Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


inert mflsoK nznlntt hinba hiunnK benniinket. JCotaj KOMLOSD 

(lasd Babocsa) 

KOMORO 

Hivatalos drdk: 

... Vasarnap 6s 

H6tkoznap- tinnepnap- 

8— 12-ig. , 8— ll-ig", 

14— 18-igr. 14—15-ig. 

Csak elofizetok resale: 20— 21-ig. 

Szalanczy Emll ftjldbirtokos 2 KOMORZAN 

Nyilvdnos tdvbeszeld dllo- 
mds a kozsegi elGljdrdsdgn&l 

. (Elofizetoket lasd Bikszadfilrdfi) 

KOMPOLT 

. (lasd Kal) 

K0ND6 

(lasd Sajoszentpeter) 

KONDORFA 

2V2/iZi>dwo$ tdvbeszeld 
dllomds. Scbtitzenberger Alajos nyug. 

all. kozepiskolai tanar 22 

Solt Aladar dr. orvos 1 23 

Szebegylnszki Janos gabona- 
' ;resked6 14 

Szlraczky Sandor fbldblrtokos. Bziraczky-major 
Vlncze Lajos kereskedo H6tk6znap : 
8— 12-ig, Hivatalos drdk: 
H6tkoztiap 8-12-lg, 
14— 18-ig ~~ "Vasarnap 

6s iinnepuap: 

8— ll-ig, 

14—15-ig. KONDOROS 

Hivatalos drdk: 
H6tkoznap: Vasarnap es 

V/l-X'31-ig tinnepnap : 

7— 18-ip, .8— ll-ig, ! 

. Xi/i— IV/80-Ig 1*— lS-iS- 

8— 18-ig. 
. Csak el6fizetok r6az6re: 20— 2-1-ig 
Allamvasutak, m.klr.allomas- 
fonbfrsege 3 

Bakes B61a fSldbirfcokos lakasa 
28 KONY 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
tinnepnap: 
8-11-ig, 
14—15-ig. 
Csak eldfiznrtlt r6sz6re: 20— 21-ig. 
6s tenneny- 
7 

Aller Jozsef 6s Fia gabona- 6s 

termenykeresk. 14 

Bakos ilanos dr. kororvos, az 

O.T I. kezelo orvosa, a Gy.B.E.V. 

palyaorvosa 8 

Burza Arpad vit6z, nyug. vez6r- 

firnagy 12 

Csendorseg, m. klr. 6 

Csonka Jdzsef tejkeresk. 6 

Csonka Mihaly tojas-. baromfi- 
'6s haziipari cikk keresk. 17 

Gyorl szekeskaptalnn gazda- 
saga 3 

Keszthelyl Gynla dr. r. kath. 
esperes-pl6banos 4 

Kovacs es Svltel tojas-, baromfi- 
6s vadexport 9 

Kozs6gl eldljardsag 1 

Kozsegi eldljardsag, Markota- 

WJdOge (nyilvanos) 2 

N6met Jdzsel tojas- 6s baromfi 

keresk. 11 

Orszagos VUlamosmttvek 

r.-t. kBrzetszerelfisege 15 

Va.rga Jdzsefne ttzy. tojas- 

baioinfi keresk, ; " 10 

Viragh Zoltan gy6gyszer6gz 12 KONYAR 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap: Bakos Matyas Itj. , foldbirtokos 
18. 

Bariss Arpadne iizv. Remeny 

gyogyszertar tuiajdonosa 1] 

Bedak Matyas r6m. kat. pI6banos 

17 

Csendoriirs, m. klr. 10 

Czirbusz Imre m. kir. poata- 

wester 20 

DeseS Antal dr. egeses^gtigyl ta- 

nacflos, posta bet bizt. int. orvos 25 
Dlan Gyorgy miSszaios 63 nentes 

Gaal Ferenc giibouabevastlrlo 13 

Gelst Gaspar nagyblrtokos. Gas- 
partelek 4 

Gelst Gyula dr. csak6i, foldbirto- 
kos ■ 2 
Han/us Janos inalomtulajdonos 9 
Hoppal Janos serteskereskedfi 16 

Kerenyl Tibor kozs. ig.-tanit6, 
Haugya ugyvezetfi 

Kondacs Janos gabonakeresk. 7 

Kondorosi mozgdszlnhaz. 

Prof6ta. Lajos ig. lakasa 24 

K»zsegl eloljar6sag 1 

Kupecz Benedek dr. magan- 

orvos 21 

PUIszky Lujza fakeresked6se 12 

Pokorny Tibor kbza. allatorvos 
19 

Prlbelszky Mihaly ev. Ieik6sz 
26 

ProfethOdiiiuiedzv.Mozgoszin- 
haz tulajdonos 6s jegyp6uztar 29 

Rethy Ferenc «&legv41t6»gy6gy- 

SzertAr ^ 8 

Robaly Pal dr. kbzs6gi orvos 27 VasArnap 6s 
iinnepnap: 
8-12-lg, 8-rll-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csah elofizetfllt r6sz6re: 20— 21-ig 

Andriska pal maloraipari vail a- 

lata "■".-, 2 

KBzsegl elol]ar6sag 1 KONYARI 
S6ST0GY0GYFCRD0 

Iddszakos nyilvdnos 
tdvbeszeld dllomds 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6a 
lionepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14 -18-ig. 14— 16-ig. Gjaal Sandor dr. tb. ker. tlsztl- 
prvoa kis nomoki partfiirdOje (uzem^- 
ben: V/l— Xf31-ig) 3 

Kenez Tamas k6tfftr<5mester, 

foldbirtokoB gazdasaga 6 

Kokovay Imre ny. bankigazgato 
keitgazdasaga (iizemben: V/l — 
X/31-ig) 4 

Kovats Janos dr. varosi orvos 2 

KOTats Jen6 foldbirtokos kert- 
gazdasaga 1 

Szilas Sandor m. kir. posta- 
mester 7 

,Weisz L&rinc dr. gazdasaga 5 K6PHAZA 

. Hivatalos drdk: 

„ - . „ Vasarnap 6 s 

H6tkoznap: unnepnap: 

8— 12-Jg. ^ 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14—15-ig. , ' 

Csak elofizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrtfrs, m. kir. 2 

Kolnholer Istvan vend6gl6s 5 
K»zsegl el01j|ardsAg 1 

Unger Ferenc vend6gl6s 3 

KOP0CSAPATI 

Hivatalos drdk: 

Vas4rnap 6s 
H6tk*iznap unnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Balask6 J6zsel dr. orvos 7 
Maganlakasa .' ' . 9 

Forgach Balazs dr. gr. fold- 
birtokos, Riosika-tanya 5 

„Bangya c * szitvetkezet 10 

J army Mikl6s dr. fdldbirtokos, 

Fenek-tanya 4 

K»zs£gl eKMjarosag 1 

Olab Balazs ref. Ielk6sa, 8 

Sebdk .Istvan «Patnra» bizorua- 

nyos =: '3 

Schernhardt Kornel rk.lelk6sz 

■■-.'"■ '.'■ 6 

Ujhelyl Tivadar (Oldbirtokos 2 

KOPP ANMONOSTOR 

(lasd Komarom) 

KOPPANYSZANTO 

Hivaialos drdk: 

Vasarnap 6a 

unnepnap: 

8-11-ig, 

14—15-ig. Hetko'znap : KOPANCS 

A hddmezdvdsdrhelyi egy- 
s&ges hdlozathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

H6tk8znap: 8-12-ig, 
14— 18-ig Vasarnap 6s ■ 

unnepnap: 

8-11-ig, 

14— t5-ig Csak elofizetok r6sz6re : 20 — 21-ig. 

A hddmezovdsdi Jielyi egy- 

seges hdldzathoz tartozik 

meg: Kakasszekfiirdd, Mdr- 

tely is Vdsdrhelykutas. 

Csolt6I Gydla dr. orvos (fizem- 
ben: V/16— XI/15-ig) / 9 

CzegledlNagy Ferenc kopancsl 
kertgazdaaaga 10 H6tk6znap : 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Csak el6fizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eliiljardsag 1 

KORLAT 

<lasd Vizsoly) 

KORLATHELMEC 

Hivatalos ordk: 
, , „ Vasarnap 6s 

B6tk«znap: ftnaepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetok r£sz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrtfr s, m. klr. Nagylaz 2 
K«rjegyztis6g Kialuboka 1 

Ktizaegl el&ljards&g 3 

KORLATI 

-(14ad Vargede) 

KORONA-MAJOR 

(lasd Galgamacsa) KORONATELEP 

{lasd Bzilasliget) 

KORONC6 

Hivatalos drdk: Q6tkoznap 
8— 12-ig, 
14— 18-ig Vasarnap 6s 
iinnepiia'p: . 
8-11-ig, 
14—15-ig. 
Csak elofizetok reszGie: 20— 21-ig. 
IUemszky Sandor t iis^erkeresk. 
5 
Kozsegi el«ljardsag 1 

LIppay Zoltan foUibinokos, 
Gasparliftza (iizeinbeu: IV/1 — 
IX/30-ig) - 2 

Palffy Jozsel gr6I dr. nagy- 

birtokos zdldmajori gazdasaga 4 

Varga Karolyne Ozv. b6rl6, 

Gezaliasiapnsata 3 KOROND 

Hivatalos drdk: 

H6tkoznap: VasArnap 6s 

CnnSpnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak elOfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendtfrsfeg, m. kir. 1 

w J6zus»szlve" gyogyszertar, tu- 
lajd. Nadasdy Jauos 4 OB 
0. 

■• 
U Kozsegi eloljardsag : 

Atyha 
Korond 
Lobl Oszkar dr. orvos 

KdROS 

. (lasd Bampd). KOSD 

Hivatalos drdk: 

:H6tkdzn»|) : O 

o 

N Vasarnap 6s 

iinnepoap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. , . U— 15-ig. 

Csak elofizetdk reszere: 20 — 21-ig. 

Ktfzsegl elftljarAsag ■ 1 

Vaci PUspoki t radalom ertf.3- 

keriilet vezet6j6 2 

Vac! PUspoki Uradalom 

cseldtei gazdasaga. Cselote- 
' puszta, lasd a vaci elofizetok kb'at. i 

S K6SPALLAG 

Hivatalos drdk: 

. nl , r Vasarnap 6s 

fl6tkeznap: tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

A Tarlstak In6ct Tarsasaga 

bndapesti turista tarsasag, Nagy- 

hantai diil6 3 

Kttzs6gl eloljardsag 1 

Szabd Xajos rum. kath. lelkesz, 

h. plebAnoa 2 KOSZTRINA 

(Ufid Csontos) 

KdTAJ 

Hivatalos drdk: 

„ . „ Vasarnap 6s 

Hetkaznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig. 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak elofizetOk r6sz6re: 20 — 21 i ig. 

Arndtfalvy Andras ecetgyara 

"- ' " 15 Grovak Laszlo 245 K6taj Bbrnylk Andras Jegyz6 12 

J&rmy J4nosn6 ozv., Homok- 
tanya 9 

Jarmy Menyhert 8 

Jarmy Menyhert IIJ. 10 

Klar Lajos nagy-tany a 2 

Kotaji szeszgyar 6s mezdgazdasae 
Fried A art I Hal 1 

Ktfzsegl eloijardsag 4 

Nadal Janos kdtaji konzervtizeme 
17 Nagy Laszlo. bergaBdasaga, 

Hodaly-tany'a 5 

Nyfregybazavldekt kls- 
vasutak r.-t. kdtaji ailomAsa 1 1 

NylrszdlGs k»zseg efdljard- 
saga . (nyllvfinos) 6 

Ny I rvf zszabalyozd ■. tarsn I al 
ga«elugyeIoseg,Maga-tapya 7 

Or osz Andor dr. kbrorvos 1 8 

Rdnay Endre dr. f bldbirtokos 3 

16 KOTOR 

v Hivatalos drdk? 
H6tki5anap: Vasarnap £s 
Unnepnap: 
8^-i2-Jg, 8— 11-ig, .' 

14-18-ig, 14^-15-ig. 

.Caak eWUzetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendorors paranesnoksag 

m. klr. 5 

Ktfzsggl eltiljardsag 1 

Nagy Alajos Hombar, Fntnra al- 
-bizom. : 2 

Radd Testverek fatermeWk e> 
gfiztflresz ■■'.'■ 4 

Rejtff " Janos dr. kororvos, a 
. posta bet, bizk. int. orvoaa 8 

Sel^nyf J6zsef fOjegryzOlak&sa (6; KOVACSHIDA 

Hivatalos drdk: B&kSsnap 
8-18-ig. HGtkbznap: H6tkOBnap.\ 
. 8-12-ig, 
14-1 8-ig. VasArnap 6a 

QDDepnap: 

8-ii-ip, 

14— 16-ig. 

Csak elfif ia'etCk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kttrjegyzffseg j 

Ktfzsegl eldljardsag, Dravapal 
konya 2 

KOVACS-PUSZTA 

(lasd Qerjen) 

KOVACSRfiT — 

-Kyiimm^A 

Hivatalos drdk: H&tkb'znap : Vasarnap 69 
iinnepnap : 
8— 12-ig, R_ii-i &) 

14— 18-fg. ■ - ■ 14— 15-ig. 
Csak eUiflzetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Baross-szbveteeg tagjalnak 
falparl SzUvetkezete, 
I. fizerovezetfis6g 7» 13 

Btfszttrmenyl Arpad Czem- 
veeetfi .■■ n KOVASZNA 

1. sz. postahivatal 
hivatalos drdi: 

VasArnap 6s 
finhepnap: 
8— ll-ig t 
14— 15-ig. 
Csak elCfizetoit r6szere: 20— 21-ig. 
2. sz. postahivatal nyilvdnos 
tdvbeszeld dllomdsdnak 
hivatalos drdi: 

Vasarnap 6a 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-i- 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Addblyatal, m. klr. 7 

Bagoly Bela dr. f6szolgabir6 

lafcasa ,.-.-.■ 21 

Bagya Iran dr. ugy>6d 22 
Benezel And rag dr. orvoV 40 
Bodor G6za dr., 

orvos 17 

CsendGrdrs,.m. k|r. - 5 

Csutak Ferene gyapjnipar 18 
Csntak Lajos lakasa 25 

„Egeszs6ghaz" m. kir. tiszti 

orvos, Ttid6beteggondoz6 41 

„Energla" mftszaki, villamossagi 

vag- 6s f 6mipari keres£.,'e6gtnlajd. : 

Lflrine Jeromos 35 

Erdelyl Erddlpar r.-t. fatelep 

3 

„ErdeIyl Part" orbal jaras -ta- 

gozata 84 

ErdafelUgyeldsegl klren< 

deltseg m. klr. 24 

Erdonlvatal, m. klr. 26 

Ferenez Karoly vJilanytelep^ 

tulajd. .■■*■■ 23 

FtfszoIgabIr6I hlvatal 6 

Gaal Gyula dr. posta b. b. int. 
oivos 9 

,3adnagy Bazar'* c«gtnl.- Had- 
.nagy Qyula '. . 20 

Hankd Nandor dr. lemh£nyi, 

iigyvid 32 

Bpllaky Jdzsel wFutura) 

inanytfS -39 

Homespun p^terfly Albert 

pos.ztogyara 12 

Horovltz Em& dr. orvos 
Bosszun6 Bartha Ilona 

keresk. 81 

Imreb Samu dr. kir. kbzjegyzfl 
28 
jardsbJrdsag, klr. 10 

Katonal ep. 6s hatdsagok s 

Honv6d leventeparancenoksag 14 
K Allay Albert Pfil keresk, 30 
Kozma Samu keresk. 6s cirok. 
seprft k8t6tlzeme . 2G 

K»rjegyztfs6g, Szdroso 13 

kttrmOczky Janos vas- 6s fu- 
szerkeresk. q 

Ktfzsegl eldljarosag 4 

Nagy es Karoly fUr6szgyar 6s 

mfimalom 33 

P6nztlgy0rl szakasz, m. 

"»■• 11 

Szabd Vlnce feMegvaltfo gyd?y- 

szertar tulajdonosa , 27 

Szekely Hazllparl Gyapjn- 

es Pamutszttvo tlzem. C6gtul 

Csut.ak Lajos 19 

Tatar Tlbor dr. jirasi allatorvoa 

x 42 

„TUnd6r mozgd" tulajdonos azeldflzetdkkdzt Csend6r«rs, m. klr. 1 

Egrl erd« es falparl r.-t. 

: kirendeltsfege JO 

Ktfzs^gl Eldljarosag 4 

Mesz&ros KAroIy fakereskedfl 
-. kirendelts6ge 6 

Nenmann Salamon 6pit6si v&l- 
. toikozd - < 2 

Simon Janos dr. kSrorvos . 5 

^Slabols 1 * Holzlndustrle 

. Louis Spitz 3 

Udyarhelyl Balazs fanagyke- 
kedo 12 

246 vit6z Varga Ferencn6 \ 37 
Utblztossag tk. 15 

KbzAm> 

(iisd JJcseg) ' 

KOZARMISLENY 

' (lasd P6cs> 

KOZARPUSZTA 

(lasd Szombathely) 

KOZARVAR 

(lisd D6s 77. aa. eldfiaetfi*) KOZMAS 

Hivatalos drdk: . 

H6tk«anap: ,Vas4rnap 6s 

finne'pnap: 

8— 12-lg. , s— n-ig, 

14-18-ig. ^ 14-16-ig. 

Caak eWflzetOk r6sz6re: 20— 81-ig. 

Matyas fstydn keresk. 2 

MatyAs testv^rek iatelep 1 

Penztlgytirl szakasz m. klr.. 4 

KOZMATELKE 

(laed Tancs.) 

KOBLOSPUSZTA 

(lasd Csokonyavisonta) 

K0B0LKUT 

Hivatalos ordk: 

8-18-fg. 8— 11-ig, 

14-16-Ig. 
Csak elfl«zet6k rtsz^re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. klr. allomas- 
fflnaksfige ,5 

Ambr6zy Gnsztav, Kismnzsla 

. 04 

Ciendortfrs, m. klr. j 

Fntnra klrendelts^ge r.-t. 6 
Gaal Istran termSnykeresk. 18 

Hanza KSzpontl Sztf vetkezet 

Gal&ntakbbSlknti kirendelts6ge 14 

Kttzsegl eltfljarosag* Kisajralu 

13 

Klizsegl el01jards&g, Obolkut 

" 10 

Nostra Altalanos Arukltz. 

raktarak 6s Kereskedelml 

r.-t. itfbblknti koz rnktari Uzeme 8 

Obl&t lmre dr. orros 1 1 

Paal Gabor dr. kbrbrvos 15 

Prokes Jdzsef kismuzslai b6rga!!- 
disag;a es szeszgyara, Kismuzsla 4 

Sarkanylalvl gazdasfig 2 
SUdy Sandor gazdasaga 12 

Szeylfert L&szld berteglagyfira 
7 
trtbiztos, t«rr6nybatosagl 8 

Wetsz JAnos Jakab Bert ^3- 

keresk. 9 

Wollner JenO fakeresk. 3 K0CSK 

Nyilvdnos tdvbesz&o dtlomds 
a ko'zstigi el6ljdr6sdgndl 

(Egyhazashetye 6. sz. eJMizeW.) 

KODMttNOS 

(lasd L&lka) 

KODOMBPUSZTA 

(lasd Heneida 3. sz. elfifizotO) 

KOHIDGYARMAT 

Hivatalos ordk: 

8-12-ig, 8-ll-ig, 

14-18-ig. 14— 16-Ig. 

Csak. elfifizetCk r6sz6re : 20— 21-lg. 
Kohldl aranyt^szta uzem, K5KENYES 4- 
TEPHOBO 

Hivatalos drdk: 
Hetktonap: ^ nn ^ S 

8— 12-jg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. : 14— 15-ig. 

Csak eWfizetfik r^szere: 20— 21-ig- 

Jegyzdl hivatal 1 

KOEGNYESD 

(lasd Halmi) 

KOK^SZI 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8^-11-Ig,, ' 

14T-18-ig. 14— lfi-ig. - 

Csak elfitizetflk rtszero: 20— 21-igV 
Alar Istvan r<5m. kat. pUbfinos 3 
Kjtlrjegyzfil blvatal 1 

Nledermann Vllmos ktfrJegyzA KOKOS 

• (lasd U«on) 

KOKUT 

(Usd Eecsk ea Birok) 

K6KUT-PUSZTA 

(14sd Zagyvjapalfalva) 

kOLAPOS-tAJVYA 

Burger Sandor 

(lisd Nyiregyhisa 20— 84. sz. elfifizetfi) 

KOLGSE 

'Hivatalos-' drdk; 

H6tk6znap : Kesztler Laszld 
Ktfzsegl eldljardsag 
LamyFerenc kengermalma 

K0HIDTELEP 

(lisd Hopron) . Vasarnap cs 
unnepnap: 
V 8— 12-ig, ■■■•>-8— 11-ig, 

...... 14— 18-1g. .;../. 14.-lfi-1g. . 

Csak elfifizetflk r^szir^: 20— 21-ig. 
KlfrJegyzO \ 

Ladanyl Lajos gyfigyszeresz 5 

Major Gyttrgy dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa 6s kfirorvosa 4 

Medve Zoltan dr. nyugalraazott 
Wispan, kamaras, fdldbirtokos(Uzem- 
ben: V/l-XIl/31-lg) ; 3 K0LESD 

Hivatalos 6tdk: 
H6tk8znap: VasArnap 6s . 
iinaepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. I4_i6-ig. 

Csak eiarizet<ik rtsidre: 20— 21-ig. 
Acs Testverek hengermalma 4 
Aascb Vllmos gabona- 6s vegyes- 
keresk. 2 

Bernath B61a f«ldbirtnkoK, gaz- 
dasagi fiitan., Fols(ihidv6g, 18 
Berzlca Testrerek malomtulaj- 
donosok , ' . 7 

Biicsky Janos fdjagy zo 19 
Csend ord rspar ancsnoksag, 

m. klr. 14 

Engel FrlgyeS, cegL Popper Mar- 
ton fakeresjf. .8 
Felnagy Lajos sert6skeresk. 15 
Bavasl Dezstf evang. Ielk6sz 10 
Jeszenszky Andor b&rdgazd&l- 
kod6 5 
Korltsanszky Denes gy6gysze- 
. r6sz ii 

KOzsegi eldljards&g, Kistor- 

mis . . q 

Kdzsegl elfiljardsag, Kfilesd 1 Uzeneteket is kozvetitenek. ICdrnye Makray Ferene vit6z, ny. posta- 
hivatali Ig. Vacuum lerakata 17 

Popper Mdr ny. ml klr. poata- 
■- takptari azAmvizsgalo : 8 Simon Gynla aTlatorvos 12 Somdgyi-Schaller Henrlk 

dr. kdrorvos, a posta bet. blzt. Int. 
orvosa '..--., 9 

Tolnamegyel Tejszttvetkeze- 
tek Sztlvetkezete, mint az 

. OMTK tagja _ 20 

Weitzel Konrad ant6fuvaroz6 
16 KOLKED 

(lasd Mohacs) KpLPfiNY 

Hivatalos 6rak: 
Hetkoznap: ^nSSpf 8 

8— 12-ig, 8-^11-ig, 

. 14— 18-ig. 14— 16-ig. 

' Csak. eloTizetok r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Dungyerszky Gytfrgy gaz da- 
saga . 2 
Kozsdgl eldli&rdsag 1 K0ML0 

Hivatalos 6rdk: 

. „, , . Vasarnap 6s 

H6tkoznap: finnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig, 14— 15-lg. 

Csak eloffzetfk r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Godd Zslgmond vegyeBke'reskedo 

.7 

KomtttI fogyasztasl 6s drtd- 

kesltd sztf vetkezet 4 

Kozsdgl e,ldljardsag 1 

Madl Karoly kbzs6gi allatorvo* 3 

IHoInar Gabor AJJat- 6s Term6ay- 

kereskedo 6 

Olah Sandor term6ny-. takar- . 
many-, tfizifa- 63 szenk'ereskedo 5 K0MLOD 

(lasd Dad) 

K0M0R0 

Hivatalos 6fdk: 
Hetkoznap: KORMEND 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig 

Adohlvatal, m. klr., Batthyany- 

t6T 4. . 59 

All. polgarl lskola igazgato- 

aaga, Bzent Marton-u. 8. 1-07 

Allamvasntak aruraktara, 
m. klr., Mav felvSteli epulet 63 

Bakonyi Jdzsef dr. orvos, Ma v. 
palyaorvoa, Rak6czi-dt 3/5. 44 

Battbyany Strattmann 
Laszld herceg nagybir tokos, 
VakBr 9. 39 

PolgbzjS azobaja, VarkSr 9. 5 

Xert.esze'ti iroda, VarkOr 5. 65 
Kb'zponti irodaja, VarktJr 9. 48 
Uradalmi erdohivatala, Batthyany- 
Mr 3. 36 

Uradalmi int6z036ge, VarkSr 2. 93 

Battbyany Zslgmond grdf II]. 

nagybir tokos, Magyarszecsod 45 

Bognar Mlklds autogarage 6s 
ker6kpartizem, Varkor 71 

Boros Laszld dr. ottos, Hid-u. 8. 

89 

Breuer Sandor vas- 6» fest6k- 

kereskedo, Batthyany-f6r 1. 32 

Csenddirsdg, m. klr., Hfd-u. 6. 19 

Ddrl Baling hedtestaeater, 
Batihyany-ter 9. 13 

Ddrl Vlnce hentes 6s m^szaros 
Rak6czi-6t 19. 18 

Dohanynagyarnda, m. klr. 
Hodoasy Mlklds, Varkor 5, 84 Vasarnap 6s 

tinnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-Ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizetok,r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Kozsdgl el<Uj£r6s&g ] 

Torok Jdzsef ref. esp. Ielk6sz 2 KONCSOG 

(lasd Helvecia) 

KOPEC i 

(lasd Barot) 

KflRAKAS 

(lasd Bz6kesfeh6rvar) 

KORCSONYE 

(lasd Bellye) 

EORISERDO 

(lasd Hercegszfillfls) 

KORKEMENCE 

(Had Baros) 
. -1.6* Gdza If j. vend6gWs, 

Rakoc£i-n. 8. ; 70 

Egdszsdgvddelml k»r ren- 

deldje, Kolozsvari-u. l. 20 

Farad 1 Mlhaly evang. lelk^sz, 

Thokoty-tt. 19. 22 

Fdszolgablr6, Vark»r 2. 99 

F&szolgablrol hlvatal, 

Varkor 2, , 1 

Frlm G6za, Rak6ezHt 22. 51 
Frlm Jonas. *s flat gAzfur£sz, 

bntorgyar, Bercs^nyi-a. 22. 50 
Frlm Pal mSrnGk , Rak6czi-6t 22. i 6 
Garger Kalman A-egyes- is on- 

kornagykeresk., Rakoezi-n. 18. 76 

Gmelner Antal m. mezogazdak 
allat^rtekesfW r,-€, lisztviseloje 6a 
is Vucsk6 Janos korcsmaros, 
Battkyany-ter 1. 78 

Gosztolya Imre gabona- 6s ter 
m^nykereskedO, ThUk8ly-B. 2. . 2 

Gosztolya Istvah dr. kir. Jaras 
biro, Thokoly-n. 2. 96 

Gyenese Jdzsef bfiraatfivallal- 
koz6, Borzsenyi-u. 4. 6 

GyOngytfs Ferenc pl6banos, 
Szentegyhaz-tfir 1. 58 

Hangya fogvasztasl szifvet- 
kezet, Batthyany-t6r 3. 41 

Bodossy Mlklds m. kir. dohany. 
nagyarus lakdsa, Varkor Q. 10 

Bodossy Zoltan szallodas, 
Rak6czi-iit 2. 67 

Issovlts Istvan siitUmester, Beak 
Ferenc u. 44. 97 

Jager Jdzsef dr. iigyvfid, 
Rak6czi-6t 4. " .- 31 

Jarasbirdsag, klr., Batthyany- 
tdr2. 28 

Kariilcs Jdnos beractdvallalkozo, 
Deak Ferenc-xi. 4. Q4 

Katonal dpttletek es hatdsa- 
gok, m. kf r. : 
Gyalogsagi laktanya, Bzombathelyi 
tit 19. 60 

Honved kleg^szitO parancsnoksag, 
Varkor 4. 83 

Kaaders Ferene dr. 0gyv6d 6a 
Banders Vllmos takarmAoy- 6& 
Gpitesl anyagkereskedo, Mikes 
Kelemon-u. 4. 37 

Kevey Istvan dr. I03zolgabird, 
lakasa, VaTkSr 2. 98 

Klrnbaner Bugd kflspontl iro- 
daja, Rakoczi-dt 62., 42 

Kiss Jdzsef ni. kiri fokadnagy, 
Vasntmfell6k 1. 

Kovats Janos banklr'oda, v4rosi 
kBzgydm, Rak6czi-fit 4. 81 Kovats Sandorn^ Ozv. gy6gy- 

Bzer^sz, Hortby Mikl63-n. 1. 3 

K»rjegyz«seg, Borvatnidaija 79 

K»rjegyz«sdg, Molnaszeceod 34 

KSrmend nagyktfzseg, 

Batjthyany-ter 1. 6 

Adoflgyosztaiy, Batthyany-t6r3. 58 

Erektromostelepc, Kossnth Lajos- 

n. 34. ; 24 

Kttrmendf ds Kttrmend ja- 

rasl lp.artestttlet, Bzecbeuyi- 

b. 12. ■ 72 

KSrmendl m. klr. penzttgy- 

drl blztosl kerttlet vezetoje, 

BercseDyi-u. 10. . 95 

Kormendl Takarek ds Hltel- 

szttTetkezet,- mint aa O.K.H. 

tagja. Thtikdly-ntca 3. 54 

Httzkdrhaz Horvatk An tat gond- 
■ nek lakasa, (hi. a). K6rhaz-utea 1. 
46- 
Krenner Gyttrgy dr. orvoB, 

Battbyany-ter 3. 30 

Krncsll Testydrek bentes- in 

meszarosdzlete, Rak6czi-Ut 27. 78 
Legdtb G&bor dr. orvos, Bzeche- 

nyi-n. 1. ■ 75 

Magyar esarda dtterem ds 

szdlloda, tul.: Kardos GyOrpy, 

Beak Ferenc-u. 28. 1-10 

Markd lstvannd Ozv., Rak6cai- 

at 34^ 48 

IHarton testvdrek t fiszerkeree- 

ked6k, Batthyany-t6r 8. 57 

Mdszaros Emit kozsegl 

allatorvoa, TbokSly-n. 7. 1-01 
IHthalyl Sdndor dr. nemes, j. m. 

kir. allatorvoa, Rak6czi-at 1. 90 
IHozsollts Endre dr. tgyyed, 

Thbkoly-a. 8. 1-09 

Nagy Sandor meszaros es hentes. 

Horthy MikI6s-u. 1. 74 

Lakasa, .Muraazombati-u. 3. 1-03 

Namdnyl Igndc ftiszer, olaj, 
rafiszaki kereskedes {nagyban 6s 
kicsinyben) Dieiies Lajoa-a. 9. 47 

Ndmeth Gynla vit6z, autdservioe, 
berautok, Rak6pzi-dt 2. 92 

Ndmetb Gynla vitez, ecetgyara^ 
g6pipaii vail., ThUktJly-n. IB. 9 

Ndmetb Jdzsef ds Horvath 

Jdzsef bera-atofavaroai vallal- 

kossok, Tkokoly-n. 1. 1-04 

Pados Pal termenykereskedo, Vida 

Jozs'e£-ntca 1. 62 

Papp P&l dr. m. klr. foorvos, 

Dienes Lajos-u'tca 7. 1-05 

Paszfbory Istvan dr. figyved, 

Rak6czi-ut ,6. 94 

PdnzUgydri blztosl kerttlet, 

Batthyany-t6.r 4. ■ ■> 6B 

Vezetfije, Bercsfinyi-n. 10. 95 

Peszeszdr Jdzsef F6t6ri virag 

flzlete, Vida J6zsef-a. 7. 23 

Pdter Istvan vend#gl6s es fakeres- 

kedo, Szombathelyi-ut 5. 91 

Pdlerfai (Wohl) An dor dr. 

&gyv6d, Hid-u. 2. 68 

Petbff Antal ref. lelkipasztoT, 

Kossiitb Lajos-u. 22. 1-02 

Polczer Gyttrgy dr. orvos, This 

kbly-n. 8. 33 

Postablvatal, m. klr., . 

F6n6k66g, Th»k61y-n. 6. 1-18 

Taviratkozvetites 1-20 

Rabavlddk kladdhlvatala, 

tulajdonos-Nagy Bela, Vida J6saef- 

u. 4. ■ 28 

Remetel Fllep Ferene dr. 

k6rbazi igazgat6 fdorvoe, Rak6czi- 

it 7. 26 

RItscber Zslgmond ds. Ha 

nyerstermebykereskedcSk, Kolozs- 

yari-u. 6. , 27 

Rosentbal Mdtyds faterm.tisKtv. 

Batthyany-ier 6. 1-06 

Scbetber Mlhaly vaskereskedd, 

Batthyany-ter 8. 87 

Sebestydn Istvan dr., belgyo- 

gyase, k6rbaaifoorvo9,Vida Joasef- 

w. 1- 1-08 

Setfert Gdza kdrhazgondnok, 

Hortby Mikl6s-a. 6. 77 

„SlIva" Erdffgazdasfigl vdl- 
lalat Thiringer Janos okl. erdo- 
mernok, magpergetOgyar, erdei 
roagcagykereskedea,' useiaetekert, 
Rak6cay-dt 3t. 52 Simon Istvdn pikiuester, Legntu- 
sfltpde, Berzsenyi-u. 82 

Singer Bdla beraut6vAUalkoz6, . 
Berzsejiyi-a. 3. 86 

Slpos Antal erdotaoacsos, Aradi-u. 
80 

Sonnevend GyiJrgy gyogyszer- 
taT, gy6gyn6venynagykeresk., 
Rak6czi-at 12. 12 

Szabd Sandor oukorka- 6s eso- 
kolftdenagykerasketlo, Varosliaz- 
epiilet Bzent Marton-ntca 38 

Szantd Lafjos ds tdrsa termeny- 
kereskedfik, Batthyany-t6r 2, 49 

Szelfert Jen5 ^Hegyaljai" maloiu 
tarstulajdonosa, Rakdczi-n. 5. 7 

Takacs Gyula fuvaros 6s posts- 
szallitd, Deak Fereno-u. 21. 1-11 

Thlrlnger Janos okt. erdS-. 
ro6rn6kj petT61e«mnagytei;6sked6, 
a Vacuum Oil Company R.-t. lera- 
kata, Rak6czi-dt 34.' .52 

Tolvaj Mlklds bornagykereskedC. 
Rak6cai-a. 9. ' 4 

TompaLaJos hentes es m6szaros, 
Zrhiyi Mkl6s-n. 3. 61 

Tornyos Gyttrgy dr. 3gy v6d, 
Rakoczy-u. 7. 66 

Ttf r vdny batdsagl Atblztos- 
sdg, Nagyvaradi-ut 1. 85 

Tnlok Lajos dr. nyu^alinazott fo- 
sjiolgabird, Rak6czi-ac 4. 15 

Tttzoltdlaktanya, Rakoezi-n. 47. 

Unger.Ld.szld szlkvizerydr 6s sfir- 

nagykereskedea, Rakdczi-iit 41. 55 
Vdrmegyel takardkpdnztdr 
. r.-t. kormcadi flokja. Dienes Lajoa- 

u. 7. ^ 21 

Veszell Aladar tojas- es baromfi 

keresk., Kossuth Lajos-n. 28. 1^0 
Vlzl Jenft t6gla- 6a magpereretfi- 

gyaros gazdasagi Irodaja, Rakoczi- 

4t5. 85 

Vtflgyest Marton radiA 6s vllla- 

mossagi vallalata, Battnyany-t6r 8- 
17 
Wiener Adolf ds Hal, 

Battbyany -t6r 6. 11 

Zach Gusztav gfizmalom, 

Va3UtmeU6k 14 

KORMENDY- 
PUSZTA 

(lasd Mor) 

KORNYE 

Hivatalos 6rdk: 
BetkOznap- 09 
* 

"i ■ 

c 

s 

T 
01 

M 

M 
A 

X 

Z 

o Vasarnap 6s 

ilnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 1.8-ig, 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig, 

Dlnnyds Zslgmondnd vitea, 

alezredes ozvegye, fOtdbirtokos, 
Nagytagyos ?0/6 

Edeldnyl istviaii vegyeskeresk. 

Elcbardt Antal veud6glos 14 

Golda Janos keresk. 6s b6raut6- 

villalkozo 7 

Gy 1 mdthy Gdza ref . 1 elki pasztor 8 
Hof fartb Janos ds tarsa hen- 

germalma ■ 10 

Konkoly-Thege Mlklds vitea, 

Mldbirtokos. Nagytagyos 20/10 
KOzsdgl elfiljdrdsdg, Kornye 2 

V6rte66oml6 3 

Magyar Altaldnos Kftszdn- 

banya R.-T., KGiaf e palyaudvar 

9 

Novak Ferenc sz,entmfkl«5si,,ny, 

kereskedelemiigyi allamtitkar, Kis- 

tagyos . 20/4 . 

Perneczky Laszld korallatorvos 

Posztoczky Kdroly Wldbir tokos, 

Erdfitagyos 20/2 

Rosenthal Lajos loldbirtokos 1 

Stamler Dezs& hentes, m6szaroi 

12 

Szabd Antal gy6gyszer6sz (fizem- 

ben: X/l- III/31-ig) .4 

Tremme] Jdzsef dr. kCrorvos 

5 

Weber Istvdn dr. orvos 12 I. 

i 247 Korfofeketetti KOROSFEKETETO 

Hivatalos 6rdk: 

. 8-12-1er, * 8-U-ig, 

14-18-Ig; 14— 16-lg. 

Caak eldrizetOfe riftswire: 20-^-21-ig. 

Kttrjegyzo'seg i 

KOBOSFO 

(laad, Baiiffyhnnyad) 

KORtfSGfiGfiNY 

(Had Bev) 

KflROSHEGY 

R&sztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

"A balatonfoldvdri egysiges 
hdldzathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

«;,.,,.. „ . Vasaniap^s 

.HetMznap: fl niMS p n ap: 

8— 12-ig,- 8— H-Jg t 

14-^18-tR. t4-1Mg. 

CBak eloflzetCfe rtBzere: 20-2f-Jg. 

Delbalatbitf Hangya sztfvet- 

kezet 11 

Farkas Gybrgy nagyvendegloa 

•4 

Hotter J6zseR keresk, 13 

Butter S. 6s Inure hengeimalma 

9 

Jencskl Istvan meszaros 6s v«n- 

deglOs (tizemben: IV/i DC'SO-lg) 7 

Kozma D. Bela ref. MUbz 10 
Ktfzsegi bird, Kereki - '' 15/5 
Ktt zsegl elol J Ardsag, Kor8shegy 
■ 2 
Kttzsggl elGIjdros&g, Pnszta- 
szemes .15/6 

Len&rt Pal mernek 8 

IHoInar El eh dr. orvoa 8 

JKadd Rexstf dr. IpaTkamaral ffi- 
titkar, kormanyffitan. 19 

Satzger Laszld fCldbirtokoB, 
- Kereki ; 15/2 

Szabd Jentf dr. fcfirorvos 5 

Szeehenyl Gynla grdl II J. 

ipjtesBmlinfiJT* 1 

gaadasa^aj Gynsypnazta 15/8 
Gazdasagi intezflsege 15/9 

SzeenAnyl Viktor grdl erd<5- 

aaete, Pusztaszemes 15/7 

Tdth Janos titepitesl va!lalkoz6, 
. Kereki 15/4 

Yajasy JdZsel pltftanos 6 

VAmos Jfinos beranto'firvarozrf 
(flesemben: XI/l-IV/30-ig) 12 

Wlndekker IMlkids eloallat- 
keresk., Kereki 15/8 AntennAiatnefeleitseQl KGROSLADANY 

Hivatalos 6rdk: 
^.tktoap, ": .aS*?' 

8— 11-ig, . 
8-^18-Jg 14^15-ig. 

Caak eiofizetok reassert: 20-21-ig. 

Altmann Miksa rOflis-. rbvidarn- 

elpo- eskesz noi kabat kereskeda 

'". ..,■ ■■ ■ 11 

Branylczkl Imre ferfiszabd 19 

Cs&ky Imre grdl fttldbirtokoa Q 
Csehdifrdrs, m. klr. 10 

Fazekas Gyula gabona- ea ter- 

mepykeretiked6 17 

Feher Lajos esperes-piebanos 18 
Gasbo Bela vltez, gyogyszereSB 8 
Gy urlcza Sandor verideglfia 1 2 
Kardos Imre gabonakeresk; 23 
KenderesI Jdzsel hentes 
Ktf rtfsladanyl Hangya lo- 

gyasztdsi ©s ertekeslttf 

sztfvetkezet 21 

KorttsIadAnyl ktf zsegl hltel- 

szttvetkezet . 22 

Ktfzsegi eltfl|ArdsAg 1 

Mer Ah JAnosne grdlne dr.-ne 

iiagybjrtokoa, kastely 2 

Uradalina 8 

. Mdmalma 4 

Nyakas Sandor refonnatna 

lelkeBz '.' .25 

OrmAndlaky Gynla ktfzsegi 

allatorvoa ■■ 26 

Pandy istv&n dr. vites Q KOROSIHEGY 

(lasd Keoskeiiaet) 

K0R5SEISJEN0 

Mivatdtos Graft; 

8— 12-ig, 8-^11-ig, 

1^-18-ig; ii-rie-ig. 

Gsak ^>I<5fiaet0k reszSre: 20— 2i-jg. 

Bartha LaszI6 dr. kBrorvoB 2 

GMgor: Janos giir6g-keleti esperes 

"""'.. 5 

■ Karaeson Bela .ffijegyafi lakaea 

3 

Kilzsegl eltfljardsag \ 

. M^szaros Maria, m. kir. p'oeta- 

nj.ester q Salzmahn Aladar dr., a posta 
bet bizt, lot prvosa .5 

Scbwarcz M&tyasb6r-6s vegyeB- 
ftrahaza ee Sohwarca Geaa 15 

Snnyak Ferene hentea is me- 
■ a ; 16 

Szentannay P&l dr. vit6z : 
ktfzs^gi orvos 24 

Ttfrtfk Ferene es Ha xfizeW-es 
epftOanyagkereskedes 20 

V Inter Laszl6 fegyver-, ICszer-, 
sport- es viliBDyfeiszerelesi cikkek 
Bzlete ' .■ : : 7 

Vertan Emll dr. ffijegynd, Ieg- 
bltalmi vezetfi 14 

Weisz Imre es t&rsa gabona-. 
termMy -, eptllet-, szersz4m- es tfiisi 
fakereakedflk ".-- . 13 

K0K0SMEZ6 - 
HCHHA 

Hivatalos 6rdk: 

tr/l— lX/SO-ig : 7— 21-ig az ev tBbbi 
r^saeben. ■ ' y ' 

...«**»>.■: '^iSi* 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig.j 
Caak elfiflzetfik riSszere: 20— 2liig. 
4llamvasutak, m. klr. 24 
Bach Rezsd dr. orvos 15 

Baeslnszky Gyula g«r. kat. 

esperes-lelkesz : ^ -19 

„Budapest" UdUItf es tarlsta 

, sz&116, Iroda a SzekesfSvarosi 

alkalmazottak segltCaiapjdnak. tu- 

lajdona ' 43, 44 

»»Carpatbla K gtfzittr6sz es 8a- 
kereskedelmi k.r.t. 17 

Csaba Isfvan r6m. kat. plebanos 
■'.■■■-■- .. 32 

Csend^rtfrs, m. klr. ' 1 

Dem^ny S And or dr. kfizsfigi 

orvos 52 

Drummer Jakab 6s Wald 

Lenke fureszteleptulajdonqsok K&rpataljal Fakltermeltf «s 

Kereskedelml k.l iU 14 

Karp&taljal VUlamosmuTek 

30 
Klesler Rezstf drog6ri4ja 33 
klempns Testrerek gfiafflreez 
es fakeresked6se 39 

Kovacs Imre term^ny- 6s fake- 
reskedft 55 

Kovaes Mlklos vezetOjegyzfl 54 
K&rtfsmezoV Nagyk9zs6g 

Jegyzfisege 5 

Kdrtismeztf 1 Hangya Fo- 
gy asztasi Szdvetkezet 51 
Ktfr«smez«fl HltelszOvetke- 
Bt mint az O.K.H. tagja 13 

I^evente egyesttlet lrodaja 

52 
Mezdhatt in. klr. erdonlvatal 
* ' ■ 41 

Pasznlyka Janos all. el. iskolai 
jgaz,?at6 49 

Penzugydrseg, m. klr. 31 
Poesal Gynla vegyeskeresk. 8 
Popagyuk Ivan termeny- es liszt- 
. kereekedfi 45 45 
Posta allomasal : 

Taviratkteyefcita 40 

R&thonyl Akos dr. orvos is a 

posta bet. bizt. int. orvos 18 
Rendbrs6g, nu klr. : 

Rendflrkirendeltseg hatarvJdeki, m. 

kir. 34 

Yasnti palyaftdvari Crszobaja 11 
Re&enlierg Abraham fake res 

kedfi. 28 

Somogyl Karoly dr. gyfigy- 

szer^sz' , .. ■.. -, 7 

zoroebman EIek imaiomtnlaj- 
donos - 53 

Tendler Simon dr. orvos 9 

Tdzoltdlaktanya 

Uglyai Jdzsef vegyeskereak. 36 

Lrrbi&re's Birtokossag 3 

Vaczk6 GyiBrgy giJr. kat; espeires- 

ielkesz ;'■/■■ "26 

Vashegyl Tendel f ateraeltf Ya* 

kereskedft gfitfrflr^flz Dzeme 38 

g5zffir6sz 

16 KOROSSZEG 

Hivatalos 6rdk: HetkOznap: Vasarnap iz 

flonepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14r-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eUffizetSk r6szere: 20— 31-ig. 

Ktf zsegl eloljardsag 1 

E0R6SSZEGAPATI 

Hivatalos 6rdk: 

'■■«•-,.''; :.msjr-.- 

"8-12-fg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Caak elofuetfik resefire: 20— 21-ig. 
Farkas Ferene kereakedft 3 
Ktfrttsszegapatl logyasztasl 
szlfTetkezet , 2 

Kozsegt eltfljarosag 1 

KOROSTARCSA 

Hivatalos 6rdk: 

BetkSznap; Zlszovlts Zslgmond 

es fakereskedea Fdyainhlvatal m. klr. 20 Hajovf cs Peterne ijzv. f akeres- 
kedfl 23 

Hermann M&rkusz kereskedfi 
22 

Imre Laszld m. klr, postames- 
te T . 21 

Karpataljal Hangya Ter- 
mers Fogyasztasl es ferte- 
kesltb' SzOyetkezet kdrOs- 
meztfi Erdel ellatd Rak- K0R0S- 
NAGYHARSANY 

Hivatalos 4rdk: 

n.,,,^.., Vasaroap.es 

BetkSznap: . finnepil Sp : 

8— 12-ig, 8—11-ig, 

14— lR-ier- 14— 15-ig. 

Csah elfifizetfik reszere: 20— 21-lg, 

Buzassy Barnabas fflldbirtokos, 
Kdrfiupeterd-pniizta 2 

Hrabovszky Istvan jegyzd la- 
kasa 3 

Kifzsegl eldljardsag 

KOROSPETERD- 
;■-. PUSZTA 

. (Idsd KGrfisnagyUarsaiiy) 

KOR0SS2AKAL 

Rivata}os drdki aetkfiznap: 
8— 12-ig, . 
14-18-ig. Vasarnap ea 

unnepnap: 

8-^li-ig, 

14- 15-ig. 

Caak elflfizetfik reazere : 20— 21-ig. 

kollanyl Sandorne m. kir. pos- 
tan;ester 4 

KUzsegl el&ljardsag, K6r6eBza- 

kal j 

Kttzsegl eldljardsag. Magyar- 

homorog ; (nyil.vAnos). *J 

Martonlfy Barnabas fdldbirM- 

kos 2' 

■ffl. Martonffy Gyula dr. ny. tb. 

szojgabiro .'■■■_ 

ResehP&l III. eiemi isk. igazgatd- 

tanftfi Q 

SzIIagyl Arthur Kldbirtokos, 
Ken^z-puszta Vasarnap £s ',. 
finnepBap:; 
8— 12-ig r 8— 11-ig. 

14— 18-ig. _ 14— 16-igL 

Csak eWtizetfk reazere : 20-^2i-ig f 
Budal Mlhaly gabpnakereak. 13 
Bournaz, Janos dr. orvos . 2 
Cebrian Istyann6 grolne »jbv. 
nradalma, Karolinamajor 9 

CsendOHfrs, m. klr. 10 

Cslpes Mlbaly gtamalomtulajdo- 
noa . 6 

Cs. SzabA Albert kb'zs. allat- 

orvos ' 11 

Kdrtfsvldekl ta- es 6pltd- 
anyagkereskedeiml k.l.t. 

K«r«starcsal hltelszOvetke- 

zet mint az O.K.H.' tagja '-■ 14 
KOzsegl eldljardsag 1 

Ladanyl Kalinan 

BzarvasmarbakereskedC 7 

Lakatos lstvan gabonakereskedA 

Nemenyl Honfl dr. fog- es azaj- . 

betegsegek szakorvossl .16" 

Papp GAbor reformStus ielkeso 17 
PetnebAzy LAszIri dr. ny. nu- 

niszterelno'ks. min. tanicsos 18 
PuskAs LAszId dr. a posta bet. 

Wzt. int. orvosa . t 8 

Tdth Elemer gyogyszerSss 4 

KOROSTARJAN 

Hivatalos ordk: 

H^nap.. ■■-.■JSSSt*' 

fi— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 16-ig. 

Csak eMSfizetCk reszere: 20— 21-ig. 

Csendorseg, m. klr. 3 

Kifzsegl eldlj&rdsAg 1 

Ktf zsegl eI&ljArdsAg,Vizesgya D 

4 

Papp K Aim An Kofrura bizbmariyos 

2 

SzabA Andras dr. kcirorvos 5 

KOROSTETifiTLEN 

A hagykorosi egyseges 
hdldzathoz tartozik. 

Nyilvtfnos tdvbeszelo dllomds 

>•■ Hivatalos ordk: 

■■ ■.»<*-». :'-;^a55ft ■''.■'■' 

8-12-ig, , 8^11-ig, 

14— 18-ig. lt-15-ig. 248 42 1 Vass Mlhaly „Futiira" vezetfi 9 BeretvAs JAnos (lasd az aboDyi 

elSfize'tflk kiizott) 
Parkas Ferene (iasd a jaszkara- 

jenOi elSfizetdt kyzfitt) . 
HartyAnt Imre (lasd az abonyl 

elOfizetflk kBzott) 
S Varoczl Mlnaly (llsd azabonyi . elOfiasetOkkteOttJ, mind en este f 51 d el n I. KfaHigoszollfe KORTfiS 

(laad Gfidor.), 

KOSZEG '. 
Hivatalos 6rdk: 

7— 21-fg 

Adler testvArek keresk., Sztget- 

u. 1. . 17 

AdAhlvatal, m. klr.,DeSk Fe- 

reno-u. 9. 45 

Allamvasutak,m. klr. allomas- 

f6nfilrsi(T6 1-09 

BerzlAnovlch TestvArek ffl- 

Bzer-6sosemegekeresk.,VarkBT io. 

1-06 

Blrltz IstvAn vend6glfis, Kiraly- 

ut 75. 63 

Borhy JAnos m6sz4ros 6s bentes, 

Mussolini-u. 7, . . 91 

CsendtfrOrs. m. klr., Vasar- 

ter 20. 20 

Cserkntl KAroiy 6pH6mesfer 6s 

6pttesl • vallHlbozo, PaMsch-n. 2. 35 

•.Danubla otpO" Visnya Ala- 
darn6, VarkBr 8. . 1-27 

Deutncb Artar gabonakeresk., 
Bokey FQlUp-n. », 12 

Dor ner Ferenc vend6gl63, Kir&ly- 

fit. 120. 80 

Drelszker dr. szanatArlam- 

Kalvdria-u. 43.,:. 39 

Eltner GasztAv malomtalajdonos, 
Karvarla-n. 24. ' 82 

"Els© magyar nemez., ppszto. 

*• tea* J&r r-t. 16, 84 

Enter leannm Irodalml As 

nyomdal r.-t., VarkBr is. 76 

EvangAllkas lelkAszl hlva- 
tal, GyBngyBs-u. 27. 13 

Faschlhg FrlgyesnA ezredes 
Ozvegye, Kaszdrnya-u. 1-18 

Ferencz Jfinos.dr. gyakorld- 
orvbs, Kossuth Lajos-u. 6. 30 

FdvAmhlvatal, m. k!r.,Vasut- 

allomas 00 

Frank! Ferenc fa-. 6nitkez6si 6s 

tifaeloanyagkeresk., Kfilsfi-krt 77 

Prank I Lajos fakeresk., Kossuth 
LaJosrH. 19. 36 

FrankA Antal cukrdsz, VdrkBr BO. 
96 

Freyberger Jentt dr. figyv6d 
VdrkBr 10. . 1Q 

Freyberger Sandor oAg, eeg- 
tul. v,ft6z Sanbadvary Ferenc szapr 
pan^yaros, Vasdrt6r 13. 4 

Lakasa, VarkBr '8. 1-15 

Gotthard Dezsd J6porfojta,«k6szl- 
t6si yailalata, Kirdly-ut 48/b. ,85 

- Gyttngytts End re dr. polerdr- 
jnesterhelyettes, Kaszarnya-u. 53 

GyurAtz Ferenc ev. leanynevelo- 
ijitfzet 6s leanyglmnazium, 
Arpdd-I6r 6..- .. < .. 68 

Backer Santa keresk., Mussolini- 
u, 13. 31 

Bafenscher Isivan szallit6; Vdr- 
kBr 31. 1-16 

Bangya ttzdvetkezet fBftzlete, 
Mussolini-u. 2. 44 

I. SB. Ii6k, Arpad-t6r 8. \ 1-30 

BanI 1st van the »zv. meszdros 6s 
bentes, Kossuth Lajqs-u. 11. 1-11 

flltelszti vetkezet, VdrkBr e. 27 

BorvAth KAImAn nyug. fohart- 
nagy, Kiidly-u. 8. 83 

BorvAth Lajos bddogos es viz- 

vezetekszerelfiy Deak Fereno-u. 8. 

. 74 

•lArAsblrAsAg, klr., Chernel- 
u. 12. j 

JarOss 1st van ny. m. kir. posta- 
hivatali igazgatd, Kelcz-Adeltfy-n. 
1-21 
Jnrkovlcs K. Jdzsel ifihdey. 

Bohonoi-ut 13. 1-12 

Karner Kalman barautoe, 
Weiashecker Je'n6--u. 4. Bferautfi ag'jwft 96 Katonal epttletek fk hatd- 
s&fokt m. klr. 

GyalogEagi lafetanya, H 

HonT^d allomds para&g, Honyadi 
Matyas-nevelOSntSzet "~ 

HoaviSdtisati fidfil/i- 6a gyigyhaz 75 
Hnnyad.) Maty S3 honv. alrealiskola 
k6rhaza 9 

Hnnjadi M&tyas boavid alreal- 
iskola parsag ' . " ' 38 

, Irottkfli jaras is Kdaeeg megyel 
varos katonai parsaga 86 

Jun'sjch varlakianya 90 

Frigyea-laktanya . 40 

Kelcz Adelftv r<">m. kath. fiu- 
aevelorot^zet, Kayszril-ii, S. 66 

KlrcUknopf MlhAly vaskeresk., 
VarkBr 37. ; 62 

KISS'Gynla mdszaroa is hentes, 
. Mussolmi-u - . 9. 87 

Konopasek Emll ny. all. 
ezredes, VarkBr 41. .64 

Koplsteln LipAt dr. Bgyv6d, Vdr- 

k8r 29. -, ... . ■ ■• , 21 

Kovats Napoleon b6raut6tttl., 

Vdrk6r 12. - 37 

KtfrjejfyzAse^, Nemesos6 61 

Koszeg szab. klr. v&ros 
elektromdsmave, Kert-u. 19. 
^14 

KAszegl Agyterltd As Bator, 
szovetgyar r.-t., Vasart6r 19. 

,. 8, 97 

Kfiszeglalvatelep, KBszeg varos, 
KCszegfalva . : . '51 

Ktiszegi beneAstflmnAzInm 

igazgat6ja, Szent Imre herceg- 
Q. 8. 92 

KOszegl beteghazegvestilet 
vbrSskereszt kArhaza, Be- 
teghaz-u. S. , ^34 

KOszegl fenyAmaftpergetO, 
Wachter Gyula 6s fia, KfiUfi-krt .3. ■n. 28^ 46 

KAszegl katb. glmnazlom 
IgazgatAsAga, Bajnls-u. 2. 58 

KAszegl takarAkpAnztar, Var- 

-kBr 2. .. 7 

KdzAIelmAzAsI Uvatal, 

Jurisieh-t6r 8. 1-14 

KratochwlllGydzA radio- 6s 

vitiamossagi vallatkoz6, Kossuth 
Lajos-u. 7. 1-03 

KUttel DezsA gy6gyszer6sz, Mus- 
solini-u.. s. '22 

KUttel NAndor, KiralyvBlgy 9g 

"LAgler Fereno ft6raat6tnlaJdonos, 
Kossuth Lajos-u. 13. 1H02 

t^anrlngor Elek vaskeresked^s, 

VarkOr 59. 81 

Lendvay Lajos gy6gyszer4sZi Yar- 

kBr 37. 57 

Magay Ivan dr. reuddtanacsos, 

VarkBr 41. 1-04 

Magyar Elet Part irodaja, 

Jurisioh- u 6r 8. . ' ■ 93 

Maltz Andor 6plt6mester, 6pit6- 

szetl yallalkoz6, VarkBr 30. 69 

.^llAVAUT"!, a m. klr. allamvas- 
ntak kflzutJ g^pkoesJuzemeklrendelt- 
s6genek garazha, Kiraly-dt 82. 33 

MnnczIBAlaTenWgWs, VarkBr 12. 

119 

IMUller Ferenc 6pit6sl vdUalkoz6, 

: 6s tar6sztelepe, Pammer-ni 11. 25 

Nemeshanyl BAla all. tanit6k6p- 

efl-int. igazgatfi, Ka'szaraya-u. 33. 

1-24 

Novak Ferenc tejilz era tnl a jdonos, 

Kaasarnya-u. 14. . 1-25 

Nasser 1st van no. kir. allatorvos, 

VarkBr 15. 93 

Pallay JAz^el dr. varosi tisztl- 

orvos, Kfraly-ut 17. 26 

P6nzttgy«H szakasz.m. klr., 

Klrdly-fit 114. 54 

Pertorlnl RezsA badogos 6s viz- 

Tezet6kszerelB, VArkBr 21. 67 
Plskor Antal b6rautda, Kossuth 

Lajos-u. 1. i-Qi 

PoifAny Arpfid varosi allatorvos, 

VarkBr 110. 533 

PolgArmesterl hlvataJ, Juri- 

sifih-t6r 8. Jj PoIgAnnester, Jurisich-ter 8. 3 
PostanivataL, m. klr., 

vark«r65. 50 

PBp6nztar 1-10 

Pnsk As Istvan dr. kir . kfcjegyzfi, 
VarkBr 65. 95 

RadnayXAszlA honv6d szazados, 
VarkBr 61. 1-17 

RendtfrkapIt&nysAg,m. klr., 
Bz6cbenyl GyBrgyrQ. e.: 6 

KBaitti orszbbaja, Barak. 73 

RAnal FrigyOs kBnyvnyomda, 
„K6szeRi Hirek" kiad6hivatala. Var- 
kBr 39, 23 

RAth Jend kBnyvkeresk., VarkBr 39. 

15 

RAth S&ndor c<5gt» R6tb OdBn 
bOr-, cip6szkell6k- 6s. ny«rsb6rke- 
resk.. VarkBr 1.8. 1-20 

RAth TestvArek keresk., Var- 
bBr 17. -,..-■■ 18 

Sdghegyl GeUArt lllszerkeresk,, 
Kiraly-jit 6. 1-22 

Schlatter Ferenc dr. orvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa, Klraljr- 
6t2e. ■ ._-. 55 

Seybold ' KAImAn. szfin-: ^s fake- 
resk., Mussolini-u. 10. 65 

Sirhnber JLalps vend6gl6s, Var- 
kBr e. 56 

Sopronl As kdszegl sttrlOz- 
d6k r.-t. 48 

Stlaszny Gynla flvefir, porcellan, 
viIlamos-radi6", ker6kpar- ,6s aut<5- 
felszerel6s, Vdroshaz-u. 5.^ .41 

Stlpkovlcs IstvAn malomtul., 

, Hbrtliy Miklos-u. 32. ■ 70 

Stur Lajosdr* ttgyV6dj Mussolini- 
n. 14. , . . . , 49 

SzAkely LaszlA dr. varosi p!6ba- 
noa, Jurisjch-t6r 12. ( 78 

Szent Domonkos-rendl nd*. 
vArek, VarktSr 3«: 71 

Szent Imre MIsszlAs Szeml. 

nArlnm, Bzt. Imre herceg-u. 13. 

79 

SzentmlklAsv JenO nyn?. m. 

; kir. fokonzuJ.Kaszarnya-iL 8/b. 72 

SzoltfablrAl blvatal, Chernel- 

a.. 12. ,-■■■■-■ 1 

Szombathelyl takarAkpAnz- 

t&r/k&szegl flok, Mussolini-u. B. 
19 
Sz51Itfsy AladAr ny. ezrecles, 

Honv6d tlszti g'yogyhaz : 1-28 
TanltAkApzd IntAzet, m. kir. 

allami, Kaszarnya-u. "~~ 

TantOS Arp&d hadnagy, Fris;yes- 

laktanya ' 1-07 

TAtral KAImAn dr. orvos, f og- 

orvos,Varoaha^u. 7. 1-23 

TAth Sandor ffiszer- 6s csemege* 

keresk.-, Mussolini-u. 8. 94 

TUzoltAlaktanya» kfiszegi, 

Vdrosmajor . ' 59 

UtblztossAg, Rohonci-orszagttt 

1-13 
Vargha As TArsa fatermelfik, 

Kuis6-krt 2. . ' 47 

VArkonyl LaszlA m. kir. posta- 

tiszt, Chernetu. 3. 1-08 

Vasutas szttvetsAg ArvahAza, 

FelsB kfilsfi-krt 3. 28 

Veszely BAla dr. orvos, Kossuth 

Lajos-n. 16. 24 

VakAn Ferenc dr. k6rbazi igaz- 

gatii^fflorvoa, operatfir, Mussolini- 

u. 8. 32 

Wettres AladAr Fia gApgyAr, 

Kiraly-ut 90. / 1-05 

Wdlfel IstV&n m1iszer63Z,ker6k- 

par, aut6- 6s motorker6kpar javi- 

tasi vallalata, KosauCh Lajos-u. 1. 

1-00 Slrqccszfflli^?e d 5n?44 K0S7E6SZERDAPELY 

Hivatalos 6rdk: S6tk0zaap : Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

8— 12 Ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elBfizetBk r6sz6re: 20— 2i-lg. 

KdrlegyzdsAg 1 KOTCSE 

'Hivatalos 6rdk: 

„,,., ■ Vasarnap 6s 

B6tk6znap : Unnepuip: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-lg v 14— 16-lg. 

Csak elBfizetBk r6sz6re: 20— 21-ig. 
CaaplAros Inure dr. kBrorvos, a 
posta bet. bizi. 4nt. orvosa 5 

Bertelendy MlklAs vlt6z, in. 
. kir. gazdasagl totan. CBldbirtokos 
(uzeraben: 'VI/1— Xl/30-ig) 4 

KdzsAgi eldlJdrAs&g, KBtose 1 
Kdzsegl eldljArAsAg, 

Nagyosepely : . 3 

KdzsAgl eldlJArAsAg, Teleki % 

6dOr IstvAn vend6glBa 7 

Tiimmel Henrlk As Lax 

Imre Eutura bizom. Q 

EOTEGYAN 

Hivatalos 6rdh: 

o,,. .„„„ - Vasarnap 6a 

H6tk6znap ; flnnepnap: 

8-12-ig, 8~ll-lg, 

14— 18-ig. ; 14— 15-ig. 1 

Csak eWfizetOk r6sz6re: .20— 21-Ig. ] 
Csenddrilrs, m. klr. 2 

Esztergaly SztirAny dr. Mr- I 
orvos 31 

KdzsAgl eldlJArAsag 1 H.6tk8znap: KOTKLEK 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 63 

iinnepnap; 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ler. 14^16-fgi 

Csak eloiiaetBk resz6re : 20— 21-ig. 

BaldAcsy bArA Protestans 
alapltvAny nagybBgremajorl 
gazdasaga, b6rlB Epstein Nandor 5 
CsenddrdrsparanesnoksAg, 
m. klr. 3 

KttzsAgl eldllarAsAg 1 

Rfnhl Gynla dr. kBzs6gl orvos 4 
SzllAgyl SAndornA ra. kir. 
postajnester 2 . 

KOMLEND 

(lasd'Alsozsuk) 

K0VAG00RS 

Resztve&z a balaioni 
korforgatomban, ' 

A revfiildpi egystges hdld- 
zathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

uAtyx •>„* : ' Vasarnap 6a 
H6tkfiznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

l*_18-lg. 14— 15-lg. : 

Csak elBfketBk rtgz6re : 20— ai-Ig. 

CsenddrUrsparancsnoksag. 

m. klr. ^^^S 

Cznppon Sandor fdldbfrtokos 10 

FArls Ferenc aiezredes . 9 
K«zsAghAza v 6 

Marton Lajos kBbanyatnl; ■ 2 
Marton Santa fBldbirtokos 8 
NovAk Elek ev. leikeHB ^ 

Stelner GAza m6azaroB 6s hentes 

(tizernben: V/l^-X/31) 5 

SzabA MlhAly gy6gyszer6sa \ 
Volt Endre dr. kBrorvos, a posta 

bet. bizt.' Int. orvosa : 4 

K6VAG0SZ0LL0S 

Nyilvdnos tdvbeszttS 

dllomds. 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
Qnnepnap: 
8— 12-ig.. 8-11-ig, 

l4-1fl-ijf 14— 15-ig. 

{BlBflzetOket tAsd a P<5csi elfiflzetfik 
kfizBtt) ■ s 

flK 

a 

8 
m 1 
O 

p* 

■ R^tkBznap: 249 Kfhdg6tott08 jj vezetaiaut6 u t, Hetk6znap: 

8-12-!p, 
14— 18-ig. KOV^GfVTOTTOS 

(lagd P6cs) 

KOVARBERENCE 

"(lasd Kapolnakmonostor) 

KOVARGARA 

Hivatalos ordk: 

8-12-ig, 8-il-iff f 

14-lS-ig. 14-15-ig. 

Csak el&fiaetflk rSszere 30— 21-ig. 

KOVAJtHOSSZTJFALU 

Hivatalos ordk: . 

Vasarnap As 
finnepnap: 
8^il-Ig, 
14— 16-ig. 
Csak elfifizetfik r6szere 20— 21-ig. 
Csendorseg, m. klr. 3 

Korjegyzoaeg PusztaMdegkut 4 
Kttzsegl eHfljardsag 2 

Telekl Laszlone grdfne ura- 
dalma 1 

Telekl Laszlo Gyulane Ozv. 
grof / 5 

KOVECSES 

Hivatalos ordk: 

_,„■„ Vasarnap 6s 

Hetkflznap: finnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

1*— 18-!?. 14— lS-lg. 

Caak el6fizet6k rAszere: 20— 21-ig. 

, Janssen Pal, fSldbirtokos 3 

Ktfrjegyztfseg, 8aj6szentkiraly 4 

Kozsegi el01]arosag,Napr&gy 1 

KOVEGY 

(lasd Csanadpalota) 

KOVESDMAJOR 

(lasd Bacebore6d) 

KOVESGYUR 

; (lasd T6tvazsony) 

KOVESHEGY 

(lasd Sdtoraljanjbely) 

KOVESKAL 

Hivatalos 6rdk: 

_.„_■■, > Vasarnap es 

Hetkflznap: unnepnap: 

8— 12-ler. * 8^11 -iff, 

14— 1Mb. 14— 15-ig. 

. Csak elMizetfik re»zere: 20— 21-ig. 

Dor 6 Imre dr. ktirorvos, a posta 
bet, bizt. int. orvosa 8 

I van! 1 Ede dr. kUrall atorvos 2 

Kor]egyz«s£g, Szentantalfa 
(lrtsd a ezentantalfai elflfizetflk k9 
zatt) 

Ktfveskal kttzseg 1 

KOVESLIGET 
-flPAFOBO 

Hivatalos 6rdk: 

_,,. „ Vas/lrnap 6s 

H6tkbznap: nnnepnap: 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak e46flzet6k r6szere: 20— 21-ig. 

Csendorttrs, m. klr. 2 

Kbrtissy Jeno" all. gimn, igazg. 

tanltd 4 

Korjegyzftseg 1 

Kttzsegl eldljarosag, Csoman- 

falva — HoMaJibGBO 3 

Utblztossag 7 

Varady-Szakmary Geza t ater- 

melfi es fakereskedft 5 KOZfiPADACS 

(lasd Pesz6radacsj'> 

KOZfiPAJTA 

(lasd Nagyajtaj . 

KOZfcPAPSA — 
CEPEJXHJI AniHA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— il-jg, i 

14— 18-ig. lt—is-jg. 

Caak elfiflaetflk r6azere: 30— 21-ig, 

Csend6rtfrsparancsnoksag< 
m. klr., FetsSapsa — BbIuthh 
Anma 3 

Felstfapsa nagyktt zseg jegyzfli 
hivatala- 1 

Karpataljai „Hangya<< Szlf- 
vetkezet 31. sz. fidkja , ., 

Kor JegyzfisGg, KSzepapsa — 
CepeflHH Anma 

Ldrincz Gyula dr. kororvos 2 KOZfiPBIKAD 

(lasd Gybnk) 

KOZfiPBOGARET 

(lasd Ijajoskomarom) ■■ 

KOZEPDABRONY- 
PUSZTA 

(lasd ZalaszentgtSt) 

KOZfiPFALU .,-.... 

(lasd Betblenjj 

KOZEPHlDVfiG 

(lasd Als6tengelic) 

KOZfiPISZKAZ 

Hivatalos drdk: 
Hetk6znap: Jarasblrosag, klr. 3 

Kadar Imre ref . lelk&sz 15 

Kad6r Istvan all. isk. igazgato 20 
Katonal ^pUletek 6s hat6- 

sagok : Honv6d Ievente paranos- 

nokudg m. kir. H 

KOrlegyzds^jf, Als6ban 8/a 
Kifrjegyz4fs6g t Felsfiszek . 8/b 
KOrjegyzffa6g, Krasznahorvat 9 
KUzs^gl elfiljardsag 2 

Legmann Jakab gydgyszertara 
7 
Major istvan vegyeskeresk. 17 
M6hes Lajos oiFuturas r.-t. albizo- 

, raanyos 18 

Nagy Ferenc f liszer- <Ss vaskereBk 

10 

N^met Arpad 6pitesi vallalkozcS, 

okl. kflmftvesmester 21 

Novak Kalman r. k. lelkesz 14 

Penztigyorl szakasz, m.klr. 

■''--,. 18 

Rlmely Karoly dr. kir. k8z- 

jegyz6 KRIVA 

■ (lasd Hmsztj 
(fi». sz. elflfizetc.) 

KUCORA 

Hivatalos ardki 

MM.,... 3JS»*. 

8— 12-ig, 8— lt-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. . 

Csak elflfizetSk reszere: 20— 21-ig. 

K»zs£gl eldl]ar6sag ] 

KUCS6 

(lasd Zsibo) Bogge Gytfrgy m. kir. altampt; 
tiszt ~ IQ KRASZNABfiLTEK 

Hivatalos ordk:. 

H6tkoznap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-i g. 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r^sz^re: 20— 21-ig. KRASZNAHIDVfiG 

(lasd Barniasag) 

KRASZNAHORKA- 
VARALJA HetkHznap : Vaudrnap ^s 
jinnepnap: 
S—ll-ig, 
14-16-ig. 
Csak elflfizetflk rtszere : 20— 21-ig. 
K«rjegyziis6g ;. . ] S-i2-ig, 
14— 18-ig. KOZfiPLAK 

■~ (lasd Varalmas) 

KOZfiPPESZfiR 

(]4sd Peszeradacs) 

K0ZfiPRIG6C 

(lasd' Bares) 

KOZfiPSZENTTAMAS , 

(lasd Kuriszentmilrlfia) . 

KRAiSZNA 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 
Hetkiiznap: tinnapnap: 

8-11-ie, 

8— 18-ig. . 14--J,5-ig. 

Csak el6fizet0k r6szCre: 20— Sl.rig. 

Adoblratal, m. klr. 5 

Allam«plt6szett hlvatal, m. 

klr. Ziiah '"' "19 

Bodlzs Andraa bor es gyUmClcs 

szesKftizdu :,.-. ..23 

CsendtfrUrsparancsnoksag 

m. klr. 4 

Farkas JenQ rakeresk. :■■■>• Q 

Cserep- 6s t6glagyara 12 

F6szolgablrdsAg '■,'"'.','■ 1 Vasarnap ea 

finnepnap: 

8— 12-ig, ; ' 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lfi-ig. 

Csak eldfizetflk reszere: 20 -21-ig. 

Csendftrs£g, m. klr. 2 

Filiozky La Jos vegyeskeresk^. 7 

Kttr3egyz«s6g Q 

KOzsegl eldliardsag 1 

Maldeghem Lajos grdf (iild- 

birtokos .4 

Uradalmi igazgatosiga 3 

Tlttel Ottd arad. erdtfgondnok 10 KRASZNAHORVAT 

Nyilvdnbs tdvbeszelo dllo- 

mds a kozsegi eloljdrosdgndl 

Eliifizetflket, lasd. Krasana, 

KRASZNATEREBES 

Hivatalos ordk: 

Hitki>znap : 
^ 8-12-ig. VastiTnap ^s 
iinnepnap: 

8- lt-ig, 

14— 16-ig; 

Csak elflrizetCk r^satre: 20— 21-ig. 

Harls Ferenc Futura hizdmanyos 

2 

KRASZNOKVAJDA 

Hivatalos drdk: 

Vasirnap && 
iinaepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14 -18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizerSk jeszere : 20 1 — 21^'g. 
Czl'nner Adolf f61dbirtokos, Butt5s 
' 6 

Csendfirs^g, m. klr. 3 

GAU Jozsef rk. plebunos 4 

Kozsegi eloljardsag 2 

Mar ton Istvan m. kir.fOhadnagy 7 
Spitz Herman taidbirtokos 1 
Terenyl Laszld ftildbirtokoa 6 H^tktJznap : KULA 

Hivatalos ordk: 

'7-21-ig. 

Ad6btvatal, m. klr. . 10 

Apolld mozgdk6pszlnhaz . 

tnl. Hahn J6zsef 4l 

Artb Bela lakasa 82 

Allamvasntak, m. klr. 43 
All ami polgarl Iskola, 

lasd Polgari fia- es leanyiskola. 
~Bal6 Zoltan bfirgyari. cegvezetA- 

titkar 55 

Bacskal Malomlpar r.-t., 

Malonriielep 50 

Bognar es Dudas vaskereskedes 

25 

Betsch Henrlk dr. ligyved 23 

Boros GySrgy dr. m. kii-. tiszti 

fflorv'os lakisa 70 

Brandecker Ferenc poszttS- 

gyara r.-t; 40 

Clkta : k.I.t. cip6- 6s harJsnya- 

elamsitdheiy 52 

Csendorors, m. klr. 15 

Deutsch David gyaros lakasa 46 
Delvldeki lemaragyar. tul. 

Kor6h Istviln 34. 

DIener Janos okl. mernok 49 
Dleszler Gyttrgy keresk. 91 
Dobanynagyaruda* m. kir. 

tulaj. Szegfl Gyttla ,. Q77 

Dadas Ittlhaly veg> r eskeresk. 87 
EgyesUlt faszobraszok, Artb 

Bela 6s tsai 18 

EgyesUlt knlal teglagyarak 
. 4. 

Endleln Jozsel veiidegWs. , 70 
Eterna borgyar 20 

Famler Guszt&v dr. iigyv^d 42 
Farbas Istvan f aszobrasz, es'zter- 

galyos es UizifunagykereskedO 45 
Ferenc-csatorna jobbpartl 

delta lecsapol6 tarsnlat 33 
Flamm Ferenc enet^yara 17 
Fdszolgablrdl blvatal 1 

Fut6 Andras textilnagyijiaros,. 

gyapjafeldoJgozd iizom . 30 

Hallgaid Sandbr vidanyszerelft 

' 14 

Hollander David dr. fogorvos 

Huppert Vendel Kirtnra hizwn. 
73 

Jarasblrosag, m. klr. 16 

Keller Lorlnc dr. ugyved, kir- 

kozjegyiifi 7 

Klraly vit^z es Kovacs bnraajry- 

keresk.- 80 

Klszt M&tyas gyaros 79 

Klefer Henrlk papirkeresk. 72 
Knef^ly Nandor kortskedO 37 
K6sa Gyorgy dr. Ugyvessftu k»z- 

segi orvos 26 

Kovacs Imre kijnyv- es papir- 

kereskodii 05 

Kovacs Sandor if j. vegyus- . 

ker«sk.- 60 

Kozsegi eloljar6sag 2 

KOzsegl adOblvatal 62 

Kozsegi kdzellatasl blvatal Ktfzsegl rendorseg 
Kulal hltelbank r.-t. 81 
32 250 ha kocsliaba ridiot szereltet. Kunszentmdrton Kulal konyvnyomda, tulaj- 

donos Pleesz Pal 47 

Kurcz Henri k dr. 1igyv6d. 21 
Lanyl Alfred dr. Ugyv6fl 53 

Levente parancsnoksag, 

m. klr. I&rasl 9 

L6derer Tiber dr. Ugyv6cl 67 

Lukaes Mlklds m^aeskalaos-, 

gyertya- 6s oukorkakSszito" 90 

Nemeth Janos keresk. 83 

Nusz Gyorgy vasnti vend6*glos 75 

NyArla r.»t. fakeresked63 6 

Palasthy Ferenc keresk., Ml- 

Ianyszerel6si vail., 64 

Palotay Simon vit^a, lakasa 63 

P6nzttgydrl szakasz, m. kf r. 

59 

Polg&rl lid" 6s le&nylskola, 

m. klr. all. 57 

Pollch 6s Varga eke»yar 1 9 

Poliak Jakab 6s f la lakasa 5 

Postahlvatal, m. klr., hlvatal- 

vezet8 ■.,- . '51 

Felv6t«M osztSly 97 

Puhalak Janos Futura bizoma- 

nyos, gabonabevasarlo 24 

R6csey Elemdr 6s Mikl<5s fold- 

trirtokosok / 48 

Regdoz Karoly 'ntazfi. 28 

Rndasl Fereno kelme- £3 fonaU 

lentil, vegytisztito . 58 

Saner RndoII dr. orvos 39 

Schick Barnabas dr. figyv6d 

13 

Lakapft 74 

Schick Karoly dr.kir. kHzjegyzo 
27 
Schmidt Gaspar vas-, fllszer-, 
L festek- 6s saSnkerosk. 38 

Sen werer Sandor gy driparos 

lakasa 78 

Stlefelmayer karoly dr. 

iigyvid 29 

Stolz Henri k fgmffnto'de 6s arma- 
, tnragyar . 35 

Stolz Karoly gy aros lakasa 7 1 
Szegd* Gynla dohanynagyarns, 

oszcalysorsjegy loarusito . 77 

Lakasa 61 

Szekely Imre dr. foldbirtokos 

68 

Szemzff Istvan dr. gazdasaga 8 

Tttrzstfk Pal dr* m. kir. jarasi 

allatorvos ' . .-■ 66 

Union f6marngydr H 

Vanyur Imre gabona 63 term6ny- 

keresk., Magyar Mezogazdak Szii- 

vetkezete.bizomanyosa 81 

Varadl Geza th. utbiztos 69 

Vetter 6s tarsal motoros malom 

54 

Vig Bdla sfirlerakat 30 Vltsek Janos Mr. Ph. gy6gy 
.saer^sa J2 

Vulkan f6marugyar, tulajdonos 
Cethoffer Istvdn , 44 

Zeke G&bor dr. k5zs6gi orvos 
- , ' •...•' 89 

2ony Gergely 11 J. tollnagy- 
kereskedb 1 5« 

Zwlpp Erno" malomigazgatd 22 KULCS 

A rdcalmdsi egysgges 
hdlozatba fariozik 

Hivatalos 6rdk: KUNAGOTA 

Hivatalos drdk: 
7-21-jg. 

Angyal B61a vend6glfis 8 

Bakd Bela gabonafigynttk 1] 
Bakd Mlhaly eertfeskereskedfl 27 
Lazs Peter kbzs. lojegyzfi 25 
Biro Albertne ttzv. tOldbirtokoa, 

Kana-paazta 75 

Borsovlczky Lajos pI6b£nos 14 
Csendortfrs, m. klr. 2 

Ferenczy Kalman malomtnlaj- 

donas , 17 

Fiilop Matlld seprollzeroe 
Gabor. Laszld gabohaugynOk 7 
Gombo Berhat 5 

Jakablly Zoltan foldbirtokos, 

Kapa-pas'tta 13 

Kovacs Pal gabonakereskedfl " ~ 
KSzsegl elttljarosag 1 

Kanagota es vldeke logyasz- 

tasl es ertekeslto szovet> 

kezet a Hangya k<Ste)6k6ben 21 
Kanagota kozsegl hltelszH- 

vetkezet, mint az O.K.H. tagja 3 
Lakos Istvan dr. orvos 2! 
Legoltalml parancsnoksag 

Morval Odtfn dr., a posta bet. 

bizt int. orvosa 6s kOrorvon 6 

Sz. Nagy Mlhaly II. o. vonai- 

felvigyazd • 2fi 

Rath J6zsef fflldblrtokoa, Batb 

tnnya 4 

Szllagyl Kalman Mldblrtokos, 

SziUgyi KalmAn-tanya 12 

Tdth K&lman fakereskedfi 20 
Tdth Kalmann6 all. tanittaB 

g6ptulajdonos " ■ 24 

TUzott6parancsnok 18 

Urban Peter bard fttldbirtokos, 

Urhftn-tanya ]0 

Vajda Zslgmond faidbirtokoa, 

tai-d a magynrbanhegyesi elfiflzetfik 

kfizfitt. 
Verzar Sandor, laad a dombira- 

tosi elftfizetok kBzfitt 
Wolwovlts Adoll term6nykeres- 

ked6 : 9 

KUNBA JA 

Hivatalos ordki S6tkSznap: H6tkffznap: 

8-12-ig, 
14-1 H-ig, Vasftrnap 6s., 

finnepnap: 

8— li-ig, 

14 15-ig. 

Csak elWizetok r£sz6re: 20— 21-lg, 

Boda Jdzsef penziitulajdonos 
<nyari allomas) 2 

Gnoth Gy. Bndre dr. egyet. 
nyirv. readestauir(ny4ri4l]omas)4 

Kelemerl Bela dr., m. klr. 

. postatitkar (nyari 'allomas) 3 

Szakvary Emll vlt6e, mln. tail, 
(nyari alloaifia) 1 Vaaarnap 6s 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

U-18-ig 14— 15-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Angell P6ter gabona- 6s borfigy- 

116k 9 

Brandt Jakab orszaggyfil6si k6p- 

viseld .": . . 18 

Csabrady Janos It]. gy6gy- 

szer6s r s . 14 

Csauscher Jakab Futura albi 

zomanyon 5 

FerenczlOSme.vezet&jegyzfi 2 
FreudenVeld Geza keresliedo 6s 

horftgyn5!fKege . 3 

Harjung Istvan borbizomanyos 

6s gyilntSlcskozvetitfl 8 

Hammerer dozsel borOgyntfk, 

serosal kuaz 4 

K«zs^ci eloljar« s .ag 1 

Ijfegd parancsnok 11 

Ollmann Ferenc korosmaros Q 
Ollmann Jakab bo r keresk. 7 
Ollmann Marton If], borbizo- 

mduyoa, kocsmaros, vegyeskeres- 

kert6, bor- 6s gyiimUlcasaeBafflado 

vallalkoz6 18 

Scheleher Antal sert6salkTisz 

17 

Winkler Janos borbizomanyos 

16 

KUNCSORBA 

Hivatalos ordk: 
""«^L„ Vasarnap 6s 

H6tkb*zaap: bnaepnap: 

8-12-ig . 8^11-ig 

14-18-.ig 14— 15-ig 

(Csak elfifieetOk resz6re 2b- 21-ig) 

Erdos Istvann6 ftlszer 6s*vegyes- 

kereskedft 11 

Hajnal Balazs dr. k8zs6gl orvos 

Kozsegl elttl Jar dsag 1 

Kuncsorbal „Hangya'* 

szovetkezet 9 Mak6 KlegerSandorne, 

Csikds T<5tfl G-.zella ISldbirtokosno" 4 
Nemeth Sandor 6s Laszl6 

f81db6rl0k 6 

Szathmary Sandorn6 «zv. 

161dbirtokosn6 . . 7 

Szantay Ferenc kSzs6gi fSjegyzft 
. lakaia 2 

Sz6nasy Imre ref. igazg. taDitd 
8 
Tdth B61an6 m; kir. postamester 
12 
F. T6th Sandor ref. Ielk6sz 3 

Veres And r as korcsmaros 
vend6glfis 10 

KUNHAI/OM 

(lasd tiszaieidvar) 

KUNHEGYES 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. 

Alloldl Imre g6pteehnikus, aut6- 

6s g6pjavjt6 iizeme, Shell bizo- . 

minyi raktAr 7 

Agoston Lukacs borkereskedo 

29 

Allamvasutak, m. klr. allom&s- 

f6nb - ks6? 45 

Balo^h Gyorgy ffiszer-, csemege- 

6s vegyeskereskedese 16 

Ban Istvan ref. Ielk6sz 41 

Beres Janos. r6m. kath. Ieik6sz 
57 
Breznay Mlh&ly foszolgabir6 17 

Cse nd oro r sparancsnoksag. 

m. klr. 6 

Dtadal Illmszlnh^z»Ebtdr6dy 

Gyorgy lakasa 58 

Cg6szs6gv6delml szolgalat 

46 

Epstein G6za term6nykeresked6 

Erddlyl Imre dr..k«zs6gl &\lat, 
orvos 26 

Faragd Gabor If J. Dreber sbr- 
gyarak lerakata 52 

Feh6r Pal by tb. fflszolgabird 49 

Fischer Sandor, Schvarcz 
Izldor utOda n61, f6rli divat- 
ar.ubaza 53 

F0SzolgabIr61 hlvatal 2 

Frldrlch Endre b6rcsepl<5 6s b6r- 
szanto v&llalata 2d 

Gero Sandor m alma 6s sertes- 
hiztalo telepe- <32 

Glfnczl Laszld dr. Sgyv6d 47 
Lakasa , 40 

roszmann LaszlO vas-, fSszer- 
6b festekkereskedo 39 

Jdzsa Sandor If]. gy6gyszer6sz 
Arany kalaszo gyogyszertir 44 
La]os igazgatd foraernb'k 8 

K6ry Sandor ref. S6g6dleik6sz 

38 

lIss Laszld kbrzeti szocialis gon- 

doz6 ftl 

Ktfzs6gl elfiljardsag 1 

Kozsdgl Koz61elmez6sl 
hlvatal 59 

Kanhegyesl Nagygtfzmalom 
b6rl6 Varga Audras 18 

Llptak Janos burantis 56 

Logos! Lajos «Puturai> r.-t. foblzo- 
maQyosa 10 

Man dy Istvan dr. orvos 21 

M. klr. tlszal feIso|arasl le- 
vente parancsnoksag 20 

M. klr. Orszapos 0ntoz6s> 
ttgyl Hlvatal knnhegyesi kiren- 
delts6ge 68 

Mocsary La]os dr. szolgabird 
48 

Nagy Frlgyesn6 Uzv. dr. 
gytfgyszertara 36 

Nagy Ferenc dr. kozs6gi orvos 
33 

Nagyknhsagl vlUaniossagl 
sztfvetkezet 15 

Nemes Janos gr6f fbldbirtokos, 
Derzstomaj 14 

Nemes Vlnce gr6t fbldbirtokos, 
Pusziatomaj 4 

N6meth Gynla s»mj6ni, lakasa 6s 
daral6malraa 27 

Pasztor Janos jarasi m. kir. 
gaedasagi felttgyalo 51 

PIret de Blhaln Istvan bard 
huszdrszazttdos. Banhalom 5 

telner Bertalan dr. gyakorU 
orvoi 6s Relnernd Link Bd-I 
Ml dri, fogorvos 80 Schwarcz Istvan dr. orvoa 25 
Schwarcz sandor term6ay- 6s 

magkereskedo 24 

Stelnberger Mdr c6g fakere«- 

kedd \ 13 

Stelner Gytfrgy t6gla- 6s csor6p- 
. gyira, 6ptllefc- 6s tdzlfatelepe 19 
Szantd B61ab6raut6yallalata 43 
Szathmary Karoly tUzeloanyag 

keresskedfl 63 tbherfuvarqzd 55 
Szczepanszkl Arthnrn6 

«HombarB nlbizoraunyos lakdsa , 1 1 

Iroda 6s raktar 62 

Szdcs Elemdr „Futiira" r.-t. bj- 

zomanyos 50 

Szuk Karoly kOzslgi fdjegyzS $4 
Tamas Istvan b6radt6 tulajdonos 

6s b6.rcs6pl6 -■_■■.- .28 

T6szta- 6 s Malomlpar k.I.t. 

Erzs6bet Hengermalma; b6rlojt> 

Vay Zoltan 31 

Tdth Mdr dr. gyakorlo orvos 35 
Torvdnyhatdsagl Ctblztos 64 
Vadon Ballot dr. gyakdrl6 orvos 
-37 
Varga Gytirgy b6raut6 fuvaroa6- 

vallalat :" 12 

Varfia Zoltdn ref. Ielk6sz 34 
Vagott Sandor dr., a posta bet. 

bizt. int. kezeio orvosa 6s ktizs6gl 

orvos .3 

W6ber D6nes « Magyar Koronao 

gyugyszertar .42 

KUNMADARAS 

Hivatalos drdk: 

n . M .. Vasarnap 6s 

66tkbznapr, unnepnap.:,, 

8— 12-rgi 8— 11-lg, 

; 14-^18-ig. 14^16-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20-21 ig v 

Allamvasutak m. klr. gliomas 

foniiksege ■■■■-■'.■ 13 

Blrkas Janos bor,;s3r, szesznagy-. 

keregkedfi 6s szikvizgyaros , 18 
Borsl Gergely If j. term6ny- '6s 

OilemenykeieskedO 19 

Csenddrifrsparancsnoksag* 

m. klr. , '3 

Fodor Kalman dr. kb'zsggi or- 
. : vos ..,-■. 16 : 

Ftfldes B61a «Feh6r Kigyd* gyogy- 

pzertara ■ 22 

Fried M Ik Ids dr. orvos 7 

JanosI Gynla g6pmtihely tula j- 

donos ' 23 

E. Klein Mlklds tbjas- 6s baromti- 

kereskedp 5 

Klein Sandor tojia- 6s baromfl- 

keveskedii 8 

Kozsdgl Clol]ardsag 1 

Kulcsar Samu dr. ogyv6d 4 
Knn Laszld dr. ugyy6a 20 

Kanmadarasl fogyasztasl 6s 

Crtdkesittt szovetkezet 12 
Kanmadarasl Redemptus . 

Kozbirtokossag 24 

Kanmadarasl hltelszUvetke- 

zet, mint az Orszagos KtizponU Bi- 

telszovetkezet tagja 15 

Molndr Imre oiyd ^ 6s diyaturii- 

kereskedu .14 

MUnz Mlklds tenii6nykereste<16 

' * '■■ 11 

Magyknnmadarasl takardk- 

pdnztar r.-t. 2 

NeUfander Ferenc gabonabizo- 

maoyi irodaja.. :.-.■■ 6 

Papp Elek gyogyszer6sz 25 

Schelner Tf bor dr. orvos 9 
Takacs Laszld vitez, kfes6gi fo- 

jegyzo , .■■:.;■'■• 17 

Welsz Jdzsef 6pfilet- 6s tiizifa- 

keTeskedG '.■'■■ 21 

Zag Janos term6nykereskedu 10 

KUNSZENTMARTON 

Hivatalos 6rdk: 

,7-21-ig. - .'■■;■■ 
Addhlvattal, m. klr. 16 

Allamvasutak^ m. klr. illomas- 

:6n6ksege 8 

Balogh Irdn allami tanit6ii<5, ■ 

orsz. gyermekv6d61ign iigyv. 

alelniiks 59 

Barna Istvan diyatirnkereskedu 

39 

Barna Katalln allami tanlcdnfi 

37 n 

0i ar 


M 
M z 
o ■ 

2 251 Kvn$»entmdrton Ha olvan cgyennel altar lavteclon teszelni, a W nines tavtoj allomasa. Benkcf Victor reforroatus lelki- 
pasztor 30 

Berta Ernd kereskedfl 4 

■ Berta Jdzsel 1 fiszer-, gyarmat- 
arii-, yas-, mtiszaki fcia- 6a nagy* 
keresked6se, gyari raktarak, 
keresk. k6pv.iseletek. Hot'hel" mezog. 
g6pek kcjizeti lerakata-, ,tiizifa-, 
sz6n-, m6sz-, cementtele'pe-, olaj- 
raklar-, benzinioltoallomas 44 

Bird Jdzsel dr. figyv6d 1-Q3 

Bolya Ferenc rora. kath. Ielk6sz- 

helyettes, pl6baaia 15 

Csabanyi Antal divataro. tizlete 

i-oe 

Csendorors, m. kir. 5 

Cseuz Gyula, aCseuz-malom Kun- 

szentmiirion es Cssenz-hpngennalom 

r -t. Cstmgrad igazgatoja 80 

Cseuz Kalman dr. orvos 62 
Cseuz Kalman es tarsal ben- 

germalma 6s ipartelepe, kozponti 

iroda 6 

FJbner Beta dr. orvos 41 

Farkas testverek mfiszaki- es 

villamossngi vallalata 18 

Flsch DezsO dr. tigyv6d 26 
Futura Iftbizomanyos 1. Kun- 

B7entmarton 6s vid6ke. 
Gaal Lajos polg. isk. igazgato 95 
Gazdasagi takarekpenztar 
_■!.•'■*•_ 2 

Gulyas Janos dr., a posta bet. 

bizl. jnt. orvosa 13 

Gyalaf Simon komtivesmester, 

6pit6si vallakozb 45 

Gyollay Maty as mozl 

Gybngylk Ferenc autofuvaroz6 

21 

Habranyl Bela fogtechnikal labo- 

ratoriuiha 58 

HegedUs Karoly cukrasz 77 
Blrsch Andor m(ibutor-6s 6piilet- 

asztalos yillanyerore berendezett 

iizeme 6s butoiraktara 67 

Butorraktar 74 

Bungarfa vlllamossagl r.-t, 

kunszentmartoni irodaja 48 

IgI61 Szontagh Ferencne ny. 

postumester lr05 

Ivanyl Karoly vitez,-alf. el. isk 

igazgatd 68 

Jankovich DezsO raa]omb6rlo 

71 
Jarasblrdsag, kir. 24 

Jdzsa Gyula gabonakereskedfi 81 
Kadar Karoly jegyztf, legoltalmi 

parancsnok 1-04 

Kalecz Ferenc heutes 6s 

m6szarosmescer 56 

Kardos Mlhaly m6szaros 6s ser- 
- t6skeiesicedS 92 

Karnteltta rendhaz 99 

Kecskes Ferenc ffiszerkereskedo 
83 
Kerekes Robert texfeil-nagy- 

keieskedfi 6h g6pkeresked6 81 

Kiss Antal dr. vit6z', kir. kbz- 
jegryzo 36 

Klein Adolfne itzv. vas-, fuszer- 
6s csemegekereskedo 47 

Kocsls Ignacne dzv. ftiszer- 6s 
fest6kkeresked6se "1-07 

Kovacs Ferenc dr. kb'zs. orvos 
72 

Kovacs S. Janos tfizifa- 6s sz6n- 
keresk. QQ 

Kortts-szalloda (feJelos elflfizetfi 
Kiss JozseP uradalmi int6z6) 20 

Kozsegi eloljardsag 1 

Kuzigazgatasi 6s adohivatal 51 
L6goita1im ovohely 64 

Kunszentmarton es vldeke 
hltelszovetkezet mint az 
O.K.'H. tagja, Futura bizomanyos 3 

Kunszentmarton! takarek» 

penztar r.-t. 19 

Kurucz Antalne kereskedo" 97 

Lakatos Jdzsel nyomdatulajdonos 
35 
Lapu Gabor mtikert6sz 84 

Lazl Jdzsel kdnyynyomdaja 1-02 
Lederer LaszlO nagybirtokos, 

Puszta-babocka 34 

Legoltalmi ovohely laad Kfiz- 

s6gi elol]ar6s4g. Malomlparl vaUalat k.J.t. 

malomb6rlete 6s nbv6nyolajgyara 

17 

Martis San dor dr. figyv6d 90 

Ttlarkus Gyala a kunszentmarton j 
takai6kp6natar r.-t. c6gjegyzfije 
term6nykereskedfl 1-09 

Matray g&ztegla-, cserep- 
es agyagarngyar 75 

Matray Laszld gozt6glagyar- 
tulajdonos lakasa 4 

Mezey Lajos dr. ilgyv6d, orszag- 
gyfll6si k6pvisel0 63 8zab6 Janos 
dr. iigyv6d 022 

Mezey Laszld rk. ffikantor 91 

Mez0gazdas&gl neplskola 

igazgatosaga 
Molnar Janos vend6gWa „„ 
Molnar Lajos kezs6gi ffijegyzd 50 
IHontagh Akos gazdasaga. Gyaln- 

paszta 10 

Nagy Karoly id. kfr. gazdasagi 

iskolai igazgatd 54 

Nagy Sandor oakraaz 12 

Neuberger Mark dr. 6gyv6d 

87 

Meuberger RezsO dr. £igyv6d 

Laka,a ' , « 

Nostra altalanos arnkOz- 
raktarak es kereskedelml 

r.-t^jcunszentmartoni rakiari 

(iz'eme 

Noveny- es gfizfUrdd 1-QO 
Faczolay Gabor vit6a, a 8hell 

kfiolaj r.-t.""kbraeti megbiaottja 55 
Papp Pdter saucaiizeme 1-08 
Pasztl Albert temetkez6si 

vallalat 

Pener Jeno gyogyezer6sa 42 
PenzUgyttrl blztosi kerttlet, 
m. kir. vezetflje 33 

Polgari II u- es leanylskola 85 
Porgesz Laszld keceskedfi 40 

Rosenberg Lajos bomagyk<..._ 
kedfi Q5 

Roth Izsd gabonakereskeda 1 
Rupnerf Mlklds dr. kir. jaras 

birOsagi elnffk 79 

Schaeflern Jeno mQszaki 6i 

vil!anyt"el.szereJ6si vallalata 4£ 
Schaellern Jencfnd all. el. isk. 

tanit6i]£ 88 

Schaffer Alt kids dr. orvos 43 
Schiller Mdr rofdskereskedo 78 
Schwelger fatelep, 6pit6sir ca 

tozelfianyagkereskedes, cserep- 6s 

t6glagyartas .011 

Ukaa qq 

SIposs Tamas bbrnagykeresk. 6a 

Dreher sor i;6rzeti lerakat. 1-01 
Spltzer Jdzsel toll-, nyertsbSr- 
. 6s gyapjnkereskeda . . 86 

Szabd Janos dr. iifi:yv6d ^s 

Mezei Lajos dr. iigyv6d orszag- 

gyfil6si k6pvisel(i 022 

Szabd JMargll dr. orvos, a knn- 

szentmartoni Stefania n6kszbvets6g 

vezetfl orvosa 52 

Takats Karoly fbldbirtokos.'a 

kunszentmartoni r.-t. igazgatoja 

76 

Talmacsl Karoly enkraszmester 

94 

Tlszazugl bortermel6k pln- 

ceszovetkezete 6s Schweiger 

.fatelep Qll 

Fgy. Tdth Karoly If j. kereskedo 

Tdth Karolyne 8zv. kereskedJi 
70 

VIda Istvan nkl. k^zgazda, hanr 
tol<imalom tulajdonos - 73 

Vlncze iHlklds gy6gyszer6sz 27 
Lakasa qq 

Weisz Oezso bor- 6s gabonabizo- 
manyos 14 

Welsz Elemer dr. fogorvos, 
szakorvos 53 

Welsz testverek 6pule^, tUzifa-, 
sz6d-, m6sz- 6s 6pitkez6sianyagok- 
keresked6se, Istvaahaza-puszta 28 
Lakasa (Weisz Arthur) 9 

Woll Oezso iiveg- 6s porcellan- 
arukeresked<i, nyomdatulajdonos, 
hirlapkiadohivatal 23 

Zeller Ferenc all. el. n6pisk. ig. 
57 KUNSZENTMIKLOS 

Hivatalos ordk: 

7-2i-ig. 

A kunszentmikl6si egys&ges 

Mldzathoz tdrtozik meg: 

Bosztor. 

Addhlvatal, m. kir. 7 

Allaml eleml Iskola igazgato- 
saga 54 

Andre- Gyula ttizeldanyagkeves- 
kedo ' 22 Bakos Istvan dr. ; 

sagi feliigyelo 1. kir.gazrta- 
58 Baky Ferenc dr. ugyv6d 
Baky La josnd »zv. Batky Zoltan dr., 

bizt. int. orvosa a posta: bet. 
5 Bernath P&l gy6gyszer6Ez, cMa- 
gyar Koroaao gy6gyszertar 15 

Bddls Sahdor temi6nykereRked6 

48 
Bur Ian Janos okl. komfiv&sm ea- 
ter, 6pit6a'i vallalkozd " 30 

Csendororsy m. kir. 13 

Cserenyl Istvan dr. 6.T.B.A 
eilenorzfi orvos 29 

Csdvary Kalman dr. m. kir. 

tisztiorvos 4 

David Istvan textilnagykereskeda. 
66 
Dohanynagyaruda, 

tul. H. Kovaesy Jaaos 6s neje 42 

Fejdr Istvan jarasi m. kir. 
allatorvos 48 Foszolgablrdl hlvatal 
Geczy Andras dr. ftiszolgabirri 
37 

Glasz 861a takarmanykereskedd, 
Takarmahytelep ' 21 

Gulyas Ferenc IIj. f uszer-, divat- 

arukeresk., Shell koolaj bizomanyos 

34 

Gyene Gusztav ko'nyv-, papir- 
keieskedft es konyyko'tpmester 35 

Bajndd Bela Mateosz telieraiito- 
fnvarozasi vallalat ; 49 

Jarasblrdsag, kir. 9 

Klskunsagl takarekpdnztar 
r.-ti 10 

Kiss Gyulane kereskedfi 59 

Kiss Istvan pl6banos . 8 Kozsegi eloljardsag K unszentm ik 1 ds-Dabas-Sza- 
badszallas] takardkpdnz- 
tar 3 

Kunszentmlklosi ecetgyar, 

tul. B6Ia£alvy Albert 52 

Kunszentmikldsl Bangya 
fogyasztasl es drtekeslto 
szttvetkezet . 24 

Kunszentmikldsl honvddkl- 
egdszito parancsnoksag, 
m. kir. ' 50 

Kunszentmikldsl jarast ka< 
tonal parancsnoksag 38 

Kunszentmikldsl vlllamos' 
telep 44 

Ladanyl Imre termenykereskedo^ 
a Shell koolaj r.-t. bizomanyosa 16 

Major Istvan „Nador" gyogy- 
szertara ■ * 31 

Mendly Gyula fuszei 
egyeskeresked6se ' Postablvatal taviratkozvetitO 60 

Rei. f&glmnazlum 32 

Relsz Samuel o6g, Reisz Jenfi 
rflftis-, divatara- 6s ffiszerkeres- 
ked6se. 47 

Schonleld Guszt&vhd dzv. 

Kozepszenttamas (iizemben ; V/l^- 

X/31-ig) ■ ■ " 25 

Schivarcz Lilpdt ItBnyvnybmda 

Surmann Markus toll-, bur- es 

gyapjakertskedo 40 

Szlldgyl Arpad dr. ugyved 27 

Tell gazdasdgl Iskola es 
mezdgazdasagl szak< 
tanacsadd dllomas m. kir. 

61 
Vegh Jdzsel okl. 6pit6szTii6mok, 

fakereKkedfl 23 

Vdgerl Gyula a «Barazrtan kit. 
«Homba,rj) £obiz. albizomanyosa 28 

ViJrSs Ferenc hentes 6s m6sza- 
ros, sei-tes-. borjft- es marhakeres- 
ked6 . 53 

Warga Benjamin dr. kir. k«z- 
jegyzfi lakasa 46. 

Wenckhelm grdl uradalmi 
hengermalom 6 

Werner Kdroly allatorvos . .57 

Zak&nyl And r As dr. 71 

Zsambokl Lajos gimnaziumi ta- 

nAr . 43 KUNSZIGET 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds 
Szalay Kdrolyndl. 

[0ttev6ny 12. sz. elflf'izeto| 

KUNTAPOLCA 

Hivatalos ordk: 

8— 13'ifr, ~ 8— li-ig, 

14— 18-ig. . i^-lo-ig. 

Csak eiflfizetok r6sz6re: 20-^21-ig. vas- 6s 

63 

Nagy Sandor PetOfi-szalloda 6s 

Aend6gl(Js, Steaua benainkut allo- 

mas 56 

aradalma, 

20 

P6nzUgydrseg, m. kir. 26 

Pestvarmegyel Dunavtflgy- 
lecsapold es OntozO 
tarsalat 62 

Pongracz Aladdr dr. 6s 

Pongracx Tibor dr. flgyv6dek 19 Nemes Janos grdl 

K6z6pszeEttamas 252 Allamrendorseg palyaud- 
varl klrendeltsege, m. kir. 

Fovdmhivatal, m.klr. 4 KUPA-PUSZTA 

(lasd Kanagota) KURD 

Hivatalos ordk: 

.■,, ■ ■ ■ VasArnap es 

H6tk5znap: iinnepnap : 

8— 12-ig," 8— 11-ig, 

t .U— 18-ig. -■■ 14— 15-ig. 

Csak eliifizetOk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csenddrors, m. kir. 6 

Grilndner Marton uagy- 

vendeglos 4 

Guthell Janos vegyoskeresk. 7 
Kozsegi eloljardsag, Csibrak 

"'■■.'■ .5 

Kurd kozsdg e!6ljdrdsaga 1 

Llckert Jdzsel r. k. pl6bano3 3 

Malcomes Gyula bard ny. ko- 

yetsegi tan., csibraki gazdasaga 8 

Vargha Bela mafomtiil. 2 KURINC-PUSZTA 

(lasd Rimaszombat) 

KURITYAN 

(lasd Hzuhakallo) 

KURJANTO 

(lasd Iffilb-pezanas) roeSMtffisstil Rfefie flt a pnsraMvatal nySlvanas iMM Liijosfa-pMS&ta KURTAKESZI 

Hivatalos drdk: 

Be,k fl znap: ■./•SSp. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, . 

14— 18 ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizettik reszere: 20— 21-ig. 

w Agra" gazdasag, Marcellhaza 5 

Alsomajorl gazdasag, Schnltz 
Miklos b(5rl6., 9 

Baranyay La.|osn6 f 61 dbirtolros 2 

Csendortirs, m. klr. 4 

Haber Vllmos keresk. 3 

Kocsls Jozsel 6s Armay 
Jozsel malpmiul., MareeilMza 8 

Kozsegl eloljards&g, Marcell- 
haza 1 
Nagy Ede dr. kororvos 7 
Plebanfa hivatal, r6rn. kath. 6 KURTAMAJOR 

(lasd Balomvar) 

KUSALY 

Hivatalos drdk: HetkCznap : Vasarnap 6s 
iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4 — 18-ig. 14— 16-ig 

Csak elfifizetok reszere: 20—21-ig. 

Hitelsztfvetkezet mint a „Szo"- 
vetseg" kozpont tagja 2 

KHrJegyzoseg 1 KUSNYICA 

(lasd Kavacsrefc) 

. KUTAS 
Hivatalos drdk: Betkozn.ap: 
8— 18-Ig. Vasarnap £s 
iinnepnap : 
8-H-ig, 
14.— 15-ig. Csak elfifizetob reszere ': 20 — 21-i'g. 

Allamvasntak Ailomasftf- 
nokseg, Bel eg 26/6 

Baudlss Ivan f ojegyaB lakasa 27 
Beck Gergeiy ref. Ielkesz 22 
Bodrogl Sandor vegyeskeresk., 
Kisbajom 14/6 

Boronkay Lajos foldbirtokos 1 

Csendororsparancsnoksag, 
m. klr. 6 

Ddka Ldrant kir. Ugy<5sz 23 

Domian Geza dr. kdrorvos, a 

posta bet. bizt. int. orvosa, Szabas 

12/4 

Fekecs Istvan ref. Ielkesz, Nagy- korpad 12/7 Fekete Aladar bar6 ny. 3magy, 
SzaMs 26/3 

Fekele Odon dr. kb"rorvos, a poata 
bet. bizt. int. orvosa 10 

Festetlcs Sandor grdS -fold 
birtokos belegi gazdasaga 26/4 

Gaal Zoltan dr. kcSrorvos, a 

posta bet., bizt. int. orvosa, Szabas 

12/4 

Gelencser Janos r6m. kath. 
Ielkesz 17 

Hajnal Gyola gy6gyszere6z 7 

Hangya fogyasztasl es erte- 
kesitff szovetkezet 5 

Hangya fogyasztasl es erte- 

kesttct szovetkezet, Kisbajom 

14/3 

Hangya fogyasztasl es erte< 
kesltd szovetkezet, Nagy- 
korpad 12/6 

Hangya fogyasztasl 6s erte. 
keslto szovetkezet. Szabas 
12/5 Hertelendv Andor ny. huszar- 

szazados, loldblrtokos, Kntasbozma 

3 

(Tarselflf . Spielmann Geaa berlfl, 3. 
mellekalloaias) Boll Mlhaiy vegyeskeresk. 15 KCL&GBALLOSZtfG 

A kecskemeti egyseges hdl6- 
zathoz tartozik 
Hivatalos drdk: Horvath Janos gabonabizom., 
Szabas 26/1 

Hnszar Aladar ny. kuriai bird, 
felsohazi tag 2 

JeszenszkyFerencfb'ldbirtokos, 
Nagykorpad - 12/9 

Uradalma, Nagykorpad 12/8 

Keresztuti erdovedkerlllet 
■-•'.. 9 

Kiss Pal vegyeskeresk. 18 

Kovacs J6zse£ bitelszOvetkezeti 

konyvelb' . , 20 

Korjcgyzoseg, Szabas H 

Kozsegl eldljar6sag, Bel eg 
26/5 

Kozsegl eloijarosag, Kisbajom 
14/4 

K&zsegl elttljar6sag, Kutas 8 

Nemet 1st van vasuti vendeglos 
16 

Petl Ferene If J. meszaros 21 

Petracsek Lajos dr. iigyved, 

fOldbirtokos 19 

Polgar Janos inalomtul. 25 

SzentesI J6zsef bnrgony akere sk. , 

Kisbajom 14/7 

Taviratkozveti t& aBlomas 28 

Vogronlcs Jozsefne Szv. 

vendeglfis, Szabas 26/2 

Zolyomy Elemer dr. allatorvoa 
4 KUTASKOZMA 

(lasd Katas) 

KtrTVOLGY 

(lasd H6dmez6va6arQely) 

KUZMA 

'<lasd FelsSlendva) 

ECBEKHAZA 

Hivatalos drdk: HetkSznap: Vasamap es 
iinnepnap : 
B— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reszere: 80— 21-ig 

A kecskemeti egyseges Jidlo- 
zathoz tartozik meg: Agas- 
egyhdza, Bugacmonostor, 
Felsoszentkirdly, Helvetia, 
Kisnyir, Kohdrymajor, Laki 
teletc, 

Balazs Jen one sz&l. Almasy 

Zsofia szfilobirtokos . - 6 

Karaesonyl Gyula nyug. tanit<5. 

sztilobirt'okos 4 

Kecskemeti Mlhaiy szcilo- 

birtokos ■ 5 

Szab6 Ivan dr. felsohAzi tag 3 
Weber Aladar fold- es szUlci- 

birtokos, Helveeia 1 

KtTLSOBOCS 

(lasd Belsfibiics.) KULSO-MAJOR 

(lasd TOkOl) 

KtLSOVAT 

Hivatalos ordk: 

Vasirnap es 

iinnepnap : 

8— 12-ig, ■ • "■ 8— li-ig, 

14— 18-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k reszere: 20— 21-ig. 

Kozsegl eloljar6sag 2 Sdtkoznap : KUNG0S 

(lasd Csajag) 

KURT 

Hivatalos drdk: 8— 11-ig, 
14— 15-ig. 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
unoepnap : 
8-H-1g, 
14— 15-ig. Csak elofizetfik reszere : 20— 21-ig. 
Csenddr^Srs, m. klr. 3 

Kdszeghy Arthur all. nepiskolai 
igazg. ... g 

Kozsegl eloljardsag 1 

Ktibekhazal takar£kp€.nz- 
tar r,-t. 2 

Magyar Dezso dr. posta bet. 
bizt. Int. ea kb'zsegi oryos 7 Poplty Pal 

ftndlsch Fer.ene ifj. fiiszer- 
"kerealcedfi 5 KtLLOD 

Hivatalos drdk: 
Hetkoznap: Vasarnap 4s 
iinnepnap 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eI6flzet6k reazere: 20— 21-ig. 

Annabrlng Sandor m. kir. 
postamester lakasa 1 

Baron Mlhaiy. gabonakeresk. 5 

Follmer Antal a Futura bizoma- 

nyosa 2 

K«zs€gl eldljarAsag 6 8— 12-ig, 
14^-18 ig. 
Csak elofizetSk reszere: 20— 21-ig. 

Hengermalom, dr. Pvilop OdtJn 

(SzolgAlati idiln tul ko'zvetlen ossze- 

kottetes Ersekujvarral) 2 

Komaroml Vlllamosmfivek 

kSrzeti szereliije 7 

Kozsegl e!oljar6sag 1 

Stelner Jen6 fakeresk. es epitesi 

val lalkozo 4 

Stelraer Rdbert lakere?fi. 5 

vVelsz Samun6 JSzv. fakeresk. 3 

KUSM0D 

(lasd Bt6d.) 

KVASZI 

. (lasd Tiszaborkut) 

LABATIiAN 

Hivatalos drdk: 

„ . , . Vasarnap es 

Hetkoznap: finnepnap ■ 

8— 12-ig, 8- 11-ig, 

14—18-ier. ti_i5.jig, 

Csak eldfizeiok reszere: 20— i^l-ig. 
Hnszar Istvan all. tauito 2 
KOzsegl el01jar6sag 1 

Labatlanl meszmttvek k.f.t. 

3 
Posta, m. klr. (nyilvanos) 10 
Salgdtarjanl Ktfszenbanya 
r--t. 

Uzemi katonai parancsnoksag 4 
Tarsulati 6yoda 5 

Salg6tar janl Kosz^nbany a 
r.-t. Labatlan cemeatgyar lasd 
Nyergesujfala 4 LABOD 

Hivatalos drdk: 

BetkCznap : iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok rdsz6re : 20^ — 21-ig. 
Baan Ignac r. k. esperes-pl,6baaof5 
11 
Barcza Iror^ne sziil. Szechenyi 
Henriette grofnO fb'ldbirtokos, 
Vadaspuszta 10/2 

Vadaspuszt;ii gazdasag, Vadas- ^ 
pnszta 10/4 

Bogyay Szllard fblduirtokos 2 
Botykay Janos fftidbirtokos 

18/8 

Csend or 5 r sp a rahcsnoksag, 

m. klr. 6 

Dravavolgyl Vlllamos Aram- 
szo!galtat6 r.-t. VI. sz. ilzemi 
kirendeltsfege 20 

Fodor Jozse? gabona-, termeny. 
es burgonyakcreBk. RinyahOBsza- 
fala ■ 8 Kemenyfitogyar 
KSrjegyzdseg KOzsegl eloljarosag Rinya- . 
besenyo 18/6 

I^abodf „Hangya cc fogyasztasi 

esertekesitd szovetkezet 13 

Magyar JOzsel 6s Gyula s«r- 
nagykereskedes (...) 

Kumi Insre ny. korjegyzflj Nagy- 
allas (Rinyabesenyfi kozseg) ] 8/7 So6s Janos dr. kororvos 12 Szechenyi Aladarn^ gr6fn6 
ijzv. mezogazda, Rinyatitmasi 

.10/6 

Gazdasagi kozponti irodaja, Rinya- 
tamasi . 10/g 

Nagysallen gaz(Jasuga,majorgazda, 
Nag y: sailer pnszta 18/3 

Szechenyi Emtln6 gr6fno 
ifzv. magauzo " 1 

Szechenyi Krzs^bet grofnd 

foldbii tokos, Erzsebetpnszta 10/5 
Gazdasaga, Erzsebetpnszta 10/3 

Szechenyi Pal Imre grdf fold- 
birtokos ' 9 

Qazdasaga, Kissallerpuszta 18/4 

Tamas Imre aaztalos es temetk. 
vallalkozo 7 

T6th Istvan xiHanyeTore berende- 

Ker.t asztalos iieeme e.s temetkesesi 
vallalata ' 14 

Zlger Istvan 1||. termenykeresk. LACA 

Nyilvanos idvbeszelo dllomds 
a kozsegi eloljdrosdgndl 

(Bicse 4. sz. el#fizet*>) LADANY 

(lasd Kiszombor) 

LADANYBENE 

Nyilvanos tdvbeszelo dllomds 
Hivatalos drdk: 

RetkSznap : OD 

& 

3 

a 

©s 

sr 
ar 
O: 

N 

V* 
A z 
o V Vasarnap es 

unnepnap : 

8-12-ig, 8—11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

(Elofizetoket lasd Lajosraizs'o elii- 

flzet&i ktfzOtt.j LADOMANY 

(hlsd Bonyhail) 

LAJOSFA-PUSZTA 

(lisd Szigetvar) 253 Lajoskotndrom Mindenkinek, tavbeszelo k6r<Ssr6 is LAJOSKOMAROM 

Hivatalos 6rdk: 

8— 13-i'g, 8— il-fg, 

14— I8ig 14— 15-fg. 

