Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


A mo6sz6ni D-6s szamie^yelt is tdrcsaznl hell. Pecs Benedek JenoV szikvizgyara, 
Kjardbna-u, 14/a. 29-4 

Benedek KAroly textilkeresk., 
Ferehcjekrxi. 8. 88-20 

Behkovlts stttode (tal Benko- 

Vita;G6za autOmeater, Deifc-u^ 16. 

^ ,14-86, 

Benkff GAbor vit6a, 6s flunya 
Peter Anna malom, Zaolnay 
Vilmbfi-ii. 32. - 25-48 

Benko Imre horkeresk. lakasa. 
Grdf Bftnyovazky M6ric-u. 3, 34-16 

BenkdtldzseIesFiabor-6sazesz- 

nasykereak., ram- 6e likdrgvdr 
Gr. Benyovszfey M.-u. 6. .89-01 

BenkO IttlhAly bornagykeresk. 
RAkdczi-iit 72. ~~ — Jdzsef 6pit68J-vAllalkoz6, 

BeresAnyi-n. 3. . 26-44 

Bereoz IstvAn vallalkozd, Maria- 

n. 15. 20-41 

Berecz KAroly fatermelOr 6b fa- 

keresk., a D.G.T. p6esi szeneinek 
- fok6pviae!ete 

Irodaja, Fels5malom-u. S4.^1 4-2 7 
Lakasa. Magaslati-ut 19-71 

Bereny Imre textil, f6rflsz5vet. 
konfekoi6 6b kdrpitoakell6kek fizl., 
lrgahnasok-u.<2. 24-29 

BergerlHlksa divatarnfceresk.. 
Kirl!y-Q, 1. ,25-44 

Berber NAndor ailatkeresk., 
Ration. 8. 88-40 

Berklts Tilda ari- 6s noidivat- 
fizlete, Bz6chenyl-t6r, Vfirqshazzal 
szemben 17-41 

BerkocslABomAs, 8z6cheny1-e6i 
10-36 

BerUnI Vletdrla AltalAnos 
Blztosf td r.-t. p6cai fdtlgynok- 
adge, S«6oneiiyi-t6r 2. 24-78 

Berta Janes hentea 6s meazaros. 

Makar-u. 74. .: '■■ 16-05 

Blenszak KAroly badoeos- 6s ' 

viBvezet6kszereldmester, Szigeti- 
- lit 62. 38-97 

Blllezky Antal .Vlragcsokor* 

vendegWJe. Kazlnczy-n. 6 11-04 
BlrghoHer Gyttrgy ffiBzerko- 

reBk.,Tin6dy88beaty6n-a. 3 18-80 
Bird Jend dr. 6a G&rdos istvan dr. 

Ugyv6dek, Boltiy-koz 2. 23-90 
Blschof I Jdzsef mfibntorasztalos, 

dr. Varady Antal-u. 9. 28-92 

Blzalom GazdasAgl Sztivet. 

kezet, Kardos Kalman-u. 11/13. 

25-55 

Blzse Janos lakatoamester; Arpad- 

u. ie. i3-eo 

Blzse Pal vegyesarunagykeresk.. 

TeT6z-n. 1. 21-81 

Blanox Jdzset kBnyv- 6b papir- 

keraek., Kazinozy-n, 2. 21-14 
Blaskd Jdnos fuazerkereskedo, 

Petrezaelyem-u. 30. 20-11 

BlaskOTlcb Hilda, Majoroaay 

Jnire-u. 4. ~~ "' BlaskOTlch Ivan dr., Baranya 
vannegye foispaujauak lakasa. i>u 
lanszky Nandor-u. 4. 19-99 

Blaszauer Jdzselnd szB16azn6, 

Radnios-u. 7. 18-32 

Uobanovlts FldrlAn sarftmesrei. 

' CslHag-u. 6. 25-65 

BobAnovlts KAlmAn sQtdniester. 
Zsolnay Vltmoa-u. 11. 14-23 

Bock Jdzsef ny. mav. mftaz. tan., 
Zrlnyi-Q.t. 84-45 

Bod Karoly Ingatlanforgalml Iro- 
daja, Deak-n. I. 11-54 

Boda. Jdzset aaztalosmeater, 
Tettye-u. 15. 10-64 

Bodajky Lajos vit6a, m. kir. 
nonved firnagy, KtilcBey Ferenc-u. 7. Bddl Gynla caerepesmeater, Makar- 

u. 77. 20-65 

Bodd Janos g6plak&tosraestier, ■ 

(Bodd testvirek) g6pjavitd mflhelye, 

Steoluay V||moa-n. 47. 11-72 

B6dy Lajos BafobafestCmeater, 

Perenoiek-n. 4. 18-65 

BodosI Mlhaly dr. ortos, Saila- 

gyi DezsA-n. 6. 20H97 

Bogdan SAndor koml6akeay6r 

sfitod6je, Bzl^reti-nt 15. 13-85 

Botfnar Gynla ttszolgablrt la 

kaaa, J6zsef-n. 7. 28-78 Bogpnar JenO fGhadnagy,' 36zMt- 
Q. 11. 23-46 

Bohus B^Ia dr. m. ktr. fo- 
allatorvoa i PelaOmalom-u. 8. 12-75 

Bokpr Edo Citrom-n. 5. 24-69 

Bokor Lajos dr., volt forgalmi 
ad6bivatali vezetO, Mnnkacsy ■ 
Mihaly-n. 4. 82-31 

Bokor Laszlddr. ugyv6d, Citroin- 
q 7. 24-89 

Bokreta* Andras dr. belgyfi- 
gyasa, 6a ttidfiazakorroa, egyec. m. 
tanar, Gr6f Benyorazky M6rio-a.,3. Bolly Janosne »zv. cukorka- 
nagyker eak ,, Rakoczi-rit 48. 8 7-^45 

Hondy B61a k6zvag6lUdi Ig„ 8ik- 

I6ai-u. 37 14-36 

Bonyhal La]6s szappahfizeme, 

Sikldsi-u. 43. . 14-30 

Borb61y Gynla ny. blit mflaz. 

ffitan., J6zaef-a. 11. 11-18 

Borbely Janos n6i fodraszmeater, 

KirAly-a. 5. (Pannonia ndvar) . 

14-60 
Borbird Vfllmos ny.all. ezAzadoa, 

Damjanich-u, 18. ".' 16-20 

Borbola Jenfi dr. m. kir. rendfir- 
fokapitanyhelyettes, a kapitanyaag 
vezet6J6nek maganlakasa, Rak6czi- 
,iit 56. 80-50 

Boros Bdla dr. egyet. m. taaar 
azemazakorvos, Rab6ozi-nt 28. 

14-25 

Boros Kalman dr. m. kir. 
p03tafogalmaz6, Katalin-u. 10. 

22-51 

Boros MlkiOs, a Magyar iltal&nott 
Hi te I bank ig. lakiaa, I. Fereno 
Jozaef-nt 17. 19-66 

Boros Pal lfj., nagykeresk., 
a Magyar Petr61aamjpar R.-t. 
Baranyavanhegyei hiBomanyoaa > 
Gr. BenyovazkyM6rie-U; 12. 32-36 
Raktarhelyla6g Mav. palyaudvar, 

83-04 
Boross Istvan dr. kir. i*616tablai 

blr6, Klimo-Ti. 15/1. 11-30 

Borsd Lajosne aVjrag-Sealono-ja, 

Ferencjek-n. 50/2,, Baratok templo- 

maval azembeu 38-03 

BtfgtfB Lajos kir. lt6ICtab!at ta- 

uacselriok, Szepesay-n. 6. 22-37 

Bohni Armln Hszt- 6s gabona- 
. iigyoOk, Munkacay Minaly-u. 5. Bohm Bndre kereak. flgvnSka., 
Gr6f Benyovszky M6rio-a. ta. 27-17 

Bdhm Marglt magabzo, M&tyfta 
PJ6rian-n. »2. 32-67 

BtfkOayl LaszlO akknmnlator- 6s 
aut6vill.-.nzeme, Lanc-u. 21. 23-89 

BttrHoz Istvanne m. kir. posta- 
mesteni6 t 8zigeti-dt 77. 21-33 

Btfrtttzlly Karoly oluztercita gira- 
niBiuml tanar, Szent Imre-a. 8. BOrzsVay Laszld dr. szolgabirfi, 
Rak6czi-nt 39/c. 33-48 

Brand Imre dr. klin. tanar- 
seg6d, szemorvoB, Zombor-a. 84. 
20-68 

Brandensteln Antal br. m. kir.. 
firnagy , Bolyai Farkaa-n. 6. 37-93 

Braun Ern« vlllany- 6a rddtdaxere- 
lea! rallalat, RikooBl-ftt 34. 33-37 

Brann Geza rnbaarubaza, uri aza> 
b6aaga, Kiraly-a. 32. 37-69 

Brann Matyas szfiiabirtokos, Gr6f 
Benyovaaky M6ric-n. 10. 22-72 

Brann Oszkar gyarig. 6smalont- 

tulajdonoa, Jdasef-n. is. 12-16 
Brelner M6r t6glagyaroa, Alao- 

malom-n. 3. 21-62 

Brenner Margft div atszalonja, 

Apaoa-u. 17. 37-08 

Brener Be la allatkereak., 

Rak6oai-nt 87. 21-54 

Breuer Dezso kCnyvnyomda, 

Ferenciek-n. 13. 37-68 

Breyer Imre aziv. seda., r.-t. ig., 

Apaoa-u. 19. 25-92 

Brack Sandor fatennelA Irodila. 

8ikl6ai-o. 10 18-81 

Br acker Beta ari 6s n6J divat- 

arnkereslr.: Kirily-p. 3. 32-61 

Lftkasa, Jfizaef-u. 2. 38-66 Bruckner Janos SEobafeetfi 6s 
maBold, FelaftTambaiHi. 29; 26-18 

BrnhAos Janos mfikOaztfras 6a 

k6a^nftyes, 8z6ohenyi-t6r 1. 23^17 

Brnnner Bela atlstkeresk. t 
Szent yince-u. 1. 84-51 

Brnnner Jentf m6szaroa 6a ben- 
teg,' Koaenth Lajoa-a. 28. 26-62 
tsk&aa, K6ay«k-n. 7. 17-50 

Bnly&kl Janos ffiezer- 6a ceeme- 
gekereak., Rath-n. 20. '17-72 

Bnrlts MAtyasne Uzr. stttCd6je, 
6a fizlete (RAk6czi-dt 30) Kiardkos- 
«.«, 28-86 

Bnrkert Antalme ny. drnagy 
neje, Kaposvari-o. 9. 38-75 

BnzAnszky Jdzset m. kir. ppsta 
ellendr, Megyeri-nt 16. 24-04 

BnzAssy Gynla» Buzassy Abel- 
- 17. 38-95 

Bnzlnkay JAnos ny. baszarez- 
redea, Jleosek-u. 10. 13-54 

BUehler DAvId dr. ngyrgdl iro- 
daja, Bak6ozi-nt 69. 88-78 

BUehler Ferene mQiai. kereak., 
Gr6f Benyovazky M6rio-d. 25.12-95 Bnkl Erno dr. ftgyr6d, Deak- 
37-01 

BHkyne dr-ne, dr. Szllagyi 
Vlfma orvosi Iabarat6rinma. 
Kiraly-u. 19. 17-17 

Burger Jend cipokeresk., Kiraly- 

CalUseh Rrlstdtne Uzr. oak- 
raazdAja, Ktraly-n. 80. 19-41 

Centi 

Vftllal 

Cbolnoky Ferene dr. orroa, 
Jdzaef-n. 11. 25-12 

Cbolnoky Laszld dr. vit6z, 
egyet. tanar, Homok-a.,3. 22-42 

Cholnokyne, dr. Dttmnael 
NArta fogorvos- 6s laborat6riami- 
B«akorVo3 rendelflj'e, BzinbaB-t6r 2. gral Lajos g6pkeresk„ mfiaz. 
alkozfi, Hnnyadi-u. 13, 37-62 Christ Janos m. tiaztviselo, 
Zrinyi-n. 6. 27-78 

Clsztercl GlmnAzinm es 
Rendhaz, 8z6cbenyi-t6r 11. 

17-27 

Clzek Antal fakereak.. Klimo- 
b 16. 12-19 

Nyari lakaaa (fizemben: IV/16— 
S/15-ig) MecaekaIJa, Maria-u. 6. 
16-70 

Crettler KAroly ny. orwigy, 
8z6oienyi-t6r 2. 10-02 

CsAkAny enkraszda, Ferenoiek- 
n. 50/1. BaraJok templomaval Hzem- 
beri. 88-03 

CsAkvArl IstvAn a Ktfzutl G6p- 
koosiUzem (Mavaut) p6osi Wnttkae- 
g6nek vezetoje, 8ikldgi-n. 6. 11-38 

Csanakl Arthur m. kir. alezre- 
deB, Jinos-n. 3. 31-99 

Csank Dezao dr. kir. JarAebiro- 
s&gi alelnOk, Kinizal-a. 1. 15-39 

CsaplAr Istvan fQsnerkeresk., 

SzigetlMlt 70. 83-97 

Cseh Jdzsefnd lizv^ t. Fereno 

Jozaef-nt 1. 21-08 

Csehl NAndor (6nyk6p6sz, 8zin- 

haz-t6r2. 29-75 

Csekey Terez posta foellenornfl, 

,ApponyI-t6r 8. 31-58 

Cseniez JdzseS dr. kir. jaras- 

bird, FogaraB-u. 8. 11-25 

Csendtfrkertlletl parancs- 

noksAg, m. ktr., Dalanazkv 

Nandor-a. 3. 20-19* 20-20 CsendttrUrs, m. klr„ Pell6rd, 
Kolpzevari-u. 173. 10-97 

CsendorttrsparancsnoksAg, 
m. kir. KfivagdazdiifiB 21-92 
Meosekszabblcs 16-49 

Csepy Bezstf names; varbogyai, 
in, kir. ezredes, I. Fereno Jdaaef- 
u. 60/a. 

Csepreghy JAnos sfltfimester, 
Htiba-n. 8. 18-55 

Cseresnyes Geza tuz6rfirnagy, 
Jdzaef-n. 17/2. 16-45 CserhAtfi S&ndor okl, gaeda^ 

halfcereak. lakasa, 'J>amJanioK-u. ift, ' 

30-96 

Haleaarnok, bgalmasok-n. 26. 

18-52 
Cserkfit kUzsdg elfil jArd- 

sAga, Cserkfit 21-96 

Cserkdthy Gydztf ny. a. m. kir. 

ezredea, Szikely Bertalan-fit 17. 

12-74 
Cserny KAroly 6plt0raeater, 6pi- 

t6ai vallalata. 

Iroda, Rftth-n. 29. 24-94 

Lakaa, Eiume-u. 37. 87-58 

CsertaMargtt all. tanit6nB, Napy- 

fldrian-n. «. 18-06 

Csery Imre, m. kir. poatatiazt 

lakaaa, JdzHef-u. 38. 24-98 

Csery Istv&n ny. m. kir. poata- 

foellenfir, P6ter-u. 8. 13-92 

Csethe IstvAnnd ny. poatahiv. 
ig. flzvegye, Arpad-n. 24/3. . 12-26 

Cslesek Ferene O.F.B. enge- 
d61yes ingatlan kOzvetitfl, Grdf 
Ziohy Gynia-u. 9/1. 82-34 

Cslgd KAroly vit6z, alezredes, 
Ferenciek-u. 52. 17-92 

Csthaleb SAndor karpltos, Feren- 
oiek-n. 24. 16-84 

Cslkds ZoltAn nyersborkeresk. 
6s bizomauyoa, Kllm6-n. 1. 38-44 

CslBag BOzsl nri- 6s nddivat. 

Kirily-n. 88, 38-65 

CstnesAk BelAne 4Szv. lakasa, 

Koaanth La]oa-u. &. .37-74 

CslncsAk gydgyszertAr, Kos- 
satb Ijajos-u. 2. " 32-74 

Csonka Ferene pnakamilTes, 
fegyrer- 6b lflBzerkeresB., Ra- 
kdozi-fit 49/1. 16-31 

CsontAk Ferene a Berlin! Vic- 
toria Altalanoa Biztositd R.rT. p6og| 
fidkjanak iflnOke, Anna-n.3. 24-32 

Csontos Sari szfivet-, selyem-, 
vaszon- 6s mosdarnk, Apaoa-u. 2. . 
28-70 

CsVgl Ferene kadar 6s tfizeld- 
anyagkeresk., I. Ferene Jozsef- 
fit 24. 21-25 

Csnkas ZoltAn badogoe, Perczel- 
n, 14 21-72 

StiOloJe r^zemben: IV/lff— Xl/lWgi 
Bnaiasy Abel-fit 30. 37-94 

Czelnlnger Bdla 6pltesi vaUai- 
kozd, telen Zainkd Jstvan-n. 9, 
nyaron Fenyvea-aor Katd-Tilla 

16^84 
Czene Lajos fHazerkereak^Matyaa 
Fidrian-u: 10/12. 81-47 

Czernoborszky Jdzset apat- 
pl6bano8, Agoston-t6ri p!6banfa 

10-05 
CzlglAnyl AladAr dr. kir. tOr- 
v6nysz. bird, Szent Imre-n. 6. 

17-18 

Czlgler Bela mar. niflsz. ffitan., 

6pit6ai 6h paly»fenntart4Bi osatiily ... 

tffnok, Grdf Apponyi Albert-t6r 4. 

13-28 

Czlr Aky MArta, L6gszeszgyur- 

u.8, 31-10 

Czoboly Gynla dr. kir. rtelfi- 
tablai tana?selri6k Vjt6z-n. 34. 

32-40 
CzopI Jdzsel venddglfla, Agoaton- 
37^50 

Czvlng Lajos f6rfiazabfi 6s antd- 
fuvarozd, Kossuth Lajoa-u. 6. 30-17 

Dabdezl Lajos 'gydgyszer6az,-G tt- 
bal patika, 8zigati-dt 1. 25-79 

DaempI Imre fakereak., Zsolnay 
viimoB-o. 6 24-46 

Dam KAroly azazados, Nagy fid- 
rian-u. 21. ■ 81-90 

Danl J. Mlkfds mfiko-, momar- 
vany- es oementaTaflzeme, Kid 1 nay 
VJlmos-u. 13. ' 14-38 

Barlda KAlman mliazer6ss!, seb6- 

azeti kliajka, Diaohka Gydz6-a 7. 

16r22 

Dardezy TamAs kirilydardoai, 
lakaBKaptalan-u.fi. 13-44 

Irbda. RakdczL-fit 85. Ol 1-27 

Darras Adollnd t»«T. magansd, 
Kiraly-u. 27. 16-85 

Darras K AlmAn dr. m. kir. poata- 
tan. lakisa, NagyfldrHu-u. 82. - 
19-33 m ar N 

M z 
o 


375 PtiCf* A tudakozo mondJg me$ nzt a kapcsoiasi szamot. DUNANTULI BANK RT. Kiraiy-utca 5. 
10-16, 22-02, 29-88 Darvas Tfvadar mav. intezfi, 

sxdlOje 6s lakaaa, Caoronifca-dfilO 6. 

254)9 

Darvas Zoltan dr. orvos, Mun- 
kacsy,Mihaly-a. 89. 12-22 

Deak „4polI6" illatsaertara, 
Rak5ozi-ut 4QJ1. ' 38-80 

Deak Barna dr. egyet. tan&r- 
aeg6d, 8zfiI6sz <Sa nflgyogy&sz, po3- 
tas betegs6gi bias. iat. szakorvosa, 
Perozel-u. 16. 12-77 

Deak Bertalan okl. vegy6sz- 
n»6rn8k, Dohftn7-u. 7. 29-62 

Deak Ferenc pnsztaszeri 6 a tttmtJ r- 
fc6nyi, borgyari o6gv., fokimyvela, 
Rak6czi-fit 11. 13-87 

Deak Ferenc tazlfa- 6s sz6nke- 
resk,, Felsovamhaa-u. 2i. 10-65 

De&k Ignac ny. postal?. lakasa, 

Nagyvarad-n. 17. 18-00 

Deak J6zsef «Medvet drog6riaK 

Kiraly-o 6. 26-07 

Deaky Istvan, a Baranyavar- 

megyeiK«aj6166i Bzbvetkezet iigyv. 

igazgatdja, Istvan-n. 50. 24rOQ 

Decleva Denes ny. ngyeszs6gi 
elntik, Aona-u. 4. 18-24 

Decleva Endre ny. flrnagy 
ingatlanforgalmi iroda, RAkoezI- 
tt 39/a. 19-97 

Dellne Kovaos ftfarglt, 
nyadi-n. 10. 34-06 

DeJ-Ka clpttkereskedelml 
M. p6eai Q6kja, Kiraly- a. 7.24-68 

Delmagyar Ipar es Kereske- 

delml r.-t. azikviz- 6a mflJ6g- 

gyara, Qr. Benyovazky Morlo-n. 3ft. 

27-21 

DelmagyarorszagI kereske. 
delmibankr.-t.,aPesti Magyar 
Kere'skedelmt Bank leAnylnt6zete, 
Kiraly-u. n. 18-12, 18-21 
tfgyvezetfi-ig. 18-85 

- Demeter Ferenc m. kir. fimagv, 
Papnovelde-o. 23. 34-17 

Demeter Istvfin mav. lnt6?o- 
eelgeti-n. 58. • 33-42 

Denes Ivanne ny postaHSreiagy. 
Czvegye, Nagyvarad-n. 15. 39-58 

. Denes Karoly dr. poatatan. 

Peld6vdmhiz-u. 3. 16-16 

Deri Gynla magantisztviselB. 

Toldi Mikl6s-u. 3. 18-83 

Dernffy Ivan vit6z, m. kir. poata- 
f6Celugy.; 6pHesI osztalyvezetfi 
lakasa, Maria-n. 29. 12-12 

Baioiloje, (uzeraben V/l— XI/30-ig.) 
Zsigmond-u. 42. 21-11 

Dentsch dr.-Iele m6sz- 6s gfiz- 

teglagyar kOzponti iroda ja, Irgal- 

masok-u. 23. 016-34 

T6glagyara, Mobacsl-orazAgfit 14/83. 

O20-77 

Dentsch Zslgmond dr. Ugy v6d. 

t6glagyAros lakasa, t61en : Irgalma- 

eok-n. 22., oyAron : KAIv£ria-dui6 3. 

12-68 

Deutsche Akademlet Institut. 
Denk-u. i. > 14-10 

Dentsches flans A. G. meg- 
bizottja, gr. Benyovazky Moric- 
u. 8. n-47 

Dessevrlly Arlsztld mav. tizlet- 
vezelo-helyettes, Bajnok-n. 12. 

30-79 

Dlamant Gynla keresk. figynfiks., 
Munk&csy Mihaly-n. . 13. 37-39 

Dlenes Ervin dr. n. j. o. hsdirok- 
kant, Vagyonorzo vezetOJe, Megye- 
n- 9. 12-06 

Dlttler Emll 6pit6Bi vaJlalkoz<5, 
Balicsi-fit 4. 32-47 

Dobosl Ervlnne ttzv., divat- 
ffizflk 63 klinikai gyogyfiizCfc ttzfl- 
Bzalonja, Ferenciefc-u. 11. 13-95 

Dobray Attlla mav. feUigy., 

Apaoa-n. 9 31-35 

Doge Bela, Ispttaalja-u. 9. 25 78 

Dohanyaruraktar, m. ktr., 

Nefelejts-u. 3. 18-03 

Dohanygyar, m. kir., Doh^ny- 

n. 2. 24-54 Dohanynagyaruda, Kiraiy-n. 6. 

30-78 
Dominies Matyas, Kiskiraiy- 

o. 7. 17-77 

Domjfin Henrlk angol 6a franota 

nftl 8zab6raeatar, Parezel-u. a. . 
33-73 
Domjan Jdzsel szobafeatO-, ma- 

zold- 6b ■ f 6tiyezCmester (flaemben: 

V/16— XI/15-ig) Mandula-u. 18- 

34-30 
Donholfer Szllard dr. belklin. 

ranarseg£d, egyet. magantanar, Vas 

Qereben-u. 18. 16-04 

Dorner Lajos ffildblrtokos. Pet 

rezselyem-u. 7, 10*79 

Dorsloh Odttn dr. Zrinyi-ti. 18/1 
27-62 
Dorsles Gylfrgy dr. orvos- 

badoagy, MunkSosi-o. 27. 14-73 
DOmse Imre dr. kir. JarAabirfi. 

R<5zsa-u. 4. . 15-14 

Dttrnyel Jdxsel autdfuvarozd, 

8ztivet86g-u. 2tt. 26-02 

Dory D6nes dr. kir. itelfit&blai 

bJr6, PapnOvelde-a;, 16. 13-82 
D«ry taszlo dr." teolfigia' tanar, 

Tetfye-u. 12. 18-46 

Drack Allonz dr. orvos. gyer- 

mekorvoa, RakooBUfit 18. 18-61 
Dragila Antaln6 9xy. tivegi 

6a kepkeretezO, Sz6ohenyl-t6r 8. 
28-51 
Drenda Ferenen6 » asv. szfilO- 

hirtokog, gyUmOlostermelO (ajfem- 

ben: V/18— XIfl5-ig) K«zepmakas 6. Drenda GyBrgy ttteifa-. sz6d- 6s 
Itokszkeresk., Als6malom-a. IB. Dnd&s Antal Qveges es kdpkere- 
tez6. RAkdczi-nt 49. 16-60 

Dulanszky Jentf vai-osl 6pitesz- 
f6mern6k, Anna-u. SO/a. 18-42 

Dnlanszky NAndor UzemvezetS 
l(Jm6rn0b, Iranyi Daaiel-tSr S. 

16-19 

Dnna alt. btztosfto r.-t. tfi- 
Ugynflfea6ge. Rakdloai-nt 89/0.26-08 

Dunagtf zhaJ6asast Tarsasag 
banyalgazgat6saga a Maria- 
u 9 10-27 

Kapcsolja Bzabolcg Rezsft m. kir. 
bilnyatlgyl fotan,, a h&nyalgazgato- 
s&g veaeWjet es dr 8ik Jeno Qgy6szt, 
fijJeLJ Wvfiszam 018-58 

Anyagtigyek - 

Banyfttarsp^nztara 22-59 

K3nyveI63 ■ . 37-27 

GSrtner ErnO mernSk, Dgt. b*nya- 
gondnok 10-23 

Penzitara 10-46 

Szem£iyzetl Ugyek is tarsp^nztar. 
M4ria-n. 9. 82-27 

M. kir. IV. i. Hadittaera! Sssemely- 
eeti Paranosnok, M&ria-n. 9. 

31-15 
JoI4tl ttgyek, Maria-n. 9. 29-87 
tizenraktir, Grof Benyovazky M6rio- 
u. 6s Vasat-n. sarok. 19-84 

Bzlvattyutelep, TnsbiSBrtt 29-32 
VitlamoBiramfejIeBztOmQ, szenelfi- 
k6szit0, sz^nszallitas es telefonkflz- 
pont, P^csujbegy 18-68 

„Danantul*« Peosi Egyeteml 
KSnyvkiadfi Os Nyomda r.-t., Per 
czel-n. 2 16-61 

Danantal" szerkesztdsege, 
Perczel-u. 2. 29^9 

Kiaddhivatala, Perczel-n. 3. 29-50 

Dnn&ntnll bank r.-t., Klraly- 
5. 10-16, 22-02, 29-88 

Dnnantnll Fakereskedelml 
es Falparl r.-t. epiiletfa-, 
deszUa-, tuzeld- es 6pitesi anyag- 
koresk., Siklosl-u. 34. 26-37 

Dnnfintnll malomtpar r;-t., 
8zigeti-ut 147. 22-92 

Dnn&ntult Vastelep, ocakavas-, 
nyersiermeny- 6s p6pkeresked6s, 
Gx6t Benyovazky M.-ul 20; 12-57 

Dnnantnll Tarhonya- es . 

Tesztatlzem, Bzigoti-fit 87. 

21-57 Dns es Kttnye ntl- es nfii divat- 
arnilelete, Ss^obenyi-ter (Varosbaa 
eptllet) 17-28 

Dnsel Frlgyeshentes 6a mfszaros. 
R4k6ozI r 4t 67. 21-89 

Dazar Jdzsef dr. vitez, egyet. 
nyilv. r. , tanar, a gyermekklinika 
igazgat6ja lakaaa, Ispitaalja-n 9. 

13-89 
Rgyoteml gyermekklinika szama 
OH-34 

fiber Ferenc' meazaros, Agoston- 
u 72. 24-95 

Ebresztobejelentlf helyl tu- 
dakozo 6s helyl Uzenet- 
kttzvetlta 08 

Egeszsegvedelml (volt Ste- 
fanSa) Szttvetseg, p^cai Cse- 
osenifi- ea Anyaotthona, fflorvoa: 
Dr Tolnal Margtt, Dulanseky Nan- 
dor-«. a. . 27-52 

..Eden^ drogerla, opttka, to- 
to, oegt. Edenhoffer Gyula, Kirily : 
« t8. H-61 

gyeteml Sportcsarnok 
Peao 17-54 

EgyesUlt Kereszteny fVem- 

zetl Llga, Majoroasy Imre-n. 8. 

15-21 

Egy hazmegyel I tt taaf elOgy e- 
loseg, Incz6dy Denea-u, 9/1, 

16-76 

Elcber Zoltan onkraaz .Sz^chenyl- 
ter 16. 28-02 

Elchhorn Jdzsel fodraaimascer, 
MajoroBay Imre-n. 8. 87^30 

Eller Adam vendegloa, Sslgetl- 
iit 20. 17-32 

Eisner Doczl rakeresk. fo6g- 
tulajdonos 6zv. D6czi Dezstoe) Nagy 
Lajoa-a. 9. 18-64 

Tegiagyara: Djhegyi-daw 16-74 

El ter Sandor mnlakatoa, sodrony- 

fo«6 es redflnykeszitd Uzeme, Zsol- 

nay Vilmos-u. 27. . 28-49 

Elzer Janos b4rl6, 8z6ohenyi- 

ter 18. 21-07 

Elek Pal dr. beigyfigyasz, Inczedy 

Denes-u. 3. . 19-04 

Ellt Iot6/tnl. Kdznva Gizell*, 

Koasoth Lajos-n. 7. 38-68 

„Ellte*« kaiapszalon, BenkOne, 

Windisoh Teri, Szinbaz-ter 3. 

29-77 
Eltfd Imre dr. postatan.', Anna- 

u. 61. 1 

Elstf magyar altalanos blz- 

tosltd fftUgynfiks., Kiraly-u. 15 
20-44 
Else pecsl bttrgyar r.-t. tro- 

daja 6a gyartelepe; SikI6si-u. 62 

11-62, 11-63 

Else Pecsl Fereglrtd VaUa< 

lat, Ter6z-n. 13. 032-96 

Else pecsl mesz- es gtf ztegla- 
gyar, Dr. Dentsch, Mohaosi orszag- 
it 14/82 20-77 

KSzpoDti lrodaja: Irgalmasok-n. 

16-34 

M6szgyara, ZsoJnay Vilmoa-u. 103. 

16-35 

Elsd p6csl pedlettr szalon, 

tnl.: Neumann Jdzsef, Kirdly-u. 6. 

38-43 

M Emertcannm*« Ilnnevelttln- 

tezet 6s ilrvahaz (K6z6piskolai 

intern Atos) Deak-n 8. 12-18 

Enge Adam textii nagy keresk. 

Hzleij-helyis6ge, Rak6eai-6t 88. 

14-88 

Lakas, Nagyvarad-n. 7, 39-18 

Engel rdvid-, kfitOtt- 6s szflvflttam 

keresk. k.f.t., Apaoa-H. 2. 37-77 

ttgyveaetO lakaaa, Apaoa-n. 17. 

32-08 

Engel Adolf es Hal g6zfflr6sz t 

parkettgyar 6s fakeresk. kOzponti 

lrodaja, Rak6czi-ut 70. 20-32 

Engel-IUrdtf, tulajd.: j. dr. Engel 
R6bert, Rakdcal-ut 68. 28-50 

Engel Izldor kfinyvuyomdaja, 
Boltiv-k6z 2. 32-38 

Engel Jakab gyapjufonO, I. Ferenc 
J6zsef-ftt 13. ll-<^ 37-91 

rya- Engel Mdr oris 6s 6kss., Klrfly- 

n. is. * 

Lakaaa, S«6chenyi-t6i 8. 

Engel Rdbert dr. Mnoai, i 
ros 6s- okI.-ngyv$d lakasa, IUSk6o«l- 
*<H- 12-48 

Sngelmann Gynla szallito iro- 
daja, J6kai-ter 6. 25-38 

Iiakisa: Ugszesigyir-n. 4. 24-35 

Engler J6zselne Qzv. vegyes- 

keresk., Meosekalja, Raovaws 2C. 

30-51 

Entz B4Ia dr. egyet. ny. r. tanar, 

Pozsony-u. 3. 18-60 

Etttvtfs v Gnsztav,iglo-n. l. 32-78 
Etftvtf s Jend ny. takptarl ig., 

Hunyadi-n. 6. 11-42 

Eper Jessy Jolan ingatlan ktfzv., 

Mnnkaosy Mlhaly-u. 1, 32-39 

Epstein Jena mezogazdasagi pop- 
es todinlkal cikkek raktara, Grdf 
Benyovazky M6rio-u. 89. 13-98 

Erb Imrene, Elsfl p6csl tervfeny> 

inasoii ilzem- talajd., Lfiose-u. 9. 

37-78 

Erb Jentf 6pit6sl vail., Nagy- 

szeben-n. 8. "* 

Erdelyl Ede miv, felfigyeW, 8z6- 

ohenyi-t6T? 7. 22-11 

Erdelyl Istvan tejterm6kkereak.. 

Mnnkaoay Mihaly-n. 16. 17-55 

Erdelyl IstvAqnA ffisier- 6a 
osemegekeTesk., Ratb-n. 8. 33-40 

ErdeielUgyeltt, m. kir., voroa- 

marty-n. 4. 12-76 

Ereky Istvfin dr. egyet. nyJIv. 

r. tanar, Dnlanszky Nandor-n. 4. 
26-74 
Ernffh&zy Emll dr. len-, ken- 

der-, jnta- 6s textllarnnagykeresk., 

Gr6f Benyovsaky Mbrlc-n. 2. 10-5? 

Erreth Ede bflrgyirl ig. lakasa, 
nyaron: Tettyednlo, t61en: 8ikl6sf- 
n.62. - 28-83 

Erreth Ede If J., fdn)6rnUk t Fels5- 

malom-n. 21. aM * **"** Erreth Lajosne dr.-ne korhact 

Ig. ««vegye, Kossuth bajoa-n. 7. 

20-8O 

„Erzsebet« fotA, Kiraly-a. 16. 

037-58 

Erzsebettndomanyegyetem, 

m. kir., hlvatalaf es Inte- 

zeteit Belklinika, Garay-n. 1. 

15-06, 17-03, 26-06 
BioLogiai Intezete (ig. dr. Qork* 
Sandor) Rak6czi-nt 80. . 26-14 
Bono.tant Intgzete, Dlschka GyozS- 
u. a 23-86 

BOr- 6s nemibeteg-kiinika, Attila-a. <tErza6bet9Coll6glnma,n6i hallgatdk 
reszere, Grot Benyovazky M6ric- 
u. i. 14^58 

Blettani int6zete, R4k6czi-rtt 80. 

12-63 
Plzlkai int6zete 13-42 

Gazdasagihivatal 13-74, 13-75 

13-76 
Hivataloa idOn tnl: 
Elelmez6si osataly Ol3-74 

Kasanha* vagy f6g6p6sz 013-75 
Gyermekklinika (dr. Dazar J6zsef. 
ig.) Ratb-u. 9. 11-34 

Gyermekklinika seb6szeti osztAlya, 
dr. Vertan Emil egyet. m. taaar, 
vezeW-toorvos, Rath-n. ». 10-48 
Gydgyszertaoi intezet, Vit6e-u. 1. 

29-44 
Gyogyszertdra, Vlt6e-o. 7. 10-75 
[deg-68elmektlnika,R6t-n. 8.23-06 
tdeg-6s elmeklinika tgasgatoja(Ron- 
ter CamiH6 dr.) 13^78 

Jogbtfleseleti szeminariuia (ig. 
Losonczy Istvdn egyet. ny. r. k. 
tanar), Orszagaaszl6-t6r 88-02 
Jog- is dllamtndomAnyi karanak d6- 
kani hivataia, Rak6czi-6t 80. 18-05 
ilogttfrtiSnelmi szeminarinm (ig. 
Holub Jdzsef dr. egy. ny. r.-tanar) 
RAk6ozi-ut 80. 39-46 

(tafld a k«v. oldaloii) 376 flitiely am n nMorfan. sent q potldsban ncm szercpch Pectt . (Iq.s(L az elfizfl oldalon) 
K6rbonotani intezet, Disohka GyAzS- 
u. 5. . 20-50 

KfinyvtAra, Szepessy-n. 3. 29-74 
Kfizgazdasaptani Ss p6nzfigytani 
intezele, Rak<5czi-fit 80. 38-01 
KtfzigazgataRi 6s p^nztigyi jogi 
Bzoinlnariuin (ig. dr. Ereky IscvAn 
egyes. ny. r, tanar), OrszagzaszlG- 
*6r 83-02 

KfizegAszsegtani intAzete, Vitez-n. 1. 

"'..'. 6 ■' ■ 29-97 

Kfizrwntt eptllet kapnsa, RakAozi- 
dt 80. 18-17 

KJSzpontJ dpfijet kazAnhftza 13-04 
MagAnjo?i szeTmnArinm (Igazgatd 
dr Scbaarek Rafael ig.. ny.r. 
tanar) 

tMenzai): Rftk6cat-(it 62. 24-45 
tNagy Lajoss collfigiama. ffirflhall-' 
gat6k reszere, Pozsony-n 3 16-08 

- Nemzetkfizi Jogi 6s pazdasAgJogi 
intezete (Tg. Paluhelyi Fereno fir. 

> egyet. nyilv. r. tanAr), RAkoczi- 
fit 80. 25-04 

OrvoBkarl ddkAnl Mvataln H-26 
Polifcikai Bzeminaritim fig. dr. 
KriszlicR Sandor egvet. ny. r. 
tanar), Rab6cai-tli 80. 33-01 

. «QnestnraB 28-8.5 

Eectori htvatala 11-67 

Roma! Jogi SBemindrtmni tfg. 
urias Nandor dr. egy. ny. t. tanar) 
BakicBl-nt tto. 34-46 

Beb^Bzeti klinikAja. Disohka GyteA- 
o.7. 27-88 

Btomatologlal (fogaszati) Intezet, 
Ferenciek n. S3. 10*07 

BzemAazeii klinika, Garay-n. i.~ 

10-81 
BafJIo- es oAbetegek frllnikaja. Kis- 
makAr-u. I3f15. 28-31 

BzllIA- As nAbetegek kllnlkAla, Viyil- 
vinoB tdvbeszelo-allomasa 19-27 
Vegytasl IntAzete 29-68 

Eszdky Vllmos, vita*, bBrgyir 
tisatviselfi^Kaposvdrl-Ti. 18. 32-79 

FAblan Jendnd ooatafoig. 

tovegye, Rabdczi-ut 28. 32-89 

FAbry Zolt&n szAzados," Gr6f 
: Benyovaaky M.-n. 33. 81 -91 

Faloslk Tlbornd dr.-nd- 

Szabd Erzsebet dr. iogorvos, 

FelsAraalom-a. 6. 10-68 

• Faludy Laszld vlMs* alearedes, 

KbUusey Fereno-n. 18. 29-39 

Faluhelyl Fereno dr. egyet. 

nyilV.r. tanAr, Mdtyda Fl6ridn-u 59. 
13-00 

Falnhelyt Lenke, a azigetvAri 

All. poig. Jflk.tanara, KiaszkokAfl, 

10-09 

Fains (Faust) Karoly bor- 
keresk. 6s . tQlBfadBakeszitflm eater, 
HU-ttr t. 82-19 

Fantd EgyesUlt Magyar As< 
vAny 01a)gyArak r.-t. peesi 
elosatAtelepe, Megyeri-dt 24-30 

Fhragd Gydrgy asataloainQielye, 
Liszt Fereno-n. 5. 33-69 

Farago KArolynd ttisv. n81 divat- 

szalon, Terea-u. 3. 37-96 

Farkas Dezsd m. Irir. csendor- 
aleztedes. Makar-n. 24. , 30-59 

Farkas SzllArd dr.vm. tiszti 

fMgy^aa, Koller-n. 2. 

Fay Jdzsel azabdraeaier, IrgaT- 
roasok-u. 1. 10-87 

Feher Ada koametikat Jntezete, 
Pannonia-fcea 10-32 

Feher Emll malomtnl. lak&sa, 
Mdria-n 9. 17-58 

Feher Fereno Iff. motorkereki 
par-, kerdkpar- es radtfszaktizlet, 
Zsolnay Vllmos-fit »9. 23-09 

Feher Fereno mnszere'sz 6s gip- 

keregk.. Gr. Benyovsaky H.-n. 45. 

37-88 

Feher Istvda dr. Orvos, Feren- 
oiek-u. 9.- 39-41 

Feher Karoly maginliBztviseW, 

tfiglagyaros, Majbrosgy Imre-u. 9. 

. 13-56 

Feher MlklAs okl. mfirntik, 
Zaolnay VUmos-a. 89. 33-61 Feher Sandornd koiraetlkns 
lakasa, KUm6-n. 1. 33-44 

Fehervarl Fereno nrl-, nCi- 6b 

textil- divatkeresk., Kirdly-u. 11 

83-43 

Fe]4r Marta n«i divatszalon 
Mankaoay Mihal y-a . 18. 33-5 1 

Fein Sandor heotes is mdszaros. 
I. Fereno Jizsef fit 50/1. 18-84 

Fekete es Sehakovltz fog- 
technjkai laborat6riuma, 6r6t 
Benyovszky M.-n. 7. 

Fekete vtzl vlzleesapold far< 
sulat, Finrae-u. 22. 27-04 

Feldmar Beia tkptirl figyv.-ig., 
Janoe-n. S. 14-71 

Felkl Jentf m. klr. vesgrfniasy, 
Bzent M6r-u. 3. 10-01 

Fellner Laszld tanctanar. Varos- 
lz-u. 2. 30-65 

Felsddnnantdll Terraellfk 

SzAvetkezete kirendeltslge. 

Lelxel-a. 4. 27-54 

Felstflparlskola, m. klr. al- 
lamt, Rak6czi-nt 79. 25-71 

Felt&madas tetnetkezesl 
▼dllalat, eegt.: Hires Janos, 
Gr. Benyovsaky M.-n. 6. 84-01 

Fenlezy Ign&e dr. ny. f6> 

szolgabird takasA, Szigeti-ut f. 

20-12 
Fenlozy Ponfrae dr. biinya- 

orvoa. P^csbdayatelop, Qeszte- 

nyes 35. 18-30 

Fenyvessy Beia dr. egyet. nyllv. 

r. taaAr, anna-Qi 3» 12-21 

Ferencrendl plebanla 6s 
rendhaz, Fereaoiek-u 35/1 . 

24-79 

Ferenczl Andordr. volt tanar- 
seged. szttlesz- es nfiorvoa, F(ird4- 
a 1- 11-74 

Fesztl Nandor klr. Iteittahlai 
tanAcsetn6fe,acito\T8zkv-tirl. 19-82 

Flltpan Jakab varro. szamv. tan., 

Terez-n. 9. 31-52 

Fischer B6la ny. alispan. felsfibazi 

tag, K4ptalan-u. 4. 19-74 

Fischer Jdzsel fnvarvailalkozd. 
: P6oavaradi-orszagfit 2. 23-54 

Fischer Gynla dr. Qgyved. Ma- 

Joroesy Imre-n. 1. 32-60 

Fischer Ignaone dav. lisztQgy- 

n«k, Zrinyi-u-. a. 18-91 

Fischer testverek azdllltdk ^a 
azenkereskeddk, Jdkal-ter a. 38-06 
[jakaaa: I. Fereno Jdzael-ot 11, 

29-59 

Fleischer Janos mm- es likdr- 
gydr, bor- 4s gyUmttloBSBesattad© 
vdllalkozfi, Rakdtfal-iit87. 29-84 
Varosl ilzlet, Halter 1. 38-18 
Lak&sa, Mnnkaosy. Mlbaly-u. 80. Flerkd Jentt lisatnagykeresk. 

RaktAr, Ala6malom-u. 8/3. 18-02 

Lakds, Salgeti-n. 17. . 13-90 
„FI6rlan" vendetfld Pfelf'or 

Antal, Nagyfl6rian-*. 11. 19-40 
Fodor Gyala nv poata mass. ttt^. 

(flaemben: lV/ie^-X/15-Ig). Pa; 

osirta-u.. 12-44 

Fodor Imre IHatszer- As baatartdsi 
oikkek kereaked6se. Gr. Benyovszky 
M6rio-a. 3. 28-20 

Fodor Istvan dr. belgy6gyAsa 
saakorvos, Percael-n. 13. 28-98 

Fodor Led dr. ffli-. onv ^sg^ge- 
orvps, a poeta bet bizt. Int. szak- 
tandcsaddja, Megye-n- 13. 25-26 

Fodroczl Vllmos dr. ny. vamti 
tanadso3, fnvarlev^l felfllvizsgald 
irodaja, FelBOvamhaz-n. 4. 27-94 

Fohl Karoly dr. allatkeresk., 
Gr6f Benyovaaky M.-n. 7. 23-80 

Folkmann JAnos dr. tQl-, orr- 

es gegeszakorvoa, Klsfalndy-u. 8. 

32-55 

Fdnay Istvan dr. viroai tiszti- 
orroa. . belklin. tanarseged, Iranyi 
DAniel ter 4. 20-61 

„Fonoiere" Altalanos Blzto- 
sltd Inlezet, Sz^ohenyl-tAr 6. 
22-21 FdnOd Edith m. kfr. posta- 

kezeldnS. Hettyey Bamuel-n. 9. 

19-93 
Font Adam tnaelOanyagkeresk., 

6p(t58lanyag- ^s epuletfanagy- 
■ keresk. Majlatb-n. 8. 22-05 

Lakaaa,.RAk6oai-ut 39/c. 30-61 
Foor Janos kftmUvesmestar, Vi- 

rag-n. 15. 32-11 

Forbat Arnold, KaposvAri-a. 31. 

14-17 

Forgalml addhtvatal,m. klr. t 

Kirdly-u. 3. 18-96 

Fdram Dlvathaz rftfffs-,, divat- 

ant-' es ndi konfekci6szakosl., 

Kirdly-u. 34. 38-57 

Fdthl Viktor vallalkozd, iroda, 

Rik6czi-At «7. 14-33 

Fdlspan, vdrosi-, Iasd Pecs saabad 

kir. vAros hivatalai 
Fttlspdn (vdrmegyel) lAsd AlispAnt 

hivatal. 
Fdlspanl tttkar, vdrmegyei, 

lakdsa, Gy5rgy-u. 3. 27-07 

Fdlspanl tltkar, vdrosi lakasa, 

Mnnkdcsy Mlhdly-n. 29. 30-14 
Fdldes Gydrgy, a p£esi kereske- 

d<tk testillete titkara, Mecsek-n. 14. 
11-86 
Fttldesl (Fleiscbmann) Mlhaly 

bfirautds, autA-, akkamulator- te g6p- 
. mfihely, Fela6vAmhfiz-u. 15. 11-52 
Fttldm6r6sl lelllgyeldseg, 

■n. klr. Allaml, Pozsony-u. 4. 

21-17 

Forster A. ntoda, Hergerth I, 

egyearuha- es dri szab6sdg, KirAly- 

u. 42. 37-23 

Foszolgablrdl hivatal, pecsl 

IarasT,. Papn5velde-tt. 4. 18-"" 
Fdttgydszseg, klr., Szeelienyl- 

terl4. 17-94 

Fdvamhlvatal, m. klr., F«- 

pdlyaadvar "** * 

Francz Gyttrgy Mazer- 6s eae- 

megekeresk., Brass4-n. 28. 29-37 

Frankenthaler Gaszt&v I6me- 
szAroa, Saigeti-at 18. 28-19 

Frankenthaler J. rddid As vllL 
keresk., Majoroisy I.-n. 2. 87rl0 

Frankfurter Armln 6szeres, 

uj es viselt rnhakeresk., HaH6r 5. 
24-70 
Frankfurter Ignaene dzv, 

butorkereak., Felsftmalom-uj 9. 

21-42 
Frankl Adolf rfMatereak., Klraly 

n.84. 13-25 

Frankl Mlklds aPalmas droge- 

rldja, 6aeoh«nyl-tdr 18. 11-69 
Frankd Zoltan dr. 6gy v4d, 

[. Fereno Jdasef-dt 18. 11-58 

Frlck Janos biddgos- da ezereld, 
Rdt-n. 87. 28-67 

Frldrlch kdnyvkereskedes. 

BzAckenyi-tdr 9. 25-50 

Frldrlch Sandor gydgy&Berdaa, 
Rdkdoal-fit 28. 13-14 

Iiakisa: RakAcai-4t 11. 20-16 

Fried Geza dr. adorv^ Apioa- 
a. 9. 25-21 

Fried Mlhaly bor- As szesraagy- 
kereak., KaaJncay-n.- 8. 37*05 

Frlede Oszvald bfirgyad lg. 
Ant6nla-u. l. **"* Frledmann Andor gydri kfepv., 
1. Fereno J6zsel-dt 7. 15-70 

Frledmann Karoly bntorgydrm 
RAk6csl-6t 33. Frledmann Pal stlMmeater, Fri- 

VI sdtMe tulajdonosa, Cltrom-n. 4. 

25-49 

Frledrloh Gyula, motoros f a- 

fUreszelesi valUIat a, Szigeti-u. 13. 

15-69 

Frledrloh KaimAn vasanigyAra, 

Gr. Benyovszky U6ric-n. 12. 18-66 

Frtgydr LAszld dr. orvos. egyet. 

m.-tandr, I. Fereno JAzsef-fit 19. 
26-04 

NyaralAja (fiaemben: IV/18— X/15-ig) 

Kisazk6k6 20-37 

Frlm 91. IHIksa nriszab^Kazinczy- 

n.2- 32-07 

Frltsoh Jdzsel asztalosmester, 

Als6baIokany-n. 5. 018-19 Fritz Jdzsel kadar- es tilzelo- 
■ anyagkereak., MaJIath-n, 21 , 

10-89 
FrUhllcb Janos vesn6k ea be- 
I lyegzfikesaltft, Jokai-ter 7. 17-10 

Frdhlich Zslgmond dr. posta- 
; . s.-titkar, lakasa, Hettyey BAmiut' 

n. 4. 22-38 

Fuehs Sandor fatermeW, Szent 

M6r-n. 8. 25-56 

Fnhrmann Fereno fogteehnikus. 

Deak-n. 23. 37-28 

Fartenyl G^za dr. orvos, 

Apaoa-u. 19. 30-09 

FutAsz 6ra- ds dkszerttzlet 

Uelet, Irgalmasok-o. 6. 34-11 

Lakaa, 8z6ehenyi-ter 7. 022-11 
F. Fotlma Sarolta ny. polg. 
i I. Isk. ig., Bzt MAr-n. 6. 22-36 
„Futnra«% lAsd Baranyamegyei 

TermAnyertAkesiW 019-34 

Fttltfp Janos keresk., Addinger 

Janos-n. 3. . 38-64 

Ftiiyp LdrAnt dr., Felsdraalom- 

n. 8. 39^)4 

FUrst Gyala, Zombor-n. 25. 37-40 
Fttrst JenO Bzatlitasl rAllalata 

(o^gtul. Ffirst Mariska), R6t-u, 45. Fdscerkereskeddk arnlor- 
gal ml r.-t^ GrAf Benyevszky 
M6rio-n. 9. 12-87 

Ftlzy JAnos kSnyv-, papir- es ir6 
szerkeresk., Kirdly-u. 29. 37-72 

GAbrlel PA1 dr. tanit6k^pz6 in- 
tezeti ig,, PapnOvelde-u. 2. 29-16 

GAcs Andor szazados, Igl6-n. 1. 

24-18 

GadAnyl KAlnaan vit6z, gy6gy- 

szerAsz lakAaa.Mdtyas Floridn-n. 63. 

18-45 

Gadd Anna noidivatsaalon, Agos- 

ton-n. 26. 33-84. 

Gadd Antal kir. jarasbirAsagi 

alelntik, Aana-n. 65, 21-18 

Gadd Antal lfj. hentes As me- 
szdros, Nagy Lajos-n. 1. 37-70 

Gadd Fereno nagyvAgo" is Allat- 
keresk., Apaca-n. 7. 24-13 

Gadd Ignae ds Jdzsel ApAlet- 
6a mfilakatosok, 5tet^ye-n. 19. 

10-69 

Gadd Ignac 6s tarsal ApitOval- 
lalata, KAIviria-n. 17/19. 24-85 

GafArl JAnos kbnAvesmester, 
6pit6si vaUalkoao, 6temet6-iu 32. r 2 Z 

o Galyasl Zslgmondnd dzv. 

radv. fofelilgyelo" 8avegye, Apaoa- 

«. 9, 19-36 

GAI Edith moagaamttveazno, tn- 

caddy Denes : JJ. 8. 19-09 r 

GA]Jenddr. f Apdoa-n.5. 27-60 IA 

GAI LAszld dr. kereBk^ es dr. ■■§ 
GAlnd dr. Brack StelAnla ^ 

orvos, Peroel-a. 21. 33-53 ^B 

GAI Tlbor dr. figyvM, Baent Mor- 
q. 4. . 24-39 

GAlos Jdzsef dr. orvos, fogox-vcs, .' 
Percael-Ui 32. 29-09 

Garai Karoly, Visy Lds»16-tt. 1. 
38-28 

Garay Dezsd ny. m. klr. poatalg., 
MadAeblmwn. 28. ll^-lO 

Garay Lajos alearedesV MikeB 
Kelemen-u. 15. 15^86 

GArdos Istvan dr. es Bird 
Jend dr. ligy vAdek, Boltiv-k«» 2. Gaspar Andor dr. fogorvos, Kar- 
doa K4lmdn-a 7. 15-03 

GAspAr Andontd dr.-nd 
Skukela Elza divatszaloiL, 
Paanonia-kSz 3. , 24-15 

Gdtl Fereno dr. m. kir. postaM- 
tlszt, Mlklos-o. 20. 15-50 

GazdAk blztosltd szdvetke- 
zete vezerkepv., Ifinak 8ol(6sz 
IstvAn, RAkdciJ-fit 11. 10-73 

GazdasAgl Ielttgyel08dg,Anna> 

u. ao. 22-73 

GAzmd (P6cr VAroai). Legszefizgydr- 

n. 13. 025-95, 25-98, 25-97 

GArtner Ernd mernttk, banya- 
gondnok lakasa. Pedsbany&telep. 
GesatenyAs-dt 29. 18-73 377 P4C8 fl Kaptsolflsl sztimot tftrtsflzns ciett Reresse Kl. SiCONPVISELfeS'Mtirietliizisi is halottszalfitasi wllalat Mel llona, Pfics, Rakticzi-fit 38. 14-31 Gebaner Mlkloa dr. ap&tkano 
nok, kipt. arad. kormanyz6, Kardos 
KAlman-n. 4. 13-39 

Gebhardt Matyas m. kir. poata- 
mtlszakl foellenor, Megye-u. 6. 

23-41 

Geczy Ferenc fest6k-, fiiszer- 
keresk., 8zigeti-u, 68. 37-26 

Gedeon Matyas dr. polgari fin- 
Iskolallg., fln D yadi-a. 15. 14-45 

GClger kalman gy6gyszer6sz 
lakasa, Gaboru. 4. 29-98 

Gerber Jentf hentes 6s meszaros, 
Felsdputarla-n. 33/35. 34-52 

GeresdyLaszl66ras6B6kszer6sz. 
Deaa-n. 23. 22-61 

Gergely J end ffiszer- 6s gyar- 
mataru iigyn6ks6ge 6a bizomanyi 
fizl., Rakoczi-dt 88. 32-45 

Gergely Jenone sz. Stark Margit 
IfizSszAlonja. Rak6czi-ut28. 17-43 

Gergye Gyozd dr. belvarosi kap- 
lin, Incz6dy D6nes-u.2/2. 10-13 

German Istvan dr. orvos, 
' chtmyi-t6r 13. 10-80 

German Istvanne ny. All elemJ 
i.skolai igazgatdno. Maty as Flori An- 
il- 15- 13-33 

Gerner Antalne ©zv.pocegfidor- 
tisztitd vallalata, Mez6sz6I-n. 54 

17-45 
Gerfi Ferehc keleogye vallalata, 

Bz6cheoyI-t6r 17. • 18-47 

Gertt Imre bord6keresk., kidar, 

I. Ferenc J6zser-nt 40: 28-61 

Gertlgne Hamerll Isabella 

6pit6anyag-, tiizifa- 6s sis^nnagy- 
. keresk., Erreth Lajos-n. 21. 31-21 
Geyer Zoltan ev. vt. Ielk6az, 

Dlsbhka Gyfiz6-u. 6. 34-50 

Gleber Jdzset tfiaifa- & *x€n- 

keresk., Marton-n. 22. 38-90 
GUI Imre test 6k- 6s fliszerkeresk., 

Nagy Lajos-n. 9. 26-65 

Gtnter Perene vend6gl6tv Maj- 

I4tb-t6r 3. 11-19 

Glrseht Fereno postamusz. 

lakasa, Deitk-n. 10. 22-32 

Glatt Gydzff ny. ig.-tanitd, Athi 

nay-u. 34. 34-28 

Glttekner Gynla fest6k-. olaj-, 

lakk-. f fiazer- 6s iparcikk-nagykeres- 

kedeoe. Deak-n. 2. 10-92 

LakSsa, Deak-ri, 2. 10-93 

Goldberger Jozsel roHJskeresk. 

IrgalmaBOk-a. 10. 21-65 

Gombos Ede dr. flgyv6d, Mun- 

kacsy Mihaly-u. 25. 28-75 

Gonda Zslgmondne ttzv. 

hanykis&rus, Kazine2y-n. 8. 17-52 
Gorove La Jos kCzponti 6zeszfoz- 

d6je, BatthyAny « 9 13-64 

Gosztonyl Elemer gep6szme> 

n6k, t61en :, Majorosey Imre-u 4, 

nyaron Tettye-dftlfl 8/1. 15-94 
Gosztonyl Gynla okl.6p.,nradal- 

ml m6rntfk lakasa, Papritivelde- 

u. 8/a. 30-23 

Gosztonyl Gyulane ny. kuriai 

bird bzvegye, Kardos Kalmaa-n. 4. 

23-91 

Gosztonyl Mlklos dr. figyved 

lakasa 6s iroda, Kiraly-n 15. 22-39 
Gothar La Jos okl. gazda, Usraok- 

30-15 
Gothard ir6g6p- 6s radioszakiizlet 

Bz6chenyi-fc6r 14. 24-91 Lajosne bornagy- 
keresk. lakasa 6s iroda, 1. Ferenn 
J6zsef-nt 40, Karoly villanyszereld- 6s 
wnBzereezmester, Szigeti-at 26. 

37-48 

Goloncser Istvan kereskedy, 
' Malom 31-71 

Gtttt Ede ny. poatardfelngyeld, 
nyaron :■ FeleSmakaT-mndj 8., t&- 
len : PapDovelde-u. ;10. 30-66 

Gttttllnger Istvan szemelyant6- 
twvarozS, Ipar-n. 24-77 

Grael Janos magAna6, Tettye- 
dfiW 5. 33-96 

Grail Frlgyes m. kir. alezredes, 
pohany-o. 7. 13-46 

Gragger Jentf dr. volt Win. ta- 
nareejrM, MrgyogySBz, oroligns- 
szakoiTOB, KiraJy-n. 23/26. 16-65 

378 Granasztdy Istvan granaszi6i, 
.. vit6a, ny. tabbrnok, telen :. Kiraly- 

■a. 17^, nyaron: Biizassy Abel-n. 6. 
14-30 
Granmann Gusztavn6 «av. 

sertishizlaldaja, Baaamatoinl- ■■' 

ai 92/93 23-51 

Lakasa, Egyetem-n. 4. 25-75 

Grelner Glzella dr. gyermek- 

orvoa, belgydgyisz, Berosenyi-n 2 

G25-08 

Grelner Hedda dr., Holl6sin6 

dr.-n6 orrosi laboratorinma, Irgal- 

maBok-n. 8. 018-41 

Grelner Jdzsel dr. figyv^rt, 

Szinhasrter i. ,23-78 

Grlesz Sander veod^glfis, Rath 

tpartelop 5 37-42 

Grtifaton Miklos aordogyards, 

Ka8z4mya-a. 30. 25-25 

Mecsekalja, AlsAhegy 11. ffisemben: 

V/l6-X[/15-ig) 16-78 

Grtfbl Reasstt villanyfelszerel^sl, 

motor* 6s dinam6tekercse]6si valla- 
lata. Szigeti-ut 84/2. 15-23 
Gnlyas Istv&nne »zv. fodraaz- 

iizlet, FelsavamMz-m. 47. 33-64 
Gaml arnker eskedelm 1 k.l.t. 

gumiaruszakiiBlet, Fereneiek-ii. 8. 

15-66 

Gtandrum Aorel okl. mernfik 

epitfest vallalkozd. Majlath-t6r 2/1. 

11-60 

Gondrum Karoly rtvidSra- 

keresk., Kiraly-n. 37. 17-84 

Gnngl Ftllttp es tarsa f^mipari 

vail.. Deak-n. 9. : 29-45 

Garzay Emll dr. m. kir: hirad6 

alezredes, Makar-n. 3S. 31-25 
Guttmann Imre badogosh «s sze- 

relomester, Majlath-t6r 5. 15-72 
Gttnsberger Gynla Hdraktara, 

Rakoczi-dt 39/b. . 38-67 

Gttnsberger Imren6 oukorka- 

csokolad6-szakfizlete, J6kal-t6r l. 

17-44 

Gtlth Karoly noi fodraBz, Bzent 

M6r-u 2. 33-65 

Giltbn^ SchmldtValy noi szabo, 

Kardos Kalman-n. 9. 31-18 

Gyarmatl AndrAs postavonal- 

mcster, Hathaz-u. 14. «« «- Gyarmatby Mlklosne (tizem- 

ben. LX/16— Vll/15-ig> Deak-u. 2. 

15^53 

Gyarvarosi rom. kat. pie* 

banla, Pecsvaradi-orszagdt 42/3 

14-04 

Gyarvarosi Szlebert Robert 
all. ell. Iskola. Pecsvaradi- 
orszagdt 42/i. . 17-02 

Gyenes Mlksa nrt es adl dtvat- 
arakerefiked^s, Irgalmasok-a. 6. 

21-53 

Gyenes Mlksan6 ozv. lakasa, 
Irgalmasok-u. 6 2.1-64 

Gyepmesteri telep, varosl, 
Jaohaosi-orszagnt 23. 21-16 

Gyermekmenhely, allaml, 
(Barla 6zab6 Jenft dr. ig.-foorvoa) 
Nyar-n 8 Rokas domb) 22-63 

Gylmotny Bela, v Inczedy D6nes- 
'■ 7 - 15-02 

Gyttrll Pal b6rant6favarozo, 
Saigeti-dt 85. 28-76 

GyOrgy Armlo dr. noorvos, 
Deak-a. 7 26-55 

Gy«rl Laszlo vltez, gninijavltd- 
Uzera es garage, I Ferenc J6zuef- 
dt 4B/2. 10-94 

Gyula Jozsef aUatkerefik^ Bar6 
Banffy DezsO-n. 32. 31-56 

Gyulay llona all. tanitono, Dam 
janich-o. 30.. 33-35 

Gynlay J6zsef badogoa 6b viz- 
vezet6kazereTo. MakAr-n. 54, 13-22 

Gynrts Glzella dr. felsdkeresk. 
iakolai tanar. 8z6ehenyi-t6r 12. - 
(uaemben : IX/l— VI/30-ig) 30-52 

Gynr6 B6Ia dr. p ; .fl. tan., 
8z6kely Bertalan-a. 17/1. 12-99 

Haas FUlttp es Flal-fele r.-t. 
p6osl fiokja, ssonyeg-, bntorszbVet-, 
IftggOny-, takarfi-, linolenm- 6b 
egy6b haztartasi eikkek szakazlete, 
Irgalmasok-o. 4. 30-53 

Haasz Jozsel nagykereBk.. tigy- 
noks., JdzBef-n. 18. 24-67 Baasz Sandor paplr- 6s vegyiaru 
nagykeresk., Hbnyadi-u. l. 18-60 

Babllesek Marglt nyerBterm6ny 

6s horddkeresk.. Ipar-n. . 10-60 
Hahn Andor nyng. azazadoa, 8z6- 

kely Bertalan-u. 82. 27-64 

Halness Elemer Kohd 6s 

Banyamttvek sz6neladasi 

daja, Hal-t6r 1. . O25-05 

Halness Margaret, Apaca-n. 7. 

. 17-57 

ajnal Erncf tanar (ussemben : 

lX/l-VI/30-ig) Makar-n 36. 

25-54 
Hajnal lestekbaz fest6k- 6s 

haztartasicikk nagy- 6s kiskeres- 

kedes, cegt. Heiner Gynla, Kiraly- 

n. 47. 24-08 

Hajnik J6zsef dr. orvos, Mailath- 

t6r .2/1. 14*98 

Hakseh-sttttfde (tnl. dr. Ratkoozy 

hisii6i J6kai-t6r, Fereaciek-a sarok 

10-35 

Hal Jozsef dr. m. kir. tisztlM- 

orvos, Ap4ca-u 10. 18-35 

Hal Maria ny.. posta«eg6deLlen6r- 

nfl, Hitnyadi-ii. iiJ. . : 17-00 

Haladas nydmda r-t., Kiraiy- 

" 21 22-99 

Halasz Ballnt mav. fStiszt, 

Koe^p^Makar-u. 13. . 26-19 
Halasz Erntf dr. ny. mav. tan. 

I. Ferenc J6zsef-ut 29. 18-94 
Halasz Janos szem61yant6fuva- 

roz6, Szigeti-dt 26, 33-34 

Halasz Janosne viragktit6azete, 

Ferenciek-u 10 25-07 

Halasz Janosne 8zv., Rakoozi- 

dt i3/b. 14-79 

Halasz Mlhaly dr. klin. tanar- 
-seg6d, Fereneiek-Ui 52. 21-88 
Halesarnok, Irgalraasbk-d. 

Hamburg Zoltan borfindos, 

Kiraly-a 3. 27-77 

Hamerll Antal lakasa, Kapos- 

vari-n. 29. 15-60 

Hamerll Ferenc lakasa, Visy 

Laszl6-ftt 3. 18-75 

Hamerll Istvan dr. gyaros, 

Tettye-t6r 10, 38-52 

Hamerll. J. kesatyii- 6s k^sztyti-i 

bfirgyar, FeTenc-ti. 10. 21-30 

Kesztyiifizlet, Kiraly-n. 11: 23-31 Hamerll J6zsel HJ.j R4k6czi- 
dt 60. 27-76 

Hamerll J6zsel k.l.t. bites ■ 
kfinyvvizsgald ellenorz6ae alatt 
vasnagykeresfcedes, Kiraly-a. 9 6e 
RAkoczi-at 50 #29-21 

G6posztalya, Rak6czi-ut 50. 29-18 

Hamerll Karely llj. boripari 
vegy6szm6rnbk, c6gjegyzfl, Tettye- 
t6r 10. 14-19 

Hamerll Karoly (uaembt... 
X/ie— VI/15-ig) Maria n. 21. 14-91 

Hamerll Karolyng szoldje 
(lizemben; 1V/16.— Xyi5/ig) Tettye 
t^ 10. 33-52 

Hamorl Benedek mav. ffiiutfefl 
lakasa, Erkel Fereno-n. 4. 1 1-95 

Hamorl Karoly rddi©-, vtllamos- 
6s ker6kparBzaktizlet, Rak6ezi- 
4t39/d. 25-35 

Hanak GyOrgy dr. bel ey 6gyasz 
(Ha nem jelentkezik : 19-02), Toldv 
Mikl6s-u. 3. 23-96 

Handle! Rezstt szallitd,. Felso- 
malom-n. 5. 18-08 

flangya** (bndapesti) p6csi kiren- 
delts6ge. Koller-u. 10-29 

Hangya Konznm Rnhazatl 
bol», Kiraly-u. 17. 26-92 

„Hangya« SzQvetkezet 
Kflvag6szoH6s 21-93 

Hantal D£nes dr. m. kir. posta- 
fogalmazo. lakasa, Uzsok-u. 16-26 

Hantal EIek m. kir. postanivatali 
ig. lakasa, Erreth Lajos-n. 27. Harnlk Istvan borgyarl flzem- 

vezetfi, Gizella-n. 1. 32-66 

Harnlseh Karoly m. kir. ewedes, 

Lenkenn.,4. ■'■ , 89-88 

Harsanyl GyHrgy dr. 'pos'tatan., 

Zsolnay Vibnoa-n. 22i 11-81 

Hartay vitee 6s Szllpese,vlts 

6pit6si vallalk'oz6k, FelsOvambiz- 

u. 40. fl 12-28 

Hartmann Maria borbizomanyos 

6s szeszesital ktizvetitO iroda 6a 

lavarvallalkoBo, Rakoozi-dt 66. ' 

34*31 

Haszhos Tivadar miv. intezfi 

(fizemben: IX/16— V/15-ig) KCayflk- 

n.9. 10-21 

Hatsehek Gytfrgyne Gayer nons 

fuzflszaloa, Peroel-n. 23. 26-69 

Havas Gusztav reddflrlof eWgy eld, 

Egyetem-u. 4. . 21-38 

Havas Gyulane fuszerkeresk., 

8ikl6si-u. 22. ■ 20-31 

Havas testverek kCnyv- 6s pa- 
pirkereskedolii Kfraly-a.ll. 26-56 
HavIIn Karoly dr. fogorvos, 

Klraly-ti. 1. - . ■ 30^70 

Hay Imre dr. orvosfirnagy, fog- 

' orros, Kak;6ezi-iit 39/o. 30-11 

Hazal 41t. blzfosIt6 r.-t. 6s 

Kisblrtokbsok blzt. Int6ze> 

te r.-t. pecai foiigynfiks., Klraly- 

0-5. r 13-68 

Heckl Olga d« Mzo- 6s bldzterme. 

KirSly-a 5. 32-64 

Hegedlls J en0 asztaloamester, 

Ipar-u. ■ 13-07 

Hegyessy Zoltan m. kir. posta- 
leliigyelS, Ferenoiek-u. 20. 15-52' 
Helnemann Hehrtk keresk. 

lakfisa, R4k6czi-fi6 69. 16-89- 

flelnemann Testv6rek ri6i- 

kabAt-, f6rfi- 6s gyermekruha- 

otthon, Sz6cbenyi-t6r 7.- 19-OJ3 

Heflrlch Ferenc If J. m6zestizem, 

gj. BKnyovsaky M.-n. 12.; 20-89 

Hell 6ra-, 6kHzer- 6s lacszerdzlet, ta- 

lajdotios HeU R6za. Kiraly-a. 20. ; Bantos Ferenc dr. figyv6d, 
Kossuth Lajos-u. 1. 18-51 

Han ay Ferene dr. kanonok, pa- 
pal prelAtus.szekesegyhazi aradatml 
kormaoyzd. KAptalan n. 6. 12-41 

Haraszty Karoly vit6z, 6pito- 
meBter, Megy«ri-dt 30. 25=99 HenrlehiFriihlleb 6sKlttpfeI 

aknam61yito es banyaszati m6Iy- 

epit^5 vail. fizemvezet886ge, Me- 

esekszaboles ■ 16-43 

H enrich Viktor m6rnttk. Mun- 

kacsy Mihaly-u. 7. , 30?71 

Hentz Kalmann6 ttzv. mav. oras 

6s 6kszer6sz, J6kai-t6r 2. 37-49 
Herczeg Bela iogteohnikns 

Kiraly-u 12. 15-54 

Herczeg Mlhaly daraldmalina, 
. Mecsekazabolcs, Mecsekszabolcai- 

dt286. 21-74, 

Herdleln Maria all. el. isk. ta- . 

nitqnG, Irgnlmasok-n. 3. 10-53 
Hergenrdder Janos hentes, 

m^Bzaros, Nagykozar 27-49 

H«?rgertJanos ||J. Mszerkeresk., 

Agoston-u. 4i/46. ' .'■ > 33-45 
Herke Gyula 6nit6si vallalkouo 

lakas, Athinay-u. 30. 14-24 

Hermesz Led aaztaiodmeater, 

G'r6f Benyovszky M6ric-n 44. 18-16 
Hernadl Istvan m. kir. fohad- 

nagy, Toldi Mikl68-u. 2. 31-40 
Hetteshelmer Karoly allatke- 

resk., Al.s6malom-u. 22/1. 31-33 
Hlbabejeiento 03 

Htdas Jozsef okl. m6rn«k, 6pi- 

t6si vallalkozd irodaja, Bathyanyi- 

u- "■ 29-25 

Lakasa, Oidinger Janos-p.. 6. 38-54 
BIdasltgetl Imre fliszerkeresk., 

Makar-n. 66. 16-88 

HI Id LaJoshtJlgylodraszat, Bzinhaz- 

t6r2. , 15-87 

Hires B61a, Lakits Iaktanya kan- 

tin, Sziga.tiriSt 103. . 31.-44 

Hires, (Hnlnagel) Janos anto- 

favarozi 6s szikvizkeszltfl, Kalyaria- 

u. 20/2. 10-99 

Hlrscb Henrlkn6ttzv.mag&nz6, 

Citrom-a. 10 17-51 

Hlrscb Morne, a Kert6sz GusztAv 

fakeresk. c6g tagja, Szigeti-ut 33. 

11-06 

Hlrscb ,es Pollak roWs- 6s dlvat- 

irahiza, Irgalmasok-u. 26. 25-67 

Lakasa, Irgalmasok-u. 4. 30-62 Tarcsnznsndl ne hasvlunk hi szdmlegycheT. Pecs HIT££ OITHQN Uoxponii Irocfci/a Kirtily-u. 22 a. • 29-24**, 

IQI ICX- p Mfttf Hivgtfllos Menetiegyiroflala PfeCSETT: Szfchenyi-tft 16. Teleton: 30-39 , iSinllitmnnyozasi Fooutalv: BUDAPEST, V. Gr6f Teickl Plil-u. 2. Telef on ; 184-973 Blrschler Artur femantoa'c e» 
jemArugyAr, Alsomalom-o 20/1. 

13-06 
, Lakasa, Terez-n. ,9. 88-58 

Blrschler Imre butorkeresb. , 
; Boltiy-kCa 38-27 

M Hltel Otthon^Arubitelszervezet 
.. kozpouti irodaja, KirAly-a. 2S/a. 

I 29-24 

Hlvatasszervezet,Perceei-u. 42. 

30-00 

Bochstttdter David teglagyAros 

labasa, Kinizsi-a. 6 24-87 

HAdossy Ferene Tnrnl kesztyu- 

;, gyar cegvezetoje, lakasa, Legszesz- 

gyar-n. 24. 39-54 

Ho lb an er Andras bfir- es oipeszr 

keIlekkeresk.,Sz1geti-6.t28 12-90 

Hoffmann AdolIdrlbelgydgyAs* 

es r6ntgenot6gU3 I Ferene Jozser 

6?> 11-57 

Hofimann Andras m feir. posta- 
rtellenor, Bzekely Bertalan-Q. 9. HoKItaann Antal hentes. Jokai- 

t6r;7 ■/: 25-15 

Boflmann trnre cukorkanagy- 

■teresk., Majlaih -ter 6. 33-18 

Boflmann Lajos bentes- es 

/meszaroamester, Petrezselyem-n. 4 
16-55 
Hoffmann LaszIA M epitei 

RAtn-u 35. . "~ " 

Boflmann Marglt nfti divatteime. 

Hunyadi-n. 11. 29-65 

Hoffmann Mlksa tfizifakeresk., 
. Zrinyi-u. 1. 11-61 

Bof fmann Nandor es Tsa Olcso 
: pivatotthon, Ferenciek-u.; 3. 38-46 

Hofhewfcchrantz Clay ton- 
Shuttle worth Magyar GepgyAri 
MQvek R.-T. klretotleltsege. Rdk6czi- 
6t 99. 27-19 

Hobmann Jend radi6 6s rill. 
: szakfiz]., Inczedy Denes- a. 9/1 

.>",.',■ 20-07 

BoIIAsl Laszld dr. tlgyved, 
; Szinhaz-ter 1. 023-78 

Boll Aslnei dr.-ne, dr. Greiner 
Hedda orvosi laboratorinma, Irgal- 
roasok-a. 3. 18-41 

Bolldsy Endre ny. mAv. lofel- 
ligy.. VitAz-u. 36.. 19-91 

Holly FerencneezredesOzvegye, 
8zinhAz-ter 8 21-10 

Bolnb JAzsel dr. egyet. nyilv. 
r. tanAr. DulAnszky NAodor-n. 4 

13-48 

Boltl Istvan merlegbeazitS, RA- 
koczi-tit 12. 21-68 

HAnlg Ferene dr. flgyved. 
hAz-Wr 8 

H.O.N.Sz. pecs-baranyal 
eaoportja (Elnfik KismAnyoby 
ay. ezredes* NagytlfiriAn-a. S. 

14-90 

Bonve'dalaknlatok es pa* 

/rancsnoksagok, lAsd KatonaJ 
epUletek ea hatosagpk alatt 

Borgas Istvan radiA- es villa- 
mbssagi vallalat,. Terea-u. 1. (lr- 
galmaaok-n. sarob) 26-82 

Bornung Gvttrgy dr. flgyved, 
Mahkacsy Miha'y-u. 7. 13-93 

Horthy Hlklds Nemzetl Re- 
ptlldalap, P6o3i Kik^pzA Keret, 
RepM6tdr 12-04 

Borv&t Istran dr. vitei, al- 
Ispah. PapnOvelde-o. 7 10-17 

Borvat Laszld vitez, m. kir. ezre- 
des, Bzinhaz-tfir 3. 28-06 

Horvath Anna m. kir. postasegW 
ellenftrnfl, Rakficei-it 9/1. 11-87 

Horvath Antal ny postahiv. ig., 
M&tyas F16rian a . 37. 19-43 

Borvath Dezsft gabona-,ierm6ny-, 
afllda^g-, gytlni«IC9-, tojag-, bacomfi. 
keresk., Regds-u. 12. 24-21 

Horvath Dezstf hitoktatA, 
Incrtdy D6ues-a. 9/1. 31-30 Horvath Ferene kismotoros 

laf Qr6szeI6, Ki skiraly-n. 12. 84-57 
Horvath Geza m. kir. postafOtiszt, 

Tabof-n. 11. 15-25 

Horvath Gyula dr. m. kir, 

postafosralmaso, P6ter-u. 38. 22-34 
Horvath Gynla mav. faiat6zfl. 

Parenciek-u. 30. 31-66 

Horvath-Halas Antal alezredea, 

S.ak6b*L-D.fc 39/c. 15-98 

Horvath Imre «51elmiszerkeresk. , 

Megyeri-lit 13. 33-91 

Horvath Istvan ffigaer- €a 

csemegeberesk., L Ferene J^asef- 

at ae: 29-14 

HorvAth Istvan korcsmaros, 

Fels6vamhaz-n. 61 
Horvath Istvan tfizelfi.inyagke- 

reslc, BoltivbBz 2.. 17-75 

Horvath Janos m. kir. posta- 

szamellenOr, Va3 Gereben-u. 15. ■ 

, 21-34 

Horvath Janosne liszt- 6s ter- 

enykei'esk., Nagy Lajoa-n, il. 

19-36 

Horvath Jdzsefacsmesrei ,8ziFetl- 

61 ^3 . 26-29 

Horvath Jdzsef m. kir. alhad- 

biztoa, Appoayi Albert-tfir8. 16-39 
Horvath Jozsel dr. belgy^gyasz, 

belklinikai' tanarseged, miv ellen- 

6rzflffiorv<i9, 2rinyi-a. 4., Hnnyadi- 

Q.-.5. 14-14 

Horvath JAzsel fogteclinikai 

laboratdrioma. Apaca a. 1., 20-45 
Horvath Kazmer dr.,Ets6 Pecs 

BOrgyAr r.-t. ig., Matyas FloriAD- 

"■ 19- 14-16 

Horvath Laszl 6 dr. m. kir. konv. 

aliatorvoa saaaadoa, Hettyey 

8amael-a. 7. 19-21 

Horvath Marglt dr. k«nyvtiri 

segedflr, K«ptalan-a. 6. 16-62 
Horvath Mlhaly m. kir. II. o. 

postaszakaltiSEt, Bokreta-ii. i Hoevath Mlhaly azenrtamilsi gim- 
naTnnini toaar (fizemben: Vlli/i«— 
VlfiS-ig) AlaJos-u. 16. 12-C3 

Horvath Viktor dr. tanflgyi 
ffitan., m. kir. All. gvab. gimna- 
Binmi Ig., KfsfWriao-D. e. 11-92 

Hdfler Jakab bflrkeresb., Fe- 
renciek-u. 14. 29-56 

8z6l6Je: BAIioB-atlS (fizemben: V/16 
-xi/15-ig) 18^68 

Holler Janos obi. vegyeszmernlik, 
Elafl Peosi BSrgyAr r.-t. igazeatoja. 
Visy iiAszl6-nl 18. '15-95 

Htffler Maria okl. enektanar, 
Rak6czi-at 65. 34-07 

H0f ler Pal Eis6 P*csi Borgyar 
h.-igasgatdja. Damjanicb-n. IS/3 Hnba Aladar dr. Baranyavar- 

megye drvaszebi elnflke, Ret-n. Bl. 

30-49 

Hnber Ferene (volt Chmura fi6b) 
optika-, fotd-es jit6kszakBzlet, 
8zecbenyi-tSr 8. 29-19 

Lakasa, Rak6cBi-at 99/0. 38-48 

Hndak Vllmosne szttl. Papp 
L. Mar^lt gy6gyszer^sa, cBzt. 
Gy5rgy> gytigyszert&r, Ktr&ly-u. 26 
027-71 

Hullamfttrdd (flzembenr 17,16— 
X/15-ig), Rath-u. 10. 038-79 

„Hnn£arla M tesztatlzem. 
cegt.: Keller Belane k. tanitd neje, 
Baigeti-iit 200. 31-20 

Hnnya Peter malomberld, Aidin- 
ger Janpa-u. 12. 25-40 

Hualparl Sztfvetkezet: 
FMizlet, Zsolnay Vilmosn. 43/46. 
, 26-12 
Fi6k&zlete (1. saama), Bzecheayi- 
ter6. 28-32 

Fidklislete (2. szamn), Kiraly-u. 23. 
10-19 
Pitfhuzlete (8. szamn), Ferenciek- 
u. 37/2. 32-73 

Fidknzlete (7. szamn), Kalvaria* 
u. 25. 12-43 Hnszth Aladar m. kir bAnyaagyi 
taa., Csend-a. 2. 39-05 

Hntesz Gytfrgyne «zv. szar6cs, 
NagyfloriAn-u. 26. 11-53 

Htlv«svbltfy-vende£l6, +nl. 
Kelemen Janos, FelsGmakAr 24. 

16-77 

tJbnsz'* Idetfenfortfalml, 
Beszerzesf, Utazasl es 
Szallltasl r.-t., mav. hiv. menet- 
jegyiroda, Szeehenyi-ter 16. 30-39 

If ju Lajos kir. itelfltablai tanacs- 

elnfik, 1. Ferene Joasel-iit 15/2. 

24-97 
Imrd Gytfrgy szabAmester, Terez- 

u is 26-10 

Inkeller Janos es Jdzsel gep 

et-6re berendezett asztalosUzeme. 

Endre-n 7. 10-16 

IparfelUifyeloseii, m. kir. 
. Kossuih Lajps-u. 27. 14H38 

Ipartesttllet, I. Ferene Jdzsef-fit 2. 
21-50 
Irgalmas-rend gyo^yszer- 

tara a cGranA.talniAVhoe, Bze- 

ehenyi-ter 6. ,29-81 

Irgalmasrend kdrh&za, 

chenyl-ter 6. 

Irgalmasrendhaz k6rtaaa-igaz- 
gat;<S, h^tkdznapokon d. e. 8—11 6ra 
kozbtt, Szechenyi-ter 5. 19-69 

Utltqto Italfano dl Cultnra. 

Sezlone dl Pecs (fiaemben .- 

IX/16— Vr/15-ig) Bzechenyi-rer ■ IP 

19-25 

IstOkovitS Jdzsef szemelyauto- 

fnTarozo. Grof Benyovszky M6ric 

n 12. 18-38 

lazlay Ferene vend6glfla. ipartes- 

tilletl BzekbAz, | Fereno J6zsef-6t 2. 

21-51 

Iteltftabla, kIr. t Szecbeay1-t^rU 

.;■.-.. 21-59 

„Ivan" textil-, nri es nfii divata.ru- 

keresk., Kossath Lajos-n. 6. 84-21 

Ivan Marglt magantisztviselS, 

Rakoczi-iit 66, 89-31 

Izraellta hltkdzseg 

F6rahbijfl, Fnrd6-u I, Q14-68 

Gyttlekezeti hAza,Ffird5 a. 1. 32-63 

HalpttasbAza. Megyen-4t28. 21 

IrodAja, Pfirdo-n. 1. 21-15 

Saen^egylet, Fffrdfl-n. 1. 21-85 

SzeretethAaa, TimAr-n. 5. 15-97 

lzsak Jdzsef r«-t. vegyeazeti gyAr 

pecs) kirendeltsege. Bzecbenyi-ter 8. 

29-20 

Jakobovlts Alfred rfiazer- ee 

gyarmatAra Qgynffke., Citrom-a. 11 

27-61 

Jakobovlts testvdrek rdvidAra- 

nagyberesk., Irgalmaook-a 22 

28-64 

Janesd SAndOr tanar, Megyeri- 

lit 14. (tizeraben; IX/l-Vl/15-ig) 

39-56 

Jankd Maty As tetCfedCvallalata, 

.Mecaekilja, Kassa-a. 19. 32-25 

Jankovlts Szappangyar ceg- 

tnlajdonos : Jankovits laszl6 ve- 

gyeszmernSk, Zsolnay Vilmos-u. fii 

20-26 

JanosI Andras pasta vonalmes- 
ter, FelaovamhA^u. 37. 30-80 

Jantay Gynla fttszer- es osemege- 
keresk., Mankacsy MihAly-n. 20: 
13-47 

Jaranyl Anna postafdellenornd. 
KAlvAria-n. 43. 20-06 

Jardsblrdsdcf, klr. t Fflrdo-a. l 
18-04 

Jasz Jdzsef autofuvarozd. Grand 
ler-n. 20. 22-14 

Javos Gytfrgyne 1IJ. vendeglfla, 
ai6l Beayovszky M6ric-a. 16. 

10-49 

Jaeger Bela dr. p«dai kir. iterft- 
tAblai elntfk, Dnlanazky Nandor- 
■».*.■ 14-76 Jager Grdza fiiazer- is vegyes- 
kereak., Mohacsi-orszAg At- 31. 

13-67 

Jelen Mlklds dr. kir. kozjegyzd, 
KirAly-n .1. 22-24 

Jelics Andras jogositott fa-, 
gaboua-, termenykeresb. es fa- 
bitermelO, Vaenti raktAr 16-29 . 

JIUy Endre, a pecsi JirAs f6- 

BzolgabirAja lakisa, Megye-n. 17. 

25-84 

Jobbagy Valer dr. Peoa szab. ■ 
kir. varoa tisssti ftf iigySsae, Janos- Jobst Pdl dr orvos. posta beteg- 
segi bizt. int<5zet kerateci fdorvoaa, 
VfirOsmarty-a. 3. 25-43 

Johan Bel&ne dr.-ne » zv. ma- 

ginz6 (fizemben Xl'16— V/15-lg) 

Kiraly-u. 18. 15-07 

' Bzftlflje (flzembenr V/18— XI/15-igl 

Aranybegyi dtllo 12*07 

Jonas Geza dr. Bipfaz-Raolld 

{fizemben: VI/16— XI/l6-ig) Balics- 

«• 18* 23-87 

Jod Pdl epfilet- 6a malakatoe, Szi 

?eti-At 28 " rt "' n 

0: JAzan Sandor hMgyfodrAsz. 
VAroshAzu. 2. 32-82 

JAzan Sandor vi-tez, ecetgvara, 
Gr6f Benyovszky M6ric-a. 36 h: 

14-77 

Juhdsz aut<5karosszeria As fiireBz- 
iizem, hanyi DanieJ-ter 11/13. 

11-65 

Jnhdsz Ferene 1IJ. 6p!t6mester 

Iroda. Pius u. 17. 33-12 

Lakas, Balics-n. 31. 29-12 

Julian lakatosttzem ( tul. Perr 

Gynla) LegazeszgyAr-n. 28. 10-66 

Juranyl Gydrgy dr. 's'ege'd- 

lelkeaz, Bolyai Farbas-u. 12/14: Jastns LlpAtflaolajgyftra, Jus- 

tus Gyorgy labAsa. Als6nialom 

"2 23-66 

Jutasl Antal fiiszerkeresk., 

Bar6 Baafly Dezso-u. 42 15-90' 
Jutasl Lajos nyng. ig. tanitA, 

Balios-iit 4/3. 16-06 

JUngllng Kdlman dr. blin. 

foorvoa, bAnyaorvos. MankAcsy Mi r 

hAly-n. 86. 11-83 

KabdebA Antal dr. orvos vezer- 

ornagy, Snranyi Miklos-a. 46.- . 
12-94 
Radar Ferene ny. AH. rend. 

tiszty., Klimo-u. 14/2. 17-89 

K A dinger Karoly k6vez3mester, 

atepito-vallalkozfi, Erzaebet-u. 8, 
33-92 
Kaflka JAzsel poataig., Kardos 

Kalman-n. 8. 24-40 

Kalman Jend dr. figyved, Ber- 

csenyi-n a. 25-03 

KamarAs Karoly dr. renddr- 

kapitAoy. Koller-u. 2. 13-37 

Kamllll Karoly ny. All. ornagy, 

Petrezselyem-u, 2/1. 21 "67 

Kamllll Karoly peosi koksa-, 

szea- es fakeresk , vAll., VAroshAs- 

Q 2- 2f>52 

Kamlnek Ferene sutSmegter, 

6zlgeti-Bt 82. 27-06 

Kamlnek Istvan fftazer- ea cse- 

raege fizlete, Kossath Lajos-n. 19. 

26-64 

Kander Istvan okl. mernb'k opi- 

tesivallalkoa6,Madach-n.4. 38-38 

Kamprad Herman ny. azakiak. 

ig.. Matyas F16riaa-u. 27. 14-26 
Kaman JAzsel epiteai valialkozO, 

iroda es lakas, Varoshaz-u. 2. 

24-51 
Kanlzsal MlhAIy ari es ndi 

fodrAaa, KirAly-n. 33. 30-28 

Kaplslnszky Gyula okl. gepfisz- 
mernOk, Kapoavari-a. 19. sz.-nal 
nyitott nj utoa 33-88 

379 tt> 

X' 
3" 

6 

N 
%A 

r\ 

X 

z 

o s 

Id JPecs A hiuoszam Q-ns szamie^veit is tflrcsaznl hell. I+KERPNER K&ROLYNfe ?&£%&& ^Lt^S^S^n: 13*8 Kaposi Ferenc kbbanya-uzem, 
utepit6, aszfallvallalat, Kisrokns- .K&ptalani , Szekesegy hazl es 
Papneveld Intezeti Ura- 
dalmak: ■ 

8zakfelugvelbs6ge 6s m6rn(Jki iro- 
daja (viteV Biraandy Jiaszlo, Misota 
Jbzsef 63 Gosztonyl Gyula) Kapta- 
lan-u. 6/8. 28-54 

•SzakfeHlgyelbk Iakasa, Megye-n. 16 

13-SO 
Kfizponti fatelep6nek Irodaja. Me- 
gyeri-nt 26. 28-53 

K&ptalanl aradalom Bzbllfi 6 s 
pincegaadasaga (Iranyos pzamtartb) 
Mecsekalja 42. , 28-55 

Boruzlete, Kardos Kalman-u. 40. 

28-57 
BorpincAje (borrendeI6sek f elvttele) 
Hariapaszta 12-40 

Karch End re m. tiaztvi^elfl, Ker- 
iriosz titkar, Zombor-n. 25. 19-06 

Karczag Jeno dr. 

Apaca-u. 5. 
Karg Norbert dr, 

'"hi v. ig., KQrt-n. 1. dgyv6d 1 
26-42 
. egyet. eazd 
23-13 Karl dr. kbnyv-, zenemfi- 6s papir- 
aruhaz k.-t., Ktraly-u. 46. 18-86 

Rarman Jozsef m. kir. gazda- 

szati fbhadnagy, Liszt Ferenc-u. IS, 

33-83 

Karoly Gyula ny. O.T.I, to - tan.. 
Ziinyi-u. 17. 16-03 

Karolyl Emll 6pit6szm6rnHk. 
Scit0YSzby-t6r 11. 17-26. 

Karolyi Ibolya gyors- 6s g.bpirb- 
szakiskoiaja, Ferenciek-u. 37/2. 

19-32 
Deak-n. 25. 39. Karpf Berta kflnyv- 
kereslc., Kiraly-u 22 6~« pat»ir- 

10-47 K&rp&tl Gyorgy dr. orvos, 
Toldy Miklos-u. 4. 17-96 

Karpatfay Oliver vMz, nlezra- 
d9S,-Als<5 Makar-n. 48. 31-09 

Kary Karoly m. Uir. poarafelogy. 
epitesi osztalyvezelb !akasa t Hezb 
sz6l-u. 22. 11-22 

Kasz&novlts Imre szobafestb 6s 
mAzblb, O'rsolya-ui 81. 19-23 

Kasz&novlts J&nos 6pit6sl vAl- 
lalkozb; Kbnybk-u. 23. 17-35 

Kasz&s Antal festd- 6s mazolb- 
mesteri Garay u. 7. 27-68 Kaszas Jozsef textil, 
diva jam ; Szecbeuyi-t6r 2. . nbi 
33-76 

Kaszn&rl Matyas vit6z, vend6g- 
16s. Ter6z-n. 4. 21-62 

Kasztl Sandor foJraszmesi 
Fflpalyaudvar 28-79 

Kata DezsoY Berlini Victoria Al- 
falanos Bisrtositb p6osi fbflgynBkseg 
fbnoke, Ma*yas Flbrian-u. 49/3; 

12-84 

Kata J&nos fa- 6s sz6nke'resk., . 
kismotoros iaffir6sze!fi, Szigeti- 
** 67. 22-35 

Katoltkus Nepszovets£g 
Orsz. Temetkezesl P6nz> 
t&regyesttlete, Kiraly-u. 7 

10-10 

Katonal epllletek es hatti- 
s&gok t 

Hoov6d 61elmezo-raktar Mbhacsi- 
dt 16. . 28-23 

B16nv6d hadtestparancsnokaag 6s 
Alloraasparancsnokaae, 8z6chenyi- 
t6r9/10. 12-51, 12-52 

12-53i 12-54, 12-55, 31-29 
Honv6d kieg^szitfl parancsnoksag, 
Rak6ezi-fifc 74. 30-25 

Honv6dterY6nyaz^k vezetCJe. Als<5- 
malom-u., Frigyea laktanya 31-67 
M. kir. hadik6rhaz, K6t-u. 41. 

28-79 
M. kir. hadikirhaa Tidkja, B«e- 
pesay-u. 31-46 

M. kir. hadik6rbaa li6kja, Maria-n. 
24-84 
■M. kir. iadikirhaa belgyfigyas^ftt, 
Finme-r "*" "- Kattaner JenO m. kir! posta- 
Mv. ig., a P6cs 1. sz. m. kir./posta 
hivatal veeetflje, Fiumei-u. 15 

22-33 

Katzmarek Herbert a Fou- 
ciere- Altalanos Biztosit6 IntGzefc 
p^csi fOUgyneks6g6nek fOniike, 
Fiume-a, 26. 31-59 

Kanfer Imre dr., Ugyvid, Per- 
ozel-a. 15. 28-40 

Hauler M6rne dr. (fzv., Man- 
kacsy Mlhdly-a. 4. 13-97 

Kanler Pal elektrotectin. 6s irili 
szakl vallalata, Boltivkoz5. 11-73 

Kaufmann Antal aranyozd 6s 

k^pkeieteaa, Irgalmasok-d. 1. 

32-97 
Kayser Lajbsn6 m. kir. posta- 

seg6dtiszun5 3 Liszt Ferenc-u. 2. 

15-20 
Kazdr Andor dr. figyv^d, 

Perezel-u. 13. 19-28 

Kflmplner ArpAd dr. orvos, 

Perezel-u. 13. 18-71 

Kecskes P4D takaritasi yallalat, 

Ferenciek-u. 5. 26-28, 

Kedves Jdzsef lafceresk., Madach- 

™. 1. 11-94 

Keglovlts Ferenc sertfebizom.. 

8zigeti-fit 88. 21-78 

„Kegyelet<« Elstf Peesl Te- 
metkezesl Intezet, c6gt. . 
8zala,y Laszld, Felsfimalom-u. 2'1. 
20-85 

Lakas: Majorossy I.-u. 6. 20-97 

„Ketfyelet*' Pecsl K«lcst>n«s 
J<i€6kony Temetkezo, Biz- 
toslt6 Egyeslllet, FelsOmalom-- 
"■ 8.'t. 20-70 

Kefnrath WHIibald JLftszlo 
Vaonnm lerakat, beazin, petrdlenm, 
olaj, Rak6ozi-dt 39/o. 19-77 

vegyillzeme, Felaamalom-n.il, 

31-22 

Kelemen Andor dr. Pecs-bel 
varosi pl^banoa, lncz^dy D6nss- 
n. a/a. 20-96 

Kelemen J6zsefne ny. k(r. 
itelfltablai tanacselnOk Czvegye, 
tranyi Daniel-ter 8. , 15-75 

Kelemen Bttzsl, Majlath-t'6r 1 

29-15 
Keletf Istvan dr. figyved, 

FelsOmalom-u. 7. ;. 18-49 

Keller Istv&n sdtSmeBter, -Ma|o- 

rossy Imre-u. 17. 39-48 

Keller JTbzsel ..Rakficzi" 

nyomdaja, Rakdezl-dt 85. 20-98 
Keller P&I yendeglfis. Zsolnav 

Vilmbs-a 2. 14-81 

Keflermann Emil dr. tanar 

seged. bel- 6s rfiDtgenszakorvbs 

6s K E.-ne dr. Feher Ida ;'gyer- 

mekdzakorvos. FelsOmalom^n. 3. 

22-25 
Kemeny Beta m66ras, 6ksz. 

ia latszer§sz, J6kai-ter 9. 27-97 

Kemeny JenO dr. Clgyved, Ke- 
meny Lajos, Ferenoiek-n. 16. 
11-23 

MeosekalJai szClflJe fMagyarBreg) 

Kem6ny Lajos-fele sz61fi,Aifi6heK> 53 

16-71 

KemenyLaszId kerosic. kepviselfl 

e« hiteltud6slt(i 69 Kemeny . 

Jozsel ujsagir6, Fereneiek-u. 16, 

11-24 

Kenedl Gezane ny. render fG tan. 

Szvegye, Bzigeti-fit 29. 37-15 Kerenyl Istvan m. kir. bh. ffitan., 
a ra. kir. banyakapitanysag veze- 
tbje, Rath-a. 7. > 25-80 

Kerenyl Janog k«zs6gi elemi- 
iskolaJ ig.-taniti, Mecsekalja, Rac- 
varos 49. 13-91 Kereskedelml es 

Kirifalady-u. 1, Kenedy Istvanne » zv. mozi- 
tnlajdonoa, Mecaekszabolcs, 
Levente-u. 3. 16-48 

Kenessey Aladar dr. ny. 

kdrbazi Bzemfiaz-fOorvos, Fereaciek- 

0. 20. 10-61 

Kenessey Gynla m. kir. alezre- 

des, PapnOvelde-u. 17. 23-73 

Kerekes KaJman dr. Mav. rfi- 
orvos, belgy6gyaez 6s rSntgentzak- 
orvos, a posta bet bizt. int. orvosa, 
Kiraly-u. 38. 14-21 

Kerekes Xajos m. kir. huazaT- 
fohadnagy Rath-n. 4. 18-30 I parka- 

20-60 

Kereslf P&1 es Tarsal, ezelCtt 

Schiitzer 8. is fia szappan-, .olaj- 

6s vegyicikkek gyara, Szigeti-n! U. 

39-25 

Kereszteny B6la gy6gyszer6sz, 

oOrangyal* gy6gyszertar, Kossnth 

Lajos-d. 29. 23-94 

Keresztenyszoclallsta 
egyestilet, pecsl, Jozsef-p. 15. 

28-77 
Keresztes-FIscher Ferencne 

dr. vit6zn6, maganzo, Deak-n. 4. 
11-88 

„Kermosz" titkarsaga, gyorsird- 

6s g6pir6iskola, Fsrenciek-u. 14. 

28-02 

Kerner Janos szobafest6 6a 
raazolo, Tabor-u 12. 16-54 

[erpner Karolyne kalap- 
szalonja 6s nbi divatnzlete, Kirnly- 
11. 17. 13-28 

Kertesz End re dr. Qgyv6d 
Hunyadi-u. 14. 27-51 

Kertesz Gasztav fa- 6s 6pito- 

anyagkeresk. Iroda, Szigeti-iit 33 

' 11-49 

Kertesz Gyula okl. ra6rn6k, m6r- 
neki iroda, Fiume-11. 30. 29-60 

Kertesz Imre fakeresk., a Ker- 
t6sz Gusztav c6g beltagja, Vitez- 
u. 4. 27-25 

Kertesz J6zsef kalaposmester, 
f6rfi 6s nbi kalapiizlete, Kiraly-u. 2, 
14-84 

Kertesz K&rolyn6 Galamboai 
Gizella nbi 6s f6rfikalapiizlet6, 
Kiraly-u. 39. 27-05 

Kertesz Odtfnn6 vegyeBkeredlr.. 

