Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


fl hapcsolasl sznmot tarcsazas ciett Keresse ki. Szeged \ TUBUl laJsziaetelfik. STABIl mennyezetlenrtz ^^^^fJt^^lS^gg^^-^^ Lazar Janos Szazhalombattai 
Gflztegla- 6s Tet6cser6pgyaTa 4 

Magyar Tlsztvlselbk Taka- 
rekepztara r.-t., Bpest, IX., 
Ferenc-krt 14., dnnalUredi parcel- 
lazasl. irodaja - 11 

Silva Tarucca Fr&gyes grot 
gazdasaga, Franciska 1 

Stich Antal gazdalkodo, szflvet 
kezetek- ueryvezerd-igazgatdja 8 

Tlldy Zoltan oisz&ggyul. k6pv. 2 

Zenalkd Etel rk. tanitdnd (teU al- lomas) 9 SZEBfcNY 

Hivatalos 6irdk: 

„,.. „ Vasarnap es 

Retkcznap: unnepnap: 

8-12-ig, "8— 11 -1g, 

14— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csak eldfizetdk reszere: 20— 21-1g. 

Kttzsegl eloljardsag 1 SZECSENY 

Hivatalos 6rdk: 

' 7-21-ig. 
Ad6htvatal, m. kir. 
Aides Kalman dr. 'ttgyvSd 
. Allamvasutak, m. klr. 

ma9foniiks6g n 

48 

Allo- 

25 

Balog Laszlo m. kir. fohadnagy, 

levente ktfrzetpk 27 

Bartha Laszlb dr. kozsdgi 4s 

a posta bet., bizt. int. orvosa 30 
Bolgar Ml kids gydgyszeresz 32 
Budapestl Kbzpontl Altala- 

nosTejcsarnok r.-t.Szecbenyi 

telepe 31 

Csendbrttrsparancsnoksagi 

m. kir. 5 

Csenddrbrsparancsnoksag, 

m. klr., Rimoe 33 

Cslffary FWrlan dr. jarasi 

in. kir. allatorvos . 34 

Denes Gybzb dr. figyv6d 46 
Deutsch Mark vaa-, ffiszer- 

festekkereskedese 6 

Bonner Kalman rakeresk. 18 
Enberger Bel a kemenyseprdmes- 

ter, kflbanyatulajdonos 20 

Foszolgabirbi hivatal 3 

- Galanits Imre hentes esmeszaroE- 

mester 53 

Glaser Dezsb kereek. 12 

GlUck Testverek marosvaradjai., 

tabi gazdasaga. Tab-puszta 98 4 
Grell Gyula rom. kat. lelkesz, 

Rimoc r 99/6 

Grbf GyBrgy dr. fi gyved 22 
Gross J end dr. foldbirtokos 21 
Baas Fulttp gabonakeresk. 10 
Balasz Edith noi divatszalontu- 

lajdoaos 56 

Hungaria VlllamossagI rt. 

salgitarji'mi uzemfdntfksegenek 
■ sz.ereldsege 29 

J&rasbirosag, kir. 9 

Jeszenszky Miklbs Varmegyei 

irodai s-tiszt . '43 

Katonal epiiletek es hat6> 

sagok : 

HonvMkieg6szitfl parancsnoksag, 

m. kir. 38 

Kertesz Imre gabonakere.ek. 11 
Klein Miksa tfizifa- es Bzenkeres- 

ked6 7 

Klein San dor dr. figyved 
Klement Janos ffiszer-, liszt-es 

petroleumnagykeresk. 54 

Kovacs Gyula ag. ev. lelkesz 40 
Kbrjegyzbi hivatal, Rimoc 99/2 
Kttzsegl eloljarbsag, Ndtrrad- 
" '»ipek .-,- : ■_ v.; ..,; > / 98/6 
K ttzsegl eittl Jar osag, SzedBOny 
Kttzsegl eloljarosag, VaWny 
98/2 
ILaszlO BanleJ dr. gyakorld- 

orvos 19 

- 29 Marmarosl Antal Shell kdolaj 
fc. bizom. 52 

Nagy Sandor branyitskai gazda- 

saga, N6gradsipek . 98/8 

Nledermann Sandor ny. ig. 

tanitd 50 

Ocsoval Antal szikviziizeme 28 

Pardltka Dezst* IIj. tiizifanagy- 

keresk. 51 

P^nzllgyjfrl szakasz, m. klr. 

49 

Popovlcs Beta keresk. 45 

Pragal Erntt fakcreek. 15 

Purgly Em 1 1 j<Jszasi, ny. min., m. 
kir. titkos tanaesos (Oldbirtokog 
erdfigazdaaaga, Batkapuszta 99/4 

Strttmpel J6zsel dr. figyv^d 

44 

Gyula fOTdbirtokos 14 

Szecseny es vldeke Bangya 
logyasztasl es ertekeslto 
szUvetkezet es Futnra Id- 
bizomanyos 41 

Szecseny es Tld6ke hltel- 
sztfvetkezet, mint az O. 
K. B.tagja 24 

zecsenyl takarekpenztar 
r.-t, 1 

SzegenygondozA Iroda 55 
Szenes PAI dr, figyvAd 37 

Szent Ferencrendl kolostor 
fdnOksege 4 39 

Szpkoly Istvan dr. .tigyv^d 16 
f drvenybatdsagl Utblztos* 

sag * 35 

Tttzdrseg 42 

Dlmer Ern« kereBk. 8 

Va^rsl Mlhaly Iff. hentes 6sra6- 
■ szaros '23 

Vidor Dezsd dr. ktirorvos 13 
"Volent Lajos gCzmaldratulaJdonos 
4 
■Wollf Belane postaraester 26 SZtiCSISZENTLASZL6 

(JaSd Lendvavasarhely) 

SZfiCSISZIGET 

Hivatalos 6rdk: 
B6tk{Jznap 8-12-Ig, 
14— 18-ig- . Vasarnap 6a 

finnepnap: 

8-11-ig, 

14-15-ig. Csak e!6fizet0k rtsz^re: 20— 21-ig. 

Andrassy Sandor gr6l| ara- 

dalma, Szecsi&ziget 2 

Brunner Ferenc ^l6banos' 3 

Kbr]egyz6seg 1 SZEDERKfiNY 

Hivatalos drdk: 

Vaaaniap 6» 
.*«,«»«. annepnap: 

8-lt-ig, 
14^1 5-ig. 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Csak elOlizetflk r6sz6rej 20— 21-fg. 

Egyesult Szederkenyl Ben. 

germalom S 

Fdtl Viktor aatdbnsz-vallalkoz6. 

Nyomja 2 

Hanyor Gynla dr. k8rorvos 4 
Iselstttger La]os esperes pleba- 

nos. OlasB 5 

Jergler Janos fSldbirtokos 6? 

bMb, Gynlapuszta' 7 

K«rjegyz«seg f Gelvardgyala 11 
Ktfrjegyzdseg, 8zederk6ny 1 
Lang JfinpsipitOanyagkeresk. Q 
Trbszt Pal bortigynOk, Nyomjft 

(10) 

Werndorter Janos malomtul. 

8 

VftUH Ern« \end6glfl3 in PiatTira 

biaojcn., Nyomja 9 SZEDRES 

Hivatalos 6rdk: 

BAtkSznap: V £™^ 

8-12-ig, 8-ll-ig t 

14 -18-ig. 14-^15-ig. 

Csak elOfizetflk rtaz6re: 20— £l-ig. 

Allamvasutak allomasfO- 
nOksege, Szedrea 4 

leek Bela marhakeresk. 11 

Donath.Samu gabonabizom. 5 
ElolJAVdsag, Szedres 1 

Ferkelt Janos keresk. 10 

Flath Tlbor barb, Apati-poszta 3 
Grlinzwelg J6nas terra eny- 

kereBk. 12 

M tiller Llp6t vegyeskeresk. 7 
Blkk J6zsef vegyeskeresk. 9 
Sagl Jdzsel fBldmives es szikvfz- 
gyaro3 14 

Singer Zslgmond vegyeskeresk. 
es gabonabizom. Q 

SzedresI „Hangya" logyasz- 
tasl es ertekeslttf szbvei- 
kezet 2 

Winkler Llpdt gabonabizom. 8 SZEDRESPUSZTA 

(lasd Dnnapentele) 

SZEGED 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

Postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos drdi: 

z. sz. postahivatal, 

Szechenyi-t&r 1. 

.2. sz. postahivastalf 

: 8zeged-szem£lypdlyaudvaT 

4jjel-nappali szolgdlat 

3. sz. postahivatal, 

Petdfi Sdndor-sugdrut 9. , 

i. sz. postahivatal, 

. Rdday-u. 2. 

5. sz. postahivatal, 
Kossuth Lajos-sugdrut -33. 

6. sz. postahivatal, 
Vdsdrhelyi-sugdrut 3. 

7. sz. postahivatal, 
Somogyitelep VI. 286. 

betkfiznap : 8— 12-ig ds 14— 18-ig, 

korlaiolt szolgalatu nnnepeken: 

8-ilig. 

A szegedi egyseges hdlo&at- 
hoz tartozik meg; Csengele, 
Csorva, Kirdlyhalom, ten- 
gyelkdpolna, Roszke, Szaty- 
maz, Szeged— Alsokozpont, 
Szeged— Felsokozpont, Sze- 
ged — Fodortelep, Szeged— 
Gr. Klebelsberg telep, Szo- 
reg, Tape 

Ablaka Gy'brgy konyvnyomdaja. 

Kalvaria-u. 14. 10-84 

Abonyl Blanka dr. Nenfeld 
Laszldne dr,-n6 orvoa, Koronft-u. 11. 

010-57 
Abonyl Pal dr. flgyved, Podor- 

n. «. 19-04 

Abonyl RezsO dr. tigyv^d, Ko- 

rona-u. 11. O10-57 

Abraham Ambrus dr. ny. r. 

egyetemi tarar. Kalvin-ter ff. 

23-91 
4braham Ferenc epitomester. 

Parisl-krt 37 21-01 

Abraham Sztlveszter paprika- 

kereskedo, kik6szlt6 ee paprika- 

maima, Cserepes-eor 7. paptlk&Bagyfcereak., Vs,ci-teT i. 
. 48-21 Acs Sandor dr. fcerflletl tiszti- 
orvos, KiBs-a» 1. 23-07 

Adam kezfmunkahaz, tut. 

Adam JenO, Polgar-u. B. 48-61 
Adam Ferenc klr. fdm£rnOk,.: 
Vitez-u. 5. 30-16 

Adam Vllmos rillanyrelszerelesi 
fizlet, Oroszlan-u. 17. 38-98 

Adler Dezstt dr. Hgyvdd, 
Csekonics-u. 1. 15-26 

Adler Lajos magintisztviseia, 
Dugonics-t6r 11. 18-59 

Adler M6r liveg, porcellin, zominc-! 
edeny es Itonyhafelszereles, Tisza 
Lajos-krt 38. 17-82 

Adler RezsO gabonakereskedo, 
Korona-u. 10. 22-83 

Ad6hl vatal, m. klr., Tisza Lajos- 
krt 2. 25-00 

Addhlvatal, varbst, Lasd Szeged 
az. kir. varos. ■ 

Ador jan Jozsel ranszer03zniester, 
ir6gepvallalata, Qr6i Klebelsberg- 
ter 5. 21-98 

Adrla szlkvlzgyar, tulajdonos 
Menyhei Mihaly, KotkiQtb Lajos- 
sugilrut 20. 1 1-57 

Adrlal blztosltd tarsolat ve- 
zeragyndkB6ge, Takarektar-n. 5. 
14-14 

Agrlcola mag- 6s term£ny- 
6rtdkesit5, Teleki-u. 6. 16-?14 

Ajtay Gyula dr. orvos, bel- 
gy6gyasz szakorvos tanirseg6d. 
Vitez-a. 1. 33-82 

Aklan Paine sznl. (JrdSgh Erzse- 

bet kereskedO, Tisza Lajos-K-rt 52. 

26-79 

Akos Gyttrgy gabona- 6s term^ny- 
bz!et,,Kis-u. 2. 14-41 

Lakas, Tisza. Lajos-krt 46. 15-41 

AlfbJdl ccmentarugyar es 
kereskedelmi r.-t., M6rei- 
o. 15/b. u 12-31 

Alfoldl cipblparl r.-t. tuL : 

Gyarmati Baudor, Keleroen-n. 11. 
24-06 

Alfbldi gepjavitb 6s auto- 
karo$sz£rla-gyaK Madacb- 
u. 16. 18-22 

Alfbldl gepkeresk^delml 
vallalat, Bona MJkiySs, Pekete- 
sas-n. 22. 024-28 

Alfbldl utazbk es [kereske- 
dbk egyeslilete, fizecheuyi- 
tit 16. 17-37 

Iroda: 31-94 

Allamepiteszetl tilvatal, m. 
kir., 8zecbenyi-ter 9. 12-48 

Allaml klsegttb gydgypeda- 
gogial iskola,Dagonic3-n. 34. 
17-13 
Allaml polgarl Ilu- es leany- ,( 

lskolakat 1. Polgari iskolak ■ 

Allaml polgarliskolaltanar- 
kepzb Ibtskola, m. kir., 

Boldogasszony-sugarnt 6. 19-19 
Gyakorlo iskoldja, Boldogasszony- 
sugarnt 8 31-80 
MezAgazdasagJ tetepe, Bzabadkai 
■ muiit mel'tett 82-45 

Allaml rendbrs6g f m. kir., 
lasd ReridSrseg. 

Allamvasutak, m. klr.: 
Allom&sfoooksgg, Bzeged-szemely- 
pAlyandvar 27-76 

Allomasfoniik 11-72 

AllomAsfonoksSgi Bzeged-R6kaa- 
palyattdvar 10-56 

Allom&sfoniikaeg, UJszeged 27-53 
FinnevelO int6zete es firyahdzaj 
Boldogasszony-sngiiut 46/56- 

12-53 
Fnt5h4zfdn6kseg, Szeged-rendezd- 
palyaadvar 15-12 

OsztalymernGkB^g to osztalymernfik 
lakasa, Otdal-u. 2. 13-28 

Raktarttnfikseg, Tiaza-pilyaadvar 

16-58 
BzertarfanOkslg, 8zeged-R6kns- 
palyaudvar 16-23 

tJslfltVBsetflseg, ra. kir., TUza 
^.aJOd-krs 88/80. f 
XJwiet-igsBffatd ■ 14-00 

449 M 
A 

X 

z 
o 

r - 
"0, 3 

a 

ID 

a 
in 

3 

Oh $zeged iiiK5iHBsnafmniK«iiinKiiysinTOtsyfitgT 
ANN A AS V AN Y V IZ" mm^-M TEL. : 21-32: -VRdricdnifi JillAC 8Z o»»aiest«, mdzow 6s ffenyezomester, lestek, si sm sm 

^" Bl ■%«■■£■ JOIIWJ ve gyl, plpere es haztartaslolkkek kereskedese. Dugonics-ter 11. 1 8 a 9 J : ITzletigazgato lakasa 34-44 

Uzletigazgattf-helyetteB 14-01 
Uzletigazgat6-helyettes lakasa,, 
lilllom-a. 14. 24-01 

Us5letvezet6seg, I. Jogugyi osztaly 
29-41 

r tjzletveeetoseg, tt. epitSai 6s palya- 
fenntartasi osztaly lOr-14 

Osatalyfonbk lakasa, Tisza h. 
krift. UtsletYezetftseg, TIT.- forgalml 6u Ire- 
reskedelmt osztaly 24-69 

OsztalyWnek 24-79 

OaztalyMnbk lakasa, Tisza Lajos- 
krt 46. 14-28 

Uzletvezetos^g, HI. kfiznti teher- 
gepkpcsi figyek 13-70 

. fjzletvezetoseg, IV. vontatasf £s 
infihelyi osztaly 19-68 

Oaztalyfondk lakasa, Horthy Mikl6a- 

■-.?■ * 9 .-. 11-73 

tfzletvezetoseg, V fizamosztalv 

29-42 
Uzletvezetoseg, foorvoai bivatal 
Bzeged-szemely p. a. ' 32-07 
Allatorvosi hfvatal, varosl, 

Usd Bzeged sz. kir. vaios 
Allesz Ferenc m. kir. alearedes, 
Revai-n. s. 32-65 

AUomasfttutikseg, mav., lasd 

Allainvasutak. 
Almassy Sahdor 'beiites.es mesaa- 

rpa, Szent iBtvan-ter 7. 33-97 
Alpar Gynla dr. all. gimn. tanar, 

Boldogasszony-augariit 68. 16-54 
Als6varosi rAm. kath. pie- 

banla bivatal, Maty/Is kiralv- 

t«rse. 11-37 

Alfh testverek konyv-, papir-6s 

froszerkereBkedok, Borthy Mikl6s-. 

»• 12, 20-04 

Ambrus Dezsft, Br. Josika-n. 14. 

14-91 

Angol-magyar bank r.-t. 

Bzepedi fiobja, lasd Magyar bank 
~i a keieskedelrol r.-t. 
Angol-ntagyar Jntatono- es 

sztivtigyar ri-t., Rokuai fekete- 

tbldek 57. 12-02 

Antallly Gyttrgy balaszati ia.:- 

balkereskedelmi vallalat, Rudolf- 

teri halcsarnok /■ ' 24-64 

Lakas, Gr6f Apponyi Albert-n. 19. Atmenetl otthoa (Fiatalkornak 

feliigyel6bat6saga, nevelointezete), 

. Vasarbelyl-sogarnt 31. 24-26 

Ansternell Mile sane, Arany 

Janos-u. 2. 48-46 

Autdallomas a Szfichenyi-teren 

{Szegedi autofararozok egyesfllete) 

10-50 

K61osey-utcal Allomas 10-61 

Szeged szemelypalyaudvar elott 

12-50 

Aut6buszvallalat, lasd Szeged 
sz. kir. varos alatt. 

Autdstand Bungarla-szallo elott, 
Csonka Istran allomasa 33-33 

Aut6«axl, Bozs6 Istvanne, Deak 
Ferenc-u. 12. - Ballnt Sandor dr. egyet. m. 

tanar, Tomfirkeny Istvan-u. 2/b. 
23-51 
Bdltzs 1116s dr., a Nemaeti Taka- 

rekossag irodavezetfije, BercBenyi- Az Anker altalanos blztosltd 

T.-t. B6k]a,V6rCiimarty-u. 5. 22-40 
Reed Andor. a Bok fonoke, Petfifi 
Sandor-sngar-ut 36. 22-42 

Baar Jend dr. O.T.I. fgazgaW, 
flgyvezetfl, Klauzal-ter 5. 30-46 

Baar J6zseln6 fakereskedd, 
Somogyi-u. 11. 27-69 

Bablczkt Ede tanitjkepzd int. 
tanar, ip&rostanoncisk. ig,, Vit^z- 
*■*«■ 21-31 

Bablnszky Andrasn4 in. kir. 
posta s.-ellenflmS, Szt. Istvan- 
terll/a. 15-74 

Babos IstvAn dri orvos, nfli fcli- 
nikai tanarseged, Feltaraadas-u. 83, Apo&taghy J6zsel ny! tabornok, 

FelB6ti8zapart 6. 83-23 

, Apr6 Jend Szent LaszJd gydgy- 

azertar, KdsBQtb Lajos-angarnt 59. 

79-96 

Araczky Karoly f6rfl$zab6, Tis^a 
Lajos-krt 20. ^81-27 

AradI Gynla dr; m-. kl r. posta 

8.,-titkar, Koesuth LajoB-sugarfit « . 

.-" 29-15 

Arnold Gyula postatisztv., 
C8aba-u. 8. 2L , 

Arpad nyomda, Tisaa Lajos^ 
krt 07. 33-70 

Nyomtatvanyraktara: Polgai 
v. 2l/b. 38^68 

Arlezia BzlbTiziEfarttiii.Grttii- 
leld Mikloe, ezentharomFAg-n. 27, Arvahaz, v6rosl, Jfisd Szeged 
«?. kir. varos 

Arvay Kalman cnkraez, Kallay 

A,-w.,8. 83-52 

takaea: GrilApponyi Albert u. 17. 

33-41 

Aspasla mosd- es plpere- 
szappanlpar, tnl. Pragai San- 
dor, Szabad6»jt6-u. 73. 17-38 

Astra biziosltdintezet azegedi 

A6kja, Karasz-u. 6, 16-40 

Asztalos GyOrtfy . f u varos. Kis 

teleki-u. 13. 27-6] 

Asztalosmesterek botorcsar» 

noka, Szendi-enyJ Gesa ea tars;ii f 
DBgonJcu-ttSr 11. 1.9-82 

Ijlattelep^Maroa-u. 4i. 19-81 

450 Bach Gyula lakasa, Tisza Lajos- 
brt71. 38-77 

Bach' Imre dr. , orvos, egyetemi 

magantanar, Borthy Mibl6s-n. 16a. 

24-45 

Bach l>aszl6 dr. hodaja es ia- 
kaaa, Feke t esas-u. 22. 11-99 

Bach Mlksa Jakasa, Deak Ferenc- 

u. 8, 23-64 

Bach testr6rek r.-t. eptiiet-, 

tazifa- es ezenkeresked^s, Partsi- 

krt 35i 11-26 

Back Bernat felsohaai tag lakasa, 

FeDyo-u. 3. 13-56 

Bacskal Albertn6 dr.-ne. K6t- 

csey-u. 9. 49-28 

Bacskal Sandor dr. orvos. sza- 

l^sz-nogydgyasz, Margtt-n. 13 

14-49 10-20 
Bacsy Zoltan m. kir. rendfirs^gi 

biv. fotiszt, 8zentbaromsag-u. 25. 

26-05 

Badar Gabor okl. g^peesfmernOk, 

felsOiparisk. tanar, Bocskay-u. 9. 

80-63 

Bala Imre m. kir. postatiszt, 

V&r-n. 4. 26-93 

Bajor Mrtr ny. kendergyari fO- 

tisatTiselo, Val^iiaTter 10. 30-95 

Bajszar Mlhaly vendeglos, Taka- 
rektar-u. 4. , , 29-29 

Bakacsl Antalne fakereskedO, 
6s Bakacsi Antal epfllet- en mflia- 
katba; Somogyi-a. 24. ^ 049-10 

Bakacsl J£nos fuvaros vallal- 
koz6, Alfoldl-n. 18. 25-58 

Bakonyl Ferenc textilkerepkedii, 
Karasz-u. 8. * 27*01 

Bahos Karoly cnkorka- es 
konzerynagykeresk., Kossuth 
Lajos-sugar-iit 21. 38-64 

Bali say lstvan dr. szuleaz, qoor- 
vo3, Gyertyamosi-n. 4. 10-41 

Balassa lstvan dr. Ugyvfid, 
Zrinyi-n. 5. 23-78 

Balassa Jend dr. figyvedi i ro- 
il a ja, Arany Janos-D. 11: 38-60 

Ballnt. Belanrl es hblgyfodraBi, 
Kosentb hajos-sugarnt 3, 1.8-78 

Ballnt Ferenc niotoros-favagti, - 
H^tvezer-u. 32. 27-40 

Ballnt Ferenc - ,ter.vez6, m. 'tiszt- 

Tii^l6 r 'KoasutV Lajos-suganifc '27. 

" /■ . 23-11 

Mmfnat Mj«0 dr.- agyvdd, J6ks'.i- 

^■■4- 15-SO u. 13. 
Balla Izldor dr. noorvos, Tisaa 

Lajos-krt 87. 23-44 

Bal6 jdzsel dr. egyetemi ny. 

tanar, 8omogyi-n.7 % 33-55 

Balogh Antal dr., YOrfismarty- 

n - ?• 19-69 

Balogh Boldlzsar szabo, Kigyo 

B -'a-'- ,. 17-94 

Balogh Geza. orvoai mnsaeres* & 

orthopadiBta, Oroszlan-n. 6. 25-43 
Balogh lstvan m. kir. fionv^d- 

alezredes, Grof Klebelsberg-t6r 3. Balogh Janos badogoa, vizvezet^k 
, 68CBatornazasi vallaIat;Parlsi-krU7; 

Balogh Janos kertgazdaEaga, 

DohaDy-n. 4. ■ ■ 38-54 

Balogh Karoly fOszer-estermeny- 

ilzlete, Ceoka-a. 17. 17-22 

Balogh Peter komavftsm ester, 

Pule aitabornagy-u. 2/b. \ 29-90 
Balogh Sandor Ifiezer- " fe vegyes- 

kereBkedfs, Matyas khily-t^r 17 

12-38 

Balogh Sandor vitez, kfivezd- 

mester, Polgar-u. 86. 29-37 

Balngyanszky Bela Mav. foin- 
', SzUE idtitkar, Berzeenyi-B. l/a. Baross Gabor glmnazlom, 

lasd Gimnaziumok oim alatt ' tezo, t 

"81-74 
Ban Aladar,Bocskai-a. S/a. 28-03 
Banlaky A or el dr. ny. hadbirfi- 
^ ezredes, Gyertyamosi-n. 1/b. 

Banner Janos dr. egyetemi 
nyilv. r. tanar, Zerge-u. 19. 13-10 

Banos Alajos dr. egyetemi tanar- 

seg^'d, Qyermekv^d6 Ljga fdorvosa, 

Erzsebet-rakpart is. 20-15 

Bansaghl IHlklos vitas, m. kir. 

honvide^redeSj Somogyl-n. 6v . 

19-55 
Banyay Ferenc dr. m. kir. 

postafeltlgyel6,Becsi-krt21. 12-22 
Banyay Janos azticsroester, 

Oroszlan-Q. 2. . 27-52 

Banyasz Ferenc ig., Borthy 

Mikl6fi-u. 7. . 38-07 

Banyasz Gynla vitez, rh. kir. ; 

bonv. ezredes, Kalvan'a-n. 2. 

« v* » . 24-60 

Barabas Bernat mav. f6mern«k; 

Valeria-ter 10. 49-34 

Baracs dlvathaz az Arany call- 
laghoz, meteririij kbnfekcio, szor- 
me- es balaposzialyok, Szechenyf- 
ter is. 26-60 

Baracs Marcel 1 dr. osecsemov 
6s gyermekorvoB.Zrihyi-u. 9. 12-64 

Baracsy Gynla tnaszer^sz^K^mes- 
n - »• 24-68 

Baranyl Peter luaeer- 6s cse- 
megekeie&kedfise, Szentharomsig- 
■n. 15. 27-41 

Bar ath Jentine bortermeia, Attilar 
«• !*• 10-63 

Barbek Janos okl. elebtrome'rnbk 
mnszaki vdll., rddid es villamoBBagi 
ezakflzlete, Takarektar-u. 

Barcsay Karoly gy6gyszertara, 
Tisza Lajps-krt 32., 12-70 

Lakasa, FelsflkikStfisor 7. 19-70 

Barfcanyl Ferenc dr. vas- 
ontOde, g^pmfihely es maszaki 
vallalat, KaJvaria-iit 2lo; 33-^1 

Barkanyl Janos szobafesW, ma- 
zol6 6s fenyez6 vailalata, Dngo- 
nics-ter 11. J 8-91 

Barn a Endre vas-, acel- es kes- 
arugyar, Rig6-n, 38. 12-71 cipfi- 6s bfiripari szovet- , 
kesfet, Margit-u. 19. _ 24-35 

Baross szffvetseg szegedl szev- 
.■ vezete, 8zentharomsag-n.6. 28-45 
Baross tUzelO- As epftesl- 

anyag beszerztf es erteke- 

slt« szQv., Pilsp8k-n. 8. 20-37 
Bardtl Jdzsef ornagy, 

Osztrovszky-n. 17/a. (flzemben: 

X/l6-IV/l5-ig) 15 _22 

Barta Dezs6 dr. Bgy ved, Kis- 

a »• 14.35 

Barta Laszlo gabona- es term^ny- 

kereakedfi, Szfics-u. 7; 27-05 
Bartha Sandor cukrasz, Tiaea 

Lajos-krt 84. 26-30 

Bartos Llpot konyv- 6b papir- 

kereskedese, K!aneal-Wr 5. 13-71 

K6ny vtyomdaja ea lakasa, Bus 

pater-n. 17. - 14-92 

Bartos Mdrepitomester, Feketeaas- 

u. 32. 12-H 

Bartncz Jozsef bereskedelml 

figyn«ks6ge. Galamb-n. 3. 28-38 
Bartncz Lajos dr. egyet. nyilv. 

r. tanar, Kalvin-«r 2. 15-88 
Basch Ferenc dr. Bgyv6di iro- 

daja, Hortby Miklda-n. 11 ." 38-97 

Bata Tlbor dr. sebeszeti klinikai 
tanfirseged, Bzent Ferenc-u. 12. 

21-07 

B&thy Zoltan ny. all. polg. leany- 
iak.igaagato, Berlini-krt 8. 31-83 

Batlzlalvy JAnos dr. egyetemi 
tanar, a N6i klinika igazgatoja, 
Tisza Lajos-bit 96. 11-42 

Batosy Bela felaoiparisk. tanar, 
Polgar-u. 16. 18-06 

Battancs Janos ffiszerkereskJ, 
Kisfaladi-u. 2. 19-94 

Bauds Vflmos vendegtos, Kal- 

vAria-uti vimhiz mellett, Rokusi- 

fekete fWdek 116/b. 88-81 

Bauer Dezstine dzv., Kazinczy- 

a e: 27-06 

Bauer lstvan dr. m. tisatv;, 

Vitee-n. l. 19-00 

Bauer es Ung&r tfzallitmanyoz&sl, 

bizomanyi e« fuvarozaal vallalat, 

Kolosey-u. 10. - 32-22 

Baner Jozsel lakasa,. Bocskay- 

■'»■■ 38-74 

Bay.Bertalan dr. (Imdanyij m. 

kir. gazd. fotanacsbs, Teleki-n. 22. 
10-79 
Bazslk Jozsel tfizeW- es epitd. . 

anyagkereskedea, Tiaza LajoB- 

krt 20. Barns Gytfrgy vaskereskedo: 
K4roIyi-u. 4. " m Barna Laszlo Itiszerkere&k., 

Bz6eEi-n. 1C. 38-55 

Bar«ss ^lierem es sSrcsar« 

.J»ok 9 tnl-. Cserei J6z«eme, Vir- 
■■»■ 2 - . ■ 28-48] Back Lill gyermekmba szalonja es 
Cseray Mibaly dr., Szeohenyl- 
ter 17 88-94 

Back Mancl fenykepeaz/ Tieza 
Lajos-krt 62. 18-03 

Beck AladAr varoai illatorvoa, 
KCzvagohidl igaagato 21-24 

Beck Ernesztln all. polg. leany- 
isk. igazgati, DogonicB-n. 22 f 24. 

15-66 

Beck Erno tnvaroza«l vailalata, 
Kossuth LaJoa-BngArnt 107. 15-11 

Beck Nandor tegUgyaros (ker- 
teszj gepcaerep es teglagyat)Fekete- 
sas-n. 22. 21-86 

Becker fodraszezalon, tnl. BorEinyi 
JenO, Vedres-u. '2. "~ ' "~ Becsky Antal sGtomeuter, Fecske. 

3 23-67 

Bed0 Imre dr. orvos, Deak Fereno- 

a *.'■ 26-71 

BejelentO (tavolsigi beszelget6nek 

bejelentfoe) . 01 

Bellany Sandor iogtecbnik*i. 

laooratorinma, Grof Apponyi Albert- 

u. a». '. : . ■ 89-10 

BeSBer Kalman antofenyezfl, 

P^toii Sandor-sogardt 1. 27-73 a HftfOszam ff-as szomi^gygit is tarcsazm Ken. Szeged CHAPPOtl GEZfl, EPiiLETUVEGEZESI UflLLALATfl. ISTVAN-T£R 4. 3 D - 5 J" Bel varosi mozl r.-t., Deak Fe- 
renc-u 14. 12-58 

Belvarosl r.k. plebanlabtva. 
tal, Bomogyl-a. 6. 11-36 

Belvarosl r. k. temettf- 
blzottsag-- Somogyi-a. 24. 

28-51 

Belvarosl temetO(nyil vinos tAv 
' beszAlo allomas) 32-06 

Benak Janos gabonakeresk., 
Kalvin-teT 3. 22-05 

Bene J6zsef szikyizuzeme, Fu- 
redi-u. 5/b. 23-01 

Benedek Ahtal lakalosinester, 
Vasarhelyi-sugarut 4. 24-83 

Benedek LaszIA dr. kir. fove- 
gy6sz lakasa, Lechner-t6r 4. 

25-80 

Benedek Pal dr. figyv6d, Tisza 
Lajos-krt 45. 28-00 

Benedek Pal utoda, tul, Varro 
Ida b6rkeresked6s, Tisza Laios- 
krt 45.\ 19-79 

Benkoezy Daniel ev." t Oesperes, 
Tisza Lajos-krt 16. 30-86 

Benkoezy Pal lakatosaragyara, 
Madach-n. 5. 14-72 

Benkd Jozsel m. kir. postaseg6d- 
elloDor, Teleki-u. 17. 14-47 

' Benktf Sandor varosi allatorvos. 

Kozvagohid 28-33 

Beodray Ferenc csendoitirnagy, 

Kossuth Lajos-sngariit 28, 21-04 
Beraufo vallalat tul. Schilzaug 

Gyiirgy 6s Csiff6 Qylirgy, Ktilcsey- 

.'«, *■ 31-33 

■ Bereczk P6ter dr. poata bet. 

feizt. int. orvos, 8z6chenyi- t6r P. 

18-45 
Beregl Bel a nagykereskedo 

kasa. Deak Ferenc-u. 20. 88-96 
Beregl Lajos nagykereskedo.Deak 

Ferenc-u. 20. , 13-01 

Berenyi Arpad okl, mArnok, r.-t. 

igazgaiA, 8zt. Mihaly-u. 6/a. 

20-55 
Berenyi Laszlo dr. m. kir. posta- 

s. titkar, Szent GyBrgy-l6r 1. 24-30 
Berenyi Olga dr. orvos, Tisza 

-Lajos-krt 75. 30-29 

Berger Henrik term6nyk 

ked6, Deak Ferenc-o. 8. 89-79 
Berhldal Janos m. kir. postafd- 

ellcnor, Bajka-u. 9. 17-17 

Berkes Dezstf GpitAmester, Apitesl 

vallalata AstervezA irodaja, Polgar- 

v. 15. 30-09 

Berkes Pal dr. orvos. Tisza 

.Lajos-krt 61. 33-88 

Berkesy Laszlo dr. egyetemi 

magantanar, belgyAgyasz, Aranv 

Janos-u. 5. 11-64 

B6rkocsiallomas a Sz6chenyi- 

tAren (Szegedi b6rkocsi 6s fuvar- 

ipaiosok egyesilletej 11-31 

Berlin! Victoria alt. bizto- 

slt6 r.-t., fonok dr. Bert6nyi 

Rezsfl, Rudolt-tAr 13. 27-72 

Bertenyl Ivan dr. flgyved, Tisza 

Lajos-krt 20. 10-53 

Bertenyl Rezsdne dr.-ne, 
-Tisza Lnjos-krt 58/tiV 49-61 

Bertdk Barna m. kir. postaigaz- 

gatd, Jokai-u. 7. 28-70 

Berze Arpad ny. tb"rvsz6ki tan&cs- 

eluSk, Festo-u. 7. . 23-34 

Berzekl Erzsebet dr* fogorvos, 

orvos, Keleinen-u. 7. 33-98 

Bleber Janos fakereskedO, 

Vasarhefyi-sugar&t 37. 27-89 
Blebert Jozsef magantisztviselo. 

Furesz-u. 4. 38-79 

Bledl Samune dr.-ne 6s Biedl 

Endre ffi^szgyarosok lakasa, A1b6- 

kikbiCsor io. 38-92 

Blelek PaJ alezrcdeivFeketesaa- 

a. 88, 11-85 

Blelobradzky Adamvend6g]fls, 

Dr. Boros JAzeef-u. 15. 14-39 
Blharl Erno aAi aivatarubaza, 8»6- 

cheriyi-tfr 2. 20-17 

Bille janos vasszerkezetl flieme 

Osz-u. 6. 88-78 

Lak&sa, Bomogyi-n. 12. 49-03 
BlUitz Beia^e dr.-ne oz v. 

Boithy Mikl6s-u. 22. 38-87 I 

29* Bfrkas Geza dr. epyot. nyilv. r. 

tanar, Horttiy Mikl6e-u". 11. 22-70 
Blr6 Bela Kelemen-u. 8. 19-86 
Bird Laszlo cukrasa, Tisza Lajos- 
krt, Piispokuazar. 15-73 
Bischoir Gyula auto- es g^pjayito- 

muliety, aut6garage, Bocskai-u 14. 

17-35 

Bite Plrl n&i divatsValon, KariBz- 

32-13 

Blto halcsarnok, Rudolf -t^r 11. 

25-12 

Btttera Antal uri szabosiig, 

Kblcsey-u. 10. 49-94 

Blan Ignac rbhakereakedo, Kele- 
men-u 5. 38-90 
Blau Izsakn6 tfzv. 6tkezd6je. 

Kelemen-n l. 88-84 

Blan Laszlone iizv. magdnzd. 

Kolcsey-u. 11. 19-97 

Blelcber Gytizd m. kir. postafe]- 

iigyeto, 87eiitmibaIy-Q. i. 16-33 
Bleyer Pal Gttenne 6s lakasa, 

Horlhy Mik!6a-n. 8. 048-96 

Bloch M6r divataruiizlet, Ktauzal- 

tAr 8. ' 32-95 

Boda Bertalan ftiuzer- 6b cseme- 

gekereskedo. Oroszlan-n. 6. 12-81 
Bodnar Geza dr. Ugyv6d. Hor- 

vAth Mih4ly-u. 9. 13-99 

Bodnar Zslgmond hentes As 

nifeszaros, Kazinezy-u. 14. 27-24 
Bod6 Antal Mateoszi.tag,telieraiit6- 

fuvarozo, H6lvezer-u. 4S. 14-79 
Bod 6 Janos szalloda tul. , 
1 Kossutk Lajos-sugar-ut' 71. 27-30 

Bodo Janosne tiiszer- As 
gvumolcskereskedo, Gr. Apponyi 
Albert-u. 23. 22-58 

Bodomretl kertgazdasa^, 

/ lasd Szeered sz. kir. va>os alatt 

Bodonl Laszlo dr. Vadasz-ti. 8. 
89-59 

BogArosl Bela v^rosj m. kir. 
allatorvos, Berlini.-krt, 6. 30-77 

Bogdan Erno dr. kir. kSzjegyzo, 
8z4chenyi-tAr 6. 81-40 

Bognar Cecil dr. egyet. tanar, 
Karasz-u. 14. ' . 21-95 

Bognar J6zsel cipAiszmeBtef, 9a6- 
chenyi-tAr 6. 48-49 

Bogoss Be'la dr. esperesp^b4nos, 
Tap6, Kossrith Lajoa-sugarut M. 

31-58 

Bokor Adollne itzV. kereskedo, 
dro^eria-tolajdouos, Bar6 J6aika- 
u. 4. 38-85 

Bokor Ferenc mav. lotisetv, 
Kossuth L.-sagarut 4*/b. 29-87 

Bokor Gyula dr. ilgyv6d, Margit- 
18-25 

Bokor Janos motoros lavage, 
Pariai-krt. 18. » 38-72 

Bokor J4nos es tarsa papiika- 
nagykeresk. M6ra-n. 30 18^-16 

Bokor Mano vez6rkApvisel6,Oroaz- 
lan-u. 4. 33-21 

Bokor Mlhaly armente'siro rar- 
sulati rb. fomArnOk, Seeat Qyo'rgy- 
u. 4. 21-28 

Bokor Pal gazdasagl tdtamicBOE, 

nytig. h. polgarmester, Attiia-u. 11. 

24-49 

Bokor Zoltan vitez; f6ldliirtokos, 
bornagykereskedOj.Szentharornsagf 
ti. a. 49-27 

Lakas telefon, Kiraiyhnlom 1. 

Bokreta keajnnuikauzlet 6s 
feh^rnemtivarroda, Aiany Ji'inos- 
u. 5. 89-22 

Boldog Marglt Ifflskolal 
hallgat6nok otthona. Inter- 
nAtus, Kalvaria-u. 1. 19-44 

Boldog MargSt napkttzl ott- 
hnn, Bzeat Vinceirgalmas aov6rei 
ovdnok, Ujsomogyi-telep 30-08 

Bolgar Karoly keudergyari 
jgazga(6, Zerge-u. 7. 32-03 

Bora Arpadn6 «zv., Karaez- 
u..i^, 11-46 

Borbely Jozsel gyAgyszer^sz, 
■ Tisza Lajo^krt 20. 22-68 

Bnrlorgalml r.-4., lasd Scliwarz 

| B&ri testverek szobafestok 6s 
Diazoi6k,SaUlerj-sogftriit30. 17-95 Borktvltell r.-t., Polgar-u. 11. 

18-53 

Boromel Szt. Karoly Ir- 
galomhaz, Fels'fivarosl ff. 15fa. 
19-41 
Boros Erzsebet m. y klr. posta a. 
ellenArnfl, Bzentharomsag-u. 39. 

11-14 

Boros Mlksa feh^rc6gtablas, ftri, 

nfii, i-ovid- AsfcOtCttiriidivatuzlete, 

6zAchenyi-ter 15 48-94 

Boros Pal kereekedfi lakasa, Arany 

Jnnos-u. 11. 30-27 

Borosne dr.-ne Tevan Erzse- 
bet iparmuvfesiseti saalon, Fekete- 
sas-a. 22. 31-75 

Borsl Istvan l(j. in gat] an for gal mi 
iroda, VaI6ria-t6r 7. 18-73 

Bossanyl Istvan ny. m. kir. pos- 
tahiv. igazgatA, Briisazefi-krt 4/b. Botar Gyula dr. egyet. m. tanar, 
Arany ,lanos-u. 2. 27-57 

Bozo Gyula iparnr&vSsz-tanar, 
TarjtLn-u. 13. 88-24 

Bozs6 Istvanne antAtaxJfava- 

roz6, lasd AntAtaxi alatt 
Btidd Szllveszter hentes, m^sza- 

roa, Boldogasazony-a.-tt 26. 21-35 

Bdhm Laszlo dr. n?yv6d ee Bohm 
LdKzl6n6. Barabia Erasiibet dr. 
orvos, M6rei-u. 7. 13-25 

Btthm Sandor dr. orvos, fogorvoa 

Deak Ferenc-u. 23. 33-54 

BBkeny Janos mav. ffifeliigyelo. 

B6cai-krt 9. v 12-87 

Bolcshazy Laszld t k8nyv-, papir- 
kis 6s nagykereskedese, (JrAf Appo- 
nyi Albert-n. 15. 48-66 

Bolcskel Tlbor dr. orvosRKaza- 
■dofl, ZaszlA-n. 4/b. 29-72 

Borttcz Bela, Lengyel-u. 13. 

21-58 

Bttrtonlgazgatosag, kir. ke* 
riileti, Mars-tAr 13. 11-69 

Bosze Laszlo Bveg-, poreellan- 
6a digzmftAnikereakedeae, 6z6- 
ehenyi-t6r 11. 14-66 

Lakasa, Ktilcsey-n. 11. 38-70 

Branyl Klara posttidijnoknti, 
Br. J6sika-n. 1. 48-71 

Breda Ignac cipottzem, Pol^ar 
u. 17. 26-93 

Brelcha Bela dr. fogorvoa, Ru- 
&oM-tAr e. 17-64. 

Bretnovlcs Vllmos Tarosi tb. 
mfiPBaki tanacsnok, Szent Gellert- 
n. 4. 14-44 

Brettsebnelder Gusztav b6i- 
tiaztitA, Rak6czi-u. 33. 13-29 

Breuer Nelly dr. TogoTvoses Wolf 
Andor bornagykereskedA, Takar6k- 
tar-n. 6. 23-41 

Breuer Vllmos tiiszerkereskedfi, 
Tisza Lajos-kfirut 19. 29-62 

Brittig Ferenc es fia muszakt 
vail., vizvezetAk, ko'zp. ffitAs, Grof 
Apponyi Albert-n. 6. 14-50 

Bruchter Albert JAzseff dr. 
orvos, noorvos, Kalmfin-u. 5. 19-40 

Bruckner Dezso paplrkereskedA. 
Feketesas-n. 22. 14-82 

Bruckner Elemer antA-, mo- 
tor-, olaj-, muazaW Tallalat. Tisza 
Lajoa-krt Si. 38-88 

Bruckner Gyozd dr. tfj. egye- 
temi tanar, Dugonios-u. 3/5. 31-85 
Bruckner testverek vaskeres- 
ketlAae. Kossuth Lajoa-sngarut 1. 
12-26 
Brunholfer Jdzsetne vegyea- 
kereskedo, 8ienthiromsag-u. 8/b. 
88-91 
Brunner Ferencne gyiimolcs- 
keresk., Mikszath Kalman-ti. 23. 
30-14 
I LakaEa, Bomogyi-telep n.-n. 50. 

34-22 
Brunner Imre borlC, Gyala 

34-64 

BrUkler Istvanne tanar, Tises, 

Lajos-krt 71. 48-51 

Buchwald Ignac rofb's- 6e raha- 

ker«sk„ Mikszath KMman-u. IB. 

25-39 Bucbwald Ttvadar isik- 6s 
ponyvako'lc^SnzAs, kenderarn As 

• basznalt zsikraktara, Bocskai-a, 7. 

12-05 

Lakas 12-06 

BuczkO Karoly dr. sebesz, tb. 
kozkorhazi foorvos, Szent G-yCrgy- 
n. S3. 26-83 

Budapest szalloda tul. Jnrano- 
vics Gyula, Aradi-n. 6. 20-95 

Budapestl feloltttarunaz, 
KlauzAl-t6r 7. 18-39 

Buday Lajos disztemetkezAEi val- 
lalata, 8zechenyi-tAr 6. 18-21 
Lakisa, Zerge-n. 20. 30-35 

Bnjdoso Imre arl As egyenraha- 
szabA, Kigy<5-u. 3. 14-23 

Bukovlnszky Laszlo dr. orvos, 
a posta bet. but. int. orvosa, Bo- 
rn ogyi-n. 22. 20-41 

Bulcsu Barna SzentkeresztgyAgy- 
tszertira, KalvArlvt6r 7. 32-78 

Buocz Bela dr. rendorMkapitany- 
helyettes, Feketesas-u. 15. 31^02 

Budcz Karoly varosi mdszaki 
tanacsos. Deik Ferenc-u. 22. 21-29 

Burger Bela dr. figyv6d, Fekete- 
Bas-u. 22. 21-63 

Burkus Audras II]. k&nyvkotA- 
szet, Takar6kt4r-u. 1. 49-05 

Busa Bela Mateosztag, Szeged- 
bajai teherautAjarat, Br. JAsika- 

u. 4i. 38-86 

Busa Ferenc m. kir, posta s.-elle- 

nAr, Bzent Gydrgy-n. 10. 48-47 
Buzassy Lajosne fii'szer- As CFe- 

megekereskedO, Madach-u. 7. 

38-13 
Cadeau cukorkatlzlet c6gy. 

Eugi Btel, Karasz-u. 10. 48-65 
Cbappon Geza 6pnjetiiveg«s 6s 

kepkereteztt, Szent latvan-t6r 4. . 

38-57 

Columbia clpdgyar, tul. Alth 

Karoly, Karasz-u. 13. 11-20 

Corvinnyomda, tul. Gil Sander, 

var-u. 2. 38-60 

Csabay Daniel temetkezAsi inrA- 

zete^, Takai6ktir-u. 2. 22-88 

Lakasa, Halasz-u. 11. 30-75 

Csagoly Istvan ra. kir. kadbiztos 

szazados, Kossuth Lajos sngaritS. 
22-94 
Csakl Janos malomtnlajdoaos. 

AIf61di-n. 22. 39-24 

Csaky Ferenc tenn6nykeresked6, 

Petofl Bandor-sngarnt 81/a. 23-15 
Csaky Janos liszt- As t«rm6ny- 

kereskedrA,Petfifl8£Ddor-si]Ear-ut77. 

14-86 

Csala Dezstf fuvarozasi vdll., a' 

P6csi kAsz6n-, koksz- e» fakerea- 

kedelmi r.-t. ti6ktelepe, Zrinyi-a. 4. 

Aa Zerge u. 5. 28-02 

Istallo- 6s koesitelep'e, Roknsi 
■ fekete flildek 111. 13-98 

Csala Lajos sut6iizemfe, Polgar- 

u. 31. 21-81 

Csallany Dezstf dr., szege'di Bo- 

mogyi kAnyvtar 6s varosi muzenm 

vezetOje, GAl-u. 7. 24-65 

Csanyl Antal vUIanyszerelesi val- 
lalata, Feketesas-u. 28. ' 30-51 
Csanyl Ferenc italmArA, Mars- 

tAr 20. 32-96 

Csanyl Ferenc okl. g6p6sz]ri6r- 

nbk, varosi t. muszaki tanacsos, 

Madaoh-n. S/b. 28-82 

Csanyl Mlhaly festoiparvallalata, 

voltFeafcAmunkasok, Feketesas-u. 22. 

019-42 

Cseh6 Karoly siitomester, Tavasz- 

«. 14. 27-44 

Csekey Istvanne dr.-ne, 

Berzsenyi-u. l/n. 15-14 

Csendes Ferencne vend6glos, 

Bzent Fereno-u. 2. 19-30 

Csendtfrseg : 

Keriileti parancsnoksag, Kossutb 

Lajos-sagarat 28. 11-05 

Nyomozo alosztdly 31t06 

Csendtfrseg. T4p6 18-13 

Csenkey Istvan csenkei, vit6z, 
. iflhadnagy, Feketesas-u. 15. ■ 

15-29 
CsepI Lajos dr. m. kir. posta- 

tanacsoa, Saentharomsag-u. 15. 

16-55 

451 3 

a. 

ID 

3 

U r\ 

Z 
2 
O ■ 

tf Szeged A tutjgKozfi mondjg me$ azt a Kapcsoldsi : RAD I O vIllamoisAgl vallafat. Siv.Divrd 
I s t v a n n e, Nerey-u. 6/a. 2 4-77 •»PEOTSCH ALBERT wlllanyszBreI6s. csllltir ft sramofon szakUzl e t 

K&rAsz.u.7. 18-71 Cserk6gzker N tllet v. parancs- 

noksagO;, Koizkas Sandor ker. 

pttr.iru-.snok, Margit-u. 25. 019-46 
. Csernak Jdzsef gyarvezetO, 

Bethleu-u. 21. 15-20 

Cserne Janosdr. orvos, KalvAria* 

i- *<>■ . 26-42 

Cserif Edene dr.<n£ 0zv. hAz 

tulajdonos, Arany JAnos-u. 10. ' 

Cserta Laszld mav. tttmernbk, 

Ffildvari-u. 9- 48-43 

Csetneky Arpad dr. vites . 

p..ii. s. titkar, Tisza. .Lajos-kvt. 69. 

Csets musztfvttuzem, tul. Csets 

JAzsef, Tisza L.-krt 48. ' 19-48 

ttz^mees lakasa, Kbzepkiktiiifisor 12. 

48-54 

Cslkos Ferenc Ifj. featO 6s 
mazolo, grof Apponyi Albert-u. '18. 
38-66 

Csfkos Istvan m. kir. postafflrel- 
tigyetfl, a Szeged 1. postahh-atai 
f6n6kenek lakasa, Lengyei-u. 21. 

Cslk6sNagy J6zseldr.ligyved, 
Kiilcsey-n. 4. 19-64 

Csiky Jentt^dr. vitez, Nepkert- 
.««■?. 39_ 53 

Cslllag gyogyszertar, dr. Han^ 
gay Levente gydgyszeresz, Boldeg- 
asszony-sugarut 31. 21-25 

Cslpey 6s Vaczy uriszabok, 
Kigyo-n. l. 24-02 

Cslpel Sandor dbhanykisArus, 
tGzsde, Romai-krt 6a VAs'arhelyi- 
sugarfifr sarok 29-01 

Cslszar Imre vendeglfls, Korona- 
u * *■■ 29-16 

Cslszar Istvann6 Ozv. paprika- 
nagykereskedo, tul. SzabA GezAne, 
Bzenthiromsag-u. 70. 10-52 

Cslszar Lajos vendeglflje. Kal- 
vAria-ter 7. 39-97 

Cslszar Lajos dr. iigyved, Tisza 
Lajos-koriit 73. 21-11 

Cslzmas Mlklos ny. mav. el61- 
jar6, Rig6-n. 12. 49-56 

Cstzmazla Kalman ny. felsfi- 
ipariskolai igazgato, Menhely- 

„ n - 6 - 19-23 

Csomafc Elem6rn6, Gr6f Appo- 
nyi AlbertHL &9. 28-98 

Csomor Dezso m. klr. postafo'fe!- 
flgyelfi, Hetvezer-n.. 6. 28-45 

Csongradmegyel ktfzp. tor. 
galml adohl ratal, Tisza Laios- 
korut 2/4. ' 14-93 

J Csongradmegyel . vend6glo. 
sbk 6s korcsmarosok Ipar- 
tarsnlatanak szlkvlzgyar 
r.-tr» Bocskai^n. 5. 22-32 

Csonka Gergely paprikakeres- 
kedO, Tisza Ujos-kfirtft 51. 26-54 

Csonka Kalman Eisfl szegedi 
kemenyitflipar, Cserepessor 32.- 

48-95 

Csonka Mlhalyn6,.Zsuz5a neni" 
viragiiziete. Bzechenyi-ter 8. Sjjeiis 

Csonka Mlkl6s dr. varosi Jszti 

fOiigyesz, Szekelysor 2. 30-84 
Csonka Man dor dr. iigyvAd, 

Attite-n. 7. 15-69 

Csonka szlkvlzgyar, tul. Csonka 

Janos Sandor-u. 3. 26-45 

Cs6r B6Ia divat- es rOvidam- 

keresk., Feketesas-u. 15. 29-95 

Lakasa, Kossuth Lajos-Bngarttt 23. 
49-52 
Csordas Sandor m?b Bzegedi 

Bflrruhagyar, Bajka-a. 11. 024-92 
Cs6ti 1116s m. klr. mfiazakl tanil- 

cbos. 6ajlra-u. 9. 25"42 

Csukonyl Andras kaeankovaos- 

Biester, Somogyi-telep, IX -n. 490 
39-00 
Csnkonyl B61an6 fuszer- 6s 

vegyeakeresk,, Kossnth Lajos- 

eugarfit 39. 29-17 

Csarg* Istvan ^lelmisKer- 6s ' 

gyilmrileskeroHk, Takariktar-n. 4. 
14-56 Csurgo Laszld l^goltalmi tiizolt6- 
ezef- es g^pgyara, Kossnth Lajos- 
sugaiTit 68. 018-98 

Csnrgo Zoltan ant6- is g^pjavito 

- iizem,- Kossuth La jos-sngarnr68: " 
Ol 8-98 

Csurl Fereno oris 6a ikszer^sz, 
Karisz-n. 16. 28-69 

Csurl Gyula kfimfvesmeste^ 
Keeskemeti-u. 28/a/2. 49-3 1 

Csary Istvan dr.postaf fif elligyelfi,- 

Szeged 2. postahivatal JOuSkenek 

lakasa, Szentharomsag-u. 43/ \y. 

21-02 
Carry Richard klr. ItelotaBlai ' 

tanacselnOk, Kossutli LaioB-suear- 

4t 26. 12-61 

CykJamen vlragttzlet, tul. 

Iritz B6lane, K41lay Albert^n. 1 

33-61 
Czak6 Kalman angol uri szabo, 

Szenthiromsag-u. 15. 27-46 

Czegledy Sandor papTika- 

nagykeresk.,'Hetvez6r-n. 13. 

30-97 
Cz6kns Zoltan cukrisz, Petofi 

Sandori-sugarut 7. 38-43 

Czerna Istvan m. kir. postatorg. 

gyak., Szentharomsag-u. 30. 12-68 
Czlnky Gabrlella dr. tiido- 

szakoiTOs. Bethlen-u. 3. 13-61 Czlpott Zoltan ny. 

Szentharomsag- 29-14 Czucz Ferenc aot6-, traktor-, gep- 
javito- es aut6villainossagj iizem, 
Vitez-n. 19. 19-60 

Dacs6 Arnold ker. iigyno'k, Eter- 
nit-pala. kbrzeti f6amsit6, Tisza 
Lajos-korut 48. ■ 19-08 

Lakasa, ■ Takarektar-u. 2. 19-07 

DAlIa vlrdgUzIet tul. Kovacs B6Jan6, Karasz-u. 8. 17-57 Dalmady Em 6 ny. alezredes, 
Boldogasszorfy-sngarfit 55/a. 22-67 

Damasay Kamil dr. ny. had.- 

bir6 alezredes, Tisza Lajos-krt 33. 

29-60 

D. Bf. K. Sz. szegedi egy. es 
fOiskblaihallgatdk alosztalva, Tisaa 
Lajos-krt. 34. 016-41 

Danczlger Dezso' fakereskedG, 
Moln-^r fatelep c6g beltagja, Tdrb'k- 
u. i/a. 32-27 

Danczlger Lajos fakereskedfl, 
Horthy Mikl6s-n. S2. 27-99 

Danner LaszS6 paprika-, teszta-, 
py^kenyarnnagykeresk., gyari (tep- 
viselfi, Teleki-a. 1. , 49-93 

Danner Peter Ha ffiszer- esgyar- 
matarnnagykereskedo, Tisza Lalos- 
kflriit 12. i i«4i 

Danyl Ferenc motoroafavag6, 

Dugonics-ter 1. 39-18 

Darazs Istv&n badogos- es szerelS- 

mester, Gr6l Apponyi Albert-u. 8. 
20-09 
Dar6czy Pal ingatlanforgalmi 

irodaja, Mikszath Kalman-a. 21. 

16-52 
Darvas Karoly dr. figyvM, Va- 

(eria T ter 12. 17-66 

David Istvanne villanye«ereI6, 

M6rei-u. 6/a. 24-77 

Defik Istvan m. kir. honv 

ezredes, Beesi-krt 5. 39-45 

Deak Jozsel kes-, acel- es f6maru. 

nzenie, Mars-ter 11. 11-62 

Deak Laszld vit6z, m. kir. ezre 

des, a 9. honv. gy. e. parancsnoka, 

Tisza Lajos-krt 73. 27-55 

Deak Sandor ftiszerkereskedea, 

Nyil-a. 12. 25-87 

Denre Peter dr., a posta bet. 

bisst. int. keruleti Morvosa es ktJz- 

kdrtiazj igazgattS-fiiorvoa, biirgy6- 

gyfisz, Koseutb Lajos-sugarfit 43, 
24-62 
Degregori60!fonedr.,Variasz- 
49-59 Dehm Peter ferflszabd. Takarek^ 

tar-u. 7. 21^66 

Dekany Ferenc sert^svigrt. VA- 

sarhelyi-sugArut 42. 25-73 

Dekany Istvan f4afc5kkereske"do, 

Merei-u. 6/c. ' ' 28-73 

Dekany Lajos m^szaros ^shentes, 

NyAr-n. 8. 18-57 

Dekany Pal asztalosmester, Kecs- 

kemeti-a. 24. 89-31 

Dekany Szllveszter epitesi 

vallalkozi, ZakAnyru. 16/a. 22-95 
Del>Ka cipokereskedelml 

r-t. azegedi fl6kj», Karisz-a 14. 
16-84 
Delmagyarorszag hirlap- ea 

nyomdavallalat r.-t v Celmagyar- 

orszag uapilap, szerk., kiadohiv. 

koIcs«nk«nyvtara 6s jegyirodaia 

Aradi-n. 8 13^06 

Berey Geza igazgato-fesaerkesztO, 

Tttmdrkeny I 5 tvan-n. 2. 23-83 
Delmagyarorszagl clpogyar 

r.-t., Berlini-krt 7. 31-55 

DelmacyarbrszagI krlstaly 

sz6dattzem es vegyipar, tul. 

Sefelin Lajos, Margit-u, 19. 12-36 

Del Spor'tja szerk. es kiadohiva- 
tala, Var-u. 2, 33-60 

Delvldekl EgyetemI es ¥0- 
lskolal Hallgat6k Eeyesiilete 
(I)efheJ Tisza L.-krt. 34. 016-41 

Delvldekl szenkeresk r.*t. 
varosi irodaja,B oldogasszony-s ugar- 
ut 17. ^ i9_58 

Raktarai, Tiszapalyandvar 25-84 

Demeny A lajos dr. koreEkedel- 
mi es iparkamarai f6uitkar,. Vorfis- 
marty-n. 3. 019-75 

Demefer Ferenc faiskolaja es r6- 

■ zsakerteszete, 8z6regi-fit 42. 22-10 

Denes Istvan kdnyvkeresfredes, 

Kigyo-u. 2. 17-90 

Denes Janos m. kir. posta mn- 

szaki eUenflr, Balfasor 31. 23-58 

Dereano Jeno* m. kir. ttizersza- 

ssados, Boldogasszony-sugarut 58. 

48-12 
,Dennata K clpffUzIet, tnl. 
Gail Eva, Karoly i-u. 2/1. 25-18 

Deri Deri kot«ttfirugyar, tul 

Maria, Szent Miklos-n. 14 " D6ry Ede varrogep, kerekpAr es 
gramofon r.-t., Kis-u. 3. 12-67 

Dery Ernft lakAsa, DeAk Ferenc 
« 20 13-00 

Dery Sandor^ Kilviria-n Desed Sandor m. kir. honv.' al- 
ezredes, Arany Janos-n. 11. 29-51 

Dettre Janos dr. figy ved, Taka- 
rektAr-u. 3. 20-20 

Deutscta Albert k.I.t, villamos- 

sAgi anyagok raktAra, KArAez-u. 7 

18-71 

Dentsch es Tarsa hazai 6s d6li- 
gyfimolc6kereskedes, tul. Deutsch 
IstvAD, Tisza Lajos-krt se: 16-06 
Gyiimaics es osomagold telepe 
Korona-u. 31. 26-73 

Dentsch Matyas dr. orvos, Tisza 
Lajos-krt 53. 10-67 

Deutsch Samuel ras-, femke- 
reukedo, vasfemSntode es gApjavit6 
roflhely.Cserzy MihAly-D.4. 21-75 

Devlch Sandor All. gimndzlumi 
rajatanir, Allandd Mr6sAgi' irde- 
saakertO, OroszlAn-n. 4. 31-03 

Dezsd Mlhaly badogos es vlz- 

vezet6kszerel6, Tisza Lajos-krt 71. 

19-74 

D. Faragd Kalman hentes es 
meezaTOE, Mikszatb KAIman-n. 14. 452 Dftczfalosy G. Fereno ny. alez- 
redes, J6kal-u. 8. . 18-69 

Dietrich Emll Hj. oegvezetfl, 
Tisza Lajos-kTt 91. 27-70 

DloSBzllagyl Dezsti okJ. gepesz- 

' mernfik, Szenthartfmsag-u. 12. 

28-84 Dlppong Peter m. kir. poslamfi- 

szaki segegtiszt, Apaca^u. 3. 49-45 
Dietrich VUmos oy. m. klr. posta- ■ 

igazgatd, Szent R6 kn8-ter 4 . 39-44 
Dobay Gyula dr. kir. ngyesz, 

Osztrovsaky-n. 21. - 48-11 

Doho Ignac paprikamalma, Ko- 

lozsvAri-ter 11. 31-46 

Dobo Ignac paprikamalma es 

Dob6 Sdndor gnmiipar, Bertini- 

krt 80. ■...'.■ 24-16 

Dobd Imre csemegekere'skedfi, . 

OroszlAn-u. 6. 32-72 

DobA danos vitez, kfimiveg m. 

tfizifakeresk., Bomogyitelep XV. 

n. 861/6. 27-91 

Dob6czky Szllveszter paprika- 

nagykereskedO, Matyas-ter i. 

12-94 
Dobral Domokos epiilet, disz- 

raubadogos As vizveaetekEzerelC, 

Merey-n. 12. 38-26 

Doczl rtun- 6s llkfirgyar 

tul. Dciczi Janos, Dugonics-ter 9. 
11-04 
D6czy Imre vMt, karpitos es 

disaitfl, hajlitott bntor es faarn- 

gyara, l)6czy fotelag.y, KAllay 

Albert-u. l. ■ v ' i 28-90 

Dbhanyarnraktar, m. klr., 

Dugonkd-u. 4. •-. 29-19 

Dohanygyarl Igazgatdsag, 

m. klr., Kossuth Lajoa-sugArut 72. 

11-55 

Twzaparti raktArtelepe, Ala6tisza- 

part 16, 11-66 

Dohanynagyaruda, m. klr., 

Feketesas-n. 22. 39-19 

Dolch Gybrgy ny. m. klr. poBta- 

fofelugye!6. Bzent Gy6rgy-o. 4/6. 

« ,, »** * 18-36 

Doman Matyas, Boldogasszony 
sugdriit 15. 19-21 

Doman Szbnyeghaz k.f.t., 

KArAsz-u. 12. 12-99 

DozsaEmil dr. figyv^d, Madach- 

n. i/b. 48-44 

D6zsa Tlbor, Bar6 J6sika-u. 21. 

10-69 

Dtf me VInce kArpitoamester, Gr6f 

Apponyi Alberts. 21. 18-85 

Dreber-Haggenmacher elstf 
magyar r6szv6ny serlb- 
ztfde r.-t. ffiraktAra, Kossuth 
Lajos-sugArut 49. 12-12 

Dndas sz^psegApoldsi oikkek 
kicsinybeni es iiagybani kereske- 
dese, Szechenyi-tAr 2/a. 39-02 

Dndas Endrdm. klr. postasegAd- 
ellenor, Somogyi-u. 20. 11-44 

Dudas SAndorn6 fodrasz, koss- 
raetikiis is illatszerkereskedfi, 
Tisza Lajos-krt 19. 39-98 

Dngasz Antal kelmefesta-Asvepy- 
tisztitouzeme. TAp6i-u. 7A). 33^40 

Dul6sy Istvan honv. alezredes, 
BAke-u. 1. 21-44 

Dana Conkordla altaiahos 
blztoslt6 r.-t. vezArflgynfihsege. 
Kossuth Lftjos-sngArfit 2. 18-25 

Dnna szlkvlzUzem, tul. KomA- 
csin MlhilynA, BAador-u. 26. 

27-42 

Dis Istvan ffildbirtokoa, Arany 
JAnos-u. 5. 22-44 

GazdasAga, GyAla 9. 84-63 

Dus Sandor .m. kir. postaellenor. 
Boldogasszony-siigArfit 10. 20-40; 

Daschak HenrlkfesWvftllalkozA, 
Msrgit-u. 12. 17-71 

Daschak Laszld dr. figyved, 
Tisza LajoskfirAt 46. - 13-86 

Egan Ernd dr. belgy6gyAsz, r«nt- 
genszakorvos lakAsa, MikszAtn KA1- 
min-u. 4. 24-41 

Rendelflje, Tisza Lajo»-Wr6t 60. 
(Dr. TAth Bzanat6rium) 10-20 
10-30 OUOASZ 33-40 sem o o6vsorlian; 5cm r Pttia sBcm nenff sxcrep^c ELS6 SZEGEDI B6RRUHAGYAR tDl.: CSORDAS SANDOR 0% M g%0% ^ 
Szeged, Sajka-utca 14. 24"!f 2 "^"" FESTdlPARI VALLALAT cjgt CSAH91 MIHALV. Fehetesns-u. 22. Tel: 19-42^- Egrl La]os kenderfonbgyari tiszt- 
viselfi, K5lcaey-n. 10. , 39-94 

Egyedl Andor in.- kir. posta- 
merncik. epit^si oaztalyvezete, 
K8z(5p kikoto-sor 8. 25-55 

Egycssy Lajos nye-lvtanar, kor- 
repetitor, Nador-n. 10. 39-26 

Egyetem es egyefemi inte- 
zetek, lasd Horcby Mikl6s tudo- 
. raanyegyetera. 
Ehmann Aladar dr. m. kir. 

postatitkar, kertileti bkitos, Attila- 

u. 18. 23-50 

Eld as Bentlan fogorvoalasra Jo- 

gosult fogasz, Tlsza Lajos-krt 44. 

16-97 

Elsenstttdter S. es tarsal, 

Klauzal-ter 6s Kigy6-n. sarok 

012-56 
Eisner ManA dr. iigyvedi iro 

daja (is lakasa, Deak Ferenc-Q. 6. 

016-86 

Ekker Jullska n6i raha es divat- 

arauzlete, Kfllcsey-ri. 4. I. em. 2. 
27-12 
EIek JAzsel cimfes tomes ter, 

Kigyo-u. 7. 48-59 

Elek Sand or me>legkeszito\ Ar- 

pad-ter 3. 20-45 

Eleml altalanos blztoslto 

r.-t. vezfirfigynbksege, Takarek- 

tar-u. 2. . 29-07 

Elemy Sandor dr. kir itel6- 

tablai tanaeeelnfik, Feketesas-u. 15. 

12-90 

Elfer Mlkltts nyerstermenykeres- 

kedfi, Szentbaromaag-n. 4/a. 16-76 

Elit ctptt aru haz, t ui . Erd 6a Dezso . 

8zechenyi-ter 16. ' ** Elite kozmetikas 6s hSlgyfodriUz- 
szalon, tul. Klein Ireu, Horthy 
Mik!6Vn.*2. 15-54 

Elstt dunagttzhajozasl tar- 
sasag iigy nfiksege, Tisza Lajos- 
krt 84/86. O10-18 

Elsft kecskemetl konzerv< 
gyar. r.-t. szegedi fi6kjft Rokuai 
feketefbldek 6. 27-79 

Elstt magyar altalanos blz- 
toslto tarsasag szeged i ttugy- 
nfiksege, Tisza Ijajos-krtff*. 10-23 

Elstt szegedl bttrruhagyar 

tul. 'Csorefas Sandor, Sajka-n. 14. 
024-92 

Elstt szegedl clpogyar k.I.t 
Rdmai-krt 21. 12-55 

ElsO szegedl dobozgyar es 
dlszkttnyvkttteszet, tul. Beer 
Sandor, Dugonics-n. 28. 29-96 

Elstt szegedl ecetgyar r.-t. 
(,volt Gottlieb ITavid utoda r;-t.), 
Bris-pater-u. (volt Lfiw Lip6t-u.) 15. 
27-54 

Elstt szegedl IttzoVes ernytt- 
keszlttt tpartelep, Kaldor ,16- 
zsefne 6s tarsa, Karasz-u. 6. 39-91 

Elstt szegedl szabolparl sztt- 

vetkezet, Franoia-u. 22. 17-60 

Belvarosi fiztete, 8zecbenyi-t6r 8. 

19-28 

Emmer Imre m. kir. poata- 

fflellenor, Mnranyi-n. 3. 48-24 
Endl Julia Futrira tisztv. 

Tabor-u. 7/b. 48-14 

Endrenyl Jozsel m. kir. vonal- 

mester, Igl<5i-u. 4. 34-43 

. Endrenyl Lajos nyomda es hirlap- 
: kiad6 vail, r.-t., a Szegedl Frisi 

Ujsagkiad6ja.J6kai-a.-4 012-52 
Engelsmann Jentt moszakl fgaz- 

gat6,Szenthai6msag-n.43/b.l4-55 
Engl Imre sutfimester «Rakiozi» 

ufitodeje, D61ibab-u. 40/b. 27-56 
: Engl Peter siKfimester, Valeria- 

ter i. Eperjessy Kalman dr. egyet. 

c. nyilv. rk. tanar, ffiisk. r. tanar, 

Liliom-n. 10. 28-14 

Epltttanyagaruslt6 r.-t. (volt 

Klein B. Vilraos r.-t.), 8z(ics-n. 15. 

23-37 

Epstein Hngd term^nybizoma- 

nyos, Polgai-u. 4. 25-62 

Erdelyl Andras es fla tuzifa- 
6s sz6anagykeresk., 6pitesi anyag- 
telep, Oszrtrovazky-n. 26/2B. 19-22 

Erdelyl Antal kor.csmaros, 8zap- 
panos-u. 5. 39-30 

Erdelyl Gyola- szfilobirtokos, 

KoBBtith Lfij09-sngariit 5. 26-27 

Erdelyl Istvan aes- is kOmflVes- 

liiester, 6pit6si vallalkozo, Fodor- 

n. 13/b. .27-82 

Erdelyl Janos varosi zeneisk. 

tanar, Petfifi Bandar-sugar fit 44/b. 

13-36 

Erdelyl Jentt dr. fill-, orr-, g^ge- 

orvos, Klauzal-t6r 8. 20-34 

Erdelyl Mihaly dr. figyvM. 

Mais-t^r 17. 39-92 

ErdttfelUgyeloseg, Dngonics- 

ter 7, , 18-65 

Erdoigazgatosag, m. kir., Du- 

gonics-t6r 7 16-17 

Erdtts Vezstt cipflkeresk. lakasa, 

Kalvdria-u. 21/e. 26-40 

Erdtts Dezstt lfj. O.T.I, tiszt- 

viselo, Temesvari-krt. 36. 20-62 

Erdtts G. k^zjmunka fizem, Gyer- 
tyamoai-n fl/a. 15-89 

Ernyel Istvan dr. orvoa, Attila- 
b. 9. 29-25 

Ertsey Peter» Vit6z-u. 4. 26-48 Etttvtis Lorand kolleglum 

igazgatdsaga, BoldogflBsaony- 
Bugarnt.6. 25-72 

Eperjessy Geza, m. kir. ezredes, 
KSloszey-u. 4. 23-98 Erzsebet kalapszalon tal.: 
B. Simon ErzB^bet, Kdraez-u. 16. 
38-65 
Erzsebet Takaes lUrdtt, Ru- 

dolf-t6r el5tt, Tiszai aszdlaaz (iiaem- 
ben : IV/16-^X/i6-ig) 10-42 

Eszes Imre tQzifa- es sz^nlreres- 
kedfl, Parisi-krt 44. 18-28 

Ezslas Istvan fiiszer-, cgemege- 
&s vegyeskeresk., Csongradi-s-ngar- 
at 23/b. 23-21 

Excelsior harlsnyahaz, ttil. 
Bzilagyi Sandor, Tisza Lajos- 
koint 42/b. 29-59 

Lakasa: Zakany-u. 4/a. 14-62 

Fabian Lajos kflfaragomester sir- 
kfiraktara, Kalvaria-u. 46. 15-28 

Fabian Pal m. kir. poato fiz. alt. 

vonalfelvigyaz6, Bzent Laszl<5-u. 3. 
18-15 
Fabrlk Kazmer dr. figyv6d, 

Mikszdth Kalman-u. 23. 38-05 

Fagler Ede vas- £>s ^rcSntode, gip- 
mflhely, Polgir-u. 9. 16-79 

Fagler testverek papriks-6sda- 
ral6malma, Veresacs-n. 47. 13-48 

Falparl termeltt szttvetke- 
zet, dr. Boross J.-u. 3. 16-71 
Batorcsnoka, Feketesas-n. 19. 

32-87 

Falclone Halman dr. oyag. «l- 
eitredes, Szenthftromsag-a. 22. 

16-27 

Falkay Antal m. kir. hnszarez- 
redea, Radol(-t6r 14. ' 31-48 

Falkay Gyttrgy m. kir. ffihadnagy, 
8oraogyI-u. 6. 12-57 

Falkay Gynla dr. m. kir. itelfl- 
tab) a elnBke, Oroszlan-n. 4. 27-27 

Falta Bela dr., a poata bet. bizt. 

- Int. szukurvots&,n6orro8,Takar6ktftr- 
n. 6. 13-60 

Falta B61ane dr.-ne nyad lakasa 
(flzemben: IV?lfi— XJ/16rlg) UJsze- 
ged, Fttfasor 28. 29-88 

Falta LAszl6 dr. ffll-, orr-, gege 
orvos, egyeteml tanirsegid, 
Kaaiaozy-u. fl. 13-12 

Falta Marcell dr. egyeteml ma- 
gAn Unftr, szem- es f&lEzakorvos, 
Bortby Mikl6s-u. 18 /a. 12-93 Falndl Imre dr. orvos, Kolcsey- 
u. to. 17-74 

Falndl Jentt malomtulajdonos la- 
kasa, Brfisszeli-krt 30. 19-49 

Falndl testverek gabona- es ter- 
menykere^kedOk, Szent Istvan-ter 1. 

19-39 

Gozbenger- es paprikamalma, 8za- 
badsajto-n. 54. 26-66 

Falndl Viktor' a Varhelyi Fereno 
c6g tisztviselfije, Reformatns pa- 
lota, Tisza Lajoa-krt 37. 24-59 

Fains Imrene b61yegkeresked(l, 

Dora-ter 29. 39"03 

Fanttt AsvanyoEajtelep, bizo- 

manyosKopasa Ferenc Daniel, Tisza- 

palyaudvar li-80 

Faragtt Lalos, Kazinczy-Q. 6. 

17-05 
Faragtt Rozal es Pallnkas 

Kato szatics lizl., Kigy6-n. 8. 
25-11 
Farago testverek meszaros es 

hentea, J6kai-n. 11. 15-24 

Farkas Andras d£lm&gyaror- 

Bzagi seprflgyara, Liget-n. 3. 

17-19 
Farkas Antal villany- £s radi<5- 

szerelo, Tisza L.-kit 61. 13-49 

Farkas Bela dr. egyet. Eyilv. r. 

tanar, Szentbaromeag-u. 43. iS-76 
Farkas Dezstt dr. rarosi 

aliatorvos, Deak Ferenc-a. 22. 

29-32 
Farkas Elemer dr. gyfiri m. kir. 

postafogalraaz6,- BriisszeU-krt 28. 
31-86 
Farkas Ferenc cirokseproV 

k^szitfl, Csaka-u. 6. 23-26 

Farkas Imre epltest rallalkoz6, 

es epiteaianyag nagy- es kiakeres- 

kedfi, Zarda-u^ 8. 89-88 

Farkas Imre vaskeresked6, 

Val6ria-t6r 13. 22"47 

Farkas Istran sztlcBmester, 

Takarektar-u. 8. 28-95 

Farkas Jttzsel vit^z, danaturalt^ 

szeaznagykeresk., Petfifi Sandor- 

angar-nt 65. 19-27 

Farkas JozseS vit6z, toll-, bor- 4>s 

gyapjukeresk. , aSzeged es VidSke 

Hangyas tollfizeme, M6rei-n. 7. 

39-29 
Farkas JozseZne bornagyfcerea- 

kedO, R6mai-krt. 10. 30-54 

Farkas Karoly. kereakede, Pal- 

n. 6. - 16-50 

Farkas La|os alitdmeater, F61d 

mives-o. 8B. 39-58 

Farkas L>a]osne paprikamalma, 

Petan Sandor-sugarfit 76. 16-75 
Farkas Mihaly fakereskedo, 

Mars-trt 15. 38-42 

Farkas Pal trogepilzeme, Koasutb 

Lajos-sugariit 8. 81-78 

F&y BorbaSaall.leanygimn. tanar, 

Tlsza bajos-krt 61. (lizemben 

IXI16— VI/15-ig) 12-89 

Fay Ferenc tanar, Madacb-u. 8. 

14-42 

Fay Marglt keziraankaazlete, Ko- 

rona-u. 1. 25-21 

Fazekas Endre paprikakeres- 

kedfi, Valeria-ter 10. 20-11 

Fazekas Imre fiiszer-, liszt- ^a 

termenykeroskcdfl, Mikszath K.-n. 21 

89-89 

Feher Alfred ny. po3tahivatali 

ig„ Liliom-u. 14. '32-91 

Feher Ignac ny. m. kir. bazi- 

ipari felflgyeW, Pillich Kalman- 

H. 18'a. 48*31 

Feher Kalman dr. ugyv£d, 

Szecbenyi-t^r 6. 14-78 Farhasrerenc 

elrokseprtt keszitg tiaeme SZEGED, CSUKA-U. 6. 31*26 Fehertttl tttgazdasag, Eett6s T 
batar 22-84 

Fejer Gyttrgy okl. gazda, mez5- 
gazd. cikkek f6k£pviselete &s biz. 
irodaja, Parajdi-n. 4. 15-61 

Fekete Bela dr. ttgyv^d, Ptiapfik- 
u. it/a. 20-01 

Fekete Sodrasz-szalon, tal. 

PalvtSlgyi hajosne, Somogyi-u; 23. 

24-74 

Fekete Istvan motorfiaem, Petfifi 
Sandor-sugariit 1. 16-13 

Fekete NAhdor badogoa, legezesa 
es ^izvezeteki vallalkozi. KoBSOth 
Ijajoa-sugariit 18. 20-72 

Feketehalmy Czeydner Fe- 
rene vitez altabornagy, Oroazlan- 
.«. 4. 24 ta 70 

Feldmann Ilona holgyfodrasz, 
8zechenyi-t6r 8. ' 31-66 

Felekl Vllmos kendergyarl 
tisztviselO, Othaimi-fit l. 49-37 

Fellegl Gyttrgy dr. orvos, 
belgy6gyasz, Zrinyi-a. 6. 27-08 

Felsttipartskola, m. kir., all. 
igazgatdsaga 

Kalvaria-ter 5/b. 15-75 

!gazgat6 irodija 15-78 

Igazgat6 lakasa 15-79 

Internatasa, Rlgo-u. 24. 82-77 

Felsttkereskedelml lskola 
m. kir. all. igazgat6saga, Kazin- 
czy-Q. i. 12-59 

Felsttkereskedelml lskola* 
nttl, lasd Nfli (elsokereak. iskola 

Felstttorontall armenteslttt- 
es belvlzszab. tarsulat, Bol- 
.fiogasszony-sagarut 17/a. 24-99 

Felsttvarosl rem. feat, nei 
kttr, Monkacsy-u. fl. f 

Felsttvarosi rttm. kat. 

banflabivatal, Mnnkacsy- 

49-84 
Femlna hBigyfodraaz-szalon, tul. 

Racz lmren6, Kigy6-u. 2: 39-82 

Fenyes Mareelne ttzv. nyelv- 
tanito, Tisza Lajos-krt 91. 24-14 

Ferny© Bngtt nagykereskedfl, Pol- 
gar-u. 22/b. 39-85 

Ferny Lajos ny. m&szaki tanaoaba, 
PfiBp6k-u. tl/b. , 24-46 

Fenytt testverek ffiszer- es liazt- 
nagykereskedok, Attila-n. 10. 

10-29 

Femyves M. Kernel dr. orvos, 
Fodor-u. a. 13-89 

Ferenczl Istvan dr. egyet. nyil. 
r. tanar, Rudolf-ter 5. 20-30 

Ferencslk Erzsebet korosma- 
ros, Koaanth L.-sngariit 81. 24-73 

Feres czy Jozsei vitez, m. kir. 
hiravedezredes, Boldogaaszony- 
angarat 45. 17-58 

FerttttBenittt fintezet, varosl, 

I^sd Szeged sz. kir. varos 
Festttlparvallalat, tut. Ceanyi 
Mihaly szobafeatoea mizol6, Fekete- 
sas-n. 82. '■ 19-42 tep- 
1-84 
ple- Fener Egon 

Jauoe-a. 9/b. a o 

M 2 
O 5 orvoe, Arany 
18-68 FSataEkorraak fleltigyeltt 

batosaga, UsA Atmenetl ottbon 

Ffikert Antal tojaa-, z«lds6g- 6s 
termenykereskedO, Ter6z-n. 21. 

38-41 

Fischer es P&rtos uri divat- 
uzlet, Karasz-n. 1. 22-89 

Fischer Janos Flal kdipartelep, 
tul . o'zt. Fellegi Lajosne 6s Fellegi 
Ander, Kalvaria-o. 3. 10-75 

Fischer Jentt bornagybereskedfl, 
B6ke-u. 8. -..■ 48*86 

Fischer Laszlo ^ksaerfsz te 6ras, 
Klanzal-t^r 3, 30-48 

Flels^ag Dezstt irodaja &a lakasa, 
Valena-ter 10. 20-10 453 ■ F o m y 6 Bo m a gK^I^^!li; , i^S^a»r ,gW ^"^ tel. : 1 1-65 Fodor Alajos dr. vitea m. kir. 
hlezredes, Temeavari-krt 19. 