Csah elflfiaetflk rtszere : SO— 21-ig. 

Bankutl ArpAdnA ny. posta- - 

foellenfir fevegye 7 

Bel&k SAndor dr. 6s BelAk 

Imre gazdaaaga, Kfizepbogard- 

pnszta 1 

BIAzsovf cs IstvAn allatorvoa 10 

BAdls IstvAn kfltelftrn- 4s b6r- 

keresk, (flzemben : Xr/1— lV/80-ig) 

8 

CSnka Lajos ref. lelkSsz 2 

EtAnyl JAnos dr. orvos, voH 

kdrhaVi a' orvos. sebesz, a posta 

bet. Mat; int. orvoea 9 

Gyorke Pal meszaros is bentes 

13 
KfeKttfi eltfllArAsAg 3 

SzsbA JAnosnA fflszer- 6s Vegyet- 
keresk. 12 

SzabA JAzsef vegyeskereBk. 5 
Szttnyl Andres ttldbirtokos 6 
Tejgztfvetkezet 4 

TAth Mar la m.' klr. postamester 1 1 LAJOSMIZSE 

Hivatalos drdk: 

7-ai-ig. 

Allamvanufak AHomasUf- 

noksAge, m. klr. 14 

Barcsay Andor, pagybarcBai 

' dr. figyved. s«616birtokos gazds- 

saga, szfilfibirtoka, Ladanybene ft61i 

allomas) 45/4 

Ladanybenei lakasa 45/3 

Barna Fereno toll- 6 s bGrkeresk. 

19 

Bencslk Pal vas- is ffiszerkeresk. 

32 

Bnday PAter gozmalomtnlaJdoDOe- 

4 

Bngyt ArpAd altalanos keresk. 

*b borfigyoek 18 

Battlnger ArpAd gyogyszeresz 7 

Clffra BAla dr. v. klinlkal orvos, 
fogorvos 20 

Cseke LAszIA dr., a posta bet. 
: bist int. orvoea 9 

' Csendo rllrs, m. klr. 6 

Dobay Gynla dr. IJgyved 
FAth Imre gazd. lsk. Igazgatd 30 
Ferenczl Armln termenybereak. 

Frlrdmann Gyttrgy gyfttnfllca-, 

tojas- 6s baromfikereefc. 15 

Frledmann Soma fakeresk. 1 

Gonda GAbor toll- es bfirkeresk 

37 

GnlyAs GAza liszt- es tera£ny- 

keresk. 2S 

Gnlyas Lajos ffljegyzo 29 

Gyenes IstvAn ffiszer- Ssvegyes- 

keresk. 34 

lgnlts HArton dr. kfizsegi orvos 

10 

KlsJunAsz KAroly tehenkeresk. 

42 

KovAcs LajosnA ttzv. 6pit6- 

snyagkeresk. 43 

KozsAgl eldljArdsAg, Ladfiny- 

bene 45/5 

KozsAgl eloljArAsAg,T*josmiz8e 

2 

KlfzsAgl adAhlvatal 13 

Knzen Ferenc uAlObif tokos. La 

danybene 45/8 

Lajosmlzse As VldAke Ipar. 

testttlet '49 

Lajosmlzse! Hangya logyasz- 

tAsI szttvetkezet 41 

Lajosmlzsel takarAkpAnztAr 

r-t. 3 

Lemuel Lajos Szent Marglt 

gyogyszertar . 22 

LudAnyl KAroly keresk. 39 
HlhaloTlts Ernd kanonok, 

esperes plebanos H 

MolnAr BAla ref. Ielk&s 31 Nagykffros, varos vlllamos. 
native lajosmlzsel klren* 
deltsAge 25 

Nagy Sandor maganailatorvos 44 

Pataky JAzsef dr. kozsegi orvo? 
16 

Podmanlczky BAla polg. isk. ig. 
48 

Postahlvatal, m. klr. Nyilvauoa 
allomas Ladanybene poatahivacal- 
nal 45/2 

Poszet KalmAn all. el. isk, ig. 

SlklAsl KAlmAn.all. tanitA 45/7 

Solyom JAnos keresk. 

Snrmann KAImAn malomtulajr 

donos 26 

Sury LaIos bereskedA 17 

Szabo Dfarla alt. tanit6o6 48 
SzabA Odtfn fuvarozd gasdasaga 
4576 
Szalontal Janos seikviagyara 

^8 sSrraktara 33 

Szelel PA1 hentea &s m£searos iuB- 

feidolgoz6 uzetue 47 

SzArAd PAter kerallatorvoe 27 
SzdltfgazdasAi;, Klabartelep 5 

Ath JAnos vend6gl0s Q 

Utasl MlhAIy textilnagykeresk. 

50 

Vass Sandor szfilfibirtokos, anto- LAJOSMUVE 

(lasd Nagysuriny) 

LAJOS-PUSZTA 

(lasd Szigetvar) 

LAJOSSZGNAS 

(lied Nagyszenas) 

LAJOSTANYA 

(lasd Tiszalok) 

LAJOSTELBP 

(lasd Szekesfeberrar) 

■:■■- LAK 
Hivatalos 6rdk: Qetk6znap : Vasarnap 6s 
. asnepnap - 
8— 13-ig, ' 8-il-ig. 

.14r-18-ig; 14^-16-ig. 

Csak elifizetftk rtazere: SO— 31-ig. 
KifrlegyzdsAg 1 

TAglAssy FerencnA fOldbirtokos, 
Tomor 

LAKIHEGY 

<laud Bzigetszentmlkloa) 

LAKITELEK 

A kecskemdti egyseges hdl6- 
zathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

eetWznap: ^^f 

8— 12-ig, 8— "-ig, 

U-18-lg. 14-15-ig. 

Csak elOfizetdk reszfire : SO— 21-ig. 
A kecskemiti egystgeu Mid- 
zathoz tartozik meg: Agas- 
egyhdza, Bugacmonostor, 
Felsoszentkirdly, Helvdcid, 
Kisnyir. Koharymajor. 

KiilsoballoszogJ 
BalAsffalvi Kiss AlbertnA dr. 
egyetemj tanar ttzvegye (ttaemben 
VM-X/31-ig.) Bds JenO allatoryos 21 

Cftabay szAltfgazdasAg. Tat. 
Szab6 J6zsef dr. ilgyvgd 6s Seap- 
panos JenA Yit6s mflsaaki tanaosos 
10 

Csendtf r»rs, m. klr. 2 

Dam* ZoltAn dr. ny. tisztiffl- 
orvos, tfirvenyszeki orvos, ma v. el' 
lenrfizO (florvos H 

Hankovszky Gynla dr. vk. 

alezredes (Ozemben: VII/1— X/3I-ig) 

14 

Hankovszky JenO ay. kataset. 

felm. felfigyeia 3 

He^ykOzsAgl gyttmOIes- 
csomagolA (BzembeD; "" Vl/i- Xl/80-ig) ' ie 

Kecskemet th. vAros 

Lakitelekl kttzig.. kirendelts^ge 1 
BzOIfltelepe, Szikra 13 

KecskemAtt IV. sz. szlkral 

heg f kif zs Ag irodavezetflje Seress 
Laszl<S , 015 

Kiss Agoston dr. yarosi orvos 6 

MnrakOzr Dezsfi ezSldbfrtokos, 
minta nz6li- 6s gyumSlcstelepei 7 

Polos Antal r. fc. plebanos 5 

Slkarl Koyacs MlhAIy sSaent 

Imre« gyogyszertara 19 

TAtk JAzsef tflrei, gazdalkodd 12 

B. TAth Sandor borflgynttk 17 

Zslgmond JAzsef ffiszer- es 
vegyeskereakedfi 4 

LAKOCSA t 
Hivatalos 6rdk: r 8-12-Jff. 
U— 18-1?;: Vasarnap eV 
Bnnepnap : 
8-11-ig. 
14— 15-lg. BalesA IstvAnnA ttzv. szttl, 

IrSnd; BOrb'ndy Erze^bat szfllObirtokos 18 
Baranyl JAnos m. kir. posta- 
mester 20 
Book I JAzsefnA 9xv, nyog. m. 
kir. altftbornagy tfzvegye 9 Csak elfifiietfik reszere: 20— 21-ig. 

CsendororsparancsnoksAg, 
m. klr., 4 

Gamas IstvAn allatoryos 12 

BagyA KAroly gabonakeresk. 8 

KorJegyzdsAg ] 

KttzalapltvAnyl erdKorsAg, 
m. klr. 7 

LakAcsa As SzentborbAsl 

»Hangya« fogyasztasi 6a 6rtekesit6 
sztSv., Fatnra albizom. 

H. ktr. nagykanlzsal ffolyam- 
mArntfksAg szentborbAsi 
telepe 6 

MartlnkOTScs JAnos r6m. kath. 
esperesplibanos 9 

Oppermann BoldlzsAr 

d^glfis 3 

Pajor ArpAd aagyb^TW, Potony- 

pnszta ; 2 LAKSZAKALLAS 

Hivatalos drdk: 

Hetko-zaap: ^f 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak e'fifizetCk r^szere 20-21-ig. 

KOrjegyzttsAg 

LANKA-PUSZTA 

(lasd Barvar) 

LANYCSOK 

(lisd Mobac*) LAPAFO 

(lasd Nak) LAPANCSA 

<lisd Magyarboly) LAPOSBANYA 

(lasd flagybanya lOl.sz. etOfizetfl) 

LAPOSI-MAJOR 

(lasd BzeDtetornya) 

LASKAFALU 

Hivatalos ardk: 

„,,, „ Vasarnap £a 

Hetkdznap: unnepnap: 

8— 12-lg, «— 11-ig, 

14^18-ig. 14-16-ig. 

Csak elOliaetfik r6sz6re^ 20— 21-ig. 

HaJdlnAc JAzsel gabonakeresk., 

Fatora albizom. 2 

KttrjegyzffsAg 1 

Simon LaszIA, mav. alloinas (6) 
Szeknla Ivan plebanos 4 

Tachtler Henrlk fSldbirtokos 3 LASK0 

' Hivatalos 6rdk: 

8— 12-lg, 8— H-Jg- 

lt-18-ig. 14-16-ig. 

Csik elfitlaetflk reszere: 20— 21-ig. 

CsendOrttrspar ancsnoks Ag 

m. klr. *3 

CzompA Sandor allami iskola 

ig. tanit6 7 

FarabA KalmAn korosmaros 9 
HorvAtb. JAnos korosmaros 8 
KttzsAgl eld-ljArAsfig 1 

KrAnltz IstvAn vegyeskeresk. 5 
MUIIer JAzsef heates £b korcs- 

maros '6 

PeUa As Flngerhagel motor- 

raalom 4 

RaJesAn OszkAr vegyeskoresk. 

2 

Vnjevleh Jen<it niozitnlajd. 10 LASKOD 

(lasd Petnehaza) 

LASZL6MAJOR 

(lasd Battdnya) 

LATRANY 

Hivatalos drdk: 

HetkSznap : Vasarnap i» 
Qnnepnap: 
8— 12-ig, 8— ll-jg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elAfizetOk reszire : 30— 21-ig. 

Frlgyesy JAnos dr. gazdasaga, 
Pemekhely (lasd a balatonlellei ©10- 
lizetflk kiizOtt) 

KVrJegyztisAg 1 

Megyesy JAzsef rum. kat. espe- 
res plebanos 4 

Imon Lajos ref. lelk^sz 3 

LAZARI 

Hivatalos ordk: 

H^tkOznap: 254 Vasarnap es 
Unnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14-1 8-lg. 14-16-ig. 

Csak elflfteetok rSsaere: 20-21-ig. 

Kantzsay Jentf t aidbirtokos 3 
Nagy BAlft lazarl ffildbirtokos 2 a posta ad felvilagositast Jjengyend-pyssita * LAZI 

Nyilvdnostdvbeszelo 
dllomds. 

Hivatalos drdk: 
a ... „ Vasarnap es 

fletktanap; finnepnap: 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

"(ElfifiaetOk^t Jasd .Veszpr.ernv&rsany.) 

LAZSNAK-PUSZTA 

(lasd Nagykanizaa)- 

LEANYFALU 

(laBd "Pdcsmegyer-Leanyfaln) 

LEANYVAR 

Nyilvdnos tdvbeszeld 
dllomds. 

Hivatalos drdk: 

n/.v,,,^, Vaaarnap &b 

Hetbfiznap: finnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 14— 18-ig. 14— 15-ig. (EIGfizet&ket lasd a cforogi eW- 
fizetflk kSat). LEBENY 

Hivatalos drdk: 

„.„. Vasarnap 6e 

Hetkfiznap: finnepnap : 

8— 12-tg. , 8— 11-ig, 

U— tfl-lg. ^ 14- 15-ig. 

Csak elfifizetflk reszere: SO— 21-ip. 
Csendorseg, m.* klr. 3 

Goldstein Jakab hentes 6s 

. meszaros 6 

Hangya Szovetkezet 1 5 

If ju Ferenc tojaskeresk. 8 

Janoshazapusztal nyilvanos 

tavbeszeld allomas 12 

Ktfzsegf elttlj&rdsag 1 

Ktfzsegl elCUjarOsag* Mecser 

(nyilvanos) 4 

Ktfzsegl el&ljarosag, Moson- 

azentmiklos 2 

Nagy Istvan kfirallatorvos H 
N6m«th Karoly ev. esperes- 

lelkesz ■ . ■ ■ 9 

Orszagos Vlllamosmtivek 

r.-t. korzeti szereiflsege 20 

Okonomla Termenyfeldol- 

gozd es Kereskedelmi r.*t< 

Mosouszentmikldsi telepe 5 

Tavalyl Ferenc aiit6furaroz6 

14 
Unger Jozsef gazdalkodo 10 
Wenckheim Pal grof 

uradalma, MosonszeirtmiklOE 7 LEBENYE-MAJOR 

{ lasd Bares) 

LEBUJ-MAJOR 

nasd Parmos) 

LEBUJTANYA 

(lasd Nyirtelteki 

lilCFALVA 

(lasd Nagyborosnyo) 

XECSMER 

Hivatalos drdk: 

HetkiJznap: Vasarnap es 

tinnepnap: 
8 - 13-ijsr, 8— 11-ig 

14— 18-ig. . 14- 16-ig. 

"■ Csak elofizetfik rSszere: 20— 21-lg. 
Kttrjegyzb'seg 1 

Szllagyl Karolyne h. posta- 
';■ roeaten . , LEDINA-DCLd 

Hasd TOkdl) 

LEGEND . LEGENYE- 
ALSOMIHALYI P.-U. 

Hivatalos drdk: 

Betbbznap: Vasarnap 6a 

y nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— U-ig, 

14— 19:ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflb r6sz6re: 20— 21-ig. 
Bank DezsG inteeO, allomasiflniik 
11 
Berchtold Laszl6 grof Nagy- 

kaamer 9 

vitez Egervarl Sandor 6s 
tarsal Legenye-alsomilu'ilyi 
asvauyolajfiuomitd es kocsi- 
benficsgyar. 2 

Csenddrors, m. klr. 1 

Fovamhfvatal, m. klr. 8 

Karadl. Jozsef dr. tovorvos, 
M.W palyaorvos; OTBA kSrzeti 
ellenorao orvos 4 

Ktfrjegyzoseg Aisomihalyi 10 
Rendftrseg, m. klr. all., 
hatarszell kirendeltsege 
II. sz. MAV epiilet 3 

Wiedermann Elemer dr. 
orvos 7 

LEGRAD 

Hivatalos drdk: 

Hetkbznap: finnepnap: 

8-i2-3g„ A— lfcig. 

14— 18-Jg. 14-15-ig. 

Csak elSiizetSk resafire: 20— 21-ig. 

CsenddrkUlSnltmeny 

parancsnoksag m. klr. 4 

Grangya Kalman vegyeakeresk. 

3 

KOzsegl elfilj&rdsag 1 

MIsner Testverek keresk. 2 LEGYESBENYE 

Hivatalos drdk: 

H^tkoznap Vasirnap 6s 
nnnepnap : 
8^18-lg. 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— lfi-lg. 

Csak elflHzetCk'rtsz^re: 80— 21-ig. 
Ktfzsegl el61jar6sag 2 

Szlnyel Merse Odtfn legyea- 
b^oyei gazdasaga intezosege 4 LEH 

Nyilvdnos tdvbeszMddllomds 
Hivatalos drdk: 

HetkOsnap 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 

nnnepnap : 

8— 11-ig, 

1 4— 15-ig, LEKER Hivatalos drdk: 
H^tkoznap: Vaeamap is 
tinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetfik reezere: 20— 21-ig. 
Eckleld Sandor tenn^nykercsb. 
1 
Klein Gynla fakeresK. 3 

KBrjjegyz6s6g 2 

Zachar Adam esperes-plcbanos 
4 

LELE 

. .(lasd Hadad) LELESZ 

Hivatalos drdk: 

■ u , t , .. Vasarnap 6s 

.Httkrtanap:__ .Qnnepnap: 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

."', 14— 18-ig. ■■ ■ ' 14— 15-ig. 
C^abelfifizetOk resaere: 20^21-ig. Ktfrjegyzol hlvatal 
Lacsny Andor ffij'egyafl Lelesz es Vldeke HItelsz»- 
vetkezet 5 

Leieszl premontrel pr6post- 
sag 1 

Nagy Kalman dr. kOrorvos 

Prepostsflgl gazdasagl es 
erdohlvatal 2 LEMHENY 

(l&sd Berecb) LENDVAVASARHELY 

Hivatalos drdk: 

„,.., „ Vasarnap is 

HetkOznap: finnepnap: 

8— 12- : g, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-Tg. 

Csak el5«zet6k resale: 20— 21-ig. 

Csenddrtfr s parancsnoksag , 
m. klr. 1 

Hajdlnyak Jdzsef dr. k«r- 
orvos, a' posta bet. bizt. int.; orvosa 
t4) 

Kttrjegyzo'seg, Lendvavasarbely LENGYEL 

Hivatalos drdk: 

„,,, „ Vasarnap es 

Hetk6znap : iinnepnap : 

- 8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig : 14— 16-ig. 

Csak eiOfizetok r6szere : 20— 21-ig. 

Elekes Iren m. kir. postamester 
lakasa , 3 

Klr. klizalapltvanyl erdo- 

hivatai 9 

Kfirjegyzdseg, Kisvejke 2 

KSzsegi eldljar6sag, Lengyel 7 
Kttzsegi eldljardsag, MucsIm 6 
KOzsegl etoljardsag, '/AvoA 4 

Magyar nemzetl muzenm, 

Apponyi, SAridor grof alapitvanyi 

liradaloia 'l 

Okalyl Akos dr. bororvos 5 

Vice Janos keresk. (10) LENGYELKAPOLNA 

A szegedi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

u . '_ Vasarnap cs 

HetkCznap: Qimepnap ■: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14~--18-ig. -14— 16-ig. 

csak el6fizet6k resaeie: 20— 21-ig. 

A szegedi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik meg: Csengele, 

Csqrva, Kirdlyhalom, 
Rdszke t Szatymaz, Szeged- 
Alsdkdzpont, Szeged-Felsd- 
kozpont, Szeged'Fodortelep, 
Szeged-Gr. Klebelsbergtelep 
Szoreg e$ Tape. 

IMlklos Janos fuszerktm^kedese 
4 

Rendorseg, m. klr. 2 

Szell Jozsef r. k. pltbdnos, 
Szeged-ZAkAny ] LENGYELT6TI 

Hivatalos drdk: 

,,.„,.. Vasarnap es 

Hetk^na,.: iinnepnap: 

8 - |W *-' itJiS: 

Caak elflfizetfik i^szere: 20 -2l-ig. 
Addhlvatal, m. klr. 14 

'AIIamTasotafc,' vasntallnmas, 

tjongyeltoti . 32 

Apathy Istyan bCrkeresb.- , 17 
Band Ivan beigazdasaga, told- : 

haszonberlii, «ldl>irtokos. orsz; 

gyiil. kepv., Bendek 40,'8 

Csend6rseg, m. klr. 10 

Czlraky Janos vm, ntbimt^s 38 

Dnnantull Bank takarek- 
penztar r.-t. Kapoevar-Lengyel- 
t6ti fi6kja 11 

Epressy Karoly sadzados (in. kir. 
honv. bev. ktizp.} 28 

Fut<6 Oezstt espeies-plebAnoa 5 

Gabriel Janos aaataiosraester 23 

Galle Geza If j. gy6gysaertar tu- 
la jd. 12 " Galos Ferenc dr. kflrorvos- 9 Goldmann Henrlk dlratamke- 
resk. 27 

Bajdu LeO dr.es Hajdn 
JOzsef dr. guzdasaga, Pnszta- 
szentgyfirgy 34 

Borak Ott6 m. kir. fuAliatorvos 
22 

Jarasbirosag,, kir. 15 

Jarasl foszolgabf r6sAg 2 

Kacskovlcs IHIbaly dr. fiild- 
birtokos, B6ndek-puszta 40/6 

Katonal epttletek es hato- 
sagok: 

Java.si levente parancsnoksag 36 

M. kir. iionv. bevonntasi kiizpont 

37 

Kolldr Karoly epit^si anyag- 
keresk. , ,19 

Kovacs Istvan keresk. ( ... ..) 

Kifpe Lajos fiiszer-, osem'oge-'. as- 
vinyviz- es btirkeresk. 8 

Kttrmendy Janos. dr. iigyved, 
Dunantnli Bank es Tnkarekpenztar 
tigyesae ' - ' . .25 

KOzsegl elftljarOsftg, Hacs 

40/3 

Kozsegt eldljardsag, Kinbere^v 

\ 40;2 

Lantos Janos r. k. ig. taoit(?, ■ 

Bendak-paszta ^,— 40/7 

Lengyeltdtl es Vldeke Han- 

gya Fogyasztasi es Ert6- 

kesittt SzOvetkezet 31 

Lengyelt6tl kozseg v 3 

Mako Jeno dr. kir. - jnrasbii-6sigi 

eliiok 8 

Medvegy Gyiirgy dr. kir. k«K- 

Jtgyzs 18 

Nor6 Lajos dr. in. kir. tinzti- 

orvos 16 

Nemeth Istvan nagyvendoglo, - 

szalloda es hehtesiizlet 24 

Nlczky Laszld grof fbldbirtokos 

40/4 

Uradalma, g. intezfi ' 40/5 

Penztlgyjirl szakasz, 

m. klr. 13 

Porcz Ferenc lieirtes es jnetJKaros 
35 

Prager Intre dr. orvos 20 
Klba J6zsef gsbonakereak. 39 
Scheffer Gyttrgy dr. figyved , 
21 

Szabadl J6zsef rififcikercsk. 7 
Szendrddy Gabor fflsKolgabiro 1 
TakacA Las'zI6-vas-,ffis7,er-,flveg- 
1 es pnrftellankeresk. " *■• 30 

T6th Jozsef venrtegios, szalloda^, 

tcjtermckfizeni 26 

Uradalmf Intezfiseg. rnsitii^ 

bereny 33 LENGYEND-PUSZTA 

(Irtwl Nagyiiltt&ny) ' ■I' 

a 

rm 

& 
W 

ar 

Oh 

N 

M 
f% 

z 

z 
o 5 255 ■LenH TayolsaalforqalombanmegriivasufjanazzansfolvfatfTaf tavtioszefgetesr LENH 

Hivatalos ordk: 

„,..„ VasArnap 6s 

Hetkbznap: finne p D ap: . 

o i»-ig. 14— 15-ig. 

Csalf elfifizerfiti r6sz6re : 20— 21-ier. 

Balogh Sdndor sornagykeresk, 

34 

Body Zolt&n dr. r6szotgabfr6 

24 

Cscnddrttrs, m. ktr. f 

Csordds J&nos vend6gl6s 1 7 

Czoborv&rl Ferenc vit6z, ke- 

resk. 10 

Fdszolgablrdl hlvatal 9 

Gydgyszertdr „Magyaror- 

szag Yedasszony&hoz"tula.t- 

donos, Guhda Karoly 8 

Herceg Eszterhdzy htthlzo 

many 

ErdOfwIiisyelfis^ffe £ 

Erdogondnoksaga 6 

Ffir6szt8lep«? 14 

J6szagfeltigyelos6ge 11 

Keriileti mflaznki hlvatala 19 

Het£s "Ferenc dr. kSrorvos 10 
Katonal dpliietek es hatd- 
s&gok : 

M. kir. lent! jarasi levente parancs- 

noksag ■ 15 

Kohn Sdndor fillatkeresk. 30 

KovdcsGyulab6raut6fbvaroz<J18 

Kdrfegyzbsdg 5 

LentI es vlddke Hangya kr< 

reszteny fogyasztdsl es dr- 

tekesltd szdvetkezet. 2E 

Magyar Amerlkal olajlparl 

. m61yfnr6fizeme, Lovaszi 23 

Mltzger Testvdrek k.f.t. 

ffiszer-, bor-,.vas- rtSvidar'u-, fiveg- 

ani-, 6pitkez6sianyagokkeresk. 4 

Pdnzugydrt szakasz, m. kir- 

13 

Slnoros SzabA AurdI hercegi 

erdflmester, okl. m6rnb'k^ 31 

Soos esPlltzvegyeskereak. 7 

Szabd Bdla dr. jar&si m. kir. 

allatorvos 22 

Szabd Zoltdn plebinos-helyettes 

20 

Szlkszay JdzscI dohanynagyarus 

■ , - 32 

Tbrvdnyhatdsdgt utblztossdg 

Vizkelety Arpdd dr. ny. .■"■-. 

f6szoierabir6 21 

Welsz B61a vend6gio, m6szarsz6k 

6b allatkeresk. 12 

LEOKADIAPUSZTA 

\ (lasd Taroasi) 

LEOKDINA 

Hivatalos 6rdk r : 

Retkoznap: Vasarnap & 

nonepnap: 
, 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

/. 14— 18-ig. 14-15-M2. 

Csak elfifizerok r£sz6re : SO — 21-ig. 
Fatermelft dpHd 6s ftttO- 
anyagkereskedelml r..t. 
Lerdinai guzt'liresze . 7 

Ffscber Izldor terrrienykereskedb" 
2 
Kbzsdgt jegyzS 1 

LEPENCE 

(liKd Visegr&d) 

LEPSENY 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos 6rdk: 

. 7-21-ig. 

Allauivasutak, m. ktr. allomas- 
, foneks6g 16 

Bartha Janos f61dbirfrokos, K6- 

kfttpnszta 11 

Bereczky Karoly kb"zs6gi lo- 

jegyzfl lakasa g 

Csenddrklllonltmdny. 

parancsnoksdg, m. ktr. 12 Goldsmann Gy ula dpfiletfake- 

resk. " 7 

Gonddn Fereno Future bizoina- 

nyos 6s fakeresk. 19 

Kbzsdgl etdljdrds&g 8 

Ludvlg San dor b6raut6s 15 
Magyar mezogazd&k szdvet- 

kezete 18 

Mdtyds Istvdn aFuturao bizom. 
17 
Medgyaszay Gasztav dr. 

Orvos, a poata bet. bizt. int. orvos 

9 

NAdasdy PAI grdl ka§l61ya 2 

Uradalma ■> 4 

Neumann Gyula termfinykeresk. 

8 

Papocsl. Ferenc postamuszaki 

iizemi altiszt ■ ,21 

Pogdcs&s Hies gyogyezer^sz 14 
Schrlcker Sdndo'r faiskolftja, 

Fels6tekeres. 10 

Schrlkker S&ndor faiskolaja, 

Als6tekeres (...) 

Vargha Kalman ref. lelk£sz 1 LES 

(lasd Kisilva) 

LESENCEISTVAND 

(lasd Lesencetomaj) . 

LESENCETOMAJ 

Hivatalos ordk: H6tkSznap: Vasiirnap 
6s iiniiepaap: 
8— 12-ig, 8— H-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetfik r6sz6re : 20-^2i-ig. 

Blnm Aid r ton borbizom. 6s 
. takarmanykeresk. 5 

E$terhdzy Jano s grdi frakn6i,' 

uzsai erdfihivata.la, Uzsa 3 

Grabler Lajos dr. orvos 8 
Gydgyszertar (11} 

Hertelendy Ferencnd dzv. - 

■mag4nzo , t 2 

Hoffmann Sdndor borbizom 1 . 

Lesenceisryand .Q 

Karolyi lstvdn grdf erdflhiva- 
■: ula. . . ,. : -;...,, ' .■■:.. -13. 

Karolyi Jdzsef grdi nradabna 1 
Ktizsegl eldljdrdsdg * ..- 4 

Magyar Janos rom: kath. ple- 
; . banos .... . 9 

Pupo's ■ Kalmdn hentes', iriSszaTbs 

<is ven.d^g]6s 10 

Sipos Lajos gazdalkod6 (usiem- 

ben: X/l-III/31-ig) " J 2 

Slpos Lajos kisgaada szeszffizdeje 
■ - 7 

LETENYE 

Hivatalos 6rdk: Hobor Rudolf szobafestS, mazol6, 

16nyez0 c6g 6s ci'mfeat6 6pit6si : 

vallalkoz6 29 

Horvdth Imre dr. tisatiorvos 8 
Brazdfna Gdza fuezer-, vegyes- 

6s radiokeresk. 27 

Jambor Ferenc postavonatfelvi- 
. pyaz6 '■..-." 5 

Jdrasblrdsdg, ktr. 
Kov&cs Ldszld gy6gyszer6sz 19 
Kdzsdgl eliilj&rdsdg 15 

Leftner 6ddn t6giagyaros 30 
Letenye es vldeke <rHangyai 

fogyasztasi 6s 6rt6kesitfi ezo vetkezet 

21 

Letenyel Jdrdsf HltcIszOvet- 

kezet 12 

L.e(enyel takardkpenztaT 

r.-t. 7 

Llchf Sdndor fuszer-, csomege- 

6s vaskeresk.- 8 

Nemes Ldszld vegyeskeresfc. 28 
Papp Mlhdly malomtui. 22 
Filler Artnr dr. iigyv6d 28 
Pozsogdr Rezsd dr. ugyv6d 10 
SzagfillJdnosay.jarasbird 24 LfiTKA 

Hivatalos ordk: 
H6tkoznap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8-12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig., 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. Csenddrdrs, m. 

KiJdmBnas ktr. : Ktfrjegyzdsdg t 

L6tla 
N'agyl6ma. 
Oprea Vlnce^ LETKfiS 

Hivatalos ordk 
: R6tkfiznap■ -12-ig, 
-18-ig. VasArnap 6a 
unnepnap : ■ 
8-ll,ig,._: Bars ds Hont k. e/e. vdr- 
niegye Vltdzt szdke, Kossuth 
Lajos-t6r 1. '.".' . 1-93 

Barsmegyel ndpbank r.-t., 

, Mussolini-u.'7. 3 

Barsvary Kdlmdn m. kir. al- 

ezredes, Zach-u, 14, 1-67 

Bartha Gynla, Magtarkfe 1. 5 
Bartha Pdl, a Bars kiadoja, 

Szentharomsag-t6r ; -: : 2-02 

Bartos Bdldnd rhm-, likor- 6s ' 

szeszarugyara, Bzent Las2l6-tit 6. 
2-18 
Bartos Karoly tilzifa- 6s sz6u- 

keresked6s, Horthy Miklos-dt 14, 15 
Berger Erad flSldbirtokos, Hitier- 

u..9. 74 

Berndth ds Fenyvesl keresk. 

iroda, Bati-u. 11. 26 

Betegblztosltd intdzet kerii- - 

leti, Horthy Mikl6s-tit 49 

Bethlenfalvay Kdrdly v. ezre- 

des, Antal Gyularu. 20. 1-27 

Bird Lajos Pal dr. gimn. ig. t 

Batthyanyi-ti. 2. 1-^57 

Blumenfeld Armln szdllitiBi 

vallaUroao, Honv6d-u. 8. 69 

Bdgner Gynla ny. m. Mr. 

AHatiBg6szs6gugyJ tan., Klebelsberg- 

u. 5. 1^2 

Bogner Gyula di*. szilI6sz- 

nflgydgyasz, kirli. t Gnrvos; Antal 

G-y.-u, 80. -,. 1^05 

Bolemdn Jdnos dr. : ffiorvds, 

]Desak Fereno-li. 2. . 1-46 ' 

Boldman Orokifstik gy6gyszeN 

tAra,. a Fekete.Baskoz, oegtul. 

Sziiassy Aladar, Deak 'Ferenc-u. 2. 

I ■■ 1-37 

Boros Bdla raiijeggyar, Honv6d- 

012 

Braun Adolf szaltit6, tfizifa-, 

sz6n- 6s kokszfcet esked6s, Hbrtlir 

Mikl6s-iit 14: .' ■ '46 

Brnak Jdzsef 7 pekraester, Horthv 

Miklos-nt 31. 1-64 

Bndavary Aladar fogtechnikus, 

KersJ.6;k-tt.''S7. ■■.■■;■.■■ ' ". 1-38" 

Budavary L,dszfA m. kir. posta- 
• ellenor, ezent LAszl6-iit 22. 2-10 
Budlnszky Istvdn t1izel5anyag- 

es vegyeskHresk./ Kohary-iit :J. 

"-''" 2-57 

.Cikta" clpo-eydrtasl dsel- 

addst ■r.-t., M'ussolini-ii. 13. 65 R6tk0znap: 
8-18-ig Vasarnap 6s 
Unnepnap :, 
8-11-ig, " 
14— lfr-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: SO— 21-ip.- 
Addhivatal, m.klr. 13 

Allamdpft^szetf htvatal ut- 

blztosa, m. kir. 33 

Andrdssy Imrdnd grdlnd fold- 

birtokos neje 32 

Andrdssy Sdndor grdf 

uradalma j^ 

Bardos Laszld dr. Jarasi m. kir. 

allatorvos 26 

Collenbergl RUdt Wey- 

precht Hugd grdf 6s mura- 

ratkai uradalma 20 

Csempesz Ddnes dr. kir. kbz- 

?egyz6 17 

Csendtf rsdg, mi. kir. 2 

Flczkd Gyula dr. kiirorvos 16 
Folyammdrndki hlvatal m. 

kir. 4 

FOszolgablrdsdg \ 

Frank! Gynla ffiszer-, vegyes-, 

termeiiy-. gabonakeresk. 6s tojis- 
. export 3 

Gobolos Lajos hentes 6s m6szaros 

Halchlcr Sdndor dr. orvos 6s a 

posta bftt. bizt. int. orvosa 31 14— 15-ig. 

Csak eldfizetok r6az6re : 20— 21-ig. 

Esztergoml fdkdptalan let- 

kdsi erddgondnoksdga 2 1 .tofiVA-. 
Ejjei-nappali szolgdlat. 
Postahivatali nyilvdnos 
dllomds (Templom-ter 2.) 

hivatalos ordii 
Sjjel-nappaU szolgdlat. 

Adtihlvatal, m. ktr., Verbdczv 

t6r 13 

Adorjdn Bugd dr* oryps, Dftdk Pereoc-u. 10. 85 256 AgdrdyGy«rgyfatelepe6Ktiize!8- 

anyagkeresk., Horthy Miklos-nt 88. 

1-02 

Agdrdy Zslgmond assitalos, 

teinetk. vail., Horthy MikI6s-i'it 10 

2-41 

Akucs Ldszld vaskuresk., Mus- 

solini-u. 11. • 2-12 

AUamepltdszetl htvatal, m. 

ktr.i Bati-u. 32. 1-gQ 

Allaml fln-lieeum, m. kir., 
. K&lvaria-u. 59 

Allamvasutak; m. kir. 

Porgalmi iroda, Palyaudvar 6 

Bdndy Endre ev. ielk6sz, Szent 

lstvau-ut 12: . 2-51 

Bdndy LaszlA dr. fogorvos, 

Szent Istvan-fit. 14. '50 

Banyal Sdndor dr. orvos.'p'etOfi- 

~ 10 - -57 

Bdnyaf Zoltfin dr. fogorvos, 

r«n;genint6zet, Balassa-n. 6.-1-01 
Baroska Janos meclianikus,' 

Horthy Miklos-rit 43. 1-30 

Bars es Hont k. e. e. v&rme- 

gyek drvaszdke, VAnnegye- 

hAe 36 Csendorszarny parancsn ok- 

/sag, m. ktr.,0zmin-ter l. 10 
Csuvara Ldszld paprJkanagv- ' 

kere.sk.. ],)e.fik .Ferenc-u. 2fl. 2-35 
Czeglddl Pdl ref . esperes-lelk6sz, 

Szcc!ienyi-u. 7. . 1-79 

Czfnte K&roly dr; orvos, Bzent- 

Istvan-ut 14- 1-53 

Denes. Zo.ltdn erdSm6m6ki iro-" 

ddja efi takeresk., J,eid«nfrost-u. 2. 
2-13 

Fatelepe, Hortliv MikWs-at 91. 

2-19 
Dohany Jdnos villanytelepi 16- 

szerelfi, Papmajar-u. 1. 1-61 

Dohanybevdltd hlvatal, m. 

ktr., Horthy MikI6s-iit 74. 87 
Doleschall Frigyes dr. egvet, 

m, tanar, ig. .tfiorvds,. Bati-u." 15. 

1-58 

Dudlts And or dr. korh. rflorvos. 

"■l-Ifityds-n. 1 T 1-04 

Buna Concordia Alt. bfzto- 

s£td r.-t. ffliigyuoksfge, F»lsza- 

liadulas-iit 11. 2-38 

Elstt Magyar Altaldnds BIz- 

tosftd Tdrsasdg fdugyntflc- 

sdge. Kossuth L.-t6r 7. 2 

Gngelbetdtl tdrsasdg gyarmat^ 

ilrunagykereaked6s, Kossuth Iiajos- 

ter 6. <■■ , . 43 

Engel kaye- 6s d61igyiim«lcs beho- 
aatal, Kossutb Lajps-ter 6. 11 . 

BrddfelUgyeldseg, m. kir., 
.Bati-u. 32.. /'•" 1-07 

itrsekujvdrl Takardkpdnz- 
tdr ftdkja, festvbs-u. 1. 21 

Fatparl Kttzkeresetl Tdrsa- 
sdg szabadalhiazbtttextiltepa desz- 
kak 63 ■ fatSmegeikkek gyara, 
Baross-n. 11. 01'*44 

Feldmann Mlksa dr. orvos, 
Petfifi-u. 30. QQ 

Fest Erno jankfalvai, a Faipari 
KSzkereseti Tafsasag , tarstnlajdo- 
nosa> olaj- H fanftgykeresk.,Baross- 

11. n. 1.44 aKinek nincsen taubesz^lo fillomtisit. Fttvamblvatal, m. 

illomds . kir., Vasfit- 
56 
Gaal Olga m. kir. postakezelS, 

Szent Laszl6-u. 18. ' 2-11 

Goal Tlbor ofcl. epitesiimerook, 
kobanya 6s koipari iizem iroda, 
Teleki-ter 12. 7Q 

Lakasa; Gr. Tisza Istvan-ut 4. 73 

Galambos Jeno Bveg-. porcelan- 
"kepkeret-, lampa- 6s jatekaru- 
kere.sk., Deak Ferene-u. 2. 2-27 

Garamvtf lgyl cukorgyar r. 

gazdasagi fointezfisege, Genye- 
puszta i»25 

Garamv&lgyl Fa-, sz6n- Be- 
szerzti6s6rt6keslt6sz4ivet- 
kczet, Horthy M.-u. 70. 2-59 

Garamvolgyl rum 6s Ilkor- 

gyar Kern Oszkar. Gyartelep: Barsl- 
u. 7. 2-43 

Gasparetz B61a ny. ra. fojegyzo. 
Berzsenyi-u. 19. 1-47 

Gazdak blztoslto szovetke. 
zete I6vai fok6pviseleteesTripiaka 
Gyula lakasa, Kossuth Lajos-ter 

1-72 

Gazdasagi Egyestilet 6s a 
Kamara kirendelts6ge, 
Kossuth Lajos-tiSr 27 

Generall Triesztl Altalanos 
Blztoslto r.-t. 16vai fougvnok- 
sege, Szeut Ietvan-ut 6. 1-03 

German Istvan dr. orvos, 8zent 

Istvan : ut 27 1-78 

Glmnazlum allamt, m. ktr. 

Bzepesi-u. 1. ]-00 

Grapka Mlhaly dohanykisarus, 

Mussolini-u. 1. 72 

Guba Janos dr. orvos, Sz6che 

nyi-u 3. 1-24 

Guggenberger Maria m. kir. 

posLa s. eileuor, Eszteibazy-u. 15. 

1-06 

Gyilmttlcstermel0k Bars- 6s 

flontvarmegyel Tagegye- 

Btilete, Kossuth. Lajos-ter 1. 

2-52 
Hangya konznm szovetkezel 

levai fiokja, Mussolini-n. 1. 1-87 
Hellman Gyttrgy dr. orvos, 

Mussolini-n. 5. 1-56 

Hetenyl Rezsff dr. alispan, 

Aiital Gyula-u. 2. 20 

flochberger Sandor memoir. 

cementarugyar, Horthy Mikl6s-nt 83. 

Hdepfner Laszld kir. mcrntik. 
Mussolini-u. 21. Q] 

Hollds Rezstf Frumenta mezfl- 
gazd. term. ert6k. szb'v. cegv., 
Martonffy-u. 17. 1-9] 

Honsz. Leva varosi csoport 
vagy ondr zd vail., Sz6 cheny i 
u. 15. o ".' ; 

Huberth Pal dr. Ugyv6tf laf^n. 
Kazinczy-u 14. '■"_'■ 

Huszar Tlbor 116 6zv. ra. kir 
posta s. ellenoruS, Pilsudszky- 
u. 8. i_9e 

Jarasblrdsag, kir., Verboczy- 
«r 40 

Karady Vendel dr. tBrvh. m. kir. 
Allatorvos, Pet6fi-u. 7. 1-6E 

Karo Janos mav. intfiafl, vonal 
ffinSk, Baross-u. 1. 2-54 

Kaszino, 16vai, Kazinczy-n. 6. 

1-29 

Katonal 6pilletek 6s hato- 
sagoki 

Honv6d aUomasparancsnoksag, m, 
kir., Kossuth Lajos-te> 1. 45 

Honved laktanya, Uj-laktanya 93 
L6vai jarasi 6s 16va varosi levente 
parsag, m. kir,, Kossuth Lajos-t6r 1. 
1-77 

Kern Oszkar Garamvolsyi mm- 
6a likoreryar. bor- 6s sbraagykeres- 
kedesi; Iroda: Horthy M.-iitk. 08 
Laka3a:.Zach-n. 30. 2-65 

Kern Testv6rek fflszer, gyar- 
mataiu, kor^eti cnkorelosztd-nagy- 
keresk., Horthy M.-i'it 41. 8 

Kcrs6k Janos dr. iigyvfid, Bzent 
lstvan-ut 11. 25 

Kers6k Laszld dr. orvos, Szent 
Istvan-u. 11. 97 

Keve Laszlo okl. gazda, Bdti-u. 5. 

88 

K6zdy Valdemar vitiz, m. kir. 

szazados, 0zmau-t6r 7. II. 2-42 Leva Klein Bend utodai gyarmataru 

nagykeresked^s, Horthy Miklds- 
■*t 26. 42 

Klein Jozsef csokolide- 4s 

cukoTkagyar, Hoithy Miklos At 60. 
30 
Klein Karoly szalh't6, Horthy 

Miklos-At 3'9. 82 

Kmosko B61a dr. kir. kfejegyzo 

lakasa, Bati-u. e. 1-62 

Knapp IMvId inezflgazdasagi ;rep- 
raktar, Kossuth Lajos-ter 12. 33 

Korlnek Lajos Ilj. old. ipitesz, 
Deak Ferene-u. 5. 1-74 

Korpas L.aszl6 dr. Sgyved, Bas- 
tya-11. a. 1-O8 

Korjegyz6's6g, Hontvai-sanr 

1-99 

Kozellatasl lelUgyeloseg, m. 
kir., Verboczi-ter 1. 29 

Kozepszlovenszkdi elektro- 
mosmttvek r.-t. keriileti fel- 
figyelfiseg, Tiii-fikJrut-sor 1 1-40 

Kozkdrhdz, allami, Bati-u. 15. 78 

Kiizpontl tjtbiztos, Hnnvadv- 

J.-«. 10. * 2-0O 

Krai Emo cAnnys onkorka- es 

keresk. figj-noks., Mussolini-u. 6 

91 

Krai MIh&ly,tfj. gyarmatarulre. 
reek., Horthy Miklos-iit S7. 90 

Krnplnszky Laszl6^ levai te-la 

es eserSpiizeme, Szent ,lanos-onszta 

1-84 
Kncsera Imre Magyar Korona 

Gyogyszertar, Kossath Lajos-ter U. 
1-09 
Lachky EIek keresk., Kossuth 

Lajos-ter 6 . 86 

Lanyl Tibor dr. m. kir. ez red- 

orvos, Kossutli-ter 13. 47 

Lauler L.lp6t dr. orvos, De^k 

"-■eno-u. 20. 38 

Lehotzky Brnn6 dr. polg: 

mester lakasa, Sz J 6ciienyi-u. 

1-86 
LeidenFrost Gyula dr. orvos, 

a posta bet. hizt. iut. orvosa, . 
- Petfifi-u. 17. 48 

L6va m. varos StrandEUrdo 

6s Versenyuszodaja, Perec- 

sStany (iizemben: 1V/15— X/lS-te; 

1-36 

L6va 6s vld6ke Hitelszttvet- 
kezet, mint az O.K.H. tagja, 
Verh6czy-ter 1. 2-16 

L6val aragonlt-onlx banya- 
ns eslszoloilzem, Gaal Tibor. 
TeIoky-t6r 18. 76 

- val ant6taxl allomas, Szent 
;lvan-rit 1. 1-11 

vai Mateosz-taerok szallft- 
adnyozasl lrodaja, Kossnth 
L.-ter 4. 2-37 

Leval Takarekp6nztar, 
Kossuth-ter 7. 1g 

Liebermann Urnii dr. orvos, 
Deak Ferenc-u is. 1-13 

Liebermann Marglt dr. orr-, 
fnt-, toruk- es gegeazakorvoa, Kos- 
suth Lajos-t6r 13. J-22 

L«wy Llpdt bor- &a 3brnagykeres- 
kedijs, Bdti-11. 7. ■ • 17 

L8wy Lip6tn6 «zv. lakasa, 
Antal Gynla-u. _ 52 

Malluth Laszl6 f6szolgabir<5. 
Var 1-94 

Marezy Endre dr. varosi orvos 
es gyermekgydgyasz, Batthyiny- 
u. 2. 2-14 

Narton Istvan esemege- 6s ffl- 
szerkeresk., Horthy Mikl(5s-ut 1. 
1-75 

M6szar Sandor esemege- 6s to.- 
szerkeresk., 61eszt5eloszt6, Bem- 

u. lo. >ie 

Mlhalovlcs Marglt m. kir. 

posta s.-ellen5rn6, Gr. Tisza Istvan- 
u. 1. 14 

Mlhalyfl Paln6 m. kir. posta 
s.-elleu6rno, Berzsenyi-u. 10. 1-39 

flflssik Antal «Futura» es Hombar 
fobiznm., Hitler-u. 3. 1-32 

Mocsy Aba dr. vigyv^d, varosi 
tisztjfOfigy^sz irodaja, Kossuth 
La.ios ter 7. 1-14 

Lakisa, Hitler-n. 7. 1-15 Moravek Samu , kalyhasmester, 
Kossuth Lajos-ter 13.. 2-36 

Mnnker Henri k m^rnfik, F6ja- 
ter 2. i_ 92 

Nagy B61a dr. vitfiz, vm. tiszti- 
foiigyesz, Ugyved lakasa, Hitler- 
u. 3. 75 

Nlszler Janos <5pit6master, 
Teleki-ter 12. Q76 

Nyitral 6s Tarsa konyvkereske- 
dca, crBaraa kiadohivatala, Klapka- 
"2 9 g 

Orfermann Gusztav 8I3. ton- 
es nyersb6rkoresk.,Martonffy-u.2t 
23 

Oft'ermann Gnsztdvn6 vas, 
iim, lostilhulladek, toll, libamaj 
es nyert;biji--ii;tgvk(}resked6se, 
lI;t,rtonfv-u, 22. 2-44 

Ouleehla Laszlo papirAru'gyara, 
Bamss-u. 12. 2-17 

Lakasa, Grof Tisza Istvan-u.3. 1-65 

Pallka Jozsef szallitasi vallalata, 

Felszab;idulas-u. 34. 2-08 

Pavuk Jozsef fftszer 6s esemege^- 
keresk., Kossuth Lajos-ter 2, 34 

Peto Imre dr. nyari lakasa, Man- 

hia-diil6 1-41 

P6nzugyo>i szakasz, m. kir., 

B;iti-u. 32. ' 81 

PIsny Antal dr. figyved, Szent 
Tsrvan-ut (]. 1-35 

Pock Maty us Varosi NagyszaI16 
berloje, Szent Tscvan-ut 2. ' 63 

Polgarl Iskola, m. kir. allam! 
igazgatosnga, Klebelsberg-u v 3. 

^1-33 

PoIIak Adoll iiveg- 6s porcellan 
kereskedes, tulajdonos Sehwitzer 
Gyula, Mussolini-n. 2. 53 

PostahlvataI f m.klr.,Templom Molnar MIksa dr. orvos, szana- 
'tfirium, Szent LaszJ6-ut 32. 37 Hivat,ilvezet6 1-18 

Hivatalvezeto" lakasa, Betklen-u. 1R. 
1-71 
Fflp^nztar 1-98 

Csomag es ert^kkuldem^nyek fel- 
v^tele 1-89 

Tavirda, tavirat kozvetitfl 1-19 
Vendeprszoba 1-76 

Prochnow Ferenc dr. 
ope.vu.teur, egyet. m. tanar, Mar- 
tontty-u. 3. 1-88 

Rakovszky LfiszlO dr. var- 
megyei arvaszek' elnokhelyettes. 
Hunyadi Jdnos-u. 32. 2-26 

Reltmann Izldor prabona-, mag- 
es gyapjukeresk., Martonlfy-u. 20. 
41 
Rendorkapltanysag, m. kir., 
VezetOje, Ba.ti-u. 30. 32 

Hivatala, Bati-u. 30. 32 

Orszemeiyzeti osztalya, Ferenc 
Jdzsef-u. 10. I-55 

Tanosztalyparancsnoksag, Regt 
honv. lalctanya 2-32 

Vasnti palyaudvarz 5rszobaja, 
Vasutallomas 1°17 

Rozsny6 Zoltan Magyar Meguji 

las Part titkara 2-34 

Saghy Janos If J. nyersbBrbizom- 
es keresk., Honved-n. 7. 1-59 

Salkahazy Istvan m. kJr. ffl- 
hadnagy, Antal Gyula-At 9. 2-33 
Sarkttzy Elem6r nagyb6csai. 
m. kir. detektiv csoporuveaetfi, 
Antal Gyula-u. 56. 2-45 

Sarpy B6la vm. irodaig., Fel- 

szabadnlas-u. 34. 1-28 

Scblager Karoly okl. vegyes 
merniik, szappan- es vegj'6szeti 
gyara, Simor-u. 4. 2-39 

Scboeller Gasztav, basteJy 

1-80 
Schoeller 6s Tarsa cegjegyz6, 
Szent Liszl6-n. 1. 22 

Eladasi. osz,taly, Verbflczy-t6r 2. Q 
Kb'zponti "iroda, Szent Laszl6-tit 1. 
1-81 
Malom, Werboczy-tdr 2. 1-82 

Sprinzl Ferenc me/nfik jgazgat6 la- 
kasa, Szent Haromsag-t6r 4. 1-83 
Tejfeldolgoz6-uzom, Hnszar-n. 3. 

2-28 
Schubert Pal kbnyv-, papir- es 
zenemilkeresk., Mussolini-u. 5. 1-34 
Schubert T6dor banlngazjrafco 

lakasa, Kossuth L.-ter 7. 1-85 
Schulcz Gyula grafikai mtiinte- 
zet, Mussolini-n. 2. 24 I Schweler Jeno orvos, Deak 

Ferenc-u. 3. 2-46 

Slmek Istvan dr. ttgyved, 

Eotvds-n 1. 71 

Slmko Oszkar vallalkozo, 

Kossuth L.-t6r 13. O80 

Slmovlts Sandor ecetgyara, 

Kossuth Lajos-ter 10. 1-68 

S6s An tain 6 dr.-n6 tfzv. 

Kohary-u. 9. 1-23 

S6s Laszlo dr. orvos, Bati-u 7 
84 
Stelner Oszkar dr. iigyved, 

Varady-ter 3. 35 

Stlegler Karoly radi6 es vill. 

musz. vail., Verboczy-ter 1. 2-20 
Strelcher Jdzsef magvak, ga- 

bona : 6s gyapjukeresk., Martonffy- 

n. 10. 64 

Studntcky VII mos cukorka es 

dehgyiimBlcsnagykeresk., Barsi- 

«■ ?■ 2-58 

Suranyl B61a k^kfesto', textil, 

divataru, Horthy Mikl6s-iii; 17. 1-45 

Szaldky Jen0 abadszaWki, ^p-ftesi 
vail, iroda 6s Iakas, FelaaabadulasT 
utja ei. 51 

Szalvator gy6gyszertar _^ 

Bzekau Laszlo, Mussolini-a. 17. 83 V« 

Szatmarl Irgalmas Ndv6rek f% 

Int6zete, Szechenyi-u. e. 39 ^p 

Szehassy Sandor hiv. tazoltd- - 
paraacsnok, Va'k Bottyan-u, Creg- 
laktanya. ' * ~~ 

Szllassy Sari vm. tisztv., Ferenc 
J6zsef-u. 12. 1-49 TanfelttgyeI0s6g, n 

szabadulas-utja 8. . kir.. ■Fel- 

92 z 
o 5 Tatar Sandor' aut6javit6-mu'hely, 
Horthy Miklos-u. 3. 1-48 

Tomborl lr6n m. kir. all. n^pisk. 
nev. vezetoje, Kazinczy-u. 8. 66 

T6th Ferenc dr. varosi fogal- 
maz<i, Berzsenyi-n. 16. 2-01 

T6tb 6s Szflard vaskeresbed^s, ___ 
Kalviu-udvar i. 55 ^|"M 

Toth Mlklos bor 6s sBrnagykeresk.. ~/^% 
Honved-u. 2. 12 <^^ 

T6th Mlklds asvanyolaj nagyke- m 
resk., Kossuth L.-ter g. 1-:12 3 

Torv6nyhat6sagl Ctblztos, tt 

Varady-ter 2. 77 |Q . 

Chrlk G6za burgonya- ea teim^ny- *< 
uagykeresk., Bati-u. 2. 2-53 Q) 

Ctmesters6g, m.k!r.,Mikszath- "* 

«.- 2 - 2-60 jq 

IJgyv6dek szobaja Jarasbirisa- JJ gon, Verbflczy-t6r 2-47 Vajna Sandor dr. pavai, vm. 
szamtiszt, Botka-u. 1. 2-15 

Vanger Mihaly ffiszer- 6s 
csemegeberesk., Horthy Miklos- 
nt 13. 1-10 

Varannay 6s Tarsa kfibanyaval- 
lalatai, Kossuth L.-tir 13. 80 

Vargha Sandor dr. figyr^d. 
Leidenfrost-u. 1. 7 

Irodaja, Mussolini-u. 7. 99 

Varmegyel htvatalok 6s In- 
t6zm6nyek * 

Alispdn, Kossath L.-ter 1. 1-26 
Alispani hivatal, Kossuth L.-ter 1. 
1-51 
Allatorvos torvenyh., m. kir., Kos- 
.sutli-ter 1. 54 

Ffiispani hivatal, Kossuth L.-te> 1. 

68 
FCszolgablrd, Kossuth L.-$<§r 1. 1 
Ffisaolgabfr6i hivatal 4 

Gazdasagi felBgyelfiseg, Kossuth 
L.-ter 1. 89 

Irodaigazgato 1-95 

Kiizjoleti el5ad<5; Kossuth L.-t6r 1. 

79 

Bzamvev<5s6g, Kossuth L-t6r 1. 94 
Tisztifoon^osi hivatal, Kossuth L.- 
t6r 1. i-9 

Tiszti fOiigy^sz 1-Q7 

Varmegyei nepmuveleii titkar, 
Kossuth I^.-ter 1. 2-31 

Varmegjel K«zj616tl Szifvei- 
kezet, Kelszabadul^s-u, 4. 2-40 

Varmegyel szoclalls gon- 
doz6, Kossuth Lajoe-ter i. 44 3 

01* 

3 257 Leva WggTaKaritjuK a Kezeiesi. nyilvanfartasi ft vlsszahapcsoiasi iliial. Varosi hlvatalok es Intez- 
- menyek: 

Varosi kcfapout, Sz6ohenyi-u. 5. 

70, 1-70 
L6goltalmi figyosztaly, Sz6chenyi- 
u. 5. . 1-52 

■Polgarmester 1-86 

ttizGis6g, Vak-Bottyan-n., Oreg- 
lafetanya 58 

Vag6bld 1-31 

Villanytelep, Kazinczy-n. 2. 1-50 

Varosi inozgofenykep szln- 
haz, tul. Vareuics Antal, Szent 
istv,iji-nt-2. 67 

Vlda Jonas textila.ru nagykeresk., 
Horthy Miklos-iit 43. 2-56 

Weinberger Pal, a Weinberger 
Zsigmond "gabona- 6s magnagy* 
keresk.-oegtnl. lakasa, Antal Gyula- 
■n. 5. 1-43 

Weinberger Zsigmond ga- 
bona- es magnagykereskedes, 
Kossuth L.-t6r 8. . 62 

Weisz Gyula dr. gyermekszak- 
orvos, Deak Ferenc-u. 23. 1-73 

Werthelmer Dezstf gflzfiir6az. 
fatermelti, furesztelep, BodogLajos- 
*• *• 18 

Z6nay Matyas dr.;larasi 6s varosi 
m. kir, allatorvos, Horthy MikI6s- 
n. 40. 2-09 LEVEL 

Hivatalos drdk: 

Vas&rnap 6s 
finnepnap : 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak eloflzetok r6sz6re: 20— 2i-ig. 
Ktfzsegi eltfljarosag 1 

NItscli Karoly fnszerkeresk. 
(fizemben: IX/i— lV/30-ig) . 2 Hftkfiznap : 8— 12-ig, 
14— lfl-ig. LEVELEK 

Hivatalos drdk 

H4tko"znap: S-12-ig, 
14— 18-ig. Vasirnap es 

iinnepnap : 

8— 11-ig. 

14-16-ig. Osah eloflzetok resz6re : 20— 21-lg. 
Gratzka Mfhaly ftsidbirtokos 5 
Gyulay-Jarmy gazdasag 6 
Katz Emfi gaedasaga 3 

Kiss Danlelne malomberlo 4 
Ktfzsegi eltflj&rosag 1 

Lengyel Janos «Futurai> bizo- 

miEyos 7 

Molnar Gusztavne 2 LIBANFALVA 

(lasd GBrgfenyszentimre) 

LICE 

(lasd Gioe) 

LIGET-PUSZTA 

Iliad Domony) 

LTK6CS 

(IS,sd Gy6r> 

LILIOMOS 

Hivatalos 6rdk: 
B6tkBznap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-fg, 8— U-Ig, 

14-18-ig. 14-16-ig. 

Csak elfiijzet&k r6se6re: 20— 2l-ig. 

Benka Gyttrgy Frttura Mzo- 

manyos 3 

Demlter PA! kereskedd 2 

Ktfzsegi eloljarosag 1 LILLAFURED 

Hivatalos drdk: 

Vl/l-IX/30. 7-21 -ig, 

X/l-V/31. 

_... .. VasAraap 6s 

H6tkoznap: Dnnepnap : 

8 -12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizet&k resze>e : 20— 21-ig. 

CsenddrkiiltfnUmeny, m. 

klr. 11 

Csermely Laszl6ne m. klr. 

postamester 17 

Dlosgytfrl m. klr. vas- es 

acelgyar es ktfszenb&nya 

alkalmazottal fogyasztasl 

sztfvetkezete, Hamor . 4 

files Gezagy6gyszer6sz 13 

Hnngya fogyasztasl szttvet- 

kezet, Hanior 16 

Ktfzsegi eloljardsag, Hamor 1 

Lilla-szallo kincstAri keze!6sben2 

Maria Penzlo Tary Tibora6 3 

Mar ton Vendelne, Vad&szkiirt 

vendtsglii (uzembeu IV/i— X/81-ig) 

12 

Mlchallovlts Gyttrgy bacsszent- 

ivarii, fbldbirtokos, ny. husEarsssa- 

zados (uzemben: VII. 1.— XII. 31-ig) 

10 

Palota-szallo kinostari keaeles- 

ben 7 

Nyjiri fillomasok 8» 9 

Toplcer Imre Zoldfa vend^gld 6s 

szaUoda (uaeraben : IV/1— IX/30-ig) 

5 

Weldllch Pal nagykereskedo 1 

(iiaemben: IV/1— IX/30-jg) 6 LINK0V0LGY 
(Manlk Sandor) 

Oasd Miskolc) LIPART 

(lasd Bzombatliely) LITER Hivatalos 6rdk: 

H6tkb"ZDap : Vasarnap 
6s finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

ii-18-lg. 14— 16-ig . 

Csak ,elflfizet«k reszere 20— 21-ig. 

Jang Istvan meszaroR es koce- 
maros 6 

MUller Gyttrgy pek 4 

Mtrokemla Ipartelepek 
r.-t. 2 

Simon And r as llj. vegyeskfiresk 

Toth And r as vend^glfls 6s mesza 

TOB 5. 

Varjas Zslgmond.kisbir tokos 1 

LITRE 

Hivatalos drdk: 
niJ ., „ Vasarnap 6s 

H6tkCznap: iiivn ep n ap: 

8— 12-ig, 8 -11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetOk r6szdre : 20— 21-ig. 
Istvan Laszlo keresk. ' 2 

Kttzsegl eloljarosag 1 

Ktfzsegi elttljardsag, Wbaly 
gerge 3 

LONKA 

(lasd Nagyl)oosk«> LONOVICS- 
NAGYTANYA 

OAad Dombegykdz) 

LONT0 

(lasd Ipolyszakallos) 

L0NYA 

Hivatalos drdk: LIPCSA 

(lasd Lipcse) 

LIPCSE - 

JIHIFIA B6tk8znap : H£lkb'znap : Hivatalos ordk: 

Vas&rnap 6s 
iiuuepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok r6ga6re: 20— 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 1 

Hangya Fogyasztasl es £rte- 

keslttt Szttvetkezet 5 

Ktfzsegi eloljarosag 2 

Kttzsegl elttljarosag, Lipcse- 

mezo— Jlnneiyca Ilojiflna 3 

Palesej Janos korjegyzfi 4 

LIPCSEMEZ0 

. (lasd Lipcse) 

LIPECKA POLY ANA 

(lasd Lipcse) 

LIPP6 

(lasd Bezedek) 

LIPTAK-TELEP 

(lasd Pestszentloriuc) 

LIPTHAY-TANYA 

(lasd JAszkaiajenO) . 

LISZNYd 

(laRd Uzon) Vasarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ktfzsegi eltflj|ar6sag, Nagylonya 

Lonyay Gabor grdl gazdasaga 4 

Ii6nyay Istvan fdldblrtotou (iizem 

beo: VI/l-Xl/30-ig) 3 LORANTHAZA 

(lisd T6fej) LORfiV 

(lasd Kaekevet 

LOSONC 

fijjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

?-21-ig. 

Adohlvatal, m. klr. 1-05 
Allameplteszett hlvatal, m. 

klr., balassagyarniati, V6gvari 
Antal m. kir. ntmester, Kossutli- 
p. 38. 2-25 

Allamvasntak, m. klr., 
Allpmasffinbkseg 24 

May g6pkoesifuvar felv6teli hely, 
vasutallomaB 3-01 

Allamvasntak, m. klr. osz- 
tAIymernokseg, KirmAn-u. 

1-97 

Altmann Samuel dr. orvos, 
J6kai-u. 35. 1-00 

Ambrui Istvan vasuti buffos, 
sllomas 6piilet 2-33 

Apoll6 Mozt, tul.: Riszner Zoltan, 
Horthy Mlkl6s-t6r 12. 1-99 

Anto Sport Szalon,tul. Rittinger 
Jozsef 6s Markstein Marcoll. Aiito- 
. 6s sportBzaklizlet, R;ik6czi-iit 33. 

" .1-18 Bakos Gyula b^raiitotuvarozasi 
vail.. Niigyb6g-n. 10. . 2-60 

Balazs Istvan radio- 6s villamos- 
sj'igi villi., Rilk6czi-u. 38. 2-86 

Balazs Janos noi szabo, K;irm;'m- 
u. 10. 2-40 

Baross Szovetseg, Rdk6czi- 

\\. 28. I. 67 

Barta Janos vit6z, 6pit6«i vallal- 

■ kozo, ■Patofi-u. 65. 2-87 , 

Bellezay Kornel in. kir. posta- 

gy ak., Andrassy-u. J 4. 1-14 

Betegbiztositd kerUleti 
intezet, Kiskarsa-ti. 1. 19 

Blau Adolf es Fla varrogep- 
keitJUpar-, javito mfihely villaiuos- 
s:'ig, K;UocKi-ut 27. 1-23 

Bolyds Imre 6pitkez^si 6s Missel 
anyagok elailasa, Kossuth Lajos- 
u. 86: 2-72 

Brleger Zoltan fest6k- es hAztar- 

ttlsi cikkek iinlete, Kakouzi-u. 10. 

3-00 

Bukor J6zse( kiinyv-, papir-, 
ivi'iszerkereslc, Ralc6ozi-u. 34. 1-48 

Buzas Kalman gyiinu'llcsuzlHt, 
Kak6cai-ut 23. 1-75 

BUchler Gyula dr. orvos, 
Erzsebet-u. 4. 1-46 

„Cikta" k.i.t. cipfi- es liarisnyji- 
elarusitohely, PLakuezi-u. 11. 7 

Csada Ldszl6 m. kir. allamptar 
-tan,, a kir. adohivatal fOnUka, 
Pokoriiy-u. fi. 2-84 

Csanady Mtklds polgdri isk. ig., 
polgiiri fiuiskola 2-11 

Csendffrtfrsparancsnoksag, 
m. kir. 31 

Cserey Ferenc epitomester. 
epiteni vill., Rak6c2i-u. 32. 1-09 

Csernay Laszlo v. szamv. tan., 
szamv. . fBnSk, Mussolinl-u. 10. 

1-62 

Cservenak J6zsef liengermahrut, 
Apatl'alusi-i). 4. 14 

Cslba Zoltan dr. balgyogyasz 6s 
■ontgenszakorvos, J6kai-u. 18. 

1-63 

Csillam Janos villanyfelszere- 
lesi vail., radio, bicikliiizlet, 
Kiskaraa-n. 6. 1-57 

Cukorcloszt6k aruraktara, 
cnkoi-, liszt-, rizs-, gyufa-, t'iiszer- 
6s pytirmataru nagykeresk., 
Rak6czi-ut 30. 1-19 

Czapp Alfonz saiimai-tiaoi, rri. kir. 
hnszaralozredes, Rak6czi-ut 29. 

2-09 

Czlmer Janos fusz'crkeresk.,' 
Nograd-Gfimiir-Kishont faggynfo- 
bizom., Busbak Adam-u. 1. 2-58 

Davfd Sandor dr. iigyv6d, 
Viis^ti-u. 14. 2-04 

Deil Jentf dr. bankigazgato^ 
Petafi-u. 37. .1-27 

Demeny Odtfn dr. ilgyved. 
Hitltr-u. 1. 1-40 

Denes Mlksa gyogyseertara i 

a u Magyar kiralylioz», RakGcssi-ut 3. 
1-76 

Ocutsehberger Jentf dr. 
szcmesz-szakoivoH. Vasiiti-n. 2C/b. 
2-63 

Diamant Laszlo gyogyszer6sz, 
t'Fckete Bas» gyogysssert&ra 
Kubinyi-ter 8. 1-53 

Dohanybevalt6 hlvatal, m. 
klr., Gacsi-Bt 98 

Dohanynagyaruda, m. klr., 

vit6z Kalmar Janos es Nanassy 
Gyula, Rak6czl-ut 22. . n 1-60 

D6zsa Pal villaraossagi es tnusz. 
cikkek, Vasuti-u. 20. 46 

Draskoczy Sandor szaIlodas'6s 
vend6gl6s, Vasuti-u. 41. aito 2. 

2-56 

Dudlnszky J6zsef fogtechn. 
laboratoriani, Rakoczi-ut 31. 2-42 

Duna Altalanos Blztosito 
r.-t. losouei loiigyniiltsege, Kar- 
mAu-ii.-ll. 1-33- tf asutl szdlloflq es fitterem Tul. ; Drask6czy Sandor. 
Losonc, Vasuti-u. 41. Telefon: 2-56 258 ha taiyftesz6IO szdmlanKat ponlosan hic^venlitlUK. LQsdiic Egyesfllt f elsomaoyarorszaol Mai | toi TaRarekpenztar t l. L O SO N C, 
Nagybfeg-u. 2, Telefon: 58 * Egyesttlt Felsomagyarorsza- 
fil flltelbenk 6s Kassal Ta. 
karekpenztar r.t. losonci fi- 

rtkja, Nagyb6g-u. 2. 58 

Egyesttlt Magyar Parit titkftr- 
. saga, Vasuti u. 24. 22 

EIs« Losonci Rum- €s Likor- 

g.var r.-t., Fuleki u. 1/2. 5 

Engel Istvan konyvnyomdaja, a 

«Losorici Biilap» kiaddhivatala. 

Rakdczi-iH 33. ' 1-55 

Engel Mlksa fiiszer- 6s gyarcn; 

arunagy keresk., J6kai-u."28. 27 

Ersekujvarl takarekpenz- 
tar losonci fldkja, Kubinyi- 

tdr 9. _ -. 81 

Fabuss Bela dr. kir. kozjegyzO, 

irodaja (adohivatali epulet), 2-20 

... Lakasa, Jdkai-u. 37. 48 

Farkas Istvan gyQmiJlcskeresfc.. 

Fels6paiakpait-u. 24. 2-43 

Fenyves Miklos kereslr. figyuttk 

sdg, Rakoczi-ii. 28. 2-02 

H Ferrnm" vaskereskedea Rittinger 
Tearv6ielr utddai fidkiizlete, Horthy 
MikJ6s-t6r 15. 2-65 

F116 Marcel kBnyv- 6s papirke- 
reak., Iiirlapterjeszto, ktiuyvkotd, 
Rakdczi-ut 15 2-17 

Fleischer Vllmos, a Korzd ka- 
vehaz tulajdonosa, Rak6czi-u, 
1- 

Fodor Gyula aiezredes, Kis- 
karsa-u. 2. 1-39 

Fonciere Altalanos Biztoslto 
Intezet losonci foilgynok- 

sege, Rakdezi-u. 38. 1-87 

Forherger Viktor likflr- 6s rum- 

gyar, bor- 6s sornagykeresk., 

Kossuth Lajos-u. H5. 83 

Forgach Gr6f Uradalml Fa- 

ertekeslto' k.f.t. irodaja, Ffi. 

leki-u. i. ' 4 

Fatelepe, Gresics-a. 5. 1-70 

Fdglmnaziuin, Nagyb6g-o. 5. 30 

FBIdes Miksa angoranyul tenyd- 
Bzete, Losonc, Kisfalu 26. 2-78 

Fovamhivata), m. kir. 2-12 

.,Futura<« 6s„Hombar" f3bi 
zomatiyosa Ndgradi Gazdak SziSvet- 
kezete, Hitler-n. 17/19. OS7 

Gaal JozseJ vitdz, szeszecetgyfira, 
Horthy Miklds-t6r 14. . 1-22 

Gal Ferenc fiisaer- 6s esemega- 
keresb., Hunyadi Janos-u. 21. 2-39 

Gal Istvan gydgyszerdsz, sMa- 
donna» gydgyssseriara, Vasuti- 
n. 22. . 1-32 

General! Triestl Altalanos 
Biztoslto Tar.su lat losonci fo- 
■ tigyniiksege, Rakdczi-n. 30. 1-30 

Glller Janos dr. ligyvdd, orszag- 
gyril. Irepv., Kubinyi-ter 5. 85 

Gomhala Pal szatlito, Horthy 
Miklds-tdr 3. 2-35 

Gotthardt Albert m. kir. posta 
s.ell., Karmaa-u, 8. 2-93 

GUllner Barnabas dr. fater- 
iiie'ti- 6s (akeieskedelmi villalataj 
KOnyOk-u. 53. .■■■"■ . 1-13 

Gumlhaz, c6gtul. Haimann Imren'e 

keresk., Rakdczi-ut 3i. 2-90 

Guth Man 6 keresk., Petofi- 

n 13. 1-31 

Gyorody Lajos keresk., Eizsebet- 

u. ii. 2-61 

Haasz Lajos dras is 6kszer6sz. 

Vasmi-u. a. ■ 92 

Haasz Tibor nemsetkoai sz;lliit- 

maiiyozas, butorszallitas, Vasuti- 

?■ 33 - 2-46 

Hajek Em II kfinyv- es papirke- 

resk., Hortby Mikl6s-t6r 2i. 1-04 
Hajds Geza B61a dr. tgyvii, 

J61raf-u, 16. 2-01 

Hajt61 Gyula bdrautds, Lova?I<S- 

u. 4. 2-24 

Havas Gyula, [josonc-Apatfalva, 

Szalatua-puszta 1-71 

Heksch Jozsef fakeresk., Horthy 

Mik[<Js-t<5r 2. 5Q 

Herczegh J6zsel dr. fOszolga- 

MrA. Honv«d-ii. 11. 1-94 

tl* Hertsko Jenfi dr. ugyv£d, Er 
zsebet-u. 10. 1-06 

Berzog GySrgy foldbirtokoa, 

Madach-B. 32. 16 

Herzog Imre fOldbirtokos, bor- 6s 

sornagykeresk., Horthy MikI6s-t£r8. 

47 

Htmmler Istvdn raern ok, bntor- 

gyaros. Rak6czi-tit 10. 2-13 

HIrscbler Rezso m. kir., had 
.nagy, Rak6czi-iit 41. , 1-89 

Hlobll M&rla m. kir: posta s.ell- 
nflr. Kisfalnsi-n. 8. 2-92 

Holzschuher Kano gyarig., 
Losoncapatfalva, Meafl-u. io. 1»36 

Horvath Andor bdrkeresk. ea 
cip6iialet, Rak6czi-iit 13. 1-29 

Horvath Bela dr. ugyvdd, Kia- 
kaisa-a. 15. 2-48 

Hubay Cebrlan Andor festo- 
muv^sz, Szalatna-puszta 10 

Hungdria Filmszinhaz, Hitler- 

u. 9. 1-07 

IparfelligyelG, m. kir. kerli- 

leti, Nagyb6g-u. 2. 2-36 

Jankovlts Jen», Mateosz teher- 

aatdfuvarozas, Hunyadi Jauos-a. B. 
2-08 
Jarasblr«sag, kir., ErzsSber- 

n. 12. 30 

Juno drogerla, Bz^kely RezsO 

f^nykepeszeti szakBziet. Rakdezi- 

u. 3: 1-90 

Kallay Daniel vit6z, lik5r- 6s 
rumgyara, Hitler-u. 7. 2-27 

Kallay Jozsef fa- 6s ezenkeresk., 
Vasuti-u. 8. 2-26 

Kalm^r Daniel bor- 6s sornagy- 
keresk., Hitler-u. 7. 8 

Kalmar vend^gld, Kalmar 
Ferenc fiai, Rakdczi-n. 24. 25 

Karlovlts Jdzsef, Sport Buffet, 
YasTLti-u, 2. 61 

Kassay F. Zoltda dr. kororvos, 
Totdy Miklds-u. 5. 78 

Katonal 6pUletek eshatosa- 
gok : 

Honv6d AHomasparanesnoksag, m. 
kir., Lenkey-n. 4. 1-26 

Hojivdd alloraasparancsnoksag, Lak- 
tanya-B. 4. 23 

Honv6d AlIomasparaTicsnoksag, m. 
kir.. Vasatallomas 2-88 

Honved Hadkieg6szJt5 parancsnok- 
sag,.Lenkey-u. 1.' ' 2-77 

Gyalogsigi laktanya, m. kir. 
GUrgey-t6r 1. ' 88 

Erzsebet-uti gyalogsdgi laktanya 

90 
Levontoparsag.m. kir., Leakey -u. 3 
T2z6rs6gi laktanya 21 

Jarasi katonai paranesnotsAg, in-, 
kir. ,, 1-35 

Kemeny Izldor Jusaor- 6s gyar- 
matai-anagykeresk., Kossuth 
Lajos-u. 8. 51 

Kerekes Etelka m. kir. posfca- 
kazelou6, Jdkai-u. 41. . 2-94 

Klein Aladar dr. gyak. orvos, 
Rdzsa-n. 1. 2-23 

Kohn Laszlo szalh'tasi es berak- 
t.-lrozasi vail., Hitler-u. 31. '1-12 

Kohnberger J. flal eserzSaDyag- 
ke.resltedes, tiilgyfakereg terinelese 
ts apfitasa, Bajza-u.. 1-16 Koltai Ern<* dr. «J. polgarmes- 

tev. Vasuti-u. 40. 1-20 

Kosfczky Sarolta, Petflfi-u. 57. 

42 

Kovacs Barna fiiszsf-, csemegs- 
keresk., Vasut-n. 26/a. 1-17 

Kovacslk Barnabas fiiszer- es 
gyarmaiarunagy keresk., Horthy 
Miklos-ter 1^. 079 

Kozak es T6th autdjavitduzem. 
Mateosz telieraucdfuvarozd, Hitler- 
u.3(!. 2-95 

Kozak J6zsef teberaatdfnvarozd 
lakasa, Kirivarga-u. 17. 2*96 

KOrUssy Aladar varoai tisatv., 
Rz6clienyi-H. 2. 2-97 Kttvy Arpad reformatus lelki- 
'pasztor, Nagyb6g-u. 3. 2-85 

Kttzepszlovakial elektro- 
mos mttvek r,-t., Erzsebet- 

u. 26. 44 

G6phaza 1-61 

Porubszky Istvan m6rn6k lakasa, 
Ortovanyi-dt 4. "* 2-14 

Kozkorhaz, Laktanya-u. 64 

Krakauer Laszlone . mat 

n6, Mad;'ich-u. 45. 34 

Krausz Peter chamotfe t6glagya- 

rak, Mussolini -a. 35/34. 1-38 

Krovitzky Karoly szallitd, Ra- 

lrdoai-u. 80 2-75 

Krovitzky Sand or 6s Tolma- 

csy Ferene konzervilzem, Papp- 

Vary Elem6rn6-u. 1- ' — 

Krudy Pal ny.v. tanacsos, helyet- 

tes taborparaacsaok, KOnydk-u. 37. 
59 
Kulturmerntfki hlvatal, m. 

kir., Pokornyi-u. 6. 50 

Kun Aladar liszt, zsir, szalonna, 

gyarmatfira k6pviseletei, Vasuti- 

tt. 32. 1-47 

Kun Istvan dr. orvos, Jdkai- 

" 2-05 

Kurlmay Jdzsef ne iizv. kan 

tinos, gyalogsagi nagylaktanya. 

Gorgey ter. 1-54 

KuszyEmll evangSlikus lelkdss, 

Petrogalli-u. 12. 2-45 

Lad os Karoly, Magyar Petrdleum- 

ipar r.-t. lerakata.lisatnagykeresk.. 

Horthy Miklds-t6r 19. 79 

Laszld Arthur, Braun Jdzsef utd- 
daseprtgyar, Pet5fi-u. 9. . 2-88 

l^.zar Jenft dr. figyved, Erzs6- 
bet-n. 4. ^ i 

Lederer Antal gyapju- 6s ter- 
menykereakedes, Horthy Miklds- 
t6r 22. 6 

Ledvenyl Ferenc dohany- 
ftruda, zongoraliangold, Losoncapat- 
falva 2-28 

Lorencteglagyar Gacsi-iit46. 9 

LosoncapatValval kBrjegy- 
zdseg, Losoncapatfalva, Rakdczi- 
ut 25. , 1-02 

Losonc es videke tejgazda- 

sdgl szSvetkezet, Pet6ri-u. 8. 

2-67 

Losonci gdzfttresz es fa- 
megmunkaI6telep, Melles 
GyOrgy m6rnUk, Mussolini- ut 71. 53 

Losonci Iparl gazdasagl ta> 
karek- es HitelszUvet- 
kezet, Rak6cai-u. 25. 2-66 

Losonci j&rasl kereskedelml 
gremfum, Nagyb6g-u. 2. 2-73 

Losonci Jarasi Vegyes Ipar- 
iarsulat, Erzs6bet-n. 22. 1-82 

Losonczl Sandor kb'nyvriyomda- 
tnlajdonos, Kisb6g-u, 7. . 70 

Losoncklslalut nytlvanos 
t&vbeszeld alio mas, fel. elCf. 
Rojkd Sandor karesk.Losonckisf alu. 
2-83 

Lukaes Laszl6 bdrkeresk. 6s 
dip6fela6r6szk6szlta, Ktskarsa- 
«■ 8/a. ^ 2-76 

Lux Guszt&vne dr.-ne Uzv. 
fuszerpaprikanagykeresk'.'.Madach- 
u. 29. i_59 

Magyar klraly szallo, Bujdosd 

IstvAn, R;ik6ezi-u. .21. 57 

Magyar Koztlsztvtselftk Fo- 

gyasztasl-. Termelo- es Er- 

t6kesltd SzttFetkezet, 138. 

sz. arudaja, Kubinyi-t6r 10. 1-Q8 
Majlik J6zsef b6railtdfuvarozasi 

vdll., Gaosi-u, 52. 2*55 

Afanyal Zoltan m. kir. vamszaki 

fl., PetOfi-u. 50. 2-37 

Mate Izidor vasuntode, gdpgyir 

es haran*ontdde 1-85 

Mathe Lftrinc posztdgyari ig., 

Petfifi-u. 21. 26 

Matusek Ernd fuszer- es cseme- 

gekereskeddse, Szent Ist«in-t6r 6. 
71 
Marer Samu magkerosk., 

Ralcdozi-ur a. 1-25 

Mateosz-tagok luvarvallald- 

Irodaja, Hortby Mik Ids- t6r 82 Mazar Sandor dr. figyv&i, 

Rak6czi-u. 19. 2-47 

Merenyl Sandor dr. orvos, 

Kossnth-u. 16. 73 

Micbalovlts Gyula r. kat. apat 

pl6banos, Kubinyi-t6r 2. 2-15 

Mlhallk Bela dr. figyvdd, 

Sz6elienyi-n. 6. 2' 

Mlkllan Sandor bfirkeresk., 

Felsopatakpart 1. 3-02 

Cipdiizlet, Vasuti-dt 1. 2-30 

Moln&r Lajos m6zesk.alaesos, 

Klappka-u. le. 2-53 

Nagy Sandor dr. kdrh. ig. F 

Rai6czi-u. 39. 2-51 

Nagy Zoltan dr. flgyv6d. Nagy- 

beg-n. 30. ' 2-59 

Nemethy Tibor nyersbflr-, nyers- 

term6nykeresk. 6s bizom., Kiab6g- 

u. 15. ,-...- 1-72 

Nemzeti Egyestttt Tevtil- 

nativek, r.-t. Losoncapatfalva 

.11, 45 -_ 
Neumann Bela gamijavitfi tizeia, 2 
, Nagyb6g-n. 24. 2-34 ,m» 

N6gradi Gazdak Sztlvetke- 3 

zete, Hitler-u. ^li*. 087 

Ndgradl Paldc Hazilpar Fo- ft 

elarusltd losonci telepe.Rakdczi- 4-% 

t.. 29. 2-91 W 

Olah Geza gyapjn-, kerti- 6s 3. 

meztigazd. termdnyek kereskedese, 

Hombir bizom., Horthy Miklds- a 

tdr 22. " a 1-67 %f 

Olah Sandor dr. m. kir. posta- A| 

tiszt, Fuz6r-u. 4. 3-08 JJT 

Nogradl Pal6c Hazilpar v ^ 

losonci telep, Gaesi-nt 74. 2-18 ■# 
Oppenhelmer Rezso* drlmed. A* 

unlv. togorvos, Koasath Lajos-u. 7 . **■ ' 

1-73 N 

Ossza Ferenc uri szabdsag. K's- 

karsa-u. 11. 2-32 

Ossza Odllld asztalosuzeme. asz- 

talosmester. Nagyb6g-u. 13. 1-08 

Paragl Tivadar lllatszertir, 
Rakdczi-n. l!)i ' 1-65 

Patay Gyula tiizifa- 6s szdn- 
kero.sk., fuvarozd, Vasut-u. 40. 

2-38 
Paultcsek Alajos hentesdrn 
liagyiizem, Alsdpatakpart 2. 1-42 

PenzUgyori szakasz, m. kir., 

Kiskarsa-u. 62 

Petruska Janosne ifzv. es 

Tarsal vas-, festdk- 6s-6pitk. 

auyagkeresk, Kossnth L.-U..14. 

3-09 
PincI kttrjegyzdseg, Kisfalnsl- 

^ 14. 2-69 

PIros Endre m. kir. tuis6rfohad- 

nagy, Hitler-u. 24. 2-84 

Polacsek Leo dr. orvos, Rakdczi- 
iit 35. I. 2-54 

Postahivatal, m. kir. 

FdnSk irodaja 99 

F6p6nztar 76 

Felvdteli osztaly. 1-34 

Tavbesadlfi elfiadd . 80' 

Tavirdaosztaly . 1-95 

Rovatolas.leadis, nididfigyek 1-98 
VonalEelvigyazd 98 

Prekopp Ferenc siketndma int. 
tanar, Farkas Karoly-u. 3. 96 

Provldentia Biztoslto r.-t. 
losonci vez6riigyn6ks6ge, Erzsdbet- 
n. 4. 2-74 

Rabin Arpad maganzd, Hifler- 
u. ie. 91 

Racz Lfiszld antdfuvaroid, Jdkai- 
'-'22, 2-70 

Rakottyay Gytfrgy ram- 6s 
likorgyari alig., AndrAssy-at 8. 
94 

Rakottyay Gyulane, Hungaria. 
raozieugeddlyes, Jdkai-u. 12. S 

x 

z 2 Recsey Lajos tuzdralezredes, 
Deak F.-u. 15. . 1-92 

Red linger kSnyv- 6s papirkereBk: ,■ 

hirlapvillalat, Rikdczi-u. 2. 2-50 

Relsz Simon Felviddki papir- 
nagykeresk., Jdkal-u. 1. ' 1^77 

259 Lo$onc Tauolsagl besz61$et6st me$hatarozott idfire K6rJe. Rend&rkapltAnysfig, m. kir.: 

KSzponti iigyelete 6s vezetOje, 
Gacsl-ut e. . 1-78 

KSzponti ftrszobaja 4s biiniigyi 
osztalya, G&csi-nt 6. 40 

Vasuti palyaudvari kfrendelts6ge 
i6s Crazobaja, Mav. palyaudvar 

1-50 

Vezet5j6nek lakdsa, Kiskartsa-u. 16. 

65 

Repeezky Jentf fiiszerkeresk., 
Gaosy-ut 9. 3-05 

Reschofszki Arthur dr. rabbi, 
hitoktato, Busbak-u. 2. 1-49 

Rtegei Ern# dr. orvos, VasuH- 

u. se. 2-03 

Rlszner Zoltan tisatv., Hitler- 

u. 17/a. 1-80 

Rittinger Ferenc vaskeresk., 

Rakoczi-u. 4. . I-43 

Rittinger Testverekvaskeres- 

ked^a, Kossuth Lajqs-u. 10. 3-12 

Rosenberg Mlkl6s dr. orvos, 

V»suti-u. 30. 1-52 

Rozlozsnlk PA1 fakereskedese 6s 

asztalos tizeme, Mussolini-fit 6. 

r . 2-44 

' Rudolf Laszl6ok'l.g6p6szm6rnok J 

posztogyari ig., Losoncapatfalva, 

Mezfi-u. 13. ; 2-16 

Sacher Geza dr. figyvAd,. 

Vasuti-u. 16. 01-79 

' Sacher Gusztav fSldbirtokos, 

Erzs6bet-u. 16. 33 

Sacher Imre foldbirtokos, Nagy- 

beg-u. 8. 1-86 

Salamon K&^oly kereszteny 

magyar kSnyv-, papir'keresk., 

Nagyb6g-u. 1. " 89 

Schalkhfiz Lipdt v&rosi es j&rAsi 

m. kir. AUatorvos, Petofi B&ndor- 

u. 64. 2-10 

Scfaenk Karoly dr. fogorvos, 

Vasuti-u. 18. 1-84 

Schleicher Bela t6sztaArugyAra, 

Nagyb6g-u; 15. 1-93 

Schmidl Erno fakeresk., 

MadAeh-u, 39. 1-01 

Schneller Imre dr.'figyv6d, 

Jokai-u. 4. 2-07 

Schneller BMr Ftai keresk.;? 

Rakoezi-u. 89. 1-21 

Schwarcz FUIttp mezflgazdasAgi 

gfepvAllalat, Vasuti-u 42. X-.ll 
Schwarcz Jakab keresk., 

Kossuth Lajos-u. 5. 35 

Schwarcz Sandor dr. h.-Bgv- 

v6d, Vasuti-u. 16. 1-79 

Schwarz Tlbor dr. orvos, 

Kossuth Lajos-u. 3. 2-57 

Slketnemak ill ami Inte- 
zete, PetrogaUi-n. 8. 75 

Singer Bela mezogazdasAgi ter- 
m^kek, keresk. ugyn8ks6g, Hitler- 
ii. 19. 87 

Singer Laczld dr. nftgyogyAsz 

6s gyermekorvos, Bz6chenyi-u. 4. 

97 

Slpos La|os dr. All. gimn. ig., 
Kossuth Lajos-u. 44. 95 

Spitz Mdr jnhtnrogyAr, Kossuth 

Lajos-u. 9. 83 

Sternllcht Bela dr. figyved, 

Vasuti-u. 9: 12 

Suda Mikldsn6 vit6z, sepro- 6s 

kefegyara, Pet6fi-u. 9. 2-89 

Sulek Kde fuszer-, csemege- 6s 

vegyeskeresk., Rak6czi-ut 17. 

1-69 
Snlek Rudolf meszaros 6s hentes, 

Kiskarsa-u. 7. 2-49 

Szabd Csonka es Tarsa fa- es 

vasredonygyAr, PetoH-u. 4. 1-15 

SzakallZoltanne ttzc, denatu- 

rAlt szeszeloszto, Petofi SAndor- 

u. 36. 54 

Szaszy JAzsef, PetSfi-o. 18. 29 
Szekacs Istvan dr. fjgyv6d, 

Nagybeg-u 4. 18 

Szekeres Sandor mezSmada- 
■' rasi, egyenrnhAzatl-, uri- 6s n8i 

divatkeresk., Rakoczi-u. 20. 2-21 
Szente Kalman m. kir. hadnagy, 

Deak Ferenc-u. 1. 2-82 

Szllassy Bela dr. foldbirtoki 

AllamtitkAr, Fiiieki-u. 12. 39 

Szlov&k Gazdasagl Bank 

*.-$. losonci f ifikja, Rakoczi-ut 40, 
1-10 Szopkd Jend autti- 6s g6pjavito, 
Mateosz szaUito, Ford korzet k6pv., 
Kossuth Lajos-u. 48. Q 

Szurdusz Dezsfi oki. gazda, Fu- 
tura r,-t. (dbi^omanyosa, Nagyb6g- 
u. 23. go 

Szurdusz Jeno vizv. szer.-vafl., 
zomaiic- 6s f6mipar Uzem, Damja- 
nich-u. 7. 1-24 

Szllsz Miksa kdv6haztulajdunos. 
Vasuti-u 1 1-64 

Takacs Ferene, a ZiiklmezG 
takarmany6rt6kesit6 sziiv. ez^na- 
vuKarI6ja, RakoU6-iit 6. 2-71 

Taxiallom&s, Tjnca e!6tt 2-22 

Tel Ferenc dr. varosi orvos, 
Nagyb6g-u. u. 2. 41 

TerrazzA marvanymossaiklap, 
inilkfi- 6s eementamiizem, Biasko- 
vits Laszlfi 6pitomester, Mnssolini- 
tit 11. 3-06 

TomeszAndrasdr. bfirgyugyas?: 
es vefterologus, Vasuti-u. 48. 2-31 

Ullp vlragtizlet, Vasuti-n. 4. 

3-03 

tfrhdn Jdzsef feh6r- 6s finom- 

sut6d6je, Rfikdezi-ut 14. 86 

Vag6 Sandor dr. figyv6d, 
iroddja. Rakoczi-u. 31. " 06 

Ijakasa, Erzs6bet-u. 21. 1-96 

Vajna Kalm&n dr. kovasznai. 
ra. kir. ezredor^os, fogoi*vos, Vas- 
ut.Mi.,6. 1.56 

V&radl Lajosne ttzv. vegyes- 
kere.sk., Kossutb Lajos-u. 34. ]-37 

VArmegyel hlvatalok 6% In- 
tezmenyekt 

Ffiszotgabiro 17 

F6szolgabiroi Mvatal, Gaesi-ti. 38 
Tisztitirvosi hivatal m. kir., 
F68»lgabir6l ■ hlvatal 2-52 

Utbiztossag, Hunyadi.J.-u, 2. 72 

Varosi hlvatalok es intez- 
menyek: 

Kflaj6l6ti sznvtlkezet 6s gazdasagi" 
hivatalj Erzsebet-n. 1. ■■■' 84 

Kozvagobid, v5vosi vallalat, 
Vag<5bid-ii. 1-91 

L6goItalmi Hgj^osztaly, Efzs6bat 
u. 1. . ■ 1-51 

L6?oltalmi paranusnoksag kozp. 
6v6h8lye, Kubinyi-t6r 9. 2-98 
Menekiilt tab'or, Gfizmalbm 1-44 
clnka-taborw gasidasagi ossstaly, 
Hitler-n. 2, ' 1-45 

clnka-tabors mumkaskintalasok, 
Hitler-n. 2. 3-04 

Polgarmester (varoshaza> 2-41 
Saeretethaz, Raktar-u. 3, 2-19 
Szocialis iigvosztaly, Varoshasia, 
Erzs6bet-u. 20. 2-79 

Tnzoltosag 6s Meutdk, Erzs6bet-u. 1. 
2-00 
VAroshaza, Erzs6bet-n. 1. 13, 49. 
55 

Vas Pal foldbirtokos, Pet5fi-te;r 1. 
1-58 

„Venu$z" holgyfortrasz 6skoznie- 
tikai intezet, Beer ItAiia, Rak6ezi- 

«t 22. 2-80 

Vereezkey Kalmdn vit6z. ny. 

all. szdzados, badiiizemi megbizott.' 

Rak^cz^-ftt 36. 1-81 

Vlda Gyula dr., Vlda Bela dr. 
' Ggyvedek, Erzsebet-u. 11,'a. 1-03 
Voda Gusztav dr. gy6gyszer6sz, 

Rak»5(izi-ut 31. 28 

Weber VUmos szab(5mester, 

Kubinyj-t6r 1. 74 

WelehseUfinos dr. varosi 

orvos, Jokai-u. 59. 15 

Welser Istvan dr. m. kir. tiszti- 
orvos, Damjanicb : u. 2. 77 

Wlehner Gyula f6nykep6sz 6s 
for6szakfiziet, Vasuti-u. 23. 2-62 

Wohl Aladar dr. kfeponti 

iroda, Kossuth Lajos-u. 32. 37 

Zolnay Endre szamologep 6s 
finommecbauikai gyar, Erzsebet- 
a- 27. 3-07 

Zorkdczy Aladar fakeresk-, 
Pet6fi-u. 37. 52 

Zsarnovitzky Ttbor dr. med. 

fogszakorvos, J6kai-u. 33/b. 1-88 LOSONCAPATFALVA 

(lasd IjOsouc) LOVASBERfiNY 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14—t8-ig 14— 15-ig. 

Csak etffizeiok r6sz6re : 20— 21-ig. 

4llamvasutak» m. kir.,allo- 

mAsfOnOkseg 10 

Altmann Bela regelsdorfi, 6piilol- 

(a-, 6j>ito- 6s tuzeifiaiiyagkeresk. 7 

Cscndtirseg, m. kir. 6 

Csokas Istvan dr. koz'segi orvos 

11 

Czlr&ky Laszldgrof kast61ya 2 

Bzamtartosaga, urad. iroda 3 

florvatb J6zsef fakeresk. 15 
KargFerenc»egyeslteresk. 13 
KUzsegi eloljardsag, Lovas- 

ber6ny 1 

Lovasberenyl GazdAk es 
Klslparosok M Hangya«« Fo- 

gyasztasi 6s 6rtekesitfl Bzfivetkezet 

14 

Verebi bergazdasag, Vereb 9 

Wilhelm Boldlzsar dr. kiir- 
Allatorvos 12 

LOVASZI 

(Ided Lenti) 

LOVASZPATONA Hivatalos 6rdk: 

H6tk5znap : Vasarnap 6s 
nnnepuap : 
8-13-Ig, 8— 11-ig, 

U-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok r6st6re; 20— 21-ig. 

Csendtirorsparancsno ksag. 

-.kir. Tl 

Eszterh&zy Jozsef gref 

nagybirtokos 10 

Esterhazy grdf Urttdalnil 

Ihtezosege 9 

Hangya szfivetkezet 7 

Borv&th Peter tojaa- 6s baromfl- 
keresk. 3 

KovAcs Sandor toj'as- es 

baromfjkeresk. 12 

KUzsegi eldljarosag 8 

MlklAs Istv&ndr. kdrorvos 1 
Polnauer I.ajos e-abonakeresk. 

(uKeml)en: Vll/1— XIT/31-ig) 2 

Pongracz DezsO vend6g!63 5 
Stirling Janosr. katb. pl6bAuos 4 

SzabO Istvan term6ny-6s gabona- 
keresk. (Uaemben: VII/1— XU/ai) Q LOCS 

Hivatalos ordk; Ettkoznap: Vasarnap 6s 
fiDoapnap; 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

CeakeI6fizet6kr6s86re: 20— 21-jg. 

Abrisln Bozs6 6pfllet- 6s butor- 
asztalos 2 

Gabor Vlnce korcsmaros 4 

Grglnov Mark tejesaruokoa 3 

KBrjegyzoseK l LOKOSHAZA 

Az eleki egyseges hdldzat- 
hoz tartozik 

Hivatalos ordk: 
7-21-ig. 

Allamrendtirseg. m. kir. 16^ 

ko'iihazai batArsaeli klrendelts6ge 8 
AllamvaKutak, m. kir., alio- 

masfdnokslge 12 

Belepd allomas, m. kir., 6 
Elemery Antal vit6z, allami ta- 

nit6 13 

Fdvamhlvatal, m. kir. 1 GIntner JAzsef gabonakereskedfi 

JO 

Hammer Antal fbldbjrtukosgaz 

dasdga 33 

Hammer Boldlzsar fftldbirtokos 

gazdasaga 34 

Kelet nemzetkttzl szAilltasl 

lroda 5 

Kovacs Sebesteny Mikl6s 

gazdasaga 4 

Mahler Vtlmos Gyfirgy fold 

birtokos gazdasaga 3Q 

LakAaa 37 

Palyaudvarparancsnoksag 

14 
(Jchtrltz-Amade Emil grAf 

dr.. rstdbirtokos, BAnbidy-inajor 9 
V&sarhelyi Andras nagybirto- 
kos, Audras-ma|or 3 
Vasarhelyi Dezsd fb'ldbirtokos, 

IjezsArnajor 2 

Wittmann GySrgy lfikiishizai 

gazdasAga 3] 

L0RINCI 

Hivatalos ordk: 

- Betkdzuap: VasArnap 6s 

v unnepnap: 

8-J2-ig, 8— 11-ig, 

t4-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eiofizetflk r6s«6re : 20— 21-ig 

A lorinci egyseges hdldzat- 

hoz tartozik meg: Stfyp. 

Braun Ferenc heutes- 6s m6sza- 

ros muster 14 

Bresnltz Armin keresk. 13 

Bresnltz Jeni> keresk. 5 

Csendorseg, m. kir. 2 

Ganz 6st&rsaviIlamossagi,g6p-, 

waggon- 6s haj6gyar r.-t. 6pit6- 

vezet6s6ge 15 

Epit6vezettfs6^ VasntallomAs 10 

GrUnfeld Izsak keresk. 10 

HollAs Karoly gy6gyszer6sz 8 

Hungarla VlllamossagI r.-t. 

saerelSsege 17 

Jeszenszky Gyula dr. k6zs6gi 

6s a posta bet. bizt. int. orvoss 3 

Kbzsegi eldljarAsag 1 

Leopold Aladar Allatorvos 7 

Ozsvart Antal dr. O.T.I, orvos 9 

Pozsonyi Arnold nyersbfir- 6s 

vegyeskeresk. 12 

Reseh Gyttrgy gozmaiom H 

Wampeticb Imre foldbirtokos 6 

Wampetich Karoly ffildbirto- 
kos, L6rinci-i gazdasaga 4 LORINCKE 

(lAsd Monok) 

LORINTE 

(lAsd Deyecser) 

LOVETE 

Hivatalos ordk: 

H6tkoznap: VasAraap 6s 

^ unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r6sz6re : 20 -21-ig. 

Csend6rUrs, m. kir. 2 

KOzsegl elfiijardsag 1 

tovo 

Hivatalos 6fdk: 

fi6tk«7nftn '- VasArnap 6s 

uetkoznap. flnnepaap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14^I6-ig. 

Csak eltfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Ballcs Janos sert6ekeresk. 3 
Bendl Lajos vit6«, «Futura» al- 

bizomAayos ^ 2 

Csendoriirsparanesnoksag* 

m. kir. 9 

Csery Samn sert6skeresh. 

Nemesk6r 20/4 260 hn nemjKgr a telefonnol soKHK onrakoznl. Evengellkus Lelkeszl Hlva- 

tal, Neraesker 20/5 

Farkas Janos meszaros 17 

Galovles Gyula lfj.' marhake- 

resk. 1Q 

Gayer Janos iilatorvos 12 

Horv&th Denes dr. „8egitfl 

Maria" gydgysaertar H 

Horv&th Janos berautds 19 
Jaray JOzsel dr. kororvos 13 
Kiss Bela sert^skeresk, Nemesker 
20/6 
Kiss Lajos serteskeresk. Nemes- 

*$r 20/2 

Kontor Jdzsel dr. kororvos 15 
Korjegyzoseg i 

Korjegyzoseg, vaicsej 8 

Lttvo es vldeke Hltelszifvet 

kezet, mint az Q.K.H. tagja 7 
Lovdi kesarngy&r 4 

Madarasz Erno szikvizgyaros 14 
Nemetta Janos rdm. kat. plebanos 
18 
Orszagos VUlamosmuvek 

r.-t. kffrzetszerelfisege 25 

Szabe Janos epitesi vallalkozo 8 
Szechenyl Denes grdl urad., 

Sopronhorpacs 5 

Varga Lajos serteskeresk., 
~ Neraesker 20/3 

Zoltan Soma dr.* a posta bet. 

bizfct int. orvos-a 10 

LOVOPETRI 

Nyilvdnos idvbeszelo dllomds 
a kozsegi eloljdrosdgndl 

(Pap 4. $z. elorizetd) 

LUCIABANYA 

(LUd Jaszo) 

. LUCSKI 

(lasd Nagylaeska) 

LUDANY 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

U^18-iff. 14—15-ig. ^ 

Csak eldfizetok reszere : 20— 21-ig 

Boldizsar Anna ny.m. kir, 
postamester " H 

Ferencrendt Maria Ndverek 
Anyahaza 2 

Hofvath Gyula plebanos 7 

Ivanyl Janos m, kir. postamester 
10 

Korjegyzol hlvatal,, Imdany 1 

Kozsegl elolj&rdsag, Ndgrad- 

szakal 5 

Melega Erno Janos kantortanitd 

8 

Szeretethaz es tldiilo 6 

Szpevak Jozsef takarmany- es 

kaposztakeresk. 3 

Vamos Istvan dr. kejorvos 9 

Volent Lajos malomtnlajdonos 4 

LUDAS 

Hivatalos 6rdk: Retkdznsp? 

8-12-ig, 
i4~l8-ig. Vasarnap 6s 
Unnepnap 14 lft-ig. 
Csah eldfizetdb reszere; SO— 2i-ig. 

Ajlanivasntak, m. kir. 

Allomasfon5kseg 3 

Arvat Sandor tfizharcos, kfiszen-, 

tiizifa- es termS nykeresk. 4 

Detky Janos lfj. malomtulajdo- 

nos 9 

Heves v&ros 6s vide he Taka- 

rekpenzt&ra, mint a «Futara» 

fdblzomanyosa 8 

Kovaeshazl Jdzsel fakeresk. 2 
Kozsegl eldij|&rAs&g, Lrndas 1 
Petenyl Beta ttirv. hat. dtbiztos 6 
Tdth S&mael villanyszereio 10 LUDAS 

fltoA Palicslurdfi) 

LUDASTO-TANYA 

(lasd Ujfehertd) 

LUH 

(lasd Nagybocskd) 

LUHI 

(lasd Leordina) 

LUKAFALVA 

{lasd Nagyteremi) 

LUKANENYE 

Hivatalos 6rdk: 
BetkSznap: 8— 12-ig, 
14— 18-ier. Andreteh Janosne tfzv. 

birtokos Vas&rnap es 

flnnepnap: 

8-11-ig. 

I* — 15-Iir. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 

tMd- 
5 

Bds Jdzsel r6m. kath. plebanos 2 
Kossar Sfindor dr. kororvos 6 
Korjegyzoseg, B A tor fain 3 

Majthenylne barone 

Tam&ssy Raima fSldbirtokos 4 
NanAssy Gyula 8 

Pethe Geza m. kir. honv. tad- 

nagy .7 MAGONKA 

Nyilvdnos t&vbeszilo dllomds 
a kozsegi el6l}dr6sdgndl 

(Nagybatony 28/8. ' si. elflfizeto) 

MACS1 URADALOM 

(lisd Debrecen 23-02 sz. el8fizet5) 

MACSKAMEZd 

(lasd Galgd, Magyarlapos) 

MACSKAS 

(lasd Pttzeagyarmat) 

^ACSOLA 

Hivatalos ■ordk: 
HetkBznap: 
8— 12-ig, 
14-18-Ig. Matjlod MADARAS 

Hivatalos 6rdk: 

Hitk9znap: 
8~18-ig. LULU 

flasd Harkiny) 

LUNATELEP 

(lasd Avasfelsfifala) 

LUPA-SZIGET 

(lasd Budakatasz) 

LUZS6K 

(lasd Vajszlo) LYUK6V0LGY 

(lakd Miskolc] LYUTA — 

JIIOTA 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetfik resz^re: 20^ — 21-ig. 

Csenddrorsparancsnoks&g* 

m. kir. J 

ErddgondnoksA?, m. kir. 3 

Ivancso Gyula g«r. kat. esperas 

par6ehus 10 

KArp&thangya 39. sz. fi6kja 8 

Krallczky Gyula all. el. isk. 

lanil>6 5 

Kontrakovlts tstvan all. el. 

isk. igazg. 9 

Kozsegl eltiljar6sag 2 

Loebe Jeno ve^yeskeresk. 1 1 
Spontak Mlhaly Hangya Kzlet- 

vezetfl 7 

TorUk Istvan m. kir. postamesfer 
4 

MAARTA1VYA 

Mez&ssy Bela 

(lasd Nyiregy baza 22-04 sz. eldfizeto) VasArnap £s 
DOnepnap; 

8-11-ig, 

14— 16-ig. 
Csak elofizetok resz^re: SO— 21-ig. 
K«rjegyz6seg 2 

Reformatus egyhaz Ielkeszl 
hlvatal, Badalo 4 

Rosenfeld Aladar dr. orvos 1 MAD 

Hivatalos 6rdk: 

BetkSznap Vasarnap ea 

8— 18-ig. ftnnepnap; 

8-il-ig, 
H_15-lg. 

Csak elfifizetfik resiiera : 20— 31-ig. 
Allaml neplskola 12/b 

AllomasfonOkseg, m. kir. 15 
Borsal lUiklos bornagykereski 

d^s "■■ ; 

Budapestl kegyesrendl tars- 

haz, madi gazdasaga 19 

Cseh Ferene korcsmaros 12 
GrAf Csaky>uradaIom Inte* 

zosege 11 

Groszmann Zoltan ny. vasdti 

fetiszt 14 

Hangya fogyasztasl erteke- 

slto szOvetkezet 7 

Vend^glCje es saallodaja 22 

Uleshdzy Gabor vitSss, m. 

L ezredes 20 

Kalmar Gaborne 24 

KaoIlnlszapolA 6s Banya- 

Iparl r.-t. Bama Jozsef igaz- 

gato 21 

vitez Csimboray Lajos tigyvezetd 4 

Orlotelepe 25 

Refer dddnne ny. vezerornagy 

" ye 10 

Irgang Ilona safllobirtokos bor- 

kereskedd - ? 17 

Kozsegl elOIjarosag 1 

Lelkovlls M6r berpinceszet 8 
Lttwy Adolf borfigynSk Q 

Mad nagykdzseg adAtigyl 

osztAIya 23 

Mariassy Odon cs. kir. kaniaras, 

szfilobirtokos 2 

Olvetzky Janos r. k. plebanos 9 
Sieherman M6r fateereskedd 3 
Szalcer Jeno szdldkezelfi 18 
Somogyl Gyula kozsegi Hjegyzfi 
16 

"VUIAnyl Belane m. kir. posta- 
r 5 MADAR 

- Hivatalos 6rdk: 

HetkSznap: Vasarnap es 

, r unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfizetdk reszere: 20— 21-ig. 

KSzsegl eld!jar6sAg 1 

Mokos Kalman ref. lelkess 2 Vasarnap ee 
finnepnap : 
8-11-ig, 
U-lS-ig. 
Csak etofizetok reszere : 20— 21-ig. 

Antallcz Istvan korcsmaros 8 
Borlcs Mlhaly sertesbizomaoyos 

Csendorttrs, m. kir. 3 

Ftfjegyzd lakasa 14 

Kozsegl eldljArAsag 1 

Meszaros es Taller beogernul- 

j ma es tuzifatelepe Q , 

Meszaros es Taller lestverek 

5 

Papp Sandorgabonakereskedft 10 

Szdldtelepe, Vadaszlak 9 

Puruckl JAnos series kereskodfi 

18 

Rlgo Antal «s Janos tfizeW- 

anyag- 4s vegyeskereskedft 12 

Varaljal Andras pekmester es 

gabonakereskedd 15 MADARASZ 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllo- 
mds a kozsegi eloljdrdsdgndl 
(Elfifizetfiket lasd Nagyszalonta.) 

MADfiPALVA 

Hivatalos 6rdk: 

HetkUznap: V j±Z£* ' 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-lg. 

Csak elfifizetdk rdszere: SO— 21-ig, 

CsendOrors, m. kir. 3 

Imreh Zoltan dr. kororvos, , 

a. posta b. b. int. orvosa 10 

Kozsegi eloljardsagt 

Csfkostosd 2 

Madefalva .\ 

Kuklenylk Odon keresk. 7 

Mav. allomasfonOkseg 

FfitOhaa vezetfiseg 4 
Meskd AndrAs vegyeskeiesk. 5 00 
Ot 

o- 

& 

•* 

o 

"1 
3" 


N 

I 

o MADOCSA 

Hivatalos drdk: 

Hetkdznap: VwArosp «■ 

r unnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-lft.ig. 

Csak eldfizetdk reszere: 20 — 21-ig. 

Kozsegl eltilj&rosAg \ 

Mezfi Bend rot. lelkesz 2 

MAGA-TANYA 

(lasd KdtaJ) 

MAGDOLNA-TELEP 

(lasd Tapids&jy) 

MAGL0D 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-ig. 14-15-lg. 

Csak elfifizetdk reszere: 20— 21-lg. 

Barlha Laszlo dr., a posta' bet. 

bizt. int. orvosa 5 

Bellas Janos dr. figyved 3 
CsendOrtfrs, m. kir. 4 

Faklen Janos szSvedzem 8 
•land Gergely dr. m. kir. posts- 

tanacsos 1*0 

Kti zsegl eloljardsag, Magl6d 1 
Lading Istvfin hentes- es ra&sz&- 
13 ■ 261 /■■ Mufflod A beszglg Jkjszttlfkhez halolva HaglAdl Hangya fogyasztasl 
es ertekesifft szovetkezet 

18 
MaglAdI Hltelszovetkezet, ' 

mint az 0. K. H. tagja 11 

MaglAdI nyaralAbaz es vllla- 

telep eladasi intezbsege 7 

Nemeth Janosrom. kath. plebanos 
6 
Schwarcz LaszIA epillet- ea 

tuzelftaoyagkeresfc. 2 

Simon Gyula m. kir. postafor- 

galmi dijnolt 19 

Steiner Ferenc aMagyar Koronao 

gyogysxerlara 15 

Vessel Ede dr. (nyari allomAs) 14 
Wodianer Rudolf foldbirtokos 9 

mAgocs 

Hivatalos 6rdk: 

Vasamap 6a Hetkfiznap : iinnepnap : 
8-ll-ig, MAGOR 

(laad VeazW) 

magtjra 

(lasd Oradna) 

MAGY 

(lasd Levelek) 

MAGYARALMAS 

Hivatalos ordk: 

Vasamap es 

iinnepnap: 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— l8-1g. 14— 16-ig. ft 

Csak elfifizetBk reszdre: 20—21-1?. 

Kozsegl eUfljarAsag 1 itelchmann JAzsef gabonakere s- 

kedo 24 

Remenylk Istvann6 all. 

tanft6no 21 

Scbneck Lazar mfisz-, cement-, 

tfleifa-, kovics- 6s faszenkereskedo, 

Mateosz b^rfuvarozas 16 SolymosI Lajosne Hetkb'znap : 8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetok r^szere : 20— 21-ig. 

Adler Ivan gyogyszere'Bz 20 

Allamvasutak, alloma6f6n6ks6g 

(Magocs-Alsomocsolad) 

26 

Atssefe MAr ssitviEgyar 6s so'r- 

Ierakat . 14 

Blum Sandor es Ctdtfn I6kereak. 

5 

Blum Zslgmond I6keresk. lakaea 

9 

Brainier LOrSnc bfirkeresk. 29 

Christ Janos magantisistv. 36 

Csenddrorsparancsnoksag, 

m. klr. , .8 

Hahn JAzsef fuszer-, vae- is ro 1 - 

vidarukeresk. 18 

Harray Kalman gflzmalom, AlsO- 

roocsolad 24 

Helsz Ferenc vas-, fuszer-, mesz- 

6s cementkeresk. 30 

HI Id Gaspar malomberlfi, Hombar 

fftbjzom. 89 

Honlg David mfimaloro 2. 

Kallenberger Istvan rati-, ffi- 

szerkeresk. 25 

Kallenberger Karoly ant6fuva- 

fozisi vail. 31 

Klenle Tamas sornagykeresk. 

18 

Klelnhelnez Gyula tenyesa- es 

vag6allatkeresk. 32 

Klelnhelnez JAzsef vas-, 

ffiszer- sp vegyesarnkeresk. 27 

Komi As M Ik I As ecetgyar & bor- 

kereBk. 16 

Koncz Marglt allami 6v6no 

KOzsegl eloljarosag (Kjegyzo) 

10 

Ladlszlal Istvan dr. orvos es a 

, posta bet. bizt. Int. orvosa 11 

Magocsvldekl Takarekpenz- 

tar r.-t. 15 

Marx Lajos pekmes'ter 3 

Maroz Sehestyen kofarago- 

szobrasz? e^p. anyagkeresk. 40 

Paldek Gyula kemenysepro'mes- 

ter (43) 

Palmal (Flail) Mlhaly dr. k6r- 

orvos 4 

Penzttgyttrl szakasz, m. klr. 

Pollak Sam a termeBy- 6slisztke- 

resk. 6 

R6th J6zsel ig. k&ntorfeaDitd, ipar- 

testUJeti JegyeO 87 

Schon Ede rtivid-, divat-, es 

nyersbfirkeresk. - 28 

Schuller J£nos divatarukereek. 

35 

Schumann Karoly gyapjaton6- 

gyara 7 

■ Sebd Pal esperes-plGbanos 12 
SIpos Jdzsef b<5Tant6fav,iroz6 38 
Sztankovanszky Pal vitez 

fCldbirtokos, Atsomowolad 19 

Szakola Geza dr. orvoa 34 
Thesz Jdzsef cMatorvos. 33 

Unger J6zsef tojas- 6s baromfl- 

;keresk. 23 

Weiss Jentt fateJep, cegtnl.: 

Weiss Odfin 1 MAGYARATAD 

Hivatalos ordk: H6tkBznap : Welsz JAzsef jdszagkeresk. 

262 Vasamap is 

uaaepn'ap : 

8— 12-ig, fi— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetfik r&sz&re: 20— 21-ig. 

