Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


Sopron r^NEUFELD SZOCS Mlert nem Hzet eld araai&ra? 

(Tschuri atjard) Telefon: 7-06 Nagy Bela Sopron vdrosvildgitdsi 
6s- erfldtv. vdllalatdnak foktinyve- 
" ldje, Rdkdezi-n. 47. 9-17 

Nagy Ferenc nyug. o. a. tana 
C90S, Mdtyas kirdly-u. 3. ' 8-49 
Nagy Jozsel dr. m. kir. posta- 
tanacsos. Hnnyadi-u. 12. 10-28 
Nagy Lajos kelmefestd- 6s vegy- 
tisztitdiizem, Laszld kiraly-fit 21. 
20-97 
Nagy Testverek cipdhdza, Var- 
keriilet 73. 8-69 
Nasch Fttlifpne nyug. realgimn. 
sanar ozvegye, Deak t6r 49. ' 4-42 
Nemenz Iren njsagird,-, Dedk- 

tdr 36. 9-03 

Nemet allategeszsegttgyl 

ellendrzd Mvatal Mav. p. u. 6-52 
Nemet vasutl vamhlvatal 
Gysev. p. u. 8-76 

Mav. p. a. 8-75 

Nemetblrodalml Kolonla 
helyl szervezeie, Eldkapn- 
u. 7. n-15 

Nemeskery Stodolnl Gyula 
dr. ny. all. gimnaalumi ig., 
Wallner Ignac-u. 16. 9-72 

Nenteth Alajos dr. Karkaplan 
hittanar, Bet. Gyoigy-u. 1. 11-89 
Nemeth Ferencu6 keresk., 

Flandorffer-u. 8. 11-42 

Nemeth Jdzsef gazdasaga, 

LeMr Ferenc-n. 7. x 2-52 

Nemeth Marglt polgari iskolai 

lanarDfl, Runyadi-n. 17. 6-99 

Nemeth Sarolta dr. all. leauy 

gimDaziurai canar, Hnnyadi-u. 9. 

9-58 

Nepkonyha Egylet soproni, 

Ferenc J.-ter 7. 9-35 

Neabaner Karola k6zimunka- 

fizlet es fiiggdnyszalon, Szinhdz- 

a. 28. 7.43 

Neufeld Gynla draiiagykeres- 

kedd, Szent GyOigy-u. 18. 6r93 
Neufeld Henri k vagd-, tenyesz- 
marhakereskedd, Gydri-iit 2. 3-13 
Neufeld Jend szflcsmester, Md- 
tyas kirdly-u. 5. 7-06 
Neufeld Mlksane ttzv. fiiszer-, 
csemege-dsszarnyasdllatkereskedds. 
Szent Gydrgy-u. 18. 6-43 
Neon Henrlk .. dr. orvos; Deak- 
ter 14. lL-09 
Nogga R. -Arpad Gysev m6rnok, 
Csengery-u. 49. . . Kt-45 
Nnssbaum JozseE ny. Gysev 
igazgauohelyectes, 6gabona-t6r 16. 
7-19 
Nussbaum Sflhaly okl. kdmiivea- 
mester. Varfal-n. 3. 11-98 vir&gtermek : Erzs^bet-utca 9. Tel. 54 
Kossuth L.-u. 45. Tel. 7-80 Orszagos Polgari lskolal 

If"S&£lSM Bl€Bt d| aks»alW 

es udurdhaza^ Bgeredi domb 
(lizemben : V/i-X/Sl-ig) 3-84 

Orszagos Tarsadalomblzto- 
sltd Intezet sopronl kern- 
let! penztara, Kiss Jdnos-n. 
Ugyvezetd 6s helyettese I-33 
F0OITO3 6-27 

8zdmvevds6gl vezeto" 6s folyd- 
szdmla 1-91 

Jdraldkkirovds ' 0-20 

8egdlyez6si, nyilvdntartdsi 6s breg- 
sdgi osoportok - . 1-34 

Orthodox lzraellta hltkoz- 
seg, Paprdt 12. r 1-28 

Ossko Alfred ra. kir. honv6d- 
szazados, Ogabona-t6r 12. H-24 

Ostilr J«zsef dr. ngyv6d, Deak- 
ter48. ' 2 . 59 

Ostttr Lajos dr. kir. kfizjegyzfl 
Lakner KriBtof-a. 2. 6-59 

Ost«r Lajos dr.-ne kir kdzjegyzfl 
neje, Frankenbarg-u. 3. 7-04 

Pafar Kdroly m. kir. ppstafCtiazt, 
Szinhaz-u. 11. 11-02 

Pal J6zsel dr. magdnnyomozfi 
ingo-ingatlanktizvetit6.Iroda, Mailer 
P.-u. l. 9 . 12 

Palntlnns-Keglovlch fa , sz^n- 

6s 6pit6anyagkeresk., GyOriTii. 2 
' 9-28 
Palovich Istvanne dr.-n6 

sznl. J6zsa Perike, rstvanbir6*a. 2 

7-98 

Fels6lBveri penzi6ja, Fenyvessor 7 

(fizemben: V/l— X/31-ig) 8-21 

Palovlts J6zsef m. kir. postal- 
felogyelfi; EsteiMzy-n.'9. 8-90 

Pannonla garage Hajdn Gynla 
6s Firc.l lOrinc aatomobiljnvit6 6s 
saerelflmester, Varkeriilet BO. 5-49 Pettflalvl Viktor m. kir. post* 
felflgyelO, Pap-r6t 7. 90 

Plandler Tddor bornagykeres- 
kedti 6b daral6malom tnlajdonos, 
Balfi-a. 13. 0-8£ 

Pllz Ferenc tetOfedfimester, Ha. 
romb.az-t6r a. 3-96. 

Plnezich Istrraa dr. ngyv6d, 
Kossutk-n. i. 3-37 

Plttner Janos okl. in6ni8k, nad- 
exporMr, OtvSa-n. is. 6-78 

Plelnlnger Jozsef ny. vm. ar- 

vasa6kl elnok, Balog Kovaos San- 

dor-n. 48. 7-12 

Podmanlczky Pal bard dr. 

egyetemi tanar, Karolymagaslati- 

*t *. 5-48 

Podolay Jusztln ny. jarasbird- 

sagi eln5k, Ala6)0v6r-n. 28. 8-67 
Pogatsa Jdzsel dr. Jarasi tiszti 

orvos, belgydgyasz, Jdkai-n. 27. 

5-75 
Po horny I Rdbert dr. varosi ke- 

riileti tlsztiorvos, Hal4sz-a. 2. 3-86 (\£ed aa eWzfi hasabon) . 
2. Uzleti oszialy. Vezetfl : Fri- 
valdszky Kora61 ppstaigazgatd 
2/a. csoport. jaratl postamester 
Jaranddsag) Dgyek) VezeWJe, Fri- 
valdszky Koin6l postalgazgatd 

10-30 10-31 
Elfiaddk 10-32 

2/b. CBoport.,.{P6stafizletI ( . keze- 
16si, df] 6a kart6rlt6si flgyek) 
Vezetoje, Mencsol TikamSr posta- 
tanacsos 10-40 Polgdr Erntf ffiszer- 6s csemege- 
keieskedfl. Deak-t6r 50. . 7-30 Nyarl Bela dr. m. kir. posta 
gyftkornokj 8z6ehenyi-t6r 18. 

Nyllaskereszies Part, LaszJ6 

kiraly-Tt. 9. 9-10 

NyngatmagyarorszagI szal- 
Iltm. es varakozvetltesl 
vAllalat, Varkeriilet 131. 4-35 

Nyngatmagyarorszagl vad- 
export Amtmann Karbly 6s Fiai. 
Varkeralet 73. 8-40 

Obendorf Karbly tfizoltdffi- 
parancsnok, Hnnyadi Janos-n. 2 

9-75 

Oberholzer Ernd selyemgyari 
igazgatd (idOszaki V/l—X/31) 
Landzssri-n. 3. 5-79 

Oedenburger Zeltnng szer- 
kesztos6ge Is kiadobivatala, Deak- 
t6r 56. jg 

Oiah Laszlo nagykereskedO, 
lakasa Balbgh Kovacs Saador- 
n. 44. 8-01 

irodajft 6s fntelepe, K6szegi-tit 19.- 

Oppel Ernft ny. m. kir. postahiv. 
igazgatd, Als6JBv6r-u. 84 90 

Oroszlau-gydgyszertar. Var- 
keriilet 30. 2-50 

Orovltscb Ferenc rk;hitoktat«5. 
Rozalia-nt 1. 9-83 

Orszagos Magyar Tejsztfvet* 
kezetl ktf zpont mint szttv., 
Baroas-6t 8. 4-57 

428 Pannonia-szailoda, Varkeru- 
let82. T 80 

Tapp Kalman felsfihazi tag va- 
rosi plebanos, azentlelekrti. 2. 13 

Papp Ktfkenyesdy Laszld 
nemes ttlz6rszazados, Deak-i6r 31 . 
7-93 

Pap TIbor dr. m*tdseb6sz, 6.T.I. 
8eb69zBzakorvos, Matyas kiraly- 
a. 20. 9 . 14 

Patthy Tmre dr. gyennekorvos. 

peak-t6r 13. - 6-64 

Pauer Mfksane btidftbegyi 

ezredes b'zvegye, Kolosey-a. 4 

. 12-12 
Paullfc Dezsd dr. fogorvoB. 

8zinhaz-u. 26. 6-58 

Payrleh Ferenc fa- 6S sz6n 

kereskedS, Domonkos-n. 3. . 0-15 

Peck-kavehaz,Btotz MikI6s, Bzin- 

baz-a. 8 3.59 

Pehm Gynla szallitmanyozasi 6s 
vamk6zvetit6si vallalat, az Ester- 
hazy hercegi hitbizomany vamkOz- 
vetitoje. Gysev. raktarSptilet 7-82 

Pekovtfs Arthur dr. varosi fo- 
jegyzo, Rak6ezi-v. 30. 7-70 

Nynral6ja, FelsoliJv6r-n. 18. (idfisz, 
V. 1-X. 31.) 7-I8 

Penztigylgazgatdsag, Erzs6bet- 
u. 15. 5.29 

Egyenesadd figyosztaly, Erzs6bet- 
u. 15. 3.07 

P6nzflgyfiri el6ad6, Erzs6bet-u 15 
. 6-28 

Sopronvarmegyei kfizponti forgalml 
adohivatal, Erzsebefr-a. 15. 5-13 
Varosi p6nzfigy6ri szakasz, Erzse- 
bet-u. 15. 0_29 

Perge Sandorne Szv. malom- 

1 tnlajdonos, Sopronbanfalva 13-84 
13-86 

Perkovatz Fells vend6glos, 8z6- 
chenyi-t6r 12. 8-88 

Pestl magyar kereskedelml 
bank, Varkeriilet 117. 92, 1-32 

Peterly Karoly dr. vit6z, real- 
iskoJai nevelotanar, Deak-t6r 7 
7-69 PQlonyl Lajos m. kir. Hiz6rez- 
redes, Baross-tit 22. 11-48 

Pordpatlch Jdzsef henger- 

malma, Sopronbdnfalva 13-85 
Posta hi vatal, m. kir., Ferto- 
rdkos 13-99 

Postahlvatal, m. kir., Sopron- 
banfalva ' 13-83 
Postahlvatal, m. kir., Sop- 
ron I., 8z6chenyl-t6jr 7/10. 
HivatalvezetO; 10-87 
HivatalvezeW kelyettea 6s fonfiki 
iroda 10-81 
Fop6Dztar ; 10-48 
Helyiellendr 10-42 
Lev6lpostaifeladas(nappali) 10-46 
Iiev6l postai feladas (djjeli) 10-49 
Portas 10-06 
Rovatolas 10-47 
tavirdag6pterem . . ; 16^43 
TayiratkozvetitO ;; 10-44 
Postahlvatal, m. fclr. t Sop* 
ron 2., MAV. palyaudvar 10-82 
Postahlvatal, m. kir.. Sop. 
ron 3., VArkeralet l^i. 10-83 
Postahlvatal, m. kir., Sop. 
ron 4., Als6|8v6r-n. 44. 10-84 
Postahlvatal m. kir. Sopron 
5.j Poda Endre-u. 12. _ 10-85 
PostalgazgatOsag, m. kir., 
6zecbenyi-t6r 7—10. 
Vezeto, Kiss Tstvdn m. kir. nosta- 
fOigazgato 10-01 
Titkdra 10-02 
Ugyeletes tisztviselS {hivhato 14 
6idtdl 21 dralg) 10-09 
A vezetd helyettese, Fej6r Lajos m. 
kir. postafoigazgatd 10-10 
A vezetfi helyettese mfiszaki figyek- 
ben, Gaal Fereno m. kir. posta- ■ 
mfiszaki tahacsos 10-60 
1, Altalinos osztdly vezetOje : 
Fej6r Lajos m. kir. postaffiigazgafd 

10-10 

1/a csoport. (8zem6Iyzeti, fe- 
gyelmj 6s posta betegs6gi biztositfi 
intezeti Ugyek) 

Vezetftje. Dr. Mesterhdzy Sandor 
postatanacsos 10-12 

Eldaddk 10-11 

1/b. csoport. (Jogj 6s vizsgdiati 
iigyek) 

Vezetfije, Kausita Jenfl poata- 
igazgatd 10-20 

Helyetteso 10-21 

Kerflleti biztosok 10-21, 10-22 
EIoad6k 10-21, 10-22 

1/c. csoport. Uzembiztbnsagi, gaz- 
daszati 6s haz-figyek 
Vezeiflje, Horvatn Bela dr. posta- 
tanacsos. , 10-88 
Eloaddk 10-89 
. (lasd a kiv. hasabon) Helyettese 10-40 

Eldaddk 10-45 

2/o.^osoport (TdvJro, tdvbesz61o, 
radid, ilzleti, kezel6si 6s dijteritesi 
figyek) 

VezeWJe, LanoHy Ferenc posta- 
igazgatd - 10-50 

Helyettese 10--51 

Eioaddk 10-51, 10-52 

3. Mfiszaki osztdly. Vezetfl : Gaal 
Ferenc posta mfiszaki tanaosos 
3/a. csoport. (TdViro, tivbesz615 6a 
rddidmfiszakl figyek) Vezetdje, Gadl 
Fereno poatamfiszaki tandcsos 

10-60 
Eioaddk 10-67, 10-68 

3/b. Vonal6pit6sek csoportja. 
Vezeto : J6v6r Istvan poBtamflszaaki 
tahacsbs 10-62 

I. Spitesi oflztdly, Sopron 10-61 
H. ^pit6ai osztdly, Gyor 11-91 
HI. Epitdsi osztdly, Bopron 10-63 
TV. Epit6si osztdly, Kotndrom 2-40 

V. Fpit6si osztdly, Ve"szpr6m 2-86 

VI. Epit6si osztdly, Sopron 10-65 

VII. Epit6si osztdly, Szombathely 
. 10-02 

Kernleti anyagraktdr a postalgaz- 
gatfisdgndl 10-77 

Muszakl rdjzoWk 6s fciadd 10-64 
MUszer6szek 1Q-53, 10-54 

Von.aIfeLvigydz6k 10-56 

Vonahnesterek. ■ : / 10^69 

K6z61elniez63i csoport 11-17 

8eg6dhiyatal . 10-03 

Prickler Janos Pesri magyar ke- 
raskedelmi bank soproni fldkja igaz- 
gatdja, Grdf Tisza Istydn-a. 5. 4-55 
Nyaraldja (fizemben: V/l~X/3i-ig) 
Fenyves-sor 10. 4-53 

Proszt Janos dr. egyetemi tandr, 

Pedk-ter 7. 0-55 

Proszvlmmer Bela dr., a M. 

Leszdm. 6s P6nzvdltdbank jogtand- 
csosa, Panordma-ftt 6. 8-82 

Prossvlmmer Geza, Honv6d- 

n. 10. 8-53 

Priihle Karoly dr. egyetemi ta- 
nar, Mezd-u. 20. 3-20 
Pr6hle Karoly ev.lelkdsz.Bopron- 
banfalva 9-51 
Prim Geza fes,t6k- dsvegyeskeres- 
kedd, Ujteleki-u. 52. , 3-23 

jzs© dr. orvos, Kisfahidi- 

3 7-62 

Ratz Egon ny. m. kir. postafdfel- 

figyeld, Winkler-n. 6. , 95 

Radlcs Jdzsef 6pit6sJ vdllalkozd, 

Tallian-n. 24. 2-83 

Radles Lajos Tlllanyszerel6si ' 

vdllalata, Singer- kdpviselet, Vdr^ 

kerfilet 129. . 9-98 

Rado Ferenc tanitd, karnagy, 

Magyar-n. 9. 7-18 

Rallensperger Ferenc virag- 

kert6szet, Ndndor-fasor 8. 6-10 - 

Virdgterme, Erzs6betrn. 9. 54 

Virdgterme, Kossuth-n. 45. 7-80 

Raldl Ferenc dlvatkereskedfi- v 

Vdrkerfilet 93. 8-60 

Rakovszky Arpad banktlsztvi- ■ 
aeld, 8z6clienyi-t6r 18. 8-24 

.Rakoczl Ferenc", m.,klr. 
lionvdd gyalogsagi nadaprddiskola, 
Felkeld-u. 3. I-99, 0-53 A rndiagal e$6sz nap olcs6n sz6rakozhatik. Sopron Rares Claire dr. Ralazsne 

fpgorvoa, Malyas kiraly-n, 18. 7-47 
Raucl^ Lajos m&bntorasztalos, 

■ Csengery-n. 57. : 6-85 
Rauner Mlhaly ker. ea szallitist 

Iroda,' Uanninger-at 8/10. 5-77 
Lroda, BHeenenyi-ter 20. 9-00 

Nyaral6ja, Barsfasor 14. {fizemben 
IV/18— X/15-1g) 5-17 

Rechtberger Alajos filseerke- 
reskedfi, Kolostor-u. 9. 6-18 

Reformatus egyhaz lelkeszl 

hlvataia, Deak-ter 2. 7-09 
Relehard Jenff F. M. engedelyea 

ingatlan irodaja es imiellenoTZd. 

kirendelt3ege, Bzinnaz-n. 27. 57 
Relchart J6zsel nadexporr, 

Faraktar-n. 12. 6-94 

' Lakasa, J6kai M.-n. 13. 8-68 
Reineeker Gusztav Jegkeres- 

kedes, fa- 6s szeneladas, Kis-u. 14 

7-88 

Relsch Gyula fives-, porcellan-, 

kep- 6a kepkeret-keresked6B, Uj- 

teleki-a. 15. 6-23 

Rendorkapltanysag vezetfje, 
kfeponti figyelete, kozigazgataai 
osatalya, Varosliaza, Fereno J6zsef- 
ter 1. 12, 74 

Kapitanyaag vezetfljenek lakasa, 
Oaz-n. 5. 9-55 

flrszeroelyzeti oaztalya, Osz-ntcai <5r- 
szobaja 1-95 

Beesi-nti orazobaja 6-57 

Bid-utcai Orazobaja 
MAV. p. n.-i orszobaja 3-17 

Gy6ri vasfiti firszobaja 3-18 

Renner Gy ula rez- 6s ercmfigyar, 
femnyomda, galvanizal6 ■ intGzet. 
Varkeraiet 42. 5-03 

Renner Gyula lfj. rezmfives es 
lakatos. Varkerulet 42. 5-56 

Reach Pal szatfos €s szikviBgyara, 
Fertorakos 13-91 

Revesz Kama f aszerkeresked6. Rr- 

, zsebet-u. t7. 3-77 

Rlbarttsch Tamas utoda 
Lovas Janos vegyeskereakedo, 
Uid-u. 17. 4-88 

Rlbay Janos dr. vitez, tigi...e. 0. 

■ :telttgyel6, Franhenburg-at/4. 7-29 

Rlmler Pal m. kir. gazd. fO.ta- 

7 -'nac3os, hercegi erdotanacsos, Szent 

; Imre-ter . - .1,-72 

Rlnghofer Janos ilisee> es 

gyarniafcani nagykeresk., Otv.Bs- 

u. io. 11-92 

Rlngnorer Matyas pe% Brenn- 

, bergbaiiy a 8r27 

Rodakovszliy Mlklos lovagj ny 

m. kir. terigernagy, Deak-ter .9. 

'■■: .-1-46 

Rohrer Istvan pldbftnos,, Fer,r8- 
rakos "-■■:.; 13-92 

Rom. katb. eleml f iulskolak 
tgazgatOsaga, Pet6fi-ter 3. 

Rosenberger testverek papir- 
arunagykeresked6k, Ujteleki-u. 3. 

Rosenheim Zsigmond juha- 
kereakedfl, Varkerulet 119. \ 4-65 

Rosenstlngl Antal epit6szmer 

o6k, epitomester. Kiss Janos'-n. 3, 

5-55 

Rosenstlngl Jozsef rSgiseg- &s 

ekszerkereskedo, Varkeriilet 127. 

. 4-44 

R6th Gyula cnkrdsz, foiizlet, RI5- 

. kapu 5. 62 

R6th Gyula egyetemi ranar, flu- 

nyadl Jahos-Oi 31. 2-25 

Rttssel Janos ny. f.O. fflkapitany, 

Toth Antal-n. 8. 9-02 

„Royal" kavehaz, tal. Roeskay 

J6zsef , Varkeriilet 90. 8-70 

Rdttlg-Romwalter-nyomda 

r.-t. WrIOi, [)eak-t6r 56. .dl9 
Ruhmann JenO dr. ev. lie. 

igazgat6, J6kai-a. 15. 9-95 Sarkany Zsigmond ny. m. kir. 

fBallatoryos, Deak-t6r 33.. 9-53 
Saru Tlbold ny. all. szazados, 

Eakosl-a. 4; .. . 5-14 

Scbabely J6zsefn6 «zv. sajt- 

uagykoresk., Varkerulet 10. 9-96 

Scbaf Ker Antalne dzv. magan^. 
B^csi-a. 1. 11-57 

Schebek Ottd all. vizag. fogasz, 
ErzB6bet-u. 4. J 1-69 

Schetler Oszkar dr., Karoiy- 
magaslati-ut. 14. 3-24 

Schelber Ferenc ny. vez6r- 
firnagy, Frankenburg-at 8. 10-94 

Scbelber Santa, cegt. ReiEinger 
Ben0n6 iadi6-, kerekpar- 6s g6pke- 
rebkedfi, Varkeriilet 58. 7-78 

Schlfl Gusztav vas- es mnszakl 
keresiedO, v4rkerfilet 54. 7-71 

Schiller Gabor teglagyari iizem- 
vezetO, Deak-ter 28,. 3-92 

Schiller JenO dr. orvos, Var- 
keriilet 136. 5-25 

Schilling Janos vilagitasi beren 
dezesivallalata.Erzsebet-ii 9. 3-47 

Schlndler Andras dr. ny. 
polgarmesterbelyettes lakasa, A1b6- 
lOver-u. 21. : - 26 

Schlseba Adollne «zv. ma- 
ginz6, U. Rak6czi F.-a. 1. 8-03 

Sehlelfler Edgar vaskeresked6 
lakasa, Levente-u. 7. 4-23 

Schlellfer Richard vaskereske- 
des, Varkeriilet 131. 1-22 

Telepe, Esterhazy-n. 12/14. 4-46 

Schlellfer Rlehardne «zt. 

magabzo, 9zegety-at 42. 4-37 

SeblOgl Janos 6pitesz;, e>it6- 

mester, Virag-n. 3. 2-53 

Schmledl Karoly Gy.S.E.V. 

felUgyelO, Deakkuti-at 18. 9-80 Schwartz Laszl6 dr. megyeai, 
tb. Idsaolgabirt, SopronvArmegye 
aljegyzfije, FelaOlflver, Csongor-it 
10. {fizemben: V/l— X/3l-ig) 5-76 

Schwarz Santa rOvidarnnagy- 
kereskedO, Ogabona-ter 8. 4-04 

Schwarz Sandor dr. ugyv6d 
Bzeohenyi-t^r 15. 2-94 

Schwarz Viktor maganlakasa, 
Magyar-Franoia Biztoalt6 fdfigynflk- 
sege, Domonkos-a. 13. 1-88 

Schwarz Zoltan 6pfiletfa-, 6plt- 

kezesi- es tfizelfianyagkereekedd. 

&r6f Klebelsberg-n. ' ; 2-34 

lakaa: Sainhaz-u. 27. 9-86 

Sebor Janos egyetemi ny. r. 

tanar, J6kai-n. 2.1. 4-85 

Seldl Janos Ferenc ker. iigyr 

nBk Ujteleki-n. 43. 11-38 

Seltenhofer Frlgyes Hal tuz 

olt6szivattyu- 6a" gepgyAr, harang- 

es fembntflde 66 

Seyrlng Testverek bnzakeme 

oyito- eg csirizgyar, Faraktar-fit 4. 

3-11 

Slketnema-lntezet, T6tb Antai- 

u. l. 4-49 

Simon IstvAn nfii ezaWraester, 

Szlnhaz-u. 24. 7-95 

Simon Janos viragkert&zete 

viragterme, Varkerfilet 38/40. 3-50 

Slmunlch Markns,ny. m. kir 

folyamflrkapitany, VarkerUleli 00. 

-7-30 

Slpos Gabor dr. m. kir. gaz- 

dasagi feiugyelo lakasa, QBmbtia 

Gy.-a. 8.' 6-68 Sopronl lesfislonalgyar, a 
vitslaul lesuslonalgyar r.-t. 
Iloktelepe, Agfalvi-ot 50 

M SopronI Hlrlap*«szerkeazt6s6ge 
es kiadbhivatala, Szent QyCrgy- 
n- «• 3-45 

Sopronl Idegenlorgalml r.-t. 

irodaja, Varkeriilet 44. 3-79 

Sopronl Katollkus Karltasz 

szegenygondozfi iroda, Vdr- ■ 
kerfilet 26. 2-76 Sopronl kavesok es vendeg- 
. s,_„._ sjBiijYiagyara, I)e4k- 

1-70 Schmidt Karoly meszaros 6s hen- 
tea. fOiizlet: FSveayverera 29 5-88 
ScHneeberger Adolf husaru> 

gyara, kCzpont, Hatuls6-u. 2(4 

lroda, Batuls6-u. 2'3. 2-3€ 

Fi6kiizlete, A]66i0v6r-n. e. 1-01 

PWkuzlete, Kossnth-n 37 8-72 
Fi6kttzlete. MatyAskiraly-u. 2.7-57 

Flokiizlete, OtvOs-u. 4. . . 94 

F16kilzlete, DJteiekira. 48 2- 

Fi6kiizlete, 8as-t6r 6. \ 6-32' 

Fi6kuzlete, Virkerfllet 17. 21 

Fi6kiiz!ete, Varkeraiet 70 4^-90 >pr< 
IdsOk 

t6r 54. Rnmy Arpadne Ozt., 

elienOrnO, B6cai-ut 21. Rupanovlts J6zsefne bzv, 

tpjas-, baromfi-, vad- ea gyilmi51cs 
kia- es nagykereskedfi, Deak- 
ter 46- 11-94 
Sandy Dezstf ujaagiid, FelsObttki 
Nagy Pal-u. 6. 12-01 Schneider Llpdt kir. inflszaki 
tanaoaos, Als6l6ver-a. 16. - 7H08 

Schneider Vllmos divatarnke- 
refikedti, Varkeriilet 85. 11-68 

Schbll Gusztav utdda Banfl 
Geza szfinyeg-, fuggfiny- pokroc- 
kereskedes, V^rkeraiet 103. 6-05 

Scholl Jozsef badogos 6s viz- 
vezet4kszerel6, Patak-n. 31. 6-76 

Scfa&n Jentt dr. fogorvOB, Temp- 
lom-u. 8. 5-89 

Schonberger Gusztav dr. 

ny. tiszti RJorvgs, Deik-t6r 56. 37 

Schrahz K&roly aato- 6a |motor- 

, javit6 t Varkerulet 5fi. 7-32 

Lakasa, P6da E.-u. 15. 9-24 

Schraul Janos dobozgyirtd, 
Balfi-u. 30. 8-48 

Schrelner Kalman dr. Ugyved 

irodaja es lakasa, Doruonkos-u. 11 

2-23 

Schrtltter Ferenc rflvid- es dl- 
vataruhAza, ,1k vahid 5 . 3-57 

Scbummel Rezso dr. fogorvoa, 

* Fiankenburg-u. 1. 4-18 

Schwartz Belo dr. agyv6d, 
Matyas kiialy-n. 17. 4-41 

Schwarz Alfred kereskedfi, Var- 
kerfilet ill. 2-33 

Schwarz A. es Fla cipfihaza, 
VArkeriitet 115. 4-30 

Schwarz Ernfi banktiaztyiselO, 
posta a. Doliorjin-n. 7. - 3-08 

7-87 Schwarcz Jend dr. Ugyved, 
Ueak-t6r 16. 2-48 

Schwarz Jozsef uri es noi di 
vatarnkeresk., Varkeriilet 61. 1-47 

Schwarz Karoly konyv-, papir- 
kereskedeae 6a kflny vktiteszete,. Var- 
kerulet 67. 2-47 1 Sluka Oszkar dr. ny; ttirzsorvos, 
Madach-n. 19. 6-61 

Sohlvatal, m; kir. §s blvatal- 
veaetS lakaaa, Varkerulet 48. 5-62 

Soly om Jenft dr. egyeterai tanir, 
Zririyi-u. 14. 8-06 

Somlal Rezs&, Arany Janos-u 

8-11 

Sopronbanfalval kttriegyztf- 
s6g 13-82 

Sopron Varos Vlla^ltasl es 
Eroatvltell Vallalata, vii- 
lanytelep esgazgyir, Flandorfferr 
n; 12. 39? 2-55 

Sopron varosl kbzjoletl sztt< 

vetkezet.MiiUer P.-ii. 1. 09-12 

Sopron es vtdeke gazdasagl 
bltelszOvetkezet, Ogabona- 
ter 26; : 3r42 

Sopron sza.b. klr^ varos 

: Viroshaza alkbzpont: 
5-90, 5-91» 5-92, 5-93, 5-94 

AlsolBveri orszoba, Orhiz-kCz ,1-81 

ErdCgondnoksag, Viria. 1. 1-90 

.' Ei-dflihester lakasa, Varis 2. 5-36 

FaraktAT-gondnbk, Faraktar-n. 19. 

1-78 
Felsfilfiveri iftrszoba, Galagpnya-kfiz 

1-82 
Gazda takaaa, 6gabona-t6r 2. 4-22 
Gyepmesteri telep, T6maIom-n. 

6-56 
Hat6sagi kazeliataai hivatai, 8zt. 
Gy6rgy-n. 3. Jegykezel6ai oszt. 

5-71 
Tparostanonclskola, F8v6ny- 
verem2J. 5-11 

lakolankivuli n6pmfivel6gi bizott- 
saga, Ferenc Jozsef-ter 5. 56 

Kb'zelelinez^si hivatala Szt. G-yb"rgy- 
n. 3. 11-23 

Kozvagohid ' 64 

Marhaleveikezelo hivatal, Allat- 
vdsir-t6r 6-17 

MintagyihnBlosese, Sohtfnherr- 
malom 6-86 

Mozgof^nyk^pazinhaza, Dobner Nan- 
dor-u. 3. 4-24 

Polgar Ottbon, BalH-nt 6. 2-43 
Szinhaza, PeWfi-ter 1. 65 

Tfizflra^g, Varkerfilet 44. 4 

Varosi orvosok, Ferenc Jizaef- 
ter 7. 1-45 Sopronl kereskedtfk egye- 
llete, Szechenyi-ter 14/15. 4-92 

Sopronl korcso!yaz6 egye- 
stllet, Nandor-fasor 1-13 

Sopronl Magyar Szifvetseg 

Li9Zt Ferenc-u. 1. 7-56 

Sopronl malomlpar mint 
k.I.t. t KOflzegi-ut & 8-30 

Sopronl pamutlpar r^t., vit- 
nyedi-n.' 40. 2-98 

Ozemi caoportvezetdje 6-82 

Sopronl selyemlpar r.-t., K.6- 
szegi-fit 7. 5-12, 5-15 

Uzemi titkir, Pap-r6t 7. 9-18 

Sopronl szOnyeg es textllmii- 
vek r.-t., ezelCtt Baas Fiilbp es 
flai, Baross-6t 24. 3-41 

Sopronl takarekpenztar, Sze- 

chenyi-ter 19. 23 

Sopronl Teglagyarak el- 
adasl irodaja, Bzinbaz- a. 35 

3-29 

Sopronl VarosszepltO Egye- 

stilet (alskolaja, Harkai fensik 

2-20 

Sopronl Vasutas Sport Egy- 

let (8.V.S.E.), Felkelo-66 1. 6-73 

Sopronl Zeneegyestilet all. 
eng. Zcnelskolaja, Caengery- 
a. 13. 6-48 

Sopronkerttletl HltelszOvet- 
kezet mint az U.K.H. tagja, 
8z6obenyi-ter 1 4-08 

Sopronkdhtdai Szovitgyar 

r.-t, KOhidtelep .4-21 Sopronl altalanos IpartestU. 
let, 8zt. Gyfirgy-a. 20. 1-11 

Sopronl Congr. Izr. hltkoz* 

s6g,'Templom-n. 23. 8-12 

Sopronl es Rtfszegl Polgarl 
Serldzdek r.-t., Baroes-ut 28. 

1-07 ny. polgarmester lakasa, . 
Frankenbnrg-n. 6. ' 5-73 

Sopronmegyel allat- 
tenyeszt(f egy esttlet, Teinp- 
lpm-u. 8". 8-02 

loprdnmegyel gazdak ter- 
melo ertekesltd es be- 
szerztf szdvetkezete, Walder 
J6zsef-u. 15. 8-83 

Sopronmegyel Gazdasagl 

Egyesttlet, Szent Gy8rgy-u.ll. 
4-07 
Sosztarlts Andras benteses me- 
szaros, Varkeraiet 18. 1-68 

Spiegel Heart k vaskeresked5, 

OtVtiSrU. 14. 4-51 

Spitzer Ferenc maszeresz, 

Batnlso-a. 9. 7-97 

Stadler M6r meszaros, KMarago- 

ter 3. 3-68 

Stamp! Maria maganzo. Jokai- 
4-86 
Star autogarage, ant^bnsziizeni, 

Vitnyedi-at 2 

Stark Gusztav ne ttzv. if j. ben- 

tes es mesziros, Magyar-u, 12. 2-67 

Stark Lajosne ozv. osemege- 
kereskedO, Varkeraiet 48. 5-66 

Stasney Albert egyetemi tanar, 
Als6lover-u. 46: ' 7-46 

Stauf fer es f lal sajtgyar kfizponti 

iroda, Vadase-ti. 8. (Gyar R6pcelak) 

1-92 

Steiler La Jos, a soproni kir. tor- 
T6nyszek elnfike, Dedk-t6r 31. 

4-89 

Steiner Emll teglagyaroe, Deak- 
ter 17. 5-20 

Steiner Jentf* ffiszerkerefikedfl, 
Kossntb Lajoa-at 37. 5-84 

Steiner J6zsel teglagyara, Arany- 
begy 4-39 

Lakasa : Deak-ter 18. 1-85 

Steiner Lajos dr.. texdlregy^sz, 
MAtyaa kiraly-u. 9. " *"* 00 

Oi 

.^. 
O: 

3 

a 
a 

*■ 

3* 
O: 

N 
«l 

X 

z 
o s 

3 W2 

429 Sopron Stelner Mtksa dr. orvos, Matyas 

kir.-n. t. 2-09 

Stelner SAador teglagyaroa, M&. 

tya> kiraly-n.26 2-07 

Sterbenz KAroly azobafestd da 

mizoW, Grdf Klebelaberg-n, 60. 

5-74 
Stern Samo fnvarosd, Temploin- 

1..13. n _39 

Stessel Rezsd ny. var. fdmerntflc, 

Balogh-Kovaos Sandor.n. as. 

n-e2 

Stlx PAI ffiazer- da eaemegekereii- 
kedo, Kosanth-n. 41. X-14 

StornA Mlksa iparmnvesaeti 
mflterme, epitOsi vallalata, magdri- 
gyojtemeny, Cazoda-u, 6. 2-35 

Stornd Pal firnagy, Fereno Jdaaof 
t*r8. 8-26 

Stdekert Lajos ffiBaerkereakedo, 
Kdrarago-.er 8. 8-65 

Stoschltzky Rndoll ny. fiaem- 
vwett, Felsdlover 6. 11-14 

Straner Ernd dr. klr. diss, f egy- 
inteteti igaagatd, KBhida 03 

Straner Gyola okl. mfirnCk, Var- 
kerfllet 28. 9-62 

Straner Armln dr. allatorvos, 
Papist 9. . 5. — 

Strieker Jakab dr. agyrtd 

irodaja, Laobner Krlst6f-q 14. 8-91 
Strohmayer Fereno fcirpiu, 

da disait*. dtvds-a. 5. 7-07 

Strong Bela dr. m. klr. poata- 

tanacsoa, Caengery-n. 27* 88 

Stahmer Frlgyes r.-t. csokolade" 

68 cukorarugyar aoproni fiokja, Var 

berfiletes. $-94 

Solyok IstvAn m. fcir. posta- 

felflgyeld, Artner-n. 1. 2-77 

Sapper Ferene Gyesev. m. in* 

tesd, tflaoltdparancsnpk, Borsmonos- il pasta mem i. titkar, ,tori-n. io. ' * " 5-97 

Sale Jdzsel p. mfiez. s.-tisat Szent Imre Kolleglum por- 
tAla,lIJa»Aglk«re, Bzentfcnre- 

«*'..- ■■■;.-. 9-16 

ay Odttn m. kir. posta 
Matyda biraly-o. 28. 

n-ei 

Szerdakelyl Janos gydgyszer- 

tara, [kva-hid i. 2-27 

Szlgetl Szabd Tlbor m. kir. 
rendorkapltany, Matyas kiraly- 
n.28.' g^ 

SzIIvAsy Kalmannd dr.-nd 
ozv., faradl, Madaoh-n. IB. (fiaem- 
ben: VHI/16— y/16-ig) 3-80 

Szllvasy Hartonne, Varkerfl- 
let 126, 53 

Szlaay Mlklds epftfimeater, 
O Rakiozl F ; -a. "6. 2rB$ 

Szlnhaz, vArosI , Wed Sopron szab 

kir. Tiros fooim alatt 
SzolgabtrdI hlvatal, Fapia* 

«r 2 - 30 

Szdleszetl ds boraszatl szak- 

lskola, Ddcey Lajos-n. 6. 59 

*z#ts Ernd gepesHmeraOk, Ud- 
varnnki-n. 2. 11-80 

Sztrdkay Lajos varm. szamellen- 
or, Boremonostort-u. B. 3-43 

Sctjts Antal vitea m. klr. honv. 

earedea, Baroaa-n. 22. 11-87 

Takacs Endre fcarpitoa, Blft- 

kapail. 2-29 

Takaes Ferene ny. m. kir. 

poataffifelflgyeld, Csengery^n. 6. 
12-10 
Takfich Jozsel igaagatfi. Wollesz, 

Schvitaer. *e. Tsai r.-t. gyaraban, 

KfiBaegi-iJ. 10. . 2-65 

Takacftl Naffy Andrds dr. fo- 

ispani titkar, Deak-tor 11. 1 1-19 TOpfel Antal disaitf, szoba- es I Vasat, lasd AilamvaBntak a« nrf^ Malom-n. 4. " 36 

Stltd Janos dr. m. kir. pouta- 

titkdr, Hnnyadi-n. 17. 17 

Saeabados JHIkl6s dr. m. tar. 

' postaUtkar, Madacb-j. io. 8-80 
Sasabd Ferene nv. klr. hnszar- 

aleareaea, AlstfiaTfeivn. 18. 5-80 
Szab6 Gynia dr. tarosi m. kir. 

allatoryos, Erasibet-n. 9. 4-88 
Szabo Jend dr. mln. tanacKoa, ny. 
. pdnBfigyiga*gat6,Deak-t6r51.4-25 
9zabd Sandor ny. m. kir. postahi* 

vatali Igazgat6. Koaantb-n. 18. 

6-10 
Szabd S&ndor ilj. m. kir. posta- 

tisat, Zsil)>-n. 19. 1 1-10 

Szadeczky Kardoss Elem^r 

dr. egyet. m.-tanar, Doborjani- 

n.lo. . . ■. 5-64 

Szalay Ferene dr. kir. jaras- 

birfigagi elbOk, Csengery-n. 39. 

12-15 
Szaldky Sandor ker. figybfiks,. 

