Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


Automata ifiiaofil ielentkczese ; fblytonbs 2ttmm8g6s Miiraszentmdrton Rapaport Sandor gy6gyszertir, 
Arpad v,-n. 30. O20-11 

Rebeles Gyttrgy magantiszt- 

visel&, Nedeczey-u. 9. 20-07 
Reformat as lelkeszl blvatal, 
KosButh-u. 11. r ■ 20-33 

Reizmann B6la, Arpad v.ez6r- 
n. 6. 22-54 

Reizmann Samuel fatermelo 6s 
f akereskedo, Arpad vez6r-n 64 •■ 
20-15 
Rendtf rkapitanysag, m . klr . t 
Nedeczey-u. 20-70, 22-59 

Varoshazi tirszoba, Varoshaaa fbldsz. 
23-37 
Vasnti firszoba, Palyaudvar 21r65 
Vezetoje 21-12 

R6m. katli. plebanla, Arpad- 
veser-n, 55. 24-10 

Rosner dr. szanatdrlitm veze- 
toje, dr. Rosner Tibor mtit6seb6sz, 
n5orvos, v. Imr6dy B6Ia-n. 6- 

21-63 
Rosner Tlbor dr^ Mblaar Zol- 
tan dr. ag7v6dek, Arpad Yezerr 
u. 24. 020-47 

R6th Dezsd (R6th Jakab 6 : s lia) 
keresked'o, Arpal Vez6r-u. 27. ■■ 
21-21 
Rdth Mdric 6s Tarsa papiraru 
ipar tarsasag, Kossuth Lajos-u. 16 
21-^24 
' Rdzsa Endre ffiszer- 6b csemege- 
' keresked6se, Rak6czi-u. 12. 22-1 1 Spiegel Testverek' lakereske- 
d6se, Varosr6sa 40. / 22-34 

..Standard" taajlitott bntor- 
es szekgyar, Tatra-u. 80, Raszln tanl tasl nyelvtl glm 
nazlum, m. klr. allaml, . 

KMcsey Ferenc-n.24. 2Q-79 

Sajovles Jdzsef 6pit6si vAllal- 
kozb\ tegla- 6s cementarhgy&r, \ 
R'aWczi-at 18. 21-34 

T6glagyara 21*35 

Salzberger J6zseln6 Vto\t&- 
kereskedo, Ciano-u. 6. 22-13 

S&ndor Lajos gy6gyszer6sz, «Ma 
gyar Korona» gyrtgyszertar, Arpad 
vez6r-u. 11. 20-32 

Sanhlr Janos divathaz, Arpad 
vez6r-u. 1ft. 20-67 

Schlnk Odbn autijavitOmuhelye, 
BaUjthy-u. 14. 13-7.3 

Schltls^el Chaskel szonnearu- 
haz', Rakoczi-u. 11. .21-84 

Sebmleder Bernat f akereskedo, 
Rak6czi-u. 12. 23-14 

Schmltz Sandor dr. vatnagy- 
kereskedS, Arpad vez6r-u, °° Stark S. es tarsa vaskeresked 6k, 

Kossuth Lajos-u. 7. 20-57, 

Stelnberger Arnold dr. orvos, 

Rakopzi-u. 9. 22-55 

Stern SalamonszSrmekereskedfl, 

Rakdozi-u. 20. 21-71 

Sternberg Mdrlez sz&b6saga, 

Rak6ezi-u. 1/a. 24-38 

Stransz Emll szallitd, Zrinyi 

Iloria-u. 83. 23-56 

Stransz Mlksa «Latorca» r.-t. 
cegvezetoje, Bzerit lstvan-n. 2/1. 
24-03 
dlnba Adel cuk'OTka^, csokolad6- 
6s gytimblestzgyara, Eszterhazy- 
u; t22. 14r26 

Sttte-Nagy Jentf m. kir.- huszar- 
szazados, Arpad vez6r-u, 11. 24-23 
Szabd Karoly m. kir. postatiszt 
Imredy B61a-n. 32. 14-47 

Szabo Zoltan postafotiszt, V»r«s- 
marty-u. 27. 23-55 

Szarka Xaszld fa- 6s mezSgazda- 
sagi termekek kis- 6s nagykeres- 
ked6se, Vaary-u. 22. 23-69 

Szatmary Istvfin fiiszer- 63 
KyarinatarnkereskedO, Imr6dy 
B41a-u. i.e. ■:-. 22r29 

Szantd Geza gyfigyazerdsz, Kos- 
auth iajos-u. 11. 21-48 Vakok Intezete, m. klr. al- 
laml, Baent Istvan-n. 76- 20-48 

Valla Elemer Tit6z 63-Zatlnkal 
Elcm6r Denatoralt seesatelepe, 
Arpad vez6r-u. 17- 24"53 Varga Bela Ir6g6p, radidi gyer- 
mekkooBi, villamossagi mfiszer^sz- 
-uzem, radioszerriz, Bzent Istvan- 
■ it. 2. 23*61 

Lakasa, Bocskai-u. 13. J.4-48 

Varga Peter dr. igazgat6^ 

ftforvos, belgy6gyaszsaakorvo3, 
Kossuth Lajos-xu 2(J. 21-04 

Varbsi blvatalok es szer 
vek * 

Ad6hivatal - 23-29 

Aggokbaza . 23-42 

F«]egyz6 20-40 

Kapn 3 22-21 

KUa6blmez6si figyoaztsly 23-19 
^Kiizigazgatasi Ogyosztaly 23-48 
Muszaki ugyosztaly 23-51 

PolgaTmesteri hivatal . . 23r47 
8zamvev6s6g ■ 23-54 

Tiszti f obrvos. Mankaosy Mihaly-u.4. 
23-57 
T^iszti Ifiugy^sz- 23-38 

Vag6hid, Nedeozej'-u. . 23-58 
Varosi katonai iigyosztaly 22-52 
Vizmtivek, Oroszv6g 23-59 Scbifnborn-Bncbelm Ur6t 

sorfflzde, Podhexing 21-17, 23-17 
rtiradalom, gazdasaga 6b sisesBgyara, 
Orosavfeg 16(J. 22-17 

SchSnleld Geza kereskedO, atitd- 
Inotovelo, radi6, varr6g6p, ir6g6p, 
gramofonok es ezek alkatriszei, 
Rak6czi-nt 1. 21-91 

SchSnfeld Sandor sz411it«i, 

Kalvm-u. 23. , 20*73 

Sehrelber Hugo dr. orr-, g6ge-, 

(filgyogyasz szakoivos, Kossuth 

LaJoiu.S2. . , 23-23 

Schwlmmer Plroska szorme- 

kereskedo. Rak6czi-a. 14. 21-46 

Segel Jen©" fatermelS 6s gflz- 

fSr6sz, Szent Istvdn-u. 3. 21-32 

SerlT Karoly ezredes, Hunyadi- 

n. 10. 22-16 

Sld6 Mlbaly rum-is Iikftrgyar, 

Szt. Marton-u. 3. 20-99 

Simon Janos dr. Miv. palyaor- 

vos. ArpSd vez6r-u. 43/45. 13-66 

Simon Sarolta dr. orvos. 

Munkaosi M!haly-u. 12. 21-81 
Simonkay Gyula vit6z, Latorca 
r.-t. vez6rigazgat6ja irodaja 

2Q-56 

Lakasa . 22-20 

P^onyl Ivan export-import vfil- 
-lalat, Arpad vez6r-u. 6. 23-74 
Slrokay Bela 6tterme a «Turul- 
Jicz*. Zrmyi Uoria-U.2 23-20 
Lakasa, Zrinyi Ilona-u. 52. 14-28 
Spiegel Aronlakereakedti, Zriry) 
Ilona-u. 10. 23-83 

Spiegel Henrik g6zfur6sz, gyalu- 
fizem ■ 6s mindennemu 6pitbez6si 
anyagok vaktara, Eszterhazy -lanos- 
n. 65-67. 21-40 

Spiegel Simon dr. orvos, Kos- 
suth Lajos-u. 3. 21-74 

20* Ss ent Bazll-rend h azf 6noks6 ge 

ku. ♦'■"'nalja, Csernekh*gy 20-05 

Szekeiy Akos dr. vai-osi tiszti 

ioflgydsz, iigyvM, lakasa Szt. Ist- 

van^u. .atf. 24-19 

Szekeiy Imre dr. orvos, Arpad 

Yee6r-u. 37. 22-81 

Szerny el Vlzrendezo" Armen- 

tesito es Belvlzszabalyozo 

Tarsulat, Szent Istvan-u 16 

12-57 

Szllagyl Pal ipariskolai igazgat6. 

V. Imr6cly B6ia-a. 3i, 24-20 

Szondl Jflnos hy..tanit6k6pze ? nt. 

igi, Karpat-u. 5. 13-64 

Sztraka Ferene m. kir. posta 

nr&szaki uzemigyakoruok, Bethlen- 

u. 29/ 24-34 

TanfelUgyelol hlvatal, m. '■ 

klr., Rakottzi-n. 18. 21-18 

TanltokepzO Intezet es 

ltceum m. klr., allaml, 

Kossutb Lajos-u. 13. 20-96 

„Tanlt6k« k8nyv-, paplr- es 
bangszerkereskedese, 

Cianou. 2. 21-36 

Tarezy Daniel »Korona« drog6> 

riaja, Arpad yez6r-n. 24. 21-02 

Tarezy J6zsel, Orszapos Magyar 

TeisaSvetkezeti Kozp. lerakata, 
,Rak6czi-a. 12. 23-31 

Tarezy Karoly dr. keresk. isk. 

igazgat6, tanfigyi (fitanacsos,_ 
. Kossnth La j 03-11. 68. 23-35 

Tenke" Ferene dr. varosi tana- 

esos, Neaeczey-u. 10. 22-27 

Teszler Herman zoldsfeg-, gyfl- 

moles- 6s halkereSked6s nagyhan 6s 

kicstnyben, Kalvin-u. i. 24-45 
Tlndel Jdzsef dr. orvos, Szent 

]stvah-u. 12. \ 24-42 

Tonhaizer Ferene betegbizto 

sit6 igazgat6Ja, Korvin-atca 86 Verner Mlbaly m. kir. posta- 
tiszt, Szent Istvan-u. 80. 14-51 

Veghsett Gyula varo6i tanacSTiok, 

Nedeezey-u. 23. 24-39 

Vetek Janos vonalfelvigyaz6, 
Erzsebet-Ti. 3i. ' 20-14 

Vlncze Lajos bor- es sflrnagyke- 
resked6s, Kossuth L.-u. 24. 20-91 MURABABATI 

(lasd Belatinc) 

. MUBACSANY 

Hivatalos 6rdk: 

.'.»<*-*. '/-'JESS*- ..' 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— la-Ig,. 14— I5vig. 

Csak elSflzetok T63z6re: 20— 21-ig.' 

Csendoro'rs, m. klr. 3 

K«zsegl elttliar6sag 1 

MURAGABDONY 

(lisd Csaktornya) 

MUBAHALMOS 

(lasd Ferenclak) 

MURAKERESZTUR 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6a 
B6tk6znap. Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4-18-1g. 14-15-ig. 

Qsak elofissetok resz6re: 20— 21-ig- 

Allamvasntak, m. klr., . 

- ailomasftooks6g ... 8 

Csdtht Geza papal pre latus, apilr 

pl6banos 2 Viscsak Peter hentes 
ros, Kossuth Lajos-u. 7 Tdth Bndre m. Kir. penztlgyi ta 
naosos, Bocskai-a. 5, 24-48 

T6th Istvan gydgyszertar, Novem- 
ber 10-u. 1. 22-56 

Trojan J6zsel fakereskedd, 
v. Imr6dy B61a-u. 1". 24-13 m6sza- 
14-21 
Volksbnnd der Dentschen 

In Ungarn, Bzent Istvan- 

u. 24. 023-70 

Weinberger Ignae 4r« orvos^ 

R ; ik6czi^u. 6. . 22-72 

Weinberger Laszlo dr. fog- 

orvosi Rakoezi-u. 12. 23-80 

Weinberger Ouzkar dr. 

vos, Zrinyi Ilona-u. 1. 21-64 

Weinberger Pal dr. ugyv6d, 

Rakoczi-11. 1. 23-10 

Welser Vllmos lisztkereskedO, 

Arpad vezer-u. 80. 14rl5 

Welsz Bern? es tarsa ffiszer- 6s 
vegyesiiagykereskedo, Arpad yez6r- 
u. 7. . 23-07 

Welsz Bernit es Fla Jenft, 

szabadralcti'irra nyilvanitott szesz- 

finomito, rum- 63 liktirgyar, Kos 

smh. Lajos-u. 87. 20-23 

Welsz es tarsa maiom, 0rbszv.6g 

22-46 

Welsz Samuel es fla fiisaer- 

nasvkereskedO, Rak6czi-u. t. 

21-22 
Wennes Istvan m." kir: tuz§r- 

ezredes; Szt Istvan-u. .26. 13-70 
VI ragh Istvan peremartorii, m. 

kir. alozredes, TheikSIy-u. 6i. 

23-76 
Wittenberger Mlkl6s dr. . ■ 

orvos, Arpad. vez6r-u. 11. 23^*30 
Zahoranszkyne Szt r eh a Er 

zsebet fakereskedfi, 0r6szv6g, 

Csap6 J6zsef-u. 284. 14-43 

Zahoranszky Istvan m;. kir. 

postatiszt, Vaary-u. 14. 13-69 ,Hangya" logyasztasl es er- 
tekesitd sztfvetkezet 4 

Kazal Antal Jozsel dr. k6r- 
orvos, a pasta bet. bizt. int. orvosa.5 
K»riegyzose B 1 

Murakereszturi kttzraktA- 
rak r.-t., Murakeresztur, lasd a 
nagykanizsai elfiflzetok kdzfitt. 
SolymOs Antal korjegyzfi 6 
Vainos Zoltan m. kir. allam- 
penztari_tiszt ' , ■ 10 

MURAKIRALY 

Hivctfalos 6rdk: 
H6tk5znap: 3 

a 

& 

3 

xx . 
a 

M 

M Tuzoltdlaktanya, HalaBt6-u. 9. 

O20-00 
T(f zolt6parancsnok lak a sa, 

Vaary-u. 12, 22-63 

Tuzolt6Iaktanya. t . 21-11 

Ujheljl Karoly vit6z> ny. 
ezrtdes, Szent Istvdn-u. 9. 21.-14 

Utmesterseg, m. klr., Nede- 
czey-u. 66. 21-90 

Vajda Istvan m. kir. g&zdaBagi 
' felilgyelfl, J6feai-u. 1. 14-35 

Vajda Sandor a D61kirpati ko- 
olajnnomit6 6s keresk. r.-t. igaz- 
gat6ja, Arpad vezer-u. 11. 21-06 Zajzon Jehft c send 6rs2£za Cos, 

Vit6a Imredy B6la-u. 41. 14-20 
Zelko sport- es textillizlet > 

Arpad voz6r-u. 16. 21"42 

TektilelosztO: gr6f Ciano-u. 4. 

23-98 

Lakasa: Janos vit6z-H. 2. 14-14 
Zelk6 Laszld m. kir. szazados, 

Arpad vez6r-n. 11. 22-08 

Zlnger Dezstt dr. orvos, Arpad 

vez^r-u: 63.. 20-10 

Zsldd hltelszdvetkezet, Szent 

latvin-a. 11. " ft ft!E Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-ig', x 8— 11-ig, . 

.. 14^-18-ig. 14— lWg. 

Csak elofizetfib r6sz6re: 20— 21-ig: 

Allamvasutak, m. klr.» allo- 
maafonflksege 3 

Gabersek Antal teirmeny- 6s 
. gyiimolcskereik. . ;(-:-) 

Gar Jap Ferene fakeresk. ,(...) 
Gndlln Lftrlnc tojiakeresk. 6s 

gijrlerakat ..."'■ 4 

Ktfzsegl el«Ijardsag 2 

Stltt?ec Ivan keTesk. 1 

Tdth fce;?ane m. kir. postamester 

■..:-■."■" 7 

MURARATKA 

■.'■■' (lasd heteiiye") . 

MURASZEMENYE 

Hivatalos 6rdk: * 

. .„'•■/ Vasarnap- e» 

tietkeznap lia nepnap: 

8 -12-ig. «-li-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig- 

Csak el.Ofizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

KOrjegyzttseg ' .■'!" 

Rnbldd Zlehy Ivan bard vttr- 

csoki uradalma CsOrnyefSld, . V6r- 

csokpuszta 3 

Stile Antal pfebanos 2 o 

p* ; 

r 

■ 

V 
t> 

H 
P MURA- 
SZENTMARTON 

'"■ Hivatalos. 6rdk: 
_.^„ ' Vasarnap 6s 

H6tkSznap: .unnepnap: 

- 8— 12-ig,'. 8— 11-ig, 

14-18-ig, 14-^15-Jg. 

Csak el50zet6k r63z6re: 20— 2l-ig. 

Ktfrjegyzol hlvatal 1 307 Mtivaszfrjdahelif -DitTniCH mjESSsas -Tin TliPOll^ten ma wm a oosta tsak akknr krurii w\m KKBZ1T . 

„MURA smmm^mmm Siftar Lajos f ,MURA" feh6rnemagy*r Telefon: 43 
>»rBM-BETOHET"-szl3etol6 ^&*sa Telcfon: 35 MURASZERDAHELY 

Hivatalos ordk: 

Histtttznap: Vfcsariiap 6s 

. . finnepnap: 

" .'8-i2-i§r, 8-ll-ig, 

; 14-18-ig. - 14-16-ig., 

Csak eiflfJzeiCk rSszSre: 20— 2l-lg. 
BAnyatArsp€nztAr 10 

BAriyavArl szenbAnya k.f.t. 6 
Csendoriirs, m. kir. 2 

If Ju BelAne m. kir! postamester 1 
Ktizsegl elcfljArosAg 3 

Kraljlc es Majhen szentm'artoni 
szGnbanya o 

Petrolejd.d. bAriyavArl telep 
4 
Szelencebegy kflzpont 5 

Telepvezetfl ig. Iakasa 7 

Vasutallomaa g Harfner Nandor orszagyfltesi 
k6pviseld\ Var-n. 2. l-QO 

Bel mer J entt 6s Arnold keresk. , 
Lendva-u. 10. A 

Bekllts IstvAnvaakeresk. .Lendva- 
li. 27. 27 

flltelbank r.-t., Lendva-u, 1. 25 

H oy«"" ^ajos keresk., H6rthy . 

Miklo9-u. 16. qq 

H «J 8 ,z Jozsel beraBtfs, Horthy 

M^kldsrll. 8. Qf 

Ipartestttlet muraszombatl 
JAras, Horthy Miklds-u. 3. 84 

JarAsbfrosAg, klr., 8z6chenyi- 

Jarasl leventeparsAg.m.klr., 

Horthy Miklos-u. fi., 28 

JAvorszky Jozsel dr. m.' kir 

tisztiorvos, Var-u. 16. 59 MURASZOMBAT 

. Hivatalos ordk: 

'■■." 7-21-ig. ' 
Adohlvatal, m. kir., Var-u. 10 Allaml PoIgArl XeAnylskoIa, 

^m. kir., Var-u. 1. gg 

Allamvasutak, m. kir., 

Aildm^sro'noksege, Vasfit 

lii. 15. ■ !■ 22 

Arval VInce regveskeresfc ' 

Horthy ' Mi kl6s-u. 17'. 14 

*5??, ta J°s Elefant szalloda, 
Kak6czi-u. 4. 40 

Ba'jlee Ferenc figyved, 
8z£chenyi-u. 6. 81 

BarkAsz T. gytfmbW, baromfi- 
vart-, tojasexporttelep, Lendva-u. 23. 

BenkA Jozsel gyaros, Lendva- 

v - 9 " 80 

Benko Jozsel husamgydr 8 

B 5 ,C £- l &! , 1 la dr - G y<SgryszertaT, 
Horthy Miklos-u. 39. 42 

CI , k ^ a - k * f * t *' olpfilerakat, Horthy 
^iklos-u, 25. 53 

Cseh Ferenc vegyeskeresk., 

Lendva-u. 3. a 

CsendoriirsparsAg, m. kir. 

■ Petflfi Sandor-u. 6. 3 

Cvetlcs Janos fehernemugydr 

Sz^eheuyi-n. 7-9. 55 

D *n ar JAnos dr., Jarasi m. kir. 

allatorvos, Horthy Mikl6s-u. 6. 5 
DIttrlch Ede azerelesi valtalkozd 

es szjvattyHgryar. Cserkesz-u.4. 81 
DIttrlch GusztAv badogosarn- 

gyar, Horthy MlkI6s-u. 3lT 63 
EgyhAzI konyv- es paplrke- 

resk., Szabatfsag-t<5r 5. 50 

Falllk Alajos Central-Egallo, 

Horthy Miklds-u. 27. 35 

Fliszar Karoly, Rafc6czi-n. 2. 61 
Fliszftr Rezso vend^gTfiq 6s srtr- 
- napyker^sfc.,Petflfi.Sandor-ri. 3. 88 
FtfszoIgablrO, Borthy MiklOs-n. 6. 

Fdszolgablrol hlvataJ, Horthy 
Mi.fcJos-u. 6. ' J 

Gazdasagl Iskola, m. kir., 

BattytlnfalVa ' 47 

Gfmnazliim, m. klr. all., 

Rak6ezi-ti. 47, 29 

Backl VHmos term^ny- e\=s gyfi- 

moloRuagykeresk.,. Kossuth Lafo«- 

u. 12. 82 

flahn Pal nagykerest., Vasit-n.'i. 
49 
Andersch JOzsel dro^ria, 

Horthy MikI6s-u. 1. 57 Kardos dOzsel vasnagy keresk. . 
Horthy Miklos-u. 21, 52 

Katonal epUIetek es hatu- 
sagok : 

Konyddalakula^parsag, Horthy 
Miklds-u. 6. 45 

Kereskedelml kUzeplskola, 
m. klr. aUaml, Horthy Miklos- 
u - 4 - 86 

Kereskedok testUIete,mnraw 
szombatl jaras, Horthy Mikl6s- 
n '*- , , . 95 

Kohn Samuel keresk., Lendva- 
*. 24. 44 

Hollars Elemer okl. mern«k, 
Var-a. 4. j Q 

KOzkOrhaz, m. klr. all., Vasat- 

b. 2. 7 

KOzsegl elfiljardsag, Va™. 1. 

- 18 

Kifzsegl lparostanonclskola, 

- Var-u. 1. . qq 

KoZsegl StrandfUrd6, Ffirdo-n 

60 

Kitzsegl VIHamossagl Uzem, 

Horihy MikI6s-u. 6. 54 

KUhar Ferenc Tegye3keresk.. 
MBra-B. 12. g| 

IMagyar-Nemet Asvanyola]. 
mlivek k.f.t., Kisszombat [. ©1 

Magy arorszagl Nemetek Sz»- 
vetsege, Rakoozi-iit 19. 77 

M6v. arnpenztar, m. klr., 
vasnt-B. 15. 70 

Mavant" a m. klr. allam- 
vasutak ktfzutl g6pkocsl 
uzeme muraszombatl kl- 
rendeltsege, Leudva-u. 2/a. 15 Pinter Mfklos dr. kir. kez- 

jegyzfl, 8z^chenyi-u. 2. ^5 

Postahtvatal, m. klr* 

FfinSki iroda , 9 a 

Tavirat felv«el q? 

Tavirda gS 

Vonaifelvigyazd 90 

Procidentia blztos!t6 r.-t. 
muiaszombati fdUgyn8ks6pe. Le- ' 
vente-B. 6. 78 

Rltaper Alajos kergkpar-, radi6-, : 
■ varro-, 6s ir6g£pkeresk., Caerktisz- 
B. 6. g^j 

S f raI Kalman m. kir. posta- 
felhgyelo, postaffinok, vitez Kiss 
LasKlo-n. 4. 85 

SIftar Karoly rofPs-4g divstara- 
keresk., Horthy Mikl6s-u. 9. 22 

Pet6fi Sandor-B. 7. 43 

SIftar PAI malomtBlajdonoe, 
Lendva-B. 47. . 72 Simon Gyala iiepisk. S' 
Hortby Mikf- ~ Mikl5s-u, 23. rat6. 
13 

St £ , lT ? B S F rM * f mtszaki keresk.. 

Szabadsag-t6r 5. 39 

Szakonyl Zoltan dr. figyv^d 
Rakoczi-B. l, An 

Szasz Istvan nyersbittrkeresk,, 
Lendva-n. 21. 75 

Szraka Istvan ^pftflmester 
Par-n. 6. go 

TanUgylgazgatasI kirendelt^g, 
Horthy MikloSMi. 6. 43 

Tnrk J6zsef yend^gias es. sOr- 

nagykeresk., S^eheDyi^a. l. 67 

Otblztossag m. klr. VarAi, 1. 70 

Vfilyl Sandor dr. Sgyved la'kasa, 

Kossuth Lajos-B. 11. 26 

Irodaja: Horthy Miklos-B^ ie. 41 

Vendvldekl konyvnyomda. 

Horthy Miklos-B.207 7Q 

Vllfigos Jozsel b^lkeresk. Vajro- 
hid-a. e: -9 

Vogler Viktor gabonakeresk.* 
Horthy Mikl6s-n. 15. 21 

Vojkovics Jtfzsel r. k. pl^banos, 
Sz6chenyj-u. 17. 37 

Volksbnnd der Deutschen in 

Ungarn, Rakoc?i-u. 19. 77 

Vucsak Istvan dr. kSrorvos, 
voroamartby-u. 1. 3a .MUSZNYA -.--," 

(lasd Matyasdomb) 

MUTPUSZTA 

(laad Iiegszemcse) 

MUZSLA '.. 

Hivatalos ordk: : 

Va34rnap 6a 
unnepnap: 
8— 12-ig, S-n-ig, 

U-18-ig r . . w-Mo-jg. 
Csak elofizetdk r6gz^re: 20— 2l-ig. 
Bukovszky Laszld dr. kb> 

orvos *1 

Kegly Gyprgy / 4 

Koraaromi Villamosmtivek, 
.Komarom-Ersekujviri ker. fel- -'■ 
Bgyel6seg-fi6kja, >.,. ' 2 

Kozsegi elif|jar6sag j 

NABRAD 

Mivatalos 6rdk: 

Hetkdznap: VasarnaD 6b 

■-.-■' -,■ . finnjEspnap :.-,-.' 

^8-12-i», 8— 11-ig, 

14-18-ig: ;■ 14-15-ig. 

Csak eiflfizefok reszere: 20r-3i-ig. 

BOttka Imre ffildbirtokos 1 

^f!?- 1 Szabo,cs nagyfraUoi,: 

roldbmokos - ,2 

\abradl ktfrjegyzffseg 3 308 Meszarlcs Istvann^ keresk 
SzCchecyi-u. -18. . 33 

Muraszombat es Vld6ke 
HltelszOvetkezet, Safiehenyi- 

b. 6. 62 

Muraszoinbates vldelceazerk 

Horthy Miki6s-u. 18, 71 

Muraszombatl Takar^k- 
penztar r.-t., Horthy Miklda- 

11. 18. jg 

JHuraszombatvIdekl k«r- 
jegyzdseg, Rakoczi-u. 1. 57 

Mnravldekl Gazdasagl Sz«- 
vetkezet. Lendva-u. 20. 69 

Nemec JAnosvas- ^ a radiokeresk. 

Horthy Miklos-n. 7. , Q8 

Olajos JOzseV dr., fflsao]gabir6 

magaulakasa, Rakoezi-u. b. 2? 

OiT.I. muraszombati kirende!ts6ffe 

Rak6czi-n. 3. 34 

PAIfal JOzsel vitez bornagy. 

keresk., 8z6chenyi-u. U. 30 

Petancl gyOgy. es borvlz ffi- 

raktara, Horthy Miklds-u. 2. 68 
P6nzUgy«frl szakasz, m. klr., 

Ijftndva-it. 4-9. 40 nadaua: 

Hivatalos 6rdk: 

Hetksanap: Vasarnap^s 

unnepnap: 

8-12-% ..■ 8-11-ig, 

W-lS-ig. 14-15-ig. 

Csak elBfizetCk rtszire: 20— 2l-ig. MURAVID 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk»znap : Vasfir ^a finnep. 

. ■ nap: 

14-18-ig. . . i4-lfi-i|: ■ 
Csak elSfizetflk rAsz^re: 20— 21-ig. 

Bencslk Istvanne vegyes- 
keresk. a 

Murakbzl gazdasAgi kosar- 
lonO. szdvetkezet 2 

"""""vW nagyktf zseg Jegyzol 

Vojvoda MlhAly Hombar bizom Csendtfrkftlttnltmeny pa- 

ranesnoksAg in. klr. 4 
JegyzfillakAs 2 

Kozsegi eloljArAsAg i 

TAborosI Jdzsel Putura blzoma- 
I nyos % NADAP MCRGA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap : v asdrnap 6s 

Unnepnap: 

8-12-ig, ,8-11-Ib, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elOfizetfik k«z8tt: 20-21-ig. KOzsegl eI«ljArdsAg NADASD 

Hivatalos drdk: 

H6tkSznap: : Vasarnap.es 

finnepnap r 

«-12-ig, ... 8-H-fg, 

14— 18-ig. li— 15-ig. 

.Csak elfifizeiiik nSsz<5re: 20^2lTig.' 

Allamvasutak AllomAskezr. 
ldsege, m. kir. 3 

Bencze JAnos r. fcath. pl^bdnos . 

Domlnkovloh lUlklds k«i- 4 

' ) e W^ ,'5 

,Hangya«*' fogyasztaai is e>t6ke- 
Sit6 azovelkeaet 7 

Ktfrjegyzb 2 

Kdrorvos lakasa 2 

Konye Antal tojas- ts baromfJ- 
kereek. ' ,,0 ha a hizbeslto hluatalnal eit k&rl. J^agyutAd NADASDLADANY 

Hivatalos drdk: 

-■■ „ X l. - Vasarnap 6b 

BetfeOznap: unne p n ap t 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. ; U— 16-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Bouquet DezsB dr. ktfrorvos, 

0. T. I. orvos 7 

CsendorBrsparanesnoksag. 

m. kir. 4 

Cseelder Gyula vendeglfis es me- 

szaros 5 

KBzsegl elflljarosag 1 

Miiller tejuzem 8 

Nadasdy Ferenc grdl fOld- 

binokos uradalma 2 

Kastelya 3 

NADASDY-PUSZTA 

(lasd KapolnAsnyek) 

NADAS- 
SZENTMIHALY 

(lasd Magyavnadas) 

NADSZEG 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap es ftrkenyl SandOr ref. lelk6sz, 
nitoktatd (fiaemben : IV/i— IX/SO-Ig) 

Papp GaspAr hentesmester 28 

Papp Sandor feidbimofcos 15 

Papp laszl© 6pUletfu, 6pit6sl 

anyagok, tUaifa 6s aa^nkereafcedes 

87 

Papp Sandor 6s Somogyl Pal, 

Tiszavldeki Bengermalom 

9 

PappTestverek,tulajd6nos Papp 

Sandor ' 21 

Pinter Pal rim. kath. plebanos 

40 

Pdrer Dezstt dr., a posta bet. 

bizi. int. orvosa is kozsegi foorvos 

6 

Somogyl Pal termenykereskedo 

lakasa 35 

Terestenyl Bmll kiJzigazgatasi 

jegyz6 38 

tormay Gezan6 dr. ny. keres- 

kedelemiigyi allamtitkar, belso tit- 

kos tnn&csos Bzvegye 11 

TuzoltdfBparancsnok 19 

NAGEL-TANYA 

(lAsd Mezokov&csbaza* NAGYALLAS- 
PUSZTA 

{lasd Labod) 

NAG YAK 

Hivatalos ordk: H&ktfanap: Vasarnap £s 

Unnepnap: 

8— 12-Ip, 8— 11-ig, 

: 14— lS-ig. 14— 15-ig. 

Caafc el6tizet6k reszere: 20— 21-lg. flnnepnap: 

8— 12-ig, ' 8— 11-ig, 

U-18-ig. 14-lB-Ig. 

Csak el6fizet6k rfiszere: SO— 21-ig. 

K0zseg& elfillarosag 1 

NADUDVAR 

Hivatalos ordk: 
Hetkoznap: Vasarnap es 

Unnepnap: 
, 8-18-ig. 8-11-ig, 

14— 16-ig 
Csak e16fizet6k reszere: 20— 2i-te. 

A nddudvaH egyseges hdl6- 
zathoz tartozo kbzpont: 
Bojdrhollds. 
Blr© J6zsei fiijegyzo 30 

CsendorBrs, m. kir. 7 

Erdelyl Maria Ir6n gyogy- 

szeiesa 31 

Flesch'Gyulagabociakereskedo 4 

FutO Sandor «Kutnra» bizoma- 

nyosa 5 

Haala Albert kHzsegi allatorvos 

16 

Hegedfls Ferenc fSIdbirtokos 

KBzsegl elBljar6sag 1 

Kutassy Jen** ny. m. kir. kultur 
segedmeratik 26 

Ludany Mikl6s dr. felsohazi- 

tag 32 

Lukacs Marton mav. allom&s- 
ffinbk 13 

Madarasz JOzsel ref. Ieik6sz24 
Martin Ltfrinc malomtulajdonos 
3 
Marton Janos gyogyszeresa 29 
Mayer Samuel fakereskedo 10 
MezBgazdasagl Neplskola 22 

Mlskey Jugovlcs Andor IBtd- 
birtokos 2 

Molnar Gabor uri is noi fodr&sz 
(tizeiuben V/i— X/31-ig)' 18 

Molnar 1st van dr. orvos 25 

Nadndvar kBzseg vlllomos- 
tizeme 12 

N&dndvarl logyasztasl es 
ertekesitd slttvetkezet 14 

Nadndvarl Hazllparosok 
Szovfitkezete, mint az Iparosok 
orsz. kfizp. fizts-v. tagja 20 

kezponti t*lepe 45 

Nadndvar kozseg kttzelel- 
■nezesf blvatala 42 

Nagy Balazs Dezstf raf. vallas- 
tanar 43 

Nagy Denes m. kir. poatamesrer NAGOCS 

Hivatalos drdk: 

Vasirnap es 
H^tktiznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18ig. t4-15-ig. 

Csak elGHzetfik reszere: 20— 21 -ig. 
Babodl Simon Tegyeakeresk., 

Somopyegerea 25/5 

Bakal GyBrgy ceraeatarn keszitO, 

zics * 24/3 

Bognar Mlh&ly bentes es 

meszaros 
Halmos Janos ig. tanitiV, 

Somogyegres 25/3 

KBrjegyzOseg I 

KBzsegl bird, Somogyegrea 25/4 
KUzsegl blr6, Zics 24/7 

Mester Andorne Bzv. ber- 

eazdasaea, Zics. Gyaladpnszta 
■ 25/2 Mester J6zsel nagyberlfi, Zics 

24/2 
Morvay Mlhaly f61dbirtoko3 

Vavjakpiiszta 25/6 

Nagy Lajos dr., Nagocs (8) 
Pethes R6bert dr. kttrorvos 6 
Kublclo Zlehy Ivan barO ura- 
dalma, f6int£z6i lakas 2 
Kastelya - 8 
Uradalma 4 
Schadl Mlhaly vegyeskeresk., 

zi«s , ' 24/6 

T6th Ferencne Bzv. bentes es 

meszaros, Zics 24/5 

Vaczf Jeno dr. frRrallatorvos 5 

Zics 6s Vldeke HltelszBvet- 

kezet mint az 0. K. H. tagja, Zics 

24/4 NAGYAJTA 

Hivatalos drdk: 

it^x Vasarnap es 

Hetkfenap: Unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eUSfizetflk reszere: 20— 2t-ig. 

Csend.BrBrs, m. kir. 1 
KBzs6gl elBliards&g : 

" BSlbn 3 

KOzepajta 4 

Nasyajta 2 

Szasz Ferenc dr. ktirorvos 6 

WAGYALASONY 

Hivatalos drdk: 

u^bKnmo^. Vasarnap 6s 

Hetkfcmap: unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elttfizetflk reszere: 20— 21-ig. 
KBrlegyzBseg Sandor hengermalma 2 
KBzsegl eldljarosag 1 

Luby Geza f Oldbirtokoa, ny. «rva" 

szeki illuok 3 

SzllAgyl Sandor ny. koesegi 

fdjegyzft 4 

NAGYARPAP 

(lasd Pecs) 

NAGY AT AD 

Hivatalos ordk: 

7— 21-ig. 
Ad6htvatal, m. kir. 18 

Allaml eleml lskola lgazga- 

tdsaga 74 

Allamvasutak, nukir.aliomas- 

fftnBkseg 13 

Almasl Istvan takptari oegv. 39 
Antal Karolyne b6rkeresk, 61 
Artezl Gy6gyfttrdB 59 

Banyal Lajos dr. kir. jarasbiro- 

sagi elniik 94 

Barany Karoly radii- es vill. vail. 
51 
Batlszta Janos es JOzsel 

bengermalma 71 

Beleznal JOzsel dr. orvos 85 
Bencze Andraa hentes 6x 

meszarosmester' 91 

Benyak k«ayvkb"teszet ea doboz- 

gyar, konyvkereskedes, kHnyv- 

nyomda 49 

Bur its Pal takpt. isr., erdiibirtoko- 

sok tatkitermeUJk.f.t. ilgyvezetoje 

70| 
Csendorseg r m. kir. 4 

CsOka Gyula reformatus lelki- 

pasztor, OtvSskonyi 77/6 

Dlvatbolt k.i.t. rflffts-, jates- ^s 

djvatarnkeresk. 80 

Dohanybevaltd hlvatal, m. 

kir. 10 

ErdBeseny Adam Bzent l3tvan- 

gy6gyszertar tnl. lakasa 75 

ErdBs Laszld m, kir. szazftdon 

1-05 
ErBss Istvan dr. jarasi m. kir. 

allatorvos 55 

Farkas Janos Ottlion szalloda 19 
Feher Lajos tojas-, baromfi 

gyiimSlcskeresk. 21 

Fel gel stock Zslgmond fla 

Fazekas Ferenc divatarak 

nagykeresk., kekfestfijryara 2 
Fekete LaJosn6 Bzv. dohany- 

kisarus 79 

Festetlos GyBrgy herceg 

nradalini intezoseg, Q6lapaszta- 

Tarany Kanya Albert villftincwaiam^ol- 
giltato vail. !4l 

Karbuczky Janos rusher, es 
caeraegekeresk. 50 

Katonal 6p. es batOsiagok t 
Gyalogsagi laktanya 46 

jarasi levante paTancsnoksag 90 

Kenez Sandor rsf,. leJkesz 92 

KIraly JLaszl6,beraut<5mvavojs<i 
63 

Korona>szallO 58 

Kossu J4nos Zoltan siit(imester 
83 

Kovaes D6nes dr. vite2. jarasi 
fOszolgabird lakasa. . 36 

Kovaes ddBn gabona- vs t«r- 
jneuykeresh. 44 

Lakasa 95 

KBrjegyzBseg,aagyaladvid6ki30 

Landler Aladdr vegyeskeroSlr. 
34 

LaszlO Vllmos dr. flgyved 54 

Legoltalmt L-Iga nagyatadi 
csoportja 65 

LBwy Sandor dr. orvos, spe- 
cialist^ fogorvos 56 

Magyar JngoszIAv Qabona- 6s 
Termenykeresk. R.-t. Bares ki- 
rendelts6ge 17 

i. Mandy Uradalom j6szilg(el 
iigyelGsege, Simongat 72 

Matan Istvan tenneny : , gyfi- 
mblcs- es allatkeresk., 6tvOsk(5nyi 
77/2 OS 
Oi 

V 

Menyhert Istvan fenykep6sz 6s B* 
fotokeresk. s 73 ••• 

Foszolgabfro, Jarasi Freller Andor dr. flgyved 53 
GombszBgl Janos itveg- . 

poroellankerenk. 87 

Graselly I^aszlO dohanykisftrns 

67 

Grub&novlch Akos tmdbirtokos 

siaikas'ifii gazdasaga, 0tvttsk6nyi 

32/b 

P. Hajnal Z6nA Bzent Kere.nc- 
rendi plebftnos, baztonOk 57 

Hamorl Bela koiillatorvos 
Harsanyi Antal ny.kOrjegyzA 78 
BonkO Jdzsel dr. figyved 11 
Borvatb Antal vaskeresk. 20 
florvath Imre f avarvallalkoz6 62 
JarasblrOsag, kir. 27 

Jdrasi altalanos 1 par test U< 
let, Nagyatad 5 

Jarasi TUdBbeteggondozd 

Intezet 82 

Kanya Albert hengermaltna 69 fotokeresk. s 73 

Mez r6szv6nyt&rsas&gsetyeni- 

fonairesto- is raercerizalogyar 9 
Mike Imre dr. kir. kGajegyzd 40 
Molnar JozseE badogos, ftirdfl- 

szoba- es vfavezeteksaereldmester 

88 

Nagy- GyBrgy postamester lakasa 

45 

Nagyatad nagykBzseg elel- 

meaesi blvatala 93 

Nagyatad nagykBzs6g elttl- 

jArdsaga 2 

Adoosztalya 80 

Nagyatadi (&rasl takarek" 

penztar 7 

Nagyatadi konzervlpar ktit 

Nagyatadi takar6kp6nztar 6 
Nagyatadi uradalom 1-01 
Nam^nyl Mlklos dr. orvos 64 
N^meth Gynla stltdmester (81) 
Novacsek Terez ny. postAellen- 

6rn6 60 

Nov&k J6zsef fBldbirtobos, Otvos- 

k6nyi, Petenye-puszta 77/4 

OtvBskOnyi kBzseg 32 'a 

P^nzttgyBrl szakasz, m. kir. 

Perblts Geza auto-, motor-, alta- 
lanos gepazerelo es antog6nbeges?ito- 
flzem ; 52 

Pichler Sandor dr. kir. jaras- 
bir6 1-04 

Polgarl Ilulskola 68 

Preszly Karoly dr. m. feir. . 
dohanynagyarus 86 

Lakasa 28 

Radovles Jozsel hentes es me- 
szaros 47 

Hajczy Geza fdldbirtokos gazda- 
saga, Saentlasald pnszta 24 

Rotter Bernat fliszer- ea vas- 
keresfc. . ' .16 

Lakasa 1-02 

Sass Alodar \ittz, sorkeresk: 89 
Lakasa- 1-02 

SUbermann LaszI6 gabona- es 
termenykeresk. lakasa . 43 

Somssieh Eszter grOInB fold- 
birtokos, BarapusKta 100/8 

Qazdasaga, Bafapusista 1O0/5 

Somsslcb Gezane Bzv. grdl- 
ne fiildbtrtokos, Kivadftr 100/2 

Stelner Bela dr. iigyved 37 O 

N o 


Stelner Mlksa boi- ea sOrnagy- 
kreresk. 76 

Suranyl MArtOn dr. kdrorvos 33 
Szab6 6s Bur Its fuszer-, vas- ea 
6pitesi anyagkeresk. 35 

Szent Istvan gyOgyszertar 38 
Taranyt Jegyztts^g, Tarany 48 309 tfagyatad Tavirat-kttzvetittf 98 

Ttfrok Janos birautdfuvaroad 99 
TUzb>s6g, Nagyatad 3 

Uradalml Tlszttartosag, Ki, 

vadar lCX)/4 

Vajda Gynla dr. ugyv6d 26 
Vasdenyey FJlem6r «TurntB 

gydgyszertara 24 

Veress Dezstt dr. flgyved 42 
Vez6r Pal dr. flgyv6d 12 

Vftkal Ferenc b6raut6-fuvardzd 
1*03 
VogronicsJencUpitdmeeter 15 
Walter Ferenc 6pit6si vallalkozd 
66 
Weisz Henrlkn6 dr.-ne 8zv. 
., , mag;tnz6 " . . ,. , 32 

Wimmer Tgnac, c6gtui. Wimmer 

Jenfi 6pitkea^ei anyagkereEk. s<S 6s 
.sz6nbizomanyi Jerekata 84 

NAGYBACON 

Hivatalos 6rdk: 

K^ap, ■■^J5»f 

8-is-isr, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. a 14— 15-ig. 
Csak elCfizetCk r6sz6re: 20— 21-ig, 

Csendorttrs, m. kir. 

Bibarcfalva ' 7 

Nngybacon 9 

Szarazajta g 

Egeto" Janos dr. kSrorvoa 11 

Ktfzs6gi eloljarosag: 

Nagybacon 5 

.. Szarazajta v 4 

KorJegyzds6g, Kisbaeon g flbclveactn Rdnai Dezstt gydgysBer6sa 7 
~l6zsa Istvan ffiszer-, r4dio-, gra- 

mofdn- 63 fakeresk. 26 

Sar kozy Jena ffiidbirtokoB 1 1 
S&rkilzy Mlklos foldbirtokoa ■ J 
Stelner lgnac 6s Ila vaa- 6e 

bGrkeresk. 12 

Taskal Lajos hentes 63 mdszdros 
32 
Telkes Jozsef dllatorvos 29 
T6th Janos korcsmftros 31 

Zavagyll Sandor IfJ. vend6glds 
6s berautoruvaiozd ~"~ 21 
NAGYBAKONAK 

(lasd Nagykanizaa) . 

NAGYBAKOS 

(lasd Batyn) 

NAGYBANHEGYES 

Hivatalos 6rdk: 

. 8-12-Ig, 8-ll-ig,. 

u-i8-f 6 . u_ t5 .,*: 

Csak eloilzetdk resa6re : 20— 21-ig. 

.4 nagybdnhegyesi egysiges 

hdldzatho? tartozik meg: 

Kaszaper, Banyakapltanysag, m. klr. 

Kosstitli Lajos-u. 2. 2 

Baraa Samn dr. figyv6d, 

Hnnyadi-n. 2. 1-66 

Bartal Jozsef bietosjtnsf iroda 

Horthy Miklds-u. AS. g 

Batrln Marton nyersbdrbizoma- 

nyos, Mikszath Kahnan-n. 27. 

Bencze B61a temetkez6si vallalat 
, Szent Miklds-t6r 10. 2-03 

Benedek Laszld dr. ottos, 
Kossuth Lajos-u. 50. 81 

Berent6s Laszl6 fdh adnagy, Hnn- 
garia Rt.szem61yz.efci parancsnoka 
Tbokoly-B. 1. 3 

Berger Adolf vall.ig., TdtfaJusi 
Kiss Mikld3-u. 46. 1-29 

Berber lgnac kdzponti benzin- 

tUHo allomas, Ezent Miklds-t6r 16. 
1-57 
Boeskay Jenb* Tlbor felsO- 

banyaf, mezoga^dasagi termd- 

nyek 6s atlafckeresk., Honvid-u. 1 

1-12 

Botta Tibor ttzenii falupyelo, Bar- 

es6nyi-u. 19 2-01 

Bognar Sandor fakeresk., 

Virag-u. 2. 44 

Bracb Simon keresk., GeH6rt- 

n. 1. o clmoldaianak NAGYBAJCS 

Oasd Bacsa) 

NAGYBAJOM 

Hivatalos 6rq.k: 

HetkOznap: ■ Vasamap is 

uuuepnap : . 

' 8— 11-ig, 

8— 18-ig-. 14-15-ig. . 

' Csak elflfizetflk resaiSre : 20— 2'1-ig. 

Arva Xoki IstvAn ttlszer-.'rOids- 

rOvidarukercsk. \Q 

Bacza Dezso dr. rom. katb lei 

kta j 8 

;■. Batorl Lajosn6 dzv. vend^glfls 

6s hentestizem 34 

. B«hm Brnfine «zv. ffildbfrtokos 

(ftzembenr Vn ■ X/3J-ig) 3 

Btthm Istvan ffildbirtokos SO 

Brpdt 8a mu termtnykeresk. J 4 

Csendors^g, m. kir. 8 

• Csorba Sandor dr. Wldbirtokos 

24 

Dnnantnli Bank 6s Takarek 

penzt4r r.-t. 4 

Fischer Uajjos rojegyzo 22 

Borvath Feterne bzv. maganzb 

20 

lgmAndy Alad&t dr. rtfidbir- 

tokOs jo 

K&lm£n J6zsef gabona-, ter- 

m6ny, dllat- fakei-esk. ^ 6s bizom. 
28 

(flzemben: VIF/l— XII/31-ig) 5 

Karpatia Altalanos fakeresk. r.-t 

kirejidelts^ge, Balaza Laszli 23 
Kepecs Jeno dr., a posta bet 

bizt. int. oivosa lg 

Kocsls Bfela dr. kfirorvos 9 

Kiizsegi eltfijarosag 2 

ATadarasz Istv&n.iff. gabona- 6s 

termeuykeresk. ' g 

. Major Istv&w koresmaros 25 
M«'zey Imre mezflgazdasagi 

igaKSfttdja 33 

Nagyba^osmS eg£szs€ghdz 35 
Neinetb Lajos vegyeskeresk.. 13 
Postahfvatal, taviratktizvetita hi- 

vataj 07 

Puchmahn Ferenc korcsmiiras 
17 
B^csey Alarlska fdldbirtokot 

(uzeinbon: VI/i-XI/30-ig) 15 Elstt nagyb&nhegyesi hen- 

germalom r.-t. q 

Hasz Antal nagybirtokos, lisd\ 

maeyai-banhegyesi elftfizetokkCzett 
kezsegi eI61jar6sag 1 

Szalal Gytfrgy sert6skeresked6, 

a' Masz megbizottja 3 

Szlta B&llnt Hombar bizo- 

manyoa ; n 

NAGYBANYA 

Ejjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnos 

tdvbeszelo dllomdis 

hivatalos 6rdi: 

: 7— 24-ig. 

Adamcslk Ferenc, ffir6s2telep, 
Ffir6sz-utca 1. -1-18 

Lakasa, Pelszabadnlas-u. 7. 57 
kir, Ad6hlvatal, 

tar 10. 310 Rak6czi- 

1-69 

AIIemepHeszetl hivatal, m, 

klr., hngybajiyai iitmesters6ge, 

Tfirtalusi Kiss Mifelos-u. 80. 2-20 

AHaml £rcbanya«2at, nagy 

banyal Banyalgazgat6sag 

m. klr., Nagyp6nzver0-ti. 1. 

• 1-81 1 1-82* l-8 € 
Radiftzemszem6IyzetI katoi'ai 
Iiaraucsnoksag ■ . ■ 43 

Keresztbegyi banyauzem 1-85 
Klelemtara 

AUamvasn<ak, m. klr. 
Allomast'6niiks6ge 2-00 

Zsib6- Nftgybanvfl Tonal at6pi(;6si 
innnkainak 6pit6svGzet0s6ge, Robert 
KAroly-n. 3. 2 -53 

Altn^der Jen« es Fia : ttzlet, 
Kossuth Lajos-n. 6. . I-95 

SzappaTi?yar6s lakas, Totfalnsi 
Kiss Miklos-n. 27. 2-18 

Altnefter Laszltf kereBk ', Kos- 
suth Lajos-u . 28. 2-19 

Apati- Emil dr. orvos, Arany Ja- 
uos-i,. ll. f. 55 

Aranyl Lajos I. o. postatiszt, 

Kossuth Lajos-u.. 17. 88 

4sTanyoIajeIoszt6teIep, Hrrn- 

r6d-u. 60. 2.Q2 

Asztalos ZoItAn dr. tigyv6d 

J<5kai-u. 39. 1-60 

A arum B&nyareszT^nytar- 

sasag, Borpatak l_Q7 

Bagosy Sandor dr. iigyv^d. va- 

rosi Ii3ztiiigy6s2, Hunyadi Janos- 
~" 2 - 46 

BAayaigazgatdsag, idsd Allami 

..trcbanl^aszai;, m. kir. 
Banyaipari ktfzeplskola lasd 

P6&h Anwil banyakohi 6s milyfard 

ipsri k8z6pisko!ft m. kir. Csap6 Sandor tlgyv6d, Hnnyadi 
Janos-u. a. Q2 

Csendorszarny- 6s ttrspa- 
rancsnoksag« m. kir., 

Thorday Imre-u. 5. 1-Icu 

Czllbecz Istvan dr. varosi or- 

"os, Kossuth Lajos-u 1. 1-49 

Elsd na£ybanyat szAIHtiisl-, 
erddklterinelb-, tBzIfa.,iaI 
szen- 6s fakeresk. vAUalat. 

tul. szittyai Szilagyi Janos, Rak5c?i- 

'^*- 2-42 

Erd6Iyl Francla Arany- 

banya Tarsulat, Laposbanya 
1-61 
Erd61yl Part irodaja, Kossuth 

Lajos-u. 2. 94 

ErdoigozgoWsag, m. klr., 

Vajga-u. a. 28, 84 

Brdonlvatal, m. klr. Alsdfer- 

nezely, Hnuyadi-u. 2. 1-63 Baracsek Vflmos ntddal, 

keresk., R6k6czi-t6r 13. 1-10 

Bermes keresk. ugyn«ks6g, Horthy 

Mikl<5s-u. 41. 1-68 

Herskovlts Farkas dr. orvos, 

Bercs6nyi-u l 8. 1-33 

Hoffmann Liiszlo nemes, Karpat 

filmszinhaa igazsatojanak lakasa, 

Leding-n. 29. 2-35 

flonv6ds6g lasd, Katonai 6pfiletek 

6s hatosagok 
Boracsek Andras Kozponti 

drog6ria, Rakdczi-t6r 17. 9Q 

Bnngarla mfitragya, kensav 

6s vegyllparr.-t. Tdkdz-n. 15. 

Igazgat6sag, fisiemi irodak alktfz- 

pontja I-59, 1-71, 2.72, 1-73 

Hadiiizami szemelyzeti parancsnok- 
sag i. 27 

L6goItalmi parancsnoksag 1-41 
Pprtis 2.40 

Dr. Otvas Daniel ieaegat6 lakasa. 
T6tfalnsi Kiss Mikl6s-u. 10. 

01-70 

Kflzponti garage, Wtfalnsi Kiss 

MikI6s-u. 10. 51 

flttviis Jozsef botfai, okl. vegy6sz- 

m6rnt}ji. Arany Janps-u. 20. 2-80 Ear6pa vend6gl«i tul. Csatary 
Gynla, Jdkai-n. 1. 2-37 

.Rxtern" kereskedelml 

ngynbks6g, Arany Jauos-u. „„. 
■ ■ '• . 1-58 

Fabian J. Lafos bor- 6s sHr- 
nagykeresk., Kossuth Lajos-u. 8. 

« *' 1-9e 

Faz6k Gyala igazgatd, ThSkcily- 

„ n ' 4 - 1-06 

ForgAcs LdszI6 dr. orvos, 

Horthy Mikldis-dt 77. 2-38 

F&glmnazium allaml, m. 

klr., Kossuth Lajos-u. 25. 2-33 
FKldes Istvan dr. fogorvos, 

Horihy Mikl6s-u. iO. 1Q 

FdldvAry Kalman fakeresk 

Htinyadi-u. u. " 7 

Fcfszolgablrol blvatal, Kossirth 

Lajos-u. 39 

Fovamhlvatal, m. kf r., Kossa tb 

Lajos-u. fti. 34 

Frankovlts kbnyvkereske- 

d6s, Rakoczi'-t6r 6. 1-65 

GA1 Gynla dr. orvos, Kossuih- 

Lajos-u. 1. 1-79 

,Ganz'< vlllamosmtt, gr. Te- 

leki Pal-u. 23. 2-47 

UaemvezetdsSg, Kossuth l.aios- 
.«■«■ ■ 1-48 

GazdaAkos dr. fogorvos, Ra- 

koczi-t6r 5f. 2-25 

G. Cslsz6r MikWsn6 ingatlan- 

rorgnlmi iroda, Horchy Mikl6s-u 2 

■ - 1-19 

Gergely Gynla nagykeresk., Ra- 

k6czi : t6r 14. ' 1_Q5 

G*«Je! Salamob ntodai, Hon- 

v6d-u. 38. 1-97 

Goldstein M.Nandor dr. %ev- 

v6d, Jokai-u. e. M §4 

Gtinczl Jdzsef Fntura-bizomti- 
nyos lakasa, Luther-u. 1. 1-35 

Gy«rgy J6zsef asztalos tlzem, 
Kossnth Lajos-u. 40. 23 

Hangay Dezstf n6vedi, «Banya.- 
gyogyszortara, Horthy Mikids-n. 5. Incze Istvan Jozsef dr. orvos, 

Jokai-u. 17. 1-32 

IpartestUlet, lasd Nagybanya 6s 

Istvan klraly szaUo, Rak6czi- 
161- 7. 21 

Jarasblr6sag, m. klr., 

Hunyady-u. 3. 2-39 

Kalmar Mlhalyne «zv. nutd- 

fuvarozo, Horthy Mikfds-u. U 

1-23 
Karpat f Hmszlnhaz, names 
Hoffmann Las?16, Rak6czi-t6r 7. 
47 
Kaszlno egyestllet, Hunyadi- 

Katonai 6pUIetek 6s hat6- 
sAgok : 

Houved illomasparancsnoksag, m. 

kir.' '9 

Honv6d levente paranesnoksag, m. 

kir., Kossuth Lajos-u. 28. 73 , 

Kenyeres Ferenc dr. m. kir. 

tiszriorvos, J<ikai-u. 8. 35 

Kertesz Armin dr. orvos, J6kai- 

u. 23. 2. 3Q 

Klmpan Pdl kovaesmester 6s 
ru£rdk6szitft, Honved-u. 24. 2-36 

Koleszar Istvan fatermel6- 6s 
fakeresk., R6v6sz Jaoos-u. S. 42 

Kolozsvarl Takar6kp6nztar 
es Hitelbank r.-t. nagybanyai 
fiokja, Horthy Mikl6s-n. 16. 38 

Kornrelcb Man6 utoda fa- 6s 

epitkezesi auyagok raktara, Hon- 
v6d-u. 24. gg 

K8rjegyz61 htvatal, Szakallas- 

cfombo 2-26 

K»zk6rhaz, allaml 1-37 

Krampner FUlSp szdllit6, Lov- 

rich-u. 6. 1-26 

Krampner Herman maganz<5, 

Lendvay-u. «. 2«03 

Krampner Lajos szallitd, 

Honv6d-u. 7. 1-62 

Kupas Gyula Id. ny. vdrosi tegy- 

zt>, Porto rfi-u. 71. ,. 1.93 

KupAs JUlhaly Efaf, Mfiszaki 6s 

G6pkereskedoimi iroda, Portoro- 

n. 74. _ 67 

L ^? zl ° ArpAd posta forg. gyak., 
Thordai I.-u. 14. 2*00 

Laszld Tlbor m. kir. foallatorvos, 
Hollosy Simon-u. 19. 2-07 

Leng K&roly allaml vegyimfivek 
flotaeios UzemvozetOje, Poscar6t- 
n. 32. 18 

Lengyel Aur61 bor- 6s sor nagy- 
' keresk., Laka'tos-u. l. 29 Elarusitasi telepe, GeII6rt-u. 13. 
2-09 
Lengyel B6Ia dr. iigyv6d, 

Hmiyadi-u. 12. i_2g 

Leucbter Zoltiln dr. fogorvos, 

Hunyadi-u. 17. gg 

M £,*& ap M»gnJnI*s Partfa, 

Rakdczi-t6r 1<J. 2-08 

Mark Emll lisst- 6s term6ny- 

keresk., Bzent Miklcs^* 13. 1-31 
IMateosz fuvarvallal6 iroda. 

Iiakatos-n. 1. 1-22 felsfi lob b sar R5ra hMsszq Mavaut: 

Iroda. Rak6czi-ter 7. 

Garage, palyaudvar 

Melau Ferenc dr. 

plGbanos, Hunyadi- 90 
55 

kath. 
8 M Merkur" kereskedelml 

r.-t., Kossuth Kajos-n. 10. 1-74 
„Mez«iaru" k.f.t. GOnczi Jdzsef 

Putnra bizomanyos iizlete, Bzent 

Miklds-ter 16. -70 

Raktara, .KOzraktar-tdr 1. 1-88 
Mlmoza vlragtizlet tnl. Sze- 

l'edzky Sandor, Falszabadulas-u. 2, 
2-21 
Minorlta rendhaz, Bakdessi- 

tdr 6. 2-02 

Molnar Janos f6mdrnok,Erddlyi- 

U. 32. 1-08 

IHUUer Vilmos autdfuvarozasi 
. vallalat, Honved-u. 22. 1-43 

Nagy Teodor dr. orvos,' Horthy 

Miklds-u. 18. 56 

Nagybanya es Videke Fo> 

gyasztasi Szoyetkezete, 

Rakdcai-ttjr .6. 30 

Nagybanya 6s Videke Ipar- 

testulet, Hoifcby Miklds-u. 1. 79 

Nagybanya es Videke mag&n- 
hadlUzemek eleimezesi hi- 
vatala, Houv<Sfl-u. 10. 62 

„Nagybahya es Videke" 

szerkesztosege»Felszabadulas- 
nx. 2. 1-52 

„Nngybanya" szerkeszto"- 
uege es Minerva nyomda, 

Rakdwi-tdr 16. 2-22 

NagybanyalGazdasfigl Bank, 

Hunyadi-u. 12. 20 

Nemzetl Mnnkaktfzpont, Ma- 
gyar Munkasok Orszagos 
Szovetsege, Arany Jaaos-u. a. 
58 
Neamann es Markovlts vas 
keresk., Kossuth Lajos-u. 2. 25 

Novdk Frlgyes uzemvezetd 16- 
mSrnek, Postaret-u. 38. 2-40 Felsza- Orszagos TarsadalomblztO- 

sit6 lntezet szafcmarndmeti 
keriilnti pdnztaranak nasybanyai 
kirendeltscge, Horthy Miklds-U; 48. 
1-77 
Kdrhaza, Horthy Miklds-u. 72. 99 

Osiann Gabor-dr. figyved, Ha- 
nyadi-u. 8. 53 

titvos Daniel dr. Himgaria r. t. 
igazgsitdja.nak lakasa, -Tdtfalnsi 
Kiss Miklds-u. .10. 01-70 

Pap Sandor ny. alispan, Tama- 
u. 83. ' 66 

Papp Mihaly dr. poliklinikai ffl- 
orvoa, Horthy Miklds-u. 39. 1-04 

Peeh Antal bfinya- koho- es 
mejfurdiparl kttzepiskola 

rn. kir., Bzendy-tev 1. 2-44 

Igazgatdi lakas, Gellert-u. 2-45 

Penzligyorl szakasz, m. kir. 

Kossuth Lajos-u. 31. 52 

Petri Erna postakezeldnd, Tdkoz- 

u. 14. 2-05 

Petroka Janos Mateosz iuvaro^d, 

Horthy Miklds-u. 84. ' 1^42 

„Petrozsenyi" roman k«- 
szenbanya r.-t M 

Hartiuzemi parsag . 14 

Igazgatdsag, Nagybanya 1-14 
1-15 
-Merntikok: , 
Gael Janos merniik fdteliigyelS 
lakasa, Haracsek-u, 8. 2-16 

Kiss Jdzsef mernok, felligyeld, 
.lakasa, Mikszath K.-u. 2. 2-31 
Behmidt Frigyes lOmdrnSk, lakasa, 
Haiacsek-u. 8. 2-16 

Uraiosi Laszld mernbkfelugyeld 
lakasa, PostarGt-u. 30. . 2-17 
Vendegszoba, Pet6fi-u. 10. 1-13 

Petrovan Ferenc dr. iigyved, 
Felszabadulas-u. 7. ,1-21 

Platthy Gezane ozv. maganzd, 
Rtikdczi-ter 20. 2-27 

Platthy GyiSrgy ndi ds" fdrtidivat- 

arukeresk.; Hottby Mikl6s-u. 1. 5 

Lakasa, Tdtfalusi Kis Mikl6s-u. 14. 

1-25 

Polgari leanylskola, m. kir, 
allaml, Szent Istvan-ter 1. 71 Postahivatal, m. kir. 

badulas-u. ■ , 

PfinSk 72 

FflniSfclakasa, Bait. Mikl63-t6r 12. 74 
RovatolAs 27 

Tavbesz61& TendezS ■ : 2-29 
FOp^nztar es'-taviratlelviStel. 26 
Tivirda 1-01 

VonalielvigyaziSk 59 

T. B. bej. 40 

PUspokseg, gl>r. kat., dr. Rnsit 

Biiidor pfispuk, Hortby Mikl6s-u. 59. 

1-80 

Rakdtzl-Fllep Sandor dr. 
iigy\^d, Gallfert-a. 9. 37 

Kef or mat as lelkeszl hi votal, 
FelSBabadulas : u. 19. ■ 2-04 

Rendorkapitanysag, m. kir., 

J6kai r ii. 7. 1-56 

Rlszt Janos ffimolnar, Tarosi vizi- 

malom b^rloje, T6tfalvisi Kis Mik- 

16s-u. 5. ■ 89 

„R6nifruct" gyUm»Ieski- 

vltell vallalat, Bzent Miklds- 

«r 23. 1-20 

R5th Zoltan bivatalnok, Totfalnsi 

Kis Miklos-u. 2i. 1-45 

Rdtbschild Lasxlo dr. orvos 

KoEEnth Lftjos-u. 2. - 92 

Rompold Imre rum-, likCr- is 

egyebb szeszes ital gyar, Jokai- 

a. 11. 22 

Salamon Jakab keresk., Rakoczj, 

t6r 4. 10 

Salamon M6r bankigazgaW, 

Araoy Janos-u. 7. 15 

,Samex" r.-t. gyumtflesbovasar- 

lasi kirendelts^g, Kossuth Lajo3- 

n. 1. 24 

Saradl Farkas dr. flgyvid. 

Gelltrt-u, 28. 1-78 

S chert J In Gyttrgy mflszaki ke- 

resk:. Kossuth Lajos-u. 1. 1-99 
Sohrelber Izldor keresk., 

Rak6ci!i-t6r 19. 2-^33 

Sohrelber Kalman es Ila ke- 

resk., Rak6cai-t^r 12. 2-34 

Schwartz Samael keresk. figy- 

ntik, Nagyp^nzverO-u. 9.. 1-76 Stelnteld Bela malomtulajdonoF;, 
VereSYiai-u. 3. 1-94 

Lisztlerakata. Rakdessi-t^r 10. 1-92 
GOzmalom, TliSkoly-u. 11. 1-93 

Stelnleld Ilona termfinykeresk. 
■I6ltai-u. IB. 1-91 

Stirling Bela nuSniBk, P'ostartt- 

Strempel Sandor gepjavitd 
Uzemfi, Zrinyi Iloua-ter 2. 60 

Szabarl Rmll antoteherszillitd 
aMateosz -tag, Erdelyi-u. 26. 97 

Szab6 MIklds dr. polgarmester, 

Kossuth Lajos-u. 1. ,. 2-55 

Szamosmentl Nyomda Flok- 

1a, tul. Magyar HirdetO iroda r.~t.. 
RakduBi-t^T 10. 83 

Szamosvideki Erdfilpar es 
KtfbAnya r.-t., Szendy-ter 1. 
1-24 
Szatmarneraeti Kereskedel- 
mi Bank r.t. fidklntezete, 
Rakdczi-tt'i- 3. 1-86 

Szatmarvarmegyel Kttzjo- 
letl Sziivetkezet banyavideki 
kireudoltsiga, Rakdczi-ter 15. 

2-10 
Szatmarvarmegyei Taka- 
rekpenztar Fiokja, Rakdczi- 
ter 10. 36 

Szekely Zoltan vend^glds. gr. 

Teleki-u. 61. 2-39 

Szendy Karoly dr.vdrosi tiszti 

orvos, Fblszabadu'du-u.; 9. 45 

Szental Ferenc I. o. postatisz.. 

Rak6cai-iidr 2. 82 

Szent Maria gydgyszertar. 

Fodor gydgyszeresz^ Bzont Miklda- 

ter 22. 1-89 

Szentmlhalyl Sandor fogteeh- 

nikai laboratdriam,. Horthy Miklds- 

u. 24. 2-32 

Szentpetery Ferenc erzsdbet- 

-aiosi hatosagi raegbizott, Jdfcai' 

l. 15. 11 

Szedkellalvl Szent-Mikl6sy 
4>don dr. orvos, Rakdczi-ier.ll,, 

78 SzUagysagl Koszenbanya 

t., Felszabad»las-u. 17.. 1-64 
Szokoly Dezs6 bensinttfltd, 

alloma3,'Hortiiy Miklds-u. .4. 61 
Tevjovlts Jent* faterraeldVBer- 

csoy-u. .4. ~ .4 

Ima Endre deszka-, dpfiletfa-ds' 

eserdpraktilra, Bzasz Jdaaef-u. 1. 

I -30 

Toma Gavrll dr. ugyvdd, Jdkai- 

1-46 

TOrvenyhatdsagl utblztos- 

sag, Pet6.fi-u. 24. ■ 63 

Treger Lajos varosifiirdd bdrldje, 

Tdtfalasi Kiss Miklds-u. 16. 95 
Trojanovlch Alfonz fakeresk., 

J6kai-.u. 27. 1-67 

TUzoltos&g, Postardt-u. 10. 1-51 

TUzoltoflrtorony, Istvan-torony 

1-53 

Urmossy Zoltan elelraeKesi f 5nok, 

Festffkdz ».. 1-75 

Vajay Imre vdrosi lilseamvevO, 

. Szeilt Istvdii-tdr 3. 12 

Varadl Gabor fUszor- ds vegyes- 

keresk., Qrdf Teleki Pal-a. 1. 

1-84 
VarosI es Jarasl kir. allator- 

vos, Kossuth Lajos-u. fdszol^a- 

birdi hivatal 2-06 

VarosI hlvatalok es Intez- 
menyek : 

Qaadasagi telep, Erddlyi-ti. 60. 

1-54 
KOzdlelmez^sI lilvatal, Gell6rt- 
u. 23. 41 

Polgurmesteri hivatal, Horthy 
Miklds-u. 2. . 1-17 

Kfizigazgatasi hivatal 87 

Vdrosi f&jegyzfi 1-50 

Varosi pdnztar es ugyelet . 31 
Varosi szdmvevBseg ffinOke . 82 
Ldgoltaimi kbzpoat, Varoshaza 80 
Katoaai ligyosztaly da ldgoltaimi 
kozpont " 50 

Varosi addhivatal 33 

VdroskKzt aut6szallitasi 
vallalat r.-t. Nagyuanyai ta- 
lepe, Jdkai-u. 5. 77 2?q(fyl>&iony NAOYBAHAT 

Hivcitalos 6rdk: 

^m^ : :t^ ■'■, : 

8— 12-ig, : 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. : 

Csak elOfizetdk-rdtsadre:' 20— 21 : lg, 

Csornai premontrel pre- 

postsag gazdasdga . . : ' 2 

Holler Andras baromfikeresk. 3 
Kozsegl eltfljardsag 1 

NAGYBABOP 

Hivatalos 6rdk; 

Hetkoznap: Se^ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, . 

14— iS-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok r6szdre: 20— 21-ig. 

Csendororsparancsnoksag, 
m. kir. 2 

Ktizsegl elfiljardsag 1 

Schvarcz Mdr vegyeskereakedS 3 Q 

Oi 

NAG YB ATONY 

Bivatalos 6rdk: ■1 Vigh Istvan textllkeresk, es szabd 

Sseut Miklds-tdr 76 

VlraghGabar borkeresk. .Kossuth 

Lajos-u. 8. 75 

Wagner Jozselne dr. »zv. 

raftganzd, PetCli-u. 20. 17 

Welsz Sandor fakeresk., Horthy 

MikI6s-u. 2t>. 54 

Welsz Sandor vegyeszmdrnbk, 

Tdtfalasi Kiss Miklds-u. 19. 1-87 

Wldder Peter v A-ai»ySas» gvdgy- 
szertar, Rako^zi-ter 5. , 1-11 NAGYBARACSKA 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap ds 
Hetkoznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak eldfizerfik rdszdre: 20-21-ig 

Bernhart ErnO gydsyszeresz 10 
CsendorOrs, m. kir. 8 

Gretschel Bddogne bzv. ny. m. 

kir. postamester 11 

Herskovlts Izldor kereskedd 7 
Ingusz testverek gflzmalomtu- 

lajdonotok 4 

Klraly Jdzsel gabonakereskedd 

Kiss Mihaly korallatorvos 15 
KIsszabO Janos sertesalkusz 3 
Ktizsegi el«>ljiar6sag 1 

Matacz Janos sertSskereskedd 

16 

Mateovits Ferenc es tarsal 

Ferenc-csatornai aalaszata da bal- 

tenyesztdse 9 

Szalal J6zsef serteskereskedd 14 

Szlavikovics Jozsef koosmaros 

6 

Sziics Jozsel tFutruras gabona- 

bizoinanyos 12 Hdtkb'znap: Vasarnap ds 

finnephap: 
8-18 ig. 8— 11-ig, 

14-^16-ig- 
Csak eldfizetdk rdaadre: 20— 21-ig. 

Allamvasntak m. klri : ' - 

Forgalmi iroda 12/h 

. Aru'raktar . 12/a 

Almasy Erzsebet nradafma, 
Alsdlengyend, Ballai Jdzsef erdfl- 
tanacsos, okl. erddmemok lakdsa 

Qia 

Almasy Erzsebet tdldblrtokos 0^ 
lakasa, Felsfilengyend 6/b 

Csenddrors, m. kir. 7 

Dal I os Janos venddgiatdja ds 
szikvizgyara, Mdtiavereb^ly.Szent- 
kut puszta . 22/4 

FAtral Ferenc dr. orvos ' 8 

Gubala' Ferenc tanitd, Hangya 
ugyvezetd 9 

Kanyaspusztal bergazdasag, 
Matraverebdly 22/3 

Kecsey Mihaly ne ny. all. elemi 
isk. tanitdnd : 5 

Kecskes-Kalocs Jdzsefne 
ttzv. venddgldje ds vegyoskeres- 
. kedese, Maeouka 22/6 

Ktizsegi eleijarosag, Maconka 

(nyilvanos) 22/8 , 

Ktizsegi elttljarosag 1 ( 

KOzsegi eloljar6sag, Matra- 
verebely 21/7 

Ldwy Andor hentes ds mdszdros,. 
vdeb- ds hasaonallat-keresk., hdrld 

■ 21/2 
Madarasz Jeno* rdm. kath. 

lelltdsz * 14 ' 

Marsso LCrlnc vit^z, m. kir. s 

csendiirdrnagy, Maconka 22/7 

Mezo Bela dr. egyet. m. tanar, 
kbzkdih. fdorvos, nydii lakasa. 
Bolyok-puszta . 21!p 

HdzfelugyelOje 21/3 

Nadasdy Laszl6 dr. kbrorvos, 
Matraverebely 21/10 0: 
w z 
o 

■ Nagybfitonyi elelemtarak, 

Varga Lajos 21/8 

Nagybatony-Uliakl Egye- 
sult IparmUvek r.-t. 4 

Nagytelekl uradalom batony- 
hasznosi erdogazdasdga 3/a 

Nagy teleki uradalom bdtony- 

haszoosi erd6gardasag tisztj Lakasa, 

3/b 

palhnber Jdzsef faszdnkeresk. 

15 

Papp Arpad hentes ds meszdros Szllagyi Zoltan dr. all. v'egyi- Dizoiuanyos. x \ 

muvek tiszcviseldie, Taina-n: 43. Zelmanovits Mfksa gabona- 6s I Postahl yatal, m. kir. 86 1 fakereskedd 2 J bdzvetitdB tavirat- 
24 311 Nagybatimy Postamester, m. kir. 2 

Popovtcs Ictvan gyogyszerfisa 

10 Salgdtar janl Koszenbanya 

r.-t. Ir6n-rakodo, Maconka 22/2 

SepesslUfhAIy m. kir. fdhadnagy, 

ftadiuzenii szemelyzeti paranosnok 

Strada Gyulane <Jzv. faidbir- 
tokoa 21/e 

*? ntkutl Kolostor, Matravere- 
bely, Iroda 22/5 

NAGYB£GANY 

.. Bivatalos drdk: 
' H6tkoznap: V £^ 3 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14^-18-ig., 14-15-ig! 

Caak elOfizetCk r6sz6re: 20 — 21-ig. 
Grttnberger Lajos ftfldb6ria 3 
Kttrjegyzoseg i 

Rdsenfeld Andras dr. kbr- 
orvos o NAGYBEREG 

. Bivatalos 6rdk: 

■ 8-12-lg, 8-11-ig, - 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eiafizetak r6aze>e: 20— 21-ig. 

. Bary Gyula ref. esperes 3 

Csendbrtirs, m. ktr. i 

Kdzsegl eltfljardsag 2 

Kttzseg eloljardsag Bereg 

ujfalu 4 

NA&YBERfiNY 

Nyilvdtios tdvbeszilo dllomds 
Bivatalos 6rdk: 

.. H«tk6znap: Ynt'Sl 8 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-jg. 

(21fifizet6ket lasd az adandi elO- 
. fizetfik kozott.} 

NAGYBEREZNA - 

BEJIHKOE BEPE3HOE 

Bivatalos drdk: 

. H^ap: T £*gjM- 

Sr-18-Jg. 8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Caak elafizetSk r6sz<5re ; 20— 2i-jg. 

Addhlvatal, m. kir. g 

Bargar Imre textilkereskeda 

Bel Sandor? m. kir. erdOm^rnek 

^Tel^ Emll3Br6sb0rna ^ 7 
Lakasa . co 

Bodnar Janos nasrykereskedfi 41 
Bosnyak Belane dr. bzv. 

jarasi orvos Bzvegye 37 

Both 1st van gy <5gyszef 6 sz 4 
Budai Laszld dr. kir. kozjegyza 
21 
Clkla k. I. t. cipSfizi^t ' 23 
Csendorttrs, m. kir. q 

E ™l«'eJttgyeI« S egl jclren- 

deltseg, m. kir. 7 

Erdohlvatal, m. kir. 26 

F«*zolgablrdl Blyatal 1 

Futas Lajos vaskersekada 51 
Gerlei GyOrgy m. kirV szazados 

Helkt Imre dr. orvos < iq 
Jar&sblrdsag, kir. 5 

Jarasi Gazdasagt Egyestllet 
47 
Karpataljal M Hangya<MI<ik 

K ; p ?**» I J»t VlUamosmttvek 
r.-t. klrendeltsege 45 

Ka i2 nal *P u «e*ek «s hatd. 

sagok : 

Honved laktanya 34 

312 Klein Samuel dr. flgyred 20 
Klema Elemer vas, live? es 

poreeJIankeresked6s 14 

Klraly Janos fakereskedfi f " 
»Klskorona M vende£lff ttil 

Vask6,Reia * 15 

Kostnszky Jdzsel dr. kir. 

jfirasbirosagi elnBk 55' 

Kttlcsel Kende Bela rnm, Mk« r 

6s egy6b szeszesitalok fiaeme 36 

Lakasa gg 

Konlgsberger Rudolf hentes 

es m6szaros ,44 

Ktfrjegyzlfseg 2 2 

LnnyL Geza oras 6s 6kszeresz I9 
ftfagasi Peter in. kir. cseridar 

alhadnagy jo 

M. kir. nagybereznal Jarasi 

levente parancsnoksag 30 

Uarkus Imre hentes ^s meseii-os 

24 

Aleral Janosne papfr, pipere ee 

kBcyvkeresked^s 49 

Molnar Kalman dr. larkaahidai, 

tjgyvfid 40 

AInnk Ignac dr. figyv<5d 2 

P.Nagy Geza rum, UkfireVegy^b 

szeszeaitalok elflalliidi tizeme 60 
Palahunlcs Peter esemege-, 

hentesaru- 6s gyumSleskereskedfi 

Lakasa 42 

Pasztor Jiizsef r<5m. katk. P I6- 

banos jq 

Pataky Laszlo m. kir. hadnagy 
27 
Penzttgydrl szakasz, m. 

kir * 3 

Pongor Mlklbs m. kir. alezredeo 

Rfifael J6zsef fiiszer- 6b vegyes- 
kereekedft ■' 52 

Slpos L.&HZ16 kereskedfi 4g 

Stel^er I^nac magyar izraelitak 
partfogtf irodajanak vezetfije 13 

Sternberg Gyola dr. kOrorvos 

Szokoll Agoston Jarasi m. fr^ 7 
allatorvos 

Takacs J6zsef kantinos, lak 
tanya ' g4 

Timcsak Albln Geza dr. kir. 

jarisbjr6 q 

Toporczy Karoly m. kir. had- 

na ^y 58 

UngvBlgyl bank r.-t; 1 1 

Ctmesterseg, m. kir. 38 

Vangel Gyula dr. fiinSszilzeme 
6s fakiteimel6se, Zabrogy . 16 Aj^nlva adia ff el Jeve|6t, NAGYBlCSfiRD 

Bivatalos 6rdk: 

HetkOznap: Vasarnap 63 

annepnap: 

8-12-ig, . 8-tl-ig,' 

14-18-ig. 14^15-i| 

Csab elflfizetak rdsz6re> 20— 21-lg. 

D f^w,T a i tfyl v ««an«08 ftrara 
szolgjtltato r.-t. V. fizemi friren- 
deltsege « 

Gtfezan Istvan malomtul., . 
Kisbiese>d o 

Nagyblcserdl kttrjegyztfseg ] 

P t^iP a i *e»k4ptalan nagy. 

blcserdl gazdasaga 4 

NAGYBOCSK0 — 
BEJIHKlft BOHKOBT, 

Bivatalos 6rdk 

H6tkfizaap Vasarnap 63 
finnepnap : 
8— 12-lg, 8— li-ig 

14-18-ig. 14_£g 

Csak eUflEetflk r^az6re: 20— 21-ig. 
Csenddrbrsparancsnoksag, 
Erddhlvatal m. kir. 15 

Faraktar Gondnoksag, m. 

3 
K&rpataljat Vargha Horgosl Ferene dr. 

orvos lakasa gg 

Zakar J6zsel dr. orvos 6s posta 

bet. bizt. int. orvosa , 28 

NAGYBERKI 

Hivatalos, orak: 

Hetkaznap : . Vasarnap 6> 

nnDepnap- 

8-12-ig, 8-ll-ig, 

14-18-ig 14-15-il! 

Csaii etfifizetfik r6szfire 20— 21-ig 

Blr6 Istvan ftSldbirtokos^ \ 

Horvathlstrandr. kSrorvos, a 

posta bet. bizt. int. orvosa 8 

Javos Gyula szbllooltvanytelep 

10 
Kostyak JAzsel dr. kHrallatorvos 

KSrjegyzdseg § 

K«*segi elSljarosag, Kercse 

l3 ^ et 6/5 

KSzsegi eieijardsag, Kisberki 

6/2 

Maar Gyula fWdbirtokos, Kercse- 

11 get qiq 

M ^M r La3os ■fOWbirtokoa lakasa 
Bnkkpuszta x qjq 

Magyar Tudomanyos Akad6- 

mla gazdasaga 9 

R6m. kat. plebanla hlvatal, 

Kercseliget u qm 

Skopal Sandor gy6gyszer6sa 7 
Stryk Edgar bard feidbirfokoa, 

T<Sth Sandor segedjegyeO (H) 
Wagner Gytfrgy likeresk., tefep— *- "« an ^ a " «<*k 

'KJotild'* vegyllpar r.-t. Gyai 

K»rjegyz«fseg, Lonka - Jlyib 

4/a 
Ktfzsegl ellHJardsag 5 

P£nzUgy6>i szakasz, m. 

* 8 

Pochil Laszld gflr. kath. admi- 

niszti-ator ±2 

Popovlcs Laszld nagykeresk. 10 

■JUS?" K * ,man "«• ffir6 | 3 

Ta ^. acs G ywl» ofel. g6p6szm6r- 

ntfk, a Kiotild vegylpari r -t Kastdly 

■nagyboesk6i fidktelep6nek Uzem- 

vezecfl m6rn0ke ' g 

Ungyary Janos m. kir. posta- 

mester Jg 

Vasas Kalman dr. kOrorvos 14 NAGYBOROSNY0 

Bivatalos 6rdk: 

H6tkfiznap; Vasirnap 69 

Unnepnap.' 

8 -12-ig, 8— ll-iff 

t4-18-v/ 14-ltJl: 

Csaft elfifizetafc rtsz6re ■ 20 -21-ig 

B t£v* nt B * ,a f6IdbiTto tos L6c- 

Bartha Laszld dr. orvos 6s posta 
o. d. int. orvosa a 

Csenddrtfrs, m. kir. 9 

Eeetlpar r.-t. g 

Gazda Jdzsef «Putara» bizom. 7 
Kbr jegyztfseg : 

Kisborosnytf 

R6ty 
Kozsdgl eloIjArdsag : 

Wefalva 

Maksa 

Nagyborosny6 NAGYBUDMfiR 

(lasd VilJany) 

NAGYBUNY 

(lasd Nagyilonda) 

NAGYBUTYKA- 
TANYA 

Oasd Ujfeh6rt6) 

NAGYGENK 

Bivatalos 6rdk: 
■H^aznap: *££%**■■■ 

8-12-ig, 8-li-ig, 

- 14-18-ig. 14-16-fj! , 

Csak eiarizetak r6sz6re : 20— 21-ig. 
Bergazdasag, Pereszteg Q 

C&endorseg, m. kir. 3 

Doblhoff Ottdne bard «zv. 
Fabian Gyula kfiraliatorvos' 1 § 

Keglovldh Richard malom- 
.tnlajdonos m 

Knlep Janos vez6rigazgato 1 5 
K**riegyz«seg j 

Kttzsegl eldljardsag, Hidegs6g 

inyilvanoa) 4 

Uffller Janos lientesaru-iizem 13 

Nagycenki Cukorgyarak r.-t. 

nagycenkl gazdasaga 12 

Orszagos Vlllamosmttvek 

r.-t. korzeti szereias^g 25 

Petdhazl ds Nagycenkl Cu- 
korgyarak r,-£, nagycenki 
tejuzeme ' -i\ 

Szantd Antal dr. karorvos 9 
Szechenyf grdl hltblzomany 14 11 87a 

8/b 

3 NAGYBORSA 

(lasd Kiralyfa) 

NAGYB0ZSVA 

(lasd Palhaza) 

NAGYB0RZS0NY 

Bivatalos 6rdk: 

B6tkeznap: Vasarnap 6s 

annepnap: 

Csak eiarizetfik r6sz6re ; 20-2i-i & . NAGY-C£TfiNY 

(Jasd Komjat) 

NAGYCSALOMJA 

Bivatalos drdk: 

H6tkoznap: ^£* ' 

8-12-ig, 8-H-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig! 

Csak eiafizetfik r6sz6rer 20— 21-ig^ 

Csenddrtfrsparancsnoksag, 
m. kir., IpoJykeazi 2 

Kdgl Elemer fflldbirtokos 3 

Kiss Gyula malomtnlajdonos 6 

Kttrjegyzdseg 2 

Szantd Elemdr dr. karorvos 4 

NAGYCSfiCS 

(lasd Sajoszeged) 

NAGYCSEPELY 

(lasd KOtcee; 

NAGYCSfiRI-PUSZTA 

(IAsd Polgardi) 4 I K« zsegf eldl jardsag NAGYCS0MOTE 

Bivatalos drdk: 

Vasdrnap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig, - 
14-16-ig. 
Ceak etafizetak r6sz6re: 20— 21-ig. 
Kttrjegyzoseg j 

JakabDezsffdr. p6nzfigyi fatan. 
penzugyigazgatdhelyertes , ■ 2 HetkOznap : 

8^-12-ig, 
14— 18-1 g. ha anncK kfezftcsltfajt blzonvltanl Nagyhaldsz NAGYDEM 

Hivatalos 6rdk: 
„ '. Vasarnap 6a 

H6tkfiznap: (innennap: 

• 8^12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. \ 14-16-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig. 
KBzsegl eldljardsag 3 

Szabadhegy Elemer ffildbir- tokos H6tk«2ttap: NAGYDEJHETEK 

(lasd Beszteree) NAGYDERZSIDA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 
6s unnepuap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Cseb Istvan m. kir. postamester 5 

Kollmann Barnn ve<ry eskeresk., 

korcsmarog, dohanykisarns 4 

Kttrjegyzdseg 1 

SzllagysagI Szenbanya r.-t. 
Nagybanya : 

Nagyderzsidai uzemvezetflsSge, 

banyatelep ■ 2 

' Kisderzsidai ilzemvezetos6gB 8 NAGYDOBOS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s HetkOzaap: ttnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

it— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofizetGk r63s6re: 20— 21-ig. 
Csenddrseg, m. kir. 
Fuetas Arthur (oldbirtokos 
J army Andornd tfzv. 
Kalla Jakab kereskedo 
Ktizsegl eldljardsag 

Mosolygd Gnsztav gazdalkodft, 
aMetesa* bizomanyos 9 

Nemeth Sandor term6ny- 6s bnr- 
gnnvakereskedo (Uzemben : X/l— 
IIII31-ig) 10 

Peleskey Sandor ref. esperes- 
lelk6sz 11 

Perenyi Peter bar* 

Szabd Istvan termSnykereak'edo 

12 NAGYDOBRONY 

Hivatalos ordk: 

H6tkoznap: NAGYDOROG 

Hivatalos drdk: 

„,., _ Vasarnap 6a 

H6tkCznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Acs Jdzsef szikvicgyaros - 13 

Allamvasntak allomas- ' 

Idnttksege, m. kir. 21 

Benkd Adam vend6gl<Js 23 
Bodal Allhaly mezogaadasisjl ter- 

m6nyek ngyn6lM6ge 12 

Csenddrttrsparancsnoksag » 

m. kir. 2 

DohanybevaltdblvataJ, m. 

kir. 25 

Gttzgy Tlbor fljldbirtokos, Paszta- 

henose ' 8 

Jaksa Jdzsef szen- £s tuzifa- 

keresked6 15 

Kocsls Laszld kereskedfi 18 
KOzsegl elttllardsag, Bikacs 

lasd a bikacsi elofizetfik kflzfitt 
Kttzsegleldljardsag, CyCrkfiny, 

lasd a gySrkdnyi elofizet6k koztjtt 
Klfzseglelflll&rdsag.Nagydoro? 

Kan Pal vasuti vend6gifls (26) 
Nagydorog ds vfdeke gazda- 

sagl hltelszttvetkezet* mint 

az 0.K.H, tagja 5 

Penzttgydrl szakasz,m.klr.7 
Rozlts Janos m. kir. posta- 

mester 19 

Santa- Istvan Pntura bizom. 24 
SchwarczBela bor-, 8<Jr-, epfilet-, 

tuzifa- 6s sz^nnagykeresk. takisa 9 

Borplnceje es ratelepe 10 

Soly moss Karoly dr. MJrorros 6e 

a posta bet. bizt. int. orvosa 6 
Szdchenyl Domonkos grdl 

fOldbirtokos kaat6lya 3 

Dradalma 4* 14 

Szendrovtcs Vllmos gydgyiier- 

tarn 16 

Tolnay Bdla sSrraktaros 11 

Lakasa . 22 NAGYFfiNY 

Hivdialos 6rdk: H6tkSznap: Vasarnap. da 

tinhepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Caak elOtizetfik r£sz£re: 20— 2l-ig. 

Bird Karoly dr. ny. polgarmes- 

ter, foldb'rtokos 3 

Csenddrtfrs, m. v kir. 2 

Klrchenmajer Gyula EIs8 

motormalma 6 

lidtmanyi Istvan 8zent Gy«rgy 

gy6gyEzertara 8 

Magarasevlts Sandor dr.ugy- 

\6d, f«Idb!rtokos tanyaja 5 

MAv. allomas 1 

Rentes Karoly dr. posta bet. bizt. 

int. 6s varosi orros 4 

Varga es Racsmany 6pulet-, 

ttlzifa-^s sainkereskeiais 7 NAGYFODfiMES 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap £■ R^tkSznap : H6tkBznap: 

8— 12 ig, 
14— 18-ig. finnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. Vasarnap es 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. ' 14 — 15-ig. 

Caak elfifizetCk reaaere: 20— 21-ig 

Csenddriirs, m, kir. 2 

Kdrjegyzdseg 3 NAGYDOBSZA 

Hivatalos drdk: 
mtkijznap: Vasarnap 6s 
ilnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak 6l5fiZ9t5k r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrttrsparanosnoksag, 
m. kir. 2 

Erddblrtokossdg 

Hangya logyasztasl szttvet- 
kezet 1 

Kegyes Tanltdrend gazda> 
sfiga 6 

Legeltetesl tarsal at 3 

Reformatas eleml Iskola 4 NAGYECSED 

Hivatalos drdk: 
_,„ _ Vaaamap is 

Betkoznap : finnepnap : 

8— 12-ig, 8-ll-1g, 

14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetflk rtsz^re : 20— 21-ig. 
BIr« Gyula ref. lelkSsz 11 

Csendtfrttrs, m. kir. 
EcsedllAp tArsnlat vittamos- 

iizera 4 

Frenkel Vllmosne ttzv. 6pit 

kea^si is tfiaelOanyagtelepe 8 

Ktfzsegl elttl JArOsas 1 

Plret de Bihain Victor bard 

9 

Plret de Blhaln Victor bArd 

urad int6zfisege 12 

Szakal Kalman «Futnraa 

bizomanyoa 3 

Szllcs Bdllnt vendfglfl-, cipti- 
mozitnlajdonos NAGYERD0 

(lasd Nagyk6rds) 

NAGYERD0- 
PUSZTA 

(lasd Bares) 

NAGYESKtJLLO 

(lasd Borsanjfala) 

NAGYESZTERGAR 

(lasd Zirc) ■ 

NAGYFALUD-PUSZTA 

(lasd Zalaszentivin) Caak elflfizetfik reaz6re: 20— 31-ig. 
rsos Mlbaly r. k. plSbanos 10 
Kasa Zoltah, a difiazegi onkor- 

gyar albizomanyosa 5 

Ktfzsdgl eldUArdsag ] 

Hezdgazdasagl Sztf vetkezetl 

Szeszgy&r, Szflgyeripti3eita 2 
Pallfy Ferenc Pal grdl sz5gy6n- 

pusztai nradalma 8 

Szabd Geza tanitfi gazdasaga 3 
Szabd Gdzaes Tarsal benger- 

malom 4 

Szencl vlllamostelep kernleti 

eaerelftje 6 

Taildsl (Pracbar) Karoly f<sid- 

birtokos 7 

NAGYF0GED 

Hivatalos drdk: Hivatalos drdk: 

Vasarnap e> 
finnepnap; 
8— 12-lg, 8-llig, 

U— 18-lg. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetdk r^szere': 20 — 21-ig. 

MU kir. lengyel tlszti logoly- 
tabor parancsnoksag, 

GySngyosapati - 1 

KSrjegyzoseg 2 

Szerdabelyi Elek dr. k6rorros4 
Szombathelyl tdll gazdasagi 

iskola 5 m. kir., Fateleki tan- 

gazdaaaga 7 

Vasmegyel kSzalkalmazot- 

tak „Hangya** fogy, is 6rt. 

azSvetkezete 6 NAGYGfiRES 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r6sz§re: 20— 21-ig< 
Csend6r»rs, m. kir., 5r0s 2 
.C&ontos Gabor Fntnra bleomanyos 
5 

Gttnczy Sandor ref. ig. tanit6 6 
GOtfz Ferenc ref. Ielk6sz 3 

Gydry Gynla dr. kBrorvos 4 
Kttrjegyzoseg 1 8- 12-ig. 
14-18-lg. Vasarnap 6s 
ttnnepnap: 
8--ii-ig, 
14— 15-ig. Csak elofizetflk resaftre: 20— Sl-lg. 

Elaele gazdasag 2 

KSzsegl eltfllArdaag 1 

NAGY- 
GALAMBFALVA 

Hivatalos drdk: 

_,., „ Vasarnap 6s 

H6tkoznap: finnepnap < 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. Csenddr9rs» m. kir. 
Korjegyzdseg NAGYGECSENY- 
MAJOR 

(lisd Hosszupereszteg) 

NAGYGEJ0C 

Hivatalos drdk: 
HttkoEiiap: NAGYGENCS H6tk8znap: Vasarnap 6a 
finnepnap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrttrs parancsnoksag* 
m. kir., Csaszloc 1 

Kende Csaba arvasz6ki filnSk 3 
KBzsdgl eldljardsag . 2 

Pataky Menybert rof. Ielk6sz 4 NAGYGERESD 

Hivatalos drdk: 

VaaArnap 6s 
H6tk8znap: uonepnap: 

8— 12-ig, 8-lt-ig, 

14— 18-tg. 14— 16-ig. 

Caak elflfieetok r6az6re : 20— 21-ig. 

Balogh Ernd vit6z, ev. Ielk6sz 5 

Kdzsegl eldljdrdsAg 1 

Rleaterhazy Erntt dr. foldbir- 

tokos 2 

Mtimalom Ipartelep, Nagy- 

geresd (Kiraly J6zsef) 3 

NAGYGOMBOS 

(lasd Hatvan) 

NAGYG0R0SZL6 

(lasd Bzamosudvarhely) 

NAGYG0B0LYJARAS 

(lasd Ujszasz) ' 

NAGYGYANTfi 

(lasd MezCgyan) 

NAGYGYIMOT 

(lAsd Papa) 

NAGYHALASZ 

Hivatalos drdk: 

' Vasarnap 6s 
H6tkoznap : ^ n ne pnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elGfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ambrdzy GyOrgyne sz.Linyay 

Palma gT6fn6 gazdasagai Erhat 

tanya 24 

9 ,Arpad" MozgdszInhAz, tnlaj- 

donos id. Soros sy Antal 4 

Betegb Peter dr. es fla „Pan- 

todrog" gyogynBvinynagykeTes- 

ked6R.sairit6telepe6skoDzervgyarn, 

B6tkUz 29 

Diamant Jend kereskp-dfl 5 8 

3 

o 

9 

2 
n Z 

o m Fabdk Karoly Jtalm6ro 16 Frledmann Xslgmond fakercs- 

kedd 8 313 Nagyhalasz Gyarmathy Lajos gyfigynSveny- 
bevAlto i : lg 

»Hangya«Fogyasztatl es fer- 
fekesltd Sztfvetkezet 10 

Haverland Anna m. kir. posta- 
v mester " 7 

Honsch MIklos tfldblrtokot 12 

Handel Gyttrgy gy6gyszer£sis 17 

Kovacs Istvan ref. lelkesz 27 

Kbzsegl elolJarAsag l 

JLudman Andor vegyeskeresk. 

■ e 

Mlklds gydgynttveny-nagy-; 

keresked& mentaszirifeS-tetepe 

21 

MIkaska Antal dr., a posta bet. 

bizt., int. orvosa es kfizsegi orvoa 3 

Nagyhalaszl „Ha»gya« fo- 
; gyasztasi es ertekesltd sz8- 

vetkezet 13 

Nagyhalaszl BttelszUvetke- 

act. mint ass O.K.B. tagja 25 

Nagyhalaszl Berhenger- 
malom Boros Karoly 6s vttifia 
Bak6 Geza 10 

Nagyhalaszl termenyraktar 

11 
Nylregyhaza*ldekl KIs- 

vasutak-Nagyhalaez all omasa 28 Nylregyhazavidekl Kls- 
vasatak Retkoz allomasa 30 „Pantodrog" Magyar GyAgy- 

nttvAny R.-T. . nagyhalaszi sza 

, rit<5-telepe 20 

Racz Geza ref. lelkeaz If 

Rltll Gyula If J. es Helm 
Gusztav kiizs£gi ffiJecryzA gaz- 
dasaga(1izembenIV/l— IX/30-iig) 23 

RAna Sandor kflzsegi allatorvos 9 

Sorossy 6s Hegedtis szarit<S- 
■. lizeros . 26 

. Sorosl LaszIA fiiszer- es vegyes 

keresk. .54 

SzalkA Mlhaly epHfetia, tOzifa 

es asenkereakedfi 32 

Szegedl kenderfonAgyar 

r.-t.-kenderk6szitd telepe Welszmann Gyulane 

NAGYHALOM 

(llsd Baracska) 

NAGYHANTAI- 
Dt)L0 

(lasd Kospallag) 

NAGYHANTOS 

ftasd fiarosd) NAGYHARSANY 

Hivatalos 6rdk: 2 

keresk. 
22 NAGYHAT 

iflasd Debrecen 23-92, sa. el5fizetfi 
Qr6t Seinsey Laszl6 6a TiflzafSIdvar) 

NAGYHOMOKOS 

(lasd Tiszaladany) 

NAGYHORTOBAGY 

(lasd Hortobagy) 

NAGYHORCSOK- 
PUSZTA 

(lasd Sarbogard) 

NAGYIDA 

Hivatalos or dk: 

Vasarnap 6 s Jctee well nost^n maradd fPnsie reMP) NAGYIKL6D 

Hivatalos 6rdk; ' 

Hetkb-znap- Vasarnap <§s 

* ■ - finnepnap:. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elflfizetflk r6sze>e : 20— 21-ig 

Csendorlirsparancsnoksag 
«•- kir. finnepnap 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetOk reszero: 20— 21-ig. 
Csenddrtfrs, m. kir. 3 

Fiedler Antal postatiszl 7 

Ktf rjegyzffseg J 

Ktfrjegyzttseg, Pereny 6 

Martinez Anna m. kir. posta- 

mester 11 

M. kir. posta kassal radlA- 
. hivatalanak lranymero*. 

allom&sa 12 

Kassa 39-49 

Rosenberg JAzsel kereskedfi 8 
Santa Gyttrgy Fntura , Wzomfir 

nyoa 9 

Schell Peter bar A nagybirtokos 

' '■ . 2 

Serenyl LaszIA dr. grAI 5 
Szy Geza . dr. v. egyet. tanarse- 

g6d s kororvos, a posta beteg. bizt, 

int. orvosa 10 

Welsz Zoltan ternuiny- 6s Eakar- 

iuanykereakedfl 4 

NAGYIGMAND 

Hivatalos ordk: 

Va,sarnap e :Hetk6znap- HetkScnap: ii 0Depnn[) 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elflfiBetflk reszere : 20— 21-ig. 

Allamvasutak alIomasel51> 

jardsaga, m. kir. H 

Bakonyf LaszlA dr. orvos 7 

Belsomajor Kisigmand 23/1Q 

Bdday Imre.ftildbirtokoa 23/8 

Csendifrors, m. kir. 3 

Elektromos Aramszolgal- 

tat6 r.-t. nagyigmatidi kirendeit- 

riege 13 

Ualom Geza kOrallatorvos 8 

Haldm Jdzsel hengermalma 17 

Bfrscbler Armln m^szaros 6b 

bentes 4 

ttellner Kalman 6ptiletfakere.sk. 

18 

GaDonakeresk. IO 

Ktfzsegi eloljardsag, Nagy- 

igm/ind . 2 

KOzsegl eldljarosag« Kisignianci 
(nyilvanos) 23/4 
Magyar Dunantull Vil tamos- 
sagl r.-t. igmandi voaalfehiigve- 
I0s6ge 14 

, Orangyal gydgyszertar, 
J Dr. Fournier Karoty \Q 

, Palkovlch Arpad th. flitbiztos 1 
I P6cza Ferenc r<5m. kat. pI6banos 
9 
Prlmasl jdszagfelUgyeltfseg, 
0regcs6m-puszta 5 

I Szalay Dezno'nagyberlfl . 15 
I Szalay Laszld baromfi- is toja 
keresk. ', 20 

SziJJ Kalman be>ant6fuvaroz6, 
j g^plakatofl 21 

I Sztike lajos dr. fOIdbirtokos, 
' CsejtlieipQjS'/.ta '23/6 

f Tapsonyl Sdndor ref. leJkesz 19 
. Thaly Zsigmond pfi. alUmtitkdr, 
Tdafy-puszta 23/2 

1 Tdtb Istvan dr. kfirorvos 12 
Peller Karoly a Baranyai Vii- TUrvenybatdsagl Ltblztos- 
lamossagi r,-t. oegvezetOje 14 1 sag (Varga ddzsel dibiztos) 22 Vasarnap eg 
flBnepnap:. 
8-12-iK* 8— 11-ig, . 

U--18-ig. i+J-1fi-ig. 

^sak el'if JEetok reszere ■ 20— Sl-ig. 

Bajaf es Dely nagyharsanyi kfl 
baaya ea mcsziizeme 9 

Baranyal VlllamossagI r.-t 

Nugyharsany .2 

Mflszaki tis^frviselOje 5 

. MQszaki vezetfije 12 

Gefdel LaJosvegyeBkeresk.,ben 
• tes ea'meszdroG . H H6nlg Ferenc yegyeekeresk. 
Knoll Ferenc malomberlG 
Ktfzsegl eiol jardsag 

Magyar Bauxltbanya r.-t 

nagyharsanyi Bzeme . 
.. tlzemvezetC lakdsa 
^rerakodotelepe Nagyhars4nyl Hltelsztivet- 
ke*et, mint aa O.K.H. tagja, 
bank es-'penavdJLto Eizlet 6 Fejervary Jeno fBldbJrtokoa 1 
Ktfrjegyzoseg 3 

Nagylklodl Allaml 8z6r- 
vany Internatns 

NAGYILONDA 

Hivatalos 6rdk 

Csak el6flzetfik'r^sz6re: 20— 21-ig. 

Addhlratal, m. kir. 2 
Allamvasntak Allomas- 

itfndksege, m. kir. 8 

Csendfirtfrs; m. kir. 5 

Foszolgablrot blvatal 1 

Jarasblrdsag, kir. 4 

Katonal 6p. es hat6sagok . 

Honved tevente parsag 11 

K»r|egyzdseg : 

Nagybuny 13 

Najryilonda Q 

Orosamezfl 12 

Penzilgyorl szakasz, m. kir 

' 1 

Szathmarl Sandor iigyv^d 14 

Tlmar Jdzsel termeny-, liszt- es 

vegyeskeresk., flFutaraa bizom. 9 

IJtmesterseg m. kir. 10 

Verblczky Geza keresk. 3 NAGYILVA 

Hivatalos 6rdk; 

He'tkSznap: Vasarnap es 

nnnepuap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eldfizetflk r^sz^re: 20— 21-ig. 
Csenddrtfrs, m. kir. 
Dobos Tltusz keresk. 
,Favag6„ faipari es fakereske- 

delrai k.f.t. kirend, IQ 

Boffmann Jen« keresk. 5 

Katonal ep. 6s hatosagok : 

Kszv. hir, zlj. 3/1. szk. Orallomaaa 

11 

Ktfzsegl eloljar6sag 

Volth Lfiszl6.gyogyszeresz 12 

Zeltnka Ferenc dr. kororvos 3 

NAGYIVAN 

Hivatalos drdk: 

Hetkfiznap : A. Borsy Istvan (tMeteszs-ierakat 

bizomanyoa 04 

Csendtfrtfrs, nt. kir. 5 

Csoma Sandor geplakPtoB, 

vilianyszerelfi 6s mtlszeresa 60 
Danos Beladr.gydgyBzeresz-35 
DlemAr Kalman dr. kir. kOz- 

iegyzS 41 

Dohanybevalto blvatal. m. 
M^ 39 

Glme. es Ideggyogylntezet, 
m. kir. all. 

GazdabivataJa 38 

[gazgat6saga 40 

Kertgazdasaga 31 

Elmegybgylntezet, m. kir. 3 
Elitvt$s Dezso dr. jarasorvoa 15 
Fifldmlveslskola, m. kir. 21 
Foszolgablrd 1 

Frenkel Llp6t TakereskedO 19 

Frlsehmann Ervln fflldbir tokos 
es fdldberlA 34 

Gergelyffy Andras dr. osik- 
SKentmirtoni, ny. jarasi Mszolga- 
bir6 82 

.Hangya" Fogyasztast 
"— " — st. 70 Vasarnap 'es 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8--ll-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elofizetOk reszere : 20— 2Mg. 

Hangya kSzpont szekf(iszarit6 
. telepe 2 

Ktfzsegl eloljarosag 1 314 NAGYKALLO 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 

Allampenztar, m. kir. 8 

Allamvasutak, m.kir.j&IIoinas- 

ffinoks^ge qq 

Barony JAzsef ktinyvnyomda 6a 

kfinyvkereaked^se • , 55 

Bertba J end dr. flgyved 1? 

Bogar Andrasne papir-, ir<iszer-, 

63 kbnyvkere8kede.se, O.T. I. iroda 

56 

Borsy Istvan dr. belgy6gyasz 
kozsegi orvos 26 Bebe Sandor m. kir. postamester 
10 
Heimeczy Sandor malomtnlaj- 
donos 44 

Hlrsch Jencf fa'kereskedS 12 
Horr^th Mlhaly ker&szete 69 

Ilosvay GasztAvne, allamtitkar 

6'svegye qq 

JarasblrAsag, kir. 18 

Kiskalld kdzseg el6lj[ard> 

saga (nyliyanos) 42 

Klar Andras dr. fb'ldbirtokos kis- 
cserei gazdasaga, Kiscseretanya 1 1 

Kerekes Pdl dr. jarasbirosagi 

elno'k, lakasa v 73 

Kiiriihsl Gyula dr. m. iir. ffi- 
allatorvos 52 

Kifzepesy Emll dr; iigyved 14 
Ktizsegl eldljardsag % 

Kttzsegl elAifarAsag, Biri 54 

Krajnlk Marton fUszer-, cseme- 
ge- 6s vegyeskereskod6se 68 

L6nart Istvan ffijegyzfl, ieg6- 

j parancsnok ., 75 

10 Levy Elemer tir bir vegrebajt6 
27 
Lorlnczy Istvan malointnlaj- . 

donos 7 j 

Magoss Sandor gy<5gyszer6sz 24 . 
Makar Ferenc p4ksM6de 77 
Handel Herman bankigazgato 

43 
(HarnA Gyula apAtplebatioe 45 

Martonffy F. Istvan dr. mi kir. 

tisztiorvos Q 

NagvkallA kifzseg kdzelel- 

mezesl hlvatala 13. 

NagykallA es VIdeke Hltel- 
sziivetkezet 76 

NagvkdllA es Videke Ipar- 
testUlet 62 

agykallAl jdr&s testneve- 
lesi es nepgondozA klren- 
deltsege 20 

NagykAHAl takarekpenztar 

r.-t. 22 

ftfylrl Ferenc muszer<5sz 74 

Ny Irvlz szabalyozAtarsnlat 7 

Okollcsanyl Gabor dr. saolga- 
biro ■ 47 

Papp Ferenc antofnvaroi(S 49 

Peehy Gabor dr. tb. fftszolga- 
bird .46 

P6nz0gydrl szakasz, m. kir. 
29 

Porzsolt Istvan ref. esperes 57 

Poppel JAzsel m. kir. gazdasfigl 

feliigyelO ' fa 6 ^ 

PuttI Sandor ny. ffihadnagy 37 

Rlttersporn MlklAs dr., lasd az 
ujfehertoi eWfizetok kbzo'tt. Nag oltffc 

ink (6 KjUdemgnygKet a nosta nem kfrbeslt. entpeter 

6-39 

iz5 mernOk, 

5-10 ,' a' MagyaT 

t„ geologusa. 

37 •t., Csengery] 
36, 2-14 Slpos Fereno dr. v&llaji, (fir 

ezolgabiro -. > 36 

Somogyl Istvan dr. orvos 48 

Stern IgnAc fakereskedO 9 

Stransz MlhAly dr. figyved 16 

Szabolcsmegyel takarek- 
penztAr 4 

Szabolcsvezer glmnazlum. 
m. klr., Allami 51 

Szalay Gytirgy dr. allami gim- 
nazium 6s inteinatusi igazgatG 59 

Szamecz AndrA* dr. orvos 23 

Szilvassy Ferenc dr. hezsegi 

orvos 61 

TakAts Jen5 hBasegi illatorvos 
50 
„Tokaji Borozo** Fazekas 

J&nos 58 

Vadasz Ernft dr.. a posta *"bet. 

bizt. int. orvosa 6s nfiorvos, sziilesz 
33 
Varady Sandor dr. figyved 53 
Villamossaglestparl r—t. 
Weisz Aladar hentes es mesea- 
. ros 30 

Welsz Ferenc fnvarozasi valla- 

lat 6s zsakkolesonzfi 67 NAGYKALNA 

Hivatalos ordk: 

Vaaiirnap es 
Hetkoznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14~l5-ig. 

Csak elofizetok resze>e: 20— 21-ig. 

Bartha Mlklos dr. kOrorvos. 8 

Beyer Otto gOzeke berszantasi val- 

lalat ""■ CsendorBrs, m. klr. 
Korjegyzoseg 
Miklds Jentt dr. orvos 

Onodl Laszld m. kir- posta- 

mester 
Sehoeller es tana szeszfino- 

mitogyar 

NAGYKAMARAS 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap NAGYKANIZSA 

Bjjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnosi 
dllomdsok hivatalos 6rdl: 

1. sz. postahivaiai, 
Zrinyi Miklds- 4s Horthy 

Mikl6s-iit sarok 

2. sz. postahivaiai, 

pdlyaudvar 
tfjel-nappali szolgdlat 

3. sz. posiahivatal, 
Orszdg-ut 7. -sz. 

Hetkoznap: Vasarnap 6s 8— 12-ig, 
14— 18-ig. unnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasdrnap es 
&nnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. Csak elofizetok reszere : 20— 21-ig. 

A nagykamardsi egys&ges 

hdlozathoz tartozik m4g: 

Almdskamards. 

Balogh Imre dr., a posta bet 
bizt. int. oivofla, kor-, Mav. es 
O.T.I. -orvos 3 

BlaskoTlls Imre toll- es br.romfi- 
kereskedO 8 

4 

1 vegyeskere 

2 

szallodas el 

kloa-ut 29. 1 

& Fejes Ferenc gy6gyszeresz 

Kttzsegl elffljardsAg 

fl. Nagy Gabor baromfi-", vad- es 
■ tojisbevilsarlo 11 

Nagykamaras kozsegl lo- 
gy asztasl es ertekesnd sztt* 
vetkezet 2, 6 

NagykamarAsl hengerma- 
lorn kosckereae'ti tarsasag 15 

Perich Bela all. tanit6 12 

RAbaf Istvanne vitez, m. kir. 
pustamester 5 

Szabd Pal baromfi , tojas- es vad 
bevasaiii 16 

Tdth Albert toll- it 
kereskedS NAGYKAMOND 

(lasd Kiskainond) Csak elofizetok reszere : 20— 21-ig. 

Adler Mlksa bentes es meszaros, 
Horthy Mikl6s-u. 14. ■ 6-17 

Addhtvatal, m. klr., Klraly- 
1-74 

Adrialblztoslto-tArsnlat zala- 
megyei fougyno'ks., Erzsebet- 
ter 18. 51 

Allamrenddrsee, m. klr.,l&sd 
„Rendfirbapit&nys5,g m. kir." alatt 

AUamvasnlak, m. klr. 

Allomasf6nokseg ; 
Aruraktar 90 

PntohazfflnBbsege, Ffitohaz, mav. 
palyaudvar ■ 2-31 

0sztalymern8fcseg, Hajosar-n. 4. 

1-65 
Allamvasntak m. kir. kSznti g6p- 
koesiiizem nagykanizsai kirendelt- 
sege, Horthy Hiklos nt 61. 6-44 

Allami eleml Iskolak : 

I. Iffazeat6i kCrzet (ig. : Zsigmond 
JozseO v^csey-n. 6. 1-53 

II. Igazgatol kBrzet (ig.: Filo 
Feranc) Rozgonyin. 25. 1-33 

III. Igargatol kSrzet (ig.: Kovacs 

Dies) Templom-ter 5. .2-41 

Allomasparan^snoksag, lisd 

katonaieptiletek es hat6sagok 
Anek Antal dr. figyved, KiTaly- 

u. 18. 2-85 

LakaBa: Szent F16rian-ter 15. 6-68 
4ratd Karoly okl. gepesamemOk, 

mav. ifltohaeionfifc, Hajesir-u. 4. 
4-09 
A r trier Sandor Futnra biBom: es 
' keresk. kepviselete, Teleki-u. 34. 

6-87 
Astra Blztoslt6 Reszvenyi 

tarsasag tougynttksege, 

Erzsebet-ter 20. 7-01 

Autdszemelylnvarozasl val- 

lalat, Bojtbr Jozsef, imt6garazs. 

Kisfa'udy-n. 7. 05-44 

Ant6-, motor-, kerekoar- *s 

gnmlszakUzlet, gumijavitas, 

Erzsebet-ter 1. 6-16 

Aut6taxl es BeraatAIavaro- 

zasl vallolat (Kanlmann), 

Erzsebet-t^r 1. 2-22 

Az Anker Altalanos Blzto- 

sltd R.-T. nagykanizsai f6iigy- 

no'ksege, Fo-dc 12. 6-31 

Bablts Imre nyersbfirkerask , Kis- 

falndy-u. 10. 4-74 

Bablts Lajos hentes es meszaros, 

Csengery-ut 64. 4-11 

Bagladl B61a szabimester, Horthy 

Mikl6s-at 6. 4-53 

Baj Karoly bentes es mdsznros. 

Orezagiit S3 a . 3-01 

Baksa G6za dr. m. kir. postaf6- 

tiszt. SzentgyOrgyvari-nt 1. - 81 

Balassa Gynla vitez, szeszecet 
gyara, Klrdly-ii; 8. 5-64 T" Nayykaniissa Bala.zs Andras dr. m. kir. ton- 
ved ezredorvos, fogorvos, Csengery- 
u. 18. 3-50 

Balazs Zslgniond dr. li gyved 
Rrzsebei-t6r 21. 57 

Banf alvl Ferencfflstser-.osemege- 
es termenykeref k.,Homokkomaromi- 
n. 16. 6-91 

BanEalvl Igndc ny. m. kir. iiosta- 
Kellenor. Sngar-tt 37. 40 

Banky Bertalan vitez, alearedes, 
Ba»Uiyany-n. 6. 6-76 Barabas Ka^man ny. m. kir. 
postaf6felfigy. t Batthyiay-n. 11. 

Barballts Antal vendeglfis. 
Orszag-nt 23. 5-29 

Barczay Ferencnesztll. Keg- 
levlch Ilona grofnff, foldhtr- 
tokos. SomogyezentmtkWs 2-77 

Barnabas Salman dr. Magyar 
Amerikai Olajipar E>T. geolognsa, 
Zrinyi M.-n. 49. 6-62 

Baron Ferenc gepjavitfineeme, 
Erzsebet-ter 18. 6-20 

aron Pal dr. figyved irodAja, 
Brzsebet-ter 1ft. 1-03 

Barta es Kohn rCvidirunagy- 
keresk., Erzsebet-ter 21. 4-88 

Barla Mlksa divatirukeresk., 
Bazar-ndvar, F6-ut 8. 3-95 

Barta Sandor ferfi (ehernemil- 
azem, Csengery- u. 6. 3-28 

Bartha Istvan dr. Ugyred, Horthy 
Mikl6s-fit 7. 26 

Bartlstevlcz Laszld firnagy, 
Csengory-n. 2. 2-47 

BattbyAny - Strattmann her? 

ceg dr. uradatrha, P6-6t 5. 3-51 

Bauer 6» TArsa fa-, fem- 6b 
azersz&marugyar, Zarda-u. 5. 2-91 

Bauer Jdzsel lakasa, BatthyaTiy- 
n. 26. 6-80 

Bazs6 Lajosne 8zv. keresk.. 
Teleky-fit. i. - 6-35 

Bader J6zsel vaskeresk. lakisa, 
8ng4r-ot 12. 2-81 

Beck Dezsft dr. II gyved irodaia 
es lakisa. Kiraly-n. 10. 59 

Beck Henrlk di6t6rCde is ter- 
menykeresk., Hortby Mikl6s-fit ,46. 
4-29 

BedenCk Istvan m. kir. posta- 
szall. ea SBaIl(tmanyoz6, Eotvfis- 
ter 10. 5-40 

Bedtf Gynla vegyesam, terraeny 
6s eabonakeresk. Orszag-u. 90. 

5-79 

BegldsAn Emll dr. ny. m. kir. 
all. rendorbapitany lakasa, Erzs^bat- 
torSO. 3-90 

Beke Ferenc dr. r. detektiv, 
Kossat-ter 14. . . . 2-05 

Beke Gynla okl. memok, Roz- 
gonyi-u. s. 3-04 

Benedek Jozsa m. kir. posta- 
dijnok, Stigar-fit 2i>. 3-78 

Beleznal Janos vegyeskeresk. 
8agar-ut 63. ;. 6-25 

Beller Sandor bentes es mesza- 
ros, Csengery-tic fi4. 6-66 

Benyovszky MArIcn6 grolne 
ttzv. maganzo, .Kiralyi Pal-u. 9. 
4-79 

Rigyaci erdeszeti hivatala, Rigyac 

4-37 
Berautd Deaky Ferenc, 

Erzsebet-ttr 1. 04-14 

BerautAAUomas, Erzsebet-ter 
4-44 

Beraatdfuvarozo, BoJtorJ6wel 
antogarage,dacofenyeaes,Kisfa1nd.v- 
u 7. 5-44 

Beret JAzsel ait. ngynOkseg, bi- 
zom. es halkereskedese, Erzsebet- 
ter 2. 6-57 

Bereny J6zsel es Ila ekszeresz. 
Pb^ut 3. ,2-65 

Berge'r Aladar fliszer- es gabona- 
keresk., VorfiHmarty-n. 71.. 2-73 

Berger Ferenc geplakatosmes- 

ter gepjavitdfizeme, KirAIy-u. 36. 

6-14 

Bern^th ttdtin dr. gyalni, fog- 
szakorvos, az «0rba» 6s Cserba 
.hivatalos szakorvosa, Erzsebet- 
ter is. 6-55 

Bertin J6zsel dr. Bgyved, Erzse- 
bet-ter i. 53 

Blba Sandorne var. tisztv., 
Kowuth-ter 14. 6-43 

Blttera Zoltan dr. belgyogyasz- 
Bzakorvoa. Sugar-nt 1. 3-02 

Blankenberg Imre' lakasa, 
SugaT-n. 1. 3-38 

Blankenberg Vllmos irodaja 
ea hantold.iizome, Bzemere-a. 4. 
3-00 

Blankenberg Vllmos II], 
lakasa* Etitvfls-ter 26.' 6-12 Boda K&roly dr. figyvfid lakisa, 
Caengery-n. 66. 4-OS 

Bor- is faertekesito fatelepe, 
Horthy M.-dt 36. -99 

Bogdan AladAr dr. «Uegv&ito» 
gy6gyszertara, Erzsebet-ter 21. 

1-86 
Lakasa: Zrinyi Miklds-u. 35. 5-30 

Bojtor Jdzsel beraut6fuvarozo„ 

autogarizs, Kisfaludy-u. 7. 05-44 
Bojtor J6zsel gepfafur4szelfl, 

Petfifi-n, 4X. 5-20 

BOlI Ferenc k5mfivesinester, 

Mnnk&cs-n. 16.' 5-28 

Bory FerenC sSrgyarl tisz-tviseie, 

Szekeres J.-u. 7/c. 7^17 

Kalman mernb'k, Fo-at s. 

4-08 

Brand Gynla Shell kOolaj r.-t. 

kbrzetkepv., Deak-t6r 6. 4-43 
Brand Gynlane varoei ovono, 

Kossuth-ter 14. 6-42 

Brandl Sandor es Fla varrige- 
pek.kerekparok is mttsz. cLkkek 
rakt.. Deak-ter 2. 12 

Brelner Adoll maganz6, Koz- 
gonyi-Ui e. 4-48 

Brener Izldorne ozt. maganzo. 
Csengery-flt 9. 6-08 

Br6nyal Anna kfiaepiskolai 
tanar, Horthy M.-iit 15. 7-07 

Baday Janos fakeresk. asztalos- 

lizem, Arpad-n. 5. 5-38 

BUky es Baday eptlfet- es bntor- 

asztalosok, Kinizsy-n. 17. 6-60 
CsenddrUrs, na. klr., Sompey- 

szentmiklos ' 5-01 

Csenddrseg, m. klr., Csengery- 

at 32. 1-39 

Csete Jdzset m. kir. posta- 

fdellenor, Sugar-at 41/o. 3-21 
Cslkos Sandorne postakezelono, 

Kisfaludy-n. 21. 1-49 

Csobancl KAroly epfilet-, muba- 

dogos. vizvezetek es csatorn&zAsi 

vail., Csengery-u. 13. . 2-49 

Czanlk Lajos villanyszerelb*- 

mester, electroteehnikai vallalata, 

Ea^os-ter 10. 6-93 

Czapary Janos eloallatkeres- 

kedfi, Eotvos-ter 14. 6-50 

Daka Mihaly dr. m. kir. orvos- 

fohadnagy, Batthyany-u. 2tt. 4-10 

Dan|tz- Sandor alL- tanito la- ... 
kaea, Hajcsar-u. 15. 2-37 

Danneberg J. es Weisz gabo- 

- na- es termenykeresk. , Erzsebet- 
ter 14/16. 84 

Deak Jentf m. kir. postatiszt, 
Bzekeres J6zsef-a. 19. 3-46 

Deaky Fereno b6raut<5s es divat- 
ariikeresk., Erzsebet-ter l. 4-14 

DedovAcz BCla ruszerkeresk., 
Magyar-u. 35. 4-83 

Deri Jdzsel «0rangyal» gy6gy- 
szertSra, Deak-ter 10; " 3-57' 

Dese& Mihaly dr. m. kir. tiszti- 
orvos, tb. vm. tisztirfiorvos, Sze- 
mere-u. 9. 2-88 

Deutsch Andor serteskeresk., 
KInizsi-u. 17. 50 

Deutsch Ignae Szv. Relchen- 
teld A.-ne utOda hentesa.ru- 
iizeme, Kiraly-u. 36. 4-57. 

Deatscb SAndor test6k-, hikk-, 
kefe-, zsak- es zsinegkeresk.. Fo- 
nt 1. 1-37 

Dezsl' Lajos vendeglos, Magyar- 
u..9. '■ 5-59 

Diskal Imre dr. orvos, FO-it 6. 
1-59 

DohAnyAruraktAr, no. kir.» 

' Erzs6bet-ter 8. 44 

Donner Imre fakeresk., Fo- 
nt 22. 3-89 

Dravavttlgyt Villamos aram- 
szolgaltato r.-t. 
Iroda es aramfejlesztotelep, Csen- 
gery-nt 49-61, 2-94 

Kovacs L&szhJ Wszerelo lakdsa, 

.." Kiniesi-u. 22. 2-93 

Ivanich Antat f6g£pdsz lakasa, 
Szemere-u. 2/c. 2-97 

Kngler Sandor okl. gepeszmerntik, 
nzemvezeto lakasa, 8ugar-ut 16/d. 
3-63 

Drlm6k Laszlon6 es Szako- 
' nyl Ferenc textilkeresk. 
Erissebet-ter 16. ^6-75 

315 OD 

0> 

■n 
■i 
C 

ar 
o> 

X 
3 1 

N z 
o P 

VI Nagykanizsa A postaKHldem^nveRrdl felviliaasitast GABOR JbZSEF aag ssg Nagykanizsa, MlfclAa-tt 1. ©^S# DftkAsz O&Tld marh&keresk., 

Rozgonyi-u. 5. 3-45 

ftnk&sz Ferenc okl, g6p6szm6r- 
nOk, fateniietd 6s- fakeresk., 
Magyar-u. 108, 2-90 

Lakasa, Magyar-u 19. 5-15 

Dnnantnll gazdaSagS assess. 

flnomtlA r.-t. f iroda, Erzs6bet* 
ter 12. 35 

GyAr, Var-u. 5. 1-19 

Sael! Janos ig. helyettes, Jozsef 
JUff.-a. 53. 0-85 

Elstng'er es Fischer rdvid-.disz- 
mft- 6s k6tdt-t-Kz6v6ttarunag-y- 
keresk., Deak-t6r 1. @4 

Eisinger JenO lakasa, Kossnth- 
«r 8. 6-59 

Elek Mdr dr. figyv6d, Deak-t6r 10. 
1-15 

Elektron r&dfotcelmikal 6s 
vlllamossagl valltiiat, Ungar 
LAszIo, Sugar-fit 1.6s Deak-t6r 15. 
aarok 4-52 

EIs» magyar altalanos blz- 
tosltA t&rsas&g nagykanizsai 
foTigyno'ks6ge. Csengery-fit 2. 22 
Reiseh B£? a ffinb'k lakasa, 
Batthyany-u. 27. 4~59 

Endret AHsztld dr. orvosdr- 

nagy, fogorvos, Hortliy M,-ut 30. S5 
Epplnger I. £s fia fakeresk., 

Zrinyi Mikl6s-u. 51. 6s Deak- 

tir 5. 3-37 

Epplnger Issd, Zrinyi Miklos- 

u. 47. e-28 

Erdelyl Janos fuszerkeresk,, 

Kisrac-u. 32. 5-57 

ErdSs Ferenc sertfskeresk., 

Csengery-n. 35. 2-82 

F&blan Zstgmondne dr.-ne 

«zt, maganzo fiizemben: iX/ts— 

V/15-ig) flzecbenyi-ter 8. 22 

Farkas Odon vit6z. fimagy, 

Sugar-uS 6. 4-99 

Farkas Istvfin v*gyeskerB.*:k., 

Kszteregnye 4-36 

Farkas J&nos villanyfelsz-eretesi 

vallalac, Cseageri-iit 6. 6-90 

Farkas Teres uostadijnoknfi, 

Kist'ahidy-n. I'/Zc. 7-08 

Farkas Viima iels6ny6ki, a ker. 

]6t. nGegyfet iigyv. eluo'ka, Zrinv' 

Miklos-D 35. i-,73 

Feher Istvfin textilkereskerltf, 

Eras6bet-t6r J. 6-49 

**FeketeSas M gy6gy3zertar,Deme- 

ler Laszlo gyogyszeresz, KG-nt fi. 

2-29 

Felde Istv&n viHany- 6s raditflabo- 

ratoiium, Sugar-ds 2. 5-81 SiJATANTdML ttl- ES R0LFSLDIE ilAuyftAlllZSA lakSs FN. 13. T.s 

M 20. T* 1 4-95 Fodor Era;s£feet dr. Moran- 
dining orvos, gyermekgydgyasz. 
Csengery-u. 2. 24 

FolyammernSki hfvaial, m. 
kSr =5 Bajza-a. 2. 2-44 

SNOTtctereAltalanoa-BIztoaltti 

Inftezetf (Magyar-Francis Biztosito 
r.-t,) Csengery-fit t. |_5Q 

FSsasoigabir^l toivafal, 

BattbyXny-u. 14. Q8 

Frank Jeno befegyaros magan- 

lakasa, Zrinyi Mikl6s-u. 34. 2-51 

Frank M. Mand rSvidarunafrv- 
ksreskedfi, Csengery-ut 3. 4-28 

Frasik BK&6rJegiia:em, E8tvos- 
t6r a/ a . 5^9 

Fnksa Lajos husiizeme, Paliu 

6-56 
FIII»p GyOrgy dr. iigyv6d, Tem- 

plora-t6r U. 23 

Ga&I Antal okl. banyam^rnok, 
Zrinyi Miklos-u. 43. 5-83 

Gadl Jdnos bognar ^s g^pfavtigo, 
Kiitvos-ttr 2. 6-86 

Gafoor J^ssel feutorszakuzlbt, 
■ Horthy Miklos-ii. 1. 6-54 

GabrleM Gf, SSatowr dr., a Ma- 
gyar Nemzoti Bank tisetviseloje, 
Suerar-nt lB/e. 5-63 

CSaIasi4a§ M^iy^s „SBG)it ^rBs6- 
lt>t. :f katolikns kecytargy keresfc 
vail, t's ker. iigynoks. Csengerv- 

iu a. 6 : 89 

Gj&1©sI JiSssef fatormelo, Horthv 
M.-u. 50. e _5x 

Gangler ErnS fogf-pchnikai labo- 
ratorium. Erzs6bet-t6r 10. 3-35 

O&rdonyi Jeno kuresk. 6s siita- 
d6je, Hunyadi-r6r 22. Q-19 

Gazd&k tolstosIt6 ssSwetke- 
se«e, Deak-ter 3. 4-54 

GfirtnerAntaldr,flgw6d varosi 
tb. tisztiugy6sz,Eozgonyj-u.3.3«.47 Hagner Jo]&n m. kir. postake- 
z»lJJo8, Kiuizsi-ii. 43. 37 

ilabaSlarnabasiJ&ila?. kozme 

tikus 6s holgyt'odrasz, K8!csey-a. 3. 