Barfa Pal gaadasaga 5 

Erllch Gynla dr. ktlrorvos , a posta 

bet. biat. int. orvosa , 6 

Farkas Lajos keresk. 10 

Hangya" fogyasztasJ 6s 6rt6ke- 

3Jt6 Bzovetkeaet 9 

Kaeskovics Gyula fOldbirtokos, 

Tatompuszta . 7 

K8rjegyz« 11 

Kttzsegl eliJlJarAsdg, Magyar- 

atad 1 

Kttzsegl el0IjarA$ag 9 Patalom 3 

KtizsegS eltfljar6sag» Somodor 

/ 4 

Ktfzsegl el«ljaresag 9 Zimany 2 

Pergen Johanna grtifntt b'ro- 
ktisei erdeszeti hivatala, Pnszta- 
somodor 12 

Szdke Laszlo ref. lelkesz 8 MAGYARBANHEGYES 

Hivatalos ordk: 

Vaearnap 6s 

HetkdzDap: iinnepnap: 

8-ll-ig, 

8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reezeie: 20— 21-ig. 

Agoston Lajos ra. kir. posta- 

vonalfelYipyazd 9 

Csanyl Mlhaly baromfi- es to^ds- 

keresk. 25 

Csendtfrttrs, m. ktr. 6 

Fa rag 6 Mlhaly gazdalkodo 28 
Ferenczy Antal elsS Diesel 

hengermalma 15 

Grosz J. es tarsa gabona- ea fa- 

keresked6k 3 

Hasz Antal nagybirtokos, Hasz- 

tanya 6 

Herczeg JAzcel If j. malointulaj- 

donos 19 

Kardos T. 6s fla cirokkereskedd 

13 

Keller Gynla korzeti asyanyolaj, 

tiizifa- sz*nraktara 18 

Ktizsegl eldljardsag 1 

Magyar b anhegy est 
Hangya fogyasztasl- es 
ertekeslt6 sztivetkezet 22 

MagyarbAnhegyesl hltelsztf° 
vetkezet bank- es p6nzvalt6 
ualete 81 

Magyar banhegyesl hltet- 
szovetkezet gabonaosatalya in 
rakiara 29 

Mandel testverek fo'idbirtoko- 
sok, Mandet-tanya 20 

Molnar Alad&r hSraliatorvos 10 

Nagel Hear Ik If j. gazdasaga 4 

Pager Kalman serteskereskedo 2 

Postahf vatal taviratkiizvetitfi 23 30 Spaller Lajos dr., a posta bet. 
bizt. iot. orvoea 12 

Stern B. gabona-, termfiny- es cirok- 
kereskedo 11 

Stern Dezsft baromfi-, tojas- ea 
vadkereskedo (uzemben: VUI/1— 
■t/31-ig) 7 

Sz. Cs. V. alloraasffinokseg 8 

Szlmmeiszter Istvan plebanos 

Telblsz Ottmarne gazdasaga, 
Telbisz-tanya 27 

Tlszantull CIrokiermel6k 
Termeld es Ertekesltd 
Szovetkezete mint a Magyar 
Mezogazdak Szovetkezete tagja, 
magyarbanhegyesi bevasarlo telepe 
33 

Vertan Lajos ffildbtrtokoB, berlo, 
Vertan-tanya 17 MAGYARBEL 

Hivatalos ordk: 

Vasamap 6a 

iinnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, , 

14^18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el0fizet6k reszere: 20 — 21-ig. 

Kttzsegl eldljardsag 3 Hetk6znap: MAGYARBOLY 

Hivatalos 6rdk: Hetk(jznap: Vasamap es 
unnepnap: 
8-ll-ig 14-15-ig. 
Csak elfifizetok Pesz^re: 20— 21-ig. 
Altaml telepfelUgyel« 21 

Allamvasutak allomasfd- 
nSksege 4 

Csend&rseg, m. kir. 5 

Engel LaszlA fakereuk. 18 

Engel Samuel vegyeskeresk. 7 

Fejes Istvan varr6g<5p, kerekpar, 
radio es.mii&aaki c. keresk. 3 

Kapp Janos vegyeskeresk. 22 
Korjegyzdseg 6 

KOzsegl el61 jardsag, nioceka 17 
Ktfzsegl eldlj&rdsag, Lapancsa 
16 
Kremer Istvan pekmester 9 

Magyar Altalanos Kdszen- 
banya r.-tb atkalmazottainak 
nyugdijintezete gazdasiigi intezfi- 
sege., Kislippp 14 

Moszbacher Nandor ientes ( 8 
Pelszer Gynla dr. orvos, 
posta bet. bizt. int. orvbsa 12 

PAth Istvan es tarsal malom- 

tulajdonosok '2 

Sturm Benrlk serteskeresk. 10 
Vajda Zoltan vegyeskeresk. 15 

Welding Matyas a]latkcrosk:es 

gabona albizom. 1 MAGYARCSAHOLY 

Hivatalos ordk: 
Hdtkoznap: \ r asarnap es 
iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofiaetok Tesz^re : 20~2l-ig. 
Balogh Ferenc ref. lelkesz 3 
Kttrjegyz&seg 1 

Wefsz Bernat dr. szoliibirtokos MAGY ARCS ANAD 

jlpdtfalva kozpdnttal 
enyseges helyi hdlozat: 

Hivatalos ordk: 

n , u . Vasamap es 

HetkSznap: .unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig.' 

Csak elofizetOk reazere :^0— 21-ig. 

Belloval SAndor kcizs. fOjegyzA 

4 

Hangya sztf vetkezet , 6 

KOzsegl eldljarAsag 1 

Magorl Aurel baromfikereskedfi, 

Hangya gyiijt6 2 MAGYARDIOSZEG 

Hivatalos ordk: 

7 -21-ig. 

Balogh Istvan Zoltan dr. 

orvos, OTJ kovzeti orvos 2 

Bondor LlpAt villany-, radi6- es 

kerekparkeresk. 18 

Csendordrs, m. kir. 12 

Cukorgydr, Dioszegi gazdasag. 

cukor- es szeszgyar r.-t. 1, 11 
Fogyasztasl SzSvetkezet 7 
KOrjegyzoseg 8 

MadrA Istvan hentes es meszaros 
16 
Mayer Ferenc m. kir. posta- 

mester 31 

Paksy JAzsef dr., a didszegi en- 

kprgyar tigyvezet6-jg. 10 

Pongracz Erno dr. orvos 3 
Poppr Mlhalyne posta s. ellen- 

«mo 17 

Smnro Ede fakeresk. Nemetdi6- 

szeg 13 

SzabA Karoly es tarsal matom- 

berlok, Nemetdidszeg 9 

„Szentharomsag' c gyAgy- 

szertar, Winkler Laszlo 'gyOgy- 

saeresz 41 

TakAcs Pal plebanos 20 

TAth Istvan kfi es egyeb epit6si 

auyagok, gabona, stb., Mateosz 

fuvaroaovall. 14 

Vlllamostelep Szene (kernleti 

szere!6 hikasa) 

Nemetdioszeg \ 6 MAGYARKECEL 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap: iinnepnap: 

8-lS-iff 8-ll-ig 

14— 18-ig 14— 16-ig 

(Csak plGfisetok lesztre 20— 21-ig) 

MAGYARDOMBEGY- 
HAZ 

(Is'ted bombegyhaz) 

MAGYAREGREGY 

(laed KarasK) 

MAGYAREGRES 

(lasd Botes) 

MAGYARFODORHAZA 

(l;isd BorKaiijfalii) 

MAGYARGENCS 

Hivatalos ordk: 

... . _ Vasamap es 

HetkoKnap; iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszero : 20— 21-ig. 

Barcza Zoltan nyng. huszarezre- 
des (uzemben V/l— X/3^1) . 4 

Csebl Gyula fiildberlti 5 

Csendororspara ncsno ksag* ■■ 
m. klr. 2 

Oentscb Mlksa keresk. 11 &rtt>efoen besselfunte. Hangya SzSvetkezet 14 

Hertefendy Beta virez' nyng 9 
Hoffmann Henrik borjnkeresk 

R . Sza bo A r pad gy 6gy s zeresz 1 2 
Korjegyzdseg i 

Magyar 1st van dr. kororvos 6 
Nagy Ferenc vend<?glos ds h ernes 
Nunkovfts Denes in. ffiidbino- 

' k03 _ ' 3 

Szlits istvan n£ tfzv. 10 

Valkanyl Laszl6 kiir- 
allatorvus 8 

MAGYARG0RB6 

Hivatalos ordk: 

HetbUznap: Vasarnap es 

unnepnap: 

8-12-ig,' s— jl-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak eliifizetOk i-fazere: 20— Sl-ig. 

Ktfrjegyzoseg, , Tare 

Nagy Lajos ig. tanfto, 
veiiybevaltd "gyfigynti- 
2 MAGYARHERTELEND 

Hivatalos drdk: Betkdznap: Vas&rnap 6s. 
unnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-lg 14— 16-ig. 

, Csak elorizefok rfszerer SO— 21-lg, 
Czar Caspar r. k. Ielkesz- 

administrator-plebanos 2 

Kbrjegyzos£g MAGYARHOMOROQ 

Nyitvrivos tdvbeszeld allomds 
a kdzstgi eldljdrdsdgndl 

fKOiSsszakal 7. az. eJfifizetO) 

MAGYARKANIZSA 

Hivatalos or&k: 
7— 21-igr. 

Allamvasatak, m. klr. alio- 

mas elfiljarosaga .21 

Bata Karoly vaskereBkedd 4 

Deutsrh Karolyne ttzv. tultor 

gyaros 24 

Domonkos Janos gyogyszerfsz 

47 

Gajd Istvan dr. varosi orvos 34 

Grimm Ferene radi<5- es elektro- 
_ teclinikai szakiizlet 32 

Ifkovlts Jozsef Dreiier-Haggen- 
maclier siirlerakat 43 

Kalmar Mor fakereskedfi 8 

Katoital epUletek es hato- 
sagok: 

M. kir. honv. allomasparancsnok- 
sag 4 q 

M. kir. folyamzar alakulat .41 

Komary Arpad varosi allatorvos 

49 

Koncz Mlhaly kirlapbizomanyos, 

a cHorgos GsVidekej) szeikesziflje 

36 

Knn Tlbor szazadbs 42 

Levente kttrz- parancsnok- 

"•^g, Magyarkanizsa, II. kttrzet 16 Magyarkanlzsal elsft goz- 
ftiresz es gozmalom r.-t. 6 

Magyarkanlzsal elstt goz- 
tegla 6s cser£pgyar r.-t. 2i 

magyarkanlzsal else* taka- 
rekp£nztar r.-t. 35 

Magyarkanlzsal fbldmlves 
termelo- 6s malomsztfvet- 
kezet k.f.t. 9 

Magyarkanlzsal kereszteny 
lepbank r.-t. 33 

M.F.T.R. tigyntiksege haj6- 
allomas (iizemben IV/1— XI/30-ig) 7 

Mtbalkovlts Kalman filszar- 
*~ gyarmacarnnagykereskedo' 40 

Pataky Ferenc Mateosz aut6- 

fnvarozd - 44 

Postahivatal, m. kir.: 

HrvatalvezetU irodaja 28 

Hivatalvezetii lakasa 27 

Ffipenztar 20 

Felveteli osztaly 29 

Nyilvanos tavbeszelfl 25 Rendorkapitunysag, m. klr. 

3 

R6m. kath. plebanla hivatal 

26 
Schtfbel Jenft hirlapirS, a 
cMagyarkanizsai Tisaavid6k)> szer- 
kesatoje 33 

Sotl Peter, a Futrora bi Romany osa 
12 
Sore; 

vise Lonefa J6zsef csokolfid^- 6s ca- 
korka ipartslep 17 

Losoncz Ede dr. iigyv6d 2 

Losoncz Janos kDreskedfl 14 
Losoncz P6ter faker e3k. 13 
Magyarkanlzsal m. varos 
kozjoletl szovetkezete 60 

Magyarkanlzsal Csodakut 
Ar'&el-IUrdo' r.-t. (lieemben: 

JV/l-IX/3(Mg) 15 'ghy Janos ny. varosi tissb 
'l» 31 

Stein r.-t. tollnagykeresked6s 19 

Szllagyt Sandor dr. poata bet. 
bizt. int. (5a varosi orvos lj 

Turjay Jozsel nyng. pii. I. 0. 
.leliigyelo 45 

Tuzoltdsag 5 

Varosbaza: 

PoJg-araiesleri bivatal 1 

Ad6hivat.1l (varosi) 10 

Fdiegyzfli hivatal 18 

K«zellatasi hivatal 48 Vlllanytelep, Rieger testvfirek 
B.T. 37 

Zach Maria Hermeneglld 

jiolg. isk. t'anarnG 30 

MAGYARKAPUS 

Hivatalos 6rdk: 

«*•■ •*&££ 

»-i2-jg, 8-ll-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak etdfizetflk r^sz6re 20— 21-ig. MAGYARKESZI 

Hivatalos drdk: 

e6tk(iznap: Vasirnap fa 

" unnepnap: 

8-12-ig, 8-il-ig, 

t4-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r^szfire : 20— 2i-ig. 

Csarmasz Istvan r<im. bath. 

pl6bilnoa 8 

EsterhAzy Hercegl Hltblzo 

miny ga.zdasagi intezfisege 2 
Fncbs Sandor aagyberl6 2 

Uradahnl int6Kfls6ge, Keszl-puszta 3 
HltelszUvetkezet 4 

JahAsz Jdnos gabona- 6s ter- 

menykeresk. 5 

Kovats Testv6rek «Gizella» 

fiengermalma Q 

Ktfzsegi ell»lj&r6sag 1 

MAGYARKIMLE 

Hivatalos drdk: 

H6tkGznap: Vasirnap 63. 

unnepnap : 
8-12-ig, «— tl-ig, 

14-18rig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizerok rdsz6re : 20— 21-lg. 
Kozsegl elbljarosag 1 

Nemeth. Ferene 4 

Orosz Jozsef dr. rafit6seb6sz, 
kOrorvos Moffj/arnddits AdyX>fiszl6 reE Ielk6sa 
Csendorifrs m. klr. 
Gergely Jdnos keresk. 
K«rjegyz«s6g : 

Magyarkapns 
(ryerfivasarne'y Kernes Dezstf ref. lelkesz, Magyar- 
kiskapus MAGYARKfiR 

(lasd Bedeg) 

MAGYARKERESZTUR 

Hivatalos drdk: 

Hetkflznap: Vasarnap es 

y finnepnapr 

8-12-ig, 8— ll-ig t 

(4-16-ig. 14— 15-ig. 

Csak elWizetfik resz6re : 20— 21-ig. 

Floramajor! gazdas&g (B4r- 
sony KAlman cukoigyari ig. 3 

Hangya szSvetkezetl 6rte- 
kesitd telepe es hatffbaza 
8 
Kttzsegl el5ljar6sag 1 

Reiner Lajos meszaros, borju- 6s 
marhakereslc. , 4 

Toth LfiszM serttskeresk. 5 MAGYARKISKAPUS 

(lasd Magyarkapus) 

MAG YARKOM JAT — 
BEJIHKH KOMHTbl 

> Hivatalos ordk: 

Hetkoznap : VaB&rnap es 

r unnepnap : 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6szere : 20— 2lig. 

Csendoriirsparanesnoksag 

m. klr. 1 

K»zs6gl eldljarosag 2 

Rabar Janos Uj. giir. kath. 

lelkesz 4 

MAGYARLAD 

(lasd N^metlad) 

MAGYARLAPOS 

Hivatalos ordk: 

HetkUznap: Vasarnap ^s 

unnepnap: . 
8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elOfizetfik rfazdre: 20— 21-ig. 
Ad6blvatal, m. klr. 4 

3 B&gya Zslgmond fej6rvizl, 

f6szolgab|i'6 18 

Bodor Zoltan fBIdbirtokos, kor- 

jegyzfi 20 

Csendortfrs, m. klr. 

Magyar] apos . 2 

Olahlapos 12 

Sztojkafalva Q 

Dobanynagyarnda m.'klr. 28 

Fdszolgablrdl hivatal 1 

Ganz es Tarsa r.-t. maeska- 

raezfii Uzeme n 

Gerzon SAndor villany- es malom- 
tizem 32 

,Hangya <c Fogy, es Ert. 
SzSvetkezet 30 

Jfirasblr6s&g, klr. 5 

Kalnoky Istvan If J. ezesznagy- 
keresk. ' 27 

Karl Mlhaly Slal 15 

Katonal ep. es hatosagok 1 
Honv^d levonto parsag 10 

K«rjegyz6s6g: 
Domokos 1ft 

Eohi 17 

KOzsegl eltfljarosag, 3 Magyarlaposvidekl kdrjegy- 

IHtko Janos iigyv^d 13 

Penztlgyorl szakasz, m. klr. 7 
Pod Any 1 Ilona kozsegi tiszt- 

viselflnfl Jjj 

Podanyl Sandor visnyoi, fii- 

jegyzo .19 

Szasz janos bor-, For- 6s szesz- 

nag'y keresk. 9 

Topan J6zsel es Kerekes 

Albert iigyvedek 26 

T<>rvenyhatosagl utmester- 

segl hi v ut a 1 , 14 

Tulles Ferene vegytskeresk. 29 

MAGYARLONA 

(lasd Sziiszfenes) 

MAGYARLUKAFA 

(lasd SzigetvAr) 

MAGYARMACSKAS 

(l;isd Kajanto) 

MAGYARMECSKE 

Hivatalos drdk: 
Hetbfiznap: Vasirnap 6s Unnepnap: 
8-12-ig T 8-11-ig, ■ . 

14— 18-tg. 14— 15-ig. 

Csab elOfizetok rfaz6re: 20—21-Ig. 
Bader Ldszlo b6rI6 Q 

Bako Jozsef Tejsafiv. elnok 6s 

Futura albizom. 9 

Csuthy LaszlA ref. lelkesz, 

Okorag 8/5 

EsterhAzy Hercegl Hltblzo- 

many lnt6zosege, Csobokapuszr.a 

7 

Gyenls Vllmos dr. plebanos. 

Kisasszonyfii 10/2 

Hajdlnak Gy»rgy malomtnlajd., 
. Kisajsszonyfa 10/5 

Korcsm ntw lajdonosok, 

«ybnygyfa 8y'7 

Kovacs Jozsef Wkeresk., Okorag 

8/3 

K5rjegyzds6g 1 

K«zs6gl eloljarosag, Gilvaofa 

10/9 

K0zs6gl eldljar6sag, Gyongyfa 

8/8 

Ktfzsegl eldljarAsag, Kis- 

asszonyfa 10/4 

Kozsegl eltfl|ar6s6g, Magyar 

telek 10/6 

Kozsegl eltfljardsag, M6nosokor 

KSzsegl eloljarosag, Okorag 

8/2 

Lederer Samael fdldbirtokos 2 

Legeltetesl Tarsnlat, Gilvanfa 

10/8 

JLegeltetesl Tarsnlat, Kis- 

asszonyfa ., 10/3 

Legeltetesl Tarsnlat, Magyar- 

telek 10/7 

Legeltetesl Tarsnlat, Okorag 

8/4 

Lo6tz Ersi6 dr. kOrorvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa 3 

Key Aladar dr. kCrallatorvoa 5 
Weinberger Andor gyigyaze- 

rfaz 4 

MAGYARNABAS 

Hivatalqs drdk: 
Hetk«znap: ^rnap fa 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14—15-ig. 

Csak elSfiaetfib rfazere: SO— ar-ig. 
Csenddrijrs, m. klr. : 

Nadasszentoihaly 5 

Korjegyzfiseg: 
Magyar&zeutpil 2/a 

Niidasszeiiliiaihaly ,2/b 

K«-£BC|j{l eltiljaroaag, Magyar- 
vista 4 m 

ft 

B 
0: 

0: 

N 

M 
A 3 
O ■ 

s 263 Magyarnemegye 8a tutokozMni Mvfln ft kDldn ludakozo a kozgontnal nines. MAGYARNEMEGYE 

Hivatalos ordk: 
v_,,,„ Vasarnap 6s 

H6tkdznap: iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetak r6sz6re: 20— 21-ig. Csendorttrs, m. klr. 
K(ir]egyz6"seg: 

Magyarnemegye 
Bzamosmakod 
Zagra 
Zental Denes korjegyzfi' H6tkoznap: MAGYARO 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak el6fizetek r6sz6re: 20— 21- ig. 
Kbzsegl elffljardsag: 
Felsfir6pa 3/a 

Magyaro 1 

Marosoroszfalu 2 

Rnsz 6s Kenderessy m6rnbk8k, 
Szeretftilva— D6da vasut6pit6si VI. 
-— szakasza 3/l> MAGYARPOLANY 

Hivatalos ordk: 
H6tk8znap : ,Hangya" fogyasztasl es er- 
tekesltesi szttvetkezet 15 

Kapolnal Zoltan dr. kfir- 

allatorvos Q 

KiJrjegyzttseg 1 

Plebanlabivatal, rdm. kat. 
14 

Puchtestverek gazdasdga, Ligeti 

puszta j 8 

Schaff Karoly gfomalomtul. 3 

Schumann Jdzsef tejtermik- 

gyArto iizeme 12 

Slkonda gydgyfUrdo 11 

SzIIagyl Ferenc dr. orvos 6 

Taller Ferenc keresk. 7 

T6th IMIhaly hentes 6s meszAros 

2 

MAGYARSZENTPAL 

(lasd Magyarnadas) MAGYAR- 
SZERDAHELY 

(Iiisd Zalaszentbalfoss) 

MAGYARSZOMBATFA 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap Vasarnap 6a 
ftnnepnap : 
8— 12-5g, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak e!6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig. 

BArlan Elred dr. r. k. pl6banos 

2 

Ktlzsegl JegyzOl Iroda 1 

Zlrcl apatsag erdtfgondnok- 

saga, erd6szet 3 MAGYARSARLOS 

(lasd Pica) 

MAGYARSAS 

(lasd Bodz&sujlak) 

MAGYARS6K 

Hivatalos ordk: 

VasArnap 6s 
H6tkbznap: finnepnap: ' 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizelok r6sz6re: 20— 21-ig, 

Ddcza Bela fakeTesk. 6 

Fogyasztasl Sztfvetkezet.. 

SzelOce 4 

Kttrjegyzoseg 1 

Lnkacs Geza hentesmester 9 

Nemes Pal dr. orvos 3 

Steiner Zoltan keresk. 2 

Tdth Istvan keresk. 8 

MAGYARSZECS6D 

(lasd Kfinnend) 

MAGYARSZEK 

Hivatalos 6rdk: 
HetkSznap: Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak e]6fizetok resz6re: SO— 21-ig. 

Allamvasntak, ailomaskezel6s6g 

13 

Bartalovlcs Janos hentes 

m6sadros 5 

Glockner Izldor vegyeskersek. 

4 Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8— 12-ig, 8—11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak e!6fizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ktfrjegyzoseg 1 MAGYARSZ5GYEN 

Hivatalos ordk: 

B6tkoznap: Vasarnap 6a 
iinnepnap: 
8— 13-ig, 8— 11-te, 

14r-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak.elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendftrttrs, m. klr. 3 

Hajds Jencf kb'ialiatorvos, N6met- 

sz8p-y6n 4 

Hamvas ttdtfn dr. kororvos, 

N6metsz0gy6n 5 

Kftrjegyzdseg 1 

Lohner Jdzsef r. k. kantortanito 

MAGYARTELEK 

(lasd Baksa 6s Magyarmecske) MAGYARUJFALU 

(lasd Borsaujfalu) 

MAGYARVISTA 

(lasd Magyarnadas) 

MAGYARZSOMBOR 

Hivatalos ordk: 
„,,,.. Vasarnap 6s 

H6tkdznap: fiauepnap:- 

8-12-ig, 8-llMg, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak el6fizet5k r6s»6re: 20— 21-ig. 

Csendorttrs, m. klr. 2 

KBrjegyzdseg l 

MAHOLANYPUSZTA 

Tanyai nyilv&nos tdv- 
beszelo dllomas. 

(J6ka G.) 

MAILATH-PUSZTA 

(last) Vajszlo) MAJDANKA — 

MAtt^ABTb 

Hivatalos ordk: 
.. .. Vasarnap 6b 

tkoznap : iinnepnap : 

8-11-ig, 
14— 15-ig. 8-12-ig, 
14-18-ig. Csak elOflzetok rcsz6re: i -21-ig. Csendorftrspa rancsnok sag. 

m. klr. 2 

Gyttre Jolan m. kir. pdstam ester 

7 
Halmos Istvfin all. tanitd, 

levente t'Ocsoport parancsnok 
K»rjcgyz6s^g, Tarujfalu — 

HoBOce^Hua 1/^ 

Kifrjegyz^scg, -Majdinka — 

MafiflaHij es Ripinye — PenHHHoe 

kozs6gek 3 

Matyasovszky Andor dr. ki5r- 

on'os 5 

Pohl Ferenc Hangya boltkezelii 8 
Ujhegyl Jdzsef fanagykereskedfi 

fUr6sztelep 8 

Utbiztossag th. 4 MAJKAPUSZTA 

(idsd FeldebrO) 

MAJOR 

(lasd Oradna) 

MAJORHAZA 

(Irlsd P61) 

MAJOS 

(lasd Bonyhiid) 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomas 

a kozs&gi eloljdrosdgndl 

(Bonyhdd 7. sz. el&fizetS) 

MAJOSHAZA 

Hivatalos ordk: 
06tk6znap : MAJDAN 

(Taad Majdanta) Vasarnap 6s 

QDnopnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig," 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak, elflfizetak r6sz6re : 20— 21-ig. 

Ktfzsegl eldtjardsag 1 

MAJS 

Hivatalos ordk: 

Httkfimap: ^nnSpt" 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— lft-ig. 

. Csa!^ c!6fizel6k . i^szcre : 20— 21-ig. 

Fischer Bela vegyeskeresk. 4 

Keszler Jozse! If j. allat- 6s ter- 

m6nykeresk. 5 

KtirjegyzGseg ] 

Somogyl J4nos gtjzmalomlul. 3 MAJSA- 
JAKABSZALLAS 

Hivatalos ordk: 

Vasarnnp ss 

urinepuap- 

8-12-ig. 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elilfizelok reszere: 20- 21-ig. 

Agoston Laszlo igazgato-tanito 8 

Gytfngyttsl Matyj&s dr. orvos 5 

KOzsegl elolj|ar6sdg, Kiskun- 

inajsa 2 

Majsajakabszalias es Vide- 

ke Hangya fogyasztasl es 

ertekeslto szbvetkezet 3 

Pantos Zoltan fuszrav- 6s vegyes- 

kereskedii 9 

Rnpp Pal rom. kat. lelkesz 6 

S. KovAcs Janos If j. kereskecKi 

6s hentes ' 2 

SzlkszBi Malyas vendcglos 7 H6tkfiznap: MAJSZIN 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6s 

Hetkoznap: unnepnap: . 

S-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. U— 15-ig. 

Csak elfifizetOk resz6re: SO— 21-ig. 

C?send6r5rs, m. klr. 2 

Hangya Konzum SzOvetke- 

zet 31. sz. fi6kja fiiszer 6s yegyes- 

keresk. 3 

KUzsegl eloljaros&g 1 

SziJlltfssy Imre ok). m6rnSk 4 

MAKAD 

(iasd RAckeve) 

MAKFALVA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

H6tkoznap: iinnepnap: 

8— 12-ig, S-U-ig, 

14^18-^, li— 15-ig. 

Csak eWfizetfik resaere: 20— 21-ig. 

CsendorUrs, m. klr. 1 

Jakab IMIhaly dr. ktiroTvos, 

posta b. b. int. otvos 4 

K»r jegyzoseg ; 
Csakfalva 3 

Makfalva 2 MAKKOSHOTYKA 

Hasd Sarospatak; 

MAKLAR 

Hivatalos ordk: 

H6ik3zaup- Vasaraap <*s 

8-12-fg, . ftnnepnap-. 

* 14-18-tg'. 8— 11-ig, 

li -15-ig. 

Csak elSfizetok i6sz6io: 20— 21-ig. 

Egrl ersekf uradalom int6zd- 
s6ge, Nagytaiya 3 

Hetenyl Gyula dr. v. kat. pl6- 
banos 6 

KUzsegl eldljarOsag t Maklar 1 

Kttzsegl elfilldrdsag, Nagy- 
taiya 2 
T6th AndrAs term6nykeresked5i 

biaomAnyos 5 

MAKrt 

fiyjel-nappaliszolydlat 

A postahivatali nyilvdnos 

dl.lo-m.ds (Gr. D'Orsay-u. 7. sz.) 

hivatalos ordi: 

7— 2L oraig. 

A makdi egi/seges hdlozathoz 
lartozik : Mako'-Rdkositanya. 

Acs Janos hag-yma-, K«ldii6g-, bur- 

gonya- 6s gvfimblcskereskedC, 

Liget-u. 47. 3-82 

Acs IMIhaly vastiti hazt61-hazig 

sz&lUtmanyozo, Beak Ferenc-u. 33. 

3-31 

Adler Tibor IvAn hagyra.akeres- 

kedo, Gr. Apponyi Allmit-u. 6*. 15 
Adohlvatal, m. klr.. es PCnz- 

UgylgazgatOsag m. klr.Szeot 

Janos-t6r 17. 8 

Adorjdn Brn<* szallitA trodaja, 

8z6chenyi-t6r 15. 2-82 

Lakasa, Megyeliaz-u. 13. 3-39 
4llspan, lasd Varmegyei hivatalok 
4llamCpiteszetl hlvatal, m. 

klr., Horthy-ter 80 

AHamrendtfrseg, lasd RendSr- 

kapitAnysAg. 
Allamvasutak, m. klr., M;ik<>- 

Ujvaros ullomasf6n0ks6ge 1-81 
Allatorvos tlirvenyhatosagl 

"i. klr. Navay Lajos-t6r 8. 3-86 
Amhll Karoly $zikvizk6szft6\ 

Tisztviselfltelep 24. 3-83 

Anya es csecsemtfvedo In- 

t^zet, IjonovioB-sngiiriH 15. 2-89 264 Mrle 02 clIenBrt gggg hluafalvezctot faQrimnerterty. Arad-csanadl gazdasagl ta- 
karekpenztar, Dessewffy- 

t6r a/a. - 12 

Arva Janos vm. fQleveJtarnok, 

Navay Laios-t6r 8. 3-98 

AszOd Gyulah'agvma-6sterinenv- 

kereskedo. Szechenyi-ter 16 2-60 
Balogh Ferenc IIJ. szikviz- 

uzeme. 8zegedi-u. 24. 3-41 

Balogh Imre teszta-6s tarhonya- 

uzem, Szegedi n 55. 2-66 

Batka 1st van dr. orvos, Szegedi- 

n 14 ,44 

Batka Lajos forg. ao<5b.iv. Mszt., 

Lessi-u. 5. 8-79 

Bauer testverek ftlszer. 6s 

gyaimataninasrykereskedes, Hu- 

nyadi-Ti. 2 % 32 

Bauer Zsuzsa noi dlvatterem, 

Szeuhenyi-ter li/a. 2-95 

Banlfy Jozsef dr. Csandrt var- 

megye tMgyesze. Gr Apponyi AJ- 

he it- n. 8 X-32 

Baron testverek vaskeres- 

ked6sp. Ufisspwffy-ter 3 1-71 

Bencze Jozsef mesz-, cement-. 

homok-. faszen- es tuzifakereskedes. 

Gior Vny-u. 36. 1-53 

Fiokja. DessewHy-ter 27 1-86 
Bencze P6ter hagyma- 6s zold- 

s^gkeieskedu, Hold-u. 12. 3-66 
Berger Herman hagyma- eszold- 

segkereskedo lakasa. Dessewfly- 

ter 31 22 

Trodaja. "Deak Ferenc-n. 24. 1-91 
Berghaner Karoly puskainuves. 

nills2er68z es g6plakatos. S?6chenvi 

1e> 8. 1-88 

Berke Istvan dr., m. kir. -.fo- 

allatoivos, Kalvin-u. 18. 28 

Berliner Arnold cipOUzlet, 

8z6ehenyi-t6r 12, 3^29 

Bogdan Jdzspf dr. fogorvos, Des- 

sewffy-t6r 16. 2-19 

Bolygd Sdnd'or f6riyk6pesc 63 

lotoeikkeieskedo, 8z6chenyi-t6r _. 

Bornemlsza Imre m. kir posta- 

felilgyelfl, R:lkusi Jen6 u 20. 1-46 
Boros Jen« ffiszerkereskedfi 

Zrinyiu. 55. 3-35 

Bugyl Istvan „TurRl" drog6ria. 

8z6chenyi-t6r 14. 2-56 

Burdan Sandor esztergAlvos to 

fakeresked6\Szegedi-u.57 2-67 
■Barunkal Jentf Metesz szaiitt 

h. venetoje. Kalvin-ter 1/a. 1-09 
B. Nagy Jozsef gazdalkodo, 

8zege<li-n. 10. 2-13 

Chamllla Sandor varm. tisatv. 

Liget-u. 9. i_62 

Csanad varmegvel es make 

varosl allattenyesztci egye. 

stilet, Navay Lajos-t6r 8. 8-87 
Csendor gyalog tanalosztaly 

parancsnoksag, m. kir., 

Rakosi Jenfl-u. 2. 3-45 

Csendorszarny parancsnok- 
sag, m. kir., Rako3i Jeafi-n. 2. 
3-37 
Csendorseg, m. kir., Rakosi 

Jenfl-11. 2. 5 

Csernatony Laszld dr. gyer- 

mekgyogyasz foorvos, Horthy- 

ter 14. 1_1Q 

Csertus Janos szallito- 6s fuv.i- 

roz6. Megychnz-u. IB. 3-44 

Cslllag Istvan vArosi Allatorvos. 

Gr. Vay-u. 5. 1-%Q 

Csorna Janos dr. iigyv6d, or- 

szagggvfllt-si k6pviseto" 65 

CsBrgO Gyula vitez, konyvkttlfl- 

meifer, Szegedi-u. 1. 3-51 

Czavar Emll Metesa fotiszviselo, 

lakasa Petofi-n. 4. 8-83 

Dan Janos szdvetkereskedo, Sze- 

Ohenyi ter 8. 2-62 

Daniel Ignae, a PflvArosi serfflzfl 

r.-t. foraktarosa, Ur. Apponyi Alberf- 

n. 30. 2-58 

Debrecenl Sandor keresk«T5, 

Koasiuh Lftjos-ti. 38/b. 8-64 

Degl Ferenc baromfi-, toll- fis 

tojasltereskpdft. Vasarhelyl u. 67.82 
Degl Janos siitfimester, Batthanv- 

n. 50. 2-42 Bi 6jjel- Uds Karoly 
n appal 1-98 Delvld6ki Fttggetlen Hlrlap, 

laptuJatdonos : Dr. Csorba Janos 

ngyved. Kazinczy-u. 3. 05 

Bemko Pal dr. kir kfiz|egvz6, 

Gr. Appony! Albert-u. 16. . *H 
DI6s Antal gepmliliely. Visarhclvi- 

d. 16. 1.74 

DI6sszIlagyl Samuel dr. r&. 

orvos. Gr Apponyi Alberr-u. 12. 93 
Dobsa LaJos dr. m. kir. tiszti- 

orvos, Szt Istvan-t6r 8. 3-82 

Dohanynagyaruda, talajdoaos 

Szab6 Istvan. 8z6chenyi-ter 19 

2"78 
Dozsa Andor kerealredC, Horthy- 

to e. i-es 

DOzsa Ferenc dr. Qgyv^d, Gr. 

Apponyi Albert-u. 2. 43 

Emilia hengermalom, Gomb- 

ko'to ds Pdrtos, Vaaarlielyi-u fi3 
2-68 
Express szallltmanyozasl 

vallalat. Hilajd Rosins Aladdiiift. 

Gr. Apponyi Alberf-u. 4. 80 

Edenburg Andor dr. ugyvfid 
Gr. Apponyi Alberc-u. 5. 24 

Eder Gyozo m. kir. honvdd al- 
ezredes, Batthyrlny-n. 52. 84 

Farago Elem^r m. kir. posta- 
tiszt, Bajza-u. 12. 52 

Fedeztetesf allomAs, m. kir., 

NAvay Lajos-t6r 7. 1-99 

Feh^.r M6r dr. figyved, Szogedi- 

u. 25. 3-42 

Felg David hagyma- 63 zbldsfrg- 

kivilel, De&k Rerenc-Q. 14. 2-12 

Fejes Istvan toll- 6s baromtiJjeres- 

kedo, Vilsarhelyi-u. 63/a. 2-69 
Felletar J6zsel dr. k6rhizi fc- 

orvos, Gr. Apponyi A!bert-u. 14. 
2-21 
Ferenezy Bela alispan magan- 

lakasa, Varmegyehaza 3-40 

Flelszlg 6s FrUnkel r5vidaru- 

nagykeresliedfo, Dessewffy-t^r 14/u 

1-69 

Fodor Imre villanyerore beren- 

dt'zett hazikeuySr- 6s feliersiitCd^Ift, 

Rotvos-ii. 7. 2-2'8 

Eodor Jen0 dr. £s Fodor KArolv 

dr. figyvedek, Megyehaz-u. 14. 

1-38 
Fodor S Andor dr» varmegyei 

tb. fOjegyzfl, Katvia-u. 3a. 8-75 
F^rlzs Laszld O.K.H. c6gveaet5, 

Allonias-t(5r 1. 2-29 

Folspani hivatal, Vannegye- 

Mza ' 20 

Foldesl Gvula, Kfitvos-o 36 9 
Foldvdri Istv&n Ilj. fuszer- 6s 

vegyeskeieskedese, Kalviu-u. 54. 
1-93 
Friszolgablrol hlvatal, Vdsar 

helyi-u. 1. > . 5 

Fried Adolf, F,otv5s-n. 2. I-73 

Frledmann Samuel liagyma- 
kereskedfi, Gf6f Apponyi Albert- 
n. 17. 3-49 

Galamb SAndor dr. vlt^z, kor- 
msinyfotanAcsos, ttgy v6d, Dessewffy- 
ler 3/h. 78 

Lakasa. Deik Ferenc-n. 42/a.3-78 

Gal am bos Emll dr. ilgy v^d.Bzenl 
-.l(lnos-t6r 4. , 1-87 

Gallyas Ferenc rof. polg. fiu- 
iskolai tandr, Hold-u. 1. 8-09 Mako Gttditr sSrtfzO, tulajdonos Bartha 

Antal vend6gI6s, Szechenyi-ter 2. 

3-18 

Gorbe Istvan fuszer- 63 festfek- 
kereskedes, Kossnth-a. 28. 2-44 

Gr«b Vtlmos m. kir. F,M. enge 
delyes ingatlankgzvetitO iroddja, 
Szegedi-a. fi. 3-15 

Grdb Janos F. M. ingatlanW. 
rroda, 8z6ehenyi-t6r 4, . 3-52 

Gulacsi Janos lakatos 6s vlzve- 
zet6kszere!6, Kossuth-u 4. I-4.3 

Gutmann Bentf kereskedO, Ebt- 
vosu. 24. 3-24 

Gyenge Miklds dr., a Mako! 
Ujsag felelos szerkesztoje, Rakosi 
Jeno-u. 11. 1.92 

Gyurik LajosneUzv. <r6rangyalo 
disztemetkez6si villalat. Lonovics 
Uszl6-li. S/a. 2-93 

Gyilge Arpad famiinkal6iizeme. 
Deak Forenc-u. 61. 3-60 

Hajdu JozseV, m. kir. posta- 
ellenSr. Ligot-u, 68. 1-21 

Hajdn Jdzsef Ferene dr.orvos. 
Szent Janos-t6r 30. 1-19 

Hajnal Mlklos gy6gyszer6sz, Bze- 
chenyl-ter 21- 2-80 

Lakas, Gozmalom-u. 4. 9$ 

Halasz Ferenc borbelv- ^s fod 

rusz, Saechenyi-ter 23.- 2-49 

Hangal Jozsef szaritoiizemtii' 

lajdonos, J6kai-n. 2,. 3-7Q 

HecskA S. es tia siito, siitOde, 

di-11. 2. 2-54 

Hertz es tdrsa beton-, 6s miikfl- 

gj'ar Tuzelo- 6s epitoanyagok, Kos- 

sutH-11. 51. 2-46 

Hetenyl Sandor divatarnM^ 

8z6chenyi-ter 16. 2-C^ 

Hetvezer stirozo, borozd.c^gt. 

Ratky 6s tsa Megyehaa-u. 1. 1-37 
Hldvamkezeld, Maroshid 1-80 

Hddmezdvasarnelyl keres- 
kedetml bank kirendolts6ge 

Sz6chenyi-ter 20. 1-89 

Inlcz J6zsef suttiinester, Sirkert- 
u. 1. i-eo 

Horvath Emll &at6-, traktor- 6s 
ker6kparszakiizlet, 8z6cbenyi-ter 19. 
2-73 
Lakdsa, Rak6czi-u. 3. 3-04 

Horvath Ferenc kfinyv- es pa- 
pirkereskedd, 8z6chenyi-t6r 19. 

2-79 
Hubert Mlbal.v dr.-ne tfzv., 

Bzent Jdnos-t6r 30. 67 Gazdag Janos molnar 6s tfizeie 
anyag kereskedfl, Aradi-u, 61. 

3-32 

Gazdasagl egyesUlet, makdl, 
8zectienyi-ter 17. 2-03 

OlvasiSterme, 8z6clieryi-t6r 17. 

3-74 

Gazdasagl egyesUlet, var- 
megyei, Teleki-ii. 10. 26 

Gazdasagl Ielttgyeltfs6g, m. 

kir., vdrmcgyei, Navay Lajos-t^r «. 

1-83 

Gera Imre vegyeskereskedo, 
KirdlyhGgyesi-u. 30. 08 

Gera Janos dr. fogorvos, Lono- 
vics Laszlo-11. a. 19 

Gerzanlts Elemer anyakUnyv- 
vezet6 h. lakasa.i Koasuth-u. li, 

Glmnazium, lAsd IskoIAk 
Gombkoto Istvan Pipfifelsfirfisz- 
6s faeipfcuzom, V;lro.si-b6rpalota 
1 3-73 Hungaria k»nyv- 6s paplr- 
kereskedes, t«l. dr. Rosenberg 
R., Deak Fereuo-u. 3. 3-03 

Imre Sandor hagyma- 6s z5lds6g- 
keroskedii, Deisewf'fy-^r 11. 69 

Irttz Bela zsibarus VAsarhelyi-n. 
»;a. 2-35 

Irltz Nandor gabona-, term6ny 
6s raagbizomanyos lakisa, Heder- 
viiy-u. 1/b. 2-51 

Irltz Samuel ttzv. c^gtalajdonos, 
Irttz Sliksa bor-, s8r-, szeszfozde. 
lik6r-ruingySr 21 

Iskolak: 

Kiize. szakiranyu iparostanoutv 
iskola, Grot D'Orsay-ti. 4. 2-84 
M. kir. all. Csanad vea6r gimniziura 
igazgatosdga, Dessewffy-t6r 6. 

2-22 
M. kir. gazdasdgi iskoia igazgato- 
saga, Vasdrkelyi-u. 1-58 

Rom. kath. polgari fiuiskola igaega- 
tosaga, Bzent lKtvan-t6r 14. 2-08 
Varosi Navay Lajos kereskedelmi kfl- 
z6pisko!a igaBgat<isliga, Grof D'Or- 
fiay-u. 4. 2-38 

Issekutz Bela vdrmegyei «j«gy- 
z6 lakasa t Rakosi JenO-u. 16. 83 

Ist6k Barnabas dr. ny. megyei 
tisztifoorvos. efi. fCtanacsos, Lono- 
vics ljaszlo-u. 4. 1-08 

Istok Iren flstenl Gondviae]6sl 
gyogyszeitar, 8s6ebenyi-t6[ J 8. 

2-55 

Izsak J6zsel r.-t. fe3t6knagy- 
k«resk<*dt!s iuak6i fi6kja,8zech6nyl- 
tcr 16. 2-61 

Janossy Ilona noi kalapszalon 
tul.ijdonos, Szogedi-u. 2. 3-84 

Jarasblrosag, kir., ftlegyehdz- 
u. 4. 74 Jod Imre dr., m. kir. tlsztl tb- 

on-os, Kossath-n. 32. 2-31 

J06 Sandor zHldseg- <5s' hagyma- 

kereskedfi, Kalvin-u. 11. 25 

Juhasz Istvan dr. orvos, De4fc 

Ferenc-n. '28. 54 

Juhasz Istvan venders, Kossuth- 

11. 51. 3-57 

Kadar Ferenc hagyma- 6s zbld- 
s6gkereskedo, Osokoaai-it. 16. 86 

Kalman Adolf m kir. museaki 
tanacsos, QOzmalom-u. 4. 45 

Kardos Samuel es Ha festelc- 
6s yegyiarnk nagykcreskedese fi6kja, 
8z6crienyl-t6r 20. ^76 

K&rolyi Gyttrgy testSkkereskedo, 
Szechenyi-ter 11. 2-83 

Karolyi Istvan mezogazd. term 
egy. 32ijv. {MeteszJ vezetoje, Szent 
0auos-t6r 15. Q\ 

Katonai parancsnoksag, m. 
kir. varosl, 8zeclienyi-t6r 5. 
1-31 

Kelemen es vitez Nemeth 
likorgyiir, Grpf Apponyi Albert-n. 1. 
3-58 

Kemeny Matyas tojas-,baromfi-, 
vad-, 6s 6'(e!miszer kereskedd Des- 
se\vffy-t6r 17. 2-27 

Kereskeddk egylete, Megye- 
haz-n. l. 1.70 

Ktraly J&nos fakeresked^J, Te- 

leki-u. 7 88 

Kiraly Mlhaly vitez, cKossuth* 

gyogyszertara, Dessew[Ty-t6r 25/b. 

Kiry Dexsii kereskedO, Kossuth- 

u - «• 3-30 

Kiss Imre sert6skereskedfl, J6kal- 

u - 8. 2-06 

Kiss J. Erno' Cr8k6sfik, Szent Ldszld 

gyogyszertar,Vasarhelyi-a.44.1-50 
Kiss Karoly dr. ttgyved, eajnal- 

u - 12 1-28 

Kiss Kdroly epi'tfl- 6s tuzelflanyag- 

kereskedo, Zrlnyi-u. 43. 3-34 

Kiss Lajos dfsztemetkez^Bi valla 
bit, v-irosi b6rpalota, Szeckenyi. 
ter 8. 2-41 

Kiss Marton Istvan t6gla- 6s 

cser6pgyar, Aradi-a. 113. 82 

Kiss Sandor Allatorvos, Alma- 

«• I*- 3-56 

Klein Imre latszeresz, 8z6cb6nyi- 

ter 23. 2-23 

Klein Jozsef dr. szfllesz 6s no- 

gyogyasz, Megyehdz-u. 11/a. l-Ol 
Klein Lazar cipo- es divataru- 

iizlet, Sz6chenyi-ter 14. 2-57 8t 

3 
o 

7 
O 

N z 

o Klopfer Bela mhaaruliaza, 

8z6clienyj-r6r 20. 3-02 

Kocsls Imre hagvma-zijJds6g- 

kero.sksdO, Deak Ferc^.-u. b". 

3-47 
Kolumban Janos badogos, Grdf 

vay-n. 13. i_23 

Korchmaros Anna lakdsa, 

ApatH-u. 7. - 2-97 

Korona-szallo, b6rlo Jank6 J4- 
nos, 8zechenyi-ter 10. 85 

Korzd Mozl r.-t., Szeoheayi- 
te.r 23. 2 -81 

Kovacs Sandor sert6skereskedo. 
Hnn-yadi-u. 25/ 77 

Kbzellatast leltigyeldseg, 
m. kir., 8z6chenyi-t6r 18. 1-89 

Klizjdietl sziivetkezet, Var- 

uiegyohaza 81 

KUzkdrhaz, megyei 40, 41 

KtfzvagAbld, varosl, Cedula- 

iidz 109. i_59 

Kucses Karoly gepkereskedes, 

gepmuiiely, 8zegedi-u. 11. 1-97 
Kutas Gyula m. kir. posta vooal- 

felvigyazo, 8zogedl-u. 61. 8-80 
KUlkereskedelml hlvatal, 

m. kir., Horthy-t6r a. 2-17 
Lakatos Pal Lirlapiroda, Bz6cho- 

nyH6r.lo. 2-98 

Lelrer Andras keny erafltode.Hosz- 

szd-u. 33. 2-34 

Legoltalml parancsnok, \a- 

roshslza 1 -94 

Lleszkovszky Vladimir, var- 
megyei tuarend6szeti leJug-yelii, 
Hajnal-n. 12. 3.96 

Llptak Iitvan g6plrereskedfi, 

Szeged i-u. 7. * 3-16 

265 • - 

s MaM6 A fennoll(i kapcsolis bontdsdhozidokell, Loos Karoly berant6s, Eo'tvb's- 

n. 51. 1-98 

Lowlnger GyUrgy dr. {igyv^d. 

Hunyadi-u. 2. 2-90 

Ltfwlnger Gynla hagyma-, z6ld 
■aeg- es termenykereskedO, Deak 

Ferenc-u. 5. 1-17 

M. Nagy Uona dr. orvos, Vasdr- 

helyj-u. 48. 1-15 

Magorl Imre serteskeresked6, 

Kossuth-u. 49. 3-08 

Magyar koztlsztvlselok to- 

gyasztasl es ertekesl to sz». 

vetkezete fiokja 1»1J 

Magyar perzsa es torontall 

szttnyeg szovdUzeni, tul. 

Braiiu Qy., Iskota-u. 29. 2-43 
Makd varosl Navay Lajos ke» 

reskedelml ktizeplskola, 

lasd Iskolak. 
Hakdl Frftss UJsag nyomda es 

lapkiad6 valla lat, Raffai 6s tarsai. 

Bzegedi-u. 1. 33 

Makdl gazdak tejszttvetke' 

zete fizem, TuUpAtfu. 29. 3-11 

Xlzlet es tejiv6, Bzechenyi-ter 20 

1-54 

Makdl gazdasagl hltelsztt* 

vetkezet, mint az O.K.H. tag la 

Bzechenyi-ter 18. 42 

GabonaTaktara, Liget-u 12. 1-12 

Mak61 gazdasagl Iskola, na. 

klr., lasd Iskolak. 
Makdl gozmalom 6s gozfU- 

resz r.-t., Szegedi-D. 30. 57 
Makdl hagymakerteszeh 

szdvetkezete, Grof D'Orsay- 

u, 2. 75 

Makdl IpartestUIet, I>onovics 

Laazlo-a. l. 2-74 

Makdl kaszlnd, Ijonovics Laszlo- 

d. 2'b. 1-13 

Makdl konyvnyomda, tul. 

8zab6 Samuel. Megyehaz-u.3 10 
Makdl kttzsegl szakflr&nyu 

Iparostanonclskola, lasd 

Iskolak. 
Makdl nttikd es cementarn 

Ipartelep, c6gt. Hertz Ferenc, 

Vlsafhelyi-u. ie. 1-75 

Makdl n^pbanb r,-t, llgyko're 
az^osszen bankiigylfitek 6s Mav. hi- 
vatalos menetjegyirodaja, Bzectie- 
nyi-ter 10. 64 

Makdl takarekpenztar, 8z£- 
chenyi-t6r 23. 14 

Makdl temetkez£st szttvet- 
kezet, Kalvin-ter l8/b T 2-05 

Makdl UJsag, 8zegedl-u. 1. 33 

Manril Zslgmond, Deak Fereno- 
q ia. 48 

MarkovltsZoItan zsakkereskedo 
Dedk Ferenc-a. 8. 2-63 

Mateosz luvarvallald Iroda, 

tul. Bzcsv. ailomae fOnbksege, Bzcsv. 

p.-u. drupenztar 1-52 

Matheser Jend Bzent Istvjin 

gyogyszerjara, Vortfamarty-u. 7. 
2-1 
„Mega" Magyar Hegyvldekl 

Bortermeldk firtekesltd 

Szdvetkezete allaml ellen- 

drzes ' alatt, Dessewfty-ter 4, 

95 

Merenyl es Pfelller gabona- is 

termeuykereskedGk irodaja, Hn- 

nyadi-u. 2/b. 2-87 

Merenyl MIklds dr. iigyv^dje- 

lolt, Hold-u. 1. 3-67 

Messlnger Nathan baromfi- 6s 

tollkereskedfl, Kossuth-n. 2ft 97 
Heszaros Janos vendeglos, 8ae- 

gedi-u. 71. 3-55 

Mesz&ros (estverek cserep- 6$ 

t6glagyar. Bzent LCrino-szOlO 9] 

Mezdgazdasagl tersneltfk 
egyeslllt szttvetkezete, mint 
az O.K.H. tagja, makoi kirendelt- 
e6ge, BzecJieDyi't6r 11. 

39, 55, 2-70 
Raktarhaza, Ijonovics-sugArut 25. 

1-02 

Raktarhrlza, Makfi-Ujvaros allomAs 

1-61 

HagymaBzaritG telepe, BzentlOrlDci 

826116k 1-64 

Mezdgazdasagl vas- es 1U- 

szeruzletZeitlerQuBBtdv, Sz^cliu- 

nyl-Wr 20. 2-85 

MI halo v Its Sandor dr. orvos, 

fogorvos, tonovios Laaeli-o. 2/d 

1-26 MIklos lzs5, a Btfihmer onborka- 
gyir lerakata, 8z6cbenyi-t6r 17. 

2-48 

Minerva arrahaz, c6gt. Zarand 
EmiJnA, 8z#ichenyi-t6r 11. 1-41 

Molnar Kalman dr. n6orvos, 
Orsz. Tara. Bizt, int. fOorvosa, 
B6ke-u.,9. 3-71 

Montag Vflmos hagymakivitol, 
iroda, Deak Fereno-u. 4. 1-18 
Lak&s, RStvfls-n 28 2-86 

Nacsa Istvan mflazaki Hzlet, 
Dessewffy-t6r 11, 3-54 

Nacsa Lajos disztemetkez^ai val- 
lalat, iizlet 6s lakaa, Dessewffy- 
t6r 19 2-26 

Nacsa ftllhaly dr. orvos, Kosmitb- 
n. 62. 2-47 

Nagy Bela dr. kir. tezjegyzo, 
Megyehdz-u. 6. 1-48 

Nagy Ferencne gCzftirGsz, tUzifa- 
es 6pitkezesianyag keresked6s f 
Liget-u. 11, .■ 71 

Nagy Ferencne barojnfiberes- 
kedO, Jnstli Qyula-a. 37. 1-82 

Nagy GyUrgy Lajos fSszer- ^a 
osemegeiizlete, 8z6chenyi-ter 14. 
1-90 

Nagy JAzsef kerakparkereskedd, 
Gr6f D'Orsay-u. 5. 3-49 

Nagy Karoly bankigazgattS lakasa, 
Megyehaa-u. 9/b. 3-21 

Nagy Pal dr. vm. tfid6gondoz6 
intezctl fflorvos lakasa, Louovics- 
sugdrfit 15. 3-00 

Nagy Sandor ffiszerkereskedft, 
KossBth-u. 66. 1-25 

Navay Gytfrgy aradalma, 6-Fol- 
deak 2-18 

Navay Zoltan dr. varm. arva- 
szeki iilBiSk, Bzecbenyi-tdr 8. 90 

Nemes K^roly liirlapiroda, sora- 
jefrysrusitas, Szechenyi-ter8. 2-72 

Nemeth Ferenc vend^glfis, Sze- 
gedi-u. 18. 2-53 

Nemeth Istvan dr. j&rasi 6s va- 
i-osi ill. kir. allatorvos, Kossntli- 
«. 10. 87 

Nemet Istvan b^raut6favaroz6, 
Szfchenyi-t6r 10 az. haz elott 2-02 

Neumann GnsztAvne tfzv. 

kelmefestfi- 6s vegytisztH6uzenii 
Hunyadi-u 7. 2-91 

Nyltral Jozsef 6pit3- 63 tfizelO- 
anya£rkereskedO, Deak Ferene- 
n. 42/b. 3-81 

O.T.I. mak6I ker a penztar, 
Szeclienyi-ter 19. 46 

Otl Karoly vas-4s fuszerkereliedfl, 
8z^chenyi-ter 1. 1-76 

Ov&ry LaszlA, a Mak6i takarek- 
penztar igazgat6ja, lakila Lonovics 
LAszW-u. 14. 2-64 

Pager MBhalyne takereskedC, 
Bzegedi-n 22. .1-79 

Pager Peter drogeria, Szfichenvi- 
ter 11 /a. ' 2-94 

Paksy Janos, Tdtb-malom igazga- 
t6ja, lakaa Vasarhelyi-u. 9. 1-44 

Paka J6zsel mfisziros ^s bentes, 
8z6cheuyi-ter 18. 2-77 

Pallfy J6zsef, Eotvtis-utea 35. 

2-88 
Papp Gnsztav gabona- es ter- 

m^uykeresk., Dessewffy-ter 4. 

1-35 
Papp Johasz Istvan dr. m. kir, 

tisztiorvos, Lonovics-sngarfit 8. 

1-29 
Papp Sandor Paiisi illatszertar, 

Dessewffy-ier 11. 3-53 

Park mozl, mozg6f6Dykepszintiaz, 

mozligazgatb, Lodoyics Jjaszl6-Q. i. 

2-75 

Paskesz FUIttp dellgynmUlcs- <6s 

cukorka-nagykereskedS, Deak Fe- 

renc-u. 8. 3-06 

Penzllgylgazgatd, m. kir., 

Bzeot Jftnoa-ti'- 17. 2-10 

Penzdgy Igazgatosag^ nwklr., 

]. Ad6hivatat, m. kir. 
Penzttgyorl blztosl kerUlet, 

m. kir. vezetBje, Szeut Janos- 

t6r 17. 59 

Petri Istvanne tfzv. ecetgyara 

Deak Ferenc-n. 20. 3-46 

Pinter Gynla vaskereskedO, Bze- 

chenyi-t6r 9. 1-77 

Pinter Jdzsel riffiskereskedfi, 

Deak Ferenio-u. a. 1-66 Platter Henrlk, Lonovics-sugar- 
nt 11. 3-36 

Platter Janos konzervlparl 
es kereskedelml r.-t., Deak 

Ferene-u. 1. 1 94 

Polgarl sorkereskedelml 

vallalat, Rdtky 6s tarsa, rura- 

ds likflrgyar, bornagykereskedO, 

Teleki-u. 3. 53 

Polgarmester, lasd Varosl hiva- 

talok 
Pollak es Schwartz gfizfurfisz 

' > fakereokedes, Liget-n. 17. 17 
Popovlcs Tlhamer tiuztviseld, 

Hunyadi-u. ft. 8-70 

Postahlvatal, m. klr., Gr6( 
D'Orsay-n. 7. 

Fonfik 99 

F*n8ki el5ad6 3-88 

FopeaztAr 1-36 

Felveteii osztaly 1-00 

HibabejelentO 

TaviratkdzvetitO 2-86 

Tavirda es tavbesz61flrendezfi 2-80 
VI. 6pitesi osztdly anyagraktara 
Sz. Cs. V. palyaKdvar 1-20 

VonatfelvigyazOk 2-37 

Puskas Istvan bagymakereskedO. 
Bzegedi-u. lfi/b. 1-27 

Ralfal Janos, vendeglCs, Kos- 
suth-u. 5. 1-33 

Racz Imre m6szaros £s bentes, 
Szeehenyi-ter X. 3-19 

Racz Jentt gy6gyszer^sz, Navay 
Lajos-ter 2. 3-25 

Rakos Andor meszaros 6s bentes. 
Kalvin-u. 1. 1 2-52 

Reformat as egyhaz pond no ki 
bivacala, Kalviu-t6r 8. 3-59 

Belcher Laszl6 Bzcsv. r.-t. mu- 
Bzaki fftanacsos, ^zemvezetO lakasa, 
Hold-u. 3. 1-03 

Rendorkapltanysag, ra. klr., 
Teleki-n. 4. 4 

Vezetfije 66 

Biin. &s kSzig. oszt. 3-61 

R6thy Izabella polgari iskolni 
tanar, Apaffy-u. 3. 3-77 

Revkapltanysag« m. klr., 
TevSrse, Oozmalom-u. 8. 29 

Rohaly Ferenc dr. giir. kat. 

Ielk6sa, Grot Apponyi Albert-u. 27. 

72 

Rom. kat. plebanta belvarosi, 

Bzent Istvan-ter 22. * 2-07 

Rom. kat. polgarl flulskola, 

lasd Iskoldk. 
Rdth Jend bentes £3 meszaroa. 

Dessewffy-ter 12. ' 2-16 

Rottensteln Anlal dr., orvos. 

Bzent Janos-t6r 7. 31 

R6zsa IMlhaly baromfi- es tojas- 

kereskedfi, Hollossi Kornelia-n. 2. 

1-07 

Rozsnyal Imre szikviz- 6s uditfi- 

italk6szit0, Visarhelyi-o. 2/a. 1-14 

Sabel M. JAzsel fuszer- 6s gyar- 
matarunagykereskedO, Gr. Apponyi 
Albert-u. 3. 2-50 

Sandor Imre ny. m. klr. posta- 
bivatali igazgat6, Ffireaz-n. 6/a. 

1-40 

Sarkadl Andras fliazerkereskedO. 
Bzechenyi-ter 20. 2-92 

Schwartz Gynla b&rkereskedfl, 
Bzechenyi-ter 16. 1-30 

Schwartz Jend gabona- 6& ter- 
menybizomanyos, Kiniesi-u. 8. 18 

Schwarz Mand gabona- £s ter- 

menykereskedo, Hunyadi-n. 2/a. 

2-33 
Schwarz Samuelne ifzv. fa 

kereskedy lakasa, Teleki-u. 12. 
2-65 
SIket es Tarsa, kofarag6iizem, 

Aradi-u. 71. 3-69 

Slpos Andras bizomanyos, Gso- 

konai u. 11. 3-23 

Slpos Janos eert^Bbizomanyos, 

Kigy6-u. 20. 1-47 

Slpos Jdzsef dr. iigyved,~Gr. 

Apponyi Albert-n. 24. 2-59 

Slpos MIklds ttfrvenyhatosasi nt- 

biztos, Alma-u. 14. 1-34 

Sonkody Sandor dr. posta bet. 

biat. int. £3 varosi orvos, Gr6f 

Apponyi Albert-u. 28. 2-11 Sonkovlcs Mlhaly dr. ugyv6d, 

Gr6f D'Orsay-11. 11. 2-20 

StrandfUrdd varosi, Marospart 

2-14 

Strausz Jozsef hagyma- £s ter- 

menykereskedO. Deak Ferenc-u. 9. 
1-63 
Strausz Mlksa. zo!ds6g- c.s 

hagymakereskedii raktari irodaja, 

Deak Ferenc-u. <!. 3-28 

Strausz SalamOn hagymaDagy- 

kereBkedfl, EOtvos-u. 2. 1-72 

SUsz Ferenc dr. orvos, Horthy- 

ter 17. 1-45 

Szabados Jdzsel divatszucs, 

Hzechtuiyi-ttir 17. 2-99 

Szahd Anna posta s. tisztno, 

Vasarhtlyi-n. 45. 83 

Szabd Gyttrgy serteskereskedO, 

Grof "Vay-u. 25. 1-24 

Szabd GySrgy dr. ecemorvg<:, 

Lonovics-sugarut 2. 58 

Szabo J6zsef reforniatns lclkesz, 

8zikszay-u. 2. 1-05 

SzabO Jozsef, tiizelflanyag- es 

m6szkereskedii, Megyehaz-ii. . 7/a. 
3-38 
Szabd Nandor fogtechnikiiK, 

]jehel-n. T>. 3-20 

Szab6 Sandor vjIJaTaostekorcsulfi- 

iizem, Hzechonyi-t^r 20. 60 

Szalardl Istvan Id. szijgy;iT(6- 

mestorriOnovicsL.-u. 2/a. 3-68 

Szalardl Istvanne If j. bflr- e» 

sportArn szakiizlete, Bzechenvi- 

tir 20. , 1-96 

Szalardl Istvan ffj. bfir- <5a 

sportaru tizeme, l)eak"Ferene-n. 22. 

1-95 

Szamek Gyttrgy dr. Ugy v6d, Bze- 

gedi-u. 3. 23 

Szarvay Oszkar fliszer- es.cse- 

megekereskedO, Bzechenyi-ter 15. 

. 3-50 

Szathmary Bela Szcsv. r.-t. mft- 

szakt fotanacsos lakasa, S?;eehenyi- 

t6r 8. ..■ ■ ■ 1-04 

SzebenI Istvan „Hangya" ba- < 

romfl-bevastirl*J, Justh Qyula-u. fti>. 
89 
Szeged-csanadl vasut r.-t. 

AllomasfonOkseg, Sz. Cs. V. p.-n. 
1-51 

Uzemvezetfiseg, Csokonai-n. 98 
Szegenymenhdz, varosl, 

Batthyany-u. 23. 49 

Szcnt Gellert konvlktus, 

a szeivita atyak vezetese alatt, 

Dessewft'y-ter 12. 32 

Szervltaatyak hazf ontfksege 

Bzent (1 ellen konviktusa, Dossewf r'y- 

ter 12. 32 

Szlebig Bela all. f<5n6k 6s tarsal 

Bzcsv. tisztviselfik, Maro3 strand- 

furd* kabinja, Marospart 2-15 
Szllagyl Geza dr. orvos, Or. 

Apponyi Albert-u. 10: 1-22 

Szlrblk Sandor rof. IhIMss;, 

Kalvaria-ter.l. 2-04 

Szlrmal Jozsef dr. ilgyved, 

Ur6t D'Orsay-n. 5. 3-48 

Szlvds Janos sutOmester, sutiide, 

Tnlipan-u: 33. 3-12 

Sztflldssl Jend orszaggydlesi kep- 

visel6 Varosbaz gyOgyszertara, 

Bzecbenyi Istvan-te* 6. "' 3-33 
Szllcs Zoltanne dr. Lonovicn 

Laszl6-u. 12. 3-85 

Takacs Lajos liagyma- es 

ziildsegkereskedfi, DeAk Ferenc-n; 
. 2-24 
Takacs Laszl6ne vendeglOs, 

Battybany-u. 20/b. 1-94 

TuafelUgyeldseg, klr., Deak 

Ferene-u. 57. 27 

Tarnay IMlhaly uy. fflbaduagy,- 

Szent Jaiioa-ter 11. . 78 

Teglagyar, varosl, Jarando 
13/1. 6 

Teltelbaum J6zsef hagyipa- 

kefeskede, Kotvo's-u. 34. 1-65 
Tengerlcs Istvan fflszer- es cse- 

megekereskedo, Dessewffy-t6r 2. 

2-40 
Tlhanyl Bela dr. figyved, Qrdt 

D'Orsay-u. 1. 70 

Toronydrseg, belvdrosi ref. 

6templom, Kalvin-ter 3-10 

T6th Aladar dr. korhazi fodrvos, 

fill-, orr-, gegeszakorvos, Deak Fe- 

renc-u. 32. 50 266 vdriunh tehot leaalabb eav percet m ui hivfejg Toth Andras fakereskedo, Liger- 

,»-B 35 

Toth Ferenc henies es meszaros, 

De$sewffy-t«r 9. 51 

Toth Ferenc 6s tarsal gdzma* 

lom r.-t.. Vasarhelyf-u. 18. 36 
T6th Imrene »zv. szerszamfa- 

kereskedfi, Kossuth-u. 22. 1-55- 
T6th Karoly evang. lelk^sz, 

Imther-u. 1. 2-71 

TttrOk Istviun dr. figyved, Te- 
' leki-u. li 3-14' 

Turul vlllamos 6s mfiszakl 

vallalat. Kiss Gyula villany- 

szerelo mester 3-22 

TudObetegotthon csanadvar- 

megyei, LoiiDVics-sugarut 15. 

2-00 
TUdogondozd int6zet, v&r- 

megyei, Lonovius-sugarut 15/3-01 
Tffzjelzd allomas, Varoshaza 73 
Tfizrend6szeti feIUgyeI6s6g, 
- varmegyel, Navay Lajos-ter R. 
1-78 
Udvardy Sandor Duna tiszakozi 

mezSgazd. kamarai intezti, Lonorjes 

sugarnt 30. 56 

UJhelyi Imre toll-, gyapju- es 

riyersbftrkereskedo, ftosBiitta-u. 38. 

96 

Ujvarosi hengermalom, cegt. 

Weinberger J6zsef, Jnstb Qyula. 

a 63. 38 

Uray Vtlmos dr. korhazl igazgat6- 

f6orvos. eti. fotanacsos 40 

Vajda Ferenc dr. orvos, . Lono 

vies Lbsz16-u. 6. 7 

Vajda Jen 6 dr. szolgabir6 la- 

kasa, Szirbik Miklos-n 18. 1-06 
'Varga Daniel Mateosz teherauto- 

fuvarozo. Vasarhelyi-u. 6 79 

Varga Janos fiiszerkeTeskedfl, 

Megyehaz-u. 8. 3-43 

Varga Lajos vaskereskedo, 8ze- 

gedi-n 9. 1-67 

Varl Jeno ffiszer- es festekkeres- 

ked6, Szegedi-u. 65. 3-65 

Varmegyel garage, Telep: 

Lonovics-sugarfit 36/b. 16 

Varmegyel (Csanad°Arad° 

Torontal) hlvatalok, Var 

megyehaza 3-90. 3-91 » 3-92 

Alispan 1 

Varosl hlvatalok. VAroshaza, 

8z6cbenyHer 6. 1-56, 1-57 

PolgirmeBter 3 

Vasut, Mak«5-UjvAro9 allomasfOnCk- 

s6ge lasd Allamvasutak ; 

Bz.Cs.V. lasd Bzeged-csanadi v.asut. 

Vasvary Bela epitSmester, Beke- 

u. 7. 3-27 

V6r Antal ffabojiakereskedO, 

8zt, Janos-ter 11. 3-05 

Ver Janos gabonakereskedfi, 

Apaffy-u. 5. 3-26 

Vermes Mlksa kezmtMs divat- 
, aruhaz. 8z6ehenyi-ter 12. 1-42 
Villamostelep, Liget-u. 3. 34 
Vltezl sz6k, Telekj-u. 4. 37 
Weber J end hagymakereskedti, 

EfitvoVn. 33. 2-89 

Welther Mlklos, a Makoi 

T&karekpenzcar r.-t. igazgatfija, 

Apaffy-u. 14. 3-97 

Wiener Karoly fogtechriikus, 

Kossuth-u. 28/a. 2-48 

Zaftr Mlksa hagymakereskedo, 

EorvSs-u. 23. 3-07 

Zarand Em II renders, detektiv 

lakasa, Horthy-ter l. 2-01 

Zelchner M6r term6ny- es bagy- 

makereskedo 1 , Deak Ferenc-u.*4. 

2-25 

MAK6-RAKOSITANYA 

Nyilvamos tdvbeszelo dllomds 

A makoi egyseges hdlozat- 

hoz tartozik 

Hivatalos ordk: Hetkflznap : 

8— t2-l*. 

14— 18-ig. Vasarnap es 
linnepnap : 
8-ll-lg, 
14— 15-ig. MAKSA 

(lasd Nagyborosnyd) MALAS 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig. 8— ll-jg. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eltifizetOkr^szere: 20 — 21-ig. 

Hecht Mlkl6s gazdasaga 2 

Ktfzsegi eliUjarosag I 

Kmosk6 Bela raernok gazdasaga 

5 

Ord6dy Geza okl. gazda, ber]6 

4 

Roth Ede 6s Hal, lasd Nagysal]6, MALNAS 

Hivatalos ordk: 

. vn/i-tfij-ix/30-igr 7-2i -ig. 

X/l-tfll— VI/30-ig 

Vasarnap es 
n^tktiznap: iinnepiiap: 

8-13-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetClr roszere: 20— 21-ig. 
Csend6rtfrs m. klr. 5 

Cslszar Ernt> eyogyszeresB 6 
GlzeIla>vllla„Eva M penslO 2 
Kbzs6gl eloljardsag: 
Malnas ■ l 

Mikoujfaln 7 

lUalnasl „Marla-Forras c * 
KutkezeIos6ge 3 

MALOJE BEREZNOJE 

(lasd Kisberezna) 

MALOM 

<iasd Pecs) 

MALOMRfiT 

Hivatalos ordk: 
HUkfenap: Y ZZ*X* '. 

8— 12-j?, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-iff. 

Csak elflfizetSk reszere 20— 21-ig. 

Allaml Erddgondnoksag 3 
Csendbrbrsparancsnoksag 

m. klr. s 1 

„Hangya«« crdel ellatdrak 

tara '5 

Klncstart ftir6szttzem 2 

MALYI 

(tasd Nyekladhaza) 

MANDEL-TANYA 

(lasd Magyarbanhegyes) MANDOK 

Hivatalos 6rdk: 
7— 21-ig. 

Batta ZoltAn ref . lelkSsa 26 
Berkovits Izldor dr. kdzs^gi 
6s kOrorvos 31 

Czap Aron tenneny 6s burgoEya- 
ke-reskedfi 27 

Csendtfrtf rs, m. : klr. 7 

Dietrich Gyula gazdasagi titkar 

17 
Domokos Aron m. kir, posta- 

mester 38 

Farkas Ignac terraeny- es luszer- 

kereskedfi 22 

Forgach Waldbott bAro ura- 

datma 5 

FOldes Ignac 6s Sandor ter- 

menykereskedOk irodija 21» 29 
FdszolgablrO 1 

HegedUs Janos bnrgonyakeres- 

kedfl 28 Jarmy Tibpr foldbirtokos, Katonai epUletek 6s hatri- 
sagok : Jarasi katonai parancs- 
noksag, m. kir. 25 

Klein Vllmos m^szaroa 69 marha- 

kereskedO 42 

Kozs6gl eldljar6sag, H&ndok 9 

POjegyzoi lakas 44 

Kozsegi elotjar6sag, Eperjeske 

(nyilvanos) 13 

Lakatos Mlhaly berautAs 47 
Llpkovits Arm in termeny- 

burgonyakereskedti 28 

Llpkovits Emil falcereskedO 30 

Mandok 6s Vld6ke Hltel- 
sz&vetkezet, mint az O.K.H. 
tagja 35, 37 

Rfdhdokf Hangya Fogyasz- 
tasl. 6s firtekesito sziivet- 
k'ezet 39 

Mandokt takar6kp6nzt&r 
r6szv6nytarsasag 6 

Mav. allomas Mandok 43 

Marosl Erno r. kath. lelkesz 16 
jarasi m. 
10 

Palcs6 Marton m. kir. gazd. 
tanacsos, urad. fointez3 12 

Papp Tlvadar m. kir. jarasi 

gazdasagi feliigyelfl 40 

P6nzUgydrl biz to si kerlllet 

vezetdje 

Rabb Benjamin fiiszerkereskedS 

19 

Reich Zsigmond Jarasi m. 

allatorvos 34 

R6paszky Istv&n arad. igazg., 

gazd. fofandesos 24 Molnar GyKrgy dr. 

kir. allatorvos- Mar am.ar ossziget Rochlltz Henrlkn6 ozv. 

birtokos fold- 
2 
Rochlltz Mlksa fGIdbirtokos 20 

Rolk6 S&ndor dr. orvos es 
posta bet. bizt. int. prvosa 4 

Rosen baum FttlOp 6pii4etfa- 
kereskedese es cementamgyara 18 

Rosenbaum FUlSp vas- es ter- 

menykereskedo . 8 

Tiszavldekf Malom r.-t. 33 

Toth Barnabas dr. szolgabird 

14 
Ujhclyl JLaszl6 dr. tigyv6d 1 1 
VJhelyl Sandor gy6gyszer6sz 36 
Vajdlcs Janos gtir. kae. lelkesz 

46 
Wefez J en 5 berautos 
Weisz JOzsef dr. ugyv^d MANFA 

(lasd KomW) 

MANY 
Hivatalos ordk: HetkCznap : Vasarnap es , 
finnepnap; 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok reszere : 20— 21-ig. 

Jnhasz Kalmann6 m. kir. 

postamester 
Kozsegl elffljardsag 4 
1 

M&nyl polg&rl Vogyasztasl 6s 
6rt6keslt3 szttvetkezet 5 

ffildbir- 
3 Mehlschmidt Ferenc 

tokos, Als66rspuszta 

Pasztor Dezscf dr. rezetfi 

degyzo 6 

Rattkal Pa! foldbirtokos, iasd & 
zsambeki eldflzetdk kdzOtt 

Ziegler G6za .mu6plt6se, foldbir- 
tokos, kormanyffitanacsos, Naador- 
puszta 2 

MANYA 

(lasd Alparet) 

MARAGYULAFALVA 

(lasd Aknasugatag) MARAMAROSSZIGET 

fijjel-nappali szolgdlat 
Postahivatali nyilvanos 
s dllomdsok 
hivatalos ordi: 

1. sz. postahivatalban 
Horthy Miklos-ter 2. 

2. sz, postahivatalban 

Pdlyaztdvar. 
7-21-ig. 

Acz61 Laszld'dr. iOispaiii titkir, 
Vorosmarty-u. e. 95 

AdOhlvatal, m. klr. 11 

Adohlvatal lorgalml, m. ktr., 

Szild^yi Istva.n-11. 2. 1-79 

Adrla Blztoslto Tarsnlat ve- 

zeriigyniiksege, HorlhvMiklos-teT 3. 
2-42 
Alispan, lasd Maramnros megye 
aiispania 

Allspanihlvatal, maramarosvar- 
megyei. Liueuni-ti. 4. 1-01 

KozeUatasi eliiadfi, Lioenme-n. 6. 
1-87 

Al]am6pft6szetl hlvatal, m. 
klr., Varadi aibor-u. 3. 22 

Gepitili elye, Tavasz-n. 4. 29 

Allaml kozkorhaz, m. klr., 

Kossuth La'jos-u. 28. 1-26 

Allaml leanyglmnazlam In- 
ternatasa, Priello -Korn61ia- 
eetiiny 1. ■ 1 

Allamrenddrs6g, m. kir., lasd 
Rendfirsiig 

AllamTasutak,m.k1r. allomas- 
fOnoksege es forgalmi irodaia a 
szemelypalyandvarou, Seoutlsi. m- 
n.e5. I-=51 

Osztdlymerniiksege; Hitler Adolf- ' 
B. 16. 1-20 

AllomasfOnokseg raktaruivatala, 
Kisgyar-u. 1-71 

Arvay Sandor dr. orvos, ej?yet. 
m. tanar , az allami ktirhaz sziilesz, 
ndg; T 6gyasz fCorvos, Kossuth Lajos- 
u. 2«. ^ 1-52 

Astoria szalloda 6s tea- 
d6g!6, tul.Wolfbauer Miksa, Bzent 
Ist\an-u. 62. 1-99 

Bal ogh Zol tan ki r .' me rn ok lakas a , 

Hitler Adolf-u. 11/13. 2-53 

Bakos . 6s Marothy g6zilir6sz, 

ladagyar es faipari vail., .Tisza- --■ 

u. 42. 39, 

Baktay Mlklos dr. erdObaktaj, 
kir. iigyeszse^i elnb'k, Szent istvan-' 
u. 36. 1-17 

BalaskO Vllmos ref. s. lelki- 
pasztor, Liceum-n. 29. 97 

Barka -Imre dr. m. kir. tiszti 
orvos, Maramarosvarmegye mb, 
tiszti ffiorvos lakasa, Gr. Teleki 
P'al-n. 25. 2-16 

Baross Szttvets6g Marfimaros- 
KKiget es videka' fi6kja, Eakoczi- 
u. 8. 1-83 

Batrln Mlklos nyersbiirbizomd- 
nyos, Rakdezi-u. 48. 2-12 

Benak Jozsef m. kir. posta s. ell. 
lakasa, Rak6czi-n. 68. 2-21 

B6res Antal gj'ogyszeresz lakasa, 
Gr. Teleki P;il-u. 7. ' . 2-46 OB 
0> AH 

3* 
O 
N 

UI 
A 

X 

z 
o ■ 

3 

VI Antal gyogyszerSsz, 
Rakoczi-iit 48. 2-50 

B6res J6zsel gydgysaortar az 

[Orangyalhozs, Rik6czi-u. 9. 1-48 
Berger Mlklos dr.orvos.Lyceum- 
2-Q8 

ChelmOTlts J end keresk. tigy- 
niikseg, Rakijcei u. 2ff. 68 

Csendors6g, m. kir., 
Osztalyparancsnoksaga, Tbiikb'lv- 
u. 5. 2'4 

Orsparancsnoksag, Thokbly-u. 33. 

" ■ 64 
Csorna MlklOs m. kir. f&bad- 
nagy, V8rtfsmarty-u. 4. 2-05 

2»av»d G6za (Wizner es David) 
kttnyv-, papir- es iroszerkeresk., 
Horthy THiklos-ter 20. 72 

Bomonkos Laszlo m. kir. csen- 
dfir alhaduagy, K6rhaz-u. 3. 1-56 267 Maramarossziget Dub Moricz kb*zvetit5, Artila- 
u. 37. 69 

„Ellte" 6tterem, tul. Miiller 
Istvin, "Horthy Miklds-4er 4. 32 

Els« Mfiramarosi Hajlftott 
Bator- 6s Faarugyar r.-t., 

Kisgyaru. 15. 9 

firces Ferenc fanagykeresk., 

Szent Istvan-u. 9. QQ 

Erdo?eltigyeIos6gi klren- 

deltseg maramarosszlgeti, 
- m. klr., Szildgyi Istvan-u. 2. 67 

Erdtiigazgatdsag rahol, ma 
" osszlgeti epltesi ye- ramarosszlgetl 
zetos6ge, m. klr., 

Istvan-u. 2. Szilagyi 
44 

Fa- 6s femlparl szaktskola, 
m. klr., Kossuth Lajos-n. 79 

Pa- 6s kefearugyar r.-t.. 

Kossuth Lajos-n. 22. 14 

Fazekas Ferene dr. m. kir. 
p6nz1i?yitaTiacsos,p6nzii£ryigazgatd 
helyettes, ThokSly-u. 49. 1-84 

Fekete6s Szlklal faszer-,s8r- 6s 
gyarmatarunagy keresk., Horthy 
Miklds-t6r 5. 1-59 

Kossuth Lajos-u. 8. 1-80 

Fekete Imre 6pit6sz 6s fepito- 

mester. dpitdsvallalkozd, S&ent 

Istvan-u. 41|d. 82 

Fenyves Imre magantisztv. 

Thbkdly-u.9. 1-89 

Ferlcs&n Gusztav 6pit6sanyng. 

kerask. vail., dr. Lator Siurtor- 

n. Jl/a- 1-66 

Florea Laszlo . arvasz6ki elnfik, 

Vorosmarthy Mihaly-u. 51. 1-98 
Florklevlcz Jozsef dr. -varosi, 

O.T.B.A. orvos, Mester-koz 69. 

1-73 
Fonclere alt. blzt. lntezet 

fiokja, Arpad-u. 6. 76 

Forna Emil dr. kdrhazi fdorvns, 

Rakdczi-n. 6. 25 

Fornwald Istvan cip6sz, Horthy 

Miktds*t6r 10. 1-21 

Ffilspan, .m&ramarosvannegyei, 

Liceum-u. 4, 43 

Fdszoigablrol hivatal jarasi, 

Licenm-U. 4. 1-06 

Fried Bentf es Lampel Lajos 

fakeresk., Deak Ferenc-u. IS. 1-13 

Fruchter Benedek iigyniik, 
Th6koIy-u. 22. 1-41 

Fuchs Samuel irtdda, gdpek 6s 

muszaki cikkek, Szent Istvan-n. 53. 

74 

Ftlreszlizem- 6s faraktar, m. 

' klr., Nasrygy&sii. 64. 1-19 

Gavall6r Sandor keresk., Tho- 
. koly-u. ISO. 3 

Gotteszmann Ferene erdO- 
baktal, berautd- £s -autiJlnisaval- 
lalkozd, Grdf Teleki Pal 

2*04 

Gyenge B61a dr. flsryvdd, var- 
megyei ffiiigy6sz 6s Kalm&r 
Jeho dr. iigyvdd, Horthy Miklds- 
t6r 6. 2 

Balassy Laszlo m. kir. drnagy, 
Mussolini-a. 27. 1-96 

Hangya klrendelts6g, 

Szent Istvan-u. 47. ' 13 

Bangya Konzam Szifvet- 
kezet : 

Ruhazati uzlet fi6kja, Horthy Mik- 
lds-t6r 13. 1-33 

;■_ 23. 6z. fiokja, ffiszer- 6s vegyeske- 
resk.. Szigetkamara, Thokoly- 
u. 109. ^-03 

Harcos Gyorgy dr. varosi orvos, 
O.T.B.A. orvos 6s posta B.B.I, or- 
vos, Madach Imre-u.- 3. 2-39 

Hodosy Pal m. kir.' esenddralez- 

redes, amaramarosszigeti esenddr- 

osztaly parancsuoka, Vo'rosmarty- 

■ -H: 39. 92 

Ronv6ds6g, lasd katonai ^piiletek 
6s hatosagok, 

Hnngarla texUlUzlet, tul. 
Ii6vny Pfeter to * ti 1 11 agy keresk., 
Horthy MikJ6H6r 1- 93 

Irsa Ferene LaszIA dr. orvos, 
vfirosi - orvos '6s mav. pftlyandvjir 
■ orvosa. Horthy Mikl(5s-t6r 13, 78 

Jakobovlts Mlklos kfizellatas; 
megbizott, term6ny-, lisat- 6s 
gyarmatarunagy keresk., m.-szjffeti 
kfirset cukor nagyuaui elosztoja, 
Horthy Mikl(5s-t6r 11. 33 

268 Jarasblr6sag, klr.,Rak6czi 

n. 14. . , " ■ 55 

J6na Sandor «s«ent ErKs6t»et* 

gydgyszertar, Horthy Mikl<5s-t6r 13. 

48 

Judkovlts Jozsef olaj 6s vegyes- 

kereskedo, Kak6ozi-u. 4.3. 62 

Junger Imre dr. orvos, orr-, 

g6ge.-, iuiszaBat6rium, Licenni-u.ai-. 

Jurku G6za kuIlnHnlvl m. kir 

s6hivatali alleuor, Thokoly-iit 144 K e r j e a besz6lget6st kUlbn meghivAssal , Jusco GySrgy ugyv6d, 
Miklos-ter 9. Horthy 

1-42 Karpati lpar- 6s kereske- 
delml JP.-t„ Rab6ezi-u. 32. I-72 
Kaczorszky Gyula Jozsef 

faternielo-, fakereskedfi, Szeut 
Istvan-«. 21. 2-41 

Kas Korn61 rn. kir. szazados, 

Szilag-yi istvaa-u. 26. 16 

Katonal 6pUletek 6s hato- 
sagok : 

Hegyi alakulat para ncsnok sag, 
"», kir 1-08, 1-09 

Hoiiv6dkieg6szito kiread^Its6g, m. 
kir., Thokoly-u. «. 19 

Kassai 61elmez6si raktar, m. kir. 
1-25 
MSramarosszigct. 6s korny6ke hadi- 
iizemek titkarslga 6s parancsuok- 
saga, Kisgyar-u. 16. 36 

Tiszti 6tkezde, Horthy Mik.l6s-t6: 

1-67 
Varosi, jarasi katonaiparacsnoksag 
Szent istvan-a. 29. 1-74 

Katz IVAndor dr. orvos, Voros- 
marty Mihaly-u. 2. 2-10 

Kegyesrendl glmn&zium, 
klr. kat., Jokai-u. 11, 8 

Kele D6nes vasuagykeresk., vas- 

szerszam, mezo- 6s kertgazdasagi 

. miiszaki cikkek, Lator Sandor-u. 5. 

1-64 

Kele Gyorgy m. kir, postafelij 
gye!6, Horthy Miklos-t6r 7. 2-40 

KerUIeti ipartelUtfyelos^g. 

m, kir., M«ssolini-n. 9. ' 65 
Keszner Geza mSrnok, Szeut Ist- 
van-u. 32. 52 
Keszner Izldor 6s fla vas-, 

I'uszer-, fest6kkeresk. J Rakoczi-u: 4. 

70 

Kincsessy Bbgdan6 ijzv. m.kir. 

dohanynagyaruda, Horthy Miklds- 

ter 13. 2-52 

Klshalmy Lajos dr. korhazi ifi- 

orvos, Licenm-u. 7. . 1-78 

Kiss Akoscsoud6rsza7ados, Vjjros- 

marthy-n, 68. T-18 

Kiss Gyula palyaudvari vond6gl6s, 

Szent istvan-u. 1-91 

Klein Arthur dr. 6s Klein 

Gyorgy dr. Qgyv6dek, Horthy 

Mikl6s-t6r 13. 12- 

Kleln Ignac 6s fla vas-, fttszer- 

6s riividarulteresk., Rakoczi-u, 9, 
34 
Klein Simon fuszer- 6s gyarjnat- 

aru n agy keresk., Hoil6sy Simon- 

«• is. , 80 

Komonyl Orban varosi szarn- 

vevo, Mitssoliui-n. 15., 1-38 

Kondor J6zsef m. kir. alezredes, 

Hitler Adolt'-n. 8. 1-94 

Korona szalloda, tul. Fekete 

Sandor, Horthy Miklos-t6r 8.-I-45- 

Korner Ferene 6pitesi vallal- 
koz6, taepit6si 6s ipari auyagke- 
resk.j Horthy Miklds-ter 11. 1-92 

Kbzellatasl FelUgyelbs6g, m. 
kir., Szent Istvan-u. 30/a. 53 

Kozpontl Szalloda, tul. Wiener 
Sandor, Horthy iliklos-ter 3. 28 

K«zs6gl eloljarosag, Kabola- 
patak 20 

Koztlsztvlselfik Sztfvetke- 
zete 142. SB.iidkja, Liceum-u. 13. 

Krausz 8rUktfs»k <Matyas 
kiraiyn gyOgyszortar, Rak6czi-u. 8. 
61 

Kulturm6rnokl hivatal, m. 
klr., Szent Istvan-u. 23. 49 

l.a$Zal GaspAr ny, -ales'redes, 
Deak Perenc-u. 3. 40 

Lasztoviea GySzo dr. m. kir. 
to'rvenyszeki taaaeselnok, Viirtis- 
raarty-u. 70. 1-93 Leanygimnazinm, m. klr. 
allaml, Horthy Miklos-t6r 10. 30 

Lengyel Sandor -tanar, Lieeum- 
u. 18. I-55 

Lenkefy Erich m. kir. szazados, 
Mussolini-u. 4. 2-17 

L6vay l*6ter z6Ids6g 6sgyiimoles- 
nagykerosk., burgonya fflbiRomA- 
nyos, Szitagyilstvan-u. 44. 1-23 
Raktara,HorthyMiklos-t6rll. 1-63 

Llebermann Henrlch liszt- 6s 
term6nykeresk., Asztalos Saiidor- 
1-69 Llngvay Lajos dr. 

Hitler Adolf-u. 33. ktizjegyzo, ■35 

Maged F. Osias 'tei-mSny-, liszt- 
6s gyfimoloskereskedo, Asztalos 
8audor-u. 13. 1-46 

Magyar Eletpartja maramaros- 
varmegyei kuzponti irodaja, Szent 
lstvan-u. Kulturpalota 84 

Magyar IMemzeti Bank fidk- 
iutezete, Szent lstvan-u. 26. 18 

Mandlcs Beia gy6gyszer6s!i 
«Kigyd-i gydgysaortara, Horthy 
Miklds-t6r 23. 1-37 

Mann B61a fhdfry. Levente gazda- 
sagi sravt'tkeaet, Thokoly-ut 53. 

2-51 

M&ramarosl FUr6szanyag 
Fakereskedelmi r.-t., 
Asztalos Sandor-u. 10. 5Q 

Maramarosmegyei Keres 
kedelml Bank r.-t., Hoi-thy 
Mikl6s-ter 3. 1-04 

Maramarosszlget 6s Vld6ke 
IpartestUlet, Asztalos Saiidor- 
u. 17. l_85 

Maramarosszigeti Hitelszb- 
vetkezet, mint az Orszagos KOa- 
ponti HitelszGvetkezet tagja, 
Asztalos Saudoi-u. 17. 1-39 

Maramarosszigeti Refor- 
matio Gimnazlum^ Licenm- 
u. 10. 91 

Maramaros varmegye alls* 
panja, Liceuiri-u. 6. 35 

Maramarosvarmegyel Gaz- 

dasagl FelUgyeIbs6g, m. 

kir., Liceum-u. fa*. 71 

Maratnaros varmegye! Ka- 

szln6, Szent Istvan-u. 29. 96 
M&ramarosv&rmegyei 

K»zj6I6tl Szttvetkezet, 

Ijicenm-u. 4. 45 

Maramurasana Bank, Horthy 

Mikl6s-t6r 20. 1-12 

Marton Istvan dr. kir. ttgyb 

Asztalos Saudor-u. 61. 1-32 Pap Laszld dr. ugyv6d, gr. Te- 
leki Pal-u. 11. 2-06 
Papp J&nos vonalfolvigyazd 

iakasa, Honv6d-u. 37. 2*35 

PatkOS Bertalan express szallit- 
mawyozasi vallalat, Szent Istvan- 
u. 23. 98 

P6nztlgylgazgat6'sag, m.kir., 
Ijit'enm-u. 2. 4 

P6nziigydri szakasz, m. klr., 
Baihory lstvaa-n.-e. - 1-44 

Perl 6s Bosenkrantz r.-L, 
kei-eskeilelmi B.gy[eiek k8zvetit6se, 
Horthy MikWg-t6r 13. . 86 

Perl P6ter timar, Thokb'ly-u. 58. 
73 

Perlik Gyula hentesaruiizem, 
Szilagyi Istvan-u. 14 1-30 

Lakasa: Honv6d-u. 23. 1-31 

Plnt6r Aladar vit6z rn. kir. ez- 
redes, Thokfily-ti. 29. 2-03 

Polgarmesterl hivatal, 
Horthy Miklos-ter 11. 7 

Popovlts Laszld m. kir. «6pi- 
t6si vallalkoad 6s Uszoiagykeresk., 
Rakoczi-u. 32. - 1-68 

Postahlvatal, m. klr., Mara- 
marosszlget 1., Horthy Miklds- 
ter 2. Felvdtel 6s rovatolas 2-23 


' F6noki iroda 


2-26 


Ponoknakas 


2-25 


FCpduztar 


2-30 


Ta-vbes7.61d rendez8 


2-32 


Tavirda 


2-28, 2-31 


Vonalfelvig-yazdk 


2-24 


Mus2er6sZek 


2-22 


Vonalfeliipyelet 


2-20 


Garage, Rakoezi-u. 


90. 2-34 


Postahlvatal, m. 


klr,, Mara- 


marossZiget 2. 
Mav. palyaudvarou 


2-29 


Postahlvatal, m. 


klr., Sziget- Magyar Toherarufuv; 
rosok Orszagos kozponti Sa8Vet- 
kezet VII. kSrzet, Horthy Mikld: 
t6r 25|27. - 58 

Meissner Ferene fatermelo, fa- 
keresk., Rakdezi-u. 17. 1-15 Melega Gabor 

keresk., Rakdczi- bor- s sSrnftEry- 
1-81 Merey Ferene dr. iigyvdd, 

Horthy MikJ6s-ter 3. . 2-43 

Miehajlovlts Zsolt asvanyolaj- 

ykeresk.. HolldsySimoa-u. 33. 

90 

Mihalyl P6ter dr. apsai, Bik- 

szadi all. faipari r.-t. elnok-igaz- 

gatdja, lakasa, Liceum-a.45. 26 

Nagy Ballnt Sandor if j. bu- 

torkeresk,, Rakde^i-a, 7. 1-62 

Nagy Beia gydgysaerdsz, Horthy 
Mik)<3s-tdr 7. 1-27 

Nagy Zoltan kaall dr. Ugyv6d, 
Asztalos Sandor-u. 19. 1-82 

Nemzeti Bltellnt6zet r.-t. 
fiokja "(tlhusz.) May. hivatalos 
menet-jegyiroda, Horihy Mi bi de- 
ter 8. . i_76 

Novak danos szamosuj'vari va- 
. rosi gazdako'r elniike, szesakeresk.. 
R;ikdezi-u. 32. 38 

Lakasa, Jdkai-u. 22. 46 

Nov6nyeg£szs6gligyi kSrzet 
maramarosi II. m. klr. Li- 
eeum-u. 15. , 1-16 

Orbok Sandor dr. m. kvr. 

renddrf opalinazd, Attila-a.tJl. 2-45 

Orszagos Magyar Idegenfor- 

galml Hivatal ktrendelt- 

S6g, Horthy Miklds-tdr 1. 63 

Pannonia szalloda, 6tterem, 

e6gtul. Popov ics Bdla, Szent Istvan- 
a. 63. 2-01 kamara 2-27 

Radnai Nandor dr. jarasi 

allatorvos, Attila-u. 55. 81 

Ratky B61a dr. varosi polgar- 

mesler lakasa, Honv6d-u. 5. 1-70 

Rendtfrs6g, m. klr. Alia ml, 

Horthy Mikl6s-t6r 24. 
Rendfirbapitauysag vezetfije 57 
RendSrkapitanysagi firszoba 1-05 
Khlfoldieket ellendrzfi Orsz. kozp. 
hatdsaq-a m,-szifreti kirendelts6g-e, 
Szent Istvan-u. 29. 1-02 

Romai kathollkus polgarl 
leanylskola, Jdkai-u. 2. 2-07 

Rbsenberger Mdr kereskedelmi 

esarnok, kavd.haz 6s dtterem, 

Licemn-u. 9. 54 

Rozsy B61a dr. iigyvdd, Rakoczi- 

n. 8. 31 

Salca Jenfl dr. orvos, Liceum- 

u. 45. 58 

Sasics Szvetozar dr. m. kir 

all. korhazi toorvos, gr. Teleki Pal- 

U. 37. 1-6O 

Sehlndler Gyula p6kuzem, 

Horthy Miklds-t6r 20. . 1-58 

Sehr6ter David keresk. 6s 

maloiutulajd., Rakdezi-u. 38, 85 
Schovlts Jozsef korlatlan ital- 

merO, Liceum-u. 9. 2-15 

Serfozo Gusztav okl. m6raok, 

Deak Feren«-ii. 35." 2-14 

Slomovlts Lazarne Uzv. ter- 

mdnykeresk., Holtdsi Simon-u.. 17. 
1-14 
Sosziallltohlvatal, m. kir., 

" ' tbaraara, ThokSly-u. ill. 15 

Spaczay Istvan dpiilet-, gdpla- 
katos, viliauyheggesztds, vizveze- 
t6ki vatl., Rakdozi-u, 28. 52 

Spak Lajos keresk., villanysza- - 
reldsi vail, Horthy Mjklds-t6r 11.. 
2-13 

Stenar.-t. kbto.ttaru0aem. irpad- 
1-34 

Stern Nandor diva tar uhaza, 
Horthy Miklds-tSr 4. 88 

Lakasa, Kdrhaz-u. 2^. 1-77 

Sternberg Aladar dr. orvos, 
Rakduzi-u 2. 2-09 

Sylvanla" fatermeltf 6s ia- 
kereskedelml r.-t., Sailag-vi 
Istvan-u. 38. 1-36 ha nevezett szemellyel^vagYmBgiBloItmelleksHomassal kivanbeszalni. SzahO Zoltan cMateoszo szaHHasi 

vdllatkozd, Asztatos Sandor-u. 00. 

1-54 

Szatm&rvarmegyel Taka- 
rekpenztar r.-t. inaramaros- 
szigeti fi6kja, Liceum-u. 2f>. 1-28 

Szaval Gytfrgy 'jioBtavojiaHelvi-' 
gyazo lakasa, Attila-u. 44. 2-38 

Szekely Akos dr. flgyved, orsz. 
kepv., Kak6czi-n. 123. 89 

Szlgetl Markus bangszerhaz, 

Asztalos Sandor-u. 89. 1-50 

Szlklay Janos korlatlan itnlmerO, 

]jicenm-u.' 17. 2-44 

Szllagyl Antal dr. kir. torveny- 
, szSki eln«»k, ,Rak6czii-u. 14. 2-19 
Szllagyl Gyttrgy m. kir. Grnagy, 

gr. Teleki Pal-u. e 2-02 

Szolyva r.-t. Budapest, szolyvai 

fiokjdnak maramarowi kirende.lt- 

sege, Mceum-u. 6. 47 

Szdllossy Tlbor dr. Ugyv6d, 

Horthy MlkUw-Wr 10. 87 

Tanieltigyeloseg m. kir., 

Szent Mvan-n. 29. 1-86 

Tarsadalom Blztostto Inte- 

zetPenztftra, AranyJdnos-u.8. 

1-10 

Tepllczky Dezso m. kir. ffltisztv. , 

szdzatlos, Mnssolini-u. 14. 75 

Terdlk Sfindorne hirlapiroda, 

Horthy Mrklos-ter S. 77 

Thoraka Kdlman Mav osztaly-. 

. merniik, Maddch Imre-u. 2. 1-97 

Tlsza gozfurlsz 6s fakeres- 
kedelml r.-t., Honved-«. 12. 

1-22 

TOth Antal dr. orvos, m. kir. 
tisztiorvos, Szent Istvau-u.10. 1-95 

TOth Lajos dr. m. kir. rendfir- 

tandcsos, a maramar or szigeti rend- 

orkapitanysag vezetoje, Attila-n, 20 

■ " - ■ 2-47 

Ttt rvenyszek, m. kir., Rakoczi- 
U. 14; 6 

Vizsgalobiraja. 2-18 

TUdO- es nemlbeteggondozd 
lntezet, m. kir., Rossutb La- 
jos-n. 2B. 1-53 

TUzoItOparancsnoksag, Jiiva- 
tasos, Rdk6czi-u. S4. 37 

Ugy^szseg, kir., Rakoczi-n. 14. 
1-11 

Varadl Borbely Maria dr. 
korhazi ftiorvos, KfirOsi Csoma- 
u. 11. 1-90 

Varmegye, Liceum-a. 6. 
Alisjian 35 

Alispani hivatal 1-01 

FCispaa . 48 

Ko'zelldtusi elftado" 1-87 

Tisztiorvos 1-43 

Varosi HImszlnhaz, Horthy 
Mikl6s-ter 1. 1-49 

Varosl Tavbeszeld allo- 
masdk : 
Polgarmester 7 

■FSjegyzo" 
Kazellatasi hivatal. . 1-88 

Kttzvagotiid 1-29 

Muszaki hivatal, Hollosi Simou-n. 2, 
94 
Szocialis fczervezet varosi, Lator 
Sandor-u. 4, 1-07 

Tisztiorvosi hivatal 17 

tegoltalmi osataly 1.-75 

VillamosmQvek, Honved-u 51. 

■ ' , 1-24 

Villamosmtivek irodaja, Arpad-u. 4, 

;.-■... 5 

VHland Istvan szesz-,' bor-, si 
nagykeresk., Grof. Teleki Pal- 
u r 33. . ; 27 

Vlskl Hank a Bela fakereskedS, 
SzilAgyi lstv6n-n. -46. 10 

Welsz Dezsct dr. gyermekorv 
Liceum-u.. 61. 21 

Werner Laszlo dr. tigyved. 
Horthy Mikl6s-t6r. 2-11 

vVlezel Marton fakeresk., Aszta- 
los S&ndor-a. 20. 2-49 

WlAd Gytfrgy szelistyei, ny. ja- 

rasbirosagi elnok, Mussolini-n. 17. 

1-57 

Zsemlye Janos varosi viilamos- 
mnvek igazgattja, lakasa, Kossuth 
liajos-a. 6. 1-47 MARCALI 

Hivatalos dtdk: 

7~21-fg. 

A postahivafal nyilvdnos 

tavbesz&d dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Vasaraap ^s 
Betk6znap: unnepnap: 

8-tl-ig, 
8— 18-ig: 14-15-ig 

Adamecz Bela M. allatert. r.-t, 
tisztv. 1-05 

AdOhlvatal, m. kir. U 

Bertalanify Dezsfi e^endor- 

ezredes 97 

Bognar Kalman dr. munkas- 

biztosit6 orvos 48 

Csendtfrseg, m. kir. 3 

Csomds Gergely epftfimester . 

gazdaeAga 92 

ErzsSbet hengermalma 1-10 

Ijakasa 90 

Czobor Gyula iskolai Ig. 77 

Denes Antal dr. ugyved 31 

Domsa Istvan asztalosmester 

1-01 

Farkas Jentt dr. 53 

Forgacb groi uradalom, int^zfli 

lak - f 26 

FUltfpp Istvan dr. ny. Ig. ffior- 

vo8. a posta bet bizt int. orvosa 33 

Geleneser Istvan terra^nykeresb. 

es^veodeglOs 40 

Gold IHarton Mdogosszerelo 6r 

lakatosmester zomancedeny raktara 

88 

Goldschmled Jentf hanktisztv. 

37 

GrUnfeld La|os dr. agyv6d 23 

Hangya fogyasztast es erte- 

kesitO sztivetkezet, Maroali 

FSUzlete 27 

■ 1. fi6k, Porgaeh-iit 70. 54 

2. fi6k, Oomba-n. 75. 1-04 

He her Gyula bentes <5s m&aaros 

93 

Hejjas Pal dr. szolgal)ir6 1-25 

Hlkmann Bela mftlakatos is sze- 

relft 29 

HItelbank r.-t. Fnturafdbizom. 9 

Vasuti raktar 1-09 

Isztl Zslgmond term<5nykereak. 

21 

Jaklts Aranka ny. tanit(5n5 

1-23 

JarasbirdsAg, kir. 4 

Jarasi kaszlnd (uzemben; XT/l— 

IV/30-ig) 99 

Kad&r Janos dr. jarasi m. kir. 

dllatorvos 5 

Kaman Andor geplakatos ^3 bttr- 

. autofuvarozo* 32 

Kasza Laszldne dr.-ne fizv. 

1-13 

Kasza Sandor dr. kir. koejegyzO 

25 

Kaszas Elemer dr. ny. m. kir. 

fSillatorvos 52 

KaszAs Geza dr. kir. tfrasbir6 80 

Katonal epliletek es bat6- 
sagok s 

Jdnisi levente parsdg 95 

M. kir. bonv. bcvonnlasi kozpont 78 
Kiss Janos uriszabo es textil- 

keresk. 1-24 

Kohn Szelln m^szkeresk. (iizem- 

beii: VI/1— XI/30-ig) 36 

KopArl Jeno vas- 4s riiszerke- 

resk. 17 

..Korona sza.116^* es vendfeglo 

Keresztes -)6zsef 35 

Kov&eslly Arnold vit6» kfinyv-, 

papir-, hangszerkeresk., kOnyv- 

ityomda, kfinyvkoteszet 47 

Lakasa 1-27 

Kovats Imre kofaragJS is ^pit^si 

anyagtreTesk. 73 

Ktfszeghy Antal kanonokpl&bfoios 
70 
Krausz JOzsel Ha gep^zijgydr 

10 
„L.ftngl'* Temefkezesi 6s Hatottszal- 

litasi vail. -85 

Lehner Janos dr. figyvfid, fbld- 
1 birlokos 43 Lehner Vtlmos ny. rflBzolgabiro, 

fCldbirtokps 44 

Lenkel Erntt fipfiletfa-, 4pit6si- 6s 

tiizelOanyagkeresk. 12 

Loczl Kandor dr. fl^yved 51 
Lftczl Sandorne dr.-n6 all. 

polg. isk. tauar 1-2C 

L«wy Adoll dr. izr. anyakSnyv- 

vezetfi t'ftrabbl, Erzaebet-U. 16 59 

Marcali Jaras lOszolgablrAja 

2 

Mare til I jarasi IpartestUlet 

Mareali kttzsegelttljardsaga 

Ad<5flgyosztdlya 1-07 

Mareali kdzseg vezetojegy 

zoje lakasa 1-08 

Mareali takarekpenztarr^t. 

7 
Mareali vlilamossagl r.-t. 

igazgatdja 65 

Telepe QQ 

Mester Lajos dr. tb. fOszolgabiro" 

lakasa 86 

Molnar Jeno radiosBerelfl lakasa 
1-22 
Molnar Jeno" radioseereia 1-1 7 
Molnar JOzset birtokgs 39 

Molnar Mlhaly ail. polg. isk. ig. 
68 
MUller Rezso sutflmester 28 
MUnleh Rudollne o/,v. <rRe 

mtinyc gyogyszertara 69 

M ttnz es Berger f uszer-, gyarmat* 

es rfividarunagykeresk. 14 

IVemeez Sandor hentes is mesza- 

ros 24 

N6vy Zoltan dr. ugyved 63 
P&IIIy Janos lij. beraut6fuvaroz6 
34 
Penztlgydrl szakasz. m. klr. 8 
Polgar lestverek (akeresk. r.-t. 
67 
Postalontfk 50 

Lakdsa 60- 

Felveteli terem - 94 

Puskds Jdzsef dr. vit^.m. kir. 
' tisztiorvos, jarasi fgeszsegvedelrai 

szolgalat vezetfi 1-02 

Putkovszky Janos dr. ko> 

orvos 56 

Revesz Ferenc dr. egyetcmes 

orvos 79 

Rom. kath. elemi iskola 42 
RoszjAr Jdzsef beates es mesza- 

ros iizlete 49 

Roszmanitb testTerek bflr- 

Sydra 46 

Rozgonyi J6zsef dr. jardsbiri- 

sdgi elnfik ,,98 

Rdzsa Gyttrgy berantifuvarozo 96 
RUeklander, JOzsel Ha kek- 

featfi- es r6f8skere3k. 20 

Rysavy Jdnos okl. m^rnb'k 1-06 
Sattler Sandor sfiroagy- es fu- 

szerkeresk. 61 

Scheiber Ferenc es Ha Mr- 

^s gaboDanagykeresk. 15 

Scnnsztek Jeno dr. k6rbdz- 

ig.-foorvos 74 

Schwetz Istvan vendeglfls 58 
Stkabonyl Gytfrgy dr. kir. 

Jarasbird 1-21 

Simon Janos sert^ekeresk. es tigy- 

i.flk 76 

Solymosl Jentf sfimagykeresk. 

Ureher-Haggenmacher r.-t, forak- 
■ tarosa 83 

Somogy varmegye mareali 

kozkdrhaza 6 

Szabadl JOzse! muszeresz es^er- 

autos 1-14 

Szaghmeiszter Pal dr.foszulga- 

biro 89 

Szalal Istv&n berautis 1-26 
SzantO JOzsel mil- es keresk. ber- 

t6s7.ete - 57 

Szecbenyl Andor Pal grbl 

uradalma -22 

Szechenyl Endrene gr6fne. 

Boronka 9J 

Szencz Nandor <5ras es ^kszeresz, 

M6 szakilzlet 1-15 

,iSzentharomsag M gytSgy- 
; szeitAr 45 

Szepessy Istvan ecetgyara 1-11 
Szerdahelyl Beiane szikviz- 

gyara 13 Margitta Tardoskegyi-Veress Gabor 
dr. iigyved 1-19 

TOth Gyula vm. hiv fdtiszt 81 

TOtb Jozsef fiiszer-,vas- es vegyes- 
keresk. ■ j.g 

TUdObeteggondozO Inlezet, 
rendeloOra szombat vasarnap ki- 
vetel^vel 15—18 6ra koaots 1-16 

Tiizoltoszertar 84 

Ullrich Edene dlL polg. iskolai 
tandrnd 72 

Vacuum OH Company r.-t. 
adOmeiites mezdgaadasagi aavariy- 
olajraktdra 32 

Vajda Aiadar dr. Iigyved 55 
Vajda Laszld dr. orvos 64 
Vasvarl Mdr. fakereskedes, ce^ 

menfdrugydr es dpi+.kezfisi anyagok 
75 ' 
VIda JOzset m. kir. honv,6d 

ffihadnagy 30 

Vlncze Karoly bfermalma es mfi- 

jeggyara 18 

V»rtfs Imrene tfzv. hentes 71 

Weber Nandor m. kir. posta- 

tiszt 1-03 

Weisz TOdorne Bz¥. tojaskeresk. 

ss m 

Werb Antal vas- is liiaier- ^ 

keresk. 41 Qg 

Wilhelm Jozsef es fla rflszer- ^ 

6s gabonakeresk. 16 ^? ' 

vVlniczal Geza dr. m. kir. jirasi OS 

dllatorvos 1-12 M HetkSznap : MARCALTO 

Hivatalos 6rdk: 

Vasamap es 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8-il-ig, 

14— 18-ip. , 1* -15-ig 

Csak elOfizetflk reszere: 20-gl-ig. 
Esterh&zy Karoly Andras 
grOf, Usd a pdpai eMizeitk kozott 

K» r iegyzdseg, Egyhazaskeszfi 4 
Kozsegl eimjarOs&g* Alsogfir- 
zsSny (nyilvduoa) 2 

Kdzsegl eldljardsag 1 

Schwarcz Laszld dllatorvos 5 

MAKGIT-MAJOR 

(Baranya m.) 

(lisd SdsdJ Q. 
O: 

XT 

ar 
0: 

N 
I* z 
o 


MARGITTA 

Hivatalos qrdk: 
7— 21-ig. * 

AdOhlvatal, m. klr. 9 

Allameplteszetl hivatal, m. ^^ 
klr., margittai ucbizottsaga 34 %M| 

Arpad** malom 6s villanycelep ^^ 
16 
Bereghy Sandor dr. ugyved 

36 
BrUder Ignac es tla vas- 6s 

fiiszerkeresk. 38 

CsendortfrsparancSnoksag, 

m. klr. 3 

Fabian Lajos jarasi m. kir. 

dllatorvos 35 

Farkas LftszlO dr* bogdanyi, 

faszolgabfp<i-, 15 ( 

Fifszolgablrdl hivatal 1 

Fuchs Dezso fakereskedfi 10 
GlUck Aron es Ha vaske-resk. 39 

GlUck Ferenene ttzv. «Arany- 

-arvasa gy6gysaertdra 19 

Hangya Konzum Szllvetke- 

zet, 20. sz. Inszerfi6kja H 

Hold Jdzsef ffiszer- 6s vaskeresk. 

18 . - 

Horvath Peter kfizsegi vezatd- 

jegyzft 27 

Jarasbirdsag, klr. 5 

Jobb&gy Ferenc fttszer-, liszt-, 

eukor-, petroleumaagykereskedfi 

kijelblt vaskeresk. (29) 

Jod JOzsel vegyeszeti fliiem 25 

J00 Sandor posta vonalfalvipyazi 

30 269 Mgrgitta A pontes Id5t a Kfizponttol mlndis mestutHintiti. Jnsth Denes neczpali, rri, kir. 
• '■*- hnszaralezredes . 50 

Katonal epttlletek es hatd- 
sagok: 

Bolivia bevonnlasi ko'zpont 24 

Honv6d -leventeparancsnoksag 20 

v ">Katz Jdzsef 6s f la kereskedOk 2 

Killner Gyiirgy dr. kororvos 22 

Kiss Karoly dr. kororvos 17 

Kiizsegl eldljardsag 4 

: . Lakatos Geza cukor- 6s petr61eum- 

nagykeresk. _ 28 

Mann Ilona gazdalkodo 37 

' Dlelkl apatsag margittal ura- 

dalina .7 

Molnar Janos 6pit6mestery 

laktanyaepitkezes 41 

*Penztigyori szakasz, m. kir. 

Poroszlay Andor termeny- 
keresk., a «Futiira.» r.-t. bizoma- 
nyosa 14 

, v Lakasa 18 

Rednlk Gabor dr. kir*. k6z- 

jegyztf 21 

Rosenfeld Gyoz© dr. orvos 23 

:" Schwartz-Emil termenykereskedo' 

6 

Shell Koolajj r.-t. niozGgazda- 

'■■. sagi asvauyolajraktara, bizoma- j 

nyos: Lakatos Gvula, Vasntallomas 

12 

. Szabd Jdzsef gyigyszeresz 26 

"- Szendrei Denes Tef. lelkipasztor 

' ,;- ; ■ . 40 

SztiCff Lajos iigyv6d 31 

Vajda Is trait dr. posta B. B. I: 

orvos, kororvos 33 MARGITTASZIGET 

■;■ (lasd Davod) 

MARIABESNY& 

A godoUoi egyseges 
hdlozathoz tartozik, 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkbznap: Vasaxnap 6s V/15— TX/15-jg : 
. 7-Bi-ig. Nyirtf Karoly, a Telefongyar r.-t,; 

ny. aligazgatoja, Komaromi-ut 16/a. 

■i '7 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

sitdlntezettanoncttdtildje, 

Darajanich->n. 31. (nyari allomas) 23 
Postahlvatal, m. -kir., tavirat- 

kozvetitfi . 21 

Preislnger Frlgyes vezerig., 

Fenyvesi Nagy-nt 1. H 

Sandor Ferene 6pit6mester, 

Besuyfti F5-nt 7/a. 5 1 

Slmek Ferene allami hely'ettes 

testnevelO tani-r (nyari allomas) 29 
Sknteoky Jdzsef, dr. kir. 

tfirvsz.bi v6. Fenyvesi Nagy-ut 1-24 
Somogy 1 Kornel, a Magyar-Ola sz 

Bank r.-t. ny. ig. 30 

Szaplonczay Odo" n dr. rain. 

tan., Fenyvesi Nagy- at 8. (nyari 

allomas) 1 

Szmodls Bela nagy- 6s kisbar- 

k6czi, m. kir. honv. alezredes, 

Fenyvesi-tOat 2. 14 

Te*£nyi Jdzsef s. erdom6rnok, 

Facankert 8 

Tiraon Bela dr. vit6z, m. kir. 

alezredes, Erdelyi-ut 17. 31 

Vangei Karoly ny. min.Jan., 

Fenyvesi Nagy-tit 31. . 20 

Varnai Karoly c6gv. Damjanich- 

u, 33. 6 

K. Vlgta' Zslgmond vendeglos- 

mester, Hetkaz-u, 1. 2 MARIAGYtTO 

Hivatalos ordk: 

„,...' Vaearnap 6s 

Hetkoznap- iinnepnap: . 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

(Eloflzetfikat Lasd a siklosl elofizetok 

kfizott.) 