32-19 
Fodor Janog ffiszer- 6$ termeny- 
keresk., Mikszath KalmAn-u. 5. 

39-11 

Fodor Lajos vegyipari tizeme 6a 

vegyiArnnagykereskedd, . Vasas- 

szentpeter-u.3. 31-34 

Fodor fatelep cegt. Fodor LaszloV 

Vasasszentpeter-u. 4. 39-46 

Fodor Odtin es tarsa nemEet- 

. kttii ssdilit^k, Feketesas-u. 17. 

11-21 
Berelt telepe, Kalvaria-u. 21/a. 

15-44 
Lak&s, Roknai feketefttldek 176. Fodor' Sandor varrdgep- 6s > 
ker6kparmuszer6sz, Mikszatb. Kal- 
man-n. 6. 17-98 

Fogas lajos tfisifa-, kfisz^n- 6s 
fasssenkeiesk.., Killed Csongradi.su- 
^arfit 15. 31-72 

Fogel Jozsefne ttzv. dr.-n6 
egyet. tanar Czvegye, Kossnth 
Lajos-sngarilt 41. 26-17 

FolyammCrnokl hlvatal, m. 
.-klr., Tisza Lajos-krt 7. 10-22 
Hajdjavitd telepe, Tape kfizseg 
melJett, l£sd Kotrdtelep 

Fonclere altalanos blztoslto 
lntezet vezertigyu6ksege, Kele- 
men-n. 7. 12-35 

Fonetlkus Jogl szemlna- 
rlom, Margitn. 26. O20-59 

Fonyo Soma vlllamossagl valla- 
Lata, Kblcseyrn. 4. 11-65 

Tulajdonosanak, Fonyo Istvannak 
lakasa, Deak Perenc-u. 8. 49-79 

Forgacs Jozsef Ambert bizoma- 
■nyos, Parisi-krt 27. 32-86 

Forgalmlad6hIvatal Csongrad- 
megyei kfaponti, Tisza Lajos-krt 2. 
14-93 
. F6dl Zoltanne korcsmaros, 

Mars-ter 16. 12-47 

Foispanl hlvatal, Szecbenyi 

terio. 15-25 

Foldmeresl (elttgyeltiseg, 

10. m. kir. allami, KlauzAl 

tfr 9. 18-10 

„ F«UgyeszB^,g, klr., Dagonlcs, 

ter 3. 13-14 

Fovamhivatal, m. klr., Also 

■,' tiszapart 16 27-38 

Ftfzo Marlon okl. mernflk, a 

Bzegedi Gazdasagi Vasut fiztet- 

vezet&je, Orosalan-n. 4. 48-40 

Frankfurt Izldor, a Hungaria 
szikvizgyAr tnlajdonosa, Bar6 
Josika-u. 27. ~' 

Frank! Bodogne »zv, 

Tisza Lajos-krt 19. 26-09 

Frankl Jozsef Szent Gydrgy 
gyogyszertara, Szent Gy6rgy-ter 8 
11-18 

Frank 6 Andor Dngonfcs gyogy- 
szeitAra, Dngonics-t6r 1. 17-93 

Frankl 6s Zelsler fflszer- 6s 
gyarmataro iigyndksege, Korona- 
o. 13. 1097 

Frelriiann Mlksa kepkeretezfi es 
kepkereskedO, Dugonics-ter 11. 

21-80 

Frenkel Jeno dr. rabbi, Mar- 
git-a 20 25-16 

Frlcsayne dr. Telbtsz Marta 
orvoa is Friesay Ferenc karnagy, 
Kazincay-u. 10. 28-85 

Friedmann Ferenc epnlet, 
bntor-, portal- 6h boltberendez'esi 
vail., Madach-n. 16. 18-31 

Frlschmann Gabor motorspe- 
cialista, motor- es gepjavito nifihely, 
KAlvAria-n. 2/b. ' 23-73 

Frlschmann Sandor viliany- 
szereld, gepjavitd. nikkelezfl, Bar<5 
J6sika-n. 13. 32-84 

FrtfhIIch Pal dr. egyetemi ny. 
r. tanar, Zerge-a. 19. 22-41 

Frammer Janos kflnyvkotftmes 
ter, Podor-u. 33. 39-87 

Fuchs Antal vendegl6s f Palla- 
viclni-u. u. 26-771 Fntnra, a magyar szttTet- 
kezetl klfzpontok aralor.. 
galml r.-t« szegedi bevasarld- 
kirendelts^ge. 8*6cbenyi-t& 12. 

33-77, 33-78 
Araraktira, Erza^bet-rakpart 

38-03 

Fulttp Gyula TendeglCs, Rndolf- 

ter ». 15 . 9 3 

FUHfp PaJ dr., a posta bet. blzt. 
int.^szakorTOBa, egyetemes orvosi- 
doktor, mfttfisebesz, Kalvaria-a. 35. FOrst Rdzsl kozmetlkai int^zete, 

Horvdtb Mihaly-n. 9. 30-32 

Fttazerpaprlka>termel0k, 

kikiszitfik is irtdkesitok szflvetke- 
zete,: Eresebet-rakpart 19. 25-76 

Ftttttbaz, mav., lisd Allamvasatak 

Gaal.lAsd Gal 

Gaal Sandor felelfis seerkeseJO ^s 
nyomdatnlajdonog, Var-a. 2. 33-60 

Gabor Janos 6pit6anyagkeresk., 
Pulcz altabornagy-u. le/a. 25-38 

Gabor Jentf gyakorl6gimnaiiumi 

tanar, Zarda-u. 13. 38-52 

Gabor Jozsefvitezvilianysz'erelM 
vallalata, KAllay Albert-u. 2. 22-76 
Gabor sztinyegszovdde, tnl. 

Gabor Margit, Neiaestakdos-u. 30. 
29-36 
Gabrls Maria m. kir. postaseg^d- 

ellenOmfi, Rig6-tt. 23/o. 48-79 
Gajzago Istvanne dr.*ne dr. 

BzigefJiy Margit fogorvos, Valfiria- 

teri. 26-11 

Gallba Jozsef mtlszer^sa es 

galvanizald, 8zilagyi-n. 8. 29-45 
Gaal drogerla, ml. Gafil Zoltfin, 

Klsazil-t&r 8. . 39-72 

Gal Ferenc nyug. bankrtnOk. Ma- 

roa-Q. ti. . \ 17-79 

Gal Ferencne gyorsir6- 6s g^p- 

irdiEkolaja, 6z6cbeiiyi-ter 7'. 

028-15 
Gal Geza JenO dr. Ugyv£d, 

homreds^gi ved6, F«dor-a. 2/a. 

14-30 
Gal Sandor m. kir. posta miiszaki 

tanaosofl, 8zemMromsag-n. 2. 

31-69 
Galffy Ferenc dr. klr.kSzJegyzfl , 

Szechenyi-ter 7., Bzeged-CsongrAdi 

epfilete .10-96 

Garal Sandor m. klr. posta - 

fOellenOr, Beflca-n. &. 32-32 

Gargyan Imre dr.riiez, Btis pa- 

ter-u. 11. 21-45 

Gargyan Janosne «zt. borke- 

reslcedd 6s szfllObiitokos, RiWczl- 

iit 11. 27-17 Goldgraber Gyorgy zsirad6k -^a 
termenynagykereskedd, Zerge- v 
" *" 013-31 Gargyan Sandor Id. siltfimester, 

Rig5-u. 18. 39-56 

Gargyan Sandor If], tesztagyara. 

Tisza Lajos-krt 9tJ/a. 20-27 

Gaspar lllatszertar, ml. OrszAg 

Vilma, 8zechenyi-ter 7. 89-71 
GAspar Zoltan miiszaki tiszt- 

viseW, Korona n. 4. 89-78 

Gaspartcs Peter k6ses- 6a k6sz8- 

ritsmester, Feketesas-u. 13. 38-67 
Gazaffl Ferencne liisaerkereak., 

Cserzy Mibaly-n. 14. 49-13 

Gazdag Sandor m. kir. posta- 

vonalfelvigyazi, Csanadi-a. 8. 

49-17 
Gazdak- blztoslto szttvetke- 

zete,KossathLaj03-6Qgarft8.l em. 

17-24 

Gazdasagi lelUgyeloseg, m. 

klr., Tibor-u. 3. 32-67 

Gazdasagi Vasut, lasd Szeged 

szflb. kir. varosnal, Szegedi Gaz- 
dasagi Vasut 
GazgyAr, Irodai 6rAk: 8— 12-ig. 

Kossutb Lajos-sagirtit 89. O34-00 
Geher L.a]os m. kir. korraAny- 

tanAcsoa. gaad. szakelfiado, BoJdog- 

aaszony-nt 57. 82-34. 

Geller J6zsel, a Magyar kender-, 

len,- Jutaipar r.-t. fgazgatoja, Qr6f 

Apponyi Albert-u. 3. 17-54 

Gellerl Gyula dr. flgyved. Jo- 

kai-i;. 9. ' 20^-78 

Geller t Albert dr. egyetemi 

nyilv. r. tanir, Mikszati Kalmaa- 

u. 19. 17 . 44 General! trlestl altalanos 
blztoslto tarsnlat kernleti 

loflgynbksige, VAr-u. 7. 26-29 

Gera Antal fuszer-, fa- ^a sz6n- 
keresk., R6zaa-u. 5. 29-65 

Gergeiy Gyttrgy dr. szfilesz-BB- 
orvos, Kazinczy-a. 14. '32-56 

Gergeiy Mlklosne Apoll6 illat- 

«B«rtara, Kigyora. 6.. Feketesas- 

«• 20-91 

Gerle Jend gyogyszer69Z lakasa, 
Kigyo-a. l. 18-27 

German fillologlal Intezet, 
Baross-u. 2. 18-47 

Gero Beta 6pltesf vallalkoz6,epit6si 
any agkereske d<5 a ,Mara-t6r 5 : 22-3 1 

Ger6 Samn dr. fogorvos, Tieza 
Ijajos-krt 20. _ 25-64 

GimnAziomok t 
Kegyesrendl varosi glmnazium 
Gr. Klebelaberg-t^r 6. 18-77 

M . kir . a I lami Barosn G abor gyakorli- 
gimnazium, Horvath M.-u. 2. 13-51 
M. kir. allanri Klauzal Gabor gim- 
ttaziuih, Tisza Lajos-krt 6. 22-61 
Taniri terem 22-63 

M. kir. allami ArpAdhazl 8zt. Erzse- 
bet leanygimnazium, T6m6rkiny- 
u. 1. IgazgaWeag 39-07 

Tanari szoba 49-07 

InternAtDsa, Erzs6bet-rakpart 2. 
19-09 

Gltfckner Jozsef regvtisztitd es 
es festo fl6kja, Gr6f Appo'nyi Albert- 
«S7. 12 -69 

GlUck A doll, Hatter is Lever 
kepvisel6, Szt.GyOrgy-u. 4/6. 33-79 

GlUck Imre Chevrolet service, 
auto maszakj Vallalat, Rikoczi- 
fo i 15-05 

God6 Jozsef kertesa, Vedres-a. 7. 

Goldgrnber Ar pad gyAri es ker. 

k6pviaeld, Korona-n. ll. 48-85 

Goldgraber Gabor es Fiai 

paprikanagykereskedflk, Zerge- 
„ 10 13 _ 31 Lakdsa, Zaszld-u. 4/a. 20-42 

Goldsmann Benedek szatOcs 

Szent Gydrgy-u. 1. ,49-86, 

Gombhaz, RudoW 6s tdrsa uri 6s 

n61 divatiizlet, Csekonios-n. 3. 

24-94 
Gombos Geza es tdrsa kerea 

kedelmi ugynoks^g es blzomany, 

Mikszdtb K.-n. 6. 14-64 

Gombos Istvan nrl ezabdiizlet, 

Kallay Albert-n. 2. 21-00 

Gombos Janosne korcsmaros, 

Szentkaromsag-u. 45. 21-?59 

Gottlieb David atoda r.-t. 

ecetgyfir, lasd: Elsfi Szegedi Ecet- 

gyar r.-t. 
Gottscfaall Janos hdlgyfodrisz, 

Kolcsey-u. 4. 39-78 

Gottwald Laszl6 dr., a posta 

bet. bizt. int. orvosa, belgyogyaaz, 

Szent Istvan-t6r 1. 1 1-48 

Gorgenyl Gyula dr. ftli-, orr- es 

gegeorvos, klinikai tanArseg6d, Ki- 

ey^-n- i- 32-50 

Gttrgenyl RezsS dr. m. kir. 
postasegedtitkar, Maros-u, 3. 

G»r«g Andras villamoss'agi vail., 
Othalom-u; 16. * 30-47 

Gitrog Karoly dr. vit6z, a Sze- 
gedi kenderfoodgyar r.-t. vezer- 
igazgatdja, Berzsenyi-n, 2. 80-78 

GtfrUg keletl magyar pleba- 
nla, dr. Doroszlay Mihaly plfibanos. 
OroszlAo-u. 4. 39-81 

Gorog keletl szerb egyhaz 
plebAnia hivatala, 8omogyi-u. 7. 

G0zfftrd0,raro8i,Usd Szeged sz. 

kir varos alatt 
Grasselly Karoly dr. figyv<5d, 

Korona-u. 6. 15-49 

Graczla clpoflzlet, miajdonos Zsur-. 

ko JAnos, KArauz-u. 3. 39-76 

Greguss Pal dr. egyet. nyilv. r. 

tanar, Beosi-krt 11/a. 19-45 Grenet Henri Hortby MikWa' 

tud. egyet. francia lektora, PUrj- 

n - 3 - 10-38 

Gresz Gytfrgy dr. figyv^d, Tisza 

Lajos-kdrat 39. ■ 20-33 

Gresz Istvan paprikanagykeres- 

kedO, Zrinyi-n. 3. 18-86 

Grdf Gyttrgy dr. eg Bertenyi 

Ivan dr. ttgyvidek, Tisza Lajos-: 

klb 20 ; O10-53 

Grol Gytfrgy dr. figyvAd lakaaa, 

Tisza Lajos-krt 20. 28-60 

G^Of, Gydzd' ny. kSza. isk. igaz- 

gatd, Dugonics-iAr 3. 48:85 

Grdf Kalmanne ozv. szu'l. 

DprAnszky Emilia ny. tanitdnfi, Tisza 

Lajos-krt 73. 24-50 

Grosser Sandor dr. ugyve^t, 

Bds pater-n. 2. 26-9€| 

Grossmann GyOrgy okl. meradk, 

Apit^si villalkozo, Attila-u. 11. 

32-05 
Grosz Marcell, a Szegedi keres- 

kedelmi es iparbank ny. vez6rigaz- 

gatdjAnak lakAsa, Klauzil-ter 2. 
028-52 
Grosz Vllmos kereskeld lakisa, 

Korona-a. 22. 16-44 

Grnber es Dentsch,lasd Agricola 
Grflnberger Marton bfirkeres- 

kedd, Kb'losey-u. 10. 24^07 

GrUner Istvan dr. tigyv^d, 

8zechenyi-t6r 7.= 13-78 

Grtlner Geza gazdilkodA is. 

Grfiner Istvan dr. flgyved, MadAoh- 

u 6. 20-94 

Grtlner Marcell saflldblrtokos; 

Parisi-krt 37. 18-79 

Grtlner MiklOs fogtecbnikai eg 

keramiai laboratorinm, Vidra-n. 3. 

„..'■■ 39-74 

Grflnfeld Imre kereskedelmi 

ugynbksege, Attlla-u. l. 15-31 

Grttnwald Hermann' antigua- 
rium, kdnyv-, papir- is zenemflke- 
resked6s, Horthy Miklds-n. 8. 89-80 

GalAcsl J6zsef fipitesj vAlialkozd, T 
Arviz-n. 9. 31-21 

Gntfreand Karoly fflszer-, Hast- 
es fermenyUziet, MikszAth KfilroAn- 
u. 2fl. 39 _ 75 

Gnttmann Geza igazgato lakasa, 
. Peketesas-Q. 22 25-02 

Guzl Istvan ffiszer- es eaemege- 

keresk., Boldogasszony-s.-ut 69ib. 

33-58 

Gyala kSzseg elOIjarosaga, 

laad K6zsegi eldljArosig. 
Gyarfas Zoltan dr. ea Vajda 

Lajos dr. figyv.edek,'Margit-u. l. 454 a.ER6"££ 22-31 Gyepmesterl telep, lAsd Szeged 

sz kir vAros 
Gyermekk6rbaz (Gref-fele) 

Kossuth Lajos-sugarfit 85. 18-01', 

Gyermekmenhely, allami, 

Csanadi-u. 10-10 

Gyermekvedti IJga, Orsza- 
gos, 

Gyofryiskolaja is atmeneti leAny- 

otthona, Szflregi-tit 80. 16-94 

Gyetval Andor fogtecbnikai la- 

boratorium, Bajza-n. 2. 89-77 

Gylmesl Frlgyes vitfz m. kir. 

altabornagy, Tisza Lajos-krt. 97. 

11-08 

Gyttmtfrey Jozsef dr.c<5gvezetfl, 

Bocskay-u. 9. 31-39 

Gyorll Bela autdszerelfi, Boldog- 

asszony-s.-6t 3. 29-09 

Gyttrgy Endre dr. m. klr. posta- 

tanAcsos, KlauzAl-t6r 3: 23-85 

Gyttrkey Sandorne ttizifa- is 

szenkereskedfi, Bai6 J<Ssika-n. 20; 

18-81 

GySrkiis Kfiroly vit6z 5rnagy f 
Kazinezy-u. 6'. 20-12. 

Cy«ry Gyola es Hal elso alfdldi 
legnagyobb vilianyerdre berendezett 
ecset-, meszeW- 6s mecbanikal kefe- 
gyar, Berlini-krt 2/4. . 25-65 

Gydry Ilona m. kir. posta s. tiszt- 
nd,-BrUsszeli-krt 3. 23-20 

Gyufagyar, lasd Magyar AltarAnoa 
gyufalpari r.-t szegedi gyara szamoi igrcsazns ciott weresse ki. Szeged Gyulal Jen6 in. kir. postafelugyelfl, 

6pit6si osztaLyvezet&i Kalvaria-sor 6. 

34-16 

Gyolal Pal fogaszati depdt, KM- 
csey-n. 11. 19-62 

Gyurls Kalman m. kir. posta- 
I'eifigyeI6, Csuktornyai-u. 11.. 

:,,' 23-00 

Gyurkl Gynla dr. figyv6d, Aradi- 
u. ii. 22-60 

Gyurkovfts Arpad gimn. tanar, 
r Sz.eittharomsag-n. 41: 23*46 

Haas Ftlltfp 6s f laMele r.-t. 
szfinyesr, bufofszovet, filggciny 
linoleum stb., Sz6chenvi-t6r i£. 

23-49 

Haberl Pal dr. kir. tigyeszsegi 
atelnMc, Horthy MikI6s-iit 4. 14-40 

Habermann Gusztav kir. tbr- 
v6nyaz6ki tanacaelnbk, Szekeres- 
n. 37. 23-06 

Habermann Gaszt&v dr. figy- 
22^08 yed; iroda, RudolNt6i' 6. 22-08 
Lakas, Feketeaas-u. 20. 21-27 
Hadtkorhaz 535 Efitvo\s-u. 2. 

3Q-05.3OO6 
Hadtest parahcsnoksag, lasd 
•Katonai ^piiletek 6s hatosaguk. 

Bag! 6tterem es sttrcsarnok, 

tnlajdbnos H6bel Jen6, Kelemen- 
u.3. , . 1>54 

Baj&sz^Bertalan fuBzer- 6s cse- 
megekereskedb, Szt. GyCrgy-u. 4/6. 

Hajnal Dezso" fiiszer- 6s csemeg 
: kereskedo, Vidra-u,.3. 25-68 
Bajnal Istvan dr. ugyvM/ Sze- 
ged yaros tb. fGBgy6s7.e; vit6zi'' 
6z6ki figyesz, Hortby Miklut^u. 0. 
22-66 
HajoJavltOtelep, lasd Kotr6telep 
HaJ6s Antal sutoniester, Matyas 
. : kiriily-ter 13/a. : 12-37 

Hajos Ferenc cokrasz, Boldog- 
asszony-sugarQt 9. .. 48-91 
Hajos Sandor 6pit6sl vftiialkozo, 
Jakab Lajqs-u. 11. 25-79 

Halasy-Nagy Jozsef . dr. egye- 
temi nyilv. r. tanar, Beke-u; 6/a. 
22-75 
Halasz Istvan m. kir. postanies- 
ter, -Bzent Mikios-u. 10. 29^7 

Halasz Istvan jtfizif a- 6s epuleWa- 
. kereskedo, Csongradi-sugarnt 12. 

' ,17-00 
Halasz Janos viiiariyszerel6st val- 
lalata, Kossutb Lajos-sngarttt 27 . 

."- 21-36 
Halaszl Imre ny. in. kir. poitafo 

igazgato, PfispCk-u. 12 . 29-85 
Balraay Barna hnszaralezredes, 
;Lecbner-t6r 13, 12-13 

Bangya, Idsd Szeged £s szegedyi; 
'.- deki Hangya ciin alatt is. . 
Bangya fogyasztasl szovet- 

kezet iruraktara, Kalvaria-u ; ,e 

■. 25^75 

Bangya klrendelts6g, 'May. 

, . ^isaa teli erpaly audyar , 28*68 

Bangyatermel6%e]rt6kesit6~ 1 

6s fogyasztasl szSvetkezet, 

a Magyar gazdaszfivetseg szOvet- 

kezeti kKz|iontJa,Ilona-u. lff/aO. ":':. 

Bai'omfitelepe 6s hutfihazn 11-19 
Bank 6 Vllmos dr. ny. may." f $- 

.tajnicAos, foorvos, Vit6z-n. ft. 

'• 22-25 
Banzik Bar oly gy Gm Blc b- 6s 

ztfldsegkeresk., Gr6f Apponyi Al- 

ber>n.4. 20-82 

flape szappanttzem, c6£*ni. 

: Bauer Jb Keszeg, Kezvag6fiid hiellett 

:■':■...>.;■■'• -?-: : >•'. "16-16 

flaraszthy G6zan6 ttzv. olaj^ 
es teste kkereskedS, Fetetesas-u. 22. 

. ■;-■ . ,.-■■;* 27-14 

■LakaBa, Dugonlcs-u. 26., 16-72 
Barkanyl J6zser n6i:fzab'6- ■.' : 

.meeter, Mikszath Kalmari-n.^3. ■; 
39-26 
HArmaskttlyukt szlvattyut 

telep. 1 a sd Szeged sz, kir. vftroy 
'■.'ciin; alatt" . 

Barmonla hangverseny- .... 

Iroda, tui. 5zv, dr. Knn [zidome, 
-""Kirasa-u. 'li.'' - ■ 22^88 
HarsD^nes, Karasz-u. 1*. '' ■"; ■ 

26r3l 
Bars Laszl6 dr. yit6z kir. toxVsB. 
' bir6/ Boldog-asBzonv^siigirUt 29: • 
,V'\'^;; ".'■'. ; / 29-44 Baska Janos toll-, nyersb5r- 6b 
gyapjukeresk., M6rey-u. l; 3^8-14 

Hatos SAndor dr. orvos, Vaaar- 1 
belyl-sagariit 39. 29-78 

Baidsagl mnhkakttzretlttf, 

lisd Szeged sz.'kir. varos^ 
Hattyasy Sandor dr. Sgyv6d, 

Bai6 J6sika-u. l. 30-91 

Haaer Lajos gabona- 6a term6oy- 

kereskedO, Szt. CryOrgy-u. 10. 

.-..'■".."'. A*- 22 

BavassZoItan dr. t. tanaosnok, 
Saent G yorgy-u. 4/6. ' ' 30~74 

Bay Magda nSi.divatszalon, 
Kar&jz-u. 8. 31-53 

Bay ' Miksa iiyegkeresked6„ beak 
Ferenc-n. 24. 13-17 

Hazalaltal&nos blztoslto r.-t. 
szegedi fOugynfiksege, Tisza J,a]OE- 
krt 64. 15-68 

Bazal r kBttfttar ugy ar Sze- 
ged. Begyl ZoltAn,TiszaIjajosr 
krt.2l. m 28-26 

Hazllnart terineltf es erte- 
kesit6 vallalat e6gtnl. Fekete 
Karoly; Ma'ros-n. 42. 19-43 

telep: Bocskay-in. 5. 17-59 

HAztartAsl ecetgyar r.-t., 

. FeMtitizapart 19; ' 12-33 

Haztartasl felszerelesek, 
tnl. T6th J6zsef, P'olgAr-u. 6. 

38-61 

Hazsllnszky Bertalan dr. ffi- 
islE. r. tanar egyet. in. tanar,,.; 
Yitez-u. 1. . 22^91 

Hedervary Lajos dr. nagybak- 
t6i'gazdaBiga, Nagybakt6, Algy.6 
:-. 38-37 

Hedry Miklos'dr. kdrh&zl debesz- 
fOovvos, a pbsta bet. bizt. int.. S7ak- 
qrvpsa, Vadftez-u 4/a. 17-31 

Hegedfis Agoston Mateosz te- 

herautrtfnvaiOz6,Pet6fi Sandor- 
sugarut 79. . 24-47 

Hegedtts Bela II]. tenietkez6si 
va1lalkozo,'8zent Gytfigy ter 1 

15-55 

Hegedtts Ferenc ny. m.klr.posta- 
hivatali tgazgato, Szent Qyfirsry- 
u 4/6 29-81 

HegedUs Ferenc' dr., posta s. 
titkar, Szent GyOrgy^n. 4/S. 29-47 

HegedUs Ferenc viz-, n'llany- 
6s gazszerel6si villalata, Pekete- 
sas-u 11 29-46 

HegedUs Istvan dobozgyara. 
Uugouics-t6r 8/9.' : 20-43 

Hegedtts^ Istvan If j. mfibutor- asztalos, Somogyi-u. 16. 22-54 
HegedUs janosne f fis.zerker esk, 

Kalvaria-n. 2, . . .14-05 
Hegedtts Jdzsefne tfzv. ,mesz&- 

ros 6s taszerkereskedo, Sajlta-u. 13 
15-94 
Hegedtts Nandor fttBzer-. 

mege- es terra6nyl:ereskedd,- Tisza- 

Lajos-krt 61 ; 19-87 

Hegyes And r as vit^z, Keraes- 

:-d. 15. _■-..-.■.; 16-22 

Begyl Zoltan gyfirps l'akftaa, 

Tisza Lajos-krt 21< " **" 

Helm Ahtai fodrisz, takar6k- 

tar-u. 8. 17-03 

Helm Antal if j., Lendra-Di 10. 
;'/,■••■ ■' . • 49-62 

Beiin- 1 G. Fereho paprikanngy- 

kereskedfi, PetSti Sandor- " ' r 
. sugar ut 51,, - . 81-50 

Helm bach J6zsef badogbs- 6'fi 
'vfzvezet6kBzerel6meS[i'er,8z6cbenyi- 

ter8. 19-98 

Belner Lajos dr. posta bet: bizt. 

int. bCrgyogyaszBzakorvos, Horvath 
- Miba]y-u... £>.,■:- .■ . 21-67 

Helnrlch Janos m.kir.alazr fides, 
. ;Er>s6bet-rakpart 4. . 14-Q9 

H£Jj|aB Jdzsel mi kir. posta- ' 
-,' maEsaki ellenfir, Sajka-u. 8. 18-60 
Helyl tudakozO ■-.;. 08 

Heiicz Imrene fflszerkereikedC, 

Kossnth Lajos -sugarat 19. : 39-52. 
HerezI Geza, Vidra-n. 8. . 16-50 
Heredl Glzella bSlgyfodraBz, '■'. ; 
: Kosaiith L'ajOB-sugarfit ^83. 48-64 
Hcredy GySrgy kofcsmaros 

Lftndoni-krt 8. ... 17-85 

Bergar 'Viktor varoai tb. fOm'fer, 

ri6k, Petfifi Sandor 6ngarat.-+t/b' 

■.'-: ■*:'."■ ;; 83-85' Herllcska IHlhAly fogtecbnilms, 
Hortby Mikldd-u. 4. -:-. . 26-25 

Hermann Istvan JEgyed dr. 

egye;. nyilv. r. tanar, Zarda-n. fi/a. 

48-25 

Hermann Mlhaly nemes,'ny. al- 

ezredes, Erzscbet-rakpart 10/a. 

17-96 
Hernyak Imre siit5mester. Vasar- 

belyi-sugariit 38. 88-22 

Besser Lajos kender-eejatagyirt- 

mariyok keresked6se, Feketesas- 

n 24. 23-57 

Bet6nyl Bela dr. m. kir. posta- 

tanafesos. Teleki-n. 8. . 18-00 
HlbabejelentO 03 

Htdvegl J6zsef keresk. irodaja, 

Jankovieb-u. 13. 49-53 

Hlrlaplroda, tul. R<5th Jozsef, 

Oroszlan-u. 8. 33-30 

Hlrschl Testverek ffiszerkeres- 

kedok, .Tisza Lajos-krt 73.. 14-13 

HIrtb Janos iivegesmester, Pol^ 

gar-n. 24. 30-49 

Hodaes Janos autokarossz6ria, 

g6p- 6a f6manifizeme, Lecbner- 

ter 9. 16^92 

Bodl Erzsebet kbrcsmaros, 

Dainjanicb-u- 29. 25-85 

Hddy Janos eipOgyara, Lengyel- 

29-58 

Hody Janosne cipOkeresk., 

Kelemen-u; 12. 24-76 

H of bane r Ottd felsOipariskolai 

tanar, Tisza Lajos-krt 13. 17-14 

Hoffmann Ferenc gazdatkod6, 

taiakola tnlajdonoa, Kdcfieyrn. 4. . 

11-75 

HOllmann Janos termenykeres- 
ked6, Bus pa,ter-a. 7. . . 38-48 

Bollander P&l bSrnagykereske- 
d6s,-.K81csey-ti. 4. , -12-44 

BoBo Samu dr. 5gyv6d, Margit- 
n .is. 48-48 

Holtzer Daniel lakasa, Deak Fe- 
re nc-u 22. 21-51 

Holtzer Gyulane »zv. dr.-ne 
sz. Albert i Stefftnia lakasa, 
Sz6obenyi-t6r 2/a. , 28-20 

Holtzer S. 6s Hal kdzinuarnnagy- 
kereskeddk, szorme-, szSvet- 6s ka- 
laposztalya, KAllay A.-u,8. 12-65 

Honved 6s kbzrend6szett 
kOrbaz, lasd Katonai 6piiletek 
6s,hat63agok 

Horkay LaszI6, m. kir. bonv6d 
Bzds., TiBza bttjos-krt68/a. 23-31 

Horklts Gnszt&v fiiszerkereske- 
dft, Fodor-u. 38. 49-87 

Horpacsy G6zadr.orvos, Temea- 
yari-krt6. . 12-01 

Hortby Kollegtnm 6s Egye- 
teml Deakasztal Felttgyeld- 
blzottsaga, Boldogasszony-sngAr- 

fit 2/4 15-70, 16-26 

Hortby Mlkl6s gyalogsagl 

' laktanya, tasd Katonai 6piiletek 

. 6s batbsagok 

Borthy HlklOs Tanttdl later- 
natus, BoidogasBzony-s.-nt 1. 

30-31 

Hortby Mlklds-tadomany. 
egjetem, m* klri: 
Allatrendszertani iot6zet, Baros Ga- 

>or^,3. . 28-22 

Altaidnos dllattani 6s 6*GSzebasonlit6 
auatoraiai iotdzet, Baroas Gabor-n. 2. 
33-39 
Aaa(6mlai int6zet. Kossntb Lajoa- 
sngirfit 40, 15-58 

ArcheologiaLint6zet, Baross Gabor- 
n-8. 18-66 

Asvany-k6zettaniJnt6Bet, Baroes 
Gabor-n. 2. 33-42 

Baross GAbor-u 2. bz. 6palet ka- 
pusa 6s bdlcs6szetkari pedeliue Bzoba 
■ r - 28-34 

Belgyigyaszati diagnosztikai kli- 
nika, Erzs6bet-rakpart - 81-88 
Belgyogyaszati kitnika, Erzs6bet- 
rakpart 31-93 

. ; Belgy6gyaszati klinika, nyilv. 411. 
ErzB6bet rakpart V 28 ta 96 
;Beteg61eimez68i oaztaly, Boldog- 
asszony-sngarut 2. ■ 12-49 

B6iyai intez.ei ^Matb. szeminarium, 
geometriai intezet) Baross G&bor- 
u. 2. ;■.'■ -38-45 

. ■■'. {Lasd a kiJvi- bas;'ibon) (Msd az elfizA.hasabon) 
Bbnetani, ssoveV 6s fejlfid6stani 
int6»et, Kossuth Lajoa-sugirit 40. 
15-58 
Baics6szetkari d6kani hi vatal, Baross 
Gdbor-n. 2. 15-85 

B6lcs6szetkari 6pQIet kapusa, Ba- 
tosb Gabor-u. 2. 28-34 

B6lcs6szetkari int6zetek (archeQlo- 
gia 6s ffiidrajzi int6zet kivetei6vel) 
pedellus, Baross G.-u. 2. 12-08 
B6r- 6e nemibetegklinika, Erzs6bet- 
rakpart 10^31 

Rlettani int6zet,Templom-t6r2S-23 
Elm6!eti tizikai int6zet, Templom- 
t6r 33-37 

Fogaszati int6zet, Teleki-B PSldrajzi intezeti Baross G.- a. 2. 

49^95 
Foldtani (geologiai) iniSeet, Baroas 
G - u - 2 - 33-34 

FSv6szkert, Ujszeged 33-93 

Gyermekklinika, Tisza Lajos-lfirt 6s 
Ats6tiszapart sarkan 16-96* 23-97 
Gyogyszertani int6zet, Templom- 
t6r 10^87 

Gy6gyszertar, Temploin-t6r 10-88 
Gy6gyszer6Bzeti int. Teroplom-t6r 

16-73 
Ideg"6s elmekdrtani klinika: 
Idegosztaly (A. osztaly), Kalviria- 
*er ; 31-92 

Elmeosztaly {B. osztaly), PuJcb 
taboniok-n. l. *"** — Kert6szet, Vasarhelyi-s.-ut 76.: 

30-04 
Kis6rleti fizikai int6aet, lasd Ter- 
m6saettani kis6rleti inf. 
Karbonctani 6s korszbVettani int6- 
zet,KossuthLajos-sug)lr6t40. 18-94 
Kortani 6s bakteriolrtgiai int6aet, 
Templom-t6r . ■ 22-17 

KSzeg6szs6gtani intact, Temploni- 
t6r 15-33 

KBzponti 6pfilet kapusa, Dugonics^ 
t6rl3. 27-80 27-81 

30-98 
E azamokon hivhatok alantl meI16k^ 
ailomdBOkr 

2. Diftkv6d6 iroda, . 8. Orvostudomanykari d6kan 

15 Qitaestura. 

16. KBnyvtari koles3nK0. 

18. Rektor 6s ffipedellua. 

19. Rektori hivatal. < " ; ' 

20. Egyetemi kGnyrtar. 
22. Embertani int6zet. " . 

25. Tandesjegyztf. - : " 

Matbematikai 6s tenh6szettudo- 
manyi kar dekani hivatal, Baross- 
G-u. 2. 14-02 

Noi klinika, Tisza Lajos-krt 96. 

11-22 
N6i klinika orvosai, Tisza Lajos- 
krt 96. 22-51,25^91 
Novenytani int6zet, Barfise G.-u. 2. 

33-38 
Olasss filol<5giai int6zet, Baross . 
<J.-n.3. H-51 

Orvosi vegytani intfizet, Templom- 
;t6r ..\.,. ' '■ '23-42. 

Rektor magnificus.Dugouics t6r 13. 

2Q-50 
Beb6szeti klinika, Erzs6bet-rakpart 

17-99 
Stoniatologiai int6zet, Teleki-a. 12. 9 
ft) 

Pti 

c 
'5 

7 

a 

N s Bzemklinika. Erzs6bet-fakpart 16. 

16-83 

Seerves 6s gy6gyBzer6sz vegytan| 
int6aet, Templom-t6r 30-52 

Szfil6szeti klinika, lasd Noi klinika 
TanacsjegyzO, Dngonies-t6r 13. 

20-50 
Tanirvizsg^lo bizottsag, Zerge^- 
n. 19. 30-68 

Terni6szettani.kis6rleti int6z6t igaz- 
gat6ja, Templom-t6r ';.'' 33-35 
Termeszettani kiserleti int6zet ( 
Temploin r ter - '. 33-36 

Testnevel6si Int6zet,, Fodor-u. 9. 

30-02 
Torv6nysz6ki orvostani int6zet, 
Kossuth Lajos-sngar6t 40. 17^91 
(Lasd a kov. oldalonj \ 4:55 Sxeged Tarcsazasnal ne hagyJunk ki szamfeouckPt. p^ HOTTYA LAJOS b *'%^^ 

Hunsaria tehenaxi vfflalaf, s " wartfa ?a^ 26*72 

IR1 K7 " M rcrcto 1 " Menetleguiroilnifi SIECEDEH: Maivi-ter 9. Telefon: 23-69 
■Pw **E§ MOMnulA FSosztmu: BUngpEST. V. Cr6f Telekf Pfil-u. 2, Telefon: 184-973 (Lasd az elgzfi oldalon) 
Vegytani int<5zet I szAiiiti; I. Orvosi 
-vegytani intezet, vagy Szerves 6b 
gyogyszerisa vegytani int. 
Vegytani intezet n. szamu, Temp- 
lom-t<5r 25-17 

Zrinyj Ilona egyetemi leanykolleV 
. ginm, Tabor-u. 8. 21-71 

Zrinyi Miklos egyetemi diakkolle- 
gium, Vasarhelyi-s.-iit 2. 19-65 
G a ed a s a g i h i v at a I : 
Igazgatd, Fodoru. 9. 14-07 

Anyagbeszerz6s, Fodor-u. 9. 21-68 
Apolasi dfjelszamolas, Fodor-u. 9;. 

24-15 
Betegelelmez£si osztaly, Boldog- 
asszony-augardt 2. , 81-11 

Mflszaki osztaly 6s mnhely, Fodor- 
u.9. 31-14 

Penztax 6s szarol&kezelSs, Fodor- 
.•■V»- 14-11 

Szemelyzeti figyek, Fodor-u 9. 

28-41 
^Qazdasagi hivatali epiilet kapusa, 
Fodor-u. 9. 14-11 

Gazdasagi telep, Vasarhelyj-sugar- 
ut 76. 30-04 HorvAth Ferenc _,___„__, 

Vigadd vendeglSse, ErzsGbetliget 
032-31 

HorvAth Gyoztt, a Baostriegyei la- 
pokegyesfil6seszegedi kirend.vez., 
Karasz-n. il. 82-74 

HorvAth IstvAnnA vas-, fern -, 
textil-, - jnta-, kender- es posztd- 
keresk.> MarB-t6r 15. 48-63 

HorvAth JAnos nyug. m. ki 
postafofeliigyelo, Kalman-u. 4. 

HorvAth JAnos paprikanagy- 
kereskedd, M6ra-u. 21. ■> 26-19 
. HorvAth JAzsel gyumCIcskeres- 
kedo, 8zecbenyi-te> 2'a. 33-74 

HorvAth JAzsel vendeglfa. 
Boldqgnsszony-gug&rut 33. 21-23 

HorvAth KAImAn epfile'tbadogos, 
vizvez., csatorna, ffirdo- <5s eg6szs6g 
figyibe,iend.,J6kai-n. e/a. 23-36 

HorvAth KAlmAnne ny. m. kir. 
postakezelono, Merei-u. 18. 33-22 

HorvAtb testvArek nazal es 
deligyiimClcs-oagykereakedOk, 6ze- 
chenyHer 13 30-63 

Pxport rakod<5, Mars'-'tiSr 19. 30-61 
Lakas, . Feketesas-u. 15 30-62 
, Hottya Lalos badogosmesterj viz- 
vezetekberendezo, Merei-u. 6/b. . 

Honlg Vllmos dr. orvos, Ber- 

, zsenyi-u. 2/a. 15-59 

■ Lakaaa, Kazinczy-u. 8. O17-05 

Httrcher LAszIA szegedi lemeK- 

gyar es faipari rt. tisetv., Kosanth- 

Lajoa snganit 19. 38-58 

HudAk MlhAlynA vegyeskeresk. 

Briisszeli-krC 27. 14-21 

HungArta paprika As ter- 

mAnyklvitel.tu]. Ssv.dr.Rehzer 

Iiaszl6n£, Margit-u, 26. O20-59 

HhngArla szAIIA, 8zinhaz-t6r 1. 

10-34* 10-35 

HungAria szlkvIzgyAr. Bard 

J6jika-u. 27. 28-91 HungAria .tehertaxl valla- 
la t, tul.: Kovago Andras, Szivar- 
v£ny-n, 55. 26-72 

Honyadl Janos dr. ngyr^d, 
Mikszath Kalman-u. 19. 20-2? 

Hnnyady Janos dr. kerfileti 
varoai orvos, mfit6-seb6sz, Kilvarja- 

■■*■ .«/»-.. 18-08 

Huslparosok besBerz0>, 6r- 
tAkesltfi-. zslrolvaszto- 6s 
egyenldsttti szovetkezete,. 
a Kdzvngihid mellett 16-12 

HuszAr SAndor ny. m. kir. posta- 
ellenflr, Oaatrovszki-n. 20. 18-40 

HnszArlaktanya, lasd Katonai 

6pulatek 6s hat6sagok cim'alatt 

Hatter FerencseTlts, az J?lsfl 

magyar r^szv^nyaerfflzde ffiraktara, 
Grdf Appooyi Alberl-a. 18. 12-43 

Hotter BeJa dr. figyved, keres- 

kedelmi k6ny vszak6rt6, Korona-o. 1 

29-20 

Ibnaz r Mav, hiv. menetjegyiroda, 

Ba6ehenyi-t6r 9. - Q23-69 

Idegenforgalml blvatal. 

rosi, 8B6cbenyi-t6r 9. 
IgnAth Erzs6bet, Szentharom- 

sag-u. 33. 38-08 

1116s Gyttrgy korcsmaroa, Also- 

tiszapart 14. 33-65 

HloTlts Szllard m. kir. posta- 
feliigyeie, Debreeeni-u. 29. 25-71 

Imry B€la italmSrfl a «K^m^By- 
seprOhifej) Feketesas-n. 12. 28-29 

Iparlelflgyelo, m. kir. kerll- 
letl, Szentharomsag-u.e/a. 20-87 

IparbatAsAg, K«ziga«gataai hat6- 
sag I. foku, lasd Szeged sz. kir, 
varos alatt 

Iparostanonc lskola»lasd Sze- 
ged sz. kir. varos 

IpartestUl'etflasd Bzegedi Ipartes- 
tUlet. alatt 

IstvAn cnkortfzlet, tul. Kflba- 
nvai Polgari 8erf6z8 r.-t., Karasz- 
u i. 39-47 

IMltttAbla kir., Tisza Lajos-krtSO. 

11-94 

Elnbksege 20-92 

Kir. Bflnt'etfi taDaesnok. Dugonies- 

&r 13. 10-39 

IvAn MlhAly, a Szeged! TJj Nein- 
?ed6k felelfls azerkesztCJe, Szent- 
haromsag-u. 4/a. 30-50 

IvAnkovIts Ferenc baDki^az- 
gato, Beres6nyi-ii, 7. 17-36 

Iv&novlcs 
egyet. uyilv. 
belKberg-t6r 3. 18-48 

IvAmyi Aar6I faiskola tul., Bz<5- 
regi-fit 74. 16-30 

Ivanyt JAzsel ffiszer-^3esemege- 
keresk,, Kelemen-u. 7. 26-24 

IzsAk Jdzsef r.-tt festeknagy- 
keresked6s fiokja, Tieza Lajos-krt 42; 

* ^^^ ,, L 32 -66 

■zso K Aim An m. kir. postatiszt, 

Be'riini-krt 8/b. ' 22-11 Gyttrgy dr. orvos, 
Iv. r. tanar, Gr6f Kle- Jakab Ernfi nt: kir. postatiszt, 

Gyertyamosi-n. 6. 

JAmbory Lajos Mateosz teher- 

ant6fuvaroz6, fegyver, esloszerker. 

tervsz. 1. Beakerto, Polgar-u. l«. 
18-92 
JancsA Erzs^bet dr. Keleti 

B61in6 fogorvoa, Raday-u. 8. 

48-28 
Janlk Vendeglff, tol. Barabas 

Sandor, Bocskai-u. 1. 16-19 

JAnossy Gergely dr. posta bet. 
bizt. int. kezeloorvos. varoai kerfi- 
leti orvos, R6mai-krt 23. 26^28 
JAnossy LeAne ezredea Bzvegye, 
Korona-a. 25. 30-72 

JArAsbirAsAg, kir., Bzecbenyi- 
ter4. 15^7 

Jfisz Tl radar dr. orvos, Szent^ 
Mroms'ag-u. 20. 31-10 

Javadalmi hlTatal,lasd Szeged 
«z. kir. varos alatt 

JAcsay Janos dr. \itiz, m. kir, 
orvosezr edes , G yertyimosi -u . 8. 
17-47 

JAgknnybA cukrAsz-szalon 
tul. Kiss Jenon6, Tisza Lajos- 
krt 53. 39-57 

Jekelfalossy Sandor testil- 
keresk., Deak Ferene»u. 25/a. 

18-67 

Jenel Istran beltisetit6mester, 
Hajnal-u. 14. 25-54 

Jeney Imre gyfirigazgatd, Maros- 
u. 33. ,29^57 

Jeszenszky ValAr gy<5gyszer<§sz, 
Honvdd-ter 8. 21-^40 

Jezernlczky Akos dr. figyved, 
Deak Ferenc-n. 4. 24-48 

JAjArt IstvAn hn]IaszaUlt6, Parisi- 

. krt 36. 15-52 

JoA Imre hentee ee meszaros fiztete 
es ipartelepe, Gr6t Apponyi Albert- 
n. 19. 21-14 

JoA Lajos dr. orvos,, "Fodor-n. 8. 
12-63 
oAs Istvan kendergyari tisztVi- 
selfi, F6fasor 26. 31-84 

Asa JAnos osikszentgyfirgyl, ny. 
tanar, Pozsonyi Ignac-n. 16. 21-06 JobAsz Lajos tUzffa- 6s bz&ti- 
keretikedO, B6csi-krt 10. 10-11 

Jnbasz Marglt noi kalapos, Ka- 
rasz-n. 14. 48-16 

Juliette n6i kalapszalon, tul. B. 
Berkesi Julia, Grof Apponyi Albert- 
n. 11. 48-50 

Jung SAndor dr. VH. ker. MbbH- 
orvoB, Bicsi-krt 24. 19-51 

Juray Antal dr. ezredes, 
Kossuth-u. 11. 16-98 

Jnray Imre dr. varosi aljegyzfi, 
8zt. Gy8rgy-u. 10. " 23-54 

ust Frlgyes Magyarok Vfidaiszo^' 
nya gydgyszortara, Petfifl Sandor- 
anganit4i. 17-77 

JnszkA Janos kereskedfl.Rem^ny- 

■,»■-«• * 19-31 

KabdebA Ferene ctnrab dro- 
geiiaja, Tisza Lajos-krt 37. 48-83 

Kaiser IstvAn radi6laboratorium ■ 
6s villanyszerelesJ vail;, hangfGlve^ 
tel, Dugonica-T;er 2. 13-96 

Kakuszl IstvAn vite», kereskedi 

4s teheraut«6fuvar6z6, Merei-a. 2. . 

49-29 

KAI JAnos dr. orvos, Szentharom- 
sig-n. 10. l ■ . 15-10 

KalAnka Kalman cnkrasz, Ro- 
dolf-ter 6. 21-08 

Fi6kuzlete, Kossnth Lajos-sugar- 
6t27. *" — KAldor I. As tarsa, f fizC- es ernyfi- 
keszitfi ipartelepe, Karasz-n, 6. KAldor JAzset, Tisza Lajos- 
krt 46. 31-49 

Kallal Emll dr. ugyv£d, Szeche- 
nyi-ter 15. 20-85 

KAllay AndrAsnA bzv. vitez, 
gyennekkoesi- 6s vasbntorfizeme, 
Kilvaria-n. 44. 15-38 

KA11A Lajos bor-, ffiszer- es cseme- 
gekereskedd, Parisi-krt 20. 30-38 JAzsa PA1 Alffildi gdzmalom ga- 
bona-es-paprikamalmanak b6rfflje, 
Fel3flvarosifeketefeidek57. — *"*" HUTOHAZ R.-T. 1 JnhAsz AndrAs fuvarozasl vallal- 
kozo, Nadas-u. 9. . 16-48 

JuhAsz As Tlfrok csemege- es 
liiszerkeresk., FeketesaE-H. 8. Ne> 
bank palota. 48-18 

JabAsz IstvAn konyv- es papir- 

kereskedfes, Grof Klebelsberg-t6r 4. 

18-11 

JnhAsz JAnos epitesi anyag, fa, 
seen es tiizifanagykeresk. fatelep, 
Vadasz-u. 7. 21-97 

lakasa, Jakab Lajos-u. 3. 22-52 

JuhAsz JAzsel fonal-, zsak-, 
zsineg- ds p'onyvanagykereskedS; 
Bzechenyi-t6r 9. 81-07 

Lakasa, Vitez-u. 25. 21-12 UEGGyflR R.-T. Bocskay-u. 5 
82-82 KallAs KAroly dr. gyermekorvos 

es belgyogyisz, Kelemen-n. 8. 

13-04 
KalmAr Gyttrgy divatarukeres- 

kedfi, Szechenyi-ter Ufa. 19-78 
Kalocsal iskolantfvArek nap- 

kBzi otthona, UJszeged, Temesvari- 

krt 33-43 

KAlvlnlsta K«ri Tisza Laibs- 

krt.37. 21*72 

KAly JAnos m. kir. honv. ezredes, 

KJauzal-ter 8. 30-39 

KamarAs Lajos m. kir. reqddr- 

tanaosos, Vadasz-u. 8. 27-48 

Kamocsay GAbor m. kir. gazda- 
sagi tanaoaos, Revay-u. 5. 31-25 

Kampl Erich n6met konznl 
JakAsa, Teleki-u. 14. 11-20 

Kandlba IzsAk fogteohnikai la- 
boratdrium, Feketesas-u. 21. 15-81 

KAntor GAza dr. m. kir. posta- 
titkar, kerfileti biatos, Szentharom- 
sag-u. 15. ' 22-30 

KanyA BAla dr. egyetemi orvos- 
tanar, Korona-u.. 4. "" ~~ Kapolyl Zoltan dr. m. kir. posts 
iftitkar, Vitez-u. 6. 3Q-18 -^ H U L L A S 2 A L L I TO IS"? 'i** «■**▼■! J(y or * nn Int ** »ely»*n AsvldAkre bArhovA 4 B BA 

■ W miniszteri engedellyel. JAjArt IstvAn, Szeged, Parisi-kft 36. n. Telefon: 15*52 KALLAY Syermekkocs!, vas- 6s ctibQtor 

nngyraktlir.Kfilvliria-u.il. 15-38 456 A Mufisztini O-gs szamie$gelt is tarcsaznl Hell. K akuOs sAMuuL ES HA iestekarnk, lakkok, vegyl&rok. valeria-ti %St TELEFON: 17-62-*-* ^ IVClm V^ILLM\1 Klau I al.^r4>Ki 9 y6.ulco,arak IkL- Il'uQ' H O R t> O fasarok 6s faartigyar, KITTKA J.ANOS, 
Kistisza-u. 6. 33-44*- Kapovits Mifaalyne paprika- 
nagykeiesk., Szent Ferenc-u. 14. 
'30*5.9 
Karavan paprlkaklvitel, tul* 

Saarvas Janos, Arany Janos-u. 10. 
48-32 

Karaeson Aladar dr. opera- 
teur-nrologiiB, 0TB A ker. foorrosa, 
KarAsz-n. 6. 12-28 

Karacsonyl Sandor Modell cipA 
haza, Klausil-ter 3. . 24^1 3 

Tisua Lajos-krt 40. alattl fizlrfe 

25^13 

Karady Istvan dr. p6rftabetegbiz- 
tosit6 szakorros, Karasz-u. 1-4. Kardos Istvan utod a museeresz, 

Csekonios-n: 6. 48-67 

Kardos Jakab szegedi tarhonya- 
6s t6sztaArngyir, T6rbk-u. 8,,liszt- 
ttzlote, MikszAth Kalman-n. 12. 

L- 11-03 

Kard# Man6, Karaez-o. 6/a. 

13-22 

Kardos Gytfrgy lakasa, Korona- 

n. 13. 24-39 

Kardos Samnel 6s fla fest6k- 
6s vegyttruk uagykeresked6se, Va- 
16ria-t6r 1. 17-62 

Karl Istvan dr. honv. allatorvos- 
firnagy, Zerge-u. 19. 20-63 

KarmanOszkar, Honr6d-t6r 8/9. 
19-47 

Karsay keresk. tlgynoks., Szent 
GySrgy-n. 12. 39-41 

Kartassy Ferene fogtechnikns- 
mester, fogorvosi, fogteebnikai 
anyagok szakiizlete, Dental-Depot, 
Attila-u. 4. 48-80 

Kastner Janos m kir. pos'tafC- 
feliigyeia,, Tisza Lajos-krt. 62. 

28-54 

Kasza Ferene Futnra bevasart6- 
kirendeltseg vezetoje, Szent Gytfrgy- 
V* a - 15-00 

Kasza Ferene dr. tigyved, Kos- 

. suth Lajos-sngarfit 7. 26-08 

Katollkns bazlasszonyok 
orsz. szovetsege szegedi kiren- 
delts6ge, J6kai-u. l 20-25 

Katollkns k«r, Dugonics-ter 12. 
28-50 

Katollkns nepsztfvetseg iro- 
daja es Szent Imve Tarsnlata, Szeche- 
nyi-W 3. 030-33 

Csanadegyhizmegyei szervezetei- 
uek kormAnyzo* blzottsaga, Kossuth 
Lajos-sugarut 8. 30-34 

Katollkns tanltokepzd- 
Intezet, lasd Tanit6kepz6 Intezet 

Katona David dr.» a Szegedi 
Qj'ors1r6k Egyesillete figyvezeto- 
fgazgatoja, PbldvAri-n. 2., 23-19 

Katona 1st van dr. raroBi tanacs- 
nok, TfiDder-n. 4/a. 26-51 

Katona LaszI6 faazerkeresk., 
Rigo-n. 17. 49-56 

Katona L. Lajos rSvtdara naj 
kereskedfi, Aradi-u. 6. 28- 

Lakasa, Tisza Lajos-krt 46. 20-74 

Katonaf epttletek es hat6- 
sagok : 

;. Hadtestparancsnoksag, alkfizpontja, 

.. Tisza Lajos-krt 97. #10-00 

Zs6ter- hazi alkOzpontjai 29-80 

-HonVed- es kBzrendeszetl k6rhaz, 
KAlvAria-ut 28-53 

HadlffOndoaasi iigyek Zs6ter , haz, 
Szechenyi-ter 29" i 92 

Hont, elelmestd raktar, Boros J6- 

.ssef-u. 18-20 

Honved- es kOzrend^szeti korhAz 
fogaszati osztalya, Honved-ter ft. 

{Lasa a kOv. hasabon), (Lasd az elfizfi hasabon) 
.Hbnved Tisethelyettesi BportEgye- 
■■: Billet, Tiaza Lajos-krt 79. 29-54 
Honvidtiszti Sport Clnb es6nak- 
toaza, Stefania-setany el6tt 20-06 
Hortiiy Mikl6s gyalogsigl laktanya, 
Marater 13-08 

- Bnszar 6s tUzfirlaktanya 30-94 
K8zetkez6si bizottsag,,m. Irlr. sze- 
■ gedi Iielyfirsegl., Horthy Mikl6s'Iak- 
tanya 23-52 

Petfifi Sandor-sugarilt 27. 29-48 
Regi honTedlaktanya, Honv6d-t6r 
29-94 
Uj honv^dlaktanya, Berjini- 
krt 12/18. 28-94 

Utaszlaktanya, Hattyas-s/)r 27-94 
Katzmayer ferfifehernemtikeeztt6 
6s uridirat keresk., Feketesae-u. Hi. 
49-19 
Kaufmann Imre dr. orvoa, Tisza 
Ijajos-kSrat 48. 28-13 

Kecskemetl Emil fiiazerkereuke- 
d6, Boldogaiszony-sngarit7. 28-31 

Kecskes Istvan dr. kir. jaras- 

bir6, Boldogasszony-sugardt 18. 
48-73 
Kecskemet! LaszJd &<»medt«r, 

Gera-u. 6. 22-77 

Kegyesrendl tarshaz, Tisza 

Lsjoe-krt 82 17-89 

Kegyesrendl vArost tflmna* 

zlant*l^Ed Gimnaziumok 
Kegyestanlt^rendl Konvlk- 

tns, Parhi-krt 36/o. 21-88 

Kek eslllas dlvatArabaz, 

KlaaeaM^r 63 Kigy6^a. sarok 

12-56 
Kektaxl, tnJ. KozniB Istvan. Gr6f 
, Klebelsberg-ter, O.T.I.'elMt 19-20 
Kele.men Bela dr. orros, 80- 

mogyi telep Vl.-n. 680. 32-44 

kelemen Imre tftazer- 6a oseme- 
gekereskedo, Koasnth Lajos etigar- 
St.9. . 48-74 

Kelemen fosd in. kir. postamii- 
szaki elienflr:,,Hallam-u. 8. 20-80 

Kelemen Lajos es fla gabona- 
es termenykereskedfi, Szenl Istvan- 
ter!4 19-26 

Lakasa 20-47 

Kelemen Harton Ir6gep ee me- 
obaulkal villalat, Kelemen~u. 11. 
23-22 

Kelen FOlttp paprikakereskedfl, 
ftlszer- ee ' gyarmatarungynfikseg, 
J6kai-a. 3. i U-52 

Keller irdtfepvallalat, cegtui. 
Keller Ede, Kelemen-n. 8. 13-63 

Keller Mlbaly, a Magyaralt. gyn- 
faipari r.-t szegedi gyAianak tgaj- gat6ja, Margit-o. 21 
Kellner Kalman meszaros (Sze- 

osen >fakab ut6da) Szappanos-n. 6. 

22-79 

Kellner MartOn latazertBz, ceg- 

tulajdonos Vajda Beland, KaT&sz-n.S 
13-84 

ljakasa, Karasz-a. 14, 13-94 

Kellner IW6r ntoda lisztkeres- 

hedes, ml. Frank Pal, Fekete- 

sas-u. 22. 10-46 

Kemenesy J6zsel ny^ all. polg. 

isk. igazg., F6fasor 15. 18-09 

Kemenesy Tlbor dr. varosi ta- 

. nacsnok.Deak Fereno-n.8/b. 10-83 

Kemeny Zslgmond nyug. m. kir. 

pusta f Of e I iigy el6, Szent 1st vdn-ter 14 . 

11-12 

Kenders len- es olajntt- 

venytermesztesl kfserletl 

Intezet. orsz. m. kir., Als6- 

kikOtosor 1 Ker bolt Lajos m. kir. 

Deak Fere'nc-n. 22. . ' 82-48 
Kerenyi Karoly dr. egyet. 

ny. r. tandr, Karasz-u. 8. 32-16 

Kereskedelemtlgyl mlnlsz- 
terlnm f m. kir* meteorologial 
replilo klrend.. Repfllot6r 10-25 

Kereskedelml es tparkama* 

ra, lasd Szegedi kereskedelml ee 

Iparkamara alatt 
Kereskedelml r.-t., szeoa- ee 

takarmanykereskedese es telepe, 

Merey-n. 20.. - 24-10 

Keresztes Sandor hentes es 

meszaros. Kdllay Albert-u.4:31-00 
Kereszteny Iskolatestverek 

rendhaza,B6rkert-u. 8. 48-20 
Kerl Ferene kdmOvestnester, 

Kossuth JjaJOB-sugardt 19. 13-54 
Kerl Istvan kfimnvesmester, 

Vitez-n. 1. 27-98 

Kerkapoly G6za m. kir. fO- 

erdOrnernSk jOroszlan-n. 4. 25-23 
Kerscb Ferene dr. flgyved, 

Arany Janos-n. 14. 48-60 

Kertesz Bela lakasa, Kelemen- 

u. 3. 48-84 

Kertesz Bela dr. orros. PetfifJ 

SAiidor-Bngirftt 7. .18-63 

Kertesz Bela dr. ugyved, 

Klanzal-ter 2. 17-83 

Kertesz Erno* textildrn nagyke 

reskedes, Klauzal-ter 5., ndvarhan 
49-76 
Kertesz FrnOne bz. Winkler 

Lily lakasa, Batthyany-u. 4. 

13-53 
Kertesz gepoflflrip- ei teglagyar, 

Als6varoai reketefOldek 23-95 
Kertesz Janos, Boldoga.iszony- 

engariit 22. 19-80 

Kertesz Laszld mfiasztaloB, lak- 

berendezfl, Klaneal-ter 6. 20-70 

Lakasa, Sz§chenyi-ter 12. 20-69 
Kertesz liszt-es term enyfiz let, cegt. 

Backer Jenfi. Mikszatb Kdltnin- 

o. 4. 32-86 

Kertesz Oszkar plncerelbelyezS 

Interat, KOlcsey-n. 10. 31-24 

Kertesz Sandor lakasa 6s bntor- 
raktara, Attila-n, 16. 24-27 

Muipari btatoresarnoka, Karasz- 
u. 11. 17-32 

Kertesz Zoltfinne m. kir. posta- 
kezelfinfl, Vasarhelyi sugartit:9. 

18-32 

Kerteszel, varosi, lasd Szeged 
bz. kir. varo« atatt 

Kerteszetl lelttgyelOseg, m, 
kir., KOlcsey-n. 11. 24-32 

KerUletl Iparleltitfyelo, m. 
kir., Usd iparfeliigyelfi m. kir. ke- 
rn letl elm alatt 

Kesselyak Adorjan dr. fOisk. 
r. tanar, egyet. ro.-tanar, Boldog- 
asszony-ut 3B/a. 19-66 

Keszthelyl Bela dr. kir. itelo- 
tablai elnOki tltkar, Szappanos- 
n. 4.. 16-91 

Kettlnit Lalos divataruhAza. Pa»- 
p8kbaz«r 0*26-87 

LakAsa, KArase-B- 14. 28-32 

Klraly Karoly ifiszerkereskedfl, 
PArisi-krt 23. ' 20-53 

Klralyl Dszvald dr. m. kir. 
erdOtanacsos, Felsfitisza-part 21-. 
11-27 

Kfsban Sandor m. kir. allam- 
vasutif6merabk.01dal-n.2. 2l'-62 

KIseglttf es gyogy pedagoglal 
Iskola, lasd Allami kisegitfi cim 
alatt 

Klsfalvy A lajos m. kir. postamt- 
szakiigazgat6, Kazinczy-u.6. 31-60 Klspeter Jdzsef uri- es hSlgy- 

fodrasz, Vasasssentp^ter-u. 5/b. 

48-10 
Kiss Arpad dr. egyetemi ny. r. 

tanAr, Menhely-u. 7. 11-47 

Kiss Erzsebet allami asocial is 

gondbzas, Lendvai-n. 8. 39-62 
Kiss es Stein ^pfilet- ^b butor- 

asztalbsmesterek, Bdro Jdsika-u. 21. 

30-44 

Kiss Ferene ny. min. tanacsos, 

Titza Lajos-krt 6a. 19-85 

Kiss Geza gabona- 6s term^ny- 

kereskedfi, Szeal Istvaorter Id. 

24-90 
Kiss Gyorgyne gabona- es ter- 

menykereskedO, Baent Iatran-ter 3. 
25-33 
Kiss Gynla dr. mar. tanacsos 

osztalyfanokhelyettes, Boldogass- 

szony snganit 16, 38-69 

Kiss Gynla dr. Qgyred, Horthy 

Mikl6s-n. 10/a. 12-45 

Kiss Imre dr. tvszekibinJ, Szent 

Mihaly-n. 9. 15,-87 

Kiss Istvan szegedi redSnygyara, 

Delibab-u. 2/4. 29-93 

Kiss Jeno m. kir. poetaserodel- 

lenftr, Zoltin-u. 19. 48-45 

Kiss Lajos aentee e% miszArou, 

Bara J 6aika-D . 19. 25-09 

Kiss Menyhert dr. orros, Ka- 

zlocay-u. 6. 16-65 

Kiss Testverek paprika-, zstradek- 

es termenynagykereakedes, TlmAr- 

o.S/a. 14-63 

Klsszalacsf Menyfa6rt m. kir. 

tfim^rnCk, Takar6ktar-n. S. 18-1 1 
Klsvasnt fizletvezetflsege 6b Atrak<S- 

Allomasa, Rudolf-terl vegillomAsa, 

lasd Bzeged sz. kir. riros atatt 
Klsvlzmtttelep, lAsd Szeged tx. 

kir. vAros alatt 
Kittka Gynla bemenysepnJmeBter 

es Kittka GyulAne paprlkanagy- 

keroskedfi, Szt. MihAly-o. 5. 27-25 
Kittka Janos . fasarok, laarn. es 

hordogyara, Kistisza-u. 6. 33-44 
Kittka Rozsl Szentklaraine 

dr.-n6, .Aradi-n. 5. 015-21 

Klanzal' Gabor glmnazlam» 

lasd Gtmn&ziumok 
Klein B. Vllmos r.-t. lasd: 

Epitfianyagarusito r.-t. 
Klein DezsO <r8andberg» orrosi 

museer-lAtszeresz ceg tulajdonosa, 

Dngonicsn. 8. 19-29 

Klein Istvan in. tisztvisel.5 lakasa, 

Mars-uer 12. - 28-24 

Klein Horne dr.>ne, Horthy 

Mikl6s-u. 11. 12-75 

Klinikak, idsd Horthy UikldB-tndo- 

mAnjegj'etem 
Kllvenyi Ferene vegyeiikereske- 

deso/Marosn. 88^ 16-77 

Kllvenyi Istvan kir. trszeki 

tanacselndk, Maros-u. 32. 31-09 
Kllv«nyl Karoly mAv.forelflgyeW, 

osztAlyfdhfik, Tisza Lajoa-krt. 45. 
14-28 
Kllvenyi LasBld/gepjarito- 

mtthely; Zs<5ter-n. 4/b. 31-29 
Klonkay Andor UJ. r6f«s es 

mindennema textilnagy keresk., 

Tisza Lajos-krt S2, 21-78 

Klonkay Dezsff mm-, likflr- 63 

egyeb szeszesltalok nagybani el/5- 

allitasaral 6s ArusitdsAral foglal- 

koz6 keresk., Pfispbk-n. li/a. 

24-78 

LakiBa, Margit-u. SO. 17-86 

Klonkay lstvAn tiizifa- 6s szen- 

telepe.jRordatic Ierakat, Fiat k6pr., 

Bzeirt iEtvan-ier 12/13. 13-80 
Knlttel Konrad n oi kalapdlrat- 

terem, KArise-n 5. 26-78 ft 

I 

3 ar 

2 z 

o 1A 457 Sjseged fl iudohozfl mondla me$ ozt a Kapcsolasl szamnt , "**K O V A C S J A N O S fe«c?i^i-t<iv^0^-^ r» 33^4^ ttvegezesl vallalat 

, M6rey-ntca 9 b. , T E L E F N : Koch Imre rovidArnnagykerea- 

. kedffj Tisza Lajos-krt 57 20-03 

': Koch Laszld dr; figyv6d, Tisza, 

Lajos-Brt; 19. . . 26-97 

_ Keen Saiidor dr.- egyefc. Dy.r. 

: taria.v, a Horthy Colleginm igazg., 

Bpldogasszony . sugar-tit 2. 27-43 

KOcsts Endrene dr.-ne Szent 
Ferenc gyogyszertAra, Fflldmives- 
u. 27, 82-61 

Kocsis Fere no mflasztaToaniestcr, 
Foduf.Q.23. 21-33 

Roosts Gabor dr. mav. seg6d- 
titkar, Sz6chenyi-t6r 5. 17-80 

Kocsis Nandor papiT- 6s iT6'szer- 
nagykereek., Mikezath Kajman- 
^4. 39-20 

Kctsis Ferenc ftiszer,, gyarmat 
Arii-eB cukornagykeiesk., Aranv 
JAnOs-Q itf/b. •■■ 14-52 

LakAaa, este 7-tfil reggel 7-ig. 

~ * ' -, 14-52- 

Kotsls Ferenc Titee, Cor\ina 

ko , nyv-6spapirkeresk.,Gr6f Klebels- 

berg-t6r 39-14 

Kocsohdl Islvan vend£gl6s, 
. Tbr<Jk-u. l. . 20-93 

Kogutowltz KArply dr. egye- 
temi nyilv. r. tanAr, Zerge-u. 19 
26-78 
Kohn Bend nefeipari 6s iesztu- 
keszltoGz*-™ k.f.t . Petofi Bandbr- 
t - engarof 3, 13-21 

Kohn Jen 6 zumAcci'dcnyeh, kony- 

bafe>szerel6sek eekonyliag6pek Aru- 

hAza.' Tisza I ajos krt 5ft. x 25-85 
Kdkal Ron Jozsef m. kir. 

aleeredes. Tomflrkeny-u. 2/e. 23-48 
KOlauch Karoly kerlgazdattag 

es, raisk,o!a, 8eivarvany-u. 4. 

30-11 
Kolb Endre dr. bOTgyogyAez- 

szakorvos, kozmetikus 6s niolAgne, 

Feketesae-u. 23. 30-45 

Kolozs Lajos ftireszey Aros, Also- 

kiktjttoor 10. 48-92 

Koltay Kastner Jen« dr. 

egyet. tanar, Tisza Lajos-krt ei 

"■..-- ,'.., . 28-12 
Kolthay Alajos tanligyj Ifltana- 

csos,. Tisza- Lajos-kit _3. . 23^39 
KOtalOsJ Andnr, a Szegedi butor- 

ipar 6u keteEk. r.-i. iigyv. igaz-. 

gai6ja, MeieM. 9/a..' ". "15-04 

Kcnczwald Endre dr. ny. kir ,' 

. U6lotablal elnbk, Sz6chenyi -t6r 8. 

31-42 

Kdnya Bela ny. szazados, 'Qeak 

Ferene-u. 4. 15-57 

Konya llona fcalapuzlete, Kigyo- 

*>• 2. 49-82 

Kopasz Ernd dr. klin. tanar 

seg6d, Pozsonvi Jgnac-u. 11. 29-73 
Kopasz Ferenc Daniel FantoV, 

Kiralyhalom, Strassmann St«hmer 
, kfipv.-, keresk. iigynoksGge, Gyer- 

tyamosi-ti. 4. . 28-72 

Kopasz Ferenc postaforg. 

gyak., Hajos-n. 13. 22-81 

Kopasz Imre 6pit6mester, 

Kossuth Lftjos-sugarfit 58. 21-84 
Kopasz Istvan villanyszerelo, 

Somogyi-u. 10. 81-67 

Kopasz Janos 6pit6si vAllalkozd 

kfpesiteit kflinllvesmeflter, Halisz 

«• »■ 23-65 

Kopasz JOzsef Gpulet-, diszniii- 

badogos 6s vizv^zetSkszerelfl, 

Vasjirhelyi sngarut .4. 24-72 

Kopasz Lajos 8erl6snagyTag6- 

Qzera k f.t., i!erge-a. 20. 33-96 
Kopasz La]Osne tCaifa- 6s Bz6n- 

keTBsk. 6s Kopasz Lajos asatalos, 

pflibdb-a. 6. 19-54 

Koranyl Andras dr. egyet era, 

magantatiar. hel?v6^yasz, belkllni- 

kai adj., Kigyd-u. 1. 10-59 

Kpr&nyl Jeno, a Megedt kCzfitl 

raspalya r.-t. igazgatoJa.Battliyaiiy- 

11 '*•■■ ' 30-60 

Korda tparl es Itereskedel- 

"•! «".-*. fi<5kja, Qr6t Apponyi 

Albert-a. 20. 458 Korda JenO, dr. otvob, Dagonlcs- 

.-** r ,*- ' .'"'". 13-97 

Korda Jen«» a FSldes Izs6 rp.habAz 

tulajd., ez6chenyi-t6r 15; 16-95 
^orda Laszl6 aszwlosmester, 

Szent Mtkl68-a. 11. 32-69 

Kpr£nyl Elemer dr. orvos,. 

KarAsz-u. 5. ^ 20-32 

Korenyl Pal.fa- 6b sziDkereskedO, 

Tavasz-u. 9. . 22-^72 

Kdrha2, lasd Szeged sz. kir- varos 

aiait .._,'; ■ 

kormanyos Bend dr. Qgyv6d, 

0z6cheDyi-t4r 8. : , 13^58 

KOrnls J6zsel f a Huntiia cBoko- 

Iad6gyar k6pviselfljei' 6s bizomariyi 

raktara, Bocskai-u. 6. 29-06 

Koroknay Imre '«Harigyaii' igaz- 

gatdja, Petfifi Sandor-sugarfit 14. 
16-89 
Korom Mihaly k6pesitetf Acs- 6s 

kOmavesmeater, Polgar-u. 12. : 

29-91 
Korpassy Elemer dr. Arva- 

sz6ki elnOk-helyettes, Set OyCrgy- 

a. 4/6. , 33-51 

Korz6 mozl, Magyar Nemzeti 
, Apoll6 MozgiUfeoyk^p t±-U, 8z6che- 

nyi-i6r 9. 21-85 

Korzsenyl Ferenc bonv6d 6p. 

fCtisztviselo, NemestakAcs-u. 2Bm 
13-65 
Kosa Laszl6 bCrSndOa, KArdsz-' 

u. 6/a. . . '-.''". 25-77 

■ bftkAsa, PblgAr-u. 17. 26-J4 

Koszo Istv&nrie dr.-he ny 

beliipyi AHamtitkAr 6zvegye, Podor- 

;«..»/*:■ ■ ... i4-3i 

Kotainyl paprikalerakat, kA v6-, tea- 
behozatsl, tnl. Dietricb Eniil; KA- 
rAsz^u. 5- • 14-48 

Koirotelep, TApe kflzs6g melJett 
(Folyammerrieki bivatal bajojavito 
lelepe) . ■ ■ - : ■ 11^32 

Kotsls las'd,: Koesis 

Koyacs Aladar dr. Iigyv6d a 
szegedi evanp. egyhaekOafs^g 
Ugy6sze,PiisztiasiBeii-u.9/a 17-75 

Kovacs Bela rflffta- 6s diVat&fo- 
raktara, TiBza Lajos-krt 61. 

49-11 

Kovacs <fcs Takacs paprika- As 
darAldmalma; D6libib-u. 17. 80-10 

Kovacs Ferenc 6p1t6sl,.6rszAgos 
A r pu-' 6s ingatlanti)rgalmi irodija, 
Uj-t6r 4. 17-02 

Kovacs Ferenc ker. figynekaGg 
63bi3.raktAr,Pet6fiBAndor sugar- 
fit 62. 39-OS 

Kovacs Gynla gabona-, 6s. ter- 

. m6nykeresked6s, 8z4cs-n., 19. Kovfics Kalman 6pft6ai; aayiig- 
keT^sk,, Mars-t6r 16. , 48-42 

Kovacs Kalman dr.,aposta bet. 

bizti int. szakorvosa, kdrhizl ■■ ffior- 
, vqb,;. egyetemi magintanSr,.: Tisza 

Lajos-krt ^2. 28-01 

Kovfics Karoly roit textilkeresk. 

lakAsa, 8z6chenyi-t6r ie. 26-57' 
Kovacs Karoly pi. kir. postafO- 

tlszt, B6csi-krt 6. 18-18 

Kovacs Karoly dr. orvos, Bol- 

dogasszbriysugArfit il 23-32 

Kovacs Lajos bookmaker irodAja, 

Tisza Lajos-krt 34\ . 29-45 

Kovacs tjajos iakato9rtiester'6s 

beg'esztfl Iparrelep, Szent Ferene- 

u.13. . 48-62 

Kovacs Laszl6 dr. m. kir. posta- 

titkAr, kef fileti biztos, Pnsztaszerl- 

u. 7... 24-42 

Kovacs Mihaly faAmgyAra 6s 

Kovacs Joasef teherautiifuTaroad, 

CsOBgrAdl sugArni 3. 024-54 
KovAcs Oszkar nagyvAg6:6a 

liusAruiizem, lakas Kigyo-u. 1 

18-26 
Kovacs OdOn dr. egyetemi tanir, 

gyetmekorvos, Tlaza Lajo^ltrt 33 

16-61 

Kovacs Samvne ny. polg. isk, 

tanar Cevegye, Somogyi^p. S3. 

■ - ^ ■■-' 48-00 

Kovacs testverek v'ill.- 6a mfl- 

szerAszv vaJI., PetCfi Sandbr-stigar- 
, 6* 69. Ktfzpontl bnscsarnojkv tnl. 
; Martonoal tesiyArek; Seecb-^nyl-, 

LakAsa, Vasarhelyi-sngArit 7: Kovacs Gynla dr. ny. m. kir. 
bony. szy. Iflig-., Kigy6-u. 2., 48-70 

Kovacs Imre ffiszer 6a'pyarmat- 
aru nagykereskedfl, TiszaJi.-krt*" kovacs Imre vend6glfl8, Szent- 

haromsag-u. 3. '21-87 

Kovacs Istvan iri. kir. postatiszt, 

Grdf Ayponyi Albort-u, 26. 39-60 

Kovacs Istvan, a Szegedj kflzuti 
vaspalya r-.t. fflfelfigyelfije, KAl- 
vArja-u. 7. 18-74 

KovAcs Istvan korcsmAros, FestC- 
3. ie-87 

KoVacs Istvan paprikanagy- 
keresk., Nyil-u. 20. 19-56 

Kovacs Janos ko.csigya T t6, . 
T6r6k-n. 7. / 33-46 

Kovacs Jozsef vasaru Ugyn«ka6g 
Bajza-.n. 2. ~ 49"77 

KovAcs Jozsef If J. sert6snagy- 
vAg6, 8Andor-u. 20/b. 27-15 

Kovacs Julia dr. gyermekorvon, 
klinikai tauaraeged Ssaentharom- 
sag-u. 12. 24-44 I Korda LaszI6 aszt alosmeeter 1 
| Beent Mikl6a-n. 11. 38-69 1 Kovats Bela dr. deAsi; orvos, 

Szent Ferenc-a. 8. 27-85 

Kovats BCIa feisotorjal, vltez,' 

f6ayk6p6sz, HorvAth U,-u. 9- 

13-55 
Kovats Istvan komnvesmester, 

Sat GyBrgy-n. 3. 18-61 

Kovats JAzsef dr. c. lg., S»eut 

Gell.Ar>n. 3. 49-44 

Kozman NAridor M. Nemzeti Bank 

tisetv., Caanadi-n. 20. 
Kozo Mihaly 1IJ. i6nyk6pAsB, 

MikazAth Kalman-n. 13. 39-82 

Klfbanyal pol|(ari sttrftfzd 6s 

Bzenl iHtvAn tApszermQvek r.-t ffi- 
raktAra, Kororia-;Q. 24. 11-66 

Ktfrmendy Laszio dr. deyred, 

Horthy Idikldarii. is/a: 38-46 

Ktfrtfsl Albert tivegkeresk^de^e; 

Valeria-t6r l. 20-68 

Kttrbsl Bela rGvidArunagykeres- 

keddse, Peketesae-u. 16. 16-80 

LakAsa, Erzs6bet-rakpart I, 23-35 

Ktfrtfsl Geza tiblalivegnagyke- 
resked6a 6t Uregez6si vAlialat, Me, 
rei-u. 8/b v 19-57 

Ktfrtfsl Marton lakatosmesier^s 
redflnyk6azjt6. PolgAr-n. 24. 20-6^ 

Kttrttssy halaszcijarda, tul/ 
Kfijaasy 1iAsz16, SArg^strarid 22-33 

Kovagd Jdzset Ezappaufazfitelepe, 

CBuka-u. 8. 21-80 

KttvCr Bela dr. 

Ferenc-n" 28. 
KUves Sandor dr. kir. tan- ■■ 

felUpyelfl, Parisi-krt 16. : 29-34 
Klivessy Jend tanit6k6p7fiint;e;ig; 

BoIdpgassitony-angAriit 18. 38-73 
KtfzeUatasI lelUgyeldsetf, m. 

kir., 8zech6nyi-t6r 7. 15-48 

ttz^penrdpal blztosltd r.-t. 

szegedi . Vez6rk6pvideloB6ge, Yar- 

n. ?■ 2a-io 

KdzetkezesI blzottsAf, m. 

kir., ezepedl belyors6ei, lAsd 

Katonai 6ptlletek ea h&tosagok 
Kttzlifazeatasl hatdsag, J. 

lokn Iparhatdsag, lasd Szeged 

"" kir. vAros.alatt Bgyv6d, DeAlf KSzpontl tejlvd As eitererh? 

SpmogyiTtt. 2tf. - v. 02(3*81 

KUzrehd^szett korh&z, ii S d 

K^touai Apuletek As hato^dgbk " \ 

K»zi Isztas&gi bivatal, varesl, 

lftsd Szeged hz. kir.. vAros ; ; , : : 

Kifztlsztvlseldk fogyasBtAsi, 
termelo 6s 6rt6kesitfl sz6t., " 
8B6obenyi-t6r.e. : i'5-66 

Ktlzsegl eldljardsajg, GyAls, ; 
Beltelek-n. 71. 34-62 

' T *P* 13-*8 

Kdzvagdhld, Wad Szeged szi kir. 
vAj-08 aiatt 

Krachtasz Kezsff mechanikns. 
niobelezd 6a ehromozo ilBeme. Hor- 
vath Minaly-ti. 3. _ 49-55 

Kram&rJend dr. egyetemi .'ta- 
nAr; a «yermekkKnika igazgat6jai 
Zerge-n. 18^ 82-02 

Kranitz Jozsef kert6szeti fel- 
Uffyelfl szaktanaosado irodaja, 
Kbz6pfasor 309. ' . 22-57 

Kraasz Jdzsel dr. oryos, KA1- 
vAria-n. 21/a. 13-66 

Krler Ha doll egyenrnhaszabo, 

- KUuzAI-<6r 5. 23-23 

Krlska Peter papncskeszitcimes- 
ter, Fetofi SAndorTSPgarut 23. 

28-61 

Krlstd Bela fflazer- 6s csemeg'e- 
kereak.; Kalvaria-u. -26. 49-16 

Krlstofy. Janos hoiiv. gt. i ezre- 
;deSi Berlini-krt 31. : : 31-04 
Kdbaityl Karoly dr. orvos, nM 

^llpikal tanargeged.Bzentharomsag- 

n.15. ... 14-53 . 

Kncses Pal, Hrifherr-Sohraiitz? 

Clay ton-Shuttlewort gApgyAr Szeged 

kfiizetii feiagyeiftje, Berzsenyi- . ; 

n.iyb. 15-62 

Kulcsar Ferenc dr. <gyet. 

nyilv. r. tariar, ideggyAgyasz, . 

Sa6chenyi-t6r 12. 22-03 

Kultara berelt nyomda, tnl. . 8ajg6 

JftzsefnA 6s 8zegedi.Napl6. Fold vArv- 

n s. 18^93 

Kunsagl ram- es llkdrgyar; 
;Kncska MihAly, Koasuth-Lajos-- 

■spgArutSi, 29-83 

Kdp LAszld dr. 0gyv6d. Horthy 

Mfkl6s-u e. 1.2-04 

Knpecz Vllmos m. kir. ; posta- 

filAfnek, Tisza Jjajo3-krt4«.. 24*23 
Karbos lily mozdulatrnflveezeti 

ualootAnciskolAJa. ZA»zl6-u 2. 