4.-93 

Saisser oMnos dr.. orvos 6s fog- 
-vos, K6Icscy-u. 3. 5*94 Ger6«s GySrgy komiivesmester 
Pet5fi-u. 64. 5„21 

Goda LIpdf dr. varosi tisztiorvos. 
Horthy Miklos-ut 5. " 3-99 

?3©fieiss»;lKy Feresac safiver- 6s 
"(lyeraaruliaz, I'fi-fit 14. 4-47 Fenyv«^si L,aszl6 koresk. dgynok. 

Kinizsi-11, 47. j-()2 

Flala Anfal n6i szabo, Erzsehet- 

ter 11. 5.24 

Flat n-ntomobilok Zalavarmegyei 

kiirant k6pv, Markus Karoly, Zrinvi 
■ Miklos-u. ii. 04-77 

Flschel kany¥keresked*s„ 

papiraru- 6s iroszerraktar (Fischfl 

Ede) Horthy Miklos-ftt 1. 1-79 

Flschel La|©siSfS, Bnrkfts Julia 
lakas, Sagar-iit IG/a. 6"@5 

Fischer es Bfider vaskeresk.. 
K6-fit 9. j„85 

Fischer es Leltnes- fflszei-- 
keresk.,Kiraly-u. 8. 2-39 

Fischer Istv&n fatormelS, tnaifa- 
6s sz^Dkeresk., Csongery-ut 22. 

2-12 

Fischer KArolyne S>av. ma- 
ganzo lakada, 6ugar-nt B, 1-29 

Fodor Aaaslar ds ; „, a Jozsef kir. 
hcrctig tiicliibeteggoiidozo fritezefe- 
nek fOurvosa, Kiralyi Pal-n. i. 7g 

F©d©F AEad^r ds% ■varo;i! , '5isi.it- 
orvos. a pbsta bet. bizt. ijit orvoss 
Fo-fit 17. i^rq 

Fodor Aiitai dr s ilgyved, Zriavi- 

Mikl6s-u. 46, ' 6-09 Gr&CS M&l$st fiiszerkeresk.. Drs- 
vavSlgyi r.-t. kiskaaizsai meg hi 
aottja. Hajgato-ii 1. 38 

«5ross Ferene oagyb6rld, foldbir- 

tokos lakasa, Hortliy Mikl6s-ut 37 

1-31 

KvilSpmajor 3-81 

Gross K&roly fddbirtobos, 
Batthyany-n 26. 32 

Grosse L&szl6 eiaallaLbizom., 
Csengery-ut 57. 4] 

Griinfeid ftB&rk f6rfiruhakorpsk. 
6s uriszabosag, Rrzs6bet-ter23. 5-19 

GrUnhHtElemervilJany-.radjf:- 
gramofon- 6s sportszakiizl., Defik 
t6r 2. 3.8O 

GSlnsberger Lip At dr. varos. 
ailatorvos, K.isfaludy-u. 1. 4-58 

Sllsiser ZsigiM«md sza!!it6, Cspn- 

gery-fit 7. 2-34 

GyarmatJ ^y«a"gy konyvriyoinda 

"° fcSayvk8t6szet, Erzs6bet-ter IK 

5-78 

Gyergyfik *s Parragl bor- 6s 

eip69zkell6k nairykeresk. 6s vann. 

ta!peloszt6, Eo*dt 1. 4~94 

Gyory Zolt^n m. kir. ;UIp. tana- 

esos, Kinisisi-n. 5H. 3-66 

Gyulal Bela dr. ugyved, Rozaro- 

nyi-ut J0a " 74 

Hafena Eriso dr. kir. torvsz. tl- 

nok, Kaziiiezy-u. j8. 2™74 

Igaatss AistaS dr. korliazi fOorvos, 

" -■-""17. es in'igyogyasz, « posta bet 
int. szakorvosa, Fo-ut .19. 33 SSajdw Gyula dr. ugyv6d f EotvS: 

ter 28. 4„20 

Hajdu IstT^n daszka-, 6pit6fi- 

anyag-, tdzifa- ^s sz6nkeresk. ! 

Kiraly-n. 4. 5-^8 

Hal&csy MlklAs dr. jarasi 6s 

varosi m. kir. allatorvos, Csen?erv- 

ut 31. ' 1-41 

Hai&ss iHeaaS ny. el. isk. ig., 

Kisfaludy-u. U. 2-53 

Halasz Jtvmii SJj e ^abo-na- es ffi- 

szerkeresk., Mugyar-u. B9. 6-22 
Halasa; Pal dr. orvos, firzsebet- 

tsr 16. 2-92 

Halasz Sander f6nvk6p6sz-m(i- 

terme, Horthy Miblos-iit 11. 4»15 
Haimos es Poilak bOrkeresk., 

I>eak-t6r 10. 2-17 

fialphen Jen© dr. iigyv6d, Rr- 

z.s6bet-ter 18. " 1-78 

lakasa, Zrinyi Mikl6s-Q. 33. 1-90 

Hamburg Siindor Cakerosk., 
Csengety-iit 18. S^4Q 

Hangya fe!resadeltsege 3 Cso 
gery-ut 82. " 92 

Bffarsay Gyiirgyifie ny. postarfi 
feliigy. Szvegye, Teleki-u. 38. 

6-61 
Hary J^nos vfind6gl5s, Jirzst'bet- 

^ S- 5-05 

Haspel PAlm kir. postaellenOr. 

Sugar-fit 23. 3-29 

Hffivas MikSds szerszam-, mlisz. 
esautomobtlaikatresz-keresk., Deak- 
t6r 15. 03 

Hegyl I.ajjos dr. vArosi f6jegvz« 
8ugar-iit 38. qLqi 

Hemraert K&rojy vdrosi ffiszam- 
vevo lakasa, Sagar-ut 44. 3-25 

Henesfles KrisastSiia Krisbaly 
eeetgyaraj Kiraiy-a. 17. 3»lg 

He3»gersraE»I«sas fLorschy M 
gyes) Bormas 53 

HerendS Ferene postamfis . 
seg6diiszi;, Bajza-u- S. ] "09 Honved- es kSzreradeszeti 
korhdz (lasd katonai 6piilotek 
6s hatosagokj 

Hordes dIAsseg K6zsa szalloda. 
FG-dt 21. J6 

Borvath es Vas 6pit5mesterek, 
Csei)gGry,-ut 17. 3.48 

S2©a-v^tls Gesjs Semetkez6sj 6s sa- 
jat antoval halottszallita vail.. Po- 
ut is. 2„72 
Lakasa,. Ffi-dt 20. 4-95 

Horv&th Isnre kenfres 6s m6sza- 
ros, Teleki-a, 87. 6-82 

Horvath Istv^nise m^rlsgiizem, 
Magyar-ir. 2. 7„23 

Hor^^th J6z»eS >ri6szFtros 6s 
'hentesrnestsr, Petiifi-a, 2. 6-94 

Hervfitfe Lajos fireg 6:5 poroellan 
kis- ea uagykerfiskedO, Po-iit 2. 
6-47 

Servath L&ssg^ komilvHsm ester 
epJtesiirofH.ja.Erzs6bet-terl.5-27 

Borvath Oliver evang. Ielk6sa, 
Cseugary-iit 37. 5-11 

Hrometsek VImee pek, Honved- 

Q - 2 - a-i9 

eiBMg&s-la seprS-, kefe™ 6s 
meszelogyigrj, lf*d©s? Ss 
^^saSj Bzemyro-u. &„ 3-12 

HUvHs Bosclsdji Sari inftv. ffi- 

iu6rii6k ozvegye, Zarda-u. S. 2"98 

Ideal kolimt- es ssikvintAriM^ 

eym.r,, Pollak es Taraai. B6-1U S3, 

69 

Infer mfiB6t&b©r s isa, kir., 
Potkav^gyar 4_18 

lEraeSita hStk®»s*g» Zrinyi llik- 
l6s-u 33. 34 

Aggok haza, Szentlini'ehereeg-n. 3. 
94 

Temelfi, Hoithy Mlkloa-nt 2i. 1~52 
J*ger SSm^©^ asztalosHiesfer, 

temetk. vai!., Orsaag-ut i3;b. 3-92 
J&B°asbaa**s&g s Ss.gf os Erzsebet- 

tcr 6. 3-08 

Jeraasek SS^Ia vizvezet6ksze- 

■ :16, Erzs6bet-ter 18. 5-32 Kszterpgnye 

SI a * fe e ir F e .?■ ea c 
ErzsebeMer 11. M7, t-iglagj 4-88 Sferjavees Sander dr. u 
Kiraiy-u. 43. ^4-72 

Herjaveez 8undorn^ dr.-nc 
varosi seg6duv6n ( j, Szeut Florian- 
t6r 17. 4„ 73 

Siild, Teme*kez;e.sl Vallalai 
e6gt. ; Uervalies J6zsef J Deafc-t6r 3 

Lakas, Pot(Jfi-n. 23 1-20 

Hirsch es Szego zsak-, ponyva-. 
jnta- es vetfimagnagykeresk., Erzs6- 
btit-ter 1. 75 

Hirsch Oszkar lakasa, Bugdr- 

dt 34. 4„26 

Kobor Istvan tiizifa 

kereFk., Tekei-u. 20. 6-27 

Hoeh Osakar dr. iigyved, Zrin 

Miklos-u. 2. " 2-70 

Lakasa, Szent Imre-ftt 12. 4-70 
Hoffmann Anny kalapszalon F6- 

ui 1. ~ 5=04 

HoSIniaan Hernsann 6pit6si- 

rm y a gk a re s k . , va i 1 a 1 k z 6 la 3c a sa 

F.'i-nr ft. 6 „2 j 

EfoSEmann JAnos dr. cegv. 

lakasa, Batthyany-a. 12. 2-11 

Holczer Imre fakeresk. es fa- 

tenuelfl, -"Magyar-n. 42. 13 

Heleaer L^szIA fatelep 6s epi- 

tesianyagkeresk., fakeresk., 

Varasdi-u. 49. 7 

naksag (lasd k 'nit lepiiJeteb 6s 
nato.'iagok) tied Insre (Jtiszt J.auzio 
ut6(ta) lafszeresz es fenyk 
Hortby Mikios-ct 1. is Gyuis 
Spesa, 

0-00 K&sf.Clr ASeiaS «iro gabona- 6 s i-ar- 
ir.6tiykeresk,, a Magyar Oaboaake- 
vesk. r.-t. fdbJKOin., F5-dt 88, 3-8S 

SKSsaas Ir^re <fl&v ny. m. kir. 5. 
oj»ztaly« /otbrssoi-vos, j'ogorvoa v 
Csengery-u. IS. ' Q2 

Kajft&r Istvass dr, koror\-os, Su- 
gar-fit 28. 3.52 

Kalmasi Leo k^zp. bank- es 
Henzvait6uzk, Kirilfy-a. 34. 3-10 

iialmfeipZoStaEEokl. memoir. 6pitfi- 
mester lakasa, 8ugar-ut iS.'a.' Iroda 
3-B2 4.45 

Cementam- es 6piS6si anyagkerss- 
kedese, Kiraiy-u. 3s. ' 3-62 

KapoSJ Feren© hesues- es 

Vrosmester, Varasdi-u. 6. 5-52 

Kapoli IsSv&n I'iissier- 6s csemege- 
keresk., Horthy Miklos-iit 2. 2-25 

Kaposvais 1 ! tojas es foaronifl 
&rt, ®'sMv. nagvkanizsai uelope, 
fiorthy Miki6s-ut 17. 1-97 

Karanesy JoasseE v6snfik, ;6kes2 ss6bet-t6r i. 6-48 

Sfiroly GyihTgy dr. nil-, orr-, 
'"' ^akorvos, Cssngeri-nt. 5. 

1-35 

Kftrpsti Ferene m. kir. posta- 

Horiliy Mikl6s-ui 47. 46 

MarpdAI dfs?;sef ds% orvos. v. 
- + tanarsugOd, Orseag-fit 1. 

4-07 

ICaton^S epiiletek es SiatsJ- 
s&gok; 

Nagykanizsai Iionv6dl ailomfispa- 
rancsuoksAg, Jozsef Jbg laktanya 
1-83, 1-87 316 csahaz laazollfeladdvasyclmzeti haphat. Nagykanixsa Magyar Bank es Kereskedelmi Rt. p^SffiSffg^Tji-M^ M. kir. elelmezd fidkraktira 1-48 
M. kir. allatai mentelep, Kossuth 
Jiajos-ter 16. 3-08 

Nagykanfzsai honved- 6s kb'zrende- 
szeti. kdrhaz, Barakkdrhiz 3-73 
Jar&si katonal parancsnoksag, 
Horthy MikI6s-ut i. 1-14 

Katonal palyaudvar parancsnoksag, 
Palyaudvar 1-13 

Kattauer Karoly Maort tisztv., 

Kisfaludy-u. 15. 5-62 

Kaufer S&ndor vendeglos, Petftfi- 

n. 81, 5-77 

Eaufmann Karoly iSri &9 n6i 

divatarukoresk., Fd-dt 4. 3-72 
Kanlmann Man6 autdrnvarozd, 

Szt. Imre herceg-u. 6. (nappal 2-221 

5-71 

Kavlcsb£nyak kSzponti eladas 

irodaja, Csougery-it 1/3 (Takarek 

penzt&r-epfilet) 5-88 

Kelemen Ferenc takptari 5g, 
Caengery-<it 27. 4-27 Kelemen Istvan autd- 6s gep- 
javiuduaeme, Ford Service 6s kep- 
Yiselete, Shell kiiltmleges ke-no- 
service, auiiogaras-o, Zrinyi Mik- 
16s-u. 13. " 4-17 

Kelemen Rezso fiiszer-, gyar 

matAru- ds magkeresk., -Deak-terS* 

2-68 

Keller maim Ferenc vegyes- 
keresfe., Orszag-fit 102/a. 4-97 

Kemenesy Istvanne m. kir. 

poatasegedtJsztnd. Szem'ere-a. 2/e. 
1-98 
Kendelfy grdt uradalom: 

Krdeszete: Poganyszentpeter 

6-38 
G&zdas&ga: Pog&nyszentpdter 

6-39 

Kenedl Imre okl. meniiik, epito- 

mester es birtokrendezd mdrnok. 

Csengery-ut 33. 5-10 

Kern Aladar ny. tOrzsAllatorvos, 

Kazinczy-u. 21. 1-08 

Kertal GySrgy dr., a Magyar 

Amerikai Otajipar r.-t.. geologusa, 

Horthy Miklds-ut 42. 37 

Kertesz Bela okl epitdszmerndk 

Hnnyadi-u. 36. 3-68 

Kertesz l.ajosne kfizraktari 

b'zvegye, Kisfaludy-u. 17/b. 2-27 
Kertesz LipAt dr. vdrosi 

allatorvos. SngAr-fit 64. 2-46 

Kesztler Istvan dr. bdr- 6! 
nemibetegsdgek szakorvosa, ren- 
deldintezeti vezeidonos, KOIcsey 
u. «. 2-72. 

KIralyS»rIOzder.-t.,Csengeiy- 
6t iii. 36, 2-14 

Klrschner Mor rflffis- es 
arukeresk., Ffi-ut 3. 2-43 

Kiss Gabor nemeskeri, takarmany 
kereskedfi, Szechenyi-ter 4. 7-15 

Kiss Istvan fa- ds szenkeresk., 

Erzsebet-tdr 13.. Arany Janos-u. $■ 

5-39 

Lakasa: V«r5smarty-u. 26. 5-07 

Klapper Mikldsne ny. po^ta s.- 
ellenornd, Airpad-u. 17. 7-CO 

Klein cukorkagyar Klein Si- 
mon cukorkagyartd, Magyar-u. 13. 
3-85 

Knortzer Gydrgy a nagykani- 
sssai vo'rSskereszfc varosi fidkjanak 
iiv. titkara, Rozgonyi-u. it. 7"18 

Kdbor Led satdmesier, Zrlnyj 
Jtiklds-u. 43. 1-55 

Koller Janos tiizifa- es szenke- 
resk., szikvizgyar, Magyar-u. 2. 
5-86 

Koplar IMlhaly venddgld) . 
Bagulaeano 5-69 

Kopstein Liptit butorkeresk. 
Hortliy Miklds-fit 4. 6-30 

Korona szalloda, ful. if]. Hofei 
Viktor szallodas, Fd-fit7. 30 

Koszoru Jdzsef vegyeskeresk., 
OrszAg-ut 121. 2-36 

Kosztolltz Geza szallodas 69 
keresk. T Horthy MikI6s-nt 29. 

6-10 Kovacs Ervln dr. figyv&l, 

Kiraly-n. 30. 39 

Kovacs J6zsef kCfaragimester, 

Kiraly-u. 33. 6-15 

Kovacs J6zsel siitBmester, Petftfi- 

n. «. 2-28 

Kovacs LaszI6 dr. figyv^d, 

Horthy Mik)6s-nt 15. 2-40 

Kovacs Marton ny. szazados, 

Sngar-ut 16/a. ■ 5-98 

Kovacs Nagy Endre magin- 

tisstv. {iizemben: XII/16— VI/16-igJ, 

Horky Mikl63-iit 48. 76 

KOnfg J6zsef dr. orvostudor, 

fo^orvos, SzGchenyi-teT 14. 3-03 

Ktfrlegyz6s£g, HosszuvBlgy, 

lasd a liossznvolgyi elofizetok 

kSzlitt 
KWrjegyzoseg, Mihald 2-48 
Korjegyztiseg, Nagybakdnak 

3-22 
K«r|egyzos*g, Nagyrfiese, 

ldsd anagyrfeei elfifiKeiCk fciizBtt 
KUrJegyxtiseg, Palin 2-10 

K«rjegyzoseg, Somogys^entmik- 

los 1-43 

KSr,|egyztfseg, Bormas 4-32 
KSrjjegyzSseg, Zalasarszog 4-25 
Kovess .Jen** ny. szazados, (iizer 

ben: XI/l~V/3i-lg>, Eajza-n. 4. 
5-67 
Ktizkorhaz» Kossuth I.ajos-ter 

1-04 

A|iacaton«bs6 3-31 

Kozpont-szallO, ifj. To'Igysz^ky 

Papp Btla t Krzsebot-t^r 23. 18 

Vozsegl eloljtarbsag, Eszte- 

regnye 4-34 

Kozsegi eloljarosagjRigyacloe 

4-38 Koztlsztvfselok SssUvetke- 
zete 69 sa. inidaja, Erzsebct- 
t6r 17. 1»73 

119. sa. fidkirudaja, Pdlyandvar 
4-42 
Krassay Pal ritez, m. kir. tiizer- 
alearedes, Ffi-nt 22. 4-13 Kr&tky Istvan dr. 

takasa, Sugar-ut 18. polgir mester 

1-18 Krelner Zsigmond dr. orvos, 

belgy6gvjlsz, ko'zkorhAzi foorvos, 

Sugar-fit \2. 5-55 

Krelsler JOzset dr., Schleil- 

ler Imre dr. iigyv6dek irodaja. 

Rrzs61)fet-ter 17. 1-45 

KLtgler Sandorne tfzv. ny. ail. 

./'el. isk. tanii»6n5. Arany Janos-u. «. 

5»87 

Kuhar Otto dr. iig^ad, Kiraly- 

u. 29. 4-87 

Kukecz bntorlizlet cfigt. Waldinger 

Laszldn^, Erzs^b?t-t6r 11. 7-11 
Kfihne mezflgazd. gepgyar lerakata, 

Savolasz Jozsef, Zriayi Miklos-a. 2. 

07-18 
Labody Gyttrgy allatkeresk., 

"agyar-U. 32. 2-64 

Ladeczky Janos hangszerke- 

azitumester, Horthy Miklds-at 1. 
6-01 
L.adlslan Jeno fiiszerkeresk., 

Cscngery-u 74. 3-43 

Lancsak Jend keresk. es 

korcsraaros, Runyadi-t6r 21. 6-18 

„Las7ld** Vnlkan gumijavitd iizem, 

Erzs^bet-t6r 1 ■ 06-16 

Lazar LasxiO f0idb6r]o, Sduc 

major 1-44 

Lazar Somane tfzv. foldberlG. 

Kisfalndy-u 20. 5-47 

Ledeczy Nandor vlt6z, m. kir. 

flrnagy, Csengery-dt 3. 6-72 

Legoltalml Lfga nagykanissai 

csoportja : Tfiaoltolaktanya, Kossuth 

Lajos-ter 25. 1-23 

Legoltamt parancsnoksag, 

Varoshaza 1-95 

Lehotzky Andras at. kir. posta- 

ifitnernfik, epit6si osztalyveaetd, 

Ziinyi Mikt6s-u. 27. 1-61 

Lehrmann Ferene ny. szaaa- 

iIob, CsBngori-u. 38. 5-66 loesses Geza uri 69 n6i divatiialet, 
Kiraly-n. 40. 4-98 

Lenk Kajetan sfi-tdde, Pfl-fit 33. 
5-08 

Lfichtschein Rudolf tarhaai 
raktirfiinSk lakasa, V6csey-u. 2. 
1-69 

L^ntay Alan dr. Jarasi foszolga- 
biro, Batthyany-11. 11. 4-24 

Lorant tidifn dr. borkeresk. as 
borbizom., FO-iit 4. 5-36 

LttbS Jenft gabonakeresk.,gabona- 
£s termenybizom., .Fu-dt B. 3-27 

Lowetisteto Emil rsidbirtokos 

. maganlakasa, Horthy Miklds-iit as. 

5-54 

Ldwenstein Laszld Kldbirtokos, 
Gyotamajor 5-53 

Lusztlg Odon gabonakeresk., 
llagyiir-ii. t'Mi. 2-23 

Magyar-Amerlkal Olajfparl 
Iteszvenytarsasag, Var-u. 8. 
3-53, 3-54, 3-55, 3-56 
3erliazeiiitkee6s, Horthy if.-ti. 12. 
7-16 
IfafUiiKGtni mamHyzeti paraaes- 
noksag, Horthy MikloH-ut 39. 6-79 
Mfikely tpitkestiise, Var-iit 3-9S 

Magyar Basik 6s Kereske- 
delmi r.-£. nagykanizsai fiok, 
F6-u» 4. 01-54 

Ig. CseageTy-ut 2. 1-58 

Magyar ^let Fartija nagykani 
zsai szervezet^, Deak-ter 13. 

3-88 

Magyar Janos mozi-ig., Csengery- 
nt 16. 1-70 

Magyar klralyl kezdetd M- 
vatalokat es intezm^nye- 

ket lasd a mindennapi eletben 
kasjitia!atoselnfvezesekalatt,M.ki 
kezdosaavak nelkiil. 
Magyar Mezogazdfefc: Szovet- 
kezete, nasrYkaaizsai bev;i«arld 
kirend., Po-iit 4. 7-03 

Magyar MfilsSAs dsr^ ny. m. kir. 
ffiAUatorvos, K;isaa-n. 3. 3-91 

Magyar r^emzetl Bank na<ry- : 
kanizsai tiokja, F6-6t Hi. 19 | 

P6n6ke 87 

Magyar Szdldsgazdak Orsz. 
Borert. Szov. nagykanizsai ki- 
rendeitsege, Horthy M. -tit 35. 7-21 
Major KaTman O.M.T.K. fizem- 
teliigy., Kazinczy-u. 16. 2-18 
Majoros Janos dr. belgyogyasa 
szak orvos, raav. palyaorvosi, a post a 
bet. bizt. int. orvosa, Po-ut 3. 4-64 
Makary Vllmos kir. torvsz. 

tanacselnok, Sugar-ut 36. 3-74 
Makovlczky Gyala cukrasz, 

Deik-t6r 13. 5-75 

Mankovits Istvan epitesi vallal- 

kozo 6s niukfiusseni, Tel«ki-iit 13. 

6-76 

Maria gydgyszertar. Lukacs 

Vilmos gy6gyszeresz, Kiraly-a. 40. 

6-06 

Markus Karoly S'iat aiitoniobilok 

zahivarmegyei koruetkepv. Zrinyi 

Miklds-u. 42. 4-77 

Maschlerlstv&niiy.m.kir. posta- 

fofeiiigy., Vditt 8. 2-66 

Mateosz nagykanizsai tagoktelicr- 

aut6fuvarva!l»16 irodaja, (Heyler 

es Tasnadi), BatLhyany-u. 22. 

OS-86 
Matray Lajos. vit6z, a Magyar 
Mezofrazdak Bziivetkezet-ft nagyka- 
nizsai kirendelts6genek vezetfije, 
Horthy M.-dt 51. 5-61 

Melczer Jend iiveg*, porcellSn- 
t»6 t;tblaiiveg keresk., Horthy Miklos- 
*t 3. , 1-47 

Mendlovlts <J6zsef es Marton 
rezmli-ds vizvezet6kszerelesi v.itl. 
Kiraly-a. 45. 2-71 

MeneltUIt tabor konybafa, 
lirzs6bet-ter 18. 1-62 

Mentelep parancsnok lakasa. 
Kossuth Lajos-ter 16. 3-07 Menetjegojiro^a i^d aaenteleppara»esnoksftg,lis 

Katonai 6piiletek 6sbat6sagokalau. 
Merfcly Belas JOzsel dr. 

gydgyszert&ra az <dgazsaghoz», Ffi- 

Bt 12. 1-81 

lakasa, ,6zechenyi-t6r 6. 3-26 

Mezo Ignac dr. ilgyv6d, Kiraly- 

a. 84. 4-12 

Mezdgazdasagl firtekeslto 

Szftvetk., mint a Hombar f-6- 

bizom., Csen'gery-u. 4. 1-96 

Mczdguzdasagl Kdzrakta- 

rak -r.-t. raktara, Var-u. 8. 1-76 

Nagykanizsai telepe, Var-u. ». 55 
Mlliacsi Kalman ttl-ldv. figynfiks. 

a in. kir. allamvasutak szali.vai-1., 

Horthy Miklds-ttt 6. 49 

Mlhalecz Peter villanyszerelo. 

aec. toltfl, Krzsebet-ter 2. 4-84 
Miklds Imre dr. orvos, Efttvfc- 

ter 8. 5-85 

Mlklos Sandor dr. figyvt'd iro- 

dija, Kozgonyi-o. 1. 3-17 

Milbofier Jakab terminykeresk., 

Pet5t'i-u. Hii. 56 

„Mlm6xa" keaimunkii-sa:ilon, 

Cdongfiry-ut 4. 5-17 

Moldovanyl Antai dr. orvos, 

O.T.I, ko'rz. es mb. saamiszeti rend. 

int. orvos, posta bet. bizt. int. 

Bzemesz szakorvos, Pfi-ut 9. 4-71 
Molnar Istvan postafelugy., 

Attila-u. 1. 60 

Murakeresztnrl kdzrakta- 

rak r.-t., Murakeresztur 3-82 
Mastos Ferenc pjKpirnagykeresk., 

kereak. kepv., bizomany, Erzsebet- 

ter 4. 3-05 

Mastos Ferencne fuszer- <■!= esc ; - 

megekeresii., Kossuth Lajos-rer S. 

4-76 
Muszel es Friedenthal fiiszcr- 

es csoraegekisresk.. Fo-iit 14.1-89 
MtsxlkAr Santlor m. kir. posta- 

tiszt, Arpfid-u. .15. 71 

Magy KAroly soflor, garstge, 
Horthy Milcios-ut 35. 6-36 

Lakasa: B:Uhory-u. 20. 6-37 

Nagy Laszld varosi addhiv. ti=Etv. 
Erzs6bet-tc-r 15. 7-04 

Nagykanlzsa megyel varos 
allomiisai : 
Addhivatai, Horthy MikI5s-ut 1, 

5-22 

Arvaszek 5-23 

Csatornatnii. Major alatti diiio 5-92 
Foje<rvzd, potgdrincstertiiuvcttfisi, 
F5-nt 2. 2-62 

Oazdasftgi hivatai, K5-tH 2. 2-80 
Gyepmesteri telep 1-40 

Gyuiuolcsertekesit56s kozponti skpsz- 
iozde valialata, Bathory-n. 4. 3-76 
Kiirzeti torga!mt addhiratal, 
Batthyatiy-u. a. 4-75 

Kozj6!£ti sziivetkezet. Pfi-u. 2. 6-84 
K6zk6rh;tz, Kossntii b.-tdr 18. 1-G4 
Kbzvagdhid 1K)5 

Mernfiki hivatai 3-18 

Ndpjdleti figyo^Btiily, Fii-ut 2. 2-60 
Polgann ester, Fo-fit 2. 1 

Polgiimiesteri hivatai, irodaugyeifci, 
hizmester 2-20 

Strandfiird5 (iizemben: IV/16— 
X/15-ig) Csengery-Ut49. 68 

8za.mvevos6g, Horthy Miklds-ftt 1.77 
Tuzoltdsig, Kossuth La,]os-t6r 25. 3 
Varosi szakiranyu iparostaiionc- 
iskola, liozgonyi-u. 25. 4-01 

Vizmfi, iigyeleti szolgalat, Csen- 
gery-u. 49. 3-24 

Vizmli (szivattyutelep) Barak 2*08 
Vizmllve, iizcmvezet5K6g, Fo-fit 2. 

3-14 
Vizrnu iizemvezetBs6g, Hunvadi- 
u. it;. 6-04 

Vizmfive, riztorony, Teleki-u. St. 

1-07 
Tasy Bela viz- es csatorna- 
inu-fizemvezeto lakiisa, Sugar- 
ut 16/a. 2-42 
Nagykanlzsa vldekl autd- 
bnsz vallalat, edgt. Teutsch 
Gusztav szem6iyszaIlitAB, .Horthv 
Miklds-fit 33. 5-35 0: 

3 

fiL 
01 03 
M 

X 

z 
o 

i" 

■ 

& 

m 317 xatoka**** A Helucs€sgiyorsh€zDcsttesQlapia 

r» Peta Laios 6s Samulaios wa fe e e f.^i! 6k HnSyKflnizsn 5-95 

- Kereszleny TEMETKEZESl .%$&$££* SIPPS**,,, ^^^^^^nS^ Natfykanlxsal bankegyesii. 
let 6s delzalai takar£k- 

penztar c.-t., Fo-fit 8. 43, 48 

NagykanlzsaS Casino, Horthv 
Miklos-iit 7. 54 

Wagyknnizsal latelep 6s epi- 
tesl anyagkereskedes, Hoff- 
mann Beta es Tsa, VAr-fit C. 3-84 

Nagykanizsaf felsokereske. 
delmi iskola,' Cseogery-fit 10. 
3-75 
SJagykaaiizsal Fonalfeslo*- 

gy&r, Kiraly-a. 32. 6-46 

Nagykanlzsal Fonalfesto- 

gyar, PAIcsies Ferenc, Magyar- 

u. 86. 3; 44 

Nagykanlxsal Ipartesttilet, 

e-ng^r-iit 3, 4-55 

Nagykanfzsai Kereszteny 

Tarsas Tetnetkea^si Egy. 

let 9 ins-fit is. 3-87 

Sipos JGzsef lakasa, Pilsa^saki-n. .. 

02-15 

^agykanizsai kozraktarak 

r.-t., PAiyaudvar, Csengery-fit 82 

65 

te- 3-65 

Nagykanlzsal polgarl egy 
Set, ;<o-ut 5. «f 

l^'agykanizsai seg^Iyegylel 

sz-Svelkeset, Csengery-ut 7. 

5-9*/ 
fciagykaMzsai takarekpfeiiz- 

tar r.-t., DeAk-ter a • g] 

Cseisgery-nt 3. 2-61 

Nagyreesei uradalom, Nagy 

recse i_ 12 , 1-75 

Nandrassy Aur61 vit6z, ISld- 

birtokos, Ujneppuszta 86 

Kernes Jeik® nv. postaffieHenftr, 
Szent leivan sugar-ds 51. 6-67 

Neraeth dozsef fest6kkeresk. 
6s festomester, Erzsebet-ter 1. 

5-26 

Nemeih Margit m, kir. pos+a- 
dijnok, Bagolai-sor 31. I-57 

rVemlheteg»gondoz6 int£zet 

ErzEebet-t6r 4. 6-52 Padnai Szent Antal gyogvszer- 
tAr (Szekeres Vilmos es Dobo'-Jenb} 
Orszag fit 3. g-32 

Palzs Anial fcuzifafii^szelS, 
Arpad-n. 19. 7-12 N€pfakarekpCnztar 

Csens-ei-v-ut 4. r.-t., Bentzi 
Csen«r< 

May. . ; 01-26 

k Lajos vitez, ig. !akA;?a. 
er.v-iu 4. 4-03 

hivataios roenetjogyiroda 

1-26 Sea es KSeSn 
fcere.sk.. Csenirer fUS! ■- e* fteumanm FsTe^e sExcelrfor 
Harisnyahaas keresk.. Fo'-ut 14. 

6-02 

Ke nana nn McnriU dp, belgvo- 
gyasz, axak orvos, Sort by liiklos- 
** «- - 2-02 

Ney E3uge dr. orvos, Csengery- 
fit 2".. 2-07 

Notre Dame lea«ygiinnazinn). 
Sugar-fir 9. 4_ 6 g 

Novak Ferenc vegyeskeresk., 
TeJeki-iie 8. _ 6-69 

NyUrai Isnrene keresk,, Kiralv- 
n. H. 6 -88 

OrsKag ^aiMeS mag-,- mamigya-, 
noviisyv/HlsKfr-. zsAk- es ponvvake- 
resit., iSrzsebet-ter 10. "l-30 

Orszago» Magyar Kereske* 
del mi Fgyesfil£s nagykani- 
asaJ kerillete, F6-ut 7. 6 

Orszagos Magyar Tefszdvet- 
kezeti Kozpont m. sz. nagy- 
kanizsai tejuzeme. Borthy Miklos- 
Ut 26/a. 3-49 

Orszagos Tar$adaIombizio< 
sit6 Intezet keriileti penztara. 
Hoi+hy MiklOK-fit 31. 66 

©sterer MaroSy Caengery-dtf hpn- 

■^germalma 3-7Q 

Orley <>y«rgy dr, kir teSajesryzd, 

iroda, Zrinyi M.mi. 4fi. 1-5J 

l*aar JOzsel m. kir. postag-vakor- 
sok> Horthy Mikl6s-iit 30. 2-21 ' Palcsics Ferenc textitfestagyav, 
vArosi uzlet, Fo-ut 7. 5-33 

Palkovfch Arankapostadijno'r, 
■Csengery-ut 46. 5-72 

Pall os Erzsebet nyelvmesterno, 

Ei-ES^bet-t6r. 18. 6-21 

Pannonfa szailoda, Stterem 6s 

kav^Iiaz. tut. R6U1 Ferenc ven- 

d6glfis. Sugdr-fit 4. 3-13 

Pap Ferenc bornagykereskedft, 

Csengeri-ut 23. 7-10 

Papp Istvan ingatlanfcozveuita. 

Teleki-iit 8. 6-70 

Papp Janos ezredes, Etitvos- 

ter 88. 6-74 

Papp Oszkar ■ cipeszmester einfi 

uzlt-te, Erzsebet-t<?r 1. 7-14 

Papp Peter it|. fiiszerkere.sk. 

6s koesmilros, Oiszag-tit 9/a. 6-33 

Pauk Vilmos okl. kultnrmerndk 

.Borthy Miklos-ut 58. 1-Q4 

Pecsek Janos fOIdberld, Horthv 

Miklos-ilt IS. 6-97 

I'enzUgyorf szakasz, m. kir. , 

vArosi es videki, KirAly-u. 53. 5-74 

Percndy es Buv&ry gepjav:t6- 
iinen], M»gyar-a 40. 4-82 

Pfir<6myl Andor szappangyAr, Ma- 
gyar-u 22. 1.17 

Pesti magyar kereskedelmi 
bank nagykanizsai fiokja, Csen- 
gery-ut 4. 20 

Peter Hugo lakasa, Batthyanv- 
ll 23. '917 

Peto" Lajos es Samu Lajos vas- 
keresk., Eisssebet-ttir 1. 5-95 

Petries Janos hentes in m^sza- 

10s, Erzsebet- ter 3. 2-19 

Petries J6zsef dr. ugy'v^d, 

Kii-ily-n. 35. 2-C6 

PfeltfJ'er IstTan, keresk., Ronhv 

Mikl6s-.it 42. 5.43 

Pintarlcs Marten fakeresked* 

Rakoeai-ii. 2/g. 6-63 

Pliha] Viktor dr. kormanytttan., 

fiiidbirtokos. Seentgyorgyvari-n 8 

3-93 

Pogany Istvan kantinos, TOz^r- 
laktanya 4-21 

Lakasa, Jozsef fdherceg-n. 60. 6-92 

Polgar Laszio textifSrunagyke- 
'" ■"" '"■«■ (BazAi-udvarJ 2-99 

Pollak Kgon nHmKetkfizi sz<111it6. 
mint Scheoker os Tarsai ieveleKOie 
Csengei-y-ut S. g2 

P6ra Ferene okl. meniiik, Csen- 
e»ri-a. 9. 5^79 

Fosta, IMagykanizsa 1. sz. 

Zrinyi Milrl6s-u.es Horthy Mikios-ut 

sarolr 

Csojiiag- es ejjeli felvetel 4-51 Fonok 

Foiioki iroda 

Fopenztfir 

Garage 

Ffivatalvezetfl !akas;i 

Hivatalveaetohelyettes 

[jC'-'Baiiiolo-oez'aly 

MSazpresKmiiliely 

Tecsi postaigazgatos. tAly 1-00 
4-68 
4-61 
5-96 
4-00 
5-99 
4-60 
4-66 

• r s —-^ "->, V: ep. osz- 

ipiti'si osztalyvezetfije 1-06 Posta, IMagykanizsa 2. sz. s 
palyaadvar 29 

HivataivezetO, mozg6poatatOQdk 

2-16 
Posta, Magykanizsa ». sz. 
Orsz&g.ut 7. 4 

PBrzse GyUrgy p€k es keresk., 

Tuboly Lajos fiivaros jnegbizottia, 

Csengery-uE (J5, 05-73 

Prack Istvan dr. varosi kozig. 

tanac^nok. Kiffaludy-u. 6. l«j 1 
Prager Jdznef m^szAros 6s hen- 
tes, bOrkeiesk,, lattiaa, Kisfaludv- 

u. 22 2-63 

Provldentla Biztosltd r.-t. 

nagykaniasai fSfigynfikadge, Ffl-4t 1. 

2-35 

Quittner Artar hat. eng. villany- 

szerelesi vjili.. Oaengery-at i. 3-94 
Rabinek Butoresarnok, Er- 

zs6bet-ter 21. 4_gg 

R&tsx AJajos egyh.; karnagy, all. 

polg. isi. tanar, Szeohenyi-ter 4. 
7-20 
Kapoch Alad&r dr. iigyved, 

Cseogery-ut 7. 5 

Rath Ignazto deligyumblcsbeho- 

zatal, Erzsebet-ter 22. 5-Q3 

Kealgimnaziumi igazgat6, 

Sugar- ut 13. ^ 2-57 

Reesei Sams marbakeresk,, 

Kisfaludy-u j?/b. 3.33 

R^dei Imre mav. fOineraok, 

Borthy Mikl6s-ut 63. 2-75 

Relchenfeld Gyula gazdasagi 

magvak kivitele 6s beliozatala. Mag- 
tiSKtitotelep, Deak-ter 6. gg 

Lakasa, Deik-ter 3. 3-09 

RendSrkapitanysag,m. kir., 

Kiraly-u. si. 8, 9 

Melle-kaKomasai: 

1. a kapitanysag vezeWje 

2. a biiaiigyi osztiity vezeWje 

3. 6iszeaielyzeti paiancsnok 

4. kozpofiti iigyelet 

5. bapitanysagi iirszoba 
A kapitAnysag vezet0j6nek lakasa 

2-56^ 

Kiskanizsaj orszoba, Szent FJ<Sridn- 

ter 30. 2 

PAhaudvan firszoba 3-15 

ToloncliAz, Erzs6bet-t6r 9. 98 

TolonehAz vezetfijfinek lakasa, 

Csanyi L.-u. 8. 3-42 

Rfedlmaycr Istvan dr. O.T.B.A. 

orvos. kb'zkorhazi rontgenszakor- 

yos, Baj'aa-a. 6. 4-*t0 

Ritter AndrAs uri-. noidival-, b6r- 

diszitnV cnrrtvlii*'-ul!eresk., F6-iit 8 

2-50 

Roland Angela m. kir. posta- 

■ elleiiorno, Kossuth-t6r 4. 1-42 

R6m. kat. piebania hivatal. 

Horthy Mjkios-ut 15. 2-78 

Kom. kat. piebania, Kiska- 

nizsa, Hajgato Sandor-u. 1. 2-31 
R6m. kath. Szent dbzsei 
egyhazktizseg, Horthy Mjklds- 
^ i«. 4.46 

R6th Bela dr. ffi)-, orr-, gega- 
orvos, Csengery-ut 2. 1-22 Sehleilfer Imre dr. ugw6d, 

Eizaebet-t6r 17. 01-45 

Sehless testverek papirkeresk.. 

es k6ny vfeoteazet, BeAk-ter 10. 2-67 

ScfalosserLaszldfuvaros, vallal- 

kozo, Roasa-u. 9. 2-52 

Schmidt Imre dr. orvos, Magyar- 

u 14. 3^77 

Schmidt Korn^ln^, Borthy Mik- 

16s-iit 30. 4-90 

Schneer Sandorn^ nyiig. szim- 

tan. 6«vegye, KirAIyi PAl-a. 11. 

2-76 
SchofI RezsS nyug. All. ezrede« 

lakAsa, S-aair-ut 32. 2-86 

Senuitner J6zseinc «zv. 

koresmaros, Teleki-dt 79. 7-02 
SchUtz Sandor es Fla divat- 

amhaz, iirztiebet-ter 2. 3-23 

Sehwarz Jeno hentes 6s m6sza- 

ros, Soi-maa 4-31 

Seyler Karoly Cs Tasnadi 

F«rene nagykanizsai Mateosz- 

tagok, Battbyany-u. 22. 3-86 

Shell koolaj r.-t. nagykanizsai 

kirendeltsegenekteiepe,Csengery-dt 

5-51 

Simkovlts Sandor miiszaki 6s 
g6pkeresk. vallalata, Zrinyi M.- 
u. fta. 6-65 

Simon Istvan nyersbftrbiaom., 
Var-n. 8. 2-55 

Singer JAzsef 6s tarsa divat- 
arinteresk., Erzs6bet-t6r 22. 1-63 

Slp«s JozseS temetkezesi valla!.- 
kozo lakasa, Pilsadszkv-ii. 4. 

2-15 
Stffalvl Karoly vit6z, marko- 
tanyos, J<iasef fSherceg-laktanya 
5-84 318 Vonaltuester 4-62 

'Eovafolas 6s inlitas 5-4] 

Tavirda osztalyvezetfi 1-93 

TAviratok felvetele 4-67 

TAviratkb^vetittl 4-65 

Tavbesz6i(i osztalyvezetfi 5-42 
Vonrilmnnkasok pibenfije, 6p. v s ?t. 

raktara 5-90 

Anyagraktar, palyandvaron 2-00 Rubint Karoly ny. mAv. mnsz. 

ffitan.. Palin 1-46 

Sabjan Oyulane dr.-n£, Cseu- 

eery-iif*: 3.59 

Safnin Ferenc ecetgyaros, 

Borthy Miklos-iit 25. 2-47 

Safran Ferene vas- 6« t'iiszer- 

keresik,. KirAly-u. 27 83 

Sailer Istvan dr. iigyved, Roz 

gonyi-u. 8. 4_j 6 

Sarkany M6r fiiszer-, gyarmat- 

Aru- «'s deiigyumolcs-iiagy keresk. 

KIra!y-D. 40. 3-60 

Sartory Zsigmond dr. ny. kir" 

■jarAsbiro lakasa, KirAly-u. 38 6-07 
Savolasz Jozsef gen, miis^aki. 

kert^kpar ^s varrcigep kereskedese! 

valamint TJgynoks'age, Zrinyi M-- 

n. 2. 7 , 18 i 

Schiller Vilmos dr. sstemorvos 

Szent Imre-u. 8. 3-71 Sdhivatal, m. klr-,Csengery -fit. 
volt fovamhivacal helyis^ge 2-58 

Solymar Istvan dr. puspfiki 
bi^tos, Beak-ter 4. 3-69 

Sdlyom Mlhaiy varosi gynmnJcs- 
csoiaagol6, Zrinyi M.-u. ai,a. 2-95 

SomogyfGyularoldbinokoi, Palin 

73 

SAvari Istvan vit6z gyiimolcs- es 

deligyiimfilcs najrykeresk, 

.naportetir, Kirdly-u. 20. 5-65 
a*»rt«"tGyulavas-6sfe3t6kkere3k., 

Rrzs6bet-ter 4. 4-86 

Stfrlel L.aJ ua » beraut6fuvaroz6, 

Gsaiiyi L.-u. 3/a. 4-91 

SBrlel Sander vitas, tiiaifa- 

nagykeresk., Sugar-lit 20. 1-60 
Stampl Zsigmond fiiszer- 63 

csemegekeresk,, Fo-fu 5. 2-87 

.Stelania szS vetseg anya- es 

cseesemSvedo iststezete*', 
Eras6bet-t6r 4. 3-11 

Steiner Lipotn^ okl. sziil^sz;n5 
£s t'uvarozasi vallalat, Magyar- 
b. 63. 6-90 

Stern I. Mdr es Fla tegiagyartwt 
irodAja. SternOynfa magAnlakasa. 
Rosgonyi-u 1 J 4 

Also teglagyAra, Csengory-fit89. 15 
i f et36 teglagyAra, Petofi-nt 1-10 

Stern Janka keresk., Orszag- 
at 82. 4_96 

Sternberg VII mops fiiszer-, tiiaifa- 
'-- ' 'ru6nykereek. r Teleki-ut 20. 

2-01 

St«»-rnbergerGy(ilafest6k-,!akk-. 

■"la.j- es vegyicikbeij keresk., Rr- 

3 ebpt-t6r 17. 3-97 

Stitssel Janos tiizifa-, szen-, tpL 
tesi auyagkeresk., cement Aj-ugyar. 
Magyar 11. 21. 5-14 

St rem Bemates Fial vas-, fem-, 
es nyerstermek keresk,, Krzsebet- 
ter 15. 4 _85 

St rem Karoly utdda Backer 
Ferenc fatermelO 6a kiiazennagy- 
kereuk. irodAja. BugAr-nt 20. 1-27 

Striczko Maria m. kir. posta- 
I elleniirao, Batihyany-u, a*. ' 67 eimsces, aa, pontos 

0*9 A Kfr^fc £& ftj*9* #|k 1 Segyver, $por4 f radio, vasaraukerekpar,, ^rog^^. '*9i*jtjki<},*»* i ¥»rrog6p, ifotd ssesfcktt&Iet 6s lafeterisi-fi-r Shifts iibbdly. S. UNGER-UIIMANN ELEK vasnagykereskedtf tfngyKonlzsci. m: 1<H- VfeKASY GYULA 6ras-£k$zek£sz 
£s v£snOk Hagykanizsa, fo-ii. 2. Tel: 5-37- Strain Sandor dr. orvos, fogor- 
vos, Horthy Mik!6s-ut 6. 61 

Stiir D6nes dr, kir. tiirvsa. 
vizsgal6biro, Kazinczy-n. 1C. 5-82 

Snranyi Lajos dr. ugyvW. Fo- 

fit 24. 4-19 

Szabados Matyasne kelmofestS 

£svegytiszt.iU'>,Kir;ily-u. 1')- 3-67 
Stabiles Istvaa fuszerkeresk., 

E«tvos-ter 10. 2-96 

Szabd Antal fegyverkereisk., P*V 

fit 5 91 

Lakasa : EtfhrCE-Wr 6. 6-45 

Szabo Gyula «Baittya» fatulep, 

Var-u. 3. 7-09 

Szabd Istvan dr. ovvos. a po.sta 

bet. bizt. iat. orvoia, Orszag-fct 37. 

2-04 

Szabd Jozsef (Bipos Andor utoda) 

JiiaMf, csemege- £s Yadkerosk,, 

Erzsebet-t6r 1, 3-79 

SzabO Saador cipfikeresk., Horthy 

Mikioi-fit i- 4-7S 

Sxakalos Tlbor fogtecbmku*, 

F6-4t 20. 5-89 

Sz&llnger J&zsef petroleum 

nagykoresk., Eotvos-E^r 3t- 6-13 

SzantO Gyula ny. ni. kir, p.-^ta- 
ttteflenfir, Kinizsy-ii. 62. 6-40 

Saavary Emilia iuaifa, szen 6s 
frpiWauyagkeresk., Zrinyi MikJds- 
ii. 33. 2-26 

Szego M6r nyerstermSny-, bor-, 
foakavas- £s g*pker«sk., vasfel- 
dolgQBotelepe. r^z- 6s vas5nt8da. 
kaiek. sin. patkovas es siserkesseti 
nnyagok gyartasa,K.iraly-n 3.1-34 

Szekaes Sandor dr. orvos : 
a posca bo:, bizt. int. orvosa, 
Baitbyauy-u It) 3-96 

Szent Laszlo eiskorkatizera, 
CsengeTy-iit tat. 6-71 

Szereez P&l ffisaer- 6s vegyeaki 
resk.. Pivari-u. 3 3-30 

Szesztfnomltd r.-t. iroda, Erz: 
bet-Ur 18. 035 

Oyar, Vir-fit 5. 01-19 

Bwll .kinos ig. h. lakasa t .looser 
ffihereeg-n. 53. 6-85 

Szever JOzsef Bsiavvae venr\£p!«. 
ErzsebeM6r 19. 4"92 

Szigethy Aladar dr. bat- £s 

id eghetngBAgek ssakorvosa. posts 

bet. biBt. int. orvosa, Ceengery-at fi 

17 

Szlklay Istvan fii'<wer-, csemepe-, 
es vegyeskeresk., KQtvos-t«ir 34. 

7-06 

Sxilard Jenfi antotuvaros (taxisi. 
Zrinyi Uilrlusu. ±3. 4-80 

Szlttar Itela m. kir. postaifitfsBt, 
Zrinyi Miklos-xi. 27. 7~05 

Szlva Imre korcamaroa, Lasnak- 
puszta, Orszagut 9o. 3-58 

Szloboda JOzsef irogepmii»Keresz 
es iroeepkeresk., PS-nt 8. 6-03 

Sfzoclalis MisszidtArsulat 
[Hisszldhaza,Roz^onyi*n.7 4-04 

Szomotanyi Ciyula url-, nftidi v 
rovid- en bordieimQariik keresk 
C*ifng<sry-fu 1, 4-06 

SztiUOsI Paldr.figyv6d,F8-6t23. 
1-21 

Sztfnyi Sandor virosi arvasz^ki 
iilnb'k, Horthy Miklos-fit 10. 1-32 

Szttes Lajos szikvizgyira, Petanci- 
viz folerakata. jigelada^, Magyar- 
n lot 3-41 

Szvoboda Lajos siitflmester, 
"Teleki-iit IS. t 6-77 

Takacs Zoltan dr. f^.-ffl- 
orvos. sebesj; (operateur), posta 
bet. biBt. int. SKak(»i'vosa,Xrinvi Mik- 
l**-u. 43. 2-09 

Taiiaas tfanos dr 5 u^yved, Riv. 
nyi-u. HI a. 5-50 Tarjamt Fcr*;ske baziipari ok ke- 
resk. villi., Magyar-'ti. 8B. 03-44 

Tasnadi Ferenc Mateosz saal- 
lito t8keraui6fuvaro7(6, S6*u. 4. 

3-86 

TcberaiitAIsivarozas, Mst-teosK- 
tftsok: Seyier ^s Tuauadi, 
BatlbyaJiy-«. %t. 03-36 

T«l €Jazdasagi VskolaisMe^fi- 
pazdasapj Saaktanacsiido allinn:is, 
m. kir., Kiralyi Pal-u. 2/b. 4-56 

Terhflyl (Scliichtasiez) Pal 
dr. orvos, t'o?orvos, Osengery- 
n. 27,'a. 2-83 

Teutaek Gassbiv dro^ria. P6- 
* a. 2-03 

Thler SzabA Rudolf roav.ni^r- 
nok, Horthy Mikloa-n. 83. 93 

Tbolway Xsigmond dr. ny. pos- 
tahivatalt ig., Sagar-ut 4-4-. 3-39 

Thury Krsto m. kir. post-a- 
fSXeliigy., Battliyany-u. 10. 1-94 

ribolt Lajos kfitelgyarto, Bfitvfl*- 
ier 3ii. 2»59 

Twmasits «fcs Kovaes cement- 
aru ceg es miszkeresk., Kiraly- 
>J. SI. 1-99 

T«r«yos Istvan iivegkerftsk,, 
Horthy Miklos-a. 1- 6-78 

Tidth Beta vuez iussKirkeresk.. 
SnKrar-6i 40. 3-34 

Toth IS^IaviteE, cukornagykorosk... 
Kinissi-n. 2. 2-84 

TOib <ie?in^ in. kir. postaseged 
BlU!Hftrn<5. Hiuiyadi-a. .3. 80 

TAth Jifiire radid H YUlani'W^agt 

vaH.,rior u ky MikWs-iit 1. 08-01 

T6th Janos gozf UrdBs, Kistaltidy- 

n. 4. 5-60 

T*th Jiizsel vaskerssk. lakaua, 

Cfleneery-fit 7. 4-81 

Vaskereskedese, ErK;M'bet-t.6r 23. 

6-83 

f£th Pfeter marhakeresk., Mairyar- 

u. 47. 6-23 

Ttftta P6ter 1«|. f uszer- ^s term^iiy- 

keresk., Baent Pl6rjuii-t6r ;>. 5-33 

Tdth Vendei vizvezoWkSEorald- 

mester, Csenffory-u. 5. 5-12 

Tdr'v6ftysz<&k, kir-, Krzodbct- 

' • 2-54 

TSr zs Ferenc t'lisaerkcresk., Cson- 

gery-u. 17. 1-28 

Tracer Janos uj»itesi vaUallcosii 

' *odaja,Jrf>2sefttjhtirceg-u. 48. 6-24 

Teiit'stl altalanos biztoslid 

twrsuSat iottgynttksege, Er- 

eaSbet kiraiyjsc-^r 14/16. 2-33 

Tafeoly J(aa«s houtas t-s mesaa- 

ros, Csotigftry-u. 21, 4-41 

Tabttly Lai©3 fuvaros, C sense vv- 

u, ss. 5-73 

^TPsaEipan** virag- 6s m»? 

Fo-ut t. 5-02 

Kert'isatolep us lakas, Eoii"' 

t4r 18. 6-34 

Turul Magvar Orsz. Bizto- 

sit* Int. R.-T. nagykanizsai f6- 

Iigynoks., F6-ut 12. Q6-31 

Tiidobetegottbon aa OrRKiieos; 

Tiidobeteg Szanatnriom ligyesu' 

keKelesiSben, Laz^niik-pu^ta 45 

Ttirk Gyuiane cizv. silts, 

gyai-n. 73. 1-24 

TttzoI*6sa^ taktanyaja, -Kossnth 

LajOii-ter a6 3 

Unger tlllmawn Elek ny.tjuasia- 

ddflakasa. Horthy Miki6s-at 17. \l 

Unger Ullmann KImk vaske- 

resk., Horthy Miklos-ut 2. 10 

Ctmesterseg, m, kir., Petflfi- 

u. «. 4-49 

tl^y^szseg, kir., Enssebet-tGr 6. 

52 

Kertgaad:isAga, Palln 93 

Vag/* itSndre iUatszeit^r, ffo-6l 14. 

5-46 Vajda Geaa vaskereak., BrM^fert-. 

"r 21 5-18 

Va|da Sandor ven<l6gH>ri, Deuk- 

"rl4. 6-73 

ValicsesOeutsch fusaerkpreak... 

c^ei. Bader iniru, l!cak-ter i3. 05 

Varosi szinhaz, Ha-.ir-ut. 5-00 

VarosI ZeneiskoSa, Bugaf-at ih. 

1-25 

Varosisy Sandor ocskavaN. f i-ni , 

ftaont es text-Hiiunad«k fcerttsk., 

Zrinyi Sfjkl6*-«. 10, J2. 6-29 

Vass »Ss»zseK i;«rcsiaaros, Horthy 

Mikiis-ut as. 5-45 

¥as£»^b Ilela {enyki'-petsM, Csers- 

gtry-ut l. 1-38 

Veesey Barnabas mfisa, tarifWw- 

tiok takfisa. C!st>tigery-nt l. 3-24 
Vekasy Gynla oras, avanymuvos, 

vesniik, «e Wlyegaftkfesjiiio, Fo- 

ftt 8. 5-37 

Vetluk J6zsel auto- yw motor- 

kor^kpavsaerelo, JKmiyi Mildos- 

ii. 24. 6-26 

Vlda Lajos (fiszer- 6a vadkeresk.. 

Horthy Sliklos-ut 13. 1-56 

VldotiyS 5>ea«f* gab«nii!.;i;Ksk. 

lakasa, BusrAr-al 14 5-33 

Viktoria gSzteglagyar r.«t. 

s* y artel e;>e. " AlsovasaTa'ilisi-diibj 

4-02 
Vlr&g Jtiase! cip3, avi 6s aoi 

divatarakertsk., Pti-fU S. 3-20 

VK Ferene dr. Il,«yv*d Irodija . 

takiisa. Kiraly-a. t4. 6-06 j 

Vo|n1<eh Tlbor nemes. ale^rcrtPK, 

EoBgoayi-a. 1. 5-48 

Wa|dlts J6as«ip| If J. tstUkiUi 

OfftMbeeU Viliaose ki'myviid- 

i-estt,. 0«Ak-t6r (. 1-82 

Waldmann Miksa ksit-flsic. 

isra«-ii. 3(5. 5-56 

Wfiber Elek dr. kir. jaraabiro. 

Kiniasl-ii. 6-53 

Weinberger Jeno vegyus- 

keresk., Petofi-ut 28. ["'68 

W«"iss Erno iivci:-, porefiliiirv- f?( 6l.iiw.gya S«*^yasztasl e» ferte- 

kesito sziivetkeaiet (9) 

HAbar Sstvan barow*fi~, tojas- is 

V^,.V t! C,-/K. 5 

MWtfiswa S:«Jo» vt'iTvcakfirrskodfl. 

jfntuva iiiwitn. (8) 

8fiSBgeB* Ssabfitrae gaboiia- fe ve- 

gy^kf-rck. • 6 

Szs-riS Zsigeiimtjuad hemes, meszaros 

es Tcgyeriktarsk. 7 Fh'rtkiiznap; u. 31. 
1-88 


Welsz Ferene 


m. ii-iiaki ■■<■<■ 
KsMi*rsgnye 
4-45 


Wetsz Ignas* s 


mikvia- As j. 


gi-vi'ir, 


asvfinwiKrmLTk 


:resk, .HorE] 
liiklos-nt 25. 
1-01 


Weisz Lajos 


fuvaros e 


gvii- 


aiolcskeresk., !'e 


tiifl-a. 30. 


1-80 


WelvArtb Oesso" dr. srv 


prmek- 


gy-o^vasB, saako 


voa. Krinyi 


Mik lop- 


u. 40. 
1-84 


Wettt*ndor!er 


Alfred, a 


Mara- •i KOai Irak r lakiisa. SiKrar-ui U. 4-63 

Wiener fflll&lAs a M'ezcSgaisda- 

satri KoKraktdrak veaetiije laka-a, 

Ki^ahnly-a. 4/a. 6-58 

Wittmann Ci6z,a gfp- 6s musKakj- 

kores.t., Kiraly-ii. 28- 5-80 

We!iiik deno gyuiniilcs- i''s ter- 

raenykereEk., Horthy Miktos-uf 37/j 
1-66 
Zalai KoaiSny kiaddhiv. esszer 

Kfl-ut 5. 78 

Zatamegyel gazdas^gS iaka- 

rekp6nztar r.»t. s Fo-ut i. 25 

NAGYKAPORNAK 

Hivatalos drdk: 

a,., ..„ Vasarnap ^s 

fl^tkoznap: anncpnap: U- 8-IS-ig, 
H-18-ig. 
Csak clofi»et6k r^siierft: 1 

Apatsag 

Bosny&k «*eaan* 1** 
l(iv tokos, Misela 


NAGYKAPOS 

Hh-atoJm or ah: 

Vasiraap ^s 
iiniH-piup: 
S-n-ig, 
14-15-ig. 
Csak nlt.fjv.t't^k i'ii : v«.-e-. 20—31-ig. 
t1serid«rs6g s m. kir. 8 

Bar-is Asf-dor dr. m. kir, jiuasi 

tisrticrixs 17 

5S$«S-;ov1f!iitszky €J*Vza kir. jara^- 

l.ir.'. lak^a 32 

Fekesc-; Zsi'saai dr„ a puata bet. 

bizt. int. orvosa 29 

Prf Int n.loa ^ . ..- 

20 

■"ke^'t iiif.^;;iin, M: :K( .,nukia 81 
HaT^3i Jewo m. kir. atlulorvoa 
16 
JavaAbtr»»:ag, 'kir. 4 

*3iiiili$'£ i,alim viLt':s, ,,ilat.ei>s«" 

■ • ■ ^;,6 io 

liaasSzssiy !F« i tre:ne m. kir. ga/-iia- 

ir* 1 " 1 "^'" > "" i , '" 1 ' kuSi1 ' L """ *"jg 
SOss B&Hsifr dr. kir. kiizjfgy^ij 35 
ss;k"y Aadras Kutura hjzo- 
ii;,o ; !!^,-niilak;"LKa 3 

SSi?r^«'gyzO«eg 15 

S&«rlegyzo'!^g-. *t^'^ .19 

K r o |"< « k d a no s f ii s e e r - 6 •■> ' v e g ; y s k - 

6 

Levav GysniiOi ^ilan^ya" kiu^t- 

" " 2 

Magsla Sandor dr. ref. piisjiiik 

lelkipiif.«»T ' 24 

B3»j«r«8 aS-ft:«se:I kf-n'-knar- *■* 

36 
M*kolaj«iaJk JiiflBs n'un. kaih. 

■ ■ ■ ' • ^ ■ 34 
Siagyka|josi! daifasl lltieli- 

sssO^etk €**«■*, tniiit aa O.K. H. 
tagja 7 

Wagy k a pwsvSde kl lio S'^egy - 

Nostra r.-t- 9 

Orsa>;iigOfi Villamoifiiiiiuvek 

t',-t. kiinii-tj y^vHojL: 5 

Pa*kaZoItandr.liideg!;uti.nagy- 

nag v lea posi j 4rfi s i foszolga b ir a ja 

13 

Pesazagytss'l ssjilKassa;, sn. kir. 

21 

RttoOK S^ajosi rum-, likor-, aaesE- 

6 s aornagyksreskedO 23 

Stersa L-Spdt dr„ orvos 14 

Sistka Lfiszld dr. iigyved 27 
Szatoo ffsivan ra. kir. postameater 
26 
Saeks-res AlMndr. TezetO kir. 

jai-isbiro 28 

Tsary Sstvan dr. figyvid 30 

M-«s.us*-;!?'? , *"aa 1 »a !W«r i?-3 tarsal 

a^i.egsaidti-aa*! HM-iatayek 6s mag- 

vak kersiikodsss 12 N 
W I 
© I* 319 R afly kdroly ^BiharmegyeiTakar6kp6nztarfokiatoto[y PoslaiiOh cimzcso mat mewgeimfl NAGYKAROLY 

Postahivatali nyilvdnog 
tdvbe$z£l6 dllomdsok: 

1. sz. postahivaial, 
Kolcsey-u. 36. 

S. sz. postahivatal, ' 
mdv. pdlyaudvar. 

Hivatatffs 6rdk: 
7-Sl-ig. 
Addhlvatal, m. klr., Arany 

J»no3-n. 2. 2-16 

Allamvasutak, m. klr. 

AllomasffinBkseg 42 

Antal Istvan dr. es Antal Pal 

dr.figyvedek, 8ze\jhenyi-u. e. 1-59 

Apfel Jeno* dr. orvos, Kossuth 
Lajos-u. 3. 2.35 

Bagossy Laszl* dr. £s Lenkey 
Laszlo dr. figyVedek, Ko'lcsey- 

. «, 12. 31 

Bandur Bertaian mernak, gep- 

g-yaros, Arany Jaubs-u. 40. 2-96 
Bereezky Ferenc ffiszer-, cse- 

mege-es italkeresk., Arany Janos- 
J- u - 1-94 

Berned T(bor dr. m. kir. honv. 

lodrvos, Sz6chenyi-u. 27. 1-82 

Btharmegyel Takarekpenz* 
tar es Gazdasagl Bank 

nagykarolyi fi6kja, 8zexhenyi-u. 35 

id 

Kflzraktar, Gyulai Pal-u. 13. 1-Q3 
Potraktara, Vorbsmarty-u. 53. 50 

Blng M*r es Tarsa utoda, 
Singer M*r fakeresk., Arany 
Janos-u. 46. 2-04 

Blask* Jozsefne azv.esemege- 
fizlet 6s bodega, Deak Ferenc- 
tfr 8. lmQ3 

Bod* Ferenc m. kir. szazndos 
Kaplooy-n. 16. 2-91 

BodolBl Bela m kir. postafel- 
ugyelOj hivaualvezetfl lakasa. Kol- 
csey-u. 30. 1-74 Eper Jessy Laszl* nagykarolyi 
harisnyagyar, Kossuih-u. 23; 2-32 

,,Erdely« olaj, szappan, 
vegylelkkek gyara es ke 
reskedelml r.-t., Gyulai Pal 
u. 15. 15 

Evert Janos ffiszer- 69 csemeee- 

keresk., Gr6f KaroJyi Qyorgy-ter 9 

2-39 

Farag* Viktor ffJszer- es festek- 

keresk., Gr6i Karolyi Gyorgy- 

tir e - 2-57 

Fejer ftllklds dr. orvos, keicsey- 

u - ie - 2-56 

Fischer Bela dr. figyved, Deak- 

Ferenc-ter 4. 1-72 

Fffszolgablrdt hivatal, Arany 

Janos-u. 85. . '8 

Frank Albert kereskedelmi iroda, 

Gr6f Ktlrolyi Gyo'rgy-ter 30. 2-46 

Termenyraktar, Gynlai Pal-u. 4 
2-86 
Frankl Dezsti vaskeresfc., Deak 

Ferenc-ter 25. 2-14 

Fried Lajos keresk., HajduvAros- 

il> e. 32 

Fruchter es Stein epfilet- es 

tuzifaraktar, Gyulai Pal-u.n. 2-87 
„Futura" ffibizomanyosa. Matuska 

Istvan, 8z6chenyi-u. 27. : 40 

Gallotslk Imre okl. vegyeszmer- 

n«k, alig., Bzeohenyi-u. 27. 2-93 
Glmnazlum Kegyesrendt, 

Hajduvarus-n. 16/17. . 14 

Gtinczy Sandor ref. esperes- 

lelkesz, Rak<5cei-u. 20. 2-20 , MAGYAR BANK es Kereskedelmi T .1 A 
Rt. Budapest, leanylntezete. I.. Ill Boer Endre dr. vit^z, fOszoiga 

oiro, KfiJcsey-u. 8. 1-54 

Boros GyUrgy fOszeikeresk.. Krtl- 

esey-Ti.18. 1-70 

Boross Gyorgy es Tarsal, 

Nagykaroly es vidfike arneloseta 
nagykeiesk., gr6f Karolyi Gyorgy- 

J* r "-. 2-06 

Btfsztfrm^nyl Ferenc bor-, 
sdr-, asvanyvizna^yberetik. es 
eleszfc6e]oszt«j, Voriismarty-u 2 

2-63 

Broczkd.Gyula ga K dak biztosito 
s^ovetfcezetenok megbizottja. Deak- 
Wr 6. 2-67 

Brod * Sari figyuiik, Bzechenyi- 
U. 27. 4g 

Bndahazy Jentf kertessset, 
BBechenyi-n. lti. 52 

C tr e M d6r0rS ' m ' kIr *» Horthy 
MiklOE-u.P. . 40 

Cslkds Gyula texti!- es possfo- 
nagykeredk., Deii Kerenc-oer H 
2-58 

Csttkor Lajos mav. sudllito, Bzent 
latvan-u. 3. 2_ 86 

Demk« Mlhalyne uzv. vnaiiti 
etterem, .Baross-ter 1. 2-35 

De ™ kd Sandor ny. arvaEseki 

ulnok, Gardouyi G6za-u. 6. 1 na G»rbe Istran vitest, dohanynagy 
arm,. Deak Ferenc-ter la. ■ 52 

Gttrgey Dezstf <'Minervao gy6gy- 
szertara, Szechenyi-u. 16. 17 Kereskedelmi es Iparl r.-t., 

Bzfichenyi-n. a7, 1-62 

Gabonaraktar, Mavi p.-ii; 2-53 
Fatelepe, Honyadl-u. 5. 2^-54 

K ?^a Jfinos vendeglds, Horthy 
Mikjoa-u. 1. 2-76 

Keul es Nagy Sskereszt^ny teffla- 
?yar 2-8O 

Klnal Gytfrgy fakeresk. epito- 
anyag- ea meszlerakata, Attila- 
u. 37. 2„ 03 

KIrval Demeter berant6fuva- 

roa6 F PetCii-u. Si. 2-10 

Kiss J6zsef kovesdl eptfiet-, 

tuzelOanyag- es gyekenyfoaadfik- 

keresk., Petflfi-u. e5;67. 2-31 
Kiss Sandorne »zv. tiizifake- 

keresk., Gr6f Karolyi Gy(irgy-ter 19. 

1-87 

Klela J6zsef borkereskedfi, Het- 

sastoll-u. 11. 2-36 

Klein M6r fakereskedfl. 0r6f 

Karolyi Gyb'rgy-t<5r 57. 2-12 

Komaromy Karoly csendfir- 

nadnagy, Many Janos-u. 6, 1-1 1 
KOmdromy Lajos kflnyv- es 

papirkeresk.,Deak-t6r ' 1-22 

Komody Lajos t(izelfi 3 zer nagy- 

keresk., Gr6f Karolyi Istvan-u « 

2-83 testtllet, Kossuth' La jos-n. 16. 
2-45 
Nagykaroly varos hlvatalal 
es lnt6zmenyel» SzecheDyi- 

MerniJki hivfttal 37 

Polgarmesteri hivatal 2-84 

TisKtiorvosi bivatal 2-09 

Varos biTatasos tiizolt6saga 2 
Vdros villamosiizeme, Kaplony- Koppany Karoly ipariskolai ie.. 

Hzeohenyi-u. 7. 54 

Kovacs Jozser dr. m. kir. 

tisetiorvos, Arany Janos-u. 4. 1-89 U. 20 

IVagykarolyl k»t»ttaru 6 Grosz Testverek keresk.. Deak- 
Ferenc-ter 9. # 25 

Hagen Ferenc fUssser- 6a vegyes 
keresk., V«rSsmarty-u. &. 2-79 

Hancsls Bela f6rfiseab6, Szeohe- 
nyi-u. 12. 2-8I 

Hangya Konzdm Sztivetke- 
zet 17. sh. fusaer-fiokja, Desk 
Ferenc-ter 4. 1-53 

Hauler Janos keresk., Sze- 
chenyi-u. 22. -- 2-50 

Helnrlch Ferenc filszer-, e^a- 
mege- es feetekkeresk., Horthv 
MikioE-n. 7. 2-48 

Henlng es Dapsy fenyk6p6szeti 
es miisBaki cikkek, Kossuth Laios- 
U..26. j J . 57 

Lakasn, Majtefiyi-n. 26. 2-92 

Holczmann. JOzsef ge^gyaros 
gepg^zmeruok, Pet6fi- U . 100. 2-29 

Honvedseg, Jasd katonai epiiletek 
*^s h,it6f>agok, Deutsch Ernd fakeresk., Gr<5f 
Karolyi Istvan-u. 40. 45 

Deutsch Marton dr. orvos, 
8zechenyi-u. 16. 2-77 

Dohanybevalt6htvatal, m. 
klr., Mindent-Vissza-u. 21. 28 

Dob 7 Albert dr. tigyved, jaiaa- 
■ birtsagi iigye^zsegi megbizott, 
Hajduvaros-ii. 2. 2-44 

Dragas Gusztav m. kir. posta 
roig. dijn., SzenTihaiomsag-u. 6 

»Elektra** radI6 es villanyszere- 
leai szakiialet, tul : Duka es 
Kereaztetsyne, Deak-ter 4. 2-621 

320 ,HunnIa« mozg6 engedelyesek : 

M^dvey Rrnfi es Pohl Alfred, 

KoJcsoy-n. 16. 2-61 

Hies Imre iigyved,8zfiohenyi-n.32 
. * . 2_4 7 

Inantsy Pap Endre dr. 

allatorvos, jarasi, Attila-u. 5. 1-81 
Janosy Zoltan dr. orvos, Jdkai- 

u - 8 - 2-55 

JArasblrosag, m. klr., Szent 

istvan-u. 1-52 

Jenser Dezso dr. orvos, Koasuth 

tajos-u. 6. 1-88 

Kadas Gyula radid- 6s villany 

vail., 8zeohenyi-u. 27. 1-97 

Karacsonyl Karoly varosi tz- 
mftinok, Bzeohenyi-u. 8. 2-40 

K *™ l y*Gy*l* grol nradalmi 
feifigyelftsege, grof Karolyi IstvAn- 
Q. B- 2Q 

Katonai epuletek 6a batd- 
sagok : 

Horned levente parancsnoksag, * 
m. kir., 8zechenyi-u. 27. 1-77 
Honved gyalogsagi parancsnoksag 
35 
Hoo76d riunevelO int^zet parancs- 
noksag 1-92 
Ka, 'l n » ann titn&e es Ila keresk., 
Ciror Karolyi lstvin-u. lfi. 29 

Kaufniann Imre dr. fbgorvos, 

8zeeheayi-u. 10. 2-691 Kovfics Lajosn6 m. kir. posta 

kezelono, Gal Jozsef-n. 1. 2-91 

Kovacs Samn.abiirvelyikender- 

gyar igazgatoja, Arany Janos-u. 20 

1-84 

Ktfzk«rhazallaml>Li]ther-u. 13 

1-69 

Ktfzsegl elfiijardsagok t 

BBrvely 2 -75/a 

Csanaloa 2-37 

Genes 2-2 fi 

Kalmand 2-75/b 

Kaplony 2 -51 

Mezflfeny 2 -49 

Mezfiterem 2-2 7/h 

Vezend 2 -27/a 

Krlzsiin Vllmos m. kir. posta- 

ellendr, Ady Endre-u. 5. 2-60 
L«bay Zoltan dr. ugyved 
8aechenyi-n. 33. 2-75 

L » n 5 Jt AIadaP dr * °"<W. Horthy 
Mikl<is-u. 5. 1-76 

Lebovlts Bela fakeresk., Qyulai 
Pal-n. 4. 44 

Loyas Janos ecetgyara, Szent- 

naronmg-n. 30. 27 

Ldcsel es Sterk yaskeresk.; 
Deilk Ferenc-ter 10. 2-15 Uzem, (Crisana) Pet6fi-u. 19. 
, ■ ■ ' 2-28 

Na ^ykar»lyl Takarekpenz- 
»«* EgyesUlet, 8cechenyi-u 22 

Nemes J6zsel autofnvarozo,. 

VerMczy.u. 1. 3-80 

Nemethaz, 8zechenyi-u. 18. 49 

Nemetpolgarllskoia, Kdlesey- 

„"■■ 1U . 2-66 

IMonn Janos gy6gyszerfez. Gr6f 

Karolyi Gyiirgy-ttSr 8. 2-71 

N. S. Erzlehungshelm. Nemet 

ftunevelttlntezet, Kbicsey- 

^y^bogdanyl** Petroleum- 
gyar r.-t. nagykarolyi lerakata, 

batrubar, Barote-ter 2. ■ 2-64 

Olah Jozsef dr. v. tanarseged, 

sziil^Bznoorvos, Ady Endre-u. 2. 

Olah Sandor fogtechnikus; Va- 
day-koz 1. 2-21 

Orosz Janos termeny- es liszt- 
nagykeresk., Piau-ter 10. 2-42 

°*??M°^ Tarsadalomblzto- 
sit* Intezet uagykarolyi fiokja, 
Kolcsey-u. 22. J j 

Ortutny Laszl* dr. szolgabird, 
Spoilt Istvan-u. 22. 24 Ladescher Pal fuszerkeresk., 

Bzechenyi-u. 12. 2-02 

pHagyar Elet Partja" uagy- 
karolyi szerveaece F Jokai-u.7. 1-84 
Afandel lUiklds dr. orvos 

Kolcsey-u, 17. 2-88 

IHandl Ferenc vaskeresk., Deak 

Ferenc-t6r 6. oq 

Mdrkus EIek kBrallatorvos, 
KOlosey-n. 23. 2-90 

Mates* Pal dr. iigyved, MaJ- 
tenyi-u. ». J 2 9 

Matuska Istvan ny. gazdasagi 
iskolai ig., Liszt Ferenc-u. 6. I-95 

iltellnda Laszl* dr. iigyved. 
8zechenyJ-n. 23. 21 

M£rnokl hivatal, Bad Nagy- 
karoly virosi mernfiki hivatal 

Grof Karolyi Gy(Jigy-t6r 3. 20 
IMliller Rudolf dr. orvos, J6kai- 

U. 1J. gg 

S *& . A J? tal r - °- P°Et» fl^mi 
altiszt, Bethlen Gabor-u. 1. l-Vg 

Nagy J*zsef malonuul., Hunyadi- 

u * 2-18 

sztfvetkezet, mint az Orszaeos 
KCzponti Hitelszfivetkezet tagja 

1-84 ^.J? 611 tei- m^ny, takarmany, 
gyek^ny faan, es egyeb haziipari 
(;iKkek,.Hunvady-n. 16. 1-05 

,Pannonta« kender- es len- 
lparl r.-t., Borvely 42 

Partlum" uermela es ertekesi^ 
sawvetkezet. Gr6t Karolyi l S( van- 
b. 8. 2-74 

P^nzUgy^rl szakasz, m. klr., 
Arany Jahos-u. 2. 2-23 

Peter Istvan dr. Ugyved, J<ikai- 
". 1. 46 

P « e £ ermann David fakeresk., 
Gnif Karolyi GyiJrgy-t^r 34. 47 

Polltzer Ignnc -dri- ^s nfli div*t- 
arukeresk., Deak Ferenc-ter 8 

1-65 

Pomlkula Ibolya postakezeldnO, 
Kossuth Lajos r u. 11. 2-33 

posta h*vatal, m. klr., Kolcsey- Felv^teli osztaly 
Ffln«lr 

F0n6"ki iroda 
F0p6netar 1-51 
2-52 
2-94 
1-73 Nagyvdradi m. kir. postatg. m 6v 
oszt. rakt., Mav. p. n, 2-02 

Pilyaudvavi kirendeltseg 2-11 
Tavirda 2 -03 

Vonalfelilgyelet 2-66 

Voualfelvigyazdk, 8zfich6Qyi-u. 32, 

' 2-01 
Pdzmaan S&ndor vaskeresk., 

ozeohenyi-u. 28. 2-72 

Prlnczlnger Antal gydgysze- 

resz <'Angyalhozj gy6gyszertaTa, 

Pjanstak-tere 2. 1-79 

Regeny 6a Eberst s8rna ff y- 

keresk., Horthy Miklos-u. 16. 3 
Relter Jdzsef teglagyaros, Ver- 

booKy-u. 25. 1-OQ 

Relter 6s Rosenberg tegla- 

gyar, 8zentharomsag-u. 55. 2-22 

Renddrkapttanysag, m. klr.. 

GTzfechenyi-u. 12. 

Vezetfije tj 

Kttzponti firszoba n 

Rosenberg JenO alt. keresk. 
ugynokseg 63 bizomanyi iroda. 
Honved-u. 23. 21 ne mnlassza el a keztiesito postatitvatal 6s a fifik szamat feltBnTetHi. JSnfjyh6nyi Rdsenberg Jend gyumfllos- ea 

termenykeresk., Kazinczy-u. 8. 5 
Rdsenberg Testverek liszt- 6s 

fflszerkeresk., Deak Ferenc-t6r 2. 4 
Rdth Dezsff keifcsk^De&kFereno- 
ter 8 r..;-: 1-50 
R6th Lalos dr. orvos, Bz6chenyi- 

u. 33. 2-08 

Rdth Llpdt vaskeresk., Deak- 

Ferenc-t6r 7. 26 

Rdth Viktor bornagykeresk., 

Gr6f Karolyi Tstvan-u. 37. 2-70 
Schlflbeck Emll dr. orvos, 

J6kai-u. 15. 33 

Scbleslnger Salamon borke- 

resk., Piaristak-tere 6. , 2-73 
Schusterlch Bela dr. potgar- 

mester, Sz6ohenyi-u. 9. 1-78 

Schwartz Adolf -term6ny- 6s 

lisztnagy keresk., Petflfi-n.65. 1-58 
Slllmon Istvan asztaloBinuhelv. 

Seentharomsag-u. 20. " ■■ 1-60 
Soltesz Jdzsel dr. iigyved v 

Jdkai-u. 4. 1-88 

Szabd Kalman dr. tigyv6d, ny. 

penziigyi titkar, Deak Fereno- 

ter 9. 2-85 

Szabd Maria kttnyv- 6s papirke- 

■ ' , Deak-t6r 3. 2-97 

61a 6pitkez6si 6s tfizelo- , Welsz Lajos 6s tarsa utddal 

fuszernagykeresk., 8z6ohenyt ' 

u. si. ,■ . '■ aa 

Welsz Sandor m6rnBfc, keresk., 
lakasa, Sz6chenyi-n- 39. 2-38 

Winkler testverek vaskeresk., 
Grof Karolyi Gy8rgy-ter 2. 12 

Zambal Zoltan taiyhasmester, 
cser6pkalyna Taktara, Verboossy- 
u. 1. 1-07 

Zoul aly Laszld m.kir. alesredea, 
Hnnyadi-u. 11- 2-88 nagykAta 

Hivatalos 6rdk: 
7— 21-ig. 
Addhlvatal, m. klr. 
Aratd Sandor dr. flgyved 
Baksay Be la gy6gyszer6sz 24 
65 
72 
Baranyl JftnosigaKgat6tanlt684 
Barcza Mlhaly vitez, tai-sulati i« 

Bernatb Armln borblzora. 19 

Bernath Samuel .keresk. Bgy- 

nSks6g 6s Bernat S&mueln* 

borbiznm. es term^ny keresk 44 

Bttrzstfny Kalman dr. szolga- 

bir6 1-01 Csendtfrttrsparancsnoksag, 

Deak Fereuo kir. J. teTekkonyi 
vezeto 61 

Beak Ferencne sz6n- 6s fa- 
kereskedese 1-05 

DobSa Jdnos birosagi v6grehaji6 anyagkeresk., Grof Karolyi Ts&van- 

u. 53. 2-59 

Szatmarmegyet Gazdasagl 

Bank r.-t., Deak Ferenc-ter 6. 

, ' " 2-98 

Szatmarmegyet Kdzidletl 

Szttvetkezet nagy karolyi kiren- 

deltsege, Piaristak-tere 5. 2-87 

Szendrdy Marglt postadijnok, 

Araoy Janos-n. St. 2-05 

Szerdahelyl Laszld gydgysze- 

resz, I'Fekete Sas* gyogyszertar, 

Deak Perenc-leT 6. 2 -25 

Sztruhar I>aszl6 vaskeresk., 

gr6f Karolyi GyBrgy-tei- 1. 23 

Tarczynsky Kazmer ram- es 

likOrgyira, Piaristak-tere 7. 2-82 

Tatar Andor dr. polgarmester- 

helyettss, varosi fojegyzfi, Kolesey- 

u. 5. 2-65 

Taab Bela szallit6, Petofi-u. 41. 

18 

Tdger Gyttrgy fUszer- es osemege- 

kereak., Kaplody-u.,6l>. 55 

Tell Gazdasagl Iskola, 

klr., Horthy Miklos-u. 18. 1-04 

Tlvold Fereuo II. o. postaliaemi 

■ alciSKt, 8zeutUa.rora8ag-u.49. 1-55 

Toth Erntt dr. iigyved, varosi 

tiszti Ugyesz, 8z!5ifhenyi-u. 11. 

2-24 
Toth es Komaromy nyomda es 
konyvkiadohivatal, J6k"ai-u. 4. 

2-17 

T6th Gyala ferfi- es n6i divatam- 

keiesk., Deak Pereac-ter 4. 1-93 

T6th LaszlA mfigz8re&z,varr6gep, 

rddiosz-iktizlec es javiiomilhelye, 

8zeiihenyi-u. 35. 2-78 

T6th Zoltan dr. nt. kir. kOz- 

JegyaS, Kossuth Lajos-u. 13. 2-07 

TBrok Mlhaly allamilag viasga- 

zotc fogasz, Bzechenyi-u. 28. 2r95 

TtfrttkZolt&nSandor, Buuyadi 

o. is. 57 

TUdobeteggondozd lntezet, 

m. klr., Hajdiivaros-u. 3. 36 

TUzoltOsa^, Usd.Nagykaroly vaios 
^liivatasoa tdaolt6saga 
Ctmesterseg, m. klr., Szeiit- 

haromsag-u. 30. 1-56 

„ Vacuo m" lerakat, Kai-acsonyi 

Janos, Vecsey-u. 6. 2-48 

Vargha Andras szazados, 

cbenyi-u. 19. 2-89 

Vetzak Ede dr. flgyv^d, a nagy- 

kaiolyi takarekpeuataT egyesalet 

eln.-ig.; Saechenyi-u. 24. 2*30 
Vetzak Ede tf j„ dr., ugyvedi a 

nagykarol yi tak. ptar egyesolet 

iigyesBe, Szeut Istvdn-u. 2.^ 2-1*3 
VHlamosm{ivek,liiadNagykaroly 

varos villamosuaerae 
Wachter Janos gyogyszeresz, 

('Magyar kiralyfl gyogysaertar, , 

,8ze.eheriyi-u. 24: ■ ' 13 

Wasserlaal Sandor termeoy- 

keresk., Kossuth Lajos-a. 25. 1-61, 
Wasserlauz Sandor tevmeny- 

keresk., 8zentha.romsa.g-n. 10. 1-01 

21 Braon Jen© es 1st van filszer- 
es gyarmatarukereskedOk 31 

Breuer Soma anyakttnyvvezetO 
rabbi 15 8 
13 

1-02 

podta- Kttzsetft eltflJArds&tf 

Addfigyl osztajya . 

KOzellatfisi Mvatala 
Rrajcsovleh Lalos ny. . 

tisat' : .... .53 

Laszld Pal dr., a posta bet. Met. 

int. orvosa, kfizsfigi orvos 86 

LendVay Sandor termeny-, bbS 

eB,zoldBe'gkeresk. 96 

Lenffyel Laszld bCrkereak. 18 
MaffossGedeon m&v. fointez6 58 
Mayer Oljfa tanltdnd 76 

Medgyessy Gyula tb. kanonok, 

esperes-plebanos 73 

Heszaros Odttn ny. all. polg. 

isk. igazgati 34 

Mohacsl Bela termeny- 6s nyera- 

bfirkeresk. 51 

Nagy Istv&n ecetgyiros 87 

Nagykata es vldeke taka* 

rekpenztar r.-ti 9 

Natfykatal la- es Aruerteke- 

sR« i k.f.t. 1-03 Ehrlieh Alajos dr. Msztiorvos 22 

Enyedl Istvan vaskeresk. 45 

Enyedl JAnos heutes es meszaros 

46 

Erdds Karoly eptiletfivegeafl 6s 

kepkeretezfi iizlete 37 

Erny Mlklds dr. dgyved 71 

Fabinyl. Leo dr. kir. bfizjegyzo 

41 

Far agO Gyala uroda, feleloa elO- 

fizet6 Danczinger Dezs6 2 

Ftfszolgablrdl hlvatal 7» 10 

Gulyas Rela hanies 68 

Galyas Pal keresk. 90 

Gy tire Jozsef berant6tuvarozd 49 

Uajdo Laszld dr. ugyved 52 

Lakasa 91 

Halasz Bela fdldblrtokOB. Kincsem- 

puszta 27 

flalmos Pal dr. Ugyved 60 

Havas Kalman dr. ny. kir. ja- 

rasbir6 / 50 

Berczegh Tibor dr. vitez, orvos 

56 

florvatb Ballnt dr. iigyved 78 

Borvath Imre keresk. 

flnngarla vlllamossagl r.-t. 

kireudeltsege 81 

Imre Mdriedr.orvos, fogorvosQl 

J&rasblrdsAg, klr. 12 

Kadas Karoly vend6gl6s 

Kalman Bela ronaif«ivigyazo 4 

Kald Janos kulOnlegessegldohaiiy- 

tozsde, kOnyv-, papirkereskedes es 

illatszertar 48' 

Kandel Laszld 35 

Katona Lajosne ozv. fdldbir- 

tokos 17 

Katonal epttletek es hatd- 

sagok: 

Hoiived kiegeszfW kirendeltseg, 
m. kir. 80 

Jaiasi katonal parancsnoksag, 
m.kir. 94 

Keglevlch MIklda grdl drii 
koselnek uradalml tntezd- 
sege, tigre>-kata 3 

Kelemen Gy«ia vendegl6s ; 26 
Kongoracz Istvan l(j. bdr- 
. keresk., kijelblt talpbSrarasitd 

1-10 

Kovaes Andor dr. ttgyvea 21 

kolesvolgyl Mlkldsm. kir.posta 

meater 55 

KttrSssy Megvalt6gy 6gyszert4ra70 Nagykaiai Hangya logyi 
tasl en ertekesltd sztJvet. 
kezet 6 

1. es. fi6k (onkorelosBt6) 1-04 
Nagykatal lpartestttlet 82 
Magykdtal sztilogazdasag 

NagykatalTeJsz»vetkezet69 
N6meth Andor dr. ugyved 39 

Paxy Kornel pakosi, ny. huszar- 

uzrodes 64 

Penztlgydrl szakasz, m. klr. 

Perezel Mlklds dr. fdszotgabfrd 

47 

Plllsy Jdzsel dr. ugyv6d 

Plukovlts Peter dr. dgyvAd 36 

PostaMvatal, m. klr., taviTat- 

kCzvetites 
Prelsz Soma keresk. 30 

Rakdczl Fllnuzlnh&z,. 

Paulovich Pal moaiigazgatd 67 
Rom- kath. eleml niepiskola 

(flzemben V/l— vni/31-ig) 85 

RAm kat. s.-lelkesz 
Rngly Gy orgy baromf ike resk . HetkOznap : 8— li-ig, 
14-16-ig. Sa]6 Sandor dr. allatorvos 59 
Schrelber.lzsA dr. orvos 75 
Sepsey Mlhdly dr. larasl tiszti- 

orvos. m&v palyaorvos t 40 
Slmdnyl Simon kSnyvnyomda 

83 
Slakta Ilona ittszer- es veeyes- 

keresk. 1-06 

Sods Istvan szbllGbirtokos esbor- 

kOzvetitO 92 

Strasser Adoll keresk. 54 

Szabd MargH ftls?.«rkeresk. 77 
Szappanos Ferenc mav. felngy., 

allomasfonOk lakasa 1-08 

Szekely Erno term6nykeresk. 

Szekely Imre allatkeresk. 43 
Szekeres SAndor dr. fatelepe 
42 
Szll&gyl Gynla es Kovdts 

Ferenc beram'tospk- . 79 

Szddy Istvan keresk. 16 

Tejszovetkezel, mint az orsz.tsz. 

tagja 69. 

Tdth Kalmdh nri es n6i fodrasz 

25 

Ttlr5k Igndc dr. ntrtusqae Juris 

Ugyved, Pest-PillB-Solt-Klskun vm 

tb. t.fodgyesze ;2C 

Unghvary Albert dr. szolga 

biro . 14 

Vlzl Karoly pekmester NAGYKEREKI 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 63 
finnepnap: 
8— 12-ig, 
14— 18-ig. 
Csak elfifizetfik rfsz6re r - 'StP-Sf-ig, 

Blener Endre dr. flgyved 
(fiaemben 111/15— Xr/15-Ig) 5 

Bognar Sandor bei-lo 11 

Csenddrdrs, m. klr. 3 

Gathl Albert «Hombar» blzoma- 
9 
Barsanyl Lafos es Keserd 

Kalman hengermalma 15 

Regedtls Kalman ref . lelkesa 8 
Kbrjegyzdseg Nagyszaatft 12 
Kttzsegl eldlj&rosag 1 

Nagyvaradl Lat. szert. Kap- 

talan Nagyaomlini gazdasaga 13 
Szllts Istvan II]. «Putnra» bizomi- 

nyosa f usemben : V/l— X/31-ig) 6 

Teleky Aladar m. klr. postal 

mester .2 

Tdth Imre forg. addhiv. tlsztv. 16 
Irodaja '7 

Tdth Kalman inagykereki Iparl 
nbveny termeltelO is bevalto 14 
Eaktara 17 

Irodaja 7 

NAGYKERESZTES 

. (lasd Sznrdntt) 

NAGYKESZI 

Hivatalos 6rdk: 

. „ , , „ Vasarnap ea 

E6tk»znap: finnepnap: 

8-12-ig, 8-li-ig, 

14—18 ig. 14— 15 ig. 

Csafc e'flfizetflk reszere: 20— 21-ig. 

Borsos.pusztal gazdas&g, 

Goldschmied Marcell tOLdbirtokos 1 

Kamer Jendnd m. kir. posta- 

mester 3 

Malcomes Gynlahe bardne 

Pejei-vary hivia, fBldbirtokos gaz- 
dasaga .2 M 
(PI 

X 
2 

O I NAGYKAZMfiR 

(lasd Legenye-Alsdinihalyi p. NAGYKEND 

Nyilvdnos tdvbesz£ld dllomds 

Hivatalos drdk: 

. „ Vasdmap es 

HetkBznap: fiiiuepnap: 

8— 12 ig, 8— 11-ig, 

14-18-lg. 14— 16-ig. NAGYKIKALY- 
HEGYESPUSZTA 

- Oaad Klrilyhegyes) 

NAGYKIRALYSAG 

(lasd Fabiansabesiiyen) 

NAGYKONDA 

(lasd Dombovar) 

NAGYK6NYI 

Hivatalos 6rdk: 

'-,.,. Vasarnap es 

HetkCznap .flnnepnap: , 

8-12-ig, 8-1 Mg, 

14-lfl-ig: 14-15-ig. 

Csak elflfizetok resz6re : 20— 21-ig. 

Aesadl Istvanne Bzv. hentes es 

meszaros 4 

Elekes Rezsd gabona- 6s ter- 

m6ny keresk. Hombar albizom. 10 

Borvatb LajOs tojae- es baromfi- 

keresk. 2 

KUzsegl eldljarosag 1 

Lanier Jdzsel gabona- ea ter- 
m6nykeresk. 9 

Molnar Karoly Hombar albizom. 

6 

Nagy Ferenc dr. kCrorvos, a poata 

bet. bizt, int. oivosa ° 

Pech Janos allatkeresk. 
Szantd Jend allatorvos 
Vdczl Jdnos fakeresk. 
Wadl Janos serteBllgyno'k 3 

01 

m 3 
5 8 
7 
11 
5 
3 

321 iMKjlfKopancs NAGYKOPANCS 

(lisd Totkomlos) 

NAGYKORPAD 

(laad Kutas) 

NAGYKOVACSI 

Nyilvdnos tdvbeszeio 

dllomds 

Hivatdlos 6rdk: 

. HeUoznap: Vasarnap 4s 

■ - flnnepnap: 

8-12-ig, B-^il-lg^ 

14-18-ig. 14— ifi-ig. 

(Elfltizetoket Idsd a budapestl 

elOflzetok kfizfltt) 

NAGYKOZAR 

Nyilvdnos tdvbeszild 
dllomds. 

Hivalalos ordk: 

9-12-ig. 8— 11-ig, 

14— 1S-ig 14-15-ig. 

(Eififizetfikel lasd a p6csl elfifizetok 

kozbTt) 

NAGYKOROS 

Ejjelrnappali szolgdlat 

A postahivatali nyilvdnos 

dllomds (Hosdk-tere 3. sz.) 

Hivatdlos ordk: 

6iiel-nappdli szolgdlat 

A nagykdrosi egystges hdld- 
zathoz tartozik 
KorosteUtlen. 

Abraham Endre dr. orvos, VI 

Eucsi-u. 10. 47 

Adohlvatal, m. klr. 34 

Ady Bela 6s dr. T6esy Dezsfi gv6>y- 

azenAra. II Biez6 G6za-u 2. 1-20 
Alldldl konzervlpar r.-t. 

X Cegl6di-u. 3. 1-06 

Alfttldl penzlntezet r.-t., Ho 

sok-tere 2. \-\5 

Allamvasutak, m. klr.allomaE- 

fOnSksege 40 

Artezl uszd- 6s strandfUrdtt 

(fizemben: V/i-X/31-ig) I. Horthv 

. Mikl6a-uM4. -75 

■> Baehrach testverek posato-, 

vaszon- es divatarukeresk., I 

8z6cbenyi-t6r 7. i^)3 

Balogh Kalman ffiszerkeresk.. X 

,Losouczy-u. e. 2-2" 

Balogh Rupert gytitnuleskeresk. 

II. Kossuth Lajos-11. 67.' 2-48 

Baross szdvetseg ugv6sze, 

dr. K6rBsi,LaszI6 Ggyv6d. IV. Patay 

u. e. 22 

Barta Balazs vafosi allatorvos. 

X. Szolnoki-nt 10. 1-12 

Bartha Ferenc p6km ester . 61 
Bektf Gyula bankig. lakasa, II. 

Kossuth Lajos-h: 63. ■ 1-26 

Benedek Gyttrgy baromflkeresk. 

1-08 

Benedek Laszld lakasa, 8z6- 

chenyi-t6r 15. 37 

Beretvas Janos fCldbirtokoB, 

Tet6tlen-puszta, lasd az abonyi elo- 

flzei6k kozBtt. 
BIczd Ballnt lisztkeresk., IV. 

Kossuth-t6r 12. ]-59 

Blczd Laszld radi6- 6s vill. szak- 

fizl., I. KoB8iith-t6r 1. 59 

Boros Albert Hj. b6rautofuva- 

roz6 villalkoz6 (fizemben: XI/16— 

V/15-ig),vi Bar&sai-u 2. 54 

Boros Sandor Ibasz szallito. X 

Tihany-u. S. 2-08 

Csenddrlaktanya . 27 

Csonktis Ferenene ttzv. posta- 

tiszt fiavegye, I. Jokai-u. 17. 41 
Citttoras Sandor dr. raagin- 

kdrb. 31 

Nyaralo ja (licemben r V/i— X/81-Ig) 

i jarAa, Tfaerdodfllo 8. 19 uuhiuxiuhjuh a cimirat masolatat Beak Laszlo cukrasz, I.8z6ctienyl- 
ter3. £3 

Dezso Andras dr. Qgyved, IV 
Dalmady Gyozo-n 6 1-39 

Dezsd Kazmer polgannester la- 
kasa, I. Kossuth-t6r 1. 2-05 

Dttmotdr Erzsebet zdds6g- 
6s gytlmblcskeresk., I. Damjanieh- 
u. SI. (fizemben: V/l— X/Sl-ig) 

2-46 

Eck Lajos gyumo'Ice- 6s baromfi- 
kereBk.. I. J6kal-n. 21/h. 5 

Elsd nagyktfrtfsl gdzmalom, 
tulajdoDosok : Czirjik Laszl6 6s 
M. Kovacs Karoly 58 

Erddssy Marglt gyors- 6s g^p 
jrdtanf . ig., IV. Reviczky-u. 9. 1-60 

Fakan Balazs ffisierkereak. 1-31 

Far ago Ambrnsne fev. feld- 
birtokos, X. Losonczy-u. 1. 2-11 

Farkas Balazs gyumblcskeresk., 
X. Zrinyi-u. ll. 91 

Farkas Ferenc nagybirtokos To- 
t6t!en-pnsztai gazdasaga, lasd a jasz- 
karajenOi elflflzetok kbzfltt 

Farkas 1st van Efiszerkeresk., n 
Kossuth hajos-u. 6J. 70 

Farkas Maria gylimaics-. ^3 ba- 
romfikeresk., JH.Matyas-ii. 9..2-50 H or rath ErnK gy6gyszer6sa IV. 
BB6cheDy>t6r 14. 2-38 

Horvath Gynla mfljdggyara, IX. 
8zolnoki-u. 60. (fizembea: 111/16— 
XII/15-lg) , 1^)7 

Borvath Jdzsel vend6glflje 6s 

szikvizttzeme, I. Ndpbank-n. 2. . 

2-19 
,Tbnsz" szallitm. r.-t. nagykBrttsi 
kirend. p. n. Ilzemben (V/l— X/31-igJ 

IdegenfOrgalml lroda, 
vArosI 6s Duna-Tiszakb'zi HIrlap, 
I Kossuth-t6r 1. 1-19 

IpartestUlet, nagykflrfisi, VI. P6ka 
u. 7 35 

Jalsovitzky Sandor Mldbirtokos 
(Uzemben : VU/1— Xll/31-ig> I-35 

Janovszky Janos vend6gl6s, 
szallodabSrlfl, 1. M6nesi-n. l. 2-15 

Jarasblrdsag, kir., X. Hfletfk- 
tere 4/5, 1-14 

Jarvanykdrhaz. VII. Keca- 
kem6ti-u. 64. 1-84 

Jely Gyala fatelepe 6s Idda- 
gyara, II. Kossuth Lajos-u. 79. 51 Fefk Ferenene Mateosss fnv. yall., 

tarselfifizutfi: Kiss Bela, VI. ke^R- 

kem6tj-u. 30. ■ I-.74 

Feldmayer Gytfrgy dr. figyv&J. 

. IV. 8z6ehenyi-t^r 28. 1-91 

Fenyves Istvan drogaista, 6z£- 

chenyi-t^r 3. 06 

Fenyves Janos tiiszerkeresk. H 
Fenyves Fal dr. orvos 20 

Fodor Gyula fiiszerkeresk. 1-18 
Fodor Lajos dr. tozelfianvag- 

keiesk., 11. Kossnth Lajos-n. 37/a 

i-66 
FUlep Ilona Mszer- ^s gaboiia- 

keresk., Vill. Szolnoki-u. 93. 1-42 
FUlop Lajos Fiitara bizom., X. 

Tihany-n. 1. 2-49 

Gabona-, termeny- es ftiszer. 

keresk. vail. flzv. Klein Gyn- 

lan<J, 1. Botond-u. 2. 29 

Gal Ambrus szfllfiteJep-tulaJdonns 

1^)9 

Gal Dezsd takpfari vez6rIgaKga'6, 

V. Kecskera6t1-u 4r> 1-67 

Gal Sandor vasbercsk. 97 

Gall Dezso [oldbirtokos, V. Kecs 

k«m6ti-ut 21. 12 

Gllicksmann Hermann fuva- 
rosvall. g 

Gode Lajos refonnatus lelkipasz- 

tor, X Sy'olnoki-n 2 1-27 

Grosz Sandor divatarn keresk., te- 

metkezesi vail., I. 8zechenyi-t6r 2. 

1~82 

Groszhausz Karoly gyilmStcs-es 

tcrm^ny keresk. fiizemlieii:|V/l6— 

X'lfc-ig) Biczo G6za-u. 3.. - 86 
Grilnhut Pai szallito, I Dam- 

jauioh u. 15. 85 

Grilnhut Samuel gyumolcsko- 

resk., IV. Kossulh-ter 9. (fizembon: 

V/1-X/Sl-ig) 1_78 

Gschwlndt'fele cognac-, tdrkoly- 

6s szi]v6rinmf6zoteIep 74 

Halasz Erntt szem6Jyaut6fuvaro- 

zasi vill., VI. P6ka-u. 6. 92 

Hangya ladagyara, in. Orkinyi- 

fit ott. 2 

Bzov. 6rt6kesit3 telepe 18, 1-54 
Harczl Jnzsel gyiimulcskeresk., 

IV. Bzechenyi-ter 14/a. 2-03 

Hartyani Imre gazdasaga, Tetft- 

len-puszta, land az abouyi el6iizet6k 

kfizett 
Hegedds Sandor ny. posta s 

tiszt. IV Dulmady Gydz6-a. 8. 1-65 
Herzmann Dezsong baroin-6s 

gyiimijlcskiviteli keresk., IV. R;t- 

k6czi-u. rs. ' |_86 

Hejjas harlsnyahaz, I. Koesuth- 

t6r 1. 1-98 

Hetenyl Geza 6piilet-, ttizifa- 6s 

6pitkez6sianyagkeresk., X. Horthv 

Mikl6s-iit 9. i„ig 

Bonyed klegeszftd parancs- 

noksag»lasd Katonai 6iiflletek 6s 
paranosnoksagok Juhasz Bela dr. ref . tanit6k6pz6 
'*■* tandr, VII. Kecskera6ti-u.. 28. 

Kalmar Lajos fiiszerkeresk" 

IV 8z6ohflnyi-t6r 12. ■. \Q 

Karlkd Sandor fuvaros, II. Fold- 

vari-u. 2i. 2-31 

Kapus Sandorne dzv. varosi 

vetideglfi b6rl5je J IV. Kossuth-t6r 7. 

1-85 

Karsay Mlhaly dr. tiszti orvos 

lakasa, IV. Mentovich-u. 11. 2-32 

Katonal epUletek es pa- 
rancsnoksagok : 

Ttizerparsag, VI. Kecskem6ti-n. 

1-04 
Honv6d IriegdsssitO parancsnoksag, 
IV. Dalmady Gyoz5-u. 5. , 2-21 
Honv6dtuz6rp6tkeret6sgh. . 2-43 
Katonai raktar 2-06 

NagyltfirBs megyei varos levente pa- 
rancsnoksaga, m. kir., IV. Kossnth- 
t6r 7 2-22 

Kelecsenyl Ml kids fakeresk 

t. Cegl6di-u. 2. 2-40 

Kenyeres Gyula dr. orvos 1-25 

Kerekes es Pestl gyiimSIcs-, 
zoldseg-, szan't6- es szfkviauaeme; 
IV. C'Rokonai-a. 8, 71 

Kerekes Sandor fuszer-, m6sz-, 
sz6n 6s fakeresk. 89 

Kereskedol casino, napy- 
korSsi, I 8zfchpnyi-t6r 3. 63 

Kertesz Elemer gy6gyszer6sz, 
Bzechenyi-i.er 9 76 

Lakasa. IV. Patay-u. 13. 2-04 

Kery Dezsf» temetkez6si,val1., I. 
Kossuth-ter 1. 2-51 

KIs Denes dr. varosi orvos. 
IV Patay-a 3. i-72 

Kiss Bela, VI Keeskem6ti-n. 30. 
1-74 

Kiss Kalman mechanikus, x. 
Szolnoki-n. 2». 67 

Kiss I.aszld dr. Cgyv6d lakasn 6s 
irodaja, IV. Rak6czi-a. 12. 1 ~_Z 

Kiss LaszIO dr. kb'zs6gi takptar 
iigy6szi hivatala 2-30 

Kocsls Istvan dr. erermekorvos 
VI Encsi-u. 2l, tarselfifizetfi Zsim- 
boky Janos gyogyszeresz 1-28 Lazar Albert tollkeresk., I. J6kai- 
■ ** 26 - 1-88 

Lazar Jozsel m6sz4rosmester, 

IV. Kossuth-t6r 12. 2-17 

L6goltalmI llga, IV. Kossuth- 

t6r 7. 2-25 

Legoltalml parancsnoksag 

2-28 
Lenky Janos vit6z. ny. all. tabor- 

nok, (uzembeii: XI/1— VI/30-ig) Vll 

Fil6 Lajos-u. 4. 73 

Llsznal Paine dr.-ne, rv. 

Sz6ohenyi-t6r 22. , I-73 

Ldvy Zsigmond gabona-, bor- 6a 

gyflmfiloskereek. (Uzemben: V/l— 

X'SMg) 1-05 

Lnkacs Gusztav drogaista, IV. 

Mikszath-u, l. 1-71 

IHadardsz Geza b6raut6-favaro- 

zasi vail.. VI Szolnoki-u. 17. 1-94 

Merkel Keresztely dr. orvos- 

ffihadnagy, v. Kalocsa Balazs-u. 4. 

2-41 

M en telep pa r ancsnoksag, 
m. klr. 42 

AIlslcs Istvan m. kir. alezredes, 

. 1:-.- Kossuth-ter 1.. 2-44 

Mddra JAzsel allatkeresk., 
X. Ilosvai-n. 10. 1-21 

Molnar Jozsel rfiszer- 6s cse- 
megekeresk., Kossnth Lajos-fit 33. 
1-69 

Molnar Lajos szalloda, vend6glo, 
I. Sz6chenyi t6r i. 81 

Nagykdrdsl erdo kdzblrlo- 
kossag, VI. Encsi-u. 16. 1-37 
Erdomesteri lakAs 2. J. Csokas- 
erdo 1. 1^7 

IVagykdrUsl gazd. 
sUlet, IV Menlovioh-u lit ej fas uarisnyahaz 
1-98 322 Kopa Ferenc liszt-, terra6nyke- 
resk.. IV. 8z6chenyi-t6r 20. I-95 

Kovacs Andras es Tarsal 
Dreher sSrlerakat, IV. Rak6ezi-u. 22 
1-70 

Kovacs Ferenc dr. orvos rende 
16je, X Sziget-u. 3. 96 

Kovacs Pdl dr. orvos, I. Jdkai 
u. 3, 2-07 

Kovacs Zsigmond dr., a posta 
bet. bizt. int. orvosa, X. Szoluoki- 
ut 6. 9 g 

Kovats Imre dr. ugyv6d, X. HO- 
edk-tere 7 95 

Kovats Zslgmondne ozv.. 

kapai fCldbirtokoa, IV. Arany Janos- 
u 31. lr79 

Ktthler Lajos, X. Horthy Miklrts- 
u. it. 2 . 10 

Lang Laszld toll- 6« bSrkerenk., 

I. Klapka-u. 4. 1-7Q egye- 
u. 12. 1-56 
Nagykdrdsl Hangya fogyasz- 
tasl 6s ertekesitd szdv. 

VI. Keeskem6ii-u. 1. 82 

NagykdrOsl Hlrado szerk. 6s 

kiadoliiv. 1-83 

Nagykdrdsl kdzgazdasagl 

bank r.-t. 26 

JVagyktirBsl kdzj6letl esgaz- 

dasagi sz«v., I. HosOk-tere 2. 

IVagykdrttsi k«zsegl taka- 
rekpenztar 30 

(MagykdrosI nepbank 23 

IVagykortisI termeldk ert6- 
kesltd szdvetkezete, IV 
Kossnth-t6r 9. 1-92 

Nagykdrosl vajUzem c6gt. Jely 
Gyula, HI P6tharaszti-u. 6. 64 

Nemcslk Gyula foldbirtokos, 

VII. Eotvfl3 Kaioly-u. 4. I-99 
IMemcslk testverek gflzmalma, 

VI. Alpdri-fit 9. 24 

IMemeth Ambrus vend6^los, 

1 8z6ehenyi-ter 13. 78 

IMemeth Geza konyv 6s lrAg6 p 

keresk., I. Kossulh-t6r 11. 1-49 

Nemeth Gyula dr. tigyv. varo=!i 

orvos, IV. Arany Janos-u. 3. 2-52 

Men Gyula es flat lakasa, ba- 

rojnfl-, vad- 6s tojaBkiviteli uzl., 

I. Leliel-u. 2. 4 

Oldh Jdzsef gj-6gyszer6sz, IV. 

Kossuth ter 11. 94 

Paezolay Gydrgy ref. Ie!k6sz, 

X. Szolnoki-fit 4. 1-58 

Paiasty Ferenc, iv. Rik6czi-u. 2. 
1-01 
Pallal Jdzsel petr6]eum nagy- 

keresk., benzin-, olaj-, mdszaki 

cikk-keresk., IV. 8z6chonyi-ter 12. 

1-83 

Paskd Maria fiiszerkeresk., vri 

Apponyi-n. 2. 1-68 

Panczel Sdndor,lextiInagy- 

keresk., V. Kecskemeti-u. 6. 46 

Papp Gedeon es Hal faiskola 

6s szol(itelep, X Horthy.,Mikl6s-.ur 11. 

28 

Papp Gyula lakarosarumuheiye, 

X. Hortliy Mikl6s-ut 7. . . 69 

Papp Sandor es Ha Crania 

nwzgoszitihaz, meohanikai mubely 

Bz6cbenyi-t6r 17. 53 

Pdrizs Sandor gytimblcs- 6s 

baromfi keresk., IV. Booskai-u. 13 
2-39 
Pecsl Gydrgy keresk., I. 8z6- . 

chenyl-ter 16. - 1-89 

Penztigyorl szakasz, m. klr., 

11. Nagy Sandor-u. S. 45 saiSt 6rdek6ben helyezze ei. 'iNafiffltik Persanyl Gyorgy Fonciere biz- 

tosito k6pv., I. Sz6cbenyi-t6r 7. 

2-00 

Pesthy Janos dr. kir. kfizjegyzfl 

lakasa 1-43 

Piller J6zsel vas- 6b (uszerke- 

resk., IV. Patay-u. 2. 1-10 

Polgarmester, lasd Varosi hiva- 

talok 
Postahlvatal 

FOnSke 99 

F6n«k6nek lakasa 1-41 

Felv6tel 6s leadas 1-61 

F6p6nztar ' 1-63 

Rovatolas, kiosatas 6s tavirda 1-62 
Vona1felvigyAz6 1-64 

Nyilvanos allomaEok, lasd Tanyai 
nyilv. tavb. allomasok 
Pozsar Tstvan lakatosmester, 
IV. Arany Janos-n. 26. 17 

Reformat us egyhazi hiv. 
6s Int.: 

Arany Janos gimnazinm, X. Hflsok- 

tere 8. 50 

Egyhaai hiv. 5 X.850lnoki-cu 2. 1-23 

Fitoss-f6le internatns (girnn.) III. 

0rk6nyi-ri. 9. 1-48 

Kozponti inter natus (tankfipzfl int.), 

IV. SzeeWyHer 4. 1-45 

N6piskola," IV. Fatai-u. 20. 1-90 

Polgari liuiskola, V. Kecskem6ti- 

n. 43. 1-81 

Tanitok^pzfl int. 6s liceum, X. 

Hasbk-tere 9. 1-44 

Rendifekapitanysag, m. kir. 

43 

VezetS;j6pek lakasa 1-17 

Revesz Dezstt dr. Sgyv6a 60 

Revesz Brno dr. agyv6d Irodaja, 

IV 8zechenyi-t6r 8. 1-22 

R6v6sz Lajos fivegkeresk. 25 

R^zman Imre sfitomester, VIII 

Vancsodi-u 6 2-01 

Rosenberg Beta sfir keresk. 6s 

szikvizgyaios, IV. Bathory-u. 4. 7 

RosenfeSd Gyula dr. iigy v6d 68 
Rosenf eld Imre dr. otvos 1-02 

Rosenleld testv6rek gyfimolcs- 
6s boikereakedok, I. J6kai-n. 21. 
32 

RSmer Lajos gy6gyszer6sz, IV 
Patai a U 1-11 

Schenker 6starsa nagykfirosi 
kirend., 1. J6kai-u. 7. (iizemben: 
iv/i-x/ai-ig) 1-77 

Schlllinger Ferene f 6aykep6sz, 
I. J6kai-u. 19. 1-24 

Schronk PaS mechanlkns 6s b6r- 
autofuvarozo.Vl Encsi-u, 6. 1-36 

Schweiger Karoly vaskevesk., 

X. Szolnoki-n. u: 2-12 

Soltesz LaszlO fflszerkeresk., 

X. Cegl6di-ut l/b. , 79 

Somld Imre kiviteli kercsk.. 

X. 6zolnoki-u. 8. 36 

Somody Dezs© fiiszer-, csemege- 

keresk., IV. Dalmady Gy6z6-u. 2 

49- 

S©os LasziO aagybirtokos 10 

8z6IGtelepe 14 

Strasser Dezso* baromfi- 6s g-yu- 

m51cskeresk.,IV.8z6eiienyi-tei- 14-72 
Szab6 Endreme »zv. kbayv- 6s 

papirkeresk., I. 8z6chenyi- t6r 5. 
2-20 
Szabo J6zsef dr. orvos, H. 

Kossuth Iiaj03-u. 9. 62 

Szalay Endre ecetgyara,. IV. 

Arany Janos-u. 24. 2-45 

Szantay JOzsel gynmelcskeresk., 

I. J6kai-n. 7. 2-16 

Szanto es tarsal gyfimblcs-. ba- 
romfi- 6s mezOgazdas&gi term6kek 

exportja, I. Tazenlei-u. 9. ■ 48 
Szarka Lajos m. kin tiiafir- 

saazados, V. Nador-u. 2. 1-46 
Szarvas Gyorgy 35jU fepitdsi 
■ ' vallalkozO, L NSpbauk-u. 4. 2-47 

Szarvas ILaszM dr a ilgyvfid, 
VI. Encsi-Yt. 19. 80 

SzatbmAry GyiaSa tametkez^^i- 
viUl., IV. Kossuth-t6r e. 1-96 

SzekeSy fftela ds-. ligyyfid 88 

Slxeli JL&Jos vtiotormalOffi tuhjdo- 
not; 44 Szello Laszlo gyiimBlcs-, ba- 
romfi- 6s tojaskeresk., IV. K4- 
t6czi-u. 47. . 2*13 

Szelld San dor gynmb'Ics- 4s ser- 
t^skeresk., IV. Rakoczi-u. ,55. 2-09 

Szentpetery Sandor, VI. Kasza- 

6/a. 1-13 

Szepe Gyttrgy dr. vit6a, varosi 

"gy6az, ngyv6d, I. KossutIi-t6r 2. 

1-93 

Szepe Istv&n dr. gyakorlo-orvos, 

v. egyetemi tanarseg6d, IV. Keos- 

k«meti-u. 7. 77 

Szigetl Karoly o1p6- 6s divatftrn- 

tlzL, I. 8z6chenyi-t6r-.6. 1-75 

Szllagyl LaJos primbr akosfalvi, 

huszirsE&zados, IV. Seilagyi-u. 3. 

2-02 
Szfrmai Sandor Agrartermdk 
' " ■•" k.f .t. Bgyv., IV. Rak6czi- 
1-40 
Szlaha Ferene vit6z ezredes, 

X. Czegl6di-u. 1. 2-29 

Szucs Istvan dr. orvos, IV. Szasz 

Karoly u. 1. 84 

Szifcs Kalmanne (Sszerkeresk., 
VI Alpari-u. 2. 87 

Sziildottbon, lasd varosi hiv. 

Takacs Istvan gyfimBlcs- 6a ba- 

romtikeresk., VUI. 8zolnoki-u. 39. 

1-80 

Tanyai nyllv. tavb. aUoma- 
soks 

Als6jarasi iskola 2-37 

Csongradi fiti iskola (Hangacs) 2-36 
FelsSjarasi iskola 2-84 

Homolytaji iskola 2-35 

Nyarsapati iskola 2-33 

Besnyfli iskola lasd a torteli el6- 
fizotSk kb'zt. 

Teesy Baltnt dr. v. seb6sz tanar- 
segfiii Rakoczi-azanatoriuma . 90 

Te^lagy&r es keresk. r.-t. 

Plager 6s tirsa 

Iroda 15 

Telep 6 

Tell gazdasagl Iskola 93 

Tlsztlorvosl blTafcal, lasd va- 

tosi hiv. 
Torday Bela dr. orvos 1-38 
TAszegl Albert fUszarkeresk., 

~ Sz6koly-u. 1. 1-84 

TAth Ambrns gazddlkodd, 

I. M6nesi-u. 1(U 1-97 

Url kaszln6, IV Dalmady Gyozo- 

83 

Utassy Ferene fusaor-fis osemege- 

keresk., I Sz6caenyi-t6r 6. 57 

Varkonyl Gynla textilipar, V. 

Koszorii-n. 2. 2-42 

VAr6ezi THIh&ly,TeJ6tlen-pQSzta, 

lasd az abonyi eloflzetOk kCzfitt. 

VArosJ hlvatalok 6s Intez- 
raienyek: 

Polgarmester Ol 

Adohivatal O1-30 

Arvasz6k O1-30 

Qazdasftgi ttgyosatily Ol 

Gyepinester 21 

Gyiimolescsomagokicsaraok, raav. 
pi'ilyau'fivar <fizemben: V/16- NAGYKOR0 Hivatalos drdk 

Hotk&znap : 8-12-ig, 
U-18-ig. Vasftrnap 6» 
Gnnepnapr 
8-il-ig, 
14-^15-ig. Csak elOfizetok r6sn6re : 20— 21-ig. 
Antal Karoly dr. kOzsegi orvos 4 
K«zs6gl elftlJarOsag 1 

Alllotay Elemer dr. kir. Jar&s- 

bir6 . 3 

Wagner P6ter tarsulatl gatfel- 

figyeld 7 NAGYKOVESD 

Hivatalos ordk: Hetkbznap: 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
fianepnap: 
8— li-ii NAGtLENGYEL 

Hivatalos drdk: 

„^ L „ Vasarnap 6s 

H6tk6znap Unnepnapr 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

Csak eWiizetok r6sz6re : Bo-^i-ig. 

CsendOrtfrsparancsnoksag, 
m. kir. 2 

Horvath Imre dr. kSrallatorvos 

: 4 

Kbrjegyzoseg, Barabasszeg 7 
Korjegyztfseg, CsonkahegyhAt 8 
KKrjegyzdseg, Nagylengyel 1 
Korjegyzdseg, Petrikeresztar 6 
Mattersdorfer Geza dr. kOr- 
orvoe, a posta set. bizt. int. orvosa 3 NAGYLfiTA 

Hivatalos drdk: 14— 16-ig. 
Csak eloTizetfifc r6ss6rs: 20— 21-ig. 
Csendorors, m. kir. 2 

KorjegyzOseg 1 

NAGYLAK 

Hivatalos 6rdk: 

_ Vasarnap 6s 

H6tk5znap: Unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ie. 14-15-il! 

Csak elftfiBfitak r6sz6rer 20— 21-ig. 

CziHInger Jozsel ny. posta- 
I6m6rn{>k lakasa 5 

Kendergyar 1 

K6zs6gl el&l}ar6sag 3 

Sz. Cs- V. ailomas rtnb*kaeg« 2 NAGYLANG 

soponyai egysSges halo- 
zathoz tartozik. 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s H6tk6znap : 
8— 18-ig. S6tkb"BB»p 
8-12-ig, 
14— 18-ig. unnepnap: 
8— lt-ig, 
14— 16-ig. xi/ir»-ig) 2-18 

Javadalmi hivatal Ol"30 

Jarvanyk6rhaz 1-84 

KSzpontl szeszffizde 8 

Ko"zs6gi takar6kp6nztAr " 80 

Kdzvagohid 1-32 

MentSallomas 018 

M6rn0k1 hivatal 1-30 

9zamvev5s6g 01-30 

8z6chenyi-kert 38 

SztHdottaon 9 

Tisztiorvosi biv. 1-87 

Tlizoltdlaktanya OlS 

Varostiaza Ol ■ 

Viroei figyeazi 'bivatal 01 

' Villanytelep 39 

Varosl katonal paranesnok- 

sag, lasd Katonai 6pnletek 6b 
parancsnoksagok 
Vladar Karoly dr. ttgyv6d. IV. 

Ba4ohenyi-t6r 8. 1-55 

Zonabory AsitoS hesitos 6a a^- 

BB&roti, IV. Kosiiiitb-Jt&f- «■ 1«47 Caak etOflzetOk r6sz6re: 20— 21-Ig. 
Otfry Hng6 b6rgazdasaga 2 

Zlchy Janos gr6I f61dbirtoko3 
kast61ya 
Qazdasagj iroda 

NAGYLAZ 

(lasd Korlathelmee) 

NAGYLBG 

Hivatalos drdk: 
„,„ „ Vasarnap 6s 

H6tkBznap: finnepnap: 

8— 11-ig, 
14— 16-ig. 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Csak elfifizetfik r6sz6ro: 20— 21-ig. 
BalazsOFits Maria postamester 
2 
Benyovszky Rndolt grof aagy- 

birtokos 5 

Csend&rifrs, m. klr. 7 

K4Jrjegyz«seg 1 

Majlatn GyOrgy «Fntaras> bizo- 
manyos 4 

Szeher SSslgmond okl. gazda b£r~ 
gazdasaga 3 NAQYI^L Vasarnap 6s 

unnepnap: I 

8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elfifieetftk r6sz6re : 20— 21-ig. 

A nagy!6tai egys6ges haWzathoz taj- 

toa6 kSzBont: V6rtes 
CsapO Istvan ny. m. kir. gazd. 

felugyelfi S 

CsenddrUrs, m. kir. 5 

Debrecen szab. kir. vdros 

vliagltast vallalata nagyl6tai 

iizemvezetds6ge 14 

Dohanybevalt6 hivatal, m. 

kir. 19 

Gottesmann Salamon fakeres- 

ked'6 ' 3 

Hidegkotl S&ndor malomtnlaj- 

donos 24 

Karandl Sandor mint a «Futura> 

megbizottja, term6ny- 6s fiiszer- ■ 

kereskedfl , 26 

K ozsegl el«I jardsag, Nagyl6ta 1 
Murvay La|os If j. terrn6nykeres- 

kedfl jogosi'tott ,,Hombar" bizoma- 

nyos 22 

Upovnlczky Rezsd m. kir. 

postamester lakisa 23 

Mayer Samuel fakereskedd 6b 

Mayer Miklos term6nykeres- 

keda 7 

Mezei Andor kereskedfl 29 

Mocsarl Jdzset b6Taut6fuvaroBO' 

11 

Nagyletai egyesOlt takar6k- 

penztar 6s bank r.-t. 6 
Nagyietal togyasztasl 6s 6r> 

t6kesit0 szovetkezet 13 
Ordttg Imre dr. kfizs6gi, O.T.I. 

orvos 6s a posta bet. bizt. int. or- 

Tosa 18 

P6nzilgytfri szakasz, m. klr. 

Peremartonl Nagy MOrlc 

ifildbirtokos 17 

Sass J6zsel gOzmalma Nagyl6ta 

(villanyerSre atalakitva) 6s keres- 

kedelmi M6s, kblee malom,.nbv6ny- 

olajgyartas, t6s2taa.ru 6s panirofld- 

liaat speciaiia gyartdsa,' finom ie-, 

h6r 6s ha-aikenyfir stitSde 9* 10 

Teoretfk Emll dr. v. kdrbazi 16- 

orvos, jarftsi tisztiorvos 16 

Veres JOzsef tbardi, term6ny-, frfi- 

2 if a-, sz6n- 6s nyersbdrkereskedd 2 NAGYLOC 

Hivatalos drdk: 

mtjt.i X Vasarnap 6b 

H6tkdznap: finnepnap: 

14-18-ig. u-iwl: 

Caak etWizetdk r6sz6re: 20— 21-Ig. 
Knlmar IaJos plebanos 3 

K«fzs6gl elotjar6sag 1 

M61ik Andrasne «zv. ffildblr- 

tokos 2 

MSk£»3ay J«SzseI vit^z, Wldbirto- 

kos, v. orszaggyiil. k6pv. ny. hiiszar- 

szazadoa Alsdzsanypusata 4 

, NAGTLOK .■: 

(!Aad Sdlfiwajor) 3 

a 


9 

U . 
0> 

^ , 
9 
Ol 

N 

M 

X 

z 
o 323 Nagyloma KAGYL6RNA 

(lasd Letka) 

NAGYLOZS 

Eivatalos^ 6rdk: 

HetkSznap: Vasarnap £s 

fianepnap: 
8— 12-ig, o 44 r„ 

l*~m \% 8— 11-ig, 

14-1 8-i g 14— 15-1g. 

Csak elofizetflk reszere: 50— 21-ig. 

Brokesch Ede dr. urad. berlfl, 

PiDDye 3 

Horvatb Istvan fakeresk. asz- 

talos meater g 

Kalmar Lajos dr. kororvos 8 
Ktfzsegi eltfljar6sag 2 

Kretzlnger K&Im&n vegyes- 

keresk. 4 

Orszagos Vlllamosmtivek 

r.-t. kb'rzetszereI6sege 10 

Sotymosy Zslgmond bar 6 1 

Nagylozsi uradalmi intezosege . 6 

NAGYLUCS 

(lasd Kiralyfiakarcaa) 

NAGYLUCSKA- Hetktfznap: NAGYMAGYAR 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6a 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elOfizetok r6szere: 20— 21-ig. 

Alsdjanyokt- tanyai nyilv. tavb. 
all. ' 8 

Balint Ferenc dr. kSrorvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa 2 

Csendortfrs, m. klr. 3 

Csenkey Lajos korallatorvos 5 
Ehrenfeld Llp6t 10 

Felsojanyokl tanyai nyilv. tavb. 
all. q 

Hazafl Imre gabona-, term^ny- es 
takarmanykeresk. 12 

K«rjegyztfs6g, Kismagyar 3 
Ktfzsegi eltf Ijardsag j 

Nyugatmagyarorszagl Vllla- 
mosmtivek kSrzeti feiiigyelo- 
sege, Bzenc. A Ezenci villamos- 
mfivek keriil&ti szerelflje 13 

Olgyal tanyai nyilv. tavb. all. 7 
Plebanfa, r. kat. n postal meanatalmazassalta Hivatalos drdk: 

H^tkflznap : 
8-^12-ig, Vasarnap is 
Ennepnap: 
. - -«,, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetok ress&s: 80— 21-ig. 

Csend or tf rsparanesnoksag , 

m. klr. 3 

Ktfzsegi eltfljarosag 1 

NAGYMACStiD 

Eivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
Gnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. 14— lfi-ig. 