Kaszamya-n. 16. 37-99 

KesserU Istvan m. kir. brnagy, 
Jspitaalja-u. 8; 38-98 

Keszler SAndor elsfi pecsl 
ciporaktara, Kiraly-u. 8. 

22-87 
KeszQI kttrjegyzoseg, Keszii 

25-74 
Kethelyl Andor varm. ifodafb- 

tiszt., Rak6czi-dt 7-7.. -^ 25-^81 
Ketterer Lajosne ttzv. ven- 

d6gl6s, Rath-ipartelep 27-00 

Kezdl J6zsef posta tiszt, Rath- 
h. 4i: 28-48 

Kezmttlparosok Butorcsar> 

nok Szovetkezete, mint az 

Ipaiosok Orszagoa . Kbzponti Sz5- 

vetkezets tagja, Rakbczl-ut 29. 

10-70 

Kleler Adam bornagykeresk, 
EBtvbs-n. 5. 10-04 

Kineses Janos dr. orvos, v< 
klinikai tanarseg6d, Janos-u. 14, 

14-02 
KIoszk<« vend6gI6, tnl. 8zabb 
Gyflrgy vend6glbs, (fizemben : 
1V/16— X,l5-ig) Erzs6betrs6tat6r 

27-66 

Klrst Karolyne bornagykeresk, 
"--'■ 34. 19-89 Kiss Emll Viktor dr. varosi 
orvos, a posta bet. bizt. int. fcezelfl- 
orvosa, P6csvaradi'fit 21. 27-53 

Kiss Gaborne ozv. maganzb r 

Szigeti-iit 58. 32-26 

Kiss GyulAne Gyermekruhaboltja, 

Irgalmasok-u, 1. 29-54 

Kiss Gytfrgy Mr. WrvBz. elnOk, 

Petrezselyem-n. 8. 11-82 

Kiss Istvan ftiszerkeresk., Kal- 

varia-n. '20/2. 37-1,7 

Kiss Istvan viragtizlete, Szigetl- 

fit 29. 21-40 

Kiss Janos karpitosmester, Ter6z- 

u- .17.. ■ 23-19 

Kiss Jentf elsfi p6csi redbny- es vas- 
bntorgyara, RAk6czi-ut 17.. 24-62 

Kiss KAroIy fogteebnikai labora- 
t6rium, Jan03-u. 9. 19-22 

Kfss Lajos vit6z, kir. kis6rletugyi 

fbig., vegyeszm6rnbk, tfeien, 

Bathory-u. 11., nyaron. Balics-iit 14, 

21-02 

Kiss Ldszlo dr. figyv6d, Rak6czi- 

fit 39/d. 24-93 

Kiss L&szlo vas- 6s ffiszeTkeres- 

ked6, Szigeti-dt 4. 23-15 

Kiss Mlhaly m. kir. postaellenSr 

Mecsek-n. 6. 33-33 

Klss-T6th Janos fQaeer- ,6s 

vegyeskeresk., Kbesatb Lajos-n. 33. 

10-28 

Kistelekl Zoltan zsakkeresk., 

zsttkkClcsbnzfl, kdrpitosavuk, RA- 

kicaUut 67. ._.-. 32-03 

Klein Beta mfiauztalos butor- 

raktara, Deak-n 3 . 26-00 
Klein Bella nbi divatterem, Apaea- 

o-3. 38-19 

Klein Janos ilj. g6perbre beren- 

dezett asztaJosfizeme, FelBbvAmhaz- 

n. 35, H_02 

Klein JOzsef fuvarozbvallalkozo, 

Liszt Ferenc-Q. 14. 26-36 

Klesch JOzsef Itokszkeresk., : 

(fizemben: X/16— IV'16-ig) Gyar- 

varos. Gyar-u 17 . 15-46 

Klimentjanos szarov tisztvisel*. 

Rakbcz-tit 39/d. 22-30 

Klinger Mihaiy fftazerkererik., 

Szigetf^t 30. . 29^27 

Klobucsar Dezs3 kave-, ffiizer- 

6s cseraegekeresk., Kiraly-u, 4i: Kisaszondy 

Maria-n. 32 Lajos muszer6sz, 
22-79 

Klsebbsegl Intezet 6s Nemzet- 
kbzi jogi int6zet, ig. Falnhelyi Fe- 
renc dr. egy. ny. r. tanar, Rakbozi- 
iit so. 25-04 

Kisfaludi Imre dr. ugyv6d, 
Perczel-n 24. 25-63 

Kislalndy Gyorgyne «zr., 
Mecsekalja 11. 21-94 

KIsmAnyoky Karoly postafClg. 
Iakasa, Megyeri-fit 41. 20-36 

Kis Acs Ferenc meszaros- 6s 
bentesmester, Irgalmasok-n. 26. 

21-77 

Kiss Halas Ilonka Bzficbenyi- 
«r 2. 33-87J Kneller Antal stitbmeste'r',' ; -""''-' 

Mecsekszabolcs '-'.- .. ■ 16-45 

Kobllicz Elekne dr.-n6,tbrvszF. 
birb bzvegye, .' liiszt Ferenc-u.' .13. 
38-69 
K6bor Denes varosi p6nztar.i : 
■ tiszt, Oteme.tb-u. 26. 31-26 
Koc'sls B6la hirJapfrb, Kaposvari 
v u. L 20. 37-79 
Kpcsls Gabor dr. gyermekkliui- 
kai t<inarseg6d, gyermekszakorvbs, 
Erreth Lajos-a. 11. . . ■ Q23-38 
Kocsls Janos okl. banyam6rn0k, 
nyug. miisz. tan., a „MagyarCeag 
Banyalampa kfc" iigyvezetbje, Er- 
reth Lajos-u. 13. 23-38 
Kocsls Mihaiy mav. fbmt6zb, Ma- 
tyas Flbrian-u 40. ~ Kohl, Lajos hentes, Mindszentr 
u • *• 88.-51 

Kohlmann Be la autb- 6s motor- 
szerelb fizeme, Alsdmalom-u. 12/1. - 
10-31 

Kohn Gde kereek., Grbf Be- 
nyovszlry Mbrio-n. 3. 16-56 

Kohn Hermann zsak-, jutar, 
zsineg- 6s lenaruraktara, Deak- 
«- 1 38-11 

Kohn lgnae fovarvallalkoeb. Rakbozi-dt 44. Kohn Katlca divatarusc6g, Jbkai- 
tdr 2. 32-49 

Kolarek Istvan vend6glbs, 
Mecsekszabolcs 16-44 

Kolarek Jenti hentes 6s m^sza- 
ros, Mecsekszabolcs 16-46 KL6TILI) &!g£zwn. 380 Automata kozoont jelentkezese : folytonos ziimmogjs. Pies KR1STOF GARAGE Cltrom-utca 3. 
Opel service es 
korzet kepviselet. 
Modern javltdllzem 13-13 Kolbert B&Unt rk. all. hitoktatd 
.ipreVfektaa.'DeakTn. it. 34-60 

Kojiar Dezso dr. ffil-, err-, 

jgegeoryoa, , poSi^s betegsi5gi biztb- 

■ sitointezet -szakorvb'sa, i Farenciek- 
■; »-48- r , - • 18-33 
KoUar drogerla, IrgaimaBok- 
, n. 10. * 39-11 
KoUar l^e'renc. fOMbirtekos : 

; . Jakasa,* . t6len . Deafc-n 4 ., nyaron 
AlaimaUr-iSt 23., szfliO 24-93 
BerteVhizlaldaja, Megyerl-it 61 

17-56 

KoUar ' Lajos dr. egyet/ tanar- 
Beged. I. Ferenc J6zsef-n. 25. 14-43 

Kollar Zoltan magantisztviselfl, 
8z»nt Imre-n. 2. 33-70 

Koltal Geza dr. poata b. titkar 
lakasa, Marosvasarhely-U; 8. 

30-10 

Kolter Ferenc bor- essaeBanagy- 
keresk. lakasa, Baekely Bertalan- 
n. 37. 32-16 

Kolter Ferenc es Tarsal, bor- 

; ^s szeaznagykereskedes, ram- es 
jikfirgyir, gr. Benyovszky M6ric- 

;/>.:*. ■■:; . ,,,-.27-20 

Kolter Jdzsel llj. lakatos, gal- 
Wiuiiz&lfi es celliuloid^ipari valla- 
' . lata, Munkacsy Mlhaly-u:i2,27-56 
takAsa, Sz6kely Bertalan-a. -37] : 
, . ; 37-16 

KomlOS B6Ia lakasa, Imre-n. 3. 

.;:!, .. .024-61 

Komlos Jdzseiae f fissentiagyke- 
teBk., Gr6f Benyovszky M6ric-n. 35, 
Irodaja 37-41 

Uzlethelyiseg ,32-41 

v Lakasa, Heim Pdr-u. 2. '22-41 
Komldsl Istvan ny. kiri ; kat. 
niernBk, Jdkairter 6. 19-29 

Komdosy Istvan prelatus kano- 
nok, Kaptalan-n. 4. 17-22 

Komordezy Gylirgv forg. ad6 

■ My.\ iisat v Liszt Ferenc-u. 18. 

38-83 
Koncz JenoV dr* .kir. tfSrvsaeki 

tanacselnOk, Fogarae-.u. 5. 20-9? 
Konkoly Laszld lakasa es K. L.- 

n6 kozmetikus; Bathbry-u. 17. 
■;;-p^;- ,;,:■;,; r ; ';.;,: ■:,- ■--;■■■- 14-72 
Konkoly-Thege Aladar fqvar: 
.; v vftljal kozoy f ereacirthp ^i 2> 27-92 
,' /fierte^hizlaSdaja, Basamaibmi4it: 

• r\- :'-"'• ^8-5^ 

Jiy-Thiege Alad$ ny, a 

; nuaz&Fsz'azados szdlbje, Bz6keiy. Ber- 
/ talan-ii. 32. "'., ■:. .' 18-45 
KOnkoly-Thege Dezstt pyers- 
; . f enheliykeresk., Legsz eszgyar-mSO. ,;KolIet-u..2; 36-73 

Konrad Gdza IrogepmuBzeresz, 
. ; KSDjrObrii. ■*.-. 32-71 

Konrad Gyula aEztalosmester, 

KBnyok-u. 4. 37-71 

Konya Dezsd magantisztviselflj 
yCeend-n/ie. 34*05 

Kontrohr Tlvadar all. -tani'to, 

Balics-u. 10. 16-64 

Kopar Lajos, Anna-n. 29. 33-09 
Kbpeezky Tlvadar dr. m. kir. 

ppsta-titkar, Ret-u.. 46. 11-28 
Koppany Aladar m. kir szaza" 

dos. Kbiosey Ferenc-u. Iff. 10-26. 

Korda Alfred, aBelmagyar- ; 
©tszagi Ker Bank r.-t. h. igazga- 
tdja, Rikdozi-ut 41. . 29-80 

Koroknay Ilona dr. fogorvos, 

..; inav. fogszakorvos, Ferenciek-u. 10 

16-66 

„Korona" vend^gld, c^gtula]- 

doDOS : Begfis Janoa vend6gl6s, 
.• Baigeti-tt. 2. 17-42 

Koroaozay Iajos Srnagy, Rako- 

csii-nt7i. ..; 24-26 

Korpifaz J. Karoly hentes 6s 

ni^SBiros, Orsolya-u. 2a. 27-81 
»,Korzd-kav6liaz'* (ml. : 6zv. 

Littke Lflrincn6) Kiraly-u. 14. - ' 
19-49 Kossa AIadarn6 postafOelleodr 
Czvegye, Ter6z-u. li. .14-66 

l Koszord-CBarnok T,> fi&gt, Ma- 
tiiBB Lajos, Deak-a.,4: ■-■■. 38-49 

Koszter IMelanle ailatni «lemi 
iskolai tanitdnfi, MAtyas Fldriitn^ 
u. 16: 24-14 

Kotolak K. Janos fnszer- ^s 
vegyeskeresb., Saigeti-ut- Jot. 

.- 30-74 

Kovacb Ant at Vitdz, ny. m. kir 
.taborn.ok. Rak6ozi-4t 68. ,28-71 

Kdvacs B6lan6 Natron papiraru- 
tizem. Alg6malom-u. 8/1. 34-12 

Kovacs dlvatUzlet (c6gcui.: 
Kovacs P6ter), J'6kai-«6r 9. 33-11 

Kovacs Farkas ny. mav. f6in r 
tSzfi, Toldy Mikl<5s-u. 6. 12-27 

Kovacs GyBrgy m. kir. fflbad- 
nagy. (tizemben : V/16— Xl/16-ig) 
Szent Istvin-lit, Ida-villa 30-44 

Kovacs Imre dr. orvos, fog- te 
szaJBzakorvos, Mav. fogszakorvos, 
Munkicay Milialy u. 27. 11-6.6 

Kovacs Izs6 Alfa-Sep&rator . lera- 
kata, gepbizomanyi raktara, Ra- 
b6czi-nt 48.. 25-20 

Kovats Janos rr6g6pmflszer6sz'. 
. Deak-u. 4 15-61 

Kovacs Janosne fuazeriizlate, 
Xay6r-u. 24, 16-94 

Kovacs jozsel karpitos is diszita. 
InczGdy Denes-n. 11. 29-78 

Kovacs I>aszl6 dr. m. kir. posta- 
. titkar, ToTdi MikWs-u. 7. 13-83 

Kovacs Mfirta dr. gyermek- 
orvos, RAk6czi-at 13 018-61 
Hanem jelentkezih.bivandd 12-27 

Kovacs Mlklds dr. fiiszer-, 
gyarmat-^s r6"Tl darunagykereaked 6 , 
Mecsekalja 41. .14-53 

Kovacs Pal dr. ogyved, Feiso- 
malom-n. 27. 14-99 

Kovacs szalon (toi. Ozv. Kovacs 
Ijauzldn^)Elobeset Manteaux,K1raly 
n. 6 , ■ 24-43 

Kdvats J6zset Szf Iveszter . 

■'■-'. k^.p. kiSmtLvesrtbester, 6pft6si -vaUal- 
koz6, Hegyal3a-u- 92. 29-46 

Kovfits Kalmdn dr. kir. kbz- 
Jegyz5, Kazinczy-n. 2. V ;.;.!: 24-38 

Kozarmlsleny ktfzseg eldl- 

larAsaga^ Kozannlsleny 15-96 

Kozina - DezsB term^nyke'resk: , :. 

: Apaea-q. 7.v / 33-19 

Kozma Dezs'6: asztalosmester, 

■ kkas : Makar-'n. 6,3.. ■; 32-99 

Kozma Glzella, .Maeryarurag, ... 
Felsoresz. (izemben IV/18— X./15. 
16-76 

Kozma Jeno i dr. iirol6guB-bor- 

' gyogyaaz 6rvo8; Apaca-n. 7. 14-82 

Kozma Martoa f6nyk6p6sz, 
Ferenciek-u. 37/2. ' "' 

Kocsky Sandor dr. egyet. s. tit- 
kar, mb. tanaosjegyzO. RakAczi- 
iit 75. 25-18 

Kohler Gynla lakatosmester, Gr6f 
Benyovszky M6ric-u. 21. 32-32 

K&fparl rcszvenytarsasag 
kdfarago iizeme, mftkfi- 6a cement- 
arngyara. Siklrisi-n 8. 19-13 

Kdkenyl eloljardsag, KSk^ny 
31-70 

Kolgyessy Endre ny. kir. ittlfi- 
tablai tanaoselnjjk, Anna-n. 13. 

37-09 

KUlesdl Belane ny. postato- 
ellenflr ozvegye, Nagyvarad-u. JO. 
33-94 

Konnyll Jdzsef f^ayk^p^sz, 
J6kai-t6r 6. 27-84 

KBrJegyzdseg, 
. Szalanta 27-33 

Kornyei Nandor Ingatlankfizve- 
titfi, Perczel-u. 34. 38-86 

KBrOsl Miksa uri ia oOi divat- 
aruhaza, Kiraly-u 12. 18-76 

Korffszlos Vfnce henteB, Zsol- 
nay Vilmoa-n. 35. - 23-16 23-35 Kftszegky Gyula, Arpad-u. 41. 
15-88 

KBszl Janos ntdda, Frankl 
Laszld fiiszer- is csemegekiBreHb., 
Irgalmasok-u. 24. 28-63 

KUtt JenO. yirag- da . maker t&sz 
azlete, 8z6chenyi-t6r 12. 21-22 
Kert6szete, 8ikl6si-brsz4gtiit 13., . 

Kdvagdszolldsl kor- 

iegyzdseg, K6vag6szeii6s21-91 
KBvagdtBttSs ktfzseg elolja- 

rdsaga, Kbvagotbttbs 21-97 
Kbves Gusztav riiszerkeresk., 

8zecbenyi-t6r 14 20-42 

Ktfvesy Bela vltez, m. kir. ea- 

redes, Hadapr6d-u. 1. - 26-85 
KUvecs. Jdzsef asztaloamester 6a 

festekkeresk., Kiraly-u. 40. 26-60 
Kdvarl Janos kbmuvesmester^ 

Als6malom-n. 16. 12-88 

Ktfzellatasl f elUgyeldseg, m. 
. kir., Bz6cheayi-ter 2. 28-14 
KOzlekedCsi vallalat (Peca- 
'varosi) L6g3ze3zgyar-u. 13. 

025 95.25-96,25-97 
KBzpontl DlvatUzlet, cegt. 

Weisz Jbzsef, Sz6cheuyi-t6r 6. 

31-43 
KBzpontl temeto, 8ikl6si or- 

szagut ment^ii 22-89 

KBzvagdbld, pecsvarosl, 

Sikjosi-u, 37. 21-49 

PGnztAri birendelts% 21-21 

Krakaner Erzs6bet (r<5rj. Hoch 

Martonn6) cErzs^bots fot6 t-nlajdo- 

nosa,. Kiraly--a. 16. 37-58 

Kram Dezsft fnszerkeresk. 6s' 

sdraktira, Majlath-t6r «. 19-87 
Kramer Ede bOigyari h. ig., 

Kaposvdri-u. 14. 17-62 

Krassdy Bela dr.. kir. it^lOtablai 

biro, L6gszeszgyaT-u; 3. "24-90 

Krassdy (Krlgl) Kalmdn dr. 

egyet. klin. taaarseged, belgy6- , 
gyisz jea rbntgenszakorvos, a pasta 
bctibizt.int. kezeWorvosa, Mnnhacsy 
Mihfily-u. 11. 19-14 

Krassdy Nandor ny. bjr. itelfi- 
,■ tablai tanacselnbk, Perczel-ii 27. 

18r53 
Krasznal Sandorne' noi divat- 
. ezaionja. Szeclwinyi-ter 2/ 16-69 
Krasznay Mlhaly ay. fflszolga- : 
: bird, JbzBei-Ui e^ "',' 19-61 

Kranhoffer Imre.. vannegyei ■ 
'■■ gfepkocsivezetb, Makar-u. 36. 

.:-. -16-42 
Kraapa Jozsel. tiizifa-. fe» szen" 
• keresk.. Agostbn-n. 53 12^05 

Kraasz Abraham Ha gabona- 
es terjnenyberesk.i Irgalmagok- 

•>■':%; 22-07 

Krausz Alfred lakasa, Bnnyadi- 

a l. 24^23 

Krausz Alfred epliletfekeresk., 

Biklosi-u. 12 16-67 

Krausz Andor magantisztv., 

KfirdO-u. 1. 13-77 

Krausz Benlh6 Id/ «zv. ma- 

ganzb, Irgalmasck-a 16. . 11-58 
Krausz Gynla II J. fa- is- Ez6n- 

nagykeresk., Szent M6r-u. 1." 

10-39 
Krausz' Jdzsel dr. orros, FelGb- 

malbm-u. 18. 26-49 

Krausz Samu fiiszer- es osemege- 

keresk., Rak6czi-dt 28. 33-80 
Krausz Sandor dr. figyvedi Iro- 
daja, Fflrd6-n. 1. 23-24 

Krausz, SzOcs es tarsa fiiszer- 

oagykeresk., Grbf Benyovszky 

MOric-u. 18. 23-79 

Krausz Testv^rek bordlazmu- 

vesek es bdrtiadbsdk, Kalvarta-n. 3. 
11-48 

Ozlete, IrgalmaBok-u. 12. 26-31 
Krausze Ignac vaazon- es feher- 

nemUkeresk., Kirily-u 15. 20-84 
Krebsz Mlhaly textilkeresk., 

Irgalmasok-n. 1. 25-60 Krelsler Laszld tCsepeli mezfi- 

gazdaBigl gepek f filerakata, - Qrbf 

Benyovszky M6ric-u. 22. 28-43 
Kremer Morlc dr. rabbi 1 , T.:> 

Munkacsy Mihaly-n. i. '37-63 
Krenusz Ferenc dr. cegvezetb 1 , 
' Marosvaaarhely-u". 14. , 32*22 
Krlstaly vegylflzem^ Grdf ' > t 

Benyovszky M6rio-u, 7. \- . le^QO 
Krlstdf Garage cegt. Bendek 
. Jjajos antbjavitbmtiliely es service, 

Citrom-n. 3. 13-13 

Krlstdf Karoly epiteal vallal- 

koz6, Peter-n. 2. 13-34 

Krtszt Andras vendeglfis is meezi- 

ros, Pecsvaradi orszagot 425- 

Krlsztlan Bela eiagyari merafik 

iakisa,. Als6makar-n. 1. 23-34 
Krisztles Sandor dr. egyet. ny. 

r. tadar, Bitbory-u. 18. 23-62^ 
Krlsztovlcs Sandor zGldpegker- 

tesz, Arpadi-iit 1. 12-O0 

Krlsztus Kiraly Szdv&tSeg, 

Fiume-u. S3. 15-63 

Knbanyl Laszld m. kir. ein-edes; 

Gr6 Benyovszky M6rie-u. 3. 12-66 
Kublcza Istvan okl. Wdflmernak, 

ny. min. tan, lakasa, Dr, Varady 

Antal-a. e. 31-38 

Kucsera Dezs6n6 ^s Kdbn 

Rdzsl n6i kalapazaldri, Rak6ezi- 

dt 39/a. 38-74 

Kugier Imre motoros faffireszelfl, 

Szigeti-nt 99, 37-75 

Kuicsar Zoltan Dental Depot, 

Kazinczy-n. 1. . 21-0^ 

Kultura KBnyvnyomdal Mfe» 

Intezet Mayer A. Geza e@ 

Tarsal, Perczel-n. 17. 18-36 
Kulturmernokl hivatal, mil 

kir., J6zaef-n. 19; \, 21-26 
kummer Gyula bentee, Grof 

Benyovszky Mfiric a, 42. 25-16 
Kun csokolddehaz, Rakdezit i 

dt39/b. - 33-67 

KdnLaJosiiigatlanforgaliniltodaja, 

Jokai-ter 11. . 10-83 

Kunery- Gabor. .m. kir. eJSWdetj, 
.. Nagyazeben-n. 3.- '; ■ , ; '.$l a rO0 
Kusslnszky Kornel dr. var- ' 

megyei. aljegyz*,.. varmegyei; to*- 
:, rendeszeti feliigy:, br, Banffy^De;- 

.Hr-i.' ' ■" t. 30-24 

Kuster Katalfn fehernemfi-- :■'■■'; 

iizeiae, J6zsef-n.. 21\'-:.'--- " :3lrl4 
Kutas P41 dr; postatitkar lakasa? 
• Marqs\'asaThely-U; ; <7./ , .;.,25-22 
Kuttna Izfdor, Apicau. 15. 

KUlkereskedelml fltvatal 
klrendeltsege, m. kir.. 

Klimo-n. l/b;. . 31-11 

klllley Janos dr. tb. varosi W 
JeerysiH, Ktizellatasl ii. o.Tezetfljei 
Matyas FWrian-a. 62. 28-07/ 

KUIley Tlvadar postafCfeltlgyalfi, 
Pecs 2 pbs'ahivatal fonitke, 
Fereneiek-ii.. 25. - 18-6^ 

Kttnsztler Gdbor nt6da Wagn'es 
Adam, &ep- e» dpuletlakatos mester, 
Citrom-Ui 18.. 14-86 

Kilrschner Emanuel ny. varbal 
zeaeiskolai fg. lakasa, Magaslati-dt 

^„ *« »* , 11_ 40 

Ktlrtos Janos asztalosmester,- 

Majorossy Imre-n. 10. ■■■' 32-30 
KUrtOs Jdzsel vegyeskeresk.,' 

Nagyvarad-u. 23. ... • 10-78 
KUrttts Katalln vegyeskeresk;, 
. Grbf Benyovseky Mdric-u. 3tf. 

32-35 
Kvassay-Sajd Zoltan, m. kir: 

azaza^os, Bajnok-u. 8. 23-48 
Laczkd Bela m. kir. erddfelU^- 

gyelfl, Apacza-u. 1. , 23-21 

Laczkd Karoly m. kir, ezredes, 

I. Ferenc J<Szsef-nt 60/1. 37-54 
Laczy Zoltan m. kir. pogtatiazt, 

Legszeszgyar-n. 5. 24-83 

Ladlszlal Geza keresk.. Zerge- 

n 2- : » 18-66 

Ladlszlal Istvan viiiany-esradi6- 

szereleai vallalaUj Ferencwk-u. 48. 
19-75 18 O: 

7 
0: 

4 Z 

o ■/. 381 Peca ft ftiiUKtzi moww met ret ■ hupcolfal sHaol, MATEOSZ fauaroQilQlo Irotfo. Iparu. Tel.: 20-30 Lajos Gy ula hanonok, K Aptalan- 
d. «,. 23-25 

Lajtal Gytfrgy cnkrAsa, K'irAly. 
n.45.: 83-71 uomuciT SebestyAn dr. orros, 
Dr. VAradjr AntAl-n. 18. 30-46 

Lakt S&ndor, Mobaca PAcsi Vasut 
mtiaa. fAtan., br. Banf fyDezs6-u. 34. 

:•.;,-*;■:' -.;■ v". si-oe 

Laky Ferene P. M, engedelyea\ 
. ingatlaDkozvetito', Kossuth Lajos- 
>;' 20-90 

Laky GyolanA »zv.,Kl»BzkAkd. 
. dfilo. Makai-di 1. 11-90 

Laky K ArolynA postatltkAr dzve- 

,Bye ( f.RAt-n 31 18-82 

Lamparter JAzsel bites kSnyv- 

vizsgAIA, ttfrvsz. taitea, kb*nyvszak- 

Artfi. RAk6ezi-tt 69. 30-55 

Lamparter KAroly ofigv., Mun- 

■ Mfosy Mihdly-w. 25. . 37-55 
Lang Andor kef a ferfirnhakeresk.; 
■:.fiik.tes!-dt.49-. _ 16-51 

Lang Janos ny. m. kir. Allat- 
. eg6pesegfigyi,tan.. Allatorvos.MakAr- 

n a 24-83 

Langa Gyala Awtdmester, Kis 

kereszt-u. 6. 26-61 

LAszlA Albert dr. fogorvoc, V6>fls- 

marty-n l/i. 28-84 

LAszlA Emll dr., BAth'ory-n. 6. 

; . s •',-.;-:■ 28-90 

LAszlA tsftvAn azfics- 6 s szBrme" 

aaalAnJa. Kaainczy-u. 2. 37-07 
Laszl A Le A bdrberesk .; Irgal masok ■ 
.«•■*. 28-15 

LakAsa, Irgalmasob-n. 8. 28-16 
LAszlA Sandor nyomdAja. Kb* 

sutb.Lajos-d. 1 82-10 

Latorezay LAszlA mfisaakl fd- 
. tisBtviselfl a varosi uaemekneV 
.; .Ktlrt-n. ,7. 12-88 

Lauber-IAle tAglagyAr (a Pfeesi 

HAz- 4s TelekArrAkeaiffi r.-t bdrlefe). 

P^csyftradi © *dt .58/84 11-44 

Lanier ErzsAbet regisegkeresk., 

Grdf Banyovszby M6rio-u. 3. 

89-18 
Laufer LajosnA «PIa<!ztika« filed 

8zalonja,:Rak6czi-dt 39/a. 33-74 
Lavltz As Balazs borkereakeddk, 

Irgalmasok-u. 3 27-72 

Zsol i) ay Vllmos-n . 8. 1 2-65 

Lazar Endre nyorndaflzeme, , 

Ferenciek-n. 52. 20-63, 30-63 
LazAry Sandor esperes, Had- 

aprAd-tt, 3. 39-35 

Le&nyglninAzlam IgazgatA* 

sAga, ApAca-ii. 23. 25-37 

LeAnyllceam As tanltAnd- 

kApzbMgazgatAsAga, ApAca- 

n 23 24-83 

Ledermlitler JAzsef uy. ezre- 

des, Toiai Miklds-u. 8. 17-06 
LAgoltnlml Llga peVjsi helyi- 

csbport elnObseg, I-Perenc Jdzsef- 
v ft* 84; ■ . --;■; -..."- -«■-■ LAgrAdy Ferene eukor- 6b pet- 
iole umnagykeTesk., a pant6 f.'-t. 

' pAoBi telepenek megbiaottja, RegdV 
«. *. 13-40 

LakAsa, Attila-n. 8. / 37-14 

LAgazesztelep (Pecs vArosi), lasd: 
Pecs varosi; Villamosmft 

Leber '■ Janos pogAcaaaajtgyAra 

.'. SiklAst orazAsbt es NagyArpAdi-dt 8 

10-34 

'LakAaa (flzemben: 01/18— DC/ 15-ig) 

BAthory-a. 9. 10-44 

Lebner Dezstf dr. ttgyved, DeAk- 
n: 4. 24-02 

Lebner Janos, Gabor-n.i. 18-37 

Lebtfcz Andras ffiazar- >s "cae- 
megakeresk., Irgalmasok-u* l. Leboez Janosn4 Hiv. teakavaa-, 
fivee- 6a vadbirkoreak. Ordif Be- 
nypTszky M6ric-u. 14. 16-95 

Lehr Izldor art 6s nOJ divatArnk, 
K1rAly-a 18. 23-88 

Lehr Laszl A dr. flgyrM, Perczel- 
n is. ' 24-03 

Lelner AlaJosnA ozv. «Papa- 
,gAiy» -illatszeriAra, Piuaie-a. 31 
, , 17-78 

382 Lelpan Karoly epitAsi vAHal- 

koa6, Ignac-n. 7. 34-23 

Lelpzgl Blrodalml Vasfir 

tisssteletbell k^priselfije, Richter 
Jdzsef sport-, radii-, villamoasagi- 
6a raftseaki keresk.^ Kiraly-u. 81. Lelkes JAnos fuaaer-, paprika- 
nagykeraak., Deak-u. 19. 21-84 

LenArt Ern0 Allatkeresk., Pap-' 
nflVelde-n. 19. ' ^2-13 

Lengyel Sandor m. kir. posts 
ffllg., a p^oai poataigazgatdsAg vezfl- 
tflje. DeAk-n. lo. 23-32 

LakAsa, 22-50 

L.-ne Keller ErzsAbet cukor- 
ka, kis- 6s nagyksresk., nzlete, 
KirAly-d. 28. 83-13 

LATal MlklAs vlllanyszerelfi, Pe- 
renciek-u. 11 14-54 

Lldla fodrAsz szalon, c«gt. 
Rdvfalvl J6zsefn6, Perezel-a; 23. 
32-05 

Lleber GAza m. kir. ttAllatorvos, 

. Dr Varady Antal-u. 20. 18-48 

LInder Erntf Mazerkenztfl takAsa, 
IstvAn-D. 8. 10-50 

Lleber Imre okl. m6rn6k, Toldl 
Mikl6s-u. 5. v 28-41 

Lippal MlbAly m. kir. s^Amv. 
f dtisztv. , FelsobalokAny-n. 8-iO. : IJttbe JAzsel pezsgfigyAros; Jd 

zsef a. 11. 16-88 

Lltthe JAzselnA Uzt., Scitov- 

■«8by-tAr : 12i 17-19 

Llttke L. pezsgttbbrgyara, 

Scitovtszky-tdr 12. .20-05 

Lftvanyl LAszIA dr. egyet. 

kSnyvtati seg6dflr, Mecgek-u.ai. 

31-51 

LAertekeslttf SzSvetkezet ki- 

- rendelts^go, Megyeri-ut ' ■ 28-8^ 

Lobr Antal If j. radldszakiizlet, 

Perezel-B. 30. "83-86 

Lombosl JendnA fUezorkeresk., 

Kalvaria-n. 64. 18r29 

Lor Any 1 Gynla ny. posta mflaz. 

tfiell. (tlaerobe: X/l— IV/l-ig). 1 Alao- 

balpkany-n. 4, 31-31 

Lor Anyl JAnos badbiztos s^aza- 

dos, Rath-u. 37. 39-33 

Losonczl Gytfrgy poataig., 

lakAsa. SzabadsAg-u. 4. 15-26 
Lovrlcs JAzsel Apitdsi vAtlalkozd, 

Bar6 Banlfy Dezsfi-a. 7. .13-49 
LoykA MlklAs mar fOm^k- 

osztdlym^rnflk, Koller-a. 2. 14-13 
Lttbl LeA fQszer-, gyarniatAra- 6s 

dAligyiimSlcanagykereBk., Grdf 

Benyovszky Mirie-n. 12. ■ 27-11 
Ltfbl Zslgmond fttazet-, fest^k- 

gyarmatArn- ds illatszernagykereak., 

RAkdczi-dt 74. 27-75 

LttscbGynla tlswai titkar.RAkteei- 

at a9/d. 27-01 

Lttwy BAla fflszarkere8k.,Of6f 

Zieby Gyala-n 25/ 29-13 

Lttwy testvArek n6i divat- 

konfekciokereskedfik, Perenciek- 

Ql. 17-49 

Lndwlg KAroly okl 6pitdazm6r 

nb'k, FelB6malom-u. 27. ' 21-87 
Lndwlg Maria fdhOnyyeld, 

Janos-u. 3. 27-85 

Lnkacs ErnlfnA gyermekniba 

otlboa, 8z6chenyi-t6r 9. 16-82 

Lakasa, Makar-n. 4. ; '■; 83-59 
Lnkovlch LAszIA, Szent Imre 

klfnyvosbolt, J6kai t.6r 6. 22-6 

Lakasa, Majlatb-t Ar 2/2. 23-60 
Lusztlg Laszl A vegyeikeresked6, 

Radonay-D. 7. 18-26 

MaczAk JAztel Apitdsl villalkoai, 

IspiUalJa-u 8 38- 56 

JMaday 4>dltn t Jdzsef-a. 17/1. 

16-23 
Magal LAszlA testilariuiagyke- 

reak., J6kai-t6r 6. . ,33-06 
Magay Antal textilArnkareskedfi t 

Bz^cbenyi-tAr 1., varoshaza-^pillet 

17-73 

Uagay Pal dr. arojAgus As bflr- 

gydgyAaz. O.T.I, saakorvos, Uan- 

kAcsy MibAly-u. 7. 28-01 Magyar Altalanos Httelbank 

pdosi fldkja. KirAIy-u 13. 
PAnztarterem 20-93 

Boros Miklds Igazgatd - 28-5€ 

Magyar Alet- As jAradekblz. 
tosf tA IntAzet vezArtlgy- 
nttksAge, Hunyadi-u. l. 27-96 

^Magyar Elet PArtja** kflzponti 
varmegyei'titkar, lakAsa, Anna- 
n.43. 17-87 

Magyar Ferene bdrautds, Kia- 
Rdkus-u. 18. 38-29 

Magyar-hollandl blztosftA 
r^t. vezerfigynaks., Kiraly-a. 23. 
13-35 

Magyar KUztlsztrlseldk 
Fogy. Term. As Ert. Sz»v. 
78. ss. liAbja, KirAly-tt.sa. 12-64 
195. sb. vasntaa AradAja, Majorossy 
Imre-n, 2. 32-98 

144. s». fidkfa, Mohaesi orsaagdt, 
Koksamft-lakdtelep 31-53 

Magyar labdarugAk szUvet- 
sege dAlnyngatt kerUlete, 

titblri hivatal, KirAiy-a 14. 22-00 

Magyar MeztfgazdAk AUat- 
ArtAkeslto r-t* kirendeltsdge, 
Klimdru. 14/2. Q17-89 

Magyar Nemzeti Bank 
fldklntAzete,(mellAkalioiiias a f6ntfk- 
belyettesi lakasbaii) ApAca-n. 

15-17 
PAhdke (lakaaon mellAkillomAs) 

14-97 

Magyar Nemzeti SzttvetsAg 
PAca-Baranyai Kdre, Majordasy- ■ 
Tmre-n %.;■ 13-62 

Magyar. Petrolenmlpar r.-t. 
baranyavarmegyei biaomanyoga, 
if j. Boros Pal, Grdf Benyovsaky 
M.-n. 12. 032-36 

Magyar SAndor. uri-As egyen- 
rubaszabA, Perenciek-n.. 50/2. Magyar T&^lratt Iroda, Klimo- 

n 4. 26-15 

Magyar TAgazdasagok r.-L 

pellArdt togazdasAga, PellArd. 

17-99 
MagyarorszAgl NAmetek 

SzOvetsAge, TimAr 7 i 

Vezetd 31-96 

Hiyatalok 31-97 

MagyarsarlAs koxs£g eltfl- 

JArAsAga, Mafeyaraarloa 27*46 
Mafyarllrtfg ktfzsAg ArbAres 

blrtokosslga, MagyarflrCg 

16-75 
Major KAlman mar. mnsa. tan. 

vontaiasi psat AlylOnek.Finme-ii. 45. 

38-94 

Malor MlbAly dr. flgyrAd, 

tArl. ; 25-05 

Kalinan dr. vAlJal- 
nyar^in : KSz^pmakAr szdlA, 

tAlen' : Majorossy Imre- a. 5. 24-06 
MakAr Janos. KIim6-u. 5. 16-62 
Makal IstyAn If j. tetdfedfimester, 

Megyeri-dt 13. 38-91 

Makay IstvAn ny. polgdrmester 

lakAsa (daemben: XI/16 -V 15-ig) 

Grdf Bedyovseky M6ric-n. 2. 29-64 

Szfildjo (fiaemben: v/ie— Xl/15-igi 

Tetiye-dfilfi 9 38-96 

ty JAnos aotAfavarozd. 
>bet-n. 20. Malom b«zsAgel61JarAsaga, 

"'" ' 31-75 MAlom 
Handel KAroly 

RAkdozi-dt 81 KrtaAl 
Makncz Jentf varosi tanaosnok, 

Ispltalja-d. 8. 
Maletles Laszld, Grdf 

nyovsaky. M.-u. 5. '34-02 

Malik Istran favai-vAHalkoad, 

■ igosjtott faoagykeresk., fa- As 
[Ankiakereak.. Katalin-a. 20. Ha|lk JAnos fa-, saAn-, mAsanagy- 
keresk,, Katalln-u. 11.' 15-77 

MAlnal Elek fertCtlenitfl, mdaz. 
altlaat, ErasAba^n. 17. t% ** ne * MAIK NANPOR rdyidird da vegyioikk nagyker. Ra- 
kAoaidt87. ^ figyvAd, 

15-^2 

MAndoky JAzsel pdstafdmAmfik 

lakAsa, L6gsaeazgyir-n.fi. 22-44 

Mansleld GAza dr. egyet. nyilv. 

r. taair. Meosek-u. 11. 18-09 

Mantuano Jentf ny mAv. mdaz. 
. tan. (tiE&mben: XI/16— V/15-ig) 1 

UAria-a 17 ,10-43 

„MArla" barlsnyattzftet, odgt. 

Denk Maria, Sa6oh«nyi-t6r 1, ; 

23-81 

Markovlts OAvldnA felaOkereak. 

isk. tanAr Azvegye, Perczel-n. 11. 

24-49 

Marksz Gynla fogteclnikai labo- 

rat6riuraa, Irgalmasok-u. 18. 

33-41 

HArkns Judith dr. gyermek- 

orvos, Erreth Lajos-u. 30. 27-79 

MArlcs GySrgynA rodsssaros ds 
'heme's, Arpad-u. 43, 15-38 

Maros uri- As ndi divat, rQvidaro- 
tizlete, Kixaly-u. 20. 38-13 

MarosszAkl IstrAn vogyoa- 
karesk., Ratb-u. 10. 33-79 

Marsal IstvAn epitBmester J., 
ApitAai vdllalkozd, Majlath-n. 80. 
19-01 

Mar say Andor ' 6pit6mester, ■ 
magtis-, mAly- As vasbetohSpitdsI 
vallalata, I.. Ferene J6aaef-dt 15/1. 
22-04 
Szdloje {fizemben : V/ie-XI/15-Ig) 
Csoronika-duJA 5. 17'-9P 

Keresk. isk. Apitkeaeao 23-Ol 

Mar say Jozsef textilaranagy- 
kereBk., tfiraly-u. 16, ' 23-29 

Martin Lajps ffiszerkeresk., 
Meceekalja-UjvAroB, BaranyavAr- 
n.i. 25-36 

Marti hot Its Ern0 ny. Alt. 
desi KAptalan-n. A. 

Marton DAnes ny. in. kir. sadlA- 

szeti da boraszati ffifelUgyeJlA, - 

azAllAbiTtokoB, Kiapiricsiama dflld 

38-62 

Marton JAzsel, a vlitAnyi kemd- 

nyitOgyAr beltagja, SainhAe-ter 2. 

15-71 

Marton KAroly dr. kjln. orvoa, 

Makdr-n. 65. 16-9.1 

Marton PAI kereak. figynOksdee, 

''TflrAs-n. «.;-■ 32-44 

MArtonffy IstvAn ra. kir. Omagy. 

Hadapf6d-a. 3. - 34-19 

Martos JAzselnA tfzv., Caer- 

kAsa-n. 4. 17-88 

Massay Walter vitez, ny ng. tfiaAr- 

Arnagy, dr: Varady Antal -o. 12. ■ ■ Masszl Ferene gyakorlA giinn. 

r. tanAr, Vit6z-n. 38. 34-32 

MAtA Antal Kfiapontl azAllA, ■!, 

Mnnkacsy MihAiy-u. 23. 15-19 

MAtyas klrAly borozA (Grill) 

oegt.t Salaroon Bels, RAkdczi-' 
At 39/d. 27-86 

Mateosz fuvarvallalA iroda es 
garage, Ipar-n. 20-30 

Mateosz, Magyar Teberaotd Fnva- 
rozdk OrszAgos Kdzponti StOvetke- 
aete pAcsi kftraetvezetdsdge, ' ' . 
RAkdozi-dt 89/a. 19-90 

Matessa As Rndolltneam Ajr- 
vahAz, Papnavelde-n. 18. 17-69 

Matlevlts Gynla cserdp- Aa pala- 
fed6mest«r ( Brassd-Q: 10. 10-54 

Hatlovlts Gyala IdmeszAros, Kos- 
autb Lajos-n. 20. / 37-65 

Agoaton-u. 13. 33-90 

MattyasoTSZky JakabnA ma- 
gAnzd, Zsolnay Vilmos-n. 69. 29-90 

MattyasoTszky-Zsolnay 
Tibor gyAros, ScitOFBzky-tAr 17. 
21-73 

MattyasoTszky-ZsoInay Tl- 
bor . As tArsai Zsolnay-fAle ke- 
rAmlai gyAriujem, Zsolnay Vilmds- 
n.6?; 20-10,20-35 

ffceml titkdri iroda 18-56 nmely sem a n^ortnn. sem o Ditlosban nem sicrcpel. M^urer Geza*;a Baianya vm, 

■■:■'- AUattenyesztC Egyeslilet igaBgat<5]a 
lak>B». Xayer-n 17jl. . 11-46 n'^iSaent M6r Kol lo- 
gjam) kolleginm 6a tanarkepzfi io- 
tezet. Werbfiozy IstvAn-D. 6. 
Kapna 
; "GaadaBAgi hlvatal 

Mauthner Odtfn magtermelS ,4s 

■. - magkeresk. .r.'-t olajgyara, 

Batthyany-n. 2/4. 25-86 

Mautner JenA lokeresk., Toldy 

Mikl6s-n. 3. -- — nMAvaut**, a mav. k&znti gepkocsi 
fizeine klrendeltsego, 8ikl6st-u. 6. 
10-06 
Mason Xa Jos ny . altibbniagy, 

flfosef-n. 19. 14-50 

Mayer Albert orgona-.eongora- 6s 
harmoniumkeszitfi muasztalos, 
TAbornok-u 10 22-54 

Mayer Ferene 6nekiskolal igaz- 
gat6,' Inezedy Denes-u. 8- 22-03 

Mayer Gy nla dr.belkiin. tartar- 
: seged. belgydgyasz es gyermek- 
szakorvoe a posta bet. biat. int. 
prvosa, Zsolnay ViJmos-n 6; 23-22 

Mayer JAzsel asztafos. Gr6f 

Renyovsaky Miiric a 4- .15-42 
Mayer KArbly, Remeny gydsy- 

szertara, Irgalmasok-u. 22. 23-70 
Marcz Henri k korcsmaroe, Kos- 

Bntli EaJoB-a. 99. .12-91 

Mttrtz JAzsel asztalosmester, Al- 
. sdbalokany-a. 5. 38-19 

Meesebalja ktfzsAg elAlfArA- 

sAga» Mecsekalja, Racyaroa 10-63 

Mecsek-Egyesttlet *Kias J6zsef * 
ki)at6fa. a Misina-taegyen 19-80 
•Nendtvicb A odor dr.* mened6k-' 
taAza. D6m6>kapii fMecsekbegy^g n lHeeBek GarAzs** ifj. Varga 
Gyula, Rakocai-at 34. CD23t83 peiizti.- tut. Istokovits Heraiin.' 
>.Fe1s6gyfik68 4. ' 16-96 

Mecsek paplrartigyar, Blum 

Ferenc, Lauo-u. 22. 34-43 

V»Mec$ekl M |lkttrazem Geltfer 
KAI man, Pecs* FelsOmalom- 
n ?6 25-53,25-93 

M Mecsekl NapsdgAr" MM5- vil- 
la trtl: dr. Wamosober IstvainieV 
Szent Istvan-ut 13-79 

Mecsekl UdUIAszAIIA, b6rlo 
.Kiss La job, MecsekhesysSg 24-01 

Mecsekszabolcs nagyktfzsAg 

eltfljArAsaga, Mecsekszabolus 
16-41 

JegyzOi laktfs 16-42 

Megay LAszIA dr. belklinikai 

. fca'narseged, Ktflosey Ferenc-a. 16. 

10-37 

Megyert KertvAros TArsas- 

k«r, Malomkesztii-ut 52. 31-49 
Melnl Gyu|a kave- es teabehoza- 

tali r-t., KirAly-u. 19 24-66 

Melszter Adam f61dblrtokos, 

Szentknt-pnszta 12*25 

Mehn Elemer bentes 6s meszaros, 

Peosbauyntelepiru. 8. ,21-28 
Melczer MlkJ 6s dr. egyet. nyilv. 
. r. tandr, Ferenciek-u, 48. 19-63 

Melezer Zolt An egyet. kv-eaztor. 
Mariana. 23 26-57 

Menczel Aladar mazol6- 6s 
f6nyez6roe.ster (iizpimben: IU/16- 
XI/J6 : ig> Agoston.p 7. ." , 12-78 

MAnesi Alajos m. kir. posta ma- 
szaki seg6dtiszt. Fiumei-u. 33. 

22-40 

Mensaros And or nagykereki 
in, kir. alezredea, Riiaa-a. 12. 

31-55 

Mentoic 04 

„Mercnr" Hirdetd vallalat. t. Fe- 
renc J 6asef-iit i. 15-55 MECSEK CLKRASZDA 

26-02 Merckle LfiszlA-lakasa; Mandnla- 

. : .»,.29. ■ : -, -y:-:"- -"V39, ".-' 

MerkI Jakab f tildbirtokos, Pnszta- 
malom .27-32 

Mertha Lajos gy6gyazer6sz, 
getl-fit4ft 13-53 

Mertllek >LaszI6 festfimtveaz, 
„Mecgek" kepsaaldnja, mftkeresk., 
k6pkereteafl, Kirily-n. 41. 38-71 

Mestrlts Endre, R4Wczi-dt 71 
32-76 

Mestrlts JenO Belviroel g-araee, 
automobildzem, MnnkAftsy MihAly- 
o 35 Iroda 6b mabely 026-72 
Garasro 037-52 

Mestyan Andras tfizifa- 6s sz^n- 
keresk., Losoncz-n. 1. 38-36 

Meszaros Eszter dr. fogorros, 

egyet. tanarsoged, Klimd-a. 1/b. 

31-03 

Meszaros Janoa, kir.. titmester,- 
Balics-u.. 7. . 16-36 

M^szfiros JAzselig., Perozel- 

25-06 
Szfilfi.Ie, Magyarliriig, Al9dhegy.fi3. 
(Uzemben IV./ie-X/15-ig) 16-79 

Mezel Oezstf, gr Benyovszky M- 5' Mlasszonynhk zarda, Apaca- 

n- 23. . 24-88 

MI BolCnnk foszer-' es cseme^e 

kereskedes. Kapitany Ferencne, 

KIMod. a . -. ■ 13-61 

Mftaallly Erntf dr. ay. egyet. 

nyilv. r tanar, J6zsef-n. 19. 13-59 
Mthalyl Istvan dr. ndorvos ren- 

delSJe, Apaca-u. 7. 20-40 

Maganlakasa t 14-12 

Mlhalyl Jozsef Pri eg n6i divat- 

iiukeresk., Kiiily-u. 23. 1,6-81 
Mlklos Jdzsel buter-, szdnyeg-, 

mu-es r6gis.egkeresked0, Szechenyi- 
/ttrte. 21-24 

Mlklds Sand or m. kir. gt. 6t- 

nagy,. Matyaa Florian-a. 14. 3GH18 
Mtlassln Kalman bookmaker 

iroda, Kiraly-n. 15. 32-58 

T4ncintezBte, lakas, ZbldfA-u. 29. 

38-39 

„Mlm6za , « illats^rtar es fotrtoikk 

kereskedes till.: Mader Belane, 

Irgalmasok-n. 12.,, 21-56 

Mlnarovlcs Ferene ffiszer- e.-* 

vegyeskeresk., Harafa-n. 6. 26-51 

.Minerva** nyomda. Kiraly-u. 33 

24-78 

Mlnker Bela es Jen« bado- 

gosok es TiBvezetekszereldk L 

Boltivk&z 2. . 17-30 

Mlschl Antal komUveemester, 

epiceei vallalkosO, Szent Viuee-u.33 
83-16 
Mlselbach J6zsel dr. orvos, 

RakOczi-ftt H9'd. 11-09 

M Iskolczy Vllmos dr. orvos 

teDdel6je.0itroifi-D.fi. 29-96 

Nyara16Ja (iiaemben: IV/ifr— X/16-ig) 

Baiieai-nl 4/1 28-04 

Mlttinger Gyula yillamostelepi 

memok laka&a, Finme-n. 31. 

21-80 
Modern Butor Otthon c6gt. 

Birschler Imre, Boltiv-kOz Q38-27 
Mobaesl doboz- es paplraru* 

gyar r.-t., Grof Benyovszky 

Morio-u 41 13-99 

Mobacs-peesl vasut fizlervezeto- 

Bege, MArla-a 7. 21-00 

Mohay Karoly alezredes, Matyas 

Florian-u. 48. 15-12 

Mohovlts J6zselne «K!otild» aai 

fodriiszterem. Deik-a. 8, - 16-92 
Molnar Artur Ir6gep-tnftszere6z, 

[rgaljnasok-a. s. , 26-17 

Molnar Denes fuvarozasl vaila- 

lata irodaja. Ret-u 39 ~~ ~~ 

Molnar Endrene oy.;m. kir. 

postaellenflrafi, Ratb-a. 89. Molnar Ferencne ny. posta- 
rofel-agy. bzvegye. Rakoczl-iit 4. 
16-79 

MolnAr Gabor in. kir. badbisstos- 
ezredes, K«losey-n. 10. 25-85 

Molnar IstVAri dr. ktfrorvos, 
egesasegvede hni kttrzotvezet6. Me- 
p3eka1ja.:Racvaros 17. ~ 


Meteor csilldr 37.64 "Pecs Molnar Laszlo dr. Ugyved, 

Rak6cBS-tit 19/b: . 18-02 

Molnar Pal dr. ugyved, Muq- 

ki'esy Mibfily-n. 9. * 

Montay Laszlo ecetgyaroa, Iranyi 

Daniel-ter 11. 30-31 

Mortcz Laszl6 bentes 6s mesza- 

ro3',,Qr6f Benyovszky Mfaic-n. 22. 

30-12 

MArA Vllmos dr. m. kir. posta 

titkary Nagyaze ben n. 4. 26-01 

Morvay Dezstf cukrasz, Kiraly- 

n.47. 37-21 

Morvay Nelly bftrgyari tiszt- 

vjstiia, PapnOvelde-n. 49. 15-40 

Morvay ZoltAn postaffifelilgy. 

UkAsa, MAria-u. 41. 29-70 

Mosonyl GAza dr. ugyved^ Miria- 

a 87. 23-93 

Moyzes FerencnA ttzv. Mav. 

etterroeinek berlflje, FBpalyaudvar MozdonyvezetOk Otthona, 

Tompa Mihaly-u. 38. 39-14 

Muray GusztAv Munkacs Mihaly- 

B27- 32-52 

MurgAcs Imre As MlbAIy gzo 

bafestfi- es mazolfivAUalat, Erzs6- 
bet,u. 24. 19-64 

Mustos GAza, az cAnkers es 
«Tiiruli> Biztositdk fiokfflnOke 
lakisa, R6t-n. 45. 37-12 

MUller Antal dobAnytdzsdes, 
FelsSmalomn. 1/1. "** 

MUller Blanco lakdsa, aSzivar- 
vany» festekszakUalet, tulajdonos, 
MunkAosy Mibaly-u. 4. 4 22-27 

MUller Etel dohanytazsde, Feren- 
ciek-q. 8- ' 32-68 

MUller Janosdr. fogorvos lakisa. 
Kis ; Fl6rian-n. 9. ' 14-37 

Rendeldje.BBecbenyi-terg. 14-92 

MUller Jentt vas- ea fnszerkeresk. 

' lakada, .Kisfalndy-n. 5. 

MUller Lajos antd-, traktor- es 
g6pszerelflfi5em.- Ford Service. Ira- 
nyj D^niel-ter 11. 11-64 

MUller LaJosreidbirtokoB.RakocBi- 

ut28 ... 29-1 1 

MUnster JakabnA lizv. fiiszer- 

kereskedO, Balics-u. 14/2. 29-47 

NAdoi* Ferenc dr. kir. jarasbir6, 

V6r0<imarty-a. 5. 13-81 

NAdpr-kAvAhAz As Atterem 

tulajdonos Haas Imre, Bzecnenyi 

ter 15 26-33 

NAdbr Lajos dr. figyved, Kiraly 

n 22 1907 

.NAdorM-szallA, taL ePannonia* 

sftrffizfi r-t.j Szechenyi-t6r 16. 

18-39 

Interarbao-beszelgetesek reszere 

27-26 
Nagy Dezstf keresk., Perezel- 

ti. ii/a. ; ' n-4^ 

IMagy Endre raav. intezfi (azem- 

ben: V/ie-Xl/15-ig) Matyas Ft6 

riAn-a 65. 10-91 

Nagy Imre ffiszer- 6s csemege- 

keresk., Tompa Mihaly-n. 23. 

32-90 
Nagy Istvan bentes bb meszaros t 

Kassa-u. 12. 37-90 

Nagy JAnos halkeresk., Rak6ezi- 

4t 37. 30-90 

Nagy JAnos ingatlan forgalrni 

kOavetitfl, Anna-u. 33. 38-09 

Nagy JAzsef ingatlan kBavetitfl, 
Felsfimalom-u. 3. 30-56 

Nagy Lajos dr. figyved, ijgyvedi 
kamarai penztaros, Munkaesy 
Mihaly-n. 4. 37-81 

Nagy LAszlA dr. ilgy ved, R'aMcsf- 

dt 45. ■ ■; _ 1 7-63 

Nagy MiklAs bsaBgi, f»ldbircokos. 

Uszag. , 20-34 

Nagy PA1 ny. drvaazeki elnfik, 

Batbory-u. 13. 31-23 

Nagy SAndor m. kir. posta- 

ellenfir, Megyeri-at 12; v 34-56 

Nagy SAndorZslgmond keresk. 
kazepiskolai tanar r all. birOBagi 
konyvszakertd, Paosirta-u. 8. Nagy SAlyom Zoltan sutflmester, 
Pecsgyarvaros, Csaba-n. n/i. 

19-60 Nagy Virgil vegyeskeresk.-, '■■', ■' \ 
. KoBsnth Lajos-n. 24. 13-i2 ; 

NagykozArl kttrjegyztiseg* 

NagykoaAr ....'.. 27^41 

NagypAl JAzsel vendeglfls, 

Bagoly vendeglfi, Gr6f Bonyovszkv 

M6ricz-u. ie. 12-92 

Nagyszebeny - Rezso . m. kir. 

ezredes, Aidinger Janos-u, 13. 

31-84 
^apsugAr" mecseki UdMoviHa 

tul.: dr. Wamoscher Istvanne, 

HKent'Istvan-ut 013-79 

NAray JenO vitez, eseridtirezredea, 

Aidinger Janos-u. 17. ; . 28-38 
Natz Ferenc «fll. gyak. gimna- 

ziumi tanar, KaposvAri-n. 12. 

17-01 
Naumof PA1 siitdmeBter es llezt- 

keresk., Gr6f Benyovszky M6rio- 

Q-30. 1&-58 

Neldbart GusztAv fSldbirtokoB, 

Megyeri Kersvaros, Gynlai Pal-u: 4. 

31-54 

Neldbart JAnos mftszeresz, DeAk- 

a 4 17^98 

Nemecskay JAzsef satflmester, 
Karmelita T koz 1. 38-16 

Nemes Ferene poatant. s. ©lien- 
or, J6zsef-a, 22. ■..-.■-. 22-23 ' 

Nemes Ferene m. kir. posta 
vonalfelvigyaz6, Marton-u. 17/ 

15-35 

Nemes IstvAn gy<5gyszeresz; 
8zigeti-it 29. 32-1 5 

Neqnes IstvAn dr. Ugyved, 
Irgalmasok-n. 3 26-46 

NAmeth BAla vitez, 6pitfimester, 
8zigeti-6t 10. 16^33 

NAmeth GAza sfltO, (Nagy Lajos- 
U. 3.) Gaspar-a. 2. 89-52 

NAmetb Jullska nfll divatterme, 
Ferenciek-n. 27 32-51 

NAmetb KornAl vitez, m kir. 
badbiztos alezredes, Ferenciek-u. 44. I Nemzeti kaszInA (pecsi) Kiraiv- 

n. 13. 15-68 

Nendtvlcb Andordr.ny.polgar- 

mester lakAsa , Maria-u 13 - 11 -20 
Nendtvlcb TamAs m. kir. gaz- 

dasagi felflgyelO, Ijspitaalja-tt; 8. 
33-56 
NeogrAdy JAzsel dr. badbiro 

szazados, Kiskiraly-ii. 8. 39-57 
NAplskolal NeveliflntAzet, 

1. Allami Nepiskolai Neveloinfcezet 
NApmUvelAsI bizottsAg hfva- 

tala, Majlath-ter l. 1 1-07 

Nessel KArolynA dr.-nA 

renddrfokapitany Bavegye, Lots 

K^roly-n.48. " 17^53 

Nessel ZoltAn ingatlanforgalmf 

irodaja,; Apaca-a. 1, . 14-34 

Neaber Erntf dr., egyet. nyilv. 

r. taoir, sebesz, dr. Varady Aotal- 

n,13. 15*66 

Neumann SAndor telen, Zrlnyi- 

u 7 , nyaro«,Balics-ii. 6/8. 20/^64 
Nlcb-silrozd (tul. Szalay Bela) . 

Kiraly-n. I. ,' 29-01 

Nlkpllts MlbAIy Pe~cs szab. kir. 

varos ftiispanjanak lakasa, Inczedy 

Denee-u. 4. ( 21-61 

Nlkollts RAzsa nfii divattermn. 

Perczel-u. 12. 38-73 

NIkolovles JAnos szallitaBi 

vallalat, ttizifa- ea szenkoresk.', 

Klimo-B. 1/a. 88-25 

Norgauer JAnos dr. m. kir. 

posta tJtkar, Fogaras-u. 10. 17-61 

Notter JenAnA Uzv.« (uzembnH 
IV/itt— XI/16-Ig) Ballosdillo 38 -' 
11-29 

Notter JAzsel gyorsteheraut<5fn- 
yaroztf, Kalvaria-u. 1/1. 14-07 

NoVAk Imre IIJ. aut<Sfnvaro«6; 

Apaca-a ll. ,17-60 

Novotny Gytfrgy dr. varosi vAg6- 

hidi ailatorvos, BAkOozf-ut fO. 

.,.-.' 15-93 
Nowotarsky A. As Fla kerte- 

szet, kSteszet, faiskola, Munkaesy 

Mihaly-ii. 20. 19-67 

Nowotarszky MlksanA Uzv. 

viragcsarnoka es magkereskedese. 

Kiraly-u. 6. 14-01 

NAi Lelklgyakorlatos Ott- 

bon> Matyas Fl6rlin-u. 76/78. 

25-34 

383 o 

M 
M z 

o 


P4es A Knpcsolasl szdmot tarcsazds elott heressc hi. r**Oi vosi miisszereK I^St^^Sfe^^Klir 20*59 PAL L 6 D 6 N sssresss'BSfittrtt 

■^^MM ^*mm ^m MM SZECHBNYI-TER 18 SZAM 2 8 L E F O N 

8Q (8 ' moll 6k- 
» ulloniussal Ntlrnberger Lajos nj 4s hasz- 

nalt epitfcezesi anyagok, nyers- ^ 

termenyek, Zsolnay Vilmos-u. ii 

19-79 

Nyakas JAhos dr. egyet. tan ,, 

taniosjegyzS, De&k-u. 2. 26-13 

NyArlas-majorl gazdasAg, 

BiklOBl-u. 102. 20-38 

Nyllas SAndor m tisztv., J6zsef. 

n 22 27-13 

Nyllasl Simon, tojas-. baromfi- 

vadkereakedes, ceetnlajdonos: 

Bvitel Alajos, Grif Benyovszky 

Monon. 6. 24-19 

Nyllasl Simon maganlakasa, Qrdf 

Benyovsaky M6rioz-u. 6. 16-28 

Nylredy JAnos dr. voatefflfei- 
tiff.v., .epltesi osztalyvezetfi lakasa, 
Matyas Fl6>fan-Q. 26. 11-89 

Svfiliftje, (fizemben V/1— X/31-Ig) 
Magyarfirbg, Alsflhegy 99. 16-15 

Nylrl Gyttrgy ele8zt6eloszto\ R&- 
kocaifit 49: 39-07 

Nyltral Andor termeny-, szena- 
6b szalmanagykeresk., I. Keren c 
J6asef-iit 28 21-12 

Obendorl GusztAv postamflsz. 

tan. lakasa, Marosvasarhely-u. 2. 

10-30 

Oderszky Gyozo ny. meneskari 
alezredes, Honyadi-u 12. 26-87 

Odry IstvAn tesata- es tarhnnya- 

fizeme. Dlds-nt 15. 32-02 

Oertzen GusztAv varosi adi- 

tiszt, Szigeti-u. 5. 18-59 

Ohnmiotat Jinos dr, radid- 

javitd, Kalvaria-u. 2. 19-88 

Olasz Antal dr. varosi altator- 

vos.Zsolnay VilnaoBn. 18. 22-67 
Olaszy GAbor m. kir. postafC- 

elle»6r, lakasa, Soltovszky-ter s 
15-51 
©II* Istvan varmegyei MJegyzS. 

Felsojnalom-n. 19. 14-11 

Opoya IstvAn acsmester, Piirj- 

5.«." 23-57 

Oppe 8Andor dr. Tolt kiln. 

tanarsegM, Idegszakorvbs, Kossuth 

LaJoB-u. 81. 19-17 

Or ma; AlfonxnA vlt6zn6, eare- 

des tiavegye. Gr6f Benyovaaky 

•M6Hcu 18. 20-67 

Ormos Gyttrgy dr., K1sfl6rian- 

u tfi. 14-48 

OrnAdl IstvAn ..Bmoss" ferfi- 

rohatiah, Irgalmasok-u. is. 10-22 

OrszAgos magyar tejszovet- 
kezetl kttapont m. sztiv. pecat 
tejflaeme es kenyergyara, Rakoczl- 
6» so 20-56 

OrszAgos TArsadaiomblzto- 
sltd IntAzet pecal kerllleti penz 
lira, Munfcaoay Mlhaly-u- 19. 

21-45. 21-46 

Orvosl Muszer 6s KArtaAzbe- 
rendezAs! RAszvAnytArsa- 
sAg, J6k»i : ter 8. 20-59 

Osgy&nlJen0optika,foto,VAmos 
Arthur dr. «AngyaU drogeria. 
Baechenyl-te* 1. 025-17 

Otl MArton saffllflbirtokos, piro- 
technikus, Bathory-n. 16. 32-14 

OhlmUUer Ter6z ffiszer- 4r cue-, 
megekeresk., R£k6czl-nt 34. 39-47 

w Orangyal" temetbezAs! 

vAllalat Roth JAnos, iranyl 

Danfel-ter 3^8 24-48 

Orll KaMmanne mar. int6aa 

Vivegye, Jasz-u, 4i 12-09 

0r» Kalmap m. kir. allategdsz- 

BdgBgyi tan., Hankaosy Mihaly- 

B.27. 22-83 

Ory Jozs'et featfiipari villalata, 

8iikla-Q s. . 23-04 

Osfrelcher Gtea * Kossuth* 

divatiroflzlete, Kossatb Lajoe-n. l*. 

' 37-86 

Patfata X,aJos. m. kir, alezredes, 

Madach Imre-u. 6. 30-20 Paiss D6aes dr. kir. tOrrseeki 
tanacseluOk, Bathory-u. lfi. 37-24 

Pajt&s SAndor fttazer- es gyar- 
raatarukeresk., Gr6f ' Benyovszky 
M6ricu 19. 33-00 

Lakasa 38-00 

PA1 Artnr dr. fBldbirtokos, Anna- 
,13. PA1 Ferenc, Makar-n. 4. 38-59 
Paldf G6xa ny. MaT. feHlgyelrt, 

Damjanich-ti. 13/3. 15-62 

PAH Odifn rerflruhaiiagykeresk., 

Bz6chenyi-ter 18. 28^89 

Palai G6za speolilta ir6geDmfi- 

szerisB. 8zechenyl-t#r 8. 27-63 

Iiakasa: Balicsi-nt Hi 21-88 

Pallay Rudolf rMs, ny. earedes. 

telen Zilyom-u. 6. 37-32 

nyaron Balics-lit 37. 14-89 

Palusthy Ukszlo dr. figyved, 

Rakdczi-ut 13/a. 17-04 

PAlly JAnos nfii BBaMmester, 

Kiraly-u. 16. 32-18 

PAIIfy Gyttrtfy vlllanyszerelesl 

vallalata. B4stya-u. 3. 23-68 
Palter JAnos gyiimSlcs- es elelmi 

szerkeresk., Majldth-ter i. 15-73 
.,PAlma M drogerfa, tat. Prankl 

MikJos! 8a6cbenyi-ter 18. Ol 1*^9 
PAlmal Ferenc aiatdfuvarozS, 

Als6maIom-n. 8/2. "* ' 

Palos Bernardln dr.tankertileti 

kir. fOieazgatd, 8z6cnenyi-ter 3 

Ciszterel-rendhaa 30-41 

PAIos rendhAz. Matyas Pldrian- 

a. fi8/70. 26-84 

PAno€l (Elchhorn) G6xa fott- 

ras? t!'s fodraszati cikkek -kereske- 

d^se, Rak6<wi-iit 40/1. 38-37 

PAncz<61 OttA ny. min. tan. 

Maria-n. 6. 16-27 

Pannohla-plnceAttereuii 

tul. Bkergnla Kereoc, Kiraiy-a. 5. 

.Pahnonfa** Stfrlozd r.-t.» 

Makar-u 83 20-82, 20-83 

Igaagatoja 18-20 

Pannonia szAlIA. Kiralyrn. 6. 

26-03, 26-93 
PApa Jdzsel termenykeresk., 

Zsolnay Vilmos-u. 57. 20-15 

PaptrzacskoUzem, oegt. Rovaes 

liasefne, Ala6balokany-o. 65. PapneTelo Inttaet. P*pn6vel1e- 

« i 23-75 

Papnttveldel Uradalom, 

Kfikeny 31-73 

PappAndrAs»Har8fa-n.l7. 22-77 
Papp *s Ernyes, ram- 6s likfir- 

gyar, bornagykeresked^s, Saig'eti- 

*t 7. 31-65 

Papp IstvAn saikvizgyaros, 

Makar-a. 40 15-29 

Papp IstvAn dr. orvos, belgyo^ 

gyasa, I FereocJozsef-ate. 2Q-70 
Papp JAnos szikvlzgyaros, HaWsz- 
18 25-76 

Papp Jentt varosi mfisi. tan., 

Kaposvari-n. 3. < 14-15 

Pap Jdzsef szikvizgyaros, Felsft- 

balokany-u. 42. 18-97 

Papp JAzsel maganz6, Bikldsi- 

-40. ]4-44 

Papp KAroly meszaros^s hentes, 

8aigeti-ut 59 . 25-14 

Papp Lajos ny. szaaados, dohany- 

nagyarns, Hunyadi-n. 5. 12-69 
Papp Lajos vendeglfls, Perozel- 

«•*•- 24-34 

Papp SAndor dr. flgyvid, kir. 

Wrvaa. hi tea aemet tolmaod, Klraly- 

u 8.. 22-68 

Pap Viktor fa- es saenkere^k.. 

Majorossy Imre-u. 5. 14-49 

Partll Fereno dr. tigyved, 
Kiraly-n. 23. Belarat Mdr-ntca fe- 
151. Lakas: BOTgyar 11-21 PArdue RlohArd Mar. 1 6mern8k, 

lut6haatfinek, Qx6t Apponyi-ter 4. 

24-80 

Park-mozg6, FelsSmaloro-u. 23. 

19-81 

Parragh Antal dr. u^yved, 

Ferenciek-u 33 21-55 

Pataoskllzs^garbAres birto- 
kossAga, Pataca 21-95 

Pannz Adolf o51 divatiruhaa 

{e^gtnlajdonosok : Kuttna Izidor es 
Pannz Artur) Kiraly-a. 4 37-33 

Paanz Adolf Iff. (a Reiner 6a 
Pauaz ceg tul.) lakasa, Zrinyi-u 1 
19-19 
Pannz Jakab Iladivatarokeresk. 

Varoshaz6pulet 34-47 

Pannz Llpdt dr. orvos 
Nyari lakasa jfizemben: lV/ie— 
X/15-Jg) Ki8'Bzkok6, Makay-nt 2. 
11-35 

PAva IstvAn dr. iteltitablabirf, 
Baepesy-u. 4. 26-51 

P^chy KAImAn pdohojfalusi, ny. 

m. kir. altabornagy, SzlnMz t^r 3. 

26-75 

P^csb&nyatetepl MAszgyAr: 
Br. Kransz Jdasel lakasa, Refc- 
•a. 39. 24-60 

Gyiir (fizemben : II/l^— XI/15-ig) 
Pecsbanyatelepi-nt 69. 27-24 

Komi 6s Bel a lakasa, Imre-u. 8. 

24-61 

PeesbAnyatelepl m. kir. 
renddrklrendelts^g, 
Plebania-u. 18. 20-94 

P£es Baranyal Kert^szetl 
EgyesUlet faiskoluja, Szigeti- 
fit 149. 14-83 

P^cs-budai kUIvArosl kato- 

likus kor» Kossuth Lajos u. 31 

13-43 

PAcsegyhAzmegyel alaplt- 
vAnyl hlvatal, Kardos Kalmaii- 
u 11/13 22-75 

hAzmegyet takar«k> 
ir r^-t.» Kardos Kalman- 
n 11/13. 

Penztartercm es igazgati 24-65 

Jogtanacsos 22-76 

P6bs 6s VldAke Hltetszovet. 

kezet» Irgalmasok-u. 18. 23^67 

PAos-RAovArosAtmentl g«z- 
tAglagyAr k6zp. irodaja, Qr5l 
Benyovszky M6rie-u. 7. 34-13 
Telepe, Saigett-Qt 19-38 

PAosszab.klr. vAroshivatalai: 
varosoaza 30-01.80-02 

30-03, 80-04, 30-05, 30-06 
30-07, 30-08 
Csatornazasi azivattyntelape, 
Byeri-nt 14-87 

Epit^si anyagraktar, Sikl69i-u. 92. 
33-81 
Barihegyi viztart6, . viamester 
lakfea, Tettye-t'er fi. 27-80 

Haaiiparl foglalkoztat^ja, Alsdma- 
lom-n. 20yi. 29-82 

HullamttirdCje (tizeml)en IV/16— 
X[16-igJ Rath-n. 10. 38-79 

Insegenyhitesi irodaja, rv. ker.-i, 
Remeny-u. 39. 26-63 

IparostanoQCiskoiAja, Ret-o. 41/43 
28-27 
J4rvanyk6rhaaa, bndai knlvarosi 
temetAben 26-05 

Kosari vadiszbisa, Mecsek-begyseg 
17-48 
Kbzponti konyljila, Xav6r-u. 10. 

17-68 
Meszespnsztai gaadasaga, Moszes- 
pnea^a 25-32 

MaekakdzvetitA 6a cscledelhelyezd 
hivatala, Rak6czi-6t 78. .26-71 
Muzeuma, Rak6czi-dt 15. 30-69 
(I. a kbv. hssabou.) (1. az elfizfl basaboii.) 
Nepffirdfije (fizemben: IV/16— 
Xii.H-) Balokanyllget 19-86 

Ovoddja, h. felfigyeW ovonfl, Pet- 
rezselyem-u. 12. 12-98 

Szegeny telepe/ Tfiz^rHi. .29-86 
Szinhazi tiizjelzo&llomasa, Kira(y-u. Szoeiatia irodaja ni. k«r., Agota- 
■ «'. J. . 38-85 

Tiszti Morvosi hivatal, m. kir.,. 
egeszsegbdz, eg^szaegvedelmi szol- 
galat, Megye-n. 21. 37-57 

Tiszti fflorvosi hivatal, ,m. kir., a 
hivatal vezetftje: m/kir. tiszti ffi- 
orvos 32-57 

Vizvezeteki, csatornazasi es k6>,- 
tiBztasagi ftzeme, Iv^gsze&zgyar- 
u. 13. 28-24 

Vizvezeteki szereld muhelye. Z6~ 
lyom-n. 4. 11-98 

Vizvezeteki azi vattytttelepe, SzJgeti- 
nt 109.;; 27-10 

P6os-szlgetl ktllvArosI 
Katholfkns K«r, Rikooai-dt 1. 
18-43 
P6csvAradl Takar6kp6nzt Ac 

6s Bank r.-t. igaig*t6ja, 
Rakoczi-ui: 39/d. . rv, 1 33-31 

P6cs vArosl flu f«lstfkeres- 
kedelml iskola, v 

Ciszterci gimnazium 24-83 

P6os Varosi Kdz]6I6tI Sztf- 
vetkezet Koaponti irodaja, 
Varoshaza ' 30-89 

P6cs VArosi KSzlekedAsl 
VAIlalat (Nagy Pnl mflvezetfl), 
LegiszesBgyar-u. 13. 31-98 

P6cs vArosl vlllamosmlf, 
P6cs vArosl g&zmti 6s P6cs 
vArosl k«zleked6sl vAlla- 
lat, Leg6zeazgyar-Q 13 

25-95» 25-96, 25-97 
P6cs vArosf zenelskola, 

Hunyadi-u. 15. 

P6csl ClpAszlparosok SzO- 
vetkezete, dr. Heim Pal-u. 5. 
11-38 

P6cst f6m- 6s lakatosAru- 
gyAr, Sebok Andor, FelsCma- 
lom-n. 13. 21-27 

PAosl H^gykozs6g,Fiome-u. 37. 
18-92 

P6csl f rodalml 6s kttny v° 
nyomdal r.-t. 6s P6csl 
NaplA kladdhlvatala, Man- 
kacsy Mihaly.-u. 10. 20-27 

P6osl ]At6kony nttegylet 

(fizemben : IX/i6-Vl/15-ig) Mi- 
ria-u. 24/26, 27-98 

P6esl kathollkns kttr igazga- 
toja, Kardos Kalman-n. 13. 10-86 

P6csi Kat. L6g6nyegylet, 

Megye-u. 20. 18-77 

P6csl kereskedok testtllete, 

Perczel-u. 1 8. 32-59 

Kaszin6ja. berlO: Meczltr Ferenc 

37-59 

P6csl Kokszmttvek r^t., Mo- 

hacai-orszigat 24-1 

P6csl'Llk6r«, Ram< 6s Szesz* 
ArugyAr, laed Fleischer Janos 

P6csl Lovers^ny Egyeslllet, 

Tribun; i;epulOter » 19-72 

P6cst in. kir. Allamt grdl 
Sz6chenyl IstvAn glmnA- . 
zlnm t Kiraly-u. 42. 14-59 

P6csl NaplA szerkesztflsege, Mun- 
kacsy Mihaly-u. 10. 21-09 

Kiaddhivataia, Munkacsy Mihaly- 
u. 10. 20-27 

P6csl Nemzetl SzlnhAz, 
(fizemben: XH/lfl— VI/16-ig). Szin- 
haz-ter 24-36 

P6csi OrvosI Kamara, Rzo- 
chenyi-ter lfi. 19-26 384 TnrcsQzasnal ne haevJunK kl sz am j e $y eke t. Pees PECSI TAKAREKPENZTAR ^r- ...^ Peesl takareknenztar, Sze- 

chenyl-ter 9/10. 20-49. 20-39 

30-67 

Veeerigazigato Siptar Lajos 23-68 
Vgyegze, Placsek ZoltAn dr. .22-78 

Peesl vas-, I entbutoa es gyer- 

mekkocslgyar, .Fehsomalom-. 

h. s. .033-08 

Pecsnlg Frlgyes fivegiiereskedfl 

es fiveges. Zsolnay VTlmbsrn 28 

■ 32-92 

Pehr Nandor dri Pees szab. kir. 

yaros uzemi fOkBnyvelohelyettes, 

RakoczMt 74. 28-09 

Pelikan ECetgyar, ml., klrAly- 

dar6czl Dardozy TamAs, RAktei- 

ut 25-27. 11-27 

Pellerdl kbrjegyzoseg, Pellerd 

19-53 

Penlek LaszlOokl . gepet;zroern5k, 

hites tfii'vsz. szak6rt6 irodAja es 

lakasa; MAria-n 48 23-08 

Bzlilloje (ftzemben : V/16— XI/15-ig.) 

■ Kismabai-nb 16-24 

Pentz Bela ny. ezredes, Mikes 

Kelemen-u. 2. 30-26 

PenzesJozse! vas-, riz- es.fem- 

Ipari villalata, MaJlAth-u. 29.' 
* ■ .;..- 32-87 

Penztlgylgazgatosag, m. klr. 

KirAly-u 11. 26-50 

Penzllgyorl szakasz (Pecs va- 

rosl)MunkacsyMibft]y-o 6. 20-78 

Perczel JOzsef, Szilagyi Dezso- 

o.,36/i. 31-32 

Pere Ferenc 6s Fla fHs&erkeres- 

kedo, Fels6vArouaz-u. 54. 38-64 
Peter Elemer vitez, m. kir. 

.ezredes, I. Ferenc J6zsef-ut 60/1. 

18-11 

PGter Gyorgv berautdfnvarozo, 

Alsoimalom-Ti. 8/2. 19-15 

Peterff y Zoltan dr. vitez, m. kir. 

rendortan., Legszesagyar-u. 5. 

19-68 
Pet« 1 aszlcne all. tanit6n6, 

Fimne-u. 31. : 11-68 

Petras Pal dr. egyei. /^tSntgeiv 

intezeti tanArseged, belgy^gyAsz 

ApAcn-u. 4. 29-52 

Petrasovszky Led m. kir. alez- 

redes, festfimnvesz, Hadapr6d-u. 3. 

34-35 

Pet ro vies 1st van vArosi templomi 

fearnagy. SzinhAz ter 3 " 21-06 

Petrovits Jeno vill. 6s mfisz. 
vAllalata, Szechenyl-ter 14. 24-09 

Pfeller Mark dr. iigyved, DeAk- 
q. 15- 28-72 

Placsek Emil dr. ny beliigy 
min. osztalytan., koimAnyfotan., 
8zeohenyi-ter 8. ' 38-50 

Placsek Zoltan dr. figy 
8zechenyi-ter 9/10. 022-^78 

Plchler es Kocska cimfestO 6s 
mazolo mfthely. Felsfimalbm-n. 

33-08 
Pllaszanovlch Imre dr, 
szeti klinikai orvos, gr. Benyovszky 
M6ri.e-u.-5." 39-00 

Pila'szanovich Tlvadar drw 
, orvos, Groi Benyovszky M6ric-n. 33. 
17-47 
Pilch Andorne ttzv. (fizemben: 
IX/l6-V/i5-igj Kaidos KAlmAn-u.6 
23-66 
Pllgermayer Bela antobnszos, 
Rakoozi-dt 53. 10-88 

Pllgermayer Ferenc aut6fuva- 
roz6, lasd Palmai Ferenc nevalatt. 

PllkO Ferenc giifcomester, azMlfl- 
■ u. i5/i, 31-04 

PlUIcb Andras hlrlaph'6, Irgal- 
matnk-u. 18. 38-41 

Plncehelyl Istvan egyet. gazd. 
hiv. tisztYiselo, Vas Gereben- 
u. 49. 89-34 

Pine zest Ferenc es Gyorgy 
elelmiszeruzlet, Gr6f Benyovs*zky 
M6ric-u. 3. 16-57 

Plnczesl Istvan dr. vegyGsz, 
Toldi Mikl6s-u. 3. 83-29 

25 Pinter Janosne* ifzv., Tettye- 
ter9. 14-18 

Ptrkner Ede dr., b6kei, Ea-j 
k6ezi-dt 69. 33-78 

Plsknr Gyttrgy lakatos 6a sod- 
ronyfond uzein, 8ikl6ai-u. 20. 

19-48 

Pin's Internatns (J6aup Tarsa- 
eaga Juteruarasa), Gr6f Zichy Gynla- 
u. e. 29-99 

Pins Kolleglnm (Jezus Tarsaeaga 
G1mn£ziuma, Readkaza;, Grof Zichy 
Gyuta;u. 6. 29-29 

Pogany Erzsebet dr., Riant- 
nerne bfirgy6gydsz szakorvos, 
kozmetikua, Deak-u. 4 18-10 

Pogany kozs6g elOlJardsaga 
(uzembeu: XU/16— VI/15-ig). Po- 
gany . 27-35 
(iizemben : Vl/ie-XII/l5-ig).27-34 

Pogany Laszl6 csebi alezredes, 
Majorossy i.-n. 4. 17-07 

Pohll Henrlk etiemege- as fuszer- 
keresk.. Kirftly-u 4 17-59 

Potall Janos tart, tabori lelkSsz, 
Deak-n. 8. 39-60 

Pojtner Laszl6 postatiszt lakdsa, 
Fiume-u. 37. 21-03 

Pokay Antal, ny. a. earedes, 
MRjorossy Imre-n. 4. 20-28 

Pol gar Gybrgy allatkereskedo, 
Mnnkacsy Mlkaly-u. 15. 88-76 

Polgar Laszl6 okl. m^rnfik, k6- 
eshomokbaDyatal. irodaja, Majlath- 
«r 1 20-18 

Polgar Pal, Munkaosy Mihaly- 
33-05 

Polgarl Casino, Kazinczy-u. & 
26-40 

Polgar! Flnlskola tanartes* 
ttilete (uzemben ■ IX/16 Vl/i5ip) 
Huriyadi-u. 17 14-46 

Polltzer Armlnne tizv. es 
PoIItzer Jdzsel festekkereske- 
d6k, Kiialy-u. 38 13=03 

Polltzer Ferene dr. agyv6d, 
Kjraly U. 38 13-63 

Pollak JakabcipSarnhaza, Irgal- 
masok-c a. 25-42 

Polllcta Janos magantisztv. . 
Zsoinay Vilnioa-u. 52. 25-28 

Pongracz Istvan dr. torvse^ki 
bii6, Toldi MikI6s-u. 10. 23-97 

Pongracz Ttbor dr. Ugyv^d, 
'1. Fereno J6?3ef-ii. 5. 026-34 

Po6r Imre dr. M. T. I. kirend. 
veKetft, 8ajt6kamara ker. titkar, 

, Klim6-u. 4. 026-15 

Popllla Istvan k0farag6, Ratnios- 
n. 36. 13-86 

Porrogl J6zsef keresk., grdf 
Ziohy Gynla-n. 2. 20-73 

Posfalnssy Rudolf vit^z al- 
ezredes, Nagyrarad-u. 11. 34-58 

Postaaltisztek, m. klr. Or- 
szagos EgyesuletCnek p^cai 
csoi^ortja, Wajiath-u. 24. 10-03 

Postahlvatal, m. klr., Kovtigd 
szOiifis 21-90 

Mecuekatja 12-29 

: Mecsefeszabolcs 11-15 

Nagykozar 27-40 

Pellird N 19-50 

Szalanta 27-30 

Postahtvatalok, m. klr. Pecs, 

1. sz. poatahivatal. Deak-u 10 

FflnBki iroda. Panaszfelvetel. 
TavbeszelC elofi£etdk eltoga- 
dasa 11-96 

Poataosztalyrezeta . 22-81 
Tavirda- es tavbeazelft osztaly- 
veeeto 17-86 

FAnb'ke 6s fOnSkhelyettese 

19-00 
Fonb'kenek lakasa, Fiume-n. 16. 
22-33 
FOpenztar 10-82 

Felvetel (ajanlott-, CBbmag- es 
6rtekkn tdem^nyek felvetele, 
caekk, ntulvany be- ea Mfl- 
zetes) 22-81 

Gep6az 19-20 

(1. a k«v. hasaljon.) 03 
12-31 
19-30 
28-97 (1. az eldzfi hasabon.; 
■ Helyi eI6fizet6k ezama v. neve 
utan tudakoeddaa, eb"repztObeje- 
lento ea helyi uzenetko'zvetitrt 
08 
Hibabejelento 

Kapaa 

Lead,as es rovato!a3 

Mftszereaz mahelye 

TavbeszelG- 6b radiodijbeszedd 

25-00 

Tiviratfeladaa tavbese&o' dtjan 

02 

• Taviratfeladas a postabivatal- 

ban 12-31 

Tavolsagi (internrbAn) bejelento 

01 

Tavolaigi (internrban) tndakoz6 

08 

Uzemi anyagraktir 28-95 

Vonalfelvigyazdk 20-00 

Vonalmeaterek 29-67 

2. az. postahlvatal , fflpalyandvar. 
Fonoke, fdnSki iroda es rovato- 
14a 22-84 

F6nitk6nek lakaaa, Ferenciek- 
n. 25. 18-62 

Felveteli oaztalyok, csomag- 
raktAr 12-32 

Vamoaztaly 14-57 

S. sz. postabivatal, Iranyi Daniel- 
t6r8. 12-33 

4. flz. postahlvatal, 8zigeti-tt 36.- 

12-34 

5. sz. postahlvatal, Inczedy 
Denes-n. 9li. 12-35 

: 6. ez. poatahivatal, P6cabanya- 
telep 12-36 

7. sz. Poatahivatal, P^csvaradi- 
orszagfit 25. 12-37 

8. sz. poatahivatal (Megyeri 
kertviros) Kertvaroa-u. 17. 

12-38 
Postatgazgat6sag, m. klr.. 
Deak-u. 10 

Vezet6Je: liengyel BAndorposta- 
foig. 23-32 

TitkAra 23-12 

UgyeleteB (hivhat6 14-18 6rAlg.) 
23-12 
Vezetfljenek helyettese: 
Kismanyoky Karoly fCig. 

11-37 
A vezetG helyettese mliszaki Ugyek- 
ben Girseht Ferenc milsz. ig. 

22-22 22-55 
1. A 1 1 a. 1 a n o s oaztaly. 
QBatalyvezetfi: T6th Lajos ig. 

12-81 

l/a. Csoport (azemelyzpti, szer- 

vezesi es szotfiAlis iigyek.) Cso- 

portvezetO: dr. Denes Karoly tan. 

23-12 

B!6ad6k 11-84, 11-93 

lfb. Csoport (vizsgAlati, jogi es 

hiteliigyek) Csoportvezetfi : T<5th 

Lajos ig. ' 12-81 

E16ad6k 12-85, 12-86 

. 12-30, 15-48 

l/c. Csoport (tlzembiztonsigi, gaz- 

daszati e3 haallgyek.) Csoport- 

vezetfl: Darvas Kalman dr. tan. 

14-65 

Eifladok 14-47, 11-97 

l/d. Csoport (kozeilata.'u 6s haz- 27-50 
17-80 postatitki 
ElSaddk: . 
2. U z I e t.i o a z t A 1 y. , 
OaztAlyvezetfi : Kismanyoky 
Karoly foig.. 11-87 

2/a. Csoport (jarati figyek). Cso- 
port vezetfi: Losonozi Gyfirgy ig. 
18-15 
EI6ad6k 13-05, 18-45 

2/b. Csoport (postafizleti 6a kezele'si 
iigyek). CsoportvezetO : Kaffka 
J6zsef ig; / 12-15 

Eifladok 12^17 

2/o. Csoport (tavkbzleai neleti es 
kezelesi ngyek). CsbportvezetO: 
Arontfy Tivadar ig. 15-41 

Elfiadfik 15-01. 15-371 1 

15-57 
([. a k»r. hasabon.) (1. az eldzo* hasabon.) 
3. Mflszaki osztaly. 
Osztalyvezetfi : Girseht Ferenc mfisz. ig. 22-22 


22-55 


3/a. Csopoit (alt.ilanos muszaki 


ngyek). Csoportvezetfi : 


Girseht 


Ferencmnsz. ig. 22-22 


,22-55 


EI8ad6k 18-70 


22-13 


22-15, 22-18 


23-00 


3/b. Csoport {vonalepitesi 


iigyek). 


Csoportvezetfi: Obendorf GnsztAv 


mfisz. tan. 


22-48 


Epit^si osztalyvezetflk: 
I. epitesi osztaly 


22-15 


II. epit6si oaztaly 


22-18 


HI. epitesi oaztAly 


23-00 


IV. epitesi osztaly 


22-13 


vn epitesi osztAly 


13-29 


Vm. epitesi osztAly 


18-70 


IX. Epitesi osztaly 


22-18 


AnyagraktAr 


13-01 


AnyagraktAr fflpAlyandvar 
28-96 


G^pesz 


19-20 


Mflszer6sz mfthely 


28-97 


Uzemi anyagraktar 


28-95 


VonalfelvigyAz6k 


20-00 


Vonalmeaterek 


29-67 


Tilvir6-, tAvbesz61fl- is 


rAdi6- 


propaganda eldad6 


15-57 


Hngaes szoba 


17-80 


8egedhivatalveze.t5 


17-29 


Helyettese 


17-80 


Jktat6 6s irattAr 


17-12 


Pozder Gabor m. kir. 


ezredes, 


Szigeti-at. 84/3. 


18-07 Pozsgal Karoly lakatosmester, 
KAlvaria-u. 21. .12-01 

Pozsgay LaszlO ni. kir. alezredes, 
Hettyey 8amiiel-u. 5. 14-05 

Pozsonyl LaszlO dr. kir. jaras- 

bir6sagi elnbk, Fels6malom-n. 22. 

21-34 

Pblzlbaner Ferenc epulet-, mQ- 
lakatos is temipari villalata, Nagy 
Lajos-n. 5. 17-91- 

Prigly Ferenc ptlspfiki nradalmi 
szamvevfi lakasa, 8zigeti-iit 109. Prohaszka Ottokar Ottbon, 

8zcitovszky-ter 13. 24-55 

Propaganda Iroda (m. kir. posta- 

igazgaiosag) DeAk-n. 10. 16-57 

Provldentla biztosltd r.-t. 

; peo3i vezerSgyofiks., DeAk-n. 12. 
17-20 
Pnsztay Ferencne oatyasiit6 

uaeme,iizembenIV/16— X/15.,Felsfi- , 

balokany-n. 21. 31-63 

Pttspok^bogad k«zs6g elolja- 

rOsaga, PfispcikbogAd 27- ; 42 
Pilspoki JOszaglgazgatOsag, 

Papn5velde-u. 13. 28-45 

Pllspbkl konybakerteszet, 

LegszeszgyAr-n. 16-59 

Pttspokl szekhaz, 8oitovszky- 

t6r 23 28-44 

PUspUkl uradalom 

NagyarpAdi int6z6s6ge, NagyArpAd 
22-29 

Ke rteszete, Baaamalomi-nt . 23-56 X 
Z 

o 5 3 

« 

I 
Si 

IS 

to 
3 
3 ilgvek). Csopoi-tvezeto: Varga jTQttlnjtns ^ Ifonradoip&BzmesWr 

Pal dr. postatitkar 27-50 i gyAruzeroe, fizlete (KirAly-u. 2) 6s 

lakAaa, RAkdczi-nt 36 13-26 

Rabay Gyulanevtfez, dr.Bziben- liszt Kornelia gyermekorvoa. Pet- 

rezselym-u. tt4. 23-26 

Rabb Jeno postafelfigy., epitesi 

03ztAlyvezet5 lakasa, Dainjanioh- 

a. 31 27-08 

Rabl Geza m. kir. postarfimernSk 

lakasa, Attila-n. 5. 10-24 

Radlvojevics Milan hentes 6a 

nueszAros, Bzigetl-nt 49. 13-18 
Radnal EnU dr. Qgyved, Per- 

czel-n. 30. 21^5.8 

Radochay Imre dr. m. kir. 

postafogalmazd, Toldi-n. 7. 18-24 ODlnlUSSSa 13-201 

385 Pecs Radoehay LajoS dr. kiln, orvos, 

Peroael-n. il[a. 24-42 

Radoosal Adam V6nd6gl6je 1 

Jdkal-ter fr. . 23-84 

Ralner Vendue tarhazai 63 

keresk, viJJalata, Grdf Benyovszky 

M6rto-u. 45 • ■ 18-90 

Rafkovlcs Mlhaly fflszerkeresk., 

Harsfa-n. 7 27-82 

Rasovszky Elek dr. Ugyv6d v 

Rakdczi-fct 3B. 26-53 

Ratkoczl Karoly dr.tisztiorvoB. 

I. Ferene Jdzsef-u. 60/a. 17-34 
Ratk6czy Ferene nvng. posta. 

hivi ig. lakasa (uzeniben XI/16- 

V/ifi-ig) Ferenclek-u. i 11-77 

Szolfije (fizemben : V/ie— XI/15-ig) 

Pacsirta-n 14. 11-31 

Ratkdezy Laszld dr., okl. 

kozgazda, Fogaraa 1 n. 3. 38-77 

borDagykeresked6se, Rakdczi-n. 72. 

27-67 

R&tky Henri k m. kir. alezredes, 

Marosvasarhely-n. 6. 17-46 

Ratkovlcs Ferene ny. jdszag- 

felfigy., fBldbirtokos. Polldrd 

19r52 
Ratkovics Istv&n m6szaros 6s 

hentes. SzigetMit 6. 13-70 

Rausch Henrlk keresk., Csurgd- 

dfilo is. 16-74 

Relorm&tnsegyhaz lelkeszl bi- 

vatala. I.Perenc Jdzsef-fitSS. 26-59 
RelormatusLeanyneveid In* 

tezet, I PerencJdzsef-ot 23. 23-61 
Regenyl Istvan okl. g6p6s«ra6r- 

n6k, felsdiparlBkotai tanar, (tizem- 

ben IX/l-VI/30-ig), Petrezselyem- 

n. 33. 81-01 

Regos Antal postafflellenor, Kie- 

kereszt-u 88 25-18 

Regos Laszld nri, nfli divat- 6s 

vaszonaru, Kiialy-n. 1. 30-45 
Reg6s Sandor m. klr. postafo- 

tlset lakasa, Madaoh Imre-n.; 9. 

13-31 
Retch Jen6 k6zlmunka 6s fonal- 

taaz, k<it8ttcipo-raktar, eldnyotnda. 

Irgalmasok-u 6. 18-89 

Reich Jendnd fonalkeresk. neje, 

Grof Benyovszky Moric-u. 18. 

30-72 
Reich Llpdt vegyeskeresk., Pees- 

banyatelepi-ut 51/1. 27-29 

Reich Vllmosne ttzv. dohany- 

ai-udaja, Varoshaz-n. 2. 16-07 
Relchehfeld Laszld dr. volt 

egyet. tanarseg6d, bejgydgyfisz, 

Perozel-n. 32. ""* * fl hlv6szttm O-as szamie^veit is tarcsazni kell. Revesz Jeno* dr. ligyvid, Mub- 
kaosy Mihily-o. i 13-55 

Revesz Mtksa, a Ponci6re bizto 
sitd fonfike. Irgalmasok-n. 3. 10-59. 

Rlba Lajos sz&osmester, . Feren- 
ciek-u. 13. 37-51 

Rlbenyl Laszld dr. belgydgyAaz- 
uzakorvofi. Szigeti nt 39. 28-90 

RIcbter JOzsel sport, rid id, vill. 
6s mfisz. *all., Kiraly-o. 21. 
LTzlei 25-41 

Iroda 38-32 

Lakas 83-32 

H Rlgd <s papir-, irdszerkeTesk., 
Hnnya8i, Deak, Zrlnyi-n. sarok 

18-60 

Rlhmer Alad&r ny. kir. itelfi- 
tablai tanacselnok, Jdzsef-n. 9. ' 
30-34 

Rlhmer Antal dp. vallalkozd, 
term6ny- 6s takarmanykei esk. , 
Fels6njalom-n. 22. 38-99 

Rlhmer Bela dr. ugyv6d, Nagv 
PldriSn-u fe. 23-69 

Rlpperger JoselTin nyag. posta 
ellendrno (uzeniben: XI/16— v/tp ig) 
Zrlnyi-a. 12 - 32-62 

Nyari lakasa (fizemben ;V/16- 
Xl/16-ig) Pogaras-u 19-73 

Hitter Gytirgy Vacuum Ofl Co. 

fdifsztv.. T. Fereno Jdzsef-ut 26. 

29-03 

Rlveszy Jdzsef m. kir. firnagy. . 31. S» Reiner 6s Panne nflf divat-, va- 

szon- 6a szdnyegArabAza. Kirilv-n. 3. 

37-61 

Relnlnger Aladar* Zrinyl-n. 1. 

29-51 

Reiser Court Frlgyes dr. 

Kaposvfcri tit 18. 30^95 

Relter Janos 1IJ. tollksreak, 

Ter6e-n. 9. 38-58 

Remeny gydgyszertar Mayer 

Karoly,IrgBlmftsok-Ti.22. O23-70 
Rendtirkapltanysag m.klr., 

DnIAnszky Nando r-n. 1. (regpel 

8-t6I este 8-ig) 29-07, 29-08 
:/ reggel 8-t61 este 8-ig 6s kOaponti 

figyelet este 8-t6l reggel 8-ig 

6razeinelyzeti tanbaztily. Rak6ezi- 
4t 78. Tompos Lajos t: f fif el.'.Wattay 
Levente, Szab6 Mlkl6s, T6th J6zaef 
rfelflgyelok 28-11 

I. 32. firszoba, Varoshae 16-10 
II uz. orwzobft, Kaszarnya-D. 36. 

m sz. Brszoba, Agota-a. t. 38-85 
TV. ez firezoba, Pflpilyand var 20-14 
V. sz. ftrezoba, Piesvaradi-ilt 2». 

25-94 

vr. ez. orszoba, 8ikl6ai-u. 90. 38-81 

Vjr.sz.«rszoba,Rak6ozldt5. 10-84 

PScsbaoyatelepi kirendelts6g Band 

KalmAil r. tan. hivatalvezettf, Nagy 

Viktor rendCrfflteHlgy. 20-94 

Resetar Jdzser dr.,, m. kir. 

postafogalmazfi, Bar6 Banf fy 

,DeBsffi-n: 56. 81-68 

Resell puszta, Pios 27-37 

" R(6thy Istran nemeB, vit&s, m. kir. 

Baaaadoa.FelsaraBlom-n. Lb. 22-01 

, Reval Maria poataseg^dellenfimfl, 

Tabor- K . 16. 22-88 

Reven Keresztelyne vegyes- 

keresk., Mihaly-n. 30. 16-02 

386 Rlzsovszky "Peterne szoleszno, 

Perczel-u 25. 10-56 

Robltsehko Janos palnionostori 

keresk., Saent latvan-iit 1. 16-53 
Roboz Mlksa mernOk-lg. lakAsa. 

I Perenc J6zaef-dt 3. 27-23 

Roder 1. gabonakeresk., Apaca 

»■ J ■ 10-85 

Lakasa, Anna-u-22. 13-36 

Romonyal rdm. kath. Iskola, 

Romonya 27-45 

Rdnal Istvan hfilgy- 63 uri fodrasz- 

mester, Kiraly-u.8. 18-99 

Rosenberg IzsO kctfltt-, szovfitt- 

es rfividiruGzlete, Tonallerakata, 

Irgatmasok-o. 8. 22-58 

Rosenberg Izsdne ttzv., trgai- 

maeok-n. 3. 20-81 

Rosenleld Armln, a Schwartz 

[gndc ea Tiraa vaskeresk. bel- 

tagja, FelsOmalom-n. 8. 34-04 
Rosenspltz Berta dr. orvos. 

belgyogyasz, Rak6ozi-fit88 10-76 
Rostas Lajos dr. ktin. orvos 6s 

Rost&s Vllhios ny. mav mflaz. 

tan., Gr6f. Benyovszky M.-n. 6. 