32-54 
Kuracsev Sandor kAzm QArake- 

re*ked6, Cdekoni(a-ra. 1. 10-90 
Karaesev SAndorne, Dob6 
: Maigil dr: fogorvos.: -Tisza La Joa- 
. krt 27,: . / 14-99 

Knracz Glzella n«i kalapos, alapos, 
t. 18^8 Kttzkdrhaz, lAsd Szeged bz. kir. 
vAros aiatt 

Kdzpontl gaz- es vUlamos- 
sag! r.-t. szegadi gAzgyAra As 
villanytelep BzemvezetOsAge, Kos- 
suth Lajos-srigArdt 89. : 34-001 Gr6f Apponyi Albert-u. 18. 

Knrzwell Karolyne fakeresk., 
Csongradi-sngArfit 61. 39-87 

Knrzwell Oszkarne baromfi- 63 
pyamfilcskereak., Mikszath Kalpian- 
n. 20. 49-75 

Labdy A. es fla paprika- 6« tlszt- 
gOzraalom, 8zeDtmJhAiytelek, 66. : 
21-57 

Laczkd Aladar m. kir. kiserlet- 
figyi ig.. proszlan-h. 4. 27-88 

Laczkd Jozsef Aras 6 s 6ksEer6sz. 
Karasz-a. 14, 38-16 

. LakAaa, Tisza Lajos-krt 27. 1,1-77 

Lradomerszky Bela dr, g«r«g- 
katolikus lelk6sz, ^Arisi-krt 1; 

20-54 
Laddmerszky Maria m. kir, 
postadijnoknO, DeAk Fereno.-n. 24. 
27-09 

LajkO Marglt kozmetikas, Teleki- 
--■--■ 14-46 rnneH m n nivMrton. sem n pttlfisann nem szercocl. Magyar Bank 6s Kereskedelmi Rt. ■JSS^'ES'T:: 13-85, 13-81, ; 1H2-*| La Jos.: Sandor dr. egyetemi ma-: 

gantanar. 'belgy6gyasz, tudSsaak- 

; Orvosy Bzilagyi-u. 1. 16-21 

Lajtay Karoly m. kir. alezredes, 
Kossuth Lajos-augarut 19. 28-06 

Lakatos Erzsl noi szab6 diyat- 
szalon, Vidra-n. 6. 30-12 

Lakberendeztt sz&vetkezet, 
Horvath Mihaly-u. 5. 20-83: 

Lakd Antal geperflre berendezetfc 
kadariizeme, Varadi-u, 35. 31^-36 

Lakos Dezson6 Szv., Bzent 

Istvan-t6r 2. ' 33-90 

Laky Kalmandr.egyet.m. tanar, 

Boldogassaony-sugaviit58. 3,8-12 

Cam pel 6s Hegyl kezmfl- 6a 
divatarukereakedO 6s Lampel Jozsef, 
a Lamps] 63 fleeryi ceg beltagjanab 
lakasa, YaWria-ter 1. 24-03 

Lampel Oszk&r term6Dykeres- 
ketfO. tbtkomldsi gflzmalom fOlera- 
kata, Tabor-u. 5. 19-95 

Lamper Mlklos dr. in. kir. 
po.jtatiikar, Gr6f Apponyi-n. 26. 

84-19 

Land esb erg Gytfrgy m. tisztv 
Kossuth Lajos s.-ut 19. 48-58 

Landesberg Mdr cementArn- 
gyara, Bocskai-u 10. 10-68 

Lang Laszld gyari k6pvlseletek, 
cukorka- es csokoladelerakat, Palla- 
vipini-u. 3. ' 32-33 

Lantos Arpadne dr.-ne,Zer?e- 
u 4. 17-23 

Lantos Gyttrgy dr. orvos. Rigy6 : 
n. 5. 23-14 

Laszld Endre sEallltmanyoJro' 6s 
fuvarozo 1 vallalata, Kossuth . Lajos- 
sugarnt 21. 16-51 

Laszld Farkas Jozsef, Puszta- 
szerl-u. 2e. , 49-04 

Laszld Erlgyes tiizerOrnagy, 
T«m8rkeny-n. 2/e. ■ 20-49 

Laszld llona, a Laszlo-ariihaz tu- 
laJdonosa.Tisza Lajos-krt 38. 25-98 
Lakas, Attila-u, 13. 48-05 

Lazar Istvan ny. mav. s.-iiszt, 
Ingatlanko'zvetito irodaja, Attila- 
u. 5. 33-56 

Lazar Istvan dr. figy v6di irodaja. 
8zechenyi-t6r 8. 20-99 

Lakasa, Delibab-u. 35/a. 12-41 

Lazar Janos siitom eater, Szabad- 
sag-ter 11. 31-64 

Lazar Szllveszter m. kir. posta- 
fotiBZt, Loceei-n. 7. 23-24 

Lazy Istvan haziszemetfuvarozo- 
vallalat, Petres-u. 34, 32- i 17 

Leanygtmnazlnm, lasd gimna- 
aiumok 

Lederer es Tdszegl Imre 
UlOdal Orbi'in Ferenc 6s Bir<5 San- 
dor cser6pkalyhasok mintaraktsra, 
Kblesey-u. 5. 25-61 

Lednlczky M. vegytisztitG 6s kel- 

j mefesio, tu). 6zv Koml6s Arminn6, 
Grof Apponyi Albert-u. 17. 23-55 

Lednltzky Jozsef textilarn- 
k6pviselet, Margit-u. 26. 31-62 

Legoltalml Llga szegedi kerfilefi 
elnb'ks^ge, Erzs6bet-rakpart 17. 

- 26-16 

Legoltalml parancsnoksag 
BzeohenyM6r 10. ■ 

30-79, 30-80, 30-83 
Parancsnoki szoba 80-83 

Paraucsnok lakasa, Yar-u. .. 

15-17 

Hi ra do elfla do, Lak ner Karoly lakasa , 

Bzeut GeLIert-u. 2. 49r44 

I alkbrzet, J<5kai-u. 2. Elemi 

iskola 10-74 

, E alkoTzet, Szent Gybrgy-t6ri 

elemi iskola 17-78 

IV. alkUrzet, Fbldmives-u. 4/6. 

Elemi iskola 15-76 

V. alkbrzet, Als6kikb'tfi-sor 10, 

Elemi iskola 17-84 

VI. alkfitaet, fiomonyi^telepifot6ri 

<iyoda 29-04 Lehel Pal dr. uyug. bolgarmester, 

Oroszlan-u. 4. 20-96 

Lelnczlnger Gyala gyigyszer- 

tara, Horvaih Mihaly-u. 9. 13-52 

Lelpzlgl Blrodalmt Vasar tb. 

kepviseltije, Kettinpr -Lajos, Tisea 

Lajos-ktt (PuspbkbftziT) 026-87 
Leltner IHarglt dr. belklinikai 

orvos, Teleki-u. a. 16-85 

Lenard Sandor, Batthyany-u.4. 

18-83 

L6nart Beta dr. m. kir. posta- 

titkar, PetCfi Sandor-sugar-ut 25. 

16-10 

Lenart Jozsel nyug. ui. kir. pusta- 

hivatali igazgato, PetOfi Baudor- 

sugarut 25 15-35 

Lencses Erzsebet tuzifa- 6s 

sz6nkeresked5, Pfir6sz-u. 7. 10-28 
Lendaczky jSandor k£dar- . 

xnester, konzervhorddk k^szitoje, 

Kossuth Lajos-Hugariit b'6. 14-06 
Lendval Sandor fakereskedO, 

Bal6-u. 13. 17-18 

Leval lienrlk posztd-, szOvet- es 

textilarukereskedfi, Tisza Lajoa- 

krt 39 26-49 

Leval Karoly es tarsa sertee- 

nagyvigi, B6csi^krt 1/b. 28-25 
Leval LaszI6 csemege, sajt, Taj, 

hentesiLm. 8z6ehenyi-t6r 2, 15-84 
Ltebmann Bela Iatezer6sz, f6ny- 

k^peszeti szakuzlet, Kelemen-n. 12 

48-76 

Ltgetl Llpot rfiffiskereskedO, Gr6f 

Apponyi Albert-a. 25. 18-05 

LIUom Karoly vend6gl6s, Hajnal- 

u. B7 16-08 

Llnolenmlpar Bach 6s tarsa, 

K&ratiz-u 6. 18-12 

LIpcsel Jdzselne ttzv.Bomogvi- 

u. 2a. 38-56 

Llppal Imre gazdasaga, Kagy- 

bakio 3. 48-87 

Llppal Imre es flat goz- 

Ittresz r.-t. Felsotiseapart S3. 

17-41 

Llppal Peter m. kir ranuiakt 

fotanic^os, Romai-krt 41 49-23 
Llppal Sandor m. kir. poatatisat, 

Kalvdria-u. 3. 29-71 Llppay Gynla, 

gyar Targulat ii. 
M.-n. 30. a Bzegedi T6gla- 
v. igazg., Cserzy 
10-15 
Llpiak Gabor bBrnagykeresk., 

KiJIccey-u. 10. 27-04 

Lakasa, Tisza Lajos-krt 81. 22-87 
LIptay Laszl6 vitez, csendfirezre- 

des, Beent Mihaly-u. 9. 26-86 
Llszkay Lajosne nOi fodraszte- 

rem, Kblesey-u 12 26-82 

Llszkay LOrand dr. kir. ItelO- 

tablai bir6, Tabor-u. 7/b. 17-20 
Llterathy EIek dr m. kir; tis 

orvos, Boldogasszony-sugariit 15. 
28-58 
Llttomerlczky Janos postaforg. 

gyak., Maros-n. 40. 21-90 

Llttomerltzky Janos foreAI- 

iskolai tanar, Kallay Albert-u. 6. 
23-62 
Llttomerltzky Oszkar vk. al- 

ezredes, Tisza Lajos-krt 22. 31-54 
Lovas Laszid dr. orvos, belgyd- 

gyrtsz, Dani-u. 4ja. 17-65 

LoybO GyCrgy papir-, ir6szer- 6s 

illatezerkeresk., Aiaay Janos-u. 51 

49-22 

Lttbl Imre dr. gydgyuzertara.Grof 

Klebelsberg-t6r 4. 18-19 

Lakasa, Karasz-n. 11. 28-86 

L«bl Sandor dr. figyved, Kal- 

vin-t6r 2. 38-44 

Lofller Gy«rgy kereBkedo.Vasar- 

helyi-sugartt 13. 21-92 

LVIIler Lajos fatereskedo 6s fn- 

varvalla\koz6, Parisi-krt23. 20-64 
Lttvlnger Arnold, PetOli 8&ndor- 

suparut 75. 18-02 

Low Immanael dr. (orabbi lel- 

k6itzi hivataia, Korooa-o. 8. 11-10 
Lovf Llpdt dr. maganhivatalnok, 

Deak Ferenc-u. 4. 33-20 

Lncza Jdzsel kelmefestO 6s vegy- 

tisztit6ipartelepe.Tabor-n.4v20-75 LANDESBERG 

6pft6sl anyag 6s keresk^ cement- 
arugyar, kilnitutflii myJiutiti lucza Jozsei aa'fe Lndvfg "Viktor, Angol Magyar 
jutafond 6s sziivflgyar r.-t. o6gy., 
PetOfi Bandor-sngairut 25. 17-69 

Lugosy Istvan ra. kir. 6rragy, 
Val6ria-I6r 10. 39-34 

Lnkacs Janos varrig6p 6s ker6k- 
par muszer6samester, Feketesas- 
n. 22. . 26-12 

LnkacsHy Endre dr. m. kir. 
postaseg6dtitkar,Yasarh8lyi-sagar- 
ut 10. 82-82 

Lusztlg Istvan dr. figyvid, 
8z6chenyi-t6r 17. 

M. B. C. gyarl lerakata ct. 
Elsd szegedi oipflgyar k.f.t., KarasB- 
n.e. 13-11 

M&cslk Geza m. kir. g. alezredes, 
Eigd-u. 2. 27-10 

Madarasz IHlhaly testilkeresk., 
Kossuth Lajos-sugardt 19. 31-52 

Madary Antal ny. tabornok, 
Kolosey-n. 4. 26-39 

Magay Lajos szkv. ffihadnagy, 
Teleki-u. 4. 25-60 

Magyar allamvasntak lasd 
AllaniTasntak, m. kir. alatt. 

Magyar altalanos gyafa- 
iparl r.-t. szegedi gyara, Wimmer 
Fdlop-u. .7/9. 11-03 

lagyar asszonyok nemzeti 
szlivetsege elnbke6ge, Partsi- 
krt 41. 38-33 

Magyar bank es kereske- 
delmi r.-t. aaegedi fi6k, Horthy 
Mikl6^-u. la. 

Igazgat6 13-85 

P6natar 13-81 

Ktinyvel6s 18^62 

Magyar csak Andras tejterm6k- 
kerefck., Tisea Lajos-krt. 32. 20-84 

Magyar Elelmlszerszallltd 
e« Arnkereskedelml r.-t. 

Felsatiseapart 12/14. 11-2S 

Magyar 6Iet- es Jaradekblz- 
toslt6 tntezet m. sz. f5ttgynfik- 
s6ge, Horthy Mikl6s-u. 9. 13-32 

Magyar 6let partja szegedi 
trvhat. szervezete kSzponti irodaja, 
Sz6chenyi-t6r 16. . 30-00 

Magyar Ferenc all. Msdipar- 
lekylai oktato, Parisi-krt 3. 20-52 

Magyar Inszerpapr Ika nagy- 
kereskedOk szovetkezete, 

Karasz-u. 11. 25-15 

lUagyar-hoUandl Mztoslto 
r.-t. szegedi vez6rugynflk»6ge, Ke- 
Jeraen-u. 11. 25-45 

Magyar Istvan dr. ugyv6d, Tisza 
Lajos-krt 88. 20-26 

Magyar Jdzsel mesziros 69 hen- 
tes, Kossuth Laios-sugirut 10. 

18-96 

Magyar Karoly m. kir. renddr- 
feliigyeia, Zrjnyi-u. 2. 25-9P 

Magyar kender-, len- es 
jutaipar r.-t.» UJezeged, A1b6- 
kikfitOBor 61/64. 17-55 

Iroda 20-19, 10-19 

Ivlelmissserkloszti helyis6ge, 
Bethlen-u. 3. 13-62 

Magyar klralyl lolyam- es 
tengerhajdzast r.-t. Ogy- 
D6ks6ge, Tiaza Lajos-krt 84/86. 

O10-18 

Magyar Kir. Orszagos Sport- 
brvosl Intezet ill. sz rendelfi- 
aUomasa, D6m-t6r 30-66 

Magyar labdamgdk dellal- 
szovetsege, Bzt. Ignac-n. 6. 

16-20 

Magyar nemzeti bank szegedi 
fl6kint6zete, Var-o. 6. 10-55 

Fdnfike ' 20-71 

Magyar-Nemet Asvanyolaj- 
mttvek k.Lt., Kossuth Lajos- 
sugantt 5. . '■ 17-88 

Hagyar-olasz bank r.-t. sze- 
gedi fl<ikja. K4rasz-u. 2. 22-99 

Magyar Pal vit6z, m. kir. re«er- 
Sruagy, Somogyi-u. 6. 10-17 

Magyar petrolenmlpar r.-t. 

asvanyolaj telep6nek bizomanyosa, 
Bitiera Autal, Tisza p.u. 27-47 Magyar szoclalls nepmoz- 
galom d61alfSldi titkarsaga, Va~ 
fiarhelyi-sugarut 2. 17-52 

Magyar sz4>lldsgazdak orsz. 
bor6rt6kesit6 szSvetkeeete pinc6- 
szete, Tisza p v u. . 10-99 

Magyar tavlratl Iroda szegedi 
kirendelts6ge, Var-u. 7. 27-59 
Veeet6 lakasa, M6rey-n. 8, 27-49 

Magyar 1 Istvan dr. orvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa. Tisza 
Lajos-krt 8. 25-05 

Mahler Szlglrld dr. ugyv6d, 
Kigy6-u- 1. 48-34 

Major Akos gyorsiro- 6s g6pir6~ 
szakiskolaja, Horvath Mihaly-u. 3. 
19-10 

Majtenyl Beta Kalvarta-sor 16. 
28-37 

Mallyanek Erzsebet noi divat- 
szalonja, Karass-u. 16. 14-19 

Mandler Vllmos cirdkazalma- 
keresked6, Cserepes-sor 9. 15-91 

Mannheim „Sas** drogdria, Ka- 
ra»K-u. 2. 49-93 

Marlaftfldy Marton dr* vit6s 
ny. gimn. igazg., Madach-u. 17. 
20-44 

Markovlcs Szllard okl. g6p6«- 
in6rn<Sk, autdmttuzaki vallalata, 
Tisza Lajos-krt 44. 80-20 

Autoservice, javitdmuhely 6s lakas, 
Polgar-u. 28. 30-21 

Mark! Ferencne ttzv. paprika 

nagykeresk.; tul. Q6mee Gy8rgyn6 

Feketesas-u. 11. 27f45 

MArkns Endre, az Orsz. fater- 

meld 6s Sylvania fakeresk. r.-t. 

igazgat6ja, Petdfl Saudor- sugar at 4. 
17-42 
Markas Istvan nyug. ezredes, 

Bercs6nyi-u. 4. 30-85 

MarOSTIbor dr.egyetemes orvos, 

fog- 6s szajszakorvos, v. egy. tanar. 

seg6d, Br. Jdsika-u. '«. 10-66 
Marosvary Vllmos dr., Vit6z- 

u ; 9. 20-86 

Mardthy Ferenc 6s Veres Mlhaly 

autojavitok, Csongradi-BUgarut 4. 

; 24-56 

Harschall Janos vend6gI6s, ' 

Kalvarla-sor 4. 29-39 

Marssd Ltfrlne vit6z^ csendOr- 

alezredes, Kigy6-n. 1. 88-82 

Marthe Ferenc dr. postnBeg6d- 

titkar, Vii6z-u. 6. 28-08 

Martlnyl Laszld dr. tlgyv6d, 

M6rei-u. 7. 13-79 

Marton Ilona k6rimnnkakereske- 

d6se 6s fizeme, Gr6f Klebelsberg- 

t6r4. 29-97 

Marton Janos ny. m. kir. renddr- 

e6gi detektiv, Maiieosz autofuva- 

ro26, Bocskay-u. 9. 29-50 

Marton Jdzsel dr. ny. tibla- 

bir6, Merei-u. 6/c. 14-54 

Mateosz magyar teherauWfuvaro- 

K6k or sb. kzp. szBv. 11. kdrzeti vea^, 

Polgar-n. 4. . 88-75 

Mate Denes, a Termeny- 6s aru- 

6rtekesit0 szflv. igazgat6ja, Bzt, 

Gy6rgy-u. 10. 21-19 

Mate Istvan szegedi butorgyar r.-t. 

Igazgat6ja, Horthy Miklos-u. 7. 

18-82 
Mate Sandor, a, Mat6 testv6rek 

ceg beitagja, Deak Ferenc-u. 2. 
15-03 
Matkd Gynla v. nyilvantarto, 

Barka-u. 6/b. 26-03 

Matdk Andras dr. m. kir. posta- 

tanacsos, Szenth&romsag-n. 87. 

28-48 
Matusovlts P6ter ny. min. lana- 

esos, KSlcsey-n. 4. 22-00 

Maakslnszky Gynla m. kir. 

ffierddtanaosos, Bercs6nyi-u. 3. 

32-38 
Mantner Gytfrgy nagantiazt- 

viselfi, Margit-u. 28. 31-65 

Hay Ferencne, Karaaa-n. 14. 

39-15 
May Gynlan6,£lanzal-t6r 2. 

49-47 
Mayer K&rolyne ny. postahiv. 

igazgat6 b'zvegye, Madacb-u. 1/b. Mav. lA&d Allamvasntak 00 
Oi Oh 

ST 

o 

N 

IA 
A 

z 
z 
o ■ 

s 

ia 459 Szeged Hnsymihnly mw Automata kozpont jelentkezese : folytofios zBmm8cies f textilaru NAGYKERESKEDESE. 40 Aft 
Szeged, Karasz-ii. 11. fclTQU M&v./hlvatalos menetjegy> 

Irod&ja, Bzechenyi-ter9.<023-69 
Meder D&niel epitomester, epi- 

tesi vallalkozo, Tisza Lajos-krt. 37. 
18-80 
Mega magyar hegyvfdekl 

bortermeltfk ertekesito ; ezb'v. 

Kossuth Lajos-sugarat 6. 22-73 
Megyerl Ferencne m. bir. posta- 

segedtisztnO, Rig6-n. 23. 22-35 
Helnl Gyula kavebehozatall 

r.-t., Kar&sz-u. 6 13-23 

Melsl kereskedelml ttgynttk- 

seg, Pallavicini-u. 5. 32-23 

Melegh Gyula lionv. earedes, 

Tisza Lajos-krt 20. 27-87 

Mells Istvan k«zp. gaz- es vill. 

r.-t. szegedi saamvevfisegenek penz- 

tarosa, Rndolf-ter 5. 81-35 Melykutt Mlsehung Bel a OTI 

ellenCr, Bir6 J6sika-u. 3. 38-71 
Menetjegylroda, mav. Ibusz, 

SzechenyM6r 9. 023-69 

Menhely, lasd Szeged sz. kir. 

varos alatt 
Mentftk, Kossuth Lajos-sugarG-r 15. 

Mentus Miklos If j. szu'cs. sz6r- 
mearuhaza, Karolyi-u. 1. 13-19 
Szfirmenagykereskedese, Karasz- 
n. ii. 33-76 

Merenyi Albln egyeremi gh. 
igazgai.6, Tisza Lajos : brt 1. 31-12 

Merenyi Mlfeldsdr.m.kiKposta- 
tanacsos. Pacsirta-u. 5. 16-34 

Merino poszttfkereske- 
delml r.-t. szegedi fiokja, gy&ri 
lerakat, K&raszr-u., 12. 19-25 

Merksz Elemer hitoktat6, Erzs6- 
bet-rakpart, Belklinifca, 1. em. 14. 

Merntfkl htvafal, varosi lasd 

Szeged szab. kir varos. 
Mertz Tfbor dr., a posta bet. bizt. 

int. orvosa, KaivariasoT 16 12-21 
Meskti Gyttrgy allarnvasdti iQ- 

tiszt, Tisza Lajos-krt 42/a. 38-34 
Mesko Zoltan dr, ay. orvoBtabor- 

nok. az orvosi kamara elaBke, viteai 

snekkapitsny, a lelsOkaz tagja, 

Kalvin-ter 6. 33-87 

Mesztiros Dezstt m. kir. posta 

ellenor, Munkacsy-u, i/b. 19-18 
Meszaros Ferenc varosi keresk. 

leanykbzepisk. igazgatd, Hetvezer- 

d. 16. .24-48 

Meszaros Jozsef Mateosztag — 

teherant6 fuvaroz6, Petre3-a. 7. 

Meszaros Mlhaly tlizifa-, ezen-es 

kokszkeresk., R6ka-u. 10. 15-36 

Metropol hengerpaptrtlzem, 

ko'nyvnyomda, ml. Baranyi Jozsef, 
Polgar-u. 24. J 5-23 

Metzfng Jozsel m. kir. posta- 
meeter, Remeny-u. 17. 49-97 

Mezer Dezstine aru- es ingattan- 
foigalmi iroda, P. M. eng. alapjan, 
Horthy. Mifelos-o. 2 49-80 

Mezfigazdasagl kfserletttgyl 
Intezetek, m. kir. btizponti 
peuztaia esportAsa, Als6kiko't6so'rl. 
26-87 
Az egyes kiserleti allomasokat lasd : 
Kender-, len- esolajnoveuytermesz- 

tesi kiserlefi int orsz., m. kir. 
Nbvenytermesztesi es novenyaeme- 

sitfi. kiserleti int., m. kir. 
Talaltani kiserleti int., m. kir. 
Mezogazdasagi vegykiserleti es 
paprikakiserleti alloniis, m. kir. 

Mezogazdasagi ktfzrakta- 
rak r.-t. szegeJi telepe, Als<5- 
tiszapart 3. 25-07 

Mezdgazdasagl vegykiser- 
leti es paprikakiserleti 
al lom as. m. kir. I»azgat6Eaga 
es laborat6riumai, AlsokikfJtosor 1. 
O25-10 25-20 
Vaiosl paprikaellenOri irodija. Ko- 
rona-u. io. O26-80 31-90 

Mlasszonyankr6l nevezett 
szegeny Iskolandverek tan- 
es nevel6intezete, SzentLaromsftg- 
u - 64 - 14-12 

Terezia piben5ottliODa, Bal ' 

fasor 46/48. Mlasszosiyiuik Iskola^&Te- 
rek Sntezete, Szeged-Somogyi 
telep 27-74 

MibalovEcs GyUrgy optika-, toti- 

es orvosi mQszeriizem, Karisz-u. 9. 

14-85 

LakaBa, Vadasz-n. 4/a __^ 

Mlbalylly LAszl6 r&rosl mDszakt 
tanacsos, Dugonioa-a 18. 24-24 Mlfaalyl A. k.f.t. at4da Szab6 
Gyula fiiszer- es magkeresk. 

15-30 

Mlklay Frlgyes vitez, tfiz6r- . 

ezredea, Somogyi-w. 6. 27-26 

Ml k 16s 1st vail dp. fogorvos, 

PolgAr-u, 4/a. 32-12 

Mllotta Janos, a Szegedi keny^r- 

nzem talajdonosa, Szt. Ignao-u. 6 

026-62 

Mlskolezy Zoltan dr- tb. kdr 

hazi f^orvos, betgydgyasz-sebesz, 

RudolMer 14. 17-29 

Model] httlgyfodrasz, tnl.Pipicz 

Erasebet, Gr6£ Apponyj,Albert-Ti. 3. 

49-26 

Mogan Bela dr. ker. tieztiorvos, 

8zent Gyorgy-n 24. 16-67 

Mobacsy Ferenc mav. musz. ifi- 

tanacBOs, epit^sl es palyafeimtart. 

oszt. i6uGk, Tisza Lajos-krt 9. 

26-53 

Mohacsl Tlradar okl. vesyesz- 

merndk kir. ffivegyesz, Kalvaria- 

u. 5. 19.70 

Mojzes Tihamer dr. m. kir. 

postaigaagatd, Vidra-a. 3. 16-03 

MoldOT&n LaJos gyogyszeresz, 

Vedres-n. 1 18-46 

Moldovanyl Laszlt) m. bir. 

rendfirkapitany, a RevkapitAnysag 

vezetfije, Horthy MikUs-a. 2. 

27-63 
Molitorlsz Lajos, Tisza Lajos- 
krt 22. 39-68 
Molnar Adorjan adorjanhazi, 
alezredes, Deak Eereuc-u. 24. 

27-13 
Molnar Andras fuvaros, Tisisa- 
palyaudvar-raktar, Uj vagdny 

28-27 

MolnSr Arm In fakereskedd a 

Molnar fatelep ceg beltagja, Tisza 

liajos-krt 54. 82-28 

Molnar latelep, ezelCtt Molnar 

es Wilheim (akereskedfie, Petofi 

Sandor-sngirit 19 12-27 

Molnar Istvan bor- es palinka- 

keresk., 8zent Istvaa-ter2. 24-09 

Molnar Jdzsef dr. tablabfT6, 

J6kai-n. 7. 24-93 

Molnar Mib&ly dobabyt6zsdeje, 

gr. Klebelsberg-ter 6. 33-49 

Mo6r Elemer dr. Wiskolai ta- 

nar, Deak Ferenc-u. 26/a. 15-18 

Mora Ferencne ttzv., Karasz- 

u. H. 49.15 

Mdra Gytfrgy mukertesz, Vasas- 

szentpeter-u. 7. 38-10 

Mdray&rosl r. k. plgbanla hl- 

vatal, Kalvariasor 16. 82-53 
Mord Karoly meszaros es hemes, 

Vaspalya-u. 4. 26-99 

Morvai Vllmos dr. felsdtorontiJ 

Armeritesiffi igazgato-fomernoke, 

Oroszlan-u. 4. 82-70 

Motlka Adolf dr. ny. mav. fd- 

tanacsoa, Bzentharomsag-a. 2. 

18-24 
Motlka Otto. mav. ffiintezG, Kal- 

lay-fasor 9. 26-13 

Mdzes Jdzsef kadarmester, 6sz- 

«■ 20. 26-55 

Mncsl Janos nriszab6, Karisz- 

n 16- 81-68 

Mnnkaktfzvetlto' hlvatal, 

m. kir. all ami, Merey-n. 22., 

Tabor-u. 3. 19-73 

MankasbiztosIt6 9 lasd Urszagos 

tirsadalombiztositd alatt 
Muntyan Istvan dr. ny. kir. 

itelO-tablai elnOk, Klauzal-t6r 6. 
28-87 
Mnrka Istvan auto- 6b gepjavit6- Mnskatll keztmunkalpar, 

Karasa-u. 3. ' 16-28 

Masnltn Bela all.-gimn. tanar, 

Atlila-n. 16. 30-48 

Mnzeum, lasd Bzeged bz, kir. varos 

alatt 

MUiler Antalne ny. all. tanit6it6, 

Tiiiza Lajos-krt 33. . 22-53 

Mailer Bela gepjarmtivezetfl- 

kepzd, Tabor-u. 2. 20-76 

M tiller Imre, a Borkiviteli r.-t. 

igazgat6ja, D.ugonics-ter 11. 18-52 

M filler J. df6to"rode, Bocakal-n. 8/b. 

26-69 

MSlIer Jano&ne 8zv. Dago- 

nics-ter 11. 18-72 

Mailer Mano dr. flgyved, Du- 

gonics-ter 11 24-21 Nagy Albert fflszer- 6e term^ay- 

.kereskedfi, Valeria-ter 4. 022-55 
AagyAntal kir. ItiSIotablai tanacs- 

elnttk, Madach-a. 19. 12-84 

Nagy Ernd varosi tanitfi, Mars- 

*6r 20 - 20-23 

Nagy Ferenc vitez, kflnyvbHt^- 

szete, Karasz-u. 9. 28-16 

Nagy Geza vitez.ny. m. kir. honved- 

ezredes, Margit-n.9. 12-54 

Nagy Gy.Tstvdnne fflszerberesk., 

Boldogaaszony-sugarnt 38. 15-72 
Nagy Ilona dr. bflrgy6gyaszati 
* es kozmetikai rendelOje, Margit- 

n-6. 27-11 

Nagy Imre m. kir. postaffitiszt, 

111. ep. oszt. vez., Csongridi-suffdr- 

flt P- 20-00 

Naffy Istvan hazai 6s dfiligyn- 

mfilcskeresk. Tisza Lajos krt 20. 

30-37 

Nagy Istvan iSri- es hOlgyrodrasz, 

Szt, Ferenc-a. 8. 48-38 

Nagy J6zsef dr. sebeszmfito, nO- 

gyogyasz O.T.I, kerfileti orvos, 

Kossuth Lajos-sugarfit 41. 24-82 
Nagy Jozsefne «zv. meszaros 

es hentes, Vaspalya-o. 8. 28-42 
Nagy K&Iman fodrasz, Betblen- 

n. 9/a. 33-94 

Wagy Karoly hentes 6s m6szaroa 

nagyvagi, Szentharomsag-u. 30. 

14-84 
Nagy Klara dr. orvos.Valeria- 

**r 4. 022-55 Nemes Mlhaly sBflnyeghaz es pap- 
langyir, Kelemen- es Oroszlin-n. 
sarob 16-24 

Nemes Mlksa ny. varosi m, kir. 
ffial'atorvos, PeWfi gaudor-sugar- 
6t 25. i 8 _5 7 

Nemessanyl Bela Iff. divat- 
aruhaza, Karolyl-a. 1. 28-64 

Lakasa, AlfiJldi-u. 8. 31-51 

Nemess&nyf Geza fogtecbnibns, 
Deak Ferenc- a. 85. 21-96 

Nemessanyl Rozsa fogasaatl 
eikkek kereskedese, KIanBal-t6r9. Nagy Marton rauezaki nagy- 

keresk., Beosi-krt e. 13-50 

Nagy Mlhaly btinyv-j zenemft es 

papirkeresk., Takarebtar-u. 1. 

39-05 
Nagymihaly Gaspar testilamk 

kis- es nagy keresk., KOlcsey-u. 7/a. 

26-88 

Nagy Peterne ezredes Uzvegye, 

K&rasz-n. 14. 28-21 

Nagy Samu dr. orvos, DeAk Pe- 

renc-u. 18. 21-46 

Nagy Sandor eipdlizem, Boldog- 

asszony-sugariit 14. 30-57 

Nagy Zoltan dr. tlgyvSd, Tisza 

Lajos-krlr 67. 22-96 

Nagy Testvereh hentes- es mesza- 
ros Uzlete, Dob6-u. 37. 19-91 
Magypal Szllveszter bentes es 

meszaros, Kalvaria-ter 7. 26-47 
Nagysolymosy Gynla m. kir. 

vezerfimagy, T61gyes-n. 12. 29-12 
Napkttzl Otthon, lasd Szeged sz. 

kir. varos, flzabadsagteri 6voda cim 

alatt 
Ndray K. Ferenc ny. gazdasagi 

isk. ig., tiirvsz. gaadasagi ssmkertd, 

Maros-u. 42. 29-79 

NaUy Dezstf bentesnzlete, Klgyo- 

u. :. 17 ^ 8 

Nemecskay Tlvadar dr. nfii 
klinikai tanarseged, Bzentharom- 
sag-u. 12. "" -" Nemet birodalml konznla- 

tns, Szechenyl-ter 7. 11-28 

Nemet tndomanyos Intezet, 

Tisza Lajos-krt. 62. 14-34 

Nemeth Andres tetdfed&mester 
es epitBinyagkeresk., Petfifi San- 
dor-sugarut 55. 19-34 

N6methi Kalman bflrkereekedfl, 
Kigy«5-u. 5. 24-34 

Lakasa, Wimmer Pfil«p-n. 8. 23-43 

Nemethl Szllardne ffiszerberes- 
kedfl, Kossuth Lajos-sugirnt 57. 

17-12 

Nemethy Sandor dr. figyv<Sd, 
Deak Fereuo-a, 18. 14-26 

Nemzetl hit el Intezet r.-t.sze- 
gedi fl6bja,8z6chenyi-ter3. 25-08 
Szen- es fatelepe,. Kalviria-nti csa- 
patkorhaa mogott 26-91 

Zaloghaea, Kblcsey-u. 7/b. 12-79 

Nemzetl mnnkako'zpont, Ma- 
gyar mnnkasok orszagos szOvet- 
sege, Merey-u. 4. 12-40 

Nemzetl sajt6vallalat» kdnyv- 
zenemn-espapirkeresbedes, Karifsz- 
u - 6 - 24-52 

Nemzetl szocl&Ilsta magyar 
part, Hungarlsta mozgalom. KW- 
csey-u. 2. 32-01 

Nemzetl takarekbssag aru- 
Wtel kBzv. irodaja (feLelof/Szeitz 
Ferenc) Karasz-u. 6. 25-52 

N6p]«ietl (varosi) ugyoszta- 
?7 ol ^» '' "- 1IL * 8 lv - fceruletf, 
lasd Szeged sas. bir. varos. 

Nepmnvelesi blzotbag, 

Ferenc J6zsef-rakpart 7. 27-96 

Nea Erntt bank- es valtoflzlet, Sze- 
chenyi-ter 6. Nemecz GyBrgy drogeria tul., 
Tisza Lftjos-ktt 38. 39-08 460 32-981 miihelye, Vadisz-u. 1. 28-40 Nemedy Gyula dr. iigyved, ~„„ 

chenyi-ter 8. 22-87 

Lakasa, Kalvtn-t6r 9. 26-75 

Nemere Alajos tnzoltdMfelu- 
gyelC, Vasarhelyi-sugarut ll. Nenfeld Laszld dr. beigydgyaaB, 

Korona-u 11. 10-57 

Neumann Bela agytoll-es nyers- 

b6rberesked6, Polgar : u. 7. 14-90 
Neveld- es taplntezet mav., 

lasd Allamvasutab cim alatt 
Nlmis Antal, az Angol-magyar 

Jntafono- es etzOvfigyir r.-t. mftszakl 

igazgatdja, PiJIIoh K -u. 36. 32-08 
Noack Fritz dr. egyetemi nemet 

lektor, ZasBlo^u. 3. 24-61 

N6grady Jaclnt meszaros es hen- 
tes. Mi kszith K.-u. l. 23-16 
Ndgradf Sandor fuvaros, Ra s »- 

kei-at 18. 30-01 

Novak Istvan dr. egyet. gy6gy- 

szertari fdvegyesz, Zerge-n. 20. 
, 39-21 

Novak Zoltan dr. Jbir6sagi al- 

jegyzo, Szent Istvan-ter 6. 22-98 
N0I felsttkereskedelml Is- 

kola, T8m8rkeny-u. 1. 17-34 

Ntfvenyegeszsegttgyl ktfrzet, 

m- kir. szegedl, Korona-u. 10. 

O31-90 

N0vdnytermeszt6sl es n«- 
venynemeslttf kiserleti In- 
tezet, m. kir., Als6kikbt6-sor t 
Vezetosege. 26-36 

Gabona- 6a Usatbts^rlell laborato- 
rluma 26-35 

Szabadkal-uti kiserleti telepe, Kecs- 
bestelep 27-31 

DJszegedi kisdrleti gaadasiga, Alsd- 
kikbtosori ddldb 30-55 

Nussbanm Sandor dr. csecsemd- 
es gyermekorvos, Pdsp6b-u. 12. 

19-15 

Nyarady Zoltan m. kir. ezredes, 
KJgy6-u. 6. 33-57 fl RmicsoMsl szflmot tflrcsflzfis elBtt kercsse M. Pest! mo$ynr Rereskggelml bonk szgggfll H6KJa V5r5smarly-u. 7. P6nxfir: 10-04 
Igazgat6: 10-98" Nyary P€ter vltfis, a. kir. h on v. 

hadbiztos, alezredeB, Grof Klebels- 

Tierg-t6r 3. 23-59 

Nyllaskeresztes Part szegedi 

ezervezete, Boldogaaszony-sngar- 

dt 27. 17-06 

Nylry LfiszlA dr. ra. kir. honv. 
.hadbir6-6rnagy, Lohdorii-krt. 17. 
27-97 
Olah Erzsebet m. kir. posta- 

s.-ellenCrnfi,Pet6fJ Sandor-augar- ■' 

at 7, , 19r6l 

Olah JAzsef <lr. ker. tisztiorvos, 

Cserzy Mihaly-n. 17. . 28-67 

Olasz Erntt hor- es szeszkt>zvetit6, 

Tavasz-u. 7, 24-04 

Olasz-hoz elmzett vendegltt. 

tol. SzAntal Lmre.-Bzfecheuyi-ter 13. 
32-40 
Olasz kultnrlntezet, Bzent- 

haiomsag-u. 4/a. 39-51 

Opel-service, Kalvaria-u. 9. lasd 

8oUi Janos. 
Optlf A, Kovacs Jdzsei latszer6sz 0s 

fo<,6szakuzl., Karasz-u. 16. 49-18 
Optika k.I.t. fotd-, optika-, orvosi 

mflszer. KaraBz-n. 14. 18-30 

Orlhcsak MtklAsne ttzv* ny 

postafOfeiEgyelofizvegye, Ujszeged 

K6fasor40 18-75 

Orlncsak MiklAsne viragkeres- 

ked6se, Klanzil-ter 6. 25-67 

. Orion horgyar r.-t., ; Ha!d-n 8. 

10-49 

Ormos jAzsefne szat6ce, De&k 

Ferene-n. 2. 13-88 

Ornstetn Llpot dr., Horthy 

Miklds-n. 16. 23-tfl 

Orosz JAzsef kadarmester, Kalva- 

ria-n. 32. 39-16 

Orosz Sand or dri- 6s egyenrnha- 
" ' ' , Bz6chenyi-t6r 17. Ordttg Janos mfisearos £b hentes, 
8zentharomsag-u. 7. , 26-23 

Ordttg LaszlA Vit6z, ra. kir. 
postatiszt, Balvany-n. 6. 13-26 

Ordogb Attlla dr. tigyv6d, Va- 

leria-t6r 6. 18-14 

Ordtfgh Ferene (fiszerkeresk., 

Puskas-n. 24. 32-83 

Ordtfgh Karoly sfltftm ester 6s 

vegyeskeresked6,6sz-n. 24. 48-78 
Orhalmf Karoly ayng. szAzados, 

Arany Janos-u. 6. 30-90 

Gazda B aga, Gyala 1. 34-61 

Oriel Gyttrgy vaskeresk., Mikszath 

Kalman-n. 1. 14-87 

Pal Dezstf kCnyv 6s irasszakertd, 

Zarda-u. 19. Oroszy LaszlA honv. aleztedes, 
Feketesas-u. 22. 23-40 

Orsolya Zarda (a soprani Orso- 
lyiiak szegedi rendhaza), Kalvaria- 
u.4. 14-71 

Orszag Henrikne ttzv., Gal- 

u. io. 21-91 

-OrszagmozgAsftasi kor- 
manyblztos az V. honv. had test 
terulei^n, Bz6chenyi-t6r 16. 25-66 

Orszagos latermelo es Syl- 
vanla lakereskedelmi r-t., 
Aisfitiszapart 15. O10-24 

Orszagos magyar te]sztfvet> 
kezeti ktfzpont m. sz. szegedi 
tejtizeme, Paiisi-krt 16. 14-67 

Orszagos raktarhazak r.-t. 
szegedl kozraktarai, Tisza-pAlyand' 
var mellett 10-77 

Orszagos tarsadalomblzto- 
Sltd intezet szegedl ke'rilleti 
p6nztara, Tiaza Lajos-krt 93. 13-69 
Cgyvezetfi 22-07 

Foorvosl hivatala 6a rendelo1nt6- . 
zete 27-22 

Orvost karaora, szegedl, 
Horthy Mikl6s-u. 9. 15-34 

Osvath Lajos 6pUlet- 6s butor- 
asztalos, Zarda-u. 20. 15-06 

Osvath Laszl6 Deak Pereno-u. 4. 
(maj. 15— okt. 1-lg Pfifasor 26.) 

14-36 
Osvath Tlbor Otto dr. tijsag- 

ir6, Berzsenyi-u. l,a. 10*80 

Osztalymernlikseg, mav., 

lasd AMamvasntak : 
Otott Kovacs La|os stltOd^je, 

Orosztan-n. 3. 28-07 

Ott J6zsef mav. hazt61,hazig sz&(- 

Ht<5, Saft&a-n. 11. 30-26 

Ottovay Istvan ok J, 6pit<§sz. Be£- 

chenyi-t6r 16 16-42 

Okrtfs J6zsel ((KegyeletB temet- 

kez^si vallalata, Koasnth Lajos- 
. eagarftt 18. 10-60 

Okrtts IHlhaly r6knsi disztemet- 

kez^si vallalata, Kossutb LaJo&- 

sugar at 6. 26-07 

OrdOg Antal bornagykeresk., 

-Kalvaria-sor 8. sz. . 29-38 

Ordttg Ferene fdrfi &e ndi rnha- 

aruhSza, Bz6chenyi-t6r 16. 30-73 
OrdUg Istvanne te Kovacs 

Lajosne" ttav. paprikamalma. 8z61- 

b. a. 25-51 Pallfy Emll vend6g!fis, TIaza, 

Lajos-krt 27. 1 1-50 

Pally Bndlnszky Endre dr. 

varolii tb. fom^mfik, Bzenthirom- 

sig-u. 8'a 28-59. 

Pally Gyttrgy dr. varosl tanacs- 

hok, Feketesas-n. 21. 25"36 

Pally Jo.zsel dr. konnanyf6tana~ 

cbos, pofgarmester, Tisza La Jos- '■ 

kit 61 29-56 

Pally JAzsel fuEzerkeresk., Fel- 

tamadas-a. 17. 27-62 

Pallnkas Gyala tUzifa, ez&n- As 

6pit6ai anyagkeraek., Zoltan-u. 20. 

38-45 

Pallnkas Janos okJ. dpitCmester, 

^p. vail, ^s tervee6 irodaja, Kalva- 

riaa. 2. 14-10 

Tisza Lajoa-krt. 28/30. 28-11 

Pallal k6zlmnnkafizlet f lparmtv6- 

azet, hftziipar, Kigy6-u. 4. 48-82 
Pallay Vllmos dr. fonalkeres- 

kedfl, Kigyi-u.4.. 12-15 

Palmal Zslgmondne tfzv. ma- 

ganz6, Hortby Miklos-n. 20. 25-81 

Palocz San dor dr. Qgyvld, 

Kfllcsey u 11 23-77 

Palvtflgyl Lajos vend6gl6a, 

Kossntb Lajos-at 2. 26-74 

Pap lstvan hatolyttai, a. Szegedi 

drraentesiW igazgatd- fCmSrnCke, 

Szent Gy5vgy-u 4«. 13-33 

Pap Nandor dr. fogorvos, Aradt- 

22-34 

Pap Robert dr. figyyad', Bortby 

Miklis-n. 12. 13-73 

Papp Ferene ny. tfieolt'6ffi- 

paranoEnok, B6ke-u, 6. 83-71 
Papp Gyttrgy kereak. lakasa, 

K01osey-u. 10. 39-33 

Papp lstvan dr. flgyvM, Vekk 

Fereac-u. 22. 30-07 

Papp Janos dr. m. kir. orvos- 

6rna?y, egyet. m.-tanar, Vasar- 

helyi-sngardt 13. 26-46 

Papp Or ban vitdz, m. kir. posta- 

ellenfir, Alfoldl-o. 17. 16-45 

Papp Sandor motoros favag6, 

PetBfi Saudor-Bagirat 1. 88-15 
Papp Sandorne «zv. ant6fuva 

roz6, R6ka-n 9. 33-59 

Papp Zoltan cukrasz, Battbyany^ 

23-63 

Papp Zoltan textil- 6s divataru- 

kereskedfi, Mikszath Kalman-u. 4 

38-88 

Paprlkakls6rletl es vegykl 

serletl allomas. m. kir. mezfi- 

gazdasagi igazgat6saga 6s labora- 

torinmai, Als6kik6tOBor 1. 25-10 
025-20 

VflrosJ paprlkaellenfiri irodaja. 

Korona-a. 10. O26-80* 31-90 
Paradl Mlhaly vend6gl6Je, 

Feltamadas-u. 20. 27-32 

Parlsl nagyarnbaz r.-t., Kiss- 

a l 17-67 

PartlUrdd, varosl (fizemben 

IV/16-X/16-ig) 80-08 

Partos Bela kendergyari Wtiszt- 

viaelft, Vit6z-u. i. 12-10 

Partos Endre, a Peeti magyar 

keresk. bank ffitisatviseldje, 

8omogyi-u. 231 38-00 

Partos ErnO dr. figyvGd, Zrinyi- 

n. 9. 12V62 

Partos Sandorne »zv. ds Partos 

Mihaly takptari igazgatd, Deak 

Ferenc-n. 2. 17-16 Patakl es Nobel auto-, villamos- 

berendez6si fizem, KAlvaria-ti. 18. 

17-27 

Pataky Dezsff dr. fogorvos, 
Kossuth Lajos-sngardt 31. 23-89 

Patkos I6zsel karpitos 6 s lak- 
beferidezO, Kigy6-n. 6. 49-08 

Patrla clpdgyar Potgar Samuel, 

Korona-n. 26. 82-79 

Patzaner' Dezso, ElsO szegedi 

gytiraBIosaajtol6, K(Jlcsey-n. 9. 

21-22 

Lakasa, KUlcsey-a. 11. 28-49 
Patzaner Sandor, Margif^n. 4 
16-35 
Panlnsz Jentf keaztyfis, kfitsze- 

r6sz ^s ffizfik6szit0mester, KirAaz- 

a 10. , 12-92 

Paapert Jdzselne tizv., Tisza 

Iiajos-krt 19. 29-64 

Pek Jozsel m. kir. postamQszaki- 

s.-ellener,TemeBvaii-krt 42. 26-50 

Penzttgylgazgatosag, m. kir., 

Tisza UJoB-krt 2 13-72 

Foaflke 10-40 Penzttgyorl szakasz es penz- 
Ugyltrl blztossag, m. kir., 

KossDtb Lajos-augartt 45. 13-82 

Perezel Erzsebet m. kir. posta- 
s.-tisetnfl, Berlini-krs 26/b. 25-26 

Perecsenyl Aladar, Horthy 

Mikl6s-n. 11. 124)9 

Peregi M. Imre malomtnlajdonos 
lakasa, Vit6z-n. l. 31-37 

Peregi Mlbaly Liszt- 6b paprika- 
malma, Barkany-n. 6. 18-87 
Lakasa, 8zabadeajt6-a '65 21-17 

Pertlch lstvan dr. iigyv6d. Ka- 
rolyi-u. 2/a. 18-74 

Pestl magyar kereskedelml 
bank fiokja. VSrosmarty-p. 7. 
P6nztar 10-04 

Igazgato 10-98 

Hudi Jozsef igazgati lakasa, 
K6lesey-n. 4. 26 

Peterdy Pal vit6z, all. gimn. ta^ 
nar, Tisza Lajos-k3riit 37. 28-83 

Peterbazt Emllne m. kir.posta- 

kezelfinfl, Rera6ny-a 1. 23-08 
Peternelly JOzsel nt6da Cs6rja 

Gyula fUszernagykeresked6, Fekete- 

sas-a. 24. '28-10 

Lakisa, Attila-n. 7. 
Petit Ern** m. kir osztalydorsjatdk 

foarusiti, 8z6chenyi-t6r 2/a. 14-70 

Petd Ernttne 8zv. 6s Ozsvath 
Laszl6 lakasa, Deak Ferenc-a. 4. 
014-36 
Pet o\ Gyttrgy, Dugo ni c£-tSr 9. ■ 
24-31 
Pettfll nyomda tnl. Gal lstvan, 
Horvath M.-u. 1. 39-55 

-Petrlk Antal lagatlan- 6s arufor- 
galmi irodaja. 8z6obenyi-t6r 7. 

13-20 

Pick Jentt lakaaa, FelaGtlszapart 10, 

16-69 

. Akdltelepe, R6kasi feketeteidek 68, 

49-88 

Pick M6rlc okl. m6rn6k, Margit- 

n. 12. 25-30 

Pinter Ferene ny. vez6r6rnagy, 

Batthyany-u. 4. 32-88 

Pinter Ida M . hOlgyfodrasz 6s mani- 

ktir szalonja, Oroszlan-a. 4. varosi 

bfirpalota 26-59 

Pinter Jdzsef ilj. paprikanagy- 

kereskedO, Bzent Gyttrgy-n. Plskoltl Peter textil-, kStott- 
szavStt-, rSvidarukeresk., mfistop- 
pol6, Kelemen-n. 2. 22-65 

Plskolty lstvan 6ptilet- 6s rat- 
asztalOB, Tisza Lajcs-krt 93. 

49-14 

Piroska Elemer szazados, Boi- 
dogaBSzony-snganit 7. , 19-69 

Plebaniablvatalok, lasd A1b6v& 
rosi, belvarosi, felsovarosl, m6ra- 
v&rosi, r6knsi, somogyitelepi 6a oj- 
szegedi p]6baniabivatal. 

Pleplar Ferene ny. ail. vez6r- 
Omagy, Osztrovazhi-a. 9. 32-25 Plesk6 Bela kristaly szodagyar 

■ 6s vegyiarukeresk., Roraai-krt 26. 
15-96 

Pogany lstvan dr. az O.TJ. b. 
ffiorvo^anak Lakasa, Szentbaromsag- 
u. 6/a. 28-47 

P. Pogany Mar git nyelvtanaraft, 
Peketesas-u. 22. (uzemben: IX/16— 
VI/15-ig) 11-40 

Polczner Jentf ffiszer- 6svegyes- 
keresk., Bethlen-n. 7. 33-95 

Polgar lstvan dr. ndi klinikal 
tanSrsegM, Horthy Mikl6s-n. 2. 

25-25 

Polgarl Iskolak t 
n kernletl (id, Osztrovszky-n. lfb. 
20-79 
H. kerfileti leiny, Osztrovszky- 
n. 1/b. 20-14 

in. kerfileti leany, Margit-n. 25. 

19-46 
Bzent Imre liniskola, Nap-u. 1. 

26-65 

Polgari isk. tanarkepzff W- 
iskola, lasd Allami polgari isk. 
tan&rk6pzd 

Polgarntester, Polgarmesteri 
hivatal, Polgarmester helyettes, 
lasd Szeged sz. kir. varos 

Pollak Ella dr. orvoa rendelCJe 
6s lakasa, Deik Fereno-n. 6. 

016-86 

Pollak Gynla, Kolcaey-n. 11. 

18-54 

Pollak Mdr rfivldarukereskedes, 
Koiona-u. 13. 24-87 

Pollak Nandor szallitd, Kelemen- 
n 3- 49-81 

Pollak Samuel keaderklk6szitd- 
gyir, kender, leo eg juta, Takar6k- 
tar-u. t/a. FdnOk 16-43 

Lroda 11-24 

K3t61gyara, FolsCvirosi teketefSl- Poilak Testverek art, nfiidivat, 
rOvidarn 6« feh6raemft flzletei, Cse- , 
konics-o. 6. 6s 8z6chenvi-ter 17. 
Mindk6t fizlet azama 18-55 

Polner Odttn dr. oy. egyetemi 
r. tanar, Lechner-t6r 2. """ " "" Poly&k Karoly, a Boromei 8zt. 
Karoly irgalomhaz igazgat6ja, 
Szentharomsag-u.9. 16*29 

Pongracz Albert gazgyAri igaz- 
gato, Horthy MikMs-n. 14. 34-04 

PAsa Balazs Kalvaria-gy6gyszer- 

tira, Kalvaria-n. 17 12-25 

P6sa JOzsel magantisztviselfi, 

Dagonios-t6r 11. 27-21 

PAsa Kalman m. kir. postaseg6d-' 

ellen6r, Setek-n. 16. 30-82 

PAsa Lnkacs papiikanagy keresk. 

Mikszath K.-n. 6. 14-74 

Posta— TavlrA— Tavbeszeia- 

RadlA. 
PostalgazgatAsag, m. kir., 

Tisza Ijajos-tdrnt 43. 
VezetOje, V6gh Karoly postafdlgaz- 
gat6 34-02 

Titkara 34-03 

Vezet5j6nek belyettese, Mojaes Ti- 
ham6r dr. postatgazgat6 • 34-17 
VezetfiJ6nek belyettese mfiszaki 
figyekben: Kisfalvy Alajos posta- 
mdszaki igazgat6 34-80 

1. Altalenos osztaly. Vezetdje : 
Mojzes Tiham6r dr. postaigazgatd 

34-17 
l/a csoport. Szeni61yzeti, szerve- 
zeti 6s szociftlis Ugyek. Vezet6je 
Mat(5k Andras dr. postatanaosoa 

34-05 
Ei6ad6k 34-06, 34-07, 34-08 
Kteellatasi csoport 34-35 

1/b osoport. Vizsgalati, Jogi 6s 
hitelilgyek. VezetOje ; Csepi Lajos 
'dr. postatanacsos 34-20 

Kerlileti biztosok 34-21 

ElCad6k 34-23, 34-24 

EllacmaDyszamadas-vezetO 34-41 
1/c esoport. Uzembiztonsdgi-, gazdd- 
szati- 6s haztlgyek. VezetOje : Bertdk 
Barna poataigazgatfi 34-10 

EiCad<5k 34-11, 34-12, 34-36 
(L&sd a kb'v. oldalon) 

461 00 

Ot 
■• 
O: 

3 

a 

O: O: 

N 

M 
r> z 
o ■ 

V Ttinsfcfisntil neftasyjnnk Kl jimmiM 
K6szlt merlegeket mTnden celra. - Jfk»ert jSJitfa *««S£ «"iStt f Tel "31 -31 Keszlt mg riegeket mlnd en celra. - Szakszerff Javltas garancla mellett. 
==^^ Vas- es rezsuly eladas. " — j=hl-j_«- -. — — - ■»ElektromossAg, Rittler Antal Szakuzlet, Radloservlce, Hangertisftes, #>of OA 
Vlllanyszereles. Gr. Klebelsberg-ter 5. *i - OSf (Lasd sa elfizo oldalon) 

2. Ozletl osztftly. VezetSje: Szerelem- 
begyi Bela dr. postaigazgatfi 

34-30 
2/a caoport. Jarati tigyek. Vezetfije: 
SBerelemhegyi Bela dr. postaigaz- 
K*** 34-30 

Eidaddk 34-31, 34-32 

34-33, 34-34 
2/b csoport. Postaflzleti es kezelesi 
figyek. Veeetflje: Merenyi Mikl6s 
dr. postatauaosos. 34-40 

EMaddk 34-41, 34-42 

S/c csoport. T&vkUzlesi es kezelesi 
tigyek, Karolyi-u. 2/b. Vezeto: 
GytSrgy .Endre dr. postatanacsos 

34-70 
Bl0ad6k 34-71, 34-72 

„„. 34-73, 34-74 

Elojegyao 15-15 

3. Mtiszaki osztaly. (KArolyi--n.2/b.) 
, VezetO : Kis fairy Alajos poata 

mttsz. igazgat<5 . 34-80 

' 3/a csoport. AltaMnos muszaki 
figyek. Vezeto je: Kisfslvy Alajos 
posta mfisz. igazgatd 34-80 

Eiflatf<5k: 34-82, 34-83, 34-84 
3/b csoport. Vonalepitesi tigyek. 
Vezeto: G£I Sandor posta musa. 
tanacsoa 34-81 

Elfladok 34-83, 34-85 

,£pitesi osztalyvezet6k : 

L ep. oszt., Bzechenyi-ter 'l. 

H. ep. oazt. Baja 1-00 

m. ep oszt , Bzeged 34-93 

IV. ep oszt., Bzeged 34-94 

V. ep. oszt., Bekescsaba 5-90 

VI. ep, oszt , Bzeged 34-96 

VU. ep. ! oszt., Budapest 222-207 

Vin. ep. oszt., Budapest 222-208 

, IX. ep. oszt. Szeged 34-95 

X. ep. OBzt. Szab&dka 7-21 

XI. ep. osat. Ujvidek 

XII. ep. oszt, Zombor 
Keruleti anyagraktar 
Begedhivatal 
Irattar 32-08 
2-00 
34-90 
34-98 
34-99 
12-73 Kapna 
Postahlvatalok, m. kir. 

,1. sz. postahivatal, Bzechenyi-ter 1. 
Fdnfik 31-44 

Fonokhelyettes 34-56 

FonBki iroda (szemelyzeti figyek es 
lkta*6) 34-57 

Bejelentfi (tavolsagi beszelgetesek 
bejelentese) 01 

Csomagfel vetel,Ptiap8k-u. 2. 34-76 
Ebresztfi bejelent6 08 

fertfikcikk nagybani arnsltas, ntal- 
vany- es csekkosztalyok 34-67 
Fopenztar 84-77 

Gazdaszati ilgyek . 33-28 

Helyi ellenorzSk 34-75 

Helyj leadas 33-24 

Levelpostaleadas es tovibbitas 
x, . , 34-78 

Posta osztalyvezeto 34-65 

Postaaatri-garage, SzeDtlstvan-ter 2. 

Postai ilgyek 34-58 

Radidiigyek 34-58 

Rovatolas 34-69 

Tavbeszelo" szerelesi figyek 31-16 
TAvirat es levelpostai felveteli osz- 
t»'yok 34-59 

TaviratkBzvetito 02 

, Taviro es tavbeszelfi osztalyvezetft 

Tavir6 es tavbeszelo rendezfl 33-29 
Tavir<5, tavbesaelfi dijazasa es radio 
dijelsaamolas 34-68 

Tavkabel-erosito 33-10 

Tudakozo Q7» 08 

(Lasd a k«T. hasabon) (Lasd az elfizS hasabon) 
ttalvanykinzetesi osztaly 33-24 
Vonalielvigyazok 33-09 

2. sz. postahivatal, Szeged szemely- 
pdlyaudvar. 

F6nok 83-11 

Felveteli oaztalyok 33-12 

3. sz. ' postahivatal, PetCfi Sandor- 
sugartt 9. 33-13 

4. sz. postahivatal, Raday-u. 2. 
33-14 

6. sz. postahivatal, Kossuth Lajos- 
sugarat 33. 83-15 

6. sz. postahivatal, Vasarkelyi 
sagartt 3. 33-18 

7. sz. poBtahivatal, Bomogyi-telep 
VI. 286. 33-17 
PostaOgynflkseg, m. M?. 
Fodor-telep 33-18 
Gr. Klebelsberg-telep 33-19 

Postahivatal m. kir. Szdreg, kbzpontja 
28-80. 28-81, 28-87 
Posta betegsegblztosito 
lnt^zet, m.klr., szegedi kerfile- 
«tenek fdorvosa, dr. Uebre Peter, 
Kossuth Lajos-sugarat 43. 24-62 
Postaaltlsztek orsz. egyestl. 
leto saegedi riokja, VAaArlielyi-s.- 
tt ai 30-30 

Poszt6s Mlhaly ny. 4llamrend6r- 
Begi detektiv felUgy. magin- 
nyomozd irodija, Qal-u. lo. 

31-18 

Pozsgay Gyulan6 kendergvari 
tisBtviselfi, Booskay-u; 9. 32-55 

Pozsonyt Zoltan dr. epitesz- 
mernbk, all. felaoiparisk. taiiar, 
Boldogasszony-sugariic 18. 28-17 

Prettenhoffer Imre kir. fove- 
gyesz, vegyeszmernok, Komogyi- 
u. 6. 16-11 

Prlvfnszky J6z>el merleg- 
keszito tizeme, Boldogasazony- 
eagarnt s. 31-31 

Lakasa, KoronM. 16. 27-60 

Procidentia bfztoslto r.-t., 
szegedi vezerngyndkijege, KaiAsz- 
tt. 4. 11-16 

Przlblslawsky Ferenc m. kir. 

, ezredes, Zarda-u. 13. 27-78 

Puljer Ferenc ftlszerkeresk., 
Vasarhelyi-sugarfit 62. 38-09 

Puriesz Befa dr. egyetemi ny. r 
tanar, Bzentharomsag-u. 14. 32-46 

Paskas Ferenc arrasaebi iroda- 

tiazt, kbzgyarn, Baeatharomsag-u. 2. 

39-27 

PuspVkt hlvatal. Qr. Klebels- 
berg-ter, PUepbki palota 25-83 

PUspOkl tanoncottbon, Lou 
doni-krt 11/b. 33-32 

Ra'cz Antal igazgato lakasa, J6kai- 

o«l *■ „ 12-52 

Racz Ferenc paprikakereskedo, 
8andor-n..ii8;a. 24-96 

Racz 1st van mav. ettenaei, Szpged 
nagyallomas 28-77 

Racz clpcfszalon tul. Raez Imre, 
K51esey-u. 7. 27-19 

Racz Janos viragkereskedo, . 
Feketesas-u. 13. 24-98 

Racz Jend dr. m. kir. szazados, 
Jiadbir6, Bzent Gyb'rgy-u. 4/a. 

Radal Laszl6 dr. kir. jarasbiro- 
sasri alelubk, Boldogasszony-sngar- 

„ it J 3 J l 5/a - „ u 33-83 

Radany Dezsd dr. nyl itelGtabliii 

bir6, Boldogasszony-sugariit 16. 

Radnay Viktor ny. osendfiralez- 

redes, K61csey-a. 5. 27-23 

Radn6tl Laszl6 dr. kir. tbrveny- 

sz6ki bir6, J6kai-u. e/a. 23-38 
Radd Erndne keresk. tigvD., 

K61csey-u. 10. 49-33 

Radoycblch Lajos ny. ezredes, 

Takarektar-u. 8. 16-68 

Radoycbtcb Oszkar ny. posta- 

fOIelflgyeld, Vaaarhelyj-sugartit 97. 

38-271 Raflay etterem, tnl.' «j. Matajsz 
Pal, Kossnth Lajoa-Hngdrnt 4. 

26-64 

Ralner Karoly es lia epfllet- 
es mtSasztalosaru, padozat- ee par- 
ketgyar, Podor-u. 3. 13-34 

Rakdczl Ferenc mukertesz, 

Kalvaria-sor (S. 33-72 

RaktarltfnSkseg mav. lasd Al- 
lamvasntak. 

RapcsAny Arp&d dr. figyved, 
Bzechenyi-ter 3. 49-02 

Rapcsany Janos m. kir. posta- 
ellenfir, Mikszath K.-n. Si. 12-34 

Rapid nemzetkGzi szallitmanyo- 
zasl vallalat, Barta e«> tarsal. Kele- Rasko Sandor prelatus, pii3p6ki 
lielynok, Rudolf-ter 6. 32-73 

Ruskay Endre okl.gepeszmernfik, 
Szappanos-n. 3. 25-29 

Ratkay Endre okl. gepeazmeradk, 
all feisfiiparittkolai tanar, Bzappa- 
nos-n. 3. 25-29 

Ravnay Tamas dr. egyetemi 
ny. r. tandr, Szechenyi-teT 7. 

15-86 

Realgimnazlam, lasd Gimnaziu 
mok. 

Realiskola, lasd Gtmnaziumbk. 

Reder Karolyn6 dr.-n6, 

Pillieh Kalman-u. 20. 22-59 

Reformat as egyhaz lelkeszi hi 

vatala, Tisza hajos-krt 37. 21-61 

Ujszegedi leikeszi bivatala, Raday- 

• q. 6. "- -~ (Lasd nz elflzo kasabon) 
6 rs e ge k: : 
I. nerolet, 8zechenyi-ter 11. 

12-08 
n. keralet. Vasarhelyi-sugarut ' 8. 
10-38 
rv. kertilet, Kossuth Lajos-sogar 

ut 34. H-63 

V keriilet, Dobo-u. 33. 10-36 
VI. kerQlet, Veresacs-n. 46. 17-45 
X kerulet, Ujszeged, Riday-n. 2. 
11-93 
Gepjarmuves 6rszoba, Bzt rstvan- 
ter 2. 20-31 

Kapltanyaagi Orseg, 
ter 10. Regdon Gejzane, mnszakl f6ta- 
nacsos Ozvegye, Oro«z!sn-n. 4. 

17-53 

Regdon Sandor dr. kir. jaras- 
bir6, Fodor-n. 12. 21-93 

Regl honvedlaktanya,, lasd 
Katonai epiiletek es hatoaagok 

Relcb Erzsidivatterme.Szechenyi- 
t6rl7 27^18 

Reich M6r es Ha r.-t. ek^ze- 
resz, Kelemen-o 11. 17-26 

Reich Olga dr. orvoe, Kigy6n. 1. 
11-17 

Reich ZoltAn dr. Ugyved, Vale- 
ria- ter ii 25-59 

Rels Sandor dr. orvos, Tisza 
Lajos-krt 63. 24-05 462 Reiter Oszkar dr. orvos, bor- 
gyogyasz, kozmetikns, urologus, 
Dngonica-ter 11. 26-02 

Reltzer L&szl6ne dr-ne «zv., 

paprikakereskedo, Ma.rgit-u. 2«. 

O20-59 
Reltzer Llprtt es tarsa 

paprika- es mugyar termenyek 

kivitele, Takarektar-u. 3. 11-25 
Reltzer Mlbaly, Djszeged. Kfizep- 

kikflMsor 17. 38-81 

Rejttf J. Bela ftiszer- es csemege- 

kereskeda, Kdrasz-a. 15. 28-68 
Rejtd Lajos fuszer- ea csemege^ 

kereskedo, Rakoczi-it. 15. 17-49 

Rektenwald Krister dr. iigy- 
ved, Kalvaria-u. 15. 26-43 

Render kapltany sag, m. kir., 

SzecheDyi-ter 10. . 

Kapitinysig vezetfije 17-46 

Bejelentohivatal, Klanzil-ter 3 

23-84 
Bfinfigyi osztaly, lasd kCzp. figyelet 
DetektivtestDlet, Bzechenyi-ter 10 

11-58 
Kozponti Ugyelet en banfigyi osztaly, 
8zecbenyi-ter 10. 16-39 

Orszemelyzeti osztaly, Szechenyi- 
t^rll 24-91 

(Lard a kov. hasabonj Kfizponti lovasorseg, E6kusi fekete- 
roldek 15. 11-59 

Palyandvari flrseg, Szeged szemely- 
palyandvaron 19-02 

Pilyandvari Orseg, Bzeged-Rokua 
palyaudvaron 19-03 

Rfiszkei 6rseg, lasd Rdszke (01-t61 
keU kerni) 

Somogyi telepi firseg, vni.-n. 404. 
34-27 
•Bzeged als6tanyai Crseg, lasd Szeged 
alsokozpont (01-t6I keU kerni) 
Bzeged felsStanyai 6rseg, lasd Bzeged 
felsokb'zpont (01-tol kell kerni) 

Magani a kis ok: 
Ganzler Arpild f6feIBgyeJ0, 6rsze- ■ 
melyzeti parancsnok, Ffildvari-u. 1. 
16-62 
Rengey Bela irogep-, irodabe- 
rendezfl es mechauikai vallalat 
asztalostorngyara, Zakany-u, 44. 
22-27 
Renko Pal iigyved, Takareki-ar- 
^•8- 28-18 

RepAs Jdzsef allamrendfirsegl 
detektiv, Vasirhelyi-sugarut 10. 

18-50 
Reptlldkirendeltseg lasd 
Kereskedelemiigyi miniszterium 
meteoroligial repa!6 kirendelteege 
Retl Bela Magy. Bank es Ker. 
r.-t. szegedi fi6k ig., Bzetit- 
haromsag : n. 2. 33-67 

Retzler 1st van, az orsz. Raktar- 
bilzak rt. tisztviseloje, Vitez-u. 18. 
21-56 
Revesz ftllhalyne szat6csnzlete, 
PetOfi Saudor-sugarfit 93. 14-98, 
RevkapltanysAg, m. kir. rend- 
orseg szegedi, Horthy Miklos-n. 2. 
10-76 
Rex: Ern6 dr. orvos,- Tisza Lajos- 
krt 67. 11-76 

Rlblzsar Gyula es tarsa k.f.t. 
meszaros es hentes, ffiuzlet es telep, 
Bzt. Gybrgy-u. 13. 33-62 

Fi6kilzletek: Sat. Gy«rgy-u. 4/6. 

32-52 

Klauzal-ter 3. 32-62 

Rlcnter III. Mlklos m. kir. nl- 

ezredes, Boldogasszony-sugariit S8. 

29-21 

Richvrelsz Janos vas- es fem- 

fint6de, Cserzy Milialy-u. 18. 16-81 
Rlesz Belane sz. Revesz Ilona 

vegyeskeresked«5, Petiifl Baudor- 

sugarat 88. 28-^13 

Rlg6 JOzsef dr. m. kjr. g. fChad- 

nagy, Delibab-u. 22. , 82-76 
R In gel Jend nri szabo, Bomogvi- 

« : 22. 48-56 

Rittler Antal «Elektromassag» 

T&H6 es viilanyseerelesi szakuzlet, 

Grof KJebelsberg-ter 5; 21-89 
Roblcsek Pal gyarl kepviselfi 

kereskedelinifigynbksege, Korondi- 

*- 3- 89-42 

Rohonyl Gyula ny. felsflipar- 

iskolai ig.^ R6mai-krt 36. 20-21 
R6ba Gyula bor- es cipeszkellek 

kereskedO, Kossuth Lajos-sugarat 1. 
26-76 fl hlv6szam O-fls szamiesyelt Is tarcsaznl hell. Szeged SOLYMOSSY LA JOS Vfzvezetek szereld. Epuiet badogos. 
Csatornazasi v allalat. Fttrdb'szoba be- 
rendezesek raktara. : KORONA-U. 4. 18-29^, Rdkus-allomas, ma v. lasd JLi- 

lainvusutak cim ajatt. 

RdkusI daralomalom, cegt. 

" Ifj. SzemraAry Gybrgy, Terez-u. 2. 

. 027-71 

RdkusI r. kath. plebanla- 

hlvatal, Kossuth Iiajos-sugdrut 47. 

-':■;'; .' 11-39 

Rdna Mlklds AlfCJdi gepkereske- 
delmi vallalata, Feketesas-u 22. 

' 024-28 
Rdnal Jdzsel optikal fotoszak- 
iizlet, fenyk6p&szet, KArasz-u. 10. 
33-89 
Rdhay Dezsd dr. kir. tbrvsz. 
. tanaeselnbk, Pallavicini-u. 5. 

80-25 
Rdsa, litsd R6zsa 

Rosen stock Salamon, cAgri- 

rian kereskedelmi r.-t igazgatoja, 

. Szent Miltaly : u. 6. 18-07 

Rosmann David divatszfics, KA- 

rAsz-u. 8. 22-71 

Rosner Jdzsel vlllany- es gSz- 

vihigitasi vAUalat, Kossuth Eajos- 

sugariit 83. 14-68 

Rosta Lajos dr., m. kjr. posta- 

fogalmaed, Hoithy Miklos-u. 7. 

27-16 

Rostos Gyula.Hortny Mikl6s-n. 12. 

83-86. 

Roth Anrel uri. n61 es szinh&zi 

fodrAsss, 8ze>henyi-ter 3. 30-41 

Rdth hajlftott fabutorgyar, 

Cserzy Mihaly-n. 10. 16-66 

Rdth Istvan naeyvagfi, Szt 
IstvAn-ter 15. 27-83 

Rdth Jdzsel hirlapbtaomanyosj 
Korondi-u. l. 49-42 

Rotten berg Pal dr. figyved. 
Bus pater-u. 9. 11-15 

- Royal kavehaz, tul. Ktncsey 

Lajos, Kelemen-n. 8. 22-82 

- Royal kelmelestd es vegy- 

tfsztftOttzem, tul. VaradyJenO, 
Mere'y-u. 6/b. 3CHJ7 

Royal-szalloda, tuiajdonos Deim 
Ernfi, Kfilcsey-u. 1. 20^57 

Rdsa Dezstf fakereekedo, Mars- 
ter 11. _ 12-76 

Rosa Ferenc, a Toldi fogmft r.-t. 

kb'rzeti kepviselGJe. Kallay A.-u, 1. 

. 28-97 

Rosa Pal dr. figyved, Mikszath 
Kalman u. 4. 49-20 

Rdzsa Andor dr. poFta bet. bizt. 
Int. orvos, seb^sz, Szent Qy«rgy- 
u. 10: 27-68 

Rdzsa Borhala vagott baromfi- 

; keresk., Mikszath Kalnian-V. 6."- 
1 89-36 

Rdzsa Terez nttirqha divataruhaz, 
KlauzAl-ter 8. 21-48 ; 

Rdzsa Vllmos ceerep- es paJafed6~ 
m ester, Nyar-u. 18. 18-56 

Rttnter Mlklds ffiseerkereskedo, 

KClcsey-n 11 19-88 

Rtiser Mlklds bankigazgati, a 

szegedi Keresk. es iparbank igse- 

gatoja, Klauzal-ter 8. 29-61 

Rdth Dezso* dr. varosi tanacsnok, 

Beke-u. 10. 27-58 

Rudolf Em©* keresk. lakasa, 

Rcmai-krt 23. 27-51 

Rusz Gusztavne dr.-ne eg£sz- 

BegBgyi tanAcsos, foorvos bzvegye, 

Polgar-u. 30. 49-85 

Rusznyak Istvan dr.orvos.egye- 

teml ny. r. tanar, Somogyi a. 7. 
32-42 
Rzlha Janosne m. kir. posta s. 

ellen6rnfl, Fodor-n. 18. 27-89 
Rzlha Maria m. kir. poataseg^d- 

eUeri6rn6 Zarda-ti. 13. 31-22 

Saja Imre m. kir. poBtatftiszt, 

Merey-u. 6/c. 83-50 

Satex kUtsztlT0ttzem t tul. Saj- 

dik Janos, Madack-u. 16. 21-05 
Sajtos Samane dr.<ne penzugy 

igazgatd fizvegye, Tisza Lajos- 

krt68/a. 30-24 

Salamon Marian okl. gepesz- 

mernltk, mHazi. ig., Boldogassesony- 

augariit 16. 48-69 Salgd dr. dm tarsa textilkere*- 
kedfi,. Karotyi- ea Feketesas-dtca 
ijarkan' 24-93 

Saljgd Gynla dr. figyved, Pfispok- 
i 23-02 

Salgd gyogyszertar berl6, Halasz 
Klara, Matyas kiralyrter 4. 12-96 

SalgotarjanI Kdsz^nbanya 

T^-t, szegedi kirendeltsege, Sze- 

cheTiyi-ter 12. , 22-50, 25-?37 

C^gr; Bodnar Dezsfl, Karoiyi-a. 2. 

22-90 

Salzmann Aranka m: kiivpesiu 

tisztno; Kossuth Lajos-sngaf 6t 44. 

31-23 

Satkdberg Henrlk orvosi ml 

szertar, Bzechenyi-ter 17. 22-04 
Sandor Bela sOrSzfije es italara 

fizlete, Kelemen-u. 11. 25*56 
Sandor Gynla ^veges es kepkere- 

tezo, Pivisi-kn 45. 19-67 

Sandor Istvan dr. roisk. r. ta- 

adr. Boldogasszony-sugarut 67. 

29-00 
Sandor Jdzsel dr. oflorvos 

lakasa, Dugonics-ter 3. 38-35 
S&ndor Lalosnehentes-nagyvagi 

ozvegye, ZAkany-a. 18. 22-56 
Sandor Lennder borterraelO es 

italmerfi, Petfifi Sandor-saga.rut49. 

38-02 

Saray Ferenc dr. nyug. m.klr. 

poataf6igazgat6, Zrinyi-u. 5. 16-63 

Saray Ferenc dr. II]. kir. Jaras- 
bir6, Revai-u. 6/a. 31-89 

Saray Rdzsl es dr. Saray Lajos 
kit! tabJab(ro. Madaoa u. 3. 29-43 

Sarfy Dezsff m. kir. hadbiztos 

ezredes, Polgar-n. 14. 23-60 

Sarkany Mlhdly IfJ. vendeglot< 

liidbhaz-ter 1, . 26-22 

iSchackmann Adam £pitfl- 

mester, Fodor-a. 19. 19-71 

Schaller Gynla mav. mfiszaki ta- 

nacsos, Petoti Sindor-augarnt 35 

81-38 

Schaller Sam u dr. Bz, Ga. V; 

palyafoorvoa, nyug. tiszti orvos, 
. Tisza Ujos-krt 58/b. 13-77 

Sohatl Janos irOszeresz mfisz. 

vail., Szent lstvin-ter tf. 48-57 
Scbatz M. $s Hal r.erfJBzab6- 

uzlete es lakasa, feketesau-a, 22. 
18-18 
Schelben Eta mhaszalonja, 

SzeohenyHer 2. 19-87 

Scberg Karoly m. kir. erdCtana- 

csos, erdfifeliigyelfi, Szt. Gybrgy- 

n. ,26. 24-40 

Schlffer Ferenc fiiszerkeresk:, 

Valeria-ter. 2. 81-61 

Schilling Gabdr dr* ffiiskolai 

igfteg*t6,TidzaLajos-krt 38. 10-93 
Schllllnger Kdlmin porQelliO' 

eii iivegkereskedO, Csekonics-n. 1 

14-26 

Schlmmerllng dlvatszalon, 

tul. Seliimmerling Klara, Harass* 

u.8. 49-91 

Schmidt Belan£ tCeifa- es szen- 

keresk., Vasarhelyi-sngarut 106. 
11-90 
Schmidt Henrlk dr. egyet, 

nyilv. r tanar, Oroszlan-n. 4; 28-19 Schnlz Karoly dr.- figyved^ 
Tisza Lajos-krt 33. 16-74 

Schvarcz testverek iiri es noi 
di vatkereakedo, Szecbenyi-ter 14. 

31-43 
Schwarcz E. es lla» ugynflksegi 

iroda. Revai-u. 8. _ . , JO-12 
Schwarcz Jend kOuy vkereskedo, 
■ Saeohenyi-ter 7. 18-24 

Schwarcz' Jend dr. es Schwarcz 

Istvan dr. iigyvedek, Kelemen-u. . 2 Schmidt Jdzsel henger- es pap- 

t-ikamalma, Vasarhelyi-sugarnt' 74. 

22-38 

Schmidt Lajos nri- &b noifodrat^z- 
tzalon, Oroszlan-n. 6s Gr6f Apponyi- 
Albeit-n. earok; 38-50 

Schneer Alad^r fiiszer-, liszt- et 
termenykeresked6, Valeria-ter 1. 
21-21 

Schneider Jdszel okl. kdz?az- 
dasz,, nyerBbfirbubmanyos, Bzeot- 
hiromsag-u; 53. .88-01 

Schorr Ottd bor-, sOruagykerea- 
kedes, Mais-ter4. 16-31 

Schrtttter Henrlk dr. orvoa, 
b6rgydgyasz, arulogaa, Szechenyi- 
ter 16. n 24-86 

Schubert Emll fflszer- es tfieila- 
kereskedfl, Brusszeli-krt 5. 26-85 

Schnlter Jdzselnd la-, szen- es 
epuletanyagkeresk., Tarogat<5- 
u. 6. 21-15 Singer .Armln tflkflrgyir, tnL 
Singer. Armin ; BrBkasei, . Koronar. • 
a. 30 14*88 

Singer Istvan dr. figyved: Tlsz* 
Lajoa-lcrti 42/a. : , 10*21 

Singer Jakabne nyng. pii. : 
irodnigazgatd ilzvegye, Merei-, 
a. e/e.. , . *.-:' ■■;.'.'-."' ' "" ' Schwarcz Hand ferfiazabo, Ka- 
rasz-n. fl 15-07 

Schwarzkopf Gynla, Somogyi- 
u. io. 31-77 

Scnwarz B61an6, Palfi telep i. 
38-36 

Schwepier Janos dr. tablabiro, 
Deak Ferenc-n. 82. 21-69 

Sclotto Alfld dzegedi flikja, dAli- 
gyUmtilcsnagykereskedes, Attila- 
u 7. . 17-61 

Scultety Rezsd Pertrix gyirt- 
manyok kepv.,KUnzal-ter 5.24-12 

Scultety Sdndor ny. v. szamv. 
fotan., FUredi-a. 6/a. 19-63 

Sebestyen Endre okl. epltesz- 
merndk, hltes tfirvenyszeki szak6rt6, 
Szentgyfirgy-u. 12. 15-01 

Sebestyen Istv&n ny. m. kir. 
postaigazgat6, Szent R6kus-t6r 3 
32-21 

Sebestyen Jdzsel okl. niernGk, 
kOzponti fiites, vizvezeteki, egesz- 
segiigyi vail., Rlgo-ii. 30. 14-43 

Sebdk Ferenc dr. figyved es 
dr. Sebflk Ferencnfi zongoraraktara, 
PetOfi Sondor-sugar dt 13. 1 8-49 

Sebdk Sandor magdntisztv., 
Kilvaria-n. 6. 49-96 

Seelenlrennd Jdzsel kezl- 
mnnkakereskedfi lakisa, Szfica- 
o. 3. 14-58 

Segesvdry Dezsft gy6gyszeredH, 
drogeriatulajdonos lakasa, . Zerge- 
u. 26. ( 49-21 

Segesyary drogerla> Karasz- 
06. " 13-42 

egesvfiry Pdi es Laszld AdleT 
gepkocsik kepviselete, Feketesas- 
n. 16. 22-19 

Selmeczl Bela Turn! gyogyBier- 
tara, 8omogyi-telep.IX.-Q. 489. 

34-25 

Selmeczy Ivdnnd m. kir. posta- 

lelligyelo (izvegye, Bercsenyi-C 13. 