Bonis Belane ny. postafeliigy. 

ozvegye ' 14 

Bdhtfnyei Dezso vendlglos, hen- MARIAMAGDQLNA- 
PUSZTA 

(lasd Tata) 

MARIA-MAJOR 

(lasd Balassa^yarniat, Battonyn, 8zl- 
kesfehervar es Kjralytelekpnszta 1.. sz. 
elftfiKftO) mArianosztra 

Hivatalos ordk: 

VasArnap '6s 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig, ' 

U— 18-ig. .14-15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sa6re : 20— Sl-ig. 

BUntetdlntezet, m. kir. or- 
szagos 1 

Erd56rseg, m. kir. kozala- 
pitvanyf 3 

EsteSanyl Irma dr. kir. orsa. 
buntetoint6z6ti orvos 6 H6tkoenap : Hercegprlm&sl erdobirtok. 

Irtas-puB.zta 4 

Karcsay MIkl6sne Bzv. kor- 
jnanyfotan. ny. varm. to}egyz6 
cxvegye ' 5 

KiJrjegyzoseg 2 

Maricmosztral ktfhauya. 
kof.t. banyaiizeme 7 MARIAP6CS 

Hivatalos 6rdk; 

06tk6zaap tes 6s ra6saaros 
Cxompd Saaidor all. nnnepnap: 

8-li-ig, 

14— 15-ig. 

IX/ie— V/14-lg ;: 

,. . 8-18-ig. 

Ceak elOffzetfik resz6re: 20— 21-lg. : 

A gbdblloi egyseges hdlozat- 

hoz tartosik meg: 

Godollo, MdriabesnyS. 

■■ Arady Istvdn vit.6z, ny. labornok. 

Fenyvesi Nagy-ut li. 17 

Aszddi Rangya Fogyasztasl 

es Brt6kesltd Sz&vetkezet 

3. sz. fl6kja i 26 

Besnyt* penslo, tul. Galster 

Istvdn. Fenyvesi- foat 18 (nyari 

allomds) 9 

. B6dy Piroska maganzi, Damja- 

nick n. 81- (nyari allomas) 3 

Csaba Jenft kapneinus alya, ple- 

banos, Templom-E6r 1. 19 

Ecker Kalman ir^szerkeresk., 

Fenyvesi-na^yut 32. 32 

Elgner Perencn6 dr.-ne szul. 

Csengoi Palma gaadasaga, Dam- 

Janieh-n. 23. 4 

Fogyasztasl es Ertekesittt 

SzSvetkezet, mariabesny6i, 

.Besnyfii F6-ut 20. ■ 10 

HegyesI ddzsef keresk. tan , 

Fenyvesi N;igy-nt 13. (nyari allomas) 

\ 16 

Hody Janos dr. vitiz, figyv6d 

(nyari allomas) 28 

Lachnit Karoly kir. kSzalapit- 

vdnyi ig., -Fenyvesi Na^y-iit. 34.18 
Laszlo Jenii, a P6nzint6zeti Kok- 

pont osztalyigazgatoja, Fenyvesi 

Ifl-at 12, (nyari allomas) 33 

IHaxlm Erno m. kir. ny. earedes. 

Fenyvesi Nagy-iit 33. (nyari allomas) 

22 

Nadasdl Baan Achilles dr., 

a P6nzlnlezeti K87,pont Igazgat6ja, 
> Fenyvesi Nagy-nt 17. (nyari allo- 
mas) ..'■.. 12 
Neszveda Antalne ttzv. viasz- 

gyertyafintfi 15 11 

tanit6 
9 
Dara Albert szikvizgyaros (iizem- 

ben: IV/1-X/l-ig) 8 

Egyed JozseSne 6zv- vegyes- 

keresk. 5 

Feremcrendl zarda 1 

Horvath Peter m. kir. posta- 

mester 2 

Kovacs Jozsef vend6gliis 10 
Postahlvatal (TaviratkozvetitO) 

■ .,' 13 

Simon Erzsebet postak6zbesitd 
3 
So6s Janos rflftis^ovidaru- 6s 

nagykeresk. > 4 

Szalay liana m. kir. postakiado 
12 
Szent Ferenerendl Zarda 

FonKkseg kirendeltsege, 

vasuti allomas -7 

Varga Vital r.k. p!6banos (Plebania 6 hiva'tal) 

MARIAHALOM 

(lasd Csolnok) 

MARIAHAZA 

(lasd Spit) 

MARIAKALNOK 

(lasd Halaszi) 

MARIAKfiMfiND 

Hivatalos 6rdk: 

■*•_. SSf 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetftk r6sz6re-: 20— 21-ig, 

Cse n d5rtf rs par ancsnoksag, 
m. kir. 9 

Fanszt 1st van vend6g;0s 4 

Gnnderlach GyiSrgy tojas 

keresk. 2 

Jegyzoseg 1 Vasamap 6s 
tinnepnap : 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. , 14— l&-ig. 

Csak elfifizetflk resz6*re : 20— 21-ig. 

Csendorparancsnoksag* 
m. kir. 2 

fillop Lajos fSldbirtokos 6s ha- 
saonb^rlo, szesagyaros, P6cspetri 3 

fngber Ferene termenykeres- 
ked5 J 6 

Ktfzsegi elolj&rdsag, Maria- 

Kiizsegl eI61jar6$ag, Pocspetn 

(nyilvauos) 7 

Sftndor Jozafat Smnt Basil 

Rendi gor. kath. 3&lk6sz 8 MARIA-PUSZTA 

'(lasd P6cs 6s Somogyvar) 

3JAKI-MAJOR 

(lasd Bucsatelep) 

MARKASZEK 

Nyilvdnos tdvbeszelo allo- 
mas a kozsegi eloljdrosdgndl 

(RlSfizetOket lasd ipp) 

MARKAZ 

Hivatalos ordk: 

H6tk6znap; iiUT1 epnap: - 

.8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— !8-1g. 14— lo-ig. 

Csak elflfizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 
Ehrllch Miksane ozv. gazdal 

kodo 3 

Kleler Jdzsef all. el. isk. igaz- 

gat.6 2 

Kttzsegi eldljarOsag 1 

MARKOTAB0D0GE 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds 
a kozsegi eloljdrosdgndl 

(Kony 2. sz. clOfizetO.) MAR0CSA 

'" (lasd Bellye) 

MAROSBORG6 

(ldsd Borgrtprtuul) 

MAROSFELFALU 

(lA^d fclKiifjzregen) 

MAROSFO 

Nyilvdnos lavbesteW 
allomas. 

Hivatalos 6rdk: ' 

Hetkoznap- 8-1.2-ig, 
1<— 1B-ig. Vasarnap ^s 
iinnepnap: 
8-11-ig, 
14— 19-ig. MAROSHfiVIZ 

Hivatalos ordk: 

7-21-ig, . 
Aba Hugd gozfiirisz 10 

P. Abraham Mlklos plGbanos 
43 
Allami iitmesterseg,Tn. kir. 
3 
Banff yltirdo, tuI.Godemesterhazai 

ErdOuradalom r.~t. (iizemben:' 

'lV/l-IX/30-ig) 28 

Bltttner Izldor 17 

Bltltner Marton vas- is fuszer- 

keresk. 34 

Csendorttrs, m. klr^, 14 

Cslkl Istvanne m. kir. posta-- 

dijnok 15 

Cslszar MIkl6s dr. orvos, 

Horthy Mjkl«s-n. 71. 22 

Czell Frlgyes es Flai r.-t. 

stir-, saesz-, bor- 6s szeszes italok 

luvgyiiiladra 13 

Davldovits Istvan fakere.sk. 23 

D6salstvan primorfOszolgabiri 

_ 32 

Dusa Valer fakeresk. 20 

Erdofelttgyel6s6gl klrend.. 

m. kir. . 55 

Grab Mor 5 

Hadliizeml katonal parancs- 

nok 24 

Hangya raktar 9 

Korvath Sandor 29 

Katonal ep- es hatosfigok : 

Honviid buvonnlasi kfizpont 27 

Kertesz Dezsfi igazg. 16 

Kiss Ferene inarosli6vizi«flangya» 

sEiiv. iigyv. jg. 35 

Kopacz Ferene elelniiszer- 

rakta'f 30 

Lamm Elemer 50 

ILebovits M6r fakeresk. 30 

Lederer Adolt dr. orvos 31 

Alaroshevlz kttzseg eloljaro- 
sagu 4 

Marosvasarhelyl Lesz'a- 

mftol6bank r.-t. fiok.1a 18 
IMarosvoIgyl Fatermelft r.-t. 
6 
Mav. allomas 33 

JMolnar Ferene 53 

Orszagos Tarsedalomblzto- 
sitA Intezet kivendtilts^ge 8 

Patka Ferene nemzeti iinallosi- 

tasi alaplol nyiU -iisilft, vas, flissier, 

. tenn^ny 45 

P6nzligyorl szakasz, m. kir. 

Postahlvatal, m. kir.: 

Felvetuli trtrem 40 

Fiijiu.k 1 

Taviratfelv6tel taThoszelon 42 
Vo]ialfelvigyaz6k 7 

Soovary Zend m. kir. alezredes 

Szasz Sandor mav. vend6glos 28 
SzoIgablr6i kirendeltseg 21 
„Transsylvanla" efterem 56 270 MiMm levien pfenzt kuldeni tllos 6s RocRazatos. *<*>*«****, : 

BORDY JOZSEF szUcsmester Bolyai-utca 9 . Tel.: 8-47 >i 
BORIPARTELEPr.-t., BSSg* Tel; 88,1-08 
CSABA-MOZGO, MAR 2!^™ L ^ Tel.: 89* ITjvurossy Bela fiSjegyzO 19 
LrmAnczy Istvan bor-, stir- 6s 

6gefcQlt saesaesitalot nagyban 63 
Urmanczy Jeromos 2 

Varga Ferenc vas-, niuazaki- 6s 

asvauynlajkert'sk. 48 

Walter. Istvan sor-, bor- 6s s 

szesznagykeresk. r 52 

Walter J end in. kir.' dohany- 

nagyarnda 38 

WariylkPal radio technikai cikkek 

6s fegyver keresk. 51 

MAROSOROSZFALU 

(lasd Magyard) 

MAROSSZENTANNA 

(lasd. Ma-rosvasarhely) 

MAROSSZENTGYORGY 

(lasd MarosvasarlielyJ 

MAROSSZENTKIRALY 

(lasd Marosvasarholy) 

MAROSVASARHELY 

Ejjet-nappaii szolgalat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivalalos oral: 

1. sz. postahivatal 
(Horthy MikUs-M 3.) 
ejjel-nappali szolgalat. 

2. sz. postahivatal 
(Sandor J.dnos-u. 6.) 

3. sz. postahivatal 
(Szent Gyorgy-Ur 25.) 

H6tkoznap ; 8-12-ig 6s 14— 18-ig. 

Vasamap 6s nnnepnap nem tartanak 

szolgalatot. 

Abraham Lajos f akeresk,,8zondy 

Qy.-ii. s. 44 

Abraham Laszld dr. orvos, 80r- 

haz-n. 7. 8-91 

Abraham es Weiss, Kossuth L.- 

u. 4. 3-42 

Acclpe Klaxa keresk. UgyntJks.. 
. Bz6chenyi-t6r 31. 7-80 

Adam Lajos v. bankig., Deak F.- 

n. 5. 6-88 

Addhtvatal, m. kir., Sz6chenyl- 

t6r 55. 6-04 

Adorjan Gabor ref. lelkGsz, 

Geese D.-u. 66. 2-57 

Adorjan Kalman ^.Hargita" . 

eeetgyar, Mussolini-t6r 40. 8-42 
Adrlal Blztosttd Tarsnlat 

vezerielugyelosege, Szfi- 

chenyi-t6r 7. , 4-76 

Agoston EIek kisjdkai, 6s Tsa 

konzervgyar, CaiHag-kttz 26. 4-67 
Agroferra, Kossuth L.-n. 7. 

Eladasi osztaly 2-73 

Igaag. 6s iroda 2-83 

Raktflr, Kinizsi P.-n. 6. 27 

Ajan Laszld tisatvlselo 1 , TOrOk- 

u. 4. 64 

Alblna Takarek es Hltel- 

Intezet marosvasarhelyi fi6kja, 

Ugron G.-t6r 1. 5-55 Allaml dohanyaruraktar, 

Bandor J.-u. 31. , 3-45 

DohanybevaIt6 hivatal kirend., m. 
kir.i Barosa G.-u. 4. 2-09 

Allaml eleml Iskola I. sz. , 

Sandor J.-n. 1. 6-14 

Allaml eplteszetl hivatal, 

TJgron G.-t6r 1. 38 

Allaml Iparl kttzeplskola. 

Bandor Janos-u. 18. 5-02 

Allaml kdrhaz, Horthy Mikl6s-iit 

6-19 

Gazdasagi hivatal, Istvan kir.-u. 2. 

8-59 

Jarvanykdrhaa, Sandor J.-n. 90. 

4-18 

8eb6szeti osztalya, Kb'teles Bandor- 

«. 30. 1-11, 1-31 

Tudobetegk6rhaz, SaridoT J.-n. 90. 

6-33 

Ujipfllete, Szent Istvan kir.-fit 2. 

6-59 

Allaml Leanyglmnazlum m. 

kir. Apaffy M.-n. 1. 4-90 

Allaml munkaktfzvettt6~ 

hivatal, Eb'tvOs j.-u, 4. 4-15 
Allaml Nemlbeteggondozd 
Intezet, Ugron Gabor-ter 3. 

7-81 
Allaml neplskola : 

ri. szamn. J6kai M6r-n. 30. 8-26 
TTT. szamu, Pogaraei Pap J. 

7-82 
V. szanui, Hid-B. 4. 8-25 

VII. azamn, gzant6-n, 87. 2-03 

VIII. szamu, Baross fl.-a. 28. 7-35 
Allaml m. kir. ,,K#r«sl 

Csoma Sandor** polgarl 

flulskola, Bom-ter 3. 4- 

Allaml tanlt6kepz«, m. kir., 

Bem-t6r 2. 4-03 

Allaml tUddbeteggondoz6i 

Bernady Gy6rgy-u. 6-56 

Allamvasatak, m. kir. 

AlIomaaf6niiks6g 3-H 

Forgalml fCneksigr, Ugron G.-t6r. 14. 
5-17 

FfitShs3 2" 

KOzati gfipkocal fiaeme, Ndmeth- 

«■ i. .. ' 96 

Andrassy-a. 70. 1-89 

MUlelyi kirendelta^ge, Palyandvar 
* 8-38 

03atalym6rn»ka6ge, Ugron G. 

terli. I-59 

Ferenc J6zsef-fit 2. 5-16 

Vegkitero iroda 8-17 

AUatorvosI hivatal tlsztl, lasd 

Varmegyehdza 
Anesel Antal fnvarozSsi vail., 

Eetvfs-u. e. 1-33 

Antal Imre, KBteles B.-n. 4. 6-71 
„ Arbor" Erdtflpar, Jfikai M.- 

n. fi3. 75 

Arczfalvl Janos, m. kir. posta 

ffiellenflr, Bernady Gy.-u. 55. 6-41 
Asvanyolajtelep, asvany- 

olajlerakat, Sandor J.-ir. 148. 
2-90 
Asztalos Denes magantisztv., 

Tordai-u. 1/7. 7-85 

Angnsztln Laszl6 tuzifakeresk., 

Rak6oai F.-n. 77. 5-09 

Baba Ml kids Hangya c6gveaet6 

lakasa, Bethlen G.-n. 25. 2-76 
Bacln Teolll dr. Ugyv^d,. Ber- 

zaenyi Daniel-u. 1. 6 

Bakay Zstgmond vitea m. kir. 

ezredes, Borsos Tamas-n. 4. 8-67 Ballnt Bal&zs kemSnyitotermek 
nagykeresk., Klastrom-u. 27. 

4-80 

Balazs Bela dr. iigyv^d, Baross 
G.-n. 12. 7-51 

Ballnt JTdzsef m. kir. ezredes, 
Mtmkaesy Mihaly-n. 12. 5-06 

Balogh Jozsel ffiszer es csetne; 

keresk., Dr. Geese DameZ-u. 27. 

3-61 
Balogh Rezsti dr. $gyv<5d, Mik- 

szath K.-u. 5. 18 

Banyakapltanysag, m. kir... 

Rfitvos-n. 2.. 1-71 

B amy ay Endre szikvizgyar, 

Saentgyiirgyter 11. ' 1-76 

Banyay Jeno foldbirtokos, Bza- 

badi-ftt 28. 7-87 

Banyay Lajos 6tterem, Horthy 

Miklos-u. «. 6-16 

Barabassy Albert dr. figyvSd. 
Sz6chenyi-ter 15. 3-92 

Barra Endrene m. kir. posta . 
tisztnd, Bethlen Gabor-u. 19. 8-08 

Bart ha Laszl6ne m. kir. posta 
s. ellenornO, Iekola-u. 11. 7-83 

Bartha Pal, Lajos kiraly-u. 8 

1-91 

Beosey Nandor g6p6szm6rnflk l 
Rak6cai-u. 19. 5-77 

Belkovlts Jdzsef cnkorgyarl 
felttgyeW, Baross G.-u. W. 4-65 

Benedek Laszlo dr. allatorvos, 
Geese D.-u. 32. 5-38 

Benktf LaszlAne «zv., B6lyai 
F.-u. 11. 2-28 

Bereezky LaszI6 export fast 
raktaroa/Tordai-o. 1/7. 07-85 

Berekmery 6s Csath butorne- 

let, Kossnth L.-u. 19. 4-63 

Berger Antal tfikBrgyar 6s uveg- 

1 csiszolda, J6kai M.-n. 68. 3-88 

Berger Emll, Bodohi-nt78. 3-86 
Berger Zellg fuszerkeresk., Bza- 

badl-n. 69. 1-63 

Berllnl Victoria Alt. BIzt. 

r.-t.ves!i6rfigyn., Sz6chenyl-ter. 47. 
4-39 
Bernady Gyttrgyne dr.-ne 

ttzvegy, Horthy Mikl6s-dt 7-86 

Beyer Tlvadar^pitOmeatei;, Geese 
Daniel-n. ,51. 8-93 

Blhaly Ferenc, Sandor Janos- 
n. 13. . 73 

BIley Ferenc mwo3vasarhelyi ta- 

karekp^nztar vezerig., R6zsa-k«z 11. 

8-49 

Bird Albln kdzg. egyetemi el6- 
ad6, Bernady GyBrgy-n. 11. 8-39 

Biro Arpad, Bzent Gy»rgy-t6r 8. 
3-51 

Bird Bela bankig. lakasa, Regi- 
baromvaear-u. 24. 4-42 

Bird Bdla m. kir. alezredea,' Ban- 
dor J.-h. 34/a. 8-97 

s. Bird Endre okl. mfirnOk, 
Horthy MikWs-iit 8-09 

Bird Istvan tuzifakeresk.^ VBrBs- 

marthy M,-u. 39. 46 

Bird Jdzsef, Kb'teles B.-n. 15. 

1-52 
Bird Jdzsel dr. flgyv6d, Sz6ohe- 

nyl-t'er 44. . 03-32 

Bird Mlhaly vHfe, «Egasz» ceg- 

vezetft, Bercs6nyi-u. 28. 8-81 
Bird Pal kflmuvesmester, Bzent 

L&szl6-n. 67. 8-77 Blum Gyula alt. keresk. iigyn., 

'SzeclittTiyj'-ter [). ■ 5-68 

Bodolla Ferenc dr. Kagoni, 

iigyviJd, -lokai M6r-u. 15. 6-90 
Bogdan 1st van dr. figyved, 

Geese D.-u. 37. " 1-19 

Bordy Jdzsef szUcsmester, 

Bolyai-u. 9. ' 8-47 

Boros es Gagyl keramia 6s 

agyaged^ayipar, Uj-n. 29. 8-74 
Botond Gyilrgy dr. bankig., 

Fttrdo-n. 4. • 5-66 

Bdrlpartelep r.-t., Mezfi-u. 17. 
88, 1-08 
Brandner Arpddnd posta 3. 

ellenornO, Borsos T.-u. 28. 6-87 
Brann Izor lakasa, VBro'araarty- 

n. 4. 3-74 

Breckner Vllmos Elsfi Bz6kely- 

fOldi'Gozszappangyar, Kossnth La- 

jos-u. 91. 4-20 

Bretter TIbor gabonakeresk., 

Ugron Gabor-t6r 11. 5-04 

Backer Lajos, Bz6chenyi-t6r 17. 
4-75 
Bdstya Marglt rtJvidarn 6s n6i- 
kalapkereak., 8z6chenyi-t6r 9. 

1-35 
BUrger Dezstf boroskrakk6i, 
vegy6sz, Sttrhaz-u. 2. 1-38 

BUrger Gytfrgynd boroskrakkol 
bzuI. Poeeatkd Katalin haziipari 
cikkek, Sz§chenyi-t6r 9. 8 

„Carmen" cipogyar r.-t. le- 
rakata, Sz6oheayi-t6r 39. 8-70 

Chill Zoltan dr. figyv6d, Geese 

D.-u. 8. 5-50 

„Corso** fllmszlnhaz, Egressy- 

a-n. 2. 60 

Csaba-Mozgd, Sz6ohenyi-t6r 65. 
89 

Csath Karoly mdhntorfizeine, 
SOrkaz-u. 13. 5-93 

Csatl Imre teherantdftivarozd, 
J6kal M.-u. 32. 6-89 

Cseh Gabor vend 6glfls, Dessewf fy- 
«■ *.. 8-20 

Csektf Elemdr szCnyeyttzIete, 
Szfeohenyi-t6r 33. 8-24 

Csendorseg, m, kir.: 
X. CsendBrkeruleti parsa^., Lazar- 
a. 1. 1-57 

Nyomoz6 alosztaly, Mnnkaosi M.- 
u. ao. 1-58 

Tbrzsgaedasagi hlratal, Dajos ki- 
raly-n. 33. 3-O8 

Ugy6sz, Geese D.-n. 49. 3-31 

Csendttr hlradd parsag, 

Lavotta I.-u. 66 6-77 

Osztalyparsag, Horthy MikWa-nt 62. 

« , L ^^ 

Orapars&gok: 

Horthy Miklos-ut 54. 1-61 

Marosszentgyflrgy 4-51 

Meggyesfalva . 6-23 

Repul6t6ri kU10nitm6ny parsag, 

Repliloter 02-22 

Bzarnyparsag, Hortby Miklds-ut 62. 

1-67 

Vasuti ttreparsag, KemSoy Zs.-n. 8. . Cslkf Laszld dr. kir. kOajegyzd, 
B61yai ft-u. 16. 7-50 

Cslky Emll vas- 6s asvanyviz- 
keresk., Ugron G.-t6r 12. 6-43 

Cslky Jdzsel ref. lelkSsa, Horthy 
Mikl6a-dt 5. 1-17 01 

s 

Oh 

Oh 

X 
3* 
O 
N i* 11 CSILLA ff els6 szfikelyfoldi cukorka- 4s csokoldd*Sgy6r 
Szdchdnyi-t«ir 60. Tel.: 5- 271 Ma/rosvdsdrh ely KSveteteseit jegolcsdbban CSISZAR ArpAd silittmester szBrmeiimliiizo, szSrmemegfitfftJB . EZSJ2Si , ,M.,Me 

„espresso" Tm. "Simon im Szeciienyl-ter 42. Telefon: 6-30 mimtm hangva Sz6khaz Szovetkezetek MarosvaBarhelyi Kflzpontja; Cslszar Arpad sziicsmester 

8z6chenyi-t6r 6. 2-96 

Cslszar Lajos epit6szm6riifik t 

6pittimester, ref. egyhazm. uiu- 

szaki e!0aU6, Bernady Gy.-u. 3. 
8-33 
Cslzmadla Istvan f6maruiizem, 

Sz6chenyi-t6r in. 4-22 CsomAs GyBrgy torv6nyh. f»V 
os ; Iskola-u. 23. 1-21 allatorvos. Csontos Janos P£<;i muvuk, Kali 

muvek silj. fobiaoniunybsa, mozo- 

gazd. ker. iroda, Sz6cheny \-ttr 17. 

7-46 

Lakasa, K«lcsey F.n. 2. 4-28 

Cukorgyar marosvasarhelyi, 
Toidi F.-u. 2. 83, 3-48 

Kaszin6 3-47 

Czell sttrraktar, Arany J.-u. 18, 
2-40 

Czltrom Albert lisztbizoni. 6s 
kepv. jogositott nagykeresk., B61a 
lriraly-u. 28. 1-04 

Czltrom Beia dr. iigyv6d, 
Bz6chenyH6r 21. 3-70 

Czltrom B61an€ dr.-ne, 
Katvin-t6r tt. 5.47 

Czltrom Lajos bfirkeresk., Kos- 
snth Lajos-u. 9. 67 

Czltrom Marton, fakeresk., 

; Zrinyi Mikl<»s-t6r 15. 92 

Czltrom Sandor, termeny-keres- 
kedelmi iigynttks., Kossuth Lajos- 
u. 36. ^ 3-87 

Danes ArpAd m. kir. postafelii- 
gyelii, Rozsnyai D.-u. 80. 6-11 

„Danubla <£ es Wien Varosi 
tosfto Int. vesertigyuoks., Kal.... 
ter 1. 3-64 

Darvas Mor es flat, Bemady 

py.-u. 13. 3-I8 Dudutz Antal borkeresk. 

Klasirom-a, 17. 53 

Dudutz Istvan, 8z6chenyi-t6r i 
4-56 

Duha TIbor dr. figyved, „„„ 
chenyi~t6r 11. 3-30 

Duna-Concordla Altalanos 
BlztositO r.-t. fofigyaSksege, 
Sze<;henyi-t6r il/a. 8-83 

Egyed Bela dr. seh6sz ssakorvos, 
rendel6je, Sa6<;henyi-ter 66. 6-80 
Lakasa, Zieiiy M.-u. 6. 6-81 

Elefaztt Maria, Csillagkiiz 9, 

5-83 David Istvan dr. kir. tszeki 

tanacselnok, Doak Farkas-u. 6. 

8-21 
David Ivan ir6 es hirlapird. 

J6kai M.-n, 47. 8-50 

David Janos gyogyszertar, Bk6- 

chenyi-ter 38. 77 

. Lakasa 1-77 

Demeter Ballnt fttfdgaz- 4s viz- 

veaeteki vail., B(ifyai F. u, 9. 2-61 

Demeter Marton Bijtfimester, 

RdkocKJ-u. 17. 5-76 

Demetter Jozsa lakasa, Teleid- 

u. m. 4-29 

Derzsy Zoltfin kouyv- 6s papir- 

kerosk., KoJyai F.-u. It. 5-18 
Detre es Tarsa baukiizlet, 8ze- 

Clieiij-i-ter 39, 3-01 

Deutsch Rela Fonfiifcre tisztv., 

Bemarty Gy.-n. 3. 6-51 

Deutseh Dezso drog6ria, 6z6- 

ehenyi-ler 51. 4-85 

Deutseh TIbor, Kispiac i. 6-26 

Dlamantstein 6s Tarsa vas-, 
mfls-faki 4s fesieklreresk., Hortliy 
Miklos-ut2. 3-90 

Dlamantsteln Henri eh, VorSs- 
niarty-u. 12. 6-46 

Dloszeghy Frzsebet posia s. 
eJlenflnrt, Eali6e?,i-u. .1.5. 7-64 

Dobos Kayoly l)firkeresk(«ltisfi, 
Ugron Uabor-ttir a-i. ' 8-43 

Doh&nyaruda m. kir. U^ron 
Gabor-ter 2S. 8"37 

Dohanyraktar, lasd Altami 

D^brentey Zolt&n, kisjakai 
Asoston KIek tisTYu-sa konzerv?vav 
ig»a?at6ja, 'JVleki-n. los. 8-27 

Dudleh MiklOs lakasa, Hortliv 
11. -lit 31. 8-87 Elek Janos butorgyar, Zriuvi 

M.-ti5r 4. ^_89 

Elekes es Kolozsvary rOvidaru- 
aagykeresk., bzeuhenyi-ter 44. 

2-30 

Elekes Jozsel, Kiss E.-n. 3. 6-18 

Elekes Lajos hentes, Sztchenyi- 

«r 54. 6-98 

Hentesuzlet, Sz^chenyi-t^r 44. 

7-98 

Lakasa, Arany J.-u. 19. 5-98 

Elekes Miksa, Kandor J.-u. 12. 

6-38 

Elekes TIbor fatermeltf, Kossuth 

L.-u. 83. 8-98 

Eleml Altalanos Biztoslt6 

' . veaeiiigyu., Sz6ehenyi-t6r 21. 

Eleml Iskola, lasd Allami 

Els« Magyar Altalanos Blz- 
tosltA Tarsasag, Bz6chenyi- 
ter 44, i_9o 

EnyedlSamu, Bz4c.henyi-t4rll/a 

4-11 

Enyedy es Fall nieszaros, lieutes 

es elelmiszer iialet, Sz^ukenyi- 

■t*r*. 4-13 

Enyedy Ferene fuszerkeresk., 

Kossiua L.-n. 41. 2-29 

Erd^lyl M6r dras, elrszoresz 6s 
JacszfcsrGsz, Sz6uhenyi-t4r 39. 7-96 

Erdelyl Magyar Gazdasagl 

■ Egylet marosvasarhelyi kirend 
K.M.G.F., Utuse D.-u. 39. 6-75 

Erdelyl- Ma gyar-Olasz As- 
vanyolaj r.-t. gyarcelepe, 
Baudot- J.-u. 39. 6-27 

Erdeiyi LeszamitolA es P6nz- 
valto Bank r.=t. marosvasar- 
helyi fiokja, Szech6nyi-t6r 20. 

95, 2-95 

ErdeJyt Part marostordavarme- 

gyei 6s limrosvasarkeJyi tagozata, 

Szeehenyj-t^r 23, 2-21 

Erdfelyl szikvizgyar, Deak Far- 
kas-u. 3. 1>85 

Erdelyl Szoelalls Szerv., lasd 
Varmegyehaza 

Erd£lyreszl „Hangya« Sz« 
vetkezetek marosvasar- 
helyi kbzpontja: Baiidor Janos 
n- 8. $1-96*' 1-97, 3-93 
5-40. 8-29 
Meggyesfaivi ipartelepe 3-97, 
4-45 
SSrhaz moai tarnaza 24 

Tipuslfiszcriizlete, Sz^elienyi-Wr50. 
5-13 
Tipus rnliaaati iizlete, Bz^clienyi- 
ter r>0. 5-14 

ErdofelUgyeloseg, m. kir., 
Geese Dani.el-«. 4. 8-13 

Erdolgazgat6sag 9 m. kir., 
Klasti'oiu-a. 33. 1-25 

Gepkocsiszin, Baross G,-a. 17. 

5-74 
Erndhazy Karoly id. kir, sza- 

zaios, Boj-sos T.-u. 18. 5-12 S&ndor JAnos-u. 8. * 1 -*»i £■•». 3-93, 

KirendeltB^ge : S8rh^z-u. 2/ ..... . ."34! ll»8 

PftszerUzlete : Sz6chenyi-t6r 50. .... 5-13 

k Ruhazati boltja ....... .-...'.*." 5-14 

Ipartelepei : Meggyesfalva ......]]! 3.97 Esztegar Tddor, Borsos T.-n. 2. 
7-74 
Serteshizlalda, Bandor J.-n. 89. 

7-73 
Fajborok plne^szete r.-t., 
Mikszatk K.-u. 1. 42 

„Fagul" 272 ■t., Hunyadi J.-u. 18. 
6-99 
Fakesch Janos bor- is stir- 
najrykeresk., Mikszath K.-u. 1. 

6-35 

Faready Elek dr. keresk. kiizep- 

lsk. ig., Bodor P.-sor 1. 5-85 

Farkas Balazs borbereki, vm. 
arvasz^ki elniik., J6kai M.-n. 22. 
7-88 

Farkas Dezstf keresk. ligyndks. 
es ffiszeriizlete, Kossatk Lajos- 
n. 93. 5-54 

Farkas Gyula borbereki 6s Tarsa 
k.f.t. fatermalfikj 6s keresk., 
Kinizsi P.-u. g. 6-73 

Lakasa, Kistemplom-t^r 1. 7-68 

Farkas Jozsef 6pit6sz, B61a ki- 
raly-a. 72. 4.25 

Fazakas Gynla fuszer-, rBvidarn 
kis 6s nagykeresk., Kossuth Lajos- 
«• 6. 8 . 22 

Fazakas Janos vaskeresk., 
Horthy MikJ6s-tit 20. 4-23 

Fazakas Zsigmond italkim6r6s, 
Sz6chenyi-ter 29. 8-48 

Fejer Karoly m. kir. esendOr- 
alszrades, lskola-u. IS. 1-43 

Fej|6r ifrd&n Bzeke'yfoldi hazi- 
sz6v6szet uzeme, 86'rhaz-u.4. 8-40 
Lakasa, Bzant6-a. 69. 8-51 

Fekete Andor dr. figyv6d, 
Ugron GHboi^ter 14. * QQ 

Fekete Janos dr. ugyv6d, Ugron 
Qabor-t6r 14, O90 

Fekete Mano, Horthy Miklos-dt 

1-09 

Fekete Mihaly drog6ria, Sz6- 

cheuyi-t6r 31. 3-80 

Fekete Miklds dr.tigy v6d,Ugroii 

Gaboi'-t6r 14. 090 

Ferences baratok rendhaza, 

Bz6chenyi-t6r 19, 8-19 

Ferfl- es Nblszabok Sztivet. 

kezete, B6lyai-u. 11. 7-69 

Feszt Lajos <rTag» vend6gI5, 

Iskoia-u. 10. 3-88 

Fodor Istvan m. kir. postaellen- 

6>, Geese Daniel-u. 22. 6-49 

Fodor Testv£rek butorgya., 

Bz6ehenyi-t6r 39. 2-33 

Fonelere Altalanos Blztosltd 

Intezet, B36ehenyi-t6r 41. 2-06 
Forgalmi adohlvatal, Horthy 

MikI6s-ut 15, 10 

Fo'lspani htvatal, Ugron Gabor- 

Mr 6. 7-00 

Foldgaz r.-t., lasd Nemzeti 
FOldmeresl leltigyeltiseg, m. 

kir., Ferene Jozsef-dt 2. . 6-86 
FOorvosl hlvataL lasd Var- 

megyehaza 
F6'szolgablr6sag, marosi als<5- 

jaras, Qecsa Daniel-u. 4. 6-45 

Fslsfijaias, Geese Daniel-n. 4. 6-44 
F0U{fyeszseg, m. klr„Wei-boezv- 

u - !• 7-25 

Fftvamhfvatal, m. kir.* Nag-y- 

al.omas 5-84 

Frledler Sandor dr. orvos, 

Bzechenyi-t6r 18. 7-47 

Frledmann Izsak dr. orvos, 

KCeles S.-u. H. 33 

Frledrlch Oavld, Kossuth 

Lajos-u. 28. 3-85 | Frltseh Izldor 6s fJa fuszer- 6s 
fest6kfizlet,8z6eheuyi-t6rl2. 4-82 

Futura a ma^yar sztivetkezeti k8z- 
pontok arulor'galmi r.-t. s»6kely- 
ibldi bevasarld kirendelts6ge, 
Horthy Mikl6s-ut 2. 1-18, 1-15 
Raktara, Kossuth Lajoa-u. 114. 

7-92 

Gabor Simon papirkaresk., 
Sz6,chenyi-«r 11. 4-62 

Gabossy Laszld, m. kir. flrnagy, 
Kistemplom-t6r 4. 6-78 

Gagyl Ferene Id., Thb'kSIy I.- 
u. aa. 8-75 

Gaal Pal vit6e, 6pit6szm6rnBk, 
Zichy M.-u. 3. 8 . 6 5 

Gal Gabor gazdalkodo 6s sers6s- 
hizlald, Iranyi Daniel-u. 10. 8-68 

Gal Lajos hentes 6s ni6szaros, 
Lajos kir-u. 98. 6-83 

Gall Sandor vitfe, m. kir. flrnagy, 
Bethlen Gabor-u. 8. 8-73 Galfalvy Gyttrgy dr. 

Kossuth Lajos-u. 9. 1igyv6d, 
4-77 Gallfy Istvan cukraszdaja, 

Bzechenyi-t6r 41. 7-66 

Gamentzy Jeno' dr. ugyv6d, 

8z6eheuyi-t6r 26. 4-5Q Gardos Pal gyarig 

GabOi-t6r 12. Ugron 
6-28 Gaspar Ferene, Koteles 
Ss-u. 24. 2-84 

Gazda Istvan burgonya lerakata, 
8s6ehenyi-t6r 52. 8-92 

Gazdak Blztosito Sziivetke- 
ze»e, vez6rk6pviselet, Sz6ehenyi- 
rtr 39. 6-68 

Gazdasagl feltttfyeMseg, m. 
kir., Ugron Gabor-t6r 5. 6-74 

General! Blztoslto fottgy. 
ndks^g, Horthy Mikl6s-iit 2, 

1-72 
G6pkocsiilzem, mav., lasd 

Allamvasutak. 

Gerendat G^za dr. m. kir. ffl- 
, beigydgyasz, Kossuth, L.- 
2-78 
Gergely G£za radiO- 6s villany- 
szerelesi vail., 8a6chenyi-t6r 57. 
6-31 
Gergely Jozsef dr. orvos, 
Kossuth Lajos-u. 14, 3-60 

Gerson Matyas fatermelfl, J6kai 

M,-u. e. 4-54 

Gldall IU^s dr. orvos, Eotvns 

J6asef-a. 1. _ 2-26 

Glanzmann Armln vizvezei6ki 

vail., Korz6-k8z 3. 93 

Godt Em8, Kossuth Lajos-u. 59. 
6-10 
Gombos Ferene sdraktara, 

Kossuth Lajo-J-u. 23. 6-48 

Gottfried Jozsel dr. tanar, 

" enyi-t6r 9. 6-61 

Gottrled Jozseine dr,-n£mal- 

ma, Fiirst-telep 4-73 

Gi>r«g Arpad m. kir. ezredes, 

K.vteles 8.-u. 10. 7-81 

GtfrUg kat. esperesl hlvatal, 

Jozsef-u. 23. 34 

Graff Ferene dr. orvos, 

826ohenyi-t6r 10. _ 4 

Grazel Andor eokorkafizlet, 

8z6ubenyi-t6r 60. 5-01 

Grosz Lajos, EStvfis J6zsef-n. 1. 
5-20 
Grossmann Erich m6rn5k, 

Horthy MikI6s-ut 14. 3-04 postal megbizSs utJQn szeflhetl be. Maro9vdsdrhely 1131 IC7 J MAV Hjvgtglos MenetJegvirodain Marosvasarhelgt: Ugron CflnoHft 4. Telefon: 82 
IDUjLi SialUtmanvoztisi FSoszlaly: BUDAPEST, tf. Gr6f Tglejcl Pal-u. 2. Telefon : 184-97 3 ** ^^AVA^^MKORZa^-filmszfnhazan Korx6-k6x. 
ToU: KERESZTESBELAIfJ. Kelmefest6, vegytlszlit6, vanyold «s gyapjufon6 uieme. 
Silet: Kossuth Lajos-u. 3. Telefon: 4-47 GySr: GANu.11. Telefon: 87* Gnlacsy Gynla galacsi, m. kir. 

nyug. all. JohadDagy, Szechenyi- 

ttr 31. v 5-30 

Guilds JenO keresk. k6pviselet 

es iigyn. iroda, Lajos kiraly-o. 37. 
01-9] 
Gyalui Pal gyogyszertar, 

Kossuth Lajoss-u. i. 3-91 

GyepesI Gytfrgy dr. orvos, 

Ugron Gabor-ter 4. 4-24 

Gyepessy Istvan fttszerkwesk., 

Kossuih Lajos-u. 104. 4-37 

Gyerak Janos f6marnfi»em, 
6puietvasalas, 16szerszamveret 6s 
evoeszkcizSk gyartasa. Kossuth 
Lajos-u. 116. 3-65 

Gyermekmenhely, m. kir., 
Bupyadi Janos-u. 24. 6-94 

Gybrgy Jdsesef dr. kir. fo- 
iigy6sz, Geese- Daniet-u. 24. 7-23 

„HadaprAdiskola" epltes 
vezetosege, Istvan kir.-u. 99. 
6-92 

Halasz Marton 6piilet- 69 bntor- 
asztalos, Fadrusz J.-u. 9. 5-28 

Hafmann Jdzsef dr. orvos, 
Regibaromvasar-u. 1. 41 

Haltrlch Gynla dr. orvos, 
HOTtby Miklos-ut 30. 1-54 

Hamlet tttkbrgyar, Arany 
Janos-u. 17. 52 

Hangya Szttvetkezet, lasd 
Krd61yi 

Haner Adolf sOrraktar, volt Lat- 
her, Sandor J.-u. 46 2-58 

Hanko Tibor dr. orvos, Knb'pf- 
ler V.-n. 7. 9 

Hann Ferene 6p. vail. Kalvaria- 
u. 20. 7-59 

„Harglta- c parkettagyar 6s ke- 
resk. k.f.t. e6gt.: Majlath 6s 
Finna, Szondy Gy.-u. 8. 5-49 Bargttai Gynla cukorkakeresk., 
Deak F.-t6r 4. 3-62 

Harmath Sandor fuszer- 
csemegekereek- Patfili t6r 4, 

7-45 
„HedvIg" malom Goldstein 
Testv6rek K. K. T., Kossuth L.- 
u. 9a. 2-45 

Hegediis Sandor talp, ' b6r 6s 
cip6szkell6kek keresk. Sz6chenyi- 
t6r 11. 8-09 

flelslkovtts Testverek,TeIeki- 
M.-u. 155. 4-72 

Helikon kttnyvkereskedes, 
6z6chenyi-t6r 43. 1-03 

Belmer Jdzsef, Bethlen Gabor- 
u. 10. 1-60 

Herczeg Gytfrgy, Bolyai F.- 

u. 9. 5-39 

Herczeg Istvan. banyam6rnSk, 

Deak Ferenu-ier 5. 7-78 

Hermann Janos gyogyszertar, 

Baeohenyi-ter 52. 39 

Hermann Jentf dr. orvos, Deak 

F.-t6r 10. 5-90 

„Hermes" nagykereskedes 

r.-t., Kossuth Lajos-u. 5. 2-12 

Herskovlts Jdzsef dr. orvos, 

Horthy MiklAs-ut 32. 8-16 

Htrseh Gusztav dr. figyv6d, 

Baross G,-u. 24. 6-21 

Hlrsch Simon dr. orvos, 

Kossuth Lajos-u. 42. 4-61 

Hoch Lalos p6kmester, 

Kossuth Lajos-u. 63. 1-95 

Hoehmal Frigyes, Kis Ern6-u. 4. 

8-54 

Holbach Sandor a Magyar Hir- 

detoiroda r.-t. kirend. vess., 

Bzech6nyi-ter 15, 8-75 

18 Hornyak Bela keresk. UgynBks. 
6s ingatlan forgalmi iroda, 6b£o- 
henyi-t6r at. OS-83 

Hornyak Bela, Borsos T.-u. 21. 
6-96 

Horvath Adam dr. m. kir. tiszti 
tOocvos, Kficeles 6.-U. 28. 3-94 

Horvath DezsS temetkez6si 

int6zet, 8z6ehenyi-t6r 3. 5-23 
Lakasa, Szent GyBrgy-t6r 3. 6-17 

Horvath f6nykep6szeti mfiterem 6s 

fotdszakkeresk., Szeehenyi-t6r 51. 

2-60 

Horvath Jen« dr. kfirhazi ffl- 
orvos, Ugroa G.-t6r 2. 2-35 

Horvath Lajos Hangya o6gvezetft 
lakasa, ThSkoly I.-u. 28. 2-74 

HorvAth Lazar fakeresk., Szent- 
gyHrgy-t6r 44. 2-10 

Horvath Zoltan 6p. vail., 
Kazinczy-n. 15. 3-26 

Hddy Alajos m. kir. alearedes, 
Baross Gabor-u. 1/a. 1-73 

Hnngarla kavehaz, Bz6ehenyj- 
t6r 48. 3-72 

„Hungarla" szallltasl valla- 
lat es keresk. ttgyn., tul. 

L6derer Emil, Kossuth L,-n. 28. 
1-27 
Hnszar Bela teheraut6fuvaroz<S, 

Horthy Mikl6s-dt 60. 8-80 

„lbnsz" Mav. hiv. menetjegylroda, 

Ugron G.-t6r 4. 82 

„ldeal" lllatszertar, 

8a6ehenyi-t6r 5. 1-32 

Ilonka Ferene dr. tigyv6d, 

87 J 6ehenyi-t6r 64. 4-12 

Imreh Ferene az Erd6Iyr6s7fi 

Harigyakif^pont ffititkara, lakasa, 

. Matyas kiraly-t6r 7. 2"92 

Imreh Sandor vit6z,tuzif anagyke- 

resk.. CsokonaiVit6zM.-u. 3. 7-67 
Incze Laszl6, Kossuth Lajos- 

u. 79. 3-84 

Inczedy-Joksmann Nandor 

uy. tflispau, R6gibaromvasar-u, 4 

3-21 

Interexlm rt., 8zechenyi-t6r 34. 

97 

Iparlelttgyeia, kerUletl, m 

kir., Sz6chenyi-t6r 76. 3-00 

Iparl es kereskedelml 
kamara, lasd Kereskedelmi 6s 
Iparkamara. 

Istvan Mlhaly dr. iigyv6d, 
8a6chenyi-t6r 2. 1-98 

Lakasa, Klastrom-u. 9. 3-68 

Iszlay Sandor szallitmanyozasi 
6s fuvarozi. Mah a ztag, Horthy 
Mikios-tit e. 8-36 

Iteliitabla, m. kir., Geese 
D.-u. 37. 7-24 

Elnoki titkat 7-29 

Ivanovlts Ivan, Malom-n. 22. 

5-52 

Izmael Marton gyogyszertar, 
Kossuth Lajos-u. 55. 1-30 

fzrael K. Sandor gflasfitfide, 
Horthy Miklos-iit 54, 2-56 

Izraellta hltkozseg, Iskola- 
■■1. 3-23 

Izraellta ortodox hltkifzseg, 
KnOpfler V.-u. 4. 5-08 Izsak Laios vaskeresk. 
Wr 2. SaSchenyi- 
2»05 Jakab Mano ig., Ko'teles B.-n. 12 
2-65 
Jakobovlts es Szalai, 

8aeehenyi-t6r 45. 3-05 

Janky End re, Erd6tyr6sei ((Han- 
gya-) iigyvez. ig. lakasa, Istvan 
kir.-ut sir 3-96 

Jarasbirdsag, kir., Werbficzy- 

Jarvanykdrhaz, lasd Allami 

kdrbaz. 
Jeney Attlla nagyenyedi, f«ld- 

m6r5, Mateosztag, Tisza Kalman- 

u, 50/a. 8-15 

Jeney Jentf magantjsztv., K8ny- 

ves K.-u. 4. 4-71 

Joos Andor dr. 6pitesz, Koteles 

B.-u, 7. 86 

Joos Andorne dr.-ne textil- 

nagykeresk., Sz6ehenyi-t6r 42. 

8-44 

Jnnger Marton, Kossuth Lajos, 

27. 5-27 

Kabdebd Kalman dr. orvos. 

Gr. Csaky I.-n. %6. 62 

Kabdebo Zoltfin es Tarjsa, 

erd61yi maszaki 6s gumtkereske- 

delmi tars., Horthy Miklos-iit 2. 

5-67 

Kadar Adolf, Tis^aKalman-u. 40. 

2-05 

Kadar Bezsff bfirgyari ig., Sz6- 

chenyi-t6r 68. 8-11 Z 
O ■ 

2 Kadarn6 Varrd Marglt k6zi- 

mnnka 6s iparmdvfiszeti rnQtermf, 
Baross G.-u. ll. 8-78 

Kakassy Sandor nyersanya?- 
keresk,, 8is6chenyi-t4r 59. 5-37 

Kail Jfizse! kocsigyarto- 6s janafi- 
k6szitomester, Arany J.-n. 3. 

6-34 
Kalman Oszkar, Kossuth h.- 

u. 17. 5-92 

Kantor Janos, Sz^chenyi-t6r 62. 

3-18 

Kapronczal Istvan m. kir. 

postaf5tiS2t, Geese D.-u. 73. 3-98 

M Karpat M ostyagyar, Szigethy 

Jen6, Sandor J.-n. 38. 8-07 

Kat. Nfil Mlsszld, Kossuth Laj< 
u. 2. 8-88 

Kathonay Istvan textil- 6s divat- 
aruhaz, feh6rnamuuzem, B61yat P.- 
u. 3. 6-42 

Katonal ep. es hatosagok 

Honved allomasparsag 

#4-58,4-59,4-60 
(Az alabb fel nem sorolt paranos- 
noksagokat az allomr.sparanosnok- 
sag kaposolja.) 

Honv6d hadaprddiskola parancs- 

noksag 7-60 

Bonv6d 61elmez6si raktar fi^krak- 

tara 5-65 

Honv6dkiBg63zit5 parsag 7-33 

Bonvfid l9V6utoparsag,Varlaktanya 

5-82 

Katz Adolf, J6kai Mor-u. 84. 3-57 

Kanesar Aladar autojavitomd- 

hely, Kemeny 2s.-u. 53. 3-56 

Kanesar OdSn meszaros 6s hen- 
tes, Bernady Gy.-u. 27. 8-23 Izsak Elem€r, B61a kiraiy-n. 96. 

1-07 
Izsak Lfpdt IQszer-, csemege- 
cukorkakeresk., Ugron G.-t6r 

1-92 
Izsak Le6, B6Ia klraly-u. 55. | Kelemen Jdzaef dr. gyermek- 

7-42 gyogydBB, Ugron G.-t6r 28. 5-64 Kazatsay.MlkI6s Idszerkeresk., 
Bethleo G.-u. 42. 5-71 Keletmagyarorszagl es Er- 
delyreszl Fttrdifk Sztfvet- 
sege, 8z6chenyi-t6r 66* 3-06 

Kerekes Janos favagdhzerne, 

Hidv6g-u. 40. 8-01 

Kereskedelml es Iparkama- 

ra, Erzs6bet kir.-n6-ut 1. 6-32 

Kereskedelml kifzeplskola, 
m. kir., Bem-t6r 2. 5-75 

Kereszteny Magyar Keres- lift 
keddk EgyesUiete, Horthy S 
Miklos-iit 2. 2-39 ^\ 

Keresztes Bela lestfigyar, Gat- U^ 
87 IM - 

Keresztes Bela II]. kelmefestC-, 
vegytisztjt<5- 6s vanyolotizeme, 
Kossuth Lajos-u. 3. . 4-47 

Keresztes Gynla szoba-, cim- 
lestd- 6s mazolo, Arauy Janos-u. 28. 
8-55 

Keresztessy Janos kadarmes- 
ter, Kossuth Lajos-u. 19. 4-08 

Kertesz Andor dr. ugyv6d, 
Bolyai F.-u. 7. 2-37 

Kerteszetl Felttgyeltfseg m. 
kir., 8z6ehenyi-t6r 6. 1-02 

Kleselsteln Kalman, Sz6eheuyi- 

Mr 7. 2-97- WtM 

Kllyen Sandor villany- 6s rid 16- m^ 

6zerei6si vallalat, Sz6chenyi-t6r 25. ^3 

8-25 ^ 

Kiss Andras 6kszer6sz 6s Iat- 3 

szer6sz, 8z6ehenyi-t6r 62. O8-I8 3 

Kiss Arpadne nagy-6skiskeresk., fli 

Eotvos-u. 2. 3-59 f0 

Kiss Bela kir. tfm6rntik, Rigo- «tf 

3-41 m 

Kiss Ern« kOnyvnyomda 6s b61yeg- mg 

20k6szitouaem, B61yaiF.-u. 4. 4-41 

Kiss Laszld dr. okl. banyam6r~ IQ 

n&k, m. kir.banyakapitanysagi tana* *C 

esos, Geese Daniel-u. 73. 7-30 tti 

Kiss Mlklds, a tSteauao Magyar "l 

KflolaJ r,-t. marosvasarhelyi figy- fj 

noks., Bzant6-u. 1. ., 6-91 3 

Klssgyttrgy Imre Hangya titkar, S 

TCrOk-u. 4. 4-07 y 

Klein Dezsfi dr. fogorvos, 3 

8z6chenyi-t6r 53. 1-79 *C 

Klein Izldor szQvetraktar, 

8z6ehenyi-t6r 23. 3-35 

Klosz Balint 6pit3mester, 

Bajza-n. 3. 6-36 

K6borl Janos dr. -Bgyv6d, 

Se6ehenyj-t6r 49. 6-82 

Kohler Kalman radi6- 6a vil- 

lanyszerel6si vallalat, Sz6'benyi- 

t6r 53. 3-52 

Kohn Gyula fakereskedfl, Bza- 

badi-u. 1. 4-06 

Kohn-nyomda, Sz6chenyi-t6r 81. 
5-43 
Kolozsvarl Takarekpenzt&r 
es Hltelbank r.-t. marosva- 
sarhelyi fiokja, 8z6ehenyi-t6T 89. 
2-41 
Kolthay Ferene vit6z, vea6r- 

ornagy, Geese Daniel-u. 60. 4-81 

Koncz Arpad bdrdiszmuaru, uta- 

zasi cikkek baaara, Bz6chenyi- 

ter 53. 2-71 

Lakasa 6s b&Tdiszm&ves Bzeme, 

Arany Janos-u. 13. 8-46 

Konderth Elemer dr. in. kir. 

pii. fogalmaz6, Sods Gabor dr. 

m. kir. pu. titkar, Kalvaria-a. 14. 

5-89 

Kondrath Jdzsel meehanikus, 

fegyver-, lesser-, 16poraruda, 

KorzokSz 17. 74 

Konkarenela f ilszerkeresk., 

Bis6chenyi-t6r 60. 4-16 273 Szem6|yazonossan^nalc. mind a belfofdi, mind a kulfofdi postahivatatofc elotti 
r^ Mmosvfeflriielol Leszamitolobank Rt Mnrosi/asnrhelu. ***££££ ZEZESET'* 1 ' fc I -82, 4-86 Maipsvasarhelyi Takarekpenztar r t. gggchgayj-tgr 8/4, Igazgatos&g: a>53.Titkaraa g , Leve- 
lezes: 72. ValtAosztaiy: 13. FJ6kok: Beszterce, Csfksze 
reda, G.vergy6szentmikI<»»,BIe»'ol>ftnd, Njgr&dgzereda NATEOSZ Szfillitmfinyozflsl irodfija i^r^f n Z^\.^et.%^ 

mm « — IP ^ » sz6 i m6st . koltaztetAst aepKQCSi val szakszeruen n. orszA «g DArmely reszebe KoppAny Tfbor dr. szfil6sz, 
nCgyogyasz, m.utGseb6sz, volt kli- 
nikai. tann.rseg6d, m. kir. ezred- 
orvosi Baross Gabor-u. 18. 2-14 

KArhAz, lasd Allami 

Koros IstvAn szab6saga, az o"sszes 
katonai 6s egyenrnhazati cikkek 
szakuzlete, Bzechenyi-t6r 16. 4-31 

KovAcs Albert „Oroszlan" ven- 
d6gl6, Geese Daniel-u. 16. 6-58 

KovAcs Andor gydgyszertar, 
Ungron Gabor-t6r 6.' 2-15 

KovAes Dezsff As Tarsa b6r 

keaztyttgyar, Marps-n. 12. 4-78 

KovAcs EIek dr 

J6kat M6r-u. 6. Leipzig Blrodalml VAsAr 

tiszteletbeli k6pvise!6je Av6d Ger- 
gely dr., Kalvin-ter 1. 03-33 , vaxosiorvos, 
4-5,7 Kovacs IstvAn m. kir. posta ob. 
tm., Apaify-u. 2. 7-39 

KotAcs IstvAn okl. m6rn8k„ 
6pit6si vail. Sandor J.-u. 4. 5-07 KoVAesy Albert dr. 

Deak Farkas-u. 1. kSzjegyzfl. 

1-10 KovAts Benedek ref. koll. tanar, 
Bolyai P.-u. 4. 3-69 

KlfrJegyzA'sAgi 
Jedd 6-85 

Marosszentanna 7-09 

Marosszentkiraly 6-24 

Marosszentgytirgy 7-31 

Meggyesfalva 7-08 

MeBfiesayas 7-07 

KovAry JAzsef gydgyszertar, 
8z6chenyi-t6r 22. 1-80 

KovAry Stefanla, J6kai Mor- 
n. 5. 4-91 

KttzegAszsAgugyl AlIomAs, m. 
klr., Sz6chenyi-t6r 12. 8-39 

KtfzellAtAsI felttgyelosAg, 
m. klr., Erzsebet kiralyn6-u. 1. 
1-23 

KtiZApfoku GazdasAgl Tan- 
IntAzet es MezAgazdasAgf 
SzaktanAcsadA Allomas, 
m.klr.,Bzechenyi : t6r 44/46. 7-94 

Kttzforgalml Repttlo'tAr, m. 

klr., RepSlfi-t6r 2-22i 2-23 
KiSzpontl szAlloda kavehaz 6s 

6tterem, tnl. sz. Vass DezsO, 

Bz6obenyi-te> 36. 5-86 

Ktfzut.1 gApkocsIttzem mAv. 

Iasd Allamvasutak. 
Krausz MArton lisBtrahtar, Deak 

Ferenc-t6r 12. - 2-11 

Krausz DAvId culrorkafizlet, 

Kossuth Lajos-n. 11. 1-46 

Krlzbal RAza in. kir, posta s. 

Sisztnfi, Kalvin-t6r 3. 4-43 

„Kultura" konyv-, papfr- es 

nyomdalr.-t. 8zechenyi-ter47. 
01-26 
KulturmArnokl hlvatal, 

m. klr., Sz6ehenyi-t6r 76. 4-00 KntI Endre fiiszer- __ „, 

keresk., Geese Darflel-n. 29. 1-83 - es ceemege- Kurthy JAzsef, Munkacsy-u. 10. 
1-22 
LaczkA KAroly k6nyv-, papir- 

kereskedes, Petfltl-ter *. 2-80 
Lakatos Sandor dr. ugyv6d, 
. Iskola-u. 29. 7-43 

Langos Lajos m. klr. posta ntf- 

szaki ellenflf , Vorrosmarty-u, 10. 79 
Lax Emll szallito, VfirBsraarty- 

u. i». 3_ 2 

Lederer Dezstf, • Klastrom-u. 23. 
i 6-79 

Leglklk«t«, lasd Malert 
Lfginann Izrael dr. fogorvos, 

Baross Gabor-n. 1. 5-29 

S74 Lengyel Alfred, textilaru nagy- 
keiesk. 6s ing-gyar, Kosautn Lajos- 
u. u. 49 

Lengyel IstrAn dr. m. kir. 

posta fogalmaz<5, kerulefci biztos, 

Kisfaludy K.-u. 6. 35' 

LeszAmltoI6 Bank r.-t„ 

8z6chenyi-t6r 11. 1-82, 4-86 
Lobenscbnss Jozsef m6mo"k, 

8z6ehenyi-t6r 26. « 5-81 

Lokodl Balazs fakeresk., 

Batthyany L.-n. 15. 2-43 

LomAsi erd6lpar r.-t. sz6kely- 

foldi uzemeinek kSaponti uzemve- 

zetfis6ge, Baross Qabor-u. 1 5-60 
Ldrlnczy BalAzs dr. iigyv^d. 

Geese D,-u. 29. 3«3Q 

Ldrlnczy IstrAn dr. tb'rveny- 

sz6ki bir6, Rak6czi Ferene-u. 21 
8-04 
L6'te Lajos dr. orvos, Horthy 

Mikl<5s-u. 3. 3-24 

Lovenstein Lajos ' dr. orvos, 

Sz6cbenyi-t6r 44. 4-49 

L«wy Ernd, Kossuth Lajos-n. 87. 

8-56 

L&wy Ferenc dr. rabbi, Baross 

Qabor-u. 20. 3-22 

Lflwy IMarglt dr. orvos, Baross 

-Qabor-u. 26. 3-28 

Maetz Ervlrt varosi mflszaki 

tanacsos, Bem-t4r 1. 3-82 

Magyar Iparos EgyesUlet, 

Hornby Mikl6s-iit 8. 7J52 

Magyar MegujnlAs PArtja 

marosvasarhelyi szervezet, Sz6- 

chenyl-ter 62. 5-80 

Magyar JVentzetl Bank firfk- 

int^zet, Bolyai F.-n. l. 1.55 

Fon«5ke 2-98 

Magyar VSrtfskereszt Maros- 

Torda megyel VAlaszt- 

inAnya 6s marosvasarhelyi fi<Jk- 

ja,, Geese Daniel-n..4. 59 

MahAz szAIlltmAnyozA, Iszlay 

Sandor, Horthy Mikl6s-tit 6. .08-36 
MajlAth SAndor lakasa, KSves- 

domb-11. 14. . . . 5-44 

.Malert" Magyar Ligiforgalmi 

■r.-t. kirend. RepBlflter 28 

Mandl IstrAn, R6gibaromvasar 

n- i«- 3-66 

Mandl Jozsef dr. orvos, 8 

chenyi-t6r 35. 6-1 

Marlaffy Lajos nagybirtokos, 

MarosszentgyBrgy 4-83 

MArk MlklOs dr. figyv6d, Petelei 

I.-n. 9. 4,27 

Markovlts GyCrgy, Bolyai F. 

u. 13. 22 

Marosszekl keksz- es teszta- 

tlzem Dudicb. Mik]<5s, Horthy 

Mikl6s-tit 56. ' 5_gg 

MarosszentgyOrgyl tegla- es 

agyagArngyAr r.-t., Ffirst- 

tel «P - 3-27 

Mar os tor da vm. es Maros- 

vAsArhely thj(. sz. kir. vA- 

rosi AllattenyeszW Egylet, 

Geese Daniel-u. 4. 6-97 

Maros-Torda vArmegye es 

MarosvAsArhely thj. sz. kir. 

varos Vitrei sz6ke, Geose Daniet- 

n - *• 5r21 

MarosvAsArhely es Vldeke 
Ipartestltlete, SE6ohenyi- 
t6r 60. 4. 6Q 

^E ?^ 8 * 1,11 ®^ 1 CIpogyAr, 
Bojrlparl Kereskedelttl 
k.l.t., B61yai F.-u. 4. 8-96 1 MarosvAsArhelyl lzr. hltkdz- 
segek soc. Ugyv., mint a 
Magyar laraelitak Partfogo iroda- 
janak korzete, 8z6chenyi-t6r 66. 
7-99 

Marosvasarhelyi kenyer- 
gyAr, Borsos T.-n. 9. 5-58 

MarosvAsArhelyl ker. orvos 

kamara, Horthy Miklos-fo 20. 

8-05 

MarosvAsArhelyl klslparo- 

sok butorcsarnoka, Sz6- 

. chenyi"-t6r 65. 6-47 

MarosvAsArhelyl K«jzhaszna 

TakarekpenztAr r.-t., 

Horthy Miklos-iit 18. 2-93 

MarosvAsArhelyl kttzsegl 
ktfzfgazgatAsl tanfolyam 

Erzs6bet kiralyo6-a. 3. 6-t 

MarosvAsArhelyl LeszAml- 
tolO bank r.-t., 8z6ch6nyi- 
eer 11. 01-82, 4-86 

MarosvAsArhelyl Takarek- 
penztAr r.-t., 8z6chenyj-t6r 2. 
Aruraktara, Sandor J.-u. 77. 2-32 
Titkarsag levelezfis 72 

Valt6-osztaly \2, 

Vez6rigazgat6 2-53 

MarosvAsArhelyl Vendegltf- 
sokes ltalnterdk tArsulata, 
8z6ehenyi-t6r 30. 8-72 

Marosvldekl Malomtparl es 
Keresh edelml VA11. k.f.t. 
Orban 6s dr. Faikas, Kossuth Lajos- 
n. 93. 07-57 

MArton JAzsef m. kir. posta s.- 
ellenor, 8zeohenyi-t6r 7. 8-76 

MArton LAzAr, 8z6ehenyi-t6r 20 
4-35 

„Mateosz" Magyar TeheTantrt (a- 
varozfik Orsz. K8zp. Sz«v. kbrzet- 
vezet0s6g, Sz6chenyi-t6r 39. 1-14 
8zaHitmanyoza.3i iroda 94 

M£v. vasutl AUomAs, Iasd 
Allamvasntak Mayer MlhAly csengerl haztn- 

lajdonos, Pazmany P.-n. 1. 3-77 
HizlaIdaja,MarosszentgyOrgy 6-67 

Meggyesfalva csendorseg, 

lasd Csendfirs^g, m. kir. 
Meggyesfalvl Gffztegla- es 
CserepgyAr r.-t^ Meggyes- 
falva &BJ 60 

Meggy est Hermann, Sz6che- 
nyi-t6r 66. 1-74 

Mendel S Amu el bOrkesziyfiuaem. 
Gynlai Pal-u. 15. 1-86 

Ment« AIlomAs V.O.M.E. maros- 
vasarhelyi kirend.', Kazinczy-n. 1, 
1-06 
,Merkur" r.-t. angro- 6s detail- 
keresk., 8z6ohenyi-t6r 45. 5-U 

Mestltz MlhAly *s flal vam- 
malom, bntor- 6s tftzifaraktar, 
8zondi-a. 10. 1-12 

Mestltz MlhAly dr. orvos, Bolvai 
F.-n. 15. 3.49 

Metz Is tv An dr. orvos, Gr6f 
Csaky S.-u. 9. 3.53 

Mezel Gynla ffiszerfizlet, BztSche- 
nyi-ter 2. 3-29 

MezdgazdasAgl Tejlparl 
Szaklskola es Tejgazda- 
sAgl SzaktanAcsado MlhAly IstvAn testil-, kOtb'tt- 6s 
rovidarunagykeresk., 8z6ohenyi- 
t6r 45. 2-44 

MlklAs Ferene g^perflre beren,- 
dezett hordo-, cgfinak-^ si- 6s sport- 
arn tizeme, Kossuth Lajos-u. 21. 
4-79 

MlklAssy Bela fatermelfi, nagy- 
keresk. 6s autdbuse vallalat, - 
Rakoczi Ferenc-u. 2. 1-41 

MlkO IstvAn dr. Ugyv6d irodaja, 
8zechenyi-t6r 55. . . 1-48 

MIkA LAszIA Maros-Torda vm.ffl- 

iBpaoja, Ugroii G.-t6r 5. 1-50 
„Modem".nyomda, Sz6chenyj- 

t6r 36. 7-76 

MolnAr Testverek divatkeres- 

kedfl, 8z6chenyi-t6r 33. 3-17 
MAzes MArla tftaifaraktar, Ceil- 

lagkoz 12. 2-27 

Mult JAzsef ipari 6s keresk. kep- 

viseletek, Kossnth Lajos-n. 2. 

8-30 
Mnnkakainara Hlvatal, 

8z6ohenyi-t6r 44/46. ' 6-86 

MnnkakOzvetitd hlvatal, 

lasd allami. 

Mura JAzsef dr. iigyvdd, SzS- 
oheDyi-t6r 33. 5-46 

Mura SebestyennA ttzv. posta- 
tisztviselfinfl, Lazar V.-u. 6. 4-19 

Musea GAbor dr. figyv6d, Bor- 
sos T.-u. 15. 4-36 

Mailer Viktor vas- 6s femBntflde, 
Wessel6nyi M.-u. 19. 4-89 

Mttlner Ern« fatelepe, Szabadi- 
dt5. ■ 7^5 

NAM All JAzsef, Deak F.-ter 4/C. 
6-07 

NAftAll SAndor term6ny-, gyU- 
mo'los- 6s zSIds6gkeresk., lUgron 
Gabor-t6r 26. 8-66 

Nagy A. SAndor kaali, Shell 
k^olaj r.-t. bizom., Horthy MikliB- 
«• 6- 5-59 Nagy Dezstf festekflzlet, 8a6ohe- 
nyi-t6r 28. J-88 

Nagy Ferenc, Mikea Kelemen- 

u. 13. 1-84 

Nagy JAnos fabereBk., Tisza Kal- 

man-dt 40. - 8-82 

Nagy Jen<f gy<5gyszertar, 8aent- 

gybrgy-t6r 2. 2»17 

NagyJenfi m.kir. postafflfelfigye- 

16, Geese D.-n. 51. 3-20 

Nagy MArton fest6kkeresk.. 

KoredkOz 1. 8-13 

Nagy SAndor, 8andor Janos- 

o. 59. 5.88 

Nagyszebenl AltalAnos 

Takar AkpAnztAr marosvaear- 

helyi fibkja, Kalvin-t6r 1. 3-33 

Nemes Dezs« radid villamos- 
sagi szakUzlet, Bolyai F.-n. 4. 6-52 Nemes Marosmehtl 

gyAr, Sandor J.-u. Vegyl- 
5-32 ..__..„_.__ Al- 
kir., SzSohenyl- 

07-94 

-— -«««™«— J i. VegyklsAr- 
letl As TejklsArletl AIlo- 
mAs ™. klr., Sz6ohenyi-t6r 66. 
. 7-93 Nemes-Nagy .ElemAr «IbusB», 

Colis Express, Ugron Qabor-t6r 14. 

3-12 

Nemeth M. kereak., 8andor 
Janos-n. 7. 3-43 

NAmethy LAszIA ra. kir. posta- 
f6m6rnOk, IV. 6p. oszt. vez. lakasa, 
Deak Farkas-n.ll. 5-00 

Nemzetl foldgAz r.-t., Sz6ohe- 
nyl-t6r 49. 1^2 

Raktelepe, VUrOsntartby M.-u. 26. 
8-89 

Nemzetl MnnkakOzpont 
helylszervecet* Koasnth Lajos -, 
n.22. _ 7^4 Iggzolflsara uflltson postal teazol6Ieayet. Marosvdttdrfreljj DIT7 IctiffaM kelmef ests-uesytlsztita 6s ufinyoWizeine, Qjfc 

Rl ■ ^L ISlWflll Rltz-telep 2. Telelon: 98. Telelons [ |J#%|F 

m mK » ."- 1 — P-^ m w ^ m m m FI6kok : B61yal-u. 2. $s PettEIl-ter 2. TeL* 2-S8. --^ B ^^ ■ Rosenfeld J. Jerrif textfil-nagykereskedes 
Szechenyi-t6r 20. 1^ i Nepmttvelesi blzOttsag Ma. 
rosvasarhely thj. varos, 

Bz6chenyi-t6r 66. 2-87 

Nepmuvelesl blzottsag 
Maros>Torda vm. R6gibftrom- 
vaaart6r 24. 5-34 

M NI16*« akkumulator 6a villamos- 
sagi.r.-t. k6pv. cegtul, Geller Kal- 
man, Koasuth LajoB-u." 28. 5-24 

Novak Istvan textilkeresk.,- 
Szanto-n. 3. : 6-06 

Novak Laszlo, mint a Magyar 
Etiriparj NyerBanyagbeszerztt 6s 
e oszt<5 r.-t. Maros-Torda vm. bi- 
zom., Kossuth Lajos-u. 108. 48 
Lakasa, Kossuuh La]os-u. 98. 7-65 

Novenyegeszsegtigy I kSr zet- 

vezetd, m. klr.» Jozsef-u. 4/a. 

7-62 

Nnssbanm Lajos, B61a kiraly- 

u. 23. 6-36 

Nnssbaum Testverek, 8a6che- 

nyi-t6r 41. 2-20 

Nnssbaum zslnorgyar, Megy- 

gyesfalva 4-44 

Olah Istvan es Janos vas- 

keresk., Sz6chenyi-t6r 6. 47 

Olah RObert g6p6szra6rnak (Nagy 
Karoly nt6da) kozp. fTU*-, vizv- 
seerelfl vallalat, Koasuth L.-n. 25. 
2-72 

Olasz Bela 6s Kiss Laszl6 aut6-, 
kazan- 6b gepjavitomUhely, Csoko- 
nai Vit6es' M.-u. 3. 7-84 

Olasz Mlhaly cukorkanzlet;, Bolyai 
F.-u. 4. f 6-09 

Ollmpla Sport, 8z6chenyi- 
t6r 45. 2-86 

Orban es Farkas dr., Maros- 

vid6ki Malomipari 6a Keresk. Vail. 

k.f.1;., Kosauili Lajos-u. 93. 7-57 

Lisztraktara, Kossuth LajoB-u. 87. 

7-89 

Orllk J6zaef dr. orvos Mr- 
gyogyasz, Petfifi-u. 5. ' 4-38 

Oroszlan Gabor varosi g6efurdfi, 
Kossuth Lajos-u. 106. 7-79 Orosztany Dezs© m. kir. rendo> 
ififelugy., Bethlen Gabor-a. 38. 

4-33 

Orsz. Magy. Idegenlorgalml 

hlv. klrend., Sz6ehenyi-t6r *>5. 

2-94 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

SftO Intezet maros-vasarhelyi 

keriileti p6natara, Sandor J.-u. 11. 

6-20 

FCorvoaa 6-54 

Orvosi rendeloje, Gr. Csaky-u. 21. 

8-34 

Osvath Karoly gyogyszertar, 

Geese D.-u. 1. 17 

Osztalymerntf kseg, mar., lasd 

Allamvasutak. 
Ollerer Janos MjelMt tfi'zifa- 
nagykeresk. 6s 6pitkez6sianyag- 
raktara, Koronkai-u. 10. 03^-53 

Ollerer ke^azet, Koronkai-ut 10. 

3-53 

©tves Bela m. kir. postamernOk, 

RigOrU. 4. 5 

Padar F. Karoly eukorgyari 

feliigy., Sz6(snenyi-t6r 62. 54 

Pal Sandor koporsi- 6s butor- 

a3ztalos,Szen1;gySi-gy-t6r28. 3-58 

Palffy Janos p6kmeater, Bator ta- 

Dor-u. 7. 7-41 

Pall SAndor keresk,, Horthy 

M.-oit 78. 5-96 

Panajoth Albert esillar-, (6m- 

aru-, redOnygyar, Sz6ehanyi-t6r 19. 

8-31 

Papp Denes r(5m. kat. fiunevelfi 

int. ig., Klastrom-u. 16. 51 

Papp Istvan dr. %yv6d t 

chenyi-t6r 5.. 7-53 

18* Papp Janos dr. m. kir. caendCr- 
ezredes, Deak F.-u. 11. . 8-76 

Papp Sandorne posta seg6d- 
ellenSrno, Koteles S.-u. 1. ■ 7-72 

Paula illatszertar, Sz6chenyi- 
t6ir.55. 5-22 

Patrovlts Kalman okl. m6rnfik, 
Sz6ehenyi-t6r 26. 05-81 

Ziehy M.-u. 6. 06-81 

Pax*' kOnyvuyomda, 8z6cheDyi- 
t6r 28. 2-86 

PenztlgylgazgatOsag, m. kir., 
Geese D.-u. 43. 6-02. 6-03 
Bzaravevfts6g, Geese D.-u. 39. 4-88 

PenzHgyort szakasz, m. kir., 

Sandor J.-n. 6. 2-77 

Perfekt" Zavada Karoly ir6g6p- 
szakBalel-e 6s javitomuhely, Bolyai 
F.-u. 7. 2-25 

P6terffy Istvan dr. orvos t 
8z6chenyi-t6r 32. 4-14 

Peterfy Laszlo dr. kibfedi, ffl- 
orvos, fiil-, orr-, torok-,g6geszak- 
orvos. Rozsa-kbz 2. 2-86 

Pethes Jozsef ■veg'yite^In6kek , ' 
el6alllt6 1lKem6nek, olaj. benain- .. 
raktaranak eladaai 6s alt. kepviae- 
-leti irodaja, Sz6chenyi-t6r 17. 

5-15 
Petri iJozsef szallitasi vallalata, 
Arany J.anos-u. 16. 4-96 

Petri Karoly, Gr. Csaky-u. 1. 

1-53 

Petri Santa hentesflzlet, 

chenyi-t6r 21. 3-40 

Lakasa, Arany Janos-u. 36. 3-71 

Petrlcs Sandor gnmivulkanlzal6 

iizeme, Sz6ohenyi-t6r 26. 4-93 

Plellermann Samn, B61a kiraly- 

n. 68. 5-48 

Platz Ferene kBnyvkOtfi, Bolyai 

Farkas-u. 11. 8-41 

Plutz JAzsel dr. ugyv6d,. Deak 

F.-u. 4. 1-84 

P6esy LaszIO m. kir. ezredes, 

Hunyadi J. -lit 67. 5-97 

Polgarl Ilulskola, ldsd All ami . , (lasd az - elflz6 hasibon) 
8eg6dhivatal 2-00 

IV. 6p. osztalyvezetfl, N6methy 
Laszlo po6taf6m6rn0fc 6-00 

Lakasa, Leak Farkas-u. 11. 5-00 
Maszer6szek 1-20 

Vonalmester 1-16 

Vonalfelvigyazdk s 7-34 

Palyaudvari 6p. raktar 6-05 

Garage 2-47 

Posts m. kir. reptiloterl 
radI6klrendelts6ge : 

Ad6haz, Andrassy-n. 7-37, 7-38 
Iranym6r0 allomas, Reptil0t6r 

Dzemkdzpont, Eep1ll6t6r 7-49 
Procidentia BlztosltO r.-t. 

marosvasarhelyi ffiiigynSkaege, 
8z6ehenyi-t6r 2/4. 7-56 

Raab Erafr uveg-, porcellan- 6s 
haztartasi cikkek szakualete, Bz6- 
chenyi-t6r 41. ^ 2-81 

Rank 6 b5rfeldolgoz6- 6s kesatyu- 

k6szitOUzem, Kossuth Lajos-u. 108. 

y ■ ■ 1-56 

Reder Ferene, Koteles S.-u. is. 
2-08 

Reformatns Kolleglnm Igaz- 
gatosaga, Bolyai F.-u. 4. 5-53 

Reformatns polgarl leany- 
Iskola IgazgatOja, Horthy Bzent-GyfirCT- 

Rnbln Vllmos textilrafetar, Sae- 
chenyi-t6r 38/30. 1-64 

Rublg LaszlO, Jokal M6r-u. 55. 
4-74 

Raszthl Endre dr. varosi orvos, 
Sz6chenyi-t6r 43. 2-67 

Salamon Bela> Csillag-kOz 6. 

4-68 

Sallak Andor ny. postafeltlgyelft. 
Lazar V.-u. 3. 3-46 8-95 

Bolyai 
78 Rothmann Jozsel dr^ 

kir.-n. 72. Lalos 
8-45 Samson Ferene* 

t6r 9. Bzent Gyflrgy- Pop Remus dr. fi gyved, 8z6- 
chenyi-ter 44. 3-32 

Popper Hugo dr. orvos, Kossuth 
Lajos-u. 71. 2-02 

Postablvatal, m. kir., Maros- 
vasarhely 1., Vilmos caasaar-u. 3. 
Felv6teli terem 1-18 

P6n8M iroda 1-01 

F6b6nztlr 1-44 

Gazdaszat 5-95 

Hivatalvezetfi 6-57 

Hivatalvezetfl lakasa 2-01 

Hivatalvezetfi helyettese 81 

Mozg6posta 6s helyi ellenOrzfi 40 
PostaosztalyvezetB 14 

Radidallomas , 2-50 

Eovatolds 57 

Tavbesa616- 6s radi6osztaly 2-54 
Tavbesz616 rendezfi 43 

TlV3ratfelv6tel 84 

TaviratkHavetitfi 36 

Tavirda rendezfi 32 

2. sis. postahivatal, Bandof J.-u. 8. 
1-87 
S. sz; ; ;i postahiVatal, SaentgyBrgy- 
t6r 25. 7-44 

Postalgazgatdsag, kolozsva- 
rl,n>. kir., marosvasarhe- 
lyi klrendeltsege, Vjlmos csa- 
szftr-u. 3. 

VezetO, SsaDfi Gusatav dr., posts- 

Jgazgato" 1-00 

Keiuletf biztosok 25 

(lasd a kdv. hasabon) Mikl6s-ut 7. 
Reggell Ujsag klad6hiv., 

F.-u. 9. 
Relszfeld Mlkl6s, Korso-ktiz 

2-13 
Reptildter, lasd Kozforgalrai 

repiil6t6r 
Rendfirkapltanysag, m. kir. 

8z6chenyi Istvan-ter 60i 

#5-41, 5-42 
Retl Gyttrgy dr. gyarig., Ugron 

G.-t6T 3. 4-04 

Rett J6zsel tiizifa- 6a I6eraktara, 

BzRbadi-u. 5. 8-64 

Revesz Bela, Keteies S.-u. 5. 

5-03 
Revesz Erntt kBnyvkeresk., 

Bz6ohenyi-t6r 47. 1-26 

Rlesz Albert dr. figyv6d lakasa, 

Koteles B.-u. 7. 1-47 

Ring es Lewi, 6pitkez6si anyag- 

raktar, Bandor J.-u. 13. 70 

Rlttmann Marton, Wessel6uyi- 
4-40 
Rltz Ferene aKulturpincea 

6tterme, Sz6ehenyi-t6r 65. . 68 

Rltz Istvan kelmefesto, vegytisz- 

tit6 6s vanyol6uzeme, Petofi-t6r 2. 

2-38 

Rltz^Istvan, Ritz-telep 2. 98 

Roedlger Jentt dr. nyug. orvos, 
alezredes, Rakooal Ferenc-tft 23. 
6-53 

from. kat. egyhazktizsegl 
polgarl leanylskola^ Horlhy 
Miklos-iit 12. 7-75 

Romal hat. glmnazfum, 
II. Rak6czi Ferene, Pazmdny P.-u. 2. 
50 

Romaneasca Bank r.-t., -Bz6- 
ehenyi-t6r 26. 9f 

Rosenf eld Jenff tax til- 6s szBvi 
fonalnagykeresked6se, Bz6chenyi- 
t6r 20. 1-65 

Lakasa, KOteles B.-u. 14. 63 

Rossmann Henrlk» cukorka- 
fizlet, Horthy Mikl6s-u. 6. , 5-73 

Rossmann Izsakvasudvar, Bzent- 
Gy»rgy-t6r 42. 16 

Rossmann Marton vasfiatet, 
Malom-u. 24. 2-49 

Rothbart Laszl6 ssappangyar, 
Mik6 I.-u. 1. . 6-40 

Lakasa, Bethlen G.-n. 16. -5-62 Samson JOzsel dr. fogorvos, 
Horthy Mikl6s-B. 14. 3-16 

Samson Sandor utoda, szalll- 
lasi vallalata, Bz6chenyi-t6r 60. 31. 

Samuel Samuel dr. orvos, 
Bzantd-u. 5. 5-33 

Sandor La Jos vamszaki tanaosos, 
J6kai M6r-u. 3. , 21 

Sehttller Mlksa 6pit6sianyag- 
keresk. Bandor J.-u. 8ft. 4-17 
Lakasa, Thbk«li Lmre-u, 1. 55 

Sehmldt Bela dr. orvos, Jgkai 
M6r-u. 4. 11 idaeyar, Schronk Lajos dr. 3gyv6d, 
Geeso D.-u. 23. ' 5-85 

SchUnteld Lajos dr. orvos, 
Horthy Miklos-iit 81. 2-42 

Sehtile Andras f6maruuzeme, 
B61a kw.-dt 4. 8-28 

Schwarcz Jenft dr.- szuI6se-oB- 
orvos, Ugron G.-t6r 5. 5-56 

Schwartz Adel, Koteles 8.-u. 13. 
\ 3-78 

Schwlmmer Jen«» Kossuth La- 
jos-u. si. 1-49 

Sebess Jentf dr. 6s Kiss Arpad dr. 
ugyvidek, Geese D.-u. 14. 4-98 

Sebestyen Mlklos dr. Ggyv6d. 
Gecso D.-u. 68. 53 

Senensteb Testverek, Huny'adi I 

Janos-u. 18. 1-51 | 

.Sleulla" Elek Janos tejterm6kek i 
fizeme, Horthy Miklos-ut 1. 2-79 

Sllberberg B61a radi6el«ktro- 
technikai /vallalat, HoTthy Miklos- 
iit i9. 4-70 

Simon Eva »Espresso<r, 3z6chenyi- 
t6r 42. 6-30 

Simon Ferene elektroteoimikai 
vail., Kossuth L.-n. 92. 6-50 

Simon HugO, Jdkai M6r-u. 11/a. 

1-68 

Simon Marton f araktar, Kossuth 

Lajos-u. 113. 91 

Simon Samuelne keresk. tigy- 
nOks., 8z6chenyi-t6r 21. 30 

Singer Testverek, 

So6s P.-u. 10. 3 

a 

A 

3 0! 
H. 

M 
ft 

X 
X 

o I >46 

Somogyl-Magyar Istvan varosi 
tanacsnok, Hunyady J.-n. 87. 5-26 

Muho- 
6-15 Sods J6zsel ftlEzerkeresk. 
Iini-t6r 13. 

Soos Viktor vilL>nyszerel66i vail. 
6e radi6keresk., Bzecbenyi-t6r 9. Spaniel Vlnce ref. koll. 
Geese D.-a. 66. tanar, 
5-05 Spaniel Zoltan dr. orvos, Bolyai 
F.-n. 11. 1^75 

Splendtd-szalloda, Sa§chenyi- 
t6r 36. 2-51 275 Murosvd»drhelv flJnnlolt levels lep6lszeKr6nyut]nn is felndhnt ffl 

HERESKEDELMI BANK Rt. mEiM S:™ ^VAHOS SANDOD textllkeresk. dlvaiazleie 

- W ^ *° ****** ** ■* Marosvasarhely. Szechenvl-tA Standard Block garage - 

.V . ' 8-37 

Stelnberger Mdzes, Sandor J.- 

■., B -^-.-: ■ 2-04J 

Stern Antal, Kossnth Lajos-u: 17. 

„ ' e-ee 

Stener Jakab lakereskedo", VS- 
rbsmany-u. 19. 4-69 

Strejstlk JHatfld, m. ' kir. posta b 
tisztnd, 8o6s P.-n. 2. 3-10 

Sttkdsd Endre dr., ffil-, orr-, 
. g£ge saakoryos, Horthy. MikMs- 
'■■"■" 3-15 u. 44. Bolyai 
85 7-40 SUtd Jdzsel ir<5g<5pfizlet, 

F.-u. 2. 

Szabd Emll hivatalnok, 
. ■ L.-u. iff. 

Szabd Geza vitdz, names, szigetj, 

m. kir. alezredes, Koteles Samnel- 

n - ie - ; 8-58 

Szabd Jend dr. korbazi fOorvos, 

■■' Gr. Csaky : n. 19. 1-4q 

. Szabd Vilmos fakeresk. &ran,t6- 
■•.^•■Mi, .-■ 5-86 

Szakacs Gydrgy vajgyar, Zrihyi 
>M.-ter e. 2^46 

Szaklranyn Iparostanonc- 

Iskola Igazg*, Erzeebet-u. 8.. 

;■■..'.* ■ ' '■5-94 

- Szalay Geza milszaki vallalkbzb, 
Horthy Mikl6s-u. 44. 4-87 

Sz£lasy Zstgmond altalanos 
: Bzabdsaga, B6Jyai F.-u. 1. ,37 

Szallasy Jdzsefn6 ftiszerkeresk 
Lazar V.-u. S. 8-12 

Szanltasz fogaszati cikfcek delete 
Korzd-ko'z 1. 5-87 

Szasz Imre dr. k«rorvo6, 8z«S- 
chenyi-te'r 22. . 7-91 

. Szasz Karoly dr. varoai aljegyzO. 
. ,Hargita-u. 7. . 8-79 

Szatbmary 6s Kupdn kSnyv- 
keresk., S,zechenyj-ti5r SO. 15 

Szekely Ferenc tanar, Kemdny 
Zd.-u..4e. 4^84 

Szekely Herman, Apaffy-u. 14. 
-,'..''■ 4-32 

Szekely Janos dr. somosdi, Ner- 
ved, Hitler-ter 17. 3.55 

Szekely Jdzsel, Kemeny Zsig- 
moud-u. e. 4-95 

Szekely es Rett butorgyar, Deak 
"F.-t6r 23. 4-94 

Paneltizeme, Gyar-u. 35. 4-09 
Raktar, Sandor J.-u. 69. 3-34 

Szdkelyfdldl AUattenyesztd 
Egyesttletek Sztivetsdge, 

Geese D.-u. 4. 8-71 Marosyagarhely, Sz£chenyl-ter 87. Szekelyfifldl vas- es rez- 

dntdde, gepgyar, Hangya-u. 2. 

3-67 

,Szekely-Szd c « uol. napilap kiado- 

hivatala, Bolyay - F.-u. .11. 5-31 

SzerkesztOsiSge, Baross Qabor-u. 17. 

2-63 

„SzekeIyvld€k« papiraru nagy- 

bani lerakat, AIs6-u.„34. 4-53 

Szendrey Gabor dr. all. koz- 
k6rbaai szerne , szfOorvo& lakasa 
Bajza-u. 3. 5.79 

Rendeloje, Horthy Miklds-tit 27. 23 

Szenkovlts Viktor dr. iigy- 
ved, Rig6-n. 3i (Teleky-kert) 4-48 
Szenszkl Mikldsnd «zv., 

8zondi-u. 1. '■:. 2-18 

Szentlstvany Jend viUz, m. kir. 

alezredes, Bethlen G-.-u. 6. '5-45 

s * en tpetery Antalne szaiiitd: 
Sdraaz-n. 2.. . . 3.52 

„Szevlm" sz<§kelyf6ldi Tillamos- 
sag 6s mtlsz. valj., Erose G6za, 
Kossuth L.-n 15. 5-52 

Szigyartd N. Gabor leanygim- 
naammi jg„ Apa«y-n. 1. 4-52 

Szllagyl Bela yarosi k«zig. 
aUatorvos, Ferenc J6zsef-iit 2. 

6-55 
Szllagyl Ferenc dr.m. kir.hon- 
'6d t6or,vos, Kalvaria-a. 7. 3-36 Szllagyl Jend ktfiiyvhyomda, 
fizichenyi-t^r 33. 8-69 

Szllagyl Oliver dr. agyv^d, 
orseAggyul. k6pviselfi, B61yai F.- 
n. 3. . 3-54 

Szoboszlay Laszld dr. vm. 
tiEzti ifliigy^sZ; Sz6chenyj-t6r 28/30. 
4-65 

Szotyorl I a.fos dr. OTBA. ker. 
fOorvosa, sziil^sz, n6gy6gyaaz 
Ugroa G.-t6r 8. I-93 

Szonyl £va ffiszerkeresked^s, 

Sz^cheiiyi-tftr lfi. 1-70 

Szdnyl Zoltan dr. tigyv^d iro- 

daja, Horthy M.-tit 3. 8-82 

SzOrtsey La|os dr. tf gyrSd, lissst 

Ferene-u. 10. 1-39 

Szttcs Laszld dr. orvos, Horthv 

Mikl6s-iit 19. 2-88 

Takacs JdzEefn6 m. kir. posta- 

dijnoknOj Eakoozi . Ferenc-u, 11. 

7-97 

Talas Mdtyds dr. m. kir.^ tiszti- 

orvos lakasa, Br. Geese D.-u. 67. 

2-07 

Tamas Jend 6raa, ^kszer6sz ^s 

lalszer6sz, Sz^ohenyi-ter 43. 8-61 „TiipuI« ecetgyar, tulajd. Csont 
bamuel k., Kossuth Lajos-n. 55 

5-10 

„Tnrnl" ktfnyvnyomda tnl. Benedek 
Liszlo, B61yai F.-u.'ll. Q5-31 Telekl Endre dr.tlgyv^d, 
Baecheuyi-tGr 65. 01"48 

Temesvarl Segelyzd maros- 
vasarheiyj fidkja, temetkez^si 
seg^Iyegyesiilet, Horthy MikWa. 
** 1«- 3-50 

Temetkezeei szOvetkezet, 
Kossuth La]os-u. 1. 6-12 

Ter^nyl Jend m. kir. alezredes 
KOteles S.-u. 10. 8-9£ 

Ternovszky Ferenc kir. itelo- 

tabjai lauacselnfik, Hunyadi-u. 41. 

7-48 

Tlbay Sandor m. kir. fOhad- 
nagy, Szell Kalmaa-n. 6. 8-08 

Tolnay Lajos dr. kir. ktfzjesyzfl, 
Seeoheiiyi-t6r 43. 3.31 

Tolokan Marton, Hargita-u. 5. 

5-63 

Tottpa Jdzsefne m. kir.posta- 

seg^dellejiflrntt, Baross ! Gabor-u. 21. 
8-53 
Tempos Kalmdn Zs. Maros- 

torda megyei ^lesztfi elosztd, 8z*. 

■chenyi-ter 11/a. 8-93 

Tdth Endre m. kir. szazadbs. 

T6k«ly I.-u. 21, 2-19 

Tdth Gyula szallft6,.8drhaz-u, 11. 
71 

Tttrv€nyszek elndks£ge, 
kir., WerbOezy-u. 1. 5-Ql 

Foghaa, Deak Farkas-n. 8.- 7-27 

TranssyKanla IHozgd, Bolyai 
F.-U. 2. tj 

Transsylvanla szalloda, 

Szeeheuyi-t^r 42. 13 

TranssylTanla vajgyar, Ti S3a 

Kalmau-u. fil. 2-75 

Trombltas ddzsef dr.--szfli6fiz- 
^ey^yasz szakorvog, Horthy Mik- 
los-u. 17. 2.Q2 

'"jwranl nyomda'% MarosvaBar- 
hely, Sz6chenyi-t6r 25. ■ 4-97 T Tel.: 4-01 Sz6keIyHfldl Aragonlt Aid. 

vek,' dr. Kazatsayn6 es Tarsa. 
. Kem6hy Zs.-u. 20. 5-91 

Szekelyftfldi Hazllparl kdz- 
pont, Szeohenyi-ter «5. ■ 6-95 

Szekelyldldl Kereskedelml 
"Bank r.-t., Sz^chenyi-t6r 21. 

65, 1-37 
Szekelyldldl keresk. 

Ugyndks^ 6z<5chenyi-t6r. 60. 
^-'■ : -: .. ^2-91 

Sz£ke)yioidt Magyar Aru- 
rakt&r k.-'t,, Sz^cheayMer 24. Tamas L&szld m. kir. posta f 6. 
felugyetd, Zolian-u. 2. '76 

TantelUg^eldseg, kerUletl, 

lasd Varmegyeliaza. Tankeruieti Idlgazgatdsdg* 

m. klr.» Evzs6bet-ut 3. 4-10 
Tanltdkepzd, m. kir., lasd 

Allaifii. 
TaiikdJdnos vaskeresked^s, 

Bzechenyi-t6r 10. QQ 

Tanonootthon, 6lIaml,Bernady 

GySigy-u. 1. e_05 

Tanos Ferenc m. kir. f chad nagy, 

Berasenyi Daniel-u. 8. 8-03 

Tarsi Antal.m. kir., posta vonal- 
felvigyaz6, 8aan(6-u. 31. 7-3Q 
,Technlka" miSzaki azlet, 
8andor J.-u. 2. 1-94 TUddbeteggondozd, lasd Allami 

Tttdd-szanatdrlnmi, lasd AHami 

korhaz , ' 

.TUkdr" kdnyvkereskedes, 

8z6chenyi-t6r 9. 2-99 

TUzoltdparancsnoksfig. 

Baross Gabor-u. 23. 2 

tfgpay Gabor vit^, Ornagy, 10, 
csenddr nyoraozd alosztaly parancs- 
noka, Muakacsy Mihaly-u. 19. 4^.99 

„Uranta" kdnyrkereskedes 
r.-t., 8zeehenyi-ier 35. Ql 

Cgydszseg, kir., WerbOczy-u. .1 
',, 7-26 

Ugyvedl kamara, Geese Daniel- 
18 - 6-76 

Vakarrs Karoly vendeglfis, 

Lajos kir.ru.-49. 8-84 

Vallcs Jftnos m.'ltir. rflerdfi- 

tanaesos, Munkaesy M.-n. 2. 3-19 

Vdllcs Viktor keresk. ugyniJks. 
iroda, Als6-u. 38. 8-18 

Vamos Sandor textilkeresfei 
8z6cheuyi-t6r 37. 4-01 

Lakasa, Rak6ezi Ferene-u.' 24. 4-02 VancsakoTszky Karoly dr. 

yarosi e> mar. palyaorvos, Bela 

kir.-u. 52. Q-22 

Varady Arpad r.-t., Lajos 

kiraly-a. 90. 2-31 

Varga Zslgmond dr. d^vaJ, 

t fiorvos, Zoltan-n. 12. : ■ 2-84 

Vargh^a Lajos alt. keresk. iroda 

6s nagykeresk., Horthy MikI6s- 

n.8. 01-72 

Varmegyehaza 1 

Alispani hivatal ^7-01. 7-03, 
7-04, 7-10 

AUspan lakasa, Bethlen Gabor- 
«. 21. 6 _25 

Kozj616ti sza^etkeaet 7-02 

Tanlelngyelos^g, kir„ Bolyai F.- 
n. 9. 4^5 

Varna! Gydzd antdseaktizlet, 

'Sz^cheayi-ter 70. 6-70 

Varoshaza: 

'■ #7-11, 7-12. .7-13," 
7-14, 7-15 

Mfiszaki anyagraktar is telep, 
Gyar-u. 1. 7-70 

Vag6hid, Vdg6hid-u. 1. 7-22 

Varosi tiizolt6 ffiparanesnok. Baross- 
Gabor-u. 23. 2 

Varosmajor , Iranyi D.-u. 8. 7-7 1 

Vdrosi kdzmfivek : 
Csalornamuvek, Frangepan-n. 1 

7-16 
Hadiiizemi parancsnoksag m. kir.. 
Bzeohenyi-t6r 65. 8-10 

KOzmuvek igazgat6saga, Sz^ehenyi- 
te> 65. . " , 7-19 

KiJzponti anyagraktar, Gyar-a. 1 
" : 7-18 
VillamosmuTek gcSphaza, Gyar-u. 1 
7-17 
ViKmiivek I. sziyattyfitelepe, 
Farkas K.-u. 3. 7-20 

Vfzmavek n. sziTattyntelepe, 
Bz611 Kalman-u. 2. 7-21- 

Vizturbina telepe, Matyas kiraly- 

.MP2. ' 6 J 

Varosl Mdmalont r.-t„ 8za- 

badi-ut 26. - 1-36 

Vass es Ddczy vas- 4s mfiszaki 

keresk., Kossuth L.-u. 15. 8-32 
V asiil sz&llltasl klrendeit- 

seg, m. kir., Nagyailomas 1-45 
1-66, 2-16, 7-32 
Vasdti osztalymerndkseg, 

lasd AllamTasutak 
Vekony Jend uvegcsiszolda, 

tHkflrilzem, tlvegez^s is kfipkeretie- 

zesi vallalata, Tisza KalmaD- 

u. 27/b. 7 . 58 

Vendrey (Wllcsek) Fereno 

kir. milszaki tanaesos, Deak Fereue- 
tfel. 7.95 

Veress Jdzsef dr. figyv^.d 
Bolyai F.-u. 2. / 7-77 

Vertes Gydrgy dr. orvos, Sz6- 
chenyi-t6r 65. 2-59 

VJ^Gynla.TittH. ny.. tabornok, 
Koteles S.-u. 17. 29 

»y'?* 0,M iJlatszerfife, kozmotikai 
(ukkek, rb'vidarak nagykeresk; Bze^- 
ehenyi-c6r 26. 3-44; 

,Vinegra" Kothstein eoetgyar,' 
Baross Qdbor-u. 10. : Vloszlmre m. kir. alezredes, 
Jokai-u. 2. 7-63 


Vekony Jend 8ss^&JKffi£ , ~- Tisasa K,«u, 27/b. 7-58 276 feafertlie irt raesirossel kerheti a felaflBvfepy cimere valo mcgkUlctfesft. ~^ Maieszalka VIosz Imre If j. teitiltizlete, 

: ;..__. Beechenyi-ter 34. 4-26 

Vital Zoltan dr. I. o. pbstatlsst, 
ThflkMy J.-u. .93. . 45 

Vltalls 6s Simon, Bz6chenyi- 
te> 76. ■: 2-69 

Autobnsz valtalat Jegylroda, Kal- 
. vin-t<k 2.. .8-70 

' Gartige, .Kossuth Lajos-n. 45. 2-70 

VI tails Sandor, Arany Jarios- 

u, 4. 2-66 

Wegner Kalman, Bzondi Gy.- 

U. 6. , 3 

Welnfeld Ignac iavago vail. 

Mnska.tli-n. 7. 1-81 

Weiss Alad&r cukorkafizlet, 

Kossuth L.-u. 1. 6-69 

Weiss Elek textil keresk., Hortliy 
M.-u. 2. 4-34 

Weisz Erzsebet papirasakuzem, 
Andrassy-a. 41. 5-69 

Wldder Endre "gydgysaartdr, 
Horthy M.-u. 4. 2-82 

Wollf Xajos, Beraady Gvt)rgy-u. 9. 
3-95 
. Zaloghaz varosi, Hortliy M.-u. 18. 
, 02-93 
Zavada Karoly «Perfekt» ir'6g6p 
szakuztst ea javitdmuhely, Bolyai- 
F.-a. 7. 02^25 

Zellermayer. Hans fakeresk., 
Regibaromvasai'-u. 1. * S 

Zlegler LaszlO dr. iigyv6d 
Geuse D.-u. 8. .1-99 

Lakasa, : R6gik<Srbaz-u. IB, 5-72 
Zllahy Jdzsef eMateoszs gepkocst 
ftivaroao, Beicsenyi M.-u. 24, 3-73 

Zrlnyl Ir6n m. kir. posta s. 

ellenomfi, Geese D.-u. 18. 5-19 

Zubor Janos f 11 seer- 6a csemege- 

. keresk. Sz6clienyi-t6r 41. 56 

Zslgmond Samn, Borsos T.-u. se. 

2-34 MAROSVfiGS 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
H6tk6znap annepnap- 

8-i2-i(t, 8— n-ig, 

14— 18-ig 14 — t5-ig. 

Ceak eldfizetok r6sz6re: 20— 21-ig 
Csendortfrs, m. Itlr. 2 

Kem^ny Janos bard fttld- 

birtoko's 4 

KQzsegl eUHJardsag 1 MAR6TLAKA 

(lasd Kalotaszentkiraly) 

MAROT-PtTSZTA 

(lasd Bomogysamson) MARTSLY 

A hodmezovdsdrhelyi egys4r 
ges h&lozathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

„.,,'■ Vasai-nap 6a 

BStkoznap.t , finn epnap: 

8-i2-lg, : 8-11-lg, 

14— 18-ig l>— 15-lg. 

Qsak elofizetflb r6sz6re: 20— 21-Jg, 

j4 Kddmezovdsdthelyi egyse? 

ges hdldzathoz iartoziltmig. 

Kahassz6kfiird&, Kopdncs is 

Vdsdrhelykutas. 

Peretzk Pal dr. polgarmester- 
helyettes nyaraloja (fizemben :■ 
Vl/l-IX./SO-ig) 5 

Csenddrttrs, m. klr. „ 

Hajds Rezstf x6m. kat. Ielk6sz 

Hedmezovas&rhely thj. va- 

ros anyakOnyvi hivatala 4 

Zafbrlta Jentt vend6gJ6Je '' 3 MARTFC 

(laed TlszafoldvAr) 

mArtonhaza- 

PUSZTA 

{land Gy6r) 

MARTbNHELY 

Hivatalos drdk: 

■•«?-?> toSXf". 

8— 12-Tg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14- 15-ig. 

Csak elfifizetCk resz6re: 20— 21-ig. 

Ktfzs6gt eldlJarAs&g 1 MARTONOS 

Hivatalos drdk; 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. - 

csak elBfizetCk r6sa6re: 20— 21-ig. 

E$etyak BoldlzsAr Fatura bizo- 
manyo3 8 

Gsendtfrttrs paranesnofesag, 
m. kir. 4 

Kovacs Istvan paprikamaloia- 
tnlajdonps .5 

KSzsegl el€»ljards&g 1 MASZLONY 

(lasd Dombdvar) ,■ MATfiSZALKA 

Hivatalos 6rdk: 

^jjel-nappali szolgdlat 

Addblvatal m. kir., Piac-t6r 9. 

39 

Allamt m. klr. Polgarl Ilu 

6s leAnylskola Igazgatoja, 

Sz6cli6nyi-u. 13-16. 1-66 

AlIamTasntak, m. klr., >a!lo- 

mftsfftnCbs^ge 1«41 

• 0szta]ymftriit>k86ge 1-50 

Aimer .B6la gy<5gyszcr6sz, Kos- 

sutb-ii 15. 12 

Atlosz'' Andor termenykeresbedfl 

lakasa: LeheKu. 5.\ lr43 

Balhory GyOrgy ny. k«zs6gi t6- 
iQgyn6, Gr. Bethlen-u. 34. 1-07 

Bede Istvan dr. Jarasi m. kir. 

allatorvos, EOtviie-u. 1; 95 

Blau Aron zsak-, ponyva- 6s zai- 

negarukeresked^s, zs&k- 6s ponyva- MARTON-PUSZTA 

(lasd V6se) 

MARTONVASAR 

Ejjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdno* 

tdvbesz&lo dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

'AM***. SSSlf 

8 -11-ig, 
14— 15-ig. -12-ig, 
-18-ig. Balo^h LaszI6 m^szaros 6s beni.es 
0-12 
Balogb LaazlA Itj. Fntnra bizo- 

manyos 0-19 

Branch Karoly Ferenc r.-r. ve- 

, z6vigazgat6 l Riesaentmikl6s 0-15 

CsendOrUrs, m. klr. 0-18 
Dreher Jentf . 0-11 

Mezfigazdasagi szeezgyara, finomi- 
t6ja 6s Bzabadraktara 0-28 

FeJ6rvarmegye arvahaza, 
emberbaratl int^zet 0-26 

Grimm Rudolf 8zt. iBtvin gyigy- 

szertir 0-17 

Hamar Gynlan6 sOrnagykeresk. 

0-40 

Hegedtf s ignac dr. orros 0-31 

BoIImann Rudolf malomtnlaj- 

donos laMsa 0-49 

Hengermaliria 0-48 

Jnhasz Zoltan m. kir. kormany- 

fCtan. gazdasaga, Anasztaziapuszta 

0-10 

Kttzsegl eltfljarosag, Marton- 

vasar 0-24 

Kvassay Sandor all. elemi tsk. 

Ig. kttraeti iskplafeittgy. _ 0-42 
Martonvasarl es Erdt taka> 

rekp6nz(ar r.-t. 0-13 

Papp! JenO dr. ktos. kfirorvos, 

a posta bet. biat, int. oi-vpsa 0-23 
Fenzilgyorl btztosl kerttlet. 

vezeto* m. klr. 0-27 

Posta, m. kir. (nyiivanbs Glio- 
mas) V 0-21 
Rend Ferene allatorvoB 0-25 
Roth Jakab 6s Ede 6pflletfa- 

keresked6k - 0-16 

Schwarz Vilmos Vegyesara- 

keresk. 0-14 

Shell koolaj r.-t. Martonvaaari 

lerakata, T6th Gyula 0-44 

Ttfrvenyhatdsagi Ctblztos- 

sag 0-43 kOlcsOnzO, HAsok-tere 9. 73 Borsz6ky Istvan \itiz ny. jaras- 

birdsagi itodatiszt, Szatraar-u. 11. 

1-49 

Brann Imre dr. orvos, fogorros. 

Gr. Tisza l.-u. 4. ^ 1-"" 

Brodi Sandor dr. orvos, Kdssirth 

Lajos-u. 42. 16 

CsendtirtfrS. m. klr.^ Kalvin- 

t6r 9. 21 

Cslncsak <I6zseI term^nykeres- 

kedo, Bzeclienyi-u. 6. 13 

Cslzmadla Ferene Opel service 
kerekparjavitasa, akknmulator tbl- 
tese, alkatreszek raktara, Kossuth 
Lajos-u. 41, 1-42 

Ecse.dl lap lecsapolO 6s sza- 
mosbalparti armentesitd 
stb. tarsulat, Grof Bethleo- 
u. 26 8 

Ecsedllap tarsulat vlllamos 
fizsme mateszalkai kireodeltsege, 
Kalvin-ter 10. • 81 

Eisenberg Janos ffiszer-, gyar- 
mat- es rbvidarnnagykereskedo, 
Gr. Tisza Istviin-n. 15/17. Ir30 

Erd61yl Bertalan kereskedS, 

Koatmtli-u." 28. 56 

Feldmann Testv6rek ffiszer- 

keriB9kedo. Gr. Tisza;istvAn-u.23. H 
Fogarassy GyOrgy dr. tb. fd 

saolgabird 78 

Fonalka Sandor dohanykisarns, 

[., bdsBk'-tere 22. 1-14 

FfiszoigablrAsAg, Horthy Mikl6s- 

n. 2. 1 

Fuchs Jen5 dr. agyved, Bakoczi 

o.l. 17 

„Futura«S a magyar sztlvet- 

kezetl kQzpontok arnfor- 

galml r.-t. mateszalkai beva- 

sarlfi kirendelts6ge, Gr. Tieza 

Istyan-a: 2. . ]0 

FHIep Armln butorszallftd- es fu- 

varozasi vailalkozd, HoaOk-tere l. 
65 
FUlep Imre tenneaykereskedo, 

Attila-u. 1. i 

Galvanla vlllamossagi 6s 

mdszaki vaUalat, Fried mann 

J6zsef, Gr6f -Tisza rstvdn-u. 33 

Ganz,Frledlander6sSpiegel 

, fakereskeddk ee betongyarosok, 
Eotyas-u. 4. ' ' . 86 

Gathy Arp&d dr. flgyved, Kos- 

. sntb-n. 30. 1-00 

Gazdasagl t611 lskola, m. 
klr., Nylrmeggyesi-nt "91 

Glnzery Sandorn6 ttzv. doh&ny- 
nagyarus. II. H6s6k-tere 10. 34 

Grtlnbaum Miklds berkocsi- 
luvarozd, ZOldfa^u. 24. 1-65 

Gnsvmann Ferenc oki. gydgy- 
szeresz «TuraJ» drogeri&ja, Hosflk- 
tere 16. 1-21 

Guttmann Andor kaveb&ztula}- 
donps 46 

Hagymast B6Ia 6rc0ntode, aut6< 
6b g6pjavitdmabelye, Madarassy 
Istvan-n. 9. ' 74 Hajdu Sandor t&z:olt6paranosaok; 

EStviis-u. 14. ..;';;. ;A- ; - 1-58 

Hangya aruraktar, Koasutk 
. LaioB-u. 22. . y 40 

Hajpgya'vend6gl6 v Kossuth. 

Lajog-u. 22. . ." ,. ■ , ■ ■ . r 29 

Haszler Karoly dr. k6rhdzi 

sebesz foorvos, P6chy LaBzl6-u. 4. 

1:34 

Heller Zoltan rtr-vfa bornag.y- 

kereskedo, fiorthy Mlklos-u. ^1. 97 
H6dl ;Laszlo Eosedi lap Jeosapotd 

tarsulati 'Szakaszm6rnok Iakasa, ; 11. 

Horthy Mikl6s-u. 30, 86 

Huntflesz Gusztav mn0zer6sz, 

radii- 6s vitlanyszerel5 {i4 - 

Iparossz6khaz v Hurkesz Sandor 

v.end6gias, Eazinczy-u. 1. 67 

Iparosok 6s kereskedOk 

sz6khAza, Kazinczy-u. 1. 67 
Ivanyl Etelka tuzlf a- 6s safinkis- 

keresk., Madarassy-u. 10. ". 94- 
JArAsblrdsAg, klr., Kosauth- 

u 19. 20 

KAdar Ferenc b6rantofuvarozo, 

8zatmar-u. 21. , 1-09 

Kalman Ernd, gy6gyszartara, ' 

Grdf Tisza !stvan-a. 2. 14 

Lakasa, Horthy Mikl6s-n. 18. 1-63 
Katona Imre dr., a Bzent Janos 

k6rhiz volt orvosa, borgydgyasz, 

Kazinczy-a. 4. 48 

Katona Jdzsef dr. flgyved, K03- 

suth-B. 25 89 

Katonal 6ptlletek 6s hatd- • 

sAgok: 

Jarasi katonai parancsnoksag, 

Kos&utb lajos-u. 23. : 1-60 

Kesztbelyl Vendel szalloda- 

6tterem, Horthy Mikl6s-u. 43. 37 
Kineses Endre dr. ref. lelkf- 

pasztor, Egyhaz-t6r 63 

Kineses Istvan. dr., a posta bet- 

bizt. int. orvosa 41 

Klein Andorn6 «zv. is Welsz 

Bernat fOldbirtokosok, Kossntb- 

n. 9. : % " 9 

Klein Jend termenyker&kedo, 

Kossuth-u. 33., 26* 55 

Klein Lajos dohanykisaruB, I. Gr. 

Tieza l.-n. 15/17. 1-18 

Komjathy Gy«rgy szolgabird, 

P6chy La3a!6-u. 8. 72 

Kohn Jeno berauto fuvarozd, Grdf 

Betblen-u. 32. .' 1-03 

Kondor Sandor nagyenyedi, 

a Szamos Tiszamenti Ladagyar, 

Fiir6sziizem 6s ,Fanagykeresked68 

k.f.t. igazgat6ja, Horthy Miklos- 

n. 40. I-47 

Kovacs Korn6l a Magyar Mezo- 

gazdak fezflvetkezete Szatmadrvarr 

megyei kirendelts6g6nek vezfetoje, 

Lehel-n. 7. 81 

Kovacs MszlO berenczei ny. fo- 
. m6rnbk, Arpad-u. 6. 1-25 

Koz&k G6za.okl. gazda ecetgyara, 

fatelepe, mutragya raktara 1-85 
Ktfhalmy Frlgyes lakatos 6s 
. mQszeresz, Kossuth Lajos-u- 64. 

1-32 
KSzs6gl eldljardsag, Horthy 

Mikl63-u. 2. 2 

Tflzors6g: flfisfik-tere 4. 50 

Legoltalmi parancsnok lakasa 98 
Kit zs6gl elolJarAsag, Upaiyi 

(nyllvanos) 42 

Kurencs Istvan m6sz- 6s tttzif a- 

kereflkedo, RQrthy -Miklds-u. 4. 45. 
KUrthy Emll «Futura» r.-t. kiren- 

delts6g6nek vezetoje, Wessel6nyi- 

n. 13. 1-46 

Laczkovlch Andor m. kir. pos-* 

tallies ter, Hosdk-tere 16. 1-37 
Lengyel Istvan yiraguzlete, ' 

Bz6chenyi--Ui 2.'. ' ■ -68 

. Kert6szeti telepe, P6*hy L,-n. 20^"~ 
1-59 
Lengyel P6ter 6s flal butor- 

raktdros, Hfls6k-tere 9. ' 1-17 

Llndenfeld Albert ahgol uri 

szabo. I. Kossntlj-n. 36. - 98 

Magyar Endre K6z6pNylrviz leye- 

zeto tirsnlat igazgat6ja, Koesatti 

Lajos-n. 2. 1-24 

Magyar Meztfgazdak SzO vet- 

kezete kireDdeltsege 63 . mag- 

ti^atit6 telepe, Madarassy' l.-u. 8. 
1-72 

Fiokflalete, Tisza Istvin-u. 13. 57 00 

u o 

M 

M 

n 

X 
Z 

o s 277 MdUszalka Magyar tAvlratt Iroda 

. Mikl6s-n. 8. , 38 

. Markovlts BAIa konyvkereskedo, 

Gnif Tisza Istvan-u. 18. 1-26 

„IUateosz" Invarozast vAl- 
lalat, Fabian Istvan, Rakdczi- 
u. 77; 1-33 

MAtAszalka nagykttzsAg IA- 
legyzoje, Eotvos-u. 2. 61 

MAtAszalkal „Bangya<« fo- 
gy asztA si szifvethezet 
II Akja, Horthy Miklds-u. 42. 79 

MAtAszalkal „Hangya<* szO- 
vetkezet, HdsBk-tere 18. 76 

MAtAszalkal flltelsztfvetke- 
zet, mint &z O.K. H. tagia, Grdf 
Tisza rstvan-u. 18. 92 

MAtAszalkal lpar- As keres- 
kedelml bank r.-t., Kossuth 
n. .24. k 4 

MatAszalkal lpar- As keres- 
kedelmf bank r.-t. termeny 
6s aruraktara, Pecby Mszld-u 26 96 

MAtAszalkal JArAsI Ipar- 
testttlet Kazinczy-u. l. 1-48 

MAtAszalkal iakarAkpAnz- 
tar r.»t., Kossntb-n. 54. 3 

MAtAszalkal TArsaskor 

(KaszlnA), Kossuth-u. 22.. 02£ 

Mayer Aron dr. orvoa. rogorvos, 
Or, Tisza Istvan-n. 11 - 23 

„Mega<* Magyar JHegyvldAkl 

BortermelAk ErtAkesIto' 
. Sztivetkezete aliami ellenorzds 
alajt, borhaza, Grdf Tisza Isfcvan- 
»•,«-. 1-45 

MezffgasdasAgl Termeltik 
Egyesult Sztivetkezete, 
mint as O.K.H. tagja „Metesz" 
nyirbatori kbrzettel egyesitett ma- 
tdszalkai bevasarldtelepa, Hatfalvy 
Istvan vezetfl, Horthy Miklds-u. 42. 
1-75 

MlklAs Imre baromfi-, tojas- ds 
. „ gytfntfH'oskereskedfl, Gr6f Bethlen- 

U. 2: i 30 

Menus KaJman asztaios. B6sok- 

tere 19 88 

, Nagy Peter dr. m. kir. tiszti- 

orvos, PSohy Laszld-ii. 10. 1-54 

Nagy Sandor autdfuvarozd, Grdf 
Tisza I.-u. 16. 1-57 

Nick Janos mfiszald vallalata, 

Gr. Tisza Istvan-n. 28. 1-78 

/ Orosz Antal aMateoszs iuvarozd, 

Horthy Miklds-u. 9. ~ 1-23 

Okrtis Mihaly utbiztos, Pdchy 
Laszld-u. 16. 22 

Parragh Sandor fflszer- ds cse- 
megefizlet, HOsofc-tere 1-28 

PAcby LAszlA nyiig. fCIspan la- 
ta^. KosButh-D. 8. 24 

PAner Sanw kir. birdsagi veg 
rehajt6, Kossutb-n. 7, 1-06 

PAnzttgyflrl szakasz. id. kir.. 
Horthy Miklds-u. 33. 85 Schwarcz Sandor zsak-, ponyva- 

kClcsCnzo ea eladasa, Kossuth-u. 87. 