Roth Janos <rMeoseks seprfiUaeiu, 

Agoaton-n. 32. 38-84 

Roth Lajos keresk. lakasa. 

Lyoewn-tt. 6. 10-38 

Roth Pal Llttke-gyari tisztv.^ 

Arany Janos-u. 6. t 10-58 
R6th Sandor bCrgyari \g.\ I 

Perenc J6zsef-at 27 10-82 

RothermelJanoslIJ.vend^gias, 

SzigeM-fit 27. 15-80 

Royal kavenaz €h borozO 

(tulajd., Heldfogel Alajos), Tpgal- 

ma8ok-a. 5. 21H34 

Rozmanlts Lajos ny. biztositasi 

ttfelflgy., Vlt6B-n. 28. 10-40 

Mlhaly kOnyv- es papir- 
, Perenolek-n S2 11-71 
ROzsa Sandor fcarpttosmester 

karpitoslizeme is botorraktira, Pe- 

renciekSu 38. 
ROzsahegyl Gynla klr. mOez, 

fotan., Bajnok-n. 10. 22^7 

Rozsnydl Geza m. kir. posta- 

fdellenor lakasa, Brass<S-n. 25. 

Rdhl Gerhard dr. egyet. biro- 
da tmi- lektor, KOIesey Ferene-' 
u - «; 30-48 

Rfissler Jakabne postafoellenGr- 
nfl, Z<5lyom-u. 2. 26-91 

R0th Pal b6rgyari c6gvezet6, Saf- 
kely Bertatan-a. 1. . 34-39 

Radas Karoly tfizlfa-, ezen-, iei- 
meny- es 5rlem6nykereak., 
8zigeti-it 90 .16-52 

Rndoll LOrant dr. kir. t8rvsz. 
bird, egyet. m. tanar, Sz^chenyi- 
ter ie. 32-04 

Ruppert Imre es Noylnes 
Gyorgy mftasztnlosok, Agoston- 
u. «2. 19.47 Ruppert Lajos di 7at4r akeresk, 

Perenclek-u. 7. ' . 12-61 

Rasz Imre, I. Ferene J6zsef-tit 28. 

18-27 

Rntenyi Arpad ny. m. kir. 

postaffiig., Rath-n. 14. 24-59 

Rnzslnszky Laszld egyet. io- 

mernKk lakasa, Eraasd-u. 28. 

17-39 
Sajtdorad6 Fnhrmann Lalos, 
Boltiv-kfiz 2. 1 1-50 

Sal Jdzsel alezredes, HakAr-n. 61. 
\ 13-51 

Salacz Gabor dr. egyet. pi. 
tanar, intezeti tanar, Dulaiiszky 
N4ndor-n. 4. 28-73 

Sallai Janos vegyeskeresk., 

Mindszent-n. 17. 23-28 

Sallai Lajos postamiisz. s. el- 
len6r lakdsa, Damjanich-a. 25. 

12-02 
Sal I ay Dezs0 postatiszt, Kiss 

Ernfi-n. 28. 31-13 

Sancta Maria Leanynevelo* 

Intezet.fDzemljen' IX/ie— 

VI/15-Ig) Arpad-u. 25. ■ 19-24 

Sandor Imre dr. jogi eltik6szito, 

L6gszesegyar-u. 12. 15-78 

Sandor Janos Meteor csll- 

iarlerakat 3 Kiraly-n. 6. 37-64 

Sandor Karoly fChadnagy. Mna- 

kaosy Mihaly-n. 27! 14-78 

Sandor KArolyn6 teglaazeme, 

Iranyi Daniel-ter 8. 24-72 

Sarbak Istvan merlegkeszftS 

iizente, GTrof Benyovszky Mdric-n. 4. 

24-41 

Sarbak Janos nri divatazabd, 

Klimd-B. 1/c. 33-26 

Sarlts Ignao szemdlyautd-fava- 

road, Makar-u. 2. 38-12 

Sarkany Armln dr.-ne tfzv. 

maganzd, 8z<§obenyi-ter 6. 26-45 

Sass Gynla duccd-fenyezfl 6s antd- 

karpitos, Iranyi Daniel-ter 11/13, 

11-65 

Sass Jdzsefne vegyeskeresk., 
81kldsi T u. 94. 25-01 

Sattler Jen A teglagvaroa LakAsa. 
Munkacsy Mibaly-Q. 20. 17-97 

Savarl JOzsel iosmester, Oraolya- 

u, 19. 17-74 

Schachtltz Karoly epical val- 

lalkozd (Czemben: Ill/lb'— XT/15-ig) 

Nagyfldridn-D. 23. 15-16 

Scharl Janos 6pitdsi villalkozd. 

Mecsekszabolcs 16-47 

Schanrek Rafael dr. egyet. 

n.vilv; r. tanar. Inozedy D§nee-u. 6.' 

26-78 

Schafler Ede elelmiszerkeregk., 

Megyeri-ut e. 26-67 

SchttHer Karoly fdrfi konfekcio 

tlzem, Ferenclek-11. 37/2. 28-88 
Sehefler LaszlO dr. O.T.T. fflor- 
~ vos, egyetemi magantanar, Disclika 

Gy6z5-n. 12. 19-95 

Scheln Andras epitdsi vailal- 

kozd, 8zlgeti-nt 20. 15-92 

Scbenk Janos Krfiazabd. Miria- 
12-42 

Sohleslnger Jdzsel hentes es 
meszaros, Felsovanihiz-u. 57. 

22-16 

Schlltt Istvan geperfire berende- 
zett asztalosmester, gr. Benyovszky 
M.-n. 10. 37-36 

chmaaser Mlhaly fBsaer- 
keresk., 8zlgeM-nt 16. 11-91 

Schmidt Gyula fogteohnikns, , 
Ap4ea-n. 11. 32-06 

Schmidt janos, gabona-, takar- 
many- 6a allatkereak. daraldmalom 
es iroda gr. Benyovszky-n. 34. - 

017-93 
lakas Szieeti-,,. 168. 19-39 

vasntl i-aktar O34-10 

Schmidt Karoly fdmbutor 6s 
gyermek koosigyAr 6b Schmidt 
Gyula, 87,igetl-nt 22. 32-48 

Schmidt LaszIO dr. seb6R3orvos^ 

fuldazeti gyakornok, Klimd-u. 8. 

21-47 

Schmidt Vllmos dr. iigyvdd, 
Maria-n. 6. 27"57 

Schmied Gyula crSoplahaeo cso- 
koladd- 6s cukorkagyir, Koasnth 
Lajos-u. 8. Schneider Boldizsar mitbutor 
asatalosmestGr, 'Szigeti-iit 4'i." 

33-42 
Schneider Gyula verideglfl, 

Grdf Benyovszky M.-u. 34. 30-43 
Schneider Jozsel LOrunaTJs, 

Kirdly-a. 42. 32-23' 

Schneider Karoly dr. flgyv6d, 
Baranya varmegye tb. t. Ugydsze, 
katonaivddo", Nagyfl«5rian-u; 2. 
KiTdly-u. sarok 32-21 

Schneider LAszIo febernema- 

6s vegytisztitd, Deak-11. 4. 33-49 

Schfin Tlvadar 6s Tarsa k.f.t. 

ari 6s n6i divatamhaKa, Szeehenyi- 

ter 8. 14-22 

Schonberger Lajos asztaios- 

me.ster, Szigeti-fit 20. 15-09 

Schoner Karoly varosi vizma 
ti3ztv., Kolcsey Fereiic-u. U/b. 

27-74 
SchOnwald Edgar dra- 69 6k- 
szerkeresk., Kiraly~n. 34. 83-57' 
SchSnwald Gyula, iranyi Da- 
niel-ter 8. 81-07 
Schreer Ferene fuvarvallar- 

kozd, Xav6r-n. 4. 81-27 

Schrelber Jend fakeresk., 

Anna-u. 16. 27-95 

Schrelber R. 6s Ha fakereskedfi, 

■'■ RAkdozi-ut 46. 20^33 

Schrelber Szleglrled fakeresk. 

lakAsa, Matyas Fldrian-a. t3. 

33-75 
Senuber LOrlnc bizominyi iroda 
6s m6zejcportdr, Rikdczi-nt 60. 

25-66 

Schubert Bela kefegyar, Feren- 

ciek-n. 19. 26-35 

Sc holler Istvan magkeresk;, 

lakasa, Liszt Fereno-u. 8. 
Schuller Testverek term6ny- 
4s vet6magkereskedflk, Rakdozl- 
ut 67. 28-58 

Schumann Janosne m. kir. 
postaliivatali ig. bzvegye, Kinizsi- 
u. 6. 28-18 

Schtttzer Gyula, Szigeti-u. 14. 
34-25 
Sehvelgert Jdzsel pediciirsaa- 
ldn, Perczel-u. 11/a. 38-27 

Schvr.arcz Jdzsel keresk. 

ttgynfik, Pelsdmalom-n. i. 12-47 
Schwarcz Vllmos dr. vArosi 
ker&letl tb. tiszti Iflorvoa, Jdzsef- 
a 17/1 25-57 

Schwartz Ignao es Tarsa vas- 
kereskediflk, Kossnth 'Lajps-n. Schmltt Gyula ny. ezredea, 

Pogaras-u. l. 16-01 Schwarz Mdr 6piiletfa-, deszka- 
6s dpftdsanyagkeresk,, Zsolnay 
Vilmos-Q. 95: 26-87 

Laka^Ba, Arany JAdos-d, 1. 27-18 

Schwarz Vllmos keresk. figy- 
n6k 6s bizom., J6zsef-u. 9. 27-27" 

Schwarz Zstgmond fdrflFuha- 
keresk., Fereuc[ek-u. 6. 17-65 
Lakasa, FerenclBk-a. 6. 17"^J6 

Schwarzenberg Jdzsel liveg- 
es porcellannagykeresk., Kiraly- 
a. 36. 19-94 

Sehweltzer Antal m6sziros 6s 
Rentes, Zeidfa-u. 6. 10-77 

Sebes Gytfrgy bitrgy&ri tisztv.. 
Papnavelde-n. 19.. 37-13 

Sebestyen Dezsd oukrjisz, Kiraly- 
n. t5. 29-53 

Sebestyen Lajos dr. virosi ta- 
nacsnok, Zrlnyi-u. 1. 18-54 

Sebdk Bela ny. mav. feliigy., 
Szigeti-n. 44. 19-92 

Sebdk Bela Hj. All. fel&oiparls- 
kolai oktatd mtlvezetfi, Sz^kely 
Bertalan-u. 21. 26-16 

Sebdk Istvan okl. g6peszmemak, 
Perczel-n. 32. 38-10 

Sebtfk Sandor dr. orvos, FeLsfi- 
maloraiu. 13. 24-44 

Selenyl Jenone sziit. Lerali 
Emma vegyeskeresk., Mecsek-aUa, 
Racvaros 45. .13-19 

Selenyl Pal m6rniik, Dr. Heim. 
Pal-u. 2. 28.-17 

Seregelyl Laszld gnmivulkani- 
zalduzem, Zsolnay Vilinos-u. 17. 
37-92 

Serttf Kfiroly bizt. titkar. 
Rig(5-U. 20. 23-58 

„Shell" kdolaj r.-t. P6cs^l«i- 
ranyai kirendeltsege, may. teher- 
palyandvar 29-85 Autdmata kqzppnt folytonos zammoges. Pees Slk Bdla a Resell Ujsig fi6kki- 

ad6hivatall tiBztv., Toldi Mikl6s- 

u. 6. 27-28 

Sik-Jen<f dr., a Mohacs— Pecsi 

Yaant uzletvezeto-helyetteae, Janosr 

n.,3. 13-72 

Sik Lajos dr. P6cs szab. kir. 

varos tfizoltfi foparancsnoka, t"b. 
- 16jegyz0, Visy LaaehS-ftt 7. 26-72 
Sikdra Gyula bftnyamern5k, m. 

kir. banyaiigyi tan.. Damjaoicb- 
, a, 12. 16-68 

Slkorskl Tade gyarig., Zsolnay. 

Vilmos-u. 69. £ 26-21 

Slkorskl Zsolnay BStkldsne, 

Zsolnay Vilmos-u. 69. 26-38 

Simon Imre badogos 6a vizvezet6k- 

szerel6,Gr6f Benyovszky Moric-n.36. 
37-35 
Simon Istvan dr. orvos §£ 

Simon Vflmos ny. mav. musz. 

tan., Rakoczi-iit 77. 26-45 

Simon Laszld liszt- 6s termehy- 

kereak., Nagy Lajoa-n. 6. 17-79 
Simon Laszld p{Jceg3dBrtisztit6 

vailalata, Hajnal-u. 15- 15-47 
Simon Rndollne dr. Bzv. tabla- 

elnok tfzvegye, Petrezselyem-u. 44. 

33-80 
Slmonfay Kremmer Laszld 

dr. ugyved. I. Fierenc J6zsef-ot 6. 

26-34 

Simony 1 Viktor ,,Feh6r-keTesat" 

drog6ria, R&kGczi-nt 39/c. 87-00 
Singer varrdgep rdszvdny. 
- tarsasag, KirXly-u. 23. 32-80 
Slnkd Antal dr, m. kir. jr. alez- 

redes gr. Apponyi-t6^ 8. 22-46 
Sipos Janos gnmijavito', Ipar- 

u. 6. 32-88 

SlpOS Jdzsef posta vonalmester 

lakasa, Megyeri-ut 17. 80-68 

Sipos Mlklds 16czfalvi, m. kir: 

rendorfOfeliigy., Lenke-u.4. 89-68 
Slpocx 99 Szcrecsem** gy'ogyszer- 

tftr, ApAca-n l. 20-23 

Slpfar Lajos a Peeai Takar6k- 

p6nztar vezirigaagatfija, 
■ Bcitovszky-t6r. 15. 30-22 

Siraly cnkraszda, tulajd. Saeli 

Mihaiyn6, Irgalmasok-u. 20. 11-85 
Stska Valdr \dr gyermekorvon t 

a. posta betegsegi Mat. int6zet ke- 

zeloorvosa. 8zigett-nt 7 16-88 
Soltdsz Istvan, a Gazdak Bizto- 
. sit6 BzBvetkezete p6csi vezerk6p- 

visel5s6genek fonbfce, Finme-u. 30. 
10-74 
Soltl Lajos ny; postaffttan., 

Incz6dy Denes-o 2. 21-29 

Somogyl autdszafcttzlet, 8ze 

chenyi-ter 2. 14-35 

Somogyl Ernd" magantisatv. 

Munkaesy Mihaly-n. 20. 34-36 
Somogyl Gyula dr. orvos, 

egyet. m. tanar, Discbka Gyflzft- 

n. 7. 30-29 

Somogyl Izsd, ~a Somogyi auto- 

Bzakuzlet tul. lakasa, Gizellaru. 3 

10-67 

Sdmogyvary Jdzsel dr. figjf- 

v6d, Kiraly-u *. 26-88 

' Somos Pereno dr. m. kir. posta- 

felfigyelfl, 6pit6ai osztalyvezeto" 

lakisa, Lenke-u. 8. 26-27 

Somossy Imre vit6B, m. kir. al- 

ezredes, Rafedcai-tt 89/b. 30-64 
Sonbalter Henrlk ny. posta 

s. ellenflr, Kaszarnya-n. 22. 22-95 
Sonnenfeld Gyula Ispitatja 

n. 20. .; * ■ 39-16 

Soos Nandor ny. renddrkapitany 

helyettes lakasa, Kossuth Lajos-n 7. 

13-94 

„Soplana" g^pgyar es Vas- 

Untdde r.-t., AlBomalom-u 6 

26-41 

Splnetb F. 6s Fla kesztyngyara. 

Marton-n. 16. 37-37 

Spltzer Jakab ffiazer- 6s vattke- 

resk., Zsolnay Vilraos-u 3. 20-55 
Spltzer Mlhaly badogos 6s viz- 

vezetekszerelfi, Zsolnay Vilmos- 

a 29. 14-75 

Spltzer Sandor ras- 6s fuszer- 

kereak., Kisklraly-n l. 20-53 
Stang sUtdde, c6gtnl. Ifj. 8 tang 

JAnOs, Orsolya-u. 9/11. 38-45 
Stark Benedek fla divataro- 

keresk., Kirily-n 27. 20-62 

,_ Stark Ehdre dr. figyv^d, Janos- 

■■>_ 23-44 

25* Stark. Ilona n8i divatterme (uzem- 

ben: X/16— IV/15-ig) ttiraly-n. 22/a. 
29-31 
Stark Jem? dr. feidbirtokos, 

I. Ferenc J6zsef-tt 7. 17-37 

Stark Laszld linoleam-, garni- es 

' szOnyegkeresk.. jKir4ly-c. 27 

- 24-75 
Stark X&lgmond eementarn- is 

niDkOgyara,AlH6malom-n.4 11-51. 

Stefan Gyiila tanar, Mecsek-n. S. 
29-12 
Stefan Iren Mozdnlatm&V^sset) 

Iskolaja, 8eecbenyi-t^r 2. 38-87 
Stefanla sutGde, Rak6czi-nt 30. 

Kisrokns-u: 8. 028-86 

Stefanlts Janos dr.belgy6gya.sa 

szakorvos, Szigeti-ilt 29. 21-39 

Stein Alfred dr. Ugyv6d. Ra- 
kdczi-ut 56. 27-90 

Stein Lajosne dr.-ne iizv. 

maginzi, Rftk6czi-nt 56. 27-93 

Stelnbach Sama vas- 6s fuszer- 
nagykeresk.. Apaca-n 15 29-88 

Stelnberger Aladar f^regirto 

vailalata. Ter6zrU 13. 32-96 

Stelner Ermft dr. (igyved, . 
1. Ferenc Jozsef-iit 50/a. 10-90 

Stelner K. dr.-ne Vasek Maka- 

huss Marta dr. orvos, Rakorai-iit 71. 

22-12 

Stefn«»r Karoly dr. Bgyv^d, 
Rakocai-iit 71. ' 022-12: 

Stelner I^aszlo dr . flgy v$A, 
Perenciek-u. 20. 24-22 

Stelner Oszkar porcel Ian 6s nyeg 
kereakedte. Luknfai nvegrafctar 
hely6n. Kiraly-u. U. 27-14 

Lakasa, Arany Jatioe-u. S. 88-70 

Stelnmetz Endre dr. azemor- 
vos, ft posta bet. bizt. int. szak- 
orvosa, Pereel-n. 14. 11-82 

Stellner Zoltan aut6gumi- 6a h6- 

cip6javit6 muhelye J6kai-L6r 11. 

21-36 

Stenge Ferencne allspan 6is- 
vegye, Lenke-n. 4. 84-38 

Stern ASlksa n6i konlekclfi keresk. 
'Kiriily-u. 23/25. 12-49 

Stlbl fiyttrgy ifj. k6farag6 6s sir- 
koraktdra, 8ikl6ai-a. 28. 19-31 

Stocker Lajos badogos 6s viz- 

vezetekszerelo. Bzigeti-ut 3 

27-22 
Strasser CJyula fodrdsz. Deak- 
.h. 23. 32-28 

Strasser Jdzsef fflszerkeresk., 

;8zigeti-dt 36. 20-91 

Strasser Pal hentes 6s meszAros, 

Grof Benyovszky M6ricjn. 26. 

15-91 
Streb Jdzsef mributorasetalos- 

mester, Klirad-u. 31. 29-05 

Strenger J6zseff dr. belgyo- 

gyasz, Munkaesy Mib4ly-u. 20. 

24-16 
Stuhmer esokoladegyar p6csi 

fidkja. Kirily-n. 11. 29-66 

Sugar kalapgyar, P6cs, ferfi- es 
- fiQkalapkiil6nlegess6gek Uzlete, 

Kirily-n 10. 17-25 

Sugar Mlklds. Felsomalom-n. 27. 

26-80 

Safc Istvan szallito. lakasa, Jftnos- 

v, 3. 13-60 

Vasiti jrodaja 89-10 

Svarda Gyula postatisztviseW, 

Malom ; 31-72 

Szabd Aladar m. kir. gazdasagi 

felugy., Apaca-u. 11. 37-06 

Szabd Arpad Brnagy, Mnnkaosy 
";Mihaly-n. 7. , 18-08 

Sz,ab6 Istvan dr. orvps, Buzassy 

Abel-ut ; 12. 15-05 

Szabd Janos dr. se6keskap(alan 

Jogtanacsos. T61en, Megyo-u. 7. 

Nyaron, Nagyszkok6 2(5. 88-22 
B. Szabd . Jdzsel egyenrnha- 6s 

divatszabi, Rakocsd-ftt 66. 20-79 

Szabd Jdzsef m. kir. szasados, 

Rak63zi-iit 59. 30-54 

Szabd Kaznter m. kir. postaffifel- 

figyelfi lakaea, Saigeti-ut e. 24-24 
Szabd Laszld dr. m. kir. posta 

titkar lakasa, Ispitaal Ja-o. 11. 

■ 17-18 
Szabd Sandor b6rant6fnvaroz6, 

Caillag-n. 13. 10-08 Szabd VII ma, Ur]. Brnnner 

Karolynl 8zftl6sznfl 6s Brnnner 

K6rolyallatkeresk.,Vit6a'U.20/a. 

22-90 

Szabolcs Rezsd banyatan.lakisa, 

Matyas P16rian-n. 2i. 28-99 

Szabolcs Rezstf if j. kir. s. m6r- 

nbk, Fiumei-u. 26. 10-96 

Szabon Istvanne postafdip. 

flzvegye, Perczel-u. 21. 17-21 

Szakacs Imre a^enter^s6bethi m. 

kir. fSmernSk. hivatal fdnokhelyet- 

tes, PaprioYelde-ntca 10. 80-92 
Szakvary Janos vit6z, vez6rkaTi 

szizados, Kossuth Lajos-n. 7. 

24-27 
Szalal Istvan jnagantisatviseld, 

Toldi Miklds-u..». 88-98 

Szalay Jakab fegyver-, loszer- 

&s mecjianikai vailalata, Kir&ly- 

u. 46 28-66 

Szal&ntzy Denes ny. m. kir. all. 

p6nztari ffitan., 8aakmATy-n. 25. 
30-47 
Szalantzy Elemer dr~ orvos. 

Klim6-n. 3. 11-99 

Szalmass; Kalnmanne dzv. n5i 

szabdmester, Bathory-n. 15. 32-24 
Szallltmanyozasl es Keres- 

kedelml r.-t. .kb'zponti iroda. 

szallitas, J6kai-t6r 5. 17-38 

Szandtner Ferencne 4Jz*. 

vegyeskeresk., P6os-banyatelepi- 

tit 128. 33-62 

Szandtner Jdzsef m. kir. posta- 
ellenor lakasa, Szigetl-nt 137. 

12-60 
Szanto L,aszld dr. belgyogyasz. 

gyermfekorvos, Oeak-n. 3. 20-01 

Szanto Sandor dr. -orvos, be) 

; gyigyisz, a posta bet. bi;.t. tut. 
orvoaa, 8citovszky-t6r 9. 17-13 

Szapar J Asset dr. kir. f6tigyesz, 
1. Ferenc Jozsef-iit 17. 15-49 

Szasz Jfinos ra. kir. esredes. 
Mnjorossy Imre-a. 2. ' 18-44 

Szasz Karoly ny. Jbir6sagi elnok, 
Hunyadi-n. 2i/l. 14-40 

Szatbmary Janos m. kir. posta- 
ellendr lakasa. Piume-u. 26 18-18 

Szathmary Maria doLanytSzsde, 
Rath-u. «. 28-03 

Szebenyl Ferenc m. kir. postaffi 
felngy.,6pit6si osztalyvezetfi lakilsa, 
t61en, Maria-n. 30., nyaron, KBz6p- 
^makar-ut 8/3. 23-46 

Szechenyl Gaborne grftff Pap- 
novelde-u. 27. 11-76 

Szecgtfdy Maria posta seg^d- 
tisztno, Pogaras-u. 12. 14-56 

Sze'csey Bela taaar, okl. gazda, 
Hunyadi-u. 22. 39-06 

Szeep Zoltan okl. gepiszmernok, 
a Komldi kobanyafizem igazgafoja, 
J6Bsef-n. 19. 16-17 

Szeker Jenfi dr. egyet. m. tanar, 
ful-. orr-. g6ge3sakorvo», J6kai- 
t6r 9. 29-72 

Szekely Istvan nfii divatszalon 

6a konfokcidkeresk., Kir^ly-u. 33. 

^30-27 

Szekesegybazt plebanla- 
hivatal 21-32 

Szekesegyhazl sckrestye- 
Igazgatd, Kaptalan-n. 8. 23-20 

Szekesegyhazl aradalom: 
Uradalmi kormanyzo, Kaptalan-u. 6 
12-41 
Uradalmi banyafolQgyelci hivatal. 
Meeeekszabolcs 17-84 

Uradalmi erdChiv. Arpadteto, 
MeoeekBiabolcs 25-24 

Uradalmi magtar6p&let, Xav6r-h. 19. 
12-97 
Uradalom, Eazterag 27-36 

Uradalom, Nandorliget 27-31 
tisamtartOi hiv. 6a kCzpontl iroda, 
8zepesy-n. 10. 24-47 

Uradalmi t6glatelep, Pecsvftradl- 
orezftgut 75 23-64 

Szelecsenyl Emll dr. m. kir. 
allamvasiiti a. titkar, Gr6f Apponyi 
Albert-t6r 4. 84-76 

Szelenczy Mlhaly dr. vit6«, 
iigyved, Feronciek-u. 7. 28-25 

Szellnger Dezsd, a iPanonniao 

SHrfOzO r.-t. igazgatdja, Nyar-n. 17. 

O18-20 

Szelltf Ferenc dr. foorvos, a szUl. 
klinikarb'ntgen-radinniint6Bet6nek 
vezetfije.Kisraakar-n. 13/16. 29-65 Szendrtf dy Denes ny. kir. ttfrvsa. 

tanaoaelnSk (fiaemben: X716— 

V/15-ig) Petreaselyem-n. 50. 38-30 
^zendrfidy Denes dr. kir. 

torvaz. biro, Arany Janos-a. i. 

12^82 
Szendrddy Istvan m. kir. f6- 

hadnagy, Anna-n; 10. 81-86 

Szent Antal bazar, kegytargy- 

ea papirnzlet, Perenciek-a. 35. 
19-42 
„Szent Gy»rgy«* gydgyszer- 

tar, tul. H.-nd Papp L. Margit 

' gyogyszeresa, Kiraly-n. 26. 27-71 
Szent Imre ktf ny vesbolt, 

Lukorich Laszld, J6kai-t6r 6. Szentlrmay Oszkar ezredes 

'vit6a, Pogaras-u. 13. 20-61 

Szent fistvan-tarsnlat kflnyv- 

kiadohivatala 6s kfinyvkeresk. r.-t. 
fl6kja,.Szeclienyi-t6r 17. 11-79 

Szentgrdthy Daniel . -vitez, m. 

kir..tabornok, Liszt Ferenc-n; 7. 
15-44 
Szentes Karoly karkaplan, Kap- 
talan-u. 8. 21-41 
Szentlrmay TIbor vit6z, fflhad- 
. nagy, Mikes Kelemen-n. 4, 20-58 
Szent petery Krlstofne alezre- 

desSzvegye, Pogaraa-u. 3/a. 33-77 
Szentveri Tlbor rripv. £om6rnbk, 

Erreth Lajos- a. 28. 22-26 

Szerdahelyl Laszld ny. posta- 

biv. ig., 8zabadsag-n. 2. . 10-12 
Szleb Harolyn6 Bzv. beszall6 

vend6gloje, Iranyi Daniel-t6r 9. 

32-70 
Sziebert Istvan, Nagykozar 

27-48 
Szleberth Frlgyesne dr. «zv. 

postaszallito, Rak6czi-ilt67. 27-55 
Szleberth Janos borkeresk.. 
. J6kai-W 3. . 26-76 

Szleberth Jdzsef nagyb6rIo, 

flnnyadi-n. 24/1. 13-38 

Szlgethy Laszld gy6gyszer6sz, 

Majorosay Imre-u. 4. 33-68 

Sztgetl aaintan fabizom., Jozsef- 

n 1711. 24-63 

Sztgrlszt Antalnd iizv. dr. 
. kir. it616tablai biro ozvegye, 

Rak6ezi-ut 75. 34-63 

Szlgrlszt Lajos O.F.B. eng. in- 

gatlanforgalmi irodajt, I., Pereno 

Jozsef-ut 12. 10-41 

Szljj Est van kirpitos 6s diszftf, 

Dr. Yarady Antal-n. 9. 23-92 
Szllagyl Kalman ds Tarsa 

vaskereskedfi, Kossuth L.-n. 23. 

32-37 
Szll&rd Llpdt dr. ny. k«rorvos, 

Rdkoczi-fit 71. , 37-43 

Szllard Zoltan dr.belklin. tariir- 

seged, Fels6mftlom-n. 2, 14-03 
Szily Adantnd, Deak-n. 3. 82-Ot 
Szlly Bdla ftyug. mAv. fOfelfigy., 

Tompa Mihilly-u. 5. 21-37 

Szlly Imre dr. iigyv6d lakasa, 

Majorossy Imre-n. 4. 15-11 

Iroda : Szeehenyi-t^r 8. 38-50 
Szlraky (Szklcsak) End re 

orvos-omagy, Deak-u. 2l 18-67 
Szlrom Alajos radio- 6s villany- 

szerelfi. Zrinyi-u. 10. 17-95 

Sziront Karoly tanit6k6nz0- 

int&zeti taaar, Dr. Helm Pal-n. 2. SZENT IMRE 


Kfinyvesbolt 


Jdkal.tdr 6. 


22-62 


SZENT ISTViH 


TilRSUUT 


S«*chenyl-«p i.i. 


Tel.« il-79 z 

3 

a 


0: 

M 

M z 
o 2 
i Szlvarvany lestdkszakttzlet, 

Irgalmasok-n. 3. 33-60 ' 

Szlvdr Istvan dr. ny. ffiszolga- 
bir6, JOKsat-n. 17/2. 18-74 

Sztvd Karoly Wldbirtokos, DeAk- 
o 4. 29-71 

Szlanylnka Jands keresk., 
Magyarsz6ki-orezigat 4. 16-40 

Szoolaldemokrata mankas- 
szervezetek tltkarsaga, Zri- 
nyi-u. 13. 23-76 387 'Pees tftdiitfozi) megaztq SzoclAlIs MtsszlAtArsqlat 

P6cs-BelvArbsi, Misazids Allomftsa, 
Megye-n. 18. . 18-78 

Szokoly Ferene mav. felfigy., 
. Dr Helm P4l-d. t 10=71 

Szokblyal Zslgmond ny. m. kir. 
postee'Iendr, (flaemben : XI/l— 
TV/30-ig),Erkel Ferenc-n. 6. 28-03 

Szolga IstvAn plebanog, Kflvagfi- 
szOlTaa 21-98 

Szombatheiyl BAIa ttzemi f5- 
- titkar. Kinizsi-n. 7: . 30-13 

Szommer Ferene vendeglfls es 

kereak., BanS Bdnffy Deas6-n. 19. 

88-04 

Szomory LaszlA vttez, m. kir. al- 
earedes.Aidinger Janos-n.18. 20-66 

Szfflce Lajos nyng. ig. tanitfi, 
Eneth LaJoa-ii.,i7/i.-. 11-55 

Sztfleszett As boraazatl m. 
klr.IelttgyelflaAgesdllamJhor- 
picce, Irinyl Ddalel-ter 6. 32-84 

Szoiloal Kama bSrkeresk., Mnn. 
kiosy Mib4ly-a. 1. 
Lakisa, dr. Varady Antal-n, 

33-72 

Sztihyl OszkAr poroellan- es 
fivegkereakedes, Lnkafai Uveg- 
raktar hely6n, Kiraly-n.- 14. 

027-14 

Sztfrenyl KAroly m. kir. azaza- 
dos, Magaalati-dt, Erzaike-lak 

14-78 

Sztlpanoy Its Ferene m&eol6,fe- 
nyezo 6s szobafeetdmester, R&kdozi- 
^t bo. 37-95 

Sztlplcs FerencnA ffisaer- 
kereak., Irgalmaaob-a. 12. 26-30 

Sztlplcs Jozsel t&notan&r, Csoko- 
nay-n. 83. l.,_, . 30-37 

Szuklta ktinyYesbolt, antiqua- 
rian! eskfi)cBffnko"nyYtar, tnl. S/n- 
klts Tibor, Kiraiy-u. 91 32-72 

Szuly Jeno dr. Dgyved, Kapjos 
Kilrodn-u. D. . 22-69 

Szttcs Vilmos ig., Toldi Mlklds- 
n.7. 38-63 

TabakA KarolynA oipokeresk., 

Kiraly ea Majorossy Imre-u. sarok 

37-60 

Talzs JAzsef kttnyvnyomda es 

Eapirkereskedes, tnlajd. Wittels- 
ach Karoly, Marla-u 1. 21-13 
TakAcs AndrAs II j. fnvarval- 

lalkomS, Al*dbalokany-o. 6. 31-16 
Takaes JAzsef okl. komttvesmes- 

ter. dpltesl villalkozd. (fiaemben: 

IV/ie X/15-ig) Hargita-n. 21-76 
M Takarekosaatf*» kttzpontl 

Irodaja, Kiraly*n. 5. 23-71 
TakA Istvan ev. lolkfiaz, Dfschba 

Gydzfiu. 4/e.'. 25-19 

Talos Imre vegyeskereak., Flume- 

o. 31. 18-72 

Tamas Janos heoteaes meHearos, 

Harsfa-a. 15. 27-9JE 

Tamasl JAnos textllnagykeresk. 

8z8v0medter, Grfif Benyovazky ■ 
? Mdric-u. 4, .; 15-43 

Lakasa, Gro"f Ziohy Gynla-n. 26. 
31-17 
TanfeltlgyelosAg, in. kir., 

Majlath-ter i. 11-70 

Tanlt6 BAIa vijez, vezerflrnagy, 

Apaoa-a. l, 30-85 

TanltAkApzotntAzetl Inter- 

nAtus, Megye-a. 24. 29-93 

Tanker Uletl kir. folgazga- 

tAsAg, Z6lyom-n, 2. 20-22 

Tarczay Erleh alesredea, Ratb- 

o. 13. 18-01 

Tarjart Beno epitflmester, 

irodAja, Bird Biufly Dezsft-n. 13 
29-57 

Lakasn, Majorossy Imre-u 

37-98 
TarlAs Jentf, Meosek-n. 5. 34-20 
Tarnlk Aladar fnvarrallaikozd 

Majlath-n, 88. : 11-59 

Taacb Otto meafigazdaa'agi 

kamaxat ffiint^fl, lapltaalja-a. l. 

33-55 

Tasmadfl Jdzsel hente?, Bzigeti- 

dt wa. 14-06 

Tana* Olgai B8hm Andorn* nfii 

kalapszalan, lrgalmaaok-n. 3. Taasz Dezso dr; figy v6d, Ka- 

8inozy-a. 2. 29-17 

Taasz Gyrila bankbiza, Kixlly- 

n. 22/a. ' 18-87 

388 Tavlrat-es UzenetkOzVetlW 

02 

Tavolsagl bejelentd 6a tavol- 

sfigt ttzenetkjfzvetltd 01 
Teasdale Gaston m. kir. alez- 

redes. Rak6cai-a* B9/d. 80-57 
Telegdl Sandor dr. figyved, 

Ircalmasok-a. 18. 19-65 

Teieky Jozsefne ozv. vand^g- 

10a, Majorossy Imre-u. 3. 31-34 
Teieky Szolfftelepek (ml. 

Teleki And or ^s Sandor) P^osbanya- 

t«lepi-4i 4t. 23-10 

Telfel Ilona «GondvIaeles» teiaet- 

kezesi vdllalata, Rak6ezi-dt 36. 

14-31 
Temesl Ottd posta for, gyak. 

Baratur-n. 1. ; 30-35 

Teinesy Akos vttez ny. earedes, 

Brasao-Bi 82. 12-62 

Temesy Bela dr. m. kir. vez^r- 

firnagy, Makfijr-ni 24. 31-37 

Temesvarl La Jos fflszer- ea ose- 

megekeresk., Bz6cbenyi-.ter 2. 

13-73 
Tempo KtilcsUokBuyrtar, 

Salualnwky Armandne 6zv., Varos- 

baz-n. 2. r . 37-82 

Tepes Ferene okl. epit6szmern6k. 

epitamaster. Vltea-u. 28. 12-23 

Teremf Gabor dr. on'os. Jinos- 
n. 8. 27-59 

t^Terra" raagkeresk. k.(.t. pets! 
fl6lrja, Irgalmasok-a. 24. 13-88 

Than Kandor dr. szfilfiaz- ea 
nflg.vogyiBz-azakorVoa, Saigetl- 
fit ae. v 14-42 

Tlborcz Elenier ny. m.^dr. gazd. 
leifigyelo, PapnjEfvalde-n. 21. 39-17 

Tlchy Aladar b&dogoa- 6s vfzve- 

zetek-vallallioz6. Jikal-ter 11 

23-43 
TJchy Ferencnd dr. llzv. t 

Koaanta Lajos-n. 4. 33-24 

B»8U6je (ftzemben JVjie— X7l5-ig). 

Boszorkapy-U. 3. 32-94 

Tifaanyl Sandorne »zv* ma-, 

g4nz6, Anna-n. 18. 19-96 

TIU Istvanne fodraszdzlet-tnl., 

8zeohenyl-t6r 9. 32-77 

limar P6ter oipoazakiizlet, 

Ferenoiek-a, 3. 34-41 

Tlmko Andor dr. penzUgyi __ 

g^dtitkar, More Ffiiap-a. 40. 89-28 
Tlsztl etkezdel gondnok, 

Rak.6ozl-fit 19. 
Tobl&s JOzsef ffiszer- 6s csemege- 

kereak., Inczedy Denea-n. 9/1. 

20-09 

Todenbler Gynla asztalosmes- 

ter, Ferenoiek-n. 87/i. t37-73 

Tolnal Jenb.dr. logorvos rende- 

tfljees lakasa, Maria-b. to'. "" ~~ Ttfrttk Ilajos rendtoKkapitdny- 
helyettes, Ferene Jdzsef-ut 19. Tttrttk Jdzselne Hz?, m. kir. 
dohanytfiasde, KIraly-n. 40.20-17 

TorUk Laszloh€ dr.-ne »zv., 
I. Fereho Jdzaef-nt fi^ 37-87 

TSrvenyszek, kir., Mnnkacay 

Mihaly-n. 2. ..-.', 27-89 

Vizsgildblrdja : Papn6velde-n. 5/1. 

19-10 

TrankoTlts Andor postafdtlszt, 
Kalvaria-n. 24/1. , 28-05 

Trlestl altalanos blztoalto 
tarsalat pecsl fottgyoflks., ki- 
raly-n. 8. 29-58 

Trlnn Mtklds dr. ny. torvsa.blro, 
ApacMi. 5. - " H-80 

Trober Harta gyigyfiZBrtira, 
Petrezselyem-a. l/a. 18-34 

ndakozddas bejelentett 
tavolsagf beszelgetes ntan 
08 

Tudakozodas eWHxetS neve 
▼agy az allomas szfima 
ntanhelyben 08 

Tudakozodas. az elfinzettf 
neve vagy az allomas sza^ 
ma utan mas halozatban 
01 

Tnkacs Mltaaly azuosmester, Kl- 
raly-a. 19, 17-15 

Tnlok Jenff dr. kir: tffigy&z, 
Mnnkdcsy Mibfily-n. 22. SR>-76 

Tdrul elpogyar r^t. raktira. 
Kraaaz Llpot, KWUy-n; 16. 37-18 

Tornl kesztyttgyar, vit^e Slajor- 
laky, Wawrnch *a Rostln k.f.t. fi«- 
lete, Bainbfiz-terS. 11-17 

Qyirteiep : Legszeszgyir-a. 82. 

18-16 

Tnrnl Magyar Ol 

tosltd Int. r.-t. fldkja, Jdkai- 
ter2. 22-45 

TUrr Mihaly llj. hengermflgfiz- Tolnay Karoly kerteaz, Magyar- 

firflgl-nt 70. 16-73 

Tolnal Marglt dr. cseosemfr- da 

gyermekgydgydaz-ttorvoa, Do- 

lanszky . Nindor-a. 4. 15-30 

Tortyogo vlzmffvek, Szent- 

MSrincl orszigut 15-13 

Toth Geza fdazer- en esemeg 

kereak., Zsolnay V.-n. 13. 26-24 
TAth Geza kir. mfisz. fan., 

Ispitaalja-n. 6. 31-94 

Tdtb Geza m. kir. tQaerornagy, 

F«gaTaa-u, 2. 24-31 

Toth Geza dr. borgyari vegyeaas- 

mernflk, FelaOmalom-ii 21. 37-29 

Toth Hagyd J6zsel allatkeresk.. 

KliA6-n. 30. 24-56 

Tdth Ilona tanrtdnfi, R&ktiozi-fit 79. 
25-73 
Toth La Jos postaig. lakasa, ,' 

I. Perenc Jozaef-fit 60. 10-25 

T6tb Sandor kereak. ligyntiksege, 
' Ferenpiek-n. 42. . 15-27 

TAth Zoltan bites kBnyvVizsgald, 

a DunautriU Bank r.-t. vezerigaz- 

gat6 heiyertese.telefl.RAkocal-dt 69. 

Nyaron, Fenyvea-sor, Eatfl-villa 
28-37 
Toth Zslgmond dr. egyet. nyllv. 

r; tanfir, pobany-u. 7. . \4r2D 
Tttlgyesl Janos autdmester, ~ 

Kossath Lajpa-o. 26. 31-19 

Tillgyesl JAzsef tQziia- es «z6n- 

kereak., Tettye-n. 40. 16-21 

TOrfi-Ferlncz Istvan fogteehv 

ijikns, Zrtnyi-a. 6. 17-71 malma, Gyarraros. "■ 21H05 

TUzArtlaztt Atkezde, Gffif 

Benyovazky M6ric-n. 2. 19-85 

,TUzharcos Ffiesoport, 

PAcs«% I. Fereao J6asel-a. U. . 

37-56 

TnzKrsAg 06 

TUzorseg, varosl, Rak6czl-6i 5. 

21-69 

Tttzfirseg, Zsolnay-gyart, 

Zaolnay Vilmos-a. 67. 22-70 

tTglar Istvan szemfilyaotfif nVarozi, 

Qr6t Benyovazky, MArlc-nv 6. 

10-52 
Ugray Gynla m.kjr. baaaarflzaea- 

dos; Apaba-n. 21. 25-77 

UJhazy Bela a PiSosegyhaam: 

Takptar vdaerigaagat6ja> Mun- 

kacay Mihaly-«. 24. 38 

UJlaky IiAszlA dr. vitez alez- 

redea, Erreth Ujoa-u. 17/1. 22-52 
UJs&ghy Geza ny. realglmnazinnil' 

tanar, Fiome-n. 12. , 10-95 
UJsaghy Pal dr. egyet. m.-tanar, 

gyennekkllnikai tan&rseged, gyer- 

mekorvoa, Dr. HelmPal-n. 1. 18-40 
.Universal FaarngyAr k.f.t." 

fa&rngy&r, Megyeri-ut 49. 19-45 
Urania tllmszlhhAz, 

Ufl9. 

Urban As Sttegrad: ram- ea 
likflrnzeni k.f.t., Gr6f Benyovazky 
M6rjq-n. 10. 10-88 

UrbAn Ferene ny. postaellenSr. 
Ratb-a. 69. 34-33 

Urvdlgyl (Lovrles) And- 
ras dr.ilveg-, poroellan- diBzmll- 
keresk. ea kepkeretezfl, Kiraly^n, 
Varoahdz epttlet 24-12 

Uzonl KAroly m. kir. ffihadnagy, 
Fiurae-u. 32. 34-26 

CgyAszsAg, kir., Papnflvelde- 
n. 6/1. 20-29 

tJgyvAdl kamara, Szeohenyf- 
ter 17. 24-74 

Uszbgl allomasfdnok8Ag t MpT. 
fdtdhflzl fonOkseg, fjszfig pilya- 
udvar ,: 25^11 

M fJveghazM f oegtal. Varajti Maria 
6a BotFit Edena ilveg- ea*porcellin- 
arnkereBkedea, Kirily-a. 8. 22-3J 

l?ze netktlz vetlto t& vols Agf As 
t&volsAgl beszAlgetAsek 
beJelentAse 01 

Helyl fiaenetkazvetita €s ^bresetes 
bejelentes . ■■'-'.. 08 Vacuum M agyarorszAgl Ola j 
Uzemek m. kir. klncstar hasz.- 
nalataban,iroda: lfeinrath .Wllllbald 

- Ijaszlp, fRakuczl-Ut 39/e.) Megyeri- 
>' 13-41 

VAczy Ilona postaellen^rntt, 
Fogaras-u. 14. -, 18-52 

Vadas Gabor yirosi aeneiskolaf 
tanar, Jozsel-u. 9. 14-32 

Vadas tVAzsel dr. magAntfaatV., 
Baranyavir-u. 16. 37-02 

VadAsz IstvAn a Pelmagyaror- 
szagi Ker. Bank r.-t.: cegjegyaoje 
Kaposvari-u. 81. . 38**88 

VadaszkUrt«« szAUada As 
vendAgltf (tul. Nagy Janoa), . 
Majlath-ler 7. 25-61 

VagA Salman raszer kereak., 
I. Fereno J6zsef-iit 38. 26-38 

ValkA Gyorgy m. kir. saazados, 
Flnme-u. 47. 34-18 

VaJda Xajos fogteobnlbns, fog- 
teobnlkal laboratdriam, Kirtly- u. 7. 

VaJda Marglt ni. kir. posta- 
; keaelonfi, SzSkely Bertalan-n. 28. 
22-47 
Valesev Stefan dr. bolgar k»- 

Veta^gi lelkesa, ujsagir6. egyet. 

lektor, Tompa Mihaly-u. 4. 22-80 
VnlkA GAsp&r dr. Ugyved.Mnn- 

kicsy Mibftly-u. 27. 27-03 Badai kfilvarosi, Peesvaradl orazag- 

dt 36-82 

MobicBi orszagdti > 19-83 

eikloai kfllviroai, Blkldal-n.56. 

20-13 
Szigeti kOlvdrosI, Szlgetl-ue 196. 

20^08 

VamoS Arthur dr. cAngyal* 

drogerla, OsgyAni Jentf optika, 

ldt6, SzoohenyI-t6r i. 25rl7 

VAmos ArthnrhA dr^neoxv. 

eattl. Bobmldt Eleon6ra drogerla- 
tnl., Ba^chenyi-ter 2. 14-93 

VAmos Ignae rahafesto ea vegy- 

tlsztitd, Miria-a, 33. ~ 24-37 

VAmos Tiber clpiflkereskedese, Ferenciefc-u. 11. 14-64 

VAndor Ferene- dr., m.- kir. 

ffidrvoa, Rakdoai-df 33. 1 3-84 
VAnyl AndrAs dpiiletfivfiges val- 

lalkozfi , Zsoln ay Vilmoa-u .17. 

28-74 
VAradl Sandor irodaig;, Felafi- 

malom-n. 21. , 17^83 

VArady GAza postamflsz. seged- 

ellenOr, Z61yon1-tt. 16. 24-64 
Varga Gydla If J. ,«Mecset 

Garazs*, Bdk6czl-dt 84. 
Varga Janos rtiszerkeresk. t 

Agoaton-tdr 2. 12^72 

Varga Janos masdnoyomoBd, "'.F*r- . 

kas Istvin-u. 8. 24-76 

Varga KAroly dr; itelOtablai 

bfriS, J.6zaef-n. 35. ' ' 31-05 
Varga LAszlA keresk., Fiariie- 

n. 86. 10-51 

Varga PA1 dr. m. kir. poetatit- 

kar lakasa, Alsdmakdr-u. 1/b. 24-25 

Vargha Damjan dr. egyet. 

nyilv. r. taolr, Verboczy Istvdn- 

u.«. 21-20 

Vargha Jen6 mernek, epitdmest er, 

fa-, beton-, vaa- es vasbeton-. 

szerkezetek tervezOirodaja, Arp&d- 

a..37. 25-31 

Varkonyt AdAmnA ostyasaw- 

uaem, Alsdbalokiny-Ui 75. 31-36 
VArkonyl JApos liittudomanyl td- 

iskolai tandr (fizemben: 1X/16— ? 

VJ/15-ig) PapnOyelde-u. 1. 12-46 

VArkonyl HArla dr., 

MAdaynA t. egyot. taiiarseg^. 

idegorvoa, J6zset-u. 17/1. 16-23 
Varmegyel Arvahaz, 

Damjanlch-u. 24. ■ 26-11 

VArmegyel hlVatalok, lasd 

alispinriiivatal. 
Varmegyel fdlspAnl tltkAr 

lakAsa, lasd Fflispdnl titkdr 
VArmegyel mnzenm, lasd 

Baranya varmegye inozeuma. 
VarmegyAk As varosok men- 

ttfegyesttletAnek pdosl ktren- 

deltslge, Fiame-a. 41. . S&'-ll 
VArnagy Ferene azficameater, . 

szormekeresb., Kirdly-ri. t. 27-15 amelv sem a n6vsorbnn, sem a pfltlnsban nem szereoel . Pecsvdrad . Varnagy Viktor clp6-,. caerk6sz- 
6s sportfelazereleskeresk.., 'DeaK- 
*. 8. . , " - 12-08 

Vasutaso'k Otthona (pecsl), 
•Dr. VArady Antal-u. 7/2. 13-21 

Vass Bertalan szobafestS, mazold 
6s templomfestfi vallalata, PelsS-/ 
malom-u. 3. . 033-08 

Vaszary Gyuland Qzv. ma- 
ganz6 szOIOje (iizemben : IV/16— 
X/15-ig) P6ter-u. 40. 18-57 

V. D. I). ,,NationalsozIal!fj» 
tlsches Erzlchnngshelm'< .' 
Nemzetiszocialista hevelootthon', ' 
Bnzassy Abel-u, 14. 20*-2l 

Vecsey Aladar vit6z, tdbornok, 
Scitovsaky-t6r 21.. 24-05 

Veer Jdzsef kaptafa- 6s sdmfar 
nzeme, tfizlfaeladfts, Bdr6\BAnIfy 
Dezso-u. 16. 21-75 

Lakasa, Ispitaalja-u. 9, 38-55 

Vegyklserletl allomas, m. 
kir., Z6lyom-u. 2. 27-09 

Vegh Janka poBta s.-tisztnfi, Kal- 
vAria-n. 6. 15-15 

Vegh Lajos postafCfeltigy., Pels6. 
vdmhAz-Ti. 6. 23-33 

Vegvary Laszld vlt6z, takptari 
c6gjegyz6. Fels6malom-a. 10. 

14-55 

Vdkony Mlhaly 6p. val!alkoz6, 
Aidinger Janos-n, 10. 38-21 

Velkovlcs JMfhaly baraasfito, 
Kossntb Lajos-n. '18. 32-65 

Vende Janos dr.. orvos, bor- 
gydgyisz 6 s uroldgus. 8z6chenyi- 
te> 18 ": 12-71 

Vereby (Robllcn) Ka- 
roly dr. orvos, egyet. c. rk. ta- 
nAr, Megye-u. 19. 19-37 

Verly Aladar dr. ny. postaffiig. 
lakasa, Rakoczi-iit 39/b. 12-13 
Nyari lakasa (uzemben: V/l- 
X/31-ig), Nagyezk6k6 25. 12-70 

Vertan Emll dr. .egyet. m.-tanAr, 
klin. 8eb6szffidrvos, m> kir. en. ffl- 
tan. tfevegye, J"6zsef-a. 81, 19-11 

Vertes Jdzsef, FelsSmalom-n. 27. 
16-90 

Vesztergombl Janos dr. rk. 
seg6dlelk6sK, Agoston-t6r 5. 31-95 

Vettt Karoly dr., m. kir. posta- 
s. titkar, Qr6f Zichy Qytda-n. 4. 
23-30 

V6tek eip^ csizmaszakiialet 6s ho- 
cipfi yulkanizali uzem, Kossuth La- 
Jos-u. 4. 39-21 

Vetek Lajos dr. postatitkar, 
Papntfvelde-u. 8. 15-00 

Vetek Lajosne postafMelosry. 
fizvegye. 8zakmAry-u. 1. 20-25 

Viasz B61a bizomdnyl Uzlete 6s 
tigynaks6ge, R&kdczl-dt 29. 21-35 

Vlcze Istvan vendeglOs, Tettye^ 
t6r 4. 30-93 

VIda Ferene vit6z, a D6Imagyar- 
orsz. Ker. Bank igazgat6ja, 
MAtyAs P16rlAn-u. 66. 21-82 

Vldakovtch Lajos dr. ny. var- 
megyeitisztifoorvos, Ferenciek- 
u. 4. * . 12-73- 

Vldolovles Istvan textjlkeresk.y 
Irgalirnasok-a. 3 30-19 

Vldolovles Janos, G6pipari val- 
lalata 6s g6pmuhely, Regfls-u. 20. 
(volt AIs<5malom-n, 10.J 22-64 

VIgh Jdzsef, „lHecsekl gttz- 
fttresz<« c6gvezetflje: Schmidt 
Em6, Perczel-u. 10. 30-36 

„Vlktdrla" haigyfodrasz-szalon, 
cegtul. Molndr J6zsef, Bz6ohenyi- 
*6r 16. 30-32 

Vfllambsmtt (P6os VArosi) L6g- 
szeazgyAivn. 13. 025-95»25-96j 
25-97 

Vlllamosvasut aAsd P6ca VAtosj 
villamosmfL) 

Vlllanyf Pal ny . gazdAszati 6rnagv v 
Gyfirgy-u. 8. 16-97 

Vlllanyl Sandor fti. kir. posta- 
nifiaz. 3eg6dtiszt, Fiume-D 33. 

11-01 

VIncze Elek t»rv6nykat6aagi lit- 
bitrtOB, Meesek-n. 6. 38-33 

Vlnkler Janos dr. egyet. nyilv. 
r. tanAr. MAria-n. 18. 29-36 

Vir&g 6s Tarsa url 6an0idivat- 
Ara- 6s f6rflruhakeresked6k, KirAly- 
■ "•M- ■ 25-27 

Vlragh Karoly badogos- 6a. sz 
reKirpester, . Kossuth Lajos-u. 33. 
31-60 VIsnya Em&n6 Ozv. rakasa, 

8citpTszky-t6r 12. 20-48 

NyArl iafeisa (uzemben : av/16— 
X/15-ig) Nagyszk6k6 1. 25-62 
VIsy Imre dr. vitdz, figyv6d iro- 
dAja, KirAly-u. 5. 26*77 

Lakiisa, Inez6dy T)6nes-a. 5. 28-80 

Vltezl Sz6k. kaplianysaga, 

'RAk'fiozi-nt 68. 14-70 

Vlzkelety Arp&dne vlt€z ezre- 

des Ozvegye, Meesek-n. 5. 39" 
Vlzmttvek ttzem-vezetdje 

laBd:~P6es Vdrosi VillamoBmli 

Vogl Janos HJ. f la Vogl Ka- 
roly kfifarago muhelye 6s raktira, 
eiki6si-a. 30/32. 20-24 

Vogl JenO dPietass kofarag6 
lizeme, 8lkI6sl-a. 26. 

VQlksband der Dentsohen 
In tlngarn, Timar-n. 19. 
Vezetfl 031-96 

Hivatalok OS 1-97 

Vondra Antal dr. gy6gyszer6sz, 
«8zent M6r» erydgyszertAr, Qr6f Be- 
nyovflzky M<5ric-u. 33. 27-58 

Vttlgyl Janos asatalosmeeter, 
modernleatett butoirraktar, SziiihAz- 
«r 2- "" . 14-51 

VttrttS Laszld okl. g6p6szm6rnokj 

kir. iparfeliigy., M6r6 .Ffil«p-u. 2. 

30-91 

V»r&s MIba4y dr. h. polgdrmes- 
ter, Gr6f Benyovszky M6ric-n. 3. 
30-30 

VSritsvarl Rezstf papirkeresk., 
KirAly-u. 42. 32-81 

Vagrencstcs Jentt tAlyhasmes- 
ter, Kls-Pf6riAn-u. 11 14-52 

Wagner Adam vend6gI0s, Zsol- 
nay V.-n. 65. - 26-95 

Waldbaner Hehrlk ny. boo v6d 
hnszarezredea, Makar-u. 26. 20-57 

Wallensteln Zoltan dr. IC-abbi, 

Pardo-n.l. 14-68 

Wallersteln Jdzsef dr. volt 

gyermekttlin. tanArseg6d, gyermek- 

szakorvos, RAk6czi-tt 43. 29-76 
Wamoscher Istvan dr. 

tigyv6d, Ferenciek-u. 2. 23-11 
Weber Aladar varosi 6piiletek 

gondnokft,\ Nagyflorian-n. 26. 

34-48 
Weber-tele „Arany Sas'*- 

gyOgyszertAr, feleios vezetfi 

Qyim6tliy B61a, KirAly-u. 2. 17-85 

Weber Gyttrgy vArosi 6pit6sz- 

m6rtiJJk, Kosanth Lajos-n. 10. 

30-75 
Welgl Dezsft gydgyszertsz, P6cb- 

vAradi-orszAgAt 27. 23-74 

Wetn Janos dr. tanugyi seg6d- 

titkar, Apponyi-t6r 6. 31-48 

Welner Mlksa azoba-, cimfeatO 

4s mazolo; Qr. Benyovazky M6ric- 

n. 24. . 23-02 

Welser Ferene karpitos, M&iia- 
K Q - U- ^ 12-67 

Welser Nandor gaboaa- 69 ter- 

m6nykeresk., SzentlCrinc, p6cei la- 
, kisa. Nagyfl6nan--n. 84. 10^18 
Welsz G6zan6 Pavlovita Ilona, 

Rak6ezi-6t 39/d. ' 38-47 

Welsz Jakab es Fla gabona- 6s 

termenykeresk., Alsdmalom-a 8/1. 

26-47 

Welsz Jdzsef ffiszer- 6s ct=emef>^' 

keresk., KirAly-u. 28 27-7Q 

Welsz Jdzsef «K6"zpontl Divat- 
. ualeto, Sz6chenyi-t6r'6. 81-43 
Welsz IHdr eoetgyAra, Felso- 

malom-u. 11. 29-34 

Welsz Testverek Allatkeresk. 

,6s kiviteli vAU., MAria-a. 34 28-93 
Wenk OdUnm. Mr. firnagy, Kar- 

dos Kalmau-u. 4. 20-86 

Werle Vllmos drog^na, Kiraly- 

n. 42. 37-81 

Werner Istvan dr. ujtsagir<5, 

J6zsef-n. 29. 19-02 

Werner Jozsel aut6- 6s g6p- 

kereak. lakasa, Megyeri-tit 3. 

13-58 
Wessely Karoly ig. nyAri 

lakAea, (fizemben: IV/16 -X/lfc-lg) 

Csoroaika-dnl6 6. > 18-30 

Wletorlsz Rdbert okl. banya- 

m6riiBk, banyafeliipyelfi, P6csbAnya- 

telep, Geszteny6s-u. 33. 89-24 
Wlndhelm Antal aaztalosmester, 

Kossuth Lajos- a. 11. 32-20 Winkler Gynla 1 6rfi-, ndlszbvet-. 

selyem- 6s vAszonarui, Kiraly- 
1. 20. 38-53 

Wlnls Nandorne dr. egyet. 
kony vtaros, Boszorkany-n. 6. 

29-02 
Vltterle Jeno, Perezel-n. 40. 

■ J9-18 
Wlttenberger Gyttrgy ne Uxv. 
ok(. 6ztil6szn6. Perenciek-n. 26. 

13-11 

Wlttieb Ignac alezredea, I. Fe 

renc Jozsef-ut 50/lv " ■ 32-54 

Wlttreich Jeno" aUatkeresked-fi. 

Deak-ii. 25. 84r22 

Wlzlnger Jentt dr. p6nzugyi 

ffltan., -p6nziigyig. helyettes, 

Felafimalom-u. 14. . 81-92 

Woll Ferene dr. figy v6d, Ter6z- 

u. 2. - 22-49 

Wolf Lajos dr. ugyv6d 6s Woll 

Herman vegyeskeresk., Zsolnav- 

Vilmos-n. 36. 38-81 

Woll JMlhaly faszerkeresk., 

Pels6balokAny-a. 22. 10-55 

Woll M6r dr. ttgyvdd, MnnkAcsy 

MihAly-a. 23. 28-87 

Wolfram Ed e nyug. postaaivatali 

jg. lakAsa, Kfirt-a. 9. 26-20 

Wortmann Andor mesearos 

lakasa, Makar-u. 4. 38-89 

Wtillner Frigyes Allamvasuti 
■ieltigyeJe, forg. 6s keresk. osztdly- 
..'fflnok, Rakoczi-at 13/e. 18-25 

.Wranitsch Glzeila p6csi teinet- 
kez6bi intdzete, 8zigetJ-dt 12. 24-92 

Zador Jdzsef vit6z, Ipariskolai 

tanAr, Magaslatl-6t . 30r33 
Zakarlas Nandor dr. Ggyv6d 

MAria-a. 43. 15-3S 

Zakonyl Laszld kantortanito 

Piispokbogard 27-43 

Zakovszky Istvan keresk. ii'ery- 

n«k ; Kiraly-n..2. 17-33 

Zankay Olga dr. orvos, I. 

Ferene J6zsef-&t 14. 27-69 

Zankl Ottokar ny. m. kir. 

m6rnb-ki R6t-n. 45. 10-98 

Zaral Gyttrgy 6pit6si vdllalata, 
kCmaves- 6s Acsmeater, Dr. VArady 
Antal-u. 22. 17-36 

Zeleshy Karoly firOkOsSk, fid- 
rari f6nyk6p6szek muterme, Anna* 
ft 4 

Z'elms Jdzsef m6sz6get5-l;elepe, 
komok- 6a kobanyafieerae, Banya- 
telepi-iit 61. 31-62 

Zengtt vary Laszld bazar- 6s r&- 
vidaTunagy keresk., Mnnkaosy Mi- 
haly a. 2. 31-57 

Zlchy La Jza grdf ntt, Scitovezky- 
t6r 7. 18-98 

Zldarfts Jdzsef ]6m6szAros, 
Klim6-n. 1/b. , 18-50 

Zlegler Adam nagykereskedd 
iizlet, Boltiv-k8z 4. 37-38 

Lakas, Toldi Mikl6s-u. -3. 33-68 

ZIrey Jentt Bnzassy Abel-At 

88-95 

Zobori Janos in. kir. postafelU- 
gyeift 6pit6ai osztalyveaetS, Feh6v- 
vAry-u. 1/1. 29-28 

Zoltanne ttzv. Parkas Lenke nOi 
felsfikeresk. isk. tandr, Disobka 
Gy<Jz6-u. 8. 39-50 

„Zrlnyl Mlklds** m. kir. reAl- 
iskolai nevelflint6zet, 8zigeti-at 100 
Parancsnoka' . 14-69 

ParancsnoksAg 14-62 

GazdasAgl hivataia 14-61 

Kapns szobdjdban felszerelt postal 
nyilvAnos AUomds . 14-63 

Znrna Karoly ne ttzv., nydron: 

Csoronika-dfil6 5., t61en: Ter6z-D. 1. 

12-68 

Zsolnay-f ele keramlaf gyar- 
ttzem, Mattyasovszky Zsolnay . 
Tibor 6s tArsai, Zaolnay Vilmoa- 
n. 69. 020-10,20-35 

Zsolt Zslgmond dr. v.. klinikai 
orvos. beIgy6gyAsz-szak6rvos, 
sportorvos, Iranyi Daniel-t6r 2. 

12-80 

Zwlckl Gyttrgy hentes 6s m6sza- 
■ rbsi Makar-u. 37/2. 24-82 PfiCSBANYATELEP 

(Idsd P6cs) - PfiCSDEVEGSER 

(laad Ujpetre) 

PECSfiTSZEG 

- (ldsd D6s) 

PfiCStJJHEtJY 

(Jaad P6cs) 

PfiCSVARAD 

Hivatalos drdk: 
7-21-ig. 
Addhlvatal, m. kir. 30 

Allamvasutak allomas- 

Ittnttksege 36 

Anscbau Antal vas- 6s fUszer- 

keresk. 9 

Baja vdros kttzmttvel viUa- 

mos kirendelts6ge, Q 

Banyal Dezstt Bp. szfSv. kSzs6gi 

61elmiszertizeme p6oBvAradi tej- 

gazd. vail, vezetflje 49 

Csendttrseg, m. kir. _' 5 

Csfisz Gyola dr., m. kir. jarasi 

all at orvos JQ 

Dezsdnyl Arpad fdvarosi Szemi 

tisztv. .54 

Gtttvtts Laszld br.oy. alezredea 4 
.Erdelyl Lajos vend6glfls, Arany- 

bArany szAlloda 34 

Erdttgondnoksag 15 

Fenytt Laszld dr. orvos 44 

Fttszolgabirdsag 3 

Fortenyl Geza dr. ugyv6d 7 

Grosz Laszld dr. ngyvdd 22 

Gnszmann Viktor dr. dgyv6d 

51 

Boyek Jentt . m6szaros 6s hentes 

57 

Hubert Ferene nyersbfirkereak. 

58 

JArasblrdsfig, kir. .■- 29 

Jager Odttn vegyeskeresk. .Ss -•■ 

vend6gl6s 46 

Kaiser Gynla dr. dllatorvos 12 

Kaiser Gynla dr. dllatorvos 6a 

Kaiser Sand or autofuvarozd 
■ 28 
Katonal eptiletek es hatd- 

sagok t 

JArAsi leventeparanosnokaAg 21 

M.: kir.' bevonnlasi klfepont,. 41 

Kellel Adam dr. bflrorvoa 27 

Kiss Elemer dr. kir. kOzJegyzC 

16 

Kovdeh Antal dr. vltlzi tb. 

lOszolgabird - 39 

Kttzsegl elttljdrds&g 25 

Kuttna Jdzsef ftlszer. ea gyar- 

matdranagykeresk, .2 

Lefehner JUlklds dr. iigyv6d-i3 
Fttlttp Fntnra Ifibizom.' .55 
Fiilttp gabonakeresk. '53. 
Llszdl Karoly vend6glfis 33 
LttblGezadr. O.T.B.A.orvosa 14 
Lntz Jdzsef. vend6glfis 6s strand- 

ilirdOje 20. 

MagyardrszAgI Ndmetek 

Szdvetsdge p68avaradi kOrzet- 

vezet6s6ge 59 

Mttmalom Kereskedelml 

R.-T. (19) 

Nekam Aurdl gy 6gyszer6flz 26 
Nemet Takar6kpenztdr 6a 

Bank r.-t. XI 

Pecsvarad es vlddke hiiel- 

szttvetkezet, mint az O.K.H. 

tagja 40 

Pecsvaradl Jarasi Ipar- , 

testttlet 42 

Pecsvaradf Tejgazdasagl 

Vallalat Budapest Bz^keaffivdrofr 

ElelmiBHerdrusitd fifseme keBe!6a6- 
1 ben 47 : 

Pdcsvaradl tejgazdasdgl 

▼dllalat, Fleischer fiv6rek 18. 

Pdnzttgyttrl szakasz, m. kir. 

23 

Petz Gyola t6gla6get5, cement-, 

m6sz- 6s faelada^ 5($ 

389 OB 
IT O 

N 
A 

X 

z 

o ■ • 

s P4esvdrad Idol is penzt toil meg, ha reklamjat cimnelkuli > nyomtaivanykent adja postara Petz Janos allatkeresk. 6s ven- 

degios . 35 

Relnhardt Gyorgy eaperea- 

plebanos 17 

Rthmer Oszkar dr. flgyved 8 
Rdka Antal dr. tisztiorvos 48 
Schneider Janos tejesarnokos, 

NagypaU 38 

Schwarz Hermann fakeresk. 

32 

Szllez Emll fflszer- e* vaskereak. 

.""''..■■ 1 

Szilcz Mtksa textilkereak. lakisa 

43 

Trankovlts Sandor dr. orvos 

24 

Tavlratkttzvettta 31 

Wlttenbartb Antal meazaroa es 

hentes . , . 45 

Wlttenbartb Jozsel sert6ske- 

resk. 37 

Zengovarkoriyl Tejszovet. 

kezet, mint az O.M.T.K. tagja, 

Zengfivarkony 52 

PfiKLAPUSZTA 

(lasd Toraaa) 

PELBARTHIDA 

(lasd Paptamaai) 

PELLERD 

Nyilvdnos tdvbesz&W dllomds 

Hivatalos ordk: 

■ ^... » . Vasarnap 6a 

HetWznap: ttnnepnap: 

8-12-ig, -..-■ 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

(R10flzet6ket lasd a pecsi el6fizetGk 

kbzfltt) PfiLMONOSTOR 

Hivatalos ordk: 

8-18-ig. .S-ll-ig, 

14— l&-ig. 
Csak elfifizetSk revere: 20— 21-ig. 

Albrecht klr. nerceg Vasut- 

ttzeme - 12 

Bellyei uradalminak erdBhivatala 

23 

Allamvasutak (19) 

Balogh Jozsel konyvnyoindaja c 

20 

Baranyavarl Cdkorgyar 

tfzlet r.-t. 9 

Csendorors, m. klr. 6 

Deak Ernd m. klr. postamester 

26 

Draskovics Istvan dr. orvos 

37 

. Erzsgbet ntalom 8 

Faber Ferenc eras' 6s ekazere'sz 

82 

Foberoegl kozpontl tej- Glnder Ferenc korcsmaros 27 

„Hangya*' aruraktar . 10 

Hatar Vilmos Enr6pa szallo 17 

Ignyatlcs Sztolan vegyeskeresk. 

29 

Jegyzoseg 1 

Jorg Lajos tej-, raj- 6s sajtgyara 

o 

Karacsonyl Frlgyes textil- ea 

ffiszerkeresk. 21 

Katonal epttletek es bato- 

sagok : Gyalogsagi laktanya 13 

Lutz Jozsel gazdalkodd 15 

Merenyl Rezstf all. isk. ig. 38 

Nagy Jend nagybanyai flig. erdO- 

tiszt 28 

Nagy Lajos Mateosz fuvarozd" 33 

Nagy Lajos sBmagykeresk. 4 

Penztlgyorl szakasz, m. klr. 

3 

Polcz Jozsel term^nykeresk. 18 

Robltsehk6 Janos keresk. ', 2 

Elelmi, ruhazati 6a diva tar uhaza, ' 

delate 25 

Cukornagykereskede"B 22 Saagby Viktor gy6gyazer6sB H 
Sehatzl Jdzsel ipitesi vallalkozfi 

31 
Scblller Janos epiitet- es mi- 

butorasztalosmester 34 

Scbnth Henrlk dr. kbrorvos 

18 
Talllan Dosan fakeresk. 14 
Vartay Alaios m. kir. alezredes 

30 

Zeitvogel Vilmos Vacuum Oil 

Company r.-t. bizomanyosa 24 PfiL-PTJSZTA 

(lasd Mez6komaroni> 

PELS6C 

Hivatalos ordk: 

7-21-ig. 

Balasa Jmre dr. orvos H 

Bing Jozsel kereskedd 9 

Celln lozegyar, nagyszabosi papir- 

gyar r.-t. 3 

Clkta k.f.t. cipO- is bari3nya- 

elarusitfihely *. 25 

Csendorttrs, m. klr. 
Heregl Janosne vend6glfian6 22 
Hnppert-Iele meszgyar 12 
Kardos Frlgyes 17 

Karsal Dezso dr. orvoa 4 

Kellner Laszl6 gyogyszer^sz 24 
Koller Dezso fa- 6s csertermelfi Q 
Kovacs Zoltan vas-, featek-, 

ker^kparkereskedfi 31 

Korjegyzos6g, Ozbreny 14 

Kozsegl elt«ljarosag 1 

IHadarassy Ferenc vit6z k«r- 

allatorvos 27 

MiklOssy Jolan saj6v»lgyi ao^l- 

arngyar 15 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 
'13. 

Postahlvatal, m. klr. 2 

Postalgazgatosag, ~m. klr.,' 

Kassa VI: ^ pit 6 si osatalyaaak 

auyagraktara 30 

Rlmamiirany>Salg6tarjanI 

Vasmtt r.-t. PelsOc, vasfitillomas 
23 

Gombasz^gi maszkobanyftja, Qomba- 

azog 19 

Saj6volgyI Paplrnagykeres- 

kedes, o6gtnl. Klopatock Mor 6s 

Klopstock D6nes maganlakasa 20 
Samu Istvan ref. ielk6sa 
Schwarcz Albert nt6da 

Kobn es Koth ffiszernagy- 

kereskedok 5 

Toth Laszld dr. martonfalvi, 

kerorvos 10 

Tor venyhatosagl otblztos 18 
Vitriol Cb. Henrlk fakereskedA 

6s 6pitkea6si anyagok eladasa 21 PfiLY 

Hivatalos 6rdk: 

„„,.: Vaearnap ea 

B6tk6znap: fi nn e P Dap r 

. 8— 12-ig. is— 11-ig. 

U- 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfizetdk t6bz6t9 : 20— 21-Ig. 

Cobnrg hercegl nradalom, 

Hatrongyoa-pnazta 4 

Csaba Jozsel dr. kCzB^gl orvos Csendorors, m. klr* 
Kiizsegi eloljarosag PENC 

Hivatalos 6rdk: 

a ... _ ■ Vasarnap ^s 

E6tkfenap: Unnepnap: 

-., 8-12-ig, 8— ll-ig t 

14— 18-1g. 14— 15-igV 

Csak elofizetok r6sK6re : 20- 21-Jp. 

Gosztonyl Janos dr. kororvoa \ 

Itenberger VI lmos fSId- 

birtokos 2 

Hozsegl elOljarosag 4 

Racz Vilmosne dr.-n6 

Menyecakebegyi gaadasag 5 PENfiSZLEK .. 

Hivatalos draft.* 

nAtirx.™. » Vaaarnap 6b 

. a6tk6znap: finnepnap: - 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14— 16-Jg r 

Csak elOfizetGk r^sz^re: 20— 21-fg. 
Gal Ferenc fOIdbirtokos 4 

Hangya logyasztasl szOvet. 
^ kezet 2 

Kozsegi eltfljardsag 1 

PteNTEKHELY 

(lasd BalatontelleJ 

PfiNZESKCT 

Uasd Ziro)' 

PfiR 

Hivatalos 6rdk: 

Vaaarnap 6a 
finnepnap • 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6sz6re : 20— 21-lg. 

Farkas D^nes bdrgazdasaga, Piis 
po'kalap 3 

Gyorl pUsp«kseg p6ri gazdasa- 
ginak intez6s6ge 4 

Klntll Pal 6pit£si vaUaltozd 5 

Kozsegl eldljarOsag, Pdr 1 

Pazmandfala (nyilvanos) 2 

O rszagos Vlllam©smiivek 

~" t. kBrzetvezetOsege 1Q H6tk6znap : PERBAL 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6& 
unnepnsp : 
8— 12-ig, ' 8-ll-i ff , 

14— 18-tg. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik rtsafire : 20— 21-ig. 
Csernovits JOzsel teh£nkeresk. 
3 
Kozsegl eldljardsag 1 

Kretsz GySrgy h&szon- 6s 

4Uatkeresk.. " 5 

Paxlan Janos sert^skeresk. 4 

Weber Lorlnc mfisziros 6s hentea 

2 

PERBENYIK 

Hivatalos 6rdk: 

H^tkb'znap: Hodek Gergely gabona- iss t&t- 
,m6ny keresk. ,9 

Korbel iMlklos vendlglos 6b ben- 
tea 10 

Kozsegl eloijarosag 1 

Alarkovits Lajos nyng. fSjegyzS 
12 

Nappel Ferenc dr. fcCrorvos, a . 
posta bet. bizt. int. orvosa 2 

Papp Sandor meazarbe 6s ven- 
doglfis 8 

Vajda Gyula l^goltalmi parancs- 
nok 11 

Welsz Izldor keresk. 4 PERECES- 
BANYATELEP 

miskolci egyseges halo- 

zathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbeszMo 

dllomds 

Hivatalos ordk: Hetkfiznap : 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap es 

iinnepiiap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig. 

A miskolci egyseges halo- ■, 

zathoz tartozik meg: 

Diosgyori vasgydr, Bids- 

gypr, Felsozsolca, Carom,' 

bolytapolca, Hejocsaba, 

Ujdiosgyor. 

(ElSfizslSket lasd a miskolci elfl- . 

fiaetOk kb'zb'rt.) PERECHRESZTNIJ 

(lasd Zedenyova) 

PERECSENY— 

nEPE^HETb 

Hivatalos ordk: 

HStkSznap : 
8— 18-ig. Vaaaroap (§3 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elofizetOb reazfere: 20— 21-ig. 

Allaml m6ntelep, na. kir., 
katonal osztag parancs- 
noksaga 8 

Darg6 Janos tuBifakereskedfl 5 

Fetyk6 Bertalan tenn6riy- es 
burgonyakeresk. Q 

Fiedler Janos Ienipari r.-t. Koma- 

rom, lenkidolgoz(5gyara, Perbenyik 

2 

Mallath Jozsel grof iirokosel 
uradalma 10 PERBETE 

Hivatalos drdk: 

H6tk0znap: Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elMizetflk reBzere:' 20— 21-ig. 
Csendorors, m. klr. 3 

Dnkon Bela ref. lelk^sa 13 
Esztergoml szekesfdkap- 
talan gazdasaga, 8zentmiklos- 
pnazta 5 

Hengermalom, tnlajdonoa 
Caetmayer Jmre molnar 7 Vaaarnap 6a 

finnepnap : 

8— 11-ig, 

14— lWg. 

Caak elfllizetfik rSazere: 20— 21-ig. 

Allaml polgarl Iskola Igaz- 
ga46saga 9 

Allamvasatak, m. klr., allo- 
masrOnoksege 25 

Banky Horvath Mlbaly epfi- 

let-, tuzila- es szdnnagykereakedA 

15 

Bantll-fele vegylgyarak r.-t. 
Gyaitelep 4 

Clkta cipfi-, harisoyaelarnsit6holy 
19 

Csend6r0rsparanosnoksa& 
m. klr. 5 

Erdel Vasutgondnoksag, m. 
klr. 3 

Gondnoki lak 6s iroda 12 

UeemvezetC m6rnbk lakasa 23 

ErdOblvatal, m. klr. . 7 

FdszolgabIr61 blvatal . 1 

GazdasagI Egyesulet 22 

Hangya erdel ellatoraktara 
21 

Hanka Istvan kbnw-, papir-. 
JUfitKeer- ea hasstartasi cikkek ke- 
reskedese 38 

Jenkovszky LaszlO Q 

Katonal ^pUIetek 6s hato- 
sagok: 

Hegyi alakulat parsag, m. kir. 16 
Jarasi katonai parancanoksag, m. 
kir. 8 

Hadiflzemi ezemelyzeti parancsnbk, 
Utasi Andras hadnagy 28 

Karpataljal Hangya 
Fogyasztasl Szovetkezet 

perecsenyi fidkja 24 

Kende Mlbaly kaicsei gy<5gy- 
szer6sz ■ x SO 

Kovacs Dezstf m. kir. allami ta- 
nito , 20. Kororvos 
Korjegyzdl hlyatal 31 
2 390 ezeh50 -osdlimlrsehiesiflvezneh. . Ve8tv<jhei/y LuptakLasZldvas-.ge^-.miiszaki- 
es flisaerkereskeafl . " . 26 

Marglttai End re dr. jarasi 

ffiszolgabjro \*J 

Neupauer Junos nugykereskedo 

29 

Penzligydri szakasz, m. kir. 

10 
Posta allomasal m. kir.: 

Vonalvigyix6i 1'^lda.T 27 

Steffel Gyttrgy v. katli. plebanos 

* 13 

Szigethy -Pal in. kir. postaimnstev 

11 PERECSIN 

(lasd I'erecseny) 

PEKED 

Hivalalos ordk: 
Hetltoznapr Vasarnap 6a 

iiunepnap: 

8-12-ig, 8— ii-te, 

14— 18-ig. .' 14— 15-ig, 

Csak elBfizetoli reszere: 20— 21-ig 

Allamvasutak, m. kir., 

allomasffluiiksege 9 

Blazsanylk 6s Tatar baroinfi- 
tojas-, vnd- esgy5mtilcs.export 6 

Feldmar Zoltan dr., a posta 

bet. bin. int,. es a/. O.T.T. oiVosa 

10 

FogyasztasI sztfvetkezet 1 

Gudlcs Erzsebet m. kir. posta- 
mester 8 

Kohn Emtl gabou'a- es lisztkeres- 
lceda 3 

Kttzsegf eldljarosag 2 

Lelovlcs CIprian malomtulaj- 
dones 7 

Zoids£gszarft6- 4s konzer- 
va!6 k.l.t. konzervgyaVra 5 PEREG 

(lasd Kiskunlacbaza) 

PEREGIHALMI-DULO 

(lasd Ujkecske) , ' 

PEREKED 

(lrisd Bei-kesd) . 

PEREMARTON 

<laad Berbida es Veszpreni) 

PERSNY 

(lilsd Nagyida) 

PERESZNYE 

(l.-isii Cseprog) 

PERESZTEG 

(Jasd-Nagjcenk) 

PERK ATA . ■ 
Hivatalos drdk: 

8— 18-ig, 8-11-ig, 

11— 15-ig. 

Csak eHifizetok Teazere: 20— 2(-ig. 

Csendttrttrs, m. kir. 6 

Forstcr Janos dr. szenteraaebetj 

szky. fflbadnagy, kitesegi vczetfi- 

JegyziJ 16 

Fohrer Laszlo 9 

Gelencier Ferenc m&icaros 6s 

Rentes J2 

Grtinbaum Benedekesllavc 

gyesker., tul. Grlinbaimi Beliedek 

es Bail a Re?.s6 , 10 

Haj Anlalnv «zv. foldbrrtokos, 

Gy6i'gy major- 14 Hangya kereszteny lo- 

' gyasztasl szttvetkezet 8 

P. Horvath Ferenc pl^banos 19 

Hnnyady Intre gr6f foldbirto- 
kos nradalma , 4 

Kastelya 15 

Jarabln Janos al later vos 26 

Kapucin Jdzsef epflletfn- es epi- 
t£sianyagkeresk. 2 

Kozsegl eldljarosag 5 

Em 1 1 keiesk. 18 

Krlzsany Lor I tic vendeglos 13 

Krlzsany Matyas l>eszal!6korcs- 

arcs 30 

Laszlo Ferenc keresk. 20 

Mannheim J6zsel vegyeskeresk. 
17 

Melyvttlgyl gazdasag tnte- 
zoje BUler Vlbnos 1 

Metzger Janos ny. (okortesa, 

gazdalkodo 29 

Nagy Janos kbrallatorvos 27 

E.Nagy JAzsel, a Futuraalbizomi- 

nyosa, gazdalkodo 25 

Neumann Vllmos dr. orvos 23 

Pauhovlts Ernd foldbiriokos, Kis- 

perkata 3 

Perkatai Maria Henger- 

molom, tul. Sarosdi Istvan 24 

Perkatai tejlparl k.I.t. tej-s 
vallalat, casein es mfiszarugyar 
7 
Slpos Ferenc vegyeskeresk. 

21 

Tfscfaner J6zsel es Fia vegyes- 

keieskedese, epiilet- 63 ttieifarak- 

tiiranak perkatai fiokja 22 PERKUPA 

(lasd Sain) 

PERLAK 

Hivatalos drdk: 

H6tk Sunup: Vasamap ^s 
iinnepnap : 
8— J8-ig. 8— 11-ig, 

ii— 15-ig. 
Csak elofJBetok res/^re: 20— 21-ig. 

Adohlvatal, m. kir. 2 

Ballnt Gyula allatkeresk., 21 

Belles Mibaly^vendegios 23 

Csenddrifrs, m. kir. 7 

Delczeg Intre dr. llgyved 15 

Domjan Gyala dr. Ugyved 13 

Foszolgablrol hivatal 1 

Bertelendy Ferenc dr. vitez. 

rdssolgabirO 8 

Hirschsohn'Mlkl6s fiisaer- 

kereak. 5 

Jarasblrdsag, kir. '3 

Kecskes Janos dr. kitrorvos 17 

Kerlezsa Janos vegyeskereske- 
d6se, cukorfcloszt6 14 

Ktizsegl eloljardsag 19 

Mlhalovlos Bela jarrlsi m. kir. 
allatorvos 16 

MUnatics Pal Pu turn es Hombar 
bisom. 12 

PenzUgydrt szakasz, in. kir. 

Sebestyen Matyas dr. kir. 

kdBjegyao ■ 10 

Singer Jentf dr. iigyv^d 4 
Svaby Zoltan m. kir. gazdasagi 
"ftlfigy. 18 

Szemkorhaz, ullami 9 PERNYEPUSZTA 

{lasd Ape) 

PER0CSENY 

(lasd Vamosmikola) PERSE 

Hivatalos ordk: 

HStkfcHxap: - 2S.: S 

8— 12-ig, 8— 11-ipr, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

(Csak eldfizettik r^szdre 20— 21-ig.) 

Bangya szttvetkezet 2 

Kttrjegyztfseg 1 

Sods Janos I1J. kiiasegi bir6 3 

PESTERE 

(Usd C«?cke) 

PESTHIDEGKUT 

1. es 2. sz. postahivatal, 

Nyilvdnos 
tdvbeszelo' dllomdsok: 

Hivatalos ordk: HitkSznap : Vasarnap 6s 
uanepnap: 
8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-lg- 14— 15-ig. 

(Elflfizetflket Lisd^ a budapostl 
efefizetflk kdzotfc.) PEST- 
SZENTERZSfiBET 

Nyilvdnos 

tdvbe$z6lo dllomdsok: 

Hivatalos 6rdk: 

Pestszenterzstbet 

I. sz. postahivatalban: 

7-21-ig. 

Pestszenterzsebet 2., 3. €s 
I. sz. postahiyatalokban: 

„_, „ "Vasdraap 6s 

Hetk6znap: - itnnepnap: 

8— 12-ig, Nem tartanak 

14— 18-ig. azolgalatot. 

(lilolizetOket lasd a budapesii eloflze- 
- tflk ktiz6«.) PESTSZENTIMRE 

Folytonos ejjel-nappali 
tdvbesz4l(S szolgdlat. 
A budapesti egyseges hdld- 
zat kozpontja. 
A , postahivatal nyilvdnos 
tdvbesztld dllomdsdnak 
hivatalos ordi: 
7— 21-ig. . 
Altalanos flaztartasl Szttvet- 
kezet 37. sz. f!6k, Jenfi-n. 87. 14 
Berenyl Ala Jos dr. orvos, 

Bocskai u. 103. 9 

Csem Janos stttOmestor, JenO- 

, 6G. 22 

Csendororsparancsnoksag, 

m. kir.. vaefit-u. 47. 2 

CsOry RAzsl tflalfa-, sz^n-6s6pi- 

t6sianyagkeresk., Wekerle-u. fl2?a. 

24 

Deak Uona posta s.-elleniirn^, Fe- 

renc Jizsef-u. 81. 10 

Dzula Gyttrgy kSnyvnyomda, 

Nemee-n. 8. 37 

Fekete Bela termeny, takarmany- 
keresk., Bocskai-u. 89. 36 

Fekete Imre bentes is m^szaros, 
Bernat-a. 77/a. 28 

Fekete Laszlo temetkeB6sl val- 
lalkoed. Nemes-u. 9. ' 18 

Garay Geza dr. 0. T.T. orvos, Ne- 
mes-u. 21. 17 
Gati Karoly II]. fuszerkereskedtl, 
peetszentimrei Baross Sztivetseg 
clntfke, Ferenc J6z£ef-u. 87/b. 30 
Rargtta konzervttzem dr. Ka- 
zatsay Mibaly, Arpad-rtt 66. 34 
Uolnb testverek gyanaataru 
kis- tis uagykeresk., lizletvez. Pd.1 
Sandome. Nemes-11, (S. Q Ignncz Boldlzsar kitesegt 

dllatorvos. Bocskfti-u. 98. 23 

Juhasz Karoly fOezer- es t a- 

keresk., Jend-n. 75. .. 38 

Kallna Geza vendeglfia, Nagy- 

' k6r6s1-ni 49. 16 

Karolyl LaszlO grot Qyal-ligeti 

parcellazasi irodaja, Gyftlpflszia, 

lasd a gyalpusztai elofizetok kSzCtt 

Kazatsay Mlhaly .dr., a Hargita 
konzervllaem tul., Arpad-dt 86. 

034 
Klspestl Vlllamos Czem.Resz- 

venytarsasiig villamoa es kfizleke- 
dtisi vallalat ok szamara, pestszent- 
iuirel kirendeltsege, Jeno-u. 68. 
012 
Klanlar Kalmann« toaifa-, szeu-, 
kokaz-, kokazbriket- ea epltesi- 
anyagkereBk.. Vasut-u. 10. 26 

Kttrtvelyest Ferenc dr. . 

O.T.I, orvoa, Bocekai-u. 78. 82 
Krepusba Istvan dr. operator, 
. ffilorvos. Vecseai-ut 1. 3 

Lenart JOzsel fa- 6s epfiletauyag- 

keresk,. JeoG-n. 63. 20 

Lad any 1 borozd, RaWczi-u. 35. 

39 

Molnar Antal oDianai gybgy- 

szertar. Nemes-a. fl. 7 

Nagy Gedeon heutes is mesza- 

rOB, K6lcsey-u. 115. 29 

Nagy Istvan paprikatermeld es 

uapy keresk.. Petfri-u. 141. 27 

Nagy MlklOs koresmaros, Vasut- 
u. 55/». 35 

Pestszenttmre kttzsCg elttl- 
lardsaga, Nemes-a. 9. 1 

Petrd Bela hentea-, n^Bzaroames- 
ter, Nagykorbai-n. 5. 33 

Pinter Kalmanne dr.-ne 
ttzv. ay. ill. ov6n5, KUlcsey- 
u. 100. 4 

Piebanf a hivatal, rom. bat., 
Nemes-B. 14.' 05 

Postahivatal* m. kir., Nyilva- 
dos allomas, JenO-n. 80. 13 

TavhatbfizvetitO 25 

Schaub Mthaly dr. ptebanos. 
Nemes-u. 14. rom.fcat. pleb&nia 5 

Szaikal Istvanne, Soroksari- 
ot 10. 6 

Szathmary Sandor ni.kir. pos- 
tamester, Borobsari-nt 7. 16 

Szeky End re ret. lelkesz. aaOr- 
szagos Re format us Szeretetszbvet- 
seg tltbara, RaWczi-ut 88. 19 

SzAihanyl Ferenc Id. heutes 6a 

meazaros, serteBkereak., Jenfi-u. 86. 

81 

Welner Cs Tarsa fakereeh. 

• (ioktelepe, NagykdiOai-ut 21 

Zental Janos m. Ulr. postatigzt, 
Ida-u. 2/b. 1 1 PESTSZENTLORINC 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllo- 
mdsok hivatalos 6rdi: 

Pestszentldrinc 1. sz. posta- 
MvataVndl: 

7-21-ig. 

Pestszentl&rinc 2., Pestszent- 

lorinc 3. 4s PestszentlGrinc 

i. sz. postahivatalwl: 

Hetk^napi ~™M- 

8— 12-ig, nem tartanak 

14— 18-ig, azolgalatot. 

(Eldfizetfiket lasd a budapesti 
eldfiaetfik kOzbtt.): PESTUJHELY 

Nyilvdnos tdvbeszMd dllomds 
Hivatalos iirdk: 69 

a 

■i 

■n . 
ID 

X 

c 
Si 

ar 
0: 

N z 
o 

r 

r 

■ 

3 Vasarnap es •' 

uanepnap: 

8-11-ig, 

14— 15-ig. 

(EloBzetOket lasd a budapesti ejflflzetok 

kozett.f BetkSznap: 8-12-ig, 
14— 18-ig. 391 Pe8ȣra&qc8 Ozletl UalaSZl30rlt6k Uevelezolap, pvomlatvany) CSatOlPSaual PESZtiRADACS 

Hivatalos drdk: 

:**-,,_ ...-.jess*. 

8— 12-ig, s—ll-ig, 

14-18-ig. 14— 15rig. 

Csak el6tizet6k reszere : 20— 21-ig. 

Kir. nradalom: 

. Erdtozlak, Damanyadace . 4 

FelsOpeszer 3 

Gazdasag, Felsfiadacs 6 

Kflzepadaca 5 

KBzeppeszer \ 

Ktfzsegl elttljarOsag, Also- 

peazer. 2 

PESZERfcNY- 
PUSZTA 

(lasd Zsely) 

PETARDA 

,(lasd Beremend) 

PETELE 

(lasd flzaszregen) 

PETfiNY-PUSZTA 

(lasd Dunaszerdahely) 

PETENYE-PUSZTA 

(lasd Nagyatad) 

PfiTERFA 

(lasd Barvar) 

P6TERH AZ A -PUSZT A 

(lasd Bnese) 

PMERHEOY 

Hivatalos drdk: 

. '.'. Hetk8znap: Vasarnap es 

F unnepnap: ' 

8— 12-i?, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetfik Teazire: 20— 2l-ig. 
Csenddrseg, m. klr. 1 

Godtna Istvan eva.ng. lelk<§sa 4 
■ Ktfrjegyzol hlvatal 2 

Mlkola Ferene vendeglfis 6s 
. keresk. 3 

PETERI 

Hivatalos drdk: 

„„,,,„„.„ Vasarnap is 

Hetkoznap: finnepnap: 

8— t2-ig. 8— il-ig, 

U^-lMg. 14— 15-ig 

Csak elOfizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Ktfzsegl eloljardsag 2 

Varju Pal dr. ofyob 3 

PETERREVE 

Hivatalos drdk: 

E« k „„ap : .^ZlX: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizetaki£sz6r«: «0— 21-ig. 

Allamvasutak allomasftf- 
nifkstige, m. klr. 14 

Arpas Imre fiiszer- es vegyes- 
kereskedfi / 3 

- ~€sendtfrs£g 7 

Ftfldmlves beszerzesl es 

ertekeslttf sztfvetkezet 4 
Ftfsttfs Antal kBzsegi ifijegyzfi 

16 
Hajdu J6zsel iigyved 6 

Hendnska Bela 5 

8 PfiTERVASlRA 

Hivatalos drdk, 

Hetkftznap Vasarnap 6s 

Gnaepnap: 

8— 11-ig, 

14— 15-ig. 8-12-ig, 
14— 18-lg. 

Csak elOHzetflk reszere: 20— 21-ig. 
Addhlvatal, m. klr. H 

AUesz Erntf dr. kir, kOzjegyzO 
22 
Bakos Istran Felier kakas ven- 
deglflje 14 

Bocsi Vllmos com entarull zero, 
*egla-, oserep- £3 ttvegkereskedfi 
20 
Csendortfrs, m. klr. 3 

Dentsch Bela dr. figyved 18 

Eger— gyongytfsvldekl Vllla- 
-i&ossagl r.-t. kOraeti szerelfije 4 

Egeszseghaz 16 

Jarasl Testnevelesl n6pgon- 
dozd klrendelts£g 21 

Keglevlch Gyula grdl orszag- 
gytll6si kepviselfl (nzemben : 
Vi/i-xi/30-ig) 12 

Kir. jarasblr6sag 1Q 

Kormos Arpad dr. Jarasi m. kir. 

tisztiorvos 15 

Kttrtfsy Lajos dr. WSrorvos es a 

posta bet. bizt. int. orvoaa 5 

Ktfzsegl eloljardsag Q 

Ktfzsegl eltfljardsag, Varasz69 

Ltf winger Hermann lia utida 
Hlrsoh Imre fatelepe 8 Ilonka hengermalom 
Kastleher Simon kSzmMrii 

kereskedfi 12 

Kiss Sandor kereskedfi 10 

Ktfzsegl eltfljardsag 1 

Paplrgyar 15 

Stein Jdzsef agytollkereskedfi 2 
Takacs Ferene dr. rk. plSbanos 
9 

392 Nagy Zoltan dr. 

allaiorros jarasl id. kir. 
2 

Panncz Andor gdzmalomtolaj 
donos fj 

P6tervasaral Jarasl Ipar- 

testUIet . 24 

Plret de Blhaln Victor bard 

erdfigaedasaga 13 

Szantd Gynszl Jdztef bdrantj- 
fuvaroz6 '- 17 

Szantd Lajos fegyver-. lfisser-, 
vas-, TOvidaru- 6s ffiszerkereskedO 
19 
Szeky-Hanvay 1st van 

m. kir. gazdasagi felUgyeld 25 

SzolgablrOl hlvatal ] 

Vozar Gyola kereskedfl, s6, onkor. 
patroleum nagybani raktara §b 
elosztdhelye 23 PETNEHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
finnepnap; 
8— 13-Ig. 8- 11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-15* 

Csak eldfiaetAk rdszfire : SO— 81-lg. 
KSzsegl eldljardsag 1 

Rochlltz Bela ffltdbirtbkoa, Las- 
kod 6 

Szabolcsl A. Andras taiskola 
6s kertgazdaaaga 2 

PET0HAZAI 
CUKORGYAR 

Hivatalos 6rdk: 

"««-p= , !SSp?j p f 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. ^14^-15-ig. 

Csak elWizetfik rts»6re: 20— 21-ig. 

De Marbalx Mareel oukorgyari 

igazg. 2 

Jegyztfklrendeltseg 3 

Pettfhazal es Nagycenkl 

cnkorgyarak r^-t. 1 

PETRES 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap €b 
flnnepaap: 
8— 12-ig, 8— 11-jg, 

14— 18-lg. 14^-lS-Ig. 

Csak elCfizetfik r6sadre: 20— 21-ig. 

Bressler Martin dr. kBrorvos 3 

Csenddritrs, m. klr^ 
Kisdemeter 5 

Ktfrjegyzdsegt 
Kisdemeter 2 

Petres ' 1 

Walter Albert evang. lelkfesz, Csany 1 Karoly kentes, misBaroa & 
Csenddrsetf 19 

Gyemrovszky JTanos «slr- to 

: BBalonnakereBkedfi 10 

Kosztolanyl Andrfis beraat<! gs- 

rage, giSpjavitfi mutely 13 KSnyvnyomda r.-t. 
Ktfzsegl elbllardsag HStktfznap: Knllk Mlhaly komI<5- 6s gabona- 
. kereskedfl "20 

Hajera IstvankomltSkereskedfl 7 

Sehrenk Ferene kereBkedfl 9 

Samuel lglkisz 4 

Szlotak Bank r.-t. 8 

Cjvldekl Tlllamosmuvek 

■*•"*• 11 

Vizi Janos 11 j. komi<5- es gabona- 

kereskedA 12 

WeUcer Frlgyes es Jano» 

teglagyar 15 PETTEND 

A kdpolndsnytki egysiges 
hdldzathoz tartozik 

Bjjel-nappali szoHgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesztld dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Vasarnap 6a 

flnnepnap : 

8-11-ig, 

14— 16-ig. 

Haltenberger-gazdasag 29-3 Ortsleiter 

PETRIKERESZTUR 

died Nagyiengyel) 

PETROVA 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk0znap: PETFCRDO 

A vdrpalotai egysiges 
hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos drdk: Hetkaznap; 

8— 12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap es 
aimepnap: 

8— 11-ig, 
14-15-ig. 4llamvasntak, m. klr., 
Itirdd megaUdbely Csnk elflfizetflk reszere: 20— 21-ig. 

Pet- 

8 
Csendtirtfrs, m. klr. 13 

.Hangya" Fogy.es £rt.Sz»T. 

njtelepi ktilsfl fiikja 8 

Horvatb Janos fuszerkeresk. 

11 

Mercnr Mffszakl- €h Vegyl. 

ipari r.-t. Ipartelepek, Pap- 

keszi 10 

Nadaady Ferene grof tej-, tej- 

term^k- is elelmiszeraradaja 9 

Petl Nitrogen Mfftragyagyar 
r.-t. 4 

(laed a varpalotai elOfizoWk kflzt is) 

Stefanovlts Janos ffildbirtokos 1 

Snlak Ferene hentes 6b meaza- 

ros 12 

Azaszdl Koarad dr..orvos 5 

Varpalotat „Hangya M lo- 
gyasztAs! es ertekesltd sz»- 
vetkezet, PetffirdO gyartelepi 
B6kja . 2 Vasarnap es 
finnepnap: Hdtkflznap: 

8-12-lg, 
14-18-ig. Kenessey ntfv^rek Mldb'irtoko- 
sok, Kenessey Margit, llonaes r«nke 8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizeHJIr resafire: 20-^21-ig. 

Csenddr»rsparanesnoksa& 
m. klr. 4 

Hangya Konzum Sz«Tetke 

zet 28. sa. fiokja Ifiszer- es ve 
gyeskeresk. 5 

nrka Viktor kCzsegl Jegyzfl 7 
Ktfzsegl el61jar4sag 3 

Mlhalka Gy»rgy postameBter 1 
Nemesl ktfzblrtokossag ,8 
Pojenar Janos fuszerkeresk. 6 
titmesterl blvatal 2 

PETROVABISZTRA 

Hivatalos drdk: 

EetktJznap: Vasarnap es 

r unnepnap: 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-16-ig. 

