, 

bankiizlet, Matyas kiraly-t6r 32. 
27-44 
Nfinay LAszId dr.varm. aljftgysia, 

G5rgey-u. 9. 32-77 

Napochemla GyAgyszer 6s 

Vegy6szetl GyAr, r.-t. 

8z6kely M.-u. 5. 25-43 

Nappendruck Kalman dr. 

orvos 6s O.T.B.A. orvos, Deak 
Fereno-B. 49. 25-16 Ndszta Sandor ny. postaffifel- 
ugyelfi. Magyar-u. 80. , 10-48 

Nemes D6nes hazfelngyelS, 
Majaliarii. 32. 11-40 

Nemes Karoly vallalkozo, Kis- 
mester-u. c. • ■ 31-09 

Nemest6thy 8zab6 B61a m. kir. 
erdotanacsos, Horthy-iit 65. 11-78 

NemlbeteggondozO Int6zet. 
m. kir. EsBterhazy-u. W. Ve- 
zetoorvos: Dr. Csak Istvan 19-66 

Nemzetl- Munkakfjzpont, 

Kbto-u. 10/12. 15-61 

N6met Hugd j6szagigazgat6, 
Mussolini-a. .28. 24-15 

N6met-olasz tfsztl htzottsag, 

lasd 0Iasa-n6met cim alatt 

N6met Tndomanyos Intezet 

meeb. Dr. Gerlach Kurt egyet. 
lektor, Kosztolanyi-u. 16. 82-34 

N6pmfiveI6sl Blzottsag kolozs- 
vari 6s kolozsvarmegyei, Hbnv6d- 
n. 38. 20-68 

Nenfeld Jentf dr. orvos, Horthv 
6t5. 10-87 

Neu lander Zoltan dr. nOorvos, 
seb6sz 6s Neulander Arthur 

dr. orvos, Deak Ferenc-a. 44.- 

29-45 

Neumann Erno dr. orvos, Hzent- 

egyhaz-u. 18. 35-65 

Neumann M. utdda Bosch An 
G6za f6rfi- 6s gyermekruha aTuhaz, 
8zentl61ek-n. 1. 24^31 

Neumann M6rn6 «zv. keresk.. 
Houved-n. fl. 25-42 

New-York kav6haz tril.: 8z6p 
Lajos, J6kai-u. .1. 23-88 

New-York nagyszalloda, J6V 
kai-a. l. 37-00 

Nlerenfeld 6s VIgdoroylts fa^ 

deszka 6s 6pitkez6si anyagok rak- 
tara, Honv6d-a. 109. 27-77 

Nierenleld Sehafe keresk. figy- 
nbks6g 6s bizomauyos, 8z6ehenv-i- 
t6r 38. 32-11 

Ninon Illatszertar, tul. Sebesi 
B61an6, sziil. B6Iteky Anna, Heltai 
u. is. 20-87 

Nlszel Matyas, Kornis-n. ti. 

25-08 

Norls Vlllamoss6gf Tarsa 
sig, Adler Berthold 6s Tarsa, Mikes 
Kelemen-Q. 6. 20-82 

Novak Krntt dr. vit6z Bzamos- 
Ujvari, neb6sz, egyet. nyjl 
tanar, Ady-u. *1/13. 22-18 

N«v6nveg6szS6gUgyl kttrzei 

I.: Kolozsvari Odestlanu isandor dr. € gyved 

Kperjesi-u. 6. 29-43 

Odor IstvAn nemes, tHzerffthad- 

nagy, Teleki-u. 12. . 21-26 

Okrutay Egon m. kir. ffihadtiagv, 

Szase Domokos-u. 18. 17-10 

Olah J6zsel vit6z, vez6rflrnagv, 

Szentegyhaz-n. 4. 15-57 

Olasz konzulatusl klrendelt- 

s6g 6s kalturint6zet, Dlibrentel- 

«■■ *■ 32-00 

01asz-n6met tlsztlblzottsag, 

Beres6nyi-n. 17. 13-14 26-44 

Osszekfitfltlsatje, Rak<5czi-ut 41. vezetdje, T. : Kolozsvari 

Nb*v6nytermeszt6sl 6s 

N0v6nvnemeslt& Kls6rlett 

Int6zet, m. kir., Fenesi-iSt 64. 

28-82 

Nussbtteher Jozsel keresk., 
Wessel6nyi-n. 34. 19-35 

NyArl SzlnkUr, Rakoczi-paTk 2. 
20-02 

Nyllaskeresztes PArtKolozs- 

varl Szervezete, Unio-u. 3/5 

29-61 

Nyltral Ferenc dr. hadbir6- 

.szazados, Malom-u. 30. 14-03 

Oberdlng Adtal «Hidrotechnika.> 
Klsft Erd6lyj Vizmfiipari Vallalat', 
Matyas kiraly-t6r 22. 016-25 

Obetkd Erzs6bet SEallitmanyo- 
.zasi villalata, Horthy-ut 82. 

17-33 
Obweger VllniOS fogasz, Brass ai- 
36-32 

OcskO Lajos dr., a Bathory Apor 
szerainariam ig., Kgyetem-u. 10. 
27-33 234 Elntfke lakas: Hegedlis 8.ro. 6. 

34-25 
Om. Kormanyblztos 1 : M. 

kir, IX. 

.Optlmus" tBltfltolIfizem, tarstnt. 

Ban Mi5r okl. 6pit6sz, Miko-a. 65. 

O10-70 

Orban Istvan nyomdasz, Farkas- 

19-43 

Orban Karoly fakeresk., Arpad- 

-. 37-13 

Orendt Hermann kereskedG, 

DeAk Ferenc-n. 17. 34-06 

Lakasa, T6thfa!usi Kis M.-n. 9. 

10-80 
Oriold Frzs6bet maganzonS, 

J6sika-n. 12. 13-34 

Oriold Gytfrgy fest0innv6sz, Fe- 

Jedelem-u. 10. 27-98 

Orion F6nimuvek r.-t. Gyar. 

8zeszgyar-a. 8. 28-57 

KereskedelmL osztily, Matyas 

kiraly-t6r 32. . 
Ornsteln Mdr dr. fogorvos. Bz6- 

ehenyi-t6r 43. 22-76 

Ornsteln Sandor dr. szemorvos, 
v. k6rhazi l(iorvos, Horthy-4t 4. 

12-72 

Orosz Gyula dr. ngyv6d, Harom- 
l pusptik-t6r -4./ -■ 14-32 

Oroszlan" ecetgyar, Magvar- 
n. 62. 33:35 

Orszagh J6zsef vrt6z, alewedes, 
Mussolini-lit 4. 1 11-31 

Orsz&gos Falusl Klslakas 
Epil6si Szttv. megb. Konoz K. 
6pit6sz, fakefeskedfi, Mav. rakte- 
rtilet (osuzda) 34-59 

Orszagos Foldhltellnt6zet 
F16kja, Matyas kiraly-t6r 21. 

26-57 

Orszagos Kozeg6szs6gUgyl 
lnt6zet, m.klr. kolozsvari : vizs- 
galo allomasa, Kert-u; 6. 37-87 

Orszagos Magyar H&zllpart 
Kozpont Erd61yl Szerve- 
zete, Egyetem-n. 9. 015-65 

Orszagos Magyar Idegenfor- 
galml Hlvatal kirendelts6ge. 
Matyas kiraly-t6r 10. 26-98 

Orszagos Tarsadalomblzto- 
sft6 Int6zet Kolozsvari Kertilcti 
P6nztara, Rbtvos-u. 5. 23-49 

I. em. 25/a. 25-41 

IL em. 4G/a, 35-36 

Orvosl Kamara, Magyar-n. 17. 
27-21 

Orvosl Miiszer 6s Laborato- 
ry m Berendez6sek, -)6k»i- 
u. 2. — . 16-81 

Osvath Lajos dr. iiil-, 6rr- 6s 
g6georvos, Mussolini'-iitss. 35-74 

Ottllk Laszld dr. egyet. nyilv. 
r. tanar, Majalia-u, 40. 15-01 

OyarI-6ss Jozsel ujsfigirfi %%■ 
«RIlenz6k, Kstilap» LelsO munka- 
tarsa, Honv6d-u. 61. 11-26 

Ovary BIem6r dr. ny. varosi 
f6flgy65Z, iigyv6d, Mussoliui-i'it !.!♦. 
25-32 

OvAry Zoltan dr. orvns, Mubso- 
linj-nt. is. 025-32 Aotomata kozpont jelenrtezfee : folytonos zUmmBgfe. Kolomsvdr VI R AGOT alkalomra PALOCSAY Karola ^ t 13-07^, HORVATH TOLDY ISTVAN garazs 6s modem aut6javlt6flzem 
Mussollni-Qt 64. 16-37^- PjTEJg J A NO S ° Me9e '*" * s L«^ , r*" <•*■-•« 2 7 - 9 5-«- 


Pal Ferenc 6s Kovacs 
Gabor hfilgyFodraszok, Wesse- 
lenyi-a. 1. . 23-40 

Paal Ferenc dr. m. kir. 61. gt. 
ssaea dos, Szasz Domokos-u.5. '1 7-1 6 

Palzs Gytfrgy I1J. llszt- 6s ter- 

menykeresk., Szeohenyi-ter 21. 

15-47 
Paksy-Klss Tlbor Battyani 

vitez, csendorezredes, Honved- 

n. 5. H-19 

Pallly J6zsel tuzifakeresk., 

Magyar-n. 16. 29-98 

PA 11 Bertalan, villany-. es viz- 

vezetekszerelS, Deak Ferenc-n. 24. 

42-47 

Pall Elemervill. szerolesi anyag-, 

izzdlampa lorakat, Karolina-ter 4. 
26-17 
Pall Gabor dr. vitez. egyet. 

nyilv. r. tanar, Majalis-n. 14. 

15-44 
Pall6 Arpad dr. orvos, Fadrnaz 

J.-u. 3. 17-01 

Pallo Imre matisialvi, az ..Ibusz', 

kolozsvari vezetflje, PeSSfi-n. 6i. 
82-90 
Pallos Sandor okl. gepeszmernbX 

Rakdozi-iit 26. 37-83 

Palocsay Karola viragkeresk., 

Wesselenyi-a. 1. 13-07 

Paloczy Anna gyogyszeresz, Ma- 
gyar-n. 13. 17-05 
Papal Zoltan dr. sebeszklinikai 

elsfi. tanarseged, Trefort-n. 13, Pap, lasd Papp 

Pap Janossy Bela dr. 

Monostori-ut 20. 17-30 

Pap Sandor epitesz, epitesi vaV 

lalkozo, Munkacsi-u, 8. 23-06 
Pap Szllagyllstvan, „Tmperial" 

vegyitizem 6s keresk. vaU,,V6res- 

marty-iie.33. 14-07 

Papp Gabor pekniester, Krizbai- 

a, 66. 14-75 

Papp Janos karosszeriagyartd, 

Honved-u. 64. 27-79 

Papp Karoly latszeresz" opttkal 

es fotoBssakualet, Deak Ferenc-n. 13. 

14-29 

Papp Marglt, Honved-n. 79. 

31-89 
Papp Marton karosszeriagyarto, 

Honved-n. 6i. 26-73 

Papp hllbaly meszars&ek, HortW- 

lit 97. 34-90 

Papp Sandor auto 6s motorkerek- 

. par jav. mfihely, Pet6fi-u. 40/44. ■ 

34-30, 

Papszt Gynla 6ras es ekszeresz, 

Wesselenyirn. 2. 42-42 

Papszt Gyulane »zv. haztnl., 

Mussolini-n. 71. 25-64 

Paradt Kalman dr. tlidOkorfiaz 
igazgat6foorvos, Matyas kiraly- 
ter 21. 30-23 
Pardy Karoly id., Teleki-u. 2. 

20-95 

Park Szalloda, K6malalja-n. 19. 

22-50 

Park Szanatorlum, FnrdO-a. 51. 

31-46 Partos Ervln dr. orvos, 
Gynlai P.-n. 12. -. 28-23 

Pasztal Geza dr. tlgyved, Hitler- 
ter 3. 11-55 

Paull Kamll gazdasaga felxigyelfl, 
GBrbgtemplom-u. 8/g. 42-51 

Pazmany Ndra-maganzd, Matyas 

kiraly-ter 26. 33-26 

Pelelle Erao" dr. ngyved, Bastya- 

u. 12. 36-89 

Penzttgylgazgatosag, m. kir., 

Hitler-ter 19. 37-02 

kalith Andras roin. tanaceos, m. kir. 

penzugyigazgatfi 21-36 

Penziigyori el5adi I. 26. 20-27 

Penzttgyfirl szakasz varosl, 

l. kir., Koasuth Lajos-a. 18. 

35-98 
Perczel Attlla magantisztv., 

Egye.tem-n. 1. 41-95 

Pere Erzsebet kb'nyv- 6s papir- 

azlete, Matyds kiraly-ter 10. 

11-30 
jJPerga** papirfeldolgozdilzem, 

Deak Ferenc-u. 88. 28-13 

Percsy Etelka marianaroi ta- 

narnfi, Pap-n. 48. 10-78 

Perls Artnr Capellaro, fa- 

kitermelesii is keresk. vail, ig., 

Attlla-u. 14. 40-06 

Pery Mlksa vitez, m. kir. knszar- 

ezredes, Ffird6-u. 1. 14-53 

P*ter Ferenc 6pit6m eater, 

Hazson?ardi-n. 5. 33-29 

Peter Jfinos avegiizl.. Sz^chenyi 

«r 6. ■ 27-95 

Peter LaszI6 megyei szamyevfi- 

s6gi fcitanacsos, Vfir6smaTty-u. 3. Peter Pal aatdfenyezd, Alkoay- 
a. 36. 15-76 

Peter Pal Radio Technika, radio- 
es viHamoesaei vail., Wessel^nyi- 
u. 38. (Vashid mellett) 18-39 

Peterlly Jentf dr. tigyved, Deak 
Perene-a. 36. 28-94 

Peterlfy Pal dr. klinikaf ffiorros, 
operateur, sebesajaroligas^orthy- 
flt 5. 36 ~~ 

Petho Karoly, Krizbai-u 79. 

31-99 

Petran Rezsd «Leventefl-etterem, 
Karolina-ter 1. 

Petres JozseE Dlvathaz, 
Onio-ii. 2. 27-12 

Petres es Pollak n6i- ea ferfi- 
koofekci6 arakaza, Matyas kiraly- 
ter 22. 34-84 

Plefferman Hercz, Honved- 
u.42. 23-91 

Plerscby Tlbor dr. orvos, 
Horthy-ut 48. 31-39 

Pllllch csokolade es cukor- 
kagy^r eegtul. Pillich Dezsfi, 
Kismester-a. 8. 19-89 

Pinter Jozsef memflk, Furdfl- 
u. 25. 25-26 

Plrosky Mlkl6s iigyved, Kossuth- 
L.-n. 32. 18-65 

„PItvar", a Qazdasagi es Hitel- 
szSvetkezeti Kozpont kdziipari al- 
osztalya. Egyetem-n. 3. 15-65 
Uelet.: Matyas kir.-ter 5. 85-61 Platslntar Endre keresk., 
Hosszn-B. 9. 22- 

Platslntfir Lnk&csne tanarufi, 
Erzsebet-n. 56. 23-58 

Pla.tsfnt&r Testverek paplan-, 
viszon-, nfli-, ferti- es babikelen: 
gyek araliaza, Wesselenyi-n. 2.. 

29-16 

Platz Janos keresk. figynBk la- 
kasi, Radak-n. 9. 19-71 

Pleszkats Karoly tflszer- ea 
csemegekeresk., J6kai-u. 13. 

15-86 

„PIagaral" Roman Sz«vet< 
kezetek Ktfzpontja msz., 
Unio-u. 22. 24-53 

Pdczy Mlbaly mfiszaki tanaesos. 

J?aarasz J.-n. 13. 40-96 

Pohl Bela okl. iaernSk,- ny. minjsz- 

teri tanaesos, Szentegyhaz-u. 6. 

20-41 

Pol6nyI Istv&n okl. gepeszmer- 

nSk.az Eareresi villamosmuvek r.-t. 

ig., Unid-n. 27. 22-87 

„Polonyl nyontda" Polareczky 

Daniel, Minorita-a. 3. 28-39 

Pollak Jakab gyari alkalmazott, 

Szechenyi-ter 7/8. 15-07 

Pollak Mlksa dr. keresk.. 

Fery O.-u. 1. 40-82 

PoUakne dr. IHathe SzabA 

IMarta, textilarn nagykeresk., 

Hitler-ter.9. 37-81 

„Polyglott" lerakat (Lepage) 

Matyas kiraly-u. 4. 17-40 

Pop 1st van disztemetkezesi vaL 

laLkozd, 

tjzlot: Dnio-u. 12. 21-14 

Ijakas: Honved-u. 127. 15-14 

Pop LItIus dr. orvos, Furdo-n. 33. 
26^66 
Pop Valer volt kormanyWztos,. 

Mik6-a. 36. 37-52 

Pbrgesz Lazar es Tarsa gyer- 

tyakeszitfik, Horthy-ilt 86. 27-72 

Porzsolt Oszkar r.-t., Sz^ 

chenyi-ter 25/26. 15-41 

Posta (m. kir.) klncstfirl 
16fogatu postaszallltdsl 
ttzein lstall6ia, Magyar-n. 123. 
29-66 
Posta Radloblvatala, m. kir. 
Radio muszaki ii^yek, Schiitz 
J -u. 17. 28-03 

Repnlftterl kirendeltsege, Szamos- 
falva: 

1 ranymero-al loraas 18-93 

Uzem kozpont 18-92 

Radioallomas, Tordai-ut 63. 18-19 
Postablvatalok, m. kir. i 
Kolozsvar 1. si., Wesselenyi-n. 
Ffinok 29-75 

FCnSkbelyettes 20-23 

Pelvilagositasok 19-07 

Ffipenztar 35-89 

Garazs 14-60 

Gazdaszat 18^59 

Kapus 1905 

KezbesitSosztaly oszt. vez. 15-39 
(lasd a kiiv. hasabon) flasd az el5zQ hasabonj 
Kezbesitoosetaly csoportvez. 13-56 

Levelpostai kuldemenyek es tavirat 
felvetele, ntal\dny es csekkosztalv 
22-08 
Nyilvanos Jsvbeszelfl allomas ' 
kezelfije (Kolozsvar 1.) 18-99 
Radio-osztaly 10-91 

Rovatolas . K 22-09 

Szemelyeeti liyilvantartd 36-26 
Taviratkozvetito 02, 10-05 

Tavird-rendez5 19-06 

Tavirda-muszeresz m likely 30-89 

T a v b e s z e 1 6 l k H z p o n t 
Kornis-n. 3. 
Osztalyveeeto 35-23 

E15ad6 34-19 

Ellenor 15-15 

TavbeszelS dijbeszed5 85-31 

Tavbeszelo dijelszamolds 26*58 
Kolozsvar 2. si., Baross-ter 
Fonok 35-92 

FonOk lakasa 26-26 

Fflnflki iroda 31-01 

Felvetel 29-42 

Rovatolas 29-82" 

Vimkozvetitfi osztaly 10-16 

Kolozsvar 3. sz., Magyar-n. 15. 

29-88 
Kolozsvar 4. sz., Mussolini-iit 67. 

29-84 
Kolozsvar, 6. sz., Heltal-u. 9. 

29.-85 
Kolozsvar, 6. sz., Hzesagyar-n . 1 . 

29-86 
Kolozsvar 7. sz., Araay J.-n. 8. 