1-19 

Schwartz GyiJrgy vasfcereskedo, 

Kaivin-tdr 3. 43 

Schwartz JAzsel m. kir. allam- 

pdnztari ffltanacsos,' Horthy Miklds- 

u. 23. 71 

Slpos Andor fakereskedfi irodaja 

es lakasa, Kossuth-u. 42. QQ 

SoAs Zoltan dr. fdorvos, Hortby 

Miklds-u. 1-08 

Sulyok Sandor dr. figyved 

lakasa, Kbssutb-n. 4. 1-Q8 

Szab6 Arpadn^ 6zv. P6nzinte- 

zeti kozpt forevisor Uzvegye, - 

2B1dfa-ii. 81. 1-22 

Szabo Istvan temetkezdsi vallal- 

koz6, Kossuth Lajos-n. 56. 70 

Szalkal gyar telep, Nagykarolyi- 

U. 1. , Q 

Szalkal Pal dr. foldbirtokos, 
Kossuth -11. 10. 90 

Szamos Tlszamentl Lada- 
gyar, ftlreszUzem es fa- 
nagykereskedes k.f.t., 
Hoi'thy Mikl6s-u. 86. 1-Q5 

Telepe, Horthy Mikl6s-n. 20. 1-29 

Szfiraz Geza gylimolcs-, baromfi- 

6s tojaskereskedo, Szatmdr-u. 26 

27 

Szatmarvartnegyei gazda- 
sagl bank r.-t., Kossutb-u. 27. 
8 

SzatmArv&rmegyel katonal 
parancsnoksag, m. kir., 
Kossn h Lajos-u. 23. 75 

Szent-lvAnyl Gabor es Z<?m- 
16nyi Ferene petr61e«m nagykeres- 
kedok, nyirbogdanyi petroleiim- 
gyar r.-t. lerakata 062 

Szent-Ivanyl GAbor nyirbogd'a 
nyi petrdleumgyar lerakata, 
Kazinozy-n. 6. Q4 

SzlIAgyl Dezs6 dr. kSr. allator- 
vos, Horthy Miklos-a. 46. 1-79 

SzllAgyl Karoly szaliodas, Horthy 
Mikl6s-u. 46. 49 

Szliagyl Zoltan mm, likorgyar 
Gi'df Vay Adam-n. 38. 47 

SzUdenyl Nagy Gynla dr. 5gy- 
ved.- Kossuth L.-u. e/8. 1-67 

Szlics GyuTa es Sztlcs Tantas 
dr. ilgyvedek, Kossuth Lajos- 
n. 39. . 77 

Tarnai Gyala gazdasapa. Nyir 
gehe (flzemben X/l— lll/31-1g) - 35 

Tarnai Zoltan tcidbirtokos. ttos- 

suth-u. 12. 5] 

Artur dr. orvos, Kossutb- 

59 

Tlszantail Mezfigazdasagl 
Kantara szatmarvarme. 
gyei klrendelts£ge, Kosanth- 
u- 87/81- 19 Ha csomngJdnnh tartalmo tor^henv. ne feletiJe el Per^nyl Janos fUTarozasi vallal- 
_ koz6, Szatmdri-u. 22. 53 

',- Petrdczy Pal bor-. sBrnagykeres- 
ked6 Gr. Tisza Istvan-n. 26. 32 

PogAny Tlbor kSzs. irodatiszt. 

Kftsinezy-n. 3. 1-1 1 

Postahivatal, m. kir.: 

Felv^tel 1-61 

Tavirat kOzvetitS : I-51 

■tavirda tavbeszelfl rendezo 1-52 
Taviratfelvete] 1-98 

Tavkabel erSsitfl 1-02 

Postalgazgatosag m. kir., 
Debrecen, IV. epftisi oszt. 

. anyagraktara , v I-97 

PuskAs Jozsef Ingatlanertekesitfl 
irodaja, P6chy Uszlo-nt i. 83 

RAcz Emit, Horthy M!kJ6s-ot 27 

" 1 " 01 
Itelner IgnAc ffiszerkereskedO, 

Kqssuth-u. 51 1-44 

ftoni. kat. plebAnla, Egyhaz- 

ter 4 80 

Rosenberg Tiber dr. gyakorlfi 

orvos, Z<ildfa-a/8. 1-10 

Sarkady Istrfin iny. kOzsegi 

jegyze, Wesselenyi-ter 1. 15 

Sehrelber Bertalan es flat 

fakereskedOk, Horthy Mikl6s-u.20. 7 
Sehrelber Lalos gy6gyszer6sz, 

Horthy Mikl6s-u. 85. 84 

Sehrelber Sandor lakasa, 

Horthy Mtklos-u. 37. 87 MATETELKEOALMAS 

(lasd Baja) 

MATKO 

OAsd HeJYjScia) 

MATOLCS 

Nyilvdnos tdvbeszeld dllomds 

a koz$6gi eloljdrdsdgndl 

(Tpnyog 5. az. elofizeto) 

MATRABALLA 

Hivatalos drdk: 
HetkCznap : — iyHi ._.. 

Tltez m. kir. csendflrszazados la- 
, kasa, Horthy Mikl6s-u. 27. 1-55 

Tdth ArpAd Szamos-Tiszarneoti 
Ladagj-ar, ftlr^sziizem es fanagyke- 
resk. k.f.t. c6gvezet6je, Kaziiiezy- 
u. 29. 50 

TOth BAllnt dr. flgyved, Horthy 
Mikl6s-u. 35. 58 

'UdObeteggondozA Jntezet 
OrszAgos TUdobeteg Sza- 
natArium Egyestllet, KBl- 
esey-u. 4. 1-27 

Urania VUmszlnhaz, tuiajdonos, 

Fabian Istvan, Kossuth n. 20. ■ 

1-15 

Varga Ferene epitesJ vafialk(»z6, 
Rftk6czi : u a. 1-20 

Varmegyel kiizkArbAz, P^cby 
LassBld-u. 2. 44 

Teres Ferene beranto vallal- 
koz6, H6sok-tere 5. 5 Vasarnap es 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetok reszere : 20— 21-lg. 
K«zsei!l el4Slj|Ar6sAg ] 

OlAh MlhAly Futnra es Hombar 
albizomanyos 

MATRABANYA 

(la«d Recsk) 

MATRADERECSKE 

Hivatalos drdk: fletkbznap : Vasarnap 68 

fannepnap : 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofJzetCh reszere: 20— 21-Jg. 

Bel| Mlklos es Tarsa 2 

Kozsegl eldjArAsAg 1 suth-u 18. . "" i-12 

VVelnstock Farkas es Ha ter 

menykereskedti es Blum Bela, 

Kossutb-u. 25 

Welsz Antal kenyvnyomda, papir- 

es fotdszakiizlet, Gr Tisza Istvan- 

a 7 1-04 

Zeml^nyl /Ferene es 8zent-Ivanyi 

Gabor perr6ieumnagykeTe.sked0k, 

nyirbogdanyi petrdleumgyar r.-t. 

lerakata, Madarassy-Istvan-u 20 

62 

MATETELKE 

(lasd Tatahaza) MATRAF0RED 

A gyongyosi egyseges hdld- 
zathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

-lV/l-IX/30-ig: 7-21-ig, . 
az ev tobbi reszeben pedig 

Hetkoznap : Vasif nap ds 

F fannepnap: 

8— 12-ig. 8 il-ig,' 

14-18-ig. 14— 15-tg. 

Csak eloftzetok reszere : 20 — 21 -ig 

A gyongyosi egyseges hdl6- 

zafhoz tartozik m£g: Ktkes- 

teto r Mdtrahdza, 

Allamrendtfrsegf klrendelt- 
sAg, m. kir., lasd a gyongyBsJ 
elCfizetok kfizt 

Allamvasntak, m. kir., Gep« 
kocslilzehie aatdbusz megallo- 
helye (fizemben: IV/15— X/16-ig) 6 KotAcs Ferene penzioja (allan- 
d6an nyitva) 23 

Knnetz Oszk&r Hdulohaz 12 

Mandl Erzs^bet orth. kdserpen- 
zidtul. (fizembeu: V/l— X/l-^ig) 25 

Mlknsay Imrene fttszer-, cse- 
-mege-, gyiimolcs-, zoUdsegkereak., 
Hanak Kdlos-iit 4. 1 

Nagy'penzIA berloje Vag6 Man6 
17 

PogAny penzIO (fizemben: 1V/1— 
X/i^ig) 4 

PongrAcz LIp6t penzida 3 

Pontenero espresso 

tul. Szomjas Lajos 28 

Porges Elemer dr. orvos, a posta 
bet. bizt. int. orvosa (Matrai Gyer- 
mektldQlfi) 7 

Rtskd LAszlA fflszerkeresk. 22 

Royal-kert kavAhAz, tul. Papp 

S«haar MlksAnA Ozv. Schaar 

penzid, varosi szatld esetterem ber- 

tete (fizemben 1 : IV/i— X/l-igj 5 

TanltAk hAza 2 

Telephelyl szemAly bArantA 

favarozA, Benevezer-u. 2. 26 

Vajda Antal (nyari allomas) 31 

Vetter GusztAv ny. posta- 

fofeHigy. 11 

W^elsz Gyula, Bono vezer-u. 64. 

(nyari allomas) 19 Benel erdAszlak, lasd a gyfiu- 
gyfisi elOfizetdk kfizt 

Dentsch JakabnA dr. penzid- 

tulajdonos (uzemben: V/l— X/l-igJ 

15 
ErAnyl IstrAnnA, penzidbdrlfi. 

16 
Flesch End re keresk. 21 

For b At RAzsl dr. gyermekorvos 

14 
GellArt penzlA Miillner Erzsdbet 

80 
Gessler Etel 24 278 Sztfve^kezet matrafiiredi Han- 
gya-pavillonja 13 

Bajdu Bela. dr. orvos gyermek- 
iiduloje (uzemben: V/l— X/i-ig) 10 

Ivanlts Imre penzidtulajdonos 
(uzembeu: V/i— x/l-ig) 9 

Kassay Odtfn okl. mdrnBk (fizem- 
ben: v/i-x/i-ig) ^ 29 

Sch. Klein Edith penzidja is 
gyermekildtilO (nyari allomas) 33 

K L e JS. pei,a:l0 es gyermek- 
ttdtllO, szigoruan ritualis (uzem- 
ben: V/1-X/l-ig) 8 

Kondor Rezsd redflnygyiros I 

(nyari allomas) 27 MATRAHAZA 

A gyongyosi egyseges M16- 
zathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 
7-21-ig. 

A gyongyosi egyseges hdld- 
zathoz tartozik mig; K&kes- 

teto, Mdirafured. 
AmbrAzy Migazzi Lajosne 

grAfnA 2 

AutAbnsz AlIomAs, Matrahaza 7 

Baan As Sport szAHA 1 

BonvAdttsztl UdtilO 6 

M. kir. All. Horthy MlklAs 

tttddbeteg-gyAgylntAzet 

(felveteli iroda) 4 

M. kir. All. Rorthv IHlklAs 

tudSbeteg-gyAgylntAzet 

(Orvosok es Apoltak) $ 

Magyar Allamvasntlak Ta- 

karAk- es segAlyszOv. ma- 

gaslatl UdUl6telepe 8 

.NapsugAr" UdUlA szAUoda 

SebestyAn Gynla' bdrlfl, (Orszd- 
gos Kfeepiskolai Tanaregyesfilet 
Udulfihaza) 9 

MATRAMINDSZENT 

Hivatalos drdk: 

Eetkoznap: \T^ S 

8— 12-ig, ' 8-11-ig, 

14— 18-ig 14-15-ig. . 

Csendtfrdrs, m. kir. 2 

Hajas ArpAd 3 

Kozsegl eltiljArAsAg 1 

AlihAk Jdnos dr. kd'rorvos 4 

MATRANOVAK- 
BANYATELEP 

Nyilvdnos tdvbeszeld dllomds 
Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
fin nop nap: 
.8— 12-ig, 8-11-lg, 

14— 18 ig. 14-16-ig. H(5tk6'snap : M^TRASZENTIMRE 

Hivatalos drdk: 

Hetkfiznap: Vaairnap ds 

r linnepnap- 

8— 12-ig, 8-ll-ig, 

14— 18-ig 14-^15-ig 

I Csak elOJfizotdk rSsz^re 20— 21-ig. 

I Felcser penziA 1 ezf a szffliltfilegflen 6s a bgrjcojatgn ieleznl. H6tkGznap: H6tkb'znap: MATRASZ0LL0S 

Nyilvdnos tdvbesz^ld dllomds 
Hivatalos drdk: 

d^mi™o-. Vasarnap 6a 

HAtKfenap: fiim e P iiap : 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

(Elflfisiet8k<?t laad a pasztdl 

elofigetOk kozott) 

MATRAVEREBfiLY 

Nyilvdnos ■ tdvbeszeW • 
dllom&s 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 63 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14 -18-ig. 14— 15-ig. 

(EWfizetOket lasd a nagybafconyi e!6- 
. lizotfik ktiaiMit.) 

MATTY 

(lasd Sikl6s> 

MATYASDOMB 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
unnepnap : 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-Jg. 

Csak elofizetdk r6ss6re: 20— 21-!g. 
Benkft Jozsel ftfldbirtokos 1 
KBrlegyzoseg, Mnsznya 2 

MATYASFttLD 

Nyilvdnos tdvbeszeil6 
dllomds, 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

(ElMlzet6ket lasd a budapesti el6- 

fizetfik kozott.) 

MAZA 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6znap: tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, . 

14— 18-lg. 14— 15-ig 

Csak elofizetok rese6re; 20—21-lg.- 

Kifrlegyzoseg 1 

Ktfzsegf bird, Qyore (lasd a azftsz- 

van elofizetok kliziitt) 
Mazaszaszvarl Teglagyar 
r.-t. (lasd a nagymanyoki elofi- 
zetfik kbzfltt) 

MAZA-SZASZVAR 

(lasd Dombdvar) MECSEKSZABOLCS 

Nyilvdnos tdvbeszSlo dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

4— 18-ig. 14— 15-ig. 

(ElfifizetokeS lasd a p6csi eiofizetfik 

kSzatt.) Melykut, H6tkflznap : MEC3ER 

Nyilvdnos tdvbeszilQ dllomds 
a kbzs4gi el6ljdrdsdgndl 

(L6b6ny 4. sz. elofizetd) 

MEDGYESBODZAS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 12-ig. 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfteetOb r6szere: 28— 21-ig. 

Balazs Jaraos Hangya bevasarlA 
4 
Daniel Ferenc Fatnra albizo- 

manyos 2 

Fogyasztasl es ertekesfto 1 

szttvetkezet 3 

Kttzsegl elttlj&rftsag 1 Wazaszaszvari Teglaqyar ri lasd: DombAvar 15 MECSEKALJA 

A p6csi egyseges hdldzathoz 

Vartozik. 

Nyilvdnos tdvbesztld dllomda 

Hivatalos 6rdk: 

eat^nap: \™^» 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-1 g< 

(ElCfizetOket lasd a p6csi eiofizetfik 

kozott. ) 

MECSEKFALU 

(lasd Komld) 

MECSEKJANOSI 

(la^d Koml6) MEDGYESEGYHAZA 

Hivatalos drdk: 

, 7— 21-ig. 

Annan JOzsel bdrbereskedd 2 

Bankntl Sdbercegf i&rada- 

R6EBatnajor 7 

Bekesmegyel takarekpenz- 

tart egyesttletmedgyesegytiAzi 

flAkja 15 

Bonus Gyttrgy fakeieskedfi 38 

Bor Ferenc gabona- 6s tenaeny- 

kereskedS 6s cirokseprfl. gyaros, 

iroda 29 

Lakas 11 

Csendorttrs, Era. kir. 4 

Csotnoky Andras serteakeresk 

14 

Fenyvesi 6s GrGsz vas-. fUseer- 

6» flvegkereakedo 3 

Futura r.-t. Fobizbmanyossfig 26 

Gabor Bela dr. ugyv6d 31 

GofttmanD Mlbsa vegyeBkcres 

ked6 , 6 

Balmagyt Antal seg6djegyz0. 37 

Bavadl Fereno r<5m. kat. pl6- 

banos 41 

Herczeg JdSBSel hen germ alma 20 

Hasz&r Pal vend6glfis, .autAtaxl 

ailomaa 28 

Kellermann Sandor dllatoryos 

40 

Kerenyl Istvann6 all ami 

tanitbno 8 

Klemen Maty as 6l6allatkeres- 

kedo 23 

Ktfzsegl eltilfardsag, 
MedgyesegyuiEa 1 

PuflBtaottldka 
Laklts Gyala vendAglfis 21 

Lengyel 1ASZ16 gyogyszerSsa 12 
Lepfeny Istvan dr. ugyvdd 13 
THede Sslgmond dr. or von 19 

(Medgyesegybaza 6s vld6ke 
Hangya fogyasztasl 6s 
6rtfekes(t« szdvetbezet 9 

Medgyesl GyUrgy foldbirtokos 

36 

Nagy B61a dr. posta bet. bizt. 

iiit 6s k6zs6gl orvos 34 

P. Lengyel Zoltan postamostor 

S&rosy Jaaos hitelsECvetkeeeti 
igazgat6 lakflsa - 27 

Strlller Ferenc bflrkereskedfl 6b 
b6rantofuvaroz6 32 

Szeged-csanadt vasut Allomas' 
I«nBks6g« 24 Szkorczar Andras tq.. 

ailaikereskedo 30 

Telblsz Imre dr. fflldblrtokoa 16 

T6tb Karoly fflsaer- 6b vegyei- 
kereakedC 5 

Vermes Bela ay. (flszolgabfrd 42 
Wolvovlts Adolf term^ny- 6s 
, .cirokkereekedd 10 

Zsldek Dezsdne «zv. all. tani- 
tdfl'd 18 

Zslllnszky Pal gAplakatoe, aat6- 
25 MEDGYESPUSZTA 

(lasd Tatnasi) . 

MEDINA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b 
B6tkCzTiap: Unnepnap: 

8— 18-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfib r6sz*re; 20— 21-ig. 

Apponyl Karoly grOf uradalmi 
int6zfls6ge, Kapolnapusssta 5 

Csepf Pfil BiAmenti gAzmalma, ma- 
lomtiU. - 4 

EilOljarAsag 1 

Flath Geza barO, Kapoinapnszta 
7 

Kf sfalndy Ealman dr. bfirorvos 
6s a posta bet. .bizt. int. orvos* 2 

Medina! „Hangya«« (ogyasataei- 
4b jfertekeBitO ssovetkeaet 6 

Taussig Ignacne ttzv. vegyes-, 

ni^azkeresk., gabonabizom. 3 MEDVE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s H6tktfcnap: unnepnap 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig- 14— lB-ig. 

Csak eloflzetflfc r6sz6re: 20— 21-ig. 

Lados Lajos term6ny- 6s takar- 
manykeresk: irodaja 4 

Magyar Altal&nos fitepfttt fiagyai Medvel Banal-Hid, 
epitesvezet«sege Too klr. MSHKERl&K 
Hivatalos drdk: 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 

nanepnap: 

8— 11-ig, 

14— 16-ig. Csak etofjeetok r6sz£re : 20 — 21-ig- 
Ktfzsegl eldljardsag 1 

OKab Janos gtfr. kat. esperes 3 

MEKfiNYES 

Hivatalos drdk: 

H6tki52nap : Vasarnap *s 

unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-fg, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofizctCk ^stdre: 20— 21-ig. 

JegyzOseg I 

Laure Henrik Hombar albiiom. . 

6s fiiszerkeresk. (3) 

JSehultelsz Jakab Mass megbi- 

zott 6s sert6skeresk. (2) 

MELINDA-MAJOR 

{Jasd T6tkoml6a) 

MfiLYKITT 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
ftnnepnapr 
8— il-igi 
14— 16-tg. 
Csak eLMIzetok rtszdre : 20~81-ig. 
Allamvasutak, m. Mr. forgalmi 
iroda 20 

Banasz J6zsel eert6s- 6s tfizif s- 
kereskedo 19 

Bekes Mlhaly hengermalma 3 
Csajkas Marten tejfizemtulaj- 

donos 18 

Csend«r»rs, m. ktr. 23 Betkoznap : 
8— 18-ig. m 0! 

w 
•? 

0: 

M Doszkocs Mlhaly ttlzifa, sz6o, SA 
t6gla, tet6cser6p As cementaru ^^ J^ z 

o MEGGYESERD6 

(lasd Devecser) 

MEGGYESFALVA 

(lasd MaroBvaaathely) 

MEGYASZO 

Hivatalos drdk: 

■ Vasarnap 6s 

B6tkBznap : ftnbepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak eloiizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Harkanyi Sandor br. ojvilagi 

gazdasaga (tiaemben : TV/16— 

X'SO-ig) 2 

Ktfzsegl eloljardsag 1 

Vantal Janes Futnra biaoma- 

nyos 3 

MEGYERCS 

Hivatalos drdk: 

' ^ u - VaBarnapAB 

H6tkoznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Kfizsegi eldljar6sag 1 

Sehon Nandorne dr.-ne fOld- 
birtokoB, Pelaranyos 2 

Varady Andras Fntnrabrao- 
manyos 3 

M£HI 

(lasd Toroalja) kereskedS 33 

FranklBe»rikfakereflked6se 14 
Fuller Armlia fakereskedd 15 
Gereneser JOzsel dr. 

kb'rallatorvos 28 

Jakab Gyula villanysaerel6fii. 

vallalkoao 34 I 

KISS Istvan bflrkereske46 6s clpA- ■ 

fele6r6szk6szito 29 fc^ 

Koezkas J6zse! 6rseki tanicsos, f* 
' pl6banoe 25 | 

Kevaes Adam sert6salkwsa 7 1MB 
Sozsegl eldljardsag 1 V 

L6go. €s tuzoltdparancsnok Vto 

Lipka Istvan tenn6nykeresked6 ffg 

Macher Kalman dr. posta bet. !*"■ 
biat. int., kiias. 6e O.T.I, orvos 4 ^Bi 
Mails SaudorBert6Bkere8kedo 16 ^^ 
Melykutl hlielszifvetkezet 

mint az O.'K.H. tagja 8 

Tin6]arasi b6rgazdasaga..6s Prigly 
B6la igazgatd lakasa, Oreg-major 

MeszAros Janos gabonakerea- 

kedd ' , ■ ' 2 

Mik<5 M&t6 Bert6s- 6s borfigynflk 

(uzemben V/l-X/31-ig) 24 

Mtnorlts PA1 cementam- 6s mft- 

kflgyar (Uzemben : VTl/l—Xn|31-ig) 

10 

IVyfltral MiklOs gabotiakereskedfi, 

Hombar albizomanyos lakasa 21 
Wyitrai Mtkl6s term6nykereB- 

ked6 6 

Pasztor IstTanvasativendSglAJe 
31 
Kajesany MAtyas fakereakedO 

Sc hwarcz Jeno gabonakereskedo 
26 
Sehwarez es SzabA, Pel 86- 

bdcskal tejfizem 12 

Scbwartz Jend maJomtntajdonoa 
22 

Zakupszky Bela hentes. m^fiza- 
ros 6s 61ftallatkerefikedd-. 27 

Zakupszky Gyula fiiszer-, vas- 
es cnkornagykereskedo 35 

Zakupszky J&nos vcnd6glos 17 279 M&yvolgy- Pusztg MELY VOLGY PUSZTA 

flAsd Perkata) 

MENCSHELY 

Nyilvdnos t&vbeszGW&llorndsi 

a Mzstgi eloljdrosdgndl 

(Nagyvazsony 8. sz. elfifJzetO) 

MENDE 

fiivatalos 6rdk: 

H6tk6znap : Vas&rnap 6s 

tranepnap: 

8-12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-ig i4_i6.i gi 

Csak elofizetflfc r6sz6re: 20^2i-ig. 

Ballot Gyorgy rom.kath. pI6biinos 

7 

Baumgarten lgnac pnsztaszent- 

Istvani gazdasag (nyari allomiis) 4 

Detre Laszld evang. Ielk6sa Q 

Farkas,H GyQ'BY «»r. oM. gazda, 
fdldbntokos, Felsofarkasd pnszta ,3 

Karsay Janos fCtlszt, allomas- 

fonok 5 

Kttzsegl e|dljardsag 1 

Mendel G6zt£glagyar Zsuppan 

Istvan JO 

Mendel flltelszbvetkezet, 

mint az 0. K: H. tagja 8 

Szasz-Cobarg-Gothal FUlop 
Jdzstas hereeg 6fens6ge ura- 
dalmi int6z6s6ge. Mende-Bjlle 2 

?ompal Mlhaly somagyberesk. Q 

MENFOCSANAK 

Hivatalos 6rdh: 

fl6tkijznap ; Vasarnap 6b 

8 — 12-ig, ftnnepnap; 

14— 18-ig. 8— il-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elofizGrfik r6sz6re: 20— 21-ig 

Csenddrseg, m. kip. 2 

Hdczky Erzsebet csengerl, ma- 

ganzo g 

Hies Gyula malomralajdonos 4 

Javor Fidel pl6bauos, beno6s 

tanar k 

Jdzsa Mlhdly vend6glos 6b 

vegyeskeresk. 22 

Roller Ferenc hentes 6s m6szaros 

9 

Ktfzsegf eldijardsag 3 

Krausz lgnac bfer'ia 73 

Orszagos Vlllaniosmuvek 

. r.-t. korzetszerelfls^ge 10 

Placsek. Janos ntmes uSegitfl 
Maria» gy6gyszer<4ra 13 

Szakaes Pal vend6gl6s 63 kentes 

7 

Unger Jdzsef vend6gl6s Q Hangya szttvetkezet 

Jankovlch Besan Jdzsef grdf 

Joszagigazgatosaga, Somogygeszti 1 

Kegyestanltdrendkormanv 

zdsaga 2 

Kbrjegyzoseg 7 

Magyar GyuJa hentes 3 

MehesOtto berlfl, Somogygeszti 10 

Mester JLajjos egetefctszesznagy- 

keresb. 9 

Nemeth Bela fcflrallatorvos 14 

Somfal Bela mav, AUomasfOnSk 

5 

Szllcs Istvan iff.maJomtuiajd. 12 

Vegh Gyttrgy dr. kttrorvos, 

a posta bet. blzt. int: orvosa 4 

MESTERHAZA 

(lasd Porladony) mmmum\\m m\umtemt\wmM\n 

Bet 15 Katonal I ep. es hatdsagok : UiTfttvAri «. s n huif<..,.^„ ' Katonal ep. es hatdsagok . 

Honv6d leveate parsag Q 

Kozsegl elflljardsag 3 

Ldrlnezy Bela malomtaJajdi. 

8 
Osztlan Bela vend6gl6s 1 1 

Penzttgyorseg, m. klr. 7 
Sandor Pal 10 MESTERSZALLAS 

. Hivatalos 6rdk: 
Hetkoraap : Vasamap es 

8 — 12-ig, finnepnap: 

14— 18-ig. 8-li-ig, 

14— lMg. 
Csak elfifizetfik r6sz6rer 20— 21-ig, 
GttbttlyttB Janos dr. k8zs. orvos 
2 
Kadar J6zsel rk. plebanos 3 
Karal Sandorne baromfi be- 

vasarl<5 g 

K, Kiss Lajos Futnra bizomanyos 

4 

Kozsega elolJtar6sag \ 

Stettner Jozsel ffiseerQelete 
6s vend6glflje 5 

MESZES-MAJOR 

(lasd Olaazliszka) 

MESZTEGNYO 

Hivatalos 6rdk; 

H6tkeenap Vasamap 6s 

8— 12-ig, finnepnapr MERK 

NyUvdnos tdvbe, zeld dllomds 
Hivatalos ordk: 

B6tkfizn:iji Vasarnap 6s 

8— 12-ig^ Unnepoap: 

t4-i«-ig. ■ 8— il-ig, 

14— 16-ig. 

MERKEPUSZTA 

(lasd V6se) 

MERNYE 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkBznap.- VaaArnap es 

.8— 12Jg, Qnnepnap: 

14-18-ig. 8-11-ig, 

14 — 15-lg. 

Csak elOfizetCk rfeBz^re: 20— 21-Jg. 

Csendortfrs, m. klr. 8 

B^gay Zoltanne szUI. 
Papln.szky Marta gydgysze- 

Gyorlly Bela arad. f6erd0m6rn6k 
11 

280 14— -18-ig. 8— 1l-i R . 

14— 15-ig 

Csak elOfizetfit r6sz6re : 20— 21-ig 

Bauer Bela r6f6s-, fflszer- 63 ter- 

m6nykeresk. (tlzemben: VH/i— 

XII/31-ig) ' q 

Bereez Karoly fakeresk., P6es 
kirendelts^ge 5 

Csendffrtjrsparancsnoks&e. 
m. kir. 2 

flangya Sztfvetkezet 13 

Horvath Ferenen€vend6gl6s7 

Bunyady Jdzsel gr6» dr. erdd 

hivataJa 4 K«rjegyz6seg 3 

KiJTesdl JenCf anyagkeresk. H 

Kttvesdl Jentf 6piil6tai3yag. 

keresk. g 

KSresdl Pal b6raat<ifnvaroz(i 10 

Magyar- Nemet mez&gazda- 

sAgl r.-t- gazdrtsagi hlvatala 3 

Nyakas Viktor vegyeskeresk. 12 

Vegh Istvan dr. vit6z, k»rorvos 

6 

METZE 

(lasd Bellye,) 

MEZ0BAND 

Hivatalos 6rdk: 
H6tbf5zDap ; Yasarnap 63 
fianepnap; 
8— 18-Jg. 8— il-ig, 

14-i5-jg. • 
Csak elOfizetflk r<3sz£re : 20— 21-ig. 
Csend«r«rs, m. klr. 1 

Domokos Jozsel dr. kCrorvos 

posta b. b. int. orvos 4 „„ ... " 

Fo S zolgab,r61 blvatal I ^^4 W^SSfe.*" % 

Imreh Barna dr. ref. Ielk6sz 9 ' Kbzsegl elbljarosag 1 MEZOBER^NY 

Hivatalos ordk: 

7-2t-1g. 

Alloldl szovogyar r.-t. 1 
AllamI polgarl Ha- es leany 
Iskola igazgat6saga 58 

Allamvasntak, m. klr., 

allomasroneksege 2 

Apatl Andras korcsmaroB 37 

Bacso Andras malomtBlajdonoB 

18 

Bak Mlhaly dr. kCzsGgi orvos 

56 
Balog Zsnzsanna baromfikeres- 

kedo QS 

Balogh Imre baromfibexeskedfi 

. (uzemben VIIJ/l_I/3i-lg) QQ 

Baltna J&no» nyomdatulajdonos 
39 
Bartolf J6zsel mflszer6sz es 

villanyszereJO. radio-, ker6kpar-es 

varr6g6pkereskedfl 5 

Bartolf Jdzsel n<§piskolai 

igazgatd qq 

Beretzkl Peter «0roszlaD*gy6gy- 

szertftra 21 

Blszkup Ferene evang61ikas 

lelk63Z 92 

Braan Jdzsel dr. orvoa 28 
Brttcher Jdzsel cttzlfa- , sz6n- es 
■ fiiszei-kei-eskedc , 70 

Czfgler Gyorgy alffildl szSv6- 

?yarl ig. . . 75 

Csenddrtfrs, m. klr. 10 

Cslnos Albin dr. orvoa 45 

Csok es Bra on fuszer-, vas- 6s 

iovid^rukeres)ied6se 33 

Eller Adam Mateosz favaroz6, 

Magyar kiraly szalloda 95 Llgetrarl 6s Schttller fakeres- 

kedo 79 

Llszka Nandor dr. Qgyv6d Q 
Maasz Marton tanitd 55 

Magyar altalanos ktfszen- 
banya r.-t. mezflljeriayl viJ- 

Jamos BzemveEeWs6ge "~ I n^mefek Magyarorszfigl i , 

szdvets^ge Volksbnnd des Deat- 
schen in Ungarn 85 

Makkay Janos m. kir. ill. polg. 

isk. tanar Q£ 

Marton Mlhaly vitSz, vend6gloa 

Mayer Jdzsel If J. vendfiglOs 70 

. Mezdberenyi gazdasagl ta- 

e j kan&kpenztar r.-t. 9 

Mezdberenyl Hangya fo- 

gyasztdsl es ertekeslttf 

szqvetkezet r 4Q 

Mezdberenyl hltelszJJvetke- 

zet mint az 0-K.H. tagja 49 

Mezdberenyl tejszjfvetke- 
zet eg 

Mezdgazdasagi neplskola 20 

Molaar Gydzd mav. szallit<5 65 

Moln&r Jakabfuvarozaal vallal- 
ktiz6 gn 

MUnicb Jdzsef dr. ko'zsdgi 

allatorvos 22 

Nagy Laszlo baromfibereskedo 1 7 

N^pessy Elemer toll- 6s nyers- 

bctrkereskediS 29 

Iroda 6s raktar 97 

Nun Lajos fftszer- 6s vegyeskeres- 
kedA 09 Olah Ernd dr. orvoa 36 Pdtb Istvan vegyesarnkeresked^ 

Rdzsa Jeno dr. r6m. kath. 

pl6banos gQ Elsd logyasztasl es erteke- 
slio szSvetkezet 7 

Fabdk Ferenc evang. Ielk6sz 93 

Fcher Pal Shell bOolaj -r.-t. k6p- 

viselete 6s telepe, Ford-k6pviseIet 

6s g6pkeresked6s 35 

Asvanyolajraktara 61 

Frel Mlhalyne baromfikeresked6 

67 

Grlinwald Dezso dr. Bgyv'6d 8 

Hanzely Ferene dr. kozs6gi 

orvos 47 

Herzberger Daniel vas- 6s 

fiiszerkeresk. 88 

Hirhager Jdzsef vegyeskeres- 

kedd 81 

Hoffmann Gyorgy timarmester 

51 

'Horvath Janos k6m6nysepro, 

gabonakeroskedo 6s ker. k6pviselet 

80 

Hubert Karoly allatorvoB 15 

Juhasz . Bela korcsmaros 63 b^r- 

ftut63 43 

Kerdd Sandor kereskedO 71 

Klrschner Sandor baromfike- 

reskedfl jg 

Kolozst Lajos villanyszerelo 6s 

muszer6sz 86 

Kolozsl Rddld Service 87 

Konilody Zsuzsanna gyogy- 
szeresz ^g 

Komocsln Antal dllatkeres- 
ked6 54 

Korda Ferenc dr. fogorvos 4] 

Kovaes Mlhaly dr., a posta. 

bet. bizt. Int. orvosa 4 

K6rosvldekl fa- es epltft- 

anyagkereskedelml k.f.t. 
26 Rack I. Adam finomsfltod6ie 23 
RUck II. Adam silt3mester 59 
Schtfn Marton es Schtfn Ml- 
haly szfivogyira 33 

Schultz Adam lUaaer-6s csemege- 
kereskedO 3 

Stef Anta szttvetsgg anya- 6s 

cseusemoved6irit6Bet "~ Stillds Pal dr. iigyv6d 9Q 

Szegd IstvAn dr. orvos 33 

Szentandrasl Gyula vit6e, ecet- 

szeszgyara 25" 

Temesvarl Ferenc dr. knzs6gi 
ipjegyzo, titzoltopavancsnob 62 

Termeldk Hangya sztiret- 
kezete Mezdbereny 

Fatelepe 27 

Malomiizeme 43 

Thaller Gyula gy6gyszer6sz 30 

Tomka Pal n6piskolai igazgnt6 t a 
L6golt,ilmi Liga helyicsopoitjanak 
tigyvezeto elntfke 73 

TUzoItdtestiilet, mezobertnyi 

ank6ntes 13 

Valentlnyl Karoly dr. figyv6d 

24 

Vecsey Miklds bard f eldbirtobos 

32 

Veress Ballot kereskedfi 6s 

in;ilm6i6 74 

Veress Endre mflszer63z, szerelo 
6s b6raui6vallalkoz6 60 

"Laltasa 53 

VIgh Jdzsef fEszer- 6s vegyes- 

kereskedO 34 

Vogel Adam 6pit6si- 6s tflzelfi- 
anyagkereskedS 6s 6pjt6si vallal- 
koz6 82 

Welner Zslgmond 6pfllet^ c S 
tiizifrtkeresked^a, inlajdonos (jzv. 
Weiner Zsigmondne 24 

Welsz Gyula textilirar , 44 

Winter Mlhdly ben-ermalom- 
tnljijdonos 6s fakereskedfl H 

Wolf Pal ftiszer-, vegyeskereskedfi 

77 ' 

MEZOBIKACS 

(lasd Gyapju.) a f illercs postal meSblzSs. Mezoteovdcshdza MEZOCSAT 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 
Adohlvatal, m. klr. 30 

AUomasfonokseg, mav. 33 

Balazsy Gyula malomb6rI3 59 
Bergmann Zoltan dr. &gyv6d Boras Bela dr. m&v. 6s postas- 

orvos 19 

Breoef hengermalom, Kolozs 

Jenfi 11 

Csendtirseg, m. klr. 7 

Dohanynagyaruda m. klr., 

Ker6kgyartd Istvan 60 

Dutka Uornel malomtnlajdonos 

38 

Gngel Lajos ierm6nybizomanyos 

6s gyumOlcskereskedo .. 42 
Parkas Oliver losonci, ffild- 

birtokos 41 

FSszolgablroi hlvatal, tiszti- 

orvosi szoba 62 

Frledmann Hermann vegyes. 

kereskedS 23 

Furesz Viktor dr. tigyv6d 14 
Glattstein Aladarne vas- 6a 

fiiszerkereskedo 21 

Gombos Gyula dr. jarasl tiezti, 

orvoB 15 

Gulyas JOzsef dr. figyv6d 25 
Hegyl Lajos autoftivarozfi valta- 

lata 55 

Jaral Istvan m. kir. posta- 

mester 

Jarasl gazdasagi leWgyelb' 

53 

Juhasz Istran eiJmagykeresk. 9 

Kardos Izldor dr. kOiorvos, Eog- 

orvos 12 

Keller Bela nyomdasz flzlet 27 
Kesseo Geza dr. klr. bSrJegyzS 
31 
Klr. JarasblrOsag 16 

Kiss Jozsel dr. m. kir. Allatorvos 
37 
KomorOczky testverek radio, 

6>a- 6s 6kszeriiKlete 61 

Ktizsegl elsd jegyzftl hlvatal 

8 

Kransz Jenft bornapykereskedo 

(lizemben: TX/1— III/1-ig) 44 

Kransz Mar ton fakereskedfl 6b 

cementarugyar 29 

Lazar Janos gy<5gyszer6sz 

«Magyar Kiralyo gyogyszertara 3 

Llbor Lajos gabonakereskedd 36 

Lovasz Pal ref. ig. tanito 58 

Mark Gyula Istvan fOIdbirtokoa 

6 

Mathe Zoltan dr. 5gyv6d 5 

Mehrel Jakabne radi6hass 43 

Mezbcsat es videke hltelszfr 

vetkezet 13 

Mezdosdtl fogyasztasl es er- 

tekeslta sxbvetkezet 45 

Mezocsati honved kiege- 

szltb parancsnoksag, nv 

kir. 49 

Mezocsati takarekpenztar 4 

Mezocsati Vlllamosmuvek 

48 
Moldovanyi LaszIO kir. bir. 

vegrebajt6 10 

Nagy Andras dr. m. kir. p6nz- 
tigyi titkar, aadhivatali lonok. 34 
Orosz Janos alsteni GondviseI6s8 
gyogyszertara 56 

Pap Laszld fosaolgabird 35 

Pinter Laszlo dr. tb"zs6gi 

orvos 54 

Pnsztal JOzsef m. kir. lavirda- 

vonalfelvigyaz6 1 

Reich Gyula tprm6nykeresked6 

(fizemben: V/l— X/Sl-ig) 20 

Roth es Grtlnberger bornagy- 

kereskedofe . 46 

Saros MiklOs keresfcedfi 18 

Scblrmer Samuel fateley 6s 

cementarugyar 24 

Szplgablrol hlvatal 2 

Tavtratbtizvetltes 50 Vass Albert HildbirtokOB, kese- 
lyiishalonitanya, Tiszakeszi . 26 

Winkler Miksa jarasi allatorvos 
17 
Woynarovlch Istvan dr. 

tigyved 57 

Zakkay JOzsef r. k. Ielk6sz 51 

Zsori Jozsef, a ztildmezG takar- 
many6rt6kesitfl sztSvetkezet szena- 
vasarldja - 52 MEZOCSAVAS 

(lasd Marosvasarhely) 

MEZGCSOKONYA 

(I&sd fletes) 

MEZ0ERKB2D 

(lasd Teke) 

MEZOFfiNY 

(lasd. Nagybaroly, 149. sb. elfifizetfl) 

MEZOGYAN 

Hivatalos drdk: 

EL6tki3znap : Vasarnap 6s 

iinnepDap : 

8-12-ig, 8-1i-lg, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Caak elfifizetfik reszere: 20-21-lg. 

BelUgy. rendelk. alatt alio 
bnkorm. k&rpOtlasi vagyo- 
nanak orosl gazdasaga 4 

Ktizsegl eldljarosag 

5 ,Hangya* < Fogyasztasl es 
£rtekesltd SzbVetkezet 5 

Teglas Ferenc vit£z, ref. Ialk6sz 

2 

Tlsza grol uradalom, Qyanf 6 3 Szeged— csanadi vasut PenzQgydrl blzlos, m. klr. 6 

Poledna Bela dr. kfcsegi orvos 
21 

SchaMller Lajos in. kir. posta- 
mester 27 

6llo- 
12 

Szffke Kalman dr., a m. kir, 
allami menesint6zet fOntikorvosa 11 

Szllcs Albeirt vitez, gazdasagi fel- 

iigyelfl 18 

Ta\lratk«zvetito 40 

TOtfalusy Menyhert m. kir. 

gazd. eeazados 28 

TAth S&ndor m. kir. gazdasagi 

f5int6zo 24 

Wleber Intre dr. m. kir. 

allatorvos, drnagy 31 MEZOKASZONY 

Hivatalos drdk: 

n , , „ VasArnap 6s 

B6tkSznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Ceak elfifiaetok r6sz6re': 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. 1 

Csete Ferenc m. bir. posta- 

mester 12 

Fendrlch Arntln fOldbirtokoB 9 

Gaal Menyhert all. isk. igaz- 
gat6-tanft6 17 

.Hangya** Fogyasztasl €s 
"" rtekesittf SzBvetkezet 19 Kletn Hermann fiakeres 20 

KOzsegl elftljardsag 2 

Lederer JOzsef dr. orvos 6b a 
posta.bet. bizt. int. orvos a 3 

Lex Istvan- Hangya kiSrz8tvezet6 7 

M. kir. postahlvataL tavirat- 

kozvetit66 24 

Meztfkeresztesi fdszolgabl- 

rOl hlvatal 12 

Mez6keresztesl Hltelszbvet- 

kezet. 8 

Nemespanny Ivan vit6z, m. kir. 

gazdasagi felllgyelfi 21 

Rep As GyOrgy m. kir. postamestier 

Slska MlklOs gy6gyezeresz 11 
Tassonyl Gaspar dr. orvos 15 
TOth Karoly Futnra bizomanyos 
17 MEZOHEGYES 

Hivatalos 6rdk: 
7— 21-ig. . 

Allami menesblrtok, m. klr. 

Igazgat6sag 4 

Hivatalos vend6gszobak 14 

Bzeszfinoraft6ja 6s szeszszabadrak- 
tara 26 

(Bzesz iigyben ez a szam hivandfi) 
26 

Allami menesparancsnok- 
sag, m. klr. 2 

Banhldl Karoly Baemi titkar 29 

B&nhtdy Karoly hadilizemi sze- 
ra61yzeti parancsnok lakaBa 35 
Bekes-csanadl villamoss&gl 
r--t., OroshazB .13 

Bencze Zoltan m. kir. gazdasagi 
int6z6 23 

Borsos Zoltan dr. posta bet. 
bizt. int. orvos '15 

Csendorbrs, m. klr. 5 

Cslcserl Orosz Karoly dr. m. 
kir. vadaszati int6zo 30 

Cukorgyar 3 

Damaszkln Istvan n6tnetki 
vit6z, ra6neskari ezazados 33 

Hady Jen*> vit6z, ny. all. Srnagy 
34 
KOzsegl elftljardsag 1 

P6jegyz61 Iak&3 22 

L6goltalmi allomis 25 

Krnchlo Elekne mozgdszinb&z 
vallalata 8 

Maklary Arpadne «zv. 17 
Malbasky Mil An cakorgyari igaz 
gat6 16 

Malbasky Milan okl. g6p6sz- 
m6rn6k ■ 7 

menesparancsnoksag gaz- 
dasagi hivatala m. klr. 36 
Merenyl Emll m. kir. gazdasagi 
f6ini6zo 19 

Metesz mezohegyesl aru- 

raktara 32 

Mezohegyesl fogyasztasl es £rt< 
Jambor Jentfne all. tanit6n6 

18 
Klein Menyhert irodaja 8 

Lakasa 3 

Klein Mlhaly vas- 6s fest6k- 

kereskedfl 5 

Klein MOrne gazdasaga 1 1 

Klein Vllmosgyapja, tarm6ny- 

6s boriizlete 4 

Kbrjegyztfseg . 7 

Penzilgj'Orl Szakasz, m. klr. 

10 

Petnehazy Gyula ref. lelki- 

pasztor 21 

Rosenbaum JOzsel all. vizsg. 

logdsz 15 

R6th M6r malomtulajdonos 2 

Sandor Jozsef dr. orvos, O.T.T, 
kOrzeti oryosa 14 

Schwarcz Ignac teher- 
m61yszallitasi vallalat 13 

Szamolovlts JOzsef dr. orvoB 
16 

Vaczy Zoltanne 11J. all. taaitdnd 
20 MEZOKQMAROM 

Hivatalos 6rdk: 

Hetktfznap : -12-ig, 
-18-ig. MEZdKERESZTES 

Hivatalos drdk: 

H6tkitznap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elOiizetOk r6sz6re 20— 21-ig. 

Arday Janka LaszlO ref. le 

k6sz .5 

B6nis Sdmnel fSszolgabird 14 

Borsod Mezdkeresztesl 

Fogyasztasl es £rtekesltO 

szbvetkezet 18 

Borsodvldekl Hengermalom 

tul. (Etyomttrey Anialn6 1 

Csaky Tihamer dr. orvos 10 

Csenddrseg, m. klr. 6 

Fazekas Sandor dr. jarasl 

kir. a latorvos 25 

Fekete Imre. f 6>gyz6 22 

Gomba Karoly «Hombarr> bizo- 
manyos, sz6n- 6s term6nykeresked6 
23 
Gomba Kalman vltez mozi- 

tulajdonos 19 

Gytfmtfrey Antal ny. hv. bnszar- 

ornagy 16 

Kallal Lajos fCldb6rld 9 

KeresztespUspOkl ktfzseg __.__.„ .„..„._ ^, ertekesittt szbvetkezet 10 l eltfljarosaga Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-ig. 
Csak'el6iizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Acs JozseE Hombar albizom. 22 
Allamvasutak, m. kir., 

allomdsf(jnb"ks6ge 13 

Bognar Karoly roalomtol. 10 
Csendfirbrsparancsnoks&g, 

m. kir. 3 

Deutsch Odtt n gabonakereab. 19 
FSldberlb r.-t. gazdasa.ga, 

P61p«SKta 9 

Frelszberger Gyula ny. m. bir. 

postafoteliigy. 11 

Hangya logy, es ert. Szbvet- 

kezet 20 

Kiraly Gyula hentes 6s m6szaros, 

8zabadliidv6g 16 

Kiss Istvan m6szaroa 6s hentes 24 
KOzsegl elbljarOsag 2 

Kttzsegi eldljarOsag, Bzabad- 

bidv6g 4 

[V. KertI Janos Fntnra bizom., 

Szabadbidv6g 6 

Allomasi raktara 18 

Pannonla Aramszolgaltat6 

r.-t. ko'rzetvez«t6je 21 

Papp Aladar 12 

Perenyi Uona postamester 5 
Sandor Imre 6s t&rsa fakeresk. 
17 

Szaner Istvan dr. orvos 14 
Terenyl Arpad dr. bOrorvos, 

a posta bet. bizt. int. orvosa 8 
Varga Geza kantortanit6 23 

Vogl LaszlO rebec-ndndori b6rgaz- 

dasaga, Rebec-puszta 7 

Wleber Rezstt kOrAUatorvos 15 

Zakonyi Ferenc dr. kb'zSj ve- 

zetfljegyzS 1 

MEZOKOVACSHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

1— 21-ig. 

A mezdkovdeshdzai egysi- 
ges hdldzctfhoz tartozik mtig: 

Reformdtuskovdcshdza. 
AdOhlvatal, m. kir. 34 

Almay Belane «zv., se51. 

Barvss Katalin fbldbiitokos (fizem- 

ben: V/l-X/31-igJ 57 

Andracsek Maria ny allami 

tanit6no 14 

Balda jozsef cipC- 6s borkeres- 

ked'fl 33 

Bodoczky Janos paplr- 6s illat- 

szerkereskedfi 45 

Csendortfrs, m. klr. 5 

Daczer (tdiin tejiizem tulajdonos 

lakasa . 47 

fiber Bela dr. szolgabird 62 

Elsler Sandor dr. orvos 11 

Fekete Pal jogosftvanyos gabona- 

6s teTm6nykereakodfl . 59 

Fekete Samn dr. Ugyved 12 

N 2 
O ■ 

V 
H 281 Mev&kovdcsh&za Foszolgablrd 1 

Gabor Jenti gy6gyszer6sz 88 
Gttrttg Laszld dr. flgyv6d (uaem- 

ben: X/i-VH/3i-ig) 30 

Gran Simon 20 

Grttnleld Armln gabonakeres- 

kedo 22 

Grtlnfeld Sandor eabona- 6's ter- 

m6hykereBbedo lakasa 24 

Iroda 32 

GutI Gyula bSrautotnlajdonos 35 

HaJuska Andras petrfileumnagy- 
tereskedd 43 

Hangya bolt 

Hangya sztfvetkezet 19 

Harndczy Lajos dr. orros 18 

Hltelszdvetkezet mint az O.K H 
tagja 17 

Hoffmann Mlksa 6pnletfaberes 
kedG g 

JarasI levente paranesnok^ 

sag, m. Mr. 84 

Jaszfcsek Matyas sertris- 6s ter- 

menykereskedfi 37 

Juhasz Anna all, seg6dtaiiit6no 

31 

Jaranyl Mfhaly jogositvanyos 

gabona- 6b term6nykeresked6 49 

Kohn Jenti cirokkerajkedb" 25 

Kohn Jentt oirokkereekedfi (fiaem- 
ben: VII/i-XII/31-ig) Q MEZ0K0VESD 

Sivatalos draft; 

7-21-ig. / 

Abonyl Istvan dr. orvos, Matyas 
kir.-u. 54/2. 21 Postal panasiohltal. hgrfaekkgj KOzs6gi eldljardsag 

Ij«wy Llpdt eukorkanagykeres- 
bedo 2£ 

Nagel Benrik foIdbirtokos.NageK 
taiiya" 27 

Kegel Vllmos fOIdbirtokos, Nagel- 
tariya 5 j 

Magy Sandor fMdbirtokos, 8ar- 
mezey-tatiya 55' 

Oroshazf takarekpenztar 

. mezokovicshazi H6kja 10 

Papp Andor kozs6gi ]egyz6, B61a- 
major 3 

Prlskfn szalloda 6s vend6glfl 63 

RenneczCder Lajos dr., a posta 

bet. bizt. int. orvosa 6s k8zs6gi 

orvos 23 

R6tl Zoltan 43 

Rosenfeld Armln b6rant6a,cirok- 

6s term6nykeresked6 7 

Rotter Geza dr. kir. alktorvos 4 

Sari Ferenc malomtulsjdonos 44 

Sari Ferenc malomtnlajdonos 41 

Sfirmezey Antaln6 iizv. teid- 

birtokos (uzemben: IV/1— IX/30 ig) 

SarmezeyEndrettldbirtoboB 58 

Slposs Karoly aEntnrai> gabona- 

bizomanyos * ~ Abonyl Istvan dr. ugyv6d, MA 
tyas kir.-u. 86. 42 

Abonyl Laszld dr., Matyaa kir.- 
n. 73. 10 

Addhlvatal, m. kir., Matyaa 

k)r.-n.95. 52 

Allamvasutak, m. kir. allomas- 

f(Snb"ks6ge t 1-18 

Arvay Lajos fuszer-, csemege- 6s 

vegyeskeresbed6se 41 

Av6d Janos Wlzs6gF allatorvoa, 
Kaszln6>n. 3. - 1-lQ 

Balazs kb*nyvkeresked6s 6s 
konyvnyomda, Matyas kir.- 
n. 83. 14 

San Jdzsel 6piiletanyagbere8ke- 
dese, 6pit6sl vallalkozd 6s betouarn- 
k6szito, Szent Istvan-n. 11. 85 

Ban Jozsef tSsztaiizem, Ei6fa- 
u. e. lmQQ 

Ban Matyas tim&rtelepe, Roama^ 
ring-n. 29. . j.jq 

B&rezf Matyas MJ. mm- 6s II- 

korgyara, Sat. -Laszl<5-t6r 14. 1-28 
Bayer Robert m. kir. tanfigyi t6- 
tanaceos, V6r8smarty-o. 11. 1-04 
Bencstk Matyas tfizifa- 6a 3z6 D - 
kereskedfl {ilzemben : X/i— IU/31-is) 
Matyaa kiraly nt m. 43 

Allomaa rakt. (nzemben: X/l— 
Ul/3i-ig). Palyaudvari rakteriilet 62 
Benyo Endre dr. m; kir. tiszH- 
orvoe, Szent Laszl<5-66r 4. 45 

Ber^nyl J^zsef term^nykeres- 
ked6, Szegffi-n. a. 7 

Borsod-Mlskolci BUelbank 
mezftktfvesdi I16kla, Matyas 

kir.-n. 84. g 

Borsodl Szenbanyak r.-t. 

barcikai villany telep6nek- kiren- 
delts6ge 1-17 

Braunlzldor dobanyarus,Marya3 
kir.-n. 48. Jarast leveittepai'ancsnok. 
sag, m. klr« 1-24 

tiaras! ttsztlorvos hlvatala, 

Matyae kir.-n. 84. 50 

Jordan Perenc ^fizmalomtnlaj- 
donos, Thaly Kalman-ti. 24. 23 

Kal6 Jeno* dr. figyvfia, Morvay 
Janos-n. 2. 60 

Kardos S&ndor osemege-, ffiszer- 
keresfcedO, Matyaa kir.-n. 97. 66 

Heresztessy Sandor dr. orv- 
v6d, HolJd Kalman-u. a. . 39 

Klncs Kstran kqrallatorvbs 38 

KIs Samndp. iigyv^d. flozaa-u. a. 

Kiss Imre vasntj vend6gI6s, PaJya- 
udvar mellett . i„q7 

Klein Jen« b^rkoositnlafdonos, 
Thaly Kalman-n. 2fi. 9] 

Knilpfler Sandor vas -. fflazerke- 
reakedfi, aavanyolaj lerakata. Szent 
ljflszl6-tfir 4. (idflsiaakos) 1-03 

Kohn Jakab D6r- 63 k6zimanka- 
kereskedO. K6czian-u. 1. 7Q 

KoranyS Arpad dr. k8zs6gi or 

yos, MatyaB kir.-n. Giyb. 34 Cobnrghercegl klementlnal 
nradalom f6int6zdsege, 

Klementinapiiezta 25 Csaszar Matyas tftzifa- 6s ; 
kereskedfi 95 Eaktara 
Spllka Laszlo ftsldbirtofcos, . 
' GyOngyimaJor 21 

Szeged<csanAdl vasat r.-t. 

allomasfCnOkti^ge ig 

Szeverenyl AnUras festek-, 
ravidaru- 6s gyarmatarnkereEkedfi 
60 

Sztflltfsl Peter gabona- 6s ter- 
m6nykeresked6 43 

Telek Jozsef b6raM6e 6s mfleze- 
r6sz , 26 

Terjek Testverek sert6s-, ga- 
bona- 6s tena6nykeresked0k 15 

Tlszantull ciroktermelftk 
egyestllete 13 

Tlszantalj C Iroktermelok 
Termeloes £rtekeslto Szd- 
vetkezete, mint a Magyar MezO- 
gazdak Szoveckezete tagja 9, 50 

T«rT6nyhatosagi ntblztos- 

»**■ 52 

Vasarhelyf Laszld foldbirtokos 

Vasarhelyl sandor orsz gyn'l 

k6pvj"BeiiO (tizemben: V/i— X/81-ig) 

53 

Vlntze Sandor dr. WszolgaWr6 

39 

Wollner Karoly 6pfilet- 6s tUzifa- 

keresked6se ofl Csenddrseg, m. kir., Egri-nt 2. 

„ 6 

Csepela Lajos dr. apatp!6bano s 

,Szt.Jjaszl6-n. 7. 67 

Dala Jozsef gimnaziumi tanar, 

Matyas kir.-n. 8. 1-29 

Dobanybevaltd hfvatal, m. 

kir., Dohany-u. 2. 49 

Egeszs6gbaza 47 

^rtelmes S&ndor vend6gl6s, hen- 

tes 6b m6szaros. Matyas kir.-u. 101 

Fogyasztasi es ertekeslttf 
szovetkezet, mezflkovesdi, Ma 
■tyas kir.-n. 88. 18 

Forgacs Ignac termfinykeres- 
kedflk. Mityas kir.-n. 123. 80 

Frank Tlbor kassai sSrler'akata, 
yass Imre-u. 1. 17 

Fried Ign&cne ttzv. fus?;ernagy- 

. kereskedo, Matyas kir.-n. 86. 15 

Galambos Gaspar vend6gl3s, 
Pekete Laszld-n. 2/a. I-31 

Gltlck Imre vend6glfls, Szent 
I/4ezl6t6.r 1. 79 

Hancs6k K&lman glmn. tanar, 
Matyas kiialy nt 14. 1-20 

Hofstlidter Vllmos hor- 6s s6r- 
nagykereskedfi Br. Efitv6s-n. 1.19 

Hollo Kalman rnm- 6s likor- 
gyaros, gzent Istvan-n. 2. 55 

Borvatb FUl«p dr., Matyas 

kir.-u. 66. 30 

Hatter Vllmos dr. orvos, Laszl6 

Karoly-n. 2. 89 

Istenl megvaitd leanyal, Ma 

tyds kir.-u; 38. 10 Koyaes Geza dr. kir. kfizjegyzo, 
Maty4s kir.-u. 66. , 3g 

Kovaes Kalman gy6gyszer6sz, 
Bzent,l/a32l6-t6r 6. 57 

Ktizlekedesl csendfirSrspa- 
ranesnoksag, m. kir., Egrj- 

B. 2. J.jg 

Ktfzsegl elftljarosag, Szent 
LaszI6t6r 9/1}. q 

TfizoJtotorony-6rszoba, t2zoIt<lto- 
azoba 75 

L6goltalmi parancsnoksag, Varga 
P^l-n. 3. 1 «" 

Kristora Janos b6rant<5s, 
. Berfcalan-u. 6. 

La|tOS J6zseZ vecd6gI6 3f Szent 
Laszl6-n.. 04. 

LaszIdTSzkyJaaosgy6gyszer6sz 
«Bzent Mszl6» eyigyazertar, 1. B6- 
nia Bertalan-u. 102. 37 

Lazar G&sp&r sert6skeresked6, 
Gr. Tisza Istvan-n. 29. (iizemben 
III/16-IX/iWg.) 51 

Lazar Janos atodal 6pnletfa 

6s 6pit6sianyagkeresked0k, 826- 

ckenyi-u. 10. 13 282 Jarasblr6sag g kir,. M4tya B kir.- 
"82. 20 Legoltalml parancsnoksag 

1-26 
Lengyel EnsO dr. tigyv6d 84 

Llptay Jdzsef elhelyezo irodaja, 

Maiyas kir.-n. 60. (fiaemben: 11/15— 

VIII/15-ig) 59 

Losonczy. Gynla rk. fSkantor, 

Varga Pal-n. 2. 1.J4 

M. kir. tell gazdasagl Iskola 
es mez0gazdas6gl szakta- 
nacsado allomas iga?gat6- 
saga, Egri-n. f«i2 

Mar ton Albert malomtnlajd., 
Nagy Pal-n. 2. l»22 

Matydhaz, Mezftkbvesd 83 

MezOkOvesdt !Urd«. 6s vllla- 
mossagi r.-t. telepe, Matyas kir - 

n. 118. 35 

Irodaja, Matyas kir.-u. 118. 4 

MezdkSvesdi bonved klege 
szittf parancsnoksag, Gr6f 
Apponyi Albert-u. l. 75 

Mez^kOvesdl jarasl hltelszii. 

vetkezet, Matyas kir.-n. 88. 61 

MezOkfivesdl kath. Iparos 

r o!vas6kttr t Hoi 16 Kalman-u. 4.58 

MezokSvesdl magankdrhaz 

46 

MeztiktSvesdi Onkentes TUz- 

olt6 TestUlet, Szt. LaszI6-n.i2 

1-05 Mlskolcl takarekpenztdr 

flokja, Bonis Bertalan-u. 1. 3 

Mnranyl Janos bentes 6g ro6sza- 
ros, Matyas kiraly-krt 35. 1-21 

K. Nagy Istvan vend^glfis, Ju- 
barfu,»u. 1. 1-30 Neumann Ede term6ny- 6s szesa- 
nagykereskedfl lakasa, Matyas ki- 
raly-krt Si. (tiaemben XI/i— 
IV/30-ig.) 5 

Nltsmann Jen&, Olga gCzmalom 
berJflja nn 

Rostra" Altalanos ArnkOz- 
raktarak 6s kereskedelmi 
r.-t. mezOkflvesdi . kflzraktari 
fizeme, Sz6chenyi-u. 1. 29 

Talepvezetfl lakasa 1-32 

IVyestl Albert sertfeskereskedO 
br. EiJtvOB J.-n. 16. 1-09 

Oitfalvf SErvIn dr. kir. jaras- 
bir<5, Matyas klrdly nt 20. ' 27 

Onody Laszld „Nosztra" kiren- 

■ delts6g vezet<ij6nek lakasa, V«r«s- 

marthy-n. 17. 1-32 

t '*r,^ ap,> Istv &w betonarnk6szitfl, 
8z6chenyi-u. 47. 73 

Papp Istvan, NyirbogdAnyi Petro"- 

| lenm^yar r.-t. lerakaCa, Matyds- 

kir.-krt 60. . 1-00 

T. Papp Istvan dpitfimeBter 6pi- 
t6si vallalata, 6pfilet(a- 6s 6pit«5sl 
anyagok kereskedSse, Sz6ckenvl- 

J'J' " ' « 

T. Papp Jo«sel aatdfnvarozo, 
mint a Mateosa tagja, KoBsnth La- 

jos-n. e: j_oi 

Papp J. Janos term6nykereskedfi, 
Matyas kir.-n. 54. 53 

Papp Matyas es Tarsa bornagy 
kereskedob. Szent Laszl6-t6r 8. 85 

P6nzttgy5rl szakasz, m. kir., 

Mfityiis ta'raly-u. 112. . 71 

Pestl J6zsef "Orangyal* gv6>v- 
ezertara, Kaszin6-u. 1. 20 

P6ter Laszl6 dr. Ilgyv6d. Mityas 

kir.-u. 81. ■ 93 

P6terSf y R^la jarasi f 0saolgabir6, 

B6ni s Szomolyai-n. 2. 8 8 

1-11 Pel<( JAnos villanyszereia, Bzent 

Laszl6-t6r 4. 1-02 

P6ta Jdnosn6 6s tsa textil nagy- 
kereskedfik, Arany Janos-n. 2. 96 

Pdta JozseS termeny-, tnzira- 6s 
kdsz6nkereskedfl, Matyas kir -a. 54. 

Realgimnazlum, kir. katb., 

Bzeot Laszl6 konviktus Matyas kir - 
a. 108. 24 

Reich Sandor berizin-, petrdlenm- 
6s olajlevakata, Mityas klr^ly- 
u. 102. (Id6saakos> 16 

Rusznyak Istvan ffiszer- 6s vo- 

gyeskereafred6.8zt.-Laszl6-t6r l-<)8 

Sallay (GUrtler) Arlsztld vlt6a 
okl g6p6szm6rnbk fi6kiiziete. Ma- 
tyas kiraly-n 74 

Schreiber Lajos dr., Varga P41- 
07 69 

Sefawarcz Gynla malomtnlajdo- 
nos, Juharfa-n. 2. 28 

Schwarcz IstvAn term6nykere8- 
kedfi, Matyas kir.-n 48 22 

Sereg J6zsef fiiszer-, vegyes- 6s 
rovidaru keresked6se. Matyas kir.- 
u. 24 97 

Stefan Jozsef kadarmester, 
Szekfti-n. 5. -56 

Stelanics Jdzsel dr. flgyvid, 
Matyas kir. u. 74. 40 

Sveda Jozsef cukrasz 6s sfitfi- 
mester, Kaszin6-u. 6. 32 

Szabd Andor m kir." postamester, 
Matyas kir-u Wl. 98 

SzepesI Sandor dr. orvos, Ma- 
tyas kivaly-krt 76. 76 

Szesztal Istvan term6nyk©res- 
keda, Maiiyas kir.-krt 125. 1-27 

„SzIv« konyv-, kegytargy- 6s 
papirkeresk8d6se, Bzt. Laszltf- 
ttr8. 90 . 

Szolgablrdl hivataj, Matyas 
kir. r u. 84 2 

Szombathy Laszld ret. lelkdsz, 
Ho6r-boz 40 

Szlits Erntt dr. orvos, a posta 
B. B. I. orvosa 1-15 T6th Istvan b6rant<5s, Hollo' 
Kalman-u. 4tf. 33 Torbk Janos fiiszer-, vegyes-, 
osemege- 6s oukornagykereskedfi, 
Tuljpan-n. 2. 82 w fordulJon cls6sorbnn Varga Antal turifa- 6s ko^n- 
kereskedo, K»k6ny-u. 16. 1-16 

Varga Balazs ternt6ny-, tfizifa- 6a 
sz6nkereskedoy Nagy Pal-n. i. 72 

Welsz Sandor gabonakereskedfi, 
Matyaa feir.-n: 120. 02 

Werthelmer Miklds kSnyv-, 
■papir- 6 s Ir6szerkeresked6, .Bzent . 
. Laszl6-t6r 3. . 81 

Worum Ferenc dr. kbrorvos, 

Matyaa k1r.-krt 61. , 54 

Zentsak testverek, mezflgazda- 
sagi g6pek, benzin, olaJk6pvisel6\ 
Matyas kir.-n. 67. 6: 

Zsdry Lajosn6 ttzv. ny. ffiszol- 
gabfr6 Bzvegye, Bzomolyai-ut 7. 44 

Zsdry strandfttrdti 64 MEZGLADANY 

Hivatalos drdk: 

„,. wH Vasarnap 6s 

H6tkttznap: , finnepnap: 

8-i2-ig, " 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig; 

Csak elfifizetflk r6az6re: 20— Sl-ig. 

Cslrlknsz Endre kip. acsmester 

4 

Rltter Rezsd bnrgonyakeresfcedfl IVasser Bernat bnrgonya- 6s 

gyfimtUcsKereskedfl * 


MEZOLAK 


Hivatalos 6rdk: 


H6tko"znap: 
8- 13-ig, 


Vasarnap 6s 
finnepnap: 


14-18-ig. 


8— 11-ig, 
14-,15-ig. 


Ceak elflfizetdk r6sz6rei 20-21-ig. a Dostahloalaloh f 5noh6ticz. Mezoterem MEZONYARAD 

Hivatalos drdk: H6tk6znap : Vasarnap 6* 
finnepnap: 
8— 12-1g, 8— 11-ig, 

I4_18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fiaeTfik r6sz6re : 20— 21-ig. 
B6rl Tlham6r v. Jegyzo 1 . 3 
Borsodl sz6nbanyak r.-t. bar- 
clkai villanytelepe, fizemvezetfi-. 
a6ge, tavvezet6ki TpnaWre 4 

K»zs6gl eloljardsag 2 

Sllblger Gyula 7 

Stelner Nandorn6 fakeresk. 

MEZOORMfiNYES 

Hivatalos drdk: 

H6tkBznap: H6tkfiznap : Vasarnap 6s 
finnepnap:. 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14- 15-ig. 

Csak eJMizetfik rtszire : 20^-21-ig. 

EStvtfs Sandor ref. Ielkipasstor 
7 

Kall6 Testv6rek gazdasaga, 

fOldbirtokoaok 6 

Kaloesa Laszld «Putnra» fflbizo- 
manyosanak, a Hangya sztivetke- 
zetnek bevasarloja .4 Acs) cnkorgyar me z 61a k I 
gazdasaga 2 

Allamvasatak allomas- 
fdndksege. m. kir. 5 

Band Laszld dr. kbrorvos, Mihaly- 
haza 1 

Czlpott Rezsd 3 

Hollan Sandorn6 dr.-n6 ill 
■ ozv. foldbirtokos, Kiatima 4 Ktizs6gi eldljardsag 
Tdth Sandor evang. Ielk6sz V6csey Tamas dr. fbldbirtokos, 
B6kas 8 MEZ6MADARAS 

Hivatalos ordk: 

H6tk«znap: Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8-ii-ig, 

14— 15-ig. 

Csak" elMzet6k r6sz6re: 20— El-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap : 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizetfik resz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrtfrs, m. kir. 4 

Kor|egyzos6g 3 

Polgar Lajos m.kir.postamester 6 
Voda Andrds dr. kororvos, 
posta b. b. int. orvoa 5 

MEZ00RS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
tiuiiepnap: . 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14^18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizeto'k r6sz6re : 20— 21-ig. 
Barbaczl Kalman vend6gl<Ss 9 
Babarczl Laszld vend6glCa 7 
Brydl Gynla 6s Uorvath JO< 
zsel b6ri0, Mindssentpnszta 4 
Hitter Milan Andr&s b6rgazda- 
saga 2 

Ktfzsegl el»ljar6sag 1 

Kraasz Eereacn* 5zt. vegyes- 
keresk. 6 

Schlestnger Gaspar dr. b6rl6, 
Tapi-pnszta 6 

V^gh J6zsef ffildbirtokos 3 

MEZ0PETERD 

Hivatalos ordk: 

■'■",„ * Vasarnap es 

BfetkOzn ap : 6n uepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. U-15-ig. 

Csak elfifizetOk r§sz6re: 20— 21-ig. 

KOzsegl el«l|ar6sag 1 

Scbriffert Tstvan 6s Mindly 

gazdasaga 2 

Szvetits Viktor r6ra. kath. 
p!6banos .3 MEZOSZAKADAT 

(ldsd Meufitelegd) 

MEZ0SZENTGY0RGY 

Hivatalos 6rdk: Kaiman Imre fCldbirtokos 
K»zs6gl elol]ar6sag Lentl N. Jdzsel nyersbflrbizom. 

(8) 

Magyar-Amerlkai Olajlpar 

r.-t. , . . 9 

Nagy Imre fbldbirtokos 3 

Plvnlk Istvfinne ny. ig. tanitd, 
fSldbirtokos ozvegye .6 MEZOSZENTMIHALY 

Hivatalos 6rdk: 
-..v,.,,,, VasArnap is 

H6tkbznap: tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWtiaetfik rSszSre: 20— 21-ig. 

GsendfirOrs, m. kir. 2 
KOzsegl eloll&rosag: 

Bndatelke \ 3 

Meafisaentmihily , 1 

Nyitrai Istran dr. kGrorros 4 

MEZ0S2IIAS 

Hivatalos drdk: 
HGtkttznap: 8-12-ig, 
14— 13-ig. KBzsegt elctliarosfig 
Orban Karoly fflldbir tokos, MEZOMEGYER 

(lasd B6k6scsaba) 

MEZONAGYMIHALY 

Hivatalos drdk: 

H6tk6znap: Vasarnap 6s 

8— 12-ig, iinBepnap: 

14— 18-ig 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Caak elofizetfik rAszAre : 20— 21-ig. 

Banhegyi Imre dr. kflrorvos,-. 4 
ik»z$6gi elOljardsAg 1 

Kun Mlklds gazdalkodas 8 

Mllnkd Janos flxszeikexeskedd 6 MEZ0PETRI 

(lasd Bzaniszlo) 

MEZ0RDCS 

Hivatalos drdk: Tavirat K»zvetit« Allomas 

24 , 

T6th Istvan nagyvendfeglfls : 8 

Ungar Mdr gabonakeresk. 7 

Warm Ignae fbldbirtokos, Als6- 
bogardpnszta 11 

Zsembery Jeno dr. kfizs6gi 

allatorvos 3 MEZ0TARKANY 

Hivatalos 6rdk: 8— 12-ig, 
14— 18-ig. I Vasarnap as 
tlnnepnap : 
8— 11-ig, 
14— 16-Jg. Csak el<J£ifet«k r6sz«re: 20— 21-ig. 

Az egrl fdfcaptaian Jdszag- 
lelttgyeldsege 3 KOzsegl eldliardsag 
Hay. aHontas elfil Jar6]a Vasarnap 
6a linnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig." 14— 16-ig. 

Csak cWflzettSk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csend6rseg» m. kir. 5 

Droppa Kalman nagybirtokos 

18 
Feszl Ernft dr. orv6s, a posta 

bet. bizt. int. orvosa 4 

Fischer Mdrne Yegyeskeresk. 6s 

salkvlBgyara 6s Fiseher M6r 

korcsmaros 15 

H6110 Lajos gy6gyszer6sa 6 

Kardos Testverek vegjiieskeres- 

ked6se 9 

Kenessey Jdzsef m. kir. posta- 

■mester 1 

Kozs6gl I«jegyz« maganlakasa Heztttar kanyl . hengerma- 

lalom, tnlajdonos Czakd Imre 4 

Mezotarkanyl Hltelszttvet- 
kezet, mint aa O. K. H. tagja 2 

Mezotarkanyl kttzsegl to- 
gyasztasl 6s 6rtekesit« 
sztf-retkezet 7 

Tiitb Pfeter dr., a posta bet. bizt. 
int. orvosa 6s kOzsegi orvoa - 6 

Zslgmond Adolf allatkereskedfi 6 MEZ0TELEGD 

Tdvbeszelo kozpontok: 

Mteoteleg/l 1.: 1^199-Hg. . 

Mezdtelegd 2.: 20th-299-ig. 

. Egyseges tdvbeszelo 
haldzai. 

Hivatalos drdk:. 

H6tktfznap: Kttzsegi eldljar6sag 16 Welnmann Heraianh term6ny- H6tktJznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sa6re: 20— 21-ig. 
Csend«r»rs, m. kir. 3 

K« rjegyzoseg : 
Mezflrucs 5 

Mezflsamsond 1 

MEZ0SAMSOND 

(lasd Mezfiriics) 

MEZ0SAS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
B6tki!znap.: finnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ia. 14— 15-ig. ■ 

Csak el6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig. kereskedd 2lK«zsegl eloljaro.sag Nemeth Peter oki. gazda, a 
uSailaRbalhasi Hitelszbvetkezets gar 
bonaosztalyanak vezetfije 

Pajtenyl Laszld r. k. pl6banoa 

Rosenthal Mdr gabonakereek.lO 

Slmontornyal takarekpenz- 
tar klrendeltsege £ 

Strommer Henrik es neje 

gazdasaga 17 

Sasztek Jdzsef vegyesheresk., 

tojas-, baromfi- 6s vadkeresk. 12 

Szenthe Endre kozsegi irodatisfit 

\ 26 

Szllasbalhasi „Hangya«< fo- 

gyasztasl es ertekesito sz«. 

vetkezet 21 

Szllasbalhasi hitelszovetke- 
I zet, mint az 0. K. H. tagja, gabona 

gyiijtfitelepe . 14 

I Berhengermalma 19 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8-U-ig, 

14— 15-ig. 


3" 

o 

N 
VI 

n 

I: 
2 

O Csak el6f izetfik r6sz6re ; 20— 21-ig. 
Baka Janos r6m. kath. Ielk6sz 21 
BlbarlVegyl 6s Asvanylpar: 

Irodaja 2-08 

Igazgat6janak lakasa : 2-03 

Csenddrttrsparancsnoksag, 

m. kir. 2 

Fodor Mlbaly «jegyz6 lakasal5 

Hangya fogyasztasi 6s 6rt6kesit6 

szBvsiikezet 16 

KOrjegy Zds6g, MezOtelegd vidfike 

K«rjegyztfs6g, 3rv6nd 6 

K0zs6gl eldljardsag 1 

La Roche Faipar r.-t. 2-04 
Marosl Antal dr. kororvon 11 

Mezdtelegd 6s Vid6ke Hltel- 
szttvetkezet 19 

Molnar Karoly rel. Ielk6sz 17 
Telegdy Jdzsel fflldblr tokos 6s 
malpmtulaj. 7" 

Velkd Jdzsel asztalosiizem 14 
Velkd Lajos k5zs6gi bir6 10 


MEZ0TELKI 

(lasd Mezfltelegd) MEZOTEREM 

(lasd Nagykaroly 127/a. sz. elOfizetd) 283 Meztitiir l^tSpff" TflXrtUOMJlS MEZfi Levclfre Irla f el sajfit clmft i« r MEZOTCR 

(Rdhuth-t&rio.sz.) 

Hivatalos 6rdk: 

7— si-ig; 

Mezdturujvdros 
PostaMvatali nyilvdnos 

dllomds 

Hivatalos drdk: 

HetWanap 8-12-ig, 
H-t8-ig, tforUtol* szolga 

lain finnepnap; 

8-11-ig. 

14-tMg, -4 mesotari egyse'ges hdl6 

zathoz* tartozik meg : 

Pusztabdnrive, Pusztapd, 

Pu'sziaturpdszto. 

Abrohdm Jdnos dr. tn kir 

tisztiorvos j'-J7 

Ad Am Imfe dr. v&rosl Nsztl 

Addfalvatal, m. klr. 

Attamyasatak, m. klr, 

Allomasf faSksege JJg 

Arup6nztara I.43 

Oszt%m6rnBks6ge 1-34 

Antallcz KarOly dr. figyv6d 61 

Autdtaxl 1-40 

Bad fir Baldzs If J. ranfazekasv. 

mester * 1-72 

Baldzs Ldszld dr. flgyved 36 

Band Jdzsel drogeria 6s fotf- *- 
azakfislet 1-34 

Bekesl Ferenc, a Horvatb 
szfinyegipar r.-t. telepvezetfije 29 

Bel&n Antal nyersbflrkeresk. 55 

B £?* B . MAtyas bCr- is cip6szfcel- 
16kekkere.sk. 1-15 

Bene 6s Stnhlmftller, Shell ko- 
Plajlerakata 1-77 

Bird Ldszld «Hangyaa kbVzetve- 
zetd * J3 

Bogndr Jdzsel dr. kir. ktjzjegvafi 

58 

Borddcs "L. Tddor vas-, rftszer- 

'■< 6s festekkeresk. 1-27 

Bordacs Lajos ntddal vas-, 

fiiszer-, csemege- 6s fest6kkeresk. 

1-13 

Bordacs Mlfclos dr. k6z-6svaUG 

figyv6d > , iq 

Bory lstvan m. kir. foallatorvos 

1*23 

Borasa JenS termeny-, epalatfa- 6s 

tttzeloanyagkeresk. lakasa 

1-71 

Telepe 21 

Boty&nszky Jdnos evsngelikus 

lelfc^aa, Damjaiiieh-u. 37. 1-70 

Buzl Lajos keresk 1-44 

Corvlaa k.T.t. kenyvnyomdaTall., 
konyv- 6s papirkeresk. 49 

Csendtirsdg, m. kir.' 7 

Cserefal vi Farkas Ahdor dr. 

Cslder lstvan kb'mfivesmester, 

cementaru raktaioa 1-67 

David Ferenc atttBmester, Lazar- 

J 1 - 3 - l-oe 

Deutscb Erao* texti&mk keresk. 
1-09 
Dentsch Sdndor dr. orvos 6s 
fogorvos 1-08 

Dldkotthon, l£sd Reformats diak- 

oUhon - 

Dlermen Gizella, a Magyar 

Gabona Keresk. r.-t. vezetoje 
« 1-37 

Dobos Ferenc 1-53 

Elek Jeno gy6gyszer6sz 72 

Endre Ferenc dr. Hgyv6d 1 -05 
Fadgyas Balazs fuvaroziv&ll. 

1-651 Fancsall Ldszld CWlya divathaza, 
szCvet-, vaaaon- 6s divatarnkeresk. 

. ^ 1- W 

??l e ^ as W 08 ,™"' "w*. 'es- 
tate 63 rSvidarukeresk., Sngar- 
n. 13. 07 

Fe * ei \ La l° s L,lk *«* stlrnagy- 

JE€!]"6Sit* 1 f\ 

Fischer Itldrton dr. orvos 78 

Fodor LAszld dr« Hgyv6d 87 

Foglmnazltim 4; 

Fntura magyar szifvetke- 

zeti ktfzpontok arolorgal 

ml r.-t. mezdturi bevaaarld kiren 

delts6ge rjQ 

I. Ralrt4rhel.yt66ge 71 

It Raktarfcelyisege i-ei 

Gel tert I>ezs« fazekas 6s keramia- 
aayagok keresk. 1-32 

Gyenes Antal villanyszerelfl 6s 
mftszer6sz -■■■..'., gg 

Harkanyl Anna bardno kariai 
eazdasaea - : 57 

Berbaly lstvan HJ. 6pit6sl 
vail, acsmftster 1-88 

Hlrsehbeln Mlksane Bzv 
«Penzi6ii tnl. 1-87 U ™- 1-62 ""^jazs 1 "' 1-20 Hollander Ede c6a 1-24 

Ilonamalom, vltez Jeszen- 

szky es Farkass . 1-36 

ItHtrtestUlet j.28 

Jab ncs Sandor vaa ea fftszer 

keresk. 1-21 
Jankovlch Zoltan gy6gyazer6sz 

JarasblrOsag, klr. 20 

Jellnek Karoly dr. orvos 76 

dnhdsz Emll m. kir detektiv H- 

felUgyelo ^.22 

Kalntan Sandor divatarokeresk, 

Katonal epttletek es 
parancsnoksagok : 

Gyalogsagi laktanya 1*56 

Varosi katonai parancsnoksSg 1-46 
^anfmann Gabor dr. figyv6d 
93 
Kcnyeres tafos dr. orvos 98 
Kiss lstvan gazdAlkod6 9 

Kehn Lajos 6I6aUatkeresk. 1-25 
Komlosl Gabor reformatns lei- 

k6SZ 2.QQ 

Kopal Gynla llj. , T Futura" kiren- 
dfclts6g vezeto 47 

Kovdcs Antal gepjavMmubely 
es gepraktar 9^ 

Kovats Antal Caesar eeet- 
gyaros 1-73 

Kovacs Dezstf allatorvos , 1-38 

Krdn Adam ferfi- es n5i dtvataru 

keresk. 4 g 

Kun Arpad dr. nyrpolgaimestei' 
1-60 
Kun lstvan keresk.,. Kalvin- 

ter 3. 85 

Kttrthy Gynla h6raato» 1-78 
Lakatos Antal hiv. tflzo!t<5 Hiz- 

mester 1-79 

Lakatos lstvan antogarage 1-20 
L&nyl Gyttrgy dr. varosi f SjegyzG 

Ldpossy Kdlmdn dr. viiust 

tiazfiorvpa go 

Le£nyllceum> m. klr. &Ilamf 

Teleky Blanka 82 

L^goltalml ktfzpont Idsd 

Meaotur megyei varos 
Leval Lajos hentes 1-18 

Lukdcs Imre dr. 64 

Magda Sdndor tejszBvetkezet 6s 

szikvizgyar 1-19 

Magyar gabonakereske- 

delml r.-t. term6nybevasarlAsi 

kirendellB^ge 5 

RakHra 1-64 

Magyar IHagtenyesztesl r.-t. 

mezOtfiri raktar kezelds6ge 25 

Makkhetes szdlloda esettc- 

rem Horvatb Gyfirgy 79 26 
Mester Ignao oakor- «s gyarmafr 
6ra nagykeresk., a Petrflenra Ipar 
r.-t. lerakata, fizlet 8 

Iroda 16 

Meszaros Zoltan ny. Igazgato-ro- 
mernok = j 

Mezey Karoly dr. orvos 66 
Stezfitar megyei varos. 

Polgarmester ' j 

Jogfigyi tan^esnok 90 

Katopai parancsaoksag. laad Kato- 
nai 6p. 6s hat6sagok oim alatt 
'. KBzigazgatAsi tanicsnok 88 

Kflzjoleti azBvetkezet. 11 

L6goltalmi'k6zpont 1-69 

M6rnoki hivatal j-2q 

Adohivatala 77 

Szamvevfisegl (m; kir.) ftaSk I-54 
Kglagyar 1 . Qe 

Villanytelep jg keresk. 26 Reformatns dlakottnon 43 

Renddrkapltanysag, m. klr. 

6 
Rokszin Szll vlnsz gydgysaertara 

44 

«om. kath. plebanlahlvatal 

75 

Rosenstein Dezso rfiszeiv da 

tollkeresk. 86 

Salzmann Sandor terminyke- 

tesk. 34 

Seknlz FUIOp dr. forabM I-47 

Selmeczy Henri k m. kir. at- 
ezredea. Kossuth.t6r 9. 3 

Sllberer Ddvld tSszeraagykeresk. 
28 
Sipos Istvdn mav. haztfil-hizig 
szdllitaei vail. §3 284 Marjal Karoly reformatns lei 
k6sz 1-76 Meztftur-mesterszAliasl Ar- 

balyozd tarsnlat 14 

Mezotar-tilvarosl Hangya 

*W»!£ta»« e* drtekSslw 
sztfvetkezet qq 

8z6keskerti fiikja 1.39 

Mezotnr ojv&rosl postahiva- 
tal, ldsd PoBtahivatal 

Me i- *S P| WWmfiTed szttvet- 
«J?„ H * an *^ *®*yaszta:si 

szovetkezete i«u 

Vasdtutcai fiokja 39 

M «S?*!"i Gazdasfigl Etfye- 

stllet 6 C 

Hezfilurl bltelszttvetkezet/ 

mint a« Orszagos kSzponti hitet- 
szovetkezet tagja 1-35 

MezdtnH kereskedelml r.-t. 

gozmalma ^q 

Mczoturl takarekpenztar 2 
Mezb'tnrl Textllmdvek r.-t. 

Mlhaiyl AndrAs dr. vit6z, 53 

' m. kir. rendftrkapitany, a rendor- 
kapibanysa^ vezatftje 59 

MoTnar Ferenc hentes 6a 
meszaros l-5fl 

Molnar lstvan ffiszer- es fest^k- 
keresk. jo 

Kossutb-t6ri firiklizlet 81 

Molnar janos iftsz< 

matarukereak. 
Molnar Lajos, a Molnar testverek 

II. sz. fiokiizlet vezetOje 1-52 

Mo,nar M, *»*lyne «zv. vegyes- 

keresk., Kosauth Lajos-u. «3. 1-31 
Nagy AndrAs vend6g!6s 1-19 
Nagy Gaborn^ barorafi keresk. 46 
Nagy danos gaboua- e« termeny^ 

kereisk. gir 

Nagy Ldszld dr. tigyv6d, Erdftdj- 
H. 17. 74 

TMcmzetl tajtcllntczet r.-t. 

fiokja 22 

Tiiaifatelepe 1-63 

Nyerges Ferenc kir. jaraabiro- 

sagi vegrehajtd j^g 

IVyltray floor dsteni Qondyise- 

\6sd gyogyszertdra 1-00 

dntOz^si hivatal, m. kir. orszi- 

gos mezfituri 6pjtea vezetoa6ge 83 

Palyl Lajos fakeresk.i Bajnok- 

u - i- 1-04 

Papp lUlhaiy hemes fes^meszaros 
1-57 
PenZttgyOrl szakasz, m. klr. 
92 
PlczkO LdszIO Ifj. siiiomester 
1-14 
Postahlvatal fOniJke 24 

FfiniSk iakAsa 28 

Fop6nztdra 54 

Palyandvari postaszoba 99 

Tiviratfelv6tel, tdviratkfizvetWs 95 
Mezotar-tUvarosi postahivatal nyil Spett Brntt dr. Iak4sa 60 

Stelania szttvetseg szSldotthon 

68 

StahlmUIler elelmlszer kl- 

vltell k.I.t. j«4i 

StunlmaUer XaszIO lakasa 18 
Szabd Gynla iesmester 1-50 

Szappanos Zslgmond dr. 

posta bet. bizt. int. orvos 17 

Szathmary Imre dr. polgar- 

mester lakasa, Beretty6-a. 16. 

1-01 

Szechenyl Endre rei. hitoktatd 

31 

Szekely Oszkdr bermalma i-49 

Szikvizgyar (Kilmaa M. ^3 tarsa) 

1-42 

Szocs Plroskaperdi m. kir. 

postadfjnok 1-74 

Szfike lstvan lakasa 1-07 

Szdkc Zslgmond fakeresk. 30 
SzOnyl Gynla dr. (igyv6d 48 

Takdcs B. Jdzsef v. igazgaNS, a 

Ponci6re biztosit6 f6figyn(fks6g6nek 

6s dr. Lfirinczy Balazsn6 Jngatlan- 

forgalmi irodajanak vezetdje 91 

Takdcs lstvan kereak. V 1-58 

Takdcs Ldszld dr. orvos 32 

6s gyar- Tauber Vilmos 6ksz. 6s 6ras- 

1-02 me8 ter 35 

Taxi dllomds Lakatos lstvan 

1-82 

Thtfresz Ede dr. sziiiesz 6s no- 

gyogyiUz szanatoriama 56 

Tdth Antal dr. kir. 41Iateg6szs6g- 
ngyi taitacsos, Szolnok iiiegye ny 
torv6nyhat. allatorvosa 1-29 

Tdth Bdla dr. m. kir. honved- 
foorvos 1-51 

Tdth Cs.Gyula dr. allatorvos 41 
TUztfrseg 89 

Ctblztossdg, tbrvenyhatd- 
sa «' 65 

Vaddsz Lajos bor- 6s stirnagy- 
keresk., szikvizgyAroa 4 

Vaddsz Sdndor szallitm, vail. 

1-33 
Vdrday Mlklds gydgyszertara 50 
Vdrosl hlyatalok es Intdz- 
medyek, lasd Meztftur megyei 
varos fcJ 

VdrosI katonal parancsnok- 
sdg, lasd Katonai 6pfiletek 6s 
paianesnoksagok. 

Vas Sdndor malomtalajdonos kin- 
cseskerli gozmalma 73 

Vasut, lasd Allamvasutak. 

Wagner Ferenc vas-, f (iszer- «« 

fest6kkeresk„ Rakdezi-fit 15. 1-68 

Weehcr Erno dr.ngyy6d 1-16 97 I Weisz Henri k dr. orvos Bogy a posta ulsszaadhnssa. lia nan tnjHa art MfliWi Betkb*znap : 8— 12-iir, 

14-UMg. MEZ0ZOMBOR 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap £s 
nnnepnap: 
, 8— Il-iff, 
14-16-ig. 

Csak eldfizstok res^Te: 20— Si-iir- 
Arvay JAzsel gdr. kat. lelkesjT 

BaiogMtklAsvegyeskereskedo 2 

CzlAky Endre raalomtulajdonos 3 

Clraky JAzselnA gr 6f n6 6s 
blrtoktarsal gasdasagi fel- 
Ogyel6sege 4 

Fttlttp Zoltan dr. ffildberlo 5 

Gaal Janos venders 9 

Kozs6gl elolj&rAsAg 

Mezfiz»mbor 6s vidAke fo- 
gyasztAsl 6s ArtAkestto sz»- 
vetkezet . ■ «* 

Nagy JAzsel m. kir. postameater 

Rentes Erntt r. kat. plebanoa 7 
Varga JanosnA vegyeskereskedfi 

MICSKE 

Hivatalos 6rdk: 

nitm™»„. Vasarnap 6s 

HetkBznap: finnepnap: 

8-lW(f, 8~ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetCk reszere: 80— 3i-ig. 

CsendOrtirsparancsnoksag, 

m. klr. 2 

Kovacs Sandor dr. kfirorvos 

es posta betegsegelyzo oivoa 4 
Kozs6gl elol|&rAsag 1 

KUzsAgt elttliarAsag, vamoBlaz MICSEEPUSZTA 

(lasd UJfeherto) ...; 

MIHALD 

(lded Nagykanizsa) 

MIHALYFA 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap es 
Hetkoznap- . unQepnap- 

8— 19-ig, 8<-lt-ig. 

14— 18-ig, 14— 16-ig. 

Csak elofiaetok rtszere- 80— 21-ig. 

BezerAdy Ferenc ftfldbirtoko 

Klsgttrbo 3/b 

KttzsAgl eloljarAsAg, Knsgorho 

3/a 

Kozs6gleldl}ArASfig,Ujbalyf>il 

MIHALYGERGE 

(laed Litke) 

MIHALYHAZA 

(lasd Mezfilak is Nyajad) 

MIHALYI 

Hivatalos 6rdk: 

'■„.„» Vasarnap 4s 

Betkczoap annepnap: 

8— 12-ig, 8-11-tg, 

t4— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak eldfizet6k reszere : 20— 21-ig. 

AJkay Istvan dr. ajkaJ, fBld- 
birtokoa, Klsfalud 8 

BaboSB JAzsef serteskeresk, 4 
Baboss L&szlA ekl. acsmester 

fakeresk. 13 

Dory MlklAs KJldbirtokos 5 

IllAs Sandor serteskeres'k. 10 
KozseglelolJarAsag,Kisfa]ud 2 
Ko zsegl eloljarAsAg, Mihalyi 1 Krchnyak' Ferenc malomtnlaj 

donos 6 

Kreuz Waldemar gyogyszeresz 

lagyar Amerlkal Olajipar 

r.-t. Szensavtelepe 3 

Rabl 6s Winter szen-, mess- es 
eenientkeresk. 9 

Schwartz Pal dr. megyesl or- 
vos 7 
Vlr&gh MlklAs malomfcolajdonos 
12 Misfte MIHALYMAJOR 

(lasd Csaz) .. MIKOLA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 
es Unnepnap: 
8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

'14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elMisetok reszere: 20-21-ig, 
Balogh Jentt «Futara» bizbroa- 
nyos 3 

Csendftrttrsparancsnoksag, 
klr. 2 

Kbrjegyzdseg 1 

Ptka MlklAs varraegyei gazdasagi 
egyestileti titkar MIKE 

, Hivatalos 6rdk: 

IJetkfiznap:. Vasarnap 6s 

Uimepnap: 

8~l2-ig, 8-li-ig, 

14-18-ig. f 14-15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Haasz Adam vegyaekeresk. 2 
Hangya fogyasztaei szSvetkezet 3 
Helgl Gy ula 6s f la malomtnl. 4 
Kttzs6gl elfillardsag 1 

Magyar Tdgazdasagok R.-T. 
ikei gazdasaga 5 

Marksz J6zsel bentes es m^sza- Somsleb Andor fUldbirtokos MIKEBUDAPUSZTA 

(lasd Albertiirsa) MIKEHAZA 

(1. Des 93. sz. «16tiaet6) MlKEPfiRCS 

Hivatalos 6rdk: 

Betkfaaap : VasArnap es 

8-12-ig, 14— 18-ig- Unnepnap 
8— 11-ig, 
14— lfr-ig. 
Csab elfifisetdh r*sz6re: 20— 21-Ig. 
CsendttrkulSnltm6ny. m. 

klr. 
Kffzs6gf elOIJarAsag 
Nagy JAzsel vlt6z ffijegyz5 t 
legoltalmi paiancsaok MIKOSD-PUSZTA 

(Usd Zalaber) 

MIK0UJFALU 

(lasd Malnas) 

MIKSAVAK 

<lasd CsAktornya.) 

MIOTICS 

Hivatalos ordk: 
Hfitkttznap: MIKHAZA 

(lasd Dem6nybaza) MIKL0S-TELEP 

(lasd Kecskemet) MIK0FALVA 

(laed Belapattalva) MIK6HAZA 

Hivatalos 6rdk: 
BfitkSzaapr Vasiroap es 

8-12-ig, tinDepnap: 

14-18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csah elfiristetok r*szere : 20— 21-lg. 
Fodor Gynla maloratnlajdonoa 3 
Hangya (ogyasztasi szSvetkezet 5 
Karolyl Ulszl6 firAt hltbizo : 
maayl erd6bivaUla, Vily-puazta 1 
KtfrJegyzOl hivatal 2 

KVzs6gl eltfljarAsfig, Vlly vi- 
taay nyilvinos 4 Vasarnap es 
Unnepnap: 
' 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elSHzetfik resz6re: 20— 21-ig. 
Baumann Antal merlegke&ziW 
es lakatosmester 17 

Becker Mlbfily kenderkereskedC 
13 
Bonlanger Ferenc kender- 

kereskedS 15 

DltJA Adam kendergerebenez4 es 

kbtelesmester 22 

Dttraer Lfirlnc kendergyaros 10 

C^yesttlt kender- 6s k»t61~ 

firugyfirak r.-t. 9 

Elsele Ballot kendergyara 4 

Lakasa ,2 

Elsele JAzsel kenderkereskedS 3 
Elsele Mlhaly kenderkereskadd 
19 
Fetter Janos kenderkeresked514 
Flederer JAzsel kenderkeres- 

kedC > 7 

Hlmmelsbach Ltfrincz kender- 

feldolgoz6 flaeme 16 

Knebl JAzsel dr. orvos 18 
KtfzsAgl eloljftrosag 1 

Langenecker MlklAs kereskedfi 

Mav. vasutfillomas 21 

Oszwald Mibaly kenderfeldol- 

goz6 dzeme 20 

Schmidt Vendel vegyeskefes- 

kedfi 23 

SchKnherr Matyas Els« mili- 

tiesi motormalma 12 

St&gl Pal Adam textilnagykeres- 

kedfl S 

Stilling JAasel vaskereskedO 1 1 MINDSZENT 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk0znap : Bnday LaszlA dr. jarasi in. kir. 

allatorvos 19 

Csaba JAzsel Id., ny. k«es. 

jegyzfi 2& 

Csendorors, m. klr. 6 

Deak LaszlA dr. vitez, tb. ja- 

risi tisztiorvos, 0TB A ellenfazo oryos 

12 

ErzsAbet klralynA szalloda, 

eegtulajdonos Aprd Bela 30 

Flnta Dezso dr. baratosi, a 

posta bet. bizt. int. orvosa es kSz- 

Begi figyvezetfl orvos 3 

FAszolgablrAl hivatal 2 

GAmes Lajos kereskedo 9 

Borvath Antal 15 

Jadlk MenyhArt bentes is me- 

szaros 13 

Kasznar TAth Emma all ta- 

nitond 31 

Keresztes Ferenc fa-, eptilet* 

anyag- es szenkereskedfi, tuzifa- 

nagykereskedO 10 

KlspAl PA1 baromfi-, tojas-. vad- 

es tollkereskedO 33 

KosAczky JAzsel allami tanito 

88 

KozseglelolJarAs&g 1 

Gazdasagi ndvara 20 

Kurucsal Istvan kereskedo 32 
Marton TAblas gepmfihelye es 

gepraktara 4 

Mlhaly Sandor dr. all. tanftd 

85 
Mlndszentl iarasl katonal 

parancsnoksag, m. klr. 22 
Mlndszentl takarAkpAnztAr 

RAcz Janos keresked6 , 84 

Salanky Istvan cipfi-, rufss-, 

divatarukereskedd 26 

Schvab Antal mesziros feByhen- 

tes 21 

Schvab Jentf meszar&ses bentes 

Szoke Sandor ^szolgabird 18 
Taraba JAzsel dr. esperes- 

plebanos :: 24 

TiszavtdAkl hengermalom, 

berld Liptak Bi. Gy«rgy 14 

Vlda Imre termeoy kereskedo. 5 
Vlda LAszlA termeny' drlemfeny- 

kereskedu 7 MINDSZENTKALA 

Nyilvdnos tdvbeszeld dllomds 
Hivatalos 6rdk: 
HetktSznap: 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vas&rnap es 

unnepnap: 

8— ll-ig f 

14— 15-ig.. VasArnap es 
nnnepnap: 
8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elotizetok reszere: 20— 21-ig. 
4llaml eleml Iskola igazgato- 
saga 17 

Annas Sandor kereskedo 
Antal Andras ny. kites, fdjegyzfi 
27 
Balasl Paln6 luszer- es vegyes- 
kereskedO 37 

BlrA JAzsel borkereskedo 23 
BAna JAzsel all. isk. igazgatd 29 
BAna LAszlA fdszer- es vegyes- 
kereskedo 28 OB 

0i 

3 

a 

0: 

X 
9 
01 

N 
VI X 
O 


MINDSZENT-PUSZTA , 

(tisrl Mezfiors es 6irszentmikl6s) 

• ~ ■ ■ 

MISEFA 

ilimi Nagykaporaak) 

MISKE 

Hivatalos ordk: 

HetkOzoap: Vasarnap es 

8— 12-ig, Unnepnap: 

14— 18-ig! ' 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak el6tizetok reszere: 20— 21-ig. 

Csatal JAnos gabonabitomAnyos, 

kereskedo 5 

GAbrls Imre gydgyszeresz 6 

Hangya logyasztAsI 6s ArtA- ogya 

(z&ye 

HorvAth LaszlA bentes 
KozsAgl elAlJArAsAg 10 
1 Mtskel Hoertf hengermalom 

tArsasfig 4 

Mlskel paprlkamalom szb- 

vetkezet mnszarit6 telepe 9 
SzabA IstvAn dr. posta bet. Mat. 

int. kBrorvoa 2 

SzAke Janos r.k. pl^banos 7 285 Miskolc MISKOLC 

Postahivafali hyilvdnos .- 
dllomdsok hivatalos drdi: 

1. sz. postahivatal, 
Kazinczy-u. 18. 

2. sz. postahivatal, 
szem&ypdlyaudvar 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

3. sz. postahivatal, 
Soltesz Ndgy Kdlindn-u. 1. 

4. sz. postahivatal, 
Hunyadi-u. 10. 

5. sz. postahivatal, 
Gyori-kapu 2. 

6. sz. postahivatal, 
• Csabdi-kapu 30. 

7 sz. postahivatal, 
Gyongyosi-u 1. 

HetkCzn.ap: 8^12 es 14— 18-Jg. 

( Korlatolt szolgalatu fiiinepeken 

8— 11-ig. 

. A miskolci egys&ges, hdld- 

zathoz tartozd kozsegek: 

Diosgyor, Diosgyori vas- 

gydr, Gorbmbblytapolca, 

Hejoesaba, Perecesbanya- 

telep, ZJjdiosgydr elofizetoi 

a miskolci elofizetdk kozbtt 

taldlhatdk. 

AbbAzla kAveh&z 6s etterem 

fiegtul. Horvath Janos Szeubenyi- 
n. 24. , 14-40 

Bzalloda, 8zecbenyl-n. 24. 14-42 

Ablonczy LAszId m. kir. posta- 
ffitjszt, Bzilngyi Dezso-n.7. 18-28 

A bra movies Dezsd ekezeresz 6s 
6rAB, Rakoczi-a 2. 56-10 

Abramovlts Lajos es Wohl- 
sitidter NAndor szobafestB, 
f6nyezo 6s mazold, Te!egdy-n 8 

Acs SAndor varoei Allatorvos, 

Maria-u. fi. 58-89 

Ad Am JAnos fiiszer- es csemege- 

keresk., GyOri k*iiu-n. 47. 12-79 
Adamcslk Gyorgy asztains. 

R6zsa : ii 2 22-23 

Adamffy Laszlo Mr. ipartel 

tigyelO, ; Vasarhelyi-u. 9. 29- 29-72 
Adler Jozsef zsak-> ponyva-, apy- 

toll- 6s nyerBfernj6nykeresked6. 

Buza-ter 15 56-83 

Adler MArtonne noiruba varroTio. 

8z6chenyi-u..60. 57-05 

AdorjAn SAndor g. alezredes. 

Knn J6zsef-a. 61. ""* "* Adrfal blztosltd tArsuIat ve- 

z6rfigynoks6ge, 8z6chenyi-n. 92. 
19-02 
AJus Ferenc dr. varosi tb. 

tanacsnok, Arpad-n. 3. 15-92 
Albert Bela fuszeAereskedo, Vtf- 

rosmarty-n. 65..,- 57-39 

Allanieplteszetl hlvaial, in. 

. kir., Horthy Miklds-ter 1. 15-62 

A!lam6pft6szati nivatal, m. kir 

- 20-04 
Allaml felstfkereskedelml 

tskola, Bzent Ferenc-D. 4. 17-04 
Allaml Kttzplnce, m. kir., lasd 

BzOlogzeti 6s Boraszati KeriiJeti 
• feltigyelds6g. 

Allaml, m. kin geplparl 
ktfzeplskola, Soltesz Napy 
. KAlman-o. 4. 20-74 

Allamvasutak AHomAsal : 
Ffitohae} fonfiks6g, Render p. a. 

Goroori palyaodvar 22-20 

KtJzutl gepkocsiuzemkirend^ 
Gbmbri p.-n. 20-47 

Miskolc rendezo p. o ffinbk 57-00 
Miakolc azem. p. u. tudakozo' iroda 
■ 27-00 

Mflbelyfoiiflk, mfihelytelep 20-20 
, 8*ertar, mQhefyteiep 20-10 

Tavlrdaint6z6s6g, 8zemere-n. 26. 
25-01 
(Lasd a. ktfvetfcezO hasabon.) (Lasd ae elflzS hasafaon.) 

Miskolci. osztaIym6meks6g, Osz^ 
talyvezecS f oroimflk, 'Sblt6sz-Nagy 
Kalmaa-n/l. ^ ^59-63 

Miskolel osztalym6rn8ks6g anyag- 
6s leltarszamad6, 8oIt6sz N; Kal- 
Baan-u. 9. 29-63 

Gzletigazgato, Szemere-n. 26 " 

12-04 
,tJ2letigazgat6 helyettes, Bzemere- 
d. 28. 12-11 

Karvazy Dezsfl mav. mflsz. ffitan. 
ualetjgazg. h. lakasa, Patak-u. 12. 
« 23-91 

Uzletveaetoste. KocsUnt^zOeeg, 111. 
forgalmi 6a kereskedelmi oaztaly, 
8zomere-D 26 12-10 

Dzletvezet6s6g III. forg,iirai 6s ke- 
reskedelmi osztalya, GSigey A 
u. 35. 25-43 

Uzlervezet6s6g, *aenetkedvezDi6ny- 
iigyek, Mindszent-u. 9. 12-05 
iizletvezetosig, anyag^ifl Jeliar be- 
flzerz^si csopoit, Bzemere-u. 26. 

12-03 
Uz)etvezet06eg, l.aitalanoa osztalya- 
aak fonfike, 8zemere-u. 26. 12-07 
Ualetvezetfia^g, n. 6pit6si 6s palya- 
fenntartasi osistily, Bzemere-u. SB. 
55-10 

UzletvezetSseg n. epitesi'espalya- 
fenutartasi osztalya, Szemere- 
n- 28. . 25-10 

OsztalyfOnoke vitez Gerelyes Andor 
miisz. tan,. Bolt6sz N. Kalman-u. 3. 

18-56- 
Uzletvezet0a6g,III forgalmieskeres- 
kedelnarodzt41y fOnbke, Bzemere- 
i- as. 12-02 

Uzletvezetflseg, .kereskedelmi osz- 
talyfOntiklielyettes, 8aemere-u: 26 

55-01 
Uzletvezetoseg, IV.vontatasi osztaly , 
8zemere-u 26. 12-08 

Uzletveeetos^g vontatasi bsatalyffi- 
n(5ke Cserjea Karoly, Ger'6-u. 17. 

29-22 
.UzletvezetGseg, V. szamosataly, 
Szemere-B. aet. 16-24 

Ozletvezecfiseg b, nyilvantartd 
CEop., MiudszentHi. 9. 12-06 

Kossuth-u. 7. 13-96 

Szemei«-u. 17. 19-91 

FCorvoai hivatal, Szemere-u. 26. 

12-12 

AlmAssy Antal dr. belgy6gya9z, 

saakorvos,,vangyari kdiaeti orvos, 

Diosgyor Aipad-B. 2/a. 61-58 

Aim assy IstvAn autdfuvarozo, 

Lohel-n. fi. 20-65 

Ambrus Bela magk ere sk, es drn- 

biaomanyi Calet, 8zecheiiyi-u. 94. 

26-66 

Amerlkal dlvath&z, tolajd. 
Biiuitigarten Daniel es fia ceg, uri-, 
noidivat-, rCvidamk , kezimunka- 
ttzlet. Bzechenyi-o. 81. 26-46 

Anezenberger Mlhdly Mavag 
igazgato, diGsgyori m. kit. vas- ee 
■acelg'yari gya^ig:iagftt6 lakasa, 
Di6sgy6ri vasgyar, Baross Gabor- 
u - **• O12-80 

Auderkd IstvAn hentes ea me- 

Bzaroa, Zsolcai-kapn 6. 21-69 

Lftfeas, Solcesz Nagy Kalman u. 15. 

27-28 

Alidrdssy Gyula Mayag tirat, 
Terez-u. ll/a. 28-36 fl Kapcsolosi szomot tarcsazas elott keresyg M. Arvay tare dr. orvos lakasa 
(atjar6 8aecb.8nyi-n. 86-r61) Debre- 
eeni-ii. 12. 26-78 

Astra Blztoslto r.-t. vezer- 
Ueyntfkseife, 8zechenyi-n. 6 

14-90 

Aascb ButorUzlet, Horthy 
Makl6s-ter 22. v 19-59 

AaslttnderGynla «MagyarJ»v6» 
kfiny v- e8 papirkereakedese. Hortby 
Miklos-ter -Hi. 19-78 

Aasterlltz tiuszt&v lakasa. 
Mindszent-u 14 58-41 

Automata BllKe" c6gt. Petrd 
G6zane, Szechenvi-u. 43. 14-44 

Adtotaxl aMiom&s l. a Korona 
szallo elott 19-79 

3 a Grand sz4H6 elfitt 23-74 
3 .a Bzemely p. u. elott 20-33 
,Avasaljal Szeszecetgydr", 
cegt. vitez Bardossy Jeno, G'rdf 
Apponyi A.-u. 22. 016-66 

Avasi kll&totorony, Avastet6 
12-65 

Avasl Penslo, Crettier Ferencne, 
Papszer-u. 20. 59-69 

Azalea vlrAgcsarnok,, tu lajd. 
Devald Janosne sz. Bolczer Iren, 
8zecbenyi-u 21. 25-22 

Lakas. Szechenyi-a t9. 56-50 

Az Anker aMtal&hps biztosltd 

■ - -+ ■ miskolci fiokja, Szechenyi- 
26-47 Balog Karoly, a Delchsel A. r.-t. 

igazgatdjdnak lakisa, Csabai 

kapn 18. I. 29-48 

Balogh Sajtdor ny. takpenztari 

igazgatfi, RakooBi-n. 17. 14-91 
Balogb Zolt&n ny. foispan, Wer- 

.b6czy-n 18 19-53 

Balthes RIchdrdn6 arment. 

tars, penztarnok Oavegy, Esster- 

hazy Antal-ii. 18. 55-20 

BalyO Ja\nos epitesl vallalkozo, 

tet-inenydaral<5, tilzifa-, kOszenel- 

adas, Major-n 14. 16-58 

Balzsay Kornella m. kir. posta- 

ellenfirno, Rak(5ozi-u. 11. 14-14 
Banet Efemer, ia angaria Egya- 

stilt Gozmalmok r.-t. kepviselete 

iroda, 8zechenyi-n. 121 14-04 

Banhegy t Marton vaskereskedfi, 

Boltesz N. Kalmdn-n. 1. 18-09 
B&nyabUkkl m. kir. erdii- 

hivatal, Didegyflr, MajUth-u. 
61-57 
Banyailmre pek, Wesselenyi- 

n. 13. 14-08" 

B&hyay P61 vizvezetek es kOz- 

ponti fUtes szerelo, Kossnth-n. 4. 
29-07 2S0 Andrfissy IstvSn . epiteszmemok 
epitomester, epitesi vallalkoz6, 
UJdldsgyor 63-64 

Androczky JAbos 6s. Bodn&r 

CxAbor asKtalosfizem, Atmos a. 2. 

29-57 

Anna Ottbon, biztartast alkal- 
mazottak szftli6belye, Ger6-n 1 

28-55 

AntalvUlgyl KtfszenbAnya 
K.ir^., 8zemere-u. 18. 16-06 

Uzemi katonai paraiicsrioka (lasd 
Uzem katonai parancsuok) 

Apostoll Admlnlstratura, Hn- 
nyadi-n. 3. 16^71 

Arany Szarvas gy Ogy szert A r, 
ml.: K. Racz Jenb ea Biro BAndor 
Erzsebet-ter 2. 19-90 

.Arany kasza" vaskereskedes, 
FUrst Karolyne, Liohtenstein J - 
a. 28. 24-24 

Artea kepkerelezdtizem, tul 

Szabd Imre, Horthy JHikl6s-t6r 9 

26-71 Azra Espresso, tulajd. Dor6 Erno 
cukrasa, Deak-u. i. 58-60 

Babonyl Ferenc vitez, villag- 
es radidszerelO, iiazlnczy-u G. 

55-48 

Bacskay Dezsdn6 9 a MANSz. 
miskoloi esoportjanak iigyvezeto- 
elnoke, D6ryne-u. l. 58-93 

Bacskd dOzsejt all. el. isk. igaz- 
gatd, Didsgyor, Arp&d-U. 24. 61-64 

Badlcs Istv&n vitez, m. kir. fir- 
nagy, Bz6chenyi-u. 83. 111. 22-94 

Baghy J6zsefne uri, ndi es 
gyermekdivatfizlete, Szecberyi- 
u.ia. 57-35 

Bak6 LaszI6 term6nykereske(]fi, 
GrGf Apponyi Albert-a. 49. 22-32 

Bakos KalmAn bornagykeres- 
kedfl, iroda es Iakis, Horthy M.- 
*6r7. , 11-97 

Pince 8aentp6teri-kapu 9/b. 57-41 

Balassa HagO ny. ailamj 'vagary ari 
TelUgyelo, Alb6rl-u. li;~ 17-56 

Balassa K&Imau tibaeralezredes, 
8zechenyi-n. 58. 24-71 

BalAsL^szIO ny. m. kir ezredes 
Csabai-kapu 29. 55-34 

Balazs Bela korcsmaros, SKeehe- 
nyi-u. 46. 27-14 

Balazs Gytfrgy dr. belgydgyasz. 
ezakorvoa, Szechenyi-u. 91 20-96 

BalAzs Samn mesz-, cement-, 
gipszfcereskedese fiizemben : 111/1— 
Xl/30-ig) Buza-ter 13-51 

BalAzsy Ferenc vnrosi irattar- 
nok„ onk. tiieoItdfelUgyelC, Deryne- 
«- 2. 21-24 

Balczer JenH dr.-kir. torvszki 
tanacselnok, Bzentpaly-n, 36. 

22-83 

B&llnt Bela cipfikeieskedo, 8z6- 
chenyi-u. 14. . 16-28 

m B&Hnt szenb&nyaszat*% . 
Diosgyor 61-85 

BAIInt S Andor m. kir. szazados, 
Uiak-^n. 6. 13-47 

Baila Bela uagykereskedo, Sze- 
cbenyi-u 107 21-27 

Bulla IgnAo dr. ugyved, 8ze- 
chenyi-n 67 12-89 

Baila Imre dr. szilleaz-nflorvos, 
tb. kdrhazi loorvos, volt babakepzfl- 
intezeti tan arse ged lakaaa, Mis- 
koloi-iit^l. . 25-93' 

Rendeloj e> Horvath Lajos-n. 1. 

27-79 

Baila Lajos dr. fogszakorvos. 
Sz^chenyi-u. 9. 17-67 

Baila MlhAIy acsmester, Tizes- 
honv6d-n. 11. 59-17 

Balogb Bela acEmester/Urak 

M. 76/a. ■ ' -- BAnyakapitAnysAg, m. kir., 

■Soltesz Nagy KalmAn-n. 3 15-43 
BarabAs End re dr. dgyved, Bze- 
mere-u 2 25-18 
BArczay AndrAsn^ foldbirtokoa, 
Szechenyi-u. 26. ' 56-31 
BArczay Arved termenykereske- 
des es'bizomanyi tizlet, Deak-n. 20. 
17-82 
G6'm6ri p.u. gabona-raktara 56-07^ 
BArdos Jeno dr. ny . kir. jiras- 
bir6, 8zecbenyi-n 15/17. 55-88 
BArdos Marl ska vfragkereske- 
dea. 8zemere-u. 35 - 23-68 
BArdossy Jenfi vitez, „avasaljal 
szeszeeetgyara, Grdf Apponyi Al- 
-— beit-u. 22. Id-66 
BArkAny IstvAn Futnra ellenflr, 
Dr, Szentaly-u. 7. 21-41 
Barkassy Bela vitez, banktiszt- 
viselo Hunyadi-u. 60. 57-67 
Barkd SAndor termeny- es arpa- 
daralomalom, Borsvezer-u. 42. 