Caak elMIzetflk reszfae: 20— 21-ig. 
Kttrjegyzdseg l 

„Szolyva M Faleparld r.-t. 
Petrovabisztrai liiresztelepe 2 

PETROC 

Hivatalos ordk: 
HetkSznap: Vasarnap is 

finnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. , 

Csak elflfizetflkr^Bzere: 20— 21-ig, 
Allamvasatak, m. klr^ 3 
Boda' Janos m. kir. postamester 
21 
Budapestl pamutlpar r.-t.» 
Petrfiei fiiktelepe 14 Lnezenbaeher Htkldsne tf zv. 

maganz6 23-5 

Posta, m. klr. Nyilvanos allomie PETTEND-PUSZTA 

(lasd Mezolak) 

PIESZKOVA-PUSZTA 

(laBd: Kacsfaln) 

PIL1NY 

(lasd Endrefalrat 

PILIPEC 

Oasd. lazka) 

PILIS 

,Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
finnepnap : 
.8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak etfifizetik rtszere : 20— 21-ig. 

AUamvasutak, m. klr.. 

alloma&tfntiWeg .15 

Berger Gabor fakeresk. 6 

Cseh Agnes m. kir. pos tames ter 

10 

Csenddrtfrs, m. klr. 3 

Csonka Ferene kOrzetparancB- 
nok 21 

Fekete Gyllrgy dr. flgyvfid 17 

Graber Janos dr. Jog- es allam- 

tndor .8 

Gyebnar Mihalyfaipari«zeme25 

Honeczy Pal ev. esperes-lelkGsz 

20 

Bnrsan Janos keresk. 19 

Illanlcx Elemer dr., a posta bet. 
bizt. int. orvoaa 14 HetkSznap : levelfre a gjlagzt blztoslthatla. IHncehely Ktfzsegl elbljardsag 1 

Langlelder Dezsd fakereafc. 5 

Lengyel Jdzsel p6kmester 12 

Magyar Mezogazdak Szttvet- 
. kezete serteshizlalA telepe . 24 

Malik lstvan es tarsal gflz- 

. malma 9 

Mlnkd J6nos villanyszerelS 6s 
radi6kegait0 6s javitd, valamint 
daralo- 6s magtisattfrifiiteme 23 

HonorkerMetl hltelbank 
r.-t. pilisi fldkpenztara 2 

Nyary Laszldne bardne tfzv. 

ttSldbirtokos 7 

PIllsl Hangya fogyaBztasi 6s 6r- 
t6keait6 azfivetkezet 13 

Schwartz lstvan keresk. 18 

Szemztf Kalman all. eleml isk. 
igasgatd 4 

Szell Sandor hemes 6a meszaros 
11 

Toldl Ferenc illatszer-kozmetikai 
laborat6riiun videki eladasi osz- 
talya. Telepe: Badapest ! PILISBOROSJENO 

Nyilvdnos tdvbesz&o dllomds 
Hivatalos drdk: Vasarnap 6s 
Qnnepnap: 
8— 11-ig, 
14— lMg. 

(EloflEetoketlasdabndapestl elflflzetflk 
kBztttt.) B6tkfiznap: 

8— 12-tg, 
14— 18-ig. H6lk»znap: pilisszAntcV 

Hjjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tqvbeszdld dllomdsdnak 

hivatalos drdi: 

Vasarnap 6s 
Gnnepnap: 
8— 12-lg, 8— lMg, 

I4— 18-ig- 14— 16-ig. 

Baross Endre dr. ffildbirtokog 
45 

Bogar- Jdzsel 48 

Bogar Testverek m6sz6get6- 

telepe 44 

Frlsala M arton keresk. 40 
Hungya szttvetkezet 47 

Ktfzsegl eloijardsag 43 

Postahivatal, m. klr. Nytlvanos 

illomaa 41 

Keczely Ferenc dr. kflrorvoB 

40 

PIMSSZENTIVAN 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllomds 
Hivatalos. drdk: 
H6tktfznap 8-12-ig, 

14— 18-ig, Vasarnap 6s 

iinnepnap: 

8-11-Ig, 

14— 16-ig. PILISCSABA 

A klotildligeii egysdges 
hdldzathoz tartozik. 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllomds 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
> Qnnepnap : ' 
8— iB-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

(EI6fi«etoket lasd a klotildligeti eI6V 
fizetfik kBabtt) PILISMAR6T 

Hivatalos drdk: 
„.,,.„ Vasarnap £s 

BetkOzpap: nnnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetfk reseere: 20— 21-)g. 

Bady Inure dr. kbrorvos, a posta 
bet. bizt. int. orvosa 5 (BlMizetfiket lasd a pilJsvOrBsTari elO- 
fizetOk kOat) PIMSSZENTIVANYI 
BANYATELEP 

(lasd Bolymar) 

PILISSZENTKERESZT 

iSjjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszdlti dllomdsdnak 

■ hivatalos drdi: Csendtfrttrs, m. klr. 4r! 

Ktfzalapltvanyl erdtfgond- 
noksag, m. klr. 4-22 Barany Szllard gy6gyBzeresz 8 
6 Csendtfrktilbnltmeny 
rancsnoksag, m. klr. Danos Tlvadar dr. Ogyved, 

varm. tb. tisztiffltlgyesz, Basaharo 

1112 

Epplnger Gezane ttzv. fold- 

birtokos (nyari allomas) 11/3 

Erdtforseg klr. kozalapitva- 
, nyl, Bitoc-vOlgy 12 

Erdossy Ferenc ny. taboii W- 
lelkeaz (Graagy) 3 

GloCk Imre 6pit6mester (nyari 
allomasK;- , 11/4 

Ktfzalapltvanyl erdtfhlvatal, Faraktara (nyarl allomas) 
KVzsegl elfillarosag ii/e 

4 NagybatQny-UjIakl egyestllt 
Iparmffvek r.-t., Basaharc . 1 

Plllsmar6tt Bangya fogyasz- 
tasl 6s ertekesitd szttvet- 
kezet 10 

Raab Lajos keresk. 7 

Szof£k Karoly Mr. kflzalapit- 
. yanyi f6erd0m6rn5k H^tkSzhap: 

8— 12-lg, 
14— 18-lg. Vasarnap ea 

finnepnap: 

8— 11-Jg, 

14— 15-lg. K»zs6gl elollarosag 4-23 Hatyas Kalman r6m. bath, lei- 
k6sa 4-25 

Postahivatal, m. klr^ (nyil- 
vanos allomas) 4-21 PILISSZENTLASZLO 

(lasd Bzent^ndre) 

PILISVOROSVAR 

Hivatalos drdk: 

ISjjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesztld dliomdsdnak 

hivatalos drdi: ' 

Vasarnap ea 
Snnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-lg. 

Albel Istran sz6n, ttizifa-, ep'Qlet- 
: fa- '^s. epitkez6si anyagkeresk, ' HetkSznap-. 

8-^12-fg, 
14-18-ig. 2-04 

Appel Ferenc bat. »ng. villany- 
SBeielfl is radi(5keresk. 2-63 

BerenosVi&ry Gynla nyug. m 
kir. ornagy 2-89 

Blind danos kCporszallitb . 2-74 
BodnarBela kttrallatorvos 2-70 
Budapest-vldekl k&szen. 
banya r.-t. 

Kassay Antal fgasgat6 lakasa 2-80 
Ezenkivdl lasd a solymiri eiWize- 
t0kkCz6tt CsenddrQrs, m. kir. 2-62 

Orozdy Laszld dr. banya- es 
O.T.I, kezel&orroa 2-88 

Ehrenleld Zslgmond 6paletfa- 
keresk. 2-61 

Fetter GyOrgy mesaaros es ben- 
tea 2-65 

Fetter Gynla bentes es m6szaroa 
2-95 

Fetter Istvan hentes 6s m6szaroa 
2-66 

Fetter Istran 111. bentes- 6s m6- 
szaros 2-08 

F6t| Fetter Istvan kdpor, dolo- 
mit ^8 ciklopkfl szallitd 2-07 

Gager Jdzsef plebanos 2-78 

Graf Janos mtisBerisB, b6ranto- 
luvaroz6, varr<5g6p- es kerekpir- 
javit* 2-98 

Gnth J6zsel ffiazer- 6a oaemege- 
keresk. 2-91 

Balbatier Janos rauzer- es Uszt- 
keresk. '2-67 

Jdzsef vend^glfls Herbszt JHlhaly Tend6gI6s ea 

szallddas 2-76 

Hnber Gytfrgy 2-68 

Karatsonyl gr6f hltbizomanyi nra- 

dalom 2-73 

Katonal epUletek es hato- 

sagok: Katonai interaalo (len- 

gyei) munkaatabor parancanoksag 

m. kir. ■ 2-00 

Roller Ferenc gazdatiszt 2-94 
Kovacs LaszIO gy6gyBzer6sz 

2-75 
Kttzsegl elfiljardsag, PilisBzent- 

ivin 2-65 

Kttzsegl eldl]ardsag, PilUrerOa- 

var 2-64 

Kranuner Janos fiiszerkeresk. 
2-71 
Nnssbanm Laszld dr. baoya- 

orvos 2-87 

Pal J6zsel rillaraosaagi 6s r*di6- 

szaktizlete . 2-86 

Plllsvorosvarl klr. dtmes- 

terseg 2-06 

Plllsszentlvanl kdszenbanya 

k.I.t. banyanzeme, PiliEBzendvan 
2-96 
Postahivatal, m. klr. 

Nyilvanos aUomas es hibabejelentd 
03 

Nyllvfinos allomas, Piliaszentivan 
2-05 

TaTiru.tk{tzvetit6 es tndakozd 02 
Resszer Gyilrgy teheraat6- 

fnvarozasi vallalkozi 6s sertea- 

keresk. 2-90 

Rethy Zoltan dr.. orvos 2-69 
Salary Gynla gy6gyszeresz2-79 
Schffn Hatyas epitflmester 2-81 

Slnka Laszl6vit6s, banyaf0p6nfl- 
taros 2-99 

Szontag Janos kflpor- 6a granit- 
szailit6 &"" 

Szonntag Janos keresk. 2-09 

Tapolczay Maria nfti lodrasz*. pilisvorosvAri 
banyatelep 

(last) Solymar 6s PUisvorflsvar) 

PILLINGfiR-PUSZTA 

{lasd Qyor) 

PINGfiD 

,_,' Hivatalos ordk: 

H6tk8znap: Vasamap es 

Unnepnap: 

8— 12- ig. 8— 11-ig, 

,14— 18-ig r 14— 15-ig. 

Caak eI6fizet6k rfiszeie: 20— 2l-ig. 

Bencslk Istran m. kir. posta- 

mester ', 18 

Csendtirseg , 4 

Cslncsurak And r as gabona- 

kereskedft .9 

Csobrda Jdzsef 6s tarsal 

kendergyara 19 

Doroskl Milan liisier- 6s gabona- 

kereskedd S Hltelszttvetkezet korlatolt sea- 

vatossaggal, nvern6 druzstvo s.o.v. 

Pivnici 8 

Rozsegf elffljardsag 1 

Mockd Pal 6ptilet- 6s tilzifa- 

keresked5 H 

Orth Karoly dr. kdzsegi allat- 

orvoa 5 

Orth M. Gusztav dr. kttzsegi 6b 

posta bet. bizt. int. orvos 

Snszter Mlhaly Tas- es vegyes* 

kereskedfi 7 

TeJszOvetkezet 12 

Tlr testverek hengermalma 3 
Zslvlty Demeter 13 PINCEHELY 

Hivatalos drdk: 
B6tkozna P : gj™**- 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lfrig. 

Csak eWflzetflk r6sz6re: 20— 21-lg. 

Allamvasatak.allomasf 0n«ks6g 5 

Autdtaxl Szab6 Lajps 31 

Belecskal Gazdasag,Belecska, 

MechwArt-paszta 9 

Berente Ede vas- 6s fUtszerke- 

resk. 37 

Badal Jdzsef fa-, epnletanyag es 

termdnykereak. 32 

Cseh Gaspar vendeglfis (Ozem- 

ben : IU/1— ViII/81-igj 38 

Cseh Vllmos vegyeakeresk. 20 

Csenddrdrsparancsnoks&g, 

m. klr. 21 

Dezsd Ballnt m. klr. postavonal- 

felvlgyiz6 19 

Ddry Gabrlella allami tanitfnfi 

(uzemben: V/l— X/31-ig) 4 

Englender Sandor gynmSIcs-, 

tojas- 6s baTomfikeresk. (Uzemben : 

Il/l-VII/31-ig) 40 

Erdely Erzsebet gazdasaga 26 
Ernetz Terez ay. m. klr. posta- 

jnester 1Q 

Esterhazy Pal herceg gaz- 

dasagi intezflsege, Qyant-puazta 8 
Graf testverek fakeresk. 14 
Jager Vendel 34 

Junker Viktor es Ila m Wag 
6a mttJev61gyara 12 

Karvassy Janos dr. flQondvi- 

aeleso gyogyszertara . 27 

Komldl m. klr. ktf szenb&nya 

Till, nzemenek kJJrzeti saerelfije 29 

Ktfzsegl elOIJardsag, Beiecska 

18 

Ktfzsegl eldl]ar6sag t Plncehely 

Lasz]6J6zseIvitez,vend6gl6'B 33 
Lnhovlts Istran dr. k&rorvos 3 
Mandl Jdzsel vegyeskeresk. Q 
Nagy Gynla kiffizfi 6tkezde. 39 

Navratll Ferenc m. kir. posta- 
mester \ 11 

Ozora Ktfzsegl Hltelsztfvet- 
kezet Gabonaosztalya 36 

Plncehely es Gtfrbtf Videke 

*Bangya» fogy. 6s $rt. saOvetkeaet 7 

Pfneehely-gtfrbtfl takarek- 
penztar r.-t. , .:. 10 

Sahtha Gergely dr. allatorvos 

Singer Bela dr. orvos 28 

Stern Antal taentea 6a m6szdros 

15 

Stern Laszld nyersbCr-, termeny- 

es sb'rnagykeresk. ' 24 

Szabd Janos hentes es m6Bzaros 

23 

Szabd Jdzsel allatkeresk. (41) 

Tanos Janos ffiszer- 6b vegyes- 

keresk. 85 

Tavlrat ktfzvetftd 25 

Varnal Vllmos (42) 

Woll Hermann 6«skavss- 6s gep- 

kereak. 2 

Zoltan Jen6ne dr-ne v ny. fcOr- 

orTOB ttsvegye 17 5 

M 

i A 

X 

z 

o 


393 finkamindszent AruitinnKismertel^reciiiiezetleiiUlisDdhntfBi PINKAMINDSZENT 

Hivalalos drdk: 

8-,12-jg, 8-ll-ig, 

14-18-ig. (4-l&-ig.. 

Csak elftfizetik 1 r6sz6re ; 20— 21-ig. 
KttrJegyzttsAg 2 

MellAkvAmhlvatal, m. klr. 
5 
Noe JAnos vend6glos 6s mcszAros 4 

PINNYE 

. ildsd Nagyl6zs) 

PIRICSE 

Hivalalos drdk: H6tko"znap ■ VasArnap 6s 

unnepnap : 

8-124g, 8-11-tg, 

14— 18-ig. 14— lfl-ig. 

Csak eHSfizetdk resz6re': 20— 21-ig. 

AporhAza telepes kttzsAg 

TelepIelttgyefttsAge 5 

Bonis Gynla ref.*lei]k6sz 9 

Karolyl JAzsel grAl Karolyi- 

uradalmi UszttartosAga, ZsuzsAnna- 

major (j 

Ktfzsegt elttlJarAsAg, Rncsencs 

„ (nyilvAnos) 4/3 

KozsegteloljArAsag Nyirpilia 8 

Ktfzsegt elttljArAsAg, Plricse 2 

HAndy Ferenc foldbirtokoa 7 

Handy LorAndriA raidbirtokos 3 

Plret de Blhaln Victor baro 

gazdasaga Encsenes 4/fo 

RndnyAnszky Imre bird gaa- 

daerAga, Joaset-tanya. 7 

Somossy Ferenc fddbirtokos I 

PIROS 

Hivataios drdk: 

HetkSznap: • Vasarnap 63 

- y Unnepnap:. 

8-J2-ig, 8-il-ig, 

14-18-ig. i4_l 5 . igr . 

Csak elMlzatflk r6sz6re : 20— 21-ig. 

v Faxekas Gyttrgy Futnra Mzo- 
uiAnyoa raktara . § 

Kttzsegi elttljArAsAg 1 

Zakar Ferenc kSzs. vezete- 
jegys6 . 3 

P1RT0 

A kiskunhalasi egys4ges 

hdldzathoz tartozik 

Hivalalos drdk: PISKO 

(liisd Sellye) 

PISKOLT 

Hivataios 'drdk: 

H6tktfznap: Vasarnap 6s 

r unnepnap: 

8-12-ig, ' 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-Ig. 

Csak elflfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 

ErendrAdi MezttgazdasAci 
r.-t. * - ■ * 3 

Kocsls LAszIA malomb6ri& 7 
KtfzsAgl eloiJArAsag 1 

Matnska LAszIA Futura r.-t. 

albizonmnyos Q 

MArlcz ZoltAn adoligyi Jegyzfi 8 
Ur ay 1st van bard f Bldbiitokos 4 P6CSMEGYER- 
LEANYFAtU 

fiwl-nappali sssofadkrt 

A postahivatdl nyilvdnos 

dllomdsdnak hivataios drdi 

IWtkCznap Vasarnap 6s 
Qnnepnap 

, 8^11-ig, 
14— 15-ig Janos tan^a 5 HStkfanap: Vasarnap 6b 

flnnepoap. : 

8— 18-ig, 8-11-Ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak eHSfizntdk reszere : 20— 21-ig. 

A kiskunhalasi egysiges 

hdldzathoz tartozik m&g 

GSbdljdrds. 

Herauer Beta ny. Allami meh6- 

attfti fcl&gyelo 6 

Csont Lajos dr. gyakorW kereak. 

iskolal tanar jj 

HorvAth Geza ny. m. klr. posta- 

ellenor 5 

Knob Sandor dr. gyArlgazgatd 

12 

Kttrttsy Sandor bor- 6b sflrnagy- 

kereskedO 14 

PerslnaVlktorne «zv. dr.-ne 

minisBleri osztalytanaoaos Sisvogye 
; (naemben V/i- -XI/80-ig) 7 

Raaonyl Papp Gedeonne ny 

nil. tanrtinfl 'l 

SzUII6s«y GyOrtfyne ttzv., in. 

klr, pAazflgyl fotaiiaosos iizvegye 8 
Tetfzes Karoly ny. kir. stat. elien- 

flr, sftBd.-tiLiulcHos. ftUdbJrtokos 

(flBembeii: V/l— X/81-ig) 9 

VarsanylElemerDedr.>ne 3 
Vllcsek Janos ny. mav. feliigyeio' 

(uzojnben : VlM/l-I/31-ig) , 4 
Vtnnay Ge«) dr. niln. (anacsos 

10 
394 PISMANY 

(lied Szentohdret 

PJSZKE 

Hivataios drdk: 
HetWznap ^SgP,*' 

8-12-Ig. 8-11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caah elflfieetok reszfire: 80— 21-ig. 

Andreka Odttnorszaggyill.k^pv. 

9 

Bogsch Anrel vaskeresk. 7 

Csendtfrseg, m. ktr. 8 

Donamenti ktfbanyak es 

marvanymtiTek r.-t. gyii> 

telepe 5 

Koralek Samuel liszt-, termftny- 
6a nyersbOrkeresk. 8 

Ktfzsegl eKflJartisag, Plszke 1 
Mlskokszl es tarsa as best-, ce- 
ment-, pata- 6s papirgyar 4 

Szanter Karoly 1. k»t. pl6bA- 
nos 2 

Tulassay Jozset dr. kfirorvos, 
a posta bet. bizt. int. orroga 3 PIS2KURA- 
PUSZTA 

(lasd Beremend) 

PITVAROS 

Hivalalos drdk: 

H6tk«znap: - v *sarnap 6s 
- r Unnepnap: 

' : 8-12-ig, 8-11-ig, ' 

14— f8^g. 14— 16-ig. 

Csak elflfkeWk r6sz6re r 20— 21-ig. 
Balpg J6zsel dr. kSrorvos J 
Caendtfrfieg / 2 

Kbzsegl eltfl]arosai{ 1 

Pltraros es vldeke hltelsztf- 
vetkezet, mintaz O.K.H. tagja 4 

P0CSA 

(lasd VllJany) 

POCSAJ 

Hivataios drdk: 

8-13-Ig, 8-lt-tg, 

14-18-lg. 14 -16-Ig. 

Csak el6flzet6k r<5sz6re : 80— 81-fg. 
Csondtfrtlrs, ra. klr. 5 

„Hangya" sztfvetkezet 10 
Kttzsegl el01jar«sag 1 

Ktfzsegl Itfjegyzo lakasa 7 

Krizsan Gabor If j. mnlomb6rl6 6 
IH6ser MlbAIy fakeresk. 3 

Simon Gynla dr. kflrorvos 4 
Sz«chenyl Agost gr6I aradalma 
2 V/16-TX/15-ig : 

8— 18-ig, 
lX/16-V/15-ig- 

8-12-lg, 
14— 18-lg, 

Benes Jdzsel 1IJ. ig. 

Benes JAzsel Id. elntik 2-46 

Benlsch A. Edward maganzo 

(nyari fillomds) . 2-05 

Benlscb Aladar II. (nyari allo- 

mas) 2-41 

Benlsch Lajos ny. Daiiktisztv. 

2-30 
Blr6 IMlklAs dr., az dllaml szin- 

bazak jogtanaoaosa (oyAri Allomaa) 

2-sr 

BoldoKtanya, E&zterhazy 
Benedek grAf 2-70 

Braun RobertnA eztll. Oyulay 

Fodor Ilona, Leany|aln 1-43 

BndaTldAkl Vlllamossagl 

r.-t. leanyfalui kifendelts6ge 

, 2-45 

Chrlszt Adam kOzsegi tisztv., 

16goltalmi paranosnok. 2-48 

Cserny KAroly lie ttzr. (nydri 

illomais) 2-^6 

Oeak KArolynA (nyari Gliomas) 

2-76 

OelmAr Tlvadar 6pft6si villa!- 

koz6 2-47 

Dngar LAszlA dr., a posta bet 

btzt r int. orvosa 1-42 

Scker Sandor fflszerkeresk. 

(ny&ri dllamas) 2-98 

JSIsler Bde dr. figy\r6d 2-67 
ErdAhlvatal, m. klr. 2-79 

Flladellla Dlakonissza Eg^ 

let tegtv6r Qdfilfije - "' "li 1-44 Gallay BAla dr. vitez, Hgyv&A 

2-95 
Ghyczy AurAl min tan. (nyari 

allomas) 2-54 

Batch Testverek le4nyfaluai 

gaadasaga . 2-94 

Bangya Fogyasztasl As Erte- 

keslttf Szttvetkezel {nyirl &\ 

lomAs) 2-49 

flaakovszky Zoltan dr. ;PeBi 

virm. tisztifflQgy6sze 2-80 

BAtfalvy Gynla 2^-18 

Herbster Henrik gyfiros (nyari 

allomds) 2-00 

Heaberger RezstfnA tfzv. , 

mag4nz6 2-43 

Bttttner JanoanA ttzv. magAnzd 

(nyari illomaa) 2-56 

JoA Zoltan, Leanyfalu, kaszlnd 

vendagW 2^10 

Kanls IstvAnnA «zv. rOntgen 6s 

elektromedikai mftsa. rail.' : 2-21 
Kerekes LaazlA dr. k6rh, 

ffiorvos 2-18 

Konkoly ElemAr dr. figyved 

(nyari allomfia) 2-97 

Ktfhler LaazlA, Sas616sma]or 

2-57 
KtfzsAgI elfiljarAsdg, P6os- 

megyfl^ 2-04 

Lamotte KAroly dr. sz. Mv. 

Uniosnok, 1460. brsa. 

Lanyl Sylvia gazdasaga (nyarf 

allomas) 2-92 

Leanyralnsl vadasztarsasAg 

(Benes Jozsefi H6der U Jos dr.) 1-4Q 

lilngel JAnos leinyfalvi bntor- 
gyaroa 2-75 

Lorx Vtktorne vitea, tabornok 
tizvegye (nyari allomas) 2-42 Magyar lolyam- As tenger> 
hajAz&sl r.-t. ttgyndkafige (fizem- 
ben: V/l-X/81-ig) 2*82 

Harsohalko Teolll Viaegradi- 
6t 8.. (nyari allomis) 2-16 

May Arthur m6rnBk 2-62 

MArlcz Zstgmond (nvdvi illo- I 

mas) * 2-83 1 MArlcz MiklAs 2-59 

Mozsonyl Sandor dr. egyet. 

tandr (nyari allomas) 2-44 

NadAnyl EmUnA dr. tfzv.szni. 

Hettyey Aranka, a Nemzeti Sziohdz 

flrOkds tagja (nyari allomas) 2-78 
Nagy LAszIA dr« ugy\-6d (nyari 

Allonids) . 2-88 

PadAnyl Gnlyas Jend okl. 6pi- 
. t6szm6m0k, orsaaggy. k6pv., 

Pnsztahegy (nyiri ailomds). 2-51 
PAncAl Lajos venddglfis 1-49 
PekAr GynlanA ttzv. mvari 

Allomis) ^ 1-41 

PekAr Imre dr. Jlgyvdd (nyari 

allomas) 2-74 

Pestfcy Mttller JAzsel LeAri- 

t6z, litvin kovet, konnanyWtana- 

osoa, gyiroa 2-58 

PAterl Ferenc dr. flgyv6d (nyar| . 

allomas) 2-71 

Platnlk Radolf kartyagydroa 

(nyiri allomis) 2-98 

PlAbAnla 1-47 

Postahlvatal, m. klr., nyitvanoa 
allom&s 6s hibabejelento 03 

Tiviratk5zvetit6 6s tndakoz6 02 

Prlncz Agoston fuszerkereak. 
(nzemben: VI/6— XII/5-ig) I-45 

Ravasz LAszIA dr. re form at us 
pSspfik (nyilri Allomas) . 2-96 

RAzsahegyl KAlmAn korm. ffi- 

tandcaos, szinmuv6sz (nyirJ Allomas) 

2-63 

Sarady IstvAn dr. Cgyr6d (nyfiri 
allomas) 2-12 

Schelbler Hermann dr. 2-15 

SlklAssy Gyttrgy dr. (nyari al- 
loraAB) 2-40 

SArg Antal md6pit6sz 2-14 

Stamp! BAla fflszeres (nyiri Allo- 
mas) 1-48 

SnrAnyl MfklAs dr. gazdaaAga, 
Szigetmonostor, QOdsziget (oyari 
allomas) 2-91 

SnrAnyl furdoegyesUlet 6a 
Kern MArton, a snrinyi panzifi ven- 
d6gldse. PiScsmegyer— Surdny 
(flzemben: Y/l-X/3l-ig). 2-65.- 

G. SzabA IstvAn bentAs 6s m6- 
szaros, Leanyfala 2-09 

Szaszy BAlanA allamtitkar Oz- 
vegya (nydrl allomas) 2-17 

SzAszy Lajos m6rDfik (nyAri Alio- . 
mas, telen At laed » budapesti elo- 
Rzetok kfizOtt) 2-06 

TArsadalomblztosltAsl AI> 
kalmazottak UdUltttelepe 
(nyiri AlIomAs) 2-81 

Tor may BAla, a Budapest! Am- 6s 
Ert6ktCzsde alelnOke (nyiri A1I6- 
mas) 2-11 

TAth LAszIA dr., a oNemzeti DJ- 

sAgtt NJszerkeszWJe myirl Allomas). 

2-85 

VAmossy LArAnt dr. Ugyv6d 
. (nyari allomAs) 1-40 

Vanes A- villa, Zslgmondyne 
(nyAri AIlomAs) 2-07 

Walter Tllmos ny . detek tivfofel- 
Cgy. (nyAri Allomas) 2-61 

Wendler MiklAs r.-t. vez6rig. LeAnyfalu 2-19 POCSPETRI 

Nyilvdnos idvbesztild dllomds 
a kSzsdgi eloljdrdsdgndl 

(MAriap6cs 3. sz. elofWoj 

PODHERlNG - 

noaropHHbi 

Nyilvdnos tdvbesz&d 

dllomds 

Hivataios drdk: H6tk«znap 

. 8— 19-lff, 
14— 18-ig. VasArnap da 
unnepnap 
8-ll-ig, 
14— 15-ig. : PODHORJANI 

(lAsd Podhering) 50 gr. sulyig arumintat. Porcsalma POGANY 

1 (lasd Pecs) 

pogAnyszentpeter 

(lasd NagykajilBaa) 

POGONYI-PUSZTA 

(lasd Banreve) 

P6KA 

(lasd Saromberke) 

POKLOSTELEK 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
Betkoznapf finnepnap 

ft— 12-lg, 8— n-ig, 

14— 18-ig. 1*— 16-ig. 

CBak elMizetflk rtezere: 20—ei-lg. 
Korjegyzoseg 3 

POKOLTANYA 

(lasd TapI6gy6rgye) 

POKVAB 

(lasd T6t) 

POLAKOVITS- 
MAJOR 

■... (lasd Nagyszenas) 

POLENA — 
HOJIHHA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
Betkfiznap: finnepnap: 

8.-i2-ig, 8— il-ig, 

14^18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reasere: 20— 21-ig. 
Csenddrorsparancsnoksag, 

m. kir. ! 

Dracskd' Janos ffirdOtnlajdonos 

(fiaemben: V/l— X/3t-ig) 5 

Korlegyzdseg 1 

Latorlea gazdasagt 6s lparl 

r.-t. pagonykezelosege ** KSzs$gl etdljardsag 1 

Ad6figyi Jegyzoi hivatala 14 

KiSzigazgatasi osztaly 48 

MegyesI Gab or takarmany- 

kereskedo 47 

Morgenstern FttlBp vaskeres- 

kedo, kovacsBzen 6s gazdasagi gep- 

raktar 27 

Petho Geza dr. figyved 37 
Polgarl „Bangya*» Szttvet- 

kezet 36 

1 3z tiokfizlet "13 

Polgarl Hlteiszovetfcezet 22 
Rapaport Ignac dr. figyved 25 
Repanszky Laszld uri 6s n6i 

fodrasz 34 

Schwarcz Mor rakereskedS 18 
Seta war cz Samuel terineny- 

gyapjukereskedd 10 

Szabd Pal sbrkereBkedB 43 

Szolgablr61 kirendeltseg 
Tanyi Janos dr. ottos 40 

Thold Istvan dr. flgyved 

Lak&sa , 16 

Tlszapolgarl hltelbank 3 

Termenyosatalya 
CJjhelyt Mlklds dr. orvos 12 
Ungar Jend kereskedo 
Ung$r Lajos kereskedO (idpszakos) 

POLGARDI 

Hivatalos 6rdh: 

7-21-ig. 

Akots VllmosmalomtalaJdonoB 10 

Allamvasutak* m. klr.,vasut : 

■allomas 28 

Antal Gyola ref. lelkipaBztor 13 

Aradi Ignac r6m. kat. ' esperea- 

plebanos 24 

Batthyany Laios grof n»gy- 

blrtokos, kastely 1 

Polgardi Ipartelepok, vasutallomaBl 

epulet 2 

Rezgalicgyara, ipartelepefc 18 

Csaszar Laszld okl. gazda 

Csenddrorsparancsnoksag, 

Cslma Mlhaly hentes es mesea- 
roa 22 

Czlraer Jdzsel ny. may. s.-tlszt 
43 

Egeszsegvedelml kor vezetfl- 
tanacBad6orvos: Somogyi Vilmos dr. 
kororvos 41 

Gaal Laszld kSzsegi ailatorvoa 9 

Hegedttsmajorl Gazdasag, 

berlo Valko Vilmos, Hegedusraajor 
8 
Jdzsel Lafezld gabonablsom., 

vegyeskereskedea 6s szikvizgy&r 

(nyari allomas) 29 

Juhos Janos O.K.H. figyvezeto26 

Keller' Janos hentes es meszaros 

17 

Koch Laszld dr. egyetemes orvos, 

volt szanattfrinmi es kUzkorh.orvos, 

nrad&lmi orvos 34 

Kbzpontl Arnhaz, fizletlgazgato, 

Aradi tgnac esperesplebanos 19 
KBzsegl eldljardsag 6 

Krelner Pal korosmaros, Caarda, 

Balintmajor (nyari allomas) 15 
Krlsztlanl Istvan dr. orvos 14 
Lowy Karoiy dr. OrVkOsei. 

Polgarditekeres 16 

Magyar-hoUandl Ittldmflveld 

r.-t. szamtartfeaga, Balint-major 3 

Mandy Ifitran dr. gy6gyszer«sz 

7 Pnrger J6zsel tttzKa, ez6n, 
6oskavas- is f^mkoresk. 4 

Pnskas Ernft felelfis kfimeny- 
seprfi UzletvezetO, fink, ttizolto pa- 
ra ncsnok 89 

Riespler Antal szfov. tisxtv. 42 

R6m. kat. Egyhazktfzaeg '■ 

Kaltnrbaza 37 

Somogyi Vilmos Ferenc dr. 

kororvos, f&ptvos 5 

Sttveges Ferenc Futura bizom. 

31 
Sllveges Jdzsel gabonakeresk. 

32 

Szabadl Gyala beraut6fnvarozd 

• 20 

Szekeres Janos b6rant6fnvaroz<J 

35 

Szekesfeh6rrarl takereske- 

delml r.-U 21 

SzokA Imre ttlsoresBkfisBitfi, bfir- 
es eipSkeresk. 44 

Szoke Gyola dr. gazdasaga, 
antonia-major -J 

Wttnscher Frlgyes dr., Hangya 
alelnttk-vezferig., fOldbirtokos, 
Felsomlyfi 30 

Zahradnylk Janos b6raut<5- 
lavarozd 40 POLGARDI- 
IPARTELEPEK 

(lasd Polgardi) 

POLGARDITEKERBS 

{Jasd Polgardi) 

POLYANA 

(lasd Polena) 

POMAZ 

Ejjel-nappali szolgdlat 

A pom&zi egyseges h&lozat- 
hoz tartozife meg: 
Szentistvantelep* 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbe&z6l§ dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: POLGAR 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 

Allomasf onokseg, mav. 33 

Ansztertltz Aladarne 15 

Baksay Pal kir. famernifk 44 

Brann San dor dr. orvos 41 

Csenddrors, m. klr. 5 

Dekany Istvan lakasa 35 
Dohany Istvan Yaounm lerakata 

Dohanybevalto hlvata), m, 

klr. 23 

Egrl litkaptalan tlszttartd- 

saga, Pofltls 6 

Fazekas Gynlane dr. gy6gy- 

ezeresz 38 

Ferenczy Janos elektroteeknikai 

£s villamossegi vallalat 
Fleischer Brno Pntura Ogy- 

vezetO 21 

Fried Andor fakereskodes 

mentarugyara 19 

Glttck Aladar dr. orvos 
Grossmann Janos kereskedO 8 
Berlngb.Erndgy6gyszer«SE tMa- 

.donnas gyogyszertara 30 

Holczrelter Jdzsel kSzsegl 

allatorvos 42 

Horvath Jdzsel 31 

Asvanyolajlerakata 24 

Kiss Peter dr. rk. lelkeaz 
Klein Lajos termeny- es gyapjn- Postahivatal, m. klr. Tavlrat- 

kereskedo 17 1 koavetitSs »» IHeszaros Laszld tfitsoltd tm. 

45 
Mnllner Mlhalyne ozv. 

■vend6gWs 2 

Pap Dezso dr. vit6z, foldbir- 

tokos, Nagycs6ri-puszta 12 

Pasztor. Lajos beszaUd korestna- 

ros 63 szalloda 36 

Polgardi logyasztast es 6rte> 

keslto szovetkezet 27 BetkCznap : 

0— 12-lg," 
t*— 18-ig. Vasirnap 6b 
finnepnap : 
8— li-ig, 
14— 16-ig. Hrbotteky Ferenc festikseak- 
tlzlet, Margd vegyi-liaem 2-65 

^Istvan klraly*'gy6gyszertar, 
tul. ozr. Herkovieh Sandorne 
P-latthy Margit 2-71 

Jankd Barna gy6gyszeresn > 
szeBEeoeugyaia 2-82 

Kadocsa Sandor all. elemi isk. 

igazgato-tanito 2-69 

Kapocsanyl Janos m. kir. fo- 
hadnagy 2-90 

Kozsegi elifljardsag, Pomaz 

Kdzs6gl gyUmiilescsoma- 
gold (nyari Allomas) 2-88 

Handles Milan dr. foldbirtokos 
2-07 
IHlaklty Illes fakeresk. 2-09 

Holnar Geza (Baser- is ceemege- 
keresk. 2-61 

Osztroluczky Gyala dr. m. 

kir. kozalapitvanyi I6figy6sz 2-63 
Pomazl HltelszOvetkezet, 

mint az 0. K. H, tagja ■ 2-68 

Postahivatal, nyltvanos allomas 
es hibabejelento 03 

Taviratkdzvetjto es tndakQzd 02 

Rdnay Laszld okl. m^rnHk, , 
min. osztaly tan. ' 1-95 

Sashegyl Sandor tfiaeid- es 

epnletanyagkeresk. 2-92 

Schleszl Martons6rkeresk.2-74 

Springer Jdzsel fakeresk. 2-Q4 

Szalal Vlimosne 8zv. 2-95 

!z6hasy Alan tottkutasi, ffildblr- 
toko6, Dolinapuszta 2-06 

Szoclalis mlsszldtarsalat 
Ottokar-hadlarvahaza 

2-78 

Teleki Jdzsel grdf UJ. fOld- 

birtokos 2-77 

Gazdasaga, Kiskovacsi 2-08 

Temesvarl Lalos fuszerkeresk. Tlszolczy Lalos dr. 

segi orvos 

Uwag Magyar 
r6Szvenytarsa vites,-k«z- 

2-75 

szdvdgyar 

ig 1-70 

Vattay Dezsd ny. m. kir. Joszigr 

igazgatdi 2^80 

Zatykd Imre fatekolatnlajdonos Almdsy Sandor dr. ngyved 

/ 2-94 

Bakos Bertalan dr. vltez, ny. 

kozsegi fftjegyzo es Bakos 
Laszlo dr. vitez, orvoB 2-91 

Bartkd Janos gyaros es fold- 
birtokos 2-72 
Bartos Istvan kSraUatorvos 

2-73 

Beoze Tlbor gyflmBlcscszeti in- 

zo - 1-91 

Berkovlts Hermann gabona- 

•s Usitkeresk. 2-83 

Besllty Istvan g6r. kel. plebinos 

2-76 

Bndavldekt vtllamossagl 

r.-t. pomiai kirendeltsege 1-89 

Csenddroraparanesnoksag, 

Denes Sandor malomtulajdouos 
2-62 

Bonier VUmosmalomberlo 2-66 

Dr£her Jend erdogazdasaga, 
Joviafimajor, UJerdeszlak 2-00 

Erdelyl Sandor all. tanito 2-85 

Flnta Jdzsel f airagyar 2-87 

Gesztddy Alfred m.kir. ny. ez- 
redes 2-64 

Grossmann Dezsd gabona-es ter- 
menykeresk. 2 "" 

Hernleld Magnemesltd k.l.t. Homonnay Lassld ny. BZfOV. 

1-02 PONYVAD 

4asd Csikvand) 

PORBOKA-PUSZTA 

(lasd Kiralyrev) 

PORCSALMA 

Hivatalos drdk: 

Vasimap es 
finnepnap: 8-U-lg, 00 
0) Oh o 

M 

M 
r\ 

X 

z 
o V 

p 

m. Hetkoznap: 

8— 12-ig, 

t*— 18-lg. 14r-lWg. 

Csak elofizetoh rtszere: 20— 81-ig. 
Balogh Ahdras fSIdblrtokoa 15 
Csenddrttrs, m. klr. 2 

Fttldp Antal fakereskedo 8 

Gyene Istvanne »zv. dr. fold- 
birtokos 8 
Gyene Pal foldbirtokos 9 
Jenel Pal gyogysneresn 14 
KOzsegi eldllarosag 1 
Markovlcs Ern6 tfirmenykeres- 
kedA (ftzemben: V/l— XI/30-ig) 7 
Markovlts Mlhdly marbakeres- 
kedo 4 
Papp Janos <Fntara» bizominyos 
10 
Pechy Szaholcs fJispan 6 
Szlgetl Janos dr. allatbrvps 13 

395 B&Hadon/y fl Hflzpont fglfiivasa elOf r a legujaati kiadasu hjyatalos nevsorhol R^reSiDk ki PORLADONY 

y Hivatalos drdk: 

8-12-lg, 8^il-ig t 

14-18-ig. i4_i 5 . 1& , 

Csak eloftzetAk resz6re : 20— 31-lg. 

FUrst JOzsef,lasda sajtoskali el5- 

flcetok kozt 
Kiss Gynla nyug. olmester 1 

Sajtoskal Vldekl O. K. H. 
Hltelszttvetkezet Gabona- 
raktara, mav. allomason 2 

PORNO APATI 

Hivatalos drdk: ' H6tkoz»ap, **»5g* 

8-12-lg, 8— 11-ig, 

14-18-ig. * i4— 15-ig. 

Csak eloUzetok reszGre : 20— 21-lg. 

Borsa Mlkids dr. kfirorvos 3 

Ferenc bajor klr. hereeg 

. erdobivatala 6s . riilamos : furesz- 

telepe 5 

Kere Ferenc allatofvo3 2 

Kttrjegyzoseg* Porndapatl 4 

7 POROSKO — 

iippoiiikobo 

Hivatalos 6rdk: 

mst»i».fe n Vasarnap es 

HetkBznap: flnnepnap: 

8— 12-ig,' 8— 11-ig, - 

14— 18-lg. 14— lMg. 

. Csak eltfbetok' rfiszdre : 20— 21-ig. 
CsenddrUrs, m. ktr. . ; 

Galajda Gybrgy gtir. kath. espe- 
:re8 plebanos 8 

Erddhlvatal, m. klr. 

Erdonlvatal, m. klr. Tnrja 

polena — Typa IlojiHua 9 

Mlchld Karoly dr. kBrorvos 6 
Kttrjegyzoaeg 2 Kasza Istran tuzifa, sz6nkeres- 

ked6 6s banurif mislaid telepe 20 

Klralv Kalman rom. kat. pl6- 

'. bands' ; ■./'. iq Remetancslk Janos 

HUetveaet6 , . • 

Romzsa Endre all. 
oltdparanesnok ,Haagya" 

4 

tanitd tflz- 

3 POROSKOVO 

(lasd Porosko) 

POROSZL6 

Hivatalos drdk: Hetkflznap: 
8— 18-ig. Vasiroap 6b 
Unnepnap : 
8-11-lg, 
14— 16-lg. 
Csak elOflsetOk ris^re : 20— 21-ig. 
AUomasltintfkseg 7 

";" Balazs Jozael kflzsfigi aUatorvos 2 
Barna Arpad raberesfced*, 14 

Barnay ApoUonla m. klr. posta 

mester Q 

Botos Peter gabona- 6s t akeres- 

kedo, szesztOzde tnlajdonos 19 

Botos Sandor tenn6nykereskedfi 

21 

Csend&rttrs, m. klr. 3 

Dunantall es TJszavtdekj 
Gazdak TermelS szSveikezete, 
poroszldi kirendeliiBege .13 

Eger-Gyongybsvldekl Villa- 
mossagl R.-T.korzetifieerelfije 

17 
ErdGs Janos m. ki;r. ezredes 23 
'Frank Geza gabonakertekedfl 6 
Frank Istvan fakereskedG 18 

GraeB Andorne »zy. fflldbirto- 

koa, K6tutk8z 10 

GraeU Karoly fflldbirtokos 12 

Jdsvay Gabor ny. ig tanltd 10 

396 i Lajos dr. kiirorvos,. t» 

posta bet. bizt. int. orvosa V 9 

Kbzsegl eloljardsag 1 

Nanasi Gyttrgy term 611 y- 6 8 

takarm&nykereskedo H 

Stelner Testverek Qazal koola> 
lpar r.-t. lerakata. 4 

Ujlbrlncfalva ictfzseg eldl- 
lardsaga, Ujlfirincfaiva 5 

Wenner Sandor Megvalt6 

&y6gyszertar 22 

POROSZTd 

{lasd Szobrano) 

PORROG 

(lasd Csnrgd) 

PORVA 

Nyilvdnos tdvbesz6l5 dllomds 
a kozsegi eloljdrdsdgndl 

(Zire 87. St. elOflzotfi) 

POSFA 

(lasd Hegyfalu) 

P6STELEK 

dasa Bek6scsaba) 

P6THARASZT- 
PUSZTA 

(lasd Inaroskakues 6s Kakncs) 

POTONYPUSZTA ' 

(lasd Lakdcsa) 

POTY-PUSZTA 

(laad Caehimlndezent) 

POZBA 

(lasd Barsbaracska) 

POZSONYCSAKANY 

Tanyai nyilvdnos tdv~ 

beszeld dllomds, 

(CslitartBk 9.) 

\ 

POZSONYEPERJES 

Nyilvdnos tdvbeszilQ dllomds 
a hozs4gi el&jdrdsdgndl 

(Tall6s 9. sa. elfiflaetfl) PRCGY 

Hivatalos 6rdk: 

BStkbznap.- Vasarnap in 
unnepnap : 
8— 12-igV 8— 11-lg, 

U-18-ig U-15-Ig. ■ 

Csak elflfizetOk r*sz6re: 20— 21-ig. 
K0zs6gl elOljardsag 1 

Scbttffer Laazld filfiallat- 6s ter- 
m6tiykeresked0 3 

Schfifler Bdndor 61fiallatkerea 
kedfi, hen tea 6s mdszaros 2 

PUJON 

(lasd VasaasHentgotiard) 

PULA 

(lasd Nagyvazsony) 

PUSZTAALMAS 

(lasd Almasffiaitfi) 

PUSZTABALINT 

(lasd Fegyvernek). 

PUSZTABABOCKA 

(laad KaiiBzeiitniarton) 

PUSZTABANREVE 

A mezoturi egys$ge$ Jidld- 
zathoz tartozik. 
Hivatalos ordk: 

HetkeJziiap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8-12-ig. 8-11-ig, 

14-18-ig. __ 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

A mezdHri egysiges kdld- 

ssaihoz tartozik meg: Pusz- 

tapd, PusztaMrpdsztd. 

Albreeht tescbenl berceifnd 

gazdasaga 2 

kasttlya ' j 

Orszagos tfntUzestlgyi blva- 

tal bekesszentandrasl <6pl- PIJSZTAECSEG 

A. ddvavdnyai egys6ge$ 

hdlozathoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

Uetkfiznap • Vasarnap 6s 

r annepnap : 

8^12-ig, g— 11-ig, 

U— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csah eI6fizei<5k r6sz<Sre : 20— 21-tg. 

BerettyOvIzszabalyozO 
es armenteslttf tarsulat, 

Debrecen 4 

Bprzl bergazdasag, Polgar B6la 

ffildbirtokos 3 

DarOczy Lajos okl. gazda, nagy- 

berlfl 2 

Faragd Janos tennenykeresked* 

(fizemben: vn/l— Xn/31-ig) J 

Jakabfy Jen& fflldbirtokoa 5 
knn Gyttrgy kereskedfi 9 

Okanyl Aador gazdaaaga, Gfirbe- 

seiget g 

Pnsztaeesegl vasatallomas 6 
T6tfe fistv^ia r. kat. lelkesz 7 

PUSZTAERZSfiBET 

(lasd Tiszaseeotlmre) 7 P6ZVA 

(lasd Zalaegerszeg) 

POLOSEE 

(lasd Baosnszentladzid) 

PORBOLY 

(lasd Batasz6k) 

PRISZLQPTETO 

(lasd Borsa) 

PRONAYFALVA 

Hivatalos drdk: H6tkdznap : Vasarnap ea . 

nanepnap .* 

. 8— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elMizetflk rfeszere: 20— 21-ig. 

Csehddrseg * 

KOzsegl eltfljardsag ] Msvezetdsege, m. klr. 
PUSZTABERfiNY 

(lasd LengyeltAti) 

PUSZTABILLE 

(lasd Mende) PUSZTACSEREPES 

(Matrahegyaljal szOllfitelep) 
(lasd QyCngyfis) 

PUSZTACSfiV 

(14sd Nyaregyhaaa) 

PUSZTACSONKAS 

(Westphalen Anersperg) 

<lasd Gy6ngyfis> 

PUSZTADAROC 

Hivatalos ordk: 

H6tkBznap: Vasarnap 6s 

■* unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig/ 

14-18-ig. 14-16-fg. 

Csak elfllizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. PUSZTA- 
FACANKERT , 

(lasd Tolna) 

PUSZTAFELSOHALOM 

"; (lasd Vecses) 

PUSZtAFOLDVAR 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkornap: Vasarnap e* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

,. 14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csa^ eloflzetdk resa6re : 20— 21-lg. 

Arvay Bela dr. kjSzs6gi drvos 5 
Cslz madia Lajos malomtnlaj- donos " "3 

Kovacs Ern6 yitdz, all. isk. 

Igazgatd-tanitd 9 

Kbzsegl eltfljardsag 1 

Toldy Antal rdm. kat. pl6banos 

e 

Vajda Sara m. kir. postamester 8 

Wenekbelm Denesne grdtn<6 

nagybirtokoa, eztilltai aradalma. 

8z811fis-poszta 4 

Zlcby Aladarne grOfn6sz9ll0si 

aradalma 2 

PUSZTAGYENDA 

A tiszaroffi egystgqs M16- 

zathoz tartozik 

Hivatalos drdk: Vasarnap 6s 

unnepnap : 

8-11-lg, 

14-^15-ig. -™ Geza ffildbirtokoa, drsE,- 

gyiil. k6pviseia 1 

PUSZTADOBOS 

(lasd Nyirraada) 

PUSZTADOMAHA2A 

(lasd Tiszafiired) H6tk{Jznap .* 
8-13-ig, 
14-18-ig. 
Csak etflfizetflk r6szere: 20-^81-Ig. 

Angyal G6za6rsekl tanacsos, rk. 

lelkesz 5 

BarO Baldacsy Protestans 

alapltyany borshalmi gaz- 

dasaga, UAniel Jeno berlO 4 

Csapd Ldrant Pal dr. ecsedi, 
ftgyv6d, ny. all. hnszarBzaiados 1 

Pallfy Geza gr6f felsdbdzitag, 

pusztagyendai gazdasaga 3 

Vegess Arpadne dr. orvos 2 

PUSZTAGYIMOT 

' (lasd Papa) 

PUSZTAGYOCS 

(lasd Tiszabnra) a liivott allomas hapcsolasi szamdt. J?uszta$zifc8%(!> PUSZTAHATRpNGYOS 

" :; : ;■_.'-;■.; (lasdPely) •" 

PUSZTAHENCSE 

(lasdNagydprog) 

PtTSZTAHIDEGKtJT 

"" (lasd Kcivarbossziifaln) 

PUSZTAHIDVtiG 

(lfited Sarud) -' ' 

PUSZTA-IZSAP 

(lasd Nagymegyer) 

PUSZTAKAJMAD 

(lasd Tolria) 

PUSZTAKABAD 

(lasd' Sarospatak) 

PUSZTAKENGYEL 

Hivatalos drdk:. aetkftznap : Vasarnap es 
Unnepnap: 
8-11-ig, 
-18-ig.. 14^-15-ig.. 

.. CBafe elfifizetfib reszere r 20— 21-ig. 

Allamvasutak, m. klr., 

altowasfQnBksege 13 

Baghy Gyula fSldbirtokoa 8 

Csendorttrs, m. klr. 4 

Czedli Gynla dr. orvofl 9 

German Sandor hentes 15 
Harkanyl Anna barda© - 

HSldbtrtokoa 2 

Katonai epttletek «s batd* 

sagokt 

RaktarpaTanoBnokBag in. kir. 18 
Kiss Istvan ra. kir. h. postamester 
■-;' 16 
Kiss Jdzsef ny. m. kir: posta- 
v -master ; . . ]; _\ 17. 

Koyacs Lajos foldberl6 . 1 

Lederer Andor fOldbirtokos, 
> PasztatenyO " , ' 

Lederer testverek, nona-major, 

lasd a ezajoli elofizetok k$zt 
Montagb Akos fttdbirtokos 1 
Nagy Balazs r<5m. katn.lelkGsz 14 
Orszagos Foldbltel Intezet 

pusztakengyeli gazdasaga 2! 

Pusztakengyell „Hangya** 

"- - iztasl es ertekesttd PUSZTAKOVACSI 

(Bihar m.) 

(laad fiakonszegj 

PUSZTAKOZPONT 

(lasd Grosbaza) 

PUSfcTALAK 

(lasd GvSttelek) • 

PUSZTALOB 

(lasd Ullo) 

PUSZTAMAGYAR6D 

Hivatalos 6fdk: 

„....„■. Vasarnap $s 

Hetkfiznap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

1^-lB-ig. - 14— 16-ig. 

Csak elofijsetok reszere : 20— 21-ig- 
K»rlegyz«seg 1 

Magyar Amerlkal OlaJIpar 
r.-i*, PnsztaszehtlaBzl6 5 

Hezd Kalman ny. b. alezredes 3 
'Nagy Istvan fSldbtrtokos. volt 

orazaggynl. kepv. 
Tompe Jdzsef keresk. 6s malom- fogya 
szttve 10 tnl. 

PUSZTAMALOM 

(lattd Szalinta) . 

PUSZTAMfiRGES 

Hivatalos drdk: 
HetkCznap : Betkfiznap: 
8-18-ig. PUSZTAOTTLAEA 

(lasd Medgyesegyhiz£i 

PUSZTAP6 

l mezoturi egys&ges hdld- 
zathoz tartozik 
Hivatalos drdk: 

Vasarnap 63 

nnnepnap : 

8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elfifizetfib reszere : SO— 2i-ig. 

A mezoturi egyseges hdld- 

zathoz tartozik mdg: 

Pusztabdnreve, 

Pusztaturpdsztd. 

Allamvasutak, m. kir., alio- 
miBtdntfksege 8 

Derczy Peter gazdasaga, Derczy- 

majo'r 4 

Glaser Lajos foldbirtokos, Puszta- 
szenttamas " ■■•:.-'■:.' 2 

Grelner Bdla pnsztap6i Igazda- 
,eaga (ttzeroben : V/l— X/3i-ig) 9 

Jarenak Lajos ftildbirtokos, 
t Pnsztatenyo 5 

Meszaros Bela ffildbirtokos 7 

Orszagos J«ldhltellnt6zet 
bergazdasaga Nagyszenttamas 

Szatbmary Katman nagybfirW 

10 

Szotnokl cukorgyar r.-t. 

pusztapdi gazdasaga 6 

Unghvary Jozsel faiskolajanak 
b6i-gazdasaga;' PusztakengyeL, Uona- Katonal 6ptiletek 6s hat<S- 
sagok: • 
Palyandvari parancsnotsag, -m . kir. 

•■•■■;■'••■' :"■'■. 22 

Kovacs L.fiisz16 itef';" lblk6sz 20 ' 
Kttnye Zoltan kereak. 19 , 

K«zsegl el61|arosag, Puarfa- 

szabolcs 4 

Slatolcsy Gabor dr. gyogysze- 

resz •' .•"..'. 15 

Orosz Jdzsef hentes 63 meszaros 
6 
Palotas Lajos may. intezA- 

allomasionbk 18 

Postahlvatal, m. kir. Tavirat- 

kbzvetit^s ,9 

Posztaszabolcsi Hengerma- 

lomlparies Kereskedelml. 

Vallalat, c6gt. Szalontai JenO 1 
Szalontal Jeno vegyeskeresk. 

6e.p6kmester 12 

Varadl Olab Laszld fOldblr- 

tokos, Velence 3 

Wooster Frankm6 szabolcs- 
pnsetai uradalmanak tissttart<5saga 
,2 Byetkezet 
Somslcbmajor 1 bergazdasag 

SzOke Barna f51dblrtokoe , 5 

Ti»r»kszentmIkl6B nagyko> 
seg posztakengyell blren- 
deltsege 8 

Dngbvary Jozsel taiskoiajanak 

, bergazdasaga, . llona-major, lied a 

: pasztap6j elfiflzetok kfizt 

Urban Cfaspar bar 6 eazdasaga, 
Erzsebet^raajor es Eckstein Tes(y6- 
rek.bergaKftaaaga. 11. 

Veres BaWdor ref. lelkesz 19 

PUSZTAKEREPEC 

(laad Munkacs 22-44 sz. elSfizetfi 
Caenddrbrsparanosnoksig.) 

PtJSZT AKILENCES 

(lasd Tiszaszentlmre) 

PUSZTAKOVACSI 

Hivatalos drdk: 

Betkeznap: ^^ 

8-12-ig, 8-ii-ig t 

14^18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elSfizetflk reszere: 20-^21-ig. 

Bogyay Ferenc f iHdbirtokos 3 

Bogyay Pal varbogyai, fOld- 

biru.okos . 8 

Jntaasz B&la £61dbirtokos," ny. al- 
. ezredeB 5 

iEI$rjegyz6seg 1 

Maar Gyalane »zt. fSldbirtq- 
> koa ■ "'■•. Vasarnap 6s 

Unnepnap: 

. 8— 12-ig, '. 8-li-lg, 

t4~18-lg 14-15-lg 1 . 

Csak etfi)EizeT6k reszere : 20~2Ue- 

Akos Arnoldng «zv. m&szakl 

tan^osoa fizvegye 14 

CsendArseg 3 

Grttner Fttlbp dr. nyug. tibia- 
. bir6, Hangdria-szOlotelep . 5 

Iskolandverek 8 

kOzsegl el&ljardsag 7 

Molnar Istv&n kereskedO 6 

Nacsa Janps gabonakeresked6 
(uzemben: Vll/i— XIl/31-ig) 9 

Nyerges Endre dr. kerorvos 15 

Pasztamergesl sztfltftelep 
bet^tl tarsasag 4 

Saaghy Laszld szolobirtokdo 2 

Saagby Mlklos termenykereakedO Simon Jozset kfirallatorvos 11 

Szabo Simon veod^glfia 12 

Szeged varosl gazd&sagl 
yasotaUomas 1< 

PlJSZTAMONOSTpR 

Hivatalos drdk: 

Betkoznap Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14-18-lg. • 14— 16-ig. 

Csak eloflzetfik reBzere : 20— 21-lg. 

Balazsoylch Laszld fOldbir- 

tokos 3 

Csendlfrseg» m. klr. 6 

Jenes Andras v.. orszaggyBl. 

kepv., IBldbirtokos 7 

Kozsdgl eldljardsag 1 

Petbes Emanuel, Pat nr a bizom. PUSZTA- 
P6THARASZT 

(lasd Katucs) 

PUSZTARADVANY 

(lasd Szemere) 

pusztasArosd 

(lasd Sirosd) 

PUSZTAS6M0D0R 

(lasd Magyaratad) 

PUSZTASOMORJA 

Nyilvdnos tdvbeszdlo dllomds 
a kozs4gi eldtjdrdtidgndl 

-(Mosonszentjanos 3. sz. elOfizeto) 

PUSZTASORHAT 

(lasd Tlszaszentimrii) 

PUSZTA- 

SZABOLCS 

Hivatalos draft: Hefkbznap: 
8-18-ig. Toepler Otto faistolaja 
Waldeek Frlgyes gro! PUSZTANAGYKURIA 

. -'.'"■■ .(lasd'.MezCtnr) Vasarnap es 
Unnepnap: . 

8-11-ig, 
14-16-ig. 
Csak elMizetflk reszere: 20—21-ig. 

Csapd Jend dr. mSv. es k£zs6sri 
orvos 13 

Csaszar Pal bentes es meszaros 14 

CsendtfrOr sparancsnoksag, 
m. klr. 16 

Elek Ferenc es dr. Elek 1st- 

■ vanzicbyajfaluj bergazdasaga 10 
Harmatosi gazdasaga 5 

Tejervarmegyel VlUamos- 
sagl r.-t.k«rzetfeHigyeIoaege 17 

Bangya logyasztasl szttvet- 

■ kezet - : 8 
Oolczer Lajos felsocikotai gaz- 

dasaga 7 PUSZTASZEMES 

(lasd KOffishegy) -.'■■■■■■' 

PUSZTA- 
SZENTETPRNYA 

(lasd Orosb4za) 

PUSZTA- 
SZEttTGY5RGY 

(iasd Isaszeg, Lengyeltdti, Taas es 
Tiszaszentimre). ■ 

PUSZTA- 

.. SZENTISTYAN. - ■■ 

(lasd Mendel ; 

PUSZTA- 
SZENTKIRALY 

(lasd Kiskunlachiza) 

PUSZTA- 
SZENTLASZLP 

(lasd BbjtSr) 

PUSZTA- 
SZENTMIHALYPA 

(lasd Enying) 

PUSZTA. 
SZENTTAMAS 

(lasd Pnsztap6) , 

PUSZTASZER 

Hivatalos or&k: I ; 

n ,;, „„„„„ .. Vasarnap 6b 

Hetk«J Z nap: unnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. . 14-15-ig. 

Csak elfifizetfik reszere : 20—21-ig. 

GBmUrl GAbor 11J. Fatura 6s 
. Hombar. bizpraanyos 7 

Kecskemet th. varos (pnszta- 

binii lakas) 2 

KUzsegl el. Isk. igazgatfsaga 

Jaksa Janos ig. 6 

ktfzsegl eldljar6sag 1 

Knlesar J6zsel dr. fOjegyzS 5 . 
Papp Antal dr. kOzaegi oryos 3 
Pusztaszerl gazdak es 

gazdalljak egyesUIete 4 
Simon JAzsel szikvizllzeme 8 PUSZTASZIKSZ6 

(lasd Pflzesabonyl . 

397 00 

0) 

"«■• 
O: 

3'- 

a 

a 

.«■ 

3* 
O: 

N 

w 
r\ 

X 

3 

O ■ 

p I ■ ^ ■ 

Fti&igtatasteony PUSZTATASKONY 

(lasd Tiszabnra) 

PUSZTATENK 

(l&d Erdfitelek) 

. ...PUSZTATENY6 

(lasd Pusztakengy©] 6s Pusztap6> 

PUSZTATEREM 

(lasd Valla j) 

PUSZTATOLD 

(tasd„ Biharkeresztes) 

PUSZTATOMAJ 

(lasd Knnhegyes) 

PUSZTATURPASZT6 

A mezoturi egysiges hdl6- 
zathoz tartozik Hivataios 6rdk: 
H6tkflzoap : Vasarnap da 
finnepna'p; 
8— li-ig, 
14— 18-1g. 14-15-ig. 

, Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
A mezoturi egysiges hdl6- 
zathoz tartozik mig: 
Pusztabdnreve, 
Pusztavo'* 
Acs Tibor ftfldbirtokoa 1 

Argyelan Zoltan nyug. firnagy, 
ftildbirtokos 4 

Csakas Zoltan all. tanit<Sn6k^8 PUSZTAVARSANY 

' (lasd Hatvanj* 

PUSZTAZAMOR 

(lasdSoakat) 

PUTNOK 

Hivataios 6rdk: 

7— 21-ig. 

Aba Ervin dr. orvos rende- 

15je 4 

Adohlvatal, m. kir. t 

AUomasranif kseg AcsomafiokiidztiozK^besit^tdiiat Andrlk Laszlo dr. 

kir. alJatorvos ja>asi m 
25 int6zeti lgazgato" 
flajda Janos dr. fbldbirtokos 
Kuszka Istvan dr. ny. foispan 
T6tfe JdzBef fb'ldbirtokoa PUSZTAVACS 

, Hivataios 6rdk; 
B6tk6znap: Bacso Bela iiaemi titkar 
Balassa. Zslgmond dr. flgyv6d 
40 
Balogfa Ferdinand bentes 6b 
iri^eaaros 57 

Bary Laszld vend6gWs 6s b6rant6 
' vailalat 75 

Blata Jozsel utdda Ujhaal Ernfl 
keresk. < 

Borsodi SzenbanyAk r..t. 

velezdi banyaszata, iizemvezet8s6g 

83 

Csendorseg, m. fclr. 1 

Deri Jozseff ftiszer- 6s csemege- 
keresk. 50 

Fekete Dezsd dr. tlgyv6d 74 

Fleiseber Lftrine nyersbSr- F«Jegyz6"I lakas Vasarnaip 6s 
onnepnap : 
8— 18-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-ig. 14-l£Mg. 

Csafe elofizetCk r63z6re : 20— 21-Jg. 

Bode Denes dr., a posta bet. 

blat. int. orvosa 6s fa8zs6gi orvos 6 

Coborg hereegl erdtfhlvatal 

3 

Vezetoj6nek lakasa 8 

Coburg hereegl gazdasag.in-. 

! t6z6 lakasa .■ , 5 

! Gazdasagi Iroda 1 

1 CsendorSrs, m. kir. 4 

pnnal Janos vit6z, hentes 6 s me- 

szaros, azat<5cs, trafik, korcsma 9 

Ktf zsegl eHHjarosag 2 

Kttzsegi Jegyztt lakasa 7 

PUSZTAVAM 

Hivataios draft; 

€6tk5znap: Vasamap 6s 

unnepnap: 

8-12-ig, 8-U-ig, 

14- 18-ig. 14-16-ig. 

Csak elMizetflk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Budapestvideki Koszen- 

banya Rt. fnrasi iizeme Q 

Erd«g it sdasag r.-t. Oregmajmi 

erd^szlak . 2 

Fejervarmegyel VIIlamos~ 

sag! r.-t kOrzetszerelftje 5 

TarjanMartonb6rma.ua 8 Laky Bona illatsaertara 0iS 

Weinberger Gasztav ey . lei- j JL^ndvary Bentf dr. banyaorvoe 

398 24 
60 

F«lS*»Jdy Laszld hltelEzflvotkeaeti 
igazgat6 72 

Fernet Gyala dr. ny. alispan 58 

Frledmann Jen& dr. orvos, 13 

Gazdasagi Eelsdleanynevelii 
lntezet, m, klr. 35 

Geseaelt Hermann eslla 1] 

Goldstein Zoltan m^sziros 6s 

marhakere6kedd 55 

Gresltz'G£za vegyeg- €b vaake- 
-roskedo 21 

Gross Istvan dr. Bgyvdd 45 

Gr6sz JHIksa 1 es Blemer ter- 
m^nykereskedfik, tfiziifa- 6b oaerter- 
meiak 27 

Fa- 6s ceertelepe 44 

Gubaesy Istvan K«zp. tejea, ttt- 
lajdonoa, Oed- Gtibaosy Istvannfi, 
p6b, Patnok-u. 70 

Gyapay dr. es Simon JH. 

rum- 63 likOrgyar, Bzesznagyke- 

reskedSs 70 

Banvay UjazJorae Bzv. 13 

Bebrony Kernel dr. flgyv6d 52 

Holczmann Janos m, kir. posta- 
mester 54 

Bonved kleg^szitS parancs- 
noksag, m. kir., putnoki 

71 

B angaria Egyestilt gozma> 

lont r.-t. putnoki malonitelepe 

> , 4 

Javor Alajos dr. okl. banya- 

m^rnok, a Borsodi sz6nbanyak r.-t. 

putnoki banyauzem6nek iizemveae- 

«je 69 

Jahasz Jozset terrafinykereskedO 

8 

Kadar J6zsef dr. kir. jaras- 

Bir6sagi elutik Q 

Kassay Ferene dr. kfirorvos 48 
Kir. jarasbfrdsag 34 

Kotb A bra bam fnezernagykeres- 

kedo 30 

KOzsega elOljarosag ,5 

Krajnik I^Idr dr. orvoa I Magyar Van eta St autdkttzle- 
kedesl vallaiata r.=t. garazsa 

'„ ■ '■'■ ■ 17 

Mayer Ferene, Dreher-, Haggen 

ma eher Elsfl Magyar K6sBy6nyser 

ffizde fOraktaroaa 77 

Mayer Gaborne «5zt., a Mayer- 

malom tnlajdonoaa ' 68 

Marcsinyi J6zsel lakatosmeatei- 

6s vizvezet6kszefeld 28 

Miskolel yiilamos Uzemek 

potnoki blrendeltsege 51 
M. kir. allami polgari f!u» 

es leanylskola . 78 

Mogyorossy Inure ffiszolgabirfi 

31 

Molnar Dezsdne kereskedfi 47 

©lab Istvan rer. Ielk6gz ; 63 

Paeza Sandor g6plakatoa, aut6- 
szerelfl, ocska- 6s ujvaskeresk. 73 

PenzUgy&rl blztosi keriSIet 
vezeiftje, ns= kir. 12 

P*ter Jen5 fakereskedft 20 

Pong6 JLaJOs.vead6gW3 64 

Postablvatal, m. kir. 

Postamester 99 

Taviratkbzv9tit6s 95 

Patnok-Banrevel Takarek- 
es Blte|sz9vetkezet mint ae 
O.K.H. tagja 

Pntnokl epttOagyaglpar 

r.-t., B61ateiep ■ IQ 

Putnoki Kaszlnd Q2 PtrSPOKFtJRDO 

A nagyvdradi egyseges 
halozdthoz tartozik. 
Jdoszakos nyilvdnos 
tdvbeszelo dllomds. 

vi/i— ix/iMg.-' .' 

Nagyvaradr6I fcivhato :" 
26—63 saammal. 

Hivataios 6rdk; 

8-18-Jg, 8-11-ig, 

20-2i-ig. 14— 15-ig. 

20~2Wg. 

A nagyvdradi egyseges hd- 
lozathoz tartozik meg: 
Felixfiirydo, Vdradszollos. 
Postahivatal (iizemben VI/1-tdl-r- 
^/16-ig) . 26-63 

BWflaetCket lasd a nagyvaradl 
elfifizet5k kSzott^ Putnoki takarekpenztar es 
hitelbank r.-t. 3 

R6tb Bernat es Tarsa bor- 
kereskedflk, c6gtnla]donos 6'zy. Roth 
Bematii6 < Q*l 

Rotfe Hermann ecetgyar, szeaz- 
keresked6a. sfifraktir, rum- 6s likflr- 
gyAr 19 

Salovelezd kBzaeg elfilfard« 

saga * 46 

Sehwarez Sandor fakereskedfi 

66 

Serenyi Janos grdl b6rgazda- 

aaga'v'- _ 2 

Seress Istvan dr. kir. kBajegyzfi 

15 

Seress Jdzsel gyogysieeriss 59 

Steinhausz Bela gy6gyszereae 

29 

Szoffer Jen6 nagykereskedC 14 

Szolgablrol hlTatal 13 

Pal vit6r, eoetgy&ra 33 

Taborl Gyttrgy tenn6ny keresk. 43 

Tannenbaum Bernat nagyko- 

reskedfl 37 

Vadasas Janos dr. &wifa 35 PttSPOKHATVAN 

Hivataios 6rdk: 

Eitkfiznap: , Vasarpap 6s 

unnepnap: ■ 
8-i2-ig, • 8^11-ig, 

14— 18-Igi U--l5-ig. 

Csak elfifizetflk r6gi6ra: 20— 21-ig. 
CsenddrUrs, m, kir. jj 

Kardoss Bela pl6binos 3 

Ktfzsegi eI«Ujar«sag 1 

Vaei ptispttkl uradalom ' 

tisattartosaga, Gatambos-pnsita 4 PUSPOKLADANY 

Hivataios 6rdk: 
7-21-ig. ,, 

Aliamvasutak allomaslo^ 
nftksege, m. kir. T 24; 

AllamvaHatak talpfatelltff- 
telepe, m. kir. j 51 

BalassI 1st van bfir- 6a ciLfl- Wardener Bela bar* th. ut- 

biEtos 32 

Welsz Ignae ra8keresked.fi 

Weisz Jakab es Artur 6pUle«r 
6s tiizifanagykereakedOk 9 

Zdlyoml Janos ny. miniszteri 
tanaosos 79 PUSKI 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds kereskedO 
Baranyay Samuel dr, 42 

;tlgyv64 

61 

Bart6k Laszlo ill. polg. !skol»- 

IgazgaW 70 

Berger Vllmos malomtnlajdonos 
41 
Berettyd Vlzszabalyzd es 
Armentesitd Tarsulat vin- 

me^teri iroda 35 

Bf rt«k L» Sandor dr. gy<5gy- 
szertsz, Kossoth-n. 980. 44 

Blum Dezstf dr. orvos 34 

Boczara Pal kereskedA 46 

B«lya Janos, mav. ffim6rn»k 8 

Bondar Gyjfrgy dr. orvos, 
BatthyAnyi-n. 1. ■■ Q 

Csajbok Imre g6pjavild fleeme 
6s mtii6ggyara 71 Csendtirtfrs, m. kir. 17 . Hivataios 6rdk; 
Hetkflznap: Vasarnap 6s 
Unnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig. 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

(Elfifizetfiket lasd Halaszi) PtJSPOKALAP 

(lasd P6r) 

PCSPOKBOGAD 

(lasd P&sJ 

PUSP0KB6LY 

(lasd Beremend) Csobany Andras dr. saoIgabirA 
72 

Dessewlfy Elemer timi kat. 
pl6banos 54 

Oomokos Lajos dr. k«zs6gl 

loorvos .. > 27 

ESekes Istvan p6kmester 12,. 79 

ESftvOs Dezs<t dr. 8gyv6d 14 

Erdeszeti szlkkiserletl,te- 
lep, m. Mr. 81 

FSszoigabirdI hivatal, Eossuth- 
n. 913. 63 

9 Futura C6 a tnagyar szdvetkeeeti 
kb'zpontok arnforgalml r.-t kiren- 
delts6ge 19 

Gaal dlvatarubaz 2 

Gaspar J6zsef „Bocskay« 
bengermalom 28 a feladaskor is megf Izetheti. Mdchov Grttnleld Sandor fftszerv cse- j Szllagyl Elek dr. kir. kito- 

mege-, flveg- 6s poroellankereske- 

des 11 

Grttnhnt Karoly term6nyfceres- 

kedO 33 

Haaz Mlksa toll- 6s nyeraWr- 

kereskedd 43 

Hangya Boltok Irodaja, 

Hangya szttvetkezet 68 jegra6 20 

Sztlcs Janos dr. orvos, Rakocai- 

61 30. 30 

Sztlcs Oszkar dr. arvo*,. 23 
Tlkos Gyula dr. ny kir. Jaris- 

birosagt eluOk 66 

T6tb<Jdzsel temetkez6sJ vallalkoao ..Hangya" logyasztasl es 
ertekeslttt szUvetkezet 57 

Hollay Bela m. kir. ftlez edes 9 

Hoi 16s IjAszIA vasati /ri.-'OtSfilo's, 

M4v. p.-ii: 67 

Hraska l^ajos tfizoUdffiparaccs- 

nok, Jarftfii tnzrendeszetl felti yelfi 

69 

Ha agar la vtllamossagl r.-t 

pttsptfkladanyi irodaja 65 

Imr£dy Karoly «Pntnrai> kirend 

vezetfije 38 

Jarasblrdsag klr. 53 

Kasa KAroly m'6szaros 6s hentes- 
mester, nyersbOr bizomanyos 76 

Katona lmrene Bzv. Ja 6s 

sz6nkeTesked6 55 

Ka tonal epttletek es hato- 
sagok: 

Honv6d kiegGszitOparapcsuoksag, 

m. kir. 52, 58 

Kiss Enid" dr. m; kir. jarasi 

allatorvos 4 

Kiss 1st van dr. flgyv6d 47 

Kiss Lajos zilahi m. kir. gh, had- 

nagy 75 

Klecker Janos radi6-6svilIamoa- 

sagi szakflzlet 82 

Klein Vllmos fa kereskedft 16 

Klncslk Danlelne szttl. Ret- 
teghl Sarolta All. polg. Isk. 
taoamfi 64 

Komj&thy Attlla kuszarszazados 
32 
Kttzalapltvanyl lelllgyelfr 

seg, m. klr. 25 

Kttzseghaza 3 

Kttzsegl Strandfllrdtt <id6i 

kos IV/l6-X/i5-ig) 74 

Knn Jozsef stjrnagykereskedo 5 
Krausz Erntf fakeresk. 13 

Legoltalml llga belyi csoportja. 

Magyar Leszamitold es 
Penzvaltd Bank kSzraktan 

vallalata 29 

Makkay Istvan ffiszerkeresk. 78 
Nagel Imre dr. orvos 39 

Nagy Albert fftszer- 6s vegyas- 

kereakedft 50 

Nemeth Istvan lakatoamester 45 
. klr. B6tkflznap : Tttzffrseg 37 

Varga Eleiner dr. kib6di 6s 
makf alvi orvos, roav. palyaorvos 
48 

PCSPOKLAK 

Rivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
ttnnepnap : 
8 -12-tg, 8— 11 -ig. . 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elofize,tok rtHZfere: 30— Sl^lg. 
Bayer Adam tojdskeresk. 5 
Cselenkd. Janos r. k. pl6banoB 2 
Klein Sandor vegyeakeresk. 3 
Kttrjegyzttseg 1 

Mlkldsl Jdzsef vegyeskerek. 6 
Mlttler Adoll vegyesteresk. 4 H6tk0znap : Postahlvatal, _ 

Felv6tel 98 

Palyaudvari atrakod6 10 

.■Postaipester lakasa 
Tavirda 97 

Postal gazgatdsag, m. klr. 
Debrecen, V. 6pit6si osztaly 
anyagraksara 95 

Postavezerlgazgatdsag, m, 

' klr. Qsaloptelit6si kirendelts6ge 1 

Pttspttkladanyl „Hangya*' 
logyasztasl eg ertekeslto 
szovetkezet 18 

Pttspttkladanyl Hltetszovefe 
kezet 15 

Gabon araktara 7 

Pttspttkladanyl teny leges- es 
nyugdllas vasutasok ott bo- 
na, Kovaoa Iiajoa elnUk 49 

, t Rakdezl*« szailoda es ven- 
deglb, tulajdonoaa dr. Rinay 
Rndr6n6 21 

Rettegl IstvAnnebzv. All po)g. 
Isk. tanarad 56 

Sohwarez Emll mflseakl 6s Qzem- 
felHzerel6a1 vallalata 69 

Schwartz Mlhaly neresuedfi 22 

Skonmal Jentf II J. gy6gyszer6gz, 
«Rem6nyg6g)) gyigyszertara 62 

Stransmann Benjamin fatszer- 
6s term6nykeresked6 40 

Szekely Peter dr. 
orvos, Kossnth-n. 889. PUSPOKLELE 

Hivatalos drdk: 

Vasirnap 6s 
iinnepDap: 
8— 18-lg. 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csaft elOfi'zetok i63z6re: 20— 21-lg 
A Mlasszonynnkr61 nevezett 
szeg6ny tskolandverek 
zdrdaja 10 

Gsanadl pttspttkl aradalom 
fflint6z6s6ge 2 

Dezsfimajori int6z6s6ge . 9 

Sandormajorl iot6zds6ge 3 

Csendbrseg 5 

Rercegfalvl Ferenc ktizs6gi 

fOjegyzft lakasa 8 

Kardos Hies rk. pl6banos 6 
Kbzsegt eltfljardsag 1 

Navay G6zaffazdasaga, Genoshat 4 
Slpos Jdzsel dr.. kfizs. orvos 7 

POSPOKNADASD 

Hivatalos 6rdh: 

8— 12-iff, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-1g. 

Caak el6fi7,et6k r6sz6re: 20— 81-ig. 
Fen yes Antal pl6bant>a 5 

Gebhardt Ferenc kereak. 3 
Kalot Nepffdlskola 7 

Klszler Adam keresk. 6 

Ktfzsegl eltfljardsag 1 P0SP0K- 
SZENTLASZL0 

disd Hossznbetdny) 

PCSPOKSZILAGY 

(lasd Vaohartyan) 

RABACSANAF 

Hivatalos drdk. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk r6tiz6re: 20— 2*-ig. 

Kbzsegl eiaijardsag ] 

RABACSfiCSENY 

(lasd'T6t) 

RABAFCZES 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetflk P6sz6re : 20— 21-ig. 

Dtth Rezsb S 

Kbrjegyztfseg 1 

vamhlvatal, m. klr. 3 

RABAGYARMAT 

Hivatalos 6rdk: H6tk(JzDap: Vasamap 6a 
fionepnap: 
8— 12-ig, ,8— 11-ig, 

14_18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiftzeto'k r6sz6re: 20— 21-lg. 

Gelszllnger Bel a r6m. kath. 
MY RABAPORDANY 

Hivatalos drdk: 

H6tk0znap: Vasarnap es ' 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-lg. 14— 15-lg. 

Caafc eldflzeifik rteasdre : 20— 8Mg. 
Csendbrtfrsparancsnoksag, 
klr. 2 

KSzs<&g] elbtidrdsag 1 

Vtsy Bela gabonakereik. 3 RABATAMASI 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk ten ap: *Sfi$£ 

8— 12-ig, 8— lWg, 

14— 18-ig. .,14— 15-ig. 

Csak eldfizetAk r6»E6re : 20— 21-lg. 
Kbrjegyzoseg 1 

Nylrtf Ferenc molnarmester hen- 
gennatbm Mrlete 2 

Orszagos VUlamos urek 
r.-t. kttrzetszerelfis6g : 5 RABAT0TFALU 

(Iasd Bzentgottkard) 

RACALMAS 

Hivatalos drdk: 
H6tkCznap : Pecsl pUspbk nradadalml 
erddgohdnoksaga 2 

Weber 1st van okl. g6p6szm6rn3k 1 
fOldbirtokos, gyiimtJlcs- 6s pinoe- 
gazdasaga 4 

PUSPOKPUSZTA 

(lasd Davod) PCSPOK- 
SZENTERZSfiBET 

Hivatalos drdk: 

»H^,. "' ^gSi* 

8-ia-ig, f 8-ii-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak elflfiBBtflk rtszrtre: 80— 21-lg. 
Jankd S&ndorne Bzv. szatoos 
(4) 
Kbrjegyzds^g, PUupOkszenterzs^- 
bet 1 

Kttzsegl eloljardsag, Katoly 7 
KUzsegleldlj&rdsag, K6kesd 3 
KOzsegl elbljardaag, Szelld 6 
PlCbanla hlvataU rdm. bath 
2 
Wetrlng Enstaeh szat6cs 6s 
allatkeresk. 8 espereB-ptebanos 

RABAH1DVEG 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-1g. 14— 16-ig. 

Csak elWizetflk r6sz6re : 20— 21-lg. 

Kttr]egyzbs6g f Rabamolnari 

(nyilvZnos) 3 

KOzsegl eltfljardsag 1 

Wanner Henrlk okl. m6rn0k, 

6pit6si valIalat,Rabahid 6pitkez6s 2 

RABAKEC5L 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllomds 
a kbzsigi elSljdrdsdgndl 

(lasd Beled 16. ez. elofizetd) 

RABAKfiTHELY 

Nyilvdnos tdvbesztld dllomds 
a kdzstgi eldljdrdsdgndl 
(Szentgottbard 98. sz. eldfizetfi) 

RABAMOLNARI 

Nyilvdnos tdvbeszilS dllomds 

a kozs4gi el6ljdrdsdgndl 

(Rabahfdv6g 3. Bz.-el6fizeto) 

RABAPATONA 

Hivatalos drdk: 

»•*-»• -issst 

8-18-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-lg. 14-16-ig. 

Csak elOflzetflk r6sa6re :, 20— 21-ig. 

Angya] L&szld 6pit6si vallalkoz6 

Gybrl Szekeskaptalan Gaz- 

dasaga 1 

Kttzsegl eltflfarosag 2 

Velsz Izldor m6szaros 6s kentes 
(azembon: X/l— UI/31-ig) 5 Vasarnap 6s 
annepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eLMizetok r6sz6re: 20— 21-lg. 

A rdcalmdsi egyseges h&lozat- 

Jioz tartozik meg : Rules, 

Bdcalmds. 

Bezler Karoly hdmszt; alezredes 

27 

Boross Ferenc rum- 6a likdr-, 

gyara ,31 

Brock Sandor vegyeskeresk. 

10 

CsendbrOrs, m. klr. 19 

Eglesz Kalman k6zs6gi allatorvos 

23 

Farkas Karoly ny. k»8s. vezeW 

Jegyzfl . . 26 

Frank! Janos ftildbirtofcos, Ga- 

lamboB-puszta 15 

Fritz Antal fOldWrtokos 24 

Balasz Sandor fjfldMrlfi 28 

Bangya Fogy, es Ertekeslttf 3T 

X 
9 
O 

N ang; 
Sz8: Szttvetkezet rdoalmasi «6kja Herczeg Jenft kQzponti szesz- 

fdzde, likflr- 6s rumgyaros 17 

Jankovleh Bela dr. 6 

Klein Lalos keresk. 21 

Kttzsegl eldljardsag 1 

Megvaltd gydgyszertar, tnl. 

David n 6 Szflts lloita 25 

Neszttly Tibor bogardi, f«ldbir- 

toko3 9 

Nagy Sandor fakeresk., rfir6sate- 

lep 6s oementarngyara 2 . 

Peter Imre vlt6e, ig. tanlt6, ktin. . 

telBgy. 18 

Postahlvatal, m. klr., t&virat- 

kfizvetit6a 30 

Patnoky Ld«zlddrivegy6sem6r- 

nt)k, mtiegyet. ny. r. tanar 5 

Remenyl OdUn keresk. 4 

Sarkttzl Ferenc dr. kdKs6gi 
■ orvoa 11 

Szanyel Janos sFutnras bjaom. 
13 
Tajtl Janos koresmaros 32 

Talllan Istvan vieekl kast6lya 12 

Gazdasagi int6z6s6ge, Dob6ka-pDszta 

20 

Troykd Gyula eserf81 8 

Welsz Aladar mfiszaros • 3 

Wetsz Henrlk dr. orvos 14 

RACHOV 

(lasd Rah<5) Z 
O "0 399 Rackeres&tur RACKERESZTtTR 

jGjjeLnappaii szolgdlat 

A postahivafal nyilvdnos 

tdvbesztld dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

HStfttenap: > v «8*niap 6b 

annepriap: , 

8— J2-1g, g-ii-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Freund IstvAn dr. 6J 

K4fzs6gl eloljArfsAg 6L 

Posta, m. klr. nyilvanoB allo- 

mas qi 

RACKEVE 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-fg, 
Ad6hlvatal. m. klr. 5 

AlapttvAnyl uradalom ffitiszt- 

s6g . i 

Bande B61a "bankigazgatd (nyari 

Allomas) 34 

Bartdcz IstvAn Jaraal m. kir. 

allatorvos 37 

Bencslk JAzsef m. kir. poeta- 
,■' mester c 30 

i „Bta6v." RAckeve AllomAs 20 
CsendortirsparadesnoksAg. 

Csepelszlgetl Armentesltti 

TArsulat, igazgat6-16m6rnek, 

■ Picbler Janos 2 

Csonka Gyula dr. k«zs6gi 

.allatorvoa- 2 

Cztfvek IstvAn dr. Wszolgabtro SAndorll Sandor, m. klr. Ulam- 

p6nztari ffltiszt 47 

SArdl Sander radid is yillany- 

szere!6ai vail. .03 

Schbnwald Imre dr. gyakorld 

orvos 21 

SkultAty IstvAn dr. OT I. orvoa, 

szuE6sss-nflgy6gyasz, a posta bet. 

olzt. int. ot-vosa 25 

SzAgel S An dor dr. ttgyv6d 10 
Sz6nth6 AladAr dr. tlgyv6d 19 
Szdllosy Lajos ffiszer-, osemee'e- 

keresk., sBr, sz6nsavnagykeresk. 

14 

T611 GazdasAgl Iskola 6s Me- 

«0gAzdasAgl Szaktanacs- 

ado Allomas, m. klr. 35 
Zllzer Jeno dr. figyv6d 7 

RACSZENTMIKL6S 

(laad Martonvasar) 

RAD 

Hivatalos drdk: 
H6tk£znap •■ Tavbesz618n nem Blgfizetffvel i&iiesz6thet Vasamap is 
Bnnepnap- 
8— 12-lg, 8-li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetfifi r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csendtirttrs, m. klr. 1 

Muslay MArla fflldbirtokos [ 2 
Toperczer Zslgmond fCIdblr- Eg6szs6gv6delml szolgalat 

46 Farkas Ferene dr. 

" ^ allarapGnzt. ffoiazt , kir. 
15 j?dszolgablr6sAg 6 

: Polzmann 6s GrAI k.f.t« 

* ; epQIetfakereskedCk 2 

: jftorvdth BAllnt dohanynagyarns 

36 

JArAsbfrosAg, klr. 12 

JeneyPAl dr. orvos 32 

K&Iman Lajos dr. Bgyv6d 8 

Katonal 6ptlletek 6s hnto- 
Vs&gok : 

' ;Kackeyei Jaras katonai paranesnok- 
saga, m. kir. 18 

Keyel cukorgyAr tul. Nagy 
, Gynla . 45 

Kiss Antal dr. kir. Jarfisbirosagi 

, elnBk 3 8 

Kfsberk Imre rtm. kat. pl6ba- 

^ob--;- ■■■■■.- 31 

KOvAcs Zslgmondn6 «zv. bor- 
"<^4ermel6 es kereak. 3 

Kozs£gI eloljArosAg, L6r6v 16 

Koza£gl eloljArosAg, Makad 11 

KozsAgl eloIJArAsAg, Rackeve 4 

Rackeve k«zs6g 16goltalmi paranes' 

nokaaga 43 

Ktfzs6gl eldljArosag^ Szigot 

becse - 13 

Ktt zttzeml 6s k»zs6gfeJleszto 
r -«- 1 ' 17 

Konszentmiklos-Dabas-Sza- 
badsz&lifetl takar6kp6nz> 

tar rackevei fiiikja 44 

Hanger Kiiroly epitfisi vAUal. 39 

Megvdltd gydgyszertar MTin- 

kacsy Qynlan6 dr.-ne gy6gyszer<5sz 

27 

Molnar P^l ref. lelklpfisztor 40 

yuzer^sz 6b 
Ir. flgyved N6meth Sandor gyuj 
MoDk&csy Gynla ( 

P6ka K&im&n dr. kSzsggi orvos 

26 

Postahlvatal, m. klr., tivirat- 

kezvetitfes 9p 

Rackeve 6s vl d6ke„Hangya' 

fogyasztasl 6s 6rt6keslttf (lasd Bakea) 

RADFALVA 

Nyilvdnos tdvbesztlS dllomds 
a kqz&tgi eldljdrdsdgndl 

(Kernes 8. sz. elCHzeto) 

RADIHAZA-PUSZTA 

(lftsd TofeJ) 

RADNABORBEREK 

(lasd 6radna) 

RADNALAJOSFALVA 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, »-ll-ig, 

14- 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfiaetflk resale: 20— 21-ig, 

Csend Orttrsparancsnoks&e. 
"»- klr. • RAGALY 

Hivatalos drdkt 

' HetkBznap: Vaaarnap 6s 

tlnnepDap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig 14— 15-ig. 

Caak elofizetfik rtsaere : 80— 2Wg. 
Csend0rs6g, in. klr. 4 

Borovt Gottfried 7 

Herczeg Antal dr. fedrorros 6 
KUzs6gl elolJArdsag 2 

JHarkus Fereno oaer- 6s fater- 
me|0 o 

KjgJ*yi-Balassa Ferene 

Oradalmi Joazagigaagatosaga 5 

RAGYOLC 

Hivatalos 6rdk: 
lKtkBenap.' iovetkezet 42 Rdckevel Onk6ntes TUzolt6 
Testttlet ParanesnoksAga 

dr. Laky Jfizaef ktizs. f ftjegyzO 24 

400 Ktfzsegl eldljar6sfig 
Mnslnszkl Rndolt fOerdOor 
helyettes, 

RADNOTFAJA 

(lasd Szaszr^gen) 

RAD6CK0LKED 

(lAsd Kgyhazasraddo) 

RADOSTYAN 

(lasd Paiaaznya) 

RAD-PUSZTA 

(lasd Balatonlelle) 

RADVANC 

(lied Ungvar) 

RADVANY 

RadTfinyl Kast61y SzaUd 

( laad Palhaza 5.) Vaaarnap 6a 
Dnoepnap : 

.f - ^* 8-ii-lg, 

14r-18-ig. .14— 16-ig. 

Csak elMizetflk rfiszere: 20— 21-ig. 

Abrinesosl BazaltbAnya kit. 

Csak&aynaza-ragyolcl ktf- 

sz6nbanya r.-t. 3 

Dlenes Sandor banyatisatv. 7 
Kbrjegyztts6g 

Herka JAnos dr. kBrorvoa 4 
SAtprosl m. klr. all ami ktf. 

bAnya 6s ktfznzo-telep 5 
Schmidt Ferene triisifanagyke- 

reBk. 9, 

T6th Ferene FUItfp vegyeske- 

reskedese, Caakanyliaza 1 

RAH0 — 
PAXOBT, 

Hivatalos drdk: 

7-2tig. 
Abiseh Ferene 73 

Ablseh JMarton dr. orvos 26 
Abiseh Refuel iq 

Aknarahdl g«r. kat. lei- 

k6szl hlvafal 79 

Allaml adrthl vatal, m. klr. 8 
Andrasko HihAly dr. kir. k6z- 

jegyz6 50 

Lakaaa *jq 

B&IInt Istvan dr. Jaraal m: kiT 

allatprvos Q3 

Bottka Jen« ffirfisztelepe 2£ 
Borb6nyl Kalman vasarnkerea 

tedo 2S 

,Bndapesti<< szalld 66 

Chamllla Antal dr. kifrorvos 47 
Clkta k.f.t. 24 

Clkk Dezs0 keresfcedO 8( 

CsendSrlfrsparanosnoksAi!. 
m. klr. tj 

Czlgler Zolt6n ffiszer-, oseraege- 
6s vegyegkereskedd 55 DAvldovlts B6nl dr. figyv6d 34 

Demjanovlch P6ter g«r. kath. 

)elk6aa 45 

Dohanynagy&rada m. klr., 

tnl. Tar Maria 6s Engli Eobert '91 
Dnmen tabor 25 

Elekb£zy JAnos dr. kir, Jaraa- 

bir<5sagi elnBk 59 

Egry B61a kOiiyv- 6a papirkeres- 
seaese 33 

ErddlgazgatdsAg 6plt6sve- 
zetos6ge, m. klr. 00 

Erdolgazgatosag, m. klr., 

Tiszajobbpart 

Fehdr Gftspar fflszer- 6s oaeme- 

geiizlet go 

Fehrentbell lovag Grnppen- 

berg Imre (Steiner Lajos labasan) 

54 

F^szoIgablrA 40 

FdszolgabIr6i hlvatal 1 

Ftlle GAbor nyng. igazsfigfigyJ 

irodaseg6dtiszt qi 

Gasplerlk Kornei, a Karpataljai 

Bank r.-t. fi<5k fonoke 83 

Genesy Jdzsel m. klr. ffihadnagy Gere Tlbor BtltOmoater 89 

GnlyAs Istvan m. klr. osendfir- 

tisztbelyettea . 7Q 

»Bangya" logyasztAsI sz«- 

vetkezet 44 

Hornltsek SAndor oukrisz 52 
Bartmknn Arthur dr. orvos 
„ 15 

Herczeg Gynla dr. orvoa 81 

Herceg ZpltAn gy<5gyszer6sa 29 

"." sa ■--'"■'■:"ii' ; - 

Haber IstvAn szesz, bor 6s a5r 
nagybani 6a kloainybeni koreakedd ' 

.. . 4a ■•* 

JAhr JHlklos dr. figyv6d 14 
«f ArAsblrAsAg, klr. 10 

JArAsl GazdasAgi Egyesttlet 

-.■■". 27 

KArpAtaljal Bank r.-t. fldkja 

21 

'■ I i.JflL*t IIMttrt es Ert6ke- 
slt« SzOvetkezet jj 

Katona Aranka gyamaios-, z8]d- 
66g- 6s vegye3ker83ked68 . 62 

Katonal 6pttletek es hatA- 
sagokt 

Gaadaadgi hivatal 13, 43 , 

Btegyi alakalat paraneBnokadg. 
m. kir. 71 

Jaiaei katonai parancsnpkaaff, 
m. kir. 39 

Tiszti 6tkeade 74 

Kesselbauer LAszlA dr. orvos 
6a a posta bet. bizt. int. orvoaa 32 
,Kls Debrecen** 6tterem 
Erdey Imre 87 

Kbrjegyzds6g 

Krlveczky Antal Tdegenfor- 
galmi 6 a Informacifia iroda 37 
Lakaaa 65 

K f l ^ e 5 k3 f Bela 8T6p- ^s anto- 
Javitdmuliely. viavezet6kszerel6 

. 35 

Lesovszky IHlklds behtea 6s ' 
m6Bzaroa 30 

Lakaaa 67 

M. klr. allaml polgarl lskola 
50 

Monokl Ferene dr., m. kir. 
tisatiorvos 34 

OltvAnyl Ferene m. kir. g. f fi- 
hadnagy 77 

Palmay Jozsel fflazer- 6a gyar- 
matamnagykereskedo 28 

Penzttgydrl szakasz, m. klr. 
2 

Podkarpatszklj Bank A. T. 

Fllla 021 

PostaAllomAsal r 

Poatamestar *■■'- 20 

TAviratkHzvetitfl 49 

PuskAs Jdzselmav. letiszt, allo- 
m&Bf6nak ' 57 

RahAl vlllanytelep iroda 68 
Q6pbaz 85 

Rdszler Jdzsel. bentes 6s ra6- 
szaros qq 

Scbmerler Sandor Ukfir- 6a 

rumgyar 12 

Scbleleher Lajos fodraaz 46 

Sefcslk Istvan dr. jarasi tisetl- 

orvpa 3 

Skoda Rudolf gy<Sgysiier6sa 5 

Somlyody LAszlA fakereak. 30 

Stefan Agoston dr. flgyved 9 

Szelev6nyl Emll liszt, term6ny- 
nngykereskedO, fatermeld, lakerfea- ' , 
kedo iroda 78 

Lakaaa 33 

Szlezsuk Janos vaakeriaskedS 51 

Tatar Antal ram- 6s Hkorgyar 

86 

»Turlstahaz ( * Kaho 19 

Utmesterl hlvatal 72 

Vezetojegyzd lakasa 66 

Welsz SAndor fogtechnikns 53 

ZaJAk IstvAn aOtameater 18 

Ztfldkereszt 88 Iia aill meqhivassai a postahivatal nyilvanos allomasahoz Kereti. HAJKA 

Hivatalos drdk: 

> rv Vasarnap 6s 

- R6tkSznap : annepnap : 

8— 18-ig. - 8— 11-1 R, 

/ • . , __ . v / 14— 15-ig. . 

Gsak elftfizerfik r6sz6rer 20— 21-ig: 

Anamvasntak, m. klr. ailomas- 

fflnoks6ge 32 

Andrdnyl Andor dr. W5zs6gi 6s 

kOrallatorvos 16 

Csehdttrseg, m. klr. 9 

Fehervary Gynla pl6banps 31 

Hackenberg Karoly szalag- 
gyaroa 25 

„Hangya** fogyasztasi 6s 6rt6ke- 
sito sz(Jvetkezet 5 

Honv£d folyamerttk m. kir. 
szertara,: aknasz-oaoport, Dunacsun 

: 20 

Kttzsegl elttll&rOsag, Rajka 2 

Bezenye (nyilvanos) 3 

Kurz Ferenc 6pitfianyagkeresk. 4 

Lttwln Sam a gabona- 6s faszer- 
keresk. 12 

Lttwln Testy ere k term6ny- 

kereskedSk ''.<■■ - 19 

Magyar Szalaglpar Nadas es 
Hackenberg 8 

Modrovtch. Blek Id. ny . Bz6kes- 
fflvarosi osztalypB ffivegyesz 14 

Nadas Jentt gyaros 30 

Nan KAroly dr. gy6gyszer6sz 24 

Panos Alajosne ttzv. fold- Klein Sandor bnrgonya- 6s ter- 
m6nykeresked6' 8 

Klein Vllmos term6ny- e» bar- 
gonya-nagykereskedS 9 

Kot&cs Karoly 6pit6si valla 1- 
koKo, 6ptiletanyag-, tazifa-, be ton - 
am- 6s gzfenkereskedO 28 

Kttzsegl elttljarosag 1 

Kttzsegl elttljarttsag, Timar 

(nyilvanos) 11 
Kttzsegl elttljar6sag,Tiszanagy- 
faln (nyilvanos) 7 birtokos(nzemben: V/l— X/31-ig) 2 Scbneemeler Janos dr. 

orvos Schncb Ferenc postamester 
Sllberberg Hermann tojas- baromfikereak. 
Spuller Zslgmond gabonafceresk. 
21 
Szlavy Tlbor dr. feldbirtokos 6 
Szolgablroi hlvatal 1 

Wefsz Sandor marhakeresk. 13 
Weltler Odttn ag. ev. telMsz 17 

Zleby Eroanne] grol 

tokos kastelya '■- 
Zichy-pnszta . ffildbir- 
16 H6tkCznap : RAKACA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6b 

annepnap: 

8-12-ig, 8-ll-1g, 

14— 18-ig 14-r-iB-ig. 

Csak elOfizetOk r6sz6re :' 20— 21-ig. 