Tallan-n. 5. 9-68 Szebenyl Bllksa ny.TeairSrnagy, 
Oaa-n. 1. 11^49 

Szeehenyl Flnotthon, Cue- 

reujinye-fasor . 41 

Saeesy Gyala bg] tisattartd, 

Deak-tor 47. 8-13 

Ssegedy Jdzset ra. kir. poata- 
. ti6«, Gaengery-n. 78. 7-25 

Szegbegyl Arpdd rekv, Bad 

aligftEgatd-tanir, Varoaligeti-n 

Szekely Artnella m. kir. post^ 

fl.-eilendmO, UdvarDbki-a.il. 9-38 
Szdkely *» tdraa kOnyvnyonida, 

ktayvirttdsaei ea rooalbzo-lntdeet, 

Arpad-n. 3. , 3-94 

Ssekely bare m. kn*. postairei- 

flgyelfl, : Paprtt a. 10-76 

Szekl Janos egyetem) tanir. GOm- 
. Ms Gynla-n. 21^ - 4-52 Takacsl Natfy Endre dr. var- 
megyef tisatfWflgyeai lakaka, 
Bnayadl J -u. 21 8-43 

Talos IstT&n dr. orVoa, Hirom- 
b*B-.t6r 3. 5-43 

Nyaral6ja, HonTAd-dti3. (flBemben: 
V/i-X/3i-ig) 2-68 

Tama Jdzael asafalos, Magyar- 
a. 14. 8-86 

Tanlelflgyeltfl htvatal, m. 
klr., Erzscbefr-n. 15. 8-26 

Tanltdk6pxlt Intezet, sop- 

ronl, Ag. h. ev., Kepezda-u. u, 

1-06 

Taresay Laszld m. btr. posta- 

Hazt, Esteibaay-n. 14. 6-60 

TArczy Horaoeh Antal dr. 

egyetemi tanar. Madaoh-n. 5. 4-73 
TArnok Gynia fdm^rnSk, 

Osa-n. 18,- 9-04 

Tfirnok Pal m. kir. poatahlvataH 

igaBgat6> D8brentei-sor 1. 10-79 
T«by Mlhaly lioenmi tanar. 8z6- 

fceles-n. 4. S-gg 

Temesl Beia m. kir. postafdtiaat, 

Paamaoy Peter-a. i. 6-60 

Tettamantf Jend mnegyetemi 

nyilT. r. tanir, ZaiUp-n. 6. 8-8 _ 
Thlerlng Gyola kGnyv- 6a paplr- 

kereakedfis, Virkerfllet 127. - 87 
Thlerlng Lajos dr. orvos, Zsi- 

tijh-u 19. 8^50 

Thlrrlncf ErnO M. N. B. f6n»ke 

Fenyreasor 18. (WSfizakoa V/l— 

X/31-ig.) 5.37 

tklrrlng Jend raskereakedfi, var- 

b«rfilet76. .1-60 

Thnrner F.Tam&s Iparostanono- 

iaki tanar, Tdtb Antal-n. 20. 9-79 
Thnrner Rdza szatdca €a tej- 

kereskedd, FertOrakos 13H94 

Thnrner Vllmos karpitoa- dadl- 

azitdmester, Varkerfllet 76. 2-26 TttrOk Beiand «zv. dr.-ne 

\it6e, ffierd6m6niCb Oaregye, 
Eras6bet-n. 21. 5.9Q 

Tdrlfk Elvira m. kir. posta 
keaelfirfi, Eraa6bet-n. 10. 8- w 

Tdrtfk Istvan (inomsQtode, Var- 
kerfllet 72. 8-23 

Tdrveny szekl elndk, Hacklier 
Krlat6f-u. 6. 1-94 

Ttt rvenyszekl foffh&z, Patak- 
»■■ 3; 11-96 

Trenunel Mar ton ffiaaer- 6a 
eBemegekereak. .Karolymagaalati- 
*• 12. ^1-18 

Trogniayer Gynia bidogoa es 
viavezetekberendezd, Petoti-ter 6. 

_ 3-56 

Trogmayer Gyola sfltfldeje. 
Bzentmihaly-n. 1. . 5-35 

TuranlErndiUatsaertara, drogiata 
Varker&let 14. 6HB1" 

Tarnhardt Ferene saappan 
gyartfi, Fapiae-n. 4. 6-81 

TOdogondozdlntdzet Tezetd- 
seife, Eeterhaay-n. 17. 6-07 

Tttzffrsetf 4 

Tyeho Janka es Fla testil-, 
divatarukeresk., Varkernlet IB. 

3-87 

Uj Sopronvarmegye ds 
Felsddonantnll Hdtld azer- 
kesat666ge 6s kiaddhivatala, MOUer 
P.-n. 1. W5 

Ujhelyl Kalman, Djtelebi-n. la! 

2-30 

Ujhelyl Szllard kir. m. ffltana- 

OS03, a aoproni m. kir. all. ep. hiv. 

WnOke, Saiohenyi-rtr 14. 12-02 hdz. Tempiom-q, 

Szent Domonkos r. konvlk- 

tos,Matyaa kiralym.18. 5-26 
Szentdomonkos-rendl zar- 

da, Saecbenyl-ter 4. '2-11 

Szent Erasebet leanyotthon, 

Oar. Fiacher Jdaaefne, Kbloator- 

n. IS. ,-■ 3-16 

Scent Imre Kolletflum Igaz* 

gatdSAga, Szent Inre-Mr 6-40j ™.™, - oru . *. - vruv 

K5«4pi8kolai Internataaa, Koasntb- Tdth Jdzsef dr. orvoa. bel-gyo- 
n - 17 \ 11-661 gyasa, Ma.tyaa kiraly-n. 17. 7*58 

430 \ Tip-Top eipfibolt, clgt. Benedekf fy 

Fereno, Varkerfijet fi9. ' ~" 4-91 

____ — os> m. klr. is, ^ t ,. vl 

— kir. thj. varoB varbai orvosai 

Fereno J6zsef-ter 7. 2-6€ 

Tdmalom strandlUrdd ds 

>eniI6, nyilvanoa tavbesaelo al- 

»m.aa ■. , ■• I-52 

Tompos GAbor nrl es nol divat- 

terem, Kossnth^n. 31. 3-46 Torday Fttldp Istran dr. viroai 
orvoB, Oaz-n. 1. 9-08 Ulleln Revlczky Antal dr. 

**• to*™' ra effb- miniaater, Bajtd^ 
fdnOk, Eraaebet-n. 21. 3-51 

CJngdr Jdzsef Iff. JanaRykcres- 
kedd gydmaiea ttaetek esnadexport, 
Halassf-u. 27. 8-81 

Uray LAszld dr. vitea, kir. kCa- 
jegyzfl, Lackner Krist6f-n. 2. 2-44 
lakaaa: Vdrkerfllet 117. 12-16 

Urbanffy Jend m. kir. ordatana- 
obos. K6pezde-n. 11. . H-31 

U r I J kA 5 y_ S 1Iv4ll <y i "na«ty«r 
kdszenbanya r^t. 

Sopronikirendeltseg, Varkernlet 88. 

99 

Brennbergbanyai igazgatoaag 2-40 

Agfalvi vasatillomas 05-57 

KOnyvelea, penatar 2-41 

Ugydszsdg, Laokner Kristdf-n. 6. 

., 1-83 

Ugyvddl kantara, Lackner Erie- 
t6f-n. 5. 3-14 

Vkdasz Elemdrnd ny. tanitdnfl, 
BanfaM-fit 298/b, g-74 

Vajnovszkynd dr. Dord 
Emma szem- 6b: fogazakorvos, 
Matyas Wraly-n. 88. 3-70 

Valkd Frlgyes kereskedd, Deak- 
ter iff. 9.34 

Valkd Frlgyesndnagykereskedfl, 
Uj,u. 6. 11-86 

Vambemondddrs Harka 

10-98 

VarvasoTszky Janos dr. ideg- 
orvos kdrhaai. idorvos, Sz^elienyi- 
teris. 9^)9 

VAIl Enffenta dr. gyermekorvoa, 
Matyaakir4)y-u. 36. 3-8Q Vegyklsdrletl allomas. 

OgabOna-tdr 2. 4-77 

Verd Annas kozmetikna, Mityds 

kiraly-n.17. 3-68 

Vep ? J J? MeI dr. egyet. in«aeti 

tanar, flia-n. 4. 12-14 

Versdnyl Tlbor b. ffihadnagy, 

Balogh Kovdca-n. 40. 8^*1 7 

Vdrtes PAI ny. m. kir^ posta- 

biT. ig., Magyar-n. 20. 11-12 

Vetldnyl Ivan m. kir. postatiaat 
Zrinyi-n. 27. 7-39 

gitaai es erSatviteli vallalata 

V S. , *? y, M K ? ro, y m ' ^ p° a *a- 

ellenOr, Mea6-n. 12. 11-01 

Vlnce Ldszld a Magy. Alt. ffitel- 
bank aoproni fidkjanak fdattk- 
helyettese, Matyas kirily-n. 20. 

3-36 
V J p *,* h Eml1 »»• k*r. ffihadnagy. 
Deak-tern. 12-11 

v *snyey Janosnd dr.-ne 
lOorvoa Oavegye, Hnnyadi n. 28. 
6-68 
V a S e^- n ^ 6 Ia »- , ^^ 6 ^ 
Vlzmtflgazgatdsag, Ogabona- 
ier 8 - 75 

Ffeaiyattyntelepe, Beesi-nt 2-78 
yiamnigazgatd lakaaa, Felkeld- 
nt 14. 3-81 

V fJ ge, L JOMerae » Erasdbet-n. 29. 
(fizemben: Xl/l~~ V/31-ig) 9-qi 

V 2^ ek w I 1 Aral5 P- m - eUenfir, 
Mikes Kelemen-a. 22. 93 

yK^ 1 "^^® 110 dr * Ponoiere alt. 

Mat. int. fidkfdndke, Koaauth-a. 1 

5-02 

^S**! *. Prlderlka m. kir. posts 

ellenfirno, Ferene Jdzaef-ter 6. 8-91 

Wagner Hermann bntor ea Mr- 
kereakedd, Varkerfllet 11-13. 1-1Q 

WAgner JAnos kereBkedd: Hn- 
nyadi j.-u. a. 8-39 

Walter KAroly dr. orvoa,, Do- 
monkoB-n. 9. 1^52 

Walthler KHz n&vfir, Bopron va- 
rosi mnntaisbola veaetflje, Deak- 
t^r 49. 3-12 

Waltner Vllmos, Varkerfllet 6. Walzel Kelemen na m. Hr. ny 

alezredes, Koaantb-dt 12. 4-72 

Wanek Karoly fcenydrgyim. 

Grdf Klebelaberg-o. .4^74 

^^©k KAroly Tegyeskereakedd, Vandor Zslgmond ny. mln. tana- 
cao8, Frankenbqrg-n. 20. 7-99 

Varga KAlmAn ny. mav. mflazaki 
tan5cao8, Ibolya-n. 27. 9-49 

Varga Lajos vltdz dr. m. kir. 

ezredea, Hunyadi-n. 89. 11-82 
Varga Testverek ndl divatarn- 

hiza, Varkerfllet 65, 1^82 

VArhegyl Lajos dr. O.T.B.A. 

orvoB, U. BAHozl Fereno-n. 11/7-59 

VdrmegyehAza,.Iasd Alisp&ni bi- 
vatal olm alatt 

VasArngyar.r^t. azflrke- 6s Idgy- 
vaB<Jnt6de>, Agfalvi-fit 8-44 

Lakatosamgyara da kdappnti iro- 
ddja, Caengery-n. 82. 

1-51* 05-691 Wanek Karoly IIJ. kenyergyari 
elarnsit6hely, Varkerfllet 88' 6-85 

Wehofer Llpdt okl. kflmflveB^ 
mester, Okai-n. 6. 12-09 

Weldlnger IstvAn mdssz talos ea 
fakereakedd, DbmonkoB-n. 13. 4-38 

Weller Beta dr. flgyvid, Bzin- 
hiz-n. 16. 3-82 

Weller Zslgmond Crlemdnyek. 
Terin6nyeb. Kepviseletek, Deab- 
t4r 86. 4.53 

Welsz Artor 6cakavaa- 6a kaddr- 
arukereskedes, Varkerlllet24, 4-38 

Welsz Henrlk maganafi, Lackner- 
n. 16. UK)7 

Weiss Sandor dr. fogorvoe, 
Baent GyBrgy-n. 18. 2-03 

VAROSIHOZll 

(3 m. a.) * Dobner N.-n. 4-Zd Vasirugtfr Bt, Sopron 

, SZORKE £$ LAGYVAS-ONTOD&E 
Agfalvi-dt. TeTefon: 3-44 Vasarugyar Bt, Sopron 

lakatosdragydra 

Caengery-n. B0^2. Telefon; 1-S1 levflpostat kOldemftwt fielvezzen el. Sorpksdr Welsz Manfred acel- 6s fem- 
mnvei r.-t. Bopronl gyartelepe, 
Koszegl-ut 9-69 

Welsz NandOr fuszeV-6sosemege- 

keresk., Gr6f Tisza IstvAnrU. 39. 

9t37 

Wellesz, Sehwltzer es tarsal 

r.-t., BlsO magyar clporugany-, 

szaiag 6s hueigyar, Koszegi-nt 10 

2-65 

Welser Herlkne J6kai-n. 6. 

11-90 

Wentzely Kalmannd in. kir. 

pOBtamester, BzinhaK- u. 26. 1 1-85 

Wlczlan Dezsd egyetemi tanar. 

Als616v6r-n. 12. 9-76 

Wlldzefsz Jdnos 6pit6sz, Baiogh 

KovaoB 8.-4* 10. 11-08 

Winkler Denes. VArkernlet 133 

93 

Winkler Lajos ny. gysev. f6- 

feltlgyelo, Felsdlov6r-u. 27. 11-70 

Winkler Laszlo dr. orvos, S«in- 
haa-n. B5. .5-22 

Winkler Oszkar okl. 6pit6sz- 

mernSk, terveB0 r Frankenbnrg-6t 6. 

7-68 

Wltzmann Fereno szucsmester, 

Balfl-u. 6. 2-01 

Woll Zoltan kereskedfl, Varke- 

rttlet 18. 1-09 

Woslnskl Erntf tolaai, igaegato, 

VoTosmarty-u. 4. x 5-95 

Woslnskl K&roly dr. tolnai 6s 

wofllnl, orvos, Varkerulet 28, 7-54 

Woslnskl Werner tolnai hAzi- 
Ipari 6b iparmuv68zeti vallalat, 
Bakooai-u. 3. : 4-81 

Wurdlts GIzella p. segeatiaztjrf, 
"Domonkos-u. 9. . .1-24 

Zalka Bela Bnngaria-kivebAza, 
lkva-bid 2. 6-49 

Zental Janos m. kir. aadnapy, 
Wallner Igatz-u. 14. ' 8-92 

Zergenyl Arthur, a H. Nemzeti 

Bank ny-. ttnfike, Erzsebet-n. 9. 

1-86 
Zergdnyl Pal dr. figyved, I 

ssebet-u. 10. 9-4 

Zergdnyl Tiber dr. orvos, a 

posta bet. bizt. int. szakorvosa, . 

Domonkos-n. 1. -■ 5-00 

Zettl Guszt&vnd dzv. HArsfa- 

sor7. 7-28 

Zettl Jdzsel ecetgyar ea szesz- 

fozde, .Balfl-a. 11. 2-31 

Zlchy Benrlk grdl aagybirto- 

, fcOB, Magyar-u. 4. 2rl' 

Zlchy Mesko Jakab 

Kolostor-u. 11. 

Zlchy Kezstf grdl dr. fbldbir- 
tokbB, KoIOBtor-n. 11. 11-30 

Ziermann Lajos ev. lelkesz, 
Templom-n. 12. 6-03 

Zlstler Karoly l6m6szaros, Esz- 
terliAzy-n. 20. , 8-87 

ZltaOtthon, Kazinoai Fereno-u.l. 
6-71 

Zollner Andor radio 6s elektro- 
technikfls, Bas-t6r l. 11-47 

Zollsehan Karoly mm- 6a likflr- 
gyaros, 0tv6s-a. 1. 2-74 

Zrthyl Ilona m. kir. honved 
tlsztl lednynevelolntdzet* 

H. R4k6czi Ferenc-n. 12/14. 2-79 
Zugn Ndndor nyug. vir. erd6- 

mester, FacAn-u. 7. ■ 8-78 

Zslgmond La|©8nding6-6slngat. 

tan kezvetito, Templom-u. 3; 7-73 SOPRONBANFAIiYA 

Nyilv&nos tdvbeszeld 
dllomds. 

Hivatalos drdk: 

. . H6tkttenap: SOPRONHORPACS | 

Hivatalos 6rdk: 

iiitbK«n»n. Vasarnap ea 

HOMnupi uunepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14- 18-ig. ... 14— 15 ig. 

Csak elMizetok rteaere : 20— 21-ig. 

Sedlmayr Cart dr. iedecl ber- 

gasdas&ga 2 

Szecbenyl D6nesne gr6I 

nradalmanak fdintezds^ge 1 

Szechehyl Denes grol ura- 
dalma(lfiada Wvfii eiefizertk kfaott.) SOPttONKOVESD 

Hivatalos 6rdk: H6tk0znap : 
8— 12-ig, E& Vasarnap. 6s 
finnopnap: 
8— 11-ig, 
li— 18-ig; 14— 16-ig. 

Csak eloflsetok rtsiere : 20— 21-ig. 
Kovacs Istvan csOrgetfii tigla- 
gyar - ' 

KtfrJegyzOseg ! 

Szecbenyl Janos gr6I 1 

Uradalmi erddhivatal 5 SORKIKISFALUD 

(lasd DflmfltCri) 

SORMAS 

, . (laad Nagykanizsa) 

SOROKPOLANY 

(l&sd BBOmbathely) 

SOROK-PUSZTA 

(lasd Szombathely) 

SOROKSAR 

Folytonos 

tijjelrtiappali t&vbesz&d 

szolgdlat 

A budapbsti egy&iges hdld- 

zat kiizpontja. 

A postahivatal nyilvdnos 
tdvbesztld dllomdsdnak 
hivatalos 6rdi: 
i— ai-ig. 
Altalanos Haztartasl Szttvet- 
kezet 84. flc. fiok. GrasBalkoTlcb- 
o. 48. 61 

8S. 88. fi6k, GrasBalkovich-u. 160 
60 
38.se. fiok. Oesal-ut 5. 66 

AratO Pal dr. gyerniekoryoB, 

Templom-u. 113. 37 

Bakondy Janos k0telgyart5ntes- 

tor. TOrOk-u. 8. 13 C^sendorilrs. m. kir., Grassal^ 
koTich-u. 89. ' 19 

Czorn Fereno tnzfirfizeme, Sza- 
pary-n. 2 . . 51 

Dunszt Karoly sfrnagykeresk., 
Haraszti-u 6. 33 

Elstt Soroksarl HarlsnyakS- 

ttfde, tul. Ormay Janos Laszl6n6 

6s Orosz Pal. Grassalkovicb-u. 39. 

47 

Feldsteln Belane, Fortnna 
k8nyv, paplr, iroszerek, Grassal- 
kovich-n. 62; 40 

Fortnna nyomda, tnl Pakcss 
Feronc, SorokHdr-UJtelep, Usd » 
bndapesiii elOfizetdk k6z«vt. 

Fttldes Arnold dr. figyved, 
Ferenc J<5zset-t6r 7. 54 

Francsek Kalman aat6udvar, 
benzlnkdt 6s blajkereak.. Grassal- 
koviob u. 187. 6 

Francsek LaszlO motorolaj- 
keresk., GraBsalkorlch-n. 184. 64 Bathory Arpad BelajVecB^Bl-n. 
Mav terdlet. 68 

Bedecs P6ter is Btfkkon Istran 
szakkepzett 6rasok, tfranagyke- 
resk.. GrassalkoTiob-n. 67. ' 31 

Blscbofl Jdzsel meszaros es- 
hentesmester. Ujtelep, Karoly kl- 
raly-ot . 2, land a bndapesti elfifi- 
zetokkCzott. 

Boehm Agostonn6 szfov. mnez. 
fotan. flzvegye, MillennJum-telep, 
J6zsef kir. bg-n 3. 9-93 Vasarnap 6a 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig.' 14-15rig: 

(Elofizetoket lasd, a soproni elOfizetdk 

.;.':■•■■ : "V kflsBtt-.)' . Bogar Gyula vasfreresk., Grassai- 
kovich-u. 89. ^ 3 

Breler Jdzsel kUtfiuzem, Deak 
Ferene-n. 21. 77 

Bndapestl F^rltszabdk 6s 
Flnrnhakeszltdk Ipartes* 
tUIete Soroksarl Szeretet- 
baza. Felsft t)nnasor-o. 24. 

72 

Badapestvldekl vlllamos. _ Gyala, a Soroksarl 

Textilipar r.-t. ig., Andrassy-n. 6. 
.. ' v 31 

Graber Sdndor gabonabkoma- 
byos. Graasalkovich-n. 171. 41 

GUnther Peter 1 M^tesz. bizoma- 
nyos, biirgonyakeresk., Voesesi- 
6*37. 65 

GytfngyOssy Jdzsel dr. orvos, 
fogorvbs. Grassalkovlcb-u. 96. ,56 

Belszenberger Ml kids sertes- 

keresk.. Grassalkovioh-u. 42. 23 
Belter lmremaiomkepv.,Grassal. 

kovioh u. 9 67 

Blldl Janos bornagykereBk.,Seent 

Imre heroeg-u. 9. 32 

Hlrtllng Bela Stark vendfiglfi, 

benzinkut-, ant6busz- 6s taxi all; 

Grassalkoviob-n. 40. 30 

Boeblelder Jdzsel fakeresk., 

GrasaalkoVich-n. 174. 18 

Bollmann Ldrlnc vas- 6s fest6k- 

keresk.. Grassalkpvicb-tt. 64. 68 

Bolblg Antal II]. rend^glOB, a 
soroksarl dalkOr Mv. helyfsege, 
Grassalkovich-n. 83. 46 

Brndka Antal hentes 6s m6szA- 
roa, hentesim fizenie, Tomplom- 
n. 24. 17 

IBdsfalvl Gytfrgy hat. eng. vil 
lamossagi 6s vizvezet6k szereI6si 
vail., Grassalkovieb-n. 54. 71 

Iris barsony 6s szalagdrn- 
gyar T**t., gyartelep Millennium- 
telep 14. 45 

Izsak Jdzsel r.»t. vegy6szeti 
gyir, Qrassalkovich-u. 196., lasd 
a budapesti elofizetOk k5z6tt 

Kardos Janos, mfls«. tisatv., 
Grassalkovlch-n. 188. 21 

Kttstner Otto mfi- 6 s dmtabla- 
«nt6de, DJtelep, Szent Lftszlo-n. 9., 
lisd a bndapesti el6fizet6k k&zStt 

Kevevary Gyala azf<5v. mfisz, 

tanaosos, Mlllenniiuni-telep, Bznr- 

may Bandor-n. 9-92 

Kdhd Jdzsel dr. belgydgyasz, 

szakorvoe, k8zs6gl orvos, Graflsa(- 

kovfcb-n. 41. 9 

Komaroml Andrds ny. ra. kir. 

rendor foellenor, Sorobsar. Ujtelep- 

flzilagyi Dezs6-u. 60 , lasd a buda, 

pesti eldfizetOk kBzttSt 
Kdtal Ferenc lakasa, Grban- 

begyi dd!5 1. 9-fi 

Kovacs Antal pl6banos, Templom- 

n. 50 15 

Lang Endre dr. ngyv6d, GraEsal- 

kovlch-u. 62. laBd a bndapesti el6- 

fizetflk kfiz»tt 
JLelmeter Endre szffiv. addhlv 

tan ,,Grafisalkovich-u. 29. « 49 
Lelmwatter Ferenc vegy6sB, 

Arany Janos-n. 9. ■ 76 

laszhay Jdzsel dr. orvos, tern 

plom-u 146. ' 20 idapesti 
dglr.-t. soroksarl szerelol kiren- delts6ge,Val6rla-n 29. Slajorosjdnos 1!se>, tenniny- 
6s gyarmatarnnagykereBk., Maria 
Ter6ziaTU: 87. .44 

Nddlpar Adelberg 6s Saigd me- 
nyezet naijszOvo 6s nadpadlo k6sz!-. 
t6s, Oosai-a. 22. 9-98 

Ndmeth Janos O.T.I. blztosltAfl 
felfigyel6 6tef4nia-n. 2. 60 

Neumann MI kids ffiszer-6sgyar ; 
matamaagykereBk., Vees6si-nt 8., 
lasd a budapeBti elflfiaetfik kBz5tt. 

Neumann Oddn dr. orvos, Vo- 

'ii-u. 2. 42 

Obendorler Ndndor Kdrdly 

6pit6si 6s bontAsi vail, lakasa, - 
Millennium-tele p; Nagy Pal-n. 1. 
9-97^ 
Pecsner Jdnos kofarag6mester, 
Boroksar-Djtelep, Magdblna-n. S , f, 
lasd a budapeeti elOfiaetok WziJrt. 

Poller Kdroly m6szaros, Grasaal- 
kovioh-n. ISO. 43' 

Perdml Sdndor palack-szalma- 
iok, szalmak0t61 6s nadszOvOgyar, 
tul. Per6mi Sandorn6 ozv., Laz&r- 
a. 3. 25 

Perdml Vllmos palack-azaima- 
tok, szalmakSt61, ladab616s, nad- 
lemez 6s nAdBz{iv5gyAr, o6gtni. ,>, 
Kardos Janosnisz. Per6mi Ilona, 
. Grassalkovlch-n. 188. 21 

Pllszter Fereno sert6skereik., 

Templom-n. 119. 11 

Pllszter Mlb&ly nyersbflrkeresk., 
Diina-n. 5. 78 

Polldk Igndc nadszOvet, 6pit0nad- 
lemez, pr6selt szalmalamez, palaok; 
szalmatok, szalmakot61 6s szab. .' 
szalmamatracok gyara, Grasaaiko- 
vioh-u. 177/179. 2 

Postahivatal m. klr„ Grassal- 
kovlch-u. 79. 24 

Rdm. kat. polgdrl fin- es: ''' 
ledaylskola lgazgatdsdga« 

Templom-a. 39. -35' 

Schdnlebe Brand Asta szappan- 
6b zsirart61tflzeme, Grassalkoviob- ' 
a. -194., lasd a budaposti elfifizotflk 
kfizatt. ,.; 

Schnszter Jdzsef raeohanlkai 
sz6v6d6je, Batthyaay-n.- 5/b. 80 

Sepsey Benedek dr. figyved, 
Soroksar, Grassalkovicb-n. 14. 74 

Seress Andrfis II]. csemege- . - 

keresk., Grassalkovloh-u. 46. 52 

Soroksdr- barasztl -taksonyl 
takardkpdnztdr, Grassalko- v 
vich-a. 41.. 6 

Soroks&r kOzsdg elttlj&rd 

saga, Gra3salkovioh-u. 38. 7 Lttcherer Gyala -SegltAM&rla- 
gy6gyszertAra foi: vez. LangOszkar. 
Qrassalkovich-u. 35 58 

Magyar Kemenyitd Cslrlz ds 
Vegyltermdk I par, c6gtul. 

BrustB61a,Baross-u.l, 55 

Major Sdndor dr. fotOrzs- 
Allatorvos, egyet.. magantanir., 531 KOlesey-u. S. 27 SoroksArl elsft 

teglagydr r^t.. Grassalkovlch- 

u. 202.. lasd a budapesti elofizotftk 

kSzett ... . | 

Soroksarl flarlsnyakdtffde, | 

, lasd ElsS SoroksArl HarisnyakBtfide 

Soroksdrl fllteiszttvetkezef* 
mint az O.K. fl. tagja, Gras- 
BilkoVioh-n. 60. 26 

Soroksdrl kir. dtmesterseg; 

Gnwsalkovich-u. 203, 36 

Soroksdrl ndpbank ds taka- 

rekpdnZtdrr^*t.,Qrassalkovlch- 
u. 39. 22 

Soroksdrl takarekpenztdr 
r.-t. Fiirst Emanuel ugyvez., ig., , 
HOsfik-tere 4. • ' ; 8 

Soroksdrl testlllpar r^-t.» , 
Oosai-nt 64. . 1 

Ezenkfvtll lasd abudapesti elfifizetok 
kCzOtt. 

Soroksdrl Vegyllparl r.-t„ 

. Grassalko vich-u. 207. . 28 

Soroksdrvlddkl takardk- 
pdnztdr r.-t., Grassalkovioh- 
u. 44. 12 

Stodolnl Dezsd dr. gr6gyszer6sz v 

Grassalkovich-n, 90. 10 

Szab6ky Rezsd dr., a posta bet. 

blzt. Int. orvosa, Grassatkovich-u. 58. 

14 

Szekdr Dalma dr. MAtrahAzyn6, 
O.T.B.A. kOrzeti 6s ellenSrzo orvos, 
Val6ria-n. 44. 34 

Szente es Ecker kofaragfimes- 
terek, eirko 6b mUkfifieeme, Veos6si- 
u. 43. 75 in 

PP O 

N O id 431 $oi*oksar Sztfes Parkas Ferenc sertes- 
keresk., nagyvagfi, Sorokflar-Ujte- 
lep, Szent Laszlfi-n. 8., lasH a bnda- 
pesti elfifizetfik ktfzfits 

T6th Istyan fcartelenkivfili ben- 
zin- 6b olajkeresk., GrasBalkovich- 
n - «■ 62 

Varhegyl Ignac gabona, ter- 
meny, Uszt 6b cukorkeresk., 
GrasBalkoTico-n. 41. QQ 

Welner 6s tarsa fakefeakedok, 
Szent Imre-n. 21. 4 

Werbowszky Gyffrgy sfitfi- 

flaeme, Grassalkovlcn-n. 21. 73 

Wleland Antal Id. epitesi 
anyag- 6s fakeresk., Veosesi-U; 18. 
48 

Zwlck J6zsel es Ha kadarmes- 
terek, tul, Zwick J6zsef es Zwiok 
Istvao, Qrassalkovioh-u. 189. 29 Kgrterfteslfeififts^d f japoslacsah 

S6ST0HEGY sojtOB STRIDOVAR SOHOKUJCALU 

(I&9d Bxombatliely) 

SOSHARTYAN 

(lisd Karaacssag) 

SdSKUT 

Folytonos 
e'jjel-nappati szolgdlat 

a postahivatal nyilvanos t&vbeszelfi- 
allomisanak hivatalos 6rai: HetkOznap Vas&rnap 6s 
finnepnap : 
8-12-ig, 8-ii-ig, 

; 14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Andreettl Karoly mitepltesz 4s 
kepzflmnveszeti ffliskolai tanar 

1-25 

, Barcza lure ffildblrtokos.Z&mori- 

,i puszta i»24 

. Xteendtirifrs, m. klr. 1-22 

; KSzsegl elGljardsag 1-23 

Posta, m. klr. NyilvanoB Allomas 

SIkos Karolyne dr. gyfigysze- 

^sz 1-26 

Slmd Lajos dr. kfirorvos 1-27 SOSMEZO 

Hivatalos drdk: 

Hetkfiznap: Vas&rnap 6s 

finnepnap : 

8-12-isr, 8— ll-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfib reszere: 20— 21-ig, 

Csendtirbrs, m. ki r. 4 

Kdzsegl eldlfarosag g 

SOSTOGY0GYFCRDO 

A nyiregyhdzai egyseges 

hdldzathoz tartozik 
, Nydron kozpont, men 
nyiregyhdzai dllomdsok 
Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 

Csak eififizetfik r6szere : 20— 21-ig. 

A nyiregyhdzai egyse'ges 

hdldzathoz tartozik meg: 

Kirdlytelek~puszta t 

Sdstdhegy, 

CsendttrOrs, m. klr., Bostfi- 

gyogytfirdfi nyaron 3 

telen Nylregyhaza 20-64 

SOstdgydgyittrdft fizeme Wl- 
XI/30-ig. Nyaron ■ * 1 

taien NyiregyhAza 20-54 

432 Hetkfiznap : 

8-12-ig, 
14— 18-ig. A nyiregyhdzai egyseyes 
hdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

V/8-XI/16. C/2. sssolgalat. 

'■■*—.. 'assn* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

t4— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eififizetfik reszere:. 20— 21-ig. 
A nyiregyhdzai egyse'ges 
hdldzathoz tartozik me*g: 
Kirdlytelek-puszta, Sdstd- 
gy6gyfUrdH r 

Baszler Bel a elsfi nyiregyhazi 
melyfnraBivftllalata 4 

Bird Jdzsef dr. figyvSd (fizem 
ben: V/4-XI/4-ig) 8 

Battler Sandorn^ »zv. bar6 
szSliawrtokoa (fizemben :■ 111/28-^ 
IS/28-ig) '3 

Bbner B6Ia ny. bank:g. mzeisi- 
ben: V/ie-XI/15-ig) Q 

Ertsey B61a ny. mav. in«z« 16 

Perenczl Endre csenddrazazadoa 
(fizemben: Vl/5— 301/6-ig) 21 

Hall G6zan£ sz&zados neje 10 

Hanucz Laszld ny. p. fl. ffitanA- 

csos 9 

Hook L£szld dr. figyvid 19 

Jaszay Antalne, fflszolgabirfi 

(JzTegye 2S 

Karner Gyola dr. orvds szWW 

gazdasiSga 2 

Kelety Gezane Suranyi CaTola 

b#r6n« gySmfilca- es az61figazda-. 

sfiga (Uzemben: V/l— XT/l-ig) 14 

Kovacs Gyola vend^glCs {5zem. 

ben: V/5-Xl/5-ig)_ 2C 

KdrUssy Gynla dr. vitfe, fay- 
ved (fizemben: V/6— XI/6-igJ H 

Kaharek Ferenc kereskedfl, 
szGlflbirtokos 7 

LUkanyLAszldsz810birtokcfS 12 

Magyar Sztfllffsgazdak Or- 
szagos Bor6rt6kesItd Szll> 
vetkezete, s6stdhe£yl pln- 
c6szete 13 

Molnar J6zseln6 paradi bz6H6- 
birtokos 24 

Nylregyhazl f Uszer- 6s gyar- 
mataru r.-t. (ilzeniben; V/4— 
XI/4-ig) 17 

Pasztor Sandor ny. varosi veg- 
rebajtd. 25 

Pay Jdzsel puji Titei5 kflesegi ffi- 
jegyzft 23 

Szent-Iv^nyl J6zsefn6 4fzv. 
szftllfitulajonos 15 

Szentp6tery Endr6n6 dr.-n6 
Bbaer Ilona, varosi tandcsnok 
neje, okl, tanit<Sn5(tizemben : IV/18— 
IX/15-ig) 'is 

Thomas Erad ny. p. fi. ffitani 
csos 1 

Vtnnay G6za dr. penEfigyminiez- 
teri oszt&lyf6n8k (fizemben: V/4— 
XI/4-ig) 5 Hivatalos 6rdk: 

Betkflznap: V £™S p ? 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-16-i|. , 

Caak eUJfizetfik reszere : 20— 81-ig. 

Borsd Imre dr., a posta bet. bizt. 
int. orvosa, kfirorvog Q 

Baza Vendel vendegWs H 
Csend0rs6g ( m. klr. 7 

Czlbdly Saador vegyesfceresk. 9 
Gardonyl Bela dr. orvos 8 

Hangya togyasztasl szOvet* 
kezet . 5 

Kovats Salman fflldbirtokos 10 
K«zs6gl eltfljardsag 1 

IHaort tlzemek olallpar. 

Pnsztaszentlaazl6. 3 

Hlkollcs Ferencne dr.<-n6 
"i. kir. postaroester 13 

Stranz Istran dr. kBrailatorvos 

«, ".■ !2 

Szalazntn MIklds gv6gy 8 zeresz 

Taranyl Ferenc dr. gflzmalma 4 
Tbassy Krlsf dldr. ffildbirtokos 2 Hivatalos 6rdk: 

Hetk8znap: VasaniapVeB 

.iinnepnap: 

'8-iS-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak el6fiaet6k reszere: 20— 21-ig. 

CsendSrtfrsparancsuoksajf, 
m. klr. 3 

Kttzsegl eltiljardsag 1 

Penztlgydrl szakasz m. klr. 

- ' 4 
Szencsar Metdd keresk. 2 SOMJfiN- 
MIHALYFA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 

finnepnap: 

8-12-ip, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk resz6re: 20— 21-ig. 

Kltrjegyzdseg 1 

IHInnlch Oszk^r ny. a. vezer- 

kari ezredes 3 

Vldos Jdzsef koltai, ny. h. Srnagy SUKOR0 

(lasd Velence) 

SUMONY 

{lasd Kiraiyhegybaza) 

SUR 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

t4^18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWflzetflk reszere t 20-81-ig. 

Bttdecs Karoly ev. lelkese 7 

"yify^a gydgyszertar, millei 

Paltry LaszW gydgyszeresz 8 S6ST0 SZ0LL0TELEP 

aasd Nyiregyhaza) 

S6SVERTIKE 

(I&ad Sellye) 

SOTONY 

Nyilvdnos tdvbeszSld 

dlloinds. 

Hivatalos drdk: SOPTE 

(lasd Szombatbely> 

Nyilvdnos tdvbesz^ld dllomds 

a kfizs&gi el&tjdrdsdgndl 

(Szombathely 784. .sz. elflfizeti). 

SORfiD 

(lasd Bodajk) 

SOREG-PUSZTA 

(lisd TApifiazele) : 

SORNYEPUSZTA 

(lasd Betes) 

SOVfiNYHAZA 

Hivatalos 6rdk: H^tkCznap : 

8-12-ig. 
14— 18-ig H^tkSznap : 

8— 18-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap es 
finnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-ig. S6VARAD 

(lasd 8z6vita) Vasarnap is 
finnepnap 
8— 11-ig, 
14 -16-ig. 
Csak elfifizetfik reszere: 20— 81-ig. 
AnyasI bergazdasag, Anyis 4 
CsendOrseg, Baksimajor 6 

Halas Gynla dr. posta bet. bizt. 
int. es kttzsegi orvos 5 

Kdzsegl elOlJardsag 1 

Lakatos Antal gy6gyszeresi 3 
PaUavlclnl Alfonzne 6r- 
grdfn6 vorBskereszt eB ztildke- Klrscbner Endre fcflrallatorvos 
„ 6 

Klosternenbnrgl kanonok- 
rend 2 

Kifzsegl elKijardsag 4 

Plebands, r. kath., lakasa 3 
Snrl gdzmalom r.-t. 1 

Szabd Jdzsef dr. kSrorvos 6 

SURD 

Hivatalos drdk: 

Betkoznap: *£%«* 

8-12-ig 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14._15.ig, 

Csak elfifizetfik reszere : 20— 21-ig. 
K orjegyzdseg 1 

Maort tlzemek a m. kir. kincs- 
tar basznalataban inkei melyfnraa 
flzemi irodaja 5 

AlliqaandeT OdBn dr. tieemvezetfi 
banyam6rn9k lakasa 6 

Pagony Karoly ffierdesz, erdfil . 

mernfik 2 

Rum! Janos kSrdllatorvoB 4 

Zlcby Aladar grdf ffildbirtokoe 

3 

SCK0SD 

■ Hivatalos drdk: 

He— fiznap - resztes elnBk. S0V_NYKtT 

(lasd Mfir) 

STOSSEL-TANYA 

(lasd TApifiszele) VasArnap ea 
finnepnap : 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig, 

Csak elfifizetfik riszere: 20— 21-ig. 
Csenddrseg 2 

Ddzsa Mlhaly termenybizomanyos 
19 
Forkly Zslgmond gyfigyszeresz 5 
Georgevlts Belan^ dr.-ne 
Julia bengermalom tulajdonoaa 13 

Hevlsy TlTadar dr., a posta bet. 
bizt. int. orvos a . 3 

Horvith Istvan hentes, m^szftros 
fis vendegWs 15 

HorTfttb Mlhaly r. katb. pl6banos 

4 

Kemenyfilldi AndMs paprika- 

keresk., (fizemben XI/l— lv/30-ig) 

16 

Kolos Imre kBrailatorvos 17 a Konuvelt hiilflemftmchcil vaiiai. Sfsaba&ka if p ACS K A D R ^} G ^ ^^^"^u^at ■>«£ ti^s] IHlklds-u. 6. T.:2-75 Kovacs Adam gabonabizoinanyos 

11 

Kozsegl eloljardsag 1 

Ldwy Bezsd kereskedG, hemes 6s 
m6szaros; bor- 6s gabonabizomanyo9 
(Czemben: V/16— 5r/15-ig) 9 

Molnar Karolyne ftildbirtokoa 
:, . -18 

Pestvarmegyel Bunavaigy- 
lecsapold~es ontozd tarsu- 

lat gatorbaza 8 

Penztlgyorl szakasz, m. klr. 