24*33 

Sepess Mlhaly ,oktat6-mnveze'fi, 
Batthyany-n. i r 20-46 

Sey Zoltan nagyseei, vk.ezazados, 
Kigyo-u. 1. 24-55 

Shell kttblaj r.-t. szegedi telepe, 
Tiaza-palyaudvaron 31-08 

Shvoy Kalman dr. vitez, nyug. 
altabomagy, Klauiil-ter 7. 14-80 

SIgmond testverek Qtdda, 
Neumann Gyula, Dugonicu- 
ter 8/9. 11-89 

SIketndmak Intezete, Becsl- 
krt 36/40. 14-33 

Slkorszky Jakab okL geptsi- 
merntfk, m. kir. all. felsOipaT- 1 
iakolai tanir, PArisi-krt 4. 12-77 

Slmkd Elemer dr. HfidmezCvs- 
sarhely viros ldispanja, Tisza. La- 
jos-krt 27. . 31-45 

Simon Akos - dr. belgy6gyasi. 
Tisza Ijajos-krt 9. tdszt Jobbra 

12-86 

Simon Gydrgy dr. zaloghaza, 
Somogyi-n. 20. 12-17 

Simon Jdzselnd fUsserkereskedO, 
Delibab-u. 18. ' 49-06 

Simon Laszld honv<5d-nyugd(jas. 
Petofi Bandor-sugArut 51. 48-02 

Slmonffy PA1 honv. alezredea, 
Pusatasaeri-u. 22. 39-04 

Sin Sdndor ny. postafelugye!6 
lakasa, Vasarhelyi-sngarut 90. 

1 1-07 

Singer Antal es fla tekeaeztal- 

gyira, Kossnth Lajos-augarut 34. 

-■■-. 13-93 

■ ■ . ^ Singer varrdgdp >.-t., Karasc- 

u. l. '-'-- 19-89 ■ 

Slpos Ballot ilj. (tlszer-, rovid- 

es italatnkeresk., Farag(5-u. 22.' 
49-09 
Slpos Istvdn sert6snagyvag(i,. Ar- 

boc-n. 3. 26-10 

Slsdk GyOrgy m. kir. poflfafOtiszt, 

Vitez-u. 16. .:...■ 21-20 

Skultety Istvan. dr. polgarmes- 

teri titkar, TOlgyes-u. 25. 19-06 

Skultety Sandor Szeged szab, 
kir. vavos jdegenforgalroi bivata- 
lanak vez., Bajza-u. 2. 33-47 

Sdha Jda I mre kftmfi vesmester , epi- 
tesi vaUalkbzo, Barka-n. 7. 28-93 

Sdhlvatal, m. kir., Felsotisza- 
partia. 19-93 

Soltl Janos meohanikai aut6- ea 
niotorkerekpAr-javit6mnhely,KAlvA- 
ria-n. 9. 15-82 

Solymosl Janos m. kir. posta- 

voualfelvigyazo, Gyb'ngytynk-u. 29. 

26-92 

Solymossy Janos vitez vezer- 
firnagy, Klgyfi^n, 1. 82-29 

Solymossy Xajos bidogos- is. 
szerelCmester, Korona-n. 4. 18-29 

Somogyl Gydla feIsopolyal,.m. 
tisztv. cegv., Deak Fereno-u. 2. 

12-60 

Somogyl Jdzsel dr. egyeteral o. 
nyilv. rk. tanar, Wiskolai r. iahar, 
Szivarvany-u. 3 /a. 14-77 

Somogyl-kdnyvtAr, lasd Sieged 

sz. -kir vAros 
Somogyltelepl tu: 

Somogyltelepl r. kath. pie- 
bahlahlvatal, X.-a. 676. 34-28 

Somos Mlhdly m. kir. honv. 

flrnagy, Tisza Lajos-kOnit 68 a. '".' 

20-86 

Sonnenwlrth Jdzsel lakaaa is, 

kertgazdaaaga, BorvAtb Mibaly-n. 9. 

24-57 

Sonnenwlrth Jdzsel* a Parisi 

NagyArnhais r^t. igaegaWJa, Felsfi- 

TArosi t. 1. 161. .30*71 

Sods Istv&n m. kir. postaffltiszt, 

Bercsenyi-n. .10. 11*00 

Sods Lajosne paplanuzemtHl., 

DeAk Ferenc-n. 2; 88-19 

Sds Lidszldnd, Kossotb Lajos- . 

BugArilt43. 16-18 

Sds Mand kenderfonigyAri' ceg- 

vezetfi, Szt. Mihaly-n. 1 . Nyaron, 

T4rogat6-u. 14. / 13-96 

Sopslch Kalman (ftszer. ee cse- 

jnegeUziete. Rudolf-ter 9. 31-82 

SUreghy MAtyasdr. a e yv^d'>e- 
tofl SAnddr-sngArdt -1ft 1.7-11 

Stlvegjdrtd Jdzsel vend^glos, 

Dugonics-n. 6 19-36 

Sdverjesy ddbn m. klr.alezredes. 

Boldogaaszony-BUgArut 26. 29-18 
Spagatner Oszkdr <5cskavaa-es 

i emkereskedo, Cserzy Mibaly-n. 10. 

39-13 

Spltzer ' Lajos kenderkeresitedfl', 

Kilv&ria-u. 21/c. 15*09 

Spoiler Sandorhe mag&ned, 

Bopskfly-u. 9. 17-50 

Stampay Janos okl. eplteezmer- 
ubk, epitomester, Kossuth-n. 8., 
Tisza Lajos-krt 13. 32-51 

Stark.Gyttrgy kenderkikeszftfr- . 
gyAr es tender w ivitel, DeakFereno- 
V*.- 20-05 

Stark Is|van dr., Deak Ferenc- 
u. 25/a. 48-98 

Stark Mtksa, »Janu8»eletbiztosit6 

Intezet titkara, TiszaLajos-kflr6t 23. 

20-07 

Stein Peter ferfl- es noEdlvatk«res- 
kedes, KArAsz-n. 14. . 12*86 a X 

ar 
o 

M 

to 
n 

X 

z 
o 2 463 Szeged A tudflKoz6 mondJo me$ ozt a hflpcsoldsf sznmof r p^SZANISZL6 rddidlaboratorium. -^^^SSS^t^ii&STi 14-24 ,S2EGED - CS0N6RADI TAKAREKP£NZTAfl. Takarek- Hiteloszttly 33-0O Veztriaazaatt SSpOS 

tar-a. 6. BeMtJs fSlytfszl. 08 z«ly »a^l RBSSSig 3&©4 

' Titkarsag 83-02 VaH6 6s lettf onttfy, 88-51 / Ste(n Sandor, a Bzegedi kerea- 
kedelmi 6a iparbank igazgat<5ja T 
Karaaz-u. e/a. 28-53 

Stelner Jenbne «*▼. divatsza- 
lonja, DugonIcs-t6r 11. 16-46 

Stenczl ArankR m. kir. posta- 
dijnoknfi, CBOngradi-sugarfit 30. 
15-32 

Stephaneum-nyomda 6s 
kdnyvkladb, a Bzent latvAn-tar- 
snlategyesitett fizemei r.-t. ezegedi 
fifikja, Karasz-u. 14. O20-61 

Stern es Roth ooskavarf. 6a T6m- 
kereskedflk, Mare-tfr 1. 20-66 

Sternberg Zoltan 6puletfa- is 

.tuzelfiauyagkereikedo; M6rei-n. 14: 

32-57 

Stiller Gydzfi nyug. mav. fflfel- 
figyelG, Erdo-u. 9. 25-34 

Stock Richard dr. ny. m. kir. 

postaigazgatd, Bzentharomaag-n. 41. 

32-41 

Strasser Gyula kendergya-ri 
tisztv.. Horthy Mikl6s-u. 11. 48-07 
. Stranbert Jen0 dr. ny. kir. 
ugy6sz., Tiaza Lajos-krt 29. 24-89 

Strell JOzsel vassaerk! nzeme, 
Bzent Lasssl6-u. 7. 13-08 

Strobl Ferenc dr. .ndl kliuikai 
tanarseg6d, BoEdogasszony-sugar- 
it 23. " ]|-16 

Sttihmer Frfgyes r.-t. kakao-, 
csokol4d6- 6s icukorkaarugyax fi6k- 
fizlete, 8z6cb6nyi-t6r 16. 30-70 

Saba plnce tnl. Sarnyai B61a, 
B«6chenyi-t6r 6. 17-76 

Sugar Sandor tejiv6ja 6s 6tterme, 

:- 86.mogyi-n. 26. 026-31 

Surl&nyl Jozsel «Szent Rtfkus* 
gypgyszertara, Kossuth Lajos- 
Bngarut 31. 10-62 

Lakaaa, B6ke-u. 12. 21-73 

SUII Ferenc szobafestfl, mazol6 es 
bntorf6nyezfl, Br. Joaika-u. 21 SUvegh Oezsfi vit6z, karpitba 
dfszitfl 6s denaturaltazesanagy- 
keresk., Kallay Albert-q. 2. 30-23 

Sttvegh Mlh&ly asztalosmester, 
,Csuka-u. 7. 19-17 

.Sylvanla lakereskedelnal 
r.-t., lasd Orszagos fatermelo. 

Szabadkal Bela dr. paprika 

nagykeresk.v Szentharomaag-u. 54. 

33-92 

Sxabados Jozsefng f6nyk6p68z- 
mester, Karasz-u. 15. 31-01 

Szabados Zoltan kttzp. fut6s, 

vizvezet6kszerel6si 6b caatornazasi 

vailalata, Sit Mikl<5s-u. 7. 25-63 
Szabads&gte'rl ovoda eg nap- 

kttzl otthon, lasd Szeged sz. kir 

varos 
SzabO Alalos ndi divatterrae, 

Tisza Lajos-krt. 56. 49-25 

SzabO B61a dr. <brass<5i) figyv6d. 

Killay Albert-u. 6. 30-19 

SzabO Bela dr. (csnrgdi) figyv6d, 

Horthy Mikl6s-u. 8. 27-50 

Szab6 Endre dr., Arany Janos- 

n. 11. 21 _ 47 

SzabO Erzsebet fa- 6s az6n- 

kereak., Arany Jauoa-u. 4, 48-19 

Lakas, Booskay-u. 8/a. 26-68 
SzabO Ferenc cukrasE, Sz6che- 

nyi-t6r 7. 21-52 

SzabO Ferenc Iff, nagyvag<S, 

Cserepesaor 26. 38-95 

Szabd Geza mufitvSs 63 8zv. Csi- 

sear. Istvann6 paprikanagvkerea- 

kedfi, Szentharomaag-u. 70. 010-52 
SzabO Geza dr. vit6z varosi 

tanacsnok, 8z6chenyi-ter 3. 31-87 
S ^ a , b ,^ Gy,lla m - klr - postaellen'ftr, 

Aif6ldi-n. 27. 16-53 

SzabO Istran szobafesto :mazoI6 

6b fest6kkereak., Kalvin-t6r 2. 
d 18-33 

SzabO 1st van aveg-, porcellan- 

keresk. 6s k6pkeretez$, sa«chBnyi- 

«rS. 38-29 SzabO Janos 4IJ. elemi isk. iga«- 
gat6, Koasuth Lajoa-sugirfit 37. 

33-31 

Szab6 Janos ffiszer- 6 b vegyes- 

keresk., R6kuai fekotefOidek 63. 

39-38 

Szab6 Janos ker6kparnagykerea- 

kedO, Csekonios-ii. 5. 48-67 

SzabO JOzsel faiskola, gazdaeagi 
, cikk, Hunyadi-t6r S. 12-07 

Szab6 JOzsel kflmflvesmoater 6s 

6pit6ai Tallalkoz<5, .KelaOvarosi 

feketeffildek 288. 32~75 

SzabO JOzsel dr. ny. m. kir. 

postaigazgatd, M6rei-u. 7. 29-55 
Szab6 JOzsel If J. hentes 6s m6- 

szaroa, Kossatli Lajas-sugarftt 77. 

29-88 

SzabO Llpdtne Ozt., Kossatn . 

liajos-sngarut 3. 15-92 

SzabO MlhOIy dr. 0gyv6d, 

8zechenyi-t6r 6 18-41 

SzabO Mlhalyne Uzt. felsfi- 

varosi feketefBldek ai2. Caillagt^r 

28-76 

SzabO Zoltan l6m6szaros, Attila- 

a. ». 25-44 

Lakiaa, Farkas-a. H. 25-74 

Szacsvay Tlbor szazados, 

2erge-u. 25. 29-69 

Szalay Geza tancint6zete, HorvAth 

Minaly-u. 3. 26-84 

Szalay JOzsel okl. g6p6szm6rn5k, 

Beak Ferenc-n. 20. 30-88 

Szalay Zoltan dr. vit6z kir. 

Jarasbir6sagi alelnSk, Szent- 

haromaag-u. 12. . 19-92 

Izalma Ferenc f6rfi- 6s n6i di- 

vataruhaea, PtispBkbazar 15-37 
Szamek Sandor dr. orvoa. 

J6kai-n 7. 19-90 

Szanlszld Bela radii labora- 

toriuma, Kelemen-n. 7. 14-24 
Szantal JanosnO . Ozt. vit6z, 

vend6gl5je, Tiaza Lajos-krt. 59. 

32-35 
Szantay R. Janos art- 6 s hfllgy- 

fodrasz, Dngonios-t6r 11 14-51 
SzantA Elem^r dr. kir. U616- 

tablai tanaosjegyzS,- Boldogasszony- 

Biigar-fit 23. 22-16 

SzantO Gfibor m. tisztr., Margit- 

«■ i*. 39-35 

SzantO Mlhaly cip6azmester, Ka- 
rasz-u. 10. 49-01 
Szanth6 IHlhaly es Hal pap 

rika- 6s hengertnalom, Szentmlhily- 

telek 60. 22-48 Szechenyl Lajos gaadatiszt, 

FWdvary-u, 6. 11-34 

Szechenyl mozl (rit6z Palugyai 
Farkas) florvith Mihaiy-u, 10. 

26-33 

Szechy rahaarnhaz, tnl. 8a6ch y 

Ferenc, Csekoaics-a. 4. 12-91 

Szecsl Gytfrgy dr. flgyv6di Iro- 

iciai-r " " * "*~ . daja, Pallaviclai-n. 3. 14-08 Szecsl Gytfrgy kstatt. szHvatt 
textil 6s rOvidaru nagykeresk., 
Deak Fereno-u. 20. 24-95 

Szecsl Istran paprikagyara, Bza- 
badsig-t6r 13. 13-15 

SzeoskO Laszld asztalosflzem, 
D61ibab-n. 14. 19-11 

Szedresl Lajos karpftoa 6s di- 
azitd, 61 . Mihaly-u. 1. Fodor-u. 
sarok 15-56 

Szeg-ed-csanadl vasOt r.-t. 
allomas k6pvisel6s6ge, Rendeefi pu. 
17-97 

izeged-csongradl takarek- 
penztar, Takarektdr-n. 5. 
Tar Antal vit6z, vez6rigazg»t6 

83-03 
Titkareig 33-02 

Hiteloaztaly 33-00 

Bet6t, folydazamla 6s level ez6si 
oaztaty , 33-01 

F0k«nyTel6a6g 33-04 

V»lt6. Iet6t 6a lnfonnacti oaztaly, 
33-05 

Szeged *s szegedvldekl fn- 
■szerpaprlkatermeldk 
SzOt. Bar6 J6sika-u. 2. " n. Szeged es vldeke M Hahgya 
logyasztasl e» ertekesltd 
szttretkezet : 

Iroda: Tisza Lajoa- krt 34. 16-88 

FflUzlet 6a iroda, Tisza Lajos-krt 34. 

16-93 

I.,fi6k Petflfi Sandor-augarut 89. 

14-95 

Vasarhelyi-augarat 99. 

48-27 

Festfi-u. 7. 16-90 

Kossuth Lajos-^ugdrat 73. 

25-4 1 m. 

IV. VII. Szant6 es Megyerl f6rfiaz0vet- 
6s b616samkereaked8k, K&r&az- 
u. 13. 27.28 

Szanto eg tarsa gabona-, ter- 
m6ny- 6s lisztiigynatojeg, KfilcBey- 
■" »<>■ 28-05 

Sz&ntO paprika export, tul. 
Markovloa Endre, Szt GyOrgy-u. 14. 

20-56 

SzantO Sandor ker6kpar-, varro- 

g6p- es beszelog6praktir, Kfs-u. 2. 

Lakasa ( Vaaasszentp6ter-n. 15/b. 

21-43 

Szanyl Istran okl. vegy6szm4r- 
nSk, kir. mezSgazdasagi kis6rlet- 
ugyi igazgatd, a vegykis6rle(;i 6s 
paprikakis6rletd allomas' vezeMje, 
Fodor-u. 19. l 30-40 

Szasz Janos kereskedfl lakasa, 
CBekonics-u. 6. 15-71 

Szasz Lajos uri 6b nM divat- 
iizlete, 8zl6chenyi-t6r 16. 30-76 
zasz {Matyas, Felafitiazapart 1. 
31-17 

Szaner Radolfne fflezer- 6s ose- 

megeuzl., PetCfi Saudor-sngarut 9. 

48-15 

Szaner S. Ferenc kOnyvszak- 
6rt6, Feketosas-U. 15. 24-66 

Szechenyl Istvan dr. kir. itflz- 
iegyzfl irodaja, 8z6chenyi-t6r 16. 

24-25 
Lakasa, KoldvAri-u. 6. 11-09 « Somogyiteiep, lll.-u. 98. 

34-26 
a Kossuth Lajos-sogarnt 1. 

Fa- 6s sz6ntetepe: B6osi-k8rUt 34. 
14-97 
Tolluzeme: M6rey-n. 7. 39-29 
Szeged sz. kir. varosi 

Poigarmeater, Bz6obeQyi-t6r ; 10, XI. Helyettejspolgdrmester, Szeohenyi 
t6rl0. 16-99 

Poigarmesteri hlvatal, (dr. Pavo Fe- 
renc) 8z6cbeny1-t6r 11. . 14-96 

I. (Qazdasagi) ilgyosztaly, Bz6cbe- 
nyi-t6r 11. 21-55 

II. (Rend6s«eti) figyoszUly, Sze- 
chenyi-t6r 11. 13-46 
III (P6nzfigyl 6s Javadalmi) >fl 
osztily, Bz6ob6nyi-t6r 10. 20- 
IV. (K0zmuvel6d6si> figyositaly, 
8i6ob6nyi-t6r 11. 28-71 
(N6pj6l6tiJ nyilvantart6 hiv. 
Var-u. 7. 13-47 
Addhiyaul, Tibor-n, 8.. 13-16 
Allatorvoal hivatal, Parisl-krt. 41 464 Arvahae Igazgat6saga, Kalvaria- 
Q »- 33-™ 

Autobuazvillalat kflxponti Allomiaa, 
PallaTicini-a. 1. 15-77 

Bakt6i lakola 26-67 

Bodomr6ti kertgazdasig, Bodoinr6t 

24-81 
Csengelei orvoslak lisd a csengelei 
elfiflzetfik kflzfitt 
Feh6rhii Wgazdasag, Kettfishatar 

22-84 
FertOtlenlte fnt6zet, Kalv4ria-6t 

12-97 
(L. a k«v. hasfibon) (L. az elSzfl hasibonj "' 
FfljegyzSi hivatal I4sd Helyettes- 
polgarmester. 

Qazdaszati hivatal, Sz6chenyi-t6r 11. 
17-08 
GoEfflrtfl, TiazaLaJos-fcrt 26. 13-87 
Gyepmesterl telep, Rokusi feketertl- 
dek 76, Gyep-t6r 19-35 

Gyermekkorhaz (Qr6f-f61e) Kossuth 
Lajos-Bngardt 35; 18-01 

HirmaskAlynki szivattyutelep, 
Battyas-sor v6g6n 17-53 

Helyettes polgirmester, Sz6chenyl- 
t6r 10. 16-99 

Idegenforgalmi hivatal, 8Bech6nyl- 
t6r fi. 29-30 

Iparoatahoneiskola leanytagozata, 
Horthy MikWa-u. 8. 25-19 

Jirvinyk6rhaii, Pulcz-u. 12. 32-81 
Javadalmi hivatal, Mare-t6r 80. 

11-83 
Kat(*nai figyosztdly, 8z6chenyi- 
t6r 11. 20-24 

Kert6dzet, UJszeged 29-76 

K6nyvvivfiB6g, lasd F6p6nztar m. r. 
szamvevfla6g 

Ko'z61elmez6si figyosztaly. Bzent 
GybTgy-t6ri iskola 19-84 21-37 
Kteigazgataai hatdsAg 1. foka Ipar- 
hatdBag, 8z6ohenyi-t6r 11. 28-29 
KlfzJ616ti BZbv., Se6chenyi-t6r 12. 
15-45 
KOzkorbdz, Kossuth Lajoa-sugir- 
flt 4 2 10-65 

KCztisetasagl bivatal muszaki Iroda, 
Pacsirta-u. 1. 15-97 

Kfiztlaztasdgi telep, Jakab Lajos- 
n-W. 15-98 

K6zv4g6hid, Als<Jviro8i feketefSI- 
dek X2-82 

L6goltalmi paranosnoksag, lasd 
„L" betfin61. , 

LeltirblztoBl bivatal, Wad illatorvoal 
bivatal 

Meabely, Tavasz-u. 2. 16-60 
M6i-neki hivatal (fflnttk 6s 6pit6- 
azeti osztaly), 8z6chenyi-t6r 11. 

14-75 
M6rn5ki hivatal (G6p6azeti 
ostotaly) Bz6chenyi^t6r 11. 25-95 
M6rn«ki hivatal (kulterOleti osztily) 
8z6chenyi-t6rll. 17-87 

Varoa rendez6si osztaly, 
8z6pheny-t6r 11. 14-65 

Mnzeuni, Rudolf-t6r 2. 13-02 

N6pj6l6ti ligyosztaly IV/a 
Var-n. 7. 17-43 . 

'"N6pmozgalmi nyilvantartd hivatal 
Tisza Lajos-ktfriit 77. 20-08 

NSi felsOkereskedelmi Iskola, 
TtJmBrk6nyi-u; 1. 17-34 

PartffirdO (flzemben : IV/16— X/lS-Jg>' 

Bombgyi kCnyvtar, Rudolf-t6r 8. 
15-02 
8zabadsagt6ri tfvoda 6s napkfci ott- 
hon, fiarmat-u. 2. 12-98 

8zamvev066g f6p6nztar, Bz6chenyi- 
t^r 10. 18-70 

Bzegedi gazdaaagi 
vasu t : 

Atrak6allomas 25-97 

Rudolf t6ri allomas '29-23 

UzU'tvezet6a6g ' 25-96 

ezeretethaz I. BerllDi-krt 11. 12-72 
Szeretethiz caaladgondozdi Iroda, 
Berlini-krt 11. 12-74 

Szeritmjhalyteleki r6gl lakola, Szent- 
mibalytelek 34-60 

Tanfelugyel5a6» Ferenc J6zsef- 
rakpart 7. 21-03 

Tisetifflorvoai hivatal, 8z6cheiiyi- 
t6r9. 13-09 

Tisati Ugy6szs6g, 8z6obenyi-t6r 11. 
21-74 
Tadflbeteggondozd-iDt6zet 6s Tudft- 
beteg otthon, M6iei-u. 13/a. 26-92 
' ,■ (L. a kflv. oldalonj nmelg scm p n6vsorbon. sera a DMIMnnmem szerentl. Szegedl kenderfonAsvar r.-t. .saSSSi- 

Szegedi Kereshedelml es IparDanh, Sieged. K ' a To':ff; &■>., 2 .. S3 (lasd az elflzO oldalon) 
Tudfibateg otthori, Bzent Roaalia- 
b. 2. 26-61 

Varosi rtgimnazlnm, lasd Gimnazium 
Varosi vftmfelagj'el0a6g, lasd Java- 
dalmi hivatal* 
Vizmutelep, Tisza Lajos-krt 84/88. 

14-76 
Zalogk61c86mnt6zet, Oroszlan-n. 4: 

38-40 
' Vimhiuk: 
Csongradi-sngaroti 11-87 

Kalv&ria-otl 48-81 

Kos6uth LajoB-sngarati 11-83 
'Petflflflandor-sngarotl 11-71 

Rnaolf-teri 11-67 

Szoregt. Csanidi-n. 11-92 

Tap6i, Felsfltiszapart 36. 11-85 

Teberpalyandvari, AIs6 ti6zapart 2. 

48-03 

Vasarbelyi-sugarati 11-86 

Szeged varosi nyomda es 
kony vkiado r.-t., Karasz-u. 9. 

Szegedt armenteslttf es bel- 
vlzszabalyozo tarsulat, 

Kazioczy-u. 7..".- 12-39 Szeged I .atietlkal klub sport- 
telepe, Ujszeged, Temesvari- 
krt 70. 26-58 

Szegedl butorlpar es keres- 
kedelml r.-t., Kelemen-ii. 8 
21-49 
Szegedl brldge-szalon, tul. 
Besz6des Janosn6, Eudolf-t6r fi. 

21-26 

Szegedl clpeszlparl szov. 

cipogyar, Kossutb Lajos-sugar fit 34. 

28-57 

Szegedl csonakazo^egylet 

tiszai usz6Daza (iizemben: FV/16^- 

X/loMg) 10-13 

Szegedl evezbs-klub tiszai 

usz6haza (iizemben : IV/16— X/15-ig) 

22-01 

Szegedl Feszek klnb tiszai 

uszobaza" (iizemben : IV/i6^X/l5-ig) 

20-77 

Szegedl lolyolratkolcstlnztt, 

, tul. Bleyer Pal, Hortby Miki6s-u. 8. 

, 048-96 

Szegedl Frlss Ujsag kiadobiv. 

Endr6nyi Lajos nyomda 6s hirlap- 

kiadd vail, r.-t., J6kai-a. 4. 12-52 

Szegedl Ftiszerkereskedok 
JEgyesiilete, Lecbner-t6r 6. 
■ 49^30 

Szegedl gazdasAglegyestilet, 

Parisi-krt 41. 48-33 

Szegedl gazdasagl vasut, lasd 
Bzeged sz. kir. varos alatt 

Szegedl gyogy- es asvany- 

Tlzttzem k.l.t., KClcsey-u. p. 

21-32 

Szegedl bonded tlsztl sport 
club, lasd Katonai 6piiletek. 

Szegedl hnsv&gdk 6s sert6shiz- 
lalok kfilcsbnds illatbiztpsitasi szov., 
Kezvagdbid _ 16-13* 14^03 

Szegedl Iparl vasar (iizemben 
I/16r-VII/15ig), Horvatb Mihaly- 
u. 3. 14-15 

Szegedl Ipartesttllet hiv., 
Horvatb Mibaly-u. 3. 11-13 

Vendfiglo 32-85 

Szegedl kaszlnd, VSrtJsraarty- 
a. 5. 12-19 

Szegedl katollkns ndvedtt 
egyesiilet, Korona-u. 18. 22-64 

Szegedt kenderlonOgyarr. 

" Londoni-krt 8. 10-16.23-05 

26-00 

Kot6lvero-osztaly , Also varosi f eke te- 

ffildek 3. 10-61 

Szegedl kenyeXlzein, tulajdo- 

nos Milotta Janos, Bzt. Ignac-n. 6, 

026-62 

30 Szegedl keramlt* es mtiteg- 
lagyar r.-t., Als6varosi nyomas, 
belvaroai temetflbe vezeto dt 10-73 

Szegedt kereskedelml, es 

Iparbank 6a vit6z Csongor Arpai 

vezerigaegati, Klauzal-t6r2 10-05 

23-76 

Szegedl kereskedelml es 
Iparkamara, varfemarty-u* 3. 
10-54, 19-75 

Szegedt kereskedok arube- 
szerztt, eloszto es szlkvfz 
szov., Kalvaria-a 2/b. 29-27 

Szegedl korcsolyazd egye- 
siilet (iizemben: X/16— IV/16-ig) 
8ztikovatby-ter 31-70 

Izegedl Ktfzutl Vaspalya. 
r.-t. Iizletvez:et6s6ge, R6kusi-feke- 
tefoldek 6. 15-16 

Szegedl Laszlo m. ktr. posta- 
hivatali igazgat<5, Vidra-u. 3. 

29-11 
Szegedl lemezgyar es ifi- 
Iparl r.-t. kcizp. irodaja, Csauadi- 
u. l. . 10-47 

Gyartelep, R6kusi feketefBIdek 140. 
22-92 
Varosi raktar. Londoni-krt 13/b. 
18-37 
Szegedl munkassag blvatas 
szervezete, Korona-u. 29. 

17-40 

Szegedl Napld szerkesztfis^ge ^s 

kiadohivatala, Karfisz-u. 13 18-95 

Szegedl nepbank szfJvetke- 
zet. mint az O.K.H. tagja, 
Bz6cbeiiyi-t6r 12. 20-02 

Szegedl Ottd m. kir. hon 1 
ezredes, TiszaLajos-brt73. 24-19 

Szegedl papnes 6s hazlclp6 
lpar, tnl. Javor Poter 6s Na^el 
Istvan, Kalvarla-n. 5. 18-44 

Szegedl rnhazatl klslpa- 
rosok beszerzfl, .termelfi 6s 6rt6- 
kesitft szOv., . Kossutb .Lajos-BUgar- 
di; 9. 48-53 

Szegedl szoclaldemokrata. 
part titkarsaga, H6tvezer-Q. 9. 

19-50 

Szegedl t^glagyar tarsulat, 
ii. v. igazgat6ja Lippay Gynla, 
Cserzy Mibaly-n. 30. 10-15 

Szegedl teberf avarozasl val- 
lalat, tul. Ozv. Zupsics Antaln6, 
Konnanyos-n. 28. ""* "** Szegedl TIszabaratok Egye- 
Sfilete tiszai liszobaza (uzembRn ■ 
lV/l6-X/15-ig) 12-80 

Szegedl tlsztvlseltfk ott. 

bona, Petofi Baador-sugarnt 6. 

29-77 

zegedl torna egyesiilet 

(8Z.T.E.) tiszai tszohiza 33-80 

Szegedl Uj Nemzedek kiado- 
hivatala, Dugonics-ter 12. 11-53 
Bzerkegzt5s6ge 21-53 

Szegedl nszd egyesiilet, Toron- 
tal-ter, versenynszoda 32-59 

Szegedl Tttorl&zO egyesU- 
let, Pelsotiszaparti uszohaza 
(fizembeu: IV/16-X/16-ig) 31-30 

Szegenyek b&za, varosi, lasd 

Bzeged sz. kir, varos alatt 
Szegtf Arpadae tfzv., Tisza 

Lajos-krt Bl. * 13-43 

Szeller Tlvadar dr. m. kir. 

orvosflrnagy, orr-, torok-, gege-, fill- 

6s Eogszakoi-vos, Zrinyi-u. 6. 24-71 

Szekely Ferene 

Tisza hajos-krt 61. 
Szekely San dor f6nykep6sz- 

mester, Sz6ctaenyi-ter 8/a. 20-18 
Szekeres Andras cser£pkalyba- 

keszftftmeater, Bomogyi-u. S4. r. B.g,w6d, 
11-30 Ipartelepe, Namestakacs-ti. 20. 

39 r 50 
Szekalesz Ernttne ttzv. ffiszer- 

kereskedO, Polgar-o. 19.' 17-73 Szelel jKaroly vaskereak., Kigy6- 
u. 3., 38-59 

Szel Pal dr. orvosezredes, 
Deak Ferenc-n. 24. 20-16 

Szell Antal fflszer- 6a vegyeske- 
reakedO, Haj6a-a. 19, 22-02 

Szell Gyala dr. ftgyved, Koasntb 

hajos-sagardt 26. 14-81 

Szell Istvan bfinyvkb'tamester, 

IskolarU. 29. 32-09 

Szel Id LaszlO gyiimSlos- 6s zSld- 

B6gkeresk., Mara-t6r 4. 20-38 
Szemlharlnm (Nagy) Templom- 

ter 021-70 

Szemmary Gyttrgy daraI6malom- 

tulajdonos, Ter6z-u. 2., 27-71 

Szemztt Imre dr. iigyv6d, Ko- 
rona-O; 4. 49-73 

Szen Andras dr. ny. d. m. kir. 

orvostabornok, Deak Ferenc-u. 2. 

. 11-68 

Szenesl Ferene term6uykeresk. 

6s aruforgalmi iToda, Vit6z-u. 28. 

13-35 

Szenesl Istvan, Szent Mikaly-a. 9. 

24-08 

Szenessy Istvinn^.nfii divat- 

terme, Szt. Gybrgy-a. 26. 48-89 
Szent Domonkos-rendl n6- 

verek, Hobiart basa-a. 30: 32-1 1 
Szent. Gellert-konvlktus, Kal- 

varia-u. lp 16-07 

Szent-Gyttrgy I Albert dr., 

egyeteini ny. r. tanar, Betblenrn, 

16-60 
Szent Im re kolleglum, 

Tempi om-ter 11-96 

Szent Imre tarsulat kSnyv- <5s 

papirkeresked6se, Bz6chenyi-te> 3. 

O30-33 

Szent Istvdn garazs, tal. 

Onodi Kalman, Szent lstvan-t6r 2. 

32-00 

Szent Istvan tarsulat konyv- 

6s papirkereaked6se, Kdrasz-u. 14. 

O20-51 

Szentklaral Bela dr. tiszti- 

orvos, Aradi-n. 5. 15-21 

Szent Szf v. gydgyszerfar, 

b6ri6 Kiss Lajosn6 dr. gyogy- 

Bzer6sz, Rdmai-krt 22. 25-49 

Szent Vince Irgalmas ntfve- 

rek, lasd Boldog Margit 

Szentessy Bela, Br. J6aika-u. 42 , 

32-89 

Szentlrmal Lajos fflszer- 6s ve- 

eyeskereskedd, 6zenth4romsag-u. 2. 

16-64 

Szentiblhalytelekl regl isko- 

la, laed Szeged sz. kir. varos alatt 

Szepessy Aladar mini, tan., ny, 
p6nziigyig., Dugonics-u. 3/3.22-86 

Szepessy Vllma m. kir. posta- 

kezelohO, Zarda u. 22. ' 32-14 

Szepesvary Solcz Dezso ny, 

hnszafOrnagy, lakas Arany Jdnos- 
u. 10. 81-06 

<Rpm 6s likdrgyara, Mars-t6r 1, 

31-19 

Szepkfltl Sandor papitkeres- 
kedOi Taboi-n. 7/b. " 23-47 

Szeredal JOzsel paprika- 6s ter- 
menyexport, Cserzy Mihaly-u. 3. 

OH-43 

Szeredal Jdzsef llj. papriba- 
nagykeresked6 lakaaa, Somogyi- 
telep X.-u. 606. , "" 

Szerelembegyl Bela dr. 

. kir postaigazgato, M6rei-u. .7. 

32-30 

Szer^nyl Laszlo dr. posta s. 

titkar, Marg-t6r 13. . 14-46 

Szeretethazak, lasd Szeged sz. 

kir. varos 
Szertarlonokseg, Mav., lasd 

Al lam vasut ak cim alatt Sz. Szlgetby VI linos varosi 16- 

leveltamok, Podor-a. 8. 15-51 
Szlj jart6 Imre P. M. engedelyea 

ingatlan ko'zvetitO irodaja, Koss n tU 

L.-sngarat 11. 38-53 

Szlkla logaszatl laborato- 

rinm, tul. R6sa Ferene, Kallay 

A.-u. l. ..■-.", 028^97 
Szllagyl Belane ozv> dr.»ne, 

BzeDt Gybrgy-u/10. , 38-47 

Szllagyl -Ferene dr. mav. flzlet- 

igazgai6 lakasa, Tisza Lajos- 

krt 28/30. 34-44 

Szllagyl Pal birlapird, a M.T.L ' 

kirend. vezetdje, Parisi-krt 22/a. 
27-49 
SzIIberleltner Jdzseln6 

Mateosz teberautofuvarozo, Bzent- 

haromsdg-Q. 15. . 28-28 

SzlnbAz kav^haz, tul. Almas 

Arthur, Hortby Mik!6s-u. 8. 16-36 
Szlnhazl lroda, SziQhaz6pulet 

(iizemben: IX/16— IV/16-igi 26-90 

26-56 
Szltar Imre vend6gI6s, B6rkert- 

sor 4(j. 26-34 

Sztttner J^nos, eis6 szegedi do- 

bbzgyira, Arpad nyomda 6s Iitho- 

grafia, Tisza hajos-krt 97. 33-70 

f/akasa, Bz6chenyi-t6r 15. 33-69 
Szlvattyutelepek, varosi, lasd 

Bzeged sz. kir. varos alatt ■' / 

Szlvessy Lehel dr.figyv6d, Cse- 

konics-u. 4. 10-70 

Szivds Elemer textilvegy6sz, . 

Dagonics-t6r 11. 18-84 

Szobonya Mlklds dr. orvos, . 

egyetemi tanarseg6d, J6kai-u. 6/a. 

30-69 

Szoboszlay Szabd Sandor m6- 

sz&roses bentes, Pfispok baziropiilet 
' 25-88 

Lakasa, Vani-t6r 4. 27-36 

Szojka Jeno* iparostanonclsk. 

tanar, 6pit68zm6rn6k, , Temeavari- 

krt 22. 38-20 

Szojka Lajos fttszer- 6s csemege- 

keresk, Tisza Lajos-krt 37.21-65 

Szolesdnyl Istvan 6pit6sz ds . 

Bzolesanyi Qyola szobrasz^ Madach- 
- p. 8. 13-45 

Szomol&nyl Ervln m. kir. 

szazados, Rudolr'-t6r 14. 29-40 
SzOzat nyomda es jegygyar, 

tul. Hezso Sandor, Kossutb Lujos- 

ut 8. 14-32 

SzOgl End re dr. fCiekolai tanAr 

Vitez-u. 5. (iizemben: IX/16— Vl/16- 

ig) 31-32 

Sztfgl Geza dr. iigyv6d, orse.gyiil. 

k6pv., Tisza Lajos,-kr^ 34. 15-64 
SzogI Sandor sutomester, Maros- 

o. 45. 24-58 

Szoleszeti es borAszatl kerU> 

letl IeIUgyel5see, m. kir., 

Mikszath Kalmau-u. 26. 32-15 
Szollds Antal m. tisztv.,' 

Pozsonyi-u. 3. 38-28 

SzOlldsy l^ajos m. kir. posta 

elienOr, Mars-t6r 6/a.. 25-22 

SzOllosy Laszldne m. kir. posta- 

dijnoknfi, FelsfitiszapartaU. 31-59 

Szdnyl lilrdtt es csOnakkl. 

k»t« (iizemben :.IV/ie—X/15-ig) 

liszai uezdbaz 31-15 

Szdnyl * Gytfrgy egyet. tiszt, 

Maros-u. 44. 26-63 

Sztfreg postahlvatal kOz- 

pontja 28-80, 28-81, 28-87 
Szifregl petroleumgyar r.-t. 

ezegedi lerakata, R6kusi fakete- 

totdeksa.- 11-73 

Sztavrovszky Pal dr. mentfiffl- 

orvos, varosi ker. orvos^ B6csi-krt,6. 

24-84 

Sztr6kay Maria all. kSz6piskolal 

tanarnfi, Parajdi-u. 4/a. 15-99 
Szuklts ktfnyvesbolt, antiqna- 

riumesk01csbnk0nyvtar,tal. SzukitB 

-Zoltan, KOlcsey-u. 1. 11-74 

465 


VI si Oh 

3 

a* 

3 ^Zslr,i 
As faentesarnk Automata kozpont ielentkezese : folytonos zUmmoqes. SZOCS FERENC, ,. SZALAMI Tr SZEGED A^.7 O 

RAmat-krt 35. A«9 a / m. ^^T? 1t¥ ¥? -"R T A "V"T ; T ^ Ia]at - Tul.: KO VATS JOZS EF QJ ft >• Szncs Bela drbg6rtaJa,Wechenyi, 
Her a;-: 1 - ■.-■-., i ■ 48-29- 
Szttcs Ferenc hentes; telisealami 6s henteaanv'ipai-telepe^ 

Rdmai-krt 86. ' ■ / 23-72 

. Szues JahosnA « Bagolyvdra korcs- 

miips, Fefeetesas-n..^ 11-88 

Szttcs J AZSef autGmester, Mikszdth 

Kalman-u .10,. \ , t 49-36 

Szttcs kenyer-, tapszer- '6s 

szlkvizgyar, Nemestakacs-n. ie. 
29-35 
Szttcs Lajos SHavet-eBatfizlete, • 

Karasa-n; 9; ' 39-01 

Szttcs Pa! <6ptilet- da domborina- 

bddogoa, vizvezetdkazerelB, Pol- ' 

gar-u. 1. 18-64 

Szttcs Sandor kbnyvnyomdaja, 

paptrttzeme 6s papirjiagykereske- 
. d,6se, Ar»di-u. 8. 24-87 

. Szttt* Eadre ny. , m. kir. : posts- 

fOigazgatd, Bokor-ri. 7. 32-10 

- Szttts LaszIA dr. kir. itSfOtablai 

bird, B6csi-krt 17. 12-14 

SztltsLaszIAgydgytea', egeszsdg- 
figyi-> pipere anik nagykereak. 63 
Ave&yi ipara, Szent lstvan-t6r 4 

■;•- •::. ■- \ 31-56 

,,Rem6ny"iHatB,zeTtara, Szt.Is'tvAn- 

J .\ter4. 31^57 

- Tabar PAter divatdrnc6g, Kardsz- 

;u.8. ■■', ■ 27-90 

Tajlhy Zsolt fflhadnagy, FelsO- 

^Arosi feketeffildek 164. ;'* -2SHDI 
: Takacs Endre dr. hittandr, 

koHegiuijii prefektus, Ddm-ter i. 
,.,-..■•■ ■- ■■> .32-58 

" Takacs Ferenc Jozstaf tabia 
, y flveg-, 6s porcelldnkereskeddB^ * 
i .Tisza.Lajos-kft 47. 1.8-58 

: Takacs fstvan 6pit6si vallal- 

kozo, Vasarhelyi-sugarftt (58. 

>.■,-,;,: : ; ''■:- '48-09 

■ Takacs Istvan Kigyd gydgyszer- 
•;. .tara, Klauzal-ter 3. 13-59 
; Takacs I We uri szabd, Horvdih 
U . Mihdly-n. 7. - -80-42 
y, Takacs Janos teVcezft 63 6pit6si 

vdllalkozo/ Gyertydmosi-u. 6; 

16-66 
Takacs Lajos ^kfyu&vesoiester, 
V^zentLaszIo-ti. 4/b. ': V '14-18 
Takacs LaszIA dr. klinikai 
: tanaraeg^d, ■ T6n'tg^ii"3zakbrv65, 
. Tliszn ,LajoB-krt. 91. 11-91 

■■•• Takacsy Dezscf m. kir, csendfir- 
alezredBs, Arany Janos-u/ It. 

30-64 
' TafcA Andras Iff. paprikakerea- 
kedfi,, Vit6ss-n.. li. - 18-04 
* Lakas, Petfifi Saodor-atigardt 28. 

27-29 
Tniajtanl klsArlett IntAzet 
m. kir., AlHdkiktitfl-sorl. 27-95 

Tamassy Gynla fejstSk, o|aj 6s 

baztart&aicikkek azakfizlele, 

Tftbor-u. 8 V "■ ■■' 22-45 

Tanar kApzofOIskola lisd 

Miami polgarilskolai tanarkepzo' 

Idisk^la, m. kir. 
Tanark«pz(f-lntezet, m. kir. 

ktizeptskdIaf,Szokov&tby-t6rl 
: ., 29-53. 

Einak 19-52 

Tanarvflzsg£14 blzottsatfj m. 

klr.» Zerge : ii . ,19. 30-68 

TanfeiUgyeldseg, varosl lisd 

Szeged sz. kir. varos. ( 
Tanitdkepztt-lntezet, kir. 

kalh. igHZgatbaiga.' DJszeged, ■ 

TemeaTari-kit 28. 22-74 

Tankerftleti kir. Itflgazgatd- 
, Siftgi szegedl, Kazinczy-n. 3. 

■ ", .-:-,,.. - .. V - . 29-74 

Tdpay Uezse''6pitome8ter, ten-" '.' 
■gyel-o.MS.;,; ".'" :;■; y '; 21-84 
bakaeii,, Diigouics-p: ? 30i r 20-35 
Tapai JAzsef If j. testil- 6a 
: ; diyataTUkereskedfl, M'ikszath 
..-. Kalnian-a. 4. Tapal Mlhaly If j. tiizifaketeBt, 

■ :8z6csi-u." 1,-,'h ,.* ' ^48-55 
Tap6 kiJzseg el«I|af Asag«, 

. lasd Kfizaegl eloljar6sag.. 
Tap^l csenddrs6g lisd C^oiidfir- 

s6bt '.' \ :.■■'■■ '■■ :-:'- : 1J 1 :-"-■'■■• 

Tar Aatal Yit6z,'vezMg/r' 

Takar6ktar-u. 5;. . ■ 17-25 

Tarajossy Bela '-tfir. hajfisi. kir. 

, figy6szs£gi eladk, ErzB^bet-rak- 

:p»rf*. 28"44 

Tar Jan Beta dri,. kir. kOzJegyzO, agyzO . 8z6cheriyi-t6r 5. 

Lakasa, Boldogasszony-Engaf lit i9. 
22-80 
T&rkany Imre~vaskereskedfi t 

VaUrla-ter sarok ' ■ •, 19-05 
Tarnokl Ferenc beramtfYall. 6s 

beoziatOltiJ aiiomas, Hortby '^rikl6s- 

u. 18/a. 011-11 

Taussig Armlnne ny, mav.tna- 

szaki tanaosds Czvegye. Kelemen- 

u. 7 48-90 

Tary Emllne, Boldogassaoiiy- 

suganU 60. 16"02 

TavbeszeMf es t4v|r« lasd 

Posta-TaTir6-TaVbeBz61fi-Had : i6 

Tfinzer Jakab badogo« 6s viz- 
vezetekazerelfi 6s Bteiner Iza6 la- 
katpsj KAllay A.-u. 2. 28-99 

Tehertaxl express tul. Bit.8ra 
Antal, KClceey-u. 10... Q49-94 

Tehertaxl vallalat, tnl. Kovdcs 

Jozsef teherautifavareHOj .-■; -Cpoiig- 
ladi'Spgardt ,3. ... - 24-54 

Tekker J6zset oki. g6p&izri6r- 
ntik, K«rona-u. i. ' . 24-'22 

Telblszlstv&ndr. ngyv^Za-da- 

P-' 6 ^. ' ■':;..;■■'... = .'. 38..25 
Temesvary Geza 

ispan, Tisza. LaJo8-krt 33. 28-78 TAbl^s Lajos Mmdrngyaros la- 
kasa, PetBfi 8andor-Bng4rnt.30. 

v 27-85 

Tobias Lajosne Naray Araiika 
nOi rohavarKiiifi (divatszalon), 
Kigy6-u. a. ■■'■ ■ ■;.. -: "' Tdblajs Mart.on Jlai, T6bias 
Lajos 6s Bela ras- 6b femarn^yar. 
Bodogb Janos-u. 1. 27-84 

ToIIieidolgpzd Tailalat,c6gtal 

dh Bodoni Laszlfi, AttUa-ti. 19; 
V" '^ ' 25*50 

Tollkereskedelml TaUalat, 

efegtul. Fekete Karoly, Maros-ji. 42. 
m , „ , 19-48 

Telep, Bopskai-n. 6. 17-69 

Lakasa, , Pozaoiiyi Ignac-n, Tombacz Gyula tuzifa- 6s sz6n- 
keresk., K.ecskein6fi-u. 15/a. Tombacz Istvann.6 ldindszaroa,, 
Tabof-n. 8. 39-40 

Lakasa-, Cserzy M.-n; 12. 48-41 Tombacz Jozsef vend6gl6s, 
Boldogasazony-sugariit 12, **""* Temesvar y JOzsel 1 It* 

V.. 14; : . Maigit- 
49-35 Temesvary J6zsef <rMegvalt6L 

~ gy<igyszertftra, KiauzAH6r6.13»91 

Lakasa, PetOfi Sandor-sugariit 41 

27-86 

Terjek LaszIA all. felsoipaiiak. 

tanar, Grof Apponyi Albert-t., 25. 

21.-77 

Termeny- es arnertekesltO 

"sz»v. ■ ■■.'■^■■' J '" ■■''""'■ ■ ;''■' 

Iroda^s raktar^Tlezap. u. . . 1 32-39 

TexttlhuUadek sefegedi ^keiiset, 
vez. loVjig kriegft'an '0«6y, Paliz 
tab-n. 16/a,. , -. 21-79 

Teiepvezetd lakasaj, Szt GyoVgiy- 

u. 2«. 29-08 

Thalia kttnyv. es paplrlte- 

reskedes, Karasz-a. 11. 13-87 
Thlel Erzsebet nfii kalapszalbn, 

Kelemen-u. 7. ',;.',, .J.8;"'90: 
Tllger Ferenc m. kir. Tez^r- 

6ruagyj Somogyi-u. 6.„ , , : 26f'04 

Till Frigyes ttri szab6, Tisza Lajtfs- 
"krt r 43/a. ■ "-..'.■' -25r-14 
Tlsza-malom, Jeney es J6:;sa 

bSrlftk, Vam-t6r 6. 10"32 

Tlsza paprlkatelep tul. Pet kov 

Gieella c6gv. Petkov Vilma^'Roinai- 
krt 40. 20--78 

Tlsza szalloda r.-t,, portia, 3z6- 
chenyi-t6r 3/a. 10-44 

Iroda 10*72 

Kav6Me 10-89 

Tlsza szegedl. evezds egylet, 
tlazat uazobaza ^nzembeo : lV/;;8- 

.x/w-iff) 17..30 

Tiszal es KtfrOsl Kotrasok, 

.kir. vezetdaege, Attila-n. 11. 
18-30 
Tlszavary Mlksa ny-;'ili. kir. 
eziedea, J6kai-u. 11'. ■" 21-54 

Tlsztf Xoorvosl hivataU 3z6- 

ebenyi-li^r 9. ; 13"09 

Tlsztl Ugyeszseg^ varosl, lasd 

Szeged az. kir. Varos ^ . . .. Tombacz LaszIA sOrOzo ven- 
d6gloje, 8z6chenyirt6r9. Zs6t6r- 
haz * 16-82 

Tornay Mlhaly vit6zi bentee, 
Lechner-t6r 14. 27-92 

Tomyay Jozsef dr. m. kir. 

orVosfiriiagy, J6kai-u. 5. 27-93 

Tdszegi es Lederer atddal, 

Bii-6 Bandor 6s Orbdn Feteno cse- 
r6p'kalyhak6sz)t6 me'sterek mil- 
belye, Yeresaea-u. . 48. : 22-18 

Toth Xkos dr., Attila-n: 18. 
' 24-29 

T6th Andras erddtvitel, lift, vil- 
lanymotortekerosel^si es rddiisze- 
releai villalata, Furedf-b.. 4J 21-13 

T6th Antal kazaakovacsnieste] 
Palffy-n. 3. , 38-62 

Toth ; Bela dr. yit6z; kapavdri 
m. kir. tiszti Worvos,. Vasarlielyr- 
sngirdt 22. .31-91 

Toth.: Bela dr. helyettea potgdr- 
mester, Margit-o, 3. 10-85 

T6th Dezsd *Liget» vend6glfls, Uj 
azeged, N6pkertsor .1. ; 14-17 

TAtlii Ferenc d«igyttin61ea- 6s 

enkorkakereskedfi, Bokor-u. 11. 
82-43 
Toth Geza csendflrSrnagy, Petfifi 

Saiidpf-sugardt 41/a. . 17-04 
Tdth Gynla Vetrd6glds, Vaspdiya- 

«.»; 31-81 

TOth Imre dr. 0gyv6d, m. kir 

koi-m&nyfAtandcsos, Ti«za L.-fcrt 52. 

,,;',,.. 18-43 

Toth JAzsef autfr-.m uazaki rdl lalat, 

Tisza Lajos-krt 69, 23-55 

TAth JAzsel drifl es dkBzer^sz. 

Karasz-u. 13. 49-78 

TAth Jozsef viifveszet6kszerel6- 

mester, Tiaza L.-krt 73. T«lgyessy 6s tarsa papr1Kaiiagy> 
. keresked6,,'c6gt.nl.: Tdlgyeasy 

Saiidor, Parag6-u. 30. ' 31-47 

T»ni»ry JAzsef itfilOt?ibiai- b!r6,- 

, Kazinczy-n. ef. - , 27«-64 

Tttr6 Ferenc Dyug. miv.'mQBzakl 

rttandosoa, Vldra-u. 3. ' 19-Ol 

Ttfrtfk ErzsAbet febernemfr 8 za- 
lon. Bar6 J6sika-n. - 49-54 

Ttt rbk Ferenc fnv-.-SBdlHtd es 
fdldbirtpkoa, Poz?onyl Igndi) u, 20. T«r«k Ferenc Gytfrgy m.kir: 
postatanacsos, Paeairta-n. 37. : 

18-90 

Tbrbk Gabor dr., a posta bet, 
bizt. int. szakorrosa, gyermekgyd- 
gydsz lOorvos, Kdrdsz-o. 6. 16-16 

Tbrbk Dezsd ssill, ip. leany- 
kdzepisk. igazg; Horthy Mikliis-ni 6. 
17-81 

T»r«k Imre vit6z, szili r fftisk; 
tanar, Kalvaria-u. 24. 25-04 

TOrbk MArton gydgyazertaz, Er- 
za6bet kirdlynd-gydgy tdr, CaoDgrddl- 
angdrdt 14 13-64 

TOrbk Sandor ny. aiketnema in ; fc 
'- Sz61fenyi-t6r 16. 32-64 

Tbrtfk Sahdor dr. m. kir. szk- 

zados, Temesvari-krt. 18. 
Tbrvenyszek, m. kir., 

8z6chenyi-t6r 4. 
ElnBke 16-46 

ElnOki irods 13-27 

Vizsgdldblrd 13^*27 

Tbvf svary BrnnA m klr'.sBazsdos, 
Bokor-n. 7.. : -*.-.-.- Traub B. es tarsa k«nyv- ,6a 

papimagykereskedda, KlaozAJ-tdr 8. 

.■ -10-26, 

Nyomda, PetM Sdiidbr-sugdrdt a. 

23-18 

Trttnka Bela, Bomogyi-a. 24. 

10-48 

Treer JAzsef dr. egyetemi. ik. 

tanar, az egyetemi fQI-, orr- ? g6ge- 

readelfi lDt6zet.vezet6Je. .ponta bot. 

bizt: int. szakorvos, Bocskai-o. 9. 

12-20 

TTAnyf Ferenc Tilianys radi6- 

6s bazi telef on" szerel6si vail ., R6ka- TroJah.Emll dr. egyefemlniagdn- 

ta'nar, Hortfey Miklds-u.,24. 33-53 

TudakozA; helyl 08 

TndakozA^ tavolsagl ; 07 

Tunyogi CsapA Janos, BeVsK 
tort; 87. 13-05 TAth K film An badogos, yizvezetek- 
6s keep. fdt6s berendezfl, Oroszldn- 
■>■:»•' 27-34 

Toth Mlhaly paprikamalonv 
Veresdcs-n. 34. , 25-24 

TAth MlhfilynA dr.-nA tfzv. 

ny. vdrosi tanacsnok bzvegye, Ma- 

dacb : ti. 3, , 38-28 

TAth Pal majorja, R6ka»i fekete: 

wideb ...>. 15r83 

TAth Pfil mflasEtalosmeater, Vidra- 

* 48-18 

TAth Szanatorlnnr, Tieza L.-krt 

60/a. ds dr. Tdth JenG seblsis igazgatd 

ffiorvoSj -KQIcaey'-n. 11. ,-. 

10-20, 10-30 
TAtln Gynla m. kir. HJbadnaey, 
. Oroszlan-u. 4. 14-3 Y 

Tttlgyesy EleinAr magdntiszt- 

Tiselfi, Palfiyrtelep 6. ; 48-36 Fatelepe, M6rey-u. 20; 
Tnral LaszIA aeztalos, Arany i.~ 

11. V 10-71 

Turfinl Kfir,oIy ra. kir. posta- ■ 
tiazt, Zerge-nl 4/a; I. *m.. 3. 1 7-<)9 

Tnrmayer Gnsztav dr. tigyvdd, 
A.tti!a-n. 4. 38-80 

TurAczl Sfindor . ra. kir. posca- 

mnuzaki E.-elieiiAr, Zarda-u. 6/b. 

23-03 

TnrAczy JHlhfilynA dr.-ne 
£y.,' tlsztl fdtlgy6aB fizvegye, 
Valerla-tdr 3. ■■— ■ 31-68 

Tqrnl ecetgyar tnl. vit6z Bedfi 
Arpad, dr.BoroaJlSzset-n. 17. 14-20 

Tnral magyar orszfigos blz- 
tosltA IntAzet r.-t. Tez6ffigy- 
nOksege, VJSrOsmarty-n. 5. 022-40 

Tory Ilona nOl szabimester, 
Kardsz-u. 11. 10-91 

TurzA Ferenc ftiszer- 6s cse- 
Imegekereak., Kdlvdrla-sor 8. TtldAbeteggondozA IntAzet* 

l^lsd Szeged ?z. kir. vdros. , 

TUrr Aladfir dr., Tisza Lajoa- 

brt 46. 19-53 

Tttske Mlhfily szabdmeeter, kdaz- 

ruha iizl., Mars-t6r 17. 38-63 
Ttizelbi- As Apltoanyagkeres- 

kedelmlvAU. Riga-n.4/19-88 466 A hapcsoldsl szamot tarcsazas elotl heresse kl. Szeged V ABGA MIH ALV KE f ERK,Kfi8Z ^ K^LGYAR SMCED, - - CO -- -- Slirganyclm ^ 
W#*ifj*J»* niflMfc ¥ 1-S0 MAGYAR MECRANIKAI RAlOGYAR T. t 14"69t IO"47 SENDER ^X Viddkovich Ldszld VILLANY-RADI6 szakUzlet 
Karasz^ H. i7*92«- RAD I A vlllany, csElFar. . Vlncz6 Janos szakttzleteben m O 
W f Marnltz lerakat. S z e c h e n y i - t e r 2, I O 8 8^- Tifzorseg: 

Kossuth Lajoss-sugarot 15. 

05. 11-60 
. Somogyi-telepen, XH.-u. 34-29 
Udvarhelyl Karoly. dr. tanar, 

8zekely-sor 9. . 48-68 

Uhertsak Andras, lasd Magyar- 

csak. .; 
Uj honvedlaktanya, lasd 

Katqnai 6p1He&6k 6 s. hat6sagok. 

UjJ «!6zsef dr. Iigyv6d, 8z6chenyi- 

ter 16. 11-97 

Ujszegcdl allomas, lasd Allam- 

vasutak: ' 

Ujszegedl gdzlllresz es lada- 

gyar r.-t., UjBzeged 10-45 

27-75 

Ujszegedl rdm. kath. pie- 

banla, Torontal-t6r 6. 21-39 
Ujvarl Istvan dr. tvsa6ki Mr 6, 

Gr<if Apponyi Albert-n. 23. 49-60 
Ujvarl J&nos vend6gl6"a, Vasar- 

helyi 8. -fit 15. 29-02 

Ujvarl Jdzsef hajozasi vail., 

homok-, kavjes- 6s gabonakereskedC. 

8andor-a. 26.. 48-22 

Ujvarl Sandorne m. kir. posta-- 

seg6dtisKtn0, Orgona-u. 2. 27-69 
. Ungi Fereno Korona sutfld6Je, 

Kalvaria-is. 41. 25-57 

Uhgvart Janos kir. tbrv.-sa6ki 

tauacseluSk, Dugonics-Ti. 8/fi: 

49-41 
Ungvary Jdzsef dr. fogorvos, 

PetbfJ Bandor-sugarut 9, 12-32 

Unlo kereskedelml hltel- 
kdzvetito, Denes Le6. Kiaozal- 
ter 6 32-71 

Utaszlaktanya, lasd Katonai 
6piiletek 6s hat6sagok 

Utmester, mi kir., KeoskWtL- 
«- 19>- 39-43 

Ugyeszseg, kir., 8z6ctaenyi-ter 4 
13-44 

Ugyvedek telefonallomasa, 
a kir. it61fitabla 6pfilet6ben, Tisza 
Lajos-krt 60. 11-94 

Ugyvedek terme a kiT. t6rv6ny- 

Bz6k 6ptilet6ben, 8z6chenyi-t6r 4. 

17-15 

Ugyvedl kamara, Horttay Mikl6s- 
a 14 11-95 

Uzcnet. es tavlratkozvetito, 
lasd Posta — Tav i t6 — Tavb esz61d — 
Radio. 

t)zletvezet6seg mav., lasd 
Allamvasutak 

Vacuum oil company r.-t. 
AsvAuyolaj tarol6ja, Tisza-palyaud- 
yar 30-17 

Vadasz Ferenc gabonakereskedfi, 
a Magyar gabonaker. r.-t. ffibizoma- 
nyosa, Deak Ferenc u. 22. 10-95 

Vadasz Imre dr. 5gyv6d, Margit- 

a. 8 16-57 

Vadasz Janos dr. Ggyv6d, Bzent- 

baromsag-u. 2. 16-70 

Vadasz Laszld kereskedelmj 

figyueks6gii, OaztroVseky-u. 17. 

38-11 
Vadasz Laszld tisztviselO, Attila- 

n ii . 32-04 

Vajda Belane ttzv., Dugonics- 

ter a, 23-74 

Vajda Ernd kereskedG lakasa, K> 

gyo-u. 1. 31-71 

Vajda Imre 6s tarsa drog6ria, 

KarAsss-a 12. . 10-43 

Vajda JAzsel fa- 6s sz^nkereskedO, 

Mikszath tt.-u. 24. 49-89 

Vajda Lajos dr. 6s Gyarfas 

Zoltan dr. iigyv6deb, Ma^gi^D. 19. 

029-86 

Vajdik Ilona m. kir. posta 

elleaOrnO, Teleki-u. 15.. 30* Vajta Jeno dr. 6gyv6d, Cse- 
konics-n. 6. 22-85 

Vakok all. s. Iparlskolaja ^s 
foglalkoztatd lnt6zete, Uj- 

szeged, forontal-t6r 1508 

Vakok boltja, Kirolyi-u. 1. 

32-93 
Valentlny Agoston'dr. figyv^d, 

,Madacf>-u. 15. 21-:10 

Vail E. Lajos forn6rkereskedfi, 

Deak Perenc-u. 10. 28-75 

Vamhazak, varosf, lasd Szeged 

sz.-kir. varos alatt. 
Vamos Janos m, kir. postaf6- 

Jelugyeltt, 6pit6si osztalyvezetfi; 

Zerge-o. 26. 34-15 

Varadl Anna nt. kir. postadijn. 

Batthyany-n. 4. 24-37' 

Varadi tmr<6n6 vegy6sze« am 

kereoked^se, Bird J6sika-u. 14. 

11^45 
V&radl Mlkl6s dr. aziil6sz-n6- 

orvos. Mars-t6r 17.; 33-64 

Varady Lajos Ferenc dr., 

Margit-n. .14. 18-97 

Varady LnkaCs, Kossuth-n. n/b. 

23-12 

Varga Dezs5vaskeresked6.K:allay 

Albert-o. 3. 
Varga Istvan m6sziros, Tisza^ 

Jos-krt 22. 15-63 

Lakasa, Timar u. 8/a 
Varga Istvan dr. keruleti varosi 

orvoa, KHa6pkik6tfi-sor 13. 13-40 

Varga Jdzsef dr. m. kir. posta 
tanacsos, kernleti biatos," Margifr- 
U.26'. 31-^41 

Varga Laszld dr. orvoa, Aradi- 
u. s. 14-69 

Varga Laszld m. kir. detektiv 
lakasa, Zriny.i-a 2. 14-57 

Varga Mlhaly kenderkik6szito, 
k6t6lgyar, mecbanikai bafdgyar, 
zsineg-, zsAk- 6s ponyvaaagvk^res- 
kedfl, Aradi-U: 4. 14-69* 16-47 
Gate 7-tOI reggel 8 6rajg Varga Mi- 
haly lakasa 14-69 

Varga Tibor lakasa, 16*47 

Kfit6lgyarto-telepe. K4ivaria-d. 38. 
17-21 

Varga sUrszanatdrlam, 
8z6cbenyi-E6r 8., Tul. Varga Tstvan 
■pend6gl6BnieBter 31-28 

Varhelyl Ferenc azab6mester, 
"Kelemen-u. 8. 14-29 

Varnat Jdzsef ilri szab6saga,. 
Dugonics-t6r 12. 25--47 

Varnal Lajos nyersb6rkeresk. 
iroda es raktar, Kb'zvagdiid 

21-99 

Varnay Dezsd, Karasz-u. ». 

20-81 

Varosl blvatalok es intez- 
menyek, lasd Szeged as. kir. 
varos. 

Varrd -Laszld ffiszerkeresk., 
Palffy-u. 79. - 13-41 

Vas Daniel hodmezflvasarhelyi 
Bauer-malom r.-t., k6pvi6el6je, Ke- 
lemen-u. 11. 14-61 

Vas Imrene tfzv. magdnz6, Pfis- 
pok-u. 12 29-81 

Vas Karolyne ttzv., Tisza Lajoa- 
krt 34. . 16-41 

Vass Andrasne ttzv. tegla- 6s 

ci>er6pgyara, R6kosi feketefoldek 38. 

17-28 

Vass Ferenc ttizifa- 6s sz6nke^ 
resk., Csongradi-sngaTnt46. 23-92 vAu e. lajos 

forner es enyvezeit leme- 
zek nagy raktara» Deak: 
F.-u. 10. 28-7 S Vass Gyala m. kir-honv. alezre- 
des, Kalvaria-n. 5. 23-61 

Vass Ignac dr. orvos, Fodor-a. fi. 
12-95 

Vass R. paprika-, term6ny--68 gyar- 
mataru keresked6s, Szt. Ferenc- 
u. 14. 27-00 

Vasut: lasd Allamvasntak. Bzegedi 
gazdaBagivaaur, lasd Szeged sz. kir. 
varos, Bzegedi kozuti vaspalya r.-t., 
lasd Villamoa vasut cim alatt. 

Vasntas sporttelep, Kossnth 
Lajos-sugarftt 26-52 

Vasiitl allomasok, lasd A I lam- 
•vasutak ciin alatt. 

Vecsernyes Istvan dr. -.bunt. 
int. fogalmaz$, Petiifi Sandor- 
sugariit 24. 22-23 

Vecsey Albertne bardnd, 

Polgar-u 16. 39-54 

Veildnfikepzd 1ntezet,m. kir. 

(Zeidkereszt) Teuiesvari-krt 

12-29, 22-29 
Vedres llona. m. kir. postaseg6d- 

eiloiiOmd, Sajka-u. 9. 23-30 

Vegh Ferenc dr. fogorvos, 
Korona-|ti. 6. 15-42 

Vegh Kdroly in. kir. postatfiigaz- 
gattf'lakAsa, Sz6chenyi-t6r 12. 

26-06 

Vegyllparl kifzdplskola, 1 

klr.allaml igazgatosaga. Mars- 
*6r 7. 13-75 

Vegyklserletl es paprlka- 
kiserietl allomas, m. kir. 
mezdgazdasagl,. igazgatdsaga 
6s laboratGrinmai-, Als6kikcit6-sor 1. 
. 25-10, 25-20 
Varosi paprikaellenfiri irodija, 
Korona r u. 10. 26-80. 31-90 

Vekes Sandor vit^a postatiszt- 
viselO, pngonics-u. 7. 30-58 

Ven Ferenc dr. orvosezredes, 
Tisza Lajos-krt. 22, 24-75 

Ven Imre dr. fogorvos, Tisza 
Lajos-krt 37. ■ 23-25 

Ven Imrene, kigyo-n. 2. 38-06 

Vendeglfisifk szfkvlz-szttTet. 

kezete, Merei-u. 13/b, 12-16 

Ventllla Sandor dr. taniigyi 
. fogalmasitf, FellO-u. 10/b. 31-79 

VenuSz*drOgerla tul. Jnhaszn6 

Toldi Valeria, Mikszath Kalman-n. 6. 

49-40 

Ver Gytfrgy hirlapird, Bzehtharom- 
sdg-n. : a-. 32-24 9zv. t Kossutb-u.24. 

26-01 

Vera kozmetlka, Koromn6 

Vec3emy6s Vera, Deak Ferenc- 

a. 22. 12-66 

Veres ek Gyola, Valeria-t6rl0. 

28-79 

Veres Mlhaly es IWardthy 
Ferenc ant6- 6s g6pUaem, Cson- 
gradi-augaTiit 4. 24-56 

Vermes Ignacne, Feketesas- 

a. 22. 28-35 

Vermes Zslgmondne, PetCfi 
Sandqr-sngirnt 25. . 19-77 

Vertes Jdzsef, a Friedbeim 6s fla 
badapesti papirnagykeresked6s le-. 
rakata, Bpcakai-n. 10. 29-05 

Vertes Miksa igazgat6 lakasa, 

Boldogr.sszony-sngarnt 17. 21-18 

Veszelovszky Dezs<f dr. it6ld- 

tablai bir6, Kapolna-n. 7. 16-78 

Veszlts Endre okl»g6p6szm6rn6k, 

Kar&sz-u. 14. 49-15 

Vetrd: Janos dr. orvos, egyet. 
tanarseg6d, Parisi-krt 18. 48-72 VIda Janos saab6j Somogyi-a. 84. Vidakovich Laszld elektrotech- 
aikai vallalata, Karasz-u. 15. 

17-92 
VIgadd nagy vendegltf, tut. 
Horvath Ferenc vend6glfls, Ujazeged, 
. Erzsebet-Iiget . 032-31 

VIgh Ferend bazisaappan es haz- 
tartasi cikkek keresked6se>, Tisza 
Lajos-krt 53. 32t87 

Vlgh Gyula fSszer- 69 tflzifake- 
reskedfi, B6rkert-u. 43. 26-41 

Vlgh Nandor szappanffizfi 6s szap- 
pankereskedO, Francia-u. 26. 

25-89 

Vigyazd Rezstf kender-, len- 6 s 
jutaaruk gyari raktira, Kaliay 
Albert-u. 4. . 14~88 

Lakasa, Fekete3as-n. 22. 27-07 

Vlktdrla aruhdz tul. Sohmutzler 

Ferenc t Tisza Lajos-krt 47/49, Vlltamoshang radi6- 6s villany- 
szakuzlet, tul. 1 Lauly J6zsef .; ... 
8z6chenyl-t6r 9. O25-40 

Vtilamos vasut, R6kasi fekete- 
. ffiidek e. 15-16 

Vlllanyl Arm In 6pit6SEm6rn£fc, 
nyug. kir. mtiszaki taaacsos. Tisza 
Lajos-krt (13. 16-00 

VUIanytefep, irodai 6rak: 8— 12-ig 
Koasnth Lajos-sugArniSg. 034-00 

Vtncze Janos radio-; 6s villany- 
saereldmester, Saecb6nyi-C6r 2. . 
v ,' ■ ■ 18-88 

Vlncze . Llpdt fiiszerkereskedO, 
Kaliay Albert- a. 6. • . 14-60 

Vlncze Margit viraguslet, Kigyo- Viola Gyorgy dr. m. kir. orvbs- 

alezredes, Kblcsey-a. 4.. 12-78 ! 

Klaozal- ' 

12-51 

Vlr&gh kloszk GJaBegedv FCfksdr 

(uzemben : IV/16^-X/ia,ig) 10-94 

Vlragh N4ndor epfilet- 6s mfi- 
butoraBztalos, Petflfi B.-sngarut 18. 

16-49 

Vlragh&z, !fj. Vlaslts Karolyne 
viragkeresk., Du^onics-tir 2. 

18-&1 

Viral Jolan m. kir. posta s.-ellen6r- 
n6, R6ka-n. 2. 19-38 

Vitamin szegedi paprika6rt6kesi« 
Cseray JH.-u. 8. , Gll-43 

Rabtara, BBikra-n. 2. 29*68 

Vitezl szek, Caongradmegyei, 
Kalvin-t6r 6. 13-92 

Vltos Gerd dr. posta bet. bizt. int. 

orvos, Ujszeged, Betblen-n. 6 

31-73 
Vfzmtftelep 6s kisvlzmfttelep, "; 

lasd Szeged az., kir. varos alatt. ', ' 

Vlzsgaldblrd, kir. t«rv6ny- 
szekl, lasd Tflrv6nysz6k. ' . 

Vlaslts Karoly IfJ. temetkeafisi 
vail., Dugonics-t6r 2. 18-51 

Vogel Antalp Szent GyCrgV-nl; 20. 
17-38 
Vojnar Laszld dr. m. kir. posta- 

seg6dtitkar, Kalmau-u. 4. 48-52 

Vtflgyessy Ferenc dr. orvos; 

Parajdi-n. 8. . " "'' 3 

a 
m 

3 

or 

Oi 

tr 

03 
M 

w 

X 

z 
o i VILLANYTELEP 

ES GAZGYAft (JZEMVEZETOSEGE 
Kewuih I. «ug.-ut 99. 84-00 467 Szeged Tfirtsflzfisnfil jjg hogyjunk hi sznmletueket. I^WIESNER fpanntiVesz 
lakberendeztt butor mlntatermei C%^» ...«"m^ 

Szeged, KLAUZAlVn&R -« ** ■« ^^ Vdlgyessy Janos hojaot- 6s ka- 
vics-szallitAsi es fuvarozasi yalt. 
Szilleri sngAr-flt 42, "' Vonekt Gyula papir- ee rbvid- 
aju nagykeresk., Attila-n. 2. 

49-57 
Vtf rtis Jdzsef drdtkefites-, vas- 
agy-, Bzitaarufizem, Attila- " Wagner F* A. es Ha, Kianzal- 
ter 7. 14-83 

Wagner Janosne gytimblos- 6s 
ftlszerk'eresk., Kossuth Lajos-gugar- 
** ao. 14-27 

Weber Gnsztev; l&szefeezy fe*y- 
kepesz, rotoszakffiz&ti Bzecbetoyj- 
t6T6.. ■■■■.:■. ,48-75 

Weber Mai y as aires papt saabb, 
8zech'en y i*ter6. _ : ; 18-38 

Weil . Frlgyes* ;a szegedi kender- 

fqnbgyar r ; -t. tisztviselbje, Tisza 

iajoa-irt id. 11-06 

Weinmann Antal, Teleki-Q. 15. 

- 15-67 

Weinmann Istvanne dr.-ne, 

Tisza Lajos-krt 19. ; . 17r0l 
Welsz Lajos terhi$nykereskedA, 

Attila-n. 20. 17-70 

Welsz Norton drt %yved, At- 

■Hla-n.-M. , ,20-75 

Welsz Vlimos kereskeirt, Mars- 

ter 17 49-92 

Welszberger Gyorgy magfin- 
- tisztviselft, Betics-a. 15. 27-20 
Welllsz Geza, Tisza La"jbs-krt 15. 
4 15-43 

Wentzel Agoston dr. m. kir'. 

penzUgyi tanaesbs, kemes-ii. 6. Wolf Jakab es Ha sfitflmester, 

Polgar-n 31 22-93 

Wolf Mlksa « rtfkoseinek bor- 

. fizlete, florthy MiklbVu 16. 20-60 

Wolf Peter kerekpar-es varrbgep- 
raktar, Kallay Albert-u 1 . . 20-29 

Wolfner Gyula es tarsa 
Budapest-Ujpest, delmagyarorszagi 
bizomanyi lerakatd k.f.t., Kfllcsey- 
u. ii. 15-19 

ZAdor Aladarne Karvas 
Etelka dr. all. leanyliceumi 

- tauar, PetOli Sftndor-BBgarat 25. 

26-15 
Z&dor Intre, Arany Janbs-u. 

48-87 
Zaftal Lajos dr. orvoB, Vedres- 
"■ i/b. 12-18 

Zakar Sandor ttrtfkttsel, Ma- 
gyar Korona gybgyszertar, Vaieria- 
ten. 16--95 

Zalogh&z, varosi zalogkfllcson inte- 
zet.lasd Szeged sz. kir. varbs alatt 

Zambd Geza fogtechnikai labo- 
ratoriaraa, Jbkai-n. 4. 18-23 

Zana Bela m. kir. postamflszaki 
e. ellenbr, Kallai-u. 13. Zsdter Sandor es tarsal rddib- 
es.kerekparszakuzlet, KalJay A.- 
*- 2 - 18-76 

Zsnrkd JAnoscipfigyaroH, Kossuth 
Ijajos-Bugai-nt 6. ' 17-72 

Gracia cipbgyara, Vadasz-u. 2/b , 
23-04 

Zwlckl Istvan kfitdttarugyara es 
ipartelepe, Horvath Miha!y-u. 10. Z. Nagy Ballnt cokrdez, 

Szeehenyi-ter 5. 38-75 

Zaporl Dezsd dr. 

bab-n. 11. Werthelmer Mlksane elelmi- 
ezerkeieskedO, P.Ugonics-t4r 11 

10-38 
Wlcha Ala|osne m. kir. posta- 
segSdtisethoV 8zt. Gyergy-n. i, 

22-14 

Wiener Liaszltf fogteehnikai' labo- 

ratdrium, Kblesey-u. 10. 24-17 

Wlesner Laszld IparmtTdsi!- 
Jakberendez6 butor idiDtaterniei. 
KIanzal-t6r 1 - 24-20 

, Wigner Gynla nfit szab6, 
8z66benyi-ter, Kiss D. palota Wllhelm Albert fakereskedfi, 
Attila-n. 3.; 25-94 

Wllhelm Frigyes fakereskedC, 
Polgar-n. 4/a. , 48-77 

Wllhelm Jenft ny. igazgatd, 
PaUavicinl-u. : 6. 12-24 

WUhelm Lajos dr. Ugyvf-d , 
; 8z6clienyi-ier 7. ..:'■-■ . 16-32 

Wllhelm testverek gpfilet- es 
tUzlJakereiikedSse,. MarB-tSr 8. 

26-18 

Winkler Hagd fakereskedfi, 
J6kai-u. 6. - 33-48 

Winkler Mdr*ori szab6, Tisza Ii.- 
kit 38. 25-06 

WlnKler SAhdorne ttzv., &i 
ElaeEstadter 8. 6e tarsal cfter tn- 
la^donoaa, Arany. JAnos-a. (* 48*97 

Winkler, iasd Vinkler alatt Is. 

Winter A. es tirsa e]s«3 szegedi 
inechanikai kefegyar r -t., Kossuth 
Lajoa-sagarut 109, 13-07 

Winter Emtl hefegyari Igazgati 

lakasa. Boldogasszony-sugarnt 13. 

17-07 

Wlnternltz Imre, Tisza Lajos- 

,trt 31. 27-37 

Wlnternltz Iztdor -n6i divatarn- 

baza, Szacbenyi-ter 8. . 49-71 

Wlrtfa Istran irfgeps Irodaberen* 
dezo 6s mecbaoikal vAIfalata, Bzfe- 
cbenyi-ter 6. 22-21 

Wlzner Benft fflszerkereskediJ, 
Gr6f Apponyi AJbei-trii 16 12-46 

Woll An dor & dr. Brener Nelly 
fogorvos, Takar6ktar-ti. 6. 023-41 VONEKI ferenc 

tallcskagyAr Sx eged orvos, D61i- 
14-59 

Zavlza t^]os villamossagi valla- 
lata, Keketesas-u. 14. 21-94 

Zavlza Z. LAszlO g^pjarmflvezeti) 
oktatd, Franoia-u. 24. ,17-10 

Zelenak Andras kereskedo, 
Attila-u. 11. 13-67 

Zemko Janos sz^nkereskeda, 
J'arago'-u. 8. . '49-24 

Zerdahelyl Sandor m. kir. ny. 
honv. utasz-ezredes, Horthy Miklos- 
u-7. , 12-42 

Zlmmerniann Vllmos dr. or- 

Oroszlin-a, 4. varosi bSrtuiz 
16-04 

Zobay Peterne ny. m. kir. posta- 

ffiellenor azvegyo, 8zfies-a. 3,'b. 

11-33 

Zoltan Ferenc dr. orvoa, Kossutb 

Lajos-sngArdt 31. 24-18 

Zombory Janosne ny. kir. to> 

v6nysad j ki tanAcaelnOk dzyegye, 
Feketesas-u. 22. 21-60 

Zombory Jeno" dr. kir. ffl- 
tlgy6sz lakasa, Szent Gyorgy-u. 4. 

18-34 

Zorlka drogerla tal. Petak 

Karoly, Kossuth Lajbs-sngarufc 9. 

, 29-22 

Zttldl Gyorgy gyomClcs- es ter- 

menykereskedO, Tisza LaJos-krts4 

21-09 

ZtSldy Pal m. kir. postafelugyelo. 

Horvath Mihaly-u. L 20-13 SZEGED 
ALSOKOZPONT 

A szegedi egysiges hdldzat- 
hoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

. aetkOzoap: Vasarnap 6a 

Qncepnap: 
8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14-15-ig. 
Csak eloflzetftk rtazere : 20— 21-lg 
A szegedi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik meg: Csengele, 
"■ Csorva, Kirdlyhalom, 
Lengyelkdpolna. Roszke, 
Szatymaz, Szeged-Felso- 
kozpont, Szeged-Fodortelep, 
Szeged-Gr, Klebelsbergtelep, 
SzSreg, Tdp6. . Hetkdznap : 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Balogh Istvan dr. 

barioa r. katb. pie- Zsemberl Istvan, Berkert-n. 42. 

21-64 
Zsemberl Sandorne fc&kavas-, 

fern- es fivegkeresk., PArisi-krt 43. 

20-67 

Zsentbery Jdzsef Mateosztag, 

Kazinczy-a. 14; 27-02 

Tisza. La jba-krt 18. 27-03 

Zsembery Karolyne, Vedrea- 

'"' i/b- 38-68 

Zslday Imre vit^z, min. oast. 

taoacBOs, Deak' Perene-n. 4. 14-73 

Zsld6 arvaegylet arrahaza es 
tanoncot thotia, BerLni-krt 6. 1 5-39 

Zsld6 hltkflzseg elttljar«- 

saga, Margil-u. 20 10-92 

Pirtlogoirodaja, Br. Jisika-a. 12. 
29-98 
Zsld6 szentegylet, Iroda, Margit- 
q 20 13-88 

Menbaza, Kalyaria-a. 28. 13-39 Balogh Jenbne all. tanit6no, Sz&. 

ged Gaadasagi vaeutallomas 8-25 
Bank 6 Janos vendeglfls 3-07 
Csorvaf orvoslak, Szeged- 

Csorva , 3-23 

Prannhoffer Mlhaly hemes, 

m^szrtros, borkereskedd, Morakapi- 

tanysag 227. 3-Q3 

Feketeszell orvoslak, Szeged- 
AlaokBzpont 3-16 

Hajdn Imre ffiazer- 6s gabonake- 
reskedO, Mdrahalom 3-21 

K at mar Jentt bor- es gabona- 
. kereskedo, lakasa 3-1 1 

Kalmar Sandor regyeskeres- 
kedo, M6rabalmi kapltanysag 486 
.3-01 
Katona Istran vendeglos 3-19 

Katona VI nee bar- 6s sHrnagy- 
kereskedd 3-26 

Knlcsar Szll&rd varosi allator- 
vos 3-14 

Lazar Lajos fakereskedfl 3-08 

MatnsoTlts Leo dr.» a poata bet. 
bizt. int. orvosa 3-24 

Held Karoly vendegWs 3-06 
MezogazdasagI neplskola 

3-27 
P6nztlgydrl szakasz, m. kir. 