23-25 
Szamosfalva postahivatal 29-88 n OK 

-c 
ar 
o 

M 

trt Alkozpont 26-76, 26-77 

26-78, 26-79 

Ugyeletes tisztvisel6 > 21-06 
Vezetft : Marthon Bela mandi posta- 
ffiigazgatd 21-06 

Vezetfl helyettese:. Dr. Szakats 
Karoly postaigazgat(5 21-06 

Vezetfl helyettese muszaki ugyek- 
ben: Gazdag Pal postamiiszaki ta- 
nansos 14-51, 14"52 

1. Altalanos osztaly: 
vezeto dr. Karacson Sandor posta- 
igazgato 30-36 
1/a. csoport (szemelyeeti, szerve- 
zesi es szocialis iigyek), veaeto: dr. 
Karacson Sandor postaigazgatd 

30-36 
l/b. csoport (vizsgalati, josfi es 
kiteliigyek), vezetB: dr. Kovaos 
Istvan postatanaosos 15-20 

_ lfc. csoport (uzembiztonsagi, gaz- 
" daszati.es haziigyek), vezetfl: dr. 
Aberle Pal postatanaosos 12-30 

2. Uzleti osztaly, vezetfl: 
dr. Szakats Karoly postaigazgatd 

21-06 
(lasd a kiiv. oldaloii) s ft PITVAR i< 8Z0VETSEG Gazdasagi es Hitelsziivetkezetek Kozpontja M. Sz.-nek tklet; Matyas kiraly-ter 5. 
Haziipari es Nepmflveszeti osztalya. Iroda: Egyetem-utea 3. 35-61 , 
15-65 PLATSINTAR Testverek paplan, vaszon, n6i- f^rfi- 6s babikelengy6k A A *■ -g 
Wesiel^nyi M.-u. 3. *9 m ID' aruhaza. Tam» a»1# avA^b es halottszSllito intezet. 21-14 

ICffTieiKcZeal POP ISTVAN, Uni6-u. 12. E|jel: 15-14 

235 *Kolo2sv&r dr pomEB iimti a&t^ 25-23 .cip6- ibj I mm FiiGYEs Cinohdzaban szerezzs be ! '37-77 

M&tyds kirdly-36r 12 m* n C 

Fiokiizlet: Wesseleriyi-u. 2t *J"'Q . (tasd az elfizC oldalon) 
2/a. cKoport fjsirati iigyek), veaetfi: 
dr. Koszsolanyi Pal postatanacsos 
27-40 
2/b. csoport (posUuzIati 6s kezelesi 
igyek), vezetS:. dr, Zilabi Sebes 
Gyor<ry pos&aigazgati 37-50 

2'c. csoport (tdvkozlesi, iizleti 6s 
kezelesi figyek), ve^eto: dr. Bartha 
Zollan postaigazgat6 24"60 

„E" csoport 

Kcleti ei erdelyi orszagresz posta- 

hizaiuak feuntarlasi esoportja, 

Wesselenyi-n. 33. 

VeaetO: Kidelyi Jenfl postame-rnpk 

. 20-48 

EIoad6: Kazatsay Bela.posfcafel- 
ligyeio i 10-84 

3. M ft s b a k i osutaly : 
vezeto: GazaagPalniliKJsakitanaQsos 
S/a. csoport faltalanos muszaki 
iigyek). veeptB: Qa'zdag Pal mfl- 
szaki tanacsos 14 a, 51 s 14-52 
3/b. cisoport (vonale.pite.si iigvek), 
vezetfi: Barabas Jj'a.ios miszaki 
taudcsos 14"51p 14-52 

Epitesi o sz ta I y ve ae tfi k 
I. ipit.esi osztaly, Kornis-u. 3. 

12-00 
II. epitesi osetaly, Wesselenyi- 

n. 33. 28-36 

III. ipitesi osztaly, Wesselenyl 
u 33 27-27 

Elfladfik 12-18- 14-50, 14-51 
14-52, 18-82, 21-02 
21-78,31 — 
Anyagrak<ar, Horthy-ut 9. 14-16 
Vonalfelvigyazok, Wesselenv 
«■ 33- 84-53 

I. epitesi osztalynal (Komif 
■Elfiado 13-44 

Segederflk ■ 31-35 

Vonalfelvigyazok 26-1 4 

Poszler Jozsef Lajos textil- es 

fonalaruknagy keresk., Hortby-in 2. 
16-81 
Poszler L$szlo dr. bornngy- 

keresk.. Hortuy-ftt 5. 25-23 

' Cramer Marta dr. orr-. ._. , 

gegts'zakorvos, J6kai-u. 10. 33-90 
Prezenszky Bela sutfimester. ■ 

Jokai-n. 9. 36-61 

Prezenszky Pal pekmester, 

Worthy -it. 3*5. 18-15 

Prezenszky Samu siit3d6je; 

Huiiyadi-ter 9.- ' 83-99 

„Pro Deo" Kiizponti szallo 

biSrlBszoYtJtlreatjt, Matyas kiraly- 
ter 29. 18-5C 

Procidentia Blztosito r.-t., 

kolossvar-fiiugyniiksage. Gaal K. 

Mibaly.vezeto-titkar, Kossuth Lajoa- 

n. *>'• 83-92 

Puscln Vladimir, Mussofini- 

utas. 33-94 

Puskas Gyorgy dr. gyermeknr- 
. vos, SzecJibiiyi-ter 1. 25-35 

PUspokl Helytartosag, Maja- 

Its^u. 9. 37-06 

Racz Miklds dr. jogtanacsos, 

Erzsebet-it 27. ' 11-29 

Ratz Mihaly epitesz lakasa, Er- 

zsiibet-ut 51. 26-34 

Ratz 6s AttI epitOmosfcm-ek, tor- 

VBiflk es vallalkozuk, Hortliv-ut 3K. 

10-52 
Radltihfivatal fm. kir.posta)!dsd: 
Posca RadifiliivaUla, 

Radntitt Istvfisi vitiz, m. kir, 

rendflrfflf«Iiisryel6 firszem. parnok.. 

Rakoczi-i'i b 44. 30-59 

Radffls 6s Tarsa festSknagyke.- 

resk., Wesselinyi-u. 14. 16-92 
Rados Man6 keresk., Szechenvi- 

ter 26. 27-57 

Raduk Andras fivegres, fivegeaO- 

(£e keretefcoVallalat, Mag-yar-u. 31. 
26-29 
Bddisly I. Sandor Ugyvii, . 
. D6esma-n. 40. 034-44 Radoly Jdzsel ny. tsz. tanacs. 
elnot. KosButh L.-u. &. 18-85 Radv&nyl J6zsef dr. 

Kossuth Lajos-u. 43. Rafael Hermann maganzo, Kri 
bai-a. 64.. 31-80 

Raffay Istvan If|. epiilot 6s 
tiizelGanyagok raktara, Sor^yar- 
u. 1/3. 23-48 

Rajnaf Joanovits Sandor 
a KoIOKsv'aii Allami Nemzeti Sziu- 
has; miszaki felligyelflje, Szent- 
e?yhaz-u. 24. 27-31 

Rajty Tlvadar dr. vitez, egyet. 

nyilv. r. tanar, Poc6fi-u. 3. 22-73 

Rak6czl Fllmszluhaz, tniajd.: 

Marczella Jakab, Patak-u. 7. 

11-71 
ftakosl Peter Pa! m. kir. posta- 

feliigyeia, Rer,vez6r-ter 4. 33-44 
SEanta Laszlo dr. orvos, 

Aruyas-u. 13. 10-99 

Rasoaiyl Lasz£6 dr. egyet. 

uj'ilv. r. lauar, Voitisiaarty-ii. 5. 
13-68 
„Ravag" Pemiparl r.-t., via-, 

gaz-, geziirmaiuragyar, Allomis- 

u. 19. 23-84 

Ravaf Nagy Janos tuzeWanyapr- 
' Ireresk., vail, es kero^k. kepvisele- 

tek. iroda, Szentcgyliaa-u. 3. 

11-88 

Fatelep, Horthy-iit 32. 29-62 

Allomas, csuzdai fatelep 11-53 

Lakas, Szvacsina-u. 2. 18-09 

Relbreanu Peter dr. ii gyved, 

Deak Fereae-u. 47. 13-39 

Reck Eitdre dr. egyetemi fogat- 

maz6, Paamany-u. 3. 21-85 

Reformatus Dlakonls^za 

S£6rhaz, K:Uviu-u. 3. 36-72 

Reform&tus egytsa/.kozseg 
kozpuuiii iiodaja, Farkas-u, 21. 

22-82 

ReEernaatas Kollegium, Far- 
kas-u. 16. 30-86 

Reformaius kollegluml 
elemi neplskola, Kiraly- 
«■ 23- 25-95 

Reformat as Lefisiyglssoift. 
zlum, Kiraly-u. 2«. 19-49 

Re^ormatns lelk^sz! hlvata- 
lok: 

Als<5varo3, lelk^sz: Kadar Geza 
Magyar-u. 3. 22-66 

Belvaros, lelkesz: LaezI6 Dezsfi. 
Farkas-u. 21. 12-85 

FelsOvaros, lelkeSE: Deak Ferenc. 
Mnssornj-ut 78. ■ 22-63 

Hldelve, lelk6sz : Bird M6aes, 
Horthy-ut 53. 22-64 

Reformfttus TheoE6gSa, kei 

mell6kallomas3aI. 1. igaagatoi 
iroda, 2. hazmagyi hivajal, Hi\,IoT- 
ter 13. 19-97 

Regius H. Arthur SruugynBk. 
Muze'um-u. 9. 20-07 

Reic?i Jenfi okleveles meraOk, 
6pitomestOT J Majdlis-a. 40. . 
Iroda 22-47 

Lakisa 24-84 

Relmann Arpad kit- es mfiipari 
'" Mussolini-lit 52. 23-03 

ReSnfeld Barncfa dr. Tamas A.- 
13-50 

Reismapn Henrlk dr. magdn- 
tisztv.,Apacai-Cseri J.-n. 25. 14-81 

ilelter Arthur dr. orvos, Egye- 
tem-u. 3. 16-63 

Rekord" isyonada, Dedk Fe- 
reuc-a. 9. 21-72 

.Rendor" Bffrgyar r.-t., Bza- 
moskozi-6t 59/61, 22-52 Rendorkapltanysfig m. kir. 

Alkozpont: (hivkatokr elnoki, bun- 
iigyv^d, °syi) kozigaagatas!, kihagiisi, 
13-57 Idegen- es utlevelrend^SBeti, flr- 
szemelyzeti osztalya, detektivcso- 
portja. bsjeleatfl 6s segedhivatal, 
haeipenziar, koeponti iigyelet es 
rendfirorvosj, Hitler-ter 15. 13-61, 
13-62, 13-63 
Vezetoje, Hitler-ter 15. 10-00 
: Veeetfljenek lakasa, Egyetem-u. 1. 
33-37 
VezetShelyettesenek lakasa, Kb'l- 
csey-n. 7. 16-74 

Ki.egeszitii tolonehaz, Ipar-u. 20. 

21-88 
Kulfiildieket ellenflrz5 Orseagos 
[{(izpontl Ratdsag kirendeltseffB, 
Petfifi-u. 20. 26-71 

Legoltaltni parancsndksag, Hitler- 
ter 15. 027-28 
Crszemelyeeti osztaly. PetCfl-u. 20. 
26-56 
Orszemelyzeti paranepnok lakasa, 
Rakoczi-dt 44. O30-59 

(Srszem^Iyaetl tanosztaly, Trefort- 
n. i- r ». H-66 

Tartalek firseg, PetOli-u. 20. 

26-61 
6 r s z « b a k : 

I. szamu, Matyas kiraly-ter-1. 
(Varoshaza) 10-01 

II. szamu, Bod P.-u. 1. 10-02 

III. szamu, Ipar-u. 20. 10^03 

IV. szamu, Erz.sebet-ut 12. 10-04 

V. szama, Mussolini-it 75. 20-34 
Vasuti ptllyaudvari firszoba 31-12 

Renner-Rmll gydrig., Gvulai 
Pil-u. 17 19. * 12-33 

Renner Frlgyes gyarig., Maj'alis- 
u. at. 19-91 

Renmer Frlgyes flj. mellek 
cipottslet, Wesselenyi-u. 21. 23-76 

Renner Frlgyes Clpdaruhfiz, 

Matyas kfraly-ter 12. 37-77 

Renner Gnsztav gyarig. Kert- 
u. 14. 33-43 

Renner Janos, a tfRendoro bfir- 
gyar ig., Eperjes-u. 19. 36-93 

RepUloter (Kiizforgalmi) m. kir,, 
vezetosege es gondnoksaga. Szamos- 
falva ■ 020-10 

Rethy Jenti fiiszer- 6s gyarmnt; 
nagykoreskedfi, Hzeclienyi-tir 

28-34 

Rethy Jozsef meszaros es hpntes. 
Szechenyi-ter 44. 32-55 Ra.K.A.$z. HonvM-u. 157. 30-29 Rlchter Salamon fakeresk., 
Csaba-u. 36. 12-32 Rtdely Ervln dr. 

Bastya-u. il. 'itez logorvos, 
36-11 RJgier Jozsel kiserletiigyi lb- 
(Kljuiiktus, Fouesi-ut SO/62. 35-26 

RIgd Bela dr. in. kir. posta- 
fogalmazo, Miko-«. 50, 13-1 

Rig6 Ferene karosszeriakeszitfl, 

Magyar- u. 104. 20-17 

Rlgo Lajos poszt<'>-, szfivet- es be- 

lesaru-uagykerosk. HortJiy-iit 6. 

35-29 

Rlman6czy Kalman ig.,Fiird«. 

si- 12-38 

Rlmoczl J6zset okl. mernSk, 

epitiJmester, Bathorj'-u. 23. 33-45 

Rlmdczi M. szallitasi vallalat, alto- 
mdsi iroda, Baross-ter 2. 33-69 

Rlm6czl M6r szallitci lakisa, Al- 
lomas-u. 9. 30-25 

Rfstey Borlska Cukorka- 
gyar,- 8zv. Palovits J6zsefn6, 
Baent Is .-van-it 47. 30-94 

Rft6k Lajos baukig., Majalis- 
62. 17-73 R6bert R. ErTSn, a ,,8zamrts 
vijlgyi" gOz fires ziiKem ig., Gyula 
Pal-u. 26. 14-95 

Rohonyl Vilmos okl. sepesz- 
mern.. ISfikoc.ssi-iit 7i J . 28-00 

Rom. Kath. Egyhazmegyet 
Tanacs, Hzeiit^gvliaz-ii: '5. 

30-05 

Rim. kath. glmnazlum, 

Farkas-u. 2. 13-35 

Rom. kath. Not Mlsszlo 

Carltas irodajii, Egyelem-n. M. 

30-88 
Rim. kath. plebanfa, Matyas 

kirily-ter 15. 40-20 

Rim. kath. Theol6gIaI Ftt- 
N Is kola, Magyar-u. 34. 13-58 

Roman kir. ISkonzulatus, 

Fadrnsz J.-u. J 2. 22-53. 35-80 

RomaneascaBank r.-t.,\\'i'ss..- 

l.-n.vi-u. 17. 22-56, 22-60 

Rosenberg Erno dr. fogorvos. 
Ouid-u. 7. 37-29 

Rosenberg Jozsef, kendOniin- 
tazo lakdsa, Teleki-u. S. 16-11 

Rosenberger Erno' gepesssmer- 

uiik, Horthy-it 35. 30-18 

Rosenfeld Gyttrgy maganliiva- 
taluok, Horthy-it o.. 17-26 

Rosenthal Jakab dr. orvo.-,, 

8z6ciienyi-ter 38. - 30-83 

Rosenzvelg Antal kouvvkeresk. 
lakasa; Szecheuyi-ter 37." 27-22 

Rosenzrelg Emanuel rOvidaru- 
keresk.- es ffiaoiizHm, Beak 1'erenc- 
ii. k. 18-77 

Rosen -Hermann epitkezesi ' 
anyag- es deszkaraktar, Magyar- 
u. )-W. 12-27 

RothGySrgy mefaUk, Bartlia.Vtik- 
los-u. 15.. 029-22 

Roth Hugo dr. Bgvved, Deak Fh- 
reac-a. 49. 30-41 

R6th MIklos dr. .,atndinm-' 
jogiszemJnariDmvuzetAju.Minorila- 
11 • *■ 20-25 

Rothschild Lajos keresk..' Mini- 
kacsi-ut 22. 12-19 

Rotttnann Robert keresk.. iisrv- 
\ niiksef:, Szigli^Hti-u. 21. 20-71 Rozsa Ivan dr. 

. J.rli. 15. , Seliittz 

11-68 

R6zsa M. ,. Royal" Gyogyaru- 
kereskedelmf r.-.t., Matvas 

kiraly-ter27. 17-91, 17-92 Rozsnyal Roza keresk., 
it G7. Riktidzi- 
28-14 Rozsondal Zoltan tanar", tan- 
ligyi elOadi, Ady-ti. 2G 12-55 Roser Janos ny 

i'^., Kalaua-ii. fi'. m. kir. postaliiv. 
32-24 Rosier Ferenc a Warga Andras 
6s T.-sa Erdelyi vask. vail, es a 

- i>Fermata« femarugyar r.-t. vlg- 
vmz., Pap-u. 22. 41-28 

RSszIer Gy&xii dr. ujsagiro. 
Kiraly-u. 33. 24-91 

Rubin Jend ferlirulia- es sziivet- 
irahaz, mertekatini szabosag, 
We'sselenyi-u. 34. 36-62 Rudas J6zsef logisz, 
Ferenu-u. 25. Deak 
25-48 Rusznyak Gyula fus^rkereBk., 
Imre kiraly-u. 28. 20-96 

Sagh Karoly dr. es Fekete 
Laszlo figyv6di iroda, Szentegy- 
hiz-u. ii. 13-59 

Sahln Jen& Vas- es A eel r.-t. 
irodaja, Kert-u. 64. 21-08 236 ami SCHWEIEE fflinflor i^»»5g'* aek 33-93 Kolossvdr - T6j) ki T6g 
p« Tel< 

mo 
Tel« Brassoi poszto- es 
divatamgyarak SCHERG VILMQS ES TARSAI R.-T. kolozsvari fiokja, 
Matyas kiraly-ter 23. I3# SEGESVAM ES TARSAI Festekiragykereskeiles. Kossuth z.-u. 7. 

Anilinfest6kek,vegysz6rek,kenc6k,lakkok,zomacfest6kek,ecsetek f miivfez- 
fest6kek es haztartasi cikkek. SJrgonycim : Segesvarytars. Aiapitva : 1894. 12-41 STOTZ £BJE BOR, SOU ES S2ESZESARUK NAGYKERESKEDESE, 
KOLOZSVAR, ARPAD-tJT 23. TeI.rJI-13^- SajO Gfeza dr. egyet. alkb'nyvl. 

Gorogiemplotn-u. 38. 36-69 

' Sajgo Istv&n iiveges 6s k6pkere- 

tezo vallalat, Wessel6nyi-u. 16. 

32-69 

Sujtl Imre m. TcJr. postafeliigyelfl, 

Kem6ny G.-u. 3. 26-26 

Salamon Antal keresk., Gyulaj 

Pal-u. 1. 10-54 

Saiamon Emanuel zsak-, zsi- 

neg-, juta- 6s karpitosk9ll6kek 

nagykeresk., Bz6chenyi-t6r 40. 

10-27 
Salamon fflSIklos dr. orvos, 

Kornis_-u. 7; 22-68 

Salgd Denso ay. mfiSaaki fotana- 

C3«)S, Rak6e*ii-iit 20. 28-05 

Sallak De«so keresk., fiiszer-, 

cseinegeiizlet., Hitler-t6r 12. 

■ 35-00 
Samson Altos dr. kereskedeJmi 

ugynoks, Szentegyhaz-u. 4. 11-65 

Samson Maud haatul., FfirdO- 
a. 20. 26-13 

Samu Dezsd dr. b5rgyogyasz, 
Maty as kiraly-t6r 10. . 42-64 

Sandor Andras dr. hadbiro 
firnagy, Rakoczi-iit 21. 23-00 

Sandor Janos, Deak Ferenc-u. 34. 
Nyilv. tb. allomas. 10-61 

Sandor J&nns Nyilv. lb. allomas, 
Mussolini -tit 113. 29-09 

Sandor J6zsef m. lor. udvari 
tanaosos y. senator, Emke disz- 
eluok, Kuun G.-u. 34;3tf. 37-88 

Sandor Judit nemezk6szit6\ . 

Gutenberg- u. 9. ,. 13-69 

Santha Ferenc Pata-u. 29. 

17-64 

. SardI EIem6r f6nyk6p6sz I .Vv ^ esse■ 
16nyi-u. IS. 35-03 
Sarga KrlstOf UtOdal feh6r 
nemii- 6s vasaonraktdra, Deak 
Ferenc-u. 3. 19-36 

Sarkozy Andor m. kir. szesz- 
gyar ig., Uiiio-u. 10. 18-70 

SarlO Laszlo okl. 6pit6szmerttb , k > 
M. kir. honyed legierok repter 
6pitkezese, Bzamosfalva 30-63 

Sbttrcea Reasilvla dr. nyug- 
dijas, TiirSkvagas G/a. 30-27 

Schenker & Co. nomzetko'zi 
litmanynzasi r.-t. k6pviselete, 
Gyufagyar-u. 3. 12-47 

Scherg V 11 nips 6s Tarsal r.-t. 

poszt61ei , akat, Matyas kiraly-t6r 23. 
13-03 

Schleb 6s Tarsa mfiszaki keresk. , 
g6pek, szerszamok 6s muszaki cik- 
kek, Wessel6nyi-u. 38: 13-40 

Schiessel Richard ado- 6s 
konyvszak6rt6,Kiraly-u.lO. 28-98 

Schildkrawt Marton litografiai 
miiint6zete, Mnssolini-Ht 54. 32-57 

Schilling Dezstf dr. iigyv6d iro- 
daja, Matyas biialy-t6r 13. 23-95 
Lakasa, Klastiom-u. 2/b. 24-32 

Schilling Dezsft dr. kir. kiiz- 
JegyzO, Deak Fereuc-n. 3. 25-70 

Schllnger La Jos dr orvos, 
lakasa, Egyetem-u. 3. 11-14 

Schmerholtz Nadler Her- 
mann viz- 6s villanyszerelfl 
lakasa, Pdsztor-u. 16. 29-55 

Schmidt Ferenc m. kir. posta- 
lelUgyelfi, Mehes-u. 132. 16-17 

Schnabel Ede dr. orvos, 6z6che- 
nyi-l6r 41 . 36-09 Schnabel Hermann maganzd, 
Wessel6nyi-u. 23. ' 27-32 

Schneider Ilona tuzifa- 6s sz6n- 
keresk., Korvin-ter 3. 19-42 

Schneider Karoly m. kir. 

posta'fOtiszt, Rak6ezi-uC65. 31-73 
Schneller Edith dr. egyet. 

koiiyvtainok, Arauy Jauos-n. b*. 