. '{■;'■■ *7 

Rozmanicz JAzsef dr.orvos 12 

Slpter Janos If J. bankblzomanyos 

10 

Stein Mar ton keresk. 6 

StlkSsdl paprlkamalom szd- 
vetkezet 14 SUL^LMED 

Hivatalos ordk: 

H6tk8znap: -'8-18-1*, ■ 
14— 18-ig. Yasamap 6s 
iinnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Bodor Kalman szeszrftktaroB 6 

Csenddrdrsparancsnoksag, 
mi klr. 5 

Fortnna tiveggyar 4 

Goran Sdndor m. kir. posta 
tizemi II. o. alt. 8 

Hazllparl demijonfono iizem. 10 

Kozsegl eldljardsag 1 

Kdzsegl eloljardsag, Sz61szeg 

Reesey Lafos dr. Pechy 
Ferenc .foldbirtokosok 6s Horabar 
bizomanyosok ■■ 9 

Sods Karoly iuseerkeresk. 7 SUMEG 

Hivatalos 6rdk: 

■ ' ' 7^-21-ig. 
Addhivatal, m. kir. 15 

Acel Elemer dr. seb6szorvos 18 
Alacsony JAzsef vend6gI6s, 

hentes 6s m6szarqs 65 

Allamvasutak 38 

Baranyal Vldor Hangya Export 

telepveaetO 68 

Boncz Sandor m. kir. posta- 

mester go 

Brunner Mlhalyal'ezredes 57 
Csehddrseg, m. klr. 34 

Csizmazla Istvan vas- es fiiszer- 

keresk. 14 

Drechsler Bela bank-, valtd 

Bzlet 6s term6nykeresk. 43 

Dun an tu II mesz-, teglar es 

kdlpar r.-t. m6szgyarak 6 

Bazaltbanyatelepe. . , . 8 
FJtner ntivcrek gazdasagaj Zala- 

h6r, in t6efl s6ge , Siimeg 28 

Fancslk Lajos gyAgyszertara 41 
FdszoIgablrAsag 23 

Gdrdonyl Antal b6raiit<5fnvaroz6 
42 
Gaul Janos banyamester 59 
Glmnazlnm IgazgafAs&ga 84 
Gold Ernft bOr-66 fuszerkeresk. 13 
Grdf Tivadar 6ras, radi6keresk. 
76 
Gross Vllmos dr.orvos 47 
Havas Bela dr. ftgy v6d 9 

Begedtls JAzsef antomotor , g6p- 

javic6, kertkpar mu8zer6sz 77 
Borvath Intre kBnyvnyomda, 

konyv- 6s papirkeresk. 56 

Janzsd Jaelnt P. szenlferenc- 

rendi hiioktatd 72 

28 Jarasbirdsag, klr. 21 

Jeszenszky Mlklds bard 

Dnntfntuli in6sz-, t6gla- 6a kflipar 
r.^ ig. 32 

Katonal epUIetek hatdsa- 
gok: 

Jaiasi katonai parancsaoksag 25 

Klslalndy-szalloda 6s vend6gl6, 
Mesterhazy Jeno tnl. 29 

Kiss Sandor vendSgloa, k«zszalW 
6s kav6haz 36 

Koranyi Emll vallalati ig. 64 
Lakasa 

Kovats Mlhfily allatkeresk.sertSs- 
forgalmi egyesul6s tagja 35 

Korjegyzoseg, Bazsl 50 

Ktfrjegyzttseg Sil'megcietii 49 
Kormendy Hlhaly aosmester 27 

K«zs6gl eloljardsag !6goi- 
talmai Allomasa (5zeiuben:VII/18— 
1/18-ig) 64 

Kdzsegi kdrhaz 2 

Kuzsel Ferenc Istvan p6k- 6s 
cukraszmester 4 

M. klr. dtmesterseg i 

Magyar Baaxltbanya r.-t. 

6rciakod6ja / ( 

Marlkovszky Zoltan okl. ba- 

nyam6rn8k 17 

MotnAr Istvan Biitfi 6s term6ny- 

keresk. 58 

IMolnar Kalman keresk. 73 
Aluranyl Anna all. tanitond 79 

Nagy Janos vegy6sz, a Magyar 

Ban xitbanya r.-t. laboratfirinmanak 

vezetflje 61 

Nagy Jdzsef g.iboDa, term6ny 6s 

bornagykeresk, 66 

Nemes Sfindor vit6z, ram- 6s 

likGrgyar 80 

Nemeth Lajos tQzoltapar.incsnok 

lakasa 75 

Nemeth Mlhaly dr. ugyv6d 55 
Paal Sandor jar. m. lir. allat- 

orvos 30 

Posgay Geza dr. Ugyv6d 82 
Remete Aladar m. kir: 6magy' t 

m. kit. jarasi katonai parancsnok 

70 

Rosenberg Istvan vegyeskeresk. 

3 

Rothstadter GyUrgy dr. jarasi 

m. kir. tisztiorvos ~~ 

Rotschlld Pal fakeresk. 37 

Stern Sandor fa- 6s 6pit6si anyag- 

ker«ak. 52 

Stimeg nagykttzseg 12 

Sltmegl gdzmalom, b6rW: 

Ttirtfk Laszl6 16 

Snmegi httelszUvetkezet, 

mint az O.K.H. tagja 31 

Stimegl takarekpenztar 1 
SUmegvldekl Hangyaszdvet. 

kezet 11 

Szabd Sandor esperes pl6baaoi 
39 
Szeller Ferenc ny. kb*zs6gi 

Jegyzfi, .vizitarsulati ig. 71 

Szljjarto Lajos gabona-, tor- 
' m6ny- 6s tiizelfianyagkpresk. 69 
Szllagyl Dezsd ny. f0szolgabir6 
40 
Takats Jend dr. klr. kflzjegyzfi 
44 
Taranyl Ferenc dr. ay. ffllBpan, 

ffildbirtokoa, Nylrlak 20 

Tavlrat kbzvetltd 48 

Temler Aladar es Bruckner 
. JAzsef fogteohnikus . 78 

Tojasteitmeld 6s ertekesltcf 

Hangya Szdvetkezet siiiiiegi 

telepe 53 

Tdth Karoly dr. orvos, a poata 

bet. bizt. int. orvosa 24 

Tfizoltdszertar 74 

Vasvarmegyel elektromos. 

mdvek r.-l., K&pcaoldhaza. 

Biimeg. 45 

Samegi kirendeltf;6ge 33 Vegvarl Janos vit6z, ecetgyaroa 

10 

Veszpreml pnspUki arada- 

lom 19 

Veszpreml pUspttkseg rezl- 

dehciaja gi 

Wtirzburger Sandor iflszer- 

6a gyarmataranagykereak. ~~ 

Zob Peter kfiba.ny4ja 6 SUMEGCSEHI 

(lasd efimeg) 

SCTTO 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk8znap; 8^12-ig. 
ti-18-ig. Vasamap 
6s fiimepnap : 

&-Ji-ig, 
14— 15-ig. CsaJi'elAfizetfik r6sz6re: 20— 21-Ig. 

AUamvasutak, m. klr., alio- 
masf6ii6ks6g 1Q 

Aner Sandor k«arag6mester, kfl- 
b4nyab6rW 7 

Czechner Antal es Hal kfi- 
farag6k g 

Banos I. Janos gazd&lkodfi, 

Bikolpuszta Q 

flercegprlmasl fateiep 6 

BercegprlmasI mesztelepek 

es iermeskabanyak, Bggen- 

hofer Dezafl okl. g6p6szm6rn(}k 5 BercegprlmasI Nyarald 

Q-erecae 12 HoldampI Sdndor ntddal» 
Aprlly testverek, kdbanyak, 

kOipari gyartelep tnl. 2 

Klein Bndre r. kat. esperes- 

pl6banbs 4 

Ktfzsdgl eldljardsag l 

Laposy Bona dr. Kasa J6zsefn6 

orvos 11 

HUller Erntf k6farag6meater, mar- 

Tiny- 6s kolpar gyartelepe 3 

StJTTOR 

(lasd Eszterhaea) 

SVAB MAJOR 

(lisd Nagyszfinas) 

SWEITZERTANYA 

(lasd Bz6kelyhid 18) 

SZABADBATTYAN 

Hivatalos 6rdk: 

*>»«»»; 'SSB : to 

8-12-fg, 8— li-ig, 

ii— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Csak elfiflzetak r6sz6re: 80—21. Jakabfy Bezsd bSrgazdasaga 5 
Kdzsegl eldljardsag, Pala- 

battyan 4 

Kozsegl eldljardsag^ Bzabad- 

battyan 1 

Mertzne Cjj Gabrlella dr. or- 
is ■ .7 
Scnrelber Ervinne szabad- 

bftttyini gaadasaga 3 

Vajay Ferenc keresk!, m69ziros 

6s kentes — ,6 

SZABADHIDVEG 

(lasd Mezfikomarom) 

SZABADI 

(tied Attala 6s Nagyberki) | SZABADKA, 

$3Jel~nappali szolgdlat. 

Postahivatali nyilvddos 

allorndsok hivatatos 6rdi: 

l.sz. postahivatal, 

v Kolcsei-u. 2. 

Sjjelrnappali szolgdlat. 

2. sz. postahivatal, 
" f VasutdllqmdS' 

7-21-ig. 

3. sz. postahivatal, 
Zimony\-ut 114, 

■ I. sz. postahivatal, 
Arany Janos- ter 6. 

H6tkBznap: Korlitoltszolga- 

8— 12-ig, latn flnnepeken: 

14— i8-ig. 8— llrig. 

A delvldekl Mnnka gazd. heti- 
lap szerk. 6fl kiaddhiv., Kossuth Lar 
jos-u. 6. 5-27 

Abelsberg Pal dr., az orr-, ml- 

6s torokbetegs6gek szakorvosa, 
Ss6chenyi-t6r 4, . 5-34 

Abraham Testverek, kotBrt-, 

' s,z8vSttai-& iiagykeresk. C.6gt«l. 
AbrahAm Gyula 6s dr. Abraham 
Istvan, Petdfi Sandor-n. i. 7-95 

Addhlvatal, m. kir., Horthy 

Mikl6s-n. 29. 4-05 

Adrlal blztosltd tarsalat 

Szabadkai Vez6ragyn0ks. J Ru- 

dics-n. 2. 3-93 

Alempljevlcs Istvan m6m5k, 

. Kak6czi-n. 3. 2-95 

Allamrenddrseg,Iasd ReEd6re6g 

Allamrenddrs6g, m. klr;, 

• vasntallomas 2-03 

All. flnglmnazlum m. klr., 

Petflfi-n. 1. 2-25 

Tanari szoba 1-48 

All. lednyglmnazlnin m. klr., 

Damjanich-u. 29. 1-87 

All. polgarl Hdlskola, Damia- 

nich-u. 38. 2-63 

A|lamvasntak m. klr. 

Allomasfdn6ks6ge 2-94 

Forgalmi ffinBkfi6ge 2-96 

P&tOh'az I5n8ks6g 8-94' 

Osztalym6rnttks6ge, Baross-n. 10. 
6-86 
Raktarf6ntiks6ge 2-98 

Almasl Jdzsel hazai 6s d6li- 
gyfimdlcs kereskedfi, export-import, 
Pet8fi-u. 2. . 2-45 

Angyal, Czabay es Balazs 
Plri fest6kkeresk., Deak-u. 4. 41 

Angyal illatszertar, ctetuL, 
Herzl Simon, EtJtvSs-a. 6. 8-07 

Angyal Mayer es Czabay vaa- 
keresk., Deak Ferenc-n. 2. 1-23 
Apostoli kormanyzdsag, 

r. kat. PtlspiJks6g, Szent Ter6z- 
• t6r 12. 1-00 

„ Arany kcreszt" gydgyszer- 

tar, Damjanloh-n. 26. Foposta. 

melleit 2"7l 

Arvalanyok IHdrlahaza, Voj- 

nits Tivadarn6 alapftvany, Nagy 

Ferenc-tetep 9. 6-06 

Astra Blztosltd r.-t. szabadkai 

liikja, Rudics-u. 2. 3-29 

Automobllla, tul., Borosioh 

Vuldemar, Aiitdparazs 6s szerviz, 

8zege.di-nii 26. tlzlet, WesseI6nyi- . 

u. 4, 1-51 

Autdtaxl allomas Bzent tgtvam- 

t6r 8-38 

Az Anker" alt. Met. r.-t. f8- . 

tigyn,, Kossuth Lajos-n. 1. 1. 3-48 

Bacsa Imre papirkeresk, 69 
papireacskdtizem, Varoshaza 6pQiet. 
6-04 
,Bacskadrog" gy6g'yn8v6ny 
gazd. tnl., (J6her PaI,a«Jugodrog» 
b6rl6je, Mifelos-u. 6. . 2-75 

Bacska Illmszlnhdz, Bzent 
Ter6z-t6r 19. 8-67 X 
X 

o 

r 

r. 

■ 

S 

s 

3 
a 

IB 

a 

ID 

K ■".- 
flh 

^1 
m> 

3 
ft* 

3 433 Sxnbmdlia Az uialgaog hlfizetesekor esedSkes dllat ^#fcMepii^ 
biKi magyarsAg BAcskaf CementArngyAr 

. r«*f.» IWftrkovicBrtt: 4. 58 fiaka 'Ambrns ra. kir. -'F.'-M. alt. 
■' dig: ingatlanfor'galml Iroda.Hitler- 

t*r2. .;.';,-', .';-;; -,.-;■ 3.36 
Balog Ernddr. seb6s&-Bzakorvos, 

Dnmdanich-u. 7. . 6-18 

Balog Llna lakasa, Kossuth Lajos- 
,*■ »V ■ > 7-49 

Balogh GdzAne po'stamester, 
■Tere^ter 17, ->, ' 1-89 

Balogh Gyttrgy kereskedelnu 
ntazo, BeTc's6nyi-u. 60.. 7-13 

Balogh Pal dr*. seWszorvoa 6b 
orthoprtd korhaei f Borvos, Egressy- 
n. 4. 8-64 

' BAnrevl ErnoY a Szabadkai Ta- 
kar6kp'enBtaf r.-t. 1 iigyvezeto" ig., 
Horthy Mikl6s-n. 38. 11. 8. 8-56. 

v Barab&s Tiborne dr.-neVAgd 
Ilbna dr., ' a SHembetegsejrek 
seakorvosa, 0. T. i: rendelfiint. f8- 

; ; orvos; Szfchenyi-tSr 4. 1-18 

.. BarakOTlch IHarglt .gylimBles- 

: 6'p- zBldgegnagykeresk., Eeechenyi- 

:fer .25. -.., 8-52 

BArAny szAtloda r.-t., Kossuth 

LajoB-n. 3'. 1 

' Barath Jsndsrie kOtszBvO, 

, Th8kBly-u.. 30. 7-79 

BArdos Izsd dr. Iigyv6d. Tompa- 

U,;6. 6-53 

' Baross szttvetsGpi tagok export es 

H ' arnforgahrii seBvetkezete fioktelep 

'■ :ia '"',■■■"■""'■■: ■'"'■■'■ ■ 8-51 

BArta Antalne dr. Bzv., J6kai- 

■;■ fl: 3- y . ■ 1-28 

Batta FAblAn lakasa, a Batta V. 
es JTiacigtnl., J6kai-n. ,16. 8-21 

. Batta V. 6s fla,. eegtnl. Batta 

Fabian vadasznti 6b sportszakuzlet 

; :.< Kossuth L;vjos-.n. 7... ; 6-14 Beck dentine, esak-, 
, pony vake.r. , Deak-fl .6. ■zsineg- £s 
6r76 ) BedhAr KAroly m. tlsztv., Me- 
\gyeri-u. 7. ' 8-74 

;' „Behrlng« £ze>nm Intezet 

Fi,-t., Kimonyi-iit li>3. 2-80 Bekc vendegld, tc 

Emilia, Hitler-ter 6. Gztantics 
8-66 

; B^lnbaner Karoly lakasa, 
\ .jyt^ji. «.,,.'■ , 4-34 

- , ■' Jroda6erakts5r,yaijihaz-ii. ft. 8O0 

BfckefJy Gyttrgy dr. varolii tiszti . 
t. f 6ugy{sz, Wesselenyi-B. 6. 2-83 

Bellpar r.-t., Istvan-nt 48. 2-29 

Bencze JAnos irodni g^pek is - 

.kellekek eeakiizlete, kBnyv-, papir- 

yfs.'irdszerkeresk., 8aent Istvan- 

, -x&t'i*. '.' ■ ' 5-81 

. -, MChely, Ter$B-t6r 20. 5-41 

Bereny i Jauos fakeresk., 

Petofi-u. 20. ■ .4-60 

Ber€nyl Jozsel fakeresk., 

. . ZiiriQn,yi-nt22. 4-36 

Berger Frlgyes eloszto ' borkfi- 

resk., Damjaniek-u. 11.. .7-51. 

Berllnl Vlrtdrla filtalanos 
blztosftd r.-t. Ezabadkai vezer-- 
■flgyniiks-., Kossuth Jjajos-n. 15. 
8-65 

Bemath Jend dr. vitez kir.. 
kozjegyzo, Megyeri-n. 1. 38 

Berta Istrdn fGszerkeresk., 

Hereeg-n. lfi. 5-69 

Bertalan Imre dr. Ugyved, 

Bortliy-MikloH-n. 2«. 7-08 

Besz6des. Jrtzsef okl. komUves- 

inester, ThBk«ly-n; 20. 7-43 

Blermalin B61a (uvaros, Odor- 
'>' '.*■'., . 7-39 

.Blrkfis Istvari fUldbirtbkos, 

8«echenyi-ter 18. v 2-77 

Bl^chol Marglt k«to-szBv6ipar,: 

Ivanyi iBtvan-o. 4. 3-56 

BIttermana Jentf varosi koz- 

gyam, Zentsi-iit 39. 7-54 Szerkeszt6s6ge : 5-10 
kiadohivatala: 8-58 Bfzalom Gazdaafigl SzilVet- 

. kezet ker. penetara, Megyerir 
u. 6. . , ,-.2rf79 

BAdlts Boldlzaar badogos, 
Batthyany-n". 2. :-. 2-85 

Bogner JAzsel konTiktttsi ig., -' 
Bercs6nyi-u. -6.* l-9l Bolla Geza szall. vail., 

B6drog-n. 3. 
Bondy Gyttrgy dr., Czorda 

8-15 

ienkey-ai, 12. 

1-45 

Boros B61a, Petfifi Sandor-u. -2/a. 

. 5-93 

Bory B6Ia ut6dai Zsnffa fivirek 

eloktrompB-, szivattyii- vf evezetek- 

Ezerelfi es k^szilo fizeme, Arpnd- 

"• ?• . 3-40 

Botka lllatszeitfir, £sse?t 

Isu:iln-ter 3. J-42 

Boltllk-Kovacsy Mfiria 

, ..azeTithaiomsSg < ! gy<5gyszertara,s 
CsernoTics-u. 2. 7"09 

Brandefsz Samneln^, Kovacs- 
n. 10. 6-51 

Brann Jozsef , irfgep-mfiszergBz, 
KBlcRey-n. 3. 3-67 

BresUnal Brestyanszky Allk- 
Ids dr^ ny. rendfirfokapitany, 
Kossuth Lajos-n.. 6. .. 3-25 

Brlglevlc? Kfilmfin dr. orvos. 

Damjanich-n. 1/3. 3-24 

Brdder MlkI6s,varga-t). 5. 6-99 
Brock M&ty&s dr. m^rnok, 

Istvan-n; io. ■■■-, 5-16 

Brummer X.6szI6 d r. be Igy 6- 

gyas'z-6ZAkbrvos,Kossntb Lajos-u. 1. 
■■> 7-03 
Bur£ny BalAzs rendeg-16- ea 

6Jii(5z6je, Beak-u. ». . .. , . , 7t72 
Celzler Kfiroly hazai 6a d61i- 

gytimdlcs-kereskedC, Terez-ter l/o. ; 

4-28 

Clkta cipO £b narisnya elarusit<5- 

hely, BattlyAny-a. 2. 5>90 

UzIetrezetCje Ott Ferenc, lakasa, 

E8tvos-u. SO. ■;,■=., 1^53 

Conen VUmos Mfityiis fBld- 
birtokos, Petflli. 8£ndop-n-. 7.1-17 

CrnkoTfcs .TAnos dr. varosi 

ottos, Pazmany-u. 21. 4-62 

Csaj|k6s es Jahfisz arnnymilves- 
mfibely, WesBeI6nyi-nt48/a»4-83 

CsajkAsne, Fetscb Aranka 

ffimh. tanar, Tbbkoly-at li. 2-41 

Csendes Jdzsef Magyarbank ^s 
Keresk. r.-t. helyettes. fonoke,"- 
Botpnd-u. 13. ' 2-i6 

Csendtirseg, Szegediriit 11. 
Orsparancsnoksag , - .8-54 

OrsparancEnoksag. Tavankiit 1-01 
ezarnyparancEnokBag - ;8-55 

Vasirti Brfiparancsnoksag 8-53 

Cslkos Istv&n allatorvos, 
ThBkB!y-iit,12. 4-70 

Csovlch Gergely allatorvos 

1-76 

Csnka Jtihos Birlapird, Kertvaros 
7-75 
Cvcnits Jfinoft hBIgyfodTiaz, 

varoshdza alatt ,. 3-60 

Czopk6 Lfiszl6 IIJ. uriszabd- 

saga, Varosbaza, ipUlet 1-29 

Daknjanov Jaksa tlgyv6d. 

MagyaT-u. 20. '2-28 

Damjanov Mllenkd dr. varosi 

allatorvos, Batthyany.n. 7.. .86 

Banubla Altalanos BIzt. r.-t. 

Kossnth-n, 9. : 5-47 

Darling iUatszertir, tnl. GrUn^rald 

R6zsi, Szeiii: Istvan-t6f 7. .76 
Deak S And or ksriyynybmdaja; 

K(itvBs-u. 16. 6-44 

Deesy Jadft gj'ogyszeresz, '■' 

Th6kBly-u. 28. 2-49 

iBclexport*«'baromfi-, tojas-, 

vadkivlteli vallalat, vitez Vatfzy 

islvan, Odor-n. 9. 3-53 ,,Delkender" kerider-, len- is 

■,■ jutaaruk feldolgozasa is kBzveti- 
t6se, §zecheiiyi-te> 30. 6-94 

„DelTldek«* lapterjesztd 4s 
blrdetdlroda, tnl: Vad Lajoa 

■■■ ■ 44 
Delvldekt cukor es csoko- 

IAde ttzem, JUcBiehel. Anyos- 

«• *,■ 2-68 

Delvldckl Afagyarsag seerkesz- 

t6s6ge, J6kai-ter 3: 5-10 

Kiadfiliivatal 8-58 

Delvldekt vasbntor, feim< 

ardgyar es vastinttide 

K.F.T. . 
Delvldckl zslnegarti nag, 

keresk., Deak-a. 3. 6-65 

Deatsch Imre maganhivatalrjok, 
Erdfl-n. 7. 3-00 

Deatsch Izldor foto-optikas is 

ir6g6pszaktizlet, Kossuth Lajos-n. 5. 

4-01 

Dekkcr Ehdre dr. nemesroili- 
tiesi, 0T1. IBorvos, belgydgyaBZ- 
szakon'os, Erzsebet-u.ll. 6-48 

Deneberg Istvfin dr. Med. dent, 
fogorvos, Kossuth Lajos-n. 4. 4-68 

Decsel es L»bl si 6b termeny- 
^kereskedfl, Damjanich-n. 21. 1-72 

DfeGfi gyUmtflcsparold, 

brandy-, rnm- es HkfirgyaT, Ber 
Gyulft, Szegedi-ut 7/b. 6-32 

DohAny Ottd fakeresk., Petfifi 
Bandor-u. 20. ' 1-60 

Don&th Akos dr. tigyved, Bamja- 
nich^-u. 6/a. 4-46 

Dttrller Andor g^p is maszakl 
biaom. *s Ugynokir irodaja, ' 
£sse>henyi-t6r 9. 8^2 

Dr enkovlch Odttn f Usaerk. , 
K61csey-u. 39. 8-89 

DadAs PAl rneehanikai Uzlet, ker 
)-6kpar, A-afr6gep 6s eeek alka t- 
r^szei, vill. cikkek, azeretesi jrnya- 
pok, radi6 k^szlilekek eladasi 
helye, Deak-n. 9. 6-84 

Dana Concordia Alt. blzt. 
. r.-t. Szabadkai C. f6CgynBks6ge, 

EBtvos-n. 18. 4-78 

Dana-TIszak(f zl Mezdgazda- 

sagl Kamara, Virag-u. 2. 3-85 

Dungyerszky MatyAs dr. 

varosi ker. orvoa, Baioee-u. 23. 

7-71 
Das LAszld a Fonciere blzt. f6- 

nBke 4-65 

£der RAlmAn inflasztalos-, butor- 

keresk., Dainjanicb n. 40. 

£getd Sandor seobafesto, KBI- 
^cEey-u. 34. ■■ 6-72 

Elsler Antal asA'AnyoIai- es vegyi- 
termekek keresk., Lakatos-n. 1. 
7-07 
Elsler Zslga, Markovics-u..4.. 58 

Elstf magyar AltalAnos blz< 
toisltd tArsaaAj fCtlgyn,, 

Szabadsag-t^r 9. 3-84 

Engelmann Jend dr. fold 
birtokos, Czorda Bodog-u. 9. 4-43 

Engelmann Lajos <5cskavaske- 

resk., Szemere-u. 29. 5-03 

Engelmann ZoltAn 6cskavas-, 
fern- es nyersanyagok keresk., 
Szemere-u. 13. 5-96 

Engler Albert divatdru tizlet, 
EtiU'8s-n. 8. 3_38 

Lakasa, Bajza-n. 11. ' 8-37 

Engler MAtyAs fakeresk., Bognar- 
n, 6- 39 

Engler Mlklds papirkereSk., ■■ 
Szalay-u. 12. 2-86. 

Erdeiyl Antal mubntoruzeme.es 
keresk.,. Bercsenyi-u. 4. 8-72 

Erd^lyl Antalne lakasa, az Er- 
d^lyi Antal butorkerek. c^gtuL, 
Bercs^nyi-n. 5. 8-82 

Erdeiyl LAszIddr.ffigimnazjumi 
tanar, Damjanich-n. 1-3. 2-76 Erdd iptllet- is tUzianyagkeresk. 

. Feher Ferencn6, Zentai-ut 83/a. . 

3-65 

Erdtfs Dezsd dr. allatorvos, '.■/-: 

Kazihczy-n. 4. 7-48 

Eretovlcs Antal oukorka is 

^lelmiszerkeresk., EBtvtts-u. 20. 

2-93 
Facsar La Jos texti I nagy keresk;, 
Hitler-ter, Varoshaza Epulet 7-12 
Facsar SAndorne gyermekruha 
fielet, cegtul. Facsar Saudor ,dr y 
Batthyauy-u. 7. 4-12 

Faksz Orszagos Falusl Kislakas- 
ipitfi SzBv., Epitesi anyagtelepe, 
biaom. Ravaszdy Barna, Zimonyi- 
n. 109. 92 

FaragO BelassoIObirtokos, EBtvBe- 
" "*• 2-33 

Farkas AladArne bisztrai, f»Id- 
birtokos, Szechenyi-ter 13. 1-59 
Farkas I. jfuszerkeresk., Hitler- 
ter 2. 3-76 
Fazekas es Neverkla, biz. 
ilel. 6s keresk. tlgynBks. Wesse- 
16nyi-u. 1. 5-89 
Feb^r Ferenc tlizeloanyag- es 
61oallatnagykereskedd, Megyeri- 
u. 7. 3-69 
Fejes Peter dr. t«rvs«6kj tanacs-, 
elnok, J6kaH6r 1/a. 6-73 
Fejos JAnds ingatlanforgalmi 

iroda, We£eei6nyi-u. 6. . 3-19 

Fekete LAszld dr. posta beteg- 

seg61yza orvosa, Pazmany-n; 14. 

7-67 

FelsdbAcskal egyestllt gbz- 

malml r.-t., Zimonyl-nt 120. 

3-43, 6-30 

Fenyves Ferencne dr.-ne T , 

J6kai-ter 3. . 6-91 

Fischer ErnO papirfeldol&6z6 

ipar, kfl- 6b konyvnyomda r Snalay 

Laszl6-n. 26. . 62 

Fischer Jdzsef dr. orvos, 

Megyeri-u. 8. 1-39 

Fischer Mlklds liszt- 6s tenn6ny- 
keresk., Markovics-u. 23. 6*25 
Flszter GnsztAv asztalosmubelye, 
Bethlen n. 38. 4-20 

butortizlet, Kossuth LaioF-u. 6. 

4-21 
Fonciere Alt. blzt. Int.vez6r- 
tigyneke6g. Kossuth Laios-u. 4. 

3-50 
Forgalml addhlvatal, Horthy 
Mikl6s-u. 29. 5-78 

Fttldes JAnos dr. tigyved, 

Rudics-u. l/a. 88 

Fttldes Samn ruhalizlete 6s 
uri szabdisaga, Rudios-u. l/a." 

5-61 
Fdldrnffvesek GazdasAgl 
SzttvetkezCte, Kazinczy-n. 3. 
8-12 
Fdrster Aoreine «zv. dr., 

Czorda BMog-u. 11. 3-64 

FlfvAmhlvatal, m. kir., Teber- 
n. 2. 5-12 

Frank. PAl- dr. seb£sz, sztHesz- 

nfioivos, Megyeri-u. 6. 1-68 

Frankl 6s L«wy fakeresk., . 

Szegedi-nt 3. 48 

Frfinkel Endre dr. orvos, Szent 

TeT6zrt6r 3. 2-11 

Fnderer MlhAly stttfid6je r (Erph 

siltflde), Istvan-u. 16. 8-25 

Fdnero ,rom. kat. temet6srendezQ 

int, Deak-u. tt. 81 ' 

Fntd IstvAn lokeresk,, ThBkBIy- 

iit 22. e-89 

Fntd Lajos fries d6ligylim9Jcs> 

keresk., Sz6chenyi-ter 8. 6-08 
Fntnra a Magyar" SiaBvetkezeti ' 
KBzpontok r.-t. Szabadkai bevasarl6 
kivendeltsege . 1-05 

FUrszt Gezfl, Asztalos-u. C. 2-67 
FUzy VUmos badogarngyiros la- 
kasa, Damjanich-U;: 8. 1^11 • 
Badogarn 6s a szabadalmazott -. 
«Terma)> hofokoz6 lizeme, Baross- 
u. 6. 8-21 ■16ZSEF. Batthyanyu. 12. 5-82 ^34 Seabadkd a feladaskor is _megf izetheti. 

GOLDSTEIN LASZL6 szQcs. Kossuth-ut ca 1. ll. emtlet T.: 1-56-<-| 

RflDlfl-KER£KPflR^U[LLflH0SSflGIEr-;3:°vM:99-- HaloilsscdXtims ■z crszag egesz terMeten 
6s kOlfoldre is, zart te. 
herautdval. •:• REHIM 
TIBOR, Oamjanicb-B, 47. 2^4^ GAbor Artur dr. orvos, Czorda 
Bddog-a. 16. 2-46 

GAbor BAIa, Berosenyi-fit 31. 

6-88 
GAbor Gytfrgy, Szemere-n. 7. . 

1-86 
Galambos BoldlzsAr tflzelOeB 
epitflanyag keresk., VBrosinarty- 

:»•■«■ 4-23 

G&l dobozipar, Zimqnyi-ut 14. 6*01 
GAIIIy Ottilia dr. Vighnedr.-ne 

orvos, Magyar.u. 18. 1-81 

Garal JAzsel fakeresk., Koaroa- 

u. 27. 5-49 

Garay Lajos dr. flgyved, Ioiri- 

vay-u. 7. 40 

Gazdak blztoaltA sztfvetke- 

zete fokepv., RudicB-u. i. 3-Q3 

GazdasAgl egyesttlet, Virag- 

b-2. 3^5 

GAher Pal t. szgzados, Mussolini- 

*6r6. 6-07 

GAmesI Lajos mnsBeresa mester, 

Megyeri-u. 6. 7=78 

Generall trlestl altalano* 

btztosltA tarsulat (Sava) sza- 

badkai ffitlgynBke., Dantfanich- 

n. 25. 1-98 

Glngold S. halkereBk., hal- 

konaervek, KBlosey-n. 12. . 4-25 
GUed AdolInA to v., Bzeehenyi- 

ter 21. 3-04 

Glted Vllmos, Halasi-ut 9. 2-99 

Goldstein JAzsef agy- es dfsa- 
tollkeresk. lakaa, Pet6ri Sandor- 
n. 23. 2-38 

Goldstein LAszlA bbBcs, Kossuth 
LajOB-n. i. 1-50 

Combos Lajos ig. Kossnta Laios- 
n. *• 1-75 

Gtfncol MenyhArt dr. figyvfid, 
Lenksi-u. 6. 5-88 

Gr Ad IstvAn -mfibfitor-, ipaiet- 
asztalos, Bajai-nt 26. 6-i 

„Granit*c kflipar tnl. Bojnitzky 
Miklds, Ivanyi Istyan-u.,3, 4-27 

Grefner LaszlA radioszakuelet, 
HItler-ter (varoBhaza epulet) 7-20 l Gyozff, Horthy MikloV 
4tas. 5-52 

Grltzbanch Katfnka, Teher- 

n. 25. 1-93 

Grltzbanch Walter kender jen 

6s jnta keresk., Hitler-ter, Kaszind 

Epillet 1-92 

Grob Imre, Wesselenyi-n. 7. 

1-41 
GrAb Imre dr. fttl-, onr-, torok-, 
gege-saakorvoB, Wesselenyi^u. 7. 
8-28 
Groszberger IgnAc lakasa, 

PetBfi-u. 4. .2-39 

Groszberger Hark, fieak-n. l 

2-21 

Groszberger Mor, Batthyanyi- 

u. e. 3-4i 

Gainer As Vermes Hombar bizo- 

manyoa, iroda 1-12 

Raktar . 7-96 

Guttmann Imre, Szemere-u. 8. 

8-02 

Gntweln LaszlA Aranykereazt 

gyogyszertara, fOposta mellett ' 

2-71 

Gyalokay Endre kemenyitogyar, 

Majsai-4t 61. 6-11 

Gyarmatl JAnos m. ktr. renddr- 

leltigy., flrszemelyzeti parancsnok, 

Baent latvan-ter 2. . 59 

Gyepmester As ktfztlsztasAgl 

vAllalkozA, WesBelenyi-u. 93. 

5-39 

28+ Gyermekmenhely, m. klr. 
^Uaml, Szegedi-it 43. 1-35' 

Gytfrgy Imre dr. flgyvfid, 

E6tv6s-n. e. 2-42 

Haas KarolynA Uzv. fegyrer, 
ker^kpar &b m.Qszer6sB, Damjanich* 
n. 18. 8-92 

Habn Gynlane dr.-nA tfzv., 

Deak-n. «. - 5-48 

Haider Lajos dr. fogszakorvos, 

v. egyet. tanarsegfid, Megyeri-u. 9. 

4-14 

HaJAs BAIa dr. bCr- es nemi-- 
bajok szakorvosa, Ssicbenyi-ier 1 4. 

Halbroar MlklAs Bzallitfi, 
iroda, 8zegedi-6t 16. 10 

Lakas, Kazinczy-u. 4; 6-45 

Han&k Imre taaelfl- is dpiteBi- 
anyag kerask., Majsai-at 66. 5-29 

Hangya logyasztasl As ArtA- 
keslttf szOvetkezet, E8tv«s- 
n,3. 7-76 

Telep es hUtOhaea, Baegedi-nt 6. 

12, 1-84 
Allat6rtekesrt6,Eb-tTife-n.l6. 2-12 
Iroda, es raktar. E&tvos-n. 16. 

1-44 

Hangya logyasztasl As ArtA- 
kesltd sztfretkezet II. ssaran 
fi6kja, Petfifi-u. 14. 1^83 

HarantfozA VllmosnA tttzelA- 
anyjig keresk., Bajai-ut 24. 7-34. 

Hartlaner Jentf dr. lakasa, 
PettJfi-u. 7. 8-01 

Hartman JAzsel, lakaa, Kossuth 
LaJoB-n. a. 19 

iroda, VOriJsmarty n. 18. 7-48 

Havas Emil dr. Ugyved, Szent 

Istvdn-ter 2. 6-26 

Hegedtts B. BAIa njsagiro', Odor- 
n. 12. 7-70 

Hegedtts Sandor, Petfifi-n. 17. 
8-90 

Hegyl Ffil«pn51fel61tfikeBrnhak, 
KosBUth Lajos-u. 7. 8 

Hegyl MalTina, KOlcaey-u. 27. 

5-05 

Helszler Zoltan dr. szanai^rium 

es fUrdO, Kazinczy-u. 9. 4*06 

Hektnger Karoly radi5-, kerek- 
par- es vill. cikkek szaktlzlete,. 
Kossuth LajoB-n. 11. 99 

Heklntfer KarolynA, Botond- 
u. 25. 1-06 

HeldMlhaJy tollkeresk., Petfifi- 
n. 22. 2-50 

Heller JAzsel Johanna szlkviz- 
gyAr. es artezi tordd. Batthydny- 
n. 12. 5-3^ 

Herezog LaszlA fakereBk., 
RaWcei-dt 36. . 1-97 

Hermann Ernd keresk. Dombos- 
n- 1. . 8-31 

Hermann KornAlla zaak-, 
zsineg- es ponyrakeresk., Deak- 
u. 3. 8-30 

Hermann Hatyas horaerd, orvos? 
f ecBkeodfl es fivegipar, . Megyerl- Herzl JenO drogeria, Koesnth 
Lajos-u. l. . 1-65 

HerzIMarglt lakasa, Deak^a. 5. 1. 

6-02 

HI cslk Andras tlj.festekkeresk., 

Deak-u. 18. 4-58 Hlrsch HIksa dr. ottos, 
ytfrttsmarty-n. 13.. 3-97 

Httrl Tlvadar agy- es disztoll- 

kereak., Terez-ter 20. 1-69 

Lakasa: Deafc-a. 9^ I.- 7-69 

Holezer BAIa gazdalkodo", 

Wesgelenyi-n. ll/a. 1-04 

Hollander r.-t., Kovaos-n. 6. 

3-01 

Magyar-n. 1. 4-44 

HonVedsAg, lasd katonai epfiletek 

es parancBnoksagok 
Horak Andras fakeresk.. 

ThBkeiy-dt 34. 7-16 

Hortns faiakolai telepek, Bzegedi- 

at 12. ' '. ' 66 

HorvAczkl FAblAn temetkezes] 

vallalata, Bat Terez-ter 21. 15 

Horyaezk As Olasz va3kereak, 
Dainjapieh-u. .1/3. 8-70 

HoryAth Cz. AndrAs keresk. 
ngyn. es gyari kepv., Tompa-u. 12, 
8-24 

HorvAth Janos villanyBaereleEi 
vail., Baechenyi-t6r 3. 3-07 

Horvfith Karoly dr. yarosi 

orvoB, Terezia-ter 5. n, e. 2-2 
Horvath Marglt virasrkeresk., 

Deak-n; 2. 4-72 

HorvAthy MlklAs r. Bzamv. 

ffinttk, Batthyanyi-n. 8. 1-08 

Hdsz Dezsft dr. orvos, 

Wesselenyi-n. 29. 6-74 

w HnngArIa M Vegyi 6b Koh^mttvek, 
Napnyngati szblUte 302. 3-18 

HUtter ArpAd gyarig., Berese- 
nyi-a. 4. 7-31 

HUtter Imre nagykeTeak., 
Bercsenyi-n. 14. 7-87 

HUtter testvArek tlgynUka. 
irodija es rOvidfirunagykeTesk,, 
Bercaenyi-u. 4. r '' 7-33 

Ibl SIlklAsnA lpvag, Szent Te- 
rez-ter 20. 8-89 

Idranyl Ferenc hnsBarfirnagy, 
Forras-u. 24. 3rl0 

IJJas. JAzsel dr. erseki biztoa, 
Bercsenyi-n. 8. 02-43 

Hlgemt KAroly gpitkezesi- • ea 
tllzeldaoyagok keresk., Damjanich- 
n. 32. 4**5 

Ipartestttlet, PetSfi-u. 8. 1-70 

Isaszeghy IstvAn m. klr. ipari 

anyag hiv., Textil ipari oszt. Vll. 

ker. vezetfije, Horthy Miklds-n. 13. 