Caak etfifizetflk reszere: 20— 21-tg. 

Feher Gaspar keresk. 6s ante- 
fuvaroz6 Ktfzsegi eltfljardsag, Vfiraija, 
. lasd a varaljai elOfizetfik kbzbtt 
Ktfzsegi nagyvendeglff berlH 

Reiser Janos 2 4 

Mazaszaszvarl Teglagyar 

r.-i. Dombdvar. Maza Q 

Nagymanyokl Hangya fogy 

es ei-t. szoV. . \ \ 

SalgOtarjanI ktfszenbanya 
r.-t., Nagymanyok. lasd a bonyhadi 
elfiflzettik kflzdut. 
Schmleder Istvan epitesi val- 
lalkozd es cementam keszito 
(iizemben: III/l — X/31-ig) 5 

Schmidt Andras tejcsarnoka 10 
Szepessy Sandor gyogyszeresz 7 
Szvettes Karoly cipSkeresk! 13 
Wagner Peter villanyszerelesi 
vallalkozo o 8-12-1g, 
14^-1 8-ig. Hetk«znap: Ktfzsegi eltfljardsag y 

NAGYMADARASZ 

Hivatalos ordk: 

HetkBznap: Vasarnap es 

nnnepnap: 
, 8-12-ig, 8-llriff, 

14-18-ig. 14-16-ig. 

Caak elftfizet^k resz^re: 20-^21-ig. 

NAGYMAGOCS 

Hivatalos 6rdk: 

. ■*«*-»..'--,-'vsa' ( i ' ' 

8— 18-ig. 8-12-1g, 

.',..' 14—15-111. 

Ceak etffizerflk reszfirer 20— 21-ig. 

Csenddrdrs, m. klr. 4 

Ernyey Gyala dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa es kflzsegi orvoa 2 

n &7H fo ?yas**»si *8 erte- 
;eslt0 szttvetkezet n kesit«i szovetkezet 
Hegedus Sandor 

flllatorvoa ." g 

K * ro| y | 1 Imre grdl oradatmi 

JoszagfeJflgyelosege 3 

Gylimaicstermela telepe, a Hangya 

berleteben ' in 

Kast^Iya g 

Ktfzeielmezesl hlvatal 13 

Kdzs6gl eloljarAsag 1 

Lelpzlger Vllmos szesz- es 

eukorgyara r.-t. arpadnaJmi 

beraradalma Q 

Mecs Balog Lajos gybgyszartai! 

Otompabat, tanyakitzpont 

postal nyilvanos allomas 10 

P. Pallal Tltusz kapuoinas. 
plebauos 17 

324 NAGYMAJLATH 

Hivatalos drdk: 

Betk6znap: Vasarnap es 

ftnnepnap : 
8-U-ig, ■ 
14-15-ig. 
Csak elfifizetCk reszere: 20— 21-ig. 

Kelemen Bela dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa es ko'rorvos 2 

Kitzsegl eloljarosag j 

SzabA Sandor gabona es zolds^g- 

kereakedfi 8 

NAG Y MAJOR 

(lasd Csorvas) 

NAGYMAJTfiNY 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: : Vasarnap 

es tinnepnap: 
8-12-ig, 8-U-ig, 

lt-18-ig. 1^15-ig.. 

Csak elflfizetok reszere: 20— 21-ig. 
Csendtfrtfrs m. klr. 1 

Ktfzsegi el0Ijar6sag 2 

NAGYMANYA 

Hivatalos 6rdk; 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Caak eldfizettlk reszere: 20 — 21-ig. 

Allamvasutak, m. klr.,Nagy 

manya Allomas 4 

.Ftfldvary G6za ffildbirtokoa I 
Klsmanyal Fedelcserepgyar 

r.-t , Kismanya 2 

Oswald Jozsel hadnagy, levente- 

kflrzetparancsnok 5 

Svecz J6zsel baromti- es tojas- 

keresk. 3 

Valkhaz kozseg q 

NAGYMANYOK 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8_ii .J 

Csak elflfizetfik resz6re: 20— 21-ig. 
Blandl Gytfrgy plebanos 12 
Breltensteln AntaJ fcobanya- 

tul., meazegetfi (nzemben:. I1T/1— 

X/3l-isr) ' g 

Csend6r»rsparancsnoksafi, 

m. klr. 2 

Dlmb Janos dr. karorvos, a posta 

bet bizt. int. orvosa 3 

Klsmanyok kozseg, Kismanyok 

4 

Kttzeeghaza, Nagyminyok 1 8-18-Ig. NAGYMAROS 

Hivatalos 6rdk: 

Vtt— X/31. 7— 21-lg. 
Xl/l-IV/30. 

Vasarnap fis 

finnepnap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig, 

Csah elofizetok reszere: 20— 2l-ig. 

Allamvasntak,m. klr. Allomas- 

*6n6kseg 5 

Almasl Szab6 Laszld 27 

Bajaky Reglna all. tanitono 28 

Breuer Jenrt rOffia-, divat- & 

rovidaru-, faszer- festek- es vask. '9 

Bnrgermelster J6zsefn6«zV. 

^piiletfa- es eememarukeresk., fa- 

telepe 22 

Lakasa 21 

Csendttrtirsparancsnoksag. 
m. klr. * 3 

Erddgbndnoksag, m. klr. 4 

Felmery Beia es Tarsa len- 

ea kenderuzem 15 

Halapl Karolyne, Nagymarosi 

gepgyar , , 2 

Havas Ignac dr. k6zs. allatorvos 

Hondl Imre penzi6tnlajdonoi> 
(eyogyszeresi!) (nyari allomaaj 8 

niyefalvy Lajos dr. stat. hiv. 
iff-, egyet. nyilv. r. k. tanar 
(nyari allomas) 28 

Inoczl Kobanya es Inarte- 
lepek r.-t. 13 

Jung Ferenc keresk. 10 

Jung Karoly gyiim^leskereak. 
(nyari allomda) 19 

Kemper Mlbaly 50^/,,-os hadirok- 
kant gyumOlcskeresk. (nyari al- 
lomas) JQ 

Kozs6gl eltflj&rdsag 7 

Lazar Jakab eyfim61csizkeszitfl 
. fiiszerkeresk. (nyari allomas) 14 
Magyar AltalAnos Hltelbank 
Tlsztvlselolnek Sport- 
telepe, T3rfikjnez<Ji tnristahaza Dloszegf cnkorgyar r.-t. gaz- 

dasaga(serteBliizlalda) Tabor 18 
„Fntnra" a Magyar SzoYetkezeti 

Kb'zpontokAruhazar.-t. tarhaea 13 
Gaal Vlnce allatkeresk. 1© 

Hikisch Karoly foldbirtokoa, 

Puszta-Izsap 4 

Kalman Laszld dr. orvos 22 
Kanya Albert bermalma 7 

Komaroml Jarasl hltelszS- 
yetkezet, mint az O.K.H. tagia 
nagymegyeri kirendeltsege 5 

Komaroml Vlllamosmffvek 

r.-t. (Dobis Istvan ko'rzeti szerelfl) 

25 

KoTacs Jozsel If j. sert<5skeresk. 

Gubicsmajor in 

Ktfzsegi el#ljarosag 1 

Kublesek Lajos Mateosa teher- 

aut(5luvaroz6 2 

Lampl Sam a baromflkeresk.. 21 

Lttndler Jdzsef nyng. kSrallat- 
oryos ' . jj2 

MeszAros Testverek menyezet 
nadszCvode 26 

Molnar Imre szemejy- es telle r~ 
antofnvarozftsl vallalata 12 

Nagy Karoly azemelygepkoosl fa- 

varozi 24 

Olios Endre dr. kb-rallafcorvos H 

Papp Jdzsef ffiszer- es osemege- 
keresk. 30 ' 

Porgesz FUltfp divatarukeresk. 
10 

Schleslnger Ferenc vas-, szer- 
sziim-. mftszaki oikkek es olajke- 
resk.. 1Q 

Tar nay Istvan dr. names, kBz- 
aegi orvos • 23 

Trebltsch Jakab gabonakeresk. 

es korosmaros . g 

CJngar Jdzsef fakeresk. 15 

Vazsonyf Istvan 9 

Vyberal Ott6 ^pft^si 63 tuzelo- 

anyagberesk. 1 2Q 

Welsz Samon6 bornagykereak. NAGYMEZO 

(lasd Pasztd) 

NAGYMORGO 

(lasd Sabkolya) .-'" 

NAGYNfiMBT- 
EGYHAZA 

(laed Bicske* Magyar klr. folyam- es ten 5 - 
gerhajOzasl r.-t. tigyndksege 6 

IMagymaros-VIsegradl Taka- 
rekpenztar r.-t. \\ 

Neumann Zsigmond gyumfilos- 
keresk. 6s piaeiaius (nyari allo- 
mas). 27 

Szadl6 Antal 6rns, ekszeresz, 
foto-, rAdio-, kerekpar-, varrigt'p- 
es egyeb mllsz. aruk fizlete 20 

Takacs JAzsef dr. orvoB 12 

fJdum-fipittf es Ingatlan- 
iorgulml k.l.t. Nagymarosi 
flCorvinji Udtilflje Zoller Mlbaly gyumdleskereak. 
(nyari allomas) NAGYMEGYER 

Hivatalos ordk: 
7-21-ig. 
Allomaseloljardsag 
Angyal Antal gybgyszeresz 
Bruck Mlksa keresk. 
Csendtfrtfrs, m. klr. 
Cslba Lajos serteskeresk. 
Oldszegi cukorgydr r.-t. a 
dasaga, 6-major fi 16 NAGYNYARAD 

Hivatalos drdk: 

H^nap: ^^^ 

8-12-ig, . ■ _ *-* 

li ~^s ifc&if: 

Csak elofizetok reszere: 20-21-Ig.. 

Friedrlch Peter korosmaroa 1 
Ktfzsegi eioijar6sag % 

Kram Gytfrgy rflffis- es rfivldaro- 
keresk. ^ 

Pfell Jakab allatkeresk. (5) 

Schttffer Herman meszaros es 
korcsmaros 3 

NAGYNYIRES 

Hivatalos drdk: 

»~12-lg. 8 11 - 1R 

1* 18-lg. 14— Ifiig. 

CsaK elflfizeiol* Teazere : 20— 2t-ig. 

Csendtfrtfrsparancsnoksag, 
m. klr. 3 

Ktfrjegyztfseg 1 

NagynySresl Meztfgazdasagl 

Szeszgyar es Flnomltu tfi. 

Peterify Sandorne % Nngi/snU& NAGYNYOMAS 

(lasd Szentea) 

NAGYNYULAS 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkoznap: Tfigjjp? 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caab elflfizetflk r6sz6re: 20— 2i-Jg. 

KBzsegl el<il]ar6sag 1 

NAGYOKOSZI 

Hivatalos drdk: 

„,„,, Vaaarnap da 

HetbSznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, ■ 

. 14-18-ig. 14-16-ig. 

Csak etofizetCk r6az6re.: 20— 21-ig. 

Balla Istvan dr. kBrorvoa, O.T.I 
kezeloorvoa 2 

Csendtfrs6g, m. klr., Dr6gely vdr 
5 

Kolmann Mdr takeresk. fl6kte- 
lepe 8 

Kttzsegl elttljardsag ] 

Kupeczky Sandor korcamaroi 
6s BBikviHgydros 8 

Mlkszath Kalman ny. rflispan, 
Horpacs-puszta ■ ' 

Wfnckhelm JAzsel. grdl., 

erdflgazdaaaga 6a nradalml bfiba- 
nyaja 6 

Zahorszky Istvan m. klr. tri- 
mester 7 NAGYOSZLAR- 
PUSZTA 

(lasd Tapioaap) 

NAGY6LVED 

Hivatalos drdk: 
'-_; . „ Vaaarnap 6a 

H6tkfiznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, - 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk r6sz6re: 20— 21-lg: 

Ktf zsegl eldlSardsag ] 

NAGYPALAD 

Hivatalos 6rdk; 
HAtkHznap: Vaaarnap 6s 
unnepnap: 
8-il-ig, 
14— 15-ig. 8-12-ig. 
14^18-ig. 

Caak elMizetOk r6az:6re 20— 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 
D. Cholnoky Imre gazdasaga 3 
Ktfrjegyzdseg 1 NAGYPALL 

(lasd, P6csvarad) 

NAGYPANCELOS 

(lasd Tiszasz611«8) 

NAGYPETERD 

Hivatalos 6rdk: 

B6tb8znap : Vaaarnap 6s 

Unnepnap: 

8-12-lg, 8— 11-ig, 

14-18-ig.^ U-16-1: 

Caak elfifizerCk resz6re: SO— 21-Ig. 

Allamvasutak, m. klr. 3/7 

Banusz EIek m6szaros % 

Blrck Hermann^ foldbSrlfl, 

NyngotsB.enterBsfiQet . -.8/5 

Bocsor La]os ref.lelk^az, Rozsafa 

3<4 

Fischer Simon bereab., Rozaafa 

3/5 Hatvanl JLajos ref. lelkSsz, Beeefa 

6/8 

Igntandy Hegyessy G6za vit6z, 

ny. teatflrtabornob, -Domolospnazta 

6/6 

Kasza Sandor fiSldbirtokoB Nyu- 

gotszenterzsebet 8/9 

Kovacs Samuel ref lelb6sz, 

Nyngotszenterzsdbet^ 8/6 

Kdrjegyzos6g 1 

Ktfzseg, Beoefa 6/7 

Ktfzseg* Bottybapeterd (botykai 

r6sz) 6/5 

Ktfzseg, Bottybapeterd, Kispeterd 

ktiz66gresz . 6/2 

Ktfz8£g,NyttgotazenterzB6bet 8/8 

Legeltetesl tarsulat, Bottyba- 
peterd 6/4 

Legeltetesl tarsal at, Kispeterd! 
6/3 

Legeltetesl tarsal at, Nyngot- 
azenterzs6bet . 8 '7 

Pap Szekeres JdzselkBrjegysd 
lafcasa 6 

Patkay Janos ref. 'lelbesz 

Rlhmer Antal epitesivallal- 
boz6, Rozsafa 3/6 

Rdzsafa ktfzseg, Rozsafa 3/2 

Rozsafal legeltetesl tarsu- 
lat. R6zsafa (Hangya) 3/3 

Szahd Lajos feldbirtobos, Csata- 

hely 2 

Varga Gyula m. kir. postamester 

5. 

NAGYPETRI 

(lasd Bgeres) NAGYPIRIT 

Hivatalos drdk: 
„ . „ . Vaaarnap 6s 

Hetlcfiznap' unnepnap: 

8-12-lg, 8— ilig. 

■14-18-!?. 14-16-1(5. 

Csak elfiflzetflk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Ktfrjegyztfseg ] 

NAGYPOLANY — 
BEJIHKA nOJIHHA 

Hivatalos drdk: 

■ _ Xi , „ Vas&rnap 6a 

Hetkoenap : finneonap: 

8— 12-!g, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. . 

Csak elCflzetOk r6sz<5re: 20— 21-ig. 

C&endOrUrs, m. klr. ] 

Nagypolanyl ktfr^egyzdseg 

NAGYRABfi 

Hivatalos drdk: 

VaeArnap ^s 

HMkCznap r Unnepnap : 

8-12-ig, 8-li-ig, 

t*-l8-Ig. 14-16-ig. 

Csak elflfizetOk reazfere : 20— 21-ig, ,,Fatnra* blzomanyos (&aem- 
ben VII/l-IT/29-ig.) 7 

Hangya Fogyasztasl SzB- 
Tetkezet 13 

Imre Lajos vifcfia korosmiroa 10 

Katona Zslgmond dr. kbzsegi 
orvos "11 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Kruspgr Sandor dr.,dea Eche- 
rolles, fSldblrtokoa 3 

K Or thy Pal gyfigyszerfisz 12 

Magyar-n£met mezdgazda- 
sagl r.-t., Pernyea-pnszta 2 

R6na G6za termenykereskedfl 5 

Roth Emanueln^ tfzv. term6ny- 

keresk. 4 

Slpos Karoly ref. lelklpasztor 6 
Vay Andor malomtulajdonoa 9 NAGYRADA 

Hivatalos drdk: 

RetkOznap : Vaaarnap is 

8— 12-ig, unnepnap : 

t4— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elOfieeWk r6szere: 20— 21-ig, 

K»zsegl el0I]ar6sag 1 

Nagy Amade dr. benc6s plebanoa 

2 

Szahd Laszld boriigynok 3 

NAGYRAK6C 

(lasd Bilke) 

Hivatalos drdk: 

' H« t »»na P : , 8 v £-5 pi 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetftk r^szere: 20 -21-ig. 

Egressy Mfhaly g6r. kath. 

Ielk6sz 4 

Csendtfr«rs, m. klr. 2 

Kttrjegyz#s£g 1 

Nagyrakdc es vld£ke „Han- 

gya" fogyasztasl *s ert^ke- 

slt« szttvetkezet 5 

SztelmochOTlts Antal dr. kor- 

orvos 8 

NAGYRAKOS 

Hivatalos drdk: 

■_, , „ VaaArnap ds 

HetkBznap : ftnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

Caak ei6fizetok r6az6re: 20 — 21-ig. 
Blta Gyula fakeresk. 3 

Fejes Gabor reformatns lelbfiaz 2 
Kttrjegyzdsfeg 1 

TolvaJ Daniel vegyeskeresk. 6a 
fakeresk 4 

NAGYREBRA 

(lABd Naaz6d) 

NAGYRECSE 

Hivatalos drdk: 

„... _ Vaaarnap 6s 

BAtkOznap: finnenpap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. .H-lfi-lg! 

Csak elflfizetfib, reszere: 20— 21-ig. 

KtfrlegyzSseg- 1 

Nagyrecsel nradalom, Nagy 

r6cse (l;lsd a nagykanizsai e!6fizeWk 

kBzatt) 

NAGYRfiDE 

Hivatalos drdk: 

Hetktiznap: ^ Vaaarnap 6a 

g_12-if, flnnepnap: 

14— 18 ig. 8— 11-ig, 

14— lfl-ig. 

Caak elfifizetflk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Dentfich Adollne ttzv. gazda- 

a4ga, Roza-tanya 4 

Fay Viktor dr. fbldbirtokos 3 

Ktfzsegl el&U&r6sag 1 

NAGYRfiV 

Hivatalos drdk: 

H^tkoznap : Vassaroap 6a 

8— 12-ig, unnepnap 
14-18-ig! 8— U-ig, 

, 14— 15-ig. 
Csak elflfieetfik r£szere: 20— 21-ig. 
Apr6 Sandor gabonabizomanyoa 

Barta Itllhaly term6ny-, baromfi-, 

tojas- 6s gyilmSloskereskedG 7 

Hangya fogyasztasl szOvet- 

kezet 6 

Kttzsegl eltfljardsag 1 

Legoltalom 2» 5 

Platter Janos konzervipari 6a ke- 

reakedelnil r.-t. klrendeltg6ge 3 NAGYROSZTOKA 

(lasd Zsdenyova) 

NAGYROZVAGY 

Hivatalos drdk: 

H6tkfien:ap : Vaaarnap 6s 

8— 12-ig, v flnnepnap: 

14-18-ig. " 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Caak elfifizetfik r6sz6re: -20— 21-ig. 

Antaloczy Izldorne tfzv. fold- 

birtokoa 3 

FIsch Jentt fOIdbirtokos, Nagyroz- 

vAgy * 5 

Janka Pfiter ref. Ielk6az 6 

Kfsrozvagy kltzseg eldljard- 

saga (nyilvanos) 1 

Ktfzs6gl eltfl]aros&g 2 

Pataki Julia m. kir. postamester 

4 

Rel; esperesl hlvatal 7 

NAGYSAJ6 

Hivatalos drdk: 

m^,„... Vasarnap 6s 8-12-ig, 
14— 18-ig. 8— 11-ig, 
14— 15-ig. Csak eldfizetflk r6ez6re: 20— 21-ig. 

Csendorktilttnltmeny,' m. 

klr. 9 

Csend^rSrs. m. klr. 5 

Csengery es Pallay 6s \tt6x 

Zllahl-Balogh Gyula vasut- 

6pit6ai vallalata 13 f 

Erdtflgazgatdsag gazdasaga, 

m. klr. 10 | 

Kttr jegyztfseg : 

Dipse 6/b 

Nagysaj6 1 

Saj6nagyfaln 6/a 

Ktfzsegl elffljardsagi 

Kiasaj6 3^ 

Pal Ferene dr. kfirorvos, O.T.I. 

6a Mav. B.B.I, orvos 8 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 

7 

Schuller Ede korcsmaroa 14 

Tttrvenyhatosag! utblztos- 

sag 2 

NAGYSALLER- 
PUSZTA 

(lasd Labod) 

NAGYSALLd 

Hivatalos drdk: 

H6tk»znap:. ^aSp: 

8— 18-ig 8-ll-ig f 

14-15-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Adler-Armin fakeresk. 4 

AllamTasutak, m. klr. Vaadt- 

allomaa -29 

Bandy End re bo"zs6gi allatorvos 

18 

Baumgartner Gyula dr. orvos 

Bod or Jdzsel Fntnr'a albizom, 

Kissall6 16 

„Clkta" cipfliizlet 13 

Csehd6r5rs f m. klr. 3 

CzegI6dy Istvan reformat ue 

lelkipdsztor 27 

Droppa Ernff gy6gyazer6sa 12' 

Ehrenleld Nandor kulturm6rnSk 

23 

Eszterhazy Pal grdl redel 

bakonyl tejgazdasaga nagy- 

salloi telepe ' 30 

Gaal Janos 6piiletfa, 6pitkez6si 

anyagok, tiizifa 6a sz6nkereak. 7 

Glitz Tlbor Mateosz aut6fuvarozasi 

vail. 24 

Gremann Aladar fak&reak. 81 

Hanacsek Istvan tojas- 6s ba- 

romfi keresk. kiosinyben 6a nagy'- 

ban 28 

Hercegprlmasl uradalinl ln- 

t6z6seg 2 

325 OB 
Oi o 

N 

1A 

n 

X 
X 

o ■ 
VI NagifsaUd rprlmasl nradalml In- 

t6zos€g> Zalogoa 17 

Horvath Janos vegyes- 6s 

gabonakeresk. X4 

K8rjegyz«s6g 1 

Mateosz antof uvarozasl val- 
late! 6s Apolld mozg6 24 
Nagy Andras gAzmalmoa 6 

Rosenfeld flenrlk baromfike- 

rcsk. XQ 

Roth Ede es lial feidb6rlttr, 

Malas 15 

Schalfer Vllmos gabona- £3 ter- 

m6nykeresk. lakasa 8 

Stern Miklos ugynb'k 9 

Toth Laszlo m. kit. postamester 

- 26 

To>v6nyhat6sagl uthfztos- 

sag,MaI6ter Robert tb.iitbiBtos 82 
Vavrlk Gyula dr. all. k»r- 

orvos 20 

Vlcsltal Sandor bntor-, ko 

porsd-, vas- 6s f6mkeresk. 83 

Welnstengel Samu borkeresk. 

5 

NAGYSAP 

(lasd Bajna) 

NAGYSAR6 

Hivatalos ordk: 

H6tk6;:uap; Vaaarnap 6s 
unnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elofizetfih r6sz6re* 20— 21-ig. 
Kttrjegyzoseg 6 

Ktir jegyzds6g, GaramszentgySrgy 
1 
9togysar61 nradalona Frankl 
Ede, J6zsef 6s Frigyes 2 

Frankl Ede, nagysarfii foldbirtokos 
lakasa 4 

Toth Istvi&n hengermalma, Kis- 
sard" 3 Foltlnek Anrel gy6gy S Ber66E 16 
F6szoIgablr6l hlvatal 1 

Gal Sandor dr. orvos' 26 

Bangya Konzum Szttvetke- 

zet 16. sz. fiiszerfiokja H 

Bersch Izldor termenykeresk. 4 
Rlzdeu Ervin baro anyagter- 

melCiizeme 28 

Jarasblr6s&g, klr. 14 

Jegyzbseg 3 

Katonal epllletek 6s hatAsa- 
gokt 

Honv6d Jevenfte paranosnoksag 15 
Koszttn Agoston Kizar6la$ gvumolcsdt fartalrnazo csomn^fplt Kttr jegyzos6gek : 

Jeder NAGYSEBES 

(lasd Kissebes) 

NAGYSIMGNYI 

Eivalalos drdk: 
B6t b oznap: V «£^ 

H-18-ig. U_l5-ig 

Csab eloflzetok r6sz6re: 25— 21-ig, 

„Rangya" fogyasztasi 6s 6rt6- ' 
kesiio Sztfvetkezet 4 

Fttldesl Lajos If j. tojas-,baromfi 
gyiimBlcs-, m6z- es vadkeresk. £ 
. Kohn Adolf togas- 6s baromfi- 
kereskedd 2 

Kttrjegyzo'sSg ^ 

P6ntek Janos allatkeresk. 5 

NAGYSISMAND 

(lasd Bercegfalva) 

NAGYSOMKOT 

Hivatalos 6rdk: 

HStkGznap: V £™P p f 

8— 18-ig. 8— 11-lg, 

14— 15-ig. 
Csak elCfizetOk T6az6re: 20— 3i-lg. 
Adohlvaial, m. kfr. 5 

AJlamvasutak m. klr.: 

Allomasf6n6"ks6g 27 

B61teky Lajos dr. B.B.I. orvo3 
17 
Bocsanozy Tlvadar 6s Fla 

vas- 6s fllszerkeresk. 9 

Csendor if rsparancsno ksag, 

Darabos Janos dr. jarasi tiazsi-. 

orvos 24 

Farkas Eratf dr. orvoa 22 8 

Tbrtfktalu 18/b 

Kbzkorhaz allaml 7 

Lazar Dezsff fakitermelfi 12 

Nyllv&n Sandor foldbirtokos, 

bankig. 3Q 

Palyl B61a ny. jarasbir6sagi elnOk 

35 

Paukovlts Zolt&n ffiszerkeresk. 

36 

Pap Laszlo tigyvSd 32 

P6nzUgydrI szakasz m. klr. 

18 

Radios Istvan rdm. kath. pl6ba- 

110s 29 

Rapoltl Nagy Jentf dr. kir. 

k«zjegyz5 10 

Lakasa: .33 

Sz6kely Janos '«FatnraD biBoma- 
nyoa ^ 34 

Takats Sandor dr. felvlntzl 
k<5rhazigazgat6, ffiorvos 21 

T61I gazdasagl Iskola 6s 
mezogazdasagl szakta- 
nacsad6 allomas, m. klr. 
25 

Weinberger M6rle lerm6ny-, 
gytimOles- is fakeresk. 23 

Zslilnszky Istvan / Q 

NAGYSUKANY 

Hivatalos ordk: 

7-91-ig. 

Ac6) Jdzsef dr. m. 

gyari ffiellenOr 
Allamvasatak, m. Kert6sz Marglt dr. O.T.L or- 
vosnfi 74 

KOTfics Gynla cnkorgyari tissst- 
viselfi 32 kir. cukor- 
55 
klr. allo- 
9 
Bablrad Rezsd villany- 6s radld- 
sz.ikiizlet QQ 

Balassa Istvan dr. oukorgyari 
igazg. 75 

Benkovlts Vllniios vArm. al- 

jegyzfi 51 

Bithm Jen0 keresk. 53 

BHchler Jeno cnkorgydrj tjset- 
viselft 1 58 

„Ctkta" fi6k cipOCzlet ' 29 
„CorvIn" mozgo 45 

Csend6r«rs, m. klr. 3 

Czagany Ferene dr. kororvos 
83 
Czagany Janos vaskeresk. 78 
Donath Jdzsef dr. orvos 46 

Elek SzII&rd P&I foldbirtokos 
gazdasaga, Nyitramalomsaeg Q 

Farkas Lajos toil- 6s nyersbflr- 
keresk. 37 

Flala Ign&c ntoda Ftala 
Emanuel gabonakeresk. 12 Ktirjegyzds6g, Egyhaznagyszeg 

V 
K»zs6gl elemi n6p Iskola 38 
K«zs6gl ellflj&rdsag 2 

Ad6tigyl osztalya 39 

JegyzOi hivatala 41 

Krausz AladAr dr. figyv6d 36 

Kncsera Ede ffiszer- 6s gyarmat- 

arakeresk. 43 

Afarkovlts Karoly Id. iskola- 
31 felugy. igaag.-tanitd 77 

Molnar 6s t&rsa c6g meg- 

bizottja Kolisch Lajos 44 

Nagysaranyl cnkorgyar 6s 

flnomltd r.-t. 1,5 

Nagysur&nyl cnkorkagyar 

Dentsch Antal nt6da 4 

Nemes Aladar cnkorgyari ffi- 

kSnyvelft 52 

Nemes Antal m. kir. poatai&ester 

31 

Nenbaaer Marcel dr. kfizs6gi 

allatorvos gQ 

Ondrosek Jdzsef gazdalkodd 6s 

tsrm^nykeregk. QQ 

Polgarl Iskola, m. klr. aJlaml 

24 

Popper Erntf fBldbirtokos gazda- 

■saga, Anna-major jj 

Popper Samu fCldb6rlo gazda- 
saga, Lajoa-mOve 28 

Prlesender B61a gabonakeresk. 
16 

Rakovszky mezogazaasagj 6s ipari 
k.l.t. 25 

Raszlval J&nos «TJJ szalloda» 49 

Relchfeld Ede nt6da fakeresk. 
15 

Roszlyal Kdroly ffljegyzC 54 

Rosenfeld J. Jehff cnkorgyar 
tisztviselfl qq 

Schwartz Testv6rek m6szaros 

18 
Spltzer Ferene gabonakeresk. 10 
Stark Arthur dr. kflrorvos 
Szdraz B6Ia vegyeak. 43 

Szaraz Ferene szikvizgyaros 67 
Szelcsik Ferene ffiszernagy- 
kereskedfl 72 

Szklenar Istvan vegyesk. 73 
Sziavik Ldszl6 dr. kflrorvos, a 

posta bet. bizt int. orvosa 30 
Szlov&k reAIglmnazInm, 

klr. alt ami NAGYSZAIiONTA 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 326 Fogyaszt&si 6s 6rtekesltff 
sztfvetkezet 47 

1. sz. fiokja 57 

Gasparlk Karoly tfiaifakeresk. 

56 

GrAtzer Ferene esperes-pl6ba- 

nos 21 

Grttn Albert m6sz4roa 22 

Grttnvald Kalman cemeotaru 

gyar 27 

Baas Jdzsef gyogyszer6sz 23 
Hajda Istvfin koi allatorvos 61 
BegedUS Odou cnkorgyari tiszt- 

viselo 71 

Johannlk JL&szlo aatofcvaroad 
(aut6taxia) 23 

Kardos E»6te k«jiyvniyo(o.dat«la.l- 
doaoa 04 19 
TOth Istvan enkorkagyaros 70 
Trnchly Alajos M6p. titkar 69 
Tvrdon Dezsd, a Fntara r. t. bi- 
zomanyosa 34 

Wagner Walter okl. g6p6sz- 

mi^Tnrilr jr»c% m6mok 

Wlesner J. Antal taniti 
Zemanek Janos autdtaxis 65 NAGYS2AKACSI 

Hivatalos drdk: 

-Bakfe.ap: V £Sp? 

8-ia-ig, 8-11-le 

"-t^. 1L1.UI: 

Csak ejofizetflk r6sz6re: 20^ — 21-ig. 

Antallcs Ferene allat- 6s allati- 
term6uykeresk. 2 

Hangya fogyasztAsl szttvet- 
kezet 4 

Horvatb Intre dr. kHrorvos 6s a 
posta bet. bizt. Int. orvosa 6 

Kovacs Lajos gabona- 6s term6cy- 
keresk. iy 

K«rjegyz«s6g ' 1 

Schrelber Sandor kentes 6s m6- saaros 
Takacs Jdnps keresk. 
Varga JdzseS k6zbesft4 NAGYSZAtLAS 
MoMp Viktor bard 

(Ifed Nyir«gyU»Ba saw, be. elMeeto) Adohlvatal, m. klrJ. Horthy 

Mikl6s-u. 2. 36 

Allaml korhaz, lasd Korhas 

allami. . 

Allaml Polgarl Leanylskola 

Igazgatdsllga, Bz6cbenyi-u. 4, 

1-26 

Allaml Tanulootthon, nuklr. 

Rak6csi-a, 62. 87 

Allamvasatak m. klr.: 

Allomasfon8ks6g 1-02 

»Arany Janos" Allaml glm- 

nazlum, m. klr., Rakobzi-a. 58. 

51 

Arany Laszlo, asvanyolajkereak. 

k.f.t., grdf Tisea Istvan-a. 3. 67 

Vegyigyara 6s vegysHerriagykeres- 

ked6se, Mnssolini-a. 22. 1-21 

,Arborla" Grosz Armln 6s 

Tarsal fa- 6s 6pitkea6si anyag- 

raktar 32 

Arday Aladar rat. eaperes, 

Kossuth Lajos-a. 8. ■ 97 

Bagossy 6s Btfdl toxtilnagy- 

keresk.. Horthy Miklda-a. 3. 98 
Bajo L&szl6 oipofleeme. V6osey- 
n. 1. 1-17 

Balaton Zoltan dr. orvos, posta 
b. b. i. 6s flgyv. varosi orvosa, 
Horsby Miklos-n. 19. 37 

Balogh Istvan gaedasagi fel- 
figyelfl m. kir., GttmbBs Q-yala- 
n. 106. 1h08 

Balogh J6zsel term6nykeresk., 
Ratoozi-u. 43. 1-20 

Balogh Lajos villanyszerel6si 
vail., Toldi Miklfis-t6r 6. 42 

Bereezky Istv&h dr. Ugyv6d 
iiodaja, Toldi Miklos- j6r 22. 94 
Lakasa, Rakoozi-n. 79. 55 

Bogyal P&l varbogyai 6s nagy- 

madi, m, kir. hnszarfdbaduagy, 

Sarkadi-a.'l.- 1-29 

Bondar S&ndor olajmalma, 

Mussolini-u. 68. 26 

Botar Ballnt dr. r. kat. pl6bdnos t 

Kossuth L.-u. 12. 1-27 

Btfdl Endre vaskeresk., Toldi 

Miklos-t6r 8. QQ 

Csendlfrifrs m. klr., GOmbfia 

Gynla-a. 33. 17 

Csethe Allhaly, m. kir. 61eaBtflel- 

oszl6 irodaja, 8z611 Kalmaa-t6r ft. 
1-24 

Lakasa, Sz6oshenyi-u. 15. 1-25 
Czlnezar M6r 6s Tarsa fa- 6s 

6pitkez6siaQyagrakt., Rak6ozi- 

u. 69. 24 

Dudlnszky Alajos Varosi 

fom6rn«k Gr6£ Tisza istvan-a. 2. 88 

Enyedl B61a m. kir. allamp6na- 
tari tanacsos, kir. ad6hivatali fd- 
nb*k lakasa, Rakocai-n. 17. ,57 
Erdtfs Ferene If j. nMateose.) 
fuyarozasi vallalat, Hitler Adolf- 
n. 81. ■ 56 

Fablfin B6Iapostaforg. gyakornok 
lakasa, Dob6-n. 21. 1-13 

Parkas Pfil dr. orvos, Kalvin- 
«. 4. 40 

Feketekdrtfsl Armenteslttf 
Tarsulat, Qombes Gyula-ut 21. 9 

Foszolgablr 61 hlvatal, QomhiSs 
Gyula-u. 18. J 

Fnchs S&ndor gabonakeresk., 
Toldi-t6r 12. 25 

Gaal Sandor konyvnyomdaja, 
a nagyszalontai <<Az UJsag» szer- 
kesztos6ge 6s kiaddhivatala, Toldi 
Mikl6s-16r 16. QQ 

Gazdakor, Horthy Wiklds-n. 11. 
1^08 

Grosz Armln 6s tarsa fatetep, 
Barkadi-ftt 2. 53 

Gulyas Karoly varosi ikt»t6-ki- 
ado lakasa, Zrinyi-u. 19. 1-28 

Gnttmann MIksa f flszer- 6s vas* 
keresn., Honv6d-n. 20. 8 

Badady Inure dr. polgarmester, . 
gr. Teleki Pal-u. 7. 1-05 

Bangya Konzum Szovetkezet 
13. sz. fufizer- 6s 61elnjis3ertlzlete, 
Toldi Mlklda-iu 7. .45 Hegedlts K&vitly, tsnhAnykfl* repfe r . aposta feiciiiiai szaimja. JSartyszoiids HegedUs Lajos termeiiykeresk., 
Horthy Mikifa-u. le. 46 

Hollossy Istvira ffiszolgabir6.. 
8zechenyi-u. 14. 65 

Hurigarla IHozgo, Toldi Minis- 
ter 17. 1-00 
Jambor Lajosne tilzifakeresk. 

gr<5l Tiaza Istvan-u. i. 52 

Jarasbirdsag, klr., Horthy 
.Miklos-u. 1. 21 

KatonaiepUletek es hato- 
s&gok: 

■ Jarasi katonai parancsnoksag, Bar- 
: kfldi-u. 1. 86 

Hnszar alakulat paranasnoksag 

1-23 
Keiheny Bela magantisztv., 

Rakfozi-n. 77. 27 

Kem^ny Testverek baromfi-, 

tojas- es vadexpdrt, huskonzerv- 

\gyar, Rak6czi-u- 05. 7» 47 

Kemeny TIbor dr. magantiszt 

viselS, Rak<5ozi-u, 71/73. 1-07 

Keriez Lajos dr. klr, kflzjegyzd, 

L Bo&Bkay-n. 18. 6" 

Kiss Janos festekkeresk,, Toldi 

; Mikl<5s-ter 16. '■-■ 9 

Kiss Lajos, m. kir.'postalorg. dij- 

Kisfalddy-u. 18. 11 

KISS Mihaiy epftesBj ^pitOmester, 

Gtimbda Gyula-u. 68. 1-80 

Kiss P. Janos IIJ. ffiszer- 4s 
, oeemegeSereBk., Toldi MlkliSs-uer 19. 
62 
Klein Jeno* tolffieresk., Mussolini- 

u. 43. 48 

KomJ&thy Arpad jarasi 

klr. allatorvos, Gambite Gyula-u. 9. 

. 77 

Korda ttdttnhaltenyesztfi, Kalvin- 

u. 98. .23 

Korhaz m. klr. Alia ml, Kor- 

haz-u. 2. """ 

Kornya Sandor all. gimnaziumi 

igazgatd, Rakoczi-jit 56. 92 

Ktizpontl szalldda es ette> 
•■■' rem, berlfik: Tdth Mihaly 6b Toth 
Karoly Toldi Mikl6s-ter 16. 6 

Kttzsegl eloijar6sag, Madarasz 

.. ;v ,-. 63 

Laczo Kalmfin keresk., Vasar- 

. helyi-u. 31. ., 1-22 

Lakatos es Korda tiszaradvanyi 

es libardi togazdasag, Toldi., 

Mikl6s-ter 6. 22 

Lengyel Albert keresk., Dob6- 

■ u. e. 28 
Lorinczl Mdzesne a sHargitae 
■ mfimalom berloje, Mussolini-u. 35. 

.71 
Major Ballnt villanyszerelo es 
■-■ muszereSz, Horthy Miklos-n. 28. 

1-04 

Magorl JAnos vasuti vendeglflje. 

Rak6czi-u. 62. 72 

Megyerl es Zslrka bor- es sOr- 
nagykeresk., Toldi Mikl6s-ter 6. 5 

Meresz Ignae EIek dr. ttgy- 
ved, varosi ligyesz lakasa, Musso- 
lini-i].. 'il. 93 

Mlk6Istvanpo3taforg. dijnok la- 
kasa, Bocakay-u. 21. 59. 

Nagy Istv&n kBttJtt- es asbvOttarn 
ftzem, Mnssolini-u. 1. 48 

Nagyv&radl Takarekpenz- 
tar r.-t. nagyszaloritai fi<Jkja 
Horthy Mtkl6s-u. 8. 4 

Arurakfcara, Vasvari Pal-u. 11. 31 

Orendl If], es Wacbner 6ras, 

ekszeresz, muszeresz es radii- 

szerelfi ceg, Toldi Mikl6s-ter 9. 

1-10 
Oszaezky JAzsef cnkrasz, Horthy 

Mikl6s-n. ,17. 1-12 

Ovarl Arpad varosi allatorvos, 

Hitler Adolf-u. 13. 1-03 

Papay Janos If J. ..Magyar Ko- 

roiia Gyigyszsrtar", Toldi Mikl6s- 

ter. 11. 34 

Pecsl Ferenc m. kir. allam- 

penzcari tiszfc, Rak<5cai-u. 27. 79 
Penzttgydrl szakasz,m. klr., 

Toldi MlkI6s-u. 3. 39 

Pbgany Karoly m. kir, Criiagy, 

Savkadi-n. 1. 74 

Poll&k J6zse!n6 . epfilotfatelep, 

Teuboi-u, uj telep 10. 18 Postahlvatal, m. klr., Horthy 
Mikl6s-u. 21. - 

FtinSkseg 10 

Felveteli terem 30 

TaviratkdzvetitO 75 

P0n8k lakasa, Arany Janos-u 70 

Ravasz DezsO dr. all. gimna- 

ziumi tanar, Rak6ozi-u. 55. 78 

RendKrkapltanysag, m. klr. 

Hitler-u. 2. 12 

Palyaudvari Srszoba, Mav. allomas 

76 

Stern M6ric maldmig., RakOozlr 
. . u. S8. 38 

Szabd Zoltan varosi aljegyzfi, 
nnyak0nyvyezet5 lakasa, Rakoczi- 
■o.. 55. 69 

Szathmary J6zselne posta- 
segedtiszta6 lakasa, Arany Janos- 
u. 34. 1-18 

Szathmary Sandor fakeresk., 
varosi fatelepe, Geszti-u. 73 

Szegedl vltez es Kovacs imm, 
likiSr es szeszesitalok keszftesi 
tiaeme, Toldi Mikl6s-ter. 5. 54 

Szent-Paly Gyula dr. belgyo- 
pyasz, kdrhazi iOorvoa, Horthy 
Mikl6s-n. 14. 85 

SzeraHln Petrov Vaszelefl 
hurgonya-, eytlmttlcs- 4s 081dseg- 
keresk., Toldi Mikl6s-ter 13. 91 

SzerepI Bernat dr. jardsi m, 
kir. tisztiorvos. Rak(5czi-u. 8. 44 

Tell gazdasagl Iskola es 
szaktan£csad6 allomas, m. 
klr., Toldi Miktos-ter. 12. 1-09 

T6th Andras liazt, termeny es 
magkeresk., G»mb8s Gyula-u. 20. 
61 

T6th Imre asztalDsmester,seperflre 
berendezett asKtalosiizem,- Rak6czi- 
*t 13. 1-31 

T6th Istvin hentes es mesaaros, 
liamjanich-n. 9/11. 1-14 

TUrkSssy Andras fliszer- esvas- 

, keresk., Toldi Miklfo-ter 4. 49 

Tifzoltdsag,Horthy Miklos-u. 1. 29 

Taaolt6parancsnok, Bocskay-u. 35. 

50 

Varga Gytfrgy takarekpenztari 
tidki igazgatO, Rak6ezi-u. 41 41 

Varosi hlvataloks 
Varoshaza, Horthy Milrlos-u. 1. 2 
Polgarmester, Horthy Mikl6s-u. 1. 
19 
Kbaellatdsi hivatal, Hitler Adolf- 
u. 1. 89 

Legoltalmi kiizpont 1-15 

Varosi villanytelep es ]eg< 
gy&r, grof Tja^a istvan-u. 2. 58 

Zsadanyl N. Arpad all. gimn. 
tandr, Toldi, Mikl6s-ter 22. 1-11 

Zslbrlta Marton epitesi es knt- 
fiiro . vallalkozfi, betonariikeszi'tfl, 
Rakoczi-u. 26. 1-16 

Zslrka Jdzsef ttlzifa- 
kerask., Arany Janos-u. 4. 3 

NAGYSZANTO 

(Lasd Nagykereki 12. sz. elO'fizetti.) 

NAGYSZARVA 

(lasd Barosfa) NAGYSZfiKELY 

Hivatalos 6rdk: 

„, , " Vasarnap es 

Hetkoznap : iinnepnap : 

8-12-lgi 8-11-fg: 

U-18-1g. u-15-i|: 

Csak eloflzetok reszere: 20— 21-ig. 

Berkes J6zsel ref. lelkese 7 

Csendorseg, m. klr. 

Gelger flenrlk vegyeskerek. 9 

Helmbnch GyOrgy vendeglds 5 

Hengermalom 10 

Hllgert Janos tojas-, baromfi- 

es gytimftloskeresk. 6 

KUzsegl eloljardsag, 

Nagyazekely 1 

Kretschmann Henrtk dr.ktir- 

orvos, a posta bet. bizt. Int.orvosa 2 

Kttszter Jakab kfirallatorvos 4 

Szekely Janos vltez, Fatura 

blzom. 11 

Tlppel Henrlk serteskeresk. 
(uzemben : 1X/1— II/28-Jg) 8 NAGYSZEKERES 

Hivatalos 6rak: 

Vasarnap es 

Uetkdzaap nnoepnap : 

8-12^g, 8-11 -ig, 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Csak elOfizetfllr reszece : 20— 21-ig. 

Jekey Ferenc dr. vitez, Sssabolos 

vm. Iflispdnja, Jekey-tanya. 2 

Kozs6gl eldljardsag 1 NAGYSZELMENC 

(lasd Dob6ruszka) NAGYSZfiNAS 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 

unnepnap r 

8-11-ig, 

14-15-ig. 

Csak elofizetfik reszere : 20— 21-ig, 

Adamkovlcs Adam gy<5gy- 

szeresz .12 

4 Ua mvasnfak , m. klr . al lomas- 

fOnOkaege 3 

Apatl Endre kBzsegi jegyzS 35 BetkOznap : 
8-18-ig. Banhegyl Gezane dr.-n6 ozv. 

vitezne 30 

Barzd Jenft in. kir. postwaester 
88 

Beller Janos malomtulajdonos 6 
Berchtold Llp6tne grofhe 

oradalmi intezflsege, Lajosszenfts 4 

Blkadl Janostenaeny-, Crlemeny- 
es vegyeskereskedd 32 

Burghardt Nandor malomtulaj- 
donos 20 

CsendtirUrs, m. klr. 8 

Cslzmadla Bertalan dr. kfiz- 
segi allatorvos 14 

Cslzmadla Janos foldbiTtokos 

28 

Denes Lajos es tarsa tegla- es 

cser^pgyAra 19 

Fdtl Imre gazdasaga 2 

Gera Imre hentea- ^s serteskeres- 

kedfl 16 

Hangya logyasztasl szOvet- 
kezet 24 

Hegyl Ernd vitez, termSnykeres- 
kertfi 10 

Holler Ignftc kereskedo 9 

Kerekes Ferenc" meszaros e& 
bentes . H 

KUzsegl el01J|&r6sag 1 

Lorand Pfil dr. orvos 33 

Palcsek Andrasne rSfos- es 

rflvidariikereskedese 89 

PaI6czy Janos r6m. kath. lelkesz 

18 

Polakovlts ddOn dr. Wldbirto- 

kos, Polakovits-major 21 

Postahlvatal, taviratttizvetitO 22 

Sarkttzl Janos serteskereskedA 

1' 

Sterbetz Jozsel fOldbirtokos, 

Szekes 7 

Irodaja 37 

SvAb Sandor ffldbirtokos 15 

Szekacs Bela fSidblrtokos 

Sz£kacs Istvan dr. fGldbirtokos 

27 

Szekacs Janos dr. ffildbirtokos 

29 

Szekacs Jozsel ftJIdbirtokos 31 

Urania mozgdkepszlnhaz 

tul. BenkS Istvan 17 

Vltallx tapszerlparl k.T.t., 

SzekaoemHjor 86 

Zalal Sandor berautd tulajdonos 

5 NAGYSZENTJANOS 

<lasd GOnyii) 

NAGYS^ENTTAMAS 

(lasd Pusttapo) NAGYSZOKOLY 

Hivatalos ordk: 
_.., . Vasarnap es 

Hetkoznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-fg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetob reszere : 20— 21-ig.' 

Balatonvldekl vlllamosmu- 

vek r.-t. kirendeltsege 5 

Fabian Pal meszaros es koros- 

maros 3 

Fejes Janos If j. gabona- es 

lokeresfr. 6 

GySrke Gynla b^rantafuvaroz6 4 
Kaszas Geza Futura bizom. 8 
KUzsegl eldljardsag 1 

Szab6 Arpad dr. oivos 2 

Szabone dr.-ne Nyikos Piri all. 

ov6n<l 7 NAGYSZOKOND 

Hivatalos 6rdk; 

■«*-»= , "ssa." 

8-12^ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWlizetflk reszere 20— 21-ig. NAGYSZGLL6S — 
HA^-b-CEBJIEBUI'b 

Hiiaialos 6rdk: 

. - 7— 21-ig. 

Ad6hlvatal, m.klr., Werbficay- 
^u. 105. 32 

Allam€plteszetl hivatal, 

m. klr., Sairmai-n. 15. 86 

Allaml Iemlparlskola, m. 
klr., Magyar-sor 2. 27 

Internatus, Petflfi-n. 1-02 

Allaml kereskedelml 
iskola, m. klr., Oohany-u. 150. 
41 
Allaml k6rhaz m. klr., 

WerMczy-u. 151. 3 

Allaml nevelifintezet sryensre- 

eJ mejfi gyermekek r6sz'ere, Kossnth- 

Lajos-u. 51. 28 

Allaml polgarl iskola, m. 

klr., Magyar-sor 1. 43 

Arvay Gyorgy gy6gyszeresz, 

Kiraly-u. 1. 52. 

Lakasa: PetOfi-u. 203. l-Ol 

Aykler Domokos honved- 
6magy, Kapolna-kOz 7. 40 

Berger Mor dr. orvos, Werbdczy- 
u. 34. 78 

Berger M6r dr. iigyved, Wer- | 
bfloey-n. 120. 82 | 

Bezlk Janos vegyeskeresk., | 

Werbflczy-u. 7. . 50 

Bird Benedek epuletfa-, deszka-, 
epitesianyagok es tuzifakeres- 
kedese, Kossuth Lajos-u. 77. 1-05 

„CIkta"cip6iizlet, Werbficay-n. 92. 
57 

Csend5rszarny parancs-. 
noksag m. klr., Werbiiozy-u. 17. 
1-12 

Cserlal Ferenc II J. kertesa, 
viragkorteszete, Sairraai-iit 6. 85 

Csendtfrtlrsparancsnoksag, 
m. klr., Werbficzy-u. 73. 73 

Cslk Ferenc, a «Rak6ozi» film- 
szinbaa tulajdonOBa., Arddi-u. 111. 

10 
Elsff nagyszttlldsl Henger- 
malom es Olalgyar, berI6 
Selmeczi Karoly, Kossuth Jjajos- 
u. 77. 24 

ErdolelUgyelos6gl klr en- 
deltseg, m. klr., Bzechenyl- 
n. 2. 1-14 

Fancslkal kifrjegyzOseg 1-09 

Farkas Antal vas-, fest6k-, 
jomane-, ed6ny- es mftszaki oikkek 
kereskedese, Werbflozy-u. 64. 69 

Fejer Barna gydgyszeresz, Wer- 
boozy-u. J7. ' 34 

Feketehegyl m. klr. allaml 
ktibanya es kozuzo-telep 
vezeWsege, Tekehaai-u. 2 OS 

w 
•r 
o: 

N 

M 
A z 
o I 327 Nagys&dUds F6*szolgablr61 hlvatal, Wer- 
bficay-n. 19. 53 

Glodan Janos f ftszerkeresfc., 
Tulipan-n. 67. 74 

GolhoVlcs K&roly vas-, ffisaer- 
6s vegyeskeresked&, "WerMoay- 
n. 73. i-16 

Hltellntezet mint Icf.t. 
Szflvetkezet, WerMezy-u. 163. 67 

HokJky Karoly ny. f.-beres- 
kedelmi.lsk igaagatd. tanugyi 
ffitan&esos, Kossnth Lajos-u. 25. 61 

Horkay Barna ref. Ielk6sz . 
"Werhooay-u. 60. 94 

Jarfisbfrosag, klr. Werbfloay- 
n. 150. . 14 

Janos Bela ffisaer- 6s osemege- 

kereakedfl 1-11 

Jarasl Gazdasagi Egyestllet 

WeTb6cay-n. 19. 53 

Kalmar Mlklos dr. iigyy6d 

Ilona-kOrirt 1. 48 

Kaminszky J&nos dr. fold 

birtokos, Werbdeay-u. 143. 70 

Kanyuk Mlklos dr- kBzs6gl 

orvos, Horthy Miklos-n. 1-19 

Karczub Pal IJf. gbY. kat. espe- 

ree-lelWKz, RaJaJoai-kflz 16. 71 
Katonal epilletek es hatosa- 

gok: 

Jarasi katonal parancsnoksag 

m. kir., Szinnai-tit 4 

Ker6kparos alakulat, Balrmai-fit 36 
Katz JozseT ftj. vaskeresk. 

Werbooey-iit 66. 82 

Karpatalfal Bank r.-t. fidkja, 

Nagy<?a8ll6s, Werbfleay-At *)8. 77 
Karpatl Vlllamosmtivekr.-t. 

felfigyelo^ge, Honv6d-n. 10. 21 
Kem6ny Tlbor m. kir. posta- 

mester, Attila-n. 65. 75 

Kerenyl Sandor dr. tigyv6d, 
WerbGczy-n. 24. 84 

Kerilletl lparostanonc- 
Iskola, m. klr., Kossuth 
Lajbs-n. 71. 42 vatmua a posta az flzenefkozueiitfot is. Nemes Jozsefne ttzv., Kiraly- 

n. !.:.'■ ■.,.;.-. ■'-■ •-■■■■ . 56 

Neafeld Ede keresked^Werbflczy- 

n,;33. 20 

Neumann Emanuel 6pfiletfa 

kereaftedfl, WerMezy-u. 140. 25 
Nostra Altaianos Aruktfz- 

raktaruk es Kereskedelml 

r.-t. nagysrfllfisi kBzraktari uaeme, 

Hoitv6d-n. 8/ 1-04 

Nova/k Jozsef dr* kir. jarasbir6, 

Tulipan-p. 42. 1 

Osgy&nl Arpad dr. m. kir. all. 

fe6rbaa b" ' " " bttrgyigydsz-nrologus f fior 

vosa./Werboezy-u. 151 L . 80 Osztreleher Mozes ladAk. gvfi- 
m«Ics8s. bollandi 6s fflab"tt ladak 
6s gytSmlilcsfis frosaTak lerakata, 
Horthy-Mikt6s-t6r 36. Ifj 

Pen*Ugy6rlSzakaaz,m. klr. t 

Ard6i-n. 2. 54 

PerGnyl Zslgmond bard gaz- 
dasiga, Per6nyi-u. 40. 79 

Podkarpatsklj Bank r.-t. 

fitfkjs, NagyBzb"116s,Werb(Sczy. u. 82. 

077 

Pollak Mlksa fusser- 6s vegyes- 

Anraagykeresked6s J WerMczy-u. 94. - Kov&CS La Jos dr. vm. &rvasz6ki 
elnbTr, Ard6i-u. 24. 89 

Kttzsegt elttl j ards ag adtfbgy- 
osztalya, Horthy Miklos-n. 43. 
1-16 

Kb" zeUatasl FelUgyelbseg, m . 
klr., WeTb«cjsy-u. 136 97 

KttztlsztvlselGk SzUvet- 
kezete, 141. sa. H6k, Werbflcay- 
n. 65. 59 

Kulman KAroly mav. pilyaad- 
var, Kossuth Lajos-tt. 45. 13 

Kulman K&rolj okl. m^rnak, 
Tillamos meg-hajtaan fai-^sBtelfip; 
gyalnfizem ds ladagyir, Fekete- 
hegy megalld 19 

Kun Bfila'dr. ilgyvfifl.WerbfiOBy- 
ii. 23. 72 

Xadanyl Zoltan kis- 6a nagy- 
kereskede. Horthy Mai6s-t6r 6. 83 

L6zmann Jend dr.' med. drvoe, 
Magyar-sor 9. "" 

Magyar LAszId dr. orvos . 
Werbftoey-u. 

Magyar Izraelltak Partfogd 
Irodaja, Hortby MikWs ter 8. 28 

HarkoTlts Dexsff <rKur<5raD 
szilloda, Kossuth Lajos-u. 49. 45 

Mateffy Gy«rgy dr. tb. ffisaolga- 
bir6, Attila-u. 1-08 

Megyerl Endre f Hsaer- is vegyeR- 
kereskedft 7Q 

M Mineralla M Bohn es Neu- 
mann asvAnyolajnk keresked^se, 
Horthy Miklos-tGr 43. 64 

, Nagy rerenc aditJgyi jegyBtf, 
Talipan-ii. 1-06 

Nagysz»U«sl Jarasl Ve^yes 
Ipart&rsulat, Koaauth Laioa- 
^ u. 70. 17 

NagysztUlfis Rttzsegl El«l- 

Jar,6saga, Hortby M|kl6s-t^r 43. 7 
NagyszMltti es Tldeke Bltel- 
szttvetkezet, mint as O.K.H. 
tagja, Werbflozy-a. 77. 38 

NagysziiUtfsl r6m. katb. 
Egyhazk«zs«g gazdasagl 
biz. rum, likfiria «getett SBeszeB- 
italok gyartasa, rum-, iikOr- 6s 
BBeszanisltiia, s8rnagykereaked6,se, 
Horthy Mikl6s-t6r 8. 47 

NagyszttUosl Nepbank r.-t.» 
Werbfiozy-n. lot. 18 Postahlvatal/m. klr. 60 

Taviratkfiavetitft 01 

Voaalfelvigyaadi raktar 93 

Rom. kath. pleb&nlahlvata] 

Scbrdder Istvan termSny-, mfl- 
tragya- 63 meaflgaadasagi aru- 
kereskedelmi vallalita flPnturaor 
fflbiaomanyossag, Kossnth Laios- 
."■ 35. 58 

Lakdaa, 8as-n. 1-18 

Sebroder Tlbor Tillamossag 6a 
mQszaki vallalata H 

Seregby Zoltfin drogr^ria 6a Tri- 
eszti Alt. Biat. Tars. f6flgvn6ks6ge, 
Verbflczy-a. 68. 1-J 7 

Sf m6nlalvy irpad dr. fflispan,- 
Tnlipan-n. 65. 87 

Szab6 Daniel dr. posta bet. biat. 
int. orvos, Kossuth lajos-n. 55. 15 

Szabd Gdbor dr. Tit6e 6s Gross 

Geza dr. figy v6dek, Werb6oay- 
u ; 20. 12 

Szasz G&bor dr. figyv^d, 
Werbficay-u. 19. 81 

Szab6 L&szlA cser6pkalyha i ta- 
kar6ktUzhely 6s bttrkoWanvagok 
raktara. 6pit6si anyag- 6s raaifa- 
k6resked639,Werbflotsy-u. 44. 1-10 

Szelley B6la teheraut6-fuvai:o- 
aasi vallalala, Arany Janos-a. 70 
1-08 

Szelley Ferene teherautfifuvaro- 
zftBi, bid6Dir6szetiv&ltaIata 6s kfi- 
jpariuzeme, Werb5czy-u. 351.' 1 49 

Szllv&ss^ Laszlo dr. Jarasi 
m. kir. alia Cor vos 22 

Skyba Istvanne Bzv. b6rg6p- 
kocsi tnlajionos qq 

T6csy Tlbor agyveaet5-igaagat6, 
Werbficay-u. 57. 23 

TttzoltAsag, Pcr6nyi-u. 9. 1-20 

Ogocsal Bank Egyesttlet r.-t.» 
Werbfio^y-n. 67. Q 

CJjhelyl Ferene 6s Ivan San- 
dor lisafc-. noraktar. vegyeskeree- ked6s, WerMozy-n. __. 
Varmegyeh&za : 

Verbftezy-u. 19. 

Alispan 

Alispani hivatal 

Arvasz^k 

Ffiispani hivatal 

Gazdasagi felfigyelCs6g 

8zamvev0s6g 

I'firvenyhatisagl allatorvos 

Tisztifflorvos ■ 

TisztiMugy6sa 6 
68 
66 
9 
96 
90 
44 
95 
1-00 

Vegh JOzsef dr. alispan Iakasa, 
Werb6oay-u. 19 92 

Volenczky Kalman es Teesy 
R6zsa gytimSlo*-, a(flds6g- 6s 
oseraegearn nagy-, 6s kiskeres- 
,ked6se 1-13 

Volenczky K&lman cseraege- 
BZ5U5, gyfiniBlcstelepe, borpinc6- 
szete 6s exportvailalata, Tekehaai- 
n- 10. 30 

Vortts S&ndor vaskereskedfi Q3 
,Zs6ria" Glttek, mffmalom 
es olajgyar, Kiraly.n. 43. 35 NAGYTAGYOS 

(l&sd Ktfrnye) T 

NAGYTALYA 

XldsdMaklar) 

NAGYTANYA 

(lasd Meaflnagymihaly) 

NAGYTARCSA 

(laad Kldtarosa) 

NAGYTARKANY 

Hivatalos 6rdk: 

«•»•-•.';. '.'asa* 1 .-.; 

8— 12-ig, 8-7lMg, 

14— 18-ig. 14-(l5ig. 

Csak el«f!aetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

PohanybevaltA hlvatal, m. 
klr. 1 

Fuchs Paine Ozv. 6s Puoha DezsA 

gazdilbbd6 3 

K<fr]egyz6seg. 2 

Szmreesanyl Elek ;r6m. katb. 

e3peres-pl6bano3 4 

NAGYTARNA i 

(lasd Halml 63 Kiralyhaza 9. sb. 

elttizetO) J 

NAGYTELEK 

(lasd Hatvan 6s Nagybatony) 

KAGYTEREMI 

Hivatalos drdk; 

HetkSznap: Caendttrors, m. klr., Pi-n. 10*. 3 

~""" ~ ir. orvos-fog< 

k^rzeti orroi Dlak Gytfrgy dr. orvos-rogor- 

voa, an 0.TJ.A. ktJrzeti orrosa, 
Orssagot 78. 9-8I Vaaifnap 6a 
unnepnap: 
8— 12 ig, 8-tl-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWHzetflk r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Drexler Belan6 dr.-ne allam 
titkftr O^avegye 4 

KOrjegyz&segi 

Lnkafalva 2 

Nagyteremi 1 

NAGYTfiTfiNY 

Folytonos ejjel-nappali 
idvbeszelo szolgdlat. 

A budapesti egystges 
hdlozat kozpontja. 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszelo dllotndsdnak 

hivatalos oral: 328 7— 81-Ig. 

AllategeszsegUgyl hlvatal, 

Baksay Zoltan saentietvanbaksal, 

min. mliszaki tanacsos, Kassai- 

n. 4/6. 9-99 

Ballnt B6Ia dr. ktfrorvos, Szeht- 

haroingftg-n. 7. 3 

Banatl Bela textilnagykereRk., 

Pfi-u. 63. 9-00 

Behoml Ferene 'B.Sz.K.Ri. ffi- 

felfigy.. Baroas Gabor-telep, Ko 

lozsvari n 68. 9^95 

Behoml Gynla dr. orvos, Baross 

Gabor-telep. Koloasvari-u. 4. 9-97 

Bleyer ' ErnO fa- 6s sz6nkeres- 

kedfl. 0-u. 27. 23 

traun Arpadne «zr. magAnzd, 

0isaag-at6l. 9-96 

Braekner Zoltan dr. vegy6sz 

m6rn8k. Baross Q abor-telep.'Orszap- 

*' 037 

Budahazy LAszIA dr.kir. jaiaa- 

bfr6. Szaho-telep 5 

Budavldekl OszlbarackTer- 

meszttfk Term^lfl 6s Ert, Szfivet- 

keaeta, Di6sdi-u. (fiaemben: VH1- 

XI-30-ig) 27 

Burger es tdrsa rakereskedSk 

6s 6pit6si vatlalkozok, Ffl-u. 89. 7 Endrlfdl Karoly nri 6a nfii 

fodrasa, F5-n.61. 9-61 

Erdeiyl Janus borkeresk., Dl6s- 
\ ar«k 9-92 

F4y Ignac gy6gysaer6eei FO-a. 66. 

. "25" 

Feymann IstvAn varmegyei 

szdmvevfl. Ohegy 42 

Foldl Elemer epitfiipari vallalata. 

,Qyfim6lcs-u. 8. 26 

Frlsenhan Janoskeresk., Baross 

', Gabor-telep, Xlli.-u, 41. 9-82 

GlUyen Sandor nagyenyedi, iiy, 

min. ran. Wyaron Baross.Gabor-te- 

lep. Apponyi-ut 100.. a XII. ntcival 

szemben ," 9-85 

ittmbtfs Brnd vitiz. m. kir. fOhad- 

nagy , Ghegy . GCmbOs-villa 60 

Grosz Jakab asacaiosmester 6s 

terra^nykeresk., Pft-fit 78-. , 46 
Gy«rktfs Pal (Ny*ri HI) Baross 
Gabor-telep, VTT.-u. 17. 9-89 

Gyurkd Lajos izz6- 6s motor- 
gyujtdgyertya Javit6flaem tnl.";: feo- 
tfifi-u. 18. 52 

flaresar Ferene dr. ohem. 
tnnyogi 6a gibarti, Baross Gabor- 
telep, Apponyi-ut 5. 9-77 
Hant Jozsel tejterm6k- 6s 61elmf- 
saerkeresfc. Templom-u. 8. 22 
Huber Antal m6azaros- 6a hentes- 
mester, 0-n. 20. 9-64 
Hung&rla guttapercha, es 
gummlarugyar r-t., 
Orazag-ut 14 
Gyartelep'. Baross Gabor-tPlep, lasd 
a bndapesti eififketflk kSzfltt. 
Bttll Ferene hemes- 6s mfiszaros- 
mester. F6-u. 76 38 
Kasper Vllmosne ffiszer- 6s ve- 
gyeskeresk.. Baroas Gahor-ielep. 
Orsza^-nt 59. 9-94 
Kem6ny Hugo, veilrig. Nyarbn: 
OrBzag-nt 3tt/88. 33 
Kernacs Lajosne tfzv.maganzd, 
Jhegy 20 
Kertesz Ferene IIJ. okl. g6p6sz- 
in6rn3k, Baross Gibor-telep, Ko- 
lozsvari-u. 55. . 9-93 
Kerteszetl Akademla^m.klr. 
B6rgyilmtilcs8se 6s kis6rleti telepe, 
Ohegy, G»mb6s4elep §6 
Kiss Imr^ne korcsmaros, Villa- 

telep. Deak Kerenc-n. 17. 21 

Koranyl Frlgyesne bar6n6 
Uzv.j (Nyari- aiiomast flzemben": 
V'15-FX/lfi-i^. 6-hegy 9-83 

Kothay Istvanne vit6a, gaada- 
sdga, Didsirok 9-84 

Ibszegl Ferene b«r8ndi!s iNy&ri 
ill.), Orsaag-tit 36. 33 

Kules&r Andor dr. ny. all. 2. o. 
ffitOrzsorvos. Baross Qao"or-telep, 
v-u g 9.87 

Kutasy Gynla ref. Ielk6sa, Nagy 
t6t6ny. GBmbHs Gynla-u. 13. 13 
Lehner ttdonne bzv. Asziba- 
rackfalskolaja (V/l— Xl/15-lg) G6m- 
bBs flvuia nt. 28 

Magdles Imre r.k. hltoktat6- 
lefk6sz, Baross Gabor-telep, 
Apponyi-d& 70. 9-86 

Magyar 6nmffvea, femkohd> 
es vegylparl r.-t.,lasd Metallo- 
ohemia kohaszati, vegylparl 6s f6m- 
kereskedelml r,-t. 
Magyar sertesblzlald es ftns- 
Iparl r.-t. hiulalA teler, lasd a 
budapesti elOfiaetflk kOzfitt. 
Maraatonl Laszlo orszaggyfit. 
. lf6pvisBl6. Petoff-n 8. 29 

AlarkO Gyula pllspOki tanacsos, 

plebanos PI6bania 43 

IMayerlly Gyorgy m. kir. gazd. 

fotan , kli tflrvsz6ki. hJtea szak- 

6rtfl. THIt6nygy4r lift. 2'4. 24 

M*b kereskedelml r.-t. I.a« 

Cflldii ^ 

flfleszaros Jentf kBas6gl ffiiegyzO. 

F6-n. 29. 47 

Netalloehemla kohaszati, vegy- 

ipai16sf6mkereskedelrat t;-f., nagy- 

■t6t6nyi gydrteiepe. Naeryi6t6hy. m4v. 

6\], metlett, lasd a budapesti elO- 

fizetflk kOiott. 

Mailer JOzsel vallalkozd, okl. 

kfimoYeumeiiter, (ngatlanforgalmi . 

Iroda, Orezdg-dt 16. 9 VacsoT^zzunk a K6KM3CSK3 KapuclniB-u. ID. ZZ«4»7 Nagyvdrad mwmti^iSFSK* ANDRISKA garage es autojavito. 

Cgt. . Andriska Kalinan. Autoservice 6s beiizin-olaj tOHo" 
gliomas, frjjel-nappal ezolgalat. 
RItook Zslgmond-u. 15. OZLET 20-81 22-OSK Nagy Fereno okl. gepeszmernlik, 
Mfiegyetem, Mech. Tech. Int. gep- 
mnbelyenek vezetOje. Di<5sarok 

9-98 

Nagyteteny kozseg eloljarO- 

•£g. Ffi-u 39 . 2 

Nagytetenyl gazdasag,tui.«zv. 
LOwy EniODe. TJnna-n. 9. 1 i8wy 
Nagy tetenyl 'a Fo- 

eslttf gyasztasf es _^ 
Szttvetkezet, F6-ut 45. 19 

Nagytetenyl Bltelszdvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja, FO- 
u. 53. 31 

Nagytetenyl kit tonal eleml 
later, lasd a budapesti elofizetfik 
kozBtt. 

Paler Jdzsel automaster. Baross 
Gdbor-telep. Apponyi-u. 46. 9-70 

Pal Sand or okl. koudmeniak, 
a Hnngaria vegyi- 6s koh6muvek 
r.-t. roernfike, Moln6r-u. 28. 15 

Posch Mlhaly cukraszraester, 
F6-TI. 43. 9-62 

Postahivatal, m. klr., F6-u. 3t 
60 

Schwalm GyUrgy, a VadasztSl- 
teny-, Gyntaos- 6s Femarugyar r.-t. 
nagytetenyi gyartelepenek Bzem- 
vezetfi ffimernoke, lasd a bndapesti 
elMizetob kttaStt. 

Nchwananer Janos, fuvarozasi 

vallalkozo es gazdaHrodti, F6-n. 70. 

30 

Scbwarcz Mlksa rnszcr 6s divat- 
arakeresk., F6-u; 45. 19 

Solyoin-Barna Zoltan dr. 
. vegyeSBmernUk, muegyet. m. ta nar. 
Baross Gabor-telep, lasd a buda- 
pesti elofizetok kOzim. 

Sodky Peterne, Baross Gabor- 
telep. Koloztrvari-n. 11. 18 

SzYOhoda Belane' keresk., 
-Batons Gabor-telep. Xlll.-ntoa £ 

9-8Q 

Ttirzsttk Imre mav. intezo, alio 
masfonSk. Nngyteteny-aUomas. 41 

VadasztOlteny-, gyutacs* es 
femarugyar r.-t. ftzeme 34 
Eaenkivfil lasd a budapesti eldfize- 
tok kttzBU is. 

Varga Jdzsef okl. gepeazmernOk, 

a Hungaria Vegyi- es Koh6muvek 

r.-t. mernWke, Petofi Bandor-u. "81. 

45 

Wahl Lajos es Wild Ferenc 
koaartondgyara. P6-u. 23. 17 

Welsz-Fatelep, ttzv. Welsz 
Morne, c6gtnl. Faludl Izidor, Pfl- 
u 28/28. 8 

Wleszner Emll nyiig. rain. oszt. 
tanaoaos Villatelep. Deak Ferenc- 
* I 10 

Zajacz Andras tteresfc., Baross 
Gabor-telep. A p pony i- at 19. 9-76 

NAGYTEVEL 

(lasd Tapolcafo) 

NAGYTORMAS 

(lasd Zomba) 

NAGYTOTFALU 

(lasd Siklois} 

NAGYTURICA 

"(lasd. T.urjaremete) 

NAGYUDVARNOK 

(lasd Dunaszerdahely) 

NAGYUJVAROS 

(Usd Gadorosj 

NAGYV ADAS-TANYA 

(l&sd Ujfehertd) NAGYV ARAD 

Hivatalos 6rdk: 

Ejjel-nappali szolgdlat: 

Postahivatali nyilvdngs dl~ 

lomdsok hivatalos ofrdi: 

\ 1. sz. postahivalalif: 
Nagy Sdndor-utca 15. 
fiifel-nappali szolgdlat 

2. sz. postahivatal \ 
Budapest-ter 1. Pdlyaudvfr. 
fijfel-nappatf szolgdlat ') 
3. sz. postahivatal: 
Kossuth Lajos-u, 24. 

Vasarnap es Agrar Takar6kp6nztar, land 
Nagyviradi Takarekpgnztar 

AJtay G. GynlaaMatyasKirdlyj) 

pyderysuertara. Szent Janos-a. 60. 

21-34 

Lakasa: Bchabert-n. 15. 18-J7 

Akos Gyala kereak., JBUtler Adolf HetkOznap: finnepnap : 

8— 18-lg. 8-11-ig, 

14— 15-lg. 

I. sz. postahivatal: 
Mdtyds kirdly-u. 51. 

Hetktanapokon : 
8— 12-Ig, 14— 18-ig. 

5. sz. postahivatal: 
Arany Jdnos-u. 2, 

Betkaanapokon : 
8— 12-ig 14-18-ig. 

6. sz. postahivatal: 
Gilldnyi-u: 28. 

HetkJiznapokon r 
8~i2-ig 14— 18-ig. 

7. sz. postahivatal: 

Mikszdth Kdhmdn-u. 2. 

Hetkdznapokoii: 

8— 12-ig, . 14— 18-ig. 

A nagyvdradi egysSges 

hdtdzathoz tartozd 

kozpontok: 

Filixfurdo, PuspokfiirdG, 
Vdradszollds. 

A. Patakl Maria textilkeTesk., 
Kapnciinius-ii., 11. 33-91 

Acs libor az Erdelvl szepmasoI6- 
ipar, kliBe- es temcimksuaein tul., 
Kalvaria-n. 44. 23-03 

Acs Vllmos okl. vegyesamSrnBk, 
Nagy 8andor-u. 7. 22-33 

Adler 6s Nador ntAda Nador 
Jdzsel saallitm. es vamolial 
iroda, Kossuth Lajos-u. 24. 18-55 
lakas: Betttby 0d8n-n. 53. 26-67 

Adler Sfmoa'sztics, Ezredevi- 
emlekter 2. 33-36 

AdAhlTatal m. klr., Sal Ferenc- 
u.2. 13^97 

Adonyl Beta dr. nyomdatolaj- 

donos, Szeptember e.-u. 54. 12-45 

Nyomdavallalat, BZatky Endre-n. io. 

33-71 

Adonyl Jenti dr. fogorvos, 
ivanyi 0d8n-u. 8. 15-65 

Adorjan Andras dr. okl. kfo- 
gaada, Szent Jaaos-u. 27. . 30-49 

Adorjan Emll dr. r.-t. elnOk, 

Kazinozy Ferenc-n. 0. 2P "" 
Adorjan Menyk6rt posta- 

lOellenflf , Bzent Anna-u. 6. 13-04 
Adorjan P6ter flgyred lakasa, 

Bzent Laselo-ter 4. 18^51 

Adrlal BIztostt« Tfirsnlat 

vezerfigynBksege, Bzent Lasal6- 

ter.5. 15-66 Andrlska garage es aut6javit6- 
muhely, Rito6k Zsigmond-n. 16. Akosly Barna vltez, alezredeaj 
Hortby MikWs-u. 20. Alapltranyl Penztfir rom. 
kat., Pray Gy6rgy-u. 3. 34-40 

Albert es LIptak szerszam- 
keszftdk preaeldeje, Keskeny-n. 3. Allttldy KAroly keresk. ilgyniik- 
seg, Aulich LiijoB-U. iO. 30-46 

AllamepUeszetl hlvatal, m. 

klr., Eakfiozi-iit 12. 17-86 

17-87 25-78 

Mohely, garage, Varosllgeti-n. 2, 

19-72 

Allaml K6rhaz. Hortby Miklfc- 
« l. ' . ' 19-41, 26-00 

Igazgat(3sdga 26-12 

Elmeosztaly 22*53 

Gyermekosztaly 13-65 

Allan*! Neplskolak Gond- 
noksfiga^ vitea Skultecy Laszlo, 
Vltez-a. tto. , 15-29 

AUamlPoltfarl teanylskola, 

lasd Polgari ^Teanyiskola 

Allaml Tanonootthon, lasd 
Tanpacottkon 

Allaml Tanulootthon, Csen 
gery-u. 4. 

Allaml Tttd6beteggondoz6 
Intezet, m. klr., Bunyitair 
Hget 18. 14-61 

Allamrenddrseg m. klr., 

lasd RendOrseg. 

AUamvasntak m. klr.: 

AllomasfSnttfcsSge, Bndapest-ter 3. 

23-57 
'AlmdhelyffinSbsege, Csobapc-u. 4. 

15-59 
Forgalmi fOnSksege, Hortby Miklos- 
dt 51. 26-03 

RaktartflnBkseg, Arpad vez^P-n. 1. 

16-92 
Futokiz ffinOkseee, Arpad rezer- 
k. i- 16-89 

. Ktfzdti elszamoI6hely, Hortby 
Mikl6s-u: 61. 21-58 

Osz talyme rntf ksege, Hor thy Miklo s- 
d. 6i. 23-38 

Almasy LaJoS lakatos uzeme, 
Rimanoezy-n. 10. 33-95 

Altn&der Endre muBzaki tan., 
Kfilvfirla-n. 7. 31-16 

Andras Agostonpostatiszt, 
VSrtffiioarty Mikaly-u. 73. 31-66 

Andras Istvan ny. postabiv. igaz- 
gatd, Vflrosinarty Mihaly-u. 73. 

30-66 
Andrasy Gyttrgy magintlsatv., 

Horiiy Miklos-iit 20. 32-29 

Andrassy Gyala memtJk lakasa, 

Banc-u. 32. (Villamosmfi) 11-10 

Andrenyl Karoly es Flat r.-t. 

fi6k]a vasnagykeresk., Mussolini- 
tir. 4. 

Trodaja 20-78, 20-79> 20-80 
Czlete 20-81 

Andrlska JAzsel dr. ftUdbirto- 
kos, Rakdczi fit 8. 31-95 

Badacsonyi-n. 2. 31-92 Andrlska Kalman ant6szak- 
flzlet, Alapi Janos-u. 12. 20-24 
Lakasa: Ritook Zslgmond-a. 15. 
23^59 

Angelo Foto, Aschner Kdroly 
f^hykep6sz, Rak6ozi-fit 12. 20-12 

Angyal drover la, Rdkdczi-n. 1. 
10-10 

Anker Altalanos BIztosft6 
r.-t. ffiugynfiksege, Gr6£ Bethlen 
Istvan-n. e. 021-09 

Antonl 6% Vargha badogos 
es vizvezetekszerelflk Prohasaka 
Otcokar-t6r 3. 30-00 

Apolld drogerla, FarkaB Istvan 
. gyogyszeresz, Rakoozi-fit 7/b. 

14-85 

Apoll6 Flimszlnbaz, B6mer- 

ters. 25-48 

Apollo nyomda, Rakdczi-n. 18. 

21-96 

Appan KAlman a paptamasl 

«Lithiumft asvanyviBforras varoai 

irodaja, Sal Fereno-u. 27. 27-08 

Aranyl Laszld. Lukacs GyBrgy. 

a. 44. 33-83 

Aranykereszt gydgyszertar, 

tnl: Zsigmondovits Getsa. Gr. Taleki 
Pal-u. 2. 16-32 

Aranysas gydgyszertar', Bzent 

Laszl6-ter e. 25-74 

Arkosy Zoltan O.T.I. CgyveaetO, 

Csengeiy-ii. 14. 26-02 

Aron Jdzsel Forum dobozgyar, 
Befce-a. 27. 26-41 

Aron Sandor cipftuzlet, Madaeh 
Imre-a. 3. 31-85 

Arvah&z Orth. Izr. 6a aa Rrdelyi 
Zsid6 arvagondos6 tanoncotBhona, 
P i ohas aka pt tpkar- ter i . ,1 2-46 

Arval GyOrgy fliszerkeresk,, 

Szeat Gell6rt-a. 4. 13-21 

Arvay Arpad f5szerkeszt6, or- 
szaggyillesi kepviseld, Eiman6ozy- 
n. 11. ie-98 

Arvay Gylfrgy ny. alessredes, 
Shell k6olaj r.-t. nagyvdradi kep- 
viselflje, Szilagyi Dezsfl-u. tf. 

13-07 

Azsbdth Sandor ritez, nentes, 
Bzent Laazl6-t6r 4. 25-35 

Aschner Llpdtng »zv., J6kai 

M6r-U. 15. 13-20 

Astra Blztosltd r.-t. f6ngyni>k- 

segei Rak6uzi-u. 4. 18-85 

Aszdd Mlhaly ut6da keresk., 
KoSBdih Lajos-u. 1. 19-92 

Atlantlk DlOsl Sandor, papir- 
zsakkeszjtes es csomagoldpapirok 
eladaaa, Baroas-n. 7. 24-27 

Atlasz Lajos, Bsserit Autal gy6gy^ 
azertar, Geiliuay-n., 14. 13-55 

Atzel Sandor dr. figyved, Hlatky 
Endre-n. 1. 20-90 

Aufrlcht Ede dr. gyermekorros, 
Rak(iczi-fit 10/a. ' 25-84 

Anrdra Aethergyar ea vegyi- 
ipar r.-t.,Teglagyar-n.l6. 022-28 

„Aurora"Yegylparl r.-t. igaz- 
gatdjanak lakasa, Szent Jano8-«.S7. N 
Or 

3 

o o 

H 

M 
A 

X 

z 
o ■ Antocoll, Halmal Andor Bzat- 
lilo, Mussolini-ter 11. 23-80 

Autdgar&zs, cegtal. Tynskay Ist- 
van, Beothy Odbn u. 30. 22-14 

AutdtaXlalloinas,Madacb Imre- 
n. 2. 22-16 329 Magyvdrad Ahapcsoldsi szdmottarcsazas clott keresse kt. BANCA ROMAN EASCA R.-T- G S, jf t M 1 3-f I ■*- Biharmegyei Takarekpenzt6r, Nagyvar; Baan Arpad dr. flrnagy, orvos- 
*elgy6gyasz, Horthy Mik]6s-n. 39. 
27-94 
Babakepzif Intezet m. kir 

WerbOcBi-u. 8. . , 23-60 

Igaz?at<5-tanar (dr; vit6z Vajna 
Qabor) 23-89 

Bagoly Samuel sz61Io- 6s gyii- 
mb'lcstermelo, teherfuvarozo, 
Kalvaria-u. 83. 20-65 MAGYAR BANK 6s Kereslce- 4(1 rp liflh- !■ delmi Rt. Bpest,leanylntezete. * Baltner Istvan ezredos, 
bert-u. 17. Schu 
30-93 Balajthy Jeno* keresk. 
Horthy Mikl6s-u. 27. Bajkay Sandor bor 6s stfrnagy- 
kereak. borpinc6szete, Deak Fereno- 

■ u. l. 28-41 
Bajor es Hdnlg 6piiletfa- 6s tfizi- 

fakeresk., Gaal Mozea-u. 8. 14-06 

Baka Erzsebet posta s.-ellenflrno, 

Pal Ferenc-n. 29. 31-94 

Bakcsy Adam vend6gl6s, 
Kapueiims-u. 9. . 30-8S 

■ Bakd Dezsd dohanyaruda, 

Gr6f Csaky Jstvan-n. 36. 15-06 

irodaja, 
26-i4 
Balaskd Ferenc vendSglfile, 

Bzent Janos-u. Si. 22-58 

Balassa Dezsd dr. nagybere«k., 

, Nagy Bandor-u. 21. 33-51 

r BalAzs Arpad aert6sbizomanyos. 
,' Horthy Miklos-u. 19. 32-97 

: Balazs Emll, Karoly-u. 1. 

019-45 
fi Balazs Gyula dr. m. kir. a. o. 
szazados, Etidrody-u. 5. fsz. 2. 

28-81 

Balazs Imre dr.figyv6d, Szalardv 

Janos-n. 6. 10-97 

Balazs Jdzsel sfltflmester, Pal- 

ii. 22. 28-40 

Balazs Mlkl As ftiszer- 6s cseme- 

gekereak., Gr. Teleki Pal-u. 4. 

32-08 
; Balazs Zslgmond all. tanitdnfi 
k6pzflint6zati tanar, Beeeradv 
J.-u. 8. 10-41 

Ballnt Sandor dr.gyermekorvi 
Rakdczi-iH 10. 26-76 

': Balla Istvan cipokeresk., Ra- 
k6i>ei-u.. 8. 15-39 

Balog Bela tigynGk, Jokai M6r-u. 3. 
16-63 
Balogh Imre keny6rgyar, Maty as 
kiraly-n. 187. 18-13 

Balogh Janos halteny66zt6, 

Riman6czy-u. 4. 18-64 

Balogh Janos illatszergyaros, 
Rakoczi-u. 10. 32-78 

Balogh Janos mfissie^sz, varro- 
g6p 6s ker6kparkeresk., Kapuoi- 
nus-u. 16. 15-09 

Balogh Jdzsel mav. fflm6rnok, 

, fatOhazfCnflk, Horthy Miklos-u. 32. 
28-71 

Balogh Jdzsel 16nyk6p&5z, 
Riman6czy-n. 4. 23-37 

Balogh Jdzsel tftszerkeresk., 

Aipad voz6r-u. 68. 33-39 

Balogh Karoly orthoplid 6s lnxns- 
cip6sz, Rakoczi-ii. 10/a. 28-02 
Balogh Mihaly ny. m. kir. posta 
s. ellenor, Meeey Mihaly-u; 3. 

82-55 
Balogh Sandor mechanikai 
cipogyar, Lahaer Gytfrgy-u. 9. 

19-70 

Balog Zoltan Az Erd61yi Magyar- 
Olasa Asvanyolaj r.-t. bizomanyosa, 
Kolozsvary-u. 53. 024-45 

Banca Romanlasca r.-t. 

nagyvaradi ti6kja, Gr6f Teleki 
Pa!-u. a. 13-61 Banca Victoria r.-t. nagyva 

radi fidkja, Meeey Mihaly-u. 2. 

22-10 
Bankay Ernd alezredes, Hitler 

Adolf-u. 23. 28-14 

Banyay Elekne Stelnhacker 

Edith terra^ny, d^ligyUniSlcs 6a 

gyarmatarn, Deak Farenc-u. 2. 

25-01 

Lakasa, Lukaos Gytirgy-u. 3. 

28-64 
Banyay Imrene fa- 6s szin- 

keresk., Lukacs Gyorgy-n. 3g. 

20-27 
Banyaf Kalman magantisztv., 

Berkovits Ferenc-u. 12. 32-03 
Barabas Ferenc nagykeresk., 

lakasa, M6szaros-u. C. III. em. 

20-29 
Barabas Ferenc es Slpos 

Pal bor- 6s sUrnagykereek., Dr6- 

hor Haggenmacher stirSk tfiit6rr.k- 

tara, Kapuciiius-u. 1. 21-16 

Baranyal Lajos dr. posta. B.B.I. 

orvos, b5rgy6gvasz, iirologus, 

Hitler AdoK-n. 11. ■ 18-73 

Baranyl Sandor dr. vm. arva- 

sz^ki iilnSk, Rito6kZsigmond-u. 17. 

15-05 

Baratky Bela EiSszaros ishentes, 

Gyar-u. 43. 27-60 

BaresayGynla, g6p6szni4rn8k 

temariiuzeme, Baross-u. 3. 034-12 

lakasa, Torna-B. 3. 034-12 

Barcsay. Karoly dr. ffliigyesz 

lakasa, Lukaos Gyorgy-n. 45. 

11-23 
Bardos Laszld, Lukaca Gyfirsry- 

*■ 36. 16-28 

Barla Dezso" gy6gyszer6sz la- - 

kasa, Koppany-u. lit 32-75 

Barna es RItter vaskeresk.. 

Mnssolini-ter li. 22-95 

Barna Karoly egyenmha- ^s 

nridivatszab^eaga, Bazar6pii]et 

30-85 

Barna LaszJd dr. a »Szent .16- 

zsefd k6rlia7, b6rgy6Eryasz, urol6arus 

ffiorvosa. Riman6czy-n. fl. 27-57 

Barna Samuel fa- is sz^nkeres 

kedelmi vallalat, Karoly-u. 1. 

019-45 

Bar oss Gahor m. kir. Felstf- 

kereskedelml lsk., Hitler 

Adolf-n. 14. 025-89 Beck Nandor, Beck es Tsa 

lakeresk., Ezred6vi eml6k-t6r 4tf. 
12-54 
Becsey Gynla dr. m. kir. ezred- 

orvos, Gerliczy-u. 14. 27-86 

Becsey Laszld bSrgyar, Varad- 

szbllos Velenoe-u. 4. , 13-32 
B6ozy Ernff reformatns kantor, 

zenetanar, Rzred^vi-eml6kt6r 38. 
22-15 
Bedekovloh Bela mflszer^sz, 

Kossuth Lajos-u, 9. 33-84 

B^Iady Karoly fUszer- is cse- 

megeiizleje, Horthy Mikl6*-u. 3fl 
23-35 
Belady Mihaly If j. hentes 6s 

Mi '"° mj Qr. Teleki Pal-u. 39. 

33-01 
Belenyesl Andras fastek- 6a 

vegyiarukBresk., sz^nnaffykeresk,, 

Kossuth Lajos-u. 13., Mussolini- 

ter sarok . 24-83 

Beleznay And or kOz^plskolai 

tanar, varosi leven-teegyesiileti 

titkar, Bard Etttvas J6zsef-u. 9. 
28-97 
Belteky Ferenc lakasa, B6mer- 

i&t 3. 31-36 

Belteky Laszld szerkeaztfi, 

Alapy Janos-q. 10. 34*02 

BelvarosI Mozgd, RClich Istvan. 

Rak6czi-nt 3. 18-01 

Bencze Andras fuszerkeresk., 

Kenese-ii. 2. 14-02 

Bencze Ferenc Tlt^z sz^n- 6s 

fakeresk., Torna-n. 6. 17-59 

Benedek Ferenc dr. orvos, 

koametikus, 8»6cheDyi-t6r 18. 

21-23 
Benedek Ferenc 1IJ. elektro- 

technikai vallalata, Sas-palota 

17-50 
Benedek Jdzsel, Royal illatszer- 

tar, Koasuth Lajos-u. 10. 32-46 

Benolst Gaston m. kir. szazados 
Bmiyitai Vince-ligei 8. 23-88 

Betfthy dr. professzor, Schlaaeh- 
terlB. 24-54 Berger Jdzsel dr. orvos, bei- 
gy6gyasz, Matyas kiraly-a. l f ,Baross Sztfvetseg" Nagyvflrad 
6s- vid6ke fiokja, Rilk6czi-6t 12. 

27-71 
Textil srakosBtalya, Mussolini- 
t6r 90. tBarak) 21-48 

Barra Istvan mSrnb'k, Gr6f 7ichy 
Mihaly-uj 20. 80-!~~ 

Barsony Vllmos dr. szfilesz 
nfigybgyasz, k6rhazi h. f6orvos L 
Riman6czy-n. 16. 22-20 

Barta Andras dr. szulgsz 6s ' 
nfiorvos, Rak6czi-at 7.. 10-98 

Bartha Gyula szolgabir6, 
Lahner GyOrey-u. 24. 31-87 

Bartha Imre dr. fogorvos, 
szaj- 6s togbetegs6gek szakorvosa, 
Sz6ehenyi-t6r 1. 28-38 

Bartha Terezla tuzlfakere^k., 
Moskovits J6zsef-u. 16. ; 3-81 

Bartsch Erntfne fflszer- ea 
eseiuegeUzlet, Rak6czi-u. 7. 

020-40 

Bauer Andor oPapirns* papir- 
lerakat, nyom6-, ir6- 6s csoraagolo- 
papirok, Hlutky Endre-B. 8. 

26-74 

Banman Istvan figyv6d, Rak6czi- 
»■ 8. 26-38 

Bazlll Mihaly a vfirosl kBziiEe- 
mek igazgaWjinak lakasa, Sanc- 
u. 32. 11-08 

Beek Emtl magantisztv., Qtimbos 
Gyula-u. 24. 32-81 Bettthy Konrad dr. ffiorvos 

egy. rk, tanar, t0rv6nvsz6ki orvos, 

Horthy Mikl6s-u. l. K6rhaz6pulet, 

24-10 

Bercsenyl Sandor 6pitOTii ester, 

Tisza Kalraan-t6r 7. 18-70 

BerczyEndre drvltez anaey- 

vai-adj m. kir. dohanyaruda jogosit- 

vanyosa,. Beleznay Antal-u. 9. 

K 18-74 

Lakasa, Ossi-telep, Virag Benedek- 
.ii-*.. 22-43 

Berczfg Arpad tmt&k- 6s vegyi 

ilzem, Frangepan Krist6t-u. ii. 

10-99 
Berecz Vllmos cukrasa, Bzent 

LaszI6-t6r 2. 15-70 

Bereczky Gyula keresk., Feszty 

Arpad-u. 29. 19-82 

Bereczky Ottd varosi f6p6nztar- 

nok lakasa, Hitler Adolf-u. 25 

30-82 
Ber^nyl Jdnos m. kir. posta- 

fotiszt, 6p. osztalyyezeto, Pavel- 

'*■ »»■ 21-42 

Berenyl Jdzselne «zv. fiiszer- 

keresk., Grof Andrassy Gyula-ti. 36. 
30-70 
Beres Karoly ne ny. posta s.- 

ellen6rn6, Szanisald-ii,58. 30-89 

Berettyd vlzszabdlyozd es 
armentesftd tdrsulat, 

Rito6k Zsigmond-u. 30. 27-78 

Berger Ernd dr. bflrgyigyasz 6s 

nemibetegs6gek szakorvosa. Bzent 

Lftsalo-t6r 8, 12-90 Berger Magda szerszamfakeresk;, 
Kapisatran Janos-t6r 86. 26-83 

Berger Mlklds foldbirtokos, 
Kossuth Lajos-u/ 11. 12-48 

Berger Slmonne maganz6 la- 
kasa, Szt Laszl6-t6r 8. 30-10 

Berlngye Gytfrgy Biitfimester, 
Sztaraveczky-u. 22. 33-10 

Berke Peter tiuztv., Sal Fereno- 
«■ "• 83-80 

Berkes Jdzsel dr.^gyvidi Bal 
Ferenc-u. 81. 30-94 

Berkes vefiyeszetl muvek, 
. Ter6zla-u. 2. 11-97 

Berkocsl aUomas, Sal Pereno-u. 
14-89 

Berkovits Jdnas fest6knagyke- 
resk., Maokacsy Mihaly-u. 9. 

19-22 
Berkovits Jdzsel, Luka<Js 

Gyorgy-n. H. 19^69 

Berllnl Victoria Alt. Blzt. 

r-t., HUtky Endre-u. l. 20-34 
BernAth Bela bankig., Gr6( 

Csaky Istvan-n. 69. 26-38 

Berndth Jdzsef r&di6- 6a villany- 

szere!6si iizlet, Kapuclaus-u. 6. 

14-78 
Bernhansen Ralehle Ferenc 

dr. allatr 6e nyerbbflr-nagy keresk. f , 

Sanc-u. ll. 18-35 

Bessenyel Istvan kalyhas, 
. Huszar-u. 23. 34-08 

Betnar Bdla ,,Grafika" nyomdai 

mflintezet, Szilagyi D.-n. 6,, 16-43 
„Be*on" Spitzer Ern6 m6sz-, 

cement-, featfik- 6b 6pitkea6fll 

anyag keresk., Mu8solinM6r 24. 

20-87 
Bleleck Jdzsel honv6d nvugdijas, 

vallalati ig., Dr. Berkoviss Ferenc- 

«■ 37. 19-30 

Blellck es Lyachd okl. kttvezfl- 

mesterek 6i ut6pit6si vallalkozik; 

Gflmnaa Gyula-u. 35. 80-50 

Blharl Barna postaffltiszt, : ' 

Kzalardy Janos-u. 4; 28-35 Blharl Fatelep, Kolozevari-u. 37. 

15-45 

Blharl Bank es Kereskedel- 

ml r.-t., Nagy Bandor-u. 4. 

14-72 
Blharl nyomda, c^gtul. Bagossy 

Mihaly,. Hitler Adolf-u. 3. 10-75 
Biharmegyei es Nagyvaradi 

Nemzett Kaszlnd, Bzaniszld- 

u. 5. 27-28 

Biharmegyei Nyomda, tnl. 

Johasz Istvan, Deak Ferenc-u. 1. 

Biharmegyei Takarekpenz- 

tar, B6mer-t6r 4. 

Tgazgat63aga 24-89 

P6natar 20^58 

Biharmegyei vltezl szdk, 

Sz6ohenyi-t6r 1. 22-41 

Blharszentandrds, lasd Kbzs6gi 

el61jar6sag. 

BIharyarmegye es Nagy. 
varad thj. Varos TUzoltd 
Szdvetsege, Mezey Mihiiy- 

u - 9 - OH-55 

BIharvdrmegyel gazdasdgl 
lelUgyeldseg, m. kir., Nagy 
8ftndor-u. 21. : 13-98 

Blharvarmegyei Iskolan- 
klvUIl Ndpmdvelesl Blzott- 
sag, Hitler Adolf-u. 15. 15-83 

BlharvarmegyC K«zj61etl 
SzBvetkezet, Varmegyehaza, 
Nagy Sandor-u. 12. . 22-84 

Bfkar Jenti vend6gI(Jsmester, 
Bzmetka Gyorgy-u. 3. 28-61 ia-»U Bzmetta Uyorgy-u. 3. 28- 

Berger Gyula gyaiig., Polgar6r- Blrnleld Jend gyaroa. Bzent 
n - 8 - 33-87 1 Janos-u. IB. 30-58 -B1H AM liyomiln B Sl^i^^ ,al H^ 10-75 330 jodorlaszlo rAdio- Cs mOszaki hagyhskedq 22-44 

PEBTIX KORZET KEPVlSELBT Nagyvarad, Szent Uszlo-ter 1. Tet. **" * * JSayyv&rad BIR6 JANOS cukorka 6s bonbon iizem, nosy Sandor-u. 4. Tel: 17-79*- n Carmen" cipogyar r.-t. Damjanich-u. 15. 21-46 Celluloid Kefeggar \\\ „Aida" vedjegyu fogketek 
Gh.ll&nyl-fit 7. 18-12 Bird Janos bonbontisem, Nagy 

Bandor-n. 4. 17-79 

Biro Mlbaly teherautdfuvarozo, 

Facan-u. 34. 14-75 

Bltal BalykoEndre (a- 6s 6pit- 

kezesi anyagkeresk., Gr6i Tisza 

Istvan-u. .61. 24-08 

BIttenblnder Jozsef asztalos, 

Zarda-u. 18. ' 32-06 

..Bitumen" aszfalt- 6s alt. bur- 

kol6 vallalat r.-t., .M6ssaros-u. C. 
19-83 
BIzam Erntf gSpjavitomuhely, 

Baro.sa Gabor-u. 2. 19-12 

Blattner Erno fogtechnikus, 

Matyas kiraly-u. 73. . 32-38 

Blan David c6gjegyzo, Dealt 
. Ferenc-u. 2. 32-34 

Blayer Ferenc fuldbirtokos, 

8chlauch-i;6r 14. 13' 

Blayer Mano ttSldbirtokos, Rito6k 

Zsigmond-u. 8. 20-74 

Blum Mancl gyermekruhaszialon. 

Szigligeti-u. 18. 34-14 

Bock Alfred dr. okl. i<^yv6d 

lakasa, Kapucius-u. 6. 013-45 
Bock Armln dr. szem6sz-toorvos 

Rimanocsy-u. 2. 16-60 

Boczor Sandtor postatanacsos. 

Mankaosy M.-u. 10. 25-18 

Bodnfir 6s Placsek vaskeresk., 

Mussolini-t6r 10. 33-49 

Bodnar Janos keresk. -iigynok- 

s6g. Hitler Adolf-u. S7. 23-46 
Bodor Laszld radio"- 6s musaaki 

Bzakiizlet, Szent Laszlo-t6z 1. 

22-44 

Bogar Lajos m. kir. postatiszt, 

Lorantffy Zsuzsanna-u. 16. 20-98 

Bogdan Kalman keresk. iigynlik- 

s6ge, Alapi Janos-u, 2. 34-06 Bogdandy Gyttrgy dr. pasta 
B.B.T. orvos, O.T.I, orvos, ay. m. 

kir. tisstiorvos, Barosa Gabor-u. 15. 
17-57 
Boldlzsar Imre ssfob&fest6 6s 

mazolo, Lukatos-u. 12, 28-70 

Boldtzsar Istvan radio- 6s 

villanvfalszerelesi saakuzlete, 

Madae h lmre-u . 2. 30-0 7 

Bolgar Henrlkn6 tfzv,, Beothy 

OdtSn-u. 29. 11-59 

Bon6 B61a iiisaier, csemege es 

gvarmata.ru keresk., Rakoczi- 

n. 10/a. 17-70 

Borb61y Dezso" dr. thjf. varos 

fojegyzoje, Rakocei-u. 12. 20-66 
Bordas Istvan filacer 6sc3emep:e- 

keresk., 8sient Janosj-u. 52., Sffig- 

ligeti-u. sarok 14-94 

Borglda Bela gabonabisomanyos^ 

Aulich Lajos-u. 1. 20-63 

Borglda Jdzset keresk., Rak6c?4- 

fit 19. 11-66 

Bornemlssza Ldrand vegyi- 

ilzem, tulajd., Szent Jeromos-u. 2. 

12-74 

Botskor Gyula dr. tablai tn.nn.es- 

elnOk. 34auiszlo^u. 24. 16-91 
Botskor LaszI6 m. kir. 

allatecesasegligyi tanacsos, Musso- 

lini-ter 9. •-. 30-32 

Bozsak Mlbaly sodronygyar, 

Beothy Odbu-u. 67. 21-10 

Bozsodf Janos dr. ny. posta- 
; flgyved, Pavel-u. 19. 17-10 

Bodl Imre, Ezredevi-emlekter 2. 
16-73 
Bohm Bfela keresk., BeOtby Odtin- 

u. e. 20-14 

Brand Jent*n6 ozt. Arany Jano^; 

u.9. 31-52 

Braan Arnold badogos 6s eze- 

rel6, Maiyaa kiraly-u. 28. 25-57 Brauit Emanuel nVitikoIan sa6- 
lielyhidi musosftritft es malatagyar 

tulajd., Auliuh Lajos-u. 9. 31-20 

Braun Mtksa Carmen cip5gyar 

r.-t. ig., Aulieh Lajos-n. 4. 31-05 

Breckner Oszkar eoet^yaros, 

Torna-u. 2. 3.0-76 

Brenner Jakab keresk., Rak6crf- 

fit lo. 33-78 

Brunne tanclntezet Brnnner 

Ferenc, Fekete Sas palota 29-21 
Brttll Sandor dr. ugyved, 

Pavel-a. 9. 19-42 

Buchwald Oddn nemes lakasa, 

Qzilagyi Dezsfl-u. 27. 20-08 

Bujdosd Gyula m. kir. postafii- 

tiszt, Gerliczy-u. 2. 12-99 

Burlk Gyttrgy mtls^aki s.-tis?t, 

Damjanich-u. 26. - 33-56 

Bur lea Gyorgy, alt., keresk, 

iigynetseg, Kakliczi-u. 31. 19-35 

Lakasa, Beouby GaOn-u. 60. 25-98 
Buza Kiss Janos, ezredes, Nagy 

Bandor-u. 21. 17-15 

Burger Erno bflrkeresk. latasa. 

Varos liget-u. 17. 12-83 

„Calorla** tflzifa- es RKenkeresk, 

Jeney Sandorne. Bathory-u. 2fi. 

17-08 
,,Carmen" clpifgyar r. 

Damjaniuli-u. 15. 21-46, 21-47 
23-62 

Fidkuzlete, RakocKi-ut 2. 24-66 

(Csak helyi bes^elgetesek c 

Casino Fllmszlnnaz, Szilagvi 

Dezsfl-u 5. 19-48 

Casslrer F. ffir6sz- es lakatosdru- 

gyar, Francia-u. 18. 19-57 

Celluloid Kefegyar r.- 

Ghillany-u. 7. 18-12 Central Fotd fenykepeszeti szak- 
fizlet, Hitler Adolf-u. 1. 21-14 Chemlkolor festek i 
mekek, flanc-u. 11. vegyiter- 
14-42 Chevra Kadtsa, Izr. Bzent Egy- 
lot. Zdrda-n. 2. O22-08 

,Clilc" kiitodo, Gr6f Audrassy 
Gynla-u. 17. 13-80 

Chls Jen<* iigyv^d, Tisza Kalman- 
ter 9. 22-42 

City Kereskedelml r.-t., 
Csengery-u. 1. 18-34 

Clonda Janos kSnyv- es papir- 
keresk., Rak^csii-u. 13. 13-94 

Concordia Erdelyi Sandor temet- 
kczesi vallalkoz6, Rakoczi-ut 16. 
15-20 

Connert Fritz ing., GUmbiis 
Gyula-u. 23. 31-71 

C«aba Lajos tavb. kfizp. vezetS- 
musaer6sze, G6rbe-u. 15. 13-12 

Csaky Gergely dr.m.kir. tiszti- 
orvo3,LahuerGy<Srgy-u. 22. 11-71 

Cianda Endre gyogyszertdra 
oII.Rakiczi Ferenckezfl, Szacsvay- 
n. 28. 17-47 

Lakasa, Blaha Lujza-n. 12. 28-46 

Csap6. Andor dr. nfiorvos, 
Rak6czi-u. 19. 24-46 

Csap6 Zoltan eesedl, gy6gy- 
6sertar tul., Riman6cay-u. 7. 

012-29 

Csatary Gyula dSligyiimblcs 6s 
gyarmataru bebozatal, Mussolini- 
ter 6. 19-95 

Csatlds Istvdn villauyszerel^si 
6a elektrotechnikai vallalat, Ra- 
k6czi-at 7. 31-64 

Csegd Istvan keresk. ligyntfkseg, 
Hlatky. Endre-i\ ? IB. 32-57 Cseko Testverek «Boocara» 
hasiip&ri magyar-perasakeszites, . 
Gr6t Teleki Pal-u. 60. 20-13 

CsendSrseg, m. kir., 

iBkolaparftucsnoksag.Rnlikovszky-u. 

25-22 
Iskolaparancsnoksag k3z6tkezese, 

25-32 
Ofiztalyparancsnokeag, Horthy Mik- 
lis-u. lfi. , 25-80 

Repiil6teri iirsparancsnoksag 

11-14 
CsendOrtfrsparancsnoksag, in. kir., 
Horthy MLkI6s-u. 15. 13-17 

Kozlekedesi orsparancsnokFag, 
Rulikovseky-u. 6. 21-31 

Vtvsuti Ursparancsnoksag, Horthy 

mki6s-u. 15. 26-45 

Csepreghy Aladar posts tana- 
csos lakasa, Zarfla-u. 17. 10-05 

Csete Emll dr. k6rhazi sebess- 
foorvos; Horthy Mikl6s-u. 22. 

16-11 

Csethe Pal vitez huszaTszazado^, 
Kapucinus-a. 15, 11-87 

Csel&ny I Gyula dr. m. kir. tisz.ti- 
orvos, Pal-u. 4. 15-69 

Cser Istvan gepmilhelye, Bem- 
n. 3. 19-88 

Cserny Andor dr. kororvos, 
B.B.I, orvos, fiirdS szakorvos, 
Varadszollos, Rak6czi-u. 12. . 

31-54 

Cserzy Bela dr. Kossuth Lajos- 
u. i. 11-51 

Cslha Lajos termeny- 6s 5rIem6Tiy- 
nagykeresk. takas, Tisza Kalman- 
t6r 11/a. 17-61 

Cstkos Sandor epitkezesl anya^- 
6 s tiizif akerask. , Mezey Mihaly-u. 1 2. 
17-95 

Csillag Andor dr. figyv6d, 
Hlatky Endre-u. 5. 25-64 

,CsIIlag«*gy6gyszertar» ecaedi 
Ct>ap6 Zoltan gy6gysaer6sz, 
Mussoliui-ter 3. 25-51 

Lakasa Rimanocay-u. 7. 

012-29 

Csillag Szera noi divatszaloa. 
Szent Janos-u. 19. 23-92 

Csomor Bela dr. postatanacsos 
lakasa, Horthy Mikl6s-u. 32. 

22-67 

Csonka Istvftn tfizif akeresk. , 
Varadvelence, allomas fatelep 

19-58 
Lakasa, Mdtyas kiraly-n. 47. 11-52 

Csont Mlhaly eukrasz, Mezey Mi- 
haly-u. 2. 21-74 

Csdsz Jozsel fuszer- 6s gyarmat- 
arunagykereHk. lakasa, Lukacs 
Gyorgy-u. 4. 15-19 

Csosz Jozsef alkoholmentes rum- 
6s lik^rUzem, Arpad vez6r-u. 60. 

24-15 
Csurlla Ferenc osemege- 6s 

elelmiszerkeresk., Rak6uzi-u. 9. 

27-14 
Csurka P6ter rum- 6s likor- 

gyara, Mussolini-ter 22. 25-45 
Csutoras Sandor feregirt6valli{- 

lat, Saigligeiti-u. 7. 14-21 

Czant Emll vit6a m. kir. szassa- 

dos, Mezey Mihaly-u. 2. 26-79 
Czegiedy Elem^r" nemes m. 

kir. ezredes, P6sa Laj03-u. 9. 

26-48 
Czegledy Mlklds dr. flgyv6d. 

Ss6chenyi-t6r 18. 22-21 

Czekus Mlklds m. kir. szazados, 

Aulieh Lajos-u. 30. 31-46 

Czlflra Kalman dr. Bihar var- 

megye fftispanja lakasa, 8z6chenyi- 

t6r fi 25-88 C Siller Imre divathasa, S»nt 
LAsBl6-t6r 2. 21-39 

Czira Kalman mukert6sz, Apaca- 

. a. 28. . 22-73 

ViragtlBlete, B6mer-t6r 2. 17-66 

Czltrom Salamon lakasa, Grot 
Bethleo Istvau-u. 6. 24-68 

Czltrom SandOr sut«de, Gr6f 
Teleki Pal-u. 23. 31-00 

Czltter Dezs&gy&rig., Zarda-u. 9. 
20-84 

Czltter Jeno keresk., Rimandczy- 
25-71 

Czltter Lajos keresk., Hitler 
Adoif-u. «. 25-34 

Czltter Zoltan keresk., PolgarOr- 
u. 12. 15-57 

CzoldanT!vadarf6nyk6pnagyit6 
muterem, Hitler Adolf-u. 43. 

33-41 

Dacz Ignac «MateoszJ) fuvarozo, 
Gombbs Gyula-u. 47. 28-09 

Dalkovlchne Sternberg He- 
len kozmetikai iut6zete, B6mer- 
t6r 8. 26r81 

Dall6 Gyula dr. varos i tanaes- 
nok, 1 Hitler Adolt-u. 68. 28-30 

Dallos Marton posUfeltigyelo. 
Kiniasy Pal-u. CS. 31-63 

Damo Albert luszerkeresk., Lu- 
kacs Gy5rgy-u. 1. 17-24 

Dancse Lukacs hentes es meaza- 
ros, Szent La.sBl6-t6r 7. 26-58 

.Danubla" Altai Anos Blzto- 
slt6 Rt. nasryvaradi toiigynok- 
s6ge, Mikszath-u. 2. 027-40 

Daroczy Kiss Lajos uNagy- 
varadj) feleliis szerkesatOje, Bzent 
Janos-u. 37/a. 22-13 

David Zoltann6 posta seg£del- 
lenfiraO, Kalvaria-u. 13. 30-65 

Darabont 6s Tsa, tfzv. Szlk- 
szay Lajosne s<5-, liszt-. 6s sse- 
inesterni6ny nagy- 6s kiskeresk., 
Torna-u, 2. 24-44 

Darabos Balazs m. kir. alez- 
redes, Mnssolini-t6r 9. 24-40 

Deak Istvan dr. varos i orvos, 
Rak6ozi-tt. 15. 22-59 

Deak Lajos. sz^nnagykeresk., 
flzepteiaber G-u. 81. 12-82 

Irodaja, Rak6ezi-u. 3. 15-37 

Decsel Geza gyumolcs-, zoldseg- 
6s halkeresk., Mussolini-t6r 11/b. 
10-09 

Del-Ka cipfikereskedelmi r.-t. fi6k- 
fizlete, Rakoczi-u. 5. 10-76 

„Delta« s 6s Vulkan t6gla- 6b 

cser6pgyarak KomjaEhy Ferenc 

kbaponti irodaja, Riman6czy-a. 3/1. 

017-28 

Gyartelepe, BerkovitB Agoston-u. 1. 

14-16 

Demetrovlts Elek dr. Nagy- 
varadiTakar6kp6nztarvez6rig,atdja, 
8ztaroveczky-u. 7. 14-83 

SaolOje (nyari allomaB), Araoy- 
oldal l. 30-28 

Demetrovits Rezstf fa- 6s szen- 
keresk., Alsodorongosoldal 3. 

26-71 

Demko Istvan badogos,. viz veze- 
t6kszerelfl, meiesvizberendezesi 
vallalat lakasa, Gyar-u. 6. 13-39 

Demko Pal szerelS 6s fflt6si val- 
lalkoz6, MikBzath Kalman-u. 20. 
18-11 

D6nes Adolf keresk., Konyves 
Kalman-u. 13. 21-30 

Denes Ignac dr. gyermekorvos, 
Hlatky Endre-u. 3. 18-65 

D6nes Izldor ifiezerkeresk., 
Mussolini- t6r 2. OD 
Oi Oh 

SP 

V 


N 2 

O 

p> 

r 

■ 

H. 
P 331 Nafjt/vdrad Ker JUk 
'mindenUtt a Tdrcsdztisnal ne hneyjunk Hi mwmy mi % w * M1N0SEGBEH VEZET. ECI |Y GYOGYFURDO «• '<*<« hevvize reu 

■ E L I ,Jt e«.a«. jc. m - x. A -a erhetetlen, Telefon: 49 fokos hevvize reumatikusbajok ellen ulol- 
&»•.<»•»•■«.. —«jton: 21-63, 21-64, 21.65, 
Telefon : Felixf Urdd : 2. Dengel Agostonne, 

Ferenc-n. 49. Berkovits 
26-30 

. Derenyt Emll vit£z, huszarszaza- 
dos, Mezey Mihaly-n. 13. 21-84 
Deutseh Elemer dr. orvos. 

Mezey Mihaly-u. 18. 25-50 

Dentsch Ignac kalapgyaros, 

8zacsyay-n. 12. 25-68 

Dentsch Jeho', P<5sa Lajos-u. ... 

17-75 

Dentsch K. I. r.-t. iiveg- es por- 

cellannagykeresk., HIatky Endre- 

n ; *■ 20-71 

Dentsch Poszt6aruhaz szovet- 

6b belesara, Kossuth Lajos-u. 4. 

27-45 

Devald Laszlo volt iparte^tiileti 

ffltitkar, Beothy Odon-u. 43. 28-31 
Devald L&szI6 dr. iigvved, 
Rakoazi-u. 7. 24-94 

Devlch Mlkl6s kaptalani ro'szam- 
vevo, Feszty Arpad-u. 7. 12-69 

Dlamantsteln Mlhaly sorgyari 
ig., Varadi Zsigmohd-u. 26. 16-44 

Dlenes Barnabas cnkorka. 
konzervain, hazai- es deli gyii- 
mb'les keresk. nagyban es kicsiny- 
ben, Bocskay-n. 1. 21-36 

Dlos) Sandor lakasa, Beleznay 
Antal-n. 53. 31-98 

Dlosl Sandor es Bela fakeresk., 
Mnssolini-i6r 20. 12-18 

Dldszeghy Elemer postaellenor, 
Franklin Benjamin-u. 4. 33-14 

Dldszeghy Laszlo all. trimna- 
ziumi t.-iuar, Kalvaria-u. 19. 31-65 

D.Nagydivatarnhaza, Rakdezi-u. 4 
32-66 

Dobay Gyula epitesi anyagok- 
tiizifa- es szenkeresk., Vitea-n. 45. 
13-18 Dobay Kalman dr. 

kasa, Szanisz[6-u. 8. Dnrd Gydzo* fogasz, Meeey Mihaly- 
"■ 2 - 16-99 

Dutka Geza viwveaet^kszerelfi is 

badogosmester, Horthy Mikl6s-u. 17. 

17-67 

Dvorzsak Lajos varosi tisztv. 
Grdf Majlath Gnsztav-ter 1. 28-21 

Ecsedy Jozsef hentes es mepzaros, 
Timar-u, 9. 17-44 

Egyedarnsagl Szeszgyar, m. 
klr., I. sa. telepe, Matyas kiraly- 
u. 72/76. 12 -32 

II: sz. telepe, Matyas kiraly-n. 8. 

le-77 igyved ... 
28-19 Dobay Kalman dr. es Kony- 
ves Ervfn dr. iigyvedek, Sza- 
niszl6-u. 4. Oil -15 

Dobos Glzella keVmunka- es 
fehernemuszalon, Rimanouzv-u. 14. 
15-11 

Dobozy Andras postaellenor. 
Racz Mihaly-u. 15. 32-88 

Dobozy Geza epiilet- es tfi'ahely- 
lakatos, Bebthy 0d6n-«. 59. 25-70 Dobozy Gytfrgy viziizemi fdmer 
nok, legolt. parancsnok lakasa, 
6zanhzI6-u. 38. 27-15 

Dobrtban Jeno radj6 es villa 
moss ag, Kossuth liajos-u. 7, 

027-33 
Dohanyara raktarl klren- 
deltseg, Sztaroveezky-u. 1. 

21-13 
Dolleschail Denes Gezane, 

Gerliczy-n. 8.. ' 34-13 

Dorm &n Gyula ve^yiuzeme, Ja- 
vorka Adam-u. 6. (KoxvkgohW 

24-12 
Domonkos Lajos dr. postatis^t. 
I^arajanich-n. 37. 28-79 

Dravetzky Istvan dr. penz- 
ligyi titkar, Szalardy Janos-n. 5. 
29-18 
Dreher-Haggenmacher 
NagyvaradfStfrgyar r.-t. 
VaradszolSs, Horthy M.-ii. ao. 

14-71 
Bo'rgyar, rendeI6sek felvetele es 
muszaki irod;i, VAradszSllOs, Horthy 
Mikl6H-n. 30. 24-32* 24-39 

Drlngo Ferenc m. kir. postafft- 
tiKzc, Gombbs Qy«li t -u. 17. 22-12 
Duna Concordia 4ltalanos 
Blztoslto r.-t. nagyvaradi t'3- 
iigyuOksege, Bzeut Laszl6-t6r 8. 

17-35 
„D«rai;ev** ' cemnentarugyar, 
aszfalt- 6s katranyipar r.-t„ Matvas 
kiraly-u. 60. 20-67 

332 HI. sz. telepe, 8anc-u. 7. 13-83 
Egyesiilt Bank r.-t., Bemer- 

ter 4. 24-43 

Ehrnberger Ferenc m. kir. 

s2azados, Ribbentrop-u. i. 12-57 
Eichnor Frnfi okl. memoir, la- 
kasa, Koppany-u. 3. 33-75 
Eilender Henrfch dr. bel- 
gyogyasz, tiidOazakoivos, Kapn- 
. cinus-u. 2. 23-31 
,»EkonomIa" Rosenberg BJanka 
kender-, kiitel-, zsities:-, zsak- 6s 
karpitoskellekek keresk., Kossuth 
Lajos-u. S4. 22-40 

Electre zsinor-, esipke- es szalae- 

arngyar, Apaca-u. 4. 15-34 

„EIe«trolnx'< villainosvilllalat. 

Rak4cai-n. 10. 033-98 

Elektrotechnika villamossagi 

muanyae:s.ajtoI6 (izem, Fachs N., 

Tompa Mihaly-n. 30. 020-77 

Elemi Altal&nos BiztosiKi 

r.-t. nagyvaradi vezerfigynblrs^gr. 

B^mer-ter 3. 20-52 

Ellasz Erntf dr. sebeszfOorvos 

Ialtasa, Bemer-ter 1. . 22-32 
Elkan Karoly, Lakatos-u. ie. 

21-62 
EImek6rhaz, Yiii-bsnlarty Mibalv- 

" ^ 22-53 Elovics EIek dr. 

roveezky-u. 46. fi gyved, 8zta^ 
31-38 Els« Erdelyf Lakk- es Fes- 
tekgyAr, 8zblies-n. 31. 18-07 

EIsS Magyar Altalanos Biz- 
tosit6 Tarsasag fougyniikseg, 
Bzent Laszlo- tor 2. .15-68 

Embacher Antal konyvkfiti) es 
dobozk^szitd, Szent Janos-u. - 88. 
30-62 

„Emke" kavehaz, Grof BetMen 
Tstvan-u. l. 12-78 

„Emke** szalloda, Grof Bethlen 
■IstySnn.l. 12-79 

Emodl Janos elektroipari valla- 

. lat. Gr6f Teleki Pal-u. es Durtek- 
u. sarok 33-16 

,Emr6" Roth Imre plasztikus 
ariyngokat feldolgozo iizem, Tegla- 
gyar-u. 2. 10-89 

Lakasa, P6sa LajoR-n. 10. 10-49 

Endorffer Laszlo postaellenoV, 
Grof Csaky Ist\'aa-ii. 34. 28-86 

Engel Karoly. utaz6, 8zacsvay- 
u. 17. 15 _ 41 

Epstein B6Ia «rOrinn« keresk. val- 
lalat, Szila ff yi Dezso-u. 30. 27-26 

Epstein Samn kere§k., Rima- 

. nocay-u. 9. 13-71 

Erczmann Lajos dr. f G1-, orr- 
es g^geszakorvos, Jakab Milialy- ■ 
u - 3 * 19-03 

Erdelyl Bank r.-t. fi<5kintezete, 
Meszaros-u. 6. 10-33 

Erdelyl Jen5 fakeresk.," Jokai 
M6r-n. 10. 21-90 

Erdelyl JOzsef zomanoedSny 
.nagykeresk.,.Hlatky Endre-n. 10. 
12-81 

Erd6Iyl LeszamltoI6 es 
Penzvaito Bank r.-t. nagy- 
varadi fi6kja, Hlatky Endre-u. 2. 
24-95 Erdelyl Magyar Gazdasagf 
Egylet Klrend., Tisaa K&lmin 
ter 17. 12-42 

Erdelyl Magyar-Olasz As- 
vanyolajipar r.-t., Kolosisvari- 
u. 63. 024-45 

Erdelyl Salvator katszerfizem, 
Grof Teleki Pal-u. 44. 22-94 

Erdelyl Sandor, Conoordia 
temetkezesi villalk., Bzilagyi 
Dezs6-u. 29. 23-34 

Erdelyl Zoltan tuzerszazados, 
Ribbeatrop-u. 2. 11-72 

Erdey Gabor dr. iigyved irodaja, 
Riman6czy-u. it. 26-90 

Lakasa, Bzilagyi Dezs6-u. 7. 

32-45 

Erdesz Istvan dr. idepg-yogyasz 
foorvos, Szent Jano^-u. ». 19-20 

ErdohJvatal, m. kir., Ritoik 
2sigmo]id-u. 34. 17-62 

Erdos Albert, Szeptember 6.- 

31-44 

Erdiis es Gerhardt ferfiszab6k. 
Rakdczi-u. 7. 16-34 

Erdiis Zoltan dr. ful-, orr-,es 
g^geszakorvos, operatear, Tisza 
Ki'ilinan-ter 1. 25-29 

Erdcfo Zslgmondne iizv., Ritortk 
Zsigittond-u. 3. 17-98 

Erfidl Erno,8zaniszld-u. 3. 26-44 

Ertsey Zslgmond tiizelfianyng. 
keiesk., KaKinezy-u.4 18-94 

Velencei telepe. Mav. allomasi rak- 
teiitlet 10^71 

Erzsebet Arvahaz (r. k. niiegy- 
JetJ, Arvfthaz-u. 4. 11-25 

Erzsebet sport paly a 22-77 

Esta Sun vegyii pari vallalat, 
Rogevius kanonok-u. S6. 14-79 

„EstIlap" szerkesztfisege es 
kiad6hivatala,Bazar-.epiilet 21-45 

Eterna luxus clptigyar, 
Varady Zsiginond-u. "37. 16-54 

Europa szalloda es etterem, 
Hortby MikWs-u. . 33.. : 19-02 

Fa- es Szehkereskedelml 

r.-t., Sane-u. 18. 18-09 

Faber LI pot, a Pesti Magyar Ke- 
reskedelml Bank nagvvaradi. fi6k- 
janak igazgat6ja, M&izaros-ii. -6. 
010-31, 010-32 
Fabldn Istvanne fuszer-, cse- 
meare- es t'lelmiszeriizlet, Nag'y 
Satidor-u. 19.. 20-30 

Falk Armln es Tsa keie- es 
oelluloldarugvar r.-t., 
Vorosrriarty Mihaly-u. 163. 23-28 

Faludl MIksa fakeresk., Szent 
.Janos-u. 30. 17-37 

FantA EgyesUIt Magyar 
Asvanyolajgyar r.-t. 

lerakata, Hornyauszky Pal, Kele 
■ vezer-u. 8. 24-23 

Faragd Kalman szenbaiiya ip. 

Na?y Bandor-u. 4. 18H04 Farkas Pal dr. gyogyszeresz 

alkalmazott, Hitler Adolf-u. 27. 

33-52 

Favorit oipfigyar, Szacsvay-a. 22. 

23-08 

Fazekas Lajos maganz6, Be3thy 

Odon-nt 64. 13-06 

Fazekas Sandor papi gs polgari 

szabo, .Schlanch-ter 6. 29-15 

Fazekas Zoltan vendeglOs, Gr6( 

Osiky Istvan-u. 41. 22-57 

Feher Adolf dr. figyved, Gerli- 

czy-u. l. 30-13 

Feher Albert gnmmiarukeresk., 

Gr6f Teleki Pal-u. 2. 18-08 

Feher Dezso nyomdatulajdonos, 

Bzent Istvan-ter 17. 33-38 

Feher Endre dr. iigyved, Szent 
Janos-u. 45. 27-29 

Feher Etelka viragfizlete, Ra- 
kouzi-ut s. 18-44 

Feher Istvan postafflfeliigyeJB, 
Nagyvarad 2. sz. hiv. vez. lakasa, 
Kdlvin-u. io. 11-80 

Feher Zoltan bddogos- es vizve- 
zetekszereia, Rakdczi-ut 10. 32-98 

Feherkereszt gyogyszertar 

Pakala Gyorgy gyogyszeresz, 
Rakoezi-ut 2. 14-45 

Fekete Erzsebet postakezelfl, 
Bzilagyi Dezso-u. 31. 30-79 

Fekete GyOrgy suWde, Ghillanyi- 
ll - 17 - 20-26 

Fekete J6zsef cipflgyar, Kapuci- , 
nus-u. 6. 17-;51 

Fekete Kftroly dr.sziilesz, nfi- 
orvos. posta B. B. I. szakorvos, 
Szilagyi Dezsfl-u. 7. 27-34 

Fekete Laszlo cukor-, liszt-, fu- 
szer- ea gyannataru' nagykeresk., 
Mtissolipi-ter 10. 20-20 

FusKerkereskedese, Bzent Jahos- 
n. M. 1 5 . 77 

Lakasa, Bzilagyi D.-ii. 27. 12-28 

Fekete Maria viragkeresk., 
Bemerrter, Kishidf6 31-57 

Fekete Sandor nyomdaipari mfi- 
intezet, Mussolini -ter 8. 20-16 Faragd Viktor dr. iigyved, Bza 
lardi Janos piispok-u. l. " 23-84 

Farkas Addrjan dr. figvved 
Horthy Mikj(is-ut u. 32-82 

Farkas Erzsebet cukraszda, 
Bemer-tei' 3. 17-52 

Farkas Ferenc Pho'nix vegyi- 
gyar kepviselcije, Dudek-u. 6. 

' 24-07 

Farkas Istvan gyogyszeresz la- 
kasa, PolgarOr-n. 15. 21-00 

Farkas Jen6~, Sal Ferenc-n. 11. 
32-80 

Farkas Jozsef kalyhasmester, 
Peter-a. 8. 28-57 

Farkas Laszl6 ecetgyarvs, Bza- 
niszld-n. 77. 30-11 

Farkas Mand dr. szfilesz, n&- 
orvos, Grof Teleki Pal-u. 14. 19-49 Fekete Sandor rum-, likOr- ^s 
tnindeunemu szeszesitalok k^szitO- 
iizeme, Zarda-n. 1.' 13-91 

Fekete kot-Osi Armentesito 

vlzrendezd es SntSztf Tar- 

SUlat, Gerlicay-u. 6. ; 10-95 

Feld Albert dr. ugyved, Bza- 

niszlo-n. 7. 032-85 

Feldman Armln dr. figwSd. 

Gumbos Gyula-u. 38.. 33-81 

Peldmann. Jozsefne, Gyorgy 
Izabella, Pataky Tihor-u. 14. 

18-69 
F61i\mrdo postahlvatal 
021-63, 021-64, 021-65 
,F6Hx gyogyfilrdo Igazgatd- 
saga« felixflirdO 21-65 

Felmerl Lajos fllr6sza.ni- es 
epiiletanyagkeresk. lakasa, Bzacs- 
vay-u. 10. 15-26 

Irodaja, Bem-u. 25. 032-92 

Femina kalapszalon Witfcen- 
herg Edene,Rimaii6czy-a.l0. 22-27 
Fenesy Sandor eptilet- es bator- 
asztalos, Hnszar-u. .25. 35-08 

Fenessy Laszld epitOmester, Ma- 
gyar-u. 39. 10-28 

Ferdenyt Kalman dr. papai- 
kamaras, rom. kath. pfispoki palota, 
Pazmany Peter-u. 2. 26-94 

Ferenczy Zsolt es Emodl 
•lanos viiiamossaei, muszaki 
oikkek eg radi6szakiizlete, Rakdo/i- 
u - «• 19-39 

Ferrnm vaskereskedelmi r.-t., 
Mnssolini-ter 8. 12-73 Vacsorazzunk a KgkMacska £tteremben 

Kapucinm-u. 10. 22-47 Nag^tvdrad" FesUgyar Nagyvarad, Kolozsvari- 

u. 21. 016-19 

Flllp Tlvadar ugyv6d, Verbflczy- 

u. 4. 13-42 

Flsch Aron dr. orvos, Szilagyi 

Dezsfi-u. 14. 16-02 

Fischer Ferenc dr. ny. allami 

fCorvos, Belezuay Antal-n. 6. 