3-12 
RendfirkapttAnysag, m. kir. 

alstftanyai 6rs6ge, Szeged- A I sd- 
kfizpont . 3-18 

Sebtfk M&tyasne ffiszerkeres- 
3-02 SZEGED 
FELS0K0ZPONT 

A szegedi egyseges hdldzat- ; 

hoz tartozik 

Hivatalos 6rdk: 

Vaearnap ee 
annepnap:' 
8-11-ig, 
14— 16-ig: 
Caak el«fizet6k resz6re : 20— 21-ig. 
A szegedi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik m4g; Csengele* 
Csorva, Kir&lyhalom, 
Lengyelkdpolna, Roszke t 
•Szatymaz, SzegedAlso- 
kozpont, Szeged-Fodortelep, 
Szeged-dr. Klebelsbergtelep 

Szoreg, Tdp4. 
Allamrendo>seg, m. kir. Izeged-alsdtanyal I par vAl la- 
lafr,-t. 3-04 

Szeged sz. kir. varos 1. 1. ktfzig. 
bat(5sagdnak alsotanyai hivatala 
3-22 

Szelgrad Janos vegyeskereskedB 
3-13 

Szecsy GySrgy nyng.. all. el. is- 
kolai tanitd 3-10 

Tanacs Ferene gabona-, ter- 
meny-, epitesl- es tuzifakerfe^kedfl, 
M6rahalom (Uzemben VII/1— XII/31- 
ig) 3-20 Varga Matyas all. nepisk. igaz- 
Zslga Andras HJ. rbzaa-es gyil-| , eat6 3 " 00 

mblcsfalskolija, Ujazeged, Vedres- ZUldfas Iskola, Domaszgki kapf- 
n: 4, .48-931 tanyaag '3-17 Barna Laszld dr. tenaek- 

allatkereak. 2-03 

Benktf LAszld (fisier- ia vegyea- 

keTeskedfi 2*10 

Fodor Jend Istran varosi 

ailatorvos 2-12 

Kosztra Lajosne nOi szabfr- 

mester 2-09 

Magyar.Nemet asvanyolaj- 

mttvek k.l.t. fnrdfizem 2-14 
MezOgazdasagl neplskola 

(Szeged fels6k6zponti 6nallb)2-08 
Nemeth Jdzsef lakasa 2-13' 
Papdl Jdzsel termeoykereskedd, 

Qajgonya 2-07 

Szegedi armentesltff es bel- 

vizszabalyozd tarsnlat 

2-11 
Szeged sz. kir. varos elsflfoku 

kb'zigazgatasi batosaga, Szeged- . 

FelsOkbzpont 2-01 

Szeged-fels0k«zpdntl kttr- 

zeti all. eleml neplskola 

igazgatbsaga . , 2-05 

Tanacs Imre fuseer 6a tej'termi- 

kek kereskedfi 3-05 

SZEGED- 
FODORTELEP 

A szegedi egyseges hdldzat- 

hoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbeszel5 dllomds 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkoznap : Vasarnap 6s . 

ftniiepnap : 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

A szegedi egyseges hdld- 
zathoz. tartozik m^g: Csen- 
gele, Csorva, Kird\yhalom t 
Lengyelkdpolna, Roszke, 
Szatymaz, Szeged- Alsokoz- 
pont, Szeged-Felsokozpont, 
Szeged-Gr. Klebelsbergtelep 
SzSreg, Tdp6. 

SZEGED- 
GROF KLEBELSBERG- 
TELEP 

A szegedi egyseges hdldzat- 

hoz tartozik, 

Nyilvdnos tdvbesze'lo dllomds 

Hivatalos drdk: Vasarnap 69 
finnepnap : 
8^11-fg, 
14— 15-ig. HtitkOznap: 
8— 12-ig, 
14-18-ig. 

A. szegedi egyse'ges hdldzat- 

hoz tartozik mig: Csengele t 

Csorva, KirdlyhaVSm, 

Lengyelkdpolna, Roszke, 

Szatymaz, Szeged-Also- 

kozpont, Szeged-Felsd- 

kozpont, Szeged-Fodortelep, 

Szdreg, Tdp4. 468 X k 6 r i e n y 4 til i e I e n 1 6 s t. SzSkefo/hid SZEGHALOM 

Hivatalos 6rdk: 
.. 7-21-ig. 

A posiahivatal nyilvdnos 

tdvbesz6l6 dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

IV/1— [X/30 7-^-21-ig 
;' X/1— 111/31. 8 — 21-ig 

AdAhlvatal, m. ktr. 38 

Allamvasutak, m. ktr. allo- 
mas1'5nb'ks6ge 9 

Bekesmegyel takarefcpenz* 

tar egyesttiet szegbalomi fi6kja 

70 

Bekesvarmegyel jarasi 
tttdttbeteggondozA As Ott- 
hon szeghalmi szlilflofcthon 15 

BerettyA vIzazabalyozA es 
Arm en teal to tArsulat, als6 
szakasz m6rnfike 5 

Braun Geza sflrnagykereskedfl 49 

CsendorsAg 18 

CsoAr. GyuIAne ozv. (flzemben: 

X/i-m/3i-ig) 32 

DAhyl Ferenc villflmossagi, radio- 
is ker6kparszaktlzlet 58 

Daru JAnos dr. ugy v6d (nzemben 
v/i-x/3i-ig) 29 

Debrecenl elstt takarek. 

penztAr szegbalral k6pvisel0sege 
.4 
DIAkotthon, Pasztor J6zsef dr. 
veaetfitaqaT 67 

Erdel Maria 61elmiszer6B vegyes- 

keresk. 8 

Farkas SAndor tollkereskedfl 63 

FAstts G£za dr. jarasi ; 

ailatorvos 
FfozolgabfrAl hlvatal 

Frledinann JAnAs kflriyvnyomda 
6s papirkeresked6s 72 

GlmnAzlum, lasd P6ter Andrds 

Gregersenne KAtay Glzella 

Klgy.6 gyogyszertara 54 

Grosz ArnoldhAsOzv. maganzi 

98 

flajdu Endre dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa 81 

flangya szAkluszArftA te- 

6 

kir. kfiz- 1 Ikrleh Arnold dr. Jegyzfl 
Lakaaa JAkA SAndor ktr. Jarasbirosagi 
telekkflnyvyezeto 71 

JarAsblrAsAg, klr. 24 

Kallus NAndor pipere- 6a haztar- 
taslcikb-kereskedfl 77 

KArAsz IstvAn, horgosi, nagy- 
bir tokos ~ 3 

Uradalom j6szagfeiagyeloe6ge 12 

Katonat parancsnoksAg, 

Szeghaimi jarflsi 

Kls Sandor dr. k<Szs6gi allatorvog 

36 

Kohn Dezstt bflrkereskedfi 84 

KoppAnyl Antal dr. ugyred 17 

KoppAnyl Imre' gimnazlnmi 
tanir 79 

KoppAnyl KAlmAn kflzsigi 
(6jegyz6 98 

KAti JAzsefnA hereskedG 69 

KozsAgl eittljArAsAg 2 

KozsAgl meztfgazdasagl nep- 
lskola .- 01 

Kutasl Pal vendggrogadds 76 
Ktlrtl Sandor dr. orvos 78 

LAda Ballot toll- 6s nyerstor- 

kereskedo 99 

Leyer IstvAn mflsBaklkereskedft, 

b6raut6vallalat QQ 

Magyar ZoItAn 6p(ilet- 6s tQztfa- 

kereekedd 14 

MArkuS LAszlA sflrnagykereskedG 

57 

Marothy Lajos auto- 6s g6pjavito- 

mtihety, garage, b6raut6vallalat 42 MAtyAs Gytfrgy veiid6glGs, sz&l 
lodas 48 

Mezd Imre dr. gjmnaeiumi tanar 

■ ■.-■ ■':"'. ' 61 

Muzsay JAnos nyug. jarasblnJ- 

sagi elnOk 27 

Nagy Andras vegyeskereskedO 

■ / 1-06 
Nagy Inure bentes 6b radiszaros 

1-05 

IMyltral JAzseff dr. Dgyv^d 25 
OtvtfH Sandor ny. varm. irodafB- 

BZt 1-00 

PardI G6za id. kir. . pos tamest er 

44 

Peter Andras reLglmnaztom 

41 

Igazgat6.ja 62 

Plltz Tibor b§raiit6valla!at 1-04 

Plpo Gyola 610- 6s mflvirag. Pip6- 
n6 nfii 6s f6rfi kalapftzlete (feleltia 
elftfizBtd Pip6 Gyula) 64 Planer Bernat vas- 
keredkedA fflszer 
28 Polgar Karoly gydgysw^sz 21 
Postahlvatal taviratkOzvetitfi 52 
Pusztal Gynla malomberlfi 18 

Pusztal Lajos malothtatajdonos. 

Jegesrmalora 11 

Pusztal Lajos Id. malomtnlaj- 

donos 81 

Sarretl fatelep es a Shell 

koolaj r.-t. lerakata 40 

Schlllnger Jozoef va*. is Kswr- 

teceBkedO 16 

Schwartz Maty as allatkeres 

kedd 23 

Sebesktf rtts vIzszabalyozA es 

armenteslto tarsulat 34 

Shell koolaj r.-t. awgha] mi lera- 
kata, Gaskd B£!an6 Hkv vit^z 43 
Somogyl 1st van siirraktaros 53 

Somogyl JAnos sfitOmester, elel- 

mlsaerkereakedO 89 

Cs.Szab6 Lajos ref. lelk^Ba 59 

Szadal Ferenc klizs. m6Tn0k95 

Szasz Istvan nradalmi felfigyeld 

1-02 

Szeghalml fogyasztasl es er- 

tekeslttt sziSVetkezet 51 FAfizlet 
n. II6kja Szeghalfnl jar&sl Ipartes- 
tttiet 68 

Szeghalml Jfirftsl katonal 
parancsnoksAgy m. klr. < 
1-03 

Szeghalml kaszlnA 60 

Szeghalml vfllamosmOvek 
rX 47 

Szeghalom kltzsegl hltelsztt* 
vetkezet 68 

Szentkereszty LaszlA dr. 

. Jarasi tisztlorvos 66 

Szll&gy 1 Isrvan dr. k6zs6g1 or- 

rot) 35 

Szlraeky Istvan Idr. blrisagl 

vegrehajtfi 87 

T6th Andpr kir. Jarasblrfsagi te- 

ISkk5nyvvezetO 22 

Sz. T6th Imre k«nyvke«Bkedfi As 
nyo^idatQlajdonoB -55 

T<iz<frseg 90 

Ctblztos, megyei 46 

Vajda JAzse! dr. r. k. Ielk6 8 z 20 

VarkOl (Leyer) LaszlA tab-, 
" fBszer- 6s ker^kparkeresked^s 45 

Vasarhelyt Imre termenykeree- 
kedfi 76 

Wekerle Sandorne dr.-ne 

ciJvfskesi gazdasaga . 7 

Werner Elemer dr. agyv^d 26 
Werner FJemerne . dr.-ne 

gyermekorvos 80 

Zalal Zslgmond dr. fogorvos 65 

ZaszlAs. Viktor oukraszda As 6lel- 
miszerQztet 39 SZEGHEGY 

.'Hivatalos ordk: 

8— J2-ig, 9— 11-ig, 

14-7lH-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetfik rfisz^re: 20-^-21-ig. 

Allamvasntak, m. klr. 9 

Emtfdy Peter fa-, ez^n-, koksz-, 

6pitdaiiyag-'6svegy6skereskad66e2 

Graf Gottfried es Ila Tlbor 

gabonaiigynjBk 6s toherdutdtulaj' 

donos ' 8 

Hdgel Gasztav vend6glfis 7 

Bangszlnger es Tarsal -vil-. 

lanytelep 6s hengermalOiri 3 

Jausz Frlgyes vend6gl5s 6s gfi- 
bonakereskedS 6 

Klnkel Frlgyes tfglagyaros 10 
Kttzsegl elltljarAsag 1 

Marz es Tarsa hengermalom 5 

Meztfgazdasagl Hltel es 
Gazdas&gl SzOvetkezet 12 

TansZ Istvan daralfimalom 11 SZEGI 

Hivatalos 6rdk: B6tkdznap : Vasamap'6s 
flnoepnap: 
8— 13-ig, 8-ll-1g, 

14-18-ig. 14— l5-1g. 

Ctsak elflflzetflk r6sz6re : 20— 21-Ig. 

Asvfinyl nyersanyagerteke- 
Hit& k.f.t., Nemesik Antal 7 

DaUos Kalman, m. kfr. posta- 

mesier 3 

KOzsegl eldljardsag 2 

Lehoezky Istvan ny. mar. in- 

*6zd v ' 6 

Magyar Kaolin Mttvek r.-t. 1 

tJzemvezetfi-nelyettes lakasa 6 SZEGVAR 

Hivatalos ordk: H6tk0znap! Vaefirnap 6b 
unnepnap i 
8— 12-fg, 8^11-ig, 

U-18-ig U— 15-Jg. 

Csafe elflfizetfik r6»z6re : SO— Sl-lg. 

Allamvasotak, m. klr., alio- 
ma&fGnttks6ge, laad a szentesi 
elifizetiik kflzBtt . - 

Berkecz ErnO lfj. kereskedd 7 

Csendorseg 

Farkas JAnos If j. heretejtfl- 
k6szitA 4 

Jadlk Menyhert bentes 6s 
xa^szaroe 10 

Kltzsegl eloljardsag 1 

Kransz testverek fa- 6s 6pfilet- 
anyagkereskedfise, Czllozer Miklis 
teJepvezeW 2 

Ltibl Karoly 'gabonakereskedft 5 

Mannheim Jeno* hentes is 
m6szdroB 8 

Slposs J6zsel term6nykereskedd 
6 

Szerl IstvannA termSny- 6b 
(Jrl^m^inykereskedO "9. 

Verdon Lajos dr. i6m. kat. 
f6egperes-pl6banoB 11 

SZ£K 

Hivatalos 6rdk: H6tktJanap: Zslla JenO dr. ' figyv6d 33 Vasarnap 6s 
flnnepnap ; 
. 8— 12-ig, 8— 11-ig, ' 

14^-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetCk r6sa6re : 20— af-lg. 
AbrudbAnyay Aladar 5 

CsendtfrHrsparancsnoksag, 
m. klr. 2 

KUzsAgl eltfl j&rAsag 1 

Mlhaly Karoly ref. Ielk6sz 4 SZfiKACSMAJOR ■:■ * 

{lasd Nagysa6nas) . : 

SZEKCSOSZIGET ^ 

(lasd Bjeremle) , 

SZfiKELY 

(Ijasd DemeoserJ. ; ' ; ' > . 

SZfiiEELYBE^RE 

■ (lasd Nyaradszereda) . ..,; 

SZfiKELYDALYA 

(lasd Horaorodszentmartbii} ' 

SZfiKELYHtD 

Hivatalos 6rdk: 
. 7-21-ig. -> 
AdAhl ratal, m. klr. 22 

Aljlamvasatak^ m. klr:: 

Allomasf6nekB6g 23 

BerkOTlts es Tarsa yegyes- , 
kereak. -. 24' 

BlrA Sandor dr. figyv6d 17 
Braun Emannel ,>Viiiikpla' r bdr- 
keresk. 6b malatagyar ', 4. 

Cseh Ferenc. asztalosmester 40 
Csenddrseg, m. ktr. 9 

DAczy Imre liszt- 6s terra6uy- 

keTesk. " ' "44 

ErmellAkl Takarekpenztar 
35 
Farkas Pfil okl. raernSky erOd- 

boiitas vallalat , 49 

Fogelsberger Istvan termeny- 

bizomanyos irodaja 42 

Lakasa - '■ 12 

FoszolgablrAs&g jarasi 1 

FrOhlioh Pal" henlefi- 6s m6sza- 

Tosiizlete ' 80 

-Lakasa ■ \ ' l v 31 

Fur ugly as JAzsef dr. m. kir: 

jarasi 'allatoiros 43 

GaAl Zoltanne m. kir. dohany- 

arndaja, birlapiroda 52 

Gajer Andrfis vezetfijegyzfi 

lakaBa „ ■ 41 

Garan JAnos dr. bankig. ■ 34 
BorvAth MiklAs dr. Sgyv6d 32 
JArAsblrAsAg, m. klr., . 26 
Kalts-GAza Turn! mozi tnl. 53 
Katonal Apttletek es hato- 
sAgokt 

Honr6d levente parancBnoksag, 

m. kir. . 28 

Kerekes, BAltni vend6glfis 33 

Kitrelber JAnos dr. kdrorvoa 

18 

Klein SAndor fakeresk., Piao- 

Utt 11. 16 

Komzslk As BalAzs Sz6ke!yhidi 

Papirlemezgyar r.-t. b6rlete 51 

Kovarl Ferenc fiirdfivend6glfis 

50 

KSvessl JAzsef dr. „Fotura" 

bizumanyosa . 37 

KOzsegl eldljArAsagoki 

Bz6kelyhid 2. 

^rk8b»lkut. 15 

Brolaszl 14 

Kiskerokl 10 

Kultura kOnyv- 6s papirkeresk. 48 

Kapler MArton tuzifa- 6s epit- 

kez6sianyagkeresk. 7 

Lakatos Gyula vaskeresk. 25 

Lakatos JAzsef gazdasagi g6p-, 

kei-6kpar-, motork'er6kpar-, ■ radi6- 

6 b Tiliamossagi keresk. 36 

Lakatos Testverek malom- 4a 

villanytejep tulajdonosok . 45 

Hakal IstvAn dr. kdrorvoa 8 

Nadanyl Peter dr., kGrifsnada- 

nyi ffiszolgabird lakaBa. 27 

PAnzttgyOrl szakasz, m. klr. 

'* 8 

Peukert SAndor „9aarvas" 

gydgyszertdra 29 

Sajthy JAzsef*,, Concordia" disz- 

femevkez6si vallalat . 21 

Stldy Tlbor dr. klr. kOzjegyiA 

20 or o 

M s 469 Szykelyhid BzleHeleszlveseftDenhiildtafiralol ■PI IC 7 n MfiV BivataUB; Hehetlgiiyiroilfflii : SZERELVUDyflRHELV. Kossutli-ii. 1 7Teleron : 87 
' IPWJiii szQllitmanvozdsi Foosztnlv: BUDAPEST, v. grtf Tgjekj Pnl-u. 2. Tgjefon : 184-973 mHATEOSZ (4 Szdll.tmdnyozdsi Iroda, Kossuth Lajos-u. 34. 

Elvallal mindenfeie aruk, atkoltoztetesi ingqsagok pontos es szak- 
szeru sza|iftasat tehergepkocsival az orszag barmefy feszebe. TEL: 13 UdBiirhelvmesyei Tnhartlcp^ftzWIt ^?.sasg~ r,M, »- Tel.: 45 Stabenberg Jozsef grol 

,,uradalmi iroda 

Lakasa, Berczenyi-n. 6. '.■'■.' 5 
Szab6 Bela gyfigyszeresz 11 
Szab6 Zoltan ref . esperes 47 

Szasz Tlbor dr. in. kir. tiszti 
orvos 39 

T611 gazdasagl Iskola 6s 
mezogazdasagl szakta- 
nacsadO allomas, m.klr. 46 

SZfiKELYHODOS 

(Idsd Demenyhaza) 

SZfiKELYKERESZTOR 

. Hivatalos 6rdk; 

■ 7-21-ig, •-, 
Adohlvatal, m. kir. 10 

Allaml Ltcenm £s Tanlto- 
' k6pzif Int6zet 8 

Boros Leake poatakiadtf 
Csendortfrs, m. klr. 2 

D6nes Janos geplakatoa es viz- 
. vezeteksaerelo 1 ' ~~ 

Derzsl Bela m. kir. posiamester 
28 
Dohanynagyarnda, m. klr, 
50 
Elekes Domokosdr, figyved 

20 
Erd61yt VlliamossAgl r.-t. 

szekelykereszftiri fi6kja 18 

Esslgmann Janos textil- 6s 
rCvidarukerefik, '80 

Farczadl Lajds m. kir. posta- 

vonalfelvigyaz6 3.5 

Farkas Sandor.dr. orvos 5 
FazakasMlkldsdr.&gyved 42 

Gy arias Paln6, az erdelyi szooi- 
dlis szervezet szekelyftfldi haz'i- 
ipari hivatala 15 

Gyarmatby Dezs$ dr.kbr- 
orvos 6 

„Bangya" Fogy., Term, es 
Ert. Szovetkezet saekely-* 

keresatftri arnraktara 4 

Jaeger Testv6rek gy6gyszer- 

tara 43 

Jakab J6zsef vas-, uveg- 6s 

potcellanarukeretk. 33 

Jarasbtrdsag, klr. 24 

Katonal ep. es batosagok t 

Honvgd levente paranesuokeag 22 

Kiss Denes malomtulajdonos 21 
Kovaes'Gabor dr. ugyved 40 
Kbrjegyzoseg i Fiattalva 


9 


Kotatfalva 


3/b 


Rugonfalva. 


12 


. 8im6nfalva 


3fa 


Baentabraham 


" 17 


Kttzsegl eloijardsag 


11 


MAv. allomas 


44 Hav. Kozutl Gepkoesltlzem 
klrend. 45 

Megyel Takar6kp6nztar 

szekelykereBBturi fi5kint6zete 3i 
Nagy Andras unkrasz 36 

N6pbank r.-t. Segesvar, 

szekelykereszt&ri ti6kint6zete . 29 
Penztlgydri szakasz, m. klr. Pletz Istvan a <'Sz6vetseg» Gazda- 
sagi 6s Hitelszovetkezet koHpontja, 
. ssrekelykeresztnri vajgyaranak vez. 
82 
ftottmann (Zoltan ^ 37 

Szabo LaszlO fdldbirtokds 27 
Szakats MlklOs lehgyarigazg. 

'■ '26 
Szoigablrdsag ,,■ 3 

„Sztfvets6g" gazdasagl 6s hitel- 
szSvetkezetek ktizpontjinak sz6- 
kelykeregzturi vajgyara 10 

,*Szb>ets6g«< Hltelszbvetke- 
zet . 41 

„UnItarlos" bar6 Orban 
Balazs glmn&zlum , 25! 

TOlvaly Tlbor birtokoa,- bauk- 

lisztviselfi 4Q 

TifrOk O. ntOdal sztSvfidoje, 

tnl.' Molnar IsU'anb6 47 

„UranIa" mozgd, tulajd. Walter 

Bela : 19 

^Volontas" Len- 6s Kenderipari 

feldolgozd szavetkezet , ' 23 SZfiKELYPALFAL Y& 

1 (lasd Far'kaslaka) ,' 

SZfiKELYr 
SZENTKIRALY 

Hivatatos qrdfc: HetkSznap: Vftfarnflp ^b 
tlnnepnap: 
8-12-isr, 8-li-iff, 

14-18-ig, w-iHer- 

Csak elfifizetfik rSsztJre: 20^2i-ig. 
Csendtfrtfrs, m.klr. Orosebegy 2 
Ktfzsegl eltfljar6sag: ' 
Oroszbegy r ' 1 

Sz6kelysBentkiraly - .8 

SZfiKELYTOMPA 

(lasd Nyaradszereda) 

SZfiKELYUDVARHELY 

p^jelnapvali szolgdldt 

Addhlvatal, m.klr.,Batthyany- 
ter 33. 67 

Allspfinl blvatal ndVarhely- 
var megyel, lasd Varmegyehaza 

Allameplteszetl btvatal, m. 
klr., Eoasuihrii. S?! 1 12 

Allaml kttzk^rhaz, m. klr., 
Gondnoki biyatal, Betblen-hl 71. 27 
Igazgat6 88 

Allamvasntak, m. klr., 
allomaaffi.ri(5k96g.e, Bethleii-u. 40 
akk EIek dr. k6rhazi fdorvoe, 
Batthyany-t6r 2.- 93 

AryasZek, lasd Varmegyehaza 

Bartok Testverek aut<5-6sg6p- 

JaTitdmfthely, Horthy Mikl6s-ttt 6. 

29 

CsatO Imren6 tfzv. temetkezesi 

va!l., BatHiyauy-t4r ?, v ■■ 48 
Csendtfrlaktanya, m. kin, 

Betblen-u. ,-..■. ^25 

Csendtf rBrs, Betblen-u. &L 1^07 
Debitzky Gynla iBallitasi Tall.. 

KosButh-u. 10.. i> 74 

Denes Karolyne kereak. 8a szalr 

lodatalajd. , Ko-^ath-a. 84. 42 DIenesch H. Janos dr. posta 
b.b. int. orvos, Kosantb-ii. 40. 1-10 

boroghy Lajos dr. kdrbazi Ig. 
ffiorvoa, Bethlen-a. 71. 1-06 

Blektromosmnvek, lasdVarosi 

hiv. ea iuUzm. '■ 

Erdelyl gazdasagt egylet 

ndvarbelymegyei kirendelte^ge, 
Kos9uth-u. IS. . U 

Esslgmann Janos keresk.', 

Batthyany-ter 4. 72 

„Feny«vIz** Szesz-, Iparl 6s 
Kereskedelml r.-t. Orban 
Balazs-n. 30 

Fischer Bela faterraelO 6s ta- 
keresk., BetMen-n. 77. 35 

Fonclere blztosltd lougy- 

.noksege, Kossuth-u, 51. 83 

Ftflspanl hlvatal, Batthyany- 
t^r 1. J 

Ftfszolgablrdsag, jarasi, 
Batthyaay-ter 1. 59 

Gazdak Blztoslto Szttvetke- 
zet6nek adva'rbeJyvannegyei f9- 
kepviaelete. Kosqath-u. 13. .: 76 

Gimn^zlam rdm. kat„ 
Majlath-u. 31. 4 

Gonezy Gflbor dr. Ugyved, 
.Bechlen-B. 12., ; 71 

Hangya*' szovetjtcezetek 
szt(vets6ge, mint beszerzfi-, el- 
lat6-, fogy., term.. 6s 6n. &zW., 
Tranzit6 raktar, Betlilen-n, 50. 54 

Hecser Kalman cSp;eat J6zsef» 

gyogyszertar, Batthyany-ter 3. 56 

Iparbank r.-t, fiokintezete, '.- 
Kosaath-a. 30. ■ 44 

lparl Szaklskola, m. klr. 
allaml, Petfifi-a; 23. 66 Molnar Marglt fa- £s GZ^nter- 
mel6, Bethlen-u. 73., 41 

„Murt" magyar dtepit^si r.-t„ 
Orban Balazs-U. 16S. : 98 

Nagy Lajos dr. kir. JtBzJegyzfl, 
Arpid-n. 10. 82 

O.N.Cs.A. kUzjdletl szttv^ 

lasd Varmegyehaaa 
Orban Miklos m^szaros 4s hen- 

tes, 8aent Ferenon. 1. 21 

P6nzftgyigazgatdsag, m. 

klr., Batthyany-ter 33. 26 

P£nzfigyigazgat6,;m. kir. 14 

PetOll kiJnyTnyomila, Koesath- 

" 17- ' 75 

Polgarmester, lasd Varoai hiv. 
6s iutdzm. 

PostahlTatal, m. klr., Kossuth- 
a. 36. Felv«5teli osataly 
F«nb"k 

Hivatalvezetfl lakasa 
TaviratkHzvetitea 58 

60 

1-13 

8 

Rebdtfrkapltanysag, m. klr. 

TCossath-n. 18. 2 J 

Orszoba, Rak6czi-nt 19. 28 

18 Jarasblrdsag, 

Hi 2. klr., Bethlen- 3 JodalGabordr.figyvidiBethlen- 
■ n. 9.- f" 

Kassay Denes vend^gloa, Kos- 
snth-n. 14. 38 

^atonal 6p.es hatosagok: 

Honved allomAsparancsnokafig 19 
HojiTfid leveate p'aranesnokaag, 
varosi es jaraai, PetOfi-u. 7. 2 Andras gy6gyszertar, 
Batthyany-t6r 23. 61 

Kbnyvnyomda r.-t., tul. Jodil 

"-'-- , ... .. ... 3g Kopeczy A. Jen& figyv6d, 

Bethlen-n. 15. 86 

K«rJegyzos6g: 

Farczad 85 

Felsoboldogfalva 46 

Kttzellatasl I eiugyeJos6g, 
m. klr., Kossnth-n. 39. 66 

Kozk6rbaz, lasd Aiiami 

Ltfrlnez Zoltan dr. orvos, 
Horthy Mikloa-fit 12. 55 

Lorlnezy 6s Zak arias fflsner-, 
festek-, liszt- 6a gyarmatarnke- 
reak., Batlhyanyrter 20. 23 

Magyar Nemzetl Bank, 
KosButh-n. 24. 51 

Mateosz" kiTendeltseg, Kossutb- 
n. 34. 13 

Math6 LaszIO fftszer- es gyaT- 
matdruaagyKeregk., Kossath-n. 87. 
79 
Mavaut" klrehdeltseg, 
Garage, Bethlen-a. 44. , 37 

Varoterem, Kossuth-n. 17. . 87 

Mezdgazdasagl szeszgyar 
szovetkezet, Betblen-n. 62. 50 Schaaser GyOrgy» Koasnth-u. 17. 

17 

Schuller Viktor, fflazerkeresk., 

Batthyany-ter 21. 70 

SlmO Andor fakereak., Bethlen-u. 

33 

Szabady Tf vadar 6s Szoitosl 

Odon dr. Iigyv6dek irodaja, 

Orban Balaas-u. 11. . 84 

Szab6 KaroIyn6 »zt. szalloda- 
es etteremtnJajdonos, Kfikereszt- 
t6r 7, 81 

Tanlelttgyel0s6g, m. klr^ 

Rak6czi-dt 12. 32 

Tarsadalomblztosltd p6nz- 

t&r, Battlijany-ter se. 10 

T6glas J6zsel varosi allatoryos, 

Malom-u. 4. 80 

f orv6nysz6k, klr., Bethlen-u. 1. 
24 
Tttzoptolaktanya, lasd Varosi 

hiv. 6s intezm. 
Udvarhelyl Takar6kp6nz« 

tar, Kossuth n. 38. 45 

Udvarhely vrirmegye n6p- 
mdTeI6sl tltkarl hlvatala, 

Kossutb-u. 37. 1-02 

Cgy6szseg, klr., Bethlen-u. 2. 20 

Varmegyehaza,BaHhyany-t6r t. 
AJispani hivatnl . 2 

Arvaeaek 77 

Fojegyafl 91 

Gaadaeagi felftgyelfise'g, in. kir. 5 
Irodaigazgat6 6 

Orsa.Nep- es Csaladvedelmialap 16 
flzimveyoseg 7 

TiSHtifOorvOB, m. kir. 62 

Varo GySrgy dr. ngyved, orszig- 
gyUleai kepyiselo, Bethlen-n. 12. 73 

Varosi hlvatalok 6s lnt6z- 
m6nyekt 

Elektromosmdvek, 47 ■ 

Onk^ntea tuzolt61aktanya 31 

PblganoeBter 9 

Varosbaza 78 

Zarag 6s Balassy radi6fizlet, 
Kosaufh-u. 34 

Zlegler Henrlk gyogyszertar, 
Kossuth-n. 63 470 hn roulditett Ij^&esfehSrvdr . SZfiKELYVAJA 

Hivdtiilbs '6r.dk: rH£tk6znap:_ Yaaarnap. 

■■ e> yaspnap: .■'!> 

UB--12-igi 8-li-ig, 

rii-18-ig. , ,. ^iiV-lS-lg* 

Csak/el6fieet5k revere-; SO^-Sl-rig. 

KdzsAgl eldljArosAg 1 

Sz&ntA Pal dr. kor orvos " .." 4 SZfiKELYVARSAG 

(lasd Zetelaka) 

SZfiKBLYV^KE 

(lasd ErtdsszentgyBrgy) 

SZfiKELYZSOMBOR 

* (lasd Okland) {lasd Nagyszenas & 6csa) 

SZfcKESFEHfiRVAR 

Hivatalos 6rdk: 

£j}ei-ndppali szol&dlat 

A postahivatalok nyilvdnos 

tdvbeszelo dllomdsdnak 

hivatalos ordi: 

' -.]■..' 1' sz. postahivaial,: 
.! .Kossut/i Lajos-u, 10. 

szem&-ypdlyaudvar 

ipel-nappali szolgdlat 

3. sz. postahivatat, 
^Pilmos esdszdr-ter 18. 

J. szi, posidhivatal, ; 
Batthydnyi-tit 18.' 

^HetkOznap : 6— 12-ig 6s 14— 18-1g. 

Abt KArolyne halfis vadkeresk., 
Kfgyo-u. l V( '■..',■';.'.., : ,8-00 

Acs FereMC.vask6resk.,,Bold,bg- ■ : '. 
asszbny-ter (2., ,5-51" 

Apzel .1st V An keresk. figyn8ksege 
}6s lakasa; jokal ru.10. ''■ ,2^04 

Ad&m Lor And I6f .V bCzMi vitea, 
ifn. kit-, szazados, -Nagy Lajos kir> 

,3at2. ■ ■... ■:...-; 7-11 

Adler MlklAs 6s Ferenc rddid-, 
villany-. 6s vizvezetftcszerelesi -vail., 
Szent J&nos-k6z 2. : 8-55. 

Adrlal blztosltAtArsulai sz6- 
kesf ebArvArl vezArtlgynti k< 
s6ge, Nidor-u, 7. . 1-64 

Affoston Beia dr. itK kir. honvSd 
fballatorvos,: Mafiavolgy 28. 7-81 

Altoits Gyula pifiO'sis^kesfehifirvdri 
gSztnalma, Gozmalbin-a. 14/iB. " - 

.. , , :'-.". . -. ./. 1-51 

Akois JAnosn6 «zv. fMd- 
birtokOB, G6zmaLoih-u. 16. 4-65 

Alba drog6ria v 'tul. Lachtoann 

RezsO, Nidor-u. 4 .2-77 

„Alba« Epltd 6s Ttlzeld'- 
anyag Kereskedelml 
Szbvetkezet, Jdzsef kir.. herceg: 
;*•. 3 -°- 1-89 

Horthy Miklos-ter 13. 4-39 

Alispan, iasd VarmegycMznai 
Allam6plt6szetl hlvatal, m- 
.kir., Horthy Miklds-ter 7. 1-08 
Bcaeller. Lajos kir! mfia«. ffitan., 
biVatali fdnCk, Horthy MikWs-ter 7: 
8-75 
UUgSpJavito mubelye, Tanya-sor 4. 
1-93 
Virmegyei gephas, LoyflldeTU,.5-6] 
Allaml fluneveld-otihon 
lasd Javitbnevel© Intezet, kir , fllBflHOIGO 2-07 Allaml Ybl MlklAs glninA< 

zlniriigftzgatoi irjoda; Kagy. 8ao- 
dor-n. 17. --. 3-30 

AMamvasutak, m. kir M 

. /AilpmasronOks^ge " lO ■ :>".;■ 10 
- F.atohazfOtioksege ;; \' " :'•';'"" 3-08 

MfiireiyffliiBksege . 2^87 

Riiktirffiiiaksfge ' ■; " 4f86 

.', Sze^esfebervar-Kotoaroni osztilyr "' 

m6rnb'ks6gj,Horvith ls>Y»ii-u/3,. 71 
■\ SaertartfinSks^g ".- . - [ ^ . ; , .. , '.J81&8' 
Almassy Maria dr.' orvos.- " 

Sa6na-t6r 18. ' 1-00 

4mstetter Imre dr. j&rAsi' ^s 
vii'osi m. kii;. ailatorvds, Bz^ofaenvJr 

t. ». .,.■ e-09 

A.ndraskay Istvan okl. m^rn,Bk. 

6pitorh ester, VilmOB :csaszar-tigr 8. 

■,'■'"■■■ ... .8^93 

Angell 6d»n dr. ttgyv6d, ;Vii- 

mos csiszar-ter 4.. ! , 2-71 

Amstelh Mlksa marhaker.esk.v-: : 
Havranek J623ef-n. ; 8. : 30 

Arnstetn Pal, FeisSkiraly^sor 20. 
7-15 
Arpad gydgyltirdfi r.-t. 

azallodaja: Vai-krt 42. 7-00 

Astra biz tost 1 6 r6szvenyt&r- 
sasag sz^kesfeh^rvfir, veze'r--' , 
aerynCkg^ge, Viimoa' CBaazir^ ■■ 
ter 23. 8-25 

Asztalos G6zn ftnom hentesarnh 
flzlete, Palotai-u. 36. 3-67 

Adtotaxl allomas,Karoiy kfr4'i.y- : 

ter ■;■■■..■ 8-06 

Az Anker Alt. BIztoKilld r.-t. 

sz,6kesfehiSrvari ffitigj'nflkaiEge, . '. . 
Nagy Sandor-u. 10. : 4-12 

Bajor Ferenc d^. orvoa, llavra- 
nek J6zsef-Ti; ■ 12. .. 7-75 

Bakonyt JAzsef siitomester. 

Batthy4.ny-6t 13, . ... v ,= ., 7r89 

BDlatonvId^fel Antomobll 
Motor 6s Sport Clab, Kipvo- 

kCz l. , '.. .-\ V --. 4-67 

Balotf D«zsttne laskasfitCdeJe* 
Rortfiy Miki6s-ter, 11. (id63zak-<i,a 
illomAs) -5-16 

BAn JAzsef dr. belgyfigyiszszak- 
orTos, Var-b8rat;i&.. &~%\. 

BAnlaky AdUn dr. a Magyar - 

Neip^eti BaDk,(i6k ffinBke, VilmOB 

0£a^aar-1i§r 21. " 8-80 

Band MlklAs asak- is. pronyya,-./,- 

keresk. lakaaai Perry. Oszkar-h. 13. 

:.,-■: .'":.■■'■; :-■■-.■. .\:e-74 

BAnA, testv6rek , zsftk-, pcmyva- 
es zsinegkeredkedfik, :S^mor-Qj S3. 

; 1-87 

B Any Asz J Alios: be>auto'f n v^r/)z6. 

\ L6veide-u. IB. 12V82 

Baranyal IstvAn a^ztalofifzam 

sutfi-Ti. 8. ' 7-78 

BarAth IstvAn dr. belgy6gy^sz> 
szakorvos, Ferenc J6zaef-ter ^17> 

:^.:-:--r' ■■■:.■• V6t02 

BArdoss JAzsef m. kir. alez^edes, 

Perenc -JAzaef-Wj- '9.; j^-39 

Barna Albert m. kir. poatafSMi.', 

-". Tiakafos-n. 6. ■ ; 12-61 

Barth Rezsd dr. felsCkeresk: 

iskl ig., Var-kBrut 23> : ; 1-^82 

Bast ar Antal divatirukeresk.i ■ r 
Nftdor-u. 29. 7"29 

BAtory Geza viitfa, m.kir. csendBrr 
alearedes,. Saent Istvaq-u. 16. 1 5-65 

Bebesy Jozsef . , kArpitos , es di-" 

szit-6. Ra>6czi-n: 4'ft. ■ "■,"' '4^88 
Bekef I SAndpr IakatosraeBter,- 

H.-rbg-ir. 6. -12-81 

Bel a LAsZIA f6rft ruhaker'eski, ; 

.gaeTit'Iiure-u '4. ■. '2-83 

Ben da OszkAr dr. nByved 1 '.'' 
.xlrodftja 6s lakaaa, Pereho Jdzsef- 

ter 13. • ■'" 5-11 

Bene Menyhert ; 8zikviBke™t5 6s 

asvan^viz nagy keresk.; tBrttlde- 

n, 28. 12 r 35: 

Benedek Elek 'dr. gyermekor- 

vba. korh. tOorvos, Zita 'kJralvnS- 

fit 23. ■-.;■..■ 4-94 

Bereczky KAlmAnt m. kir. g. 

fohadnagy, Vor3smarty-t6r 5. 

1-68 
Berenyl Lajos nyersbor- ea Vb'll- 

keresk., Kiralykut-u. 19.- ': 2-64 Berenyl Samu vadboV ea ■■"tblK 

kcte<k., Gsonkarn. 16. '-7-3 1 

ferger . Cfy nla Fmt£ serVlee ge^- 

> keresk .,'■' Apponyi-t4r 1. ; '3r70 

l&rhpa- oa diaimiirBteresfc:, ' i;< "\' 

Nad9r,-u., 18. . " i- . ;..„ , , Jr -f4r02 
Berndoipfer fede-'de»fl.f 
->'. ift's i; tilzeloanyag Dagykerfiflk-ji^rr'? 2 

k5irAt,l6/a; -^ . :■., v ,v ■" v'4^07-;' 
Berhstetn L Asz I A ' ■ ^^nkereslt .» ■ 
„:'Nagy;^dor-u. la..^. . ' ,' 4^71 
'Be*»lia".T»AtyAs-,fu^a*l)olt f< ' nj- 
, /.sa^t :&s kUriyvterj^Batfi valJ,, ' ' 

N^der,^]. is.' ' 12^47 

Berziienyf Jen© drfcyizivAfp^i 
-'■ plSbanos; Rak6czi-at 8. ■" .'■ gig^ 

Berzsenyl. ZoltAn dr. kprli. 
; igazgato-f Ooryos, ■ J6zae(-ii ,-29:, 1'- 

Bihary Imre • Mateosz^teheraTitOr: 
, ftiyarvillalkdzo, Ferenc J^zsef- 

ter 6, ■ 2- 

Bllkel Ferenc felsfiTirosi preba- 

fffts, tiavranek J6z8ef-a/ 18. '7^44 
BI ttera Imre in. "bi r . i oiiv. ' a) ■ 

ezredea> 0z6ohenyj-.u: 6. 12-67 

Blum DAvId berlft; Kegl QyUrgr- 
11. 18. *- 7-53 

BobAk Mlksa deai^\i vit^,-m. 

kir; aiezrede3, Feretto J6zsef-ter 13-. 

;■--. ;■-:., -j : }..-,,■■ 6-82 

BAdAs JAnos ref. lelbfesB, 
Szechenyi^n.. 20... : . '3-96 

BogAr JAnos dr. ; vU6a', kflrakka- 
pu9ztai bergazdaeagav Kfil^akas- 
pus.zta . 2-40 

Bolff Ar PA1 szaHltm£nyoz6, BaBtya- 
n. 10. ,." 4*21 

Iiakasa, J6zsef-tt, 16^; BAna AndrAs dr. ny. i 5t0rz~s- 
orvoE, J6aseMn. 13. < ' 8-76 

Boor Ferenc dr. orroa, Sa'&ia'v 

ter 12, ".-■;■■ ' : 5-88 
Borgqla PA1 allathereafr., '.• 

Barpss-a: , 21. ..--.' 12-84 

Borbk.LABZlo ffigzer-; iieJmiszer-: 

keresk:, ;8imor-n..6i.- ' , -6^7 
Boross JAzsef f lal k. f . t. bor- 

nagykereskedes es export^ Selyem^- 
.n:M7V >; --; _■'■.■.-;■ -. . : , v ;67' 

Boross ' KArbiy dr. bor^porfor, 
Gyainoics^D.e/b. » ' 12-44 

Borosrtyay Gyttrgy m. .kir. 
iilezredes,vit6zi Bz6ktart6i Horthy 
MJkl6.B-ter ; 8-22 

Bory IstvAn g^pJakatosjneBter, 'a 
ga^d. motor T 6s malomgepinfiheiy, 
Bndaivjiit -38;': ^ .'■ : '.:.^.,;':/ : ■■ 12-88- 

Bory^^PAl . g^plakatosmesteE,' jniazft- 
gazd^ gep- 6s .automobiljavito 
-m fibely , Alsokirily^sor 12. 12-72 

Botka JAzsef huazar'arnagyV' v : 
Megyehiz-a. .20.- .. ; 2-59 

Botos IstvAn m^Szaros- eeheiite«- 
^zlete, BoJdogasszoiiy-t^r 14. 7-!40 

Brajpovlts JAnos fUBzei^es ■■.[. 
vegyeskeieski, Bei6nyiTB. : 77; f ; _ 
,'■-■' --■■/■'; :,'..-■■, "12-28 

Brann Gynla M.dri^vJiIgy?u; j ' 8v? 

■ 7-86. 
Brann La Jos 6s TAraa li&zt^ '6f-' 

'Iem6ny- es termehynagykeresked6k, 

?bld0gasszony-te> 9. •;;' -..:-.;■••. '.'.'\:48 : 
Brack Gynla bJztoaMsi titkdr. 

Feienc^JozsefTtfir 13-. '-■ .6-87 
Brack 6s MolnAr mag- e'8':'ter- 

menykereiikediyik, Simor-u. 6^ •; 3r37 

Brltnner Jend kSrallatqrvos, " 

Jp.ztjef-ii. 27. i. . 8-52 

Burg . tier mania, a veg-/6 s pprce'l- 

lanTtereskiV Boidoga<iBZony-tef 25V 
■.,3-16^ 
CIsztercl-RendbAz. Nador-u, 10. 
3-04 

Bzent IstvAn gimndzium, J6kail : - 

^20. t - '/-'__. ■ 5-79 

Csallner JAnos GnsztAv afez 

rede». Bndal-nt, loTastagi laktanva 

', ;;';.:., ■■"■'■■'.." 12-24 

CsapA ZoltAn vite;;, m. kir. honv. 
,-. tSrnagy, Felaflkiialy-sor 13/a, 5-43 
Csenddrfcer. parancsnok- 

sAg.nt.klri, Nagy 9andor-n ; 13. 4 
Csenddrhyomozd alpsztafy Tpairancs- 
noksag, id. kin 2. Lord Ro'thertnere- 
ter. 5, - 8 

CaendSrosztaly paranosnoksag,- m. 
Wr., Nagy Sandor-u. 13. -; 2-86 Cser Mlba ^ mesiaros, 

. ,BBeah8nyi-n^82, \. : '- -.,^8-41 
Csernay Vilmos sflt6meBter, Pa- 
" "totaS-a. *.','' ■ '_ -.*■-• ■■ "'6-03' 
C?ilk IstvAn ^ny, rata*, tmnir <■, 
CBoi.DeAk Feranc : n.'l/a. 2-S4 

CslkAs Andor rez^gazgai6. lakar 

• '«,- KfcrftJy Wt*ly-tfr «; , . „ 12 

■ ^Nyaral6> b \Mtiriayqgy 26. < s'3*8$ 

CSlky OdOn dr. klf. kSzjegyzfi 

:, Arjctt&lk, Nador^u; 2. ,<'_,_ ' 00 

fcsltAry' Emll'dr. esitarij faisjpan ■ 

iaki^ft. r-«ai3<;r--fl. L ■ ,&"8Q 

Txy,atal6i^ MaTiavBJgy - 7-83 

Cj^itary G. Jen6 nyottdavAUalata, 

V Nagy 64ndoT-u, J. -v.. ■,,-','.■,<'--,■ 60- 

CsltAry -OIlvArgydgyszerSsz, j _ 

llakoRZhU, 8/a. -': ^ lr60 

■ Nyaraldja, Mariayfllgy 1,, ' ' 7 7--84, 
Cstippentzky £rnd dr. tigyV^d , 
; Kossuth-u. 10. . 8-98 
Csdcs JAnos dr. Sionv. «-"?.■:!"': 
;:; AJlatotvos,. >D.e;a> Jf.-U- .45. ; - 1 '.'; 5-Q7 
Csnra LAszlA m. kir; : fOhadnagv, 

Sjj(ina-t6ria. 12^62 

Csnrdy. IstvAn, m6=!^arc\i es' fc*>n- 

. tes. AranybtiHa-ftt. 35: . '' > 6-^i 
CzapAry ZoltAn rep alezredes, 
, Nagy liajo^ kir;-u>t. 32^ > 8^74 

CzAr Ferencn6 «zv. magfinzo, 

' Tavlrda-n. 14. .-. : , : ' ,r6-33 

Czenthe IstvAn ni; kir. szaaadiis,' 

' Alagl.iy Dezsti-n. 2. .3 ; -42 

Czfke Antal dr. egye'l m;-tanar, 

belgyfigyaszj k6rh.-(oorvos, IfSgl '■■' 
GyJSr.gy-n, 17. „. . 5>40 

Danozlg[ 6s.Stelczer szttcisbk es 
, kalapkcreskedoky-Nador-u. ^6-2-66 
Danczlg Jakab'B3ftosriiBst«r ; . : ■ 
lafcasa, . Siient lmre-rii ,10. : ,C8r$. 8 
DeAkPAIlakiia 1 V4r-k*rut21.2-62 

D'eA'k Test v6rek ■ d'i vat-, ' js'ifln y eg- 

£b. yafizonirn kotaskedes,' Karoly 

ilrialy-ter 2. ' '2-45 

Del-Ka cip&kereskedHml 

' r.-t. 'flpkja,' Nadbr-u. 61: . , 5-87- 

Bel?s6nyl MIklAs 0av;. rooal-. 

ffinpk, Hoi-yatli' I.«rtyah-b'.. W. j; 31. 

.DessowIIy.'iBAIa-Borsjegy^fiaJiSrtt-- 

: ;M}6i_ Arp;ad-a...5/a- : .;..: .; : ;";, ;,7^?9 

Beatsch B6la dkl.epitesK-m^rAdkr 
; "Jika.voi 10; , /.-.. ^ '-?:■/?>. '-1.4*58- 
Deutsch Jend lakasa, Nagy Lartos 

kiraly-fit 8/; .,>■, ; 0-90 ■ 

Oeutsch K. AladAr- fttsz#rke- 

resk., Hiifoor-n. li. .; >■■'■' .■.'-.•';2f65. 
Dltrlch Ferencn6lf ji'.iPKejiftt** ' 

• yarrdgep; ■ mtinOgmfh ' gepkerefik«- 
desit.'koasiith'^u.^v.;'' r ; :'..■:■'■■.'; ,7/99 

Dobos Vlnce'cipSk-^retk., NadjOr^ 

u.,2S. ■"-: ->•-; ■"■_"■'. -12-77 

Doh Any na<y- es kUlttnleges- 

' S.6UI A"da : tulajdi- Czentben^ ^8 

QcBkay, Bpzsa-u. 2 .3-15 

DnmJAn Elek jfi.V a Magyar ^ 

N^mzfetirBank, f6n5fehejye;tt0iie'i.' '-: 

yUmos csdszar-tfer;24. ,.>•;. •. '8-15 

Dormuth ArpAd all. ' gintoiyig^ - ' 

* mb: mizeumigazgato,, BazilikaV ■.' • 
*6r6. J .. ; < : - ;-■ 8^91 

Dorner Belakatonaf egyeiirutii- 
: zati;.' intezete;, Kf S3ut.ji-ip. v l 1. ^2-32 

Dreher-Haggenmacher Elsd 
. Magyar Reszv6ny Serfozde 

JT.-t*-ii»raktai;a».YblMi.kljysru..-ff.;74'' ■ 
Btina-Conoordla AT.talanbs B'iz^ 
" ' itb'sijtd, r.-t, MzvviM -t6iigyn0k'.,- ■ 

'Kossuth-nr 10. '..-"■',. ■'..-. J ., -■' .4-26- 
BunAntnli g6p- 6s vaskere$- 

kedelml , r.-t., . Bolaogass^bny- 

t*tw. . • > ' 1^92 - 

DnrAtl LAszlA fBszerkeresk', '. 

Bz6chebyi-u' 2. '..'-"';■ . \.-';' ^41 
Ecsedy JAzsef dr. ny.alis.padi 

Prphaszka.Qttokit-u. 2. . 5-03\ 
EgyhAzmegyel Szent IstvAn 
' segAlyzd egyesttlet, 'tiu- ' ki- ' 

talyne-dt 21. 7-13 

Eisenbarth Ferenc dr. tigyy&l, 

Var-kVrfit 43. .-..- - ' ;:-:;,■-, -,,;8-Ga 
Elsler Adolf kijnyvnyomdftja : .ea 

bftpirkereskedfeie, i Nador-u. 33; ■.■ -■''■■ 
; '■'>■: v;"--:-' ; >' : . :;'..': .■■/'■' -'■ .:5j-l,7. ' 
Elbert JAnos fflsaerkeresk'., Zita 

kiralyjie-dt 34^,',, .<■., 6-87 
Elek. IstvAn dr. lug:, gazdasaga; m 

■^ ■ 

*i ■ 
ft 

3? 

S-' 

Os 

M 

M I Siirsientmibaly 471; Sxekpfifeh&rvdr lie leoyank lurolmetlenek. Ha a hflzpont azooQal nem ielepUezik, IP ■f^MlM I *W£\tK Hitelt nyujt tafozpfaz&ron. K&iyelmea rdsztflrleBzteg, havonta m t f - AH 
"||\IVRIlfmiV megtijul6 -vtearltei Iehet6s6ggel. jjagy SAndor-utca 16, T &"H7 Elso Budapestl Gdzmalom 
r««t. sz6kesfeb6rvari telepe a palya- 
udvarmellett 3-87 

Elsd naWar altalanos blzto* 
sitotarsasag 1 6ttgynoks6ge, 
GiaeJla kiralyne-nt 2. , 80 

Epltesianyagtermeld' r.-t. 

t6g1a fifl agyagaritgyaros, osalatli 

haz6pitQ vail., Ferenc J6issef-t6r 8. 

4-29 

Eppfnger Ignao t6glagyiros 6s 
malomtulajdonos, ' lakisa, K6g1 
Gy6rgy-u. 6. 2-99 

Teglagyara 6s hengermfimalom, 
Kiskecskemel 4-46 

Eppinger Tlbor, a Vacuum Oil 

. Company .r.-t. k6pvi8elete, .Nidor- 
u. 18. ."■ < :t r- 78 

Erd6lyf Gyala dr. 6gyv6d, Bzent 
Koronn-u. 5. 1-46 

ErdoIeltlgyel6s6g, m. klr* 6s 

{arasl erddgondnoks&g»m. 
[Jr., Sz6chenyi-u. 2. ■ 1-84 

Ertis Arp&d vas- 6s f6mkeresk., 
8z6chenyi-n. 10 4-37 

«Evai> cukr&szda tul. Halaaz Kva, 
Bzentkorona-u- 6, 1-37 

Fabricl Janos m Wr. ttallator- 
vos, Uvotde-u. 29. 4-51 

Fancsy Janos finom feh6r siito'- 
d6je, Grof Karblyi J6zsef-fi. 5. 

'■1 ■ -.""5-86 

Farago Andras m6rn5k T Gyll- 
m6Ics-u. 11. 4-15 

Farkas Ferenc tet6fed§si valla- 
lata, 6pit£si6s tiizelfianyagheresk., 
. JfizsBfin. 25. - 8-18 

Farkas |mre ker6kpaTr 6s alkafc 
resjpagy ke resk . . Varkapu- u . 1 . 84 

Farkas Laszld, a Magyar Altala- 
nos Hitelbank . flAkjanak fSnOke. 
Serene J6Bsef-t6r 13. 4-1 9 

Farkas Sandor SzekesfehSrvar 
szab.kir. varos polgarmestere, 
Bssentkoronh-u. 3. 7-80 

Fel^r Imre a Magyar Altalanos 
Hitetbanb fidkjanak f6n8ke, Fery 
Osakar-n. 9. 5-48 

Fel6rmegyel Epftoanyag - 
Mttko-' 6s Cementarugyar 
kit., TanyasoiMi. 4. 7-39 

FeJ6rmegyel gazdasagl 

egyestllet, Gizella kiralyti6-ot2. 

3-49 

Fel6rmegyel m. klr. gaztfa- 

sagl feltlgyel6s6g, Budai-iit 1. 

8-66 

ve£et5j6neb lakasa, Csonba-u. 11. 

12-17 

Fej6rmegyel Napl6 szerk. es 

biadohiv. Tnl. Bzammef I. nt,, Pan- 

noriia nybmdavaU.^pastya-u. 9 99 

FeJ6rvarmegyeI 6s sz6kes- 
. Veh6rvarl alIatteny6sztdK 
egyeslilete, Bazilika-t6r l. 

3-19 

Fej6rvarmegye klr. tanfel> 

Ugyeldje, Perenc J 6zsef-t6r 15. 

5-50 

Fekete Maria dr. orvos, Var.- 

bo"rut 14. : 6-22 

Fekete Sas szalloda, tulajdonos 
Jobasz Jozsef, Nagy Sin dor- u 7 

2-76 
Fekete Vllinos bntoraeztalos 6s 
. keresk., Nador-u 22. BzinhazGpiilet, 

4-42 

Feldmann M6r vjzvezet6ki es 
csatornazasl vallalkoz6, Bakoczi- 
u : 23. 4-01 

Felmayer Isfvan 6s flat k6k- 
f estfi es kartoonyom6gyar r.-t., Pal o- 
tai-a. 1/9. ' 42 

Littolft Marcel ig. lakasa, Karoly 

' kir.-t6r 8. 1-52 

Felstfdan&ntnli IHezfigazda- 
sagl Kamara Klrendelt- 
&6ge, Ferenc J6zaef-t6r 17. 6-66 

Felsdkereskedelml Iskola, 

VarkOrdt 48.- 7-06 

Feny ves Gytfrgy fftllgyn3ks6g 6& 

bizomany, Ybl Mikl6s-n. 2. 5-02 

Fenyves Mlklds 6paletfakeresk., 
aztjehenyi-n. 88. 6-72 

Lakisa, Palotai-ut . 22/a. 6-70 Ferenc J6zsef Nlfnevelff In. 

lezet, Ferenc J6zsef-t6r 2. . 68 
Polgari leanyiskolaja. Klebelsberg- 
n.2. X2-36 

Tanit<5n6k6pefije, Ferfrne J^zgef- 
t6rtf. 12-37 

Ferences Rendhaz, Karqly ki- 
r^,ly-t6r -10. ■-■- - Fertd Elek ,vend6gl3s, Knasuth 

. Lajps-ti. 14. 7-08 

Ferttf tlenittf lnt6zet, listl VarosI 

hivatalok alatt. Gerban Emilia m. kir. posta- 
kez., R4k<iczi-u. 31/b. 5-13 

Gere Ede gummivalkanizali fizeifi 

6s Cordatic bieoni., Nagy Sandor- 

w 9- 3-09 

Gergely Jeno nrlszab6sag, NiSdor- 

„.— a. 27. 5^18 

2-ia GerfifyGynla ny.k«zs6gi ffljeey- Fey6r Janos vit6z 

kir. alezredes, Ferenc J6zsef-teri3. 
1-28 

Flal Jozsel szoba, cimlestfi, ara- 
nyoz6 63 mazoldmester, Gfizlelep- 
n. 11/a. 12-21 

Flatb Imr6n6 »zv.» S26cbenyi- 
n, 7, , 8-50 

Fischer 6s Tarsa f6regirt6, 
cidnoz<i 6s term6nysteriUzfil6, 6sz- 
u; 9. 5^96 

Fischer J6zsei p6kmestef'. Be- 
reay1-a.' 2. 12-70 

Fodor Jen<f 6s Fla Vaskerea- 

. kedOk, Kossnth Lajos-u. 17. 2-18 

Fodor Kalman pnekam lives, fegy- 
'- ver 6s lflszerkeresk., Osz-n. 8. 4-58 

Foltenyf J6ziel, P6azek priJl 
- vend6g!fl, Kossuth Lajos-u. 14. 5-46 

Foncl6re Altalanos blztoslto 
Int6zet sz6kesfeb6rrari Tez6r- 
figynf5ksege, Bazillka-t6r 1. 1-65 

Forgajml Ad6hlTataI, Fej6r- 
varmegyel KOzpontl, 
Kossutb. Lajos-u. 16.. . .-3-11 

Fdlspanl hfvatal, megyeliaz 5 
Orszagmozg6sitasi kormanybiztos 
[1. hadtest terfllet6n kBeellatasi 
osztalya; Ferene J6zsef-t6r 12. 

2-96 
Maganlakasa, Perenc J6zsef-t6r 11. 1 

Fdszolgablrdl hfvatal, lasd a 

Varmegyebaznal. 
Freud Aland bankfga2gat6, R4- 

koczi-u. 2 3-88 

Freud Zoltan dr. flgyv6d irpdija 

6s lakasa, Varkapu-u. 1. ,4-48 

Frey Jozsef cip6sz 6s cipfikeresk., 
Kossntli Lajos-u. 12. - 7-01 

Frlebelsz Arpad (rajkai) 
ig., dr.KuthyJ6zset-n.2. 5 

Fried M6r keresk. (igynCk., Bzent 
Imre-nt 8. 12-26 

Frtfsrhl Ferenc 6pit6si irodaja, 
Lov«lde-n. 15. . 12-83 

Frifschl Pal vaszon- 6s divat4ra- 
keresk., Gizella kiralyne-ut 2. 

7-59 

Fntura a Maffj'ar Befivetkezeti K8z- 
pontok Arnforffalmi r.-t. seilkeafe- 
bervari bevaaarl6 kireBdelts6R'e, 
Zita kiralyn6-iit 26. Z-^5 

Gabor G6za y b&Ta,ut6luvs,ro'z6, 
L0v8)de-n. 28. '...._> 88 

Gabor Gyula szoba-, clmfestfi 6s 
mazol6, K6gl flyfirgy-a. 7. 4-34 

Gal (Simon fiiszerkeresk., Nador- 
n. 7. 4-72 

Galla Janos m6szaros 6s hentes, 
Nidor-iv 31. 4-85 

Gams Andor kereak. > SzBpy6ny 
Maiich-a. 4. ■; 5-56 

lams Janos flat E6rfl-, gyermek- 
ruha- 6s divatarukereskedftk, firi 
szab6k, yzbgy6ny Maricb-n. 4'. 5-58 
Zar&s ntan 5-56 hivand6. 

Gams Laszl6 keresk,, lakasa, Bzent 
Korona-u. 6. ■ 4-06 

Gans Ignac ntdda R6v6sz Gyula 

c6gtul. 6zv. R6v6sz Qyulan6 szfil. 

Basch Janba keresk., Nad or- 11. 32. 

12-54 

Gatl Mlhaly dr. gyermekszak- 
orvos, Lbv81de-u. 28. 12-84 

Gazdak biz tost t6 sztfvetke- 
zete vez6rk6pviselfis6ge, Bzent Ko- 
rona-d. 7. "' ■-■■'■;■■ 2-17 

Gellerth Dezstf gy6gysaer6Bz 
Magyar Korona gy&gyazertara, Kos- 
Buth-u. 1. 38 

Lakasa, Tavirda-u. 19. 12-11 tsfi, Nagy Lajos kir.-n. 56: 8-46 

Gerdn Sandor llBzt-6s term6ny- 

keresk., Bognar-u. 2. 4-32 

Gersy Istran rep. Brnagy, Vilmo3 

: csa3zar-t6r 14. 12-01 

Glnszkey OBzkarvit6B, m. kir. 

eeredes, Prohaszka-n. 2. 7-95 

Glaser ArmlnrCvidarnkereskedea, 
Kdssuth-o. 6. 2-61 

Gloria niozgdI6nyk6pszln- 
haz k.I.t., Ujv4r-k6rat 4-24 

Gotthardy Imre b6rant6jruva- 
roz6, Sz6chenyi-u. 124. 7-77 

Gfimbtfs Zoltan Jakfai, m. kir 
tflzerbadnagy, J6kai-u. 3. 12-27 

GBrhely Istvan keresk. kft. 

iigyvezetfi lakasa, J6zsef-a. 1. 

12-58 
Graf Jozsef 6p1tkez6sl, ttlzelO- 

anyagkerest., Nagy Bandor- 

a- 24/b. 3-58 

Granltz Jend keresk. UgynSk, 

Horthy Mikl6s-l6r 17. 8-83 

Gromann Lajos m. kir. gazd. 

ffltan., joszaglgazgato, Zita kiraly- 

n6.dt 11. ■ 2r09 

Grosz Bernat vas-, szerszara- 6s 

mflsz. cikkek nagykeresked6se, 

Nagy Sandor-u. 7. 2-97 

Grosz Ferenc 6pit%ez6si anyag- 

6s nyersterm6nykeresk., Raez-u. fi. 

1-22 

Grosz Janos flveg- 6s porcellan- 

keresk., Nador-u. 8. 47 

Grosz Karoly hazi 6s k6aimuDka- 

ipaT dnnaatnli vez6rk6pviselOJe, 

Jozsef kir. heree?-n. 4. 12-32 
Grosz. Lajos egyenrnba- 6s ori- 

szab6s4g, Kossuth-a. 15. 5-93 

UltAsa. Bazilika-t6r 5/b. 7-09 
GrUnfeld G6zan6 «zv., Nador- 

u. si. 4-04 

Gulacsy Tlbor gulacsi, tilz6rflr- 

nagy, Vilmos csaazar-t6r 14.12-00 
Gy epmester telep (Kondl Lasz)6) 

Kis-Kecskem6ti-a. 16. 1-23 

Gyore Laszld dr. Ugyv6d, Ba- 

zilika-t6r 1. 07-76 

GyUmblcstermelffk Fejervar- 

megyei Tagegyesiilete, Deak Ferenc- 

u. 33. 6-19 

Baden Ferenc famegmuakal6, 

UzemMrlO, J6zsef-n. 17. 97 

Hajdn Sandorn6 f6nyk6p6sz, 

Var-k8int 13. 7-23 

Halassy Tlbor dr.fflseolsabird, 

Sz6na-t6r 12. 12-63 

flalasz Sandor g6p- 6s ml 

keresk., J6kai-u. 2. 2r85 

Hartal Karoly m. kir. postamfez. 

ell. lakasa. Dr. Kuthy I.-a. 44. 

8-01 
Bartmann Ferene dr. mlorvos, 

OTBA ker. ffiorvos, Uakatos-u. 3. 
3-86 
Bary Kalman rep. fOhadnagy, 

Sz6na-t6r 12: 12-65 

Hansner Sarolta dr. orvos, 

K6gl. GyOrgy-a. iH. 5-60 

flavas 6s Welsz k6Emft- 6s dlvat- 

arunagykereskedOb, Nador-u. 18. 
3-85 
flavas Gusztav lrodag6pfizem, 

Nador-n. 27. ' 4-56 

Bavas Jozsef dr. orvos, Orszap- 

zaszlo-t6r ■ 6-15 

Hayasl Janos yadaszt51t6Dy-, 

gyntaes- 6s f6maTngyar r.-t; m6r- 

n6ke. Vilmos esaszar-t6r 23. 5-00 Bavranek Antal 6s Lajos 

szobrasz, kdfarag6telepe 6s sirem- 

16kraktara, KirilykntrU. -l (nyari 

allomis) 12-68 

Bavranek Lajos szobrasz, Bimor- 

n, 10. e-96 

flazat altalanos blztoslt 6 r.-t. 

fOugyaOkaege, Pereuc J6zsef-t6r 3. 

2-54 

Hegedtts Laszldn6 m. kir. posta- 

mester, Varkapu-u. 1. .8-44 

Begyl Tlvadar dr. figyv6d, N4- 

dor-u. 6. 4-02 

BegyTarl Ferenc m6rlegk6sait<l- 

mester, Bimor-u. 13. ■. 8-54 

Behs Akos honv. rep. f6iii6rn6k, 
VAr-krt 1. ^64 

Helnrlch Sandor tuzelCanyag- 
beresk., 8imor-u. 21. 2-79 

H6JJ Jozsef csemegecsaraoba, ftt- 
szer-6s csemegekeresked6s, Kossuth- 
n. 11. 4-10 

B6J1 TestT6relc ftiszer- 6s ital- 
arohaza, Kossnth-a. 1. 44 

Heller Izidor flumd k&v6bebo- 
zatala, Karoly kiraly-t6r 2. 2-50 

fleller Pal dr. biirh. ffiorvos, 
Nagy Sandoiva. S2/a. 1-96 

Beltay Dezsfi dr. m. klr. saaza- 
dos-bndbiriS, a oaeadfirker. iigy6BHe, 
Tolnai-u. 4. 6-78 

Beltay Jentf dr. arvasz6kl h. 
eln3k,Tolnai-n.4. 6-79 

Herman 6s Maron obL m6rn5- 
kb"k 6s 6pit5mesterek, 6pit6si yallal- 
koz6k, Tavirda-a. 21. 4-79 

H6tTez6r sijrttzd, ozv. Holovits 
Gy3rgyn6, vit6ei sz6kliAz, Horthy 
Mikl<5s-t6r 8:06 ' 

BIdy Hermann vit6z„tojasnagy- 
keresk., Simor-u. 21., 3.-83 

fllrschler Pal dr. fflrabbi, Ra- 
k6czi-u. 13. 4-13 - 

fllavathy B6Ia bandozi 6s mogyo- 
rosfi, kir. ton'sz. laaacselnSk la- 
kasa, Var-krl 25. . . 76 

Boffmann J6zsefn6 Bzv. . 
hentes- 6s m6szarosiizlete, RAk6czI- 
n 23. 2-19 

flpUAdy Janos ny. ce. ezredes 

- maganlakasa, J6kai-tt. 5. 7-05 

flolldsy Ferenc f iiszer-, csemege- 
6s vegyeskeresk., Boldogasszony- 
ter 1. 5-25 

flollosy Gytfrgy cipfikeresk., 
Vaiosbaz-^6r ©...'. 4-45 

Boll6ssy Istvan betonvallalbozo, 
J6zsef-u. 32. 5-72 

Bomokl 6s Begyvld6kl Bor- 
termeltfk SzVvetkezete, . 
Gr6f. Klebelsberg-u. 2. " 1-77 

Bomolya Laszlo . dr. gyabortd 
uiryv6d, Nador-n. t9. 4-93 

flonty Antal dr. orvos, Zlta kl- 
ralyn6-nt 17. 3-60 

Borvath Ferenc keresk. figynOk- 
s6g, Borgyjirdfillfl 3. 6-71 

Horvatb Gynla allatorVos, bites 
tOrv. szab6rt6, Kossuth-u. 8. 1-16 

Horvatb Gynla rflvidarn nagy- 
keresk., Kipy6-n. 24. 7-91 

Hot > vathn6 6s RonaIn6 kOnyv-. 
paplr--es ird9zerkeresked6se, 
Koss^h-u. 15. ' . 8-51 

Bods Kazmfer dr. figyv6d lakasa,. 
Ferenc J6zsef-t6r 7. 8-58 

iTOdaja, Bzeutkorona-u.5, O12-S0 

Boranyl Janos ifttazertsa-, fot6- 

6s radiobereeb., Nador-u. 6. 3-51 

Hornyanszky Karoly dr. bflr- 

gyogyasz, k6rh. toorvos, Nagy Ban- 

diir-u. 15 ■ ■ 6-07 

flosszu LaszI6 dr. m. klr. ezred- 
orvos, okl. mQt0seb6sz, Tavirda-' 
n. 3/a. 5-*33 

Hungarla Kav6haz, tnlajdono- 
sok, Varadl Imre 6a Blooh Bandor, , 
Varkapu-n. 3. 4-36 HAGI sorozo 

KURDY FERENC -. * - 
Voro»marty-ter. Tel.: >M Horthy M.-t6r. T.: 8-06 472 egy hezelo ertsietre csnk jjg_hlg|sra ielentkezhetik Szekeafeh&rvdr Bttbner Andras dr.f ugyv6d, 

^r-krt 14. '3-35 

HUbscher Adolf villanyszerel6si 

valialat, Zita kiralyn6-ut 2. 2-20 
iilay Ferenc faszerfeeresk., 8z6- 

ehenyi-n:. 87. 4-52 

Illes Belane tanitino,. Nagy San- 

dor-n. B2. 5-36 

Hies Istvan keresk. ; sadfiliegyi 

nyara!6, Maria-vijlgy 7. 7-88 

. 1116s Karoly keresk., Boldog- 

assedny-ttr 12. 6-85 

Hies Karoly Fla ceg, c6gtui. 

1116s Istvan fest6kszabfizTet, Bol- 

dognsszony-t6r 12. 6-84 

Imrlk Endre m. kir m6neskari 

Srnagy, m6nteIepparancsjiok lakasa, 

Deak F.-ti. 45. 8-21 

■ Incze N.andor dr. uy. tvsz. 

jegyzfl, Ukasa, Tavirda-u. 3. 86 

Ugyv6di irodaja, Basa-u. 1. 72 
IparlelUgyeloseg, m. klr., 

kerllleti, VfirSsiuarty-t6r4. 2-94 
Ipartestulet, .Szent Korona-n. 4 
4-80 
Iparostanone Iskola (varosi) 

PetfSli-u. 5. 8-68 

Iranyl Kami I lelk6sz. Megyehaz- 

u. 17. -- 2-39 

Ivanyl Karoly dr. ker. isk. 

tanar, tbrvsz. konyv 6s irasszak- 

6rt6, Rak6ozi-u. 6/a. 800 

Jaderny es Tifrok mgszaros ^s 

hcntes/Vbrflsniarty-t6r 2. . 4-44 
Jambor Zslgmond dr. figyv6d 

lakasa, -Szent Inue-u. 20. 6-61 
jankovlts Imre fflszer- 6s ese- 

megekeresk., vendeglfo, Bavfanek 

J6zsef-n. 6. 2-52 

Jankovlts Victor -ndi fodraBZ- 

ipai-os, Baailjka-t6r 1. 8-53 

Jarasblrdsag, klr. , tdrveny- 
nAz 1-62 

Javlto neveldtntezet, klr., 

L6v8lde-a. 2. 24 

Javor Karoly radi-fi 6s villamos 

mnsz.vall., Gr6£ Karblyi J6zsef- 

u.«. 1-74 

Jeszenszky Antal dr. ftazolga- 

'. ; biro, Ferenc J6zsef-t6r i7: 6-30 

Jolbey Sandor dr. a s«6kes-- 
feh6ivari tttrvsz. elnokenek lakasa, 
Prohaizka Ottokar-u; 20. 12-56 

Jonas Bela ny. rendflrfokapitany- 
helyettes, Felsokiialy-Bor 11. 

1-49 

Jozsa Imre autbfnvarozb, Kigv6 
k»z 4. 5-15 

Jnhasz Arpad dr. mutfiseb6Bz, 
Probaszka Ottokar-u. 44. 3-77 

Jnhasz Imreirodag6pfizem, . 
Rak6czi-u. 2. 7-27 

Jnhasz Jend uri 6s nfli fodrisz, 

Gizella kiralyn6-u. 2. 7-58 

Jnhasz J6zsef 6ptiLet1ivefres 6s 

k6pkeretez6rhester, Ber6hyi-fit 4. 

12-69 

Kaalt Nagy Marcel dr. m. klr. 

-rendfalbtan., a kapitanysag veze- 

toje', Var-kVt 28. . - 4-3Q 

Kabal Janos reszelfi 6s Taspoly- 
. vago iizeme, Horbg-n. 4. 12-80 

Kablay Lajos m. kir. rep. fC- 
hadnagy, Horthy Mikl6s-t6r, zirci 
berhaz 3-28 

Kadar Albln dr. figyv6d, Nagy 
Sandor-u. 5. 2-12 

Kadar l>aszl6 dr. orvosi rende- 
16 je, Szent korona-u. 6. . 21 

Kajsza Pal postafSriezt lakasa, Zlta 
kiralyne-il-t 22. 3-43 

Kalocsay Jozsef dr. m. kir. 

hadbir6flrnngy, Var-krt30i 12-il3 

Kalman Laszlo m. kir. rep. alez- 

redes, Vilmos osaszar-t6r 18. 7>"92 

Kalman San dor ay. vez6rtitkar, 

J6kai-u. -16. 2-33 

Kaltenecker Viktor dr. ngy- 
v6tf, felsfihfizi tag lakasa, Var- 
krtse, (t61i Allomas) 1-01 

tigyv6di iroda, Nador-a. 17. 043 
NyaraWja, Piskdlls-tit 23. (nyari al- 
lomas) - fi-53 

Kamocsay Ferencp^r vea- 
d6gJBs> Horthy Mlkl<5s-t6r 25. 4-73 

KantorGyala villanyszereld, Kos- 
sntb Lajbs-u. 13. 3-^23 Kapl Be la dr., evang. pfisp>0k, in. 
-'-■kir;- titkos tanaosos, felsOhizi tag, 

Mariamajor 6~G3 

Ktfpltany Geza kir. gazd. taa 

int6zeti ig. Prohaszka O.-u. 15. 

:■'- . x 89 

Kapolka Jdzsef s6- 6s ,term6ny 

araaagykeresk.. Nigy Bandor-'n. 6. 
1-45 

Lakasa, Var-k8rat 37. . 6-77 

Karadl Karoly m. kir. posta- 

feliigy., Gaz^telep-u. 22. 7-20 
Karamy Gyula vit6z, keresk., 

Lakatoe-a. 6. 8-96 

Karasz Istvan IIj. gaiaijavit6- 
mester, Jozsef kir. herceg-u. 37. 
12-50 

Kardos.Imre okl. g6p6szm6m&k 
g6pinfihelye 6s Tas6nt6d6je, Budai- 
ut 24. . 7-17 

Karl Erno gyaros lakasa, Vitraos 
waszar-ter 8. 5-19 

Karl Istvan keresk., Piekalia- 
a. 31. e-54 

Karl Jdzsel es Ila fuszernagy- 
keresked6se, eoet-, szesz- 6s UkOr- 
gyar, Kigy6-u. 29/37. 30, 8-88 

Katonal epUletek es 
hatdsagok : 

Hadigondoaasl 1 8ltlgyelo86g, m. 
kir., Szent Imre^n. 7. - 8-81 

Honv6d hadteBtparatics.noksag 
m. kir., Vilraos csa3zar-t6r 20. 
34, 1-24, 1-50, 1-97, 2-S5 
5-23 
Honv6d had teat 16goltalmi pnrancs- 
uok m. kir., Horthy Mikl6s-t6r 

5-49 

, HoDv6d kieg6szf{0parancsnokeag, 
m. kir. Bz6kesfeli6rvari, Bzent Imre- 

■ u. 2. 
Honv. 61elmeeflraktar id. kir., 
. Bndai-vit 15. - 8-89 

Levente parsiig nii kir. Sz6kea- 
feh6rvar varosi, Szent Imre-a. 2. 
6-08 
Honv: hadtest parariosaoksag m. 1 
2irczi gymnaziam, Szent Imre- 
«■■ ?■ S-Ol, 8-71 

M6nte]eppaTa ; ncBnok60g, m. kir., 
Deak Perenc-tt. 29. 4g 

Paly an dvari parancsooksag.szekes- 
feh6r\-ari, FAJyaudvar 8-20 

Kecsk^s Tstvan vnrr6g6p, ker6k- 

par, mezOgazd. gepek6s musa. oik; 

kek nagykereskedese, Nagy Bandor- 

< u. 9. 6-18 

Ketskes Elek, Piac Jngatlanfor- 

1 galmi es keresk. vallalata, Bze- 

chenyi-u. 26. 2-43 

Kegl GyUrgy nagybirtokos, Csalar 

' puszta 3-6F 

Kegyelet temetkezesl valla- 

lat, tnl. Hermann Karoly, Ferenc 

J6zsef-t6r 1. 5-57 

Keledy Istvan m. kir. gt. ornagy, 

Tavirda-u. 26. 8-14 

Kelemen Arpad fest6kDagyke- 

. resk., Nador-u. 26.. 2-47 

Piok ja, K4roly li iraly-t6r 1. 2-24 Keller Julia e!6- 
ker'esk., Nador-n..2( i mfiviTag-' 
6-68 Keller Karoly dr. kir. Qgy6sz- 
s6gl elnbk,Viimo3C3aszar-t6r 12. 14 

Kemeny Istvan, Jozsef-u. 31. 11 

Kende Istvan dr. figyved irodaja 
Szent lmre-n. 20. . 29 

Lakasa, Nagy Sandbrru. 16. 2-28 

Kepes Janos dr. kir. kfizjegyzo, 
Rozsa-u. 2. 3-91 

Nyaraloja, L6vay-u. 6-52 

Kerekes Lajos dr. Sz6kesfeli6r- 
var'szab. kir. va'ros polgarmester- 
helyetvese, Jizsef-a. 11. 7^90 

Keresztes Zslgmond divataru- 
haza (1 m. a.) GOrbely Nindor la- 
kasa. Karoly kiraly-t6r 7. 13 

Kerl Nan dor rdm. kat. pI6bahos. 
KOlosey-u. 1. . 4-87 

Kerteszetl leldgyeltfseg, m. 

klr./ Bz6chenyi-a. 24, 8-57 

Ketskes lasd Keesk6s. 
KIgydssy Lajos drt m. kir. 

eaazadoaorvos, Kathy Jdzsef-w. 19: 

3-92 

Klrlslts Jozsel Id. ny. kb'zkfirh. 

gondnok^ Deak Fereno-a.. 2. 5-5§ Klrlslts Jdzsel, a kSzponti garage 
MotorkOzpont fizlettulajdvnosa, ' 
Buda;i-ut 1. 7-19 

Klsgazdak Vastlzlete, tnl. 
Novoth Janoa, Bdldogasszony-ter 9. 
■ 7-34 
Kiss Kalman IIj. asvanyolaj- 

nagy.keresk., Palotai-u. 67. 6-12 

Kiss IHIklds dohanykiaam v Alsd- 
kira!y- 5 or 14. 12-06 

Klstelekl Geza vit6z, a varosi 
aeneisk.'igazgat(5ja, Olaj-u. S6. 

6-41 

Klstelekl Istvan bel varosi pl6ba- 
nos, J6kai-a. 1. * 3-89 

Klstelekl Karolyne, dr.-ne 
»zv. varo.si tiBBtif6figy6BZ fizvegye, 
TdyiTda-a. 22. 8-42 

Klamartslk AladAr dr. mflto- 
seb6sz, fogorvoa, Bndai-ut 1. 1-64 

Klein Gynlane »zv. maganzo^ 
Var-krt 7. 6-75 

Klein Markus Ilal 6puleifa- 6s 
6pitkez6fi any agnagy keresk., 
8imor-a. 16. 7-47 

Klein Sandorne term6nykeresk., 
Sz63beayi-n. 6/8. 1-57 

Klemallt eplttfanyaglor- 
galmt kJ.t^ 8Imor-a. 19. 

1-11, 2-16 

KlOkner P€tcr. kflnyv-, zenemof, 
6s papirkereak., Gizella kiralyn6- 
u. 2. 7-42 

Bokor Andras vitfiz, cigtnl. lakasa, 
Gizella kiralyn6-n. 1. 7-43 

Kmetty Geza vizrezet6ksz6reI5- 
mester, Zita kiralyn6-at 14. 8-48 

Knazovltzky Bela ori 6s nfli 
diyataroQzl., Nador-u. 5. .1^63 

Knellel Ilona m. kir. poata- 
dijnokrifi, Rak6ezi a. 19.. 12-59 

Koch Nandbr dr. tanker, m. kir, 
f6igazgat<S, Deak Ferenora. 2. 2-87 

Kolossvary Pal. ay. aaazados, 
a Knazoritzky o6g beltagja, 
Lakatps-u. 8. . 2-31 

Nydri lakaaa^Fiskalis-ut 59/b. 7-85 

Kondor Istvanne fuszerkeresk., 

Homok-sor 1. 8-95 

Kondor Pal fogtechnikns, Kos r 
sutb Lajos-a. 11. 

Koral Artar flLszerkeresk., Nagy 
Bandor-D. 4. 1-44 

Kornls Elemer dr. vm. arvia- 
sz6ki filnOk, tb. fdszolgablrd, -Zita 
kiralyn6-nt %i. 5-69 

Kornaee es Stelner asztalo- 
sok, tnlajd. . Kornsee Jen0 6s 
Stelner Bela, Tobak-n. fl. 

; 4-47 

Korona Szlkvlzgyar, Badai- 
at.4. m . 7-21 

Koronczay Jdzsel dr. orvos, 
mQt6aeb6Bz, fogbrvos, K6gl Gyfirgy- 
n. 8. 18 

Kostyal TIbor m. kir. tiiz6rBza- 
zadosi Budai-nt 1. 12-18 Kovaes A.ntalne tfzv. 