27^53 

Barkdczy IstvAn lakasa. Wer- 

b.ocz^-u. 18/a. 23-46 

BaritvWgyi szenbinyaja, Bzemere- 

B -8- 16-08 

Barna (Brann) Bela mflszeresz, 

8zechenyi-u. 7. . 19-16 

Barna SAndor nol dlvatirn- 

keresk . Szechenyl-u 101. 56-80 

Baross Arulorgalml SztiTet- 

kezetraktara, lachtensteinJdzsel- 

»■ 2 6. • 19-33 

Baross Sz«Vetseg Miskolc es 

videki szervezete, 8zeohenyi-u. 16. 

14-52 

Barsl IstvAnne asyanyviz es 

enkorkaaagykereskedo, Katalin- 

n - 7 - 21-30 

BArsony Andor kozvagohidi Igaz- 

gatd.virosi ailatoryoB. DeakFerenc- 

n. 20. 22-77 

Barta Jeno dr. flgyved, 

chenyi-u: 66, : 2! 

Barta Jend dr. flgyved, Bencea- 
n. 10. Gbrbmbb'lyfapolta (fizemben: 
v/i-x/3i,ig 62-65 

Bartk6 LAszIA szAlliti, Bors 

vezer-u. 38. 27-98 

Bartos IMorbert polg. isk. Igaz- 

gat6, Bzemere-u 18. 55-12 

Bartns DezsO dr. figyved. Hn- 

nyadi-u U 59-64 

Barva testverek malma, 

Vasart6r 13-48 

Lakasa: Soltesz N. Kalraan-n. 1. 
29-66 
BednAreslk Antalne tfzv. rfi- 

szer es csemegekeresk., Ceabai- 

kapn 7. . . . 55-58 

BegAnyl Ei-n«ne azen- 4s tiizifa- 

telepe, Vay-iit 3. 22-31 

Bekefl BelAne dr. butortermei, 

Bzechenyi-u. 29. 17-15 

Beky JAzsel m. kir, alezredea, 

GOrgey Artur-u. 36. 12-16 

Bel. es kUHBldi Aruforgalmf 

r.-t., Bzechenyi-u. 92. ■ 26-40 Tfircflzfisnfil ne lmMunk hi sznmle$veKet. Beltezky Sandor ny. varosi KS- 
azamvevfi, Mikes Keleuien-u. 16. 
56-73 
Bellak Jdzsel dr., Padnai Szt 
. Antalgy6gyszertira,Caabai-kapaf>2 
n 12-14 
v Bailey Daniel uri- 6s nflldivatarn 
6a febdrriemuiizlet, Sz6chenyi»u. 20. 
66-15 
Bailey Daniel textilanlnagy- 
kereskedd. Liohtenstein Jdesef-n. (5. 
11-77 
Bel varosi Illszer- es cse- 
megettzlet, c6gt. Rnbinaieln 
Ed6n6, Deak-u. 2. 55-54 

Bel varosi Takardkpenztar 
r.-t. fiokja, 8z6chenyi-u. 109. 

21-40 

Bel varosi vaszonaru szak- 

' ilzlet textil-, kttrtkt-, sziJvnttani 

c6rna-, fonal- 69 rbvidardkiskeres- 

ked£s, e6gt. Csizmadia Laszld, 8z6- 

ohenyi-n. 66. 24-11 

Bende Mlklds ffiszer 6s vegyes- 

keresk., Baentp6teri-kapa 10. 

27-49 

Benkovlos Bela ffiszerkeres- 

kedfi, Ujdidsgy6r, Andrassy-u. 92. 

68-22 

. Benkovlts es Ertner dpttlet- 6s 

mnbntorasztalosok, Ujdidsgydr, 

Grdf Haller-n. 41. 63-90 

Berdd Laszld egyenrnha- 6s uri- 

- szabd, Bzeohenyi-a 92. 26-36 

Berentet kbszenbanya val- 
lalat, Mdnih Sandor 6s tarsa, Gfi- 
mdri palyandvar 20-54 

Bereriyl Belane Ozv. ffilrtbir 

tobos, Bzemere-u. IB. 25-62 

Berdnyl Laszld dr. tigyv6d. 

ohenyi-a. 10. 66-13 

Beres Jdzsel k6zimunkakeresbe<WI 
lakasa, 8z6chenyl-Q, 16 17. 59-29 
Gedeon N6v6rek k6zimnnkatizlet 
talajdouosa, a c6g tavb. szama : 
056-35 
Berber Artur hereskedd, Ujrti^e- 
gydr, Bors vez6r-u. 1. 63-66 
Berger Bernat kfoyvnyomda, 
ktinyvkereskedo 6s b6iyegzek65z>t6. 
8z6cbenyi-ii. 82. 21-95 

Berger Samuel fivegkereskedo- 
iizlet, Bz6chenyi-u. 89. 26-80 

Berger Vilmos kadarmester. Zsol- 
cai-Uapu 9. 58-18 

Berkd Bernat ne ©zv. ftiszer 
kereskedO. Arok-n. 2. 25-60 

Berkovlcs Ferenc egyenruha- 
zati- 6s divatarncikk-kereskedo, 
Bz6etaenyi-n. 48. 23-12 

Berkovlts Gyula dr. kdrbAz- 
orvos, 8z6chenyi-u. i$. 17-27 

Berllnl Vlktorla Blztoslld 
r.-t. mitikolci vez6rflgyn6ke6ge, 
Bz6chenyi-n. 109. 21-38 

Bernath 1st van kir. flgydszs6gi 
alelndk, Parkas Jentt-n. 1. 18-11 
Berzy Jdzsel iest6kkeresked6, 

LiohtenBtein J'dzsetoi. 6. 21-7] 

Berzy Laszld ruszer- 6s vegyes- 

kereskedd, Ijicfatenstein J6zsef-u. 7. 

26-82 

B^rzy Sandor feereskedd lakasa, 

Lichtenstein Jdzsef-u. 7. 56-82 

Blblthy-florvath Pal legdndi, 

m. kir. firnagy, 8z6chenyi-n 44. 

21-15 

Bfharl Istvan tanugyi fotana- 

csos, Farkas Karoly-u. 30. 25-33 

Billing Martonne »zv. dohany- 

kisaras, Rakos Jenfi-n. 19. 24-09 

Birnbaum Gynla fivegeB- 6s k6p- 

kereteztanester, KazincEy-n. 8. 

■ . 27-25 

Birnbaum MArkns vaszon- 6s 

kelengye-vAllalat. Bz6obenyi-u. 16. 

26-27 

Lakasa, L6vay J6zsef-n. 17. 26-09 

Blr6 Armin malomb6pvlsel6, 
chenyl-u. 90. 21-62 

BIr6 Laszld fogtecbnikus. Tizes- 
bonv6d-u. 28. 24-38 

Blr6 Menyhert TdrOskeresk.. 
8z6ohenyi-a. 54. 28-52 

Bird Tlbor dr. tenn6nykeresked5, 
8z6cheDyi-n. 68. 27-78 

Blaszberger Gydz6 dr. orr-, 
torok-, g6ge>, fUlorvoi 6s seb6sz, 
Kossuth-u. 3. I. 17-28 Blau Dezstf ffiszerkereskedO, 
- !irma-ii. 119. 67-54 

Bl&zsln Mlhaly ariaeahd, Bz6- 
cbenyi-u. 38. 26-35 

Blelcber M6r rflvid-, az6v&W, 
norinbergi aruk nagykeresked6se, 
Gr. Tiaza Istvan-u. 4. 56-58 Block Armlnne tizv., 8z6- 

cbenyi-n. 43. 19-28 

Blum M6r fflszerkereskedfl. Erzs6- 

bet-t6r 2. 19-85 

Blumberger ignacasztatoBmes- 

ter, J6kai-a. 39. 22-17 

B lumber ger Sandor 6cskavaa- 

kereskedfi, Bnza-t6r 8. 57-09 

Bdosy Erzsebet 6pft6sianyag- 

kereskedfi irodaja, Hadirokkaiitak- 

jitcaja 26. 28-91 

Bocsk61 Ferenc vm. szamv. t&- 

tanacsds, Vadnay Karoly-u. 6. 

27-57 

Arpad cukrisz, Szemere- 

19-41 

Bodnar Boldlzsar ny. f6jegyz0, 

8z6chenyi-n. 22. 29-23 

Bodnar DCzsd. kereskedO, 8z6- 

cbenyi-n 28. 57-06 

Lakasa, Rakdezi-u. 7. 56-03 

Bodnar Ignac dr. orvos, 8z6che- 

nyi-u. 34: 20-18 

Bodnar Laszlo dr. flgyved, 

Deak Ferene-a. 10. 56-53 

Bodnar Zoltanne Szv.» Mind 

szeni-u. 20. 16-53 

Bodolay Jen5 dr. mav. korzeti 

ellenflrzSorvos, Hortby Mikl6s-t6r16. 

19-93 

B6dy Jen«, Caabai kapn 1 a. 21 Miskolc 69-19 
B6dv Oddn. VCrdsmarty-u. 

22-22 

Bojtar JOzsefne 6tkezdehilaj- 

doiios, Bz6chenyi-u. 46. 27~7l 

Bokor Laszld ny. gimn. ig.„ 
GBrfirabdlytapolca 62-62 

Bonacz Gabornd ttzv. oipd- 
kereskedfl, 8z6ehenyi-n. 26. 11-85 

Boncser Laszld ^szakmagyar- 
orazagi aru6rt6kesita gnmi- 6s mtl- 
azaki Magykeresk... Sz6chenyi-a. 74. 
58-83 

Bonis Jdzsel es Lajos AgytoW- 
6b nyersbftrkereskedd, Tetejnvar- 
t6ti. 27-48 

Borcsanyl Jdzsel sz6n- 6s fa- 

keresked6, GSmSri p.-u. 59-56 

Boros Beta zelenei, m.klr. allam- 
p6nztari igazgatd, D6ryn6-u. 1. 

20-85 
Boros Dezsd, 8z6chenyi-n. 9. 

17-63 
Boros Pal, Hnnyadi-n. 14. 29-64 

Boros Rezso Elsfi Ma?y. Alt. 
Bizt: Tars. ny. vez6rtitkara, 
Bz6ohenyi-n. 10. 55-84 

Borsodi Ignaene dr.-ne tfzv. 

maganz6, Bz6c]ienyi-o. 58. 57-68 

Borsodmegyel Allatte- 
nyesztd EgyesUlet, WeTb5ezy 
n.2. * 19-38 

Borsodmegyel takarek 
penztar* Bz6chenyi-u. *~ Borsodvarmegyel Gazdasagl 
Egyestllet, Ba6cbenyi-u. 31. 

26-38 

Borsodvarmegyel KUzldletl 

Szovetkezet, Horthy Miklds- 

t6r . 1. 18-31 

BorsodVldekl Banyalparl es 

Fatorgalml r.-t.kirendelts6ge, 

Zrinyi-u. 4. 23-44 

Borsvezer** siiriixii etterem 

tulaid. Vaida J<Jzsef, 8z6obenyi- 

a. 9. 11-91 

Bdsz Janos favaroe vallalk., 

Meggyesalja-n. 83. 20-08 

Bottos Lajos, dokanytOzsde, Vo- 

riismarty-u. 46. 19-00 

Btthm Erntt kereskedelmi Iroda, 

Kazinozy-n. 15. 27-61 

BOhm Vlktorne m6rn6k neje, 

Kaainczy-u. 16/a. 57-58 

B0«z6rmdnyl Laszld szabimes- 

ter, Horthy Mikl6s-t6r 3. 25-30 

Biitds Kalmdn vit6z, m. ldr. 

flrnagy, Lonovics-n. 1. 18-53 

Braun Ferenc filszer- 6a vegyes-^ 

kereskedS, Bnza-t6r 14. 22-13 

Brann Ferenc dr. Bgyv6d 

" oddja, 8zemere-n. 18. 65-13 
Braun Henrlk, Katalia-a. 7. 

24-15 

Braxatorts Zoltan erdfira6rnok : 

Hnnyadi-u. 34. 28-47 

Brendel Janos okl. g6p6szm6r- 

u6k, Lehel-U. 8. 59-13 

Brinlch Janos dr. ezredorvos, 

belgy6gyAsz-BzakorvoB, Pal6czy- 

a. 31. 19-58 

trodmann Gynla, Bz6cbenyi 

u. e. 25-74 

Brodmann Peter badogos- 6s vie- 

vezet6kszerelomester, Szentpeteri- 

kapu 9. 57-52 

Brddy Gyulane tfzv. erdObirto- 

bos, Bz6chenyi-u. 107. 26-17 

Brddy S&ndor dr. erdflbirtokos 

6s ratermeld; Bz6chenyi-u. 107. 

II. em. 55-42 

Brozak Anna m. kir. postaseg6d- 

ellen6rn6, Di6sgydrvasgyar, 

Qanzenstoin-u. 1/a. Bruckner Gyttztt dr. jogakad6- 
mial d6kan Grdf Apponyi-u. 38 Bruckner Gy«zO dr. jogakad6- 
miai d6kan, GOrdmbfilytapolca 
(fizemben: V/l-X/31-ig) 62-51 

BrUnn Laszld dr. Qgyv6d, 8z6- 
chenyl-n. 111. 26-64 

Buday Gdza tanker. Mr. ffligaz- 
gato 1 , L6vay JAzsef-u. 11. I. 18-14 

Bufald Lajos dr. a didsgyfiri 

sz6nbanya r.-t. banyaigazgatdja, 
Didsgyflr b&nyatelep 061-65 
Bujddsd Lajoik dr. figyv6d. 
Kazinozy-u. 4. D26-61 

Bukd Iriire dr., az O.T.I, rals- 
kolci kerfileti p6nztaranak fCorvosa, 
Papszer-u. 6. 18-80 

Bukovszky Vilmos dr. figyved, 
Did^gyOr, Brzs6bet-u. 1. 61-18 

Burget Zsolt term6nykeresked5 6s 
bizomanyos,8zechenyi-n. 74. 19-51 
Lakisa, Zsolcai-kapn 26. n. em. 

28-05 

Buttlgnon Ermeneglldo olasz 
cnkrasz, Bz6chenyi-u. 107. 16*38 Borsodmegyel Vendeglostt k. 

Koresmarosok ds Kavesok 

BeNZ. Vail, r.-t., ram- 6s likor- 

icvar, borkereBked6s. tonovlcs-u. 11. 

11-90 

Borsod-Mtskolcl Gtfzmalom, 
Zsoloai-kapn 46. 027-21 

KBzraktari vallalata, Zsoleai- 
kapn 46. , . "~* 

Borsod-iMlskolcl Hitelbankj 
Sz6chenyi-u. 16/17. *12-2S 

Legeza ; liAszld dr. 5gy vezetfl-al- 
elntik lakAsa, Kazinczy-a. 13. 

016-40 BQTSQd-liiskiilczi Hitelbank 

Szdchenyl-u. 15/17. 

ft 12.28 Buttykay Bdla vit6z, m. kir. ny. 
huszarezredes dzvegye, Kazinezy- 
u. 22. . 15-60 

Cbevra Kadisa tzr. szent< 
egylet, Pal6czy-n. 6. 17-02 

Cblumetzky Ferenc allatorvos, 
Di6agy6r t Arpad n. 14. 61-89 

Corvlna kttnyv- ds paplr- 
keresk., talajdonos Burger Mat- 
vin, 8z6cheayi-u. 19. 25-23 

Csakl Jdzsef m. kir. posta- 
fdellendr, Booskay-u. 19. 29-30 

Csapd Barnabas ny. alezredes, 

Huba-u. 6. 29-12 

Cseldnyl Jdzselnd bdtor- 6s 
KVerraekkocsi keresked63e, Fazekas- 
n.3. 26-90 

Csendtfr MraddBrSparanes- 
noksag» TiB68honv6d-u. 23. 

13-65 CsendtfrkerUletl paranos* 
noks&g, m. kir., Tiz.esbonT6d : 
u. 23. ; 13-61 

Csenddrkerlllet ttfrzsgazda- 
s&gl blvatala. TLzeshonv6(i- 
d: 23. 13-63 

Csendtfr kttzlekeddsl tfrspa- 
rancsnoksagt Tieeahonydd- 
u. 23. 13-64 

Csendtfrttrs, m. kir., Didsgy6r, 
Kossnth-u. 4. 61-54 

Csenddrttrs, m. kir., Dlosgydrl 
vasgy&r 63-87 

Csendd>riirs, m. kir., Qejdcsaba 
17-58 

Csendor osztalyparancs> 
noksag, m. kir. J6zsef-lakta- 
nvta, Tizeshonv6d-u. 25. 15-89 

Csendor iigydszsdg, m. kir., 
lasd CsendOr osztalyparancsnoksag. 

Csepcsek Dezsi* vaskereskedo, 
Zsolcai-kapu 1. (lakasa, Csaba- 
kapn 3 ) 58-65 

Csepcsek Pal dr., Banat-u. 2. 
20-79 

Csepregby Janos m. kir. ez- 
redes, Csabai-kapu 41. 14-55 

Csernak Bela okl. mavag. t6- 
m6rn6k, Knn J6zsef-n. 47. 17-73 

Csernlczky Bdla Tin. koz). szts- 

vetk. igazgatd, VBrSsmarty-u. 11. 

55-56 

Cserto Marglt kBnyv- 6a papir- 
kereskeddse, Hunyadi-n. 1. 55-52 

Cserveny&k Andor lakasa, 
Balogh Adam-u. 2. 58-90 

Jjlsztnagykereskedfi irodaja, 
Sz6ohenyi-a. 90. Q21-62 

Csdry Gyula okl. g6p6szm6rn8k, 
Csabai-kapu 10. 12-34 

Csldey Lajos mavag. mdszaki 
tiszt, Ger6-u. 2. 28-78 

Cslkesz Lajos dr. postabivaCali 
igaagatd, Miskolc 1. sz. postahiv. ve- 
zet6 lakasa, Kazinczy-n. 18. 13-01 

Cslkl Bdla nyersbdr-6stollkeresk. 
iizlethelyis6ge, Bnza"-t6r 12. 57-01 

Csillag Marton all. m6rndk J 
Szendrey-a. 8. 56-76 

Cslntalan Jdzsel szentsz'6ki ta- 
naosos, esperes, di<5sgyfir-vasgy&rl 
pl6banos 63-62 

Cslpkay Janos dr. szvil6sz es 
ndorvos, Paloczy-u. 35. 19-52 

Cslzmadla Laszld textil nagy- 
kereskedd, D6ryn6-a. 1. 29-21 

Csonka Mlhaly term6ny, bdve- 
lyosek 6s magvak, iroda, Grdf 
Apponyi Albert-u. 63. 57-43 

Lakasa, Gr6f Apponyi Albert-o 63. 
27-43 
Raktar, G6m6ri p.-n. 59-35 

Rnm-6s likfirgyartas, saeszesitalok, 
Gr6f Apponyi Albert-u. 63. 16-17 

Csontos Antal viraguzlet, virag- 
kert6sz, Horthy Mikl6s-t6r 16. 

19-56 

Csorba GyBrgy ny. c. tanker, kir. 

ftiigazgatd lakasa, Szemere-u. 4. 

55-19 

Csorba Istvan dr.varosialjegyzai 
Alb6ii-dt, NyUas-parcella 67-40 

Csorba Janosnd tiizifa- 6 s sz6n- 
kereskeddse, Bzentpaly-n. 34. 

15-97 

Csunderllk Vlnce villanyszere- 
16si 63 muszaki vail., Ujdiosgydr, 
AndiAssy-u. 37. 63-11 

Villany- 6s,r&di6szorel6si vill., 
Di6sgy6r, Arpad-u. 9. 61-11 Oh 
w O 

N 
VI 

n 

X 

z 

o 

r 
■ 

XI 

P 
vi Czakd D. Emllnd ny. m. kir. 

postaellendi-nd, Kazinozy-n. 22. 

17-65 
Czakd Gyula m. kir. postafftfel- 

agyeld, 8zentp6teri-kapu 91. Czapary MIklds temetkezesi vil- 
lalkoao, Bzemere-u. 4. 25-19 

Czapp Odttn san martin6i,ezredes, 
Urak-n. 13. 11-93 

Czaran Tlbor okl. vegy'6szm6r- 
nfik, m. kir. kis6rletflgyi id- 
vegy6sz, Horthy M. ,t t6r 4. 15-85 

Czeglddy IstvanoApoBtoUgydgy- 
szertara, Fianklin-n. 2. 15-80 

Czelsler Mdrltz bankigazgatd. 
Lichtenstein J6zsef-n. 22. 21-77 287 Miskolc Czelsler Sandor banktlaztviaeld, 
az fazakj Labdarag6k AlszSvetsSge 
tttitkara, EWkoczi-u. 24. 18-29 Czeka Gynla m6azaros 6s hentes 
Baross Gabor-u. 6. 28-11 

Czibere Kalman dr. iigyv6d 
Horthy Miklos-ter ie. 55-94 

Czler Ferenc Bela dr. rend 
int. ffiorvos, ffil-, orr-, torok-, g6ge 
szakorvos, Kazinczy-u. 1. l§-9£ 

Czlkray Gynla BB0bafest6. Csiz 
madja-n. 6, an n - Cflnk ignac dr. ny; m&v 

."tigyfesz, Deik Ferenc-u. 16. 17-34 
Czlrbusz Janos fuszer- 6s cse- 

me^ekeresk., Csabai^kapa 9. 26-01 

Czobor Zolt&n szazados, Dr. Raca 

QySrgy-tt. ?. - 15-20 

Czdkdly Istvan tervez6si irodaja, 

Gr<Ji Apponyi Albert-n. 57., 27-45 

Oadanyi Mlklos fdldbir tokos. 

Bz6cLenyi-u. 21. 17-48 

D&lnoky IVagy Zoltan dr. 

figyv6d, Erzs6bet-t6r 2. 19-83 

Tnzkevesi nyaral6ja(uzemben : [V/l- 

lX/30-ig) 17-93 

Dancz Gynla dr. ugyv6d, Sze- 

mere-u. 19. 16-94 

Danczlnger Lajos borb6ly, 

Kazinczy-u. 2. 55-77 

Dank6 OdSn szalliti, Vav-ut li. 

' . ■ 12-39 

Danabla Altalanos blztoslt6 

6* Wlen Varosl Kolcsonos 

Janus Alt. Blzt. r.*t., 

Mup'kacsi-u. i. 21-68 

Darabog Jozsef ffihadnagy, 

Hnszar-u, 3/a. 29-31 

Daragff DezsOuzeml titkar.Baross 
Gabor-n. 20. 24-46 

Darvae Imre vjiii'. igazgat6, 

E8tves-u. a. 56-48 

Darvas 6s Tarsa vasszeparator- 

Uzem.'Djdsgyoil vasgyar ■ 63-54 

Delchsel A., Magyar ac61sodrony, 

drdtmflvek $s k5t6lgya>, Besseny6i- 

**«■■ 13-21 

13-22 

20-58 

Debet Gyttrgy korcsmaros, 

Zsolcai-kapu 10. , 23-55 

Dell Lukacs gytf.srynev.6nv bevalto, 

gytiirieies, fdzeI6k keresked6s 6s 

muszaritfi tizerae. VmiJsmarty- 

-n:so. . n _ 78 

Del - Ka clpokereskedelml 

r.-t. miskolci f idkja, Rakoczi- 

■ °-' 1 26-30 

Delborsodl TIszal Arment. 

. *• Belvizszab. Tars u l at, 

Levay Jfasef-n. 3. 18-00 

Dely Kftroly 61elmiszernagvke- 

xeskedfl, Zsolcai-kapu 15. 16-36 

Deme Karoly dr. m.kir.szazados , 

fogorvos, Szemere-u. 15. 16-10 

Demel Aladar dr., Szirma 

23-34 

Demeny Janos mav. iizletigaz- 

gato\ Gorgey A.-u. 36. 55-43 

Demes Bel a dr. varosi muszaki 
tanacsoa, Bz^chenyi-u. 19. 12-18 

Demeter Dezstt dr. ugyv6d, 
Horvaih Lajos-n. 26. 22-87 

Demeter Erntt lakatos, Rakosi 
Jeno-u. 69. 56-43 

Demeter Istvan egyenrnha 6s 
uriszabo, Mav. hivatnlos szaboja, 
Zsolcai-kapu 15, 57-97 

Demeter Janos lakatosmester, 
ozecnenyi-u. 8. 12-88 

Demeter Kalman dr. iigyved, 
Horthy Mikl<5s-t6r 3. 25-92 

Demeter testvereh lakatosaru- 

6a redonygyara, Arany Janos-u. 6B. 

25-64 

Denaturalt szeszraktar el- 

■ oszto, M6saaros Eereno, Gdruey 
Artur-u. 2. 17-99 

Denes Marton kioszkja, Kassai- 
u. 2: GCrbmbdlytapolca (lizembeii: 
IV/15-X/15-ig) 6 2-93 

Denes Nandor dr. orvos, Kun 
JoBsef-n. 4 . 15 _ 7 g 

Deres Istvan vFzTezet6kszereifi, 
MnnkAcsi-u. 3 56-89 

Dermata Clpotlzlet, a^chenyi- 
ii. 15/17., o6gtu]. Dermata Miivek 
Mr- es clp6gyar r.-t., Kolozsvar 
17-77 

288 Dese5 Sandor nemes. m. kir. 

esendfiralearedes, Werbficzy-u 10 
• 59-43 

Dentsch I. es f la 6pitkez6si 

vallalata, Vay-iit 16. 28-01 

Oeutsch Ignacne «zv„ Zsol- 

cai-kapu 1. - 20-45 

Dentsch Zoltan «6rangyali> 

gyogyszertara,- Kazinczy-u. 82. 

De.val ErntJ mftkereekedfi, 8z6- 
chenyj-u. 26. 14-07 

D6venyl Andor g6pkereakedo la- 
Kasa, Albori-u. 2. 25-59 

D<gv6nyl Gusztav okl. m6rnak 
6s 6pitesi vaiialkoz6. Kun Jozset 
a. 27. 28 . 27 

D6v6nyl MIklds dr. fiffyv6d. 

Paloczy-a. 17. 59-32 

D6venyl R6zsa keresk. lakasa 
- A^on-u e. 55-59 

Dlamant Geza sfitOmester, 

Rakosi^Jenfl-n. lOj 28-62 

Dienes Istvan dr. Ugyv6d, 8z6- 

cheny1-a. 18. " 26-15 

Dienes Istvan dr. tlgyv6d, 

lakasa Ujdij6sgy6r, Andrasay- ■ 

n. 16. 68 . 19 

Dlosgyor postamester 

lakasa 61 . 52 

DI osgyori , Bite I Intezet r.-t 

Didsgyor, Arpad-u. 18. 61-59 
Diosgyttrl Bttelszttvetkezet, 

f n J" ° K. H. tagja, Di<5sgy5r 

Arpad-n. eo. 61-79 

Didsgydr k«zseghdza.tavbe- 
szelft alkbzpontla, Arpad- 
u - 40 - 61-99 

K«zs6gi kb'zrag6hid 61-71 

Dlosgyor k«z$6g hivatalos 
helyis6ge Ujdi<5ggy5r, Andrassy- 
n -«- 63-51 

DlosgvOrl JLevente Egyestilet, 
Di6sgy6r, Arpad-n. 20. 61-81 

Dlos J&*L p > m ' kIr - *I- vas- es 
acelgyar, Di6sgy5rvasgvAr 

#13-84 
Ditfsgydri, m, klr. vas- es 

aC ,,A^ A, "' 1)i6s ey 0rvas Sr.v4r 49 
me!16kallomassal, 6jje]-nappali 
sKOlgAlat #12-80 

DlOsgyfirl Mavag Sport Club, 
Di6sgyfln Vasgyar 63-69 

DIAsgydrl Paplrgyar r.-t., 
Didsgyor Qj.gQ 

Pfaff igazgatd irodaja, gyartelep 

r ,* 61 " 88 

^Lakasa 61 . 55 

Dlosgyor! Szenbanya r.-t. 

Binyatelep dzemvezet6s6ge, D'Ws 
& 6v 61-65 

Dirtsgyorl Tapolcaftirdo 
vendegltfje, b6rl6 Komora 1st 
Tin, Di&sgyBr 61-82 

Dlosgyfirl vas- es aoelgyari 
^ n t^ s ? k S s a'kalmazot- 
tak hltelszOvetkezete, mint 
az O.K.H. tagja, Ujdi«3sgy0r. 
Andrdssy-n. 78. 63-09 

Dl6sgyort m. klr. vas- es 
aceTgyar Consuma, V6 r os- 
marty-n. 84. 27-96 

Dldsgydrt vas- es acelgyar 
fogyasztasf szovetkezet 
Iroda 6s fflfialet. Diosgyori vasgyar- 
teJep 63 i 8e 

Didsgyfiri vasgyar Piact6r kfizpont 
63-73 
Fogy. SKov.B,1di6sgyorivend6ffI6je 
Andrass^ nt 30. 63-03 

Ujdf6sgv.6vi fi6k, fuszerosztaly, 
Andrassy-nt 42. 63-12 

Ujdiosgyfiri fi6k, ruhaosztaly 

68-12 
Miskolc I. fi<5k, Tizeshonv6d-ti. 37 
27-07 
MiBkoJo II. fi6k, Lovagda-n. U 

24-13 
Majlathy fi<Sk, DjasgyOr, Bze'nt Imre- 
»■ «*- , 61-62 

D]6sgy8ri iidk, Arpad-u. H. 61-67 
Ujdi6sgyfiri II. sz. fiokarada, Mavag 
b^rhaz 68-10 

Dldsgy&rl vasgyarl eleime- 
zesl Uzem vendcgloje 

63-02 

Dobos Karoly 6pit6ipari vallal- 

kozo, Grof Appouyi Albert-u. 15 

58-67 

Dpbanyarnraktar, m. klr., 

AUomas-n. l. 22-36 <i jtojn o-arH fifflfeM it is jgrofegjeg. Dohanybevaltd hlvata], m. 

kir., Zsolcai-kapa- 19. 24-87 

Dohanynagyarnda, Bz6chenvi- 
„ Q ^- 57-56 

Doman Aladar dr. (igyv6d 

8zechenyi-u 6. 19-27 

Doman Bela ffiszer- 6s csemege- 

keresk., Farkas Jenfi-u. 18. 55-31 

Doman Roza JeanypoJgarj iskoJa 
igazgatd irodaja, Didsgyflr, Arpad- 
»• 24. ei _ 87 

Domany Jakab bortermelfi. 6s 
bornagykereskedO, 8zemere-a. 25. 

D ? m ^ n T J * >zsel ^azdasagi cikkek 
6s 6WalIatok bizomanyi irodAja, 
Kazlnczy-u 9. #12-20 

9ert6ehi2laldaja. Vay-nt 28-81 

Dor6 Ernfi cukrasz, Horthy Mik- 
I(5e-t6r9. 5 g. 79 

Dortsak Lajos dr. flgyv6d, Rr 
zdibeM6r 1. 19-24 

D ^ h eT-Daggenmacher EIso 
Magyar Reszvenyserfdzde 
r.-t., Zsolcai kapu 6. 20-26 Elstf Mlskolcl Szeszkeres- 
delmi VaUalat C 6gt. Herpai 
Aladar szesznagykeresk., Buza- 

^t6r 31. 14 _ 21 

Emml-vllla, 8z6kely Jenfl, G0- 
rerabOlytapoIca (Uaemben: IV/15— 

E *"* d Emil magfintisztviselfi, 

Tarkanyi-u. '7. 25-21 

Engel Istvan fa- 6s 6p1t6si anyag- 
keresked6 6piilet bnrkold, 6pit6si 
vallalkozo. Vay fit 10. 16-52 

Enyedy Andor dr. ref. ptlspflk 
Palficzyu. 35. 19-62 

Erd c e i G y Bl » teresk. Ugya6ka6g, 
a Pidragyar r.-t. Bpest kepviselete, , 
Hadirokkant-a. S4. 58-91 

Era^lyl Istvan Mavag miiszaki 
tanaesos, a ditfsgyorl m. kir vas- 
es ac6lgyari g6p6sz Q ti 6s iizem- 
fentartasi osztalyfonOk lakasa. Di6s- 
gyorvasgyar. L6nyaJ-ii 6 Q12-80 

Erdelyl Matyas dohanykisarns, 

Hnnyadj-u. 1. 15-41 Drevenyak Pal temetkez^si vaf. 

la lata, J6kai-u. 3. 22-46 

DrOtb Bela nrf- 6s. noidivatuzlete 

8z6ehenyi-n. 10/a. ■ 26-10 

Drdth Bela, Vay-u. 15. 1. 27-38 

Drdth Vllmos r6zSnt0de, kb'zp. 

fut6s, vizvezet6k 6s csatornizasl be- 

rendezflvallEiiat, Dr. Szentpaly rst- 

va D -B. 4. 2 j_ 02 

Drncker Ern« okl. g6 P 6szm6r- 

nbk.auto-, traktor- 6s g6pflzeme, 

Buza-t6r 2. 27-09 

Dadas Bela villany 6s radi6sze 

rel6si villalat, Tizeshouv6d-n 52 

58-14 

DndAs Mlhaly uri- 6s egyenrnha- 

szabfi, Kazinczy-u. 32. 27-19 

Dudlnszky kalapszalon, 

Deak-u. 6. 13 . 53 

Dugantsy Gvfiztfne »zv. tdbor- 
nok ezvegya, Pataky-t6r 3. 26-24 
Dana Attat&nos BiztositO 
r.-t. miskolci vez6rugynrtlrK6ffe 
Rz^chonvi-u. 49. 18-43 

Dnyalovszky Lenke f6rjezett 
Tatrai B61an6 illatszertar, Sz6ehe- 
nyi-u.88. . 029-41 

Ebergenyl Sandor dr. sziii6 SS 
nOorvos, egyetemi m.-tanar. kor ErdOlgazgatdsag, m. klrr m 7 8 * 
I, Deak-t6r 1 22-61 kofci, E |T**ss Gyorgy m. ktr. lisztlorvos, 
Zbldfa-n. 3. 13-48 

Ersekl lednyneveld es tan- 
tntezet, Horthy Miklos-t6r 6. 

15-18 

Tamt6k6pzfije, Borthy Miklos-t6r 6 

15-19 

„Erzsebet foto" c6gt. Lichten- 

. Etein ZoItann6 f6nyk6p6szmester T 

Sz6cbenyi-B. 52. 28-30 ~ w — .--.., v^j^^im iti.-uciiiar, itt 

hazi fflorvos, Dldsgyor vasgyar, 
szuleszeti kovhaz 012-80 

Ecker es Sugar n61 dtvatftziet 
8zechenyi-n. 32. 21-16 

Eckstein Dezsd m6szaros iHkasi 
Teleydy-D 10 50.92 

Edelenyl Ktfszenbanva Val- 
lalat r.-t. lizenri katonai pa- 
ranesnoka, lasd t)zemi katonai 
parancsnok. 
Edelsteln Hermann es 11 a kfl 

farago-telep. Zsolcairkapii 30. 
„ . 20-49 

Egeszsegvedelml H6kszS- 
vetseg 2. sz. tanacsad6 int^Ket, 
Urak u. 7. 1 6 - 91 ' 

Ehllng Ede dr. orvos, Kazinczy- 
n - 15 - 29-54 

Ehrenfeld Jen© okl. g6p6sss- 

m6rnok, 8z6chenyi-n. 19. 56-69 

Elgner Vllmos kender- 6s lenaro. 

keresked6s, 8z6cheny i-n 50. 58- ] 7 

EInhorn Dezso dr. Ii ff vv6d. 8z6 

cheny,i-n 56. 57-12 

vEIekra*' kottfde, c6gtu1. Fille- 

mule Jozsef, Gyori kapu 12. 24-69 

ElemI Alt. Blztosltd r.-t. 

vez6rngynb"ks6ge 1 Sz6chenyi-a. 58 

023-11 

Eles G6za gy6gyszer6sB, Di6s- 

gyOr, Arp^d-u. 6. 61-68 

ElsO Bekescsabal Miskolci 
es Debrecenl Istvan Gdz. 
malmok r.-t. 

Zsoleal kapu 4fl 27-21 

Ktfziaktari yallalat, Zsoloni- 
kapu.*6. 23-83 

Elstt Magyar Altalanos Biz 
toslto r.-t. miskolci r6iigyn«k 
»6g«. Hetchenyl-u. to. 19-35 

Elstt Magyar OntttttUveg 
Gyar r.-t.. Tat.ar-u. 50. fiizemi 
katonai parancsnoka 24-62 

Elso miskolci egyestllt szlk. 
vlzgyar, Kalviji-a. 8. IS-37 ' Erzsebet-fUrdd r.-t., Rrzsfihet, 

Erzsebet kilzkOrhaz, Csabai- 
kapu 9. *13-80 

« rnlt na Sylemez &* osoelarusitas, 
Mandula Laszlo, Csabai kapu-u 10 

□25-95 
evangellkns egyhaz lelkftszi 
Irodaja, Huuyadi-a. 8., I. effl. 

28-35 

Kgyhazi iroda 6s p6nztar, Hnnyadi- 
^ a - 8 - 68-35 

Eyangelikus tanlt6kCpzo ln- 
lezet, Dayka Giibor-u, 24-89 
Express kiftode c6gt. Blechner 
Lajos. faz6eheayi-n. 52. 58-30 
Fabian Edene fizv. mis* 6s 
fukereskedelmi figyno'kaege, Vay- 
n 2 28-02 

P&blan Jozsef dr. kir. jdrasbiro, 
Kan J6zsef-u. 43. 17-97 

Fabo Lajos ny. ra kir. r. detektlv, 
mapdnnyomozo. infonnaci6s, lakds 
6s hazassagkb'zvetito irodaja, 8z^- 
cbenyi-n 82. 20-95 

Faiparl es kereskedelml 
r.-t., Baross Gabor-u 8. 28-20 
Krausz hajos igazg lakasa. Vay- 
J tS2 - 58-70 

Faksz latelep, Ia?d Orsza^os 
^alusi kislakas6pi't6si szbveikezet 
,Fantd« miskolci lorakata, B6dy 
Jeno asvanyolajnagykereskeda, 
Vay-u. 1. , 24-35 

Farago Elemer rerm6nykeres- 

ked5. Lichtenstein I.-u. 6. 20-69 
FaragO Blemer dr. varosi ta- 
nacsnok, D6iyn6-u. 2. II. em. 

28-75 
Farkas.drogCrla, tul. Bodnar 

Laszlo, Boza-t6r, VaaArcsarnok 

58-10 
Farkas Istvan <tElaktron» villa- 

mossaffi vallalata. 8zecbenyi-n 96 

56-96 

Farkas Istvanne rei. puspok 

ozvegya, Pal6czy-u. 36. 57-02 
Farkas Janos dr. orvos szaza- 

dos, Solt6sz N. Kalman-n. l. 59-66 
F&skert, klncstari, Gyori- 

kapn U. 24-21 

Fazekas GySrgy hirlapir<5, 

Kaziuczy-u. 16. 58-97 

Fazekas MfklOs, Mindszent- 

u. 20. 5 g_ 42 

Fela jatekgyar, Vagdhidi-n. 4. 

19-81 

Feher Odttn foszerkesztfi lakasa, 

Go'r^ey. Artar-a ia 65-95 

Fehervarl Arnold aurGszerelo, 

geplakatosmester, Zaolcai-kaim 9 

28-19 
Feh6rvary Ferenc dr. 0: T. r. 

ellenOrzfl orvos, uroiogus szakor- 

vos, 8aroIta-u. 3. 20-78 FCJGGdNY-SZONYEG 
KiZIMUNKA, FONALAK Miskolc* 25 £v 6ta 

MISKOLC Gedeon noverek Feld Jdzsef viltamosBagl, radi6 6s 
mdszaki vallalat, Bunyadi-a 6. 

55-04 
FeltscherErndesTarsauveg-, 

_ porcellan- 6s diszm llarnkeresbedes, 
fivegezese^kepkeretezes.Bzechenyi- 
a - 8 26-12 

Fejes Bela okl. mernSb, Kun J6- 
zsef-u. 30. 55-57 

Fejes Kalman ny. honvW tabor- 
nob, Drab-u. 39. 16*86 

Fejerpataky Laszld mav. rel- 
figyelC, Kun J6zsef-u. 39. 24-53 

Fekete Aladar dr. tasnadi, 

Mavag. tanacsoa ffiorvos, Tizeshon- 

v6d-n. 26. 15-77 

Fekete Bertalan dr. polgar- 

mester, Deab-u. 30. 17-55 

Febete Gynla dr. fojegyzo, 

Diosgyor, Arpad-u. 6. 61-74 

Fekete Istvan 1IJ. tfisztaarugyar 

irodaja, Gyar-u 66. 25-53 

Fekete Karolynd fa^ sssen-, 
mdsz- 6s vasaloszenkereskedese, 
Probaszka Ottokar-u. 2. 55-60 

Fekete JLaszld dr. h. po [gar- 
ni ester lakasa, Mikes Kelemen-u. 10. 
17-39 

Fekete Pal es tarsal Feted- 
mwryarorazagi Nyomdavallalat, 
WerbOczy-u. 6. 15-66 

Feldmann Laszld epiteazmernSb 
.68 epitomeater, Raboczi-u. 15. 

55-29 
Feledl Aladar dr. figyved, Hu 

nyarii-B. 21. 24-80 

Fellct Lajos Future ellenCr, 

Soltesis N. Kaltaan-u. 10. 29-82 
Feller VUmos dr. ny. m. kir. 

orrosezredes. V6rfi8marty-u. 14 

23-87 
Ferdinand Terdz t&rfit ehemerofi 

hSflaito, Szemere-u. 9. 27-72 

Ferenczt B. btayvkeieskedese, 
Bzecheuyi-u. 13. 17-79 

Ferenczl Karoly labasa, 
Mindsaent-u. 22. 15-71 

„Feszek Mozgd" Erehocsik 
Margit, Szent Istvan-u. 4. 11-09 

Feuersteln Imre cuborba- 6s 
C8okolad6keresk., 8zechenyl-u. 96 
26-96 
Flchmann Zslgmondn6, 

GCrbmbQlytapolca (Ozemben V/l— 

X/31-Ig) 62-90 

Flezek Maria vm. irodaffitiszt, - 

Probaszka Ottokar-n. 9/b. 15-15 

Fiedler Janos dr. tigyve'd, Koe- 
eutb-u. ie. 58-15 

Flsch Sandor dr. Ugyved, 8ze- 
cbenyl-u. 66. 022-64 

Flschbeln Sandor asvanyolaj 
6s v-egyitenhekek uziete, Soltesz 
Nagy Kalman-a. 8. . 20-51 

Fischer Gerzson es rial nagy- 
bereskedfik, 8zechenyi-u. 103. 

21 " 25 
Fischer Bermanne ttzv. 

szatdcs fizlete, Bercsenyi-u 12. 

Fischer Ignac lakasa, 8zem"ere- 

a - 6 - 18-96 

Fischer Jdzsel fatermelo, Mnh- 

bacsy-u. l. 21-52 

Fischer Lenard fatermelo es fa- 

kereskedft, 8zeobenyi-u. 68. 24-39 
Fischer Sandor papirarunagy- 

beresked^s 6a papirzacsbdkeszltes, 

Zaolcal-hapu 24. 58-05 

FI *°s Jenft dr. bir. kfizjegyzo, 

Erzaeber-ter 2. 19-97 

Flamlned ttataUzem, Kosanth- 

«. 2. n . Q0 

Fleischer Gnsztav dr. ugyved, 

Werb6czy-a. 11. 25-96 

Fie sen Peter dr. gyermekorvos. 

K«33nth Lajos-u. 3. 18-93 

Fldhr Hand reidbirtokos, Szemere- 

u 15 55-62 

Flohr Ivan dr. figyved; Rejo- " 

osaba, KBlcsey-u. l/a. 25-87 Szechenyl-n. 38. T.: 66-35 C$g FIdra Laszld szazados, 

Battbyany-u. 1. 22-71 

Fodor Dezsone »zv. Szechenyi- 
u. 61. 25-88 

Fodor Imre dr. varosi tisztl or- 
vos, Kazinozy-u. 10. 16-59 

Fodor Odbn dr. gyermeborvoa, 
Bzemero-u. 13 18-79 

Fodor Pal, Rikdczi-u. e. 17-35 

Fogel Bertalan kenyer- is fehSr- 
sfitfld^je, Arany Janos-u. 64. ~ 

25-61 

Fogel M6r szatocs, 8zent Idtvan- 
n. 34. 58-72 

Fohn IMIhaly dr. orvos, Sz6- 
chenyl-u: 92. 21-50 t B. GEDEOH SAftl , BgRES JOZSEF Fojtan Istvan dr. 

Szentpaly I.-n. 9. UgyvGd, 

18-48 Fonciere PestI Blztoslt6„ 

ohenyi-n. 86. 20-07 

Forrd Laszld belvarosi illatazertar 

&8 befearu szabflzlete, 8z6chenyi- 

u. 31. 56-38 

Fdlspan, iflsbolo tbjf^virosl, 

Bortby Uiblds-t^r, Viroshaza 

15-06 
Fttldes Sandor dr. figyved, Bo- 

nyadi-n. 10. 58-43 

Ftiszolgabtrdl hlvatal, Horthy 

MibI6a-ter 1. 15-42 

FtfvamhlTatal, m.blr.^GCmflri 

P- a. 22-52 

Frank Endre dr. figyvfid, Ka- 

zinczy-U. 17. 27-62 

Frank Erzsebet kozmetikus, 

8zemere-n. 16. 15-81 

Frank Jdzsel dr. fogorvos, 

8z6cheayi-a. 101. 21-35 

Frank Laszl6 dr. orvos, 8z6- 

cheayl-u. 29. 26-37 

Frank Zoltan ny. bankigazgald, 
Toronyalja-n. 27. 56-19 

Frankfurter Bela dr. figyved 
irodaj*, Deak Fereno-a. 20. 25-51 
Jjabasa, Bnnyadi-u. 10. 28-43 

Frennd es Lelkovlts textiiam^ 
keresb., Zoldfa-u- 47. 23-65 

Frennd Sfindor textilnagykeres- 

ked6 lakaaa, 8zeDdrei-i3. 4. 59-11 
Frey Oszkar onkraszmeater, 
UjdidsgyOr Andrasi-n. 32. 68-21 Fried Aladar, Mind3zent-n. „, 

25-29 

Fried Arpad fakeresked^Paldczy 

" »• ■ . 55-40 

Fried Ignac, Kazinczy-u. ie. 

28^45 

Fried Jdzsef es Kellner Pal 

kesztyfls es batszerdaz, Rahdczi-n 2 

56-14 

Fried Mdr es Hal fabereskedok 

es (atermelflk, SaeDtpeteri-kapa 38. 

29-24 

Fried Sandor fakereskedd lakAsa, 

Kazinozy-a. 14. 58-61 

Fried VUmos tlszal balaazberlfi. 
V6rCsmarty-u. 60. 27-93 

Frledlander Lajos rlzvezetek 
ee csatornazaai val(alata,8zdchenyf- 
n. 64. 5 7 . 13 

Frledmann Ignac fAzeleb- 6s 

foszerksreeikedo, Bzeclieuyj-D. 121 

21-58 

Frledmann Jend dr. Bgyved, 
Szeohenyi-a. 106. 56-45 

Frledmann Aland ternutay-, 
gyapjakeresbedfi 63 blzomanyos, 
Sz^cbeuyl-a. 121. 26-44 

1-akasa. Badirokkaatak-u. 4. 

23-52 

Frledmann Mlksa dr. figyved, 
Ba6cbenyi-a. 36. 19-29 

Frlsch Jdzsel ma v. konznm f6- 
nSbe, Earmat-u. 12. 29-03 

Fntd Gynla dr. fogonros, Bze- 
chenyi-u 11. 17-75 Gabor , Jdzsel toxtilnagykores- 
kedfl, Rakosi JenC-u 71. 21-54 

Gajarl Vllmos, a Bungaria szlk 
vizgyar tnlajdonoaa, Bizony Akos- 
03 20-53 

Gal Gytf rgy dr.Ugyved,8zecbe_„ . 
"-.' 68 - 23-79 

Gal Sandor mOszeresz, Zsolcaf 

. kapu 13. 24-74 

Galld Pal dr. figyvfid, Rrzsebet- 
**» *• D25-73 

Gallov. Karoly dr. vm. arva- 
fizeki tllnfib, Solteaz N. Kalman- 
n - 2. 23-9E 

Gallov Karolyne min. tanacsos, 
Ozvegye, Miskolei-u, 67. 59-38 

Gallov Plroska, GarflmbSIy- 
tapolca, Kolozsvari-a,10. (idSszabos) Fntnra mlskolcl bevas&rld 
kirendeltsege, Bortby Mibida- 
ter 11. 19-86 

Ffllttp Bernat m§gzaros is hen- 
tes, Balogh Adam-n. 22. 55-16 

FUlSp Ignac acsmester, Gyfiri- 
kapo a. 24-73 

Flildp Sandor maganz6, Arany 
Janoa n. 86. 55-64 

Fttrddblztos, GorSmbolytapolca 
62-00 

FUresz Jentf dr. kCzk6rhtizl ffl" 
orvos, b0rgy6gyasz, urologus, Deb 
receni-a. 8. 23-58 

Fareszn6 Bardos Alariska 

«Qy3ngyvirag» viraguzlete, Szent 

Imre herceg-ter 6. 023-68 

Fttrjes Gynla, korcsmaros, Buza- 

ter 6. 20-41 

Ftlrpasz Ferenc ra6tor- ea autd- 

Javit6mahelye, BatvanStSsak-u . 11 

24-77 

FUrpasz Jdzsel aut6szereia es 

javiL6nzeme, Csengey Gusztav-u. l. 
27-63 

Aut6garage es fuvarozasi vallalat, 

Csengely Gusztav-u. 1. 57-63 

Forth David hyeretermenvertSk. 
r.-t, Igazgatija, Buza-t6r 12. 57-44 

Fltstds Pal rb. ap4tpl6banos, 
DWsgyflr 61-63 

FUszerporta, cegt. Bzv. Garancz 
MatyAsne, Szechenyi-u. 90 57r90 

Fttzessery Tlham^r es BSlcz 

Gynla nyersbor, vadb8r es 

gyapjunagykereskedO, Vay-u. 40. 
028-76 
FUzessery Tlham6r nyersbSi 

^sgyapjunagykereskedO.Buba-u. 3. 

58-87 

Gabor Blemer (fiszerkeresked6, 

"-"■q. 67. 27-95 

Gabor Janos dr. flgyvdd, okl. 

gazda, Borvath Lajos-u. 15. 57-83 Gebaner K&Iman temetkezSsi 
fntezete, 8zecbenyi-u. 107-21-04 
Laka"sa, Borvath I».-u., 30. Gebaner Karolyn^ vitfiz, 
Bizony Akos-a. 8. ,29-j60 

Gedeon Ir6n nfii bfiziiimnka- es 
fonalfizlet, Deak-u. 2. 17-31 

Gedeon istvan dr. Ilgyved, 
8zecheuyi-ii. 33. . 27-18 

Gedeon nov&rek k^ziiilanka- 
uzlet, ces-t. B. Gedeon 8ari es B6res 
J6zsef, 8zdcbenyi-a. 38. 056-35 
Labasa, Szeehenyi-u. 15/17. 59-29 
Kalvin-n. e. 
26-03 

Gergely Kalmaniigyndbsfis'i iro- 
daja, Gr. Tisza Istvan-a. 2. 26-49 

All. szazn- 
21-97 Gellert GySrgy dr. ; Ganzlrled Bertalan dr^ tigy- 
ved, Varoshaz-ter 22. 26-97 

Gara testverek termeny-. llszt-, 
tiize!6anyagnagykeresb., Rakiczi- 
«• 3- 56-59 

Garal Laszld dr. fogorvos, Bze- 
cbenyi-u. 103. 21-19 

Garazsl Bela szakaszm6rn6k, 
Parkas Karoly -a. SO. 26-02 

Gaspdr Imre okL tnernSk, 8ze- 
mere-u. 83. 25-90 

Gaspar Lajos 1IJ, 6pfilet- es mli- 
butorasztalos, Tarbauyi-u. 9. 

55-21 

Gatl (GotthUI) Jdzsel dr. iigy- 
ved, Dr, SzentpAly Istvan-u. l. 

56-57 

Gazdak Blztosltd Szbvetke* 

zete veaerkepv., fonfiko dr. Sjnay 

.Gabor aligazgato, '8zechenyi-u 31 

21-08 

Gazdasagl lelllgyeloseg, 
Borsodvdrm., m. klr., v&r- 
megyebaza. Viroshaz-ter 1. 19-61 

Gazdy Bela kir. fflugyesz, 

Nefelejts-u. 2. 59-95 

Gazgyar, Vay-o. 2*. 15-45 19 Gergely Rdbert „ Jr 

dos, Arauy Janos-a. 21. 

Gergely Samn betonos, Vav-tit23. 
27-24 

Gergely Sandor dr. figyved, 
6z6chenyi-u 78. 20-16 

Gerhard! Jend cipfiuzlet, Szdclie- 
oyi-a. 10. 19-07 

Lakasa, Csengey Gusztav-u; 13. 

12-27 

Gerd Ignacnd «zv. es Robert 
Jen6n6 kesztytts es. btitszeresz, 
Szemere-u. 7. 27-64 

Gersey Jdzsel sapkakeszitfl, Sze- 
chenyi-u 46. 57-14 

Gerzanlcs Mlhalyne fiiszer- 
kereskedfi, 3aentpeteri-kapu 49 f a. 
27-51 

Gewtlrtz Sara erny6-, fiizO-, .. 
beaztyu-iizeuie, Sz^chenyi-u. 40: 

55-97 

Glmes Jeno dr. ugj'vcd, Ssemero 
q. 12. 25-14 

Glmesl Karoly Iff. fuvarozdEi 
vallalat, Hutas-u. 49. 27-50 

Glnzery Sandor m. kir. alezre^ 
des, 8zechenyi-iL 33. II. 16-26 

Glasner Altr^d fakereskedd, 
Bethlen Gabor-u. 5. 22-29 

Glos Karoly, a VII. tuzrendeszeti 
ker. feliigyel6j«, Miskolo tlij. va- 
rosi hivutasos tfizoltofoparaucsnok, 
Andor-u. 40. 63-81 

Glttck Adoll nveg- es porcellaii- 
kereskedo, 2solcai-kapu 4. 17-1 1 

Glilck Artnrne Hxv. fuvarozasi 
vallalat, Vay-ut 1,1. 58-16 

Glttck Gynla festdb-. kefe-| illat 
szerkeiesk.. V.-ulnay Karoly-u. 

27-31 

GlUck Mlksa epilletfiikeresbedo 

"■"Tyban es kicsinyben, Vav-iit 36. 

19-87 

Gltlck t»d«nne dr. 6zv. ma- 
ganzo, Erzsebet-ter 1. 25-73 

GlUcksmann es Ltfwlnger 
roftiskereskedok, 8zechenyi-u. 7. 
26-21 

Goldfeld Simon kercsk. tigynflk 
Dr. Szentpaly Istvan-u.' D. 22-86 

Goldhammer Sandorne Uzv. 

Dr."8zentpaly Utvau-a. 44. 18-62 

Gortval J adit dr. csecserao- es 

gyerweliszakorvos, Szemere-u. 81. 

19-80 

Gortval Mlksa dr. orvos, 8ze- 
mere-n. 21. 18"85 

Gortval Zslgmond dr., a Ke- 
rUleti Kereskedelmi es Iparkamar.i 
tltbara, Csengey-u. 15. 56-98 

Gosztonyl Jdzsel LddCzem. 

Vasir-ter 23. 20-22 

Fouzlet, Varoshaz-ter 22. 19-82 
Fiobiizlet, Zsolcai-kapii 10. 21-70 
Fi6kuz!et, Bz6chenyi-u. i8. ; 14-60 

Gottfried Gezan6 dr. Sze- 
eheuyi-u. 27. 21-09 

Gottlieb L&szld kereskedfi, Er- 
zsebet-t6r 1. 14-78 

GSdry Geza vitfiz, ornagy, Albori- 
Tic. Dr. Simon villa. 27-40 

Gdllner Oszk&r ny. 4. ezredes, 
Mikes Kele)rien-U. 14. , 13-97 M 

X 

z 
o I 3 

01 
u 

«< 
u 

n 

< 
Ah 

3 

Oh 

3 289 Miskolc A tudokozfi mondjq me$ azt a kapcsoiasi szamot. GE&TZEDE * vlllamos motor tekercse!6 es javild Uzeme. 
v Hasznait gapek allandb raktara. Deak-ler 4. •25-09 Gedtz Ede villa nyszerelo 1 , vill. mo- 

torjavit6 es tekeroselti iizeme. 

Deafc-t<5r4. 25-09 

Gdrgey Bela vltez m] kir. sza- 

zados, GOrgey Artur-'n. 16. '56-99 
Gttreey Laszld dr. vitez, ny. 

vm WJegyzo, Urak-n. 21. 16-82 
Gtf rog keletl niagyar egy- 

hazkSzseg lelkeszi hivatala, 

Deik-ter 7 27-60 

Gttromboly kifzseg eldljjard- 

saga 17 . 47 

Gracn Fcrenc urirtivat-es rflvid 

arnkeieskedo. Szechenyi-u. 9. 

56-91 
Grafjodl Sandor cipeszin ester, 

Boltesz Nae-y Kalman-u 13 .27-23 
Grafljody Laszld m. kir. orris gy. 

Levay Jozsef-n. 30. 26- 0» 

Granat Jdzsef okl. zenetanar, 

Mikes Kelemen-n. 3. 59-62 

Grazsallcovlcs Imre fiiazer, 

csemege tizlet, Nagy Bandor-n. 43. 

23-94 

Gromusz Karoly, Magyar Rir 

detciivoda r.-t. di<5sgy6ri kireudelt- 

Beg.e, Ujdiosgyor . 68-14 

Grosz Km 11 Ezikvizkeszitoiizem, 
■*■ Szent tstvan-ii. 26. ■ 24-12 

Grosz Henri k vizvezetek- es csa- 

tomazasi berendezo, Szentpeteri- 

kapu 36. .. 59-58 

Grosz Imre vasliereskedo, Zsol- 

cairkapiMO. 27-27 

Grosz lzso O.P.B. alt. eng. ingat- 
tentorial mi iigyooksege, Bzeeb#nyi 
u. 18, 14-46 

Grosz ttdttn szeazgyari tlsztviselo. 

Papszer-u. 4. 55-66 

. Grosz Pal dr. iigyved, 8zemere- 

u, 8. t.em. 55-18 

Grosz man Mtklds, a GyorsarU 
Gyiijtti r.-t. es a 8i,n Budapest-Mis- 
kolc vezetfije, Rakoczi-u. 2. . 26-14 

Grqssmaim Paine termeny- es 

bieQinanvi tizlet. Deak Ferene-n. 20. 

16-93 

Groszman Sandor . mar.bakeres- 
kediii meszaroa es heutes. Hejo- 
csaba, Csabavezer-n. 60. 25-38 

Groszmann Adolt es Ha laka 

tos es vHlanyszerelok. Bz§crierryi- 

"73. 17*87 

Groszmann Ella nSi balapszalon. 
" Kazinczy-u. 5. 57-25 

Grdszmann Imre vegyeskeres- 

kedese, Ujdiosgyor, Andrasay-n. 37. 

68-11 

Groszmann Oszkar utaz6 tiszt- 

yiselfl, Kazinczy-u. 14. 58^45 
Groszmann Samuel ftlszerke- 

resked6, Baross Gabor-u. 1. , 

59-03 
Grtlnwald Ignac kfinyv-, papir- 

eu rovldamnagykereskedo 1 , Bzeche- 
, nyi-ti. 113. 56-41 

Grtlnwald Mlksa b«nyv- es pa- 

pirberesbedes, Horthy Mikl6s-tGr 7. 

55-92 

Grtlnwald Mor keresk. Ggynok, 

8zecberiyi-n. 64 58-96 

Grtlnwald Salamon burgonya-, 

gynmtflcs- 'es fozetekkereakedes, 

Arany Jano.i-n. 44. 55-61 

tzlete, Bnaa-ter 13. 56-84 

. Gala Laszld epiiletasztaloa, Megy- 
: gyesalja-n. 47. 55^02 

Gala San dor aosmester, Vflrffs- 

,mArty-u. 104. 16-43 

Guly&ssy Bela dr. 0TB A kiirzeii 
. -kezelSowos es OTI rend. Int. ffi- 
; oryos, Szamere-ii. 2. 18-98 

Guttmann Ferencdr. iigyv^d, 
- Horvath-u 10. 67-81 

Guttmann Nandorne, Gorbm- 

bbJytapdloa, Mnnkacsi-u. ltf/a. 

62-75 
GUrtler Karolyne ttzv. aPtorau 

viragkereskedese, Varoshaz-ter 14. 

, 19-08 

Gyarmatl Viktor seikvlzgyar, 

Arany Jinos-a. 130 18-77 

Gyemajit Beta fluinternatoaf To- 

ronyalja-a. 11 25-05 

Gyermekmenhely, m. klr M 

dllami* Urak>a. ss. 16^3 GyertyanTtflgytm. kir. erdd- 
hlvatal, Di6sgy«r, Erzs6bet-u. 
61-53 

Gylka Emll dr. ny. kir. tflrveny- 
szekl bir6 lakasa, Pal6czy-a 23. 

14-88 

Gylka Laszlo dr. ttgyvSd, b ato- 
nal T^do, Hunyadi-u. 1. fbldszint 
17-19 

Gyopar A lad Ar dr. fogorvos, Uj- 
diospyOr, Andiassy-u. 66. 63-74 

Gyori Elek kereekedfi, Sssemere- 
u. 4. 16-11 

Gyttry Nagy Lajos dr., Crak- 
n. 11 16-88 

Gyifry Nagy Lajos dr. Mimoea 
viLIaja, G-flrbmbblytapolca, Bences- 
ii. 2. 62-87 

Gyulal Dezstt kOnyveles! Irodtija, 
Sz6ehenyj-fi. 48. :. 24-03 

Gyulay Isftvan dr. . Mavag f5- 
inteafi. Ditfagydri m. kir. vas- 6s 
ac&gyari szallitasi osztalyf0n6k 
lakasa, Didsgyfiri'aagyar, Granzen- 
BCein Bela-B. 1/c. 012-80 

Gyulal Sandorne ItzT.» (Tnnva- 
di-n. 30. 28-39 

Gyurko Istvan dr. OTI rendeW 

iutezeti oxvoa, VfirbBmarty-u. 63, 

29-85 

Gyordcslk Emll dr. ftiorvos, 
belgyAgyasz-szakorvos postas orvoa, 
mfskoloi orvosi kamara titkara, 
8zemere-ii. 11. 23-73 

w GytimBlcspajta M cnkorka ea 
gyflmotealizlet tul. : Trieger Magda, 
8z6okenyi-u. 44. Forgfibid 20-40 

Baas FUltfp es ftal-lele r.-t. 
fidkja szfiny.eg, butorszbvet stb. 
6z6chenyi-u. 24. 15-14 

Haas Sandor dr. Bgyv6d, Lich- 
tenstein J6zsef-u 26. 22^41 

Haasz Jdzsel keresk. fcepviseletei 
Sz6chenyi-u. 23. 59-23 

Hacker Ervtn dr. jogakademiai 

nyllv. r. tanar. Levay Joza^-n 6 

29-19 

Hadlkorhaz lasd katonai eplile- 
tekn^I, 

Haendel Vllmos dr. Jogakade- 
miai ay. r tatiar, 8z6chenyiu. io, 
14-67 

Hadtestparancsnoksag (lasd 
katonaj epfiletek es hatdsagok) 

Hahn JLaszld Nyirbogdanyi pefr6- 
lewiigyar r.-t. bizomanyosa, Bfiza- 
ter 5. 16-34 

Lakssa, 8z6chenyi-u. 19. 26-69 

Hajda Arpad azobafeatS- es ma- 
. zoldmeater, Vas-u. 14. 63-96 

Hajdu Istvan di6sgyflr m.. kiT. vas 

6s ao^lgyari fCinii^zo, Kalman-n, 8. 

25-71 

Bajnal Gyalane ttzv. papir- 
zacsk6keszitfi, papiraru nagyraktar 
es a »Hangya« tolIgyUJt6 telepe, 
Bnza-ter 17. 56-85 

Hajds Anna dr. iskolaon'oa, 
Mikes Keleraen-u. 11/13. 17-17 

Haj6s Laszlo okl, gepcszmernSk, 
vlzmu)gazgat6, Eraaebet-t6r 4. 

15-64 

Halasz Erntt okl. mernfik ffitdme- 
resi irodaja, 8e^clienyi-a. 19 

55-23 

Halasz Janos llj. kep. kdinU- 
veamester, epitesi vallalkozd,. Uj- 
drdsgyfir, Vajkay-u. 19. 63-24 

Halasz Samuel gyfinidlcs-ea deli- 
gyllpeicskereskeda, Buza-ter 19 Halaszl Tlvadar textil, kendfi, 
febernemrt ea riivJda.ru kereskedea 
Lichtenstein I.-u. « 21-82 

Haller Istvan gr6l dr. vm. 

aivasz6ki iilntik, Rak6czi-u. 9. 

18-32 
Halmay Bela dr. ny. polgar- 
meater lakasa, 8aSchetiyi-u. 76. 

23-76 
GOrBmbfllytapoloai vMlaja, Eperjesi- 
u. 4/b. (Uzemben : 1V/1— IX/30-ig) 

62-58 HAAS FULOP 

6a Flal-tele R.-T. 

8z^obonyl-u. 24. 1S-14 Halml Kalman villauy- es sze- 
relesi vallalat, G-r. Apponyi Albert- 
u.24/a. 12-95 

Halmos Bertalan dr. iigyved, 
Kazinozy-u. 2. 19-72 

Halmos es Fia rfividarn, feberne- 
mflek, egyenruhazati cikkek kcres- 
kedese, 8zecbeuyi-u. 8. 26-26 

Halmos Geza dr. lakasa, 
Battbyany-u. 5. 22-66 

Halmos Henrlk, a Halmos, Hercz. 
Waldner ceg beltagja, Kazinczy- 
U.20. 22-90 

Halmos, Hercz, Waldner ter- 
meny-. gyapjn- es bizomanyiiizlet, 
Deak Perenc-u. 4., 17-36 

Hamorszkl Arpad fflszer es 
haztartasi cikkek fizlete, Dioagyiir, 
Kossnth-u. 1. 66-11 

Hamosy kepszalon cegtul. Ha- 
.jnosy Isabella, 8zucbenyi-u. 19. 

20-91 

Hangya togyaszt. es ertek. 
szoVetk. mlskolct kiren- 
deltseg, Zsolcai-kapn 38. 19-06 
Pinc^szete, Kisavas SO. 18-72 

Hasko Fcrenc fuazerkei-eskedfl, 
Borneniisza-u. S6. 57-92 

Hassak Arpad 16goltalmi es tiia- 
oJt|5parancsnok iakasa, Diosgyfir, 
Kpssuth-u. 12. 61-94 

Hattya gftzmosoda, tuiajd. R6na 
Lipot, 8zechenyi-u. 19. 17-25 

Hatranl T6th Janos HJ.gnzdal- 
' kod6, tuzifa-, faBzen-essssenkereFk.. 

MeggyesaJja-u.. 48. 58-92 

Haasenblasz Robert ny. a. 

ezredes, Caabai-kapu 42. 59-45 
Havas Tlbor dr. O.T.T. es 

O.T.B.A. orvos, Hejttcsaba 25-49 
Haydn Istvan Miskolo thjf. virosi 
. zeneiskoiai tanar, Parkas Kftroly- 

u. 18. 59-47 

Hazat Altalanos Biztostto 

r.-t., 8z6chenyi-u. 64, 22-73 

Bazal ErnO kerask. lakasa, 
Bizony Akos-u. 13. 59-05 

Hazat es Janovttz asvanyolaj- 

kereskedfik, Vay-lit 1. 59-51 

Hetfedlts Ferenc aesmester, 

VAszonfeheiitfl-u. 12. , 27-32 
Hegedffs Gy6ztf ny. mav. nnlsz. 

fotanacsos, Parkaa Karoly-u. S4. 

58-99 
Hegedtts Infr6ne m. kir. posta- 

kezelfinfl, Zsolcai-kapa 16. . 15-55 

Hegedtts Mlhaly vizvezetek 
szerel6mBBtei;, csatornazas es 
bereudezes vallalata, Bzechenyi- 
u. 89. 16-54^ 

Hegymegt Danlelne tlzv. 
kdlyhds, 8zechenyi-u. 14. 56-16 

Hegymegt Ernft cserepkalyhas, 
Arany Janos-u. 42. 22-99 

Helnletn. Tlvadar vasaru- ea 
zomanoBdeny-keresked^de, Zsolcai- 
kapu 4/6. 16-50 

Hemmert Ferenc firnagy, 
Levay Jozsef-u. 46. 55-25 

Henkey HOnlg Vllmos ' ny. a. 

tabornok, Levay J6zaef-u. 12. 

18-16 

Hercz Jeno gepgyara, Ksotcai- 

kapu 34. 23-62 

Hercz Jenfine «zv. gepgyaros 

lakasa, Szent Imre herceg-ter l. 
23-43 
Hercz Pal dr. figyved irodaja. 

Deak Fereao-u. 9. 17-03 

Hercz Simon vendeglos, Tetem- 

yar 8. 57-47 

Hermann Imre dr. iigyved, , 

Horthy Miklos-t6r 4. 15-75 

Hermann testverek liszt- &s 

gy armatar a aa^y keres k e'd es, 

Licbtenstein J6zsef-n. 5, Herpai Aladar szesznagykeresr 
kedfi, ElsC Miskolci Bzeszkeres- 
kedeimi vallalat, Buza-ter 21. 

14-21 
Lakasa, Knn Jozsef-u. 33. 59-25 

He vest Istvan dr. fogorvos. Dr. 
Bzentpaly Iatvan-u. 2. 20-89 

Hevesi Lajos m6rnflk, f^evay J6- 
zset-u. 2. 18-27 Hevesi Pal Zauasika peuai6ja, 
Munkacsi-u. 5. GKrOmbtilytapolea 
(fizemben: V/l— X/31-ig.) 62~98 

Blbbey Gusztav m. kir. ezredes, 
Hnnyadi-ii, 8. 29-34 

Hlbbey-Hosztjak Albert iu. 
kir. binyafigyi ffitanacaos, ny. 
Mavag ig. belyettea lakasa, DIus- 
gydr vasgyar, Baross GAbor-u. 18. 
Q12-80 

Hldassy Jdzsef lissstnagykeresk 
irodaja, Hnnyadi-u. 4. 27-30 
R3ktara, Gemari p.-u.' 29-36 
Lakasa, Rac7; G-yorgy-n. 1. 29-36 

Hid assy Jdzsel fiiszer-, caemege- 
es cnkorkereskedd, Honyadi-u. 7 

24-84 

Hleronyml Lajos m. kir. alez- 
redes. Levay J6zse(-u. 10. 55-75 ■ 

Hlldczky Andoir vizvezetek es 
csatomazasi vallalata, Bzechenyi- 
u. 19. 13-60 

Hlvatasszervezet miskolei tit- 
karsaga, ViirOsniarty-n. 48. 24-20 

Hochenburger Geza, l£kaj, m. 

kir. ezredes, Ggrgey A.-a. is. 

18-97 

Hoffmann lea noi kalapuzlet, 

8zechenyi-u. 00. 28-17 

Holies Paine dr. kir. iigyesz neje, 
Hejiicsaba, KSz^pszer 4. 55-89 

Bollaender Bela dr. iigyved, 
Hortby Mikl6s-t6r 2. . 12-32 

Holleschak Gyula aut6ducoz6 es 
kocaifenyezft.Kazinczy-u. 17. 

23-63 

Hollodt Kalman, a keruJetl Ke- 
reabedelmi 6s iparkamara ffititkara, 
Tulipau-u. 10. 29-95 

Holldhazl Janos vit6z, rum- 6s 
likorgyaros, Vay-n. 48. 59-26 

Bollos (Hiinlgsfeld) Jeno dr. 

kiizkorbazi f6orvos,CseiigeyGusztav- 
n. 9. 16-01 

Homolya Janos dr. vitez iigy- 
ved, "Werbdezy-n. 4. . 19-30. 

Horkay Ferenc figyesasegi el- 
nbk, Leiiel-u. ll. 59-59 

Horkay Wolff Laszlo liirlapiro 
„Magyar Elet.'' szerkesztfije, Urab- 
u. 86. 28-67 

Hornbacher Frlgyes „8zerencse 
kerek" sorsjegylizlet, Szechenyi- 
u. 2. 57-11 

Hortobagyl J end okl. m^rnob, 
epit^si vallalkoz6, Parkas Karoly- 
u- 26. 56-02 

BorVath Bela epltflmester, Gor- 
gey Artur-a. 12. 55-50 

Horvatb Ferenc mesaaros 6s 
bentea, Ger6-u. 41. 58-64 

Horvath Istvan Borsod Miskolci 

"Hitelbank igazgatdjanak lakasa, 

Ebtvbs-u. 1. ' - 28-99 

Horvath Istvan 0. tnzoltb tb. t»J- 

parancanok, Kazinczy-u.. 2. 19-70 

Horvath Jeno" tisztvifielO, magau- 
iroda, Tompa-u. 13. ■ 25-02 

Horvath Jdzsel dr. orvos, T<5th 
Pal-u. 9. 23-54 

Neni jelentkeaes ese^a 27-57 
hivando. 

Horvat Mlksa keresk. fisrynok, 
8z6chenyi-u. Ill, 26-74 

Horvath Oliver wy. a. badbiro 
Cmagy, D6ryne-D. 1. 59-21 

Horvath Zoltan dr.. riy. kir. 

iigyesz, Dr. Racz Gytfrgy-u.3.59-36 
Hiiek Jdzsef pekiparos, Almos- 

u. e. 59-57 

Httlcz Gyula es Fttzessery 

Tlhamer uyersbfir, vadbor 

eseloallat nagykereskedfi, Vay- 

iit 40. . 028-76 

Hdlcz Gyula nyerabfir, vadbflr es 

elfidllat nagykereskedo lakasa, 

Kont-u. 5. 57-57 

Hovan And r as viragkereskedese, . 

Sz^chenyi-a. 2. 27-11 

Hovan Lajos gozfQT^sztelep, 

"* 3seny6i-n. 8. ' 15-38. 

Hubay Istvan drnagy, Beze- 

redy-u. 1. 59-08 290 Mis/tolc omelg am n n^sorhfln, m a potlflsbon nem szerenel. 

KEBEiZTEBy ABOgOOETHEZET, SzfaBeiWl B. Z1. » 17-44 Hobay Konrad m. kir.. goad. 
ielllgyelO rtHdbir tokoa lakasa Farkas 
Karbly-u. 12. 29-47 

Bnbay L&szl6 ffisaer ia csemege- 
fcereakedo. UfirtfrabBlytapolca, 
(fiaeraben: V i— X/81-ig) 62*59 

Bnbay Pal dr. aaolgabirii, Vaa- 
varv-u. e. 13-29 

flunfalvay ElemAr vitSa ny. 
veeertenagy, AlborHi. S. 14-98 

Hungarian®! rabatlzlet, 
cAgC. Klein Sandor, aze 
obenyl-0 8 56-12 

Hung&rla SaftUft, G«r8mn«Jy- 
tapolca |uzemben : V/l^X/8t-ig) Bnppert Benrlk aoi ewbo 
Horvatb-b. to. 27-81 

Hnslparl szakosztaly vagohidl 
telefonja, Kbzvagdhid " «mvjtm» Husz Jend banyamefti8k, Dr. Ratra 
GyBrgy-u. 7. I, 13-78 

Idegenforgalmi Blvatal, 

Horthy Mikl6(»-t6r 1. 24-94 

Igaz Janos, a Kerfileti Kercsske- 

delmt 6s Iparkamara iigyveaeto 

titkara. Athori-n' 8. 17-67 

Ignaez LaszIA t6sztaipari llzarae, 

Tizesho»v6d-u. 17. 29-17 

Illavszky Jend m. kir. szawdoa 

Fazekas-u. 17. 29"43 

IllAs Gytfrgy villamos- 6s radio 

eaeretfai vallalata. Arany Janoa- 

o 95 26-85 

Hies Karoly dcska'vaskCTeskeda. 

Vay-ut8. 18-64 

flies Nanus pek, Bzent larvan a. 7. 

58-48 

UlAssy Albert honv. fleeroi titkar , 

Hunyadi-a. 34. 16-76 

Ilottyay Ernd m. kir osendflraL 

ezredes, 8olt6sz Nagy KilmAn-u. 1. 

21-45 

Bosvay Ferenc MartintslepI ref . 

lelkesz, R4ba-u. 32. 28-73 

Imreh Denes dr. kir. ktejegyza. 

Horthy Mikl<Ss-ter 89. 10-99 

Iparfelllgyeloseg, at. kin, 
- keruletl,, 6blt6sa- Nr --Ktiman-— 

n - ^ 24-85 

lpartesttilet, mlskolcl, Kos- 

Huth-u. it. 15-90 

Irsa Ilona m, kir. posta s.-elleo- 

orno, Tompa-n. 3. 16-16 

latent Gondvlseles gydgy- 

szert&r, rizeshonvtd-ii. 2 

024-83 
Istoezky JAzsel aatog6nheg- 

geeBtaagenie, Hadirokkantak-u. 24. 

56-54 

Istvanko sandor fogtechnikus, 

Deaku i«. ■ J2-J9 

Itallorgalml k.I.t^ Bizony Ikbs- 

u- is. 21-83 

Ivftn Maria kozmetibai int6zete, 

Sz6ohenyi-ri. 10. ; 26-13 

Ivanyt MartonnA cnkorkake- 

ezito, Liodtenstein Jdzsef-u. 98. 

27-75 
Izraellta hltkozsAg 

iroda, DeAto Fereac-a 18 fcdzponti 
17-98 Izr. Polgarl LeAnylsfcola As 
Tanltdndkepztf intezet Igaz. 
gaUija, Kalvln-u io 11-86 

Iziak JAzsel rM. fiAkja, feg. 

t6k- 6s vegyfeMti gyA^ Zsoleai- 

kapn 8. 23-89 

Jakab Endre ny* ni. : kir. posta- 

Jga«eatyi> P_oBsotiyj^u, it. 22-58 
Jakab Endre fflszer- 6e ceinege- 

kei-esfcedd.Viirosmarty-u. 76. 58-88 
JancsA JenonA ©zf. pustafei- 

figyelfi heje, Bethlen Gabor-n 11. 
22-^37 
Janesd Lajos m&v, ifitiszt, 

Bnlosa-o. 6. 27-55 

Jan! ntfl tordraazat Magyar &> 

Kttyaps nol- iodrasaok; SB^cheayir 

*.«, 56^36 

Jantts TetstT^rek bergaz- 

dasaga 'Teres&sgylkl lapya 

57t34 
JanXay Istran nrtsaaki Bjilete, 

Kik^i^^^Ti, 67, ** -*■" 19* Jankovlcs Janos m. kir. posta- 

elJenir. Arany Janps-u. 19. 22-49 
Janovics Perencne Uzv.kSny v- 

nyomda. Szftchenyi-n. 6. 28-24 
Janovlts Bertalan lakatoe- 

meflter, Arany.JAnoa-n. 106 f 57-91 
Janovltz Adeline »zv. doh&ny- 

kw^rna, Cseugely G.-«. 4. 58-94 
Jardsbir6sag» kir., WerMczy- 

a- e- 19*49 

Jaszay DlargSt kereskedelirU 

tigynOks^e-i irodaja 6a kereaked^ee, 

Horthy Miklos-t6r 7. . 18-24 

•feroml Janos ^pitflmester, Atany 

Janos-B. 13. 14-48 

Jesebeta Janos m^kir. hadbia- 

toa szazados, Bizony Akos-u 18. 
19-34 
Jogakademla* florthy Mik(6«- 

t6r8. 15-61 

Jokatby Gynla, Magyar Mezo- 

gazdik SsSvatkeTOta olaigyaranak 

Igazgatija, Viosey-n. 4, 29-52 
JAnap' Ml k 16s dr. fo?«rvoB 

X>r, Szentpaly. Ig«van-D. 3. 21-32 
J6nap M6rne *tev. s miwAros is 

bentes. Vadoay Karoly-D.39. 24-19 

Jonas J6zserterm6iay-, gyapjn 
6* bizomanyi irodaja. 8z6cheiivi' 
u. 33 I em. 59-79 

J©6 Ferene lUseer- 6a ,cae>mega- 
karask., Kistaludy-ii. 3?: 58-73 

Jordan Viktor jaalomtulajdonos, 
Gr. Tifias Istvitt-n. 4. IL em. JOzsa Emma m. kir. fSIdmive- 

leBUfjyi . miDiS8t6rJnm altal ensre- 

d61yeaert ingatlanforgalmi irodija. 

Szeehenyi-u. 6. Q19-27 

Jnhasz Gaspar ffiezerkereskedfi, 

T6th-n. 81. 58-36 

tlahasz Istvann6 sssnleszod. Fe- 

feoc-u. 17. 59-80 

Jcdhasztanto« SAador vendAg- 

lflavDidsgyar.Werbdoz^Uia. 61-19 
Jnhasz LaszIO kai^ltos 6b disci soy 

Uiak-n. d8. 16-27 

Jnnger- Istir^n^eiieskedelmi figyr 

&8k, Kpssuth-n. 3. .";.'"' 28-91 

Jnrcslnka Janos If], fflszer 

keresk., GeriUa. 41. 28-64 

Kadarasz Bela ewedes, 

8z6<;henyi-n. 19. . 12-25 

Kada? MlkJds dr.-n6 «zv., 

Rak6ozJ-a. 18. 56-69 

Kaflka B61ane, BaScbenyi-n. 8. 

14-96 

Kaiser Laszld bor-, s »r-. uz?ez- 

arfiT;agykeresked«, rum- is lik6r- 

gyar, Di6sgyfir, Szent Istvin- u. 84. 

61-77 

Kalas Imre dr. 6pltiaam6rn3k, 

Arany JanbiHu. 87; : ) 56->65 

Kalas Laszl6 fflszer- is caemege- 

kereakedO, Farkas K.-n. 68.' 26-04 

Kafman ibd&n kereskadO, Zsolcat- 

kapu 9. 20-66 

Lakiaa, Zeolcai-kapn 46/a. 27-42 

tt^ilman Odtfn dr. ttgy v6d, Bizony 

Akos-n. 2. 22^96 

Lalman Pal, a Magyar Alralanos 

Bitelbank ralskoloi fidkjanak for.Okp. 

Bizony Akoau. 18. . , 59-60 

Kalnal LlpOt, kfltszer^s 6s orrbsj 

■ mflazerkereskedO, Bz6ehenyi-u. 34 

21-14 

,KaI6rla" tttzeldanyag telep 

c6gt. K. Kan G6zan6 es v. Bbdnar 

Bdidjzsarae, Bessenyfii-u. 2.20-29 

Kum6dt Mlklos m. kir. posta- 

tiazt, Hnszar-n. 11. 59-77 

Karablnszky Sandor karpitos 

6s i diszitfi, 8z6oh6riyi-u. 14. 29-10 

Kardos Istran gttr.kath.hltoktata- 

lelk6sz, L6ayai-u. 4, Di6sgyfiri vas- 

8Tir 63-94 

Kardos libamer dr. figyW, 

Pftpszer-b a ; 18-73 

Karmellta Warga Paskal 

karmelita zarda ffinOk^, Gutfmaa- 

telap ' 29-44 

,Karp6tM.fakiteM)i?ia #s itakerea- 

,kp«w;,i kedatoii taUalat, 66gii,-id; : Vaozy 

26-431 J6asef, Da4fet6r 8. CJ^SS Kdrpaly (jyala, a • MJskoloi Ta- 
kar6kp6iiBtar igazgatija, 6ab6atea 
tuBoltdparancsJiok, ez6cbenyi-n. 99. 

Nyaron GWrBmbfllytapbloa 62-69 
Karpatl Istv&n dohanytfiasde, 

8olt6sz Nagy KAImin-a. 3. 23-84 
Karpatl Lalos badogoe 6s vizv.- 

a?erel6si vdll., Hnnyadi-n. 39. 

29-84 
KAssa Jdzsef k6p. kflmuvesmes- 

ter, 6p. vallalkozd, Szent Anna- 

V- 30. 23-09 

Kassal sttr f ^raktara Koppandi 
, es Somogyi, Kazinezy-a. 21, 21-11 
Katb. glmnaztum igazgatbja, 

Szant Perenc-a. 8. 22-95 

Tanari kara, ftzent Fereno-n 

Katollkns Legenyegylet 

Deak-u. e. 26'-53 

Katona Marglt (6rj. Scharfatejn 
Ernfln6 papirkeresked6s, 8z6oh8nyi- 
n. 67. 14 . 16 

Katonal 6pttletek es batA- 
sagokt 

Hadteatparancsnoksag, Csabai kapn 
#12-50 
Honv6d repfil8t6rgondnokBag, m. 
ki *- 23-80 

Rudolf gyalogeagi laktany a, 
ZEolcai'kapu. 24^14 

Hadikdrhaz paranosnoksag 546 sz. 
Pal6czy-u. 11. J 1-08 

Hadikdihaz paranosnoksag. 64fi sz. 
Gazdaaagi kivatala, Kun J6zSef- 
u. 9. X7-94 

Helyfirs6gi kdrhaz, gr. Apponyi A.-u. 
22-48 

Kaafmann MIIclAs tenn6ny- 
teeresk., Baza-t6r 7. 26-86 

KavlsAnszkl Janosne zfiidseg, 
gyttmaicskeieskedS, Vasarosarnok 
68—69. szamd Ifilke . 28-03 

Kazat JAzsel m. kir.. poata- 
ffieUenflr, PettJfl-u. 6. 22-44 

Kazlnezy enkraszda tellvA, 
salajd. SikorsBky Bezsfi onkiasz, 
Kaaiaqzy-u. 8. 025'4'J 

t ' ' „„ 

Kecskejoaetl Karoly hentes- 6s 

m6szarosmest»r, Vay-n. 6. 22-24 
KecskemetJ Nandor dr. koa- 

s6gl orvos, Ujdi6sgy6r, Andrassy- 

at 4. 63-61 

Keeskes JAzsel fuezer-, ceemege- 

6s vegyeskereskedfi, Vadnay 

Karoly-u. 33. 57-76 

Kelemen Em« dr. figyv6d, 

Kun J6zaef-u. 1. D15-56 

Kelemen Ilona dr. orvos, 

8z6chenyl r u. 86. 24i07 

Kelenyl Pal dr. ftgyved, Runvadi- 

«.»6. 68 ^ 7 

Keller Tlvadar kOzp. drog6ria, 

Sz6chenyj-a. 19 V 27^35 

Kellner Mtklos dr. Miakolc 

thf.varos ny. tiazti i!6tigy6Bze. 

8z6obenyi-u. 33. 24-57 

Kellner Odifn <8aa» gy6gyszer- 

tara, Llchtenstein J6zaef-u. S4. 

27-03 

Lakasa, BaToss G.ahor-u. 10. 58-20 
Kemenes Bela m. kir. tfhadnagy, 

WerbOczy-n. 35. 29-39 

Kenesel kenessey Antal 

m. kir. JSrnagy, SoltesiB N. Kalman- 

«. 2. 24-02 

Kenez lUlklAs dr. iigyv6d, Mnn- 

kacBi-u. 1. 21-72 

Kepplcb GyBrgy,a NylrbogdAnyi 

Petrrileumgyar r.-t. k6pvfseWJe. 8ze- 

mere-u. 20. 59-70 

Ker6kgyartA Bertalan temet- 

kez6si vail., UJdi6sgyflr ( Andrissy- 

■•«■■ 63^13 

Kereskedelml es Ipar. 

bamara, Erzsebet-t6r 8. 19-20 
Kereskedelml, lparles Mezd. 

gazdasagi r^t. papirzacskd- 

gyara, Katalin-ri. s. 23-85 

Kereskedelml Leany Kttzep- 

lskQla, Hnnyadi-u. 7. 24-r* Kereszy Barna dr. ugy v6d, Wcr- 

b«<3zy-n. 9. 16-96 

Kertesz Em1I butoruzlet, 

8z6cbenyi-u. 80. 23-99 

KertAsz Endre Gyozti dr., 

Paldczy-u. 17, % 25-40 

KertAsz As KArp^t «Turulft 'ir<5- 

g6pvallalat, Horthy Mikl6s-t6r 13. 

; 23-72 

KertAsz Gynla cementarngyar, 

Hej#esaba,Csafeavez6r-u.36, 56-29 
KertAsz Pal Kossuth Lajos-u. 1: 
17-37 
KertAsz Sandor sziicsmestor, 

Dr. Bzentpali Istvan-u. 2. 26-18 
KertAsz Zoltan fanagykereske- 

d6e, Bulcsu-u, 5. 22-33 

KertAsz Zoltan fa- 6a 6pitkez6ai 

anyag nagykereskedfl, Csabai-kapu 

vam raellett 29-38 

Kertlletl m. kir. gazdasagi 

fofelUgyelO, Csabai-kapu 6. 

59-01 
Keserfi ZoltannA dr. liadbfrd- 

alearedes neje, L6vay J6asef-n. si. 
58-89 
KesZler Lajos cipfikereskedd, 

8z6chenyi-u. 43. 025^79 

KlgyA-gydgyszertar, tul. Ba- 

ruch Gyula 6"r«k5se dr. 8tamber- 

gern6, 8z6cbenyi-u. 33. 24-00 
KfraEdl Janos dr. Oioszlan 

gyogyszertAra, 8z6okenyiHi 78. 

O20-14 

Lakasa, Zaotcai-kapu 10. 57-27 
Klraly BAIanA, Rakoczi-u. 9. 

11-98 
Klralylalvy Aladar kony v~. pa- 

pir- es ir6gepkereakedfl, Hortliy , 

Mikl6a-t6r 18. 17-91 

Klralymfimalom.tnlajd. SUnel 

Karoly, ThOktily-u. 10. 24^43 Klrlenyl BAla dr. kir. tai-v6ny- 

sa6ki aljegyzo, Arany Janos-u. 90. 

16-32 

KfsgAczy JAzsel fest6k- 6s illat- 
szerkereskedd , 8z6c h enyi-u. 1 19. 
21-59 

Klsltzky AndrAs villamossag'i 
es mflazaki keresked6s J 8z6cbenyi- 
*• 06. ■ ■■ 16-29 

Klsiczky Istvan villamossagi 
vailalata, 8z6chenyi-u. in. 56-22 

Kiss B. GergelynA fa-, S2s6n-^ 
jn6sz- 63 cemeutkereskedo, Tetom- 
vaneo. 57-33 

K|ss B. Imre b6rkoesifuvarozo, 
Arpad-u. 12. 29-16 

Kiss Erne" dr. ffiispanf tittar, 
azolgabird lakdsa, Papsaer-u. 24. 
18-51 

Kiss Ferenc keuyvk«t6 r Hortbv 
Mikl6s-t6r 18. 17-96 

Kiss Ferenc dr. in. kir. 
allategeszaegfigyi tanaoaoa, J6kai- 
ti. e/a, 22-79 

Kiss Gyula fosaerkereskedfi, 
Hahyadi-u. 6. 26-51 

Kiss Imre 0. T. I. ellenfir.gr. Ap- 
ponyi A.-n. 24. 27-65 

Kiss Jend vit6z, osendorezredes. 
Solteaz N. Kalman-u. 2. 1 1-80 

Kiss LaszlO 6pitomester, Faaekas- 
u - s - 58-77 

Klskereskedtf k As Klslparo- 
sok Egyestllete, Debreceai- 
«■ 2 25-48 

Klspal IMlkldS 6pit6ai vallalkozo. 
Arany Janos-u. 13. 014-48 

Klacsmanovits Barnabas 
!'ilsi!er- 6s vogyesker'eskedo, Ujdi<is- 
gyfir, Andrassy-u. es. 63-25 

Klausner MikSAs konyv-, papir-, 
zeneinii- esfotokerosk., Voresinarty- 
u. 29. 27^-54 

Klein Adoll kflfaratro 6s v6snflk, 
Vay-nt 2. 58-02 

Klein Adolf nagykereskedfi lakAaa, 
Llchtenstein J<5zsef-u. 24. 57-03 

Klein Adolf nagykereakedfl, Go 
r8mb»iytapoloa (fizerabefl: V/i— ; 
X/31-ig) 62-57 

^^„.„j,„^„. **-«*« J Klein Adolf As Hal fiisaer- es 
KeresztAny AraszUvetkezet, gyarmataranagykereskcdflk, 2sol- 
8a6ohenyi-B.2l, X7-44! cai-kapu 7. 16'42 

291 3 

a 
m 

3 
C 

3" 

a 

N 

M 

I 

X 

o ■a Misftole Automata Itoipont ieientkezese : folytonos zUmmi3g6s. Hotel KOROMA SzollodQ £iierem SZfeCHBNYI-U,TCA-l. lA.CI 
Kdve$<ix L6gffit6s. -- "J " 

SMroxG Hideg-meleg foly6vlz. . 14"DZ Kiel n Arturnd 6puletfa- 6s 6pltke- 
■6ai anyagok telepe, Di'Asgyfir. ■ 

•; . ■ 61-51 

Klein Ernd martakereskedo, Baa- 
mere-u 3 ; , 18-95 

Klein Ferene Paptrlorgalmi 
es Kereskedelml Valla! at, 

Kalvtn-n. 6, 55-27 

Klein Ignac asztalosmester, Te- 
.. legdy-u. 16 56-94 

Klein Ignacsz6iikeresked6,Gyfiri- 
. kapu-u. 22. 24-55 

Klein J end nagykefeskedfi lakasa. 
S86chenyi-n. 117. 21-51 

Klein J nil a cokdrkafizlet. Bze- 
cheuyl-n 7 56-21 

Klein Kdroly fffszeniagykeres- 
kedfi lakasa, Kazinczy-u. 15. 

57-61 

Klein Lajos f»ldbirtokos(tizemben 

Xl/1 — IV/30-iff) Bz6cbenyi-n. 22. 

17-51 
Klein Marton fakereskedfl Vay- 

6t 28. 28-70 

Klein Nandor kendfik 6s textil- 

amk. Sz6ehenyj-u. 117. 56-72 
Klebl Sfindor foldbirtokos, 8z6- 

ohenyi-u. 66. 28-21 

Klein San dor sportcikkek 6s cipd 

kereekedO, Hz6chenyi-u. lfi. 26-16 

Klein V.ilmos)iszt-6s ffiazerkeree- 
ked&, Hadirokkantak-a. 7 25-06 

: Klein Vllmosne dzv. maganzd, 

> Gyflri-kapu 52. 24-63 

Klein Zslgmond malomtulajdo- 

nos, 8zendrey-u. 8. 26-76 

Klein Zslgmondne «zv. ter 

n>6nykereskeda,Bflza-ter21 26-85 

Klenlcs Gybrgy 16m6szaros, 

Vasarcsarnok . 58-07 

Klnger . David karpitosmester, 

Deak Ferenc-u. 7. 17-43 

Knttpller Alfred 6r&s es &$ze- 

r6sz, Ujdi6sgyfir, Andrassy-u. 3. 
63-16 
Kocsls Elemer dr. orvos, Sol 

tesz Nagy Kalman-n 1 20-70 

Kohn Herman rfivid-, szbvOtt- 6b 

divatkereskedfl, Szechenyi-n. 89. 
25-89 
Kohn Vllmos hord6 , figynb"ks6g 6s 

bizomanyi uzlet, 8z6enenyi-u. 9fi. 

66-40 

Kohn Vllmosne ttzv. asztalbs 

Telegdy-n. 16. 26-92 

Kolacsek S And or szobafestb 1 £< 

mazolo, Hadirokkantak-u. 10. 

29-06 
Kollarlcs Ferene igazgato, 
* Zsolcai-kapu 46. 57-21 

Kollonay Gynla dr. vizsgalo'- 

bir<5, Csabai-kapu 12. I. ktfzepajt6 

18-89 

Kolos Sandor dr. figyv6d, Sz6- 

chenyi-u. 103 56-46 

Kolosy Sfindor okl. kohomernok, 

Gyori-kapu 54. 29^-14 

Kolozs Imrene, Besnyfl llona dr. 

fog- 6s szajbetegsegek szakorvosa, 

Deak Ferenc-u. 8. 12-90 

Kolozs Mlhalyne dr.-nd ttzv., 

Selmeci-n. 1. Gbrfimbdlytapolca 
(fiaemben: V/l— X/31-ig.) "" 

Kolozs Mtklds fogtechnikun mea- 
ter. oPlatvik)) fogmuvek, 8zemere- 
n. 2 . 12-35 

Kdlozavdry Gybrgy m. kir. 
badbiztoa saazados, Kun J6assef- 
u. 31. "~ 

Koltay Jdzsel mav. memoir, 
Baross Gabor-u. 37. 28-54 

Komaroml Laszld nfli rodra'sz- 

mester Bialonja, 8z6chenyi-u. 28. 

56-33 

Komaroml Mlhalyne ttzv., 
Baroas Gabor-u. 5. 56-68 

Komaromy Gyulane ttzv., a 
r6m: kat. nftegylet ugyv. eln6k- 
nOje, Gyflngyvirag-u. 6. 59-68 

Komjathy. J6zsel ref. lelkesz, 
Di<5sgy6r, Arpad-n. 15. 61-93 

Ko6s Bela dr. fdszolgabiri, 
Sz6chenyi-u. 15/17. 18-52 Kods Lajos m. kir. postafelfigyelfi. 

Eseterhizy Antal-u. 14. 25-2C 
Kods Laszld fipitOmester, Paze- 

kas-n. 9. 68-77 

Kods Marglt edelfinyi; Bzicbenyi- 

, ie 25-24 

Kopaesy Gynla t flszer-, cBeiaege'- 

is borkereskedfi, Meggy esalja-u. 3tt. Kopdrl Jdzsel dr. ktizkorbazj 

rdntgenfflorvo^, Csabai-kapo 33. 

18-23 
Koppdndl Ferene fa- 6a sz6n- 

kereakedO, tizeshonv6d-n. 21 

24-50 
Koppanyl Denes dr. kir. ugyesz, 

Taas-n. 2/a. 57-55 

Koppy Lajos ffiszer- 6a vegyes- 

anikeresk , Pazekas-n 17. 28-77 
Korbel Jdzsel korcsmaros, 

Hunyadi-u. 32. 59-84 

Kormos G<gza dr. flgyvid irodAja. 

Hunyadi-u. 21. 23-47 

Kormos Imre liri szaboadga 6a 

r.uhaazakfiislete, 8z6chenyi-u. 103. 
21-18 
Korona Fllmszlnh&z k.lf.t., 

Sz^chenyi-u. 1 20-03 

Korona gydgyszert&r, tul. 

Reichard Jen3 gy6gyszer6sz,. Sz&- 

chenyi-u. 11. 017-72 

Korona-szalloda, b^rlfiifj. Janite 

Matyas 6s Janits Lajos. Bzfichenyl- 

a. t 14-61. 14-62 

Kosdy Jdzsel vjll. 6s Tizvezetfek 

szerel^si vail., Sz6chenyj-u. 90, 

27-90 
Kosztolanyl Mlklds mav. tnna- 

csos, LTrak-n. 55. 55-03 

Kovacs Elemer dr. tlgvv6d. 

iie-u. 8. 58-95 

Kovacs Em 11, m. kir. gazd. a'ez- 

redes, Gr. Apponyi A. -u. 49. 20-52 
Kovaes Ferene siittfde, Drak- 

u. 5i 25-03 

Kovaes Gyula cukraszmester, 

Hunyadi-u. 2. 
Kovaes Jend ftlszer- 6s vegyes* 

keresked6se, Ujdiosgyftr, Also 

Baross-u. e. 63-20 

KovAcs Jdzsef dr. flgyv6d, Kal- 

vin-u. 24. 16-56 

Kovaes Jnlla m. kir. posta- 

kezelflnd, Eperjesi-n. 6. 58-00 
Kovaes Laszld |lj. fuszerkeres- 

kedfl, Bem-n. 4. 59-30 

Kovats Alfonz kfifaragdmester, 

Gbrgey Artur-u. 13. > 25-46 

Kovats Gabor k5farag6mester. 

Vay-iit 30. 13-93 

Kovats Karoly textil- 6s divat- 

aru iielete, 8z6chenyi-n. 26. 14-05 
Kozma Jdnos^gSr. kat. hHtanar, 

MeliDda-u 11 57-98 

Kozma Sandor mdv. fOini 

Werb5czy-u. 21. 16-99 

Kozsllk Istvdn dr. ny. v'arosl 

Hfiztiii£ry6sz6sdr.T«rBk Jdzsel 

iigyv6d,. 8z6cbeiiyi-u. 50. 12-33 
KSnczBl Bdllnt ny. mav. miisz. 

tanaosos, Mikes Kelemen-u. 12. 

26-73 
Kdnyves Jend nOi divatimbaza, 

8z6chenyJ-a. 4, 25-72 

Kitrmendy Zslgmond dohany- 

nagyarudaja, Kazinczy^a. 22. 

16-51 
KdrOskdnyl Akos fUszer- *s 

csemsgekereskedfl, 8z6ehenyi-u. 33. 

Grand 6pjilet 57-18 

Ktfrtfskenyl B^Ia erd3m6rnOk, 

Di63gy0r, Majlat fatelep 61-16 
Kdrdssy Ldszld claaoztWalla- 

lat, Pazekas-u. 4 26-77 

Ktives Andor optfkai 6s fotoszak- 

iizlet, 8z6ctaenyi-ii. 3 66-26 

Lakas, Sz6«henyi-u 15/17 25-88 
KUzellfltfisI lelttgyeldsdg m. 

kir., Erza6bet-t6r 5. 14-66 

Kdzepeardpal es Minerva 

alt. blztosltd r.-t. fdk6pvise- 

lete.8z6chenyi-a. 58. 17-24 

Kdzpdntl gaz- es vlllamos- 

sdgl r.-t. miskoloi 16gszcszgyara. 

Vay-at 24. 015-45 Kdzpontl szallltasl irodat 
Rttcker Ralmnnd saallitd, 

Horthy Mikl6s-t6r 13. 66-60 

Rttcker Raimund lakasa 6s telep, 
Drak-n, 47. 55-00 

Kdzpontl tejesarnok, lasd 
Orszagbs Magyar Tejazdvetkezetl 
Kfizpont 

Kdzpontl tojds nftpykereeked^s 
telepe 6s irodaja, Vay-ut 31; 

D29-40 

Kttzsegl eldlt&rdsag, Hejficsaba 
25-36 

Kdzsdgl eldljdrdsdg, Bzirma 
23-31 

Kttzs^gl hlvatalos helylsdg, 
Ujdi6sgy6r. 63-61 

Ktfzsdgl Jegy zdl klrendel ts^g 
GOrfimb' lytapoloa, lasd FlirdttWztos 

Kramer Linoleum, c6gt. Kramer 
Adolf linoleum- 6s szflnyegkeresk., 
8z6cbenyi-n. 6. 19-23 

Fl6kiialet, Lichtensteio J6zse£-n. 5. Kraosz Mdrton fa- 6b term6ny- 

kereskedfi, Vay-nt 3. 29-51 

Hejficaabai telepe, Caabavez6r-a. 1 

55-35 

Krausz. Sdndornd pos£trf-6s szd- 
VBtkeresk., Sa6 chenyi-u 91. 17-42 

Kravecz Jdzsel If]. term6ny- 6s 
zBlds£gkere9ked6 1 Bneat6rl bod6, 
Vasarcsarnok 13-50 

K payer. E. es tdrsa fest6k- 6s 

lakkgyar, Dr. Bzentpaly Istvan-u. 1. 

21-22 

Kramer Gynla ir6g6p, tCltotoll. 
fot6- 6s irodafelszerel68i ezakiizlet, 

• 8z6chenyi-u.. 21. 55-22 

Kremntczky Karoly ny. m. kir. 

postafeliigyelO, Sz6chenyi-u. 39. 

20-15 
Krepler Kdroly alezredes, Hejfi- 

csaba, Miskolci-iit 33. 57-17 

Kreskd Dezsd magannyomoz6, 

8z6chenyi-n. 70. 27-56 

Krlstol Tlbor dr. agyv6d, Kun 

J6zsef-u. 58. 28-89 

Krlszt Ernd m. kir. t(iz6rf5bad- 

nagy, Hunyadl-n. 4. 15-16 

Krum Ivanov bulpar kir. kBvet- 

B6gi Ielk6sz, BOtond-a. 1. 28-44 

Krnzsldk JAnostojag- 6s baromfi 
keresk., 8zendrei-u. 7. 58-82 

Kublk Glzella kangya tollbizo- 
manyos, Buzater 9. 27-74 

Kulcsar Jdzsel auto- 6s g6p- 
iavitomlikely, Gr6f Apponyi Albert- 
u. 24. 57-65 

Kulln Istvan, a Tjszajobbparti 
Mezfigazdasagi Kamara igazgatfija. 
Horthy MikWs-t6r 2. 16-78 

Kultnrmdrndki hlvatal, m. 
kir., Fazekas-u. 2. III. em. 15-84 

Kun Andras loldbirtokos, m. kir. 
gazd. ftftanacsos, Papszer-u, 20. 

< 29-69 

Kun Andrasne, Sz6ohenyl-a. 52. 

020-19 

Kun Bertalann^ ttzv., FQrd«5- 

n. 8. 58-68 

Kan Tmre ffiszer- 6s csemegeke- 

reskedfl, Kaziuozy-n. 15/a. .59-54 

Kun Jdzsel dr. kir. kamaras, 
egyetemi tanar (uzemben : I1I/1— 
Xl/30-ig) BejOcsabai sz515begy 

17-54 

Kun Lajos vas-, rezbutor- 6s taka- 
tosirugyar, Telegdy-u. 9. 22-82 
Lakasa, Csengey Gnsztav-u. fi. 

16-04 
Mez&gazdasAgl g6p- 6s niflszaki ke- 
reskedese, Zsolcai-kapu 30. 29-76 

Kun Lajos ds tarsa vaskeres- 

kedes, Dr. Saentpaly Istvan-n. 10. 
21-26 
KUbecher Beldnd maganzft; 

Kazinozy-u 17. 57-62 

Kttlkey Denes m. kir. fGhadnasy, 
' Huba-u. 8. 27-63 

Klirez Jakab dr. ilgyvAd. Kun 

J6zsef-u. 1 15-56 

Kveck Jdzsel kadarmester, 

Gr. Apponyi Albert-n. 2. 28-59 Laekd Laszld mav. int6z5, Sz6- 

ehenyi-u. 14. I. em. 14-64 

Laezkd Tdth Istvan ... gyar mat- 

vegyiam . nagykfireskedes, Szeohe- 

nyi-u. 64. 24-49 

Szenraktara: G5m5rlp. u. 29-56 
Ladanyl Jdzsel dr. Cgyv6d, 

Arany Janos-u. i. 59-78 

Lfidl m. kir. laraktar, Drta- 

gyflri vaegyar - 63-23 

Ladl es Majlathl Ittresz- 

uzem, Di6sgy6ri vasgyar 68-23 
Lahlta Ernd templomfestO, 

Sz6olienyi-a. 19. ■ ■■ -« 

Lahucsky Istvdn, m.kir. poata- 

tiszt, Buloau-u. 9. 29-59 

Lajos Tamasnd szues, Kaeinczy- ' 

n. i. 24-08 

Lajta Ernddr.agyT6d,Sz6otaenyi- 

u. in. 56-74 

Lajtos Jdzsel Kis vadasz vend6gld, 

Qy6ri-u. 1. G5romb81ytapolca(fiaem- 

beu: V/l— X/ffl-ig) 62-94 

Lakatos Andras dr. fogorros, 

0. T.J. fogaszati oszt. vezetfi, Mi v. 

6b Posta fogszakorvos, Riki5czl-u. 14. 

I em., 15-68 

Lakhegyl Gydrgy m. kir. ,tfiz6r- 

szazadoa, Kun J6zsef-u. 6. 16^97 
Landau es ZImmermann sz6a-, 

fa-, doska- 6s ujvaskereakedok, ■', 

Vay-nt .18. 22-63 

Landau Vllmos lakasa, Zsoloa 

kapu 18. 24-62 

Landan Vllmos deskavaskeres- 

ked6, Allomas-u. 3. " ' Laner Aurel dr. kir. p6nzugyi 
ffitanacsos, Kun J.dzsef-o. 11. 59-71 

Lang Lajos dr. figyv6d. 6olt6az- 
Nagy Kalman-n. 2. 1, em, 3. 28-25 

Langer Sdmuel ffiszer- 6s cse- 
megekeresked6s, 8z6cbenyi-u. 74.' Lantos Mlksa kSnyv- 6s papir- 
keresked6s, Deak Ferenc-u. 6. 

- r 12-73 

Lasek Ferene, Arpad-u. 13. 

59-ie 

tilszld Andras keresk. figynflk- 
s6ge, Deak Pereno-u. 16. 12-61 

Laszld Ervln kfinyv-, papir-, Ir6-, 
rajzszerek . 6s zenemnkeresked6se, 
8zeoheny1-n. 25. 25-98 

Laszld Imre dr. ugyv6d t Csengey 
Gusztav-u, 7. 25-13 

Laubert Mlksa, okl. lakatos- 
mester, Ujdi6sgy6r, Testv6riseg- 
u. 2. 63-22 

Ldzar Mlksa, 8z6chenyi-n. 62. 
20-19 

Ldber Jdnos lakatos- 6s szerelfi- 
. Qzeme, Kun J6zsef-u. 8. 15-74 

Lechner Jend b6raut6villalata. 

Di6sgy5r, Arpad-u. 90. 61-73 
Lederer Lajos marhakereskedd, 

Licbtehstein Jozsef-u. 10. 26-93 

Ledlg Dezsd dr. figy^d, 8z6- 
chenyi-u. 28. 27*OQ 

Lelkovlts Mlksa selyem-, ndi- 
6s fdrfiszOvetkereskedd, 8E6che- 
nyi-u. 61. 55-76 

Lelkovlts Mdr 6s Fla lakAs. 
8zentp6teri-kapu 8. , 27-47 

Leller Anna kfinyv- 6s papirke- 
rasked6s, Lichtenstein-n. 28. 22-07 

Leller Kdroly, vend6glfis, Deak 
Ferenc-u. 6. 17-33 

Legeza Laszld dr. lakasa, Ka- 
zinczy-u. 12. O16-40 

Legoltalmt es ttizoltd pa- 
rancsnok, Ujdiosgyfir 63-75 

Legoltalmi paraniesnoksdg, 
Mlskole tbj. vdrosl: 

L6goltalmi parancsnoksag 

14-37,14-30 

I. Alkorzet 6s mentdallomas, VSrOs- 
marthy-u. 12. 23-69 

II. Alkfirzet 6s mentCallomas, Gr6( 
Apponyi Albert-n. 61. 22-35 

III. Aiko'rzet 6a mentOallomas, 
Szent-Tstvan-u. 5. 18-04 

IV. Alk6rzet 6s nientOallorads, Kun 
J6zBef-u. 7. 16-41 

V. AlkCrzet 6s mentflallomas, For- 
gacs-u, 18. 23-28 292 MAGYAR j6w6 M; Wit IS-lllHi jjjga li-H 

..LINOlEIill Miskolc ' hefc* sxonyeg, fiiggony, paplan, viasxos- 
vdsxon Gs gumitiruh: sxalciixlete, 
MlsKolC, Sx6c£>enyi-u. 6. Tel. : > 1 9-2 3 Uchtenslein-u. 5.^ 
Tel. i 56-88 LUDVIG I S T II ■&- M k « h y ynyomdij a es kony vk«5 1 6s zcte 
■ >P E W #1 II Ri k 6^|.fci 8r Telelon: 18-6^ Legoltalml Llga miskotot 
osoportja, Hunyadi-u. 43.: 17-95 

Legoltalml Llga Didsgyori oso- 
portja, Andrassy-u. Mav'ag bSrhaa 
A/eptllet . — — 

Legoltalml Ugyosztaly Miskolo 

thj. varosi bivataaos tdzoltd fopa- 

rancsnoksagon, Werb6oay-a„17. "'■. 

15*63 

Legvgdelmi laktanya 57-081 

Letigyel Ferenc berantdfuvarozd, 
Dobozi MihAIy-u. 6. 25-32 

Lengyel Laszld dr. Ugyved. 
Arany Janos-u. 106. 27-91 

Lengyel S&ndor min. tan. erdfi- 
igazgatd, Gyfiiikapu 24/a. 24-75 

Leranth Jozsel, Deryne-n, 

24-81 
Leszkay Karoly dr. tb. fBszoIga- 

bird, Deryne-n. 1. _ 28-86 

Let rich Lajos bentes es mfeza- 

roa, Csabai-kapo 22: 55-07 

Levay Istvan sodronygyari igaz- 

gatd, Huba-u. 2. 58-56 

Llehtensteln Ezldor dr. ugy- ved, 8zeobenyi-u. 19. «gy 
-2i 17-29 Llehtensteln Laszld horarogdj, 

ffiispan. Hanyadl-u.. 6. 16-62 

Lfchtman Arpad. aat6tnflszaki 

feeresk., Nyar-u. 1. 56-67 

Llchtner Mdrne «zv., Palfiezy- 

n. 7. 20-36 

LIchtscheIn Emit dr. tlgyved, 

WerbOczy-n. 25- 55-96 

Llebermann Zoltan 27-52 

Lakaaa, Szomere-u. 18. . 12-71 

Llnl Janos Express gumilavitd 
flaera, Hnnyadi-n. 10. 59-34 

LHIaftlredl all. erdel vasn- 

tak Majlathy-telepe, Didsgyflr 

61-75 
Linoleum-, szdnyeg-^ viaszkos- 

vaszon 6a gumiaruk nagyraktara. 

Szdchenyi-u. 6. 019-23 

Llppay Odtfn vifcea g. raernBk, 

Botond-u. 17. 28-85 

Llptak Mlhaly divat-es textilarn- 

kereakedd, Szeohenyi-u. 2. 11-61 
Llptak Mlnaly k8t8tt- sztivtttt- 

textilarunasykereskedfi. Lichten- 

stein J.-n. 5. 11-62 

Llssauer Kalman ndi szabd, 

8zechenyi-o. 28. 28-33 

LIttmann Janos zongorakeszitA, 

Jdfeai-a. 4. 16-95 

Ldfogatu berkocsl allomas, 

Tisza Istvan-n. 24-63 

Losonczy Laszld fuszer- es ose- 

megekereak., Huayadi-n. 8. 25-55 
Lovas Istvan AH. elemi isk. tgaz- 

gato, Mav. telepi iskola 59-61 
Ldrlncz Borlska Ltilgyfodrasz, 

Koesttih-n. 4. 59-07 

Ldrlncz Jend* vitez, denatraralt 

szesz elosztd, Zsolcai-kapu 4-6. 

24-70 
Lory Pal okl. epitdszm6rn»k. epitfl- 

mester, epltdsi vallalkozfi, Ujdi6s- 

gyflr, Andrissy-u. 116. 63-65 
L«v^»z Letrloh Laszlo filsaer- 

6a csemegekereskeda, Sz6cbdnyi- 

°- 6 *- 23-90 

Lovey Lajos vend^glds, Kazinczy- 

a. 3. 24-59 

Low Jeromos hitkfiza^gi figyv. 

igazgato, 8z6chenyi-u. 29. Tl em. 

17-49 

Lttw Pal dr. flgyVGd, 8z6ohenyl- 

u.58, 57 4 9 

Lo>fr Tlvadar dr. iigyv^d, 8z6- 
^henyi-n. -29. It. em. 017-49 
L«wy Testv£rek &% Fried- 

niann Sandor kavioskotr6 val- 

Jalat, Arany Janos-n, 83. 26,-55 
Lttwlnger Dezstf, textilkejes- 

kedd, Deak Fereno-u. 16. 25-70 Ludnavtilgyt KOszenbanya 
Vallalat k.f.t., 8z6ohenyl-u. 13. 
17-68 

Lndvig Gylfrgy ny. gy tabornbk', 
Qtirembolytapolca. Martin-villa 
(fiaemben: V/l^-X/31-ig) 62-56 

Lud vlg 1st van kfiny vnyomda & 
kflnyvkfitdszete, Rakdcei-n. 18., 
Nybmdanzein '.18-69 

Lndvlg Laszld m. kir. poetaffl- 
ro6rn8k Til. 6p. 6. vez. lakasa, 
Kazinezy-u. 18. . 12-00 

Lukacs -G6za Elsd Magyar Alt. 
B'iztosittf ffinCke, Sz6chenyi-n. 10. 
n. it. 14-54 

Lukacs Istvan fatermelfi tlizelO- 

anyagtelepe, Vay-iit 2. 022-85 
Lukacs. Istvan fakereskedti, 

Vay-u. 12. 22-S4 

Lukacs MlkI6s Magyar Gabona- 

keT©3kedelmi r.-t. kirend. vezetOj©. 

Kazincay-t. 16. 27-58 

Lukacs Pal szfics- 6s szOrmekeres- 

ked6, 8z^chenyi-u. 9. 17-62 

Lusztlg Arpad antdtaxls, Tetem- 

var Aladsor 2. 27"77 

Lusztlg Ferenc autfigarage, 

es-aOk-utoaja i 2CH46 

Lusztlg Janos fen yk6 ptoses foto- 

cikk-keresk., Bzechenyi-u. 37 

55-78 
Lusztlg Laszl Ane Ozv. aiitdfava- 

rozi, Bizony Akoa-u. 14. 59-37 

Lusztlg Marlon Svegezest As kep- 

keretez6-villalata, 8zechcnyf-u. 64. 

27-04 

Lutar El em em 6 m. kir. poata- 
seg6dtisztnC, Boravezer-u. 69 

23-15 

IMadal w niagyarhaz« PenzIO 
GBrSmbOlytapoloa (aisembeii : V/l— 
X/31-ig) 62-77 

Madocsal Jozseff m. kir. posta 
s.-ellenflr, Knn J6zsef-u. la. 16-65 

Madocsal JdzsefnA fuszer-, 
gyarmat- es vegyjar'n nagykeres- 
kedfl, Bnza-ter 13. v 19-98 

Magyar Altalanos Hltelbank 
mlskolci fl6kja, 8zechenyi-n. 29. 
bankosztaiy 24-00 

fflndk 24-05 

Raktarbazafc. Bessenyfii-a. 4/6. 