26-92 
Fischer Imrene dr., Grof 

Bethlen Istvan-u. 3. 19-10 

Fleischer Bela dr. iigyved, 
Rakuczi-iit. 10/a. 11-45 

Fleischer Sandor, Hegyesy 
Marton-u. 2. 35-01 

Fodor Dezsd gabonabizomanyos, 
Bzalardi Janos puBpbk-u.ll. 23-00 

Fogel Laszld keresk., Grof 
Batthyanyi-n. 12. 18-76 

Follmann Geza rektor, Pamnany 

P6ter-n. 2. 27-51 

Fonclere Altalanos BIztosltd 

Intezet nagyvaradi vez6rugynok- 

s6ge, Gr6f Teleki Pal-u. 2. 14-35 
Fondleany Trebits Menyhert (fl- 

azerkeresk., Hlatky Endre-u. 17. 
11-48 
Forgacs Simon biztositasi szak- 

6rto, karbecslo, Szilagyi Dezso- 

n. 30. 17-25 

Forgalinl Addhlvatal, m. klr ., 

Rak6eai-u. 38. 14-80 

Forts Gyula okl. kultrnnn6rnok, 

Gr6f Teleki Pal-u. 2. 20-05 

FotO f6nyk6p6szeti szakfizlet, Nagy 

Bandor-u. 4. 24-41 

Foldes Pal dr. Ugyv6d, Szont 

Laszlo-t6r 6. 33-35 

Fttldessy Sandorne noi divat- 

tisslet, B6mei-t6r 2. 28-45 

Fttldl Jenti dr. magantisztv., 

Grof Csaky Istvan-a. 39. 19-32 
Foldmeresl Felttgyeldseg. 

m. klr., Belezuay Antal-a. 7 

12-43 
Ftiszolgablrdl Mvatal, Tichy 

nyomda-n. l. 21-88 

Fdttgyeszseg klr., Tiaza Kal- 

'inan-ter 6. 11-35 

Fovamhlvatal m. klr., Mav. 

allomas 19-46 

Frankl Bela t6glagyaros, Varady 

Zsigmond-n. 15. 20-41 

Frankl Istvan dr. orvos, Balassa- 

t6r 2. 14-87 

Frater Jdzsef adobiv. foszam- 

vevfl h;. lakasa Szent Janos-u. &. 

33-32 

Frater Laszld dr. ny. alispan, 

burgonya fobizornanycs, Szent 

Lasal6-i;6r 5. 26-59 

Frater Paula szovOipar, Arpad 

Tezfer-Ui 62. 32-39 

LakAsaiHegyesiiMartonTH. 3. 34-01 
„FraternUas" Feldstrlcb 

Marton k6nyvk6t6szet 6s papir- 

doboziizem.Karaesoriyi plispok-n. 16. 

.23-07 

„Freddo"hntotechnikaiszakiroda, 
VeiO Alfred hut6m6nibk, Ghillany- 
n. 6. 033-59 

Frelleld Ferencne sziics- 6s 
Bz8rmetiBlet. Rakoczii-iit 3. 025-82 

Frelmann Ernd muszaki keresk.. 
Szent Lasssld-ter 5. 31-l4 

Frenczel Sandor tablafiveg- 

nagyraktar, Szent Janos-u. 48. 

19-13 
Frldman Jdzsef magantisztv., 

Csaba-u. 9. 32-25 

Fried Laszld dr. Ugyv6d 1 

Rak6oBi-uli. 15. 26-23 

Fried Sandor keresk. tigynok 

s6g, Hlatky Endre-u. 1. 30-86 
Frledlttnder autdszakttzlet, 

Rak6czi : ut 20. , 30-34 

Frledl&nder Erntt magantisztv. 

Szilagyi Dezsfi-u. e. 24-47 

Frledlttnder Sandor dr. val- 

lalaci ig., Rito6k Zsigmond-u. 31. 

10-08 

Frledmann A. Arpad villnny- 

szerelesi. vallalat, Gr. Teleki Pal- 

urzt. _ 13-85 

Friedman Armln, Ezredev'i 
; Emlek-ter 20. 27-48 

Frledntann Beladr., Ezredevi 

Erflle£»er 44. 011-77 Frledmann Dezsd uri szabd; . 

Szent Laszlo-ter 2. 17-14 

Frledmann GyOrgy vas- 6s f6m- 

keresk., Baross-u. 6. 26-19 

Frledmann Istvan dr. sorgyari 

ffitisztv., Ezredevi EmI6k-t6r U. 

25-67 

Frledmann IMajer fivegkeresk., 

Hlatky Eudre-u. 21. 13-93 

Frledmann Samuel keresk., 

Varady Zsigmond-u. 38. 27-07 
Frledrlch Daniel, Rulikovzsky- 
'' 32-12 
Frigernl Rltter J6zsef Ul- 

keresk., Grof Tisza Istvan-u. 9: 

27-38 

Frlk,om*' Frledmann Bela 

dr. Altnlanos keresk. ugyn6kfi6^ . 

Ezredevi Emlek-ter 44. OH-77 

Frlsch Mand temetkezesi cikbek 

azeme, Szalardi Janos piispok-u. 7. 

16-53 

Frlschmann Adolf siitOm ester, 
'Kiitok szakosztalyanak elnoke, 
Halasz-D. 15. 23-90 

Frftsch" konzerv- 6s hentesa.ru- 
gyar, Bzucsvay-u.. 82. 14-62 

Hus- es hentesaruiizlet, Rak6czi- 
*t- 7. 20-61 

Fritz cukra&zda, Grof Teleki 
Pal-ti. is. 33-28 

Fuchs bakelltUzem, Tompa 
Mihaly-u. UO. O20-77 

Fuchs B61a llj., keresk., Kapu- 
cinus-u. 5. 21-50 

Fuchs Ernone dr.-ne 6zv. ma- 
ganz6, B.iaiiiszlo-n. 8. 32-05 

Fuchs Jeno, Horthy Mikl^s-fit 8. 
22-96 

Furntr *s kemenyfatermelo 
vallalat, T6th Henri k, Knssntb 
Lajos-u. i. 24-99 

Furnlr Import, Elefant Emanuel. 

Bzacsvay-u. 17. 12-05 

„Futura'*, a Magyar SzKvet- 

kezetl KOzpontok Arnlor- 
. galml r.-f. nagyvaradi 

Bevasar)6 kirondelts^tre, Kossntb 
' l,ajos-u. 3. 21-82, 24-52 

Benyei Emil kirend. vez. lakasa: 

Szent Janos-u. 82. 021r83 

FUlUp Andor, Pavel-u.29. 18-36 

Ftllttp Tgnacne dobozGzera. Szent 
Laszl(5-ter 12. 11-03 

FUlHp Istvan vasuti etterem, 

Budapest-ter 3. 18-40 

FttlHp Karoly radi<5- es elektro- 
teehnikai vallalat, Rakiezl-u. 31. 
25-75 
FUIOp Sandor obi. 6piteszm6rn»k, 
KQnyves Kalman-u. 9. 15-42 

Sztiilfl. Napystitetag 48. 31-28 
FUstUS RAzsl n6i divatszaion, 
Nagy Sandor-n. 6. 30-64 

.Gaby" n«l dlvatszalon, 
Boczok GnbrJella varronO. Rima- 
n(5czy-u. 14. . 27-84 

Gagyl Jozsef dr. isr. f6orvos : 
posta B.B.I, orvos, Pavel-u. -27. 
10 46 
Gal Jeno" dr. iigyved, Mussolini- 
ter 9. 31-32 

Gal Szabo Istvan mftsRaki tana- 
ckos, Gerlk)zy-ii. 1. 31-13 

Galbory LaszlO dr. ugyved, 

Hlatky Endre-u. 21. . 24-59 

Gallly Sandor olapzi, r6m. kath 

plebanos, Rak6czi-u. 28. 17-05 

Gallov Rezsd m. postai mfls?/^- 

resz. Bethlen G.-u. 9. 28-83 

Gallovlch Gyula fodraszat, Bzent 

Laszl6-ter 1. Aatobnsz allomasnal 

21-33 

Ganez Geza keresk., Mnssollnl- 

ter 14. . 30-47 

Gant Majestic Lebl Vilmos bflr- 
kesBtyfifizem, Dr. Berkovjte Ferenc- 
n.76. 019-27 

„Gant Star'* kesztyudzem, c6»- 
tnl. Stern Marton, Gr6l Teleki Pal- 
n. 62. 16-76 

Gara Dezstf okl. gy6gyszeresa 
illatszertara, Mezey Mihaly-u. 2, 
18-46 
Gara Odttn dr. belgydgyasz szak- 
orvos, Szilagyi Dezso-u. 9. 19-51 
Caspar Mlhaly viavezetekBzerelfl- 
mester, Grof Teleki P&l-n. 18. 

30-55 Gazdak BIztosltd Szovetke- 
zete BiharvArmegyei veaerkepvi- 
selete, Rirnan6czy-a. 6. 15-30 

Gazdasagl Felttgyelfiseg, 

lasd Binarvinnegyei 
Guzsd Sandor siitodeje, Gr. Tisza 

Istvan- u. 17. 26-72 

Gedeon Istvan dr. m. klr. posta 

fogalmtiz6, 8zani9zl6-u. 66. 31-89 
Gelb Kal man keresk. utai6, 

l)arnjamch-u. 7. 26-89 

Gelber Dezso fatiaatv., Mussolini- 

ter ll. 21-78 

Gellal Hies szikviaiparos. Szig-^ 

ligetj-n. 3 026-50 

Lakasa : Wagner Richard-u." 10. 

35-09 
Geliert Mlksa dr. €gyv£d, 

Rakoczi-fit 14. 14-97 

Geills Gyula, Deak Perenc-u. 5. 

21-06 

General! BIztosltd Intezet fo- 

■Qgynoks6ge. Bzechenyi-ter 8. 

026-62 
Gerber I. kocsigyart6, Sztaro- 

veszky-u. 11. ■ 18-45 

Gergely DezsS dr. 1igyv6d, 

Kossuth Lajos-n. 24. 33-64. 

Gergely Emll tfizifa-, szen-, 
koksz- es faszen nasry-es kiskeresft. , 
MatyAs kiraly-u. 139. 11-70 

Gergely Ferenc dr- ugyvSd, 
Tisza KalmAn-ter 1. 20-21 

Gerllczy Istvan bar6, Horthy 

Mikl6s-u. 30. 31-15 

Geptparl k^zeplskola m. 
klr. allami, igazgatOsap, 

Schlauch-ter 2«. 13-62 

Mfihely, Schtauoh-ter 10. 13-60 
G6vay Woll Karoly ig., Szent 

Janos-u. 27. 028-08 

GImnazlum Izraellta orth.. 

Zarda-n. 3. 14-57 

Glnzery Kalman ferfi-, nrii- 
divat es rovidiirnkeresk.,' Bas- 
palota 2S. 32-68 

Lakasa, Grof Ratthyanyi-u. S/a. 

25-56 

Gltye Demeter 11a mezo^a^da- 

" es gepgyar, Szent Istvan-ter 8. 

19-78 

GlU.ck Gyula villamossagi, bakelit- 

iizem, 8zacsvny-u. 22. 24-57 

GlUck Sandor textilnagykeresk., 

Hlatky Endre-u. 8. ' 20-47- 

Glilckmann Andor dr. festek, 
lakk es vegyi anyagok, Szeptem- 
ber e-n. 2. 19-23 

Lakasa, Szeptember6-n. 60. 25-23 

Glttckmann ZoItaU livp^ezO es 

kepkeretezo, {^61 Teleki Pal-u. 4. 

32-28 

Goldberger Rrno dr. orvos, 
Grof Bethlen Jstvan-n. 4, 27-96 

Goldhammer Albert keresk., 
Bebthy Odbh-u. 8. . 30-39 

GoldmannXlpot figynBks6gi es 
bizomanyi irodaja, Lakatos-n. 10. 
30-38 
Goldner Hermann dr., Sal 

Ferenc-u. 16. 22-01 

Goldrlnges Welnstock fnsaer- 

keresk., Mussolini-ter 3. 32-31 

Goldstein B£la „Favorit" tiizifa- 
es szenkeresk., Gerliczy-u. 11. 

26-71 

Goldstein Marglt ir6gepval- 
la.lata, Kossuth Lojos-u. 6. 25-27 

Goldstein Sandor, Deak Ferenc- 
30-30 

GKr«g Kathollkus PUspok- 
seg, Szent Li3zI6-ter 3. 81-67 
Iroda 12-06 

Gttrog Kathollkus Tanltd^ 
kepzff Intezet, Befithy 0d6n- 
n. 5. 20-82 

Gortfgkeletl Pardehlal Hiva- 
tal, Kapucinus-n. 2. 21-15 

Gorifgkeletl Roman Puspttk- 
seg, Hitler Adolf-n. 3. 27-66 

G«tz Sandor dr. O.T.I, korzeti 
6a posta kezeloorvos, Sztaroveszky- 
n. 20. 13-89 

Grad Tlvadar, Blaha Lujza-n. 13. 
32-07 

Grandlos csomagoldpaplr- 
lerakat, Baro8s-a."7. 10-43 Gremsperger Istvanne poaU- 

foellenorno, Grof Teleki Kat-u. 29. 

31-60 

Grdsz Geza keresked. figynoks^g, 

Nagy 8andor-n. 11. 15-00 

Grdsz Ignac gyaros, GOinbo's 

Gyula-u. ll. 31-61 

Grdsz Jdzsel ker^bpir- 6s ninszaki 

keresk., Szent Ldszlo-ter 4. 14-19 
Grdsz Samu dr. orvos, Beothy 

Odon-u. 6. 19-33 

Grdsz Sandor keresk.., figynok- 

seg, 8zigligeti-u. 14. 33-43 

Grdsz Sandor dr. fakeresk., 

Hitler Adolf-n. 15. 12-36 

Grossmann Jend vas-, gep- es 

muszaki keresk. 

ijzlete, Kossuth Lajos-u. 7. 26-86 

Raktara, Baross-u. 2. 19-16 

Groszmann Samu dr. ugyved, 

8ztarovfcszky-u. 20. 31-22 

Grllnbanm Sandor volt papir- 

keresk. lakasa, Szilagyi Dezs6-n. 27. 
18-20 
GrUnberger Arnold papirke- 

resk. lakasa, Bertsey Gyo'rgy-u. 13. 
33-79 
Grttnberger papirraktar, Sas- 

paJota 32-71 

GrUnberger Ignac „Konzum" 

fuszernagykeresk., Kapucinus-u. 8. 
32-73 
GrUnfeld Frndne kBzponti 

cukorkauzlet, Kossnth Lajos-u. 2. 
12-96 
GrUnfeld Hermann keresk., 

Hlatky Endre-u. 10. 14-28 

Lakasa, Szent Janos-a. 14. 33-50 
GrUnfeld Mlhaly gabona-, liszt- 

estermenybizom. iigynokseg, Ezred- 
evi emlek-tdr 30. 15-31 

GrUnfeld Tlbor dr. orvos, Kos- 
suth Lajos-u.- 10. 17-i76 

GrUnsteln Bela fakeresk., Szi- 
lagyi Dezso-n. 25. 23-75 

GrUnsteln Be mat dr. iigyved, 
Hitler Adolf-u. 15. 18-06 

GrUnwald Morne es Tsa ffiszeT- 
es vegyeskeresk., Matyas kiraly- 
u. 121. 14-73 

GrUnwald Testverek fern- es 
badog-, fa- es vasredonygyar, Hit- 
ler Adolf-n. 44. 19-43 

Gulacsl Janos motoros favasro, 
Arpad vezer-u. 39. 29-03 

Guttman Emanuel kezmuaru- es 

textilkeresk., Hlatky Eudre-u. 10. 

13-95 

Lakasa, Hunyadi Jiinos-u. 2. 14-04 

Guttman Sandor, Tisza Kalnian- 
ter IB, 13-25 

Guttmann Jend dr. seb^szfo- 
orvos, Nagy Sandor-u. 8.. 21-60 

Gyalay Mlhaly dr;, Vulkan J6- 
zsef-u. 7. 28-10 

Gyalay Mlhalyne posta s. ellen- 
6rno, Dauk6 Pista-u. 33. 31-24 

Gyapay Lfiszld dr. holyettes 
polgarmester,. GSrnbos Gyula-u. 37. 
24-78 

Gyarmatl Lajos fatisztv., Lnkacs 
Gyorgy-u. 56. 30-68 

Gyarmatl Mlklds keresk., Horthy 
.Miklos-dt 37. 24-34 

Gyemant Elekne Steinhacker 
Ady fiiszer, vegyianyagok 6s cn- 
kornagy keresk., Mussolini-ter 16. 

21-48 
Lakasa, KOayves Kalman-u. B. 

14-48 

Gyermekkdrhaz, m. klr. al- 
lami, Sztaroveszky-u. 6. 13-65 

Gyermekmenhely, m. klr; 
. Allami, Szent Jozsef-u. 3. 22-50 

Gyorgyevlcs Taskd sutode. Ga- 
lamb-u. 23. 20-72 

Gydngy Mlhaly g6p-miiIakatos 6a 
negeszt6,Torflk Ignac-a. 36. 32-11 

Gyongydssy Istvdn dr. kir. 
f6ugy6sz, Gombos Gyula-dt 30, 

14-69 

Gydrgy Jdzsel keresk., Kapuci- 
nus-u. 9. 19-17 

GyUrgy Vllmos fa- 6s szeutelepe, 
Ghillany-u. 26. 10-14 

Gydrl Ferenc vitez, r.-t. igaagato, 
Franklin Benjamin- u. 12. 32-14 

Gydrky Sandor «8an Remo» vi- 
rftgkeresk., Rakdczi-ut 5. '15-49 CD 

0) 

-i 

0: 

3 

a 

Of 

sc 

3* 
OS 

N 

IA 

r\ 

X 
2 

O 

r 
r 

■ 

P 
M 

2 333 Nagyvdrad VcMrtto-k ajtekNgCSlga *2SZ*T 22-47 IRIJC7 n HAV Higfltnlos HencijegvirodaJQ HAGW/iRADOH : Rikflczi-u. 10 a. Teltfon: 111 7 
iyWJIo y SzolHtmnnuozasi FBontdlu: BUDHPEST.tf.Gr6f Teleki PflHi.Z.Teletoit:lM-973 

HALASZ IMRE "°^gS^ggg^ 18- 90 

vlAKtiYA'? szoicikezct Iroda: Szilagyl Dezso-u. 3. 18-56 

Fusaeriftzlet: RakdczMtt 2. 18-58 

Ruhauzlels Sxent Laszi6-ter Saspalola 24-69 Haas FUlop 6s Flal-fele r.-t. 

fidkja, szfinyeg, tutor szb vet, fiig- 
go"ny, takaio 6s linoleum szakiipslet, 
Rdkoezi-u. :12. 16-35 

Haberland Gynla ny.postaellen- 
fir, Hegyesy Miklos-u. 1. 17-13 

Hackmayer Ignac f6rfiszabo 
S?;6chenyi-t6r 2. 30-08 

Hathazy Geza 6s GtibolSs 
Karoly ffihadnagyok, Arany Ja- 
nos-a. 2. 26-49 

Hadzsf Iren magdtizi, SziUgyj 
PeasSu. 8. 26-09 

Hagym&sl FHltfp villanyszeielfi, 
September 6-a. 79.. 27-35 

Ha.1b6kLa]Qsneny. postaellen3r- 
no. lakasa, Szolficelep-u. 17. 28-05 

.- Hajdu Mlhaly 6pit6si 6s tuzelo^ 

anyag, mu- 6s szerszamfakeresk.. 

Arpad vez6r-u. 8b". 15-04 

Hafnal J6zsef taxtilnagykeresk.-, 

Kossuth Lajos-u. 7. 20-64 

Halasz Bela dr. orvos, Riroa- 

noczy-u. 7. 27-55 

Halasz'Imre szfics- 6s ezOrmearu- 

keresk., Kazinczy Ferenc-u. 4, 

18-90 
Halasz Testverek redfiny- 6s 

lakatosarugydr, Varady Zsigmond- 

«■ 60. 13 . 64 

. Halmal An dor, szallito", lakasa. 

Szent Lasz 6-ter 8. , 81-10 

Halml Jozsef fest6kkeresk. la 

kasa, Rjmler Karoly-u. 26. 18-96 
Halmos Hugo keresk.,. Szent 
Janos-u. if). 26-16 

Halmos Testverek gynfa-, kar 
tya-, szivarka-, papjrara- 6s rb'vid- 
^runagykeresk., Mnssoliui-ter 8. 
21-19 

Hamburg Szerena 6v6nO, 
Nagy 8andor-u. 9. 10-88 

Hangya Klrendeltseg, Kapisz- 
tran Janos-t6r 22. 20-89 

Ecetgyaja, GhiHany-u. 28. 26-78 
Lisatraktara, Zarda-n. 6. 19-04 

Han *f ya nagy varadl Fogyasz 
tasl 6s firtekesitd Sjsovet 
kezete 

Uzlet, Rak6czi-n. 2. 18-58 

Iroda, Szilagyi Dezso-u. 3. 18-56 
Ruhazati uzlet, Szant Laszl(S-t6r 4. 

, 8as-palota 24-69 

Hankovlts Gytfrgy Nagyvarad 
varosi kfiajoleti szovetk. ig. lakasa, 
Jahas!! Gyula-n. fi. 35-11 

Hant Laszlo henteg 6s m6szaros, 
Mityas kiraly-ntoa 102. 27-32 Haztulajdonosok Szifvet- 

sege, Grof Teleki Pal-u. 2. 32-15 
Hedrloh Richard faaru ea par- 

kettakeresk., HIatky Endre-u. 19. 

24-18 

Hedrlch Richard nyng. szaza- 

dos lakasa, Jnhasz Gynla-u. 4 

34-11 
Hedrtchne Kollarszky 

Zsoka noi divatszalon, ruliak, fe- 

h6rnemuk, fiizok, Rak6ezi-n. 21. 
32-44 
Heeger Janos kuIturmernOk, 

Lorantffy Zsuzsanna-u. 8. 27-61 
HegedHs Frlgyes dr. kir. jaras- 

biro, Gr6t Bethlen-fasor 8. 25-02 
Hegedus Irare gy6gyszer6sz, 

Szent Laszl6 gyogyszertar, Szent 

Iatvan-ter 1. 19-29 

HegedQs J6zsel dr. m.kir. posia- 

a. titkar, Lukacs GyOrgy-u. 13 a. 
30-53 
Hegedtis Nandor hirlapird 

lva;— ' >,J ""- - ** ~- 20-36 inyi Odon 

Hegedus Otto dohanyamda, 

Rak6czi-n. 4. 18-82 

Lakftsa: Kdlvaria-u. 47. 30-33 
Heller Jozsel fakereskedo, Mnsso 

lini-ter 17. 16-84 

Lakasa, Szechenyi-tfir l. 16-87 
Helnrlch Beta dr. m. kir. tiszti 

feorvos. Szsntp^teri-a. 4. 16-93 
Helfy J6zse( ntoda zslk- es 

zsinegnzlet, Kossuth Lajos-u. 7. 

32-84 
Helyfy Andor papirnagykeresk.. 

Nagy Saudor-u. 3. 17-26 

Helyiy Gyfirgy papirnagykeresk.. 

Kossuth Lajos-a. 7. ' 21-03 
Heller Emll dpuletfakeresk. 

Mnssolini'-t^r 86, *"" Harcos Ferene m. kir. postafo- 

tiszt, K<inyvQsKdlnian-a.ll. 11-00 
Harmatl Mart on ffiszer- 6s cse- 

megeke-resk., Matyds kiraly-u. 1 

33-91 

Hard Zoltan Tit^js, rnm-, likor- 

es palinkaf«<5k keszit^si iizeme, 

Kapueinns-u. 1. 12-15 

Hasas Emlldr. tigyved, Horthy 

Miklos-n. 9. 23-24 

Hasllnger Janos fakeresk., 

Berkovita Kerenc-u. 17. 33-03 
Hasllnger Janos 6rds es eksze- 

resz, ■RakoBzi-.u. 8. 30-95 

Hatvany Sandor tUsiila- is s^en- 

telepe, Koloesvari-u. 5, 11-46 
Haosmann Nandor idr. figyved, 

Rxmau6ezy-a. 8. 32-90 

Havas es GrlinfeIdposzt6arahila, 

B6mer-ter 1. ■ 11-54 

Haztartasl Gazdasagl iskola, 

m. kir., Grof Csiky latvan-u. 29. 
21-86 Heller 6s Dentsch, Flora tomp-' 
6s kalapgyar, Nevtelen-a. 1. (Ano- 
nymns) 10-94 

Heller JAzsel bankig., Alapi 
Janos-u. 11. 11-91 

Heller Miklos ujsdgiro.Szeehflnvi- 
ter8. 31 _43 

Hemly F. J6zsef, Gr6f Teleki Pal- 
- nn 18-81 

Hercz Irare diszn6zsir-, szalonna 
6s szalaminagykeresk;, J6kai M6r- 

a. ai. lg _ 77 

Herez Mozes keresk. agynoks^g, 

Lahner Gyorgy-u. 8. 27-09 

Herczeg Janos magkoresk. 
- nfivenyv^delmisaerek, MnsROlini- 

ter 10. 10-06 

Herczeg Sandor keresk. figy. 

nJik es bizoiadnyos, Jokai M6r- 

ii. 13. 29.54 

Herman Mlksa fakeresk. lakasa, 

Endrfidy Saudor-u. 3. 30-25 

Hertelendy Gy»rgy vitfa, 

huszarfiJhadiiagy, Szent Janos- 

n. 18. n_ 85 

Hetey-Herman Ottd dr. posta 

titkar, Petdfi 8Hudor-u. 3. 31-88 
Heymann Bela okl. epiteszmer- 

nbk, Nagy Sandor-u. 3. 32-70 
Heves Sandor o!rl. mernok, Nagy 

8andor-n. 17. 14-43 

Hevesl Nandor keresk., Pavel- 

"• 25 - 22-66 

Hldegkntl Janos fodrasz, Szi- 

lagyi Dezdii-u. 3. 10-70 

H1U LaszIO eeecgyara^ Kapu'iiims- 

u. ii. 24-11 

Lakasa: Hitler A.-u. 13. 32-17 Hitter Jozsef, Kalvaria-a. 53. 

32-13 

Hitter Jozsef gyarigazgat6 la- 
kasa, Baross^u. 9. . 28-06 

H6dy Lorant ny. ornagy lakasa, 
Ritook Zsigmond-u. 16. 20-51 

Hoffmann Andras uri divatsza- 

b<5saga. Rak6czi-u. 2. (Bazar-6piilet) 

13-19 

Hoffmann Mdrne 8zvo kerek- 
pdr-, motorker^kpar-, varrogep- eg 
gramofonkeresk., Szent Laszl6- 

' t6r 10 - 13-08 

Raktar 6s iroda, Ady Endre-u. 2. 

10-12 

HoU6 Sandor, Moskovits I.-u. 8 
26-21 

Hollos Jenfi iiavegye keresk.. 
Rak6cBi-n. 3. ■ 21-17 

Hollos Pal lakasa, Hitler Adolf- 
u. 43. 82-41 

HOnvedseg, lasd Katonai epiiletek 
es hatisagok 

Horbats J6zsef keresk., Rakoczi- 
** 1 - 17-01 

Lakasa, Hitler Adolf-u. 43. 25-54 

Hornlcsar Janosne posta s.tiszc- 

nfl, Lukacs Gy6rgy-u. 44. 32-83 Hornyanszky Fal fSldbinokos, 
Riman6ezy-u. 7. 12-02 

Horvath Arpad a Bikarmegyei 
Takarekp6natar vez6rigaBgat6|a 6s 
a Nag.yvdradi Kereskerlelmi 6s Ipar- 
kamara miniszteri biztosa, Deak 
Ferenc-a. 1.. 19-97 

Horvath B61a m. kir. postaig. 
lakasa, Horthy Mikl6s-u. 37. 15-21 

Horvath Emanuel, Szent Janos- 
a. l«. 32 „ 50 

Horvath- Jozsef. dr. 5sy v6d, ny. 

tablabiro irodaja, Kapucinus-u e 

013-45 

Horvath Karoly ketatt- 6s sauvott- 

.aiukeT'esk., Hlaiky Endre-n. 8. 

21-25 
Horvath Karolyne »zv. hal- 6s 
kertivetem6ny konzervk6szito, 
GhiUanyi-u. 5. 28-54 Hnszar Adolf, Matyas kiraly-u. 6. 
22-46 
Huszarezred parancsnok- 

sag (postai nyilvanos allomas), 
Grdf Tisza Istvan-u. 4. 27-65 Ruszarosztaly parancsnok- 

21-73 
Hnszar 1st van gyarig., Nagy 

Sdndor-a. 23. 17-17 

Hnszar LaszI6 gyarig. ,PAvel-u.l0. 
22-45 
Huszkay Irare vit6z, honvSd- 
alezredes, Rulikovsaky-u. 16. 

28-55 

,Hutwald <£ Kornfeld Blanka noi 

kalapsaalon, B6mer-t6r 2. 30-57 

Ibnsz mav. hlvatalos menet- 

jegyiroda, RAkoeai-ut 10/a'. 

11-17 Ideal vegyllpar, 

P6ter-u. 3. Stern Miklos, 
019-18 Horvath Laszlo gimn. igasj?at6, 
Polgaror-u. 12. 28-90 

Horvath Sandor a vegyi- 6s 
6telmigzeripari r.-t. olajgyaranak 
mtfvezetoje, Szmetha Gy. - " sH Horvath Sary a cDnratex)) r.-t. 
e6gvez?etflje, Polgar6r-n. 10. 32-87 
Hossza Gynla dr. figyv6d, Ritodk 
Zsigmoud-u. 1. 14-81 

HSnlg David keresk., Deak Fereno- 
n. 9. 27-82 

Hiinig J6zsef papirkeresk., Rul'i- 
kovszky-u. is. 25-25 

Hrnban Ern« kozellatasi eloadti 
Pavel-u. 18. 11-18 

„HnngfirIa" gyogyszertar.tul . 
BzaDo Acz6I Istvan, Mussolini-t6v 8 
015-28 
„Hungarla" vendeglat6 Hze- 
mek, tnlajdonos: Petrasovits Ar- 
pad, Rimanoezy-it. i. 
Kavehaz 6s ruhatar 19-96 

Etterem 20-09 

Jat6kterroek 80-75 

Iroda 31 . 75 

„H«nnla 4 * nagyszalloda, 

Kossuth Lajos-u. i. 17-54, 19-99 

Hunyadl Jozsef k8ayv-, pkpir- 

zenemftkeresk., kOlcstSakonyviar 

— • «« j. • Rakoczi-u. 2. 14-58 

Hlrseh Odon tmtviselcl . lakasa, Hnslparosok Szovetsetfe I 
Lukaes Gyorgy-u. 19. 26-131 Kfevagohid fg^ | fdegenforgalmS Hlvatal, 

Nagyvarad6s Biharmegyei, RakocKi- 
u - "• 12-89 

Immaculata Intezet Irgalraas 
Nflv6rek tan- 6s nevelfiinteaete, 
Gr6f Teleki Pal-u. 13. 16-24 

Imre Andor dr. orvos, Szilagyi 
Dezso-u. 6. 25-77 

Imrlk Gusztav dr. figyv6d, a 
varadi kaptalan foiigyesse; Paaman v 
P6ter-n. 4. 26-93 

Imrik S. Zoltan pgpai prelatus- 
■kanonok. a tudov6sa ellen v6dekeaG 
egyesiilet eluoko, Pazmany P6ter- 
n - 17 - 16-88 

Incze Lipot, 
t6r 32. Ezred6vi Eml6k- 
18-10 
ffnkey La] os baro m. kir. sziza-,, 
dos, Gr. Csaky Istvan-u. 71. 

11-84. 
Interrexlm Kereskedelml 
r.-t., Mnssolini-t6r 12. 17-23 

IparfelUgyeloseg, kir., 

Ssilagyi DezsO-n. 24. 25-83 

fparos Tanonclskola szak- 

Iranyn, 8ztaroveszky-a. 40. 

14-68 
IpartesttiIet,Nagyvarad 6s Vid6ke, 

Mezey Mihaly-u. 4. 17-91 

Iren fablgyfodraszat, Nagy Sdn- 

doi-n. 1. 25-21 

Irgalmas N&verek, Velence 

zarda, Matyas kiraly-u. G8 V 16-18 
Irgalmasrend 5£6rhaza, 

Rakoczi-iit 33. 14-84 

Gyogyszertara 15-25 

fsomlt Weisa Gyula 6s Tsa, ma- 

gyantaaragyar, Arany Janos-u. 12. 
12-93 
Iszaly Sandorne fu^er-, ese- ' 
- mege-, k6sz hentesaru- 6s d61i- 

gytimolesiizlete, Mezey Mihaly- 

n *■ 32-99 

Itelotabla, kir., Tisza Kalman- 

tdr 6. 14 . 36 

Ivan vasiintOTo 6s vasniegm-unkal6- 
muliely, Vic6z-u. m. 21-54 

,Ivo" festdde lasd Nagyvaradi 
B6rfestode 

Israel Szsak tojaskeresk., Hlatky- 
Eodre-u. 23. 25-85 

Izraellta HltkcSzseg. 
Nagy Sandor-a. 6. 
F^iiabbi hivatala, 8zacsvay-u. 24 
11-99 

Izraelfta Hftkozseg Ortho- 
dox nagyvaradi, Zarda-u. 2 

14-56 cong., 

23-11 ffgS!&g:»v'T*sJAKAB'S^ L 23-30 J¥agy:V(irad Jeiinek Geza Ingatlanf brgalmiirodaia 

Gr. Telekl Pal-u. 2. 33-1S Izsak Ferenc dr. orvos, Bzent 
Janos-u. 2. 31-58 

Izsak Gyula vaskeresk., HIatky 
Eudre-u. 16. 18-24 

Izs6 Glzella posta s. ellenor, 

Kalvin-u. 10. 30-42 

Jakab Endre bankhivatalnok, 

Dudek-u. ti. 30-60 

Jakab Imre nv&szeresz, Kossuth 

Lajos-u. 6. 23-30 

JakabU Albert dr. iigyved, 

Bzent Janos-u. 27. 33-21 

Jakabfl Jozsel igazglato, Nagy 
Sandor-n. 21. . 32-51 

Jambor Antal aongorakeszisd 1 6s 
hangolo, Varady Zsiginond-n. 31. 
13-05 

Jambor Janos k5tel-, esak-, 
zsineg-, karpitoskellekek-, mii- 
sssaki-, textil- es sportcikkek 
keresk., Mrisso!ini-ter {Keresk. 
csarnok) 28-44 

JancsA Arpad liszt-, termeny- 
olajosmagyak-.burgonya-esgyapju 
keresk., Mussolioi-ter 14. 13-50 

Japport cukraszda, Rakoczi' 

m.2. 14-10 

Jarasbtrosag klr., Bzeclie . 

ter 10. 11-39 

Jarmal Arpad m. kit. posta- 

ellenor, Ret-u. IB. 32-24 

Jarvanykorhaz, Meliusz Juhasz 

Peter-u. 66. 18-66 

Jedlleska Istvan nyug. varosi 

tanaosnok, Pavel-u. 18. 10-80 

Jeggyar VerC Laszl6, Ghil'lany-n. 5. 

032-59 s Gyula szaUStermelO, ingat- 
lankOzvetitft irodaja, Lnkacs 
'Gyorgy-u. 28. 12-72 

Jellcs Gyula engedelyes ingatlau- 
koevetitfl hodaja, 6zaniszl6-n. 6. 
027-49 
JeHnek Geza ny. varosi ffiszain- 
vev6, Lorantffy Zauzsanna-u. 11. 

31-42 
Ingatlanforgalmi Irodaja, gr. 
Teleki Pal-u. a. 33-15 

Jeney Rezso tiizifa, epliletfa es 
epitesi anyagok, ATpad vezer-iit 84. 
22-75 
Ezredevi Emlek-ter 54. 19-34 
Jeney Sandor tazifa- 6s szen- 
kevesk.. Csette-patak-u. 9. 12-03 
Jeremfas Aranka dr. orvos, 
kozmetikus, Baechenyi-ter 1. 

j. ..■ 13-82 

JeremtasV Sandor, A. M. B. Ny 

6. e. B. t. biaomanyosa, raktar es 

iroda Javorka Adam-u. 4. 015-85 

Lakas, Lahner Gylirgy-n. 13. 15-87 

Jeskd Sandor all. iparosiskolni 
tanar, GydngyOssy Istvan-u. ft. 

28-2G 

Jochmann Arpad Dreher-Hag- 

geumacher els6 mapyar res^veny- 

siirfOzode r.-t.. Budapest— KGbanya 

tiszfcviseloje, Hitler Adolf-u. 32. . 

17-88 

Jo 6 Lajos ftisKer escsemege keres- 
kedo, Grot Csaky Istvan-n. 24, 
35 

Jo6s LaszI6 dr. postafeliigyelo 
lakasa, Rakoczi-ut 12. 25-44 

Josa Karoly ny. penzllgyi el- 
lenflr, vam es keresk. ma lorn, Va- 
radsztillfls, Maloin-u. C9. . . 17-39 

Josa Karoly, ny. penziigyi ellen- 
or, fUdsser-, paprikanagykeresk., 

■ Bzalardi Janos-u. 2. 35-06 

Juba Marton okl. gepeszmernbk, 
BeStby Odbn-u. 4. 31-02 

Juhasz Gytf rgy . b6r- es cipo ke- 
resk. iroda, Rimandezy-u. 7. 

25-79 
Uzlet, HIatky Endre-n. 5. 10-45 

Juraszlk Maty as zongora . orgona 
es harmioium epitd 6s hangplp m&- 
iirtezete, Bzent Laszl6-i;er 4. Pekete 
sas-palota 25-65 

Jurcsak Sandor burgonya- ts ter- 
miinykeresk., Mupsolini-t6r 11-96 Kaczlan Kalman dr. kir. kbz- 
-jegyzQ irodaja, Kossuth Lajos-u. 3. 
19-60 
Lakasa, Rito6k Zsigmond-u. 1, 

20-89 
Kadar Elek dr. ugyved, Deak 
Ferenc-u. 2. 019-76 

Kadar Geza okl. fipiteszmernBk, 
■Ribbentrop-u. 12: 16-62 

Kadar Gyttrtfy <rLevente» kttnyv- 
es papirkeresk., Gr6f Teleki Pal- 
n. 2. 26-65 

Kahan Lajos ig., Derna-Tataros 
r.-i., Honv^d-n. 22. 19-89 

Kajaba Laszl6 dr. 
biro pl^bauos, VaradszSllfis, 
Rakoozi-ii. 1. , 19-64 

Kajarl Dezstf villamosszerelo- 

master, Rak6czi-ut 10. 033-98 

Kalas Laszld dr. ugyved, Gr. 

Bethlen Gybrgy-fasor 8. ' 24-38 

Kaldlzsar FUIttp Ferenc 

keresk. utazd es nyomdavall. ve- 

2et0, Gtimbbs Gyula-n. 39. 27-63 

Kallay Laszlo, Pavel-n. 

14-09 
Kallay Magda dr. O.T.I, orvos, 
Befithy Gdiln-u. 36. 12-91 

Kalman Dezsd gabonabizomd- 

nyos, Alapi Janos-u. 2. - 26-99 

Kalman Imre kisoci vit^z, vez£r- 

6rnagy, Rak6c«i-n. 1*2. 23-70 

Kalmar Armlnfakereak., BeOthy 

0d9n-a. 78. 26-9 i 

Kalos Hug6ne sRetortaj) szenke- 

resk. vail., Matyas kiraly-u. 

20-88 
Kalvln KB nyvnyomda, Kossuth 
Lajos-n. 3. 13-30 

Kapas Antal f.l8allfttkeresk., 

Wagner Riohard-u. 8. 84-09 

Kaptalanl J6szaglelugyel6\ 
Kairacinns-u. 13. 26-18 

Kara Laszlo dr. m. kir. csendOr- 
ffthadnagy, Batthyany-n. 1. 28-75 
Karacsony Janos koresmaros 
Gr. Bethlen Gabor-u. 29. 30-12 
Karacsony J6zsef fiiszer- es 
!Semegekeresk.,Gr.Beihlen Gabor- 
l. 29- 31-12 

Karandy Jozsef radi6-, villa- 
mossfigi- es mllEzaki vallalat, 
Nagy Bandor-u. 1. 15-36 

Kardos Antal dr. m. kir. posta 
titkar, Sailagyi Dezsfl-n. 9. 

25-33 

Kardos Elek dr. kir. iteltitablai 

bir6, Mezey Idihaly-u. 20. 31*97 

Kardos I. es Tarsa nOi divat- 

aruhaz, R;ik6oai-nt 8. 33-60 

Kardos S&ndor Magy. Alt. Hi- 

telbanlt nagvvaradi fiokjanak lg,, 

SzanissW-u. 3. 22-03 

„Karifasz' c Temetkezesl 

vallalat,, Sorbs Sandor, Ssrent 

■ Laszl6-ter 1. 24-31 

Karl Lajos dr. i; gyved, Loraniffy 

Zsuzsanna-u. 12. 26-55 

Kassovltz Andor tisztv.. Mun- 

kacsy MiluUy-n. 6. 26-42 

Katollkus K«r, 8zil«gyi Vezs6- 

u. 5. - 16-08 

Katollkus Nepszovetseg Or- 

.sza^os Temetkezesl P6nz- 

tar Egyesillete, Egybazmegyei 

irodaja, Szilagyi I)ezso-u. 6. 

22-24 

Katona Bel a nNagyvAradff pol. na- 

pilap szerk., Bailiigyi Dezs(i-n. 8. 

12-55 
Katonal epiiletek es hatd- 
sagok : 

Az alabb fe! tiem soroltakat az al- 
lomas parancsnoksag kapcsolja. 
Ponved hadaprdd is kola « Gab or 
ArOQ)) m. kir., Rulikovszky-u. 

25-38 
EtkezSs, ga^dalkodas 26-84 

TisBti etkezd^je 24-93 

Honved allomasparancsnoksap 
Rulikovszky-u. 24. 27-01 

27-02 
Honved csapatkorliaz, m. kir.. Sal 
Ferenc-u. 3. 27-03 

Honved hadik6rba.fi parancsnoksaj. 
m. kir., Bouskay I.-u. 4. 15-80 
Markovlts laktanyn, Hortliy Miklos- 
n. 26. 27-62 Katz Herman viavezetekszerelfl, 

Mezey Mihily-n. 1. 22-51 

Katz Izsakb6rkeresk.,Galamb-n.l. 

23-76 

Katz Lajos beliparoe, Baacsvay- 

27-83 

Katz LlpOt keresk., Bert Bey 

GySrgy-u. 12. ..' 20-46 

Katzender J6zsef, Torn an. 1. 

19-68 

Kazd Kdroly dr. varosi t. b. ta- 

naesnok. P6sa Lajos-u. 18. 20-35 

Kecskemetl Andor dr. gyer- 

mekorvos, Rakoczi-ut 31. 23-10 

Kecskemetl dr. eaid6 gimna- 

zinm, 6zaesvay-n. 2. 18-22 

Kegyelet-Tarsoly keras8t6ny te- 

metkezesi inteaet, Kossnth Lajos- 

n. 16. 33-46 

Keltner Lajos epitesz, Bzaniszl6- 

n. 20. 16-33 

K^kmacska itterera, berlo : 

J6nas Lajos, Kapnciniis-n. 10. 

22-47 
Kelemen Alfred Samuel, fa- 
tisatv., Rito6k Zsigmona-n. fi5. 

32-63 
Kelemen Bel a „Mateosz" fuva- 
roz6 lakasa, Feszly Arpad-u. 33. 
13-28 
Kelemen Kalman Gabor 
ffiszer- es csemegekeresk., Rima- 
noczy-u. 1. 31-80 

Kelemen Laszld okl. mernfSk. 
villamossdgi szakUalet, Bem-n. 7. 
80-72 
Keletl Jozsel fakeresk,, Szent- 
peteri-n. 2. 27-69 

Kelety Karoly komjatszegi, 

vezerig., Schlauch-ter 5. 14-92 
Keller Jenny nfliszab6, 8al 

Ferenc-u. 14. 15-54 

Keller W. Nedson tandr, Horthy 

■'MlliH5s-n. 24. . 26-27 

Kemenv Gyula mftszaki keresk., 

Nagy Bandor-n. 3. 11-69 

Lakasa, Konyvea Kalman-n. 6. .. 

1 1-79 
Kenderessy Gabor okl. m4rnb'k'. 
Hortby Mikl6s-ut 19. 33-97 

Kenez Jencf dr. ngyr§d, T)e&k 
Ferenc-n, 2. 22-38 

Kenez Lajos dr. orvos, bel- 
pyogyasz es rflntgen-szakorvos, 
Pavel-ii! IS. 10-18 

Kepes MtklOs'dr. figyv^d, HIatliv 
Endre-n. 1. 22-81 

Kerekgyarto Lajos saikviaiDa- 
ros, 8zislige>ti-n. 3. O26-50 

Kereskedelml Csarnok t 

Mnssolini-ter 10. 13-36 

Kereskedelml #s Inar- 

kamara,Mussolini-terl0.23"67 
Kereskedelml kUzep- 
Iskolak : 

BaTOSR GAbor m. kir. £l!anii keres- 
kedelmi kb'zepiskola, Hitler"Adolf- 
u. 20. 025-89 

Zrinyi Tlona m. kir. All. kereske- 
delmi leanykb'aepiskola, Dudek- 
u. S. 18-88 

Kertesz Ferenc dr. ugyved, 

8zaniszl6>u. 6. 027-49 

Keszler Herman dr. fill-, orr-. 

gegeszakon'os, Szilagyi Dezsfl-n. 8. 

16-86 

Keszner Ferenc sziics- es szSrme- 

AruUzlete, Kossuth Lajos-n. 5. 

26-15 
Keszner M. szfirmekeresk., Kossnth 
■ Lajos-u. 10. 13-15 

Kesztenbaum Mark keresk., 

BeOthy Odou-u. 50. 26-80 

Keszthelyi Zoltan dr. vitess, 

kir. kezjesyzfl, B6nier-ter 1. 10-34 

Lakasa ■ Szent Janos-u. 18. 11-24 

Keszthelyi Zolt&nne ttzv., 

Lukacs Gyb'rgy-u. 29. 28-94 

Kezdody Gyula keresk. iigyn5k- 

seg. cDzierson Meheazeta, Grdf 

Csaky IsUan-u. 05. 17-96 

Klgyo gyAgyszertar, Reisz Tst- 

van, Bemer-ter 1. 15-63 

Kllner Beta dr. ugyved, Gb'mbos 

Gyula-n. 19. 33-18 KIHner Geza el<5allatkeresk., . ~> 
Gr6f Andrassy Gynla-u. -ii, 23-20 

Kfmpal Gabor kb'zt. osztalyve- 
zetfi, Uamjanich-u. 17. 23-49 

Klraly Endre dri figyved, Szi- 
lagyi Dezsfl-u. 8. 23-04 

Klraly Lajos vizuzemi. belyettes 
ig., legolt. paranc s nok lakasa, 
Mezey Mihaly-n. 10. 27-16 ' 

Ktrsch Henrlk, HIatky Endre- 
n, 21. . 31-59 

Klsplpa vendeglft, Bzeiit Janos- 
5. 12-40 

KlssArpadnyersbBrkeresk.lakasa, 
Luther Marton-u. 7. 027-18 

Raktar es iroda, Kyzvag6hid 

015-85 

Kiss Bela teheraiitdiuvarozis, 
Lovasa-u. 29. 16-79 

Kiss Belan6 mfiszaki cikkek ke- 
resk., Kossuth Lajos-u. 3. 27-88 

Kiss Elek dr. varosi allatorvos,, | 
vag6hidi igazgat6, Grdf Csaky 1st- I 
van-u. 12. 18-26 * 

Kiss Ferenc keresk. kepviseletek, 1 
Arany Janos-n. 11. 27-79 I 

Kiss Geza Laszl6 Alt. szSllitm&- 

nyozfisi es kereekedelmi vAllalat, 

HIatky Endre-u. 23. 24-90 

Kiss Gynlane «zv. Hegyessy 

Marton-n. 30. 29-19 

Kiss Janos allami leanyliceumi es 

mnff6kepa0i inteaeti igazgatd, 

Rak6czi-ut 12. 14-27 

Kiss Lajos geperfire .berendezett 

kadartizem, Szent Istvan-ter 15. 

30-48 
Kiss Lajos vitez, sKes^fQzde es 

faipari vail., Pdsa Lajos-n. 19. 

10-07 

faarugyar ilzeme, Ezeptember 6- 

u. 15. 28-50 

Kiss Pal Gyula keresk. ilgynok- 

seg, Bedthy Odon-u. 25. 26-82" 
Kiss Sandor m. kir. postatisat, 

Daak6 Pista-u. 21. 20-50 

Kiss Vllmosne dr. *Szv., 

Rak6czi-ut lfi. 21-26 

Klssebesl Granltbanya Kom- 

jathy Ferenc kb'zponti irodaja, 

Riman6czy-u. 3/1. 017-28 

Klarmann Ignac keresk., Real- 

iskola-u. l. 18-03 

Klein Andor banMg., Ezredevl 

Kmlelc-ter2. 12-21 

Klein Dezstf dr. ugyved, szalurdi 

Janos-u. 20. 10-56 

Klein ■ Erntf dr. belgyfigyass'-.es' 

r5utgen-orvos, Pavel-u." 13. 25-87 

Klein Gyula dr. orvos, Szaniszlo^ 

- 12-34 

Klein Herman sa6nyeg- es fonal- 

keresk., Munkacsy Mihaly-u. 5. 

31-91 
Klein Izldor keresk., Bzent Janos- ' 

33-09 
Klein Jdzsel dr. on r os, Horthy 

Mklos-ut 37. 27-tl 

Klein Laszld papirkeresk., Kossuth 

Lajos-u. l. 25-40 

Klein Marton, Bzaniszl6-u. 21. 

21-05 

Klein Mlhaly ugyntikseg 6s bizo- 

many, Bzeptember 6.-u. 40. 17-09 
Klein Mlhaly termenyes, Rima- 

n6czy-u, 10. 82-95 

Klein Vllmos rflvid-, kbtott- es 

szdvb'ttaruuagvkeresk., Rakocai- 

nt 3. " 12-51 

Lakasa, Sal Ferenc-u. 13. 11-81 
Klein Zoltan ciptikremkeresk.., 

Hunyady. Janos-u. B. . 11-61 

Klelnh&ndler Ferenc gyArig., 

Polgar6r-u. 20. 17-42 

Klemens Rezsd varosi gazdasagi 

tanacsnok lakasa. Rakoczi-nt 12. 

24-79 

Kleopatra gydgyszertar Barta 

DezsO gyogyszeresz, Kossuth Lajos- 

u. 2. 15-15 

Klotlld festeit-, lakk- es 

vegylgyar, Bzeptember 6.-u. 18. 

10-96 «i 

Oh 

X 


N 

IA 

n 

Z 
Z 

o 


335 ? Nauyvdrad a btotaim Ms HMewen is tortsM Hell. RfiZPOHTI-AOTOQ ARAGE ■ JS »3sfaa?5F* Telefon:ZZ-14 r Jen6 dr. varosi kerfileti 

orvos, Deak-Ferenc-u. 2. 25-61 
Knott JAzsef tfnkraszata> Rjikdczi- 

dt 12. 28-58 

Kokes Janos szatdcsfiBlet, V«r«s- 

marty Mihaly-a. 179. ' H-32 
KoIlAr JAzsef kfissp. mt6s, bado- 

gos 6s vizvezetdk saerelO vallalr 

kozd, G-rdf Teleki Pal-n. 38. 

20-63 
Kollbrl BAr, till. Fenessy Imre, 

Rak<5czi-n. a; - 16-66 

Koller LAszlA dr. figyv*d, Rima- 

ndcay-ii. 2. 14-90 

Kolllner Janos keresk.,Szanlszl6- 

u. is. 10-01 

Soiling ArpAd posta museaki 
: tabacsos, Pal-u. 14. 11-01 

Kolontary LAszlA dr. orvos 

Garay Janos-u. 1. 26-2C 

KomJAthy Ferene vallalatainak 

ktfzpohti irodaja, Rimandczy-u. 3/1. 

Ol7-28 

KomAnyl Marglt all. tanitdnd. 

Alapi Jaaos-ju. 2. 30-23 KomlAs AladAr Cver- 6s poreel. 
laukeresk., Hitler Adolf-u. 30. 

32-76 
Komi As TestvArek fiveg- 6 s 
porcellankeresk., Hlatky Endre- 
u. 15. 13-72 

Komzstk SAndor sz6kplyhidi 
papirlemezgyar igazgatdja, -Rima- 
ndesjy-u. 7. 12-75 

Koncz MArla textilkeresk., Ba- 
Toss-n. 3. . 26-95 

KohokPAl szaaados, Be6thy Odan- 
u- 15- 10-72 

- KonrAd BAlAnA dr. ttzv., 

Gi-df Teleki Pal-u. 8. 33-08 

KoppAny Janos iklddi gazdasaga 

15-35 

Koppfiny Rezsff felttgyelo, Tisja 

Kalman-t6r 17. 26-34 

Korbucz BAla cukorka-. csemege- 

6b d6Iigyumb"lcskere8k., Rakdcai- 

u. 17. 18-41 

Korbucz Ferene fflsaer 6s eseme- 

ge kei-esk., Muasolini-;t6r 6. 10-36 

Korbncz JAzsef keresk., Bztaro- 

veezky-u. 22.. : 24-08 

Korbncz Peter venddglfls, , ATpad 

Veaer-u. 84. 18-93 

Kor da K AlmA n f akei esk. 1 akasa . 

■. Grdf Csaky Istvan-n. i3. 14-70 

Kor da SAndor, Beent Janos- 

n. "27.. 
KArh&zak: 
Allami kdrhaz, m. kir., Horthv Mik- 
■: .-login. i v 19-41. 26-00 

^llami kdrMz, m; kir.; igazgatd- 
: , Biga, Horthy Miklds-n. 1. 26*12 
. Elmekdrhaz, m. kir., VtfrHsmarty- 
n.BO. 22-53 

. Gyermekkdrhaz, m. kir. dllaml, 
Sztaroveczky-u./ »V 13-65 

Honv6d csapatkdrhaz, Sal Ferene- 
u. 3. 27-03 

Irgalmasrend kdihaza.Rakdczi- 
U.33, 14-84 

Jaryanykdrhaa, M61iusz Juhasz P6- 
ter-h. 86. 18-66 

Kttz3g6Bz86gileryi intdzet orsz., m: 
kir., Horthy Mikl6s-u. 34. 14-51 
Nemibete?gondozd intezet, m. kir. 
allami, Bunyitay Vince-liget 18. 

24-97 
Szent Jdzsef magankdrhaz, Balassa- 
**<■ 2. , 26-66 

Ttlddbet'eggondostd lnt6z?t, m. kir. 
allami, Banyital Vlnoe-liget 18. 

34-61 
Tflddbeteg szanatdjium.AIsddoron- 
gos-oldal 57. 19-00 

Zsiddkdrhaa, Matyas kJraly-n. 46/48. 
16-38 
Zsiddkdriiaz eaiildsaeti osztalva 

016-67 
Kormos Ferene keresk. Ezred6vi 
Eml6h-tdr 52. 22-30 

Kormos JenS keresk., Ritodk 

Zsigmond-u. 4. 16-61 

Kormos TestvArek borkeresk., 

Kossuth Lajos-u. ao. 14-60 KArAdl Imre villanyszereldsl 

vail., Rak6cai-u. 38, 31-51 

Korona Fllimzlnhaz k.r.t., 

Kossuth Lajos-m l. 13-51 

Korona Gydtf jfszert4r, dr. Rioz 

Rezsfi, Hitler A4olf-u. i. 13-i76 
KortsmarositaszlO ny.iskolaie., 

orsa. gyiii. kep^ij aa Erdelyi Part 

nagyvaradi elnflke, V6r8sraarthy 

Mibaly-u. 13. 20-85 

Korvln Istvan dr. gyirfg., Hitter 

Adoir-n. 4. 27-75 

Kosa DezsO t^rmeuy-, liszt-, ttrle- 

m6ny keresk., fliinyadi Janoa-n. 2. 

23-85 

Kosmos nyomda is kOnvrkoteszet, 

tul.: Szegal Sama, SzechenTi-ter 1. 
O31-04 
Koszta Ilona vend^glft. Horthy 

Mlkl6s-dt37. 24-20 

Kotsls G6za ny. kir. ffira^ygsz, 

Polgar6r-n. 7. 15-51 

KOtslts Geza mm- is Hk8r- 

gyara, Kapisztran Janos-ter 4. 

18-60 
Kotzo Jen(f dr. kir. kfiziegyzfl, 

Hitler Adolf-u. 2. es Rakdoei-nt e. 
10-30 
KovAoh Lafos postaigaagatd 

lakasa. Hitler Adolf-ii. 12. 17-68 
Koracs Antal ur'i 6s egyenrnha- 

szabosag, Gr6f Teleki Pa!-u. 9. 

12-67 
Kovacs Arpad dr. figyvM, 

Tichy-nyomda-n. 4. 14-77 

Kovacs Barna dr. postatitkar. 

Bzeptember e.-u. 73. 13-99 

Kovacs Dezsfrdr. az6nsavgya- 

ros, KapncinusrB. 14. - 10-11 
Kovacs Erntf dr. figyved, Rito6k 

Zsigmond-u. 13. - 13-84 

Kovacs Erzsebet ffiszer- 6s 

csemegekeresk., MussoIini-te> 10. 

32-49 

Kovacs Gynla fenyreklani-, raclid- 

es, villanyszerel^si vallalat, Alapi 

Janos-u. 2. 33-89 

Kovacs fstvan tfizifa- 6s sz6n- 

keresk., Szaptember tf.-u. 28. 

10-93 

Kovacs Jentf vizvezeLSkszerelfi- 6s 

badogosmester, Ma^yaa kiraly-u. t. 

32-61 

Kovacs Jenff dr. urol6gns-bdr- 

gydgyasH, szakorvos. rendelfl'10- 

1-ig, 3— 6-ig, RIman6cay-n. 2. 

23*58 

Lakasa, BeOthy fid8n-u. 10. 

28-47 
Kovacs La Jos bookmaker irodaja, 

Rimandczy-u. 10. 21-80 

Kovacs Ldrand vez6rtitkar t 

P6sa Lajos-n. 10. 28-17 

Kovacs Mlbaly sUt«d6Je, Janos 

Zsls^mond-a 2. 12-10 

Kovacs Vtlmos dr.^oata -B.B.T. 

orvos, Rito6k Zsigmoad-U. 32. 

13-87 
Kovacs Zslgmond dr. szOHfl- 
birtokos, Bzilagyi DezaO-u. !). 

11-53 
Kovacslk Janos geplakatoa, 

Halaaz-n. 91. 30-27 

Kovats Daniel Geza armente- 

sitfl tarsulati fom6rnBk, Gerlipzy- 

u. 7. 33-86 

ozma Arpad ra. kir. po-^ta- 
mflszaki ellenSr lakasa, Keszt- 
helyi Zoltau-u. 14. 14-07 

Ktfbanyal Pol^arl Serltizd 
r.-t. nagyvarali keiiileti fd- 
lerakataaak varosi irodaja, FaiBp 
Isuvan bor-63 sornagykeresk., 
Horihy Miklds-aii.35. 13-41 

PejWtelepe, Velencepart 13. 13-44 

Kdbalml Ferene, Horthy Mik- 
Ids-ftt 10. '..-;_ ie-58 

KOny ves Ervln dr. es Dobay 
Kalman dr. figyv6dek, 
8aaai>2l6-u. 4. 011-15 

Kdrjegyzffseg, 'Varadsaentniiartoii 
022-97 

Kttrjegyztfs62f Varadcsehi 

32-02J K0r»sl Janos kSnyv-, papir- 6s 
Irdszerkeresk., Sz6cherfi-t6r 1. 
30-04 

Ktfrttssy Dezs6 dr. ugyv6d, 
lakasa, Szent. Janos-u. 8tf. 16-97 

KdrOspartl Aruhaz, ndl divat- 
arubaz, Rak6ezi-ot 6. 

Kdszetfhy Jdzsef ny. varosi 
muszaki tauacsos, Lnkacs Qyfirgy- 
U.2. 19 . n 

Ktftttttarn bolt, Rakdozi-u. 3. 
27-07 

KSzetfeszsegUgyl Intezet, 
orsz. m. kir., nagyvaradi allo- 
masa, Honby Miklds-at 34. 14-51 

Ktfzellatasl hlvatal varojl 
lasd Nasyvarad thjf. varos 

Klfzellatasl felUgyeloseg, 
varmegyel, m. kir., Baa- 
ni-zl6-n. 27. 15-79 Korjejgyzoseg, Nagyflrflgd j 

18-381 Kttzepesy LaszlA dr. posta 
B.B.I, sssakorvosa. kdrhazi ffiorvos, 
belgydgyasz 6s tUdSszakorvos, 
Rakdcziat 10/a. 10-20 

Kttzsegl eloljardsagok 
. Biharszentandrds 21-40 

VaradszOlltis 015-88 

Varadgeentmarton 022-97 

K«zk6rhaz t lasd allami kdrhaz 
Kraft Peter dr. m. kir. postatana- 
csos lakaaa, Pectti-ii. 14. 20-04 
Krajcslk 1st van Sz6obenyi 6tte- 

Rakdozi-u. 11. 27-81 

Krajntk Sfindor dr. flgyv6d, 

Rak6cei-B. 10. , 13-23 

Krammer Odtfn keresk., Hitler 
Adolf-u. 37. 20-02 

Krantzhor Mlkl6s fatermelfl. 

Qerliczy-a. S. 21-11 

Kraase La'szlO Ugyr6d, Kapuci- 
nas-u. 2. 21-52 

Krause Tlvadar okl. 6pit6sz- 

m6m0ki Nagy 8aodor-a. 4/a 23-82 
Kransz Hermann fatermelfi, 

Bebthy Odbn-u. 49. 12-20 

Kraasz 1st van kSnyvkeresk, 
lakasa. Beleanay Antal-u. 12. 

14-24 
Kransz SandOr term6nykeres- 
kedfi iroda, Nagy Sdnfloi^u. 4. . 

25-42 
Lakdsa, Bzeptember 6-n. 75. 

20-95 

Term6ny-, gabona- 6s magke^s- 

kedfl-raktara, Bsnc-u. 11. 20-97 

Krlstaly Elsfi Magyar TfiktSrDveg- 

ipar, Malqm-n. is. 12-22 

„Krlstaly« szlkvlzgyar, Ka 

plsz trail Janoa-t6r 4. 21-29 

KrlstOI Gynla dr. figyved, 

Rakdozi-dt. 10. . 15-18 

Krlzsan Rudolf ne fodraszat, 

Nagy Bandor-n. 2. 2*2-82 

Krtlger Jend dr* tigyvdd, 

Sohlauch-tdr 20. 23-93 

KrUger Viktor dr. posta B. B. I. 

sza .orvos, operator, Horthy Miklds- 

u. 37. 22-71 

Kndellcb Jenffne posta s. ellen- 

drn6, Grdf Andras^y Gyuia-u, 28. 

31-70 

Kulcsar Geza dr. ezredorvos, 

' fo»oiros > HitleT Adolf-n. 17. 27-85 

Kultnrmernokl hlvatal, m. 

kir., Horthy Miklds-u. 38. 12-47 

Knn Laszld postavonalmester, 

TomoTy Pal-u. 71. 11-86 

Kanda Andor dr. cdgjegyzC, a 

uagyvaradi hajdfszma- 6s f6sttgyaT- 

bau, Ezred6vi EmI6k-t6r 3. 012-09 

Kupler Mlksa dr., szG16.sz, nflor- 

vos, kdrhAzi ffioivos, rendeld, 8a6- 

chenyi-tdr 1. 013-00 

Kdihiai osatAIya 016-67 

Kupsa IHIhaly kfir««! P arti htJlgy- 

fodraszat, Ezred6vi . Eml6k-t6r 2. 

Knrtag Dezsone Ozv^ csemege- 

keresk., Baent Janos-u. 2. 23-78 

Knrucz Jdzsel ref. vallastanitd, 

lelk6sz. Sal Pereno-u. 25. 28-18 

La Roche 'Faipari r.-t., Rakdczi- 

fit 27. „ 19-37 Labor r.-t. Textilkeresk. vail., ' 
Mussolini-t6r 8. 14-66 

Ladlk Sandor szikviziparos, 
Bzigligeti-u. 3. O26-50 

Lafayette Czrickermann jdzsef 
szucs- 6s szOrmearuhaz, Rakdezi- 
»- «■ 11-13 

Lakatos Ferene, Malom-u. 9/ 

Lakatos Istvan If J. sztiosmester, 

8z^ohenyi-t6r 6. 17-83 

Lakomcsik Lajos textilkeresk., 

Csaba-n. 1. 12-63 

TextilnagykereskedSee, Hlatky 
Endre-u. J. 17-46 

Lammel Antal dr. figyv6d, 

Hitler Adolf-u. 7. 
Landau Adolf tisztv., Varady 

Zsigmond-D. 78. 24-55 

Lang Jozsef tigyv6d, Bdmer-t6r 1. 

21-07 

Lassanyl Janos dr. tSglagyara, 

Nagyflr<i?di-n. 19. 010-59 

Lassanyl Janos dr. lakasa, 

Szent Janos-u. 90. 010-59 

LaszlA Bela keresk., Alapi Janos- 

«• 18. 13-58 

LaszlA es Emilia malm ok, 

Varady Zsigmond-u. 28. 12-53 

LaszlA Kalman kbnyvnyomda, 

paphkeresk., Kossnth Lajos-u. 11. 

16-23 

Lakasa : lazar Vilmos-u. 1. 

33-25 

Lfizar Tlbor a Pesti Magyar Ke- 

reskedelmi Bank nagyvaradi fidk- 

janak c6gjegyzflje, Kalv'dria-u. 2. 

32-10 

Leb Vllmos bdrkesatyfi tieem, 

Berkovits Perenc-u. 76. 019-27 
LeAl-Ossy Gyitrgy b6rant6tulajd, 
lakasa, Vflrbsmarty Mihaly-u. 133. 
23-21 
Lefkovlts LIpAt k6amudru- 6s 
posztdkeresk., Hlatky Endie- 
u- 21. 18-00 

LAgoltalml LIga nagyvaradi uso- 
portja, Rab6czi-u. 13. . 27-97 
LAhmann I. Lilla c6gjegy!i6, 

ilgyvezetd, Pal-u. 8. ' , 20-54 
Lelchner JAzsel bzucs- 6s saOnne- 
arukeresk., KossnEh Lajos-u. Sa's 
palota 27-73 

Lakasa, Rimandczy-u. 9. 27-77 
Lelchtmann Jentf Plorenz 
mdrleg-, aaly- 6s f6marngyar, 
Kapisztran Janos-t6r 2. 17-16 
Lelpzlgl Blrodalmt VAsar 
tiszteletbeli k6pvigeldje Schuster 
Ladwig ezredes, Hlatky Endre-tt. 1. 
021-35 
Leltner Gusztav cipfigyaros, 

Kapuciiins-n. 14. 33-73 

Leltner Lajos orvosi mfiszertara, 
kotszerdsz, Hlatky Endre- 

12-01 
Leltner Lazar, Kapaeinu^-n. 11. KOzponti iroda, Rakdezi-u. 27. 

19-38 336 Leltner MArton As Flat nagy- 

keresk., Hlatky Endre-a. 5. 24-13 

Leltner ftlAndor, keresk., Sza- 

niszld-u. 12. 27-12 

Leltner SAndor nagykeresk.. 

Horthy Miklds-u. 5. 24-36 

Lendvay Gyo>-gy gabona 6s ter- 
m6ny keresk./ Torna-u. 1. 13-10 
Lengyel End re tiizifa 6s sz6n. 
nagykeresK./ Bzent Laszld-t^r 6. 
. 12-01 

Lengyel Gusztav dr. m. kir. 
postafogalmazd, T6glavet6-u. n. 48. 
17-45 
Lelfb Hermann kere.sk,, Grdf 

Csaky !etvau-u. 58. 18-63 

Lesty&n Ende dr. prelatiis ka- 

nonok, Pazmany Peter-u. 7. 31-31 

LAvay Erzsebet fakeresk. . Bzac-s- 

vay-n. 43. 21-71 

LAvay JAzsef szobafesto te mazold 

vallalkozd, Grdf AndraSsy Gyula- 

n. 10. 13-09 

Levente IstvAn dr. kir. tisry6sz, 

Szant Janosu. 23. 19-08 

LAyl LAzAr Gradios csomagold- 

papirraktar, Baross-a. 7, O10-43 Vacsorazzunk a KCK M3CSK3 Kapucinut-u. 10. : ZZ*%7 Ntigyvdrad Uculmano cslfisilO Ftlszer- 6s gyarmataruk, azov6fonal, Uszt- 
6s term6nyiizlet, nagyban 6s kicsinyben. 

Mussolini-t6r 5. 10-91 Llchtmann £s Laszld keresk., 
Mussolini-tdr 6. 10-91 

Llchtmann Mlksa, Szaniszlo- 
n. 20. 33-53 

Lignum dptlletfa-, mdsz- 6s oement- 
. raktar, Massolini-tdr 22. 10-90 
Lillln Endre dr. fa- ds szdn- 

keresk. telepe, Malam-ir. (J. 10-23 

Lakasa, Rulikovszky-u, 18. 33-26 
Llllln Ferenc cegvezeto, Rnli- 

kovszky-u. 20. 32-26 

Llnczlnger Sandorn6 »zv„ 

Sal Ferenc-u. 6. 31-34 

Llndenleld Ern6 sertesbizoma- 

nyos, Hitler Adolf-n. 80. 11-43 

Llndenmayer L6nartn6 
ozv., Szent Laszld-tdr 5. 15-81 

Llntner B6la dr. figyvdd, 
Ritodk Zsigmoad-u. 18. 1.6-26 

Llpcsey Istvan iigyvdd, Rakdczi- 
u. 26/a. 10-13 

LIszka Andras korosmai kor- 
lattaa ital kimerdse, Deak Ferenc- 
u. 2. - 13-13 

London Lajos keiesk. figynttk- 
sdg 6s bizomany, Pavel-a. 18. 

21-75 

London Sandor keresk., Bzalardi 
JanoB piispBk-n. 6. 27-90 

London Zoltan ..Ideal" kStSttaro 
kdsaird, Damjanioh-a. 4. 32-56 

Lovass Laszld m. kir. postaf6- 
tiszt, Bethlen Gabor-n. 8. 18-29 

Lovass Marglt posta s.-eHendrno. 
Dankd Pista-u. 3. 30-74 Magyar filet Partja varmegyei 

ds varosi irodaja. Kazinczy-a. 6. 

27-20 

Magyar Holland! Btztosltd 
r.-t. fougyuoksege, Rakdczi- 
u. iO/a. 24-35 

Magyar Klralyl allaiAl II. sz. 
polgarl Hulsk ola, Szilagyi 
Dezss6-n. 36. 024-25 

Magyar klralyl kezdetfi, itt neiu 
talalhatd hivatalokat, lasd a mln- 
dennapi dletben hasznalatos elne-. 
vezesek alatt. 

Magyar Klralyl Allaml Ttt- 
dobeteggondozd Intezet, 
Bunyitai Liget 18. 014-61 

Magyar Lapok napilap kiaddhiv., 
8zilagyi Dezs6-u. 5. 12-27 

Magyar Mez&gazdak Sztfvet- 
kezete, NJkdpv. Hornyansaky Pal 
dsiRddl Pal, Muasolini-terlS. 10-50 

Magyar-Nemet keresdelml 
k.f.t. Irodaja, Rakdezi-n. 2&. 

14-20 
Raktara, Rakdczi-n. 90. 24-84 

Magyar Nemzetl Bank nagy- 
varadi fidkintdzete, Szechenyi- 
tdn. 24-85 

13-37 Ffln&ke, Ssdohenyi-tdr 1. 
flagyar-Olasz Bank r, 

varadi fidkja, RakdcBi-ut4.13*'i Markovlts Izrael temetfifir, 
Velencei zsiddtemetfi 10-17 

Markovlts Jentf gyari kdpviselfi, 
Deak Ferenc-u. 2. 16-14 

Markovlts Jdzsel dr. okl. iigy- 
vdd, haztulaid. Szent Laszld-idr 5. 
32-35 

Markovlts Llpdt keresk. figy- 
nSkBdg, Horthy Mikl<5s-u. 13. 

20-23 

Markovlts Mand ny. foispau, 
Sal Forene-u. 18. 23-39 

Markovlts Mlklds nfii dlvat- 
arnhAz, Bdmer-tdr 8. 16-82 

Lakasa, Ivanyi .5d8n-n. 10. 16-83 

Markovlts Paine dr. ozv., 
Tissa Kalman-tdr 1. 23-33 

Markovlts Sandor dr., Szondi- 
16. 33-72 

Maron Fatelep, „MaIa" keres- 

kedelmi villalat, Arpad veaer-u. 15. 

010-74 

Maron Paln6 lakasa, Blaba Lojza- 
8- 10-79 

Harossy J6zsefn6 duhahytftzs- 
dej», Bemer-tfir (b6de) 22-65 

Marossy Paula postaellenAriri, 
lakasa, Wesselenyi-a. 14. 31-74 LOb Jentt 

zabs-a. 13. LazarVil- 
32-72 Lttktts Endre : vegryeskeresk., 
KfinyveB Kalman-u. 8. 33-77 

Lorlncz Andrasn6 ttzv. post a- 
keaelflnfl, Hitler Adolf-n. 24. 

31-82 

■ LCflincz Arthur memSk, Hitler 

AdoU-n. 15. 30-45 

Lorlncz Samuel kosdrfon6, 
Ghillany-a. 14.1 33-58 

L6rlncz Sandor dr. Qgyved, 
Rak6czi-u. 15. 27-43 

LWtvadklvltell Szttvetkezet 
a ,Hangya« k»telek6ben 
nagyvaradi fOgyiijtfihely, Saigli- 
geti-n. 3. O26-50 

L6wensteln Rezso b gyved j 
Gr(5f Csaky Iatvan-ii. 30. 18-25 

LKwln Zslgmond keresk., Pavel- 

. a. 14. 12-35 

Lucskal Sandor daraldmalma, 
termenykereskedese, szena- es 
saalmaeladas, Saacsvay-u. 80. 

12-80 

Ludvlgh Gyula, a Baross S?Bret- 
seg elnBke,. lanagykeresk., kijelSlt 
tfleifa- ea sz^nnagykereak. lakasa, 
Fe p zty Arpad-u. 39. 22-83 

Lukacs Antal m. kir. posta- 
leliigyelfi, Hitler Adolf-n. 68. 

19-98 

Lukaos Sandor Jdzsel m. kiT. 
postamusza'kl ellenfir, Hitler Adolf - 
u. 47. 28-63 

„Lya" cnkorkailzem. Fabian Lajus- 
u. i. 23-47 

Maar Gyula dr. tigyved, Rima- 
noczy-a. 5. 14-15 

Madarassy Sandor tlveg- es 
porcellankeresk., Hlatky Endre- . 23. 
Madonna gydgyszertar, dr. 

Medvigy Ferenc gydgyszerena, 
Sztaroveszby-n. 20. . 33-67 

„Mafa" fa-e3 szfinkeresk. vallalat, 
Arpad Vez6r-n. 15. 10-74 

Magyar Altalanos Hltelbank 

nagyvaradi fi6kja, Rakooai-ii. 2. 

15-46,15-47,15-48 

Magyar Alt. Utepltd r.-t. v 
epites veeeWsege, Timar-n. 2. 

21-56 

Magyar Dolgozdk Orszagos 
Hlvatas Szervezete nagy- 
varadi titkarsaga. Grof Teleki Pal- 
a- 9. 13-27 Magyar-Olasz Bank r.-t. nagy- 
, ,. ..„. _.., . '-■ 13 . 77 

13-78 
Magyar Part, Sal Ferenc-u. 9. 

19-74 
Magyar TavlratI Iroda r.-t. 

kirendelts^ge, Meszaros-n. 2. 

23-01, 23-14 
Magyar TfizbarcosSzUvetseg 
nagyvaradi fflesoportja, Rakficzi- 
at u. 14-29 

lagyar Vttrttskereszt Nagy- 
varad, varosi fi6kja, Szaniszld- 
u. 14. 10-25 

Magyaradl Boros Istvan dr, 

bgyv6dj Nyilaskereartes Part, 8ae- 

cheayi-ter lfli 012-76 

Matzner Janosne Walter Edith 

Kalvarla-o. 47. 31-33 

Majestic Motaen Samuel bfirgya- 

roa, I<ova8-a. 6. 18-83 

Major Gyttrgy fenykepeszeti mfi- 

terme es saakfizlete, Rak6ozi tit 13. 

28-42 

Major Gyula keresk., Hlatky 
Endre-n. 1. 30-90 

Lakasa, Beleanay Aotal-n. 3. 22-60 

Major Lajos kijelOIt textilnftgy- 
kere8k., Kossuth Lajos-n. 13. 1 1-40 

Major Laszld tanar, VfirSsmarty 

Mihaly-u. 93. 28-68 

Major Vllma fgnyk^peszeti szak- 

fizlet es amatftrlaboratorinm, Nagy 

Sandor-u. 1. 26'-60 

Majoros (MlhAjIovlts) 

LOrincz lakasa, Polgarfir-n. 14. 
31-03 

fjzlete, Torna-n. 2. 
Mak6 Gyula 1 egyverkeresk., Szent 

Laszlo-ter 5. 30-14 

Makra Viktor gydgyntlveny 

keresk., Ghillanyi-dt 93. 10-68 
Halanottl Elem^r m. kir. fo- 

badnagy, Earedevi Bmlek-ter 48. 
29-06 
Mandel Sandor vegyigyaros, 

Pavel-a. 25. 24-33 

M&ndls Viktor O.T.I, gyogysze 

resaffinOk, Kalvaria-n. 18. 33-69 
Mark B^Ia n5v6nyol.t j- t firnls- 6s 

ipari vegyigyar, Ghillany-u. 81. 
11-75 

Mnssolini-ter 6. 25-49 

Markl Istvan dr. jarasl 6s varosi 
■ allatorvoa, Csengery-n. 1. 11-67 
Markovlts Andor dr. 8zfHesz- 

6s- nfiorvos, Sailagyi DezsA-n. 17. Melkl Apatsag borlerakata, 

Mussolini-t6r 1. 26-06 kfr. postaellenflr, Markovlts BenrUcdr.ilgyved. 

Rikdozi-n. 23. 20-10 

Markovlts Ignac dr. orvos es 
Geiszt Renee dr. nogydgyiB3, 
Pavel-a. ». 23-22 Marton Denes jri. kir. ezredes, 
RaU ko vs zky-u .'18. 11-30 

Marton Istvan EzredevlBmlek- 
ter 2. 17-92 

Marton Mlhaly n. o. C. alt. a 
lll..ep. oszt. vonalmestere, lakasa, 
TSrfik Ignao-n. 12. 34-04 

Martsa Denes dr. kir. tanfel- 

Hgyelft, Bntiyitai-liget 42. 31-06 
Masznylk Elemer dr. orvos, 

Rimanoezy-n. 3. 27-53 

„Mateosz <c kirendelt9(5g fuvarva! 

laid iroda, Hlatky Endre-n. l. 

13-29, 17-29 
Mathe Andras radid-, muszaki 

es villamossagi seakilzlet, Bat. 

Laszld-ter 8. , 32-40 

Hath6Pal,RitodkZsigmoad-n. i». 
25-47 
Matta Janos lakatos, gyermek- 

koogi ds vasbntor ilzeme, .Tompa 

Mihaly-u. «2. 28-23 

Maty as Anna az allatvddfl egye- 

slilet titkara, Tisaa Kalman-ter 13. 

12-88 

„Matyas" sfirHaO, dtterem da kavd- 

baa, Sailagyi Dezs5-u. 5. 18-50 
„Matyas«* Mozgdszfnliaz, 

MatyAs kiraly-u. 62. 17-64 

Mav., lasd Allamvaantak 
Mayer Laszldne dr. v&rosl 

1 tisztiorvos Bz7egye, Szaniszld-n. 25. 
27-95 
Mayer Tlvadar dpitfl, anyag- 

keresk., Kapisztran-tdr 1. 16-10 

Mazor JAzsel dr. flgyvdd. Hitler 
Adolf-n. 6. 24-19 

M. B. G. Harlsnyagyar, Sza- 
nisal<J-a. 7J. 20-45 

Meeseklalvl Jentf vltdz, szaaa- 
dos, Varadi Zsigraonl-n. 35. 23-09 

Meder Ferene keresk. isk. tanar. 

Szechenyi-ter 1. 28-59 

Medve Istvan papirkeresk., Mn: 

solini-tdr 14. 10-27 

Medvigy Ferenc dr. gydgysze- 

rdsa lakasa, Ritodk Zsigmond-ii. 32. 

32-67 

Medvigy Gabor dr. kir. itdld- 

tablai tanacselnOk, Hitler Adoif- 

a. 3. 14^01 

Meer Pal dr. orvos, Sailagyi 

Deasfi-n. 9. 16-00 

Meer Samu dr. orvos, Rakdcfsi- 

n. 10/a. 24-67 

„Megvalt6« Gydgyszertar. 

Grdf Teleki Pal-u..55. 32-01 
MOgyerl Ferenc mdrnok, V«- 

rdsmarfchy Mihaly-n. 16. 24-16 
Melllnger Boldlzsar hadna?y, 

AlBdkar«soI4al 8. ' 13-11 

Melnl Gyula r.-t. kavd- ds tea- 

behozatal, Rik6ozi-a. 3. 23-25 Mell Vllmos m 

8zigligeti-u. 18. 

Mendel Jell tisztviselOnfi, Lukacs 
Gy«rgy-u. 1. 31-53 

Menetjegy es haldkocsl lth 
Itladdhely Waggons-Li ts-Cook, 
menetjegyiroda, Rakdczi-ii. 6. 

022-22 

MentOk baleset es betegszallitas 

bejelentdsdre, Mezey Mihaly-u. 9. 

04 

Menttfk Varmegy^k 6s Varo- 
sok Orszagos Menttfegye- 
sttlete^ nagyvaradi kirendelt- 
edge, Mezey Miiily-n. 9. 11-33 

Mercz Sandor gdperdre -beren- . 
dezett asztalosmuhely, Peoae-u: 22. 

28-12 

.Merino** posztdkereskedeiml r.-t., ' 

Rikocal-u. 3. 15-6.1 , 

Merknr szallitasi vallalat, | 

Kapiaacraa Janos-tdr 28. 16-65 | 

Mertekbltelesltd hlvatal, I 
m. kir., Hitler Adolf-u. 24. , 

23-45 

Messlnger Armln dr. gyarig., | 
Kalvin-a. 4. 12-85 

Meszaros Daniel postavona.'l(el- 
vigyaad, Perdnyi pttspOk-n- 2. 

30^63 ' 

Meszaros Mlhaly deskavas- ' - I 

keresk., Kapiszwan Janos-tdr 3. Mezey Albert didt3rd, did- ds 
termenykeresk., Baross-u. 2'. 

13 r 59 

Mezey Janos ffisze> ds csemege- 
keresk., Baent Laszld-tdr 2. 12-60 

Mezel Janosne tfzv. ingatlan- 
forgalmi iroda, Nagy 8aador-u. 19. 

27^0 
Mezel Lajos 6s Tsafakeresk., 

Vitdz-n. 3. 25-36 

Mezel Mlklos takarekpdnztari ' 

ig., Patak-u. 2. , . 31-79 

Meztf Istvan f Oszer- ds csemege- 

keresk., Bzent Janos-u. 4. 32-20 
Mlhalyl Lajos, Oroszldn gydgy- 

szertar, Massolini-tdr. ■ 32-91 
Mlklosl Mlklos dr. fdallatorvos 

firnagy, Qrdf Tisza Istvan-n. 45. 
21-59 
„MInerva«* ipari ds keresk. kdpvl- 

seletek, Gerlicay-u. 22. 014-33 
Mlskovzsky Jenff dr. ny. kir. < 

tlgydsz, Szent Jaaos-u.41. 19-14 

MOcsary Sandor irdgdpvallalat, 
Rakdczi-ut 9. 11-28 

Mohay Jentf Or nagy. Ribbentrop- 
n. 13, 24-81 

Moldovanyl Bela dr. postafo- 

galmazd, Karacsonyi pfisp6k-n. 18. 

31-40 

Moldovanyl Fereno asvany- 
olaj-, vegyitermdkek-, zgiraddkke- 
resk. 3 Toma-u. 2. 31-76 

Moldovanyl Istvan dr. vitds, 
kir. itdldtablai elnflk, Rulikovszky- 
«.16. 25-03 

Mokos Kalmftn kelmefestO ds 
vegytisztitd, Grdf Csaky Istvan- 
u. 15. 12-13 

Molnar Jentf dr. figyved, 
Ritodk Zsigmond-ii. 2. . 15-10 

Molnar Imre Ipszeo, osemege, 
oukorka, gynmBlcs ds italaru szak- 
tizlete, Rakdozi-iit 4. 29-07 

Molnar Karoly gyertyaflntomes- 
'tpr, Viirosmarty Mihaly-n. 47. . 

18-37 

Molnar Rez^d fatermelC, 
Ritodk iisiginond-n. 3tf. 26-87 

Molnar Vllmos dr. belgydgyasz- 
szakorrcis. Sailagyi Pezsd-u. 10. 
17-77 3 ID. 

I 

i 337 Nngyv&rad A ludnkoze monfljg me$ azt a Kapcsolasf sznmot. gjggtf IE pfiros uillamosmuue gi; 11-05 

H :BWKrt : *i* * •h'ft 10-53 

— nzeiGU I V Q FelvSteli Bzletek : Hitler Adolf-u. I. 24-58 6s Hlatky Endre-u. 6. 10-54 ** ** 

Nagy vfradi Takarekp£nzt*r r.-t. Rdk6czl-at 6. Sart Gabor m.kir.szazados, 
r Odbn-n. 4. 81-39 

Moskovlts Jen0 Janosepit6sz- 

m6rnijk, Nagy Sandor-n. 9. 14-52 
Moskovlts J6zsel keresk., 
Kossuth Lajos-u. 7. 18-33 

Moskovlts All kids szbvet-, textil- 
es fonalgyari lerakat is k6pvise- 
lete, Sztaroveazky-n. 48. 21-24 

Moskovltz Dezsff fakeresk., 

Horthy Mikl6s-dt 89. 12-56 

IHdtosz Jend kir. Mvegy6sz, 

Petfifi Sand«>u. 3. 80-88 

Motzen Samael tollkeresfc., 

Matyas kiraly-n. 3. ' 16-03 

Mucsl Imre dr. figyv6d, Bz6che- 

»yi-t6r.l. 11-02 

Mohary Bela eipfiuzeme, Kossmtu 

lftjos-u. 9. / 21-95 

»>lHoItograpli«*soksBorosit6 Ozem- 
tnt.. boltfnyi Nagy Miklos, Grof 
- Csaky Istvan-u. 45. 028-3 

Monk a Kamora, m. kir., 
Mussolini-t6r 9. 21-69 

Monkaktf zvetlto hivatal, m. 

■■■. kir. allaml, Szilagyi Dezsfl- 

■ n. 38s 25-76 

Mastca,Racz Emit hangsaer- 6s 
rddi6keresk.,Rakoczi-n; 11. 21-21 

HUggenbarg Arpad raja- is 
iroszernagykerask., Hitler Adolf- 
u. 6, 20-37 

Nadal Samn dr. orvos, Nagy 
Bandor-u. 21. 21-22 

Nadanyl Janos dr. vit6z, al- 
ispan lakasa. Nagy Sandor- n. 12. 
19-81 

N&dassy Laszlone-vegyiipar, 
Magyarm. 34. 28-20 

Nador Jdzsef nemzetktizi szallit6, 
Beothy 6dbn-u. 63. 26-67 

Naftd, Weisz Vilmos kocsikenfics- 
6s. sza^pangylr, Kapisatian Janos- 
«r 12. 13-Qi 

Nagy Benl sert6s- 6s szarvasmarhn- 
tigynt*k. Rak<5cai-u. 14. 18-28 

Nagy Dezstf dr. mln. tanacsosy' 

pezligyigazgatd lakasa, Rak6czi- 

111 35- ' ... 28-52 

Nagy Era© postamflsaaki igazgat6. 

8. mfiszaki osztaly vezetfije. Horthy 

Mikl6s-u. 32. 20-01 

Nagy Ferenc bankig., Hlatky 

Endre-n. 2. 28-33 

Nagy Glzella dr. kaali, fog- 

orvos, a posta B.B.I, logorvosa, 

Hitler Adolf-u. 15. . 20-18 

Nagy Gyorgy D. textilkeresk. 

lakasa, Hegyesy Mairton-n. 31. 

25-46 
Nagy Gusztav «Bibart. Hirek* fe- 

lelfis ezerkesatflj'e 6s kJadtfja, Ln- 

kacs QySrgyin. SO. 17-99 

Nagy Imre posta s. ellenOr, 

Attiia-u. 63. 30-40 

Nagy Istvanne posta s.-ellenornfl, 

Bzinnyei Merse Pal-u. 24. 31-29 
Nagy Janos ftlszerkeresk., Ghil- 

lany-u. 35. 17-40 

Nagy Janos „Mateosz** saallfto, 

Grof Csaky Istvan-n. 10; 12-64 
Nagy Janosn6 postakezeI6n5, 

Raca Mihaly-u. 17. 33-88 

Nagy Jeno csendflrOrnagy, Arany 

Janos-u. n. 11-73 

Nagy Jdzsel dr. flgyvdd, 

Ritook Zsigmond-a. 5. 16-27 I Nagy Jdzsel tet6fed6meater, 
Vit6c-a. 13. 28-27 

Nagy Kalman blrtokos, Raca 
Mihaly-u. 12. 3 -92 

Nagy Lajosne kflnyv- is papir- 
keresk., Rakoczi-Ti. 15. 32-19 

Nagy HHkl6s b&l«ayi,<TMnttograabn 
soksBorosit6UBem, . Grit Csaky ist- 
van-n. 45. 028-32 

Nagy Pal auttffnvaroao' lakdsa, 
Lntber Marton-n. 21. 14-49 

Nagy Pal ftiBzer- es csemegetizlet, 
Csengeri-u. 17. 27»52 

Nagy R6zsl uCi divatszalon v 
Madach Imre-B. 8. 27-59 

Nagy Sandor gepkeresk. tigynflk- 
S6g, OdSu-u. 24. 30-02 

Nagy Sandor es Tarsal kstett, 
szSvStt, fonal rBvid 6s galanterie 
nagykeresk. r Ramaniezy- u. 6. 

28-49 

Nagyarl Testverek oipfigyar, 
Kosscth Lajos-u. 6. 15-96 

Nagypal J6zsef dr. orvos. Grof 
Teleki Pal-n. 5. 32-16 

Nagyvarad*' kiad6hivatala, 
Bailagyi Deasfl-n. 6. 11-21 

8z erkesztfis6 ge - 2 7-2 7 

Nagyvarad es Vldeke Hus- 
Iparl Szakosztalya, Jarorka 
Adam-n. 6. *~" ~ ' P6nzt4r terem: 12-17 

Hitel- 6s levelezesi osztAly: 15-43 

20-44 Nagyvarad es Vldeke Ipar- 
testfllet vas-, f6nripari szakosz- 
talya, Mez*y Mihaly-u. 4. 84-07 
Faipari szakosztalya, Meeei Mihaly- 
»• *• 35-07 

Rnhaznti 6s textiliparosok szak- 
osztalya 29-11 

Nagyvarad thj. varos, L sz. 

napkOzi otthon, Rabikovszky-u. 4. 

15-99 

Nagyvarad thJI. varos: 
Szeat Laszl<5-t6r 1.: 
Varoshaza ^23-52, #25-93 
FOispani titkar : 16-47 

Menekfllt tabor i Jroda, Hortby Mik- 
Us-ht 40. .■;;.. 15-97 

' N6pmftvel6si Bizottsag... Szilagyi" 
DezsO-a. 12. ' _■_,-' , . . 24-88 
Varosf Zeaeiskota, 9zaniszl(5-u. 18. 
11-92 
Nyiivdnos ktSuyvtar, Mezey Mihaly- 
u. 12. 19-44 

Kntonai iigyosztaly, Gr6f Teleki 
Pal-a. 3. 21-49 

Kflziga'zgatasi iigyosztaly 15-23 
Varosi fogyasztasi ad6hivatnl, 
Bemer-t6r 4. 14-17 

Lakashivatal 10-44 

Szirmay Kalman m. kir. tisssti ffl- 
orvoB.Grff Teleki Pal-a. i2. 15-95 
Varosi fopSnztar 25-86 

Tiszti foorvosi hfvatal, Horthy 
Mikl6s-u. 3e. 019-62, 022-68 
Orvosi rendelflk: 
I. ker., Hitler Adolt-u. SO. 15-14 
n. ker., Csengery-a. 18. 15-90 
ni7 ker., Gerlicey-u. 7. 15-91 
IV ker., Gr6f Teleki Pal-a. 65. 
15-92 

V. ker.,K0B6uth Lajoa T u. 3. 15-93 

VI. ker., Bocskay-u. 3. 15-94 
Legoltalmi paranesnok 27-64 
L6goltaImi kOapont 24-74 
Legoltalmi alkcfzpotit, Mezal 
Miialy-u. 9. 27-58 
Varosmajor, Kaszarnyft-t6r 33-27 

(lasd a k8v. oasaboa) (lasd as elfizfi basabon) 
Gyepmeateri telep,0ssi-t6r 6.25-96 
Kert6szet, Rh6dey-kert 21-79 
KozeHatasi hivatal, Szaniszl6-u. 15. 
18-19, 19-67 
KSaJogi Iigyosztaly, Szent Laszl(J- 
t6r 25-97 

Kazj616ti Szflvetkezet, Gr6f Teleki 
Pal-n. 3. 23-54 

Ko'aj616ti SzSvetkezet raktara l 
Horthy MiU6s-u. 36. 15-i33 

K8zj616ti Szflvetkezet, V. kttraet, 
Osai Kesathelyi 2oltan-n. 66. 18-57 
N6pj6l6ti figyosztaly, Gr<5f Teleki 
Pal-u. 3. 18-16 

Bert6shizlaI6-telep (ffHangya>), b6r- 
letben, .Gr6f Csaky Istvao-u. 87. 

23-63 
Allatorrosi hivatal, Qt6t Teleki 
Pal-n. 3. 10 87 

Varosi kOavagfibid, Aradi-u. 21-67 

K 5zfi z emei : 
Igazgat6sag, Mezey Mihaly-n. 10. 
*16-56, ^16-57, #20-32 
Igazgatd, aligazgatoja 6s titkara 

17-32 
Csatomatelep, Grof Csaky Istvan- 
u. 79. 16-25 

«'6ggyar, Grdf Csdky Istvan-a. 89. 
11-19 
K6m6nysepr6tizem, Bathory-u. 1. 

14-93 
KOztisztasagi bivataf, Kaszdrnya- 
ttr 32-27 

Regi vizmltelep, Als6k6r8s oldal 
16-71 
Sz6der Janos hfilizati fOszereia 
lakasa, Villamosmti 16-55 

UJ vizmatelep, Kolozsvari-u. 86. 

.16-70 

Varosi 16gv6delmi alkBapont 24-74 

Villamosiau, 8anc-u. 32. 11-05. 

11-06, 11-07 Nagyvaradl Hltellntezet r-t. 

Bzilagyi Dezsa-u.5.' 12-68 

Nagyvaradl Jaras m. kir.tiseti- 

orvosa. Hitler Adolf-n. 21. 21-66 
Nagyvaradl Kereskedelmt 

Csarnok,Museoliiii-t6r6. 13-36 

Nagyvaradl Kereskedelmt 
6s Iparkamara, Mussolini- 
ter 10. 23-68 

Nagyvdradi KtfZBzttksegletl 
Clkkeket Ertekesf to k.I.t., 

Massolini-t6r 6. 16-85 

Nagyvaradl Lat. Szert. Kap. 

talan gazd. hiv., Sail Pereno-a. 6. 
15-12 
Nagyvaradl Lat. Szert. 

PUsptfkseg Egyhazmegyei 

hivatal, Pazmany P6ter-u. a iyizmfl$zerel6telep, Karoly-n. 
."■' ,,.;■ 16-72 

Varosi szabadf3rd6, Bunyitai-liget 

Nagyvaradl Arpad Lttvesz 
Egyesiilet, Bz6henyi-t6r 1. 

18-18 
Nagyvaradl Aroraktar r. 

Mnssolini-t6r- 16. 21-12 

Nagyv&radl Atletlkal dab, 

N.A.C., B6mer-t6r 6. 27-31 
Nagyvaradl Aatobasz Valla- 

lat k.l.t., Kapisztran Jaoos-t^r 18. 

Nagyvaradl Berfestffde JV.B. 

kelmefestO, vegytiszcit6uzem, Hit- 
ler Adolf-n. 40. 10-53 
Felv6teli tizlet, Hlatky Endre-u. 6. 
10-54 
Felv6teli Uzlet, Hitler Adolf-u. 1. 
24-58 
Vamos Gyala okl. me>nb"k lakasa, 
Hitler Adolf-n. 40. 019-58 

Nagyvaradl Btfr-, Szfirme- 
keszltd k.l.t., T6glagy£r-u. 4. 
23-77 

Nagyvaradl Gazdak «s Kis- 
lparosok Hltelszttvetkezete 
az O.K.H. tagja, Gr6f Betblen 1st 
van-u, e. 021-09 

Nagyvaradl Hajdlszmtt- es 
Festtaragyar, Kolozsviri-u. 21. 
016-19 
Tulajdonosok: Ullmann Rafael 
Ferenon6 016-49 

Dr. Kunda Andorn6 012-09 338 .Gazdasagi hivatala Oil -22 

Nagyvaradl Melocco Miivek 

r.-t. f SzS116s-a. 22/24. 23-64 

Nagyvaradl rom. kat. n«- 
vedo egyesiilet, leanyotthon 6a 
elhelyezd iroda, Pray GySrgy-u. 6. 
35-00 

Nagyvaradl Takarekpenz- 
tar r.-t;, p6nztarterem Rakdezi- 
u. 6. 12-17 

Vez6rigazgat6ja 20-44 

Hitelosztaly ■ . 15-43 : 

Nagy varadl TextlUpar r.-t., 

Kolozsvari-u. 60. 25r69 

Nagyvaradl Varosi Vasat 

' , Sanc-n. 34. OH-88 

O12-07 
Vasartfrallomas f Onflkseg Ol 5-56 
NAnasy Jozsel vend6gl6s, Ka- 

zinczy F.-a. 4. 29-02 

Negyessy Imre m. kir. alezredes, 
- Bzeptember 6-u. 61. 27-30 

Negyessy Istvanne tfzv. m. kir. 
osztalysorsjat6k fdarusitfi irodaja, 
Rakdczi-u;, 8. 32-60 

takasa^eiial Fereno-u. 12. 35-05 

Nemeesek J6zsef dr. teol. tanar, 
vicerektor, Pazmany P6ter-n. 2. 

18-14 

Nemes Endre asvanyi 6s nfiv6nyi 
olajok 6e iest6karu nagykeresk., 
Mussolioi-ter 10. 22-48 

Lakasa, Riman6czy-u. 6. 24-86 

Nemes Janos ker6kparnagyke- 

reskedfi, Grof Csaky IstvAn-u. 28. 

11-60 

Nemet Akademla Lektora- 
tasa, vezetfi Kinkier Karl Lektor 
der Deutachea Akademie, Sehubert- 
u - 5- 13-56 

Nemet Konzalatas, Hlatky 
Endre-u. 1. 25-07 

Nemeth Lajos kttt6-sz8v6nzejne, 
Loranttfy Zsuzaanna-u. 3. 12-30 

Nemetl Saador dr. belgyogyasz- 
szakorvos, Kossath Lajos-a. 11. 

13-69 

Nemlbeteggoadoz6 Intezet, 
m. kir. allaml, Bunyitai- 
ligot is. 24-97 

Nemlaha Gyttrgy dr. iigyv6d, 
Nagy Baador-a. 4/a. 12-66 

Nemzetl kfinyv-, papir- iniazer-, 
zenemtl-, ir6^6p-6s kegytargy- 
keresked6s. c6gtul. Krausz Isevan, 
Rak6ozi-6t 11. 14-25 

Nemzetl IHonkakOzpont 
nagyvaradi snervezete, Tor 3k 
Ignac-u. l. 14-95 timely sgm q ngvsorton, sgm a potlasiinii ngmszgrgpei. Nagyvaraa nagy^dradi f iokja 1 0-31 ^« 
Bemer-ter 10-32 Neplskolak Gondnoksaga, 

Maml, lasd: AUaraj Nepiskolak 

Gondnoksaga. 
Nepszttvetsegl Hltelfntezet 
(lasd Nagyvaradi bitelintezet r.-t.) 
Neumann M. nt6da Samson 

Janoa, Bemer-ter 2. 15-55 

Neumann Salamon keresk. 

figynOkseg, S'zacsvay-Ti. 19. 33-48 
Ney Pal dr. iigyved, Grof Teleki 

Pal-u. 10. 24-48 

Nlkollcs Jozsef acamester, Gr6f 
. CBaky Istvan-u. la. .17-43 

Ninon drogerla, Szent Lisa 16- 
.Mr a. 19-21 

Nlszel Lftrlnc igazgatti, Csaba- 

u. 16. , 22-23 

Nlszel MOrlC Ig-., Szeptember fi- 
ll. 62. 15-60 
Nlszel Nandor dr., vegyeszmer- 

nSk, Tegiagyar-u. 16. 022-»28 
Norma Mandel Ed© zsiradek- 

ara es vegyipar, Szeptember 6- 

u. 13. 24-98 

Nostra Altai Anos Arukbz- 

raktarak es Kereskedelmt 

r.-t.s 

nagyvaradi kflzraktara, 1. sz. 

Emilia-telep, Zarda-u. 6. 21-93 

2. sz. LaszI6-telep, Bzeptember 6- 

n. 2. 21-94 

Novak Andras asztalosmeater, 

Ssaildsl-tf. l. 23-16 

Novak Gyala <rEIdorad6» esemege- 

flslet. Hitler Adolf-n. 1. 25-14 
Novak Janos Hotter es Lever 

r.-t. kepviselCJe, SzeutJauos-u. 00. 

15-97 

Ntiveriyegeszs6gttgyl kttrzet s 

m„ klr., Tisza Kalman-ter 17. 

26-32 
Nussbaum Bela fakeresk. lakas 

es iroda. fizilagyi Deaa&u. ao. 

25-99 
Nussoanm Endre dr. orvos, 

Pavel-u. 7. 27-92 

Nyilas Jaaaesrae tiiziffttelepe, 

Szeptember 6- u. 15. 21-98 

Nyllaskereszftes Fart, dr. Ma- 
, gyaradi Boross latvan iigyved, 

.Szeukenyi-ter 16. 012-76 

Ocsay Zslgmond villanyszereto\ 

Mezei Mihaly-u. *. 33-99 

Oelbanm Jozse* dr." ottos, 

Grof Teleki Pal-u. 88. 26-46 

Olab Bela mtiszaki tanaesos, 

Sehlauch-ter 7. 10-69 

Olab K«lm§m fa-, szfin- es epi- 

teaianyagfcereak., Kolozsvari-n. 5. 

27-99 

Olasz "Vllmos dr. ' a nagyvaradi 

Keregkedelmi es.Iparkamara tfl- 

titkura, Szaniszlo-n. 27. 27-04 
Or&s Laszld hentes es meszaros. 

Gr6f Csaky iBlvan-u. *8. 24-96 
Orb an Denes dr. iigyved, 

tbrvenyhatfisagi tisati iigyesz. 

Rak6czi-u. 14. 17-90 

„Orlent« Bzonyeg ezfivode es. 

kezimunka tizlet, Sciulhoff Emitne, 

Hitler A.-n. 4. 010-04 

Ormay Lajos dr. figyved 

Ozvegye, Lukacs Gy«rgy-u. 48. 

80- 

Ormay OltosfesS &sv. posta s, 

ellendraC, Autiea Lajos-u. IB. - 

28-66 

Orosz Jozset vegyitiaem, Sanc-u 4 5, 

16-45 

Orsolya°Zarda leanynevelo 1 in- 

teset, Szilagyi, DeasO-u. 1. 27-42 

SzflllO. KOrOs-oldal 34. 18-75 

Orszagos KSzegeszsggUgyl 

Intezet 4 m. klr. lasd kiiz- 

eg63zs6giigyi Int6zet Orszagos 
Orszagos Magyar TejszDvet- 

kezetS Kifzpont m. sz. nagy- 
.. varadi tejflzeme, Vadasz-u. 2. ■ 

27-24 
Orszagos Tarsadalomblzto- 

slt6 Iitt6zet nagyvaradi keriileti 

pSftHtara, Bsred^vi Eml6k-t6r 34. 
22-56 

F6on r p3a ■ 13-49 Orvosl Kamara, KerUletl, 

Rakoczi-U. 10/a. 20-38 

Osvald Janos dr. vm. '6jegyz6 

lakasa, Szaniszl«S-n. 24. 16-95 
Osvath Reue dr. orvosj bfirgy6- 

gyasz, Bz<Sch8iiyi-Mr 1. 20-49 
Osvatb. Textll tul. cseageriijf alusi 

Osvath Zoltanne, 8as-palota 24. 

14-91 

Lakasa. Blaha Lnjza-n. 27. S2-7& 

Ovary Gezdasag, Varadss6Hos 

14-59 

Orifsnl Iloiaa, Horthy Mikloa-n. 11 drszem kb'nyv-. papir- ^s kegy- 
taTgykeresk., Bzilagyi DeasO- 
u. l. 33-54 

Orszlgetl Janos szikvia iparos, 
Bzigligeti-u. 3. 026-50 

Paal Arpad dr., betblen- 
I alvS, a ,-,M»gyar Lapok' ' f 6saerk., 
oraz. gylll. k6pv., Lnkaca Gyfirgy- 
n. 32. 20-69 

Pajor Pal gvogyszerSaz, lakaaa 
Hitler Adolf-n. 35. 26-61 

Paleslk Sandor varosi ffimer- 
nBk, Pavel-u. 4. 31-55 

Pallfy Jeud gfip- es radlikeresk., 
Kuhne G6pgyar kBrzetvezetflje, 
Torna-n. 2. 15-24 

Palfly traflk, tulajd. Palffy Je- 
nfln6, Rak6czi-u. 22. 24-09 

Palfl Lajos t<Hangyanollvasarloia, 
Baroas G.-u. 10. - 28-82 

Pally Mtnaiy biztositaai iroda es 
keresk. HgyatJkseg, Deak Ferenc- 
n. 9. 31-30 

Pallas kfinyv- es papirkeresk. . 

. Rak6cz>u. 4. 32-54 

Pallas Lltogralia, Sziiagyl 
D.ezso-u. fl. 13-22 

Pall6s AEBdras m, kir. osendor- 
saazados, Rak6czi-n. 19. 19-05 

Pallos Las'zld tUzifa-, szen-. 
brikett-, ^pHletfa- es epiileianyagok 
kis- es nagykeresk., erdOkitermelo 
tiizifatelepe, Dante-n. 12. 13-54 
Lakasa, GUmbb'a Gytila-n. 3(?. 

c 10-19 

Parakolles Karoly ftsvany- es 
nOvenyolaJnagykeresk;.. VacuTim 
Oil Co. r.-t. lerakft't, Arpad ve/i§r- 
n. 1., 015-62 

Vegyiparflzem. Liszt Fereno-n. 4. 
25-90 
Lakasa: Aulich Lajos-u.3. 30-20 

Panyigay Bjalos, Rnlikovszky- 
u. 20. 24-50 

Pannonla szall©da, r.-t., Bemer- 
At 19-06 

Pap Karolyne. ttzv. drogeria 
tul., Rakoczi-u. 11. 30-01 

Pap Sandor m. klr. postatana- 
esos, Baaniszld-n. 46. 19-55 

Papal Jozsef ndi azabomester 
divatszalonja, Zarda-n. 13. 33-06 

Papp Andraa epiilet- es bhtor- 
aEztalos, Hitler Adolf-a, 64. 

30-26 

Papp GyiixH csendUrszasados, 
Rakoozi-iiC 11. 11-83 

Papp J&nos arntfizsde titkara. 
VOraamamy Mibaly-u. 16. 30 A 77 

Papp tfozsel 6pit6mester, 
Balassa-ter 8. , 21-61 

Papp Karoly dr. tigyvC'd, 8zent 
Janos-n. 63, 32"32 

Papp Lajos polgariiskolaig.. 
Bocskai-n. 3. 18-52 

Papp Lajos Nagyvarad es Bihar- 
megye Tdegenforgalmi Hivatnl ve- 
Z9t6je, Mussollni-ter 14. 12-88 

Papp Marglt lakberende'zfl, Ri- 
man6csy-u. 8. 14-23 

Paris! Szffrmearahaz Freifeld 
Fevencne szfics es szfirmekeresk., 
Rak6ozi-nt s. 025-82 

Park szalloda, Raknczl-nt 5. pasztor Ede ktJnyrnyomda 6s 

.' papirkeresk., Mussolini-ter 8. 

31-47 
Pataky GyJJrgy fflszer- es cse 
megekere3k.. Messei Mihaly-n. 8. 

11-49 Patkay Bela esendOrffihadnagy, 
Ribbentrop-u. 14. 28-6 

Pat k as Janos termeny- es elelmi- 
szer nagy- es kiakereak., Masso- 
lini-ter 26. " 14-63 

,Patrla* 4 faarn- 63 irdngyar, 
Gyartelep, Koss-nth Laios-u. 5. 

25-19 
KSzponti irodaja, Gr6f Bethlen 
Istvan-n. 6. 25-39 

PatrlaNyomda, Gr6f Teleki Pal- 
u. is. 16-31 

Patzkd Elemer dr. figyved, 
orszaggyfil. kepviselb", Hitler Adolf- 
u. 27. 22-80 

Lakasa, Akademia-u. 8. 17-69 

Patzko Zoltan tSrvenyszeki bir6, 

P6sa Lajos-n. 11. 21-20 

Pavo Pal dr. kir. tBrvenyBzeki 

bfr6.Iakaea, Rak6czi-n. 31. 18-49 
Pavo Paine dr. tojasnagykeresk., 

Meeey Mihaly-n. 1. 15-69 

Pe«by Uvegcslszolda es T(i- 

kttrttzeme, Kapncinus-u. 20. 

11-74 
Pecsy Vldor fot<5gzak«zlet eg 

laborat6rium, Rak6ezi-u. 6. 30-41 
Pelle GySJrgy dr« tlgyved, 

Rak6ozi-u. 25. . 24-01 

Penkert Rllbaly dr. egyeteirii 

magaatanar, allami gyennekkirbaz 

faorv.osa, Szilagyi De^s 0-n. 6. i. e, 8. 

11-44 

Penzes Lajos szikriziparos, Gr6f 

Tisza IatvAn-n. 25. - 12-11 

Lakasa, Bzigligeti-n. 3. 026-50 
Penzes Lajos If J. okl. aesmester, 

Lnther Marton-n. 17. 29-05 

Penzttgylgazgatosag, m. klr., 

Rak6ezi-nt 35. 11-26 

Penzttgyigazgnto" 27-93 

Penzflgy^rl szakasz, m. klr. 
varosi, Sal FeTenc-u. 2. 20-33 

Per jest es Mayer szikvizgyar, 
Szigligeti-u. 3. 026-50 

Pernyesz Istvan kOnyvktttS, 
Rak6cai-u. 15. 31-37 

Konyv- 6b papirkereakedese, 
Rak6ezi-a.7. 27-80 

Pest I Magyar Kereskedelmi 

Bank nagyvaradi ii6k3a, Bemer- 
ter O10-31, O10-32 

Peter Bela udvarhelyi bankigaz- 

gat6, Ritodk Zslgmond-n. 51. 
, .■' 20-28 

Peter Gyula tanar, Szilagyi ■ 
DezsO-n. 27. 23-17 

Peter Istvan villany- 63 radio- 
Bzerfllfi, Nagy Sandor-B. 19. 30-43 

Peterdl Ottd dr. postatltkar 

lakdsa, Bar6 E8tvfls-n. 5. 15-50 
Peterlfy Sander cnkraaz, 
■ Rikoeai-u. 3. . 26-51 

Petbfi Jdzset posta* s. ellenOr, 

IJeskeBy-\i. 11. 33-11 

Petoll Nyomda Vass Sandor, 

-Hlatky Endre-u. 1. 027-72. 

Petreezky Zoltan bilkei iUat- 
szertara, Matyas kiraly-u. 82. 

27-54 

Petry Gynla dr. kir. k»3.1egyz6 

irodaja, Riman6czy-n. 3. 26-33 

Lakasa, Kalvaria-n. 4. 10-15 

^PbU" Csokolade es Cukor- 

kagyark.»t., Petrovits es Fiai, 

Grol Teleki Pal-u. 28. 16-05 

24-49 

Petz Gyula dr., posta B. B. I. 

keaelSorvos, Hitler AdoK-u. 19. 

12-37 
Petz Jozsel szikviziparos, Bzig- 

ligeti-a. 3. O26-50 

PhSnlx szikvizgyar Kovacs Bela 

es Horvath Sandor, Kasaarnya-u. S. 

18-15 

Phttnlx vegylparl vallalat 

k.S.t., Riraler Karbly-u. 17. 

16-17 
Plller DezsS ielaOtarkanyi, tuz6r- 
szazad.08, GSmbos Gynla-u. 21. 

19-86 
Pinter Istvan epiteszmera&k, 
Ivanyi 0d8n-u. 14. . 16-42 Pinter- Janos fold-m. min. iltal 

enged^lyezett ingatlanforgalmi 

iroda, Hitler Adolf-u. 13. O14' i 00 
Pinter Istvann6 postakezelfi, 

^EndrOdi Sandor-n. 1. 31-25 

Plntye GyOrgy, Malom-n. 17. 

21-57 
PIszk Istvan tisztv., Beleznay 

Antal-n. 23. 30-98 

PI achy Karoly m. kir. postaigaz- 

gato lakasa, Grof Teleki Pal-n. 32 ; 

17-72 

Plager Jozse! elektroteohnikua, 

Hlatky Endre-n. 16. 33-57 

Plebanlahlvatalok, rom. 

kath., Ujvarosi plebania, Grif 

Csaky l9tvan-u. 4. 24-37 

Plesz G^za fatermelfi, Szeohenyi- 

ter r. 13-38 

Podolcsak Jozsef saOvomester, 

Arpad vezer-a. 47. 17-65 

Pog&ny Etele Imre dr. ugyved, 
Hlatky Endre-u. 17. 15-40 

Pogany GySrgy figyved, Nagy 
Bandor-n. 17. 14-76 

Polgar Andras, Alapi Janos-u. 9. 
23-36 

Polgar Andras dr. figyved, 
SBalardi^Janos puspak-n. i. 13-52 

Polgar Jozsef iSnyvr, zenem*-, 
papir- es irdauerttzlet, Rak6ozir- 
n. 18. 30-78 

Polgar Mlklds dr. figyved, 
GyOngyBssy Istvan-n. 1. 14-55 

Polgarl Flnlskola, m. kir. 

allami, Boeskay Istvau-n. 3. 
22-18 
Polgarl Flalskola U. sz., m. 

klr. allami^ Szilagyi Dezsfi- 
. u. 26. 024-25 

Polgarl ^eanyiskola „Dob6 

Katica", m. kir. dllami, Horihy h 

Mikloa-ttt 36. 20-94 

Pollernm, Balogh Arpad mttszaki 

keresk., Nagy Sandor-n. «. 14-85 

Pollak Albert at6dat szalllt6k, 
Kossuth Lajos-u. 13. 20-57 

Pollak Endrene dr., Witten- 
berg R6zy dr. fogorvosnfi, 
Gr6f Bethlan Iatvan-u. 4. 13-66 

Pollak Kalman dr. figyved, 

KoBsath Lajos-n. 14. 25-15 ' 

Pollak Sandor azallltmanyoE&si 

tisztv., Velence-part 6. 33-04 
Ppllatsek Pal dr. orvos, Rima- 

n6czy-u. 6. 10-21 

Pop Janos dr. ii gyved, Szeehenyi- 

ter 2. 19-90 

Poplty Janos dr. fi gyved, Sai- 

lagyi DezsO-u. 5. l4-26 

Popovles Andor dr. m. kir. . 

posta s. titkar, Lukacs Gy9rgy- 

n. 15. 33-29 

Popovlts Lajos timarflzeme, 

Batanyi-u. 1. 28-95 

Popovlcs Sandor keTesfr. 

figyntfk es biaom., Bzent Janos-u. e. 
15-67 

Lakasa, Gr.Batthyany-u. 12. 19-40 
Popper Endre dr. orvos, 

Bataioveszky-u. 2. 11-98 

M Popper-Sport" sportszakuzlel, 

Rak«5czi-u. 10. 32-65 

Porgesz Pal fakeresk., Mussolini- 
ter ie. 15-02 
^Portland" epitCanyagkeresk., 

Mussolini-ter 9. .010-67 Postablvatalok : 

Nagyvarad 1., Hitler Adolf rtt. 12. 


F6nflk 


22-49 


F6n6khelyeit6s 


16-75 


F6n6kl iroda 


16-74 


F5p6nztar 


15-76 


Posta osztalyveset . 


25-41 


Rddifiosztaly 


27-19 


Tavirdaosat. ves. 


15-44 


Kezbesitflosataly 


28-05 


Tavirat kOzv.-osatSly 02 


18-43 


Taviratfelvetel 


15-73 


Ta-yirdagepesB 


25-10 


(Lasd a kfiv. oldalon.) 3 

a 


3 

or 
a 

3 

a 

N 

M o 

■ 

a 339 Nagyvdrad (Lasd az elfizo 1 oldalon.) 
Tavbe3B61Goszt. vez. 17-30 

TavbeszGjadijelszamolas 33-00 
Tavbesz61(S vezetfi m&szer6sz 

17-31 
Tavtesz616' csoportvezetO 18-91 
RadiSallomafl, Reptilfi-t6r 22-04 
Radid iranym6rfiallomas, Repiilfl- 
Mr 15-03 

Mfiszer6szmuhely 15-^8 

Vonalmesterek ; 23-13,23-69 
Vonalfelvigyaz6k 10-42 

TavbeBz616zavarelharit6' vonal- 
felvigyaz6 15-78 

Tavbe9z618fizem 6s anyagraktar 

17-33 
Nagyvarad 2., Budapesti-t6r l. 
FfinBk . 17-21 

FfinCkhelyettes 1Q-84 

FfinCki iroda 10-82 

Ffipenztar ,17-58 

Felv6teli osztaly 17-48 

Helyi ellenfir 10-83 

Rovatoloosstaly (hivbat6 2i-8-igi3) 

17-84 
P06taszallit6 17-13 

Nagyv3rad 3., Kossuth Lajos-n. 24. 
F6n6k 15-71 

Felvetel 6s f<5p6nztar 15-72 

Nagyvwad 4., Matyas kiraly-n. 51. 

18-47 
Nagyvfirad 6., Arany Janos-u. S. 

23-79 
Nagyvfirad6.,GLillany-Q. 20. 18-42 
Nagyvarad 7., Mikszath Kalman n. 2. 

21-04 
FelixfurdB 021-63, 021-64 
021-65 
POspSkFflrdd, nzemben VLi.-t61 IX. 
15-iff- 026-63 

VaradszollSs 030-54 

S»ostafgazgatdsag, m. klr., 

Hitler Adolf-a. 12. » 
VeaetO. Erdelyi Geza dr. m. ki 
postaffiigazgat6 14-11 

Titkdra 14-13 

A vesetfi helyettese. Kovach Lajos 
m. kir. postaigazgat& -14-12 
A vezetfl helyettese mfisHaki Bgyek- 
ben, Nagy E"rn5 m. kir. po^ta- 
. 'mfisisaki igazgato 23-94 

Ugyeletes tisztviselo" (hivbat6 14 
orfitfil 21 6vAig) 14-13 

Ideisrlenes 61elmez6si csoport. 
EI6ad6: Csepreghy Aladar m. kir, 
postatanaesos 12-62 

Lakasa, Zarda-u. 17. 10-05 

1. Altalanos osztaly. 
Vezetfi, Kov&eh Lajos m. kir. posta- 
igazgato 14-12 

1/a. 8ze m 61yzeti, szerve- 
z6si6sszociaIis figyek. 
Cso'portveaetC: Szendrfidy Pal n_. 
kir. postaigazgato" 11-94 

E16ad6k 11-57,11-62,11-63 
27-21 
1/b. Viasgalat 6s jogi 
figyek. 
Csoportvezetfi: R6na J6zsef dr. 
m. kir. postatanaesos 11-64 

Elfiadok 11-16,11-56,11-65 
11-90 
1 /c. U a e m b i a t o n f a g i, 
gazda8zati6s hizOgyek. 
Csoportvesetfl. Peterdi Ott<S dr. m. 
kir. j-ostatitkftr 11-41 

' Elfiadok 11-34, 11-42, 11-93 
22-54 
2. Ozletl osztaly. 
Vezetrt. Placliy Karoly m. kir. 
postaigazgat6 22-91 

S/a. Jirati figyek. 
Cgopdrtveaetfi, Csomor B6Ia dr. .m. 
kir. postatanaesos 22-92 

Elfiad6k 22-05, 22-35, 22-69 
S/b. Postaiizleti 6a keae- 
1 6 s i figyek. 

CaoportTezetfi, Horvath B61a m. 
kir. postaigazgatd 22-06 

E10ad6k 22-07 

Igazgatosagi konyvtar 15-08 
(Lasd a kov, hasabon.) Automata kozpont jehtoese: folytonos zilmmoqes (Lasd az elfeS hasabon.) 
2/c. Tiviro-, tavbasa615-, 
radiofizleti 6s kezel6si 

figyek. 
CsoportvezetO, Kraft Peter dr. 
m. kir. postatanaesos ■ 22-25 
El6ad6k 22,-34, 22-36, 22-68 

22-93 
3. Miiszaki osztaly. - 
Veaetfi. Nagy Ernfi m. kir. 'posta- 
milszaki igazgat6. 
Miiszaki iigyekben az iga3gat6sag 
vezetfijenek helyettese 23-94 
Helyettese. Tamas Ferenc m. kir. 
posta mtiszakt tanacsos 23-96 
'Osztalyvezetfi 6s helyettes6nek elfl- 
szobaja ■ 23-94 

3/a. Altalanos miiszaki 

csoport. 
Csoportvezetfi: Nagy Ernfi rh. kir. 
postamiiszaki igazga 6 . 23-94 
Elfladok 25-91, 23-32, 23-42, 
23-12, 23-61 
Keruleti k6sziilek 6s Uzemanyag- 
raktir 23-87 

Rajzol6k 23-02 

Radi"6 allomas . 22-04 

Radi6 iranym^rfl allomas, 15-03 
Garage 16-96 

3/b. Vonal6pi t6si csoport, 
CsoportveBet.fi: Tamas Ferenc 
in. kir. posta miiszaki tanaosos 
,, ' 23-96 

Epit6si gyakoruokok 23-41 

23-61 
1. ^pitfisi osztaly. 
VesietO: Soils Zoltan m. kir. posta- 
ffimernok 10-00 

Bzamadfi 23-71 

8eg6dmunkaerfik 23-69 

Vezetfimaszerdsz 17-31 

Automata kSzpont gepterem: mil- 
szereszek 11-12 

Tavirogepterem: muszere'szek 

15-98 
Vonalfeliigyelet #23-55 

Helyi vonalvizsgalat 03, 17-78 
MCszeresz mCihely 28-00 

Nagyvarad i k6sziil6k es uzeriii- anyae: raktar 17-33 

Vonalmester 23-69 

Vonalfer?igyaz6k 10^42 

Vonalzavarsziintetfik 30-42 

Epitesi anyagraktar 33-22 

Fftg^pesz? 25-10 

Kaaanbaz 21-53 

Dinamo terem 17-38 

Tavbesz^Ifi kCzpont gSpesze 15-78 
Asztalos 6s lakatoa mOnely 20-56 

II. EpitGsi osztaly. 
Vezetfi; Ber6nyi Janos m, kir. 
p. ffitiszt 23-72 
Vonalmester 23-13 
Vonalfelvigyasi 10-42 
Epit6si anyagraktar 32-22 

III. £pit6si osztaly. 
Vezetfi: T6th J6zsef m. kir. 
p. feltlgyelfl 23-73 
Vonalfeliigyelet, Nagykaroly 1-66 
Vonalfeliigyelet, Zsib6 9Q 
Vonalmester 23-73 
Vonalfelvigyaz6k t Nagykaroly201 
Epit6si anyagraktar, Nagykaroly 

20: 

IV. Epitesi osztaly. 

Vezfitfi: Pardivi Ferenc m. kir. 
p. fiitiszt, Szatmarn^jneti 5 

Vezetfi miszer6sz, Szatmarnemeti 

109 
Vezetfi muszer6sz, Maramarossziget 

222 
Tavir6 g§ptermi mnszer6sz, Mara- 
marossziget 228 

Vonalfeliigyelet, 8zatmarn6meti 

109 
Vonalfeliigyelet, Marainarosszipet 

220 
Vonalfeliigyelet, FelsfivisG 40 

VonaUnester, 8zatmarn6meti 441 
VonaUeIvigyaz6, 8zatmarn6meti 

440 
Vonalfelvigyazi, Maramarossziget 

224 
Vonalfelvigyazo, Nagybanya 59 
Epitesi anyagraktar, 8zatmarn6meti 

442 
Magas6pites!jeti csoport kirendelt- 
e <te 23-50 

(Lasd a.k«v. hasabon.) (Lasd az elGzo* hasabon.) 
Seg6dhivatal. 
Vezetfi 24-60 

Iktatfii tovabbit6, irattir 24-61 
Ellatmanysaamad6 24-61 

Keruleti fflorvos dr. Verzar Tstvan 
21-37 
Igaagat6sagi kttnyvtar 15-08 
Vend6ga2obak 11-89 

Kapus 26-04 

Oarage 16-96 

Kiad<5 tanfolyam, tauari saoba 

17-71 
Postano'vend6kek szaktanfolyama- 
nak gondnoka 13-31 

Asztalos milhely 20-56 

Haamester 22-78 

Piisty^nt Mfirton dr. tb'rveny- 
sz6ki elnOk, Rak6czi-n. 11. 31-08 

Premontrel Glmn&zlam, 
Hitler A.-n. 18. 20-19 

Premontrel Rend, Hitler Adolf - 
n. is. 26-47 

Prlbek Imre ny. m. kir. postaiga,z- 
gato lakasa, Hitler Adolf-u. 22. 

31-99 

Prod An Tivadar dr. varosi arva- 
sz6ki iilnb'k, Papp Vary Elem6rn6-' 
<i- 6. . 24-04 

Proklsch Arpad firnagy, Csaba- 
B - 8- 18-39 

Pnskas Albert g6p6sam6rnak, 
Inikacs Gy8rgy-n. U. 21-41 

Pnskas Geza fogteebnikai labora- 
tfirium, Mezey Mihaly-n. 1. 13-48 

Pnskas Geza vegyiitzem, 8anc. 
13-63 

Posztay Dezsli reszelfi- ._ 
raspolyrago Uzeme, Matyas kiraly- 
«• 33- 21-55 

Pntnlk Ballnt szinigazgat6 la- 
kasa, Horthy Mikl<5s-u. 19. 16-06 

PUspttkftlrdO postahlvatal, 

Oaembeu VI. l-tfil IX. 15-ig. 

026-63 
PUspbk gyogyfttrdtf Igazga- 

tosaga, PuBpokfiirdfi, (Gzemben: 

IX. lff-col-V. 31-ig : VI. l~tol-IX, 

1.1-ig lasd, Pfisptikfurdfi 2. sz. elo- 

fizeto) ^ 26-64 

Raaber Arpftd dr.gyogyszeresz, 

Mikszath Kalman-n. 52. 014^44 
Racz AndrAs dr. Ugyv6d 
. Rak<Jczi-n. 18. 25-39 

Racz Bela bflrkeresk., Kossnth. 

Lajos-n. 18. 24^92 

R&cz Bela dr. fogorvos, Pakoczi- 

u. 21. 33_44 

Racz Tstvah kSnyvelS, Ltikacs 

Gyorgy-u. 8. 32-30 

Racz Istvanne, 8z6chenyl-t6r 6. 
30-37 
Racz IUlkl6s ga5dalkod6„ Matyas 
, kiraly-u. 104. 17-73 

Racz Odtfn dr. maganzo, Szilagyi 

Dezsa-u. 7. ' ' 33-45 

R4cz Rezsff dr. gy6gyszer6sz la- 
■ kasa, GyOngySiisy Istvan-u. 3. 

31-93 
Rado Istran okl. mSrniik, Ger- 

liczy-u. 2. 10-38 

Radnczlner TIbor tisztv., M6sza- 

ros-u. 4. 10-85 

Rajz Andor okl. m6rnbk, villamos- 

sagi- 6s mflszaki Tdll., Alapi Janos- 
> 9 - , 32-89 

Lakasa, Gr6f V6csey Karoly-n. e. 

30-87 

Ramnttnger 1st van nfiifodrasz, 

Szigligeti azinhaz fodrasza, Madaeh- 

tt. 3. 31-07 

Raskd Ferenc orvosi ko'tszeT68z 

6s mfiszer6sz J Rakdczi-iit 81. 20-76 

Rfith Elemer ai-ment'esitfi tars. 

f6m6rn6"k, Kalvaria-u. 15. 30-16 

Ratzersdorl Frlgyesne, Beak 

Ferenu-u. 5. 15-16 

RednlkG&borne gyulafalvj, 8zi- 

lagyi Dezs6-u. ao. 17-60 

Redl PAl nagykeresk., Magyar 

MezOgazdak SzSvetkezete ffibizoma- 

nyos lakasa, Lukacs Gytfrgy-u. 6. 

17-41 

Reformtitns Egyhfiz Gazda- 

sagl Uivatala, Grdf Teleki Pal- 

«. 27. 20-43 340 Reformatus Le&nyglmnd- 
zlnm, Tisaa Kalman-t6r 2/4. 

18-61 

Reformatus Le&nyneveld~ 
Int6zet, Jakab Mihaly-u. 1. 