13-7^5 
Schneller Karoly dr. egyet. 
nyilv. r. tanar, Pet6fi-n. 14. 34-07 

Schnofel Karoly m. kir. posta 
seg6dellenor ) Malom-u. 30. 24-78 

Schiinherger Kalman m6rnok T 
Apacai-Cseri J.-u. a9. 25-99 

Schonhaas M. fiiszer- 6s. liszt- 
raktar, 8z6clienyi"t6r 36. 35-47 

Schrelber Istvan dr. 

Unio-u. 3. 32-72 

Schuster Emfl k.k.t. sport- 
Uzlet, Matyas kiraly-t6r 3. 25-03 

Sohllck Armin dr. Cgyv6d, 
Kiraly-u. 4. 10-88 

Schvianmer Istvan keresk. kep- 
viseletek irodaja, Bem-u. 3. 16-80 

Schwartz Arpad dr. endocrino- 
logus orvos, Csaky-ti. 1. 34-97 

Schwartz Bela ny. m. kir. f6- 
erdotau. Rakoezi-iit 35. 42-65 

Schwaroz Jeno utdda, Gott- 
lieb tJ6zsef 6s Tarsa k.k.t. poszt6- 
keresk., Deak Fereuc-Q. 14. 

14-18 

Se h ware z Tib orne, Bresslauer 

Manci n6i divatgzalonj Unio-u. 18. 

25-55 

Schwartz Jeno gyarig., Cser- ■ 
torfl-u. 5. 29-57 

Schweler Nandor f6rfi divat- 
iizlet, Matyas kira!y-t6r 18. 33-97 

Sebesl-Josin&zl Istvan bard 
dr., Torapa Mibaly-u. l. 35-04 

Sebestyen David 6s nOje lar. 

Kozkorbaz, Nagyszaiaos-u. 16. 

iToda 35-16 

Eetegpavilon 29-87 

Sebcsty6n Domokos fiiszer- 6s 

csBmsgekeresk. Kiuizsi-u. 8. 

16-78 
Sebestyen Jozsef dr. sz6kely- 

hidasi, iigyv6d,Macyas kiialy-t6r 2i. 

18-99 

Sebestyen Mlklos Jdzsel dr. 

orvos, Egyetem-n. 3. 25-36 

Sebesty6n Odljn ny. varosi 
m6ru., Iloha-u 5. 17-65 

Sebcfk Elek raaganliisztv., Ber- 
cs6nyi-u. 8. 19-31 

Sebftk Janos enkraszda, Matyas 
kiraly-t6r 23. 19-59 

Segesvary Viktor dr. varosi 
tanacsnok. Bzencai M.-u. 9. 1 1-32 

Segesvary 6s Tarsal fest6k- 

nagykeresk., Kossath Lajos-a. 7. 

12-41 

Sel6nyl Marcel a Katorifer r.-t. 
iigyv. ig., Uni6-n. 2. 023-83 

Semly6n Hag6 dr. igazgat6, 
Apacai Cseri J.-u. 26. 22-71 

Senensleb Hermann, F&rdd- 
a. 41. 28-84 

Senensleb Soma vail, ig., Varga- 
n. 4. 30-80 

Seresn6. Lorlnczy Klara posta- 
tisztviselOnS, Apor-u. 23. 13-08 

Shell Koolaj r.-t. Budapest, 
kolozsvari lerakata, Horthy-iit 67. 
027-58 SI cull a Kereskedelml r.-t., 

Wesselenyi-u. 6. 28-81 

Slgmond Akos „Egasz" iigyv. ig. 
lakasa, Deak Ferenc-u. 6. 21-53 

Slgmond Lajjos Primor, a. ko- 
lozsvari filharmoniai tarsasag «Er- 
kel Foreno) Imngversenyreiidezo. 
irodaja, Zapolya-u, 32. 24-87 

Slkctn6mnk m. kir. allaml 
int6zete, Honv6d-u. 38. 12-50 

Sllay fstvfin dr. figy v6d, Matyas 

kira!y-t6r 22. 34-98 

Simon Aladar dr., Furd6-u. 20. 

19-84 

Simon Ede borkerosk. lakasa. 
Vb'rosmarty-u. 8. 11-93 

Simon Elek okl. g6p6szm6rno'k, 
Mussolini-fit 71. 31-81 

Simon Lajos, az Almon r.-t. ig., 
Egyetem-u. 1. 41-12 

Simon LaszlO okl. m6rn5k es , 
6pit0mester, Eszterhazy-u. 13. 

10-93 

Simon Mlkl6s" dr. Szentegyha^- 
u. 26. 30-04 

Simonffy Jenon6 4izv. a flpie- 

tikan tulajdonosa, Sz6chenyi-t6r 27. 

19-38 

Singer Varr0g6n r.-t., Um'6- 

- ""■ 35-59 

SlnkO Istvan dr. iigyv6d-, Hou- 

-6d-u. 21. ' - 23-20 

Slpos Gyula dr. m. kir. postft- 
s. titkar, Vasvary P. u. 11. 13.-02 

Slposs Istvan, az Erd61yi keresk. 
bank. r.-t. ig. -016-66 

Socol ,Anr61 dr. iigyv6d, 

Kossuth Ij.-u. 25; 32-62 

,Solldarltatea" fogyasztasi s'zii- 
vetkeaet, Horthy-fit 99: 80-19 

Magyar-u. 15. 29-08 

Solin Uvegipar, B6lyai-n. 7. 

21-47 
S6iyom Sandor dr. Koloesvar 

tb]. szab kir. varos 6s Kolozs vm. 

m. kir. tisztiffiorvosa,Majalis-u.i3. 

15-91 
Somborl LaszlO magyar-nagy- 
zsombori ny. m. kir. rendortan. 
lakasa, Saeehenyi-tfir 32. 21-31 

Somfay Lajos kir. mtiszaki tan. 
maganlakasa, Petflfi-u. 4. 17-89 

Somlya Mlhaly gy6gyszer6sz 
gyogyszertara, Hortby-ut 1. 21-55 

Somodl Andras dr. ig., Bern- 
u. 8. 36-35 

Somodl Istvan dr. « varm. 16- 
ugy6se, B6lyai-u. 7. 36-83 

Sonnenwlrth Nandor dr. 

■orvos, Beak Ferenc-u. 9. 19-24 

So6 Rezsft dr. berei, egyet. ny. 
r. tanar, Botanikus kert igazgat6ja, 
Magyar-u. 4. 11-97 

SoAs Karoly 6s Szantay Toth 
L.aszl6 ezUstrauvesmesterek; Kos- 
suth. La-os-u. 5. 40-08 

S5rkabar6 Kav6haz tul: Stem- 
mer Viktor, J6kai-u. 17. 27-87 

Spatz Jozsef iparosalkalmazott, 
Pata-u. 80. 34-36 

Spiegel Akos keresk., PetCfi- 
u. l/a. 27-30 

Spltzer Jdzset dr. figyv6d, Ma- 
lom-n. 18. 19-40 „Sport" K«t»ttarngyarr.-t., 

Fecske-a. 18/H. 30-44 

„Standard" Kaes6 B61a, lasd 
Kacso B61a 6s Nagy Lajos. 

Stelag Falpari r.-t., felszamolas 
alatt, Deak Feroiic-n. 22 31-30 

„StelIa <$ divatudvar, Wes9el6- 
nyi-u. 29. 14-89 

Stelnberger Hermann magau- 
tisztv., Magyar-u. 49,51. 33-47 

Steinhlbel Janos kfiszbfir 6s 
b<3rhullad6k keresk., Kiraly-u. 24. 
18-75 
Mfitalpuzem, Baromvasar-t6r 19. 
21-67 
Steiner Pal dr. egyet. c. r. k. 
tanar, operabeur, seb6sz-urologus, 
Majalis-u. 41. 34-84 

Stern Dlenyh6rt gyfim^cs- 6s 
aoids6ghizomanyos, 8z6chenyi- 
t6r 23. 12-91 

Stern MSkl6s muszaki iroda, J>i- 
vid F.-n. lo. 25-60 

os, vail. 
12-21 Stern Vilmos dr. 

ig., Fellegvari-u. 31. 

Steuermann Armin szerelfi- 

mester, Boldog-u. 10:- 31-93 

Stenermann Zoltan tisztv., 

ZapoJysi-u. 27. 18-96 

Stotter Aladar ig., Felleg^'ari- 
ut 98. 16-19 

Stotz Ede bor r , sb'res szeszesarnk 
uagykeresk., .Ar»;ld-ut 2^. 31-18' 

Stossel Lajos f6mkeresk., Wessa- 
lenyi-u. 2i. 15-97 

Strasser 6s Ohlbaum okl. 6pi- 
t6szm6r]ib'k, Honved-u. 45/47. 

25-20 

Stranch J6zsef millakajos, h«g- 
ges>ita 6s .szerelo, Matyas kiraly- 
ter 23. 34-40 

Lakasa,. Fadrusa J.-u. 9. 11-73 

Strieker Endre dr. Messogaada- 
sagi bankig., Egyetem-u. 3. 23-1^ 

Stropek Matyas tiizifa-, sz6n-, 
koksztelepe, Gsepel-u. 5/a. 25-49 ' 

Sturm Mlhaly miiszabi cikkek, 
szerszamok, Bzechenyi-t6r 31. 

13-51 

Sttihmer FrSgyes R.-t. Kolozs- 
vari Jiiok, Wesselenyi-u. 1. 26-50 

Suba Karoly dr. varosi tb. 

tanacsnok, Massolini-iit 58. 20-05 

Sarjan Laszlo dr. lul-, orr-, 

gegeklinikai orvos, Majalis-u. 69. 

22-97 

Silto" Tlbor teherautotul. »Mat«- 

- osz« tag, Csabavez6r-u. 6t». 42-72 

Stitd'lparosok Sztfvets6ge, 

Karoliua-t6r 7. 22-91 

Sylveszter Ferenc m6szaros 6s 
keiitosuslete, DeakF.-u. 12.-36-50 

Sylveszter Sandor c6gjegyz«, 
Apor-u. 35. 19-39 

SzabO Arpad karpitos 6s diszitO- 
mester, 8zent.egyhaz-u. 39. 30-96 . 

SzabO T. Attlla dr. egyet. ta-. 
nir, Hitler-t6r 1. 25-91 

Szabd D6nes ttlzeloanyagkeresk., 
. Arpad-iit 42. 30-54 

Szabo Elekn6, Korosj Csoma 
8andor-u; 30. 24-45 

SzabO EIem6r dr., m. kir. nosta 
tanacsos, Almos vcz6r-u.3. 23-55 

Szabo Ferenc filszer- 3 csemege- 
keresk., M6hes-u. 1. 24-59 09 

0> 

ti ■ 
O: 

3 

a 

O: 

ST 
3* 

OS 

N 3 237 Kolozav&r flUTOJAVITAS fl tutfnKoz6 montffg me$ azt okapcsoldslradmot. vas- es femontfide. Mereedes-Beni, DKW, Mavag-kepv.es 
service, Szab6 es Kopenetz r.-i., Honved-u. 71. 10-37 -CIARA AVI!! M *5 = tjL ET- «S «0L*«ATOS CZEME.EOTVOS-U. 34. TEL.: tf M> A A 

3&ADU U 1 III A TCZMEMTES PAMCEL £5 IRATSZf KRtNYEK 1 ?-2 9 SzabA es Kopenetz r.-t. ge> 

kocsi es motorjavitd fizem, vas- et 
fem&atfide, Honved-n. 71. 10-37 

SzabA Gyula mechanikai mtihelv 
tul., EStvSs-n. 34. 17-29 

SzabA Gyula tiizifakeresk., 
Arpad-nt 39. 14-89 

Mallekuzlet: Saecbenyi-ter 30. 

' „ . t ■ 17-53 

Nagyraktira: Szeptember-tizeneiry- 
u. i« 35-77 > 1116s m. kir. posta3eg<5d- 
©HenOr, Bolyai-u. i. 15-62 > JenA r.-t. divatiDagyarn- 
ha», Wesselenyi-u. 6. 24-79 

SzabA JAzsef, Kemeny j.- n . 5. 

16-50 

SzabA JAzsel ffiszer-, csemege- 

, 6s baz&arukeresk., Teglas-n. 68/70. 

34-68 

SzabA' Lajos karesk, Ogynoksege, 

Tiaddi-u. 13. 34-64 

SzabA Marton ig. AranyJ.-u. 9. 

14-13 

SzabA MlklAs dr gyermokklini- 

kai .tanarseged, Fadmsz J.-u. 13. 

41-96 

SzabA Zoltfin dr. csikswntmdr. 

toni, kir. tSrvdnyszeki bird, Jdsika- 

«- 5. 16-62 

SzabA Zoltfin dr. posia b. b. int. 

orvos, Brassai-u. 15. 35-81 

SzabA Zoltfin dr. egyet. nyii 

T. k. tanar, Esryetem-u. 3. 15-66 

Szacsvay LfiszlA dr. kir. figyesz, 

Balassa-u. 23. 13-55 

Szakaes Gusztav kisgazda, 

Magyar-u. 125. 30-82 

Szak&ts Kfiroly dr. m. kir. 
postaigaagatd, Hunyadi-ter 18. 

30-30 
Szakfits Lajos dr. keresk. 

6zentegyhdz-u. 37. 13-22 

Szakolczy Mlhfily kSnyvkotfl es 
doboz keszitB, Kossnth L.-u. 23. 

43-93 
Szalacsy Janos geplakatos 

Honvt'd-u. 92. 33-12 

Szalay Gyula karpitos, lakberen- 

dezfi, Deak Ferenc-u. 32. 14-77 

Szalma Jfinos keresk., Holdvilag- 

n. 36. , 28-56 

SzfillodAsok es VendeglAsAk 

Szukegylete, Honved-u. 5. 

20-59 
Szamosfalva kozsegi jegyz5 

31-85 
Szamosszentmlklfist ktir- 

jegyzAseg 32-60 

Szamosujvarl Iparl Szesz- 
gyfir r.-t. dr. faemlyea Hugd, 
Matyas kiraly-ter 30. 27-59 

„SzamosvolgyI" Iparl es Ke- 
reskedelmlr.-t.g6sif.nresznzem 
es faanyagraktar, Korvin-ter 3. 

10-51 

Szamosvtflgyl Tarhonya As 

Tesztagyfir, tul. Mayercsik 

Jdzsel es ZiJlley Jdzsef, Hortny-dt 8. 

013-89 Grimmelishauseni HIRSCHFELD TfBOR vas- es femhulladek 
telepe: Dezsma-u. 15. A vas- esferohull. ert. R.T. megbtzottja SzanlszlA Janos musaaki vdl- 
lalkozd, Tordai-ut 2/4. 13-24 

SzanlszlA JAzset bBrSndos & 

bordiszmftves, tlzlet, Wesseldnvl 

u. 9. 13-10 

Uzem, Pap-u. 49. 16-33 

Sz&ntal JAzsef dr. ttgyved, 

Szentegyhaz-n. 35. 17-97 

Szfintay Gyula pekmester, Pata- 

a. 5. 19-15 

Szfintfi KAlman viz- <5s gaasierelfi 

var-n. 12. 28-89 

SzantA Lajos varosl mern., Matyas 

kiraly-t6r 6. 40-09 

Szfisz Ferenc dr. alispan, 

Cserei-n. 3. 25-04 

Szasz Geza m. kir. honvidfirnagy, 
■ ToTdai-ut 59. 20-61 

SzAsz Janos tehergepkocsi tulai- 

doaus, Monostori-tit 18. v 27-83 
Szfisz fC&roly srepkocsivezete is- 

kola, Arpad-ut 28. 28-46 

Szfisz M&rton gyari munkavezetfi, 

Pap-u. 79. 31-95 

Szathmfiry Istrfin dr. ny. Mav. 

ffitanaesos, Seenczi Moln&r-u. 11. 

22-85 

Szathmfiry Jfiilos dr. fi<ryved 

irodaja, Kossuth Lajos-u. 5. 24-51 

Lakasa, Szappan-u. 4. 11-72 

Szatbmary Lajos dr. kir. fo- 
ugyfesehelyettes, Honved-u. 2t. ' 
21-34 
Szfiva Jencf Iff. bentesarn es 
elelmiszerkeresk., J6kai-u. 3. 

16-02 
Szatmfirl Zoltfin dr. m. kir. 
bonved ffiorvos, K81qsey-u. 10. 

14-28 

Szecsey Istvfin dr. m. kir. kor- 

manylfitan., Mav. tizletig. lakasa, 

Magyar-n. 2. 35-46 

SzegA Imre dr. figyved irodaja, 

Mdtyas kiraly-ter 13. 23-80 

Lakasa. Majalis-n. 48. 15-16 

SzegA Jen« lakasa, Barta M.-n, 

37-23 
SzegA LfiszlA tiszt\ r ., J<5sika- 

w/b. 31-88 

Szecsl P&lmagantisztv., Apponvi 
7 " 25-25 

Szekely End re radi<S-, es villa- 
roossagi szakuzlet, Deak Ferenc- 
n. 42. 14-42 

SzAkely Gynla keresk., Karpat- 
24-67 
Szekely Istvfin dr. egyet. nyilv. 
tanar, Fiirdfl-u. 29. 10-30 Szell Endre borteckuikns, Bor- 
gyar-u. 9. 43-15 

Szell Endre Or, orvosszazados, 
miltosebesz, fiil-. orr-, gegaszak- 
orvos, Kaldy Gy.-n. 11. 20-29 

Szemann LfiszlA textilnagyke- 
resk., Saechenyi-ter 32. 37-91 

Szemelyl Kfilm&n dr.egyet 

r. tanar, Mussolini-nt G2. 21-9*1 SzAkely J&nos okl. 

ML, Csokonai-u. 7. .-mernSk, 
37-48 JENO L-t. divataruhaz Szekely JAzsef kolozsvari kis- 

iparosok temetk. egyt elnoke," 
Magyar-u. 11. 22-19 

Szekely L&szlAdr. orvos, Horthv 
6t 13. 23-09 Szenczer Tlbor dr. 

S*entegyhaz-n. 19. 

Szendrey MlbfilynA papirfeldoi- 
goz6 flzem, J6kai-u. 4. 17-32 

SzAnfisl Vllmos dr. orvos, Beak 
Ferenc-n. 32. 35-87 

Szenes Kfiroly Fla, tul. fizenes 
Isisvan, desaka-, fagyapoi- es min- 
dannemu epitkezesi anyag keresk., 
Zapolya-u. 2. 30-31 

Szent&gotal LfiszlA m. kir. posta- 
tjsat, Szenczi Molnar-n. l«. 42-37 

,Szenthfiromsfig« gyAgy- 
szertfir, Unio-n. 2. 20-78 

Szent-Ivfinyl Arpfid dr. sepsi- 
szentivdDyi, varosi arvaszeki tilnSk, 
Attila-u. 31. 18-12 

Szentlvfinyl DBme alezredes, 
J6sika-u. 30. 12-08 

Szentkerenyl RAbert dr., a 
kolozsvari kir. tigyeszseg elu«ke, 
ToTdai-Ut 63. 30-92 

Szentklrfilyl Akos dr. komjat- 
szegiii, kereskedelmi tanacsos, t. 
repulorflhadnagy, Mikd-u. 30. 

14-25 

Szentklrfilyl Istvfin dr. orvos, 
Kismester-u. i. 25-00 

Szentklrfilyl S&mnel dr.egyet. 