Vilmos osa9zar-t6r 6. ..: lakasa. 
12-87 Kov&cs Dezsd fogasz, Lakatos- 
i. 12*46 

Kovaes Istvan sfitfimester,,. 
Deak Ferenc -u. 10. 5-42 

Kovaes Istvan tilzifa- 6s sz6n- 
keresk., Alsbkiraly-sbrie. 12^41 

Kovaes Janos lakatosmester, Var- 

krt 10. 6-95 

Kovaes Jend szikvizgy&ros, Ki- 

gyo-ti. 21. 4-33 

Kovaes Karoly epitomester; 
Csonka-u. 14. . 7-30 

Szerssfarafft- 6s tflziszerkeresk., 
Simoriu. 19. 7-98 

Kovaes Bartnsek Gynla 
ker6kpdr- 6s g6pkeresk., Bimor- 
a. 23. 22 

Kovats Aladar aatfigarage 6s ja- 
vitbuzem, Opel Service, 8z6ehenyi- 
n.se. .6-81 

Kovats Kalman dr. iigyv6d, 
tb. tiszti tffigy6sz,. : Szent Janos- 
kfrs.s.- iS-QO Kovats Lajos dr. berenozel, kir. 
tBrvsz. tanabselntik, Horthy Miklbs- 
;t6r, ciszterci b6rha« 8-24 

Kov&ts La Jos dr. agyv6d iro- 
daja, Baziiiba-ter i, 7-76 
Lakasa, 8z6chenyi-n. 3. l*-20 

Kdbanyal PolgAri SerfOztf 
es Szent Istvan Ta.pszer- 
mttvek r.-t. fi6ktelepe, Bonv^d- 
«-3. 1-41 

Kdhler Jentf kir. tdrv. tanfi.os- 
einOk, Fereno Jfizsef^r 13. 3-73 

Ktfnlgsberg Laszld gynlamajori 
b6rgazdasa'ga, Gyalamajor 3-47 

Kdrmendy Jozsef kir. 16m6r- 
nbk r Olaj-u. 82. 6-45 

KlizeUatasl felttgyelo'seg m. 
kir., K6gl Gyifrgy-a. 24. 8-66 
Kbzmttvekt 

Hadiiizemi szem61yzeti paranosnok, 
Rak6ozi-u. 16. 1-05 

Igazgat6sAga 6s kCnyvei6s6ge3-31 
VUlanytMepe {Gaztelep-u. 2.) 1-26 
Virosi strandfurdfl . 4-05 

B6rhaza. Ujvfir-krt . 4-81 

Kbzpontl enkorkaarnhaz, . 

tul. GeWn Arminn6, Basa-n. 1. I 

1-69 I 

Ktf zvag6hld, nyltvanos allomig i 
5-44 | 

Jozsef r»vid : , Jat6kr- 6fl j 
disamuarunagykeresk., 8zbgy6ny j 
Marich-u. 3. 5-88 

Kransz Samn kdzmnarukeresk., 
Sz6gy6ny Marich-a. 3. 5-89 

Kransz Zslgmond dr. agyv6d 
irodaja, Bzent Irnre-n. 20. 81 

Kren Ignae kilyba- 6a tfizhely- 
gyAr, Kossuth Lajos-a. 12. 4-88 

Krenkd Jozsel dr. O.T.B.A. 

kflrzeti orvos, Palotai-ut 22. 3-75 
Krlstdf Belane maganzd, TAv- 

irda-u. 12. . 7-57 

Krlsztlan Lajos ssfvari pfiapbki 

jbszaerigazgatb, Horthy M.-t6r ■ 

puspBki b6rhaz 1-91 

Kubal Oszkar m. kir. csendBr- 

firnagy, Lakatos-ui 1. •-■ 2-89 

Knfalk LOrlno kb"nyv- 6s papir- 
keresk., . hallad6kpapir: bizom., ' 
Kbssuih Lajos-u. 6. 1-06 

Knltnrmerndkl hivatal, I. 

kerlll^etl, m. klr., Szent ko- 

rona-a.- 3: - : 70 

Knnos Gynla ny. f. ■ ker. isk. c. 

ig., h. k6nyvviz8gdlb, Badai-at 1. 

1-88 

Kardy Ferenc a Hdgl sSrfizA ber- 

lflje, Tolnai-u. 2. . 5-64 

Knrncz Gydrgy' fflszer- 6s liszt- 

kereBked6se,Vbr6sinarty-t6r2. 2*88 
Kotay'eiek gabona-, term6ny- 6b 

magkereskedA, Simor-a. 1 3-93 
Kttbne MezogazdasagI gep- 

gyar r.-t. bizoinanyi lerakata, 

Boioss Istvan, Var-brt 15/a. 1-33 
KUmmel Bela keresk. mftkert6sz- 

iiziete, Kossuth Lajos-a. 6. . 2-22 

Lakasa, Horva'th Istvan-n. 4/o. 

2-42 
Laczkb Bela vit6z, denataralt- 

ezesz elosaiiiselepe, Tolnai-a. 24. 

8-86 

Lalostelepi gazdasag, tul. Po- 

povics Sindorn6, Lajos-telep 1-32 
Lakatos Melanle, Szent Istvan- 

o.W. 8-63 

Lanczos.Andor.dr. ugyv6di 

irod&ja, Ferenc J<5zsef-t6r 4. 1-Q9 

Maganlakisa, Horthy Mikl6s-t6r 

2-57 
Lang Lajos k8t61-, zeak-, ponyva-, 

halaszhalo-, karpitosoikk stb. 

keresk., Zita kiialyn6-tit 10. 8-27 
Lang Kezstt dr. belgybgyasz 6s 

gyermeborvos, Jbzsef-a. 21. 3^76 
Langermanh Vilmos vasbe- 

resk., Ebzea-a. 2. 2-73 

Lakasa, Rbzsa-n. 2. 2-81 

angssam Zslgmond keresk. 

R&kbczi-n. 17. 7-25 

Lanzer Itseh Sandor banbtisztv., 

Szeohenyi-a. 17. , 5-73 

Lanfer Jend keresk., Boldog- 

assz.ony-t6r 9. 4-66 

Laszny Geza dr. FeJ6r-vannegye 

ffijegyzfi, P^reno J(izse(-t6r9. 5-54 

'473 ■ s 

3 

% 

•Br"'" 

s ■ 
VI ^eteegf&nervnr Z^*$g££*E*M£^ PfinnJtoUCOnTORDIA u temetkexest vailalata 

Nagy Bandor-n. Alapitva : 1858. Telefon: Ajjel-nappal 
HalottszAlllt As ant A val bel- 6s kttll If Idre t 79 Lanschvann EAszlA dr. jArAsi 

tji Sfitiorvos , Tavirda-n, 6 . , : 1 2-43 

LAz&r Janos ephoniester, G&z- 

telep-u. as. ' : 4-89 

EAgoltalmi JJga seAkesf eh'eiryari 

.cspportja, Ilavrauek^n. .16. .7-45 

. - I^Ahner ■■ 1st v&n m^sa Aroa es 

Rentes, Felsd kirAIyrSor 1. J 

Eepartn Matyfis molnSr, sarkaz- 

tAr.2. 12-53 

i*May . Fer«hc in.' klr; bony, 

■ ezredes; Viimofl csaszar-ter 23.; 

■■'4-27: 
LfgeU ErnonA Uzt., vasketes ■ 

.Jredo7 0laj*i. l. Shi 4 

Llntnei- Sandor ., dr. flgyvedi 

:lrrodaja. RakAczi-n. 8/a. 7-49 

Losohczl tidttn lakasa,; Vilmos </ 

r csaszar-tAr'. 6.' ,,;' ■ '-'12-86 

EAzsa Jentf mi'kir.cbadaagy, r ; * 

;Badai-^t,-2- " ' 8rlO 

Xtfcberer Magda t4rictanarnb\ 

<! TAvirda-n. >l?; -_■■;; 7-56 

towyEndre dr.;flgyyAd irbdajja. 

j3zei)tkoTpiia-n.;jB. .,-'., 12t30 

LakaEa , Szen tkorona-by 5. 1 2-31 

Liidasy G Aza dr., ArpAdin -. 3. 

■ .t. ■■■.■:■■■-■::/■.;:.■':■■■■"■-:-■■ 5-92 

Lak Acs K AJmAn ■- szabomesteri 

-.Nagy HADdor-a, ;&..*-. /. .6-65 

tukacs Lajos gybgyazerAse, Na-: 

■. ydiiiivtu, -26..; ,v"'.:, :,." ■'■.','' i '■'■ —;v25' 

LUbeck Endre keresk., FiskAirsr 

4^a: - 6*56 

■> Madocsal Pal tanbgyi . tan.,, - 

l^orthy Mlkl6s-yer, Zirci-berhaz; 

8-70 

Magyar AltalAnds HHelbank 

..seokesfebAryari fl6k ja, VaTkaniif nvi." 

'-*■*:■ - 1-76 

vP^isazgaW' . 5-76 

Magyar Altalanos Koszen* 

b&nya . RAszyAriy t&rsulat r 

,bAhyaiga5!jBraT6sAga TatabAnyaVdvd- 

■'^ftreJ^obafc-tf: as".;-.; ■■ ,;."2-:T6' 

Magyar BauxltbAny a r. t. 

ko'nny.uf6mmfi, Adonyi^uti ,, $*05' 

Magyar Elet- As JAradAkblz- 

fbsitA Int^zet m. Sz. tokiren- 

delt*Age ji , lipsa u th La] os r u. . 6." 8-39 

Magyar erd&birtokosok ia- 

ertAkesItti r.-t. szfekesfehervAri 

' t^lepe. iTjvar-krt^ 92 

Magyar-hollandl blztosltA ■''.-.,: 

."■ .'ri"t. szAke6feli6rvAn vezerugyno'k- 

'_ :s6g#i : KoBsnth Lajos-a. a.-; .2-23 

•.Magyar klr&ly" szAUoda'As 

etterera^tul. Tosch KArbly ^fla'. 

-Appqnyi-tGr 1. ■ • -, ^01-86 

Magyar kir AlylAUnmfgy er- 

mekvAdelem lparlskoT&Ja, 

< 'jBiidal.u. 13. 3-72 

Magyar Mez&giazdak SzOvet- 

kezeteszekesTehAr^arikirendtdt-. 

' j^gfe, V4fi.krt.i4; ,■; '■;■- -'"Sr&T 

' Magyar Nemzetl Bank ezAkes- 

■ febAryAri fiofcintGzete, Vilinos caa- 

- . szAr-ter 24.. ;.,.-, ".-:.,■,' "■ : .- ; •: --.l-SO- 

FBRdki VilihQS csaszar-t^i- 24? 

--■.." '8r30 

Magyary-Kossa S&ndor Oran- 

^%yal gy^gysfzertAra, > VtJrasraarty- 

t&f'4, " 40 

Magyar KBztlsztvtseltfk Fo- 

■ gya«ztaijl, TermeKi, firt6- 
kesittf SaHvetkeaete ^18: sh. 
lifikja, Pilyarn. a* 8-40 

Makacsek Janos szuesmesier,' 

y6as*£:kir. heroeg-u., 22; ,4-23 
Majer Gyala Wm^szaroa . fizeifte, 

■tRakoczirB, 8/a^ > 7^48 

Makay «y»rtfy okl. gazds, 

( bfsbmiiiyi irOda, P6ti Nitrogen : ■ ■ ; ■■ 
. - 'jnittrtgyag'yaj .rl-f, v "rtk^pvisejftje;, 

tBazilika-!i6r 1. ■■<■■'■■ 2-10 

,v^»kasav Bndai-fit l. : ' .>'..-8-26' 
Milly Nandor dr. n. kir. ffitSrzs- 

' aUutoi-Tos, Zitakir41yii&-u, /i; 6-89 

Mamastch Imre'iilsteosz-tciheiy 

aUtdtQVajdonosi'Kit4Iylrut l -u. 2?. i 

■•-.iv-i'-vf^ -^ -'■■=."::. ■■/■.;.- ; ::^5*27- 
Manger Emtl ut>klr.all. reAliskolai 
.^aiiar; NAdor-n. i2: . ,~ > ,,- 3-46 Manii J6zseln6 ttzv.. teglagya T 

job, Kec8kem6ti-n. 24. ! 1-27 

M6rtl Istvann^ ffiszer-, rfifSs- ds 

rdviddrakereeked^se, Zita kir.-a. 1. 
.-"; .' ■.'-•••■ "'"-. 6-88 

Marlamajort b6rgaxdasag» 

tul. flzegfl Mik(6s dr., . MArla-ihajor 

6-92 

Markwarth Rezsd dr. flgyr^d. 

Bazillka-ter l. , Q7-76 

Marosdy Istv^n m. kit. tUzarr 

alearedea, Vnt-krt 27.,, ;' : : 3-17 
Marosszeky Emll Iflhadiagy. 
, Szeat Janos-kBa 8. . . 12-78 
Marosvary Fereno Vaomim Oil 

Company r.-t. lerakata, Vaivkrt'14. 

■ , ! . .. ■ .• ..: ■■■■-- '8-45 
Marsehalek Lajos dr. orvou, 
, ;8z5gyeoy Maridh-B. 11. ; 17 

Nateosz fnvarva!la!6 ifrs eioszti iro'- 
: dajAnak :vezBt6j^ Golrtbb «&- 

; roly, Nagy gAndor-u: V9. 5-62 

; Lakfisa, J6kal-u; i. ; r; '6-23 
Mat^asfy Jozsel vitea, reptilS ' 

' olezredea, Simor-u, 23. 6-10 

MazoJy Geza m. kir. tflzeTatea- 
: redes, Zita kiraiyne-o, 19., 4-68 
Mayer Jdzser epit^af 68;tiizel6- 

; tt'nyagtelepe, 8z6chenyIrU. 12., 

■'■■ - ■ " ,"", 3^12 

Med&k Imreokl. 6pH^'sziaierii6k; 
. 6pit6mefiter, Nagy Lajoe k^ralyr ■ 
■ fit 2. ■'". . -> ■■'■■■ . ; ,---,7-74 
Megyehaza, Ferenc Jiizsef-tftir 12. 

:.aasd -VArmegyebiznal , la ■ . .' 3^79 

Melhi Gyala k4vSbehozata11 r.-t„ 

■: Basa-«; ».'", " ■■■'■'■ -^ 12r76 

V. Melegh Rdzsa k^Jiinmnka ^a 
fohalsrnkiiistete, feh^rnemfi sp-alon- 
ja; Var-kTt 49/a. 8-90 

M^lynadasy Antal Inire: dn 
in.'i'kir. ' ezi-edorvoaj - belgydgytfBZ, 
VArrkrt 16/a. ', ., / -5-98 

Meran J^nosne er6In<6 urn 
dalmi- erdoliWataia, Csftkber^ny. , 

'*w^'.- 2-06 

■' Oradalmi Int6z6s^s, Porbala-puszta 

2KX) 

Mer6nyl Karoly m. kir. ; \toM~ 

teredos, Var-krt 16. . : 4-98 

M6rd Gyala lakasa.; Bzentkorona- 

a 6. 2-58 

M^rson Llp6t dr» fflgorvoR, 

TAvirda-u. 11, 1-^72 

Me.szaros ' Jdzsel .autiiuvaroa'd: 

Szogy6ny Maiich-u.-S. 8-80 

M^szArOS Jdzsef ;t«zel6aayag- 

kertsk., Ferry ;-iiv 6. v ^ 2-74 
Metz . Janos Vendeglos, Bapritkn- 
'■ rpBa-u-rl.' ■';■■"■■. ''. '^ ; : '■ t ' , '67! 1. 
ni ezgar kajos dr. r. kat. leikesz, 
: MegyehAz-u, 7. ■ 6-82 

Mezdgazdasagt tparl *s ke- 
resk edelmt bank mint EzOvet- 
kezet, NagySaadorW. 8/a. ' 3-84 

Hezdgazdasagl Vegykls6r- 
let! .allomas, nvlttr.* Sjsent 
IsfyAii-u. 5 - 6-26 

Mlchnay G^zanemes, m. kir. Hy. 
Tezkorpagy, Kigl flyfirgy-a:.i6 .7: 

Mlklds Ferenc dr. belgy6gyA^, 
BeAk F^rencru.^2. . ;i ;l-80 

Mlklds Ge.za dr. flgyvAd, BpgpAr- 
a- 2- 5-91 

Mlkd Jozseif epit&meBt6r,VAlH0- i 
kirA;ly-8or ; 24. ■. ■ . -"■ . ■ &-71" 

Minerva ktfn^rnyooida,tilajd. 
Weinberger Dtezsd^iKoHsutlj 
L&jos-u. 2. 5-31 

Mobal Ferenc sUtS, SImor-a. 33. 
.■■-,•■:,':= <-■ ■■-■'■.--.. .- _ "'8-;55 

Moln^r Erzsebct uri 63 nOi :.- : 
divatvizleti ltossntb La3os-u. ; 18. ^ 
• ;. , ■■-,', , > ^;7-55 ; 
Molnar Istvfiri aleeredea, VAiv ; 

,krt;37.; i ;■.,., .■...; ; ." 8-50 

Molnfir istvfin lifeafr i^iBtminj- 

kereEk., kicsiayben *6b nagyhan, 

:*&lnai-u, 2Q. ;.. ;. 12-09 Moln&r Janos berantd- 6s taxi- 
■ fuvarozAsi vAllalata, Mantz . JAnbs- 

• a. 20. 5-22 

Molnar Janos dr. &gyv6d, Zita 

kirAI.vri^fit 3S. 8-59 

MontskA Ferenc kekrt estomester, 

Bzfigy^ay. Marioh-B. 1. . 7-50 
MoskovltS' Jentf [llatseerkeresk., 

NAdor-u. 7. 3-61 

Miinkacsl Balazs teheraut6-fn- 

varozo. Olaj-a. 17. 4-j 8 

NAdor Armenteslttt Tarsnlat, 

V8r6sraarty-t6r 7. . 58 

Nagy Ferencntg fegyver- 6a l<5 

szerkeresk., Bimor-a. 27. 4-50 
Nagy Janbsne halkereak., Simor- 

H 13. 5-99 

Nagy LaJosyillanyszereW ^smOsz. 
■', vallalat, Kossuth Lajos-u. 8 /a. 4rl 1 

Lakasa, Badai-iit 30. , .7-97 

Nagy Sandor If J.' kepkereflk: es 

kSpkereteza, j6zsel-a. 37. 12-51 
Nanasy Geza dr. egyet. m, tanfir, 

Szent Gyfirgykorb. fiiorvosa, 

VBrOsmarty-ter 6. /6-21 

Nemenyl Lajos, Jfiasef-u. 9. 

■2-03 
Nemes Jdzsel dr. ftgyved, NA- 

doivu. 2. 2-55 

LakAsa, Vilraos qsAazAr-t6r 23. ,85 
N^meth Istv^n paskamfives £s 
■'■ ir<5gipmfiszetesz,'Bzent koroaa-u, 5. 

.-■'■'* ■•.■-"''■ ■■■■■■ 8-02 

Nemetb Laszl6 dr. gjakorio- 

oryos , Vi Imos csAszAr>.ter. 16. : 78 : 
Nemeth Xaszlbn6 fiveg-, .por- 

.eel Ian- 6s jAtekdrnkereyak., NAdor- 
,nv21, 8-84 

Nemethy Jdzsefm. kir. szazndos, 

Peak F.-n. 45 x , . ^2-76' 

Nemethy Sandor m. kir. szasa- 

d.0B, VilmoB- csAszar-idr 23. 1-35 
Neabanser Inire dr. flgyv^d 

lakAsa, Ferenc Jo&sef-ter 10. 2-82 
Neahaaserlmredr.es Stein 

Jdzsel dr. ugy videk trodAja, 

NAdor-n. 25. 54 

Ney Jenft Vnri 6s papi szabAsA^a, 

NAdor-u. 4: 8-14 

Nyakas LaszlA Mateosz. teher- 

aut(5fuvaroz6, Cgonka-a. 13. 12-16 
Ny^rl Bela .lisztagynOkf 6ge, liszt- 

es termenykeresk., Bimor'-a. 21. 
8-72 
Nyall JLaJos. aStOmester, Palotai- 

u. 26. 8-28 

Nynll Mlbaly vizvezet6ksz'erelfl, 
. NAdor-n 13. . 2-38 

Oesterllng Viktor fuszer- es 

'066iiieg6ker.6<ik. Nador-u> 1. 4-22 
Orban LaszlA m. kir. csendCr- 

eeredes, Var-krt 30. : 12-12 

Ornios Vllmos Gerfi, Pirosalma- 

al.7. : ■■ 2-11 

Orsonlts ■ Marttlt tn. kir. posta 
tisztnfi, FeIs6kiraIy-sor. 25. ;.-■■' 
12-07 
OrszAgosTArsadalomblzto* 

sitAlntezet BzekesfetervAri ' 

ker. p6nztAra, K6gl GyiJrcy-a. 1. 
1-98, 4-69 
Ott^i Nandor katonai fogtectiiikns, 

Fereac J6zBef-t6r 8 . "'.■; 62 

Otthonrgarfizs As Jav1tAmu< 

bely, tol. BAn SAndor. Osz- a. 9H3, 

: ,.4-63- 

OzVAry Ferenc faszerkeresk.. 

. .:6bz,-ti.._2o.. , ::■.:.■:■. , j 1-94 

Paar GyalAnA divat-, kBtattini' 

szalon, RAk6czi-u; 4. .6-62 

Paksy Ernti v.iWz,. ny. yez^rOr- 

nagy, Vilmos qs.-ter 4, , 6-01 
Palbs Ferenc a Gazdak Bizt. 

szUvetkazete vez§rk6pviael6s^gi 

16n«ke, RAk6czi-a. 10/a . . 12-39 
Pandar JAzsef varmegyei fitb.l'H- 

toB. i :Als6kiralyrsor > .vAroBi kislakas 

;.,,■.,::;•.:■■;■.■:.;■, 12-40 

Pannonla nyomdavallalat, 
m. sz. Szammer I. at. kfinyv-, 
papiilreresk.. NAdbr-n. 13.^05-21 OPEL SEUVrCE KovAca Aladir 
Pz^fetieTiyi men 26.. ^ T„ 6-81 Parlsl BazAr, tnl. Wohl Lajos, 
Niidor-u. g. .6-17 

Pasztory SAndor gyfigyBBertsjt. 
Klgy6-a. 87. **" 1-71 

Pattantyos A. JAnos dr. ny. 
kir. figyesz, VAr-krt 19. 3-83 

Pank SAndor GizeilaGfizmalQm^s 
a Gyori SzeszgyAr k6pviee!6Je, Fe- 
renc Jozsef-ter 6. 2-46 

Padlovlts BAla dr. virdsita- 
nacsnok: Kigyo-n. 8. 8-92 

PAnzttgylgazgatAsag. m. kir.. 
Kossuth Lfljos-u. 5. 94 

Adohivata'l, m. kir., Koasnth lajoa- 
a. ie. B-07 

Penzflgyfira^gi eldadiS, m. kir. p6nz- 

' flgyfiri felfigyeiS, Pet6fi-u. 3. 8-08 

PerAdy JAzsef m; Idr. tuzer- 

■', alezredes, UjvAr-krt, KovAcs-feie bAz 

• ;■-'.'.■..- ':■::■■■■'■:•■■■'■ . ■..5-47, 

PerAnyl SzllArd dr. O.TJr.v 
titkAr, ttgyvezatfl, Ferenc J6zaef- 
Ut 13. 3^54 

PerJAs Antal ffiazer--A3 csemege- 
kereak., GAatelep-n. 5/a. 12-20 

Plelfer IstvAn dr. gyakorld- 
orvos, Jfizaef Ago6t-u. i. . 52 

Pffnn JAzsef,. Concordia temet- 
kezesi es b6rkocsi vAllalata, Nagy 
8Andor-a. 6a J6kai-n. sarokhaB.79 

Plcbler GasztAv, a NAdbr Ar- 
menteaite Tarsnlat ig.rf5m6riiBke, 
VerfiBmarty-ter 7. Q58 

Plnglczer Gyula eAranypatkdc 

, vende glfije, Horyath ,Istv,aii-a. 2. 
6-80 

PfntAr As TamAs Bzallitm. vAl- 
lalata, TeherpAtyandvar 8-56 
Fatelepe, :Budai-nt 6.' 3-20 

PfntAr Janos Aprtomester, kir. 
tflrv. bites Bzak6rW ? Felaflkiraly- 
sur 49. , . 2-67 

PfntAr JAzsef 4pit6sz,- ApiMines- 
ter, Badai-At 100., . 6^31. 

Polcer Gyala takp6aat. ig., Vaiv 
krt2S. 2-01 

Polgdri flulskbla, m. kir. 
AllamI, Horthy Mikl<5s-t6r 4-74 

PolgArmesterl. blvalal, lisd 
VAioai hivataJok alatt' 

Poll^k Henrlk gabona- ea W- 
mAuybizom., Bazilika^ter 1/8. 80 

Follak JAnosnA ttzv. gabona- 
63 teim^nybizom. lakAda, Lakatos- 
u. 6. 12-60 

PolIAkRezso oipeszflzlet, Laka- 
tos-a. 2. - -. ..1-07 

Poflermahn PA1 As tarsia gdz- 
viaszt)Dt6de es mulepkAszitfiteiepbi 
PAiya-a. 42. (nyArl Al lorn As) 4*77 

PArAszLajosnA «Lilly»'nWdtvat- 
Bzalontulajdono3,BdgnAr-n.2. 2-78 

Porkolab Gyula m. kir. vki szA 
zados, Vilmos csdszAr-tAr 23. 8-16 

Possel Artbnr tfiz.ifa- 4s .szAn- 
keresk., AsvAnyolaJkeresk., 8zA- 
cbenyi-n. f. : . 3-64 

D'akAaa '.""■■';.'■;:.;'-■. ';"-'".4-96 

Possel As Eaafer likAr-, ram-As 
VecetgyAr, bornagykereskedee, ; Bdl- 
dogasszpiiy-tAr 3. 2-49 

Postal m.klr., Kossuth La jos^a Iff. 
1. sz. hivatal fonfike 63 

IiakAsa .,'■' 3-82 

FOnOksAgi iroda 66 

Felv^teli oaztAlyok 65 

F6p6natAr 2-92 

TAvbeszelfi ellenfir 3-99 

3. sz. hivatala, PAlyandvar . 9 
Kirendeltseg vezetfije . ' ' 1-59 
B. sz. hivatal, Vilmos csaszAr- 

Uif is..-,-- _v ';■'•"., .:•'■ 50 

VpnalfelvigyAzAk, ia&v. p.-u; 6-34 
PostaszAllitAs vezeWje, BAkdozi-u.21. 
3-94 
PostaszAllitAsi.azem, 6sz-n. 5. 4-20 

4. sz. niVatal, Battbyany-n. i«i" i 

1-18 MACllACSEH JANOS szoc$mc$icr Sz6kesfeh6rvar, 
Jozsef-utca 22. 1^25 m a nf vsor ciclcn ifvo ludnlvatOhc Szekesfeh ervdr Prager Jend dr.; ; fdg6rv6s;; :!; \ 
Kossuth Lajos-u. 8. 59 

Prettenhoffer Zoltan dr. 
tfiivenyli. m. kir. allatorvos. "■ 
Rotliermere-u. 3. 5-09 

Proity Marton drUelkesz. Ko- 
lozsvt'in-ut 6. 7-67 

Procidentia Bfztositd r.-t., 
Nador-n. 1H. 4-95 

Pucher Istvan nagyberlo, 

Harpentel© 12-15 

R&didailomas, Sosto " 95 

Csendftrkirendeltsege 3r95 

Bzullohegy 8-47 

Radd Ferenc iiGf divataru- es 
koiifekciokeresk., Kossuth Laios- 
u 7. Mi 

Rakos Bel a ktifaragrtme'ster, - 
•loKsef kir. herceg-n. 19. 12H35 

Rehorska VUmos kelmefestfi es 
vegytisztit6gyara,Tobak-u.21.l-73 

Relchenffeld P&l, Magyar Ga- 
bonakereskedelmi R.-T. kirendelts* 1 - 
eenek vezetoje, Yar r krt 15. 3-52 
. Renddrseg, m. kir.:. 

RendorkapitanysAg. kozponti 6>szo- 
bfija 3-50 

Vezetoje. Kaali Nasr.v Marcel, dr. 
m. kir. fokiipitariyhelyettes 91 
Vasuti palya-ndvari orszoba -3-78 
6rszcntelyzeti osztaiya Lord Ro- 
therme re-tor 7. 3-74 

l.ovasorsegi Grszobaja, FurdO-sor i . 
3-05 
Oreghegyi orszoba, Fiskalis-fit 31. 
6-51 

Repassy Bela vitez, m. kir. honv. 

alezredes.Nagy Lajos kiraly-utia 7. 

8-12 

ReptUdt6r, Borgiind 1-13 

RepUloter, Sosto, maganbesz* It 

■ gBteSTrt 8-09 

Repttloterparancsnoksag, 

Bostui, liivatalos vonal ci-ak h'et- 
kozuap 18oraig 1-14 

Hivatalos vonal. ejjel-nappal 1-15 

Revlczky Jend revisnyei, m. 

kir.'Qrnagy, -Yorb'smarty-ter fi. 

3-38 
Rlffer Geza dr. varosi t. foorvos, 

Rakoczi-n. 6Jb. 1-48 

Rdedlger Erzsebet dohanyarns, 

Kossuth L:i,fos-u. 18. ; 7-54 

Rom. kat. papneveldlnte- 

zet, Petofi-u. 2. 5-59 

Rom. kat. puspttkseg, Karoly 

kiraly-ter 1. 4-90 

Gazdasagi udvar, Baletrom-u. 6. 51 

Rdna es IMemet . vasarnk, 

zoniancedeTi'yek, kerekparok, Bol-. 

., dogasszony- er 10. ' 4-60 

Rdnay Lfpdt Balgotar.i&ni Koszen- 

banya R.-T! kepvis'oltfje, Var-krt 17. 

4-25 

Rosenberg Laszld villany, rail! 6 

/ mfisz. vail., Apponyi-ter 1. 5-05 

Rosenberg Pal borkeresk., 

Bzent koroua-u. 6. 6-20 

Rosenberg Sandor borraktara, 

Bztfgyeny Maricb-a. 1. 4-61 

Rdder Jenftm, kir. vezerCrnagy, 
Ferenc Jozsef-ter 17. -. 8-97 

Rdhllch Laszld fot<5-, villamos- 
stigieikk 6fl TYidiokeresk., Nagv 
Sandor-n. 5. RohHch-haz 8-67 

Rndbanyal Imre posztokeresk., 
Naddr'iQ. 9. . 3-8I 

Saghy Ferenc m. kir. ny. huszar- 
alezTedes, T&virda-u. 11. 46 

SagI Gynla es Flat divatarn- 
baza, ezelott Schubert es Schlesin- 
ger, Nador-u. 29. . 15 

SagI Istvan lak'Asa, J6kai-n. 8. 
2-36 

Salomon Arpad m. kir. szamv. 
'tt.tisat-v. lakasa, Bzunyogli-ii.e. 

4-55 

Salomvary libor dr. m. kir. 
llony. ffiorvos, Budai-.At. 1 . 12-19 

Salzberger Istvan lakasa, Szeiit 
Imre a. 4. 7-04 

Santa Jdzsef frisa baza!:-, deli- 
grytlniblcs-, zttlds^g- es termeny- 
kereBk., Simor-u. 6. 8-62 

Sarat J6zsel vizvezetek es OBfttor- 
n&zasi vallalkoz6, 8zinhaz-u. 1. 

3-68 Sarok Istvanri* Bayanyii lloiia 

viriguBlete; : Nidor : n. 22. 0r69 
Sasbalmf (SchOnfuss) Rn 

dol! Vitez, O.P.B. iroda, K6gT 

Gyorgy u. 26. 2- 

Say Jdzsel Mztulajdonoa, veriSs- 

marty-terg. (itKemlieu: X/ltS— V/15- 
■ Iff) ... 12-75 

Say MdrtC dr. gy6gyszertara. 

Bzfigy^ny Marich-u. 11. 35 

Schaamann J6zseS villany- 6* 

radiuszakiizl., Rakoozi-u- 4. 5-14 
Schiller Sandor badogos is sze- 

rel6, Bimor-u. 11. 7-46 

Schlammadlnger Gyula vas 

kereskedese, NAdor-a. 12. 4-62 

Schlelf er Aladar 91. kir. 6rnae-y, 

Vifmoa csd.sz&r-t6r 2. 32 

Schleslnger Jozsel dr. orvoa, 

J6zsef-a. 35. 6-86 

Sehmelcz Krnif titepitS-, 'asphalt' 

es szigetelOvall,, Bastya-tt. 4. 8-34 

Schmfdi Ferenc v.' muaz. tana- 
• csoa. Var-krt 18. ■ 2-98 

Schmidt Istvan ttizoltdtiszt, 

BAstya-n. 13. 5-41 

Schmidt Karoly divatarakeresk., 

Kossuth LaJos-u v 5. 3-97 

Schnetzer Nandor flveg-,' por- 
eellAnkeresk. 6s Apiiletiiveges, 
Bzfigy^ny Maricb-a. 6. 1-06 

Scholcz Janos meriegkeszitg, 

Gobel Janos-ter 1. . , 5-!,52 
Sch6n Erno rovid-, .szfivtJtfr- es 

diszinliarunagykeresk., Rozsa-u. 5 
1-90 
Schon Marknsz^fdszerkeresk. 

Kig.v6-o.-l. 6-16 

SohOnFeld Ferenc dr. gyaliorlo- 

orvos, Jozsef-u. 17 12*04 

Schtfnhelm Lajos dr. korli 
f6orvos, Nagy Bandor-u. 10. 1-04 

Schramm Ott6 dr. szemorvos. 

Bazilika-t6r 5. 5-26 

Schrelndorfe'r Fer enene fog- 

te.c]iiuku8-mfc3ter, Tavirda-u, 14. 
4-41 
Schnatcz Janos es Pal ber- 

liAza, R:lk6(izi-u. 4. 0- 

Schwarcz Laszlo dr. orvos 

Zita;Kira!yne-tit 17. =' 1-53 

Schwarcz M6r vegyeskereske- 
dfee, 8iinor-u. 41. 3-63' 

Schwartz Bela ftiszer-, deligyu- 
mfiics- ^s eyarmatarunagykeresk., 
Hoi thy Miklos-ter 5: ,' \Q 

Selymes Alfonz dr. on-os, fog- 
ea azAj-azakorvos,. Ferenc Jozsef- 
ter 17. . ; 3-45 

Shell kftolaj r.-t. korzetkepvise- 

lete it'j. Kirisits:J6zsef, Badai-nt 1. 

07-19" 

Telepe, Bz6chenyi-n.. 70.' 4-70 

Sf'may Laszl6 fo'ldbirtokos, Kis- 
faludpuszta 83 

Slmay Mikldsne ttzv. bankvezer- 
igazgat6 Szvegye, Ferenc Jrtzsef- 
t^r 17. 2-21 

Simon Andras dr. . Hey v4d , ,6r- 

szaggy. ke'pv.p Vilmos CB4izar-ter 2 

4-54 

Simon Ferenc vendeglfls, Arany- 
balla-ut 32 ■•' -... 5-32 Istvan viltamossAgi 6s 

ra-lioszakiizlete. Zita kirSlyDe-dt 18. 

;.■■•.■;-.".;' 6-77. 

Simon Janos ny.allomis-el81]dr6, 

J6zsel kir. herceg-n. 28jii. 4-28 

Stmslk Janos keresk. figy nfiksese, 
Bazilika-ter 3. 2-89 

Sink6 Jozsel dr. orvos es neje 
Szabo Erzsebetdr. fogorvos, 
Gyiimolcs-u. 2. v 4-91 

Slpos Bela, VSrosmarty-ter 6. 

5^39 

Skorka Karoly hirlapirf, Bzent 
Istvin-terl. .6-99 

Somlyddy A^pad m. kir.. tiliceS 
alezredes, J.6zae(-u. 28. 5-29 

Somogyl Istvan keresk. QgyhOk^. , 

Fery O.-u. 11. 87 

Somogyvary VUmos vitez, m. 

kir. ezredee, Nagy L^jos tiialy-; 

ui 10. /, 1-2-45 

Somos Odttn rh; kir. honv. szft- 

aados, Fereno Jdzsef-ter 13. 0-83 Soos C»aicag« «.ut6jay ; i}6.Bzefh es 

'. kftrfjartta.ftasi valL: Fery Q.-n. 8/10. 
■:,, ,.-■'' •-,■- .-.■,■' ' '• , 4-49 
Ce^tttV; : Sortu Beniftmin lakasa, 
VOrosmarty-ter 7. 5-04 

Sportcsafnok,>iev^Ide-n. 44. 

".■"■'■.■;> :l-53 
Stauffer 6s Vlrag baromfi-. 

tojas-, gyiimolos- es lflttvadtelepe. 
■ Virag Beuedek-u. 2. 12-66 

Stansz ; J end, Gyfimolcs-n. 12. 

6-91 
Stein Jozsef dr. es Neahau- 
' ser Imre dr. iigyv.ed'ek ifod:i]a, 
Nador-u. 26. - Q54 

Stein MlklOs dr. fogorvos, Kos- 
sutli Lajos-n. .1. 27 

Ukasa, ,J6kal-a. 10. " 2-08 

Steiner. Imre vi llanyszerelesi vAI- 
lalkozo,. Bognar-Q. 2, ; 5K)6 

Stelczer Gyorgy lakasa, J6zsef- 
u, 3i. . 5-10 

Stern Sandor rSvidaru nagy ke- 
resk., Budai-dt 22. 7-16 

Stocklnger Jdzsef molnir. Be- 

renyi'-Ut 1. . , 7-14 

Stolczenberger Imre ffiszer- 

keresk., Hssbgyeny Marich-a. 1. 
6-04 
Stran.sz test verek iisztttgynflk- 

sesre.tnlaj.Straasz Miksa, Kegl 

Gytfrgy-u. 22. ■ I-43 

Sttlhmer Frlgyes r.-t. fI6kja. 

Nador-n. 20. 4-84 

Solyok Denes dr. korb. f<">oryos, 

Deak Perenc-u. 2. 7-18 

Snlyok Laszlo dr. figyved, 

.Kigjn5 T U. 24. . 61 

Lakasa, Ferry. 0,-n. 9.' . 2-13 

Snmlts Jozsef titzelA es epitesi 
anyagkeresk., Zsolt-n. 1. ' 6-46 

SUss Saador ffiszer-' ois csemege^ 
kereskedese, Bzechenyi-n! 78. 6-73 

Sllto* Gytfrgy tdzifar, saen-, m^sz, 

es cemenLk^resk^, Sar-u .20. 8-99 

SUveges Janos fuvaroz<5 v&llalata, 
.QIaj-ui.6-7. • , .7*32 

Sved Sandor drogeria, Nad or- 
.u '27 . . . , 5-81 

SzabadI Imre ftiszerkeresk., Var- 
krt 4i. 12-10 

Szabo Ferenc epitOmester, 
I)e;ik F>n. 4. 2-51 

Szabd Gyula f uszerkeresk! 
Rak<5czi-u. 23, 7-24 

Szabd Istvan ny. varm. tisztv., 
l>r. Kutby J6zsef-u. 48/a 8-85 

SzabO Janos geplakalds, kutfuro, 
Kadocsa-u. 7. ...-;' . 12-29 

Szabo Janos tfizlfa- es ■ szen- 
keresk., J6zsef-u. 4. 7-02 

Szabo JOzsel teglagyara, Piitasi- 
dnld , 3-90 

Szab6, Jdzsef villanyszereia 6s 
mllszaki vallaIkoz6, Kossuth Lajos- 
n.2. 1-29 

Szabd Lajos ezelCt't Pollak Gnsz- 
tav es TArsa azallitik, Kigyo-tt. 27. 

•.■',-■'--. '■; •,-.. ' ■, 56 

SzabO Laszlo tiiszer-, gyarmat- 
aru- ^s lisztaagy keresk., Boldog- 
assaoay.-tef 3 '.. 8-82 

Szabd Mlhaly rn. kir. postaftitiszt, 
TerriplomkSz 1/a. . 12-49 

Szabd Zoltan vitez, m. kir. bonv. 

szamv. ffitiaztv., Rflk6czi-n. 29/a'. 

5-53 

Szakal Andor nyersbOrkeresk. 
bizom. lakasa, JanoBai^a.. t4. 

,,.■■12-08- 

Szakats LasZld ftiszerkeresk., 
B'ntthyany-ut 18. 7-68 

Szakonyl Ferenc berauto fuva- 
rozfi-, Forgd-u. 2^-. 12-71 

Szalai Dezsd itarbecsld, Var- 
krt 15/a. , 4-08 

Szalantay Laszlo dr. kir. tBrvsz. 
orvos, Var-krt 33. , ■ 4-43 

Szaller Istvan textilnagykore'sk,, 
Nagy Sandor-U. 5. 6-64 

Szammer Imre atdda Pan* 

nonla nyomdavalLm. az kfinyv-, 

papirkeresk., Nador-a. 13. \ 5-21 
Szammer Pal riy. alezredea^ 

FiSkalis-u. 61. ', . -7*87 

SzarkaCGeza di^. vi tea; leariy- ■') 

gimh. Ig./Alagly D.-u. 3. 3-27 Szathmary Jdzsel bOrkeresk., 

KAroly 'fcj[ra,ly-ter'4. ' 8^)4 

Szauter' Jdzsef liiszer-, liszt- es 

magkeresk., Boldogasszdny-ter 25: 

7-41 

Szechehyl Viktor' grdl Sarpen- 

tc'lei gazdasaga ' ' 12-14" 

Szego* Allklds dr. gazdasigainak 
kdnyveloseere, Lord' Rothermere- . 
ter 3. Gazdasagi -irodija" 3-53 
Konyv'elfis^ge 8-03 

Szeidenstrlcker testverek 
boi, palinka, rum, ecet, dr. Kuthy 
J6zsef-u. 26. ~ 3-7l 

Szeltli iUlb&ly hirlapterjesztd 
vallalata, Bzent Imre-u. 8. 2-80 

SZekesIehervdr sz. kir. va- 

ros Kbzmuyei, Varosi strandidrdoje, 
lisd Ktiznifivek alatt 

Szekesfeherv&r, Szent 
Istvan-a. 18. alattl fllm- 
szlnhaz k.f.t., Bzent Istvan- ' 
u; 18. _ ,1-47 

Szekesfehervar varosi m. 
kir. penzttgydrl btztosi ke- 
rUlet, Pet6Ji 7 u. 3.^ 4-82 

Sz6kestehervarl Arnhltel- 
k» zv_etltd es kereskedelmi 
K.f.t., Nagy Sdndor-'u. 16." 4-97 

Szekesfehervdrf Egyhazme- 
gyel Takarekpenztar r.-t., 

8 zb'gy e u -M aricb-u . 1 . 6-24 

Szekesfehervarl es Fejer- 
megyei Takarekpenztar, 

Nador-a, 17. , ^ 19; 43 

Szekesleherv&ri fakereske> 

delml r.-t.,8zecbenyi-u. 10. 1-34 

Szekesfehervarl Friss Ujs&g, 

laptnlsJd6nos ! : FodOr Lisa J6, Bas- 
tya-u. 1. 1-Q7 

Szekesfehervarl Gazdakttr 
Egyesllleti Szeszldzdeje, 

. Aranybnlla-u. 88. . 6-44 

Szekesfehervarl Hitelszd- 
vetkezet, mint az O.K.H. tagja. 
Sztfgy^uy Mnrich-u. 1. . . 7r51 

Szekesfehervarl ' izraellta 
vallask^zseg eldljards&ga, 

R&koczi-u. 9. . ■-. 1-3Q . 

Szekesfehervarl kereske- 
delmi csarnok, Bzinbaz-epiilet 
■■■.-. 1-95 

Szekesfehervarl kereske- 
delmi tarsulat, Var-krt 48. 

7-07 

Szekesfehervarl Legszesz- 
gy&r 6s VegylmUvek r.-t., 
Gaa-u. 2 28 m 3" 
O 

N 
M 

X 

z 
o Szekesfehervarl Nagymozgd 

k.M. Alba filmaziubaz, Vir-krt 35: 
2-07 

Szekesfehervarl orvosi ka- 
mara, Basau. 1. 5-20 

Szekesfehervarl tanker tt- , 
letl kir. fdigazgatdsdg, 
Bzent [mre-u. 2. ■ 5-08 

Szekesfehervarl Vehdeglo- 
sok, Kavesok es Italmerdk 
Szlkvizgyar szdvetkezete, 
Palotaitt 2. . 4-21 

Szekszdrd Borvldekt Bor- 
termeldk Pinceszb'vetkezet ter- 
rael6i kimerese, VOibsmarty-fer 12. 
12-74 

SzekszdrdI Gyttrgy szalastakar- 
many es termenykeresk: lakasa, 
Pirdsalma-n. 1. ' 3-07 

Szemked Gydrgy dr. orvns, 
Rakoczi^ut.10. 12-88 

Szemler lUiklos cukrasziparos, 
Var-krt 49/a. 7-3Q 

Szen- 6s Asvanyolajkeres- 
kedelml VaUalat. cegtul., 
Csamogurszky Dezs6, Osz-a. 11/13, 
8-29 
Vasati raktar 1-56 

Szenger Sandor lakatos es viz- 
vezetekszerelO, Dr. Knthy J6zsef- 
u. 40. 5-90 

Szent. Gytfrgy kdrbaz, tiere- 
gelyesi-iit 1. . 6. 1-85 

Szent Imre-Konvlktus Fin- 
neve Id Intezet, Szechenyi- 
a 13. c . 5-70 

Szent Istvan m. kir. Ktfzep- 
tokn gazdasagl tanlntezet 
es mezogazdasagi szaktanacsadd al- 
lomas, Prohasaka, Ottokar-n. 66. 

: : -': ";'.■ . >4r00 

Szentendrey Jdzsel dr. orvos, 
Kdgl Gy«rgy-u.l8. , 5-34 

475 ■ S%4kesfefi4rvdr KSffiTEMETKEZESI ciuvuuvanvnemnivaiaiosKiaoasynevsortnennsznniJUnK, i 

es orszigos ha I o It s z Stifle vallalata autoval 

Sz6kesfeh6rVar, Sz6chenyl<u. 57/61 

nappdl (Qzlet) 12-02, «jjel (lakis) 1 2-03 ,; Szetlak Lajo* sz&llitm. valtalata, 
Ibnsz.szallitin.r.-t; k6pv., jcMakftzs 
,ta^ Bognar-u. 2. 7t28 

Szlgethy testv6rektt8jsc!'keres- 
• kedfik, Kossutn-u. i; 1-40 

Szflagyf Karoly dr. tigyvSd 

Kadwr-n. 83. 12-55 

Szllassy Sfi ndor 6s Fla bor- 6s 

gyfimtilcssz.eszl:dzd6je ) Jozsef kir. 

hierceg-6t 15- 1-99 

Szlll Laszl6n6 ttzv. in 

. poitas.-ellenOr. Szdohenyi-n. 2. 75 

Szokolt LaszIO autotaxivallalat, 

may. palyandvar, . 6-35 

Szokoll Laszlo 6s tarsal 

autotaxivallalat, Varkapu-u. 2, 

; e-oo 

Sz«gy6ny Marlch Julia Nfii 

Otthon, Bz6na-t6r 12-64 

Szollosy Erzsebet, Vilmos 

csaszar-ter 23. 5-82 

.' SzBrenyl Alajbs, Raly5czi-iit 23. 
2-65 
SztttsGedeondr. "tisztiagy6sz, 

Megyehaz-u. 19. 2-25 

Szttts Istvan If], 6ttermei. Jfizsef- 

Q- I*. 7-03 

Takacs Sandor dr. orvos. Zita 

kJraly.o6-at 16. ' 55 

Takacsi Nagy Lorand dr. 

ulsteni Gondvlsel6s» gy6gyszertara, 

Zita kir&lyne-ut 24. 3-02 

Takacsy Istvan term6nyiroda;|L. 
6s keresk. iigynbk^ge, Ybl Miklos- 
u. 2. 7-96 

Takacsy Jozsef liszt-6s termeny- 
keTesk., Nador-u: 35. 8-59 

Iroda, Tobak-u.l. 77 

Takarek 6s BItelegylet Szo- 

vetkezet,Nagy Sandor-u.l. 1-02 

: Talos Edit zongoratanarno', Bzent 
JanoB-kbz 2. 12-79 

Tangel Laszlo fogtechnikus, l>r. 

Kuthy. Josssef-u. 2. 7-12 

TanitOK Baza dja kin tern atus, 

Palotai-u. 27. / 20 

' Ten el Mtksa -fflszerkeresk. 

Horthy Miklqs-t6r 29 4-78 

T611 gazdasagf tskbla.m.klr., 

v Horthy Miklos-t6r 48. 5-75 

; Tim&r Istvan Vit6z m. kir. rep. 
szazados, Var-krt 30. 1-31 

Tfsehler Maria, klSzpon'ti hir-' 
■ lapiroda, koi.iyv-, foIyoiTat 6s hir- 
laptprjeszto vail, , Boldogasszony- 

, . t6rS». .7-35 

Tlsztf foorvosf hivatal, m. t 

. kir., Bastya-u. 11. 37 

Tpscb Karoly 6s fla, a Magyar 

kiraly szalloda tnlajdonosa, Apponyi- 

ttr-i: ;- .-■- ' .1-86 

, T6th B61a vlt6z, m. kir. honv. nv. 

tahoinoli,Tavii;da-ii. 7. ■ ' 57 

■ T6th Ferenc 6piromesrer, e'pir6si 
talJalkoz6, Pirosalma-u: 4; 5-67 

. Toth Istvann6 gyiimfllcs-, mi~ 

■s6g- 6s term6nykeresk. Selyem- 

n, 20. , . '5-01 

Toth Jozsef asztalosiizem, Jrizaef- 
-*■ 31/ 8-38 

Toth Kalman cukraszj Na,dof-u.2i. 
4-14 
Totb Karoly !6uyfe6p muterme, 

BaziLika-t6r 5 4-3} 

TOth Lajos tfiszer- 6b csemege- 

keresk.. Budaj-fit 1., 2-68 

T6th .Laszlb fogtechnikus, Basa- 

"v 1 - ■ v' : . 1t79 

T6tta Sandorn6 m. kir. posts s.- 

ellenainC, Tavirda-n. B. 1 12-42 
T«ke Istvan, a sz6kesfeh6rvari 

GazttakSr elnBke, Havranek J6zset-^ 

■'ii- «:■'■ ; 12-48 

Tdke J anas gabona-^s .term^ny- 

; kere'sk., Bpgiiar-n^ 2. 4-17 

Tffke Jozsef Matfeosz-teheraiitd- 

fuvarozo, Rdzsa^kert strand ffird 6 ; 

tulajdonpfl, Furd6-sor 5. 12-52 
T«r»k Zslgmond ipari hizial<S, 

BB6(jheDyi-u. 65. _ - - 7-93 T«rv6nyhat6sagl allatorvos, 

. liisd Varmegyehaza ' ' -j\ 

T«ry6nysz6k, kir., Vilmos csa- 

szir-t6r 1 3-13 

TOvIs Zoltan-drog6riaja «3 fot<5- 

flal., Zita kiralyu6-ut 2. '7-37 

Trlesztl Atlalanos Rlztosltd 
T&rsalat sz6keȣeh6rvari fOugy 
noksege, Kigy6-u. 24, 1; 64 

Tummelhauser Janos ut^pitS- 
vallalkoz6, Hortby M.-t6r 5. 4-76 

Tartsanyl Ede Vilmos dr. 

orvoa, Megyebaz-u.,6. 1-70 

TUzoltosag, tasd Varosi hivatalok 

alatt 
TUzrend6szetl felugyel** ke- 

rttletl, Tavirda-u. 2. 8-43 

Uj<?z Istvan kiirafivesraester, 
Budai-dt 34. 12-89 

UJ Feh6rvAr gzerkeszt6s6ge 6s 

, kiadohivatala, Saent-korona-u: 3. 
4-53 

Ujhelyl Sandor, Magyar Mezd-' 
gazdak szSv., kireudeltB6gi fonbke, 
Var-krt 14. 8-69 

Ullmann Imr6n6 ozi. naztola]- 
don<»s, Megyebaz 11. 5. 6-98 fotoszakflzlet, 
49 Ullmann JOzsel 

Karoly khaly f^>r 5 
Ullmann J6zsef keresk., Na- 

dor u 31 .. 7*22 

Ungvari Endre dr. orvos, 

Qr6f KiebeJsberg-u. 2. " 4-38 (Jtczas Mlhaly rn. kir 

ffibadnagy, Bndai-iit 1. csendOr- 
3-48 Uty Gabor term6nykerepk., Aru- 6a 
Termenykeresk. vail, tulajdonosa, 
Fery O.-u. 7. : 5-97 

Ugy£szseg, blr. t«rv6nyhAz 

98 

Ugyv6dl Kamara, Vilmos csa- 

aza,r-t6r 1. 5-35 

Vacuum Oil Company r.-t- 

szekesfeliervari asvanyolaj taraldjft, 
BosBzu-setat6r . 5-37 

Vadanyl IHlkl6s tanint. ig., 
Dr. Knthy ,I6zsef-n. 56. " 3-44 

Vadasz Gyala fogtechniktis, 
Prohaszka-at 22. 12-57 

Vadasz «fanos villany- 6s vlzve- 
zet6ksaerel0, Bata-u. 1. "3 

Vadaszt«lt6ny-, Gyutacs- 6s 

F6martfgyar r.-t., Berenyd-ftt 

6-05, 6-13 

VagO Laszl6 keresk. ,Nagy Sandor- 
M. 1-03 

Vamos LaszI6 6ptiletfa- 6s 6pi- 
t6sianyagkeresk., Horthy Miklfis- 
t6r 17. 02-26 

Vambssy Laszldffiszerkeresk., 
8z6dienyi-n. 41. ; 2-72 

Vancslk J6zsefn6 dohanykis- 
ariis, Budai-6ti vim 5-66 

Vanynr LaszIA gydgyszerfisz, 4 

Eavranek-u, 2. 41 

VArady Jen6 ny. kir. mfisz. ffitan., 
Bzent Imre-u. 10. 3-34 Varga Ferenc teherautd fuva- 
roz6, Major-n. 17. .12-73 

Varga Herman butorkeresk., 
Kossuth Lajos u. 15. . 5-94 

Varga Janos asztalos 6s temet- 
kez6si yailalkozo, BsecDenyi- Varga Jfinos kelmefestfi 6s vefry- 
tisziitd, . BaBillka-t6r 3. 8-32 

Varga Janosn6«zT. 6e istvan 

fla temetkez6si 6s oV«z. g6peTej« 

halotCszalUid vail., SzfeobeDyi-n. 45. 

12-03 

Varga LajOs in., tclr. rep&lfisza- 

eados, Budai-6t 1. ■ - 8^35 

Varmegyebaza, Pereno J6zsef- 
ter 11. 2, 3-79 

AHspan '; _"> -. . 93 

P6szoIgablr61 hivatal V&rosl hivatalok 6s Int6z» 
, m6nyek : 

A -varos Mispanja, Szent imre-u. ! 

8-79 
VSroshazi ka'pas, Karoly Hraiy- 
t6r3. 3,1-55,2-29 

Polgarmesteri hivatal ' 2-<)2 
Fertflt'lehito int6zet 5-83 

KSzellatasi Egyos^talya, Rik6ezi- 
u. le. 8-13 

Sz6k69feh6rvar Hadbavonultjait ta- 
mogato iroda, Pet3fi-n. 5. 1-10 
Szocialia gondoz6 bivatala, Bastya- 

■' n - "- 1-42 

' Bzinhaz, Nador-n. 22. (aaemben 
Xl/16-V/lo-ig) 8-77 

Tfizoitosag, Tavirda-u. 2. 

Varosi zenelskola, Jokai-n. 1. 
8-41 

Varpalotal nemesltett sz6n 
f fiel arusit 6ja,KovdcaKarolytiizeW- 
anyagkeresk., Teherpalyaudvar 
1-61 

Vas Endre bftrgyaros, Nftgy 8An- 
dor-u. 21/a. 5-74 

Vasntl Etterem Andorka Jdnos 
vend6g!63, Pajyaudvar 8-33 

V6gh Andor fiiszer-, csemege- 6s 

italarukeresk., Nagy 8andor-u.21/b. 

3-57 

V6gh Vendel b6rant6fuvaroz6, 
\i16t Karolyi J6zsef-n. 4. .8-87 

V6gbelyl B61a, Vilmos csaszar- 
t6r 18. I-75 

V6b Bela badogoamester, Rak6ezi 
u. a. 7_26 

Verbttczy Testv6rek cukorka-, 
csokoladegyara6sbanyavallalati iro- 
daja, tulajdonosok : Verboczy Laszlri, 
Artur 6s Ferenc, Jdzset-a. 31. 8-39 

Versenyl Karoly m. kir. csendor- 
Oruagy, Nagy Sandor-u. 16. 2-27 

V6rtes Antal musz.-fotisztv. 
J6kai-u. 10. 6-27 

V6rtes Erzs6bet m. kir. posta- 
dijnokno, Vasuti uagyhaz 2-80 

VI da Pal uy. szamtanacsos, 8z6che- 
nyi-u. 24. 3-18 

Vidor Imre finom sCtfid6je, Kigyd- 
-u 22. ,2-63 

Vidor Zslgmondne gazdalkod6 
neje, Basa-u. 1. 4-35 

Vldovlch Ern&dr. varosi tb. ffi- 

jegyzfl, 16go elflad6, Tolnai-u. 20. 

1-17 

Vlktdrla kav6porktflde, Var 
kapu-u 6. ■ 6-94 

Vllagossy Karoly m. kir. posta- 
foell., Honv6d-a. 6. . 8-05 

Vfncz Istvan 16m6szaroB, Boldog- 
asBaony-t6r 3. 8-81 

Viniczay Istvan dr. tb. korh. 
fooivos. VSresmarty-t6r 10. 3-26 

Virag J6zsefn6 gyumotos-6szSld- 
s6gkeresk„ 8elyein-a. 36. 4-64 

Vlrag Testv6rek arn-. 6s ljator- 
szallitok, fuvaroz6k, Teherpalya- 
udvar 5-6" 

Vlt6zl sz6k, Horthy Mikl6s-t6r Vlzkelety Kalman dr. katona- 
on-os, Rak^czi-u. 25/a. 8-61 

Vondra Alajos 6s Ha bfirkeres- 

kedak, J6kai-u. 4. 4-09 

B6rgyara,Varalia-diil6 7090/11 .hrsz. 

8-73 

Vorosmarty-kOr portasa 
Oszvald JOzsel, Kossuth Lajos- 
u 14. 3-80 

VulkAn sz6da> 6s vegy6szetl 
gydr,8imor-u. 37. 4-16 

Wagner 6s Gacsl fussier- 6b ose- 
megekereskeddk, Zita kiralyn6- 
u. 23. 7-10 

Wagner Istvan dr. m. kir. gaad. 
tanar, Fery Ossskar-u. 9. 1-25 

W6ber Maria 6lovirag Qzlet, 
Var-krt 43. 2- — 

Weiss 6s Tull b5rgyar'6s term6ny- 
nagykereskedds,- Iroda, Palotai-u.25. 

001 ■" v ' ■ ' -■ 63 > 8 " 1 7 

. Z " W1 WefSs M.Iksa bflrgyaros (Weiss 6s 
Varmegyei g6phaz, Usi Allam6pit6- Tull ceg tulajdonosa) lakasa, Palotai- 
azeti hivatal alatt | a. 25. " 053 Welsz Sam o el keresk.,. Kecske- 
m6ti-u. 16, 73-10 

Welsz testv6rek allatkereske- 
dik, Olaj-u. 5. , 4-57 

Welsz testv6rek ^paiotfa^ 6s 
6pit6slanyagkeresked0k, Horthy 
Mikl6s-ter 17. 2-26 

Wlrnhardt Julia, Vadasztei- 
t6nygyar gyargondoz6n6je, Jdfcai- 
"■ w. 33 

Wolf Laszl6 fo'ldblrtokos, Nagy 
8andor-u. 12. 2-44 

Wrabel JOzsef keresk., Deak 
Kerenc-u. 38. 3-24 

Zalka Lajos szabtSmester, Nador- 
-35. 8-19 

Zarka D6nes, Bibliakovetfik 
felekezeti lelk6sze, Kempelen- 
*er2. v .7-52 

Zentai Lajos m. kir. postatiszt, 
Baroas-u. ltf. 12-85 

Zleby Janos grdl ffildbirtokos, 
(Had anagylangiel6fizet6k kflzCtt, 

Zlcby Rafael grol nagybirtokos 
63 Szoke Jend b6rld, Bodakajtor, 
KelsOszentivari - 26 

Zlmandl Benfi kSnyv-, papir- 6s 
irdszerkeresk., Zita kirilyn6-nt 63 
Var-krt. sarok 6-76 

Zimmerntann Ferenc kstel-, 
■zsak-, ponyva- 6s pokrockeresk., 
Boldogasszony-t6r 27. . 5-85 

ZIrczy Jozsef vitez, m. kir. esn-e- 
des, Horthy M.-t6r, ptispflki b6r- 
haz 3-25 

ZombalKAroly tuaelfianyagtelep, 
tuzifakeresk., J6zse(-u. 9. 2-30 

ZsOlt Jdzsef m. Mr. 16gfigyi ffi- 
ellenfir, Lovassagi laktanya 12-25 

ZsUrger MlhaSy, a Feh6r 
Hattyu 6tterem 6s szalloda tul., 
Deak Ferenc-u. 36. . 5-84 SZEELENCE - 

COKHPHHIJA 

Eivatalos ordk: 
H6tk«znap : Vasarnap 63 
finnepnap ; 
8— 12-ig, g— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6flzet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
€send«rs6g, m. kir. 1 

K8rjegyz«s6g, Szaldoboa — 

CaJiaoQonn,, 2 

Kttrjegyz«s6g, Huszts6faiva— 
/lauHJioqo 4 SZEKSZARD 

Hivatalos drdk; 

i}jjel-nappaXiszolgdlat 
A postahivataii riyilvdrios 

dllomds (Szechenyi-u. 
11 — 13. sz.) .hivatalos 6rdi: 

^jjel-nappali szolgdlat 

Acz61 J6zsefn6 ttzv. lakasa, 

8z6chenyi-u. 63. 46-19 

Agoston* Karoly m. kir.' rend or- 

s6gi detektiv, Werboczy-n. 5/b. 

20-33 
Albers Rezsti dr. 6s OuJIn 

Jenb dr. Sgyv6dek irodala. 

Bezer6(rj-u. 27. 22-05 

Aldor Gylirgy dr. Ugyv6d, 8z6- 

chenyi-a 7. . 22-01 

Allam6plt6szetl blvatal. m. 

' 'r., Bzent lstvan-t6r 16 22-87 

AHamrend0rs6g, m. kir., 

Kapltanysag 0r6zem61yzeti. 

osztftly, B6la-t6r 8. 20-42 

Allamvasntak allomasfon«ks6g 
21-48 

KOzutl g6pkocaIfizem kirendelts6g9 
. (Mavaiit> Huuyadi-u. 6. 22-55 

OsztaIym6m6ks6g, Vasutallomas 476 n um Kapcsoldsra szol^nltathat oKot, Angyal Jozsel fnezer- ,6s cse- 
' ,m6geuzlet, Szent Istvan-ter. i]3. 

26-39 
Antal Mateosz Teheranto 

Fuvarozasl Vallalfit. Musso- 

lini-u. 8. 021-29 

Aszalay Jozsel siftnngykeresk.. 

Tompa-u. 9.- 21-74 

Bajor Janka divstflziet, 8zeiU 

Isrvan-ter (Kaszin6 Baz&r> 26-09 
Bakl Istvan urisaab6saga, Bk6- 

chenyi-u. 19. 26-48 

Bak6 Jenb vm, kSzk.6rha.2i s^am- 

tiszt, Arpad-n. 5-7. 26-46 

Bandy Gyttrgy dr. kir. betet- 
szerkesztG bir6 lakasa, Bezeredj- 
n. 2. 20-90 

Barabas Imre dr. ny. m. Kir. 
dllategeszaegfigyi tan., Wer- N 
toczy-a 6/a. 20-01 

Barabas Istvan dr. allatorvos, 
Baro Augusz Imre-u.,36/b. 20-74 

. Baratb Jdzsel autbfuvarozAsl val- 
lalata, Arany Janos-u. 19/21.20-84 

Barna Janos bentes 6 s m6szaT0s. 
Rakoczi-u. 6. 26-45 

Bejelentese helyl ttzenet- 
nek, ebresztesnek 0-08 

Be jelentesetavolsdgl beszel- 
getesnek es tavolsagl tlze- 
netnek 0-01 

Beke Zoltan m. kir. g. firnflgy, 
Kossuth L.-u. 37. 26-61 

BelvaroSl rAm<- kat. pleba- 
nla, Bela-ter 2 20-84 

Beneze' Laszl6 okl. komflves 
mester, Bartina-u. 26. 46-14 

Bereznay Istvan arvaszeki 
elnOk, Kossuth Lajos-n. 7. 21-79 

Beyer Oszkar m, kir. varm. 

kbzellatasi feltigy. maganlakasa, 
■ Bartina-u. 12. 22-23 

Boday Gusztav vasufi vendeglos. 

Gr<Sf Tisza fstvan-u. 14. 22-67 

Bodnar Istvan, Bezer6dj istvan- 
u. s. 21-32 

Borza Bela vitez, osztalysorsjegy 
fflariis, dohanynagyarus, Szent lEt- 
van-ter 1-3. 46-62 

Maganlakasa, Bezer6dj-n. 19. 

46-15 

Btfrcsttk Istvan fegyverkeresk. 
fuzemben: VIil/i— I/31-ig) K«szin6- 
bazar 46-06 

Bndal Ferenc elektro- 6s raditf- 
mfisaeresa, Sze ohenyi-u. 43. 21-78 

Bnday Jozsel cipGszmester 6s ci- 

p&uzlet, Szent Istvan-t6r, Korz6 

46-04 
Bos La Jos dr. varosi tiszti ffl- 

iigyesz lakasa, Munkacsy-u. 31. 

20-16 
Csanyl LaszlO dr. kir. kflzjegy- 

z&\ Garay-ter 8. ■ , 22-74 

Csapd Jentf ny. postaellendr, 

Kossuth Lajos-n 31. 21-81 

Csendes Antal ir6g6pmtisaer6s;i- 

mester, Szent Istvan-t6r 3. 26-16 

Csendorlskola parancsnok- 

sag 20-97 

Csenddrosztaly parancsnok- 

sag, m. kir., Vasuti fanor. 

22-10 
Csendorszarny parancsnok* 

sag, m. .kir., szekszardl, 

Vasuti lasor 6. 21-92 

Gsnkly Maria ny. *polg. iskolai 

tanar, Lebel-u. 9. 21-69 

Danoczy Geza dr. figyv6d, Bz6- 

ohenyi-u. 24 . 46-32 

Debnlay Imre, a Szekszardi 

Taknrefepenztar figyv. igazeat6.1a. 

Munkacsy-u. 19. 21-76 

Debulay Imre lakatosmester, 

Szent Istvan-t6r 22. 21-85 

Dlamant Jozsel dlvatarukeresk., 

Szent Tstvan-t6r 26-06 

Dlcenty Erntfne ttzv., .M6sza- 

ros Lazar-u. 6. 26-41 

Dlosy Endre m. kir. gazd. tan., ny. 

jfazagig., Qr6f Tisza Istvan-u. 61 

20-41 

Dttry Istvann^ dr.-ne ny. posta 

B.-ellen6rnfi,Munkic^y-u.37. 21-08 

Dnlln JenO dr. lakasa, Bezered]- 
n. 7. 20-23 

Dnrgonlcs IHatyas borbizom. 

M6rey-u. 10. ""' Ekes Jozsel es Tarsa, cSgt. 
Blum Matyas napykeresk.Rakfazi- 
A* 77. 20-30 

Elstt magyar alt. blztositA 

. tarsasag f6ugyn6ks6ge, Bela- 
t6r 10. 20-92 

Elsft Szekszardl Hengerma- 
16m* Fekete es tarsal, gGzmalom, 
tttzifa- es szenkeresk:. 22-82 

Emerltzy Zoltan m, kir. mfisz. 

ffltan., Szent Istvan-ter 23. 20-8,3 
Engel Frlgyes Ila Bngel 

Alfred fakeresk., Hunyadi-u. 4 

20-62 

Et>rd«gh Zoltan m. kir. gazd. 

fflfeliigy., Rak6czi-u: 22. 21-05 

GrddfelUgyeldseg, m. kir., 

Bezeredj Istvan-u. 1. .21-26 

Erdds Nan dor sfitfimester es cuk- 
rasz. Rakocai-u. 10. 20-75 

Fabian Armln dr.orvos, 8z6che 
nyi-u. 45(47. . 21-68 

Fabian Matyas okl. ro^mtih. epitfi- 
mester, Vfir6smarty-u. 2. 22-50 

Fabian Sandor'niuszer^sz-. es 
villanyazerelGmester, Szent Istvan- 
t6r 1/3. 26-62 

Falussy Lajos temetkez^si vallal- 
koz6 ? Rak6czi-u. 28. 20-82 

Feher M&rton dr.orvos, cse- 
cBemfi- 6s gyevmekszakorvos, 
koezi-u. 35. 21-57 

Febervary LasZlone vegyes- 
kuresk., Bari Balog Adam-n. 6. 

46-40 

Fekete Geza ny. allampenztriri 
fOtan., tuzelAanyagkere6k., KIb- 
faludy-u. 2: 20-76 

Fekete Istvan az Elsfl Szekszardi 
HoifgermHlnmtulajdonosanak 
lakasa, Lehel-u. 7.' 20-73 

Ferger Mlbaly ineszaros6shentes, 

Rak6czi-u. 39. 46-08 

Fill* Gyttrgy okl. 6piteszm6rn(5k 

Kb-lcBey-u.* 8. 21-37 

Flschl L^szld asztalos 6s butorke- 

resk., Szeekenyi-u. 61. 26-19 
Fleischer Odon Ha fakeresk, 

Gr6f Tisza Istvan-u. 10. 20-48 

Flelschmann Ottd dr. ugyv6d 

iiodaja, 8zecbenyi-u. 34. 22-37 

Lakasa, Werb6ezy-u.. 3/b. 20-66 

F Oldest JAzsef vendeglos, Arany 

Janos-n. 11. 26-33 

Ftirdtfs Dezstt dr. Tolna yar- 
mlegye tiszti fOorvosa, Bezer£dl- 
u. it. 22-69 

FdszolgabirdI hlvatal, .Wer- 
b5czy-o. 1. 20-45 

Fasz Ferenc aTegkerask..- Garay- 
ter 4. 20-21 

Gaal Dezstf dr. kir. .ngyeezseg-i 
elnok, Bela-ter 3. 22-86 

Gaal Gynla (fiazer- 6s cseniege- 
kere.sk., B6Ia-t^r 5. . 46-10 

Gauzer-Adam ftiszer-es csemege- 
neresk., Kaszindbazar 20-31 

Gazdak b!ztoslt6 szttvetke. 
zete szekszardl vezerkep. 

viselosege, Szechenyi-u 20 
' , 22-71 

Geczy Ivan m. kir. alezredes. 

Saent Istvan-t§r 1/3. 21-80 

Glmnazlum IgazgaidsAga, 

Szechenyi-u. 2. 22-51, 

Gffbbitfs Ferenc dr.orvos lakasa, 

Vaikbz-u. 2. 21-47 

GOrbel Jozselne ozv. kalap- 

szalon 4 Korz6 26-37 

Gozsy Tlbor 11 j. okl. gazda 

mezflgazdasagi irodaja, Szent 

Istran-t6r 5. 22-42 

Grtfger RezsO If j. kir. a. mer- 

nbk, Peroel M6,r-u. tf. 26-64 

Gyepmester-telep, lasd varos- 

haza alatt. 
Hadnagy Albert dr. vm. f6- 

leveltaros, Lehel-n.2. 20-05 

Habn Beta temetkezes) vallalkozo, 

^piilet- is butorasztalos, Rak6czU 

6.34. . 20-71 

Haldekker Janos varosi fS- 

merndk, Csokonai-u. 23. """ ' 
Balszer Janos dr. o.T.b.a 
- kflrzeti orvo» es (ogorvosi Szent 

Istvan-ter 1/3. 21-86 

Halmos Andor dr. ny. taiiugyi 

«tan., 8zdchenyi-u. 40. 22-72 Bars Karoly ivitez, ecetgyaros, 
Ar an^, . J anos-u . 33 . ■ ' 46-20 

Hay pal Sandor dr. ny. vat- 
megyei arvaszeki eln8k, Lehel- 
a. 5/ii. > - . 21-34 

Heltzmann Marton k^p. kc- 
miivesmester 6s epit6si vallalkozoj 
MAtyas kiraly-u. 10. ■ 46-23 

Hervat Kato ruhaszalon, 
8zeehenyi-u. 38. 46-30 

Hetenyl Lajos takptari ellenSr 
ig., Bartina-u. 21. 20-50 

Hlbabejelentes 0-03 

HI das I J. Istvan dr. varosi 
orvps, Rakoczi-u. 20. ' 22-38 

Bortobagyl Gytfrgy m. teir. 
postafOellenor.Wosinszky Mor-u 29 

20-70 
florvath Andorne »zv. nfii 

divatszalon, Bdthory-n. 6. 26-42 
Borv&tb Ferenc dr. jarasbir6, 

8zechenyi-u. 14. 21-72 

BorvAth Jentt dr. ttgy vo'rt. B61a- 

terG., 21-59 

Horvath Jozsel dr. varosi 

orvos, Szfechehyi-Ui 68. 2^-29 

Hangarla vlllamossagl r.-t. 

Qzeraf6n«ks6ge, araraszolgaltato 
vail., Bezei;6d5-u. 9. 2.1-83 

Ivanyl.Gyorgy kir. ntm^ster, 
Rak6czi-u. 52. 22-28 

JArasblrosag, kir., Werb^czv- 
u 2. 20-81 

Javor Lehel tbi-vsz. elnbk, Boa- 
ter 4. 22-43 

Jdd Sa.ndor.6s tarsa Hevesi 
1As7,16 textilhagykeresk., Csokonai- 
n. 9. 22-85 

K&lman Glzella polgari iskolai 
tandrnfl, Bartlna-u. 7. 22-53 

Kalmar Vtlmos dr. lakasa, . 
aerSdJ-u. 1. 20-65 

Kaloesaf ersekl nradalmak 
erddgondnoksfiga, Rakdczi- 
n. 41. 21-52 

KalArla sz6n- es tdzifatelep. M6sz»- 
roa LazAr-u. 8. , 26-25 

KamarAsGeza dr. kir. corvsz. 
tanauselnok, Kadarka-u. 16. 26-59 

Rapossy S&ndor rum- 6s likSi 
gyar , Ga"ra y-ter 5/7 . 26-58 

Kasz&s Endre keresk., Varktir- 
n. 4. 26-08 

Kaszas Mlklos dr. 46-08 

Kaszas Sandor kOnyvnyoradija 
espapirkereak., 8z6clienyi-n. 38. 

21-73 

Katonal eptiletek es hat6> 
sagok : 

Gyalogsdgi laktanya 21-77 

22-73 
AUomasparancsnoksag, 8z6chenyi 
u. 43. 20-80 

M. kir. bonv. kiegeszitCparannanolr- 
sag, Rak6czi-u:2. : ': 22-68 
M. kir. Tolna vm. tb"ap. jarasi 6s 
. Szekszard m. varosi leveritepaianes- 
noksag., Ffirdfihdz-u.' 1. 21-91 
M. kir. honv. bevonulast kQzpont, 
Szechenyi-u. 5. 22-40 

M. iir. K. I10. gazd. hiv. Triebler 
llona-u. 2. - 20-46 

M. kir. hadik6rkazparsagtes seber 
szeti osztaly 20-98 

M. kir. nadikorhazparsag bel?y(5- 
fr>-aszat 22-94 

M. kir, K. bo. leventeparanesnok, 
Triebler Ilona-u. 2. 22-79 

M. kir. szekszardi helyfirsSgi tiseti 
6tkessde, JMjijor-u. 11. 2I-98 

Kelemen Imre kuriai bir6, 
ny. kir. ttirv^nysaeki elniSk, 
Munkacsy-u. 13/a. ^ 21-84 

Kelemen Jozsel dr. Szekszard 
megyei varos m. kir. tiszfi orvosa. 
Bartina-Q. 3. . 21-13 

Klraly Rudolf dr. all. gimn. ig„ 
Saent Istvan-ter 7/9. 26-52 Klskery Kalman dr. 

B6la-ter 6. figyv6d, 
21-66 
KHllnger Gytfrgy dr. tisati- 

orvos, Rak6czi-u. 12. 22-83 

Klezll Ferenc (Bsaer- 6s vegyes- 

keresk., Simontsita Belane-u. 15. 
21-51 
Kltnger Gdbor illatsBe'rtai 1 . Szent 

Istvan-ter, Kasziu6t>azar 26-04 ■ SzeksMvd KobanylSzabelly Karoly dr. 

, yijezi S#ehenyi-n: 23/S7. 22*8# 
Komids K&roly m. kir. I. o. i 
iizeini altiszt, Kossuth Laios-u. 40. 

■.'.. 20-98 

Koncz Tlvadar rnerlegke.szitS, 

vm. hord^jelBfl, Beri Balog Adam, 

u. 8. 26-40 

Kovacs Jen& berautos, Gr6f Tisa* 

Istvan-u. 32, 21-41 

Kovacs V. KAroly dr. bdrhari 

;foorvos, BezeT6:dj-u. 18. 21-10 
Konlg Imre dr. belgy<SgyaKz 6« 

gyeiroekszakprvos, Wosihszky 

l$6r-u;2. 22-04 

Kttnyves papir- &s rfividaru nagyr 

kereskedes,SaeQhenyi-u. 29/31. 

46-01 
Kdrtfsl Karoly kir. 16m6rnfik, 

Pelvid6ki-u. i. 20-63 

Kozalapf tvanyl erddhlvatal, 

kir., VirkOz-u. b. : 22-36 

KttzalapltvAnyl feltlgyeid- 

seg, m. k!r*/8z$qheny:l-n. 21/23. 
'■;■*'';- 22-26-' 

KBzeilatasl ieltlgyeldseg, 

m. kir., BezeredJ-u. 2 ; 

kttzjdletl sz»v. 22-07 

Krenner J6zsel, a mozg6k6p-, 

ezinhaz igazgatdja, Borthy Mikt6s- 

u-8. ■■■ 22*11 

Knnczer Jentt dr. vannegyei 

tiszti f 6figy6sz, Sz6chehyi-:Q. -20. 

20-39 

Lakasa, Munkdcay-u.; 11. 2 1-76 
Kntny Elek haj6znsi VaHalata, fa-, 

szenr 6s epit6ai anyag.tieiepe, .Szent 

Laezlo-n. 12. - 46-13 

Landauer Pal m6rlegkeszit3 

026-30 
Lanyl Geza m. kjr. postatiszt, - 

22-77 
Lasztd Aladar ny. m&ezakl ffi- 

taa., J?elvid6ki-u. 8. 20-40 

L&zarovlch Nandor okl. gazda, 

Gaad. Biat. SaUv.vezerWpv. tfinbke, 

. virk«z--u.; 9.. ; ■■" .'26-24 

Leibaeh Liaszld okl. gazdtt, tej- 
sztiv. tltkar,Rakdezi-a. 27. ' 26-34 

Leopold Kornelne .dr.-ne, 
Garay r ter 18/20. , 26-21 

Leszlel Alajos dr. O.T.I, szek- 
szardi ker. ffipenztarauak ttorvosa, 
8zdohenyi-o 8.' t • 22-81 

Letay Mcnyhert gimnieiumi . 

. tanar, Rakoczi-u. 13. . 21-55 

Llehtenberg Andor dr, orvos, 
8z6chenyi-u. 57. . 21-38 

Llpovszky Gynta p^kmester, 
Rakoozira. 51/53; 46-55 

LugOSl Bela kflny v- 6s papir- 
keresk.,kSnyvk6"t6s?et,6zeht Iatvan- 
t6rs. ■■"■:■;•; 22 -12 

Lunova Jentf, Koss.nth L.-u. to. B 
ft 

*i 
Oc 
3 
ft 
Os a- 

M z 
o 


Of. ktr. Belqgymlnlszter alA 
rendeH vm. szainvevdseg, 

B61a-t6rl. 20-18 

Magyar Klraly Szailoda, 

tulajd. Eicber Matyas, 8z6chenyi- 
,u.fi2./ 22-75 

Magyar BIra|yl Foiyam es 
Tengerhajdzasl r.-t. ha j6zasi 
valialati Siipart '21-24 . 

Magyar kbztlsztvlseitfk sztt- 

vetkezete Szekszird,, Gara y-te> 8. 

21-11 

Magyar Nemzetl Bank szek- 
szardi fi<5kint6zete, "Szent Istvan- 
ter, 17;, 21-08 

PSnuk© 20-68 

Makray -'Perette vit6z, ny. m: 

kjr. pcetablyaiiii fg Vj , S26ckenyi- 

niR4, - , 20-20 

Malinger Mlialy borblaom. 

Sz6chenyi-u. to. 28-51 

Malonyay Elemer dr. ffozolga- 

bir6, Major-rtt. 7/9, 20-89 

Ittanyoky Odtin ny. vm. arv. h. 

elnHk, Bartina-11^5:. 21-71 

Marth Ferenc Wskeresk.. 

Sa6^enyi-u.>68..', . " 

Marxrelter Alajos dr. fig 

B0?!er6dj-u. 13. Z 

Mateosz teherauiiSfnvaroKasi vail., 
Antal Jauosne, Mussolini-u. 8. 

. :" ' 2lr29 

Matlary Arpad, vit6a m. kir. 
earedes, Bacliory-u. 18. 22-08 

477 nr6d, 

r-15 Szefcsz&rd Hatzon G&bor dr. O.t.b.a. 

. keriiieti foorvos, Bz£chenyi-u. 28. 

- 21-27 

Mantner Gyula All. vizggaaoti 

.fogaszmester, Br. Augusz lmre- 

a. it. : . 26-29 

Mayer Janos vas-, feat&r- 6s 

azenkeresk., Sz6chenyi-u. if). 

46-24 
Mentdk 0-04 

Mezd Laszld dr. vitez, arvaszeki 

utook, Arany Janos-u. 13. 22-98 

Mezogazdasagl szaktskola, 
m. kir., PaUnk-piiszta 22-21 

Hlkl6s Sandor dr. figyv&l. Sze- 
chenyi-n. 63/55. 21-45 

BUklosI Jdzsel meszaros es 

hentes, Rakoczi-u. 7. 46-45 

Mlkula Dezsb dr. iigyved, 876. 

chenyi-u. 9. 21-40 

Lakftaa. MSrel a. 4. 22-06 

Mire Sandor keresk,, Bard 

Augusz imre-u. 17. 46-29 

Moder Ernj0> fa-, epiresianyag-. 
fcereBk. es cementaruflzenie, Gr6f 
Tisza Istvan-u, S. 22-78 

IMddos Antal dr. iigyved lakasa, 
Bezeredj-u. 12. 21-88 

Moharos Jnlla m. kir. posta- 
kezelono, M6saaros Lazar-u. '5. 

21-62 

Molnar-fele r.-t. kCnyv- es papir. 

keresk., Kattzind-bazar 20-37 

Nyotudai mfllntezet ea szabadalma 

lott irdalzatgyar, Szecbenyi-u. 4fi. 

21-21 

JHoInar Jozsel kehnefesto es 
vegytisztito fouzlete, Korz<5 46-37 

Molnar Jdzsel m.-tisztv., 8ze- 
chenyi-u. 64. 26-44 

MozgOkepszfnh&z, lasd Krenunr 
J6zsefigazgat6 022-11 

Holes Sand or ne fev. ny. se- 
lyemt fofeliigy. neje, Szent Laszlo 
u. 11. . 26-27 

Matschenbacher OdOn es tin 
kofarupo, ; sirkorakiara, moko- 6? 
cementamkeaBito iparfizeme tiizelo 
is epjlesi anyagok 22-62 

Mttller Albertne noidivat- 6s 

keaatvtlBzalon, Arany Janos-u. 16. 