14-32 

Reformatus Lelkeszl Hlvatal 
R6t, Arpad vez6r-ut 6. 28-87 

Reformatus Lelkeszl HI ratal 
Ujvaros, Kalvin-u. 1. 29-14 

Reformatus Lelkeszl Hlvatal 
Velence, Raday G.^ir. 16. 29-17 

Reformatus Lelkeszl Hlvatal 
Olaszl, Ezred6vi Eml6k-t6r 42. 
17-74 

Regner es Welsz textllgydr, Ar- 
pad vezer-n. 82. 26-08 

Reich Armln tisztv,, Szent Janos- 
12-19 

Relcb Laszlo kere&k-, Balassa- 
t6rl. 31-H 

Relchard Dezstf es Fla cipfi- 
amhaz, Rakdozi-fit 4. 26-17 

Lakasa, Ritodk Zsigmond-u. 10„ 

21-76 
Relchard Ernone Ozv. cipfi- 
keresk.lakasa,Tisza Kalman- ter 13. 
* , 31-56 

Relchenbach Xaszld Feketek«- 
rb"si irmentesitfi, viarendeao 6s 
Onvb'zO igazgat6-ffim6rnbke, Horthy 
Mikl6s-n. 12. 17-34 

Rein AlaroeU fakeresk., Szigli- 
ffaci-a. 14. 32-43 

Relief*' Seidmann Adolf papirarn- 
6sgalanterie nagykeresk., Bzilagyi 
Dezsfi-n. 6. 20-62 

Rencz Antal dr. posta B.B.I, 
riintgenfflorvos lakasa, Rakoezi- 
ut 12/ 24-29 

Rendfirseg, m. kir. allaml 
kapitinysag, Gr6f Csaky Istvan- 
n. 2. 24-71, 24-72, 24-73 
Kapitfinysag yezetfije 27-74 

Kapitanysag veaeifljfenek lakasa, 
Gr6f Csaky Isirvan-n. io ; 14-38 
RepUIdter, m. klr., kbzforgalmt 
22-99 
RepUldterl posta radl6 le- 

adoallomas 15-03 

Reszegl Lajosne hirlap- 6s 
kBnyvterjasztflvallalat, Ssilagyi 
Dezso-n. 4. 14-82 ' 

Reteg Jozsef antoszerelfi- 6s g6p- 
Javitomubely, Kocsan Janos-ti. 8. 
25-13 
Retl Bela postaellenCr, Halaez- 

— " ■ 31-27 

Revesz Arthur bizt. int. vez6r- 
titkar, Bztaroveszky-a. 20. 30-22 
Revesz Belane tfzv. maganzd, 
Ezresd6vi Eml6k-t6r 30. 15-01 
Revesz Laszlo Jr6g6pk6pviselet, 
sorsjegyiroda, Pdsa Lajos-n. 13/a. 
12-12 
Rldl Ferenc dr. ugyv6d, Be5thy 
Odbd-n. 13. ■ 24-53 

Rlemer Janos dr. bflr 6s nemi- 
betegsegek szakorvosa, Alapi Janos- 
n. 9. 18-95 

Rlmanoczy Laszlo gazd. tana- 
csos, Lulracs Gytfrgy-n. 49. 10-52 
RImanoczy Szalloda 6s fUrd&, 
Ezred6vi Eml6k-t6r 8. 26-28 
Igazgataja 17-49 

Rlppner Jozsef oipOkeresk. 11 z- 
lete, Hlatky Endre-u. 3. 31-86 
Lakasa, Hlatky Endre-n. 3. 31-90 
Rlsk6 Bela uri 6s nfii divatilzlete, 
Rak6cBi-u. 6: 17-22 

RoIIlnger Jen« liszt-, termfiny- 
6s magkeresk., Mussolini-t6r 16. 
16-21 
Rom. Kat. N&sz»vetseg, Pray 
Gy«igy-n. 6. 26-56 

Rom. Kat. Plebanla Hlvatal, 

lasd P16baniahivatalok alatt : 
R6m. Kat. PUsptfkseg, Egyhaz- 
megyei hivatala, Pazinany P6ter- 
«• a. 022-88 

Gazdasagi hivatala 011-22 

Roman klr. konznlatns, 

Nagy Sandor-n. 13. 10-81 

Romanovszky Denesne lakasa, 

Polga fir-n. 11. 11-50 

R6na Andor keresk., Szent Laszl6- 

*6r i. 27-05 

Lakasa, Szilagyi DezsO-n. 8. 11-95 

R6na Bela szallit6, Kossuth La jos- 

k. 20. 25-55 Vacsorazzunk a I i%CK W3CSK3 Kapucinns-u. 1Q. ZZ'47 Nagyvdrad* Rdna Jdzsel-dr. m. kir. poata- 

tanacsos lakasa, Hitler Adolf-u. 30. 

20-60 

Rosenberg Arpad dr. egyete- 

_ mesorvos, SaeotJano3-u.26.8209 

Rosenberg Fttltfp, Nagy Bandor- 

n.17. 12-14 

Rosenberg Henri 1c, Be«thy 

Odbn-n. 68. 22-39 

Rosenberg Marton r6g6ss5,' 

Rimapo'czy-u, 14. 12-04 

Rosenberg Mdr kotflttarugyar, 

Bzaulszl6-n. 9. 12-52 

'. Rosenberg 6 don teraeny- 6s 

gazdasagi termekek keresk., Zarda- 

n. 9. 13.34 

Rosskopf Bela dr. a <i Szent 

LaszI6» fadfibeteg szanatdrium ig. 

ffiorvosa, Hitler Adolf-u. 25. 18-28 
Rdth Adolf Zauderer c6f* beltagja 

lakasa, Hlatky Endre-n. 1. 22-37 

Rdth M. utdda Hollos Pal 

kalap- 6s uri divatkereak., B6mer- 

tfr.S. 19-73 

Rotbbart Adolf Ede, Ezred6vi 

Eml6k-t6r 12. 23-91 

Rotbbart & Salgd, kereak., 

Kapisatran-t6r 28. 27-70 

Rotbbart Ignacnd ttzv., Ba- 

ross-Q. 3. 35-12 

Rotbbart Zoltan saappanf6zde, 

Kapisztran Janosrter 28. 11-76 

Lakasa, Hlatky Endre-u. 21. 31-( 

Roxln Ferene saallito, Beleznay 
Antal-u. l. OlS-33 

Rozsa Emll vaszon- 6s nfli divat- 
arabaz, Sz6chenyi-t6r 1. 19-84 

R6zsa Gyula postaielugyelo 1 , 

■ HaLasz-u. 29. 28-24 

Rtiff Jdzset tdzif a keresk. Dam ja- 
il ieh-n. 24. 28-34 

Rdllch Istvan lakasa, Tisza 
Kalman-ter 21. 27-10 

Rubinstein Vllmos kBnyv- 
nyomda, MussoIini-t6r it. 21-70 

Ruzlcska Jdzsel aut6motor 6 

. ,ker6kpar lizlet, T6glaveto-u. 68. 

28-48 

Sachs JdzseJ fakevesk., Ezredevi 
Eml6k-t6r l. . 24-22 

Sachs Mdr fakereak., Matyas ki- 
raly-n. 61. 23-81 

Sahy Laszld dr. fi gyved, Rakoczi- 
u. 12. .24-80 

Salamon Laszld flgyy6d, Szent 
Janos-m 39. 26-05 

Salamon Pal dr. orvos, Dudek- 

a. 6. , 23-51 
Sandor Drogera, o6gtul.-. 

Sandor 1st van, Raktfozi-u. 7. 26-39 

Sandor Janos dr. belgytfgyasz, 
korhizi fdorvos, Kosauth Lajos- 
o..l3.-:' 13-70 

Sandor Nandorradi<5-6S villamos 

sagi vallalat, Grot Csaky Tstvan- 

ii.S7. .33-47 

Lakasa, Gr6f Csaky Istvan-u. 33. 

32-47 

Sarkadl Ferene dr. vit6«, m. 
kir. rendorfafeltigyelO. 16goltaJmi 
helyettea paranosnok laaasa, Sal 
Feren^-u. 14. 20-42 

Sarkady Sandor dr. 6gyv<5d, 
KAk6cai-n. 18. 12-98 

Sarossy Gynla keresk., GSrabSa 
Gynla-n. 45. 19-09 

Sas kavehfiz eg etterem, Bas 
Paasag^ban 21-53 

SauberM>Sauber David 
plombafizem, J6kai Mor-u. 25. 

13-01 

Semsey Geza cipOflzeme, Gr6i 
Caaky Istvan-u. 27. . 29-13 

Schenker Endre saallito, Ba- 
. „ ross-u. io. 17-53 

Lsehenker Glzella, m. kir. posta 

b. ellendrno', Bethlen Gabor-u. 5. 

35-14 
SchllTer-Gombos Laszld dr. 
O.T.I. tttorvos, Szanissslo-a. 24. 

16-01 

Schilling Arpad dr. orvos, 

Lukacs QyOrgy-u. 58. 14-54 SAmson Jdnos 

Neumann M. uttida ruhaarubaz 
Bemar-t6r 2. I5-5S Schmidt Jeno dr. egyetemi 

magantanar, B.B.I, szakorvos, 

Szauisald-u. 20. 20-75 

Schneller JenH m. kir. posta- 

ffifeltigyelfi, Lajos-o. 2. 33-23 
Schitn Dezso jr6, Arany Janos- 

q. 4. 15-07 

Sch&n Hermann, Mnasolini-tfer 2. 
16-37 
Schttnberger Armln textil- 6s 

szHvOfonaliiagykeieak., Kossuth 

Lajoa-u. 7. 10-78 

Schonfeld JenO dr. vegyiarnk 

leiakata, Dtidek-u. 2. 12-16 

Schtfnzwef g JenCf, festgkkeresk. 

Szent Laszlo-t6r 4. 16-22 

Lakasa, Grof Teleki Pal-u. 6. 

16-52 
Sehrambeck Karoly dr. va- 

rosi orvos, HoFthy Miklos -n. 7. 

18-27 
Schrelber Jakab szSrmekereak., 

Kapuoinua-U. 8. 22-79 

Schr inert Bela dr. kanonok, 

Pazmaoy P6ter-Ti. 19. 30-31 

Schnlhof Emilne «zv., Orient 

satoyeglrereak., Hitler Adolf-u. 4. 

010-04 

Sohnstek Adolf ny. felsflkerek. 

iak. ig., Anlich Lajos-u. 8. 30-05 
Schuster I- ezredes, n^met koaaul, 

Hlatky Endre-a. 1. . 021-35 
Schllck Dezsft liszt- 6s termfeny- 

keresk., Hanyadi Jaoos-n. 2. 

+ 12-26 
Schvoy es Tarr radii-, caillar-, 

villamossagi- ea raftszaki cikkek 

seakiizlete, SzanisHl6-a. 1. 

31-78 
Schwartz Aladar 6ra- 6s 6ka?er- 

keresk., Bzent Janos-n. 16. 20-96 
Shwartz Ern«neHzv.fatermelO, 

Hitler AdolMi. 27. 32-52 

Schwartz Gyulane tfzv. 

magana6, Gerliczy-n. 7. 32-86 
Schwartz Istvan, Gerliczy-n. 14. 
35-13 
Schwartz Jend dr. rontgen- , 

Bzakorvos, Pdvel-n. 26. 16-36 
Schwartz Jozsel keresk.' flgynak 

lakasa, J6kai M6r-a. 18. 20-73 

Schwartz Lajosne adi szabo, 

Tichy-nyomda-u. 8. 24-05 

Schwartz Laszl6 magantisatv., 

Bzigligeti-tt. 3. 33-94 

Schwartz Menyhert «Karmel» 

6tterem, Bemer-ter l. 10-16 

Schwartz IHlklds keresk. utaz6, 

J<5kai M^r-n. 18. 20-55 

Schwartz Miklos okl. m^rnOk, 

Hitler Adolf-n, 27." 25-26 

Schwartz Mtksa dr. orvos, 

Koasntb. Lajos-n. 6. 14-96 

Schwartz Oszkar Taakeresk., 

Deak Ferene -u." 6. • 020-93 

Schwartz Sandor cakorkagyari 

C6gjegyz0, Bzent Jano3-u. 78. 

17-36 
Schwartz Soma vaskeresk., Deik 

Perenc-n. B. O20-93 

Schwlmmer Mdr az^vfiiparos, 

Hlatky Endre-n. 8. ■ 26-01 

Sebeskdrtf s vlzszabalyozd es 
armentcslto tarsnlat, Bza- 

niszl6-n. 16. 14^18 

Sebestyen Arthur gyegyszer^sz, 

Qhillany-n. 18. .32-58 

Sebestyen Arthur dr. orvos, 

Szaniszl<S-n. 83. 18-21 

Sebestyen Mdrle mernSk, Ri- 

man6ozy-a. 8. 33-90 

Sebestyen Sandor fakeresk., 

Raday Gedeon-n. 3. 27-98 

Seb& Zoltan sadnnagykeresk., 

Nagy Biindor u. 8. 13-02 

Lakasa, Masaolioi-ter 9. 12-95 
Seb6k Bela gyarig., Lnkac3 

GyOrgy-n. 31. 18-62 

Seldenfrau Jdzset dr., varady 

Zaigmond-u. 34. 12-24 

Seldmann Adolf keresk., Szaca- 

vay-6t 33. . 16-90 

Seldmann Nandor litografia- 

iulajd., Dngonies Tirasa-u. "6. 

13-90 
Seller Mfklds paszomanyosipar, 

Kossnth Lajos-n. 9. 25-06 

Sereghy Sandor s Szent Janos- 

n. 6. 14-37 Serfozo Gabor autdfuvarcza, 
Beke-n. 3. 33-33 

Serman Endre tisztv. lakasa, 
Munkaeay Minaly-n. 2. 30-91 

Shell Koolal r.-t. es Steaua 
Magyar Kdolaj r.-t. asvany- 
olaj kozos eloszt6telepo, Kolozs- 
vari-n. 48. 10-35 

Sllbermann Andor gyarig., 
Rak6czi-nt 15. 33-74 

Sllbermann Jdzsef gyarig.. 
Matyas kiraly-u. 13. 30-35 

Slmenszky Pal m. kir. poataffl- 
tiszt, BerkovitsFerenc-n.52. 80-06 

Simon Istvan kHnyv-, papir- 6a 
iros3erkere3k.,B6mer-(i6r3. 26-43 

Simon Sandor BgynBkBegi iroda 
6a biz, uzlet tulajd., Szent Janos- 
u. 23. 25-31 

Slmonka Gyttrgy 'dr. figyv6d 
Rak6czi-n. 28. 12-44 

Simony 1 Erno* Antal dr. &\t. 
kereak. figyn0ks6g, Hitler AdoTf- 
n. 13. 014-00 

Lakasa, LazarVilmos-u. 28. 10-40 

Slmonyl Hover Arpad dobany- 
Wzsde B6mer-ter 1. 20-07 

Singer Fndre g6pipartelep, 
Mdtyas kiraly-n. 5. 12-58 

Singer Ferene lakatoe- 6 s mfi- 
S3er6sa, g6pjavit<5miibelye, Szilagyi 
Bezsa-n. 6. 10-86 

Slpos *s Reich kSnyy-, papir- 

6a zenemflkereskedfl- B6mer-t6r 1. 

12-41 

Slpos Ferene 1 akk-,f estsk-, vegyi- 
ipar- 6s Hveg-, poreel 1 annagyk8- 
resk., Sanc-n. 11. 13-79 

Slpos Jdzser eloallatkeresk.. 
Gr6f Csaky Istvan-n. 78. 28-92 

Sknltety Vllmapostas. ellendrnfi, 

Pavel-u. 3. 30-67 

Slezak babakelengy6k-63 kUWtt 

arnk, Slezak 8andorn6, 8as- 

palota 28. 33-68 

Lakasa: Blaha Lujza-a. 5. 30-17 
Soltesz Istvan keresk. ugvnOk, 

Parel-n. 4. 16-78 

Solyom Kfilmdn dr., Hortby 

Mikl6a-u. 32. 30-15 

Solyom Laszld n5i divatszalnn, 

Alapi-u. 6. 28-77 

Somhegyl P. Vermund kapnei- 

nna rendhazffinb'k, Kapnoinns-n.21. 

20-48 

Somogyl Imre dr. Cgyr6d, Arany 

Jdnoa-ti. 8. 14-47. 

Somogyl Istvan vit6a, kSzponti 

ffit6s- 6s. vizvezet6kazereia valla- 

lata, Bzacsvay-n. 76. 26-75 

Somogyl Lajos detektiv, Gnif 

Caaky Istvdn-n. 76. 14-39 

Somogyl Od»n 6pltkez6sl, anya- 

pok6scser6pkalyhalerakat,Szila?yJ^ 

DezsB-n. 3. 33-66 

Lakasa, SzanisBlo-u. 68. 31-96 
Somogyl Odttn dr. Ba6kelyhidi 
-papirlemezgydr r.-t. vez6rig., 

Bchlanch-t6r 24. 20-25 

Sohnenfeld Andbr litografia 

tnlajd., Mussolini- t6T 9. 12-50 
Sonhenleld Gusztav nyomda- 

tfllajd. lakasa, Szilagyi Dezsfl-n. 6. 
28-04 
Sonnenwlrth LlpAtne ttzv., 

nyersbdr- 6s gyapjukeresk., Matyas 

kiraly-n. 11. 31-35 

Sonnenwlrth Sandor IIj., 

Kossuth Lajos-u. 24. . 10-51 

Sonnenwlrth Sandor fieyntik, 

Koasuth La]os-n. 24. 32-64 

Sods Istvan dr. polgarmeater 
lakasa, Szauiazlo-u. 14. 25-00 

Sods Zoltan m. kir. postaffimemtik, 
Bzaniszld-n. 44. 23-23 

Spitz Janos lakasa, Szac3vay-u.i9. 
32-48 

Spltzer Izrael es Tsa utdda, 
Bsak-.ponyvakereak., Hlatky Endre- 
n. 23. 14-34 

Spltzer Izrael es Tsa ntdda 
Linolenm szSnyegaruh&z; Rak6eai- 
b. 5. 14-Q7 

Spltzer Sandor ' dr. gyermek- 
orvos, Hlatky Endre-n. 21. 25-62 

Stachd Szever nemea, ny.t8rv6ny- 
sz6ki tanioaelnOk, ugyv6d,irodaja, 
De4k Fereno-u. 2. 019-76 

Lakasa, Kalvarla-u. 88. . 30-21 Standard gyermekkocai- 6s vas- 
butorgyar, Mnssolini-t6r 9. 17-07 

Star tegla- es cserepgyar 

iroda, Szent Laszl6-*6r 4: 18-99 ' 

Gyartelep.Kolozsvari-n.llO. 21-99 
Steler David term6nybizom., 

Horthy.Miklos-ter'l. 19-66 

Stein Andor hivatalnok, Kalvarfa- 

u. 53. 83-13 

Stein Vllmos szappanfAzde, Ta- 
masay tabornok-n. 6. 21-89 

Lakasa, Mezey Mihaly-n: 16. 30-97 

Stelner N. Albert utddal ke- 
resk. tigynBks., Szilagyi Deasfl- 
n. 17. 26-10 

Stelner Ervln dr. figyvid, Sza- 
niszl6-u. 10. 20-70 

Stelner GyUrgy keresk., Anlich 
Lajos-n. 13. 15-38 

Stelner Mlklds Carmen cipfigyar 
r.-t. ig., echlauch-ter 17. 16-48 

Stelner Viktor g&SButCde, Ra- 
k6ezi-n. 29. 27^41 

Stelner Viktor m6rnok,Berkovitg 
Ferenc-n. 17. 19-80 

Stelnhertz Imre r.-t. ig., 

niszl6-n. 3. ~ Stelnmetz Ma|er f6nyk6pnagyit<}, 

^astya-u. 4. 17-82 

Stepunek Rezsdne m. kir. posta 
8. ellenflrnO, Endr6di 8andor-n. 6. 
30-81 
Stern Andor, Rak6czi-ilt 10/a. 

33-65 

Stern Bela g6pteohnikns, Kossnth 

La]os-u. 20. 19-28 

Stern Bela papirkeresk. 6b 

nyomda, Boeskay I.-ri. 1. . 28-91 

Stern Bertalan dr. figyv6d, 

Pavel-n. 17. 27-17 

Stern Imre keresk:, Bztaroveszky- 

n. 8. 26-73 

Stern Imre Transport LlOyd r.-t. 

ig., VorUsmarty Mihaly-n. 31. 

12-65 
Stern Jdzsel utodai vaskeresk., 

Mussolini-t6r 2. 21-92 

Stern JLaszld fatermelfi, Alapl 
Janos-u. l : . 13-85 

Stern Mlklds Ideal vegyipar, P6- 
ter-n. 3- 019-18 

Sternberg Izldor es Wald 
N&ndor liszt-, term6ny-, vetfi- 
6s blajosmagvak eladasa, Mnsso- 
lini-t6r 9. 26-70 

Stledl Rudollne »zv., tiszt- 
viselonO, Dudek-u. 10. • 16-20 

Sturm Gusztavne.GBmbtfs Gynla- 
«. 23. ; 32-18 

Suhajda Gyttrgy dr^U?yv6d, r<5m. 
kat. egyhazmegyei alapitvdnyi 
tigy6sz, Rito<5k Zsigmond-u. 24. 

14-99 
Sujtd Lajos „Makhetes" ven- 

d6glfls, Felsflgdrdgoldal 2. 28-22 

Snly ok Istvan ny. ref. ptlspOk, 
Kalvin-u. 1. 27-91 

Sutydk Mlhaly 6pitfimester, iroda 
6s lakas, Lnkacs GyOrgy-u. 35. 

14-40 

Slit5 Gabor oukoi-kauzem, Grdf 
Caaky latvan-n. 64. ■ 21-68 

Szabd Aczel Istvan gyogysze- 
r6sa. a sHuDgariaj gy6gyszertaf 
tulajdonosa, Mnssol?ni-t6r 8. 

015-28 
Lakasa, Rak6cBi-u. 17. 33-19 

Szabd Arpad cipOgyar, Qr6t 
Tisza Istvan-n. 21. : 17-11 

Szabd Arpddne lakasa, Varadi 
Zsigmond-u. 26. 28-01 

Szabd Bela m6rnb'k. hites t6r- 
v6nysa6ki szak6rtfi, Sal Ferenc- 
u. is. 15-64 

Szabd Denes «Mateosa» furarozo, 

Gr6f Andrassy Gyula-u. 31. 18-40 

zabd Ernd fonal- 6s k6zmfiarn- 

nagykeresk., Hlatky Endre-u. 21. 

20-06 

Szabd Ernd m. kir. postahivatali 
lgasi»at6, a Nagyvarad l. sz. posta- 
hivatal vez. lakasa, Horthy Mikl6s- 
nt 39. 19-91 

Szabd Ferene gydrsir6 6s g6p- 
irfi Iskolaja, Sal Ferenc-u. 12: 

34-05 CO 
Oi 

u 
o o 

N 

n 

I 

2 
O ■ 

s 341 Nagyvarad Szabd Istvdn agyagipar, Bern 
jfeael-n. 26. . 14-88 

Szabd Jakab asaralt-, beton-, 
k«vezo-&t6pic6vallalkoz6 t Szsp- 
tember 6-n. 51. 26-87 

Szabd Jdzsef denaturaltszeszel- 
oszt6, Matyas kiraly-u. 104. 

12-49 

Szabd Kalman ny. m. kir. f8- 
erddtanaceos, Vitte-u. 64. 28-43 

Szabd Lajos postsmusznkl 9. el- 
lenfir, Thaly Kalman-n. 1. 25-12 

Szabd L&szld dr. m. klr. posta- 
fogalraaa6, Tisza Kulman-t6r 11. 
30-56 

Szabd L&szld ntdda, Roxin 
Ferenc szallit6, Belezaay Antal- 

. . B. 1. OlS-33 

Szabd L&szld vegyitizeme, Matyas 
kiTaly-n. 135/137. 15-82 

Szabd Mlhaly laSatos.Szeptember- 
fl-n. 24. 23-29 

Szab6 Sdndor bfirgyara, S5.ii- 
dortfy JozBet-u. 19. 10-24 

Lakasa, Kalvin-u. 10. 16-80 

Szabd Sdndor fot6operat6r mu- 
terme, Rakoesi-n. 25. 11-47 

Szabd Sara m. kir. postadijnokne, 

Batthyany-n. 20. 16-07 

Szabd Sindorbfirkeresk., Kossnih 
Lajoa-u. 11. . 22-11 

Szabd Welsz Sandor dr. bfir- 
6a nemibetegs6gek szakorvosa, 
Riroanooay-u. 1. 15-22 

Szabd Zoltfin dr. garage benzin- 
es olajkeresk., BeBthy 0dSn-u. 22. 
24-24 

Szabd £slgmondnd ttzv., 
Bemer-t6r 3. 30-36 

Szakad&t Jdnosnd lillatszertar. 
Mezey Mihaly-u. 6. 17-81 

Szak&ts Ferenc vegyiOzeme, 
Velence-part 9. 32-04 

Lakasa: Rak6cBi-a. 26/a. 30-51 

Szalavetz Imre T6zmtives 6 s r6z . 
Oritd, Mezey Mihaly-u. 1. 26-24 fl Kapisolfel szdmol tdrcsazas eifilt Reresse Kl. J Gynla Bihar varmegye 
papirhullad6k-gyu,it6k<Jrzet bizo- 
manyoga is papirlemez gyari lera- 
kata, HJatky Endre-u. 1. 027-72 

Sz&ntayGynla A skava!j6segy6b 
huiradek anyagok telepe, Matyas 
kiraly-u. 6/a. 21-28 

Szdntay J&nos kalapfiEern, 
Madach Imre-u., Bazarhaz 12-87 

Sz&ntaynd, Hansberr - 
Aagnszta gyertyaUzem 6s as- 
vinyvizkeresk., GeiIiczy-11. 22. 

014-33 

Szantay ZolCan ny. postatissst- 
ViselO,- Kikelet-n. 8. 28-' 

Szantd Dezsd ds Ha reddny- 6s 
kalyliagyar, Grfif Vecsey-u. 10. 

24-91 

Szantd Dezsond «zv., 8zaniszl6- 
*■ 7 - 33-85 

Szaplonczay Zslgmond m. kir. 
scazados, Rafcoczi-u. 13. 19-79 

Szarnyasl L&szld a Hafts Fiilflp 
6b Flai- 61e r.-t. fi6ku7l<>t6nek 
vezetfje, Tfirflk Ignac-a. 16. 35-04 

Szasz Albert fe3t6kkeresk., Gr6f 
Teleki Pil-a. 7. . 22-3 1 ____ , „„ fOszer- 63 csemege- 

keresk., Rak6czi-n. 31. 12-70 Laszld . villanyszef elft, 
Swnisalo^u. 66. 17-93 s Marglt fOtisztv., Szacsvay- 
«■ 19 -. 13-71 

Szdsz Oszkar m. kir. ornapy, 
Gr6f Caaky.tstvan-xi. 12. l$-93 

Scathm&ry.Klraly Istvdnnd 

ttzv. fOldbirtokos^HortliyMikloB- 

«• «• 20-91 

SzatmAry Ferenc dr. npyv6d, 

Madach Imre-u. 1. 12-33 n. 3 • Gyorgy, Zapolya JanoE- 

33-07 

■ Bdla dr. bslgyogyasz, 

egyeceml m. tanar, Szaniazlo- 

n - 1? - 11-82 

Szdg&l Samai f ,Kosmos" nyomda 

6s ktinyvkfit6szete, Szech9iiyi-t6r 1. 

031-04 

Szefedy feter PA1 kfinvviteli 

lroda, Lnther Marton-u. 6. 11-04 

342 Szdkely Dezstf fatermelfi, Qer 
liczy-u. 4. 14-53 

Szdkely Imre dr. orvos, 
Rimanoezy-ii. 7. 27-39 

Szdkelv Lajos viragilzlet 
Eakdezi-iit 26. 15-58 

Szdkely Lajos gyOmSlcs 6s zflld- 
s6g feldoIg'ozS Ueeme, Bern J6^sef- 
n. 21. ' 33-92 

Szdkely. IHlklds, Lazar Vilmos- 
*■-!■ 10-26 

Szdkely Sandornd, Hitler Adolf, 
n. 30. 33-76 

Szdl Bdla Tillamosgas-i mfiszerfesa, 
Qrof Csaky Istvan-n. 3. 33-93 

Szdles Kalman asztalos, Lntber 
■ Martoa-a. 10., 10-92 

Szfell Ferenc muasztalos, . ipar- 
mftv6szgti^ftkberendezfi, Holdvilaer- 
u. 4. 17-04 

Szdll Lajos ffibadnaffy, Rakdczi- 
n. 13. 3 1 - 8 4 

Szemere IHlklda baakig., Sza- 
niszld-a. 3. 12-23 

Szemes Jdzsef (uszerkereHk. 

Szent P6ter.n. 10. 82-53 

Szdnasy Systdm r.-t. papirneraii. 

6s ir6ffize'tgyar; rlividaronapvlre- 
resk., HIatky Endre-u- 12. 17-03 
Szdndssy Jen& bftrkereskedO. 
3r6f Teleki Pal-u. 29. 35-03 

Szehdrddl Pal m. kir. posta- 
igazgati,. Horthy Mikl6a-u. 32. 

17-00 
Szendy Moldoran Ldszldnd, 

Na^y Sandor-n. 3. 33-70 

Szenkovlts Endre k6p- 6s kepy- 
tarpy nagykeresk. Horthy Miklds- 
n. 33. 27-22 

Szdnsav- ds oxlgdngyar, 

Reich J. 6s)dr. KovacsDezsfl b, t., 
Ghill&ny T -a. 9. 25-08 

Szentegylet, nagyvaradi Izr. 
((Cbevra Kadisat, Zarda-n. 2. 

O22-08 

, t Szent Tstydn" gyd£Fyszertdr 
dr. Raaber Arpad, Mikszath Kalman- 
u. 62. 014-44 

Szentlv&nyl Jdzsef banktisztv., 
Alapi Janos-u. 2. 31-23 

Szent Jdzsef : 

Balassa-t6r 2. atfdnkdrbaz, 

26-66 
Szent Ldszld fflmndzlani, m. 

kir. allaml, Booskay-u.5.23-19 
Szent Vlnce Intdzet, Nogaj- 

u. 5. 16 -12 

Szdplalty Sandor hasiparosok' 
1 szakoaztalyi elnOke, Varju-n. 16. 
26-53 

Hentes 63 meszaros-'Balete, 
Mu!JS0lini-t6r, Varosi hasc3arnofe 

■- 27-oe 

Szeremley Jdzsef dr. szaaados, 
HIatky Endre-u. 2. 26-07 

Szlglltf etl Szlnhaz, Madach- 

25-30 

Szlgllgetl Szlnh&z gondnoki 
lakag/ Madaoh I.-u. 2. 28-85 

Szllassy Kdlmdn keresk. uslet- 
vezeto", Hitler Adolt-n. 63. 22-70 

Szllagyl Sfindor kelmefestO, 
TBrOk Ignao-n. 7. 19-25 

Szkldgvl Sdndor dr. ugyved, 
6zaniszl6-u. 4. . 17-81 

Szlrmay Lajos dr. gyari vea6r- 
ig., 8zaniszl6-n. 24. 13-74 

Szlrmal Mf kldsautbma>m6rleg- 
kGszitS-iizem tulajd., HitlerAdolf- 
" is- 14-50 

Szlovak Panlette «Paiiie.tte)) 
n6i kalapszaion, Horthy Mikl6s- 
n. 13. is-48 

Szolronovlts Karoly p6kmester, 
Szent Janoa-u. 62. 17-06 

Szdjka Zoltdn textilkeresk., 
Kapueinus-u. 6. 19-59 

Szolga Ferene karpitoa 6s 
diszit6 r Rak6cziru. 14. 32-37 

Szontagh Gnsztdv tanQgyi f fi- 
tanapBoa m. kir., Rito6k Zsigmond- 
u..itf. 23-18 

Sztfke Ferenc dr. kdrhaai ig., 
f6orvos, bergydgyasz 6s gyermek- 
orxoa, Szanisal6-n. 65. 15-27 Szdrmenemesltd lpar ds 

Keresk. R..t. szQvs- 6 s s^rme 

arugyara, KoloBsvari-atll. 27-37 

27-76 

Sztachd Szever. nemes ny. 
tfirv6uysz6ki taaaeaelnfik, tlgyv6d, 
irodaja, Deak Pereno-n. 2. 019-76 
Lakasa, Kalvarla-n. 22. 80-21 

Sznnyogh Adfim Be«thy odori- 
«• 2- 28-98 

Sznnyogh Sandor ny. varm. 
aljegyzfl, f«Idbirtoko3 lakasa, 
Rakfiozi-n. 12.' 30-84 

„Szntex c< textilkeresk. vail . , 
BzOts Jdzsef, Kapuciaua-a. 3. 

31-83 

Szftk Od«n dr. postatitkar 
lakasa. Lazar Vilmos-n. 14. 17-56 

Szttts Jdzsef dr. kemeuyitO- 6s 
vegyitenn6keknagy keresk., Belez- 
nay Antal-n. 2. 26-35 

Takdos Istvan rSzmnves, bado- 
goi 6a yizvezetfikszerelfi, TSrok 
Ign£c-u. 89. 33-24 

Tamalan Korlolan dr. pap- . 
tanir, Tiaza Kalmau-t6r 8. 18-05 Tamfis Ferene posta mfiszakl 
tanacsos lakasa, Beothy Odtin-a. 86. 
17-55 

Tamfts Jdzsel ant6s, Aolieh 
Lajo3-u. 21. 24-26 

Tanfelttgyeltiseg, kir., bihar- 
varmegyel, Alapi Janoa-n. 9. 

13-96 

TanltdntfkdpzO, m. kir. 
allaml leanyllceum, Kalvin- 
^•8. 24-00 

Tanoncotthon, m. klr. 
allaml, Grdf Csiky latvdn-a. 42. 
24-02 

Tdrnok Laszld mezogaadaaagi 
teim6kek 6rlem6nyek-, zaidsfigrj 
gyura81c3-6a f6zel6kkeresk., Saep- 
tember 6-a. 10. 15-32 

Tarr Sandor vitfiis, fakeresk., 
Szepteraber 6-u. 32. - 18-50 

Tarsoly Ferenc a „Kegyelet" 
tenwtkez6si vail. vesetSje, Jurisioh 
MikJ6s-a. 5. 28-39 

Tar sol y Jdnosnd «zv. temet- 
kez6fii vallalkozii lakasa. Qr6f 
Csiky rsovan-u. 25. 25-43 

Tarsoly Kalm&n asztalos mes- 

ter, Grdf.Teleki Pal-u 33. 34-03 

Tarsadalom BIztosltd Intd- 
zet Orszagos lasd Orazagoa 
Tars. Bist. Int. alatt. 

Tatay Sandornd «zv. ingattaii 

forgalmi iroda, Bzigligeti-n. 12. 
28-74 
Technochlmlc fogaszati szakOz- 

let, Szent Janos^-u. «j 16-09 

Teknllos Jend dr.. orvos, Szta- 

rovesaky-u. 22. 24:84 

Telek Jdzsel m. kir. flrnagy, 

varoal leventeparanosnos, gr. 

Andrassy Qynla-a. 43. 16-59 

Teleki Marglt posto a.-ellenOrnC, 
Bzeptember 6-u. 61. 30-44 

Temesvdrl Segdlyzd Egyestt- 
let „Reanlnnea'* klr en- 
delt«dge, Alapi Janos-u. 7., 

ie-88 

Terezdn Igndc dr, orvos, Laka- 
tos-u. 9. 14-14 

Terkeltanb IMlhaly kOsOttaru- 
fizem,. Szauavay-a. 22. 33-55 

Ternyel Pal, Szilagyi Dezsfi- 

11-37 
Tessler FIsel utazd, Ghillany- 

n.28. 15-53 

Textllana- Kramer, HIatky Endre- 

u. 11. 21-91 

Tbalmelner Ferenc kfi^tt-, 

szflvfltt-, rdud- 6s norinbergl 

nagykeresk., Beak Ferenc-u. 2. 

x 25-53 
Thnry Kalman dr. ny. it615- 

tablai elnOk, Sal Ferenc-u. 8. 

14-86 
Thnry Ldszld dr. varosl fa- 

tigy6sz, Rak6ozi-u. 12. . 20-17 

TIszay Jdnos 6kszer6sz 6s 6ra- 
uagykeresk., Rakoczi-n. 6. 10-47 TlTadar Jdnos hentes 6s m6- 

; szaros, Deak F.-u. 2. Tokayer Jdzsef dr. allatorvos, 
Sailagyi Dezsfl-u. 23. Tolra] Gynla vit6z, nSidivat- 
szalon. Hitler Adolf-u. 61. 15-84 

Toma Jdzsef m. klr. postaforg. 
gyak., Michel Angelo-u. 6. 28-08 

Tompa Ferenc nveg-, porceHan- 

69 keramiakereak., Rak6czi-u. 5; 

11-88 

Topa.Antal tfizita- 6s sa6nkaresk., 
Bzeptember O.-u. 7. 12-89 

Tdth Bdland posta s. ellenornd, 
TSrdk Igudc-u. 8. 31-62 

Tdth Elemdr b6rftm6fuvarozasi 
vallalat, Rito6k Zslgmond-n. 16, 
19-63 

Tdth Gydrgy villaiiy- 6s radid- 
szerelomsster, Rak6csi-n. 14. 

33-37 

Tdth Gynla ds Tarsa (BsBer- 
63 csemegekeresk., Rakdcai- '■ 
"is. 31-01 

Tdth Henrlk dr. lakasa, 
Sxacsvay-u. 19/1. 20-11 

Tdth Istvan (tTbuszo Mav. menet- 

Jegyiroda vezeWJa, Rak6czi-u. 10/a. 

32-42 

Tdth Istran H. AlfUldl snt5- 
fiaeme, Magyar-u. 1. 25-92 

Tdth Janos lazariata hitoktatd, 
Maria-u. 38. 20-59 

Tdth Jdzsef postsfeWgyelo. D3. 
6p. oszt. vezetfi lakasa, Begyesay- 
Mtk!69-n. 24. 23-74 

Tdth Kdlmfitt gyfimOlcs, zWds6g- 
6a gazdaaagi term6nyek lerakata, 
MussoIini-t6r 20-68 

Tdth Sandor 6pI«Bi vallalkos6, 
Bataray Mihaly-u. 13. 20-31 

Tolgyesl Isty&n postaffitisat, 
Garliczy-u. 14. 21-51 

Ttfrd Istvan dr. vitfiz, m, kir. 

tisatiorvos, Pazmany P6ter-u. 1. . 

18-92 

Ttfrttk Andor dr. ottos, Szent 
Janoa-u. 3. 17-63 

T»r»k Bdllnt dr. kir. it6Iotabla[ 
bird, Polgartr-u. 18. 30-03 

Ttfrtfk Bdla fes«6k-, vas- 6s ha 3 - 
uarjasf cikkek keresk., Rak6ozi- 

»• a- 22-90 

TdrUk Ferenc 6pulet- 6b tutsife- 

kerekk. Kapisatran-tfir 1. 20-15 

TtfrOk Lajos lakatosmester, 

Damjanich-u. H. 22-76 

TVrvdnyszdk, m. klr., 8a4one- 

nyi-t6ri4. 24-75 24-76 

TOtttts Maria hangos-keakeny- 

filmvetitflsr6pek 6s Pallatinns K.f.t. 

lerakata, gr. BetWen Istvan-u. 3. 

28-60 

Tifttifs Mlhdlynd Ozv. badogoa- 

6a viBvesset6kszerelflmester, Vit6«- 

a. 29. 25-09 

Transport Lloyd nemzetkOzi 

szallitmanyozasi r.-t., Szent LaszlA- 

t6r e. 25-81 

Trlesti Alt. BIztosltd Tdrsa- 
sdg Flf tlgyntf ksdge, Ssd^enyi- 
t6r 8. 026-82 

Trlpsd Sdndor ny. kir. it6W- 
tablai tanaoseinb'k, VUrsdmarthy- r 
Mihaly-u. 69. 24-56 

,Tnllpan 4 ' Lakomcsik Lajosni 
illatszertara, B6mer-t6r 3. 15-74 

Tnrmezey Sdndor evang61ikus 
eapere9-lelk6aij, gr. Csaky istvan- 
y. 26. 26-85 

Tnrnomszky Sdndor dr. ugy- 
v6d, Deak Fereno-u. 2. 33-34 

,TaruP* Magyar Orszagos BiztosiW " 
r.-t. HQgynttkafege, Gr6f Bethlen 
Istvan-u. 6. O21-09 

M TnrnP< Tdth ds Demjdn 

Bzikviziparosok naffyvaradl ffl- 
pyii jt6hely,8zigligeti-u. 3. O26-50 

Tnsk&n Istvan malomgep 6a g6p- 

gyara, Kalvaria-u. 25. """ ™~ Tlszantnll MezSgazdasdgl 
Kamara Biharvarmepyei kiren- 
delts6ge, Tisza KaLman-t6r 17. 

29-04 Tttddbetegszanatdrlnm, 

Als6dorongos-oldal 67. 19-00 

Tflzoltdsdg, fSparancsnok, flgye- 
letes tlszt, Meisey Mihaly-n. 9. 

OH-55 UNGI Gyula szucsmester Rakoczi-ut 31. 1 3-47 Kagyvdrad * Tttzolt6s6g tuzeset is mas' kar.- 
eset bejelentesere, tfezey Mihaly- 
n.,».' 05 

Tttddbeteg gondozd m. kir. 

ailami intezet, Brinyitai-liget 18. 
14-61 
Tyuskay Istvan. tuzifa- 63 szen- 

telepe/ 8orompo-u. 14. 19-15 

Udvary Andras dr. borkeresk. 

Fabian Laj08-u. 2. 26-6£ 

•Lakasa, Sztaroveszky-u. 20. 24-70 

Uferbach Ervln eeetgyara, Gr6f 

Teleky Pai-u. 3£. 20-22 

Uhlyarlk Ferene dr. vm. arva^ 
szeki elnOk lakasa, br. EOtvfls- 
u. 13. 23-66 

Ujhfizy Mlhaly szallitasi iroda. 
Kossuth Lajos-u. 8. ' 21-87 Ujb&zy Zslgmoud alezredes, Bulikovsakyru. 22. 22-86 Ujhelyl Lajos figyritik, Bzent 
Janoa-n. 30. 25-73 

Ujhelyl Mlklds bankig., Beleznay 
Ansal-u. 14. 17-18 Ujsaglrd Otthon 13-73 Ujvarosl drog6rla, Roth Mikl6s 

gyogyszeresz, Saent Laszl6-ter 4. 

14-22 

Ulferth Jdzsel dr. figyvert. 
Rifodk Zsigmond-u. 1. . 22-98 

Ullerth Jdzsel ny. m. kir. ffi- 
\meinOk, Wesselenyi Mikl6s-u. 2. 
14-64 

Ulmann Abraham keresk., 
- MusBolini-ter 9. 16-16 

UUman Andor keresk,, Ritook 
Zsigraond-n. 12. 23-27 

Ullman Imre mezflgaadasagi-, 
vegyi- ea fflszeiaruk, Deak Ferenc- 

a. 6. 016-64 

Ullmann Istvan lakasa, Musao- 
lini-ter 9. 24-87 

Ullmann Izf dor keresk., Schubert- 

B.6. ; 17-80 

Ullmann Jdzsef 6s Flat keresk.. 

Mussolini-ter 121 26-77 

Ullmann Miklds keresk. tigy- 

nSks'eg, Deak Ferenc-u. 5. 016-64 

Ullmann Rafael Ferenc, 

Ezred6yi ernlek-ter 28. 16-49 

Ungdr Bend s«uosme3ter, Matyas 
kiraly-a. l. 33-61 

[Jngl SBfiosmester, Rak6czi-u. 31. 

13-47 
Ungyary Antal dr. itelotablai 
tanaeselnOk, Mnukaosi M.-u. 1. 

28-62 
Ungvfiry Maria vaskeresk.', 
Muasolini-ter 3. 33-31 

„Unlo" Halrpi J6zset fes.teknagy- 
keresk., Hlatky Endre-n. es Musso- 
lini-ter sarok 19-61 

Lakasa, Rimler Karoly-n. 26. 

18-96 

„Unlo*' ram- es Ukdrgyar 
r.«t. f. a., Szent Jauos-u. 23. 

25-66 

Unitarian Egyhazk«zs6g lel- 
kesBihivafcalft, lelkesz: A. KBntes 
B61a, Lnkacs GyOrgy-u. 40. 19-36 

Universal lr6gepvallalat, Rima- 
noezy-u. e. 21-01 

Urania vatta- es vattelinipar, Beke- 

b. 2S. 19-26 

„Uranla"nyomda,berlft, Osvath 
Geza, Dndek-u. 3. 10-87 

Urban Janos m. kir. gaedaeagi 
tanacsos, varosi kerteszeti fel- 
tigyelfl, Pavel-u. 23 T 29-01 

Urszlny Jdzsel dr. kir. itel6 
tfiblabirf, Sclrab&rt-u. 8.. 21-44 

Urszlny Pal okl. w£rn»k, hites 
tttrvenyszeki szakertii, tervesrt 6s 
epitO iroda, Gr6f Ciano-u, 11. 

20-54 

Ugy6szs6g, klr. f Saeohenyi-ter 

24-77 

BlnOke 18-97 

Foghaza 22-55 Ugyvddl Kamara, Ritook Zsig- 
moud-u. 1. 24-03 

t3gyv6dl Kamara tHrveny- 
szekf klrendeltsege a 

8Becbenyi-ter 14. Vacsl es Dobrlban rddi6- es 
villamossagi nagyraktar, Kosstith 
Lajos-ti. 7. 027-33 

Vaczy 91ibalyn6 »zv. pasta- ' 
ellenOmO, Lakaos QyOrgy-u. 60. 
31-68 nagyvjEiradi leiakaca, Pankolics Ka- 
roly, Arpad veaer-u. 1. 015-62 

Vadas Jeno nfiidivatkoresk., RS- 

koozin. 1. 18-02 

Vadasz Gezfin6 nOidivattenae, 

Hitler Adolf-u. 11. 16-40 

Vadasz Janos dr. orvoe, Bzent 
Lasalo-ter 7. . 21-77 

VagO Jen« tiaztv., Rulikovazky- 
n. 12. 26-57 

Vajna Sandor nyersbflrkaresk, 
lakdsa, 8 September 6-u. 13. 

015-86 
Raktara, KflzvagAhid 015-85 

Vail Peter dr. szikrizgyar, Szent 
Janos-u. 80. 25-37 

Vamos DezsO ny. inttsz. tandcsoi. 
Rito6k Zsigmond-u. 86. . 17-12 

Vamos Gyula ok!. mernOk labaaa, 
Hitler Adolf-u. 40. 019-53 

Vamos Jenti termenykeresk., 
Gr6£ Teleki P41-u. 22. 20-92 Vamos N andor ne dr., SziL 
Dezsfi'U. 27. 25-04 

Varadl Geia hnszartfrnagy, 
Hitler Adolf-n. 28. 11-31 

Varadl Ilona kozmetikus, SzIIagyi 
' PezsO-n. 4. 21-18 

Varadl Imre szallito, KosBnth 
Lajos-n. 3. 10-55 

Varadl Maloin 6s Ipartele- 

pek r.-t., Kodaan Janos-u. 31. 

12-25 

Igazgat6ja 12-00 

Tamas tabornok-u. 19. 1 4-03 

Varady Sandor dr. orvos. Szent 
latvan-ter i. 27-23 

V&radszentmarton k«zseg- 
naza 022-97 

VaradszOUifs klfzs6ghaza 

Ol 5-88 

VaradszUUdsl postahlvatal 

O30-54 
Vftradveleneel fatelep, -tnl.. 
Bariyay Imrene, Vafadvelencei 
allomaB 19-19 

Varakozo L. Istvan vaskeresk., 

Mussolini-ter 10. 22-62 

Varga Gabor lakastisatltdvfillalat 
ia fertBileniffi, Danko Pista-n. 6. 
27-56 

Varga JenS, Sailagyi Deesfi- 
n. 28. 11-29 

Varga Jdzsel okl. vegyeez- 
mern(tk t Bzaniszlo-u. 21. 10-29 

Varga Lajos mnszeresa es fem- 
aruuzem; Gr6f Teleki Pal-u. 9. 

14-31 

Varga L&szld kOnyvkfltflraeflter, 
Szent Janos-u. 3. 83-20 

Varga Laszld dr. varosi tanacs- 
nok, GdmbtJa Gyala-u. 16. 24-21 

Varga Hlklds cnkorkakeresk., 
Rak6czi-Qt 3. . 24-17 

Varga Pal vitez, vendeglos, Hitler 
Adolf-utoa 30. 17-20 

Varga Zoltan dr. posta s. titkar, 
Endrfldi 8andor-n. 5. 31-81 

Vargba LaszlO ny. ref. egyhaa- 
kertileti gazdasagi tanacsos lakaia, 
Kalvin-u. 1. 26-40 Varmegyehaza t 

Bzeehenyi-teT 6. 

Alispan 26-98 

Arvaszek, Ritook Zsigmond-n. 17. 
18-68 
Ffiispan 23-97 

FBjegyzfl " 22-85 

n.-od ffijegyz« ;:■■■ 22-87 

FOfigyesa 23-06 

IrodaigangatA 27-00 

KtJzponti elfladik 26-97 

Leveltar 16-30 

Segedhivatal ■ . ■" 16-29 

Bzamvevflseg 19-75 

T6"rvenyhat6sagi m. kir. allaton-oa 
12-92 
Vitezi szek, Ra.kdosil-a.. IS. 22-41 
Tlsztilflorvos, m. kir., Horthy Mik- 
168-u. 36. Ol 9-62. 022-68 

KBzellatasi hivatal, Nagy Sandor- 
u. 12. 24-28 

Kapus 18^98 

Varnal Armln kwesk., Beloznay 
Antal-n. 3. .26-96 

Varnal Anrel mftszaki es gep- 

keresk. irodaja, Hitler Adolf-n. 2fi. 

13-88 

Varosi Vasnt r.-t.. Sanc-n. 34. 

011-88, O12-07 

Vagarrtr allomaB(6n5kseg01 5-56 

Vas Adoll malomtuiajd., B^a- 

niszl6-u. 62. 30-96 

Vas IzsA dr. tigyved, Pal Ferenc- 
n. 10, ^ 23-15 

Vass Jdzsef falemez-, fnrnir- 
kemenyfakeresk;. Bemer-ter 6. 

13-92 

Vas LaszlO kep vise let, Torna-u. 2. 
16-39 

V6gh Gyula 'textil-vegyeszeti 

. uzem. testMa es' vegytisztiW, 
Gyartelep, Llliom-n. 18. 21-08 
Uzletel. Bemer-t6r 2. 22-17 

3zen t Las z\ (5-ter JO. / 33-40 

Vegh Sandor postafStjszt, 
Gerllczy-n. 12. 10-03 

Vegyl- 6s £!Ielmlszerlparl 
r.-t; Gyartelepe ea iroda, Anyos 
Pal-u, 2-6. 12-31, 27-36 

Ladagyar 13-24 

Vegykls6rletl allomas, m 
kfr., Mefizaios-u. 4. . 23-48 

Vellis I. Sandor asztalosmester, 
Bulyovszky Joesef-u. 4. 28-36 

Venczel Lajos m. kir. postaffl- 
tiazt, K«nyves Kalraan-n. 11. 

21-97 

Venylge Gyula n. osztalyn vonal- 
telvigyaa6, Ferene-n. 11. 32-33 

Veress Andor dr. orvos, Matyas 
kiraly-u. 135. 2SO! 

Veres Sftndor.oukrassata: 
FflUalet, Fekete Bas-palota 21-72 
Fi6knelete, Earedevi Emlek-ter 2. 
32-86 

Verfi Allr6d hutomerntlk, 
Ghillany-n. B. 033-59 

Verb" Laszld jeggyara, Ghillany- 
i.B. . 032-59 

V6rte» Sandor dr. orvos, Gr6f 
Csiky Istvan-o. 10. 19-5Q 

Verzar Istvan dr. posta B.B.I, 
keriileti fOorvos lakasa, Hitler 
Adolf-n. 46. 25-05 

Verzar Istvan dr. kdrbazi ig. 
fflorvo3, b6rgy6gya33, nrol6gn» 
reudelCJe, Horthy MikWs-n. 3. 

26-31 

„Vesta'* vegyipari esgyfigyarngyar 
r.-t., Lehel-n. 3. 21-27 

Vlcsay Laszl6 dr. bornagy- 
keresk., Hlatky Endra-n. 16. 27-87 Vlad Sandor tuzifa- es aeen- 
keresk., Bein-u. 25. 032-92 

Lakasa, Gttrabtis ltyala-u. 35.3Q-61 

„Vulkan«* tegla- ea/ cserepgyar, 
,KomJathy Ferenc kflaponti irodaja. ■ 
Riman6czy-u. S/I. 017-28 

Waggons-Llts Cook r NemzetkCBi.. . 
VasutI HaI6kocsi Tarsasag sajat 
menetjegyirodaja, Rakocai-it 6. Vldor Mand r.-t. kSnyv- ea 
papirkeresk., R4k6czl-ut 2. 17K)2 
Lakas, Tttrfik Ignac-u. 4. 14-46 

Villain lakatosaragyar r.-t., 

8anc-u. 11. 25-24 

Vltan Zoltan, a Magyar-OIasz 
Bank fiokfon8ke, Tiaaa KalmAn- 
ter 1. 13-03 Wagner Nandor oki." fogasz. 
Bat. Janos-u. 26: 31-49 

Wanner Gytfzb Bzent Jozgef- 
intezetig.; Saaniszld-n. 11. 11t36 

Wasserstrom Sandor, Alapi 
Jauos-n. 10. 35-02 

W6ber Tlbor Gusxtav textil- 
es sziivetarunagy keresk., Kossuth 
LaJ«s-u. 10. 12-77 

We-Ego cipSgyar, Bathori-u. ia. 

10-02 

Welmann B61an6, Deak Ferencr 

a. 7. .27-68 

Welmann GyUrgy dr. figyv^d; 

Kapaeiims-u. 14. 27-13 

Weinberger J«nas t Saeptam- 
ber e-u. 6. 10-39 

W r elnsteln 6s Klein ffiszer- (6s 

gyarmatarukeresk., Hlatky Endre- 

u-9. 13-14 

Welser Hermann keresk. figy- 

n6k, Deak Ferenc-u* 1. 21-32 

Welsz Endre dr. orvos, Hlatky 
Endre-u. 17. 25-60 

Welsz Ernd keresk., Earedevi 
emlek-ter 30. 19-52 

Welsz G. gyari Wpvlseletek, 
Rak6tzi-Qt 11; 22-74 

Welsz Gf zeUa ingatlanforgalmi 
irodaja. Hitler Adolf-u. 21. 10-22 

Welsz Ignac liszt-ea termfiny biz., 
Riman6czy-ut. 8. 20-86 

Welsz I. Karola varr6n5,,BIa»a 
Lujza-u. 3. 31-17 

Welsz Aland dr., Berkovits , 
Ferenc-n. 10. . 81-73. 

Welsz Mand szallitd, GtJmbHs 
Gyula-u. 27. 30-71 

Welsz Mlklds zeaetanar, Luther 
Marton-u. 8. " * — m 

Oi 0: 

7C - 

0: 
M 

s z 
o Welsz Mdrlc allatkeresk.i , Sai- 
lagyi DezsoVu. 4. *■-:■. 16-94 

Welsz Nandor maiomtufajd! , 
Hitler Adolf-u. 5. / 24-42 

Welsz OdSn keresk., Grof Bethlen 
Istvan-u. 7. - 10-48 

Welsz Rudolf Rezsfi geplaka- 
tosmester, Matyas kiraly-^. fi. 1 

20rO0 , 

Welsz Viktor, allat- ea sertes- ' . 
ugyafikaeg., flziiflgyi DeasS- " ':'- ■"■' 

D - «. 23-43 

Welsz Zoltan keresk., Alapl 

Janos-u. 16. 17-85 

Welsz Zoltan dr. Qgyved, 

Hitler Adolf-u. 19. 38-17 

Wer tbelmsteln Ar anka f tfld- 
birt., Ritodk Zsigmond-u. 14. 

25-72 

Wleder Adolf autoVes mnszaki 
lizlet, Kossuth Lajos-u. 11. 30-59 

Wien Varosi 6s KQIcstfnOs 
Janus Alt, KBlcsOnds Bizt. Int. 
es «Dannbia» alt. Biat. r.-t. nagy- 
varadi fottgynb"ksege, Meszaroa- 
ii. 2. O27-40 

Wllkesz Armln termenyugynUk- 
segi irodaja, Mesaaros-u. 2. 23-44 
Lakds, 8zaesvay-u. 8. 23^40 

Wlllerdlng Vllmos bard m\ 

kir. szazados, Hitler Adolf-u, 30. 

15-13 

Winkler Istvan dr. Ugyved, ■ 

Rak6czi-u. 17. . 32-74 

Winkler Jend dr. OzVegye, 

Kalvaria-u. 2. 32-69 

Winkler Jdzsel keresk. ig., 
Szilagyi DezsO-u, 30. 21-81 

Winkler Lajos dr. belgyfigyfisa 
saakorvos, Riman6oay-u. 14. 16-04 3 343 Karntvdrtid Levelezdlapok Jobbfelfet Wttrael Gabor textilkeresk. 

Kossnth Lajos-n. 8. 24-51 

WItrael Vllmos textilkeresk., 

Kossuth Lajos-a. 2. 18-53 

Lakasa, Kossuth Lajos-u. 6. 13-43 
Wohanlca es Tsa ntdda 

P.-t. mnszaki Salet, Deak Ferenc- 

n. i. 19-71 

Worst lasd Bartsch Ern6n6 alatt 
020-40 
Zakar MIklds, I. o. vonalfel- 

vigyaz<5, L&katos-u. 16. 11-78 
Zakarlas Andor Karoly tex- 

tilnagy keresk., Kossuth Lajos-n. fi. 
12-86 
. Zakarlas Laszlo mio. osztaly- 

tan., Beleznay Antal-u. 21. 31-21 
ZambA Sandorne textilkeresk. . 

Rakuczl-n. 8. 31-41 

Zankl A. Flat fest6kgyaY, Koloas- 

vari-a. 9. 27-44 

Zankd G$za vit6z, szazados, 

Hitler Adolf-a. 62. 31-26 

Zarandl Marton ny, szazados, 

Matyas khaly-u. 135. 12-71 

Z$szld Sandor m. kir. szazados , 

'fiztarovesBky-n. 6. 10-78 

Zatnureczky Jdzsel fatermelfl, 

fa- 63 sz6akeresk.; Lukacs QvSigy- 

" ** 19-47 u. 45. Zathureczky Led dohan'yarus, 

. Rakoczi-u. 2. 14-74 

Zanderer Daniel posztfikeresk.. 
Hlatky Endie-u. 1. 22-72 

Lakasa, Payel-u. 6. 14-05 

Zavlslag A. es Fla term6ny-, 
mag- 6s gyapjufeeresk., Rimanoczy- 
n. 6. 13-68 

Magtisatitotelep, Szeptember .fi- 
ll. 16. 13-67 

ZaVislag AdoU keresk., Becithy 
0d6n-u. 23. 24-14 

Zllahl Ferenc banktisztv. Jjukacs 
Gybrgy-a. 10. 33-30 

Zlmonyl Nandor cukrasz. Ma' 
tyas kiraly-u. 55. 19-65 

ZIpser Bela dr. orvos, Matyas 
fciraly-u. 60. 19-01 

Ztszovlts Jend, VBrfJsmarty Mi- 
haly-n. 17. 33-63 

Zoltan Jend dr. 5gyr6d, Hlatky 
Endre-u. . 21. . 30-69 

Zoltan Karoly dr. figyv6d, 
Rimauoczy-n. 14. 23-83 

,»ZrInyl Ilona" Felso^ereskedelmi 
leanyiskola.ldsd Felsflkereskedelmi. 

-Zsadanyt Nagy Gabor a Dreiier 
Haggenmacher Naaryvaradi Boigyar 

' r.-t. iigyvezeto 1 igazgatoja, Rakoczi- 
n. 18. 17-27. 

Zstdd kdrhaz, Matyas kiralr- 
n. -te/48. 16-38 

8ztil6szeti osztalya, KupfeT Miksa 
dr. foorvos 016-67 

Zslgd Karoly, poeta s.-elltjnflr, . 
Bem-n. 3. 31-72 

Zsolt MIklds dr. igazgato, Ri- 
t06k Zsigmond-u. 51. 24-65 

Zsngan Antal #Mateosa» teher- 
g6pkoc&i fuvarozd, Matyas kiraly- 
»- 85. 21-02 NAGYVARSANY 

(lasd Gyure) 

NAGYVATY 

(lasd Bzentldrinc) " 

NAGYVAZSONY 

Hivatalos 6rdk: 

„.. , VasArnap 6s 

H6tkoznap: flnnepnap: 

. :B-i2-1e. 8-11-lg, 

H- 18-ig. 14-16-is- 

Csak el6flzet6k rAsz6re : 20— 21-lg 

Csendtf r»rs t m. kir. 5 

Deatseh Llpdt keresk. 6 

Esterhazy Janos grdf ftsid- 

blrtokos, Pnla 4 

Hamorl Istvan dr. kiiraHatorvos 

10 

Kozsegi elOllardsag, Mencshely 

(nyilvanos) 8 K« zsegl eldljardsag, Nagy- 

vaasony ,1 

Mayer Marton siSmagykeresk. 

12 
Molnar Gyttrgy r. kat, pl6b&noa 
3 
Oblatt Bela hentes 6s m6searos 1 1 
Orbaii La Jos evang. Ielk6sa 14 
Sardl Gynla dr. kOrorvos 7 
Zlchy Pal firol jsidbirtokos 9 

Uradalma . 2 NAGYVEJKE 

(lasd A pn riant) 

NAGYVELEG 

Hivatalos ordk: 
B6tk8zaap: Vaaarnap 6s 
Qnnepnap 
8-12-ig, 8— 11-Ig, 

U-ifi-ig. li-lS-iR 

Csak elOfiaetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Kozsegl eltfljardsag 1 

Nagy velegi Hangya Fogyasz- 
tast es ErtekesltCt Sz«vet- 
kezet NAGYVISNYd 

(lasd SzilTasvarad) 

NAGYZOMLIN 

(lasd Nagykereki 13. sz. eldfits.) 

NAK 

Hivatalos drdk: 

„ , „ „ Vasdrnap 6s 

H6tk»znap: tanepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-15-ig. 14— 15-ig. 

Csak el5flzet6k r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Balogh JAzsef Hombar albizom. 

12 

Bard Ferenc rom. kat. pl6bano8 
7 

Biro Janos hentes 6s ro6szaros 9 
Csend^rOrs, m. kir. GOUe 6 
Horv&th Jdzsef kantortanit6 10 
Klapka Janos dr. kfrorvog 6s a 
po^ta bet. bizt. int. orvosa ~ 

Kdzsegl blr6, LapafO 5 

Kozsegl biro, Varong 4 

KOzsegl eltfljaros&g, Nak 1 
Lombosl Antal ny. m. kir, po 

mester 3 

Szljarto Emll k6zs6gi fajegyssO 
lakasa ^ 11 

NANA 

(lasd Parkanyndna) 

NANDORLIGET 

(lasd P6cs) NAPRAD 

(lasd BzamosndTarbely) 

NAPRAGY 

(lisd KOveosea) 

NARA1 

Nyilvdnos tdvbesz4l6 dllomds 
a kozsig'% eldljdrdsdgndl 

(6*om bathe ly 385. szfimn e\t>tlxet6) 

NASZALY 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkoznap : Siegelstoln Llp6t keresk. . 18 
Szalvavtflgyl m. kir. erdtf- 
bivatal 25 

Tdsifatelep Hord6 35 

Tanco Teolll dr. ffiorvos, a poBta 

b. b. int. orvosa 6 

Utmesterseg 5 

NASZYAD 

Hivatalos 6rdk: 

Retkdznap; 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. NANDOR-PUSZTA 

(lasd Many) 

NANTC' 

(lasd Als6szopor) 

NAPKOR 

Hivatalos drdk: 
H6tk6snap . Vasarnap 6a 

finoepnap 

8— 12-1g. 8— 11-ig, 

l+-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfil* r6sz6re: SO— 81-ig. 

Bodor Zslgmond 3 

Gynlabazl Imre fdldhirtokos 8 

Harasztl Laszlo okl. gazda, ftfld- 

birtoko* 4 

Kozsegl eMfllardsag 1 

Szab6 La|os dr. orvos 6s a posta 

bet. bizt. int. orvosa 5 Vasaraap 6s 
Oanepnap : 
8— 12-lg, 8— U-ig, 

14-18-lg. 14— 15-Ig. 

Csak el<5fizet(5k r6sz6rer 20— 81-ig. 
Kozs6gl eltfljardsag 1 

Kartb Gyttrgy malomb6rlfl 3 
Nemzetkozl Borkereske- 

delml r.-t. szdlobergazdasaga 4 
Vas&rhelyi Istvan birtokb6rld 2 

NASZdD 

Hivatalos 6rdk: 

;— 21-ig. 

Adam Jozsel m. kir. postafel. 

hiVi vea. 22 

Adohlvatal, m. kir. 1 

AIlamlneplskoIa,m.klr. 41 
Allaml tttdtfbeteggondozd 

Int6zet, m. kir. 34 

Angelas Adrel fakeresk. 29 

, Aurora" Bank r.-t. H 

Bereczky Janos th. iltbiztos 43 
Bolthor Bneasz Janos dr. 

OITOS 26 

Bozac Emll kir. kbzjegysfi 9 
Csendtfrors, m. kir. 16 

Erdoklvatal, m. kir., naszddi 
38 
Fritscb Oszkar gy6gy'szer6sz39 
Fffszolgablrol hlvatal 12 

Gttr. kat. pttsp»kl ktUhely- 

n»kl hlvatal 33 

Gyursanszky Alajos m. kiT. 

posta \onalfelvigyaz6 lakasa 7 
Hennrlch 6s Kranss vas- 6s 

Itiszerkeresk. 37 

Jarasblr6sag, kir. 10 

Katonal ep. 6shat6sagok: 

Honv6d levente paiancsnoksap 
Kallay LaszIO dr. ottos 
Korvlg Bela keresk. 30 

Kovrig Gabor f Cszolgabirfi laUsa 

KOvl Henrlk m. kir. allamp6ns- 

tari, ICtiszt 42 

Ktfzpontl Iskola es tfs 

dlj alapok 15 

Ktfzsegl eldljardsag add- 

penztftra 33 

Kttzsegl eI6I jardsag : 

Kisrebra Vas&rnap. 6s. 
flnnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-ig. 
Cfiafr eldflzetttk rcsz6re: 20-81-1*. 
Csendbrbrs, m. kir. 1 

Fogyasztasl es Ertekeslttf 

Szovetkezet 4 

Hengermalom 3 

Kozsegl elollardsag 2 

Molnar Janos es Vine© 

,Fatnra" r.-t; bizomanyosok 5 Nagyrebra 24 

Nasz<5d 3 

Baalva 8 

Virorja 14 

Martian es Tsa sflrgyar 17 

Naszdd nagyktfzseg viiiany 
iizerae . 47 

Naszddl alapltvanyl Idglm< 
nazlnm 4 

Palffy Jdzsel g6p6sa 6a mozi- 
talajdonds 45 

PAlyl Karoly 46 

Palyl Laszlo Regna tisalviselfl 27 

Panajoth Ernd nyersbflrkereBk. 
44 
iUgydrl blztosl kerttlet. 
kir. vezetffje 21 

Penztlgytfrl szakasz, m. kir. 
20 

Peter Ldszld ra. kir. adflhiy. 
veaetflj6nek lakasa 40 

Postahlvatal, m. kir., »nUki 
iroda 19 

Vona]felvigyai6 82 NEBOJSZA 

(lasd GaUnta) 

NfiGERFALVA 

(lasdRetteg) 

NEGYED 

Hivatalos drdk: 

„,.,„ Vasarnap 6a 

H6tkb-znap: finil ep n ip: 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. : 

Csak elftfizetftk r6sz6re: 20— 21-lg. 

Bddl Janos termenykeresk, 14 

Decsy Ferenc term6nykeresfc. 6s 

Gazdak gfizmalma . ".; , 2 

D6csy Ferenc es Sebesty^n 

Arpad zelds6g- 6s terin6nykeres- 

kedflk : 11 

Engel Bela bnrgoriya-, z01ds6g- 

6s kaposztakeresk.. 6 . 

flanza termel6sl es to- ; 

gyasztAsl szttvetkezet .' '7 
Hanza Ktfzpontl Szttvetke- 

zet, Galanta, gabonavasfirld- 

telepe 8 

Izsak Xajos rakeresk. 4 

Irodaja M.A.V. palyaudvaron 13. 
Kiss Gynla ref. Ielk6ss 16 

Kttzsegl elOljards&g 1 

Lanier Sandor keresk. 8 

Meszar os Jdzsel gabona- 6s sUId- 

s6gkeresk. . IO 

Scitnltz Adolf rakeresk. 6s acs- 

mester 12 

Sebestyen Jdzsel kisposita-, f yli- ' 

mBlcs- 6s .^erni 6 ny keresk. 15 

Singer Ferenc ztjldueg-, gabonar 

6s lisztkeresk. 9 NfiGYES 

(lasd Borsodivanka) 

NEKERESD- 
MAJOR 

aasd .Zalaegerezeg) 

NEMESABONY 

(lAsd Danaszerdahely) 

NEMESAPATI 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6t 
flnnepnap : 
8-11 -fg, 
14-lWg. 
Csak elAfiietdk r6stfire : 80— 81-Jg. 
Csertan Ferenc Wldbirtokoi 8 
Kttrjegyioseg, 1 H6tkflBnap 

8-t2-ig. 
14— 18-ig. 344 a cimz^s es a szoloaiati jggyz^k reszfefG szabadon NEMESBIKK 

x;'il---- Hivatalos 6rdki 

: „.„., Vasiroap es ; 

H6tk6anap: flnriepnip- - 

8-12-ig, 8^11-lg, 

14— lMg. 14— 16-ig. 

CBak elofiietok r6sz6re : 20— 21 ig. 

Gyehes JAzsel dr. ktirorvoB, 

postasbrvos 2 

Ktfzaegl eldlJarosAg 1 

NEMESBOJSZA 

(liad Galantaj 

NEMESBOD 

(lasd Vat) .. 

NEMESBUK 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6tnap : Vasarnap 6a 

8— 12-ig, finnepnap: 

14-18-ig 8— 11-ig, 

14— 15-ig 

Csak elMizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

BuzAs SAndor r. kat. pl6banos 

(5) 
Korjegyztt maganlakAsa (2) 
Kor]etfyzdsA< 1 

KAtvoTgyl JAnos vegyes 6s 

gyiitnflloskeresk. (6) 

NAmeth JAzsef vegyes 6s gyfl- 

. mflloskeresk. (4) 

Ruzlcka MlhAly hentes, m6saa- 

roa 6s beliparosmester (3) 

NEMESCS6 

(lasd KOBzeg) 

NEMESDfiD 

Hivatalos ordk: 

IKtkCBDap: finnepnap- 

8-12-1g. 8-11 ig, 

■y 14— 18-1g 14— 15-ig. 

: Csak e lof i zet 6k reszS re : 20—21 -ifi 

Gogl Vllmos dr. feororvos, a posta 

bet: bizt. Int. orvosa 2 

Kttrjegyzd lakAsa 6 

KUrJegyzosAg 1 

Sattler IH I k sa gabona - 6s term6ny-. 

fa- 6s mlndennemn 6pQletanyagke 

re*. 5 

SAvoly La|OB gyGgyezerisat 7 

Sennyey Ferenc grAf oradal- 

ma. VaiaszIA 3 

NEMESGULACS 

Resztvesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos 6rdk: 

„,...„„„, Vasarnap 6n 

H6tkflznap : fillI1 epnap 

8-12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-lg.. ' 14— 15-Ig. 

Csak elofizetBk r6Bz6re: 20— 21-ig. 
Korlegyzd ] 

Mgoltalml Ilgyeld aUomas 3 
NemesgnlAcsl bazaltbanya 
r.-t., Tasd a tapoloai elofizeioh 
kttzfltt 
Weltner AndrAs ftHdbirtofcos, 
)4ad a tapoloai elofizetflk ktSzott 
Wrana Lafos f«ldb6rlo (Alsfi- 
donanmli Mezogazdasagi- Kamara 
Jarasi int6zoje) ' 2 

NEMESKAJAL 

Hivatalos 6rdk: 

„- ft „„„.„ Vasarnap 6s 

H6tk«znap; Onnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-Jg. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20— 21-)g. 

KUzsAgl eldlJArasAg 

MelschI ZslgmondnA 3 NEMESKE 

^lasd Bzigetvar) koll hagyni. 86tkttznap: NEMESKfiR 

(lasdLSvG) 

NEMESKERESZTUR 

(lasd Janoshaia) 

NEMESKOLTA 

(ldsd D«mBt«rI) 

NEMESKOSUT 

Hivatalos 6rdk: 

Vasirnap 6s 

Onnepnap: 

8^-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofteetoh r68z6te: 20— 21-ig. 

Csendorlfrs, m. klr. J 

Dloszegl cukorgyAr b£r* 

gazdasAga, Hegy l 

Feketo Zoltan bard ftfldbir to- 
kos, mm- 6s likfirgyaroB 6 
Harrer Antal fOldbirtokos 5 
KorJegyzosAg, Vizkelet 2 

NEMESMILITICS 

Hivatalos ordk: 

WtkOznap:. ' ^£ p * 3 

8— 12-ig, 8— llig, 

14— 18-ig. 14—15-1?. 

Csak elCfizetBk riszire: '20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. klr. 4 

Jankovlch GAbor If j. „B6ke' 

moBgosBinhaz tnlajdonoga 7 

Kalch Mdrton kereskedo 11 

Kollar Janos malbmtnlajdonos, 

a Putora megbizottja 2 

Kttrmendy Istran tanar, l«ld- 

birtokos, zombori jarag IBldmayes 

bizottsaganak eln6ke 5 

K0z86gl eltfljfirdsfig \ 1 

Lantos KAroly rom. kat. lelk^ss 

10 

Llttvay Karoly If j. gabonake- 

reskedfi, Hangya megbizottja . 3 

Littvay P6ter Putura biaomanyos 

8 

Matyns Janos vend^glflg 9 

Odry Pal dr. posta bet. birt. int. 

6n kflzgegi orvos 12 

Vid&koTlch Adflm dr. fold- 

birtokos 6 

Zsnlyevlts Ferenc all. tanito 13 

NEMESNADUDVAR 

Hivatalos 6rdk: 

HMktiznap : Vasarnap 6s 

. 8— 12-lg, ■ finnepnap r 

14- 18-ig. 8— 11-ig, 

U-16-ig 

Csah elofizetob rtazere- 20— 21-ip 

Bergmann Jdzsel gabonabizo- 

manyos *] 

ErdAs KArolykereskedfl, gabona-, 

bor- 6s sert6sbJzomanyds Q 

Hehn Antal borSgynUk (flzemben 

Xt/i-iv/»o-ie) 9 

Belsler Simon kereskedo 4 
Hetenyi Llpdtne Ozv. 2 

kalm&r SAmnel 3 

Ktmernlk P6ter Putura bizoma- 

nyos 14 

Kovaes Ignae hentes 6s m6szaros 

13 

Kttvesdl KAroly dr. k»zs6gi op- 

vos 10 

Ktfzsegl elfilj&rdsag 1 

Mebrlnger Sandor v6m. kat. 

plebarios 5 

MezdvArl MAtyfis kereskedfi 13 
Ransch' JAzsel tojas- 6s baromfl- 

kereskeda 11 

NEMESOGSA 

Hivatalos 6rdk: H6tkbznap: Vasftrnap 6s 

finnepnap: 

8— 12-ig,. 8— 11-ig, 

14— 18 ig. 14— 16 ig. 

C8ak»eloflzetdk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. klr<, Tany- 

Nemes6csai aTlomasa . . 11 Bayer Jdzsef dr. kOrallatorros 
15 
Csenddrlfrs, m. klr. 5 

Fenermann Pal fakeresk. 3 
Galambos Jenti dr. aliatorvos 7 
r.-t. 10 

fiildbirtokos 4 
KdrJegyzdsAg 8 

Ktfrjegyzifseg, Eke I 16 

Nagy. ArpAd dr. kBrorvos 17 
Nagy NAndor foldblrtokoa 1 
Ollds KAroly Fntnra-megbisott 
13 
R6tb N And or dr. prvos Q 

Sohware Mlksagabonafeeresk. 2 
Thaller Ferenc gyogyszeress 
14 

NEMESPATRO 

Nyilvdnos idvbeszilo dllomds 
Hivatalos ordk: H6tk«Bnap: 
8— 12-ig, 
14-18-ig. Vas&rnap 6s 
unnepnap; 
8^11-ig, 
14-16-ig. NEMESPfiCSELY 

Hivatalos 6rdk: 

WCznap SSI 8 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kotsy LAezIA fOsser- 6s vegyes- 
keresk. 2 

KOrjegyzdt htvatal 

NEMESRADA 

(lasd Bngyi) 

NEMESSZALOK 

(lasd Vinir) 

NEMESTORDEMIC 

Riszivesz a balatoni 
korforgalomban. 

Hivatalos 6rdk: 

mtktanap : Hertelendy Zoltan fOldbirtokos, 

Andonnator \q 

Hnaztl Dezslf dr. kfirillatorvos 8 

IzsAk Richard fdjegyzS 9 

Ktfzsegl ell»IJArAsAg 1 

NemesTldl Hangya fogy. 6s 6r- 
. t6keei«J sz»v. 13 

Rcchnitzer SAndor vepryeeke- 
resk. Q 

Simon Ferenc nagyVend6gl5s 1 1 

rnkarekpenztar 2 

TAth SAndor sart6sksresk. 12 NfiMETBOLY 

Hivatalos 6rdk; 06tk5znap : 

8— 12-ig, 
14— 18^-lg Vasiraap 69 
finnepnap : 
8-11-ig. 
14— 15-1g. Csak eiofizetflb r6sz6re : 20— 21-ig. 
Arnold JAzsel fakensk. 11 
Arnold PAter aBrnagykeresk. 13 
Aatb Ferenc allatkeresk. 31 
Baranyal VIUamossAgl r*-t, Vas&rnap 6b 
Onnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4— 18-ig. It— 16-ig» 

Csak elofizetCk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Badacsonyl bazaltbanya ] 
Eszterhazy PAlne grAfnA 

frakndl, nagyblrtokos Sziglifret, 

(lasd a szigliereti etfifizetok kOzHtt-l 
KttzsAgl elAUArAsAe £ 

M. klr. hadltlzeml szemely- 

zetl parancsnoksag 4 

Nemetb PAter szBllobirtokos 6s 

borbizom.- 2 

Patthy Gynla bomagykeresk., . 

korcsmaros - 5 

NEMESVAMOS 

Hivatalos draft: H6tk6znap • Vasarnap 6e 
finnepnap: 
8- 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14- 15-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re* 20-^21 -ig 
KArl GAbor m6szaros- 6s hentes- 
raester 4 

KOr JegyzAsAg 1 

OvArl Ferenc dr. nrazdasil$ra 2 
Somlal MlhAly-mfszaros, hentes 6s vend6gl6s 3 B6tkdzoap: NEMESVID 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b 
unnepnap r 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-1 8-ig, 14— 15-Jg. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Boskovltz IstvAn dr. orvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa 3 

Csenddr tt rsparancsnoks Ag, 

Csentey Imre m6szarbs6s hentes 

' " 7 klrendelts6ge 
CsendfirsAg, . klr. CzelhAn KAroly If J. kStode 6s 

fonida 34 

Dalos Antal m. e^tv. 23 

Glm Dezsff fuszer-, papir-, rifdio-, 
'vlHamossdgi clkk-, deszka-, tfirifa- 
6s Bz6nkeresk. 20 

Etfry IrtvAn gy6gys«er6sa 22 

Fanlstlch Egyed dr. orvos 7 

Forr A ZottAn Aliatorvos 5 Furesz TestvArek kfltode 6e 
fnn6da J7 

Bartman Armfn kotode 6s 

fondda (32) 

Hera Jend aliatorvos 16 

Hontl KAroly Mateosz teher- 

fuvarozi ■ 28 

Irgalmas ndvArek 38 

Kttsz Gyula lisztkeresk., a «Pn- 

turas biaom. 9 

Reszler Ad Am tejgazdas&gt vdl- 

lalata 24 

Kresz RIcbard dr. orvos 29 
Kolcgtfntts segAlyzd egylet 2 

Kdnlg IHAtyAs As Ila seeszMzde. 
rum- 6s likflrgyir . 30 

Ktfrjegyzdseg, Versend 12 

KozsAg! eltflJArAsAg, N6met- 

boly 1 

KozsAgleldljArAsAg^SsaJk 19 

Montennovo NAndor herceg 

nradalmainak_tgazfirat6sAg:a § 

IHUIIer KAroly gyapjnfond 6s 
katszevo . 27 

Mfimalom . 4 

NAray J6zsef malora6pitft 3 . 

N^metbolyl oradalom n6met r 
bolyi vasdtall omasa 15 

Schlppert Karoly gyapjatond 
33 

Schmidt JAnOs sert6skeresk, 26 
Schneider Ferenc keresk. 36 
Schneider Gynla vend6glos 25 

Schneider JAzsel dr. kffrorvoa, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 18 

Schneider JAzsel gloallatkeresk. 
hentes 6s misearos 39 

SfrAb JAzsel borbisom. 40 

TArnoky Lalos mdzeskalacsos 
6s vias-rgyertyab'ntfi 37 

Weldlnger Adolf barisnyakOtO 

*^JBy«PJnfon6 10 NtiMETDIOSZEG 

(lasd Magyardibszeg) I 

3 

o 

9 

S 
n O 

i- 

■ 

I 345 NSmetker NEMETKER 

Hivatalos drdk: 

ti^-.i,k „„ Vasarnap «• 

Heckbznap: tlnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizeifik rAsz6re : £0 — 21-ig. 

Aranyl AndrfisktJzsfigl foJegyzG 

Ifegv^delmi paranesnok 8 

Baar' Ignae vegyeBkeresk., Hard- 

, puszta" l\ 

Barta Ferenc Futnra 6s Harobar 

biaom . 9 

Bendek Jdzsel dr. ktSrorvos. 

6 

Cstilery Kalman dr. tCldbir- 

tokotj, Hard-pnazta 6 

Hoffmann Kalman rfim. kat. 

pl£banos 2 

Kir. Kttzalap, erdfttirseg 3 

Kttzsegl elollardsag - 1 

Molnar Jdzsel vegyesfceresk. 7 

Rauth Janos keresk. . 4 NEMETLAD 

Hivatalos drdk: 

TJA.i.* Vasarnap 6b 

HAttfiznap: Qanepnap: 4 

8— 12-Jg, -g—n-ig, 

14-^18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetftk risz6re : 20— 21-ig. 

Allanivaaatak Vasntallomas 

■■ N&netlad— Gyttagyflspuazta 13 

Andras Sandor gabona-, nyers- 
termeny-, gyfimblcs-, tiiziia- '6s 
vegyeakeresk. 10 

Csendorttrsparanesnoksag. 

m. klr. 8 

Farkas Bela keresk. 4 

Festetlcs Krlstol grdl vitez, 
gy8n?y8spD8ztai ura<ialmi erdfl- 
hivatala (2 m. a. kastely) nemet- 
ladi ktfzpont nappali azliriete alatt 
■es ejszaka Kaposvdrhoz kupcsoit 
. sz&ju filland<5an hivhat(5 " 

SaroltamaJ6ri gazdasaga : vasnt 6b 
posta : Nemetlad-GyflngycJspnszta 
12 
Hodnlk es Tarsal fBldberlok^ 

Patosfa 24 

Horvath Geza dr. k«r«rvos 11 
Boyos Miksa grdl nagy birtokos 3 
Uradalmi felflgyelOsSge 6 

Korjegyzoseg 1 

KHzsegl eldljardsag; Patosfa 

, 22 

Ldz&r Dezstf Bzent Antal gy<5f?y- 
■ saertiara ■ 16 

MatAncsl Geza vegyea- 6s ter- 
ro6nykereak. (25) 

Maarer HI atyas vegyeakeresk. es 
ea t6gialera*.at , 16 

Nemeth Matyasne vegyes- 
,.; keresk. ... 4 7 

Plebanla hlvatal 9 

Rosenfeld Hugo allatkeresk. 

■ 5 
Strasoldd Graffernberg, 
Ferencne grdfne' t fOldbirtokos 
23 

NfiMETMAROK 

Hivatalos drdk: 

BetkSznaps Vasarnap. es 

fliiDoprmp: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18rig. 14— 16-ig. 

Caak eierizetik reszere: 20— 21-ig. 

Kbzsegl eloljardsag ] NfiMETMOKRA 

(Iasd KiralymezO) 

NfiMETSZOGYfiN 

(lasd Magyarszbgyen) 

NERESZNICA 

(lasd Alsflneresznioe) n^ominiuanvoK eionyomon szoveoeneK e ceira nyiTvafiaavoTt NESZELE,. 

(laad ZaJaegerazeg) 

NESZMGLY 

A diinaalmdsi egysSges 
Kdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— liiig,'. 

14— 18-i)f . - 14— 15-ig. 

Caak elofizetfik resz6re : 20— 21-ig. 

Czlbor Ferenc ny. rendSr- 
idkapitanyhelyettes (iizemben: 
IV/i.— XI/30-ig) 3 

Hacker Odtin neszrafilyj cser^p- 
tdglagyar 1 

Ktfzsegl elfflJ6rds&g 2 

NEVETLENPALU 

Hivatalos 6rdk; 

Vaearnap 6s 

tinaepnap : 

8-<2-ig> . 8-U-I(r,\ 

14— 18-ig. I4_i6-ig. 

Csak elfifizetOk r^Ezfire : 20-^21-ig. 

Bnkd Lajos ret. lelWsa 5 

Hager SAndor r<Sm. kat. espe- 

res pI6banos 3 

Kttrlegyzdseg Navetlentaln 1 B6tkCznap : . NfiZSA, 
Hivatalos 6rdk: 

uah,k.~ . Vasarnap £s 

Hitkfiznap: finnepnar: 

8-12-ig, 8 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak etfiftzetfib rfez^re: 20— 21-ig. 
Baaxlt es Vaaercbanya k.f ,t. 
4 
Oarnetss Gyalane barone es 
Revltzky Jdzsel fttldhirtokosok 
1 
Schrecker-gazdasag, Bchre- 

cker Gynla. Legdnd . .3 

Unterweger Laszlo dr. bCr- 

oi-voa '2 

NICK 

(lasd R6pcelak) 

NIKLA 

Hivatalos drdk: 

8-12-lg. .8 11-ig, : 

14— 18-lg. 14— 15-lg. 

Caak elofizetflk r6azere : 20— 21-ig 

Bar&th Jdzsef pi£banos Q 

Berzsenyf Miriafoldbirtokosnfl 4 

Berzsenyl Sandorne Uzv. f6ld- 

birtokosn6. 5 

CradalmAjiak intezGI lakasa ', 5 

KOr]egyz0seg 1 

Lajpczlg Istvan fCldblrtokos 2 

NIZSNEJE 
SZTUDENOJE 

. (ldsd lazkaj /■ 

NIZSNYA APSA 

(lasd Kfiz6papsaJ 

NIZSNYA BISZTRA 

(lasd Hcrlncse) 

NIZSNYIDOMANICI 

, (l . Ungvar 498 sz. eI6f.) 

NIZSNYI VERECKI 

. (lasd Alsdverecke) N6GRAD 

Hivatalos 6rdk: 

TiiftK— Vasarnap 6b 

H6tkBznap: tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifleetok r6s»6re : 20— 2i-ig. 
Csakl Jdzsel esp. pl^banos 4 
Bangya sztfvetkezet 2 

Korjegyzoseg 1 

Vael ntlspttkl uradalom 
erdfihivatala 5 

N06RADK0VESD 

Hivatalos 6rdk: 

H^tkaznan • Vasarnap fe 

tietaoznap. imnepnap: 

8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig. , 14— 15-ig. 

Caak elflfizetfik Tfiszfire : 20— 21-lg 

NOgradktt vesdi bergazdasag 

Intezdsege, b£rlA Kugel Lajos 

2 

Pest es Ndgradmegyel egye- 
sftett ktfbanya rU azemveze- 
t6s6ge ': 1 

N0GRADMARCAL 

(lasd Ba|assagyarmat As Bzftgy) 

N6GRADMEGYER 

Hivatalos drdk: H^tkfiznap : Vasarnap £s 

tinnepuap: . 

- 8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizetfik resE&re: 20— 21-ig. 

Kozsegi eloljardsag J 

N6GRADSAP 

Bivatalos drdk: 

HSM »a P : XZV' 

8— 12-ig, 8— 11-ig,. 

14— 18-ig. i4_ 15 ., e . 

Csak elflfizetAk r^az^re : 20— 21-ig. 

Forster Gyttrgy dr. fdtdbirtokos 

Kttzsegl eldljardsdg 1 

Praznovszky Ivan nyng. rend 

kiviili kfivet 6a meghatatmazott mi- 

niszter 2 

NOGRADSIPEK 

(liBd 8z6cB^ny) 

N0GRADSZAKAL 

(lasd Jjudaay) 

N0GRADVER0CE 

Hivatalos drdk: 

V/t6-iX/i6-ip: 7— 21-ig. 

IX/16— V/15-ig r 

Hte to .p, «g*« 

8— 12-Ig, 8— lt-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elAfizetCk rtszAre • 20— 21-ig 
Banfalvf Sandor nentes- 69 

m^flzaros Uzl. , 15 

Borszekl Janos okl. kOmfives- 

mester 6s 6pit6si vallalkozd 26 
Blau Daniel fiiszer- 6s csemege- 

keresk; 2 

Badapestl Sokszorositdk 

Ipartestfiletenek ndgradverfi 

oei MiiWje 22 

Csend6r6rf»parancsnoksag, 

m. air. **3 

Dana pensld es gyermek- 

Udaltf^tul. Grpiner AnialQ6dr.-n6, 

B6rl0 .Maikus Arpadnfi 10 

Endrtidy Aladar szfBv. I. o. 

p6nztai-itiszt 29 

Fleszl Istvan dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa XQ Frank Aladar fakeresk. 6 

Gorka Geza ipaniitiv6sz ' 24 
Gytfngyttssy Ferenc vend^gWs 
31 
Holtsy L. Pal pl^banos 27 

Horvath Bela m. kir. ezredes 1 
n Hnszar villa** (D6vay-u. e.j 14 
Indcl kdbanya 6s ipartele- 

pek r.-t, 4 

Karacson Endre ny. h. illam- 

tltkar 25 . Lajos nentes (nyari al- 

lomaa) 20 

Ktfzsegl elttljardsag 9 

TVIakal Erne dr (nyari allomaB) 1 1 
Mayer Karoly dr. allahtltkar 

(nyari alio mis) 8 

Mlgazzl Papl UdUIo Otthon 1 8 
Neder Peter hentesmester (flzem- 

ben: V/12— XI /12-ig) 23 

Ortboller Gaszt&v vend^glfa 17 
PenzUgyorl blztosl kerttlet 

vezetoje^ m. klr. 12 

Preysz Gusztftvne «zv„ Arpad- 

u. 8. '-...' 34 

R6nyl Oszkar gyarig. (nyari 

allomas) 19 

Rotschlid Arpad rakeresk. 5 
Schmiedt Jdzselhe dr.-ne 

ttz*. maganz6. KiBmarbs (nyAri 

aUomfts) 7 

Szekely Zoltan vitez, M.F.T.B. 

hajiskapitaoy 28 

Sztankoczy Imre szffiv. mernOk 

(nyari iUlomas) 13 

Tlcsenszky Aorel ny. mav. 

fOlelBgy. 32 

Vavrlk Geza fiiszer- 6b esemege- 

kerenk. (ny4ri allomas) ; 21 

Vlzkeletl Imre dr. ilgyvii 

(nyari allomas) S3 

N6RAP 

(lasd PApa) - 

NOSZLQP 

Hivatalos drdk: 

„,,. . . . Vasarnap as . 

RetkOznap: Unnepnap: 

8-12-ig, 8-ll.fg 

14-18-ig. tLltif: 

Csak etfifizetflk rtszfire : 20— 21-ig. 
Korjegyzttseg 1 

NOSZOLY 

(lasd Cage) 

NOSZTANY 

(laad Domb6var) 346 NOSZVAJ 

(lasd Bogacs) 

NOVA 

Hivatalos drdk: 

BiM-,, V £"S p f 

8-18-ig, 8-rll-ig, 

.14— 15-ig. 

Csak elCfizetflk rtszere:- 20— 21-ig. 
Addblvatal, m. klr. 7 

Balogh Endre IfisaolgabirA 8 
Batthyany Mlklds grdl tSld- 
■ birtokos 12 

Batthyany Mlklds grdl nra- 

daJmi int*zfls6ge 9 

Csenddrseg, m. klr. 2 

Fdszolgablrd '■.'-.' -1 

Gombas Istvan pekmester 6s 

vegyeskeresk. ,10 

Katonal epdletek es hatdsa- 

gok m. kir. Jarasi levenre pa- 

ranuBnoksag '.13 

KOrjegyzftseg 5 

Nagy Bela dr. kfirorvo?, a posta 

bet bizt f nt orvosa 

Nyaka Geza dr. m. kir. aliat- 

orvos ' 11 

Szlkszay Istvan Futnra gafaooa- 
. biaom. ,4 

Takarekpenztdr 3 

Zakd Janos vas- 4b fflszerkeresk. 
14 r» iz^mok (aratisvagyrdmaiszamjegyek) bejcSvezhcteh. Nyiracsdd NOV A J 

(laad Andorfiaktalya) 

NOVAK-PUSZTA 

(lasd Hedervar) 

NOVASZEDLICA 

(lasd Uteas) 

NOVOSZELICA 

(lasd Majdanka) 

NOTINCS 

Hivatalos drdk: 

nzti,x-«.«. Vasarnap 6s 

Hetkfanap: . linnepnap: 

8— 12-1g, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak eloflaerfik r£sz6re- 20— 21-ig. 

Almassy Imre grAI If j. nagy 
blrtofcos, Felsflpetfiny 3 

Honleh, HenrlknA 8zv. szftl. 
Madarassy-Beck Iren bar6no raid- 
blrtofcos 2 

KozsAgl eltf.UArAsAg 1 NYARAD 

Hivatalos drdk: 

HetkCznap : Vasarnap 6s 

ilnnepnap : 

8— 12-1g, « — 11-iff. 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfiftzetfik r6sz6re r 20— 21-ig. 

Bereczhy Istvan malomtulaj- 

donos 4 

Cseh BAIa dr. kororvos 2 

KozsAgl eloljarAsag, Mibaly- 
baza 3 

Klfzsegl elotjArAsag, Nyarad ] 
Fados Gabor dr. plebanos 5 NYARADGALFALVA 

(ided Nyaradszereda) 

NYARAD- 
KARACSON 

(IftBd Akoafalva) 

NYARAD. 
MAGYAROS 

(lasd Nyaradszereda) 

NYARADREMETE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
Hetkiiznap: fnnepnap: 

s— ia-ig. 8— u-ig, 

14— 18-ig, 14— 15-ig. 

-Csak elMizetok re^re: 20— Slip. 

Agotha Endre rk. esperes-pte 
banos, keruleti tanfelGgyelfi 5. 

Csendorttrs, m. klr. 2 

Cslky Domokos tttzifanagy- 
keresk, Q 

Fagul r.-t. varroezCi fflriBzfizem 
1 

KttrJegyztisAg, Felsfik8her 3 

KozsAgl eloljarAsag, 
Nyaradreniete 4 

NYARADSZEREDA 

Hivatalos drdk: 
7-21-ig. 
AdAhlvatal, m. klr. 
Csendflrttrs, m. klr., 

Nyaradmagyaros s 10/lp 

Nyaradsaereda- "'8 

Csergtflfy JAzsel kereak. 87 

DAnath Istvan tBrvenybatdBftgi 

vitmoMw 84 DAsa LaszlA dr, flgyv^d 25 
FdszolgablrAl hlvatal 8 

Fot&slalvl MArton Istvan dr. 

kir. kSzjegyzC 

Lakasa 9 

Gallk LaszlA figyviSd 27 

.flangya" druraktara 26 

Bints VHmafarkaslafii, «Remenys> 

gydgyszertara 
Iszlay GAza. dr. Ugyved 28 

JarAsbirAsAg, klr. 4 

Katonal Ap. As hatAsAgok: 

Honved leventeparancBnoksag 3 

Keresztesl G. Janos villany- 

szerelo 29 

KlncstArl MAlyfarAs tizem- 

vezetosAge m. klr. 14 

KovAcsK&roly dr. kKrorvosSl 

Kovats DAnes gyfigyszertara 12 

K»r jegyzosAg : 

Havad 20 

Bzentharomsag 21 

KttzsAgt elolJ&rAsag: 

Jobbagytalva 13 

Nyarddgalfalva 18 

Nyaradmagyaros 10/a 

, Nyaradsaereda 18 

Szekelybere 1 1 

8z6kelytoinpa 1 

LakA MenyhArt rora. kat. ple- 
banos 36 

Lote Jen6 dr. ilgyved 19 

OlarosvAsArhelyl TakarAk< 
pAnzt&r r.-t. fiokinteeete 24 

Molnar MIkl6s dr. kororvos 7 

NyArAdszereda As vfdAke 

.Hangva" Fogy. Term. As 

!rt. Szovetkezet 35 

Novak Janos keresk.. 38 

Nyaradszereda vldAki kor- 

jegyzosAg 17 

PAnziigyorl szakasz, m. k*r. 

32 

Raszthl Kfiroly dr. ugyvfid 15 

Szoboszlay LaszlA dr. flgyv^d 

2 

M Sz»vetsAg*' HltelszSvet- Zslgmond Istvan raalomtulajdo- 
nos 39 

NYARADT6 

Hivatalos drdk: 

8-i2-if», 8-H-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik rtszfire : 20— 21-ig. 

K«rjegyz«sAg ] NYARASD 

Hivatalos 6w£k: 

1 H^tkOanap: , Vfsarnap 6b 

linnepnap: 

8-12-iff. 8— 11-ig. 

14-18-ig. 14-16-ig. 

Csak elfifizetftk r£sz6re: 20— 21 lg. 

Hangya Fugyasztasi Szilvetkezet 2 

JegyzosAg 1 

Szolnokl LAszlA dr. kSrallati 

orvos 3 

NYARECYHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

' '-. Vasirnap is 

Hetktiznap: linnepnap: 

8-11-ig, 

8— 18-iff. 14— lB-ig. 

Csak etfffzsrtk r6sz6re :. 20— 21-ig. 

CsendttrOrsnarancsnoksag, 

m. kir. 2 

Hoszthy Janos ffildbirtokos fa- 
. Iskolaja, szGIfl- as kertgazdasaga 7 
Kendeh KlrohknopI Gytfrgy 
evang. lelk^aa Jo 

KttzsAg! eldlJarAsAg 4 

BlannA IstvAn dr. widbirtokos, 
Alsinyftreffypaza 3 NyAregyh aza As vldAk© Han- 
gya fogyasztasi 6s ert6kesit6 Bz8- 
vetkezet 12 

Flnfslck TostvArek felsfinyar- 

egyhizai gazdasaga, FelsOhyaregy- 

baza 
Blecsanszky Endre dr. fcfiz 

orvos 
VasArbelyt LaszlAnA ozy. f51d- 

birtokos g 

Wekerle GAza dr. gazdasaga, 
. Pasztacs6v 8 

Wekerle S&ndor dr. danosi 

birtoka 9 NYAftSAFAT 

Nyilvdnoa tavbeszelo dllomds 
az elemi iskoldban. 

Hivatalos 6rdk: H6tk6snap : 

,8- 12-ig, 
, 14— 18-ig. Vasarnap 6s 
iinnepnap : 

8-11-ig, 
14— 16-ig. NYARVESZT0- 
PUSZTA 

(lasd Tipi6szele) 

NYfiKI-PUSZTA 

(lasd Batasz6k) 

NYfiKLADHAZA 

Hivatalos drdk: 

VasArnap ds 
H6tk5ziiap: Unnepnap: 

8— 11-ig, 
8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csate elOfizetflk r^sz^re: 20— 21-ig. 

Barva Istv&nnA i*zv. henger- 

malomtulajdonos 2 

Csanfidy GAzAnA nagykcreki, 

m. kir. postamester 18 

CsendtfrOrs, m. kir. 1 

Egry ZoltAnnA «zv. H 

Plohr ManA fdldbirtokos, Malyi 7 
Hejtfkeresztnr kozsAg eltit 

JArAsAga. 5 

Jakabb Tivadar rsidbinokps 14 
Janovfcb Gynla dr., a posta 

bet bizt int oryosa 6s irOrorvos 9 
Juhasz Gfzella fakereakedfi 17 
K»rjegyz«seg 

Kransz MAr iermdnybereskedfl ]2 

Lenz JAzsef ffildbirtokos 13 

LAyaiSAndorm.kir. posta vonai 
felvigyazd 10 

MezonyAk-Ladbazal Kavlcs 
bAnyar.-t.uzemvezetps6ge 4'a 
Binyatelep 4'b 

„Murt" Magyar 'Utepitdsi R.T. Spi- 
tes! vezetflaeg Q 

drsvAry LajosnA dr. m. kir. 
postadfjnok 1 5 

Slmal LAszlA fOldblrtokos, Maly 

* : . ■ 4/c 

Dr. Szepessy OrbAn ny. vm. 

ffiUgyesa 19 

SzopkA JAzsef „Fatam" meg- 
bizott 18 NYfiKVARKONY 

Hivatalos drdk: 

8— 12-lg, 8— 11-:^, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetflb r6sa6re: 20— 21-ig. 

Hlatky Schllehter Lajos tBld- 

birtoKos 3 

Kbr jegyztfsAg 1 

MeztfgazdasAg As SzeszgyAr, 

Varkony 2 NTOKY-NAGYTAOTA 

(lAttd DombegyhAz) NYERGESUJFALU 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

Cseadtirtlrs, m. klr. 6 

EhrenleldMArepiiletfakeresk. es 
TillaIkoz6 7 

Etemlt-miivek, Hatschek 
Lajos 2 

Hatschek Lajos gyarig. lakasn 
20 
Hazelmayer IMlkfily bferauto- 

fuvaToz6 12 

Katula GAza fcBnUlatoiros 8 
KoasAgl elcfljArAsAg, Bajot 15 

KQzsAgl elAljarAsAg, Nyerges- 

njtala 9 

Tftzolt6szertara lg 

Magyar klr. folyam- As ten- 
gerhajAz&sl r.-t. 6 

Magyar-VIscosa r.-t. 6pit6s- 

veaol6s6ge 3 

Rom. kat. polgari leAny. 
fskola As leanyneveltfin- 
tAzet 18 

Rozsnyal Sandor igazgatd 17 

SalgAtarjAni koszAnbAnya. 

r.-t, Labatlan cementgyira "4 

TGglagyara 1 

SzalAzl IntAzet 21 

Szttlldsy Imre okl. mern»k,<6pitd. 
mester, Magyar- Viscosa gyar 6pit- 
kezdsa 10 

TAborl Lajos dr. orvos 14 NYESKENYE 

.(lasd Kiab^r) NYILAKTANYA 

(lAsd ZempliSnagard) 

NYIMECKA MOKiRA 

(tusd Kiralymezfi) 

NYIRABRANY 

Hivatalos drdk: 

H^tkfiznap 8— 12-ig, 
U— 18-ig. Vaaarnap 6a 

finnepnap : 

8-11-ig, 

14— 16-ig. Csak e!6fizet6h reszere : 20— 21-ig. 

Allamvasutak m.klr.^allorndH- 
foniikseg . 9 

CsenddrOrs, m. kir. 2 

Goldstein As Lelkovlts (36k- 
Dzlet) fakereakedok , 9 

Hltelszttvetkezet, mint az . ■ 

O.K.H. tagja 13 

KozsAgI eloljArAsAg 1 

Kovendy Gyula ny . huszarfirnagy, 
K(ivendy-tanya '..'. 12 

PAH MArton dllatorvos 4 

PAnzligyfirl szakasz, m. klr. 
8 
RAka Imre dr. orvos H 

Rosenfeld Jen6 As flal olaj- 

malomtulajdonos Q OB 
Oi 

e 
ar 
» 

ST 
3" 
O 

N 

M 
ft 

X 
? 

■ 

2 NYIRACSAD 

Hivatalos drdk: 

"— »i v i r st 8 

8 -12-ig, 8-11-Ig, 

H~tS-ig. S4— 15-ig. 

Csate elftfiaetok '.r&z6re \i 20— 21-ig. 

Csenderifps, m. klr. 5 

Demeter JAnos kereskedii 1 

Farkas JAzsof, Asssonyrdds-* 

pnszta .7 

K£«x@Agl «101j|Ardgag . 2 

347 Njfirdd mmmm n nvomiaronny aijszaDasnni is NYIRAD 

Hivatalos 6rdk: 

„ . ■ , Vasarnap 6s 

B6tkflznap : flnnepnap: 

8-12-lg, 8— tl-ig, 

.. t4-lfl-ig * 14— 15-lg. 

Csuk elflfizetOk r6sz6Te : 20— 21-ig. 

Csendorbrs, m. klr. 2 

Nylradl btfrjegyztfseg 1 

Patakl Antal dr. kerJegyaB 4 

Ptlspokl erdogondnoksag 3 

NYIRADONY 

Hivatalos 6rdk: 

„.,., Vaaarnap 6s ■ 

B6tk3znapr uanepn'ap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-1g. 
Csak elOflzetfik r6sz6re : 20— Bf-lg. 

Allamvasutakt tn. klr., fillo- 

masI6n0k36ge 9 

Csendorbrs, m. klr. 2 

Gencjsy Bela nradalmainak fflin- 

t6zffs6ge, Smakolyliert . 5 
Heller Mdr tenninykereskedd' 1] 
Helmeczy FJek malomtnlajdonos 
12 
Hetey Sandor ref. lelMpasztor 17 
Kalnay Istvan gydgyszertsz 8 
Karolyl Gyula grdf aradvany- 

pusztai uradalma 3 

Katonal epUletek 6s hato- 

sagok: 

Llgetaljai jarasi katonai parancs- 

noksag 14 

Kovacs Jdzsel dr. jarasi m. klr. 

allatpTTos 10 

Ktlzsegl elbljardsag 1 

Ugetalfnl Jaras fdszolga- 

blrdl hlvatala 6 ■ Viktor baromfi- 6s tojas- 

keresked6 16 Nylradonyl „Hangya<< 
fogyasztasl es ertekeslta 
szdvetkezet, 13 Papp Gyifrgy dr. kb*zs6gi orvos 

15 

Penzflgydrl szakasz, m. klr. 

7 

Stern La Jos term6ny- 6s burgonya-, 

tuzifakereakedd 4 

Templll Gyula rom. kat. Ielk6sz 

18 

NYIRBATOR 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-lg. 

Adorjan Ivan fflszer- 6s csemege- 

kereskedese, Gr. Apponyi Albert 

t6r 31. 69 

Allampenztar, m. klr., Kob 

sutb Lajoa u. 64. 48 

AJtay Odtfn t oldbirtokos 1-09 
Antal Bela Albert Shell kfiolaj 
■ T.-t. nyirbatori lerakata . ■"- . 74 
Arkosf Jozsef a *Bathoryj> roozgS- 

k6pszintaa igazgat6ja 81 

Balla Janos dr. flgyv6d, Balhory 

Istvao-u s. 55 

llanos M6r ffiszer- 6s csemege- 

kereskedG. Gr. Apptfnyl-t6r 7. 59 
Barczlkay Jeno dr. riyii vld6k> 

agrar takar6kp. r.-t. igazgattija, . 

Kassuth Lajos-u. 47. 38 

Barn a Jeno dr. kflzsG&t orvos, 

8zentv6.r-u. 8. 31 

Bellusch Mdr, Zrinyi-u. 17. 35 
Beke Gezane ozv. dr. art 6s 

n8i divataru keresked5 > Kossuth 

Lajos-u. 12. 30 

Bella Imre dr. orvos, Kossuth. 

.Lajos-u. 16. 40 

Blrta Janos lisztkereskedfi, 

Ziinyi-o. 4, 41 

Blan Rezsd term6nykereskedo\ 
Nyiresaszart 1-06 

Boldlzsar lmre Fy6gvszer66z, 
Gr6f Apponyi Albert-t6r 10. . 53 

Bdnl gyartelep 6s meztfgaz- 
dasagl r.-t., Bim(-n. 28, 12 

Bnzlnkay Gabor m.'kir. gazda- 
aagi felugyelS, Gr6f Tisza lstv&n- 
a. 14. 78 

Csendorbrs, m. klr., Szunyosh 
Ferenc-u. fi. 13 

348 Cslzy Istvan dr. m. kir. fBorvos. 
Kossuth Ijajos-n. 16. 87 

Deme Sandor dr., Zrlnyl-a. 13. 
37 

Demjen Kalm&n malomtulajdo- 
nos, Fereno J6z8ef-u. 108. 34 

Dohanybevalt6hlTatal, m. 
klr., vaaarter-D. SO 75 

Gndrey Janos dr. orvos, szemGsz- 
szakorvos. Szlkaaai-u. 6. 46 

Fekete Sandor dr. nagyivfinyi, 
jarasi m. kir. allatorvos, Kossuth 
Lajos-u. 27. 70 

Forassy JOzsel okl erdomern&h. 
Jjeflvey-u. 3. 88 

POszoIgablrd, Gi6f ApponyJ At* 
bert-t6r 7. ] 

Pried Abraham es fla vas- £s 
szerszamkeresked^se. Qr6f Apponyi 
Albert-t6r 10. 20 

Galet Sama kereskedfi, Grof Ap- 
ponyi Albert-ter 30. 42 

Gergely Ferencdr.beigydgyssz- 
szakorvos, Hunyadi n .2. 1-15 

Goldmann Armin-televaskeres- 
ked6s, c6gralajdonos Hercz Wzsef, 
Grit Apponyi AIbert-t6r 2$. 23 

Goldstein Dezs<f lakasa, a Gold 

alein is Lefkovlts eeg belragja. fa 

koregkedo', Szikstal D. 8. 1-05 
Goldstein es Lefkovlts 

fokereskedfik, 8zikszai-u. 7. 33 
Goldstein Sandor 66 

„Bangya" vendegltf, Bathori- 

u. a. 47 

Hetnzelmann Janos bor 6s sbr- 

nagykereskedC lakasa. Madach-u. 4. 

1-13 

JarasbtrAsag, m. klr., 

Gr6f Apponyi Aibert-t6r 7. 21 

Kalnay Zoltan dr. ffiszolgablrii, 

V&sart6r-u. 28. 14 

Rapta Albert rnm 6s likfirgyara, 

Arpad-n. 3. 86 

Karg GvUrgyne bar6n6 gazda- 

■ sdga, NyirvaBvari 64/b 

Karolyl Gynla gr6l nyircsaszM 

gazdasaga, Nyircsaszari. 1-02 

Katonal epUletek 6s bat6. 
sagok s 

AllomasparancBnoksag, m. klr. 71 
Tiszti kaszin6 90 

Kemeehey Gabor k8zs6gi 
JegyzG 82 

Keszler es Fried sz6n- ; m^sz-, 
cement-, ^plt^si anvag- 6s tenneny- 
kereskedSk, Zrinyi-n. 7. 22 

Keszler es Fried enfiletfa-telepe, 
6pitkez6si anyaeok raktara. cement- 
arngyir, 8zikszai-ii. 24. 96 

Korpos Andor gSr t kath. Ielk6sz. 

Nyircsaszari 1-04 

Kovacs Xajos dr 9gyv6d, 

Arpiri-n. 9. ■ J 6 

KOzsegf elAlfardsag, 

Qr6t Apponyi Albert-t6r 7. 2 

KBzsegl elfillarosag, Nytr- 

gynlaj. HteOk-tere 1. 65/a 

Kttzsegl f« jegyzcf 1-00 

Krammer Jabab g^pmfihelyfa. 

lajdonos. Kossnfh Lajos-u. 5. 83 

L&szl6 Arpad k«5z36giallatorvos, 
Bathori-n. 15. .44 

Lefkovlts Adolf lakasa. a Gold- 
stein es Ijefkovits ceg beltagja. 
fakereskedfi, Zrinyi-u. &. Q 

Lefkovlts Hermann termenykc- 

rcdked6, Grfif Apponyi ATbert-te> 38 

11 

Lefkovlts Jeno fUszer- ei> rfivid- 
arnnagykereskedes, Kossuth liaj'oa 
n 11. 29 

Ltfdy I^aszlA dr. orvos es aposta 
bet. bizt. int. orvosa, Kossuth 
LajoB-u. 2B. 72 

Lowy Abraham, termeny- es tiszt- 
kere8ked6, Zrinyi-u 1. 85 

Mandel Bela dr. orvos, Zrinyl- 
a. 8. '25 

Mandel Mlklds kereskedC, 
Gr6f Apponyi Albert-n. 13., 45 

Meszaros Istvan a^it6fuvaroz6, 
Kossnth LajoH-D. 19. 1-01 

iUatbe Janos It), epito"- es 
tSzelfianyagkereskedese 68 

Eaktfira: Gr6f Apponyi Alteirt-ter 
1-14 , Termeltfk 

Egyestllt SzSvetkezete mint 
az K H taeja ^Meteszn mateszal- 
kai bevAsarldtelepeoek albizoma^ 
nyosi raktara, Kossuth Lajo^u. 59. 
95 

Molnar Lajos termeny- 6s bur- 
gonyakereskedO lakasa. Kossoth 
Lajos-u 31 4 

Molnar Laszl6 dr. ugyv6d, 
Kossnth Lajos-n. 81. 15 

MoskovltB Marton term6nyke- 

reskedO, Gr. Apponyi Albert t6r 40 

1-12 

Molnar Mlbaly If j. malomtulaj- 
donos, Rnnyadi u 14. 27 

Nddas Imre gy<5gysBer6sz lakasa 
Szentv6r-n. 5. 1-16 

Nenmann Simon tenn6nykeres- 
ked<J. Nyircsaszari ',.. 1-03 

Nvlrbator es vldeke hltel- 
szttvetkezet arulizlete. Bathorv- 
«- 3 92 

IVylrbator es vldeke hltel- 

szttvetkezet mint az O.K.H. 
tagja, Gr. Apponyi Albert-tu 9. 93 

Nyirbatori jaras testneve- 
lest es nepgondozo klren- 

deltsege,Pereno J6zsef-u. 63: 58 
Nyirbatori takarekpenztar 

r.-t., Grof Apponyi A? bert-t6r 30. 3 
Igazgat6saga: Gr. Apponyi Alnert- 
Wr 30 62 

Nyirbatori Uradalom, tnl. 
,K. Mandy Tibor 6 s testv6rei 17 

Nylrvasvarl kozseg eloIjarO. 
saga. Rathory a 221. myLlviTios) 

64/a 
Nyfrvldekl agrartakarek- 

penztar r.-t., Gr6f Apponyi Al- 
■ bert-t6r 7 10 

Orszagbs Fitldhltellntezet 
J6szAgfeltlgyeltfsege, 
Dr. Zamb6 Ern& jiazagfelii- 

gyeW lakasa 48 

Papp Gedeon all. iskola igazgato, 
Apponyi-t6r 52 

Pasztor Endre, a «Fntnra» al- 
bizomAnvosa. Arpad-n. (tjzemhen 
Vll/l— XH,/Sl-lg> 50 

Lakasa, Fereno J6zsef-u. 89. 97 

P6nzttgydrl blztosl keiUlet 
vezetoje. m. klr., Kossuth La- 
Jos- u. 54. ( 

Polacsek Lajos -fill, ilzlete. 
Or. Apponyi Albert-t6r 1. ; 

Posfa allomasal, m. klr.: 

Fflp6a5rtar 80 

Tavirat kSzvetitO 99 

Vonalfelvigyazok 1-18 

Reiner Sandor varrog6p-. ker6h 
pAr- 6s radi6raktara. Gr6f Appony 
Alhert-t6r 5 5 

Resovszky MOr Rhell kfiolaj r.-t. 
bizomanyi lerakata. Kossuth Lajoe 
u. 8. ■ 98 

RndnyAnszky Imre bar 6 
fo'Idbirtoko3, 6zentv6r-u. 3. 56 

Sllbermann Antal zsak 6s 
ponyva kolesonu'zlete, S3entv6r-n. 2. 
32 

Stein es Blan vaearn-, mCesaki 
villamossag'i cikkek, fest6k 6s 
zsinegarubereskedfik, Gr. Apponyi 
Albert-t6r 37 . " }.\] 

Saba Istvan in. kir. fflhadnagy 
1-20 

Szab6 JAnos vit6z bor- 6s sOr- 
nagykereskedfi LeOvei-u. 1. 9 

SzabO Sandor dr. iigyv6d. 
Batbory-u. 9. ]g 

Szabolesy Sandor b6rant<5 fnva- 
roz6, Kossuth Lajos-n. 21. 77 

Toth Fereno fiiszerkereskedd, 
Kossuth Lajos-u. 37. 79 

Toth Gusztav hentes 6s miaziros, 
Ferenc J6zsef-n. 93. 7 

Takacs Dezstt dr. iigyv6d. 
Kossuth Lajos u 24 51 

Vad&sz es ISladas gy6^yszertar. 

Gr6f Apponyi. AIbert-t6r 38 39 

Vadon Bela ((JTombars) albizo- 
manyos. Mav. palyaadvar > 1-08 

Vadon Janos ,«Futura— Hombaro 
albizomanyos, 4rpad-u. 167. 1-07 

Va|n6czky Lnjfxa Franclska 
„ Urania" fllmszlnhaz tnlaj- 

d 0110.3a, Gr6l Apponyi-t6r 1. 1-1Q Varady Sandor, 

Albert-tor 1. Apponyi 
57 

Varady Sandor bonv6dlaktanya, 

kantin. Honv6d laktanya tertileta 

84 

Varadl Sandor szlkvizgyiros, 

Kossuth Lajos u 38. 60 

Varga Kalman dr. kir. k5a- 
(epyBd. Kossutb IaJos u. 49. 61 

Varga Karoly ref. Ielk6sz, Bzent- 
v6r-u. 17. ~ 8 

P. Varhelyl Jeromos hazfSnSk, 
plebanos 1-19 

Varkonyl Ferene vaskereskedfi, 
Gr6r Apponyi Albert-t6r 8. 67 

Vass Btfla hir. bir6sagi v6gre- 
hajtA, Sznnyogh Ferenc-n. 14 91 

Weinberger Erno ierm6ny 
kereskedd^ Grfif Apponyi Albert- 
* 5. 54 

Weinberger Simon kereskedo, 
Gr, Apponyi Albert t6r 17 19 

Welser Erno dr. Ugyved. Szent 
v6rn Z .., 49 

Welsz Beta fSldbiriokos. Nylr- 
gyalaj , r 65/b 

Welsz Izldor, Kossutb LajoB-u. 4. 
24 

Zsfgo Gynla b6rautd-vdllalata f 
Mede-kert 1. 76 NYIRBfiLTEK 

Hivatalos 6rdk: 

BetkCzoap : 8-12-ig. 
14— 18-ig: Vasnrnap 6s 
Qanepnap: 
8-11 lg ( 
14— 15- ig. Csak elOfieetflk r6az6re : 20— 21-lg. 

Csendortfrs. m. klr., Nyfrb6ltek 

2 

Dessewffy Anrel grdf nyirb61- 

telki gazdasagainak int6z6«ege 6 

Kbzsegl eldljarOsag- 1 NYIRBOGAT 

Hivatalos drdk: B6t'k6znap : 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasaruap 6s 

finnepuap: 

8-U-ig, 

14— 16-ig. Csah.elflfizetok r6sz6re: 20— 21-lg. Bogathy JOzsel dr. 

zoti rainisEteri tltkir Dyagalma- 

4 Uurneiss Gynlane barO. tfild- 
birtokos Reviczky kistanya 3 

Kardos Istvan ig. tanit6, fsk. 
felngyelfi, „Hangya" ugyvezetft 
igazgat6 7 

Kornfss Geza dr. ffildbirtokoe 2 
Kozsegt el61jarosag 1 

POCElk Bela dri kSrorvos 5 
Schwartz es KrOhn fakereske- dflk 
Varadl Sandor NYIRBOGDANY 

Hivatalos (Jrdfc.v 

H6tkCznap: Vasarnap 6s 
Uonepnap* 
8— 12-ig. 8— 11-ig. 

14— 18-ig 14— 15-ig 

Csak elolizetflk r6sz6re SO — £Hg. 

Batary Janos burgonya, term6ny 
es gytira8lcskereskedfl 8 

B6ganyl K&lmanne m. kir. 
postamester 6 

Fried Mlklds gazdftlkodO 2 

Kozsegl elOljardsag 1 

Mblter Frlgyes dr., a poBta bet. 
bizl. int. orvosa 3 

Nyirbogdanyt petrolenm- 
gyar r.-t. 5 Sch warcz Istvan maginzd 
Slpos Mlklds bSrgasdasaga olcsdbban adhatdk postSra. NYIRCSAHOLY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— U-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csab eloTfeettk i^zere : 20— 21-tg 

Itdk Gynla ffHombar» bizomanyos, 

hEvelyes magkereskedo 6s gyAgy- 

n8v6nybevalto 2 

Ktfzsegi eloljards&g _ 1 

Kurstnszky Zslgmond rom kat 

plebAnos 3 NYIRCSASZARI 

(lAsd NyirbAtor) 

NYIKEGYHAZA 

Hivatalos ordk: 

JZjjiel-nappali szoltfdlat 

. Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos ordi: 

i. sz. postdhivatalban, 

Kdlvin-ter 5. 
&jjel nappali szqTg&lat 

2. sz. postahivatalban, 
mdv. pdljjaudvar 

£jjel-nappaii szolgdlat 

3. sz. postahivdtalban: 
Szent Istv&n-u. 63. 

Hfitkoznap: Korlatolt szolga- 
8— 12-Ig 'atn Gnnepeken: 

14— 18-ig! 8— li-ig. 

A nyiregyhdzi egysdges 
hdldzathoz tartozo kozpon- 
tok: Kirdlytelehpuszta, S6s- 

gydgyfiirdb', Sdstdhegy. 

Acs Jdzsef dr. flgyvSa. 
Vay AdAra-u. 5. 29-70 

Adonyl Mlkldg dr. m. kir. 
kCzellatasi feltlgyelG, Luther hiss 
B. ITT. 6. 24-32 

Adrla Blztosltd Tarsulat, 

Kflrte n 30. 23-61 

Allaineplteszetl hlvatal, Me- 

gyehAza 21-10 

Allaml tanltdkepzb Intezet, 

Szechenyi-nt 6. 21-31 

Allamvasutak allomas- 
fonttksege, m. klr. 20-44 

Osztalymernb'ksGg, Arpad-n. 

■ 21-30 

Aim os Zoltan (lgyved, Lntber 

*■ e 23-73 

Andrassy Daniel dr. agyvfed, 

Bocskai-u. 10. 20-16 

Andrassy Daniel dr. ny. vm. 
. arvasz6ki iiluok, Egyhaz-u. 15. 
x 21-38 

Alter Bernaine 8zv. asvany- 

vlz 6s fakereskedo, Kos6nth-t6r 5. 

21-14 

Angol klsasszctnyok B. M. V. 

tntezete, Bathori-u. 30 22-36 Asslcurazlonl General! 
Triesztl AltalanosBlztosit6 
Tarsnlat foiigynb"ks6ge, Besae 
nyei-t6r 15. . 24-52 

Asztalos Li^szld nri nfli divat- 
fizlete, Vay AdAm-u. 1. 27-35 

Ant. ©rth. lzraellta hltktfz. 
seg, Kiss-ter 6. 24-22 

Antdtaxl allomas, Vay Adam-t Autdtraktor es muszakl ke> 
reskedelml vallalat, Kl6r, 
Vay AdAm-n 9 28-54 

Az Anker Altalanos Blzto- 
sltd r.-t. nyiregyhazai yjezer- 
tigyritiksege, Tnrul Orszagos Bizto- 
sfl6 Intezet r.-t. nyiregyhazai 
vez6rngyno"ks6g, Nyirvizpalota Babfcz Bela dr. ffil-, orr-, g6ge- 

szakorvos rendeloje, Luther-n. 3. 
24-65 
Bacslk Intrene Bzv. cub-ass, 

Lntherhaz 26-11 

Baoslnszky Gynla katranyipari 

tlzeme, varosi tizeme Dessewffy- 

t6r 16. 23-51 

Bacs6ka J6zsef ftiszer la 

vegyeskereskedfl, Debreceni-u. 39. 

20-56 

Baltz Oszkar ezredes, Bz^ehenyi- 

- it- 22-54 

Baltnt Istvan dr., Bercs6nyi- 

u. 8. 23-34 

Balla Emll ny* kir. Allatorvos 

Hunyadi-n 24-04 

Balla Istran dr. varosi fogalraazi 

B6stii-n. 53. . 25-21 

Balazs Dezstt sz^n 6s tiizifake- 

reskedelmi vAllalata, Bencs Laszld 

t6r 10. 23-56 

Balazs Gyttrgy dr. ugy v6rt. Bocs 

Itai-u. 3. 26-93 

Balazs IHlhaly lakasa, Kfss Rm6- 

"' ifi 26-84 

Balogh Gyttrgy lliszerkereskedfl, 

LBther-B. 25. "■"■ **■"" Angol-magyar bank r,-t. nyir- 
egyhAzi fl6kja. lasd, Magyar 
Bank es Kereskcdefml r.-t. Antal Andras Casein es szAritott- 

(daelek, konzervflzem, Simai-at 1. 

28-12 

Antal Andr&s Casein, gyiimCIeB 
6s f6zel^kf6Iek, konzervipari sza- 
ritdtizeme tulajdoaos, Dessewffy- 
t^r 18. , 21-68 

Antal6czy Istvan bfirkereskedo, 
Bzaboles m. talpbfir-olosztd, Ber- 
csenyi-u. 4. 21-79 

Apoll6 flln|szlnhaz 9 tulajdonos 
6zv. Hasoh Arpadn6, Kiss ter 9. 

25-24 

Aradvarl Bela tanAr. 8z6ohenyi 
u. 9. - 31-89 

Aratd Maria ingatlanforgalmi 
iroddja, Baechenyi-6t 1. . 29-12 

Arday Lajos m. ttir^ postufStiazt; 
Nyirfa-a 45. 21-18 

Ardlta gyiimBIcs-, « B elek-, zCld- 
B6gszarit6- es ertSkeeitO vallalat, 
Baoska-u. 29-80 Balogb Gynla m. kir. gazdasAgi 

tanAesos, tflrvenysa^ki szakertO. 

Nador u 22. 26-10 

Balogh Ilona dr., Szent Tstvan- 

n. 2. 28-27 

Balogh Janos po Eta von a If el- 

vigyaa6 lakasa, Kassa-n. 20. 

28-26 
Balogh Karoly elektromeohani- 

kai vallalat, Zrijiyi Hona-a. 46. 

21-72 
Balogh Karoly elektromtisEe- 

resz, Uj-u. 7. 22-04 

Balogh Karoly m. kir. huszar- 

szazados, Bnzat6r 10. 22-87 

Balogh LaszIO dr. mQtoorvos, 

Vay AdAm u 22. 30- 36 

Bfinyal Elem^r Gabor dr. 

ngyv^d, Zrinyi Ilqna-n. 2. 26-88 
Bar abas Jeno ok), m^mok ce- 

mentAmgyAra. Bzechenyi-fit « 

21-04 
Barany J6zsel tanyab^iro, KiriLly- 

telki-szCllfi 30-91 

Barany Sandor m. kir. fSAtlator- 

vos Nepkert-u 20. 22-51 

Bark6czy Jdzsel szillitAsi vAl- 

Ulata. Kiss Ernfl-n 4 23-67 

Barothy Zoltanne dr. 

Bzechenyi-fit 1. . 25-32 

Bartha Erzs^bet tfzelOanyag- 

es epitesiinyag kereskedfl, Saarvas- 

u. 68. 24-70 

Barts Bela botkereskedS, Bepse- 

nyei-ler 4. 31-41 

Lakasa, Paesifta-u. 44/a. 21-03 
Barzd MlhAly tegla-escserepgyAr 

tolajdonos, Barzo Mlhalyn^ 

ttz v., Huny adi-n 57. ( qzom ben : 

IV 16-X/l6-ig) 22-11 

Barz6 Mihalyne «zv. teglael- 

adAsiirodaiBercsenyi-n 11 24-06 
Baszler Bela els6 njiregybAzi 

melyfnrisi vAllalat, Vay AdAm-u. 24. 
21-54 

Bzen-, tfizifa- es 6pit6anyagkeTes- 

kedese, Iskola-a. 5. 20-19 

Bata Sandor lakasa, Luther-haz 

B-ep. 31-32 

Batta Testverek fnsaer- es gyar- 

matAranagyk.ereskedflk tesztaAru- 

gyira, Vay AdAm-a. 2. 20-78 

Lflttvad exportvAllalata (fizembeti.- 

XI/l-[V/30-ig) Vay Addra-u. 59. 

23-98 Nyiregyhtim Bay Jdzsef fuszerkeresk., L8c 
u. 5. 27-45 

Belovay Vllmos nyersborkeres- 
kedd, Keskeny-u. 3. 30-54 

BelloVIes Imre kir. kath. gimu. 
tanar a igazgati holyettea, Kfitaji- 
u. 53. 21-25 

Bencs Laszlo dr. m. kir. tiizer- 
hadDftgy, Selyem-u. *. 22-78 

Benko Istran dr. kir. tbrveny- 
sz^ki jegyzO, Virag-u. 85. 23-29 

Bekell Ben6 ref. lelkesz. a refor- 
mats gyfilekezeti evangfilizacifi 
barati larsasag ugyvezet6Je, J6zsa 
Aadras~u. 23. 25-99 

Berend LAszl6ne dr. Ozrv., 
Borthy Mlklos-ter 27-12 

Berger Jozsef zeAk- es termeny- 
tereskedfl, RAk6czi-dt 15. 22-26 

Bergsteln Jeno dr. iigyved, 
J6kai-n. 22^91 

Berkocsl allomas, Bessenyei- 
t*"i 029-53 

Bernath Samuel es tarsa szen 
estuzifakeresked5k,8zeohenyi-iitl8. Bernstein Bela dr. fOrabbii 

Szarvas-n 24. 21-05 

Bertalan Kalman fBldbiTtokos, 
orszAggyfilesi kepviselfi, Ffizes- 
bokor 30-95 

Lakasa, Deak Ferenc-u. 7. 30-35 

Berzsenyl Mlkl6s nagyidai, 
scimagykereskedSse, Bzechenyi 
n. 3i. 26-50 

Bezzeghy TIbor dr6tkerit6s, sod- 
rouyagybetet, dr6tszSvet 6s szila- 
am iizenie, mfiszaki is gepkores- 
kedes, Oszollfl-u. 6. 29-60 

BlRzak Istvan g6p-, epaiet-, mQ- 
lakatos es autogenhegesztesi villa- 
lata. Viz-n. 2. 23-30 

BIczak Istvan miiszereEz, m*- 
saaki kereskedfi, Varoshaaa eptilet 
31-86 

Blhon Mlhaly fa- 6& saSnkeresk., 
Kossuth Lajos-n. 52., telep, S6Iyo'm- 
n. 23. 31-12 

Biro Bertalan burgonya ds gyii- 

molcs kereskedo, Bzarva's-n. 33. ■' 

25-70 

Bird Jozsef dr. Bgyv6d, Bocskal 
u 19. 24-18 

Blan es Reich Liszt- es riiszer- 

nagykereskedok. Bessenyei-t6r C. 