2-36 

Iskolanklvttll szApmtfTelAsl 
blzottsAg, Varoshaza 184. 6-24 

Ivies Antal malmos, Majsai-ot 37. 
4-49 

Ivies BalAzs ostya9titfl Qzeme, 
Fereriei-a. -16. '7-59 

Ivies Sandor divatdrnhaz, BdtvSs- 
tt.fi. 6-14 

Ivkovlcs gyigyszertar, Szeohenyl- 
ter4. 7-11 

Izraellta hltktf zsAtf, Batthyany- 
b. is, 84 

FOrabbi lakasa 7-45 

Szept Egylet Chevra Kadisa, 
Szeohenyi-ter 23. 5-68 

Izraellta szent egylet temetSje, 

, BaJai-szOilOk 149/a. 1-25 

JaczkA Istran Fntnra bizom. 
Petflfi-u. 2tt. 6-68 

JAglcs Marcella dr. rb'ntgen- 
Bzakorvos, Mikes-n. 10. 3-99 

JanesA Ferenc lemarn ttzeme, 
Erasebet-a. 16. ' 5-57 

Janlk K Aim An dr. gyermek- 
prvos, all. gyermekmenhely ig. 
fOorvosa, Wessel6nyl-n, 24. 75 JAnossy BAIa syarmatani nagy- 

. kereek. Bercsenyi-a. 43. 6-71 

Janovitz Adolf kezmaarukeresk.", 

Weaselenyi-n. i. ; .3-06 

JAr AsblrAsAg klr., Horthy Mik- 
I6s-iit 19. 7-25 

JAvor Lajos, a Textilbnlladefe be- 
szerzO r.-t. kOraetvezetjIje, Hortby 
Miklds-ftt 12: 6-09 

Jelenlk JAzsef okl. mernSk, 
Arany Janos-n. 25. 7-42 

JAzns a Mnnkas rom. Vikaria 
hivatal, X. Szabadsag- (yolt Milaa- 
ain-) n. 3. 87 

Jngodrog Kozmetlkai laborato- 
rium. gydgj'nttvenytermeles. 
Mikl6s-n. 6. 2-75 

Japlter elemgyar, Zombori-fit 41. 
8-88 

Juries IvAnnA, E6tv»s-n. 22. 

7-65 

E. Kabay Istran m. klr. ker. I. 
osat. ttfelfigyeifl lakasa, Sat Terea- 
ter6. 6-79 3 

a 

3 
Oi KalmAr ElemAr dr.- i flgy.v4d'- 
lakasa, Szt Terez-ter 3. 3-20 

KalmAr JenonA ttzv., Damja- 
nich-n. 11 ; 7-97 

KalmAr testvArek feBtekarn- 
SEakiJBlet, Mnssolini-ter 6. 5-28 

Kalocsal egyhAzmegyel ta- 
karAkpenztAr r^t. fiokja, 
papi Otthon, Mikes-u. 7. 78 

Kammerer FAUx mesa-, siev- 
es lakeresk., Parhnaamos-at 2. 

3-58 

KanlzsAr Andr As tflal- es' epfi- 
letfa, tiizelO es epitfianyag nagy- 
ea kiskeresk., Lenkey-n. 10. 8-33 

Katancslch RAza, WesseleDyi- 
n. 46. 5-85 

Katonai epttletek As pa- . 
rancsnoksAgokt 

M. kir. 2. honved hnszarezred ar- 

kaszszazad parancsnoksag, - 

Rdk6czi-n. 18; 17 

M. kir. hony^d- lovaBalakrilatoi 

parancEnoksag, Bir6 Antal-ter 2. 

4t09 

M, kir. honved allomasparancanok-, 

eag, Bird Antal-ter 2. 4-85 

Lovagsagi laktahya. Bsegedi-tit 3. 

6-56 

Kanfmann Herman bCrkeresk. 

lakasa, Horthy Mikl<S s-at 22. 2-72 

tialet, Szent Istvdn-ter 12. 2-78 

Kellert Benff dr. Qgyved, 
Horthy Mikl<3s-nt ll, 4^15 

KemAny D. Dezstf eeet- es kon- 
zervgyar, Blaba-n. 4/a. . 6-43 

KemAny Gyala mftsaaki cegj 
Petflfi-n. 2/a. ;29 

KemAny Imre, Deak-u. 10. 

7r26 

,;Kemos*<TegyIlpar, tnl. : Nagy 
Imr6ne, Bem-n. 18. ■ - 6-76 

kengyelAcz HIIItoI dr. U gy- 
ved, Kolcsey-n. 21, 5-65 

Kerekes MtbAly, a varosi nep- 
mozgalini nyt., Mv. vezetftje, 
Pet6fi-n. 21. 1-30 

Kereskedelmt hlyatal, m. 
klr. kirendeltsege, Bzent Istvan-- 
ter2. 5r-70 

Kereskedelml ktfzApIskola, 
m.klr.AlL,MagyaT-n.2. 1-88 

Kereskedok egyesUlete, 

MnsBolini-ter 12. . 3-02 

KeresztAny SattA Sztfyetke- 

zet, J6kai-t§r 3. - . 8-58 0: 

M 

IA 

n 

X. 
X 

o V 435 Szabadlea LIFKM S TtJSI DOR A forgalomban Ifiuo ronlotl postal ferffikcIRMek heluett nposm 

SZAH OlLEI tillamossAgi 
csiixAr £& rAdi6 

Szabadka, Ko8Suth-n. 8. TEE,.: 5-07 HA L I S Z A Gil Zfl{^|S» 7-64 KertAsz Samuel ny. tandr,ViiAg. 
n.«. 1-77 

KAt galamb vendAg MS, Kulun- 
OBids L.. WeaBel6nytou 22. 2-17 

KlgyA gyAgyszertar tal.: Tvko- 
vies Janos, 8z6cb.enyi-t6r 4. 7-11 

Klraly Andras m. kir. vez6rfir- 
nagy, Blaha-u. 2. 2-70 

Klsboldogasszony lelkesz- 
sAg, Thflkifly-n. 89. 1-07 

Kls RablA vend6glfl, Kopilovich 
Laei, Egressy-u. 1. ,7 

Kiss JAzsef, Ter6z-t6r 16. 3-35 

Kiss JAzsefnA dr.-nA Bzv., 

Terez-t6r 16. 1-19 

Kiss Kal man filszerkeresk., 

Sz6chenyi-t6r 28. ■ 2-90 

Kiss Kfilman dr. belgyogyf 

saakorvos, v. klinikaj orvos, Deak- 

u. io. • 2-74 

Kladek Iatvfin, Kazm6r fia, ifepit. 
. vail., Bercg£SyMi^?8. 28 

Ktss Vllmds gy6gyBze"r6az,. 

(Magister) ir.6, Blaha-u. 4/a. 8-05" 
KlAJIts Branko keresk edelmi 

utaad, Mnosi-telep 25. 5-37 

Klein Endre. hivotalnok, Lovas- 

n. 8 e-33 

Klein GAza 6b Hal kcpalit-, takk- 
6s fest6kipac, Berc86nyi-u. 6, 55 

Klein IzldornA ttzv., Sz6ohenyi- 
t6r 30. 2-19 

Klein Tlbor dr. ilgyv6d, Eotvos- 
_n. 9. " 1-78 

KUnoozky RAza postafoellen- 
• firjaft, Matyas-n. 11. 27 

Kltfcker Rezstf Mdv. 6tterem 80 
Knapecz Alajos vend6glfis- 6s 

Jteggydvoe, Majsai-ut. 63. 67 

Kocsandl Daniel dr. yarosi 

Orvos, We8seI6nyi-u 32. , 5-87" 

Kocsmar Marton* E5tvb'a-n. 20., 

■' 7-14 

Kohan Aladar, Duajanich-h. 24. 

:■■::■.:-,■■ .- .2-34 

Kohn AdoIIfakoreBk.,. Bzerdahe- 

lyi r u. 2. , ; "5-79 

Kohn Irore toll-, bOr- 6a gyapju- 

keTeak., Sa6ehenyi-t6r 36. 1-61 
Kqttn Imre dr. ttidfi- 6s sziv- 
. betegae.gek szakorvosa, Megyeri- 

u. 6. ." '■■-.■'•■ 7r02 

Kohn;.Zoltfin,Homok-a. 17. 5-42 
Koleszarevlts GAza. g6pe.sz, 

Forras-u. 66. . 1-95 

Komor Erntt, Mikes-u. 3. 8-95 
Komor Gyula 6z65henyi-ter 4. 

6-59 
Konrath r.-t. radionagykeresk.j 

Kossuth LaJOB-n. 6. 6-23 

Konznm kAV6- 6s teabehozatal, 

Dam;(amoh-u. 20. 2-00 

Korhecz Gyula, Kazinczy-u. 2. 1. 

5-86 

Ktfrtt si GAza ftlszer- 6s csemege- 

tlzlete, Rndica-u. .&.' 5-13 

Kovacs Fereno vas.keresk. 

sodrony 6s szita ara Ueem, Ter6z- 
...er'l'B. 5-60 

Kovfics Kfiroly tlgyv6di iroddja. 

Kossuth Lajoa-n. l. 1-96 

Kovacs R. Ferenc dr. 6b Ren- 

gyel Janos dr. Ugyv6dek Irodaja, 

Ceorda B6dog-n. 13. O2*09 

Kot^cs Oskolas JAzsef ffiBzer- 

6a csemegekeresk.. 8B6cheiiyi- 

>6r 4. ^ 6-60 Kovacs Sztrlk6 Imre dr. 

BzllWsjs-nflgydgydaa, 'Ter6z-t6r 6. 
2-10 
Kovacs Sztrlkd Zoltan gimn. 
taqdr, grafikus, Kazinczy-n. 16. 

5-86 

KtftttttarA es harlsnyalparl 

R. T. Zentai-u. 85-87. 6-40* 6-41 

Kttzgazdas&gl bank r.-t.,a Pesti 
. Magyar Kereskedeimi Bank leany- 

intezete, Kossuth' Lajoe-u. 5. 82o 
'„„ %l-26, 8-97 
Kozomara AXIlos uiiBzabtf, 

Megyerei-n. 4. 2-23 

KUzpontl bank mint saovetkezet, 
RudicE-u. l. 4-35 

Kramer Antal As tarsa uri- 6s 
egyenruhaszabfik, sapkak68zitflk, 
KoBsuth Lajoa-u. 2. 95 

Kramer Endre Bzemfed6-, mu- 
virag- 6s sirkoazorugyar, Rudics- 
n. 1. 6-78 

Kransz Geza szall. vallalat, 
Bzalay LaszI6-u. 10. 1-9E 

Kransz Lajos lakdsa, Damfcnich 
*'. 9; - ' 63 

Kr6csl A. N And or kenyv, papir, 
irdszer 6 a kegytargy keresk., Deak- 
u. to. 5-56 

Krempatlch Antal 6pit6si vdl 
iulkozd, VSrosmaity-u. 7. 6-20 

KrlstoHy Ferenc «D6Iexport» 
baromfi, tojas, vadkiTiteli vail. 
c6gv., Pet6ti-n. 24. ' 53 

Krlszhaber Gynla dr. maganz<5, 
Wessel6nyi-u. 24. 1 2-13 

Krlszh&ber Sandor, Kossuth- 
Lajos-u. 4. :e-22 

Knh&r Lajos dr. kir. tigy6szs£g 
elnBke, KossQth-ii. 12. 74 

Kalesevics Balfizs okl. magdn- 
m6riiak, Egressy-u. 6. . 8-69 

Kurtes Katlca fflszerkeresk.^ 
Damjanich^u.. 51. ■ 4-63 

Knlnncsl.es Tamas keresk.-6a 

teherg6pkocsiluvatozd, Zimonyl- 

fit 27. - 5-50 

Konetz B£Ia dr. Ugyv6d, 

Kazinczy-u. 2. - 5-36 

Konetz Gaspar Gyttrgy, Zom- 

hori-dt 24. 4«-47 

Kunetz Testv^rek porcellan- 
6b iivegUzlete, tlvegcsiszoloilzem, 
Szent Istydn-t6r 4. 2-01 

Konszab6 Ferenc, . Eutura 
kirendelts6g Tezetfl, Megyeri-u. 9. 
4-54 

Knnyl BalAzfe szSUit<5, Bisatries- 
ka-n. 5, 8-26 

Xauscb Rudolf keresk, tigynSks., 
Sz6(!henyi-t6r 4. 5-15 

LazAr Lajos dr. a kir. jaras- 
bir6flas elndke maganlakasa, Horthy 
Miklos-u. 22. II. 1. 2-40 

Lelpzlgl Blrodalml Vasar 
tiszteletbeli k6pyiselfije, . Konrath 
Korn61 ig. Kossuth Lajos-ii 6.' 

6-23 

Lendvay Lajcs okl. g6p6szm6r- 
ntik, a Magyar Altalanos K6sz6n- 
banya r.-t. Bacs-Bodrog vm. ko'r- 
zeti k6pviseI6je, Honby Miklos- 
ut 6. 1-64 

Telepi iroda, Cvijicseva-n. 2, 1-66 

Lengyel Ferenc dr. ugyv6d, 
Eetvo'6-u r 22. 1-22 

Leped&t K. Maria, Horthy Mik- 
I<5s-6t 2«. 2-14 Leszlcb Janos dr. figyv6d. 

Lenkei-u. 8. .3-33 

L^derer OdVn, Bercs6nyi-u. e. 

6-52 

L6gvedelm1 6v6bely 1-58 

L6n&rd testverek f6m-, fa- 6s 

yasbutorgydra, . Tukl ugarok 101. 
6-75 
JLevente Egyesttlet, Levente- 

otihon 4-99 

Levente parancsnoks&g m. 

kir. Szabadkai t. h. j. varosi. 

Levente-otthon - - 4-87 

LlchtSamn gyarmfttaruligynflk, 

Vaohott-u. 7. 6-77 

Lllka Sandor villany- 6s radio- 

oikkek keresk., Kossuth Lajos-u. 8. 

6-07 

Llpkovltsfluszeruzlet, Arany Ja- 
nos-t6r 7. 8-49 

LIpozencsIcbCiaszld dr. ttgy- 
v6d, Damjanich-u. 11. 4-67 

Llttmann testvCrek, EotvSs- 
• 5-64 

Lor ant Zoltan dr. Ugyv6d 1 
Erzs6bet-u. 18. ; 8-68 

Lovass Istvan hiraarugydr, Wea- 
aelfenyi-n. 128. F6iiziet, Bzent 
,lBivda-t6r 7-28 

Gydr ■ ■' 7-29 

L«bl Marcel dr. flgyv6d, EotvflB- 

u. 18. . e-98 

LCCwenthal Henri k, Beros6nyl- 
n- 11. ~ 7-80 

L«vy G6za dr. orvos, Damjanich- 
a- e/»... 7-00 

L6wy Armln sz6n-, koksz- 6b 
ttizKanaffykeresk. lakdsa, 

. Kosauth Lajos-u. 5. 1-32 

IHaKardsevlts Pfilne tizv, ma- 

ganz6n8, 8zegedi-ttt 62. , .5-26 

Magarasevlts Sandor dr* tej- 
tizem, Bajza-u. 8. 4-37 

Magarasevlts Sfindor dr. 

Ugyv6d, Damjanioh-u. lfi. 4-88 

^MagarfisevltS Sandorn6 

dr.-n6, Rak6czi-u. 26.= 4-39 
Magyar allat es allatl term6> 
kek klvltell sztfv. bdcskai 
kifendelts6ge, Szent Istvan-t6r 4. 
8-48 
Magyar altalanos hltelbank 
ezabadkai fiokja. Bzeut lEtvan-t6r 2. 
50, 61 
Magyar bank As kereskedei- 
mi r.-t. azabadkai fiokja, Kossuth 
Lajos-u. 4. ■ • ~ ~_ 

Magyar EletPartja, Batthyany- 
u. 2. 1-34 

Magyar hollandi blztosltO 
r.-t. Bzabadkai foiigyn«kB6g6, 
KoKBUth LajOB-u. 6. 2r21 

M. kir. all. klsdedovdnO 
KApztf Int. Bamjanioh-u. 53. 

1-20 

M. kir. aU. ntfl Iparlskola 

Ig. Kos9«th-u. 13. Ill/ e. 1-07 

M. kir. kttlkereskedelml 
hlvatal ltirendeUa6ge, Damjanloh- 
u. 1/3. . 7-22 

M Magyar Korona« gyogy- 
szertar, dr. Hartlauer Jen6 
gy6gyKE6i:6BZ J Varoshaza 2-78 

Magyar mezOgazdak dllat- 
Artekesltd r.-t. kirendelts6ge, 
Hitler-t6r. 2. 2-31 

Magyar mezfigazdfik sztt vet- 
kezete ezabadkai kirendelts6ge. 
Berca6nyi-u. 8. ■ - 1-71 Magyar nemzetfl bank. 

Batthydny-u. 16. 36 

- FSnttke ' 7-33 

Magyar olvasdkUr, istvan- 

u. ii. 6-90 

Msgyar VOrifskereszt BE6khd- 

za, Bem-u. 14. 5-97 

Magyar vifrttskereszt alel- 
nttkn«je, Csajkaa Margit, 
Battbydny-u. 9. 5-98 

Hagyarl Domokos uj6dgir6 
(M.T.I.) a sajtakamara ker. titkdra, 
Bzegedi-flt 46. 7-74 

Major Mlhaly nemzetkOai szall. 

6s helyi fuvaroz6, Megyeri-n. 8. 
2-51 
Ma|oros Janos dr. szemorvbs, 

Maria Ter6zia-park 2. 3-17 

Malagarszkl Ivan 0gyv6d, 

Kazinczy-u. 17. 56 

Mallsza GAza motorker6kpar > 

ker6kpar 63 varr6g6p mtisBer6BZ. 

Megyeri-u. 3. 7-64 

Mailer BAiane »zv., Istvdn- 

*. 8. ,35 

Malasev Dasandr. seb6szorvos, 

Megyeri-u. 7. 7-84 

Mamnslch Janos malomfelszere- 

16si gdpkeieek., Ba6chenyi-t6r 11. 

4-82 

Mamnslch JAZsef dr. kir. koz- 

jegyzfi, Maria Ter6z:a-park 1. 1-52 

Mamnslch Tlbor dr. Bgyv6d, 
Maria Ter6isia-park 1. 7-47 

Manpjflovlcs Janos dr. iigy- 
v6d, Kossuth Lajos-u. 8. 2"81 

Manyak Zolt4n textitnagyke- 
refik., (Vdrosi zenede), AlbinarU. 2. 
3-51 
Maria Valeria ktfzkArhaz, 

Zimonyi-6t 124. , . 1-13 

,^ttarlka ,T «lptf, EetytiB-u. 8. 

6-31 
Marlstcs Stefanla poBta8e£6d- 

tiBztnO, J6kai-u. 27. 3-90 

MArkns Jend nenies, azelStt Beok 
; szaapan- 6s rokonterm6keinek f: 

gyar;a -97 

Mateosz Magyar teheraut6fuvaro- 

z6k casz. k6zp. saliveikezeie sza^- 

badkai kirendelt66ge, Megyeri-6t 7. 

8-84 
Matlevlcs LfizAr . dr. «gyv6d, 

Kazinczy-u. 14. '..5-09 

Matkovlcs Antal textilkeresk. 

Bzent Istvan-t6r 8. 8-42 

Matkovlch Bela korcsmaroa, 

Zimonyi-n. 63.. 8*87 

Megyerl As HegedUs 6ras 63 

6kszer6sz, Szt. Istvan-t6r 3. 8-82 
Mekka szdnyeggyAr, Wease- 

16nyi-u. 82. 5-20 

Melnl Gynla kav6behozatal r.-t. 

fi(5kUzlete, Szt. Istvdn-t6r2. 5-01 
MentOk, Damjanioh-n. 55. 4 

Merknr szallitm. 6s bizom. iroda, 

Horthy Miklos-at 80. 6-53 

MAszaros Cs. MUifilynA »zv. 

posta b, ellerifirnd, Rak6czi-u. 11. 
1-50 

HAsztfly GAza dr. BdTbogardi, 
on 1 -, torok-, iiil-, g6g6BZ, mutOBe- 
b6Bz, rendelo f6orvos, mdv. palya^ 
orvos, Koseuth Lajos-u. 12. 4-45 

„MetGUa" (6m- 6s badogdrugydr 
b. t,, VAmhaz-u. 17. 4-66 

Meteor vas- 6s (6mdrutizem, . 
Bajai-fit 10. 3-92 -» Magyar Bank is Kereshtdelmi Bt. B ^nSSS."S. w Tj2-02 

Teherfuuaroziis BL. „MflTEOSZ"« cay en-u. 7. 3-84 436 Heeserflfei dfl ellenfebcn altalabon mUsIknt ad. Szabadka DAI ■## a deividek legszebb fUrdShelye. Telefon: Szabadka 6-00 

P^'HLIL >S Strand, napozok, kad- 6s melegfUrdOk. — Az iszapfMi gy6gyhatasa elismert. Arnyas" 
SS1Z park, teanisz, tiszas, evez6s, vitorlazas, horgaazas t e s z i k k e 1 1 e m e s s 6 a nyaraJast. „PEKO" CIPOHAZ *£L£2S* Telefon: 6-61 UAMOGlP, -UBtlPli.'iS- NiTOIinAlRU sAndor ArpAd 

DEAK F.-U. 2. TEL: 7-57«- fflezel Izs6 dr. ny. varosl t. orvos,' 
Sz<Schenyi-t6r 17. 2-15 

Mezey Istvan dr. bCrgyogyisz 
nrologns, O.T.l. fCorvos, Egressy- 
n. 6. 6-96 

Mezey Laszld dp. rSntgen- 
szakoivos, Ivanyi Istyan-u. 6. 1-33- 

Mez« Istvan gyapjufon6,Bethlen- 
n. i- 2-89 

Mezdgazdasagl vegykls£r- 
letl allomas m. Mr. kirendelt- 
eeg, Varoshaza III. em. 148. sz. 
6-27 

Mlasszonynnk Ieanynevel6- 
Intezet, Szechenyi-ter 22. 7-18 

Mlhdcza Vltanovlch Emll 

kalapipar", Rudics-u. 2. 6-87 

Mlknska Istvan' magalazo, 

Bercs6nyi-n. 25. 2-30 

- Mikuska Kalman fuvaros.^ Erd6- 

n. 39. 3-87 

Mllk6 Aurel dr. orvos, Rndica- 

n. 2. 5-54 

Mllodanovlts Marton vas- is 

femaru iizem, Szegedi-ut 18. 4-53 

Mllunovlts Felix ing-6- 6s ing.at- 
Ian ligynoks. Batthyany-n. 3. 7-81 

Minder Frlgyes dSlvideki szap- 

pan-, kozmetika- 6s illatszergyar, 

Zimonyi-fct 106. 1-02 

Mlskolcl Fereno keresk. 9z£- 

•cbenyi-t6f 14. 8-22 

Mdcsy Istvan dr.' virosi ffi- 

Jegyzfi, I. Lenkey-n. 14. 6-83 
Mohr Istvan Pek<5 cipOtlzlet, Szent- 

Istrdn-ter 2. 6-61 

Molczer Karoly okl. epitesz 6s 

ko"ag. mirnOk, Wesselenyi-u. 11. 
3-11 
Morval es Molnar oementaru-. > 

6a iauk8gyar, Ktilcsey-u. 18. 1-81 

MncsalOT Szlma dr. nOnrvon, 
sztiUsa-, sebiszspecialista, Virag- 
u. ?. 5-55 

Munkaktfzvetlto' hlvatal, m. 
klr., Horthy Miklos-ut 2. 
Kiizvetito iroda 2-55 

Eivatatvezeto 2-57 

' Nagl Ferenc badogos- 6s viz- 
vezetekszerelfi mester, KCIcsey- 

n. e. 1-54 

Nagy Geza musHiereaz elektrotechn. 

gfepmuhelye, Arpad-n. 14. 4-51 
Nagy Imre dr. gyakorlo iigyvSd, 

Kinizsi-n. 3. 3-57 

Nagy Istvan, lakas, Harmat-u. 24. 

3-13 

Liszt- eV term6nynasykeresk. rak- 

tar, Zentai-ut 23. 7-23 

Nagy Lajos dr. allatorvos-szaza- 

dos, Pazmany-u. 7. 4-10 

Nagy Mlhaly dr. figyvSd, . 

Kossuth Lajos-n. 7. 14 

Nemenyl Gyttrgy fest6karu 

keresk., Szent Istvan-ter 8. 2-34 

Nemenyl Mlksane ttzv., lakas, 

Odor-n. 8. 7-88 

Nentzetl kaszlnti, Egresay-u. 2. 
8-99 
Nemzetl munkakoznont, 

Erzs6bet-u. 17. 6-57 

Nemzetkozl szallltmanyo- 

zasl vallalat, BrBder Miklos, 

Magyeri-u. 3. . 8-36 

Nemzetl nagy szalloda, 

Kossuth Lajos-u. 10. 16 

Neuhaus Jdzsel, Szecbenyi- 

ter 12. . 33 

Ney Laszld dr. szlileBB, nfi- 

gyogyasz, Szent Istvan-ter 2. 6-80 

Nlkodlnovlcs Krlstdf pek 

Magyar-u. 33i 8-72 Nojcsek Geza ftiszerkeresk., 
Beres6nyi-n. 17. 7-82 

Nojcsek Geza dr. fogorvos, 

Edlvos-u. 10. 4-17 

Noll Valentin sorlerakat 6s j6g- 

gyar, Szegedi-iit 20. 7-17 

Nounenberg & Sehodere sza- 

lag- es csfpkegyar r.-t. f 

Zentai-ut 71. 5-44 

N»venyegeszs6gtigyl KOrzet 

m. klr., Damjaiiich-ii. 1/3. 8-06 
Obllles Malom Glogovcsan 

ZsaTk6, Thdkoly-nt 37. 3-23 

Odry Miklos, D6Ivid6ki mm-, 

likflrgyar, azeszaru nagyk'eregk. 

Verfismarty-a. 4. 4^92 

Olasz knltnrlntezet, 

Mikes-n. 4. 5-02 

Olah S&ndor fest0mftv6sz, 

HortSy Mikl6s-ut 5. 7-56 

Orcslcs Ferenc tigyv6d, Rndics- 
n. 1. 5*04 

Orient kemenyltogyar, 

V6rtesi B6Ia, HalaBi-nt 79. 96 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

sltA lntezet azabadkai kerUleti 

p6nataTft. Baross-t6r' 25. 

Ugyvitel 1-10 

F6orros 1-15 

Osztolcs I61e alapf tvany (szerb 

egyhazkozsigi iroda) Szent Istvftnr 

t6r 9. 3-80 

drangyal gydgyszertar, IV 

Rak6czi-fit 7. 4-69 

Pallfy J6zsef; Bsegedi-n. 27. 

7-91 
Pal6cz M6r fakeresk., ThSkBly- 

fit 67/09. . . 6-46 

Pap Lajos dr.tlgyv6d, Damjaniob- 

vl^26. 4-02 

Papls Testverek fivegcHlazolda 

* i tiiktirk6szit6uzam, Istvan-u. 14. 
5-71 
Papp Geza „Globus'« nypiida, 

KtfnyvkBt6szet, b61yegz0 €s vonalo- 

z6 int. Bem-tt. 12. 6-29 

Park kfivebaz is 6tterem, 

Hprtby Mikl«5s-nt 34. , 809 

Pataky Antal dr. tlgyv^d, 

Horthy Mikloa-ut 13. 0-47 

Patdcs Istvan malomb6rl6 Wes- 

8el6nyi-u. 11.8. 3-73 

Pelcs tfanos, Rak6czi szikViz- . .. 
gyar, Miklds-a. 6. 2-92 

Pelcs malom Csicsilla SsBorsits, 

Magyar-n. 24. 1-90 

Pelts, Istvan foldbirtokbs, PetOfi- 

n. 14. 2-84 

Penczlnger Janos a Magyar 

Mezfigazdak szabadkai kirende1ts6- 

g^nek tisatviseKSje. 8-66 

Pertlcs Lazar Ugyv6d, Battbya- 

nyi-n. 5. 5-48 

Pertlts Antal' vastlelet, DeAk- 

u. io. 4-32 

Pest kav^haz es etterem, 

Koasuth Lajos-n, 2. 37 

Petenyl Jozsef poataelleoflr 
Lakasa, Rak6czi-n. 10. 7-77 

Petrlk Janos textil nagy keresk. 
IV. Bercaenyi-n. 4. 1-82 

Petrlk Jend eimfestO, Deak-n. 3. 
7-73 

Plelfer Dora. Odor-n. 11. 1-49 

Pills J6zsef Horvat altalanos hitel- 

bank fi*5kjanak yoltlg. Deak-n; 10. 

49 DnnifAf ** BACSA IMREpapirke- 
tirUPUUi Tesk. es paplrzacsk6- 
-Bzsm, V^roabaaa eptilet 8-04 Pinter Laszld dr. Eraeki tana- 
oaos,.Panlinnm fin is papnevelfi int. 
ig. B"erp36nyi-ti. 8. 1-43 

Plebanla hlv., Szent GyBrgy- 
t6r 1. 8^43 

Pletl Antal temetkezlai vallalkozd 
lakasa, Homok-n. 39. . 6-36 

Temetkez6si vail. Deak-n. 9. 6-38 

Pletl testverek 6ro- is t&- 
koporsogydr, Homok-n. 28. 6-39 

Podmanlczky Tamas bard 

hnazarf6hadnagy,V6r(J9marty-n. 18. 
1-79 

Poiyvas Janos Bll'tGmester, BirA 
Antal-t6r 4. 5-17 

Popov es Lemll saikvizgyar, 
Zentai-ut 19. 3-46 

Posta, Tavlrd, Tdvbeszelo, 
Radld, 

Postalgazgat6s&g, m. klr., 
Szeged X. 6pit6ai oaztalya 7-21 HibabejelentO 
MfiazenSszek 
Muszaki raktar 
VonalfelTigyaz(5k 
Vonalmester 7-04 
4-95 
8-13 
8-12 
8-83 Matyas Andor miiszertsa, Hosszn- 
n.25. ' ■ . 31 

Postahlvatalok, m. klr., 

Szabadka 1 .,"...' 
FOnBk 4-90 

F6nok lakisa 5-00 

F0p6nztar 4-91 

Gsomagfeladafl 4-74 

. Rpvatolds •..;' . 4-11 
Tavb. osztalyvezetB 8-60 

■Tavb. dijelszamolas 4-93 

Taviratfeladis 4-98 

Tavirda . 4-94 

, ' Tavirda vonalfelQgyelet 4-71 
Szabadka 2., Vasntallomas 
Ffln8k ,4-88 

FonBk lakasa 1-63 

FOnoki iroda '■ 4-86 

F5p6nztar 4-79 

FSlvetel 

Kezb. OBztaly 2-97 

K6zb. osztalyvezetfl 5-33 

Radidosataly 5-83 

Rovatolas 4-81 

Taviratfelv6tel 1-73 

Szabadka 3., Zimonyi-nt 114. 7-63 
Szabadka 4., Arany Janoa-t6r 9. 
8-93 

Potasmann Izsd fakeresk., 
Bercs6nyi-n. 49. 3-86 

Pressburger ErnO elCalJatke- 
resk., PetSfiin. 8. 8-61 

Prlmarlas aszfalt-, szigeteld- €a 

led^Uemestizem, Parhnzamos-nt 82. 

5-18 

Provldentta blzfosltd r^-t., ■ 

E5tv«s-n. 20. 6-93 

Rabsteln Matyas dr. orvos, 
belgyogyasa, 6peciAlista, Ter6z- 
ter 19. 1-09 

Racsmany Be la fakeresk. la- 
kasa, Tompa-n, 8. 8-28 

^Radlophon^-Jancso Karoly 

radi6-, ker6kpar- 6a rill, seakilzlet, 
EfltvBs-n. 20. g-72 

Rafajlovlts Mllos dr. iigyv^d, ' 
Virag-n. 10. H Rajcslcs Jozsef villanymalom' 
Jen6-n. 70. 3-71 

Ramsak Ferenc, ^Lendvai-n. 7. 
4-19 

Ravazdy Barna fakereskedd, 
lasd'flFaksa>>-nal. 

Ravay Gynland ing6 is ; ingatlan- ' 
forgalmiirodaja. EBtvfla-n. 6. 7-06* 

Reform&tas lelkeszl hlvatal 
<lelk6sz Keck J. Zaigraond) VII. 
Sz6chenyi-ter 28. 5-73 

Rebm Tiber ant6fnvaroz6, Bam- ■■■ 
janich-n. 47. 2-47 W 

Relss EIek dr. gyeraekorros. A- 
Damjanicb-u. 64. 8-71 *** 

„Rekord" kem^nyitB-, osiriz- is ^ 
dextringyfir, Knnszab6 GySrgy, ■■■ 

Bzegedi-dt 58. . 3-47 QT 

„Remeny (( drog6ria, Gabtida a. 

B61a. EBtvOs-n. 2. _ y 0-87 .■■• 

Rendorseg, m. klr. kapitany- *+ 
aaga, E6tv63-n. 11. A 

#24, 2-26, 3-26 V 
Varoshaza 22 . "H 

Vezato lakasa, Deak-n. 10. 71 ■■■ 
I— n. kBr., We33el6nyi-n. 83. 2-58 T? 
Ill— IV. kbr., Neraes-n. 12. 2-59 O ' 
V^VI. kbr., Thoktily-nt 98. 2-54 Bd 
VII— vm. kor., Varosliget 2-61 
IX-XI. k6r., Bleszak-n. 9. 4-61 |^| 
LOTasrend6r6rsTOba, Petflfi-n. 25. ^^ 
8-81 Q 
Sandor, Frangepan-n. 9. , 8-2 1 ^^r 
Palyandyar 2-08 ■ f£ 

Renddrsegl klsegltd tolonc- ^T 
haz, Ziraonyl-iit 117. 5-74 JC 

Rengyel Janos dr. ia Kovaoa ^J 
R. Fereno dr. flgyyidi irodaja, mm 

Czorda B6dog-n. 13. 02-09 i[ , 

Rettk Andor foiapan lakasa, ; f m - 

'- -Bem-u. 3. .: 8-75 ■ 

R*vly J. Lajos dr. horhairi das- MB 
falyos aeb^azfdorvos, Baent Terez- MM 
ter 1Q. 8-84 W 

Rlchter Geza Ugyr6d, Bz^cienyi- .wW 
ter 2. 7-38 %A\ 1 

Rlchter Janos gyogyszertar, ^J . 
Deak-n. '1. ; ■ 5-80 Bsf : 

Lakas, Rakoozi-u. 4. 5-31 '^te 

Rlchter Sandor szeszarnk* ke- *^ 
resk. , nagyban 6s kicainyben, Dam- 
janich-n. 19. 5-91 

Bornagykeresk., Istvan-n. 10. 6-84 

Rleger 6s Rnnyadl fflazerke- 
reak., Rak6ozi-ut 12. 6 

Rtppner Jakab, Fak6 harisnya- 
gyar anyag- 6a keresk. saak6rt0je, 
Zentai-ut 11. 7-35 

Roman Oszkar Dent fogfiaz,. 

Deak-n. 1. 6-12 

Rosenleld Sandor keresk., 

De^k-u. 2. 8-41 

Rot" ▼ill. szerelesl vail., 

oegt. Varr6 6s Jnhasa, Wesaelfinvl- 

u. 10. 2-97 

Rdth Armln, BaToas-n. 5. .5-58 

Rozenzwelg Pal, Pragathid-n, 8. 

4-22 

Rdzsa Kalmanne dzv. 6s Vida 

Bylvia, Bitler-ter 2. ^ 3-59 

Rdzsa'* vlragtlzlet, Deak- 

u. 1. 2-35 ■ ■ .: ■ 

Rqby Gyala dr. UgyrSd, kat. 

n6pszb"vet86gi tlgy6sz, Horthy 

Mikl6a-ute. 94 

Rail cakorka-escsokolade- 

gyar, Damjanioh-u. 13. 2-04 
Sandor Arpad varr6g6p-, kerik- 

par- 6s motorker6kpar keresk. . 

Deakjrereno-o. 2. 7-57 437 Szabadka BdrmlnS pftizttavl t rtgkclfchct n posta -^rAdi6 Is villahossAgi szaklizlef: Szerel6s 6s javft&s, csill&rraktar. 
SUPPER J6ZSEF, Ko88uth-u. 15. TEL: 45 Sar Sandornd kezmfi- es divataro 
keresk., Bzent Istvan-ter 12. 7-41 

Sarcsevlcs Andras dr. ttgyved, 
Damjanioh-u. 6. 77 

Schadl Jdzsel gyrfgysaereaa 
„Megvalt6" gyogy.szertara, Dam- 
janich-n. 89. / 5-95 

Schafler Aladar dr. orvosi la- 

borattfrinma, Virag-u. 6. 8-91 

Schilling Laszld, Varohaa-u. 17. 

3-ee 

Schleslnger Inure dr. fogorros, 

Saecheiiyi-ter 4. , 8-20 

Schleslnger Jdzsef Hal, els6 

szabadkai kemenyitfl-Aa OBirizgyAr. 

Kolcaey-u. 69. 7-87 

Schneider Jdzsef fftszer- As cse- 
tnegekereak., J6kai-n. 83. 1-82 Schlatter Mafyas dr„ 

u. 19. , Kinizsi- 
4-76 

Soh«n Ernd Apitflanyagkereskedfl 
Bercsenyi-u. 27. . 42 

Schrdger Lajos, BAkAozi-fit 22. 
1-74 
Schrelber Imre Tlbor a Na- 
tional regifltraW gApek k.f.t. kepv., 
Koama-n. 10. 8-16 

Schrelber Zoltan dr. szem- 
orros, Kosanth Lajos-n. 16. 5-40 

Schnlhofl Albert ..Bansa" ke- 
resk. eapdnsforgalmi iroda, Caorda 
BAdog-n. 8. .68 

Schnlmann Endre dr. bSrr As 
nemigyAgyAsa BzakorvoB, Damja- 
nieh-n. 21. 4-33 

Schnlmann Imre keresk., 
Petflfi-a. 4. 7-10 

Schnlmann Imre dr., Wesse- 
lAnyl-n. 78. 3-56 

Schwarcz Andras kJrAIyhalmi 

bortennelo, Maria Terezia-park 4. 

5-38 

Schwelger M. Lajos 6b I la, 
vegyiipar, Odorm. 17. ■ 85 

Sebestydn Jend mArleggyfir, 
Szegedi bb6I1« 2. 6-62 

Seldler R. femlpari uzem, Garai- 
ttr-4. 3-32 

Sever vlllamosgepgyar r.-t., 
Saegedi-nt 8. 5.54 

Shell kddlaj r.-t. Vacmmi Oil 
Company r.-t. kttsOs telepe, Szegedi 
Baollfik 66. 2-87 

Slballty Hies, kenyergy&ra, 
■ termeny 6s gyarmatard keresk., 
Istvin-fit 12. 5-21 

SIflls Istvan ffisaer- 6s vegyes- 

keresk., ThokBly-n. 63. V 8-37 
SIflls Pal id. vaskeresk., DeAk 

Ferenc-n. 1. 6-76 

SiniB. Pal If J. vaskeresk., E8tv«B- 

u. 22. 2-88 

Slmala Janos gyfimWcs-, aoldBeg- 

baromfi, tojas, vadexport eskonBerv. 

ipari feldolgozo telep £3 hfitflhiz. 

ZArt-n. 6/8. 2-18 

Slndeles GyOla vizvezetekberen- 

dezGsl -vaU., Batthyany-a. 1. 72 

Singer Bernat dr. izr. korhaa, 
Horthy Miklos-At 4. 4-56 

Singer Bela dr. tlgyvAd, Czorda 
. B6dog>n. 2. 7-99 

Singer Mlklds dr. figyved Ia- 

fcaaa, Egressy-fit 4. 2-64 

Iroda, Bem-n. 22. 2-65 

Slnkovltg Mdtyas dr. orvos, 

Wesselenyi-iit 23. - 7-83 

SIpos Karoly Flat bntorgyaT, 

tal, Sipos Lajos, Zentai-it 8. 2-4)5 

Sdgor Arpad eVafiaszvendeglAT) / 
MuBSolini-tAr 3. 4-16 

Sokcslcs Antal dr. orr-, All- es 
gegespecialiHta, A8Etalos-n. 3. 93 

Solly Gyttrgy dr., EotvttB-n. 6. 
8-14 

43S ^Sdlyom*' gydgyszertar, 

Weigl Jdzsef gyogyszeressi, Baent 
Istran-ter 9. , 2-25 

Somld Olga dr. orvos, Terez- 
t6r 3. 2-11 

Sonnenbertf Zoltan flgyv^d, 
Kossuth Lajos-u. 11. 8-08 

Spltzer Ferenc Bzallito, Taektily- 

at23. 6-42 

Spltzer Ferenc flgyvfid, Homoki- 

n. l/a. 4-03 

Spltzer Gynla telierantof uvarosd, 

Eet6fi-n. 20. . . 5-06 

Spltzer Laszld dr. orvos, 

ThokOly-ut 64. 3-9fi 

Sporer H6r lakasa, J6kai-n. 19. 

7-62 
Spdrer SandoryWesseUnyi-ii. 34. 