Kttzsegl eloll&rdsag 1 RAKAMAZ 

Hivatalos drdk: 
H6tk6znap 
8— 18-ig. Lttwy Zoltan fakereskedo 6 Mangeslus Odttn m. kir.dohany- 
........ .. 30 nges 

>valto bevalto feitigyeld 

Mezttgazdasagl Termelttk 
Egyesult Szttvetkezete ki- 

rendelts6ge 2 

Mlskolczy Janos term6ny- 6s 

burgonyakereskedfl 25 

Nylregyhazl Gabonakeres- 
kedelml r.-t. 17 

Nyf regyhazal Termeny- es 
Arnraktar r.-t. rakamazi f iokja 
27 
Pap Arpad m kir. postamester 

21 

Pozsonyi Laszltt vit6z, villany- 

szerelfl .3 

Rakamazl Takarekpenztar 

r.-t. 20 

Sam Mihaly malomtulajdonos 24 

Takacs Aladar k«raUntorvos 10 

Tarkfinyt J6noskbzs6gi tflj egyztf, 

31 

Tuzson Geza dr. orvos 6b. a 

poata bet. bisst. int. orvosa 19 

Vass La Jos dr. kOrorvoa 18 
Vaszll Peter 6puletfatereskedfi 
M 23 RAKASZ - 
POKOCBA 

Hivatalos 6rdk: 

„,.,„„„„„ Vaearnap 6s 

B6tkCznap: finnep nap: 

8— 12-ig, R-ll-ig, 

14-18-ig. 14-lfi-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

„Hangya" Fogyasztasl es 
firtekesltd Sztlvetkezet 4 

Ktf zs6gt eieiiarosag 1 

Szotak Miklds g8r, katb. Ielk6sz 

3 

Tdtb Pal kobanyataUjdonos 6s 
T6th Endre fOldbirtokos 2 RAK0CZ1FALVA 

Hivatalos 6rdk: 
B6tk6znap: Vasarnap 6s 
annepnap : 
8— 11-lg, 
14—16 ig. Caak eLGfizetfib r6isz6re: 20— 21-ig. 
Bekeny Gyala 5 

Csendorors, m. klr. 4 

Csengerl Zslgmond fa- 6 s ss 

kereskedfl 

Daranyl Janos esperes-pMbanos 

26 

DobanybeTalt6 blvatal* m. 

ktr. 14 

Durst Peter tenn6nykeresked6 

13 

Fcldhelm Jentt term6ny-, brir- 

gonya- 6b bizominyl nzlete 16 

Flaszter Jen& dr. kbrorvoB 12 

Folkmann Ferenc gy6gyszer6az 

16 

Harth Andraa gyiimOIcs 6s 

z6tds6gkeresked0 

26 Vasarnap 6s 
annepnap: 
8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ip 14— 15-ig. 

Csak elofizetoh r6sz6re: 20— 21-ig- 
Csendl»rseg, m. kir. 4 

Csepay Ferenc term6nykeres- 
kedo, jsHonibar« bizomanyos " 3 

Gorove Laszld dr. Feleflvarsany- 
puszta, Nagymajor 2' 

Hajdn Laszl6 korallatorvoa * 5 

Kaplonyl Jozsel all. el. isk. 

igazgato-tanit6 9 

Komar Imre 6pnletfa, 6pit6sl 6s 
tuaeloanyagok telepe 10 

KOzsegl elfiljarosag 1 

Novotbny Bela gyfimClos- 6s r6 
zaafa Iskolai Irodaja 8 

Novotbny IHlklds ltj. gyfimGlcs 
faiskdla 6s azolOtelepe 6 

Rakoczl mozg6szlnhaz,Tor«k 

Antal mozitralajdonos 6b koeamaros 

13 RAKO-PUSZTA 

(lasd Bat6) H6tk«znap: RAKOSCSABA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6a 
B6tkSznap ; annepnap : 

8— 18- ig. fcr-ii-ig, 

14— 15-ig. 
Csaa .elflfizetdli r6se6re : 20— 2i-ig. 

A postdhivatalok nyilvdnos 

tdvbeszild dllomdminak 

hivatalos ordi: 

1 sz. postahivatal 

H^,n, P; ., T ;J5s*.;: 

8^18-ig. ' 8— 11-ig. 

14— 15-ig. 

2. sz. postahivatal 
VaEdrnap 6b 
ilnnepnap: 
8-12-ig, 8— ll'ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

.A' rdkoscsabai egysgges 

hdlozathoz tartozik m€g: 

Rdkoskert. 

Allaint eleml Iskola Igaz- 
gatdsaga 20 

Ats Janos dr. k6zs6gi orvos . 10 
Benedek Beia nyug. liOnv. ttJrzs- 

AUatorvos 21 

Bock Laszld vendeglfls 66 

Bndahazy Sandor gy6gyszer6sz , 

Huugaria gy<5gyszertAra ■ 12 

Csabagytthgye strandfurdd, 
.'■ verseaynszoda 6a wikkerid-telep. 

tulajd.: Ivanyi Gyula (nyari all6r 
, mas) . :.■: -.25' 

Csendlfrseg, m. klr. . 3 

Csep Bela okl. erdSm6ra8k, fa- 

keresk., aa Otskf. Patusi Kislakas- 

6pit6si Sztivetkez'et bizom. . 8 

Csorna Lalos k6zs6gi ffijegyzo 

lakasa 26 

Dndevszky Barnabas dr. 

orvos . 4 

GodOUdl Takarekpenztar 

rakoscsabai fi6k]a . *] 

GQnczl Gabor szat6ostzlet 74 

Hfimori 1. 1st van mar. f6m6rntfk 

24 

Hamvas Janos va. kir. posta- 

16felQgy. ■; ; ..17 

Handler Ferenc dr. m. kir. 

po6tatau. 14/a 

Handler Janos m. kir. poatahiv. 

ig. 14 

Emreh 1st van keresk. 30 

Kircbner Jentt nyomdatulajdonoa 
34 
Kttzsegt eltfl]ar6sag 1 

Kozsegf f ttjegyzoV legtt pa- 

rancsnoksag 37 

L&szlo J. Jentt fuszer- 6s cse- 

megekeiesk. " '13 

Lokatcsek Karoly esperes- 

pl6banoa 15 

Lnka Istvan es Tarsal ftlzi f a- 

6s sz6nkeresk. 23 

Magyar Ivan szerkesztfl-m6rnttk 

68 

Magyary Istvan, a Patria Iro- 

dalmi 6s nyomdai vallalat r.-t igaz- 

gatoja , .18 

Merva Ferenc elemi IbJi. ig 16 
Mttzer Gyttrgy s«6v. ig. 33 

Nemes Laszl6ne fa- 6s 6pit6si- 

anyag keresk., (lasd a rakoskerti 

elOttzecOk kiJat) 
Parnal Attlla seg6derd6m6rh0k 
29 
Peterfy Szabolcs b6raut6- 

invarozo ." 44 

Pettt Gyttrgy divatarnkeresk. 28 
Postahivatal m. klr. Tavirat- 

kCzvetft6s .70 

R4koscsabai Hangya Fo- 

Syasztast es firtekeslttt 
zttvetkezet 6. sz. fi6kja 32 

Reszvenytarsas&g Vlllamos- 
es Kttzlekedesl Vallalatoh 
Szamara, Phtibus villamosmuvei 
rakoscsabai kiiendelts6ge 27 

Schell Gyniane br.-ne nizbely 
eladasi irodaja 9 

Schwartz Santa fakeresk. 6 

Spiegel Endrene fuszerk'eresk. Stelanovlts Endre malomtnlaj- 

donoa 22 

Stomlay (Stroban) Istvanne 

nyng. postasegidellenOrnft .6 
Strknsler Mlhaly fakeresk. 05 
Szabd Jentt dr. kozs6gl orvos 2 

Vagaszky K6zmer dr. gy6gy- 

■ .szer6sa ■ ■■■?"..■'■.■■■ '" 31 
Varga Mihjily keresk. 10 RAKOSHEGY 

Folytonbs 4jjel-nappali tdv* 
beszelo szolgdlat. 

A budapesti egys&ses 
hdlozat kozpontja. 

.. A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszild dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

■_'.'[ v '7-21-ig." 
Allamvasntak, m. klr.Allomas- 

ffin8ks6g 6 

Aitaianos Haztartasl Szttvet- 

kezet, 20. szama fidfr, Baross- 

n. 20. ■ . ■„■- -;22 

Antal Lajos dr. belgy6gyaaz, 

nyarbn, VOrb'snaartyrn; ?7. ; " 46 I 
Baros Geza fiiszer- 6s esemegG- 

kereak., Dainjaniob-tr.; 32. 62! ' 

Bartos Lajos ny . postafotiszl.. . ] 

Szilagyi-u 30. 68 

Bedtt Jozsel dr. orvoei' fogdr- | 

yoa, Barpss-n. 3- ■■;;,■; ':6"6 

Behek Frntt a Magyar, te.sz^ told: 

6s. P6nzvaM Bank ig. Nvaroa, 

OrBrnvfilgy-n. 5. 51 

Benedek Gyttrgy dlvatiru- 
keresk... BarosB u. 12; ; 57 

Berencsy Andras ra. kfr. posta 
forgalmi gyakornok, KOlcsey-n. 24 

■:■-. 74' 

Blazsek Jahoshe ttzt^. Damja* 
nicli-u, 24, - . 66 

Buzgtt Denes f liazer- 6s caemege- 
keresk., Baross-u.. 25. 80 

CzakO Zoltan dr. min. o. tan., 

Berzaeriyl-n. 89. 61 

Deak Janos prlmbr gyergyo- 

ujfalvi, karbecslfl fflfelfigy., m. kir. 

t8rvse6ki hites szak6rt6 t Qr6fCBaky- 

n.-a.. . 23 

Grdtts Renee ir6nfl. 6lga,a. 15/21. 
10 
Ferber Jttzsel dr. orvos, Kossuth 

Ujosi-n, 1/b 18 

Fttzesy Antalne sz. Knchta 

Ir6n, 32f5v. r. tanitdnfi, Buiyovszky- 

.« 2* .73 

G^ber Mlksa, Patay-n. 22. 28 
Gottfried Zoltan fakereek, Be 

ross-tt. 29. 43 

GUnsberger FUlttp fakeresk., 

KeriheRyi-u. 45. 53 

Ha|agos Andor 6pit0mester, 6pi- 

t6si vail .. Bathory-u. 84/a. 36 

Halmos Janos m. klr. post a- 

mftsz. ellenOr, Kftlgo" Ferihegyi- ' 

ni 32, • 71 ' 

Bar mos Janos miv. m6rn0k, '' 

Deak Perenc-u. 14. 21 

Harmos Janosne ttzv. tuzelfl- 
anyag 6s 6pitkezesi anyagraktir, 
Agoraszt6-n. ». . 72 

Helszler Antal. . Ilj. term6ny 6s 
hirdetfi vail, tul,, .J6kai-n. 11, 49 

Hidegh Sandor ny. all. ezredes; 

Deak Perenc-n. 18. '. ■;*: 32 

Hlntz Lajos iutOanyagkeresk., 

Berzsenyj-n. 86. , 44 

Hirt Geza dr. aJIatoryos, -Patsy . 

Andr»s-u. 80/b ,-.','■" 34 ' , 

Ivankay Jttzsel szffiy. ny. fOsaam- 

vevo h., Damja,nlch-u 33. 2 

IvAnyos Lajos reformatua lel- 
k6az, Hunyadi-u. 82. . 38 

J and a Richard ezfov. fizemi 
Igazgard. Kttlcaey-u 12. 85 

Javorszky Antalne, Damjanloh- 

n 17:: 17 

Jekel Peter dr. ny, h. .Alianv 

titkir, Csakyu. 47 . 50 


5 

M 

P 

3 

m 

m 

5 3 

3 401 Kdkosheyy A folytonos ejjeJ-nappal szolgatatot tarto postahivatal a lavbesieloeipfizBtot Jdkal mozgdsztnhaz, JAkai- 76 Kardos Jakab lakAaa, Patay 
. AndrAs-Q 30 . 4 

Kill Mlhaly baldsfalvi, vit6z, air 

ezredes. Patay AndrAs-u. 27. 9 
Klingenfeid Karoly azfiiogazda- 

s*S 20 

■ Kmetz Mlhaly fakeresk., VirAg- 

n. 17. .■■:.:,■..■...' 8 
Kov&ci Mlhaly autdbuszvAU., 
. RAkdczi Ferenc-u.si. 54 

Lajta Karoly, a Kurisz 6a Lajta 
r.-t. ig., Bulybvszky-u. 7. ' 78 
Laky Imre ny. all. katonai szamv. 
, tisztv. Nyaron : SzilAgyi-u.; 63. 40 

Laszld Lajos Szegedi Albert-u. 29. 
12 
Lengyel End re gyogyszeresz, 
Baroas-a. 7 4 J 

■ Lengyel Henrlk gyAri tisztv., 

Szent Imre hg.-u. 66. 52 

Lttvrenstetn Arpad dr. figyv6d, 

Isaszegi-at 22. 14 

Magyar Koztlsztvlseldk 

Fogy., Termeld es Ert. 

SzdV. 120 sz. fl<5k, mdv. Allomils 

Medzlhradszky Aladar 

medzihradnei, rferries, csendor g. 

Brnagy, CsAky-u. 33. 27 

, Metuzsln Janos dr. orvos, Ba- 

rbss-n, 6. , 42 

Nacsa Lajos dr. r6m. kat. pi6bA- 

nos,^ Kossuth Lajos-u. 9. H 

Okrona J. Dezso azfov. szamv. 

tiszt. Deak Fereiie-u. 43. 64 

Olbrtcb Ldrlnc (Nyiiri All.) 

6e6chenyi-u. .12. 69 

: Pap Janos villanyszerelfimester, 
vlll. 6s radi6szakilzlete> Baross- 

■ u -2- „ .-.'.. 79 
k Porszdsz Pal gyAri b6pv., Hu- 

: nyadi-u. 28 65 

Postahivatal, m. kir., Szent 
Imre bg-u. 26 ,16 

: Rakoshegy kozseg eldljard- 

> saga, Kossatb Lajos-a. 4. 15 
TUzorszoba, Kossuth Lajos-u. 70 

Ratal J&noshe szffiv. szdmv. 

> ffitanAcsoa'OEvegye. Patay-u. 29.7 

Killer Pal fftszer^ 6s tfaelSani 
kereflk., Bulyovszky-u. ae. 77 
./]■' Rdna , J6zsel ge p6szm6rn8k 
..-■■ lakAsa. Bulyovszky-u. 37. 48 

'" Sebor Oszkar mav. felUgyelfi, 

■ - Balyovszky-n.fi. : 45 
Szabd Denesne posta s. ellenoniB, 

.„. Ktflcsey-u. 23. .33 

Szennay Sftndor ny. ezredes, nya- 
ron. BzilAgyi-u. 60. 31 

Szentgyttrgyl Zoltan fiiszerke- 
,V;; resk., Feriliegyl-iit 23. 47 

Tarndczi Robert dr. mav. 

« feltigy.. Bulyovszky-u. 1. 5 

Tormay Dezsd ny. foszolgabirA, 
Zrinyl-u, 41. 39 

Tdyiffgyl Tlbor dr. orvog 
WyAri All.) SzilAeryi-u. 68. 58 

Trapli DezsOne, Agoraszto-iit 
19 

Vrana Lajos. Baross-u 28. 68 RAKOSKERESZTUR 

Folytonos ^jjel-nappali tdv- 
besze'lb" szolgdlat. " 

A budapesti egysiges 
Hdl6zat kbzpontja. 

A postahivatal nyilvdnos . 

tdv&szM dliomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

7-8I-ig. 

Adam Sandor ny. klr. ltelotAbiai 
blrA. Arauy Janoa-u. 24. 3 

Balazs Geza ny. m. kir. osendCr- 
8Ba?,ados, Akadenita-telep, Gr6f 
Tisza IstvAn-Q. 27. 39 

; Barkasz Emil hadm6rn0kkari al- 
ezredes, okJ. g6pesz]n6rn»k, Akad6- 
mla-telep, VfgyA z 6-ter 12. 30 

Benedek K. Vilmos m&zAros- 
es ben tesra eater, Pesti-u. 20. 17 

C t ttt i* J ? nft temetfaezesi vdllal- Csecsotka Karoly dr. 

Pesti-u. 38. orvos, 
20 

CsendorBrs, m. klr., Ujlak-u, 68. 
■■8 

Gaspary A lajos dr. orvos, Pesrt 
a 100 13 

Gereby Imre, Ginkotai-n. 4. Q 

G0d«ii61 Jarasf Egeszsegve- 
delml szolgalat Tttddbeteg 
Otthona, Ujlak-u. 46. . ;23 

Gradwohl Erzs6bet ny. posta 
ellenfirnd, Arany Janos-n. .1.5. 40 

Hangay BIek Zoltan, Pes ti- 
ll .177 £ 

Hangay Imre vitez, O.T.I, ffl- 

feltlgyelfl, Bertssenyi DAniel-u. 44. 

43 

Haszan J6zsel vit6z, korcsmdros, 
Pesti-u. 179. ': - 37 

Hompoth Istvan ditr6i, benzin- 
6s olajnagykeresk. 45 

Isoz Kalman dr. ny. nemzeti 
muzenmi ig., Akad6mia-telep, Gr6t 
Tisza IstVAn-tit 31. 44 

Kamaras Ferene 'Tend6gl0s, 
PesEj-u. 1 181. 31 

Kertesz S6ndor dr^ orvos, 
Pesti-u. 26. 36 

Keszler Gyula nagyvdgfi 6s 
6lfiallatkeresk., Pesti-fit 8. 41 

Kosa Pal evang6likus lelk6sz, 
Pcsti-u. 123. ' 35 

Mogyoross.y Karoly b6raut6- 
fuvaroz6 6s b6rfiir6szel6, . Rakoe- 
u. is. 33 

Ormos Dezid temetkez6si villa- 
lata rffiraktArl Pesti-a. 47. .10 

PestkSrnyekl tejsztivetke 
zet,Malom-n 17. 7 

Ph«bns Vlllamos Mfivefc 
R6szv6nytirsasAg villamos- 6s 
k6zleked6si yAIlalatok szAmAra, 
rAkoskereszturi klrendelts6g, Pesti- 
n. 30. Oil 

Postahivatal, m. klr, 

u. .87, koz«5, Pesti-u. 70. 

402 Pesti- 
19 

Rakoscsabal Hangya 
fogyasztdsl es ertekeslto 
sztt vetkezet, Pesti-u. 19. 14 
IrodAja 6s 2. sz. korcsmAja, kiizp. 
raktirai, Malom-u. 24. 38 

Rakoshegy ktfzseg vTzrezet6ki 
g6ptelepe. Malom-u. l 1 *. . . 4 

Rakoskeresztnr kOzsegel6l- 
|ar6$&ga. Pesti-u. 94. -£ 

Roylk Gyula ipari kemence- 
6pit6 iiBerae, Malotn-n. 20. 22 

Sekullch Ivan ny. A.m. kir. ezre- 
des.. Fnchs-kaetSly 16 

Slllls Geza vas-es fest6khAz, 
Pesti-iit 20. 1 

Szegedl Gyttrgy keresk., Hajnat- 
u. 21. 15 

Unghvary Laszld lalskola, 
szdld-es borgazdasagi r.-t. 
pestbtJrnyeki faiskoJAja, Cinkota, 
■.-.-■' 29 

Varga Tlbor fakeresk., -dpuiet- 
6s tiizelfianyag raktAra, Arany 
Jfinps-n. 10. 34 

WIrker Janos vadaszpatikAJa, 
Jozsef fOhereeg s az adv. VadAsz- 
bivatal szAtlitdja, Pesti-n. 69. 12 RAKOSKERT 

i rdJcoscsabai &gys&ges 
hdlosathoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk: 
Hltktfznap 

8- 14- -12-lg, 
-18-ig.- Vasdrnap 6b 

flnnepnap: 

8-ll-ig. 

14— Ifi-jg. (Csak elOHzetok r6sz6re 20— 21-ig.) 

Barabasl Laszld dr. orezag- 

gyfll. gyorB(t6, okl. gyorsirAstanftd. 
■ ' .5 
Bnkor Istvan voud^glde 6 

Kovacs Albertne m. kir. 

alearedes Uzvegye 1 

Lovassy Gyula ny. Hangya 

tisztv. 2 

Nemes Laszldne fa- 6s 6pit6si- 

anyagkeresk., Rakoficsaba 4 

Nemeth Lajos acsmester, k(Jzs6gi 

. el'oljaro 3 

28 1 Zsuppan J6zsel vegyeskeregk. 8 RAEOSUGET 

Folytonos djjel-nappali tdv~ 
besztlo szolgdlat. 

■■A budapesti egyseges ■ 
hdldzat kozpontja. 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesziW dliomdsdnak 

hivatalos drdi: 

7-21-tg. 

Ad Am Jdzsel m. kir, postaW- 
ellenfir, XIV.-Htca 14. 2l 

Alvlnezy Mlklosne ny. posta- 
fofelfigy. tSzvegye, n.-utca 14. 83 

Bakonyl Lajos dr. orvos, a posta- 
bet. bizt. int. orvosa, fizent Imre- 
ut 11. 5 

Balog LaszlOne (flszerkeresk., 
XlX.-ntca 2. 63 

Bansaghy Herta Izolde m klr. 
postadijnok, Vl.-utca 23. 38 

Bencze Ferene dr. ktfzs6gi or- 
vos, a posta betegs6gl biztosltd In- 
t6zet6nek kezeloorvosa, IV.-utca 16. 

x ■ ■ ■ ^ 8 

Berde Arpad dr. beIgy6gyAsz- 

fogAsz szakorvos. XlV.-utca 20. 23 

Bltal Kalman Mateosz tekerant6- 

fuvaroz6, Xl.-utca 9. 65 

Csere Imre okl. Bportmester, 

zdsaltfkSszitti, Vll-utea 3.. 3 

Cservenkal Karoly sztfv. felsfi 

ker. isk. tanAr. Szent Jmre-nt 19. 

30 

Dezsy Ferene m^iszAros Ashentes; 

HOsfllr-tere 19. 24 

Farkas Geza postafelugyeW, n. 

ntca 2. 9 

Feher Vilmos dr. m. klr. posta- 

felfigy., XVii -utea 11. 29 

Fekete Janos ra. kir. postaffifel- 
figy., Vfl -utca 41. 32 

Fbltln Geza ingatlaniroda 6 s 
luvai;ozaBi vail., XV.-utca 6. 64 

G6zon Gyula szinmav6sz. Szent 
lmre-6t 10 14 

Hangya Ternieltt, Ertekesltd 
6s Fogyasztasi Sztivetkezet, 

IIL-utea 1. 59 

Harnlnger Ferene, Xll.-utea 19. 

ee 

Belleld Jen(f kttnyvnyomda, 

Vl.-atca li/a. 20 

Jncobl Agost ny. A. ezredes, 

Szent Imre-At 8. 47 

Juhasz Jdzsel 6pit6sl vdll. V- 

ntea 2/a. .2 

Karacsony Zoltan enkorka, 

csokolAd6, cnkrAsz-sfitem6ny, fagy- 

lalt, kAv6, teafizlete, H6abk-tere 1. 
16 
Kovacs Jdzsel post afelugy eW, 

I.-utca37. 51 

KOblds Karoly vit6z, f01dm6r6Bi 

6s parcellAzAsi irodaja, IV.-utca B. 

19 

Lengyel Bela dr. ebesfalvi, Bgy- 

v6d, nyaron ; XVIII.-utca 5. 4 

Leval Mlksa ny. f5r. polg. 3ek. 

Ig.. Xl.-utoa 4. 4Q 

Llnkesch Marglt m. kir. poata- 

■• kezelCnfi.XlX-utoa*. 41 

Lutsoh Karoly ny. szAzados, VII,- 
utga 18/a. 40 

Naderspaeh Endre dr. gydgy- 
szertsz, Nemzetl ZAszlo gyAgyBzer 
tdra. Szent lmro-u. 6. . jj 

Magyar Rezstf tnndr, a Baeder 

UlatsaergyAr r.-t. tisztv., I.-utoa 45. 

35 

Nagy Istvan m. klr. posta- 
felljgyeia, X.-utoa 12. ' 58 

Ottohal Gyula villftnyszereiesl 
vAU. lakAsa, IX.-utoa 12/a. . 57 

Pal Hugo m. kir. ny, posta szAmv 
I.. 0. fotauAoaos, Vih-atoa 33. N -50 Scbalarlk Brunner viladl. 

mlr dr. m. kir. ny, vez6rkari 
ezredes, IV.-utca 19. 49 

SodS Eisner dddn dr.szAzados 
kadbirA XVI.-ntca 8. 17 

Strdbl Alajosne liptonjvari, 
kepzOmAv. fflisk. tanar 6s szobrasK- 
mQvesz c'avegye, XXX.-utoa 10. 039 

Szllvassy Zenke dohAnyklairus, 

RAkosliget vasutAllomaHsal szem- 
ben lev6 dohAnyAruda. 34 

Szovay Agostonne «zv. Adam- 
fBldei, VII.-utca6. 31 

Tllkovszky Karoly m. kir. 
postafelugy., XIH.-utea 27. 27 TIpary Laszld Iff. 

resk.. VlLI.-u. 1. Pinter Gyula ny. postafoellenor, 
V.-u. 42. 15 

Postahivatal, m. klr., Vlil- 

tca 1. 42 

Rdkosllget kdzseg eldljdrd- 

saga, IX.- utca 1. 10 divatarnke- 
52 

Turchanyl Aladar dr.turchanyl 
mav. tan., n.-utca 10. 37 

Vlncourek Dezsd m. kir. vAm. 
ell. tisztv.. VIl.-utca87. 46 

Vraslch Mthaly, xn.-utca 3. 43 

Wendler Gyula, a Magyar Nera- 
eeti Bank felugy., in.-utca 32. 63 

Wlttlnger Istvan p6nzint. ny. 
ig., lutes konyvvizsgdlA lakAaa, 
XIII. -utca 23. 62 

Zakarlas Jdzsel if j. szWv. ado- 
bivafali tiszt, IX.-utca 16. 55 

Zaszld Zsolt, XlV.-utca 14. 21 RAl^OSPALOTA 

Nyilvdnos tdvbeszelo Mlomd-. 
sok-; 

Hivatalos 6rdk: 
Rdkospalota 1. 

7-21-ig. 
Rdkospalota2.es -', 
Rdkospalota 3. 

P6tk6znap VasAmap As 

r unnepnap : 

8— 12-lg. nem tartanak 

14— 18-lg. szolgAlatot. 

ElfinzetCket lAsd a budapesti - 
etfflzetok k«z8tt. RAKOSSZENTMIHALY 

Nyilvdnos 
tdvbesz<Zl5 dllomdsok: 

Hivatalos 6rdk: 

Rdkosszentmihdly 1. sz, 
postahivatalndl: 

7-21-ig. 

Rdkosszentmihdly 2. sz. 

postahivatalndl: 
HetkBznap: VaaArnap 6s 

6-12-lg, ^n«Pn*P: 

14-18-lg. 8-11-Ig. 

(R16fizet6ket tAsd a budapesti 
elOflzetOk bOzdtt.) RAKSI 

(Usd Igal) 

HAMOCSAHAZA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-lg, 8— 11-Jg, 

14-18-iv 14-15-Ig. 

Csak elflfiaertk r6szAre : 20— 21-lg. 

Kozsegl eldljardsas 1 

Mlkeez Tamas ffildbirtokos 2 

Tatar Istvdn widWrtokos 3 RANODFA-PUSZTA 

(lAsd SzentlfirincJ fetebreszti,haeztkiiionk6ri. Mepjtmoje RAPP 

Hivatalos drdk: 

■ ', . „ ■ ' \ ■ Vaairnap 6a 

H6tk6znap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll/ig, 

1^-18^-ig. 14— l&-ig. 

Csak elofizetflfe r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csendortfrsparancsnoks&g, 

m. klr. 1 

Ktfrjegyzfiseg 2 

RAR6PUSZTA 

(laad Litke) 

JRATH-PUSZTA 

(lasd Dombiratos) 

RATH-TANYA 

(lasd Kunagota) H6tk$znap : ' RATOSNYA ..- 
Hivatalos drdk: 

8— 19-ig, 8— li-isr, 

H-rlS-ig. 14— 15Ig. 

Csak elfifiaet<Jfc r6sz6re : 20— 2i-ig 
CsendOr ©rs, m. klr; 4 

Gtfdemesternazal ISrdtfura- 
dalom r.-t. 1 

Parkas esalad ratosnyai erdfl- 
■"» kitermel6se 8 

Klozel Oszkar erdfiffitanacsos 2 
Ratosnyai Erddiparl r.^t. Q 

RATOT 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak eliBfizetait r6sz6re: 20— 21-ig. 
Berarleder J&nos HJldbirtokoB 
1 
Cseudttrors. m. klr. 2 

Horvath Jdzsel postamester 3 

RAVAZD 

(lasd Gy Brazen tmarton) 

REBECPUSZTA 

(&sd Mezdkomaroznj 

• RECK-MAJOR 

(lasd Csbrvas) 

RECSE 

^ Hivatalos drdk: 

H6tkoznap ; Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. t4_i6_lg., 

Csak el6f ize»6h r6szere : 20— 21-ig. 

B6dl Janos autfifnvarozfi 18 

Bozzay Bllklos b6raut<S fnvaroz<5 

20 

Csenddrttrs, ns. klr. 2 

Csodr Gfisp&r ig. tanit6 16 

Czelzler Soma fakereskedo 16 

Czoczek Imre, m. ktr. ercbanya 

irodavezetGje 22 

Erob&nya,m. klr.,Matrabanya 5 

Fazekas Andras vendeglCa 6s 

autfifnvarozo . '4 

Grtinhut Jend fakereskedo 12 

Hangya FogyaaztasI SzSvet- 

kezet fOflzlet 23 

Istv&n Bela HJldbirtokoa 14 

Kalmar Janos epnletfa 6s 

oementgyar 25 

Kekesl Karoly malomtalajdonos 

Lakasa 19 

Kosztka Agostou ny. m. kir. 

csendorezredes tany&ja 17 

Kovacs Karoly villanyszereleai 

vallalata v 24 

26* Kokutl ni. klr. aUaml blrtok 
laki iritezosege 3 

Kozsegl eldljar6sag 1 

Paradl allomas 6 

Penzttgyorl szakasz, m. klr. 

P6tervary J&nos nentes 6s 
mdsszaroa .■-.', 21 

Recskl kttzsegi fogyasztasl 
sztiv. vendeglo 8 

Tdth Pal gyogyszer6sz 10 

TtirSk Arpad dr. vit6z, k8rorvos, 

a posts bet. bizt. int.- orvosa 9 

RendeWJe, Ujtelep .7 R6DE 

Hivatalos 6rdk: ■ 

aet^znap: . V fl «£jg p *V " 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiiizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Bazsd Karoly jfcrasi tfizrend6- 

-seeti feliigyelfi, 6pit6mesfcer 2 

Est erhazy Pal groB . aradaimi 

erdflhivatala .' 7 

Uradaimi lg. ,5 

Uradalmi ig., fcastely 8 

KSzs^gl eldl]Ar6sag 1 

Punk Janos vendeglGs 3 RfiDICS 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetGk reszere: 20— 21-ig. 

Esxterhazy hercegi gazda> 
sagl f «lUgyel«s6g 2 

Hraska.Aittal dr. kfirorvos, a 

posta bet. bizt. int. orvosa 4 

K«rJ^gyztfs6g 1 

Tlmar Istvan.kBrjegy^C 8 

Varga Fereno termeny- 6s fa- 
keresk. 3 REPORMATUS- 
KOVACSHAZA 

A mezdkov&cskdzai egysi- 
ges hdldzathoz iartosik 

Hivatalos 6rdk: 

- 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— J8-ig. 14— lMg. 

Caak etflfiaetftk rtszere : 20-r21-ig. 

4Ifdld1 elsO gazdasagt vasnt, 

Meadkovacshaza Sllomasa 3 

Gabmann SIan6 termenybeva- 

aarl6- 2 

K6zs«g1 eldllarosdtf 1 

SArmezey.Endre feidblrtokos, 

Babfimajor 6 

Seres Bela Fatnra biBoroanyos 7 
Szabo Daniel ref. lelkesz 6 

REGETERUSZKA 

(lasd Garb6cbogdany) 

KEG0CE 

Hivatalos 6rdk: 

-■mm,,- .•• 1 £S3* 

8— 12-ig, 8— 12-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eI6fizet8k r6sz6re: 20— 21-ig. 

BarAnyos Antal gabonakeres- 

ked6 3 

Binder J&nos vend6g!6B 7 

Caendoseg 16 

DubannBlemer resets jegyeS 14 Pleeksteln Istvfin f oldbirtokos 9 

Babner .Istr&n Fptnra bizoma- 
nyos, gabonakereskedfi 4 

Hdger Peter kereskedft 2 

JerkoTifs A|aty&s ffildbi'rtokos 5 
Kanltz Jeno kereskedd .6 
Klamlk Pal gazdakifri elnSk 15 
Kdzsegi el6ljar684g 1 

Kromer Ferenc tQaoltfiparancs- 
. nok , 10 

Relnbardt Marton kereskedfi 
12 
Sayer Jnltaniia fakeresked5 1 1 

Szemlits Jdzsel. ecetgyaros 8 

V»r«s Bela m. kir. postamester 
13 

RJEGOLY 

Hivatalos drdk: ■ 

Wfi-ap : ^;^ a 

8— 12-ig, 8r-rll-ig, 

t4— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetOk rfezere: 20— 21-ig. 

Bereczk Adorjan dr., a posta 
bet. bizt. int. orvoaa 3, 

Cslke Janos mfiszdros : 6b ven- 

dtSglfis 6 

Kozsegl eltfljardsag 1 

R£tkaf Peter korcsmaros 6s me- 
azaros 4 

Rlmay Istvan gyieyszeriBz, p. 

jaradek oszt. Ladirokkanttiszt 5 
B. Szabo J^nos vegyes^ 6s ga- 

bonakeresk. REKENYEUJFALU 

(lisd Rbzanyd) REMETEVASGYAR — 
PEMETCKIE PAMPBI 

Hivatalos 6r6k; 

„-,-„■ Vasarnap 4a ' r. 

H6tk3znap: iinnepnap: . 

, ,.. 8— 12-ig, • 8— 11-ig. 

14— 18-ig. ,li— 15-ig. 

Csak *16flaeWk r^Bzfre: 20— 21-ig. 

Csenddrorsparancsnoksagr 
m. klr. 1 

KSrjegyzdseg, FelsCribnice — 

BfalUIHH PhiOHHaa '.."": 7 

Szechenyl Iidszldn6 grAfnd 

uradalma 2 

Szechenyl Laszldne gr6ln6 

fidfilflhiz 3 REMETSKIJE HAMRI 

(Jasd i Eemeteyasgyap) - ' 

RfiPASHUTA 

(lasd BSkkszentkereszt) 

RfiM 


Hivatalos drdk: 

a6tk Ca nap: tSptapt 

8^-12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— l^Wg. Csak elfifizetfik reszere : 20— 21-ig, 

Halitsz Sandor Ifj. serteskeres 
feedd 6s borkSzretitG 6 

Helsler Mor kSzpontf szeszffizde 
(flaemben: IXfl— Il/28-ig) 

Horvatb Janos bornagykereskedO 
6s saesBffiBdevallaLkoBfi 8 

KOzsegl e!61Jardsag 1 

LOwy DezsiS kereskedfi 2 

R6th Peter dr. k8as6gi orvos 4 
Vancsftk Jozsel sertGskereskedfi 
5 

Varga Istvfin tfj. gabonakeres- 
kedft, Fntura bizominyoa 7 REMETEKERTVAROS 

(lasd Pesthidegkut 2.) 

REMETEMEZ0 

Hivatalos 6rdk: HetkSznap: Vasarnap 
6b unnepnapY 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

lt_ 18 -ig. 14— 15-ig. 

Csak elWizetOk r6az6re: 20— 21-ig. 
Csendortfrs.m. klr. Barlalalu 2 
Erdonlvatal^ m. klr. Barlafalu 
8 

K»rjegyz«l hlTatal - 1 

Starmnller Bertalan niaiom- 

tnl.vSarlafalB . ' ..... 7 

Ujfalossy IHfkl6sne njfalasf, 

tBombar* fObizomanyoa, cs. 6b kir. 

kamaras nejQ 3 

REMETES£G 

. (lasd Tata) RfiPASPUSZTA 

(lasd SomogyaszaW.) ';' 

RfiPCELAK 

Hivatalos drdk: 
B6tkoznap: ^^f 

8-12-ig, 8—11-fg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfib rtszdre^ 20— 21-ig. 

Ajkal 1st van dr. t aidbirtokos . 9 

Allamvasatak allomasfo> 
nttksege, m. klr. : ; ■ 7 

CsendorUrs, to. klr. ■ " 7 ; 2 
Kozsegl eloljardsag 1 

Petoh&zal <es nagyeenkl en- 

korgy&rak r.-t. bergazdasaga,. 

Nick 12 

Skoltety Lajos maloratulajdonos 6 
Smldellosz Ernit ev. Ielk6sa 4 
Startler es Hal 5 

Szentniartonl RaddLaJostfld- 

birtokos :.-.."8 

REPCESZEMERE 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. . \ 

Csak elAflzetOk r6sa6re : 20— 21-ig. 
Halasz Lajos dr. orvos 3 

Klnzel Ferenc dr. fSldbfrtokos 
., '. ■ 7 
Kotslts Jolan gydgyszertar 

tnlajdonos 5 

Kovacs Gyorgy esperes pl6banos 

Kozsegl eloljarosag 2 

Nemetb Ivan kSrallatbrros 4 
Simon Elemer dr. vit6z, 16- 

ispdn, Repcecaaford : 1 

. ^ . . ■ : '■ ' 

RfiPCESZENTGYORGY 

(lasd Hegylalu) v RfiPCEVIS 

(lasd Csepreg) 

REPEDE 

(lasd Szentmiklos) 

REPINNOJE 

flasd Majdiaka) a 


M 

M 

n 

Z 
2 
O ■ B 

2 403 Res8ne7fi Tfivbeszelft kferSsfrre Is RESZNEK 

fyivatalos drdk: 

H6tkfiznap: 8-12-ig, 
14-18-ig: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-Ig. ■; 
Csak elfifizetfik resz6ireV 20— 21-ig. 
Kiss Kalman r. k. pI6banos 3 
Korjegyzoseg 1 

Tanber Otto foldbirtokos - 2 RfcTE 

Hivatalos drdk: Betkfiznap: Vasamap 6b 
iinnepnap: 
8-12-Ig, 8— 11-ig, 

14-^18-ig. 14— 16-igr- 

Csak elfifiaetfik reszire: 20— 21-ig. • MTE-MAJOR - 

(lasd Magyardifiszeg)^ 

RETKOZ 

(lasd Nagybalasz) 

RfiTKOZBERENCS 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk»znap . v. Vasarnap 6s 
Iinnepnap: 8,-11-ig, 
14— 15-ig. B-12-ig, 
14— l£ig. 

Csak elfifizetfik resz6re: SO— 21-ig. 
.Kiss Gyula ref. Ielk6sz 3 

Kovacs Zoltan Id. ffilbirtokos 4 Postahlvatal, m. klr. Tavirat- 

kflzvetit6a - "■ ■ 44 

Rasch Rezstf p6kroester " "■ 
Revesz Jozsel dr. figy v6d 14 
Rosenbach JbzseEne m. kir. 

postamester , " "3; 

Szabo Jendnb ozv.hentes 6s 

m63zaros 27 

Szabo Laszlb dr. figyv6d 

Szabo vendegld es hangos 

mozgd 32 

RfcTSZJLAS- 
HADNAGY-PUSZTA 

(lasd FelsfialapJ 

RETTEG 

Hivatalos drdk: 

H6tkBznap: Vasarnap 63 
iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. It— 15-ig. 

Ceak elfifizetfik resz6re: SO— 21-ig. . 
Csendorors, m. klr.: 

Retteg Q 

Negerfalva ,11 

fidelheld Mozes es flat keresk. Janos dr. ny. kEif orvos, . 

posta b. 1). int. orvos ,5 

Kohl Hermann malom es vil- 

lanytelep tuiajd. .10 

Kovaltslk Istvan keresk. 9 
Kbrjegyzoseg:* 

Baca Balatonvldekl VlUatmosmtf- 

vek r..k;6pitfivezetfis6ge ' 15 
Balogh Ferenc dr. lovasi; ni, 

kir. pSnzllgymlni titkar (fizemben: 

V/i^xi/30,ig). : . ■--;. -y -39 
Barabas Gytirgy fuszer-, ter- 

m6ny- 6s vegyeskeresk. . 21 

Benedek Istvan ny. mav. 

intezo ■ 7 

Bodonyl Laszld MAVAG ffifel- 

figy., szfilfibirtokos , 19 

Bdsze Lajos dr. sebSszffiorvoa, V: 
egyet. taniirseged, szfilesz, nflgyfi- 
gyAsz (uzemben: V/i— X/31-ig) 9 

Brand 1 Lajos gaboria- 6s term6ny- 
keresk. (fiz-emben : 1V/1— XI/30-ig) 4 

Bnrgyan Karoly filrdflig. 3© Kbzsegl elolj*rd»ag 
Nandrassy Anr61 vitez. 
' . ,b6rlo , Bergazdasag RfiTSAG 

Hivatalos drdk: 

nAtbK»« a „ Vasarnap es 

B6tkfiznap : unnepnap: 

,8 -18-ig. 14-15-ig! 

Csak elfifizetfik reszere : SO— 21-ig, 
Addhlvatal, m. klr. 9 

Bulyovszky Lajos dr. ogyv6d 
1.5 
Csendorttrs, at. klr. 3 

Csoke Rezsd dr. szolgabirfi 29 
Feher v J6zsef dr. tfgyv6d 12 
Fbszolgablrdl hivatal 1 

Farla Karoly dr. ' 6 

Glaser Miklds dr. ugyv6d 25 

Grosschmldt Pal dr. jar. fd- 

szolgabir6 21 

Hangya togyasztasl es erte- 

kesltd sztivetkezet 18 

Herzf eld Istvan, Tolmacs 7 

Jakab Lajos b antes 6s m6szaros 

26 

Jaitcsd Janos dr. r6m. kath. 

pl6banos 24 

Jarasblrosfig, klr. 4 

Katonal 6ptlletek es bato- 

,. sagok :-'■■■ 

Honv6d aJlomaBparancsnoksag, 
m. kir: 20 

N6gradi jaraei leventeparancsnok- 
sag, m. kir. 17 

KtfrBssy Sandor jarasi kir. 

aliatorvoa ' 28 

KOzsegt eldljarosag 2 

Krlzsan J6zsel b6rant6s 31. 
Lenkey Sandor dr.iigyv^d 10 
Lnkats Ivan dr. kSrorvos, 

O.T.I. orvos 16 

Mogyor6sl IHfklos kir. tf- 

allatorvos 11 

6vary £lem6r gyftgyszerfisz 19 

PenzUgytfrl blztosl kerUlet 

vezetoje 6s penzUgytSrl 

seakasz, m. klr. 8 1 

404 4 

3/a 

3/b 

1 

7 Csics6gy6rgyfalva 

N6gerfalva 

Batteg 
Matyas Adolf keresk, 
Monkacsy Lajos mav. allomas- 

f0n«k. . 12 

Palffy J6zsef fatermelO, rakbd<5- 

allomas 6a ilzemi ktlzpont 13 

Szekeres Janos dr. kGrorvoa 8 

RfiV 

Hivatalos 6rdk: 

Vasamap 6s 

iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14—18-ig. 14— lfr-ig. 

Csak elfifizetfik T6sz6re: 30— 2t-ig. 

CsendorSrs m. klr. 4 

Csendfi rttr spar anesnoksag 
m. kir., K6r63geg6nT 7 

£lesdvldekl k&banya es 
meszegetft r.-t., Gyarteiep 5 

„Hangya' e fogyasztasi , 6s 6rt6ke^ 

siiift sziivetkezet " "8 

Kozsegl eloljarosag . 1 

Radal Arpad postam ester 10 

RfiVBfiR 

(lasd Bolt) RfiVFCLOP 

R4$ztvesz a balatoni 
korforgaloT^ban. 

Hivatalos drdk: 

VTI/l— Vlll/31-ig: 7— 22-lg, 
TX/l-Vl/80-ig 

^kfizaap: . ^fig^j 

8-12-ig, 8-11-Iff, 

i4-i8- lR ./ £_S4: 

Ceak elfiflzetSk reaz6re: 20— 21-lg. 

A r^vfulopi egys&ges hdld- 

zathoz tartozd kozpontok: 

Kovdgdors, Rtvfiilop. - 

Allamvasntak vasntaUomasa 
(fizemben: Kfivagoprs— Eevf fillip 
V/l-X/31-ig) ' .18 

Balaton Halaszati R.-t. tele pe 
14 Bydeskutby Sandor vitfez, nv. 
ezredes (iiaemben: V/l— X/31-ig) 28 

Csany i Jbzsef dr. dgyy6d <ozem- 

ben: Vfl— X/3i:t K ) l\ 

Elben Istvan filmoperatftr 8 

Engelbrecht Karolyne m. klr. 

postamester 29 

Fichtner Tamas villamossagi 

felezerelfi 6fl vAUaikozd 23 

Flgnra Sandor allainrasnti in- 

tez5, Allomasffinfik 31 

Fischer Adolf gazd. gyakomok 
35 
Gaai Istvan gynlai, 6pit6si vail. 

(iizemben: V/l— X/31-ig) 25 

Gere Jdzsel Karoly okl. 6pitB- 
mester (fizemben: vyi— X/31-ig)41 

Gold Istvan dr. ngyr6d (uzem- 
ben: V/i-X/31-lg) 1 

Hauler Pal dr. ny. ra. tiazti- 
ffiorvos 37 

Ivanlcs Paine ny. postamester 

.:.' 30 

Jankd Istvan m. kir. sz6l6szeti 6e 

boraazati ker. ffifeliigy. ig. 

(nzemben: V/l— X/81-ig) 2 

Javor Lajos'kflrjegyafi (uzemben : 

V/l^X/3l-ig) -y, -■. 32 

Kertesz, Bela m. kir. kormanyfo- 

: tan., MAVAG gyArigazgat6ja 

(fizemben : V/i— XI/30-ig) 16 

KlkotO-orhdz 6 

Kb vacs ,Lajos k6yag66TSi posta- 
mester 40 
KrayerKranss Arnold gyAros 
(flzembyn : V/l-X/31-ig) 3 
Marton Imre cementaragyara, 

6pit4si anyag- 6s fakeresked6se 17 
M6der DezsO ny. biztositasi 

ig. (fizemben: V/i— X/3l-ig) 24 
Nemet Lajos borbizom; ? 34 
Osvath Tlbor liszkai, ny. honv. f6- 
szamrevd 13 

Polatslk Armln fakeresk. 22 
Polyak Ferenc szOlfibirtpkos 6' 
RevlttlopI iUrddegyesniet 10 
Sagvarl Jenttne dr.-ne ozv. 
' fOldblrtokos 38 

Semsey Laszldne grAfne dr. 

—* (Ozemben: IV/ie— XI/16-ig) 12 
Sbtonyi Gergely b6rantdfuva- 
roa6 33 

Spiegel RezsO nagykeresk., 

(uzemben • -V/l— X/81-ig) 
Strommer Lajos fuvarozasi 

vallalkozd 42 

Taviratkozvetlto 50 

Udvardy Jendae dr.-ne 
fOIdbirtokoa (Uzemben: Vyl-X/31-ig) 
46 
Volt Endre dr. kCrorros (fizem- 
ben: V/l-X/31-lg) 20 
Welker Istvan sz5IAbirtokoa 43 
Zettl Agost dr. m. kir; kflzigaz- 
gatasi bir6 (fizemben: V/l— X/31-ig) 
'44 '* REZI 
Hivatalos drdk: 

8— 12-ig. 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. : 

Csak elfiflzetfik r6sz6re : 20— 31-lg. 

Acs Janos keresk. 6s kocsinaros 2 

Hangya fogyasztasi szlfvet- 

kezet 4 

Ktfzsegl jegyzffseg 1 

Takacs Antal r. k. plebanos 3 RICSE 

Hivatalos drdk: 

Betkaznap : 
8-ia-ig. RfiVKOLOSTOR 

(lasd Kack6) , 

RfiVEORTVfiLYES 

(lasd Somorja) 

RfiVLEAWYViR 

(lied RIcse); Vasarnap 6s 
unnepnap ; 
8-li-ig, 
14— 15-ig. 
Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Allomasftfn«kseg r m. klr. 8 
CsenddrOrs, m. klr. . 14 
Csernyas Istvan dr. orvos, a 
posta bet. bizt. int. oryosa 12 
Chrendczy-Nagy Aladar 
gyigyszeresz, Szent Laszlfi gyfigy- 
szertara 13 

Fischer J eno ras-, Cfiszer-, fes- 
t6k- 6s gfepkereskedfi ,15 

jaszovari prepbstsag ricsei 
gazdasaga, Budabomok-tanya 2 
KHrjegyzdseg 3 

Korjegyztfseg, Laca (nyilyanosj 4 - 
KUzsegi biro, Oaniou 

(DyilT^nos) 4/ a 

Kozsegl eiaij4r6gfig,semj6n g 

Lehel Laszld dr. fflorvos la- 

.kasa v -; N ■ -■ 21 

Maliatn Jdzsetn6 grdfne 

Ozv.. Il|.»: tflldbirtbkos, kast61ya 

Monyha-tanya ' 11 

Dradalmi felugyel6s6ge 1 

. Ejrd6azlak, Vadaszlak. R6vleanyvAr 

17 

M. klr. renddrseg klegeszitff 

tolonchaza . 5 

Orszagos TUddbeteg Szana- 

torlom BgyesUlet Ttidfibeteg 

Otchona 6s G6ndoe6 Int6zete 1§ 

Penzugyorl szakasz, m. klr. 

10 

Postamester,- lakasa 20 

Rlesel „Hangya"logyasztasl 

ertekesltd szoyetkezet 

16 

Sere Dezsd kereskedelmi bizom. 

(CigandJ ricsei fi6kirodaJa 6s lakasa 

- e ■ 

Szantd Istvan «Fntura» fCbiao- 

manyos .18 

Varga Janos. ref. lelkiaz 22 

Zaeker Ignae aengermalma - 

6a olajtt«0d6je 7 

RICSIKA-TANYA 

(lasd Kopfiosapatj) RIGACS 

'.' (lasd Ukfc) : 

RIGYAC 

' (lasd Magykanfzaa) 

RIKOSD 

(lasd K6v) 

RIMASIMONYI 

hivatalos drdi: 

Vasarnap 6s. 
finnepnap: 
8-12-ig, . 8— IHg, . 
14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21^ig. 
Qomonkos Dezs6 vegyeskeres- 

; -kedfi --^sr 

Kovacs Bertalan ref. lelkipasz- 
tor 5 

Kjttzsegl eldljardsag 1 

Kozsegl eifil jardsag, Darnya 4 
Kdzsegl eloljarosag^ Serke 3 H6tk8znap: Ktottel ad f elvliaaosltast a posta. Ilimaszombat RIMASZECS 

Bivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 

HetkcSznap: unnepnap: 

8— 11-ig, 

8— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizet6kresz6re; 20— 21-ig. 

Csenddrsdg, m. klr. 1 

ifengermumalom 7 

Kovacs Laszld allatorvos 10 

Kbvesdl Imre dr.. kbrorvos 9 

KSzsegi eioljardsag 2 

Kttzsegl bird, Jene 8 

Hetzner Ledne Futara fflbizoma- 

nyosa 6 

Palosl Laszld mar tiszt allomas- 

f6n8k 18 

Ret. espenesi blvatal IS 

Revay G€za gazdalfeodd 5 

Rimaszecsl Hangya fogyasz-^ 
tasi es ertSkesitd szbvetkezet 11 

R£vay Pal ftildmives 15 

Rozenblntb Sandor fakeres- 
ked6 es termdnyarukereskedo 3 

Seress Dezsd gydgyszeresz 12 

Tdth Jdzsel m. Mr. postamester 

17 

Tdth Jdzsel vHangyan korzet- 

vezetO . 16 

RIMASZOMBAT 

Ejjelrnappali szolgdlat. 

A postahivatal nyilvdnos 

dllomdsdnak hivatalos 6rdi: 

7-21-Ig. 

AddhlvataL, m. klr., Tamas- 

ialyl-nt 3. 1-07 

Allamdplteszeti hlvatal, 

m. klr., Tamisfalvl-ut 7. 74 
Allaml kbzkdrhaz, lasd kdThaz, 

m. kir. allami. . 
Allamvasntak, m.klr., allo- 

masldnoksdge 1-06 

Angyal Gynla, ffiszer-, esemege-, 

gyarmatam- 6s vegyeskeresked^a, 

Horthy MikI6s-ter 19., 51 

Antal J&nos m. klr. posta s. el- 

lenftr, Rozsa-a. 6. 1-18 

Ralogh Adam dr. jekei, Kdrhaz- 

igazgatd. aebeszftSorvos, Andraasy- 

n. e. 1-31 

Banyal jdzsel dr. all. grain. 
. hittanar, Iskola-u. 1. 87 

Barath Karoly ev. lelkeaz, 

Losonci-u. 39. 1-40 

Barath Laszld dr. Bgyved, 

Andraasy Qyula-nt 9. 71 

Rartaky Janos dr. tb. fOazoIga- 

Mrd, Petflfi-u. 3. '2-12 

Benedek- Jdzsefnd, VasartdT l. 

1-&2 

Benyd Gynla m. kir. n. o. posta- 

tiszt, Szijfartd-u. 26. 1-62 

Betegsegelyzff pdnztar, ke- 

rtiletl, Kossuth Lajos-a. 20. f 
Bodnar Geza hat. eng. etektr.. 

radidvallalata, Deak Ferenc-u. 19. 

Delete • ; 29 

Lakasa"/ 1-68 

Bodnar Istvan m. kir. szazados, 

Tamasfalva, UJtelep 294. 1-45 
Bolha Zslgmond m. kir. posta 

B.-ellenfir, Vezer-u. 10. 98 

Brann Gynla £s Ha, oegtul. 

Balint Tivadar hadirokkant, 

Fnvarozasi vallalat-bntorszallitd, 

Rakdczi Foreno-n". 86. - 5 

Breyer Gynla dr. igazgatd-f6- 

orvos, gyermekszakorvos, Menhely- 

u. 3. 2-00 

Bulla Jdzsel varm. arvaszeki el- 

nOk, )akasft; Uj-a. 4. ' l-7l 

Bttkky JenO dr. vitez, m. kir. 

rendflrtanaosos, Forgach-u. 11. 

1-01 

Clkta cipdfizlet, De&k Ferenc-u, 6. 

32 

Csendtfrttrsparancsnok- 

sag, m. klr., Andr&ssy Gynla- 

tt 29. 80 

Derekas Janos oukor-, gyatmat- 

■vegyesaru nagykereskedese, 

— - 2. 59 Dobo Dezsd m. kir. postatiBzt, 

Tompa-n. 8. 1-79 

Dobanybevalto hlvatal, m. 
klr., Visarttr 17 

Dohanynagyarnda 6s kls- 
aruda tul. Dr. TCrk«ly JozBefne, 
Deak Ferenc-u. 80. 1-^6 

Dohnanyl Dezsd dr. Ogyved,' 
< Andrassy Qynla-nt 7. 95 

Dabovszky 6s Jarossy bado- 
gos.'lakatos es vizvezetek vallal- 
koz<5k, Deak Ferehc-u. 16. 1-61 

Egyesult protestans glmna- 
. zlam, Ferenezy-n. 24. 49 Eszenyl Gynla dr. tiseti ffiorvos. 

8zijjArt6-n. 42. 55 

£va Laszld polgarmester lakasa, 
; Th8kt5Iy-n. 3. 1-13 

Fabian. Jen6 dr. penzDgyi ffi- 

tanaosos, penKtigyigazg8t6aag veze- 

tflje, Honv^d-n. 9. 90 

Farkas Attlla m. kir. hnszar- 

szazados, Tamasfalva, kastely 93 
Farkas Zoltanne Ozv. larkas- 

falvi, Honved-n. 23. 1-73 

FeIs<fbblogi, m. klr. erdtf- 

hlvatalj Rimaszonfbaton, Liget- 

u. 14. 1-46 

Fenyes Elemer dr., Forgach- 

n. 12. 1-03 

Forgalml addhlvatal Bima- 

szombat, Tamasfalvi-ut 3. 3 

Fdvamhlvatal, m. klr., Vasut- 

allomas 37 

Fuleky Sandor fiiszer- es oae- 

megekereskedfi, Horthy Mikl63-. 

t6r 24. 14 

Ftlzy Mlklos I. 0. poatatiszt, 

Loaonci-n. 6. 1-75 

Ftlzy RezsO nyng. varm. f6jegys?5 f 

Hnnyadi-u. 13: 1-48 

Fttzy Rezstf divararokereskedA, 

Horthy Mikl6s-ter 13. 41 

Gabonas es Toth bor- es aflr- 

keresked6s, Tompa-t6r 1. 1-66 

Galbavy Istvanne postatisztvi- 

selOnd." 8z61s6-n. 17. . 94 

Gazdasagl szakiskola* m. 
klr., II. Rak6cBi Ferenc u. 38. 

Gazdasagl feltlgyeldseg, m. 
kir., varmegy el, Touipa-ter 2. 
96 
Gazdatlsztek es Gazdak 

Szttvetkezete,Losonoi-a. 4. 21 

Gemes Bela uri, nfii divataru- 
fizlete ea temetkezeai vallalata, 
Horthy MikWsrter 19/a. ■ 1-38 

Gemes Endre, t7j-u. 10. 1-39 

„GeneraII cc Trlesti altalanos 
blztosltd tarsasag rimaszom- 
bati ffiflgyn6ks6ge, Kossuth Lajos- 
n. 2. f 39 

GtfmOr-Klshont varmegy el 
ktfzjdletl szovetkezet, 
Tompa-ter 2. -. 1-59 

GomOr Klsbont varmegyei 

' Alispanja 45 

Alispani hivatal 11, 15 

Folapan: Tompa-t6r 2. 89 

Kir. Tanfelflgyelfije, Andrassy 
Gyula-u. 1. 22 

Gyermekmenhely allamt, 
Menhely-u. 2. 57 

Gynlal Istran rahakereak.. 
Horthy MiU6B-ter 10. 1-89 

Baas Andor dr. Bgyv6d, Andrassy 

Gyula-u. S. 65 

Hamar LaszIA urmenyi, szallitd, 

Dr. TdrkOly Jfizset-ter 14. I-47 
i,Harom rdzsa** kavehaz.etterem, 

szalloda, b6rlo: Bnk<5. Tat van, Horthy 

M3kl6s-ter 7. ' 1-55 

Hlndrlehs Gnsztav es fla 

fare sz lap- es szerszamgyar, Malom- 

n. 2. 68 

Hlzsnyan B61a n6i-, ferfl- es 

gyermekkonfekei<i, Deak . Ferene- 
: a. 10. 1-97 

.fllozek Janos ecetgyar es mn- 
' szaki vallalata, Dr. Torktily J6zsef-; 

ter 17. , 33 

HollmannFerenenyersbArkerea- 

Eed6, Dr.Tflikbly J6zsef-t6rlO. 1-22 
Bol^czy Mlklos gimnaBinmi,. 

tanar, ThOktUy-n. 46. 2-07 flolzmann Laszld m. kir. posta- 
tiszt, Uj-n. 20. 1-iO 

Horvath Lajos all. elemi fla-. 
iskola ig., Kossnth L»jos-n. 28. 

/; .. .'• 1-98 

Igaz Lajos virmegyei fOJegyzO, 

H. Rak(5czl Ferenc-n. 1. 1-12 

Istdk Barnabas dr. kir. tttrveny- 
szeki bird, Szelsfl-u. 13. ' 1-54 

Jarasblr6s&g, klr., Tompa- 
ter 9. 97 

Jarasl Ipartarsnlat,v Tompa- 
ter 10. 1-05 

Jarasl kereskedelml testti- 
let (Greminm), Horthy Miklds- 
ter 9. 79 

Jayorszky Istran vas-, festek- 
es baztartasi oikkek kereskedese, 
Horthy Mikl6s-ter 21. 1-88 

Jahasz Pal dr. figyved, Horthy 
Mikiaa-ter 9. 1-51 

Jnraskd Gabrlella dohanyos- 
bolt, Deak Fereno-u. 17. 2-09 

Jnraskd Pal banktlsztviselfi, 
Petfifi n. 9. 1-56 

Kalman Karoly hentes- 6eCm6- 
szarosualete, H. Eakiczi Ferenc- :. 
n, 5, 1^30 

Kaloesay' Kornel drog^ria es 
illatszertar, fot6, Deak Ferenc- 
u. 17. 1-50 

Katollkus K»r, Kmety-n. 23. 

2-01 

Katonal 6pttletek 6s batdsa- 
gokt J'arasL Levente parancsnok 
sag, Tompa-t6r 2. . 88 

Horthy .MikWs laktanya 1-84 

Kazinczy Marglt m. . kir. post*: 
kezelCnfi, Deak Fereno-u. 6. 1 .■ 

Klein Samuel dr., orvos, For- 

gach-n. 6- 2 

Kdrhaz, m. klr. allaml, 

Bunyadi-u. 2-MJ. 
Kapua 10 mellekallomaEBal 35 
Gondnok . «■■""..: 1^33 
Igazgatfr-fflorvos 1-31 

Koszka Lajos es Ha finombfir- 
keszitS-flzem, HonvGd-u. 1. 1-70 

Koszkdne Szab6 Sari aDlvat- 
haz», Deak Fereno-a. 15. 1-41 

Kttrjegyzfiseg, RImatamas- 

Rozell&tasl lelttgyeloseg, 

m. klr., Kohary-u. i. 1-65 
Kozkdrhazfiasd, Allami kUa- 

korhaz.) 
Kov&cs Lajos hentes, II. Rakdczi 

,Ferenc-u. 18. 75 

Krlesch Lajos dr. orvos, szQ- 
' lisz,. n6gy<5gyasz, kfirhazi osztaly- 

vezetO, Hunyadi-u. 27. 1-08 

Kroo Ferenc nagykereskedfi, 
II. Rakdczi Fereno-u. 22. 27 

Kfllkereskedelml nlvatal 
klrendeltsege, m. klr., 

Hajnal-a. 2. 1-93 

Lelkovlts kereskedelml es bizo- 

manyi tareasag fc.f.t., Andrissy 

Gyula-u. 15. 28 

Lelkes Zoltan dr. kdrhazi «- 

orvoa> Ilanyadl-n. 3. 88 

Lenner Emll szallitisi vallalkoz6 

es fakereskeSd; Andrassy Gynla- : 
; u. 1772. 42 

LOTrecz Elemdr bergazdaeaga, 

Kurinopuszta 1-58 

Lttcherer Geza dr. kiJzjegyzC, 

Ferenc zy»u.. 6. 82 

Hackd Janosne nyngdijas, 

Meiihely-u. 15. 1^)4 

Magyar £let Partja, Andraasy- 

fit 1. 77 

Magyar Andor nyomda, Horthy 

Millos-ter 6. 1-26 

Marosl Jdzsel k«nyv-, papir- es 

irdszerkereskedes, Deak Ferenc-' 
, n. 2i, , .24 

Mateosz tagok fnvarvdllaW iro- 

daja, Horthy Mikl6s-ter 23. 1-29 
Meltzer Brntt postatiszt, Tamas 

falvi-nt 18. ^ 1-17 

MIskblczy Marta all. tanitdnO/ 

Deak Ferenc-u. 2. 1-63 

Mnra Szllveszter 6s Tarsa 

villamossagi azakfizlet, textil- es 
rfvidarunagykereBkedis, n„ 
Rakoczi Ferenc-u. 8.; 63 Nagy Bela dr. b»sz0rmenyl, 

t0rvenysz6ki' tandeselnok, Kossnth 

Lajos-u. 19. l-77< : 

Nagy Emll bflrnagykereskedfi, 

Kohary-u. 6. 1-28- 

Nagy Kalman huszarszazados, 

Menhely-u. 9. 2-20 

Nemenyl Alad&r rairnbk mfi- 

szaki vallalata, Beat Ferenc-u. %8. ; 

■::>"'' v " ■■■ 8 

Nemzetl Fllmszinbaz k.f.t. 
Dr. TfirkSly Ji5zset-ter 26., 1-24 

Nemzetl BIteltntezet rima- . 

szbmbati li6kja, DeikFerene-u. 17. 

,52 

Fatelepe, Andrassy-n. 25. 72 

Nozdroviezl Pit *MegvaIt«» 
gy6gyszertdra, Deak Ferenc-u. 21. 
62 

Nyltral Jdzsel vasaru-, szerszain- 
e"s festekkereskedes, n. Rak<5ezl 
Ferenc-u. 7. . 1^34 

Oroizian gydgyszertar, 
Horthy Miklos-tir 4. 43 

OrszAgos Vtllamosmuvek . 

' r.-t. keriileti felhgyelfia^g, Dr. 
T6rk81y J.-ter. 30 

Palkovlcs Ferenc fogteohnikai 
laborat6riunj, Kmetty-u. 11. 1-43 

Patonay Gabor varosi penztar- 
ellenAr, kozellatasi elfiad6, Horthy 
Mikl6s-ter 23. 2-03 

Pauker Imre fatermelfl es fa^ 
kereskedfi, Qr6( Andrassy Gyula- 
u. 24. , 16 

Paxlan Gdza aTurnlo vendeglfi 6s 
etterem tul., Megyehaz-o. 7. 2-1 1 

Pekdrcslk es Bodzassy mii- 

asztalosok . ' 1-74 ■ 

Pdnzfigylgazgatdsag,m. klr., 

Horthy Mikl«5s-ter 23. 13, 92 

Pdnzdgydrl szakasz, m. klr., 

Ferenezy-u. 8. 46 

Pohoczky Laszld term6ny-, bnr- 
gonyftr, zttldseg-, hazai- es dili- 
gyllm»Icsfceresked8, iroda, raktar 
Deak Fereno-u. 32. 1-64 

Lakas 6 

Polgdrl k«r, Kohary-n. 2fl. 1-67 

Postahivatal 
Ffinfiki iroda, felvildgositasok 99 
Fflpenztar 70 

HivatalvezetA 48 

Hivatalvezetfl lakasa . . 84 

TaviratkOzvetitfl , ,91 
VonaIfelvigyaz6. .l^HOO 

Radany Lajos r. k. esperes, 
Horthy Miklos-rer 80. ^-52 

RAbely Jdzsel kSnyv-, papir-, 
irdszerkereskedes is hlilapiroda, 
Deak Ferenc-n. 12. , 53 

Rabely Karoly kiinyvnyonida, 
«Gb'mtSrj> k|ad6hiVatala, Horthy 
Miklds-ter 9. 56 

Ragdlyl Antal dr. vm. ffiugySsz, 
Pet5fi-u. 6, 34 

Ragalyl Istvannd «zv. m. kir, 
pti. tanacsos - tfzvegye, Forgach- 
u. 14/b. 2-15 

Ragalyl Nandor dr. kdrorvos, 
Koharyin. 1. 76 

Rajbathy Sandor vitez,; m. kir. 
alezredes, Th6k01y-u. 5. , ,20 

Relnltz Vllmos dr. fogorvos, 
R6zsa-u. 28. \ 1-36 

Renddrkapltanysag, m. klr., 
Iparos-u. 3.. . . /4Q 

VezetSje: dr. vitez Bttkky Jen6 n{. 
kir. rendflrkapttany, Honv6d-u.9. 

" 1-01 

Kb'zponti flrszobaja, Tbmpa-t&2. 7 

Rdvdsz Menybdrt dr. T m^ kir. 

tisztiorvos, Honv6d-a. 18. 1-25 

Rimaszombatl takarek- 
penztAr, Horthy Mibds-tdr. 26 

Rlmaszombat megyel varos 

polgarmestere, Horthy Miklds-ter^, 
83 
Rlmaszombat jdrasl Hltel- 
szOvetkezet mint az O.K.H. 
tagja, Deak Ferenc-n. 28. ; : 1^09 

Rdth Laszld vasarukeresked67 
(telefon: 8-12, 14-18) Horthy Mikl6s- 
ter 18. 1-42 

Rdth Pal dr. szepesb^lal, O.T.B.A. 
kerfileti ffiorvos, Horthy Hiklds- . 
t6r 23. 1-15 OB 
0> o 

N 
IA 

n 

X 
2 

O 

r 

■ 

S 

s 405 Rimmzombat . Rtfezey D&nlel, Ferenczy-n. 

1-82 

Runyay Laszld, ttzlete 1-85 

Lakasa 1-11 

Saaghy Dezsd m. kir. ffihadnagy, 

Menhely-n. 9. 1-27 Samar]ay Janosne ttzv., 

™ sy-u. 18. io 

Scnrelber es Seldner pflzfu- 

r6sz 6a hengennalom, Andrassy 
Gyula-u. 88. 44 Slposi 

6s 61< it. 20. 61esztoegyedarusit6, R6zsa- 60 „Sp©rt" 

R&koczi Ferenc-u. SInka Aladar automechanikns 
vallalata, Horthy Mikl<5s-ter 10. 
■'.-.- 1-57 

Sohler Bela v&rosi tfizolt<5- 

paraiicsaok, Thakoly-n. 61 

dtterem, II. 
1-32 

Stole z Jen© sz6na 6 s szahna, va- 
lamint tiizelfianyagkereskedoY 
Andrassy-n, 21. 2-17 

Szakall Lenke all. elemileany- 
iskola igazgatoja, Hnnyadi-n, 

1-94 
Szaloky Istvan viragkertesz, 

; Tompa-Ti. 19. 2-04 

Szabatkal Laktanya 4 

Szabo Elemer IIj. fSIdbirtokos, 
Malom-a. 3. 78 Hahallasi nea(§ZS6geKet eszlalGnk^azokmegi tapit^sara SQJQt 6rdek0nhben Szant6 _ 

Miklos-t6r 29! Horthy 
73 Szeilarth Vilmos dr, polgari 
. isk. igazgat6, Hunyadi-u. 12. 9 

Szlgetfay Kalman varmegyei 
seamvevfi, Tamasfalva, Hars-u. 2. 
1-16 
- Szknbtk Laszld vegyeskeres- 
'.; kedo, Rimatamasfalva, Uj-n. 16. 

1-83 

Szdllosy Gyula trafikos, Horthy 

-,'.■> Miklos-t6r 23. 2-16 

Szolltfsy Istv&nne nagykeres- 
;.;; ked5,. Hwthy Mikl6s-t6r 23. 50 
'■;-= Lakasa 1-76 

Szttcs Istvaa ref. hitoktat6 lelkesz, 
: Vez6r-u. l. . 1-14 

Sztolar Dezsd fatermelO, kSrzeti 
;:".' tuzifa- 6s sz6imagykeresked6, 
, ': Aiany Janos-U. 19. 1-69 

Tanfeltlgyelffseg, m. kir., 

Andrassy Gyula-u. 1. 2 

Tatra Bank, Beak Ferenc-u. 28. 

■ ■ ■" ee 

Temjak Pal divatarukereskedfl, 
Deak Ferenc-u. 3. , 1-90 

Toth Erntt IIJ. szSvdiizem, 
■ Losoncai-u. 49. : 1-80 

Toth Erao" tejuzeme. FSuzIet. 
Szijjarfco^u. 20. 47 

Toth Laszld m6rn6k, Kohary-u 

2-18 

T6th Mafyas dr. vm. arvasz6ki 
ulnok, foispani iitkar, Forgaeh- 
n. 80. 2-08 

Torktily Jdzsefne »zv. dr., 
Menhely-u. 5. 21, 1-72 

TOrOk Dezstf Else losonci mm' 
6s Hkflrgyar r.-c ittazo tisztviseloje- 
Szijjart6-u. 48/c. 1-02 

TorTenyszek,kir.,Tompa-t6r i. 

19, 85 

Tolats Laszld Dezserl szallit- 

manyozd, Mahae tag, Rimapart-n. 35. 

■ ■■ i - '=.' 1-78 

Ttidtibeteggondozo lntezet 

„EgeszseghaZ" Tamasfalvi-u. 

2-19 

Ttlzoltdsag, n. Rakdcei Ferenc 

a. 66. 1-19 

. ftgyeszseg, kir., Tompa-ter 4. 18 

Vadady F.Pal zomanc^ 6s horgany- 

aru nagykeresk., Borthy MikI6s- 

t6r 14, 2-Q2 

Vajda Szabd Pal gimn. trmar, 

Eerenczy-u. 24. 1-87 

Valaszkay Rezsd ram- 6s likfir- 
gyartaa, bor- 6s sBmagykeresked^a, 
Andrassy Gyula-u. 5. 67 

. Varga Imre ref. Ielt6sz, Horthy 
Miklds-t6r 28. 12 Varoshaza, Horthy Miklds-t^r 2. 

Polgirmoster 83 

Polgarmoster lakiaa 1-13 

Polgarmester helyettes 23 

Tanacsnok (Paska.3 s dr;) .23 

Kflzellatagi hiv. 
Addkivatal, m6rnaki hivatot, erd5- 
in6rnSk 2-13 

L6goltalmi paraag, varosl orvos 
2-14 
VarosS Laktanya (Gkmd&zS) 54 

Vask6 t^6zse£n6 ifzv. ralia- 
arnhaza, II. Rak6rizsi Ferenc-u. 

25 

Vereczkey Gynla dr. vlt6z, 

varosi orros, Rak<Sozi Fereneru. 25. 

1-60 

Veres Gynla fakereskedfl, 

Andrassy Qynla-u. 19. 1-49 

Veres Ignac vas- f szersz&m- 63 
f est6kkereskedfl, Horthy Miklos- 
«F 12. 1,44 

VIrig Laszld fogtechnikai iabora- 
torinm, Kossuth Lajos-u. 39. 1-37 

VozarySanrael dohanykisarnda, 
beak Ferenc-n. 13. 36 

Wagner Katalfn ra. kir. posta- 
dijnok,. Kroethy-u. 31. ■ 1-85 

Weinberger Rezs6 dp. iigyvdd, 
fcossuth Laj'os-u. 3. 31 

Welzer 16nyk6p6sz, Megyekaz-n. *. 

2-10 

Wirtsehalter Adolf fiveg, por- 

cellan, vasdru. k6sz6n 6s koksz, II. 

Rakoczi Fereno-u. 6. 1-21 

Zahorszky Dezs5 varosi allat- 
orvoa, Tompa-n. 28. 1-95 

Zdnrnyl Laszld p6km4helye, 

Kohary-u. 3. 2-05 

. P6kuzlet. Rak6ezi Ferenc-a. 80. 

2-06 ROMAND 

Hivatalos drdk: 

nAttK-..«. Vasarnap 6s 

H6tk6znap: finnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-Ig. 14— lfr-ig. 

Csak elolizetfik r6Bz6re r SO— 21-lg. 
KOzsegl el&ljardsag 1 

Pongracz Karoly 2 

ROMHANY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , 14— 16-Ig. 

Csak elWlzotok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, nt. klr^, rasut- 
4llom4s 8 

BSrzsSnyi Jenff gy<5gyBzer6sz 6 

Devenyl Fereno vend6gl<l3 6a 
vegyeskeresk. , 9 

FI16 Jdzsel r. kat. esperes-pl6- 

"—T- 12 

Jokaf Istvan dr. allatorvos 10 
Kovaes Janos H 

Kdzsegl el«ljar6s&g 1 

ary Gyula foldbirtokos 

Nagybatony-Uflakl Egyesttlt 
Iparmuyek Rt. Lloyd keramia 
osztdlya 

Pasztoralls Istvan vend6gl3s 63 

moaitnlajdonos 16 

Pronay Jozsel Mldbirtokoa 2 RIMATAMASFALVA 

(lisd Rimaszombat) 

RIMOC 

(lasd 8z6os6ny). RINYABESENYO 

(lasd Labod) RINYAHOSSZOFALU 

(lasd Labod) RINYAKOVACSI 

(lasd Gige) RINYATAMASI 

(lasd Labod) 

RIPINYE 

(lasd Majdanka) ROHEIM-TELEP 

(lisd VeresegyhazJ ROHI 

<la6d Magyarlapos) 

ROHOD 

Nyilvdnos tdvbesz4l6dllomds 
a kozstgi eldljdrdsdgndl 
(Baktal6ranthaza 11 sz. elofizeto) 

ROKOSZVA 

(lasd Rakasa) ROZALIA 

Hivatalos 6rdk; 

B6tk6znap : Vasarnap 6s 

B—lS-lg-/ dnnepnap: 

14— 18-jg. 8—11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Csendftrtf rsparancsnoksag, 

Konzum SzOvetke- 

sz. fi<ikja vegyeskeresk. 5 
Jnrka Janos dr. kOrorros 2 
Ktfzsegt elifljardsag 1 Hangya 

. zet 38. 1 13 

Sebestyen Bela vit6z, ig. kantor 
taoit6 14 

SzocboTszky Sandor dr. orros 

7 
Takacs Sandorne postamester 4 

Zagyral Rafael tuzila- 6s 6ptilet- 
fanagykeresk. 15 ROMOCSAFALVA 

(l&sd Beregkisalmas) 

ROMOCSEVlbA 

(lasd Beregkisalmas) 

ROMOLY 

Hivatalos drdfa: 

Vasarnap e"s finnepnap: 

8— 18-ig, 8—11-ig, 

14— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csak elfifiaetfik r6sa6re: 20— 21-ig. 

CsenddrOrs, m. kir. £ 

Erdtforllak, m. kir. 4 

Ktfzsegl elOllardsag 3 

Szoly va faleparld r.-t. fflr6sz- 

fizeme 1 

Valasek J6zsel 5 

ROMONYA 

(Usd P6cs^ '. 

R6NABANYATELEP 

(lasd 8alg6tarjan) 

RoNASZfiK 

Hivatalos drdk: 
H^tk^nap: 'figS^ ■ ' 

8— 12-ig, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig. l£-15-ig. 

Csak elfifizetSk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csenddrseg; m, kir. 1 

Erdoblvatal, m. kir. 2 

Kttzsegi eldljardsag 3 ROZSAFA 

Oasd Nagypeterd) 

ROZSAS 

(lasd Abony) R6ZSASZENTMARTON 

Nyilvdnos tdvbeszelo 

dllomds, 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap: V ^™£ p f 8 

8— 12-ig, 8—11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

(ElMieetoket lasd Ape elfifizetOl 

bSeOtt). ROZSALY 

Hivatalos 6rak: 

'■*■-•=' v Z^f s 

8— 12-ig, 8—11-ig. 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfilizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csanyl Laszld ref. Ielk6sz 2 

Jekey Ferencne vit6z, foispan 

neje, ftJldbirtokos 8 ROZSNYO 

Hivatalos 6rdk: 

', 7— 24-ig. 

Addhlvatal, m. kir., Horthy 

Mikl6s-t6r 3. 84 

K»ApolI6 M mozgd, Grtf Andrissy , 

D6nes-n. 6. 55 

talazs Mate vit6a ecetgy&ra, 
Andrassy D6nes-fit 53. 81 

Barilla Antal nfiikabat-, f6rfi-, 
6s gyeraekruhaaTuhaBa, R&- koezi-t6r 12. 
Bohas Zoltan m. 

Tisztilak-epfllet Idr. 58 

flrnagy, 
1-47 Bollcs Kalman vaskereskedA, 
Grdf Andrassy D6nee-u. 60 06 

BoroTl Jdzsef teologiai tanar, 
kat. szeminarinm, fiuiaternatna, 
Takaos Menyh6rt-n. 6. 1-49 

Budapest sz6kesl0Tarosl 
gyermekttdttldtelepe 1-54 

9 ^Clkta M cip6ipari 6s kereskedelmi 
b.f.t., Rak6czi-t6r 11. 69 

Csendtfrtfrs, m. klr^ Gr6f 

Andrassy D6nes-u, 75. 2 

Czmdr l>. Erntf dr. orvos, 
Andrassy D6nes-n. 44. 1-43 

Danyl Ferenc vend6glfi t Grif 
Tlsza Istvan-ilt 50. 1-33 

anno Bela . mnssztalos, Gr6f 
Andrassy D6nea-u. 56. . 1-17 

Dardczy Testrerek szaHitma- 
nyozasi 6s beraktarbzasi vallalat, 
Pelfifi Bandorm. 20. 1-27 

Devenyl Geza m. kir. szanados. 
Matyas kiraly-u. 6. 1-38 

Dldsgytfrl an. kir. vas- es 
aeelgyar rozsnyfii vasdrcbanyii- 
nak tarsp6nstari orvosa (Dr. Bza- 
vai Janos) Petff I Sandor-n. 31. 44 
B&uyauzem, Saj6haza 23 

Ebner Gabor m. kir. ffihadnagy, 

Mikulik J^zsef-n. 4. 1-80 406 azonnal kerliiR fel a hozpontot. Uiulabdnydcska Egyesuir Telsomagyarorszagi leltt jfitt Maip enziar R. i. 

— r - i ■_ , — , — — , , • — , ■ -■■ R O Z S M Y 6 f 
BAkdcgl t*r 32. Tele tow : 29 Egyesttit Felsomagyaror- 
szagl Hltelbank es Kassal 
Takardkpdnztar r.«t. fldk- 

ja» Rozsnyd, Rakdezi-ter 33. 29 

Erd&gondnoksag, m.klr.,Grdf 

Andrassy Denes-n 60. 91 

Et. kereskedelml kozep- 
Iskola, Kossuth Lajos-u. 12. 

"-. 1-31 

Flkszler Gynla kereskedo, Gr6f 
Andrassy Denes-u. 14. 89 

Fodor Aladar gydgyszertara, 
Rakdczi-tdr 12L 47 

Foszolgablrdl hlvatal, Horthy- 

tdr 12. 6 

Fovamhlvatal, m. klr., Vasfi't- 

ailoraas 41 

Frlan Ferenc, m. kir. postasegdd- 

ellsnfir, Maty as kiraly-o. 46. 1-23 

Fachs Jdzsef k8uyv- ds papirke- 
reskedd, Varalja-n. 3. 32 

Gaspar Istvan ifisaer- 6a .aadn-. 

kereskedds, Chazar Andraa-n. 14. 
1-09 
Geezy Istvan dr. varosi aljegysfl, 

Andrassy Ddnes-iit 89. 1-63 

Gerecz Istvan polg. isk. igazgatd t 
Grdf AndrasBy Ddnes-u. 7. 1-46. 

GiJmtfrl konyvnyomda kBnyv- 

ds papirkereskedds, Rozsnydi Hir- 

add szerkeszt5sdge ds kiaddhiva- 

tala, Grdf Andrassy Ddnes-u. 26. 

77 

Gntmann Zoltan fakereskedd, 
Grdf Tisza Istvan-it 23. 22 

Haas Lajos dr. orvos, Rakdczi- 
tdr 10. 31 

Rangya koneum sztivetkezet, Grdf 
Andrassy Ddnes-u. 17. 80 

Helncz Hugd dr.i orros, Kdsa 
Schopper-u. 6. 93 

Helmeczy Gyula m. kir. had- 
nagy, Pak Albert u. 6. 1-38 

flevessy Laszld drogdriaja. Pfis- 
p8ki palota, Rakdczi-tdr 18. 1-15 

Hllvjak Bela autdvallalat, Chazar 
Andras-u. 2. 12 

Hnlyop Andor rnhakereskedd,' 
Rakdczi-tdr 11. 53 

Ipartestttlet, Jarasl (Rozsnydi 
jaras kereskedelml Grdmiuma) 
Petfifi Bandor-w. 19. 48 

Jaross Bela dr. kdrhazi igazgatd- 

foorvos, Grdf ' Andrassy Ddnes-n. 92. 

74 

Jarasblrdsag, klr., Horthy 
Miklds-tdr 3. 

Jarasl Hltelsztfvetkezet, mint 
az O.K.H. tagja, Rozsnyd. Rakdczi- 
tdr 17. '...;'. 79 

Jarasl katonal parancsnok 
sag, Szent Istvan-n. 4. 1-07 

Jdzsa Karoly rdm. kat. polg. 
isk. igazgatd, Zarda-k3z 3. 1-50 

Karpatl Antalne ttzv. ny. posta- 
kezelflnO; Petdfi Sandor-u. 11. 

1-25 

Karpatl Ede dr. keretik. isk. 
igazgatd, Evang. interoatus, Gr6f 
AndiasBy. Denea-n. *tt. 20 

Kassay Bela m. klr. allampdna- 
tari ffitiszt, hi v. veaetff, Horthy M.< 
ter 14. f.13 

Klrsohner divathaza, Rakdozi- 
tdr 9. 82 

Klrsohner Arpad s»r- 6s bor 
nagykereskedC, hentes, Rakdozi- 
tir 84. 3 

Klrsohner Testvfirek hentes 
es vend^Rlos, Rakdozl-ter 34. 40 

KIm Zoltdn dr. kBasegl orvos, 

RAk6cat-tdr fi. 17 

RIekner Jdzsel dr. Rlmanra- 

ranyl banyalgatogafaSsagl tltkar, 

R&k6oai-t<§r S8. 1-61 

Kn6th Laszld dr. flgyved, 

Petflli 8andor-n. 9. 78 

Roller Gyula fakereskedd, Vaaut- 

allomas 85 

Kovaos J6zsel dr. figyvdd, 

Rak6cBi-ter 33. 1-01 

K6sa-8cbopper dr. nyllv jell. 

korMji, K6sa 6ohopper-n. 18. 10 Krausz Nandor ny. banyatana- 
csos, Dr. Kiss Antal-a6tany 10. 

1-14 

Eremer Imre dr. gysrraek- 
gyfigyasz szakorvos, K6sa 
Sohopper-n. 16. 1-37 

Kublnyi Emll ny. bankigazgato, 
Rak6czi-t6r 13. . 4 

Kula Mlhaly m. kir, fohadnagy, 
Kis Antal-setany 2. 1-10 

Lajos Elza fogaseati laboratoriam, 

Andrassy D.-iit 86. '61 

Lazar Bela banyaigazgat<5, 

Drazns-^u. 2. .. 1-04 

L6gvedelml kBzpont^Rakoezi- 

ter 32. 9 

Ltfrlncz Janos dr. varosi alls t- 

orvOB,vag6hidi igazgatd, Horthy M. 

te> 6. , 15 

Luzslcza J6zsel ny. m. kir. 

postaffifeliigyelo, PeWfi Sandor- 

•a. 25. ' 1-30 

HI. klr. Allaml ercbanyaszat 

csiioBomi banyattzeme, Csucsom 

1-05 
MakrAnBzky Mlhaly posta s. 
, ellenflr, Drazus-n. 14. lr^2 

Mark6 Testv6rek juhturogyara, 
Rak6czi-t6r 4. f~ 

Markos Tlbor dr. kororvos, 
Rak6eei-ter36. 1-16 

Mateosz Fuvar vallald Iroda. 
K6r-n. 11. 34 

Maximo v Dlmltrlj dr. orvoa, 
m, kir. posta bet. bizt. int. orvosa, 
Varalja-n. 4. 76' 

Medek Sandor divat, textilaru 

6s cipflkereBkedft, Rakoczi-t6r 14. 

5 

MIchallovIts Arpad dr. polgar- 
mester, Andrassy D6nes-n. 90. 65 

M tiller Sandor banyaigazgatd, 
Pap-Vary Elem6rn6-u. 6. 83 

Nenmnn Lajos ntoda 
Ehrenfeld M. vaskereskedd', 

Rakdezi-ter 37. 11 

Orosz L.. Bertalan fakereskedd, 

Vaautallonias 73 

Orszagos Tarsadalom Bizt. 

Intezet rozsnydi keruleti penz- 

tara, Gr. Tisza fatvan-u. 22. 30 

Orsz&gos vlllamosniiivek 
r.-t. villanyt&lep, Grdf Tisza 
Istyan-n. 38. 42 

Iroda, Rakdozi-t6r 23, 50 

Otthon kavehaz es szalloda, 

Kirsohner Viktor, Rakdczi-t6r 2. 

63 

Pazmandt Istvan dr. kir jaras- 

birdsagi elnOk, Horthy Miklds-tdr 3. 

1-48 

Penger Andras 11 j. szallitd, 

Matyas kiraly-u. 10. 28 

Penztl<y0rl szakasz, m. klr., 

Grdf Tisza iBtvan-u. 24. 28 

Plpa Rezsd dr. m. klr. orvos- 
szazados, Rakdezi-ter 11. 1-42 

Pohl Karoly banyafeJfigyeld^ Gr. 
. Andrassy Ddnes-u. 88; 1-45 

Postablvatal, m. klr. 

PostafdnUk 98 

FdnOk, lakasa 99 

AJanlott kUldemenyek es tav- 
beszelgetesek felvetele 14 

Postafdpenztar 13 

Rovatolos 75 

TavbeBseld ellen6r blbabejelentea 
1-20 
Tavlrat ds uzenetkUzvetitd 94 
Vonalfelvigyazd 52 

Premontrel r. kat. glmna- 
zlum, Takaos Menyhdrt-n. 1. 88 

Prlvltozky Gynla dr. kanonok- 
pldbanos, Szent Istvan-iit 1. 1-02 

PrUger Heniik erddrndrnb-k, Gr. 
Tisza Iatvan-ut 7. 1-36 

Pnskas Lajos gdplakatos, Hon- 
vdd-u. 7. 72 

Rakossy Jen6 oegvezetd, 
Paprdt-u.' 4. . 1-62 

Rakossy Lajos szeszr ds likor- 
gyaros, Bakrpuazta 59 Rakossy JLevente dr. iigyvdd 
PettSfi Sandor- ii. 29. 92 

RendOrseg, m. klr., Horthy 
Miklds-tdr 12. 18 

Rendtfrkapltanysag, m. kir, 

utasellenSrzd kfilSnitmdnye ds 
Vasutiarsdge, Vasutallom'as 1-18 

Rlgd Jdzsel dr. polgarmester- 
helyettes, ffijegyzfi, 'Horthy Miklds- 
ter 14. 1-12 

Rlmamurany-Salg6tarjant 

Binyaigazgatdsdg, R4kdczi-tdr 24. 
43 
Banyafizera, BAnyatelep 7 

Ffirddtelep 1-41 

Vaautallonias 60 

R6m. kat. pUspttkseg, Rakoczi 
tdrlS. 35 

PUsptiki nradalmak igazgatdsaga 
1-53 

Sajobazal k«r jegyzoseg, Rozs- 
nyd, Petdfi Bandor-u. 21. 64 

Sal6-Vldek (Potoesny) szerkesztfl- 
eeg, nyomdavallalatj kdnyv-, papir- kereskedes, Rakdczi-tdr 21. 71 Schiller Bertalan vasarnkeres- 
kedds, Rakdczi-tdr 32. 36 

Seldl Ferenc hentes ds mdszaros, 
Rakdezi-ter 18. 86 

Slba Gergely Shell kdolaj r.-t., 
rozsnydi lerakata, Matyas kiralv- 
u 4. 1^)6 

Singer Salamon Led fdrabbi, 
GiOl Andrassy Ddnes-u. 21. 56 

Smld Istvan ev. fOesperes, Grdf 
Andrassy Ddnes-n. 11.. 1-08 

Soltesz Andor nemes, m. kir. 
vamazaki fdtiszt, a rozsnydi m. kir 
fflvamhivatal vezetoje, Kdaa 
8ohopper-u. 39. 25 

Stelnberger Ede dr. orvoa, 
Grdf Andrassy Ddnes-u. 24. 54 

Stltniezky Laszld dr. jarasi 
m. kir. allatorvos, Matyas kiraly- 
nt 9. 49 

Strknla Aladar venddglfls, 
Grdf Andrassy Ddnes-u. 19. 1-11 

Strknla GyVrgyne Uzv. dtterem 

ds venddglfl, Varalja-n. 6. 1-34 
Snlan Bela mnasztalos, 

Grdf Andrassy Ddnea-u. 15. 24 
Sulan Odttn muasztalos butor- ds 

faaragyara, Grdf Andrassy Ddnes- 

n. 83. 45 

Sttss JAzsef elektroteohnika ds 

radidyallalat. Rakdezi-tdr 30. 95 
SUSS Jdzsel kereskedd lakasa, 

Gr. Andrassy Ddnes^n. 36. 46 
SvaJkO Ferenc kdpesitett kfimft^ 

vesmester ds tetaerautdfnvarozd. 
.. Matyas kiraly-u. 8, 1-29 

Szabd Mlhaly nagymihalyi, in. 

kir. szazadoa, Grdf Andrassy 

. Denea-u. 64. ,8 

Szabados Klara m. kir. posta- 

kezelOnfi, Petdfi Sandor-n. 23. 87 

Szantd Erntf dr. orvos, Rakdoei- 
tdris.- l 

Szega Elemer okl. dpitdsemdr- 
nOk, Kdaa Sohopper-n. 37. 21 

Szentmlkldssy Zoltan m. kir. 
renddrtftuaosos, Horthy Miklds- 
tdr 4. 1-28 

Sztlvassy Miklds mtidpltdsz, 
Paprdt-n. 8. 1-19 

Szlranyt Tlbor m. klr. fdhad- 
nagy, Ha'rsfn-ti. 1. 1-35 

Szlatlnay Sandor dr. asbtlnui, 
fogorvos, PeWfl Sandor-u. 7. 

1-44 

Szod Elemer m. kir. nyilvahtartd 

ttlrsfidrmesterj Petdfi 84udor-u. 72. 

98 

Szollds Janos m. kir. dohany- 
nagyaruda, Rakdozi-tdr 38. 70 

Szollos Maria m. kir. posta a. 
ellendrnd, K«r-u. 15. 1-24 

Tlchy Kalinan SzMKR titkar, 
vArosi muzenmigazgatd, Pakb 
Albert-u. 3. 37 

Tdth Mlhdly, Gazdak,BlztO8i0 
SzoVetkezete tfaztviselfije, Andrassv 
Denes-u. 38. 1-56 Vajner Lajos Pasteiner gydgyszer- 
■tara, Petdfi 8andor-n. 6. - . 68 

Varadl Gyula m. kir. pos'tatWt, . 

Honved-u. 2, 1-^6 

Varga Gydrgy bor- ds flzeszes- 

italok nagykeresk., Gr.. Andrassy 

Denes-u. 36. : '57 

Varga es Langholfer fimzer- 

kereskedes. , Cdgtulajdonos Varga 

istvan, Gidf Andrassy Ddnes»u. 8l 

^ ' 38 

Vagdhid, Gr. Tisza Jstvan-n. 31 . 16 

Varoshaza, Rakdczi-tdr 32. 33 

Varosi tudobeteggondozo 

lHtfizet, Horthy M.-tdr i. 1-55 

VIzvary laszld ref. lelkdsK, 
Grdf Andrassy Ddnes-u. 35.. 1-21 

Wllusz Lajos sitr-, fQsaer-, gyar- 
mataru-gyflmdlcs- da vegyeskeres- 
kedd, Rakdczi-tdr 38. 27 

Raktarai ... ■ . 1-32 - 

Zs. Vay Eva dr. orvos, Rakdczi- 
tdr £7. 1-03 QO 

R0JT0KMUZSA1J 3 

(lasd FerWszentraiklds) ;. A BOSZKE 

A szegedi egyseges hdldsat- 
hoz tartbsik 

Hivatalos ordk: 

,«»-•' '..'' Sp'Spf' 

8— 12-lg, 8— 11-fg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfizetok reszdre : 20— 21-ig. 

A szegedi egyseges hdlozat- 
hoz tartozik meg: Csengele,\ 
Csorvd, Kirdlyhaiom, . I 
Lengyelkdpolna^ Szatyrriaz, ' 
Szeged-Als6kozpont t Szeged- I 
Fels6k<izpont t S'zeged^odffr- | 
telep,- Szeged-Gr. Klebels- . 
berg-telep, Szareg, Tdpe. I 

Abraham Gyula dr., a posta I 
bdt. bizt. int. orvosa ds tfsZtiorvds 

'2 
AllamrendOrseg, m. klr.,rfcz- 

kei 6rsdge 5 

Boris Istvan plebanoa 1 

Klsszdksdsl olvasdkttr 6 

Kohajda GyOrgy fttsster- H 

fakereskedd 4 

Lego, allomas, 1. Szeged eldfize* 

tdi klizOtt: LdgoltalmikOrBetpo.iituk. 
Nagyszdksdsl ndpko r 9 

Onalld gazdasagl neplskola 

■: : 3 

Szeged-roszkel teJizUvet- 
kezet, mint an OMTK fagja 7 RUDABANYA 

Hivatplos 6rdk: 

8-12-ig, . 8-11-ig, - 

14— t8-lg. U<-io-1g. 

Gank eldfizetdk rOazdre : 20— 21-tg. 
Csendtfrseg, m. klr. 4 

KOzsegl eloljardsag 1 . 

Lollok Laszld gydgysuei-dsB 9 

I. klr. hadlUzeml szemdly- 

zetl paranesnok 8 

Ragalyt Ferei|o,Pelsdl<e!eosdtiy 5 
Rlmamuranyl-Salgdtarjanl 

vasmtt r.-t. baiiyalgaji^atdsaga 3 
Szasz Janosnd Uzv. m klr. 

postainester 2 RUDAB AN YACSKA 

. itiis&: SHtoralJaiijhely) sr 
O: 

M s 

I ^07 Mudnok Id 61 

bm * » *** " «f 9 « M a k ar 1 1 meg, ha t A w o is a g I 
«lg«**»et ktllSn . meg hi vAnal kcri. RUDNOK 

(liad Jasz6) 

RUDOLF-MAJOR 

■ (lAsd Csorvas) 

RUDOLFTELEP 

' (Jasd SzuhabaN6) 

RtDOLFVOIiGY 

(lasd Valk6) 

RUGONFALVA 

(lasd Szekelyberesztar) 

RUM 

Bivatalos 6rdk: 

■'■«*■«. \«B.t-- 

8— 18-i B , , S-ll-ig, " 
14— 18-lg. 14^15-iff. 

Csa^elofizetflb reszere: 20-21-ig. 

Allainvasntak Alio m As- * 

Ion4»kseg, <m. klr. 7 

BekAssy IstVAi 

Kiszsenhye-pnszta 
Benedek IgnAc r6fCs-, ffiezer- 

6s vaskeresk. . .8 

Bokor gydgyszertAr VI 

; Csendorseg, m. klr. , K 4 

Koos KAlmAn fakeresk, 12 

KorJegyzOseg 5 

Krenner Bela dr. orvos ' 10 

Szechenyl Morlc grdl nagy- 

. blrtokos kastglya 1 

Lakasa 2 

^radalmn., 6 

UngAr Odttn vendeglfiB 9 

■'. RUNYA 

■''.'■.., (lasd Toraalja) 

RUZSAJARAS 

flasd Csorva) 

SAGOD 

' (lasd Zalaegerszeg) 

SAG-PUSZTA 

■ flasd Qy.orszeDtniarton) 

SAGVAR 

Bivatalos 6rdk: 

8— lS-ig, . fr-lMg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elftfize'iok- rtszepe: 20—21-ig. 

Horv&th Geza kerzeti iskola- 

feltlgy. 5 

Kozsegl eldlJArdsAg 1 

T6th Imre 6s Dezso malbmtulaj- 

donosok ' , ■ 8 

T6th JAnOs hengermalointnl. 4 
Veszpreml kAptalan sagrari 

gszdasaga . ,■• . 2 

SAJKASGYORGYE 

Hivatalos 6rdk: . Hdtkifzaap: '. Vasarnap 6b - 
tlnnepnap: . , 
' '■.■ 84i2-ig, - "■ 8-li-Ig, 
14— 18-ig. , I4~i5-ig. 

Csak eiafiaetflk reszere: 20—21-ig. 

Csendbrseg: 

KUHSnitmenyparancsnoksfig ' 4 

.'. Kozsegl eittliArosAg 1 

F6jegy«flilak 8 

Uttrz Heniik malomtulajdonoa 2 

408 SAJKASLAK 

Hivatalos ordk: 

. 8— 12-Ig. '8— 11-ig, 

14- 18-ig. 14-15-ig. 

CBak elflfizetSk reszere: 20—21-ig. 

Kozsegl eldlJArdsAg 1 

Kuszll GyaJa (Bldbirtokos 2 

SAJKASSZENTIVAN 

Hivatalos 6rdk: 
HMkbznap: Vasarnap. 6s. 
tinnepbap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik revere: 20—21-ig. 
Csendorseg 4 

Gerber FtUttp kttzs. ffljegyzfi 7 
Hang Vllmos malomtulajdonoa 

malma 3 

Kozsegl eloljArosAg 1 

Lelnw6ber Henrlk Fntnra 

bizomanyos ,- Q 

MAv. ARomAsvezetoseg jjj 

Orszagos magyar tejszttvet- 

kezetl ktizpont, sajtilzeme 

'5 

Pavlovlty NoYAk dr. ko'zs. orvos 

:, 8 

SAJOBABONY 

(lasd SatfsssentpSter) ' SAJOG0M0R 

Hivatalos 6rdk: 
dam^o^ Vasarnap ia 

8^12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— -21-ig. 
K«rjegyztfs6g . "'' 1 

Mayer Bela evang. Ielk6sz 
Valy Fereno dr. tia j6gSm6rl gazdasaga 3 SAJOHAZA 

(laad Rozsny6) 

SAJOHIDVEG 

Nyilvdnos tdvbesztld dllomds 
a kozstgi el&jdrdsdgndl,. 

(Girincs 4. sz. elfifizetfl) 

SAJOKAPOLNA 

, (lasd 8a]<Jszentp<§ter) 

SAJOKAZA 

Bivatalos 6rdk: » 

■■««-*■■•■ V £° P ^ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-Jg. 14— 15-ig. 

Csak elMJzetfib r*az6re: 20— 21-Ig. 

Borbas Antal dr. ktirorVoa, 1 
posta bet. bizt. Int. orvoea 5 

Bttjttfs Sandor ev. lotHsz 9 

Csendtfrseg, m. klr. 4 

D&vldovlcs Ignao malomtnla> 
doDos ■ 7 

Koszka La]osn<g «zv. gydgy- 
ertara 10 

K«zs6gl eltfllar^iiag 1 

RadT&nszky bArd-lele saj6ka- 
zal kfisz^nbanyak vallalata, 86lyom-r 
banya; . -" 3 

Radv&nszky Kalm6n bAr6 
fOldbirtokos 2 

Safrany DezsO vallalkoz6, gaz- 
dalkod6 6 

Sass Ferencne m. klr. posta- SAJ6KAZINC 

Hivatalos 6rdk: 

HM..P:'.. V £5J£. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caab elflfizetfth risz^re :' 20— 21-ig. 