"nyilv. r. tanar, hites kSnywisKsgald, 
Kismester-n. 9. Telefoa a lakasori 
21-41 
Telefon a tanszeken OS1-41 

Szent-MlklAsy Istvfin m. kir. 
vk, szazados, Erzsebet-iit 15. 10-44 

Szentpetery Istvfin m. kir.posta- 

feliigyeifi, bivatalvezetfl helyettes 
lakasa, Bem-u. 18. 23-02 

Szentpetery Zstgmond dr. 

egyntemi tanar, Szeiitegyhaz- 
u. 28. * 31-68 Szekely LfiszlA m. kir. 
feliigyelO, Zapolya-u. 30. posta- 
23-43 SzAkelyhldy Istvfin asztalcm- 

meacer, Peifi£i-u. 9. 42-71 

Szele MArton keresk. figynoks. 

bizom. es behoaatali vail., Kiraly- 
n. 21/23. 15-09 „Szleszta« r.-t. szdlloda, Hegedi 

Sandor-u. 6. 29-48 

Szlgethy Lajos sertesnagyvas 

Arpdd-u. 80. 14-24 

Szlgetl Arnold zougorak^szitfi es 

' Jdkai-u. 4. 22-31 

Szigetl Kfiroly dr. fogorvos. 

Matyas kiraly-ter 3. 20-16 

Szll&gyi Eleonora r.-t. likOr- 

gyar, Hosszu-u. 23/25. 33-13 

Szllfigyi Ferenc keresk. iigynHks., 

Kismester-u. 12. 12-37 

Szllfigyi GySrgy dr. belgyogyasz- 

szakorvos, Szenttsgyhdz-u. 3. * 

18-56 
Szllfigyi Istvfin keresk. es ven- 

deglos, Magyar-u. H5. 23-68 
Szllfigyi Jfinos veudegias, K6- 

rnalalja-o- 5. 37-73 

Szllfigyi Lajos keresk., QySrgy- 

talvi-nt 34. 30-34 Szllfigyi Sfindor Savoy kavebax 
tul., Uni6-u. 13. 80-01 

Szllberleltner JAzseT, Boldog- 
«• e. , . 26-75 

Szlnegh Beta dr. klinikail. tanar- 
seg^d, szemesz-szakorvos-, Matyas 
kir.-ter 7. 36-54 

Szlnetar LfiszlA dr. orvos, 
Szechenyi-ter 39. 33-36 

Szlrfikl Endre okl. gepteclmikus. 
figyved, Kalman kiraly-dt 9. 35-13 

14-74 Szlr&ky GAza dr. m. kir. ffl- 
allatorvos. Bartha M.-u. 23. 15-52 

„Szlttya" Erdelyi Magyar Kere»- 
kedelmi r.-t. rum- es likflrgyar, 
bor-, sornagykereskedes, Horthy- 
k* 33. 20-72 

Szolnoky Gyula gyarig., Erase- 
bet-ut44. 30-02 

Szombathelyl GfibornA 
dr.-ne, Fiird6-u. 20. 19-82 

Szotyorl Nagy Endre hjrlapird, 
KeneszerzB, Horthy-ut 72. 19-18 

SzAke J&nos vitez, szikvizgyar. 
Nagyboldogasszony-itt 28. 14-06 

SzAke Kfiroly dr. Mav. k6rha* 
igazgat6-faorvosa, belgy6gyasz, 
Linezeg-u, 7. 28-86 

SzAkefalvl Nagy Gyula dr. 
egyet. nyilv. r. tanar, Bzasz 
Homokos-n. 3. 32-79 

SzAcs Balfizs Kolozsvari Alt. 
Bzallitasi Iroda, Bzent Istvao- 
«t 72. 18-03 

SzAcs Lajos nyomdatulajd, Musso- 
li'ni-nt 67. 21-72 

SzAvAnyl Sfindor m. kir. Omagy, 
Apponyi-n. 2a. 25-68 

Sztfvetseg" Gazdasigi es Hitel- 
szOvetkezetek KOzpontja, Whsss- 
lenyi-n, 37. 26-59 

Vezerigazgatw \. 26-62 

Felugyeleti osztaly es vajgyarak 
konyvelfisege 26-52 

Takfics JenonA kOttittaruiizom, 
Budapesti-iit *J2. 25-93 

TakficsIH&rtonfogtechiiikaila'ho- 
ratdrtuma, Jdkai-u. 6. 23-52 

Takfits Ede igazg., Kfilcsev-u. 15. 
20-77 
Takfits Zoltfin dr. felvitnizi, 
egyet. nyilv. r. tanar, Majalis- 
u. 47. 12-14 

Takarekossfig KereskedAk 
KttzpontI Irodfija r.-t. aru- 
hitel iroda, We.ss<»lenyi-u. ft. 

17-59 

,Takarekossfig" sorsjegy iroda, 

Deak Ferenc-n. 31. 32-06 

Talaga Lorlnc fa-, szen-. brikutt- 

,es kokszkeresk'., Bzentegyhaz-u. 5, 

33-42 

Tamfis JenA keresk. iigynHkse**, 

Bzentegyhaz-u. 12. 11-41 

Tamfis JAzsef dr. varosi ker. 

Eperjes-u. 21. 37-84 

Tamfis Lajos dr. egyet. nyilv. 

r. tanar. az Urdelyi Tud. Int. igaz- 
gatdja, Kuun H.-u. 2, 29-05 

Tana Ferenc villarnossa^i vail., 

radio szakiizlet, Kossuth liajos-u. 1. 

22-10 

Lakdsa, Tordai-fit 33. 29-54 lfi.SZfeKEt Y JANOS BEBMSJEyWa Tel.: 32-46 TANA FERENC villa tnosstigi- 6s rddio 
sxaHuxlel, Kossuth L.-u. 1. 22-10 238 nmelg sem a n^vsorhnn. sem a pfltliisbfln nem szcrcoel. Koloxsvdr TAPITEX r.-t, Kender, I en, ]utagyartm6nyok, butorszovet, 
szonyeg, karpitoskell£kek. Wesselenyi-a. 10. 37-03+. llrsus egyesult kolozsvari es tordai sorgyarak r.-t. Manostori-ut 2/6. 21-79 21-80- UNIO Altamnos Szfflintisl R.-T. Ozemi iroda: Iparvaganyos raktarhazak, 

Gyufagyar-u. 3.: 12-47. 2T-58^- 

Igazgatosagi iroda: Unio-u. 2... 12-86 TanArvlzsgAlA BlzottsAg, 

lasd, Allarai kiizepiskolai 
TanfelUgyelosAg, m. klr., 

Homed-u. 3tf. 17-47 

Tankertlletl klr. tttlgazgatA 

hJvatala, Honved-u. 36. 15-60 

Tapltex r.-t. Keresk. Vail. 

kender-, \m-, .tutagyartmauyok, 
butorszBvet, karpitoskellebek, 
Wesselenyi-u. 10. O37-03 

TAray Ferene szinmdvesz, Hitler- 
ter 1. 15-72 

TArsadalomblztosItA Inte- 
zet» lasd Orszagos 

Tavaszy SAndor dr. ref. theol. 
Unar, pfispcikhelyettes, Parkas- 

: U. 29. 35-44 

Taxi FuvarozAk allomasa, Matyas 
kiraly-ter, 30-00 

Hbrthy-ut 30-07 

Nemzeti Szinhaz 31-02 

Varmogyehaza 31-04 

„Teehntka" Roth Gyfirgy menib"k, 
Bartha M.-u. 16. 29-22 

TAgla- As CserApgyArak Kttz 
pontl EladAsl IrodAja, Unid- 
u. .83. 35-51 

TeherantAfiivarozAkSzttvet- 
sAge, HouvSd-u. 42 44. 35-67 
Bonved-u. 27. 32-45 

Telchner KAroly, Bzasz Do- 
mokos-u. S. 25-56 

Telegdy Ilona, Majalis-u. 104. 
33-73 

Teleki AdAmgr.id.f»]dbirtokos. 
GbriJgtem[jtom-u. 3. 17-86 

Teleki Erne grAf, Egyetem- 

u. 8. 35-90 

Teleki JAzsef keresk., Templom- 

n-'s- 11-00 

Teleky SAndor dr. maksai, 

.■■Ugyved. Szeruegyhafc-u. 17. 30-52 

Telia Livlus dr. orvos, Peiofi- 

n. 52 18-49 

TerJAn Mnntalom Terjan Peter 

malomtul., Szamoskbzi-U. 4t>/78. 

23-11 
t ,Terno" Hollander Izsak kendfi- 

izem, Bzechenyi-ter 4. 17-46 

Texta bb'tbttarnuzem, Ebtvtfs-u. 32. 

28-51 

„TextlI" AruelosztASzfivet- 

kezet, Wesselenyiru. 3. 22-42 TAtb ArpAd meszaros, David F,- 
u. 15. 27-35 

TAth Bela Mav. mfiszakiiatanftcsos, 
II. osztalyfflngk lakasa, FeryO.-n.l. 

28-44 

TAtb Gyula m. kir. postaf5eilen8r, 

Karottna-ter 8. 19-99 TAtb IstvAn fuszerkeresk., 
ved-u. 65. 4 Hon- 
J-82 TAtb IstvAn, Hatter es Lever r.-t. 

kepviseloje, Szentegyhaz-u. 2. 

35-95 
TAtb JAzsef m. kir. postatiszt, 

Ddrtat fit 142. 21-05 

T6th JAzset Endre dr. mutO- 

orvos. klinikai adjunktus, GUrih templom-u 9. 14-78 „Textll Comlsslon" 

tarsasag textilkeresk,, 1 ResBveny- 

, Csaky-u. 4 

32-14 

Thetl JAzsef igazgatd, Rakdczi- 

lit ».!.■ 34-38 

Tlbad Antal magantisztv., Teglas- 

u. 103. 13-37 

Tlbad JAzsef keresk. iigynSkseg 

£s fiisaerllzlet. Fecske-u. 31. 

43-72 
Tlzesszervezet, Kiraly-n. 3. 

021-24 
M TlsztasAg" feregtelenitt! es zsi 
zsikwlenilo vallalat, Kossuth-L.- 
w. 34. 030-32 

Tokay Samuel magaiizd, Tegl; 

u. 95. 19-79 

TolokAn Tib or vaskeresk., Sze- 
ehenyi-ter 22/23. 28-61 

Tompa MlklAsnA testneveld- 

tanar, Kiraly-u. 14. 30-71 

Tonk fimll dr. orvos, Kemeny 

G.-n. 3. 32-65 

Tppal Gyula kHnyvktitesz^t, pa- 

pirieldoigozovizem, Egyetem-u. 3. 

31-64 

Torday IHlh&ly tervezO es epite, 

J6kai-u. S. 27-86 TAtb KAIman bornagy keresk., 
Szechenyi ter 6 33-87 

TAtb Kaltnan dr. pos*af ogalmazo , 
Attila-n. 33. 32-82 

TAtb Sandor ujsagini, Kolnzsvar 
sa. kir. varos saJt68load6ja, Sisent- 
lstvan-dt 90. 37-15 

TAtb Tibor dr. m. kir. gaz 1. akad. 
r. i.anir, Fenesi-fit &tf. 27-54 

TAtb Vara JAzsef Modern konyv- 
kBteszete. Unio-a. 2, 037-14 

TttlosAry LAszlA dr. jogisz&mi- 

naiiuma, Unio-u. 3. 34-41 

T»Igy Falparl As kereske- 
delml r.-t. la tele pe, fizep- 

tembertizenef»y-u, 5. 30-64 

Erzsebet-iit 8. 24-28 

TOrUk Anny li^atul., Gyaiai Pal- 
35-25 

Tortf k Arpad lakasa, Horthy-fit 71. 
43-90 
T»r»k Ballnt E. M. G. E. ig„ 

Majalis-u. 22. 36-86 

TUrfik Bela m. kir. allategeszseg- 

tigyitaua,LSOs,Kiialy-u. 4. 15-40 
Tortfk Ferene S2ijgyartd, 

"' " 26-18 

Torok Janosberaut6tal,, Szent 

Istvan-nt 74. 24-93 

TorvenybatAsagl m. klr. 

Allatorvos lasd, Varmegyei M- 

vacalok. 
TorvAnyszAk, klr., Honved- n. 4. 

Elncik 28-55 

ViassaMbird 30-62 

Transglobas SzAIlttmA- 

nyozasl vallalat, Matyas ki- 

raly-t6r 27. 10-64 

Transsyivanla Bank r.-t.» 

Deak Feresc-u. 36. 18-06 

Vezerig. 28-95 

„TranssyIvanta" deszka es epit- 

kezesi anyagtelep, Magyar-\i. 92. 
033-01 
Transsylvanla szalloda. 

Wesselenyi-u. 20. 35-62 

Traob JenA iiffynbk, Eszterhazy- 

a. 17. 22-95 

Traab Vllmos dr. sziv- es tfidft- 

szakorvos, Hegedfis 8andor-u. 4. 
23-04 
Tremba JAzsef, m.kir. ny.mern. 
alezredes, Majlath-u. 10. 18-76 

„Trlbuna Ardealulul" roman- 

nyelvfi poliiikai uapilap, Dealt 
Ferenc-u. 3B, 17-49 

„TriIolIno'* magkeresk., • 

' ' ' jri-ter 3. , 12-36 Trlska zongoraraktar es javit6- 
mahely, Bartha M.-n. 13. 24-19 

Trlumt keraiai, elektrokemiai 6s 

techuikai ipari r.-t., Honved-n. 118. 

10-79 

Tnfan Sandor figyved, Kajantdi- 
it in. 21-77 

Tnnyogl CsapA Gynla ra. al- 
jegyzo, foispani titkar, Obsitos- 
u. n. ■ 12-70 

Tori BlentAr lakasa, Cserkesz- 
u. 2. 29-96 

Turos Marton keresk., DonAth- 
ut 90. 28-01 

Falatozo es italmeres, Uni'd-n. 8. 
31-86 

Turos Sandor «Arpad » filmszin- 
haz igazgatdjanak lakasa, Na?y- 
boldo»asszony-U. 28. 36-02 

Torul AltalAnos Kereske< 
delml Vallalat, cegtul. nemes 
G. Hirschfeld Tibor, Dezsma-u, 17, 
16-12 

Tarnl Magyar Orszagos Biz- 
tosltA IntAset r.-t. Erdely- 
reszi vezertigynSksdge, Hitler-ter 1. 
37-42 

Tory Sandor fealyhas, Ecetgyar- 
u. 5/12. 35-06 „Trifollno ( * magtisztitdfizem, 
Gyufagyar-u. 15. 15-73 

TrtgArszky dr. nemzetkBiti szat- 
litm. es alt. keresk. vallalata, 
Matyas kir.-ter 27. 010^4 Pftl dr. egyet. m. tanar, 
Tiirr-B. 18. 11-82 

TUdobeteg GyAgytntAzet m 

klr. AH., Magyar-a. 37. 33-06 

Tttzbarcos SzttTetsAg, Majalis- 
12-96 
TttzoItAsAg, lasd, Kolo^svar 

kir. varos liatosagai, hivatalai 

koziizemei alatL 
TylorAn JAnos asztalosarn es fa- 

megmnnkalo Ozem, Fbldesz-u. 32. 

25-62 

Tyroler JAzsef szallitm. tisztv., 

Donat-fit 43. 24-16 

Ugrfn SAndor jezTtsiiarsasagi lel- 

kesz, Monostori-ttli 12. 28-75 

Uhlyarlk Jfinos dr. a kolozsvari 

jaras foszolgabii-aja lakasa, Ubrtisf- 

templom-n. 22. 19-58 

UjvAry Imre dr. klinikai tanar- 

seg^d bfirgydgyasz, Bz^ehenyi- 

tdr l. 33-83 

U|vfiry Zoltan fUszerkeresk, 

Ddndth-fit 20. 33-56 

UlvArost PA1 dr. gyermekorvos, 

Eperjes-u. ll. 22-54 

UjvArossy SAndor 6pitesz, Ma- 
gyars. 3. 17-15 
Ullmann Ferine viragttzlet, 

Kossuth Lajos-!>. 6. 37-82 

Ullmann Ml;: git, bzv. Bnlyan 

Gybrgyne viragUzlet, Deak Ferene- 

u- 4. 16-98 

tlnlo AltalAnos Szallft&sl r.-t. 

Forgalmi iroda es ipaTvaganyos 

raktarhaz, Gyufagyar-Ti. 3. 27-58 
12-47 

Varosi iroda Unid-u. 2. 12-86 
UnlO' belmefesMS, vegytisztitd es 

gBzmoso, Munkacsy-u. 32. 36-95 

„UnIrea" r.-t. autogarage es ben- 
ziokut, Hoavdd-u. 3. 27-55 

UnltArins Kolleglnm Igaz- 

gatAsAga, KosButh Lajos-u. 9. 
12-29 
UnltArins ptlsptiksAg, Kossuth 

Lajos-u. 9. ' 33-04 

^Universal 1 * feereskedelntl 

Iroda, Derczy I.aszld ny. fd^ani- 
' vevd, Beuhlen-u. 23. 82-18 

Cnk JAzsef fnszer-, csemege- eB 

gy arm at a ru keresk., Egyetem- 

a. 3. 33-86 

Uray SAndor muasztalos, E8tvSs- 

u. 32. 17-00 .Uranla" 

Czebe Erzs^bet, Horthy-6t 4, 14-40 

Urscbltz E. Artbnr lakasa, 
Kund-u. 13. 29-65 

Ursns egyestllt kolozsvArl As 
tordai sUrgyArak r.-t. 

Monostori-fit 2/e. 21-79*21-80 

,Ursus" Atterem As stfresar- 
nOk, Ehrlich Ernfi veud^glds, Mi- 
tyas tiraly-tdr 20. 32-^42 

CgyAsxsAg, m. klr. elntfke, 

Hopved-u. 4. 19-04 

UgyvAdl Kamara, Beak Ferenc- 

u. e/8. 15*80 

UrmOsI KAroly dr. figyv^d, 

Deak Ferene u, 19. 17-43 

VAezy KAlmAn dr. Ugyved, 

Deak Ferenc-u. 48. 36-41 

VAezy PAter dr. mark-ohemeT- 

nyei, egyet. nyilv. r. tanar, GSriig- 

templom-u. 37. 21-71 

Vad AndrAs teherautdluvarozd, 

Honv6d-u. 135. 37-30 

Vadasz Jenti, GorOgtempIom- 

u. ii. 36-30 

Vajda Alajos m. kir. hadbiztos 

6rnagy, Tordai-iit 40. 15-37 

Vajda Ferene noifodrasz, Matyas- 

kir.-ter 16. 31-77 

Vajda Istvan eegjegyzfi, Mbnos- 

tori-fit 4/6. 29-20 

Vajda KAroly dr. ttizeralezredtts, 

Egyetem-u. 3. 27-07 

Vajna Lajos primor, Mussolini* 

lit 54. 29-81 

VAkAr JAzsef mav. mflszaki taua- 

csos, Szabd Karoly-u. 2. 11-46 

Vakok kolozsvArl All. se- 
gAlyezett IparlskolAja As 
foglalkoztatA IntAzete, 

Hoaved-u. 31. 18-16 

Vakok boltja, a Yakokat gya- 

molitd Erd61yreszi Egyestilet ke»e- 
leseben, Kossuth L.-u. 14. 13-16 

Valkal F.lstvAn tlizifa-.epiiletfa-, 
deszka-, es mindennemft epitkezesi 
anyagok raktara, HonvSd-u. 73. 

22-51 

VAlyl AndornA gydgyszeresz 
iieje, Appoiiyi--u. 14/a. 20-31 

VAnyolAs M. Istvan, vastelep. 

8zeaagyar*n. 10. 35-33 

Lakasa, Mikes-u. #. 17-09 

VAnyolAs MlklAs Ugyv6d, 
Kossuth Lajos-u. 42. 22-27 

VArady GAbor dr. egyetemi 
t;»narseg6d, ffiorvos, tiidoszakon'os, 
Hajalii-u. 12. 13-72 

VArady Imre dr. egyet. nyilv. 

r. tanar, Gyulal Pal-u. 8/10, 

31-72 
Varga BAla kavehaz- is etterem- 

tulajdonos, Sorthy-ut 6. 37-95 

Varga Lajos dr. kibedi, vitez, 
egyetemi nyilv. t, tauar, a belgyo- 
gydszati diagDOsgtikai klinika igaz- 
gaiidja, Mibd-u. 44. 37-40 

Rendel: Uj klinika,Mikd-u.4. 11— 
13-6raig 27-09 

Varga LajosnA «zv. kibedi, 
Muaeum-u. 1. 29-38 

Varga MAtyAs festfimuvesa, a 

koloasvaii Nemseti Szinhaz diszlet- 
tervezCje, Tordai-ut 40. 15-77 

Vargha Lajos dr. ugyved lakasa, 
Matyas kir.-ter 7. 11-22 

Vargha Lajos dr. ugyved, Bzont- 
egyhaz-u. 6. OH-37 

Vargha LAszlA dr. egyetemi 
tanjir, Mibd-u. 40. 22-75 , 01 

* 
fih 

Oh 

7 
O 
M X 
O V 239 Mm intode. 
>o 4s Kc AKATO 

INCH- izell Endx 

gyar-n. 9. 

izell Endri 

mfltfisebesz, 
orvos, Kaldi 

zemann I 

resk., Bzech Sstentegyhae 

zendrey I 

goz6 fizem, 

zenfisl Vil 

Ferenc-u. 32 
zenes Kai 

Isrvan, 
dennenra 6pi 
Zapolya-a. 2 
zent&gota 

tiset, Szencz 

Szentharc 
szertar. 

zent-Ivan; 

szentivanyi, 
AttiJa-u. 31. 
zenttvany 

J6sika-u "~ 

zeritkerei 

kolozsvari 
Tordai-ut 53 
zentklr&Ij 

szeghi. kerf 
repfilflfOhadi sentklr&l: 

nyilv. r. tana 
Kismester-u Eent'Mlkli 

vk,szazados, 

eentpeter; 

felligyelo, tii 
lakasa, Bern 

eentpeter 

egyetomi tai ilgethy Li 

Arpad-u. 80. 
slgetl-Arn 

hangol<5, Jok 

slgett Kai 

Hatyas kiral 
sll&gyl EI( 

»yar, Hosszu 

:IIagylFei 

ftismestor-u. 