3-31 
Stein Istvan dr. orr-, ffll- es 
gdgeaaakorvoB, Eotv«s-u. 7. 4-50 

Stelhfeld Nandor fa- es kefefa- 

megmankalo taeme, Markovics- 

u. 12. 7-58 

Sttgllc Elek, Katona-n. 22. 5-22 

Straas Led okl.mernttk is f Oldm^rC, 

Batihyany-n, 2. 1-55 

StreUtzky Denes dr. flgyved, 

Bamjanleli-n. 22. 3-22 

Stnprlch Gyllrgy f fisssr- 6s ose- 
megekeriBak., Bem-n. 32. 6-19 >t Baent 1st- 

yan-ttr.&^ 6£ 

Sngar Hand fflsaer- *a esemege- 

keresk., Rndics-n. 8. 47 

Supper Jdzaef vill. szakfialet, 
Kosfiatn Lajos-n. 16. 45 _ Keresz- 
teny Kereskeddk Arnfor- 
galml Szttvetkezete Lenket- 
n.7. §-43 

Szabadkal Hltelszttvetkezet 
mint aa orBK.kozp. hitelsabTetkeset 
tagja, MnsB0lini-t6r 12. 6-54 

Szabadkal takarekpenztar 

r.-t., Ebtv6B-n. 3. 8-44 

Szabd Bela serttahialato telep, 
Maria Toriaia park 9. toldazint 7. Bela allatorvos, 
Asatalos-n. 8. 4-18 i bfirblzomanyos 
iroda, Sz6chonyi-t6r 21. 7-60 
LakiB, EgresBy-n. 4. 7-61 

Szabd Geza Bela dr., a vas- ^b 
f^meyfijto kflBp. saabadkal koraet- 
veaetaje kfiap. vaatelepej Baegedl- 
n. 6. 4-I8 

Szabd Kalman kareskedelmi 
flgynflka^ge, Homok-n. 15. 3-74 

Szddeczky Istrata j thOkBly-u. 1. 
7-15 
Szalay Lajos lestekkeresk., 
Budips-u. 1/a. 7-40 

Szanka Andras Laszld dentist, 
MegyeriTn. 9. 6-10 

Szantd Gabor dr. orvos, Maria 
Ter6aia-park 10. 91 

Sz&tIcb SzllArd gy6gysaer«sa, 
Deak-a. 8: 2-48 

Szedlak Istvan Vay Andras 
MargitisVjkt6ria malotob^rletelnek 
ip. f Asatalos-n. 4. / 6-49 

Szegedl Imre varosi allatorvos, 
Weaselenyi-n. : 8. . 3-62 

Szeghy Ferenc dr. kir. j4r&8- 
birSsagi aleinOk, Blaha-u. -2. 3-42 

Szegd Laszld dr. gyermekorvos, 
E8tv6s-u, 9. 3-30 

Szegszardy Sandornd osemege 

es tejtermek keieak. Budics-n 1/a. 

2-82 

Szemere Ndndor ny, all. 
allatorvos, Pazmany-u. 18. 7-32 Szemzd Bela Alt. keresk. flgy- 
nOkfl., Horthy Mikl<5s-fit li. 8-40 

Szenes Arnoldnd »zv., Baross- 
ter 7. 3-63 

Szenes vasUzlet, Deak-u. 7. 73 

Szent Antal gydgyazertar 

Bir<5 Antal-ter 3. 8-44 

Szent Ferenc rendl z&rda, 

Mnsaolini-ter 7. 3-88 

Szent Gellert konvlktas, Ber- 

oa§nyi-n. 7. 3-45 

Szent Istran kttnyvkereske- 

sia Sakala, Szent 7-44 
inyl Dezsd a Delvidiki 
Mnnka feleloa saerkesatoje es to- 
la jdonosa, Maria Terezia-park 2. 
7-98 
Szent Peter plebanla btva- 
tal, jokai-n. 31. 6-1 1 

Szent Rdkns plebanla, Zimonyi 

nt 62. 4-64 

Szent Terez piebanlahli 

Szent Terea-ter 12. 80 

Szentl Jdzsef epnlet- es mfibntor- 
vall., Forras-n. 18. 8-r" 

Szepessy Istvan dr. figyved, 
Baent Terea-ter 3. 4-31 

Szerb bank r.-t. fifiknalet, 
Batthyany-n. 4. 2-56 egyhazkUzseg plebania- 
hiv. Szondi-n. 7. v 3-79 

Iroda 3-8O 

Szereo Testv6rek cip5k£siitfl 

i, Beroaenyi-n. 21. 7-68 
Szekely Aron dr. figyved, Terea- 
ter 6. 3-94 
Szdkely H&ty&s fSldbirtokoa, 
WeBBel6nyi-n. 6. 3-14 

Szdkely Zoltan dr. ligyvld. 

Damjanich-u. 4. 4-04 

Sztgetl Sandor dr. Allatorvos, 

Kaainoay-n. 18. 83 

SsEUagyl Istvdn meBB<, oement-, 
az6n- es lakereBk.. J6kai-t*r 6. ' 

7-93 
zIlaBl Odttn dr. Ogyv^d, 
Aszialos-11. 2. 1-36 

Szlmtty SzAvd nemaetkiJal saal- 
litm. vail., Megyeri-n. 6. 7-89 

Szkala F611x vegyeskeresk. 

Magyar-ib 4. 8-35 

Szkaklty Istvan postasaalli^, 

J6kai-n. 24. 8 

Szkenderovlcs Hltyd agyv6d, 

Bajza-n. 7. 70 

SzdUdBy A total fQsaer- es ^ 

gyeekeresk., Wesselenyi-n. 114. 

7-90 
Szollosl Jdzsel dr. figyved, 

Kovacs-n. 20. 5-67 

Szplslch Daniel gyumolbs-, 
■ atildsegnagykeresk., Saechenyi- 
ter 13. ; 8-1 

Sztlplch Mate mernok, Erasebet^ 
3-95 

Sztlplts Istvan holgyfodrdsa, 
Mtissolini-ter 16. 4r26 

Lakas, Bajai-tt. 10. 8-47 

SztlplcsXaszid figyved, Asztaloa 
n. 18. 2-06 

SzUts Maria flgynoks., ttlaita- 
6s szennagy kereak., Maria Terezia- 
park 10. 3-05 

Szvoboda Antal, Wesselenyi- 
n. 3. 1-38 

Tabakovlca Pal dr. tlgyved, 
Damjanioh-n. 8. 6-55 

Takfics Mlhaly cserfipkftlyhfia, 
Batthy4ny-nt 8. 8-75 Tamfisl Gyttrgyl, Kolcsey-u. 82. 
7-50 
Tonkovlts IHIhAIy kereBk. flgyn. 
biz. lerakat, Csernovios-u. 17. 

3-27 

Tapay A. Beia kStett- is szavott- 

arnnagykereak., Deak-n. 6. 7-94 

Taraay Dszkar dr. orvos, Maria 

Ter6zia-park 4. 8-34 

Tanbert Gnsztav dr. 

Kazinczy-n 1. ' 

Temetd, bajal 

temetS fire tizv. Fnt6 MihAlyne 

6-05 
Tenner Imre foto, optikns 6s 
orvosi miisaerAsa, Lenkey-u. 17. 

■ t 8-15 

Terek Karoly dr. safiiesa, no- 

gydgyaaa azakorvos. Kazincay-n. 2. 

5^-25 

Tlkvlckt Mark konyv- es papir- 

keresk., Eadics-u. 3. 8-46 

Tlkvlczkl Istvan hentes es m6- 
saaros lakasa, KovAcs-u. 19. 7-85 
Ualet, Csernovita-u. 4. 7-86 

Tlsza Endre dr. .As Kalmar 
Elemer dr.. ugyv6dek, Kossuth 
Lajoa-n. 4. ■ 13 

Tlsza Endre dr. figyved lakaea, 
Szent Ter6a-ter 4. 3-54 

Tdby Kalman figyvedi irodaja, 
KoEsnth Lajos a. 1. 01-96 

Tolnay Gyola lfj. bengenaalom, 
Bajai SEollCk 131. 3.96 

Tolnay Janos stfr-, szeBKnagy- 
kereBk. 6b JAggyar, Maria Tertaia- 
P»Tk3. 2-44 

Tdth Ferene mfibntor-. Apfilet- 
6a lakberendeaovallalat, nalet, 
Kpssnthrn. 10. 8-03 

Uzeni. Zentai-u. 93. 8-04 tftaifa, faszen 6a kS- 

ezifnkereBk., Tompa a. 4. 4-29 m, Tdth Kalman dr. 

BudioB-u. 6. figyvAd, : 
1-85 Tdke Antal 6pfilet- 6a mfibutor- 
aaatalosnaem, IV. Koama-u. 20j . 

2-91 

TOrOk Beiand dr.-nd Ozv„ 
DeAk-n. 8. 4-3Q 

Tttrvdnyszek, klr., Horthy Mik- 
Wa-nt 19. 1-43 

Elnttke 7-27 

PortAsa 7-24 

Transzport r.-t. nemaetktfzl 

aeAlUhn.vall., Szegedi-dt 9. 5-24 

Trlscbler Ferenc varosi 
Allatorvos, Zentai-ut 16. 61 

Tnmbasz Jdzsel tfiaelO-eB epitesi 
anyagok keresk., I. Kaaincay-n. ft.' Tnrnl magyar orszdgos blz- 
tosltd lntdzet r.-t. fdfigynok- 
sege, KoEsath Lajos-u. 1. 3-48 

,Tar«I«« SzUvefseg Booskay 
Istvan bajtarsi egyeattlet Veaer- 
B^ge I-47 

Tttzoltdk, Damjanieh-n. 66. 5 
1-27 
Torony6reaoba 1-57 

Ungar Bdldnd Wldbirtokos, 
Horthy MikWa At 7. 5-77 Unld paplr&ragyar, 

At 39. Ozem ffalOHUNiiA 

Heller J6i3ef. Batihyanyu. 12. 6-82 HAktfcai- 
4-48 

t)gyeszseg, klr., Horthy MiklAa- 

dt 19. 7-55 

Vaczy Istvan vit^z, <tDelexpbrt» 

kiviteU oeg tal., Odor-a. 9. 3-53 

Vddasz Pal okl. ApitesamernOk 
es Ittldmeift, Bajza-n. 6. 6*03 

Vdgd Bona dr., Barabas 
Tlborne dr.-ne szembetega^gek 
szakorvosa, Oti rendelA int. 16- 

. orvos, Saechenyi-ter 4. ' 1-18. rcak a tfaiazgattisaa en$ed61ye nlnplnn cserei fao. SkaJJta Varfalvy Lajos 1JJ. ipari sertes- 
; hizlalo., angora fa jtenyeszet es 

gyrtpjnfeldblgozQ mintafarm, SzeV 

chenyi-ter IS. 4-40 

Varga Andrai import-export, 

fflsfcer- e3 gyarmatarukeresk. nagy- 

ban es kicsinyben, Deak-n. 10. 

5-99 
Varga Antal rill, vail. EfltvBa- 

n. it 7-30 

Varga 6s Racsmany epiiietfa- 

keresk., Sandor klllvaTos 8-27 
Varga Pal serteskeresk., 

Batthyany-u. 10. ' 6-28 

Varosl Gazgyar, .Zenta-nt 75. 

18 
Varosl gazgyar k»nyveloseg, 

Varoshnz eptllet 4*24 

Varosl hatosagok, hlvatalok 
6b Int6zm6nyek t 

Polgarmester ^84 

Polgarme stern el yettes 4-07 

FOispani, hivatal 1-21 

FOjegyzo 6-16 

Foorvosi hivatal 79 

KCzjdteti Szbvetkezet 8-23 

Mernbki hivatal 6-17 

Penziigyoeztaly 8-85 

Taniigyi eloado 8-73 
Kttzellatasi hivatal, Kossuth La.Jo<?- 

u. a. i. 3-16 8-80 

Sertesosztaly, Petflfi-u. 19. 3-52 

lakashivatal 8-63 
Egeszsegvedelmi hivatal, Mikes- 

n.2. 4-57 

Begoltalmi ovohely, pince 1-58 

Varosi Taktar, J6kai-u. 30. 89 
Vagdhidj zentainti Tnkingarok J 18. 
25 

Vamb&z, Bajai-at . 8-10 

Vamhaz, Halasi-nt 8-09 

Vamhaz, Majsni-ut 3-83 

Vamhaz, Saiidor 3-81 

. Vamhaz, Szeged i-ut. 8-11 

Vamhaz, Teherpalyandvar 8-19 

Vamhaa, Zombori-nt 26 

Ipariskola, Zimcmyi-nt 50. 6-35 

.larvflnykorfffaj Halasi-frt 7-05 

Palics-filrdo 6-00 

Mentflk, Damjanich-n. 55. 4 

TOzoltd parancsnok 1-27 

TOzolttfk, Bamjanich-u. 55. 5 

Ttizoltoi toronyorszoba 1-57 

Varosl kav6haz oegt. Kniun- 
csich Jozsef, Szent Istvan-ter 1. 
5-59 

Varosl nyomda es konyvkiJte- 
szet, Blaha-u. 2. 1-80 

Varosl Hlmszlnh&z, Levente- 

otthon 65 FelsCterem, Blaha-u. 2. 7-66 Varosl p6nztlgyorl szakasz, 
m. klr., Vampalota 2-62 

Varosl plarlsta glmnazlum, 

Sat Terez-ter U. 32 

Varosl Sztah&z 8-79 

Varosl takar6kp6nztar, 

, Varoshaza epiilet .4-00 

Varosl ttido- 6s nemlbeteg 
gondoz6 lnt6zet 6-96 

Varosl zeneiskola,E<Jtvos-n. s. 
6-85 

Vas Antal dr. ilgyved, Czorda 
Bodog-n; 10. 4-59 

Vasbntor 6s I6mlpar r--t. t 
Gabor-u. 16. 43 

Vaskereskedelml 6& aruf or< 
galmi r.-t., Deak-n. 2. 1-24 

Vass Adam vendeplfi, tul. Vass 
Elemer, Egressy-u. 7. 23 

yass Jozsef hivatalos mav. seal- 
lit6, Ibrisz arnforg. osztalyvesetfi, 
Hortby Miklo>o. 30. 6-68 

Vass testv6rek borpincesaete, 
ram- 6s Hkorgyara, Bamjanich- 
n. 23. . 90 

Vasvarl A. Jozsef, 'Mussolini- 
fcer 5. 6-92 

Vay Andras, Margit es Vikt6ria 
malom berletei, Bercseny-u. 60. , 
Margit malom . 5-1 9 

Viktoria raalom 8-50 

„V6danya w gy6gyszertar, 

. Szent Istvan-ter 6. 5-92 Vegykfs6rletl allomas m kir. 

kirendelts^g' varoshaza III. em. 

146 bz.. r ■ -,,;■ '6-27 

Ver6b Gynla dr. kfizjegyzo, 
Kossuth .Lajos-u. 1. _3-08 

V6rtesl B6la gydgyszertara,' 

Biro Antal-ter it 3-44 

Vlca** vlragszalon,Beak-u. 8. 

5-66 

Vldakovlcs Ferenc dr. orvos, 
Acs-n. l. 6-50 

VIg Laszl* konyv-", papiiv es ze- 

nenitlkeresk., Szent Istvan-ter 10. 

,57 

Vlgh Llpot eptllet- es tuzifa-, szen- 
es epitOanyagkereskedeB, Szegedi- 
at 17. 7-52 

Lakasa, Szemere-a. 11. 7-53 

Vlgh Mlhaly dr. boigydgyasz, 
Megyeri-n.. 9. 2-52 

Vlgbn6 dr.-n6 Galfly Othllla 

dr. orvos, Magyar-u. 12. 1-31 

Vlllamos vasnt 6s vllagltasl 
r.-t., 8zegedi-fit 22. 1-08 

Vojnlts Gynla foldbirtbkos, 
Terez-tdr 6. .1-14 

Vojnlts Istvan dr. arvasz6ki 
elnOk helyettes, 1 81dbirtokos, Teresi- 
tGr 5. 1-87 

Vojnlts Istvann6 ozv. bsjsai. 
Dedk-u. 4. 6-67 

Vttlgyl Janos dr. polgarmesiier 
lakasa, Bamjanieh-n. 21. 8-78 

Vujevlch Bend nemes es Do- 
rozsmai Sandor gy(lm81cs ex- 
portorok, a cMetesz» Jobizom., 9z6- 
ohenyi-t6r 11. 8-45 

Vnjkovlcs B. Alajos malom- 
tBlajd., Weseelenyi-Ti. 132. 2-53 

Vujko-vlcs Gytfrgy bizomanyos, 

Bitler-t6r 5. 6-69 

Vnjkovlts Pal llgyved, Megyeri- 

n. 8. ■ 9 

Vnjkovlcs P6ter k6zmt- es 

divatarnkeresk., Szent Istvan-t6r 7. 

7-01 

Vnkmanov Pal tetfifedo, javitti 

es karbantarl6 vail., Katona-n. 33. 

8-57 

Vukov GyBrgy ugyved, Kossuth 

Lajos-n. it. 8-08 

VnkoTlcb Antal jeggyara, Alig- 
-n.3... 8-70 

Vukov Its G6za SHailitmaiiyozaBi 

vallalat, Horthy Miklos-ut 28. 4-84 

'Wagner 6s Hermann bor-, s«r- 
ea egetett szesKesitnloknagykeresk., 
kfibanyai Polgari sor ffilerakat es 
lakasa, Parhazamos-ut 105. 5-82 

Welgl J6zsef gyogyszeresz 
„S61yom"-gydgyszertara, Bzent 1 
Istvan-ter 9.- 2-22 

Welsz Jakab ftiszer es csemege- 

keresk. Mtttragyagyairai ezeiaben 

3-49 

Welsz Laszl6n6 kereskedo, Deak- 
n. 5. 3-77 

Weltzenfeid Kalman toll-, 
nyersb5r ea gyapjnkeresk., Lebel- 
n. 7. 5-94 

Lakas: Hitler-ter 2. 8-98 

Werner 1st van okl. gep£sz- 
mernok, Kiniesi-d. 8.' 1-40 

Werstroch Janos elektrotechni- 
kus, Rudics-u. 1. 6-97 

Wllbelm taszld vlllany- es 
akkumulatoT szeielO, Mussolini- 
ter 6. .2-08 

Wllbelm Sandor dr.- orvos; 
Szechenyi-ter 28. 5-66 

Wlen varosl blztoslto lnt6- 
zet, Kossath-a. 9. 5-47 

Woll Gynla dr* orvos, J6kai-u.2. 
2-32 

Zalasdy Ferenc m. kir. cBendor- 
8rnagy, Szegedi-at 16. 6-81 

ZopI Herman, Zentai-nt 14. 5-45 

Zvekanovics B6Ia Bt. fogasz, 
fogtechnikai la'borat6xiam, Hiiler- 
ter 8. 4-73 

Zsnlyevlcb Antal dr. figyved, 
Bamjanich-n- 8. < 8-77 VILLANYTELEP 

Szegedl-ut 22. , l-0< SZABADSZALLAS 

-Hivatalos 6rdk: 

Vasdmap es 
■'.. HetkCznap : .Onnepaaip: 

8— 18-ig. "■'."' 8— li-ig, 

14-^-15-ig. 
€sak elofizetok rese^re: 2Q-^2t-lg. 
Allamvasntak, m.klr. allomas- 
fonBksege [27 

Boeska La|os toll- , hye rsbCr- 

6cskavaBkeresk; 20 

Bognar Lajos bengermnmalma 

84 
Csendorors6g & 

DtfmVtVr Istvan dr. f(Remeny» 

gyogyszertara H 

ficsy Laszl6 dr. orvos 4 

Fabian Janos ktJzsegi Allatorvos 

28 

Ferenczy Jozsef eSrkenyi, f Bld- 

birtokos 16 

Fncskd GyOrgy hentes- es 

meszaros - "22 

Gnbacsl es Tdtb ant6-, traktor-, 

gepjavit6 es hegesztduaem, 

Mateosz aut6favaroz6 30 

Halman Laszlo kereskedB 
HangyaFogyasztasl 6s £rt6- 

kesltfi Szovetkezet 
Helsler Marton fakereskedo 7 
Horrath Istvan dr. orvos . 9 
Icsey Erntt vendeglos 17 

Icsey Imre, vasnti vendeglo 6 
Klsknnsagl malomlparl ke- 

reskedelmies muszakl r.-t. 

12 

Kiss JAzsel kereskeda 37 

Kovacs Antal flzemvezeto 3 

Ktfzs6gl eldljar6sag 1 

Pojegyzoi lakds . 81 

Kransz Tf bor termeny- es tozelo- 
■; anyagkereskedo es Krausz Sandor 

borkereskedd es borbizom&nyos 8 

Knlcsar Ballnt vitfiz, keieskedfi 

Knnszentmlklds- Dabas-sza- 
badszallasl takar6kp6nz- 
tar 13 

Mezel Gynla Tsteni Qondviseles 

gytfgyszertara 85 

Magyar sztfldsgacdak orsza- 

gos bor6rt6keslttf sztfvet. 

kezete pinceszete 15 

Mayer Lajbs plebados 25 

Nagy Sandor baromfikereskedd 

29 

N6metb Mlbaly m. kir. posta- 

mester lakasa 36 

Pap G6za ref. lelkesz ; ' ' 21 
Perlty Jozsel bortizomanyos ea 

gyniuolcskerenkedo . 19 

Petbi* Kalman dr. koas. orvos 

es a postabet. biat. Int. orvosa 
Stern OdOn textllkereskedo es 

LfiwingeT J6zsef gabouakeresk. 14 
Szabadszallas ktfzsegi vll|a- 

mossagl r.-t, 10 

Szabadszallasl hltelszovet- 

kezet, mint aa O.K.H. tagja 24 
TagvergshoIIer Antal born&gy- 

kereskedo 2 

Varga D6nes kijelolt tftzifa-, 

kAszen- es faBzennagykereskedS 33 
Varga Gynla b6r- es T0(«skerea- 

kedd 39 

Vlrag Lajos gyimolcs es baromfl- 

kereskedO 18 

SZABAD- 
SZENTKIRALY 

Hivatalos 6rdk: SZAHAS 

(lasd Kntaa) SZABATON- 
PUSZTA 

(lasd Vsrsad) .':■.■; 

SZAJBfiD 

Hivatalos 6rdk: 

HetkBznap: Betkbznap: Vasarnap es 

onnepnap : 

8— 12-Ig, . 8— 11-lg, 

U-18-ig 14—15-ig. 

Csah eloflzetok reaBore: 80— 81-lg. 

CsendtfrSrsparancsnbksag, 

Hangya Szttvetkezet 4 

Horvath Lajos koriUatorvos 6 

Katona Jozsef allatkeresk. 5 

Klekner B61a dr. demoi, kOr- 

orvoB ' 3 

K»rJegyzos6g, Gerde 8 

Kttzs6gl Jegyztfs6|! 1 

Orkanonoksag vel6nyl gaz* 

dasaga (flaeinben: V/l— X/31-lg 

Veleny^ 7 Vasamap es 
Onnepnap: ■ 
8— 12-ig. 8— 11-ig. 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizeWk rtszere: 20~214g. 

„Fntora" '4 

Hangya, Fogy. £rt6kcslt0 
Szttvetkezet 3 

Kttzs6gl eltfljardsag 1 

Utmesters6g m. klr. 5? SZABOLCS 

Hivatalos drdk: 

8— 13-fg, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-Jg. 

Csak elofizetfik ceszere .- 20r-21-ig. 

Barkasz Aladar csengeri ref. 

lelkesz 8 

Kttzs6gt el.OlJardsag 1 

Tomory Zoltan foidbirtokos 2 Hivatalos drdk: 

Betkoznap; Vasirnap es 
flnnepaap : 
8— 12-Ig, 8— ll-lg, 

14— 18-ig. t4-^t5-ig. 

Csak eloflzetok reszere 20— 21-tg. 

Balogh Istvan ref . kantortanitd 1 

David Jdzsef m. kir. posta- 

mester 6 

,Hangya** Fogyasztasl 6s 
£rt6keslt0 Szttvetkezet 4 

Kocsls P6ter gb'r. kaih. lelkesz 5 

Vlgh Bertalan gaadilkod6 2 

SZADA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkoznap, *{gg*y 

8-12-Ig, 8-'ll-ig, 

t4-^18-lg. 14— lo-ig. 

Ceak eldfiaetok r^saere: 20— 21-ig. 

Ha] As Imre dr. domsodi gazda- 
gaga (nyari allomas) 1 

Kttzs6gl elttljar6sag SHada, 
lasd a, gCdollOi eloflzetflk kozt. 

439 08 SZABOLCSBAEA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8-il-ig,. 

It— 18-ig U— lfi-ig. 

Csak eloflzetok reszere : 20— 21-lg. 

Ig«6czy Sandor ref. lelki- 

pasetor 5 

Kttzs6gl elttljardsatf 1 

Laszl6 Jdzsel kereskedfi 3 

Welsz Testv6rek gaadasig *s 

szeszgyai ,; '2 SZABOLCS-PUSZTA 

(lAsd PaszlaBzabolcs) . SZABOLCS- 
VERESMART 0; 
0: 

M o s Szddalnms SZADALMAS 

Hivatalos drdk: 

fiin,K-„ Vasarnap es 

Ktkbznap: fin]1 epnap: 

8— 12-Jg, .8— 11-Jg, 

14-18-ig. 14— 18-ig. 

CBak elOHzetdfr riszere: 20— 21-tg. 

Csendjfrtfrs, m. Mr., Jablonea 

Ktfrfegyztfi** 2 

. Lttktf Geza a Felsfimagyarorszagl 

Hitelbank vezerigazgatdja, Kvetes 

BtfJllohegy 3 

SZADELOVOLGY 

(lasd Torns, 16. sh. tavb. eNSfiEetd) 

SZAJK 

(lasd Nemetbdly) 

SZAJLA 

Eldfizetdi nyilvanos tavbestseld 

allomas. 
(lnsd- Terpes 2. se. eldfiBetd.) ' 

8ZAJOL Ha roviditett tAvirati cimet jegyeztet elif, Bivatalos drdk: 

8-12-fg, 8-il-ig, 

14- 18-ig. 14— 15-Jg. 

Csak elfilieetok reszere: SO— 2l-lg. 

Allamvasiitak m. kfr« 

allomasldntfksege 8 

Csendorsegl laktanya 6 

Ktfzsegl elol]ardsag 1 

Lederer Artur es Karoly, 

Posztalenyfi, lasd a posztakengyelJ 

eldflzoMk fefat 
Lippleh Istvan ny. foispan 2 
Ldczy Karoly r. it. piebanos 6 
Postalgazgatdsag m. klr., 

Debrecen. VI dpitesi oBztaly 

anyagraktars 

Sehenker es Tarsal Budapest 

Nemaetkozl Szallitmanyozasi r.-t. 
9 
Z. Szabd JeM« oil. gazda 1 1 
Szajoll bergazdasag r.-t., 

Kflzeptanya , , 3 

SzalolJ bergazdasag r.-t*, lasd 

a ezoltioki eldfizetdk fctat. 
TtfrokTamaBvasntiYendeglOs? 

szAk 

(Ifed Siend) 

SZAKADAT 

(la^d Gy6nk) 

SZAK ALL AS 

(lasd Pegyvernek 2-08) 

SZAKALLASDOMB6 

(lasd Nagybanya) 

SZAKALY 

Rivatalos 6rdk: 

„,,., , Vasarnap cb 

Betkdniap: finnepnap: 

8— 12-ig. .8— 11-ig, 

M— 18-ig. 14— 1&-lg. 

Csak elflfizetok Tesaere, ; 20— 21-ig 

Erdelyl Lajos rdm. kat. piebanos 

Lehtfcz Andras regyeskeresk. 3 
Lezsak Ferene gabonakeresk. 2 
IH. klr. all. koszenbanya- 
szat komldl banyattzeme- 

nek kCrzet Bzerelflje 8 

MIsehl JdzBOl sasamtartd, Urgevar- 

pns«ta . - . 9 

Odenvald IHarton tenyesz 6a 

vagoaHatkereski 6 

Postalgazgatdsag vm dp. osat. 

lidkraktara, 8zakaly-Bflgyesz p. a. 

10 

Szabadkal Benrlk korcsmaroB 

ds mdszaros. 6 

Szeltner Jdzsef kocsmaxos', 

nentes 63 meszaros 7 SZAKASZ 

Hivatalos drdk: 

■•«»«: ■'■Tssaj*'.; 

8-12-ig. 8— ilrig. 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak el&fisetdk rtszere: 20— 21-ig. 

SZAKCS 

Bivatalos drdk: 

"«*■. ■IKSS,*-. 

8— 12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-lg.- 14— lft-iff. 

Csak eldfiaetdb reaaere: 20— 3t-1g. 
Apail Jdzsef keresk. . (14) 
Benkd 1st van tejilzemvezetfi H 
Bogardl Istvan keresk. (12) 
Csendortfrs, m. bfr. 4 

Esterhdzy Hercegl Hltblzo- 

mnny In.ttzfiseg, Szakcsmajor 5 
Gatl Jdzsef keresk. 10 

Borvath Karoly barkeresk. 3 
KUzsegt eltfljarasag 1 

Kremzer OrfikSsok malomtnl, 

6b lOldbirtokosok 2 

Nagy Jdzsef ne tfzv. rend£glto 8 
Tdtb Lajos r6m. kat. plebinoa 9 
Scballer Ldszld keresk. (13) 

SzabA «!6zsef gyfigyszei'tdra a 

«V8r8akereszthe2B ' 

SZAKCSI-MAJOR 

(lidd Szakra) 

SZAEMAB 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— ii-ig, 

14— 18-ig. 14-16-lg; 

Csak elAfizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kozsegl elol|ar«sag 1 

SZAKOLY 

Hivatalos ordk: 

Hetkoznap: Vasarnap 6s 

tianepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r£sz£re': 20--2i-ig. 

Basthy Barua (tildbirtokos 11 

Bay Gytfrgyne Szt. fOldbirtokos 

3 

Beitedek Bela iWdbirtokos 10 

Fttlep Kalmaa bergazdasaga, 

BargodBrtanya 2 

Hangya Fogyasztasl es £r- 

tekeslttf Szovetkezelt 8 

Kris ton Elek ref. lelkesz 9 

KSzsegl eldljar6sag 1 

Pozsonyl Donatbne Szv. m- 

SKerkereskedO(nzeraben: VI. 1— XI, 

30-ig) 6 

Rudnyanszky Xmrene b&ro, 

Mikl6si gazdasaga 7 

Szakolyl Sandor ftildbirtokos 4 

Veres Gy nla b6rgazda saga 5 

SZAKONY 

(lisd Caepregl ., 

SZALACS 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
dlioepnap : 
8-ll-ig, 
14^-16-ig. 
Csak elflfizetdk resz6rp: 20— 21-1r. 
Csendfirttrs, m. klr. 2 

Poszto Denes dr. kifrorvos 3 
Kozsegl elfiljarosag ' 1 HetkCznap: 
8-12-ig, 
14-18-ig. SZALAF0 

Nyilvdnos tdvbeszdld dllomds 
a kozsigi eldljdrdsdgndl 

(6iifizentp6ter 10. sa. elfifiietfi) 

SZ ALA NT A 

Nyilvdnos tdvbeszdUi dllomds 
Hivatalos drdk: 

B6tkSenap : 8-12-lg t 
t4— 18-tg. Yaaarnap ia 

ttnaepnap : 

8-lt-Jg, 

14— 16-lg. (BISflzetdket lasd a ptosi elOfiaeWb 
ktradtt) SZALARD 

Hivatalos drdk: 

8— 18-ig. 8— ll^ig, 

14^t5-ig. 

Csak eldfleetOk reaz6re: 20— 21-ig. 

Bartscb JAzsel fOldbirtokos, 
malom^pfilete 17 

Lftkasa . 9 

Uradalma, Bodo jd-tanya 19 

Csendorors, na. klr. 7 Fdszolgablrol blvatal GaAl Karoly dr. vites, in. klr. 
iisatiorvos 12 

HeTesl Laszl6ne dr. eaul. 
dr. Molnar Viola posta b. biat. 
int. orvoa 2 

Katonal eptlletek es hato- 
sagok : 

Honvid levente parancsnoksag 18 

Koyacs Lorlnc LaszlA vegyes- 
keresk. 13 

Kozsegl eldljarosag 

Kozsegl el61]ardsag, Als6t6t- 

falu 10/b 

Ktfzsegl eldljardsag, Bihar- 

vajda 4 

Kdzsegl eldljardsag, Berettyd- 

csakoly H 

Kttzsegf eldljardsag, Borszeg 

10/a 

Kttzsegl eUtqardsag, Hegy- 

kflasiter 6 

Kozsegl eloljardsag, HegykOz- 

szentimro 5 

Ktfzsegl eldljardsag, Jdkobodos 
8 
Nussbttcber MthAly £a keresk. 

15 

TIsztlorFosf hlvatal, m. 
klr. 14 

Toperczer Tlborne ttzv. 

fSldbirtokoa, Csillagpuszta 21 SZALAUDTELEP 

- (ldsd Palotailva) 

SZALASZEND 

(laad Encs) 

SZALATNA-PUSZTA 

(lasd Losonc) 

SZALDOBOS 

(lasd Bzekleno 2-. sz. elftfizetd.J Bdtk4f znap : SZALK- 
SZENTMAKTON 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap & 
finnepnap : 
8— 12-ig, 8— lt-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. ■■ ■■ 

Csak eldfieetdk rtssere: 20-21-ig. 
Csauak Jend, Homokpaszta . 1 
Csenddrseg 4 

Cslkds Gabor If], Futura blio- 
manyos, vendeglSs 3 

Foldhazl Karoly sortda- es 

marhakereskedd JO 

Gudmon Laszld' es tsa. 

Siket Istvan bdrhengermalom 7- 
Kovaes Lajds ifj. fakereskedd 5 
Kozsegl eltfljardsag 2 

Telesy Jdzwf dr., a posta bet. 
biat. int. orvosa Q 

Valy Gabor vasnti renddglds. 9 SZALLAS (Tolna m.) 

(lasd Bfigydsz) SZALdKA 

(lasd EszenyJ SZALONNA 

Hivatalos drdk: HetkOznap: SZALKA 

(Idad Mdos6ny> Vasarnap ds 
ttnnepnap : 
8— 12-!g, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eldtoetCk rdszdre: 80—21-%. 
Ktfzsegl eldl|s\rds&g 1 

Rosenberg David termeny- da 
3 SZALVA 

(lasd Naszdd) 

SZAMOSBORHID 

Hivatalos ordk: Hetkoznap: Vasarnap: 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14^16-jg. 

Csak eldfizetfik rdszere: 20— 21-lg. 
Ktfzsegl eltfljardsag 1 SZAMOSDOB 

Hivatalos drdk: Hetktfznap: Vasarnap *s 

unnopnap*. 

8^12-ig, 8-11-lg, 

14-18-ig. 14-16-lg. 

Csak elflflzetftk resaere: 80— 21-ig. 

Csendtfrtfrsparancsnoksag, 

m. kir. 4 

M Bangya" fogyasztasi es erteke- 

sitd szoVetkezeti, Csengerbagos 5 

Kerekes Geza k»zsegi fflbird 2 

Ktfzsegl eltfllardsag 1 

Ktfzsdgi eltfljardsag Csenger- 

bagds 3 SZAMOSFALVA 

Nyilvanos tdvbeszHUd dllomds 

a kolozsvdfi 
egyseges hdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 
nx.ujr Vasarnap es 

HetkOznap: finnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-18ig. 14-15-ig. 

(Eldttsetoket lasd a kolozsviri 
elOfizotdk kBztjtt) 440 a cimere f eladott tflvlrat olcstibb lesz. Szapdrfalu SZAMOSKRASS6 

Hivatalos drdk: 

_ , "-' Vasarnap is 

Hetkozuap: finnepnap: 

8-12-ig, ' 8— 11-ig, . 

14^-18-ig. 14— 16-lg. 

Ceak eiatissetok r63z6re: 20— 21-ig. 

Csenddrtirsparancsnoksag, 

KOzsegl eldllardsag 1 SZAM0SLIPP6 

{lasd Sssatroarnemetii) 

SZAMOSMAK6D 

(lasd Magyarnemegye) 

SZAMOS6RMEZ6 

' (lasd Zsib6) 

SZAMOSSALY1 

Hivatalos 6rdk; 

Vasarnap 6a 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— ti-lg, 

14- 18-ig t4— 16-ig. 

Csak elftrizetdk riszere: 20— fil-lg. 

Caaba Istvan fSldbirtokos 3 

Badlk Barkdezy Endre grdt 

foldbirtokos szamoss&lyi uradalm! 
kert6szeti..lntez6B6ge 2 

KUrlegyzdseg 1 Retkfiznap: SZAMOSSZEG 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— li-ig, 

14— lfcig. 14— 15-ig. 

Csak etff laetfik riszere : 20— 21-Ig. 

Czlnn Salamon term&iykeres- 

kedo (fizemben: VII/l-XII/31-ig) 2 
Kdasegl elttllardsag 1 

SZAMOSUDVARHELY 

Hivatalos drdk; 

Hetktfznap : VasArnap 6s 

8— 12-1 g, finnepnap: 

14— 18-ig. 8— H-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elfifizeWk rfszire: 80— Sl-lg. 

Csenddrttrsparancsnoksag, 

m. kir;, Nagygoros»16 1/b 

Csendd r d rsparancsndksa g , 
m. klr. 5 

Kttrjegyzdseg 3 

Ktirjegyztiseg, Dabjon 2 

KorJegyzdseg.NagygoroszlA l/ a 
Kdzsegl eldljarosag , Naprad 4 SZAMOSUJVAR 

Hivatalos drdfc; 
7-81-ig. 
Addhlvatal, m. klr. 
Ajan Jend vadbtokeresk. 
Ajan Tlvadar malomfizem 
Allomas-Idnokseg, May. 13 

12 

4 

49 

„Ambert" Magyar Bfiripari 
Nyersanyagbeszerzfl es Eloszto R. T. 
aproborgytljta raktara 19 

Banyay Karoly dr. ttrm. kat. 
egyhazkCzseg gondnoka 60 

Batrln Mfkldsne varosi shoo. 

IrQdavezetO 68 

Bereczky Emll dr. rendfir- 

fcapitany 43 

Buntetd Intezet lgazgatd- 

saga, m. kir. 10 Csenddrseg, m. klr. 24 Csenddrszarny parsag, m. 
klr., Fiizesi-u. 99- 74 Debrecenl Jend dr. kir. orsz. 

buntetSintezeti igaag. 63 

Deltel Izsak keresk. 18 

Eavar, . 
14 
Fldrlan Antal fttszerkeresk. es 

tojasexportor lakasa 34 

Uzlete 7 

Fdszolgablrdl bivatal 1 

Gabor-Nemeth Andor figyved 
39 
Galvaesy Laszld filresztelep 

igaag. .64 

Gottlieb Fereno fakeresk. 21 
Govrlg Ernd ftttdbirtokos 46/ b 
Govrlk Janos Ifj. „Fatura < 

bizom. 23 

Govrlk Mlklds allatkeresk. 89 

.flangya" Fogy, es Ert. Szov. 

46/a 

P. Regyl Peter T<5m. kath. 

plebanos " 35 

Jagamas Gabor dr. m. kir. 

orsz. bfintetO intezeti fCorvoa 56 

Jarasblrdsag, klr. 

Jeszenszky Ferene m. kir. 
jarasi gaad. feltigyelfl . 55 

Kabdebd Gerd ffiszoigabird 30 

Katonat ep. es hatdsagok 

Honyed bevonnlasl kfiapont 52 
Honv6d blrad6 alakulat 8 

Honv^d levente paisag ^ 48 

Kegyes Janos radid $3 vlllamoa- 

sagi saaktlzlet . 54 

Kegyes Marton dr. figyvgd, 

vaTosi dgy^sz 
Klraer Alartonn6 m. kir. 

posta st. 
Klsegltd N6pbank Takarek 

*s Hltelssdvetkezet 25 

Kolozsvarl Takarek es Bl< 
telbank r.-t. fidkja 16 

Kovacs Mlklds tit- is hid6pft6ai 
vdllalkoe6 90 

Kdrjegyzdseg, Saamoaajvir 
d6ki 

Kutas Kalman posta vonal- 
felvigyazo lakasa 40 

L^nard B&IInt dr. varosi orvps 
41 

Lengyel Zoltan Brraeny kat. 
apostoli kormanyzfi 51 

IHarosvfisarhelyl ^Hangya' 1 
serteshlzlalda 71 

Morltz Jettd bdrkeresk. 70 

Nits Janos «Szeatharomsag» 
gydgyszertara 27 

Nyegrotz.Tlbor. petroleum-, 
benzin-, olajkeresk. 61 

Orban Istvan bor-, Btfrnagyke- 
resk. 66 

Papp Istvan dr. posta b. b. int. 
otvob 29 

Papp Marton diszn6keresk. 20 

Penzttgy drf szakasz, m.klr. 3 

Polgarmesterl hlvatal 2 

Postahlvatal, m. klr. 
Felvitel 4s tadakozddas 31 

F6p6nztar 47 

BivatalvezetS . 33 

Taviratfelvitel 32 

Vonalfelvigyazd 50 

R&cz Istvan m. klr. donany- 
nagydrada 26 

Renddrkapttanysag, m. klr. 