AdamrOIgyl kdszenbanya 

k.M. \ s 11 

Barolkal Kdszenbanya 

VaUalat, Heimlich Laszl6 *g 

Taraai X3 

Borsodl sz€nbAny&k r.-t. kdz- 

pontl villanytelepe, Baroiba 8 

Uzemvezetfo^g© 9 

GazdasagI kdszenbanya val- 

lalat • q 

Kttzsegl eltflJArdsag 1 

Uohtscheln DezsO Mldblrtokoe 

6 

Llchtscheln L&szI6 dr. Mid- 

birtokos, ^aroiba 7 

M. klr. HadlUzeml szemely- 

zetl parancsnok '10 

Marsd Bde gydgyazertSra 3 

Badanyi AndrAs dr. orvoa, 

posta bet. bizt,. int. divosa 12 
Schwartz Gyula fakereskedft 2 
Schwartz Sfindor banyatulajdo- 

nos is ffildbirtokos 4 

SA JOKERESZTUR 

(lasd Szirmabesenyfi) 

SA^OLAD 

Nyilvdnos tdvbesz6l6 dllomds 
Hivatalos 6rdkr 

HetkOznap: . Vasarnap 6s 

*V finnepnap: 

8— 12-lg, 8-11-ig. 

14- 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elOfizetOk rfisBfire: 20—21-ig. 

SAJOLfiNARTFALVA 

(lasd Csiz) 

SA J6LENKE 

(laad Toniatfa) . 

SAJ6MAGYAROS 

Hivatalos drdk: 

H4tb6znap: Vasfiraap 6a 

r finnepnap: 

8— 12-ig^ 8— 11-ig, 

14— 18-ig, 14— 16-ig. 

Csak elfifizetflb nSazew: 20—21-ig, 

CsendffrVrsparancsnoksag, 
m t klr. ^3 

Homorodean Auderkd 

IstrAn dr. ktizsggi 6s posta b. b. 

int. orvos - ■' 5 

KVzsegl elbljardaag 1 SAJONAGYFALtr 

(lasd Nagysajfi) 

SAJONfiMETI 

(lasd Banreve) 

SAJ00R0S 

(lasd 8a]68zdged) 

SAJOPETRI 

(lasd AIs6zsoloa) 

Nyilvdnos tdvbesz€lo dllomds 

a sajdpetri Rangyafogyasz- 

tdsi 6s irUkesito szovetke- 

zetwM. 

(AIs(5zsolca 7. sz. elMlzetO) 

ISAJOSZENTKIRALY 

Oasd Kflveoses) SAJOSZENTPfiTER 

Bivatalos 6rdk: 

'■ 7— 21-ig. 
Adohlvatal, m. klr. . 31 

Alacska kif zseg eldl]ar6saga 

Arndt Vllmos, Berentei Erzs^bet 
sz^nbanya, Berente 44 

BArczay Istvfin fbldbirtokos, 
Kond6 1-04 

Becbd JHarla m. kit. postameeter 
: - 2 

Berentel Kdszenb&nyfiv&l* 
lalat, MAnik Bandor es Tsa 
Uzemvezetflsege, Berente , 18 
Ktizponti iroda, Saj6szentpeter 54 

Blumberger SAndor gazdalkodd 
18 

Bodzal Gy5zQ szennagykeiesk. 9 

BolvAry Tibdr binyatnlajdonos 
27 

Borl Mfirton asztalos €s temet- 
kez^si vallalat 83 

Borsodl Szenb&ny&k R6sz- 
v6nytarsasa\ga 8 

BossAnyl Jen6 gyffgyszeresz, 
Bzerecaen gydgysaertara . 40 

Csend6rs6g, m. klr. 6 

Dadanyl SAndor dr.roidbirtokos 

EszakmagyarorszAgI k«- 
szenbAnya r.-t. alaoskai fizem- 
vezetOs^ge *] 

ETva BarnabAs dr. jarasi m. 
kir. allatorvos 28" 

Fekete vltez 6s Sz6ke]y t1- 
tez nun- es Iik6rgyart6k bej. 
c6g 50 

Fekete Mlklds Tltez, ny. allam- 
p.enztari fOuiszt 82 

Fogel Juzsel fabiterihelo 25 

Fttvenyessy Lajos asztalos- 
mester, boporsfikeszitd 58 

GAspAr Jdzsel dr. orvoa 1 

Gedeon Elemer 23/a* 23/b 

Gergely Vllmos dr. bOrorvos 
21 

Bavas Izsd dr. figyved 13 

Hazal mechanlkal palack- 
gyAr r6szvenytArsasAg 8 
MtAz Attila gyfiTgondnok IabasaSl 

Honyed klegeszlttiparancs- 
uoksAg, m. klr., sajoazent- ' 
peteii 28, 

BorvAth LAszldne ill ami 
tanitinfl 41 

JArAsblrdsAg, klr. 15 

Jnngrelsz Adolf fa- eg epitkez4si 
anyagob rabtara 24 

KAlvln JAzsel allami iskolal " 
igazgato, iskolafeldgyelft 48 

Kelemen IstvAn dr. orvos 29. 

Kondd-Sajdsz entp^ter 1 
Iparvasut, cegtnl. Kabdebtf Ist- 
van es dr. Bajai Ernflne szlll. 
K*bdeb6 Margit 62 

Konddl K6'szenbAnya 
Bolyary Tsa k.f.t. 30 

Ktizponli iroda 1-02 

Banyatelep 1-03. 

KotAcs Gyttrgy berant6fuvaroz6 
34 

Kttzsegl eltfljArdsAg 12 

Kttzsegl eltflJArosAg addtlgyl 
osztaiya 42 

KUzs6gl eldlJArds&g klren- 
delts^ge, Dnsnokpnszta 33 

Kozsegl lAryAnykdrfaAz 47 

LndnavOlgyl Kdsz^nbAnya 
VAllalat k.fct. Banyatelepe, 
Koiidd 1-05 

[. klr. hadlttzeml csoport 
parancsnoksAg 49 

Orosz Lajos box- 6s sb*rnagykereBT , 

kedfi \ 58 

0rk6nyl Albert ref. tanitd 57 
P^nzttgyOrl szakasz, m. klr. 
43 
RagAlyl Mlklds ny. huazaral- 

ezredes 4 

ReszvenytArsasAg Till, es 
kbzl. vAUalatok szAmara, 
miskolci villamos fizemei kirendelt- 
sege 14 

Rdna Jdzsel dr. ny. Jariai tiszti 
orvoa 20 merl ilyenkor a beszelgetest csak akkor kapcsoljik, ha a hiyott fsl a keszGieknel ¥an. SaJAI 

*Ag RAna Pal gyigysxeresz «Feb6r- 
keresEt» gyfigyazertar 37 

iJAbAbony kozsAg elolJArA- 
Aga 39 

SalAkApolna JtUzsAg eloIJA- 

rAsAga 38 

SalAszentpeter 6s vldeke 

„Han£ya" fogyasztAsl 6s 

ArtAkesItA szoV. 59 

SaJAszentpAter nagykttzsAg 

p6nztara 53 

SajAszentpAterl takarek- 

penztAr r.-t. 10 

Sass tTend th: ntbiztou 36 

Senwartz David termenykeres- 

kedfi 45 

Slchermann Sandor dr. figy- 

ved . 32/a 

SzabA Tlvadar azallitfi 61 

SzblgablrAI hlvatal 3 

Tatral KAroly m. kir. p6nz- 

figyfiri biztos 46 

UJpAl Andras antifnvarozfi 32/b 
Urban LAszIA az Eszakmagyar- 

orszagi K6sz6nbanya iizemvezetfl 

mernOke ,60 

VadAszy PalnA ny. alezredes 

Bzvegye 67 

VlsegrAdy J&nosne ozv. 

villanymalma 64 

Welsz Ferenc fakereskedfi - 17 SAJ6SZ0GED 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, - 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg 

Csak etfifiaetfik resz6re: 80— 21-ig 

Bethlen PAI grAI foldbirtokos 1 

Bobovnlezky Gynla r6m. kat. 

lelkesa 4 

Dadanyl IMIklAs ffiMbirtokoa 6 
Halmos LAszIA malombfirtfl, Bajd- 

firfiy 7 

Lakner GynlanA gy6gyazer6sz 

10 

LAftblovlcs Imre dr. kgrorvos 8 

Melczer BAla ffildblrtokos. Bajo- 

Orfis 6 

NagycsAcs kozsAg eltflJarA- 

saga 2 

SaJAszbgedl Hangya fogyaee- 

tasi 6s 6rt6kesit6si szfivetkezet 3 
8aJAszogedl Hltelszovetke- 

zet, mint as O.K.H. iagja 9 s a jo v Amos 

fftuofafos drdfe: 

Vaairnap es 
ttiinepnap : 
,8— 12-ig, 8— li-ig, 

14 -18-ig, 14-16-igv 

Csak elfifizetfik reszere:. 80— 21-ig. 

Edelsbelm Gyulal LlpAt grAl 

If J. uradalmt int6zfis6ge 1 

KozsAgl eloljArAsAg 2 

Reiner. LAszIA SaJAvAmosl 

BArgazdasAg 3 

Szdke NAndor ffildbirtokos 4 Felstfs&gl GazdasAg Varga. 
Balint fOldbirtokos, Simasag 5/6 

Ftlrst JAzsel borjn-es marhakeresk. 

Pfirladony 7 

Halden jentt dr. postas-, O.T.I. 

6s kfirorvos, Bimasag 5/8 

KozsAgl eldllArAsAg, Sajtoskal 
3 

Losonczy BlemAr rtildbirtokqs 4 
M eeble GAza gazdaBaga, Bimasag 
512 

Ralger Alfred allatorvos, Siina- 

sag ".. 1 

Rupprechf Antal rfildbirtokos % 

SajtoskAI-vtdAkI Hltelsztt- 
vetkezet, mint az Orszagos 
Kfizponti Bitelszfivetkezet tagja, 
»Fntnra« 6s »Hombara bizoma- 
nyos . . J 6 B6tko«nap: SAJ6VARKONY 

(lasd 6zd) 

SA JOVELEZD 

(lasd Pntaok) 

SAJTOSKAL 

Hivatalos 6rdk: 

_,..„ Vasarnap^s 

fletkttznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

It— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elfiflzetfik r6az6re : 20— 21-Ig. 

FelsOsAgl gazdasAg (eOrsi dr. 

Balogh P6ter Jflldbirtokos) 5 

Felsifsagl Gazdasag Ispanja 

(Ispanlakas) Simasag 5/10 SAL 

Hivdtnlos ordk: . Hitkforaap: Vasirnap 6b 
ilnnepnap: 
8— 12-ig, 8 -U-igi 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfiBetflk resale: 20— 31-ig. 

Hajdlnyak Rndoll vegyes-gyfl- 
mftlos-.'iakereak. es lakitermelfi 2 

ZlskA JAnos termdny-, epttlet-, 
anyag- es fakeresk., -vendeglfls 1 SALAMAS 

(lasd Gyergy6h6doa} 

SALAMON-PUSZTA 

(lisd ftlsflalap) 

SALANK 

Hivatalos drdk: 

Vasamap es 
HetkUznap: Bmiepnap: 

8— 12 ig, 8— lt-ig.- -. 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak eWfizetftk. resnere: 20— Sl-ig. 
CzendtfrsAg, m. klr. 1 

KVzsAgi eldlJarAsAg 2 

Zselenszky RAbert grAI aradalma salgobAnya 

riasd 8alg6t»rj4n) 

SALGOTARJAN 

Hivatalos drdk: 

fijjel-nappaliszolgdlat 

AbrahAm Bela termeny-, mag- 
ea gyapjnkeresk. PO-u. 206. 1-43 

Acelgyar— RlmamurAny— 
SalgAtarJanl vasmu r.-t. 

Tgazgatd lakasa 8 

Kfirhaza 65 

Kfisz^nbanyaja 13 

Dzemek 1-11, X-30, 1-92 

AczAl Bela 6plt. vail., Losonoi- 
u. 20. (flzemben: 1/1— XI/16-ig) 70 

4dAblvatal, m. klr^ Kassal- 
sor 48. 26 

Allaml kereskedelml k.tfz Ap : 

Iskola, m. klr., Ffirdd-u. is. 

1-29 

Allamil polgArl Ha- As leany- 
Iskola, m. klr., FC-n. 2-21 

Allamrendfirseg, lasd Rendflreeg 

.alatt 

Allamvasatak, m. k!r M kHz- 
iati gdpkoosifizem salgdtarjanJ ki- 
rendeltseg, Hwiyad-4t 2. 33 

Allanivasntak, m. klr. Alio- 
masIAnoksAg . 21 

ApollA-mozgA (Pelelfis etOflzetO: 
R6vay Sindor) Karancs-n. 3. 1-61 

Balogb Gyorgy dr. klr.jarasbir6, 
Losonci-tit 30. 1-37 Salg6tarjdn BanyakapltAnysag, m. klr., 

Kassai-sor 43. ' . 82 

BAnyamankasotthon As Z 

yora Janos ant6sBereI0mester, 

Ffl-u. 292. (Caemben: I/i-XI/16-ig^ 

1-66 

Baranyay HtklAs, Ffileki-fit 60. 

67 

Bleskel Mlksa (entikkereskedes, 

BzobafeatO 6s m^zoib, Kris6bet-t6r 6 

67 

Blbeller testvArek vaskereeke- 

dOk, P6-u. 62. 30 

Blayer Farkas divatarukereek. 

Ffi-n. 98. " 1-16 

BodA Lalos Bveggyari kantinos, 

F5-a. 80. 65 

BogenglUok IgnAe vaskeresk. 

F6-n. 87. 59 

Bogenglflek VaskereskedAs 

k.l.t., Fa-u. 37. 24 

Bolyky JAzsel tfiszer-, vegyes- 

6s cBemegekeresked6se,Ffileki-fit; 1 2 

1-79 

Bnuiovszky Lorant dr., a post* 
bet. bizt. int. orvosa, Ueniiz- . 
a. 87 /a. 77 

Badapest-salgAtarjanl ge> 
gy&r- 6b vaeflntfl r.-t. (ezelfltt Hirsob 
&' Prank) F6-n. 87. 8 

IgaBgat6i lakds 2-09 

Katonai lrodaja, Pd-a. 87. 

Clemen JAzsel hentes 6a m6ssfi- 
roa, P6-u. 2. ' 18 

Csakvarl Jenff . f Uezer-, vegyea- 
keresk., Brzs6bet~t6r 1. 2-41 

Csanky Istvan dr. kir.kOa jegyzfl. 
toBonci-n. li. . 1-46 

Lakaea, Fo-tit 262. 2-37 

CsenddritrsparanesnoksAg, 
m. klr., Baglyasalja 86 

Vtevalassjto 1-72 

Gsendttrszar ny par anesnok - 
sAg, m. klr., Tatra-n. 83. 14 Csengtfdy La]os dr. evangelikus 
lelkeez, Balg6-a, 2. 20 

Cslpkay ImrAnA, m. klr. posta- 
Beg6dtisatnfi, P6-u, 62. 1-80 

Deteky Agoston m. klr. ceendfir- 

firnagy, Szekely-u. 6. 2-45 

Dentsch HenriknA Vzv. ma- 

ganzd, P6cak8-u. 16. 1-54 

Dentsch UanA dr. orvoa, Pflleki- 

u. 26. ' 4 

Denteh ManA Ha borkeresked6ae, 

P6-U. 262. 1-35 

Donibl Andor textil 6s divataru 

flalet, Ffi-u. 122. . 87 

OombOTarl Ferenc teher- 6s 

Hem61yaDt6ravaroz6 vAllalata, K6s- 

mirki-ai 6 1-55 

DonAszy Gy0z6 vit6z, Magyar 

Divatanzhaa, Ffl-u/ 66. 1-97 

Doda Lajos asvinyolajkeresk., 

po-u. 20. , 46 

Dnda LaJqs oakraazata. Ffi-n. 118. 

83 

Bnder Istvan hentes 6a meszaros, 

Vag n. 6. 1^53 

Bnder JAnos m6Baaros 6a benteg, 

Ffi-n. 238. , 2-80 

Bredlds JAzsel korosmarpB; 

Ffi-n. .9. 2-42 

Farkas IstrannA Maria virag- 

ezalon, Ffl-n. 27. , 1-88 

Fel»z.eghy MlklAs dr. rarosi 

orvos, Tatra-n. 45. 1-65 

Fenersteln Adoll veoddglfis 6s- 

keresk., Ffi-u. 139. 73 

Fllarszky Nandor dr. orvos, 

Erzs6bet-t6r 1. 1-48 

Fodor Imre dr. m. kir. posta- 

ffitiszt, Losonci-n. 4. l-70 : 

Forg&cb GrAI BarplncAszete 

kit. Ffi-n. 252. 2-22 

FoszolgabirAl hlvatal. Kassai- 

»r 44. 16 

Frledler Samu kfinyrkeresk., 
, Pfi-n. 78. 63 

Frledntann Armlndr. 0gyv6d. 

Ffl-u. 122. 69 

Frledmann Rezso f6rfirnha- 6s 

szfivetkereak., Pfi^n. 92. 68 

FUlOp ISandor textilnagykereEk., 

Ffi-uT 25. 1-36 

GAdor Ferenc dr. Qgyr6d, Ffi- 

n. 88. 1-17 Garamt Janos lUaila, kfiaa6n, 

fasBinkeresk., Ffileki-n. 2. 1-63 
GaspAr VUmos m6szarbs, Ffi-n. 21. 
61 
Genua As tarsa mfiazakl valla- 
, lata, PO-n. 24. 2^-34 

GArber AllrAd m6rn»k, Kolozs- 

Tari-n. 1-99 

Glzella vlrAgszalon, e6gtnl. 

Herodek Miklosn6, F0-t6r 6. 1-93 
Gollan Andras p6kmester, Pfi- 

n.105. 1-69 

Hanak FehAr Alajos bor 6s sfir- 
. nagykereek., Dreher eBrffiraktar, 

Ffi^n. 114. 7 92 

Btangya szOvetkezet salgfitar? 

jani kirendelts6ge, Salg6tarjan 

palyandvar ; 93 

Begyt PA1 ac61gyarl tlsatt., 
, Kaazinfi-BOT 11. 1-73 

Herezog Bde ratennelfi. Kaeaal 

sor 28. 89 

. Nagyallomasi mfirleghaza, p4lya- 

ndvar 1-84 

Holosek Bela dr. Balgfitarjan 

megyei varos tiszti ffingyfisze, 

Kurdfi-n. 9. 1-28, 

HorvAtfa GyOrgy dr. kir. jaraa- , 

birfi, PO-n. 21. • ■ 1-45 

HorvAth LaszlA virosi tanaosnok, 

polgarmeslerhelyettes, Liget-n. 17. 
1-94 
Horv&tb IiOrand dr. Tiros! 

adfitiszt, Losonci-n. 23. 2-18 

HnngAria VlllamossAgl r-t., 

Pfl-u 242. 

\dminlsztraclfi . 75 

Bibabejelentfi . 9 

Uzemffinflk 1-13 

Parkas Arpad ffim6rnflk, flzemffinfik 
lakasa, Cborin Perenc-u. SI. 1-57 

Ivftnka GyBrgy dr. tb. 
ffiszolgabiro, Rimaszombati-U. 22. 15 

Jancslk Ferenc onkriszda, Pfl- 
- 1-88 

Jancslk Ferenc iftszerkeresk,, 
Vag-n.4. 2-00 

JancsoTlcw KAroly rend6glfis, 
Pfi-n 24 1-32 

JArasblrAsAg, m. klr., Vaa- 
kapn-a t. 71 

JobbAgy Lajos radio-, ker6kp6v-, 
-van6g6p- 6 s hangszerkeresk., 
Ffi-n. IB. 2-12 

JAvAry Mlhaly vend6glfis, Kassai- 
sor 11. r 90 

KAposztas Gynla. hentes 6s m6- 
szaros, P6-n. 8. 1-02 

Kardos AdAl dr.gyakorlfi orvos, 
Menhaz-n. 10. 2-23 

Katonai Apttletek As bato- 
sagok: 

Qyalogsagi laktanya 80 

u Katonai para ncaaoksag, m. kir., 
Kolozsyari-u. 1. 81 

Salgfitarjaoi kiegeszitfi >parancs- . 
noksag, m. kir., Kolozsvdri-n. 1, 

Keller S Andor. fatermelfi es fa- 
keresk., aatofelszerel6s -6b!. ftsvany- 
olajok keresk., Ffi-o. 166. 1-20 

KemAny Inure dr. gyermekor- 
voa, Erzs6bet-t6r 1. 1-62 

KeszlerlUAtyAs Erzs6bei pensifija 
™-n. 71. 86 

Kllczer BAIa 6pitflmester, Liget- 
.1. h 1-49 

Kiss GynlAnA Bzv., KarAnos- 
u. 10 52 

Klein L. HArkasz rnszernagy- 
keresked6fie, Karancs-n. 11. 76 

Klnbecz ,PAI gy6gyszer6sz, Pfi- 

Kobn Lip At fakeresk,, Qrfinfeld 
Sandor 6s ParkasBrnfi kistereoyei 
fat«rm. c6g lerakata, Pfi-a. 89. 1-42 

Kohn LtpAt Salgfi llkfir- 6s rnm- 
gyara, Eras6bet-t6r 6. 82 

Korompay KAlmAn all. el. isk. 
ig., Forgacb-u. 11. 1-24 

KovAcs BAIa, a trKoho Lipfit ceg 
beltagjao, lafcaB, Pfi-n. 23. 42 

KovAcs Gynla vaskeresk., F6- 
n.47. 2-14 

Ktfhl Oswald nveggyari ig. la- 
, kasa, Vag-n. 1. 2-02 

KttzsAgl eloljArAs&g; Zagyva- 
rfina 27 1 

8. 
3 

% 

-r 

8 

M 
A 

z 

X 

o 2 409 Krausz J end uagykereslr., Ka- 
rancs-n. 6., ■; 51 

Kretsch Ferenc termenykeresk., 
. Eraaebet-t^r 4. 1-26 

Knhlnba Istvan fa- 6s szenke- 
resk M R6gfposta-u. ,.J3. 2-05 

Kttlkey Lajos dr. szeszecet- es 
konzervgyar, Karancs-n. 7. 2-35 

' Textilnagykereskedese, F6*-u. 45. 

Laszld Gyttrgy illatszertar. feny- 
fcepesaetl szakflzlet, sport, jatek, 
bfirdiszmfiaruk, Fo-n. 35. I 1-38 

Laufer Samu dr. ttgyved, Kassal- 
«or 16 1-06 

Legoltalml kdzp. Ovdhely, 

Tatra-u. 6. 2-Q4 2-19 

Ltcskd Istvan ant6szerelfi6sfava- 

roz<S, F6u. St. 1-1 g 

LIptay B. Jendne falatozd 6s 

cseraegeiizleie, Eo-ter 7. 1-91 

Llpthay Pal okl. gepesznierno-k, 
■ Runamuranyi-n. S. . 2-24 

Lovass Lorand iizemi titkar, 
, F8-u. 214. 2-03 

Lttwy Bdla 6pfl1etfa- 6s 6pit£s1- 

anyagkeresk., Karancs-u. 2. 1^)7 
Luby Zoltan ftfldbirtokoa, Vadas- 

kert 26 

Lusztlg Miklds dr. gyakorlo- 

orvos, Fo-n. 120. 1-10 

Magyar filet Parlja, Fuleki- 

u. 11, 37 

Magyar vasdtvtfzetgyar r.-t., 

VizvaJasztfi 1-98 

Martenyl Ferehe dr. k6rh. fo- 
' orvos, Hunyadi-u. 9. 1-47 

Matra rum- es llkorgyar, 

F6-u. 44. 2-43 

Matnlat Sandorne m kir. 
posta s.-tiaztnfl, Iskola-u. 8. 74 

Mattyasovszky Kamlll dr. f6- 

szolgabirfi, Kassai-sor 44, 1-74 
Matyns Laszld v\. kir, n, 

postatiazt, Tatra-n; 6. 88 

naranti a m, kir. dllamvasutak 

kttznti gepkocsiuzeme {lasd Allain- 

vasntakna)}. '., 
Mayfer es Ungar nagykereske- 

dok, F6-i*. 46. 38 

Mayer Vllmos fUezer- 6s cseroege- 

kereek., F6-0., 49. 84 

Medve Ferenc m. kir. postadij- 

nok,.Ffi-u. 18. 2-47 

Megele Jdzsef varosi dilator vos, 

M6rieg-n. 1. .. 2-11 

Melleher Marta vend^glfis 2-49 
Mtlassy Maria, Menhaz-u.5.2-46 
Molnar Jdzsef lakatos, vizveze- 

tek- es ffltesszere]6. Karancs-u. 23 /a. 
1-86 
Morfes Gyttrgy vegyesireresk., 

Karancs-ii. 12 1-84 

Nagy Antal el.isk. ig. ', Iskola-u. ft. 

2-10 

Nagy Jdzsef vendeglfls, Pannonia 

etterem, Reg) posta-a. 1?— 14. 45 
Nagy Lajos niagoosi, ur! divat- 

kereskedise, Po-n. S3. 1-38 

Nemes Arpad, Ftf-u. 66; 2-48 
Nemzetl Szalld, b6rl8 Dorogi 

iBtvaa, Saena-t6r 5. . 2-13 

Novak Gergely ingatlan kttzve- 
. tits; Kassai-sor 28. 2-32 

Obrlnesak : Erntt epltesl vallal- 
. kozd, Szetojly-u. 7. 22 

Olah Geza vend£gl5s, Salgo-u. 21. 
2-01 

B6raut6s is garage tnlajdonos, 

FO-ter 4. 2-28 

O.T.I, salgdtarjanl kerUIetl 
, peaztara. Vaskapu-n. 1-09 
Pal Jdzsel dr. jb. elntike, Vas- 
kapu-n. i. 1-90 
Paszternak Oszbar 6pflietta- es 

Spitoaoyagkeresk,, Karancs-u. 76. 

1-41 

Paszternak S^Andor dr. orvos, 

vFfr.tt.-64. 1-12 

Patay Istvanae »zv. butorke- 

reak., Ffr-u. 57. 1-95 

Patay Lajos es Patay Istvan 

asatalosttzem, Tatra-u. 92. 2-27 
Patrlk Jozsef kfimfivesmoBter, 

LoEohci~u. a. . ) ■ 2-15 

Pavlovics Andras miv. szalljto, 

Erzs^bet-iii 6., .1-78 Mem kesik e a yonaliol, ha folylohos eijel-nappali szolnalalol tartd hivalaltdl Peesz Arpadite cukorka-; cs'bko- 

lade-, csemege- 6a gyumOlcskeresk. , 

P6-U. 23. 1-30 

Pelstfezi Lfiszlo m. kir. osendSr- 

azaBfados, Tatra-n. 82. 2-52 

PenzUgytfrseg, m. kir., KoIozb- 

?arf-n. 2. 1-04 

Perseh Ede aat6fuvarozd, Pd-a. 56. 

44 

Pogals Istvan,Rlmamarany-Salgd- 

tarjani Vasmft r.-t. elelmezesl fizlel 

vezetoje, 8alg6-n. 18. . 1-5Q 

Polk Ferenc vendeglfigJXFiileki- 

n. 52/54. 1-56 

Pollatsek Armln dr. (ieryved, 

F6-a 26. 19 

Ponyl Dezstf Tend^glSs es Ponyl 

Olga aut6favaroz6, F6t6r 3. 1-77 
Ponyl DezsS LigetvenddglS, 

Losonci-u. 28. 2-17 

Ponyl Sandor m6szdros es hentea, 

P5-u. 122. 49 

Porszasz Janos festekkeresk., F6-B. 23. 
'60 


Postahlvatal, m 


. kir. 
Ffinflkseg 
99 


. F6n0ki iroda 
83 


P5n6k lakasa 
95 


Fopenztar . 
47 


Kezelesi terera 
97 


NyilvAnos Allomaa 
3-00 


Tayiratkozvetitft 
98 


VonalfeJv1gyaz6k , 
96 


Rajhal Janos llj. 


fiiszer- 


es cse- 


megekeresk . , Pfl-u. 


ie. 


2-28 Rauchverger David Ha dcska- 
vas- es nyersborkeresk., Regi- 
posta-u. 26/27. 48 

RelS Simon ny. m. kir. allam- 
penztari ffltiazt, Titra-u. 63. 1-52 

Rendfirkapitanysag, m. kir.: 

Kapitanysag vezet6je, Vaskapu-n. S. 

34 

Kiizponti firszobdja, Vaskapu-U: 3. 

'•■17 

KtrrsB firszobdja, Vdg-n. 5. 1-27 

Revay Sandor mozi jegypenztar, 

P6-u. 3. 79 

Rez M4rlan P. hazfontfk, pleba- 
hos, Rimaniuranyi-u. 38. 12 

Rdm. kat. fdplebania hiva- 
tal, ES-u. 176. 1 

Rflder Alfred el. isk. ig., kOrzeti 

; ask. lelugy., Kas2in6-sor 14. 2-25 

Rtfmer JenK es Zoltan ber- 
aatosok, F6-u. 82. IOI 

Salgd-menedekhaz (MKE) 
salgfitarjdnJ turiataazakosztdlya, 
8alg6banya 1-85 

Salgotarjan es Vldeke T«. 
rekves fogyasztasi szttvet- 
kezet, F5-u. 54. ^ 78 

SalgAtarjan megyel varos: 

AdShivatal, Pii-u..40. 6 

Forgalmi ndohivatal, Ffi-a. 59. 

2-89 
Qazdasdgi hivatal es tuz]elzOallo- 
mas, F6-a. 40. 50 

Kbzv%6hid, Ffi-11. 101. 66 

Potgdrmesteri bivatal, P6-u. 40. 2 
Merihaz, Menhaz-u. 1"19 

Uzemei 2-51 

Fttrsier K&lman dr. potgar, 
mester (akasa, Karanos-u. 22. 85 

Salgdtarjani Banyatelepl 
Torna Clnb kiubaaza r Hunyndy 
u. 7. 1-75 

Salgdtarjanl egeszseghaz, 
fjoaonci-n. 94 

Salgdtarjanl Hangya dlvat- 
aruttzlet, F5-u. 29. 1-14 

Salgdtarjaiii Hangya szovet- 
kezet, Po-u. 29. 39 

III. sz. fi<5kuzlet, FiS-u. 85. 1-71 

Salgdtarjanl IpartestUlet, 
Kassai-sor 42. 1-60 

Salgdtarjanl kdszenbanya 
r.-t. bdnyaigazgatosasa, Choriu Pe- 
renc-a. 11. 10, 40» 1-44 

Hadilizeini saemiSlyzeti paranosnok, 
Chorin Fereno-u. 11. 1-59 

8zenszallit6 v hJvatal, Ckorin Ferenc- 
n. 11. U 

H adili earn i titkar, Hnnyadi-u. 2-33 
Vizvalasztoi villamos kCzpontJa, 
Zagyvarona ' 1-16 Salgdtarjanl nepbank r.-t., 

Po-D. 26 31 

Salgdtarjdnl takarekpenz- 

tajf, Pfl-u. 45. 23 

Salgdtarjanl utbiztossdg. 

Forgacs-n. 21/a. 1-96 

Salgdtarjanl ttveggydr r.-t 

gyarigazgatfaaga, Vag-u. 1. 7 

Ugykezel6s 2-16 

Salgdtarjanl vldekl takar6k 
ds hitelszSvetkezet, mint az 
O.K.H. tagja, F5-ter 8. 1^67 

Sdrossy Testverek fiiszer- es 

csemegeflzlete, Karancs-n. 4. 2-53 

Schwabach Ldszld dr. fogoi 
vos, F5-n. 62. 1-^40 

Schwarcz Ignac rb'vjd-, norin- 
, bergi- es diszmiiarn nagykereske- 
d4ae, F6-u. 148.. 64 

Schwarcz Jeno rddi<5^ es villauy- 
szer. vdll., varrfigep- es kerekpar- 
kereakedese, F6-11. 104. 1-61 

Simon Alajos m. kir. postaffi- 
tiszt, Ffi-u. 70. 2-07 

Stelner Dezsd dr.gyakorl6orvos, 
a Stefania anya- es csecsemAveao 
latezet orvosa, F5-a. 69. 1-08 

Szabd PA1 Fekete Gyemant ven- 
degl6je, FO-ter 1. 1-82 

Szabd Pal m. kir. vonalfelvigydzo, 

MenUaz-n. 44. ^ , 1-87 

Szantd Imre rddi6keresked5 6s 

villanyszerelo,~ P5-n. 25. * 72 

Szdchdnyl Ldszld m. kir. .lardsi 

allatorvos, Szekely-u. S. 2^6 SALKOVESKUT 

(lasd BeOJwbathely) 

SALOMVAR 

Hivatalos ordk: HetkCzDap : Arnold m. kir. posta- 

elleufir, F6-a. 70. 2-20 

SzilardBdla szallit6 IBUSZkep- 

viselete, Ffi-u. 116. 2-40 

Szllfirdy Istvdnfbldbirtokos.Ffl- 
210. 2-44 

Szladlk Lajos es Fekete 

Lajos kOnyvnyomda eg kbnyvkfl- 

teszet, F5-u. 78. 81 

SzUcs Istvan ref.lelkesz, Szekely- 

-■- ■ 1-81 

Szues Rdbert Magyar Korona 

gy6ffyszertara, F5-n. 54. 1-22 
Takacs Ferem* sUWmester, 

8als6-n. 13. 1-25 

Takdcs Sdndor pekmester, 

F6-«. 20. 2-31 

Tiber Sdndor dr. ugyved, Er- 

zsebet-t6r 5. 54 

Timardezky Sandor If j. vil- 

lanyszerelfi es miiszeresz, Erzsebet- 

ter 5. 1-21 

Tlmar Laszld mTisz. vallalkozd, 

8zena-ter 6. 1-23 

Tobola Nandor dr., a posta 

betegbizt. oi-vosa, F5-u. 63. 1-89 

Tordal Lajos varosi szam- 

vizBgalo,. Luby-telep 2-38 Tdth Bela epitomestor, F5-n. 21 

1-64 

Tdth Gynlane «zv. ber- esteher- 

autofuvarozd, Knrancs-u. 17. 2-08 

Traum Peter esperes-plebanos. 

Pii-n. 176. 1 

Varga Gabor Istvan (iiszer , 

gyarmatarn- es papirnngykeresk. 

Merleg-u. l. 43 

Varga Kalman dr. Ugyvdd. Pd- 

u. 27. 62 

Vdrosl hlvatalok, lasd Salgo- 
tarjan megyei varos alatt. 
Vegh Kalman kanyvnyomda, 
konyvkb'teszet, kfinyv- es papir- 
keresk., a Muiikti lapkiado vail., 
F5-u. 64. 58 

Weinberger Soma fakereske- 
des, tutajdonos Goldner Kd- 
roly, Po-u. 81. 35 

Weszelovszky Erzsdbet 
gyogyszeresz, F6-u. 120. ' 1-08 

Wlnhardt Istvan ds tdrsal 
bazalt-andesit ea traehl't kflbanyai, 
Ffi-u. 58. 1-31 

Zagyvapdlfalval Uveggydr 
r.-t. gyai-vezetosege, Zagyvapal- 
falva, Gyartelep 29 

Za villa Viktor m. kir. all.keresk. 
kiizepisk. ig., Kaasai-sor 38. 56 

Zelenlk Pal filszer- es csemeffe- 
koresk., F6-u. 1. 2-36 

Zvada 6ddn, Fo-u. 44. 1-05 

Zslday Istvan ipartesttUett einBk, 
Kassai-sor 6. 2-29 Vas&rnap es 
unnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik ,reszere : 20— 21-lg. 

Eltner Sdndorfoldb[rtokos,Kart»- 
major 5 

KSrJegyztfsdg 1 

Tdth Ferenc fiireszteleptul. 3 

SALY 

Hivatalos 6rdk: 

RAfi-x„ «« Vasirnap 6s 

Hetkbznap: fi„ U epnap : 

8— 12-ig, • 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk reszere : 20— 21-ig. 

Geszt kttzseg eldlj&rdsdga 3 Kdzsdgl eldljardsdg 
Rolf Aladdr gaadasaga 
Salyl Hangya fogy, es ert. 

aadvetkezet 
Siposs Istvan rer. lelkessi 

SAMOD 

Hivatalos 6rdk: Betkoznap: Vasirnap es 

unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk reszere : 20— 21-fg. 

Ktfrjegyzfiseg 1 

Ktfzsdgl eldljdrdsdg, A dor J As 3 

KSzsdgi eldljdrdsag, Baranya- 

oidveg . 4 

Kitzsdgi eldljdrdsdg, Kisszent- 

martou 5 

Kdzsdgi eldljdrdsdg, Kurfs 2 SAMOTH-PUSZTA 

(lasd Soinorja) 

SAMSONHAZA 

(lasd Tar> 

SANCI.MAJOR 

(lasd Nagykanizsaj 

SANDORFALVA 

Hivatalos 6rdk: Hetkfiznap ;. 

8-12-ig, 
1 4— 18-ig, Vasdrnap ea 
Unnepnap: 
8-11-ig, 

14-15-ig. Ar vay henger malom 1 

Barcsay Istvan all. el. Iskolai 

igazgato 7 

Blacsy M. Jend keresk. H 

Bod Arp&d dr., a posta bet. bizt. 

int. orvosa ea kbzsegi orvos 5 
Csenddrseg 3 

H Arm as algydi armentesftb) 

ds belvizszabdlyozd tdr- 

sulat Q 

Holldsy Jend (ointeefi 12 

Ktfzsdgl eldljdrdsag 1 

Lepey Emll rfim. kat. plebftnos, 

szentszeki tandesos Q 

Marton Lehel dr. kfirallatorvos 

14 

ioln&r Dezsd ko'zs. Iftjegyzfi 

lakasa 15 ' 

Nemeth Imre baromf i, gy«m(ilcs, 

gyapjn- es gy6gyn0veiiykeresked5 

9 

Pallavlcini drgrdii urada- 

lorn 2 

Schwarcz Snmu If j. gdzmalom- 

tulajdonos 4 410 *>r zt * k *** Sarkad SANDORHAZA- 
PUSZTA 

(Lasd Dunapebtele 6s 0ttev6ny) 

SANDORKA-PUSZTA 

(ldsd Pule) 

SANDOKMAJOR 

(lasd Kiszombor, PUspo'klele 6s 
Bzilfamajori 

■ . SAP 

Hivatalos 6rdk: 

aiil _ Vasaraap 6b 

Hetkdznap: iinnepnap: 

8— 12-1g, 8— il-ig, 

14-18-ig. I4:~15-ig. 

Csak elfiflzetOk r6sz6ref 20 -21-ig. 

Bodacska J&nOs sert6skereskedo 

6s hlzlal<5 3 

Feldmann Ede kereskedfl 

Kozsegi eloljardsag - 1 

Nyeky Barnabas mav. ffltiszt, 
allomasf6nok 5 

Szabd Albert „Futrura'* bizoma- 
nyos (UEeniBea: V1I/1— XII/31-ig) 4 

Szundy Bela ref. Ielk6sz SAPPUSZTA 

(lasd Kdel6ny.) 

SARAND 

Hivatalos 6rdk: 

'. Vasdrnap 6a 

UDBepnap : 

8-i2-ig, ■ 8— U-ig, 

14— 18-ig. 14-45-ig. 

Caak eldfizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kozsegl eloljardsag 1 

K. Szabd Imre hengermalma : 2 SARBOGAR0 

Hivatalos ordk: 
"7— 21-ig. 

A sdrbogdrdi egys&ges hd- 
Idzathoz tartozik meg: 
, Sdrszentmiklds, 

Acs Lajos vaskeresk. Andrassy- 

u. 155, 94 

Addbivatai, m. kir., Audi-assy-' 

fit 188. 45 

Allamvasutak, m. klr., allo 

masfonbksdg, Barbogard 34 

Alpero Imre If J. marbaheresk., 

Andrdssy-fit 106*. 52 

Alpern Jdzsei; dllatkereek., 

Andrdssy-fit 88. 7 72 

Alpern Kudbli.marha&ereak., 

Andrdssy-fit 104i; 5 

Bakd Jdzsef dr. m. kir. tiszti 6s 

mav. ellenfiifzG pnros, Tompa 

Mihaly-u. 38. 85 

Barabas Ferine, dr. figyvad, 

Doak Feronc-u, l. . 40 

Brenner Marton kert6szet, 

Andrassy-fit 73. . 14 

Csak Erno m. kir. hadnagy, 35. 

bev. kozp. parancsnokj Andrassy- 

xx. loe. 54 

Csak Szil^rtt dr. fair. kOzjegyza, 
- Huszdr Agoston-a. 6/8. 51 

Csenddrdrsparanesnoksdg, 

m. kir., Andrdssy-fit 148. 12 
Deak Tivadar okl. gazda, 

6pit6si- 6s tiizeloanyagkeresk., 

Andrassy-dt 8—11. 41 

Der Sandor ffiszer- 6s cseniege- 

keresk,, Andrdssy-ut 131. 56 

Deutsch Adolf ilj. 6piilal-6stiiEi- 

fakeresk., Andrdssy-fit 196. 15 
Devtsch Armtn marbaheresk., 

AndraEsy-ut 15. ,35 

Deutsch Sandnr sssarvasmarhake- 

resk., Andrassy-fit 205. 19 Dnnai Ferene es Sz&ntd Jd- 
zsef bizomanyosok*, Andrassy- 
dt 109. 70 

Egyed IHihaly vend6glfis, stradd- 
tiirdotulajdonos 6s b6ranto vail., 
Andrdssy-fit 1. 47 

Feiermegyel takarekpenz- 

tar sdrbogdrdi fldkja, Andrdesy- 
fit 145. 28 

Fejerv&rmegyel villamos- 
sag] r.-t. korzetfeJSeyel^ge, 
Tompa Mihaly-u, 8/10. 57 

Fiedler Lajos vasdti vend6gl5s, 
Mav. allomas 33 

Frdschl Istvan bdraut6fuvaroE6 
Andrdssy-fit 155. 58 

FUredy Jentt dr. iigyv6d, And- 
rdssy-fit 185. 39 

Goldner M6r dr. k6zs6gi orvos, 
Andrassy-fit 120. 32 

Gyory Gabor ffiszerkeresk., 
Andi-dssy-fit 139. 10 

Babermayer Dezso dcskayas-, 
f6m- 6s nyeiBbfirkeresk., Wesse- 
16nyi-Ti. 6/8. - 48 

Hangya fogyaszt&sf es erte> 
kesitd szttvetkezel, And- 

xasay-fit 123. ' ■ 37 

flarmat Imre dr. orvos, And- 
rassy-fit 139. 80 
Baubert Hugo dr. kir. jaras- 
bir6sagi- elnfik, Hasaar Agostdn- 
. u. U: 82 
HegedUs Mlhalyn^ ifzv. do- 
hanykisarus, Andrassy-iit 39. 76 

Hirsch Gyula dr. ngyv6o, And- 

raesy-dfc 97. 21 

BorVatb Imre bengermalma, 

Andrassy-fit 225. 75 

Basz&r .Dezsd* ny EoBzolgabfrt, 
-■ Haszar Agoston-a. 1. 43 

J^rasblrOsAg, kir., Haszar 

Agoston-u. 14. 31 

Kastory Ferencne Hzv- 

dohdnynagyarnda, Andrassy-fit 153. 
88 
Katonai epflletefe es hat6- 

sagok: . 

Gyalogsagi laktanya, Arpad-u. 5. 
83 

Honv6d ■ kieg6s^itfl parancsnoksag, 

Andrassynlt ia7. 90 

Jarasi kaionai parancsnoksag, 

m. kir., Andrassy-dt 20. 

Kiss Daniel ref. Lelk6sz, Tompa 
Mihaly-dt it, , 62 

Kovacs Kairoly dr. ny. kir. Ja- 
rasbird, Andrassy-fit 116. „ 61 

KovAts tiyuia, Jftrdanhazi, gyigy- 
szer6sz, Andrdssy-fit 129. 3 

Kovacs Laszld hentes 6s m6saa- 
ros, Nyil-Ui 4. 79 

KSzsegl eloljardsag, Horthy 
Mikl6s-t6r 1. 16 

Kransz Fttlop es Ha vas- 6s-sz6n- 
fceresk.,. tulajdonos Kransz 
Mdr, AndrasBy-fit 163 v 25 

Laszld Bela g6pkeresk., Andrdssy- 
fit 89. 89 

Ldwy Jdzsel marbakeretik., 
Andritssy-fit 29. 27. 

Lukacblch Ferene somorjai, . 
hatvanpiisztai gazdasaga ,7 

Mfinyokl Gfibor vegyeskereak.. 

Andraesy-ut 92. 74 

MarkOvlts Aron dr. ftdr- 
, ailatorvos, Andrdssy-fit 141. 46 

Mayer JFdzsel esperes-pl^banos, 

Huszar Agoston-n. 18. 55 

Meszttly Gyola ilj. veod6gI<5s, 

Andrassy-fit 155. 17 

Meszdly Kalman ny. min. 
osztalytan., Tompa Hibaly-dt 25. 63 Molnar Kalman dr.orv63. mav 
ellen6rzd orvos, Andrdssy-fit 131. 

Mrazik Menyhert vegyea- 
keresk., Andrassy-fit U9. 87 

NagyJahosny AHamp6nztiri tan., 
Tompa Mlhajy-dl 36. 1 

Nemeth Istt&n uri 6s nfiilodrasz, 
Andrassy-fit 102. 8 

Orosz Daniel drAjaras'i m. kir. 
Ailatorvos, Andrdssy-fit 21. 71 

Oszterreicher Oliver dr. 

orvos, Andrdssy-fit 184. 50 Pallly Mibaly ev. e. lelkesz, 
Tompa Mibaly-ut 40. . 4 

Penztigyori szakasz, m, klr., 

Andrdssy-fit 19. ;. 13 

Pollilk Benrik b6rkocsftulajdo- 
nos, Vtirosmarty-u. 1. (nyari^allo- 
mas) 65 

Postahivatal, m. klr.» TAvirat- 
kfizvetites, Doak Eerenc-u. 3. 81 

Racz Lajos dr. kozs6gi orvos, a 
posta betegfoizt. int. orvosa, And- 
rassy-iit S3. 90 

Rektorisz La]os dr. dgyv6d 
' Andrdssy-fit 118. 20 

Ronkay Geza vit6z, m. kir. ■ 

alezredes, AndTdssy-fit 200. 68 

R6tb Istvdn tiiaelOanyag 6s 6pit- 
kez6si anyagkoresk., Aiidrassy- 
41 71. 98 

Sdrbogdrdi Gazdasagl Hltel- 
szS-vetkezet, mint az 0KH tagja, 

Andrassy-ut 109. 95 

Sarbogardi Jarasi lpartesttt- 
let, mint I. foku Iparbatd- 

s&gy Rdkdczi-fit 19. 23 

Sarkozy Mih&ly gy6gyszer6Gs, 

Andrdssy-fit 161. 22 

Seherler Jdzsef es Aladar 

tfizifa-, sz6n-, nyersbflr- 6s ter- 

m6iiykereske(J6k, Bercs6nyi- 

fit 2/4. 11 

Sesztak-fele ciplfttzlet, ttil. 
Szegedi Jdnos, Andrdssy-fit 168. 86 

Simon Ferene dr. ugyv6d, 
Hoithy Miklos-t6r 11. 69 

Spitzer Jakab kOnyvnyomdasz 6s 
papirkeresk., Andrassy-fit 187. 18 

Strasser Emil 6pfilet-, tfizifa- 6s 

sz6nkeresk.. Matyas kiraly-u. 1/3. 

30 

Stransz GyuBa ker,esk„ Andrdssy- 
fit u«.' 42 

Stransz Lalos dr. orvos 6s fog- 
szabcrvos, Andrassy-fit 137. : 66 

Szabd Gyilrgy temetkeaesi vail. 
Andrassy-ut 44. 53 

SzabO LaszIO dr. Qgyv6d, 
Andrassy-dt 181. 86 

Szabd sandor If j. bor- 6s sor- 
nagykeresk., Deak Fereno-n. 11. 38 

Sz&ntb6 Janos dllainp6nztari 
(5 tan., addhivatali f oaBk, Andrdssy- 
fit 367. 24 

Szant6 Jdzsei allatkerask., And- 
rassy-dt 109. O70 

Szecsodi Sandor bdrkocsitnla}- 
donos, Baross Gabor-n. 12. (nyari 
allomas) . .73 

Szente Istvan hentes, Andrdssy- 
• fit 74. "67 

Szolgablr61 blvataJ, Andrdssy- 
fit 105, 9 

Tt(rv6nyhato$&gi nsblztos, 

Petdfi-u. 2. 44 

Vacuum Oil Company r.-t. 

Marosviry Ferene, Wessel6nyi- 
dt 6/8. ,59 

Varga Imre 6pit6si vdllalkozo, 
Andrdssy-fit 28. ' 78 

Zichy Gy«rgy grOI fOldbirtokos; 
Nagy bdrcsdkpaszta 91 

Qazaasaga, Kislokpuszta _ 26 
Jdszagfeltigyelds6g; NagyhSrcsBk- 
puszta 6 SA REG RES 

Hivatalos ordk: 

Hdtkflznap; 8-12-ig. 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
8— 11-ig," 
14— 15-ig. Csak elflfizetOk resaftre: 80— 21-ig, 
Hangya sztivetkezet 2 

K«zsegi eldllardsag J 

SARGA 

<14sd Heves) SlEI 

Az alsddabasi egysiges hdl6- 
zathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbeszdW dtlomds 

Hivatalos ordk: 

H6tk5znap; 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasaniap 6> 

unnepnap: 

8-11-ig, 

14— 16-ig. (Eldfizetfiket Idsd Als6dabas. 
elMjzetfii kdzfitt.) 

Az alsddabasi egysiges H416- 

zathoz tartozik mig: 

Felsodabas, Gy6n. SARI 

(lasd Biklos) 

SARI-PUSZTA 

(lasd Bajmok.) SARIPUSZTA 

(Soraogy m,) 

(Idsd Kdtbely) 

sArisap 

Hivatalos draft.-: 
„ , , „ Vasdrnap 6s 

Hdtkoznap: iinnepnap: 

' 8— 12-ig, 8— ll-ig t 

14— 18-ig. 14— l&-ig. 

Csak elOflzetOk, r6sz6re: 20 — 21-ig. 

Dankd Imrene m. kir. posta-- - 
mester . ,4 

KSzsegl eliiijarosae 1 

Rabenselfer Alfred r. kat. 

esp.-pldbdnos ,2 n SARKAD 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig, 

A sarkadi egysAges hdltizat- 

hoz tartozd kozpont: Sar- 

kadi cukorgydr. 

ABIamvasntak, m. klr. dllomds- 
ISneksdge '29 

Al massy Denes grol nradalml 
feldgyeldsege 14 

Bekesniegyel takarekpenx> 

- tar egyesttlet sarkadi fldkja 12 

Bord&s Peter ben tea 6a m6sza- 
ros "■:: 41 

Boros Gabor dr. kOaaegi orvos 
'■ --'-8 
Csendorors, m. kir. 16 

David Bela rdm. kat. plebanos 26 
Deny Gabor vitez enkorgyari 

tennelfisi felfigyelfi 52 

Egeszsegvedelml k»r 27 

Feketekorttsi armentesitSes 
belvlzrendez6 tarsulat 33 

FdszolgablrdI hivatal 22 

Gettler Ferene toll-, nyersbCr-, 

baromfl-, tojas- 6s vadkereskedd 36 
Gr6sz Marton vaskereskedd 32 
Grtinwald Laszld k.Lt. toll-, 

nyersbor-6sgyapjDkere5ked68 47 
Kepird es tarsal gozmalom 

es fakere$ked6s 6 

KerekesS&ndordr.dgyv6d 15 
Knevel JAzsef Ii6goltalmi ■Liga- 

csopeTt iigyveeetfl alelnb'ke .18 
Kovacs Laszl6 korcsmaros 35 
K««zsegi eldljdrosag 1 

Knpf erst ein Aronne fest6k-, 

fdsKer-, cseniegeiizlete 34 

Leel Ossy Arpad vit6s, ref, 

lelkdse 53 

Magorf Istvan villanyszerelS 39 
Magyar! 4»ld r-t. " 9 

Hakal Janos takarmanykeTes- 

ked6 21 » 

3* 
O 

M 

8 

z 
z 

o V - 

V 

8 
3 411 JSarkaH Ha nem varliaf ja meg a hapcsoiast MoJn&r Sandor malomtnlajdonoa 

\ ■"v- ■ . ;■-. u 

NigjT Zolt&n ny. fBjegyzo' 20 
Relc hen bach Laszlo tarsulati 

. Igazgatd fflmerriOk 17 

Racz Elem6r m. kir. fdhadnagy 

13 

R6th$&muel dpitdanyagok raktara 

6b termenyfizlete . 26" 

Sarkadl fogyasztasl 6s 6rt6. 

fceslto szovetkezet 10, 45; 
Sarkad vld6ki takar6kp6nz: 

tar r.-t 3 

SchaflerLaszlO dr. orvos 4 
Seres Karoly fakereskodd . 25 
Szllvassy 1361a dr. otvob, a posta 

bet. bizt. fnt. orvosa 10 

Szoboszlal PeterVkorcsroaros 6s 
■ szallodatulajddnos - . 30 

Tlszavtdekl kisgazd&k aru- 
fbrgalmisztiv.Tvamos Hermann 
6a Rdthelyi **al igazgatdk lakasa) 

\ .. 7 (Jngor Karoly viUu.._..„_ D . 
radid- 6s mflszaki vallalata. 31 

Vajda Sdndor dr. orvos 5 

Ver6bi Lajos ffHangyas bieonia- 

nyos, toll- 6s nyersbdrkereskedo" 2 

Weiss es Fried Epltoanyag- 

< kereskedelmi k.i.t. 23, 24 SARKADI 
CUKORGYAR 

Asarkddi egystges b&ldzaU 
hoz tdrtozik 

" Hivatalos 6rdk: / 

IX/1-X11/31. 7 -21-ig. 

8^12-ig. 8— 11-ig, 

. 14— 18-ig. '...,., 14— 15-ig. 
-■' Csak ieidfizeiok Testier 20— 21-is, 

Gelst Gyula dr.(iizemben: vil/1- 
, XH73J-ig) 2-02 

M. klr. VI 5. sz. Hadliizem- 
.. csoport sKem^ljpjeti parahcsnok 
/ Ratz Elem6r ftihadnagy 2-04 
Postamester lakasn 2^03 

Sarkadi cukorgyar r.-t. 2-01 
2-06 

SARKADKERESZTUR 

Hivatalos 6rdk: Lnsztlg Adolf Ziohy-majorl gazda- 

saga - ; .-, •;--.. 2 

Mefezter Janos 6s flamalom- 

. tulv, fel. elflf. Meiszter Janos 7 

Sarkereszturl flangya fo< 

gyasztasi 6s 6rt6kes1tQ szif- 

vetkezet 4 

Sz6kejsEeh6rvarl pttspoks6g 

., aradalrai intdzdsdge . 

Zold Ignac vivag- 6a -erd6szeti- 

rang-vak kiviteli kereskadese 8 SARK0ZUJLAK 

"V Hivatalos ordk; 

Hdtkiiznap: ; Hetktiznap: 

8-12-lg. 
; 14-1 8-ig. 
■''-Csak elofizetdk Vasarnap 6s 
fihnepnap: 

' '»— 11-iB, 

14— 15-ig. 
leszere: 20-^-21 -ip. 

L Ferenrzy Antal if J. henger- 

malma, matomtulajdbnoB 2 

KSzs6£i eloljarosag 1 

Paitay Jozsefne faldbirtokds, 

Varsanyhelypuszta 3 SARKANYFALU 

■ (lasd KBbb'lkut) 

sArkAnytelep 

(lasd Szekesfebervar) 

sArkeresztes 

(lasd Moba) 

SARKERESZTUR 

Hivatalos 6rdkt 
B6tkCznap; . Vasartiap 6s 
(innepnap; 
8— 12-ig, 8-il-ig, 

•14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elCfizetflk r6sz6re: 20— 21-fg. 
Parkas Elem6r dr. orvos 3 
F?J6rme fi yel Vlilamossagl 
, r.-t. k6rzetfeliigyeIos6ge .' 5 

Ktfzs6^i eloljar6sag 1 Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig: 14— 16-ig. 

Csiifc elflfizelfik r6sz6re : 20— 21-fg. 
Bendig Ernd fakeresk. Q 

Csendor if r s parancs noksag, 
m. klr. 1 

Fodor Gyula dr. kSrorvos 3 
K0Zs6gl eloljarosag 4 

P6terffy Imre ^fdldbir tokos, <p 
FutiirK bizomanyos '■■ 7 

Szt&ray IMIhaly grof fold- 
birtok.os 2 

Uradalmanak kozponti irpdaja 5 SARL6SAR 

- (Wsd. Tatarszentgyorgy) 

SARMASAG 

Hivatalos 6rdk; 

JH6tkoznap- 
8 -12-ig,. Vasarnap. 6s 

. (innepnap - 

8-lt-i'gr, 

■■.lfl-— 38-Jg. 14-15-lg. 

Csak el6fizetok r6sz6re- 20— 21-ig 
Csenddriirs, m. klr. 2 

Frohllch Albln sarmasigi, ny. 

husaAr sstlzados, ioldbirtokos 3 
J06 J&nos postflvonalfelvigyaz6 

10 
Klein Janos dr. karorvos, posta 

, - T — - 6 SAROMBERKE 

Hivatalos, ordk: 
H6tkoznap: U Vasarnap 6s 
iinnepnap .- 
8-12-iE, 8— 11-ig, 

' -18-ig. 14— 16-ig. Csak elflf izetOk r6sz6re-: 20~21-ig. 

Gazda Istvan „Fntura" bizoma- 
nyos - . 3 

Kozs6gi e!olj6rdsag : 
Poka ■-'_■' 5 

Barpatak 2 

Telekl Karoly grdf 1 SAROSD 

Hivatalos 6rdk: B6tkbznap: 
8 -18-ig, B. B. I. orvos 

Kbrjegyzds6g Krasznahidv6g 4 

KUzs6gI elcHjardsfig 1 
F6nztigy5rl szakasz, 

klr. 7 

Vadon Andor ref . Ielk6sz 9 SARMELLfiK 

.Hivatalos 6rdk; 

„;„ „ Vasarnap 6a 

96tb6znap: ;. Unnepnap: 

8— 12-ig/ -8— 1lrig, ■■'■■' 

" L4— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csaki«Iofizerok r6sz6re ! : 20— 21-ig. 

AJtai ftovachBarnadr. ny. h. 

allamtitkAr, foldbirtokos * 6 

AllamI nt6plt6s Tezetds6ge 

. .12 

BeRovIcs Gyula dr. orvos. v, 

eeryet. Ianarseg6d, a posta bet. 

bizt. int. orvosa- 4 

Csendor orsparancsnoks&g, 

Rarsanyl Imre vegyeskeresk. 

(iizemben: Vl/i— Xl(BO-ig) '-' . 9. 
Jandll Lajos vegyeskeresk. 

(iizemben: lV/i—lX/30-ig) ■" 5 
Kozs6gl el61.tdr6s&g 1 

Or! ly Imre dr. sarnielleki gazda- 

aaga 7 

Rosenbergs r Lajos bentes- 6s 

miszdros 11 

Roth JOzsef fojas- 6s baromfi- 
• ""3 keresk. 
Szalay Erno 8 

sArmezey-tanya 

(lasd MezSkovacshaza)" Vasarnap 6s 

iinnepnap : 

8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak eldfizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 

AUamvasatak, m. klr., 

Allomilsfonoks6g 19 

Boss&nyl GusztAv gydgyszer6sz 
16 
CsendoVors, m. kir. ,. 5 

Czink Antal Shell Kffolaj r.-t. 

tiizom. 24 

EIek Ferenc 6s dr. Elek Ist- 

_ van nagybirtokosok, Csillagpnszta, 

■■■■■,-- "4 

Eszterhazy Laszld grOl j 

UVadalmi JoszagfeliigyelOsege, 
Pns'ztasarosd. .7 

Farkas Elem6r alsotakacsi fald- 
birtokos, Farkassismandpuszta 9 

Fldth Adam vit6z, fb'ldbirtokos, 
Ko'zephantospnszta %Q 

Goldner JOzsef, az els6 sarosdi 
bengermalom talajdonosa 18 Belsler G6z a keresk. H 

Jongblath Ferenc hentes 6s 

m6szaros 27 

Kolosz&r J6zseE m6szaros . 12 
Kotfics Imre Id. kiabirtokos 23 

Kovdcs Lajos korcsmaros 6s 

gabonabizom. 28 

JKovacs Nandor dr. k6zs6gi 
' orvos 10 

Kovats G&bor- dr. majai, gaz-" 

dasaga, Jakabszallaspuszta 30 
Kozsegl eldlj&rOsag 8 

Majlath Janos piebanos 22 
M6rd Imre keresk. Q 

Nagy Gyula felsoeori, Kishantos 
2 
Postabt ratal, m. klr., Tavirat- 

kfizvetit6s 25 

Sarosdi Fatelep. tnlajdonoa Kle- 

mafit epitoanyaglorgalmi k.f.t. 21 
Sarosdi Hangya: fogy. 6s 

6rt6kesft5 szitVetkezet 20 

Semsey L&szlon6 grdln6 

vilagospusj'zta! gazda saga . - 17 Sennyey Ferenc grOf nag 

I birtokos, Nagyhantds-puszta 
Crge Ferenc allatorvos j §AR0SFA 
Hivatalos 6rdk: 

H6tkb"znap; 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
flnoepnap: 
8-ll-ig, 
14— 15-ig. sArok 

(Jasd Bezedek) 4;2 Csak «]6fizetok r6sz$re': -20^21-ig. 

BittO D6nes nyng/;f6ispan, fold- 
. birtokos 1 

FogyasztAsl 6s Ert6keslttf 

!; Szovetkfjzetj NagysKarva 1 3 
Pongracz Pdl grOf uradalma, 
, Nagyszarva 4 

Sesztak B6Ia dr. kSrorvos 21 SAROSPATAK 

Hivatalos 6rdk: AdOhivatal, m. klr., Petofi San : 
dor-u. 20. Q3 

Allomasfonokseg, m. kir., 

Palyaudvar ' 18 

Arva Imre, Kossuth Lajos-n. 50. 

1-05 

Asbdth Aladar vit6z, furmint- 

6s tfirkfilyfozd igazgatd lakasa, 

K'azinezy-u. 34." 27 

A'sztalos Zoltan szadai, kb"zs6gi 

m6rnb"k 82 

Benyovszky Laszld dr. iigyv6d, 

Rak6czi-n. 20. 29 

Bertalan Mar ton dr. gydgy- 

szertira, Rak6ezi-u. 27. §8 

Bin6t Menyhert dr. figyv6d, 

Attila-u. 2. 48 

Bqda B6la ref. gimn. tandr, 

Kossuth Lajos-n. 8. 1-Q6 

BodrogkSzl gazdasagi tasut, 

Eotvos-u. 222. 24 

Bodrogkozf Tiszaszab&lyozd 
Tarsulat igazgatosaga, Matyas 
kiraly-u. 11. 54 

Boros Adolf g6p6szm6mBk, ny. 
Mav. muszaki focanacsos, Andrassy- 
n. ie. 95 

Brozorad Korn6I »Hombarff 

bizomanyos, Erdelyi.Fanos-n. 3. 20 
BrozorAd Korn61 kozsegi .ffibir6 
. hivatala, Kossuth Jjajos-n. 44. 21 

Csajka Endre nagybirtokos, 

Kazinezy-u. 48. 48 

Csend6rs6g, m. kir., Per6nyi- 

ii4 13 

Csupka G6za -fiisaer-, iiveg- 6s 

vaskereskedfl, Rakdczi-ut 29. 1-42 
Dabcziger JOzsel ifg.tgglagyari 

iigyvezeio-igazgato, Rakdczi-n. 18. 
43 
Oaranyi Lajos ref. Ielk6sz. 

Kossuth Lajos-u. 18. ' 1.^03 

Deim Gvttrgy m. kir! postamester, 

Szent Erzs6bet-u. 18. 66 

D6val Jentt all. gimn. t. tanar, 

Ajiponyi-ut 15. 1-40/6 

Eptlletfa kereskedelml vai- 

lalat, Gliick Hugo, Matyds kiraly- 

u, 18, 31 

Erdohivatal, m. klr., Makkos- 

ftotyka 52/a 

Fisch Ignac dr. iigyved, Rakdczi- 

n. 52. 71 

Fischer David dr. k6zs6giallat- 

divoa, Rakdczi-ut 37. . .99 

Fischer Lajos kfinyvnyomda. . 

kenyv- 6s papirkeresked6s, Rakdozi- 

n, 9. -.,.... 51 

Forgalml bank r.-t., Kossuth 

Lajos-n. 36. 47 

Frledmann Jentf vaskereskedfi, 

Kossuth Lajos-n. 69. 42 

Furmlnt" tokajhegyaljal 
mezogazdasagi ipari 6s ke- 
reskedelml r.-t., Nagy Lajos- 
u. 2. ■ , , 30 

tJgyvezetC igazgatd ■ 1-23 

Goldblatt Ferene gydgyszerdez, 

Ifossuth Lajos-n. 61. 80 

Gozmalora r.-t., E0tv8s-u. 7. 1 

Grfin Armln mezdgazdasagi g6p-, 
tefmeny-, Diag- zsak- 6s ponyva- 
k'ereskedo, Rakdczi-n. 60. 38 

Grttnleld Nd.ndor termdnyberes- 
kedtf, Kossuth Lajos-n. 79. (iizem- 
ben: vn/15-11/15.) 79 

HarsAny] Gy. s&rospatakl, 
kormanyfetanacsos, ny. it615tablai 
bii-o, Kossuth LajoF-u. 2. . 45 

Harsanyl Istvan dr. gimn! 
tanar, Kossuth Lajos-n. 12. 26 

Horovltz Gyula dr. iigyvdd, ; 
Rakdozi-u. 25. 23 

Iczkovlts Vilmos dr. iigyvdd, 
Hegediis Liszld-h. 7. 22 

Idranyl LaszI6 dr. kfirorvos, 
Rakdozi-n. 34. - 44 

JakO Janos dr. postasorvos, 
Kossuth Lajos-u; 36. ' ; v 77 

JarasblrOsag, kir., Rakdczi- 

' u. 32.. '28 

Jeney G&bor 'sz-azadoa, m. kir., 
Kossuth-u. 20. 1-24 ' Uzenet6t a posta helyben es uidehen ishozuctiti. Sdrvdr KArolyl LAszldgrAI sarospataki 
fatelepe, Kaziuczy-u. 22. 74 

Katonai nt. kir, honved- 
parancsnokfiAg 1^20 

M. kir. kiegeszfto kirendeltseg, 
Matyas kir .-u. 8., 84 

M. kir. honved parancsnoksag 

i-02 

Kiss GyJSrgy ffiszer- es ; vegyes 
araiiagykareskedfl ■ ; - ■ . 1-25 

Klein Andor cpfiletfa es 6pitke- 
zes'i ' anyag bizoinanyos, Rakoczi- 
u. 48. .. 1-01 

Knopller Jeno es If a termeny- 
kereakedflk, Bela kirajy-ti. 12. 60 

Kosa SAndor gy6gyszeresz, - 
. Kossuth Lajo3-u. 66. v 56 

Korjegyzosegj Bodrogolaszi, Ffi- 

n. 5. 68 

Korlegyziiseg.Vajdacska, Ffi,u. 1. 

■ . .70/a 

Kdrjegyz6seg,Vegard6,Ujtelepl. 

69 

Kozsegl eloljArosAg, Kossuth 

Lajoa-u. -44. •'/'■■• 6 

Kttzsagi eloljAr6sAg addugy- 

; osztdly Kossuth Lajos-u. 44. ; 14 

Kttzsegi ielolj&rosAg, Bocirog- 
halasz 1-40/4 

Kun Beta dr. k6kai; kCrorvos, 
Vay-u.,22. 36 

Uakatos Geza vendSglfis, Rakoczi- 
Tlt 23. ' 1-36 

•LAnyi Dezso mfiszaki kereskedo. 

.Rakoozi-u. 57. 92 

Lonyay Elemer herceg ara- 
dalmi szamtartosaga, Bodrogolaszi, 
Levente^. 68. 40 

Markovlts ZoltAn dr. ugyved, 

Rakoczi-u. 23. ' .55 

Matyas Erntf dr. theologiai tanar 
1-05 
Manks Gyorgy larkasfalvl 

dr. iigyved, Rak6ozi-ut 41. 1-32 

Meczner Jozsef tfj|. icidbirtokos, 
Makkos-hotyka , 52/b 

MeszAros Balfnt m. kir. penz- 
figyi ffltanacgos, PetOfi-u. 18. 86 

Mezey LAszlo 'dr. In. kir. jarasi 
, allatorvos - 18 

Moln&r lstvAnm. kir. sgazados, 

Kossuth Lnjos-n.- 20. 1-17 

Moskovlts Artur dr. ugyved, 
. BetvOs-u. 63. 61 

Moskovlts Ervln/dr.'orvo?, 

Rakoczi-u.; 31. 39 

M.O.V.E. SArospataki Tarsa- 
- dalmi 6s Sportegyestilet 
. TArsaskttre, R&koczi-u: 15. 84 

Mttlier Armin kereskedo. -divat- 

nagyarnbaz, Kossuth Lajos-u. .. 40. 

..'■■■■ \ > ■-"■■■ ' 57 

tthtbanm Armin ge> esmtiszaki 
Szlefe, Kossuth Lajos-ur 1 65. 1-10 

Pavletits Gyorfiy vas- 6s fnszerV 
kefe6kedo, Koasuth Lajosrd. &9. 4 

PavleUts ©don ffildbirtokos,Vay- 

u. 11. 68 

Pinter Andor gk. e3peres lelkesz 

81 

Polgari Iskola igazgatdsaga, r6m: 

kat. S.Kent Hrzsebet-u. 14. 1-38 

Postahlyatali felveteli oaataly 

I'-S 

Fflpenztar ./ .... . 1-27 

Rovatpjd osztaly 1-28 

Tav1rathBzvetit0 ]-30 

RAcz IstvAn .kSnyvnyoindaja, 
Rakoczi-u. a6. 65 

Ret. folskola angol Inter nA- 
tns igazgatoja, Torapa-u. 1 41 
Kapus, Tompa-u. 1. .. 1-04 

Ret. ftf iskola gazdasAgi vA- 
lasztmAnya, Rakcczi-u. 1. 1-12 

Ret. fdiskola glmnazlnm igaa- 
gatrii hivatal, Rak"6czi-u. 1. 25 

Ret. loiskola Human Inter, 
natns igazgatiaaga, Matyas liiraly- 

u. s. ; : \ - : 1-08 

Ref. Vdiskola kttnyv-paplr 

kereskedese es ktfnyvktt- 

teszete, Rak6czi-u. 3. 1-11 
Ret. folskola kdrhaza, Ka- 

zinczi-u. 25. 78 

Ret. Idlskola penztara, Ra- 

koczi-u. 1. -'.'■" 10 Ret. Idlskola taplntezet, Vay 

ni. 1-13 

Ref. Idlskola teolb^lal lgax< 

gatd hlvutala, Rikooi; ?. 1. 
1-00 
Ref. tanltokepzo Intezet 

lgazgat6saga, E«tv6s-n. 6. 15 
Rom. kath. ulebanlahlva- 

tal, Szent Erzs6be>u. 4. 32 

Rosenblum Armin es fla fa- 

ee horddkereskeddli , Nagy Lajos-u. 

■ " ■'■' ' ' 75 

Rozsonday Istyan all, el. isk. 

igazgato-tanito, Arpad-u. 15. 1-15 

Salacz Tlbor dr. kfirorvos, Ra- 

k6cKi-u. 6 

Salamon Jozset r. k. pT^binos, 

Bzent Erzs6b.et-u. 4. 96 

Santa £lek dr. kOzs^gi orvos. 

Rak6ezi-u. 78. I. e. 88 

Sarospataki Faipari es 

kereskedelmi vallalat 7 

Sarospataki „Hangya*« Io> 
gy asztAsi es ertekesito szo. 
vetkezet, Rak6czi-u. 11.. . 19 

Sarospataki hltelbanfc r.-t. 

p6ozintezeti ba okoszti I ya, Kossuth 
liajos-u. 32. , 8 

Sarospataki tpar es gazda- 
sagt hftelszovetkezet, iniat 
az OK.H. tagja, Kossuth Lnjos- 
u. 45. 98 

Sarospataki onkentes tllzol- 
tOegylet parancsnoks&ga, 
Kossuth Lajos-u. 44. .\ 97 

S&rospataki videkf ktfrfegy. 

zOseg/Hercegkftt, F6-iit 110. 62 

S&toraljaujhely megyei va« 
ros kozmuvel Irodaja, Ra- 

kaezi-U.: 56, . 72 

Schattin Slnibn, Kossuth Lajos- 

u. 4«. . 50 

Scbwarcz L&z&r dr. flgyved, 

Rak6czi-u. 36. 59 

Szab6AndrdsFutura-bizomanyo3, 

terBtenyker'eskedo, Arariy. J.-u. 7. 

1-07 

Lakasa, ! B^Snt Ei;zs6bet-u. IS. 76 
Szabo Ferenc dr. orvos, 

Kazinczy-n. 31, . 98 

Szab6 Gyula dr., orvos, Rakoozi- 

n. 12.- 64 

SzabdKarolygimiQ. tanar 140/5 

Szabo Lajos If j. ffiazrer, gyarmat, 

Tb'vid 6a norinbergi arnk nagykeres- 

ked^se. Bela Kiraly-ut 11. . 85 

SzAsz MiklOs dr. pgyv6d, Kossuth 
Lajos-u. 86. '■'■' " \ : 49 

Szeadrey P6I radio villamossagi 
vallalat museaki iizlet, Rak<5czi- 
1. 17- 17 

Szepessy Istvan iff. cakrasz, 
b6raat6tulajdonos,R4WczI-'u.ia. 67 

Szepessy. Test verek villkny - ; 
erdrb berendezett suttiiizeme, Kos- 
suth LajQS-n. 9. , \l-39 

Szoffer M.drterm^DykeresltedO, 
Kossuth Lajos-u. 38*. (uzemb.en : 

. vi/i-xi/30-ig). . ■; 33 

Szolgabir61 hivatal, Rakdcd- 

U; 76. 8 

Szolgabirdsag, mfnt 'jarasi kBz- 

61elmez6s 1-18 

Tat&r Bela sarospataki textilnagy- 

keresked^s, Bela kiraly-u. 2. 53 
Teli gazdasagi Iskola, m.kir., 

Arany Janos-u. 26. 1K)9 

Tokajhegyaljal szdllosgaz- 

d6k.ttirk01yf6a6 sjztivetkessete kis- 

m6rt6'kbeDii eladasi fizlete, Piae- 

•t.«5r 94 

Udvardy Glzella m. kir. posta- 

kiad6, B6tves-u. 16. 1-14 

Urban- Barnabas dr. ret. glmn. 

.tanar . 87 

Varbegyl Ferene asvan'yoJa.1- 

keT6sked6. . 1-22 

Varszely Odtin ny. 7 a. hony6d 

ipazsagiigyi , tisztviselfl, Arany 

Janos-u. 18- 85 

Varszeiy Testverek kflbanyai, 
: Szent Erzs6bet-u. -10. ' ; : 12 

Bodroghalas Kutyahegyi. kObanya 

' 1-40/2 

Wlndlschgratz I ,ajos herceg 

kast^lya, Szent Erzsebet^u. 6. 2 
Zambon Mlklds kfimuvesmesfcer, 

Gardonyi-ii- 4. 91 SAROSREMETE ~~ 

(lasd Szobranc) 

SARPATAK 

flasd Bdromberke) ' 

SARPENTELE 

. jldsd 8zekeareh6rvar) 

SARPILIS 

(lasd Bataszik) 

SARRfiTUDVARI 

Bivqtalos 6rdk; H^tkfiznap; Vasarnap es ; 
unnepnap: 
8-^12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. / 14^15-ig., 

Cuak el4>fi'zet6k resz6re : 20— 21-ig, 
Berger .Jen0 malomtulajdonoB 8 
6ek&n Istvan ltj. kOrallatorvos 
6 

Haldsz Imre gyogyszer^sa 5 
Hangya" logyasztasi es 
ertekesito szoretkezet 4 

K6tl Sandor «Putaia» term^ny- 

bizomanyos (Uzemhen: VIUl— 

XTI/3I-ig) 3 

Kbzsegl e!61jar6sag 1 

Legoltalmi parancsnok 

^lagy Zslgmond. kozs^gi ft 

jegyBfi- '. 10 

JMnszbek iMihdily dr. kbzs^gi 

orvos ' 7 

Papp If J, 6s Kan malomb^rlfik Q 
Zagyva Ballnt if j. hentes es 
ni6szaros. " '2 SARROD 

Bivatalos 6rak; 

HStkCznap : 8-12,ig, 

14r-18-ig. Vasarnap e^ 

Unnepnap : 

8-il-ig, 

14— 15-ig. Csak elfifizetfik r^seere:' 20— 2i^ig. 

Mihallcz Gyula venddglos 63 

allatkereskeil6 1 

(A^tfibbi elSfizetOtlasd: Eszterhaza.) 

sArszentagota 

I (last! Sziiramaior) 

S ARSZENTIiORiNC 

'Bivatalos drdk: 

H6tk6 Z nap: ^f™ ** 

- nnnepuap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— tfl-ig. N 14— 15-i^r- 

Csak elWizetok resztrej 20— 21-ig. 

Fabian Imre evang. ffiesperes £ 

KomI61 m. kir. koszenbanya 

vill. uzem6nek kGrzeti szerelSje 

10 
Kozsegl elotjfir6sftg. BarBzent- 
lOrine 1 

Pestby Gergely gazdasdgi tan., 
Ittldbirtokos, Uzdborjad -7 

Pe Nth y Pal d r. nao i gazd asaea 5 
Poor Karolyne vegyekeresk. 4 
T6tb Janos Futura bisom. 3 

$ARSZ1?NTMIHALY 

Hivatalos drdk: • 

Hetkisznap: ^J^ 8 

■ . unnepnap : 

8— 12-ig. .-'.■■ 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetOk rfeszere: 20— 21-ig. 

Csendiffrseg, m. kir. 2 

Benrlk Borwin Mecklen* 

bnrgl herceg 0fens6go 3 
Jnrcsek Bela Kidbirtokos, lasd a 

Telsdalapi eififlzetfik kfizbiit 

KOzsegl eldllardsag 1 

Megyesi J6^sef dr. kfiror.vos 4 

Szterenyi S&ndor bar6 dr. 

rnin;; oBatalytah., fSldbirtokos 5 m 

■■ 

OS 

3, 

a 

O: 

x 

3* 
O: 

M SARSZENTMIKLOS 

A, sdrbogdrdi egystyes 
hdldzathoss tdrtoziK' " 

Bivatalos drdk: 

Hit^nap: SSS?'- 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetflk r6sz6re : 20— 21 : Ig. 

Becker Ferenc rneszaroB es 
hentes, Szent Is tvan-ut 9- 

Csendtfr Laszl6 Rangya kbTzetl 
konyvelO, iigyvezeta, Szent Wtvnn-, 
at 34. 4 

Gytfry GAbor keTesk. gazdasiga, 

- Szarvaspuszta 10/2 
Hangya Fogy, es firt; Sz«» 

vetkezet vegyeflkeresked6se, 

Gr<5f Zichy Nandor-ut 1. 2 

HAztartAs vegyeskeres. 

kedes, Szent Istvan-ut SI. 8 
Jakas Imre ev. lelkesz, Szent . 

.Istvan-at 57. .-.',' 11 

Jnrcsek Bela ffildbirtokos, R6t- 

szilas-Hadnagy-puszta. Jasda fela6- 

alapi-eldfizetfik kfizfitt 
Kherndl Imre orokffsel eaf' 

szentmiklosi bgrgazdasaga 7 

Kozsegl eloljarosag, Grof Sze- 

chenyi-ut 2. 1 

Lang Janos yendgglds, Szent 

Istvan-u. 61. 14 

Legeza Geza tanit6, Ieg6para'ncs- 

- nok, Szent Istvan-iit 94 13 
Papp Armin gazdasaga.Mindszent- 

puszta Q 

Parcher Feli)kn6 terjekfalvi, 

gazdasaga, Szarvaspuszta 
: Lakas ' ■ . "• 10/1 

Iroda , 10/5 

Rohodi Laszl6 dr. kdrorvos, 

Szent Istvan-ilC 78. 5 

Stransz Ignac kereskedfi, Szent 

Istvan-ut 17. '. 3 

Szttle S And or malomtulajdonos, 

Szent Istvau-ut 80. - ■ . ■ 12 SARSZOG-PUSZTA i= 

. /lasd Cibakhiza) jf^ 

SARUD '■.'",'."■ O 

: Bivatalos 6rdk: 1^ 

8-12-Ig, 8— 11-ig, .^L 

14— 18-ig 14— 15-ig. ' ^n 

CBak elflfizetflk reazfire : 20— 21-lg. J^ 

Borsy Lajos dr. orvos 7 tf^ 

Kalocsay Dezso termenykeTes- mn 

ked6 (uzemben : 1X/1— II/28-ig) 6 _J| 

Kozsegl eUHj&rdsAg X S 

Molnar JAnos termenykereskedfl P^ 

(lizemben : VI/1— XI/30-ig) * 5 

RagAny Bertalan esperes- . 

plebanos 3' 

Smid AdoIIne kereskedO 4 

SzatmArl ptlspokseg jonzag- 
felngyelOiiege, Pusztahidegv^g 2 '■ SARVAR V 

Hivatalos 6rdk: 

r-21-ig. 

Nyilvdnos tdvbesz6l6 

dllomdsok: 

Sdrvdr 1 sz. postahivatalban: 

7-2i-ig. 

Sdrvdr 2. sz. postahivatalban: 
„ ,- j- Vasarnap es 

Hetktonap: - annepnap: 

8— 12-lg. 8— 11-ig. V 

14-^18-lg v 14— 15-ig. 

AdOhlvatal, m. kir. 69 

Balogh SAndbr m. kir. alezredes 
1-82 
Bankd LAszI6 6rasmester 86 
Berger Antal fakeresk. 79 

Berkovits AIlklAs lakasa 
(Behwafz Lajos seprOgyar) 099 413 Sdrvdr Rossz a tavbeszelo ailomasa? Bosz Jdzsef dr. figyved 57 Budapestl ktteponti tejcsar- 
nok r.-t. sirviri telepe 1-23 

Bursak Laszld dr. kfirorvos 82 
C&enddrseg. m. klr. 22 

Deslts Imre dr. k6zs6gi orvoa 
1-10 
Deutsch Mlksa fQszerkeresk. 28 

, Dttrnyel Lajos dr. figyv6d 40 
ElbenschUtzEmil dr. orvos-. 

fogorvoB 88 

Elnbeck Jdzsel vas-, ffiszer- 6s 

vegyeskeresk. . ... 9 

Edry Vllmos gy6gyszeresz . 21 
Feldmesser Imre dr. orvos 77 

Ferenc bajor klr. herceg 
Ofeasege uradalmi J6szagigaz- 

gatosaga 4 

Uradalmi Joszagigazgatdjanaklakfisa 

91 

Uradalml int6zC66ge, Ca6nye oj- 

major . x \ H 

. .; Uradahni intezfisege, P6terfa 

; Uradalmi erdfibivatala . . 44 

Fischer Ernomalomtulajdonoa 18 

^Flelschmano gepgyar parvar 

cegtnlajdonos Fleiscbmannlmre 17 

Flesch Salamon es If a tojas-, 

barorafK 6s vadklvitel, Fleach: ' 

, HeDdk Jakasa 90 

Ftfszolgablrdl hlvatal Friebert Bernat iiveg- < 
keresk. 32 Fttlbp Kalm&h,bentes nagy vag6 Galba Vlnce ffisssoigatird 43 

Goldschmied Jdzsel marhake- 
resk. 45 

Gocze Istvan elektrotechnikal 6a 
mftsz. villatat " 1*02 

Grosz Karoly vend6glSB 52 

.Grttnhut Simon vegyeskeresk. 

■.'■"..-■:'•'' 64 

Gatcmann Jdzsel gabona- 6s ter- 
, .menykeresk. 54 gyasztasl es ertekesfttt sztt- 
vetkezet, Sarvar 6a vid6ke 81 

Hahny Andor dr. kir. kBzjegyssd' 
irodaja J-34 

. Lakasa - 94 

Barsfinyl Lajos b6>ant6s 92. 
flatvany Pal bard 6s flatvany 
v Peter < bard dr. 68 

Besz Alfred kbnyvnyomda 1-04 
Hltel»z»vetkezet,0. K. H. 16 

Bon v. klegeszlttf parancs- 
noksag Szombathelyl sarvari 

kirendelts6ge 1-21 

Borvath Imre tuzifabagykeresk., 

safin-, m6sa- 6b cementfeeTesk.1-80 
Borvath Laszld uradalmi erdo^ 

mernblr 1-03 

Borvath Mlhaly vasuti vend6g- 

16S"; j ' . ]-15 

Internaldtfibdr parancsnok- 
sag, m. klr. Qi 

lpartestOlet 58 

Jarasblrdsag, klr. 35 

Kaszas Laszld nagykeresk. 8 
Kiss Imre dr. figyv6d 1-16 
Kdbor Jdzsel b6rant6vallalal; 

1-28 

Kohlmann Fttlttp marhakeresk. 

47 

Kohlmann Jafcab marhakeresk. 

19 

Kbmondy Jozsel dr. gabona-, 

' liszt- 69 term6nynagykeresk., 133 

Korda Samo dr., a post* bet. 

bizt. int. orvosa / 73 

Korzenszky Jdzsel jaraai 

m.' kir. allatorvoa 1-12 

. Kov&cs es Svltel tojaa-, baromf i-, 

.ia vadexport exporteor, gabona 

f5biz. . 10 

Kovacs LajOS ffiazer- 6a caemege- 

keresk. ....■■■ 1-05 

Kbncztil Ferenc dr. figyved 78 

KUzsegl eldljardsag 76 

'.''.Add'figyoszraly 71 

Kflivagflhia 53 

414 Kransz Jdzsel, eegtnl, Kraitsz 
S&ndof serteshizlald es serteske- 
resk. . 7 

Kucsera Pal sBntagykeresk. 

■ . .-'=■■■-.:' . ^ .". ' •;^-13 

Leventeparancsnoksag 

1-31 
Llpschltz Bernat liszt-, termdny 

es ffiszernagykeresk., C6gtui. :' 

Li6raot Gyula , 62 

tyrant Mlhaly dr. figyved 61 
Ltfrlncz J Erad tojas- £3 barornfl 

ketesk. - , 1-26 

L&win Adolf bflrkeresk.'lakasa 
:.,'36 

itzlete 50 

Ltfwlnger Albert tiiszer-, gyar- 
. matarukeresk, 59 

Ltt winger David marhakeresk. 

39 
Lnkacs Bndre vit6z, ecetgyaroa, 

varm. hat6sagi lisateIoszt6 1-17 

Majsa Bezs6 favarozasi vail. 

1-20 
Mesz&ros Istvan m^sziros ^s hen- 

tes 1-07 

IHllfal Ferenc k6hyv-, papir- 

kereskedes 6s nyomda 1-19 

Nagy Uezso, Korooaszailo 12 
Nagy Istvan fiiszer-esteetek keresk. 

- " ■ ' ■ a" : 28 
Nagy Janos dr. kdzs^'gi oryos 89 
NaszAdos Istvan veDdegids, S12 
Nedeczky Bela ffildbirtokos, 

Lauka-piiszta . 46 

Neuhold Janos epitesi vail., sz£n< 

6s faker esk. .83 

Ohm Gyula bornagykeresi 

lakasa , 34 

■Bzlete 20 

Palkovits Istvan berautte es 

mozit.nlajdbnos .70 

Payr Lajos vas- 6s festfikkeresk'. 

42 

PenzUgydrlszakasz m. klr. 

76 

POngracz Sandor ma v. szallit6 

1-29 

Postahivatal, Sarvar 2. 49 

Racz Imre dr. figyved {tarselo- 
flzetd a 8zombatbelyi Leszimitol6 
Bank r.-t fiokjAval) p25 

Rajlkay Ferenc k6zs6gi allator- 
vos l-l'l 
R6m. kat. piebanla 1-24 
Rosenthal Ignac SO 
Rusznyak Lajosgy6gyszer6sz 74 
Sarvari els6 takptar r.-t. 5 

Sarvari elstt valklvltell val- 
lalat es sarvari uj tegla< 
gyar, Kransz Jdzsef 7 

KKldor Gy. Istvan Mk6nyvel6 
lakasa 85 

S&rvarl m. klr. Internald- 
taborban mokOdlEElelme. 
zest Iroda stttoiizeme , 55 

Sarvari nyiivanos kOrbaz 60 Szaiay Istvan gabona-, liszt- 6s 
termenykereak. 1-14 

Szonibathely I . leszamfifolo 
bank r.-t. Q25 

Tabltb Gaspar nyersbffrbizo- 
manyoa, keresk., ■ ' 1 

Takd Istvan villanyazerelO 1-06 Tlmar Istvan 
Tortik Pai dr. orvos 
TUzoltoszertar CJdvardy Ignac s«rhaa 109 
Uradalml gttzteglagyar 37 

tjtblztos, Torv6nybat6sagi, Nemeth 

Gyula (itmester v 1-08 

Ctmesterseg 1-J8 

Varosl malom Szab6 Karoly 

. orsz^y. kepv. . 1-27 

Vasmegyelcakorgyarr^t. 3 

38 

Vasmegyel eleklromos mtt- 

vek 14 

Vasutallomds 15 

Werthelmer Izldor vasutl is 

butorBzallito ■ 66 

Wol* Geza dr. Qgyv^d 84^ 

ZsolnalMlhaly epitflmester 24 PenzUgyfirl blztosl kerillet 
ittffc yezettf je, m. kflr. 
Pejtz Antal mbln4r 
Plarlsta Malmok 24 
10 Sarvari Pdtk&vegyar ©6gt. 

fizv. N6meth Jozsetne ' 13 

Sarvarvidekl kifrlegyzfiseg 

Sary Sandorne dz¥. postames- 

ter lakasa " ( 

Schlmmer Istvan cirokseprfl- 

1izem 27 

Schmidt Laszld dr. (igyved 65 
Schnlze Otto cirokaeprfl 6s fa- 

ny61. flzeme 1-25 

Schalze Ottd keresk. 26 

Schwarcz Adolf boknscfono e& 

szov6gyara, kosararugyara , 41 
Scnwarz Jdzsel nagy keresk. 

rum- es llkorgyaros 81 

Selyemgyar r.-t. 6 

Singer M6r vegyeskereak. 1-01 
Smldellns Geza dr. tigyved 

1-22 

Stroholfer Laszlo tejiizeme 87 
Strobolfer Viktor vend egWs 30 
Stobenwoll Ferenc dr. orvos 
48 M£SZAttOS JANOS 

rnm es likdrgyaros, 

- ■' 1-07 SASD 

Hivatalos 6rdk: 

7— 2irig. ' .-.- 

Adohlyatal, m. klr. 20 Allamvasatak, allomasf6n6"ka6g 

37 

Bakan Ldrinc vendegids 45 

Balogh Pal szeazfCzde, egetett- ^s 

edeaftett azeaaesitalgyarto 33 

Barna Lajos dr. vitSz.kir.. kBz- 

jesyzo 18 

Bedttvary Salman vites, 61eszt0- 

eIosHt6ja 56 

Benkd Istvan m. kir. postames- 

ter lakdaa r 50 

Csendorseg, m. kir. 11 

Czukoll Istvan saikviagyaros, 

borkeresk'. 57 

Daranyl Mlhaly gy6gyszer6sz 23 

pdry Odonne ttzv. ffildbirtokos, 
* Marglt-major 9 

Faller Nandor osemege^ 63 gyii- 
meleskeresk. (52) 

Fony6 Vllmos dr. figyved 5 

Ftfld^nyl Adam moziengedfilyes 

3 

Foszolgabiroi hiyatol 1 

Fnchs Jdzsel vegyeskeresk. 7 Galandaner- Jozsel borkeresk. 

" 1 borbizom. 61 

Gratzl Gyula pI6banos 12 

Blrt Ferenc dr. Jaraai rtazolga- 
bir6 25 

Bohmann La]os hentea 4s m6- 
szaroa 8 

Robmann Rudolf hentes 6s me 
szfiros 46 

Jarasblr6aag» klr. 13 

Jehn JLalos dr. figyvdd 31 

Katonal epttletek es hat6- 
sagok: 

M. kir. honv. bevonulasi kazpont 

53 

Kerese Kalman dr. Ugyv6d 2 

Koml61 m. klr. klfszen- 
banya vill. fizemenek kirendelt- 
s6ge 27 

Kovacs Istvan lottvad- 6a 
romfikeresk. 54 

Kttzsegl el&ljardsag 16 

KrammerAndrasfakereak. 19 

Brausz Tlbor jarasi m. kir. gazda- 
aagi felugy. 34 

Marossy Ferenc dr. gyakorld- 
orvos, sziilesz 6a nogy<5gyasz 29 

IMegyercsy Kazmer m. kir. f6- 
Allatorvos .17 

Ott6 Antalhitelsztfvetkezeti kBn'y-. 
yel5 38 

Papp Iffirlnc vendeglfis (60) 

Pecsl Takarekpenztar sasdl 
fioklntezete (volt SasdC Taka- 
rekp^riztar r.-t.) 6 Pinter GyOrgy 6pit6si 63 tiizelA- 
anyagkereak. 48 

Pozsonyl Jend hentes 6a md- 
sziroB 47 

Sasd 6s Vldeke altalanos ipar- 
testfilet , 43 

Sasd es Vldeke Hangya fogyasz- 
tAai 6s ^rtekesito szfivetkezet 15 

Sasd es Vldeke Blftelszttvet- 
kezet, mint az O.K.H. tagja 22 

Sasdl Tarsasktfr es Stacker 

Adam vend6gl0s, beraut6tnvaTOe6 

36 

Schneider Janos ntoda Nagy 

IHlhalyne fuszer-,.. csemege- 6s 

vegyeskeresk. 21 

Schrant GyHrgy bor- 6a s(Jr- 
nagykeresk. 44 

Schwarcz NAador bornagy- 
■ "-iresk. 49 

Somogyl Istvan varm. irodatiazt 
41 
Szabo Jdzsef. dr. kSrorvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa • 26 

Szauter ftfarton cement es m6sK- 
keresk. 55 

Szedlay Bela ny. kir. tflrvsz. - 
irodatiszt .' 28 

Szirtesl Gyifrgy dohanykisima 

40 

Sztlts Istvan dr. ra. kir. tiszti ' 
orvos • ' 58 

Taray Mihaly ny. vonalm ester 

Tavirat k«zvetlt« tavb. 
allomas S 35 

Vicze Allklds kbrallatorvos 82 
Vlaskovlts Jdzsel maganni6rn5k 
30 

Wdber Jeno kffc, bites ktinyv- 
vizsgald elienorz6se alatt 89 SASHALOM 

Nyilvdnos tdvbeszelQ dllomds 

Hivatalos ofdk: 

7— Sl-ig. 
(ElOfizetfiket lasd a bndapeati .elfr- fizetOk kfiaStt.) SATA 

Hivatalos drdk: 

H6tkozna P : »-^M- 

8— 12-ig, ' ,8-il-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. . 

CBak elfifizetfik.r6szere : 20— 21-ig. 

Filkorn Bdla dr. kfirorvos. a 
posta bet. bizt. int. orvosa 3. 

Bangya szSvetkezet 6 

Juhasz Istran postamepter 4 

K«rjegyz« lakasa 5 

KVzsdgi el)51jardsag 1 

Satal takarekpenztar r.-t. 2 

SATORALJACJHELY 

Hivatalos 6rdk: 
&jjel-nappali sbolgdlat 

Addbivatal, m. klr., Kossntb 

Lajos-u. 31. .21-17 

Adrlanyl Bela dr. ugyved, Tiiz- 

olt6-t6rl. , 22-55 

Allamdpltdszetl hiatal, nx. 

klr., Erzsebet kiraJyne-iit 19. 

21-50 
Allami kifzplnce kezeldseg, 
m. klr., Kossuth Fercnc-jp. 18. 

21-22 
AUomasIiintJkseg, mav. 

20-79 Jclentse be. k6szul^k6t azonnnl mcgJauIUnh. Sdtoraljaujhely Asztalos Bela haztartaai 6s 
f<?at6k sKftkuslet, 6pitkea6si ahyag, 
. denatnra.lt szeBB, petroleum nagy- 
; keresked6s, Petflfi-u. 1. 20-28 

Azary Prlhoda LaszlO dr. 

posta betegbizt. int. orvos, Andrftssy- 
utn. 20-19 

SzOIO-villa 20-59 

Balazs Dezsone dr., m. kir. 
osztalysorBjegyfoarnsfttf, Kazincay- 
u. 9. 42-02 

Balogh Gynla dr. rendOrkapi- 
tahy, Kazinczy-n. 3. 22-52 

Balogb Sandor 6pitkez6si anya- 
grok 63 fest6kkeresked3, Szeraere- 
n.9. 21-01 

Banbldy Elek all. elemi iskola- 
igazgato, Wefcerle-t6r 1. 20-42 

Barany Janos dr. k6zk6rhazi al- 
orvos, Andrassy-it 42. 20-00 

Barna Geza dr. iigyv6d, 
Kazinczy-u. 8. 23-26 

Barna Julia postaseg6deHeTio , rn6\ 
Gr6f Somogyi I.-u. 18. 20-75 

Begala Jozsef benzin- 6s petro- 
v learn biuomanyos, petrolennigyar . 

frodaja: Kazinczy-n. 1. 21-82 

Benyna Testverek, Rakoczi-u. 8. 

20-78 

Bel varosi takarekpenztar 

r.-t. satoraljanjhelyi fidkja, Mus- 

solini-t6r 4. 20-52 

Igazgatoja, Mnssolini-te> 4. 20-32 

Berger £s Llpsekitz five?- 6s 
porcellankereskedes, vasuti raktar 
42-33 
Berkovlts Testverek nyersbor- 
keresked6 6s.szallitmanyoz6, Molnar 
latvan-u. 22. 21-24 

Beraath Aladar ny. alispan la- 
kasa, Erzs6bet kiralyn6-iit 27. 

20-09 
Bernath Gynla varosi p6nztArnok 
. Kazinczy-u. 72. 21-06 

Bessenyel Zeno dr. kfizmonka 
tanaos elnOfce, Vi6ka-sz616 22-92 

Blum Perenc k&dariizeme, 

Kazinczy-u. 4. 42-25 

Blumenfeld Adolf es Tarsa, 

tennenykeresbedCk, Kazinczy-u. 4. Blomenleld Jen6 kereskedB, 

Rak6czi-ut 5. . '' 20-03 

Blumenfeld Jentt es Flal 6ri 

6s ndi divatarukeresked6s, Musso- 

lini-t6r 6. 2CK)4 

Blomenleld Mlklos dr. iog- 

orvos, Kazinczy-u. 14. 42-22 

Bodnar J. LftszlO Mateosz teher- 

autofnvaroztS, Kossuth Lajos n. B3. 

42-10 

Bodrogktt zl gazdasagl vasnt 

satoraljanjhelyi allomasa, Horthy 
Miklds-ter 12. 42-30 

Bornemisza Mlklos alispan, 

Gr6f 8z6ohenyi Wolkenstein Brn6n6- 

u. 10. 21-02 

BorsI, lasd KBzs6gi eloljarfsagok. 

Borsi Bangya f ogyasztasi 6s 
6rt6kesitfi sziivetkeeet 23-41 

Borsi Rak6czi kastely 023-42 

Bottka B. Zoltan termeny nagy 
6s kiBkereskedfi, Rak6czi-u. 28. 

23-03 

Brann Bela dr. orvos, Molnar 
Istvan-u. 4. 21-78 

Brunyanszky Bela dr. figyv6d, 
Horthy Mikl6s-t6r 6. 21-97 

Br tinner Lajos poszt<5 6s gyapju- 

szflvetiruhaza, Horthy Mikl6s-t6r 16. 

20-81 

Bnrger Jakab dr. flgyv6d, Mus- 

solinI-t6r 3. 42-11 

Baza B6Ia dr. figyv6d, Wekerle- 

ter 8. 21-66 

Clob kavehaz, tul. Molnar Mi k 16s, 

Horthy Mikl6s-t6r 9. 20-24 

Csenddrtfrsparancsnoksag, 

m. kir., Szemere-u. 1. 20-05 
Cslzy Beladr. flgyved, Apponyi- 

u. 6. ™ -85 

Csoltkd ddttn hentes 6b m6szaros, 

Kazinczy-u. 80. 22-26 

Czebrlan Istvann66zv. gr6I* 

ne, Batorhegyi szol6 22-90 Bankd Janos dr. ny. Mav. osz- 
talytftnfik, Szarhegyi szfiW 22-96 

DamjanoYlcs Agoston gfir. kat: 
lelkesz, Kazinczy-a. 49. 21-36 

Dentscb Herschkd Flo. 

KAkoczi-fit 13. 

Dlenes Janot vend6gl0s, Kazinczy- 
.83.. .22-51 

Dohanygyar, m. kir., Kossuth 
L.a]os-a. 37. 20-60 

Domjan Zoltan varosl tanacsnok, 
Gr6f Szdehenyi Wolkenstein Bi3i6n6- 
u. 11. 21-05 

Dnbay Istvan dr. figyved, Ka- 
zinczy-u. 3. 21-48 

Dnbay Nandorne ozv. cukrasz, 
Kaainczy-u. 22, 23-05 

Datkay L.6rant dr. jdrasi 6s 
varosim. kir. ftllatorvoa, Andras'sy- 
tit 17. 22-89 

£hlert Andor gydgyszer6sz, Bz6- 
ohenyl-t6r 9. 21-03 

Elsenberger Samn borkeres- 
kedo, Meczner Gy.-u. 3. 22-73 

Else magyar altalanos blzto* 
sftA tarsasag satoraljan jbelyi f5- 
ugyndks6ge, Kazinozy-n. 23. 21-31 

Elstt Satoraljaojhelyl Paraf- 
fin Finbmfto- 6s Gyertya- 
gyar r.-t., Kossuth Lajos-u. 85. 
22-10 

JSmber Jend dr. korhazi fCrros, 
Petofi-n. 4. 22-79 

Erdofelugyeloseg, m. kir., 
Eak6czi-t6r 1. 20-82 

Ertsey Geza dr. szolgabiri, K- 
ispani titkar, Kazinozy-u. 71. 