:IlagylGy« 

izakarvos, ~ 

;liagyl 1st 

IGglfe, Magy 

llagyl J£ 

nalalja-u. " 
llfigyl L 

alvi-tit 34. 4D£GL6 
TYAS M nossti ^ERDfiLYI PASKERESRE DELHI P All Al AT jjB&ng&A jKS? Koloxsvdr WAGONS UTS COOK S±Stffi^\4 12-24 Varmegyel hlyatalok i 

MussolmJ-dt & 

Vanne^yeh&sa #16-83 

AUspani bivatal; 25-45 

Foispani 'sjysal . . 29-00 
MjegyaOi hfratal 25-40 

GaadaBagi felQgyelflseg 35-55 
. •Kolozsvari jaraa tdsaolgablraja 

20-70 
Nadaamentijaras foazolgabiraja 

31-79 
TBrvenyhatdsagi m. klr. allatorvos. 
Mussolini-fit 8. 35-39 

Vaim. kfeellatasi nivatal 29-95 

. Varosl hlvataldk, hatdaagok 6s 
kfotiaemek; lasd K olozsvar sa. kir. 
yaros cim' alatt. 

Varosl Teglalpar R.-t., Szent- 

gy$rgybegyi-dt 1. . 32-29 

Vftrosktfzl Autdszallltasl 
Vallalat R,-t., Hoaved-u. 20. 
v 26-06 

Garage; Honv6d-a. 112. 32-08 
Vary Tlbor dr. orvos, Baeobenyi- 

teri.-, ' 30-77 

Vas es Aeel r.-t. koloasvarj iro- 

daja, Kert-n. 64. 021-K)3 

Vas- es Femmnnkasok Szak- 
szervezete, Fejedelem-u. 7. 

86-05 

Vas Gyttrgy reszyenytars. ig., 
Apaoai Caeri J.-a. 26. O11-20 

jvasftrhelyl Janos ref. pfiepok, 
/■■ KirJfy-n. 61/63. 23-78 

Vasarhelyl Laszld dr. polgar- 

ineaterhelyefctea, Magyar-u. 32. .' 

■ iw)i 

Vasarhelyl Z. Emll dr. szer. 
, kesztfl, G«r6gtemblom-u. 40/46. 

31-32 
Vasass Sfimuel ny. mav, mftszaki 
. tiaztv., Varga-u, 8. 19-73 

Vaslparl r.-t. Hirsch Janos gyir- 
ig., Csepel-u. 3. -- -- Ver ess Serene dr. orvos- 

profeBSBor, bflr, nemi 6a koametikai 
rendeloje, Jdkat-u. 5. 26-41 

Veress G«rge1y fflazor- 6s 
gekereat., Massollni-dt 2. 35- 

Veress Gyarlasn« maganBd, 
Vasyary Pal-u. 11. 26-46 

Veress Marlanna, a Baocialis 
Testr6rek T&rsasaga I6nttkn6]e, 
Rak<iozl-4t 86. Vermes Lajos ingatlan forgalinl 
figynaka., Komjs-a. 1. 17-96 

Vertes Andor bitoktatd, Zslgmond 
kir.-n. 139. 17-^7 

Verzar Ferenc dr. tigy v6d, 
Mlk6-U. 20. 12-94 

Vessey EraO mar.- rtulraHk, 
Magyat^n. 12. 35-14 

VetfimagTlzsgald Inftezet, 
m. klr., Feqesi-tit 64. 13-83 

,Vlctorla" botorgyar, Dedk 
Ferenc-u. 9. 17-39 

Vldovszky Ferenc ny. vasutl 
ffimernek, 8zen«egyhaB-n. 23. Vlgh 

8zamos-u. 1/8. Warga Andras fttldbirtokos, 

Saentegyhat-n. 6. 35-15 

Warga Andras es Tarsa^ 

Erd^Iyi Vaskereskedelmi Vallalat, 
Deak Ferebo-n t 21. 

Iroda 19-50, 19-51 

Detail lizlet 25-51 

■" Baktar, Saeptembertiaenei iegy-n. 
19- 15-55 

Vasltiiek Zstgmond ny. m.kir. 
fflbanyatan., Gang mftvek banya- 
BBftti azaktnnacBOsa, banyam^rn. 
iroda; BBentegyhaa-n. 3. , 11-18 

V»»* Albert drV ottos, kertiletl 
tisatiOTVoSi Hosaan-Bi. 27.. 31-49 

* Vass Emll mdrnfik, Viamdvek ig. 

MifcS-u. 20. 13-32 

', Vass Zoltan dr. logorvos, kOa- 

k6rbaei (ftorvos, Egyetem-n. s. 

32-17 

Jjakasa, Kuan G.-n. 7. 15-11 

Vaszy Viktor, a Kolozsvari Nem- 

. aetl Balnfaaz aeneig. ZenemftvSsaeti 

fdisk. r. tanar, Cserei-n. 9. 29-80 

„Vatra*' takarek es hltel- 
Intezet r.-t., bankfigyletekkel, 
De&k Feieno-n. 47. ... 17-42 

. Vattay Ferene ny. osendflreare- 
des r Rak6oBi-at 100. 23-75 

Veegn Ferene <Pels5- 6s alsd- 
• csematoni primor) Tea6rtltkar, 
Knnn G.-n. 18: 41-^65 

Vegb Arpad pokmeater, K3vea- 
Pfld-n. 8. 18-46 

Vegb Sandor textil-, divat- es 
rffvidaranzlete, Matyas kir&ly- 
Ur 29. 29-7d 

LakAs, Hnnyadl r t6r 17. 29-69 

Vcsgyklserletl AUomas, m. 
klr. meaftgaadasagi. Monoatofl>- 
**3- Q15-42 

Vekas Lajos dr. to. arvasa^ki 
tilndk, Cserei-n. -lo. 28-24 

Vekas Lajos dr. kir. itelocablai 
eln«k, Erzs6bet-dt 33. 23-44 

Vellts Zoltanne, petofi-u. 14. . 
25-92 

VenczeUdzsef dr. tad. int6aeti 
tanar, Szadeezky-n. 4. 37-38 

Vendeglatolpart Alkalma- 
zottak egyesttlete, Kossatb 
LaJQS-n. B2. ; 25-79 

Veress Ferene dr. bflrgyogyfea 
■aakorvos, kUnikai I. tanarsegfid, M«860lilrf-Ut 18. 

240 34-39 Vlgh Gyttrgy tftaifakeresk.. 
Horthy-nt 84/83. 19-95 

toalfakereak.. 

21-25 

Vfkol Kalman salgetelfi-6s regyi- 

anyagok flaeme, Szeptembertiaen- 

egy-u. 11. 19-02 

Vlktdrla Mttmalom, dr. Janos 
Qasparn6, Gabor A-U. l. 37-47 

VlUamosmti, lasd Kolozsvari vil- 
lamosmfivek r.-t. alatt. 

Vlneze Albertne dr. posta- 
. segedWsatno, Tflfr-n. 24. 26-90 

Vlnezl KAroly dr. egyetemi 
tanaoajegyzB^ G»r»gtempIom-ij. 1. „Vlrtus" Hltelsztfvetkezet, 

Hortby-dt 53. 20-18 

Vlskl Erntf dr. flgyvfid, 
VBrdsmarty-n. 80. 87-17 

„Vlskoza" Werthelmer Zol- 
tan, kenOzeirok, firnisz, kitt- 6s 
.lakkaru ipar, Kajtintdi-fit 8. 

31-55 

Vita Sandor. orszaggyfihSsi-kep- 

visslo, Erzs6be>at 32. 11-36 

Vltanyl Endre, Leventa-n. 8. 

30-06 

Vltanyl LaszlA dr. orro^rDnio 

n. 7. S1 - 15 

Vlteztszek,Mu8soHni-dt3. 15-58 

VHos Pal dr. ttirv6nysz6ki tanacs 

eladk, Tompa M.-n. 1. 24-18 

„Vltromln** r^-t* fiveg- 6s por- 
oellan-nagykeresk., 8z6ohenyi- 
t6r 2. 33-95 

Vlzagalo allomas (m. kir. orsz. 
kozegeszsSgflgyl int.) Kert-n. «. 
037-87 

Volksbond der Dentsohen in 
Dngarn Ortsgrnppe, Koloaavar- 
Klausenbnrg, Koaantb L.-n. 33. 

28-11 
tfrttskereszt egylet, FsrEaT-" 
*••■ 25-94 

Vara J6zseJT modern k«nyvk»t6- 
azete, Unio-n. 2. 37-14 

Wagons Llts-Cook meaetjeL„ 
iroda, Slatyas kiraly-t6r 24. 12-24 

Walz La|os Ara- es Araalkatresa 

Dagykeresk., MAtyas kiraly-ter 33. 

41-48 

Waldberg Endre asvanyolajter- 
mSkek 6s vegyipari oikkek nagy- 
keresk., Honved-u. 66. 12-74 

Wallersteln Hermann Fe- 
renc keresk. atazd, Jdkai-u. 21. 
40-68 

Wallersteln Soma reglsegke- 
reak., Postakert-a. 16. 33-14 
Lakasa, Hosszn-n. 8. 28-43 

Walter Leo dr. onroa, Magyar- 
o.4. 3^-79 41 
Warga Daniel gyaros, Wesae- 

lenyi-u. 84. 16-22 

Warga Daniel ttrtlkUsei, Pa- 

pirlemezgyar, Nabob-a. 1. . 22-20 

Warga Laszld papirlemezgydroa 
lakasa^ Gyulai P.-n. 18. 23-66 

Wasserstrom Laszld dr. orvos, 
HegedUB S.-n. 7. 13-94 

Weldllcb Geza mav mnhelyi 
mirnak, Rakoczi-iSt 92. 20-58 

Weinberger Mdzes dr. t Grabbi, 
Horthy-fit 23. 1.4-54 

Weinberger Zslgmond dr. 

orthopaad szakorvos, Kornls-n. 11. 

16-18 

Welnsteln Gyula dr. orr-, f 61- 

6s g6georvos, Horthy-6t 6. 40-93 

Weiss Sandor dr. figyv<5d ( 
MajAUs-a. 29. . .16-64 

Welsz Bela dr. figyved, Hdrfby 
fit 4. fe 22-07 

Welsz Ernff Apfiletfa- es 6pitke 
z^siatiyag kereak., D6aBma-u. 14. 

10-34 
Lakasa, Wess©16nyi-n. 30. ' 18-70 

Welsz FttlVp dr. orvos, Horthy- 
fit 6. 12-42 

Welsz Gyula keresk., Eszterhazy- 
a. li/a. 11-74 

Welsz Mdzes gyfimaies-. zBldseg- 
&n kal keresk., Mikes Kelemen-a. B. Zaharovles Samn dr. C| 

Eraaebelrfit 43. ligyved, 
32-67 Welsz IMozes illatszerkeresk. la. 
kasa Horthy-dt 35. ' 37-55 

Weismahr Olga dr. ngyv^d, 
ferj. i(j. Laszld E.-ne, Mussolini- 
d< is. 25-87 

Welser-Vltez Tlbor, a Nemzeti 

Bzinhaz fttrendezCje, Erzsebet-ut 37. 

27-76 

Weress Jen# dtordal, pkl. ktiz- 
gazda, a Berlini Viotbria Alt. Bizt. 
R.-t., Kolozsvari vez6rilgyn0ks6g 
fOnttke, Erzeebet-dt 38. 36-96 

Weress Jenttne 6tordai, gyogy- 

nOv5nybevalt6, Baromvasar-t6r 4/(i. 

36-88 

Werthelmer Mendel dr. 

orvos, Saappan-u. 1. .. 34-51 

Werthelmer Tlbor m6rn»k„ 
yTfirdfl-u. 49. 15-35 

,WesseIenyl M Lttvesz 

1, Unio-u. 12. Zapfe Frledrtch mernOk, 
MUBSOlinl-nt 18. 13-76 

Zathareczky Gyala, az Ellen- 
z6k (elelfls szerkesatoje, Fejedelem-: 
u.21. 25-15 

Zanderer Salamon utddal, 
posztdarubaz, Deak Ferenc-u. 40. 
15-46 

Zenekonzervatorlum, 
MussoJini-fit 6. 31-57 

Zilahy Sandor keresk. magan- 
lakasa, Bzondi-u. 28. 84-77 

Tfizifatelepe : Gyufagyar-u. 13. 

15-63 

Zllahl-Sebess Gytfrgy dr. m. 

kir. postaigazgatd, SoMta J. -a. 1. 
33-33 
Ztmainyl Geza m. kir. posta- 
felugyeia, Erzsebet-dt 34 11-21 

Zolnal Bela dr. egyet. nyilv. 

r. tanar, Kosautb Lajos-u. 6. ,. 
■ I ■ ' 32-31 
Zoltant Geza etfalvi, kir. fftmern. 

okl. mern., Bakocal-dt 92. 10-22 - 

Zombory A. Jozsel vit^a, varoai 
tfizolt6f6parancsnok, Magyar- 
n. .33/35. . 33-71 

Zttld Bela merlegkeszitd, Radak- 
n. *.. 36-22 

,Z«ld Fenyo - ** cegt. Rosen Elekne, 
epitkaz^si anyag- 6s deszkaTaktar. . 
Zng-u. 21. 31-69 

Zador JAnos, a Dermata rafiyek 
bfir- es cipOgyar r.-rt. iigyv. igi, 
Kert-u. 12. , ■ 36-74 

Zador SAndor losadi, tervezC 
6pitesB, rdszv6nytars. ig., MaJillB- 
n- io< -., 026-38 

Zald« Iluglmnazlum Igaz- 
gatos&ga, Szamos-u. 14. 18-74 

Zslga Istramie „KrJstaly" szdda- 
fizem, Gyufagyar-u. 3. 33-58 

Zslgmond Janos „Eiiud" 
viliamos iparl vallalat elektrd- 
teohnikua, Hidelvi-u. 3. Wleder Samn utdda tojas- 
keresk., Rndolfm. 13. 25-46 

Wlen Varosl KOloettnb's Janus es 
Daaubla biztositd int. vezeiiigyn., 
Horthy-iSt 1. 26-06 

Wojtlczky Gyolane maganz6, 
Berek-u. 4. ' 26-39 

Woll Ignac dr. kir. ktfzjegyzd h., 

David F.-U.21. 15-85 

Woll Gybzdne Beak Fereno- 
n. 43. 27-51 

Wollhelmer JAzsel dr. sebesa- 
nfigydgyasa, Deak Feronc-a - . 84. 

17-88 

Wollhelmer Paine nftf divat 

terem, Bartha M.-u. 15. 26-35 

igazgatd, KunnG.- Zsombory Laszld figyved, 
Szentegyhiz-u. 6. 27-13 

ZsUgttn Egon dr. m. kir. posta- 
s. titkar Vastagh Gy.-u. 3. 20-00 

Zsttgbn G^za dr, osdolai, m. kir. 
, rendilrffilanacsos, a bii. osztalyve- 
aetflje, Kossutn Lajos-u.21., 11-04 KOLTA 

Hivqtalos 6rdk: 

HetkQznap: 8— 19-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. Csak elfirizetok r^azere: 20— 21-ig. 

Arvay Sandor m. kir.postamea- 
. ter 12 

Belkd VId f»Idb6rl6 : 10 

Csendorbrs, m. klr. 2 

EUas Istvan rdm. kat.ptebanos 14 
Gyen Sandor lOldberlo, «Futura> 
"—-' -' ' • ■ 5 ■ fSldbirtokoa, ny. m. 
kir. ntinlszter, Komaromcaelii 6 Vllmos fOldbirfokos 4 

Ktfzsegl eldljar6sag 1 

Kttrthy Istvan Mldbirtokosr 11 

Lenart K&roly dr. kCrorvos, 
megbizott B.B.I, orvos 8, Zador Melltta magantisztv., 
Radal-u. 2. 18-79 Olah Emilia fOldblrtokoa 
Szakal IH&te berl6 Szombathely Antalne Ozv. 

fttldbirtofroa 3 he 

Melnl Gyu 

behozatal, i 
Mentelepj 

m. kir. ; 
Mentelep, 
Mentttk, ll 

kir. varos 
Merkur b 

flN6pbank»j 

Merslch A 

Elsfi Taka* 

gatoja, Val 

Messlngei 

Becsaii cai5 Me«ey Ja 

nSorvoa, D| 
Mezey-szanj 

Mlballk Gi 

festSkkeresl 
keretea6s, El 

Mlballk ij 

68Sz6nkeres 

■ I 

Mlhola Fei 

Hihola Gyul ( n hapcsolasl szamot tarcsazas elott Kcresse Kt. Vyllasker 

megyei t& 
yezeto Bai 
jfrszagh 

ellenorno, 

[>rszagos 
Sz«vetk< 

Szent Imre- 
)razagos 
tosltd Id 

leti plnsia ■annonl 
szagko »app Kt 

Biro EiJt KOMADI 

t Hivatalos drdk: 

,,,. "-. ;, 7— si-ig. . . 

Adamls Geza kHrallatorvos 38 

Allaml tanyal neptskola es 
internatus 35 

Allamvasatak, m. klr., allo- 
masffinb , ks6g .13 

Bajor Gyttrgy maganallatorYOi. 

Ballnt Mlktds dr. orvos 28 

Bayer Marton bSrautdfavarozd 
42 

Blharl Gyttrgy termenykereskedfl 
10 

Blaga Janos yendeglos ; 24 

Bleyer Sandor kereskedd 3 
CsendtfrOrs, m. klr. ..." H 

Cslzinadla Sandor kSzsSgl Ten-; 

deglOa ' ■ ■-■; , 24 

EgyesHft gdzhengermalinok 
r.-t. kozpobti. irodaja 15 

Erczl Mlklds gazdalkodd 25 

; Faragd Sandor Egyestilr. G6z- 
hengei-malom fokdnyveloje 30 

Fazekas Endre ny. szazados 17 

Fejszes Endre ref. leikSsz 32 

Flam Janos m. kir. doh&nynagy- 
arus 41 

Fodor Pal b6rauf6fuvaroz<!i 39 

Gabriel Laszld ra. kir. posta- 
meater 43 

Grdsz Jdzsel es tarsa fakeres- 
kedok 7 

Gyenge Lajos malornbe'rio 45 

Kallay Jdzsel : barorafikereskedS 

22 

KarpatI Jdzsel termenykereskedfi 

,.• '.'■.'■ . . 2 

KarpatI Jdzsef es tarsa 

Stelner Pal termenykeresbedok 

16 

Kohn Adolf «Magyar klraly* ' 

diglOJe es szallodaja 9 

Kotnadl Fogyasztasi esErte- 
keslttf Szffvetkezet 21 

Kortisvldekl Mtinialom 6 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

Krucsd Ballnt tenn6nykeresk, Koltur Fllmszlnhaz tulaj. Ko- 

yacs EIem6r ' . ; . 9 

' Lobstefn Lajos fakereskedfi 18 
Mezttgazdasagl Nepf skoia 37 
Nagy Daniel bdrantd fnvaroz6 46 

Paid Gynla Gy. II]. Shell kbolaj 

r.-t. bizomanyos 19 

Papp Beni ffljegyz6 33 

Pereez Gylfrgy dr. orvos 27 

Per ecz Istvan ref. esperes 4 

Beho Fereno dr. ottos 

Sebes-KdroVvIzszabalyozd 
6b armenteslto' tarsalat ko- 
madl klrendeltsege 34 

Soicz Gyula gyogyszereaa 

Szegedl Kenderfondgyar 
r*-t. kenderk6szlt8 telepe . 8 

Szdke Gynia dr. ktoaegi orvos 5 

Toth Jozsel malomb&rlA 44 

Cjhelyllstvanrdm. kat. Ielkesz 

40 

Vecael PaJ Dobai gaadasaga, Do- 

bal-pnsata 12 

Vlnnajr Istv*n gyogysxer&i 14 

Zonda Ldszlo dr., a. posta bet. 
Mat. int. orvosa iskSia&gi orros 23 EOMAROM 

TdvbeszdlS kozpontok: 
Komdrom 1: 

i_too-ig. 
Komdrom 4: 

401— 588-ig. 