21-63 

Blan Jenlf szfirme- es krimmer 
kereskedfi, Luther-bAz 28-78 Blan Mor fiiszer- 6s mez^gazdasagl 

cikkek keresked^se, Vay AdAm-a. 3. 

22-55 

Bleler Bertalanne «zv., 
Szabolcs-n. l. 23-53 

Blum Sandor es Fried Ar- 
nold mezflgazdaaAgi termekek bi- 
aominyi ugynSksege, Bessenyei- 
«•■ 3- 22-23 

Lakdsa, Bujtos-u. 38 29-06 

Blnmberg J6zsef keeztyfl, ffizft 

kptszer, betegApolasi, sport-, gumi- 

cikkek ArubAza 24-66 

Bodnar Lajos baromfi- es tojAs 

kereskedfl. Belyem-a. 23. 23-42 

Pekseg, Bethlon-u. 45. 25-30 

Biitouzem, Kossuth Lajos-n. 17, 

25-88 
Bodor Zslgmond. 8zechenyi- 

6t 11. 21-64 

Bogdan Ferencnd »zv. 

birtokos, Baai^as-ti. 22. 30-37 
Bohn M. es tarsa tet5cserep- es 

t6glagyAf r.-t. korzeti k^pviselete. 

BAcska-a. 31-40 

Bohus Gusztav ny. mAv. fel- 

Ogyelfl, 8zarvas-u. 21. 27-81 
Bokor Rdzsa m. kir posta s. el- 

lenorno, Bocskai-u. 42. 20-25 

Bolgar L,aszI6 armentesita tars. 

fCm^rnak, Iskola-u. 7. 29-64 
Bomher Janos textilnagykeres- 

kadfl, Zrioyi Uona-u. 3. 31-44 

B6nis Adolf teim6nykereskedfl, 
RAkoczi-nt 19. 26-39 

Idftszaki allomas tlseme: 

vn i— xir 3i-ig. 

Borbely Janos ny. g. ornagy, 
VaagyAr-o. ~~ " 

Bergazdasfiga is sz6natelepe 
hQ6zdrlaktaaya mellett 24-96 Boross Lajos m. kir. posta al- 
ienor lakAsa, Bujtos-n. 34. 21-21 

Borsy Bela dr. m. kir. rendflr- 
fofel5gye»6, orszemelyzeti paranos- 
nok lakasa, Benes Laazl<5-ter 15. 
21-71 

Bozslk Sandor ferfiszabfi kAsa- . 

ruhakereskedd, Zrinyi Ilonaia.A, 

27-22 

Boruzs Istvan ifj. ^s Erd0s 
Janos fest^kkereskedok, Luther- 
u - «■ . 26-75 

Bijhm Ignae dr. Sgyv6d, Vay 
AdAm-u. 20. 21-11 

Bohm Jendne ttzv. fdszer- ^s 
festekkereskedO, Krayer lakkgyAr 
lerakat. RAkoczi-At 5. 22-32 

Burger Bela kJJnyvnyomda, Vay 
Adam-u. 5. 26-54 

ius Zoltan idgaszati laboratoriu- 
ma, J6kai-n. 1. 20-70 

Braver Sandor vlllatnosaAgi es 
muszakl vAllalata,J<5kai-u 4 28-02 

Breider. Kdlman dr. borgyo- 
gyAsz, Bethlen-n. 15/a. Breuer es Kiss bftrkereskedflk, 

Kossuth Lajos-t6r 4. 28-75 

Brleger Testverek vaskereske- 

d6k, Vay AdAm-n. 1. 22-50 

Brlner Gynla ooskavas es fem, 

csont es iiveggyUjto, Bzentmihalyi- 

u. 22. 27-25 

Bristol szalloda, Fried m an n 

Miksa, Bessenyei-t6r 7. 27-92 

Brnckstein Jdzsel gy6gyn«- 

venykereskedo ea botfatermelO, 

RAk6czi-iit 22. 29-8J. 

BrUlI " Simon fflszer- 6s festek- ^£? 

kereskedo, Bessenyei-ter 9. 21-43 W* 
Budahazy Mlhaly m. kir. alezre- ffi 

des, Rak<5czl-iit 1. II. «. 21-06 ^i 
Bngyl Ferenc tiiaifa es 6pitd- M * 

anyagkereskedo, Buza-ter 16. PI 

Burger Paln6 Bzv., Vay AdAtn- 
a 19. 27-38 

Burger Sandor, KOlApo&ianya, 
Oros 20-34 

Chriszt Dezsd epfiletiiveges es 
kepkeretezfl, 8z6chenyj-ut 1., Nyir- 
vizpalota 28-£~ 

Csaba Gynla dr.^vit^z, kit. 
tb'rvenysz^ki tanacselnb"k, EgyhAz- , 
a- i. 80-46 

Csaba J6zsef filazer-, cscmpge- 6s 
vadkeresned^se, Bzent Istvan-u. 2 O 
0) 

a.- 
a, M 

n 

X 
Z 

o rsparancsnoksag, 

KArolyi-ter 7. 30-41 5 Lottvad Atvevfltelepe, Mad Ach-n. fi. ■ 
28-96 ■ 
Csalangytljtesl klrendeUseg "W 

Saary Jdzsef, Korona 6p. I. e. 28. "if 
24-13 r~ 
Csegezy Noeml dr. (Dr. Geis- l 

lerne) bel es ideggyogyasz, *Jb 

Kossuth-u. 22. 023-09 ^* 

Csendttrosztalyparancsnok- 8b4 

sag, m. klr., KArolyi-ter 20-50 

Csendtfrtfrsj 
m. klr. 

CsendtirQrs, m. kir., Bosto- 
gyogyfiirdo (uzemben : tX/l€-V/l5-jg 
foV/l6-IX/15-ig)86st6-gy6gyfiirdo3. 

20-64 
Csengery TIbor m. kir. g^zda- 

sAgi s.-feliigyeW, EgyhAz-u. 16. 
25-38 
Cservenyak Jdzsel banktiszt- 

viselo, Bethlen-u. 42. 21-48 

Csicska Gyula epitflmester, ter- 

vezo ss vAllalat irodAja, Csipke- 

«■ 23. 22-64 

Csillag JenO sz^n-. tilzlfakeres- 

kedo, Magyar Fanto Mfivek r.-t kep- 

viselete Kiss ErnO-u. 18. 26-63 
Csillag Mlhaly meaogazdaeagi 

gepbereskedfi, K«zep-u. 17. 31-81 
Csillag Naudor ny. banktisztvi- 

selo, Bz^chenyi-u. 1. 29-12 

Csillag Zoltan gazdalkodfi, Szin- 

haz-u. 11. 25-86 

Csontor Andr&s m. kir. posta- 

tiszt, K<5taji-u. 40. 29-02 

Czakd Lajos m. klr. postaellenflr 
' ^ R6ka-u. 18. 20-89 

Czttrbm ErnO termenykereskeria 

es tigynOk, -Zrinyi Ilona-u. 4. 22-35 

LakAsa. Bocakai-a 17. Damjanlch gyalogsagl lak» 
tanya tlsztl etkezde, lasd 
Katonai 6puletek 6s hatosagok Wyiregyhdisa Ha so k cs 6 jnagia erkezik, 'Emm4i«jiI«« If MlnaJau koiponti f tires, vfzvezerek, vizmuyek, 
rVHICSCIiy B%lllinill1 iigyi berendWsek vdllalata. , sziYaftyutelepek es egeszseg- 
Pozonyi-ter 5. Teh .25 67 Dank 6 Gyula dr«, Bocskai-u. 4, 
21-32 

Ugyv6di irodaja,Lnther-n.6. 31-71 

Darnay Hubert m. kir. flrnagy, 
Deak Ferene z-u. 113. 25-55 

D arvas J 6zseK * Besscn y el » W5n y v- , 

paplr- es zeneniukercsked6s Zrinyi 

Ilona-u. 9. 22-29 

David [tfarton szallitasi vallalata. 

Bollo-u 41. 30-48 

Deak.Endre dr. ugyv6d lakasa, 

Vay Adam-B. 2. 25-61 

Deak Endre dr. 6s Koranyl 
. Endre dr. (igy v6dek irodaja. 

Vay Adam-u. 2. 025-54 

Deak Laszlo vIzvezet6kszerelo 6s 

lakatos, Kalvin-t6r 2. , 25-49 

Deak Jeu& dr. may. palyaorvos, 
BeBBenyei' 6r 16.. 25-74 

Demjerf dOzse* dr. m. kir. tfast-i- 
orvos' Szerifc Istvan-u. 5. 31i68 

Deresenyl Bela fakereske^fi, 

Luther-haz B.-6p. 25-31 

Tuzlfa- 6s sz6nnagykereske:lo te- 
lepe, Debreceni-at v6g6n 25-53 

Deutsch izldor kereskedelmi 
tigyn&k es bizomanyod. Besaenyet- 
■ter 15. 25-06 

Dentseh Samo fnazer- 6s d6)i- 
gy ii m 61 cBnagy kereakedo . Egvhaa- 
u. 22. 28-14 

Deveny Istvan m. kir. mtaaki 
fotanacsos. Btiza-t6r 3. 24-7] 

Dlenes Istvan vaskeresked6se, 

varoshaza 6p«let 28-64 

Dinnyes Istvan vitfiz, tetvfedo- 

mester, Csipbe-n. 21/a. 22-7*5 

Dobos Janos vend6glfis, Rfikoezi- 
■ . fit e. 28-16 

Dobrasiszky Jolan n6t rnba- 6s 

ka'apszalon.' Betblen-u. 2. 26-18 

Dohanybevaltohlvatal. m. 

kir., 8z6chenyt-nt 24-45 

Gyorsferraentalo uzeme, Sz6cbenyi- 

u. 24-59 

Dohanynagyarada, Kallay 

Emiln6, Zrinyi Ilona-u. 3. 22-40 
Dobnal .lend dr. kovhazi ffior- 

vos. Bathori-u. 18. 20-69 

Dolnlcs J6zseV szaMito, Rakoeei- 

«. 70. 25-97 

Dom|aro Elekne dr. ttzv., 

Lnttaer-haz 27-17 

DSme Feren© sert6sibizom&nyos, 

L&tbsr-a. 23. 22-48 

Drenyoszky Pal kereskedslmi 
Hgryn6k96g,«Hombar»aIbizomauyo9, 
Bfini lerakat, BesseayeH^ *■ 

28-47 

Eekerdt Lafos dr. orvos, k6r- 
hazl foorvos, Bathori-n. 10. 23-85 

Eesedf Janos kereskedp*, Vay 
Adate-u. 31. . 26-45 

Efsenherg IffilfcSosligynSk^Sflin- 
haz-u. 14. 29-24 

Elekes Gaborae vitez Szv., ny. 
ezredes dzvegye. PatAii-n. 8. 

■ ■ . 23=20 

ESsfe nndapesti "gozmaloin 

r*-fi» nyiregyhasstMalia tyOHmaloni- 

telepe, 8zechenyi-d£ 37/23. 20-15 

IgrazgatGsagi lakas, Koasntb-w. 20. 

24-49 

Els© magyar aStalan®s bl^i®° 

sU«6 tarsasag, 6z6cbeuyi-fit a. 

21-17 

Elsft nylregybazi szlkviz- 
gyar, tnlajdonos Frankfurl Adolf, 
Debreceni-ot 5. - 25-18 

Enes<gia radlAipart fiskeres- 
Kedelml v^SJalat K. K'., ' 
Zrinyi Ilona-n. 11. 28-84 

. Etttwas Pal p.-n. ftttanaosos, 
kir. ad^hivatalj ffliiCk, Arjcny 
Jauos-u. 7. SO-57 

Es;aielyi aJamos milkereskado, Vay 
Adare-o. 6. 27-88 

ErelSdi ArmMszaititd, Bessen? s 
*er 3. 21-01 

Eirdi<isE«»lgye3ffis(&gj, ssa, Stir*, 
iies38Hyei;t6r 8. ' SI -79 Erdtfbegyl Lajos dr. ny. roispUn^ 

felsohazi tag, Oros, Vilagostanya 
30-56 

Lakasa, BB6ehenyi-n. 1. 23-93 
Erttss Janosdr. flgyv6d, Bethlen- 

u. 82. - 26-40 

Erzsebet-lt0zk6a > baz, Bssent- 

Istvan-a. 64. 25-25 

Etey Asidras b0r(Jnd6B 6s bflraru- 

k6szit6 fizeme irodaja' 6s lakaea, 

Beuhleu-n. 14. 28.-44 

Evangellkns dlakotthon 

Belohorszky Ferene dr. iga^pato, 

Szent Istvan-u. 18. 28-19 

Evamgellkns Egyhaz goad- 
nokl hi vatala, ijuther-u 1 9 . 

20r92 
Evang. Kossntb glmnazf am. 

Szent Istvan-fit 19. 

Tan&ri szoba '" 23-91 

Igazgat6i iroda 31-82 

Evangellkiis nUspifkl hlva- 
tal. Lnthflr-u. 14. 21-07 

Ersek Albert m. kir. firnag-y, 
B6Kt6i-n. 4d. 80-53 

Erseki Szent imr© Interna* 
tus, 8z6cheDyi-iit 36. 23-81 

Fabt&n-ffelekOnyv- es papir> 

keresked6s, Bethleau. 5 

21-00 
F&bry Gyfirefy vit6z, m kJr. 

csendSralezredes, Selyfem-n. 11. 

21-62 
Fabry Zoltan villamossagi villa- 

lata, Iskola-ii. 6- 29-47 

Fains Pal dr. orvos, Dessewlfy- 

ter 18. 31-56 

Fanesaly Kalman fcCapontrffit^, 

viisvezef6kberendez6sJ vallalata, Pa- 

zonyi-t6r 5~ 25-67 

Fa rag 6 Bela banktiaztviselS. Pe- 

tfifi-n 8. 27-32 

Faragd PaJ aridivatflzlet, Zrinyi 

llona-D. 7. . 27-82 

Farkas Boldfzs&r fdsz^reld, 

Nador-n. 31. 25-33 

Farkas Im re dr. Hgyv6d,Rocskai- 

u i. . - . 25-44 

Panerllcbt Borbala n6i divat- 

swlon, Zriayi Ilona-n. 9. 28-36 
„FEBE" ev. DIakonlssza 

Egyesttlet, Lutber-haz A.-6p. 
26-78 
Feherrarl Andor azobafestc- 6s 

raazolom ester, K«z6p-n.45. 29-19 

Fefler Be mat, 6pUletr t tiizifa-, 
8z6n- 6s cser6pkereskedo. Bnjtos- 
n. 19. 20-97 

Fefea Kalman vit6z, Bza<«idos 
.Kiss Ernfi-u. 47. . 24-17 

Fejes Pal siitomester, L6ese-n. 10. 
29-45 

Feler Ferene gyogyszertAra, Rft- 
koozi-fii 14. 24-48 

Fekete Jozsel dr q ,Nylregybasa- 
v1d6(cj kisvasutafe tandesosa Tfiz- 
o1t6u. 1. 23-64 

Feke4e Pal tanar, Debreoeni-n. 16 
27-8.7 

Feketehalmy Dezstfj in. kir. 
alezrede3, Selyem-n. 33. 22-39 

Felban Gynla m. kir. dohlnyjB- 
ved6ki tisat, 9zarva8-D. 20. 30-85 

FelekS Ivan ra. kir. hadnagy, 
ez6chenyj-fit 20. 27-63 

FelsoszabolcsiTiszalArmeno 

te«iitdTarsalat,Roitby \1ikl6s- 
t6r7 ( 24-20 

Ferber Maria Salasnnn 
Aa^dorne noi szab6, Bzabolcs- 
n. 3, 28-42 

Ferenees la?k G^rid«2& 
Wtfveireks'Sostoi-ntS. 24-47 

s. l 4B . 23-97 

'Kossutb Ujos-a. 3. SS-09 

F©st %<®H&\& dr. m. kir. posta 
betegDietosltii ini6set orrosa, Beiti- 
■hiia u. VL 30-64 FSschbeln Gabor bankigazgat6 

lakasa, Boeskai-n. S4. 31-38 

Flseher LaszI6 6loj6szagii6z- 
vetitS, Deak Fereiic-D. 46. 24-63 

Fischer Vilroos j6szagbiaoma- 
nyoa, Araoy Jaaos-a. 42. 25-05 

Fletschmann JtizseS textilam- 
nagykereskedO, Kossath-u. 81. 

24-38 

Fogoly Mihaly dr. es Magy- 
mate Andras dr. figvv6dek, 
Kallay-a. 6. 022-63 

FoIyantmernSkl hfvatal, m. 
kir.. Buza-r6r a. 22-28 

Fonclere Altalanos Blztosltd 
Intezet <Magyar Francia), Rereae- 
nyi n. 13. 25-18 

Fonyd Jenff Vit6z, fobadnasry, 
BethJen n. 85. 25-59 

Forgalml ad6hlvatal, nic 
kir., Sz6cbenyi-Tit 2. 81-02 

Ftildes Marfan drotjeria, 
gyogy&rnkereskedelml es 
vegytparl r.-i. az aranyke- 

reszthez, Kossuth L&jos-r^r i. GanzSried jLajos angol n5i 
divatszalott, Kossntb Lajoa t6r 11. fjaborat6viuma 6s gy6gyn8v6nyte- 

lep. Viz-a. 22. 20-95 

Fttldes Sandor m kir. nnatafn. 

tiszt, 8z6cheDyj-ilt 2i. 29O0 

Frankd Sandor dr. itorhazi fo. 

orvos. ftr-u. 7. 24-28 

Frater Ivan dr. figyv6d. Bocskai- 

b. 4. 26-31 

Frater Szabolcs vara. an r asz6kl 

elnSk, Egyhaz-n. 16. 81-01 

Frenkel Mlklds «Bizalom» hitet- 
iroda. Zrinyi Ilona u 11 24-73 

Frennd Zslgmoiid roffiskeres- 
bedo. Kossuth Lajos-ter 5 20-79 
Maganlakasa, Bujtos-u. 13 81-45 

Fried Andor kereskedelmi figy- 
nok. Vay Adam-n. 19 23-17 

Fried Arnold termfinykereskedfl. 
Uj-u. 30. 28-23 

Fried Man6 dr. belgyogyis^- 
Bzakorvoa. Bocskai-a .14 24-11 

Fried Sandor, a Nyiregyhaza- 
vid6ki kisvasntak azletigaz^atdja, 
Lehe!-a (9 22-09 

Fried Sandor dr. orvos. Kiilay- 
n 20 22-70 

Frledmann Adolf, Bujtos-a. lft 
21-84 

Frledmann Henrik bor- 6s«?. 
nagykereskedo, Kossatb Lajos o. &. Frledmann Hermann fakeres- 

bedo. Morgd-telep 29-57 

Frledmann Ilona sz6akeies- 

kedo, Roll6-Ti. ir>. 25-89 

Fahrmann Tames dr. m. kir. 

ptl. a. titkar, Rakouzi-n. 9. 22-37 
FUhrer Beta, IiQtlier-baz A -^p. 

11 1. 28 59 

FMtorer GySrgy dr. orvns. Vay 

Adam-u 6 24-33 

FUhrer Mihaly kobanyamiajdo- 

non. Kgyhaz-tt. 24. 26-14 

Ftlley Gusztflv dr. m. kir. allara- 

p6nztari tanaesos, Deak Perenc- 

u. 38. 20-78 

FUlUp Lajos, Babory-ul 14. 

i 31-60 

Fi|redi Sandor dr. Sgyvert, Vay 

Adflm-u. 18. 27—89 

Gal J6zsef kereskedo' lakara, ' 

hntber-haz B.-6p. 27-28 

Gabor Jeno igazgai6, 86si6i- 

u. 22. 24-03 

Gaspav Jfflzset dr. u^wfeii fro- 

laja. Kossuth Lajos t&v i i 28-98 

GaP.aies' «3yuia *£r. kBakorhaat 
Worvos. Bontgen '6s babterologiai 
laboj-atoriuma, Kossuth Lajoa-n S?. 
023-09 

Galaaf ?y- Gyifrgy m. kir. husaar- 
nz&zikias, KiSB Erao-n. 48. 24"17 

Gftlfeory Sasiaaelia. kir. hvsaar- 
fdbadnagv, Arpad-n. 87. 8'1»85 

irBaflaa*2a'iiel®g> (fiisclott Ehi'tiajfelil 

' MArtoa fftwlepo) Hoi'tby Mi\tl6s- 

U\T it. • '%&■*&& Gara Sandor dr. Bgyved, Kos- 
suth LajbS'ter 10. 24-35 

Garay Albln'cmkTasa, Horthy Mifc- 
163-t^r 1. 21-90 

Lakasa, Baabolcs-n. 1. 29-74 

Garay Zoltan ber6bpaT-, vjllany-, 

radioszaktizlete, Lutber-a. s 

27-10 
Gardos Mlklos dr. fo^rorvos. 

Kossuth LajoB-n. 16. 23-16 

Gaszper Lajos bomagykere^kedo, 

Kossnth-n. «. 28-79 

Gaszper vendeglfi, Zriayi Ilona- 

b. 10. . 26-71 

Gafedab Blztositd SzSvetke- 

zete, Kalvin-t6r 14. 27-20 

Gazda«agl feltlgyeldsed, m. 

kir., Mefjyehaza 20-39 

Munkaflgyi. felligyelflje, Varraegye- Gelger Gyorgy, Betbleo-u. «. 

26-58 

Gelger Imre dr. tigyvgd, 

Egyhaz-n 4. 25-57 

Irodaja, Kalvin-t6r 2. 22-18 

Gel! Jeno vilUoyszerelS, Kossuth 

Lajos-u. 3a. 26-04 

Gesztelyl Nagy Lajos dr., a 

Fonciere alt. bizt. int. fOnSke. Bz6- 

cbenyi-at 22. 24-26 

Gergely tare dr. orvos, Rakoeai- 

u. l. I. em. 3. 22-79 

Gergely'ffy Gyttrgy gyopyszer- 

tara. Kallay-u. 10. 28-69 

Glmes Odtin m. kir, posta m. b.- . 

ellenflr lakasa, Hadik-telep 80-17 
Glattstein Antal, Vo-rBsmarly- 

n. 3. 28-05 

Glattstein ftllksa mczogazdasagi 

eerm6ny- 6s biirgonyaexport. Vay 

AdAm-u. 7. 24-80 

GlUok tlenft butorb4za, Vay Adaiii- 

n 8 22-84 

GlUck M6r sGrraktara. Zrinyi llona- 

a 10. 28-71 

„G6be*< elptf^ydr es keres- 

kedelml vallalat, Zrinyi 

Hona-n. 2. 25-79 

Goldmann Jozsel dr. tgyv6d, 

Bathlen-n. 2. 28-58 

Goldmann Sandor fiUzerilzlet, 

Takar6k-palota 26-05 

Gonda ffilhdSy gy6gyszertara, 

Kz6cbenyt-u. 1. 25-22 

Gdthay'Akos vit6K p repflloszawa- 

dosi Vay Adam-n. 2. 3L-96 

Gottdtcner Bela 6pflret-,tazifa- 
6h Bz6ntetepe, Debreceai-u. 100. 

22-85 

Gotteszmaran Hermann epQIet- 
6s tiizifakereskedO, Sisalmas-kerL 

26-79 

Gttdeny Ferene dr. iigyv6d. 

foldbirtokos, Rak6e0i-&. i. (foem- 

btsa: *I/l^Tv/30ig) 27-90 

Gross Aritnln ldkereskedo, Bocs- 

kai-n. 27. 31-10 

Grosz es Difsne scrt6e- 6s dzarvas- 

marhabizomauyod. Bzarvas-ir. 23. 
22-42 
Gr6sz M6r f6rflszab6, Zrinyi llona- 

u 6. 29-82 

GrUhberger Lajos gazdAHtodd. 

Selyem-u. .12. 28-06 

Grunberger Samnei d6iigy&- 

mSIts-, fiiszer-6s gyarmatirnkeres- 

bedO, Jokai-a. 3. 24-85 

GrSinspa'n Armln air., neryv^d, 
Lntnor-hftz A.-6p. 20-58 

©Eicsa «?^scff borb6Iy- 6s .fortrasa- 
teruie, Szent rstvaari*. B, 29-10 

GattUBSiansit sS^ssef dr. figyv^d. 

" v»y Adara-u 9 26-S2 

GnttnaaKM $&&$■%&& nri ds aoi 

fodrisz, Bes!9enyei-ter 7 29-92 

Gntyaja MthaBy egyenruhaswabd, 

Zrinyi iipna-u. 0. "M$"-36 

Gyas.iafc&ai! Bsuihun^i roifibirtefcos, 

■ - arvaw-a. '■:.?■, ^l-tlS 350. n naznozK6zDesit6si flijat tiavi atnlflnuosszeggel is fflzcthcti- Gynreskd Istvan vehd6glo, 6t- 
terem, mulatd 6s bdrtaligasok, 
Bessenyei-t6r 9, 22-90 

GyUmolcstermelttk Orsza- 
gos EgyesUlete, szabolcavdr- 
megyei tagegyesiilet, Varmegye- 
haza 24-16 

Haas Sandor Mdbirtokos. 
8z6chenyi-ut 17. II. e. 25-91 

Halgslnger Karolyn6 ttzv., 
Bethlen-u. 14. 26-44 

Bajdu Laszlo, S6sWi-a. 34/a. 

22-77 

Hajdu Mlhaly sport, illatazertAra, 
. kozmetika, pipere- 6s haztartasi 
eikkek keresked6se, Varoshiiz- 
6pulet 28-48 

Hajnal Lajos ftlszer- 6s csemege- 
fizlet, Luther-u. 3. 26-87 

Hal&sz Ferencz okl. gazda 

mezogaadasagc 6s allatuagykeres- 

kedelmi irodaja, Koseuth Lajos-t6r 

80-86 

Lakasa, Kiss Ernfl-u. 40. 26-33 

Halcsarnok, Katz Lajos, Bes- 
senyei-t6r 28-13 

„Bangya*« kirendelts6g, mav. 
palyandvar, 8z6chenyi-ut 23-55 

Hangya Olajgyttttt r.-t., 
AlsopazBit 4. 30-89 

Hankovszky Laszlone Vadliba 
vend6gl0je, Keskeny-u. 6. 26-46 

Hamorszky Albrecht Ervln 
m. kir. huezarfohadnagy, Rakdczi 
u. 1. idoszaki allomasilzeme: 

ix/ie-i/6-ig. , 25-62 

Hars&nyl Albert g6pmubely, 

Arany Janos-n, 22-31 

Uarttnann Marton borkeres- 

kedft [,utber-n 3. 28-87 

Hartos Janos dr., orvos. Debre- 

ceni-ut 6 24-86 

Hartos Lajos f6rfi is hoi gyapjn 

ez'dvei-, kelejigyevdszon- 6sflKonyeg 

Uzlete,Vay Adaro-u 2. 23-74 

Hartsteln Erao" fflldbirtokns, Ra 

kdczi lit 20. 27-83 

Hartsteln Sandor ffildbirtokos. 

Sz6chenyi-ut 20. 29-63 

Hauberger Geza ingatlan- 

forgalmi irodaja, Bencs Ldszld-t6r ^ 
_ . '■ OJL 29-35 

Havanyec Sandorne fuaos 6s 

kesztylismeste-r, Bouskai-a. 7. 

28-81 
Havas Sandor dr. fiil-, orr-, to- 

rok- es g6gebetegs6gek szakorvosa. 

Zrinyi llona-n. u. 25-23 

Hazal altal&nosblztoslto r.-t, 

fougynSksdge, Vay Adam-o.5. 

Heoht Jend% Vay Adam-u. 39. 

22-05 
HegedUs Andras llj. bentes et 

m6szdros, Kossuth Lajos-t6r 2. - 

23-47 

Lakasa, 8zent Isto&n-ut 36. 22-65 
HegedUs Ferenc Harom r5zsa 

Vend6gl5, Debreceni-nt 7. 29-67 
HegedUs Sandor -.hen tea de m6 

6z5ros, Bethlen-u. 67. 27-54 

HegedUs Zoltan hentes 6s m6- 

szaros, Luther-u. 1. 26-99 

Heller Hermanne sbr- 6s 

6z6nsavk©resked6, 8a6chenyi-nt 25. 

28-50 

Herlngh Andor nagykeretkedd, 

zsak, ponyva, kender, Jea 6s juta- 

cikkek, textil, Beice6nyi-u. 4. 

31-74 
Herlngh Andor nyug. p. u. 

fotanaueos, Tiiaoltd-u. 4. 20-59 
Hetey Laszlo dr. figy^d, Dph- 
- reoeni-ut io. 29-30 

Hlavatl Laszld vend6gI0ie, Bzent 

Istvan-n. 52. 26-35 

Hock Laszlo dr. figyv6d irodaja, 

Zrinyi Jlona-u. 3 23-44 

Hoffmann Adolf ffiszer- 6s cse- 

megeiizlete. Vay Adam-a 1 20-52 
Hoffman o Bela dr. orvos, viz 

i is 25-60 

Hoffmann Janos ueltisztitd, 

Mez6-u 4. 29-54 

HoIczber$er Andor ffiszer- 6s 

nsflmnffoiiTlota tr/.i-„ i: „ 1/1 apt r\e%. »Honvedseg«« lisd Katonai ala 

kulatok 6s parancanokeagok. 
Hook Kalm&n radio teehnikus 

lakasa, Rakdezi-o. 25. .27-29 
Horthy Istvan dr. kir. ko»gyz6. 

Kossntb LaJos-t6r 8. 21-82 

Horvatb Arpad vit6z, m, kir. 

csendfirazazadoa, 8ip-n. 13. 22-07 
Horvatb Janos eiektrotecbnikaj 

6s mflszaki vallafata, Bethlen-u Horvatb IHlklds magantisztvi- 

seI6, Luther-haz B.-iSp. 80-51 

Horvatb Sandor kir. tBrvdny- 
sz6]ti taaacselno'k, Egyhaz-u. 12. 
31-26 

Hosek Gyozff nagykert6szate, 
szegfii-u. 6. 26-55 

Virago sarnoka, Zriayi Ilona-u. fi. 
29-56 

Hovanyl J6zsef term6nykeres- 
ked», Ba»a-t6r 2l. (Qzemben: 
III/ie-X/16-ig.) 81-77 

Htfnfg JenO sflr-. bor- 6s azes^es- 
ital nagykereakedfl, rnm-6s likor 
gyar, Bajtos a 35. 27-23 

Hnbay Balazs dr. Nylregyhaza 
megyei varos tiszti fofigy6sze, 
Varosh-aza 26-64 

Tjakasa: Lnther-a. 6. 2CK58 

Hamenylk Laszld textilnagyke- 
reskedO, Bessenyei-t6r 16. 28-05 

Humenszky Entire temetkez6si 
lnt,6Kete, Luther-u. 3. 26-97 

Hnngarla fllmszlnh&z k.f.t. 
volt varosi filmszinhaz, Dessewffy- 
t6r 13. 25-08 

Hungarla Rnbahaz, Schwartz 
Jakab, Kossnth Lajos-t6r 2. 22-10 

Haray ir<5- 6 s irodai gSpek szak- 
Uztete, iT0daszerkeresked6s. Varos- 
haza 6pulet 23-18 

Imecsfalvy Jen« igazgatd, kfiz- 

s6gi polgari fiuiekola, Bethleh-n.i8. 

23-57 

H16s Zsofla gy6gyszer6sz. [)eik 

Fereoc-a. 58, ... ^^25-63 

lparfelUgyelOseg, m. kir., 

Karolyi-t6r 6. 21-57 

IpartestUIet, Vay Adam-n 85.. 

26-21 

IpartestUIetl vendegld, Vay 

Adam-u. 25. 21-69 

Irpghy Intre vit6z, ezredes, 

Arpad-u. 1. 25-90 

Irsay Gnsztav vas6ntod6Jfl. Vas- 

gybr-a. 5. 20-45 

Tstvan Malom, dr. Hibjda G6z». 

Arok-a. 13. 24-42 

Ivanyt Istvan cipofielet, Varos- 

haza6piilete 26-82 

Izr. statnsquo hltkUzseti 

8zarvas-a 10 22-57 

Izsak J6zsef r.-t. vegy^zeu 

gyar 6s festeknagykereakBdo Xnny i 

llona-o 5 20-57 

fzsaky Bela cukorkanagykeres- 

kedo, Horthy Mikl6s-t6r 3. "29-20 
Izsay Karoly fest6k- es unyag 

arukereskedes. [,nther-D. 7. 22-45 
Jakubovlts Endre dr. orvos 

lendeldje, Szeni Ietvan-u. 16. 

23-63 

lakasa, TGzoltd-n. 1. 23-21 

Jakvary Kdlman szabolosvar- 

megyoi a6pirilivel6Bi titkar, Kdz6p- 

Jancsd Kalman es Relch- 
mann Bela aMagyar koronaa 
gyogyszertara, Kossuth Lajos t6r 
22-89 

Janossy Miklds m. kir. fohad- 
nagy, tjuther-u. 2/4. , 23-31 

Jans en Ferenc bankigaz{*at6 ' 
lakasa, Vay Adam-n. 21. 28-21 

JArasblr6sag, m. kir.. Boca 
kai -» a 20-48 

J&ral Sandor ffiszer- 6s vegyes- 
keresk., Arpad-u. 88. 29-52 

Jar6 Gabdr vend6gl 3, bor, ram 
szesz, Ukorok6spaIinka, 8z6chenyjl 
\ iU ' 81-39 

Kjs Korona 6tterme, Zrinyi Hona- 
" *' 25-35 Hommer Laszl« kir. kath. gimn 
igazgatd lakaaa, Madauh-u. 2s. 

25-68 
Homolay Geza, a Magyar Alt 


Jdba Elek maganlakasa, Krndy 

Oynla u. 4. 28-30 

Joba papir-, ir6szer-, nyomtatVany- 

6b ir(5g6pszakuzlote, Bethlen-n. 1. 

20-77 

Jobasz Janos sTnrob borplnc6- 

szete, Bencs Laszl6-t6r 7. 25-12 
Jah&sz JAzsef, a.Metesz nyiregy- 

hazi irodajdnak vezetoje, lakaaa ; 

Arpad-u. 19. 30-77 

Jonbert Edvln repuloszazados, 

Rak6czi-u. 2. 28-13 

Jnhasz Jozsef hentes 6s nt6fisdros. 

Kallay-u. 37. 31-87 

K&d&r J6zsef uri 6s noi divat- 

aruhaza, Kossuth Lajos-t6r 14. 

30-60 

lakasa, Bzabolcs-u. 3. 26-42 

Kaln Bertalan dr. orvos, 

BethleD-Q 2. 24-50 

Kalla Jend sertSsbizomanyoa 6s 
alIatkero8ked6ae > Rdka-u. 4. 

- 29-71 

Kallay Bela Ny.v.K.v.B.K.G.v. 
muszaki tanaeaos, Bethlen-u. 2. 

31-80 

K&Iman Pfeter ttvegQzlete. Ra- 

kdczi-nt l. 26-03 

Kalnay Andras armentesftf tar- 

s«latit6m§rnek,Iakola-«.7. 30-83 
Kalnay Sandor borsdhantold- 
uzemo, Befchleu-u. 95. 30-63 

Lakasa, N6pkert-u. 3. 21-96 

Kara Sandor varosi s^6n-, tfiaifa- 

6s <5cskavaskeresked6ae, Viz-n. 30. 

20-93 

Telepe, Debreceni-ut 21-47 

Karasz Janos temetkez6si 6? 

halottszallitasi vallalata. Ln^er- 

«■ i- 26-65 

Karfunkel JH6r lakasa, AllomAs- 

f6r 31-23 

Knrdos Endre dr. varosi orvos. 

«zarvas-a, 19 25-56 

Karner Gynla dr., a posta bet 

bizt. infc- orvosa, Benos Laszlri- 

ter 7. , 23-89 

Kardczy Istvan lakatoa, vi^veze- 

t6kazere!6, [sko'a-u. 6. 27-47 

Karolyt Laszld temetkez6ai val- 
lalata. Vay Adam-u. 7, 27-70 Nyireyyhaza 

Kereszteny Iparosok Orsza- 

■■ gos Szttvetsegenek nylr. 

egyhazf esoportja 26-90 

Kertesz Antal rum- 6s Iikflr- 
gyara, bor-, eo'r- 6s szesznagy- 
kereskedo, Debreceni-tit 2. 24-90 

Kertmnnkastskola allaml, 
m. kir., kert6szeti felugyel5s6g, 
Pacsirta-u. 27. 80-50 

Welich Sandor m. kir. kert6szeti 
f0int6zd lakasa, 8zinhae-u. 16. 

27-24 

Keszlek Antal kSztisztasagi val- 
lalat iroda, Rakdezi-u. 4. 21-76 

Keszler Dezstf dohanyj3ved6ki 

UEemftinBk6nek lakasa, Toldi-u. 3. 

21-93 

Kevlezky Rezsd a Magyar Mezo- 

gazdak szOvetkezete kirend9lts6g6- 

nek WnOke, Arany Janos-u. 39. 

24-39 

Klgy ©ssy 1st vin m . kl r . postaf el- 

iigyelo, Krudy Gyula-u. 21. 26^07 

Kiss Gyttrgy ffiszer-, psemegeuz- 

lete 6s kordsmaja, Vay Adam-n. es. 

25-16 

Kiss Gyala 6paiet-wfllakat03- 6s 

antog6nhegeszt6si vallalata. Vav ■■! 

Adam-n. 45. 28-72 *1 

Kiss Gynla Janos niezogazda- fl| 

sagl irodaja. fa. 6s sz6neladas, mm 

Bocskai-u. 45. 29-65 55 

Kiss Gynla Janos term6ny- Ah 

keresk.. B&iia-t6r 20. 28-62 B| . 

Kiss Gyulane ifzv., m. kir. flf" 

posta s -+isztn3 J K6z-n. 22/a. 27-96 fti 

Kiss Istvan dr. orvos, Bocskat- SSn 

a. 21. 22-99 ^ 

Kiss Kalman fnszer- 6s vegyes- 3T 

kereskedo, Rak6czi-at 48. 27-51 f% 

Kiss Kalman bornagykereskedo, 2S 
Beasenyei-t6r 3. 26-08 " 

Kiss Karoly fUezer- 6b osemege- 
fizlet, KosButb-t6r 14. 21-36 

Kiss Alenyhert filszer- 6s cse- 
megekereskedO, Bethlen-u. 47. 

26-60 

Kiss Mlhaly mm- 6s IikSrgyara, 
bor-, sor- 6s paltnkakereskedd. 
Bii3a-T6r 1. K&rolyl L&szl6 grof fatelepe 
Kisvasut atrako alloraaa 23-35 

Katonat epUIetek es 
hatdsagok: 

Katonat Allomaaparancsnoksag, m 
kir, (Katonai alkfi-spontt Dessewffy 
ter 15. *20-20, 23-45, 31-27 
Katonat paranusnoksag szaboles 
varmegye m. kir., Varmegyehaz» 
81-58 
Nylregyhaza m. v. katonaf pa- 
rancsnoksaga, fizent latvan-n. 13 
- 25-01 

Elelraezoraktar fidkraktara 24-09 
Nyiregyhdzai Honv6dkieg6szit6 pa- 
rancsnoksdg, Vdroshaza 31-84 
Datnjanich gyalogsagi laktanya 
tiszti 6tkeade, Szent Jstvan-u. 

21-08 
M. kJr. Hadifizein-caoport szem61y- 
zetl parancsnok 80-82 

Katz ftliksa ridid-, ker6kpar-, 
villamossagi 6s mQszaki eikkek 
kereskedese. Rak6czi-ut t 28-03 

KazAr 4ndrfis cukrasz. Bercs6nyi 
n - 6 - 28-18 

Kelemen Erzsebet n6i divat- 
szalon, Kalvin-t6r 2. 20-86 

Kelemen KaroIyn£ «zv. nri- 
dlvat 6s cipOnzlete, Rakdezl-n. i, — "* .r ?^* «.■«■»«■ lusaor- eg — '■• aa-35 

imegenzlete. Kdtaji- a . 46. 27-02 Jarossy Sandorne dr «zf 

nnii>r r,&<>*lAi.;. i—n. _; KiMnu.n at «.„_*» Kallay-n 31. _ " 2 2-59 

J6ger Sandor hadnagy, m. kir. 

Andiasem szem6Iyzeti paranesnpk 

V6esey-u. 56. ' 24-93 VI 
A 

z 
o Katona-u. 8. 25-71 Kelemen Laszld nyirbogdany 
petioleumgyar r.-t. lerakata, 
Bethlen-n. 34. 23-77 

Keler Gynla takai-6kp6nztaH igaz- 
gatd, Booskay-u. 35. 26-73 

Kelet NemzetkMzi sz&llltasl 
lroda, 8a6chenyj-u. 17. 25-70 

Kende Andras term6nykeres- 
kedfl, Bnza-tdr 20. 26-62 

Kepes Jozsef dr. kir. Ugy6sz, 
Sarkantyn-n. &. 81-16 

Kerekes Kalman 6piJlet- 6s 
diszmubadogos, QdJya-u. 8. 27-11 

iKereskedifk es gazdak ktfre, 

I Kossuth-t6r 6. "~ ~ ' I Kiss S&muel szallito, EOtvSj -. „. 

80-84 

Klafter fgnac nyomdatalafdonos, 

Rakdczi-fit, 1. 26-58 

Klfir Elek tiizifa- 6 s sz6nkeros- 

kadO, Incz6dy-sor 26. 31-17 

Klar Jentf fb'idblrtokos, Selyetn- 

u. £. 20-17 

Klar Sandor, Kallay-n. 26. 21-22 

Felsflsimai gaadasilga, Pelsflsima 

31-49 J^ 
Klein Adolf termeny- 6s bnrgonya- M 
kereskedfl lakisa, Vay Addm-u. 41. 
24-64 
Klein Jentt term6nykereskedd, 
raktira, Bfiza-t6r 16. 22-16 

Lakasa: Uj-u 26. (iieemben : . 
' XI/l-iV/30-ig) ' . 22-53 

Klein -Jozsef vend6glos, Honv6d- 
u. 25. 22-15 

Klein S&ndor t«rm6nykereskedd 
lakasa. Luther-haz B -6p. 28-11 
Klemens Bela kir. ffimdroOk, 

Bdstdi-u. 35. 25-83 

Kohn Ignacne b'zv. rtfvid- 6s 
divatarukereskedfl lakaaa. Vay 
Adam-n. 2. 26-68 

Divatam iizlete, Zrinyi Ilona-n. 

27-40 

Kohn Zsigmond asvanyoiaj- 

nagykereskedo irodaja, Horthy Mik- 

Ids-ter 3. . 23-72 

Lakdsa; Bathory-n. 31. 28-67 

Asvanyolajraktara, Szalmaskert 

28-79 

Kollonay Zolt&n iparos taaono- 

jskolai igazgatd, Hatzel-t6r 9. 

23-69 
Konthy Gyulane dr. «zv„ 

Egyhaz-u 8. 20-74 

Kopernlezky Lajos m. kir. 
tuz6rdroagy, Bathory-u. 26. 

80-87 
Koranyl Endre dr. 6s Deak 
Endre dr. ilgyv6dek. Vay Addra- 
u - 2 - 025-54 

Korba Jozsef gydgynS V 6ny keres- 
kedo, Kdtaji-u, 3. 81-64 

351 yyiregyhdm Belfold 5 n k onyvek e t Magyar Bank 6s Kereskedelmi «* , ™«SS2SaiS^^,T.: 21-33 Kormos Pal dr. orvos, Bethlen 

n. 23, 24-02 

Korompay Ferene birtokrendezS 

mernBk, KolozsvAr-ter 2. 21-95 

Korompay (Kleknerl Karoly 

igazgato tforvos, KAllay-u. 40. 

21-61 

Korompay K&roly dr. IIj. se- 

bests szakorvos, Bzent Istvan-n. 79. 

26 1 -74 

Korona^zaUoda Kossuth-ter 2 

20-36 

Koslnszky Kdroly ny. tiH-y6ny- 

szeki lanacselnftk. Bzichenyi n. 1. 

31-51 
Kosztln. Sandor sfltomester, 

Kozep-n. 41. 27-19 

Kotl&r Imre mezCgaedaaagi srep- 

*s kerekpaxkereskeJese, RokGcai- 

ntfi. 27-75 

Kov&cb Denes dr. klr fefoleev- 

aft, Bessenyei-ter 14. 20-18 

KyAri lakAsa, B6st6i-ftt 38 (ozem- 

ben. V716-XI/16-ig) 23-58 

Kov£cs Akosne ny. postafo- 

lelugyelO bzvegye, Ktirt-d. . 6. ■ 
26-86 
Kovacs Andras vinamoasftgri vAl- 

lalat, Zrinyi Uona-u. 9. 27-13 
Kovacs Dezsd ohl. merriCfc, 

Apitesz, Bzechenyi-u. 31-57 

Kovacs Ida b. igazgnti. Bethlen- 

u. 35. 29-94 

Kovacs XaszIA gaadAlkorto. Ka- 

rolyi-ter 3. 21-85 

Kovacs Laszld dr. laboratoriumi 

szakorvos O.T.I. osatalyvezetd 

loorvos, 8zarvas-u. 6. 31-13 
kovacs Laszld dr. t ogszakorvos, 

Er-n. 3. 20-81 

Kovach Odttnne dr. ftsid- 

bir tokos, Baarvas-u. 71. 29-26 
Kovacs Tlbor ny. v&rosi mernok 

SainbAz-u. 19 22-25 

Kovacs Zolt&n fuszer, csemege, 

gaadasapicibkek As jAtekksrtya 

eladis.Luthern. 2. 23-36 

Kttrbssy cukorkattzem, 

kai-n. 28. 
Koroqsy Gyala dr. vttez, ilg-y v§<i, 

Vay Adam-o 23. " 29-38 

Koteles Jozsef dr. vitez. fog- 

orvos, Kami y i-t 6r 5. 21 -98 

Kttzellatasl leltlgyeloseg, 
. m. klr., DeBsewfry-ter 9. 25-95 

Kdzelelmezesl hlvatal, Vay 

Adam n. 16. 28-17 

Rakdczi-u. 4. 25-64 

Kdzpontl drogeria, tnlajdonos 

Balaaa Miksa, Zrinyi Ilona-u ~ Kttzpontl RahaUzIet,Takarek- 

palota 21-92 

KttzsCgl kttzlgazgatasl tan- 

lolyam, S6stoi-u. 1. 25-48 

Krammer Lfpdt halkereekedo. 
Bessenyei-tAr 10. , - *"* "' Kramoj 1st van pAkmestei 

saar-sor t. 27-52 

Krasznal Janos a NyirvidGki 

takurekpdna.ar iigyveaeiio i^azga- 

t6ja, Jdsa Andiaa-u. 11.. 24-10 
Kreisler MfklAs epitemester iro- 

daja. ViH-.n . 42. 24-92 

Kreisler Slmonne at6dal di- 

vat- es szonyegArubAa,- RAk6czi-oi 1 

26-32 

Kreskaf Gyulane fuszeriizlete; 

Bechlen u. 35. 22-52 

Krlesfalassy Ferene m. kir. hu- 

6zar6zAzados,Batbory-n. 21.24-53 

Krlston Ferencne* Bethlen-u. 2. 

22-74 

Krlston Miklds m. kir. gazdar 

sagl ieltigyelo, Bethlen-u. 2. 

20-66 
Krlzan Sandor gumiJavifaV: Joka i- 

n. 2. 29-91 

Kobala Ferenene, Bdthory- 

U. 3K. 

Knbola Antal aaobarest6 is n>a- 
BuL6ai ester, K«rte-n. 87. 21-99 

Kublnyi lmrene ttzv. sa.fil. 8ci- 
piadea Erzsfibet ny. posta-ellenarnfl, 
oa-u. 2. 21-02 Kobareb Ferene mOlakatos, 
puekarnQvea 6» kerakparkerettkedfi. 
Zrinyf llona-u 8. 24-84 

Kaplersteln Izldor fakereskedo 
Killay-u. 23-48 Lukftsa, Bocskai-a. 22. 27-03 Knrz B6la vasatl vendigios, 

■ m^lypalyaadvar 25-82 

Knsnyerlb Janos dr. orvos, 

belgydgyasa, Bzent IstvAn-u. 28. 

21-55 

Kntby LaszI6 boll6si,vk. era-edea, 
Saabolos-u. 4. 23-10 

Kttlkereskedelml hlvatal 
klrende.ltsege, m. klr; 

Bzarvas-o. 21. ' 29-81 

La bay Antal Jarasbirosagi vogre- 
baJtA Huayadi-a. 13. 24-87 

Laczkovszky Andras szeszes- 
ital kOavetitft, Vay Adam-u. 11. 

29-08 
Labner Bela elsft nyiregyhazl 
gflzsBtOde, Bzent Tatvan-o. 7. 21-20 
Fi6k sutduaeme, EpreBkert-n . 6. 

26-70 
Landan Erno dr.. Ugyved, 
8zechenyi-fit 1. . 23-66 

Ukng Erntt, Kakoczi-at 12 21-94 
l.Ang Zoltan m. kir. alearedes, 

Sa6ftheoyi-u.-34. 20-67. 

l^aszld jLaJos Cordatto os Steyer 
kepviselete. Horthy Mikl6s-ter 5 
21-15 
Laszl6 Lajos Mapyar Tavin*ti 

Iroda. Kereszt-a. 7. " LaszI6 IMtklos vitee, bnaaarsza- 
, zados, Vecsey-n. 37. 21-81 

Lazar Ferene vitez, varmepyet 
fOJegyeft, Egyhaz-u 15. 31-73 

Lazarovlts Mlkl6s fakerpsftedfl. 

Uebreceaj-nt 21-67 

L.e&nykalvlnenm gazdas&gt 

hlvatala es tanltondkepzo 
. Entezet lgazgat6sAga 22-80 

Lfedeezy Jozsel vaskeresked^se, 
Vay Adam-a. 66. 30-39 

"Lelkovlts Ignac dr. figyved. 
hi es ktfnyvrizBgalo. Beasenyei- 
tir 12. 31-54 

LefkovttsZslgmond bjitorkerea- 
kedfi. Koasntb Lajos-ter 6. 22-56 

Leevedelmi LJga nylregy- 
bazl csoport^ Bethlen-". id 

28-40 

l.elmsleder Henrlk gyilmSlCb* 
kereukedo, Bessenyei-ter a. 24-95 

Lelmsteder Jubab gyflraOlCB 
ext>orHmpqrt, (nzfiiihen VI M6— 
Xll/15-igj Kossuth Lajos-D. 17. 

24-75 
l.enborn Imre textii-, dA'»^aru 

eskenddfizleiejiitther a R 29-49 
Lenkey Dezscf m. kir. aHatorvos 

f6hadoagy, Tiiz0!t6-u. 20. 23-14 

Leovey Erzsebet m. kir. posta- 
elleoflrnO, Uj-u. 5. 22-48 

lettvey Jen« es Ujlaky Jentt 
fnvarozasi vallalat, Toldi-a. 57. 

020-72 

Lesk6 Matyas dr. figyred, Bocs- 
kai-u. 23. 26-01 

Leventebolt. Bethlen-u. 2. 

OSl-31 

Lenard Imre dr. varmogyel 16- 

23-82 
Levay All h 16s dr. orvos. Swinbaz- 

u. 13. . v 24-46 

Llchtenberg Sandor ctpAarn- 

baza, ZriDyl llona-u. 1. 20-85 

Ueber Mlbsa szAllito-vAllalat, 
. Deak Kerenu-n. 12. 22-17 

Llener Jend dr. gyermekgyo- 

gyasa, szakorvos. Dessewffy ter 4 

22-14 

Llptay Gyorgy szazadQs, Karotyi- 

ter a. . * 25-19 

LIpscbltz Jenit igazgatd. 

Szaivas u. 28. 25-37 

IJskany Laszl6 bornagyker.es- 

kedo, Kfizraktar IV. •aHatorvos, Deak Ferene- Llszkay Dezsff ftttdblrtokos, 
KalTio-ter 14. 31-69 

Losonczl Ferene dr. orvos. 
Bzent lstvanu 10 31-88 

Lukaeskd Andras reformatue 
lelkipaaztor, Pozsffnyi-n.65. 22-58 

Magyar Altalanos Hltelbanh 
r.-t. nyiregyhazi flikja, Zrtnyi 
Tlona-u 7. 21-12 

P5n6k 80-75 

Magyar Bank es Kereske« 
deiml r.-t., Luther-u. 4. 21-33 

Magyar filet Partja varmegyei 

' es nyiregyhazi szervezete. Rorthy 
Mikl<!s-tfer 24-44 

Magyar GabOnakereSke- 
del ml r.-t. termenybe- 
vas^rlasl klrendeltsege. 
Vay Adam-u. 5. " 

Magyar koztlsztWselok lo 
gyasztasl, termelA es erte- 
kesltoszttvetkezete 26-16 

M. klr. AllamI kertmnnkas- 
Iskola, lasd, Kertmunbasiskola. 

M. klr. Nttvenyegeszsegagyt 
ktf rzet, lasd,Nbv6nyeg6Bza6gagyi 
kBrzet. 

M.klr.nylregyhazat honved- 
kiegesztt# parancsnoksa^ 
lasd, katonai epuletek es hat6sagok. 

M.klr.nylregybazal mv.ka* 
tonal paranosnoksaga, lasd, 
ka'tonai epuletek es batdsagok. . 

Magyar Mezogazdab Szovet- 
kezete szaliolcsvarmegyel.gabona 
bevaBail6 kirendeltsege, Zrinyi 
[lonan 7. 23-86 

Magtisatit6flBerne:Simai-u. 29-72 

Magyar Nemzetl Bank 
oheoyi-dt 21-49 

FfinSke lakasan mellekallomas 

20-61 

Majerszky BarnabAs kazdn- et 
gepgyar. 8zecbenyi-dt 15. 022-44 

Mak6 Bela mflaaztalos, Sarkantyti- 

n. 26. 28-94 

Malachowsky JAzsel m. kir 

posta s. eilenftr lakasa, Bzatmar-u. 7 

23-60 

Handel Jentf dr. figvv6d, 

chenyi-dt 21 **' 

Mandnla Sandor dr. ttidfr- os 

belgy6gyasz ozakorvod, Debrecen- 

, n.« 21-50 

Mareseh Paln6* BeBsenyei-t6r 12, 

20-82 

Marlay Aladar vitez, m. kir. 

honved tabornok, Krudy Qyula- 

n. 17. 31-20 

Mfirkns Jentf tanax, Bzent [stvan- 

«. i«. 26-29 

Markns LaszlA dr. kir. tSrveny- 

saeki es fogbaa orvos, Sesent Iscvan- 

n. 5. 30-71 

Martlnovszky Andras fnazer- 

kereukedo es korcsmAros, Deak Pc 

renc-u 114 25-45 

Marton Erzsebet dohanytosisde. 

Kowutbter 11. 27-89 

Marton Gyala vitez, gGperyiros. 

Dealt Ferenc-u. 35 26-41 

Marton (>ynla dr. mnsBat) ofk 

keli es rapzdgazdasagi veKvazerel; 

Baeclieny l-ot . SB. ' 26-20 

Marton Laszld okl. merntik, mer 
ntiki 6s epft&si vallalatf Irod-fja. 
8zaholos-n 27-74 

Mateosz tagob garage es 
fnvarvallald Iroda la. vns- 
gyar-D. 2. 28-20 

MatlrkO MlkI6s kir. mtrnlifc, 
Krndy Gyuia-n. 15. 31-62 

Maarer Karoly, a Magyar Nem- 
zetl Bank ny. feliigyelSJe, Belyera- 
u. 21. 29-68 

Maurltz Ottd gepSszmernHk, kir. 
torv^nysjieki szak6rtfl, Sz^ohenyi- 
n. 15. 022-44 

Mayer Agoston ari, dim dlvat, 
r6vld*ru la katonai cikkek Aru- 
bAza, Zrinyi Llona-u S 28-88 
LakAsa, Kftllay-u 22. 28-51 Mayer Ernd fOldbirtokos, Bacs- 
frai-u. 15. 28-90 

Mayer Istv&nne Ozv. Aria es 
ekuzer^sz, Zrinyi [lona-n. 1. 22-98 

Mel linger Jdzsefne sz6n-, ttizi- 

fa- es epit6anyagkereskedes, Viz- 

n. ii. 80-32 

Mendek J6zsef renykep^sz, fot6- 

szakiizfet. Bzecbenyi-u. 25. 27-99 

Menetjegylroda, Mav., Ibcsa 
r.-t., Horthy Miklos-ter 9. 24-91 

Mentolt, az orszagos menttf- 
egyesUletneb nyiregyhazi 

U6k ja, Erzsebet korhAz 0-04, Merkdszky Pal lakatoa,Be.«Henyei- 
ter 3. 28-08 

Mezey Kalman vizvezetek-, k6z- 
pnntifu 6s szerelfi &s lakatosmester, 
K«zep u. 33/B5. 24-30 

Mez3.?azdasfigl Arnforgalml 
es Klvltell k.f.t. kon«rv ipari 
es szaritouzeme, Bethlen-n. Mezogazdasagl Termeltfk 
Egyesttlt Szovetkezete, mint 

, aiO.K H tagja (METEBZ) nyiregy- 
hAzi irodAja. Best>enyei-ter 15. 

31-24 21-53 Mayer Bela dr. orvoB, 
nfigy6gyisa, O.T.B.A. orvos, Bzent 
IstvAn-u. 80. 22-00 Mike Andras Korona szaI16 tula j- 
donos, Kossuth-ter 2. 31-35 

Mfke S&ndor bornagykereakedS, 
Kossuth-ter 2. 24-74 

Mlkeez Kalman vitez huszar- 
alezredes, Madach-u. 7. . 25-39 

Mlkeez Mlklds dr. vm. fCorvos, 
Bercs6nyi-u. 8. - 25-80 

Mlklta Sandor dr., KBrte a. 4. 
23-76 

Mlklos Ferene termenykereske- 
dO es bizomAny03. Vay AdAn-u. 2. Mlskolczl Istvan termeny- 
kereskedfi, Biiza-tiSr 21. 21-59 

Moesan J6zsel IfJ. tanyabird, 

Danko-bokor 30-93 

Mogyorosl Ignae AbbAala kAve- 

haz cb etterem, Bes6enyei-t6r 13. 
26-13 
Moldovan Uiszld szendy 

kamarai iotezA, Deak Ferenc-u. 31. 
20-41 
Hogyordssy LaszlA m. kir. 

tUzerszazados, Deak Ferenc-n. 49. Molnfir ingatlanforgalmi iroda, 
Bethlen-u. 4. 24-36 

Motnar Iatv&n villanyszereld- 
jnester, Debreceni-u. 63. 29-11 

Molnar L&szld konsserv tizeme, 
Rakdcqi-u. «0. 31-18 

Molnar Viktor bard gazdasAgl 

k^zpouti irodAja es magAii lakAsa, 

Oios. NagyszAliAstanya 22-47 
Molnar Viktor dr. orvo^ es fog- 

orvos, 8zechenyi-nt 5. 23-41 

Moln&r Zoltan hadnagy, BuJ*os- 

n. 41. 31-86 

Moranszky Andras tanyabir6, 

Ffizes-bokor 30-94 

Moskovits Karoly dr. orvos, 

Beasenyei-ter 4 24-05 

Moshovlts Mdr mezogazdasAgi 

g^piaktAr, Vay AdAm-n. 7. 26-52 

Mank Karolydr. orvos, Vtza.39. 

24-40 

Muranyl Istvan dr. itgyved taka- 

sa, DeAk Feienc u. 9. 29-48 

MurAny£ K&roly s3r-, bornagy- 

kereskedfi, KOrte-u. 14. 31-76 

Maranyl LaszlO dr. es Na> 
ranyl Istvdn dr. figyv^dek iro- 
dAja, Kossuth Lajos-ter 7. 20-75 

AlUlIer Lajos sajtgyAros, Defik 
Fereno-u. 15. • 21-39 

Nadudvarl Lajos ingatlanfor- 
galmi irodaja. Zrinyi llona-u. •*. 
29-15 

Nagy B61a dr. tigyved, Vay 
AdAm-u. 9. 28-22 

Nagy Elek varosi mflszaki tana- 
csos, Bzent Istvan-n. 25. 29-41 352 kedwczm6nvcs dljsznbns szerint atlhat fel. i Nyjregyhdza Nagy Istvan osendoralearedes, 

PetMi-n. 8. \ . 20-83 

Nag j Istvan, bentea 6s meszAros, 

BMsenyei-t&r'''t*. M :-'-^-. : '- 22-27 

Nagy Istv&n nyir B6gi hengermalom 
6s olajgyar berlfije, Szent Istv.&n- 

J n. ra/7i. 28-74 

Nagy Jenft epitSm ester, varosi 
m&szaki nzemi tdszt, Vay Adani- 
*, 3. , 21-76 

Nagy Mlhaly ttlzifa-, sz6n- 6s 
6pitkez6si kiskereakedft, Bajtos- 
n. 28. 23-71 

Nagy^ P6ter vitez ecetgyara^ NylregyL 

kedelml r.-t., Zrinyi Elona-a. 7. 

22-21, 22-20 

Buza-t6r 16. 28-57 

Nylregyhazl kereskedelml 
r.-t. term6ny-, burgonya- es bizo- 
mAnyi uzlete, Luther-haz 23-83 

Nytregyhazl klr. kat. gin* 
n&ztum, Kotaji-a. 16. 23-37 

Nylregybazat Meztfgazda- 
s&gl Szbvetkezet, Besseuyei 
ter 16. 30-88 Nagym&te Andras dr. 6s dr. 

Fogoly MlhOly figyvedek, 
..KAlIay : u. 6. 22-83 

Namenyl Sandorne «zv. 

asztalos es haj6padl6 uzerae, Bzent 
Jetvap-u. 66: 28-35 

N&nfissy Zoltan nyiregy.hazai 
eiAngaz es nagybani- feregirt6 val- 
lalkoz6, KoBButh Lajos-u. 9. 29-55 

Nemes LaszIO dr. ugyved, 

J6kay-u. 4. 
Nemeskery Andor nri szabtf, 

Bethlen-u. 6. • 31-11 

Nemet J&nos Jenb* m. Wr. 

, postaffltiszt, Bojtoa-u 66 20-47 

Nemethy Mlkl6s dr. mozitnlaj- 

donos, Vay Adam-u. 6. 24-78 

Nenieth Jdzsel uriszabd, bel- 
hulfoldi szttvetek raktara, Lnther- 
u. 1. 28-99 

Nemetl Sandor fflidbirtokos, Ber- 
osenyi-u. 1. /28-12 

Netnzetl Hltellntezet r.-t. 
n*6kja Horthy Mikl6s-t6r 9. 22-08 
Bzen- 6s tfizifaOEztAlya, AIbo- 
pazsit 90. 31*^61 

Neubauer flngd mtiszaki, fizemi 

ds mezogazdaaagi kepviseletek iro- 

"dija, LiHom-u. 6. *"* "~ 

Nenwlrtb Ferene tenneny- 
kereskedo, K6taji-u. 6. **** 
Lakaea, Bfaa-tAr 16. 26-67 

Noeh Gabor ohanyl, Elsfl. Magy. 
Alt. Bizt._ TAraasag f6ugynttks6ge 
fftnfike lakfiBa,Szabolcs-u. 6.21-19 

Novak Zolt&n a Magyar Nemzeti 
Bank ny. tlazfcyiseHye, vAtobI p6nz- 
tArnok, Vay AdAm-n. 6. 29-88 

NVvenyegeszaegtlgyl ktfrzet 
m. klr. Tfizohfi-u. 19. 81-88 

Nyllaskeresztes Part, Belyem- 
• a. 14. 24-99 

Nylregyhaza es Vtdeke HK 
telszovetkezet, mint as O.K.H 
tagja, Imtber-n. 6. 28-97 

Nylregyh&za ' megyel varos 
tavbeszeltt allomasalt 

Mernfikl M vital, VaroBhaza 20-02 
PolgArmeBter., varoshAza Kossnth 
LtfOB-MJF 20-13 

Polgarmeateri hIvatal,.yarosha7a 
KoBsuth-ter 20-12 

V4roaif6]egryz6,vaToshiza Kossuth 
Lajoa-ter 20-55 

V4ro3i kdzlgazsat&sl tan&osnok 

20-08 

KbBj61eti EBOvetkenet, Luther-n. 13. 

24-68 

K«sj6teti szfiretkeiet rakoditelepe, 

Debreoeni-Qt vegen 21-47 

Varosi gflz- es kadffird6, Szeohenyi 

4t 27-16 

Varosi kHzvagfihid- 20-00 

YArosl orvosi hivatal, Latber-a. IS 

20-04 

Nylregyhaza yldekl klsvaz* 

ntak ttzletveaetfisige es Atrak6- 

allomasa #21-23 

Bessenyel-terl aMIomisa 21-41 

Arurakt&ra, Haea&rsor 21-24 

Nylregyhazl ag. hltr. ei 

leanygimn&zliiBi, J6sa And- 

rAs-n. 2/6. 24-67 

Nylregyba^i ArnJorgalml 

r.-t. fatelepe es betonaTngyara, 

Slmsl-ot 26-1 

Nylregyhazl Casino, Zrinyi 

- Ilona-n. 13. 25-72 

Nytregyhazl f ttszer- es 

gyarmataru iv-t„ J6kai-n. e. 

20-91 

23 Nylregyhazl Takarekpenz*- 

tar Egyesttlet, K4k<5czi-u. l. 
20-26 

Jelzilog oszt&lya 24- 79 

Nylregyhazt Ugyvedl Ka< 

mara, Bocskai-a. 26. 24-14 
NylrVldekl takarekpeaztar 

r.-t., Zrinyi llona-u. 8. 21-91 

Nylrvlzszabalyoz6 tarsalat. 

Szechenyi-fit 1. 20-38 

Okollcsanyl J6zsel dr. v&i-me- 

gyei ailjegyzfl, B6st6i-a. 20. 31-43 
Olah Daniel dr. or'vbs, Lntker- 
18. 80-45 

Ol&h Zslgmond bntoigyara, 

Baentmihalyl-a. 1. 27-87 

Olehv&ry Pal no. kir. korminy- 

.tttanacsos, ny. fflszolgabir6. 

8zecbenyi-u. i. 24-60 

Oltvanyl OdSn, ny. vArosi f6- 

jegyz6, Vi^-u. 7. — .~ — 

6nodi Pulne if zt. kereskedO.Vay 

Adam-n. 3. 28-53 

Oravetz Jnllanna viragilzlete ; 

Lnther-n. 8. 26-27 

Orbfin Bertalan nyiregyh&za- 

vid6ki kisvasutak fik0nyreI6Je, Ve- 

esey-n. 41. 31-38 

Orb&n Sandorfaszer-Sscsomege- 

nzlet, Rak^czi-at 1. 28-68 

Ornstein Frlgyes dr. u^yved, 

Kossatb-u. 6. 26-38 

Orosz K&roly k«ny vnyomda, Ber- 

cs^nyi-u. 3. 25-77 

Laka6a: Krndy Gyula-n. 23. 28-07 
Orszagos ftildhltellntezet 

ker. gazdaz&0 lelttgyeltf- 

s6ge Hortby Uikl6s-ter 9. 31-97 

Orszagos Raktarh&zak resz- 
-venytarsas&g nyiregyhazai kOz- 
Taktarai, Simai-at 24-56 

Zrinyi Ilona-n. ?. 31-15 

Orszagos T&rsadalomblzto* 
sitO Intezet, nylregybAzi kerfl- 
lett p6nztAra, KaUay-n. 14. 24-12 

Osgyanl J6zsel gybgyszeresz, 
Bessenyei-ter 16. 

Oszvald Ferenc, Ktlrt-n, 

25-66 

OrlNlklos b«rkereskedO, a ma- 
gyar bflripari nyeraanyagbeBzerafi 
6b eloszto kBneti megbiaortia, 
8zentmlhalyi-dt 1. 29-87 

dsztreleher Adolt Bveg. _. 
porcellanArahaza. Vay Adam-a. 1. Papp Laszld kelmefestS es vegy- 
tiaztito felveteli fizletej Szechenyi- 
fita 25-09 

Uzeme. Vay Adam-n. 6?. 25-10 

Papp LfiszI6 postatfmernSk, 
Postapalota 80-18 

P&rlcsy Bertalan dr. kir. t«f- 
vinyszeki biro, SzarvaB-n. 46. 

; 30-74 

Paskeaz Laz&r cukorka- es deli- 

gyumdlcskereBkedd, Besseoyei-ter 3. 

26-47 

Patay Istv&n dr. pti. fogaimaz<5, 
Rakdoai-u. 15. 30-66 

Pazmanyi P6t«»r kereskedelmi 
tigyn0ks6g, Rak6czi-u. 17. 81-59 

Pazonyl AndrAs ny. m. kir. 
fflallatorvoB.szarvasmarha-, sertes- 
es jnbkeresk., Karolyi-ter 17. 

21-80 

Peller K&roly elektrotechnikai 
is mfiszaki vAllalata, Vay Addm- 
n. 26. 24-81 

PenzUgylgazgatdsAg, m.klr., 
8zecbenyi-u. 2 #20-30 

PenzUgytfrl szakasz, m. klr., 
KArolyi-t6r 23. 20-29 

Perl Tiber m. kir. f6hadnagy, 
Rdasa-n. 10. 23-22 

Perkedl Rndoll fSldbirtokos, 
(idOszaki allomas, iiaemben : XI/1 — 
lV/30-ig) Bethleu-n. 32. 25-17 

PetraskO LAszld tanar, Etttvo'.s- 
23. 29-42 

Petrov Marten, brekfis feidek, II. 

szakasz 21. szam 81-21 

Piter ROzsI «R<5zsi' hHlgyfoflrass! 

szalon» Kisa ErnO-n. 20. 28-63 

Pocslk Gyola 6pit6si anyagok, 
ttlzifa-, szen- 6s Aavdiiyvizkeres- 
kedfi, Benos Ldszltf-ter 14. 25-52 

Pog£ny JOzsel dr. orvos, Csillng- 

«. 12. , 81-25 

Pollnszky Agostonn6 tfzv. 

De&k Fereno-n. 11/b. 23-54 

Pollnszky Pal dr. vfirosi tan&- 

osos, Deak "Perenc-u. 31-30 

Poll&k Zolt&n m. kir. postatiszt. 

Nador-u. 64. ' 26-29 

Popernylk S&ndor gytimsics- 
nagykereskedfi, export, import, Kes- 
keny-u. 2. "~ " " Poataaltlsztek Orszftgos ■> ■' 

Egyesttlete nyiregyhizi eeo- / 
portja, Bzabolps-n. 10. 80-19 

Postalgazgatdsag, m. klr., . 
Debrecen ■'.'. 

Ill.-ik epitesi oBBtilya 30- JO 
Vonalmester 30-26 

Anyagraktara 30-12 

Tavkabel ei-6sit6 allomas 80-21 
Propper Edc - pelgari 6tkez6 es 
tejivo, Betblen T u.' 10. 29-27 

Propper Dezstf dr. figyr6d es 
Propper JOzsef lakasa, 
Bzarvas-n. 39. 30-40 

Propper Jdzsel lakasa 6j 
Propper Dezs6 dr. ngyved, 
Siarvaa-u. 39. 080-40 

Propper Sandor dr. neyvfid, 
"ocskai-a. 16. ~~ Patnoky Istvan vitts, ny. m. kir. 
earedes, Nyirfa-u. 18. 25-87 

R&bay P&l suaaados, Pet6fi-u. 16. Pal Endre, KieaEmo-n. 11. 30-59 

Pal Jen6 dr. orvos, Horthy 
Mikl6s-ter 4. 22-72 

Palatltz Elek mulakatos- 6s he- 
gesatC-m., Vay Adam-n.ll. 27-08 

Paltez Istran bornagykeresked6 1 

Kisa Brnfi-n. 14. 23-19 

Palotay Ferene Bristol ant6- 
tlzeme es garage, Kiss-terlO. 

29-75 

Pall Ferene tUsifa- is szenkeres- 
kedfl, Pazdnyi-nt 29-07 

PAR Istvan viter, haztnlajdonosok 
es tttzharcosok egyestiletenek tit- 
kara. Homok-ter 10. 26-94 

Panylk Janos Itj. bfirkeresk., 
Bzent iBtvin-n. 4. 27-05 

Paplrbeszerzd nagykeres- 
kedes Bata Sandor korona eptilet, 
KOssnth-ttr 2. 81-47 

Papp Denes egyenrnhazati cik- 
kek, kalap- es flapkaraktAra, 
LutJier-n. e. 28-75 

Papp Istvan pusfcam1iveB,fegy ver- 
es 16szerkereskedd, m. kir l6por- 
Arus, Latber-u. 2G. 27-36 

Papp Lajos gazdasftga, 6ros.VilA- 
eoatanya 25-28 

Papp Lalos nyiregyhazi gabona- 
kereskedelmi r.-t. igaBgat6ja, - 
Bzechenyf-a. 17. 25-42 80-00 
80-01 
80-05 
80-07 
30-09 
80-29 
80-03 Porkolab .Zoltan dr. figyved, 
Bowkay-n. 21. 21-85 

Porzsolt Istvan ref. tanitikepzO, 
inteseti igazgatd, Kalviueum . 
27-94 

Posta, ih. klr., Allomasal i 
Poatahivatal NyiregyhAza 1: a Horn A- 
sal, KAlvin-t6r 5. 
Poataf6n«k . 
Postattntik lakAsa 
PflnBkhely antes 
Fonftki iroda 
PflpenztAr 
Rovatolas 
PostaAtvetel. leadis 
Automata gepterem 0-09* 25-46 
Bejelentese tAvolsAgi peseelgetes 
nek eB lizenetktizvetltesnak 0-01 
TAvirat- 6s tAvbesaelflteivAtei (nyii- 
vAnosAII.) 30-06 

Bejelentese helyl flzenetnek, 
resztesnek es tudakoa6d&s. 0-08 
TavbeszeHJellenflr 80^27 

TAvbeazelfloaztAly 80-02 

TAviratt6zvetit« 0-02, 80-04 
Tavirdarendezo . 
HibabejelentO 
MnszereBBek 
Vendegaaoba 
Vonalfeltlgyelet 
Vonalfelvigyazfik 
Posta garage 
Postahlvatali ki.endelta^g, Nyiregy- 
hAza 2. Allomasai, MAv. pAlyandvar. 
Kirendeltscgi ffln6ki megbizorf . 
. ' ; 30-16 

FelvAtell OBBtAlyob (nyiivAnos Al- 
lomAs) " 30-14 

BovatolAs 30-08 

Postabivatal, Nyiregyhaza 3. Szent 
Ifltvdn-u. 63. 30-20 

RAdioAUomAs, Bletd 30-25 

Legoltalml pince .80-18 31-5& 

0-03 

30-24 

80-23 80-1 1' Racskd Andr&s korcam&ros, 
J6kai-n. 2. 27-91 

RaoskO J&nos ail tflmester lakasa , BJh 

Rak6ezi-n. 42. 29-51 *2 

R&cz Gabor bor, sSr, szesa, mm, ^3 

likSr, 6s egy^b szeszesitalok nagy- ^f 

kereskedese, Booskay-n. 6. 31-67 Wi 

Radoszta Bela mttiakatos, viz- ^E 
vezetekszerelo es kntfurd vAUalata, ■■ 
Vay AdAm-Q. 37. 22-97 #^ 

Radvanyl Istvan okl. gepesa- . 2E 

mernBk a nyiregyhazi vitlamossaef ^™ 

rt, iizemmernOKe, Bzarvas-u. 73. . ^^ m 

27-26 r 

Radvanszky Gytfrgy dr. virm. ■ 

s Rajka Andor ffiszer- es vegyes- 
kereskedd, Pazanyi-ter 15. 27-97 Rajhy JenO ny 

Bethlen-n. 2. kir. ez redes 
23-08 
. kir. posta- 
Kassa-n. 14. Ratbal Mlhaly n 

vonalmester, lakasa, Reform&tns Ntfegylet leany- 
otthona, Sz6chenyi-iit60. 29-16 Regos des, Bzent Istvan-n. 65. 24-31 M 

Reich Bermann 11J. szeszes- ^ 

italok bizomAnyosa, Nyirfa-u. 17. m 

20-84 " 

Retch Vllmos feidbirtokou, Bze- 

. ohenyi-At 27. 23-46 M 

Relehmann Bela tenneny- 6s ^E 
bnrgonyanagykereskedfl rAkta 
Bnza-t6r 19. Retchmann Bela, termeny- 6s 
burgonyakereskedo, Arok-u. 11. 

21-77 

Reiner Benl enzdAlkoilb. Vay 
AdAm-Q. 47. 26-72 

Reiner Erzsebet m. klr. posta- 
s.-tiszt.-nfl lakaea, Belyem-a. 3./ 5 

3 Relnltz Gyala kCnyv- 
kereskedO, Lutber-u. 5. 6a papir- 
25-75 RendtfrkapltAnysag.m. klr.. 
Bujtos-u. #23-23 

Vasuti palyaudvarBrszobAja, yaaufe- 
AllomAs 28-27 

Reptilffpostaklrendeltsjeg, 
m. fclr., Bepul6t6r 22-12 

R£nyl Tlbor dr. flgyv6d.' Vay 

AdAm-n. 14. 24-77 

ReOk Istvann6 ny. hnszAr- 

alezredeB Szvegye, Honv6d-n. SO. 

23-15 

RevblrO B61a dr. klr. tbrveny- 

szeki alj'egyzd, EfitvBs-n, 15. 

27-42 
R6vesz Gyola dr. tlgyved, 
• Kalvin-t6r 14. 30-47 

Revesz Ern6 divatszaMsaga,. 

Horthy Miklds-ter 8. 29-40 

Revesz M6r dr. 8zfil6sz, n5gy<5- 

gyAsz azakdrvoa, KArolyi-t6r 12. 

25-98 

ReVesz S&ndor DeakFereno-u. 93 

24-43 

R6m kat. plebanla, Kirtly- 
telki-szfilO ROna Mlfclds Knyk6p6B«. Zrinyi 
llona-n. 6. 27-56 353 I kftHtntoelia wslaiiialal szoloaiaM btel; fcattoaialtarlateiil. Rdna Sandor Blrkoraktara. Ra- 

k6czlit6. 28-09 

"" Rosenberg Arnold, Betnien-n. a. 

, 27-69 

Rosenfeld Mai vlh Verb 6naillat- 
szertfir, Bessenyei-ter 8. 81-78 

Rosensteln Mdr szallltasi vaMa- 

lata, Debreceni-u. 8. 21-09 

Rosensteln Zslgmond dr. tlgy. 

v6d, Vay Adam-a. 12. 21-86 

Rosenthal Vllmos eyarmatarn-. 

6s refomag(]agykereskea6se'. fforthy 

. Mik|6s-t6r 9. 

Rosenvasser Adolf bornagy- 

kereskedG, Sz6chenyi-fit 7. 22-78 

Borpincfeje, kfcraktar, vasutflllomAs 

24-74 

Rostas Barna m, kir. huszarsza- 

eados. Deak Ferenc-u. 58 25-58 

Rdth .Sandor szallitasi valialata, 
Arpad-u.l8(idOsea kiallomas fizeme: 

myi-vnj/3i-ig) 28-02 

Rozgonyt Jenftm. kir. posta- 
el!en6r, Oszflllo-a. 56. 28-3! 

Rdzsa'vdlgyl Laszlddr.agyv6d, 

Dessewffy-t6r 3. 21-60 

Rozsnyal Eleh kereskedelml figy- 

nfiksege. Vay Adam u. 37 26-06 
Rozsnyal Jdzsef cip6szmester, 

Zrinyi llona-u. 4. 31-66 

Rnhmann Kornelne dr*dzv. 

Szent Istvan-u. is. S&ghy Gynla dr. m. kir. horiv6d- 
\: orvoa flrnagy, Sostoi-u, 81. 24-29 

Sajben Mihflly fflszer- 6scsemege- 
. irzlet, Deak Ferenc u 82. 29-43 

Salzmann Zoltan dr. kir. 
1)gy68B, R6zsa-n. 4. 27-71 

Sandor Rezs6 ekszer6sz. Zrinyi 
Uona-a. 5. ■ ~* "~ 

Sarkadl Istvan dr. Iigyv6di iro- 
daja, Iskola-n. 1. 20-60 

Sarkadl Istvan dr. figyved 
lakasa, Deak Ferenc-u. 16. 28-37 

Sarvay Elek dr. orBzaggyfil. 
k6pv., ny.:varmegyei to%y6sz k6p- 
yiseloi irodaja, Bocskai-u. 9. 

28-01 
Lakasa; 23-70 

Sarvay Tlvadar dr. kornazi fo- 
orvos, Nyirvfpalota. 26-66 

Sassl Szabd Laszlddr. m. kit. 

konnanyfGtanAcsos lakasa. Honv6d- 

*■ 23. 28-10 

Ugyv6di irodaja, Zrinyi llona-u. 7. 

28-00 

Schatten Jakab vaekereskedfl, 
Rak6czi-at 4. "*~ ~~ .*■:■ Schafz J. Laszld hentes- 6s 
V miszaroamester, Rifci5ozi-at 12. 

t'^ r SheU koolaj r.-t. telepe. fc6* 
&X-- jiseU Szilagyt Mlklds, Simai- 
\x **' 22-71 

■% Sheer Bela dental depot 6a 

Fried lajosfogtechuikai labora- 
toriuma, Kalvin-t6r.9 24-94 

Scbmied Jdzsef fflszer- 6s 
vegyeskereskedfl. Belyem-n. 41 ■. 

27-68 

Schon Geza dr. orvoa. Kallay- 

n. 34. 21-97 

Sehon Viktor dr. flgyv6rt. Kal- 

lay-n. 11. 23-04 

Schwartz Gabor fogteohnikus, 

Kereaat u. 8. . 26-15 

Scbwarzer Nandor bOrkeres- 
fcedO, Vay Adam-u. 6. . Sch welger Sana Schweiger teafc- 
v6rek tiazab.ereeli terminykeres- 
kedflk beltagja lakasa 24-76 

- S. DIcsd E. mezflgazdasagi- 6s 
ipari mfiBzaki valialata, Szent Ist- 
v*n-u. 4. 29-05 

Seedlbauer Tlvadar kir. ffl- 
m6rn<Jk, 86st6i-u. 17. 26-30 

Schwartz Jend tisztviseia, 
KfiTaji-u. 4. 25-11 

Selyemhaz, ttilajdonos Kadar 
Mihily ^ Weisz Gytfrgy. Zrinyi 
Hona-B. 6. 24-87 

Sicca gytoiHIoa, ffieelek, zOldseg- 
szarftd 6&feldoIgoed lieem, Simai-n. 
' 27-72 

Sik Arpadne Vaoaam Oil Comp. 

. k^pviselete 6s saensavraktiTa. 
Imther-u. 6. 27-49 Sllbersteln Laszld es I ia sze 

6s borkereskedfik, Selyem-o. 17. 

20-80 

Slmak GIzella eg6sza6gflgyi ve- 

dfinfi, Szent Istvan-o. 27. 27-41 

SlmkOTlcs Sandor azues, Zrinyi 
Iloiia-n. 4. 27-15 

Slmkovlts Andras hentes es 
m^BzaroB^ Deak Ferenc-n. 24. Slmkovlts Ferenc hentes 6s me- 
szaros, Bessenyel-t6r 9. 20-85 
Iiakasa, BethLen-n. 21. 24-23 

SImonyl Istran dr. hgyv6d, 
Rak6ezi-nt 4. Simon Jend dr. O.T.B:A. ker. 

ffioryos v. telklinikai tanarseg6d, 

belgy6gyasz, Dessew«y-t6r ». 

23-01 
Slnion Laszld vk. szazados, 

^rpad-n. 17. 81-00 

Slpos danos vaskereBkedfiBe. Vay 

Adam-n. s. , 81-52 

Slpos Mlkios gazdasaga, Felsd- 

pazsit 210. ~^ ~- Sobotlc Mlkios vitSz, f 6hadnagy, 

Tnzolt6-u. 20. ' 23-14 

Soltesz Aladar ny. jfaeagigaz- 

gat6, Kiss ErnB-n. 32. 28-33 

Soltesz Bela 6pit6si " vallalko^, 
Vay Adam-u. 51. 22-30 

Soltesz Istvan (nvarozisi valia- 
lata. Kotaji-n. 80. 25-04 

Soltesz Istvdn tnzifa-, kC- 6s 
fasz6n-, m6sz- 6s 6pft6si anyag- 
keresked6s, Kossuth Lajos-n. ll. 
27-55 

Soltl Geza termenyblzomaTtyi 
irodaja, Bethten-n. 2. 22-18 

Somodl Ferenc vit6z, m. kir. 
szazados, Kindy Gynla-n. 19. SodvAri Ferenc m. kir. tna6r- 

idzados, Eak6czi-nt 14. 30-72 
Sdstd ffydgylUrdd <nzerobr. n : 

iv/i-xr/30-ig) 20-54 

Spanyl Geza dr. vra. k6rltfzi t6- 

orvos, Szent Istvan-n. 49. 20-96 

Spitz Sandor dr. figyv6d, Epy- 
haz-n. 4. 27-27 

Splenyl Geza bird vlt6z, huszar- 
szazados, Bathiori-n. 7. 81-22 

Springer Laszld term6nvkereB- 
kedfl, Rak6czi-u. 26. 26-56 

Springer Mdr dr. figyr6d,Lntlier- 
h&z B. 27-46 

Stark Ignac 6ptlletfakere^kedA, 
Hatachek Eternit paTa k6pvieefet. 
Szeatmihalyi-nt 28-32 

Stanb Ferenc terminy- 6s bnr- 
gpnya exporter lakasa, Epreekert- 
n. 4. 28-70 

Steana Magyar Koolaj r-t. 
kirendelts6ge, asvanyolajtelepe, Si- 
mai-nt 22-9? 

Stelania szd vetseg, Qr. KArolyt . 
t6rl9. 25-78 

Stelnberger L&szld es Armln 
textilnagykereskedd, J6kai-u. 4. Szabd Mihalyne »zv. tOzifa. 

sz6n 6a 6pit6si anyagok rakt&ra, 

Hollo-u. 7. 27-04 

Szabd Mlklds dr. ugyv6d, Kitlav 

*.*. 25-73 

Szabd JPdl ny. v. k. v. mOszaki 

tiszt, Arpad-n. 82. 30-67 

Szabd Zoltan dr.figyv6d, TSzolto- 

n. 14. 25-50 

SzabolcsJenddr. v. tanireeg6d, 

SZU168Z, noorvos, Bz6chenyi-u. Szabolcs-szalloda, Koracs 

Odfin, Arany Janos-u 24-54 

Szabolcsl epltd lparosok 

anyagbeszerzS 6s 6rt6kesit5 szS- 
vetkezete, Baoska-u. 20. 27-80 
„Szabolcsl Helld** politlkal 
hetilap, BetMen-n. 8. "'" v Stelner Vllmos, a volt varosl 
Tiragcsarnok b6rloJe, Hortky Mikl6s- 
«*» 23-11 

Stern Pdl ssabolcsi Mzponti ffl- 
t6ei- 6sviaveaeteki vallalat. Szegftl-, 
n. 8. 24-41 

Stern Sandorne »zv. divataru- 
lizlet, Kossnth LaJos-t6r 22*03 

Stern Sandor termeny kerp eke dd, 
Bnza-t6r it. , 28-56 

Stlma Zoltan m. kir. posta 
eltenor, 8zlniaz-u. 33. 30-69 

Stransz Jend (ogaaeati labora- 
torium, .Bzent Istvan-a. 23. 

21-73 

Sahanesz Bela ffiazerkereskedfi, 
Bocakai-n. 39. 28-78 

Sahanesz Lajosnd «zv. bctor- 
gyaro.a, karpitoa 6s batorcsarnoka, 
Vay Adam-n. 4. 26-80 

Snlcz La jos allatorvoa MezA-a. 26. Siittfk szakosztdlya, Luther- 
n. 6, 81-70 

Svelczer Mar ton dr. kir. 
ugy6sz, Dr. J6sa Andras-u. 27. 

20-68 ^Szabolcsl fllrlap"lapkiadd 
betetl tdrsasag Kovacs B. es 
taraa, Bethlen-n. 1. 020-77 

Szabolcsl kdzpontl takarek. 
pdnztar r.-t., Moktar Leany- 
int6zete, Zrinyi llona-u. 2. 21-42 

Szabolcsvdrmegyel gazda- 
sagi egyesUlet, varmegyebaza 
21-13 

SzaboIcsvArmegyei lskolan- 
klvttU ndpmdvelesl bizott- 
sag 25-38 

Szabolosvarmegyei kdzjo- 
ldtl eldadd, Egyhaz-u. 15. 

31-07 

Szabolosvarmegyei kdz- 
pontl Tejszdvetkezet. tjjva. 
aar-iir 25-98 

SzaboIcsTdrmegyel Szarvas- 
marhatenyesztdk figvesU- 
lete, Bethlen-u. 2. 21-78 

Szaldncy Ferenc r<5ldbirtokos, 
Karolyi-t6r 10:.', 28-84 

zamecz Karoly g6pflgyn«k, 
Szarvas-n. 26. 23-85 

Szanatdrlum, Szent Istvan-n. 42. 
21-37 

Szdntd Ernd kflnyv- 6s papirlteres- 
kedo, Zrinyi Uon*p. 2^ 21-18 

Szarka Sandor ny. kir. tSrvdny- 
sz6ki tanacselnSk, Szinhaa-n. 21. 
31-63 

SzAsz Laszld es tarsa cip6- 
kereskedfik, Koaauth-t6r 1. 80-76 

Szatke Sandor ffisaer- 6s 
csemegeuzlete, 8z6cheuyi-ut 42. 

. 21-87 

Szcgd Jdzseine jogositvanyos 
term6nykereEked6, idOszakl allo- 
mas, tizemben: VII/16— I/15-ig, 
Biiza-t6r 1. 30-61 

Szdkely Bela bankigazgato^ 
Zrinyi llona-u. 7. 25-51 

Szekely Emll lakasa, Bujtos-u. 7. 
26-24 

Szekely,Gytfrl es Morval f6rfl 
ruhakeresked6, Zrinyi Uona-a. 2 
23-92 
ly Jal 

^esz- 6a 

Laszl6-t6r 9. 

SzentgySrgyrdlgyl Gdbor jn. 

kir. huszarffihadnagy, V6csev-n. 24 

29-14 

Szesztay Andras dr. Szabolca- 
varmegye tb. fflfigy6fee, flgyvedi 
Irodija, Varmegyebaza . Q2l-5r 
Lakasa, Egyhaz-n. 15. 24-72 

Szlkszay Menyhdrt Tillamos- 
sagi 6s mfiszaki valialata, Horthy 
Mikl6s-t6r 8. 27-64 

Szll&gyl Bdla fogteehnikns labo- 
ratdriuma, Zrinyi Ilona-n. 4. 29-22 

SzUagyl Jdnos baromfi-, tojas- 

6e gyumttlcakereskadd, Bujtos-a. 8. 

27-66 

SzIIfigyl Lfiszld (Scskftvaa- 6s 
f6mgyu]t0telep, Sz6chenyi-nt 8. 
29-18 

Szlldgyl Mihdly, Szabolcsi KSz- 
ponti Takar6kp6nztar igaz?at*Sja, 
Rakocsi-nt l. 25-84 

Sztldgyl Mlklds D.K.V. aut6k6p., 
ant6jayitdu«em 6s Shell kdolajbizo- 
manyos, Vay Adam-u. 16. 29-39 

SzUagyl Sandor aatd-, traktor- 
6s motorker6kparjavit6-uzem, Deb- 
receni-ut 19, 25-08 

Sztldrd Jend dr. orvos, Si p-u: 4. 
21-27 

Szltha Gedeon ny. varmegyel 
irodatttlszt. Qeza-n. 21. 31-29 Szltha Sandor dr. igyv6d, Kal- 

lay-o. 18.,, 26-51 

Szldvy Aladdr m. klr. e-redes, 

Vay Adaro-u.29.' 20-24 

SzohOr Fal polgarmester lakasa. 

Latber-o. Lutber-haz 20-14 

Szollas Lfiszld dr. m. kir: honiv. 

fOorvos, Bsabolca-u. 7. 24-15 
Szoller Aladdr barikfgacgatd, 

Sz6chenyi-u. 43. 30-68 

Szombatby Pal vit6e f hadnagy, 

Maddch-u. 16. 31-48 

Szommer Jdzsef a«td-, traktor- 
6s motorker6kpar-asem, Pazonyi- 
terl 29-34 

Sz,onkd Dezsd gy6gyszer6««. Vay 
Adam-n. 3. 24-27 

Szdlldsy Laszld tfisifas sain- 6a, 
6pft6si anyagkereskedO, Vay Adam- 
n. 2. 29-84 

Sarkantyu-n. 42.' 27-34 

Szdlldssy Pal dr. ugyv6ri. Roos- 

' u-u. 5. 26-^1 

Sztehld Janos m. kir. t0rv6ny- 

sz6ki bir<5, 8z6chenyi-u. 28. 27-O0 

SztojkoT Bogdan pekmeater, 

Honv6d-n. 44. "**' Szekely Jakabne «zv. ds 

Ila mesz- 6a cementraktira, Bencs Sznhay Zoltan dr. varmegyel 
tb. f5ftgy6sz &gyv6di irodaja. 
Megyebaza 021-52 

Lakasa: Sist61-n. 4B. 21-74 

Szftcs Pdl baromfi-, tojas- 6s 
gyfimOlcskereskedo, Rakdozi-u. 18, 
21-34 

Tahy Ivan vm. arvaaz6ki filnOk, 
tb. ffiszolgabiri, PetfiCi-u. 8. 29-32 

Takacs Jdzsef villamossAgl val- 
lalat, Lutner-haz ' , : ; 29-1 7 

Takardkossag druhltel 
Iroda 8z6kely Emil, Zrinyi Tlona- 
u. 3. 26-89 

Tanfeltlgyeldsdg, kir^ P6nz- 
ugyi palota 22-41 

Tanttgyl kdnyvesbolt Balint 
Minaly, 8z6chenyi-u. 1. 26-98 

Tasch Anna m. kir. postaellen^r- 
n6, Damjanich-u. 14. 20-40 

Tenkey Rezsdnd szabolcsi «uk- 
raszda 6s fagylaltszalon,. Bethlen- 
u. 2. 29-62 

Termdny- ds aruraktar r.-t« 

Iroda.- Bessenyei-t6r 15. 20-37 
Raktar: Mav. pilyaodvar 20-28 

Teslk Janos ny. m. kir. p6nzfigyi 
szamvev6s6gi ffltanaeeos, OszOMS- - 
n. 8. 27-60 

Teitelbanm Bertalanne p6k, 
Deak Pereno-n. 33. 28-41 

TIszantnll mezdgazdasdgl 
kamara kfrendeltsdsfe, 

Dtjak Ferenc-n. 14. 30-80 

Tomasovszky Andrds katsze- 

r6sz, Lnther-haB B. 29-28 

Tomasovszky janos fflszer- 

kereskedB, SB6chenyi-u. 8. 27-18 

Tompa Albert gh. -szazados la- 
kasa, Kttrte-u. 16. 24-OT 

Tornay Istvan vit6z, fftszer- 6b 
csemegeualct, Zrinyi llona-u. 9. 

26-00 

Tdth Bdla dr. kir. t«rv6nysz6kl 
biro, KOIcsey-n. 19. 25-47 

Tdth Gdbor Zs. dr. kir. 8gy6sa- 

s6gi elnOk lakasa, 8z6cbenyi-u. 21. 

25-85 

Tdth Istvan ev. gima. tanar, 
8zarvas-u. 30. *"" ' 

Tdth Lajos m. kir. tauszarf dnad- 
nagy, Petdfi-u. 24. 25-94 

Ttfrdk Bdldnd dr. ny. m. kir. 

poBtamester, Bethlen-u. 5. 21-56 
TOrSk Dezsd kanonok-p!6banos, 

KoflButh Lajos-t6r 30-42 

Ttfrdk Gynla gy6gyssertara, 

Hatzel-t6r 1. 27-SO 

TdrdkSamn vagd-6s teny6seallat- 

kereskedO, Szinhiz-O. 20 81-50 
Tdrds Pal UJ. magantisztviaelo, 

Deak Fereno-n. 3. 23-03 

TOrvenyszek, BoeskaI-u:2. 

20-48 

Vizsgal6birdja, m. kir. 21-0O 

T0rv6nyszikl foghiz, m. kif.^, . 

Bujtos-u. 6. ' 25-65 554 bfercUen fldkot. DIJa haoonK6nt 2 pen$5, 

Ij i| A A D ndl * ** Wrfl dlwathd* yyirmarforif&lva Luther-u. 4. 20-63^1 Trlemtl altalahos blztosttd 

tarsulat Assioufaeioni General j 

: ttOgynafcsdge, BeBsenyei-t6r 15 TurAczt Sandorne Jfizifa- 6s 

• r BzenkereskedeB, Vay Adam-u. CI, 

29-97 

Tory Fereno m. kir. posta mfisz. 

segtdellenfir lakasa, Saent Istvan- 

«. ii. 31-95 

Tatkovtta Fereno 6plt6mester, 

•■ tervezo6s vallalati irodija,Bujtoa-a. 

32. (tizemben: IV/1— IX/80-isr) 

27-oe 

|*tinder. Sandor Jakatbsmester, 
vastpari ea autogennegesztesi valfa- 
lata, Bethlen-u a9. 25-41 

Tttzoltdlaktanya. Retblen-Q 15 
0-05, 21-46 

tJJIalassy Gyorgy kemenyMter- 
■ ja6kek : nagykereBkedese, Hdrthy 
MIkl<5B-ter 3. 22-01 

. Lakasa,. 8e6chenyi-u. aft. 29- 

Ujlaky Jena esT Lett vey Jen© 
luvaiozasi vaUalat, Toldi-u. 57. 

20-72 

UJsagbolt, konyv-, papir-. jatek-. 
inSgep-, fotokereaked6Be ) Betblen- 
tt.2. OS 1-31 

Ulvary Fereno f tiszer- 6a vegyes- 
kereakedfl, Arpad-n. 25. 24-55 

(Jngar Bela lakasa, KosButh-ter i, 
20-46 
Ungar Erno lakasa, Luther-u. 4. 
30-38 
Ungar Janos,Rak6<Msi-nti. 23-40 
Ungar Lip At fllvatarnbAza, Lnther- 
■>.*• 20-63 

Uray Hona, Bzent Istvan-o 42. 

25-69 

Urania lUmszInbaz, tuIajdonoB, 

N6nietby MikJos dr., Vay Adam-n 

20-11 

UzonI Jeno ny. m. fcir. postahiva- 

tali igazgatd, Bujtos-n. fif>. 2lr51 

Ugyeszseg, m. kir.,Boeskai-n.2. 

20-51 

Vacuum Oil Company r. t. 

nyiregyhazi lerakatanak telepe,Elet6 

24-08 

VagO RezsO r.-t. ntdda nyiregy- 

- taazi kereskedelmi r.-t fa- 6s szen- 

teteiie. Dehreceni-u. 6. 22-6 

Valenta Jgnos m. kir posta- 

: fOeUenOr, Madach-u. 16/a. 31-37 

Valer.Bela dr. sziil6sis ncorvos. 

RakoczMit 12. 30-58 

Valko Pal epit6si vallalkoztf, 

6pi*Gsi anyag-. fa-, 6s SB6nkeies- 

kedfi lakasa, Vay Adam-u. 31. Vahcslsin Jdzsel bentee es me- 

sziros, Deak Ferenc-u. S& 27-33 
Vantsa Beta m kii. postaifttfszi, 

G6za-n. 16. 24-88 

Varga Jozsel, kir. ffihadnagyi 

KeresBt-iti 23-95 

Varjasl Karoly m. kir. ffthad- 

nagy, N6pkers-u. 17. 23-90 

Varmegyel a Uom£sok, Beese- 

nyei-t6r, Megyehaza kbzpont 

#30-30 

Alispan.dr. Borb«y Sandor 30-34 

Alispan maginlakasa 24-25 

Fdisp&n 24-24 

Fdlspani hivatal Varmegyei-utl geptelep, 

Pazonyi-ut 15. 27-07 

w Var o»«Slaed Nyiregyh&za, megye 

" varo.5 

Varosl lelsttkereskedeiml 
Iskola Igaagato frodaja. BzabotcB- 
n>V 24-61 

Vass Jend dr. dgyved, Bocskai- 

•V.«- 28-31 

Vass Pal dr, figyved, Bercsenyi- 

<*• 6. 30-49 

Vass Tamas ant<5-, meztigazdasfei 

g$V- H miitragya kipviselet, De- 

eewfly-tfer 17. 81-53 

Vasvary Arpad, Arpad-n. io. Vattay Antal vitev vezferfirnagy, 
Vet6-n. *. 20-01 

Vaaat, lasd AUamvaantak 

28^ VenkOYltaK. Lajos kttnyvnyom- 
dai rofiint6E0t, Zrinyi Ilona-a. 9. 
29-13 

VeuEffsLaszld Hongarlaet- 
terem, Bessenyei-tAr i. 27-53 
Hnngaria-BOrOzfi 29-53 

Vldekl ndvenyl olaJsa]<old- 
tlzeniek szttvetsetf e (Vinosa), 
Nador-a, 10. 31-46 

Vldoven Pal lientea 6sm6saaroa, 
Deak Fereae-n. 21. 20-87 

Vlgvary L4szlddr.l>elgy6gyisB, 
Bocshalu 3. ■ 24-82 

Vlkar Sandor tanar, Bessenyei 
kOr. eeneisk. ig., tij-n. 12. 24-34 

VUlamossagl r-t. villanyielep 

*21-44 

BzerelftsJ iroda, Horthy Miklfis-ter s. Vlranyl Mlhaly modern f£nyk6- 
p^seeti iDOterme, Zrinyi Ilona-a. 8. Lakasa: Madaoh-n. S. 27"48 

Viranyl Sandor ay. allsp&n. 

Krady Qyula-n. 22. "" 

Vltezl sz6k varoshaaa 49. Waldbott Kelemen b.ar6 ara- 

dalmi,borplnc6saete, Vay Adam-a. 7. 

25-92 

Waueruann SArauej fiveg- it 

porcellankereiked6a, Vay adam-a. 2. 

27-84 

Welnatock Parkas es Ha ter 

m6ny-, mag- 6a bnreonyafcereske- 

dfik, Bethlen-u. 12. 23-49,23-50 
Wefnstoek -Jozsef term^ny- 

kereskedfi, Bethlen-u. 30. 23-52 
Welsz Dezso hengerrovdtkolo 

tizem, Damjanich-u. 12. " 

Welsz DezsO vaskeresked^se es 

gepraktara, Bak6oz1-dt 19. 24-19 
Welsz M6r,8z"echenyl-4t 12. (flzem 

ben: XI/l ^Vlf30-ig) 25-00 

Welsz Sandor dr. nrvoa, foga- 

szati laboratdriont, Rakoezi-6t 11 

24^)1 

Welszer Gyala ey. leanygim- 

nazium igazgatAja, Malom- " ' Welszhausz Jeno gep- es vil- 

lanyerore berendezett sntfideje, Vay 

Adim-u 40 23-43 

Welszhausz Rdzsl nfli fo^rasa, 

KosButh Lajoa-ter 6. 31-19 

Wiener Adoll zsak- es ponyva- 

kfilca^nzd flzlete, Bessenyel-t^r 14. 

20-71 

Wtrtschafter Andras» Benea 

LaazW^ter 3. 25-15 

Wlrtsonafter Armln vasnagy- 

kereakedea, Vay Adam-u. 3 20-90 
Wlrtschalter Otto vaBkeres- 

kedo lakaaa^ Benea Laszlo-ter S. 
25-81 
Wohlmann Karoly ny. m. kir. 

postafofelfigyelfl, OszCllfl-u. 41 

20-76 
Zagonl Dezstf tanar, Szechenyi- 

ot 9. 23-00 

Zagonyl Jdzsel bazal 6s dell- 

gyfimOlcs-, baromfi-, tujas- es ter- 

menynagykereakedft, Selyem-u. 1. Zelenyanszky Andras ffiszer- 
es vegyesArunagykereskedfi. S&ent 

lstvin-u. a. 23-80 

ZOItan B61a kir. laraabirdsagl 

elnflk, Kotaji-u. 14. 31-85 

Zoltan Mlklos asen- 6b tuzlf a- 

nagy- es kiskereskedO, Szarvas- 

u. 7. 28-88 

Zomborl Andras vaskereske- 

dese, BeBi*onyei-t6r e. 81-42 
Zsak Emil lermehy- es arnraktar 

Beyr. igaBgat6, Luther-baa B. epfilet NYIKESLEHOM^R 

(lasd Battyand) Vesszds Ldszl6 

HUNGARIA £TTERME. Bessenyei 
ter 1, 274tS, 29-58- NYIRESSZOLLO- 
TEIJEP 

(lasd Veresegyhaz) 

NYIKGEBB 

a&Bd Mateszalka 36. sb. eldflzeto) 

NYIKGELSE 

Hivatalos ordk: 

8— 12-Ig, 8-11-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofiaetfik reszlre : 30— 21-lg. 

Bnobsbaam Sama termeny- 6a 

burgonyakereskedd - ■ ■' 3 

Hetey Bertalan dr. termeny> 

kereskedo Q 

Katz Ferenc termeaykereskedfi 4 
Ktfzsegl el(fl]ar6sag l 

Laskay IHIklds fojegyzO 5 

Szilagyl Henyhert fdldblrtokoB NYIBGYULAJ 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok resz6re: 20— 21-ig, 

Damjanovioh JOzsel gfir. kat. 

esperes lelkesa 3 

ilfya** FogyasztasI es 
fikesltfi 8z»v NYIRLUGOS 

Hivatalos drdk: 

v ttnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-iff. 

Csak elfifizetdk i^8z6re : 20— 21-fg. 
Berger Jozsef termenykereskedft 
3 
Kardos Imre dr.* a posta bet. 
bizt. int. orvosa es kororvos 2 
Kozaegl eloljarosag 1 

Nagy Bela dr. g«r. kath: lelk6s« 
6 
Repast Istvan r6m. kat. pleba- 
nos ' ■ ■' 5 

Slpos-maloni 8 NYIRMADA 

Hivatalos drdk: 
Hetktfznap 
.8-18-lg. Vasamap 6s 
unnepnap: *JP il-lg, 

14-15-ig. J" 

Csak eWfizerflk resz6re : SO— 21-ig. ■» 

Ambrns Ferenc termeny-, raezfl- Ql 

gazdasagi termek- 6s mezflgazda- -. 

segi gepek keresked6se # »Hombar« IP ttvetkezet 5 

Kadar Bela tariit6 cEHangya» 
fgryv. ig. 1 

Kastura Laszl6 term6nykeres- 
kedfi 8 

Ktfzsegl e!51|Ar6sag 1 Honkaesy Gyttrgy ref. s.-lelkeBz 

4 

Prelsz Tlbor dr. orvos 2 

Szttlldsy Janos term6nykeres- 
kedfl, eHombar.) bizTmanyos 9 

Virginia dohanyszarltd te- 
■'ip (nyilv. allemas) 10 

Welsz Bela fOldbirtokoa 7 NYIRI-PUSZTA 

{liad Ujfehert6) 

NYIRJES1 
URADALOM 

(lAsd Nyiregyhaza) 

NYIRKARASZ 

Hivatalos drdk; 

Vaearnap 6a 

. Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4— 18-ig 14^15-ig. 

Csak elflfizetflk reszere : 80— Ut-Jg. 

Csendorors, m. kir. 6 

Danes GyOrgy gabona- 6a bur- 

gonyakereakedO 2 

FttlUp Jdzsef fOldbirtoiros. P til tip- 
major *j 

Fttiop Hot 5 

KVzsegl eloljjardsag 1 NYI^LAK 

(lasd Qiiraegj 

NYIRLOVO 

. (liad Pap) Bocs&rszky Imre rk.Ielk6sz 26 
Boer Agoston dr. m.kir. kdret- -. 

a6gi attache (4. sz. alt. ttzemben: *# 

v/i-x/3i-ig) 4,20 0, 

CsendorsAg, m. kir. 8 JT. 

Felberbaum Mdr 5 JJ*- 

Fried Andor tenueny- es bai-go- n* 

nyakereekedo .. Jl f*m 

Fried Benl 2 ** 

Fried Geza 12 N .. 

Fried Sandor IfJ., iparvallatat 
25 
Jarmy LaszlOnebzv. f^fdblrto- 

kos, Pusztadobos 17 

JOnAs Andras fuszerkereskedi'i to Kedves J0?sei lermeny- 

burgonyakereskedo 
Klein Bela B 

3 16 A 

Ktfzsegl elttljardsag 1 W 

Sandor g8r. kat. leikesz P* 
21 L 

Lengyel Antal gy6gyszer6s 36 «^ 
NOmetl Istvan „Metesz" 1 ■ 

bizomanyos 30 ■■ 

Vasoti raktara 27 

Nenwirth Jenti termeny- 6s bur- 

gonyakereskedft vasuti raktaca 29 I 
Nylrmadal Hltelszttvetke- 

zet, mint az O.K.H. tagja 24 , 

i.rd 6b term6nynssi(:a.|ya 3 

Nyirsegl termeiOk ezttvet. 

kezete termeny kereskedes 19 

Pa vay GyOrgy dr. kifrorvoB 18 

Penztigyori szakasz, m. kir. 

10 

Popaloannu Demeter kiisfsegi 

allatorvos 84 

Putnoky Istvanne vit6z 18 
Slmonovlts Jend burgooyakereB- 

kedA 6s Weinberger JOzsel 7 
Spiegel Benrlk dr. orvos 6s a 

posta bet. bizt. int. orvosa 6 

TOtta Andrasne 6pHlet 6s fa- . 

kftroakerio 33 

Welnatock Bernat kereskedd 9 

nyirmArtonfalva 

Hivatalos drdk: 

HetkOznapr VasAmap ea 

unnepnap: 

8 -12-ig, 8 -11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetOb reszere : 20— 21-ig. 

Balkanyl MiklAshe dr.-nO 

»zv. 2 

Gall erdogondnoksAg 4/a 
Gutl vadasztarsulat 4/b 

K»zs6gl elf»ljar6sag 1 

Revitzky Jdzsel gazdauaga, Ba- 
gos-pusata 5 

Veesey Mtklds bar6, Bazita- 
puezta 3 355 Nyirmeggyes [lomaoiaiM hfizhozR&besit&sl diJat me$tnharitin, -BACS-TlSZANELLlKI HEPBANK fi-T. HORTHY M9KL6S-OT 12. TEL. I 17 (S 25 NYIRMEGGYES 

Bivatalos 6rdk: HfttWtenap: VasArnap 6a 

finnepnap: 

- 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak etoftaetOB r6ss6re : 80— 81-tg. m. kir. 

Prledmann J end 6 
Ilosvay Aladarne nyag. 

alisp&n 6zvegye 2 

Kozsegl eliMjardsag 1 

Papp Jozsel kBrjegyzo 9 

Tokacs Janos ref. lelkesz 8 

NYIHMIHALYDI 

Hivatalos drdk: H6tkfonap: Vas&rnap 6s 

finnepnap .- 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-iff, 14— 16-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re f SO— aj-lff. 

Baloga Rezstf dr. kiJrorvos 6s a 

posta bet. bizt. int. orvosa 2 

Cseh Lajos All. elemi isk. tanit6 5 

Csenddrbrs, m. klr. 4 

Debrecen— Nylrbatorl Rev. 

aUomaseUtljardsaga, Nyfr- 

mihAlydi 8 

Bangya Fogyasztasl es Erte- 

keslfti Szdvetkezet 7 

KKzseefl eldltarOtag 1 

Nagy Barna dr. tolcsval, mi- 

niszteri osztalyfon8k « 6 NYIRPAZONY 

Bivatalos drdk: H6tkoznapr Vas&rnap 6s 

Bnnepnap: 

8— 13-lg, -8-4Mg, 

I4H-I8lg. 14— 15-ig. 

Caak eldflzetok r6Bi6re : 20— 81 -ig 

Kozsegl eloljardsag 1 

Bllskelczy fetvan gasdalkodo 6s 

termenykereskedo 3 

Szakolyft Ferenene ttzv. 2 

NYIKPILIS 

Nyilvdnos tdvbesztlo dllomds 
Bivatalos drdk: 

HitkSanap: 8-12-ig, 
14— 18-ig. VasArnap 6a 
finhephap: ' 
8-il-ig, 
14— 15-ig. HAtkbzriap: NYIRSID 

Bivatalos drdk: 

VasArnap 6a 
finnepnap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetCfe iesz6re: 20— 21-ig. 
Korjegyz6*seg 2 

Wesselenyl Istvan bard 
nyirsidi uradaima 1 

NYIRSZOLLttS 

Nyilvdnos tdvbesz4l5 dllomds 
a kbzs4gi eloljdrosdgndl 

(KotaJ 6. sz.celOfizetrf) 

NYIRTASS 

Bivatalos drdk: H.etkOznap : VasArnap 6s . 

ilnnepnap: 

8— 12-lg, 8— ll-ig, 

14— t8-1g. 14— 15-ig. 

Csak elOfizeroli rtszSre : 20-Sl-Ig. 

Beres Gyttrgy hentes es mesaA- 356 Gaman! Imre dr. orvos 6 
Kovacs Odon dr. 2 

Kozsegl eloljardsftg 1 

Tbomka Elemer nyag. haeaar 
szazados 4 

Vay Miklds grdl rotdbirtoKos 10 

NYIRTifiT 

Bivatalos drdk: 

B6tkJJ«nap: V - a8ira »P* B 8— 12-ig; 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

. Csak eiofiaetok rtszAre: 80— 21-ig. 

Bathory Istvan bankigaigato, 

teidbirtokos 3 

Klar Jdzsel raidbirtofcos 2 

Kdzsegi eldljardsag 1 

NYIRTURA 

Bivatalos drdk: 

8 12-ig, 8— 11-ig, . 

14— 18-ia i4_i5-i g , 

Csak elofizetok r£sz6re: 20— 21>-1g. 

Bodor Zslgmond* 86nyo 3 

KOzsegi eloljardsag ] 

Propper ttrdktfsttk nyirtnrai 

gaarlasaga 2 

Telegdy Bertalan ny. gimn. 
tauAr, fOldbirtokos 4 

NYIRVASVARI 

Nyilvdnos tdvbeszdld dllomds 
Hivatalos drdk: 

H6tkozna P :~ . ^^f 8 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. NYITRA- 
MALOMSZEG 

()Asd NagysurAny) 

NYITRANAGYKfiR H6tk0xnap: 8— 12Mg, 
14r-18-ig. Hivatalos drdk: 

VasArnap 6s 

anh'epnap: : 

8-^11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak eWf izetflk r£sz6rar 20— 21-ig. 

flangya Fogyanztasl e» 
^rt^kealtS SzUvetkezet 5 

Janak Lajos okieveles gazda. 
b6rI6 3 

BQrJegyzffseg J 

Neabaner Imre 2 

NYOMJA 

(lAsd 8aederk6ny) 

NYOGfiR 

Bivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8 — 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

Grttnnald Jdzset ftfldbirtokos 1 

Kttrjetfyzoseg 2 

Lenarafcb Imre dr.p!6banos 3 

NYUGOT- 
SZENTEIiZSfiBET 

(lAsd Nagypeterd) 

NYUJT6D 

(lAsd Bereok) NYUt 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, (t-11-ig, . 

14— 18-ig. 14-15 : 1g. 

Csak ; eUHiietfik rdseere : SO— si-ig. 
Csend6r»rs, m. k!r f 4 

KOzseglelffljarosag* J 

Olah Vtnce k6as6gi orvoa 2 
Wagner Mlbsa Allatkereskedd 5 

0- ce trJSZIVAO 

Hivatalos drdk: 

>^«^P: iB^nSSp: 

8- 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetfifc r6sis6re: 14— 21-ig. 

AllantTasntak, m. klr., 6sbI* 

tAo " ' 

CsenddrUrs, m. klr.V 6seiTdo 

22 

Evrlnger Fttlttp oakrAsa, ven- 

^gias is 

Gazdak SzdTetkezete 5 

Juhasz Bela dr. kites, orros 24 
Kanzler FUltf p 9 

Ktfzsegl eltHJardsag, tiszivaa 2 

Ujszivac 1 

Kramer Adam dr. ugyved 20 
Knnz Henrfk es Ha, BlsSseivdoi 

motoros bengernialom - 11 

Konz JAnos 12 

Maner Richard gydgysser^ss 

'■'■■■-■"' ? : 

Mertf Jen&, a Patura biBomdiiyosa 
18 
IWez&gazdasagl Bltelszovet- 

kezet 21 

Papp Jdzsel «Futnra» biaomanyos 
15 
Scblarb Henri k 16 

Union malom ; 7 

VmamoBrnfiyek 8 

VoU welter Testverek fakores: 

kedflk 4 

Waeker Jakab dr. h. kttzs6gi 

OTyos . 14 

Walter Testverek 0BANYA-PUSZTA 

... riasd Ziio) ,; 

6BECSE 

Bivatalos drdk: 

"7-2i-ig. : : - 

Addhlvatal,, na. klr., 8z?nt 
Imre-n. 3. . 3 

Alexy Kornel fflszer- 6s csemege- 
kereskedSse, Baent I8tvan-t6r 2. 

81 
Allamvasntak, m. klr., 

AllomaB£6n8ks6», P6terr6vei-At 30 

Antal Jenii «Mateosz» teherant6- 
fnvarozd,' Deak Pereno-n. 100. 89 

Bars-banatI armentesltfi ' 
tarsnlat, Sereat IAszIA-b. 12. 47 

BaosbodrogvArmegyel ktfz- 
J616ti angoranytilteiiy^aartd, lel- 
dolgosi6 6s 6rt6keait6 vAU., Than 
M6r-n. 7. 27 

Baeskal gyarlpar es keres- 
kedelmf r.-t. telepe, Daranyi- 
n. 18. ■ - . 9 

Iga«gat6 lakasa, Daranyi-n. 18. 59 

Bacs-tlszamellekl motor- ' 
Lalbm, Hitler-n. 98. 28 

Bacs-tlszamellekl Nepbank 
r.-t-^Hortliy Mikl6s-ut 12. 17, 25 

Balassa Pal dr. kir. kSzjegyzO 
irodaja, Horthy Mikl6s-iit 18. 1-17 
Lakasa, Bzent Lasz'A-n. 19. 1-45 

Balazs Bela kef egyaros, Pasmany 
P6ter-n. 77. 87 Balazs es Palll gabonakeres- 
ked6k, Magyar M«i6gazdAk BaO- 
vetkezete bizomanyosai, .florthy . '-. 
MikWs^it 17. ;:,-; .; - .,.■;■;. 1-30 

Ballnt Andor fakareskedAse, 
n. Rak6ozi Pereno-n; 15, . ■ 18 

Ballnt Ignae elemi iakolai igaa- 

gat6, lak&sa: Petflfi 8andor-n. 43. 

.■■■■-: ■■'■-> ft*' 

Bfinkl Lajosne t«stllkaTesk)9d6se, 
8Beiit.LAsBl6-a. 9. ; ' ■■■ ■ ' J ■- ' 1-21 

Berecz Gy ula kOzs. ifljegyafl la- 
kfisa: Kossntb Lajos-n. 68. ■ 90 aul dr. Janob Pereiw- 
n. 14. 98 

Bird Imre divaiAru tolete, 
Hortky Miilia-At 19. -, 1-44 

Btfrestfk Jdzsel mftszaksx, rAdl6- 
6s V-iHamosoikkek kareafc, Saent 
LaszKS-u. 9, 95 

Burger Panl sttresatnoka 6s 6t- 
tenne, Saent Imre-n, 2.' . 1-27 Antal a Magyar gaboiia- 

kereskeflelmi r.-t. WzomAiiyosa, 
. Kossnth Lajos-n. 17. 75 

Bazogan v Imre f ttldbirtokos, , 

J6kfti M6r-n. 2. . 38 

Bdzogany Sandor parage, 

n RakdcHi Fereno-u. 39. 1*09 
Clkta cipflgyArtfisi 6s kereak. r.-t., 

Sjseat latvan-ttr 1. ' 1-35 

Cprvln nydmda es k8nyvkflt6- 

szet, KoBsutb Lajos-n.. 30. . ■.■/". 24 

Csanyl Sandor gyarmatArakereis- 
ked6se, Horthy Miklis-At?- 88 
Lakasa: Kossntb Lajps-u. 35. 1-07 

Csath Zoltan fakereskedO, 

Kossnth Lajos-u. 47. 37 

Csendtfrtfrs, m. klr., MunkAosy 

Mihaly T n v i3. .41 

Cslzof szky Istran r. kat. pi«b A - 

nos, MatyAs k^rAly-n, 119. li-13 
CsblakpTlcs Gergely dr. <w- 

vos, II. Kak6czi Ferenc-n. 20 r 1-41 
Czabafy Antal kMaragd, ffortby 

Mikl6s-At 63. lO 

Draskdczy Ede dr. figyv^d, '■ 

Kossnth Lajos-u. 36. 81 

Dalles Mlhaiy kOzs. Allatoryosi 

Horthy MikidsrAt 9. ■ , : 1-33 

Elelmlszer- es termenykl y1^ 
tell valU B einardineJU- Lajos 
Orogha^fiAkdeJepet Horthy MiklAs? 
At'69.-- ■■■,■ ■■-- ■-/--: l :84 

Elemi neplBkola.ni.klr.ali. 
alsfivaiosi: MatyAs v kiraly-o: il7i 
1-12 

kftapbn'tl : Tbaa M6r-a. £ v '72 
Faragd Inure Or* -imsM F^ani- 

a.S: 1W48 

Ferenc-csaterna r.-t kerflleti 

pihztArAi Tiiir istyan-zsflip 84 
Flllpov Deszanka m. kir. posta- 

seg^dtissrtntt. Petflfi Sandor-n. 14. 

-.-■": — : : ":-- -'J'-"'' l-0» 

Fodor Lajos aaaloraasztolos, / 

Janoh Fereno-a. 38. 42 

Ftfszolgabfrd, Petdfi Sandor- 

a. 18, ■: ■■ -2 

Fdszolgablrdl blvatal. Pecoli 

Sandor-o. 12. 1 

Gaiambos Ferenc dr. flgyvAtl, 

Horthy HikMo-nf 7,' 14 

Gaiambos Laszld dr. f 8!dWrto- 

kos, Horthy Mikl6s-nt 7. 1-02 
Gallk Pal ettermei, Bzent Laralo- 
■ 1^55 
GavanSzky Sz. Ivan fOldbirtokos 

Than M6r-u. 3. ; 88 

Gerber Nandor legllj., sttrle- 

rakata, Kossuth Lajos-u. 80. 79 
Glmnazlnm ni. klr. all., ■ 

Kossuth Lajos-u. ,7. 51 

Gombos Deausttdr. ^orabosfalvi, 

faidbirtokos, PetMi Sandor-n, 2. 70 
Graff Gyula, Qr6t Apponyi Albert- 

u. 5. 1-22 

Gortva Lajos ftiseerkereskedese, 

Mnssolini-u. 6. 1-32 

Gyilre Karoly f 6szolgabir6 la- 
kasa, Petoli Sandor-u. 4..- - 1O0 
Bangya sztfvetkezet, baromii- 

eB tojastelepe, n. RAkooai Ferenc- 

u. 90. 65 V <5feheri& hg haul 3 penafifrt a posttin raktSrlbfrel. 

RERJEH HIHDEHHOL BE C S EI H E RKU R-S RT! SZERB FOLDMlJUELOK TARAREKPEKZTARA R.-T. KOSSUTH LA JOS-U. IS. TEL* 8 J Hddy Istvan dr. vitdz, fcir, ja- 
rdsbir6sag: elntSke. lakasa, Horthy 
Miklds-dt 12. ; 85 

Horvdth Bela dr. flpyved, 
Horthy Miklds-dt 13. : 1-1 1 

Horvath Ferene m. kir. ktfss- 
ellatasi ellendr, Jauoh Ferene-u. 13. 
- ■ 97 

Hungarla ktfnyvkereskedds, 
tnl. vitee Tei6k Marton, Saest ■ 
Istvan-tdr 1. ( 58. 

Hungarla nyomda, tnl. vit6« 
Terdk Marton, SzenC Istvan-t6r 4. 
74 

lvanlcs malom, bdrldje dr. Bay 
B61a, GBmbbs Gyula-ii. 16. 19 

Janek testverek divatamkeres- 
fced6se, Szent Istvan-fdr 1. 1-18 

Jarasblrdsag m. kir., Horthy 
Miklds-ut 6. 23' 

Einoke: 1-62 

Jausz Konrad dr. szanatdrtuma, 
IL Kakdczi Ferenc-u. 19. 1-1 6 

Kenessey Laszld m. kir. gaada- 
sagi felfigyelfi, Arany Janos-u. 6. _ — __ ,~g Bela villanysaereld -6s 
meohanikal tizeme, Kossuth Lajos 
a. 71. 1-24 

Kiss Pal Vaonum Oil Comp. r.-t. 
lerakata, Horthy Miklds-dt 1. 22 

Klsntezay Ferene 6pitesi vallal- 
koad, Matyas kiraly-u. 40. 1-40 

Klein testverek fuszer-j rflvid- 

6s. pap I ram nagykereskedese, 

PetMi Bandor-u. 4. 15 

Klemm Adam dr. kttzs. orvos, 

Horthy Mikld3-dt 44. . 1-19 
Ktfzpontl szalloda, tnl. Mayland 

Jend, Horthy Miklds-dt 26. 1-05 
Kttzsegl eld if ardsag, Szent 

Istvan-ter 2. Kttzpoatja 3, 4 

Kozsegl vlllanytelep 
■ gepbaaa: „ . 21 

Irbdaja: Horthy Miklds-ut 2. 84 
Levay Sahdor gdplakatos flaeme, 

Kdlcsey Fereho-u. 13. 49 

Lcivehte pars. in. kir. Jaiasi, 

Kossuth Lajbs-u. 2S.; . 1.-08 

Lux J£nos papirkereskeddse, . 
^Horthy Miklds-dt l.v 48 

Nyomdaja: KoBBath Iiajoa-n.68. 54 
Martlnovlts Boro !31dm6roV - 

Andraasy-n. 2, At 

Magyar klralyf folyam- es 

tengerhajdzasl r.-t. figynSk- 

flege, TiBzapart. . 7 \ , 7Q 
Her kar lpar I, gy ar 1 es . ke- 

reskedelml r;-t., Grdf Apponyi 

Albert a. 2., ktfepontja: 6 m.rall. 
45, 1-03 
Nagy Lajos szesznagykeresked6se. 

Kossuth Lajos-u. 7b. 12 

Ndmeth Laszld tor- 6s szesz- 

nagykereskecfese, Matyas kiraly- 

u. 50. ■ y e8 

Neslty P^I, Munkacsy-u. 9. 1-39 

Obecsel Hangya termeia-, 6rt6- 

kesitfr- 6s fqgyasztasi sztivetkeaet 

mint Hombar albizomanyos, 

aradaja: U. Rakdczi Ferenc-a. 1. 

irodaja:- Horthy Miklds-dt 29. 65 
magtdra: Kossuth Lajos-u. 8. 6t 

Obecsel Hltelszlfvethezet, 
mint az OKH. tagja, Horthy Miklds 
dt 18. 40 

dbecsel textlllpar Menesik I 
Kossuth Lajos-u. 86. l-3l 

Orosz Lajos vaskoresked^se, 
Horthy MikI6s-ik ia. 1-34 

Orszagh Istyan £ttermei, 
Hortby Mikld3-dt 3. 20 

Orszagos Tarsadalomblzto 
slt6 Intezet kirendelts^ge, 
Kossuth Lajos-u. 60. 2~ 

Pall Imre vaskeresked^se: Horthy 
Mikl6s-dt 40. 8 

fldkja: n. R&kdcBl Fereno-u. 3-52 1-98 

1-99 

1-96 

1-1 

1-97 

1-95 

1-94 Park szallo, tnl. Ruropf-Antal, 

Horthy Mikld^dt 78. 1-60 

Parvany Karoly dr. flgyv^d, 

Horthy Mikl6s-a 11. 1-Q1 

Penzttgydrl szakasz, m. kir,. 

Kossuth La|os-u_. 28. , .91 

PostahlTatai/m. kir., 

Imre-n. 3. 

Hivatalvezetd . 

Hiyatalvesietd lakasa 

Felveteli osatalyok 

Fdnoki iroiA 

Ffipinztar 

TavirdakBzvetitd 

Vonalfelvigyaadk 

Pntsay Kalman gydgyssertara, 

Horthy Miklds-rdt 1. 18 

Radoszavlyevtcs Vladlmlrne 

Uzv. kftnyv- '6s papirkeresked£se, 

Szeat I6tvan-t6r 4. 82 

RakdezI mozgdkepszlnbaa 

Horthy Miklos-dt 26. 1-5J 

Reh Dezsd.dr., post* bet. bizt.- 

orvos, Horthy Miklds-dt 46. 2~ 

Rnzltska Mlhaly k6nyv-6s papii 

kereskedfise, kBny vkatiszet. Horthy 

Mikl6s-dt 2. 1-15 

Sagl Jdzsef dr. ugyved, Horthy 

Mikids-dt 9. 1-51 

Santos eukor- es csokolade- 

gyar, Bard EOtvds JTdzssf-u. 4. 

1-50 
Sfirvarl Ferene fdszerkores- 
. ked^se, Jauch Ferenc-u. 48. 1-46 
Sltlls Imre dr. ilgy^d, Kossuth 

Lajos-u. 44.- 1-26 

Slmonyl, Kiss es Adam, 

a Futura r.-fr. fdbizomanyosai, 

Uussoliniiu. 1. 7 

SIndelyes Karolrne »zv« 

tsttaru-, zBinegi ds pokrdckeres- 

kod^se, Porthy Miklds-dt 34. 1-49 
S6tl Ferene cfOrangyal» : gyd^y- 

Bzertara> Horthy Miklds-dt 20. 1-58 
Star f emaragyar, Qi6t Tis^a 

istvan-n. 6. 1-14 

Supnt Vellzfir fSldblrtokos. 