20-30 Magyar Altalanos k<fsz6n- 
bSnya r.-t., Bejflcsaba 20-60 

Magyar filet politikai napilap 
8zerkeaBt6s6ge, Rak6cai-n. 7. 

17-12 

Magyar Elet- es Jaradekblz- 
tosltd Intezet (0iigyn6ks§ge, 
Borthy Mfkl6s-ter 13. 26-60 

Magyar Elet Partmiskoldszer- 
vezete, Hunyadi-n. 13. I. 19-31 

Magyar Gabonakereske- 
delml r.-t. term6nybev&- 
sarlasl kirend., Szechenyi- 
n. 29. 12-24 

Magyar Gyula beraut6fuvaroz6, 
BorbeJy-n. 1. 12-62 

Magyar-Holland! Blztostt6 
r.-t., 8zechenyi-u. 15/17. 17-71 

Magyar Jttvti szerkesztflsege.Wer- 
b6czy-n. 6. 15-73 

Kiaddbivatala, Werbflczy-a. 6. 

15-72 

Magyar Kereskedelml Vail, 
r.-t. vaszon- es divatarukeresk., 
8zecbenyi-u. 109. 21-28 

Va's- 6s konyhafelsz. raktara^ 
BzecbeDyi-n. 107. 11-84 

Magyar Korona gydgyszer> 
tar, tulajd. Reicliard JenO. Sjse- 
chenyi-n. 11. - 17-72 

Magyar ktfztlsztvlselok Jo- 

SyasztAsl, termelO es erte- 
esitd szttvetkezete, 67. sz. 
fl6kja, 8zechenyi-a. 85. 18-82 
13i. sz. vasutas arndaja, Baross- 
*■ 28. 23-25 

145. sz. fiokja, 8ziehenyi-u. 19. 

17-30 Magyar labdarugdk szdvet- 

sege eszakmagyarorszagi kerlilete, 
Varosbaz-ter 16.. 25-94 

Magyar Mezdgazdak Sztfvet- 
kezete miskoloi kirendeltsege. 
Zaoloai-kapu 46. ■' .' , 17-26 

Olajgyara, BessenyOi-ilt 16|a. 

15-94 

Magyar Nemzetl Bank 86 Ji- 
intezete, Szent Ferenc-n. a. 13-32 
FfinOkhelyettes lakasa, SzJ. Ferenc- 
a. 2. 17-38 

Magyar-Olasz Bank r.-t., 8ze- 
ohenyi-a. 105. 21-00 

Magyar T&vlratl Iroda mis- 
kolci flokja, Deak Fercnc-n. 14. 

13-70 

Magyar Teherautd-Iuvaro- 
z6k Orszagos Ktfzpontl 
Sztfvetkezete, miskolci kfirzet 
yezetfisege es tagjainak fuvarfelve- 
teli irodaja, Bz6ohenyi-Q.92. 21-42 

Magyarorszagt BlbllakSve- 

tok felekezetenok irodaja, Knn 

Jdz3ef-u. 29. 59-83 

Magyarorszagl gyogysze. 

r^szegyesUlet mlskolcvl. 

dekl kerUletenek gydgy- 

am r.-t., Szecbenyi-u. 6. 14-65 
.,Magyar Vendegltf" tulajd.: 

8zv. Magyar Qyulane, Vay-n. 5. 
20-81 
Maholanyt Ilona posta s.-ellen- 

flrnd, Soltesz Nagy Kalman-ii.^2. 
29-33 
Majoros Sandor meszarns es 

hentes. Major-u. 37. 58-29 

Majzler Andor WrkercskedS, 

8zechenyi-n. 78. 21-94 

Majzler Salamon dr. orvos. 

Bzemere-u. 8. 16-19 

Majzler Sandor, a Miskolci Am- 

hitelezesi SzOvette. igazg.,Werboczy- 

n 16/a. 19-15 

GOrOmbSlytapolca, Benoes-n. l/b. 
62-80 
Maksay Laszld f^nyk^p^sz, Uj- 

di6sgyfir, Andrdssy-u. 66. 63-76 Mandl DezsO dr. belgyogyasz, 

8zecbenyi-a. 43. 17-89 

Mandl Karoly d61igyam6tc6keres- 

bed^s, Tjichtenstein Jdzsef-n.22. 

24-26 
Mandl Sandor keresk. lakasa, 

Rak6czi-u. 3. 26-59 

Mandula M6r, Csabai-kapu lo. 

025-95 
M&nlk Sandor kOBzenbAnyatelep, 

Lyakd-vOlgy 63-85 

Mann Armln bor-, ecetDagyke- 

reskedfl,Dreber sOrfflzfl raktar, Buza- 

ter 2. 29-11 

Marek G£za dr. ugyvdd irodaja. 

6zechenyi-u. 44. 26-34 

Marinov Jordan pek, Gr6f Ap- 

ponyi Albert-u. 16. 27-85 

Marinov Miklds stitomester, 

VdrSsmarty-u. 86. 57-96 

Markd L6nard, a Magyar Nem- 

zeti Bank miskolci fiokjanak ffinOke, 

Borthy M.-ter 16. 19-96 

Marko Tlvadar ny. Mavag mfl- 

Bzakif5fcanaesos,Urak-n.ll. 11-95 
Markovlch Peter ny. Mav. 

iniezO, Tarkanyi-u. 1. ' 55-81 
Markup Ferenc Kepkerti 

vigado* 55-46 

Markus Aurei, Gr. Apponyi Al- 
bert-u. 51. I. 57-22 
Markus Helman Mszl- es fflKelek- 

kereskedfi, 8zentpaiy-u. 8. 21-31 
Markus Istvan dr. azemorvoB, 

Erzsebet-ter 1. 55-73 Markus Janos, a Detborsodi 
TJszai-Armentesitfl es BelvIzszabA- 
lyozo Tfo-sulat igazg. ffimerntike, 
Levay J&zsef-u. 8, 56-08 

Marosl Ferenc m. kir. postafO-- ' 
• tiszt, Borsvezer-u. 32. 29-00 
Maro.ssy Jozsei, a Hazai Alt. Biz* 
tosito r.-t. fono-ke, Levay Jozsef- 
n - 25. 5 8 _5 8 

Marosy mumalom, ce^t. Ma- 
rosy Karoly, Pallds-u. 1. 18-42 

Mardt Tlvadar fuszer-6s bsemc- 
gekereskedo, Soltesz N. K -n. 2 

21-46 
,Mdrtha hiflgylodraszat", 

c6gtul. Kneisz Karoly, Szechenyi- 

n - ei - 58-31 m 

Martlntelepi ,,Hangya <c U* 

Fogy. 6s Ertek. Sz«v., a. 

Bornemisza-u. 6.. 27-92 W? 

Martonffy Lajos fohadna-v, ^ 

Kata^in-u. 7. 18-49 « 

Math6 Laszlo m. kir. ffihadnagy, %# 

8zechenyi-u. 33. II. 3. 24-88 m 

Mayer Jakab ny. vm. iroda ^ 

igazgat6, Szent Anna-u. 2. 57-16 

Mayer Jdzsel Id, fKispipao-ven- 

deglfis, Rak6czi-u. 4. 14-71 ^| 

Medgyesy **d«n dr. gyermek- gs 
gyogyasz, k6rhazi tb. foorvns, ■• 

8zecbeayi-n. 15/17. . 16-35 A 

Medvecz J6zsef vendettas, Hu- ... 

nyady-u. le. 58-42 H 

Melllnger Dezso tanar. f&sW- *a 
muvesz^ Csabai-kapu 60. 59-43 wi 

Melnl Gyula kdvebehozatall ^% 

r.*t. flikiizletfc, 8zechetiyi-u. 15/17. ^1 

Fidkuzlct, Zsolcai-kapu 2. 22-05 "■* 
Melczer Laszld epitomester, ■■J 

Diosgyflr, Nagy Lajos kirdly-n. 44. g\ 

61-92 U 

Menczel Jeno tfizifa-, sz6n- ^ 3 ■■ 

epitesanyagkeresk., szillitasi val- ■ 

lalat, Gyfiri-kapu .50. 29-81 f 

Menetjegylroda, Szecbenyi- ■ 

n. 15/17. 012-30, 12-29 n 

Menner L&szl6 epitfinufivesz, V 

Hortby Al.-ter 5. " 19-66 %^ 

Menner 6 don gydgyszeresa, ^J 

crAngyala gyogyszurtdra, Didsgyfiri |#i 

vaagyir, Ldnyay-u. is. 68-1 8 '^S 
Merino posztdkeresbedelml ^? 

r.-t., HKeclienyi-a. 27. ,55-98 ^9 
Mesko Jdzsel felsGkabiui, OTI ^^ 

"'""" r evoKe«i tanaosos, Bzemere- 
18-70 
Meszaros Ferenc dr. m. kir. 

tisati orvos, Hoi-vatli Lajos- u. l. 
M€szaros Ferenc hadirokkant 
denaturalt szesznagykereskedd es 
eloszto, Gftrgey Archnr-n. 2. 

t i- v . ,- 017-99 

Lakasa: kiin Jozset-ii. 17. 29-71 

M6szaros Kalman mftszeTesz, 

Hunyadi-u. 18. 58-39 

Meszaros Lajos, a Miskoici Taka- 

rekpenztartegla-esbsorepgyaranak 

vezei'Igazgaldja, CFabai-kapo 8/ 

29-45 
Meszaros Mlhaly Ifj. p.serep- 

kalyliasmester, Bzechenyi-u Q 

58-24 
Meszdros Zoltan dr. ny. a. 

azazados lakasa, Tizesbonved-u/2. 

24-83 

Meszlenyl Zoltan m. kir. tfizer- 

h ad nagy, Kazinczy-n. 17. 22-45 
Meteor vlllamossdgt es csll- 

largyar r.-t. egyedarasitdja, 

Bzdcbenyi-u. 26. 26-31 

Meth J end ketCtt-szfivOtt- es divat- 

arokereskcdese, 8zechenyi-u. 61. 
57-04 
Meztfgazdosagl Kamara, List! 

Tiszajobbparti stb. 

293 Mfskolr A Rgpcsolflsi szamot tdrcsazas eiett Kercsse hi. Miskolci Takarekpenztar Tefefon: 14-43 

Szeuhenyi-u. 26. Fidkok: Dr6s- 
gyor, MexSlcovesd, Sziksz6. Meztigazdasagl Kttzraktar 

r.-t., Vay-ui 1/3 20-67 

Mlalkovszky Istvan a Miskolci 

Takarekpenztar flgyvivo igazgatoja, 

Ka»iuo7y-n. 10. 11. 1. 14-93 

Mlhalecz Jdzsel korcsraaros, 

Ujdidsgyor, Andrassy-u. 88. 68-25 

Mlbalovich JHargtt dobAny- 

t6zsde, Werb6czy-u. 2. 55-86 

Mikes Lajos pre post plebanos. 

Szent Anna-n. 41. 24-67 

Mlklds Laszld vendeglCs, Bors 

-rvezer-u. 2. 21-61 

Mlkovlcs Gabor ant6fuvaroz6 6s 

TbercaSplGgSp tulajdonos, Soltesa 

N. K.-u. 9. H-89 

Mlkuleczky Gyula dr. alispan, 

Varmegyebaza 15-67 

Mllassln Janos okl. merntsk, jog. 

HJldmero, 8olt£sz Nagy KalmAn-u. 2. 

58-25 

Utile Pal dr. orvos, saazados, Bo- 

tond-u. 17. 58-85 

Mlmoza vlragszalon Feuereisen 

GezAne szul.. Holczer Rdzsi. 

Kazinczy-u. 2. 19-71 

Mlndszentl rdm. kath. egy- 

hazktfzsegl iroda* Bzehtluire 

berceg-ter 4. 17-10 

Mlndszentl rdm* kath. pleba- 

niahlvatal, Szent imre berceg- 
ter 2. 18-54 
MInnlch Mlklds keimefestfi es 

vegytisztitogyara, Gyfirl-kapu 40/42. 

59-81 

Minorlta rendbaz, Szent Ferenc- 

a. l. 57-99 

Mlskerl Ferene fiiszer- <*s cse- 

megekeresk., HeJOcsaba ' 55-38 
Mtskolc-dldsgyorl kttzutl 

vasut r.-t., UJdiosgydr 63-80 

Miskolc tbjf. varos iavbe- 
szeltt allom&sai t Addbivata), KAlvln-o. IS. 
Arvaszeki Wvatal 
Fertotlenito intizet 
Gaedasigi tigyosztAly 18-41 
15-80 
18-25 
15-34 Helyettes polganneBtere, Verboczy- 
u. 8. 15-02 

Javadalmi blvatal 1 5-10 

KS.zelelniezesi ugyosztdly, Hortby' 
Miklds-ter 16-47 

Kflzigazgnjtdsi klrendeltsege, Martin- 
telep, Gyougyeai-u. 1. "" "" ZBireIosBt6 tiaeme, Hunyadi-u. ' 

18-90 
KCzvAgobid, Vay-iit 39 58-81 
Katonai kb"z.)6tekonysagi is illetfl- 
Begi tigyosztaly, Deak F.-u. 5. 

15-36 
Lakashivatal.HorthyM.-t6r 16-05 
Mernflki blvatal 15-35 

Mnzeom (Borsod-miskoloi muzeum) 
Papszer-a. 1. 59-46 

Nepkerti Sporttelep, Nepkert 55-33 
Nepmozgalmi nyilvant&rtd" hivatal, 
Deak F.-U..5. 14-95 

PolgArmesteri hivatal, Dr. Fekete 
Bertalan polgarmeBter, Varoshaz- 
ter8. 15-32 

ezAmvevdseg 15-08 

Bzemetes telep, I spaa lakAs, VAsAr- 
ter 13-54 

Salnhazi tuzjelzfi Allomasa, 
flzecnepyi-u. 25. 12-94 

Tisztlorvosi blvatal 15-82 

TisztJfigyeBzi bivatal 19-25 

VArdsbir6sag , . 1 5-54 

VArosmajor, Werb3ozy-nt 17.15-67 
Varosl kerteszet. veresbugyiki ta- 
nya 27-34 

Varosl kilzponU szeszfSzde, Vay- 
At 55. 20-12 

Vizmflvek ejjell inspekciOB alio- 
mAsa, V3r8smarty-Q. 12. 23-41 
■ Vizvezeteki es csatornAzAsi tgaz- 
gata, Varosbaz-ter 8. 15-37 

Vizvezet6ki ea osatornaeasl igazgato- 
s'ag Karambeiytapoleal szivattyu- 
telepe 62-72 

Vlzvezetekl 6s osatornazasi Igaa- 
gatdsag szennyviztisztiti-telepe, , 
Bajipart 13-66 Miskolci Agrarbank r.-t., 

8z6cbenyi-a. 111. 56-64 

Miskolci ArahitelezesI Sz«- 

vetkezet, BEechenyi-u. 18.20-72 

Hiskolci asztalosok bulor- 
csarnok-sztf vetkezete, ut6da 
Kluger, Cselenyi es tarsai k.f.i., 
Bzecbenyl-u. 3fi. 28-23 

Miskolci bajtarsl szolgalat, 
Horthy.M.-Wr, Varosbaza 16-09 

Haiskolcl Faarugyar Aru- es 
Termenyraktar r.-t., Vay- 
u 27. . 20-23 

Britorfizlete, Sz6cbenyi-n.67. 1 3-62 

Miskolci Katolifcns Kor, Sze- 

ohenyi-a. 14. 14-75 

Miskolci Kavicskotrd fe.Lt. 

telepe. Vay-4t 49. 26-00 

Miskolci Kereszteny Hltel- 

sztfvetkezet, mint az 0. K. R. 

tagja. Deak Ferenc-u. 10. 17-32 
^Miskolci Magyar filet Iapkiad6 

k.r.t. ( Eakdczi-dt 7. 11-22, 

Miskolci Miitragya Eloalllt6 

t)zem, tnlajd. JerBzi Lajos, Raoz 

GyOrgy-u. 2. 59-53 

Miskolci Nemzett Szlnhaz, 

Deak Kerenc-u. i. (fizemben: X/l— 

TII/31-ig) 17-14 

Miskolci Nepbanfe r.-t. felsz. 

a. dr. Barta Jend flpyv^d fel- 

Bzamol6, 9zeoh©Hyi-n. 66. 022-64 

Miskolci OntOde es gepgyar 

r.at, 9 Vasdr-ter 4. 20-48 

Miskolci Parkettagy&r Goz. 
Ittresz es Fa 1 pari k.I.t., 

Vay-6t 14. 23-86 

Miskolci Polgari KaszInO 

EgyesUlet,Rak6czi-a.ia 14-97 

Miskolci Takarekpenztar, 

Szecbenyi-n. 26. 14-43 

Vezerigazgat6 14-50 

Diosgyflri fiokja, Ujdiosgyfir 

63-52 
Tfigla 6s cserepgyara, kezpouti 
lrodaja, 8z6ohenyi-u. 26. '"*•- 
Miskolci telepe, Tatar-ri. 39/41. 

24-04 
GOrembMyi telepe, GdrCmbOIy 

15-26 
Hejflcsabai telepe. Miskolci- , 
6t 61/59. 55-93 

EejAcsabai kiter6i vasrnti rakodoja 

25-35 
Miskolci lermenykereske- 
delmi r.-t., Buza-ter 17. 26-87 

Miskolci Vaskereskedelmi . 

r.-t., Besseuyei-it 6. 20-87 

Miskolci Vasutas Sport Club, 

Sajdparti VVeekend-teiepftt^erahen : 
iV/16— X/i5-ig) 58-09 

Miskolci vlllamosttzemek 
klrendeltseget Matala Tstvan, 
Di6sgydr, Arany Janos-u. 4. 61-78 

MlskoTszky VII mos dr. orvos. 

Sarolta-a. 4. 23-16 

Mobtar Belane villamosm^saaki 

keresked6, Szecbenyi-a. 46. 23-18 

Molnar DezsO epileszmernok, 

Szeckenyi-n. 4. 55-72 

Molnar Dezstf orszdggyClesi kep- 
viselfl. okl. epiteBzmernSk, Csabai- 

. kapu 6. 55-08 

Molnar Gyula dr. k6rbazi Hor- 
vos, am. kir. poBta seb6sz-azakorvos 
lakasa, 8zemere-u. 16. 16-03 

Molnar J6zsef dr. Bgyved, var- 
megyei tiszti-fougyisz, Laktanya- 
u 6. 14-11 

Molnar Halm&nneOzv. neines 
«8zeut lutvaau gy6gyfizertara, fiol- 
teszNagy Kaiman-u. 2. 20-05 
Fjakasa telen Tigyanott 59-33 
Nyaron Gb'riimbblytfapolca 62-79 

Molnar Lajosneszocialis szakelA- 
ad6, Dr. Racz Gy.-n. 6. 29-53 

Morarcslk San dor ev. lelkesz. 
M6agyoT, Erzaebe't-tt,' 7. 61-56 

Morgenbesser Laszl6 villany- 
szere!6si- es radidvall., Di6sgy6r, 
Arpad-u. 18. r 66-10 

MArlcz IstvAnjie «zv. dohaay- 
tozsdijer Szechenyi-n. 66. 28-31 Munk Andras gazdalkod6(azera- 
ben : XI fl— lV/30-ig) Or: Szenlpaly 
Iatvan-u. 18. 56-63 

Monk Gyttrgy gazdalkodd, (Qzem- 

ben: Xl/l— lV/30-ig) Kazioczy-n. 14. 

56-56 

Monk Karoly fo'ldbirtokos, Sze- 
mere-n. 20. (tlzemben: XI/1— 1V/30- 
ig) 29-70 

Monk Paine gazdalkodd, Kazin- 
czy-a. 14. 26-56 

Monk Samune Uxv. mapanz6, 
Dr: Szentpiily lstvan-o. 16. 26-63 

Mnnkakozvetito blvatal, m. 

kir. allami, Vo'rdBmarty-D. la. 

23-66 

Moral Lajos Mavag tiszt, Tiaes- 

honved-a. 18. . 16-18 

Mural (Modk) Nandor asztalos- 

meater, Debrecenyi-a. 6. 57-86 

Muri&nyl Arpad yit6z. bibliaktt- 

vetfl predikator, Kiin. Jdzaef-n. 29. 

D24-54 

Murdnyl Etemer vjllamosval- - 
Jala't tulajdonoaa, UjdidsgyOr. , 
Andrassy-u. 44. 68-1 3 

Mtlller Jdzvef kbnyvnyomdAja. 
Didsgyfir, ArpAd-a. 17. 61-13 

Miller Karoly dr., a Magyar 
Alt. Hiiielbank fi6kjanak foiiBke, 
Szabadsagharc-u, 4. 59-52 

MOIler Sandor lla, AsvAoyolai- 

keresk.. Vacuum beozinkut, autd- 

service, Buza-ter 21-89 

Nadbazy Bertalan Tef. lelkesz, 

Diosgyorl vasgyar, Baross-u. 34. 
63-70 
IValta r.»t., Buza-ter 3. 21-87 
Nagy Albert egyenruha- es np"- 

szabd. Soltesz Nagy Kalmftn-D. l. 
57-42 

Lakasa, 8olt£sz Nagy KAlmAn-xi. 14. 

57-53 

MagyAndor benyergyar.Hunyadi- 

u. 56 59-50 

Nagy Brn6 c^gvczetd, Hnayadi 

u. 48 24-48 

Nagy Erntf dr. vm. fCJegyzB, 

Werb6czy-u. 30. 59-49 

Nagy Ferene tanar az Orse. Magy. 
Zenesz Szttvetseg kSrzeti titkara, 
J6kai-u. 12. 11-79 

Nagy Geza fiiszer- es. csamege- 
keresk.,lj6vay J6zsef-u. 44. 28-58 

Nagy Iren tejtermekkeresked5, 
Hunyadiu. 1. 56-51 

Lakasa,Probaszka O.-u. 2/a. 58-40 

Nagy Jdzsel butorHzlete, Gyori- 
kapu 17. 28-33 

Nagy Jdzsel el 6Allatkeresked 6 , 
Liohiensiiein-K. 28. 18-06 

Nagy Jozsel szaboipari uzem, 
rabaiizlet, Bzecheoyi-u. 116. 26-72 

Nagy Lajos fodtABZmester, Bairma- 
u. 12. 58-62 

Nagy Lajos Miskolc thj. varos bi- 
valasos tuzoltdsaganak parancs- 
noka,WerbOczy-a. ltf. I. e. 22-03 

Nagy Laszlo «KiakoesmaJa» 
Kazinczy-u. 16/a. 20-93 

Na^y Sandor tuezer- es csemege- 
kereskedft, Kazinczy-ti. 16. 12-60 

Nagy Sandor dr. otvob, Tizes- 

bonved-u.14. 24-33 

Nagysomkmtl Mertse Leo> 

nidas textilaagykereskedO, Gr. 

Tisza I.-u. 2. 56^49 

Nedved Viktor Renova gxinii- 

javftd c^g tul., Kazinczy-u. 2. 

13-79 
Negyessy Zoltan dr. fi^yved, 

Csabai-kapa 8." 55-45 

Nemedy Beta cakornagykeres- 
^ ked5 6s kereekedelmi AigynSkseg, 

Jokai-u. 4. 21-01 

Nemenyl Gyula, Vay-dt 13. 

28-79 
Nemenyl Imre dr. flgyved.Hadi-. 

rokkaotak-a. 1. I em. 55-06 
Nemenyl Selyemgyar, Va; 

it 12. VB Nemes Bertalan dr. k1r. kbz- 
jegyz6, 8zecbenyi-u, 15/17. 17-74 

Nemes Komello bo'nyv-, papir- 
es irdszerkereskedO, Szechenyi es 
Kaziuczy-u. sarok 17-85 

Nemeth Istv&n uri szab6me9ter, 
Buiiyadi-u. 1. 56-28 

Nemethy Jdzsel ra. kir. ezredes, 
Lebel-o. 13. _ 59-12 

Nemibeteggondozd Intezet, 
urak-u. 7. 27-10 

Nemzetl flitellntezet r.-t. 
fiokja; Kazlnczy-u. 2. 19-04 

Nemzetl Kaszlnd, DeAk Keren c- 
n. t. 17-45 

Nemzetl Munkakitzpont 

Miskolci szervezete, Huuyadi-u. 13. 

28-37 

Neuman Adolf keresk. tigynQk- 

segi iroda, 8zechenyi-u. 88.. 20^00 

Neumann Adolf ne &x\. Mt- 

Hrsi, 8zechenyi-a. 88. 21-06 

Neumann Arpad ny. vasgy. 
-tisztv. escsemegekeresk., BiosgyAr, 
Majldth-n. 1. 61-14 

Neumann D. Sandor ne «zv., 

Csengey GusatAv-u. 8. 14-74 

Nlkazy GySiif bornagykereskedis, 

8zentp6teri-kapu 3. 57-77 

Nlkazy Gyttzo fiiszer- es csemege-. 

keresk., Gr. Apponyi Albert-a. 67. 

57-45 

Nits Emll dr. orvos,* 'Martin telep, 

8zemere-u. 3. 23-26 

Ndti Lajos dr. azulesz, nuorvos, 

Hunyadi-u. 5. 16-69 

Novotny Gyula ref. lelkipAsztor, 

Werb6czy-a. 20. 16-45 

Novotnl Zoltan fiiszer- es cseme- 

gekeresk., Hunyadi-u. 15. 58^37 

N61 Onkentes Munkasszer- 
vezet 7. miskolci rannkabizott- 
saga, Rakoczi-u. 16. 25-69 

NBvenytermelesl KOrzetve- 
zettf, Csabai-kapn 6. 29-01 

Nyilas Ferene dr. ny. vm. f6- 

Jegyzo, orszAggyQlesi kepviselfi, 
Gtfrgey A.-n. 24. 13-26 

Nylrl Beta mil- 6s epQlet.Ukatos- 
ArugyAra, Arauy JAoos-a.34. 16-44 

Nylrl Gaspar m. kir. postamoster, 

Diosgyor 61-69 

Nyltray Lajos m. kir. posta- '- 

' ffielleniir, Hunyadi-a. 50. 27-67 

Nyusztay Marglt, Miskolci Haris- 

ayauzem, F'ereac-u. 2/a. 59-44 
Obornl Janos n6i es ferfifodrAsz, 

Rakoczi-u. 2. 56-30 

Ocularium Ktives Aridor optlkai 

es fot6szakuzlet, 8zecbenyi-n. 3. 

056-26 
O.cskoTSzky Hirlapiroda c«Sgt. 

Ocskovszky Jaaos, 8zechenyi-a. 14. 

17-84 

Ohutal Hangya Fogy, es er- 

tekeslto szttv., 6 hut a 63-68 
Okollcsanyl-Artner Adoll 

m. kir. ezredes, Deryn6-u. 1. 

18-08 
OlahBelam. kir. postafelugyelft, 

Tarkanyi-u. 5. 25-81 

Olah Elek, Bulcsu-u. 2. 28-87 
Ol&h Karoly fBszer- es csemepe- 

kereskedfi, UjvtlAg-u. 18. 57-28 

Onezay Denes m. kir. ffihadnagy, 

Miskolei-n. 53. 20-56 

Or ban LaszlA moszaros es lien- 

tes, Werb6czy-u: 27. - 15-69 

Orb An Karoly vendeglfls, Tisza i 

P. u- 21-20 

Oroszlan gydgyszert&r.KirAldi 

Janoa dr., 8z6cbenyi-Q.78. O20-14 

Orszagos Falusl Klslakas- 
epftesl SzOvetkezet bizo- 
maTiyi fatelepe Renfer Gusztav ke- 
zeleseben, Vayl-dt 31. 29-40 

Orszagos Tarsadalomblzto* 
sttd Intezet miskolci kerUletl 
penztAra, Zaolcai-kapn 28. #13-40 
Orvbai fidkrendeld, Tizesbonved- 
u. 2. 24-36 294 Tartstoasnai ne hu^yjnnk kl szHmletvehet. 

radvahyi szonyeg, linoleum, vaszon, selyem, szovet 
Is divatdruk iizlete. Szechenyi-utca. Szabott arak ! Miskolc 14-49 Orszagos Magyar Tejsztfvet- 
kezetl kttzpont m. sz. telepe, 
Vadnay Karoly-u. 30. 18-75 

Fidkiisletek: Szechenyi-n. 6. 19^87 
Sz6caenyi-n. 48. 24-28 

Ortbtay Istvan ny. ro. kir, posta- 
foellenor, Temesvari-u. 18. 25-26 

Orvosl Kamara, Kassinczv-u. 15 
22-67 

Osvfith Bela vltez ny. ezredes, 
BiBony Akos-u. 26. 21-78 

Osztrovszky Kalman zongora- 
kesaitfi. hangol6 es kereskedo la- 
kasa, Vasart6r-ii 15. 68-18 

ttsztrelcher Rudolf lakasa, 
8z6ehenyi-a. 54. 58-52 

Otrokocsi Vegh Daniel me 
szaros 6a heates, Varoshaz-ter 8. 

,,Otthon Mozl", tulajd. Fab 6 Ja- 

, nos, Ujdi6sgy6r ; 63-08 

Otthon Szalloda es Ven- 

dAgld, tulajd.: Koienkar Karoly 

vend6glfls, EaroE8 Gabor-u. 19. 

58-84 
Pafir Alajos epit6si vaiLalk.. 

65-u9«k-u. 21. 23-32 

Paar Gmfl epitesf inula. Bo ton d- 

u. 18 , 29-27 

Pafcslk Aladar onkrassi, Bnza- 

«'»■ 57-74 

Pdhok Janos nyomdasamestar, 

Horthy Miklds-ter 6. 15-49 

Palzs Mlh&ly korcsraaros '6a ven- 

d6gI0s, Aranka-Q. 1. 58-34 

Pal IHarton m. kir. honv. szamv. 

tisztv., Csabai-kapu S7. 29-08 
Pal Samuel soffbnskola, 

BzSchenyi-u. ill.- 26-22 

Palotal Ferenc polg. isk. tanar, 

Megyesalja-u. 78. 59-22 

Pannonia Kthtii- es K$tszov3 

gyar,'Rell 6s 8Uva, Csabai- 

kapn is. 25-58 

Pannonia szalloda, berio Davi 

dek Gynla, KossiUh-u. 2 17-70 

Kavehaz, Kossuth-u. 2. ,17-61 
Paplrlorgalml es Kereske. 

delml VaJlalat, cegt Klein 
055-27 Ferenc, Kalvin-u. 6 ^^w u i 

Papp Lajos k6pesitettSBttcsmesteT, Papp Sandor m. kir. ezredes- 

Botond-n. 13; 59-27 

Papp Zoltan dr. posta beteg- 
's6gi 1>izt. int6zet belsaakorvosa, 

Gyflrlkapn ! 24-78 

Papszt JAzsef, a miskolci vil- 

lairios fizemekmuszaki tisztviseloje, 

MelyvBlgy-u. 8. ' 14K)9 

Parragb, Janos dr. k6rhazl f.'- 

oryos, l.6vay J6zsef-a. 12. 18-18 
Paskesz Andor htflgyfodrAsz, 

Szemere-n. 9. 57-64 

Passuth Gyula fiveg-, porcetian- 

keresk., fivegosiszoid. takCrgyaros. 

Lichtenstein Jdaaef-u, 26. 23-17 

Pasztor Gabor dr. borgyigyasz 
es kozmetikus, Kazinczy-n 14. 

23-93 

Pasztorl Istvan fflraernttk, a mis- 
kqloi osztalym6rniiks6g vezetfije, 
Baross G.-ti. 30. 23-22 

Pataky Kalman Mr- 6<i eipftke- 
reskedo oipoilzeme. VBriismarty- 
«. 29. 29-73 

Pataky Rudolf gazdalkodd, Gor- 
gey Artur-u. 9. 56-01 

Borpinc^szete, Gflrgey A.-u. 4. 

11-81 

Pataky S&ndor dr. mav. rota- 
nacsos. Drak-u. G. 24-93 

Pataki Soma Mr ft-, fin- & gyer 
mekruhakeresk., 8e^cbenyi-n. 35. 
55-79 

Patzler Albert Mavag igazgaWS- 
lielyettes, Di6egy6ri m. kir. vas- 
6b ac^lgyor gyarigazgati-helyettes 
lakABa :' Didsgyflrvaagyar, Baross 
Gabor-xi. le. O12-80 

PAvel Janos pfikmeater, Vadnay 
Kiroly-a. 25. 57-31 

Pazar Istv&n ny.. vizmftigaBgatd,' 

nag&Qm6ruSb,Hi]iiyadi-ii.io.d.eiti. 9. 

24-86 Peony Alan dr. kir. kath. gimn. 

.tanar, minorita-rend tartomanyi f6- 

ndke, Bzent Perenc-n. 1. 27-9C 
PelMthy Bela dr. kfizkorhazi 
■ szem^azf6orvos, egyetemi m. tanar, 

Sz^chenyi-n. 117. 20-35 

Penzes GezAne textilkereskedd, 

Bz6chenyi-n. 10/a. I 25-84 

PenzU£yIgazgat6s&£ alio- 

masat: 

F dnzugylgazgatd, Werb3czy-a. 8. 

19-44 

Penzngyori szakass m. kir., Fazekas 

«■»■'. 19-45 

For^almi ad6hivata^l0nBk, Wer 

bfiezy-n. 8. 19-46 

Forgalmi addnlvatal Werl)flczy-n. 8. 
19-48 

M. kir. addhivatal, Werb6czy-u. 8. 

19-47 

Perczel Denes, bonyfiadi.m. kir. 

ezredes, Sz6ckenyi-u. 29. 20-59 
PestI bazar, tul.: M<5hr Emit ^s 

Wertheimer Elem6r, Horthy Mikl6s- 

t6r 9. . 56-71 

Petheo J&nos dr. gyermekorvoa, 

korhazi ttiorvoa, 8z6chenyi-n. 19. 

17-21 

Pethd Endre dr. vit^z, tanfigyi 

tickar. Soltesz N. K.-n. 2. 22-62 
Pet** Sandor vizvezet^kszerel5 

6a lakatosmeater, Kun Jdzsef-u. 8. 
15-96 
Petri Istv&n varosi Jav. Iiiv. 

ftoflk, Szepessy-n. 17. 24-56 

Petrd Bela nidszaros es lieriteB. 

Gyir-B. 33. 15-58 

Petrd Geza fodrasz, Hnnyadi-n. g. 

22-26 

Petr6 S&ndor dr. orvos. Ha- 

nyadi-n. la. 24-37 

Petroczy Gyttztt vaskeresked^se 

es golydsoaapagylerakat, Szendrey- 

n. 7. 23-37 

Plllegler Imre dr. orvoa. Urak- 

u- 12. 59-90 

Pbflllpp Ferenc, Phlllipp 

Tlhameres Phllllpp Ibolya 

m^szaros os hentes, V6rS9marty- 

u. es. 57-93 

Pick Ern« kereskedfi lakasa, Di6- 

szeghy Gyfirgy-n. 3. 25-00 

Pick Jakab botorkereskedes, uegt. 

Pick Elek, «zeobenyi-u. 23. 17-46 
Plgay Gynla oipBkereskedfl, 

Szecheuyi-n. 33 27-26 

Lakasa, Mindszent-n. 7. 26-98 
Plgay Imre va»kereskedo iizlete, 

8zecbenyi-n. 49, 17-83 

Plgay Imre vaskereskedese, 

Zsoloai-k. 16. 21-66 

Filler Gedeon merei, hnszdr- 

aleeredes, Csengey G.-n.5. 13-2w 
Plros Lajos sfltomester, Parkas 

JeDfi-n. 33. 25-31 

Pltllk J6zsel O.P.8. Altai eng 

ing. forgalmi iroda ja, Bzechenyi 

"»■ 8- 14-68 

Plva Carld olasa cakrAsz, Bzent 

lirire berceg-ter 5. 18-67 

Planer Zslgmond parafadug6k 

gyartasa es pinceszeti cikkek ke- 

reek., Telegdi-n. 8. 22-19 

Plattner Karoly es Lajos ferK 

rubafizlet. Bzecbenyi-p. 82. 59-20 
Plott Gyula kereekeflfi, Vadnay 

Karoly-u. 2&. 27-76 

Plott Mihaly ffiszer- 6s esemege 

keresk., Horthy Mikl6s-ter 2. 

15-01 
Poezos Sandor dr. figyved, Ka 

zinczy-u 10 19-09 

Pogany B61a dr. kir. t«rvszeki 

biro, Boltesz Nagy Kalman-n. 12. 
59-82 
PAka Sandor m. kir. ny. gazd. 

fflfelflgyelO, Kazihczy-u. 12. 20-61 
Polacsek Emllne ttzv. pek- 

ipari tizeme, Major-n. 74. 23-88 
Polankay Zoltan «MegvaIt6 

gy<5gyezertarai> is lakasa, Werbfi- 

czy-u. l. 25-86 

Polgarl Ilnlskola, II. sz. al- 

laml. Deak Ferenc-n. 11. 12-91 Pollak M6r eoetgyar, Kazinczy- 
i. 17. 22-70 

Poll&k Rudolf magantisztvlselO, 
Szechenyi-n. 3. 55-17 

Poppe lstvan meszaros ee hentes, 
Banyadi-n. 5. 25-04 

Pores Kalman ,-ef. gimn. ny. 
Igazeato. Meggyesalja-n. 8. 16-67 

P6sa Peter ref. esperea, Papszer- 
u. 14. 18 -si 

Postalgazgatos&g, kasaai, m 
kir. III. epit^si osztalya, Miskolc, 
Kazinczy-u. 18. 23-02 

n., m. es IV. gpitesi osztalya, vo 
naimesterek, Miskolc, Kazinczy- 
u - 18. 23-06 

Postahlvatalok, m. kir. 
1. az. posiabivataJ, Kaz.incsv- 
FtinCk 13-00 

FOnOkhelyettes, szera^lysseti 

fieyek 13-02 

Postai, tavird €» tavbeszelfl 
figyek elfiadoi 13-30 

Radifiel0ad6 es radiddijnyilvan- 
tartas 13-05 

Gaedaszati eloado ea garage- 
.ellcnor 13-18 

Taviratfelvetel 13-10 

Ajanlottlevel f elvetel 13-12 
CsomagfelTetel <5s fidkberlet 

13-11 
Ejjeli felTdteli 6s figyeletes 
tisztviselo 13-18 

Ffipenztar 13-04 

Rovatolas 6s Ieveliranyitas 

13-09 Pollp ragaszt«ttzem,tul. Reich- 
mann Elsa, 8zentpalyi-n. 12. 56-25 Csomag- es ievelleadas, kezbe- 
sites i3„i3 

Tavbeszeld ellenfir . 23-19 
Taviroellenflr l3r07 

Taviratleadas. taviratfeladaa 
tavbeszelOn es iizenetkozyf'.tites 
0-02 
TaviratkHzyetites a postahivata- 
lok reszere 13-08 

Ta v bes zetodi jn yi 1 vantarias 

13-06 
Tavolaagi tavbeszelgetesek be- 
jelentese 0-01 

^breszteaek bejelentese 0-08 
Tavbeszelohibabajelentes 0-03 
Tavbesz^lo-tndakoisd, lieiyl. 6s ta- 
volsagl ' • 0-08 

Antogarage 13-14 

Gephiz 13-19 

Muszereszmfibely 16-85 

TAvirda vonalfel'vigyazok, Ka- 
zinczy u. 18. 23-07 

Posta epitesianyagok raktara. 
Gfimori p4lyaudvar 23-81 

Radi6 relais-allomas, 8aj6part 

23-14 

2. bz. postahivatal, Tiszai pu. 
#12-75 

FCnek lakasa. Miskolc 2. „. 
postahiv. epttlet 20-33 

Vendegszobai 28-12, 58-12 

3. sz. poBtahivaial, Boltesz Nagy 
Kalman-n. l. 20-94 

4. sz. postahivatal, Hnnyadi-u. 10 
24-82 

6. sz. postahivatal,. Gyori-kapn 9, 
55-82 

8, sz. postabivatel, Csabai-kapn 30. 
25-44 

7. az. postahivatal, Gyb'ngyosi-a. 1. 
, 57-29 

Postaliivatal, Difisgyo'r, Arpad- 
n. 16. 61-97 

Postamester lakasa 61-52 
Postahivatal, Didsgyo'ri vasgyar 

Postahivatal, G5r5mbQlytapolca 
(idOsiakos) 62-70 

Automata tfirpekezpont 62-82 
TaviratkUzvetitd 13-16 

Postahivatal, Hejdcsaba 20-76 
; Postahivatal, m. kir., Pereces ' 
63-98 
Postahivatal, UjdiSsgyo> 63-50 
Poatamester lakasa 63-67 

Poszt Gytfrgyn6 kereskedo, i 
Kasaai-n. 22. 22-551 P6taLaszl6 dr. figyved, Papsaer- 
u. «. 25-65 

Potocky DczsA dr. kir. torv- 
orvos, Ur. Baontpaly lstvau-a. 3. 

21-33 

Pott Laszlo fiisBerkere.sk., Vay- 

11 • i2 - 18-94 

P6zna Lajos ny. gimn. tanar, 

GoriimbolyEapoIca, Zolyomi-u. 6. 

62-73 

POrnetz Rezso ny. varosi temet- 
kazesi-fizem igazgato Temetkezesi 
Intezete, Horthy Mikl6s-ter 10. 

16-68 
Lakasa, Didszeghy T u. 8. 12-26 

Prelsz Adolf liszt, 1 6zelek es 
fuszorkereskedo, Hnnyadi-n. 54. 
24-91 

Preeasz Jen& dr. orvos, Csengey 
GusztAv-D. 16. 18-35 

(Reudelfl a Tarsadalombizt.-ban) 

Prevendarcslk Lajosne fii- 
szer-, osemege- es vegyeskereske- 
dese, Tatar-o. CO. 24-10 

Prlncz Jakab zsak-, ponyvae3- 
adasi es k61csonzo-iutezet, Lichten- 
stein Jozsef-u. 9. 21-84 

Prlntz Lajos, Szeehenyi-a. 33. 

29-79 

Prlvllovlcs Lajos szijgyarto es 
bflrondiia, Bnza-ter 7. 56-86 

Provldentla hizt„ r.-t., Szeche- 
nyi-n. 29. 26-39 

Pubacsa RadO ny. ezredes, Bz6c- 
henyi-u. 68. 11-37 

Pnschmann Gyulane »zt., 
Tass-n. 7. . 57-73 

Puskas Istvan teheraatdfuvaroz6, 
Rozsa-n. 62. 29-58 

Pusztavarl Gynla fiiszer- es 
vegyeskereskedft, Ujdiisgyor, 
Ahdiassy-u. 33. 63-14 

Pnsztay Jozsef asvanyolajke- 
Tesk., Vacuum Oil Company r.-t; 
lerakata, Vay-n. 15. 28-^16 

Tarol6telop 069-02 

Pusztay Karoly hal, vad, baromfi 
es tejtermekok ertekesitd, Vasar- 
csarnok 58-03 

Lakasa, Vorosmarty-it. 9(5. 18-40 

Pusztay Zoltan mav. fotiszt; 
Werb6czy-u. 7. 15-65 

Pntnokl Bela dr* iigvved, De- 
ryne-u. 2. 58-75 

Putz Janos dr. sztilesz, nfiorvos, 
Kossuth-u. 3. 17-64 

Rabay Istvan vit6z, m. kir: vezer- 
ornagy, Szechenyi-u. 58. 23-59 

Raczrfele hotrdvallalat, tn- 
litjrt. RacaGyorgy, Batithyany-n. 1. 

Racz GAbor dr. vitez iigvved, 

8zechenyi-u. 3fl 56-39 

R&cz J6zsel, Biaony Akos-n. 23. 

Racz JAzsel mnjfiggyaros es ' 
daralomalom tulajdonos, Diosgyiir, 
Szent Jstvan-u. 41. 61-91 

,,Rddl6szaIon c< radio- es mllszaki 
cikkek szakiizlete, Gyflrfi Sandor, 
8zechenyi-u. ll&. * 22-53 

RadA JAzsef dr. figyved, Deak- 
Wre.. .28-15 

Radvanyl Ignac szonyeg-, lino- 
leum-, vasKon-, selyem-, sziivet- 6s 
divati'uuk iizlete, Bz6chenyi-u. 

14-49 

Radyanyl JAzselnA tiizifa-, 
sz6n-, m6sz-, cement-, vasald-, 
koVaegRzeri-, kokazkereskedO, Bz6- 
ehenyi-u. 8. 14-77 

RagAIyi Gynla tisztviselo, Urak- 
a. 43. 12-99 

Rajna Janos ffiszeres, Lovagda- 
u - «. 28-72 

Rakos JAzsef taszerkereskedfi. 
Gr.-Apponyi A.-u, s. 25-99 

Rappaport Andor n5i divat- 
szalon, Deak Ferenc-u. 20. D55-51 

Rappaport B61a fakereskedo, 
Zsolcai-kapu 4R. 27-88 

Rappaport Mlksa, Deak Po- 
rene-u. 20. 055-51 0: 
0s 

M 

M z 

o 5 PSrneti lemetkezesi intezet Uzlet : 10-68 
Lakas : 12-86 295 Miskolc A hlv6szdm 0-6s szamicsveit is tflrcsazni kell. ROLLINGER fiKSZERSAROIt KERESZTENY SZAKtULET 

dra, ekszer, brjlltins, ozQstiiemlfek. lit- 
szerek Siickeny 1 -u, 46. 24-18 Ratlay Oddn m. kir. tilzeraleare- 
des, Ftlrdfl-n. 16. 28-68 

Ratz Fereno m kir. ttiBerszaea- 
dos, Csabai-kapu 23. 29-09 

Rauchwerger Mlksa takar- 
many- 6b termenykeresk., Vay-n. 9. - Ret. Tdth Pal neveldlnt6zet, 

Paldczy-u. li. 19-22 

Rel. Levay Jdzsel Idglmn. 

igaagatdsaga, Kalvin-n. 2. 59-42 

Tan ad kara 29-42 

Ret. pttspdkt hIvatal,Paldozy- 

n. 33. 27-02 

Reggell Hlrlap szerkesztosege, 

8zeohenyi-ii. 4. 19-13 

Kladotaivatala, Bzecbenyi-n. 4. 

19-12 
Reich Imre dr.figyved.Szecbenyi- 

n. 42. 22-04 

Reich Oszkar dr. figyved, 

8zeniere-u. 18. 56-11 

Reiner Armln fakereskedfi, 

Vay-di 37. 20-21 

Reiner B61a Sasznalt, antik cserg- 

butorraktar, Bizony Akoa-u. 15. 
58-69 
Reiner Butorbaz, Reiner Bela 

6a End re, ezechenyi-u. 72. 21-10 

Reiner Jakabn6 Bzt. agy toll- 
es nyersbfirkereskedft, Grit Apponyi 
Albert-a. 19. , 28-57 

Reiner Laszld kereskedd, Bze- 
ohenyirn. 66. 23-75 

Retnltz Dezsd dr. orvos, 
Licbtenstein JdzBef-a. 26. 21-73 

Relsner Mlksa faterraeld es 
nyatulajdonos, a meszesi szenbanya 
k.f,t. irodaja, Szecbenyi-u. 85. 

26-81 

Rejtd Kalman dr. orvos, bflr- 
gyogyasa, egyeteml m. tanar, m&v. 
Bzakorvoa, Sz€clieayi-u. 19. 12-74 > Gynla tetdfedCmoster, 
ea epitkeze^i anyag keresked6\ 
Kazinczy-u. 1. 12-47 

Renddrs6g, m. hlr. allaml 
tavbeszelev allomasal 

#14-80 

Orezoba, Csabai-kapn 1. 15-24 

6rezoba, Szeraelypalyaudvar 

15-05 

Rendflrseg, m. kir. allami, Di6s- 

gydri vasgyar 63-84 

R6passy Karoly dr. ugyvfdi 

Urak-n. 8. 29-90 

Repttldtdr, Med Katonal ep. es 

hatosagok alatt. „ 
Resolszky Emtl dr^nd Hzv. 

ny. fogydgyszertsz neje, Szechenyi- 
. n. »2. 21-64 

R.-t.VlUamos 6s Kttzlekedesl 

Vallalatok Szamara, lasd 

VillamoB Uzemek eimen 
R6v6sz Kalmann6 ttzv., Levay 

J6zaef-u. 11. 66-09 

R6z Jdzsel berant6fuvarozd, Bids- 

gvfir, Pronay-u. 16. 66-18 

Rlchter Matyasu6 dzv. ma- 

gAnzO, Baro*j Gabor-u. 18. 20-44 

Rlgd Balazs nemestdronyal, ny. 
alt. azda, terparanesnok, SzabaMs&g- 
harc-u. 4. 13-56 

Rlgd Bertalan Baobafeatd, maeo- 
16- ds fenyezdmester, Licbtenstein 
JdzEef-u. 14. 21-98 

Rlmdczy ddzsef dr. Miskolc th J. 
varoa ny. tanaesnoka,. Hadirokkan- 
tak u. l. 21-92 

Rdbert MIklds dr. orvos, verb's- 
marty-n. 36. 59-73 

Robltsek MIklds papirna^yke 
reskedes, Szemere-n. 8. 16-12 

Rokay Zoltan dr. igazgato-fd- 
orvos,gyeriaekgy6gyaBZ, Szechenyi- 
n. 83. 24-04 

Gbrombbly-Tapoloa, Koiozsvari- 
n. 26. Q2-84 

Rolllnger Karoly ords, gksze- 
resz is latszer^szmester, 6k.Bzer- 
tflzsdetagr, Bkszer-aarok, Szecbe- 
iiyi-u. 48. 24-18 

Roman Zoltan dr. figyv^d, 8ze- 
mere-u. 17. 18-74 

296 Romhanyl Janos kOa^pefl hen- 
genaalom, Hej&oBaba 59-99 
Lakasd 29- 

R6na Artnr dr. fogorvoa, Sz6- 
ohenyi-n. 29. 21-12 

Rorarlnsz Gyula enkraszmeBter. 
Sz6chenyi-a. 6. 25-17 

Rosenberg Gy nla es testv6re 
vaazoa-, feh^rneiufl- 6a ndidivat- 
Uzlet, 8z6cbeuyl-a 32 14-56 

Rosenberg Lajos bel- £s kfil- 
fCldi furrier, enyvezettlemes, ke- 
m^nyfa is asztaloskellikek raktara, 
Kazinczy-a. 21. 11-92 

Rosenberg MlklAs keresked(J 
lakaua, Szechenyl-u. 23 55-70 

Rosenberg Mor kereskedo. 
Bz6chenyl-u. 22. 14-19 

Rosenberg Vllntos dr. orvos, 
Hadirokkantak-n. 2. 23-51 

Rosenberger Mor terrtezabd, 
fizecbeoyi-n 18.. 55-24 

Rosenthal Jakab 6s Rosen- 
thal B61a kereskedelinl figytitik- 
86g, Zaoloai-kapu 2S. 27-20 

Rosenthal Jeno* badape'eti c^g 
allatszak6rt6Je, allatexport, allat- 
import, Deak-tifer 8. 55-09 

Rosenthal Lajos marhakeres- 
kedd, SaeDtpeteri-kapn 94. 59-24 

Roslnger Marton vaakereskedo, 
Zsolcai-kapn 28. 69-76 

Roslnger Mlblos dr. orvos, Kun 
Jozsef-o io. 16-98 

R61h Bela, Szentp6teri-kapn 17 
27-41 

R6th Hermann lakasa, Szentpaly 
IstTan-n. 3. 21-36 

Roth J6zsel vIllamoa^B radiouze- 
rel^Bi valla lata, 8Edcbei)yi-a. 56- 
27-15 

Roth Jozsel dr. orvoB, Bzecho- 
nyi-B 70 23-77 

R61h Laszld fogtechaikas, 
Kazincay-a. 3. 58-74 

Roth Sandor dr. tigyv^d, Ka- 
zinczy-u. 22. O27-80 

Rothmann JMAr, a - Florian ma- 

lom tnl. lakasa, Szechenyi-n. &8. 

57-78 

Rothsteln Albert termenykores- 
kedfi, 8zentp6teri-kapn 63. 57-51 

Rottenberg Henrlk dr. fog- 

orvos, 8z6cbenyi-n 111. 21-37 

Rotten berg Sandor dr. Q py v£d , 

Kazinczy-a. 22 27-80 

Royal exchange assurance 

Corporation, raiskolci fdugynOk- 

66ge, 8zecbenyi-u 58. 57-15 

Royal szalloda, tnl. Markua 

Soma, Sz^cbenyl-n. 62. 21-67 
Rrizsa latw&n beates is mg.szaros, 

Arpad-u. 51. Diosgyof 61-86 

Rock Aladar dr.-Ae »zv. ma- 

gaozd. Kun J6zBef-n. 2. 25-83 
Rtthllch Lajos dr. bdrgyogyaBZ 

is urologns es a m. kir. po&ta s?ak- 

orvosa, Szechenyi-o. 18. 14-73 

RUeker Ralmund szallitasi 
\allalkoz6, Horthy Mikl6s-t6r 13. 
056-60 

RUckmann Izldorkavem£r£s «a 
etkezde, Bzechenyi-a. 88, 59-41 

RUckmann TIbor fogteohnikas 
fogteohnikai laboralotfum, Sb^o- 
henyi-u. 121. 21-44 

Sa&d Andor dr.. varosi orvos. 
Gyori kapu-n. 68/a. 59-14 

Saad Ferenc dr. kSrorvos,Di6s- 
gyflr, Erzs6bet-dt 20. 61-66 

SalrAny G6za vit6z, ny. altabor- 
nagy, GOrgey Arthur-u. 88. 25-07 

Sajgal Janos vend^glos es fii- 
6aeros, DidBgydr, Nagydrbaz 

63-10 

Sajgal Janosne If J. fdsz^r- es 
vegyeskereskedd, Did^gydr, Arpad- 
n. 21. 61-70 

Sajdbabonyl Kffszenbanya 
k.I.t., Baeebenyi-u. 64. 28-96 

Sajdvolgyl K0sz6nbanya 
k.f.t. irodaja, Landau Viljnos 
lakasa, Zsolcai-kapn 18. 024-52 

Salczer Testv6rek boraagy- 
kereskedok, Caabai-kapn 4. 25-45 Salgd Armln n61dfvat-.es rSvid- 
amkereskedese, 8«echenyl-n. .10. 
. 14-72 

Sallay (Gttrtler) Arlsztld vitez, 
okl. gepeazmernllkjVillamossagi val- 
lata, Bzeeheayi-u. 9. 17-60 

Sandt B61a ny. m. kir. posta- 
hivatali igazgatd, Baroas-n. 21. 

28-84 

Sdndor Bela hirlapiro ^Magyar 

EletD mnnkataraa, VOrdsmarty- 

■™. 104. 18-33 

Sarkady Janos fSsBe.r- ^s ose- 

egekeresk., Didsgydr, Arpad-u. 86. 

61-15 

Sarkdczy Jozsel tfizifa es szen 
tolepe, Levay Jdzsel-n. 68/60. 16-87 

Sasl Nagy Imre dr. mln tan., 
utr. kigasz, okl. mern&k, J6kai- 
a li; 22-18 

Sassy Csaba fdtitkar, dr. Racz 
Gy6rgy-n. 5. 12-68 

Sarkany Sandor vit^z, rendfir- 
segi detektivlelngyeW, Melyvdlgyl- 
n. 8i 17-16 

Sasvary Antal, a Gazdak Bizto- 
sitd Bzdvetkezet© f dnbkholyettesO 
Botond-u. 9. 26-75 

Schag Daniel all., vasgyari ny. 
aaztalos, Uididseyfir, Andrassy- 
u. 14. 63-21 

Schalfer Hflklds tnQszakl Qzlet 
06 mflbely, 8z6chenyi-u. 117. 21-47 

Schlk Llpdt fogtechnikai labora- 
torinm es Dental depot, Hadi- 
rokkant-u. 1. 22-93 

Schiller Jend pnafcamdves es m'fi- 
szeresa, Bzemere-n. 6. ' 56-52 

Schlrilla Szdlon Andor g«r. 
tat. lelkesz, kanonok, Grdf Ap- 
ponyi AlberVn. 61. 68-44 

Schlelchart NAndor m. kir 

erddig. Irodavezetd, Temesvari-o 3. 

57-36 

Sehlelfer Zoltan ker. ntazd, 
Arany JanoB-n. 12. 18-58 

Schnlrtz J6zseln6 dr. Scholz 
Margin ret, leanygimn. tanar, 
Balpgh Adam-n. 19. . 25-16 

Schober Tlbor Mav. tele p] rk 

hitoktatd lelktez, MA v. telep 28/1. 

23-33 

Scholcz Ilona dr. orvos. Csabai- 
kapu 20. 13-25 

Seholtz PAI >Putnra« kirendeltseg 
vezetdje, Kazinczy-u. 12. 15-23 

Schork J. Peter ^pitkezesi 
anyagnagykereskedfl, Vay-fit 49. 

59-72 
Lakasa, Vasvary-n. 4. 20-57 

SchOn Agoston pekfizlet, Gyori- 
kapn 6. 23-48 

Sehtfnfeld Sandor termeny- es 
6rlem6nykeresk., Buza-ter 12. 

27-44 
Lakasa, Bizony Akos-u. 13. 55-99 

Schul Erntt dr. ugyved, 8a 6- 
chenyi-n. 19. 19-64 

Schultz Jend (G6lya arnbazj nri 
es noi divatdrukereskedfl, Zsolcai- 
kapa 1 28-65 

Schumacher Karoly dr., a pos- 
ta betegsegi bietositd int6zet or- 
vosa, Uj<Hdsgy6r,Aez£Mi. 2. 63-56 

Schumann Janos nyngagy- es 
asztaloaarn Uzeme, Labor talvi R6za- 
18/a. (volt TemeWalja-u.) 27-94 

Schwarz Aron ffiszer- 4s vaske- 

resk.,B16sgydr,ArpAd-n. 16. 66-13 
Schwarcz Dezsd b&dogos. Ger6- 

u. 15. 58-55 

Schwarcz Ernd dr. figyved. 

Szemere-a 9. 18-86 

Schwarcz Gnsztav fnsKerGzlet, 

c^gt. Zelebner Tibor, Major-u. 35. Schwartz Herman textil- £s 
ftiszerkereskedd, Didsgydr 66-14 

Schwarcz Jend vizvezetek- es' 
osatornazasl berendezd, Bzemere- 
»»• 21. 55-90 

Schwarcz Jdzsel vizvezetek-, 
csatornazasl esgCzffit^abereDd , vail., 
Ceengey Gnsztav-n. 6. 58-26 

Schwarcz Mlksa antdiaxis es 
beranWs, Szendrei-n. 5. 28-82 Schwarcz PaT dr. figyvfid, 8ze- 
chenyi-u. 29. 56-37 

Schwarcz Salamon deligyfl- 

, mdlcs- ea fozelekkeresk., Zsolcai- 
kapn 12 16-89 

Schwarcz ' Sandor dr. orvos, 
Hejocsaba 55-49 

Schwarcz Sandor dr. ugyved, 
Bzechenyi-n. 29. 056-37 

Schwarcz Soma konyv- es papir- 
keresk., naptargydra, Szecbenyi- 

u. 58; , 19-05 

Schwartz Sandor ingatlaner- 

tekesitd irodaja, Kim Jdzsef^n. SO. 

16-73 

Schweitzer Jozsef dr. fgyved, 

Baecbenyi-n. 6. 55-74 

Sch weltzer Testv6rek R. T. 

varrdgep- ea kerekpardzlet, Szent- 

pAlyi n. e. " 26-25 

SebestyeuFttlbp irdgepvfllfcilata, 

Bzechedyi-a. 4. ,19-18 

Send JOzsef bprnagykereskedd, 

Ssentpeteri-kapn 9/a. 27^52 

Sebd Sandor dr.-ne, Dr. 

Szentpaly J.-a. l/a. 21-29 

Seltenbach Saador fogteehni- 

kus, Arany Janoa-n. 33. 56-55 

Shell kdolajr.-t. miakolei kiren- 

delts^ge, Solteaz Nagy Kalman- u. l. 
22-60 

Telep, Gflmdri p. n. raktar 22-54 
Selymes Gyula tennenykeros- 

kedft, Bzechenyi-n. 56. 24-27 
Sldlauer Arnold 6s Ha festek- 

kereakedd, Lichtenstein Joztief-a. 28. 

57-76 

Sldlauer Imre festek-, vegyi ea 

baztartaat oikkek szakllzlete, Szd- 

chenylru. to. 14-70 

Siesta ttdUld k.I.t.» GorCmboly- 

tapolca (fiBembea: V/l— X/31-ig) Slkorszky Dezsd onkrasz, «Ka- 
zinczya onkraszda, -tejlv6, 
Kazinczy-u. 8. 18-15 

Slkorszky Dezsd bornagykerea- 
kedd, Tetemvar 167. 27-33 

Sllberman Leanytntern&tus, 
totajd. Silberman Eaztor, Parkas 
K.-n. 2. 26-06 

Sllberman Mlksa dr. orvos, 
8zentpaly-n. 28. 21-90 

Sllblger Bertalan dr.ny. varosi 
tiBztif5iigy6yz, ugyved, Szechenyi- 
u. 54. 24-25 

SJmkd Lfiszld antdjavttd- es kar- 
bantartd iizeme. Bpecialia «Opola- 
mdhely, Saemere-u. 16. 57-72 

Sylvester Mlklds csemegetizleto, 

Szeebeuyi-Q. 40. 25-97 

Simon Aranka polg.Jsk. tanarnd, 

Deryne-u.- 1. 58-86 

Simon Karoly vitez, ny. ezredes, 

Urak-n. 24. 18-50 

Slmonfay Fereno hadbiztos 

ezrotlesj Levay J6zsef-n. 19. 26-48 

Slnay Gabordr., a GazdAk bfzt. 
szdv. miskolci voa6rkdpv. aligaz- 
gatija, Bzechenyi-u. 31. 021-08 
lakasa, Hunyadi-fit 19. 24-79 

Singer LaszlO fakeresked6. 8ol- 
tesz Nagy Kaiman-u, l. 16-77 
Patelep, Vay-fit 31. 58-13 

Singer Sam a merndk, epltdmes- 
ter, Dr. Ricz Gyfirgy-n. 4. 26-19 

Slposs End re szemelyBzallito 
aiif6taxl es berautdrpvarozflsi val- 
la lat, Matyas kirdly-u. 24. 15-50 

Slposs 6s Tarsal, Mlakoicf iTaka- 

rekossag* keresk. figyn.,Bzecheny.i- 

a. 19/21. 17-0O 

Sir Eitttl onkrasz, Ujdidsgydr, 

Andrassy-n. 18. 63-19 

Sir Nandor kir. birdsagi vegre- 

bajt6, Pazekaa-p. 8. 56-77 

Skody Jdzsel dr. ugyved, Kun 

J6zsef-n. 35. 58^27 ' 

Skody Testv6rek fiiszer- es cse- 

megekereskedes, Varosbaz-ter 7. 

26-79 
Sdhlvatal, m. kir., Vay-nt 27- 
20-34 
Soltesz Imre dr. figyvGd, Dayka 

GAbor-n. 1. 28-42 Automata kozpont jelentkezese : folytonos ziimmbqes. Soltesz Zslgmond <lr. orvos, 

M,nnkacsy-u. 3. 26-89 

Somogyl Dezsfeie dr. ref. 

leAnygjmnaziumi tanarn6, Attila- 
*■ 22. 55-87 

Somogyl Dezsff vitea, Igaagatd- 

tanit6, Saeraere-Hv 5. 16-81 

Somogyl Karoly fftszer- 6s ose- 

megeilzlet, Ti>esbo»ved-n. 87. 

57-07 
Somogyl Karoly gyarl titkar. 

Ffirdfcn. 8, 13-91 

Soanlelthner Karolyne ttzv. 

bergazdasaga, Jenkepnszta 23-57 
Sods JOzsef na» divataruflzlet, 

Bzecbenyi-n. 38 21-13 

Lakaaa. KoasnSh-n. 14. 12-67 
Sods Karoly dr. hadbira-szaza 

dos, Farkaa Jen5-u, 1. 13-98 

Spanlly Oszkar ny. earedes, 

florvatb-n. 6, 19-14 

Spiegel B, f flszerkereskedo, Zsul- 

oai-kapn (8. 57-20 

Splelberger Jen© fatermelfl, 

. v v-*t 2. 22-85 

Splra Elza dr. orvos. Rak6czi- 

«• 19- ' 18-34 

Spir6 Samuel bornagykereskedfl. 

Bzentpeteri-kapu 3. 67-77 

Splry End re dr. vrm.tiszr.if6- 

orvos, Levay Jozsef-n. 25. 28-69 
Splsak Bela epftes? anyagkeresk. 

es badogosmester Jrodaja, U.1di<5s- 

gyflr, Andraasy-u. 10. 63-17 

Sprel Iztdor kereskedS, Dr. Szent- 
paly Istvan-n. a. 56-18 

Sprel. Kdzst, ferj.: Schwarez Je- 
nane, kavezd esktfozde, Szecheuyi- 
n. 33. 29-04 

Stamberger Jentt, a Stamberger 
M6r ea Pia fakereskeda ceg fcul Sttthmer Frlgyes r.-t. osoko- 
1486-' <fis cukorbaarugyar mlskolci 
fiikja; Sxechenyi-u.- 18. 56-27 

Sugar Adolf dr. flgyved, Kalvin- 
u. e. 25-27 

Sugar Gezav.nrad8.lmi szamtartd, 
a Konznm Rnhaeatl r.-t. kttrzeti 
kipvlseiaje, U jdiosgyfir, Szabadaag- 
■■ 3 - 63-60 

Sugar Gyula dr. If J. ligyved, 
Ifi - - Miskolc 19-36 8zechenyi-n. 93. 
Sugar LaszlO dr. orvos, „„ 

nyl-u. 60. 21-99 

Sulyok Jozsef m. kir. posts 

ellenfir, Levay Jozsef-u. 28. 14-57 
Sttveges Arpad epfilet- 6a mfi 

lakatos, TizeBbonved-u. 9. 55-80 
Svgda Bela p6fr, Ujdiosgyfir, 

Aoeel-u. 3. 63-59 

Sv£da Jdzse? oukrasa es siita 

mester, Diosgyar, Arpad-a. «. 

61-76 
Szabadlly Gyulahe rainiszteri 

tanacsos Szvegye, Zsolcai-kapn 15. 

27-97 

SzabdBela «Hagi» s5r8za, Zsolcaj- 

kapu 5 20 i 50 

Szabd Bertalan beranto'f.nvaroz<5. 

Horthy-Mikl«s-ter 13. 13-55 

Szabd Erzsebet eg Szabd 

Jullanna dohfiuytazade, Lloh- 

tenBteln J6zsef-a. 22. -21-76 

Szabd Ferenc dr. tandr, Temes- 

vari-n. 6. f 55-26 

Szabd Ferenc kerfceszete, Boidva- Jakasa, Horvatb-u. 3. 67-80 Stamberger Markus kffny 
nyomdaja, kOnyv- 6s konyvkCtfi- 
szete, Ba6cheDyi-a. 33. 57-26 

Stamberger M6r es Ha6piliet 
fakereskedflk telep 6s iroda, Qydri 
kapu 21. 24-61 

Fi6kiialet, V&y-tit 7. 28-08 

.Stamberger Jeno o6gtul. lakasa, 
Horvatb-u. 3. 057-80 

Stamberger Samuel dr. orvos, 
szulesz es oOorros. Kazinczy-r- * ' Standhaft Jdzsel frCnyvnyom. 

daja. Szeoheoyi-u. 3. 18-10 

Stark Arlstld dr. kir. ugyesz, 

Albori-a. 3. 17-52 

Stark Ferenc ffiszer-eecsemep-e 

keresk., Kazincay-u. 20. 57-79 
Stelnberger M6r fflszer- es gyar- 

HiatAro-nagykereskedo, Szechenvl- 

«• »2- 14-58 

Stepan Istvannagyvdradl.CEaba 

vezer gyigyazartar, Heiocsaba, 

CsabavezGr-u. 68. . 26-2E 

Stepnltzky Sandor Mavag 

IfiintfzO, a did°gyari m. kir. vas- 

ea acitgyar ktoyvelSs6g6nek 

helyettes fonttke, Kossnth-n. 6. 

59-92 
Stern Armln dr. nOi- e9 gyer- 

mekrnhakereskeda, Bzecbenyi-u. 5«. 

27-12 

Stern Bela okl. m6rnab tervezd- 

irodaja, Bzechenyi-u. 50. 27-05 
Stern *s Bandelsmann tfiszer- 

nagykereskedok, Saecheayi-u. 119 
21-43 
Stern Lazlo kOzp. fut6s-, vlzve- 

aetekberendez6sl vallalata. Bizony 

Akos-u. 12. 29-37 

Stlmm Iren keresk. jsk. tanarno 

QCrgey Arthnr-n. ai. 13-45 

Stlmm Lajos mfiepitesz inkasa, 

Elak6czi-ii. 7. 18-36 

Stlmm Lajos ^plteazmenitik es 

epitomester, Szechenyi-a.40. 21-07 
St(fszer Zslska kalman 

vlllany, radW es muszaki stsaktlz- 

lete, Szeobeayi-u. 14. 59-10 

Strand bullet, GOr«mb«j.ytapoloa 
fflrdo (fizemben V/l— X/30-ig) Szabovlcs Jen.6 

dee, 8zecbenyi-u. i Stransz SilkI6s kebfestfi, 
chenyi-u. 85. ' 55-89 

Sturmann Zoltfin dr. mav. 
orvoa, Dr. Raoa QyHtgv^H.s. 

12-92 Szab6 Geza ttveg- es porcellaa 

raktar, Kaziaczy-u 2. 25-77 

Szab6 Gyula tfiszerkoreskedfl, 

Kalvin-u. 22. 28-26 

Szab6 Janos bflr- is cipSkeiiekek- 

keresk., Zsolcai-kapu 28. 24-58 
Szabd J6zsel rain, irodatiszt 

Miiidszent-n. 18. 18-45 

Szab6 Jdzserne vit^z, min. tan 

penzfigyigazgatd tfzvegye, Huba- 

u. 12. 28-56 

Szabo J6zsefne ' ffiszer- es cse- 

megekereBkedo, Bz6chenyi-n. 49 
57-70 
Szabd Lajos ny. lomernSk, Dids- 

gyor, Zrinyi-n. 12. 66-19 

Szabo Lajos szucs es szflrmeke- 

reskedfl. 8z^cbenyi-u. 64. 22-78 
SzabO Lajosn6 m. kir. poata- 

kezelfino, Paloozy-a. 19. 29-32 
Szab6LaszIO dr.gimnaziumi ta- 
nar, onk. ttizolto fftfelUgyelfi, 

Pataky Bandor-ter 25-75 

SzabO Pap Karoly m. kir. ez- 

redes lakaaa, Mindszent-u. 20. 

18-68 

Hivatali irodaja, Rndolf laktanya 
18-02 
1. bir. aleere- 
. n. e. 4. . 
18-01 
Szakall Denes losonci, Bzecke- 

nyi-n. 15/16. 29-29 

Szakall Dezsttne ttzv., Matyas 

kir.-n. 6. 25-91 

Szakmftry Karoly kir. m^rnok, 

Levay J<5zsef-u. 14. 18-03 

Szalay TIbor tiizerornagy, 

Remeoyi-n. 2. n 12-96 

Szaloky llona ffiazerbewskeda 

MiakoloeL-n. 2-., QflrambWytapolca Szaz MlkWsm.kir. poHta fflelle 
nfir, Botond-u. 1; 27-87 

Sz6chenyl-etterem, twlajd. , 
Bzaaz 14szl6 r Kossotb-n. 5. 29-92 

Szegedl Sandor Mavag. tiszt- 
vlselo, Gyflri-kapu'118. 63-97 

Szegedy Andras nri Bsab6, 
Horthy Miklds-ter 7. 55-30 

Szegeny&polda* Gyftri-kapo 13. 
28-32 

Szegenyhaz, jarasi, Di^sgyflr, 
Gargey Artnr-n. 21. 61-50 

Szego Pal kefekOia.Zaoioal-kapn 12, Szego* Sandor dr. orvos, sznl^az 

n6gy6gyasz. Arany Janos-u. 36. 

21-56 
Szekely Adolf keresk. 0gyn6k. 

Tetoravir-ter 3. 57-46 

Szekely, GyOrl es Morval ferft- 

es gyermekrabakereakedflk, Sze- 

cb,enyt-n 36 23-87 

Szekely Jend nranyosrakosi, 

Szemere-a. 11. 21-96 

Szekely Zoltan, GBrgey Artur- 

B - ie- 26-99 

SzeU Mlksa fttihaly dr. fop- 

orvpa, Huoyadi-a. 4. 15-13 

Szeman Istvan asztalos, VOrtis- 

marfcy-u. 57. 27-39 

Szemere-etterem, tul. Kaesi- 

necz Janos, 8zemere-u. 1. 18-91 
Szemes Istvah m. kir. postafa- 

tiszt, Zsigmond-u. 20. 29-02 

Szenarusltd r.-t. 4s Magyar Alta- 
lanos Kdsz6nbanya r.-t. veeerkep- 
viselete, id. Vaozy J6zsef, Deak- 
«r3. . 023-53 

Szendl Balazs dr. noorvns^ 
egyetemi magantanar, k6zk6rbazi 
szfilesz, nflgyogyasz, fflorvoe, 
Kazinezy-n. 16. 19-32 

Delelfltt Erzsebet kfirhaz 13-80 

„Szendr01 gytim«Ics« ( gazda- 
Bagi ertekesitesi telepe es irodaja, 
Vay-iit 31. O29-40 

zenes Erzsebet dr. fog- es 
szajbetegek szakorvosa, Szechenyi 
u. 106. 26-45 

Szenes Kmre kozmetikus gy6gy- 
azeresz, Bzeehenyi-u. 7. 15-51 SzHagyi Janos vizvezetekbereiH 
dezo vallalata, Telegdy-u. 15. 20-26 

SzIIagyl MlklOs 1IJ. fakasa, Le- 
vay Jozsef-u. 1, . ' . 56-06 

Szllassy TOth Zoltan Mavag, 
tiszt, Gerfi-u. 2. 58-78 

Szlnnyey Mcrse OdOn meza- 
Tazd. term^nyek-, ttizifa-, kflsaen- 
Leresk., 8z6chenyi-u. 121. 56-44 

Szlranyl Janos m. kir. xssendar- 
firnagy, E0tv«s-a. «. 13-99 

SzIabodaIstTanfegyver-,l062er- 

sportdrnfizlete, 8zechenyi-u. B4. ' 
58-28, 28-28 
Szlavkovszky Bela merlegke- 

ftzita es javitollzeme, Dr. Szeatpaly 

I.-11. is. 27-83 

Szlavkovszky Belane azill. 

Bojtar Jol&n kezimunka- es n«i 

kalapiizlete, 8zdobenyi-.u. 9. 16-79 
Szlavkovszky Lajos takatos. 

Horvath Lajos-u. 12. 27-86 

Szlavy XaszIO dr. h. polgar- 

mester, Bzeehenyi-u. 64. 11 5 

16-31 
SzobonyaJOzselkfimavesmester, 

Baross Ga,bor-u 17. 58-11 

S'zobota Istvan m^szaros es hea- 

tes, Szeohenyi-u. 44. 56-34 

SzobOtlch Emll vit6z, ny. ta- 

bornok, Hejocsaba 27-17 

SzocIAldemokrata parttlt- 

karsag, 8z6ckenyi-u. 115. 26-41 

Szojka Odtfn m. kir. badbiztoaal- 
ezredes, okl. erdamemak, Levay «To- 
Esef-u. 3. I. em. 15-93 

Szokolszky Laszlo m. kir. 
posta s.-ellenar, Melinda-n. 7 

59-28 

Szombathy J6zsefn6 alezredes 
Czvegye, Urak-u. 24. 15-88 

Szotyort Andras ny. a. alezredes, 
Szeehenyi-u. 15/17. 11-12 

Szotyori Nagy Gyula vitez, 
lakasa, Csabai-kapn 1. 24-90 s: 

s i ST 

2 Szent Anna gy6gyszertar, 

tulajd. HoliaDder Jozeef, Ger6-u. 41 Szanto M6r estarsa nibafiztete, 
8zechenyi-u. 30. 21-17 

Szant6 Sandor keresk., Mind- 
suent-u. 14. II. 1. 16-75 

Szarka Gyalane ifiszer- eV ltal- 
kereakeda, Petafi-a. 61. 18-13 

Szasz Karoly dr. fogorvos, Bze- 
cbenyl-a. 22. 20-11 

Szasz Sandor dr. fogorvoa, Bze- 
cbenyi-u. 5c. 24-23 

Szathmary Janos gazdalkod6 t 
Major-o. 19. 15-98 

SzathmAry Klraly Geza dr. 
ezolgabiro, Rakdozi-n. 9. 12-93 

Szathmary Klraly Pal es. es 
kir. karaaras, faidblrtokos, Kabnan- 
n. 12. 55 . 71 

Szatloczky Ern« dr. orvos, 
belgydgyosz szakorvos, Soltesz 
Nagy Kabnan-n. 1. 13-95 

Szaz Gezan6, anentpa*y-n. a. 

26-57 Szent Tmrey Carola dohany 
kisarns, Deak-n. 1. 17-18 

Szent Istvan-utl all ami Is- 
kola, Bzent latvaa-u. 6. 15-78 

Szentendrey LaszI6 dr. szem- 
orvos, m. kir. eaieiorvos, 8ze- 
chenyi-u, 33. 23-97 

Szentkatolnay Gyoz0 dr. m. 

kir. orvos-ezredes, Bunyadi-n 2fi. 

24-97 

Szentkuthy Antal m. kir. al- 
ezredes, Arany Janos-u. 6. 29-78 

Szepesi Kalman dr. foorvoe, 
a miskotci tOdflgond. inteaet veze- 
tflje, Baechenyi a. 83. 14-12 

Szepessy Sandor ffiszerkeres- 
kedft, Tizeshonved-u. 3. 25-80 

Szepessy Zoltan dr. G.T.I, sze- 
mesz szakorvos, bargyigyasz, Bze- 
mere-n. 22. 16-02 

Szepesyaraljay Alfonzne, 
Hnszar-n. 16. 29-77 

Szerenyl JOzseff dr. orvos, Bze- 
cbenyi-n. 90. I. em. 21-49 

Szergenyl IstvAn dr. m. kir. 

bouvedallatorvos, Csabai-kapu 51/a 

25-34 

Szerztf Vlnce dr. Mav. fainteza, 
J6kal-u. 25. 57-97 

Szlgethy Bela drnagy, Soltesz 
Nagy Kalman-u. 12/a. I. 59-65 

Szlkra Gyula blr. kat. gimn. 

tan4r, Soltesz Nagy Kalman-u. 13/a. 

58-63 

Szlkra Tttzeltfanyag telep, 
Barclay es csioseri Orosz, Vay- 

«- ia. ' 22-84 

Szllagyl Dezsfi, Pataky Bandor- 
«r 1- 26-08 

Szllagyl 6s Dlszkant gepgyar 
es a eegfan«k: id. Szilagyi MikWs 
kormany rata nac sos lakasa, Zsolcai- 
kapu ». #11-33 

Szllfigyl llona rnhaassalon, Sze- 
ebenyi-n. 19; 13-90 Szotyori Nagy Istvan,Eperjesi- 
u, 4/a., GorembSlytapolca (fizemben: 
V/l-X/31-ig) 62-60 

Szdleszetl es Boraszatl Ke- 
rllletl Felttgyeloseg, All. 
Ktfzplnce, Bod6-sor 34. 15-87 

Szfildssy Beia dr. kSnyvelesi 
irodaja, Bzeehenyi-u. 48. 24-03 

SztankovlcsnC Jaeger Vllma 

ny. all. polg. isk. tanaraft, Szemere- 

u *3. 18 . 99 

Sztopk6 Nandor m. kir. 

ailatorvos. Wr.Bzentpaly Istvan -a. 5. 

21-34 

Szucsak JOzsel fuszerkereskeda, 

Grof Apponyi A.-u. 49. 27-22 
Szucs Istvan dr. Ogyved, Di6s- 

gy&r, Verbeczy-u. 7. 61-84 

SzUcs Karoly lakatosmester, 

Bzentpeteri-kapu 39. 57^59 

Szucs Lola kozmetJkal fnt6zete, 

iliaiszertara, Deak-u. 2. 25-54 
Szvetozar Gydrgv pekmester 

Mindfizent-n. IB. 25-66 

Takacs Geza vendegias, Gr6( 

Apponyi Albert-u. i. 22-14 

Takacs Imre dr. orvos, belgyo- 

gyasz, Kossuth-p. 18. 17*05 

Takacs Alihaly llj. teheranto- 

fuvarozd, Szeatpeteri-kapu 29/a. 

27-69 
Takarekossag aruhitellro- 

da, Bzecnenyi-u. is. 017-00 
Talas Alajos mav. fofelfigyelo. 

G«rgey Arlur-u. 3«. 13-52 

Tanielugyeloseg. kir., Urak- 

»• « 3 - 16-80 

Tankertlletl kir. IdlgazgatOI 

hivatal, Soltcsiz Nagy Kalmin- 

»• V- : 23-64 

Tanos Belane vezerkavi ezredeti 

ozvegye, Sibrjk Mikl6s-n. M 

X 
X 

o I Tapody Istvan vitez, m. kir. 

ezreflea. Tizeshonved-u. 2. 23-39 
Tapolca gydgylurdd 62-02 

Tapolea iUrda titkarsag 62-74 
Tapolca ftirdfi igazgato> es ftlrdfi- 
orvosa 62-76 

Tapolca strandfHrda 62-97 

Tapolca rUrd6, Anna-szallo 62-91 
Tarczay Geza m. kir. Ornagy, 
Csabai-kapn 2. 15-95 

297 Miskolc A tudaKoze mondJa me$ azt o kapcsoldsi szamot. r^TURUL IK6q£PVALLAIAT r^^r^ 23-72 Tar Jan Jdzsel riy. raw, ellenor, 

Metinla-n. 8. 29-28 

Tarkanyl Jdzsel fftszer- 6s cse- 

megekeresked£s, ZsolcaJ-kapn 8fi. 

29-75 

Tarnay Gyulane dr.-ne ttzv. 

maganzd, F,rzs6bet-t6r 2. 19-89 
. Tarnay Karoly m. Mr. tiiz6ralez- 
. redes, L6vay J6zseMi. 27. 56-05 
Tasnady Antal Dy. rendorfff- 

frapitanyh.; 8zechenyi-u. 80. n. 

em. 15. 21-53 

Taszner Istvfin tuzifa- 6s sz6n- 

keresk., Ffizes-u. -30. 16-57 

Tatral Beland illatszertar, 

8z6ohenyi-u. 88. . 29-41 

Tan be r Erno es Tarsa szalli- 

t6k, Kalvin-n. 3. 20-55 

Iroda, Va'y*ut 15. . 57-38 

Taussig Maria tanArnfi, Matyas 

kiraly-u. 14. 55-91 

Tauszlk Alajos vetCmag-. zsAk- 

iff ponyvakereskedo, Zsolcai-kapn 3. 

21-93 

Tavassy Gynla vit6z, ny. m. kir, 

e-zredes, Botond-u. 4/a. 57-87 
Tavassy Karoly fuszer-6s oseme- 

gekereBkedS, Vas&resarnok 28-10 

Tavassy Rezso fflszer- 6s vegyes- 
ke>re6ked6s, Tizesbonv6d-u. 64. 

28-34 
Tavaszt 0d»n dr. kflrorvos, 

Hojocsaba, Sz6chenyi-u. 4. 55-36 

Tell gazdasagl Iskola 6s mezo- 
gazdasigi szaktanaesadi aliomas, 
BolteszN. Kilman-u. 6. 13-68 
■,- Terhes Barna dr. mav. ffl'tana- 
csos. Urak-u. 16, 24-99 

Ternay 1st van hentes, 6s meszi- 
ros,. Vsdnay Karoly-u. 23. 67-23 

Terray Gynla bookmaker fogadasi 
irodaja, Sz6cUenyi-u. 19. . 12-97 

Terray Istv&n dr. tigyV6d, Hh- 
nyadj-u. 8. 55-55 

Tesber Jdzsel ingatlanforgalmi 
iroda, Rikiczi-a. 1. 24-42 

TeschlerLaszlddr.belgyogyasz 
foorvos egyetejm magantanar, 
Hunyadi-u. 19. I. 21-74 

Teats ch Gusztav illatsaertar, 
Deak-n. 1. 28-60 

Thaly Ferenc okl. g6p6szmSrnb"k 
a MiskoLci Villamos Uzernek lizlet- 
yezeto igazgat6ja,Vay-ut 34. 20-98 

Thassy Plavenszky Ferenc 
vit^e, ny ) osendorornagy, WerbGczv- 
n. 30. 29-49 

Thoblas Gynla dr. horsodi, fSld- 
biriokos, Kazinczy-u. 14. 28-61 

Thurzd Nagy Olga gyorsfr6-, 

g6pfr<5- 6s s»6pir6iskolaja. Masol6- 

/ iroda, Sa6eneuyi-u. 06. 58-22 

Tiszajobbpartt ktfrzetl me- 
zdgazdasagl hltelsztf vetke- 

zef, Horthy Mikl6s-t6r 11. 19-65 

Tiszajobbpartl Mez0gazda< 
B&tti Kamara. 8zemere-u. SO 

16-72, 16-60 
Tiszajobbpartl Szarvas- 

marhatenyesztd Szovet. 

seg~, Werboczy-u. 2. 15-83 

TlszttCs6nakhaz»Ba]6partl klub- 

haz.fazemben : JV/ifi— X/15-lfr) 

28-09 
Tlsztl ftiorvosl hi v., m. kir. 

Horthy M.-tftr 1, 19-50 

Titkay Istvan hoIgyfodraBz, 

8zeraere-u. 4. 26-52 

Tolnay Ferenc dr» flgyved, 

Torouyaljtf-u. 7. 55-05 

Tomorl Geza mav. tan 

GBabai-kapu 19. 59-09 

Tornal Rezstt m. kir. hadflagy, 

Urak-n. 110. / ' 68-67 

Tdth Bela dr. cmodi, orvos, 

Vflf-osmarty-n. 66. 23-45 

Tdth Iren textil 6s divatarukereg- 

ked5. Bzeebenyi-n. 43. 026-79 
Tdth Istvan ny. m. kir. postattfel- 

flgyeW, Kont-u. 15. 23-36 

Tdth Jozsef aut6favaroz6 vail., 

Verbficzy-u. 31. 28-40 

T6th JAzsel borkereskedO 6 a 

pezsgfipinc^szete, Kisavas I. sor.12. 
18-66 Tdth Kalman vit6z, ret. .leany- 
gimn. tandr, Caabai-kapu 12. 25-50 

Tdth Karoly nagygalambfalvi, 
tancintezete, Csengey Gusztav-o. 3. 
25-12 

Tdth xiSszld ezredeff, T»ss-u. 8. 
27-S4 

Tdth Mehyhert If], ftiszer- ^s 
vegyaakereskere'skedC, UjdI6sgy6r, 
Andrassy-a. 110. 68-24 

,Tdth Pfil« reV. leanyheveltf 
lntdzet igazga(:(5saga. Kalviti- 
n. 2. 29-46 

Tdth Pal uri sz'abfl, Acz61-u. 1. . 

68-16 

Tdth Sandor kadarmeater, SzeBt- 
p^teri-kapu S7. 19-03 

Tdth Zoltan mavant klrendeltsdg- 
vezet'6 Jakasa, 8oH6sh Nagy Kal- 
man-u. 12. II. 3. 28-63 

Tiircik Arp&d augol nriszab6, 
UjdifiBgy'Or, Alsd Baross-a. 6. 

68-20 

TBrtfk Istvan Tarosl vizma 
konyveld, Gb'm0ri-t6r 1. 27^36 

TOrOk Jdzsel dr. figyr^d, Arany 
Janos-u. 9. ' 012-33 

Torok Tlvadarnd, Major-n. 94. 
24-32 

TttrT6nysz6ki, Igazsagflgyi palo- 
taban, WerbOozy-u. 6. 
TtfrvtSnyszSki kir. eltibkl Iroda I. ' 
19-10 
TOrv6nysB6ki kir. elnBki lakas I. 
19-10 
Tanr6aysz§ki vizsgalobirci 1. 19-1 1 
Ttjrr^nysz^ki kapuB" 19^42 

Jarasbir6sag kir. 19-49 

tigyGszsSg kir. n. 19-43 

Ugy^sesegi foghac 19-43 

Ugyv^di kamara telefooja a kapaa 
flllkeben 19-42 

Tdser Lajos ffiszer- 6s oaemege- 
' keresked6, GyOri-kapn 80. 29-80 

Traner Aland es Hal aj 6e 6cska 
vaskeiesk., Vay-a. 13. 58-01 

Treltel S. Sandor fatermel6 es 
fakereskedO, az6chenyi-u. 107. 

56-17 

Trdkl Tttrtfk Andor dr. varosi 
ffljegyzd, Borsvez6r-u. 22, 59-00 

Trlestl Altaldnos Blztosltd 

Tdrsulat miskoloi £0iigyii6ksege, 

Szechenyi-u. 88. O20-00 

Trnx Bdland, Kaalnozy-u. 

.19-68 
Tahay Jdnos asztalosmester, 

Qy(fngyvirag-n. 3. 
Tulok J end vonalozo- 6s paplr- 

aruttzeme, k(Jnyvkfit6saete, Barsony 

Janos-u. 7. ■ . 57-82 

M Tnran M regyllpar c6gt. : 

Lenkey Zeigmond, Vagdliid-n. 18. 

59-40 

Tnrcsan JM&tyds pekmester, 

Ifigji DezBO-n. _15. 65-32 

Turul clpdttzlet, c^gtalajd. Keaz- 

ler lAlos, Sz6ohe.ny1-n. 43. 025-79 

Turnl magyar orsz. blztosltd 
Int. r.-t. vez6rtlgyn0ks6ge, Sa^clie- 
nyiu 19. 56-47 

Tnry Lajos fttszer- 6s csemege- 
keresked6, Gsabaf-kapa 30. 25-41 
Lakasa: Csabai-kapn 28. 55-41 
KCbanyat Polgari BerfBao r.-t. 
fflraktara, Buaa-ter 6. 21-80 

Tiizson Ldszld dr. m. kir. all 

readorkapitany, Vfirflamarty-u. 62 

23r70 

TUdftbeteggondozd Intezet, 
Urak-n. 7. 57-10 

TUzerosztaly tlszttdtkezde, 
Ttiz6rlaktiinya 59-31 

TUzoltd es lego, paranesnok, 

i Ujdi6sgy6r 63-75 

Tltzoltdsag es Mentfik, Ver* 
bfiozi-u. 17. 

Hivatasos tUBoltdfCparanesnoksag 
tfizjelees 0-05 

Hivatasos tiizolt6foparanosnok9ag 
VII.,tiizrend63Z6l;ikernleti felugyer 
lOJe 16-00 

Hivataeos ttizoltosag ovobelye 

19-17 TUzoltd orszoba, Ujdi6sgy0r Tflz&rsdg es I^egpltalmt Ko z- 
pdnt, Didsgyflr, Arpad-n. 22. 

Tyrnaner Lajos dr. figyv6d, 
"■-■'■-■-- — '-n. 66. I. em. jobbra 

58-21 

Udvarhelyl Ernd m. kir. alezre- 
des.' Bzemere-n. 8. II. 16-22 

Uhlmann Kamllld ny. kir. 

ugy6sz, Horthy MikI6a-t6r 19. . '■ 
19-77 
Ujdldsgydrl Hangya Fogy, es 
^rtdkesltd Szovetkezet, 

Gyai-u. 44. 55-53 

Bzem Anna-u. 39, 24^65 

Ujdl6sgy6r . 63-57 

Unger Hugdnd rendfirtttanacsos 
ezvegye, Csery J.-u. 5. 56-24 

Urania nfozgdszlnhaz r.-t., 
Bakikzi-at 6. 14-45 

Urban Tlbor, a Miskolci Takarek- 
p6nztarvez6rigazgat6ja, Hejficsaba, 
Bzentimre heroeg-iit 18. 20-82 

Utrata Gyala flvegea 6s foSpke- 
retezftmester, fivegezesi vAU., 
Horthy Mikl6s-t6r 13. 16-23 

Cgydszsdg, m. ktr., WerhOczy- 
u. 6. 19-43 

Ugyvedl kamara, Werboozy- 
u. 11. 16-13 

Ugyvedl kamara telefonja $ 
torveayaz^k 6piileteben, Werbdczv- 
a, 6. 19-42 

Vacaam Oil Company r.-t. 
asvanyolajtarolS-telepe 59-02 

kir. ker.-fo- 
23-53 

V&czy Jdzsel Id. <sKarpat» fa- 
kitarmelfl 6s fakereskedoJmi valla- 
lat, Deak-t6r 3. 24-60 

Vaezy Jdzsel dr. orszaggfilesi 
kepvjselO, Lonovlt3-u. 1. 26-42 

Vadaszy Jdzsel m.- kir. szazados, 
Ldvay J.-u. 3. 21-65 

Vadnay Laszld ny. vm. fojegyzfl, 
HUoyadi-u. fi. 16*70 

Vagd Pal dr. ffiorvos, ooorvos. 

a posta bgt. bizt. int. szfil6szn6gy6- 

gyasz szakorroaa, arany Janos-u. 36 

18-78 

Vajda Armln dr. fogorvos, 
cbenyf-u 8. 14-69 

Vajda Geza dr. ny. k0zk6rhazi 
saena^az-foorvos, a poata bet. bizt, 
int. ezemorvosa, 8z6cheny1-a. 36 
19-69 

Vamhaz, Gy6rl-fcapu 63-83 

Vamhaz, Caabai-kapu 20-84 

Vamhaz, vay-ut 

V&mhdz, Bzirmai-dt 

Vamhaz, Szentpeteri-kapu 22-30 

Vamos Imre gy^gyszertartulaj- 
donos, Ujdi6sgyor, Andraasy-u. 37. Vdezy Jdzsel ny. m 

kapitany, Deak-t6r 5. Varady Geza z«lds6g- 6s gyU- 
mfllcskereskedo, Vasarcsarnok 9. sz 
raktar 28-07 

Varadl Sandor m. kiT. zaszids, 
Botond-u. 9. 56-75 

Varga Arp&d dr. orvos. 
Werboczy-u. 18; 14-59 

i Nemjelentkea6a eset6n 18-99 

\ hivando 

' Varga Bela honv6d atezredes, Vfiy. 

| ut ; 39. '■ 56-00 

Varga Dezso magfinlakaaa, 
Sz6chenyi-u. 58 27-68 

Vargha Ferenene kftszovo. 
iizem, Bod6-aor 68. 29-15 

Varga Geza rum- 6e likorgyara, 
Buaa-t6r 1. 18-15 

Varga Laszldnd m. Mr. posta 

s. tisstnOi Bolt6szNagy Kalmiin-u. l. 

13-94 

Vargha Karoly vaskereakedo, 

Merkl Gyula utoda, 8z6chenyf-n 33. 

23-78 

Varhegyi Gy5rgy seeszecet- 

gyara, Solt6sz Nagy. Kalman-n, 14. 

29-65 Varl fiva postakezeli5no,- L6\:ay- 
36/a. 25-25 

Varl Ml kids ' m. kir. postatiszt, 
Vay-nt 17. n. em. 28-01 

Vdrkonyl Ldszld vizvezeC6k. \ 
esatoraazas, raflszaki vallttlkoz<i, 
Sa6chenyi-u. 33. Grand 6piilet . ■'. , 
59-04 

Varmegye'(Borsod) kttzpontl 
allomasalt *ll-50 

Ffllspan. (borsodmegyel) Horthy. Mlk- 
I6s-t6r 1. 15-46 

Alispan. Horthy Mikl<5s-t6r 1.15-48 
Varmegyei fftjegyzo, Horthy Mikloa- 
teri. 15-04 

Sziravevos6gi Horthy MikI6s*t6r l. 
19-63 
L6goltaImi <W6hely, varmegyehaza 
14-53 

VArosl berhdz bazmestere, 
Bolt6sz Nagy Kalman-u. a.. " 
D6ryn6-u. a. 24-31 

Varosi drogdrla Fodor Dezso. 
8z6chenyi-u. 61: . 55-68 

Varosi es jarasl katonal pa- 
rancsnoksdgi Urak-u. 22. 

. 24-^34 

Varosi tdglagyar r.-t. gyar- 
telepe, Vadnai allami-ftt 27r08 
Kozponti iroda, ZOldfa-u. 3. 23-23 

Varrd Jdzsel ingatlan6rt6kesitfl.^ 
. irodaja, trjdiosgyflr 68.-17 

Varrok Lajos mav. foint6zfi, Lo- 
novics-u. 4. 55-66 

Vas es Femmonkasok Egye- 
sttlete, Ujdi6sgy6r, Andraasy- 
u. ia. 63-95 

Vas Mlklds dr. ttgyved, Rak6czi- 
u. i. 17-69 

Vas Ndndorndffi3zer-6sc3emege- 
kereskedG, 8z6chenyi-u'. 62.27-13 

Vdsdrcsarnok, Boza-t6r 23-42 

Vasas Andras «T61ikert» veu- 
ddgloje, 8z£ehenyi-u. 28. 12-69 

Vass IlUklds okl. gazda, volt kup- 
talani nagyb6rlo, gazdas™k6rto, 

Sarcellazasi irodaja, a Mauthner 
don magtormelO r.-t. kiiiar6iagos 
term.el6ei megbiaottja, Horthy 
Mikloa-ter 22. 56-97 

Vass Zoltan mfiszaki tanaosos vll- 
la]a, GflrdmbOlytapolca (fizemben : 
-V/l-X/31-ig) 62-50 

Veesey Rdbert m. kir. erdfl- 
m6rn0k. Di6sgyor, Majloth-telep 2. 
66-16 
Vedres Laszld polg. iskolai-igaz- 
gato, Bolt6sz Nagy Kalman-u. itf. 
15-53 
Vegh Arpdd dr. tazoltbegyesu- 
letl dgy6sz, Tizeahonv6d-u. 30. 

23-71 

Vegyklserletl allomas, m. 

kir., mezdgazdas&gl, Kalvin- 

u 4 18-38 

Veigli testverek, f6rfi,n6i divat- 

ilalet, Hunyadi a. 1. 26-28 

Velaczky Janos saatoos, Gyori- 

kapu 29. 58-83 

Venetlaner Jakab dr. oryoa, 

Bieony Akoa-u. 1 1 . 22-7 6 

Veres Andor villany- 6a radio- 

. szerelo, 8zemere-ti. 12. 55-14 

Veres Andor dr. .0.^.1. 6s Poa- 

tas foorvoe, DidsgyOr, Arpdd-u. 47. 

61-61 

Veres Ernd" vHlamo3-azerel6si 

. Iroda, Vadnay Karoly-u. 28. 27-66 

„Vdrtes" lenykepeszetl mtt- 
i terem, c6gt. Kovaes Fereucn6. 
1 Szemere^u. 3. 21-60 

Vertessy Sandor mav. f6int6 zfi 

Tetemvar 87, 22-28 

Veltf Lajos dr. evang. aleoperOBi 

lelk6sa, Diosgyorl .yasgydr, Ldhyai- 7. 63-18 Vlda Endre dr. orr-, g6ge-, ffll- 
gy6gyasz,kozk6rbazi foorvos, a posta 
bet. bizt. int. szakorvosa, C.Hengey- 
li. -ii: 18-26 

Vldor Sandor dr. fogorvos. Bz6- 
chenyi-u. 80. 21-48 

VIezer Jdzsef apatkanonok, Szent 
Imre hereeg-t6r 2. 18-55 298 nmelg m o n^sorban, sem d p6tlntban ncm szerenel. Vtllbmos ttzemeki 

l. K b* z p 6 n t, Baross Gabbf-n. 24. 

14rOO 

1. Igazgato-titkarsag 

2. KbnyvelflsSg, anyagr 6s b6r- 
osztaly 

3: Mftszaki osztaly 15 <Sraig fentl 

Bzam alatt, . \ 

aaon tfil 15r21 

4. Vasuti osztily 15 draig fenti 

szam alatt, 

azon till . . 63-80 

tl. Varosi irbda, Bgyfdl 
forpalom, . 

Patafey-u; 9. Hivhat6 8—18 6raig 
12-48 
1. 8zamlaa£s . . 

8. FogyasataamGro' hitelesttB 
8. Bemntato- 6s el5ad6terem 
4. Bejelent6sek 
it) Hlbabejelent6Bek . . 
b> Fogyasztasn^rflk ki- 6s 

bekapcsolasa 
^ K01tBakfld6sefc bejelbntdse 
d) Fogyaszt6k 6e 6pfiletek 
bekapcsolasa 
IH. E jsza&ai fig- ye, let 
Hibabejelent6sefi' 
KfizvilagltaB, . 
Hnnyadi-u. 3. Hivbat6 18 6rat61 7 
6raig 15-11 

Viola istvan .vite>, Corso film- 
azinhaza. Badirokkantak-u. 46. 

24-40 

„VioIa vlragtlzlet« cSgtnlajdo- 
nos HorVath BrzBdbet, Hunyadi-u. 1. 

25-62 

Viratf Kalman m, klr. oazt&ly- 

sorajatek fdelarasitd, 8z6ch6nyi- 

n.46. 11-96 

Viszlal Jdzsel fa seer- 6a csemege- 

kereakedft, Levay Jfizsef-u. 49. 

56-04 

Vfszla? Jdzsel IU. 0. tfizblti 

fWeHlgyeto, Lenke-n. 16. 29-13 

Vltalyos JAzsef gydgyszerfesz, 

flrnagy> Kolozsvari-u. 34. 22-50 

Vltez Arpad riyitraivantai, fSld- 
birtokoa. orszaggv. kepviselfl, 
Partaa Karbly-u 4. 18-07 

Vitezl sz6k, Horthy Mikl6a-t6r 1 
19-39 

Vizsgaldbirdsag, klr., tGrveny- 
sz6k1 igazsagdgyi palotahan: Wer- 
boozy-a 6. 19-11 

Vtfneky Mlhaly azflcBmester, 
Kazinozy-u, 10. 14-94 

Vtfroskereszt hadlkdrhaz 

Catvin-n. 10. 11-28 

Vflrflskereszt hadikdrhaB Testv6r- 

szoba, Calvin-u. 10. 22-00 

Vncsklts fiva poatakezeWnfi 8z6- 

chenyiu. 70. 22-74, 

Vplkan Oxlgengyar r.-t. 

-■- oxig6n- 6s acetylengyar, Vay-iit 45. 

20-63 

Waktor Imre mfisBer6sz, irogep- 

vallalat, Horthy Mikl6a-t6r 32. 

fdsz. 2. . 19K)1 

Wald J. L. nagykereslced6, Buza- 

Mr 3. 21-86 

Waldmann Gynlane azafoioa, 

Ao6i-u. 2. 63-15 

Waldner Sandor term6nvkercs- 

kedfl, Kossuth I,aJos-u. 3. 17-66 

Walla Z©ltan> ssentptori- 

kapu7 Z . 56-62 

Wehly Istvan »Szent Brzsebets 

gydgyazertrtra, Rakosi Jeno-u. it 9. 

23-50 

Weinberger ( VIneze) Oszkar 

kereek flgynflk, Knn J6zsef«. 30. 

25-57 

Weinberger Sarnnel, fest6karn 

6s baztartasi cikkek kereak.. Hortbv 

MlkI6s-t6r .13, 19-75 

Welnreleh Bella all. polg. leany- 

Jakolai igazg., Dayka Gabor-n 4. 

59-67 

Weiss Ferdinand villamos- 

tizemi mfiszaki tisztviselO.Tass-n. 1. 

29-13 

i Welsz Adolf termfinynagykerea- 

kedO raktara.- Baza-t6r 13. 26-84 

Welsz D©zs5 term6flykerB3kedft, 
Licbtenstein J6zset-u. 24. 24-17 

WelszHerman vtllanyazerel^si 6s 

mftszaki vallalata, 8z6chenyi-u. 14. 

14-89 

Welsz Istvan kereek. flgyn0ks6g 
6b bizomanji raktar, 8z6chenyi- 
u. 34. 56-66 Mohdcs Welsz L,aszl6 szallltd Telepe, 
G<Jm«ri p.-u. 26-07 

Iroda : Ijicbteostein J6zsef-o. 24. 

24-22 
l-atas, Vay-iit 215, 57-24 

Welsz Laszld MlklAs fogteoh- 

nikaB- Dental Depot, Kazinozy- 
■ «• 10. 28-97 

Welsz IHiklds poszt6kereaked6, 

8z6chenyi-u. 85. * 56-81 

Welsz Mlksai 8z6chenyl-a. 58. 

27-69 
Welsz M6r lUszerkereskedfl, T6tr 

a. 32. 27-16 

Welsz P6ter, Kalvin-u. 24. 

17-07 
"Welsz SalamOnne Ozv ra. kir. 

dohanykisaruB, Barosa Gabor-o, 

58-54 
Welszberger Berpnan6pftletfa- 

kereskedd, Hejfldsaba, Csabavez6r-a. 
- ■ ■ 55-37 

Welszbarg OsZbar dr. figy. 

v6d, KazJoczy-tt. 4. 26-61 

Welszbdrg S. Sander vizveze- 
t6kl vallalk036, 8z6cbenyi-o. fi6. 
19-94 

Welszkopf Zslgntond 6pCletfa- 
kereskedft. Vay-ut 38. "" ^^ Welszlorlcs Sidney 6ks7ier6sz, 
Wdisalovice Samu uWda t 8z6chenyl- Lakasa, 8060b enyi-u. 85. 18-92 

Welsz man Mlklos hitea kOnyr. 

vizsgili, Tize8boBv6d-n. 46. 28-14 

Weltaeenfeld Jakab k6zmfl- 6s 

n6i konfekci6fl«let. 8z6cbenyl-n. t9. 

17-23 

Welaczky Janes azat6cs, GvCri- 
kapu 39. 22-06 

Werthelmer Dezsd villany- 
szeretft, 8z6chenyi-u. 59. 25-76 

Werthelmer Jdzsef fa-, sz6n-, 
kokszT 6s kov4essz6nkeresked6i 
Kaulln-Q. 4. 56-93 

Werthelmer Lafosne bazaasAg- 
kflzvetitfi, 8z6chenyl-u. 37. 25-78 

Wiener Samnelne ttzv. ujvas- 
keresked6se ea vastelepe, Zeolcal- 
kapo 7. 19-26 

Wllhelm Ferene Cgy v.igazgatd, 
dr. fiacz Gyfligy-u. 5. 12-49 

Wllhelm Herman es tarsa 

szAllitasi vallalat irodaja, Szdchenvl- 
u. 109. 21-23 

Telep: GOmdrl palyaudvai 22-43 
hakrtB: Vay-dt 42. 58-76 

Wllkenfeld Kalman es Fla 
Masryar Halkonzervgyar. Matvas 
klraly-ii. 27. 15-83 

Wolezovlts Albert fUszorkerea- 
kedfi. GyfingyvirAg-n. 73. 24-66 

Wollner Arpad termenykeres- 
kedfl, 8z6ohenyi-n. 107. 25-42 

Wntkovacz Karolyfipfllet-, 
tozi- 6s szei'szarafakereaked6s, 
Gyflii-kapu 125. 68-15 

Zapat6czky Mlkldsne all. polg 
isk. igazgato, Kun Jozaef-u. 31. Zlnner Huge dr. 

' obenyl-u. 36: 0gyv6d. 8z6- 
58-23 Zobel Gynlane Ifzv. 

Horthy Mikl6s-t6r 13. Zatskd Gyala vit6z, tantlgyi. 
tanacaoa, 8olt6sz Nagy Kalman- 
u. 3. II. 10. 16-39 

Zadorl Janos tllzifa- 6s k5sz6n. 
kereskedise, J6kai-u. 4. Zahony DezsO eleml Jak. tanlttf, 

Dlosgyflr, Arp4d-n. 84. 66-15 
Zajacz Bela a««- 6b g6pjavit6, 

Attila-n. 18. 25-87 

Zalanyl Daniel dr. kir. jaras- 

bfr<5sagi elnOk, Bethlen Gabor-u. 2. 
27-01 
Zaloghaz, Bunyadi-a. 7. 24-98 
Zelchner Adolf vaskereakedo, 

Buza-t6r 3. 21-88 

Zelsler Kalman term6ny, mag- 

vak, gyapjulroda, 8z6cbenyi-a. Sfl. 
24-47 

Ukae, Mindazent-a. 14. 18-59 
Zelenka Istvan dr. egyetemi m. 

tanar, Gflrgey Artnr-a. 2i. 18-12 

Zlmmermann Viktor dr. th6sz 
6s kStlzerne, Kazinozy-u. 4, 56-61 

Zlnner Ander dr. figyv6d, 
8zemere-u. IS. 25-11 maganzA, 
19-73 

Zoltan Fe/renc, a Miskolci Taka- 
r6kp6nztir vez6rig., 8z6chenyl-o. 26. 
(azeraben! lX/fe— V/i5-1gJ 14-51 
Kaaaai-u. e. Gttrtimbdlytapolca 
(fiHemben: V/l— X/81-ig) 62-67 

Zttldkeresztes I. sz. tanaes> 
add, Vadnay Karoly-u. 24. Z«ld- 
kereazt II. sz. tanaosad6, Urak-n. 7. 
16-91 
Laad, Eg6szs6gv6delmi fiokaBOvet- 
s6g. ■ 

Z«ldmez0 Takarmanyerte< 
keslttf Szifvetkezet, mint a 
Magyar Mezflgazdak 8z8vetkezet6- 
nek tagja, koreeti megbizottja, 
Zsanda Dezso Zsoloai-kapu 46. 

pi 7*26 

ZUszmann Henrlh Ksztkeres- 
ked6. Bnza-t6r \. 21-81 

Zvrlekl Gynla kir. .nflsz. tanacsoa 
ker. kir. iparfeltigyeW ofcl. g6p6sz- 
m6tnfik, Hnnyady^-o. 11. 16-49 

Zsanda DezsCf a ZSldmezo Takar- 
many6rt6kesitfi Szttvetkezet, mint 
a Magyar Mezflgazdak 8z«vetkeze- 
t6nek tagja kOrzeti megbizottja, 
Zaoloai-kapu 46. - 017-26 

Lakasa, Vay-iit 17. 11-87 

Zsarnay Lajos dr. zaarndi, ■ 
az«16sz, O.T.B.A. ktirzeti orvos, 
Gyflri-kapu 2. 59-15 

ZsedenylBeia dr., a miskolci 
jogakad6mia. tanara, Hunyadi- 
»- 24-44 

Zsld Karoly k6peaitett kfimftvea- 
mester, gy6gyn0v6nybevalt6, 
zaidfa-n. si. 17-90 

Raktar 6a iroda 6s gy6gynb>6ny 
bevaltas, mindennemli mezdgazda- 
aagi cikkek kereskedesfe 6a biz»- 
maDyi tizlete, Vay-iit 8. 20-90 

Zslros Lajosne ny. Mava? lei- 
tigyel6 Ozvegye, Hunyady-u. 4. 

57-30 

Zsnpan Laszld ref. eL6vay 

J6zsef» gimTi. ig., Kun <!6zstJf-u.47. 

22-59 

Zsurkay Zoltan fa- 6a sz6nnagy- 

6s kiskereskodo, Mark6 LaszI6-u. 9. 

29-61 H6tkclanap : MOCSOLYA 

Hivatalos ordk: , 

Vasarnap ea ; 
tinnepnap: 
8-12-ig, 8-rll-ig, 

14—18-ig. 14-16-ig. 

Caak elOfizetSk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Ktr|ak Karoly azoliaWrtokoa 3 
Ktizsegl ei&ljarosag 2 

Kun Laszld ref. lelkesz 1 

MOCZAR-TELEP 

(iasd Kerekegyhaza) 

MOGY0R0D 

(lasd F6t» 

MOGYORdSBANYA 

(lasd Tat) 

MOHA 

Hivatalos drdk: 

H6tk6znap : Vasarnap 6s 

8— 12-ig, 8-14-ig, 

14-18-lg. 14-16-ig. 

Csah elflfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

AllomasIfinUkseg 3 

Csendorors, nu klr., Sarkere B 8- 

9 

Kttzsegl eltfljardsag, Mo ha Q 
Ktfzsegl eloljardsag, Sarke- 

resztes 3 ' 

Vldor Zslgmond berlfl, Magyar- 
~'~ A ~ 4 CD 

Oi MISZLA 

Hhmtalos drdk: B6tk0znap : Vasarnap 6s 
fionepnap : 
8-12-lg, - 8-U-ig, 

14—18-ig. 14— 15-Ig. 

Caak elfiflzetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Ihkey bard nradalom 2 

Ktfver Ferene IIJ. Homb<ir 

biaomanyos 4 

K»zs«gl elffljards&g 1 

Lanyl Marton dr. ny. ffiispan 5 

Martin JdzseT dr. f«ldbirtokos> 

K6z6pbikad, lasd a gyiinkl e'lWizetOk 

kfizHtt. 

Simon Jdzsel ref. Ielk6s» 3 

ZavotlJanos keresk. (6) M1SZL0KA 

(Iftsd Kassa) MOCSA 

Hivatalm ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— 15-ig. ' 

CBak eloflzetok r6az6re: 20— 21-ig. MOHACS 1. 

Nyilvanos 
tdvbeszeU dllomdsok: 

Hivatalos drdk: 

Mohdcs I. sz. hivaialndl: 

7-24-fg. 

Mohdcs 2. sz. hivaialndl: 

■ HetkfizDap: Balog Mlksane «zv. 
Csendtfrttrs, m. klr. Hereegprlmasl Dradalom 
fooldogasszonyl Gazdasaga 
6 
KSzsegl el51]drdsag 1 

SzentBenedek-rendlJiiszdg- 

kormanyzdsag, T«m»rd-puszta 

4 Vasftrnap '6s 

iinoepnap: 

8— 12-1g, 8-11-ig, 

11-18-ig. 14— 15-ig. 

A bony 1 es Barta rfivldaru-, ka- 
Jap- es eip6koresk., Kiraly-u. 14. 

1-71 
Addhlvatal, m. klr., Bz6cfaenyi 

t6r 8. 1-68 

Albrecht kir. herceg beilyei 

nradalmanak j6szagiga»gatfiBaga, 

Ffiherceglak v 94 

^ Balaszbarkaja : Tiuiiapnrt 1-79 
Allaml neplskolal leanyne- 

■veld Intezet, Rorthy Mikl6a- . 

lit 17. 2-57 

Allaml polgarf flu. es leany- 

Iskola 77 

Alt Gynla bfirgyar 6s keresk. r.-t., 

Timar-a. 2. 32 

Uzlet; Varosbaz-u. 1-35 

Aogyal Gabor m6sz&nSs 6b hen- 

tes, Szentharomsag-u. 3. 1-36 
Anber Laszld dr. gydgysze- 

r6az Vegy68zm6rnak-, Horthy Mikloa- 

frt 42. 69 

Baehraeh Gyojsd es Ha gyar- 

maulrukereBk., Hortky Mikl6s-fit 44. 
64 
Bdder Llpdt fla c6g divatam- 

kfiresk., Kiraiy-dt 22. 1-51 

Balogh Karoly m^zaskalacsos, 

Kazinczy-n. 19. 2-56 

Balogh PalTflszerkereak., Horthy 

Miktos-iit 2. 2-12 

Ban Andras hiteliroda, Voj-Bs- 

marty-u. 2. 88 

Banfay Jdzsef JArisi tQzi-end6- 

saeti fel3gy.,KossntliLajos-Ti,37. 66 O 

N 

8 

x 
2 
o ■ '■ 

I Balogh Karoly 

m6zeskala(J303 6s vlaszgvertyaUntA 
Kazinflzy-n. 19. 2-S6 299 Mohdes *i*» „Baranyamegyel Terminy- 
eriekeslttt SzoVetkezet" 
klrendeltsege: A Futura 16 
biaormSnyos:i, peak ter 1. 8 

Bardos Dezsff ny. m. kir. allam- 
penztAri tiszt., Apponyi-u. 23. 2-32 

Barta Inire dr. egyet. mae-An- 
tanAr, korhAzi fflQivos lakAsa, V6r8s- 
marty-u. 4. 1-52 

Bauer Karoly vaa- es fuszerke- 
resk., Horthy Mikl6s-ilt 50. 50 

Beck Alajos dr. Ugyved, Kossuth 

Lajos-n. 49. 51 

Belsorihat rdm. kath. eleml 

Iskola, MohAcs-sziget 5-10 
Beregl And r as he>aut6luvaroz6. 

Kossuth Lajos-u. 48. 2-10 

Beregl Gyitrgy mesz- es cemeiit- 

aruiizem, Szentharomsag-u. 15. 80 

Berger Jdztfef textile konfekcio 

6s kendokeresk., KirAly-ut 10. 

1-92 
Berger Laszlo dr. orvos, Szent- 

hATomsag-u. 10. 6 

Bernalh Samu dr. ugyved. n. 

Laios-D. ?. 1-02 

Blum Morton vendeglSs, Horthy 

MikI6s-ut 31. 1-85 

BokodI Laszld postaforg. dijnok, 

Szent Istvan-u. 9. 2-52 

Brandsttitter Jdzsef Prehar 

Haggenmaeher ElsO Magyar Resz- 

venysorf6z.de foraktara, Br. Efitvfia- 

n. ii. 2-38 

Csenddrseg,. m. kir., Tompa 

MihAly-u. 78. 7 

Csendftrttrsparancsnoksag, 

Margittasziget Pfisptikpuszta (lAsda 

dAvodi e)oflzet6k kfizCtt) 
Cserhatl Sandor okl pazda. ha- 

lAszberlo, KirAly-ut es Dunapart 91 

Csongor Istvan m. kir. posta- 

ellenor, Perenyi-u. 5. . 1-91 

Csucs Laszlo dr. orvos. Kossuth 

Lajos-n. 65. 42 

"Czlgler Istvan beraatos. Bzeirt- 

haromsag-u 69. 1-45 

Czlgler Jdzsel Ha uvegkeresk., 

Riraly-nt 9. 2-44 

Dana szallltasl vallalat, cegt. 