Sajovlcs Hdzes fakeresk. 59 
Szabd Karoly olajntB es hialal6 
45 
Szamosnjvarl glmnazlam 
6a kereskedelml Iskola, Tarlsnyas Antal nyersbfir ke- 
resk. 57 

Telekl Samuel vallalati ig. 11 

Tdtb Imredr. varosi -sav. tana- 
osos' 84 

Tuzoltdsag 5 

Varosi hlvatalok : 
Ad6hivatal 44 

KCzelldtflsi bivatal 
Bzamvevfiseg klr. 9 

Sz^chenyl Kaszlnd 62 

Szemerey Tlbor m. kir. sea- 

«ados .53 

Szentbenedekl Elektrontoa- 

nidvek r.*t. 6 

Szentlrntay Dezsd dr. tb. 

fflszolgabir6, varosi es jarasi tfls- 

rendessseti felllgyeld 86 

Tamassy Karoly dr. nemes. 

polgarmester lakasa 58' Varosi ^zamos-szallo" 
Xabullk Jend fifldbirtokoB VasArnap es SZANATORIUMTELEP 

(lasd Elejd 12.) SZANDA 

(lasd Cserhatsnrany) 

SZANISZL0 

Hivatalos 6rdk: 

8-19-Ig, 8-lt-ig, 

14-l(Wg. 14— 1«-Ig. 

Csak elOfizetflk resafire: 20— 91-Ig. 

Angyal Istvan m. klr. Hassles, 
levente kCrzetparanosnok ' 20 

Banmpfartner Janos dr. kOz- 
segi ko'rorvos 18 

Binder Ignae ill. elemi isk. 
IgazgaW ' 5 

Btfhm David es Ha keresk. 2 

Csenddrttrs* m. klr. 4 

Egyed Sandor mav. s.-tisat, 4llo- 
masvezetfi 14 

Fogel Lajos Putura r.-t. bizomi- 
nyosa 6 

Goldenberg Dezsd italm^rfi/es 
teriaenykeresk. 7 

Bepp EmU es JdzselH. E. T. sz. 

8 Hivatalos 6rdk: 
fletkoxaap : 
Vliyi-VHl/31-l8 

8— 18- ig: 
lX/l-Vl/9(Wg 8-H-iff, 

8— 12-lg, 1*— 16-lg. 

14- 18-ig. 
Csak eldrlzetfik reszere : 20— 21-Ig. 
Allamvasntak illomasfonSksege 
10 
Aranyas Lajos sieo- es tflalfa- 
keresk. 13 

Fdldessy Jdzsefnd dzv. reb- 
dSglOa 8 

Borthy MlklAs m. klr allaral 

gyermek-ftdQlotelep 2 

Kaiser Jend ny. postahivatali 
Ig. (Oeemben: Vfi— X/81-ig) 4 bizomanyosai 
Boprleh Jend dr. otvob, 
a posta kezelSorrosa 13 

Kiss Ferene ref. lelkesz 10 
Klein Andor dr. orvos 17 

Kbzsegl eloljardsag 3 

KUzsegl eldljardsag, Uezfipetrl 

Lebovlts Sandor fakeresk. 15 

Magyar Ballnt r6m. kath. plebfi- 
nos-tanicsos H 

Nagykarolyl DohAnybevaltd 
bivatal m. klr. saariti telepe 
19 

PolatsekJendtermenykeresk. 9 

Poszet. Antal flszerkeresk. 16 

Szllagyl Sandor fflldblrtokos es 

malomfculajd. 12 SZANK 

Hivatalot 6rdk: 7)sHNTdD 

Rdsztvesz a balatoni 

korforgalomban. . 

A balatonzamdidl egystges 

kdldzathoz tartozik KUrdshegyt tegla- 
eserepgydr* fierger 
es Ffa, lroda SzAntod 5 ger MJksa Marton Ferene fanagykeresk. 1 

Raktar es iroda (14) 

JMavosz Qdtlto (fisemben: V/i— 

X/31-lg) 3 

Etterme (flzemben : IV/l— iX/30-Ig) 9 
„Mefhosz" fldftlfiteiepe (tmmben 

V/l-X/8i-Ig) 6 

Okollesanyl Imre Heres m. si* 

IspanjatGzemben: V/i— X/31-lg) H 
Tlhanyl apdtsaggasdi 

Bzaatod-poazta 

Erd6hiTataia, Baantdd-pnssta 15 aa 
Udvary La]oshe veodegltfs 12 A dasaga^ Q ISZANT6D-PUSZTA 

(lasd Ssaatdd) SZANY 

Hivatalos 6rdk: 

BetkSznap: M HetkOznap: VasArnap es 
finaepnap: 
8— 12-lg, 8-,11-ig, 

14,- 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfiietok reszere: 20— 21-ig. Csenddrseg 

Elek Peter fttszer- es vegj 

kereskedd 
Endredl Janos ref. lelk^sH 

yUmttlescson 

seg (ttzemben: Vl7l— X/l-lg) 2 GyttmBlesesomagold belyl- 

"- •" * vi7i-x/i-i- 1 

K«zs6gl eldllarAsag ] 

Szankl flangya fogyasetasi es 

ert^kesitd szfivetkeeet 8 

Tdth Kalman fatelepes 9 

Zaka Zoltan bengermalomtnlaj- 
donos 6s «Pntara» biaomanyos 6 

Zelel Beta kereskedo 5 z 
o Vasarnap es 

finnepnap : 
8-18-Ig, 8-11-lg, 

14-18-ig. 14-lVlg. 

Csak elofizetok ressere : £0— 21-fg. ^^ 

Allamvasatak dllomaseldl- PM 

Jardsaga, tn. klr. 13 - B 

CsenddrOrs. at. klr. 2 ■■ 

Egyedl bergazdasag, Glaser W 

Dezsd, Vfncefo-pussta 10 %aa 

Gelley Frlgyes dr. orvos 11 #P 
K«vec8esJ6zseIr.k.plebanosl2 |^| 
Kttzsegl bird 14 ^M 

KUzsegl eldljdrdsan lj 

Meszaros Gyttrgy epltdmester 8 ^^ 
Morvay Antal kSrailatorvos 5 
Orszdgos Vlllamosmtfvek 

r.-t. kSreetsaereldsege 25 

Pekartslk Jdssel teglagyaros 6 
Pttspdkl kastely 3 

Pnspttkl uradalom 4 

Rnzslts Elek malomtnlajdooos 7 
Szanyfl Bltelszdvetkezet 9 SZAP 

Nyilvdnos tdvbeszdW 
dllonids. 
Hivatalos 6rdk; 
EetkSinap: Vasarnap es . 
Unnepnap: 
8-12-ig, S-llriff, 

14-18-ig. 14-16-ig. 

SZAPAR 

(lasd Bakonycsernye) 

SZAPARFALU 

Nyilvdnos tdvbesz£l5 dllomds 
a kozUgi eldljdrdsdgndl 
fegyveroek 1.9. sz. el0«zet6> 

441 Szaplonca SZAPLONCA* 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig", 

14-18-ig. 14-^lMg. 

Csak elfifizetdk rdsadre: 20— 21-ig. 

Ktfzsegl elffljardsag 1 

KBzsegl eloljardsag , Paios- 

remete 3 

SZAPORGA 

(lasd Kdmes) 

SZAR 

Hivatalos 6rdk: 
mm™,,' **g£: 

-'■ 8— 12-1 g, 8— il-ig, 

U-18-1g. 14— 15-fg. 

Csak elfifiBefflk resadre: 20— 21-ig. 
Kifzsegt eloljarosag 1 

SZARAZAJTA 

(lasd Nagybacon) 

SZARAZD 

Hivatalos 6rdk: 
Bdtkdanap: Hdtkoznap Vasarnap 6a 
ttnnepnap: 
8-12-Ig, 8-11-Ig, 

- 14— iB-1g. 14-15-ig. 

Caak eldflaetfik. rdsedre: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eloljarosag 1 

Trautmann Janos Fntura bi- 
Mm. 2 

SZARBEREK 

(lasd LajBari) 

SZARFOLD 

. Hivatalos 6fdk: 

Vasaroap 4s 

ttnnepnap - 

8^12-lg, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofiBetdh resadre: 20— 21-ig. 

Kttzsegl eloliarosatf 1 

Nagy Sandor dr. kBrorvos 2 

SZARHEGY 

Hivatalos 6rdk: 

H^nap: ^e^f 

'■' 8— 12-ig, - 8— lt-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok reszere : 20— 21-ig. 
Csendorttrs, m. klr. 8 

Kttzseg 1 eloljarosag 2 

„MarIa" Erddlparl r.-t. gdz- 
furesz 6a malom 3 SZ ARK AVAR 

. (lied Kaposvir) 

SZARVAS 

-Hivatalos 6rdk:, 

7-21-ig. 

A postahivataii nyilvdnos 
dllomds (HI., Horthy 

Miklds-tit 114.) hivatalos 

6rdi; 

7—21 drafg. 

AdOhlvatal, m. klr., IH. Petdfl 

u. 96. 4 

Allamvasutak, m. klr. 4Ho- 

mdstdnKksege 28 

Andras Pal eukorka- 6s deligyti- 

mblea nagykereak. , Ul. Bethlen- 

u. 119. 1-56 

Arndezky Paine iabasjdszag-, 

baromfl-, tojas- 6a ddligyfim81CB- 

keresk., n. Szent Isrvan-u. 216, 89 
Arpad szalloda, berlfl Caeperkd 

Mihaly, n. Horthy Mlklda-ut 3. 21 ^r«met okoz, ha esk0v6r« t nivnapra kQIdStt 
laviratat disaos tawiratlapow karl kaibasltehi. Bagotai Istvan dr. in. Hr. gasd. 

tanar, nHv. egdsaadgtigyi &n : . ve- 
aet5, I. Vajda Pdter-n. 26. 1-61 rad id- ds muazaki 

keresk., Horthy Miklds-dt 118. 78 
Bartos Pal ev. lelkdsz, IV. Bell- 

casey-nt 192. 1-16 

Barany Be la vas- 6a festdkkereek., 

n. Kosauth-tdr 48. _. 1-20 
Barany Mlklosne m.kir.postake- 

sseldnfi, Horthy Miklds-dt ,101. 80 
Berger Laszlo terrataykeresk.. 

m. Jdkal Mdr-u* 236. 81 

Blkl Nagy Imre vitda, kffesegj 

idjegyzfi lakdsa, lasd Kifzsegi elfll- 

jard6ag.- „ 

Bodnar Istvan korlatlau;Ital- 

mdrdse, KosBtUh Lajoa-n. 89. 1-06 
Bolza Pal gr6I, L Borthy Miklds- 

ftt-i. ■ 10 

Branner Gytfrgy tflzifa-i fassdn- 

6a szennagy keresk., Horthy MikWs- 

'■« ioo. 1-08 

Bnk Adolf ftal raflaa. anyagok-, 

vas-, fesWkkereak., HI. KoBButh- 

t6r 165. :■ 26 

CsabacsUd nagykttzsfttf eltfl- 

jarosaga, lasd Kitasegi eloljaro- 

aig 
CBend0rs6tf, Beliczey-fit 292. 52 
Csery Istvan cnkrasa, Horthy Mlk- 

16s n. 5; 1-66 

Cslcsely Hlbaly tigyr^d, Bethlen- 

n. 147. 1-42 

Csongradl Janos dr. fogorvos, 

I. Kossuth LajOB-n. 44. 1-46 

David L&82I6 dr. figyved, 

KoBBUth L.-n. 36. 61 

D6rl Armln allatorvo^, n. KbaBQth 

Lajos-u. 83. 77 

lW»rl Benrlk dr., ny. lar&tii Kr 

orvos, HI. Beliczey-At 188. 83 
Deutsch JanoJB dr. orroa, tn. 

Lehel-u. 100/1. 1-35 

Donner Arpad takereak., in. 

Qflrbe-a. 85. 56 

Patelepe, Palyaudvar 88 

Dtfrnyel Jozsel dr. tlgyv^u, n. 

Szont latvan kiraly-a. 78. 73 

Dreehsel B6la bard dr. saol- 

gablr6, Rakdcai-n, 178. 1-62 

Evaiw^llkas tanltontfkepxtf 

lnt^el, lasd Iakol&k , 
Faragd Jen6 dr. Ugyv6d, H. 

Kossnth Lajpa-a. 38. > 27 

Faragd M6r dr., fogorvos, 

Qrof Csaky Albin-u. 78. ....-.,■. 1-15 
Feh£r Jozsef m^szaros es hentea 

fizlethelyiagge, 111. Kossnth-tigr 180. 

1-28 

Fekete Bernat . nyersterminy-, 

nyersh^r-, dgytoll- 6s gyapjnkeresk.! 

H. Szent lBtvan-u. 277. ,,. . .34 
Fetzer Jdzsel r6m. kath. eaperes- 

plobanos, n. Kosantb-t«r 45. 1-08 
Flsbeln Soma dr. UgyV^di n. 

Koseuth Lajoe-ter 30. 45 

Fleischer Jend 6ras 6b ekszeresz. 

n. Horthy Miklos-nt 2. 36 

Ftfglmnj&zlam, lasd Iskoldk 
Ftfszolgablr6sag» Q. BeUozey- 

dt e. 1 

Frecska Janosne (Mateoszt fa- 

varozd, IV. Gr. CBaky-n.248, I-Q4 
Frecska mozgd, n Saentlsljvan 

klr,-u. 130. . ,64 

Ftizek Etelka m. kir. poata b. 

ellendmfl, Benka Gynla-u. 104/a. 

1-58 

GaAl Ferenc gabonakeresk. Iroda, 

Kossnth Lajoa-ter 163. . , ,40 

Qabonaraktdra (dzembeh : VI/1 — 

XT/80-ig), Palyaudvar 99 

Gaai Istvan Magyar Petroleum 

bizomanyi lerakata, Kossatb-ter 29. 
1-31 
Gaal Janos (fiszerkereak,, IL 

Kosauth Lajos-t6r 49. 51 

Gaal Jozsel tfiaif a-, ezen- ds iSpfilet- 

anyagkeresk., I. Benka Gybla-u.224. 
1-36 
Gazdasagl felttgyelO, Jarasl 
m. klr., cs. Bzabd Imre, 

Horthy MikI6a-u 116. 1-63 

Gazd. tanlntezety lisd Iskoldk; 
Gazdakttr 83 

Geezy DezsHne Ozv^ 

HI. Beliczey-dt 2tl. 55 

G6mesSzllard dr. iigy ved, Baeot 

Jbtvan-u. 50. 35 Ger« Oszkar dr. flgyved, ni. 

Horthy Mlklda-dt 116. 41 

Glansiusz Imre pa bona- ea mag- 

keresk., IV. Beliczey-4t 162. 
Grexa Palitalmerd, IV. Jdkal Mdr- 

»■ i«. 1-25 

Grexa Pal es tarsal tegia. es 

oaerepgydr, Keoskemdt-bekdaoaabai 

Wzdt, tanya m. 222. 1-18 

Gross Sandorne tfesv. flveg, por- 

cellan, zomaneedeny fcereak., H. 

Koaauth LaJoa-ter*49. . 1-23 

Grosz Jentt dr. orvos, I. Borthy 

Miklds-fit 10/a. 31 

Balasz Szabd Imre ref . lelkesz, 

H.Grof Csaky Albln-u. 221. 1-30 
Havlar Istvan Futnra ffibi*. ve- 

aetfi lakasa, Petdf i Sandpr-u. 97. 53 
flavlar La|os varmegyelfdjegytifi, 

I. kfil. ker. Annaliget . 1-41 
Boleezy GnsztAvne OzV. ffl- 

Hzerkereak., I. Horthy MIkl6s-fit 6. 

22 

Borvath Lalos poataforg. dijnok, 

Horthy Mikl6B-u. 114. 1-26 

Iskolaki 

Ag. h. ev. Lather Marton tanltihd- 

kepad lntezet es leanyllceam, I. 

Vajda Peter-a. 24. 87 

ig. h. ev. Vajda Peter glmnaainm, 

I. Horthy Mikl6s-At 2. 12 

H. kir. Tessedik Samuel kOaepfokd 

gaad. taninteget lgazgat6saga 88 
Jannrlk Janos jogosltottgabona- 

es termenykereak. irodaja' n. Eo&- 

anth Lajos-a.,48. 1-10 

Jarashlrosag, klr.. n. Deak 

Pereno-u. 81. 82 

Jnhasz Mlklds dr. jarasl kir. 

allatorvos, I Deak Ferenc-n. 14. 
1-38 
Ballns Sz. bargonyakeresk. IV. 

Belleaey-dt 223. 47 

Kapns La Jos bOT-, B«rnagykeresk. ( 

Jdkai M6r-n. 61. 1-01 

Katonal paranesnoksag; m. 

klr., 1. Baarvasl j&rasi katonal 

paranesnoksag. 
Kelen Jdzsetartn. tars, ezakaez- 

fOmernOk, in. Damjanleh-n. 258. 

17 
Kelld Gnsztav ag. hitv. evan- 

gellkns lelkesz, I. Vajda Peter- 

a. 31. 1-33 

Keszt Armln dr. figyved, I. 

Deik Perano-a. 48. 70 

Keszl Bela dr. oryoa, U. Koaauth 

Lajps-u. 65. ,3 

Kim Gyilrgy vendeglSs, KosButh 

Lajos-a. 227. 57 

Klein MIksa gabonakereak., 

Rakdoai-a. 196. 54 

Klenk JOzsel fogtechnikus, IT. 

Bem-n. 937. 1-07 

Koltal La Jos dr. fogtechnikus, 
: Haviar Dani-u. 68. 1-60 

Kbnkoly Ivan dr. ny. csenddr- 

saaaados, I. Kossuth Lajos-n. 85. 
1-19 
Kov&cslk Pal ffiszerkereak., I. 

Deak Fereno-n. 49. 7 

Kltntg M6r nyerstemeny-, nyera- 

bflr-, gyapjn-. agytoll- ds ooakavaa. 

keresk., Gr. Caaky-n. 70. 14 

Kortfs-Tl8za»Maros armente- 

alt« tarsnlat, I. Haviar Dani- 

u. 53. 19 

Kttzsegl elttljarosag, 
Csabacsfid 

Szarvas, II. Horthy Miklos-fit 1. 2 

1-46 

FfijegyzO lakaaa 1-51 

Legoltalmi figyeloors 82 

KrAl Marton dr., Kossuth Lajos- 

115. 1-14 

Krebs Zoltan falskolakerteszet. 

B6keeszentandr4sl-4t, tanya I 6. 

Kron Beiane azappan- ea vegyi- 
lizem, TllkOr-u. 169. 1-59 

Kresnyak Pal gabonakeresk., 
Horthy Miklds-dt 148. 1-48 

Kntas Daniel tesztagyar, 8zt. 
Istvan kiraly-u. 298. ■ 1-67 WflPiisziajAwos Szarvas, Szt. Istvan-u. 298. 1-67 Kntas GyOrgy, Szent latvan kir.- 
n.169. y 1-50 

Lanrenezy Janos t akeresk.i 
Kossnth Lajos-u. 33. '76 

L«goltalml Ilgyeidifrs, lied 
Kteaegi eldljdrdsdg 

Leyay Erzsebet ffiszerkeresk., > 
H. Grdf Csaky Albln-u. 229. 1-29 

Lopusnl Maria tesztaarugyar, 
H. Szent Istvan klr.-u. 298. 1-52 

LOwy Salamon fakeresk. da dpitd- 
anyagok keresk., U. Szent Istvin 
klrdly-u. 215. 1-02 

lajesz Plnkasz, n Grdf Csaky 
Albln-n. 75. 20 

Manthner LaszlO irodaja es 
laaasa, H. Grdf 'Csiky Albln-u. 76. 
,11 
Raktara, PAlyandvar (fiaemben: 
VII/l-XII/31-lg) 95 

MaV. allomaflffineksege, laed Allam- 

vasutak. 
Meltner Ittszerkeresk. k.f.t., 

H. BeHczey-4t 10. 37 

Mezdgazdasagl kttzrakta rale 

r.-t. 8zarvaai flokja, Xj. IV. 283. 15 

Meztftar varosl vlllanytelep 

szarvasl fizletvezetdsege, n. Kiaa 
Mihily-dt 154. 74 

Mlklds Jdzsef textil nagy keresk. r 
Beliczay-n. 9. 1-58 

Mlklya Pal gepkereskedfl, Shell 
benzinkdt dllomaa, IV. Bolieeey- 
dt 154. '68 

Molnar Pal fogtechnikus, IV. 
BeUcaey-dt 159. 98 

MttUer Karolyne «zv. kfiny v- 

ds papirkereak., l.Deak Fereno-a. IS. 

1-09 

NadhAzy J&nos temetkezdsl 
vallalkoad, Jdkal Mdr-u. 42 

Nagy Beta dr. figyvdd, n. Koa- 

enth-tdr 6. 63 

Nagy Sander kday v- es lrdsaer- ' 
kereBk., a Szarvasl Kflzlony' kiadd- 
hlvatala 16 

bor- ds ettrnagy keresk. 13 

Nemzetl mnnkavedelmi 
hlvatal legoltalml figyeldSrse. 
lasd KflHsdgi eldljdrdsig 

Nyarady Istvan dr. vltda, klr. 

kflzjegyzd, I. Horthy Miklds-dt 10. 
29 
Orszagos FUIdbltellntezet 

gazdaaaga, Csabaoaild 23 

Paltelekl gazdasag, Caabacsdd 

85 

Placskd Samn dr. posta bet. 

biat. Int. ea ko'zs. orvos, Kossuth 

Lajos-n. 36. 1-48 

Podany Pal dr. es tarsal, Gaa- 

pa'r malom, IV. Beliozey-dt 8. 67 

Podmanlczky Janos ffiaaer- es 
csemegekereak., I. Beak Pereno- 
u. 13. 69 

PoIOnyl Andor bdrantdfuvaroed, 
n. HoTthy Miklds-flt. 3. 1-47 

Postahlvatal, fdntlk 48 

FOpenztdr 92 

Povazsay Janos fflaser- ds ose- 
megekeresk., H. Kossuth Lajos- 
u. 46. 1-34 

Prjevara Istvan ffisaerkekesk. 
korlatlan italmerd, Csaky Albln- 
u. 234. 1-21 

Revesz Jenfine ttzv. gszdasaga, 
Csabacsfid 23 

Retby S. Ha ecetgyira, HI. Petdd- 
u. 10. , 89* 

Sehleslnger Ignae gabona- 
keresk... IV. Hunyadi-u. 273. 1-05 

Sehleslnger Mozes. Hnnyadi- 
n. 273. 1-54 

Sehleslnger Samuel epiiletfa, 
dpi tkezesi anyagok da tdzifakeresk. 
^s Sehleslnger Jikab gaboaa- ds 
magkeresk., n. 18. 97 

Sllberstetn Gynla dr. ds Sil 
berstein Dezsd dr. figyvddek, II. 
Szent lstvdn klraly-n. 73. 24 

Stfv6nyhazl LaszlA gydgysze- 
resz, cMargit gydgyszertaj», Szt. 
iBtvan kir.-u. 170. 1-1 1 

Szarvasl „Oa"gya" logyasz- 
tasl es 6rt6keslt0 szttv., 
m. Rakoozi-n. 181. 58 

Szarvasl hengermalom mint 

saov., BIratditanyik in. 218-221. 

43 442 A portahivotnllinn n legmegfclelObb Drlapot ualDgathotJn kl. 
Harosvasdrhelui LeszdmitoI6banh R.-T. tiftMn. Sztortaen. Szdszregen Szarvasl hit el bank, Deak Fe 

renc-o.13. 

Szarvasl hltelszttvetkezet 

mint az 0. K H. tagga, Dealt Ferenc- 
n. 14. 60 

Szarvasl. larasl katonal pa< 
rancsnoksag, m. kir., 

D. Deak Fereno-u. 96. 1-40 

Szarvasl polgarl kttr M6p. 
irodaja, Kereazt-u. 167. 1-37 

Szarvanl takarekpenztar 
r.»t., DL Kossuth Iiajos-a. 63. 6 
Mint a «Patara» fobizomftnyosa,, 
Bzent Istvan klrily-n. 51; 65 

Szathmdry Laszldne dr.-ne, 

k6rb"sparti nyarald (nzemben: 
IV/15— X/16-ig) 1-22 

Szeleezky VUnns yas-, fflszer- 
6a vegyoBkeresk., I. Horthy Mlklos- 
nt ii. 46 

Fidkazlete eg borpinceje, I Vajda 
P6ter-n. 187 79 

Szelenyl Janos ag. hitv.evan- 
gelikns 1elk6az, I. Vajda P6ter- 
n. 87. 1-27 

Szell Jenn motormalma, I. Deak 
Ferenc-n. 291. 94 

Szeimzd Imre dr. gy6gytjzert8z, 
HL. Horthy Miklos-nt 117. ,8 

Szent Istvan Otthon, l. ker. 

1-64 

Szlraczky Janosnfe dr -n 
ttzv. ffildbirtokos, n. Deak Ferene- 
n: ».- - 30 

Szmetahovlts Magdotna 
poatadijnok, Mikolaj. Istvan-u. 110, 
1-55 

SzVUosI Marlon, m. Jdkal M6r- 
U. 840. 72 

Sztrehovszky IHArton elektro- 
; techn. mflsz., radld es vUlanyaze- 
relesi vallalat, HI. 165. 59 

Tessedtk Samuel kozepfoku 
gazd.tanlntezet, Idsdlskolak. 

Tpkal Latos dr. orvcw. voit oel- 
, klipikai tanarseged, D. Koaanth 
Lajos-u. 34. 90 

Tomasovszkl Paine baromfi- 6a 
tojaskeresk., Bethlen-u. 411. 1-12 

Tdth Janos Wt6z, ttbaFjdszigke- 
resk., IV Mkal Mor-u. 160. 91 

Ttfmtfskozy Ferene Mateosz. 

autW uvarozo, HI. Lehel-n. 106. 1-39 
Turul mozgd tarstulajdonosa, 

Brnncsak Janos, ni. ker. 120/3. 

1-65 

Ttlzoltdsag, n Kossuth Lajos-u. 1. 

50 

Ungar Jonas es flat rtfCs, n6i- 

&a ferfikonfehcl6 dlvathaza, II. 

Kossnth-ter 45. 6 

Ungar l^aszlo dr. orvoF, HI. 

BeLlczey-ut 182. 71 

Unid arubeszerzesl forras* 

n. Szent Is wan kiraly-u. 61. 93 
Vadasz Jdzsef vit6z, roia. szam- 

tiszt, gazd. tanintezeti titkar, I. 

Vajda Peter-o. 26. 1-49 

Vadaszkttrt szalloda es vendeglfi, 

Deak Ferenc-n. ill. . 1-32 

Varga Ferene tuzeltanyag- 

. fee reek. , I v: Q r6f Csaky Aibin-n. 370. 

75 

Varmegyel utblztos, I. Petin 

n. 97. 3fi 

Vay Andor «Maria»-malom 84 
Vltalls Janos Jfiszer- e» vegyes 

arakeresk., IV. Belkaey-ut 224. 32 

Walllsch Karolj, n . Kossnth- 
ter 49. 25 

Welczner Jentf keresk., IV. 
Beliozey-at 3. 18 

Welsz Jentt gahonakereflfc. es 
bizomanyos, n. Belicaey-nt 184. 49 

Weszter Bela vas-, fflsaer- 6s 
festekkeresk., n. Szent Istvan biraly- 
a. 306. 44 

Zerlnvary Szllard dr. vit^e, 
orsssaggyfil. k6pv., I. Haviir Dani- 
n. 58. 1-44 

Zslgmond Janos II]. baromfi- 6s 
tojaskereak., D. Szent Istvan kiraiy- 
n. 278. 1-24 SZARVASD 

(laud Dpmbdvar) . SZARVASGEDE 

. (lasd Jobbagyi) 

SZARVASKEND 

Hivatalos 6rdk: B6tkCEnap : Vasarhap es 
oonepnap : 
B— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18- ig. 14^16-Sg. 

Csak elfifizetOk resafire: 80— 81-lg. 
K<fr|egyzoseg 1 

Laszlo Belane m. kir. poata- 
inester SZARVASK0 

BivattUo8s6rdk: 

■?*-?>:. : :TSSs,*; 

8-12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-1'g.' 

Csak elMizetok reazore: 20— 8l-1g. 
Herman Geza, vill6i kdsz^n- 

banya . 1 

Ktfzsegl eloljarosag 

SZARVASLAK 

Hivatalos oraik; 
H^ikSenap: Vasarnap 6b 
Onnepnap: 
8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elOfizetfik reazire: 20— 21-ig. 
Csendorseg, m.klr. . .* 

Csendffrkttltfnltmeny pa- 
rancsnoksag, m. kir., Sere? 
. baza I 

Geder Alajos vendeglSs 6s tojas- 
najGrykeresk. Vizlendva 1 

Korjegyzoseg 5 

SZARVAS-PUSZTA 

(lasd SarazentmikldB) 

SZASZBUDAK 

(lasd Beszteroe) 

SZASZFENES 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— Il-ig, 

14— 18-ig.' 14— 16-ig. 

Csak elfiliaetOk r^szire: 20— 21-ig. 
Korjegyztfseg, Magyaxl6na 3 
KMzsegl elOlJarosag 1 

Tdth Laszld dr. kttrorvos 4 

SZASZLEKENCE 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, . 8— Il-ig, 

14—18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOliaetflk r€ss6ve: 20— 21-ig. 

AllomasKntfkseg, Hav. 7 

Csallner es Gross vas- ea Ittszer- 

" kereak. & 

Csendtfrttrs, m. kir. 4 

KVzsegl eloljardsag t 
Bzasalekence 1; 

SBaszsBentgyargy 3 

Vermes " 2 

PenzUgyOrl szakasz, m.klr. 


Ranch Janos, a „Fatura" blzom. 
6 

Torvenyhatdsagl dtblztos. 8 MAGYAR BANK es Kereskedelml Rt. T-l . jnnn 
Bndapest, leanylntezete. '"•♦ O/ SZASZRfiGEN 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

Abraham €s Welsz ffiszeraagy- 
keresk., Horthy Mikl6s-t6r 45. 21 

Adler Mendel szSvfide, Berek- 
u. 64. 1-14 

Addhlvatal, m. kir.. Grof Telekl 
_Pal-n. 2. . 17 

Ag. ev. lelkeszt hlvatal, Hitler 

Adolf-t6r 2. 1-20 

iillaml Iff resz- es vasnttlzem^ 

RadnOtfaja 76 

AUaml kdrhaz Petaii-u. 18. 85 
Auamrend&rseg, lasd Rendfir- 
. kapitanyaag 
AUamvasutak allomasf flnSksege, 

m. Mr. Id 

Angyalossy Istvanne m. kir. 

posta s. ellenSrpO, Postarev-n. 16. 

37 

Apathy Zoltan flgyv^d, Horthy 

Mikl6s-ter 53. 1-65 

Astra Szeszgyar borlerakat, 

Hprtny MikWs-ter S3. 3 

Asztalos Gy nla villany- 6s radio- 

saakuzlete, Horthy Miklds-ter 65. 
1-39 
Bakoss Istvanne ny. in. kir. 

postakezelftnfi, Horthy Miklos-ter 31, 

98 

Binder Alfred keresk.. Horthy 

MiklOs-ter 66. 18 

Birthler Jdzsel gipjavito, 

Posiaret-o. 6. 87 

Birthler Sandor radiokeresk., 

Grdf Teleki Pil-n. 2, 2 

Blel David ntoda Blei B61a roazer- 

keresk., Mnssohni-t6r 1, 91 

Blel Tdblas borkeresk., Horthy 

Miklds-ter 16. 24 

Bock Andras keresk., HoTthy 

Mikl6a-t6r 49. 23 

Bronhnber Laszldny. honvfid- 

hnszar szdB.^ Kossuth Lajos-n.36: 

1-35 

Nagybani szeszlerakata, Magyar- 
regeni-a. 2.. 51 

(Concordia** ifiszerkeresk. cegt. 
Braun Sandor, Grof Teleki Pal- 
u. 15. 38 

Csendlfrseg, m. kir. t 

BzarnyparancBnoksag, Dedradl-n. 8. Groszmann Mendel matfaake- 
resk., Abaiajai-u. 14. 70 

Harsla Janos dr. ngyved, 

Pet5fi-n. 10. 72 

Helter Erntt vill. telep ig.. Hosshu- 
q. 15. 36 

„HeIlkon" kttnyvesbolt C6k, 
Grdf Teleki Pal-n. 29. 61 

HeUwlg Qszkar dr. O.T.I, orvos, 
Horthy Mikl6s-ter 26. 1-51 

Hltel- es Gazdasdgl Szlfvet- 
kezet, mint a «Pingarnl» kfizpont 
tagja, Magyarr6geni-n". 2. 68 

Hossza Beia dr* ngyved, Horthy 
Mikl69-t€r 17. . 1-30 

HUgel Llpdt m&malom. Horthy 

Miklds-t6r 40. 74 

HUgel IJpdt tIJ. ffiszerkeresk. es 

malomtnlajd. 62 

Jarasbtrdsag, kir., Horthy 

Miklos-ter U. .33 

Kaln Tlbor keresk., MossoUni- 

ter88. 88 

Katonal ep. es hatdsagokt 

Honved bevonlasi kUapont, Petfifi-u. 
.1-23 

Honved lev en to parang., Pet5fi-n. 
■" ~ ; ■..:■■' J .''31 

Rigeni alsi jarasl 6s Szasaregen 

vm-i levente parsag m.kir. 1-57 
Kelntzel Ede dr., Kessel-n. 23. 
1^33 
Kelntzel Gy ola v. tAm^rnb'k, tfiz- 

oltdparancsnok, Gr6f Teleki Pal- 

«• 31 - 1-28 _ 

Kelp Gerhart Dlak-Otthon, «-" 

>bol-n. 66. - 1-29 T 

Keresztes Lajos inii kir. posta- O 

ellenor, Vasntrti. 6_. . 1-10 aj 

Klein Bernat fatermelS es ke- 

Horthy Mikl6s-«r 29... 12 U| O. JC: Csend6pors, Radnotf aja 
Bzaszregen Deatsch Samtt keresk., Teutsch- 

pfispak-h. 12. 9 

Dlamantsteln Mlksa faiparos, 
-Grot Teleki Pal-u. 27. 9" 

Egyesttit Bank r.-t., Horthy 

Miklo^ter 38. , ^4 

EUek Gyula keresk., Iskola-n. 8". "8 
Eltetd Albertne Ozv. tSdbirtd- 

kos RakocsJi-iit .18. 1-42 

Eltettf Daniel foldbirtokoa, Kos- 

s nth Lajos-u. 23. 1-81 

Erdelyl Erdogazdasagl r.-t., 

Pet6(i-ri: 9. .-■"•'. 11 

ErddfelugyeliEfsegl klrend., 

~n.. klr.i Rakiar-n. 26i - 78 

Fabian Rdbert keresk., SSrba*- 

n. 28. ■..-."■. -.-.:- .75 
Farkas Abraham termfiny- is 

tnnikeresk., Horthy Mtkli5s-t6r 15. 

27 

Farkas Albert cFatiiras bizoma- 

nyoa, Horthy MikI6fl-t6r 31. l-4l 
Farkas Ferencne dr.-n6 

«zv., Horthy Mikl6s-ter 54. .1-45 

Farkas Herman bisztral, gyaros, 

■• Gr6f Teleki Pal-a. 26.. . 6 

FInna Rdza lenykep6szeti moter- 

mej Gr6f Teleki Pal-a. 17; 1-18 

.Foresta" magyar-olasz fa- 
Ipari es lakereskedelml 
r.-t Radn6ilaja 59 

Fdszolgablrdl hlvatal » 

Als6jdrasi, Dedrfid-n. 10. 81 

FelBfijarasI, Kossnth Lajos-n. 6. 28 
Fttresz- es vasutttzem, lasd •: 

Allami lurtsa- 4s yasutfiaem | resk 
Kdrhaz, lasd Allami 
Kornholfer VUmos dr. 

ved, Horthy MikWs-ter 9. flgy- 

94 

Kovdcs Odtfn dr. flgyved, Horthy 

Mikl<5s-ter 20. 22 

Korzslnek Gyorgy, Erd5-n. i-n. 9. 2? 

1-24 Q 
47 P" 


M 

i KOrJegyzdseg : 

Abafaja , 

Als6b6ik6ny 

Alsdidecs 96 

Beresztelke 50 

Marosfellalu < 5/a — 

Petele 43 ^^ 

Korosl Albert eFuturas bizom. ^~ 
Vasat-n. 64. ; 1-17 I 

Lehel Lajos repfllSgepfa-tennelo; 
Djtele P 2. , 60 

Lelb Ar on keresk., Horthy Miklos- 
t6r 88- 43 

Lokodl es tdrsa r.-t. faipar es 
*keresk., Temploni-u. 16. 80 

Hagyarorszagt Nemetek 
Szovetsegenek ker. veze- 
tdsege, .Kreisleltniig deB V. D. U., 
Gr6l Csaky latvan-u. 12. 83 

Mara Dezsd timarsaga, Oldal-n. 23. 
1-12 
Maroscher Henrlbne Oz v. 

fa- es *pitkezeat anyagkeresk., 
Raktar-u. 10. 49 

HarOsvasarhelyl Leszaml- 
told Bank r.-t. szaszregeni 
fiokja, Horthy JHikl6s-«r 8. 67 

,Mateosz f< eaalllbmanyOBasliroda, 

Vasnt-n. 56. 1-46 

Mav. allom&S, lasd lllamvasntak 

Mavaat lorgalml Iroda, Vasnt- Medve Andras dr. orvos, FelsB- 
erdflm. 15. ' ; 64 

Lakasa; FelsSerdO-a. 15. 1-36 

Mlsehlnger Mlklds bankig., 
Kossuth Lajos-n. 18. ._ 1-09 

Molndr Ddnes f elapathi, szazadoa ' 
vm.-i 16nyiiv&ntart6 tisat, Kosanth 
Lajos-u. 34. 1-25 . 

Mblnar Jozsef Batloa, Abafijl- 
xufiO. 32 443 Szaszref/en rawfratalt telef onon Is f eladhatia. 

DEED Mllf I AC f U"« r > gyarmatiru-, festek- 6s rdvid- 1% 4A 
PECK nlMiVJ Aru nagykeresk., Rak6czi-u- 48. A m \ U Morltz Bela J6zsel keresk.. 

M. A. Be. megbiaott, Vasut-u. IS. 
1-44 
Hnreslana Bank, Horthy Miklds- 

t6r 48. 55 

Nagyszebenl Altalanos Ta- 

karfekpenztar szdszr^geni 

fidkte, Horthy Miklo>te> 89. 19 
" Nlcolescu Vazul dr. orvos, 

Dedrad-u. 7.. 52 

Ntkolaos Uenrlk esperes, Hifcler- 

t6i; 2. f ■ 1-20 

Nits Alar ton faiparos, cip^sa-, 

fakereg- 6s. ecetfbrgacsiieem, SBr- 

haz-u. 40. 1-56 

,,Nostra" All. arukb*zraktarak 6s 

ker. r.-t. szaezr6geni kOzraklari 

tizeme, Paradiesom-u. 7. 14 

Orszfigos Tarsadalombizto- 
slt6 Intezet, Horthy Miklos- 
ter 62. . 42 

Pataky Mf hfily dr. fCszoliabird, 
Kossnth. Lajos-d. 24. 1-5Q 

Patrubany Istvan dr. erzsebet- 
varosi, szolgabiid, Hosshu-q. 15. 
i-61 

Pecsl ZoltAnne m. kir. posta- 
. B.-tisztno, Rdzsapatak-u. 9. 1-37 

Penzttgybrl blztosl kerttlet 
vezetoje, m. klr., Grof Caaky 
Istvan-D. 30. 1-53 

Penzagybrl szakasz, m. klr. 

Horthy Mikl6s-ter 25. 1-11 

Polg&rmesterl hivatal, lasd 

VarosI ' 
Popescu Janos, Horthy Mikl<5s- 40 

1-00 
1-22 
1-02 
1-06 
1-03 
1-01 Wr 50. 
Postahlvatal, m. klr. 