Horthy Mlkl'fis-dt 5. 92 

Sohelnberger Karoly sz6r-, 

fihrisafeldolgoad uaeme, Matyas 

kiraly-u. 112, H 

Schumacher 6s Kramer aut6- 
, service, Kossuth Lajos-u. 61. 56 

Miiflisaki 6s gdpuzlet, Ii. Rdkdozi 

Fereno-u: 3. . 63 

Schumacher Laszld gabona-,- 

kereskedd, cHombarj) bissomanyoR, 

Than Jidr-n. 1. 1-57 

Schumacher Rudolf es flat, 

Horthy Miklds-dt 11. -38 

Schumacher Rudolf es Hal 
' malom b^Tldje, Dr. Bay Bela, 

Horthy Miklds-dt 9. 35 

Szabd Zoltan fSszolgabird lakasa 

Janoh Fereno-u. 25. 77 

Szerb ttt ldmlves sztlvetkezet 

Kossuth Lajos-u. 15. 87 

Szmlk Gyula Varosi gydgyszer- 

tara, Kossuth Lajos-u. 38. 76 

Sztanlszavlyevles Mark 6 6» 

Fla holgy- 6s fdrfifodrasz, illat- 

szertar, Szent Ustvah-t6r 1. 87 

Sztrlllch Lajos. dr. vezetdkHzs. 
orvos, Kossuth Lajos-a. 96. 1-54 

Tell gazdasagl Ishola 6s mszd- 
gazdasagi szaktanaesadd allomdg 

v m. kir., Than M6r-u. 1. 1-29 

Tlszaaru klvltelt r.-t. baromfi-, 
vad-, tojas- 6s tollkivitel, Boldog 
Margit-Q. 1. 44 

6jjeli hfvas: Jfthn Pdl o6gvezetd 
lakasa, Massolini-u. 16. 80 

TlsZalttrdtf egyesulet ffizem- 
hen> y/i— X/31-ig) Tiszapart 83 

Tdbl&s Karoly az 6beosei Hangya 
ezdvetkezet igaagatdja lakasa, 
Horthy Miklds-dt 35. ]-56 

Tdth Rela dr. szolgabird lakasa, 
Szent Irare-u. 4. 1-06 Tdth Istvan II j. cement-, mesB-, 
festek- es baromfikei esked6se, 
cMateosaa luvarozd, Mnsaolini-u. 2. 
53 
Baromfi- 6s m6sztelepe, P6terr6vei- 
dt 34/a. 57 

Tdrv6nyhat6sagl ntblztosl 

hlvatal, Hitler-u. 14. 1-38 

Tttzoltdk es Menttfk, Szent 

Istvan-tdr 2. 5 

Uborka testr6rek divatdrufiz- 

lete, Horthy Miklds-dt 1. 1-20 
Vaddszkttrt szdlloda tnl. • 

Vidakovics Tamas,-8eent Istvaa- 

t6r 5. 82 

Varnyu Lajos vas-, fflszer- 6s 

fesu6kkeresked6se, Mussolini-u. 60. 
39 
VlahovltyMllosdr. ugyvdd, 

Andrassy-u. 1. 73 

Weinberger Geza fakereskedd, 
Horthy Miklds-dt 72. 32 

Wlttmann es Glaser malom 
b6rlflje: Dr. Bay Bdla, Kossuth 
Lajos-u. 39.' 43 

Zelenay Kalman fa- da szdn- 

nagykereskeddse, .Than Mdr-u. 6. 

1-37 

Zelenay IHiklds dr. kir. koa- 
jegyzfi irodaja, Kossuth Lajos^n. 19. 

Lakasa, Mussolini-u. 27. 71 6BEREK 

(lasd Bdtaszdk) 

OCSA 

Hivatalos 6rdk: 

■ ■**!-»»'■.■' "SSSS?. 

8— 18-ig. 8-11-ig, 

14— 16-ig. 

, Csak eldfizetdk resz6re- 20— 21-ig. 

AllamTasutak alIomasfdno'ks6ge. 

m. kir. ■'■..'.. 12 

Apatl Karoly dr. orvos 

Balassa Lalos dr. kir. kSzjegyzd 

Ban Andras fakeresk. 40 

Benkd Ferene venddglds 43 
Rudapestvldekl Vlllaraos- 

sagl r.»t. dcsal szereloi kirendelt- 

■s6ge , 15 

Csekme Imre in. kir. postasegdd- 

ellendr, UjerdO 41/8 

Csen«t6rors, m- kir. 4 

Dekany Daniel kir. bfr6sagf v£< 

rehajtd 2 

Denessy Laszld dr. figyv6d iro- 

ddja 6s a Magyar Elet mozgalom hi- 
vatalos helyis6ge 27 
Dttmtttor Istvan malomtnlajdo- 

nos 31 

Parkas Janos balatonl, foldbinor 

kos, FetsdbabS.dpuszta 21/2 

Feledy Gyula fftszerkeresk. .Weiss 

Manfrdd Csepel gyar lerakata 23 
Foldl Andras m. kir. po3tames- 
r 5 

Gal Lajos dr., a posta bet. hizt. 

int. orvosa ' Q 

Grossmann Sandor Ardd Jdzsef 

bndapesti , o6g maxim petrolgaz 

lainpa kipviseidje . 24 

Halasz Gyula dr. Ugyv6d 7 
Jakabhazy Zilgmond dr. ny 

egyet. nyilv. rendes orvostanir. 

Djerdo 41/6 

Jarasblrdsag, kir. 3 

JdzNa Ferene kir. birdsdgi 

v6grehajtd 34 

N. Kanal Janos vende^loje . 22 
Karolyl Laszld grOt alsdpakonyi 

Int6z6s6ge "11 

Benez Ferene «Korona* gydgy- 

SBertdra 14 KotAcs Jdzsel If j. szdld- 6s fOld- 

birtokos, Ujerdd - .- 41/10 

Ktfzsegl eldljardsag 2 

Kun Karoly dr. ttgyvdd 9 

Lusztlg Imre dr. dgyvdd 20 

Majlath-Pokorny Janos fSld- 

birtokos, Felsdbabad 21/4 

Marton Ferene moEitulajdouos 

47 

Mttller Laszld, a Hangya-hUzpont 

c6gvezet6je 33 

Ndfrddy Janos ny. tiszthelyettes, 

dohanyarus 44 

Nagy Kornel ref. Jelk6sz 19 

Nagy Pdl kSidllatorvos 1Q 

Nemethy Zoltan mdrnCk, (8ld- 

m6r6s, paroelidzasi 6s birtok- 

rendezdsi irodaja 37 

6csa es Vldeke Hangya 

Fogyasztdsl es Ertekesfta 

Sztfvetkezet l.'szamu uzlet 32 

2. szanitt fizlet 42 

4. szamii uzlet 30 

Ocsal Hltelsztfvetkezet, mint 

az O.K.H. tagja 39 

Olah Intvan tejSzeme 18 

Partos Mlhaly dr. ugyvdd 1 

Paullk Bela kultnrjegyiroda lgaz- 

gatdja 4 1/1 

Penzttgyorl szakasz m. kir. 
46 

Regner Llndt bankig. 8 

Reiner Laszld dr. ugyvdd, 

8z6ke 8 10 

Salfir Lajos ev. Ielk6sz . 45 
Szasz Gusztav dr. nfesegi orvos 
16 
Szffcs Gyula esperes-pl6binoB 28 
SzUts Jend All. i B k. ig. 38 

Vancsd Oszkdr jegyzO 25 

ViUanyl Bela g6p6szm6rndk t 

Ujerdd 41/7 

Welsz Lajos sdrkeresk. ' ' 48 
Werner Janos gy aroa 41 /9 

OCSARD 

(idsd Baksa) 

6DALMAND 

< Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
iinnepnap : 
8— 12-ig, _8-ll-ig, . 

,14— 18-ig. 14-15-ig 

Csak eldtizetOk reszere: 2p— 21-ig. 

Dorner Ferene dr. kCzs6gi or- 
vos, a posta bee. biat. int. orvosa 3 
I. kir- <>dalmand*5tttvenyl 
honved cslkOtelep- 
parancsnoksag 1 

Virdg Ferene m. kir. 6dalmand- 
sfitv6nyi honv6d csikdtelepparanes- 
noksag gaadasdgvezetoje 2 6FEHfiRTd 

Hivatalos drdk: m 
o. 

■■■ 

IT o 

M 
M z 
o ■ ' ' 

2 Hdtkdznap : Hdtkdznap : Vasdrnap es 

Onnepoap: 

8— 12-ig, 8— 11-jg, 

14— 18rig. 14— 16-ig. 

Csak eldCizetfik r6sz6re : 20— 31 -Ig. 

Cslha Kalman ny. k8zs. ffi- 
jegyzd 8 

Kamllla" gydgynttveny- 
kereskedelml kit. Mentaolaj 
lecsapolo tizeme Q 

Ktfzsegl eldljdrdsdg 1 

Malldth Jdzsel grdf 2 

Dradaima 4 

Malldth Jdzsef grdf drttktisei 
uradalmi int6zfls6ge 5 

Zukkermann £llas 3 357 tifoldedhrpuszta Mmmmbm)AUt\ttn\MibmmM\bmmm]m. OFOLDEAKPUSZTA 

(lasd FfildeAk «s Makdr 
Hivatalos drdk: 

8-12-ig, s— ii-ig, 

l±-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elof izetok resaere : 20— 21-ig. 

Bel wlnkler Jakab kender- 

SikesBitotelep Beiwlnkler Fereno, 
Jfntak. 9 

ipsendffrttrs, m. klr. 6 

jelesztcs dusan dr. ottos 11 
kttzsAgl eittljarosag 1 

Begeoa 8 

. Ujf utak 2 

M&tlcs Istvan kjjrallatorvos 17 
Mav. AUomas 14 

NAmet mezogazdasagl 

maganlskola 15 

Relth Mlh&ly kendergyara, Uj- 

fntak 7 

Lak&sa 8 

Rlchter Tivadar, Ujvideki 

. villamossagi r<-t. tisztviseloje 13 

Stela M Arton dr. kites., ottos 1 6 

Szeltz Peter As : tarsal malma 

.■■■-- 12 

VegvArl 6s Grtinbat tOselfi-^s 

6pit6anyagkereaked6B .4 

Weber HAtyas dr. kflas. orvoa 

6 

OGYALLA 

Hivatalos drdk: 

_.._■" VasArnap 6a 

B6tk8znap: Bonepnap: 

8— 18-ig; 8—11-ig, 

14^-15-ig; 
(teak eloffzetfik reazere: 20— 21-ig. 
Bajak JAZsel yendeglos ' 34 
Bektt Jentt m. kir. postamester 
20 
Csendorttrs, m. klr. 3 

Feszty IstVan foldbirtokos 8 
FttszolgablrAl BiVatal 1 

Fttszerpaprlkatermelttk ki- 
.keszito saByetkezete 27 

GerAnyl Tlhor dr. BgyVed 17 
HnlkA IstvAn gepkocslfnvaroz6 

6s gepmilhety 35 

Httttner Gynla papirkeresk. 39 
JAr&sbirAsAg, klr. 4 

Jarasl katonal parancsnok- 

sAg. m. klr. 10 

JarAsl Ipart&rsulat 87 

Kadek Boldlzsar luldbirtokos 
31 
KAthay LAszlA allatorvos '22 
KttzsAgl ElttljArAsAg 2 

Martos 16 

Krlzsan JAzsel Futura r.-t. 
. bizomanyosa 28 

LAszlA BAla dr. m. kir. jaraei 

allatorvoa 21 

MAhes Gynla m&v. ellenor, 

AtlomasfGnSk 18 

Meteorologlai As Fttldmag« 

nessAgl tibszervatorlum, 

m. klr. 5 

Nagy Sandor dr. kOrorvoa 12 
Nagy Sandor ref. lelkipaEztor 

Ogyallal hengermalom 24 

Osgyan Alblndr. kir. jatasbiri 

32 

PAuzUgyorl szakasz, nt. klr. 

"14 
PsenAk IstvAn autofnyarozd 28 
PsenAk Istran vaskeresk. 38 
Salzer Rndoll paprika- 6s fliszer- 

malom, gyogynoy^nykeresk. 13 
Stefner Kalm&n gazdalkbd* 19 
Stlmeg Ernd . fotdbirtokos 6 

Sfivegh Imre dri Bgyy6d 25 
tJtbl* tos, torveny hatoBAgi 7 

Vallay AurAl kifz'segl fojegyza 
30 
Vldra LAszlA dr. kfirorvoa 15 
Woltner Adolf gflzfflrM 9 

Zttldkeresztes. egeszseg- 

vedelem ^ 11 6HAJ 

Hivatalos drdk: 

_, „ VasArnap 4b" 

;, ; . BetMznap: finnepnap: 

a— la-Jg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-^16-lg: 

Csak eloiizetdk reszAre: 20— 21-tg. 

Agrd maloni, tnl. dr. Zellnka 

Elemer ' 9 

Iroda- 13 

Allamvaantak, m. klr., allo- 

masI6ntfkneg»l)oaj-HaU p.-n. 

forgalmi iroda 26/2 

Baer Rdbert es Baer Gerolf, 

. HermJna-pnsata . .'.'..''. 12 
Csend0rs6g, m. kir. 3 

DAra Szerglnsz gazdasag. 

Hall {fiwmben: V/l^-X/30-ig) 

•■ 25/5 
Gemelner LaszI6 mSrnttk, Holl 
■.■- 26/4 
Korlegyzffstig ' 2 

Lamm Emil gabonakeresk., Rntt 
25/3 
Mezflgazdasagl Szesz- As 

Kemenyittfgyar irodaja 16 

Nucha Raimnnd dr. kOrorvos 8 
Sebleslnjger Samu 11 

Szesz- es kemenyltogyar 5 
TAth Karol'y Laszld m. kir. 

postamester ' ^ - 1 

Wertbelmer Lip At b^rlo 6 

6HAMOR 

(lasd Pelsflu) 6HID 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-lffi . 8-11-jg, 

14— 18.]g. 14-15-ig.. 

Csak el8flzet5k rtsz^rer 20-^21-ig. 

Jnbasz JAzset dr. kOrorvoa, 
post a. bet. bizt. int. orvosa 3 

Kornls Elemer jrrAl vit^z, told- 
birtpkcs, orszaggyiil. Wpv, 2 

KttzsAgl el»l]arAs&g OHODOS-PUSZTA 

(liad ;EnyiDg) 

dflUTA 

(lisd Miakoloi OJTOZ 

(lasd Bereck) 

QKANY 

Hivatalos ordk: fletkoznap: Vasarpap £s 

(innepnap: 

8-12-ig, 8-11 ig, 

I*— 18-ig t4-15-ig. 

Csak elofizerok rfszere: aO— 21-tg. 

BAres JAzsel 6s tarsa henger- 
malma 3 

Lakasa 13 

BertbAty Geza dr. gazdasaga 5 
Csendtfrbrs, m. klr. 4 

DarAczy Aatal gyfigysz^rfisz 8 
Haragos Karoly tlj. termeny- 
keresikedS . , 14 

Bavadl BAla, m. klr«, posta- 
mester 6 
Kineses BAla fliszer-, vas-, ki- 
. jelBU cipfrr, Bz6h-, tflzifakereskedfl 
6s temetkezesi vallalata 16 
Klraly Albert gabonakeresliedd 
10 
Kozma Antal dohanyafndaja 19 
KbzsAgl eUftj&rosag 1 
May. allomas 12 
MelykA GAza Mrkereskedo 18 Nemes Janos hedtes da misaaros 

17 

Okanyl (Sehwara) Andor fold- 

blrtokos 

Okanyl Endre foldbirtokoi . 7 
PAsa SAndor tfialfa, termeny- 

kereskedd 9 

Bad A Pal dr. ktttsegi ottob 1& 
lVelnfeld As W©isx fakereakedft 

c6 5 /.■■', .. .'; 11 6K£CSKE 

Az ujkicskei egysdges hdld- 
zaihoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbesz4l5 dllomds 

Hivatalos drdk: '■ 

Betkdznap: finnepnapr 

8— 12rig, 8— ll-1g, 

14— 18-ig 14-^-15-lg. 

(Blofizetoket iAsd Ujk6c8ko 

" elflfizetW ktaOtt.)'' ■■ 

6KEMENCE 

(laad UngrAr 61. (erdSbiy.) 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap es 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig, 14— 16-ig. 

Csak eiflfizetok reszfire: 20— 21-ig. 

Allamvasutak ■ fillonias- 

fdntfksAge, m. klr. 7 

BelyAnszkl SzvetozAr keres- 

kedfl 4 

CsenddrUrs, m. klr. 6 

Falkensteln Prigyes evan- 

g6Ukna lelkesz 17 

Gr Asz Fttltfp As Hal malomtnlaj- 

donosok 9 

Grosz FttlHpkat9zttY8ttainigyArl4 
KttzsAgl elolJArAsfig 1 

Lelbold Gyttrgy kendergydros 

16 
Llebmann Krlsztlan kender- 

gyiroa 15 

AIAder Krlsztlan kendergere- 

benezdje 11 

„MegvaItA*Vgy6gyszerjAr 5 

Rely In Pr ok A gydrtnlajdonos 3 
SzAvIn As Rely In teglagyarosok 
8 

Sz&Vln ZsarkA gyirtulajdonos 10 
ZInk. PAter fakereakedo 2 HdtkOznap: OKOBAG 

(Iifid MagyarmeoBko) 

OKOTI D0L0 OLAir 

Nyilvdnos tdvbeszilH 

dllomds. :^ 

Hivatalos drdk: 

HetkOanap: V f Bdr 5 ft ?^ B KtkUzaap: 
8— 18-igi 6KIGY6S 

(IAsd Bdkdcsaba «s tijkigyoa) 

OKLAND 

Hivatalos drdk: 

VaaArnap ea 
nnnepnap: 
8-11-ig, 
14-lS-Igv 
Csak elofizetflk riszere: 20— 81-ig. 
AdAhfvatal, nt. klr. 4 

BAezahAzi JAzsel dr. posta b. 
" b. .int. orvos . 12 

CsenddrttrSf m. klr. 1 

FoszolgablrAsag 2 

JArAsblrAsAg, klr. 3 

Katonal Ap. As hatAsAgok: 

Hony^d levehteparancs.noksAg '8 
Kelemen Imre nnitarins lelk^sa 
11 
Koncz Tiber if j. keresk. 14 

KttzsAgl eloljarAsag t 

HomorodalmAs 6 

OklAnd ,7 

Sz6ke!yzsombop 10 

PAnzUgydrl szakaisz, m. klr. 

■ ■ '.■■■ '■' '9' 

VAgh Mthdly.dnitArins Ielkesa, 
Homor6dajfala .18 1 8— 12-ig t 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

(BUffirctOket lasd Siombatbely) OLAHAPATI 

(IAsd Nagyvarad 14-91.) : 

OLAHSZENTGY5RG Y 

Hivatalos drdk: '. ' 
vn/i-tdl-lx/80-i«: - 
n .v. VasArnap As 

Hetktenap: finnepnap: - 

8-18-lff" 8-11-ig, 

8-18-lg. t4H-l6-ig, 

. XJt-M VI/80-ig.;- 

8— 12-ig t 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 18-ig.:. / 

Csak elflfizetok r^saere: 80— 21*ig. 

Csendttrttrs, m. klr. *2 

,BAbA* c asvAnyvizIorras *s 

lUrddtelep 3 

KttzsAgl elttlJArAsag 1 

Nagy LaszIA fakeresk. :, 6 

Orban Karoly fakereslc 4 

0L,iHSZENTMIKL6S 

(lasd Os«ta) 
OLASZ 

(lisd Szederkeny) 

OLASZFALC 

(IAsd Zlre) 

OLASZEA 

(lisd V»3v4r» OLASZLISZKA 

Hivatalos drdk: 

':*«*»»,' .■ ■'■taaJ i i-'.: 

8-lS-ig, 8-^li-ig f 

14— 18-ig. 14— lS-lg. , 

Csak elfifizetfth rtsscre : ao-^Sl-ifeV 

AllomaslttnttksAg, OlasEUazka- 

Tolcsva 20 

Asztalos Gynla ssadai, gydgy- 

szeresa • - 12 

Blr A Dezstt szolobirtokos 15 

Erdttsl Istyan kereskedd 7 

Erdttsl Istvan As Bertalan. . 

malorab^Ttokj VamosfiJIfala 4r 

GalloTleb J&nos malomtulajdo- 

nos. ■- 11 

Gnlya Ernd kereskedd 1 

Idranyl Barna ref. kadtortanitd 

-..:"■ 8 

Klein Bern At bor- es hordfiflgy- 

nOksege - . ',: fl 

KttzsAgl elttlJarAsag 3 

KttzsAgl elttllarAsAg, VAmosoJ- 

'ftln * IO 

POreez Barna dr., a posta betee. 

bizt. int. orvosa , ■ 14 

Szepesl piispttksAgl As kap- 

talanl uradalmak 2 

Vay MiklAs bard foldbirtokdn - 

gazdasAga, Meszea-major : 9 358 A posta hj suly- es dijlBtelBket tktatoit be a B> It fa IB kg »aiyu cspmaaokra. Orosfmxa^ OLASZTELEK 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-4g, 8— 11-Ig, 

l4_l 8 -ig f< 14— 15-ig. 

Csak elfifizeWSk r£sa6re: 20— 21-ig. 

Biro Istvan vit6e, fWdbirtokos, 
felsOhazi tag 5 

Csendorors m. klr : 

Olasztelek a 

Vargyas 4/5 

Kolunban Mozes dr. fccJrorvos, 
ppsta b. b. int. orvon 7 

Kttr jegyzoseg : 

Bard6c . • . 2 

Olasztelek 6 

Vargyas 

Kttzsegl eloljarAsagt 

Fel36rdkos 4/a 
1 OLCSVA 

Nyilvdnos tdvbeszSW dllomds 
a kdzs&Qi el8ljdr6sdgndl 

(Vjtka 2. ass. elfifizetfi) 

OLD 

flftsd 8ik16s) 

OLDALFALA 

Uasd Tornalja) 

OLGA-MAJOR 

(lasd AdAcs) 

OLGYA 

Tanyai nyilvdnos tdv- 

beszelo dllomds. 

(Magymagyar 7.) 

OLLftTTEJED 

(tdsd Ditnaszerdahely) 

OLTSZEM 

(lAsd Giddfalva) 

O-MAJOR 

(lasd Nagymegyer) 

OMB6D 

Hivatalos ordk: 

H6tkltonap: . Vasarnap 

, .6s tlnnepnap: 

8=-12-lg, 8-11-lff. 

14-18-ig. 14-18-ig. 

Csak elfifjzetdk rtszere: 20— 21-ig. °ND 

Nyilvdnos tdvbesz£l6 dllomds 
a kozsigi eldljdrdsdgndl 

(Bzerenos 36. az. elofizetfi) 

ONGA 

Hivatalos drdk: 

H6tkflznap . v x aBania P 6b 

linaepnap: 

8— 12-ig, 8-it-Jg, 

14— 18-ig. 14— i6-iff. 

Csak elflflzerOk r^szere :. 20— 21-ig. 

Barczay Zolt&n Wldblrtokos 1 

Kbuegl eloljarosag 4 

Blank Karoly raidbirtokos (fleem- 
ben : V/l-XU30-ig> Ongaajfaln 5 ONGAUJFALU 

, (lAsd Onga) 

6N0D 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— H-ig, 

' 14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elflfizerGh r6sz6re : 20— 21-ig. 

Beres Jozsel term6ny-. 8rlem6ny- 
6s gyapjukereskedS, Futnra blzo- 
manyos 9 

Csendortfrs, nk. klr. 4 

Glatz Jozsel dr.' kfirorvos, 

post&sorvos 
Klein Zslgmond malomtnlajdonos 

lakasa Q 

Klein Zslgmond es Tarsal 5 

Kovacs Akosne Ozv., Muhi- 

puszta-Ldszl6major 2 

Kttzsegl eloljardsag 1 

Lnkacs Bela ny. dilamtitkar, 
Mep. orszyelntSk 3 

Winckhler Istvan tbgi. utbiztos 

ONTOPA-PUSZTA 

(lAsd Csallokdzaranyos) OPALANKA 

(lasd Palanka) 

6PALOTA-PUSZTA 

(lasd Nagyvarad) . 

6PALYI 

Nyilvdnos tdvb?sz6ld dllomds 
a kdzs£gi eliiljdrdsdgndl 

■ ■. ; (MAt6szalka 42. az. eiarizeto 1 ) 

OPPENHEIM-TELEP 

(lAsd Izaak) 

6RADNA 

Hivatalos 6rdk: Magurean Denes Allarai utmester 
14 
M. klr. Ftfldmlvelestigyl 
Mlnlszterlum ttdttlfiielc 

Radnaborberek 

Moldovan Sandor fakeresk. 

„Regna" deszkaraktar, 

Dombhatfflrd5 5 

Sbarcea Simon dr. kir. kSz- 

ifegyz* 21 

Solthy L,aszl6 vit6z 23 Stelnberger Salamon szeszes- 

italok raktdra 17 

Szenkovlts Gerd keresk. 27 
Wolf I Erntf gy6gyszer6sz 18 

ORB6 

(lasd Batasz<5k) 

ORDACSEHI 

(lasd Jankovich-telep) 

ORDAS 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds. 
Hivatalos ordk: 
H6tk0znap 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8-1 Mg, 
14— t5-ig H6tk5znap: 
8— 18-ig. Vasdrnap 6s 
Snnepnap: 
8-llrig, 
14— 15-ig. 
Csak elGHzetflk T6sz<5re: SO— 21-ig, 
Allambanya, m. klr., Radna 
borberek 34/a» 34/b 

AUaml ^rcbanyaszat^nuklr. 
orndnai Uzemffin9ks^g« 28 

Ardelean Karoly kir. jarasbiri- 
eagi vegrehajt6 " 30 

Banyal Karoly 19 

Csenddrtlrs, m. klr. 3 

Czlgle Rozalla fakeresk. 
Erdtfgondnoksag m. klr. 6 
Dombhatffirdfl 22 

F0szolgabIr6I hlvatal 1 

Frledl Laszlo m. kir. postameater 
33 

Goldstein Andor fakeresk. 16 
GyUrke G^za dr. k«rorvoB es 
posta b. b. int. orvos , 10 

Helllnger P6ter fakeresk. 26 
Istrate Janos keresk. H 

J&rasblrdsag, klr. 9 

Kalzer Jdzsel dr. tisztiorvos 

Katona Izsak keresk. 1J5 

JKatonal ep. 6s bat6sagok: 

Eonved levente parsag 13 

Ktfrjegyz^seg, Magttra 12 

KUxsegl eI0IjAr6sags 

Major . ■ ' . 7 

6radna 2 

Ujradna 4 

Eager Camllld es Tarsa r.-t. 

fakeresk. 24 (B16fizet(!ket, lasd Danapataj el6fizet(ii 
k«z8«) ORDODY-MAJOR 

(Idsd Fak6vezek6ny) 

ORCJOVANY 

Hivatalos ordk: 

Hetkfizaap "Vasarnap es 
finnepnap: 
8-12-ig, 8^11-lg, 

14— 18-ig . 14-15-ig. 

Csak el6fizet6k reszere : 20— 2i-ig. 

Balogh Jozsel- tfizelfianyag- <Ss 
m^szkeresk., termeny- es borkfiz- 
vetitfi 7 

Bartnszek Imre szeszfdz5 4 
Csendorors, m. klr. 2 

FellSldl Gynla gazdalkod6 3 
F. Horvath Peter kereskedfl 6 
V. Hadtest litter . 12 

Kiss Laszl6 pl^banos 5 

Kttszeghy Beta dr. orvos 9 
Kozsegl el&ljardsag 1 

KrlSt6I J6zsef borbizoinanyos es 

termelS 13 

Szalontay Lajos kereskedfi 14 

T6tb ZoItann6 dr. Sxy. nv. 

fels5 ker. isk. tanar 11 

Urban Arpad If j. kereskedfi 10 
Vermes Gyala kereskedfl 8 ORMAND-PUSZTA 

.(lasd Kiskomarom) ORMOS-PUSZTA 

(lAsd Rndabinya vagy Dlsssnfisliorvat' OROS 

Hivatalos 6rdk: 

Hctlctiznap Vasarnap 6s 
[inpepnap: 
8-12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig 14— 15-ig 

Csak elJJrizetOk reszere : 20-r21-fg 
Csenddrttrs, m. klr. , 2 

Ktfzsegl elolj&r6sag 1 

Nytregyhazl klr. ttt rreny- 
szekl logbaz KIsnieztf. 
tanyai bergazdasaga 4 1 OROSHAZA 

£jjel-nappali szolgdlat 

A postahivataM: nyilvdnos , 

dllomds (II., Kossuth-.tdr 7. 

sz.) hivatalos 6rdi: 

7— 21-ig. 

Az oroshdzai egysiges 
hdlozaihoz tartozikGyopdr- 
halma, Gyopdrosfiirdd es 
Szentetornya. . 

Abelesz JAzsef bflrkei-esk., IV. 
Grof Szeuhenyi Mikl6s-t6r 3. 1-33 

Adler Izldor kereskedfi 26 

Adobivatal. m. klr., I Torkos 

KAlman-11. 7 2-21 

Ajtony Istvan sepr6- 6s kefe- 
gyara, Tancsies Mihaly-u. 16. 

3-80 

Alfb'ld.szalloda, b6r!6 Tatzl An- 
tal, 1 Kossatb-t6r 14. 5 

Alfbldi elsfi gazdasaglvasilt 

allomjlsffln6ks6ge, IV. Brzs6bet ki- 
ralyn6-iit 23. 2^37 

Allaml eleml Iskola, m. klr. 
igaagatosaga, I VOrBsmarty-u. 4. 

■ 3-45 

Allaml polgarl Ilnlskola, lasd 
Polgari fiuiskola 

Allamvasntak, m. klr. allomas- 
fonBke, Allontfs ffi6pfllet 1-52 
Amkezel6s, raktardpfilet 1-32 

AnisSeld Jozsel vaskeresk., IV. 
Gr6f 8z6oh6nyi Mikl6s-t6r 2. 49 

Aradl Jenff nri ^s hUlgyfodraaz, 
I. Gyfliy Vilmos-t6r 2. 2-99 

Balas Ambrns dr. flgyv6d, 
1. Torkos-u. 6. 40 

Balas Bela ny. m. kir. AH. mezfl- 

gazd. kttzepisk. ig.,-I. Torkos-11. C. 

O40 

Balazs Erntf mfisz. vail., Kuhne 

gepgyar, Shell kSolaJ r.-t., P6dsi 

sz6n k6pv., Erzs6bet kirAlyn6-iit 9. 

"1-58 

Balazs Zslgmond dr. k(Szs6gi 
dllatorvos, IV. Ond-a. 9. 1-38 

BankI Horvath Jozsel bfrlan- 
iroda, !apterjeszt« 6s dohAnytCzsdis, 
I. Kossuth-ter 6. 2-34 

Bar any Aladar dr. 0gyv6d, IV. 
K6nd-u. 34. 2-02 

Bartha Erntt.m. kir. All. mezfi- 

gazd. kflz6pisk. tanAr, IV. Tas-o. 9. 

31 

Basch Andras ffiazeikeresk., 
III. 8zarTasi-n. 30. . 2-27 

Bayer Istvan szAIIIrt, IV. Kflnd 
u 30 28 

Mav. allomas 3-93 

Bekes-csanadl vlll. r.-t. 

. IV. Vasat-u. 28. 64 

Till. uzlet6nek bizom. Behkfi Gyala 
viUanysaerel6, IV. Gr<Jf Sz6ehenyi 
Mlklos-i6r 3. 2-72 

Bekesmegyel Takarekpetfz- 

tar Egyesttlet oroshazi fiftkja 

3-69 

Bekesvarmegyel tlfrveny- 

taatOsagl utbfztos* in. Koloza- 

TAri-u. 1. i_28 

Bella Istvan motonaalma, ViSzent 

. Istvan-u. 66/57. 3-47 

Beller Janos tUzelflanyag nagy- 

es kiakeresk. iroda, Tb6k E.-n. 3. 

3-70 

Bencslk Endre ferl 6s ndi sza- 

b6sAga, XV Erzs6bet kirilyn6-At 14. 

2-50 

Lakdsa: : 8-95 

Bencslk H. Lajos keresk., 

Searvasi-nt 2a. . 3-5$ 

Benkd Antal marhakereskedo, [. 

T6-u. 2. 2-47 

Benkd Sandor kereskedfl, m, 

Nagyatadi Szabo-n. 50. 81 

Beraatdallomas, I. Kossatli-t^r 
1-50 
Beregl Lajos nagykeresk., II 

Kossnth-t6r 7. 32 

Berger Arnold rflfflskeresk., 

I Kossutb-t6r. 8. 10 

Berkocsiallomas, tul. Sliie 

Lajos, I. Kosaath-t6r 2-78 00 
Oi 03 

w 
•r 

0> 

M 

M 

n 

Z 

z 
o V 

g 359 Oroshaxa Ha frdeklika bflyeaek.nezzeniea r*f ft §:■ oroshdzl hengerm flmalom, PIPIS testv£rek, OROSHAZA 
Szenlesl-u. 14. 83 , BortolAne 

dzv., IV, Vasut-u, 87. 
-Berta Fereno v0hd6glfiB, Beak 

Ferenc-u. 40. 3-78 

Berta Jdzsel dr. ottos ©rvosi 

rendeWje, I. Hortby Miklos.tit 4. 75 

BerthAty Geza dr. tb. ffiszplga- 
birfi, IV. Tauosios-u. 11. 47 

BerthAty . KAroly dr. figyv6d, 
IV. Tancsioa Mihily-U. 11. 61 

BertAk Bela ny. postahiv. ig., I 
Kossuth-t6r 12. ' . 99 

Blrkas J&nos ftrl szabo, I. flyoiy 
.VHmos-ter-2. 2-24 

Blechner Zoltan kereskedfi 

2-81 

Bokor Pal kfimuvegmeater, 6pit£si 
vallalkoad, IV. Erzs6bet biralyn6- 
fitfi/c. . 3-32 

Borcslczky Dezsd dr. flgyv6d. 
IV Th6k Endre-n. 18 1-04 

Brttntier Armln divatsruberes- 
ked6, IV-.'Grdr 8z6cbenyi Miklos- 
ter 3. 68 

Bulla Sandor dr. bflzs6gi f6- 
jegyz6 lakaaa, I Torkos KalmAn 
n. 2. 1-01 

Burl JAzsel fSsaer- 6s cBemege- 
keresk., KoBBUth-te'r 2. 1-40 

Camporese Lamberto baroraf i- 
fceresb., m.Sssarvaai-n. 28. . 52 

CsapA Sandor «Mateosz» teher- 
antofnvarozo, IV Csengery-u. 39. 

; 84 

Cseh Alalos 6s Ila textilkeres- 

kedok 56 

Cseh Gydrgy baromfikeresk., ITT. 

Zrioyi-n. 88. 3-37 

Csendes Janos dr. m. kir. hon- 

vedearedorvos, TV. K8nd-u. 10. 

2-82 
Csendttrseg, m. kir.. IT Terenyl- 

n. 8. 44 

Csepregl Antal radio- 6s elebtro- 

techd. vM. y IV. Gyory Vilmos-tex l 

2-38 

CsernAk Lajos boruagvbereskedo, 

IV. Taneslos Mihaly-n. 6. 2-18 

CsIIIag-nyomda, TV. Erzs6bet 
kiralyne-ttt 3. 2-54 

Cslzmadla Andras ffildhirtokoa, 

orszaggyfil. b6pv„ II. ZdTdfa-n. 6. 

2-77 

Cslzmadla Kilman term6ny- 
kewak., II. FtUd\ari-ftt 17/a. 39 

Cslzmadla K&rolv es tarsa 

ipttletiaberesk,, II. FBrd6-u. 1 

1-95 

Csmela Janos m6azaros, hentea, 

n. BaUaoos-ti. 27. 2-71 

CsakA IgnacnA dzv. foldbirto- 

kos, Vaaarheiyl-pnszta 74 5-17 
Czanlk Jdzsel marbakeresk., 

Bajnok-n. 27. 3-28 

Darabos Imre taj6rt6kesito 6s 

feld*olgoz6 vallalata, IV. Vasnt o . 35 

' 2-19 

Daobiner Beta oufcrasa. TV Gr6f 

8zech6nyi Mikl6s-t6r 8 88 

Daubner Bela IIJ. lakasa, 

lehel-u. 39. 2-45 

Daubner BAMinA IIJ. mmsA- 

sainhaatulajdonns 6b Schwarca Ka- 

roly, Torkos Kalman-u. 1. 9 

Demartslk Ferenc konyvnyom- 
daja, aa Oroshazi Friss Hirek kiad6- 
hiv., TV Kistemplomu. 12. Ol-lS 
KCnyv-, papir-68ir6Bzerkeresk., !v 
Gyory Vilmos-t6r 1. 34 

Demartslk Fereno III. lakasa, 
TOhKtOm-Q. 68. 93 

Den Sandor dr. allatorvos, 
; II. Z81dfa-n. 1. 43 

Denes es Elsler 61elmi8Ber- 
kereflk., behozatali 6a kiviteli 
vail., IV. Vasnt-a. 16. 1-97 __ i baromfi expoTtfir 
Iskasa, Baent latvan-a. 6. - 3-26 

Denes Gizella Elsft orosbazi teez- 

takisefto fiaeme, II. Sal Janos-n. 8. 

2-79 

Denes Janos dr. orvos, m. Tan- 
osfoa Mibily-a. 12. 62 Denes Lalos es tarsa t^glaeyi- 
roa 6a ipitomester. Iroda I. Rakoczt- 
A.t'8. 1-59 

Bdnnml tegla- 6s osergpgyara, Bd- 
Dum-taaya 240, 87 

Denes Maria vtragualete, IV. 
zsfebet ldralyn6-ot 4. 1-54 

Der Janosnetfzv.angol ariazab6, 
IV. Erzsebet kiralyne-6t 16. 1-34 

Dentsch LIna es tarsa k6sz 

f6rfirnba- esposztdkeresk. 1-56 

Dlmak Jozsel autd- es g6pjavit6- 
fizem, Erza6bet kirfilyne-tit 19. 

2-2E 
DIttr6y OdSn alezredes, Kgod- 

-. i- 3-90 

DObos Lalos szallftri, Zsindr-u. 13. 

3-27 

Dolch Sandor dr. tlgyvid, 

IV. KCnd-n, 43. . 2-31 

Donaner Jentf ffiazer-. fest6k-, 
rCvid. Ab ve^yeaaranagybereske- 
dea, IV. Taacsios MihAly-u. 9. 1-66 

Drocker Simon es Ila fakeres- 

kediik, in. Tancsics Mihaly-n. 8 24 

Ehllng Janos toll- £s baromfi- 
beresk., II. Hortby Mikids-iit 7. 
2-57 

Glelmlszer* es termenyklyl- 
tell vail. k.I.t„ baromfl- 
&b tojftsexport 46 

Elstf orosh&zl bengermttma- 
lom, Plpis teatvfirek. TV. 6zen- 
tesi-n. 14. 83 

Evangellkns Gfmnazlntn 
igazgatdaaga, Horthy Mikl6s-6t 3. 
3-62 

Farkaslmre Istv&n Tendg^loa, 
TV. KBnd-u. si. 2-56 

Feher Kndre, a FoBoifere Altala. 
noa biatosit(S int^Bet titkdra, IV. 
Huba-a. 22. 3-40 

Feher J. Istvan lakaaa (az Oros- 
hazl sertdshiz1a)6 6s bnsipari r -t. 
gyfljtOtelepe) IV. K6nd-n. 49. 1-35 

Feldmann Janos, a Toth-malnm 
igazgat6ja, IV. Ond-u. 18. 3-30 

Flam es t&rsa varrigAp-, ker^k- 
pAr- 6s radidszakuzl.. I. Vfiros- 
marty-n. 2. 63 

Foszolgablrol hlvatal, Til. Te- 
r6nyi-o. 9 1 

Frommer Sandor dlszhdkeres- 
kedo, IV. Menhaa-n. 8. 1-71 

Fndala Mlh&Iy ben tea ea m6- 

Bafiros, Kossatb-ter 2. 2-87 

Fttrst Errln evanarellkus Ielk6sa, 
TV. Tinosios Mibaly-Ti. 1. 2-48 

Gabnay Sandor dr. k&zsegi or- 
vos. II Kossntb-ter 11 79 

Gald&es Matyfis badogoa daviz- 
vezetekszerelfi lEzeme. I. Qyflry Vil- 
mba-ter 3. 2-60 

Gal Antal baromfikereek., B6- 
num 241/1. 2-42 

Garal La]os postafflellonor, n. Ke- 
let-n. 87. 1-44 

Gazdak beszerzff es klvltell 
szttvetkezete, Taaoaics Mihaly- 
u 10 1-74 

GazsA IMlhfily korl. ftalrn6rG 6 s 
vend6gfbgad6a, III. Tancaics Mihaly 
a. 2. 3-55 

Getst Gaspar nagyhirtokos. Q&&- 
partelek-major, lasd a kondorosi elfi- 
flzetok kozfltt. Goldmann Imre dr. 0gyv6d, 
I. Bocakai-u. 5. 1-61 

Gtfndtis Laszld 6ras 6b 6kszer&z 
3-79 

Grosser Jend dr. Oroshazai 
Takptar vezerig. lakasa, n. Kossttth- 
ter 7. 23 

Gnbleza Sandor aeatalosmester, 
ErzB6bet kiralyn6-ut 8. 3-48 

Gnndelllngen Gyttrgy m. kir. 
saazadoB, Beak Ferenc-o. 23. 2-88 

Gyilrgyl Sandor teherantdfnva- 
roz6, ErzsSbet kiralyn6-iit 19. 2-53 

Gydrl Danl Janos gazdalkod6, 
III. Zorabai-u. 67. 3-65 Gydrl Pal termgnykeTeakedft 
l£ardos-kiit . 5-04 

Lakaaa, Oroshaaa, H Sal Janos-a. 
2-46 

Ha]dn JAnos malomtal., Puazta 
Cinkns 5.-15 

Hajdo SAndor, (Bikisan 6b Baki) 
6pit6si iroda, U. Kossath-t6rl. 1-86 

Hajds Istv&n dr. m. kir. tisztl- 
orvos, IV. Th6k Endre-u. 6. 1-70 

Halasz Istvan dr. on--, torok-. 
g6ge-, flllszakorvos, I. Torkos Kal- 
man-u. 10. 1-65 

Halustyik Janos baromfi-, to jas-. 
tollkereskedS 5-18 

Havl&r Lalos dr. foszolgabiro 
1-80 

Haaser Led dr. QgyridU m. Te- 
r6nyi-u. 6. , 72 

BTeekel Dezsd szabdmester, * 
I. GyOry V11mos-t6r 2. 1-81 

Hellas Janos postaszalllto, b6r- 
aato 6s b6rkocsi vail., I. VflriSs- 
martyrn 6 QQ 

Herez Pal . term6nykereak., Te- 
r6nyi-n. 2. 3-96 

Hevesl VII mos dr. orvos. I. 
Kos8uth-t6r 8. 2-41 

Hezer bankhaz, IV. Erzs6bet 

ktralyne-u, 6. 6s H6zer B6Ia lakaaa, 

IV. KCnd-a. 20. (melldkallomaa) 
1-05 
Hddmezdvas&rhely varos 

tanAcsa, poaatakflzp. orvoslak 

5-03 
Honved klegeszltd paranes- 

noksag, lasd Katonal 6pfileteb 

6b parancsnoksagok 
BoroTicz Klarl zongoratanar 6s 

okl. nyelvoktati, Booskai-u. 1. 

3-60 
Horvath Gynla ny. tanit6, Gyo- 

parosfurdfi, Horvath-villa 5-07 

Horvath K&lman reformatna 
Ielkipasator, K6nd-n. 5. 2-£ 

Iczkovtts Llpdt g6piruhizdnab 
fl6ktelepe, I. Tb6k«Iy-at 1. 1-98 

llovszky Horvath Sandorne 
«ZT. maganzi. IV Erasfibet biiily- 
n6-tlt 2. . 2-00 

Ivanyl Istran Bela dr. poata 
bet. biat. int. orvos, eg6saa6gtan- 
tanar, IV. Bajaa-a. 4. 1-64 

Ivanyl Jdzsel mass, kareak. 6s 
Mateosz fnvaroao 1 ual. 3*67 

Lakaaa, II. Sal Jano3-u. 21. 1-75 

Janka Sandor dr. kir. kfizjegyzfl, 
m. Tancalofl Mlbaly-u. 14. 33 

Jankd Fereno vend6gl6e 6s sail- 
lodfis, ayopar-ftti-dft 84S/2. (flzem- 
ben: lV/15-X/15-ig) 5-14 

JankA Jdzsetne Uzv. lakisa, 

IV. Altomas-a 4. 2-09 

Janosy Bezsd lakasa, n. 8al 
Janos-u. 7. 45 

Jar&sblrdsfig, ktr M m. Tancsics 
Mihaly-u. 16. 92 

Jarasl katonal parancsnok 

sag, laad Katonai 6p1iletek 6s 

parancsnoksagok 
Jarolln Nandor dr. orvos, I. 

Rakocai-ii. 5. 1-82 

Javorcslk Sandor baromfi . 

tojas- 6s gyilmbleskeresk., V. Baent 

Istvan-n. 33. 2-98 

Jeszenszky FJekne dr.-ne 

«zv. 2-43 

JAnasz Lalos vend6gWs, Menbav- 

u. e. 3-29 

Jdzsel Ignae sa6nakereBk. F IV. 

8zentesi-4t 1. 1-79 

Ka JAs Janos as Orosb&zi Evange- 

likrta N6pf6i3koIa lelk6sae, 8z6kaos 

J6zsef-H. 3. 2-75 

K&Im&n LaszlA dr. ugyy6d, 

IV Rrzs6bet kiralya6-it t 3 Ivdnyi Jdzsel 

Aut6, ker6kpar, varr6sr6p, villamos- 
aagi cikkek 6s rnasaaki anyagok 
Oroshaza, Qzlet 1-76, latfte 8-67 Kantor Erzsebet gyfimttlcs- As 
baromflbereab., m. Tancaics Mi- 
haiy-n. 44, . 1-08 

Mateoaz-fnvarozd, I. KoaMith-ter 14. 
(iiremben VI/1— XI/80) 2-80 

Kantor Imre Mateoaa teberanto- 
fuvarozi, IV. Bajnok-n. 7/a. 3-38 

Kardos Gezane kensbedA, I. 

8amsoni-u. 2.. 2-76 

Kardos Gytfrgy exporter, IV 

Tflh5t<Jm-u. 22. 74 

Kardos T. es Ila olrokklvitel, 

tfizif anagykereskedea 6a ezallit- 

m&nyozia 36 

Kardoskntl logyasztasl es 

6rtekesltd szdVetkezet,H6d- 

mezdvasarbelyi puazta 481/a. 5?Q2 
Karsal Janos kKze6gi jegyafi la- 

kasa, H. Pacsirta-n. 9. 3-44 

Kasa Bela m. kir. Mhadnag: 

KOnd-n. 1. 
Katonal epUletek es 

parancsnoksagok! 

Gyalogsagi laktanya 1-22 

Honv6d Weg6saito parsag, m. kir., 
in. Tancsics Mibaly-n. 22. 2-84 
Jdrasi katonai paranosnokaag. IV. 
KOnd-n. 18. 7 

Tfla6rs6gi laktanya 1-14 

KecskemAthy Imre dr. figy- 

v6d, IV. Tb6k Endre-u. 1. 3-30 
KelecsAnyi JAzsel vend6glOB 

„Bagolyvar" 6tterme, Eras6bet 

kiralyn6-iit 24. 3-43 

Kemeny Jend tolIkereakedA, 

I. Vasarhelyi-n. 64. 2-28 

KertAsz JAzsel gyogyszerfaa 

,,Isteni gondvJsel6s lt gydgyszertara. 
. Ill Tancsics Mibaiy-a. 36. 78 

Klraly JAzselnA dzv. vend^g- 

los, IV. iajnok-n. 9. r ' . 2-61 

Kiss Bertalan OtAdal temetke- 

z6si yall.j, IV. Gy6ry VIImos-t6r 1. 

53 

Kiss Janos igazgatfi, a Gazdak , 
Besaerz5 6s KiviteU BaBveekeabte 
allatoaztalydnakvezetdje, ingatlan- 
forgalmi irodaja ■ 3-76 

Kiss Jend teert6akeresk.,IV. Ligot- 

n 2. 48 

Klein Andor dr. flgyv6d, H. Te- 

rtnyi-u. 2. 2-28 

Klein Simon dr. orvos, fogorvos, 

m. Tanosfoa Mibaly-n. BS 2-29 
Koozka Eszter. kOny v- 6a papfr* 

nagykeresk. 3-66 

Kocsondl Gyttrgy dr. flgyv64, 

IV. Kffnd-U. 28. 2-68 

Kohn Ferene gabona-, tenn6ny- 
6s orlem6nyker«sb., IH Tancsics 
Mlhaly-a. 4. 1-20 

Komar Gynla dr. jarasl m. kir, 
allatorvos, IV. TdnoaicB Mihaly-. 
n. 16. 80 

Kenya Lajos f6rfisimbOBaga, 
Kigyo-n. 1. 8-82 

KorzA-mozgA lllmszlnbaz* 
I V. gr6f 8«6oh6nyi Miklos-t6r 6. 18 

KAtl IstvdnnA ttzv. temetbez^si 

vaUalkozO, I. Kossnth-t6r 4. 2-95 

Kovacs Andor evang6likus lel- 
b6az, HSeeperes, IILZombai-n. 2-07 

Kovacs Bela IBldbirtokog, IV. 

KSnd-u. 36. 3-22 

Kovacs Benjamin keresk., I. 

R&kosl Jeno-n. 1. 38 

KovAcs Dezsd dr. ado- es kttnyv- 

saak6rt6, H. Bortby Mikl6s-a. 37. 

1-45 

Kovacs Jozsel 11]. lakasa, I. 
Rakdcai-n. ll/a. 3-49 

Cirokseprn- 6s kefogyar. Baenteai- 
ut 11. 5-08 

KovAos Lajjos kt)ss6gl m6rnflk. 
IV. Tass-o. 11. 1-67 

KovasSy Albert dr. figyv6d, 
I. VCrflsmarty-n. 3. 1-12 

KtfkAhy Mihaly dr. ngyvofl, 
in. Tancsics Mihaly-u. «. 70 

KttzsAgl eldljar Asag, Oroahaza, 
1 Kossnth-t6r 8. 2, 

Kbzellatasi hiyatala 1-24 360 aposiaaeiyeamiizeumatButHipesten Oroshdza Kozsegl eldljardsag, Puazta- 
rrszentetorbya ■ 8 

Kozsegl szalld Gyoparosifirdfl 
(uzembeo : lV/i— IX/SOrig; 5-O6 

Krasznal Geza Hizitanagy- 6s fcis- 
keredk., U Borthy MIkI6s-a. 65: 

1-53 
TflWfa, sz6n, bokaa «6btelepe t II, 
Bal Janos-u. 28. 2-05 

Krlstd es tarsal teglagyar 
r.-t., Tanya 302. 20 

Kon Sandor tuzelflanyag-, mesa- 
is cwnentkeresk., Berca6nyi-n. 7. 
8-74 

Kttnstter Dezsddr. oitob rende- 
Wje, I. Deak Ferene-u. 4. 3-73 

Lakl Istvan baromfIberesh.,f auya, 

BzenteBi-ut 172. 5-1 1 

Lampel Jdzsel szikvizgyaros, 

1. Deak Ferenc-a 89 1-90 

Lazar Lajos, aa 0roshazaltahar6k- 

p6natar igazgat6ja, IV. Lehel-u. 44. 
" 1-87 
Ldnart Jdzsel mfisserdsz, 

TilianyaaerelC 6s radiokereek. 

8-64 
Lesetdr Andras utdda Dar- 

vassy Bandom6 6zv. vegyesberes- 

bedfl 2-49 

LJndenleld Ferenc dr. orvos, 

in Tancsics Mihaly-n. 80. 1-67 

Haosay Istvan textilkereskedB, 
0r6f SaSohenyi Mikl6s-t6r 4. 2-14 

Madarasz Istvan vaskereskedo, 
Ko3soth-t6r 7. 3-97 

Magyar mezdgazdak allat- 
ertekesltb* rlszvenytarsa- 
sfiga baromfihiaIal6 63 klviteli 
k.f.v,, n. Horthy Mifrlos-iit 31. 

2-13 

MarkO Imre blftiyv-, papirkeres 

hed6s, IV. ErzB6bet" biralyn6-ut 4. 

2-55 

Maronyak Jdzsel k6m6nysepitf. 

meater, IV. Ond-n 14. 2-08 Soma keresk., 1. Tbokoly 

u. a. i-69 

Marton Imre fflszerkeresk.,- 

Horihy Mjklos-nt 65. 3-89 

Mateosz luvarv&llald lroda, 
. I. VBiOsmartyTa. 3. 2-44 

Afazurek Lajos kereskedo, Sara- 
soni-u, 72. . 2-89 

Megyaszay Erntf maIomb6rl&, m. 
Szarvasi-u. 88. 2-83 

Hezttgazdasagl ail. ktfzep- 
lskola igazgat6saga, TV. Elfld- 
u. 13. 70 

Hlcsfnay Ernd elebtrotechn. 6s 

mdszabi vail., 1 Gyory Vilmos-ter 2 

2-32 

Blltterholczer Karoly ny. all. 
ig. tanttd, I. Deak Fereno-u.23. 36 

Mllnarlcs Jdzsel dr. sebeszeti- 
6b BZlil6szet1 magAokorbaza. I Tor- 
bos Kalman-u 14. ^ 41 

IMolnar Beldne ttzv. bor- sOr- 
nagykeresk. 3-54 

Holn&r Mlhaly aKossuth Lajoss 
gyogysyertara, IV. Erzs6bet bl- 

■ ialyn6-nt 14. 1-83 

IHondlk Ldszld keresk- kenvi^e- 
letek, Vasiit-n. 7. 3-83 

Mnrdnyl Kalmah fttsaerkeresk. 
58 

Hurray Arp&d dr. orvos. mav. 
palyaorvos, IV Kfind-n. 17. 67 

Nadas Peter Istvan gabona- 

teresb.. m. TAncaics Mihaly-u. 28. 

2-70 

Nagy Denes vegyeakeresk., Se6- 

kaca J6zsef-u. 1. 8-24 

Nagy Imre 8ert6sheresk., iv. Baj- 

nok-n. 25 97 

Nagy Istv&n Hal anr6- 6s gep- 

Javitdmnhely. IV Vasut-u. 43. 42 HATEOSZ teheraut6fuvarozas 
hetyben 6s vld^kre. Szallttmanyozasi 
lroda : Orpshaza, VSrosmartyu. 2. 
_■ Telefon: 2-44 Nagy Istvdn Fiai 

auto- es £6p]avftdmifhely. 

Vacuum service. 
Vasttt-n. 48. Tel. : 42 K. Nagy Jdzael cipCkereakedfiae 
1-94 

Nagy Jdzsel bCasfgi allatorvo3 
3-71 

Nagy J6zsefne «zr. sert6ske- 
resb., IV. Szentesi-nt 16. 2-15 

Naschltz Sebestyenne Vzv. 
ut6da NascliltzTerezla'ecet- 

gyaros, II Horthy Miktda-ftt 13. 69 

Nemes L.lp6t ny. tabptdri. figyv. 
ig., I. Torbos Kalm4n-u. i. 68 

Nemeth Janos «Patnra» fObieo- 

roanyos 1-77 

Nemetta Lajos dr. figyr^d, IV. 

Klgy6-u. 1. 3-35 

Nemzetl Hltellnt6zet r.-t. 

oroshazi f i6bja, Gyflry Vilmos-Wr 1 
1-11 
Noel Odlfn m. bir. tfogreered'es; 

I. Kosauth-t6r 10. 2-85 

Novak Sandorne fQszar-, ba- 
rpmfi- es tojaskeresk., Aradl- 
n. 31. 3-00 

Oroshazi casino. I. Kossuth- 
t6r 14. 12 

Oroshazi clpeszek 6s cs— 
madlak sztfvetkezete, 1 v. RA- 
kdezi-ni 6. 1-15 

Oroshazi Prlss Hlrek szerkesz- 
t6sege, Demartaik-nyomda, IV. Kis- 
templom-u 18. 1-13 

Oroshazi gffzmalom Beller 6s 
SaOke, Q. Horthy Mikl6s-u. 41. 1-29 Peter Aladar dr. bir. jaraBbiro- 

sagi elnbb, m. Tancslcs Mlhaly- 

ii- i«. # ■ 3-21 

Peterlla Zoltan er. glmn. taafir, 

I. Kazinozy-n 1. 3-46 

Pills LlpOt divatarnberesk., 1 

Terfebyl-u. a. - 1-10 

Plpf s Samuel gaada saga, EBtvBs- 

Major 77 

Plehter Sdndor earrtskeresk., 

IV. Huba-u. 25. I-37 

Pokorny LaJOs dr. fogazab- 

brvos, IV. Ba]za-u. 6. 2-52 

Polgar Emit epltesi ob tflseUanya- 

gok keresbedese, IV. R&koeif^t 12 

80 

Polg&rl Ilulskola.m.klr.all. 

igaagatfisdga, IV. ElOd-a. 18. 2-10 

PoUak Armln noldiTatbereab., 
IV. Qyfay Vilmos-t6r 1. 1-26 

Pollak Mdr 6s tarsa butorrak- 
tit es butoripartelep, IV. Brzs6bet 
kiialyni-ut 20. 37 

Pongracz Gyula dr. orvos, 
in. TanoBiaa Mihaly-u. 18. 1-60 

Porzsolt Karoly postatflellonflr, 
Csabai-at 15. 65 POstahlvatal, n. 

FOnflk irodaja 
F0p6natdr Hangya fogyasz- 

tasl es ertekeslto szBvet> 

kezet, IU. Tancsica Mihaly-n. 84. 

1-21 

Ffitfzlete, I. Gyflry Vllmos-t6r 2. 

1-19 
2. 83. fl6bfizlet, bor- 6s gyfimtilcs- 
, szeBzfflzde, V. Szeut Istvau-at 25. 

1^41 
8. S3, fidbfizlet, m. Csabai-u. 

1-46 
4. 82. fiikfizlet, I. Mah<5i-a. li 

1*18 

Oroshazi IpartestUlet.rv Thek 

Endre-o. 4. " ' 2- " 

Veud^glfije, IV., Thik Endr6-n. 4. 

2" 
Oroshazi kereskedelmi 
csarnoh* I. Kossuth-t6r 14 1-47 

Oroshazi hlsblrtokosok ke- 
reskedelml r.-t., [. Mikszath 

KAlman-n. 2. 1-17 

Olajmagraktara, IV., Vasiit-u. 22. 

2-94 

: Raktara, IV. Vasut-n. 14. 2-66 

OroshAzal klsblrtokos sz«. 

vetseg, IV Ej<sd-u 1. 73 

Oroshazi polgarl olvasAkOr 

vend6glflje, IV. Erzs6bet kiralyn6- 
n^6. 3-52 

Oroshazi serteshlzla!6 es 
huslparl . r.-t. (HIzlal6telep) 
B6nnm (Uzemben: IV./16— X./1B.) 
3-05 

Oroshfizl takarek- es hltel- 
szOvetkezet, mint az OKJ 
tagja, r. Kossutb-t6r-14. 2-33 

Oroshazi takarekpenztar 

baiiboBztAlya 6b p6nzt4ra, n Kos- 
snth-t6r 3. 71 

Igazgat6Baga 6s titkarsaga .- 16 

Orosz IMIh&Iy postaellenir, m. 
CsinzArkiskoz 5. 1-02 

Orszagos Stelanla sztfvetseg 

■ 79 szlmn v6dfimt6zete, IV. Lehel- 
U 35. n 

OkrOs J&nos Ifiszer- 63 vegyes- 
bereskea6se 1-81 

Paczolay Karoly dr. bir. kfiz- 
jegyzO (iroda> I. Kossuth-t6r 6. 

2-11 

Lakasa, m Ter6nyf-u. 9/a. 2-22 

Pal Imre r«fSskeresked5 lakasa, 
II. Paosirta-n. 7/a. 57 

Palfl Dezst>n6 dr.-ne Szv. 

maga.iiz6ri6 2-07 

Palka La jos dr. mfltfl-seb^sz k€z- 

s6gi orvos magankornaaa, IV., Tan- 

osics Mihaly-u. S. 1-30 

Pelzler Janos Tiragkert6szete, 
flzlet, IV Erzsibet Mralyii6-n. 8. 95 

Penzttgyorseg, m. klr., I. Tor- 
koa, Kalmaa-u. 7. 2-20 Kosaath-t6r 7. 

60 

1-85 

Raczkd Jdzsef lakasa, IV. Th6k 

Endre-u. 23. 8-91 

Ralkl Mlhaly oipdsz Qzerne, I. 

Mikszatb-n. 4. 2-86 

Rajz Jeno 1 opito- 6s tazelflaDyag* 

keresk., I. Rakoozt-n. 7 1-91 

RaOmorszky L. Rdbert, m. 

kir. tflz6rj«leeredes 3-57 

Ravasz Anial gazdalkodfl, obi. 

m6rneb, 111. Tano3io3 Mihaly-u 20. 

' 2-74 

Rein GyQigy dr. gyaborl6 orvos, 

I. VtirBsmarty-u. 6. 2-62 

R6m. kat. plebdnla, I. Grof 

Sz6chenyi Mikl6s-t6r 1. 17 

Rom. kat. Szeretethaz» I v.. 

Th6k Endre-a. 181 3-58, 

Romancslk Jahosn6 dr.-ne 

dzv.. a BDianao, kad- 69 straadf (1 i-d 

taratul., n. Ffird6-u. 6. 1-68 

Ruoz Janos festikkereskedO, 
Kossnth-t6r 6. 3-98 

Sandor Beta dr. orvos,: szfl- 
l6sz-nogy6gyasz ezakorvos magan- 
kirbisia, 11 Pacsirta-n. 20. 2-30 

Sarkadt Gabor szallita, Tass- 
3-34 

Sarkadl Imre gyogysaenSaz, 
Rakaozi-lit9. I-99 

Sarkadt LAszld 6ptllet 6s tti^if a- 
keresk. UgynBks. KCnd-u. 18. 2-51 

SArossy Gyula uriszabo 6s poszto- 

raktar, IV Erzs6bet k1ralyn6-iit 14 

1-42 

Schiller Jentf szeseesltalkeres- 

kedo, 1 Rak6czi-n. 9. 1-92 

Schwarcz Bela 6s Ha fanagy 

keresk., m Tincsios Mihdly-n. 26 

85 

Schwarcz David flat fiveg- 6s 

porcellankeresk.. I. Torkos KalmaD- 

u t 4 

Schwarcz Denes dr. Bgyv6d l 

I Torkos Kalman-n; 1. 15 

Schwarcz Mlksa dlvatarakeres 

kedo, I Kpssatb-t6r 8. 2-12 

Sin Antal Ifiszer- 6s csemegeke- 

resk., IV. Erzs^bet biralyu6-u. 8/a. 

3-33 

Sin Jdzsel postafeliigyelfi, I. Vasar- 

belyi- n 85. 1-48 

Sonnenleld Brzsebet dr. 

Bajza-a. 2 2-39 

Sods Gyula oakrasBata, Erzs6bet 

kiralyn6-at 26. 3-61 

Stelner Armln bor-, sSmagyke- 

resk., IV. Tancaica Mihaly-u. 29. 
1-07 
Stelner Ede term6nybi*., Rak6czi- 

iSt 7. 1-06 

Stern Ernff rflvidarunagykeresk. 

Strausz Gyula szerazam-,6pUJet-, 
tiizifa-, cement-, cserep- 6e t6gia- 
keresk., IV Bajnok-n. 8. 1-78 

Szabd G. Jullanna utdda 
Polltzer perene kOaw-, paplrv- 
6s irdszernagykereak. 1-89 Szabd G. LasxlA masiertsi 6s 
vnianyazerelO, I. Rakoeci-b. 7. 

3-41 
Szabd Jdzsel Iff. gepkeresk., 
H. S. C, Soh, iaagyar g6pgyari m4- 
vek r.-t. bizom., Rakooai-u. 4. 8-59 

Szalal J ullann a maganzA, n. 

Tertnyi-a. e. 2-01 

Szalay Jdzsel kopsigyittd 6s vas- 

keresk., IV, Vasut-a. 88, 3-51 

Szdsz Jdzsel paskamfivea, I, 
ThtikBly-n. 1. 3-72 

Szdkdcs Bela dr. Ktfnd-o. 1. 25 

Szdkdcs Jdzsel cFntorat ro- 
bizomanyoa Ql-77 

Szekacs Jdzsel 1IJ. f Future* fo- 
bia., r.-t. lgazgatolafaasa,IV.Ond- 
ai8. 3-23 

Szek^os Pal paplrssakfleem, 
Vaadt-u. 84. 1-48 

Szekely Karoly eipdazin eater, 
Enss6bot kira]yn6-n. 16. 1-49 

Szekeres GAbor ny. postahir. 

ig., I. Deak Pereno-u: 85. 60 

Szekulesz Igndc, IV. Th6k • 

Endre-n. 17. 2-96 

Szekulesz Imre berasb., Kbnd- , 

a. 4. (naemben: VII/18— 1./15.) 30 '' 

Szemenyel La]os hentes 6s ! 
mdsaaros, Kossutb-t6r 14. 3-94 . j 

Szendl H. Ballnt vas, sserszam i 
6a mflszaki kereskedfia 3-99 1 

Szenttornyal Gyttrgy dr. flgy- ! 
r6d. m. Tancaica Mlhaly-u. 8. 1^13 

SzfJIartd Szabd Sandor vltiz, ! 
nagyberesbed68e 6s irodaja, n. Pa- ] 
csirtaru. 8. . 82 

Lakasa^ n. Paosirta-n. 8. 2-06 t 
Asvanyolajtolepe, IV. Huba-u. 48. j 
2-59 " 
Aavanyolajteiepe, IV. Vasfit-u. 14/a. < 
"'.' 2-58 I 

Szlkora Lajos feb6rnemfikeresk., 
I. Kossnth-t6r 2. . 3-76 j 

Szirt Arp&d nagybereak., I. Gyory 
Vilmoa-t6r 8 54 i 

Sztlcs Kalmdn Aladdr, J. I 
Deak Fereno-u. 1Q. 3-84 | 

Taller Jakab es lla oiroksepro- ' 

gyar, IV. Tancaios Mihaly-n 13. 19 | 
Takacs Pdl sertfisberesbedo, III. k 

Bethlen Gabor-u. 62. 2-73 | 

Tarr Jdzsel dr. fogofvoa, i: Tor- 1 

kos K4lm4n-u. IS. 98 I 

Tatars&ncl kisgazdakdr, ■ 

Pnszta-Tatarsanc 5-16 

Tdll gazdas&gl Iskola es 

mezdgazdasagl szakta- 

ndcsadd dllomds, m. klr. 
3-86 
Telkessy dr. gydgyszertar a 

„Feh6r kigy6hoz" I. Kosauth-t6r 8. 

21 

Telkessy Odtfn dr. 3-68 

Tobak Imre toxtilnagykeresk., I. 

yerSsmarry-n. 1. 1-36 

Tof tier Janosne Beilasi Sari 

maganlakaaa, I. Rab6czi-u. 1. 2-17 
Tompa SAndor fiiszerkeresk., 

VI. 9zent Isfvan-n. 48. 3*63 

Torda W. Sdndor vaskeresked6a, 

" Rak^ozi-u. 4. 3-92 

Torkos Bela dr. ny. osendOrsza- 

zados, I' Torkos K41m&n-n. 4. 2-40 
Tdth AOtal vend6glfls, IV. Menhaz- 

u. 10. 2-92 

Tdth Ferenc allatteny6szt6si fO- 

ellenflr, 1. Deak Ferenc-u. 12. 

8-85 
Tdth .Ferehc malotriigazgatA. 

IV. Allomas-u. ». 1-55 

Tdth Ferencne Itj. ttzv. Tdth 

malotn alelnOke, IV, Erzs6bet 

kiralyn6-at 42. 1"82 

Tdth gdzmalom r.-t., IV. Erzs6- 

bet kiralyn6-n. 48 55 

Tdth S. Ferencne postadfjnok, 

Huba-u. 30. 1-27 

Tdth S. Janos vond6glos, Aradi- 

«. 37. . ' 2-64 

Tdth S. Sandor b6rautffuvaroz6 
3-58 
Ttfrtfk Istvan ny. all. tanltfi, 

IV. TShb-tom-n. 83. . 2-85 

Ttfrtfk Lajos mozaik-, mflbd-, sir- 

eml6b 6a cementarngyira, IV. 

Huba-u, 31. 2-65 I 

■0 

-1 361 Oroshd%a TtlzoltOsag,' K8zs6gbAza, I Kos- 
suth-t6r 8. 1-73 

Ungar Arpad maganz6, TV Lebel- 
»- *» ■ ■ . 51 

ffrblztos, IAsd B6kfavArmegyei 

Varga 1st van mag&ntisztv. 

Hnba-u. 46. 2-23 

Vasut, IAsd Aliamvasutak fa Alfbldl 

elsO gazdasAglvastit. 
Veres Ferene uri, nfii flivatArn 

£s cipSfizh, IV. Erzs6bet kirAlyn6 

At 4. 2-91 

Veres Lajos az Oroshazi Ujsag 

BzerkesztGsege 6s kiaddhivatala 

90 
Vermes Mlhaly termeriykeres- 

kedfl, III. TAncsios MiMty-u. 8, 

2-03 

Vernes Gyula dr. fogorvos, iv 

Ktind u. 92. 1-25 

VI dor Janos All polg isk. fanAr. 

HI., KoloKSvAri-u. SI 2-04 

Vlncze Ferene tollkeresk., 1 

Szalmapiac-t6r 4. 3-25 

Vlrag Istvan term6ny- 6s fiiszer 

keresk., Ill Bzarvasi-at 16. Ir76 

Vranka Jozsel dr. iigyvfa, 

IV. Th6k Rndre-n. 26. 1-03 

Weinberger Ede fakereskedd. 

III. TAncsica MihAly-n 40.' 29 

Weinberger Imre tollkeresk. 

I. VflrCsrriariy-u 1/a. 1-88 

Welsz Etel zsAk- 6a ponyvaUzlet, 

IV. RAk6czi-u. 10 1-72 
Welsz M. Mlhaly dr. orvos, bel 

gydgyisz, I. Torkos Kdlmdn-n. 1 

2-ie 

Welsz Mlksa dr. ker. ffirabbi 
1-93 
Wigner G£za fiiszerkeresk., 
, I. KoMsuth-ter 10. 27 

Zabrak PalmaThakeresk.,11. Ffild- 

vAri-u. 17. 3-39 

Zalay Lajos gy6gyszer6sz. II Kos- 

snth-t6r 9. 14 

< Zatyk6 Sandor All. roeragazda- 

eagi kSzepisk. tanAr. I. Bercs6nyi- 

fl 3. i-si 

Zeltler fyfindor Elsa oroshazi 

koneervlpar, cementarngyar 6s 

vilianymalom 1-84 

Zelenka Lajos dr., poetabet.bizt. 

int. 6s kCzs6gi orvos, IV. K5nd-n. 32. 

1-09 
Zelenskl Janosne lovagng, 

szfil. Zay KlAra grdfnft uradulmi 

lnt6zos6ge, Kakasszek 94 

Zsoldos Peter raalomigazgat6, TV. 

,K6nd*n. 13. 22 OROSZBUK6C 

(lasd Zsdenyova) 

GROSZHEGY 

(lasd Sssekely saentkiraly) Cspmaamnak h6zbesithetetlens^e gset6re OROSZKA 

. Hivatalos drdk: 

«** « VaaAinap 6s 

Hetkfiznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-igj 

14— 18 Iff. 14-16-ig. 

Csak elfifieetflk r6Bti6re: 20— 21-ig. 
Csendorors, m. kir. 4 

Garamvttlgy I cnkorgyar r.-t. 
1. 5 
Goda L£szlo dr. kBrorvos, 
a posta bet. biet. int. orvosa, 
O.T.I. fa mav. kCrzeti orvoa 9 
Beydrleh Karoly gy6gy&Ber6sB. 
2 
Katonal eptiletek es hafo- 
sagok: II/5. hadiflsemi ^Boport, 
baditlserai -SBemelyzeti* parancsnok- 
sag 3 

KoT&ett Bela m. kir. postamester 

■ \ ■ 1 
Melcher Karoly dr. ottos, fog-' 

orvos . Q OROSZLANY 

Hivatalos drdk* 

BetkCznap: -VasArnap fa ■ 

e - nnnepnap: 

8-12-ig, 8— H-ig, ; 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOrtzetOk r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Aspermayer Peter Hj. 

korcsmaroa JO 

Csendorifrs, m. kir. 2 

Czermann Karoly vendSglilg 7 
Konkoly ThegelHlklos dr 

f61dbirtokos„ Kiskecsked-pnszta 4 
Kozsegl eldljaros&g 1 

Krfstya<k Istvan fa- 6b szgn- 

keiesk. 9 

Magyar Altalanos Kdszen- 

banya r -t. 3 

Magyar altalanos vf llamos- 

sag! r. t. kfirzetvezetflje 6 

Oroszlany 6s vldekl logyasz 

tasl sztfvetkezet 5 

Szepesy Karoly ev. lelktez 8 OROSZMEZO 

(lasd Nagyilonda) 

OROSZTONY 

Hivatalos drdk: 
B6tk6znap : VasArnap 6s 
ilnnepnap:. 
8— 12-ig, ' g— 11-lg, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak eliJfizetfik r69e6re: 20— 21-Ig. 

CsendfirOrsparancsnoksag, 

m. kir. 2 

Farkas Janos es Hal 181 d- 

birtokos 6a szflWnagybirtokoa 10 

Kocsfs Istvan bor 6b gyfimaios, 

szeszf6zde-vaIlaIkoz6 6s gazdal- 

kod<5 6 

Kovaos Janos vegyeskeresk. 8 

Kbrjegyzoseg 1 

Ktfvess Jenii fsidbirtokos, Ung- 

Jakabfa 5 

Magyar Ostermel^k r.-t. 

oroszionyi gazdasAga 4 

Szell Arpad koresmAros, gyU- 
mfllogkeresk. 63 borbizom. 7 

T6th J6zsef vegyeskeresk., sslk- 
TizgyAra 6s temetkez^si cikkek ke- 
resk. -.*-■■ g OROSZVAR 

Hivatalos 6rdk: 
H6tkdznap VasArnap 63 

ilnnepnap: 

8— 12-ig, 8-H-ig, 

14- 18-ig 14-15-ig. 

Csak elflf1zet6k r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Avernfus-Mtivek vegyigyar, 
Btroh EezsO ' ±Q 

Balazs Janos venxteglfls, B6bsi- 
«ti vAm 23/4 

Csendffrseg, m. kir. 8 

DemkO Vtdor fdldberld, FAoAn- 
kert 23/2 

kir., Fttv&mhlvatal, m< 

vAtjArfalo. B6csir6t 
Frendl Jdzset kereskedO 
Hengermalom OROSZKO 

<IAsd HavasmezC) 5 

11 

15 

Korjegyzoseg 4 

L6nyay Blemer herceg kas- 

t6lya. titkAri hivatal 1 

Uradalmi jzAmtartdsAga 9 

L6nyay Blemerne hereegne, 
Stetanla kir. tenseg 7 

JMatyas Mlhaly mAv. fCtlsat., 
AHomAsffinOk 14 

Pantmer Jdzset dr. orvos 12 

Rendorklrendeltseg, m. 
kir.: VezecOje 
B6cBi-uti Crszoba 
KOzpontl Orseoba 
PozBOnyi-fitl Brazoba 
Vasati pAIyaudvftrl 5rszoba Vamhlvatal, m. kir., 

Jarfalo, Pozsonyl-tt e 

05 

13 

O10 

3 

BorvAt. 
10 QROSZVfiG 

a munkdc&i egysiges 

haUzathoa tartozik. > 

Nyilvdnos tdvbeszeio dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig. 14-^15-ig. 

Elflfizetfiket lSsd MunkAcs kSzpontnAI 

A tnunkdesi egyseges 

hdldzathoz tartozik meg: 

Vdrpaldnka. 

ORTAHAZA 

(lasd PAka) 

OSGYAN 

Hivatalos drdk: 
B6tk«znap: *{#$£« 

8— 12-ig,. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetOk r6sz6re: 20— 21-Jg. 
Csenddrseg, m. kir. 1 

KSzsegi eldljarosag, Gaszona 5 
KOzsegl eldlj&r6sag, OggyAn 3 
Schrelber Ferene dr. fOld- 
.birtokos 4 

OSLI 

Hivatalos drdk: 

HStkBznap ' VasArnap 6s 

p ftnDepnap- 

8— 12-ig. 8— 12-ig, 

14-18-ig 14— 15-ig. 

Csak elttfizetfik r6sz6re 20— 21-ig. 

t Bangya<* rdgyasztAsi szitvetkezet 

3 

KBzsegl eltfljardsag 1 Hangya fogyasztasi es 6rt6kasiW 
szSvetkezet -10 

Korber Mlklds fBldbirtokos -;-. S 
Qazdasaga 1 

Kond hitblzomanyl orada- 
lom, OsztopAo AllomAs Q 

Mezdgazdasagl es Arnkeres^ 
kedelml k.l.t. t6glagyAra 3 

Rami Gergely vitfa, Wldbir- 
tokos 12 

Sass Jdzsel Futara biaom. 9 

Stelnltz Istvan okl. gazda 6s 
ttzv. Ltfwensobn Brnone 
nagyb6rl0k, BomogyvAtnoa- 5 

Stolber Bela antd- fa-traktor-" 
alkatr6szgyArt(S fizeme (fizemben: 
HI/1— Vni/31-ig) 2 OTOMPAHAT 

Nyilvdnos tdvbeszelo. dllomds 
Hivato-los drdk: 6S0VE 

(laBd Ujadve.) 

OSTFFYASSZONYFA 

Hivatalos drdk: 

H6tkflznap: VasArnap 6s 

Unnepnap: 

8-12-ig, 8-l|-|g, 

14-18-lg. 14-15-ig. 

Csak elflfizetfik rt>sz.6re; 20— 21-Ig. 

Csendtfrseg, m. kir. 4 

KBzsegl eloljarosag 1 

Mesterbazy Elek malomlmlaj- 

donos - 7 

Magy Imre kSrAHatorvos 6 

Nemeth Sandor dr. kOrorvos 
NIczky Ferencn6 ttzv. grrtf ne 
budakeszj Weores Evelyn ftild- 
birtokos (flaembeu; V/l-pX/3l-lg)5 
Orszagos Villa mosmtivek 
' r.-t* kiSrzet szer,elfts6ge 10 

Ostlty Lajos dr. fOldbirtokos, nv. OSTOROS 

(Idsd ApdornakliAlya) 

OSZENTIVAN 

(lAsd UjszentivAn) 

osztopAn 

Hivatalos drdk: 
Hotkttznap H6tk«znap : 
8-18-ig. VasArnap 6s 
nnnepnap : - 

',8-12-Ig, 
14— 15-ig. VasArnap &» . 
Unaepnap; 
8— 12-fg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elAfizetak r6sz6re : 20— 21-Ig 

Bajnovszky Tamas tan.-p!6bA- 

nos 1 J 

Ferka Lajos vend6g!0s 4 

Gresa Janos vegyeskereekedft 7 OTTILIA 

(IAsd Kassa) 

ottomIny 

Hivatalos drdk: 

H6tktiznap: ^"S *"' 

: . . ,, unnepnap: ■ 

8— 12-ig, '""' 8^11-ig, J 

^4— 18-ig. 14^-lfi-ig. 

Csak elflf izetOk r6s»6re :'■■ 20— 21-ig. 

Kifzsegl elBIjardsag 1 

Nagy Daniel ref. lelkesz 2 

6VARI 

~ Hivdialos drdk: 

':', .j 1 VasArnap 6b . . 

, ( H6tkdznap: Unnepnap: " 

■: 8— 12-ig, r ,. .8— 11-ig^, 

14-18-ig. . . .14— 15-ig. ",. 

Csak elfifizetfik v6sz6re: 20— Sl-ig.' . 

KBzsegl elt$ljAr6sog 1 

Ovari ,, Hangya*' f ogyasztafil' 6s 

ertekesitO sziivetkezet '.-.-• 1 2 

6VARSANY ; . 

. (IAsd Hatvan) 

OVERBASZ 

(lasd Ujverbasz) 

6ZD 

Tdvbeszelo kozpontok: Ozd 1 : 
<>zd 2 : 
Ozd 3 : 1— 499-ig. 
fiOO—699-ig. 
600— 699-ig. Az 
hoz Hivatalos drdk: 
7— 21-ig. 
dzdi egysiges hdldzat- 
tartozik, meg: H64os- 
cstpdny. 

Adam Lajosne Uxv. gy6gysee- 
r6sa, Vasvari-u. 1, 80 

Ambr6zy Tlbor ..Baent Mtklds" 
gydgyszertaraj Meoskey Istvin- 
u. 124. 6^24 

Arva Pal okl. 6pit(S8zm6m8k, 
Tisztisor 15/a. 

Bartha Kalman p^kmester, 
fdszer- 6s vegyeakereflkedise, 
Bzent Tmre-t6r 145. 84 

Benyhe Sandor ref. tanft<S, 6od, 
111. Ref. iskola 0-10 

Berencsy Ferencnettzv. vltee, 
f ttaeer- 6s vegyeskereskedO, Ovoda- 
n. 6. 99 

BlaskO Vltbold fuszerkeekedfr, 
FO n. 2 21 

Bona Janos bentes 6b fn6szAro«, 
Tissti-sor 5. 87 

Bert6sh1zlaldAja, Bzennft-n .212. . 78 I-&I 362 a s2alllt61eo61en fes a csomng DurKolatfln rGDdelhezzfek. 6xd Borbas Zoltan heDtesesmesa&roB 
-: 'Vasvari-n. 77. 6-15' 

Botta Pal epitear, Ovdda-n. 41 14 

Chalupeeky Ferene, szainve- 
setoV Karkaslynki banyatelep 4-01 

Clans Frlgyes dr. korhizl orvos, 

' Hornae-sor 98/a. ' ■ ' 60 

Csendorseg, m. kir., Bzent 

Imre-ter 139. 10 

Cstpke Pal, v. JegyaO, tflioltfc 

paTancsnok, .Igldi-n. 4. ,. 96 

Csuhran Jozsel gy&ri olvaso- 
egyleti raozgo flgyveaetdje; Isten- 
mesfi 109. 44 

Gxangar Lajos Rimamnrany 6zd- 
n&daadi kernleti iskolainak igazga- 
t6Ja„ kttreeti feliigyelB, Koho- 
sorl02/a. .: 24 

Czukor Izldor kereskedO, 
Mecskey-n. 37. 6-04 

Darvas Barna ■ sziniveBetB, 
Meoaeky Istvan-n. 67. 72 

Darvas l^ajos postamester, 
Mecskey I.-n. 67. 69 

Oarvas Lalosne ozv. ny. posta- 
mester, Endresz Gy.-n. 6. 34 

Demeter- Istvan ffiazerkereakedB 
6e berautovallalkozfi, . Bzent Imre- 
ter 117.. 91 

Demjan Jozsel nri 6s nfli dlvat- 
arafizlet, Vaavart-n. 8. 1-40 

DIdsl Gyolane Rimamnranyl 

. ilelmezfisi tteletkezelB, Farkas- 
lyakibanya 4-05 

Desser Jendpekmester, FB-u. 2B. 
. -49. 

Dohanynagyaruda* m. kir,, 
Vasvan-n. 2. 54 

Drdtos Pal fOszer- es vegyeskeres- 
kedes, . korlatlan italmeres, Kis- 
ialudy-u. 196. Irl9 

Egrt kereskedelml r.-t. 6zdi 
fi6kja, Vasvari-n. 2. 86 

Englender Ernd f51dbirtoko», 

VaaTOri-n. 4, 64 

Englender. L&szlO fakereskedB, 

Vasvari-u. 46. 5-05 

Fefes Ferenc ny. may. IntezB, 

Nagyamerika 164. 75 

Flnta Tlkamer mfiszaki tlszt- 

.yiselB, Vasut-n. 17. . 1-44 

, Fodor Jozsel vaskereakedo, 

Ffl-a. 31. 11 

Fon6 Ferenc II]. epitesz, beton- 

irngyir, Batori Ferenc-n. 6-11 
Foszolgablrdl hlvatal, Bzent olgabl 

e-ter 1. Fdszolgablrd lakasa, Fo-u. 11. 41 

Fried Bela bor- es sornagykeres- 
kedB, Vasvart-n. 35. 6-10 

Fried Sandor fdazer- 6s vegyes- 
: kereskedfl. Baent Iinie-tei 125. 25 

Frohmann Tlyadar taltarek- 
- penzr&ri lgazgat6, B&thory Istvan- 

u. 32.. 79~ 

Fugulyan Karoly pekfizeme, 

Mecskey Istvan-nt 83. 6<-14 

Galld Laszld kereskedd, Mecskey - 
it 134. 6-12 

Gergely Istvan obi. gepesz- 
m6m!3h. Tisati-eor 16/b. 50 

Gerd Bela kereakedfi, Mecskey- 

tt 163. 6-08 

Goldberger Vllmos es Flal 

«Tnlipaa» sxQbaz.Vasvirl-u. 8. "" 

Gracza Mlklds fenykepese 
UkAsa, Meggyes-n. 4. 1-34 

Fotfimfiterine : Bzent Imre-ter 9, 
1-33 

Greslts Geza radi<5- es vlllamos- 
sag! seakttzlete, F6-a. 10. 87 

Grosz Geza Hnngarla Egye- 

ittlt Gttzmalmok r.-t. lera- 
kata, Vaavarl-n. 2. 71 

Grosz aimbn, Vasvari-n. 2. 85 

Gattmann Samaelne Bzv. 

6ras, Akszerftsz 6a butorkereskedfi, 
V&-U. 16. 18 

Fidkflzlete, Vasvaf^a. 4. 53 

Gyarl Olvas6 Egylet,Tisztisor3. 

* 30 

Gyarl TIsztl Ka«zln6 v gyArtelep. 

TisBti-sor 4. 89 

. kbnybaja . 28 flangya M rogyasztaal «s 6rteke- 
Bitfl BaOvetkezet, Apponyi-n. 15. 
6-07 
Barls ErnOsKr- &b bornagykeres- 

kedfi, Paamany-n. 30. " : . 51 

Bauer Jen«n6 ozv. kereaked6, 
Bolyki Tamas-u. 138. 6-22 

Bercska Istvan asztaloafizeme, 
Pazminy-nl 46. 74 

Bercska Korneila bntorkeres r 
ked6se, Ffl-a. 8. 92 

BeTesmegyelTakarfikossag, 

Vasyari-a. 20. 5-08 

Bollander Sandor faszerheres- 

ked6, Vaavari-a, 39. 5-21 

Borvafh Geza benteB, meszaroa 
es fuvaroa, Mecskey J.-u. 40. 6-18 

Irak Istvan fflazer- &n csemege- 
kereskedd, Szenna-ut 5. 1-41 

Jakubovenszky Bntll villaay- 
eeerelO 6s lakatos uzeme, Szent 
Imre-t6r .81 

Jarasl levente parancsnok* 

Szent Iipre-t6r I. 1-01 

nbasz Istvan kereskedfl, Vas^ 
vari-u. .121. 5-24 

Jnnasz Jozsel b6rant<Sfnvaroz6, 
Bathori Iatvan-u. 11. 1^89 

Kaloesal Beta vonalfelvlgyaziS, 
Baent Imre-t6r 1-12 

Kamella vlr&gcsarnok, Pellea 
J6B9efot,.F$-n.-3; 46 

Kertal Ferenc fflazer- es veg^yes 
kereskedfi, Jedlik AnyoarU. 1. 55 

Kllvady Ferencne «zr. Isten- 

meafi 61. 1-10 

Kiss End re dr. Ogyved, Endresz 

Gy8rgy-n. 1. 20 

Klein Adoll fakereekedO, Vaant- 

a. 1. 19 

Klein Jdzsel ffiszerkereskedfi es 

hoBcaamoka, Bzent Imre-ter 9. 81 
Klein Mlklds pekmester, Bseana- 
' a. 9. .'■■ .. '22 

Klein Simon gazdalkod6.es keres- 

kedO, Bolyki Tamaa-a. 47. 5-02 

Klein Viktor dr. egyetemes 
orvosl eg fosAezati rendelfije, Vas- 
yari fo-u. 20. 90 

Klein Zoltan dr. fogorvoa, 
Vasvari-a. 28. • 5-14 

Kohn Intre bOrkereakedS, 
F6-u. 14. 1-27 

Koller Lajos. nil- eB nCi divat- 
fizlete, Vasvary-n. 12. 1-37 

Komiatby Aladar dr. (fizem- 
beu : IX/l— VI/90-fg), Endreaa 
GyBrgy-ii. 3. .■ 98 

Kdrddl Gyorgy HJ> termenyke- 
reskedd, Mecskey-nt 9. 6-10 

Kovacs flagyo testverek sBr- ea 

bornagykereskedese, Bobo-lit 134. 

6-23 

Kovacslk Ctdttn III. vlllanyaze- 
relo, lrikatos es Mrant<5favaroe6. 
Uzeme, Ovoda--n. 12. 76 

, Lakasa, Kiserdflalja 7. 59 

KSzsegl elfiljardsdg, Mecskey 
at 169. 6-01 

KHzsegl elfiljardsag, dzd, Bzent 
Mre-ter. 1. 4 

KBzigazgatasi osetaly, Fojegysfl 

1-16 
K«zigazgat&3i oaztaly 1-16 

Adifigyl osztaly .-l'-W 

III. kertlleti orsaobft, Mecakey- 
n. 207. 6^1 

Kozsegf eiaijardsag, Uraj 16 

KUzsegl Idjegyztf lakasa, Szent 
Imre-ter 139. 1-02 

Ktfzsegl tuzoltdsag, Sz^nt 
Imre-ter 70. 1-00 

KttzvagObtd, BatboriTstTan-n. 16. 

Kryzewsky Jenfi dr. kUrorvos, 
a pbsta bet. bizt. int. orvosa, . 
IstenmezS 3. 6-05 

Knlcsar Janos b6ra-nt<5vdllalata, 
Vaant-u. 15. 6-20 

Lakatos Janos cfpeszmester. 
Mecskey-u. 48. " 6f25 

Lelkovlts Andor fflszer-, HaaV, 
ceeraege,-" ea edenykereskedes, Vas- 
varl-u, 3,. . 62 

Lelkovlts Jentf, Vasvari-n. 37. 
5-23 Legoltalml Hga dzdl eso- 
portja, Ovoda-n. 4. 1-25 

Lenkel Dezstf dr*t & porta bat. 
blBt. int. orvosa es kOrorros, Szent 
Imre-ter 137, 

LnSztlgGeza eptllet-, banyafa-es 

tllzifakereakedeae, Mecskey-u. 76., 

©-17 

Malonyay Laszld dr. OBendfir- 
szazados, m. kir., Bodor-n.2. 1-06 

Mandel Jdzsel dr. figyred, F6- 
n. 9. . ;48 

Harcsek Janos ev. lelkesz, 
-■ esperes, KiserdSalja 31 58 

MarjaS Karoly dr. orvos, Vas 
varl-u. 47. 5-29 

IHarkovIcs Ferenc flveg-, por- 
cellan-, papir- es disztargyak ke-, 
reskedeae, FO-u. 33. 1-24 

Markns Bezstf , Nagyamerika 5 /a. 

1-52 

Hikola Bela dohdnykiBarus, 

Vasvari-n. 6. , 5-06 

IHdrO J6zsel dr. orvoB, Vasvari- 
a. 16. 1-42 

Neumann Bezsd kereskedS, 
Vasvari-n. 6. . . . 5-12 

Or ban Lajos fest^k-, hAztartial- 
is piperecibkek keresbedese, Vaa- 
yari-Tt. 19. 1-Q4 

Orcsl Laszld g6per5re berende- 

zett asztalosuzeme, Mecskey-a. 44. 

6-21 

Ozdl nemzetl sajtdvallalat 

r.-t., FB-n. 8. 18 

dzdl Takarekp6nztar rM~ 

FB-n. ?. . 5 

6zdt vtUamossagl r.-t,, Bzent 

Imre-ter 12; 26 

Ozd Jarasl Takarek es Hltel 
szttvetkezet, mint az O.K.H, 
tagia, Bzent Imre-ter 2. . 18 

Papp Gusztav szamvezetB, 
(Jr. Csaky I.-n. 6. 67 

Pelyhe Gabor cement- ea mesz- 

keTeskedB, Vasvari-tt. 30. : 5>*19 

PenzUgydrl szakasz. m. klr. 

Pazminy-ri. 2. 45 

Petery Janos epiteszmernttk,, .- 

epftAme.ster epitesi irodaja, Ozd- 

gyartelep 1-08 

Porga Zoltan erdBmemitk, ' 

Mecskey-nt 132. :.< :-<■ 606 
Pour JenO, IstenmezB-u. 156. 

..1-47 
PUngur Albert oakrasz, FB-n. 9. 

■'■■; 47 

Ralzinger Inure dr. gyogysze- 
reBz gydgysBertata, Ffi-n. 7. 35 
Lakasa 77 

Raucbmann Jdzsel vaakereB- 
kedB, Vasv£rl-u. 4. . 6*04 

Blmamuranyl-salgdtarjanl 
vasmti r.-t. t Tisztisor 1. 
Anyagazertar . 73 

AnyagvWgal6 1-11 

Anyagviflsgald igazgaW lakasa, 
KiBerdBalja 8. 1-18 

Banyaigazgatosag 6 

Banyaigatgatd lakasa, Tlntisor 18. 
1-23 
Banyauzeml katonai parane.«nok- 
E*g 1-14 

BanyaaienfBnBk, Farkaslynk 4-02 
Darvahengermn flcemfBnSk 29 
Glelmesisl ffiilslet, (roda 63 

iftlel mezeai ttttzlet. aeyTezetB 7 
filelmezealflzlet, Farkaslyak 4-04 
Spites! iroda, Karn-telep 96 

Finomhengermn nzemfBnSk 83 
Qyarigazgatdsag 2 

Gyirigazgal6 42 

Gyarigazgati lakasa, Tisztlsor 13/b. 
'■ OT 
Gyarigazgat* helyettea, Tlszti- 
Bor 1. 17 

GyArigaBgfttfi helyettea lakaBa, 
Nagyamerika 1/b. 1-43 

Gyari mobelyronSk 94 

HonVed ellenflreB kirendeltsfg 

1-46 
Gyiri rajzterem 95 

Kiaaarnraktar 70 

(lasd a kliv, bagubon) Hasd az elfizB haeabon) 
Kohdigazgatdsag 9 

Kob6igaegat6 43 

Kohoigazgat* I akasa 1-03 

Legoltalini parancanokaag, Farkas- 
lynk 4-03 
Samottgy&ri fizemfBnQk 1-20 
Bamottgyari fiaemf5n»k lakasa, 
Tiaztisor 11. 1-09 
BzakitSmu 1^32 
TJjktfrhaz eplteEi iroda 1^35 
Uzemi titkir ,.'.'.,' 1-07 
Vezerigaigat6 lakasa, Tiaztisor 10/a. 
32 
Vezeriga8gat63£gi vend egazobak, 
Tiaztisor 10. 1*31 

Bomal kathoUkus plebanta, 

FO-u. 1. 27 

Bubovszky Ferene dr. r^. 

plebanoa, F(S-n; 3. 1-05 

Buvaid Janos, UJtelop 106/a. 

1-36 

Schall Gyula ny. m&v. ffitisit, ' 

Szent Istvan-iit 38. 6-15 

Schwarcz Karoly , Bztari Karoly 
berant6s soifdrje, Bethlen-n. 7. 

5-01 I 

SlmkO. Janos Wrantis, Levente- ' 
n. 18. 5-18 ( 

Simon Jdzsel III. elelmeaesi . 
Osletkezeifi, FB-n. 9. 39 

Simon Laszlo villamos ssareUai 
mfiherye, Vasvari-n. 3. 1^6 | 

SIpOfl Mlklds kereakedfi, Szent ■ 
Imre-t6r 50. . 1"29 ■ 

Sturm Simon ,petr61ennikeres- I 
kedB, Vasvari-n. 27. 5-17 ! 

Szaucsek Karolyne 8zv. m. ' 

kir. postamester, Vasvari-a. 7. ■ 
5-20' 
Szekeres Lajos kereakedfi, Kla- 

falud-n. 31. r 40 

Szeleczky Aladar Tannegyei 

ntblztos, Endresa Gy.-n. 8. 82 

Szllagyl Dezstt KereskedB, Isten- 
mezB 71. 6-09 

Tankd Ignacne Ozv. malom- 
tolajdonos, Zrinyi-a. 12. 6-09 

Lakaaa, Mecskey-n. 70. ' ■ 6-03 

Taraba Gyula r. kath. plebanoa, 
Bolyki Tamas-6t 40.. . ' 5-03 

Tarkanyt Adam gyari elelme- 
teai flzlet flzletkeielBje, Tiseti.sor 4. ^IelmezeBi fiBknalete, VasvarMi.6. |^ 
66 ■ 

Lakasa, Tisztisor 5. 88 W§ 

Tasnadl Zoltan enkor-, (ftazer- 6a jr 

gyarraatarnnagykereakedB, , Vas- M 

vari-ii. 23. 1-30 •* 

Tavlratktfzvetltes 1-98 |A 

Tepper Andor bor- ea sBrnagy- tmM- 

kereak.,.KisfaInd-a. 194. 1-21 ^J 
Temetkezesl vallalat Czimrak ^ft 

Janos, Bzent Imre-ter 121. 33 '^^ 
Tdth Janon ro4«zabi szakfizlet, 

Bzent Imre-ter 126. 52 

Tdth Pal epfilet- is batorasztalos, 

KBalJa, Bithori Istv&n-d; 13. -56 
Tnresanyl Istvan, fnszcir- es 

vegyeskereskedes, Bzent Istvan-' 

n. it e-ie 

Tnresanyl Janos kereakedfi *• 

korlatlan italm^rfi, Mecskey-n. 128. 

6-13 

,Turul«« dzdl kereskedelmi 

es ipari r.-t., Fo-u. 9. 1 

UJszaszy GyulabinyalgazgatBaagl 
titkir, Nagyamerika 163/b. 93 

Vadasz Jend a Rim»mnriny-8al- 

gitarja'nl vasmfi r. t. eietmeaefli 

flzlet kezelfije, Bithori Istv&n-n. 2. 
36 
Varga Beta lOszerkereakedB 

6-22 
VllagI Karoly villanyazeTelB es 

mnszaki kereskedB, Vaavari-u. 11. 

5-32 

Vlllanyl Vllmos portakfad6, Kis- 

(alud-u. 11. 68 

Vlzsolyl Ferenc vaakohfimernfik, 

Szenna-nv 206. 1-45 

'Wagner Jozsel hentes es me- 

szdros, Ovoda-u. 9. 1-28 

Wagner Vllmos dr. m. kir. 

AUatorvjis, MecBkey-u. 104/ 1-18 M 

s 

x 
z 

o 363 Osd Meggondolaifanul pe sz9reltes:DK le a tauticsz6Ig ailomaspphat. Weinberger Jdzsel vegyes- 
kereskedft, Vasvari-n. 11. 5-07 

Welner Istvan f akefeskedfi, 
Vasvari-a. 61. 5-30 

Welner Jdzsel TakereskedO, 
Vasut-n. 3. 8 

Winter Jakab dr. nyugalmazott 
Jarasi tiszti orvos, Ovoda-u. a. 12 

Zbronko Gyulan6 geperOre tie- 
rendezett asztalosfizeme, Szent Imre 
t6r 140. 57 OZORA 

. Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
nnoepnap : 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig; 

Csak elofizet6k r6sz6re : 20-21-ig. 

Barcza Ferenc vegyeskereske- 
d6se 18 

Belak Sandor dr. egyetemi ny. 
r. tanar gazdasiga, Nagydad-puszta CsendorUrs, i < ktr. 7 

. korcs- 
17 
Farkas Ferenc gabona- 6s bor- 

keresk. " 12 

Bamar Lajos vegyeskeresk. 8 
Killer Imre"Bert6skeresk. 9 

Kovacs Janos f6rliBaab6* 13 
Kozs6gl elttljar6sag 1 

M6szaros G6za hentes 63 m6sza- 

ros, jogositott 8ert6skeresk. 15 
Ozora ktizs6gl hitelszUvet- 

kezet, mint az 0..K. H. tagja. 

gabonaosztalya. 11 

Paht Dezsff gyogyszerSBz 16 
Patek Nandor hemes 6s m6sza 

ros 5 

PestI Magyar Kereskedelml 

Bank elismert v&llatati nyugdij- 

penztara uradalmainak Jfozagigaz- 

gat6saga, T6ti puszta 3 

Poor Ferenc vegyeskeresk. 14 
Prajda Istvan gabonakeresk. 2 
Sommer Gyala dr. kOrorvos, a 

posta bet. bizt. Int. orvosa Q 

Somogyl Jeno allatorvoa 10 

OZSAK-PUSZTA 

(lasd Ocseny) 

OZSDOLA 

(lasd Kezdiv&sarhely) 

OCSfiNY 

Hivatalos ordk: 
m ltifeM p: v £™»Vf 

8— 12-ig, 8— 11 rig, 

■»4— 18-ig., 14— 15-ig. 

Csak elofizerflk r£sz6re- 20— 2J-ip. 

Asztalos Daniel Rakoczi-mosgo 

tnl. : 16 

Csenddrti rspar ancsnok sag, 

m. kir. 2 

Eszterbaner Janos earkOzi 

t6Bztauze'me 10 

Eszterbaner Janos kflzalapit 

vanyi. berlft, Ozsakpuezta 1Q/4 
Fleseh Istvan gabonakeresk. 4 
G6czy Lajos Hnngaria Villamos- 

eagi r.-t. villanyszerelfije 14 

GttbtHytts Karoly ref. lelki- 

pasator : 13 

Kozs6gl eloljartsag 1 

Matls Lajos dr. kHza6gi ottos es 

a posta bet. bizt. int. orvosa 5 
Mailer Lajosne m. kir. poet a 

mester. 8 

Nedelkovlts Sandbr nagyb6rlfi, 

Ozaakpnazta 10/3 

Nemes Janos kantortanltG, 16go- 

6 s tliBolt6paranosnok 12 

Pall Jdzsef allatkeresk. 6 

Paprika Istvan gabona-, mag-, 
. termenykeresk., Horabar albizom. 
15 
Sarktfzl hengermalom 3 
S4rk»zl Kenderiparl k.l.t., 

Ozsakpuszta 10/2 Sarkozl Konzervgyar 6b 

Szarlt6ttzentek Nenner Ferenc 

6s tsai 10/5 

Sttmegl Kalman plebanos 7 
Tolnamegyel Tejsztfvetke- 

teetek Sztfvetkezete l. sz. 

teHoIgozd flzeme Q 

TBttos Jdzsef Hombar albizom. 
11 

OCSOD 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak el6fiBet<Hi reszere: 20— 21-ig. 

Bardos Nandor keresk. (nzem- 

ben: IV/1— TX/30-ig) \\ 

CsekS Lajos fflszer-, kfltBtt-, wis- 

\Btt-, eipOkereskedO, benzintOttO- 

allomas 24 

CsenddritrSf m. ktr. 8 

Dezstf Mlhaly f iiszer- 6s gabona- 

keieskedo 18 

Dezs6 Sandor aFuturat blzomi- 

nyoaa 21 

Fischer Sam a keresk. (fiaemben- 

W/i-lx/30-ig) 12 

GrUnbat Sandor keresk. (fizem- 

ben: Ill/ie— IX/16-ig) 16 

Jordan Antal gabonabkomanyos 
(iizemben: VII, 1— XII/31-ig) 22 

Kelemen Zoltan dr. orvos 17 

Kemeny Gabor keresk. {fiaera- 

ben: VH/1— XIl/31-ig) 14 

Kerekes Andras m6szaros ^0 

hentes 19 

KOrdovanyl Mlhaly dr. k»z- 

s6gi allatorvoa 32 

Kozsegl eloljardsag 1 

Kallk Sandor motoros aenger- 

malma 7 

Kun Arnold gabonahjzomanyos 

(iaemben: IV/1— JX/30-ig) 5 

Laczkd Akos b6ran«6s 27 

Melian. Janosn6 venddglos 3 
Motnfijr Beta koes6gi ffljegyzB, 

I6go. paranesnok 28 

Molnar Mlhaly b6raut6fuvaroE<5' 

P> 
Oestfd 6s Tldeke „Bangya <c . 

fogyasztasi 6s 6rt6kesit6 szbvet- 

kezet 31 

Pant6 Antalvillany-, radio-- 6s 

ker6kpartlzlete 29 

Pap Andras dr. kfimtfei orvos 

a posta bet. bizt. int6zeti orvos 
16 
Pecz Ferene dr. kCz*<5gi orvos Baiarvld6kl rendtfrl kiren> 

delts6g, m. kir. 12 

Jarasblrdsag, kir. _'■'.- 3 

Jarasl Gazdasagl Egyesttlet 

31 

Jaros Karoly «Cikta» r.-t. tlzlet- 

vezatO 16 

Juhasz Janos dr. m. kir. ftt- 

orvoa 30 

Juhasz LaszlAftiszer-,vegyes- 6s 

csemegekereskeJ6se 29 

Katonal 6pilletek es hat6- 

sagok: ' ■ 

Jarasi katonai paranesnoksag, 

m. kir. , . 1 

Klelne Zoltan 6pit6si vallalkozo 

K«rjegyz«s6g 18 

Ktfrjegyz0s6g, Keleos6ny — 
Kejieimrb 10 

Krausz Jdzsel lisat-, term6ny-, 
6iblajkeresked(i 14 

P6nzllgytfrl szakasz, 

P6nzlnt6zetl KOzpont IVynfi" 
dlf p6nztaranaii Brddgaz- 

dasaga, Vncak6mez8 19 

Postaallomasal, m. kir. 

Taviiatkb*zvetitfl 45 

Steinberg Bela nyomdasz 6c 

papirkereskedS ]7 

Tarnat Janos p6k 6s cukraez 32 

eme 33 

T6th Istran dr. kttrorvo3 6s a 

posta bet. bizt. int. orvosa 28 

Vaszoesik Endre gy6gyszer6sa 

11 

Vcress Istvan vaBkereskeda 22 

Zlchermann Zoltan fatermelfl 

20 

Zoldkeresztes Eg6szs6ghaz 

4 

OLBO 

Hivatalos ordk: 
. SetkGznap ; OREGCSERTO 

Hivatalos 6rdk: 

■*«*...".■■.:. 'ass? 

8— 12-fg, 8— 11-fg, 

14^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6az6re: 20— 2Hg. 

Ersekl nradalom, Csorna-puszta 

.2 

Gergely L^aszl6 fSldbirtokos, Ga- 

jari-major " 3 

Kozsegl elOIjardsag 1 

OKEGERDO 

(!asd Szeremle) 

OREGLAK 

Hivatalos 6rdk: 

:•««-;«'■'; xzvt 

8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r6sz6re; 20— 21-Ig. 

Brann Dezsftierm6nykeresk. 4 

Horvath J6zsef6pft5mester 7 

Jankovleta B6san Elem6r 

grOI ffildbirtokos 1 

Oradalma ■ 2 

Klasz And or f3szamvev5 3 

Major Laszld lelk6sn 6 

Wagner Maria vend6g!os 5 Petry, Zoltan gy6gyszer6sz, 

0lt6parancsnok '2 

Relormatns egyhaz 9 

Relsner B6la Jokatl gazdasiga 

, ■ ' *-- : ;i P 

Selmeezt Samp fakereskedo 4 
T6th Sandor fak'ereskedo' 13 
T6th Sandor vit6z, nt. kir. posta 

meBter ... " ■ 28 

Tttzolt6sag parancsnoksaga, 

flcBSdl finkentes 6a hivataaos 6 
V6g Istvan veadeglOs iSs b6rant6- 

fuvarpai ■ V 26 0D0N-MAJOR 

(lasd Etyek) 

OKORMEZd — 

BOJIOBOE 

Hivatalos 6r&k: 

7-21-ig. 

Ad6hlvatal, m. kir. 7 

Csenddrorsparancsnoksag, 
m. kir. 8 

Grddleltlgyel0s6gl klren- 

deltseg, m. kir. 23 

Foszolgablr61 hlvatal 15 

,G0£litr6sz ( S dr. Krlcs- 

laltissy Hrabdr Endre 21 

Bangya a6kfizlet 9 Vasarnap 6s 
dnnepnap : 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetfik rtszfii'e: 20— 21-ig. 
Baan D6nes nagyb6rl8 
CsenddrOrs, m. kir. 
K»rJegyzoseg 

OLYVOS 

(lasd Ilosva) 

OR 

Nyilvdnos tdvbesz6l5 
dllomds. 
Hivatalos ordk: . 
HetkOznap 8-12-iff, 
14-rl8-ig. Vasarnap 6s 

.nanepnap: 

8— 11-ig, 

14^16-ig. ORDARMA 

(lasd Ungtarn<So) 

ORDOGKCT 

Hivatalos 6rdk: 

■ tTJi^K^^ " Vasarnap 6b 

H6tk«znap:; (inbepnap: 

8^12-ig, 8^u-ig, 

14— 18-ig. .. ... 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflk r6sz6ie: 20-^21-ig: , Bay Ferenc fSldbirtokos 3 

K«rjegyz0s6g 1 

ORDONaOSFCZES 

Hivatalos ordk: 

H6tkb-znap: , ^rnj^s 

8— 12-ig, 8— ii-Ig; 

i4-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eldfizetdk r6sz6re: 20-21-ig. 

Barabas 1st van pyttmfllcs- 6s 

szeszfozde tuiajdonos 5 

Bereczky Jozsef all. ig. tanft<5 

3 

Korjegyzos6g 1 

Sass -Jdzsel aeg6d Jegy z6 2 OREO MAJOR 

(lasd B'aosal'moa es M6Iykat) 

OREGVAJKA 

(la^d Tolna) 

ORHALOM 

(lasd Hugyag) 

6RIH0D0S 

Hivatalos 6rdk: 

. ,8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. v 

Csak az elCfizetOk r6ssire: 20— 21-ig. 
Helner Geza ev. le!k6sB 2 

K«rlegyz«fs6g l 

LnthAr Erntfn6 g6zfiir6ss ,6s ' 
, raaloraipartelep 3 

drlhodosi Hangya Fogy. 6s 
Ert. Szovetkezet 5 

ORIMAGYAROSD 

. (I4sd . Viszak) . '■'.' : 

ORISAP 

- ; -. (lasdBajnal :; ; v " 

ORISZENTPfiTER 

Hivatalos tirdk: 

8— 12-ig, 8-ll-1g, 

14— 18^ig ; \ 14^15-ig, : , 

Csak eloHzefffk r6sii6re : 20^-31rtg.- 

Abrahatn Vlnce tojas- 6s 

baromflkereskedd .■• 6 

Bedd Jdzsef vegyeskeresk. . Q 
Csendor«rs, m. kir. 2 

Demj&n Jozsef dr. orvos. 12 
Jods Istvan dr. kCrorvos 13 
Kozs6gl elolj&rosag 1 

Orlszentpeterl „Hangya" fo- 
gyasztasl 6s 6rt6kesltd sz»- 
vetkczet ' 1 1 

0rs6gitakar6kp6nztarr.-t^ 3 
P6nzttgy0riszakasz,ni.klr. 8 
Schubert Sandor keresk. 4 
Szalafo kozs6g, Szalafo 

(pyilvanosj IO 

Ctblztossag 7 

Zacb Gnsztav ipartelepei, goz- 

lur,6sztelepe 6s gozmalnia 5 364 
S-r-18-ig. ORKfiNY 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b 

Qnnepnap: 

8— 11-ig, 

It— 16-ig. 

Csak elMizetflk reszere: 20— 21-ig. 

Az prkinyi egysSges hdl6- 
,.'■'■ zqthoz tartozik mig: 
OrMnytdbor. 

Allamvasatak, m. klr., Orkeny 

allomas, forgalml iroda 25 

Beeze Zslgmond mfiszaros eV 

henteainester, tfrk^nytaborf katonal 

hussasMito 12 

Bergmann Lorant tfizelfl- es 

epicoanyagkeresk. 15 

Bttcs L&szld tflzifa-, azen- 6a m^sz- 

keresk. . , ■' - > •■ 24 
CsenddrQrs, m. klr. 3 

Bemjen Istvan II j. ref. lelkl- 

.paszibr 36 

Demkovlcs Istvan hentes es 

meszaros, honvtdseg szallitoja 33 
Prenyl Istvan „drangyal" gyfigy- 

szertara ... 11 

GrUnwald Jentt keresk. 6s sfitfr- 

mester 14 

Rangy a logyasztasl 6s erte- 

keslttt szdvetkezet 37 

Horvatb Istvan ttldbirtokoa 1 
jelmann Gusztav dr. kfizsegi 
1 orvos ■" 10 

Kamenyltezky Jdzset dr. kdr- 
. allatorvos . ' ; 6 

Kamenyltzky Jdzsefne 

dr.-ne 34 

Katona Vendel liaztnagykeresk. 

fflsBer. rflffls, cipfi noi ea f^rfi 

divataro keresk. 21 

Katonar epttletek 6a hato- 

sagok : 

Kaconai raktar p3ag 2! 

Kttzsegl eloijardsag * 

Magyar Zolt&n dr. tigyved 19 
Nagykttrtts v&ros vtllamos- 

mttve kirendeltsege 22 
Nagy Laszld szikvizgyaros £s 

fnvaroz6 - 38 

Orkenyl Kaszlnd Magdolna film- 

szinnaz 17 

Pdr Geza falreresfc. 13 

Pbstahlvatal taviratk8zvetlt6 97 
w Rex" paradtcsomfeldol- 

gozdttzem, tul. Reiter Albin 2( 
Saral Janos 1IJ. ffiszer-, restek-, 

Mr es cipeszkellekek kereskedese 
20 
Szelbert Antal mezogazd. 4s 

. kerteazeti term£nyek szaritotlzeme 

■■•30 

Szekely Jstvan dr., a poSta bet. 

bizt. int orvosa, KJIdbirtokos 18 
Tamas Endre all. tanitd , 9 
Tdth tlAzsel esperes-pjabanoB 8 
Cjhelyl Emll fstvanmajori gazda- 
saga J ::.-.■■", ■ ■-:'., ,-.-, -. ."-5 
Vttezl rend gazdakepztt Is- 
;.kolaJa;(Pat(Jc!!l ,Horvath Istvan es 
<;neje Katona Nona alapitasaV ; 7 
Vttezl Rend Fono-Szttvtt 

Tanttzem fizemvea. Beoskei 
VSaHdor: ; ;■- : ■;;■.;;: •■.':■;.:-, -.27 
t Jdzsel all. nepisk. ig. , 4 OftKfiNYVFABOR 

Az Brkinyi egys£ges hold- 
zathoz tartozik 
Hivatalos drdk: 

:•■; mh»;.x; v ,£&!?:. 

Csak elof izerflk rfszAre ■ 20— 21-fg 
Balntner Laszld vitez, m. klr. 
* alezredes 1-21 

Bartos Karoly m. klr. szazados 

1-07 
Binder Ottd m. Mr. hnazar- 

earedea . : 1-15 

Bobrovnlozky Tamos na. klr.- 

kusedpszazado3 1-24 

Bodd Imre n». klr. tUa6r6rnagy 

1-17 Csnrgay gazdasag, <Jrk^ny 
tabor \ -1*02 

Katonal epttletek es katd- 
sfigok : 

Csapatgyakorl<5t6r, m. kir. mez5- 69 
erddgazdasaga 1-04 

Honv^d Haditeehnikai Int6zet, m. 
klr. kis6rleti allomas 1-16 

Honv. lovaglfi- 6a bajtAtanark^pzS- 
iskola parancsnoksag, m.kir. 1-12 
Honv6d lovagld, tanark£pz5 6a hajt6- 
l9kol», m. kir. liszti etkezd6 je 1-01 
Houv6deImi minisztgrium, m. kir. 
1-06 
Katonai raktar 1-14 

c0rk6nyTit6zB lovastabor allomas- 
flraeg, m.^kir. \ 1-11 

«0rk6nyvit6z)) lovastabor parancs- 
. kir. 1-Q8 Matray S&ndor m. kir. 6rnagy 

Matydlalvl Ferenc 411. tanit6 
^ 1-19 

Orkenyl Falka tarsasag 

(gaemben : IX/1— Il/28-ig) 1-05 
Pongraez Geza bard vitea, 

m. kir. huszarflrnag'y 1*23 

Pongraez Pal vifez, m. kir. 

yezerfirnagy 1-22 

Stlx Jilnos m. kir. huszarfirnagy 
1-13 
Versenyl Tlbor m. klr. huszar- 

ffibadnagy 1-10 

VIsy Istv&n m. klr. tfiz^rszazados 

1-09 ORMfiNYESPUSZTA 

(lasd Fegyvernek 213. sz. elfitizetfi) 

OROS 

(ldsd Nagyg6res) 

ORSUJFALU 

Hivatalos ordk: 

„,..„ „ Vasarnap 6s 

Hetfe6znap: fi nne p na p: 

8— la-ig, 8— 11-ig, 

14— 18 ig, 14— 15-ig. 

Csak elMizetflk r^azere: 90— 21-ig. 

Daranyl Gyttrgy gazdasaga, 
Vadas-puszta 2 

Bzolgalati idfln till Komarom kiJz- 
pontba bekapeaolva . 

Kdzsegi eldljardsag 1 

ORSZALLAS 

Hivaialbs 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. u-i5.i%; 

CBak eiafizetflk rtszere: 20— 21-ig. 
Bayer Gyttrgy 14 

Csenddrdrs; m. klr* 2 

Elsd drszallasl gfizmalom es 

vlllanytelep 8 

Fifldmuves Takarek Szdvet- 

kezet ■ ■■ 18 

Karbach Jdzsef kereskeda 18 
Kttzsegf eUttjardsag 1 

Mesch Istran jogositott series- 
■ kereakedfl ■'.-■■"■' . ■- ■ .. ! 20 
Nuszpl Adam malomtnlajdonos 4 
Pote Adam faidbircokos . 6 

Potz Andras nagybirtokoa 11 
Scblemmer Janos vaakereskedfl 
15 
WelnerAdam serti skereakedO 10 
Welsz Vendel gabonakereakedfl 3 

0RSZENTMXKL6S 

Vereaegyhdz kbrny&zbeli 

nyilvdnos dllomds. 

Hivatalos 6rdk: 

Betkoznap: ^Spl* 

8— 12-tg; 8-^it-ig, 

14— 18-ig. 14-15-Ig. . 

(EWfizetflket lasd a Veresegybazl 

el6fizetok kCzfltt} ORVfiND 

Nyilvdnos tdvbeszfto' dllo- 
mds a kozsigi eldljdrdsdgndl 

(KMiisetaket laad Mezfitelegd) ORVfiNY 

(lasd Tiszaflired) 6SI 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: 8^™*^? 

8— 12-igi 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6szere : 20— 21-ig. 

Kttzsegl |egyzdseg 1 

Somlyal Ambrus r. kat. 

plebanos 5 

Szekesrehervarl pUspttkl 
uradalom 3 

Malomuzeme, Belsfimalom OSEt) 

Nyilvdnos tdvbesz£25 dllo- 
mds a kiizsegi eldljdrosdg- 
ndl 

(Hajmaskeri tabor 8. se. eUfizetft) 

OTTEVfiNY 

Hivatalos drdk: 

VasAru'ap §s 

finnepaap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14—15-ig. 

Csak elflfizetfik r6aze>e 20— 21-ig 

Csenddrseg. m. klr. 4 

Gombocz Fere nc kOral I atorvos 6 

Grail Antal ffiszevkeresk. 9 

,Hangya" fogyasztasl es er- 
tdkesltS szdvetkezet 1 1 

Horvatb Janos vendeglfis 5 

Kttzsegl eltfljards&g 1 

Kustor Emll kav^haztalajdonos 3 

Magyar Daaantnlf Vltlatnos. 
sagl r.-t. ottev6uyi vezet^k fel 
figyelCsSge . 7 

IHohl Lalos malomtnlajdonos 2 

Papal Ferenc veud^glOs 13 

RogOTlts. Endre ^puletfakeresk. 

Sandorbazal gazdasag, 

BandorhSza-pnszta ■ ■' •- .10 

Szabd M&rton vendeglfts 14 

Szaiay Kdroly, Kiinsziget (nyil- 

vanos) 12 

Tdtb Gyala f6jegyz6 8 B^tkflznap: 0TT0M0S 

Hivatalos drdk: 

m.wt™». Vasarnap es 

Hetbfi«r.ap:, finnepiiapr 

8— 12-lg, 8 -11-ig, 

*4 18-ig- 14— 16-ig. 

Csak elflrizet«k ressere 20— 21-ig. 

Kttzsegl elttljards&g 1 0TV0S-K0NYI 

(lasd Nagyatad) 

GZfiNHALMA 

(lasd Tiszaffildvar) 

OZORfiNY 

(lasd Pelade) Pdmef PACIX 

Hivatalos drdk: 

ctj^m Vasaraap es 

Hetkfiznap: a B aepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elAfizettik t6be6t& 20— 21-ig. 

Kttriegyzttseg, Karesa 2 

Kttzsegl elttljardsag 4 

Pogany 1st van dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa es kSrorvos 7 

Sennyey Istvan bar 6 pacini 

gazdasaga 3 

Sennyey Janos es Anna grot 

becskedl nradalma 5 

Sennyey Miklds bard nagy 

bfrtokoB ■ 1 

ZslbOTtcs Ferenc, tanngyi 

esperes-piebaaos 6 PACSA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
finnepnap: 
8-11-ig. 
14— 16-ig. 
Csak elofizetflk reszere: 20~21-ig. 
Bartos I zsd ye gy eskeresk. 3 

Bichler Gyala gy6gyazer^sz 18 
Biazsovlcs Testverek kCfara- 
g6k 21 

Csendttrttrs, m. klr. 2 

Csttsz Tdtb K&rolyne vegyes- 
keresk. . 19 

BCnes Pal m. kir fdallatorroB 17 
Dezsenyl JanfDS keresk. 6 

Fttszotgablrdsag 8 BdtkSznap : 
8— 18-ig, Hertelendy Jdzsefne lizv. 

Wldbtrtokos . s 7 

Jegyzoseg 1 

Kasztl Lajos vendegifls 15 

Katonal eptlletek es bato- 

sagok: 

Jarasi levente parancsnoksag 13 
Kohn Sandor gozraalma 9 

VaK toJAs- es ga ho n altered tr. 4 
Koreln Jentt teglagyards es fa- 
ke re sk. .12 
Kttr|egyzttseg, Szentpeternr, lasd 

a szentpeteruri elofizetok kozott 
Mandl Rndolf bergazdas4ga, Zala- 

igrice 11 

Miklds Jan^s dr. jarasi tfszti- 

orvos 10 

Pacsal utblztossdg 22 

Recbnltzer Jdztiel vegyeskeresk'. 
14 
Szanyogh Lajos bera.at6s 20 

Torondy LaszIO dr. kfirorvos es 

a posta bet. bizti int. brvosa 5 

Zlegler Istvan marhakeresk. 16 H^tklfenap:' a 

Os 

O! 

3 

a 

0: 

x 

3- 
Oi 

M 

IA 
O z 
o M PAOSfiR 

Hivatalos ordk: 

Vasainap es. 
finnepnap:: 
8^l2^ig, 8— 11-ig, . 

.14— 18-ig. . ; , 14— 15-Jff. , 
Csak eldfieetfik reszere; 20— 21-ig. 

Csanyl Lajos radio es kerekpar 
szakuzlet 6 

Csete K. Istvan reformats 

lelkesz . 6 

FebelNandordivatarukeresk. 12 
Horvatb Testverek malma 2 
Juh&sz Karoly takereskedft 7 

13 

Kttzsegl elttljfirdsAg 1 

Mdv. allom&s 8 

Nemeth Imre vendegtfls 11 
Radvanszky Ferenc termeny- 

keieskedo 4 

Szelbert Ferenc kttzsegl allat- 

orvos 14 

Ujvdrosl Jdzsel termenykeres- 

ked6 .3 

Vllagby Ferenc dr. kOzsegi 

6s' posta bet. bizt. int. orvos 9 365 Pac&trvisnye PACSfiRVISNYE 

(lasd Kadarknt) 

PADRAG 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-tg. 14-^15-ie. 

Csak elofisetok riszere: 20^21-lg. 

Ajkal koszenbanya r.-t, 

padragi ttzemvezefpsege £ 

Kllrjegyzoseg £ 

Kosalapltvanyl erdovedseg, 

fife* klr., Padrag' 3 

PAHI 

Hivatalos 4rdkr 

8— 12-ig. 8~lMg. 

14— 18-lg. 14— 15-ig. - 

Oak eiMiketok reaz'ere ■ 80— 31-lg 
Csanyl Istvan borttgynOk H 
Flosdr Gabor borkereskedfi es 
kdavetitfl (fizembeh: IV/i— 
vTEI/31-ig) 3 

Kiss Balazs plebanos 10 

Kovaes Gabor dr., a posta bet. 
b±rt. int. orvosa 6b kdzsegi orvos 
* 6 
Kbzsegl eloljartisag 2 

Molnar Mlhaly borkereskedfi 6s 
borblzomanyos 7 

Pam Gynla kadsiraiester 4 

Soh wares Mdrne Hzv. reidbir 
tokos, Pabl-puszta (nzemben: 
v/i_x/3t-ig) 6 

Szab6 Imre kereskedo 9 

Tabl Janos roaloratulaidonos, 

- — --1 vx/i.-n.yas-ig.) 8 PAH1-PUSZTA 

(lisd Pabi) PAJTA-PUSZTA 

(lasd Palotaa) 

PAKA 

Hivatalos 6rdk: 
HetkOznap : "Vasarnap gb 

ttnnepoap : 

8— 12-ig, 8— tlig, 

14 — 18-lg. 14— 15-ig. 

Cgak eloHzetoh reazere ; go— si-ig. 

Aogosztlnovlcz Ilona Szabo 

Endlong ni. kir. postameater ]J 
Csendbrseg, m. klr. 2 

Esterhazy Bercegl Hltblzo- 
ntany faraktar gondnoksaga, 
Cattmflder 10 

Farkas J6zsel plebanoa . 9 
Bangya ker. fogyasztasl 

szttv. 11 

Kiss Geza dr. kororvos 7 

Korjegyzoseg, Csonidder 3 

Ktfrjegyzoseg, Ortahaza 4 

Korjegyzoseg, Paka 1 

Kilrlegyzoseg, Szentadorjan 5 
Maort flaemek a m. kir. kincsjtar 

haszoalataban, Bazakeretve 6 

Vortts Andor gyogyszeresz PAKOD 

Hivatalos 6rdk: 

»«"«»>»= ^£ 

8-12-ig, . a— n-lg; 

14-18-lg. U-16-ig. 

Caak elofizetok restore : SO— 21-ig. 
Stampfcl -lent* keresk. (3) 

Taszlloi ^azdasag dr. LAbzIo 
Gynta 6a Pis^ier Kaioly foldblrto- 
kosok .2 

Zalaberi fJradalom J6szag- 
tgazgatosaga, Pak^ lasd zala- 
beri elofizetok kozOtt KQlfdld PAKOZD 

Hivatalos drdk: Hetktiznap : Vasarnap 4s 
nnnepnap*: 
8-12-ig, g—it-ig, ■ 

14-18-ig. 14— lWg. 

Caak elofizetdh reszere : 20— Si-ig. 
Kozsegl eldljarosag PAKS 

Hivatalos drdk: Addhlvatal, m. klr., Deak- Per 
rene-u. 3. 73 

Agrar Termenykereskedel- 
ml Tarsasag dr. Boh wans es Pol 
lacsek. Horthy M»klds-ut 42. 74 

Albecker Arpad szen- 6s tflzifa- 
keresk., Tolnai-tit.12. _Z 

Allamvasutak, m. klr., Dnna- 

Arm«ntesttti.taraulat, paksl, 

Ueak Fereno-n. 2. 11 

Baamann Gaspar vend6glfe, 

Szent Istvan-t6r 9. 12 

Bednarz R6bert, Etdkus-n. 

87 
Beke Gyula, a Mezdgazdasagi es 

K6miai 'partelepek r.-t. paksi gy&i 

vezetfij§nek lakaaa, Horthy Miklis- 

4t 68. 

Bekker J&nos tiizeloauyagDagy- 
- keresk., Duaa-a. ai. "** 

Centrum keresateny ffliskolai hall- 

gatdk tog j. szOvetkeHete, Szent 

Istvan-t6r 3, 30 

Csendttrttrsparancsnoksaf', 

"^Ir., Laktanya-a. ?. 2Q 

Deak Ferene dr. klr jarasbiro- 

sagielnOk, Hidegv3Jgy-n:40. l-OO 
DemetroTlts Lajos aotovaH.. 