42-38 

Erzs6bet-kOZk6rhaz ( 'Erzs6bet- 
kiralv»i6-ut 9. 22-20 

Igazgat6i iroda 42-20 

Szfilo- 6s nogy6gyaszati osztalya, 
Tompa-u. 28. 21-95 

Fazakas Peter dr. vit6z, rend- 
firkapitany, lasd Rendflrkapitany- 
sag, m. kir. 

Fekete Bela hentes 6s m6szaros, 
Pet6fi-u. l v 42-07 

FelsomagyarorszagI Tllla- 
mossagl, radio es mnszakl 
vallalat, Mussolini-t6r e. 20-14 

FolyammernVkl hlvatal, m 
kir., Kossuth Lajos-u. 18. 20-11 

Fonefere Altalanos Biz to- 

sftd Intezet f0dgynb'ks6p:e, 

Molnar Istvan-u. 4. *" 

Forgalml addblvatal, Kossuth 

Lajos-u. 31. 20-39 

F&szolgablrol hlvatal, Horthy 

Mikl6s-t6r 6. 21-07 

Fochs Nandor 6pitfimestef, 

Andrassy-u, 46. "" 

„FotOra*' r.-t. fObizomiuyossag. 

Gyartelep 021-66 

FUlttp Istvan fohadnagy, 

Kazinczy-u. 2. 21-23 

FUzessery Sandor ny. ezredes, 
Kossuth Lajos-u. 53. 22-65 

FUzessery Tekla m. kir. posta- 
ellenfirnfl, Szemere-a. 18. 21-21 

Gaal Jeno dr. vaTbsl orvos; Ka- 
zinczy-u. 27. 22-88 

Gall Barnabas dr., a posta bet. 
bizt. int. brvosa rendelflje, Petflfi- 
n 2. 20-68 

Lakasa, PetOfi-u. 9. 22-18 

Garal Armln dr. ugyv6d, Ka- 
zinczy-u. 6. ' , 42-34 

Gaspar Sandor dr. 11gyv6d, 
Kazinczy-u. 28. 42-14 

Gazdasagl Egyestilet varrao- 
gyei, Horthy Mikl6s-t6r 6. 

042-09 

Gazdasagl lelttgyeloseg, m. 
klr.» Horthy Miklos-t6r 6. Vaiv 
megyehaza 20-77 

Gecsel Jenff ny. addfigyi tanacsos, 
Kbveshegy 22-91 

Gercselyl Bertalan NemzetkCzi 
szallitmauyozasi vailalat tulajdonosa, 
8zemere-u. 83. : 21-13 

GlUek Sandor dr. ugyv6d, Mol- 
nar Istvan-u. 6. 42-39 

GVndor Herman ny. varosi 
allatorvos, Sennyey-u. 3. 22-23 

G«rcs Sandor dr. m. kir.ffi- 
. allatorvos, Andiassy-u. 87. 22-21 Gtfrgey taszl6 dr. varro. arva- 

sz6ki elnbkhelyettes, MajuBku^ v. 

n. 84,. 22-95 

Grosse Gyolane »zv. szOldbir- 

tokos, Oremufi ezfilAgazdasag 
\ 22-94 

Gr6sz Jakab bornagykereskedA4e 

ecetgyaros, Molnar lstvan-a. 8. 

22-15 
Grosz Mlklds dr. Ugyv6d irodija, 

Kazinczy-u. 9. 22-78 

Grober Karoly varosi mfiszaki 

tanaosoe, Kazinozy-u. 15. 20-23 

GrUnwald Ede dr. orvos. 
gyartelep, Felvid6ki-n. 5. 22-44 

Gyttre Istva'n Gondvisel6s koresz- 
t6ny teraetkezesi vallalata, Ka- 
zinczy-u. 2. 21-30 

Bangya Konzom szSvetkezet 
62. sz. rubazati fidktizlete, Mnsso- 
lini-t6T 6. . 23-21 

„Bangya<* termelo, erteke. 
slt6 es fogyasztasl sztfTet. 
kezet, a magyar gazdasz0vets6g 
gzOvetkezeti kfizpontjanak kirendelt- 
s6ge, Mezft-a. 15. 20-25 

Borpinc6je, Kazincay-u. 59. 22-75 

flanzely Istvan banktisztviselC, 
TilzoIt(i-t6r 7. 23-28 

flavas End re ny. honv. fohadnapy, 
Kossuth Lajos-u. 45. 20-63 

Helta! Sandor dr. ugyv6d, Ka- 
zinczy-u. 37. 21-98 

Hellmann J6zsef postaszallit6, 

Andrassy-u. 98. 22-06 

Hofbaoer LaszlO dr. kir. tan- 

felUgyeW, Csalogany-n. 2. 23-07 
H0II6 Imre dr. fogorvos, 

Arpad-n. 8. 42-41 

Homer Gynla r. k. pl6bdnos, 

Sz6ehenyi-t6r 10. 20-97 

Horvatb Peter a Magyar Alt. 
Hitelbank fidkjanak f6n«ke, Kos- 
suth Ferenc-u. 13. 20-72 

Ignatz Bela dr. 11gyv6d, Horthy 
Mikl6s-t6r 12. 42-42 

Isepy Tlhamer dr. Ugyv6d, Ka- 
zinczy-u. 26. 21-64 
Izraellta korhaz, Qrzs6het ki- 

ralyn6-n. 22. 21-18 _ ; JAzsef p6k 6s cukrasz, Ra- 

kdczi-u. 22. 42-24 

Jarasblrdsag, m. kir., Ka- 
zinczy-u. 36. 22-03 

Jarmy Bela dr. tdr. k6zjegyzo. 
Molnir Istv4n-tt. 20. 22-31 

Josefovles Kalman dr. orvos, 
Rak6ozi-u. 68. 20-12 

J6zsa Imre keresk. kttz6pisk. ta- 
nar, Petdfi-u. 2. 42-18 

John Bdbert 1 akereskedft, Molnar 
Istvan-u. 1. 42-37 

Joriss Jozsel ny. f6erd6sz, 
J6kai-n. 6. 23-04 

Kablna GAza dr. kir. JarAsbir6- 
sagi elnok, Kazinczy-u. 66. 20-02 

Kadar Andor gy6gysz«r6sz. Ra- 

k6czl-u. 7 20-18 

Kardos Zslgmond gyogysiser^se, 

Muss6lini-t6r 2. , 20-40 

Karollneom leanynevel{t-irit6zet, 

Kaainozy-n. 12. 23-01 

Karolyl 'Istvan djr. grOf sator- 

aljaujhelyi fatelepe, Kossuth Lajos- 

n. fatelep 20-41 

Katonal epuletek 6s hato- 

sagokt 

Arkasztabor para,ncsnoksag 20-51 

„Kegyelet" kereszteny te> 
metkezesl vailalat Majoros Gynla, Kazinozy-o. 7. 20-15 Kegyesrendl realglmna- 

zlnm.-VerOsmarty-u.. 1. 20-65 

Kertesz Zoltan vill. valt.* tulnj- 
donos lakasa, 8ennyey-u. 6. KIs Gabor all. polg. leanyiskola 
igazgatdja, Andrassy-n. 10. 21-57 

Kiss Endre m kir. postaellenOr, 
Maria-u. 18. 22-36 

Klein Bela p6kmester, Deik-n. 6. 
21-19 

Klein Kalman divataruhaza, 
Horthy Mikl6s-t6r 1. . 22-49 

Klein SalamOh fakereskedA 6s 
6pit6si villalkozd, Kossuth Lajos- 
q. 14. 21^46 Knelszl Emll dr. Olah Istvan-n. 1. 
Pos^afiik 34. ,..-.. 22-97 

Kocsa Andras 6pit6mester; We- 
kerle^t6r 4. ; 20-27 

Kocsls Ferenc oSz6chenyi-6tte- 
rem», Horthy Mikl<5s-t6r 1. 22-07 

Kobn Sal am on vegyeskereskedfl. 

Rak6czi-u. 10. 21-58 

Komaromy Istvan kOzsegi bird, 

Borsi 28-43 

Koroknay Gynla ffiszer- 6s ve- 

gyeskereskedd, Kossuth Lajos-u. 41. 

42-06 

Kossntb Lajos foldbirtokos, Bz6p- 

halom 42-40 

Kossntb Pal orszaggyul6si kep- 

vis<?16, fb'ldbiftokos, Borsi (Irnia- 

telep) 23-44 

Kontzey Erno dr. Wrtfazi «or- 

vos, Qrof Ba6chenyi Wolkstein 

ErnCa6-u. 10. • 21-07 

Kbrjegyzoseg, Satoraljaajhely 

videki, Kazinczy-u. 20. 21-68 

Ktfrtfssy Daniel varm. m. kir. 
gazdasagl feltlgyel6, Andrassy r 

Ktfszegl Megay Laszl6 vit6i, 
m. kir. csendfirszazados, D6kus I 
Gyuia-u. 18. 21-26 ' 

Kbzellatasl felngyelds6g. m. 
kir., Petofi-u. 2. 21-00 

Ktfzsegl et{fl]ar6sag» Borsi 

23-40 

RadaMnyacska 20-80 

Sz6phalom 22-40 

Kiiztemettf 21-40 

Kro6 Gynla lisztkereskedd, 

Rakdczi-u 18 22-24 

Krod JOzsef posta muszaki seg6d- 

tisz, November-u. 5. 22-28 

Kraoszmann Zslgmond bor- 

keTeskedfl. Meczner Gy.-u. 10. 

22-54 
Kubllk Janos 6pit5mester ter- 

vezo 6s vallalati irodaja, 

Tompa-u. 22. 42-48 

Lakatos Istvan dr. O.T.B.A. 

fOorvbs, gyenuekszakoivos, Tfiz 1 - 

olt6-t6r 17. 20-86 

Lefkovlts Jen6 fafigyaSk 20-70 
Leboczky Lajos vit6z, ffiszolga- 

bir6, Mnssolini-t6r 2. 21-56 

Lesk6 Janos It j. szesznagykeres- 

ked6, Rak6cai-u. 25. 20-17 

Leventeparanesnoksag 

Satoraljaajhely mv-i 6s" jarasi m. 
. kir., Kazinczy-u. 3. 2^-39 

Llcfatensteln Pal dr. figyved, 

Kazinczy-u. 27. 21-93 

IJgetl Lajos ffiszerkeraskedo, 

Kossuth Lajos-u. 60. 20-34 

LIgetl Lajos dr. orvos, 

Kazinczy-u. 20. 22-22 

Lorlnczy Gy arias. Jen** vas- 

uti vend6g!6s. Allomas6pulet 

21-90 
Maesotay Jdzsel dr. orvos, 

Kazinczy-u. 14. 20-43 

MadI Geza lisztnagykereskedd, 

Arpad-u. 2. 20-45 

Magyar Altalanos Hitelbank 

satoraljanjbeiyi flokja, Mussolini- 

**r 1. 20-95 

Fi6kigazgat6 21-49 

Magyar Hollandl BlztbsltO 

r.-t. fdugynb'ksige, R&koczi-u. 8. 
-^22-19 
Magyar koztlsztvlseldk fo- 

gyasztasi termelo 6s 6rt6kesit6 

6ztfvetkezete 74. sz. B6kja, Musbo- 

lini-t6r 3. 21-72 

Magyar Nemzetl Bank eator- 

aijaujhelyl Bokja. Kazinczy-u. 30. 
21-61 

FflniSke 21-10 

Magyar-Olasz Bank satoraljan 

ujbelyi flokja, Kazinozy-u. 3. 20-^99 
Mandel Davldne ttzv.vaskeres- 

ked6, Jdkai-n. 2. 2I»-14 

Nagy-ailomasraktar 22-33 

Marek Laszl6 kir. musz. tana- 

csos, Kossuth Lajos-u. 83. 22-66 
Marlkovszky Bela ok.].' gazda, 

tuzifa- 6 s sz6nkeresked6 Rakoozi- 

u. 9. 42-12 

Martlnovlcs Marlon muszaki 

kereskedo, Kazlnczy-n. 4. 22-25 

Lakasa, Koasutb LajoB-n. 12 21-38 f- O 

N z 
o VI > 415 Sdtwaljdyijhely . Martzy Laszlo alezrMes; arkasa- 
tabor parancsnok, Rak6czi-u. 2. 
21 -52 
. Matbfsz Jdzsel kereskedelmi 
. kbz6piskolai jgazgat6, Justus-it. 20. 
, 21-04 

Mattyasoyszky Salman uy. 
varm..fCjegyz6 J Kaainczy-u. S3: 

20-64 
Mauks Arpad tizemi titkar, 

Apponyi-u. 20. ' 2_ . 

MAV-8 AC Sport Club ven- 

d6g!5, Gyartelep 20-46 

M eczner Tlbor dr. detki 6s 
meoznerfalvi, Kazinczy-u 47. 

20-71 

,»Mega*^ Magyar Hegyvid6ki Bof- 

tenrielfik Ert6kesii.fi Szby. allami 

elleuttrz^s alatt, satoraijaujhelyi 

. Wrendeltsege, Kossuth Fei : enc-u..5. 

2CV85 

. Mendlk Bela'm.kir. postaelle;:fir, 

,J6kai-n. 43: 23-23 

. Molnar Bela parn6i, toldbirtokos, 

Knrcmczy-u. 32.: 22-08 

Molnar Istvan m. kir. szazados, 

Andrassy-n. 37. 42-36 

Molnar Janos textil nagykeres- 

, kedtf, Mussolini-t6r 3. 21-75 

Moln&r Janos dr. ny. k6rhazi 

fflorvos, Molnar szanatorium 

22-93 
Molnar tidijn dr. ugyv6d, 

Kazinczy-u. 32. 42-08 

M6r Lajos gy6gyszer6sz, Horthy 

Mikl6s-ter 4. 20-50 

Mttmalom dr. br.Waldbott frigyes 

uradalmi mumalma, Oktober U.- 

n. ye. ■ 021-94 

Nagy Arpad dr. orvos t Sz6chenyi-' 
t6r4. 20-57 

Nagy Sandor Bela dr. ref. 

- ielkesz, Petflfi-u. 5. 20-66 

Napkflzl Otthon, 
Andrassy-u. Si. 20-O1 

Nemedy Emll radi6, viUamossagi 
6s rntiszaki kereskedfl, Kazinozy- 

4 *•■«■ 23-08 

Nemzetl Hltellntezet r.-t. 
satoraljau ielyi fidkja, Horthy 
Mikl6s t&r 6. 2l4)9 

Ttizila- 6s sz6ntelepe, Kossuth 

.Lajos-u.. 77. 20-22 

Olah ZOltfin nflifodrasz,: HortUy 
-Mikl<5s-ter 12/ . 22-4 

Olchvary Dezsd flj. tb. f flezolga- 
bjEro, Apponyi-u. 11. 21-16 

Onoska «s Moskovszky m6- 
ezaros 6s hentesaru nzJet, BAk6czi- 
n. » 20-20 

Orban Kaltnan dr. ny. noigrfr- 

. niester, Molnar Iptvan-u. 66. 21-55 

Orosz Barna 61elinez6si vallal- 
kba6, Zarda-u. 6. 21-15 

Orszagos tarsadalomblzto- 
sit6 Tntezet satoraijaujhelyi ke- 
ralett p6nztara 20-84 

Orvosi rendeloje, Kossuth Lajos> 
n. 23.. 21-59 

Oszt&lymernokseg n 
AHomas^puJet 20-67 

Pallnszky 'Marglt posta>seg6d- 
ellen6rn6 lakasa, Serinyey-u. 11. 
23-06 

Palmal Gynla Uveg- 6s poreellan- 

feeresked6, Horthy Mikl6s-t6r 22. 

21-33 

Pannonla szalloda, tulajdonos 

Berkovics Jozsef, Molnar lstv&n-u. 5. 

20-54 

Parlsls Eleutherlos varosi 
allatorvos, Kazinczy-n. 36. 23-34 

Pazmanyl Janos dr. v. egye- 
temi tanarseg6d, korhazi ffiofvos, 
8z6chenyi T t6r 23. 20-76 

Pavlovlts Emit villanyazerelfl '6s, 
moszer6sz, MnsBOUni-ter 9. 21-70 
Elektrotechnikai 6e mtisaerfisz mu- 
hely, Kaainczy-u. 3. 42-13 

Pavlovlts Zoltan p6kmeater, Mol- 
nar Istvan-Li 8. 20-53 

Pecsenye Bela ffiszer- 6s csa- 
megskeraskedo, Rak6czi-u. 28. 

22-27 

.Pelffer GasztaV vas- 6s-fest5k- 

kereskedd, Rak6czi-<u. 3.. 20-93 

Penztttfylgazgat6sag m; klr., 

vezefole, Kossuth Lajos-a 31 

21-54 

Penzilgyorl btztos 6s sza- 

- kasz, m. klr,, Kossntb Lajos- 
u. 31. 20-88 P6nzflgy0rl el&ad6, safor- 
aljanjhelyly m. klr., Kossuth 
Lajosu. 31. 20-87 

Pomrithy Rudolf dr. gyermek- 

szakorvos, Mussolini-t6r 3. 21-53 

Polgarl ifedeslpar, cukorkagyar, 
FelTid6ki-u. 1.. 42-44 

Polgarl Ilalskola igazgatd- 

s&ga t ailaml, Andrassy-u. 12. 

22-48 

Postahlvatal allopiasal : 
Kassai postaigazg. n. ep. osztalya- 
nak ildkraktara ' 23-l9/a 

P6nek : . 23-10 

' Pan«&lakAsa . -23-12 

F6n6ki iroda 23-11 

Ffipenztar 23-13 

Postaiszoba Mav palyaudvar 

23-19/b 
Eovatolfts 23-14 

Tavbesziiie ellenor 23-15 

Tavirat felvetel 23-16 

Tavirda-, favbesz&flosztaly 23-17 
Tivlrda vbnalfelvigy4z6k 2$-18 
Tavirda tavb. vonaKeliigyelet 

20-26 

Prlhoda Andor cukrasz e» kave- 
hiztulajdODOs, Kazinczy-U-. 7 21-62 

Raoz Mlklds dr. tlgyv^ 
Kazinozy-u. 20. 22-14 

Relchard Ervln dr. orvoa. 
k6czi-a. 19 Udvtizlfi tauirntoit diszes tauiratlppon is keztiesifi 3 p nsta Schwaroz Oezsd dr. oryoa, 
Kazinozy-n. 4. 20-8E 

Schwaroz Zslgmond gyapiu- 
kereekedfi, Horthy Mikl6s-t6r 3. Schwarezbart Llpdt 6s JO« 
zsel cipfikeireskede.Horthy Mikl6a- 
t6r 1- 22-87 

Schweiger Nor dr. iievv6d, 
Mussolini-rtSr 3. ■ -a. — RendOrkapltanysag, nt. klr.: 

yezetflje dr; vitea Pazakas Peter 
m. kir. rendfirkapitany, Meczner 
Qyula-u. IB. 20-30 

vezetfijenek dr. vitez Fazakas Peter, 
91, kir. rendfirkapitany lakasa f 
Arpad^u. 23. " ~~ 

Detektivo sopor t. Tiszti flgyelet, 
Meezner G-yula-u. 16. "' s 

kHzponti Orszoba, Meczner Gyula 
■U.-1B. 20-47 

vasttti palyaudvari 5rszoba,/Mav. 
palyaudvaT 21-69 

Rendors4g vid6ki ffikapitanysaga- 
nak savjhelyi taaosztaly paranes- 
uoksaga, m. kir.. 21-45 

Rez Bela ga^dalkodi; 6s f nvarozaai 
Tallfilkoz6, Kazinozy-u. 17. 42-47 

RIngtabler Maria ny postaa. 

; ellenfirno: 8zabads4g-t6r 19. 20-29 

Rose Salamon fakereskedo. 
Rakoczi-u. 34. 22-45 

Rosenberg Lajos dr. Ug-w^d 
irbdaja. Petofl-u. 2. 22-35 

Roslch Antal Kispipa vendeglfi, 

■ Ratdczi-n; 38. 42-45 

„Roto«*dr. R6th Jdzsefne 6s fiai, 
Kazinezy-u. 2. 21-91 

Rndabany^icska, liad K5zs6gi 
el51jai6sagok. "" 

Rudall Izrael dr. szOlfibirtokos, 
Petofi-u. a. 42-35 

Saltr Jen6 dr. Bgyved, Sallr 
MIklds - dr. figy ved, Kazlnczv- 
a. 26 > 22-47 

Sallr Zoltan dr^ orvoa, Molnar 
[Styan-u. 7. 21-47 

Sarkozl Oliver ffihadnagy, 
Molnar Istvan-u. 2.. 20-55 

Satbraljaujfhely es Vldeke 
BltelszSvetkezet. mint az Or- 
szagos KOaponii HitelszSveukezet 
tagja, Kazinozy-u. «. 22-34 

Satoraljaujbeiy megyel vA- 
ros tavbeszel** allomasal : 
L6goltalmi parancsnokeag 20-21 
Ad6ugyosztalyj Molnir Istran- 
a.ii. 42-00 

K»z6IelmezeEi hivatal 42-17 

Kflzmuvei, Mns60lini-t6r 3. 20-86 
Mozgo'sainhaza , 21-83 

N6p-,6s cealadv^delmi ugyoBztaly 
22-17 
Polgarmester 21-84 

Pojgarmesteri hivatal . 22-00 

Satoralianjhelyl polgarl 
takarekpenztar es httel- 
legylet, Kazinczy-u. 43. 21-96 

Satoraljaulhelyl „Vlgad6«< 
etterem a „Carpathia" kezel6- 
s6ben ; Mussolini-ter 3. 21-76 

Sebeer Istvan a Magyar Altalanos 
HiteJbank fiokjanab fOnflke. Kazin- 
cay-n. 53. 20-96 

Schrelber Adolf termenvkerea- 
kedfi, Arpad-n. 10. 22-41 Sennyel Istvan bar6 fflidbir- 
tokos, Andrissy-u. 48. 21-44 

Sllber Testverek 6rakeII6kek 

nagykereskedSsej MeoznerQy.-u 2 

42-27 

Simon Ervlime poetakezelonfi, 
Kossuth Lajos-u, 9. 20-91 

Somogyl Janos 6s Tarsa sSr-, 
bor-, 6getett szeszesitalok- 6s i6g- 
keresk.Tallalata, Gyartelep 22-74 

Steindler Testverek Steindler 
Hermann 6s Sandor divatarnkeres- 
kedOk, Horthy Mikl6s-ter 14. 22-30 

Szamet Joelne fuszer- 6a \ 
gyeskereskedO, Karolyi-u. 17. 

21-35 

Szanberer Andor dr. kir. 
tSrv6nysz6ii Wr6. Kazinezy-u. 43, 
21-41 

Szarhegyl szolotelep, m. klr, 
Szarhegy 22-98 

Szasz Ferene vit6z, m. kir. al- 
ezredos, Kazinczy-u. 69. 42-26 

Szego dlvathaz, Molnar Istvan- 
u. e. 22-39 

Szegft Salamon, Molnar I.-n. e. 
42-15 

Szekely LaszlO dr/k6rhazi f6- 
oivos, seb6sz, n0gy6gyasz, Kazln- 
czy-u. 39. 20-49 

Szekely Sandor vit6z, rnm- 6 s 
liho>gyaros.Rak6czi-ut 33. 22-59 
Lakasa, Kazinczy-ii. 3. 21-63 
Erntf pii. titkar. Tompa- Varga Jozsef urigzabi, sziivet- 


kereskedO, 8z6ohenyi-t6r 4, 23-09 


V&rmegye tavbeszelO v 


allomasal: 
Alispan 


21^80 


Arrase6ki eln6k 


22-16 


Ffiispan 


21-85 


F6ispani titkar 


21-86 


F6jegyz6 


22-43 


KSzellatasi elOadd 


21-87 


K6zjol6ti szb'vetkeaet 


22-46 
42-46 


K8zj616ti ugyosztaly 


Szdmvevfls^g' 


21-88 


Tisati ffloryos in. kijv 


42-48 


T8rv6nyhat6sagi m. kir. 


Ifi-y 


allatorvos 


42-16 Kapas Laszl6 

lalatai, Kossuth Lajos- 

23-02 

, lasd KbZB6gl el61jar6- ,-itgyBrgyi 

vii6z dr. valla 

n. 61. 
Szephalt 

sigok. 
Szerdahelyl Laszlo m. kir. sza- 

zados, Molnar J.-u. 7. 20-74 

Szlklal Sandor dr.m. k!r. tiszti 

ffiorvos, Gr6f Sz6chenyi Wolkeu- 

stein Ern5n6-u. 10. 20-98 

Taktaktfzl belvizlevezeto 

tarsalat Igazgatosaga, And- 

rassy-u U. 20-16 

TanleiUgyeloseg, klr. 

8z6ehenyi-t6r 2. ^20-94 

Tarczy Laszldne tflzifaberes- 

kedo 6s teberaut6fnvarozasi val- 

lalkoz6, J6kai-u. 80. 20-73 

Tatray LaszI6 nemes, konyv- 

szakejtfi, Pipa-u. 6. 22-77 

Thnr&nszky LaszlOne, fflispan 
b'zvegye, Kazinczy-u. 73. 20-07 

raljal Hegyk«zs6gl 

Horthy Mikl3s^t6r 5." 

042-09 

Tokajl borszovetkezet, tokaji 

;bortermelfik sajat term6stl borait 

6rt6kesjt8 szbvetkezet, mustauiitC- 

6sgyiimolcsfe ldolgoz6gyar,Rak6czi- 

Qt 52. 22-50 

Tomka Maria ra. kir. posta s. 

ellen6rn6, J6kai-u. 35^ 21-20 

TOth Alajosne dr. »zv. ny. 

polgari iskolai tanarnfl, Andrassy- 

u. 7. 20-62 

Torvenyszek, klr., Kazinczy- 

21-27 

Ttfrvenyszek Tlzsgaldblraja 

42-03 

Transits nemzetkOzi szallitma- 

nyozasi vallalat, Balla Janos iroda 

6s lakas, Kossuth Lajos-u. 10. Tokajhegyaljal Heg 
Tanacs, " ' Tuba J6zsef hentes, csemegeftru- 
fizlet, Kazinczy-u. 8. 21-89 

Tnrak Gabor «Futura« ffibizoma- 
nyos, Gyartelep 021-65 

Lakasa, J6kai-u. 73. 22- 

Ttizttrseg, Andrassy-u. 24. 20-38 

tjgyeszseg, klr., Kazinczy-o. 35. 
20-69 

Varga Janos azbUfibirtokos, 

22-01 
Satorhegy 42-01 Varosl kereskedelml kttzep. 
Iskola lgazgatOsaga. 

Munkacsi-u. ll. 28-89 

Vardlndar dr.polginnester , Gr6f 

Sz6ohenyi Wolkenstein Ernfine- 

° io. 20-06 

Varosl szeretethaz, November 

io.-u.7. 42-28 

Vekony Sandor kereskedelmi- 

%yntJks6ge,Andras3y-u, i7. 22-29 

Vllkovszkl Kalman ffiszer 6s 
caemegekeresked6a tulajdonosa, 
Brflcher J6zsei, Kazinczy-u. 2. 

23-27 

VIUanytelep,'Mnssolini-t6r 3. 

21-87 

Vfllanytelep, Zapolya-u. 20-90 

Vltanyl Dezs€f vit6a aleziredes, 
Kaalnozy-n. "24. 20-61 

Vltezl szek, Varmegyehaza, 
Horthy Mikl<5s-t6r 6. 20-18 

Waldbott Prigyes bard dr. 

kfizponti irodaja, 8z6chenyi-t6r 22. 
21-79 
Lakasa, 8z6cbenyi-t6r 20. 2(1-74 
Gazdasagi int6zfis6ge, Waldhott- 
tanya 21-34 

Uradalmi mUmalom, 0kt6ber 11.- 
u. 76. 021-94 

Waller Mdr fakereskedo, Ka- 
zinczy-u. 7fl. 22-38 

Wetsz Bertalan dr. orvos, 
Wekerle-t6r 2. 21-7 1 

Welsz Menyhert vaskeresk,, 
Rak6czi-u. l. - 21-29 

Welsz Sandor dr. tigyv6d, 
Rak6czi-u. 3. 42-19 

Werner Olga m. kir. posta- 
6eg6dellendrn0, J6kai-u. 64. 42-05 

Wlndt Jakab es Lajos bntor- 
keresked6se.. Kazinczy-u. 3. 22-13 

Wlttleb Lajos dr. v. all. 6s bpesti 
kttaponti k6rhazi alorvos, ftil-, orr-, 
torok-6s g6georvcs, Kazinoay-u. 36. 
I. em. 23-20 

Zemplen ktfnyvnyomda es 
Lapklado r.-t., Horthy MikloB- 
t6r 5. Zemplen varmegye borsi Ra- 
k6ozi fcast6Iya - 028-42 

Zemplen -vm. kereszteny 
sajtdvallalat, Kazinczy-u. 9. Zemplenvarmegyel Kossuth 
kaszlnd igazgatija, Molnar 
Istvan-u. 20. 42-81 

Zemplen varmegyel nemzetl 
kaszln6 igazg.. Qrfif 8z6ctaenyf 
Wolkenstein Ernfin6-'u. 1. 21-43 

Zemplenvarmegyel Takare- 
kossag, Rakoezii-u. 3. 20-33 

Zlnner Sandor dr. orvos, 8z6- 
chenyl-ter 23. 21-25 

SATORHELY- 
PUSZTA 

(lasd MohacsJ 

SATORKO-PUSZTA 

(lasd Dorog) 

SATOROS 

(lasd Ragyolc) 

SAVOLY . 

(lasd Somogysamson) 416 ha azt kiilon klkoti. Sepsiszeivtgyorgy />! I7l\ "Jk Altal&nos Kereskedelmi 6s Sz&llitm&iiyoz&si V&llalat. Menetjegyiroda. GyoTS&tugrfl}i6 ^4—. 
\JA£aL9A MATEOSZ kirendelts6g. SzAllitminyozAs. SEPSISZENTGYORGY. Tel.s 21^^ SAVOLY TOZEGTELEP 

(lasd Ki&komaromj 

SCHAFFER-TANYA 

<l£sd Veresegyhaz) 

SELLYE 

Hivatalos 6rdk: 

' 7— 21-ig. 

Allamvasntak allomas- 

lontlksege, m. klr. 27 

Baranyal. Gyttrgy asztalosmester 

49 

" Bencze,. Sandor okl. g6p6szm6r- 

nflk, "oiajgyar, ffir6sztelep, elek- 

troraos negesztS 44 

Bercbegyl Karoly p6k, 3tit8d6je 

- . 45 

Beyer Istvan vegy«skeresk. 1 1 

Bodls Ferenc szikvizfizem 43 

Borbenyl Laszlo dr. t. szfii6 

szetj klinikal owbs 35 

BorJatI JOzsel bentes 6b ro6szirciB 

Btthm Jozsel b6rl5 26 

Bubregh Emll gy<5gyszer6sz 38 
Csendorseg, m. klr. 4 

Csnrgay Gabor eabonakeresk 

Lakasa ! 

Ban! JanoS vend6gi6s 
Dezso Lajos seg6djegyzfi 
Draskovic!) Ivan gr6l 

ErdShivatala 

Uradalma 
Bravaivanyl Iegeltetesl tar- 

sulat, Dravaivanyi 42/5 13 Marocsat Iegeltetesl tarsu- 
' lat, Mardcsa . :■■ *'. 41/8 

Molnar La jos vas- 6s f tlseerkeresk. 
47 
Nagyretl Jozsel ref. Ielk6sz, 

Bogdasa 41/3 

Peuzilgyorl szakasz, m. klr. 
16 

Plsko kozseg eloljardsaga, 
Pisk6 34/5 

Raflay Janos r5f»s-, rbvidara-, 
cipo- 6s nyersbdrkeregk. 64 

ozsa Pal dr. kfirAllatorvos 9 

Sellye es Vldeke „Hangya" fo- 

gyasztasi 6s 6rt6kesito szovetkezet 

31 

Simon Gyttrgy f8ldb6rlo, KSr- 
csBnyepnszta 41/4 

Solymosl Lajos g6plakatos 6s 
heggesztS, b6raut<5fnvaroz<5tlzejne 
24 
Sosvertlke kozseg elttljaro* 

saga, 86s ver tike 34/2 

Splerer M, Miksa van-, fflazer-, 
porcellan- 6s feat6karnkeresk. 12 H6tk8znap: Stern es 

keresk. Wilier Mr- 6b rfiffis- 
15 Szabd Bela uriszab6saga, f§rfi- 
divat- 6s rbvidamkereskedGse 36 

Takacs Rezso vit6z 6s flagyd 
Gyula hentes 6s mfezfiros ... 14 

Varhelyl Pal szab6, dp 5 6s dlvat- 
arnkeresk. 61 

Vtfros And or gabona- 6s takeresk. 
21 
Zakonyl Ferenc f6nyk6p6sz, 
radio" 6s villanysserelfi . 46 

Zalata kozseg eloljarosaga, Vasamap 6s ■ 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetdk r6sz6re: 20 — 21-ig. 
Csendortfrs, m. klr. 2 

Semsey Laszlo gr6I dr. erdfi- 
hivatala' 3 

Semsey Laszlo gr6I dr.' fold- 
birtokos 1 SfiNYO 

(lisd Nyirtura) 

SEPSE 

(lasd HeroegszOlfifl.) 

SEPSIBODOK 

(ldfli Qid6falva> 

SEPSIBtlKSZAD 

Hivatalos 6rdk: 

B6tkdenap ■ Vasamap 6b 

8— 12-ig, DrAvavOlgyl tlllamosaram- 
szoIgaItat6 p.-t. ueliyei lizeml 

kirendelt86ge ""* 

Els« sellyei bengermdma- 

lom, gT6£ Draskovich Ivan P6ter 

b6r!6 10 

Feketevlzl LecJsapol6 Tar- 

snlat 32 

Gondor Sandor aat6baszval1al- 

koz6 es vend6glCs . 6 

Gattmann Sandor rif&s-, dlvat- 

aru-, cipCkeresk. 17 

Bagyo Gyola mfesnaroB 6s 615- 

aliatkeresk. lak'asa 62 

Hlrschfeld Kalman keresk. 

33 
Horenyl Kalman r6m. kath. 

pl6banos, Bogdasa 41/2 

J6zan Andras kendergyar. 

Kafcics (42/6) 

Kaklosl Iegeltetesl tar snlat, 

Kakics 42/3 

Kalla Robert nradalmi tan. 37 

KaptalanI erdohlvatal, KOr- 

csonyepuszta 41/5 

Kata J6zsef ref. tanit6, kOrzeti 

iskola felugy. 
Kemse kttzseg el01jar6saga f 
Kemse 34/4 

Kiss Imre ant6fuvaroz6 29 

Kbrjegyztfseg, 1 

KOzsegt eI01j6r6sag» Bogdasa 

Kttzsegl el61]ar6sag v Drava- 
ivanyi 42/4 
K»zs6gt elitljardsag, Kakics 

42/2 

KOzsegl eltiljardsag, Mar<5csa 

. 41/7 

Krasznal Istva'n villanyszerel6 

6s radioszakuzlet 5 

Krnlsz Nandor ny. mav. f6int6z6 

23 

Knbanek Maria vas- 6s Mszer- 

keresk. 

Kutl.Gynla m. kir. poBtamester 48 
Llchtensteln Jendn6 szab6 30 

Lombog Perenc dr. kSrorvoa, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 20 

Ldrlncze Geza ref. lelkipasztoi 
40 

27 Zalata 34/3 SELYEB 

(lasd HomTOgd) 

SELYMESILOSVA 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkoznap: ' VasarnAp 6a 

ttnnepnap: 

8~19-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Antal Barna fttldbirtokos 3 

Bernacslk Jozsel r6m. kat. n 

lelk6sa 2 

K»zs6gljelttIjarosag 1 

Sz0cs Zoltan igazgat6-tanit6 4 SELYMES-PUSZTA 

(lasd Bereg6lyes) 

SELYP 

A lorinci egysiges 

hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos ordk: 

Vasamap 6s 
finnepnap ■ 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak e!flfizetftk.r6sz6re: 20— 31-ig. 

Beocslnl cementgy&rl nnlo 
r.-t. gyara, Usd ahatvanielfifizeWk 

kCz5tt is - ." .3 

f^nkorgyar r-t., lisd a bat van] 
etfltizetSk kfefitt is 2 H6tk0znap r Selyp-VSrosmajorl 

lom, tntajdonosok kk, Salg6 Te- 
r6z £s Ivan 1 SEMJfiN 

(lasd Bicse} SEMSE 

Hivatalos drdk: finnepnap : 
14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16-ig. 
Csak elftflzetOk r6sz6re : 20— 21-ig. - 

Csend6r0rs, m. klr. 3 

Kiizsegl eloljardsag 4 

Sepslbttkszadl ktfbanya- 

tfzen»k Sarmezey Antal '8 

„Sylva<< kttzkeresetl tarsa- 

sag, Brflller Izsak 6s Bpitz Miksa, 

g5zfur6sz 7 

Ttlddbeteg gy6gylnte»et, m. 

klr. allaml, Torja 1 SEPSIK0R0SPATAK 

Hivatalos 6rdk: 

BetkOznap : Vasiraap 6s 
finnepnap ■ 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak elOfizetfik r6sc6re: 20— 21-ig. 
Ferencz Mtbaly p!6banos £ 
Ktfzsegl eldljardsagt 
Arkos 3 

8epsik6r6spatak 4 SEPSISZENT, 
GYORGY 

&j$el-nappali szolgdlat 

Adamosl Mlhaly mnszaki 6s 
aut6kell6k keresk, gr. Teleki P.- 
n. fi. 1-05 

Ad6hlvatal, m. klr., Olt-n. 6. 
1-03 

Auameplteszetl hlTatal, m. 
klr., J6kai-n. 9. 19 

Allaml k6rhaz, lasd E6rbaz 

Allaml plncegazdasag borai- 
nak elarasit6jai Kntass G6za, 
Kossnth Lajos-a. 3. 58 

Allaml Polgarf Plnlskola, 
m. klr., 8zabadsag-t6r 11. 53 

AllomasIOnOkseg, Palyandvar 

39 
Antal IMlbaly dr. ugyv6d,Varadi- 

u. 13. 12 

Barabas Andor dr. vitSz, al- 

ispan, Hortby M.-n, 80. 1-75 

BarkO 1st van ant«5- 6s g6pjavlt<S- 
tizem, Qrif Teleki Pal-a. 8. 1-19 

Bar.tba Jen& vit6z, vm. ffijegyzfi, 
J6kai-n. 8. 1-28 

Blb6 Samn dr. fogorvos, Bethlen- 
Gabor-n. 4. 1-27 

Blask6 Lajos kentes6sm6szaros, 
Gr6f Teleki Pal-u. 10. 31 Ws Csavar Ilona f6rj. Fried Ed£n6, 
term6ny- 6s 6pnletanyagkeresk., 
Csiki-u^47.; 97 

Csenddroszt&lyparsag, m. 
klr., Bzabadsag-t6r 8. '1-12 

Csntak Istran gy6gyszer6sz, 
Kossnth Lajos-n. 1. 52 

Czaka Andor dr. m. kir; orvos- 
szazndos, Libocz-n. 12. 1*00 

Daniel «s Mike vasttntBae, Csifci- 
b. 34. 38 

„Danab1a" Brddlpar r.-t., 

Osiki-u. 2. ■ 35 

Bar ago s AndrAs dr. 

Kossuth Lajos-n. 14. 

Beak Istvan M. gy6gyszer6sz ; 

lakasa, Olt-n. 30. .16 

DrbgiSridJa, SaabadBag-t6r 1. ../' 16 

Bobay Bela dr. orvos, Olt-n. 7. 
1-07 
Dobay Brntf O.T.I. tisztviselB, 

Olt-n, 20. 80 

Bohanygyarl IgazgatAsag, 

Horthy Mikl6s-n. 23/26. 1-07 

ElsO SzekelylUIdl Teszta- 
gyar k.I.t., Lajos kiraly-u. 9. 
91 

Elekes Gytfrgy dr. szesenagy- 
kereBk. 6s lakasa, Csiki-o. 15- 1-63 

„Emsz6 <( Egybazk»zs6gi Mnnkas- 
seakoaztily, Qr6f Teleki Pal-n. 6. 
1-31 
Erd« felttgyellfseg, m. klr., 

Bethlen G.-n. 4. 1-38 

Feder Alfred « Magyar Korona» 

gyfigyszertara, Gr6f Telki Pal-n. 2. 

1-32 

Fekete Sandor dr^ orvos, 
Ceiki-n. 29. 64 

Ferencz Lajos dr. kir. k8z- 
jegyz6, Bethlen Gabor-u. 2. 89 

Foghaz, m. klr., Csaky Istvan- 

t6r 3. 62 

FogolyAn KrUtdl dr. kdrbazi 

foorvos, 8zabadsag-t6r 4. 78 

Forgalml Adoblvatal, Oltrne. 

1-57 

Ffilspanl hlvatal, Szabadsag- ? 

t6r 14. , 1-Ql 

F<fszoIgabIrosag, sepslszenit- 

gyitrgyl Jaras, Bsabadsag- . 

t6r ie. 45 

, y Fntnra<* gazdasagl egyestt- 

let figyvezetfl elnttke, Lajos 

kiraly-u. 2. 8 

Gal Vllmos magantisztviselS, 

Betblen G.-n. J. 1-22. 

Gazda GyOrgy dr. alt. keresk. 
6s sz411. vail. Csiki-n. 11. 21 

Gazdasagl felttgyeloseg, m. 
klr., Bzabadsag-t6r U. 51 

GBrUg Pal ram- 6s llkorgyaros, 
Grdf Teleki Pal-n. 13. 1-60 

Grodlczky Rudolf «SheH» kfl- 
olaj r.-t. bizomanyl lerakata', 
EosBnth Lajos-n. 8, 87 

Gyarfas Albert dr.es Laszlo 
Ferenc dr. figyv6dek, Cslki- 
n. 17. 1-20 

Badnagy E. Antal (tS«ent Istvan» 

gy6gyszertar, Gr. Teleki P.-n. 10. 

1-69 

Badnagy Istvan cFatnra» bi~ 
zom. lakasa, Gr61 Teleki Pal-u. 22. 
1-43 

M Hangya«* Fogyasztasl Sztt- 
Tetkezet, AngyaWs 4 . 

flangya szttvetkezetek kHz- 
pontja szentgyiirgyi <lrurakt4ra, 
Olt-n. 24, l^Od 

Baromszekl Takarekp6nz- 

. tar r.-t., Gr6f Teleki Pal-n. *". 74 

Bfiromszek varmegyel Allat- 
tenyesztti EgyestQet, Gr6f 
Teleki Pal-n. 22. 1^68 

Baromszek varmegyel kttz- 
joletl szoVetkezet,Szabaa'sag- 
t6r 10. 1-08 

Bz6kely haaiipari bbltja, Szabad- 
sag-t6r 2. 96 


a i 

4 I 

5 417 jjg Mm. faoov a cimzetf mikor kapta meo taulraffit. 

^VAROMSfcALLODAS^^ SEPSiszEHTeYDBBYi TEXTILIWOVEK BCSZVENYT ABS ASAB. Tiif^" 

Sepsiszentgyorgy, Horthy Miklos-u. 1 9. w **" * ' ""»"*"«■ IfaK , t . 15 Haromszek v&rmegye Vltezl 

szelte, Olt-u. u. gjl 

Horvath Mlklds dr. orvos, 

Grdi Teleki Pal-n. 6. 66 

Horv&th Samuel gdp- ds dpiilet- 

lakatos, ■ vizvezetdkszereld, Horthy 
: Miklds-u. 9. 1-41 

Imre Oezsti ref. ielkdsz, Kalvin- 
■'t«r?..; 85 

Imreh Sandor okl. dpitdrn ester, 

'' tervezfl; vallalkozd irodaja. 6s dpi- 
tdsi anyagkeresk., Mikes Keletneri- 
o. 2. 1-50 

Ineze Arpfid hirlapiroda ds rte- 
gyei dlesztfl eloaztd, Szabadsag- 
tdr i. 1-53 

Izsak Arp&d gabonaberesk., 
Csiki-u. 27. 72 

Janead Endre cdgJegyzS, Csiki- 
n..i9. 41 

J&rasblrdsfig klr., Szabadsag- 

• tdr 7. 3 

Jdkal nyomda r.-t., Grdf Teleki 
?al-u. 4. 1-09 

Kabay Gabor dr. ilgyvdd, Kos- 
suth Lajos-u. l. 1-71 

Katonal ep. 6s hatdsagok t 

Honvdd alloiuasparanesnoksag, . 
G-yertyanffy hosbk-iltja 9. 21 

Keplrd P&l dr. v. tanarsegdd, bor- 
gydgyasz szakorvos, Karoli Gaspar- 
u fi. 1-70 

Kerekes Lajos szemely-ds teh'er- 
gdpkousifuvarozd «Mateoszj)-tag F 
Grdf Teleki Pal-u. 83. 1-48 

Keresztes KAroly dr. Idozfalvi, 
Ugyvdd, Grdf Mikd I.-u. 9. \\ 

Kiss Arpad ref, vallastanar, Jdkai 

nyomda igazg., Grdf Apponyi-u. 6. 

1-21 

Kiss Gabor cHargitai. cukorka- 
gyar, Karoli Gaspai-u. 34. 1-54 

Koczka Arp&d dr. kdrhaziffi- 
orvos, Grdf Teleki Pal-u. 45. I 

KoIl€g1um lasd Sepsiszentgyorgyi 
, Ref. Szekely Mikd KoUegiura. 

Kdrhaz allanil, m. klr., 

Szabadsag-tdr 30. 48 

Kovacs Lajos dr. unitarius lei- 
kdsz, Horthy Miklds-ut 2. 1-44 

Kovacs Sandor dr. tigyvdd, 
Gr6f Mjkd I.-u. 14. 68 

Kovasznal Gabor dr. fi gyved. 

Szabadsag-tdr 8. 42 

Kozma Lajos utoda Kozma Andor 

keiesk., Csiki-u. 7. '33 MI baly Zoltan cnkorka-.osemege- 
ds gyumolcskeresk., Szabadsag- 
1-51 ter 2. Nagy Gyula fBldbirtokos, szalli 
tasi vallalat, Varadi 4.- Nagy Kfiroly dr. orvos, 
Teleki Pal-u. 39. e Gyulacukrasz, Grdf Teleki 
Pal-u. 2. 90 

Kontes Ferene tanar kertdszete, 

Csaky Istvan-tdr 4. 1-67/a 

Kttzellatasl feltigyeldseg m. 

klr., Grdf Teleki Pal-u. 24. '" 

Laptkas Bela konyv- ds papir- 
keresk.,hirlapiroda, Grdf Teleki Pal- 
u. 2. 44 

Laszld Bela vegyeskeresk., Grdf 
Teleki Pal-u. 4. 1-42 

Magyar Nemzetl Bank sepsi- 
szentgyiirgyi kirendeltsege, Mik6- 
u. 6. 30 

Magyar Ttizharcos Sabvet- 
S6g Fdesoportja^ Csiki-u. 8. 

1-72 

Magyar vorttskereszt, Kossuth 

Lajos-u. 8. 1-24 

MarosvaKarhelyi cukorgyar 

sepeigzentgyiirgyi kirendeltsege, 
J6kai-u. 4. 1-64' Mellk Istv&n dr. 

Kelemou-u. 2. Mikes 
1-23 Mez6gazd«sAgI Termelttk 
EgyesUlt Sziivetkezete, sze- 
kelyfftldi kirend., Olt-u. 32. 37 

418 61 
Gr6f 
79 

Nagy Sandor 6a Veress Jo- 
zsef filszerkeresk., Szabadsag- 
-W* 5 - 1^56 

N6mei-OIasz tlsztlblzottsag 
magyar «sszek«t« tlsztje, 
Karoli Gaspar-a. 17. 1-64 

Nemlbeteggondoz6 fnt^zet. 

vezetfl orvos, dr. Kfipirfi Pal bflr- 
gydgyasz szakorvos, Szabadsag- 
ter 10. 01-58 

Nemzetl Mnnkakttzpont 
belyl szervezete, Kossuth 
Lajos-u. 3. ■ ■ 46 

Nyftray Jozsel postafCtlszt, 6p, 

oszt. vee. lakasa, Pet6(i H.-u. 12. 

54 

Or end t Gyula tUzolt6-paTanesnok, 
Csiki-n. 32. 1-73 

Orszdgos Magyar Idegenlor- 
galml hfvatal kirend., Sznbad- 
sag-t6r 3. .77 

Pdll Ferene lisztraktar,Gr6f Teleki 
Pal-u. 14. 98/b 

„Patrla" kBnyv-, 'papir- es iro- 
szerkeresked^B, Csiki-u. 2. 57 

P6nzUgylgazgatdsag, m.klr., 

Qv6t Teleki Pal-u. 13. ,14 

BzamvevCseg, Gr6f Teleki Pal-u. 4. 

69 

Penzttgytfrl elo~ad6, m. klr., 

Gr6f Teleki Pal-u. 4. 1-17 

PenzUgydrt szakasz, m. klr., 

Gr6f Apponyi Albert-u. 4. 1-04 
Poka Blemer b^rauidvall., 
Kovacs Gabor-u. 10. 1-45 

PostablTatal, m. klr., 

A koldzsvari postaigazg. VI. 6pii;6si 

osztalyvezetO 1-34 

P6p6uziar 49 

Postaffinbk 71 /a 

Rovatolas 1-74 

TdviratfeozvetitO 2 

\onalfelvigyaz6k 1-35 
B&cz J&nos 
badsag-ter 1. arosi vend^glO, Sza- 
98 

Belormatus tanltdkepzd 

IgazgattfsAga, Horthy Miklds- 

u. 22. ... 84 

Reb JAzsel szOvfigyari ig., Horthy 

Miklds-u. 34. 1-25 

Rendorkapltanysag, m. klr. 

Pdtsa-a. 7. - 

Biiuugyi osztaly 
Kapitiuysag vessetOje Serenyl Laszld ilyefalvi, barna- 
szeubanya vallalata, Bethlen 
Gdbor-a. 10. 1-61 

Simon LAszIO nemes, m. kir. 
cseudarszazados, Gi6f Teleki Pal- 
u. 22. 1-26 

Stanescn Llvlna eMegvaltds 
gydgyszertar, 8zabadsag-«r 5. 

1-30 

Sngas-Ittrdtf berlo : Iesak Arpad, 
Sugas-(urd6 95 

Szabd Gaborn6 vitea, nyng. 
posta s. tisztnd, Csiki-u. 46. 1-55 

Szabd Katalfn dr. Nidasy 
Oszkdmfi orvos, Grdf Teleki Pal- 
u.32. 1-38 

Szakacs Gabor m^szaros 6s 
hentes, Csiki-n. 38. 1-67/b 

Szakaes Gyula m^szdros, Grdf 
Tisza Istvaa-n. 26. 1-37 23 

1-16 
Sandor Odon berautd tulajd. 
Boeskay Istvan-u. 18. , 1-40 

Sepstszentgybrgy es Tldeke 
f par test met, Csiki-u. 21. 92 

Sepslszenfgytf rgy megyei 
varos : 

Szabadsag- 
99 

Polgirmestere, Gr. Teleki P.-n. 2 
73 
Szamvevdsdgi ffinfik, Grdf Teleki 
Pal-u. 2. 83 

■Szocialis gondozd, Grdf Teleki Pal- 
u. 2. 1-49 

Tiszti orvosi nivatal, SzabadBdg'- 
ter 10. 5% 

Villnmosmlivek, Tisza I.-a. 27. 

30 
Sepslszentgytfrgyl Ref. Sze- 
kely Mlk6 Kolleglum Ftf- 
glmnazluma, Mikd-u. 2. 13 Szalay Matyas dr. rdm. kath. 
esperes-pldbauos (Pldbania hivatal). 
Horthy Miklds-dt 8. 1^47 

Szasz J end kdriyv- 6a papirfceresk., 
Grdf Teleki Pal-n. 4. . 7 

SzAsz Karoly saabdmeaier. 

Csiki-u. 13. 1-39 

Szekely Mlkd Kolleglum 

ktfnyvesboltja k.l.t., Bzabad- 

sig-ldr 5. 88 

Szekely Nemzetl Muzeum, 

Horthy MikldB-ut 10. 82 

»Szekely Nep" szerkesztfisdge 
ds kiaddhivatala, Grdf Teleki Pal- 
u. 4. 59 

Szekely vendegltf, tul: Erdse 
Zoltan, Grdf Teleki Pal-u. 14. 

98/a 

Szentkereszty Bela br., Grdf 

Mikd I.-u. 14. 1. 

Szeszkereskedelml r.-t., 

Csiki-u. 54. "50 

Sztrdkal Tlbor dr. m. kir. 
renddrsegrddfogalmozfi, Bocskay 
Istvan-u. 34. . . 1-66 

Takats J&nos m. kir. fd- 
allatorvos, HarOmsz^k varmegye 
torvdnyhatdsdgi m. kir. aUatorvosa, 
Avpad-u. 32. 29 

TanlelUgyeidl hivatal, klr., 

Szabadsag-tdr 12. ,5 

Tarsadalomblztosltd hiva- 
tal, Grdf Mikd I.-u. 11. 70 

Tenkey J5zsef rb. kir. posta- 
felueryeld liiv. vez. lakasa; Grdf 
Teleki Pal-u. 18. i-59 

Textllmuvek r.-t., Horthy Mik- 
los-dt 19. -. -. . . _ 

Hadiiizemi mb. uzemi f dtitkara 63 
Igazgatd 1^15 

IrattAr 1-1 3 

Kapns 1-14 

Tlmdr Jozsef cipotizem, 
Gr. Teleki P.-n. 2. Varmegyel falvatalok 


jBzabad- 


Alispaa 


60 


Alispani hivatal 


25 


Arvaszdk 


9 


PBjegyzfl 


26 


SzamvevBsfig 


1-02 


Tisztiffiorvosi hivatal 


18 Vdrmegyei irodaigazgatd (Lego 
: dvdhelyj, Seabadsag-Wr 14. ,65 

VIkarus Arpad pdkmester, 
C8iki-u. 9. • 1-18 

Zeutal Ern« dr. figyv-fid, Bethlen 
Gibor-u. 80. iQ SEHEGfiLYES 

Hivatdlos 6rdk: 

H&k&znap : 1-52 

Tlttes Herman rdsavdnytarsa- 
sagi ig., Olt-u. 12. 75 

TiSrvenyszek, klr., SzabadsAgr 

tdr 2. ,40 

TUdOgondozd lntezet, \ 

ve&etd orvos dr. Koczka " Arpad 
belgydgyasz szakorvos, BzabadsaerF 
ter 10. 1.58 

Ttlzoltodrszoba, Szabadsa?- 
tdr 10. 20 

Cgyeszseg, m. klr., Szabadeag- 
tdr 7. , H 

Vacuum Oil Company telep- 
vez. Had nagy Gyula, Gyertyanffy 
hdsflk-utja 36. 32 

Vajda Andres gepdszmernSk. 
mtiszaki vallalata, Gr. Teleki Pal- 
u. 11. 67 

Vajda Gdspar ref. lelkdsz/ 
Zrinyi M.-n. 21. 86 

Vajna Mlhaly dr. fogorvos, I 
Mikes Kelemen-u. 1. . 55 1 Vasarnap ds 
finnepnap r . 
8-12-lg, 8-11-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eKKizetSk rdszdre : 20— fll-Jg. 

Allamvasutak, m. klr. allo- 

jfdnttksege 16 

Bartha Lajos bdrlC, Palinkahii. 

~- '" 5 

Berger FUldp dr. fcttzsdgi 

allatorvos rr 

CsendOrseg, m. klr. 4 

Erdtfdy Lalos rdm. kath. p«- " 

banos 17 

Forlza J&nos ny. mav. iUomis- 

kezeld, a <cPutura,» bizomauyosa 8 
Hadlk Bela grdf 9 

Gazdasaga 6 

Kls Testverek fdrflazabdk, Ce>- 

tnlajdonosok : Kls N&ndor 6s 

Kls MihaJy 12 

Klein Arpad vegyeskeresk. 1 1 
Kdzsegl eldlj&rds&g 1 

Kurucz Laszl6 hentes ds mdsza- 

21 

Lor&nt Istvan hentes ds md- 

szaroa ig 

Medak Erntf dr. orvos 14 

Mongyl Jozsef m. kir. posta^ 

mester 23 

Mudrony Dezsfi bdrld,. Selymes- 

paszta ■ ' 2 

Palld 1st van sertdskeresk. a 
(fMaszj) kfirzeci raegbizottja 22 

Sz6kely Laszl6 ref. lelkdez 15 

VarnaJ KAlm&n Jfinos hentes 
ds mdszaros 3 

Vegh Lajos hazlipari gydkdny 
feldolgozd iizeme 19 Kalntan okl. gdpesz- 
mernok ds Vertes Imre gabona- 
keresk., malomtulajddnosok 10 

Zdka Lajos Hombar albizom„sBdn 
ds eementara keresk. 20 SEREGHAZA 

(lasd Szarvaslak) 

SERfeNYIFALVA 

(lasd Patnok) 

SfiRFENYOSZIGET 

Nyilvdnos tdvbeszMo dllomds 

a kdzstgi eldljdrdsdgndl 

(B&liszi 7. sz. elCfizetd; 

SERKE 

/ (lasd Feled.) k&rlen v6teUelent6st. Simontomya SIELOS 

Bivatalos 6rdk: 

7-ai-tg. 

AdOhlvatal, m. ktr.» Kossuth 

IiRjo<s-t6r'.l. 91 

Allamvasutak, allomasioni&kseg, 

p'alyaudvar 88 

Almamellekl Janos vegyeske- 

resb., 6zechenyi-u. 18. 85 

Alsoszentmarton kttzseg (kb> 
segf fcocsma) 84/4 

Alt es Schleslnger b5rnagy- 
kereak. (c6gt.: Bebes Odfin) P6esi- 
u. 36. 1 

Bak6 Geza dr. kBzs6gl orvos, 
Pecsi-n. 37. 4 

Baranya varmegye „Bela" 
gondozd korhaza, Baross Ga- 
fior-u. 6. 30 

Baranyat villamossagl r.-t. 
kirendelts6ge, J6zsef-u. 13. 69 

Baranya varmegye gyO- 
mttlcstermelttk egyesiile- 

tenek igazga<6ja, Goda Gyula 
gyiimdlestermeHJ (fizemben: VIT/1 
— XII/31-ig) Vasttt-n. 2. 20 

Baranyavarmegyel Gyll- 
m&lcstermelttk Egyesttlete 

aszal6 6s sssaritdtelepe 1-81 

Bartl Robert boldogfalvi, ny. 
szisados. Pecsi-u. 17. 90 

Beftan Antal sfitfimester, P6csi- 
u.68, 45 

Bender Janos ISj.es Tarsa 
sBrrat tiros, Pecai-u. 64. 72 

Benyovszky MOrle gr6l ura- 
dalmanak kfizpontl hivatqla es 
lataaa, Var 15 

Berta Jozsel s5tfld6je, (ilzemben 
VJi— X/31-ig) RaWcri-u. 16. 1-08 

Blnm Sandor o6g, Horthy Miklds- 
u. 19 11 

Breszlauer Le6 gabona- As tor- 
m6nykeresk.. (fizemben : VITI/15— 
IH/i5-ig.) Horthy Mikloe-t. 7. 21 

Brener Kalman tojaskeresk., 
Tanosics Mihaly-n. 15. 44 

Budf maez Istvan gabonakeresk.. 
(fizemben : Vll/l— XII,31-ig) Maria- 
n. 7. 1-30 

Csak Kalman bankig. Horthy. 
Mikl6s-u. 2/a. ! 

Csendtirseg, m. fclr., P6( 
n. 63. . ■ .. . 19 

Csernl Jozsef kdnyvnyomda, 
kdnyvkoi6szet 6s papirkeresk., P6csi 
u. 28. 5 

Daka Lajos vegyeskeresk., Sb6c- 
henyi-u. 19. 92 

Dazsony.Dardat armente- 
Sito" tarsnlat irodaja, Baross 
Gabor-u.4. 29 

Gat6rhaza (ilzemben:' XI/1 — 
IV/SO-ig) Matty k6zs6g, Drava 
vedgatja 16/8 

G&torhAza (fizemben: V/i— 
X/31-ig) Matty kb*zs6g, Drava- 
vedgatja 16'6 

Denes, Rack hard es Ulak- 
esal badogos-, lakatos- 6s villany- 
szerelflfizem, P6esi-u. 4. 87 

Dvorszky J6zsef daral6rnalom, 
gaboua es term6nykeresk., Kalvin- 
u. 1, . 1-29 

Eckenfels Vflmog t6glagyar, 
Bz6cbenyi-ii, 34. 80 

Fischol testverek fflszernagy- 
keresk., P6csi-u. 18. 9 

Bielscher Ferene dr. Ugyv6d, 
Kossuth Lajos-ter 13. 31 

Ftfszolgablrol hlvatal, Zarda- 
a. 8, 8 

M Futnra** bizoroftnyosa, RAko'cel- 
ut 70. 36 

Gacs Gyola dr. ttissrendeszeti 
feliigy., saolgabiro. Pecsi-u. 80. 

1-32 

Gajda Pal gydgyszer66z, Pecai- 
«, 24. 7 

Gerber Gyttrgy g6pipartelep,g6p- 
6s mfisz. Qzlete, Pecsi-n. 43. 52 

GSnterl Gazdasag, dr. Tansz 

Peter, Gbnt6rpnszta 16/2 

Gttntert Szdltfgazdasag, bzr. 

Prexmd Banddrni, Gfint^rpusata 

16/7 
Graber Bela dr. k<5rhazl ig.-f 6or- 

voa lakaaa, Koaauth-ter 7. 57 

f 27* Bajda Laszld tojas- 6s baromfi- 
kereBk., Calvin-u. 13. 60 

Balasz Imre ref. elkipasztoiv 
esperes, Gordisa 16/10 

Pantos . Kalman m. Mr. Jarasi 
allatorvoa, Magyar-u.6.- 68 

Belsler Karoly sssflWbirfokos 6a 
bbrnagykeresk. (fizemben: in/1— 
Vin/31-ig) Pecsi-n. 25. 24 

Helsler Simon nri- 6s nfiidlvat, 
cipoirnhaz, P6csi-a. 6. 32 

Benkel Antal dr. ktirallatorvos, 
8zabads4g-n. 11. 82 

Herendi Gynla* m. kir. T. o. 
postavonalfetvigyaa6, Horthy 
Mikl6s-B. 69. 61 

Bonibar albiaom.: Varsru Ban dor 
gabonakeresk., Szent Istvan-t6r 

1-38 

Horvatn Antal hentes, m^szaros 
& vendeglds, Kossuth-tar 12. 95 

Horvath Antal ref . lelk£sz, Csar- 
nota '.;■ lrl8/3 

Horvath La|os regyeskeresk., 
V6rtannk-u. 94. 75 

Horvath Zoltan ref. lelk^sz, 
-isse 1-18/6 

Igert Antal vaskeresk., Pecsl- 
n. 84; 27 

Igert testverek tfegla- 6s caerep- 
gvara, iroda: (fizemben: V;i— 
X/31-ig> P^cei-n. 26, 62 

Gyar, Sz6<!henyi-a. 41, 81 

Ipartestttiet, slklOal Jarasl, 

Kossuth-ter 1. 61 

Izraellta hltkttzseg Antonla 
szeretethaz gondnoksaga,. Gr6f 
Tiaza Istvan-a. 11. 47 Jarasblrosag, klr., 

Kazmer-u 1. . Batthyany 
34 Kaflka K. Gordiaa-Dazsonyi erd6 
6s mezfigazdasaga Kafikapnszta 

16/3 

Katonal ^pttletek es hato- 
sagok: 

U. kir. GySjtfitabor parancsnoksag' 

1-15 

Jarisi leventeparancsnoksag 63 

Keek l^aszlO dr. tir. kSzjepyzO. 
Maria-a. 10. 1-01 

Lakisa: BzabadsAg-n; 7. 71 

Keller J6zsel szlkvizgyara, Sza- 
badaag-u. 54. 1K)3 

Kertesz Imre gabona- 6s olaj- 

bizom., P6csi-u. 57. 6 

Kls Hegedtls Janos dr. orvos 

Tisza Istvan-n. 16. 1-25 

Ktss JOzse! mfiszer^sz, Picsi- 

n. 23. 26 

lss Mlhaly g^pjavltfimfthely 

(ilzemben: 1V/1— lX/30-ig> P&csi- 

u.49. 58 

Klstapolca kttzseg (k«as6g_ 

korcsma) . - 84/5 

KlstOtlalu kSzseg (ktfesegi 

korcsma) 1-18/8 

Kocsls Istvan g6zmalma, Bzent 

IstvAn-ter 27. 56 

Kovaes. Roman es Trapp 
fuszer- 6s gyarmatarukeresk., P6csi- 

u. 2. ^ 10 

Kovaes Laszld ref. lelk^sz, Egy- 

h&zaBharaszti 84/9 

Kiirlegyzoseg, Egybazasharasszti 

85 

K»rlegyz«seg, Mariagyfid 42 

Kitrjegyz&seg, Nagytdtfalu, 

Horthy Mikl6s-u, fl. 
KUzsegl eldl]ar6sag, Bisae 

- 1-18/7 

Kilzs6gl el0I]ar6sag, Csarn6ta 

1-18/4 

Ktfzsegl elbljardsag, GordUa 

16/4 

KSzsegl eltfljardsag, Ki«har- 

sany 1-06 

KUzsegl eltfljardsag, Matty 37 
Ktfzsegl eieijarosag, Nagyt6t- 

fain 1-07 

KSzsegl eldljardsag» Old 84/2 
KVzsegl eloljardsag, Turony 

1-18/5 
KUzsegl elfiljarosag es tUz- 

oltO-tfrseg, Bikloa, Kossntb 

Lajos-t6r 2. (4. ni. all.) 2 K«zs6gl polgarl Hulskola 

Ig. irodaja, VajdaJanoB-tfr 2. 1-12 

Kramer Albert oipft- es dlvatarn- 

kereBkedfe, Pfecsi-u. 12. 88 

Kransz Abr. Ha gabona-, ter- 

meny- 6a\ magkeresk. siklOsl be- 

vdsirlo telepen, Gr6f Tissa Istvan- 

n. io. 54 

Kransz Dezsd dr. orvoa, Kosanth 

Lajos-t6r 7. ^ , 39 

Knkn lUilanne ttzv. szikviB- 

gydrtfi (fiaemben: IV/1— IX/30-ig) 

Horthy Miklos-ut 13. 14 

Hehrlng Lajos 6pitS vallalkozd 

Bzabadsag-n. 35. 79 

Mlttler Karoly f Qseer- 6s enkor- 

nafrykeresk., Grfil Tisza Istvan-. 

u. 14. 59 

MogyoriisI Ferene f&sBer-, 

osemegeker«sk. 6s illatszert&r, . 

P6csi-u. 1. 17 

Mtorvai Gabor m. kir. p6nz£gyi 

fObiztos, P6csi-n. 80. 1*14 

Nagy Bela dr. fogorros, Grof 

Tiriza Istvan-n. 13. 94 

Nagy Ern« dr. Ugyv6d, Pecsi- 

u. 31. , ''-SS 

Nagy Lajos sz6n-, ttizifa-, ffiszer- 

keresk. §s vend6glfia, 8z6cheny.i- 

n. 2. "■ . _. 97 

Nagy Sehwkab Lajos f6ny- 

' 5p6sz, Kbss&th-t6r 3. 78 

OrdSgh Jdzsef dr. m; kir. 

tiaztiorvos. Horthy MikJds-iit 19. 
1-11 
Oszterrelcher es Elslnger 

fii'szer- ea vasnagykereak., P6csi- 

n. 14. 43 

Penztlgyitrl szakasz, m. k|r.» 

P6c3i-u. 83 

Peter Lajos dr. nagybferlft, P6csi- 

u. 90. 73 

Pollacsek GyOrgy dr. fogorvoa, 

P6o3i-n. 13. 1*62 

Reformatns lelkesz lakasa, Kis- 

tdtfala . -i ■;' .; 1-18/9 

Relnhardt Lalos mflasztalos- 

fizein, fiveg- ,6s porcellanfizlet, te-. 

me,tkez6si vail., P6csl-n. 32. :. 55 

Relnhardt Mlhaly Szem61yant6- 

favarozd, garage 63 javit<5mu- ;. 
helye, .Maria-a. C. 65 

R6m. Kat. egyhazkttzseg es 
eleml I taiskola, Zarda-u. 5. 89 

Rom. kat. plebania, Zarda- 
ni. 46 

R6m. kath. polg. leanyls- 
kola, Kossuth Lajos r t6ri0. 1-26 

Rozsas La]os ref. lelkipasztor 

SOhlltt Andras beszalld vend6glfl, 
- P6osi-u. 74. .-- ■ 28 

Schmidt Vilmos dr. s^lrlpasztai 

gazdauaga (fizemben: V/l— X/31-ip) 

^ 1-22 

SIklAs 6s Vldeke HltelszK- 

vetkezet, Kossuth L.-t6r 5. 76 

SIkl6sl ecetszeszgyar (tnl. 
Rappensbergeir Lasalo 6b Karoly) 
Grof Titaa Istvan-n. 10. (1-24) 

Slkl6sl kereskedelml bank 

£s hitelegylet, P6osi-n. 26. 12 

ATubiaominyi osztftlya, P6cai-n;23. 

1-10 

Slkldshagylalnktf zseg (kBHBegi 
kocema) ; 84/7 

Solty Lajos vas- 6s fftszerkereEk.j 
. P6csy-u. -56. 49 

Spiegel Adam gyfimSIcs-, atild- 
s6g, bargonya- 6s magkeresk., 
Martagynd 96 

Spltzer Vilmos, <S6gtnU Spitaer 

Marcel fakeresk.. Bz6chenyl-u. 20. 

-■■',• ■'■■■■ ;"■ 41 

Spltzer SCslga gazdasaga, Kls- 
tapolca 84(3 

SUmegh Jdzsel magfinad, Var- 
alj'a-u. 49. 1*27 

Szabo Ernlt gyflgys»er6sBj Pecsi- 
n. 2, 40 

Szalb Jdzsel afitfide, Ptiesf-n. i; 
©3 

Szarvas Bela m. klr. postamester 
lakasa, P6csi-u. 88. . 18 

Szekeres Lajos b6raut6fuvarQe6, 
V6rtanuk-u. 38. 1-09 

Szlgethy Karoly ref. I'elkGaz,:. 

Bikldsnagyfaln 84« Szlnetar Endre gydgyszeiresE, 

P6osi-n i . 18. 3 

Tanner t Adolf grJ BenyovBricy 
-. nradalmak f eliigyelfije^ nrad. inteefl, 

Vajda Janos-t6r 6. 1-33 ; 

TeU gazdasAgf Iskola, m. 

klr., Vasarter '.. . 74 

Internitusa (fizemben ; X1/1-— '< 

HI/31-ig) Kossuth Lajoa-ter 18. ?7 
Teodorovlts Jentf m. kir. gaz- 
.dasagtfelllgy.Ba6chenyi-ri. 5.1-16 ' % 
Toth LaszlO in, kir.teli gaBda-sagi- \ '. 
- is kola ig. lakasa, Arpad-u. 13. 53 '• 
Tothmatyas Lajos dr. figyv6di 

irodija, Kossuth LaJos-t6r 5. 1-19 
Tttzoltdtestttlet,ein«k 1-13 
Vngvary Peter teherautofuva- 

ros6 (Mateosz) P6csi-ta. 26. 1-20 
Vadnal Anr6l olajlerakata, Vasnt- 

allomas 86 

Vadnal Viktor gdxmalomtnl., 

Baross G4bor-n. 16: 50 

Vadnay Anrel gfamalomtnl. 

lak&sa, P6esi-u. 23. l^OO 

Vago Laszld dr. orvos, Perafca. '$. 

^■67 

Vargha Pal dr. SgyT6d„ Pecsl- 

u. 26. ©8 

Vlda A. es n. fakeresk.* Baross 9 

GAbor-u: 5/7. 25 "* 

Vlrag Karoly kSfaragd Horthy ™f' 

MikloB-u. 7. 64 3 

Wlnfs Nandor dr; egy. kShyv- 4% 

tiroB, Postaszaltas ^ 1t28 TT 

Wlnterhltz Ferene dr. i 6azoI- © 

gabird lakasa, Zirda-u. 8. V 48 3 

SIKLOSNAGYPALU O 1 

(lasd Bikloa) O* SIKONDA GYiiGY. 
FtTRDO (Baranya m.) 

(lasd M»gyarsz6k) 

simasIg 

Nyilvdnos idvbeszeio 
alXomds. 

Hivatalos ordk: 

H6tkflimap: A Vasarnap 

- " 6s iinnepnafp: 

8—12-ig, 8-^11-Ig, . 

14— 18-ig, 14— 15-ig, ' 

(Eldfizetftket lasd a sajtoskali 
elflfizetfik k«zBSt.) ; N 

VI 

3 

z 

o SIMfiNFALVA 

(lasd Sz6fcelykereszttir> , 

SIMONTA 

(Had Kaposvir) 

SIMONGAT 

(lisd Nagyaatd) 

siMO^MAJOia 

v, (liad tregszemose) 

SIMOTV-FUSZTA 

; (lisd4rd) 

SIMONTORNYA 

Bivatalos 6rdk: 

",'; 7— 21-Ig- 

Agoston nahd erddgazdasaga 26 

Allamvasutak, m. klr. 23 

Berger Pal, a Blmohtbrnyal taka- 

r6kp6nzt&r r.-t vetferig. lakaaa 2 


Dobrovlch Kalman dr. orvoa 
10 

Epllletf a es banyaf a keres- 
kedelml r.-t, floktelepe 3 

Fejerinegyel vlllaniossagl 
reSzv6nytarsasag kflrzet- 
szerelOje 25 

419 <a Fried Bern.6»Flafboripari 6s 
keresk. r.-t. -...-, 39 

Fried Bern, 6s Flat boripari 6s 
keresk. r.-t. m. kir. hadiiizemi sze- 
m61yze'ti parancanoksag irodaja 6s 
16 6rdt6l7 6raig tel'efonszolgalat 85 
Lakasa . 32 

Fried Bernat 6s Hal bflripari 
6s kereskedelmi r.-t. 7» 18 

Fried lure m. kir. kormanyfo- 
tan., borgyarop J] 

Fried Istvan dr. okl. vegy6sz- 
m.6rn»k SQ 

Fried Pal bfirgyaroB 17 

Gottlieb Sander 6s Ha vegyes- 
keresk. f 

Gattman Jdzsef villany- 6s radi6 
szerelo ■ 20 

Hamar Andras nagyvend6glo, 
szalloda 2 

Hopp <tdonn6 »zv. bfirkeresk. 
12 

Kelemen Mlkldi dr. orvos 

Ktfzs6gt eldljardsag, igar 15 

Kozs6gI eldljardsag, Simon. 
tornyiT 21 

Molnar Janos m6szaros es ken- 
tea 33 

Mailer Antal elstt slmontor- 
nyal hengermalom 30 

Nagy L. Pal vitez, KnltnrmoBgd 
azinhaza 40 

Penzttgyori szakasz, m. kir. 

Pllllch Ferenc gy6gyszer6sz 22 

Rlmal Jdzsel 24 

Rothauser Lajos vegyeskerfisb. 

8 

. Slmontornyal „Hangya" 

termeNJ, ert6kesitfl es fogyasztas' 

szflveikezet . 34 

Slmontornyal hitelszttvet- 

- kezet, mini az O.K.H. tagja 9 

Slmontornyal takar6kp6nz- 

tar r.-t. 4 

Szabd Imre vegyeakeresk, 37 
Telegdy Istvan dr. kfirailatorvos 
id 
Torontall Tanas ktosegi u- 

J egyz5 lakasa 32 

Vaml uradalom (Vacuum Oil 

Com pany r .-t. tuJ a jdona) Vim puszta ] 
Vamospercsl Jdzsel vit6z, 

elesztOeloszti 33 

Zlrcl apatsag simontornyal gaa- 

dasaga 16 

SI6AGARD 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk6'znap : Vaairnap 6b 

Qnnepnap : 

8-12-ig, 8-11 -lg, 

14— 18-ig. 14— 15-1 g. 

Caab elorizeiob reszere: 20— 2i-ig 

Bognar Jdzsel hentes 6s.m6&z& 

ros 3 

Klllan Mlhaly gabona 6s tenueny 

keiesk. 7 

KomJdsl Jozsel ffildbirtokos 2 

Kttzsegl eldljardsag' ] 

Malinger Janos dr. orvos «J) 

. Malinger Mlhaly bor- es t«T-. 

m6nybi2oin. 4 

Nador-csatorna tarsulat viz- Ha tavlrataravaiaszt u3r. a BaesI B61a b6raut<Ss, Balatonuj- 
hely 94 

Bagd Geza . fuszer- es llaztfaeresb. 
(uzemben: V/ifi— LX/30-ig) 93 

Bagd Gynla meszAros es ben tea 
(fizemben: V/l— X/3i-ig) 1-01 

Balatdnklk»tok;,m. kir.felfigy.. 
Balatonujhely Q 

Balaton-szaMld, b6rI0Je Wacker 
Andras 1 (fizemben: IV/l^-lX/30-Ig) 9 

Balaton-Szepiak fUrddte- 
lepi Balatonujhely (uzemben: V/i- 
X/31-ig) 51 

Balatonl Hajdz&sl r.-t, igazga- 
t<5saganak kirendeltsege 13 

Qepmflhely m< ^ 

Hajd6pit6 fizeme, Balatonujhely 40 

Balaton Halaszatl r.-t. igaz- 
gatosaga, Balatonujhely 2, 2-25 

Balatonl Yacht Club Iftzemben : 
V/i— X/31-ig) Balatonnjhely 1-22 

Balatonnjhelyl jegyzdseg, 

■ Balatonujhely 1-30 

Balatonnjhelyl tldnlohelyl 
btzottsag, Balatonujhely (uzem- 
ben : V/i— X/31-ig) 2-11 

BaIatonvld6ki takar6kp6nz- 
tar 3 

Balatonvld6ki Tlllamosmu- 
vek 10 

Balazs Peter clpflkeresk. (fizem- 
ben: V/l-x/31-Ig) 2-04 

Balazs Testverek aut6fuvaroz6h 
1-00 

Balazsy Karoly sfiromester ' 
(uzemben: V/i— X/3i-ig> I-53 

B6nhldy Ferenc dr. k8zk(5rnazi 
fflorvog (iizemben: V/l— X/32-ig) 29 

Battbyany pensld, tni. Gr6f R6- 
zsa (flzemben: V;l— X/31-ig) 1-03 

Bellevne penzld nyarald- 6s 

adal3b6rl6 k.f.t. (uzemben: 

v/i-x/#i-ig) 2-12 

Bokor Ernd 1^53 

Bolgar Szllard lafcaea 

Batthyanyi-n. 34. 1-18 

Borb61y Janos szemelyantd __ 

16fogatu~tebeifnvaroz6 1-87 

Bttrdcz Viktor ai6foki Mateosz 

fnvaivallal6 irodaja 6s lakasa, 

F6-u. 40. 73 

Brnck M6r ntdda V6rtes 

Istvan fakeresk. 81 

Bruckner Alajos wUb nfii fod- 

rasz (fizemben: V/l— X/31-ig) 2-01 
Bnrg Andor flvegeB, poroellin- es 

zomancedAnykereski (fizemben: 

IV/l-lX/Stf-ig) 

Csenddrdrsparancshoks&g, mestere 
Szolga Istvan plebanos 

SIOFOK 

Resztve&z a balatonl 
horforgalomban. :" 
Hivatalos drdk; '.Vlrt- 
X/1- -rX/30. 7— 24-ig. 
-vm. 7^21 -ig. A sidfoki egyseges h&ldzaU 
hoz tartozik Balatonnjhely. 

Adam Jakabne »zv. ^izetfl- 
vendeglatti (fizemben: V/l— 
X/31ig) Balatonnjhely 2-27 

Allamvasntak allomas- 
I6n0ks6ge f m. kir. (uzemben: 
V/l-X/31-ig) ]9 

Autdtaad allomas p&lyaudvaron 
2-38 
FfiTdQtelepen (flaemben: V/l— 
X/81-ig) 1-99 

420 . J01MMBUC9U 

kir., Balatonujbely ^8 

Csenddrorsparancsnoksag; 

m. kir. q 

Csenddr vizi tfrsparancs- 
noksag, nu kir. 1-33 

D61balatonl M Bangya M 
logyasztasl es 6rt6kesftd 
szSvetkezet 64 

8. sra.fiokja, vegyeakeresk., Balaton- 
njhely (uzemben : v/i— X|3i-ig; 1-77 

Dombal Penzld tul. 8zv. Doinbai 

Sandorn6 (uzemben IV /l— IS/30-ig ) 

43 

Bombay ErnO «Anrrte Lak» pen. 

,zi6tnl. (fizemben: V/i— X/31-ig) 

1-28 

Bombay Zoltan strandhotel tni 
, (Uzemben V/l— X/31-ig) .84 

Bnma Jend bookmaker fiokiroda 
(iizemben; V/l— X/3l-ig) 39 

Ehrllch Janos 1-32 

Elite GrIU Penzld, in l. TfltCssy 
Qyulane (fizemben: V/l— X/Sl-ig) 70 
Erdds Gynla festek-, olaj-, Ulat- 
8zer-. haatartAbi cikkek keresk. 
(fizemben: V/l— X/81-ig) 85 

Exclnslv penzld, B6rczy Elemer 
1-09 
Fabian TIbor dr. ffirabbi 1-20 
Fabriczy Nandor mukertesz vl- 
■ragkeresb. (fizemben: V/l— X/31-ig) 
1-76 
Viragkert6szete 6s lakasa (fizem- 
ben: v/i-x/3i-ig) 2-38 
Farkas Janos td. 6s If j. epi- 
teszmernbk, vailalkoz6 48 
Farkas Sandor epJtflmeeter 1-06 
Feldl Jdzsefn6 dzv. P. K. nyug- 
dijas 2-20 Plament Lajos 6s Flal kert- 
epiWk ea mfikerteszek (fizemben : 
V/l-X/31-lg) j-54 

Viragfizlete (fizemben : V/l— X/8i-ig) 
2-32 

Fodor Zoltan ig. {iizemben V/i— 
x/3i-ig) , 2-34 

.Fogas Park" szalluda, berlfije 

. Sehweder JAnos . 54 

Frankel Pensld (fizemben i V/l— 
x/31-igj 1.12 

Freud Imre term6ny- es fuezer- 

keresk. y 5 

Ffirdfitelepl fi6kuzlete (uzemben V 

V/i_X/31-fg) 12 

Frlss Emll dr. figyvdd 38 

Fulmer Istvan tfizifa- es sz6nbe- 
resk. 1.52 

FUrdtftgazgatdsag 

Siofok Pfirdfib^rlC 6s Fejleazto r.-t. 
Igazgatfisaga, szobarendelesek fel- 
v6tele oi 

8i6 sz&Uoi&li (fizemben: V/i— 

x /3We) . 32 

Hnltdm azallodija (fizemben: V/l— 
X/31-ig) ■..."" 

KSzpont] szallodaja (fizemben. 
V/i-X/31-ig) fijjel 9-r« reggel 7-ig 
Budapeattel dlland6 Baezebttttetes 
67 
Kapsugar szallodaja (fizemben : 
:V/i-X/31-ig) - j.14 

FfirdOtelepi Stterme es kav6haza 
(fizemben: V/l— X/31-Ig) 86 

Bttermi raktAra (fizemben: V/l-^ 
X/31-ig) 35 

. Nyari kaszini (fizemben : V/l— X/31- 
^ " 1-16 

Teli kasEin6' nyllvdnos 6tterme 
6s olvasdterem (fizemben : lX/i— 
V/31-ig.) r i.27 

Tfinde szallo" (fizemben :V/l— X/31-ig) 
1 2-05 

BtrandffirdGje (uzemben: VAl— 
X/31-Tg) ■ 34 

VirAgfizlet, kaszJri6jegy-rendel6s 
_(tieemben: V/i— X/Sl-ig) 1-17 
Gaspar Jdzsel f 6nyk6p6uz 6s 

fotokeresk. (fizemben: "" Imperial palace pens!6 (fizem- 
ben: v/i_x/3i-ig) 1-05 

Jakably Imre vlt6z, denaturdlt- 
szeszelosztd 2-21 

Jellnek Laszld hentes es m6sz4- 
ros (uzemben: V/i— X/31-ig) 17 

Jellnek Pdl autdszereW (uzemben: 
V/l-X/31-ig) I-73 

Jordan Richard itftr. felfigy., 
Balatonujhely (fizemben: V/l-^ ___. ,__„. V/l- 

S/31-ig) 1-82 

Gombos Erzs6bet nttJda Ver- 
mes Zoltan fUszerkeresk. 20 
Pfirdfltelepi fi6buzlete (fizemben : 
V/j-X/31-ig) 2? 

Gondklewicz Ferenc . dr^ 
orvos .. . 2-2€ 

Grdsz IstvAn divatarnhiza (fizera 
ben: V/l— X/31-ig) ■ 42 

Grdsz Sandor szabdmester 
(fizemben: V/l— X/31-ig) I-45 

Bajd&Uom&s Balatonl Hajdzasi 
r --*- Ol 3 

Halasz dr. Pensld 6slllnsagl 
Udttld (fizemben : V/l— X/31-ip) HatdsagI blztosl hlvatal 

(uzemben : V/l— X/31-ig) 1-70 

HegedUs B6Ia dr. orvos 60 

BerskoVlts Mdr divatlruhdza, 
foposta mellett (fizemben : V/l— . 
X/31-ip) ; I-44 

Hets Andras dr. orvos, az 0..T.T. 
6s a posta bet. bizt. Int. drvosa 1-29 

flldasl Penzid, tni. Bruckner 
GizellR, (fizemben: V/l— X/31-ig) 
Balatonnjhely 1-47 

Hlrllng Istvan takpteri ig., 
Balatonujhely 2-17 

Blrsch Jdzsel vas&ruT. azerszam- 
6s (e8t6kkere6k. . 25 

Bocbberger Jdzsel Royal sii- 
tode, p6kmester (uzemben: V/l— 
X/3l-ig, !_3 9 

Hoffmann Jdzsef sfitode (fizem- 
ben : v/i-X/31-igV 50 

Horvath Aladar dr. fogorvos 
1-15 

Hnchtbausen Lajos r.k. esperes- 
pl^bauos, BalatonkiUti 15/3 

HnllAm-szdlloda (Uzemben: 
V/l-X/31-ig) 33 

Hnngarla Kertmozgd, tul. 
Zsolt Erno (fizemben : V/l— X/31-ig) 
2-19 

Huhgarla mozgd, tul. ZsoH 
Brno 6pit5mester 2-09 

idegenforgalml, Beszerz6sl, 
Utazasl es SzallitasI r.-t. 

(fizemben : V/l— X/31-ig) 1-41 ijaLitinjuujutjry (uaeuoen; v/i — 
X/Bl-lg) 'j.9 

Kaall IVagy Dezs«n6, ny. min. 
tan.bavegye 1-07 

Kaptalanl Uszttartdsag. Bala- 
. tbnkiliti 18 

Kanlzsal Dezsfin6, Balatonuj- 
hely (fizemben: V/l— X/^l-ig) I-93 

Katz Iboiya fuszer 6s haztartasi 
eikkek keresk. (fizemben: V/i— 
X/31-ig) ,22 

Kemdny Lajos szerz6d6ses mag- 
termel6sek k6pviselete i Balaton- 
ujhely ( 1^7 

Kert6sz Bezstt dr. fogorvos 56 

Kiss Gyttrgy maganzo (fizemben: 
V/i-X/31-ig) 81 

K16sz Mlklds uri 6s nfil fddrasa 
(fizemben: V/l— X/31-ig) 2-!-16 

Romschal Laszld fest6kkeresk. 
(fieemben: V/l— X/Sl-ig) 1-79 

Kotsy Ferenc gy6gyflzer6ez Szent- 
161ek gyogyszertara " H 

Fl6kgy6gyszertAra (fizemben: V/i— 
S/31-ig) 48 

Kovacs Ferenc cukrisz (fizem- 
ben: V/l— X/3i-ig) 79 
Fi6kfizlete (fizemben : V/J— X/31-ig) 
1-64 

Kovacs Imre hentes 6s m6szaros 
(uzemben: V/i— X/31-ig) 1-95 - 

Kovacs Jdzsel ker6kp4rieresk 
,6s kb'lcsb'nzfl (flaemben: V/l— 
X/31-lg) 2-13 

Kovacs Jdzsef Karoly dr. 

budapesti- figyv6d (fizemben : 
v/i-x/3i-ig) . 1-97 

Kd Istvan uri is noi dlvatkeresb. 
(fizemben : IV/1— IX/30-igJ 2-06 

Kdbanyal polgarl serldzd 

~ -t. raktira 2-23 

KOzpontl szalloda portasa 

(fizemben: V/l-X/31-lg, 6jjel 9-tol 
reggel 7-ig Budapesttel dllandfi 
Bsszek8ttet6sJ 67 

Lbzsdghaza 4 

(uaemben: V/l— X/31-ig) 2-26 

Ktfzs6gl eldljardsag, Balaton- 

, kilJti ... 15/2 

Laszld G6za dr. ttgyv6d, 6nek- 

tanar (fizemben : V/l— X/31-ig) 74 

L&szldly Sandor dr. belgyri- 
gyaszszakorvos, Balatonujhely 65 

L6val Mlhaly dr. tb. pti. assis- 
tena, a bel- 6s gyermekbetegs6gek 
szakorvosa (uzemben: fV/i— , 
IX/30-ig) 1-21 

Lnkacs Izsd dr. Wr. kflz'jegyzo, 
(uzemben: V/l- X/31-ig) Balaton- 
ujhely .,_. , .. , ,1-50 
M. kir. honv6d folyamdr^k 
vlzlkepztf osztaga (fizemben: 
V/l-X/31-ig) r 41 
t Magda Penzld** Magda Tivadar- 
n6 penzi6tulajd. (uzemben: V/l— ' 
X/31-ig) 1-4Q 

Magyar Athletlkal Club 
Motorsport, Repiilo- 6a Yachtosztaly 
(fizemben: V/l-X/31-lg) , 87 
fitkezde (uzemben: V/l— X/31-ig) 
1-04 
Reptil6tere: Balatpnkllitl 88 

Mateosz fuvarv&llalfi iroda, tul. 
Pint6r Liszld, Balatonujhely 1-65 

Mateosz si6foki fuvarvallal6 iroda, 
F6-u. 40. 073 

Mayer B6Ia asztalosfizem, temet 
kez6si villalat, hullaszallitis, Ffl- 
u. 62. 01-92 

Mayer B61a IIJ]., Opel service; 
Mobil Oil service (fizemben: V/l— 
X/31-ig) 1-92 . 

Hatral Ferenc ffiszerkeresb., 
(fizemben : V/l-X/3i-igJ Balaton- 
ujhely 1-78 

Melnl GyuIa-kav6behozatali r.-t. 
(fizemben: V/l— X/81-Ig) 70 ufllasz jMjgt e!6re Is mcsffizcthclh Soltszentimre Meszaros Fereric teherfuvaroz6 
6s miv. szallit6 2-08 

Mlbalyfl Karolyne penzi6tul. 
(iizemben: V/l— X/31-1g) Balaton- 
njhely 1-42 

MiklOs Ferenc dr. (uzemben : 

v/i-x/si-ig) 1-81 

Mimosa szalloda, tul. Hopp Jd- 

noBn6 (uzemben V/l— X/31-ig) 1-90 

IHotcslczky Raoul Angela 

. villapenzi6 ifiaemben: V/l— X/3i-ig) 

1-57 

Nadas Mlksa asvanyvizuzeme 6s 

R6szv6ny- Haggenmacber sBrraktara 

PAlyahaz-u. 9. ,sz. a^att (fizemben : 
v/i-x/3i-ig) 2-02 

Nagy Endre ecetgyara, festG- 

muv6sz 1-24 

Nagy J6zsef 615allatkeresk. 82 
Nagy Sandor „Iris" cukrdszda 

Napsugar szalloda (fizemben:. 
V/l-X/3Mg) 1-14 

Nemrs M6r dlvatarakeresk. ' 
(iizembeln: V/l— X/31-ig> 44 

Nemes Vllmos 6pftfimester : 
(Iizemben: V/l— X/31-ig) ' 1-82 

Nemes Vllmos 6pit6ez 3 (iizem- 
ben : IV/1— IX/30-ig) Balatonnjhel j 
66 

Nirscb Karoly sert6sblzom. 
(fizemben: V/i— X/31-ig) 1-83 

Olasz Ferenc kep. kfimfivesm,, 
cement- 6s m6szkeresk. . 2-07 

Orszagos Gyermekvedolfga 
6s Gyermekszanatorium Egyesfilet 
Bezer6di Viktor Qyermekfidfilfite- 
lep, Balatonszabadi, ffirdfitelep 
(fizemben: V/l— X/31-ig) 14 

Osvald Istvan vas-. ffiBzer- es 
festekkeresk. 49 

Palfl Sandor b6rant6fuvaroz6 . 
1-2 

Palkovlcs Henrik biztositdsi 
jarasifeliigy., Balatonuj hely 1-10 

Pannonla PenslO, b6rlflje Qur 

gely Lajos (iizemben : V/l— X/31-lg 

1-86 

Park Pensld, Csaniogurszky Dezso. 
(uzemben: V/l— X/31-ig) 1-74 

Parti Pensld, tnl. 8z6ke1y Ist- 
van (flzemben . [V/l — lX/30-ig) 
Balatonujhely 1-88 

Pavelka Gabor termenykeresk. 
a Futura fflbizomanyosa . 2-37 

Pelenta Geza berat6 tnl. 47 

Perenyl Anna (iizemben: V/l- 
X/siig) 1-59 

Pete Toth Gyula penzi6tnl. 

2r29 

Petrakovft9 Jozsef ne, Kristaly 

penzio" ., 57 

Pick Bend dr. orvos 55 

, poka Lajos, a Detky-gflzmalom 

berlflje .58 

Pollak Erntf tavarozasi vail, 
Rabin Zoitan eptlfet- es tflzifa- 

keresk.., Balatonujhely 21 

RadO Aladar vas-. szerszam- 6b 

ffiszerkeresk. (Uzemben: V/l- 

; X(3i-ig) '.'•-' 45 

Rajcsanyl Laszlo allatoryds 

•2-15 
Rakoczl-nyarald r.-t. 

ben:.IV/i^lX/30-lg) .36 

Riviera penzio, tnl. Pajor 
. Luiszline (iizemben : V/l— X/31-ig) 77 

Rosenbanm penzl6 (fizemben; 

Vji-x/si-ig) 80 

Roubal Rezso* II J. m. kir. Opera- 

hazfaarja, (fizemben: V/l— X'3i-igi 

Balatonujhely. 1-91 

Royal Penzio, Partes Arthur 

(iizemben : V/l— X/3t-Jg) 1-80 

Rttsch en thaler Sandor vasuti 

vendSglfis (fizemben: lV/i—lX/80-ig) 
1-26 
Rudvlg f ami&s allatexport es 

keresk., F6-n. 5. 2-03 

Saffar alezredcs^ Siestarttdfilfi 

(uzemben : V/l— X/31,ig) 1-63 

Sailer Aladar dr. orvos 52 
Saarek Antal sert6snagyvRg6 

(fizemben: V/l— X/3l-ig) 1-84 

Schmltz Ervln kir. merafik, 

Balatonujhely 89 

Scbolcz Geza ny/ m. kir. poeta- 
. master. 1-55 Schubert Bela ftllatforgalmi 61 
keresk. vail. . 37 

Sebtltz Janos gyaros 
(fizemben : V/l— X/31-ig) 2-22 

Siklos Zslgmond szallod&s, 
(uzemben : V/l— X/31-ig) 1-48 

Lakasa 75 

Singer Karoly kSnyvnyomda es 
papirkeresk. (Uzemben: IV/1— ' 
IX/30-ig) ■ ■ 1-02 

SlO-szalloda (fizemben: V/l— 
X731-fg) 32 

S16lok Ftlrd6berl5 es Fei- 
lesztd r.-t. 1 

S16fok FUrdtf KaszlnA (iizem- 
ben: V/l-X/31-igj 1-10 

St6Iok szallo es etterem, tu- 
lajd. T<5th Is! van (fizemben: 
V(l— X/3t-ig) I-94 

Slofokl KtfzpontiTejesarnok 
(uzemben: V/l— X/31-ig) 59 

Sopronyl Aladar dr. ugyv^d 6s 

Sopronyi Gyula (fizemben: V/l— 

X'31-ig) (Ilona-lak) 2-14 

Stelanla penzlo (fizemben: 

vyi-X/31-lg) 61 

Stelnerne »zv. es Tarsa cipfi- 

ea divataruhaz 1-88 

Stern Berta yegyeskeresk., tej- 

term^kek eladftsa (fizemben: V/l— 

X/31-ig^ 72 

Stlkl JOzsef hen tea ^a mdeza'ros, 

Balatonujhely {fizemben: V/i— 

X/31 lg) 1-60 

Strandfflrdd (fizemben: V/i— 

X/31-Ig) 34 

Strompf Samuel hente9es mesza- 

ro6 (iizemben: V/l— X/81-ig) 1-46 
Stnmpf Ferenc batorkeresk. 

(fizemben: V/l— X/31-ig) 71 

Sugar Elemer (fizemben: Vyl— 

X/31-ig) 1-11 

Sujanszky Jeno gydgyszertara 

Balatonnjbely 1-34 

5zabacsl JOzsel II j. be cites £s 

tneezaroa. Balatonujhely (fizemben : 

v/i-x/31-ig) . 1-19 

SzabO Antal sutomester (fizemben: 
V/l— X/31-ig) 63 

Szab6 Istvann6 henteB&ru- es 

csemegekeresk. (uzemben: V/l— 
X/31-ig) 2-18 

Szalal Jdzsel Fntura bizom. ter- 
menykeresk., Balatonkiliti 15/5 

Szalal Simon villany-szerelfl-, 
radii- es foWsaakazlet (fizemben: 
IV/l-IX/30-ig) 27 

Szalay Denes dr. oryos (seb6sa- 
szakorvos) 8i6-n. 11. 92 

Szent Galy Gyb'zd nemes, a 
,Steana" olaj es benzin bizom. 

.'-■■•-'■ M7 

Szmodls Jeno vit6zj ny. all. 

6rnagy, nagytrafik 1-25 

Nyaraldja, Balatonujhely 2-00 

Sztahulyak Istvanne if zv. sz. 

Varnle.Vllma (iizemben: V/l- 

X./31-ig) 1-76 

Sztano Rezstf mfisz. tan. lakasa 
1-08 
SzOcs Zslgmond (fizemben: 

IV/l-IX/30-ig) 16 

TalOs Istvan yizvezeWk- 6s vil- 

lanyszerelfl 91 

Tarjan Jozsef dr. figyved, 

(fizemben: V/l— X'Sl-ig) 'Balatdn- 

ujjiely 1-89 

Telekes Imre m^szaros 6s hentea 

(uzemben: V/l— X/31-ig) ■-, 1-98 

Tell Kaszlno nyilvftnos 6tterem 
(uzemben : V/l— X/31-ig) " 1-27 

Thomas Antal ipIt^szmfirnOk 

(fizemben ; V/l— X/81-ig) ; 2-24 
Tlborcz Istvan dr. ktfzsegi . 

orvos, Balatonkiliti 15/4 

Tlhanyl Sandor sarfkvizgyara 

(fizemben: V/l— X/31-ig) 53 

T6th Imre beraut6tnl. 1-72 

T6th Janos uri £9 hSlgyfodrasz 

(uaemben: V/l— X/Sl-ig) 2-31 

TOth JOzsel aut6taxi es garage- 
■ tul. 26 

TOth Lajos cip6sz (fizemben ; 

V/l-r-X/31-ig) 1-31 

Tubus es Kupakgyar r.-t. ' 

fidtllflje (fizemben V/l— X/31-ig.) 

2-30 
Turan Matyas elelmiszerkeresk. 

tilzemben: \,1— X/31-ig) 1-69 Urbanovlts Gyula bentes 4s 
m6szaros (fizemben : V/l— X/31-ig) 
2-10 

Vag6 Viktor hClgyfodrasz, haj- 
festa, ffirdfitelep (fizemben: V/l- 
X/3Mg) 1-13 

Varga GyCrgy sfitflmester (fizem- 
ben: V/i-X/3l-ig) 1-35 

Varga Matyas beraut6fnvaroz6 
1-49 

M Vass penslo**, penei6tnl. Vass 
Janosne, (fizemben: IV/i— IX/30-ig) 
Balatonujhely , J. — 

Vertes Istvan fakeresk., Bruck 
Mor ut6da 081 

Welxelbaum Gyula henteaara- 
gyara (fizemben : V/l— X/3i-ig) 24 
Hnsfizeme 6a lakasa'(flzemben : 
V/l-X/3i-Ig) 1-30 

Wllllngsdorier Istvan ny. 
allami tisztv., Balatonnjhety 1-61 

Winger Lajos rfiffia, ferfi- ^s 
nfii divatarnbaza 30 

Zsembery Gyula dr. figyved, 
KttrmBcbanya .sz. Hr. viros, ffi- 
banyavAros y r polgirmefltere 1-88 SI6FOKFCRD0 

Resgtvesz a batatoni 
korforgalomban. 