Hivatalos 6rdk: 

Komdrom 1: 

Htffel-nappali szolgdlat 

Komdrom 1: 

£jjel-nappali szolgdlat 

Poatahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. pdstahivatal 

(J6kai-a. 18.) 7— 21-ig. 

2. sz. posiahivatal 

szemtlypdtyaudvar 

Unel-nappali szolgdlat 

I. sz. postahivatal, 

(Templom-u. 1.) 7— 21-ig. 

Aekermann Maria « expresses 

teherfnvaroiiasi 6s szallitmanyozasi 

villalat, lakas, Kiraly.pflspBk-n. 6^. 

1-89 

Iroda, NAdor-a. 4. 2-63 

Acs Lajos vend6gloB. Baent Imre-n. 
4-54 

Acsl cakorgyar 4-19. 

AdAnlvatal, m. ktr., Nador- 
U.8. 1-06 

Adrla biztosito tarsulat komaromi. 
vezei figynoksege, Nador-a. 39 
^ 1-57 

Agb Laszlo okl. raezogazda a Ka- 
liso Bekozatali R.-t. b. igazgatota, 
KiralyptispKk-a. 29. 02-53 

„Akna" tuzelfiaiiyag nagykores- 
ked6s 6s kereakedelmi k6pviseleti 
iroda, Karasz Jauos, Jdkai-u. 21. 
3-18 

Alapy Gaspar kormanyfdtana- 
csos, polgarmester maganlakas, 
Horthy Mikl6s-u. ' 4-59 

AllspanI hlvatal, laad Tar- 

megyehaza . 
Allameplteszetl hlvatal, m. 
. klr., Deak Ferenc-u. 4. 1-38 ;e, Esz Komdrom Balogh Mlkldsne «Kegyelets 
, temetkez^si vallalat, Jdkai-u. 15. 
1-36 
Bakonyl Adolf dr. figyved, Kan 

Mikl6B-a. , 4-79 

Banya, Erd« es Gyarl Ter- 

mek Arnslto vallalat, c6gt. 

Szunyoghy Jauos, yarm&gyehaz- 

n. 6. 3-51 

Barsmegyel Nepbank r.-t. 

(iokja, Nador-a. 31. 1-20 

Barta Istvan nemzetkttzi szallitasi 

iroda, Fereno Jozsef-rkp. 15. 12 

Barta Lajos dr. figyv^d, De&k 
Fereno^a. 5. . 1-91 

Baamtthl LIp6t szalma-, sz6na- 
es term^nykoreskedo, Bzechenyi- 
n 1. 41 

Bazsant Karoly beutes .eft m&- 
szaros, Nagyigmandi-Hi 81. 5-14 

Beck Karoly epuletfakereskedfi, 
Bercs6nyi7a. 3-08 

Seek Karoly n£, Horthy Mikl6s- 
- 13. 4-76 

Beer istvan vilianyszerelfl, Var- 
megye-u. ie. ' .1-00 

Geza viragkert^sz, 
Klapka-ter 7. ' 3-69 

Berza Janos oukraezm ester, 
Klapka-ter 7. 3-47 

Belcsak Sandorne dr. kir. 
ktizjegyzo Szvegye, Bebthy Zsolt- 
tt. 9. 5-25 

Bese 6s Alexovles mezogaeda- 
sagi g^pek, ker£kparok, varr<Sg6- 
pek es motoraikatreszek kereske- 
dese, Kossnth-t6r 3. 1-84 

Blndernlts Sandor asztalos- os 

redonyfiaeme, Kiraly pasptfk-n. 10. 

2-61 

Blaga LAszl6 m: kir. postaellenor, 

Deak Fereno-n. 7. ■ 3-92 

Blau es Frankl tflszernagyke- 
reskedff, Kanya Kalman-tgr 2. 4 AllomasfOnOksege, Esaaki palya- 
ndvar 40 

Komaromi 0szt41ymernttksSge, 
IJ&zaki -palyaudvar 2* 

Mavaut m. kir. Allamvasntak 
ktiznti gSpkocsiflzerai kirendelts^ge 

2-72 
Rendeefrpalyaudvar, arofeladaai 
penztar «4-47 

fizemelypalyaudvar, f orgalmi iroda 

4-18 
AIso>csall6k»zI ^s csillakbai 
arraentesitfl es belvizlevezeto tar- 
sulat, Szent Andras-u..4. 20 

Alt Erzsebet fuzfiszalon, Nador- 
n. 83. - 8 ~" 

Aranyl Alad^r Bzallito, tnzelo-, 
epitoanyag- es takarmanykereB- 
kedelem vallalata, t'olep is iroda. 
4.21 

Aranyossy Endre dr. figyred, 
KoaButh-t6r 6. 1-69 

Argay Lajos Komaromi Sport 
Egyesulet igazgatdja, Erzsebet- 
sziget 3-22 

Arnold Ern« egynttes hajozasi 
vail, komaromi ugynoksegeDek ve- 
aetiftje, Vagdunasor 46. 3-40 

Anbermann Ott6 cukrdsB,J6kai- 
n. 88. 3-21 

AntdtastfiUomas, Baross-u. 

1-33 

Bakos Jdzsel badogos-; Tie-, gfie- 
es osatornaEafii vallalata, Kiskbz- 
u. s. 2-56 

Bakslcs Sandor cRapido 
seallltasi vallalat 3-01 

Balazsy Istvan cukorgyari 
tisztvlselO, Bieker-u. 14. 3-28 

Balogh Mlklos fatelepe, epit- 

kez6sl es tfizeloanyagOk, RAkoozi- 
■ n,42. ■ ■ J — ' seal- 

litfi. Fereno Jtfzsef-rkp. 21. 1-63 
Bodonyl Karoly m. kir. csendOr- 

szazadosy .Nador-u. 3-91. 

Borbely Gnsztay festek-esuTeg-^ 

. kereekedo, Klapfca' Gy6rgy-u. ;4. >. 

4-49 

Bozah Zoltan dr. m. kir. tiszti- 

orvos, Seta-ter 2. 3-56 

Brann Adolf es Fla rtividaiu- 

nagykereakedd, Varmegye-u. l. 88 

Braun Andor rOTidarnnagyke- ' 
reskedo lakasa, Varmegye-u. 1. 17 

Brenner Mark es tarsa keres 
kedelmi figyn«ks.6g, oegt. Scheiner 
Andor, Nador-n. 22. 33 

Broczky Bela jogositott 6pit6- 
mester, tervezd-epitesz, Szeker- 
u. 2. 2-87 

Broczky Istvan kom fives- es acs- 
mester, Szeker-u. 2. 2-87 

Brnll Ignae epitfesi vallalat koma- 
. romi telepe, Kossuth Lajos-u. 4-42 
Bncsek lmre villanyazeretft es 

radiduzlet, V^rosh^z-u. 8. 1-66 
Buday Bela vaskereskedoV 

Bar6 Eetv»3-u. 8. 2-20 

Czlke Pal ea Tsal kOnyv-, papir 

. es irdszerkereBk., Mnssolini-u. 23. 

04-61 

„Clkta" clpdlerakat, fizletve- 

eetfi Boros Janos, Baross-u. 2. 1-09 
„Cors6" etterem, tulajdonos 
. Pek Lajos, Nagyigraandl-u. 13. 

5-30 
Czegledl Annln import-export 6s 

halnagykereskedo, Nador-a. 2.1-64 
Csakv&ry Ml kids lengyariUzein 

veaeto, Nagyigmandi-u. 43. 4-53 

Csendftr ktfzlekedes Ors, ni. 

klr:, Bzona-ter ,3-20 

Csendffrlaktanya, ni. klr., 

flzena-ter 1-39 

Csohgrady Bela dr. varosi kJJs- 

korh&zi toorvbfl, Deak Fereno-u. 151 
2-42 
Csnkas Istvan dr. Wjegyzo, 

h.-pOlgarroester lakasa, Popf&d- 

u.7. 5-02 

Daranyt Bela vltez, kisgadfioi 
. . gazttasfiga, Kisgradio-pusBta, 

Komarom ro. '■;. 2-43 

Be Antonl Bruno ffiresafizem,. 
■- Rak6czi-n. 37. " 3-14 D«csy Ballnt fakereskedfi, Ra- 
k<ScBi-u. 40. 51 

D'Ella Fere ne dr. viroBi . 
allategesBs^gfigyi tanaosos, Kos- 
8uth-te"r 608. ' 1-95 

Deme Sandor dr. m. kir. m&- 
Bzaki tanacsos, Citrom-a. SO. 3-17 

Dlakmenza (Benoes) Vagdona- 
sor 11. 2-08 

Dobos Inure drdgeria, Varmegye- 
- 9. ■ 2-10 

Dohanyarn-raktari klren- 
deltseg, m. klr^ XI. VarerM 
2-45 

Dokanybevalt6 blvatal, m. 
klr., Varerdd 1-81 

Dobos Imre drogurista, Bettthy 
Zsolt-u. 17. 4-43 

Dorner Pal poatafofelfigyeld, h. 
hivatalvezetb lakasa, Tbaly Kalraan- 
u. 9. 2-33, 

Dosztal 6s Beck kSapouti (fit 6s, 
vizvezet^k- es kanalisBzereloV 
bldogos, Szechenyi-n. 11. Jl-37 

Dosztal Gynla autogarage es 

legoltalmi cikkek, Varmegye-u. 18. 

l-77 ; 

Dosztal Jakab gepgyar es Cntbde, 

Kapitany-u. 30. 1-47 

Dozsa Jdzsel vendegrfts, Baross- 

u. *. " 3-49 

Dnna Concordia Altalanos 

Blztosltd r.-t. fdiigynOks^ge, 

itj Drozdy -Aladar, Ferene J6zsef- 

rkp. 6., . 2-94 

Dunat. baldzast vallalatok 

Egyilttes Arnforgalmanak 

UgynUksegel t 

M. kir. Folyam- es Tenger- 

haj6zasi r.-t. 

Bajor Lloyd Haj6zasi r.-t. 

Continentale Motorbaj6zasi 

r. t. 

EIso Ddnahajozasi r.-t.. 

jBzlovak haj6zas ) 

Dana szAlloda, kavehaz, et- 

terem bzv. &yorf£y Lajosne 

Fereno J6zsef rkp. 5. - 1-28 

Enrenfeld Mlklds szfics, Ra- 

k6czi-u, 1. 2-51 

Els« Magyar Altalanos Blz- 

toslt6 Tarsasag komaromi fo- 

figynOksege, Nador-u. 31. 22 

Erd01gazgatdsag v m. klrJ, 

Deak Eerenc^u. 1. 2-11 

Erdds Vllmos ny. baukigazgato, 

Nador-u. 31. 3^-57 

Erwerth es tarsal textilg6pgyar 

es vaeiintade, Klapka GyOrgyrU. ' 

4-08 

Fadgyas Aladar a fej<5r-koma- 

romi evang. egyhasmiegye esperese, 

Horthy Mikl6s-u. 10. 5-32 1-51 to 

X 

z 
o 9 

3 

u 

!8 
H Fejel Geza temetkezesi vallalkoed, 
gepjarmfl halottszallitasi vallalat, 
Gy6ri-u. 3. 5-44 

Fekete Lajosne mfiszaki saak- ' 
fizlet, Klapka,ter 2. 2-35 

Fel Lajos ffiszer- 6s csemegeke- 
reskedfl, Varoshaz-U; 12. 1-55 

Felaranyosl gazdasag tej- 
iv6ja» Singer Andor, Virmegye-' 
u. 18. 2-86 

Ferenebalmy Janos dr* vltez, 
ffll-, orr-, g6geszakorvos, Nador-n. 
30. 1-50 

Ferencz Antal dr. m. kir. tiszti 
foorvos, Tiszti palota ; 2-52 

Ferenczy Sandor dr. varosi 
k6rnazf6orVos, Halasz-u. 3. 1-23 

Ferb6tz Jdzsel utdda Gedeon 
J6zsef vasfizlet, Ferenc Joasef- 1 
rkp. 11. 3-24 

Fiedler Janos lonipari r.-t. Mno- 

gyari Wtelepe, Nag.yigmandi-n. 43. 

4-81 

Fiedler Janos lenfonogyartnla]- 
donos lakasa / 4-52. 

FiUpekEIek tfisrifa- es .szeuke- 
reskedd, a p6csl kdsz6hbanya k6p- 
viseloje, Klapka-ter 8. 3-07 

Flnta Gynla fa- 6s szenkeresk., 
Asztalos B6Ia-iit 39. 4-Q6 

Fleischer JenO dr. orvos, Kiraty 
pftspBk-u. e. 1-67 

Flelschmann Samu rum- 6s 
likbrgyar, sSr-6sbornagykereskedo, -- 
J6kai-n. 22. 1-94- 

Folia gy6gyn8v6iiyk6reskedelmi 
kft., Fereno Jfizsef rkp. 61. 2-68 I 241 Komdrom mi liitaffltttaiu iJBiiii lUMsan MleM. -RMlflMMj ELSfi TAKjgtKPflmjg SgSgBy ff* >* FolyammArntfkl hlvatal, 
m. klr., Deik Ferenc-n. 5. 1-44 

FonelAre Altalanos BIztosltA 

IntAzet komaromi foitgynbks4g6- 
nek d61i kirendeltsSge (vezetfl) 
Kahnaa Irore, Betithy Zsolt-u. 25. 
5-33 

Fdlsp&nl hlvatal, lasdvarmegye- 
haza 

Ftt Ides LaszlA lUzt- 6s ffiszerke- 
reekedo, gabona kicser61«, Hosszn- 
n. 84. 1-53 

Ftlldes VInce toll- 6s nyersbor- 
kereskedS, Teb6nallas^t6r5. 3-30 

FoldmArAsl lelugyelosAg, 6. 
m. klr., Nador-u. 1-52 

FoszolgablrA hlvatal, gesztesi 
jaras 4-90 

FoszolgablrA hlvatal, koma- 
romi jaras, lasd varmegyeaaaa 

FovAmhlvatal, m. klr. 4-71 

Fried Ernfi, Seta-t6r 9. 8-62 

Fried Kalman As lla faker: 
kedd, iroda, Erzaebetsziget 1-34 

Fried MlhalynA n. Bchuiz 

. Gertrud, Erzsebetsziget 34 

„Futura**, a magyar azbvetkezeij 

kftzpontok aruforga.lmI r.-t. biren- 

delts6g«, Ferenc J6zsef-rbp. 15. 

2-41 

Furjes Jolan lerakat, Kisfaid-u. 8. 

1-43 

Fttrth BAla dr. figyv6d, Klapka- 

Wr-». 1-60 

Fussy Kalman Iff. koolaj 6s kfi^ 

0lajterm6kek, gumiarnk 6s mflsza 

,ki cikkefcnagy- 4s kiskereskedese, 

Magy. Petr61eomiparr.-t. lerakata. 

Baross-u. 6. 2-67 

GaAl KAlmAn ThoraschitzMihaly 

ntoda fiiszer-, festek- 4s lfiszer- 
.-kereskedes, Klapka-ter 6. H 

G&bor JAzsef vit6z, Fz6na-, 
szalma- 6b term4nykereskedfi, 
Igroandi-u. 37. 4-94 

Galambos Zoltan ref. Ielk4sz. 
J6bai-u. 18. 86 

GalgAczy JAzsef bentes 6s m6- 
szaros, Baross-u. 6. 2-30 

GazdasAgl szaklskola, m. 

klr., mezogazdasaga 1-97 

GAzgy&r, Teh4nil!£s-t6r I-17 
Gede ErnO az Adriai Biztosito 

Tarsulat vez4rtitkara, Zichy- 

n. ae/b. 5-19 

Geszteg Zoltan nyug. bizt. tiszt- 

viBelS, Klapka-t6r 2. 3-68 

Gesztes Zsuzsa divattervezO, 

Nador-u, 83. 3-25 

Gross Karoly dr. orvos, Bav6 

EGtv5s-u. 2. 2-60 

GyalAkay Gynla fnvarozasi val- 

lalkozo, Klapka Gybrgy-u. 34. 

4-91 
GyalAkay Kalman vaskeres- 

kedo, Sphynx-benzin- es olajallo- 

roas, Klapka Gybrgy-a. 4-46 

GytfkAr JAzsel iparostanonc 
tskola ig., Horthy Miklos-u. 7. 4-93 

Hacker Dezso* kiJnyvnyomda, 
kb'ayv- 4s papirkereekedfi, Mus- 
solini-u, 23. 4-61 

Hacker es Neuleld elektrotech- 
nlkai, mechanlkai es radiofizlet. 
Nador-u. 21. 58 

Hadanlch Gynla dr. ligyved. 
J6"kai-u. 10. 49 

Halatfos LAszlA dr. O.T.B.A. 
foorvos, Kan MikI6s-u. 12. 4-41 

Haynal Alajos nemes, vit4z, m. 
.kir. ezredes, Tisati-palota 2-76 

Halzl Oszkar dr. belgy6gyasz- 

saakotyos, KirAlypfispBk-ii. 10. 55 

M Hangya M felBodunantnli 11. sz. 

fWtja 4-88 

Hanzntann JAzsel m4szaros- 4s 

benteBmes, Nagyigmandi-u. 4-63 Harkay LaszlA firnagy, 
u. 1. 


Gyorl- 
5-08 
Janos vasuti vendfigWa, 
szemfily p. a. 4-18 

HAzlasszonykepzfi lskola, m. 
klr., gazdasagi szakiskola telepdn 
2-75 
Hegedus Sandor dr. m. kir. 

alia- "" ; ■ -— Uatorvos, 84ta-t6r 2863. 3-10 

HelytfrsAgt tlsztletkezde,m. 
klr., tiszti palota 2-74 

Hercegprlmast Uradalom 

Landori gazdasaga 83 

Hetes Janos Mateosa fuvarozo, 

Gazda^n. 22. 2r9l 

HlnlAder Fels Jentf dr. Ko- 

m&iomvirmegye tiazti f6ttgy4sze v 
Varmegye-u. 20. 2-19 

Hitelsztfvetkezet, komarom- 
njvarosi, Bortay Mikl6s-a. 7. 4-20 

Hlvatasszervezet komiromi tit- 
karsaga, Magyar-u. 3-02 

Hofbauer Andor butorkeres- 
kedo 6s karpitos, J6kai-n. 16. 8-95 

HonvAd hadlkArhAz m. klr. 

1-80 
HonvedklegAszlto' parancs- 

noksAg, m. kir. koloswr-lakta- 

nya, Saicbonyi-n. 21. 3-34 

Hnng&rla vlIlamossAgl r.-t. 

Szent lmre-ui 4. 4-60 

Hunyudl LaszlA dr. vit6z, var- 

megyei 16jegyzo, Thaly Kalman-u.e. 

2rl4 

Hnttlray Janos, Ferenc J6zsef- 

rk P . ei. 2-93 

Httbner BAla dr. fogorvos, Na 

dor-u. 27. 2-28 

Htlttlnger Gynla m. kir. posta- 

ellenfir, Br. Ebtvos-a. 49. 3-99 Katonal Apttletek As hatA- 

sfigokt 

KatoflakSzppnt : 85, 1-80 

Leventeparsag varosi && jarasi 

2-78 
Lovassagi laktanya 5-27 

GesBtesi jarasi katonai par^ag 

4-72 

Kanlmann Nandor Cveges 4s 

k4pkeretezfl, fiveg- 4s poreellAnke- 

reskedfi, K6rhAz-Wr 5. 02-26 

t-. gabo- 
62-26 Kanlmann Sandor llszt- 

ria- 6s term6nykeresked<* Wim v]UAM0SH9v£Tirr| IparlelngyelAsAg, m. 1 

kerliletl, Nador-u.' 67. 32 

Ipart&rsnlat, a komiromi jiras 
reszere, Nador-u-. 67. ■ 67 

Ipovitz g6pgyar, Nidor-n. 67. 28 

lpovltz Ivanlf Taskeresked6s, 

Klapka-t6r 2. 27 

IvAnfl Ilona m.kir.posta s.ellen- 

6rn0, Bercs6nyi-u. 10. 2-80 

Izr. hltktfzsAg elnttksAge, 
komaromi, Bard EotvSa-u. 

2-65 

Jady Janos IIJ. tfizifa-, sz4n- 4s 
6pit6sianyag-kereskedo, saobafestft 
6b mazolo, Asztalos B61a-a. 25. 