46-33 

. MttlleY TeStverek varrdgep-, ke 

rekpar-, gazdau&gi gepraktar. Aram 

Janos-a. 15. 26-2C 

'" Nad or Gyula vitez, m. kir. ezre- 

des, Szeehenyi-n. 40. 20-67 

. postafoellenGr 

20-60 

■-. Nagy Bela ny. kir. tanfeliigy., 

Furdflbaz-u. 4[a. '20-55 

, Nagy Istvan, a Magyar Nemzeti 
• Bank saeksziidi fidkint&zetenek fft- 
nOkhelyettese 21-68 

Nagy Istvan dr., a posta bet. int. 
o?vosa, .rizccbenyi-a. 60. 20-57 

Natfy Sandor kic. me>n6k, Meref- 
n, 22. , . ■ 46-27 

Nemes Andor dr. iigyt^d, 
Szeohenyi-n. 10. . . 46-51 

-Nemeth Gyula. evanffelifens lei 
keaz, Horthy Mikl&3 u. 2/4. 21-31 

Nemeth Janos bork«zvetit6, ' 
. KoSBUtb. L.-u, 26. . 46-43 

Neuner Ferene sarkb'zi ke.ij(ier- 
ipari k.lit., tuJ.., Beri Balogh Adam- 
«. *7. 21-36 

Nltnausz Gynlane dr.-ne 
potg. isk. t&narnd, Bar6- Augusz 

, Ijnre-ul 21. 26-57 

Novak Hlklds dr. egyeterai ma- 
g&ntanar, k6rhazi fflorvos, Bpzerfirtj- 
n, 29/31. 22-13 

Orszagos Tarsadalomblzto- 
slt6 Int^zet szekszardi keruleti 
petoztara, Szt. Is.van-t^r 2. 21-30 
OrffyLajos dr., VeTbCoay-u. 5. 

: 22-91 
Pal&akay es SzUcs henger- 
malom,-Oi6( Tisza Isvaa-u. 24. 
/■'■}■' ' 22-52 

" cflt. Pap'p Jexid dr. kbzlgazgatasi 
taaaosnok, pblgarmesterh., Toldi- 
u. 1. v 20-28 

Park any I Bela alig., Szent' 
, Laszld-n. 17. 26-13 

Parragh Ferene ffiezer- es <s9-. 
megekeresk,, Rak6czl-u, 21. 46-1 1 Nagy Bela m. klT. 
Bartina-n. 7. naxamujaLmayavaiviszinyaraiasrat Patonal Ivan dr. jarasi m. kir. 

aUatorvos, Arany Janos-n. 2. 

22-09 
Pelenyl Karoly cukrasz, fizent 

Istvan-t6r 10. . 20-12 

PenzUgyIgazgat6sag,m. kir., 

Szent Istvan-ter 11/13. ■• ,-' 22-15 

PenzUgyig. 20-43 

Pettrlts Ferene ciikorka fizeme, 

Bathory-n. 2., . 46-42 

Plrnltzer Jdzseff 6a Ilal k4zmii- 

arukeresk., 8zeckenyi-u. 37/39. 

21-70 
Polgarmester takasa. ,Garav- 

Wr 12. 21-25 

Poldny Tlbor gyigyszer^sz, «Fe- 

kete Sas» gytfgyszertar, Qaray-. 

ter-U. ■ >22-84 

Posch J6zsef vend^gl5s; Szent 

1 ------ 46-31 Istvap-ter 5. 
Postahlvatal, Sz^cneDyi^u. 11-13. 
Ajanlott, ertek- 6s- csoportos : kiil- 
demeny'ek felv^tele, tiokberlet 

21-14 
Csoma^Mvetel, utalvany, csekk- 
6s postatak. be- es kiliz. 26-81 
Ffinoks6g ' 22*-00 

FOBSk^iiek lakasa 22-66 

Ffipenatar es ^rt^kcikk nftgybani 
anisittis ,. 20-14 

HibabejelentS es vonalfeliigyelet 

0-03 
KezbesitO estovabbit6 oszt. 46-81 
Miiszeresz muhely 22-02 

Tavbeszelfl- es radiidiibeszedfl 

26-81 
Tavifda gepterem, taviratkSzvetitft 

21-90 
Tavirat feladas tavbeszelfi titjan 

0-02 

Tavir6 es tivbeszelO eaoportveKetli 
22-59 
TaTOlsagi (interurban) bejelentfl 

; 0-01 

TudakoTiodas .elQfizptfi .n'tsamii va?y 
neve ntan, ebresztO bejelentesek 
es uzenetkCzvetitfi -0-08 

Vozetfi muszf resz .lakasa 22-20 
Vonalfehigyazok 21-97 

Posta Janos merlegkegzi' 
Csaba-n. 4. . 26-35 

Posta Lajos .^pateei vallalkozo, 
KoEsnth Lajos-11. 30. 22-70 

Pozsgay Gyala borbizom. kiWzes 
es etkezde, Szeehenyi-u. 59. 46-36 

PozsOnyl Sandor nfii fodra^z, 

Szent lstvin-ter 1-a. 46-16 

Rado Gyola dr f Ugyv6d, 

Bezeredj-u. 34. 26-36 

Raner Laszld mw&; 
kamarai intezO, A Tolnavarniegyei 
kamarai kireudeltseg Yezetfije.- 
Bar<5 Augasz Irare-11. 7. 46.-57 

Reformatns lelkeszt hlvatal, 

Kalvin-ter 12/14 (tttzjelzO alloraas) 

O20*-52 

Rend&s garazs autd- es motor- 

javit(iih(iheiy, Opel, Serviced Var- 

kor-u. 6. 21-42 

Rendas Mlhaly mCszaki ■ fis ant6 
felszerelesi szakilzlet, Sz^chi 
n. 31, ■■■■, ;021-42 

Lakasa, Kossuth Iiajos-u. 24. 

26-43 

Revhe^yl Ivftn m. kir. alezredea, 

■ Major-n. 9... , 22-92 

Klebel Armln dr. tSr\-szeki ta- 

uacselniik, Munkacsy-u. 6/7. 20-10 

Rochl Karoly bflrkeresk., J6kai- 
u. 6. , 46-18 

Romary Ferene vitez, Hunparia 
vill. r.-t,. vezetfije, Rak6essi-iit 5«: 

46-47 

Rotkay Gytlla zomancozott vas- 

edeny. es. haztarvaiii cikkek nagy- 

kereKkedese, Watinfezky Mir-u. 10. 

20-29 

R6zsa Od«n egyenrnhft- eS pol- 

giri 8z;tb6sag, Bzunt Istvan-ter 1-3. 

46^39 

Sabjan Ballnt textil es rCvidarn- 

keresk., Seent Istvan-ter Korx6 

26-22 

Salamon testverek (cegt. : 6zw 

Aczel JAaaefne) fiiszer- 6s csemege- 

keresk.,, 6z6cliBnyl-u. 38, '. .20-09 Sapszky Andor szabimeste: 

Kaszini bazar . 46-09 

Sapszky Gynla ffiszerkeresk;, 

.Bartinn-n. 77, 26-6 

Schalller Frlgyes vend6gl0s, 
: F16rian-u. e. 46-54 

Schanczenbacher Jdzief 

Kaszin6 vendeglfts, 8z6chenyi-u. 

22-16 
Schilling Antal epitfimester, 

Beeeredy-u. 40. 46-53 

Schilling Janos gabona- es ter- 

m6nyk'eresk., aHombarfl Diaom., 

KosBtttk Lajos-n. 28. 21-89 

Scbleslnger Ignac ruEzeroagy- 

keresk., cegt. Barna Gyala. Sze- 

chenyi-a. 41. 20-08 

Schneider Elemer. a Szek- 

szardi Nepbank igazgat6ja, Merei-n. 

Schneider G&bor ny. kir., 
" kuriai biro, Rak6czi-u, 8. 22-95 
Schneider Zoltan dr. m. kir. 

oryosfobadnagy, Lehel-u. 4. 21-04 
SchUnsteln Islvan gabonake- 

Tesk., 8cbflnstein Miksa is fla cee 

tarstul., RakooEi-u T 36. 26-03 
Schtfnsteln JOzsel gabonake- 

resk.. Wosinszky Moc-a. 6. 46-07 
Schulez Gusztav tuzifa-, s: 

es enitesi anyagkeresk. Gar ay- 

ter 8. 22-30 

Sclmelss Miksa t5ze!6- es epit- 

kezesi anyagok, elelmiszerek, Ra- 

k6czf-a. 15. 21-64 

Seleznlk Vlktorkarpitos-, diazitfl- 

es kezimunkakeresk., Rakoczi-u. 11 

26-23 

Selyemtenyesztesl lelttgye. 

t^seg, Szent latvan-ter 8. 22-45 
Senye Nandor borbizomanyi 

IrodaJa.Merei-u.fi. 26-63 

Senye Sandor borbevasarlo.ngy- 

nbksege 6s bisomanyi irodaja, 

Merey-ti. 6. 46-63 

Slk IMagda polg. Isk. tanam'o, 
. Werboczy-n. 6. 22-57 

Slkldsl Gynla k«nyvnyomda es 

papirkereskedes, Szeclienyi-a. 23. 

26-32 

Simon Jdzsel vegyeskereskedese, 

Csokonai-u. 3. : 46-64 

Singer Viktor (cegt. Singer Mik- 

16s) vaskeresk., fizechenyi-u. 71. 

26-53 
Somnter Bela mechanikai- es 

gazd. gepjar. mftbely, Garav- 

ter 6/7. 26-01 

Spitzer Sandor borbizom.. Merei- 

n. 3. 21-28 

Stelg Jnllska fehernemfi sealon, 

Szent Istvan-ter 24. 46-41 

Stelger Istvan tuzifa , dzen-, 

mesz-, cement- ea teglakereskedese, 

Alkotmany-n, 1 21-49 

Stelner Boda Laszl6 ny. takp- 

tari ig„ Bartina-n. 12. 26-14 

Stelner Jend I1J. hazai d^ligyii- 

molcs- es elelmiszerkeresk., Arany 

Janos-u. 2ti. 26-18 

Stocklnger Sandor m. kir. 

honv. eeredes. Szechenyi-a: 48. 

20-26 
Stoll AIaJoS3ilt6Uzeme, Bzechenvi- 

- "' t . - 46-44 

Strasser Jeno nemzetko'zi szal- 

tito, Gr6f TiBza Istvan-u. 28. 22-46 
Strenyer'Ferenc II]. vendeglSs, 

8zecbenyi-u. 44. 20-61 

Sug&r Geza m. kir. postaellenor, 

Sedkb'z 12. 20-64 

Sqrgoth Aladar , Magyar Nem- 

zeti Bank szekszdrdi fiokintezete- 

nek ny: (6n8k«, BezeredJ-n. 13. 
21-15 
Szab6 Gyula kOmuvesmester, 6pi- 

tesi vallalkozd, Bezeredj-u. 36. ■ 

26-17 

Szabd Jozsef berantatuJr, Merei- 

19/a. 20-49 

Szab6p&l tstvan G6za m. kir. 

postatiszt, Bartina : u. 31. 20-88 
Szakats IstvAn szenterzse* 

betl dr., kir. kbzjegyzfl, Garay- 
^t6r 12. 22-48 

Szakonyl Lajos m! kir. posta- 

voiiallelvigyazo, Rak6ezi-u. -40. 

21-82 
Szanyd Lajos berant6fnvaroz6. 

Tompa-u. 13. 21-19 

Szasz Mand 6raa es 6kszeresz. 

Bz6uhenyl-n. 26. ' 26-82 Szebehyl Janos dr. m. kfr. tCr- 
vdnyhatdsagj AHatorvos, Arany 
Janos-u. 13. 21-53 

Szedlaesek Gyorgy miskarol6, 
Wosinszky M6r-a. 11. 26-07 

Szeghy Sandor gydgyszer^ss, 
Sz6chenyi-u. 30. 22-80 

Szekszard-batal armente- 
slt<* 6s belvlzszabalyozd 
tarsulat, Bezeredj-u. 14. 21-23 

Szekszard borvldekl barter- 
melok allaml ellendrzes 
alatt alI6 plncesztfvetke- 
zete, Garay-ter 19. 21-61 

fgazgatfeaga, BezeredJ-o. 4/« 

21-85 
Szekszard eS kttrnyeke 
„Bangya (C logyasztasi 6s erte- 
kesit6 szovotkezet, Bzechenyi-u.3R. 

22-35 
Fi6kja, Munkacsy-n. 2. 20-59 
Irodtlja, Szechenyi-u. 36. 21-60 

Szekszard szalloda^ berlo 

Bord&s Erno vendeglos, Bzechenv'- 
u. 29. ■ 20-87 

Szekszardl Ipartestttlet, 

Horthy Mik|6s-n. 8. 46-05 

SzekszArdl kaszlno, Bzechenyl- 

20-78 
Szekszardl Nepbank Szif vet- 
kezet» mint az Orszagos Kozponti 
HitelszSvetkezet tagja, Qaray- 
ter 18/20. 20-85 ■ 

Szekszardl Polg&rl Olvasd- 
kttr, Rakoczi-u. 16. 20-77 

Szekszardl takarekpenztar 
r.-t., Bezertdj-u. 2 21-50 

Igaagat6saga 22-19 

Szentlvanyt Ferene dr. kir. 

torvenyszeki bir6, Szeclenyi-u. 40. 

46-52 

Szepesl Janos dr. kdrhasii f5- 

orvo's, ideg es elmeorvos, Bwnt 
Laszlo-u. 3. 20-93 ; 

Szepesl Pal beraut6fnvaro?6 6s 
reziintfimuhely, Beri Balogh Adam- 
n. 87/a. 22-90 

Szerday Istv&n okl. memfik, 6p. 
vail., hites. birtokrendezo mernflk, 
Beta-ter 5. 22-41 

Szlgetl szallltd, teherfuvnroz6, 
Szent Istvan-ter 24. 26-05 

Szondy Istv6n varosi koziizemek 
tdkOnyveloje, Kadarka-n. 38. 

26-60 

Szoleszctes Boraszatl Kerd- 
letl FelUgyelfiseg, m. kir.. 
Baro Augusz Imre-n. 40. 22-54 

Szttes Janosne nfii saabo, Petdfi 

u. as/a. 21-22 

Sziics Jdzsel virosi AHatorvos, 

Rakoczi-u. 29. 22-56 

Szllle Denes dr. egyet, m. ran&r, 

kfizk6rbazi fObrvos, belgy6gyisz. 

Bezeredj-u. 41. 21-65 

Tatal Mtnaly tUsita es Szentelepe, 

Rakduzi-u. . 26-47 

Tarcsay lmre viten. m. kir. 

gazdasagi feliigy., Garay-ter 8. 

46-21 

Tavlratleladas tavbeszeld utjau 

0-02 

Telkes Zakarlas borbizom., Bar- 

tioa-u. 24. 26-28 

Tlhanyl Szllard vitez, m, kir. 

lion vedezredes, Kossuth Lajos-u. 12. 
20-27 
Tltte Jullska keziniunka- e s di vat- 

aru iizlste es Landner Pal merleg- 

keszit6, Kbrzo 26-30 

Tltte Kalman mflsz. rail., 

Bzecheuyi-u. 6. 20-38 

Tltte testverek merlegkeezitfi, 
villany, radi6, vizvezetek es osator- 
naaasi vail., Rak6czi-u. 13. 26-11 

Tolnamegyef gazdasagok 
sztfvetkezete, mint a Magyar 
Mezogazdak Bzovetkezete tolname- 
gyei iobizom., Rak6ezi-U. "30. . 

■ . 20-07 

Raktara, J6kai-u. 2. 22-82 

Tolnamegyel KozJ6I6tI Szb- 
vetkezet, Bela-ter 1. 22-07 

Tolnamegyel Tejszilvetke- 
zetek Szovetkezete, Rakdczi- 
n. 28; 22-47 

Tolnamegyel vendegldsttk 
reBHVenytarsasaga, Bela-ter 6. 

26-10 478 az engeaeiyr se leieaie otthoii. femilv& Tolna varmegye ailspanja. B6Ia- 
^ rl - 21-98 

. Airasz6k . . 20-24 

FoJegyzO 21-18 

F&ispanja 21-02 

Gazdas&gi egyesfilete 20-25 

K(JzJ616ti elfiad6 ' 20-58 

KCzuti 6s-,vamugyek elOaddja 6zamveY<5s6g 20^18 

Tisztl ffloryps, m. kir. 20-13 

< TiSzti fofigy6sz ; ' ' 22-39 

Tolna Vafujegye tfizrendesze'ti fel- 
^gyelflje, B6Ta-t6r t. 22-64 

Tolna varmegyegazdasaglfelfiffyelP- 

- aege, Bzt Istvan- ter 8. 22-27 

Tolna varmegye Horthy Mlk- 
1,6s Kozkorhaza, Beri Balogh 

Adam-ai 20-04, 21-44 

.Klapalapki b6rgazdasag 22-3: 
Tolna varmegye tskolankl 
villi nepmuveiddesl bizott- 

saga (tanfelugyelfis6g) 20-19 

Toth Elek . m. ■■ kir. : rendorffltan., 
a ,kapita.Dysag vezetfije, MunkEicsy- 
u. ta/B. 21-09 

T6th Henrlkne ny. rain, tan, 
fizvegye, Kalvaria-'n. 1. 

Toth Janos 6raa is 6ksBer6s?, 
Szeat istvan-t6r 3. 26-56 

Toth Sandor dr.egyeteml magan- 
tanar lakasa, Bezer6dJ-n. 10. 20-03 

Tttrttk Bela „Kfihne' ' Mezflgazda- 
aAgi G6pgy&r r.-t. 6s a Vacuum Oil 
Co. r>t. biaoniariyi lerakata;, • 
8z6chenyi-n. 87; 21-43 

Ttf rttk Otto dr. ny. varosi tiszti 
flJugy6sE, Bezer6aj-n. 26. 22-76 

Torvenyszek, Werboczy-o. 8. 

20-94 
Treer Istvan dr. kdrhazilg.- - 
tfiorvos, B6ri Balogb Adam-n.7. 

21-63 

Tudakozddas bejelentett. 

: tavolsfigl beszeigetes utfin 

0-08 

Tudakozddas eldftzeto' neve 

vagy az allom&s szama 

utan helyben 0-O8 

Tudakozddas* az eldflzetti 
neve vagy az aHomtis 
szama utan mas haldzat- 
ban OrOl 

Tnreslk Mlhaly borbizom., 
Bz6chenyi-u. 46,47. 20-06 

Tuddgondozd. Intezet, vercfc- 
. liarty-u; 6. '" ' 20-11 

tUzJelz&aUomasoks 
R'efofmatus lelh6sai liivatal, KAlvin* 
t6r 12/14. . 20-52 

Ttizoltoparancsnbk iak4sa."M6sz'aroB 
La.aar-n. 7. - 20-47 

Ujvarosi rom. kat: pl6bania liivat nl: 
Pazmanyrt^r 6. . ; 22-68 

Ttlzoltdk 0-05 

Ujvarosi rdin. kat. pleba- 
nla hivatal (tftsjelzG allomas) 
Pazmany-t6r 6., 022-68 

UntermtUler Jend keresk., 
fcrinyirn. 11. . ' 46-35 

Urban Bela m. kir. poata mtisa. 
1 alienor, U6ag&i > oa' LizAr-p. 16. "" t)gy6szseg, klr„B6!art6r 4 Vagner Andor ny. tablablri, 
Mnnkaosy-n. 21. ■ 20-44 

Vagner Ferenc cipokeTesk^, 
. Baeht lEt\ao-ter 4/6. Valkay Bela radio- 6fi elektro- 
mecbanikbs, Szecbenyi-a. 60. 

20-53 

Varga Bela kir." s.-m6rnHk, ' Ki, 
niaa-u. 2. ' -.«.-.«.« Varga Jdzsel Ylragkert6sf ete, 

BaUiasa"-n : /l . ' ■ , . 46-46 

Varmegyei vitezi szek % Horthy 

kiktwe-raaor : / 20-56 

Varoshaza. . 

HadigondoH6 hjvatal, Muakacsy- L^pltalml paranc8nokaag, B6Ia 
Jdraly=t6r 8. 21-46 

Polgirmester helyetteae, k8zigae- 
gatasi tanacsnok,B61a-t6r 8. 21-08 
(lasd a k6V. Lasabonj . , (la?d az elfizff nasabpn) 
Polgirmeateri hivatal 21-54 

Kdzm&yei, Gemencei-ilt 6s varosi 
fom^mok, MunkaeBy-u. 2: 
' Kiizella'iiasi hivatal, Vo'rSsmarty- 
n. .3. .- "~ ' 

SzamvevOs^g 20-36 

,Szee^nyiigyi hivatal, PlorianMi. 7. Villanioaniave, Borthy Mikl6s-dt 

21-16 

Gyepmtester, Mezei-ftt , 21-67 
Varosi drogerla, Bzent istTah- 

ter, Kaszindbazar , 22-65 

Vass Salman m. kir. pnsta s.- 

eUenflr, R4k6eBi-U: 70. 20-95 

Vendel Alajos m. ^kir. postaffi- 

ellen6r, Pelvid^k-u. ,7. 22-44 

Vesztergombl Jozset vas-,ies- 

t^k-/ker6kpar-, -haatartasi- 6s ip'fl- 

s^aki cikkek kereskedese, 

Szechenyira, 38. . 20-17 

Wagner Ferenc eipflkeresk, , 

Szept I8tvau-t6r 4 7 6. /, 46-22 
Woll Arnold ezfiifibirtokqa, elsO 

d'zekazardi konyakgyar, Bz^chonyi- 

a, 18. 20-32 

Wolf Henrlk otoda rjeopoid Mi- 

haiy bomagykeresk., Bdthory-u. 17. 

26-00 

Woraozlczky . Janosne «zv. 

grolnd, TinJdy-n. 8, 22-14 
Zahratka Janos hentes 6s m6Bza- 

tos, Saent .lBtv&a-t6r'6. , 26-31 
Zalal Janos Bat! Bernat gyogy- 

ezertara, 8z6cbenyi-n. 49. 26-38 

Lakasa l ■ " ! ' 46-38 

abfimbd Istvan taarang- '6b rlz- 

ont6, vas- 6s rtiesztergalyos, 

8B6dhenyi-ta. 26. 20-86 

Zamb6 Jfinos Iakato&roester, 

Ba66bpnyi-u. 6p. . 46-17 

Zslgmond Ferenc dr. 6s 

Modds Antal dr» tigyvfedek; 
, Irodaja, WerMczy-n. 4. 22-2 SZEMCSfiD 

. (Usd TamisI) 

SZEMCSE-PUSZTA 

■y.y-\ a " (Had Tamasi) ■■.'.■ 

SZEMEJtE 

; Hivatalos 6rdk: 

8-iMg, 8~ll-1g, 

a+— t«-ig. -- U— lfrig. . 

'Caik ielfitizetfik r6s?6re : SO— 21-lg. 

(ftizsegl eldljardsag 3 

Pallavlclnl Alfred firgrdl 

uradalmi int6z0s6ge' - 2 

Pallavlclnl Janos orgrof, 

pQsztaradviny 1 

Vlite'z Gytfzif dr. fflldbirtokoB, 

" ;p »i ' ■";■ ■ ■ -4 SZEMERE-MAJOR 

(laad PeatszentWrinc) 

SZEMERETELEP 

(liad PestszentWrino) SZELENCEHEGY 

(lasd MuraszerdahelyJ 

SZELEPGSfiNY- 
POISZfA 

- (laad Taksony)' 

SZELEVfiNY -■■:,: 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, '■■' 8^11-lg, 

14— 18-ig> 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig<. 

Folyammeriit$kl blvatal, m. 

klr^. GynlabSkenyl l)aji6z6telBpe"7 

Hangya fogyasztasl.es erte- 

kesitS sziivetkezet - ." ' 5 

Kozsegl elttljardsag 1 

Scbwelger Odtfn ■ 4 

Sods Lfiszld "li|. : nagybfirW, . 

Paldpzi Horvath-paazta 3 

Tisza-kor ttszogl armentesltd 

es belvizszabalyozo tarso- 

,a * ■■ ;■ -.': 2 

SZEIilSCSE SZELLO 

{lasd Puspfikszentarzaibet). 

SZELO SZOLOTVINA 

. (lasd Aknaezlatina) 

SZELOCE 

(laad MagyarsiSk) V 

SZ£LSZ£G 

■ .. (lasd Sfilelmad} Vj. : szenc .; 

Jlivatalos 6rdk: 

■■■■■• £ ; ' 7-2i-ig. ' 

AUomasfdntfkseg 30 

As ranyl J&nos t uazer-6s esemege- 
; kjreak. "^85 

Beke Denes dr. kSroryos 6s a 
. posta bet. biat. int. orvosa 28 
Betepd&Uom&s, in. kir, 25 
Bonyh&di Samn fakeresk. 15 
Burger JAnos Ibusa kirendelts6g 
V<ja8ii(6je, mav. allomas Kfiltelefc 2. 

■'.;:, .'.-•.■ . 721 

Burlan Antal gydgyszer6sz, dro- 

giria r tnlajdono3.' ,45 

Clltta- k.t.t cipCkeresk. 38 

Csondorors, m. ktr. 7 

Ehrenleld MAr gabonakeiesk., 

.-,,-,■ - 13 

fell as janos auWruTaro^asrvalla- 

Jaia (fizemben : 1V/1— Xi/30-ig) 24 

Fdv&jinhivatal, m. kir. 14 

GyfUmaiestermeLdk Egyestt- 
-Tiete' (Nyicra-rPozsony k. e;e.---v4r- 
' iegy6;^) .. ... .33 

Hangya Fogyasztasl «s Erte< 
kesitd Szcivetkezet 8 

Hansa« Kttzpontl SzOvet- 
kezet 9 Galanta, Gabonabeva- 
: sar|6l-te'lepe, .Sae.no ' .27 

Banza" mezttgazdasagl 
stGif vetkezet teglagyara. 
Hazaly Geza export 6s importer 
. 018 
Hrnsovszky Geza dr. kOrorvos 

■', :. ■ rr: "'.'.. $ 

Ibtisz klreadeltiieg, Burger 

Judob;, 37 

Jai?as Agoston villany- 6s radi6- 

Bjereja ,6a. ker.eak. 42 

Kaiser: Janos mozis 6s vend6g[6s 

'." '.';..-.. . , '-■■- . 34 

Koettondy Zoltan szikvisSzem 

szesaleldolgozfi, bor^ 6s afirnagyke- 

■resk. ;' .,-,. „ ■■ 4Q 

Ktf zsegl eldljArdsag / 9 

LJl:an' Istvan m.- kir. vamazaki 

felfigyeia'/ 43 

IHoInAr S&ndor ternj6nykereak. 

6i vallalkpz6 6 

Ny ngatszlovenszkdl villa- A 

. ntosmttvekkttrzeti f elfigyeWa6ge 
. " ,.■■'. , 5 

Raab Jdzsef dr. orros 12 

Renddrkfrendeltseg, nu 

klr., ; va3iitfi,Homas \Q 

Renddrklrendeltseg^ m. 
_-: klri, veaet6je 41 

Stefanek Janos elsfi szonei 

kosarfoa6' mfihely, kosarara, gyer- 

mekkocsi, butor 63 riragkeresk. 5 Scbenker es tarsal Budapest 

nerazetkozi sssaUitmanyozisi r.-t, 
kirendelts6pe .■" 018 

Szabados Szllveszter aut6- 
taxis ■. . , .^39 

Szabd Janos a Bzenei Mfimalom 
r.-t. tigyv.-igazgatAja 22 

Szencl Iparfi, kereskt es 
Fttldmlves flltelszdvet- 
kezet, mint aa O.K.H.. tagja' 82 

Szencl. mfimalom r.-t. 11 
Szencf nepbank r.-t. ,. ■ ,, 1 
Szolgablrdi klrendeltseg 8 
Tuzoltdsag ■ 40 

Vlncze Janos gabona 6a term6ny- 

keresk. , r JQ 

VinkOTleh Viktor postamester 

29 

Wallner Kornel 4. v. fogisa 26 

Winkler FHldp gabPnakeresk. '"-. --szend ;.;■;.- :■,;-: 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap: ' V«irnap k r 

~ onnepnap: :.-, 

8-12-ig, ■ g-i'^ig,;; -: 

,. 14-rlS-ig. I4_i6-ig. 

Csak elOfizetdk r6sz6re : 20— 21-lg. . 
Csfllag Erzs^bet baatalajdonos 

.' < .:.■ -.; '■'..-a 

Esterhazy Mdrle grdf kasznari 
bivatala, Siiak 3/ a 

Kozseg! el&ljar6sag. B«Ak 3 
Bzend ■'■•■■ ■""-:• j 

IMdrd fja|osnfeazv.-,viBnd6gHJs,\ s7 
hentes 6s mqszaros '7 f% 

Peesvarady Jozsel k»r;jeeyztf 6 M 
ScnwaTez Andor m6qzaroa 6s 

hentes ■' •' *■■;.' - V ' : ',4 

Szalay bezso nagyb6rii ' * 01 
9 
to 

ar szendehely 

Hivatalos prdk:.. . r 

8— 12-iR. ■•■:■.-'■■„ 8— 11-igi ^,. 
14— 18-ig, 5 . It— 16-ig, 

Csak el6fizetflk r6sz6re: 2tf— 21-ig. 

Hangya FogyasztasI es Ert. 

SzOvetkezet 4 

KUzsegl eldljardsag y / , % 
Vacl Pttspokl Uradalom : 

Erddgazdasdga, Udvarhely-;,.* 
■ pusz;a ■' ,. .'-'l 

Wlldmann B61a dir. r6m t kat, 

pl6banoB. ■.-... ,8 SZENDE-TANYA 

(lasd.Abony), ; '.-, , 

SZENDRO 

Hivatalos drdk: \ 

^kbznap: , ^^,, 

8^1?-ig, 8-11-lg, 

14^18-iia:. .-■' 14^1Wg. V 
Ceak elOHaetflk r6az6re : 20r-21-ig. r% I kozseg eldljardsaga 

BArezay Arved mf3ko]citerm6ny- 

kei eskedo c6g, bevasarld kiren- 

deins6ge '■ , . .13 

Csenddrseg» m. kir. -■ ' Q 

Denes Zslgmond dr. orvoa 19 ,v 

Doszpoly Karoly If J. 6pit6flH 

vallalkozd 29 

Fried es Groszmaiin fatermelOk 

63 6pu]etlakeresked6k 1 

GlUck Erni> term6nykeresVedfi A 

Gottlieb Jend malomtniajdonoa 5 

KOzsegl eldljdrdsag 2 

Fojegyzti 17 

Laszld B&llntne «zv. fHldbir- 

tokos : - .• 21 p 11... 

Latorca Gazdasag< es Iparl 
r.-t. Kiralykuti mezflgaadaaaga 
10 

479 Szendrfi Medgyesy Inure rom. kat. pl6bA- 
noa 18 

M*szar©« Imre gy6gyszer6sz 16 
Nemeth Andras vitez, mesz- 
egetesi kdbanya vallalata, fater- 
meles 6s tttzifanagykeresked6s 31 

Polgary Erzaebet m. kir. poata- 
meater 9 

Renter Gusztav foldbirtokos 25 
Renfer Ottd foldbirtokos 28 
Sandor Zoltan dr. kororvos, a 
posts bet. bizt. int. orvosa 14 
Szeqdrdl szenbanya r.-t. (Pr. 
: " Gollner) 26 

Banyatlzeme 30 

Szucsak Rezsd term6nykeree- . 
kedo. 27 

Tttrley Tlbor ; . foldbirtokos, Gal- 
vacs 8 
Vechey EI em 6 r 3 
Zetler Lajos, a «Futura» bizoma- 
nyosa 24 

SZENDR0LAD 

Hivatalos ordk: H6tkSznap : VaaArnap 6s 
(innepnap: 
8— 13-ig, 8-ii-ig, 

14— 18-te 14— 16-ig. 

Koesls Vllmos 1 SZENICZEY-MA JOR 

(lAsd Taksony) 

SZENNA 

(lasd. KaposvAr) 

SZENTABRAHAM 

'- (lAsd Bz6kelykeresztdr) 

SZENTADORJAN 

. " .' ilAsd PAka) 

SZENTANDRAS 

(lAsd DnnafoldyAr) 

SZENTANTAL 

(lAsd Bomorja) 

- SZENTANTALFA 

Hivatqlos drdk: 
H6tkoznap : VasArnap 6s 

iinnepnap : - 

8— 12-1g, 8— 11-ig,- 

14— 18-ig. li—ia-ig. 

Csak elofizetOk. r6sz6re:, 20— 21-ig. 

KSrJegyzoseg ' 1 

SZENTBALAZS 

Hivatalos drdk: 

HStkoznap: Vaaarnap 6s 

v unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig . i4— 15-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kovacs Antal dr. kororvos, 

posta bet. bizt. int. orvosa 2 

Ktfrjegyzoseg 1 

BXanyokl Kornel dr. kororvos 4 
IHazza Janos If j. fSldmuves, 

„Fntura" bizom.' 5 

Novlts Istvan r. k. pleb&nos 3 

SZENTBfiKKALLA 

Hivatalos ordk: 

H6tktiznap ; Vasarnap es 

- iinnepnap ; 

8— 12-ig, . 8-11 -ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reesere : 20— 21-ig. 

Kttrjegyzdseg 1 

SZENTBENEDEK 

(lasd Des 38) Fizessen e!6 a r3di6 r a . SZENTDIENES 

(lAsd Szentlfirinc) 

SZENTDOMJAN 

(lasd Biiktosd) 

SZENTEGAT 

(lied SfcfgetvAr)' 

SZENTEGYHAZAS- 
PALU ■.-■■• 

Hivatalos ordk: 
Betkoznapr ™W* 

8— 12-lsr, 8— il-ig, 

14— 18-ig. i4_t5^g. 

Csak el6fizer6k r6sz6rev 20— 21-ig 

Csenddritrs, m. klr. 2 

Korjegyzdseg 1 

M. klr. Hadlttzemfl szemely* 

zetl paranesnok 5 

Szentkeresztbanyal Vas- 

gyar r.-t. 4 

SZENTENDRE 

fijjel-nappali szolgdlat 
A postahivaial nyilvdnos 
tavbesz&o dllomdsdnak 
hivatalos 6rdi: 
7 -21-ig. 
Addhlvatal, m. klr., VaroshAza 
1-04 
Adorjan Gydrgy Gydzd ay. 
azAzados, Pestvarmegyei KobAtiya 
uzemvezetoje. P;innonia-u. 33. 1-41 
Andor Pal keresk. nyaraloja 
(nyari alloriias), Ferenc Jozsef- 
rkp. 21. . '2-99 

Andrea Cementarugyar 6s 
Epitdiparl r.-t., Budai-iit 8fi 
...... 1-08 

Antal Laszlb iizletvezeto f6m6r- 

ji6k. Jokai M6r-a. 3. . . 2-37 

Ant ally Zslros Aladar dr., kir. 

kozjegyzo; Futo-u. &. . 2-11 

An to Ilk Arnold dr. ny. polgar- 

mester, r.-t. ig., Hortby MikI6s-dt 28. 

2-43 

Aroma szeszlparl 6s keres- 

kedelml k.l.t.,Apr6d-u.4. 1-49 

Arvay Nagy KAIman dr. gya- 

korlo oi-vos. Kossuth Ij.-u. 12 1-65 
Balogb stit«de, Budai-u. 29. 

2-93 
Bednarz Janos m. klr. kormAny- 

f6tanacsos, Vaaati Vi!las6r39. 1-62 

Banomy Karoly ser- is bornapj'-- 
keresk. Deak F.-n. 501 - 2-76 

Burabas Gytirgy fotiszt, Harnnip- 
cad-u. 15. 4-39 

B^ncze Gyula rltez, dohdny- 
nagyaiuda, Ffi-ter 17. 2-46 

Benkovlts R6zsakert£szete. 

. Bzent Imre heiceg-u, 11. - 2-44 

Bh^T. Bzentendre allomas, Budai- 

6t i. 2-50 

Blharl M. G6zan6 mag&ntisztv., 

TOrokhegy, Pisman 5-42 

Bodrogktfzy Zoltan dr. vitez, 

miniszteielnijkaegi min. tan., Bmol- 

nieza (nyari allomas) 2-00 

Boglary Rezs&, Badai-n. 18. 

2-06 
Bolgar AIlklAs, a PSbzintezeti 
Kdzpoat fotitk&ra, R6zsa-a. 3/4. 

3-48 
Boragh Ivan dr., Dobd-u. l. 

5-89 
B»sztfrm6nyl Laszld dr. Tyn- 
' koshegy ; 1-76 

Bnday Jozsel tUzeloanyag- 
ker.esk. - 1-84 

Lakisa, Horthy M.-dt 44. 2-98 
Badal g»r. kel. szerb egy haz- 
megyel hat6sag, Arzen-u. 3. 
1-83 
Budanovlts Tlborn6 (nyari allo- 
mas), Borthy Mikt6s-dt 68. 1-63 
Bddavldekl vQlamossagl r.-t. 
fizemvezetosege, Damtsa Jeu6-u. 13. 
1-95 Baday Goldberger Led dr. 

gyAros, Horthy Mikl6s-dt 8. 1-54 
Csenddrttrs, m. klr., Kiraly- 

a. 18. 2-48 

Csoknyal szerszamgyar 

k.I.t., Szeat Laszl6-ut 154, 1-55 

Cvelber Pal Id. gyumttlcs-, zold- 

s6g-, tejtermekkeTesk. es fnvaro- 

zasi vallalkoz6 5-32 

Czlbalka Gyola gyogyszeresz, 

■ F6.ter 13. . 1-22 

Czlkora Janos mi es holgyfod- 

rasz, Fo-ter 6, . 2-21 

Czlkora Lajos frazolt<5 tuzmes'ter, 

PUspok-sor 8, 1-39 

Czotter Aladar all. el. isk. ig., 
Izbeg,8zentLaszl<5-frt84. 5-26 

Daru Ferenc fdszer-, termeny- 6a 
papirnagykeresk., fasz6nbizom., 
Arzen-u. 1. 1-24 

De meter Janos lisztlerakata 6s 
d aial 6 a zeme , DeikFerenc.u.SO. 
5-31 

D^nes San dome kir. Jb. iroda- 
tiszt, Kisfaludy-u. 1. 1-25 

Dletz Janos textil-. cipd- es divat- 
ara keresk., Fo-ter 5. 1-31 

Dletz K. Ferenc fuszer- es ct 
megekeresk., Damtsa Jend-u. 1. 
1-32 

Doby Andor dr. ugyvSd, Pestvm. 
tb: tisztl foagy6sz, R6uial s&ac 21. 
(nyari allomis) 2-12 

Drabek Ferenc gepeszmernok 

gazdasdga, Tyukovaoz 2-70 

Dreher Jeno" nagybirtokos, Pilis- 

azenildszl6i erdiikapu 1-50 

Drobtlits Istvan okl. kfim lives- 
. mester, 6pit6sl vallatkozd, K61csey- 
a. 7. 4-24 

Elektromos f6marngyar £s 
vaslfntode r.-t. Budapest— 
Vdu — Szentendre, Szentendrei szer- 
saam- es kaszagyara, Bzent Laszlo- 
ut 7. 1-01 

Glszasz Rezsd fttreszlap- es szer- 
szaragyara, Deik Kerene-n. 32. 2-58 

Flczere B6la m. kir. szdzados, 

laktanya 5-41 

Fodor Sandor dr. figyved, 

P6uer Pal-n. 5. 5-36 

Fogas Jend magantisztr., Kor- 

n. 2. 5-92 

Fonyodl (Fnchs) Andras gyar- 

ig., Horthy Mikl6s-tit 15. 2-61 

Fried Izldor keresk., Deflk Fe 

renc-a 40. 2-31 

Facbs Janos hentes esmeszdros. 

F6-ter 8. . 5-21 

Galyal Mlklds polg. isk. tandr, 

Bzent Imre berceg-dt 6. 2-78 

Gantner ~ Aladar maganhivatai . 

nofc, Zentai-dt 3. 2-27 

Gombdcz Endre dr. m. nema. 

mnz. ig.,egyet. c. rk. tanar, Zeota 
n. 4. (nyari Allomas) 1-79 

Grob Istranne dr.-ne gyti 
molcsose 5-00 

Gralz Kalman hentes, De&k 
Ferenc-n. 1. 4-26 

Grulz Kalman If j. nyerebttr ke- 
resk., Peter Pal-n. 3>. 4-29 

Grand bVck Bela mernok, Sziget- 
monostor, Horinyl csarda(nzemben: 
v/i-X/3i-ig) . 1-58 

Grttnwald Samn epdletf.ikeres- 
kedese es epitesi vallalkozo, R^v- 
n. 1- 2-23 

Gytfrlly Ivan m. klr. postafo- 
felfigy., Iz^g, Bzent gy6rgy-u. 23 
5-95 

Habovszky Janos kalyh&s- 
mester 5-30 

„BaJnal** muveldd6sl egye- 
slilet szigetmonostori (horanyi> 
fidiilotelepe (nyilvanos Allomas) 
2-16 

Hammer Gezam. kir. foaadnagy, 
Pannonia-telep 1-44 

Bamorl Szllvld m. klr. ffihad- 

nagy, Ffitiszti epUlet XXI. ep. II. 10. 

2-88 

Hangya fogyasztasi szOvetkezet, 
Fo-ter 4. 1-28 

Hauenschlld Albert VD1. ny. 
gyArig., Dnmtaa Jen6-u. 80. 2-20 
Villaja a sz^loben, Saent Laezlo-at Haasmann Jend dr. annarolgyi 
gazdasaga, Annavolgy 1-90 

Hazay Gynla dr. jarasi f Gszolga- 
birb, Szent Ish'dn-dt 10. 1-74 
B egy hat 1 Elek cimfestS- es ■ 
■ mftzolomestei 1 -, Telep-n. 4/a. 4-41 
floranyl Sand or m. kir. omagy, 
Orban keresztnel 1-96 

Horvath Jdzsef (enykepfisz, Fo- 
ter 2-25 
Husvtk Dusan azallodAs es ven- 
deglds, F6-ter 19. 1-72 

Huszar Gynla m. kir. szaeadds, 
Gdrgey laktanya, fotiszti ep. I. era. 
5-88 
Butter Rudolf angol nri, egyen- 
ruha- 6s n6j szabd 5-38 

Bzaboipari kBzszallitasi uzeme, 
Bndai-dt 6. " 2>53 

Huttya Llpdt m. kir. gazd., 
szAzados, Horthy Miklos-fit 38. 

■■■-■'".. 2-73 
Ill^s La]os fuszer- es vegyesr 
keresk., lakasa, Biikkospart.25. 

2-96 

Lakasa, Izbeg, Szentgy8rgy-n. 11. 

2-95 

Jansovlts Emll dr. jaraabirosagi 

etnok, BattyAny-n, 2. v 5-20 

Jarasblrdsag, klr., MArla 

Terezia-n. l. 2-15 

Jarasl fdszolgablrdi hlvataL 

Varoshdaa 1-06 

Jttnger Norbert gyarvezetS, 

"Vasuti vitlasor 14. 1-71 

K&dar Jendn6 »zv. fbldbirtokos, 

o-kut 2-30 

Kadar Zoltan borosjendi m, kir. 

Idliadnagy, Gorgey-Iaktanya, lo- 

tiszti epiilet 2-67 

Kallay Sandor dr. ny. bank- 

ig., ZApolya-u. 18. 1-66 

Kallos Karoly sfitomester <rTarnl» 
kenyersiitodeje, Pet6fi-u. 1. 5-22 

Katonal epttletek 6s hato- 
sdgok: 

Gorsrey Arthnr laktanya, m. kir. , 
kb'zetkezesi bizdttsaga, Budai-dt 

1-91 
Honved kiegeszito parancsnoksag, 
Deak Fereno-u. 17. '2-72 

Honved vasntepito' alaknlat, QEirgey- 
laktanya ' -. 1-73 

Honved vasnt6pit'o alaknlat tiszti 
6tkezd§je 1-03 

Szentendrei Jir." 6s Szentendre 
mv-i levenlie parsAg m. klr. 1-88 

Keller Dezsd ny. postafoig^, 

KiralyvoTgyi dulfi 2-65 

Kemenesy Tlbor dr. in. kir. 
renddnaa., P6ter Pal-u. 8. 2-66 

Kerekes Pal ref. kAntortanitd, 

Bzent Imre hg.-dt 26. . 5-44 
Kerese Tlbor kercseszegi, nit. kir. 

f Ohadnagy, Qombossyvilla 5-29 
Khuen Hedervary Sandbrne 

grdfne, Horthy Mikl6s-ut 28. 

1-09 
Kir. Kdzalapttvanyl Erdd- 

Orseg, PilisszentlAsBld 4-37 
Kiss Istvan m. kir. postatakptAri 

Ix>, felugy., Harmincad-u; 25. 2*-79 
Kiss Jdzsef keresk., Dnmtsa J'eno- 

ii. 4. 1-21 

Kiss Lakacs iflszcr- es Vegyea- 

keresk., Po-ter 12. V 4-27- 

Kovacs Istvan ny. pii. fdtan. 

Torok-hegy, Cseresznyes-6t 1. .- 

5-43 
Kovacs Gyula kernSse, rozsaker- 

teszete, Body T.-nt 2. 1-42 

Ktthler Rezsd m. kir. alezredes, 
Vasuti villa-sor 29. 2-24 

Ktfpesdy Elem6rn6dzv. Horthy 

Miklos-dt 66. (nyAri AllomAs) 2-80 

Kdzeploku Iskolak Sport- 
kdrelnek orszagbs kttz- 
pontja sport 6s evezdstelepe, 
Dnnapart (nyari all.) 1-50 

Kdzsegl eloljardsag, Piiisszent- 
lAszld 1-37 

Krastznal Sandor musz.tiszt v., 
pfispok-u. e. 1-43 

Krasznay Bela krasanai, ny. 
m. kir. szazadoa, foldb^rld 1-92 

Krausz Jdzsef dr. Ugyv6d, 
Pdspok-n. 2. 1-89 480 Ha szereti a zenet, legyen r&dioelofizeto. el hlvatalo 

pek,Varmegy a. 

'fill u6pmfiveU 

ii kormanybiztt, 

el6add 
irattar 
ii dvohely 

iS6g 

vos 
itvatalok * 

It, Rrzs6bet-t6r 
ster | 

tanicsnok 
i tanaosnok 
Igyosztaly 
ez6si iigyosztai 
el6ad6 j 

hivatal j 

vatal . J 

Js6g 6s p6nztAi 
iaa,T(SthJ6zsefl 
jy66Z- .j 

tktanya . j 

mfivek fcfap. IW 
1. '! 

Myl Bela drj 
liazi nogydgyasi 
int-u. 12. 
tvan vas-, 
lttszaki 6s ^ fuss 
tflfi-u. 1. 

Istvan dr. 
riihaly-n 4 
y Sandor am 
izgatd f6m6rn6k 
l. 6. 
>smdvek,lasd 

telep, 8opron-j 
( Tdth Fcren 

llfitOtt-, SZOVStt 

fl6se, KoBsntb-D 
L Lajos evar 
ossuth-u. 8. | 
erger Gabo* 

p, kefekpar, r 
ranata / 

eh g6pratttarj 
utdpnen, Rex-/ eh Istvai 

l-u 18 
Bela dr. 

, Bard Hani 
s gozmal 
es teres 

3p, Attila-ut 
&BZ-uzem 
iroda es u 
Ler-D. 16 1ENTET 
oroshdza 
llozathoz 
Hivalalo, 

Oznap: 
12-iffi 
-18-1g. 

Idfizetdk r6si 
oroshdza 
?athoz tat 
p'drhalma} 
do is Sz 

adla Kai 

-major / 
ter Plro/ 

ryi v6dfin6 ; 
k Antal 

■8B> v Z©lf 

azai elfif 
>r Ante 

ikedo (Pi Szentes Krentle Jen6 vend6glJJ, Kiraly- 

vfilgye (nyari allomas) 1-53 

Kuhn Istvan If J. m. kir. posta- 

mester, Gozhajd-n. 5. 2-18 

Lam Adolf If j. gyaros, Kossuth 

LaJOE-n. 8. , 2-69 

Laszld Gabor ny. min. tan., 

Zapolya-u, 10. (nyari allomas) 1-64 
Lazar Kalman ny. szfov: poig. 

iBk. fdig., Horthy MikldB-ftt 64. 

5-80 

Leltner Jdzsa drogista,, F6-t6r4. 

4-33 

Lengyel Sandor kir. javitdinte- 

zeti jg., Szent Istvan-u. 29. 

(nyari allomas) ; 1-86 

Uehtensteln Simon villanysze- 
1 relfl 6s vas-, festdk-, edenykeresk., 

Ffl-ter 11. l r 27 

LdblEndre ker6kpar-, varrdgep- 

6s radidkeresked6se, P0-t6r 3 5-28 
Magyar Evezbs Szbvetseg, 

Dnoapart 1-78 

Magyar kir. Folyam- 6s Ten- 

gerhajozasl rt.» Falb Rezsd 

aUomasfdnak lakasa, DeakF. u. 14 

4-30 

Magyar klralyl folyam- 6s 

tengerhajdzasl r.-t. UgynOk- 

s6ge, Ferene Jdzsef-rkp. 7. 1-34 

Handy Istvan dr. figyvdd. 
Ulcisia-liSz 6. (nyari Allomas) 2-87 

Mezey B£la ny tdzsdetitkar, 
Kiralyvdlgy 1-69 

Mojlcs Peter varosi fdjegyzo, 
Rakdcai F -u. 15. , 1-47 

Molnar Ferene (est6k- 6s 6pito- 
anyagkeresk., G«rSg-ii. 2. 1-26 

Monostori strandfilrdtf, tui. 
Grundbflck B6la m6rn0k, Szigetmo- 
nostor(uzemben:V/l— X/31-ig) 1-57 

M. T6th Sandor ffiszer- 6s cse- 

megiekereBk., Ferene J6zse(-prt.7. 

5-39 

Nagykovacsy Mllenkd keresk. 
ffltan., Hortliy Mikl6s-at 6. 2-64 

Nemeth J6zsefne < i$xv. ffiszer- 
vegyeskeresk., Attila-n. 25. 5-86 

Nemet Laszlo pl6banoa, rk. pl6- 

bania. Maria Ter6zia-u '2 1-80 
Nemzetl fllmszlnhaz, Ba.nm- 

gartner B^la, Eerenc Jozsef-part 8. 

2-62 

Nenyei Zoard m. kir. fobadnagy, 

Budai-nt 73. 4-44 

Neray Antal m. kir. saazados 

GOrgey-laktanya 1-46 

6dry La Jos, Badai-fit 70. 2-83 

Orszagos gyermekvedd liga 
Izabella UdUldtelepe Sziget- 

monostor. Borany 4-20 

Ovary tlozsef dr. belgy6gyasz- 

szakorvos, Rakfozi F.-u. 2. 2-56 

Pabeschltz Janos aut6- 6s g6p- 
. ipari vail., Dr. Kucsera Ferenc- 

u. 2. 1-38 

Pally And or dr. betgyfigyasz- 

szakorvos, Damtsa Jeno-n. i. 4-21 
Pansz J6zsef vend6gifis, Kossuth 

Lajos-n 39. 4-23. 

Paval Ferene, enkrasada 6s fagy- 

laltoz6, Dnmtsa Jeo6-u. 7. 4-28 

Pechy Henrik dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa, Futo-n. 1. 1-81 

PenzUgy6rI szakasz, m. kir., 

Bzent Istvantfit 3. 1-77 

Perlnsz Aladar hentes 6a m6sza- 
ros Lusfijiejne, Fo-t6r 2. . 2-28 

Pestvarmegyel ktfbanya es 
ut^pitd r.-t. Uzemvezet6s6ge, 
Zuzitelep 2-40 

Pete Sandor vend6glos, Bzerb- 
u. 5. 5-34 

Pethed Janos polgarmester, 
Budai-ut 1258/4. 5-37 

Petter Imre ny. vk. alezredes, 
Kiraly- vfilgye 2-42 

Pfann J6zsef dr.figyv6d, Dnmtsa 
Jen6-n. 12. 2-36 

Polgarmester! hlvatal, varos- 
baz-t6r 3. 2-14 

Pbst^hiTatal," m. klr^ Varos- 
haz-t6r 3. Nyilvanos allomas 6s hiba- 
beje lento .03 

Bejelentfi 01 

Tdviratkfizvetito 6s tndakoz6 02 
Postatigynb*ks6g, Horany 1-20 

31 Postas ttdttlStelep Brigetmonos- 

tor, Horany 

Gondnoki irodaja 1-18 

Pappan Antal fodrase, Dnmtsa 

Jeno-n. 9. 4-32 

Pappan Ferene divataruhaz, 

Ferene J6zaef -part 5. 5-91 

RadO S&ndor bor- es sorkeresk^ 

Pannonia-n.'4. 1-23 

Rakonczal Imre kdbanya tnl. 

Izb6g, Bzent Laszl6-nt 88. 2-26 
Relchert Frigyes Laszl6 

gyfirig., R6mal-sine 15. 2-i 

Remix Elektrotechnlkal 
Gyar k.t.t. alkalmazottainak 
nddlfitelepe, Bziget-n. 4, 2-55 

Rendbrkapltanysag.m. kir., 

Rak6ezi Feronc-n. 2. 1-51 

ReadorkapitaoyEag 'vezetflje, P6ter 
Pal-u. 6. 2-"" 

Rlchwelsz Ferene g6p6sz- 

merndk, ttertesz-u. 8. / 2-51 

Rlcza Gynla lUatazer-, haztartas-, 
bazar-arubaza, Varosbaz-n. 1. 5-25 

Rlttlnger Istvan tttzifa- 6s 
telepe, Ferene J6asef-prt 3. 4-34 

Rozsa Istvan ffiszer- 6s eaemege 
keresk., Deak Ferene-n. it. 2-34 

Rlmay Albert' m. kir. posta ny, 
vonalmester, Telep-n. 2. 2-75 

Sch&mer Otto m. kir: dobanykls- 
arns, Dnmtsa Jeno-u. 11/9. 2-38 

Schuster Janos ny. posfafflfel- 
ugy., Hzeat Gell6rt-u. 4. (nyari 
alloiuasj 2-03 

Selbertb Sandor dr. r.-t. vez6r- 
ig., tor many tot ao., Pismany lr52 

SImontslts Bela bites kOnywis 
gal6, Budai-nt 955. 2-74 

Slmorjay Ferene m. kkri osen- 
dorhadnagy, Szent Istvan-ut 13. 

1-94 

Somogyvarl JAzsef m. kir. 
hadnagy, Budai^iit 24/26. 2-07 

Spltzer Lajos utOda Lffwy 
Albert vas- 6s fost6tckeresk., 
Bercs6ny1-u. i. 1-93 

Springer JOzsel fakeresk.. Va- 
J6ria-u. 8. 1-35 

Sramek Endre villanyseerelfi 6s 
mo tor te kercse 1 o-karbantartd val la- 
Iat, F6-t6r IB. 2-32 

Stlegler Gynla 6pfilet- 6s bntor- 

asKtalOB, Fsrenc J6z9ef-part '20. 

5-99 
Stromfeld Ferene* a Magyar 

Vasmuvek 6s G6pgyarak Oraz. Egy. 

ig., Gknti dfllo 1-98 

Snlyok Kalman dr. gyakorld- 

figyv6d, Dnmtsa JenO-u. S. 4-38 

SzabO Kalman ny. all. tiszt- 
helyettes, fakeresk., Budai-u. 8. 
4-35 

Szakaes Magda dobanykisarns, 
haj6allomas 5-94 

Szalas Gynla dr. orvos, Dumtsa 
Jeofi-n. 3. 1-97 

Szanto JLajos, PnspSk-u. l. 1-61 

Szent Andras ceh, Rak6czi Pe 
r'enc-n. 4. , 2-35 

Szentendre megyel varos o'n- 
k6ntes 6s hivatdsos tiizolt6sag pa- 
rancsnoksaga, Varoshaz-t6r 1. 05 

Szentendre megyel varos 
erddgazdasaglnak jelzd- 
allomasa (M.T.E. mened6kliaz) 
Kohegy , 1-87 

Szentendrel es k»rny6kl 
klslparosok munkaszerztf 
termeld es ertekesltft szov., 
KoBsuth Lajos-n. ltf. 1-99 

Szentendrel Hltelszcfvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja, PnspSk- 
ij. 2. 2-77 

Izentendrei Hegyktfzseg 

irodaja 6s gylimSlcscEomagol6ja, 
Okuti-ut 2818. (nyari all.) 1-67 
Elntike 4-43 

Szentendrel kBrzetl forgal- 

ml adOht vatal, Varoshaz-t6r S. 

2-49 

Szentendrel paplrgyar r.-t., 
Budai-nt 1-5Q 

Bfittner PaJ igazgatfi, Budai-nt 

1-68 Szentendrel szerszam- es 
kaszagyar r.-t., ass Elektromos 
femamgyar 6a vaEOntode r.-t. Buda- 
pest— Vac— Szentendre gyartelepe, 
Bzent LiBzL6-nt 7. O1-01 

Szlkszay Gertt min. oaztilyfonOk, 

Harmincad-u. 10. (nyari allomas) 

2-89 

Szllvas Istvanne «zv^ Gtfrgey 

,laktanya kantin 5-93 

Szombathy Bela polgari iskola- 
ig., Kossuth LaJoa-n. 2-17 

Takacs Istvan Mateosa. teher- 
aut6 fuvarozoY Rakdezi Ferene- 
nt 15. 5-35 

Takats Sandor m. kir. ffihad- 
nagy, Bndai-ut 18. (Zaner- villa) 
5-06 

Tamassy Jdzsefne ffiszerke- 
resk., G8r5g-u. 2. 4-31 

Tarbay Sandor saabomester, 

Arz6n-a. 12. 2-71 

Teeny Maria dr. orvos, Lb*v6Bz- 
u. 2. 4-?~ 

Thaller Janosn6 »zv. Jlotcs- 
maja, Dr. Knosera F.-n r 11. 2-1 

Thaller Nandor hentes 6s m 
szaros, Ferene Joesef-rkp. 6. 1-30 

Thlmar Sandor m. kir. Grnagy, 
GOrgey-laktanya 1-76 

Tlszavarl Sandor gazdalkodo, 
Kossuth La jos-n. -23. 1-36 

Tolnay Andor vit6z, szinigaz- 

gat6, Attila-u. ii. (nyari allomas) 

2-86 

Topolanszky Aladar dr. va- 
rosi allaturvos,. II. Varoshaz-t6r 2. 
4-22 

VacI Takar6kpenztar szent- 
endrel fi6kja, F6-t6r 10. 1-07 

VagO Jentf r.-t vez6rig., Horthy 
Miklos-ntii. (nyari allomas) 2-47 

Valda Istvan ref. lelkipasztor, 
ROmai-varkert 1; 5-87 

Valaeh Istvan term6ny- 6s gyu- 
molcskeresk., Ferene J6z9ef-part 

2-94 
KiJz-u, 5. 5-96 

Vargha Gytfrgy m. kir. ffihad- 
nagy, Szent Istvan-u. 13. 1-85 

Varl Lajos dr. ny. all. orvoe- 
EzAzados, fogorvoB 6s glimHkdros 
megbetegedesek szakorvosa, 
Dumtsa Jend-n. 22. 1^02 

Vas Istvan dr. orvos, Bercs6i]yi- 
u. 1. 2-39 

Vas Mlklds malomk6pv. 6s keresk 
bizom., Ferene J6zsef-prt 17. 2-22 

Veszl Jdzsel min. tan., Izb6g 

1-82 

Waczek Frigyes nemos, dona- 
Bzentgyo'rgyi, m. kir. huszarfohad- 
nagy, R6mai-sanc 19. 2-68 

Weber Jdzsef dr. fflorvos. nya- 

ral6ja, Pismanhegy (nyari allomas) 

1-60 

We In Jakab nyug. m. kir. fo- 
konzul, D6zsma-u. i. 2-19 

"Welsz Llp6t fflszer- 6s terro6ny- 
keresk., Kossuth Lajos-n. 18. 1-40 

Wetsz Mark eslla fliezer-, liszt- 
6s ter m6ny keresk., Pfi-t6r 21. 1-33 

Wlcszt Bela hentes es m6szaros, 
"-- itb L.-u. 13. 5-33 

WIeszt Gyorgy Imscsarnok, 
Kogsnth Lajos-n. 24. 2-33 

WHlner Pal M.F.T.R. bajos- 
kapitaay, Vasuti villasor 1. 5-24 

Walts Ivan 6puletfa- 6s tuzelo- 
auyagkeresk., Ferens Jozsef- 
pro 13/14. 1-29 

Zakarlas Zoltan m. kir. fohad- 
nagy, Budai-fit 1258/4. Ii. sz. 2-41 

Zamor Ferene, 6kut 1-05 

Zaner Janos -If j. 6pit6si vallal- 

kozo, Kossuth Lajos-n. 33. 4-36 

ZInner Adolf tflzifa- 6s sz6nkeresk. 

Lakasa, R6v-n. 2. 5-23 

Zoldla vendegld tnl. FuTjan 

Janos vend6gI6Bmester, Ferene 

J6zBef-prt 4. 2-91 

Zsolt Ferene m. kir. szazados, 

Fotiszti 6pulet 5-07 SZENTES 

A postahivatati nyilv&not 

dllomds (Petdfi-u. 8. sz.f 

Fabian Sebestyennel egy~ 

seges hdlozatot kepez. 

Ejjel-nappali szol&dlat 

A saentesi haWaathoH tartou6 klraly- 

sagl 6 s nagykiTalyaagi nyilvanos tav- 

besa615 allomasokat lasd a fabian- 

sebesty6ni elMiaetfik kOrt. / 

Addhlvatal, m. klr.,Toth Jossef- 
n. 9. 1-08 

Albertenyl Andor dr. kir. W«- 
JegyzO, Toth Jozsef-n, 4. 1-30 

Allsp&n, las4 Varmegyel htvatalok. 

Allameplteszetl hlvatal, m. 

kir., Kiss BAlint-o. 9. 60 

Allamvasatak t 

AllomasfonCks6ge, Bzentes 1-41 
08ztalym6rn$ka6ge t Baross-nt 2. 

51 
Vasdtallomasa, Szegvar 34 

Alsdretl allaml iskola, Stam- 
mer-dfilo (nyilvanos allomas) 

2-66 
Annas Ferenen6 baromfi ke- 
reekedd, Lord Rothermere-n. 05. 
2-89 
Argenyl Sandor NemHeti Hitel- 
int6zet fifikjanak igaagatija, 
Kossutb-n. 10. 3-20 

Armenteslto tarsnlat, koroa- 

tisza-marosvid6ki, Kiss Balint-a. 13. 

3 

Bzent*8i 8zakaszlgazgatdsaga,2-13 

Ats Kalman m. kir. foallatorvos 
B£r6 Harucker-u. 2. 179 

Badar Ferene mflsBer6sa mester, 
Bartha J.-n. 18. 3-17 

Badar Sandor III. ffiszer- 6s 
vegyeskereskedC, RakOczi Ferenc- 
u. 100. 1-80 

Balazs Imre dr. flgyv6d, BAr6 
Harucker-u. 4. 39 

Ballnt Lajosne dr.-n6 ttzv. 

bor-, sb"r- 6s szeszesital-nagy- 
keresk., Bar6 Harneker-a. 11. 30 

Baranyay Istvan vit6z, bank- 
igaagat6, Peiiofi Bandor-u. i. 

2-46 

Bardos J end dr. orvos, Horvath 
Gynla-u. 19. 1-35 

Bartha Sandor kereakedfl, Bard 
Harucker-u. 17! 1-28 

Bencznr Tlbor m. kir. posta- 
tiEZtTiselO, T6th J6zsef-u. ill. 

2-99 

Bene Janos baromfi-, tojas- 6s vad- 
kereskedo, Barkadi Nagy Antal- 
u 31. ' 56 

Berczell Janos gabona- 6s ter- 
m6ny kereskedft, Futura bizomanyos, 
Apponyi-(6r 20. 1-03 ' 

Berczell Sandor ffisaer- 6s ve- 

gyeskereskedfi, RakdcBi Ferene- 
u. 18. 2-21 

Berkes Imre muszer6sz, Pet5fi- 
Bandor-u. 6. 2-71 

Berkovlts Armlnne tizv. ftt- 
azer- 6u vegyeskereaked6ee, Villo- 
g6-a. 7. 1-07 

Blaskovlts Karoly mGszeresii, 
villanyszerelfl 6s radidkereske'dfi, 
Kossuth Lajos-u. 17. 2-40 

Bdr J6nos fuszer- 6s vegyeske- 

resk. (nyilv. allomas) Kistoke 142/a. 

2-69 

Brann Dezso kereskedo, Rakoczi 
Perenc-u. 163. 9 

Brann Emll es tarsa ffiszer- 
nagykereskeddk 6s term6nykeres- 
kedok, Kossuth Lajos-u. 29. 1-90 

Bndal Ralint suWmester, 
Apponyi-t6r 4. 2-60 

Bugyi Antal, Baro Baraclter-u. 27. 
31 

Bngyl Istvan dr. Csongrad var- 
megye kfizkdrhazanak seb6sz-foor- 
vosa, Bard. Harucker-u. 27. 1-44 

Bnllas Jdzsef slitfimester, Klausal- 
u. 23. - 1-67 

Clcatrlcls Bela ny. tfjegyzo, 
Petfifi Sdndor-n. 12. 2-80 VI 

X 

z 
o 


3 

01 3 

Oh 481 Sxentes trtfiMegflhen bankleapen klvUI MKpnnlroKnt fa Ctcatrlcls Lajos dr. cy. ttispan, Van 

■g. p< f«U6hir.i tag, PeWfl Saodpr-n 

1-58 

Csak Gyula dr. figyved, Kossuth 
Lajos-u id. 89 

CselkA Jdzsefne gydgyszerr6sz, 
Lord Rothermere-u. 27. 2-19 

Caendttrseg, Apponyi-tdr 
Osztalyparancsnoksag 25 

Orsparancsnoks&g 70 

Cserkeszrepfil&k varosi irodaja, 
Petdfi-u. i. 2-41 

Reptilotdr, H6k6d 8-13 

Cserna Janos IIJ. fWdbirtokos 
m kir. gazdasagitanacsos, Kossuth 
Lajos-u. 24. 2-73 

Csongrad rarme^el allat- 
tenyesztd egyestUet, Kossuth- 
«rl. 3-04 

Csongrad varmegye! hegy- 

kttzsegl tanacs, Kossuth-t6r 4. 

3-08 

Csongrad varmegye hlvata- 
lal es Intezmenyef, lasd Var- 
megyei hivatalok 6s int6zm6nyek 

Csongrad varmegye mu- 
zeuma. Regis6gtAr 6s igazgatd, 
Barkadi N. Antal-u. 19. 2-11 

KflnyvUr-, n6prajasi- terroSsaetrajai 
4& k6pBdmuv6szeti gyujtem6ny, 
Ba6chenyi-liget 2-30 

Caongrad varmegyel altala- 
nos beazerzb termeltf- es 
ertekesftd kUzjOIett szti- 

vetkezet, Horvath Mihaly-u. l. 

2-98 

CsOngradm. gazdak szbvet- 

kezete, II. Aponyi-t6r 14. 2-36 

Csongradm. gazdasagl egye< 

atllet titkari hivatala,* Kossuth- 
t6r^5. 1-49 

Csongradm. ker. klskeresk. 
arubeszerzb es eloszto 

szbvetk., Bartha J.-u.S. 2-77 

Csuca Kornel dr. figyv6d, Toth 
Jdzsef-u. 7. 2-64 

titkdr. 
1-65 

% Ffifapanl hlvatal, Kossnth-ter L 

88 
Fttr Geza ny. jdszagielugyeld, 

Baling. 1. 71 

Galli Istvan nyomdasz, Qrof 

Tisza Istvan-u. 26. 2-72 

Gellert testverek gdzffirfcsi- 

fatelep, 8z6chenyi-ftt l. 20 

General! trlesztf alt. blzto- 

ait* tarsulat fdugyn6ks6ge, 

Barkadi Nagy Antal-u. 20. 2-38 
Gerendi LaszlA ujsagiro, Bard 

Harucker-u, 35. 3-23 

GiJicze Antal reforhtatus !elk6sz. 

Felsdpart, Jdkai-u. 57. 1-14 

Glmnazlnm, szentesi m. kir. 
allami Horvath Mlhaly, * 

Saent Imre hg.-u. 2. 27 

Gloria Illmszlnhaz, tnlajdonos 

Czirfusz Antalnd, Barkady N. Antal- 

n- 16/a. 2-42 

Grttner Andor fogtechnikus, 

Varro-u. 1. l-g3 

Grttnsteln Jenb fiveg- 6s por- 

cerIAake^esked6fie,■ Kossuth Lajos- 

n 20. 1-84 

GuIlayGytfrgy mav.szallitd, Bocs- 

kai-u. 38. 82 

Gunst Sandor -vas- 6s fnszer- 

kereskedo, Petdii Sandor-a. 7 54 Czegledi Bela szinhazi 
vend6glos, Bnross-u. 3. 

Czakermann Andor dr. 

v6d, Parkas Mihaly-u 1. 

Derekegyhaz kttzseg elolta- 
rOsaga, 1. K8zs6gi eldljnrdsagok. 

DerekegyhazI gazdasagok 

jdszagigazgatdsaga : 
Kb'zponti iroda 52 

Kast61y 29 

Dobos Ferenc uri- §s hfiigyfod- 
rasz, Kossuth Lajos-u. 6. 2-07 

DOczl Sandor Els6 szentesi tar- 

honya- es tesztaipar, Bercs6nyi- 

■b. 103. 1-63 

Dohanynagyarnda, nt. kir., 

Kossuth Lajos-u, 6. 1-21 

Dorogi Zslgmond sfitomester, 
J8veado-u. 1. 2-18 

Dttzaa Karoly dr. orvos, Parka 
Mihaly-n. 8. 1^61 

Egelsedrr Karolyne ny. post a- 
segedellenomS, Loid Eothermere- 
u. 62. 1-98 

Elsler Lajos fflszer- 6s rsentege- 
kereskedo. o^gt. Varadi Miksa, 
Kossuth Lajos-u. 2 88 

Elsler Samu dr. orvos nyaralija, 
Alsor6t 192. 67 

Engelmann Maivln kereskedo, 
Nagyorveny-u. 104. 1-53 

Eszes Istvan dr. orvos, Kik6czi 
Fereno-H. 50. , 1-13 

FAblan Nagy Kalman dr. 
vos, Deak Fer6nc-u 70. 2-25 

Fablansebestyen kOzseg 
eltfljardsaga, lasd Kozs^gi elol- 
jir6sagok. 

Farkaa Endre dr. orvos, miv. 
pa3ya- 6s 0.T.B.A, «ll«n6rzo orvos, 
Nagy Ffrene-n. 4. 1-55 

Farkas Geza hentes 6b m6szaroE~ 
mester, Kossuth-t6r 2. 2-96 

Ferentzl Andras, korallatorvos, 
Kiss BaJitit-u. 15. 3-15 

Filep Aladar dr. ezfilgsz, nO- 
gyogyiBa, korhizi foorvos, Tdth 
J6zset-u. 13. 1-40 

Fischer J&nos barorafikereskedo, 
Lord Rdtherroere-u. 55 79 

ForgA Ferenc vend6glfije 6s li- 
terate, Borvath Mih&ly-u. 9. 2-78 Gyfirl Antaln6 varra. arvasz6kl 

uluok bzvegye, Horvith Gyula-u. 7. 

3-05 

Gyulal IMlbaly varmegyei Atbiz- 
tos, Bartha Janos-u. l/b. 2-63 

Gyurleza Gybrgy szallite, Klau- 
zal-u. 4 1-22 

Gyurleza JenS tiizelfi- 6s 6pit6si 
anyagkereskedo, Kossuth-n. 33.' 

1-29 

Halasz SzabO Ferenc ffiszer- 
6s vegyeskeresk., Birp Harucker- 
n. 33. 2-59 

Halasz Szabo Laszl6 dr. m. 
kir. sadmtanacsos, Kossuth Laios- 
u. 14/a. 2-57 

Hangya baromlltelepe, 
ron-u. 3., iroda 91 

Telepveaetft 2-35 

Bavas JOzsef gy6gys«er6s*, Baro 
Hnrocker-u. 19. 47 

HegedUs Imre dr. szAzados-had 
bii'6, T6U1 J6zsef-u. 43. 2-16 

Horvatb I. es tarsa vas- 6$ 
tuszerkereskedo, Kossath-o. 38. 

1-25 
Horvath KalmAn hadirokkant 

fagylaltk6szito, Bartha Janos-u. 20. 

1-77 

Horvath-tanya, Felsor6t 32/a. 

(nyilvdnos allomas) 2-70 

Ibasz K andor nMegvaltd* gy6gy- 
szertira, Kossuth Lajos-u. 12. 75 

Hie JAzsef gyogyszer6sz «Hajnal» 
gyogyszertar, Petcfi-n. 1. 1-Q4 IpartestUlet, Szentes 6s vid6ke, 
BArd Harueker-u. 30. 1-62 

Izsak JOzsel r.-t. fest6knagy- 
keresked6s szentesi fidkja, Petofi 
Sandor-o. 1. 62 

Jaral Imre gjmn. i&azgato, tan- 
tigyi tfitanacsos, Bartha Janos- 
«• »/»• 1-50 

JarasblrOsag, kir., Erzsgbet- 
ten. , ig 

J06 Bela dr. korhazi foorvos, 
Bartha Janos-u. 6. 1-06 

Jnhasz Ferenc uri- 6s noSdivat- 
iruhaz, Kossuth Lajos-u. 2. 1-57 

Kanasz Nagy sandor polgar- 

mester, Horvath GyUla-u. 12. 2-52 

Kaldl Lajos dr. iigyvSd, Bartha 
Janoe-u. 1/a. 2-65 

Kalman es Vajda cip6-. uri- 6s 
noidivatarukeresk., Kossuth LajoB- 
u.8. 1.99 

Kantor Sandor fuszer-, vegyes- 
kereskedo. ,rMate«sz" teherauto- 
fuvarozo, Batthyany-u. 1. 65 

Kapncfnns atyak lelkesz- 
aege, kapucinns rendhae, J6kai- 
u. 104. 2-27 

Karolyl JOzsef gabonakeresk. 
' I j, Kossutb Lajos-u 40. 18 

Kaszanlczky Gyula bor- 6s s3r- 

nagykereskedfl, PetOfi 8andor-u. 6. 

40 Katonat 6ptlletek ea 
parancsnoksagok : 

Bonv6d kieg6szit6 parancsnoksag, 

Horvati Mihaly-u. 4. 2*00 

EuazAriaktwiya, 8z6chenyi-ht 68. 

61 

Levente parancsnoksag, Horthy-haz 

2-39 

Kenyeres Rafael vendSglOs, 

ApponyM6r 25. 81 

Kerekes Istvan, Bzent Anna 

gyogyszertar, NagySrveny-u. 59. 

1-15 

Kllczer Mlhaly kSzellatasi fol- 

iigyeI6s6g vezetoje, T6th Jozsef- 

u. 28. 3.J4 

Kiss Gergely (akereskedo, Klau- 
zal-u. 17/19. i»i9 

Kiss Gergely vegyeskereskedd. 
Zrinyi-u. 38. . 1_72 

Kiss Sandor rofos- 6s divatdru- 
kereskedC, Kossuth-t6r 5. 2-55 

Kiss Sandorne 616- 6s vagott 
baromfl keresked6se, Pet6ti-n. 6. 
3-16 

Klein Ernd vaskereskedd, Kos- 
suth Lajos-u 26. 80 

Klein Jtfzsel vas- 6s fBszerkeres- 
kedd, Lord Rotbermere-u. 53. 44 

F. Kovacs Ferenc J6nyk6p6sj! 
fotoszatonja, Kossuth Lajos-u. g. 
2-37 

KbzellatasI felttgyeldseg, m. 
kir., Bartha Janos-u. 3. 2-48 

KttzkOrhaz, csongrad var- 
megyei, Grot Tisza Istvan-u. 2. 
Belgyogyaszat 1.42 

i«eggyogyaszat 2-08 

Kdzponti froda 

Orr-, g^ S e- t lulosztaiya 2-54 

8eb6szet 43 

KSzsegl elfiljarOsagok: 

Derekegyhdz jegyzoeege 13 

FabjAnsebesty6n. Magyart6s k(5r- 
jegyzfis6ge, Toth J6zse(-u. 87. 4 

Krausz testverek 

gtefriieszgyira 6s gozmalma! 
chenyi-fit 8. ig 

Kan Andor dr. orvos, Bard 

Barncker-n. 16. 57 

Kanos Antal gabona- 6s term6ny 

kereskedd, Safran Mihily-u. 28. 

1-81 
Lakos Sandor dr. tigyved, 

T6th J6zsef-u. 2. 50 

Lam pel Jenb sutomester, Klau 

zal-u. 23. 1-67 Lantos Karoly Agytoll- 6s Dyers- 
term ^ny kereakedO, Barkadl Nagy 
Antal-u. 23. 32 

Lederer Jdzsel es IlaAgytoll 

es gyapjukereskedes, Sarkadi Nagy 
Antal-u. 17. 96 482 Levente parancsnoksag, lasd 
Katouai 6ptiletek 6s parancsnoksa- 
gok. 
Lukacs Ferenc dr. ep-yetemes 
orvostudor, logorvos-szakorvos, 
Bartha Janos-u 8/a. 1-92 

Hfacsal J&nos fiiszer-. 6svegyes 
keresked6se, NagySrv6ny-u. 115. 
2-51 
Magyar altalanos hitelbank 
szentesi fldkja, Kossuth Lajos--n. 8. 
Igazgatd 1 J 

P6oztar l_Q2 

Magyar kbztlsztvlselbk fo- 
gyasztasl-, termelb-es *r- 
tekesttb szbv., Kossuth Lajos- 
u. 12. 87 

Mateosz InvarvallalO Iroda, 
Kossuth-u. 15. -1-11 

Megyel hivatalok, lasd V4rtne 

gyei hivatalotc 
Meszaros Ferenc dr, m. kir. 
tisztifdorvos, Toth Jdzsef-u. 19 

1-26 

Mesztenyl tllzlla *s szente- 

lep, tulajd. 6'zv. Meszt6ayi Ka- 

rolyn6, Bartha J.-u. 5. 2-20 

MezSgazdasaglkbzraktarak 

r.-t. Szentes, Vasarhe!yi-dt 1. 

7 

Mlchallovlts Lehel dr. seb6sE- 

szakorvoa, Farkas Mihaly-u. 15. 

2-32 

MlkA Kalman dr. kir. kb'zjegyzd. 

Bard Harucker-u. 2. 2-53 Mtkd Sandor dr. figyv6d, Kos- 
suth Lajos-n. 14. 2-15 

Milanovlts Istvamte szhl. Laki 
Ter6z ny. postaseg6dtisztnd, 
Kossuth-t6r 5. 3-12 

Mobllla magyar gbzIUresz, 
laarugyAr «s keresk. r.-t., 
8z6chenyi-n. 1. 2-62 

Moldovan Jenb dr. orvos, 
Eakoczi F.-n. 105. 8-24 

MAcz Kalman fiveg-, porcellan- 
keresked6se 6a kdpkeretezdse, Bar6 
Harucker-u. 7. 1-95 

Mogyordst Pal gahona- 6s ter- 
m6nykeresk., Barkadi Nagy A.- 
'- 27. 2-61 

Molnar Demeter b6rautdfnva- 
rozo, T8rs Kalman-u. 26. 2-84 

Motorszanatdrlnm, tulajd. 
H6jja Istvin motorszereld, BAlint- 
u. 1. lw74 

Mnzenm, varmegyei, lasd Csongrad 
varmegye mnseuma 

Mtiller Gyula dr. term6nykerea- 
kedd, Lord Rothermere-u. 29. 1-48 

Nagy Ferenc bornagykereske* 
d6se 6s italcsarnofca, Kossuth 
Lajos-u. 34. 2-50 

Nagy Istvanne ffiszerkereske- 
dese, Horvath Gyala-u. 5. 74 

Nagyhegyl allami lskola 

(nyitvanos allomas) 2-68 

Nagy Imre dpfilet- 6s butoras 8 ta- 

los, Szondi-u. 10. 2-49 

Negyesl Imre vit6z, armantesitft 

tars. f6m6rn9ke, Bartha Janos-u 9. 

2-92 

Nemes Sandorne bzv. hentea 

6sm6szaros Ualete; Kossnlh-u. 14/a. 
2-01 

Lakasa: Andrassy-u. 10. 3-03 
Nemeth Antal vit6z, rum- 6s 

liktirgyar, Klauzal-u. 12/a. 2-10 
Nemet Dezsb dr. fogorvos, 

HorvAth M.-u. 5. 1-64 

Nemet Lajos vit6z bejezi m. kir. 

ezredes, 6zemere-u. 13. 3-21 

Nemzetl hitellntezet r.-t. 

szeutesi fldkja.Bard Harueker-u.iy3. 

P6nzint»5aete 36 

Tiizifa- 6s sz6ntelepe 1-94 

NovobAczky Kalman dr. 

Csongiad v-armGgj'e tb. foiigvdsze 

iigyv6di irodaja, Bocskai-u. 6. 2-23 

Lakasa, Deak Ferenc-u. 94. 69 

Oberna Sandor gabonakeres- 

kedfi, Apponyi-t6r 31. 1-31 

Olah Lajos cser6p- 6s t6glagyira, 

Magocsi-fit 2. 1-47 

Olah LaszlO «Aranykal4sz» gydgy- 

szertara, Jokai-u. 89. 1-05 

Oltyan Ferenc baromfikeres- 

kedd, Magocsi-dt 1. 2-14 

Orszagos tarsadalomblzto- 

sHO Intezet, Br. Harueker-u. 25. 

Szentesi kerfiJeti p6nztira 1-37 

Oi-vosi rendeloje 84 

Osztl Jdzsel ny. c. gimu. igazgatd, 

Barkadi Nagy Antal-u. 4. 1-89 

(ikrtfs Janos sert6skereskedd, 

Apponyi tdr 32 2-12 

ttze Gynla dr. ugyved, Parkas 

MiliAly-u 3. 1-09 

Oze MAtyas vasarn kis-6s nngy- 

kereskedese, Horvath Gy,-u. 9. 

2-45 
Palffy Imre miikdk6szitd 6s tti- 
zeloauyagkeresk., Simonyi Brnd- 
u 7- 2-97 

Panylk Tdth Demeterne dr.- 
nd varmegyei arvasz6ki elniik 
tizvegye, Horvith Gyula-u. 13. 

3-01 
Papp Gabor dr. szut6sz 6s nd- 
gydgyasz-szakorvos, Kossuth-u. 27. 
42 
Patakl Tamas dr. iigyvdd, 
Csongrad vm. tiszifddgy6sze, 
Kossuth-t6r 5. 2-02 

Pechy Kalman dr. korhazi 
ffiorvos, Kozkdrhaz, Gr. Tisza Ist- 
van-u, 2. 1-12 

PenzttgyArl szakasz, m.klr., 
Totb J6zsef-u. 9. 1-51 

Peter Ernfi dr. dgyv6d, Kossnth- 
1-01 
Peter Pal Ottokardr.,aposta 
bet. btzt. int. orvosa, Petofl-u. 9. 

1-24 iratokat is kuldhet. Petofl szAIloda, sadI8skert bor- 

; 6rt6kesitd 6s fogyasztasi szdvet- 

keset, Petofi-u. 2. 24 

PIgniczky Eodre dr. figyv6d, 

Boros-u. 1. - . 2-09 

PolgAr SAndor cipdgyar, Bocs- 

kai-u. 1. 1-83 

PoIgArl leAnylskola, m. kir. 

&UamI, Bzent Imre herceg-u. 19. 

2-75 

PolgArmester, lasd VArosi hivata- 

lok 
PAlya SAndor m6$z-, cement-, k6 

por-, burgonya-, tdzifa- £b fuszeriiz- 

lete, Apponyi-t6r 33. 1-87 

Poriesz SAndor termenykeresk.. 
Vasarhelyi- n. 7. 1-23 

Postahlvatal, Petofl n. 8. 

Hivatalveaetd 3-60 

FdnBki seg6deT« 3-61 

Tavb. rendezfi 3-62 

Fdpenztar 3"63 

Tavirda 3-64 

Rovatolas 3-65 

Felv6teli ©sataly 3-66 

Vonalfelvigyaedk ,3-67 

Prelsz Zsigmond r.-t, igazgatd, 
HorvAth Mihaly-u. 12. 2-44 

Pnrgly Tamas, tfsaasi, htiszar- 
sisazados, HorvAth Gyula-u. 10. 