Felv6teli terem 
G6phaz / 
Hiyatalvezeto 
Hi vaialvezet6 lakasa 
Rovatolas 
' Tavirda 
Tavir6 €b tavbeBailfi osataly vezeto 
1-08 
Vasnti raktdr 90 

Yonalf elvigydzd 1-07 

Rendtirkapltahysag, m. klr., 

HortLy Miklda-tir 12. 66 

Rosenbanm Pal benzin, motor 

6s mezogazdasdgi geplerakat fo- 

flzlet, B8rhaz-u. 82. 79 

R6th es Tarsa bOrkeresk., Gr6f 

Bethlen-u. 6. 93 

Schmidt Imre dr. polgarmester, 

FelsGmalom-u. 7. 1-27 

Sehttnauer Hngd epitesa, Erdd- 

i. 6. . i-is 

Sohnller Alfred hentesmester, 

Saenpiao-n. 7. 1-78 

Simon Alfred magy. boripari 

megbizott, Rak6cBi-u> 28. 1-13 
Sporn Karoly termenyes, Gr6f 

Teleki Pal-a. 24. 95 

Strnmlnger M6r lakeresk., 

Grot Teleki Pal-a. 80. . ' ■■ 57 
Szabo Bela dr. k«zjegyz6, Horthy 

Miklos-ter 28. ■ 1-54 

. Szabo Gyula m. kir. posta- 

feliigyeloV Paradicsom-n. 29. 1-62 
Szabo Kalman 8Bolgabir6, Rako- 

czi-u. la. 1-26 

SzAszregen es vldeke Ipar- 

testttlet* Horthy Miklos-ter -19. 
1-59 
Szaszregenl „Hangya*'Fogy. 

<6s Ert. 8z» v., Horthy Mikl6s- 

ter 50. 63 

Arnraktara, Vasut-u. 49. 35 

Szaszregenl„Kaszlnd«Horthy 

MIklds-ter 13. I-55 

Szaszregehvldekl Goztegla- 
gyar, MaroBfelfalu . 5/b 

Takarekpenztar r.-t., Gr6f 
Teleki Pal-n. 8. 13 

Tarr Bela m. kir. postaffitiszt, 
Petofi-n. Ife. 1-15 

Transylvania Manialomvarosi 
iroda, Horthy Miklds-ter 81. 20 
Malomtelep 25 

Urban Jenfi kdrpitos, Grof Csaky 
Istvan-n. 26. 1-38 t)tmester, allamlr Radnitf a jal- 
n- 25. ' 46 

VarosI blvatalok 1 

Polgarmester . 1-47 

•Polgarnxeateri hivatal 1 

MemOki hivatal 84 

Vdroa'i major . 34 

Vdroai villanytelep-, Fa-ter 1. 53 

VarosI szalloda, Gr6f Teleki 
Pal-n. 1. 1-58 

Veress Arpad gy<5gyszertara, . 
Kossuth Lajos-a. 21. 26 

Veress Bgyed «HuDgaria» k»nyv- 
nyomdaja a «R6geni-HirlapB szer- 
kesztosege, Gr6f Teleki Pal-u. 5. 

1-64 

Vertan Sandorne tablabird Oz- 

Tegye, Rak<5oai-n. 8. ' 1-32 

Warhner Arnold dr. fogorvoa, 

Pet6fi-u. 1. : 1-52 

Wachner ErnO vaskeresk., 

Horthy Miklos-ter 87. 56 

Wachner Trangott keresk., 

■Horthy MikI6s-t6r 51. 15 

Wagner Arnold vas- 6s ffiszerk., 

Bo6s-a. 8. 71 

Wagner Hngd vas- 6s ffis^er- 

keresk., Hoithy Miklos-ter 55/a. 39 
Wagner Norbert dr. orvos, 

Kessel-u. 24. 
Weiss Mendel dr. orvos, Grof 

. Csaky-d. 18. 16 

Wellmann Marton dr. a r^geni 

alsojaras, m. kir, allalorvosa, 

"■'"" " 1. 1. Wermescher Erndmagkeresk., 
ISldb., Gr. Teleki Pal-a. 5. 73 

Zolybml Bela kfiolajtermekek 

. lerakatesa lakasa^balajai-u.ea.?? 
Raktara, Vasnt-n. 83/85. 45 SZASZ- 
SZENTGYORGY 

(ldsd.Szdsalekence) 

SZASZTORPENY 

(Idsd I SZASZUJFALU 

(lasd Saentmdt^) SZASZVAR 

Rivatalos 6rdk: 

Hetkoznap: S™^ 

■>■ unnepnap: 

8-12-ig, 8-ll-lg, 

14-1 8-ig, 14— 15-ig. 

Csab elflfizetfik resz6re : 80— 21-ig. 

Bekker Sandorhentes es meaza- 
ros- . ■ 15 

CsendOrOrsparancsnoksag, 
m. klr. 2 

Fleischer J4nos szeszf5z6 8 
Hongarla VUIamos r.-t. 

azerelfije • 13 

Komlol m. klr. kffszenbanya 
hivatal vill. fizemenek kCrzeti 10 flzerelfije, Gytire 

K«riegyz«seg, Maza, 

lasd a mazal eldfizet6k k(tzb*tt 
KOrJegyzdseg,' Szfazvir 1 

KtfZsegl b!r6, Gyflre 9 

Mnha Janos dr. dilator vob 1 1 
Nagy Istvan pl6banoa 7 

Pollak Gaborne termdny- €s 
vegyeskeresk. 6 

Schetl Istvan vegyeakeresk. 5 

Sch6bert Ferenc 1IJ. vegyes- 

keresk. es beranii(ifnvaroz6 14 

Solt Edit gydgyazerisa \ IQ 
Szalay Lajos rddio-, villamosadgi- 
6s ker6kpdrkeresk. 12 

Szlget Istvan malomtui. . 3 
Varszegl Antal dr. kfirorvos 4 444 SZATMARCSEKE 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap: V-tajj^ 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6saere : 20— 21-ig. 

Ktflcsey Istvan nagybirtokos 3 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

SZATMARHEGY 

Hivatalos draft: 

Hetkoznap: ^Spf 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r^szfire: 20— 21-ig. 

M Hangya" Sztlvetkezet 3 

Ktfzsegl eloljarosag 2 

Magoss Arpfid ref. Telk6sz . 4 

Rendtfrkapltanysag, m. klr. 

Szatmarnemetl, ^atmarhegyi 

firszobaja > j 1 

Szabo Antal dr. kepleti varosi 

orvos 5 

SZATMARNEitfETI 

£jjel-nappali $£olgdlat 

Nyilvanos dllomdsok 
« hivatalos ofai: 

. 1. ss. postahivtitalban 
Rdkoczi-iit 12. 

2. $z. postahivtitalban 

Pdlyaudvar " 

7— 21-ig. 

3. sz. postahivaialban 
Gombos Gyuta-tttca 54, 

Hivatalos ordk: 

Hetkbznapokon; 

8— 12-ig, U— 18-ig. 

Adler Jencf r.-t. igazgato, Vajay- 
u." 9. 2-67 

Ad.6hlvatal, m. klr., Hitler 
Adoli-n. 10. r . 2-35 

, t Adrlal" blztoslto tarsulat 
vezerfigynOks^ge, Kdrolyi-u. 1. 

_ _.5-07 

„Agrokemla" BlrO Albert 
magvak, vegyi es mezfigazdasdgi 
cikkek, 8z6chenyi-u. 17. 3-Q3 

Allspani hivatal, Attila-n. 1 

2-46, 1-03, 5-49 

Tiszti fOorvosi hivatal 5-48 

Virmegyei drvaszek, Arpad-a. 18, 

5-03 

Allameplteszetl hivatal, m. 

klr., Attila-u. 1. 1-46 

AUamvasutak, m. klr. 

AlloradsidnOk, palyaudyar 5-82 
Osztdlymemb'kseg, Batizi-u. 6. 

1-59 
Debreceni mfthelyenek kirendelt- 
s6ge, GfizfUresB 5-46 

Fiiuievelo int^zete is arvahaza, 
Arpad-u. i. 5-89 

Fprgalmi f5aflks6g I-45 

KOziiti g6pkocsiiiBem SBfttmar- 
n^meti lon(Jksege, Gr6f Csaky-i 

7-00 

Almay Laszlo hadiUzemi 
parancsiiok, Pdzmany Peter-n, 4. 
1-90 

Ambrdzy Pal dr. figyv«d. 
Pet6fi : u. 25., 3-14 

Anderco Istvan dr. flgyved, 
Hitler Adolf-u. 4. . 2-03 

Argns c< Markovlts S. .Hiszer- 
■es gyarmatdrunagykeresk., 
Hermann Mihdly-u. 11. 3-40 

Argyelan Endre Taekereskedo, 

MusBolini-n. 18. 4-64 „Aur6ra" Etola]gyar, floaok- 

ntja 12. 2-74 

Anslander J6zsel gyiimdlcs- 

Keresk., Kb"lcsey-n. 41, 4-30 

Balas Bela dr. sipeki, OTBA. 

kerUleti ffiorvos, Rak6ezi-dt 3k. 

3-88 
Balogh J6zse£ sSr- 6s bornagy- 

keresk., K6Iesey-u. 2. . 6-97 

Balogh JLaszl6 kttnjr^nyoittda, . 
, Iskola-n. 6. 5-37 

Banca Romaneasca, Horthy 
MikI6s-t6r 19. 2-87 

Barath Ferenc hentes, m^szaros, 
Hitler Adolt-u.. 13. 2-41 

Barbnla G. IHIhaly dr. orvos, 
Grdf Ceaky-a. 3. 4-26 

Barna Jdzsel dr. orvos, Ham 
Janos-n. 6. 1-74 

„Baross Szovetseg" szatmar- 
nemeti fiokja, Horthy Miklds- 
te>23. 5-19 

Bartha L&szlo ffiszer-, gyarmat- 
" aru-, deligyiimmcs-, fest6k-, es 

vegyieikkek nagykeresk., FarkaS 

Amal-n. 1. 6-00 

Bay Laszl6 malom 6a aert6shiz- 

lalda, Tiszaujiaki-ftt 29. 4-69 
Bay Mlklos dr. iigyved, Ham 

Janos-u. 5. 3-84 

Beck Bernat 16keresked6, Ber- 

cs6nyi-a. 55. 4-50 

B^er Mlklds liiszo, gyarmat- 

sirii-, festGk- es rttviddrunagy- 

keresk., Rak<5czi-dt 4«. 2-10 

Beltekl uradalom erddgaz- 

dasaga r.-t:, PetOii-n. .1. 2-62 - 
Benedek Pal dr. figyved, 

Szechenyi-u. 15. 86 

Berall Adoll gyogyszertar, 

Kblcsey-u. 1. 3-27 

Berall Henrlette dr. orvos, 
Arauy Janos-u. itf. 2-15 

Berger btfrkereskedes es 
altalanos keresk: Ugynbk- 
seg, Bdnyai-u. 27. 4-87 

Berger Dezsd dr. logorvos, 

Petofi-u. 3. 5-01 

Berkovlts Andor aut6busz, 
teher, szemelyszallitds, cement, 
m6se 6s 6pitkezesi anyagok, 
Bethien-u. 6. 2-20 

Berkovlts Arthur dr. „IHeg- 
vait6" gydgyszertdra, Horthy 
Miklos-t6r 1«. 4-00 

Berkovlts David szdHit6, 
Kdrolyi-kUa -2. . 3-67. 

Berkovlts Jeno dr. orvos, 
Arpdd-u. 14." 3-93 

Berkovlts 6s Medermann 
bflrnagykeresk., Batthydny-u. 1. 
1-86 

Berlin! Vlktorla Altalanos 
Blztoslto r.-t. saatmarntSmeti 
foiigynaksege, Hortliy Mikl6s-te> 9. 
4-16 

Bezdek es Gnlya deligyiimtilcs 
es gyarmtttdru Import-Export, Pe- 
tflfi-u. 3. 1-37 

Bezdek Jdzsel kocsigydrt6, Csa- 
torna-u. 3. 3-99 

Blkszadl Altal&nos Falpar 

r.-t. kir end eltaege, E«i,v6's-u. 1. Q 
Blum Ede dr. O.T.I, orvosa, 

KOnyOk-u. 10. 3-47 

Bocsl Ferenc ftiszer- 6s eyarmatT 

arunagyke. eak., Szechenyi-u. 17 /a; 
1-04 
Bodnar Troknya Endre 

Ibuszs gyors&mgyUjto, Ham Janos- 
• 6. 4.71 

Boer Laszl6 dr. orvos, Matyas 

kira!y-a. 21. 6-18 

Bohuss Kdroly dr. m. kir. orvos 

szazados, b6r-, nemi-e's kozmetikus 

szakorvos, Arpid-u. 32. 6-20 
Bolg&r Dezsd dr. belgyogydsz 

^s B.B.I, oivos, Ham Janos-a. 5. 
4-56 
Borglda J6zsel dr. ugyved 

lakasa, Majldth-n. 15. 2-31 

Rorglda ZoltAn dr.. €b 

Id. Borglda Lajos dr. figr?&- 

dek, Efltvbs-a. 28. fi ISa ehhez elozeles gnsgdgly nem hell. 
DROGfrUA „FORTUJ\A« W&M Vegyszerek. kftszerek, pipereolkkek, fluml- T*^*T ^ 
*ruk fel Mztartisf cikkek. Orvosl mlfszerek 1i.R? -^^ 
raktfra. MUSSOLINMTCA 22. i." Eramyi Teximyttr ZZ£& J Adolf konyv- 6s papir- 
keresk.i Hitler-n. 10. 80 

Boros Iatv&n hirlapirtf, Ham 
Janos-u. 13. ... 2-40 

Boros Zoltan okh m6rn6k, 
Arpad-n. 29. 2-64 

Boros Zoltan magyaTadi, g6p-, 
mtieaaki 6b d6vanyolajterm6k 
kereek., EbtvbB-u. 1. 9 

Braun Bdla dr. orvoa, szfileaz 
6s rifigyogyaaz, Horthy Mikl6a- 
t6r 20. 51 

Brann Dezso* dr; b5rgy6gy&sz, 

urol6gus, KaMn-t6r 7. 2-27 

Burger Dezstt dr. ds Marko- 

vlts Aladar dr., Pet6ti-u. i. 
05-72 
Burger I. Imre berautos, 

Rak<J6ni-u. 41. 5-53 

Bury-Pravotlszky Vllmos okl. 

m6rnflk, Majlith-n. 2. 42 

Buzasl Albert dr. orvoa, 

Rakoozi-n. SI. 3-62 

Central ,Garazs tul. Lebovits 

Henrik, Arpad-a. 81. 3-86 

Caaba Istvan textilnagykeresk., 
Parkas Antal-u. 3. 1-19 

Caaba ILaszld dr. kflrthy, fC- 

saolgabJTd, Vajay-a. 31. 2-90 

Csendes Ednard magantisztv., 

Vajda Janos-u. 18. 5-18 

Csendorseg, m. klr., Oszt&ly- 

paranosaoksag, Vajay-n. 41. 8-46 
Oreparanesnoktag, VtirfiBmarty- 
n. 33. 3-61 

Csengerl Istvan dr. kir. k<Sz- 
jegyzfl, tart, t, azdB., irodaja, • 
Hitler-n. 7. 2-83 

Lakasa, Horthy Mikl<5s-t6r 23. 6-12 

Csdka Laszld dr. polgdrmester, 
Batthyany-n. J3. . 3-42 

BaholCzl Janos ebb ed Map tars- 
'WrnCke, Kiafalndy-u. 65. 6-23 

, ,Danubfa" Altalanos Blzto- 

sftd r.-t. Szatmara6meti-i vez6r- 

figynttke^ge, Hortby Mikl6s-ter 6, 

1-38 

Delmann L.utdda, Delmann 

Endre keresk,, Hitler-n. 6, 4-19 

Demfan Tltasz dr. 6b D,emlan 

Viktor dr. Ugyv6dek, Arpad- 

u. 24. 5-10 

„Dladal" szftppan 6s vegy6szeti 

oikkek gyara, .Arpad-u. 3. 6-29 
DlamantSteln Dezsb* tenn6ny- 

ke'resk., Papp Geaa-u. 18. 5-13 
„Dlana" "drogeria, till. Bay. Erd6- 

lyi Kaxolyn6, Hitler-ii. IS. 7-43 
Bloszeghy Gybrgy bard 

armenteaitfi tarstdati srakasBn]6r- 

htte, EetvOa-a. 21. 6-28 

Bobltnger Salamon fakexesk., 

Dob6-o. 3. 2-00 

Bohanyaruraktar klren- 

deltsdg, m. klr., Hegyi-u. 3. 

'4-46 

Dohdnybevaltd hlvatal, m. 

, klr,, Hegyi-ut 8. 1-64 

Domahldy Sandor gaad. fel., 

m. kir., Pet6fiu. 80. 98 

Drogdrla „Fortuna" Mar- 

kOvlts Jdzsel, Mussolini-n. 22. 

1-52 

„Dnlcla*' cukorka, cBokolad6, kon- 

_ zervipar 63 keresk. r.-t., Budapest, 

.aaatmarnemeci-i gyartelepe, Sz6- 

cbenyi-a. 10. 3-91 

Dumbrovlceanu Sandor dr. 

orvos, 8z6chenyi-n. 18. 2-86 

Buna Concordia Altalahog 

BIzfoslt6 r.-t. t6figyn(ikB^ge, 

Horthy Mikl6B-t6r 8. 3-29 

Bzsuran Endre dr. ugyved, 

Verbfiozy-n. 21/a. 38 

Eesedl lap lecsapold szamosbal- 

parti &rmentesit(l es belvizszabfi- 

\yoz6 tarsulat, Rakfiozi-iit 29. 49 Edelmann A. es Fla, nSv6ny- 

olaj-. es finomltogyar, Batizi-fit ^7. 

3-26 

Edelmann Mlksa gyaros, Teleki- 

u. 1. 75 

Egell Imre dr. ecetgyaros, K«I- 

csey-n. 8. 5-74 

Egyedarnsagl Szeszgyar, m. 

klr., Hostanc-a. 3. 3-25 

Egyesttlt Femarugyar r.-t., 

Zsadaoyi-n. fi3. 5-12 

Els« Erdelyl Szemfedel es 
Mttvlraggyar, tul. Weis^Eliaa, 
Vajay-n. 15. 2-55 

Elsti Magyar Altalanos B|z~ 
toslt6 r.-t., szatmari fOiigynttk- 
s6ge, Horthy Mikl6s-t6r 12/a. 5-04 

Bls« szatmari bdrgyar es 
vegyllpar r.-t., Hostanc-a. 3/5. 
2-77 

Engel Samnel bor- 6a szes 
keresk., Eetvfia-a. 3. 3-28 Engel Zslgmond g 

tar, Rakfczi-iit 36. r- €s borrak- 
4-62 Erdel Ferenc fakereak., Hoaved- 
n. 50. . 1-32 

Erdelyl Leszamltol6 es 
Penzvaltd Bank r.-t. fi6kja, 

Hitler-n. 6. 2-69 

Erdelyl Magyar Gazdasagl 
Egylet klrandeltsege, EiitvOs- 
u. 18. 79 

ter 14. ■ 3-36 

Erdelyl Texttllpar r.-t., 

Gyar, Hegyl-u. 8. 3-45 

Kfitfideje, Pet6fi-u. 9. 3- 

Erdtfdl Sandor lisztnagykeresk., 
Parkas Antal-n. 3. .7-37 

Erdddy Antal dr. figyv^d, 
Kfilcaey-u. 3. 39 

Erd6felngyel«fseg, m. klr , 
Szent Istvan-t6r S4. 81 

Erdos Jahos ppsta vonalmesteri 

Szeohenyi-n. 9. 84 

•,Express" szallltasl es luva- 

rozasl vaflalat, B&nyat-a. 15. 

3-52 

„Extra" cnkorkagyar, cSgtul. 

Mozei B61a dr., Alafozamospart 15/a. 

8-21 

Faber Viktor dr. allaml k6rbasi 

fdorvos, egyetemi maeantanar, Papi 

G6za-n. 4. 5-5£ 

Fal Beta dr. orros, Moaaolinl- 

n. .11. 4-85 

Falparl szaklskola, m. klr. 

allanu, Hieroiiyml-a. 1. 33 

Fara^d magkereak., tul. ttzvi 
dr. Gergely Janosne, Szent ImTe-n.C. 
3-58 
Farkas Jehtf dr. figyvgd, 

Sak6pal-a. 28. 17 

Farkas Kalman butbr- es teher- 

druazalliti, TBltea-a. 27/a. 3-44 

Fejes MArton gyaTig., PetSfi- 

n. 1. 3-51 

Fekete Lajos vaakereak., Hortby 

Mikl<5s-tex 8. 1-72 

Fekete Samndr. orros, Arpad- 

u. 17. ' 2-46 

Feldmann Ignac keresk., 

Bathori-u. 10. 40 

Feldmann JAzsel es Flal r.-t. 

i uszer-, gyarmatarn- es azisvfifonal- 
nagy keresk. , Karolyl-k«z S. 1-96 

Fenyves Armlndr.aebeszorvos, 

Mus30llni-u. 4. v 3-33 

Feuer Ignac terinenykereak., 

Kiaizai-u. 31. 3-64 

Feuersteln Mfirton haTidnya 6s 

kiftOttaTntlzem, Arany JanoB-u. 16. 

1-65 

Flgns Albert orsaaggyBlesi kep- 

Tiselfi, Arpad-u. 84. 3-76 Flgns lUlnyl Albert Hj., a 

Belteki uradalom erdOgazdasaga 

, r.-t.,eegvezet6jenek lakasa, Er'zag- 

bet kiralyne-n. 28. 5-54 

Flscker Herman, Bathori-n. 14. 
■.'■". 1-22 

Flscber Jozsel dr. figyvid, 
PiiaptSk-u. 8. 23 

Lakasa, Attila-n. IS. 5-39 

Fischer MIklds dr. orvoa, 
ilussollni-u. -l. 3-92 

Flelschmann Salamon texttl- 
keresk.,' Muaaoliai-u. S. 4-32 

Fodor Gabor 6pitesz, Bercsenyi- 
u.4. 1-Q3 

Fogarassy Istvan dr. orvos, 
dr. Mkd Bela-n. 19. : 72 

Folyammernttkl hlvatal, m. 
klr., Bem-a. 2. 1-05 

„Fonclere" Altalanos Blzto> 
slto vezertlgynokseg, Horthy 

. Mikl6s-ter 19. 48 

„Ford" garazs, tul. Zlnger 

Mlhaly, Batthyany-n. 22. 4-75 

Forgalml adohlvatal, Hortby 

Mikl6s-ter 25. 
„Fortnna" drogerla Marko- 

vlts J6zsel, Kazihczy-u. 33. 

1-52 
Fiflspanl hlvatal Varmegyehaea, 

AttiTa-u. 1. 1-02 

Foldmeresl lelUgyeltfseg 

14., m. klr., gr. Caaky 1st van- 

n. 15-17. 5-48 

Foszolgablrol hlvatal, Attila 
. n. i. 2-05 

FOvamhlvatal, m. klr. vasnri 

palyaudvaron . 4-04 

Frank Jdzsel szallitmanyozaBl 

yallalat, Attila-n. 9. ,, 1-27 
Frankl Mlhaly mag- ea term6ny- 

flalet,. EfltvCs-u. 17. 7 

Frankd Janos bankigaagati, 

ZrinyJ-n. 11. ' ■- 30 

Freund es Sander posstiarn- 

haza, Petflfl-u. 1. 5-36 

Freund Testverek IIJ. r6f6a- 

keresked^k, Kirolyi-kfiz 8. 3-95 

Freyer Armln k6pviaeleti iro- 
daja, Szent Imre herceg-n. 7. 2-14 

Fried Kalman, Banyai-nt 16. 

4-24 
Frledmann Arpad dr. figyved, 

Horthy Mikl6a-ter 22. , 1-24 

Frledmann Jdzsel dr. ffirabbl, 

Kossuth LaJOB-n. 1. 4-58 

Frledmann Kalman lisztkerea- 
kedd, Pet6fl-u. 83. 1*12 

Fruchter Jdzsel kereakedfi, 
Rak6czi-n. 87. 3^58 

vFntura" r.-t. bevasarlO kl> 
rendeltsege. Horthy Miklfe- - 
tef 29. '. 5-85 

Term^hyraktara, Mav. illomaa 
teruleiien 8-74 

Gal Jend okl. m^rnCk, ySrCsmarty- 
1-85 

Galambos Jdzsel dr. vit6z, 
tisztifflorvos,-Bethlen-n. 8. 6-31 
drdos Ferenc kHnyvktJid, 
Mnaaoliiii-n. 5. ; 5-90 

Gazdak Blztosltd Szovei- 
kezete SzatmarTarmegyei ve'zer- 
kepviseleie, Hortby Mikloa-ter 18. 
3-04 

Gazdasagl FelUgyeloseg, m. 
k|r., Saatmarvarmegyei, K8tves-. 
a. 6. 1-28 

Gerend&s es Bardos fiveg- 6a 
feat6kkeresk., Horthy Mikl6s- 
t6r 16. 3-97 

Gerfi Sandor, Hunyadi-a. 26. 

a*-57 

Glttck Gyula es Tarsasaaiiitdk, 
Kdrolyi-k6z 5. 2-23 

GlUck Hermann kereBkedfi, 
PetOfi-u. 7. . 4-13 Glttck Mdr Tongykereakedfi, Dr. 

LfikG B61a-n. 16.. 67 

GlHck Testvdrek nyersbOrke- 

resk., J6zkef kir. herceg-a. 48. 

3-12 
Glttck Zslgmond kereskedO, 

Beaz0rm6nyi-n. ae.. 3-70 

Gold Henrik szallitaai vallalat, 

BaUzi-nt 5. 2-92 

Gold Updt azaUitd, Bz6chenyi- 
■a. 12. 2-91 

Goldberger S, ds Tarsa bor- 
nagykereskedflk, Combo's Gynla- 
U...8. 5-81 

Goldstein Jdzsel ds Fla ffiszer- 
kereak., Petfifl-u. 25 97 

Gonda Lajos radi6 6a villamos- QB 
eagi szakflzlet, Hitler-u. 10. 1-31 a, 
Lakisa, Werb6ezy-n: 26. 1-30 W 

Gobi Zoltan dr. honv6d fflorvoa, 5 
V6rbsmarty-n. 10. 2-96 OS 

GSrttmbel Janosne «zv. Jj 

szflrmeipar, Mnasolini-n. 6. 2-87 ST 

Grossmann Sandor dr. bel- ^L 
gy6gyasz, Rdkdczi-u. 82. 2-85 At 

Grosz David szalmakalap-lparvaL- S£ '• 
lalat, Pet6«-n. 35/37. 2-78 pP 

frosz Izldor kCiparral lalat, "J» 
Attila-n. 81. 4-07 Jf 

frosz Sandor 61«allat-export6i\ 2" 
Hermann Mihaly-u. 7. . - 3-65 N 

Grosz Sandor dr. Orvos, VOrb's- 
marty-u. 11/a. 70 IJ| 

Grosz SzllardbereskedS, Wer- ^^ 
bflcay-D. 20. "__ 3-56 ^Tl '.- 

Grttnfeld Abraham mm- 6s ^F 

likfirgyaros, borkeresk., Hunyadl- ifc 
n. 29. 3-59 an 

Grttnfeld Adoll term6nykereak., Ml 

MnsB0linl-n. 1. 1-60 ^hv 

Grttnfeld KAIman Alt. Ke- ^T 

reskedelml fjgynttksdg ter- sjbj 

m6uy es liaztben, Bathory-n.-54. W^ 

5-63 ■■ 

Guth A. Fla parafa£rngyar, pince- m 
gazdasagi 6a sCrgy&ri cikkek saak- _■ ■ 
uzlete, Hunyadi-u. SI. 2-25 4M 

Guth Arnold, Ham Janos-n. 11. ^ 

4-45 B 

Gutman Bdla dr. „Magyar 'J^ 

Korona*'.gy6gyazertar, VI 

Gidf Caaky Ietvan-n. 4. 4-08 m M 

Gyurkdczy Karoly dr. varaie- a^ 

gyei aljegyzfl, Bzent rstvan-ti§r 20. ^B 

1-36 ^ 

Gyttmtflostermelok Szat- . 
mdrvdrmegyel Egyesttlete 
E6W(JB-n. 6. -. ■ ■ &rl% 

Gyttre Sandor WSrkeresk.rMns- 

solini-n. 20. V 6-34 . 

Hajtajer Gyula textilgyaroa, 

Kossuth Lajos-n.- 14. " • 2-88 ,>.-.'" 

Hangya c< klrendeitsdg el- 
psztdraktara, Attila-u.' id. ::. ; 

■':. -'4-65 ■'■ ;■ 

Konzum, Attila-n. 10. 4~64 ■""' 

SzOvetkeaet 6s fofialet, Rakdczi- 
n. 10. . ' . - . 35 

Harcsar Gdza dr. ds Mdrtha 
Jdzsef dr. ftgyv6dek, GOinbSa: 
Gyula-n. 8. "87 

Harcsdr Gdza, a SzstmarvaVine- 

gyei kb"zj616ci szdvetkezet igazga- 

toja, a : gytimbicsteraelGk egyestl- 

let6nek titkdTa, Tyerb6ozy-n. n, 

02-73 

Harsanyl Mlhdlynd ttzv.virag- 
keresk., Hitler-n. 2, 4-28' 

Hasenleld Zslgmond es Fla '' 
ipari, kereaki, imp.,exp., 6s k6pvi- : 
seleti r.-t., Tompa-a. 17. 26 

Hegedtts Sandor bankig., 
Rak6oai-B. so. 37 Hegyl Sandor, Tavase-n. 8. 1-| 

Hellbraun Mtklds dr. ugyr6d, 

Tompa-n. 1. 3-13 

44& reladottiawlratanah vdlaszdlf at ^ fefiazteigr Bank b Tatarftpinztir M. tiftja, Szatrodrnemeti. Heiinovlts Mdr r.-t. igaagatd, 

.-.-. Vajay-u. 7. ■■ .; 1-61 

Reinrlch csokolade 6s eukorka- 

gydrYPetMi-Ti. 16. 44 

nHelnrleh" keksts- 6s ostysara- 

gydr, Matyaa kir.-n.. 6. 7-26 

Helnrlcli Viktor druforgalmi 6s 

keresk. vdllalat, G&nbifa Gyula- 

a ; 2. " . 54 

Hermann Jend batorkeresk.i 

Battnyany-n. 11. 2-51 

,,Hermes" bel- ea ktllffjldi szal- 

litmdnyoaasi vdllalat, alt. kereak. 

flgynbkseg, Attilani. 11. 22 

Hersttovtte Hngd fakeresk., 

Karolyi-4t 18. 57 g, laad Katonal epfiletek 

es hatfiBdgok . 
Bdrvdtn Biladr. nagymiiBsai, 

belgyogydsB rendelfi fobrvos, volt 

belklinikai tandrseged, Attila- 
>. to, 1-91 

Horvath Janos tnalom ds plai- 

gydrj Malom-u. 1. 63 

. Horvath Janos, Papp Gdza-u. e. 

6-83 

Horvath Jdzsel gydgyszeresB, 

Pertnyl-n. 3. 1-95 

Horvath Jdzsel, Papp adaa-n. 6. 
6-33 
Hbrv&th Jdzset vaskoresk., 

Horthy Mikl6s-te> 86. 3-10 

Horvath Sfindor teinplbm-, 

BBOba-, c^gieatfonester, Beresenyi- 

B.5. 7-35 

wHnnnla^ alt. keresk. es 

arulorgalnil ugynttkseg, 

tul. Vllagossy Qaspar, Horthy 

Miklos-ter 11. 2-82 

,,Hiihiila" mozgdI#nykep. 

szlnhdz, Rdkowi-u. 11. 5-31 
HuszarAIadar kOnyv-, zenemd- 

ds papirkeresk.. Horthy Miklds- 

tdr7. 11 

,,Ika" festek- es vegyipar 

r.-t., 8zalvdtor-n. 5. 95 

Dlyes Elekne fcereskedfl, 

Eakfioai-Q. 15. 5-15 

Hlyds Testverek elsfl saatmdri 
rnezogaadasagl gepgydr, Bdnyai- 
ii. e. 46 

YaBkereskedese, Batthyany-o. 1. 

-■■.■■' ;■'-;.' 5-21 

Hosvay Endre gdpkereBk., Qt61 
Cadky-a.4. 4-29 

IpartestUlet Szatmarnemetl 

es Vldeke, Arany Jdnos-u. 3. 

4-81 Miiasollol-n. IS. 4-57 Irgaljnasok kdrhaza, Szent 

. iBivdn-ter ;l. ■■";. 2-38 

totvanliy Mlklds m. Mr. drnagy, 
BBszOrroenyi-n. 63. 2-09 

; Ivots Andor,;Fatura" kirendeltsdg 
yezetCje, EOtvtts-n. 23. .""'. 6-14 

Izsak Henrlk fatermelfl, Kinizsi- 
to. U. '■..' 4-12 

Jakab Janos fogdszati labora- 
t^riom, Csokoriai-n. 80.. 4-67 

Jakab Jdzsel aMnskdtli* etterem, 
■Eorthy Miklos-ter 4. .4-52 

. Janltzky Pal kOzoaemi lg„ Pe- 
ienyi-n. 8. : 3-48 

Janovltz S&ndor radii- szaW 
flalet , 6b vilJamOBsagi felszerele- 
sek; Arpad-n. 33. 41 

Jarasbirdsag, klr., Rdk6cBl- 

u. 18. 2-39 

Jelenylk Endre divatdrnkeresfc. 
- 6b serteshizlalda, AlBoszamospart 9. 

.■■I'-'-'"-.-'. ... i-ei 

Jenel Denes iakeresk., trdvairi- 
dt 62. 1-23 

fiak&sa ;, Jdzsef Idherceg-a. 97. 18 

Jenel Sahdornd m. kir, jiosta- 
kfiBe!6n6, Koloasvari-a.. 4. 6-16 

Jerentlas Gyala dr. orvos, 
K6losey-n. 10. . 38 

Jdnas Dezs6 ilpitkeaAsi 6b tfizeld 
anyagtelepe, Ddyaii-fit fi8/a. 3*18 

Jdn&s JenO ipitkezisi anyag- 
kwesk., Bocskai-n. 10. 1-98 

Lakaaa.GembesGyula-u. 30. 3-19 

■ 446 ,■;■■ MAGYAR BANK es Kereskedelml Rt. 
/^-^ Budapest, leauyintezete. Mihn: 43 Jtfnfis Rezstf m*rn«k, Tatta^ ktft- 
saer 6s pipereeikk raktara, Rak6ozi- 
n. a*. 2-81 

Kalocsal Laszl* kOnyv-, aenemH- 
6s papirkeresk. , E»tv«s-n. i, 1-10 

^Kaldrla" tUzlIanajCyke< 
resk M Poatelly Mszl6 ea Szalay 
Bela: Udyari-u. 68/a. 7-25 

Kandel Viktor biaomanyi iroda, 
Pet6li-n. 8. 31 

Karlkas Laszld dr. azaleas, n&- 
gyfigyasa, k6rhaai fftwvoa, lekola- 
k«e-u. 8. . 5-33 

Kathollkits Karltasz k«nyvek 
6s iemplomi kegysaerek kbresk., 
Horthy Mlklds-ter BO. 3-35 

Kathollkqs Kaszlno, Klsfalndy- 
n. 32. 3-00 

Katonal epttletek As hato- Honv6d alloroasparanosnekBag, m. 

' kir.es leventeparanoanokBag.in.kir. 

5-60 

HonT^d gfc. ntfisB alakdlat paranos^ 

noksag, m. kir. 3-89 

HonrM atasEalakalat paranesaok- 

aag, m. klr. 1-41 

Honv^d caapatkdrh&s, m. klr. 

Banyai-dt 38. . .V, 

Katz Karoly fiveg- es poroeUan- 

beresk., Massolini-n. 8.. 5-00 
Katz Marton termeny- 4b mag- 

keresk:, Petfifl-o. 1. 21 

Lakaaa, QtimbOa Qyola-U. 58. "'. 

2-61 
Kaufman David es Fla ffisaer- 

nagyfeeresk., Batthydny-a. 14. 74 
Kaulmann Kalm&n ketesk. 

figynBbBfig, Atpad-n. 47- 5-02 
tf Keramta** eserep es tegla- 

Uyar r.-t, TlflzaojIaJdrdt »7. *"* 
Kerekes G4za Mav. f8felBgyetfl, 

f orgalmi «n«k, Atjdla-a:£/a^7-3Q 
Kerekes Istvan mm- es likfir- 

gyartd, Majl4th-d. 18. ' 7-3fi 
Kerekes Imre klr. m6rn«k. 

Virag-a. 5. 4-89 

Kereskedelml kVzeplskola v 

m. klr. allaml* Baent latvdii- 

ter 8. 2-16 

KeresztesI " Zsltfmond radio-, 
. kerekpar- 6s mdazaki oikkek keresk. 

6b mflaaer^sz, MusBOliai-n. 10. 

8-31 
Keresztszeojhy Sfindor dr. 

varmegyei tisztl HJflgyes* lak&sa, 

8a6ohenyi-a. 11. 1-84 

KerUletl Iparleltltjyeltf, m. 

klr., Werboczy-u. 6. 2-56 

Klraly Dezstf m. klr. dllameplte- 

saeti hivatal, irodaigBBg., Attila- 

a.i. 2-49 

Ktraly Jend m. kiri poatafel- 

hgyelo, Calllag : a. 6, 6-10 

Kiss .-'■ Gerd gyigyazereaB, Horthy 

Miklos-ter 28. 4-77 

Kiss I. Margit sB&Uftmdnyozd es 

teherantd favaroafiai vallaJat Par- 
. kaa Antal-a. 3. 7-29 

Kiss Lajos bankig M Hitler-a. 5. 

5-83 
^Kledo 4 * Klein Imre keresk. 

iroda, Rak6czi-n. 83. 4-38 

Klein Alfred dr. orvos, belsd-.-es 

Idegbetegsegek szakorvoaa, EHtvfls- 

a. 22. 92 

Klein Antal \isztr, ffisaer- 6s 

festekkeresk., Berosonyl-n. 46. 

1-88 
Klein Jakab term^nykeresk. 

lakdsa, Hegyi-at 17. 4-55 

Klein JenO terra^nykeresk., '■ 

Hegyi-fit 11. 89 

Koncsek Laszld airlaplr6, 

Arany Jflnos-u. 2S/a. 5-69 

Kondor Gedeon Timar-telep, 

Matyaa kiraly-n. 39. " 2-32 
Kondor Gyula 11 j. caarasz, 

Hitler -Adolf-u, 8. ; , 6-06 

„Konkordla«< fc.l.t. mnszakl 

Iroda, gepkeresk. vallalat, 

EotvSa-u. 4. '45 

Kontlnent Transport nemzet- 

kUzi saaUitt'iBi.vaJlalat, tnl.Salamon 

Henrik, Rak<5oai-ttt 83. 78 

Ko6s Endre rum- 6s likorgyaros, 

GOmbSa Gyula-n. 11. 6-32 Koos Kalman ffiarer-, fesiek- es 

OBemegebereak., Mossolini-u. 16. 
3-87 
Kosa Bertalan ntddal beion- 

esfaiparifizem, Udvari-n. 78. 2-08 
K6sa Lajos ay. posta es tav, 

tfittsat, Berosfinyi-dt 64. 4-96 
Kovaes Gynla temetkeB^si vaUa- 

lat, Mossollni-n. 18. . 7-32 

Kovaes Jdzsel kUnyvkeresk., 

Massolini-n. 12. 3-O7 

Kozanyl.ZsIifmondTm. fojegyzO 

lakasa, Arpid-n. 13, 2-80 

Kozma Sandor vas- es iDftraaki 

kereak. Efltv«s-n. 1. 096 

Kttlcsey Ferene ffliapdn, Attila- 

u. 1. 3 

Kdsztner es Plntye Tillamossagi 

6a rddid vallalat, RakocBl-n. 87/a. 

6-27 

Kdvarl Tlbor dr. orvos, EOtvOs- 

n. 86. 2-34 

Kttyes MIklds soiflrrlskola, Ber- 

ea6nyi-n. 67. * " ' Kllzellatasl Feltlgyelffses' m. 

klr*, Bsent Iafrdn-ter v 3. 6-52 

Kdzellatasl Kormanyblztos- 

s&ff , Attila-ii. 1. 1-03 

Kbzjdietl Szifvetkezet, 
szatmarvarmegyel, EBtvtta- 
tt.n. ■ ~* 2-28 

Ktizjdietl SzHvetkezet szat- 
marvarmegyel, Harcsar Ge«a 
igftagat6 lakasa, Verbfieay-n. 11. 
02-73 

K«z|6iett Sztfvetkezet szat- 
marvarmegyei, EfltvOa-n. 6. 
6-48 

KUzk6rhaz, m. klr. aHaml, 
Baent Istviu-Wr 8. 2-22 

1. s?. fidkkdrhaza, Telekl-a. 16. 