4-29 

Jakab Istv&n sb'rnagykeresk., 
Klapka Gyorgy-u. 40. 4^-1 1 

JfirasblrAsag, klr., Deik 
Ferene-u. 4. l 

JArAsblrAsagl klrendeltsAtf, 
klr. 4-14 

JAkai M kezmftvelSdesi 4s muzeum- 
egyesfllet, Nador-u. 13. 2-05 

JAkat mozgAIAnykApltzem 

k.f.t., Nador-u. 3.39 

JugoszlAv klrAIyl haJAzAs, 

Ferenc J6zsef-rkp. 18. 10 

JnhAsz Gynla Els6 Magyar Alta- 

lanos Biztosito TarSv titkara, KirAly 

pfisp&k-u. 90. 81 

JnrkOTlch MlhAlynA kozmeti- 

kai iat6zete, Varmegye-u. 4. 84 
KAdas Tlbor dr. Ugyv4djel«lt i 

Bajnal-u. 5.- 8-73 

KAldy Barna 6piWmester, 

Kiralypfisptik-n. posta6pitkez4s 

2-37 
KallsA Behozatall r.-t. mezo- 

gazdasagi saaktisztviseldje, Kirily 

piisp6k-u. 29. 2-53 

KAI lay Endredr.kir. k«z]egyz6, 

Nador-n. 39. 78 

K&lm&n Rudolf dr. tfozolga- 

bir6, Klapka Gyorgy-u. 4-23 
KalmAr KAroly m. kir. fflhad- 

nagy, Klapka Gyfirgy-u. 82. 4-28 
Kathona Tlbor dr. figyv6d, 

Jokai M6r-^u. 12. 47 

Karsal Zslgmond Mateose teher- 

aut6invaroio, BeStby Zsolt-u. SS 
4-89 KAkesy Allh&ly ]iszt>, terminy-, 
takarmduynagy- 4s kiskereskedfi, 
«Hombarj> bisomanyosa gyogynti- 
v6nybev41td, Kossnth-t6r 12. 

3-63 

Kellner LaszlA fuszer-, liszt- 4s 
csemegekereskedese. P6czely-t6r 
4-48 

KemAny Emit ifszt- 6s tenn^ny- 
kereskedfi, Ferenc Jozaer-rkp: 19. 90 

KemAny TestvArek fflszernagy- 

kereskedo, Ferenc Jozsef-rkp. 19 

1-29 

Kereskedok testUlete, Nador- 
- "• 1-99 

Keszegh ZoltAn varosi szamvev. 
tanaesos, Arany Janos-u. 19. 4-73 

Klk»t«, m. klr., nemzetl 
szabadkiktftA As Tenger- 
hajAzasl VAllalat komaromi 
telepe, kikoSovessetfl 3-^5 

Forgalmi 6s rakodasi osztaly 65 

Klnes IHAr Fla uveg- 6s porcel- 
lan-nagykeresked6 6s poreellAn 
fest4sz»c, Varmcgye-n, 9/11. 3-15 

Kiraly JAzsel dr., a budapesti 
II. sz. seb6szeti kljnika v. tanir- 

segede, sebeszfOorvos, S6ta-t6r 
2930. 9 

Klralyl MiklAs gy^vmerdn. 
Klapka Gy8rgy-u. ' " 4-8O 

KIsalloIdl KertAszetl Fel- 
UgyeltfsAg, m. klr., Fhthuc- 
J6asef-rkp. 16. y 2-59 

Klsalltfldl Mezogazdasagl 
Kamara, Viraor-u. 2. 2-34 

Klsalltfldl Szarvasmarha- 

tenyAszttfk SztfvetsAge, 

Ferenc Jozsei-rkp. 16, 1-73 

KIs Varga Gynla <fJ6kai * kfinyv- 
keresked6s, Grf. Teleki Pal-11. 2. 
3-74 

Kiss LaJlos dr. orvos, nyug. tbrzs- 
orvos. Szent Istvan-t4r 4. 5-04 

Kiss PAEnA ttzv. butorkereskedo,' 
Borthy Mikl6s-u. 11. 5-22 

KAber As TArsa eeetgyar, Ferenc 
J4zsef-rkp. 3$. 3-36 

Koltay Rezstf ffiszerkereskedo, 
Varoshaz-u 1, 39 

Komaromi AtlAtlkal Club 
Bporttelepe 4-45 

Komaromi Egyesult flen 
germalmok : 
KOzponti malomtelepe, iSrsek- 
ujvari-dt 74 

Komarom-ujvarosi malomtelepe, 
Klapka-dt 4-83 

Varosi iroda: Baross-u. 6. 93 

Komaromi Elso TakarAk- 
pAnztAr, Szent Istvan-u\ 3d. 
Internrban 
Helyi 
Igazgat6 lakasa 242 94 
21 

1-81 

Komaromi fatelep k.I.t. 6pu- 

letfa-, epit6si anyag, betonilzem, 

tiizelfianyag, Horthy MikI6s-u. 17. 

4-35 

Komaromi Jarasi Hltelsztf- 
vetkezet mint az Orszdgos K8z- 
ponti HitelazOvetkezet tagja, NAdor- 
U. 27. 1-30 

Komaromi JAg-, Szlkvlz- As 
Arutorgalml Sztfvetkezet, 
Kiralypflspfik-B, 20. 1-48 

Komaromi KAlmAn 6pit6mes- 
ter, Klapka Gy8rgy-u. 4. 5-05 

Komaromi Kaszlno, Nddor- 
3-27 Komaromi ktfzsAfl poIgArl 

Hulskola,lasdKomarOT)ith).s7aU. 
kir. yaros dm alatt 

KomArom thj. szab. klr, VA- 
ros hlvatalal, tlzemel As 
InlAzmAnyel: 

Adohivatal, Klapka-ter 1. I-35 
FOjegyzo, Klapka-ter J. 2-44 

Gazdasagi tanacsnok, aljegyzfik, 
Klapka-t6r 1. 1-90 

Katonai Ugyosztaly 6sa6pmozgalmi 
nyilvaatartas, Bzent Istvan-n. 10. 

3-71 
Koppanmonostori kiizs. elemi is- 
kola • 4-85 

Kfizjoleti sziivtftkMet, J6kai-u. 1. 

2-89 

Kozkorhaz, FUUip Zsiginond-n. 37. 

81 

MentOk, Ferenc .Josisef-rkp. 51/52. 
7 
M6rn«ki hlvatal, Ko3sntlt-t6r 7. 

1-93 
Penzttgyi tanacsnok, Klapka-ter 1. 

3-53 

Polgari krtzs. fiuiskola, Denk Fe^- 
renc-n. 10. 1-86 

Rolgarmester, Ktapka-t6r 1. 3 

Szamvev6s4g, Sz6chenyi-u. 24. 

1-72 
Szeg6nygondoz6 hivatal, Dnna-u. 

3-77 
Szeretethaz. Gyar-a. 4-77 

Tiszti orvosi hivatal, Kosanth-t6r 7. 

2-90 

Tfizoltosae-, Ferenc Jdzsef-rkp. 51/52. 

7 

TQzoItossig, Horthy tfiklfa-iit 4-69 
Vagohid, Balpart 63 

Vagdhid, Jobbpart 5-47 

Varosmajor, Ferenc Jcizser- ■'. 
rkp. 51/52. 3-54 

ViKTnu ktoponti niiitiplye, Ferenc 
Jttzsef-rkp. 1. . 25 

Komaromi Textlllpar k.l.t» 

foaogyara, Uri-u. 20/28. 4-82 

KomArom vArmegyel Allat- 
tenyAsztb-Kgyesttlet, Var- 
"meisryehaza 2-88 

KomArom As VldAke Ipar- 
testUlet 6rdekk6pviMeleti testii- 
let, Klapka Gy«rgy-u. 1. 5-34 

Komaromi Vlktorkofarago- 
mester, Teinetoaor 27. 2-70 

Komaromi vlllamosmttvek 
szaklizlete, Nador-u. 5. 1-02 

KomlAs Dezsfi dr. orvos. 

Magyar-u. 3. 1-45 

KomlAs JAzselnA fa- 6s R»4n- 

kereskedd, Kalapos-n. 5. 2-86 

Koncz Lajos vend6gI6s, Ferenc 
Joesef-rkp. 1.5. 3-44 

Koncz Zoltan dr. orvos, Gyfiri- 
u. 11. 4-08 

KontrollbHro, Koz4{>eur6pai Ter- 
m6nyellen6rz0 r.-t. k6pviselete: 
Zichy-u. 16. 4-87 

Kosch Arnold vas- 6s f flszerkeres- 
ked6 : Kafryigmandi-Ui 31. 5-28 

KovAcs Ferenc garAzs- 6s auto- 
szerelOmdhely, Rak6czi-a. 24. 2-83 

Kov&cs Imre dr. orvos, Varos- 
baz-u 99 

KovAcs HlhAly vend4gI6s. Vasut- 
«. 2000. 2-98 

KovAch Tlhamer gyigyszertar, 
Varmegye-u. 2. 1-88 

Kov&ts Gyula dr. orvos, Klapka- 
1-70 

Kttltts ZoltAn b6rl6 4-99 

Kortfssy JAzsel m. kir. gazd. 
felilgyelfi, kiaalffildi kiirzetl nf(- 
v6nytermel4si eload6 t Varmegye-: 
hdz 2-82 

KftvAry JAzsel Ar, «gyv6d, 
Duna-n. 95 

KtfzkArhaz, lasd Komarom thj. 
szab. kir. raros oim alatt 

Ktfzpontl kAvAhaz As szAI- 
loda (Troraler HiMosj, Varme- 
gye-u. 14. 26 art azonnal helyesbitsUk. Komdr&m Krausz Artar dr. orvoa, Ferenc 

J6zsef-rkp 17, 15 

Knn ArpAd dr. kismarjai.KoEsnth 

Lajos-a. - 4-22 

Kun ArpAd dr. kismarjai, ugy- 

ved. Beak Ferenc-u. 3. 2-71 

Kuthy L&sZlA nzoni, m. kir. aza- 

zados.Frigyes laktanya I. sz. 4-68 

Kill kereskedelmi Blvatal 
KlrendeltsAge m. klr., 

Nador-n. 40. 8-64 

LaczkA IstvAn mftszaki gumi- es 

olftjkeresk., Felvid6ki-n. 24. 5-16 

Laky Ferenc dr. orvos, Megye- 
resi-u. 3fi/b. 2-73 

Laky TestvArek divatarnhai. 
Nador-u. 9. 2-09 

Lnng&cbadl GyulAnA dohany- 
nagvarns. Nador-u. 37. 3-09 

LAszIA Gyula mflszaki, pnmi, 

vegyesaeti-arnk, pabona- 6a liszt- 
nagykereskedese, Baroas-o. 8. 

p93 
Lengyel Armin dr. iigyved, 
Kiraly pfispek-u. 13. 3-Q4 Lengyel LAszIA dr. 

Mnssolini-nt 48. ttgyved, 
4-15 Papp SAndor asztalostizem, 
Mussolini-u. 26, 5-50 

Papp Sandor bttorraktara, 
Klapka-tOr 4. Lenkey Odtfn in. kir. szazadoa, 
Templom-u. 9. 5-35 

LestAr IstvAn or. e. prepost, 

plebanos, Szent Istvan kiraly-tlt. 
2-22 
Llgarf BAla nemes Komarom- 

kikoto" vezetojenek lakasa, kikb'tSi 

tiaziilak 1-56 

MpAth JAzsel Central ant6- es 

rnotorttzeme, beraut6 vallalata, 

Klapka GyiJrgy-n. 16. 4-95 

LIpAth KAlmAn vm. iroda- 

igastgatfi, Deak Ferenc-u. 7. 2-79 
LIpAth Lajos cnkraaz, Mussolini- 

n. 20. 5-12 

Llpscher MAr dr. orvoa, Ferenc 

J6zsef-rkp. 7. 43 

LArand IstvannA kb*nyv-, paplf-, 

nj8£g-,ir6szerkereskea'esesk61c3tm- 

kOnyviar, Klapka-ter 9. 3-16 

LorAnd MlhAly lakasa, Nador- 

vonalsor 1946. 3-37 

Lorand TestvArek fakereskedk?, 

Pava-u. 79 

LuptAk BAla borkeresk., Sphynx 

benzin- ea olajallomas, Peczely-ter 

4-78 

M. ktr. folyam- AsTentferha- 

J AzAsi R.-T. komaroml haJA- muhelye, Erzsebet-aziget 6 Magyar klr. Folyam As Ten- 
gerbaJAz&sl r.-t. komaromi 
szertara, Erzaebet-aziget 

M. kir. KHzegAszsAgugyl In-I 
tAzet komaromi allomasa, (v&rosi 
kozkorh&z). AUomaavezetfi : Csong- 
rady Bela dr. ffiorvos 3-19 

M. klr. KttzellAtAsl Felttgye- 
IAsAg, 2-24 

Magyar filet PArtJa kflzponvi 
varmegyei titkaraaga, Deak- 
Ferenc-u. 3. 48 

Magyar Folyam As Tenger- 
hajAzAsl r.*t. komaromi figy- 
noksege 4-27 

Magyar Gabonakereskedel- 
ml r.-t. termenybevasarlasi ki 
rendeltsege, Ferenc J ozaef-rkp. 61. Magyar kttzttsztvlseKfk f©» 
gyasztAs! termelft As ArtA- 
kesittf szovetkezete, Barosa- 
n. 3. 2-69 

Magyar MezffgazdAk allat- 
ArtAkesltd r.-t., baromfl- 
hlzlalA As klv. k.f .t., Ferencz 
J6zaef-rkp. 6. 3-72 

Magyar MezSffazdak SzSvet- 
kezete bisaltoiai kirendeHaege. 
Koasnth Lajos : ter 48. 1-21 

Magyar YOrtfskereszt Egylet 

Komdromi Caoportja, Saechenyi- 
u.ia. , 3-43 

MarAz BorbAla ra. kir. poata- 
seg4dtisztn8, Baroas-n. 8. 3-85 

Marlanam kath fiuinternatus . 
Kiraly pUspbk-u. 36/38. 2-03 

Mateosz' komaroml klren< 
deltsAge, K6rhaz-ter 6. 3-32 

Mayer ErnCf sOrnagykereskedS, 
Szechenyi-u. 1-06 Melnl Gyula r.-t. kave- ea tea- 
behozatal, Nador-n. 2. 1-22 

MAntelep paranesnoksag 

MAntelep, 3. azakasa 1-18 

Menttfk, lasd: Komarom tbj. szab. 

kir. varos cim aiatt 
IHerkur blztosltA fofigynoka^g, 
Nepbank». J6kai-n. 8. 1-58 

Mersleb Armand a Komaromi. 

Elsft Takar^kpenztar tlgyv. igaz- 

gatoja, Varmegye-a. 34. 1-61 

Messlnger BAla foldbirtokos, 

Becsali caarda 1^6 

Mezey JAnosnA dr. ttzv., 

Deak Ferenc-u. 7. 8~70 

Mezey J&nos dr. 11]. sznl^sz, 

nflorvoa, DeakFereno-n. 17. 

Mezey-szanatorium 1-41 

Mlfaallk GasztAvuveg.porcellan, 

festekkereak., epUletiivegezea, kep- 

kereteaes, Horthy Mikl6a-a. 2. 4-04 

Mlhallk LaJosnA »zt. tnzifa- 

es szeakeresk. , Ferenc J6zaef-rkp. 56. 

68 

Mlkola Ferene dr. figyr^d 6s 
Mihr>la Qyala dr., EStvoa-u. 16. 

2-01 

Mllus JTAnos kelmefestft, vegyttsz- 

tlt6 6a g6zmos6nzem, Nador-n. 48. 

2-92 

Mob&csy Janos dr. ligyved, Ki- 
raly pfiapsk-o e 1^68 

Monostorl ktfzsAgl lskola, 
lasd Komirom szab. klr. megyef 
vivos cim alatt 

MArAcz JAzsel drogeria, J6kai- 
u. 27. 2-55 

HArAcz LAszlA kereskedelmi kep- 
viaaleti es tfiaelflanyagok megren- 
delesi irodaja, Klapka-ter 2. 1-04 

MArAcz PAter vHlanyazerelft es 
massereaz, radioszakfizlet, Cordatic- 
gnmi, Nador-D. 16. 44 

MArocz SAndor ranwi allatorvos, 
Klapka GyOrgy-n. 5-29 

MArAez Sandor fftszer-, gyarmat- 

ara- es termenykereakedfi tlgynak- 

aeg, Kak6ozi-ti. 11. 3-87 

Muck Bezsti pekmester, Baro B«t- 

vOs-u. 61. 2-64 

NAdasdy GAzanA ttiv^ Koppan 

monostoi. szOIldbegy (fizemben: 

V/l-XI/31-lg> 4-75 

NAdor ErntfnA, Kiraly pfiapbk- 

n. 16. 1-08 

Nagy Dezsfi kir. tOrrenyezeki 

taniceelofk, Szechenyi n. 8. 3-12 
Nagy IgnAc ifiszerkereskedO, 

TfrMy Qyula-u. 6. 4-16 

3-11 lNemzetl Szabadklktftfi, m. 

klr. 3-65 

NApmtfTelAsl varmegyei titkari 

hivatal, Virmepyehazu- 18. 2-95 
Neuhauser JAzsel mirnak, J<5- 

kai-u. 8. 3-33 

Neuwelt PA1 «Salvator» gyogy- 

azertar, Varo»hAz-n. 6. 1-74 

Nenwlrth Viktor szlkyizgyar, 

Pandat6-u. 18. 87 

NorAk BAla latszoresz es tot6- 

szakdzlet, Nador-o. 19. 39 

NtfvAnyegAszsAgUgyl kUrzet, 

komaroml, m. klr. QySri- 

n. 2. 5-^42 

Nyllaskeresztes PArt komarom- 

megyei tSzponti irodaja. Iroda- 

vezetd Bakos Sandor 2-58 

OrszAgh MArla m. kir. posta s. 

ellenornfl, Megyeroai-u. 23. 3-88 3-41 
Pataky LAszlA dr. kttzkdrhazi 

foorvos, sztilesz, nfigyogyasa, Dnna- 

n. 8. 3-13 

PAk Ferenc dr. szemorvos, N$dor- 

32. 1-85 

PAnzttgylgazgatosAg 9 m.klr., 

Horthy Mikl6a-u. 4-06 

PAnzttgyfirl blztosl kerUlet- 

vezeto', m. klr. 4-36 

PAnzttgytfH eloadA, m. klr. 

4-56 
PAnzttgytfrl szakasz, m. klr. 

4-40 
Pettfcz JAnos asztalosarugyar, 
Klapka Qy8rgy-u. 4-65 

Petffez KAroly tuzila- es ezen 
kereakedS, Megyeri-u. 18/20. 2-54 

Petrorszky MenyhArt epiteai 
vallalat, lakereskedes, Kakiczi- 
u. 36. 57 

Pick RichArd liaat, gabonamag- 
vak es mezogazdaaagi termekek 
tlzlete, Baross-n. 5. 2-82 

Lakasa: aatenberg-u. 240/2. 62 

Podium szinpadi Jogv6d6 irodija, 
Bar6 Ebtvtia-H. 16. 2-01 

Poll&k JAzsel dr. orvoa, Nador- 
n. 75. 23 Ratlmovszky JAzsel enkrasz, 
J6kai-u. 2. 3-88 

Rauscber Zsig motfdnA koime- 

tikai inteaete, De&k Fereno-*. &. 

1-76 

klr. 

4-31 PolTArJAnoskB-,granit-,marvany- 


ipar es eementarn, Qazda 


-«. 23. 
3-58 


PongrAcz JAzsel, Nador-n. 73. 
1-27 


Postabivatal, m. kir. 
rom 1. sz., J6kai-u. 18 


Komi- 
F0n5k 


1-01 


FOnSki iroda 


2-47 


Ffip^natir 


1-25 


Poeta-osztalyveaetfi 


2-23 


Rovatolas 


1-82 


Tavbeszelo ellenCr 


2-50 


.TaviratkSzvetites 


2-49 


Vonalfelvigyizo 


2-48 


MQ3zer6sz 


2-98 


PostahlTataLm. klr M 


Komarom 


2. (palyaudvar) 


4-37 


Kirendeltseg vezeto 


4-44 


Postahtvatal, m. klr., 


Komarom 


4., Templom-n. 1. 
FfinSkaeg 


4-98 


F6penst&r ea felvetei 


4-83 


Tariratkazvetftes 


5-00 


Leadas, rovatolas 


4-97 PostatgazgatAsag, aoproni kir, IV. epiteai osztalya 2^40 OrszAgos Magyar B&zliparl 

Szttvetkezet, kb'zponti telepe, 
Szent Imre-u. 29. 5-18 

OrszAgos TArsadalomblz- 
tositA IntAzet komaromi kern- 
leti pensmra, Peak Ferenc-n. 13. 
72 

„Otthon«* k&TAbaz,tal. Horrith 
Ferenc, Nador-n. 14. 30 

Opatovszky PA1 kereskedelmi 
tigynSksGg, Megyereai-tt. 6. 3-96 

PaAr Lajos dr. If J. komarom- 
djvaroai kir. kSzjegyzO, BeSthy 
Zsolt-n. 9. 05-25 

Pannonbalml IdapAtsAg JA» 
szAgkormanyzAs&ga, Nador- 
n. 10. 35 

Papp KAlman m. klr. mern9k, 
BirdEotvOs Jozsot-tt. 46. 3-05 Pragay Endre viraguzlet, Jokai- 
u. 21. 2-38 

Pragay JAnos paprfkanagyke- 
reskedO, Ferano JosaeNrkp. 17. 
3-31 

Present Bern&t gabonakeres- 
kedfi, Ferenc J6zaef-rkp. 64. 56 

Pressler Viktor rttazemagykeres. 

kedo. Nador-n. 77. 1-78 

PrAnay AladAr dr. ngyred, 

Kirily pSspek-n. 9. 