Nyilvdnos tdvbesztlddllomds 

(fizemben: Vl/1— IX/30-ig) 

Hivatqlos drdk: 

7— 21-ig 

SI6MAROS 

(lasd Balatonszabadi) 

SIROK 

Hivatalos 6rdk: H6tkfiznap : Vasamap es 

unnepfaap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetdk reszere : 20— 21-ig. 

Kozsegt elttljardsag 1 

Lados Fereho r. k. plebanos 8 

M. kir. dllamt blrtok kokutl 
Intezdsege, Kdkntpuseta 3 

M. klr.allameplteszetlblva- 
tal, Kovaes Ern8 varmegyei uttoiz- 
tos 6 

Nemzetl kfizmuvelOdesl ala- 
pltvany, kflknti . erddhivatala 4 
darndi erdOMvatala 2 

Slrok es vldeke fogyasztasl 
es ertekesltd szttvetke- 
aete 5 SMOLNICITELEP 

(laed Szentendre) 

SOPALVA 

(ldsd Szeretfalva) ' 

SOKOEOPATKA 

(lasd Tenyfl) 

SOLT 

. Hivatalos drdk: 
7-21-ig. 
Aczel Gyorgy r<5m. kat. pl^b&nos 3 
Allamvasutak, m. kir. 

allomasffintfksege 27 

Balogh Istvan dr., a posta bet. 
bizt. Int. orvosa, k6zsegi vezeto- 
orvoB 20 

Berczeller Pal dr. kfizsegl orvos 
23 

Bugyl Antal, a Magyar mezfigaa- 

. dasigi kOarakttirak igazgatdja es 
ftildbirtokos mftriahazi gaadasaga 
es szeszgyara 8 

Csendorseg ^ 6 EgyesUIt dunaSBldvarl taka- 
rekpenztar es hltelbank 
r.-t. soJti fiikja 2 

Ertekes Lajos llj. termeny- 

kereskedd 47 

Gruber Lajos vegyeskereskedfi 

36 
GyiJrgy J6zsel szem6Iyant<5fa- 

,varoz6 29 

Hanak Kalman m^szaros azlete 

17 

Beller Ferenc tfSjegyzo" 38 

Rercegh Gyula roJdbirtokos,' 

Tetelalja 19 

Hetenyl Gyula fOldbirtokos 32 
Hldasl Ferenc fakereokedd 7 
Hodlk Istvan kereskedd 45 

Ivanyl Istvan fuszer-, fa-, szen-, 
roffis- 6s gabonakereskedfi 15 

K«zs6gl eldljarosag 5 

LAszld Sandor kereskedo 10 

Levay Jozsef gy6gyszer6sz 

«8zentharomsag» gy6gyszertara 28 

Lohathy Sandor toll- 6s nyers- 
bfirkereskedO 41 

AIolnAr Janos g6pmubely- 6s 
villanyszerel6si vail. 48 

Nador Antal vend6gl(5s 43 

Nemes Albert gr6f ffiidbirtokos, 
Erhat n 

Uradalml Intezfc6g, Mariahaza 12 

Nemeth Istvan k«zs6gi allatorvos 

26 

Perlgrnnd Jozsef bentes <5s m6- 

sziros 21 

Penztlgyorl szakasz, m. kir. 

.16 

Raab Jakab vegyesiSru- 6s gabo- 

nakereskedft- 25 

Rakoczy Istvan hemes 6s 

m6szaros 4Q 

Schmelsz Lajos Mateosz aut6- 

fuvarozasi villalata 22 

Soltl fogyasztasl es erteke- 

slto sztfvetkezet 13 

Soltl hltelszttvetkezet, mint 

az 0. K. H. tagja ' 33 

Solt kttzseg kUzellatasr hl- 

vatala 81 

So6s Arpad all. el. isk. igazgatd, 

ktJrzeti lelfigyelfi . 30 

Szabd Denes Inc6zG 42 

Szeless J6zsefne sz. Bo<5s Ibolya 

tanit6n6 35 

Telekl Gyula grdf , R6vber 1 

Int6zfis6ge, R6vb6r 14 

Telekl Jozsef grdf nagybirto- 

kos, UunatetStlen 4 

Telekl Sandor gr6f, Kallimajoi- 

Revb6r 18 

Ttfrley BAIIntne ozv. Jar&s- 

KigyOshati gazdasiga 9 

TUdfibeteggondozO es tudO- 

betegottkon 37 

TUzolto, mento es legoltalml 

parancsnoksag 39 

Vajda Sandor kereskedo 44 
Varga Pal sert6skereskedfi .34 

VBrOsvary Istvanne ny. m, kir. 

. postaellenOrno 24 SOLTSZENT1MRE 

Hivatalos drdk: 

Vasamap es 
finnepnap £ 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik resze're:-" 20— 21-ig. 
BpzO Ferenc borfigynok' 8 

Ktfzsegl el^ljardsag 1 

Nagy Sandor gyum81os-,term6ny, 
sz6nabizomanyos 9 

Rehorovszky Arpad b6rl6 7 
Szendl Janos borfigynUk 2 

Takacs Jdzsel ny. m. kir. 

postayonalmester 6 

Vekony Pal borbizomanyos 8 
Vorak l^ajos r<5m. bath. pl6banoa 
5 

Zachar Istvan bornagykeresked 6 
4 CD 

0> 

■1 

1 o 

M o s 421 Soltvadkert SOLTVADKERT 

Hivatalos 6rdk: 
7— ai-ig. 

Allamvasvtak, m. klr. 

4HbmtefonBks6ge . ". 6 

Bakos Gynia dr. figyvfid 70 
BalAzsi Jend m. kip. postamester 
-.',•'. 25 

Bernhardt Antal bortermelfi 6s: 

borfigynBk .31 

Btcserdy L&szld dr. allatorvos 
37 
Blsoholt 6s Krapa boinagy- 

kereskedftk 13 

Bpzdky ttrUkOsttk „Megvalto' 

gyAgyBzertara 54 

Csendtfrseg 17 

■'■ Denelstvan bornagykeresk. H 
Depp© Balint bortermelo 6skeres- 

Icedfi 60 

Dldszeghy . Jdzsel ld.b6rbenger- 

malroa 7 

- IaHm -'■",■' 5 

Dldszeghy Jdzsel UJ. W5r-, 

cip6sakellefckeresk. 6a borfigynBk 
39 
Egeszaegredeiml Ildkszbv 

vetseg (saulS-orthon) 4 

E£so dimartdekl takarek. 

penztar firtkja 3 

Faragd Ferene elpottaeme, vae- 

4s TegyeBkereskedfise 10 

Faragd Istvan szesafoao 55 
Font Imre borkereskedC 6s bor- 
figynBk ee 

Frey H&rton Faksa telepvesretiS, 

sz'6n ^a'fakereskedfl 15 

Gdspar Jdzsel ffiszerBslete 43 

EflfflsOzlete 44 

GdspAr Jdzsef sfrketeskedS, 

Dreher-Haggenmacher sOreinek 

foiaktaroea 54 

Gerspan Ferenene ttzv. 

yendegifo 8 

GUllch Samuelne gyflmClcske- 
..reskedo . , 20 

Gratzer Istvan dr. orvos 32 
Bembalkd Fereno gabona- 6s 

ternrtnykereekedo 20 

Blrseh Ferene fnvanwn. 02 
Blrseh Ferene hemes 6s me- 

szflros ... 40 

BIrach Benrlk borkBavetitfl 35 
Hirsch Jdzsel bortermelo 6s bor- 

kSBvetito 38 

Klamm Imre bortermelS 6s boi-- 

kttzvetit© 19 

Kle|n Adam borfigynok 47 

Klefn Adam tij. borkeresk. 6s 
.. borfigynflk 72 

Kotrebal Ldszld rendelt £s rak- 

tari szabosaga 6b Gaspar Imre (Ha- 

Jas) rfrfbskereskedfi 41 

Kovd.cs Janos bortermelfi 6s bor- 

kjBzyet.tfi 34 

Kovaesik Jdzsel mttszaki 6s g6p> 

kereskedfi 18 

KtSzsegleltilJardsdgt 

Btfcsa 24 

Soltvadkert j 

Kurtl Gnsztav borbizomanyoB 2 
Lang Lajos ingatlanktfzvetito 07 
Laukd Pil Vaskereskedo 14 

Lehdezkl. Ferene b6rantofuv&- 

««6 50 

Lehoczky Jdzsel tfisfifa-, sz6n- 

6s .meszkereBkedo 22 

tevente otthon 33 

Llgetvarl Andras es Elfert 

Ferene r6fo> 6s divatarnkeres- 

kedfik 12 

Magyar sztf lifsgazdak orsza- 

gos nor£rtekestt6 sztfvet- 
• -ke* - "^' Nemetb Lajos UJ. borkereakedo 

46 

Ocskd Kalman termtay- es bor- 

biaomanyoa 6s bortermelo ■■ 
Postahl vatal taviratkBavettUj 99 

Regos Agoston vltez, borkerea- 
kedo 6s borfigynOk, gabofta> 6s ter- 
mSnykereekedo 58 

Rlmal Konrad fctasegl vendeglos 

es 

Rohosy aSdltan dr. Masigi 

oryps,' ■.'_-.. 
Seheer Karolyne okl. jaQl6szn6 
\ 57 
borkBaveMtfi Sehnauflgl J6zm>I UJ. borttgy- 

Slkter Andras evangelikus. lei- 
fc&H '.:..■■ • 68 

Soltvadkertl logyasztart es 
6rtekeslt6 szttvetkexet 30 

Soltradkerti kereszteny 
mffmalom r^t. 21 

Szabo sfindor pl6baribs 42 
Szeker Sandor gydgysaertara a 

' „Magyar Koron4ho»" 53 

TIszamartI Antal dr., a poata 

bet. bizt. int. orvosa 52 

Tdlh Istvan 6s T6th Janos 

gyfimeicakereBkedflk (fizentben: 

VI/i-.xn/31-Ig) 48 

Tdth Pal borfigyndk 01 

Tdlffyszeky Ferene gyapJnMr- 

toldgyara 6s kalapos 45 

VasarbelylPal refonmUas lelkl- 
->sztor 74 

Vegyolka Ferede bortennelO 6a 

borkOayetjtfi 10 

Veress Denes Id.' 53 

Wlndlseh Andor bord6keresked« 

'~i bprbiaomanyos SOMBEREK 

Hivatalos 6rdk: e^tUtmap: Vaaarnap is 
Onnepnap: 

8-:12Jg, 8^11-ig, 

W-lWg. lt-15-Ig. 

Csak elOflaetfik rtsefire : 20-^-21-Ig, 

Czmgelly Imre dr. kStnrvos 3 

k'SaBftgl kOTCsmaros 5 tov. Matyaiw^aky Zsoloa) 

WIdblrtokos 4 

KSzsegl eldlJardsAg l 

Hlrbaeb Antal bard ffildbirto- 

kos SOLVHIAR 

Foiytonos €jjei-nappali 

t&vbeszMd szolgdlat 

A budapesti egys4ges ftdid 

zat kpzpontja. '■*'■ 

A postahivaial nyilvdnos 

tdvbesztld dllomdsdnak 

hivatalos drci; 

7-Sl-ig. 

Bndapestrfdekl goztegla- es 
eserepgyar tM. gyartelep, 

Kulsfl-B^csi-dt .■;: '2 

Bndapestvldeki ktfskenba- 

nya r^ti solymaii banyatelepe : 

Pilisvarttsvari banyatelep -4 

G&bell Jdzsel misjitennelft, jd6s& 
6getfitelepe . .. 15 

John Janos fa- 6s Bzlnkeresk., 
BoIdogaBsaony-t6r i. 10 

Kovacs Antal tvrsi&l vail., Ma- 
tyas kiraly-n. 9. 13 

Mllblch Jdzsel dr. klr. figy6sz- 

s6gi gyakornok, Mfity^s kirily-n. 81. 

12 

Ppstahivatal. in. klr„ Levente^ 
0. 2ft. ;. 10 

Solym&r kOzseg el<fl|ard- 
s&&a, Mty&a kiraly-b. u.; 1 
amis Mthaly ,feny6dl gy6gy- 
SEer6sE, Erzs6bet Jdralyn6-6t 84. 7 

Tarpay M1IH6S dp. kOiSbgi orvos, 
BoldogaaRzbny-t6r 11. : 

Tdsoky Janos bornagykeresk., 
Nagykovaosi-iit 3. 

Vltez Bnnyadl es Peter Soly. 
mari M6S0-68 M6saterm6kek gyaira, 
flolymar yasatallomas 17 Meskd Jdzsel korosmaros 6s 
. SBikriagyart6 
Meszaros Rarely Bvegkere'g- 

kedA 73 

Mikd Jdzief bprkereskedfl 6s bor- 

figynSk ''■'■'. 4Q 

Hdzl. Janos gyflmOlcs- ^s e(flds6g- 

kereskedfl (fizemben: Will— 

Xl/SWg) " 27 

Bldzl Jdzsel gyflm81cskereskedG 

(flzCTiben: VI/l— XI/30-Jg) 51 

422 SOMKERfiK 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-ig, . 8—ii-ig, 

14-18-lg. 14~i6-ig. 

Csak elMbwttk rfis^ra; 80— 21-lg. 

Katonaf «p. es hatdsdgdk s 

H6nv6d allomaa ppag m. kir. J 
K^rjegyzoseg 1 

SOML0SZ0LL0S 

Hivatalos 6rdk: 

-.' BdtWhamfe;;'; ; .' " "'Jjfaj^*.'; 

8— 12-fg, 8— U-lg, 

t*— 18-ig. i4_ifrig. 

Csak eldfiaetAk r6ss6re: 20— 81-Ig. 

Berzsenyl Bertalan dr. 

vltir, kdrorvoa J Erdody Peter grdf oradalma, 
Bomlfoar .7 

BorvAth Ahdor keiesk. 5 

Ktfr]egyzoseg 1 

Utwl Elemer Tend6gl6a, k«reek. 
4 
Poltfarl menekUlttabor 8 
SAndor gyfigys«r6sa 3 SOMLOVAR 

aaed Bbml68zfiU«8) . 

'.'..'■'■ ■'■'?:.-.'' 

S0ML6VASARHELY 

Hivatalos drdk: 

, B6lk«raap: SOMOGYACSA 

(lasdlgal) 

SOMOGYAPATI 

Hivatalos 6rdk: 

8— 18-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfiaettk rtsjjgre 20— Sl-ig. 

Brajda Jdzsel Vcgyeskeresk. 2 

Mester Gyula gabonakeresk, I 

SOMOGYASZALO 

Hivatalos drdk: 

8 -18-ig, 8-11-Ig, 

. 14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOflzetflk risafire: 20-21-Iff. 

Csterhdzy hereegl hltblaso* 
many erddgondnoksaga 3 

Int6zfo6ge, R6paspnsBta 6s AsaaI6- 

pnsaia . 

Kls KoVdos Lafes fOldmftres 6s 

malbmtnl. 4 

Bdzsegi eldlj&rdsag 1 

Reformatns egyhaz lelkl- 

pasztorl hlvatala 2 

Rudolf Ferene bentes 6s m6- 

ezaros 7 

SOMOGYD0R0CSKE 

(laadlgal) 

SOMOGYEGRES 

(lasd Nagoos) 

SOMOGYFAJSZ 

Hivatalos &rdk: 

estkoznapj Vaaarnap6a 

8— 18-lg, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elOfiwtfk rtssdre: 80— 21-lg. solymArtelep 

(iasd Bplymarj 

SOLYMOS-MAJOR 

<iasd Gyniavati) 

SOM 

(lasd Adand) Yasirnap 6s 
Gnnepnap: 
8— 12-Ig, 8— 11-lg, 

14-18-ig. 14^-lMg. 

Csak eiMteetok r6sz6re: 80— 21-lg. 

KSrlegyzdseg 1 

Kttzalapltvdnyl erddhlTatal, 

m. klr. 2 SOMLY6UJLAK 

Nyilvdnos tdvbeszilH dllo- 
mds a kozs^gieldljdrosdgndl 

(EWfiaeWket lasd Bailagysomlyi) 

SOMODOR 

flisd Magyaratid) 

SOMOGY 

Hivatalos 6rdk: 

H4tk «^ ^epnapf 

8-18^g, 8-11-ig, , 

14-^18-ig. 14-16-lg f 

Csak elMteetdk i6ae6ie: SO— 21-lg. 

CsendOrOrsparanesnoksfig. 

m» klr., Vasas 3 

Ktfrjegyzbseg % 

Kbzsegl elOlJardsag, Vasas 4 9 

Galdl Imre nradalmi.Int4z« 5 
Knnd hltblzomanyl nrada* 

lorn 2 

Knnd kasteiy . 1 

Pinter Ldszld dr. kdrorroa, a 

posta bet. bict. Int. orvosa 4 SOMOGYHARSAGY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-Jg t 8— 11-lg, 

14— 18-ig. U— lMg. . 

Caak elOfieetok resaere :'■ 20— 21-ig. 

Berger Laszld fOldbirtokos, 

Aatalpnaata 5 

Festetlcs Domonkos grdl 

68vitor magyarlnkof a] gaadasaga 6s Titorag> 

*™"~*~ J erd6szete. 

szigetvari elfitizetflk kSaOtt.) 
Gfiyer Adam vegyeekeresl?. 2 
Gldblts Jdzsel dr. kffroros 3 

Bangya Pogyasztdsf es£rte- 

kesltd SzoVetkezet 7 

BoHmann Antal vend6gl0s 9 

Klrseb Roman r6m. kat. pl6- 

banoa 4 

Mlnar Gyjfrgy malomberia 8 
Rosenleld Jdzsel ragyeskensk. 

Somogyharsagy kttzseg 1 
SB vdny Vilmos ffidbirtokos, DI6b- 

pnszta. 

(Lasd a szigetvari eWtlzeWk k6zStt.) 
Szabd Jdzsel baromll-, tojas-, 

gylimWoskeresk. ■ " 10 

Zlchy Domonkosne grdlnd 

kisharsagyl uradalma. 
. (Lasd a szentlasztfi eWlizetflk 

Wz8tt.) Tnulratl ualaszdljat elUre Is mcSHzethcll. Somorjd SOMOGYHATVAN 

Kyilvdnos tdvbeszdlo dllo- 
mds 

Hivatalos drdk: 
H6tkBzna P : 6 /£™% : 8-12-lg, 

14-18-ig. 8— 11-ig, 
14— 15-ig. SOMOGYHATVAN- 
PUSZTA 

(iasd Bzigetvarj 

SOMOGYJAD 

- Hivatalos drdk: 

B6tkoznap '. V S*52 p ^ 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

l4-18Mg 14— 16-ig. 

Csak elOfizetOfe resz6re: 20— ai-ip. 

AllamVasutak, m. kir.,' alld- 
mdsfdnttksege 

Borbas Janos If J.Futura gabona- 

biaom. 5 

Eddekezsdg(kezs6gibir61akasaj 

'6 

Fabos Janos keresk. 4 

Inkey Laszld fflldbirtokoa 7 

J Ivanyl Istvan dr* kOr.orvos, a 

. posta bet. bizt. bit: orvosa ■ ' 8 

Kttrlegyzdsdg 1 

Marczl Lajosnd m. kir. posta- 

'. mester ' . . ' 2 

Meztigazdasagl Iparl R.-T., 

Qalambospnszta 8 

SOMOGYSAMSON 

Hivatalos drdk: 

8- 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fieet6k r6sz6re: 20— 21-lg. 

Dentsch Adoll vegyeskoresk. 4 

Farkas Karoly hentes 6s m6aza- 

ros 7 

Bangya sabvetkezet, vegyea- 

keresk, 5 

Horvath Imredr. kBrorvos 8 
Kdrjegyzdsdg 1 

Klfzsdgt eldljardsag, Savoiy 

10/4 
Magyar Nemet Mezdgazda* 

sagl r.-t. gazda&Aga, Marotpuszta 

2 

Nadray Jend bornagykeresk. 6b 

szeszesital kSzvetito Q 

Nemestdthy Tlvadar .flJldblrto- 

kos, Sdvoly 10/8 

Radovlci Laszld rom. kat. 

pl6banos. 8 

Savolyl hltelsztf vetkezet, 

mint an 0. K. H. tagja 10/8 

Tdth J. Gynla kHzs6gi bir6, 

Savoiy 10/2 

SOMOGYSARD 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, . 

14-18-ig. 14^16-ig. 

Csak elfilJzerfik r6sz6re: 20— 21-lg. 

G»ndd"©zPeter4»rm6nykeresk.6 
Hangya Fogy. 6s Ertdkesftd 

SzOv. 5 

Blrseh Imre sttrnye-szbv6osl gaz- 

dasaga, BOrnye-puszta (lasd a hetesi 

e.6fizet6k k8zb"tt) 
Hatneza Jdzsef eabonabizom. 

(tiaemben: VII/1— XII/31-lg) 3 

Pachmann Sandor vend6gloB 8 
Saardl Somssleh-Idle bdr- 

gazdasag | 

(fieem'ben: V/l— X/Sl-ig) 4 

Somogysardi bdrgazdasag 

iiodaja . (..,). 

Somssleh Ml kids ffiidbirtokos I 
Szdlas Zoltan pl6banos 7 

Vdgh JAnos fCldmtves 8 SOMOGYSZENTIMRE 

(lasd Kadarknt) 

SOMOGY- 
SZENTMIKL6S 

(lasd Nagykanizsa) 

SOMOGYSZENTPAL 

Hivatalos drdk: 

■ , t , " Vasarnap 6s 

H6tkCznap: 8— 12-ig. 

,14— 18-ig. Unnepnnp: 
8-11-ig. 

14-15-ig. 
Csak elftfizetSk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Eszterhfizy Hercegl Hltblzo- 

many gazdasagi int6z6s6ge 3 
Kelemen Zoltan keresk. 7 

Kdzsdgt elbljardsdg 1 

Lukaes Jdzsef rom. kat. pl6b&nos Papp Janos maloratalajdonos 
R6dert Fereno taHitfi 
Somogyszentpall Hangya 
Sztfvetkezet 

SOMOGYSZIL 

Hivatalos drdk: 
B6tk0znap: SOMOGYUDVARHELY 

Hivatalos ordk: 

8— 12-lg. «— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 16-ig. 

Osak elftfizetfik rtszire: 20— 2l-ig. 

Bardos Jdzsel malomtul. 4 

Hangya fogyasztasl 6m 6rt6- 

kesjttf sztfvetkezet 3 

K»rjegyz«s6g 1 

w Lajos vegyeskeresk. 5 

Sass Mlkltis 6s Mlhaly vegyes- 
6pitkez6s 6s 616allatkeresk. 2 SOMOG YVAMOS 

(laad Osztopan) 

SOMOG YVAR 

Hivatalos drdk: 

BitkSznap : Vasarnap 6s, 
iioiiepnap: 
8— 12-ig,- 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

CBak elfilizetflk rdszere: 20— 21-ig. 

Becker Jakab If J. tojas- 6a gabo- 

nakeresk. (flaemben: IT '1- VlI/81-ig) 

6 

Jegyzffs^g 1 

Kem^ny Mlhaly m6Bz&ros 8 

Lengyel Sandor dr. fcCrorvos, 

a pCFBta bet. bizt. int. orvoaa 3 

Sohelner J6zsel korosmaroB 

Szabd D6nesne malomtul. Szakaly Istran Bert6shlalal6 
gaada 6a allatkeresk. SOMOG YSZOB 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8— 11-lg, 

14-18-ig. 14— lfi-lg. 

Csak elfiflssetflk re^re: 80-21-lg. 

illamvasntak Allomaslif- 

nttksege 8 

Bobenszky Aladar keresk. 5 
Csendftrttrs, m. kir. 4 

Gaapar ftd«n dr. barati-bolbasi 

gazdasaga (fOldberifl) Bolbas 6 
Gyenes Gyula mav. veadeglOa ] 
Hlller Jdzsel 1IJ. vend6glos es 

allatkeresk. 9 

Hohenlohe herceg jfiszagigaz- 

gatdsaga ' 2 

Hohenlohe hercegl orada- 

lorn, Kasz6putsj5ta , 1 

f »KUnger 6» Arany** malomtnl. 

KVrJegyzoseg 3 

Varvlzy Janoi dr. kdrorros, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 7 

SOMOGYTARNdCA 

(laad Bares) 

SOMOGYTUR 

Hivatalos drdk: 
Betkfcnap: *£%%* 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetfk reaz^re: SO— 21-lg. 

Inkey Zslgmond pallini, fb*id- 

birtokoe, Tard-paszta. 2 

KochanoYszky Jdzsef ne, Pe- 
jaoBevich Qabrielle grdfnfl ftildbir- 
tokos gazdas&ga 4 

Kttzseghaza, Somogytnr 1 

Kanlly Lajos dr. Mldbirtokos 3 
Szttcs JanOs keresk. 5 Vasarnap 6b 
ftnnepnap : 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

CBak elMJzetok reszere: 90— 21-lg. 

€7send0rttrsparancsnoksag» 
- kir. 2 

Felg P*I geplakatos 18 

Gabriel Sandor Antal ter* 
m6ny- 6b vegyeskeresk. 14 

Borvath Fereno f&szerkeresk. 8 
Kttrjegyztfseg * 1 

Magyar Nandor vegyeakeresk. 

Majer Gytfrgy vendegWs ,„ 12 
Nyakas Geza Fatnra blzom. 15 

Oroshazl Jozsef dr. k(ir- 

Allatprvos 9 

Oszwald Laszld gyfigyszeresz 8 

Pfelter Janos dr. r6m. kat. 

pWbanoa 10 

Rdvlalvl Gaspar dr. kflrorvos, 

a posta bet. Mat. int. orvosa 4 

Rohrbacher Lajos vendeglOs, 
termeny- 618 allatkeresk. 5 

fiktmogy varl Uradalom* Maria- 
pnazta . 11 

8z6bhenyi Imrdne grdfne 
Ozv.. fOldblrtokos, kast61y 3 

(Jradalml erdtf hlvatal 7 SOMOGYVISONTA 

(lasd BrdOosbkonya) SOMORJA 

Hivatalos drdk: 

7-21-Jg. 
Addhlvatal, m. kir. 12 

AllamTasntak, m. kir., 
AUomasftfnttks^ge : ErdOs 
Odtfn mar. fetiszt, allomas«n«k 59 

Balhelnt Jdzsef fQszerkeresk.28 

Balogh Mlhaly Futars klrendelt- 
a6gvezetfi 55 

Barcsdk Kalman ffiBzoIgabir6 
50 

Bonyh&dl Vilntos fa- 6a 6pit6si- 
anyagkeresk. 11 

Bdday Ernd m6szaros 6s bentea 
34 
Clkta cipfi- 6s barisnyaarnkaa 41 
CsenddrO rs, m. kir. 8 

Dapsy Zoltan tflbirtokoa, Bzent 
Antal-kast61y 1Q 

Dlcstffl Bela vaskereBked6se 7l 

Feberkereszt drog6rla, o6g- 
tnlajdonos Dicsftfy Sandor 52 

„Fekete Sas«* gydgyszertar 
Klaez Kndoll 53 

Felsdcsalidkdzl Armente- 
sltd tarsnlat 2 FIdler rsrozsel antfitaxl vallalat 

38 

Fogyasztasl Szlfvetkezet 23 

Folyam- 6s Tengerhajdzasl 

r.-t., ugyn<iks6ge t R6vkartT61yea 

54 

Fdszolgabirdl hlvatal 3 

Fdram hlvatal. m. kir.. Uszor 

15 

„Futara", a Magyar BzBv. KJSz- 

pontok Aruforgahni r.-t. 33 

Herczeg Jdzsef dr. figyv6d 8 

Lakasa . 7Q 

Jarasblrdsdg, kir. 9 

Kapcsandl Sandor vend6glSs48 

Katonal dpttletek ds batd- 
sagok: 

Gyalogsagi laktanya 56 

Klenbauer Fereno iiri 6s hoi 

fodrasz . 57 

Kenessy Jdzsef TegyeBk. 65 

Kovdcs Mlhdly dr. r6m. kath. 
pl6banos ' 43 

K«zsdg1 eldljardsag 4 

Kitzsdgl eldljardsdg, Tejfain 

25 

Kulacs Odttn m^szaros 6a hentes 

58 

Mader Bereny 1 Gynla fakeresk. 

42 

Marsd Jdzsef dr. jarasi tisati 

orvos 20 

Mlkns Jdzsef malomto lajdonos. 51 

Nagy Rezsd vend6glfls 6s pazdal- 

kod6 (Qanoshaza) 44 

Ndmeth Fereno tti2olt6paranoa- 

nok 68 

Parals Arpad reform atna Ielk6ss 

60 

PdnzUgydrl szakasz, m, ktr. 

10 

Petrasovlts MArla gabona- 6s 

term6ny keresk. 19 

Posfay Istvdn dr. kOrorvos 27 

Renddrklreiideltseg, m. kir. 

Uszor 15/a 

Rlchter Laszld dr. figyv6d 46 

Lakasa 63 

Sdghy ds Szmlcsek tojas-, 

baromfi- 6a vadnagykereakedflk, 

Export 22 

Saghy Ferenc i6r£i- 6s n«i divat- , 

saalon, k6sz rdhak 24' 

Sdghy Fereno gabona- 6b ter- 

m6ny keresk. 39 

Saghy Fereno taxi- 6s b6raut6 

vail. 29 

Somorjal hengermalom ds 

vUIamosmtt r.-t. 14 

Somorjal hltellntdzet r.-t. 5 

Somorjal Jdrasl bltelszdvet- 
kezet, mint az O.K.B, tagja 1 

Schrlcker Janos m. kir. 

allatorvos 28 

Schnszter Bdla, Bohamoth-pusata 

17 

Schwarz Laszld dr. keresk. 35 

Szalay Jdzsef radi6-, varrog6p-, 
ker6kpAr- 6 s csillarkeresk. 7 

Szalay Ldszld m. kir. posta- CD 
Oi 

■1 
ID 0: 

* . 
9 
0! 
N 

M 

n 

X 

z 

o 

■ 

s 

3 Szalay ds Pataky radii, mez5- 
gaadaaagi g6pkeresk. zsak- 6 a 
ponyvaraktar 61 

Szantner Lajos magfintisztvieel6 
32 
SzeUe Bdla sert6sUzIaW 68 

Szmlcsek Karoly exporter 89 
Takdcs TIbor jarasbir6 64 

Tauber Julia dr. belgyogyasz 

szakorvos 18 

Tdth Ldszld dr. belgy6gyasz es 

tiidSszakorvos ' 48 

TUddbeteggondozd, jarasi 49 
Varga Imre dr. figyv6d . 37 
Waldmann Sandor vaskeresk. 
13 
Wolf Jend dr. ktJrorvos 31 
Zdborszky K&roly mentfi- 6s 

tiltsolttfszolgalat 67 

Zelllger Frnd dr. kir. kOzjegyzd 

30 423 Hu 16K iioffv megfelgdkezifc a tttulratf flitoaziferBi SOMOSKOUJFALU 

Hivatalos 6rdk: 

.';■•—•«■■■ .■Kaf.' 

8-12-lg, ft-il-lB, 

14— 18-tg. 14— 16-ig. 

Caak eldfizetfik risaere : SO— 21-Ig. 
Csenddrors, m. Mr. 6 

Kozsegl eldljardsag 1 

Krepuska G6za dr. fdldbirtokos 
2 
Ndgrfidvlddhl Kdbanyak 

r.-t. baealtbanyaja 4 

Somoskdi bazaltbanya r.-t. 3 

SOMSALYBANYA 

(ldsd Hodoscsepany) 

SOPONYA 

Hivatalos drdk: 
Hetkdraap r Vasarnap es 

flnnepnap : 

9— 18-lg, 8— ll-ig, 

14— 18-Ig. 14— 16-ig. 

Csak elofiaetflk resaere : 20— 2Mg. 

A soponyai egysSges h&l<&- 

zathoz tartozik meg: 

Nagyldng. 

Bafcacs Ttbor dr. tb. k6rh. U- 

orvos, kCrorvos 6 

GrUnleld G6za oagybirtokos, Tar- 

. noca-pnszta 5 

Jeges B61a gydgysaeresa, Szent 

. Margit gy6gysaeiiard 2 

Kohn 6s Flelsehner rakereake- 

ddk, . cegtulajdonos Fleisebner 

MlktdB 4 

Kttasegl eldlfardsatf 1 

Lanyl Jend ref. lelkesss 7 

Pollner Gabor kfirallatorvos 3 SOPRON 

Ejjel-nappal* szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnOs 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

.2. sz. postahivatalban, 

Sz6chenui-tir 7—10. 
djjel-nappali szolgdlat 

2. sz. postahivatalban, 
Mdv. pdlyaudvar .* 

7-21-ig. 

3. sz. postahivatalban, 

Vdrkerulet 12. 

4. sz. postahivatalban, 
Als6l6v6r-utca 44. 

5. sz. postahivatalban, 
Poda Endre-utca 12. 

Hettcttziiap: 8— 12-ig 6B 14— 18-ig. 
Rorlitolt azolgilatn finnepnapokon: 

..." 8—ii-ig. 

Aes P6ter bornagykereskedd, 

Magyar-u. 19. 8-77 

Adam Kalmann^ ttzv., ny. 

szamv. fAtanaoaos Hzvegye, Grdf 

TIaza Tatvan-u. 2?. 0-08 

Addhlvatal, m. klr., Brzaebetr 

n. ia. 2-87 

Adrlal blzt. tarsulat soproni 

Wngyn:, Bmebet-n. 12. 1-59 
Aglalval jegyzds6g 3-40 

Aglalval vastitalloinas, lasd 

UribAny-ZsiivBlgyi Magyar KoszSn- 

banya r.-t. 05-57 

Allspanl hlvatal, Perenc Jozsef- 

ter 6. 8, 9 

AUam6pft6szetJ hlvatal. m. 

klr*, Erzsebet-u. 15. 5, 1-26 

Soproni Jarasi tbj. firmest er, 

Gyfiri-nt 9. 5-16 

Allaml csemetekert (m. kir. 

erdeszeti kutato int. kezelfeoben, 

Brandmajor 2-21 

Allaml felsdkereskedelml 

lskola, Kis-u. 25. 6-26 

Allaml Itireallskola, Templora- 

u- 26. 2-82 

TaDfiri kar 0-11 leanyg I mn ax lam igaa- 
gat6saga, Deak-ter 82. 0-97 

Intern Atns IgaagaWsaga 4-01 
Tanolootthon igaagatfiaaga, Brent- 
^ Ryflrgy^n. 20. 5-70 

Allaml munkakbzvetltd 
hlvatal, m. klr., Szt. QyCrgy- 
u. 3. 11-09 

Allaml polgarl Ilnlskola, 

Halaaz-n. 23. 0-57 

Allaml polgarl leany lskola, 

Favenyverem 23. 3-65 

Allamvasntak,ni. klr^allomis- 

foneksege, MAV. pdlyaudvar, 

Baross-a. 6/7. . 49 

Vambflzvetitd hivatala 5-58 

Oaatdlymerneksege 2-6.3 

Amberg Ernd dr. m. klr. poata- 

titkar, 8zechenyi-t6r 7/10. 8-86 

amtmann Karoly (fiszer-, cse- 

mege- is gynm61cakeresked6B, fliva- 

nid i. 3." PAI fflszer-, osemege- 

kereskedfi, Qydri-a. 8. 0-34 

Axntmann €h Wet sz mezflgazda- 

Bagi iroda, Otvfis-a. 12. 6-65 
Alldorfy Rezstf vitea, kir. ffi- 

m^ratJk, Madach-u. 11. 9-92 

Angyalfl Andor postaellenflr, 

FlandorMer-u. S3. 9-05 

Anya- 6s Csecsemfl veda SzO- 

vetseg, Ogabona-tor 2. 60 

Asb6th Lldla m. klr. poata- 

ellenarnft, Ma'ty&s kirily-a. 8. 45 
Aajfnsztln Gyalan^, Honr^d- 

a. 28. (idfiszaki V/l— X/81) 11-54 
Az Anker altalanos blztosltb 

r.-t. ftfkja, Pet6fl-t6r 6. 6 

Bablts Lajos szabdszaton, seabo- 

meater, Eiea^bet-n 6. 7-34 

Bacskay Karoly vttef, vasnti ffl- 

intezo, MatyJJs kjraly-u. 19. 7-78 
Bajtarsl Szolgalat, B^chenyl- 

ter 2. 11-01 

BakA Janos Bopron vm.-I szarvaa- 

marhatenyeaztd egyesfilet igaapa- 

tdja, Prankenbarg-n. 6. 0-04 
Bakonyl 'Andor bor- 6a ffiszer- 

fisslete, Banyadi-u. 32. 7-67 

Bakonyl Laszld ny. rm. arva- 

6EekielnSk,Frankenbarg*a.4. 6-87 
Bakonyvary Gytfrgy ny. m. klr. 

postafofelogyelo.KiSflJanoB-a 2-95 
Balassa Istvann6 allaml tlszt- 

vlaelfi Szvegye, Nindor-faaor IS. 
8-72 
Ball k»zse|f 8-97 

Ball! icydgyftlrdo, igaigatdja 

(fizemben : Tv/16-X/16-Ig) 2-5 
Ballndt«< szabd- 6s szUcs- 

szalon. B&lindt Bela 6a Tarsal, 

Bzechenyi-ter 18. 7-45 

Balog Kovfics Sandor dr. 

figyved, E16kapu 7. 9-70 

Balogh Sarolta all. polg. le&ny- 

iskolai tanarnfi, Zrinyi-a. 6. 3-15 

t£za, 

ked^e, Varkernlet'l69. '" 06-05 
Bdnbegyl Jozsel dr. m. kir. 
poata a. titkar, Zsilip-n. 2. 11-11 Banff G6za» 8ch611 Onaztav ntdda 
szonyeg-, fBggOny-, pokrookeres- Banya-koh6 6s erddm6rnttkl 
hallgatok lljasagl ktfre, 

n. Rak6oei Perenc-a. 13. 4-15 

Baranyovlts Rezsd bgi gazd. 
taaaosos, Zrlnyi-n. 42. 7-94 

Barath Lajos dr. m. kir. posta- 

titkar, FelaObilki Nagy Pal-n. 18. 

10-27 

Barkasz Tlbor tojas-, baromfi 6b 
gyumaicaexport telepe, Kfiazegi- 
6t 4. 11-18 

Barna Anna Optifca-Foto, Sze- 
eheoyi-ter 17. 7-72 

Bar sony J^nos ny. onkorgy&rl 
ig., Ala61Bv6r-a. 22. 9-89 

Bartha Elem6r oyug. klr.' tOr- 
venyazeki tanacselnbk, Meiqe- 
telep 2. 1-50 

Bartlal Mlhaly dr. orvoa, Fertfl- 
rakos 13-96 

Banmann B6la okl. kofaragtfmes- 
ter, HildLip<5tut6da<5egtnlajdonosa, 
Kolarag6-t6r.5. 04-60 

anmann Jozset villanytelepl 
gep6samern0k, J6kai-u. 26. 1-73 

Becska Ferenc ^pitial beton- es 
cementara vallalata, MezO-n. 8. 

4-97 Bedy Jozsel, Czeke Jdzsef 
es tarsa utdda, 6tv0s-u. 8. 

■ 2-05 

Bedy Laszld vegyeskereskedfl. 

Torna-n. 4. 6-09 

Beer Antal' m. Hn postaffl- . 

lelfigyelC, hivatalveaeto, SaecheDyi- 

ter 7/10. 10-80 

Beer n6v6rek es tarsa noi 

szabdk, noikalapok es felfiltok am 

baza, Varkfirfllet 121. 3-9fi 

Bekes Istran kalyhaameater, 

epito- ea tazeloanyagkereakedoi 

Uiteleki^u. 43. I-53 

Bekk JAzseJ dr. figyved ird- 

daja, 8zechenyi-ter 5. . \\ 

BelApff-allomas, m. klr., 

BaroBs-nt, mav. p. n. 9-91 

Bences glmnazlnm. Szent- 

gy«rgy-n. 9. 11-51 

Benedeklfy Ferene Tip-Top 

cipObolt, Varkerlilet 69. 04-91 
Benke Ern6 dr. fogorvos, 

MAtyaakiraly-u, 7. 3-61 

Benktf Ferene m. kir. posta- 

f6iiszt, Alis61over-u. 38. 10-74 
Benkd Laszld dr. ev. lie. tanar, 

Templom-u. ao. ' 1-19 

BeraatddUomds, Saeobonyi-ter. 

73 

Berecz Oezstf dr. klr. Jarasbiro, 

Matyds kitaly-n. ,7. 5-72 

Berecz Zoltan gysev. mernJJk, 

Fdc4n-u. 6. 11-83 

Bergmann Pif varosi ffim6rnak, 

I*aukner-u. 8. 12-18 

Bertalan Endre klr. flgyeszsfig] 

elnok, V0r8amarty-n. 9 9-60 

Bettelhelm Jdzsefn6 enkorka-, 

caokolad^-, gytlmttlos-, dellgytl- 

mSlcsr, sUtemeny- 6 s onkrasz- 

stltem^nynagykeresk., Vatfal-n. 2. 

1-12 

Beyer Pal ev. lelkes*, Templem- 

n. ia. 12-13 

Blerbanm Lajos ffiazerkerea- 

kedfi, Koasutb-nt 43. 8>-2 

BlgnlO Imre m. kir. ny. ail. 

ezredes, Varkerlilet 78. 2-72 

Btnder-DegensehUd 6s Tsa 

Ialapgyar, Varkerlilet 80. 6-21 
Binder OttO gyfigyazeresz, Petflfi- 

ter 2. 67 

Blszterltz Ferene gamijavitd. 

Varkerfilet 80. 7-31 

B. Kovaes Gabor saliosniester, 

SainhaB-n. 27. 11-69 

Bognar Tlbor dr. m. kir. poata 

szakorvosa, Grof TlBzaIatvan-ntS3. 

6-66 

Bolemann G6za egyetemi tanar. 

Fenyves-Bor 4. 4-67 

Bodr Gusztav 6s Nandor epitd- 

mesterek, Baroaa-n. 10. 3-99 
Btfrliez Andras vltee, 4U. potg. 

iak. tanar, Szechenyl-ter 2. 8-50 
Bratranek Andras temetkezesl 

vallalata, cgt. Horvatb Ernfine, 

Balfl-tt. 1/3. 1-54 

Lakasa, Szeder-n. 2. 6-76 

Brann Zslgmond villaiiyszerelo, 

Torna-n. 2, 7-37 Bnrgollts Istvan all. poi?. isk! 
tanar, Qt6t Klebelsberg-n. 38-i, ,;■■. 

Ciella GlnstO, olaaz cukxiazda, ■ 
Erzs^bet-u. 16. 5-23 

Celler Karolyne »zv. pekmes- 
ter, Becai-dt 4. 2-36 

Conrad Haner Arnold bard 
ny. &U. tabornok, Szent latvan- 
kttrilt 42; 8.179 

Conrad Rezs0n6 ttzv. ma^anz6, 
Zrinyi-n. 24. 9-73 

Cora Janos dr. m. alt. hitelbank 
soproni fiokjanak fonttke, Templom- 
n, 6. g_ 77 

Clistea L&szI6 kfinyv- es papir- 
keresked^a, Templom-n. 87. 8-37 

Csanddy Sandor ail. realgimn. 
tanir^ Banfalvi-u.298/d. 8-62 

Csend0rs6g» m. klr., Brenn- 
bergben 89 

Fer^6rakos 13-95 

Sopronbdnfalva 13-81 424 Brennbergbanyal banya. 
lgazgatds&g, 1. Drikany Zsll- 
vttlgyi Magyar Kfissienbanya r.-t. 

O2-40, 2-41 
irenner Karoly villanyszerelo 
os vallatkoz6, VarkerBlet 14. 6-54 

Brener Llpdt vegyesbereskedC. 
Varkerulet 8. 4^ 

Brener Mdzes ntdda Spltzer 
Ernd esemege- os luazerkereakedfl, 
Bzechenyi-ter 17. 1-57 

Brener testv6rek,Varkertllet84. 
1-97 

Brezovich Jdzsel fodraszmeEter 
ee illatszerkereBkedfl, Matyas 
kiialy-u. 9. 1-27 

Branner Ddra tflzelSanyagkeres- 
kedese, Madach-u. 26. 4-48 

Brnnner Emll dr. Qgyv^d, va- 
roai tiszHfofigyesz lakasa, Deik- 
ter 61. ; 4-1 1 

Bsebaden Mancl nolszabo, Var- 
kern let 38/40. g-66 

Buday Ferene dr.ra.kir.posta- 
fogalmaz<i, FelsObttki Nagy Pal- 
."• 23. n-81 

Bndaker OszkAr egyet. tanar, 
Felkel6-n. 42. ' 1-37 

Bnjdos Balazs aligazgalo-tanar, 
Alsol6vep-n. 16. . 4^4 sag, m. klr., Osz-a. 2. I-35 
Cser Jdzsel dr. m. kir. poata- 
Ifitiazt, Qy6rl-at 11. 58 

C ^ zm « d t» Arpdd Gysev. tisztv., 

Deak-ter 18; 12-04 

Csopey Kornel ny. m. klr. fd- 

erddtanaeaos, Kepeade-a. 18. 9-54 
Csnppay Lajos all. polg. leanylsk. 

felflgyelfl-igaagatd, Jegverem-n. 4. 

8-42 

Csnppaynd Pekovits Leopol- 

din « tanltonfi, Rakoezl-n. 20T 

11-33 
Czajllk Ferene dr. fogorvos? 

Kossntho. 20. 1-55 

Czapos Ferene d>. m. Mr. posta- 

tanaesoa, Prohaazka-n. 2. 10-26 
Czlgany Istvan m. klr. poatatd- 

tisat, Magyar-n. 16. 7 

C ? Iraky J *Met grdl foldbirto- 

kos, Deak-tor 38. 1-04 

Czlsztler Erzs6bet m. klr. 

posta a.-eHen6rna, Kiss Janos-n. 3. 

83 

Cznkelter Szeesddy Jdzsel 

dr. orvoa, Brennberg-banya 3-60 
Czulllk testv6reh viraMsar- 

noka, Mailer Panlin-a. 8. 48 

Dardnyl Pal dr. orvoa, Rakdcai- 

u - 8 - 3-31 

Davfdhazy Istvan vlttz, honvdd 

atezredes, Dedk-ter 61. 7-8.9 

Davtdovita David vegyesarnk 

lerakata, OtvBa-u. 6. 5-82 

Beak Janos dr. egyetemi ny.r., 

tanari Balogh-Kovaos 6andor-n. 9 

1—76 

Debreezeny Ferencn6kif6zd ei 

Berzsenyi Ddnlel-u. 17. Debreeenl Nagy. Sandorn6 
d . r %* Z¥ * 4U - lewyglmn. tanarnG, 
Alsolover-a. 20.' 9-38 

Devsy B61an6 «zv. poata- 
ffiellenftr dzvegye, Grdf Tlaza 1st- 
vfin-u.7. o-67 

Degay Zoltan tanit6kepz6 int. 
tanar, D6czy Lajoa-n. 6. -11-26 

Degenfeld Katalln grdlnd 
festfimdvesznfi, Wallner Igndc-a. 7. 

Oe'reeskey Jdnos aatogara^e es 
autofuvarozd, Csengery-a. 23. 7-77 

Derka Rezsd ny. aleeredes, 
Madaob-n. 12. 8-29 

Deszkasy Boldlzsar dr. kir. 

tbrvenyszeki bird, Eresebet-n. 9. 

9-29 

DIeboId Karoly fenykepeazeti 
szakfizlet, Domonkos-u. 17., Mdtyd9 
kirdly-u. sarok. 3-78 

Bobsa Mlbaly «Angyal» gyogy- 
szertdra, Ferent J6zsef-tSr 2. 5-67 

Bdezy P6ter bdrd nyng. ca. es 

, klr. kdvets^gl tanacaos, Nandor-fa- 

. sor 9. . 4-47 Dohanynagydrada, m. 

Otvtfs-u. 2. 4-10 Dollmayer A. ntdda Horvath 
Dezsd szallitmanyozasi vallalat, 
Csengery-u. 41. 82 

Dollmayer Jdzsef babsflto da 
afitd, Wieden-u. 4. 7-23 

Dollmayer Rezsd tttzelO- ea 
epitflanyagkereakedfi., RaHczi- 
w- 4fi. 5-33 

Domokos Sandor ny. biralyi t6r- 
venyszekl elnCb, Brzaebet-u. 26. 

1-56 Soprani 
opel es« n a. t sennet HAJDUK 
sorage. VdrkerQIet 80. 5-49 Domonkos Bela m.kir. iposta- 
ffitiszt, Flandorffer-u. 13. 71 

Horn Teofll tttszerkereskedfi, 

Fraiikenburg-u T 6. .©-10 

Dorosmay Janos Gy.B.E.V. 

ielfigyel©, Deak-ter 35. 9-23 

Dttbrttsy JOzsel ny.- postal 6igaz- 

gatd, Maddch-n. 8. 5-4)2 

Drach Jeno butor-,. varrdgep- 6s 

nerekpdrkereskedo, Varkerfilet 119. 

4r70 

Dravlts Gyorgymarhakeresfc,. 

Pertordkos 18-98 

DrObnltsch Karoly vegyeske- 

, reskedtt. OlvBs-a. 7. ,5-38 

Dana Altalanos Blztosltd 

r.-t. soproni fCugynflkBege, Otvds- 

u.48. 6-85 

Dunantull Selyemszovtfgyar 

r.-t.;, Kfisssegl-dt 8. 5-50 

Egesz-KalmAnGysev. felilgyelfl, 

forg. oBzialytonOk, Doborjani-u. 6, 

6-77 

Egyedl Maria fMdbirtokbs, Bore- 

. mbnostori-u. 9. 3-78 

Egyetetuek: 

Erzsebet tudomdnyegyetem ev. hit- 

tudomauyl kara dekani hivatal, 

Deak-ter 80. 4-99 

J6zsef nador mfiszakl es gazdas&gi 

tudomdnyegyetem banya-, kohd- es 

erd&mernBkJ kara, GBrabb's Gyula- 

u. 4, 

Kfizpontja 5-99, 5-09 

Dekdni hivatala 4-93 

NtJvenytani intezete . 8-56 

EUmes Frlgyes vegyeskereskedo^ 

:■ Matyas kirdly-u. 29. 6-19 

Eisner Vllmos vegyeBkere6ked5, 

Perene J6zsef-ter 2. 4"" 

Elemert Imre dr.fOispdrii 

titkar, Udvainokl-u. 5. 6-67 

Elite kavehaz, tuiajdonos Nagy 

Vinoe, 8zecbenyi-ter 14/15. ; 97 

Eltte-mozgdszlnhaz, Bart- 

mann testverek, Torna-u. .12. 

3-97 

]6l<* GIzella ra. klr. poBtadiJnoknfi, 

Balfi-u. 1/3; 61 

EIso magyar alt. blztosltd 

tarsasag soproni toflgynOksege. 

Erzsebet-n. 3. 2-10 

Emmertb Geza ltyng. muse, ffl- 

tandcgos. Balogk-Kdvacs-Sandor- 

u. 35. 8-32 

Eper Jessy J6zsei villany- es mfi- 

szaki nagykereskedfi, Varkerfilet 80. 

4-40 

Erdel lskola, Manninger-haz, 8op- 

ronbanfalva 5-58 

Erdeiyl Xibor m. Mr. honved- 

szdzados, Dedk-ter 15. 9-26 

Erdeszetl bntatO Intezet, m. 

klr,, Deak-ter 25* 6*39 

Erdoteltlgyeloseg, 

ErzBebet-u. 3. 8-45 

Ernyel J&nbs dr. O.T.B.A. ke- 

rfileti fSorvos, Deak-ter 20. 6-42 

Erzs6het gydgyszertar, ti 

ohv. Lelovlts J6zsefne, Erzs6bet- 

u. 14. 1-03 

Erzsebet bozkdrhaz, Gyfiri 

dt 16. 5-05 

Erzsebet tndomanyegyetem . 

lifld Bgyetem 
Erzsebetkertl ktoszk, berl6 
ifj. Jttger Mihaly, Eizsebelkert 
(fizemben: IV/ig— X/16-ig) 44 

Esstf Irenens m. klr. szazados, 

Baross-u. 22. 12-05 

Esso Jdzselne dr.-ne poata- 

tanacsosOavegye,Gyorl-utll. 5-01 

Esterhazy Pal herceg hitbizo- 

mdn y k&zpon ti igazgatdsdga, Tem p- 

lom-n. 2/4. 7-24 

GSafllresae es faraktdra, LAbzIo ki- 

raly-dt 33. 4-78 

Etler Jozsel radifi 6b villaroo&eagi 

Bzakflalet, 8z6cbenyi-t6r 17. 5-08 

Evang. arvah&z» Balaea-u. 7. 8-19 Evangellkns httklfzseg p6nz- 

tarl bivatala, Templom-n. 10. 1-^7 

Evangellkns lyeenm, 6z6- 

obenyl-tirll. 4-50 

E vangellkus neptskola Igaz- 
gatosaga, Bzlnhaz-u. 29. 8-47 

Export-Import kefesk. vftllalat, 
Ceengeri-u. 69. 07-82 

Baikal Matyas m. klr. posta- 
ellenCr, Templom-u. 6, ? 6-69 

Parkas Istvan dr. polgarmester- 

helyettea, Balogh-Kovacs S.-6t 23. 

4-78 

Farkas Janos Gy.S.B.v. tG- 
feltlgyelfl osztalyfdnSk, Huiiyadl- 
n. 30. 9-82 

Fablanles La]os ny. postaffife! 

figyelft, Qx6t Tisza lawan-u. 17. . 

9-22 

Fegylntezet es szlgorltott 
dologhaz igazgatosaga, 
klr. orszagos, Kdbidtelep 3 

Feher Daniel dr. egye teml rend, 
tanfir, Zrinyl-n. 30. 2-70 

Fejer Lajos m. klr. postaf&igaz- 
gat6, Uadaob Imre-n. 20. 10-55 

Fekete Imre g6pmfthely, Mene- 
d6kiaB-u. 10. 1-21 

Fekete jozsel art Bzab6meater, 
RaWozi-n. 1. 8-04 

Fekete Tlbor termdnynagykeres- 
kedfi, a. Gy6ti hengermalopi..r.-t. 1 
Gyflr 6b Erd6s malmok r.-t., Kapu- 
var, B6sarkany k6pvisel5je, Iroda : 
0tvli8-n. 6. 2-75 

Lakasa, Dedk-t6r 49. 4-94 

Fekete Zoltan egyetemi tanar. 
FelsfilOver-iit 28 {nzemben: V/l— 
£/31-Ig) 4-31 

Bz6cbenyi-t6r 8. (lizemben : Kl/1— 
TV/3<Mg) 7-61 

Feldlnger Mlhaly 11J. auto- 6% 
motorjavitora&helye, Rakocai-n ; 

FelstfdnnantnU Termeltik 
SzttTetkezete soproni Wren- 
deltsige, Bzent Gyfirgy-n. 11. 1-31 

Ferenczy Istvanne nyng. ezre- 
des Bzvegye, VtirBsmarty-n. 6. 5-98 

F II d F. Jozsel diva t- 6s rfividarn, 
egyenrnkazati cikkek kereBk., 
Matyas kiraly-u. 9. 10 

Fischer Arpad kereskedO, Mityds 
kirdly-n. 6-72 

FIsehmann Bernat dr. dgyr^d. 
Szlnhaz-u. 25. 7-42 

Flandorlfer Ignae t. orszag- 
gyol^sl WpviseW, Kossatb-u. 14. 
7-00 

Fletschbacker Janos b§raun5- 
fuvarozi, Bfeosi-n. 33. 7-48 

Fodor B61a postaszdlllto 6a sze- 
m61yant6fuTaroB, RozAlia-dt 6. 4^80 

Fodor Mlklos m. kir. ffldllat- 
orvpB, Bopronbanfalva 173. 6-88 

Fogyasztasl szttvetkezet, 
Bzinb4z-u. 3. 91 

F6nagy Artar varosl iroda- 
igazgand, Gyir6ti-n. 3. 8-08 

Fondere Altalanos Blztosltd 
Intezet soproni fiokja, Varkerfi- 
let 88. 8-88 

Ponyo Jen6 szenkereskedA 6s liszt- 
bizomanyos, Shell WolaJ r.-t., Var- 
kerfilet 24 2-62 

Forster Gnsztav nagykereskedfl, 
Kis-n. 8. 1-17 

FOlspanl hlvatal, Pereno J6zsef- 
ter 5. 43 

FtfTambi^atal, m, klr., Mav. 
palyandvar 3-48 

Kireodeltsege: 
Becsl-at 60S 

Gyori palyandvar 4-00 

Kohidtelep 7-05 "b 

Prank Lajos nyng. WlBk. kveaz- 
tor, Deak-t5r33. 7-49 

Freyler J6zsel mflaaztalos, Panr 
Ivan-n. 10. 46 Ef del Feny ves Pensifi 3-36 Feher-Foto 


Fiiedl Janos m. kir. postaellonflr. 

Papret-n. 2. .. 8-55 

Prledmann Izldor (akereskedO, 

Csengery-u. 1, 2-85 

Frlsebmann Jdzsef es tarsal 

liszt-. gabona-, dsvdnyolajkeres* 

ked6k ia biz omanyosok, Templom- 

_u. 24. 2-61 

Frlvaldszky Kornel m. kir. 

poatalgazgatd, Paamdny Peter-n. 8. 
10-35 
Frlvaldszky Tlborne m. kir. 

postaffirelfigyelfi Savegye, WJllder 

Jozsef-n. 10; 10-73 

Frtihwirt Karoly GyBEV. 

igazgat6belyettes, Matyas kiraly- 

n. 19- 3-09 

Ptlredl Oszkar. Varkerfilet 74. 

1-40 
Fttrst es Rosenberger arnhiza, 

Varkerdlet 111. 3-64 

Gaal Perene postamfisBaki tand- 

csos, Wftlder J6zsef-u. 7. 10-72 
Gabara Janos noi fodraazmester, 

Als6lov6r-n; 6. 9-27 

Galatlk Matyas n6i todrdsz- es 

noi kezdpol6terem, Bzeobenyl-ter 20. 

3-53 

Gallaez Jen« szennagykeresk., 
Alg615ver-u. 13. 11-59 

Gallnsz Sandorne dr.-ne kir. 
kBzjegyzS neje, Defik-t6r9. 6-91 

Galos Ern5 varosi saaravizsgald, 
Madack~u. 5. 1-63 

Gangl Mlklds, aiitftmester, Ber- 
csenyi Mikl6s-u. 38. 11-53 

Garaml Elek'dr.benoesfaaatfnGk 
es gimuaziiimi igazgaegato, Tem- 
plom-u. 1. 8^09 

Gaspar Bela fogtechnikal I»bo- 
ratoriuma, Domonkos-n. 18. 4-95 

Gazdasagl telftgyelOseg, m. 
klr., Perene J6zsef-ter 5. 3-21 

Gfizmif. L. Sopron varos vilagitas] 

es eroatviteli vallalata 
Gellls testverek boritdk- es pa- 

pirdrugydr, Virkerfilet 34. 2-15 

Gerboslts Maria vegyeskeres- 
ked5, Rozalia-di 2. 5-30 

Gereben Belavdrosi szamellen6r, 
Als616v6r-u. 36. 38 

Gereben Vllmos r. k. tanitd, 
Prankenburg-u. tt. 11-34 

Gerenes6r Nandor dr. k6rhaai 

ioorvos, bargydgyisz, kozmetikua, 
Eias6bet-a. 7. 9-19 

Gerezdes Jentf gyogyszeresz, 
Szinhds-u. 33. 9-64 

lergely GyUzif dr. O.T.I. fOorvos 
Deak-ter 35. 1-65 

Gergely Istvan, a Magyar Rug- 
gyantaarugydr r.-t. 69 8. K. P. 
goly6scsapagy, raktar, zadk, 
ponyva, gepolajok stb., Magyar- 
U. 8; 7-17 

Lakdsa, Als6ifiver-u. 19. 20 

Gerbardt Oszkar nagykeresk.. 
Csengery-u. 27. 3-04 

Geselmann Gnsztav gysev. 
nyug. atisat, Patak-u. 10. 11-44 

Gestetner Mdr liszt-, termeny- es 
fttszerkereskedes.Hatalso-n. 7. 2-42 

G6way Wolf Lajos ny. aUspai 

Zsilip-u. 14. 9-32 

Geyer Bela maganzfi, Ceengery- 

u. 71. 4-71 

Glezy Dezstf m. kir. detektlv^ 

Matyds kiraly-n. 28. 6-34 

Goldman Bugo dr. gyogyiate- 

zete, R4k6ozi-u. 2. 3-06 

Goldsehmled Laszld « Victoria 

kaptafakeszltd fizeme, Gyort-ut 8. 

Goldsehmled Sandor nyo 

r.-t., Varkerfilet 121. 4-43 

GObtfttts Arpad ny. Ornagy. Var- 
kerfilet 69. 7-85 
Graeser Frlgyes dr. gyermek- 
orvos, Kossuth-u. 3. 2-87 
Gregorenesies Lajos kfinyv- 
kfltfi 6s papirkereskedfi, Magyar- 
n. 8. 6-31 Grlvlcle Gynla ny. m. klr. tibor- 
nok, Gesztenyes-n. 2. 2-24 

GrdI Laszld gydrigasgatd, Dedk- 
ter 38. 4-54 

Grohmann Vllmos «Rak6czi Pe- 
rene o gydgyszerlar, Gr6f Tissa 1st- 
van-iit 29. ■' .77 

Gross Sandor dr. foorvos, 
Mdtyds kirdly-u. 36. 1 

Grttichl Allredne altdbornagy 
Bzvegye, Mityis kiraly-u. 20. 9-66 

Grnber Gynla dr. figyved, 

Ogabona-ter 22. 5-85 

Grnber SzaUd, berld Kiss Perene, 

Wallner I.-u. l. 4-84 

Grttn Sandor dr. orvos, n Ra- 

kocai Perenc-u. 2. / 5-44 

Gttnsberger Benrlk Bzillitd, 

Szecbenyi-t6r 13. 4-27 

Gttnsberger Lazar szdllito, fa- 

es Bzenkereskedo, Otvoe-u. 10. 2-92 

Gytfrl pttspOksegintezosege, 

Fertdrdkoa 13-97 

Gydr-sopron-ebenlnrtl vasdt 

AllomasfoaSksege, pdlyaudvar 52 
Gepeszetioaztdly palyandvar 4-66 
Ozietigazgatosaga, Mdtyas kirily- 
11. 19. 2-00. 2-08 

Ozletigazitato irodaja, Matyas kir 
rily-u. 19. . 4-98 

VamkGzvetitft bivatala, Ldszld ki- 
raly-u. 8-31 

Baas FUlttp es Hal fizlete, Var- 
kerfilet 123. 1-80 

Backer Bela dr. teelagydros 
magdnlakdsa, Deak-ter 6. 6-95 

Backer Llpot ifj., Erzsebet- 
u. 15. 2-12 

Backer LlpAt UJ. es Haltegla- 
gyara, Tegla-u. 2/4. 28 

Backer Mlksapkl. mdrn6k, epito- 
mester, Prankenbnrg-u. 13. 6-51 

flacker Sandor lakasa, Bssinhae- 

u. 27. 2-49 

Backstock Karoly vaskeres- 

ked5, Varkerfilet 74. 33 

Backstock Karoly 11 j. termeny- 

es 8zennagykeresked5, Gr6f Klebee- 

berg-u. 23. 55 

fladlgondozo iroda lasd Baj tarsi 

Bzolgalat 
Ballner Zoltan hgi tlszttarto, 

Dedk-ter 47. 8-14 

Bahn Antonla m. kir. posta- 

kezelOnfi, 8z6chenyi-^ 6. 9-87 

flajgatd Janos villanytelepi 
fdszerelo, Gy6ri-dt 11. rt " 

»flangya'* Kuzlete, Bzeobenyi- 
ter 14/15. 4-20 

flantd Istvan m. tanacsos, vdrosl 
mernCki hivatalvezetfi .lakdsa, Kos- 
Bnth-u. 29. 6-84 

flanzmahn Karoly ev. leikesz, 
duhantutf ev. faszimrevfi, Temp- 
lom-n. 17. 8-20 

Barang Anna m. kir. postadlj- 
nokb.6, Vaghy Ferene-u. 4. 11-52 

Bars GyUrgy beroegi fomdrn&k 

lakasa, Alsdlovdr : u. 3. 7-64 

flartmann JenO dr. GyAr- .. 

Sopron-Ebenfnrti vasdti Jgazgat<5, 

Gr6f Tisza iBtyan-dt 83. 9-33 
Bartmann Keresztely mozi- 

tulajd., Dedk-ter 6. 3-74 

flasentfhrl Fereno teglagydra, 

Tegla-u. 16. 3-06 

Batvan Ferenc tnrlstahaz, 

Erdei fenyveapenzid, tulkjd. Keg- 

lovioh Jozsef, Varis ' 3-36 

Baner Bela ffiszer-, liszt- es ga* 

bonakereskedese. Virkerfilet 42. 

1-66 
Bauer Lajos regyeskereskedfi, 

Ujtelekl-n. 6. 5-28 

Bazl J end dr. vitdz, varosi fd- 

leveltdros, Zrinyi-a. 26. 7-55 

Bedl Fereno vegyeskereskedfl, 

BdCBirU. 35. 7-41 

Helm Fereno, Prankenbnrg- ; . 

u. 15/a. 11^84 

fleimler Karoly dr. ny. vdrosl 

ttjegyro, Kfilwey Pereno-u. 1. 8-36 N 

3 

% 

ar 


M Z 

o s 425 Sopron HelnzKAroly i1U^i«slpc; Kossuth- 

n. bb. ;:. ■' t „,-' 7r74 

Helss JAnos dr. kttrorvbs, 

Agfalva 11-25 

Heist IrAn ny. m, klr. postaseged- 

tisztni, Patak-u. 13. 9-85 

Helszler BAIa dr. v. tanAcsnok, 

Ikvahid 3. 15 

Hell Aranka slrgalmassAgB 

gy<5gyBBertAra, Magyar-u.fi. 3-30 
Hermann JenonA leheniemn.- 

divaiiszalon, Bzinhaz-u; 10. 6-40 Hernleld Pal dr. fogorvos. Sze- 

.chenyRAr 13. 4-68 

. LoYerpanBioja, Deakknti 8. 09-40 

Herr Hermln postastiaztnG 

, Bessenyfl-u. «. 8-05 

Hertwy ZoltAn rltAz dr- n>y- 

vAd,BaloghKovAt B 8.-n.68. 10-99 

IrodAja, Dornonkos-n. 1. 4-33 
HldrAgl Fereno m. klr. posta- 

ellehor, Harkai-u. 32. 85 

HUd Lip At utAda Baamann 

Bela old . ko f aragdmester Ab ce ment- 

gyiros, Kofaragd-tAr 6. 04-69 
HUIebrand V. llkorgyAra. VAr- 

kerttlet 92. 1-74 

Hlller Antal posta s. ellenOr, 

Csehd6r-o. 11. 1-77 

Hlntsch GusztAr iftszerkereske- 

reakedeBe, Als6lfiv6r-o. 6. 7-53 
Htrsehl Jen0 ruha- 6s kalapkeres- 

kedes, VArkerfilet 107. . 2-54 

Hlsz Fereno oukraszda, VArkertt- 

let 83. 8-63 

: HAIalrl Janos ritAz, szikvizpyA- 

ros, Batnls6-u. 5. 7-63 

Holler Otto banktisztviselfi, 
- Patak-u. 12. 10-92 

.. Hollmanh Bela sopron] lapter 

Jeszt6vAllalat,FegyvertAr-u.5. 8-38 
, Hoffmann Gyula, cAgt. 6>v. 

Hoffmann GynlAnA vegyeskereakedo. 

Mannlnger-nt t 2-71 

Hoffmann JAnos szennagy- 

kereskedo As fakereskedo, Csen- 

geiy u. 83. 78 

Holczer Zslgmond fArfiszabo, 

Bzinhaz-u. 31 - 5^47 

; Holl JenOnA dr.*nA puteani, 

nzleligazgat6tS8\egye, MadAchlmre- 

a 32. 42 

HollAn IHlblAs m. kir. posta- 

HJmArnCk, DeAk-ter 49. 10-71 

■ Hollan Peter dr. kislodl, ny. m. 

klr. postafojgazgato lakAsa, Bz6 
,.chenyI-tAr 7/10. 10-00 

Hollos Imredr. fogorvoH, Erzse- 

bet-n. 6 , 2-61 

Hollos Jen© dr. SgyvAd, VArke- 

rfllet 72. 68 

Hollos Rlehard dr* nCorvos, 

DeAk-ter 31 1-39 

Hblzmann Sam a hentes es me- 

azAros, HalAsz-n. 60. 7-91 

HonrAdsAg, lAsd Katonai epiiletek 

68 katAsagok cim alatt 
HorrAtb AntalnA ttzr. Aim 

vendeglO, FelBOlBvAr, HArsfaaor 
, (fizemben: fV/ie— X/15-ig) 9-47 
HorrAtb Bela dr. m. kir posta- 

tanacBOs, Als6I0ver-u. 17. 10-16 
HorrAtb Dezsff dr. m kir. t. ffl- 

orvos, Kossuth Lajos-n. 18. 8-51 

HorrAtb Emll m. klr. vAmszaki 

felngyelO. Kiss JAnos-n. 3. 2-38 
HorrAtb Erno\0.K.H. tiszt- 

TiseW, Szeder-n. 2. 06-75 

HorrAtb Ferenc cip£sEmester, 

bftrkerekedo 6a knton&i felszerel6si 

seaklizlete, Elokapn 7. 2-96 

Lakaaa, Csavai-a. 8. 9-62 

HorvAtb Ferenc aft szab6, Ra- 

koczi-u 5 7-02 

HorrAtb Hilda kozmetikns, Do- 

monkos-n. 16. 1-08 

HorrAtb IstrAn azabAmester, 

Erzs6bet-o. 4. 9-46 

HorrAtb JAnos 1IJ. korcsroaroa. 

Kossnth-c. 49/a. 11-84 

HorvAth JAnos oeabaji ny. tester 

alezredes. Kiss Janos-u. 1. 12-03 
HprvAtb Jeno nrl £a n61 fodracz, 

Gr6f Tlsza JBtvAn-iit 35. 7-75 

BorvAth Jozsef oaemegekereske- 

d6se. Varkerttlel 10Z/a. 8-75 

HorvAth JAzsel Mav. tisztviselfl, 

Rak6czl-n. 3. Q-qq 

426 / """71 

HoryAth JAzsel pfl. szv. f 5tan. 
Bzfimv6T0s6gi f6n0k, Balogh Ko- 
vaos B,-at 50. 10-95 

BorvAtb K AlmAn kflny v- 6s papir- 
kereskedO.MtillerPaiilia-n.e. 1-58 

HorrAtb Karola m. kir. posta 
s.-tisnno, Vaghy Ferenc-n. 1. 

6-80 

HorrAtb Lajos badogos essaereW, 

Praknoi-n. 15. 3-56 

HorrAtb Lajos hgi h. mftdzaki 

taoaosoa, Haayadj JanoB-a.15. 7-22 

Horvatb Lajos rAdio, mfitjzer^sz- 
4s Tillanyaz8ie]6mester, Eraa^bet- 
n. 6 5-06 

HorrAtb Lip At 6pit6mester, Fel- 
.kel6-n. 3. 7-65 

HorrAtb IHarglt postadiinoknfi, 
T6gla-n. 5. 11-95 

HorrAtb MlhAly gydgyszer^az, 
Szinhaz-u. 35. 8-61 

Borr Ath MIklAs, a «8oproni Bir- 
lapo felelOa szerkesztoje, Szentmir 
ton(-n. 4. 2-04 

HorrAtb As Tea saennagykeres- 
ked6, 6pit6sianyag keresk,, Otvfis- 
a.5/a. 1^44 

HorrAtb Rezs&nA Ozr. re&l- 
isk. tanar 8zvegye, Matyas kiraly- 
n. 9. 4-75 

Hd£reszy PAI dr. fOlsp&n mag&n 
lakfisa, Dedk-t6r 56. 8-71 

Hdnlgscbmled Frl£yes dr. tb. 
k6rhazi rendelO Morvou, fal-, orr-, 
torok- 6e g6geszakorvos, 8z6chenyi- 
t6r 19. 25 

Hroby Ede dr. beJgy6gyasz, fc6r- 
hizi foorvos, Mflller Pan! in- n 8. 
3-38 

Hnber IstvAn gep- fo vaaszerke- 
zetek gyira, KoBsuth-n 5. 2-16 

Hnber Rezso dr. kbzkdrhazi sze- 

mOsiz fOorvos, a posta bet. bfzt. Int. 

szakorvosa, Matyas kiraly-n. sa. 
6-02 
Hnbertns radAszlab 6-33 
flaslparl szakcsoport, QySri- 

n. vagohid 6-31 

Hnnyadf LAszlA m. kir. f6- 

ailaiorros, Manninger-ut 7/9. 4-13 

HaszAr SAndor a triesti alt. biz- 
tositd tarsnlat ffifigynfike, VArkorfi- 
let 131. Q4-35 

lmredy Bela dr. rlt&z, ny. m. kir. 
miniszterelnak, Pels61tiv6r-nt (ilzem 
ben: vn/1— XU/Sl-igJ . 7-86 

Iparlelugreloseg, Deak-ter 12. 
1-61 

Istenl megrAltA leAnyal zAr- 
d&ja 63 iskolAJa, Grof Klebelsberp 
Knn6-n. 1. 4-45 

Szent J(5zaef tanlntezete, Grdf 
Klehelsberg Kun6-n. 6. " 6-36 

IstrAn menedAhbaz, Mack- 
kilAto 10-41 

IstrAn SAndornA maganz6,Deak- 
to 25. 11-58 

Irankay KAlmAnyit^ okl. m6rr 
n6It, 6pitoraesier, kir. t5rvenysz6ki 
kites $zak6rto, V6rfismarty-n. 1. 81 

IzsAk JAzsef r.-t. regy^szeti 
gyir, VArkerlllet 36. 8-18 

Jacobl Adolf As SAndor 
szivarkapapir- es ezipkagyArosok v 
NAodor-faaor 3.. 2-97 

Jandl Antal pala- es osertpfedo- 
mester, Poda Erno-a. 13. 8-16 

Jandl Ferene bAdoproB. vizreze- 
t6k ^s osatornAzAai vallalata, 
Torna-n. 6. 7-92 

JankA Andor m. kir. szAzados, 
ZalUp-n. 19. 9-4I 

JArAsblrAsAtf, Ijackner Krlstof- R^di6k6s2ul6k6tugykezelie. fenny Ilona dr. Igazgati. 

Rakocai-n, 12/14, 1-^6 

Jerney Viktor ny. fohadnagy, 

DeAk-ter 17. 8-79 

JezsaltakertI KertAszet, 

Mez6-n. 7-20 

JoA Ferenc m. kir. saazados, 

Sopronl-n. 183. 8-57 

JArAr^ IstrAn m, klr. posta m.ta- 

Edosos, Sa^ohenyi-Wr 7— 10.10-72 
wJAzsel nAdor* 1 maszakl 

ejfyetem, lasd Egyetem 
JuhAsz JAnos szttvCgyArl flzem- 

vezetC Igaagattf h., Bzinhaz-K. 25. 

Kabas JanosnA dr.-nA vm. 

Arvaszeki elnOk Bzregy^, BaidbAe- 

ntoa 20. . 5-Q4 

KalmAr Dezstf ^pitSmester, 

.SBentgyo-rgy-n. 15. 11-00 

KalmAr Zoltan irdgepmflszeresz, 

MdtyAs- kirAly-a. 5, 1-20 

Lakdsa, FelkelO-a. 13. 1 1-93 

Kalotay Bela vitez, tflzirszAza- 

dos, Baross-n. 22. 11-40 

Kamenszky Arpad dr. polgAr- 

mester, Teroplom-n. 8. ; 7-76 
KanyA IstrAnnA postaszamv. 

8av., Papret 6. 11-04 

KarAdl JAzsef m. kir. postafor- 

galmi gyakornok, Frankenburg- 

a 27. g. 65 

Karay Jentf fnszer- 6s ceemege- 

kereskedfi, MAtyds kirily-n. 9/a. 
« ■ J / 7-50 

Kardos ArpAd tb. vArmegyel fft- 

Jegyzo, EsterhAzy-u. 7 84 

Kargl Ferenc ffiseerkeroskedo, 

RAkocel-u. 1. Barlortts JAnos sntOmester, Uj- 
a. so. q^7 

Karner KAroly dr. egyetemi 

tanAr, Arany Janoa-u. 9. 7-26 
Karner Lajos vAszon kereskedfi, 

VArkerBlet 91. J.87 

KarnerMAtyas fl reg- is porcell An- 

kereskedo. VArkerBlet 33. 4-82 
Karner Odon vAroai erdSmerriOk, 

Gr6f Tisza IstvAn-tit 26. 8-54 

Karsal Marglt pcatakezelflnO 

Ogabonarter. 2. 8-44 

Karossy Glzella tanSrno, a m. 

kir. Zrlnyi Ilona honv. tiszti leany- 

neveW int6zetben, Als61«v6r-n. 37. 

2-86 

Kastner Ferene kereskedo^ Ot- 

vto-n. 17. 6-14 

Kastner KAroly fflBzer-.csemege- 

es liaztkereekedo, Erzsebet-o. U. 
4-28 
Kasztner TestrArek, Erzs6bet- 

u - 9 - 11-85 

Kasz Panla kereskedfi, Franken- 

burg-u. 8. 4-14 

KaszlnAegylet, Bz^chenyl-t^r 16. KelAnyl Dezso dr. figyvAd. Szin- 
kAz-n. 10., ' .1-23 

KelAnyl OdtfnnA 5xr.mAv.Tn. 
fdtanAcsos oavegye, Nandor-f asor 29. 

*,■"■-'■. / ' -'■'■' " 3-93 

KemAny AntalnA ny. posta «. 
ellen0rn6, Kossoth L.-u. SO. 7-81 

Kepes M&rton dr. bflr-isnemi- 
betega^gek szakorvosa, VArkerB- 
let 183. ;.; 8-52 

KerAml AndrAs Splt^si ea tlleelfi- 
anyag kia-- es nagykeresk., telep, 
Mannlnger-^. 2. 9-88 

Kereskedelml As I parka- 
mara, Urozvw Krlstof-u.'s;. 31 

Kerpel ItfnAc magAnzd, Deak< 
tAr 22. 9.93 

Kbelm Jentf hentes es mesisaros, 
dzinbAz-a. 9. 1-05 

Fi6kfiBlete, Balfi-n. 64. 1-48 

Kbelm Teof II dr. orros, Laekner 
K.-a. 14. 3-95 

KboAr Odttn dr. orros, IteAk- 
ter39. 3.99 

KIndler Mlbaly igaagato-tanitfi, 

Fereno J6zsef-te> fl. 6-74 

KlrAly Fereno hereakedo, VAr- 

kerfilet 126. 7-51 

KlrAly Jeno dr. Kresebet-korhAz 

igazgato-fflorvos, Magyar-a. 2. 4-63 
KlrAly nyomda, cegt. GfispAr 

ZoltAn, U. RSkdczi Pereno-n. 13. \ 

Kiss IgnAc hentes es mSszAros- 
ihid 2. JAszberAnyl Antal m. klr. ffl 

Allatorvos, Bormonoatori-nt 5. 

7-27 
Jausz Frlgyes okl. kflzgazda, a 

BtauHer 6s Fial r.-t. eegvezetoje, 

Ikvasor 6. 10-93 

JMger GnsztAr vend^glos, Flan- 

dorffer-n. 11. 3-00 

Jfiger MlbAly vend6glfls, VAr- 

keriilet 46. 8-qq 

Jttger MlbAly If j., Pannonia 

eaerem, VarkerUlet 80. 3-03 
Jfiger PAI -vegyesArukereakedO, 

RozAliarU. 2G. 7-88 

JAhn Antal Aranykereaet-gydpy- 1 

BzertAra, DJteleki-a. 64. 2-84 MlhAIynA m. kir. posta- 

s -ellenorno, Bzigetkfiz i. ; ■ 51 

Kathoilbas bonrent penztAra, 

VArterulet 26, 4-O9 

Borra^rese, Varkertilet 26. 7-15 

Katfaoltkas K»r, Dj-u. 28. 2-64 

Katonai ApUIetek As hat As A- 

tJob, m. klr. 

Hadik6rbaZj DeAk-ter 32.. 11-71 
Hadik6Thaa, Deak-ter 53. 11-72 
Hadiktfrliazi, Gr. Klebelaberp-n. 5. 
11-73 
Hadik6rhAa, Liszt Ferene-n. 2. 

11-74 

,Hadik6rhaz, Pet5fi-t6r 3. 11-75 

HelyOrsegi k«z6tkez6s) blzottsAg, 

Fapiao-u. 21. 3-63 

Honv^d ffitiszti tanlolyam parsa?. 

Felkelo-ut 3. 12-l^f 

Honv^d kOzpont, Flandorffer-u. 10. 

2-69, 1-30 

Katonai raktAr 7-10 

Tfizeralakulat par.-sag, Manninger- 

1. I*. 10-96 

Katter SAndor ffiszerkereskedo, 

Domonkos-n. 9. 3-83 

Kanslts Jeno p03laigaagat6, 

MadAch-u. 3. 10r25 

Keglorieh IstrAnnA vendegids, 
Kis-a. 4. 7»Q4 

Keglorieh JAzsef vendeglos, 

Gyori-nt 2. . i-15 

Kelemen KArolynA vitez, 
dohanynagyarus, Varkerulet 73. 
11-16 Ikvahid 2. 6-12 

Kiss IstrAn ra. klr. postaffllgazgato, 
BzAKJhenyi-tAr 7/10. 10-15 

Kiss Jend dr. egyetemi tanAr, 
Gebhardt Jozaef-ttt 6-46 

Kiss Jentt dr. kir. MrvenyszAki 
tanacselnfik, Frankenburg-u. 8. 

4-19 

Kiss JAzsef Bzabo" mester, Tem.- 
plom-n. 16. 11-1S 

KlsS. Lajos m. klr. kertfi^zeti v 
^Sfelngyelo, Jokai-u. 12. 8-35 

Kiss LAszlA konyi, tAbornok, 
DeAk-t6r 20. 9^74 

Klaber B. borkereskedfl, Kosstith- 
ot 24. (fiaemben: VI/1— Xl/SO-ig) 7$ ' 

Klansz Jeno* varosi erdOmernOk, 
Faraktar-n. 19. 9-7 1 

Klaasz NAndor kereskedo, Bzent 
MihAly-n. 26. 3-7 1 

Kiansz testrAreh liszt-.cabona-, 
termenyiizlet 6s lakas, VAr- 
kerfllet 64, , I-49 

Klein Mar bus papIrgyAri lera- 
kata ea papirzacskdgyAra, Kismar- 
toni-sbr 2. 2-45 

Klein MArkns Hal epSletfa-, 
Apitkezesi es tfizelCanyagDagyke- 
reakedAs, KOaaegi-iit 19, 1-00 

Klein SAndor magAnzd, DeAk- 
ter 49. 5.39 

Kller Vllmos ny. ezredea, Gr6f 
Tisza Istvan-u. 1. 2-28 

KInge Gyula ny. hnszArfohadnapy 
trafikja, Matyas kir Aly-u. 13. 8-98 
Kluger PAI posztokereskedd, Var- 
kertilet 71. 3-38 
Knlep JAnos v. b. t. t., oy. vezAr- 
igazgat6, J<5kal-u. 18. 1-79 
Khopller Imre divatarukerea- '- 
kedfi ea feheraeinftsaalon, Domon- 
ko9-u. 17. 9-43 
Kobor Ferenc hentes es mAszA- 
ros, PiohAszka-n. 1. 6-63 
Kossath L.-u. 2. 6-97 
Kocka JAnos cnkrAszmester, 

MAtyAs kirAly-n. 7. ■ 9-99 

Kolos LeA bflrfindte As gyermek- 
kocsikeezitO, VArkerfilet 90. 4-62 
KomlAsy BAlahgi. szAmvizsgA16, 
De&k-tAr 47. 8-07 

KopAndy Odon ny. all. hadbiz^os- 
ezredes, FelsOKiver-u. 10. 8-40 
Koppel Ferene fest6kkereskerfo, 
Varkerulet 21. 3-90 

Koppel KonrAd edAnykereskedd, 
Fischer Henrik utdda, VArkerfi- 
let 68. 34 
Kopsteln Bela mfiszakl kereskedft, 
miiszoresz As antogarage, VArkertt- 
16166. 7-33 
Kopsteln LlpAt butorkereakedd, 
VArkerlilet 68. 3-89 
Kopsteln Samu kereskedfl, VAr- 
kerfilet 51. 2-19 
Korenlka Od0n HJ. textilArn- 
kereskedAB, Magyar-n. 10. 8-64 lioarm asoRnt a ofetelben ne zaparJon. |/nffni A Mk Ml%fRWh£m\f ... ■■/.*' mlnd«nf*l« *l«lml»«r« h*ztarfasl clkk«k 

NkEZNAR OYOttUl nammcreshcflO t,i M i,.i, m „ M ip .oi m: e-oo^ 
Magyar Bank 6s Kereskedelmi Rt. lE ^ t ,T^C^ b^, T.: 2-56^- Koth Llpdt WJrkereakedfi, Var- 
kerfllet 60. 4-50 
Kdvaea latvdn dr. ttgyved, Wat- 

der J6zaef-n. 13. 2-14 

KovAcs Janoa pfikmeBter, Szeke- 

lea-n. 2. 4-17 

KovAcs LaJoB ipannftvisz, Harom- 

biatSr 2.- 2-78 

KovAca La]oa ipannfiveazetl .66-.;' 
jatekarugyaia, Csend5r-n. 14. 

11-06 
KOvalszky Janoa Mav. felflgyelo, 

Fapiacz-n. 6. 4-64 

Ktt Jdzsel vltez Ay . Alt. tAbornok, 

Gesztenyes-iit 80. 1-41 

Kttnlnger LaJoa ipitesaeti ba> 

dogos, Varkerfllet 12. 8-22 

Kdrmendy Mlklda dr. m kir. 

postafogalmaz6, Oaz-n. 6. 69 

KttzellAtAal lelttgyeloaeg, 

m. klr. 

Pet5tl-*er 8. 9-13 

Kttzpontl antogarage, Bodr 

Nandor, Genael A.-n. 2. 6-41 

Kttzaegl eidl]ArdaAg, Fertfl- 

rakos (nyilvanoai 13-93 

Kdzaegl eltflJArdsAg, Barka 

Kranuner Geza cementarufryar, 

Spitfianyagkereskedes, 6pitesi valla- 

lat, Kofarago-ter 2. 1-4J6 

Kraaznay Jend dr. m. kir. £6- 

lelkesa, Zsllip-n. 2. 11-43 

KraoazBela dr., Domonkos-n. 17. 

1-84 

Brausz Jdzsel fflBzerkereskedfi, 

Bretanberg 1-43 

KTausz KAroly posztogyaros, 

Ogabona-ter 2. 5-52 

Kranaz Mdr, eegt. Kraosz Lajos 

deligyfimSleu- 6s gyannataruberes- 

fcedft. Kossuth-iit 23. 4-56 

Kraosz Sandor ny. m. kir. posta- 

telfigyelfl, Baafalvi-n. 298/c. 8-15 
Kramer NAndorny.m. kir posta- 

rorelflgyelo, Landzser-n* 6. 8-07 
Kremser KAroly szappan- 6b 

gyertyagyaros, Varkerfllet 99. 1-89 

Kremslr Zslgmend temetkezesl 
cikkek gyara, Ogabona-t6rl2. 4-60 Kttnlgl FMttpne grdlne ma- 

gaiizo\ Petflf i-ter 6. 7-11 

KUrner Karolyne m. klr. ezre- 
des fizvegye: Gflmbb'a Gynla-n. i: 
9-59 

LAczay Sz. Bela ptt, tan&caos, 
Ujteleki-n. 43. ; 6-45 

Laehne Vllmoa dr. flgy ved, 
Varkerfllet 141 -1-64 

Lakasa: Magyar-u. 6 7-60 

Lagler Aladar, a „Fntnra'.' nieg- 
bizottja, Deak-ter 19. 8-84 

Lakatos Janoa dr. m. kir. posta- 
titkar, Balogh Ifovaca Bandor- 
ftt 8. 9-07 

Lam Janoa -all. rend, detektiv- 
ielfigyelO. Wollner Ignati-n. 22. 

12-00 

LAmlaluasy Sandor vltez, 
heroegi .erdOfelfigyeld, Boramonos- 
tori-nt 16. 9-06 

LAnczy Ferenc m. kir. posta- 
igazgata, KoBantb Lajos-u. 47 T ..- 
10-90 

Landl Amtal hentes 6a m6szaT08, 
Vadaaz-n. 34. .-,..■■.. 5-41 

Lang Gyula gozffireaze, Uazld 
birajy-n. 9. 5-51 

Lang Janka O.F.B. altat enge- 
delyeeett lngatlanforgalmi iroda, 
varkerfllet 16. 3^86 

Laschober dattos, Walder J4- 
«Bet-o^5. 2-91 

Laszlo Antal vltei, Gysev. tisat- 
viselft, Esterkiay-n. 7. 5-63 

Lanrlnger Ernft ailami real- 
iakolai ny. Igazgatd,- mnzenmi 6r, 
DeakterS 2-02 

Lebovlts 1. Jentf orvoa, Mallei 
p-u. i. 3-26 

Lederer Gyorgy 616allatkeres- 
kedO, Prohaazka Ottokar-a. 52. 

9-90 

Lederer Mand dr. flgyv6d ea 
Lederer testverek, Varkerfl- 
let 88. 02-93 

Lederertestrerek «b Lederer 
Mand dr. flgyved, Varkerfllet 88 Kreznar Gydrgy exportkereske- 
delml es szalUtd-villalat, 
M.A.T.E.O Bz. tag, Varkerfllet 80. 

6-01 
Lakasa: Cserkesz-flt 7. 6-00 

Krutnp IMeianie m. bir. posta- 
a -ellenpnie, Gyorl-u. 6. 1-26 

Kuczogl MarceU bencestanir, 
igazgatih., Templom-a. 1. 8-10 

Kngler Antal m. kir. podta- 
fa«lf6u6r, Csengery-a. 16. 79 

Knlcsar Ilona posta B.-ellendrnd, 
Grdr Apponyl-ter 1 -9-44 

Knmmert Jend aUrgyari igaz- 
gat6, Caeresanyesor 2-88 

Knnd Hagda fuzGkeazitft, Var- 
kerfllet 9. 63 

Kuntzl Marglt fenykepesK; Var- 
kerfllet 117. 3-32 

Kanz Otto kfisz6nraktara feaMro- 
daja. mav. palyandvar, Manninger- 
ut 4 72 

Pa- ea szenhereakedese, Rak6czi- 
u. 4. 2-80 

Knp Gyala dr. korbazl ffiorvos, 
Grof li8za>tvan-flt 1. 7-21 

Kurnedombl csal&dvedelml 

munkacsoport, Rozalia-flt 3. 

3-58 

Kutas Jdzsef ny. varosl iroda- 
igazgat6, 8zt. Mfirtoni-u. 3. 9-30 

Kntnyak Attlla nyeratermeny- 
kereskedS, Varkerfllet 131. 8-93 

KUlkereskedelml HiyataL 
Hi. kir. soproni kireudeltsege, 
. Sa6cheuyi-t6r G. 11-05 02-L 
DkS*j tsag, 
9^56 KRFMWH szappangyAr 

nilLIHULII varkerfllet 99. 1^9 Legoltalml 

varkerfllet 44," 
Lehnerae keBimankaflzIet, Var- 
kerfllet 85. 11-67 
Leleht Jdzse! dr. figyr6d, Brzae- 

beNa. T 8-^41 

Leltner T6bl&s (flszer- 4a ese- 

megekeTesk., Ogabona-ter 14. 

11-50 
Lendvat Jdzsel tiBemvezetB, 

Paamany Peter-n. 5. 4-29 

Lenck pdl ny. flrnagy, Arany 

Janoa-n. 8. 11*41 

Lengyel Armln, virkerttJet lai 

2-90 

Leak Lafos-fele teglagy&r 

r.-L, Tegla-u. 3. 47 

Lenck Samn ntdda Varga Fe- 
renc, cegt. : Stdekert Gyala, 

fflszer-, gyarmat- es apbrtarnker^* 
kedea, Varkerfllet 117. 35 

Ldva Jend-dr. m. kir. posta- 
8,-titkar, Laokner Kri8t6l-u. 18. 

10-91 
Llceaml dtakdttbon, Igazga- 

t6ja vlt^z Magaaay Bandor, Ba- 

nyadi Janos-a. 6. 7-40 

Llebermann Mizzl nfll dlvat- 

szalonja, Szlnbaa-n. 10 5-86 

Link a Mlklos f^nykepeszmeEteT, 

Erasebet-n. 6. 1-71 

Ltpner Pal dr. orros, Eraeebet- 

a. 12. '3-27 

Llpovetz Ivan igaEgatd-tauitd, 

Erz96bet-n. 27. 9-21 

Lltvay Pal dr. vltez, m. kir. 

earedes, Madach-n. 7. 11-27 

Lobenweln Harald fenykepfez, 

Kossutb Lajos-n. 13. 3-52 

Lobenweln Ogzkar flvegkeres- 

kedfl. Varkerfllet 71. 6-24 Ldskay Gaborne alt&bomagy 

Hzvegye, Dedk-ttr 37. 4-61 

Ldverlttrdd Boproni : Idegenfor- 

galnji r.-t. (Szembeo : V/l— X/31-tg) 

Bzent Istvan-kSrit 7-35 

Ldver-penzld, tnl. Hernfeld 

Pdl dr. Deakkutl-n. 8. 9-40 

Lttver-szalld berlOJe Borvith 

imre, Borthy MJklAa-kttrtt 6 

7-14 
Lttwy Dezsd badogos 6 s Vlzveze- 

tetezerelfl, Varkerfllet 74. 6-92 
LOwlnger Ferenc asvanyolaj- 

aagykereskedfl, Varkerfllet 64 5-19 
Lowlnger Jend henten- 6a m^- 

Bzirbsmeater,. VArkerfllet 7. 6-07 
Lnkdcsy dend dr. p~fi. tana- 

csos, Madaoh-a 30. 6-06 

Hachatsek Aladar dr. m. klr. 

tiaztiorvos, Borsmonofltori-n. 7. 

9-20 
Hacnatsek Alfred ny. m. kir. 

postaffllelfigyelS. Caengery-n. 5. 

6-30 
Madotfd Jdnos deHgyflmfllos- es 

gyflmfilcskereBkedfl, Ikvabid 2.6-1 1 
Ulagel Agost fakereskedfl, Gyflri- 

flt i, * 2-18 

Magyar altalands hltetbanb 

soproni fl6kja t Varkerfllet 64. 18 

Flokfonflk Varkerfllet 64. 3-62 

Magyar Asszonyok Nenuetl 
Szdvetaege delete, Maty as 
kiraly-u. 7, 1^-29 

lagyar Bank es Kereske- . 
delml r.-t. soproni fidkja, Var- 
kerfllet i«k 2-56 

Magyar T^tet Pdrtla soproni 
szervezete, Beechenyi-ter 2. 5-45 

Magyi 
r.-t. aoprohkeruieti fetflgyelOaese, 
■Maty^aa kiraly-n. 20. 8^-78 

Magyar Uldsagl VOrtts- 
kereszt» vlt6z Simon Elemer 
fldfllfl]e, Egeredt-ftt 7-88 

..Magyar klraly** gydgyszer- 
tdr» Varkerfllet 136 27 

Magyar klraly I kezdetfi, ftt nem 
talalb'atO hlvatalokat es lntezme- Mdrkns Ferenene dr.-nd 

flgyved, ezvegye, Pet6fi-t6r2. 1-42 Marlovlts lstvdn 

daja, Kflszegi-flt 2. serteabizlal- 
3-76 p.-b. a. nyeket lasd a miadennapi iletben 

haaznalatea elnevezeaek alatt, m. 

klr. kezdflszavak n6lbflt . 
Magyar Nemzetl Bank fl6k- 

Intezete, Petflfl-ter 8. 32 

FflnOke 5-61 

Hagyarbrsza.gl Ndmetek 

Szdvetaege aoproni caoportja, 

Koaanth Lajos-n. 7/9. 5-54 

Magyar tdvlratl iroda soproni 

kireadeltseg, Perenc J6tset-ter 6. 

-, . ;'■■ .:'4-79 

Magyar vadtenyesztdk klvl- 

tell es kereskedelml r.-t.^ 

Brandt-major 24 

Mahnnka Bela m v kir. tflr. kapi- 

tanyy Kaieaey-n. 1. 3-40 

Mafon tiakabne dzv. aoilaru- 

es illatezerkeregk., mftkflBisflrus,- , 

Matyas kiraly-rt; 3, ^6-25 

Malnay Mlerzwlnikl Gyala 

heTbegi Wazttartd, ny.all.sz&zadoa. 

DeAk-ter47; 11*88 

Malzl: Istvan kereBkedfl, Matyaa 

kiraly-ii. 1. 9-45 

Mankovszky Laefan belkerea- 

kedo/ Gyori-n. .88.. 6-16 

lannlnger Alfred kereskedd, 

Matyaa, kiraly-n. 13. 6-04 

Mannlnger Sandor szappan- es 

kristalysz6dagyara, Gyflri-flt 17. 

3-19 
Marek Rezsd asztalosirieBter, 

Zsilip-u. 11. . . 11-97 

Maria Joaephlnnm hadiarva- 

haz, B6csi-n. 9. 5-87 LOVER pensid 

Hernfeld Pal dr. Defikkoti-ut 8. 0-40 Martlndk Fereno ny. aorhajA- 
kapitany, Frankenbnrg-n. 16. 8-99 

Hartlny Janoa dr. orvoa, 8ze- 

chenyi-tcr 2. 5-27 

Marton Karoly temetkezesi ril- 

ialata, Varkerfllet 8. 6-44 

Martonoal Bdla Gysev. ny. flzlet- 
ig, Deak-ter 62. 1-38 

Maaaarlk Kdrolynd naganco'. 
Bzinbaa-u. 85. 3-34 

Mdtd Ernd vargyasl kHnyvnyom- 
daja, Baent Gy6rgy-n. 11^ 5-24 

MalerLedkereakedd,Baross-fltl8. t 

5-18 | 

Mayer OAvld £pit£sl anyagok- - 

nagykereakedese. Karno-domb 8. ' 

2-32 , 

Mayer Lajoa dr. vatosi kHz- , 

gyam, Begybat-n. 3. 6-81 

Meehle Jdzsel ev. tanlt6k6pzfl J 

intezeti tanir, Paamany P6ter-n. 5. 

V 5-65 j 

Helnl Gyola r^L, Varkerfllet 123. , 

2-99 I 

Melazner Erndne dr.*nedzv. j 

maganzd, Madach-u. 16. 7^96 | 

Menexel Tlhamdr n. klir. poata- I 

.».. - 10-29 

Meaaer Gyala niagants6. Magyar- 

n. 18. H-46 

Mesterhazy Sandor dr. m. kir. 
poatatanaosoe, Grdl Tisaa Iatv4n- 
*t«. 3-10 

Metykd Karolyne «zv. m. kir. 

postafflfelfigyelfi ozvegye, AladlO- 

ver, L&nzaeri-a. 7. 9-25 

Ottd kereskedfl, Mflller 

14 

>., Deakkati-at 4. 

i-ie 

Mlkd Bela dr. vm. arvse. fllnOk 

tb. fflszolgabiro, Bat Gy6rgy-n. 8; 

12-06 

Mlknlda Dezsd m. kir. bnazar- 
saaBados, BarosB-flt 22. 11-28 

Hltzger Salamon, ntdda Geatet- 
ner Andpr, Otvda-n. a. 70 

lodrovlch Ferenc egyet.nyilv. 
rendes taaar, Zailip-n. 4... 6-62 

Molnar Elemer dr. f dszolgabird, | 
Deak-ter 16. ■■ • 9^48 , 

MolnAr Eva m. kir. postadi jnoknfl, 
Koaaath-n. 28. 12-07 

MolnAr Janoa vitfo, rendflr- 
' ffirelugyelfl, Oaz-n. 6. 7*44 

Molnar Jdzael drogjria, Var- 
kerfllet 119. ..:. 2-57 
MolnAr Klara m. kir. postake- 
aelflnfl; loatyAS klraly-n; 18. 5-78 

Moln&r Zoltdn totoszakflzlet, 

Templom-n. 87. 6-90 

Monosfory Jdzael, az Elsfl ■ Ma- 
gyar Alt. Blzt. Tars. fi6k igaega- 
t6ja, Balogh Kovacafl.-u. 17. 4-12 

Moravetz Ferenc okl. fcdmflvea* 

meater, Patak-n. 21. 5-46 

Bfltomester, Becsi-flt 18. 

11-^6 

MUUer Fereno drogufstaflziete, 
Varkerfllet 52. 2-46 

MUUer FUtop fakereskedo, Pap- 
ret «. 4-06 

MUUer Janoa epfiietbidogos, viz- 
vezetek 6s csatornazaai vallalata, 
CBeagery-D. 40. 3-01 

Milliner PA1 vHlanyazorelfi, vD> 
lanyazereleal munkavillalkozd, UJ- 
teleki-a. 39. 9-31 

MUnnleb Gyala asztalos 6a fa- 
megmunkaldTallalat, Papret 1. 

5-34 

Nagelrelter Ferenene, Torkos- 
n. 11. 9-61 O 

M 
M ■ 

id 427