5-16 
GyermekgyigydaBat, kbapontilabo- 
ratirinm, Teleki-u. 16/a es b. 6-11 
2.SB. fitf kMrhaea; Pehergyarmati-n. .vitfiB, kir. j&rasbiror. 

sag! elnfik, Arpdd-d. 11. 5-1 — 
Lasz Gynla dr. orvoB, aebesa, 

Pfispak-n. 8. 2-12 

,»Laszl6" malomesolakiyar, 

tul. Vajda es Erdelyi, Dob6-u. 5/7. 

3-90 

Lath L&szld ilveg- ea poroellan- 

keresk., Maeaolini-a. 6. 5-68 
Lator Zoltan vlskl, vites^ m. 

kir. earedes, Virdg-u. 12. 4-25 
Lazar Bflklos dr. orvos, bfir- es 

nemibetegsdgek saakorvosa, 

Batthydny-a. 16. 4 

Lebl Mozes tennfinykereBk;, 

Kdrolyl-a, 8. 2 

Lelkovlts Leopold ffisaer-, 
gyarmat- 6b .rOviddranagykeresk., 
MD8sollni-n. 9. ^ 3-71 

Lelebter niksa dlt. keresk. 
figynttkseg ds meaogaad. termekek 
keresk., Hifler-a. 2. .. 4-36 

Letay Gusztav nyirjeal, Saaraos- 
viddki Erddipar es FfirtsaflBem r.-t. 
igazgatdja, Yajai-n. 6. 8-95 

Lltanszky Gyttrgy vaskeresk. 

Horthy Mikl6s-ter 36, - -. 2-94 

LIteczky Ernd asztalos, Wesse- 

idnyi-a. 20. 1-25 

,Lbmasl" Erddipar r.-t. 

fflrdsatelep es parkettgydr, Ldkert 

Ltfwl Izrael Uaat^ ia terminy- 
flalet, Battyhftny-a. 4. v 5-27 

Madarassy Geza dr. vit&t, arva- 
safeki eln«k, Kaainoey-a. 36, 1-21 

Magyar Elet Par tla Rakocai- 
n. 38. 7^0 

Magyar Erddipar k.f.t. Saf- 
kdzdjlak, Szatraarnemeti irodaja, 
Arpad-n. 11. . . , 7^2 

Magyar Gabona Kereske- . 
delml r.-t. kirendeltsege, 
RdkOczi-dt 38. ■ 1-40 

Magyar Hlrlaplroda kbuyv- es 
JaprerjeEztfi vallalat, Hortky Mikl6e- 
t6r 88. 3-50 

Magyar-HoUandl Biztosftd 
r.-t. saatmarndmeti vezertlgybdk- 
sega, Mussolint-n. 8. 6-08 Magyar klralyl kezdetfl, lit nem 

taldlhattf hivatalokat, tdsd a minden- 

napi eletben haBznalatos elneveze"- 

sek alatt 

Magyar Hegnjnlas Partja 

sBatmdraemeti eaerveaete, Mnsso- 

lini-a. 32, . I-54 

Magyar Nemzetl Bank Saat- 

jadrnemeti flfikinteaete, Rak6ezi- 

dt 26. 1-77 

F0n«k (Iakasaban mellekallomaa) 

14 

Magyar Tavlratl Iroda kiren- 

deltsige, Caokonay-tu 17. 3-02 

Magyary Geza asdk-, zsineg-, 

ponyvar, kender-, len-, Jotadru- 

nagykeresk. 6a gydri kdpviselete, 

Grdf Csdky Istvan-n. 10. 7-34 

Majoros Zoltan dr. vdrosl ker 

rttleti orvos, fuJ-, on-, gegessak- 

orvos, POBptfk-a. 10. 3-69 

Mallasz Tlbordr.m. klr. orvos- 

drnagy, Virag-n. 10. 6-26 

Mandel Ferene dr. sebesa. 

operate^ Rdk6cai-dl 81/a. 4-27 

Manlredl Testverek cement- 

drogydt es kfifaragofiaem, Telekl- 

u; 49. 3-77 

MarkoTlts Aladar dr. es 

Burger Dezsd dr^ PetMi-o. 1. 

■ 05-72 

Markovlts Andor gytimblcs- " 

kiviteli Halete, EBtvfis-u. 1. 2-52 
HarkOTl,ts Elek saesa- da jeg- 
gydros, Arpdd-a. 18. 4-35 

Markovlts I£naen6 tfzv.. 

E8tv6s-n. 16. 59 

Markovlts Jdzsef t ,Fortann«* 

drogerla, Massolial-a. 23. 1-52 

Mateosz-Teberaatd favarozaBl- 

vdllalat, KOlcsey-n. 8. , 2-53 

lf Mavant« c klrendeltseg, Ar- 

pdd-a. 81. - 5-55 

Mayer Marton dr. fegorvos, 

Mnssolini-n, 6. 1-89 

Medgyesl Istvan dr. figyv^d. 
Batthydny-u. 8. 86 

»lliedlchemlaf« gydgyam- 

raktar, Rakdoai-at 81/a. 4-60 

Mentelep, m. klr., szatmdr- 

nemeti au. katonai parsdg, Hegyi-u. 

1-62 

Merteknttelesltd hivatal, m. 

klr., MnEBolini-B. 15. ' 3-S2 

Hester Jdzsel I. dszt. vdrosl 

dilator vob, KOlosey-n. 19. , 6-01 
Mezel Beta dr. ny. varoai I. o. 
aljegyafi, Pet6fi-a. 80. : 1-57 

Mezdgazdasagl Bank es 
Takarekpenztar Szatmar- 
aemeti fi6kja, Horthy Mikl6s-ter 25. 
43 
Mlkd Ferene es Tarsaszalag- 
gyar, KBlosey-n. 2. . 6-07 

„IMIndent*« Altalanos Keres- 
kedelml ttgynttksetf, tul. Ib- 
t6k Karoly, Teleki-a. 13. 4-73 
Mogyords Endre dr. m. klr. 
orvoe-Bzdaadoa, Kalvin-ter 7. 2-43 
Mogyords Istvan fOsaerkeresk., 
Nyil-n. 84/a. 5-71 

Mohl Kdlman vasnagykeresk., 
Horthy Miklds-ter 29. 34 

Lakds: Mikes Kelemen-n. 6. 3-98 
Moll Karoly dr^ tb. vdrmegyei 
H. osat. ftijegyaS, Rakdozi-a. 31/a. 
6-21 
MoInAr Jdzsel illatszer-esifotd- 
keresked6, Attila-a. 3. 2-66 

Holnar LassslA, Hnnyadi-a. 30. 

1-92 

Holnar Mlhfily gyogyszeresa, 

Baent Istvdn gyogysaertdra, Attila- 

a. 3. 3-79 

««Meve« Hepttl« Egyesttlet ie- 

pillOtere, Hegyi-dt 1-80 

Mdzes Karoly tiaatviselfi, Attila- 

n. 11. 22 

Mnby MlkI6S ugyved^ Mnssolini- 

6-03 

Mnhy Zslgmond vaanagykeresk. 
Massolini-n. 27. 6-14 

Marvay Laszld dr. tigyved, Ham 
Janos-u. 9. 4-11 

N&dral Andor dr. egyetemi m. 
tanar, gyermekgy6gydsz, idorvos 
lakdsa, Horthy Mikl6s-ter 33. 5-79 el6re is megf izetheti. „S A M EX" Magtermelo £s kiviteli r.-t. 
Karolyi-u. 1. M^ntn^0^eii Tel.: 8 SzotmMnnesye! Tahnrtkpiozttr R.-T. Horthy Mikl6s-ter 12. TelQfon j 1 f 2 

Term6ny- 6s Aruraktarn : 7 * 

Baross-u. 32/34. T elef on: 1-16 Nagy Jend varosi szamvizsga.16 

mb. szajna.-f6n0k, Parkas Antal- 
, n, 3. 4-02 

Nagy LaszlA dr.- j ( arasi 6s varosi 

"in. kir. allatorvos, Arpad-n. 6. . 

6-09 

Nagy Sandor cukorkagyar, Aurila- 

n. 10. 4-79 

Nagy Sandor foBzerkereskedfi, 

Hitler-n. 4. 29 

Nagystrand udfllOtelep, 8trand-u. 

4-94 

N6metl Ref ormatus Lelk6szl 

Htvatal, WesaeWnyi-u. 2. 4-98 
NeihlbeteggondozA IntAzet 

6s Hazassagl TanacsadA 

m. klr. allaml, Hnnyady-n. 43. 

5-95 

Nemzetl' MozgA vezeSC: Parkas 

Laszlo. Mnssolini-u. 24. 4*99 

Nemzetl Mnnkakozpdnt,. 

•Magyar Munkasok Orszagos SzOvet- 

s6ge, Bercs6nyi-u. 8. 5-86 

Neaman S&nddr fakereskedfi, 

Szeptember 5.-u. 77. 2-£ 

Nov6nyeg6szsegllgyl korzet 

m. klr., EtfirfitTn., 18, 4-17 
„Nnlag'* r.-t. dt6term6ny ipari 

feldolgozd 6s expdrtflaem. Hegyi- 

n. 8, 3-49. 

Nnszer Lajos a szatmarn6meti 

All. n6piskolak gondnoka, Rdk6czi- 

v. 80. 4-84 

Nylrbogdanyl PetrAIeuni- 

E'ar r.-ti. szatmarn6meti lera- 
sa, BatiBl-u., Mav. tertilet 1-87 
Orbdk Kalman gyarmatdro- 

nagykeresk., Sz6chenyi-n. 12. 

1-29 

Lakasa, PetOfi-u. 1. 1-68 

OrbAk Maria dobozgydr, papir- 

feldolgoed flaem, paplrkeresk., 

Petflfi-n. 5. 5-94 

Ordentltch Gynla 6pifckez6si 

anyagkeresk-., Gumbos Gyula-u'l 
■3*24 
Orszagos Tarsadalom Blzto- 

•ltd fntezet keriUett p6nztara, 

Rftkoczi-u. 44. 2-54 

FOorvos rendelfl int6zete, Rak6czi- 

u. 84. 2-63 

Orthodox Izraellta Blt- 
kttzsAg* GUmbos Gyula-n.4. 2-68 
Ortutay Gynla dr. U, bszt. vm. 
.ffljegyzS, Teleki-ti; 1. 61 

Pal En.dre likOrgyaioa, bor- 6s 

sSrnagykereskeda, Tompa-n. 3. 

4-72 
Pallay Katalln.Vajai-u. 12. 1-47 
Pallay M. Be la dr. kir. k»z- 
V JegyzB, Horthy Mikl6s-t6r 29 r 5-56 
Panhonla szallA, Horthy Miklos- 

t6rll. r 5-06 

Papp Agoston 6s Tarsa . 
- utodal Jnhasz-, Molnaf-, Rozsnyay 

kifzkereseti-tarsasag. Petfifi-u. 1. : 

7-41 

Papp Gynla Ecsedilap tdrsulati 

p6nzt&ros, Rak6czi-at 41. 1-44 
Papp JAzsel teme tkez6sl vdllalat 

Horthy MikWB-t6r 27. 3-83 

Papp Kalman dr. ffiispaai tit- 

kar, tb. U. oszti ffijegyzfl. Kalvin- 
■■«r 7. 3-08 

Papp 6s Leval 6rckopors6flzem 1 

Teleki-n. 43. 76 

Pardavl Perenc m. kir. poata- 
- fCtiszt, 6pit6si osztalyvezetC, Te- 

leki-u. l. 4 

Pataky Lfiszlo aut6garAzs 6s g6p- 

javit6mnhely, Karolyi-kOz 6. 19 
Pathd Istvan ftiaeer-, csemege- 6s 

gyarmatanikeresk., Horthy Miklfis- 

t6r 10. 1-83 

P6nzUgylgazgatosag, m. klr. 

Boros Bdlint-n. 3: 2-19, 2-33 
P6nztigytfrl azakasz, m. klr. 

Hunyadi-n. 3. I-97 

PAnzvaltd 6s kereskedelml 

bank r.-t., Mos'solini-u. 4. 15 
Pintye Testv6rek viragUalete, 

Horthy Miklos-t6r 8. 7-28 Plettler Karoly vendlglds, Mav 

palyaudvar 1-00 

Pogachlas Janos dr. kir. kSz- 
jegyzfl, Rak6ezi-u. 27. '7-27 

Polgarl TArsaskiir Egyesll- 
let, Rak6cai-u. 17. 6-96 

PoUak Andor figynOk, Batthyany- 
a. 16- " 4-88 

Pontelll LaszlA tfiaifakeresk., 
iroda 6s rakt&T, Toldl-r. 64. 1-34 

Postahlvatalok, m. klr. iv. 
6pit6ai osztalya, Rak6czi r ut 12. 
IV. 6pit6si osatalyrpzetfi . 5 

Lakaaa . 4 

IV. 6 p., osatalyariak vonalfel- 
vigyaaoi '-[ 4-40 

Vonalmeeter 4-41 

IV. 6p. osztalyanak anyagraktara 
4-42 

1 . sz. postablvatal,Rak6ozMiti2. 
F6n6k 5-11 
PfinHki iroda 5-65 
F6p6Dztar •<' . 5-38 
lltalanos felv6teI F felvilagositas 

5-30 

Csomagfelv6tel 5-61 

Taviratok^ taybeflz6Iget6eek fel- 
vdtele 4-20 

Tavbesz61o dijelszamolas 4-37 
Tavir6, tavbesz616 osztalyrezetA, 
felvilagOBitas 5-67 

Tdviratkezvetitfi 5-34 

Tavir6 vonallelfigyelet . 1-09 
Tavbesa615 hlbabejelehtfi 5-91 

2. sz. postahlTatal* palya- 
advar 6pnlet6ben : 

FfiuBk 5-05 

Fondki irola 4-90 

Felv6teli psztaly 4-91 

3. sz. postahlvatal, GSrobtts 
Gyula-o. 54. 4-48 

Prfncz Aladar dr. figyv6d 

lakasn, Hdm Janos-n. 11. 4-45 
Prlncz Armln gipgyaros, Attila- 

a. 20. 4^05 

Prlncz DezsO malomtiil., Malom- 

u.l. 5-26 

Prlncz Frlgycs,g6pgyaros, Papp 

G6za-n. 1/a.' 5-40 

Prlncz Jdzsel okl. g6p6szm6ra6k, 

Attila^n. 25. 5-93 

Prlncz IHlklds m6rn«k, Atlila- 

a. 18. ._ 4-78 

Prlncz Pal g6pgyarigazgat6, Bam 

Janos-n. 9. 4-01 

Prlncz Testrcrek o6g, Szilagyi 

Lass5l6hat6sagivezet6,Attila-a. 87. 

4-09 

Prlncz Testv6rek TasCntOde 6 s 

g6pgyar r.-t r , Attjla-u. 371 1-79 
Pilspokl Konvlktds, Rom. 
• Kat. fiimevelomt6zet, EOtvBa- 

u. s. 4-53 

Racz Istvan kere'st, Faggya- , 

bizomfinyos,' Mussplini-n. 28. 5-64 
Racz La Jos aEelolt.Reizer Janoa 

k6nyv- 6a papirker6sked6s. Horthy 

Mikl6s-t6r 13. 1-18 

Racz Las'zld ok I. m6niCk, 6pit6si 

vallalkozi, Mussolinira. 82. 3-17 

Lakasa, Bercs6nyi-u. 21/a. 3-80 

Radn Janos ugyvfed, PUspUk-n. 3. 

,4-39 

Rapaport LIp6t term6aykeMisk. 

-lakasa, Kossuth Iiajos-u. 9. 6-20 
„Rapld«« szaUltasl vallalat, 

tal. Weisz Vioiika, Attila-a. 7. ... 
5-87 
Relormatns Idglmnazlvm, 

Kaivin-t6r 2. 6-08 

Relormatns leanyneveltt- 

Intezet, Kalvin-t6r 6. 6-66 
Reich Izldor dr. orvos, Arpad- 

u. 20. 1-35 

Relter Bela 6s Fla caokolad6-, 

kaka6- 6s cukorkaarugyar, 

8z6chenTi-a. 10. 1-93 

Relter M6r bankigaagatfi." VOrBs- 

marty-u. 8. - 1-58 Relter Mdr ntddal dr. Reiter 

Up6t 6s Dezsfl betonarugydr 6s 

6pitfianyagkeresk., Csatorna-a. 8. 

'- "'■ ■" 56 

Relter Pal bankc6gjegyzfi, 

HDnyadi-ut 20. . 5 

Rend^rseg, m. klr. allaml. 

Rdk6czl-ut 13. 

Rendfirkapitanysag vezetflje , 

6s yezetilhelyettes 5-73 

. Kdzponti ngjrplet 5-76 

,0rszem6]yzetparaiiosnok 5t75 
: VaBUti\ firszoba "■■ 5-80 

R6pasy Istvan auto'taxi talajd. 

.HplI6-ti. 11, 3-72 

Revlczky Gytfrgy Vit6z, igaz- 

gatA-f0ni6riiOk, Erzs6bet kiralyn6- 

u. 22. .2-47 

„RobeUa <c kozmetlka 6s 

htflgylodraszat, tnl. Bcblller 

Dezs0n6, Paz many P6ter-n. 4/a. 

27 
RAm. kat. glmnazlnm, m. 

klr., Pazmany P6ter-n. 6. 3-1 1 
Rom. kat. pUspoks6g, Bz6- 

ohenyi-a.4. 2-2(_ 

Rooz Gnsztav dr. orvos, Horthy 

MikWs-t6r 22. ! 3-05 

RoozImrevasBnttldo 6s gepjavitd- 

mfthely, Tpleki-a. U. 2-18 

Rooz Samn maganz6 t Horthy 

Mikl6s-t6r 89. .- -..;.. 1-42 
Rosenberg Andor vaskeresk., 

Vajay-u. 36. 5-50 

Rosenberg Ignac, Kossuth 

Lajos-ra. 8. , 1-11 

Rosenberg XaJos» Bz6ohenyi- 

n. 17.. 5-88 

Rosenberg Henyh6rt 6pttlet- 

6s tttaelfianyagkeresk., GiJmbbs 

Gyala-u. 22. 4-61 

Rosenberg Samuel Taakeresk., 

Attila-u. 4. 1-66 

Rosenleld Marton kereak., Paj 

G6zara. 4. .fl 

Rosenleld, RoOz 6s Salamon 

nemzetkflzi szaUitasi iroda, Attila- 

n. 18. - ' I-55 

Rdtb B6Ia ecetgyaros, m6rlegk6- 

szitO ? GbinhBs Gyula-n. 17. 3-94 
Roth Pal dr. flgyv6d, Bercs6nyt- 

n -^ 8 - 8-81 

Rozsnyay Lajos mfiszer6sz h 

ke v r6kpar-, Ir6g6pkeresk. 6s Javiti- 

mflhely, Rdk6ozi-dt 19. 60 

Rumpold Ferene s»r- 6s bor- 
1 nagykeresk., ECwOs-u. 6. 6-28 
„8amex <( magtermelff 6s kl> 

vltell r.-t., Karolyi r k8z 1. 8 
Samn Zslgmond egei, Hnnyadi^ 

*. 5. 6-78 

Samnel Ignac poszWkereak., 

.Horthy Mikl6s-t6r 19. 3-41 

Sandor Odttn m6saAros 6shentes, 

EStves-a. 26., 4-93 

S&rkany Alajos dr. fogorvos, 

Pet6fi-u. 13. ,,..'•■ - 91 

,SavOy** lllatszer- 6s loto- 

szaktlzlet, tid. Markovits MikWs- 

Hitler Adolf-u. 2. 82 

Sehlch Jentf TisHa-SzamoskOjii 

drmentesitfi tdrsnlat igazgat6ja; 

Ba6chenyi-n.: 17. 10 

Schlett Geza «8zentharomsag» 

gy6gysisert4ra, Horthy Miklis- 

t6rl8, . 55 

Schttn Samuel ffiszer- es ose- 

megekeresk., Mnssollni-a. 20.3-15 
Sch«nTestT6rekr6f(Is- 6s divat- 

drnhdza, Horthy Mikl<Ss-t6r 14. 

2-99 
Schonberger HenTlk keresk., 

Kttloaey-u. 44. 1-50 

Schwartz Istvan dr. orvos, .- 

Batthydny-n. 14. 4-51 

Schwartz Jdzsef c6rna- 6s ravid- 

drunagy keresk., Gflmbas Gyula-n.l. 

1-73 

Schwartz Pal tisztv. Vajaj-a. 34- 

6-70 Schwartz T6stv6rek gy:ertya- 

gydr 6s 6pitkez6slanyagkereek,, ; 

K61esey-n. 37. 8-60 

Schwartz Lajos dr. wvos, Saent 

Istvan-t6r 16. . ■ , 2-89 

Shell kdolaj r.-t. 6s a rtagyar- 

orszagi Vaonm,6laj Uzemek a m. 

kir, kinestdr, hasanalatabaii kozBs 

telepe, Banyai-m 58. 3-l6 

„Shlmmy " c|pokr6m Uzem, 

tul. Sternthal Fereno, Tompa-u. ift; ■>■ 

Slegmund £rvln dr. kdrhdef^ 

igazgato-ffiorvos, Va]ai-u, i«, 68 
Singer Ernti dr. gyermekarroBv 

Gr6f Csdky-u. 4. : 47 

Singer Nandor kBnyv-,' zehemA- 

6s paplrkeresk., Grot- Csaky-a. 10. 

1-13 

Somlyay EIem6r dr. ;flgyv6dv 

Kalvin-t6r 3. : . 6-98 

Iplegel J6zsel es B61a bor- 

keresk., Per6nyi-n. IS. 77 

Spltzer Izrael 6s Tarsa dt6r 

dai, asdk-,, ponyva-, kdrpltoi- ■ 

kell6kek, liuoleu m-,sz6nyeg- abator- 

SBttvetszakualet. Horthy Mlkl6s- 
. t6r 33, ; . ■■■ ' 53 

Statusquo Izr. hltkUzs6g, 

Kossath Lajos-a. i. 2K)1 

Stelner Emll dr. fogorvos. 

Etttv«p- 12. ! 3-82 

Sterner' Jdzsef bankv'ez6rig.i J 

VCrOsmarty-u. 28. . '.' 1-2Q 

Stern JMdr dr. gyermekoVyos, ■"■*"■■ 

Petan-a.84: 4r47 

Steuer Jentf dr. gyermekorvos, 

PetOfi-n. 20. ,2-113. 

Snta Dttme kttnrv- 6s paplrkeresk., 

Eatyds-a. 6. : 1-75 

SUdy Tlbor dr. flgyv6d, Bikfiezi- 

nt 88. 3-ee 

,Szabadsaltd« Nyomda 6s 

Xapklado r.-t. t RdWczi-u. 88. 

4-14 

Szabd Ferdinand vaskeresk., 

Horthy Miklds-t6r 22. x ,- 7-36 
Szabd Jdzsel Ils'zt- 6s fermeny- ; 

keresk., Hombar bizomaiiyos. 

Bzeohenyi-u. 17. ■-"■■■■-' '88'' 

SzaUasy Aladar tfizlfakeresk., 

Ddvari-dt 28/a. 1-07 

Szalmay Istvan M.TJ. kirend. ve- 

aetfije lakasa, Csokoaay-n. 17. .. . 

3^03 
jSzamos'* napllap szerkesz- 

tds6ge, RAkdcai-a. 88. 3-73 
„Szamosmentl"; nyomda, 

c6gttil. Magyar Hirdeta Jroda r.-t'., 
; R4k6ozI-u. 38. 4-66 

Szamosvld6kl erdolpar es , 

kdbanya r.-t. t Baross-n. ; ,27. : 

■■■'..■ 2-04 

Szatmarl elsff cser6p^ esv. 

teglagyar r.-t., Batizi-Ht 39. 

- 9,68- 

Szatmarl ReformAtns Egy- 

hdz, Kd(vin-t6r:9. 6^4 

Szatmarl sajt-es vajtermelo 

r.-t., ArpAd-a, e i; ■--. ; 2r72 
Szatmarl Vas- 6s lalparl 

r.-t. (D.A.C.), Teleki-a. 16., 1^01 
Szatmarn6metl gtfzlnr6az- < 

dllomas 1-16 

Szatmam6metl Keres- . 

kedelml Bank r.-t. Hitler 

AdoM-a. 5. 5-28, 5-29 

Szatmarn6metl varosi kttz* 

J616tl szttvetkezet, Horthy 

Mikl6s-t6r 29, 2-42 

Szatmarn6metl II. kernletl 

eloljardsaga, ldsd eaatmarhegy 
Szatmdr yarmegye Iskolan- 

klvUll N6pmdTel6sl Blzott- 

saga, Kalvin-t6r 9. ,1-06 

SzatmarT6rmegyeI Gazda- , 

sagl Bank r.-t., Horthy Miklte- 
.t6re. ■ ■' .■ ■■'■ '6-36 

Szatmarvarmegyel Taka- - 

r6kp6nztar r.-t., Horthy Mik- 

lds-ter 12. ■ : . 1,: % 

Term6ny- 6s draraktdra, Baross- ■-. ;■ 

a ; 32/34. 1-10 a 

a 

I 

& 

sc- 
ar 
o 

M 
M ■0 

Ml 

H ;44^ Smbndrnemeti Szatmarvarmegyel Ter- 
m6ny- 6s Aru6rt6kesftd' 
Szbvetkezet, Bltier~n. 5. 04 

Szatmarvarmegyei vlt6zl 
SZ6fc, Zrinyi-n. 36. 4-34 

Szekely Laszld bCrdfezmuaru- 
6z*m, Kisfalndy-n. 34. 1-07 

Szehes Imre dr. tfidfiszakorvos, 
Rakdczi-n. SS. 3-37 

„Szent Ferenc** gydgyszer- 
tar, till. Kovacs Jaoos gy6gy- 
BzereBz, Rak6eisi-n. 19 4b Hitler 
Adolf-n. 10. sfcrok 5-25 

Szent-Ivany G6za igazgat6, 

MusBoHnl-n. 20. 1"56 

Szeszkereskedelml r.-t. 

jrom- 6s- likfirgyar. gyflmolcspa- 
linka, szeazT, aSr-, 6b bornagy- 
keresk., Arpad-n. 3. 24 

Szlkorszky Karoly m. kir. posta- 
feltigvelo^ Saatmarnemeti i. sa. 
postahiv. vez. lakAsa, Rakdcai- 
n. 12. 5-09 

Sztillttszetl 6s boraszati ke- 
rUletl f elttgyeloseg m. kir., 
Hieronymi-n. 8. 1-48 

SzUgylczky Zoltan fakeresk., 

. PazElt-n. 10. 3-78 

SzCtcsi Kalmari mubutorasztalos, 
orsa. gytll. kepviselG, Wesaelenyi- 
u. 30. 1-08 

Sztles kalman „Otthon" lakbe- 
rendecsO miiassstalos. Horthy Mikl6s- 
ter 23. 6-15 

Sztlos If J. 6s Kamaran gep- 
erfive berendeaett asztalos llzeme, 
Vsjda Oanos-n. 4. 

Tabajdl Gytfrgy gyrtgyszertara 
a «Bashoz», Kossuth Lajos-a. 13. 
4-49 

Takatsy Karoly vendcglfis, 
Gyongytyak-u. 8. 5-45 

TanfelttgyelosAg, m. kir., 

AtiUa-n..i. 3-57 

Tanltdkhaza neveliflnt6zet, 

Attila-n. 27. 1-81 

TankerUlett I6*lgazgat6,klr., 

. Eorihy Mikl<5s-ter 23/27. 3-43 

Tanonclakola Igazgatdsaga, 

Arpad-u. 30. * 34)6 

Tanonc Otthon, m. kir, 

allaml, Mossolini-o. 30. 5-58 
T611 gazdasagi Iskola 6s me- 
ztigazdasagf szaktanaes- 
add-aUomas, m. kir., Zsa- 
danyl-ftj 78. 5-97 

Terek Sandor f araktdra, TJdvarf- 
u. 31. 90 

'Lakasa, Boeskai-n, 12. 

Tevell Jozsel dr. figyved, 
Boross Balint-n. 4. 4-31 

Tevjovlts Endre dr. tfgyved, 
Horthy MikWsrtir 21. 68 

Textilkereskedelml r.-t., 

MuEE0liDi-U. 1. 78 

Tlsza-Szamosktfzl Armente- 
slto" 6s bejvlzszabalyozd 
tarsulaf, Arpad-n. 14. 1^39 

Tokody Karoly villanyvilagitaEi 
es radiovallalat, .Mussolini-u. 6. 

4-74 

Tdth Jdzsef, Kblcsey-u. 3. 2-79 

Tdth Karoly konyv-, papir- es 
-iroszerkeresk., Hitlef Adolf-n. 10. 
7-31 

Tdth Lajos dr. m. kir. ssrese- 
■ egyedarnsagi I. 0. felnjsryelfi, 
szeszgyarig., Kinizsi-n. 60. 6-17 

, Tdth Sand or villamossagi ea' 
villanysaerelesi oik kek keresk., 
Mossolini-n. 14. 3-75 

TSrtfk Denes, Szatmarvarmegyei 
Takarekpenztar vezerigazgatoia, 
Attila-n. 8. 3-3Q 

Ttfrttk Edith a «Szamoa» kiado- 
Mvatalanak foniSke es cfegjegyzfije, 
Pet6fi-u. 48. 7-44 

Tb*r«k Istvann6 dr. raeafl- 
paBdapagi 6s bizomanyi iislet, 
Mussolini^]. 1. 4-48 

Tttrttk Zolt&n f6szer-6frcsemege- 
keresk., Bak6bai-at. 81/ a. , 4-06 

Torygnyhatosagt aUatorvos, 
m. kir., Attila-n. 1. 4.59 

Ttfrvtnyhatdsagl Ctblztos- 
«ag s fioralfisi Karoly uibiztoa, 
Nyar-n. 8. , 5^4 T»rT6nysz6k, m.klr., Rak6eai. 

at. 18. 1-26 

Trlestl Altalanos Blztosltd 

Taranlat (GeneTali) f fifigynek- 

B6ge, Horthy Mik]6s-t6r 7; 4-10 
Tokaos Daniel HI. vaskeres- 

kedfi, Horthy Mlklda-t£r. 15. 2-07 

„TnlIpan" kareskedelmi vallalat, 
q£gt. Jolathy Bila Zolsan, EOcves- 
n. 30. 1-17 

„Taran«« mftBaaki 6s g6pkereeko- 
delmi. vallalat, tnl. Jnhaea B. 
LaBzld, Qr6t Ccaky-n, 3. 4-70 

„Tnrnl" Import-Export, 

tnl. Bzathmdry Lajos, Betos^nyi- 
n. 63. 32 

TUdobeteggondozA Intezet, 
m. kir., Hnnyadi-n. 43. 5-57 

TUzoIttf k 6s mentdk, Rakdozi- 

- B.nt =■' -.-=■■■■ - '■■'"'■■;. , a4 

UnIA ipari 6s keresk. tlgynSkseg', 
Szigeti-n. 2. 2-76 

Cray. Jendn6 «zv. maganzonG, 
, Csokonai-o. 28. 7-39 

0gy6szs6g, m. kir., Rakoozi- 

6t. is. 2-24 

Vadnay Bertalan cokrasada, 

Horthy Mikl6s-t6r 5. 4-86 

Vag6 Imre fivegkereskedds, 

Horthy ^liklfis-ter 20. 2-02 

Vantos Aron festekkereskediSse, 
Hitler Adolf-n. 4. 3-68 

Varosl tavbesz61« alloma- 

2-97 Ha tedpi ahana. bogy tavlratat a cimzett mlhor Kapta meg. Polgarmesterr hivatal 
Polgarmester helyettese. 

Hivatalok 
es ugyosatalyok: . 
Ad6 es p^nzfigyi osztaly, Horthy 
Wikl6s-ter 20. 3-23 

Allatorvo9i hivatal , 4-76 

Erdogazdaeagl hivatal, Horthy 
Mikl<5B-ter 1. 1-53 

Farakliar, Szeatver alloraaenal 

5-44 
Gazdasagi figyosataly, Horthy " 
Mikl6s-ter 1. 2-29 

Javadalmi hivatal, Horthy Miklos; 
terl. 1-76 

KBzeletmeaesi hivatal, Horthv 
Mikl6s-ter 28. l-7l 

KBzigazgatdsi rendeszeti ttgy- 
osetaly es I. lokn ktizig. hatosag, 
Hitler Adolf-n. 2. 4-83 

Kozpontt segedhivatal, Horthy 
Mikl6B-ter 1. 1-78 

Kozvdgohid 5-47 

Legoltalml alkOraet, "Wesaelenyi 
all. elemi lsk., WesFelenyi-n. 1 

6-45 
Mllszaki Ugy osztaly, Hortby Mikl6s- 
ter 1. 4^80 

Nepjoleti tigyosHtaly, -Horthy; 
Mikl6a-ter 1. 4-81 

Ovvosl hivatal 6s rendelfi, Booskai- 
n. 2S. 5-99 

BzamvevO&eg, Horthy Mikl6e-terl, 

l-6« 
Bzinhaa 3-3S 

Tiszti ffiagyesz, Horthy Mikl6e- 
terl, 1-70 

Tisztiorvosi hivatal, Hitler Adolf- 

«. 2. 4-63 

Tfiaoltdk, mentflk, Csokonay-u, 

64 
TiizoIt6fdparaiicsnok lakasa, Virag- Viragh Gabor bflrkereBkedo, 
KBlcsey-u. 2. 2-95 

Vlragh Zoltan dr. ffiorvos, 
Grfif Csaky Istvan-n. 18. 1-33 

Vltok Zoltan- lestekJ es haztar- 
tasi cikkek kereBk., Horthy Mik- 
lds-ter 1. 8-04 ,Volkan" t6glagyar r. 

Amaci-nt 89. t.» . 12. 

Villamosmfi, Banyai-n. 6. 2-36 

Varosmajor 5-41 
BaaraoBhidfoi 6oromp6haa . 4-97 
Batizi-uti sorompdhaz 

Perenyi-utcai aoromptihaz 4-95 
Honv.ed-utcai &oromp6haz {tuzjelzfi 

allomas) 5-42 

Vegykls6rletl allomas, Horthy 

Mikl<3s-ter 23/26. 5-24 

Venkel Tlbor dr. egyetemi 
magantanar, k6rbazi foorvos, bfir- 
es nemi hajok szakorvosa, koz- 
mecikus. Hnoyadi-u. 6S._. 2-44 
,Vikt6r la*' J6nas Re2s6 mernCk, 
Kakdcai-iit 24. 2-81 

,Vlktorla<« szaUoda, tui. 
Weisz Elem^r, Hitler AdoW-u. 6. 
2-30 2-21 

Walent Vllmos hentes 6s ven- 
deglfls, Hitler-a. 1. . 3-55 

Weinberger Testv6rek pamnt- 
szbvflgyar, textilkeresk., Pet5fi- 
n. 8. 3-34 

Welsz Elek dr. orvos, Arpad- 

3-01 
Welsz Gynla posztiarnhaa, 
Horthy Miklos-ter 18. 3-39 

Welsz Jnllska noi kalapfizeme, 
Mttssolini-n. 2. 2-71 

Welsz Sandor nyomdatul., 
Horthy; Miklos-ter 8. 3-54 

Welszbrnnn Zoltan dr. tigy- 
ved. K61CBey-u. 10. 18 

Werthelmer Sandor cBzamos- 
videkis r.-t. igaagatdja, Erasebet 
kiralyne-n. 13. 50 

Wllkovlts B61a dr. orvos, 
Rakoczi-ut 30. . 3-09 

Wllllnger Efratm gOategla- es 
oserepgyar, Batizi-ut 25. 1-94 

Wlnternltz Walter oegjegaC, 

Gr6f Caaky-n. *. 4-33 

Wohl Istvan haztartasi is konyha- 
felszereleBi cikkek nagykeresk., 
Csokonai-n. 9. 2-60 

Wohl Mlkl6s» E8tv8s-u. 1. 096 

Zeltler Sandor epitomester, 
Bzatmar varmegye epitesvezetdje, 
PUBpBk-n. 2. 2-17 

Zlnger Mlhaly „Ford" k6p- 
▼lselet, Karolyi-ktia 6. 65 Zlnger Sandor dr. 

csey-u. 7. orvoa, K»l- 
5-32 Zolyoml Janos UJ.kir. fomemSk, 
Pet6ti-u. 8. .12 Zsldd kdrhaz, Papp Geza-u. 9. 
2-11 SZATMAR0K0RIT6 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8— ll-ig, , 

14— t«-ip. 14— 16-ig. 

Csak elflrijsetOK. resaere : 80— 2i-lg. 
Klse Imre dr. WSrorvos j 

K0zs6gi eloljarAsag 1 

Nemet B61a ny. vm. aljegyzS 3 
N6meth Jen& foldbirtokos 6 

SaEatmarlfkOrltOI Hltel- 
sztfvetkezet, mint as O.K.H. 
tagja 5 

Welsz Sandor fakereskedo 
(nzemben V/l— X/31-ig) SZATMARUDVARI 

Hivatalos 6rdk; 

Ufktanap: Vasarnap es 

r nnnepnap: 

8— 12-ie, . 8— li-ig, 

14— 18-Ig. 14— 16-ig. 

Csak elCfiaetok reBzere : 20— 21-ig. 

Ktfzsegl eloljardsag 1 

Papp Otto dr. vezerigazgatd - 2 SZATMARZSADANY 

Hivatalos ordk: 

Hetkb"znap: VasirDap es 

nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofiaetCk ressere: 20— 81-lg. 

K0z«6gl ei«IJartfs&g l SZATYMAZ 

A szegedi egyseges tidiozat- 
hoz tartozik 

Hivatalos ordk: 

V/l— IX/30-ig. 

n, (M „„„ Vasarnap es 

HetkflHnap: annepnap: , 

8— 18-ig. 8^ii-ig, 

14— 16-ig. 

X/l— IV/30-ig. 

„,.. _ Va'aflrnap 6b 

HetkSanap : ii nnepa ap : . 

8— 12-ig. 8— ll-ig, 

14— 18-ig. ■■- 14— 16-ig. 

Csak elofizetok riszere 20— 21-ig. 

A szegedi egyseges h&lozat- 

hoz tartozik meg; Csengele, 

Csorva, Kirdlyhdlom, 

Lengyelk&polna, Roszke, 
Szeged-Alsdkozpont, Szeged- 
Fels6kozpont, Szeged-Fodor- 
telep, $zeged-Gr. Klebels- 

bergtelep, Szdreg, Tdpe~. 

Allaml rendo>s6g, laad.Rendor- 

kapitanysag 
B6rczy B61a dr. kerttleti tifiiti - 

orvoa " .2 

CsAnyl Sandorn6 «zr. fltld- 

birtokos 16 

F6ger llona gyUmfllcskereak. 20 

Gaal Laszld dr. miniazteri tand- 
csos, Janosszallas (naemben: TV/1— 
IX/30-ig) 14 

Grof Kalmann6 «zv. szfil. 
Doranasky Emilia sz610birtokos 
(nzemben : V/16— XI/16-ig. 5 

GyUmttlcscsomagold 13 

Katanlcs Antal nt- 6s hidepit£si 
vaIIalkoa6 , 3 

Klebelsberg gr6I gazdasagi 
n6p!skola 9 

Kdszd Gytfrgy dr. kir. jaraa- 
bir6 (azemben: V/l— X/31-ig) 8 

Nen Sandor kereskedd 4 

Nlkol6nyI I. Zoltan all. el. is- 

kolai igasgato ' 17 

Nyary Istvan szol6birtokoa gaada- 
sagaoak lelepei, Janossaallas {ueem- 
ben : JY/18— XI/15-ig) 7 

Pally J6zsel dr. polgarmester 
(fizemben : 1V/1— IX/30-ig) 12 .' 

Preszly Lorand dr.' m.' kir. ny. 

csenddrezredes (uaemben : VII/1 — 

xii/si-ig) 15 

Renddrkapltanysag, in. kir. 

Rzlha Janos sfltodejo, fatelepe 
es filszerkereskedeBe (uaemben- 
XI/ie-V/15-ig) 11 

Szttcs L. Istvan vendeglda 19 

TAth IHobiar Istv&nn6 tfzr. 
vendeglftje, fiiszerkereskedese es 
toaifaiielepe 10 

Zttld Jenff dr. kir. tervenysaeki 
tanacselnSk {fizemben: V/l— ' 
XI/1-ig.). 6 SZAZHALMI-PUSZTA 

(lasd Ssazhalombatta) SZAZHALOMBATTA 

Hivatalos drdk: 

BetkGznap : Vasarnap es 

Unoepnap; 

8— 12-ig t 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

CsaBetMieetdk ressere: 20- 21-ig. 

Allamvasutak, mo kir. 6 

Bakody Brno" rk. plebanos 10 

Bird , Pal . g^zdaaaga, Panndnla- 
puszta 5 

flangya fogy, szfivetkezet 7 

Kltmsa Arthur epitomester 12 
K»zs6gi eltfljardsag 3 448