PrOvldentia blztosltA r. 

kom&romirezeragyntlksege, Ferenc 
Jizsel-Tkp. 1-07 

Puhr TlTadar rnm-, likflr- es 
8zeszfeldolgox6~, Ferenc JOzsef- 
rkp. 21. 3-46 

Puskas Ferenc ditr6i, m. 
poatatiazt, Magyar-n. 5. 8-67 

PuskAs Zoltan dr. kOrhazi at 
orvos lakasa, CregvasataMlomas 
2860. braz. 2-85 

Ptinktfsdi PA1 m. kir. gazd. feln 
gyelfi, Szechenyi-u. 38. 3-79 

Pyber BAnes-dr. gyerk6nyi, 
Kiraly p«spok-u. 16. 91 

Pyber K&lman dr.varoai tiszti- 
figy6az, V4rmegye-u. 2. 1-10 

Pyber LAszlA,Varsor-a. 18. 1-] 

RAcz Ferenc fa- £s saenkeresk., 
Megyercsi-u. SO. 1-11 

Klserdfilo 89 

RAtz BAnlel bentes /is mesziros, 
Klapka^ttr 2. . 3-50 RendtfrkapltanysAg, i 

Vezotftje, Mossollni-n. 36. 
Vezetdjenek lakasa, Zieby-n. 32. . 

4-02 
Helyettes 4-74 

Kapinanysag, bnnugyi oszt. es de- 
tektiv ssoport^MuaaoUni-n. 36. 4-92 
. 6rszemelyzeti osstalya esfirszobaja, 
J6kai-n. 17. 1-49 

Vasnti flrezoba, D61i p. n. 4-10 
Renner FerencnA berantovdlta- 
lata, c Bteyer-Skoda» antok k6pvise- 
lete, Baro EBivSs-n. 3-52 

Renner Imre, Renner Miksa 
gabonakereek. ceg tnlajdooosa, 
gazdalkodo, Bar6 E8tvtts-u. 26. 8 

RAsz Albert cukorgyari felugyet-5, 
Klapka Gytirgy-tt. 12. 5-26 

RAtAsz ErnS As Istvan gazda- 
sag, Nagylel 66 

BAvkapltAnysfig, m. klr. 

^34 

6rszoba, Dnnapart 2-66 

ReTtczky IstvAn altapan lakasa, 

Varmegyebaza, K6rhaz-u. 2-18 

RlgA Bezstf dr. tfidobetegsegek 

es tuberkuWzis szaborvosa, kOz- 

kOrhazi ffiorvos,, Nador-u. 41. 60 
Robonyl OszkAr dr. rogorvos, 

special is ta, Kiraly pfiapSk-n. 8. 

2-21 
Rojthy Antal J. ea Tsa gyogy- 

nb'venynagykereskedo, Ferenc 

Jozaef-rkp. 17. 8-61 

RAm. kat. plAbAnos (Szent 

Andras templom) Szent Istvan 

kiraly-nt 11. 02-22 

Rosenbaunt Aron kereskedo, 

J6kai u. 11. 3-78 

RozsnyAI ImrAnA bornagykeres- 

kedes, Klapka-ter 9. 2-04 

Raider Benrlk v&skereskedft, 

Kossuth-ter 1. 29 

Ruska JAzsel fakereskedd, Ber- 

cs6nyi-n. 1-71 

SArl Imre ref. lelkesz, Horthy 

MiklOs-n. 2. 5-86 

Sarkany Gyula m. kir. drnagy, 

Tisztipalota 3-26 

SaskA Tibor postaellenor, firtek- 

njvari-u. 28/21. 8-45 

Schiller PA1 ffiszernagykereskedo, 

Varmegye-u. 82. 59 

Schmldeg Jen« ICldbirtokos, 

Kossath-ter 44. 14 

Scbmldtbaaer Lajos igmandi . 

keseritvizvalialata 4-51 

Scholz Ferenc igazgai6 lakasa, 

Zichy-u. 26. 4-12 

Scbutzengel Ferenc tpiiletfa- 

kereskedO es epiteai vallalkoeO, 

Nagyigmandi-u. 4-32 

Lakasa 4-57 

Scbwarcz JenA gazdaaaga, 

Fereno J6zsef rkpt 62. 78 

Singer Andor (Sldbirtokoa, Fet- 

aranyos 96 

Singer Bezstt dr. varosi kSzkor- 

haz ny. igazgato (oorvosa, Dana- 

« i'e', 1-15 

Slrcz JAnos vizveaetek ea csator- 

nazaai vallalkozd, badogoa-dzemv, 

betonarutelepe, Pecaely-ter 4-58 
SAhlvatal, m. klr. Dob&ny- 

bevaltO-telep, XXI. raktar 1-75 
Somlal AltrAd m. kir. mernSk. 

Knn Mikl6a-n. 10. 4-67 

Somorjal Janos (Itazer- csemege- 
kereakedo, Klapka-ter 9. 2-16 

SoAs Odttngyfisaertar, NMor-n-33. 

70 

Sopronl As Koszegl PolgAri 

Serl«zdAk R.-t. 5-39 

Spllberfer BAla kfinyvelC, 

Halaaz-n. 4. 2-00 

Spitz SAndor tisitviselfi, Gnten- 

berg-n. 1272. 19 

Stern Izldor batorh&z, Jokai- 

n. 4. 1-54 

Stern Zslgmond Stern Ellas fia, 

bor-, cukorka-, osokolade- es b6- 

nagykereskedfl, Bir6 EOtvtfs-u. 10. 
1-42 9 

a 
* 

3 

or 

08 
N 

8 

z 

2 

O I 243 Komdrom BSirld Ideig besiSlitink. Snlacslk Laszld dr. varosi al- 
jegyzd, Beothy Zsolt-u. 13. 5-11 

Saranyt Ferenc apat, esperes- 
pl6banos ' 5-07 

$zabad Pat fnsz.er- 6s.csemegeke~ 
reskedo, Klapka Gybrgy-u. 14. 

5-24 

Szab6 Erno~ m. kir. postatisztvi- 
selo, Szek6r-n. 17. 8-80 

Szabo Gabor dr. v. fogalmazd, 

Kisusapo-u. £0. 2-29 

SzabA Lajos 6pit6szeti vallalat, 
kflmiives- 6s acsiuester, Megyercsi- 
u 36 1-32 

Szabo Lajos vit6z, markotanyos, 
Belsovar 2-57 

' Szabo Lajos m6rno"k, tuzoltofopa- 

rancsuok, lakasa, Bercs6nyi-u. 24. 

3-23 

Szabo Sandor dr. ezredorvos, 

Klapka Gyorgy-u. 40. 4-09 

Szabo Tivadar dr. syermek 6s 

Rontgenszakovvos, O.T.I, rendelo- 
iat6zeti fdorvos, Kertesz-u. 14. 

2-06 

Szaho T.-ne Dr. Simon 
Sarolta csecseLnG- 6's gyermek- 
azakorvos, Kert6ssi-u. 14. O2-O0 

Szalal Jozsef ttizifa- 6s sz6n- 
nagykereskedo,telep: kikoto" 1-40 

Szalay Jozsef m. kir, p6nztig.yori 

feltigyelo, Bercs6nyi-u. 6. 3-48 

Szanto Lajos vend6gies, Rak6czi- 
u. 38. 2-31 

Szeged I Jozsel m. kir. posfca- 
h'ivatali igaegat6. Mvaialvezeto 
lakasa, Templom-u. 16, 4-38 

Szeldl Rezso" fuszer- 6s csemege- 
kereskedo , 4-50 

Szent ' Benedek-rend, N&dor- 
n 10 2-02 

Gimnazium jgazgatdsag, Kiraly 
pnsptik-u. 2-81 

Szent lr mat Istvan dr. j. r 
kir. alhuorvos, Klapka Gyiirej 
u. 23. [ • _ 5 =15 

Szent Istvan gydgyszeriar 
Kossutn-t6r 49. 3-98 

Szekelyhldy Gyorgy dr. 
ra. kir. tisztifoorvos, Uj-u. 21 

3-00 

Szefes LaszFd tieirtes 6s m6szaros. 

! katonai szallitd, J6kal-u..3. 92 

SzIJJ Ferenc dr. m. kir. kormany- 
ifltanAcsos, ny. polgarmester, Beak 
Ferenc-u. 7. , 3-29 

Szoclalts n#verek, Tolnai-u. 5. 

2 " 12 
Szomolanyl Arpad dr. m. kir. 
posta ieiligyeW, Bz6chenyi-u, 1«. 
2-17 
'Szondra Jozsel rum- is likor- 
gydr, cFanton benzinlerakat, 
R&kdczi-iit BS. 2-25 

Szoke Ballot dr. <rM6p» kBzponti 
vanuegyei titkar, Megyercsi-u. iff. 
3-59 
, Szoke SandOr Ijszt-, gabona- 6s 
tera6nykereskedo, Bar6 Eotvos- 
«. ». 8-42 

Szbnyf Antal ny. alezredes, 
Templom-u. 4/a. 5-28 

Szunyogby Testverek vas- 
; kereskedfi, Nador-u. 7. 1-40 

Tanfeltlgyelffl htvatal, m. 
kir., Varraegye-u. 2 

TankerUIetl kir. folgazgatol 
hlvatal, Horthy MikldsrU. 25. 
4-01 
Taub Markus fakereskedo, Vag- 

dnna-sor 42. 4Q 

„Terno" altalanoa kereakedalini 
forgalmi vallalat eyari vez6rk^p- 
viselete, Kun Mikl<5a-u. 4. 4-64 

Tomanoczy Jozsel dr. figyv6d, 
Klapka-t6r 4. 24 

Tdtta Sandor szdllitofizlet, Klapka- 
t6r 9. p 75 

T«th Zslgmond szillitfi, Meg-ver- 

cfli-u. 77. 52 

TOIgyessy Kalman Futura r.-t. 

knendeltsfigvezeteje, 8z6na-t6r 8fi2, 

3-55 

Titrvenyszek, kSr., Dedk Ferenc- 

■ *•*■ 5 Ttfrvenyszekl vlzsgaloblrd, 

Deak Ferenc-n. 4. 2-07 

Trlesztl altalanos blztoslt6 
tarsnlat f6ngyn8ka6ge, Nador- 
n. 24. 71 

Torek Geza feBt6kkeresked6, 
Varoshaz-u. 7. 2-39 

Tnrol f Umszlnhaz, Melkovics 
Mihaly, Koinarom-Ujvaroa Kan 
Mikt6s-u. 11. 4-70 

Taral szalloda es etterem, 

tul. Mikas Istvan, Fereno J6zsef- 
rkp. 1-87 

„TUd6beteggondozo M ^ 

Sz6chenyi-n. 23. . 1-Q5 

Ttizoltosag lasd: Komarom thj, 

szab. kir. varos cirti alatt. 
Tiizoltoszertar, Klapka 

Gyorgy-U. , 4-09 

„UnIo" nyoinda 6s kSnyvkiadd 

szovetkezet kfinyv-, 6s papirk^res- 

ked6s, 8zt. Istvan kiraly-iit 29. 80 

Ugyeszseg, kir., Dedk Ferenc- 
11 4. 1-12 

Varecha Jozsef es ttzv. Pon* 
graez Mikldsne dohanynagy- 
arusok, Mussolini-u. 23. 5-09 

Varga Imre dr. varosi orvos, bel- 
gy(jgyasz, Krtn Mikl6s~u. 6. 4-05 

V&rmegyehaz kftzpont 

50, 1-24, 1-59, 53, 1-92 
Varntegyel gazdasagl fel- 

Ogyeloseg, Varmegyehaza 2-18 
Varmegyel kbzp. forgalml 

addhlvatal es malomosz- 

taiy 4-55 

Vegh Nandor asztalos-.es redfiny- 

iizeme, Pandat6-u. 1. 8-88 

Vermes Lajos varosi p6nztaros 
Beothy Zsolt-u. 13. 4-62 

Vertessy Kalmanne ffiszer- 6s 

csemegekeresked6s, Klapka-t6r 5 

98 

VIUanyteGep 3J 9 1-33 

VIrog Mor dr. 1igyv6d, Nagy- 
igmandi-u. 4-66 

Vfzer Jend ecetgyar, Klapka 
GySrgyrU.ai. 4^26 

Vlzkelety J6zseS ?abona-. mag-, 
liszi- es takarmanykeresked^ 
Mnssolini-ut 48. 04-15 

Volanszky Sandor m6rnok, 
Kossucli-t6r 636. 3-OS 

Vdrtts Andras villamossagi 6s 
mfiszaki keresked6s, Nagyigmaudi- 
U. 24. 5.17 

Walzner Endre dr. orvos 
Rak(5czi-u. 7. 2-07 

Wtisz Gyula fakereskedo telepe, 
Klapka Gyorgy-u. 35. 4-3g 

Welsz Janos 6pit6sem6mok, fa- 
kereskedd 6s 6pit6si vaJIalkozd, 
Rakoezi-u. 3,5. 1-14 

Welsz Jozsef ffiszerkereikedo, 
Nador-u. 20. 18 

"WeJsz Lfpdtne ittzv. mfesearoa, 

Szeut Andras-u. 10. 16 Welsz Pal villanyszerelo, Sz6na- 
t'6r 862. i_ 19 

Welsz Testverek fiiszernagy- 
kereskedOk, Kossuth-t6r 49. 54 

WfEhelm Armln fa- es sz6n- 
kereskedi), 6pit6si anyagok, Nador 
vonalsor 3. 1-83 

Sagyva Albert muszaki s. tiazt. 
Vagduna-sor 27. 3-35 

Zechmelster Sandor textil- 
keresk., a komaromi-jarasi keres- 
kedelmi gr6mium ig. biztosa, Var- 
megye-u. "}. 36 

Zeneszerzok SzUvetbezete- 

nek Kb'rzetj irodaja, Br. Eotvds- 
u. 16. 2-01 

Zsombor IHlkl6s dr. iigyv6d, 
Nador-u, 67. i 42 KOMAROMFCSS 

Hivatalos ordk: 

8— lS-ig, ■" 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Csak elfifizetok r6sz6re : ' 20— 21-ig. 
Mocsarl Jen$ dr. kororvos 1 
Nemeth IE. Ronraald azeutbeue- 

dekrendi tanar, pl6banos 4 

Pannonhalml Sdapatsag ko- 

maromfflssi int6zos6ge 2 

Trlpolszky Andras m6rn»k 3 

KOMAROMSZEMERE 

Hivatalos ordk: 

8— 1,2-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Gerendas J6zsel fobib^rlo 2 
Jankovlts Kalman fiildbirtokos 
3 
Kozsegl e!01|ar6sag 1 

KOMAROM- 
SZENTPfiTER 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak eL6fizet6k reBz6re: 20— 21-ig. 

Pogyasztasl es Ertekesfttf 
Szovetkezet \ \ 

KisdyVasarbelyl Arpad fold- 
birtokoa ... g 

KSzse^fi eltiljardsag 1 

LaszI6 Lajos malomtuiajdonos 4 
Laszl6<malom. 9 

Olah AEad'ar vegyeskeresk.'' .5 
Pusztay Sandor If j. veudfiglfis 
6s keirtes 8 

Rlss.dorler Karoly dr. orvos 7 
Singer Le6ne «zv. szfllobirtokos 
3 
Szab6. Denes ref. igazg. tanit6 

10 
UJgyaSIa kozseg elfiljarosaga 6 

KOMARVAROS 

A kiskomdromi egyseget 
haloiathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbeszdlo dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

lt-ig, T H6tk6znap: 

8— 12-ig, 
14-18-ig. -15-ig. KOMLO 

Hivatalos ordk: 

HMA-p:'. V£Sif 

8— 18-ig. ■ 8^11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig: 

Bar anya varmegyel Horthy 
Allklos Segelyalap Kdba> 
nya lizemel andesltbanya 

iizemvezetiiseg 12 

Feladoftllomas (pAlyaudvar) 13 
Rakod6 16 

Pl6ba- 
11/4 

4 

35 {ElofizetOket lasd a kigkomaromt elo- 
fizetok liozotfc.) 

KOMJAT 

Hivatalos ordk: 

Mum,. "JESS*" 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

■ 14-18 : ig. ' 14— 16-ig. 

Csak eiflfiselok r6sz6re; 20—21-ig. 

Aliamvasntak, m, kir. altomas- 

eloljarosag 
Andrlsz Rezsd r. kat. huaiosmOvek h. t. 

KomJromi Idep, Komarom. 31 is L31 KOMAROMCSEHI 

(lasd Kolta) 244 16 

Blacha Albert dr. orvos 8 
Csendorors, m. kir. 4 

FiiTamhlvatal, m. kfr. 6 

Hardy-Horvath JOzsel dr. 

m. kir. rendoreeg6dfogalniaa6. 10 
Kozsegl elc»ljar6sag 3 

Ktizsegt elliljardsag, Csomok 

13 
iMemes LaszI6 gr. (flldbirtokos 1 

Uradalrai irodAja 12 

Rendorseg, m. kir., komjatl 

hatarsz6Ii kirendelts6g 7 

Winkler I*tvan gyogyszer6sat 9 Curilovie 0«d r. kat. 
nog, Meosekjanosi 

Csendorseg, m. kir. 

Dorn Jdzsef vendegltts 

Eekbardt Pelter hentes- 6s 

in6szarosm ester 28 

GrUnhat Kdroly keresk. 6 

Gager Jaitos ny. alt. tanito 34 

Hangya fogyaaztasi 6s 6rt6kesito 
szb'vetkezet ,17 

Herbert Janos 6pit6si vallalkozfi 
es vend<iglos ' 23 

HeVlng Jozsel ny. kantortauitd, 
Slecsekjanosi 11/5 

Hoffmann Lajos allami elemi 
iSholai ig. -tanito 20 

Htibner Jdzselne Szv. gyogy- 
^sz 8 ■ 

K&ta Lajos allami k3sz6nbanya- 
szati sz. tiszt 38 

Kiss Bela dr. kSrorvoB, a posta 
bet. Mat. int. orvoaa 19 

Komlol Hangya logyasztasl 
es ertekesltd szttvetkezet 
fildkja, Mecsekjanpsi . .11/0 

Koml6l korjegyzoseg 15 

Komlol nt. kir. allami ko- 
szenbanya elelemtara, a 

Hangya. Konznm azOvetkeaet I. sz. 
fiok.ia 25 

Ktfzsegl eftoljnros&g, Eis- 
ba'ttyan H/7 

Kdzsegl elolj&rosag, Mecsek- 
falu (iiz.emberi ;. TV/16— X/15-Ig) 

11/3 

Kozsegl eldlfardsag, Mocsek- 
]anosi . H/2 

Knnszt Laszl6 allami tanito, a 
komldi protestans flfikegyhaz ffi- 
gondnoka 22 

M. Kir. allami erdeszet Janosi 
puszta 3 

M. Kir. allami kifsz6nbanya- 
szat komlol banyalizeme, 
Komlo : 

Banvaiizem i6n«k 1 

Auyagkezeltis6go 5 

Kultarbaza 32 

Tavvezet6ki iizeine 81 

V;zemi titkart-aga 26 

Villamos kozpontja 27 

Orvosi rendeloje 37 

Manlal kOrjegyzoseg 2 

Nemesl Jozsef szobafesto^ ma- 

zold 6s (6nykepes:z 29 

Oszkay Lajos all. elerni hitoktatri 

Postamester lakasa 9 

Rom. kath. el. Iskola, KSs- 

batty4n H/8 

Rom. kath. el. neplskola, 

Komld (tanitoi lakas) 30' 

Rom. kath. elemi neplskola, 
- Blecsekfalu (uzemben: X/lfl— 

IV/15-ig) . 11/1 

Rosenberg Sandor vegyeske- 
resk. 6s szitvizgyaros 7 
Somfal Jeno dr. orvos 18 
Szabd Jozsef n.. kir. m6ni0k tav- 

yezet6ki uzemvezetC lakaaa 38 
Tttzes LAszId, m. kir. allami 

koszeniianyaszati tiszt 21 

Udvardy Geza hentes- 6s m6szi- 

rosmester 3Q KOML0DT0TFALU 

(lasd Csenger 9. sz. el5fizeto)