8zy. Heller Kalmanne fa- 6s .szen- 

keresk., albuszs kepv. haj6gyiijto 

forgalom, Koasuth Lajos-n. 105. 

1-14 
Ehrenfeld Antal es Ha fnszer. 

e> gyarmataru-nagykeresk., Bzent- 

haromaag-a. 2. 46 

I tarsa> 
, Dunapart 1 1 
Elsft Mohacsl GGztegla- es 

cserepgyar r.-t. 58 

Erl Pfil dr. orvos, BzentbArorasAg- 

n. 8. 41 

Faltay Janos dr. gyakorloorvos, 

KirAly-ut -19. 1-20 

Falnhelyl Ferenc postafotiszt. 

Pere D yi-n. 3/5. 2-21 

Febervary Istvan vArosi musa. 

tanacsnok, J6kai Mdr-u. 2. 2~14 

Ferenczy Gyula ny.m. kir. posta- 

fofeliigy., Kossuth Lajos-u. 109. 

1-07 
Fischer Erntt dr. ugyved, Kos- 

autb Lajoa-u. 68. 1-15 

Foszolgablrdl hlvatal, Var- 

niesrye-n. 14. I 

Fovamhlvatal, m. kir. 1-43 
Frankl Samn ritvldarnkeresfc.. 

Kiraly-iit 18. 72 

Frantz Emilia m.klr. postaseg^d- 

ellenor, Bzent lmre-n.. 2. 1-98 
Frennd Samuel flat gyarmat- 

irukeresk., KirAly-ut 18. 23 

Frldrlch Oszkar kCnyvkeresk. 

es nyomda, Horthy Mlkl6a-tit 36. 67 

Fuctas Jentf tojas-, baromfi-,.vad- 

gytim.6lcs-, termenyuagykeresk. es 

, bizom., Felszabadulas-utja 5. 1-74 

Fttltfp Geza gabona- es termeny 
kereak., flombair bizom., Kossuth 
Lajos-u. 103. 1-48 

Lakaaa: KOlcsey-u. 6. 1-59 

Galablcs Imre mfozaros es hen- 
tes, Kiraly-iit i.' 1-44 

Gasparlch Jdzsef, MateopB, 
n. Lajos-u. 8. (Uzemben: XII/16- 
V/15-ig) 2-12 

Gasz Mlhaly cementarukeszltQ, 
M6szaros-u. 7. 2-40 ElHii dunagdzbaj|6zasf < 
sag Ugynttksege, Dunai Gottdlener Imre dr. Sgyv^d, 

8zepessy-ter 2. 1-90' 

Gattmann Mand rSvJdiru- 

keresk., Kiraly-nf 12. 2-20 

Gyenel Lajos palinka- es'szesz- 

keresk., Kossuth Lajoa.-u.il. 2-43 

Hslness Elemer figyved, Kos- 
suth Lajos u. 57. . 1-60 

Harczl Sandor epitesi vAllalkosid). 
Szcnt Mihaly-t*r 6. 84 

Hay Janos 6piilet-. luzifa- es szen- 
keiesk., Pecsi-orszagut 2. 1-13 

Helm Gyula faszer- es 6Ielmiszer- 
kevesk., Apponyi-u. 5. 2-02 

Helrtcb Ferenc gyertyakeseite, 
H. La.ios-u. 10. 1-89 

Bemrlch KArolyne »zv. 
,»Kegyelet" temetkezeai vaila- 
lata, Horthy Mik]6s-fct 46. . 79 

Hergenrfider Ferenc vendib- 
les. Kopsuth Lajos-u. 69. 59 

Hltes Ferenc gimnazinml ig., 
Kossutli Ii.-a. 27. 82 

HomoradI r. k. eleml 
Iskola. Mohics-sziget, Hpmorud 
5-09 

Horvath Istvan dr. tn. kir ezred- 
orvos., a posta bet. bizt. int. orvosa, 
SzentharomsAg-u. 27. 1-77 

Horvath Lajos dr. ugyved,- 
Kossuth Lajos-n. 47. 96 

Husz Istvan epitesi villalkozfi, 
Zrinyi-u. 17. 2-09 

Ihrlg Denes Margittagzig. Arm, 
TsuTat ig. fOmemttke, Mez6-n. 2, 
2-13 

Jpartesttllet alta]anos,Szeche- 
nyl-ter 12. 1-08 

Izsak-vendegltf, tnl. 6zv. Ta^ak 
Janosne, Szabadsag-ter 11. 2-53 

Jano Imre k6m§nysepr6inester, 

Vb - r8gmarty-u. 14. 1-84 

Jarasblrosag, kir., Bzepessy- 

t6r 2. 70 

Jarasl Ttfzrendeszetl fel- 

iigyeltf, Kossuth L.-u. 37. 6 
•fund szappangyar tfeltagja 

Kaldor Bela, Kiraly-ut4. 6 

Ka tonal 6pUletek es bato- 
sagok : 

JArAsi es varosi levente paraacsnok- 
sAg. 1-76 

M. kir. KOzerdekiL raunkaszolg. 
alakulat, Szeut Istyan-n. 16. 1-88 
M. kfr. hajdallomaaparsag, Bzent 
Janps-u. 1. 2-39 

Kemenes Laszlo dr. orvos, 
Kossatb Lajos-u 64. 36 

Kiss Bela ip. kir, allatorvos, 
Kisfaludy-u. 3. 2-58 

Kiss J6zsel N.F.R. haj6zas kepvi- 
selete, Halasz-u. 4. . 2-48 

Klein Ferenc, Hortiiy Miklos- 
at 13. 48 

Klein Mlksa nyerstermenykeresk., 
Bakica-Q. 4. 47 

KnittI Ferenc mftszerdse, radic- 
es villanyszerelo, Horthy M.-tit 10. 
20 

Kontra Ml k 1 6s dr. Ggyved, Kos- 
suth liajos-u. 93. 26 
Korona szalloda*', J6ka,i M6r- 
u. 2. 1-21 

Kovaos Karoly ftisaer- is 
osemegekeresk., J6kal M6t-u. 3. 
2-61 

Kttlked-Darazsl Armente- 
sfto* Tarsulat, Satorhelypnszta 
2-41 

Kttlkedl kttr jegy zoseg* Kossuth 
Fiajos-u: 67. 1-30 

Kltnttis Ferenc autamester.Horthy- 
Mikl6s-nt 34. 2-11 

Kitrnyel Vllmos giran. tanar, 
Kossuth Lajos-u. 43. 1-97 

Kozpontl kavehaz es ette> 
rem, tnl. Szisz Bela, VAroshAz- 
u. 3. 2r~ 

Kozsegl el«lj&rosag t Bar 3-05 

Kttzsegi eloljarosag, Kulked 
1-33 

Kramer Antai llal Jegszekreny- 
gyAra, KirAly-fit 82. 49 

Kramer Sandor tfizifa- 6s sz^n 
keresk.. szAllitasi vAllalat, Pecsi- 
orszAgiita. 1-18 

Krausz Gyifzd dr. kir. kdzjegyzo, 
Kosantb Lajos-u. 62. 87 

Krlsztos KIraly Oblatal, 
Bzent Tstran-u. 11. 2-87 Kubatov Gyttrgy ffiszer- 1 6s bor- 

ke^esk., KirAIy-ut 1. 2-01 

Kulacsy Elemer vArosi 

Allatorvos, KirAly-u. 20. - 2-28 
Ladany 1 Laszlo ecetgyAra, 

Kossuth Lajos-u. 19. 1-82 

Lados Laszlo teraenykeresk., 

Hombar bizom., 'Kossuth L.-u. 1. 
2-46 

Kossuth Lajos-u. 25. . 2-45 

Lang Aladar malomtulajd., .Fel- 

szabadulAs-utja 1. '90 

L&nycsokl kor|egyz«seg, 

LAnycaok 9 

Laposl Laszlo b6raut6fuvarozo, 

Tomory-u. 1, 2-80 

Laszld ktfzkorhaz, K6rhAz-a. 5 

Lederer Jeno gabonakeresk., 

Kossuth Lajos-u. 63. 38 

Legoltalmr parancsnok 

lakaea, Kossuth Lajos-u. 31. 2-31 

Lehmahn Lajos m^szAros es hen- 
tea. SzenthArotnsag-u. 6. 55 

Lettnlgg Aladar sorraktaroe, 
Budapesti-orszagat 37. 57, 

Lichtensteru Mlksa dr. orvos, 
fogorvos, Arany JAnos-u. 2. 1-57 

Lipoid Jdzsef ,,Ameiika" ven- 
degloje, FelszabadulAs-utrJa 35. 

2-23 

M. F.T. R. haj6tlgyhoksege, 
Szent JAnoa-u. 1. 62 

M. Kir. Kertmunka Iskola, 
Sziget, Szam6e-duW 5-07 

M. kir. kertmunkas Iskola, 
Horthy Mikl6s-iit 30. 2-50 

Magos Lajos radio. <Sb musz. val- 
lalat, Szentharomsag-u. 6. 1-38 

Magyar Mezdgazd&k Sz»vet- 
kezete, 8zinhaz-u. 5. 2-33 

Magyar Varos es KOzseg 
Fejlesztesl r.-t. szenraktAr te- 
lep, Dunapart 2-17 

Malslls Mor keresk. iigynoks^g. 
Rak6cz1-u. 3. 1-73 

Marczell Istvan dr. m. kir. 
Jarasi allatotvos, Kossuth Lajos- 
u. 48. / 53 

Marglttaszlgetl Armentesltft 
Tarsulat, 8zent MihAly-ter 7. 4 

Mateosz luvarvallald iroda, 

Horthy M'kl6s-ut 19. 2-22 

Mattyasovszky Zsolnay 

Zsoltn6 ozv. to Idblr tokos, BAr 
3-06 
„MAvaut" m. kir. allam- 

vasutak kOzponti gepkoosilizem 

mohaesi klrendeltsege, Jokai M6r- 

n. 2. 2-63 

Meltzer Emll drogutsta, Wzeiit- 

hAromsAg-n. t. 1-28 

Mesfer es Barabas gyarmataru- 

keresk., Kiraly-u. 26. 34 

Mer6 Janos textilnagy keresk., 

Bzentharomsag-u. 2. 2-47 

Mez&gazdasagl es 1 par bank 

mohacsl r.-t., Horthy Miklos- 

ftt .8. 98 

Mlh&lyfy Istvan dr. orvos, 

vArm: «LAszI6b k6zk6rhAz tgazga- 

t6jAnak lakAsa, Bzent Imre-n. 1-62 
Mlholek Jdzsef textil- es Aivat- 

Arukeresk., Kiraly-at 22. 2-00 
Mlschung Konrad dr. ngyved, 

Kossutb Lajos-u. 81. 18 

Mlskolczl Gyula dr. Ugyved, 

Kossnth ljajos-ri. 87. "■' . 10 

Mlskolczl Sandor HSldbirtokoa 

KirAly-ut 21. 17 ■37 

Mohacs megyet varos tavbe* 
szeloallomasal,8zecbeDyl-t 1 

Addugyi osztAly 1-53 

Dunai partfiirdo (fizemben : V/i— 
X/31-ig) MohAcei-sziget 1-18 

Katonai elflad<5ja lakdsa, Bakacs- 
u. 28. 1-94 

SzeretethAz,' G6lya-n. 42. 1-41 
Bzolohegyi AllomAsa, MohAcs sz610- 
hegy 3-02 

Varosi gimnAzium, Bzepessy-ter 3. 
1-93 
VArosi jeggyAr es kfizvigdhid, 
VAgohid-t^r 9. 1-54 

Virosi nierntiki ugyosztAly 6s villa- 
raosmli iroda, VAroshAz-u.l. 30 
■ VArosi tan Acs 14 

VArosi viUamoismu telepe, Budai- 
orszAgnt Mohacs.pecsi vasut, AUomAs- 

f6nfik 93 

Mbbacs-szlgetl „Margltta" 

malom, oegt. Botla Istvan, Bo da 
>. Laszlo es Mink Janos, Mohaos- 

sziget malom tul. 5-02 

Mohacsl Erzsebet gozmalom 

Budai-orszAgo.t 89 

Mohacsl lparl es gazdasagi 

hltelszovetkezet, Kossuth 

Lajos-n. 46. 1-01 

Mohacsl Iparosok Olvaso- 

kbre, Viirosmarty-u. 3. 2-08 
Mohacsl Klsgazdak TeJszO- 

vetkezete, MeszAros-n. 5. 81 
Mohacsi*kttlkedI armente- 

slto tarsulat, Meszaros-u. 6. 39 

Mohacsl malomlpar r.-t., 

Kossuth Lajos-o. 75. . 28 

Mohacsl Nemzetl Casino, 

.Kossuth Lajos-u. 33. 78 

Mohacsl seiyemlpar r.-t., 

Bzent 'JAnos-u. 3. 65 

Mohacsl takarekpenztar 

r.-t., Kiraly-iit 23. 27 

Mohal Janos vegyesberesk., 

Szent Istvan-u t 49. 1-56 

Molnar Bela ferfi- es noi divat- 
.. Arukeresk., Kiraly-ut 24. 1-40 
Moln&r Janos, az Els5 Mohaesi 

Goztegla- 6fi Cserepgyar r.-t. f c^gv. , 

FelsOdunasor 16. t^-69 

Moln&r Pal halkeresk., Bzent- 

hAromsAg-u. 4. 1-99 

Nagy Albert fakeresk., Kossuth 

Lajos-u. 109. 2-64 

N^met Geza mohaesi, gabona-es 

termenykeresk., Hombar alblzom., 

Eakoezi-n. 1. 1-42 

Nemet Istvan dr. ilgyv^d, II. 

Lajos-u. 16. 1-46 

Nemeth Janos dr. VArosi orvos, 

szfilSsz 6s nogyogyAsz, VBrBsmarty- 

n. 1. 2-03 

Nemeth Jozsef ny. m. kir. 

allamptari tiszt, Felsfldunasor 2l. 

44 

Nemet Kalman dr. fdhercegi 

urad. ilgyesz, Horthy Mikl6s-6t 32. 

Szoloje, Moluics szol6hegy 3-03 

Neumayer Jdzsel dr. orvos, 

, Kossuth Lajos-u. 54. 1-31 

Omnia mozgofenykepsziuhAz k.f.t., 
KirAly-ut 36. 1-75 

6nody Gytfrgy dr. volt klinikai 
x tanArseged, gyermekorvos, MABI. 
orvos es a posta bet bizt. int. or- 
vosa, Br. EtitvbB-u. 3. 83 

Orsz&gos Tarsadalomblzto- 
sltd Intezet mohAcsi kirendelt- 
sege, Jokai M6r-u. 2. 97 

Palotal Gyula keresk., VBrOs- 
majrty-u. 28. " 2-51 

Pap Istvan cukor- esffi szernagy- 
keresk., Szent Mihaly-ter 9. 1-24 

Papp Janos okl. meroiOk, tagositu 
lrodaja, Jokai Mor-u. 2. 2-05 

Paschke Ferenc dr. Ugyved, 

vArosi iigyesz, Kossuth Lajos-u. 79. 

1-50 

Pauer Ferencne «zv. cukrAsz, 
KirAly-ut 26. 1-27 

Pecs-Egyhazmegyel mez5- 
gazdasagl es kenderlparl 
r.-t. pttspOkpuaztai bfirgazdaaAga, 
lAsd a dAvodi elofizetok kozfitt. 

Pecsujllts Milan lisztkeresk., - 
Kisfaludy-.u. 6. 1-47 

PenzUgydrl szakasz, m. kir., 
Apponyi-n. ll. 1-58 

Pet rlcse vies Lajos r6f«s- 6s di- 
vatAiukeresk., KirAly-ut 38. 2r06 

Plukovtch Aron serteakeresk., 
Budai-ut 8. 1-67 

Poliak Robert' k8nyvkeresk., 
nyomda, Kiraly-ut 28; . 1-34 

Popper Sandor gepraktAr oa 
muhely, KirAly-ut 16. 1-19 

Pprganyl Lajos fdm6rnflk, Szent- 
haromsag-u. 53. 31 

Porganyl Laszld sza]]ft6, tliaifa- 

. es szenkeresk., Kossuth Lajos-n. 47. 
68 

Porges Imre lakAsa, SzenthArom- 
aAg-u.5. 1-10 

Postahlvatal, m. kir., MohAcs 
1. felve^el 1-64 

F6u8k 1-00 

Ffln8ki Iroda 1-65 

, TAvirda gepterem 2-19 

MohAcB B. . 22 300 posTaHuIdGmenveinfikatu6tcI6ret3QrhItmc$tiatalmazliat. Mon-qp B 

B Pap pi Ignae ny. earedes, Barat- 
u. ,84. 2-30 

Raffay Afltal'yjtfez, gabona- 6s 
term6nykeresk., PrakaturTamas- 
Ui 34. 2-27 

»Regnum'* fcegytargy-, kony , 
papir- 6s iroszeikeresk., Szentha- 
romsag--u. 1. 2-36 

Rendorsdg,- m . kir. * 

' Deak-t6p l. 56 

Kfizponti Orszobaja 1-04 

R6vkapitanysag, Szent Janos-u. 1, 

«J 

Rohelm Ferenc t6glagyar., 
Kossuth Lajos-u. 109 /a. 52 Rdnezyk Jdzsef dr. vurosi 
orvos, Margittaszigec, Belsoriha 
5-01 

Rosenthal Istvan keresk. lakAsa, 
VAroskAz-u. 3. 1-96 

Rosenthal Lajos rtfo'skeresk., 
Vfir6smarty-a. 2, 1-11 

Rosenthal Laszld fSszer-6scse- 
megekeresk., KirAly-ut 17. 1-95 

Rosenthal Mark es Ha kanyv- 

keresk., nyorada, KirAlyTUt 34. 

1-39 
Rablnt Jdzsef szerel6si vAlla- 

lata, II. Lajos-n. 12. 1-49 

Sarhatl rdm. kath. elemi 

lskola, MohAcs-szjget, B&jhkt 
5-08 
SarkOzl Sandor b6raut6s, 8b6- 

chenyi-t6r 11. 1-32 

Schmidt Karoly gy6gyszer66z 

gydgyszertAra, KirAly-ut 26. 25 
; Lakasa, Horthy Mikl6s-ut 9 t 2-15 

Schmidt Lajos, Kossuth Lajos- 
n. 47. 15 

Schmidt Mlklds dr. figyv6d, 
Kossuth Lajos-u. 69. 99 

Schmidt tdglagyar, EszSki- 

■ orszagut 2. 2-42 

Schneider-tele tegla-, cse- 
rep. es meszegetdtelep, 
,P6cs1-orszdgfit 1-25 

Schifn Mdr gabonakeresk., VbrBs- 
marty-n. e. 2-24 

Schwarz Bela dr. figyv6d, Kos- 
eotb Lajos-n. 91. 37 

Schwelsgnth Pal gy6gyszer6sz. 
«Angyal» gyogyszertAr, Saent- 
hArorasAgu. 1. , 74 

Sebok Janos radio, ker6kpar 
6s villamossAgi szakiizlet, Kiraly- 
n. 42. 73 

Simon Gyula ntdda fiiszer- 6s 

vegyeskeresk., Kossuth Lajos-n. 73. 

24 

Simon Vendel dr. varosi gimn. 
tanar,. Kossuth Lajos-n. 56. 2-59 

Somogyl Mlksa autoszakfizlet, 
KirAly-nt 11. I-78 

Sfranczlnger Sandor cukor-, 
Ifiszer- 6s gyarmatarunagykeresk., 
Kossuth Lajos-u. 61. 1-72 

Szabd Karoly dr. iigyv6d, Kos- 
suth Lajos-u. 101. 95 

Szasz Sandor es tsa szAllitjlsi 
vAN., Baro EfltvoVn. 19. 1-1 7 

Szendrti Odtfn m. kir. r. detektiv, 
Pelsodunasor 18. 2-54 

Szent Antal szikvizgydr. 6s lor- 
rAsvizuzem, R6zsa-n. 7. *JQ 

Szenttrmay Tlbor dr. gimn. 
nevel8int6zeti ig. helyettes, Kossuth 
Lajos-u. 17. . 2-65 

Szleberth Ferenc borkeresk., 
Horthy Mlklos-nt 25. 1-6] 

Szlvdr Lajos dr. flgyv6d, Horihy 
Mifclos-ut 46. 64 

Szlavy Korneldr. kir. fcflzjegyzfl, 
KosHuth Lajos-n. 71: j 1-09 

Bzolfije (iizembeii : ■ Vji5-Xl/l£-ig) 
Mohacs-szolohegy 8*04 

Szonyl A lajos vit6z, polgArmester 
lakAsa, Saent Imre-n. 8. 21 

Szttcsy Ferenc dr. orvos. Horthy 
Mikl66-ttt 7. 33 

Tell g&i,w2asagl lskola, m. 
kir., Szent Istvdn-u. 12. 1-23 

Thttrmer Peter m6szaros 6 s h eli- 
tes, J6kai M6r-u. 1. 2-62 

Tlhanyl Janos papal kamarAs, 
belvArosi plebanos 61 

Tonhelser Antal ntoda heager- 
malma, Kossnth Lajos^b. 2. 16 T6th Dezstf teglagyari ig. lakasa, 

VBrSsmarty-n. 4. 2-18 

Tdth Gynla vegyeskeresk., Bzent 

JAnos-n. 19. 2-04 

Tdth Jozsef epitesi vallalfeoz6, 

RaktSed-u. 20. 2-55 

Trebltscher A.es Ital ecetgyir, 

Szechenyi-tsr 14. 45 

TUzoltdlaktanya, VOrSsmarty- 
n. 2. 13 

TUzoltdparancsnok, Kiraly- 
ut 19. 1-87 

Unyl Bernardln kulvdroei piebi- 
nos, Kossuth Lajos-u.ee. 85 

fjtmesterseg, kir., KaaineKy- 

U. 26. 1-70 

Vajda Sandor gabonakeresK. is 

bizomanyos, Yiroshiz-u. 9. 1-26 
Varga Ferenc gepgyar, garage, 

aat6buszjarat, Horthy MikJ6s-ut 28 

1-03 

Varga Mlhaly dr. 5gyvdd, 

Kossuth Lajos-u. 89. 2-29 

Vas Jentt dr. varoei orvos, Horthy 

Mikl6s-ut 16. 1-29 

Vezan Szllard ,aut6£uvarozd, 

Szabadsag-ter 6 1-86 

Vlda Bela lakasa, Kira!y-dt 13. 86 

Vlda Bela es Dezsd gabonake 
resk., Varoshazu. 7. 19 

Vlda Dezso, B4ro Eiitvbs-n. 12. 75 

Vlda es Schvrarcz fakeresk., 
t Kossuth Lajos-u. 111. 35 

Vlda Lajos dr. orvos, Horthy 

Mikl6s-irt 11. j 

Vlda Laszld gyogyszer^sz, Szerb- 

~ " ■ 1-22 

Vogl Bela tejgazdasagivall., Kis- 

faludy-u. 2. 2-16 

Vttros Janos „Concordia" teinet- 

kezesi vdllalkozi, Szent Istvan-u. 4. 

1-65 

Wagner Marton mohaesi g6z- 

liir6szuzeme, Folszabadulaa utja 

2-35 
Welller Zoltan raskeresk., 
'Kirily-ut 8. 43 

WeithoKer Gyiirgy fuvarozasi 

vallaIkoz6, KossutJi Lajos-u. 1. 40 

Witt Jozsef utdda vaskeresk., 

Kiraly-Qt 20. 60 

WolV Zsigmondne tfzv. ma- 

gAnz6, Kirlty-ut 24. 71 

Zeitvogel Ferenc vaeSntCde es 
g6pgyar, Kossutu Lajos-u. 63. 1-05 MOHOJtA 

Hivatalos 6rdk: H6tko'znap : 
. 8-12-ig, 
14^18-ig. 92 Vasirnap 6a 

unnepnap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elWizetflk resz^re : 20— 21-Jg. 

Allamvasntakr m. kir., 

allomasfonokseg 4 

Ktfzsegl eltfljartisag 

L6"wy Adolf dr. kOrorvos, a posta 
bet. bizt. int. oryosa 3 

Rom. kath. plebanla hlvatal, 

Marosi J<5zsef pl6banos 5 

Vay Gabor grdl 2 

MOLNABI 

Hivatalos drdk: 

"Vasarnap <5s 

UDnepnap: 

8-11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elfifizetOk regzire : 20— 21-ig. 

Csetenyl Gyttrgy 6pulotauyag- ' 

keresk. es teglagyiros 1 

KUzsegl eI61j&r6sag 2 MOLNASZECS0D 

(lasd KCnuend) 

MOIiVANY 

Oasd Szigetvar) 

MOLVANYHID- 
PUSZTA 

(lisd Bzigetvar); 

MONOK 

Hivatalos 6rdk: 8-12-ig, 

14-18-ig. " HetkSznap 
8-12-ig. 
14— 18-ig. MOHOL 

Hivatalos drdk: 

Hetkb-znap: Vasaraap es 

unnepnap: 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk resz^re: 20— 21-ig. 
Alluml polgarl lskola lgaz< 

gat6saga i 8 

B&IInt Llpot dr. kb'zs6gi orvos 5 
Csendffrseg, m. kir. 9 

Erdelyl Imre all. el. n6pisk. 

^ 15 

GSdtfUel Laszlo kOnyv, papir- 

es fivegkeresked6se 19 

Kiss Sandor dr. orvos 6 

K^fzpontl mozgdszlnbaz, tut. 

tfzv. Varga Lajos d6 25 

Kozsegl eI01jar6sag 1 

Lakatos Lajosne Ozv. <tPutura» 

bizomdnyos 3 

Magyar tttzharcos szSvetseg 

moholi osoportja 17 

Meszaros J6zsel gabonakeres- 

kedd ■ 4 

Mlklos RezsG kb'zs. allatorvos 1 1 
S&ghy Pal aIIomasel61jar6 14 
Schmidt es Csasz^ir adai 6s 

moholi malmok k.f.t. Q 

Szabady 1st van dr. iigyved 12 
Szamek P6ter hengermalma 21 
Szathmary Mtklds kfizs. ffi- 

je^yzo 16 

T6th Nandor divataruhaza Vasarnap es 
Qnuepoap : 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak dloflzetok rdsz^re: 20— 21-ig. 
Kbzsegl el61Jdr6sag 1 

Gr6l Szechenyl— Andrassy 
hltblzomany uradalmi I6int£z&- 
s6ge, LOrinoke-tanya 5 

Gr6I Szechenyl-kastely 4 
Gr6I Szechenyl-nradalom 

tgazgatfisaga 2 

ZiJldt Andras «Putura» bizo- 
manyos es termenykereskedo 3 Fe.lszner Lajos ViM.vnossagi -4s 
lemipari valialata - : 97 

Pony ad Dezsd dr. ret. Itilkfiaz 
38 
F6szoIgablr61 htvatal ,3 
Gal Ferenc vasuti vend6gW 94 
Galambos Ferenc fiiszer- £s 

csemegekeresked^s ■ 67 

Gettler LaszI6 fakeresk. 35 
Guszmann Sandor dr. rtgyv&f 

Gyebnar Daniel .fi^sjer- 6s cse- 
megekeresk. 72 

Gynrk6 Mlhaly bildogos- cs 

vizyezet6k szeret6mester . 80 

Hermann I zidor keresk. 22 
Hladlk Lajos Monor Keruleti 

Takarekpenztar igazgatfija 70 

Homokl Nagy Laszld dr. kir. 

kezjegyztf 1-09 

Bnppert G&bor fatelep 16 

Hnppert Laszl6 dr. ugy v6d 15 
Jarasblr6sag, kir. 9 

Kalmar Mlhaly in. kir. kormany- 

tanacsos, gabona-, liszt- 6s gyar- 

matarunagykeresk. 6s Kalmar 

Gaspar dr.. 20 

Kaposi Marton m. kir. posta- 

mester IQO 

Kaszlno {Monori Egyesult Casino 

6s Kor) 54 

Katai S. 1st van Szentharomsag 

gyogyszertAra 55 *%m 

Katbnal epiUetek es hat6- X 

sagok : 3" 

Honv6d kiagSsaftO kirendelts6g, m. 

kir., monori 91 

Jarasi- katonai parancsnoksa'g, m. 

kir. 10 

Kegl Jozsef dr. ugyv6d 64 
Kele Istvan Hj. fasz6n- 6s tuzelfl 

anyagnagykeresk. 61, 62 

Kenez Laszld 14 

Klein Jeno dr. Qgyved 1 

Korencsy Mlhaly teherauto- 

fuvaroz6 92 

Kovacs Ferenc kefegyiros 23 

Kovacslmre dr. jArasi tisztiorvoB 

74 

Ktf zpontlallamleleml lskola 

Igazgatdsaga 56 

Kozsegl elolja rdsdg, Monor :i \ 
KOzsdgl eldljards&g, Vasad { 
Lelcht Erntf dr. kfirallatorvos 99 
Lengyel Jdzsef mav. nyugdijas MONOR 

Hivatalos drdk 

7— 21-ig. 

Addhlvatal, m. kir. 40 

Akos Sandor dr. es £kos 

Pdter dr. figyv6dek 18 

AlJamvasutak, m. kir., alio- 

mAsf0n6k66g 33 

Baltlgh Arpad dr. figyv6d 
Barkoczy Imre onkrAsz 79 
Beck Antal 'termenynagykeresk. 2 
Bekelfy Jenfi keresk. 96 

Blelczlffer keresk. 73 

Bokor Bertalan banktisztv. 52 
Bothos Janos fiiszer- 6s fest6k- 

keresk. 1-10 

Bvrjan B6Ia dr. kSzs6gi orvos 
27 
Csendorttrsparancsnoks&g, 

m. kir. B, 8 

Csoltkd Endrdne »zv. fa- 6s 

sz6nkeresked6se 1-04 

Oabasl Odon or. jirAsorvos 31 
Detre Lajos ev. Ielk6sz 98 

Dobos Janos fUszer- 6s vegyes- 
keresk. 43 
Egrl f dkaptalan monori 

erddparcellazasl Irodaja 
34 D a 

O: 

x 

3" 
O: 

N 

M 

n 

X 
Z 

o Varga Lajos r6m. kath. pl6baD0s Enyedl Istvdn dr. orvos, a posta 
10 I be teg. biat. int. orvosa 93 Lengyel Zolt&n r<Jf6s- es divat- 

Aruuzlet 24 

Lukdcsovlch Sandornd »zv. 

ny. in. kir. postamester QQ 

Maar F. Nandor malomtnlaj- 

donos . 30 

Magyar magtenydsztesl r.-t. 
13 
Major Gyala fuszer- es csemege- 
' keresk. 68 

Mento-allOmds 41 

Mesterhdzy Sandor b6rl«, 

fiildvAri-major 37 

Mlklds Imre dr. ngy.v6d 77 
Mlklds Laszld dr. orvos 47 
Mohor kerUIetl hltelbank 

r.-t. 4 

(Honor kerUIetl takarek- 
penztar 5 
Monori hltelszifvetkezet* ' 

mint az OKH iagja 21 

EVagy Imre liiszer- 6s csemege- 

keresk. 65 , 

Nagy Istvan bddogosmester, vas- 

keresk. 44 

Ndmeth Gabor mm-, likOx- 6« 

ogy6b szoszesitalok gydrt^sa 75 

Neszmdlyl Laszld dr. m. kir; 

jArAsi Allatorvos 60 

ttnalld Gazdasagl Ndpiskola 

58 

Pdnztigyorl szakasz, m. kir. 

1-08 

PeterSly Gnsztav dr. ikAithi es 

atthyai, Jogorvos, O.T.I., mav. fog- 

szakorvos 9Q 

Polacsek I. ds Ha 6pulct-, bog- 

nAr-, tuzifa- 6s cernentarutelep. 

Szolnok 6s Bzemere-telep .17 

LakAsa 46 

Vasuti rakodd ' 25 

Popper Ernii keuyvkeresked6se, 

k6ny vnyoinda 6s nyomtatvAnyraktAr 

42 ■ 301 JUonor HtelSit o 1eu61szeKr6nvbe dobjci levelfit, Postahlvatal. m. Ur, Tavirat- 

kSzvetites, 1-28 

Rabar PAI dr. kir. kBzjegyzft 6 
Reiner SAndor dr. operateur, 

sebSsa-mfttfiorvos. szttltaz, ndgyo<. 

?;y&sa 49 

ngelsz JAzsef hentea 6a ro6- 

szaros 95 

Rostnger Imre dr. figyv6d 48 
Sandula Imre dr. apatpI6ba»os, 

f6esperes §4 

Seblff IstvAn hentes, m6saaTos, 

bor- 6s gyumfilCBBzegzffiade 1-06 
Schmttterer K&roly m6azaros, 

marbakeresk. 45 

Schulman BAdog dr. gydgy- 

ezer6sz 28 

Scbwarcz SAndor ffiazer- is 

esemegekeresk.. 63 

. Sods Lajos ttizifa 6s sz6n kis- 6a 

nagykeresk. . - 1-02 

Solti Fereiic berates 6a m6szaros 
82 
Soltt LAszlA hepies 6s mtozaroa 
7 
Solti szfkvizgyar 1-03 

SrankA IstvAn vend6gl6a 6s her- 

aut6fuvarozo . 81 

Sattb* KAlmAnnA «Aranykereszt» 

drogtoia 51 

SzabA Ferenc IIJ. textil-,k»tb'tt- 

szoviitt 6s rbMdaru nagykeresk. 
1-07 
SzabA IstvAn vend6gl«B 78 

SzAlessy Odttn dr. kir. bir. 

v6grehajt6 89 

Szem/6 Karolyn^ tfzv. kam- 

Jonkai, rcidbirtokos, Vasad 26 
SzentJAby SzabA ZoltAn ref 

lelk6sz 85 

SzAnyl Ferene Alesztf-, enkorka-, 

d61igyumo"lca-. aajt-.vajnagykeresfc, 

87 

Szenyl Ferene nrakA, cement- 

am 6s Spit6si rail. 
ThnrAczy MlklAs keresk. 32 
T6th JAzsef, g6p-, aut6-, kerfkpax- 

Javitomfibely 57 

TAithpAter IstvAn vegyeskerea- 

kedes, sflr-, azensav- 6s kristalyvte- 

lerakata 76 

TOrttk Karoly dr. «gyv6d 83 
UjvArl FlArlAn szera61yg6pkocsl. 

fuvarozo" 12 

VadAsz KAImAn ttglagyaro! 

1-05 
VAgh JAzsef vonatfelvigyazd 66 
Vereb MlhAIy Vigado" vend6g- 

lCja 19 

Zilaby IstvAn dr. trir. Jarasbir6 

69 

Zflahy JAnos m. klr ailamp6nz- 

tiri tiszt 53 

MONORFALVA 

Hivatalos 6rdk: 

7~21-ig. 

Allamvasutak Szeretfalva- 
DAda vasut 6pfttovezetfls6g, 

m. kir. 3, 6» 7 

Ellatasi csoport 61elerotara 9 

CsendbrkttldnltmAny par< 
sAg, m. klr. 2 

Csengery As Pall ay As Tlt6z 
Zllahl-Balogh Gyula vasut- 
6pittoi vallalata 4 

KozsAgI elolJdrAsAg 1 

O.T.I.betegnyugvA AlIomAs 
8 

Rusz As Kenderessy okl. m6r- 
nifkttk vasu^pft6si vallalata 5 M0N0SB&L 

(laad BelapAtfalva) 

M0N0S0K0R 

(lasd Magyarmecske) 

MONOSPETRI 

Hivatalos drdk; 

H6tk8znap: ^rSjuaV? 

8— 13-ig, 8— lMg, 

:i4— 18-ig. , 14— 15-ig. 

Caak elWiaetfik r6aaera: so— 2i*ig. 

Kttesegl eloljarAsAg ] MONOSTORAPATI 

Hivatalos 6rdk: 
R*tvK*n.t.7 VaaArnap 6a 

8-^t2-ig, 8-n-ig, 

14-18-ig. 14— 15-fg* 

Csak eloflsetok r6sz6re: 80— 21-ig. 

Ktfriegyzdseg 1 

TakAcs JAzset IIJ. gynlakeszi bor- 6s gyfimWosszeazfCzde tttlaj- 
donosanak lakasa 2 MONOSTORPALYI 

Hivatalos 6rdk: 

B 6tkazaap: . V figS# ' ; 

8— 12^(g, 8— ll-ig t 

I4~18-fg. 14-15-ig. 

Csak elMieetftk r6sa6re: sOr-21-te, 

Fobn Ferene zSlds6g-6stera6by- 

kereskedfi 3 

Gorove LAszlA dr. (fizembeti : 

vn/t-xii/3i-ig> 2 

M Hangya'* szttvetkezet 6a 

seller 6rt6kesit6s 6 

KtizsAghAza 1 

AIonostorpAIyll HltelsztfTet- 

kezet, mint az OHK tagja 5 

izAsz Imre dr. ref . Ielk6szesperea 

4 

MONOSTORSZEG 

Hivaiaios drttk: 

MM.,, 7SSW'- 

8-12-lg, 8-ll-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eia«zetfik r6sz6re: SO— 21-ig. 
Albreeht klr. herceg Tit6z, 

fflhercegi balaszbarka 3 

Csendtirttrs, m. klr. ,4 

Ktfzs6gl elfilJArdsAg 1 

Tnrkftly MArton fakereskedft 6 MONYHA 

(lasd Ricse) 

M6R 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

4brahAm JAnos ret lelk6sz, 

Perezel M6r-u. 8. 1-04 

AdAhlvataly m. klr., Bzent 1st- 

van-t6r e. '30 

AliantTasnfak, in. ktr. v 

Anoma8f6n5ka6g 17 

Aradl «IAnos uri azabo, DeAk F.» 

B 40. 78 

Arany IstvAn sfitdmeater,Kossutb 

Laios-u. 6. , 84 

Arnsteln Odtfn textilarokeresk., 

Wekerle e.-n. I. 90 

Aaspitz Marcel, Tdrtspuazta 21 
Balogh Ferene meszanw to ben- 
tee, Weberle S.-u. 18. 50 
BAHnt Andor f«ldb6rlfi, B8v6ny- 

km-puszta 55^ 

Barna IstvAn dr. m. kir. szolga- 

bir6, tfizrendeszeti feLttgy. 1-07 
Berger LAszlA eahona- 6a ter- 

m6nykeresk., Lovardarn. 1. 28 
Blzey JAnos r. k. jg. taniti, a 

m6ri Jirae kSrz. iskola lelugyelfije, 

Bzetit Imre-Ur 4. 1-O0 

Bttez JAzsef m6szaros 6a hentea, 

Wekerle S.-a. 63- . 69 

Brnst Imre borbizom.,SzeiitImre- 

t6r 1. 72 

Bus Fekete LAszlA irA, fdld- 

birtokos, Felsfidoboepusata 55/1 
Csendfirseg, m. klr.. Hortby 

MiWAB-nt 13. 13 

Dentsch J Azsel terni6ny- 6b allat- 

keresk., GyOri-fit 16. H 

Dentsch ZoltAn termeny- 6b allat- 

keresk., Wekerie Sandor-w. 1. 8 
DtfmVtttr GAza ny. fAszolgablrA, 

Kossuth bajos-u. 10. 66 

Dtfmtfttfr PA1 szolfi, pince to ber- 

gazdaEaga, KGrmendiptiszta 14 
Ducbon Altred gyogy^zer6Bz t 

Kapucinas-t6r 5. 38 

FarAdy JAzsef dlvat- 6a rbVldaru- 

keresk., Szent Istvan-t6r 7. 71 FdszolgablrAl hlvatal, Szent 

Iairfe-t6r 6, 1 

GaAl JAassel a Piitura kurzeti al- 

biaom., 87 

Geiiter JAzsel aBztalosmester, 

peak If. -u. 26. 64 

Glppert Erntf IIJ. b6rant6- 6s 

ant5bn8zvaf)alata 6s g6pjavlt6 mi- 

helye, KosB^th Lajos-u. 7. 62 

Glppert Gyttrgy vas-, oemenf- 6b 

szfenkeresk., Wekeile 8.-u. 5. 41 
Glatz GusziAv ffisaer- 6s fest^k- 

keresk., Szent Istvan-t6r 10. 42 
Gtfmbtts ZoltAn gy6gyszer6sz, 

Saent Jmre-t6rl. J 

Laktoa^ Hortby MlkUa-n.- 22. 65 
Groismann M. borbfzom., c^gtul. 

Gabor El*m6r> Wekerle Sandor- 

n. 3. 32 

GrttnleldPAltbJdbirtokos. Nagy- 

Vtsleg 16 

Gyenes OszkAr dr. figyv6dl iro- 

dija, Kossnth Lajos-n. 22. 29 

Gtfttnar Ilona ail.polg.lsk. tanar, 

Koasatb Lajos-ii. 3* 28 

Hangy a konzam sztfvetkezet 

morTfiikja, Wekerle 8.-o. 1. 1-01 
Berczog Karoly gozlflrtsztelep- 

tnlajdonos 6s teinetkez6si vaIlalkoz6, 

Kossuth Lajos-ti, 5. 26 

Hor Anyl IstvAn dr. m. kir. jaras 

birAsagi elntifc lrkasa, V6rteasy 

e.-u. e. 60 

BorvAth JAnosdr. kfi*s6gi orvos, 
Kapueinns-t6r 2. : IQ 

HorvAth Lajos sOr- bor- 6a srtn- 

savnagykeresk., Hoasznhegy-n. 12. 

1-10 

Hraska Antalne ny. igazgato- 
tani<6 Bavegye, Ottokfir-u. 11. 77 

JArAsblrAsAg, klr., Szentlstv4n- 
t6r 1. 15 

Kapuclnus-zArda, Kapucinns- V 
t^r i. ■ 5 

Katonal Apuletek es hat6< 
sAgok i 

M6ri honv6d kieg(S 9a j(;5 parancs- 
nokaag kirendelts6g, Szent IstvaW- 
t6r 6. 1-00 

M<5ri jarasi lej-enteparancsnoksag^ 
m. kir., Erzs6bet-t6r 1. 96 

Eelemen MArton dr. ny. m. kir. 
foAllatorvos, Szent Imre-t6r 5. 25 

KovAcs Nagy Ferenc ffildbir- 
tokos, Major-n. 3. 24 

Kttzsegi ei«i|ArAsAg, M6r, 
Bzent Istvan-t6r 2. % 

Addfigyi osztaiya, Ssent Istvin- 
ter2, 53 

Kratochwlll Gyula Mateosz-fa- 
varozo, Gy6ri-6t 7. 91 

Llnder SAndor dr. orvoe, 
Wekerle Sandor-n. 2a. 40 

LOwy Antalne ttzv.bo'rfigynfik to 
Lftwy JAzsef hirlapbizom. 6s 
kflnyvkeresk,, Wekerle B.-«. 23. 51 

Lbwy JAzsef dr., a posta bet. 

Mat int. orvosa 6s O.T.B.A-orvos, 

Tskola-tt. 6. 20 

MagyarorszAgl NAmetek 

SzdvetsAge verteshegyvjd^ki 

kbrzetvezet0s6gs, Deak F.-a. 44 
'73 
Mayer Endre 6pfiletfa-, Bternit- 

pala- to 6pif6si anyagkeresk., 

Vertesy Sandor-n. 11. 4 

Lakasa: VArtesy Sftndor-u. e. 70 
Mayer JAzsel gabonakeresk., 

Wekerle Sandor-n. 45. 33 

MAr nagykttzsAg elektromos 

mflve, Erza6bet-t6r 18. 31 

MArl Hltetsztfvetkezet, mint 

azOKHtagja, 8zentlstvan-t6r6. 34 
MArl JArAsl Ipartesttllet, 

Lovarda-u. S. . 79 

MArl JArAsl kdzponf] «zesz> 

ItfzA sztfvetkezet, Horthy 

Mikl6s-n. 7. 12 

MArvldAkl takarAkpAnztAr, 

Szent Istvan-tto 1 8. 7 

Mar Anyl IgnAenAregyeskeresk., 

ay6ri-at 6. 63 

Pataky Rezs« kir. jarasbir6 ma- 

ganlaktoa, V6rtesy S.-n, 8. 47 
Pekk MlklAs dr. orvos, Kossuth 

Lajos-u. 1. 85 

Pentz IstvAn dr. m. kir. tiszti- 

orvos, Horthy Miki6s-u. .»■. 54 
Pinter Emll mflszer6sz- T radi6-, 

villamossagl 6s mecbatiikfii valia- 

lata, Szent Inire-ti? 1. 61 Plrkner Rrntf , Sz^cbenyi-n. 15. 

98 

Plseh JAnosnA tfzv. Wglagy&ros, 

Wekerle 8*ador-n. 49. 92 

POdlAezky Bela m6szaroa 6a 

hentes, Ssent Istvan-t6r 7. 82 
Postahlvatal, m. klr., t&vfrat- 

kitevetit6s 1-18 

RAez GAza (lasd » bakonya4rb4nyi 

elfifizeMk kfiat) 
Radnal AnasztAz P. h. plebanos, 

Kanucinus-t6r 1. 67 

Retch Mlksa szfilfibirtokos, bor- 

bizom.. hegyk0zs6gi etnSk, Kossutb 

Lajos-u. 60. 44 

Ruff Gyttrgy dr. k8zs6gl orvos, 

Wekerle Sandor-u. 9. 99 

Schiller RAIa divat-6s rflvidam- 

keresk,, Deak F.-n. a. 60 

Schleicher Imre dr. figyv6di 

irodaia, Kapneinns46r 6. 6 

Schmidt IgnAe ftlszerkeresk., 

Saent IstvAn-t6r 7. 19 

Schmidt IgnAcnA nyng. adobiv. 

tisztv., V6rtesy Bandor-n. 28. 74 
SehvAd Henrlk dr. fogorvos. 

liendeh 9— 12-ig 6s 16— 18-ig 39 
StAger IstvAn vend6glfla (Barna 

«zarvas sz4lI6) Wekerle S.-n. 1. 49 
Stelner FUltfp borbizora., Lo~ 
' .varda-n. 4. 45 

Stelner MArton As Ila borter- 

raelok szeszffizd6je, tikfir- 6s rnm- 

gyar. c6gtulaidonos Steiner LAszW, 

Kapucinns-ter 6. 48 

Stelner PA1 borbiBom.es fttszer- 

keresb., Wekerle B.-n. 2. 69 

Stnmpf Ferene vegyeekeresk., 

Wekerle S.-u. 46. 67 

Stnmpf lgnAc cementirngyara, 

V6rtesy 8andor-u. 23. 22 

SzabA AndornA dzv. henger- 

malma, Gy6ri-fit 1. . 58 

Szakatslts Gynl AnA bzv. kdnyr- 

nyomdafizeme, k«nyv-6s papirkeres- 

ked6se, Szent hnre-te> 2. 75 

Sz^csen MlklAs grAf temerini, 

fiJldbirtokos, Szent Istvan-t6r5. 35 

Gaadasaga, Sz^ehenyi-u. 3. 56 

Erdfihivatala, Bztohenyi-u. 44. 88 
SzegheA Gyula dr. kir. k6z- 

jegyzo, Kossuth Lajos-u. 16. 27 

Szlng IgnAc dr. Szeuhenyi-n. S. 

058 

Szdke Dezsd dr. jarasi m. kir. 

allatorvos 1K)5 

Szudey. GAza all. polg. isfc. 

(elugy.-igazgato, Saent Istvan-t6r9. 

93 

Tanka PA1 nrad. f6erdtoz T jogos 

fSIdmferfl, birtokrendezfi, Bztohenyi- 

n. 44. O88 

Trabttenberg FrlgyesnA 

bArA ozv. Vertesy S.-u. 2. 3 

Uradalma: Arki-pnszta 18 

Trlschberger KAlmAn mdsze- 

resz. '-radio- 6s viUanysaereld, 

Wekerle Sandor-n. 3. 80 

Tsohohey JAzsef fSldbirtokos, 

46zaef-piisKtai gazdasaga (nyari al- 

lornas) 55/3 

Kossutb Lajos-a. 26. 1^)9 

Tnrl&k SAndor maloratolajdonos, 

V6rtesy 8.-u. 29. 68 

TUkdr Gyula allatorvos, Kossuth 

Lajos-u. 1. 1-02 

TttzoltAorsgg, Kapueinns-t6r 3. 
97 
VArtes SAndor m. kir. allam- 

p^nzt. ig. hivatalfonOk lakasa, 

Szent Iscvan-t6r 6. 1-08 

Wenezel ElemAr dr. seged- 

jegyzfi, Harsla-u. 4. 95 

Wenezel JAzsef dr. ftazolga- 

biro maganlakasa, Erzs6ben6r. 3. 
43 
Wllmek MArton m6szaros to 

entes, Lovarda-U. 1. 46 

Wolff Antal tuzifa-, tatai sz6n- t 

cement- 6s messskere3k., Wekerle 

8dndor-u. 34. 1-03 

Wurdlts J AzselnA Ozv. sfttAd^Ja 

6s Wurdlts JAzsef lakatosmes- 

ter, Wekerle Sandor-u. 2. 76 

Ziehy JAnos IstvAn tfrAf dra- 

datma, Timir-puszta 9 

Zlnezhelm Jakab m6szaros 6a 

hentes, Deik Fereno-u, 2. 83 

ZsacskA As TArsa m6ri k6sz6n- 

banyavallalat nxetnvezet6s6ge, 

Arki-tt 4. 37 

Arki-tar6 81 

Banyasz^nosxtAlj'oao 6s mkodoftllo- 

mis 52 302 nteBtt i» van e ozon dm to elesendfi MORAGY 

ffivatalos 6rdk: 

«*»' 'KSW 

8-12-ig. 8— IHg-,- 

14-18-lg r 14-15-ig. 

Csafc elofizetoft reszere : 20— 2i-lg. 

Barta Rezstt dr. kfirorvoe 6a 

poatabet. bizt. int oryosa J 

Els* mArAgyl hengermalom 

4 

FalkAsZlnnerceggranilkobanya 
vail. 't 

Hera GAbor kCrailatorvos 6 

KozsAgieiai1ArAs&g,M6rAgy 1 
Hloragyl TejszUvetkezet, 

sajtflisera 5 

Slk Endre ref. Ielk6sa 7 M6RAHALOM 

(lasd KirAlybalom 6a 8zeged-Als6- 
kozpoot) M6RICHIDA 

OAsd T6t) 

M6RIC-MAJOR 

(Idsd Felsoalap) 

M0SD6S 

Hivatatos 6rdk: Vasaraap es 

unnepnap; 

8-11-ig, 

14— lfi-ig. 

Csak elpfizetok r6si6re: 20— 21-ig. 

Csendortf rs, m. klr. * H6tkoznap : 
8-12-ig, 
14-18-lg. MOSOBANYA 

Nyilvdnos tdvbeszelo alio- 

mds a kozsegi eloljdrosdgndl 

{Elofizetokst lasd tigerhat) 

MOSONMAGYARGVAR 

l&jjel-nappali szolgdlat. 

Postahitiatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. postahivatnlban 
Vdroskapu~t4r 1. sz. 

7-si-ig. 

2. sz. postahivatalban 
Szent Istvdn-u. 4& 

-BttWmep: VaiArnap 6s 

r nnnepnap: 

8-21-lg. 8— 11-Ig, 

14— 16-ig. 

AdAhlvatat, m. klr., Bastva- 
u. io. J87 

Albrecht kirAlyl hereeg 
OfensAge, Grfif Saechenyi 1st- 
van-u, 8. 1-07 

Allamvasutak, m. klr. i 

AllomasfOnok, Mosonmagyardvar 
patyatidvar 47 

ArufeladAsi r>6nzt&i, Mosonniagyar. 
<WAr pSlyanlvar 1-42 

Arukia^asi p6nztir, Mosonmagyar- 
6vAr palyaudvar 1*43 

Amon ZoltanDrogeria-fotdlabora- 
t6rium, Horthy Mlkl6s-n. 20. 1-06 
Fiokiizlete - Pftifamerie - fot6sz*k- 
tialet, Szent Iatvan kir.-n. fi». 1-B8 

Anton! A. t'iiszer- 6£osemegekeTesk., 

Horthy MIk!<5s-n. 4. 1-16 

Balntner KAroly dr. srazd. afcad. 

tanap, AkatlSDUa-konviktus 1-49 
Bartba Lajog.a Banxit'Tpar r.-t 

ipazgatoja, lpartelepek 62. 1-15 
Bass Rafael divjuamkereak., 

Szent Istvan-n, 29. 28 

Bauxlt-lpAr.r.-t., lpartelepek 
,1-18 BenAczy MlklAs fMirautovAllalat, 

auto- 6s motorker6kpArk6pviselet, 

Gyari-n. 81. J-23 

Bezuk IstvAn b6rlo, Szent Istvan- 

puszta 48 

Btttera Mlklos dr. rite, cazd, 

akademiai tanAr, DeAk Ferenc-t6rl, 

. . - 91 

Bobest Aladar dr. figyv6d, Fri- 

gyes kir. herceg-n. 7. 1-33 

Breiner Jakab As ArpAd, 

Szent Istvan-n. 25. 55 

CsendorsAg, m. klr., Horthy 

Miklds-u.,80. 58 

Csereklyel Lajos bornagy- 

keresk., KapoIna-t6r 10. 1-67 
Cserny Ferene df. Ugyved 

Szent Imre herceg-u. 5. l-Ol 

CstszAr S&ndor visl'd. ny. jaraa- 

bu-oaagi eln6k f Kfegi vamhaz-t6r $'. 

1-28 

Cslzmadla KAroly ref. Ielk6sz, 
Hanyadi Janoa-a. 4. 1--83 

Csokay KAroly nentesaru- 6s 
szalamigyar, Bzent Istvau-n. 67. 34 
Fiokfizlete, gr6( 6z6chenyl I'stvan- 
u. 12. 99 

Czlke Lajos m. kir. alearedes, 
Ipartelepek S3/a. 1-82 

Oeutscb Testv^rek bornagy- 
kereskerio, likor-. rum- 6a- eeet- 
gyar, Ostermaysr-u. 3. 51 

Dohanynagy&ruda, m. kir., 

o6gtulaJdonos ZsdAnszky 'Kal- 
mAn dr. esBohus Laszl6 baro, gr6f 
0z6chBnyi Istvan~u. 1. 1-85 

Drobliits Erntt dr., Honv6d-u. 7. 
8 

Elehenwald Emanuel 6ptt6- 
ea tUzelfiarvvag- 6s fttszerkereske- 
d6se, Kiralyhidai-n. 4. 72 

Fekete Imre dr. saobosislai, or- 
vos, Horthy Miklos-u. 22. 41 

Pifellx L. Bela ffiszefkereakedo, 
Horthy Mikloe-n. 23. 1-55 

F&hercegl aradalom lpar- 
uzemel,Magyardvar- Udvari 
malotn, sfirfGzde, villanyilztim. Tav- 
iratcim: Asraripar, MagyarovAr. 
Horthy Mikl6s-n. 2. 3 

Ffiszolgablrot blvatal, gr6f 
Sz6ehenyi Istvan-u. 11, 85 

Frtnt Tlbor jarasl m. kir. gazda. 
sagi felttgyelfi.Ipartelepek 63/a.I.ein, 

1-90 

Frlschmann Oszkar radii-, ke 
r6kpar- es varr6g6plerakat, Szent 
l8tvan-u. 18. 39 

Gazdasagi Akademla, m. 
klr., Var 9. 2 

Gyakorlati Tanszike, Haromttllgy- 
n. 8. 1-20 

Kis^rleti tere, Ujhelyi Imre-a. 65 
1-78 
Kert6szeti tansz^ke, Akad6mia ker- 
tSszete 1-89 

Galtan Rezs«okl.g6p63em6m«k, 
Varosi viUamte!ep 1-54 

GondAr JAzsel Mareosz teher- 
fmt6fnvaroz6, Frlgyes kir. heroeg- 
** si. 19 

Grabner Emll m. kir. gastdasftgi 
ffitanacsoa, ny. ffiigazgato, Gyari- 
o. 1. 1-56 

Gr6i Belane dr.-n6 «zv., Grof 
8z6ohenyi Istvin-a. 85. 1-05 

Grofflts GAbor gszd. akad6rtifa 
igazgatojajPeakFerenot^rl. 1-46 

GrUneberg KAroly kefegyara: 
Ipartelepek 68 

Vezeto Lakftsa (Prfihle Henrik), Ipar- 
telepek 88. ' Jt-58 

Grfiner Gyttrgy dr. orvos, 
Apaoa-H. 8. 2-08 

Gurdon JAnos Mrautofavsrozo, 
Horthy MikI6s-n. 2S. 1-26 

Gnrdon Lalos villanyszerel6si 
vatlalat, radios^aka«let, Horthy 
MikI6s-n„ 9. 1-35 

Gatseel Rexstfne liset- 63 ter- 

in6nykeresked6, Horthy Miklos-u. 9 

92 

GUntber Lajos Tarnl mossgd, 
Grof Szeohenyi latvao-n. 28. 83 

GyogyszertAr a ^Magyar 
KoronAhoz*** tnl.: TentBoh 
Ottok&r, Kapolaa-ter 18. 81 

GyogyszertAr ,.Seglttf MArlA. 
hoz*', Gr6f 8z6ehenvi Istvaii- 
u. 89. ' 84 i Miyes, Gy&rl G6za toxtiltochnoldgus, 

Gabojjarakod6'part ft. 35 

Gyalassy Imre ny, ffibercegi 

joszagigazgatd, VArkiiz 1. 1-88 
flalasz Gytfrgy dr. szakorvos, 

KApolna-t6r Iff. 30 

„Hung>a" XogyasztAsI es er- 

tekeslta szlfvetkezet, Gr6t Bz6chenyi Istvdn-u. 

f&rkoz 1-44 

«„ _ _ ___ «Balaton vend6gl8*s 
Varkoz 2. 2-02 

Hermann KAroly b6radt6 fttva- 
rozo, Horthy MikI6a-u. 42; 1-84 

Heresy Istv&n in. kir. alezredes. 

Vasttt-ut 7/a. Q2 

Blrschfeld Mor n?. m. kir. poata- 

fofelilgyelO, Szent latvan-u. s>4. 

1-24 
Rolzhammer KAroly CilsKerke 

reskedo, Gr6( Sa^ehenyi istvin- 

o. 12. 13 

HorvAth DezsS m. kir. alezredes, 

Bastya-u, 18. f 

HorvAth Endre LaszlA dr. 

vArosi allatorvos, Szent Iatvan- 

a, 70. 7 8 

HorvAth JAzsef 6paietbidogos 6s 

vizvezet6ks2erelo, Honv6d-u. 8. 

1-47 
HorvAth ZoItAn dr.-kfirh&sl 

sziii63K-n6gy6gyusz toorvoa, 

Grof Szapary P6ter-u. 9. 2-01 
Jaeger MtklAs dr. orvos, Regi- 

varahaz-t6r 4. 1-39 

JArAsbtrosAg, klr., Varoskapu- 

I6t 4. l-5 3 

KAldy I^ajos kopo'rsd 6s temet- 

kezeai clkkek ttzletw, Templom-n. 5. 

1-68 

KarAesony Ferene ant6Javit6- 

iizeine, Szent Istvan-a. 85. 1*40 

Karollna KttzkdrbAz, R6gi 

V4mhia-t6r 5. , 45 

Katonal alaknlatok es ha- 
t6sAgok, m. klr.: 

AllomisparancsnokaaR , 

Grof azechenyi Istvan-«. 18. 1-61 

Level). fit! laktanya paranosnoksag 

GyalogsAgi laktanya 56 

„Tri" laktanya 42 

Magyarovari jaraai 6s Moaonma- 
gyardvar megyei-varosi levente 
parancsnoksag, Horthy Miklos-n. 1 
2-04 

Helen GAbor dtvatAruhAza, 
Horthy Miklds-n. 20. 9 

Fi6kja, Szent IstvAn-n. S«. 18 

Klsalfifldl XUldmezK sztfvet- 
seg etnUksege, r6t-, legeifi- 
javitas, (fimagtermesat6s J VAr 2.' 
20 

Kiss JAzsel dr. kdrhAzi foorv 
Menhaz-n. 3, 34 

Kissel Lajos, Grof Szanari P6ter- 
«■ «• 1-59 

Klein Bela dr. kertlieti -forabbi, 
Var-u. 4. 1-76 

Kozllk Norbert es Erno sz6na- 
6s szalmakereskeddk, Mosonvar- 
n. 20. 27 

Kozllk OttA f uvaros, 8oproni-n. 7R, 
1-52 

KUhne LorAnt dr. gyarlga'sgato, 
Kfihtie>t6r 8. 97 

„KUhne" mez&gazdasAgl 
SjepgyAr r.-t., Kfihne-t6r 8. 4 

LaskA Imre cipdkeresked6s, 
Horthy Mikl6s-u. S9. 1-86 

Utwln Bona es Frlda ffizo- 6s 
1 , eh6memoszalon, Horthy Miklos- 
«• «• 1-68 

Ldwln KAroly term6nyke reeked a, 
Bzent Istvan-n. 48. 75 

LnkAcs Imre vArosl allatorvos, 
Gr6f Szapary P6ter-n. 19. 93 

Magyar Elet PArtja moson- 

magyarovarl szervezete, Gr. 8z6- 
ehenyj Istvdn-n. 9. 1-77 

MagyarAvArepVldekeHltel- 
szttvetkezet, Grof 8z6chenyi 
Istvan-u. 13. 33 

Magyar6varl V. sz. AllamI 
eleml es Iparostanone- 
Iskola IgazgatAsAga, R6gi 
vamhdz-t6r 6. 1-79 

MagyarAvArl flthereegl ura> 
dalom IgazgatAsAga, Peik 
Ferenc-t6r R. 3 Mosonmagyarovdr nkagyarovarl MArkus lpar- 
mftvek r.-t., ss telep 80 

MagyarAvArl mtiselvem- 
gyar r.-t., Jpart'elepeV 15 

AlosonvArmegyel Allat- , 
tenyesztd Egyesttlet, var 3. 
l-OO 
Baintner Karoly dr. ftgyv. igaz- 
gat6, Gazdasagi Akad6mia. allat- 
tenyeszt6stani tansaek 1-87 

Matus IstvAn m6sz'Aros es bentea, 
Szent IstvAii-u. 85, . 52 

„HIEGA^Ma^yarffegyvldekl 
BortermelOk Ert€ke»ltd 
SzUvetkezete allanU ellen6rz6a 
aJatt BorhaKa, Gr. Bz6cheByi Istvan- 

«-43. i-31 

Mezogazdas&gl Gepklserletl 
Intezet, OrszAgos, m. klr.» 

Var- a. 40 

MlklAS Kde m-nselyemg-yari c6g- 

. vezeto, lpartelepek 3e. 1-64 

Moeca kA vAhAz, tula jdonos Koppv 
Pal, Szent IstvAn-u. 22. 44 

MolnAr Vtnee As Ha 6pute,t- 6s 

mtibutoraazuios, butorker. 6s te- 
metk.-vallalk., Horthy M.-u. 42. 90 

MosonmagyarovArl Taka- 
rAkpAnztar r.-t. KOzpontjar: 
Sat. lstvan kir .-fit 51. . 32 

Fidkja: Horthy MikI6s-nt 15. 68 

MosonmagyarAvAr megyei 
vAros polgannesteri Mvatala, 
Grof Sz6ehenyi IstvAn-u. 11. 76 
PoIgArmesteri hivatal kirendelt- 
s6ge (Moson), Szent Istvan-u. 42: 5 

,»MosonvArmegye'* nyom- 
d&ja As ktfnyvkereske- 
dAae, Frigyes kir. herfieg-n. 9. 50, 

IHosonvArosl f ,Hangya*< fo- 
gyasztAsl As ArtAkesltff sztf- 
vetkezet, B/sent Istvan-u. 88. 
1-11 

Neuberger Jozsef term^ny- 
kereskedo 6s „Hombar" albizomA- 
nyos, Sat. IstvAn kir.-«t 20. 2-09 

Neumann M6r gabona- 6s szena- 
keresk., Szent IstvAn-n. 28. 25 
Neuwlrth es Schneider 

ptiletfakerHskedok, Szent IstvAn- 
1, «. 1-51 

Nemeth Bela dr. fogorvos, 
Grof Szechenyi Istvan-n. 7. 2-10 

Nottny IstvAn ffthercegi tidvari 
feliigyelo, Gyari-iit 7. 1-57 

NttvenytermesztAsI As NO- 
venynemesitd KlsArleti 
Intezet m. klr.: 
Igazgatosag, fajtamino,sit6sir6s ni>- 
.v6nyiiemeBit6si osztalv, Lncsony- 
u. 16—17. " 77 

Nov6rtyterme8^t6si- 6s talajtani 
oszfealy 17 

Magtermelotelep, Pozsonyi-ut 

1-08 

NyugatmagyarorszAgI Fake- 
reskedelral r.-t„ Prigyes kir. 
heroeg-u. 29, 21 

Olszewszky IstvAn Tadeusz 
fogdszati muterme, Frigyes kir. 
hereeg-n. 9. * j-38 

OrszAgos magyar tejsztfvet- 
kezetl ktfzpont in. ex., Soproni- 
U. 78. 1_32 

OrszAgos TArsadalombizto- 
sltd IntAzet gyori kernleti p6n/,- 
tira moson-magyarovari Kirendelt- 
s6ge, Szent LAszl6-t6r a. 69 

OrszAgos VUlamosmttvek 
R.-t. Mosonmagyar6vari telep, 
lpartelepek 1-21 

15r6mug6phaz, lpartelepek 1-69 
Horvatkimlei transformali allomas 
1-70 

PalHy BelAnA gr6In« Uzv. 
szUt. tfrrtK BatthvAny 
Blanka magdnz'i, Frigyes kir. 
herceg-u. 20. ' ■* 46 

PAnzugyorl btztosl kerUIet- 
vezeto, Vaspti-fit J2. 1-09 

PlntAr Gyula 0. prepost, f/ies- 
peresh.,pl6bAnos,8zent Ijaszl6.t6r 1. 
1-48 

Plrovleb BAIadr. agyv6d, VAros- 
kapu-t6r 8. 71 

Polsterer Jozsel «Putnra» ke> 
viaelele, Szent Iatvan-u. 84. 1-17 0> 
w 

X 
Oh 
X 
3* 

M Z 
O ■ 

V PAs BezsA vasfcereske(J6s, 

Miklds-u, -31. 

Fiikttzlete, Sz< Horthy 
88 

it.Istvah-a. 20. 26 

303 M osonnuigyarovdr Tarcsiiztisntil nehasvjunk hi szamJeeveket. Postahivatal, m. klr., lUoson- 

magyardvar l„VdroskapD-t6r l . 

Felv6teli terera 1-93 

F6nfiks6g 2-00 

Ffin8k la*ds» I-99 

Tavirda 1-97 

;- Vonalfelvigyaz6 1-98 

Postabivatal. m. klr.,Moson- 

magyardvar 2., Baent Istvdn- 
..-n-*>- . 1-95 

RAdirt&Ilomfts 1-94 

Rfitz Frigyes Otf * gazdas&gi 

iskola igazgatfi, Mezftgazdasdgi n6p- 

iskok : 1-13 

Realglmnaztum, Varoshdz-n. 4. 

67 

Reich enberg Adolf bfir- eaoipO- 

kellGkek keresked6se, Bzent 

Istvdn-u. 63. 1-65 

Rendttrkapltanysag, m. kir., 

I. sa, Crsaoba, Bdstya-u. 10. 87 

n. sa. orszoba, KdpoIna-t6r 6. 12 
Rendttrkapitanys&g veze- 

tttje: 

Dr. Endrfldy J<5zsef rendSrkapitany 

lakasa, Gr6f Sa6chenyi I.-n. 21. 1. e. 

1-34 

R6na 16 telepes kttxseg telep- 

felugyelttje 65 

Sattler Janos dr. polgdnncster, 

Frigyes kir. hereeg-u. S3. 49 

Saner Fereno divatdrdkereskedfi 

c6gtnl. dr. Lowin Jakabn6, Baent 

Istvan-n. 09. 1-30 

Bchelber Pal ffiezernagykeresk., 

Baent Istvdn-u. 1$. 79 

Schneider Vtlmos szdllit6, 

Bzent Istvan»u. 41. 31 

SchttrgbOfer Albert „Kttz- 

pontT kavebaz", Gr6i Sz6- 

chenyi Istvdn-u. 10. 95 

Sehusiczky Pal viilanyszere]6si 

vaUalal, R6gi vamhdz-t6r 1. 94 
Stadler J. Htklds dr. figyv6d y 

Grof 8z6chenyi Istvan-n. 18. , 70 
Stadler Karoly dr. orvoB, Bzent 

Istvan-a. 24. 14 

Stadler Ott* fogtecnnikns, Bzent 

Istvan-u. 16. 54 

Stern Jakab gabooakereskedd, 

Kapolna-t6r 4. 29 

Stenrer Jdzsef pt6banos, Bzent 

Istvin-a. 65. 1-50 

Strebel-mttvek r.-t., Kfihne- 

Mr 8. 1-H 

Strecker Viktor _aat6javit6mft- 

bely es gardzs. E6gi vdmhaz-t6r 7. 

1-12 

Szalay Sandor dr. varosi figy6sa, 

figyved, vdroskapn-t6r 6. 1-06 
Szarka Jdzsei fftszerkereskedo, 

Baent Istvan-n. 57. 86 

Szekszard borvldekl borter< 

melok &Hamiellen3rz6s alattdllo 

pincesuflvetkezetSnetr termelOi bor- 

kim6r6se, Soproni-n. 69. 1-22 
Szlgeti Beta virdgkertSszet, fa- 

iskola, magkereskedes, Baent Istvan- 

a. 67, 60 

Fiokfizlete, Horthy Mikl6s-n. SI. 
1-28 
SzIkoraMlksaWherce^iiiradalmi 

felflgyeld, Honved-n. 10. 1 1 

Szllagyl Imre vit6zy i&bercegi 

]6szdgigazgat6, Pozsonyi-u. S. 59 
Sznlczer Karoly vdrosi malom, 
- Frigyes kir. herceg-u. 1. 1-81 
Tamas Arpad dr. beigyogy&sz- 

orvofl, Bzent Istvdn-u. SB. 1-71 
Tejgazdas&gl klserletl tnte- 

zet m. klr, Lucsony-u. 24. 22 

Teres Janosne. fflszerkeresks- 

dese, Horthy M. a. 40 2-03 

Theaer Ernttne ttzv. -6pft6s1 

vallalkozi, Lflpor-u. 3. 1-02 

Tlhanyl Jentt dr. orvos, Lazar- 
.; a. 8. 82 

Tlsztlorvos, Allatorvos, 

Gazdas&gl leltlgyeltt tn. 

klr. Gr. Sz6ehenyi Istvan u,- 11. 

1-27 

Toldt Odttn, a magyardvarl m*- 

selyemgyir ig. lakasa, Ipdr- * 

telepek 87. 1-62 

Tomka Ivan gyfigys»er6ez, Horthy 

MikI6s-a» si. 58 

Toth KaJman, Xorona Szal- 

loda 6s bdrauto, Baent Istvan- 

o. 77.. 1-25 

TBrtfk Janos oipfiszmester, oipo- 

keresked*. Bzent Istvan kiraty-nt 49. 
2-07 

304 Tttrtfk Janos dr. jarilsi t r s varosi 
m. kir. allatorvos, Vasnti-fit 3. 7 

Turan kOny v- es paplrkeres. 
kedes, c^etnt. Lnkovits Kalmin, 
Horthy Miklfis'a. 29. 1-60 

TUzolt6sa£, Kiralynidai-u. 8. 74 

Tttzoltdsaje, Bzent Istvan-n. 93. 57 

Vadaszt»lteny^{yataes es 

teinarugyarr.-t.,T{}ltenygyar- 

telep Q 

Varga Sandor dr. orvos* 

Kapolna-ter 2. 1-1 9 

VArosiszanvreTtfseg* m. kir., 

Gr6f Ba^ch'enyt Istvin-n. 1%, 1-80 
Vegyklserlett allomas, m. 

klr., Lncsony-u. 15/17. 16 

VUlanytelep, Vasuti-n. e. 23 
Villax Odtfn dr. m. kir. kJserletl 

foadjnnktus. akademiai el5ad6, 

Lncsony-a. 15/17. 73 

Vodnyanszky Fereno «Feh^rio 

szillds, Baent Istvan-n. 98. 88 
Weidllcb Iajos dr. kir. kHz- 

jegyao, Gr6( Sadchenyi Istvan-n. 7. 
1-37 
Welner MIksa nyersbflrkeres- 

ked6 es b6rkocsitulajdonos, Vasdr- 

t6r 9. 1-04 

Welsz Emil mfeszaros. Timar-n. 3. 

24 

Weisz Gynla dr. orvos, Horthy 

Mikl6s-u. 21. 43 

Welsz Lalos dr. figyved, Bzent 

Istvan-a. 33. 98 

Wenczl Gnsztav eloszt6 Mrke- 

reskedo 6$ eipfllelsfireszke'szitfi, 

Horthy MiklOs-n. 14. 1-41 

Wtflfel Laszld Uveg 6s porcellan- 

korosk. E4gi-vamhaz-ter 2. 2-05 
^ettl Gergely b^rantds, Vit^z- 

n. 82. 1-91 

ZSId .Idzsef ..TriesKf ' vend^glfije, 

Frigyes kir, herceg-n. 4. 10 

Zsebedlts Pal vendeerlds. aFekete 

Basio sza!16, Grdf 8a6chenyi Istvan- 

u. 9. 89 

ZslbAy Istvan dr. ktirhazigaz- 

gat<S foorvos, Ipartelepek 62/a 1 MOSONSZENTJANOS 

Hivatalos drdk: 

„. t , „ Vasiroap es 

HfitkdzDapi unnepnap: 

8-18-ig. 8— 11-ig, 

U— 15-ig. 

Csak eICfizet«k rfoz^re: 20—21-ig. 

Bar UUts Viktor rim. kath. ple- 

bio.os 8 

BIrkmayer Andor vas-, tfiszer- 

<5s fakereskedO 12 

Csendorseg, m. klr. 9 

Dunantull K^trany es vegyl- 

lpar, cegt. Amon Karoly 19 
Franek Henrik fiat 6 

Frank Kaveszer Milvek R.t. 

gyarvezetft lakasa 31 

Gerstweller Janos gabonafigy- 

ntik £s vegyeskeresk. 18 

Gyfirlfy Jdzsefne Mzv. «Szent- 

haromsags gyfigyszertdr tnlaj- 

donosa - 26 

Gyfirl Ipartelepek r.-t. Mo- 

sonszentjanos kapcsoltSalloni&s 15 
Hantzlnger Istvan sz^nakeresk., 

MoaoDszentpMer 18 

Belntz Matyas dr, r. bath. p!6- 

banos, Mosonsaentpeter 16 

Kttgl Lenardne Ozv. vegyes- 
keresk., Mosonseentpeter 17 
KUzsegl el<fi]ar6sag, Moson- 

szentianoa 1 

Kttzsegl elfiljardsag, Moson. 

szentpeteT 2 

Kozsegl, el{fl|ArAsag t Paezta- 

eomorja (nyilvanos) 3 

Lang J^enard szenakeresk., 

Mosonszentpeter 21 

Mav. ollomasftfnUkseg 28 
Mosonszentp^teri Tejerte- 

kesltb Szttvetkezet, Moson- 

szentpeter 14 

Mosonyl M&rton viWz, Fatura 

albizomanyos ,30 

Nenberger Marton gyek^ny-, 

sas-, kokoricalev^l-, szalma- es 
• vesszGbCl keszitett hdziipari ter- 

m^kek keresked4se . 32 Szarvas Henrik vegyeskeresk., 

Mosonszentpetef 2C 

Szekely Arnold divataruhaaa 10 
Szdr&dy-malom 7 

Takarekpenztar, moson* 

szentjanosl 5 

Tejszttvetkezet 23 

Toth Istvan malomig. 25 

Utblztossag, tSrve'nyhatfisagl, 

SfitlOi Janos th. ntbiztos 29 

Welsz PAIserte'skeresk., Moson- 

ezentpeter 22 

Vermessy Elek dr. k»r. O.tj. 

kezeia, O.T.B.A. ellenfirzfi e"s mav. 

palyaorvos 4 

Lakasa 24 

MOSON- 
SZENTMIKLOS 

Hivatahs &rdk: 

Hetkfiznap: V £^ 8 

8— J2-ig, 8— 11-ig, 

14-lWg. 14— 15-lg. 

Csak elOfizetflk r^sz^re: 20— 21-ig. 

Cslzmazla Pal esperes- plehanos 

„Hangya" fogyasztasi 6s 6rt6ke- 
sit6 Bafivetkeaet . 2' 

Horvath Janos vend^glfls, hentes 
es mesaaroa 3 

T6thLalosv. MAV. fizemi altiszt 4 

(TBbbi elofiaetflkefe laBd leb^ayi 

el6rizet5k fctSziirt) MOSONSZENTPfiTER 

flisd MosonszentjAnos) 

MOSONSZOLNOK 

Hivatalos 6rdk: 

Vjtsdrnap es lletkfiznap ■ iinnepnap; 8-!2-ig, 8— lt-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csab elofizetOd fesa6i*: 20— 2t-ig. 

Bayer Janos baromfl- es vad- 

keresked6 8 

CsendSrbrs, m. klr. 2 

Ktfzsegl elttllardsag 1 

Mosonszolnokl Te}szttvetke» 

zet 5 

Natz Vtlmos ftlszerkeresk. 4 MOZSGO 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
H6tkCznap : finnepnap; 

8-12-ig, 8— ii-igi 

t4~18-ig 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-ig. 
Biedermann Ottdne »zv. fdld- 
birtokos, Mozsg6 (laad a szigetvdri 
etfiflzetok, ktfzfitt) 
Csanady Andor dr. kOrorroe 6s 
a posta bet. bizt. int. orvosa 3 
Edward Mason Engestrom 
szentmiklosi gazdasaga, Bzentmik- 
16s pusasa 6 

Festetlcs Domonkos gr6I 
csertOi hitb, nradalmdnak kp. iro- 
daja (laad a szlgetvari eldfizetok 
k8z«tt) l 
KVrjegyzttseg 1 

LengyelWtl Janos ig. tanit6 5 
Maxson Engestrttm Ednard 
f«ldbirtokos 2 

Pet* Odtfn Sat. Marglt gyfigyszer- 
tirn 4 

Stajer Istvan keresk. 7 

MOZSOR 

Hivatalos drdk: 

. HctkSznap: Va^rnap ^ 

r unnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfilizetfik r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csendorkttltfnltmeny pa- 

rancsnoksag, m. klr. 4 

Dietrich es Povazs&n motor- 

malraa 2 

Ktfzsegl eltfll&rosag 1 MOCSfiNY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8-M-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r6§z6re: 20— 21-ig. 

Csendtfrttrsparanesnoksag, 
m. klr., Bzalka 3/fo 

Gnttj&n Adamne ttzv. koros- 
maroa (-'..) 

KUzsegi bird, Graboo 5 

Kttzsegl elttijarosag, Mficse'ny 

Kttzsegl elttijarosag, Szalka 

3a 
Montenuovd Nandor herceg 

erdogondnoksdga, Bzdlka 8/c 

MOZS 

Nyilvanos tdvbe$z&5 

dllomds. 

Hivatalos 6r&k: 

„ (i , ."" Vasarnap 6s 

H6tk6znap: finnepnap: 

8-12-ig. : 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig 

<JBlofKiet6ket lasd a tolnai-elftfiz 6k 

ktaMt) 

MUCSFA 

(lasd Lengyel) 

MUCSI 

Hivatalos drdk: 

Vasdrnap 6s 

Betkfiznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kttzsegl eloijardsag 1 

Marcz Jozsef keresk. 2 

MUCSONY 

Hivatalos drdk: H6tk0znap ; Vasdrnap 6s 

finnepnap: 

8— 12-iff, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elflfizetok i*6ss!^re: 20— 21-ig! 

Brat Janos barnaszenbdnya 6s g6«- 
t6glagyira 2 

Breczkd Jdzsel banyamunkasok- 
elelmezdje, vead6glos, tneszdros, fa- 
kitermelo '3 

Dldsgyttri m. klr. vas- esacel- 
gyar raucsonyi bdnyadzeme 4 

Kttzsegl elttljar6sag 1 MUHI 

(itisd 6nod) ' 

MUNKACS 

fijjel-nappali szolgdlat. 
A munkdcsi egysiges hdld- 
sathoz tartozd kozpontok: 

Oroszvig^ Vdrpaldnka, 

Addhlvatal, m. kir.. Ciano- 
n. to. 021-25 

„Agrlala" malomterm6kek b,izo- 
manyi iroda, Bertok Janos, Arpdd 
v.-u. 51. 20-30 

Aj^n Jentt ifj. iiy«rsb6rbizoma- 
nyos, Vfiresmarty-n. 8. 13-68 

Andreanszky, Erntt kb'zel- 
latasi ellenfir, Arpad vezer-11. 2. 

21-08 

Argyelan Karoly magdnttsztv. 
K6roav6g-n. 35. 23-60 

„AttIla" fltmszinhaz k.I.t„ 
c6gt. S?ab6 la?zl6, Szant6Laszl6 6s 
Kery JenCn6, Arpad vez6r-n. 11. 

22-50 
AutAiskola, Klss-Iele, ant6- 

vezetciket k£pz5 szakiskola, tulajd. 
Kissilliv6r. Bet vez6r-u. 2a. 20-55 
Adam Geza ffiszerkemskedfi, 
Kossntt».]iajos-u. ft. 221-78 A knptsoltisl szamot tfircsflzfls elfitt Keresse HI. Munkdea IIP MUNKACS, 

,. 1. Arpad v -u. 24. Teh; 13-1 «, 14-04 " Agoston Marglt all, tanitond 
KBlceey Ferenc-u. 7. 14-82 

Allamvasutak, m. kir., .Alio- 
mAslontfksege 23-26 

Arup6nzar, Muukacs allomAs 

23-27 
Kflzuti gepkocsi kireudeltsege: 
Csillag iJtalH 

Vaaut-at 22-74 

09ztatym6rnbWge 23-36 

Ballo ArpAd dr. ecetgyara, 

K8riisv6g-u. 16. 013-88 

Balld Endre, kalyha 6s tmrkol6 

valtalaH KSr«Bv6g-a. 16. 013-88 

Bartoa Jdzael heates, Kispiac- 

a. 8. 21-13 

Lakasa, Or03zv6g, Rozs J6zsef- 

a. 125. l 14-08 

Baternay Bela dr. kir. kea- 

jegyzS. KosButh Lajos-u. 3 22-42 

Bay Gabor szazados, Bat. Tstvan- 

u 3. 13-97 

BAItnt Antal dr. iigyv6a, Bzent 

Istvan-u. 12. .21-59 

Becske Bertalan ny. jbir<5sagi 

iStisztviseld, Bzent Istvan-u. 24. 

14-54 

Bedo Lajos dr. ffiszolgabfro, 

Cian6-U. 2. 13-98 

Bereg-MAramarosl Keres- 
kedeimi bank r.-t. Mu«ka.cs. 
Arpad vezer-ut 37. 020-77 

Igazgato 20-78 

Beregl kbzigazgatAsi kiren- 

delts6fi ' NedeuZ 2 e ^72, ' 21-66 
VeaetGhelyettes 23-90 

Vezet* 13-90 

BeregszAs2t Termeny- es 
AruraktAr, Kossuth Lajos-u. 4. 

Berber Ignac varosi ffiallatorvos. 

November 10-a. 6. 23-08 

Berger Xatta&n Karpataljai 

Dental Depot vezerk6pviselfije. Bat. 

Istvan-u. 21. 13-87 

Berger TestverefcvaskereskedS, 

RakoczMi. 4. 21-41 

Berger Zaigmond igazgato, 

Szeut Istvan-u. 41. 21-56 

Bernatein SAndor es Roza 
ffiazer, caemege- 6s gyarmataru- 
kereakedd, Arpad vezer-u 35. 

20-64 
Beazkid Kornel dr. Jakas*, 

Imi6dv Belau. 23-72 

Betegbiztoslto Intezet, He 

rttletl, Munkicsy Mihaly-u. 27 

20^51 

Bird Pal dr. a Magyar NBmzati 

Bank tisztviselfijs, Nedoczey-u. 42. 

,24-41 

Blnm JAzael butorgyar, Arpad 

ve<se>-ii 25. 20-42 

Bornemlsza IstvAn £6pjavito : , 
lakatostizeme, viz-vezetfik-saerelfesi, 
£U*6si, egeRzs6gugyi-beren<iezesek 
6s esatornazasi yallalata, Arpad 
vez6r-u. 20. 14-36 

Bornstein Jdzset dr. a Magyar 
Izr. Partfog6 Iroda titkara, Bzent 
Istvan-u. 14. 14-42 

Borzderea Szarvasmarha 
Tenyeszt$k OrszAgos Sz»- 
vets£ge, Arpad veaer-u. 25. 

22-85 

Brand eaStoroh fa- 6s 6pitkezesi- 

anyagok keresked6se, Kossuth 

Lajos-u. 73. 24-09 

Brody LAzAr fcalapgyar. Kossuth 

Lajos a 18 21-53 

„Clkta" k.f.t. cipo- 6s harisnya- 

eliru3it6hely, Szent Istv&a-a. 1. 

20-43 
„Concordla*\ tuazerhAz ogt. 
Bacs6 Istvan, Arpad vez6r-u. 55. 
21-67 
„Corao" cukr&sxda, Horvath 
JAnos, Arpad vezer-u. 18. 22-83 
Caaknady Gynla butorgyaros, 

Kossmth Lajos-a. l. 20-61 

CsAgoly Sandor dr. gyermek- 

orvoB, menhelyi igazgat6-foorvo<*, 

Petdfi-a 43. 23-21 

CeendororaparancanokaAg, 

m.kir.,Zrinyi [loaa-at 32. 20-68 

Caendorttrapj&rancsnokaag 1 

m. kir., Pusztakerepec 22**44 
Csermely Hubert dr. allami 
k^rhazi korbonoaok, laboratorinmi 
f8orvo3, NedeOzey-u. 52. 14-05 

20 Caettnyl Laszl6 dr. m. kir. 
rendortanacsos, Saent Istvan-u. 3. 
22-25 
Csntkay B«a Crnagy, Gr6( Teleky 
Pal-a. 13. 21-94 

Calca Endre tuzifa-SsfipftfliMiyag- 
kereskedO, B y6(cynCv4ny-beyalt6, 
Bat. Istvaii-u. 1. 14-07 

M Catllag-azall6«« Gerff JAzael 
ea Taraa, Arpad vezer-u. ie. 
020-24, 22-24, 23-24 
Caomar Geza ip. Isk. tanir, 

Th5ktily-u. 47. 13-78 

Caomar Iatvan Varm. tisztv. 

Th8k«Iy-u. 31- , 23-78 

D alios Iren egyenruhazati szak- 
uzlet, Bakoczi-u. 11. 24-27 

Detk&rpatl kfiolajllnomlto 
ea keresk. r.-t. f dr. Bognar 
Aarel 23-01 

Iroda, Arpad v.-n. it. 

20-53. 20-82 

Oiem, Eszterhaay-u. 140. 20-50 

Dobanygyar, m. kir., Aimasy 

iti. 20-37 

Drattler-Fogel Sandor, hal-. 

gviimBlcs- 6s zOIds^gnagykeroskedfl, 

Kalvin-u. 33. 24-37 

Dzubay Gyula 6plteBivallMkoB^ 

Imr6dy Bela-u. 15. 13-72 

EoetgyAr, tul. dr. Ballo Arpid. 

K8T5 3 v6gu. 16. 013-88 

Ecaedy Antal auto-' 6s ker^kpAr 
szakiizlet, Rakoczi-u. 5. 23-53 
Ecaedy ArpAdne tanit6nfi. 

Batthyany-u. 58. 24-02 

Egyedarus&gl bor- es azesz- 
f ozde, m. kir. A 11a ml, Varns^ 
rejsz 144. 22-07 

Eayestllt Felsomagyaror- 
szatfl Hltelbank 6s Kassai 
Takar6kp6nzt,ar R,eszv6nytarsasag 
munkaesi liAkJa, Arpad v.-n. ' 24 

14-04 
Elnczlg Mlkloa ^Minerva* gyopv- 
szertara, Zrinyi l.-nt 11. 20-38 
Eisenberg Isidor lakereskedS 
Nedeezey-u. 21. 21-96 

Eleml Altalanos Blztositd 
r.-t. k6pvi^elete, Munkacsy 
Mihdiy-u. 7, 022-30 

Endredl Sarolta all. tanit6nft. 
PerSnyi Zs.-u. 29. 23-64 

Engelbrecht Istvan dr. poigar- 
mester lakasa, Batthy&ny-a. 1.8. 
23-39 
ErdJffelUgyelifaeg, m. kir.. 

Egauu. 30. 20-93 

Fatskola, m. kir. allami, 

Nyerses-u. 20*97 

F&rbenblum JAzsef dr. vene- 
r,61ogns borsryogyasa szakorvos, 
Aiiiad vea6r-u. 61. 14-10 

F»tfin J*nos dr. m. kir. tjsztj 
ffion-os, November lO.-u. 12. 23-62 
Fedinecz Sandor dr. ktirhazi 
seb6sz-f5orvos I Kossuih l.aJos-u. 1. 
21-92 
F. Fasael Marglt dr. szemorvos, 
Nedeezay-u, 4. 24-00 

Felsfimagyaroraz&gl Hltel- 
bank r.-t. Ii6kja. Arpad vez6r- 
u. 34. 20-02, 23-02 

Fenvves Lajos dr. 5gyv6d. ArpW 
vez6r-u. 13. 20-03 

Lakasa: Bzent Istvan-u. 33. 24-24 
Ferenczy. dr- ea T&rsa gy6gy 
szertAra, Arpad vez6r-u. 48/45. 

22-00 

Ferenezy Iatvan fuszerkere3- 

ked6, Arpad vez6r-u. 26. 22-41 

Fesztorv Mlkloa b6r-, cip8- 

gumiarukereskedese, Kossuth Lajoa- 

u. l. 23-82 

„Feazek" bttffe, *ttereni t 

mulat6, tul. Gerber Ernfl.jArpad 

V8z6r-a. 21. 22-01 

Fischer Benrlk szallitd, Ciano- 

u. 14. 23-05 

Fischer Sandor dr. fjgyv6d, 

lmredy B61a-a. 4. 14-12 

Fogel Antalne bor 6s s3r nagy- 

kereskedfl, Munkacey M.-a. 7. 

13-81 

Fogel es Krlstafory vas- 6s 

fest6kkereskedfik, Kossath Lajos- 

u. l. 20-84 Fonclere Alt.Blzt.vez6r8gvnb-k- 
s6ge, Nedeezey-a. 1. 20-36 

..Fontana" szereleal vallalat 
ea gepmuhely, Batthyany 
La3o3-a. 8. 022-12 

Fttldmereal lelttgyel&aeg 2. 
sz., m, kir. Allami. Imr6dy 
B61a-a. 30. 20-17 Forabbl hivatal, Munkdcsy M. 
23-84 

FtfaxolgablrdI hivatal, Nede- 
czeya. 22-47 

Ftfazolgablrol hivatal, muu- 
k'acsviiiki jarasi, Nedeczey-u. 40. 
20-66 

Fried SAndor dr. ugyv6dj iro- 
da|a, varosi t. f6figy6sz, Arpfid 
vez6r-w. 26. 20-09 

Lakasa Imr6dy B«la-a, 3. 23-77 

Friedmann EmAnnel fa- 6s 

sz6nkeTeskedo > Kossuth La]os-n. 10. 

20-83 

Friedmann-Gnth Marglt dr. 

gyennekorvus, Zrinyil.-u. 2-20-80 
Friedmann NAthAn term6ny- 

6s olajkereskedtf, Dank(5-a. 13 

Fuchs M6r I., tnU Jakober I. J6 

fsef fakeresked6s6s betonararaktar 

(OrosKVfcg) 022-28 

Fnllmann ManA fa- 6s szenke- 

reskedC, Kossnth L.-u. 27. 22-53 

Fttltip MlhAIy keresk. utaad f 
Arpad \eii6r-a. 49. 22-62 

FttKess^ry MAr tonne eukorka 
gyar, Bnnyady-u. 45. 24-44 

Galamboa ZoltAn Szernyei viz- 
rendezo tarsutat igazgatd-(5m6r- 
nflke, ThSk61y-a. 24. 21-57 

GazdaaAgl IelUgyeltiaeg, m. 
kir. Allami, Brzs6bet-u. 3*. 

20-74 

GazdasAgl Iskola tell m. kir., 
t«jiv»ri gzakiakola 6s tejgasdasigi 
szaktanaesad6 allomas, Alaiassy- 
a. 56. 22-51 

Geletey D.Ervln kir. tanf el Hsry eW, 
Rak6czi-u. is. 14-29 

Gelb MArtonne Bzv. csemege- 
6s d61igyiimtilRsnagy]ieresk., Arpad 
vez6r-ii. B-, 22-61 

Generall trlestl Alt. blzt. fC- 

ng-ynoks6g,"Rak6czi-u. 9. 23-44 

Gerber KAroly 1. o. esop. vsz M 
Zrinyi llona-u. 183. 23-85 

GIga TestvArek butoruzem, 

Kossutli Lajoa-u. 2i. 18-80 GalyAs Ferenc dr. orvos, 

Madach Imre-u. 5. 23-52 

Gf|th IatvAnne Bzv. kereskftdO, 

Arpad vez6r>a. 18. 14-22 

Lakasa: Batthyany-u. j. 14-24 

Guttmann Sana vi.zsgaz,ojt 

fogasz, Arpad vez6r-a. 20. 24-22 
Guttmann ea Stem,Arpad vez6r- 
u. 13. 18-67 

Gyermekmenhely, m. kir. 
Allami, Petfi« Sandor-a. 43. 

20-46 
GyBrffy Gynla dr. kbrorvos, 

KBlosey F.-u. 4. 20-14 

Gyurka ZoltAn szazados, Vli- 

rSsmarty Mihaly-u. 23. 23-41 
Hajovlcs P.P. ezelott Sutay 
butorgyira, Arpad vez6r-u. GO. 

20-16 

Halm Bend fatermeiS, Nedwczey- 

a. 4. 23-18 

Halmos ArpAd dr., a beregi 

ktfzig. kirend. v©zetflJ6nek Iielyet- 

tese, Szens Istvan-u. 3. 23-97 

Halmos Dezatf dr. fogorvos. 

Szent Istvan-u. 11. 23-87 

Hamdi SAndor cukrasz, Arpcid 
ve-er-n. 13. 23-67 

Hammer Fidel dr. varosi «- 
jegyzfi lakasa, Kdrdsv6g-u. 21. 

22-67 

Handelsmann Bela f6rfi esnOi 

saabo, Arpad vea6r-u. 20. 24-18 

Hangya** klrendeltsegj 8 

z 
z 
o 22-09 Palyaudvar, Szechenyi-u ^^ 

.Hangya" logyasztAsi es er- |"^ 

tCkesltd azovetkezet, Mini- ■ 

kacs es vid6ke, Bzent Istvaa-fit 3. gjaaj 

"1-79 ^ 9 

3 

01 GImnAzlum, m. kir. Allami, 

Kossuth Lajos-u. 13. 20-81 

GlmnAzlnmmal kapcsolatos 
InternAtus, Erzs6bet-n. 20. 

Glttck Jen« fakereskedfi, Kos- 
suth Lajos-u. 14. 21-68 

Goldberger Armtn es lia 

eg6szs^giigyi vallalat 6s g6pmft- 

hely, ..Fontana" c6g, Batthyany 

Lajos-u. 8. 022-12 

Goldberger M6zes magantiszt;- 

viselu, Batthyany-u. 2. 14-01 
Gomboa SAndor muszaki tisztv., 
. Zrinyi llona-a. 28. 13-92 

Gollner Gusztav dr. ugyv< 

Szt. Istvan-u. 47. 24-01 

Gtir»gkatolikusegyhAz,Kanya 

Kalmaa-u. 2. 20-44 

Grand Hotel „CsilIag"Nagy 

szAllO Gero Jozsef es Tarsa, ArpAd 

vezer-u. 16. 

020-24, 22-24, 23-24 
Grlbovszky Simon ffiszolgabiro. 

Imridy B61a-u, 11. 20-12 

GrigAssy Pal dr. gyermekszak- 

vos, korhazi ioorvos, Imr6dy B^Ia- 

16. 22-99 

Grosz NAndor dr. orvos, ArpAd 

vez6r-fit Si! 24-50 

GrUnsteln M6r es Ha kb'uyv- 

ayorada, Clano-u. 2. 23-28 

Gnbeso Gynla takar6kp6nztdri 

i£*zgat£, November iO.*u. 30. 

13-63 H Atmegvldekl FalaragoHAzl 
IparlSzBvetkezet, Hirth 

G6za, Arpad veser-u. 34. 23-33 
Haaamann JenB keresk. ugy- 

noks6g, Nedeeiey-u. 25. 21-45 

Havas Led dr. Zrinyi Ilona-a. 3. 

024*31 

HAvel Bela dr. agyv6d, T)r. Pa- 

tafcy Tibor-u. 2. 21-01 

Lakasa, Ziinyi llona-u. 34. 23-S 
Henzel danos 6pit6si val)alkoa6, 

Kbrosv6g-u. 35. 23-88 |Q 

„Hermes" blzomAnyi Uzlet *< 

Pried Geza, Haeut Istvaa-ut 1. Al 

24-07 n 
Herz Ferenc dr. rbntgenologus 

ezakorvos, rondel d. e. 8 — 12-ig, *g± 

d. u. 3-6-ig, Br. Pataky Tibor- *H 

a. 13. 21-78 •< 

Hlrth Geza r6sav6nytarsasagi y 

iea3?at6 lakasa, Arpad vez6r-u. 36. ^ 
13-96 "* 
Honsz jar&si csoportja, 

Varoshaza. 24-29 

Horaesekne, Szekely 

Oktavla haagSKerkeresked6s. 

Battbyany-u. 2. 
HornvAk Marglt postakezelfinfi, 

lmredy B61a-u. 34. 24-47 

HorvAth Gyula bankigasgat6. 

Bzent Istvaa-u. 15. 20-27 

„Hubertus** LAbas ZoltAn 

fegyver-, lOszer-, radi6-, mtiszaki 

villamossagi cikkek 6s 

vallatata, Szeut Istvan-u. 

O20-21 
Hungreder Mihaly fUszer-, ese- 3 

21-93 «< el6si Kossuth Lajos-u. 2. 14-49 

HUbner Bela m. kir. omagy, 

Nedeeiey-U. 2. 20-71 

„lba" GyUmttlcskonzerv- 

gyAr, Baumflhl Sandor, Gr6f. 

Eazterbazy Janos-u. 132. 21-69 
Ibusz Mav. Hiv. fltenetjegyiroda 

raunkacsi fiokia, Arpad vez6r-u. 37. 

020-77 

Iparostanonclskola 23-94 

IpartArsulat, Arpad ve-6r-u. 63, 

20-06 

Izraellta hltkttzsegl iroda, 

Arpad vez6r-u. 8. 20-76 

Jaczkovlta IstvAn dr. kir. koz- 

JegyzS, iroda, Szwnt Istvan-u. 9. 
e> 22-15 

Jakober Ede fafeldolgozMzem 

tulajdouosa, Battbyanyi-u* 36 

24-32 
Jakober EdaArd ladagyfir 63 

leldolgoad ipar, 0roszv6g 022-28 305 Munkdcs Jakober I. jdzsef, a Fuchs I. 

Mor c6gtnlajdonoB;i, Oroszveg, Mnn- 

tdcs 022-28 

Jakober Mendel es Flal sa- 

jdt k6szitesu textildrn- 6s feber- 

nemukereskede, K&lvin-n. /> 

21-10 
Jancsd Lajos postafeI5gveUS 

Imredy Bela-u. 34. i4-47 

Jarasbirdsag, klr., Bzent 

Istvftn-n. 4. 21-28 

Javor Laszld konyv- e"s papir- 

fizlet, ntazdsi iroda, Arpdd vezer- 

>■ 24 - 20-18 

Jenkovszky Endre dr. kor- 

hazi foorvos, Nedeceey-n. 9. 

20-01 
Jnfaasz Geza postafGtiszt, BecbleTi- 

u. 18. 24-11 

Kacskds MEklds kir. v6grehajt6 

Imr6dy B61a-u. 7. 22-49 

Kada Laszld iizemi titkar, <?r<5f 

Eszterhdzy Jdnos-n. 51. 22-73 
Kahan Mlksa keresk. figynOkseg 

Zriayi Ilona-u. 5. 23-46 

Kaldrla fa- es szenkereskedes, 

Rnkocai-u. 14. 23-34 

Kalvfn njomdn, Batthyany L.~ 

n v 47 - 14-02 

Kardos L&szld postaforgalmi 

gyak., Hunyady-n. 40. " 14-44 Kardczkay And r as oukrasz, 
Bzent Istvan-11. 2. 21*^58 K&rpataljaf Bank r-t. fi6kja 
Arpad v.-u. 23. 020-75 

Karpataljal Mezdgazdasaifl 
Kumar a jarasi tltkarsaga, 

Bzent Tstvdn-u. 9. 21-80 

Karpataljal OrsrAgoa Ifiu- 
•agvedelml Egyeslllet. 

.Petofi-u. 69 20*87 

„Karpatf flfradd" Szerkeazto- 
seg 6a kiadolii vatal. Kb"io"sveg-u 33 
21-61 

Karpatl Vlllamosmuvek r.-t 

Ungvarott, nrunkdcsi keriileli fel 

figyelflsege, Mnnkicsy Mihaly-w 28 

20-29 

Kassal takarekpenzt&r 
munkacsl fiokja, Arpad vezer' 
«• 24. 13 „ 16 

Eatona Laszld dr. orvosi ren- 
deloje, Zrinyi Ilona-u. 3. 024-31 
Lakasa: Bzent Istvan-u. 39. 24-30" 

Kafonal epUletek es hatu- 
sagok : 

Allomas psdg 21-52 

Bevonnkisi ktepcmfc 20-41 

tilelrmzflraktar mankaoai kiren. Kocsardy Karoly nerigermalorh 

6s olajgyar; Pelsokerepec 22-88 

Kdrhaz, m.ktr. allaml, Kossuth 

Lajo8-u. se. 20-34, 22-58 

Belgy6gydszati daztalya, ECtvb's- 
u;72 - 20-58 

Gyermekosztalya 20-46 

Kornrelch Markusz okl. m6r- 
Eok 6s Kor.nreich Bola 6pit6si val- 
lalkoz<5k, Ar'pid vezer-u. 44 

23.65 

? r ,? 1 7, l G6b ? r Ta3_ ' te™*> enmi- 
hulladek, makulatura, selejtpapir 
kereskedo, Arpad v.'-.n. .4. 21-97 

Kovdcs Aufal textilkereskedo, 
Arpad-v.-n. 31. 14-50 

Kovacs Janos biztositasi 6s keres- 
kedelmi tigyn&ksSge, Munfcaesy^ 

, Mihaly-u. 7. O22-30 

K mX^*? Kor n«»» m.kip. fiihadnaey 
Tli«koIy-a. 79. 18-76 

KOrjegyzei hlvatal, Bereg- 
szbiios 21-83 

KlacsanA 24-08 

Oroszv6g 22-04 

Podhering 12-86 

VaipalAnka 21-82 

Ktfzellatasl PelUfiyeldstSiJ. 
B26DI Istvan-u. 12. 20-52 Jl Wp6sz(im fl-fe sztoie^eH ts tdra^zHi kftii^ Magyar £ Jet Part Irodaja* 

.Bylvester P6ter Janos, Kossuth 
bajoa-u. 1. ■:_■■■ 13-82 

Magyar Holland! Blztoslt6 
Rt. mnnkacsi Vez6riigyn5fcs6ge, 
Arpad. vez6r-u. 35. 21-99 

Magyar Izraelltak Partlogd 
Irodaja, Bzent Istvan-u. 29. 

Magyar mezOgazdak sz»Vet- 
Jj^ete kirendeltsege, BzeiU Magyar Nemzetl Bank «6kja, 

a^ent fstvdn-n. 4. 20-63 

F6n8ke 20-62 

arorszagl Xemetek Nagy Imre dr. bflrgyogyasa «s 
kozmetikai sBakorros. korhnal :td- 
orvos rendelflje, Arpad veze>-u. 11, 

Itakasa, VBrbsraarthyrn. 23. 23-68 
IVey Tibor a Latorca volt fdtiszt- 

viaeWje, Nadeczey-u. 32. 13-86 
IVtemet Polgarl Iskola, m* 

klr. allainl, Kolcsey Ferenc- 

n * 2i - 13-94 

NlklAs Artur Latorca r.-t. mft- 

aaaki iga^gatdja, Nedeczey-n. 32. retsfege, . Sat. Istvan-u. 24 krlstafory JHIbaly visvezet^k 
szerelfi 6s csatoindzdsi val!alkoz6 deltisege 
Hadikorha}; 1. sadma .5. 23-49 
21-73 
21-62 
21-72 
21-75 
21-76 
22-64 
21-65 . Kifg. psag 

L6kerk5a pnag 

Mnnkaes mv. ^s jarasi katonai 
psag 21-?7 

Mnnkaesvid^ki jaiasi levente 
P 3 ^^ 21-29 

Tiszti 6tket!de 28-68 

Tfiz6rs<§gi laktanya 22-06 

Katrics Ernft temetkezfisi valla- 
lata, Baent Iscvan u. 2. 20-94 

KeJetJ Ede gy6gyazerea», Zrinyi 
lionet 2 22-18 

K^reskedeiml gremlum, 
Aipad vezer-u. 28. 23-15 

Kereskedelml ktfzeplskola, 
m. klr. allaml, Baubyanv-n.is 

21-43 

Kesztenbanm Adolt allomaai 

raktar 2 1*0Q 

Kcsztenbaiiim Adolf iiveg-. por 

cellan- es edfinykereakedds, Arpaa- 

vezer-u. S2 21-03 

Kls IHartou dr* iigyv6d, i'rpad- 

vezdr-Ti. 69. 22-48 

Klein 6s Hausntann kereske- 

delmi 'BgynSkseg, Bzent Istvan- 

u - 81 20-13 

Kletn MarX «zv. e«s ?8«, vaske- 

reskedo, Arpad vezSv-u. 15. 20-26 
KSeln Mtfzes hal-, gyUroSIcs-, zold- 

s6g- 6s vegyea keraKkedese, Zrlnyi- 

u. 16. 24-28 

Knauer Jdzsef 6pi&5 S zm6rnek, 

Bzent Istvan-u. 2. 14-03 306 uu ^x b4v ta *-OrtUtJ . mi& 

Nedeczey-n. 20. 21-39 

Krod Ako« butorgyir, Ciano-n. 26. 
„ , ■ 20-65 

K , r ^ 6 ,* s DavIdoTlcs faterme. 

J ok, Zrinyi Uona-n. J32. 23-96 

Knlacsy Janos WordfimernSk. 

Kftlesay Fereue-u. 19. 21-88 

Knlcsar Bela okl. kSBgaeda; 

Betblen-u. 3. 13«75 

Knltarnternlfkl hlvatal. m 

klr. allaml, Nedeczey-u. 40. 

20-39 
Kurmay Jdzsef filszer-, cEemeffe- 

es vegyeskereskede, Pataky Tibor- 

11. 12. . 14 . 37 

LAbas Zoltan, „Hnbertus" fegy- 
ver-, i^Kzer-, radi6-, mfitzaki- vil- 
ainossagi cikkek es szerelesi val- 
Iaiata, Bzent Istvan-n. 3. O20-21 
Lakasa, Nodeczey-n. 12. 14-00 

LAezay L^szld vitez, dohAny 
kisaruda, Arpad vezer-u. 18 

WJ , 21^-23 

Lftczay Zoltdn korcsmdros, Gi6f 
Eszterliazy Janos-n. 84. J23-75 

tadanyl Zoltrtn vir^gkerteszetes 
temetkezesi vallalat, K«rSaveg- 

,;- 4c ' w 33-60 

Lanc?y Tantas dr. .vitez, 6rr'-, 
inl-, gaga Ezakorvos, Arpad vezer- 
«-43/,i6. ■ 21 _g 8 

.Latorca" gazdasftgf es 
Iparl r.-t., koispontja, Arpad 
Tezer-u 22. 21-20, 21-19 

22-19 

Kozponti raktartelepe, kicFinybeni' 
tliziiaoladaBi belye 21-86 

Vezerigazgat6ja, vit6z Bimonkay 
Qynla iiodaja O20-56 

Lakasa 022-20 

Hadiiizami megbizott 23-40 

FdkiJuyvelO, Ory Beni lakasa : . 
„ . L 022-14 

Kereskedelmi igazgati, Niklag 
Arthur lakasa 023-86 

Latoreal (Szlm) Lajos butor- 
gyaroa, KOrtfsveg-n. 8. 20-45 

Lantner Rndolt gOzpekseg es rC- 
szer- es vegyesarukereskedO, grdf 
Fazterhazy Janos-u. 46 22-68 

Lehdczky Gyula vitez, m. kit. 
ezredes, J6kai-u. 1, 21-81 

Legoltalnil llga, Rak6czi-n. 1. 
■ 22-86 

Levay Jozsel ny. ffijegyzfl, 
Bethlon-u. 19. . J 14-34 

L ! n , it,iep J *»»s temeny-, lisat-. 

tafcannaTiynemflek, stb. nagykeres- 

kedese, Kogsnth Lajos-u. 3. 24-21 
Logojda IHarglt postaseged- 

tiaztnfi, J6kai-u. 6/a. 24-35 

Lorf ncz Gyula cukrasz, Rakdozi- 

u " 9 - ■ ■ ■ 14-27 

L °¥, d . cs Otto magantisztviseia. 

Kalvm-n. 33. 23 j 22 

M f^i'. ,6,ef <& Jaradek iz. 

tosltd lntezet mnnkacsi kiren- 

delts,ege, Szt/Ja.Tan-u. 14. 24-54 IHakady XaJds dr. m. k?r?f" B lii 
orvos, November lo.-u. ie. 21-98 

MftndAk Sandor es Sechser 
Zoltan nagykereskedOk, Arpad 
vezer-u. 34 28-79 

Margittal I Gabor okl. mernBk, 
Tompa Mihaly-u. as. 21-49 

Marina Margit tisztviseWnO, 
Erzs6bet-u. 32. 23-93 

M ^F kOVl ; CS ^ AntaI ^nyk6p6 BZ - 
mester, Arpad vezer-u. 28. 24-36 

Markovlcs Laszld dr. fSorvoi, 
rogorvos, Arpad v.-ii 11. 14-53 

M ^ TO , V «? k . y L B * ,a dr - n y- A'va- 

szeki ulnok lakasa, November 10.- 

ked6, Kossuth Lajos u. 8p.. 21-33 

Meisels Laszld dr. orvos. Arpad 

vez6r-u. 32. 2 4-15 

M ^!?*!^^ mo ny P«8tapenztdi 

Don, Jokal M6r-u. 8. 22-6L 

Mentttallomas 020^00 

M ^?'"? £ ? rf ' biztositasi es kereske 

delm ugynflkseg, Mnnkacay 

M.haly.n.?. 022-30 

f rm f lste,n Ad °M «s tarsa 

text.ldrukeregkedese, Arpad vezer 

■ i9- 21-26 

Mermelsteln Hngd tablafive? 

kereskeda, Kalvin-u 17. 21-95 

Me n me I* teln la i° s fiveg por 
tlldn konyhafelszerelesV cikkek 
Aipad vezer-n. 33. 21-30 

M 1 e ^^'?* e ' n Mdzes fakeres- 
kedO, Grdf Eszterbdzy Jinos u.104. 

M .vf"f lst f ,E !, Zs*gm«na 4 "se 4 
Oem- es szdvetArukiilonlegeasegek, 
Arpad ve.z6r-u. 18. * 21-54 

Mezdgazdasdgl kozrakta. 
rale, Eszterhazy-u. 112, 24-28 

M *. rtel i h «elesltd hi vatal, m . 
klr. allami, rmredy-Belau. 8. 

M<6hesz Janos i.k, igazga^ 1 ' 07 
Oroazveg, Csapo Jdzsel-u. 89. 24-43 
Michael Dezsti, Szent Iatvan- 

11. 80. . t%A ri 

M ^ A f,, , ? 6i,S8et ""■ ^niOk'ipr 
Mai (vaJlalkoz^, Lehotay Zaigmond- 

MolnAr mern«k, garzonhaz. 

Eizsebet-nt 16. 22-32 

M® 1 * 1 ^ Zoltan dr.,,Ro S n er 

Tibor dr. Ggyvtdek, Arpad vezer- 

" i24 -. 020-47 

Moravetz Janos,. Arjmd vezSr- 

i 13 ; 24-06 

'iK- k *r tereskedeimi ▼«• 

■aiai, Arpal vezer-u. 47. 22-38 
pnspokseg, Fenciku.. 22-80 

M E?!£ eui \ & * &Bi hltelszdvet. 
kezet, mint az orseagos 
k «*f •«« ^ofetkezettagla 

Bzent Istvan u. 9. 20-69 

Mnnkacsi Kereskedelml 

«.or, Arpad vezer^n. 16. 23-91 
M drakttzy J«zsef m , Wr . 

loaUatorvos, Nedeczey-n. 4. 24-52 
Muraszombathl Pal m. kir. 
alezredea, Nedeozey-u. 50. 24-05 

N ? g ^ J Albert k «nyykereskeda, 
Arp^d veedru. 18. 22-22 

kereskedeB, Rakdczi.u. 7. 20-60 
^»gy.Bela husiparos es Jientea- 

aru iizlete, Rakdczi-n. 12. 20-86 
^ngy.Beia m. kir. posratlszt, 

Eszterhazy-u. 47. 24-16 

lSl S gy M E ' emer fatermelO.^Mnnkacav 
Minaly-n. 2S 13-84 Nostra" aitalano, ArSKite" 
rakt&rak es keresk. r.^t. 

mankAcsf;fi6kl;elepe ■ 20-49 

Novak Patg6pmuhely, geplakatos- 

ea vizvezetekszerelo, iutdjrarazs, 

Kar6sVeg-a. 29. 21-16 

OrmoS Endre vdrosi I6m6rnak, 

Nedeczey-u. C3. "~ — ' Osztle Tibor m. kir. postatlszt, 

Orosz-u. 15: . 13-95' 

Osztle Zbltdn po3tafotiszt, 
__ Be%hton-n. 36. 14^11 

dry B6nl dLatorca* r.-t. KSkSny- 
_ vel6 lakasa, Alraasy n. 8. 022-14 
Pallaghy Levente m. kir. swza- 

aos, Arpad v.-ti. It. 14-28 

Paluzsa Gyorgy bankigazgato, 

Arpad vezer n. 24. 24-04 

Pap Gyula dr. figyvid, Kauya 

Kalman-n, 2. onjio Papp Mlklds rum- es likflrgyaros, 
Arpad vezer-u. 35. 23-66 

Papp Simon mernSk, Szt Istvan- 
ii. 80. 14-19 

Payer Bela ft „Hangya" kiren- 
delts6g vezetoje, lakasa, Nedenzey- 
u - 9a - 14-13 

PAkh Sandor autdfnvarozis val- 
lalat; Szarltahegy-u. 23. 23-43 

Pal Gyozd. a Latorca* ffiintezfije, 
Nedeczey u 2. 20-98 

Pentek Istvan m. kir. posta- 
elleuor. v. Iruredy? B61a-n. 34. L 

P6nzagyigazgatdsdg,m. kirS 

Cjano-u. 10. 021-25 

P6nzUgy0rl blztosi kerulet, 
"■- ktr., vezetftje. Batthyany- 
3 " 22-71 

Peter Zoltan dr< b«r- 6s nemi- 
belegaegek sza'korvosa, Nedeczey- 
nrll. 21 -OK 

Podk&rpatszkf] bank r..t. 
tJOkja. Aipad Vea6r u. 23. O20-75 

„Podrus" eszakmagyar- 
prszagl latermeld es erte- 
kesltdszovetkezet, Bzent 
latvan-n 64. 23-91 

Polgarriskola, m. klr. al- 
laml, fUlroczi-u .19. 23-26 

Polteky.Ricker r.-t. cipfl- 
fizlete, Arpad v.-u. 20. . . 14-18 

Po J? T l€,s laszld Bela poata- 
fOfeliigyeLJ, Erzs6bet-n. 6. 23-99 

Popovlcs Jendne »zv., Nede- 
czey. u. 4t. 21-44 

Porpphnaveez Mlhaly ant6szal- 
Htasi vallalat, Bzarkahegy-n;. 86. 

Postahl vatal, nt. kir. J 14 ^ 9 

Birent Istvan u. 7^ 

Pflnoki iroda 24-55 

F6penata;r 24-58 

Q6pkocsi3zf n 20-25 

Hivatalvezetfl 22-95 

Hivatalvezetfi lakasa, Jokai-n. 23! 

Hazmester 14-56 

Kiosztfi-leseamolo 14-57 

Leveltovabbitd 24-57 

L6go. 6v6hely. . 14-55 

Mnszer68z • . 21-70 
MOszenisz automatavlzsgdltf asztar 

Tavbesz6I6 osztdlyvemta es tivb. 
dijelazdmolds 24-59 

Tdvirat feladds 7 

Tavolsagi be8z6lget68ek bejelent6se 
8 
Vend6gssj<jba 24-56 

Vezetfl mu8zer6sz lakasa 20^04 
Vonairelvigyazo 22-10 

Ppstahivatal, Podhering 21-89 
Postahivatal, Oroszv6g 20-59 
Postahivatal, Vdrpalanka 20-28 
Postaigaiflat<Jsdg m. k(r. Debrecen X. 6p. 0. aayagraktara Mav. palya- 
l- udvar 20r54 13-911 n. 30. 020-11