Szent latvaD^fer 6. 3 

Blezendy Kalman ecetgyara, 

Horthy Miklds-at 57. ' 64 

EgyesHlt Dunaltfldvarl Ta- 
karekpenztar es BItel 
bank r.-t. fldkja, Szent Istrdp 
ter 10. 72 

Bls« dnnagl»zhaJ6zast- r.-t. 
ugynttksege, Deak Perenb-u l, 
Ol7 

Engel Jdzselne szallltmanyozasi 
vallalat, 8<5rnagyU,erpisk., sz6n- bb 
<icskavft3keresk M Arok-a. 4. 9 

Fetfrdetis Gyula kir. bfr. vegre- 
hajt6, Petfifi 8andor-a. 2. 13 

Flschl Beia meszaros, Kossuth La- 
Jos-o. 9. 90 

Fogt Sebestyen kenderkereak., 
Hortky Mikl6s-iit 54. 1^)8 

Fdszolgablrdl hlvatal, Deak 
Perenc n. 9. 19 

Freand Fttltfp magantisztv., 
Templom-ter 2. 41 

„Futura**, a Magyar azOvetkezeti 
kozpoiitok araforgalmi r -t paksi 
bevaeiirl6kirendeltsege,6zt Istvan- 
ter 12/b. 40 

Fttlttp Peterne ny. postaellenCr 
fevegye, peak F.-n. 4. 75 

Ftlzcs Istyan vas- fnsaer- es 
t escekkeresk., Voiifsmarty-n. 38. 2 

Gtrst J^zael vegyeskeresk. (fizem- 
ben VI/l-XI/90-ig) Horthy Miklos- 
tit 50. 68 

Gosztonyl Janos Ifj. Apltesl 
anyag, tfizifa- es szenkereek., 
Szent Istvdn-ter 10. 77 

Lakasa, Deak Fererio-n. 27. 024 

Gosztonyl Janos Ifj. epuletfa- 

asztalosani-.epilkezesi anyag-,rriizi- 
la- es saenkeresk. lakasa, Deak ' 
Ferenc-u. 27. 24 

Grlesz Llp6t' posztokeresk. es 
terflszab6. Horthy Mikl6s-iit 7. 51 

Grosch Jdzsel dr. es Ifj. dr. 
Grosch J6zsef vm, tb. t. iG- 

figyeszek, iigyvedi irodaja, Deak 
Ferene u. 5. 18 

Grosch Jdzsef dr. Iff. fipyved, 
— tb. f6iigyes2 lakasa, Rdkas-u. 9. 
1-18 

Hanfeld Karolyne Shell Kfiolaj 
r.-t. kOraett bizoraanyosa, Deak 
Fereuo-u. 82. . . 1-02 Icvelez6s6t 6s csontq^idt leg^vorsabfta n fogyasztasl es er< 
szoVetkezet, Hegy- wHangyaf* 
tekesltO 

hat-n. 1. 
Hldegh Jozsef dr. Cgyved 
Irodaja, K8nyHk-n. 3. 50 lllrt Janos sfitomester, Sziohenyi- 
ter 11. 1-06 

Hlrt Janosne ttzr. kereskedd 
Anna-n. 1. 1-12 

Horvatblmre dohany nagyarns, 
Saent Istvan-ter 3. *"" 

Borvatb Istvan dr. nyog. ]4ras- 
biro, figyved. lakasa, Jambor Pal- 
a. 10.. 88 

Bungarla Vlllamossagl r.-t. 
klrendeltsege, Kossuth Lajos- 
a. 16. ' 33 

Ivacskovlts HlklAs vegyesz- 
mernek, Virag-u. 2. 1-04 

Ivantsy IstrAn dr. ny. Ornagy- 
hadbiro, Kossuth Lajos-n. 7 

Jarasblr Asag, klr., Deak Ferene- 

u: to. 
Katonal epttletek es 

taatosAgok: 

. JarAsl leveute paranesnoksag, Deak 

Ferenc-n. 4. .. 94 

Kiss Pal ntoda Kiss Kalman 

vhez^.fUszerkeresk., Szent Iatran- 

ter 6. 36 

Klein Antal dr. toldbirtokos, 

Birito 45 

Kornis Istvan dr. ffiszblgabird 

lakasa, Deak Fere no n. 9. 67 

Koy&es Gytfztfne «zv., 

Dnna-u. 30. 1-18 

Kovaes Imre vitez, vann. litbiz- 

tos, Templom-a. -2. Ir07 

Kovaes Endre dr. foldbirtokos, 

Gyapa-puszta 22 

Kozsegl eltfllarosag. Dunaszent- 

gyftrg.v, lisd a dnnaazentgyBrgyi 

elOfizetok kBzOtt 
Ktfzsegl eloljarAsag, Madocsa 

lasd a madooaai elfffizetok k6z»tt, 

Kttzsegl fojegyztf, Paks, Deak 
Ferenc-n. 7. - 47 

Kttzsegl I61stall6,Paks t Kapolna- 
2 92 

Kramer Salamon tfizifa- es szen- 
keresk.. Hegyhat-u. 2. 32 

Kunlalvy Viktor vitez, nyers- 
bOrbizom. nyers, azaritott gyilmHlos 
es Mzelekkeresk., Kossuth Lajos- 
n. 17, 1-09 

Laczfy Endre dr., Deak Ferenc- 
15. 60 

Laozy Klara,; in. kir. postadij 
nokuo, Dunafoldvari-tit 7/b. 1-20 Polgar Bela 

Mikl6s-at25. . , brvos, Horthy Polgar Belane dr.-ne azCI. dr. 
Grfinfeld Julia fogorvOs, rendeloje, 
Horthy Mikl6s-ui 25. ... 81 

Pollacsek Jakab borkeresk., 
Horthy Mik!os-at 21. 81 

Polohn Istvan Ifj., a Fatnra r.-t. 
paksi kirendeltsepenek vezetoje, 
Deak Ferenft-u. 25. -•' 44 

Pbngracz Sand or dr. fcOzsiggl 
orvos, a posta bet. bizt. int. orvosa, 
Peak Fereno-u. li. 85 

Posta, m. klr.. Paks, Deik Fe- 
reuo-u. 8. 

Egyesitett felretel 1-28 

FfihjSkt iroda. ; 1-24 

FOnfiki lakas 1-21 

FSpeiiztar^ 1-22 

Tavirda 1-23 

Nyllvanos tavb. ffllke ' , 1^5 

Reach Bela -dr. szQlesz-nogydi- 
gyasz-szakorvos, lakasa es render 
I6je, Kossuth Lajos-u. 7. 55 

Magangy6gyintezete, Kossuth Lajos- 
■ii. ?■ 1-10 

Reach Gyulane fQscerkereske- 
<Kse, Kossuth Lajos-n. 32. 54 - 

Reach JOzsel vendeglfis, Duna- 
- *.-■.■ 27 

Rdmaf katollkns pl6banla- 
hlvatal, Szent Istvan-ter 14: 59 Magyar, klr. folyam- es ten. 
gerha|«zasl r.-t. Ugynok- 
sege, Deak Ferenir-u. 1. 17 

Marosl Imre aerteskOzvetito, 
Hegyhat-to 3. 97 

Meztfgazdasagl es Kemlal 
Ipartelepek r.-t. nflvenylel- 
dolgozo gyara, bor- es gyU- 
mtilosszeszfdvdeje, Tolnai-ut. 2. 71 
Eaktar iroda / 1-05 

Sllttler J6zsef, Horthy Mikifis- 
tit' 61. 78 

IHUller Sandor dr. orvos, Horthy 
Miktos-tti; 45. ■ 91 

Nemeth Bertalan m. kir. posta- 
' tiszt, Horthy Mikl6s-dt 87. 31 

Pach Endre fftszerkeresk,, Horthy 
Miklfia-nt 72. 85 

Paksi kaszlnd, Szent Istvan-ter 2. 
8 

Paksi ktfzsegl legoltalml 
paranesnoksag, Kossuth L.- 
p- 29- 2/a 

Palyttlgyl Ferene dr. «8ient- 
hiromsAg gyogyezertiro, Kossuth 
Lajbs-n. 1. 6 

Partos Gynla dr. figyved, Duna- 

65 
Patakl Pal dr. m. kir. 16- 

allatorvos, m. kir. jarasi allatorvos, 
Deak Ferenc-u. 40. 86 

Penztlgyttrl szakasz, n». klr., 

Pefofi-u. fl. 70 

Pesthy Endre radio- ea villany- 
uzlete; Bxent tstvan-ter 1. 1-U 

Pesthy • Endre vaakeresk., Horthy 
'Mikios-ne 3:r. '48 Adolf es Mlhaly 

term^ny keresk. lakasa, Horthy Mi k- 
lds-Ut 60. 98 

Rosenbanm Ignac, cegt. Rosen - 
baum M6r es Werner Alfred kOnyv- 
papirkeresk., Szent Istvan-ter 3. 1 

Rosenbanm Ailksa kfinyvnyom- 
da, papir- es kdnyvkeresk., Szent 
Istvan-ter 10. 62 

Sandor Bela dr. flgyv^d, Madi 
Kovaes GyOrgy-u, 1, 76 

SChmaiz Tamas Flat kfltfitt ci- 
pogyAr, Horthy Miklds-dt 65. l-Ol 

Sehdnweltz Laszlo keresk., 

Petoli 8andor-u. 39. 43 

Schonweltz Mlklds malom- 
tul., Szent Istvan-ter 12. 89 

Somogyl Oszk&r bortermelft ea 

sfirnagy keresk., Horthy Mikl6s-iit8_ 

26 

Spltzer testverek, cegt. «zv. 

Koth Mdrne csemege- es foszbr'- 
keresk.^ Hoithy Mikl6s-dt 33. . 46 

Stelner Gynla vegyeskeresk;, 
Horthy Miklos-iit 15. i ? 49 

Stelner testverek vegyes- 
keresk., Horthy MikWs-ut l. 15 

SzaDO-malom, cegtnt. 8zabo - 
GyOrgy, Duna-u. 26. 29 

Szantha Mlhaly vendegl5s/ 
Deak Ferenc-u. 38. 95 

Szarka Istvah vegyeskereBk., 
8zechenyi-ter 13. . 80 

Szecsey Lajos vaske reek., Horthy 
Miklds-lit 27. - 37 

Szekszardl takarekpenztar 
fi6kja, Horthy Miklos-nt 14. 28 
Paksi eroztcgla es epitoanyag-gyara, 
Dnnafeidvari-dt 8. 16 

Tauszlk Mor bor- 6b gabonaugy- 
n«k. Duaa-u 4. 21 

tenzllnger Lajos serteshiilar* 
diija, DunarOldvarj-tit 79 

ThUrlnger Lajosne allami polg. 
' ' tanar, KosBUth Lajos-u. 29. 53 

Tltte Kalman radio 6b villamos, 
sdgi vail., Szent Istvan-t^r 2. 25 

TOIgyeasy Sftndor dr. vitez, m. 
kir. tisztiorvos, Luktanya-u. 1. 93 

Tuba Janos kdmfivesmester, 
Horthy Mikl6s-b. 97. . . 84 

TUzjelztfallomas, Deak Ferenc- 
u. 7. ; 14 

Paranesnoksag, Pal-o. 32. 66 

Vamos Bela nyug. all. vezer- 
firnagy, Deak Ferene-u. 13. 1-15 

■Varga LaszIO «6rangyaU gydgy^ 
szert/lra, Horthy Mikl6s-ttt 18i 5 

Veress Gabor m. kir. all. polgAri 

•fjiinskol-tti i£., DeAk Ferenc-n.- 5. 

99 366 I6gi postavai szalllthatla. Pdldczi Iforvdthpmzta Walter Mlhaly dr. flgyred, 
Peak Fereno-u. 10. 58 

Weiss Jdzsehid banktfsztviselo- 
rio,- Templom-u. 4. 1-03 

Welsz Samuel liaatkeresir., 
Horthy Miklds lit 41. 57 

: W iedema n Antal mfikO- , cement- 
arugyar es hengermalom, Tolnai- 
u. 6/8. .3 

2abojl B. Gyttrgy dr. kBBsegi 
orvoa,, Temptom-u. 7 96 

Z&Hoji Beta dr.-nd jaraal tiaati- 

bryos bzvegye, Szent Istvan-ter 6 

34 

Zaborszky Janos ref . lelkipasz- 
tor, Madl Kovacs Gy8rgy-n..6. 4 

Zalakovlts Janos bor- es sor- 

nagykereBk., Horthy MikMs-dt 49. 

10 PALAJPUSZTA 

(lasd Kadarkut) PALANK 

d&sd Bzekszard) 

PALANKA 

Hivatalos 6rdks 
7-2l-ig. 

Addhlvatal, m. klr. . 19 

Allamvasntak. m. klr. allomas- 

f6n8kaeg 

Palanka 33 

TJJpalanka 42 

Allaml mdntelep, m. klr., 

katonai parancsnokaag 24 

Andronyt Miklds dr. all. orvos 

53 

Batta Peter dr. kir. kBzjegyzo, 

Palanka, Hitler Adolf-u. Bl9. 88 
Bldzek Gdza Marton gyaros 

Jakasa '31 

Blazek Jdzsel nyomdasz, konyv- 

6s papirkeresk. 52 

Beck Villi gyogyszertar 72 
Boost Ferenc badogarugyar 47 
Bdnky Oszkar dr. aebesB- 

orvos 82 

Benda Rdhert dr.. figy ved 20 
Csenddrors, m. klr. 49 

Cserveny Gyula malbratulajdo- 

dos lahasa 8 

Gserveny Karoly malomtulaj- 

donos.lakaaa 10 

Cserveny Ldnard 50 

Dembttz Andor dr. orvos 40 
Dltz Janos ds 11a gepmfltaely es 

yaaOntttde -41 

Dondnybevdltd hlvatal, m. 

klr., Ujpalanka , 48 

„Dana" Fllmszlnhaz, Mnsso- 

IJni^u. 317. 1^)2 

Elsenhut Ferene gyaros lakasa 
76 
Erdtthlvatal, m. klr. 18 

Ftiazolgablrdl hlvatal 1 

Fritz Peter balasaraester, Halase- 

u. 60. 86 

Galambos Fereno fakereskedb" 

Djpalanka 80 

Gang! Jdzsel vlllanysBerelo es 

radldkereabedO 1-03 

Gausz lmre kegytfirgyak gyftr- 

tasa As eladasa 45 

Gjulassy Jdzsel ro. klr. gazda- 

aagl telllgyelo, Palanka, Szt.Ietvan- 

ter 7. 79 

Haag Mlhaly kereskedo 16 
Hauszwlrth Jdzsef kereskedo 6 
Ipartestlllet palanka! Jaraai 1-01 
IvkOTlts Bogdfin ktasegi 

allat orvos 71 

Jardsblrdsag, klr. 39 

Jegel Peter dr. fogorvoa 46 
Juta es Render r.-t. dpalanka 
11 
Kapla Istvan ffiszerkeieskedo 32 
Kareher And r as . 1-07 Kleesplesz Janos bornagykeres- 

kede , ■■■.'""* 

Borpinceje 7 

Rolling es Lotspelch motor- 
malom, Opalanka 51 

Korponay Geza dr., m. klr. 
tiseiiorvoa. Hitler Adolf-n. 215. 25 

Kovacs Laszld dr., kCzsegl or- 
vos,' 6palanka. .65 

Kramer . Jakab ftiszer- es szent- 
janoskenyermalma, Ujpalanka. 12 

Kttzsegl el»l]ar6satfok : 

Palanka 2 

Ujpalanka 3 

.6piilanka 4 

Knltorbond ktJrzetiroda 84 

Karepa Vasza kereskedfi 74 

Laafer Janos Kaszim5-szalIodrt 

Lelbrecht Peter elekfro- ^ 
techniktiB 6s mCszer^sz, radi<5-, 
varr<5g6p-, kerekpar- 6smotorker6k- 
parkeresked^s 62 

Leventeparancsnokaag, m. 
klr. 55 

Llndensehmldt Gyorgy kehder- 
keresk6d6 73 

Llnder Jdzsel sflrnagykereskedfl 

ea jeggyar 

Uppal Pal dr. klr. Jaraabirdsagi 
elnok, Elsenhut Fereuc-n. 17. 70 

Lovasz Arpad fflazolgabir6 17 

LttTesz Egyesillet jarasl 85 

Lnnova Antal meohanlkua es 
Urania mozitalajdonos 37 

Mabolka Antal mftszereaz, 

8zepHgeti-tit 622 . 1-00 

Melter es egyUttes. hajdzasl 
ttgynoks6g, hajoallomas 21 

Merknr btodjszmfiaTu es bBrtfnd- 
gyar, Ujpalanka 28 

Mlskov Dasan figyved 57 

Onkentes ttlzoltd testttlet 75 

Palanka! gifzmalom, Cserveny 

Antal 9 

Palankal magyar kaszlnd 
59 

PenzUffydrl szakasz, m. klr. 
29 

Pollleh Gyttrgy 93 

Postahlvatal, m* klr. 

Hivatalvezetd 1-11 

HivataivezstS lakaBa 1-10 

Felveteli oatstdly 1-15 

Nyilvanos tavbeszelfi allomas 1-13 

Tavirda 1-16 

Vonalfelvigyazo 

Raklcs Lazar kereskedft 77 

Reek Janos 1-08 

Relsz Lajos faldbirtokos 69 

Reiter Jdzsel dr. orvos 30 

Remllnfifer Jdzsef kereskedB 67 

Render revOrseg, ml klr. 87 

Reszely Karoly nagykereskedd 

5 

Reszely Lajos kender- es tegla- 

gydros lakasa 38 

Reszely Bela kereskedfl lakaaa 
91 

Reszely Nandor es Bela vas- 
es ttvogkereskeda ,23 

Reszely Othmar 1-05 

Reszely testverek tegla- 6s 
kender gj'ir 43 

Reszely es Jovln kenderkidol- 
gw6, Opalanka 83 

Salrator gyfigyszertar 64 

Schneider Istvan kOzsegl bird 
$s t6glagy&ioa 56 

Sckttn K. G. vas- es gepkereskedfi 
92 

Stelnltz LIpdtne Vzt. kender 
Ugynflk 15 

Szalay Frljfyes dr. tb. rtszolga- 
blr6 99 

Szmlha Istvan Futnra bizomanyos Tratfelser Jdzsef kendergy&Ta 
.61 

Lakfiaa 54 

Trencz Matyas geplakatos 89 
Treuer Jdzsel papirkereskedd 36 

Ujvldekl ker. mnnkdsblzto< 
sltd pdnztar palankal kirende It- 
s6g 78 

„Uranla« FUmszlnkaz 1-04 

Ctblztos, th. 13 

Vlllamosmfivek t 
Irodaja . ' 81 

Telepe 34 

Wagner Vllmos fakereskeda, 
meszegeto, gazdalkodd 58 

Zavlslts Mllorad dr. klr. kfts 
. jegyzS 44 PALAST 

Hivatalos draft: 

Hetktfznap: Vaairnap es 
finnepnap: 
8— 13-ig, 8— 11-ig, . 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elofizetfik reszere; 20~21-Ig 
Bartal Rafael plebanoa 3 

Berg bard-nehal, tfrokSsel 
nradalma, felelOs elfif. Obuch 
Mlhaly erddtan. 5 

Csenddrsdg, m. klr. 1 

Ktlrjegyztfsdg 2 

PALFA 

Hivatalos 6rdk: . 

HetkGznap : Vasarnap es 

8— 12-fg, flonepnap: 

' 14— 18-ig 8— 11-lg, 

l4-15-lg. 

Csak el6fizet6k reszere: SO— 21-ig 

Apponyl Karoly grdl nagy- 

birtokos 2 

, Uradalma '. - 8 

Ktfzsegl eloljdrdsdg 1 

Mondweller Jdzsel Futnra 
bizom. 7 

Simon Odtfn dr. hBrorvos, 
a posta bet. bizt. int. orvoaa 6 

Szabd Gynla reformats lelkesz 4 

PALHALMA-PUSZTA 

(laad Dnnapentele) PALHAZA 

Hivatalos 6rdk: Vasarnap es- 
8— 18-lg, ilnnepnapr 

14-18-lg. 8-11-ig, 

U— 15-ig, 

Csak elofizetok reszere : 20-^-21-Ig. 

Csenddrtfrs, m. klr. 2 

Fttzdrradvany ktfzadg elfil. 
jdrdsaga 4 

Kastely szalloda, FGzerradyany 

KVzsdgl eltfllardsag 1 

Pdnzllgy(frl szakasz* m. klr. 

7 
Semsey Laszldnd dr. grdl 

fOldbirtokos, NagybozBva 3 PALI 

Hivatalos 6rdk: SetkGznap: 
8— 12-lg, 
14— 18-lg. VaBArnap es 
ttnuepnap : 

14-15-lg. 
Csak elAfizetdk r6s«6re : 80-21-)g. 
Jegyzosdg 1 

Pdczlk Laszldnd m, kir. posta- PALICSPt)RDO 

Hivatalos &rdb: 

VII/l-Vm/81-ig: 7-21-ig. 

IX/l-VI/30-Ig: . 

•ax**.* Vasarnap es 

Hetktenap: finnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. - -14n-i5-ig. 

Csak el6fizet6k reszere; 20— 91-ig. 

Bokpr Ldszld fakereskedd es 

nadkivitel 7 

Csenddrsdg, m. klr. Ludas 15 
GnbacslBdlanepiGkolaVezeto ]1 
Ingnsz Lipdt, Lndas 5 

Kalot bdcskal ndpfdlskola, 

Fenyves-setany '• 10 

Kosztoldnyl Arpdd dr. varonl 

orvoa 17 

Kulcsar Vlktdrla fatelep 6 
Mardeslch Xakfics dr. orvos 4 
Mnnkasgydgylllrdoteiep 14 
Ney Ldszld dr. oryos ' 8 

Ndmedl Kovacs Vlnce rk.* 

plebaaoa 1 

Proddnovlcs Gyttrgy okl.-mer- 

nek- - J ■. 13- 

Renddrsdg, m. klr., palios- 

fUrdoi firszoba - 20 PALIN 

(laed Nagyhanizga) 

PALINKAHAZ- 
PUSZTA 

(lasd Seregelyes) 

PALLAG-PUSZTA '::\ 

A debreceni egysgges M16- 
zathoz tartozik . 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
oiinepnap: 
8-lt-fg, 
14-l&-ig 
Csak etOflzetOk reszere: 20— 21-Ig. 
A debreceni egystges hdl6~ 
eathoz tartozik me'g: Horto- 
bdgy* Rortobdgyi-halastd. 

Orszagos m. kf r. Dobdnyter- 
meszteslKIsdrletllntdzet 1 01 BetkOznap : 
8-12-Ig, 
14- 18-ig. PALLGC-PUSZTA 

Masd Galauta) 

PAL-MAJOR 

(lasd Agard, finying 6s 8z6kes- 
fehervar) 

pAlmonqstora 

Hivatalos 6rdk; \ 

14-is.ig. it-ltlf:;; , 

Csak eloflzetok reszere: 80— 81-lg. H 

Csendtfrtfrs^ m. klr. 2 

Kdzsdgl eldljdrdsAg^ 1 

Legoltalml vezetAl lakas 9 

Krdbecz Jdzsel Id. ny. kantor- 

rotanitd 8 

Lamy Testvdrek h engerm alom 4 

PAlmonostora ds vlddke 

Hangya logyasztasl ds dr* 

tdkeslttf ssdvetkezete 3 

Plsztral Sandor, m. kir. posta- 

mester 7 

znszlk Tdblds Fotora bisoraa- 

nyoB 8 

Ternal Rrntf dr. ktfrorvos 5 

PAL6CZI HORVATH- 
PUSZTA 

Oftsd Szeleveny) 

367 o 

M z 
o I 

V Palona PALONA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-Iff,: ; 8—lt'ig,- 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elOfiaetQk risaere 20^-2 1-ip- 
Fucks Janos gabonakereskedd 6 
Jegyzdl lakas 8 

Kenderklkdszttd gyar 2 

Kdzsdgl eidljardsag 1 

Ottd Gyttrgy vador 4 

Stener Antal teidblrtokoa 5 

PALOSREMETE 

(lasd Baaplonoa) 

PALOTABOZSOK 

Hivatalos 6rdk: 

Httkfenap : Vasarnap 6s 

8— 18-ig, flnnepnap t 

14-18-ig. 8-ll-1g, 

' i 14— 16-ig. 

Csak eloflaetftk risaere ; 20— 21-ig. 

AUamvasutak, m. kir., vaunt 
aliomas 5 

Autb. Janos eerteskereak. 7 

Bracker Jend keresk. 1] 

Dlok Aladar ldkereak. 2 

Froszt Peter esperes-pllbanos 8 
Bevesl -JOzael vitea. mdBzaros 9 
Senior Fereno moinar 12 
Korjegyzdseg ] 

Sebutz Antal 16kere B k. 6 

Sere Janos kenwk. ,10 

Spltzer Adolf vegyeskereafc. 3 
Sv$da Bela kttrallatorvos 13 

PALOTAILVA 

Hivatalos 6rdk: 

-Vasarnap 6e 

finnepnap : 

8— 12-ig, 8— U-ig, 

14— 18-ig. 14--15-ig. 

Csak elflfizetflk r6saere: SO— 21-Ig. 

^Caenddrtirs, m. kir. 5 

Gtfdemesterhaza Uradalml 
es Grassl Gydrgy Erdd- 
Iparl r.-t. 2 

■ Gttdemesterhazal Erdtfnra* 
dalom r.-t., gonduokaag Szalird- 
telep 1 

Kttr jegyzoaeg 3 fl hapcsolfisl szamot tarcsiiz6s eiett Reresse hi. PAI/TELEK 

(lasd Palotas.) 

PANCfiLCSEH 

Hivatalos 6rdk: 
est MM a P: ■[*«%*« 

8— 12-ig, 8— lf-ig, 

14— 18-fg. 14— 15-1g, 

Csak elflfiaetfik risaere! 20— 21-Ig. PALOTAS 

Hivatalos 6rdk: 

_..., Vasarnap. 6s 

Hetktfznap: ■■ tonepnapl. 

8— 12-ig, 8— ll-1g, 

14— 18-ig. I4^l5-1g. 

Caak elfin setOk reBzere : 20 -21-ig. 

CslUlk Janos plebanos, Hekalom 

--■■'. 20/2 

Dentsch Sandor vezerfgazgato 

;' gazdasfiganak Pajta-MariavOlgyi in- 

tfisiOsSge 2 

Bcrboly'Geza tanitt 7 

Kiszner es Lttwy termenykeres- 

kedfik 4 

Kiszner Mdr tttszerkereBk. 5 
Kov&te Gynla 6b Kovats 

Sandor vitez gazdasaga Paltelek 

Kozsegl eloljardsag t 

Palotas 1 

HSfaalom 20/3 

Szanlszlo Fereno plfitaanoa 3 

SzlraklBangya palot&ai fidkja 8 

Zslga Lajos tejtlzem, gabona- 

keresk., Hehalom 20/1 m. kir. 
Fodor Andras dr. WJrorvoa, 

O.T.I, orvoa 4 

Kozsegl eldljardsag 2 

Nagy Gabor ret. lelkesa 5 

Nagy Pal olgyai gydgysBerfsa 8 

PAND 

Hivatalos Qrdk: 

B^znap: ^gS*. ■■ 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14-15-Ig. 

Csak etCfitsetOk resaere : SO— 21-ig. 
Bandy Imre malomb6rl6 5 

Dapay Vllmos dapaai, all. tanitA 9 
Kiss Laszld gaad&Ikodd - 8 
Kozsegl eldljardsag 1 

Meszaros Istvdn dr. ret lelkiais 
10 

Palld Imre dr. matisfalvi, a m. 

kir. Opaiakia. Brtik88 lagja 3 

P&ndl Hangya I otfyasztasl es 

ertekesltTTsztfyetkezet 4 

Patay Samuel bajl, ffftdbirtokos 

kastdlya 6 

[JradAlmf tnt6zfla6ge 2 

Veres Istvan keresk. 

PANKASZ 

Hivatalos 6rdk: 

Vaearnap es 

S6tktJanap: ' unnopnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig.. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetfik r^EB^re: 20— 21-Ig. Banmgartner Janos tfaiw 
telep es fakereskedeB KOrprvos 

Kolcsar Antal fakereskedA eja 
tSglagyaros PALOZNAE 

(laed Csopak) PANNONHALMA 

(laad 0y6rszehtmirton) 

PANNQNIA-PUSZTA 

(lasd . Szaezhalombatta) 

PANYOLA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap As 

H6tki3znap: Unnepnap: 

8-^12-ig^ 8— lt-ig, 

14— 18-fg 14— 15-ig. 

Csak elAfizetOk resz^re: 20 — 21-ig. 

PAP 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6a 

HStkOanap: finnepnap; 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— lB-ig« 14— 16-ig. 

Csak etfifizetOh rtszere: 20— 21-ig. 

Batky Gabor fOldbirtokos, Nyir 
leva 8 

Gnlyas Istv&nne m. kir. posta- 
mester 6 

Horvath Gedeon bard fdidbir 
tokos 2 

Kttzsegl ei&ljardsag 1 

L«T6petrl kttzseg el«l|aro- PAPA 

£j)el-nappali szotgdlat 

Ad6hlvatal, m. kir., Boldog- 
assaoiiy-titja 4. 10-49 

Ador Jan Gynla dr. es Lend 
ler Sandor dr. (Igyv6dek, 
Deak Fereno-n. 4. 11-29 

Alasz Bles veadigloa, ten tea, 
Boldogasazony-ilt ja 9. 1 7-84 

4llamTasntak» m. kir. alio- 
maslonllksege* 10-43 

OsatsJynrfntdksege, Kfilviria- 

■ <■ . ■ 10-23 

Aradl Alajos dr. tigyved, J6kai- 
b. 34. 12-33 

Antdrendeles Langraf Zsig- 
raoudne flav., Baent Imre hereeg- 
ttter ie. 16-02 

Baohraeh Geza nyersborkeres- 
kedfi, Vasar-n. <S. ■ ' 17-26 

laesl Sandor ev. lelkeBa, Bn4- 
ohenyi-n. 15. 12-84 

Balazs Jend t1«b, eoetgyfirl 
irodaja, Afadi-u. 2. 18p17 

Eoetgy&ros lakasa, v. G-BmbOs 
Gypla-n. 24. 17-17- 

Balogh Gyula oipfikereskedS, 
De&k Fereno-q. 11. 16-36 

Barany Laszld ev. bltoktatA 
lelk^sa, Zrinyi-B; 31. 12-73 

Barest Fereno tttelfa- js saen- 
nagykeresk., Vagir-n. 10. 12-27 

Bareza Jfozsef dr.klr. j&ras 
blrAsagi eln6k, Pozsonyl-o. 14. 

16-64 

Bartl J end csemegis, Rossath- 
• 2*. ie-04 

Baszler Geza nradalmi alsaain- 
vevO, Szent Iatvan-dt 16. 16-50 

Beck KAIman tenyeteallatkerea- 
ked»i F16riari-n. 95. 10-21 

Beck Mlhaly marhakeraskedfi, 
Vasar-n. 8. 16^66 

Bedttcs Jozsel kCnyv-, papirke- 
reskedfl. kSnyvkfltdsaet, k6pkerete- 
«6s 3 Deak Ferene-n. 11. 17-86 Janos vendeglfls, Kin- 
falndy-n. 15. 17-53 

Braan Dezsd. korvin-n. 8. . 

i7r23 
Brelner Samune borjn- es - 
marbakereskedfl, Major-n. 31. 

H-89 
Brener Gynla oegtnl. lakasa, 

Ba6ohenyi-t6r 5. 16-48 

Brener Laz&r textil&rakerask., 

Kossuth-fl. 7. ■ -■ 11-52 

Breuer Pat dr. okl. vegyesa ■ 

8al6tT0m-u. 2. 10-58 Rak6oHi-n. 7. : H-70 

Corso mozgd Deak-n. 8. 11-33 Benees glmnazlam, Hortby 

Miklos f6-a. 12. 12-1 1 

Bences szekbaz, Hortby Miklds 

lfi-n. 12. 10-85 

Benedek Samune ttzy. posia- 

seg^dellenSriiO, Zimmermann-u. 3. 
10-61 
BerantdAUomas, Baent Imre 

herceg-ffiter 10-95 

Bereezky malmok, papiros- 

malom 12-99 

Berger Ferenc ea 11a gyam«tcs-. 

piMnfta-. bor- 6s a5raagykereskedAk, 

Korrin-n. 18. 11-32 

Berhldal Sandor berantdfnva- 

rozfi vallalata, FOiskola-n. 16. 

12-15 
Berky KAroly cipfisz, oipSkeres- 

kedfi, Boldogas3Bony tktja 13. 

16-34 
Blllltz Alad&r dr. orww, Koirin- 

n. i*. 10-59 

Bird Jdzsef es Jend featC, 

Bzent Imre beroeg iti t£r 9, 13-43 

Bird Lnclan bencSsh&zfflnttk is 
pimn. igftzgata maganlakasa, 
Hortby Mikl6s 15-u. 12. ' 12-01 

Blnm Izldor k6kfest5 *a knrton- 
nyom6 ilaeme, Jikai-u.^lS. 10-57 

Bodanzky Geza lakeresk., 
Saletrora-u. 3. 17-44 

Bodanzky Zoltan fakereakedelmi 
(i?yn6k ffizemben: rv/16— X/15-ig), 
Kia-ter4. 11-82 

BokodI Mlh&Iy ttgynffk, 
Batthyanyi-n. B. 17-63 

Bolla Sandor ny. rendflrfft- 
feltlgy., fa^6s szenkereak., Bastya- 
a. 18. 18-18 

Boscowltz Sdmnel agyaearu, 
pjpagyar, Sz^chenyi-u. 12. 12-83 

Bozdky Taszlld m. kir. ezredes, 
J6kai-u: 11. 16-54 

Btthm Zoltan dr^ figy*6d, 

Kossnth-n. 34. 16-01 

Bttrtfezky Ede 6a Btfroezky 

Lta]os meszaroa- 6a hentestlzlete, 

Seent Istvan-dt 6. 10-60 

s&fia (nyilvanoB) 4 BOrOczky Geza vendeglflf, 

Tbth Istvan fWdbirtokoa 6| Csaky-n. 24. 11-83 varosi mftsa. tan. 

BoldogaBsaony-dtjz 03. 10-96 
Caajtay Blemdr Iftaaer- 6a 

osemege Hortby Miktds «J-n. 1. 

11-94 
Caarmasz Fereno dr. «gyre<I, 

Papa megyei vfiros tiSati: f511gy6sae 

Horthy mkl6s M-u. 7. 10-20 > 

Lakasa, HakAoai-a. 13. 10-81 
Csendort(rs*m. kir. Batthyanyi- 

it. 14. n-46 

CsoknyayJanos d r. v. t. 15- 
, ftgyisa, EaterhAay-dt 9. 17-09 
Cztlra Jdzsef epitesi vallalkozi, 

cementirugyir Anna-te> 9. 11-56 

Czlrdk Lajos f osaer- 6b osemege- 

kereskedds, Csatorna-n. 2. 17-40 
Barany Agoston uradalml 

JoazagfelOgyeU. Esterhday-dt 1, 

10-29 
Battler Sandor saobafestS, mi-. 

aol6 6b danoao. Bak6oai-n. 21. : 
16-11 
Dentsch Mlksane es Tarsa 

Baallit6, Viadr-n. 10. 10-51 

Blossl Fereno dr. m. kir. orvoa- 

saazados, Rdk6c3i-n. a. 13-21 
Bobanygyarl Igazgatdsag, 

m. kfr.,Hsterhaay-dt 18. 12-00 Bomonkos Gdza dr. tb. megyei 

fOorvos, larasl tisztiorvos, Baent 

Iatvan-dt 4. H"76 

Dondtb Kornd] dr. orvbs, Horthy 

Mikl6s 15-n. 22. H-93 

Btt mttst Janoand ttzr. papir- 

keresk., Kossuth-n. 16. 12-59 
Draeh Marton paplrkeresk. £b 

nyomdatul, Baent Imre heroeg- 

fdter 23. 17-47 

Dnlek P&I ny.. erdOfOmernbk 

Esterhaay-dt 6. 17-32 

Dnndntnll Arn- es Allatke- 

reskedelml r.-t. Korviu-n. e. 

12-78 

Dnnantnll hnssertes alvltell 

r.-t* Korvin-n. 6. 12-77 

Dnnantnll Lesz&mltotdBank 

Rt. Horthy Mlkl6s M-n. 2S. 

10*40 
Dnnantnll textHlparl vdlla- 

Iat,~Leipnlk es t«raai t Urdomb 

10-18 

Lalrfsa, Eaterfiaey-dt 17. 11-38 
Eeser Jdzsel mav. ffiintdzfi 

Kassai-n. 2. 17-27 

Edeienyl Szabd Gynla dr. 

HH-, orr-. gdgegy6gyaaa, korhaai fd- 

orvos, BuSohepyi-ter 10. 11-37 
Edeienyl Szabd laazld nyers- 

bflr-, textil- es papirhnlladek nagy- 

keresk., Boldogaasaony-dtja 19. 

10-34 
Edeienyl Szabd Zoltan ven- 
deglds, Korvin-n. 17. 13-31 

Edvy Teatrdrek moinar, Hodoska . 

malom 17-51 

Elaler Mdr tl|., eegt. Deutach J6- 

zsef Uvea-, porcellan, flTegoaiaaolas, tttkOrborltaa, Jteent Imre bg.-f6- 
lfr24 ter 19. Egyedy Bela, m. kir. aleBredeR, 
Esterhazy-iit 6. ,, 11-85 

«ElIte" kavehaz, BeUnko Zsig* 
mond, Kossnth-u. 22. 12-25 

Elad magyar altalanoa blzto- 

sltd tdrsasdg pdpai o. Ifldgy- 

nfiksege, Hortby Miklda 16-u. 5. 

12-03 , 9 Corso" Mo«6 368 Tarcsazpsnal ne tinsylunk hi sz6mjc$geket. Papa £plttt As tttzeldanyagkeresk. 
r.-t., Anna-ter 3*. • ->■ 16-33 

Ere" vlllamossagl 6s mttszakl 

' vallala t, R&tkai Karoly, Horthy 

Miklos ffr-n. 4. 12-87 

Esterhazy Karoly Andras 

gr Al nagy Wrtokos , Marcalto 1 1-1 6 

Etterhfizy Tamfig grAI nagy- 

birtokos, Saent Imre hg.-fdter l. 

12-04 

Pipal BtrandtQrdfije (liaemben: 
V- 18— XI. 15-ig), Szent latvan-tfli 18. 
,_■■ 17-50 

Uradaimainakfatelepe, Saent Istvin- 
tit 2t>. 12-98 

Ktissponti hivatala, Szent Imre hg.- 
lOter 4. 10-10 

Fa LaszIA okl. ^|>H^ szmernbh, £pit6- 
mester, Hrtnyadi-u. 6/a. 11-20 

Falody Gyoztt m. kir. szamdos, 
T6r6k B.-a; 23. -13-30 

Farkashazy Henrlk vitez> .... 
' kir. alezreiles, Bzent Imre herceg- 

fdterie. 13-14 

FehAr Dezso dr. ttgyved, Sze- 

ohenyi-ter i. 10-13 

Fejes Janos to. kir. postafelfrgy.; 

Poasonyi-u. 15. 17-38 

Fejes LAszlA keresk. es gazd. T.-t 

papai fi6klelepe, tiizifa- ea szen- 

kereskedO, May. pn. 12-75 

Fellhef David borjn- 6s marhake- 
reskedfl, Laki a. 6. Fischer Gynla dr. ©rvos, Szent 

Laszl6-n. 8, 11-71 

Fischer. KIato, Ftsoher A. 

liornagykereskedesa, Marton l.-o. 3. 

16-13 

FUegler JAzsel sfltd, Boldogasa- 

snony-o. 27.' 16-55 

Fodor Simon rfifflskereskedO, Sat. 

Imre hg.-ffite> 2}. 10-98 

FAnyl Jentf dr. k6rbazi mtttG- 

ttorvos, Jokai-n. 5. 12-19 

Forr6 Mafyfis m. tisztviselO, 

Vflrflsmartby-n. 29. 17-42 

FoldmArAsI lelttgyeloseg, 

aUaml, l9-ik J ,J6kat-n.4e. 10-15 

FdszoIgablrAI hlvatal, Horthy 
MIfcto ffl-u. 17. 12-20 

Frey Istvan (org. ad<5tiszt, 
Bakdczi-n. 21. . 13-23 

Frlebert JAzsel a Poels <5s Tarsa 
cegvezetoje, Eaterhazy-iit 10. 

11-45 

Frlebert Mlksa epttletfaberes- 
bedo, Jokai-n. 9. 10-32 Fttrst Antal keresk. 

n. 16. 
Gaal Maria keresk. Batthvanyi 
16-63 
Ruszek-o. J. 
11-04 
GallA Pal tanar, Jdkai-a. 11. 

16-37 
Gatl Srbm ref. lelkesa, tanar, 

J6kai-u. 28. 13-17 

Gedev JAzsel raskereskedfi, 

Kosauth-n. 30. -1 1-91 

Gelling Gynla vendegWs, Klgy6- 

*19. 13-33 

GAmes JAzsel taxtilkeresk., 
Kossuth-u. 20. 17-46 

Lakasa, Koaantb-u. 20. 16-46 

^General!* 4 Triestl Altalanos Bib 
tosittf Tarsnlat papal MttgynOksese, 
Horthy Miklos ifl-u. l. O12-07 

GewUroz Benff gepkeresk., 
Korvin-a. 3. 16-49 

Glttek Sandor dr. szlil&z-nOor- 
voa, Petftfi-n. 3. 11-06 

GObbl Ede fShadnagy, mozg<5- 

azlnhaz eagedfilyes, Rak6czi-n. 2. 

10-74 

Goldberger As Gttnsberger 
fdvidaru. nafrykereskedflir, Bzent 
Imre hg.-fOter 28. 10-54 

Goldstein Ferene fogtechnikns, 
Rak6ozi-n. 13. 12-24 

Goldstein Gvnl&nA mQszski val- 

lalata, Saent Imre bg.^tat^r 23. . 

13-39 MATEOSZ 

teherauttf luvarozfia. 12-06 Gottlieb Elemer dr. orvos, 
Horthy Miklfe ffl-n. 22. 10-80 

Gottlieb Imre dr. figyrld, 
Hortby Miklfia IC-u. 14. 12-34 

irosz Sam a dHlgyOmblca beho- 

Eata), Kossutb-u. 15,. 16-03 

GrUnbaam Sama taazerkeres- 

kedG, Saent Istvan-ut 12. 16-35 

GrUnwald Testverek fakares- 
kedAk, Hirsch Nathan Drida, Arok- 
a. 9. 13-03 

Guth Emll dr. QgyVed, Saent 
Imre brg-fflter 26. 1 1-48 

Guttmann Zoltan term€uyke- 

roak., Szant'Imra barceg-fdter 28. 
12-02 
Gttusberger Geza kereakedfl, 

Hmiyadi-a. 6. 16-18 

Gyepmesterl telep, varosl* 

HamubiH-u. 15. 10-37 

Gytfrke Sandor dr. figyved, 

Hortby MiU6s fft-n. S3. 11-50 
Halnoezky Ferene aotOdeje^ 

J6kai-u. 4. 10-14 

Hamuth Janos polgirmeater la 

kaaa, y. Q»mb«3 Gy.-u. 20. 10-45 

Hanaaer Zoltan vaskeredkedft, 
Bzent Imre hg.-fflter 17. 16- — 

IBavas Erno old. gazda, J6kai- 

n. 15. ' 16-80 

Herzog Man6 dr. flgyved, 

Zimmermann-n. 3. 13-04 

Hevessy JAzsel vltes, m. kir. 

Oraagy, Szenc Imre bdroeg-fdter 25. 

13-22 

Blrsch Jeno dr. flgyv^d.Deak P.- 

a. 6. 10-52 

Btrt Mlklds dr. orvos, 8zent Imre 

bg.-fftt4r 16. 1 1K)5 

[oehschornerJentitSzechenyi' 

ter 10. 10-93 

Bockbold Ferene BlltOmester, 

Csatoma-n. 18. 16-40 

Boiler Karoly textitnagykeres- 

kedfi, Kossnth-u. 18. 16-39 

Lakasa, Kossuth-u, 18. 17-39 
Bollman Adolt Ila vaskeresked^ 

Kis-tir 2. 10-48 

Hotlmann AdoII sUttimestor, 

Kisialudy-a. 8. 16-00 

BoIImann M. es Brelner S. 

borju- ea marhaberesb., Petflf i-a. 15. 

12-70 

Borvfitb Gynla Hsatkereakedfl &s 

daraWmalom, TOrOk B.-u. 27. 

17-89 
Horvatb J6zsel epitfimester, 

Asaalsi Baent Ferene-n. 8. 16-19 
florvath Karolv dr. orvos, fog 

orvoa,HortliyMikl6sf6-a.l5. 11-81 
Borvath Laszld lakatos es re- 

doayGzem, Bastya-u. 21. 12-18 
BOrvath LaszlA dr. takarek- 

penatari tisztviselO, Boldogasssony- 

litja 60. 13-10 

florvath Mate, a Papa] hitelbanb 

lgazgat6ja, v. GOmbBs Gy.-a. 18. 
11-49 
florvath Pal bftdogos- 4s vizve- 

zetekezereld. Hortby Mikl6s-a. 4. 
10-62 
Hozllnger Imre epiteai v&llal- 

koz6, Vasut-u. 4. _ 13*09 

flttlle Imre kereskedO, Kossuth- 

u. l. 16-07 

B angaria mtttragyagyar, 

BOrOllO 11-23 

MHnngarla^mtttragya-, ken- 

sav- es vegyllparr.-t.» Mav. 

vasati illomas forgalmi irodaja 

10-68 
Hnszar Istvan dr. Qgyv^d, 

KOaep-u. 6. 11-87 

Hnszar Kalman suit a- is sod- 

ronylizem, Arok-a. 8. ■ 13-55 
Inhanzer Vlnee eplttV es ttizelfi- 

anyagtelepe, cementarutleeme, 

Boldogaaazony-n. 25. 17-55 

Ipartestttlet, papal, Bz^obenyi- 

u. 4. 12-55 

Irgalmas Noverek Korona-u. 29 

10-86 

Irgalmasrend nyilvanoa JellegS 

kdrb&za, J6kai-u. 6. 10-84 HOFLE keaztyii divataru 
Kossuth-u. 1. jp|| Stlmasrend gyogyszer 
ra» J6kai-n. 7. 
Jarasblrosag, kir. Hortby Mik- 

163 15-u. 17. 10-33 

Jarftsl m. kir. gazdasagl 

leltlgyeloseg, Horthy Mikl6a «- 

n.17. 13-50 

Jarvanykdrhaz, varosl, 

Belmaj'or > 10-22 

Jllek Ferene hitelseOv. ©Inekj 

Bzeohenyi-ter 8. 
Jllek Ferenene III., Major- 

b-15. 17-11 

Jllek JAzsel dr. figyv^d, irodaja, 

Baechenyl-ter 8. 17-28 

Lakasa, Zimmermann-n. 4. 17-08 

Kaiser Laszld ny. arad. szam- 
tartd, V8r8smarthy>.u. 23/a. 16-21 

Kalapos Gyttrgy dr. kdrhazi 

((Jorvos, J6kal-a. 6. 10^27 

Kalmar Bela dr. varo3i 

allatorvoB, Pelsflhossita-u. ». 12-52 
Karcsay Bela vltez, ny. eeredes, 

Sz6chenyl-ter 12. 12-31 

Karezagl illatsaert&r, lottSszak- 

fizlet, Kossutb-u. 32. 17-10 

Kardos Ben r Ik es tarsa fes- 
tetckereskedo, Szent Imre herceg- 
«ter 12. 11-58 

Kardos Karoly dr. flgyved. 
Peak F.-u. 11. 12-08 

Kardos La]os mftszakl fizlet, 
Cordatlc seivice, Bzt. Imre heroeg- 
f5ter 2. 12-38 

Karlovltz Adolf Varoai Gyogy 
szertara, Hortby Miklos ffi-n. 8. 

16-66 
Labaea, Hortby Mikltfs W-u. 8. 

17-66 

Katonal epttletek es hat6- 
sagok, m. kir. t 
Rep^ldter 10-55 

Honv. alaknlat, Boldogaseaony- 
utja 18. 12-80 

Honv. repal0t6rgondnoksag, 
Reptllftter 10-69 

HonvedbiegeseitO parsftg., T«rOk- 
B.-n. 18. 10-83 

Honv£dkieg6szitA kirendelts^ge, 
Horthy Mikl63 «-u. 4. 12-85 

Papai jarasl 6s Papal m. v. leveate 
parsag, Bzent Imre heroeg-fOt6r 16. 
12-16 

VdrUakeresat leg^nysdgi fldUlfi m. 
kir., Bat. Imre hg.-fflter 1. 13-44 

Katnla Karoly fflszer- 4% ose 
meswkereskedO, Bzt. Imre hereeg- 
fCter 22. 10-26 

Kautmann Andor dr. 5gyved L 
lcaa^p-n. 7. 10-82 

Kanllmann flngo, Ferry Oszkar- 
u. 3. 16-58 

Kautmann Ignae gabona- es ter- 
m^nykeredkedo, Szeobenyi-n. 28. 
11-42 

Keeskes Dezsd hentes es meszA- 
ros, Kosaotb-u. 29. 11-26 

Kende Vldor dr. orvos Jokai- 
u. 19. 10-70 

Keppfil JAzsel kSfaragfi, kO- 
ipartelape, Saeehenyi-terS. 16-15 

Kerenyl Olal benceatanar, 
Horthy MikWs fo-tt. 12. 12r72 

Kereszteny nemzetl nyomda* 
vallalat r.-t., Assai3i Szent 
Ferenc-a. 1. 10-71 

Kereszteny szoelallsta szer- 

vezetek, Szt. Itona-n. 12. 16-7.7 
Keszey Gynla sziiosmester, 

Kossuth-a. 24. 17-04 

Kiss Istvan takarebpenztari igaz- 

gat6, var8amarty-n. 7. 17-18 

Kls Tlvadar teonyvkereskedes, 
Horthy Miklos fO-a. 21. 11-03 

Kohanyl Bela m. kir. : dohany- 
gyari gyartasl oazt^IyvevetO, 
Rak6ozi-u. 22. 11-73 

Kohn AdoII fttszer- es rSrldaru- 
keresk;, 8z6chenyi-ter 15. 16-16 

Kohn Dezstf flveg- ea poroetlan- 
keresk., k6pkerete«fl, 6pQlet tlve- 
geafl, Bzent Istran-iit 8. 13-36 

Kohn Izor gabonakereskedfl, Bol- 
dogassaony-utja 1. 16-25 

Kohn JAzsel cementarugyar 6s 
epltesi anvaerkereskedea, Szent Imre 
heroeg-Wt*r 18.. 12-13 Kohn MAr llal f&acerkareskedfik, 

Kosauth-u. 8. 11-07 

Kolbe Lajos dr. orvos, nflgyfi- 

gyaea-azakorvos, v. hadapeati «gya> 

temi tanaraeged, Jikal M6r-u. 24, 

11-62 

Koloszar Ferene bentes 6* 

meszaros, Stent Istvan-tit 14, 

17-35 

Kopek Imre dr. Jaraei es varosi 

m. kiT. allatorvos, Esterhazy-iit 5. 

11-28 

Kopsteln LIpAt batorkereakedA, 

Seent Imre heroeg-»t6r 14 . 1 1-39 

Koresmnros JAzsef asatalos-; 
raester, butorkeresk., Bzecbenyi- 
u.6. 10-64 

Lakasa, Battbyapy-n. 23. 13-54 

KorelnVllmoi ruszeroaeykereak., 
Szent Imre herceg-f3ter 25, 10-00 

Korltschoner Lalos am- es 

butorazallitasi irodija, Deak 

Pere'no-u, 11. , 10-73 

Kovacs Antal kdrnftvesmester is 

tdzelflanyagkereskedfi, Korona- 

u- 45. 17-12 

KovAes As Svltel tojasexport- 

telepe, Mav. p.-n. 11-16 

Kov&cs Imre latsaertsi- es f enV- 

kepese, Kosautb-a. 21. 12-35 
Kov&es S&ndor dr. togorvos. 

Jdkai-n.18. 12-58 

Kozla Antal m. kir. postafelfi- 
gyelO, Pozsonyi-n. 7. 11-96 

Ktfros Endre dr. ny. tan. kep. 

fdigazgat6 r v. GOmbOs Gyala-n. «. 

11-78 

KtttAl JAzsel dr. belgydgyaaz, 

szaRorvos, Bzent Imre herceg- 

Iflter 16. 12-41 

Kttzpontl szAHA. Klein Gynla 

vendeglds, Horthy Mlklds M-'u. 10. 
10-87 
KtlzsAgl eltflj&rAsag, Nagy- 

gyimit 11-75 

Kransz Albert Ha kAiparteiep 

es malomkflgyar, Esterfaazy-dt 2. 

17-61 

Kransz As Koretn dtvatarukeres- 

keda, Saent Laszlo-n. l. 10-04 

Kransz Gabor, oegtnl. Bauer 
Ferene ferfi eB gyeruiekrnbitsza- 
b6sag, KBzep-n. 1. 17-13 

Kransz Sandor dr.szemesa- 
szakorvos, Hortby Miklis *5-u. 14. 
11-74 

Kransz Zoltan badogos es viz- 
veaetek-berendezO, Korvin-a. 8. 

17-49 

Kretzer JAzsel oserepkaly-ha- 
gyaros, Szecheuyi-n. 19. 11-40 

Kummer Janos azitaamester, 
Leak Perenc-a. 6. 10*QQ 

Kunszt Hear Ik 111. vaskeres- 
kedft es Knnazt Zoltan b.6raiit6- 
fuvarozii valla lata. Szent Imre her- 
ceg-f6ter 21. 11^25 

Knnszt ZoltAn berant6Fuvarozo,. 
Baent Imre herceg-ffiter 23. 10-46 

Knnt Janos epit&mester, Jokai- 
u. si. 10-16 

Knnt JAzsel epOlet- *a butor- 
asztalos tlzeme, J<5kai-n. 67. 10-72 

Kunt LAszlA vitee, epitesi vatlal- 
koz6, Czuezor G.-u. 3. 17-33 

KutrovAcz Gynla irArany grirF»v 
szallgda as etterem, Horthy MikMs 
ffl-n. 1. 10-78 

Laluk PA1 Hj. okl. Wmilvea- es 
noamester, epitesi vallalata, Pozso- 
nyl-n. 3. 16-24 

LaszlA MlklAs mdszakl *s szer- 
azamiizlete, Baent Imre bereeg fft- 
ter 28. 10-63 

LJlzAr Ferene dr. orvo?, Major - 
u.2, 10-92 

LegAny Ferene HJ. geplakato.<*. 
ant6|avitd, a kir. Antomobil Club - 
aut^javitfi mahelye, Jdkai-n. 110. 
12-54 

LAgoltalml parancsnoksag. 
Szeohenyi-u. 18. 12-39 

Lehel LAszlA tlveg- es poruellaa- 
keresk., Hortby Mikt6s tt-n. 21. 
13-06 

Ltfrlnez Antal ferfiszab6, Deak 
Pereno-n. 1. 12-89 

liovensteln Jakab keresked*, 
Koriria-u. 4. 10-07 x 

z 

o 

S 

til 

2 

3 

v 

ss 

m 3 

tth 

3 24 369 %*4pa Ldvry Kalman 07. bankigazgatfi, 
EsBterliazy-ut 11.- 13-16 

L»wy Nj&th6n fabereskedfl, isa, TbTJJk B.-n. 18. 
Lnblenskl Constanzn grdlnd 

textilnagykereskede, Korvitt-n. *. 

16-30 

Lakasa, Brent Imre hereeg-f8t6r 81. 

17-30 

Lusztlg Samuel badogos 6s viz- 

vezet6lsHerel6, Korvin-o. 8. 

17-82 
Lnsztlg Samuel dr. figyv6d. 

Rakocsi-n.l. .11-53 

Magyar klralyl keadetfi, itrnem 

. talatfaat6 hivatalokat 69 int6zmenye- 

ket lagd a mindennapi dlelben uasa- 

natatoa elnevewSsek alatt.. m. kfr. 

kezdfazavak n6lkUI. 

Handy Paine jaraabir. tisztvi- 

seiahfi, Hungaria Miitragya, Kensav 

6s Veeyiipari r. t. 10-36 

Maral Jdzsef, Damjanich-u. .7. 

11^61 

MarkA Jentfauto' service 6s g6p- 

mfihelye, Boldogasszony-ritja 8, 

10-41 

MarmarosI Martonvit6z, szesz- 

6b eoetgyara, Boldogasszony-iitja 7 

17-56 

Marovles Andor repulflter 6pit- 

kea6s 13-42 

Marton Ernd marbakereskeda, 

Rakdezj-n. 34. 12-49 

MartonGyuladr: orvos, Rakocai- 

b. a. 10-56 

Mar toxm6, Berkl Valeria •--■ 

feh6rnemlitizem, Kosnth-n. 22. 

17-45 

, Martsa Daniel earedes, y. Gb"mb8s 

Gy.-n. 18. 12-91 

Martsa Daniel, Papal fonteyar 

r.-t. flaeml titkarsaga, Tompa-n. 2. 

11-18 

Manrer Istvan dr. figyv6d, 

1 ECtvesMi.il. 11-13 

Mayer Abraham tojas- 6s ba- 

romflkereakedO, bizomanyos, Koro- 

nft-n. 3-5. 11-47 fl hlooszam 0-fls szflmle$velt Is tdrcsdznl heir Nemzetl Monkaktfzpont. 

Korvin-ni 3. 13-41 

Nehay Riza m. kir. posta s. 
eHenGrnfi, Ziramerraann-ut. 13-48 

Nemeth Ballnt dr ny. klf. ja- 
rasbini, B»t. Laszl(5-n. 3. 11-95 

Nemeth Jozsef apat-ptebftnos, 
Sat; Imre hg.-f8t<5r 11. 11-77 

Nemeth Lajos bor- 63 aBrnagy- 
keresk., Korvin-n. 16/18. 10-67 

Nemet £oltan deszka-, epillet-, 
tftzifa- 6s kasz6nkeresk. Boldograsz- 
BBony-a. 37. 16-52 

Noll Ferene nradatmi kdzponti 

iga,zgat6, T8r8k B.-n. 1. - ~ - - „Mega"magyar hegyvldekl 
_ bortermeldk erteTcesltff 

; Szd vetkezete, all ami el len arzes 

/, alatt, 8zt. Imre hg.-fflt6r 29. 13-12 

I: Melnl Gyola kavebehozatall 

\ v r.-t. Horthy MikI6s ffi-u. 19. 1 3-00 

'-;■ Melacner JdzseX teherautafuva- 

;*■? roe6, \ZTinyi^n. 3. 10-85 

>?■ Meretey Karoly dr. varosl orvos, 

Bz6oheni-t6r i. 12-69 

Meszaros Laszld ttizelft- es 6pi- 

.'-■ t6si anyagkereekedO, Kossnth-n, 30. 

11-02 

Meszaros Peterne tazifakeres- 

; kedfi, Viaaa-q, 1. . 12-21 

-; T Mezey Kalman dr. vit6z, vftrosi 

.; orvte. Set. Imre hg.-ffiter 16. 12-28 

, MezdgazdasaiH szaklskola 

; m. klr., Veszpremi-iH 12-14 

..;,■ Mlehna Mlbaly 8zt. Aunajy6ey- 

azertara, Bzt. Istvan-iit 10: 16-31' 

Mlhalyl Sandor m. kir gazriasigi 

fclugyeW, Szt. Imre' hg.-f6t6r 11. 

10-35 

Mlka Antal aziivfittaemo, Horthy 

Mlklds f6-n. 17. 12-94 

Zarda-n. l. 13-01 

Mlka TlTajdar textilnagykereak., 

Kosauth-u. 16. -, , 13-38 

Moharos Janos saallodaa, Szent 

Imre hg.-f&te> 24. 10-09 

Mplnar Antal hentes is 

vendeglOs, J6kai-u. 64. 17-62 
Molnar Sandor m6szaros es 

hentea, J6kai-u. 14. 17-06 

Morltz Dezstf m. kir. saaaado^ 

Bastya-ti. 88. 18-52 

Nagy Bela dr. Wr.kflzjegyzO. 

Kossntb-n. 30. 12*53 

Nagy Erntt dr.orvos. Wkdi-D 33. 

12-61 

Nagy Gyttrgy dr. tigyvediKoasutk - 

n. 88. 11-90 

Nagy Ignae dr. orvos. Kossuth- 

' -.»• ..-■"■ 11-80 

NagyLAazld „Hodosira"vend6gIfl I 

Gyimdti-ri, 22. 19-51 

Nagy Sandor cnkraaa, 

Miklos ffl-n. a.' Horthy 
16-05 Nagy Zoltan vendegias, rum*. 
Iik6r-, szesz- es bornagyke reskedfi 
Baent Istvan-iit 10. 17-31, 

370 Orazagos Tarsadalomblzto- 

tosltA Intezet papal kertt- 

letl penztara, 8z6chenyi-u. 21. 

10-47 

Pados Kalman m. kir. posts- 

tiszt, Batthyany-n. 12. 16-67 

Pala Ferene uri- es nM-divat ea 

r8vidarake*e8k., Kosantk-u. 18. 

17-41 
Pala Karoly textilnagykereakedO, 

Korvin-u. 11. , 16-82 

Fanner Geza dr. fi?yv6d, 

Bzt. Imre hg.-fflter 24. 11-51 
Pannonia Aramszolgaltato 

r.-t., Levente-u. 3. 10-77 

Papa m. varos kfizvaedhWja 6s 

Jeggyara, Felsahossssii-u. 9. 11-43 
Papa megyei varos .lokal 

mozgdkepszlnhaza, Szent 

Benedek-t6r 3. 10-88 

Papa megyei varosl aiam> 

vevdsege, Horthy Mikloa f0-u. 7. 
10-03 
Papa Taros adohlvatala, 
' Horthy Mikl6a ia-u. 7. 10-79 

Papa varos egeszsegredtf 

haza, Esterhazy Karoly-t6r Si 

11-44 
Papa varos lor gal ml ad6- 

hlvatala, Horthy Miklds fd-n. 14. 
12-76 
Pftpa varos jgat-ttreghegyl 

eleml Iskolfija, Igal-Oreghegy 
11-12 
PApa varos vlznyomas- 

fokoz6 gephaza, Nyomasfo- 

kozo g^phaz ■ 13-20 

Papa varosl orvosl rendeld t 

2immermann-u. 13. 13-02 

Papal aut, orth. Izraellta 

bUkttzseg, Eetv8a-n. 28. 10-75 Papal I UszerkereskedOk be- 
szerz0 sz«vetkezete,Borbelv 
Kalmaii, Szechenyl-ter 6. 17-15 

Papal Hlrlap kiadohlvatala, 

Nartik Pal Aona-t6r 2 ,17-58 

PApaf hitelbank r.-l« Horthy 
Miklds ffi-q. 9. 11-14 

Igazgat6 11-36 

Papal hltelsztlvetkezet mint 
hz Orazagos KHzponti Hitelaz«vet- 
kezet tagja.Szeehenyl-t^rSi 16-08 
A ffFtiTnra» rooizomanyoaa. rak|;£ra 
6s irodala, V0r8smartky-n. 18. 

12-61 

Papal Kereskedelml r.-t., 
Uogar Zoltan, JJaletrom-a. 2. - 

16-44 

Papal La Jos dr. allatortos, 
Zimmermmann-B. 3, .12-09 

P&pal Uoyd tarsalal, Korvin 
s. 11-63 

Papal meehanlkal azttvttde, 
oegtal, 8chw«.rz lsrv4n ^s Mayera- 
bergZoltan.Kisfaludy-n. 19. 16-68 

Papal reformatas glmika- 
zium Igazgatdsaga, Jokai- 
«•"-■ ' 16-43 

Papal reformatus theologia 
akademla tgazgatdsaga; 
J6kai-u. 1. 17-43 

Papai iakar6kpenztar t Hortky 
Miklos ffl-n. 5. 11-09 

Papp Sandor puskamuves es mfl- 
saertsz, Kdrvin-u. 3. 16-23 

Parcsamy Lajos posts mnszakl 
segedellenor, VflrOamarty-u. 2. . 
12-90 Paris! dlvatttzlemwy LasBlone 
nri es nOI divatarnk, babakelen- 
gyek, gyermekkocsik 6s jatekarnk t 
Kossntli-n. 22. 16*45 

Paserb Ferene m. kir. postaffi- 
leldgyeia, V«r«3martky-n, 10. 

, 10-99 

Patkal Lajos oagyterW. Papal- 
major 11-00 

Pause Antal tieeravezeta. varos- 
martby-u. 10/b. 17-21 

Pavay Endre m. kir. hadnagv, 
Torok Baliut-u. 12. . 13-26 

Pax k8ny v-, pftpir-, zenemft- 6s 
kegytargykere3ked6s, c6g. : Gigler 
Erzs6bet, Horthy M. fo-u. y. 13-08 

Penzes Jdzsef es Rhedl K&- 
roly ko"nyvnyomda-konyvkb , t6szet 
Kosauth-u. 22/b. 16-41 

Penzttgyftrl szakasz, m. klr. 
Boldogasszony-Utja 4. 10-76 

Perntz testverek sziSvCgvara, 
Tompa-u. 2. 10-02,13-49 

FOnOki lakas, Esterhaay-n. 14. 

17-29 

KUttel Nandor Igazgat6 lakasa, * 

E^terhazy-n. 14. 16-29 

Peter Sandorne a6- 6s lisatnagy- 

kereskedfi, Korvin-u. 5-. 12-96 
Peter Sandorne lisstnagykeres- 

keda lakuaa, Hat. Laszlo-u. 21. 

Petiker Antal fonoigazgato," ■ 
Kisfaludy-ii. 34. 16-20 

Plelller JOzsel mpchanlkns es 
vlllanyszereia, Szt. Istvan-iit 2. 

12-43 

Pleszkatsne Fekete Emmy 
cOrangyal') gy6gyazertara, Kis- 
«r 4. ' H.72 

Pdels es tarsa, Bacon es 
Hankonzervgyar K.l.t. 

Felsfihosseii-u. 8/b. 11-88 

Hustem»6keinek yAroRl elarusitiiJ 
fizleteiHorthyMik»63fO-u. 1. 11-86 Reformatas egyhazkQzseg 
lelkeszl hlvatala, papal 
Sz6ehenyM6r 11^17 

Rel. Idlskolal nyomda, Petafi- 

I- 13. ^ : U-60 

Retormatos n« neve 1 6 Inte- 
zet fgazgatOBaga, 8z6ehenyi- - 
Mr ,13... 12-05 

Rendorkapltanysag, m. klr., 

ftz6fihonyi-«. ia. "12-60 

Vasnti palyaudvari Srszobflia 

11-22 

Redei Tlbor dr. okl, s:a7da.:6fl* 
okl. mezagazda, ugyved. Ki'ik6czi- 
n - 5 : ■ ■■'■'(■■"■■ -' "12-26 

Lakasa, Ester hazy-iit 13. 16-09 

Rom. kath. polgarl ftuiskbla 
Zimuiermann-ir. 12. 11-34 

Roslnger Lajos volt .arid, szam- 
tarto, m. kir. oszta[ysorsjat6k ffi- 
arusitdja Kossntb-n. 10. 12-93 

Sagl Istv&n fuszer- 6a csetnege- 
kereskodO, Assisi s^ent Ferenc-- 
n. 7. 17-26 

Saadek Mlksa divatarnbaz, ' ■ 
Kossnth-n. 14. 10-89 

Schaller Frlgyesne, ny ; Mriv. 

f8inteza «zvegye, EsterhaKy-ut 4. 

16-32 

Scbelber Jehd dr. ttgyved ' 
Bz&ehenyi-ter «. 10-11 

Sehleslnger Gaspar dr. «iw- 
beiia, Esterhazy-ut 12-. 12-86 

Scbnetder Ferene m6szdros 6s 

hentes, Horthy Miklos fa-n. 24. '- 

10-39 

Singer Ferene 6ras, Szentrrare- 

hefce(f-iat6r l'y. . 13-56 Polgarl Leanyiskola, m. klr. 

allaml» J6kai-u. 87. 1. 13-28 
Polcarmesteri hlvatal. Horttf 

Miklos ta-iifc 7. 10-44 

Polltzer Morne ttzv, f6m-, 

acskavits-. csont- ea rongykeres- 

keda> Korona-u. 43 1 . 16-12 NOVAK ARPAD LASZLft 

term6ny 63 aprdmagvak k«resked6se. 
Korona u. 31/40. 12.QS Postahlvatal, m. klr*. Kossath 
Lajos-u. 27. 

Fon«k 10-66 

F8nBk Iftk&ea 11-99 

Felv6teli helyis6p 12-46 

FOpgnsitar 13-40 

CSomagfelv6tel,. Kosauth Lajos- '. 
«■ 23- 10-91 

Csomagraktar, palyandvar 12-48 
6pit6sl osat. raktara 12-68 

Mugaer6saek 12-42 

Maaaer6sa lakasa, 12-90 

Tavirdaellenar 12-56 

Taviratfelv6tel, nyilviinos allomas 
12-47 

■ Vonalfelvigyazak . 12-45 

Pochlnger Karoly lisztkeres 
keda, Jokal-u. 12. 16-06 

Pochlnger Sandor malomtnlaj- 

donoa 6s gaadalkoddy Feh6r malom 

12-57 

Pdek Dezstf fllBBer- 6s oscme^e- 
ker., Kisffthidy-u, 14. 17-00 

Pnllmann Janos Jgazgato, Sat 
Imre bg. fOter 13. 10-28 

Rab Istvan ref. gimn. Igasg'atd, 

v. Gambtla Gy.-u. 28. 12-82 

Radld adoallomas, Kossnth- 

27. 1 1-41 

Radld Iranymerd allomas 

12-88 
Raldl Ferene nri 6s naidivat- 

arnkeresked6se, K'ossnth-u. tk 

11-79 
Rakos Imre tlaatviseia, vortls- 

marthy-a. 12. 16-42 

Rapoeh Vllmos vaskereakeda, 

Szt Istvan-iit 4. 11-21 

Rel. egybazkertllet piispJiki 

hlvatala, Jokfti-ti. 18. 1.1-89 Poels 6s Tdrsa 

Bacon, Huskonzerv e« Husirugyar Kit. 
Iroft: tl-BB Oilel It 66 Irodai iraoo kivQl: 11-45 Singer Mlhaly es fla ruhake- 
reskedO, Horthy Miklos 'ffi-ii. 14.- 

.,:■-. H-64 
Somogyl Lajos gazda saga j Jbasa- 

puszta 11-66 

S«r«S Beia dr. beJgy<5gyasz, kor r . 

liazi foorvos, T6kert-n. 2. 12-40 

Spltzer Zoltdn rodrasz, Beiik- 

u, 10. 13-34 

Stein Sandor dr. ugyr6d, PeWJfi- 
■11. «. 12-10 

Stein er Jdzsef merii0k , vllej! 

a«mbys Gynla-n. 4. ■ 10-30 

Steiner Vllmos kefcskedd, 
Eaterhazy-iij 10; ' ■ " 10-05 ' 

Steiner Zstgmond r«vid-, k«t- 

KZ&v6tt- 6s norinbergl koreskedfl, 

Korvrii-n. 11. 11-31 

Stelhhol Laszld dr. ugyv6<I r 

PeMH-ir.:ia. . 11-35 " 

Stern Ernd kiinyvnyomda, papir- 

^s iryszerkere'sk. Cegtnl., Btern . 

Vfdor, Kaent Imre heroeg-iat6r 21. 

11-65 

Stern Llpdt IIJ., c6gt. CsiHag Mlk- 

\i>B. k6zinninlra- 6s dlvatarufizlet, ". 

Kosantfi-11. ia. 17-03 

StnhlmUller ElelmUzerkl- 
Vltell k.l.t. . kirendelt»6ge ed 
lattvadtelope, Arok-n. 7. 17-14 

Stuhlmltller Lajos 61elmiazer- 

kiviteli k.f.t. igazgata, Arok-ti, 7. 

16-14 

Sngar Arpad elektroteohnilcal 6a 
mtlHzaki vallalata. Kossnth-Uv lfti 
11-98 

Sugar Erno mrtaz. tisBtviseia, 
J6kai-ii. 11. 17-54 

Snly ok Dezsd dr. es d r.kende 
Gytt'gy ilgyv6dek, Horthy to., fa- 
il. 9. H-08 

Sulyok Dezs«dr.ugyv6d lakHflu, 
BattyAnyl-H, 11. 12-17 

SUpek Pal szabdiiwstor,; H^euh^ 
nyi-t6r ii. 17t48 

Szakacs Imre poKtanlJenar, 
Leveu te-u. 4. 17-24 

Szalay Istvan (fipOnagy kweskeda, 
Bzt. Istvdn-tit 13-05 

Szalay Istvan vltez hor-, stir- 6s 
szesannffykereskedS, rnm- 6stlkar- 
gyar, Vak Bottyan-u. 18. 12-74 

Szalay Karoly borkoroakeda, 
Fliirian-u. 10. 18-19 

Szathmary Lajos ref. gimn. ta- - 
nfir, 8K6chenyi-u. 2. . 13-46 

Szeleczky Gynla ny. kir. Jiras: 
hin'p lakasa, Zimmorpiann-u. 2. 

12-23 Aotomata kozpont jelentkezfese : folytonos zUmmi5g6s. Parasanyn SzendroT Pal 6plt8anyag-, tfizlfa- 
es 826nkere3ked6s, Koronn-ri. 40. 
12-95, 12-97 
Szent Ferenc Kendl Zarda, 

Assisisi Bsrt. Fereiic-a. 1. 17-19 

Szentklralyl Otto vttez.'n. kir. 
_ ejtflerhyfl8fflhadaagy,V8i(Jsmftrty-n . SzentZltaleanyotthon haztar- 
tesi alkalmazoUak elhelyeKO iro- 
daja, ; Asszisi Bzt. Ferene-u. 14. 

ie-26 

Szktcsak Jendnettzv. dr.- ne, 

Pnsztae;yiin6t 10-38 

Papal lakasa: Esaterkazj ' -h. 3. 

16-57 
Szobor Xajosne bzv.. sn. Orban 

Anna sziU6szn6, TBrOk B.-n. 13. 

16-89 
Sztflldsy Sandor dr. varosi 

azanw. ifitanausos, J6kai-n. 6l/b. 
13-13 
Szonyeghy Elemer nri 6s nSi 

diyatanikereskedo, Bzt. imre hg.- 
' tater 16. 17-02 

Szttgyl Zoltan vit6z ezredes, 

Eszttrkaay-n. 15. 13-15 

SzUsz Ern©~ keieek. figynbk, 

Kossatn-n. 1. 13-11 

Takaes Ferenc mukert6sz, Bol- 
' dogasszony-n. 39. , 17-52 

Takaes Janos fuszer- 6s cse- 
niegekeresked6, Kosanth-n. 30. 

16-10 
Takaes Jdzsel hentas es -'ihesza- 
/. rws,, Korvui-u. 1'. 16-47 

Tanltokepzft, ra. klr. allaml 

Ves0pr6mi-iit 45.' : 11-55 

Thmn Ferenc szovOigazgatfi, 
Kiafalndy-ti. 34. 17-20 

Thnrn Vllmos badogos 6s viz. 
Vi>zet6kszerel6, J6kai-u. 8. 12-62 

Timar Lajos fiiszer- 6s-csemege- 
beresfeed6s, Kpsscith-n. 23. 10-50 

Tomor Dezsd dr. varosi al- 
Jegyzd, Levente-n. 10, 16-38 

Totb Gyorgy teheraulo- fnvaroz6, 

J6kai-n,19. 12K)6 

Tdth Istvan dr. Ugyv6d. a Papai 

Tiikar6kpenzf4r figyesze, Horthy 

Mi.klos.foVn. 5. 12-50 

Torok Jdzsel fuszcrkerepkedSj 

Arany .l.-n. 13-35 

Torok Mihaly dr. iigyv6rt, 

KOz^p.n. 4. . _, -■ 10-90 

Trtesti Altalanos Biztosltd 

Tarsulal papal foUgvhok<t 

sege, Horthy MiUds fo-n. 1. 

O12-07 
TUZoltd.egylet, orszoba, Major- 

■>,ifi.,-, .... i 12-30 

Tttzoltdparancsnok lakasa,, 

A-fany j.~r\. 18, 12-66 

Valentin' Janos foldbirtoko*?, 

berlfl, Borsosgyfir . H"59 

Varga Gyula ne tartar, Ester- 
lKwy-t6r ?. 16-27 

Var jas Zslgmond rum- 6 s likSr.- 
gyaros, saBszosiUhiaoykefesk., Welsz Janos dr. egyet. orvos, 
szfilgsz-iiOgyAgyasz szakorvos 
Bzent ti&szld-n. 4. 10-42 

WeltUer M and dlvathaz, tex- 
tilkeresk., Koasath-u. 12. 13-29 

Weltner Sandor dr. allatorvos, 
Satfchenyi-tSr 3. r 11-97 

Wlittmann Bela tfigjagyaros, 
Kossutii-u. 7. 13-24 

Wittmann Ignac csei6p 6s tegla- 
g/aros, J6kai-n. 11. . 10*12 

Wttz Ivan i mav. figynBks6g, a' m. 
kir. allaravasntak BzAUitaBi van., 
8K6chenyi-t6r 3. 12-37 

Vasutj rnktara : \ 10-94 

Zlchy Rabldo baro dniagy, R£t 
torriyu-lak 11-27 

Zohmann Lujza sz6n-, tfizifa- <6s 
6pitkez6si-anyagkeresk., ViJrBa- 
mnrthy-ff. v 10-97 

Zttld Ferenc vend6glfl3,N6 rap 
10-31 

pApaeovAcsi 

HivataloB drdk: 

H6tk0znap : Mai ton J.-tt. a'.. 12'-36 
Varro JAzsel 6terem, bor- <5s 
BiirGsaniok, JisteThazy-i'it 31. 12-79 

Vas Gyula es Tarsa.k.f.t. papai 
fi<Jkja, ^piilPlfa- ^s ^pit^sianyaS- 
telep; Bat. Istvan-n. 2«. 1 ] -57 

Vttthy Gabor dr. takasa, Beak 
F.mi. 2. ■ , 11-84 

Veghely Imre dr. figyv^d, 
■Bet. Imre kff. ffi-t^ir 17. 17-22 

Veszell Ferenc oim-, azrtbafestfl 
jnazolo ra.«s festikkereakedfl, Jokai- 
n. 56. " 16--62 

Fest6kkereBked6ae, Hortby Miktos- 

iV-u. «.; . ; 17-05 

Vlllanytelep, Papa vAios'i, Sat. 
Benedek-tfer 2. '" ' "' . 11 -24 

VI rag Imrene dr.-ne feli^r- 
jfiomii- 6siparnuiv<inzoti saalouja 6s 
iakasa.-EsiGrhilay-Qt 19. 1.0-53 

Vizvary Sandor, m. kir. szaza- 
dos, V«rOsmarthy-n. 25. 13-07 

Wallcnsteln Daniel es Ha 

kereskedO.. Kos^ntk-n, f. 17-07 

-Welsz es Edelsteln textilfini- 

nagykertjakcd6s, 'B«t. imre hR-..t<J- 

? tfer 28. 10-Oa Vasamap ea 
unaepnap 
8— 12-ig, 8— 11-ig,'. 

14— 18-iff- ti-tMp: 

Csak el f i zei 6h ■ rtsz6re . 30—2 1 -="ig 
Ferenczy Inure korallatofvos 4 
Korjegyzoseg 1 

Pannonhalml Ifiapatsag erdO- 
hivatala .5 

Viczene^ yirp.ad dr. oryps ■ 2 
VHros J6zsel tantelfigyeifi, espe- 
les-plebanos 3 

PAPASALAMON 

Jfyilvdnos tdvbesz4l5 4llomds 
a kozsegi. eloljdrosdgndl 

(Daka 2. sb. elflfizetfi) 

PAPATESZfiB 

Bivatalos drdk: 

-Vaearnap 4s 
HfitkCznapv finnepnap: ; 

8-12-ig, 8-tll-ig, 

... 14-18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elOfiaeroh r6sz6re: 20— 21-ip 
4llamvasutak allomaselttl- 

jar6saga^ m. kir. 14 

Boroczky TestTer e k . gazd asaga 

6s hizlal6telfpe, Kisdi'm -'.11 

Fischer Jozsef ' bentes 6s m6sza- 

ros, marhakereskedti , 5 

Jankovlch Besan Elemer 

gr6l fSldhirtokos. Gic 2 

J6kay Ihasz Mlklds dr. • ffild- 

birUtkos. Giehathaloro -8 

Kakas Aladar r. katk. plebands 

'. ' ■ 1 

Kaulmann Antal yend6gl0s 17 

KOrjegyzdseg, Bakonyszeativan 

■fnyilvanbsl- 8 

Ktfzsegl eltfllardsag 4 

Nagl Testverek 12 

Teglagyftra (fizemben: IV/l— 

IX/30-ig) ■ ■ 13 

Pally Ignac dr. orvos 6 

Papa-ugodi bltblzomanyl 

erddgondiioksag, PenyMA'lO 
Renk6 Jdzsel vendfiglOsVhentes 

6s misKaros 15 

Schmldek Mdr fakeresk. 16 

Szekulesz Jdzsel gyogyazertara 

:■'■.. ? 

Vadasz Geza dr. kfirorvos : 9 

PAPFALVA 

Bivatalos drdhy 

H^tbtianap: '■.. Vasarnap es 

. finnepnap: 

8— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14~i8-ig. 14— 15-ig. 

Caak elOriaetflk T6326re : 20r-r21-jg. Csendtfrseg, m. klr* 2 

Ktfzsegl eltfijarosug 1 

Melkl Apats^g int6z6je '. , 4 
8»lmfii* yiiiee dr.'kui-orvop 7- PAPHEGY 

(laid Szokolyju) 

PAPKESZ1 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6znap: ^Vasarnap 6s 

■■.'■■■ (inaepnap: 

■'..'■: 8-12-ig, , 8-ll-ig, 

14-:t8-lg. 14— 16-ig, . 

Caaft elOfiaetok rtsB6rer 20— 21-lg, 

K«r|egyz«seg 1 

Petl Nitrogen Mutragyagyar 

gyarrezetfisege, lasd P6tfiirdo. 

Szonyt Marton nagybfirta, Feisfi- 
major 3 

Vajda Kalman a „Futura" r.-t. 
afbiaomanyosa, vegyeskeresk. 2 

PAP60 

'.'... (ttsd Kenyerl) 

PAPOIC 

(lasd Zigon) 

PAPOS 

(l&sd Vaja) 

PAPRAD 

..■''.'■ (lasd VajsssW) 

PAPTAMASI 

Bivatalos draft: 
E6tk5znap : Vasarna'p 6a . 

8— 12-ig, finnepnap: 

. 14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Caak elGfizetflk r6sz6re : 20-^21*ig. 
Kovacs SandOr rel. lelkesa 4 
KOrjegyzdseg 1 

Lithium forras b6rl6jo Appan 
Kalman keresk. . 5 

parAd 

Hivatalos 6rdki 

: ■■„... k Vaaarnap is 

BetkCznap : Bnnepnap 

8-18-ig. 8-ll-ig, 

: ' : 14— 16-ig. 

Csak elfifizeiflk r6bz6re 20 -2l-ig 

A,, parddi egysdges hdlozat 

hoz tartozd kSzpont: Pardd- 

furdo. 

Bodoiiy kozsegi eldljard- 

saga, Bodoiiy .6 

Csenddrseg, m. klr. 5 

Erdoklvatal, m. klr., F6nyesi 

puszta 9 

Gaipar Ignac aatfitulajdonoa, 

b6raut6s 12 

Hangya Ipar R^-T. paradi 

tiveggyara 3 

Hegedtls Istvan r. kath. tanitft 8. 
Klau b er J dzsel ke resked o 11 
K»zsCgl elolfar6sag 4 

,^Matra penzld** tnlajdonoa 

Moluar imre : 18 

MUller Jeno dr. orvos ^3 

Nemzetl kozmtlvelodesl ata 
pltvany erdtthlvatala. Bad 

dorr6t ■ , '■ 2 

, t Ottfa6n*< pension tal. Inkein620 
Paradlttrdo igazgatdsaga, 

Paradfiirdo - 1 

Paradi kozsegi logyasztasl 

Cb ertekesitd szovetkezet 
16 
Panncz IllCs kereekedft 7 

Paoncz Jend dr. orTOB, fog 

orvos . 17 

Panncz dr. penzi6tulajdoaos,. ' 

Pannes Jen6 dr;> orvos ' . 15 

Szvobodo Rudoll aotbfuvarofcb 

.-■■■ 14 

Vasutallomas, Parad, Usd a 

■ ..rouski Bl6nset5k kost.' ,- PARADFtJRDG 

A parddi egys&ge* ti&6ttit- 
hoz tartozik., 

Idoszdkos 
tdpbesz&o kozpont: 

Hivatalps 6rdki ; 
V/ie-VI/20-ig 6e IX/H— IX/3&riff. 

ft— 12-ig, 8— li-fg, '■ 

14— 18-ig. ; 1(4-16 ig, .,,- 
Csak elCtiiertSk r6ee6re : 20— 21-ig. 
Vi/21_IX/10-ig: V^lig. 

Cslzmadla Peter las telygondndk 
(fizembea: VI/1— IX/30-ig) 10 

tl £valak<*, tntajd Pejirdy J«o6 

■' kttzsogi veB0t6-jegy»6 ; 4 

M Matra M -pensld, tulajd Motnir 

Imre : ""' . 3 

Par&dlurdd IgazgatosAga 

(Parad fdrdO szflneteioBe alatf Msd 
Paradnal) 1 

Kast61y szallo (Uzemben : VI/i— , 
IX/3p-ig):; ;. ^8 

- KaBzin6{iizemben: Vl/1— IX/S0-ig} : 6 
Orvosi rendelfl (Ozembop r Vl/1— 

ix/30-ig) - • ; ■ ■'.'■■;; '■■■■.7 

Scblndler Nandor . yend6gI6s 5 

Schttssler Sandor fiTeggy&ri 
igazgato (fizemben: IV/l— lX/30-ig) 
■■-'.;. . ,13 
Tdth Pal gy6gygzel-6sz (uzemben: 

,vi/i-ix/3o-ig) ; ■.■;-.>:.■■'■ -9 PARADICSOM M A JOR 

(lasd Gyula 6s GyutavAri): S 

PARADICSOM- 
PUSZTA ■','■■;■■:■'.' 

(lasd Zoinba) 

PARAJD 

Hivatalos drdk: 

Csak e!6rizet6k r6ae6ro \ W— 81-ig. 
Allomasfdnokseg, mav. 2 
Bene Laszld ref. Ielk6sa ' ■ 14 : 

Biro Gabor es Tarsa k.I.t. 

fa- 6s fasz6ntermelfik parajdi uzent^ 

veaet6s6ge . : 4 

Csendorors, m. klr. 3 

Fdszolgablrdl hlvatal 5 

Fttrst Sandor villany- 6s ffirfsa- 

telep, ; ,'" ;..;. H 

Godrl Ernd dr. kiirorvo3, poatev 

b: b. int. orvos ; 18 

^Hangya" Fog-y.-j Tenn.-, Ert. 

Bzov. aruraktara : ■■;'■__ . 7 
Katonal ep. es hatdsagok: ' 

Honv6d levente parancsnoksig . .8 
Kor jegyzoseg, Als6s6(alva 13 
Kozsegi eldljardsag: ■..-.' 

Felafls6lalva 15 

"Parajd.-.,. ■':■' 8 

Manya Gergely 10 

PenzUgyorl szakasz m. klr. 

Sobanyahlvatal, m. klr. 
SoszallltOhlTatal, m. klr. 12 PARASZNYA 

Hivatalos drdk: . - 

■ " v«**-»»- : .".' :-' saafs : - ? . 

8-12-ig. a-"-'?,, ' 

14— 18-ig. 14-15-Jg. 

Csak elofizetdk rtstere: 20— 81-lgi, 

Dldsgydrl vasgyar logy. szU v. 

parasznyal Hdkaradaja 6 

Erdohlvatalp m. klr. 3 a 9 

or 

Oi a 

H 

M 
A 

z 

2 

O 

■ 

s 371 


^rasisrtya Cvorsvonatohon is flfflinl fel tfivlratot. Huszfir Tlbor malomb6ri6, . Ra- 
idostyan 6 

Kllzsegl eiftlJArdsAg 1 

MpLn&r Gyttrgy kereskedft 7 
Nadasy J en ft dr;* a posta bet. 
■_'-Wzt. int. orvbsa 6b kflrorvoa 2 
Radostyant „Bangya <( fogy. 
><es ertekeslto szttv. 4 PARI 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, . 8— il-lg, 

14— t8-1g. 14— 1fi-1g, 

. -Csab eloHzetob r6az6Te; 20— 21-ig. KUzsegl elftljardsag 
P&czelt Istvan kisbirtobos PARIPAS 

Hivatalos ordk: 

: H6tkoznap: Vasarnap 6s 
flnnepnap: 
. 8-^12-ig, 8— 11-ig, 

^t-r-18-ig. 14^I5-ig. 

Caak elfifizetok r6szere: 20— 2l-ig. 

Aekermann Ferenc kender-6s 
t6glagyaros 5 

; LaVaBa '- 8 

Allamvasutak, m. klr. 6 
AmSz Jdzsef kendergyaroa 9 
Drach Ferenc malomtulajdonos 

■:'..' , .; ■■■■■;■■' ,2 

Drach Istvan kender- 6s selyem- 
gyar 8 

Keller Gyttrgy kenderkeres- 
i kedS 4 

Kempt Istvan textilnyeTsanyag : 
■ 6s textilhullad6kkereskedo lakasa 7 
telepe H 

Kozsegl elftljar6sag 1 

M UHer Janos veQd6glos 6s mozi- . tulajdonos 12 PARKANY Az esztergomi 

hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos ordk: 

7— 21-iff, 

Az esz tefgomi egys&ges 

hdldzathoz tartozik meg: 

Pdrkdnyridna. 

Abelsberg Imre 57 

Anda es Galgoczl kBnyvnyomda 
6s k6nyVkOWsz9li , .. 78 

Antony Bela dr. ny. polgar- 
y.mest6r,:ngyv6d , . 85 

Barsmegyel Nepbank tlbkja 

Bftrtal Dezsd antritaxi villalat 75 
Bernath Dezsft autotaxi 8 

Buckler Mark bentea 6B , 'm6sza- 

■rof::-:.-.-v: ! . •■'■:;" t'-.- -:;■>■; 10 

Csendftrtlrs, mi. klr. 2 

Clkia k.I.t. eip/ottzlet ■ 65 

Dlouhy L§szld .a' Haaai Malom- 

ipar r.-t. igazgatoja 82 

Fischer Ferenc bir. : birosdgi 

V6grehajt6 81 

Ftfldes Izsd dr. orvoa 27 

Fftszolgablrdl hlvatal 77 
Frankl Jdzsef m6rnUk lakasa 36 
Frtlhaaf Bela dr. figyv6d 28 
Fntnra bevasarld klrehdelt- 

sege 37 

Gerstner Istvan ari 6s nCi Bzabb 

54 

Rof Be-, divatarn- 6s conf eotiokerefi- 
> : ked6Be 69 

Geyer Ernft teherantfifnYarozasi 
: yallalat 43 

Gbndbs Henrlk kOayvhyomda 6s 

papirkeresked6s 56 

Hangya fogyasztasl szttvet- 

kezet 45 Herman Kalmari dr. a posta 

.betegbizt. int. brvosa % 

Hontmegyel Nepbank Ildkja 

Jar&sblrdsag, m. klr. 3 

Katonal epUletek es hatft- 
sagok: 

Honv6d bevonulasi kSzpont m. kir. 
26 

Jarasl levents parancsnoksag 81 
Klesz Jozsef ffiszer, csemege, 

*s cukornagykeresk. 32 

Kohn Vllmos iiveg- 6a vaskeresk. 

18 

Komaromi vlltamosmdvek 

szereloje 53 

Kttzsegl elftljar6sag, vezet6 

jegyzf 1 

Krlst6f Laszld dr. m. kir. tiseti- 

orvbs ' '. 13 

Leimdtfrler Pil dr. 14 

Loczner Jdzsef dr. ttgyv^d 59 
L6wy Adoll tfizifa-, 3z6nkereBk. 

6a szAllit6 ; . 42 

L&wy Laszl6 garage-moster 80 

Magyar filet Partja kerUleti 
irodaja 87 

Magyar klrAlyi Folyam- 69 
Tengerhaj6zasl r.-t. figyniik- 
s6ge x 41 

Malpmlpar r.-t. 83 

Mate Ernft vitfe, eeetgyara. 91 

Matefly Odftn dr. m. kir. 

titkar 

Mlkk Pfil cukraszda 76 

Molnar Jftzsef liszt- 6s term^ny- 

keresk. 49 

Monostorl Istvfin dr. orvos 88 
p]6ba- 
■■'71 
Nadassy Bela m. kir. Ornagy 39 
Nagy Istvan Mg. Ph. gydgyszer- 

tara 48 

IVetnetb J6zsel ffiszer- 6a vegyes- 

kereak. 29 

Nener es Rlchter fatermeJfik" 

6s falrereskedflk 17 

Nostra altalanos arukoaraktarak 63 
kareskedelmi r.-t., parkaoyi kGz- 
raktari iizeme 67 

Orban Geza dr. figyvGd 65 Motesfczky Karoly dr. 

nos, Szent. Imre-i6r Pataky K&lman dr. €gy*£d 34 

parkanylJarast Hltel- 

szftvetkezet mint az 0.K.H, tag i a 

3.1 

ParkAnyl Miimalom es Ke- 

menyltftgyAr r.-t. parkanyj 

tel'epe 90 

Penztlgylgazgat«sag, m. klr. 
..51 

Penzttgyftr! szakasz, m. klr. 
.:9 
Postalilvatal, m. klr. 

Vezetfl 

Tiviratkilzvetitfl 
Pozsar Istvan ,drog6riaJa '44 
BAdy Lajos gydgyszertira . 60 
Renner Gaspar es Flat pala- 

6a tSglagy&r frodija r , / 6 

Renner Karoly lakasa v 52 
Rep&sy Istvan rfifSs 6a textile 

hagykeresk. ; . -62 

Santa Lajos dr. kiri jarasbird 74 
Schatz Odttn nerazetkBzi szaltitd 
20 
Skshlller Ltpdt vaskeresjf.. 15 
Schiller Llpftt 1IJ. ffiszer-, ter- 

m6ny- 6s nyei'sb6rkeresb. 12 

Schrank Janos dr. figyv6l 64 

Schnlcz Armin kerekpar-, varnS- 
gep-, radio- 6s mflsz. cikkeb 47 

Sinnrelch Oszkar ny. gyang. 
73 
Sommer Etelka sz0nyegk6szitfi 

es fonalkereak. " 50 

Saba Ernft liszt- 6a term6nyke- ■ 

Teak. 8 

Sttmegh Jfinos Barsmegyei N6p- 

bank r.-t. c6gvezeir5je 79 

Starkbaner OdBn radifi, elektri, 

mechanika, ant6garage 16 

Szabft Gezan6 66 

Tarnal Bela dr. figyv4d ifi Toth Janos ffiszer- 6s caemege- 

nagykeresk. 35 

Traab Viktor m. kir; postames- 
. ter lakasa 84 

Vajta Ferenc dr. kir. kHzjegyzfi 
40 
Varmegyel kttzpontl lor- 
galml addhlvatal 25 

Victor Jftzsef vaskeresk. 70 

Vlzl Flftrlan benzin-, olaj- petro- 
leum nagykeresk. 72 

Zahovay Ferenc vend6glfis, seal 
lodas 86. PARKANY-NANA 

Ax. esztergomi 

hdldzathoz tartozik, 
Hivatalos 6rdk: 

. 7— 21-ig/ 

Az esztergomi egyseges 

hdldzathoz tartozik rnig: 

Pdrkdny. 

Allamvasutak, m. klr. fdno'k- 
seg 1^)4 

Esztergomi szekesfftkapta- 
Ian joszagfelttgyelftsege, 

Naaa i_Q9. 

Frankl Flal kem6nyitfi- i csiriz- 6s 
vegyiterm6kgyar, mflmalom. ■ 
P&rk&ny 1-20 

Katonal epuletek 6s batft- 
sagok : 

Honv6dharcsikoosizaszl6alj parancs- 
noksag, m. kir. . 1-01 
Panc^los alaknlat kBz6tkez6si bi.- 
1-02 K6sa Jftzsef ffiszer-, csemege- 6s 
vegyeskeresk. ■ . 1-21 

KftzseglelftljarosagjQbed 1-22 
Kozs6gi elftljarftsag, Nana 

1-12 
Nagy Eleonftra tuzelfl- 6s 6pit6si- 
anyagkereak. 1t19 

Paxy Lajos vasdti vend6glfls 

1-14 

Postahlvatal, m. klr., tavirat- 

kozyetitO I-37 

Renner Gaspdr es flal gyaroa 

1-10 

Schiller MlhAly asvanyolajteT- 
mek keresked6se 6s figynoksege 
1-23 
Szeplakl Janos m. kir. posta 
mester. . 1-15 

Tell Gazdasfigl Iskola es 
MezftgazdasAgl Szakta- 
nacsado Allando m. kir 

1-24 

Ullman Gyftrgy barft belai gaz- 

dasaganab int6zfis6ge, B61a 1-07 

Vozak Vlnce m.bir. posta- 

' tisetV.; ■■■ M-03 r'i*ASZTd/: : ;-g;^ 

Hivatalos 6rdk: 

■■:■-■■''"■. ''7-2l-ig. : .;'"":■':.'/■' ': ! ' 

Abraham Izldor termeiiy-; gyap- ; 

Jn- t bor- 6b pAlinkakereak. 15 

Agasvary Lajos vit6z, all. polg. 
isk. igazgato 37 

Almdssy P&l grdtftfldbirtokos 17 

Allomaslftnftkseg, m. klr. 58 

BalOgh Bela bentes ; 6s to6saaros, 
610allatkeresk. ; 59 

Bartha Ferenc dr., a posta 
bet. bizt. int. orvoBa '.. ]' 30 

Becsky Gyufane dr.-ne , «zv. 

- klr. posramester 63 

Bedfthazy Zoltankaln6ki > Fntnra 
f flbizom. : 55 

Mav. - paly and varon . vaenti ' b6re1t 
raktarban ... 5Q 

Beocslnl cementgyarl tfritb 

- -t. banyakezel036ge 97/3 

Bltd Ferencne ftzv. gazdasaiga, 
Felaotold .-, gg/Q 

Bodnar Geza szSISbirtokoB 27 

Borgdl JdzseI : vit6ii,nialointniaJT 
dohos ■ "'.'.".'.' '48 

Brans Artorn6 «zv. vaskeres- 
ked6s =:, .22' 

Csendftrtf rs, m. klr. .," 7. Csendftrttrs, m. klr., Hatraazo- 

lfis ..-; . 97/^ 

Csepe Karoly. btfr-, oipfr . e» di- 
vatarn keresk. 42 
Textil K6t8ttaz6v5ttarn nagykeres- 
ked6B6 18 

Dobosy Sandor oukornagykeresk. 
6s yegyesarunagykeiesk. . 33 

Dobrovoczky Jtizset dr. k6»- 

ti6gi allatprvos '84 

Fftldes A. Andor kflnyvnyomda 
kCnyv- 6a papirkeresked68,' fair tap 
iroda^ bfilesOnkflnyvtar . 45 

Fried Albert fflszerkerenk. 63 

gyapjubevisarl6 ; 11 

Grdl Imre gazdalkod6 ■■' >Q% 

Grtlnleld Bela Mateoss teher- 

autdfuvaroz6 .13 

GrUnleld Robert kereBk. 16 

Gyftngytf si Istvan Hangya kOr- 
Betyezetft .14 PARRAa 

; Hivatalos 6rdk: 

8-^12-ig, ; 8-^il^ig, 

':.'■ 14— 18-ig. , ■".;.■■ li-15-jg. ;,':' : 
Csak elCiizetOk r6sz6leY 2tf^2i-ig- 

Biigkrszki Basin a FUtnra blao- 
manyosa 3 

Kftzsegl elftljardsag 1 

PARTOSFALVA 

Hivatalos ordk: 

■ H6tt«z n a P: ' V £^ p f S 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak.elCfizetflk r6sz6re: 20— 2i-ig. 
CsendorOrs, m. klr. Urdomb 1 
Koltay Karoly kBtCUzeme 2 
kftrjegyzftseg 3 

TJrdpmb .4 

Varga Kalman vend6glo, ke- I Palmay Gynla fnazeN 6b os^tae- 
"■..., 5 1". ge-, kfinyv- 6s paplrkerBskedis 41 Fbgyasztasl- 6s fir- 
Itft Szftyetkezet 38 

Harkabnsz Lftszld ap&t, szent- 
sz6kitan.. ker. eapere8-p]6banos52 

HorvAth Gynla, »Matra< bristAly- 
6s szikyizgyir ; . gj 

KAhan Arthur bor-. Bflr- 6«gyfi-: 

milSlespilinkana^ykeresk.;' '24 

Kecskes Laszld dr,m&0seb.6sss, 
k6ih. ig. fflorvps ;•''.'.- ■ ; ;' ; V ';','/':■ .0 

Kohuth Adorlan oreaaggyfil. 
k6pv. t f0ldb6rlft" 28 

Kdzsegl eiftijardsag 2 

Kdzsegl elftljar dtAg, Oaerbit^ 

- SKentivin - ■< ' '-=j . ; .;.. , .pjS/g 
Ktfzpegt elftljarosag, F«la6told 

Kttzsegl elftlJirds&CGar&b 

99/10 
Kftzsegl elftijardsag, Haszads 

' '-:■-■■ .■- : ■'v■■..M.;-.'.(ilyllvinosJ^43 

KUzsegl elftlj&rdsag, Matn^zoV 

■"■ ■ .', :97/5 

Krlsdr Aladarn6 ftzv., gy6gy- 

szertartxilajdonos, »8zent Antala 

gydgyszenar.. : 25 

Lnsztlg GAbor keresk. Q 

Machay Laszld dr. ftlldbir tokos, 
garabi gazdaaaga, Qarab 99/9) 

Hatrahegyvldekl sajt-, vaj- 
es Juhtardvailalat 53 , Matraszftllftsl Fogyasztasl es 
firtekesitft Szftvetkezet 

■'. .;. :■■-.■':, ■-,-■>/.=,;■ -977a 

Osztroluczky Pal pogdnyvari 
gazdasaga, Pogany var-pnsrta 99/2 rga 

ssk. 372 ft Rtiptsolfisl szamot tarcsazas eiett Kergssg HI. Pecs Palmay Pal S&ndor Ulatszertar, 
- Tiri 6s noi fodrasz 54 

Pasztol alaptivanyl Marglt- 
korhaz 10 

Gondnoki irodaja 44 

Pasztol Gazdasagl Bank rM. 

3 

Pasztol hengermalom r.-t. 

TakatsJoasef ig. 4 

: PasztOI kereszt6ny takarek 

: ; 6s bltelszttvetkezet 40 

Paszto, kttzsegl inter natus, 

vitez Agasvari Laj08 all. polg. isk. 

igazgalo 46 

, Kpnyhaja. " ' 26 

Paszty JAzsel heresk. 47 

P6ter Gabor berautofuvarozo 39 
Petreczky Tlbor, xMagyar 

Koronad gyogyseertara 56 PATROHA 

Hivatalos 6rdk: . 

B6tk6znap : Vaaanmp ea- 

8— 12-ig, unnepnap : 

14— 18-ig. 8— li-ig-, 

14— 15-ig. 

Csak eldfizetok reszere : 80— 31-ig. 

Klein Sandor tennenykereBkedo' 
8 

KUzsegi eltfljarosag 1 

KOzsegl klrendeltseg, mav. 

allomas 5 

IMlkd Endre fttldhirtokos 2 Postahivatal, 

kfiavetites klr., tavlrat- 
80 

Nyilyanos allomas Cserbatszenirtvan 
postabivatalnal 99/6 

Nyilvauos allomas MatrasztJllfls 
postahivatalnai 97/7 

Pozsony Ftlltfp nyersborkeres- 
kedfi 36 

Radetzky Jozsel gaad. int6z6 1 

Ronyal Rezstf dr. ny. egyet. 

questor kaat&ya 97/2 

Raga Lajos hentes es meszaros 57 

Sarman Dezstt dr. kOzsegi orvos 

49 

Svelezer Gyorgy II J„ Shell k6- 

olftj r.-t. b.zdm. 64 

Szabo JOzsel, a Korona-szallfi ffi- 

pinceie • 51 

Szenes JenO* dr. maganallatorvos 

8 

Sztlagyl Sandor dr. vitez, figy- 

ved 21 

Szlpszer Bermano bor- es sfir- 

keresk. 23 

Sztanek Ede fotokeresk., kep- 
keretezo 60 

Tarkanyl Mlklos kOzsegi n- 
, Jegyzfl 66 

Teplanszky Bertalanne ttzv. 
fatermelft, fa- 6s ss^rikerask. 35 

Thomandl ErnO gazdasaga, 
> Nagymezo' 99/1 

Lakfiga 99/4 

Tnry Lajos bor- 6 b gyfimBlcB- 

■ szesziflzde vail. 29 

Verebelyl Jakabepuletfakeresk. 

■ -" 32 

Weisz Aladar epuletfakeresk. 5 

. WdhI Aladar radio-, mtisz. ea 

antokellekek szakiizlete 20 

Won I Sandor ffildbirtokos 19 
Zilahy J6zse!n6 tfzv. szolfibir- 

■ tokos, Als6told, Bableves-csarda 
99/3 PATACS 

-(lasd P6ob) 

PATALOM 

(lasd B'llssfi es ' Magyaratad) PATKA 

Hivatalos 6rdk: 

..„,:,,.,„„: Vasarnap ea 

8-12-ig, 8-it-fe; 

14-18-ig. itiUfc 

Csak el6fizet6k rtazere : 20— 21-ig. 

Bogar Janos. dr. vitez, korakis 
pusztai bSrgazdasaga KBrakiia- 
pnszta, lasd a szekeafehervari 
elCfizetfik ktSzOtt. 

Ivanka Geza bar6 fiJldblrtokos 
gazdasaga 

Ivanka LaszI6n6 bartinetfzv. 
(nyari allomas) '4 

Kozsegl el«ljar6sag 1 PATOSFA 

(lasd N6metlad) L. Nagy Imre bnrgonya- is ter- 
m^nyraktara 4 PATVARG 

(lasd Balassagyarmat) 

PATY 

Hivatalos 6rdk: 

a&kGznap: VaaArnap «» 

Qnnepnap: 

8— 12-Ir, 8— 11 -ig, 

14— 18-ig. 14-16-lg. 

Csak etOflzefflk rtszferer SO~21-Ig. 

CsendOrtfrs, m. klr. 10 

Hntera 1st van gflztfigla- 6s cse- 

ripgyaros 4 

Jakab Ballnt dr. gazd. tanar 13 
Jozsef Nador mtiszakl es 

gazdasajftudomanyl' egye- 

tem tangazdasaga m. klr .3 

Patzay dr. int^afi lakasa 14 

Kalman Janos ret. lelk^sz 1 1 
Kecskes Janos csertp- 6s t^gla- 

gyar 2 

KOzsegt eltfljar6sag, Paty 1 
Kuthy Lajos Akos dr. vltez, 

a posta bet. bizt. tat. orvosa ' 5 
Polgar Bela gaboDakeresk. 12 
SHIngl Janos fl]. kav6haztnlaj- 

donos ' .7 

Szab6 Pal n5m, kat. lelk^as. pl6 

' mos 16 

Tury Ferenc 9 

Ujlaki Karoly ny. f6j«gyzfi 15 
Varady JOzsel dr. dicskei, m. 

kir. gazd. ffitan., orszaggyfil. k^pv. 
6 

Gazdasaga 8 

PAULA-MAJOR 

(lasd Enying) 

PAZMAN 

(lasd Fazeegyaftnat) 

PAZMAND 

Bjjel-nappali szolffdlat 

A pqstahivafal nyilvdrios 

tdvb&$z6l& dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

B^tkCznapr Vaoarnap 6a 

8— i2-Jg, Unnepnap: 

U-18-ig. 8— 11-lg, 

lt-16-lg. 

CsendOrseg, m. klr. 2-22 
Porstner Lajos es Hal gazda- 
saga, lasd a kapolnasnyeki ©loflzetofe 
k«zv ' 
KUzs6gl eltfl|ar6s&g 2-24 
Lyka Dtimene ttzv. ezUI Podma- 
niczkyElmabar6n5, gazdasaga Ba- 
gyompaszta 2-27 

Kastelya 2-23 

Nagy K&roly vegyeskeraBk.2-25 
Posta, m. kir., ayllvanoB allo- 
mas 2-21 

PAZMANDFALU 

Nyilvdno8 tdvbesaiW allomas 
a kdzstgi et&jdrd&dgndl 

(P6r 2. az. elfiflzetfi) 

pAzmAnd-puszta 

(lasd KapoInfcnyMo pazsag 

(lasd Bog&caj P^CEL 

Hivatalos 6rdk: 

IV/l— IX/30-ig: 7-Sl-ig. 
X/l— m/3i-ig: 

8— 12-ig. 8-ii-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elofizet6k r^se^re : 20— 21-ig. 

Arabykalasz la bor at or lam 

' cegtul: Labos Perenond O80 

Bud Janos dr.ny . miniszter,egyet. 
tanar (nyAri illomis) 16 

CsendifrUrsparanesnoksag, 

m. klr. 5 

Deme l^aszlo ref. lelkesz 13 
Bollskovlch Arnold fatelepe Fay Gyllrgy maganzo 12 Gerzeneel Janos okL g^p^sz- 

m6m8k, Allamnyomdai tlszt 21 

GUmbos Andor jakfai, Budapest- 
8z6kest6v. Ktfzsggi Takar6kp6nztar 
aligazgatfija 81 

Bangya logyasztasl 6s 6rte> 
kesittf szttvetkezet 19 Irodaja 

1. sz. fI6k 

2. »z. fi6k 

3. be. fi6k Haasknecht Anna kertgazdasag 

17 

Jezns Szlve Nepleanyat Tar- 

sasaga io 

Jubasz S&ndor fQ3zar-,csemege,- 

dohany-, szeszesltal-, szen-, faiizlet 

34 

Kertay Ferene. a nu klr. Kfll- 
kefeskedelmi hiv. foelfladOja 15 

Kovasznay Istvan ker.taaaosos9 

Ktiszegl Rezstf vitez, posztogyari 

ie. 14 

Kozsegl eltfljardsag 3 

Ktihne Karoly Waldemar 

nagykeresk. nyail lakasa 4 

Lakos Ferenc m. kir. posta te- 

lefonmflszer6sB 30 

Majzlk Lajos njesaarosmeBter 35 

Manyak Andras nemes, ny. all. 
, slezredes 26' 

Uanrer Ferenczn6 sefll. 

Urbantsek Eras6bet all. el. iBk. 

tanitKSafl 20 

Mnranyl Sandor dr. m. kir. > 

jarasb(r6 82 

Papp Sandor.Nemzetj Egys^gpart 

tltkara 7 

Pauncz Jeno ttJldberlfi 22 

Peoell Gffzteglagyar B6rlete 

efigtal.: Szabfi Marton 38 

Pecell ^Hangya" logyasztasl 

es 6rt6keslttf szovetkezet 

28 

Rom. katb. Gazdasagl leany. 

.. lskola 41 

Strttnssler Lajos es Hlhaly 

fakereskeddk 11 

Szabolesy Sandor dr. kSzs^gi 

orvos "■■■"-. 88 

Takacs Laszlo kBzsegi fojegyzd 
"'■'■■■:■■■ 18 

Tlehler Odttn szfv. adihiv. ffita- 

naosos. .25 

Toborlfy Bela k«iftllatorvos 2 
Toth Laszld dr. orvoe 6 

Wagner Rlenard dr. kffzsegi 

orvos 23 PECOL 

Hivatalos ordk: 

8— 12-lg. 8-il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflflaetoti reazdret 20— 2l-lg. 

Kozsegl el01Jar6sag 1 PfiCS 

Ejj>el~nappali szolgdlal 
Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi; 

1. sz. postakivatal, 

Dedk-u. 10. 

2. sz. postahivatal, 

pdlyaudvar 
ejjel-nappali szolgqlut 

3. sz. postahivdtaly 
Irdnyi Ddniel-t&r 8, 

4. sz. postahivatal, 

Szigeii-ut 36. 

5. sz. postahivataly 
InczMy D4nes-u. 9[1. 

6. sz. postahivatal t 
Pdcsbdnyatelep 

7. sz. postahivatal, 
PicsvdTadi-orszdg'dt 25. 

8. sz. postahivatal, 
Kertvdros-u. 17. tie tkfonap : 
8-12-ig, 
1^18-tg. Vaearhap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig, 
14-lMg. 

A ptcsi egysiges hdldzat- 

hoz tartoz6 kozpontok: 

K6vdg6sz6HSs, Mecsekalja, 

Mecsekszabolcs, Nagykozdr, 

P4cs t PelUrd, Szaldnta. 

Abay Nemes Oszkar dr. egy- 
hazm. h. ilgyesz, tlgyvdd, Hunyadi- 
n. 6. 14-80 

Abraham Istvan ny. hgi. nrad. 
f6int6z6, termenykeresk.. Batthia- 
nyi-u. 3. 28-08 

Abraham JenO rfiszerkeresk., 
8zllagyi DezsC-n. 18. 16-80 

Abraham Laszlo karpitos €b di- 
Bzit6, Deak-a. 2. 33-46 

Abranyl LaszlO la-, sz§n- 6s 
fasz^nkoresk., Rak6czi-at 48. 

32-95 

Abradbanyay Odttn dSzent Tst- 
vann gyogyezertara, Zsolnay Vilmos- 
n. 2. 12-56 

Adler JAzsel 6s Jaszmann 
Gytfrgy mnbntoraB2taIosok. Zeld- 
fa-n. 12. 32-17 

Adler Sandor o^gvezatfi, Maria ' 
u. 6. 33-66 

Addblvatal, m. klr., lasd P<Snz- 
ugylgazgatosdg, m. Mr. 

Adorjan Gy« rgy dr., okl. 11g>'- 
-M, gy6gyarukerePk„ Damjaniob- 
32. 38-36 

Adrtal blztosHO tArsnlat ba~ 

ranyamegyei vez^i-QgynOksege, 
Szechenyi-ter 9/10. 18^13 

Adrlgan Ivan, Apaca-u. 14. - 

31^45 

Agardy Laszld dr. aebeszbrvos, 

egyet. tanarseg^d, Dr. Varadv 

Antai-n, 4. 27-83 

Agg 1st van ne vegyea-eB'tertD^ny- 

arukereskedea, Mohaosl-orszagftt 71. 

11-43 

Agdcsy Laszld kamagy, Bzent 

Mre-n. 1. (tizemben: X/l— VI/30*tg) 

37-66 

Agoston Gyala keresk. 6s seprtl- 

keezivO, PelsObavi-a. 11. 33-36 

4.gota cnkraszda, tul. Simon 
Agota, tferehciek-u. 52. 24-57 

AgOtha Aladar m. kir. tnzer- 
azazados, Hal-t6r 1. 19>08 

Agrarian kem6nylt«-, dex- 
trlngyar 6s kereskedelmi 
vallalat, c^gt. Karl Gnsztav, 
8iklosi-u. 47. 12-11 

Agnlar JOzsel dr. flgyv^d. 
Citrom-u. 14. ~" 

Akarat K , Gazdasagl Szovet- 
kezet, Rak6ozi-ut 39/b. 11-05 

Akos Karoly dr., Mila-u. 38. 
26-79 

Albert Armin dr* gyermekorvos, 
Amtar-VL. 18. 11-78 

373 n o 

N 

M 
A 

s 
o ■ P6cs T6rcsazfisndl ne hasyjunk hi szamiegvchet. - BALINT «Skszer, 6ra nagyraktara, Kirnly-utca 11. 14-67 

+MROSS_ferfiru$aUxlet (0rn6di Istvan) iraolmmnlHi. iz, 10-22 Albrtch Konrad dr. egyet. 
nyilv. r tanar, Garay-o. 1 15-81 

Algya-Pap Zoltan vezerGrnagy, 
Fenyves-sor, Pataky-villa 27-12 

AllspanI hlvatal (Baranya var- 
megye)Papndvelde-u.5. #20-02 

Allspan lakasa, Papnfivelde- 
n. 7. O10-17 

Allami 6plt6szetl hlvataU 
m. klr., Bajnok-u 10. 22-56 

Allami I01dm6r6sl feltlgye- 
10s6g, m. klr., lasd Ffldmeresj 
feJfigyelosegnel 

Allami n6plskolaf neveld- 
Int6zet, m. klr., dr. Helm Pal- 
n. 4. 31-50 

Allamvasutak, m. klr. 
Czletvezet6sege: I Ferenc J6zsef- 
fit 39 29-78, 29-79 

tizletvezetfiseg, vontatasl osztaiy, 
I. Perenc Jozaef-flt 37. 11-83 

Allomasf6n6ksege, F6p£lyaudvar 

21-19 
FfitfihazfonokBege, Fopalyandvar, 

Pecs illomAs raktarlrivatala, Pecs 
allomas 28-12 

Barb Banlfy Dozso-atcai berhaza, 
hazmesteri lakas, br. B&nffy DezsrfJ- 
u 42 23-98 

Almassy Istvan ny. min. tan. 
(uzemben: X! 16— V/15-ig), Zrinyi- 
i« . 26-48 

Alpar GyOrgy cokrilsz, Szigeti- 
ntli. * 28-13 

Alttsztl 6tkezde, Fereno Jfasef 
laktanya 23-77 

Aman Mlhaly takatosmester, Hat- 
haz-ti. 12. 37-11 

Ambrus Gyula keresk. figynOks., 
VAroshaz-n. 2. 32-33 

• Anda J6zseff kCmiivesmester, 
epiteai vallalkoz6, Sandor-u. 23. 
28-91 

Andallk 6s tarsal, gepgyar, vas- 
es femontode, P6csvaradi-o.-ol 46 
23-36 

Andtk Istvan dr. belorvos, kiln, 
tanarseged, 8zigeti-nt 53. 30-42 

Andrassy Aladar m. klr. posta- 
tiszt, lakasa, 8ikl6si-fit 67. 37-83 

*Andrell Jdzsel angol divatszabo. 
Kiraly n. 8. 14-96 

Andretzky Jozsel varm. arva- 

azfeki elnb'k lakasa, Rakfczi-fit 77. 

21-60 

Angster J6zsef 6s f la orgona. 
6s barmdnlumgyar r.-t., 
Jozsef-n 28/30 17-14 

Angyal 861a dr. fcozjegyzO, Vo"- 
rosmarty-n 3. 29-92 

Angyan Janos dr. egyet. nyilv. 
r. tanir, Scitovszky ter 16. 12-79 

Anna keny6r- 6s t6sztaaru- 

gyar k.M., Zsolnay VUmos-u 32. 

25-50 

Anta Aladar dr. vitez, D G.T. 
irodafonOke. Viay Laszlo fit 8. 

15-10 

Antal GyOrgy Harkany Gyogy- 
furdo b6i lefi r.-t. igazgatoja. Toldj 
Mikl6s-u. 2. 88-51 

Antal JenOn6 tfzv. gr6t Benyov- 
szky M.-n. 6. 89-15 

M Apoll6 w proJectograph r.-t., 
Pcrczel-n. 22. 20-46 

Aratd JenO dr. vitez, klr. itelo- 
tabiai bird, Matyas FI6rian-o. 3. 
31-42 

Aratd Jozsel m. kir. postaellenflr 
iakfiBa. Balicsi-ut 4. 28-10 

Aratd Laszld dr. kir. tigyesz, 
eaabadFag-u. 8. 10-20 

Arnold Janos lakatosmester, la- 
katosam- es vaaszerkezeti gyar, 
ZsiDk6 Isfvan-n 3/5 16-22 ANNA PIA10PI viUi Benkfi Gabor 6s Hunya P^tcr 
Zsolnay VilmOs-u. 32. 25.48 Aronfly n0T6rek m. kir. posta- 

tisztviselfinOk, Anna-a.46. 13-10 

Aronlfy RAknsn6 dr.-n6 

tigyv6d Czvegye, Anna-u 5. 32-46 
Aronlfy livadar postal^. 

lakasa PelsOmalom-u. 20. 12-50 
Aracsarnok Welsz G6zan6 

szul. PavloviiB Ilona, Rak6czi- 

fisaii/d. ■■■■ , 83^47 

Aspan L&szld kBmtivesmegter, 

6pit6si vallalkozo, Kiraly-n. 34; 

30-21 
Astra Blxtosltd r.-t. d^Wunao tttU 

fdugynttks., Bak6czi-fit39/b. 28-29 
Aosch Istvan Bz6chenyl-jcuk- 

rjSszda, 8z6chenyi-ter 8. 27-87 

Auth Kereszt61yn64lzT. cnkor-, 
fiiszer- £s gyarmatamnagykeres- 
ked^s, Rak6czi-6t 13. 10-45 

AutobuszUzem, lasd P^cs Va- 

rosi Villamos-mfi 
Aui6taxlallomas (tnl. P^csi 

Aut6taxisok Egyesiilete) Szdcbenyi- 

t6r(a «Nador» sza!l<i elOtt) 10-00 
nAz Anker** Altalanos Biztositd 

r.-t. p6csi fi6kja. J6kai t6r 2. Baan Ferenc hentes, 

veod^gWs, Malom-u. 81-74 

Bablts GyOrgy, slstvan pJncei 

tulajdonosa, Kazinczy-u. 1. 12-45 

Babocsay Lajos nri &s nCi divat- 
arakeresk., Ferenciek-a. 8. 

83-20 

Baboczky «len<f dr.m. kir. orvos 
Srnagy, Hadaprdd-a. 3. 39-19 

Bacsa Antal m. kir. poBtaf6felfi| 
lakasa, Fogaraa-a. 7. 

Bacsl Jdzsef parkettaz<5vallalat, 
Mecsekalja-Ujvaros, Kasea-u. id. 
37-25 

Bader Erntf, a Hntter is Lever 
fit. utano tisztviselOje, Makar-n. 4. Bader Armln I6keresk., L^gszesz- 
gyar-a. 24. 34-54 

Bader Bernatn6 Ozv. maganz^ 
Kazinczy-B. 3. 16-18 

Bagoly Domokos m. kir. posta- 
elienOr, Vas Gereben-u. 60. 34-34 

Bajtal Istvan dr. klin. tanar- 
seged, Bafil68z- 6s nfigytfgyaaz-Bzak- 
orvoa, gzilagyi Deaefi-n. 2. 30-58 

Bakonya ktfzs6g elOIJaro- 

saga* Bakonya 21-99 

Balas LIp6t dr. Sgyved', Rak6czi- 
fit 49/1. 16-13 

Balaskd Lalos fOldmiTelestlgyi 

minjszt6rium altal enged61yeaett 

ingatlan kOavetitS, Ferenciek-n. 43. 

26-22 

Balassa Istvan dr. MagyarUrOg, 
Volgyi-ret 7/1. (tizemben V/l X/81- 

sg) 16-72 

Balassa Mlklos ny. posta fSi^ 

Makar-Ti. 3tf. 12-96 

Balassa Mlkl6s dr. agy v6d, Ber- 

csenyi-u. 3. 26-66 

Balaton! B61a den. szeszetdsEt6, 

Makar-u. 15. 26-43 

Balatonyl Sandor 6s tarsal 

ge> 6s vaaipari vail., Rftth-tt. 85. 
18-88 
Balazs Akos borkeresk., Toldi 

Mikl6s-u. 8. 83-07 

Balazs GyOzO dr. fogorvos' ren- 
delfije, Rakoczi-ut 41. 29-42 

Lakasa', 1 Ferenc J6zsef-ut 29. 

15-99 
Balazs Jend f&varosi hlrlap- 

iroda, Rak6czi-fit 38. 17-31 

Balazs J6zsel cser^p- e3 paia- 

fedfimester, Gr6f Zieliy Gyula-n. 3. 

37-34 

Balazs Pal vendeglfis, Bifcl6ai- 

7/9. 31-28 

Balcstk Janos textil- es rSvid- 

ttrukeresk,, ZsoJuay Vilmos-u. 7. 

22-74 Baldarl G. Szeretetotthon, 

I Ferenc J6zsef-a. 18. 81-88 

Ballnt Istvan 6kee. is 6ras, 

Klraly-n. 11. 14-67 

Ballnt P6ter dr. belk. tanar- 
seged, Vitez-u. 38. 16-68 

Balla Ignae dr* 6gyv6d, Man- 
kacsy Mihaly-n. 14. *T 

Balla Vtlftghaz n51- ds f6rfj- 
divatara, tul. Balla Aladar, Kiraly- 
n- 36. • 32-68 

Balog Sandor postaffitiszt, Gyii- 
mfilcs-u. 7. . 21-66 

Balogh A. G6za D. 8. T. iroda- 
fdntik, Szabadaag-n. 1. 21-81 

Balogb Dezsft okl. g6p6sBmern«k, 

. Toldi MikI6s-n. 6. 88- ~~ 

Balvanyl Endre oroazi, ny. 
tabornok, Kaposvari-u. 17. 15-36 

Bandl Ferenc dr. operatenr-fog- 
orvoa, Kiraly-u. 23/85. 37-80 

ianfal B6la egyet. saemklin. 
latszeresz, Kiraly-u 13. 22-93 
Lakasa, Matyas Flfirian-u. 62. ' 
37-67 

Banhldl Laszld keresk. flgyn«k- 
s,6ge, Pelg&nalom-n. 22. 33-99 

Bank! Antaln6 dr.-n6 «kv., 
viragfizlet, Rak6cai-nt 89 'c. 32-00 

Banna Aladar dr. Bgw^d, 
Deak-a. 11. 13-30 

anna GyOrgy dr: tnav. tan., 
allomas f0n6k, paly and var 14-95 

Band Kalman rendSrkapitany, a 
p^cbbanyatelepi rend8rkiren4elts6g 
vezeCOje, Perczel-u. 24. 14-09 
anosl Ferenen6 fflazerkeresk., 
Aidinger Janos-n. 12. 38-21 

Banosl Kalman hnsiparosmester 
Aidinger Janos-n. 9. 17-05 

Banyal Alajos dr. mentfi-ffiorvos, 
ezGleBz-n6oTVos, a posta betegsegi 
bizt. int. kezeloorvoba lakasa, 
Fiume-u. 32. 24-17 

Mentflallomas 24-11 

Banyal Gnsztav vendeglfl, Irasyi 
Daniel-ter 6. 15-87 

Banyal pari k0z6plskola, lasd 
m. klr. alatt 

Banyakapltanysag, m. klr., 
BAth-a 7. 25-46 

Baranyaban RezsO dr., Bara- 
nyavarmegj'B aljegyzBJe, Bavbori- 
n- io. 19-05 

„Baranya logadd", tnl. Rit6cz 
Janos, Hal-ter3. 11-39 

Baranyal gazdak r.-t. Araosz- 
talya es Aiito-traktorjavftdmQhelye, 
Gr6f Benyoyszky M6rio-u. 19. Baranyav&rmegye KO z]6I6tl 

sztf vetkezete, 8zecheuyi-t6r 19. 

17-70 

Baranyavarmegyel Gazda- 
sagl£gyeslilet,Gr6f Benybvazky 
MoriG-u. 18. 29-48 

Baranya varmegye mn- 
zeoma, Szec-henyi-ter 12. 11-10 

Barltz J6zsel szeretesi vail.', 
Zsolnay Vilmos-n. 44. 30-98 

Bar la B. Zslgmond szobr&sa- 
mester, mnk6- es cementirn vail., 
Bzigetl-fit 143. 17-08 

Barla Szabd Jenfi dr. gyermfik- 
orvos 6s D&vld Marglt dr. 
bfirgydgyasa szakorvos, Kardos 
Kaiman-u. 16. 11-00 

Barna B6Ia gumlilzomtal. lakasa, 
dr. Varady Antal-u. 7/1. 38-72 

Baross SzOvets6g, Sjsinbaz-tgr 
17-76 

Barrl Istvan *dr. Baranya varme- 
gye aljegynOJe, Anna-n. 13.15-24 

Barmls Arpad yegyeskeresk., 
Arpad-n 28. 23-18 

Barsony Jentf f aszer- es gyarmat- 
aranagy keresk. lakasa, Apaca-u. 81. Barsy J6zsel vltfe, ny. all. ta- 
bornok, Apaca-n.'lft. 15-18 

Barta Sandor (akereak., Koller- Baranyal P6ter dr. posta a. tit- 
kar, 8zigeti-dt 41/1. 12-14 

Bar any ay Tlvadar dr. tan- 
Vgyi fogalmaze, Zrinyi-n. 1. 39-45 

Baranyak GyOrgy hentes es me- 
sziros, 8zigetl-ut72. 21-48 

Baranyamegyel TejszOvet- 
kezetek Szbvetkezete mint 
az OrazSgoB Magyar TeJszBvetkezeti 
K6zpont tagja, Gr. Benyovszky 
Mfiric-u. 19. 29-35 

Baranyamegyel Term6ny- 
6rt6keslt0 SziJvetkezet. 
Rak6czi-nt 39/d. 19-34 

Iutemrban besaelgetesre 19-44 

Baranyavarmegyel Allat- 
teny6szt« Egyestllet, Gr<5f 
Benyovszky M<5ric-n. 19, 18-27 

BaranyaVArmegyel Bortby 
MIklOS segeiyalap kotnt6i es 
megyefai kObanyatizemeinek k8z- 
pbnti igazgatoeaga, Anua-n. 22. 

80-38 

Baranyavarmegyel Gytl- 
mOlcstermelOk EgyesU- 
lete, Papn6yelde-n. 4. 

Baranyavarmegyel Munka- 
sok VallalkozA SzOvetke- 
zete, Maj!ath-n. 7. 16-37 

Baranyavarmegye Begy- 
k0zs6gl Tanacs, Inuiyi Da- Bartha Laszl6 okl. vaBkohomer- 
nSk, Dnlan&zky Nandor-u. 4. 25-90 

Bartlnal Ferene rtm. katta. ple- 
banoa, Pecsbdhyatelep 34-24 

Bartos Emll keresk. flgynOksegr. 
Virag-n. 2o; 33-39 

Bauer AdAm daraldmalma, Grof 
Benyovszky Mdric-n. 28. 29-61 
aoer Gyula banyameroflk, 
KIim6-n. 17. 13-71 

Bauer Karoly -sz£kesegyb^ nrad. 
banyaf elfigyeiO, Mnnkaesy Mihaly- 
n. lir 15-04 

Baumann Emll vezertg. (uzem- 
ben: X/16— Vl/15-ig), PapnOverde- 
u. 9 25-88 

Backer Rudolf fflsaer, oEemege, 
RakooBi-fit 39/b. 38-31 

Beck Arpad keresk. kepv.es 
ugyn6ka6ge,Rak(5cai-dt2«. 13-69 

Beck B61a fflszer- es csemege- 
keresk., Rakdozi-dt 57. 37-03 Beck Ferenc ffiszerkeresk., ■-■'.,• 

Xaver-n. 1. 23-14 

Beck Karoly dr.,apeosi takarek- 

penztar c^gvezetflje, (tiraly-u. 23. 

nyaron, Balic8-u. 24. 11-75 

Becker La Jos bentes es meszaros 

fonzlete, Pecavaradi-orszagdt 44. 

10-72 
BedO Antal dr.ngyved.Rakoozl 

fit ei. 21-44 

Beltan RezsO sfitomester es Bel- 

tan Rezs0n6 vegyeskeresk. , 

Bikldai-u. 20. 17-40 

Beimel Karoly cipdte.rmelo' es 

kBreBk.,KosautbLajos-n.8. 38-24 

Bejelent6se helyt uzenet- 
nek, ebresztesnek ,08 

Be]elent6se tavolsagt besz61- 
get6snek es tavolsagi tizenet- 
nek 01 

Belvarosl garage, . autoniobJl- 
uzem, cegt. Mestrits Jeno, Munkacisy 
MibAly-D. 35 

iroda es mfihely 26-72 

Garage 37-52> 

Belvarosl temetkez6s! vil- 
lalat, lrgalmasok-n. 37-97 

Bencze Akos dr. varm. v firva- 
ezeki filnflk, Nagyvarad-u. 3. 

34-16 

Bencze lgnac lngatlaDkUzvetitS, 
Kiraly-u. 20. 19-46 

Bende Jozefln all. tanU6n(5, 
Bercsiifiyl-u. 2. . 24-50 374