2-28 

Pnrjesz JAnos dr. flgyv6u, 
Kossdtb-u 22. _ 12 

RablAczky ArpAd dr. m. kir. 
postafeliigyelO lakAsa, Tentetd- 
Xt. 20. 10 

RablAczky Pal |fj. Bveg- es 
poreellankereskedes, kepkeretezesi 
vAllalat, Kossntb-u. 10. 83 

RaskAy Dezsd" vit6z, m. kir. 
poataffifeliigyeld, hiv.vezetd, Safran 
Mlaaly-n. 21. 28 

RakAczy Viktor dr. postn bet. 

bias, int. orvos, Horvath Gyula-u. 7. 

2-58 

ReformAtus egyhAz kdzponti 

lelkeszi hivatala, Kis» Balint-u. l 

1-45 

RendbrkapltAnysAg, m.klr., 

Erzsebet-t6r 6. 8 

Vezetd;|6nek lakAsa, Kossuth-u. 6. 

1-98 

RAvAsz 1st van dr. fogorvos, Bar- 
kadi Nagy Antal-u. 5. 93 

Rimely Dezso dr. orvos! egesz- 

e6giigyi ffitanacsos, Munkacsy-u 3. 

95 

RAm.kath.plAbAnla hivatal, 

Erzs6bet-ter 2. 2-31 

RAzsavblgyl JAzsel dr. ko> 

korhazi ffloivos, Baro Harncker- 

u. ii. 3-19 

Sandy Gyula m. kir. fdhadnagy 

Toth Juzsef-u. S5. . 1-82 

SArga LAszlA dr. orvos. Kossnth 

\u%. 3-22 

Schonberger OszkAr dr. 

orvos, Baro Harucker-u 21 1-18 

SebesiyAn LAszlA dr. orvos, 

Kossuth-u 13. It-34 

SimkA IstvAn dr. csecsemO- 4& 

gyermekoivos, Toth J.-n. 6. 1-52 

Slnoros SzabA JenA dr. kir 

J&iftsbiru maganlakasa, Tdth J,* 

a. 39. 85 

SoAs Pal orsagyfll. kepviseld, 

T6th J6zsef-a. '22. 2-47 

Sport eukrAszda. tulajdonos : 
. Lenner Gyula eukrasz, Kossnth- 

u. 12. 2-17 

Stammer Beta ny. varmegyei 

arvasseki elnfik, RAkdczi. Cerenc- 

u 16. 1-86 

Stern JAzsef, R&kdczi Ferenc- 

n. 66. 1-68 

Stfpslcz Istvan barA hus7Ar- 

szazados. Br. Harncker-u. JL7. 2-06 

SvAb LlpAt divat- es textil&ru 

iiziete, t'e-rfi feherneinti 6s ndi rtiba- 
fizem,. Kossuth Lajos-u. 10. 2-56 

SzabA Gyula dr. belgydgy&ss. 

Ezakorvos, Kossuth Laios-u 28/a. 
1-71 
SzabA Pal hemes 6s m6szaros, 

Bartha Janos-u. 18. 1-32 

SzantA Andor termenykereskedo, 

Sarkadi Nagy Antal-n. 27. 63 

81" Szatbmary Istvan Mrlapir6, 
Nagy Fereac-n, 1. 1-85 

Szatfamary Pal As Hal aaztalos- 
mesterek.'Ktauzai-u. 80. . 2-76 

Szeder Ferenc okl. gazda, fOld- 
birtokos, Kossuth Lajos-a. 19. 2*^2 

Szeder Istvan dr. figyv6d,varosi 
figy^sz, VAroshAza 39. ajt6 1-46 

SzAkely AlfrAd dr. eziil4az, mV 
orvos. Totb J.-u. 8. 76 

SzAkely l^szlA dr., orvos. 
Petofl a 13 1-75 

Szentesl kaszlnA As Szen- 
tesl tornaegylet, lieletveaetd 
Jelenfy Istvan vendfigtOs mester, 
Kiss Balint-u. 11. 2-87 

Szentes-klsArl olvasAkUr, 
Safran Mihaly-u. 31. 1-20 

Szentesl AlaplA kiadobiratala es 
nyomdaja, Petfifi u. 1 53 

fizerkesztds^ge, Pet6fi-a. S. 41 

Szentesl takarAkpAnztar* 

Petofl-a. i. ■ _ 45 

Mini s Putara fftbizomftTiyosa, gabo- 
nakereskedelmi vallalat 2-OS 

Szentessy Istv&n eyig-ysaer^sz 
Angyaln gyogyszertar. Relsfipart. Rakoczl Perenc u 52. 46 Szent Imre kfinyv-, papir- £s iro- 
ssserkei-^tiked^!!, c6gt. Kegoezv Ju- 
lia, Erzsebet-t4r 1. 2-34 

Szent Imre nyomda,tuI.Csernus 
Lukaes Imrs, Erzs6bat-t6r 4. 36 

Szentlrmay Ern« hnszar gh. 
hadnagy, Nagy Far en c-u. 4. 8-06 

SzApe Antal fiiszeraru-^s vegyes- 
keresked^se. eegtulajdoaos 6zv. 
8z6pe Antal n6, Kossath-a. 10. 1-59 

Szepesl SAndor ola> 6s benzin- 
iizlete (Simkohaz) Sarkadi Nagy 
Antal-n. 1. 86 

Szlj JAzsel t ,Hangya" tisztviselfi, 
Mento-n. 46. l-lO 

Szll&gyl DezsA kfinyvkereskedfi. 
Pet6fl-u. 2. 49 

Szllagyl Janos keresked6s (nyil- 
vAnos allomis) Berek 41/b.- 2-67 

SzllAgyl LAszlAnA gyorsird 6s 
g6piroszakiskola, Kossnth-t6r 6. 

2-90 
Sztfke MAtyAsnA »zv. escap- 
es t^glagyava, Vasarbelyi-Bt 3. 

1-88 

Szu cs Ferenc enkorka-, csokol ad6- 

6s d61tgynmdlcskei'esked68e, Erzse- 

bet-ter.4. 1-39 

Tejsztf vetbezetl kSzpont (Or- 
szagos magyar) saentesi tejesarnoka 
KosButh-n. 7 74 

TA11 gazdasAgl Iskola, m.klr. 

es mex6ga5idasagi szaktanacsado 

dllomas, Appoiiyi-ter 2-79 

Torday ArpAd g.vogyszer6sa, 

Kossuth Lajos-u. 30. 17 

TAtb SAndor m6szaros 6» hentes, 

Kossutb-ter 5. 1-78 

TAtb S&ndornA Ozv. gabona- 

kereskedfi, Vasarbelyi-u. 6. 2-95 

TtfrVk AladAr hentes 6s m^szA- 
Baro Haruoker-n. 6. l-43( 

Traj Janos fakereskedo, KoKsuth 

Lajos-u. 6. 2-88 

Tadomanyos mozgAszInhaz, 
Ferene-u. 3. 92 

TuzoltA laktanya, ErKs^bet-Wre 
1-16 
Tynkody enkrAszda cegtul. M. 

Doeay Klara, Kossuth Lajos-n. 8. 

2-26 

Untermtlller testvArekkb'nyv- 

6s papirkeresked6s, Petflfi-u. 4. 

2-33 
Vajda Erntt kfinyvnyorndfija, Kiss 

Balint-u. 10. 15 

Valtner AladAr hy. szazados. 

Szt. Anna-n, 7. 14 

VArady GAbor ny. ezredes, fohad- 

biztos. Baross-a. 9. 22 

VArady LaJosnA Uzt. teroet- 

kezesi vail. Bartha Janos-n. 10/a. 
3-07 
Varga IstvAn b6rant6a, Petofl- 
. n: 2. 1-60 

VArmegyel gazdasAgl fel- 

tigyelqsAg m. kir., Kossaih ter 1. 78 VArmegyel hlvatalok As In- 
tAzmAnyek, Varmegyehaea, Kos- 
snth-t6r 1. Alisp&n 


1 


Arvaszek 


68 


FCJegyzd 


64 


FfijegyzO n. 


1-33 


FougySsz 


6 Iskolankivfili oipmuvelisi bizott- 
eag 1-91 

KapuB 37 

Kfezellatasi kormanyhiatosi hivatal 
2-98 
Ktfajoleti elfiadi 2-74 

KCzponti irattar 1-73 

L6goltaljni <5vohely 2-81 

BK&mvevos6g 1-54 

Tisztifdorvos 1-70 

VArosl hlvatalok As lntAz- 
mAnyek, Rrzsebet-t6r 6. 
Polgariuester 2 

Adoiigyi tanacsnok 55 

GazdasAgl tanacsnok 77 

Katonai flgyosztaly 2-85 

Kdz61«lm«z6si flgyosataly 2-86 
Kb-aj616ti eload6 1-66 

M^rodUi hivatal 59 

Orvosi hivatal 1-17 

Szamrevfc6g 6s p6nztAr 1-38 

Szeretethaz, T6thJ6asef-ti. 46.2-82 
Tiszti figy6s'z 1-46 

TUzoltolaktanya 1-16 

Villamosmdvek kfizp. trodaja, Koe- 
3Btb-B 11. 33 

VAsArhelyi BAla dr. orvos, 
volt k6rliazi nfigydgyasa-alorvos, 
Kiss Bilint-n. 12. 90 

Vass IstvAn vas-, g6p-, ker6k- 
par-, miiszaki 6s. fflszerkereske- 
d6se, Petdfi-u. 1. 1-69 

Veeserl IstvAn dr. Sgyv6d, 
Farkas Mlhaly-n * 78 

Vekerdy SAndor armentegiio 
vars. ig»zgat6 fflm6rnake, Baro Ha- 
rneker-a. 6. 3-10 

Villamosmttvek,lasd VArosi diva 
talok 

Vlllanytelep, Bpproo*a. 1 26 

VlrAgos TAtb Ferenc nri-, nol- 

' divat, kfittitt-, «zOv«tt 6s rdvidarn- 
kei etske<36ae, Kossntb-a. 2 1-76 

VlrAnyl Lajos evang^Iikus lel- 
k6sz, Kossnth-u. 3. 2-29 

Weinberger GAbor musaer6sz. 
varrogep, kerekpar, radio es Fiat 
aut6 terakata 1-36 

Welllscb g6prattar, aatofelszere- 
I6sek, autopnen, Rex-benainkat, Kos- 
snth-u 6 66 

Welllsch IstvAn dr. Ugyv6d, 
Kossnth-n 18 94 

Zobay BAla dr. vinnegyei f6- 
Jegyzfi, Baro Hamcker-u. 1. 2-43 

Zsoldos gozmalom, ipar* 
telep As kereskedelml r.-t. 
Ipartelep, Attila-ut 3. 5 

Gdzfiit^sz-uaeia 21 

VArosi iroda es keny6rgyAr, BAro 
Harncker-n. 16 72 SZENTETORNYA 

Az oroshdzai egyseges 

hdlozathoz tartozik: 

Hivatalos 6rdk: 

BetkOznap; VasArnap 6s 

8~i2-ig, iionepnapr 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak el6ffzet6k r6sz6re ; 20 — 21-ig. 

Az oroshdzai egyseges, 

hdlozathoz. tartozik meg; 

Gyoptirhatma, Gyopdros- 

furdo es Szentetornya* 

Cslzmadla KAroly f«ldb4rld, 

Juath-major 27 

Demeter Plroska m. kir. ege^z- 

s6'giigyi v^dSnd 35 

DimAk Antal vend6gl5s 31 

FfildessyZoltan dr., lAsd aa 

oroshdzai elOMzetfik kBzfitt. 
FBlker Antal fuszer-, term6ny- 

kereskedO (Futnra albiaomanyos) 
36 tizentf/dl 

Hajdnvolgyl klsgazdakor, 

Jiisth-major 26 

Harasztt OszkAr, lasd az oros- 

hAzai eloflzetdk ktofl(tt. 
HAvIzl Istvan kereskedfi, Hajdn- 
v61gy 32 

Jakablfy Gyula ny. fdispan, 
lOldbirtokos gaadasaga (Jakabffy 
Vllmos) Jasth-major 28 

Kiss MlhAly 6 

KUnttts JAzsel meszAros 6s hentee 
30 
KbzaAgt elAIJArAsAg, l&sd az 
oroshaaai elftfizetok kfizdtt. 
Kirendeits6ge 1 

AIArocz IstvAn musaer6sz 37 
Nagy Maria m. kir. postamester 7 
Ruttkay-Mlkllan Geza evan- 
g^likus lelk6sz 3 

Sebfik MlhAly vegyes- 6^ 

term6nykereskedfi, fnvarozfr 38 
Szendy HorvAtb Imre dr. 

orvos 33 

Szentetornyal fogyasztAsl As 
ArtAkesltS szdvetkezet 4 
Fiikja 29 

Tohay Lajos kereskedd 34 

Wot finger orttkifsttk lapos- 
majori gazdasaga, VAsArnelyJ An- 
dor dr. gazdAlkodd 2 SZENTFtTLOP 

Hivatalos 6rdk: 

H« k „nap: ^™. P pf 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifiaetSk r6sz6re: 20-21-ig. 
Allamvasutak, m. kir. 17 
Dickmann Ferenc dr. kfizs6gi 
orvos 19 

EUchlnger Gregor kenderkeres- 
kedd 18 

Elstf szenttttlUpl hengergoz- 
malom, mint szovetkezet 3 

Engert Jakab rdf6s 6s vegyes- 
kereskedS , 21 

GazdakSr JQ 

GllUch FAblAn kendergyaros 22 
Held AdAnt kenderkereskedS 4 
Held FAblAn fakereskedd 5 

Kopasz SAndor m. kir. posta- 
mester 26 
KttzsAgl eloljArAsAg 1 
KtfzsAgl Jegyz6 Jakdsa 15 
Of fenbfieher JAzsel kender- 

kereskedfi 12 

Ott Gybrgy vend6glBs 14 

Rapp Ferenc kereskedo' 13 
Schmidt GvSrgy kender beva- 
sarttl 24 

Sehreiber Ferenc vegyeskeres- 
ked^ 25 

Teppert Antal kenderkereskedd 
11 
Teppert Ferenc kendergydr 10 
Teppert Janos keudarkejreskedo 
23 
Teppert JAzsef kenderkereskedd 
8 
Teppert MArton kenderkeres- 
kedd 8 
Tfsztler Jakab kenderkeres- 
kedd t 7 
Vogl K. Lajos gydgysaar6sa 9 
Wlldmann KAroly keresk. 2 
Zollltsch Wendelln kender- 
feldolgoad 20 SZENTGAL 

Hivatalos 6rdk: 

HeHkbznap : Vasarnap 6s 

8— 12-ig, Snnepnap : 

14— 18-ig. 8— it-ig t 

14— 15-lg. 

Csak eldfizetdh r6s«6re : 20— 31-ig. 

CsendbrsAg, m. kir. 4 

Cslllag JAzsel m6szAros 8 

Darvas SAndor gabonakeresk. 5 

DnnAntall mAsz-, tAgla- As 

kAlpar r.-t. szentgali gyartfl- 

lepe 1 a 

ID 

3 

or 
o 

7 
<* 
M 

s 

X 
2 

O S 
2 483 Gombas Lajos ilj. term6ny, 
tfiaifa, ss6n Is allatkeresk. 

Gdzon Gyula dr. kozs6gi orvos 6 
Jegyzei hlvatal, Haraagy-ptuzta 
12 
Ktfzseghaza, Szentgal 

Szentgal es Vldeke Hltel- 
szovetkezet 10 

Takarekpenztar 

Uftz Bela 4pitkez6si vill. szentgali 

fl6ktelepe<uaemben: VI)l-XI/30-ig) 

9 

SZENTGALOSKER 

(Usd teal) cSZEliNTGERICE 

- (lasd Akosfalva) 

SZENTGOTTHARD 

Bivatalos drdk: 

7— 21-ig, 

Addhlvatal, m. kir. 25 

Allainl glmnazlum 48 

AllantTasutak allomas- 
lontt ks6ge, m. kir. 21 

Batal Emll dr. orvos 49 

Bekes deno" es nejie, a szent- 
gotthardi villanynzem Jb6il6> 59 

Bene Istvan vit6z n, kir. dohanv- 
6a b41yegarnda 77 

BOhm Sander nyersbfir, nyers- 

term6ny 6s kefeanyag-oagykeresk. 

19 

BUkl Ferene ttiEzer-, gyarmat- 

aru-„ gabona- 6s term6nykeresk. 

22 

Csendttrttrs, m. kir. 11 

Debanygyar, m. kir. 43 

Ddzsa Istran dr. Jirasi m. kir. 

Allatorvos 24 

Ernst Jdzsel Kontroilbero" K«26p- 

eurfipai kifendelts6ge 27 

Fllszar Anna: b6rautovallalata 4 
Fttszolgahlrd 1 

Fttvamhtvatai, m. kir. 28 
Ftiv&mhlvntall blrendelt. 
, s£g, m. kir. 74 

Friedrteh ©dttugydffyszer4sz 17 
Fink Albln gy£rigazga*6* 34 
Frtthwald Istvan dr. orvos 6s 

a posta bet. bizt. int. orvosa 31 

Gaal Ede vend6g!6s 52 

Gal Rezstt m. kir. renddrkapitany 

57 

Halmay Dezstf mii9zer6ss 75 

„Hansfya" FogyasztasI e.s 
Ertekesltd Szttyetkezet 63 

Hetesl Istvan 6s neje dohany- 

nagyaruda, oszt. sorsjegyfoarnsok 

/ 44 

Holfm^nnEde^egyeskeresk. 32 

Horvath Szalez dr. ciszt. r. 

pl6banos 53 

Illenyt PAI dr. D.O.B.B.I. 10- 
, ofvos-a,. O.T v B.A. ellenfirzo-orvosa 
40 
Jarasbirdsag, kir. 14 

Kiss Gyula dr. tb. fOszolgabiro, 2 

Komaromy Sandor6pitfimester, 
tervessd 6a vallalkozd 47 

Korona szalloda 7 

Ktfnlg Sandor dr. kir. kSzjegyzG 
18 
Apatistvanralva 
37 
Kttrjegyzos£g, R&bak6thely 

1 (ayilvanos) 38 
K»zs£gl eltilfardsag, 
Farkasfa (nyilydaos) 65 

Szentgotthard 29 

Lang Rdbert sdr-, term6ny-, gyfi- 
mOlcskeresk.; &/M\it6 6s niva- 
tasoe vamkozvetito 33 

Llpp Ferene dr. figy^d^ 42 

Luthar Lajos vas-, ffiszer-, fiveg- 
6s porcellankeresk. 23 Magyar Iskola Szanatdrlum 
Egyestllet 45 

Mayer Gnary Guldd dr. 

j. fosaolgabird 2C 

Mlkd Jdzsef villanysBereldmester, 

radio 6s villamossagi Vallalat 6s 

ker6kpfirkereeked6s 73 

Molnar L.aszld m. kir. hadnagy, 

Nylrd* Jdzset ev. Ielk6sz 51 

"lugs?*?™****** *% 

Packer Gyula t6glagy a ros lahasa 
41 

Penztlgyttrl szakasz, tn. kir. 
36 

■sassis 1 " 8 «*«*» 

Renddrseg, m. kir. klrendelt- 
aege 15 

Palyaudvarl rendorflrszoba 68 
Scbaberl Janos vZ51dfa» ren- 

d6gl6 tolajdonos, vend6gW 6s szal- 

loda . 50 

Selbrtger Egon ffik«nyvelfi 54 
Szekely Erntt dr. jarasi tiszti- 

orros 30 

Szeivenyl Ferene nyog. firnagy 

^Szentgotthard" selyem- 
gyar r.-t. 26 

Szentgottbardl kasza- es ko- 
vacsmuvck r-t. ezeldtt 
Wieser bar dk 1 2, 1 6, 67 

SzenlgotthardI takptar r.-t.8 

Ctbtztossag 56 

Vargba Gabor dr. szentiaszlii 
agyv6d 
Lakiaa vv 

Vertes Marion dr. kir. Jaraabird 
58 

Zacfa Sandor vas-, fest6k-, ttveg- 
6s vegyeekeresk. 72 

ZAbonyl PA1 dr. orvos-fogorvos 

Zircl Apatsdg M 

ErdOgondnoksag 70 

Int6z5s6g 

Jdszfigkormfinyzisdg 

Zoltal Jdzsef szikvist 6s 1'rovita 

tizeme 9 CsehkliBflzBtfisnfl az..irtegltgiap w SZENTISTVANTELEP 

A pomdzi egysiges 

hdldzatba tartozik 

tjjel-navpali szol&dlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesz4l6 dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 
H6tkdzaap ; 8-12-ig, 
14-18-ig. Vaeamap 6s 
flnnepaap: 
8-il-ig, 
H-16-ig. SZENTKUT 

A kiskunfelegyhdzax 

egystges hdlozathoz tartozik, 

Bivatalos 6rdk: 

H6tk6zna P : «^ 

8-iB-ig, 8-il-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak elftfizetflk r6ez6re : 20— Sl-ig. Antalffy Antal haltermeW 
Egeszseghaz A pomdzi egysiges hdldzat- 

hoz tartozik meg: Potn&z, 

Szentistvdntelep. $SG KUrjegyzdseg, SZENTGYORGY- 
PUSZTA 

(143d Isaszeg 6s Tata) 

SZENTGYORGYVOLGY 

Bivatalos drdk: 

'■""-»' «»»Sp1 S 

8— 12-ig. 8— li-ig, 

14— 18-iR. J4_i5-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re : 80 — 21-ig. 

Csenddrltrs, m. kir. 2 

Csdtar Kalman term, keresk. 5 
K«r]egyzdseg 1 

Major Zslgmond gdz(ur6sztnl. 4 

SZENTHAROMSAG 

(l&sd Nyarddszereda) 

SZENTIL0NA 

(lasd Csaktoraya) Fenyes Gyula m. kir. banyafi: 
»tan. 73. 

Knlln Sandor 73-45 

Mandlcs Peter okl. mezdKazda, 
Trlpolszky-tanya * 73-43 

Mthovleh Tarndezl Fe- 
rene dr. m4v. flgy6sa, tan. 

73-44 

Pandy Kalman dr. ny. all. 
elmegy6gyit6 int. ig. . 73-42 

Postablvatal, ra. kir., ny 11- 
vanos allomaa 73-40 SZENTIVANFA 

(lasd UraJujfalu) 

SZENTIVANLABOR- 
FALVA 

(lasd Uzon) 

SZENTJANOS- 
PUSZTA 

(lasd L6va) 

SZENTJOBB 

Hivatalos ordk: , 
H6tk8znap 8— 12-ig, 
14-18-ig. VasArnap 6s 

fianennap : 

8-11-ig, 

14-15-ig. Caak elfifizetOk r6sz6re : 20 — 21-ig. 

Csendfiritrsparancsnoksag, 

m. kir. 2 

Kttzsfigl eloljardsag 1 SZENTISTVAN 

Hivatalos drdk: 
B6tk»znap ; Vasaniap 6b 
tinnepoap : 
8— 12-ig, 8— llrig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetok r66z6re : 20— 21-ig. 

Kttzsegl eldl]drdsag 2 

Szabd Barna k8zs6gi f6jegyz6 3 

Szelessy Geza dr. ktirorvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa J SZENTKATOLNA 

Hivatalos ordk: 

B6tkaznap : Vaaarnap 6s 

r Dnnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 
Kdrjegyzfiseg, K6zdimartonfalva 
2 
Kttzsegl elttljardsag 3 

SlnkoTlcs Ottdne ttzv., lasd 
K62divdsirhely eUfize.tOi kSziitt 

SZENTKERESZT- 
BANYA 

(I4sd Bzentegyhiaasfaln) Endro Zslgmond ny. f&zolga- 
blr6 2 

Ganle Arnold ny. mdv. Mfel- 
«gyei« 3 

Jnbasz Janos vend6g!«a 5 

Szentknti palos kolostor 2 

SZENTKUT 

(lasd T6t) 

SZENTKCrT-PUSZTA 

(iasd Nagybatony) 

SZENTKUTI-PUSZTA 

(lasd Peca) 

SZENTLASZL6 

Hivatalos drdk: 

Ml**,. ; V .^X* 

8— 12-ig, 8— It-lg, 

14-18-iR. 14-16-ig. 

Csak . eldfisetdk r6sz6re: 20— 21-lg, 

AUamvasatak, Bzentlaszto 3 

Bayer Mlhaly hadirokkant, tojds- 

6s baromfiketesk. . 7 

Bayer Nan dor tojaskeresk. 10 

Boldogasszonyfal Hangya 

fogyaszlasl es ertekesltd 

szBV. s/ a 

Csendttrttrsparanesnoksag, 
m. kir. 4 

Bdber Hlhaiy vend6gloa, nt6sza- 

ros 6s marhakeresk. 6 * 

Kttrjegyzdseg l 

Rudolf Janos korcsm&ros 63 

szat6es 5 

Rnml Lajos ga«dalkod6, Boldog- 

asszonyla 8/b 

Zlcby Domonkosne grdlne 

kishareagyi aradalma 2 SZENTKIRALY- 
SZABADJA 

Hivatalos drdk: 

B^b-znap: ^-^ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. , 14-15-ig. 

Csab elofizetfik r6sz6re : 20— 21-Jg. 

Hartsteln Peter dr. okl. mezB- 

gazda. tej- 6s kertgazdusaga 2 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Wencseel Jdzsel 6s Sorg 

Antal '6piUimesterek 6pit6s- 

vezetfis6g»j 3 SZENTLASZLO- 
PUSZTA 

(Mad Nagyatad> 

SZENTL0RINC 

Hivatalos ordk: 
7-21-ig. 

Addblvatal, m. kir. 3 

Allamvasntak Allomasf ft- 

nttksege 4 

Autdlnvarozd Seboffhanser 

Istvan 44 

Banla bttzstg, Binfa 27/4 

Bitter Jdzsel dr; orvos 29 
Boez Jdzsel II]. ra6seiro8 da 

bentes ', 17 

Bltky Aladar kdrallatorvos 20 
Csendttrttrsparane^noksag, 

m. kir. g 

Csonkamlndszentkttzseg er« 
kttlcsl testulet^ Csonkamind- 
szent 26/7 

Dravavttlgyl Vlllamos Aram- 

szolgaltatd r.-t II. sz. uzemi 

Idr6ndelts6ge 25 

Eszterbazy Pal berceg gaeda- 

saga, Tarcsa-puseta 38 

Fenyresl Jdzsel bSrantd fuvarozd 

57 

Fdszolgablrds&g 1 

Gallovlcb Arpad gabona- 6s 

term6nykeresk., Futura biaom. 

48, 53 
Gebauer TlTadar vas v Hiazer-, 

term6ny-, g6p-, 6pdletfa- 6a t6gla- 

keresk. 28 

Gydgyszert&r, talajd. Szr. Csonka 

LaJoBn6 24 484 elO- fei hatoldal^ra KDHSn dii fizGtfeie D6UB1 szahad kozlomeayt irai. Baag ImrAnA ozv* vegyeske- 

resk. 6s Kary BAla borkeresk. 
30 
Bangya sztfvetkezet 8 

flornlcsek Lajos vendeglos 
v vaanti 6 1 terms 55 

JAray Lajos m. Itlr. f6allatbrvos 7 
JarasblrAsag, klr. 10 

KacsAta ktf zsAg erktflcsl tes- 

ttllet, Kacs6ta 26/3 

KarAtsony GAza dr. 36 

KatAdla ktfzsAg, Katadra 27 6 
Katonal Aptlletek As hatA- 

sagok: 

Jarasi levente parancsnoksag 22 
KlrAlyegyhAzl „Bangya* c 

Sztfvetkezet termgnyraktara 

(18) 
Kiss JAnos hentas es ! meszaros 49 
Klelsz JAnos lisstkeresk. 51 
Klelsz NAndor malomtnl. 37 
Kohn Henrtkn£ tfzv. keresk, 
35 
Koncz MIMAs dr. ny. tb, f6- 

sssotgabiro takAsa 5 

KtfrJegyztfsAg, 8zentdiene 8 27/2 
KtfrJegyztfsAg, SzentlorJnc H Ktfszeghy Antal dr. kir. ktiz- 
;yzo tegyzo 40 
gby AntalnA dr.-nA 

kir. k&zjegyzo neje 48 

KtfzsAgi AloljArAiAg, Banfa 

.27/5 
KtfzsAgi elolJArAsAg, Katadfa 

27/7 
Krommer Gyula t6glagyaros £ 

LAzAr IstvAu b^rlfl, Radn6dfa- 

pnszta v 27/3 

Lederer Vllmos As Ha Bezso 

m6s»aTos 6s hentes 47 

Magosftfldl PAfer plebanos 34 
Handy Santa f6ldbirtokos 2 

Mattenhelm JAzsef vasnti be- 

sz41I6 vend6gl6 19 

Moser Gyula baromfikelteto- 

kHzpont vezetfije 52 

MurA LAszlA dr. kSrorvos, a porta 

bet. hizt. int. orvosa "*"* 

Math Ferenc 0, M. T. K. kacsotai 

saJtfiBem vezetoJ6nek lakasa 50 
NagyvAty ktfzsAg erktflcsl 

testtllet, Nagyvaty 26/4 

NagyvAtyi Tejsztfvetkezet, 

mint as O.M.T.K. tagja, Nagyvftty 
26/5 
NAmeth Gyttrgy birdsagl vegi 

hajto 31 

O.M.T.K. tejOeerae, Kacstfta 28 2 
OztfrAnyl KAroly ny. jarasbird- 

aagi elnBk 56 

Pall LAszlAnA tfzv. szikviz- 

fizeme , ] 41 

PAcsl TakarAkpAnztAr 

szentlorlnet HAkftntAzete 

13 

PAnztlgydrl szakasz, m. klr. 

32 

Perecz GAza ftlszerkeresk. 16 

PaskAs ElemAr tfiszolgabiro 

lakasa 21 

Rlhmer Janosdr. tlgyv6d 14 
Sehoffhauser IstvAn aut6fuva- 

roz& (44) 

Sey PongrAc dr. ogyved 12 
Szentdlenesl „Bangya" fo- 
gyasztasi 6s 6rt£kesit6 szSvetfcezet, 

Szentdiene's 27/8 

SzentlArine As VldAke Ipar- 

testUlet 42 

Szentltfrlncl KaszInA 39 

Sztlcs Em** dr. li gyved 15 

Sztlcs Jentt firi- 6s hSlgyfodrasz 
45 
Sztlcs LAszlA fa-, szen- 6s epit- 

kez6si anyagkeresk. 46 

TAvirat kozvetlttf AllomAs 68 
Tejsztfvetkezet, Csonkamind- 

ssent 26/6 

TAI1 gazdasAgl Iskola, m. • 
>««■• 33 

Utblztos th. Arata Jdasef 58 ( 
VAgh JAZBef m. kir. postomester 

Vefh Jdzsel, m. kir. postavonal- 
telvigydz6 54 

VttrOs Etelka tanitdnft, Katadfa 
27/9 

Welser Nandor gabooa- 6s ter- 
m^aykeresk, 1Q SZENTLORINCKATA 

Hivatalos 6rdk: BetkSznap : Vasarnap *» 
finnepnap : 
8-i2-ig, 8-U-te, 

14— 18-ig. 14-15-iff. 

Ceak elfifitetfik rtsz£re: 20— 2i-Ie. 
K»zs6tfl elSljardsatf 1 

Szentlorlnckatal teJszUvet. 
kezet.mint az O.M.T.K. tagja 3 

SZE3VTL0BINC- 
PUSZTA 

<lasd Ersekvadkert) SZENTMA»TONKATA 

Hivatalos 6rdk: 

Vas4roap 6s 

ftmiepnap : 

8-12-ip, ; 8-U-Ig, 

(4—18-ig. 14— lMg. 

Csak el6fizet«k reazere: 20r-21-ig. 

Bene JAzsef kpreBinaros 6s e8r- 
nag-ykeresk. 5 

Cseh JAzsef hentes es messaros 
10 

Gyor£yl Janos epiteei valialkozd 
9 

Katona Ferenc foldbirtokos, Bol- 
dogkata 2 

Roller Odonne «zt. 8 

KovacBlstvandr.ref.lelklsB 4 

KOzsegl elfilJarAsac* Bzent, 
martonk&ta 3 H6tk5znap : Polgar Peter es Polgar Gyula 

Kldbiriokosok 1 

SzentmartonkAtal fogyasz- Szentmartonkatal Tejszo- 
vetkezet 7 
Wlldburfi Walter Gyorgy 

bar A Mldbirtokos, Forr6pnszia 1 1 SZENTMARTON- 
PUSZTA 

{lagd Szigetvar) 

SZENTMATfi 

Hivatalos ordk; 

Betk&zBap: Vasarnap 6* 
UanepQ^p; 
8— 12-igr. 8— li-ig # 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok resz^re: 20— 2i-ig. 
CsendArsAg, m. kir. 2 

KorjegyzAseg : 
SzentmatS - , 3 

Bzdszujfalu - 1 S55ENTMIHALY 

(lasd Gamas) SZENTMIHALYFA 

Hivatalos 6rdk: 

B11 . , Vasarnap ea 

H,6tkbznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWfizetak resz^re: 20— 21-ig. 

GrAfl IstT&n Fatura r. t. Mzoraa- 
nyos, Di6sf5rgepatony, vasatallo- 
mas 3 

Katona IHArle dr. dercsikai 
gazdasaga ,. 4 

KorJegyzAseg l 

Hatkoveez Mlhfily malomberlS, 
Diosfbrgepatony 2 

Orban Istvan szalmakeresk. 

Varga Dezsd baromfikerefik. 5 SZENTMIHALYFA- 
PUSZTA 

(lasd fizigetvir) SZENTMIHALYTELEK 

(lisd Szeged) 

SZENTMIHALYtfR 

Hivatalos 6rdk: 

„, tMm „„, Vasarnap 6s 

Hetkflznapj finnepnap: 

8— 12-lg, 8— lMg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elftfizet&k risz6re: 20— 21-ig. 

KOzsegl eloliarAsag ] 

SZENTMIKLOS - 
^HHA^'BEBO 

Hivatalos 6rdk: 

n,ifv«™o« Vasarnap &a 

Hetkbznap: finnepnap: 

8-13-ig, 8-il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfllizetok r6szere : 30— 21-lg. CsendArors, m. klr. 3 Ko vacs Janos ig. tanitS" (szent- 
inik!6si hitel es fogyasztasi szQvet- 
kezet) 11 

Kifrjegyztfseg Repede— PHDH^*b6 

Korlegyzdl hlvatal 1 

,,Latorlea M gazdasAgl As 
iparl r.-t. erdfr- 6s ffiiesKfizem- 

vezet6s6ge 2 

«LAtoriea* c gazdasagl As 
iparl r.«t. erd^ondnoksaga 5 

SebAnborn Bnebheim 
Gytfrgy grAt nagybirttfkos 7 SZENTMIKL6S 

(lasd Cseffa) SZENTMIKL6S- 
PUSZTA 

(tasd MoBsg6 6s Perbete) SZENTPAL-PUSZTA 

(lasd Qy6razemere) SZENTPfiTERFA 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkfiznap Vasarnap 6s 
finnepnap : 
8— 12-ig, 8^11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elAfJsce<6k r6sz6re: 20 — 21-lg. 

Buda Rezstf nyug. mav. ffitiszt 

8 

ErdAdy Pal grAf erdfihivatala 3 

BarangozA JanosnA vegyes- 

keresk«d6se 7 

J&kl ft Hangya" fogyasztasi 
As ArtAkcsitA sztfvetkezet 
szentoAterlal llokja 5 

Karlovits VInce r. k. pl6banos 6 

KtfzsAgi elAljArosag 2 

Martott Gytfrgy ntaIomb6rl6 4 SZENTPfiTERSZEG 

Hivatalos 6rdk: 

Betkeenap : Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elWizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ambrtts Lajos «Kutnra» Umm&- 
nyoa (Uzemben VI/1— Xi/30-ig) 3 

JAszAvarl prApostsag szent- 
pAterszegl gazdasAga, Csere- 

pestanya \2 

KtfzsAgi eltflJArAsAg 1 SZENTPfiTERUR" ^ 
Hivatalos 6rak: 

8-12-ig, «— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizettfk r6sz6re : 20— 21-ig. 
Deutscb IstvAn.vegyeskeresk. 3 

Farkas Istv&n hentes 6s m6sza- 

ros 2 

Ktf rjegyzAsAg 1 SZENTSIMON 

Hivatalos ardk: 
H6tkc*nap: ^tjj^ 9 

8— 12-ig, \ 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— t5-ig. 

Csak elOfizetflk r6sz6re : 20-21-ig. 

Mattas Andor rom. bath, esperes- 
plebanos 1 SZENTTAMAS 

HUratalos ordk; 

H6tkSznap: Vasarnap 

■ y 6s finnepnap 

8— IS-ig, 8~ll-ig, 

14— 18-ig, 14^ 15-ig. 

Csak elCfuretBk r6sB6re: 20— 21-ig. 

Androczky As Berge< a Fnturs 
bizomaqyosai - ■ 25 

Blazsanylk GAzanA tfzv. 

baromiikereskedfl 9 GsendtfrsAg 2 

Dnkay BAla dr. figyvj. 28 

Dnngyerszky LazAr nagy- 

birtokos H 

Gavanszkl G. Milan feidbirtokos 

17 

Gavanszkl Szv. Lazar f3ld- 

birtokos 27 

Hangya araraktar 7 

BorvAth GAbor all. isk. igazgat6 
30 
IgnAczy I. Gyttrgy all. tanit6 Q 
Jakob Gyula epito- 6e tiizeld- 

anyagkeresked6se, 28 

KAlmAn Jentf gy6gysaertir 

lulajdooos 5 

KAplArszky JAnf»s sor-, bor- 6s 

paliokanagykereskedd 16 

Kiss SAndor Benedek ktir- 

allatorvos 8 

KnefAly Lajos vas-, ffiszer- 6s 

porcellankertiskedes 29 

Kovaeslcs RadoszlAv dr. 

kbzs. orvos . 24 

KtfzsAgi eloljArAs&g 1 

Knszll Dezstf vas-, fUszer- 6s 

porcellan-kereskedgtie 14 

LA rlnez Janos dr. kereskedfi 10 
Lakasa . 21 

Major LaszlA dr., a posta bet. 

bizt. int. urvosa 6s kSzsegi orvos 

15 

Manojlovtts S. Lazar ftildbir- 
tokus 4, 22 

MezogazdasAgt GabOna Sztf- 
vetkezet k.i.t. 19 

Motormalont 12 

Nlkollts TAdornA dr.-nA tfzv. 

18 
Odry IstvAn As B Ala Hombar al- 

bizomanyosok 32 

Szenttam&si Gabona Sztfvet- 
kezet 3 

TakAes SAndor As OlAb 
RAkus Putura bizomanyosok 31 

Wagner FtllUp villamossagi 
-'"•- 13 SZENTTAMAS- 
PUSZTA 

(lasd Biicsiuzcntlaszla) 


o 

M 
Ul 

X 

z 

o ■ 

V 485. Szeny&r SZENYfiR 

Hivatalos drdk: 

He)k<Sznap: Vasarnap ea 

ttnnepnap: 

8-12-ig, 8-ii-iff, 

U-18-ig. 14-lWg. 

Csak eldfizetdk reszere: 1 20— 21-ig. 

Kttrjegyzdseg j 

SZEPES-PUSZTA 
Eszenyi Jozsefne 

<lasd DebreeeD, 22-23 sz. etdfizeW) Kcnderiyfir r.-t n 

Kozsegl eloijardsag i 

Wekerlefalva l 2 

Laezkovleh Bela postamester 
Iakasa . \ a 

Relmann Antal magantisztviselfl 
Relmann Vendel f Mdbirtbkos 3 
Robotka Jdzsef vendeglds, 
kaszind je 

Sples £s Tarsal hengermalom 7 
Stpf fner Jdzsef 12 

Szepllgetl takarekpenztar 
*-*• 4 Postal meah atalmazast irfshaw SZEPETE 

Hivatalos drdk: 

Hetfcdznap: Vasarnap 68 
finnepn p: 
8-ii-1g, 
14-15-fg. 8— 12-ig, 
t4 — t8-iR. 
Csak eldflzetdk reszere: 20— 21-ig 
Andor Erntt gazdalkodd 6 

Bekdssy Istvan nagybirtokbs 

kastelya . 20/7 

Benes Oszkfir gepeszmernbk, 

termenykere6k., (llzemben: 

Yin/i-I/3M§r), Zalaistvand 20/8 

Breuer J6zsef gabona- 6s toja»- 

keresk. 2 

Chapd Albert eBperes-pIebanos 

10 SZERECSENY 

Nyilvdnos tdvbeszdld dllomds 
Hivatalos drdk: 

Hetkfianap 8— 12-ig, 
14— 18-igr. Vasarnap 6s 
finnepnap: 

8-li-ig, 
14— 15-ig-. Hetktfznap: 
8— 18-Ig Hamos Jend maJomtnJ., Zala- 
Jstvind ; 20/2 

Kern Samo aljatkeresk., hentesis 
meszaroa 3 

Kiss M&rton vitez, kerjegyefi 9 
Korjegyzdseg, Bzepeth 1 

Ktfzsegl elolj&rdsdg, Bezered 
20/5 
Kozsegl eloijdrdsag, Qyftrfis ' 
■ . 20/4 

Kruiner Dezsond m. kir. posta- 
mester 7 
Majoros Valentin allomasvezetfi 

Szentgybrgyl Lajos kttr- 8 
allatorvos 4 

SZEPETNEK 

Hivatalos 6rdk: 

BetkBznap : Vasarnap es 

unnepnap: 

8-12-ig, 8-H-jg, 

14— 18-ig. t4r— 15-iff. 

- Csak eioflietdk reszere: 20— 21-ig. 

Bogn&rJdzselYegyeskeresk. 5 

Csendorofsparanesnoksdg 

m. klr. *2 

Kdrjegyzffseg 1 

' Lorlncz Jdzsef berld, Vente- 
pnszta ■- ' 4 

Vlda Elemer aiiatorvos (6) 
Zlermann Pal dr. kbrorvos, 
a posts bet. bizt. int. orvosa 3 SZEPSI 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 

finnepnap: 

8— 11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elfifieetok reszere: 20— 21-ig. 

AbauJ-Szepsl J&rdsl Hltel. 

szdvetkezet mint az O. K L 

B.tagla 3 

Adam Gytfrgy vendeglfis 
Addblvatal, m. klr. lo 

Allaml eleml es lparos- 
■ tanonelskola, m. klr. 6 
Allamvasntak, m. klr.* &ho- 

nuuifonokBege * 4 

Csendorors, m. klr. 14 

Danko Aladar dr. orvos 22 
Fodor latvan kereskedd 18 

Frlndt GyuIa.«Futura» blzoma- 

nypa ie 

Jarasl leventeparanesnok- 
sag, m, ki r . 28 

Jdrdsbirdsag, klr.. g 

FGszolgablrdl hlvatal U 
Jegyzdl blvatal 7 

KnUma Vll "«»©s m- kir. peim- 

tieyfiri biztos 83 

KUrjetfyzifl blvatal, 0s6cs 28 

Kovacs Beia m. kir. postamester 

Legfirt Ferene radW- ea kerek- 

parkereBkedese 13 

SI tiller Jentf mflmalomtulajdonoa 

Onzagos VUIamosmuvek 12 
K."T. kOraeti saereloje 5 

Pecze Jdzsel «Cikta» tlzletrezetfl 
20 

P6nzUgy0rl szakasz, m. klr. 
21 

PnskAs Ferene Titea, termeny- 
kereekedfl 27 

Sfindor Bela dr. m. kip. 
allatorvos _, q 

Spolecsny testverek vasSntode 

6a g^pjavitomfthely jg 

Sternegg Geza bard 29 

S ? enczer J**sel temenykeres- 

kedo 2 SZEREDNYA APSA 

(lasd Kflzepapsa) 

SZEREDNYE — 
CEPE^HOE 

Hivatalos 6rdk: 
Hetko-zoap: ■ ^J* * , 

8-ia-ig, s-ii-ig, 

14-18-ig. 14-15-i|: 

Caafc elofizetok reazere : 20— 21-ig. 
Allaml Kttzpljice, m. klr. 4 
Bokor Istvan dr. orvos « 

Clbtak.f.t. I 

Csenddrtfrs, m. klr. 2 

Gerber Lenard dr. kOzsegi k8r- 

orros <t 

Kabdczy Rezs« g«r. kath. 

lelkesz rr 

Kan Domokos hodmeBovaaaThelyi 

fanagykeresk, nngvari kireiidel^ 

&e ■■ 12 

Kttrjegyzdseg j 

K«rJegyz«seg5orJy6- TyjuibOBO 

K«rjegyz«s«glgiinc- JlHHmj 10 
Mnnkacsl g«r. kath. pUs- 
ntfkseg bor es gyiimolosszesz- 
ffizdeje J4 

PenzUgydrl szakasz., nu klr. 
Tankd Jozsef gyogyszeresz 13 
Toth Jdzsel r6m. kath. plebinos Q SZfiPHALOM 

(Jasd SitoraljanjJiely} 

SZfiPHEGY 

(lasd Szilaaliget) 

SZEPLAKAPATI 

(lasd Kassa) 

SZfiPLIGET 

Hivataios 6rdk: 
Hetkb'znap 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap es 
iinnepnap.- Szepsl es VIdeke „Hangya** 

fogyasztaai es ertek. seCvetkezet 

Szluka Dezsd dr. nemes, kir. 

kdaJegyzS j 

Lakasa g/j 

Wohl Samuel dr. figyved 

SZfiPVlZ 

Hivatalos drdk; 

HetkSznap: SZEREDNYOJE 

(lasd Szerednye) 

SZEREMLE 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznapr 'Vasarnap es 

. annepnap: 

8-^12-ig, 8-lM fft 

U-18-ig. 14-16-ij! 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. Cornides Albert dr. szplgibini 

Cbapd Jdzsel Gibarti Elektromos 
mflvek r.-t. igazgat6jinak lakAsa , 
Huszaryar-n. 22. 47 

C f nna ? y ^ An,,a P°lff4ri iskolai 
tanarnp, Boeskai-a. e. 01 

Csenddrseg, m. klr. % 

Csesznlk Imre liiazer, csemeee- 

Uziete es szikvizgyara, Rakoczi- 
„ Q * 37 - 54 

Czagany Jdnos kflbatiyatalajdo- 

DOS no 

°^F$T& Jen6 dr " tir - ItfsJegy- 
zo, Elakdczi-n, 33. . 50 

De&k Istvan postalotisat Iakasa, 
Rak6czl-n. 35. QQ 

Desl Pal onkraszda es kavehaz- 

tulajdonos, Kakoozi-B. 88. 1-05 

Engel Mdr borkereskedfl, Etakoczi- 

a;36. 24 

Fdbldn Janosne, Magyar-ri. 4 

68 

Faragd P6ter beratttdtnlajdonos 1 

43 

Farkas Elemer kflnyTnyomda, 

kbnyv- es papirkereskedese, Rakd- 

czl-u. 74. - 80 

Fdszolgabtrd, Kossnth Lajos- 

a. 21 03 

Fdszolgablrdl blvatal 16 

FHhrer es Rlmaszombathy 

Bengergdzmalom, Rakocsl- 

n - *■ 9 

Gadl Laszld sBr- borkeresk., 

Iskola-u. 2. 9Q 

Garas Istvdn dr. saolgabird - 

Iakasa, Kossnth r o. 81. 87 

Gibarti elektromos mdvek 

r.-t. Uzletvezetfoege \\ 

Gldsz Ndndorne «zv. mav. rtin- 

tezA bzvegye, Kossnth Lajoa-u. 16 

81 

oroszmann Ignae dr. Ogyred 

41 Beslln IMlIlvojne fOldblrtokos 8 

Gazdasaga, Blkapuszta 22 

Csakl Alblnvarpusztai gazdasaffa, 

Bzekesflsziget . t 24 

Csdkl Janos haziszftJes^ naffv- 

keresk. 3 

Kiss O^nes es Csaki Albin v4r- 

posztai gazdasaga, SzekcsflszJget 8-11-ig, 
14-l6-i ? . 
CBak elfifizetflk reszere: 20-2^1-ig. 
»,AgrdrIa« c bank g 

Allamvasntak, m. klr. 6 
Back dakab yasuti vendeglos 

14 
Csendtfrseg 13 

Flock Jdssel 6s Tdrsa 5 

Bltelbank R.-T. jq 

486 Vasarnap es, 
finnepnap: 
8-18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 
Csak elSfizetdk reszere: 20^21-ig. 
Csendtirdrs, m. klr. 3 

Ferenez Karoly fFutnrai) r.-t. 

bjzomanyos, Csik-sz^pviz H 

Fdszoltfablrdsag 4 

Katonal ep. es hat6sdgok 

Jarasl levente parsag 8 

Kiss Denes szesz-, bor-, sOr- eB 

likor nagyraktaios 2 

Korjegyzdseg, Csikdelne 6 

Kttzsegl eltfljardsatf 1 

Csikszentmihaly i 

Csikszentmikl6s ' 5 

Szepviz 17 

Szasz Nandor epitesa 10 Kiss Dezstf foldblrtokos 7 

Kispusztslj gazdasAga, Oregerdo 21 

Kiss Zoltan fSldblrtokos 10 

Kovacs Janos Jfiszei-, rCvIdarn- 

beieskedo es pekuzeme 9 

Kovacs Jdzsel ldkereskedC 5 

Kozsegl elttljardsdg 1 

Mosonyl Antalne m. kir. posta 

mester 4 

Nyary Mdrla nyug. m. klr. posta- 
mester 2 

Papp Illes reidblrrokos, gazdaaaei 
Iroda, Ku^as 25 

Tasnddy Istvan 1IJ. (akitermeI6 

Tdth Bdllnt ref. lelMpasztor Q 

j, SZERENCS 

Hivatalos drdkt 

7-21-ig. 

Addhlvatal, m. klr. \q 

Allomasldnokseg, m. klr. 1 

Ba i*aj Jdzse* ftiszer- es festek- 

nzlete, RAk6czi-n. 76. gj. 

Barn'a Mtksa nyng. takarekpenz- 

tarifigazgat6, Zrlnyi-u. 10/a. 52 

Bobnss Lajos dr. orvos, Rakoczi- 

" oa .38-1 Gyorke/Jeno' m. kir. penafievfiri 
biztos, Arpad-n. 43. ^93 

Barkdnyl Janos bard inWzft- 

aege, Szerencs j-Q 

Tiszttartdsaga, Jajhalom .3. 

[^gyalla-madl takarek- 

penztdr r.-t. 14 

Bemley Adolf dr. kororvos, 
Posta-u. .1, •• ; ; 32 

Berceg Balazs illatszer&z, ber- 
autfitulajdonos, Rakocai-n. 84. 82 

Hosszdlalussy Imre" ffildbir- 
tokos, Bekecs ■ 3Q 

Irsa Bela m. kir. fdhadoagy,. 
GbrabOs Gyula-u. 8. 1-02 

tlarasblrdsag, klr. 35. 

Jubdszne Forgdch Marglt 

ny. all. tanitdno, Hegy-ii. 4. 57 

Katonal eptlletek es hato- 
sdgok: 

GyaJogsagi aloknlat psaga 77 
Jarasi katonai parancsnoksae, m. 
kir - ' 86 

Koesls Dezsd cukorelosEt6, gyar- 
matarunagykereskedd, GdmbOs 
Gyula-u. 1. > qtj 

Koesls Kdroly fflsaer- es cseme- 
gekereak., Rakdeai-u. 79. 34 

Kolos Barnabas kolosmonostori, 
Szent Antal gydgyszertara.Rakdczi- 
■n.fi7. 5 

Kovdcs Kdroly kepesitett kdm. 
mester ep. vailalkozd, Rak6czi- 
n. 3. 85 

Kovdcs Lajos kdrnflvesm ester, 

cementaruiizem 55 

K»r« ml Jozsef es Janos rum- 

es iikdrgyara, Petofi-n. 6. 68 

K«rSsl Mlklds textilnagykeres- 

kedd, Rakdezi-fit 40. 33 

Kozsegl elffljarOsdg 12 

Kdjegyzd, Rikoczi a. 41. 72 

Kdzsdgl eldljdrOsdg, Ond 

(nyilvanosj 36 

Krausz Sdmnel dr. orvos 28 

Knn Tlbpr flaemi titkdr, Rikdczi- 

B " w - 46 

Llechtl Frlgyes csokolidegyari 

igazgatd, RAkdczi-u, .81.- 53 

Magyar cnkorlpar r.-t. sze- 

rencsf dzletvezetdsege g 

Magyar filet Pdrtja kprfileti 

vezetflsege, Hunyadi-u. 31. 88 egy-egyesetre is adh at. Magyar kakao-es esokoiade* 
gyar r.-t. szerencsi gyarvezetfl-. 
sege 89 

Hakd Bela ny. m. Mr. Jarasblro- 

sagi elnflk, iigy v6d , Buszar var-u. 18. 

' 76 

Mandn la Ede ,\ akeresk edfl 8 

Mattavovszky Gnsztav cistenl 
gondv!sel6s» . gyogyszertara, Rak<5- 
czl-u.49. ,82 

Moln&r Karoly term6Dykeres- 
kedfi, Erzs6bet-t6r 1. 71 

tfrkenyi Karoly Vacuum Oil 

Company bizomaoyi lerakata, Ra- 
. k6oai-ut 68/3. 69 

Papp Jdzsel vas- 6s fflszerkeres- 
. kedfese, Biiiiyadi-kflz 2. ,',- 44 

Poller Agostondr. orvos, Ra- 

k6czl-n. 27. 4 

Penzttgyorl szakasz, m. klr., 

8a6chenyl-u. 25. ; 46 

Persenszky Laszld dr.,figyv6d 

' 48 ; 

Petrfkovlts : Laszld dr., am. 

kir. posta bet. bizt. int. orvosa, 
, Beke-t6r , 20 

Postahlvatal, m. klr., alio- 

masalr 

Postaffinttk , ■ 

PostafonSk lakasa 9 

■;■" Tavirat, tavh. fel v6te! 1-00 

Palyandvar postaszoba 97 

- :Tav. k&bol erflsitfl atlomas 1-01 
Vonalfelvdgyazflk frodaja : 96 

;'■; II. jsz.. hyilvanos allomss 95 

Prlncz Mor p6knie'ster 19 

ftakdezI-Mozgd, Rakflczi-n. 49. 
<.■■"'-■•<:■ '■ ' . '..'..''■-'". ■';'-■. ''56 

Rleder Menyhert gptUetfakeres- 

fcedfi, Rak6czi- o . 96. 65 

SarnyBela dri fflJegyzbY mento- 

allomas vezetflje, Rakuczl-n. 69. 
'■■■."■ '■■'■ ,'■"-.■■■"■' • 1 
Schttnleld Marlon es Tarsal 

termenyraktara 13 

Schdnieid Zoltan, konyv- 

nyomda,' kony v 6s papirkeresked6s. 

Rak6rtsi-,n. "78., . 50 

Selyihes Arpad ftveg-, borcellan- 

Arnraktara 26 

Simon,. Jdzsel aitelszovetkezetl 

fkgyyezelG-iffazgatd 64 

. Slvak J&nos tflsreifiariyftg- 6s fa* 

se^nkereskedo - , Bastya-u. 20. 49 

Stamberger Bertalan ttz- 

▼egye fakereakedfl-, ,■"■' 17 

Stern S. Mor ntdda c6gt. Stem 

- David -lfiezeiV 6a lisztkeresked6se 

40 
Strdmp Rezsdne ttzv.ny. posra- 
■, ffifeifigyeia iizv'egye, Rakoczi-u. 25." 

■ ■■■■,,--■. ."-■.-;--.\- -.- •: 83 
Stlto 'Karoly dr. szolgabirfl la r 

kasa, Rak6czi-n, 84. . . 84 

Szechehyl - Andrasst grdf 

hitbizomanyi uradalom int£zfls6ge 
. tfak'fofMdvar V 29 i vaa- 6s uvegkeres- 
kedft, P;ae-t6r i. 1K)4 

Szen Jdzsei dK esperes-pl6banos. 
Piac-t6r 2.; 74 

Szerencs riagykdzseg add? 
ligyl osztalya, Rakiczi-u. 78 

Szerencsl- aliaml eleml Is- 
kola, RAkGczi-n. 7 

Szerencsl jari&sl I partes- 
tulef, Kossuth Lajoe-n; l. I 

Szerencsl kereszteny lo- 
gyasztasl es ertekestto 
' szOvetkezet, Bunyadi-kflz 2. 31 

Szerencsl takarekpenztar 
.■.r.rt.' :■;-•:. : , ;■,,_:. 21 

Szdchy EIek azentaziSci tanacsps, 
gOiVkatb.. plfibauos, Kossuth Lajbs- 
■" *. 25. ', ■■""■'. ' ■■' 69 

Tak&CB Ferene Fntura , blzoiri&r 
, : ■ nyos vasutall om as raktara : 79 
Tak&cs Xajos dr.. jarael m.' ki r. 

: allatorvos, Ka>pat-u. 4. 37 

Tatay Imre aliatorvos ■ 15 
Tatay Zoltanne nL klr. posta- 
• ; segWtfsztn*, Bek^o. 1. 61 

Temesv&rf Andr^sne sSinagy- 

. kereBkedfl, Rakooai-ui 44/a. : 70 
Vltanyl Mlklos dr. (igyrtd 27 
Zelsler Andor tetmany- is gyapjo 
^■keresked* ■■■■•;■■■'■■.-:'.. ■'. ■._: : -2£ H6tkCznap : SZEREP 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap ds 
Unnepnap : 
8— 12-ig, . 8— IMg, 

*4— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elMizetfk rtseire: 20-r-21-ig. 

Bacsl S&ndor Fntnra bizoma- 
nyos (Bzemben: VII/1— I/31-ig) 3 

Grosz Zslgmond, Hosszuhati- 
puszta 2 

Kdzsegb&za 1 

SZERETFALVA 

Hivatalos 6rdk: 

,■.'■«*-,'.. :SSK* 

8— 13-ig. 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizet6k risz6re : 20— 21-ig. 

Csendorkttlonltmeny, m. 

klr. ktfzlekedesttgyl 5 

KiirlegyzOseg : " 

Harina 1 

S6falva - 2 

SZERGENY 

(lasd Vinar) 

SZERNYEMOCSAR 

(lasd Gat 6, sa. elflfieetflt) . 

SZIAGY-PUSZTA , 

(Lasd Bomokszentgy(Ji^y> : 

SZIGET 

(lasd Szeghalom 6s Szekszard) 

SZIGETBECSE 

(lasd Rackeve) 

SZIGETCS^JP 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

Retkfiznap r . tinoepnap : 

8— 12-ig, 8— It-ig, 

14-18-lg. 14— 15-Ig. 

Csak elfifizetfik rtszgre: 20—21-Ig. 

KOzsegl el61iar6s&g, Bziget- 
■cs6p ; ■ " ; 1 

SkoII Tlbor dr. kirbazl aeb6sz- 
orVos . '■'.'"' 2 

SzlgetcsepI Hangya Fogy, es 
-^rtekesftd Szovetkezet 3 

SZIGETKAMARA 

(lasd Maramarosaziget) 

NyUvdrios 
tdvbesz6l6 dllomds 

A Hiuatalos $rdk: 

Vasarnap Is 
fiuuepuap: 
8— 12-»g, ■8—11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. HttkOKnap: SZIGET-MAJOR 

(lasd Gyuia 6s Gyulavari) 

SZIGETMONOSTOR 

l&jjei-nappali szolgdlat 

A vostahivaial nyilvdnos 

tdvbeszdld dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Vasarnap 6s 
a6tk»znap: ttnnepnip: 8-12-ig, 
14-18-ig, 8-11-ig, 
14-15-ig. BaJesI Istran vej yeBkereBked6se 
6s dobauyarudaja 19-45 

Cseh S&ndor korosmaros, szikviz- 
gyaros 68 sOrnagykefesk, 19-47 

Csendftrors, m. klr. 19-43 GrondbOck Bela m6rnflk, lisd 

a szentendrei el6fiaetflk kfiat. 
Hangya 19-48 

Havlls Ferenc vend6gI6s 6s 

hentes 19-44 

K«zsegleldljardsag 19-41 
Monostorl strandlttrdd, idsd a 

szentendrei elflflzetflk kflzt. 
Olab Gyifrgy Mje^yzfl 19-42 
Orszagos gyermekvedtt llga, 

lasd a szentendrei elfiflzeWk kozt. 
PostahlTatal, m; klr. nyilvanos 

allomasa 19-40 

Postas Udttld, lasd a szentendrei 

elOfizetfik kfizt. 
Suranyi Mlklos dr., Wsd a p<Scs- 

megyer— leanyfalui qtoflzetdk kSzt. SZIGET- 
SZENTMARTON 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk fi z n ap: SSff^. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

. 1* -18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetok rtsz6re : 20— 21-ig. 

Balazs Sandorne nyng. n6pj. Javorrolgyl Oszkar aU. el. 

xsk. ig. 4 

Kan I Ferenc dr. kOrorvos, a posts 

betegbizt. int. orvosa % 

KOzsegi eldljardsag 

SZIGET- 
SZENTMIKL6S 

Hivatalos 6rdk: 

'-.■maim. VSSSf.. 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflflzetflk rtssire : 20— 21-ig. 
Bakonya Geza kosarfono 17 
Csendtfrttrs, m. klr. 
Csonka Janos nyug. postaszamv. 

(fltanacsos 10 

Deneslay Dfnlefa Odon n< 

lilmngyi elfladi (nyari iUomas) 15 
Endredy Antal postamflsz. fflig, 

(nyari allomas) 13 

Feltser Janos esLaszld hentes 

6s m6sz£ros 21 

Gazdas&gl Intezftseg, Lakihegy 
Hajdu Istvan ny. Mavag Kint6zfl 

Hangya szlget8zentmlkl6sl 
logyasztasl ertekeslttf szo- 
vetkezet 6 

Juhasz Gyola kBzs. jegyzfi 18 

Kdzs6gl eldljardsag % 

Lengyel Lajos dr. orvos, O.T.I. 

es H.E.V. orvosa 3 

RAdi6aUom4s, Lakihegy 7 

Somogy vary Gyula vit6z, a radii 

igazgatdja, orsz. gyfil. k6pv. (nyari 

allomas) ,14 

Stelner Hand 6ptilet- es tfizifa- 

keresk. 6 

Szent Mlklos gydgyszertar, 

Kflmflcsy Kalmin 8 

Szlgetszentmlkldsl vlUa- 

mosmuvek 22 

Tdth Pal dr. ref. Ielk6sz 19 
Tory Lajos 6pitdanyngkeresk. 24 
Ural gep- es femdrngy&r 
BzigetszentmikWa, C6gtnl. r SzatiA 
Lajos besenyfii, varosi iroda, Buda- 
pest, vii. Kakoezi-ut 14. 23 
Varga Laszld dr. kttzs6gi orvos. 
: a ppsta bet. bizt. int. orvosa 4 
Zselyonka Laszld, dr. orvos, 
egyet. tanaraeg6d, Arpadliget 12 SZIGETUJFALtf 

Hivatalos drdk: 

'-'- ax^ K Vasarnap 6b 

StUkOznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elflf izetflk r6s«6re : 20— 2J-Ig. 

Kdzsegl el^llardsag 1 

Panlhelm Istvan sbrnagykereBk. 

'2 SZIGETVAR 

Hivatalos 6rdk: 

7-21-ig. 

Addblvatal, m. klr., Koasnth 
LaJos-t6r 27. 34 

Adorjanpasztal gazdasag 

•Klein Miksa 6s Klein Lftszl6, 15 
Ad^Ugyl JegyzO, Szigetvar nagy- 

kozseg, Zrinyi-t6r 1. . 92 

Allantvasutak, allomasfflnflkseg,' 

Rak6ezi-ut 41. l-(yj 

Andrassy Mlhaly grdl nagybir- 

tokos, V4r-u. 9. 85 

Gazdasiga, Ferenc J6zse(-u. 28. 84 
, 53 

Hantoldmalma 6s eaariWtelepe, Var 

1-52 

Andrassy Sandor grdl ura- 

dalma, BzentmihAlyfa-pnsBta 77 
Arval Jend b6raat6fnvarozd, 

Br. Biedermann-u. 10. 83 

Autdtaxl modem bdrautdk, kis- 6s 

nagykoesik legolcsibban Szigeti 

Ferenc, Kousuth Ferenc-u. 6. 065 
Baan Istvan mCsz. uzlet, g6p- 

6s motorjavitouzeni, Ferenc Jdzsef- 

a. 48. 6 

Baan Istvanne tej-, tejtermfik-, 

61eliniszer- 6s csemegenzlet, Zrinyi- 

»^3- 1-18, 

Balatlne Vendel Mav. szallitfl, , 

Kapbsvari-u. 7. Mahaz 1-69 

Balogh Mlhalyne m. kir. posta- 

kezelflad, Rakoczi-u. 6. 1^0 

Bdn Lajos dr. orvos, FI6rian^n. 3. 
39 
Beck Istvan Korona raallodaja 6s 

6tterme, Czinderi-u. 1. 1-15 

BeUAkGy nla szobaf est6 6s maeold, 

Kossuth Lajos-t6r 9. 82 

Bencze Ernii pl6banos. Zrinyi- 

«'r 14: 1-03 

Bender Lajos sbrnagykereek., 

Zarda-u. 4. 97 

Benked Jdzsef f6rti 6s n<5i dlvat- 

arukeresk'.. Br.- Biedennann Rezso- 

Berek Jdzsef gabona- 6s term6ny- 
keresk., Kossuth Ferenc u. 12. 

(1-70) 

Berend Bela dr. kerfileti iflrabbi, 
Kossuth Lajos-ter 6. 1-41 

Berkes Jozselne «zv. t6gla- 
pyaros, Ferenc J6zsef-n. 5. 13 
T6glagyar, Hobo! 1-13/2 

Bfedermann Imre b&rd 
Baentegati. uradalma, Bzentegat 4 
Szigetvari magtaram,Vasut-u. 9. 40 

Bledermann Laszld tnronyi, 
fflldbirtokos, Mozsgo 8 

Borbas Sandor potg. isk.tanar, 
Rak6czi-n. 19. ■ 1-38 m 

9m 

5? 
e 

5 

3P 
7 
0: 

M 

M 

X 

z 
o Jdzsef 6BemeIyaut6fuva- 
roz6, Var-u. 10. . 1-38 

Bozsogl Dezslt b6raut6tuvar0z6, 
Olay Uj'oB-n. 3. 1-53 

BUrger Lajos ttirraktar 6s szdda- 
gyar, Vilmos-csaszar-u. 15. 80 

Chmella Emlf inalomtul., Petflfi>- 
a. 5. 1-12 

Csenddrseg, m. klr., Rakoczl- 
a. 18. 19 

Csete Kalman vend6glfls, Kossnth 
Ferenc-n. 42. 1-49 

Cslkl Laszld m. kir. postatiszt,. 
Vasuti-n. .13. 1-7Q 

Csdkasl Katona Bertaian P. 

ferencrendi bitoktat6, Zarda-n. 2. 

88 

Debreczeny Dezsd dr. trir. k6z- 
Jegyzfl, lakasa, Zrinyi-c6r 2. 1-22 
Irodaja, Rak6czi-it 7. 1-58 

Delsoinogyl Aru- es Ter- 
mdnydrtekesittf Szdv., 
Zrinyi-t6r 2. .1-11 

Mauchart Istvan ig. 061 

Malomuzem ,98 

Deutseh Ddvld Ita divatiru- 
keresk., Zrinyl-t6r 2. 36 

Bravavttlgyl vlllanios dram- 
szolgaltatd r.-t., (Allandd 6jjeli 
flsszekdttet6s: 61. ez. Dencshaza,— 
91. se. Pecs kozpoiitta!. 61, 91 ■ 

s 

1A flutttnxlBorosl-36 487 Eeetgy&r, cdgt. vitfia Porkolab Ka- 
roly, Zarda-n. 9. 1-26 
' Egeszsegvedelmt szolgfilat 

egdszsdgvddelrhi lidkazovetsdg, 
Kossuth Ferenc-n. 42,'a 1-14 

Feher Jdzsel gabona-, termdny- ds 
tojaskeresk. 6s Feher Hark, 

Kossuth Ferenc-n. 67. QQ 

Feher Hlklds mumalma, Ferenc 
Jdzsef-n. 60. ,16 

Festetlcs Domonkos grdt cser- 
to1 Wtb.. hradalmanak kbzponti iro- 
daja, Csertd 32 

Magyarlubafai gazdasAga 6a vitorag- 
pusztai erddszete, Magyarlnkala 44 

Fbszoigablrdsag, Koasntb Fe- 
renc-n. +4. 31 

Fuchs A. lia fatermelG, fakeresk. 
ds gozffirdsz, Kossntb Lajbs-ter 5. 
■ 3 
Fuchs ■ Antal dr. gabona- 6s ter- 
mdny keresk., Kossuth Laj|os-tdr 6. 
! 38 
GalosI Janos termdnykeresk. 

1-73 

Gere Gyula Clframalom, Tdtszent- 

eyCrgy 1-21/4 

Gttbel Lajos fakeresk., Vilmos 

osfiszar-n. 8. 1-45 

Gtfrosgall kbrjegyzbseg, Mol 

vinyhidpnszta 2S 

Gnttmann Armln eldnyomda. 
kdzimunka, rovidarn, nri es ndi 
divatarukeresk. 1-19 

Radlnger Jfinos villany-, gra- 
mofon-, fdnykdpdszclhkek keresk., 
Kossuth Ferenc-n. 63. 94 

Bamory Pal ill. polg. lek. ig-., 
Rakdczi-nt 16. 1-28 

Barmatl Janos sertdshereBk. 
Karpitok-otja 14. 78 

Bavasl Jofesel m. kir. allampdnz- 
tari tiszt, Rdkdcai-u. 8. 1-27 

Betenyi Geza szabdmester, textil- 

nagy keresk.,. Zrinyi-tdr 3. 1-40 

Hoboll Hltelsztfvetkezet 

1-13/5 
Bornung JOzsef gabona- da ter- 
menykeresk., Fereno J6zse£-a. 73. 
79 
Buber Ottd gazd. intdzfl, Hobol 
1-13/6 
Ipartesttllef, Kossntb LaJos-te> 
1-3 
Jarasblrdsag, kir., Kossnth 
■' Ferenc-n. 46. 14 

Jobst Kazmer gydgyszerdsz. Bard; 

Biedermann Rezso-u. 8. 1-10 

Ear dog Gynla bdkfestfi es rofos- 

keresk.. Bard Biedermann Rezad- 

u. 1. 64 

Katay Gypla dr. ngyvdd, Cinderi- 

*■»-, 67 

Katay Jozsef divatdru fizlete, 

Bird Bidermann Rezsd-u. 11. 1-55 

Katal Lajos yenddglos; Rakdczi- 
u. 26. 1-30 

Katonal epttletek 6s hatd- 
sagok : J4rdsi leventeparancsnoksag, 
RakdezMit 2. i 96 M. kir. bony, bevonulasi kOzpont, 
Kossuth Ferenc-u. 46. 99 

M. kir. portyazd szazadpsag 1-00 
Kelemen Erntf Mavart es Mav. 
' azailitd, Var-u. 6. 26 

Ker. olvasAegylet Uzletve- 
zetdje, Olay Lajos-n. 1 . 1-04 

Kertesz Laszld dr. orvoa, Ferenc 
J6asel-6t 12. 1-Q8 

Kesz Sandor venddglos es md- 
szaros; Ferenc Jdzsef-u. SO. 46 

Kiss Jdzsel vegyeskeresk., 
Kossnth Ferene-n. 35, 1-56 

Koharlts Karoly dr.. a saiget- 

vari Takpt. ugyv.-ig., Zrinyi-tdr 3. 

20 

Kobn Laszld termdnykeresk., 
Vilmos cs&sz&r-n. 27. 1-32 

Kollmann Hand timar es bor- 
keresk., PJ6riSn-ter 5. 72 

Komlds Pal uvegeafl, k|pkeretez6, 
meafigazd. gipek, Bartf Biedermann 
Rezsfl r a. 9. 1-42 

488 A feladott kiildem^nyeken Kovaes ilanos IHateosz te« 
berantdlnvarozd, Megye-n. 1. 

74 
Kozary Ede bCnyvnyomda, kOnyv> 
kateszet, kfizlgazgatisi nyomtatvfiny- 
raktar, Zrinyi-t6r 9. 80 

K«riegyz50seg,8pmogyapitt 1-05 
KUzkArhaz, megyel, Kossntb 

Kerenc-n. 14. 5 

K9zsegt eltfUardsag, Hobol 

Kttzsetfl elttljardsaif, Zrinyi- 

ter 1. 2 

KOztlsztvlseldk szttvet- 

kezete U6kja, Rakoczi-n. 1. 68 
Krlsttify LAszld m. kir. szazados, 

Tinody Bebesty6n-n. 20. 1-81 

Krlszt Beta dr. ftgyved, Zrinyi 

terl2. . '1 

Lazlts Viktor vas-, fttszer- ^g 

g6pkeresked^s, Barfi Biedermann 

Reasfi-n 13. Q2 

L£gradl S&ndor dr. orros, v. 

klinikai egyet. tanarseged, mfttose- 

b^sz, a postabet. bizt. Int. orvosa, 

Rakoczi-tt 37. 18 

Lelkes Karoly villanyBBereW- 

mester, radio, villamossagi oJkkek 

keresk., Ferenc J6zaet-n. 2. 1-57 
Liber Istran reformama leike.sz. 

Rakiczin 19 J -29 

Madarl Lajos polg- ask. tanar, 

Zarda-n. 5. 1-80 

Magda Istvan dr. %yv6d, FI6- 
= rian-n. 4. 59 

Hakk Aladar all. el. isk ig.. 

Bdk6ozi-nt IS. I-35 

Maretlcs Test-rerek bdrkeresk., 

Bird Biedermann Rezaft-n. 11. 89 
Manchart Istvdn szjgetvari 

takptar ig., Zrinyi-ter 2. ©1 

Mester Gynla gabonar ^s ter- 

menykeresk., gabonaraktar Mav. 

allomda 1-54 

Hester Lajos fakeresk., Arpad- 

«• 6- 81 

Molitar Mdrkasz fnszer- 63 gyar- 

matArunagykereeb., Kereno Jozsef- 

n 4J». 43 

Weber Bandor c^gy. lakasa, Kar- 

patok-u. 26. 24 

Molvay Istvanne mflj^ggyar, 

Tin6dy ^ebeaty6n-n. 19. 1-79 

Morgenstern Ignao m6sziros, 

Czinderi-n. 7. 75 

Hozsgal Jdzsel, dllatkeresk., 

Vilmos csassdr-n. 38. 90 

Nadossy Elek Mldbirtoboa, G6r8s- 

gal-pnszta 33 

Nagy Fereno vas-, ffiszer-, petr6- 

lenm-, benzin- 6s gazolajraktir, 

Ferenc J6Fsef-n. 27. 56 

Asv&nyolajrabtira : (fizemben: V/i- 

X/31-ig) Kfiltelek 1-20 

Nagy Janos korcsmaros, Hobol 

1-13/3 
Nagy Lajos dr. O.T.I, orvos, 

Czinderi-n. 4. 80 

Nemeske kOzseg, Nemeske 

Neumann Llpdt clp6gyAra, K4ko- r 
czi-u. 7. 5 ,48 

Neumann Sandor tejtelepe, 
Ferenc Jdzsef-u. 28. 12 

Nlcsovles Vazul dr. flgyved, 
Bird Biedermann Rezs'6-n. . 7. 37 

Oscsodal OdOn t^glagyara, iroda : 
Bai 6 Biedermann Rees6-n. 2. 47 
Teglagyan iroda : Mozsgdi orszftgfit 

Panta GySrgy kisbirtokos, Hobol 

Papp Gynla dr. m. kir. jarasi 

allatorvos, Zrinyi-t6r 13. 52 

Patacsl Denes vitez, ny. allam- 

titkir, oraz. gyfil. kepviseld, Mol- 

viny 1-21/2 

Perczel TIbor dr. fbldbirtokos, 

Bodprfapnszta 29 

PenzttgyOrl szakasz, m. kir., 

Ferenc J6zsef-n. 2. 86 

PIchler Gynla fa-, sz6n-da 6pfllet- 

anyagkereab., Fereno J6zsef-u. 14. 

1-39 

Plrkhofler Gynla okl. epitesz- 

m6rnttk, Vilraos csaszar-u. 15. 

1-78 
PoIgarBlek ffihadnagy, Rak6czi- 

"•*• 1-59 Postahlvataly m. klr^ ffinCk, 

Zrinyi-t6r 1. 1-84 

F6n6b lakAsa 1-^3 

Fopfinztar , l-^l 

> Tavirda kflzyetites 1-35 

Vft. 6plt6sj oaztily anyagrakt^ra, 
pAlyandtar 1-62 

Primon Gy« rgy kfimSnysepro- 
meEter, Tinodi 8ebesty6ri-n. 10. 49 

Pupos Jdzsel meszSros, Bird Bie- 
dermann Rezsd-n. 7. 54 

Puskas Gyula llj. hentes- 6a md- 
azarosuzlet, Kossuth Ferenc-n. fi6. 
Lakas, Vilmos csaszar-nt 23. 1-31 

Ranch Endre vaa-, ffiszer-, mil- 
szaki •' ds gdpberesb., Kossnth 
Fereno-n. 9. '■ 1-24 

Retl Gusztav szdlloda ^s ^tterme, 
Var-n,7, . 53 

Bibles Ferenc temetkezdsi val- 
lalkpzd, asztalos, Fereno Jdzsef- 
at 40. 22 

Riszt Jozseltlmar. Zrinyi-tdr2. 17 

Rdzsa ffiszer- 6b csemegekeresk.,Br. 
Biedermann Rezsfl-n. 12/ 28 

Salamon Jenffne »zt. «Magyar 

Koiona* gydgyszertira, Zrinyi-tdr 

63 

Seres Gyula dr. orvos, Rakdczt- 
nt 12. 1-02 

Singer Armln, edgt. Stager Ar- 
rninnd; fakeresk., Fereno Jdzsef- 
u. 18. .- '' .■''.,.. 7 

Soinfalvl Jdzset villanyszerelfi- 
mesrer a Richter Jdzsef pdesi radid- 
fizlet SKigetvari tidkjanak il'zlet- 
VezietOje, Bard Biedermann Rezsfi 
n. 2. i.67 

Somogyl Gyula venddgids, 

Ferenc Jdzsef-n. 9. 7Q 

S»veny VlJmos ffildbirtokos, Dids 

pnszta 42 

Stelnltz Imre fbldbirtokos, 80- 
mogybatvaD 25 

Stephalch Ferenc ffildbirtokos, 
Gfirosgalposzta . 33/ a 

Steuer Albert Idberesk., Ferenc 
Jdzsef-n. 64. r - I-43 

Szabd Istvan lakatos ds vaseszter- 
galyos, Kossuth Ferenc-n. 27. 1-01 

Szente Gyula antd-, traktor-, viz- 

vezetdbszerelfl, esztergdlyos, antd- 

gdnhegesztO, Kossnth Ferenc-u. 37. 

1-51 

Szentlvanyi Jozsefne ^lelmi- 
szer ds gyfim81cskeresk. Ferenc 
Jdzsef-n. 24/a. 1-68 

Szentmartonpnsztal gazda- 
s&g Almamellek, Szentmarton- 
puszta 93 

Szlgetl Ferenc antdfnvarozd, ga- 

boaakereak., Kossnth Ferenc-n. 5. 

65 

Szlgetl Vilmos vegyeskeresk. 
Zrinyi-tdr 2. ' 41 

Szigetvarl AUetlkal Club 
(fizemben: V/l— X/3i-ig* Sportpalya 
1-40 
JdgpAlyaJa : , (fizemben : XI/i 
IV/30-lg) Sportpilya 1-16 

Szlgetvarl Blrlap szerk. ds ki- 
addhiv., Zrinyi-tdr 2. 1-34 Tifr«k Istvan kadar ds faffire- 
azelfi; Kosauth Ferenc-n. 36. (1-75) 

TOrtik Laszldne kereak. Kossnth 
Lajos-tdr'12. 1-47 

Tdzoltotestlllet, Bzigetviri 8nk„ 

Kossntn-tdr 26. 1-06 

UJhazi Bugd dr. es Grttnhut 

Pal dr. figyvddek, Czinderi-n. 7. 

1-87. 

Ullmann Zslgmond es Brnif 

termdny- ds vegyeskeresk., Ferenc 
J6zsef-n. 26. . ill 

Varan Janos bentea, Vilmos csa- 
szar-u. 10. 1-74 

Vfizsonyl Fereno tenneny- ' 
keresk., Killtelek 1-71 

VegvarlPai dpitdsanyag-, tiizi fa- 
ds szdnkeresk. lakasa, Vasuti-n. 4. 
1-72 

Vegvary Pal szdnkeresk., PetOfi- 
n. 16. i_25 

VeTboczy Istran -illatorvos, Ra- 

kdczi-n. 11 .35 

Verbtfczy Istvan dr. figyvdd, 

Fldrian-n. 1. 1-82 

Vlda Istvanne termdny-, bnrgo- 

nya ds gytlmbleskeresk., Fereno 

J6zsef-n. 29. . 1-77 

VCrds Viktor vas- ds ffiszer- 

rkereBk... Zrinyi-tdr 1. 50 

Welsz IgnAc keresk. figynflksdge, 

Rakdczi-u. io. 1Q 

Welsz Imre dr. orvos, Berzse- 

nyi DAniel-n. 3. . 57 

Werbovecz GyOrgy cnbr&6z, 

Bard Biedermann RezsO-n. 1. I-44 
Zalay J6zsef dri kdrhazl ig.- 

ffiorvos, Kossuth Ferenc-n. 13. 45 
Zrlnyl Kttny vnyomda, Moderi- 

sieder Jdzsef, Br. Biedermann. 

Rezsd-n. 6. 87 

,«Zrinyl<« mozgd, engeddlyese 

Gregorita F. Sandor kilyhasmeeter. 

Kossuth Ferenc-n. 41. 1-09 SZIGLIGET 

Resztvess a balatoni 
korforgqlomban 
Hivat'atos 6rdk: '-. Hdtkfiznap : MATEOSZ rs^ 74 Szigetvarl hltelszttvetkezet, 

^ mint az O.K.H. tagja, Zrinyi-tdr 2. 

1-50 

Szigetvarl takarekpenztar* 

Zrinyi-tdr 2 21 

Szlkora Ferenc karpitos, aszta- 

los, Vir-n. 5. 1-28 

Szilardly Andras dr. figyvdd, 

Rakdczi-n. 19. 73 

Szlly Adam dr. flgyvdd, a sziget- 

viri Ukptar figydsze, Zrinyi-tdr 2. 

70 

Szo6 Karoly dr. kOrorvos, RA- 

bdezi-n. 29. 55 

Thury Peter bdrld, Ceglddpnszta 

27 

Toponary Lajos lakatosmester 

ds viavezetdkszereld, Arany Janos- 

u. 13. 95 

Torbagyl Emll dr. iar. tiszti 

orvos, Zrinyi-tdr 3. 1-48 

Tdtszentgytfrgy ktfzseg, Tdt- 

szentgytfrgy 1-21/5 

Totszentgytfrgyl legeltetesl 

tarsulat 1-21/6 VasArhap ds 
(lnnepnap: 
8-12-ig, 8— il-ig» 

■ '-14h-18-ig .. ■' . ■ Urr^MR... ..v : ' 
Csak elfifizetfib rdszdre : 20— 21-ig. 

Eszterhazy Janos grot fbld- 
birtokos '4 

Eszter hazy Paine grdfne tfzv. 

frabndi nagybirtokbs 1 

Gaadasaga , Q 

Farkas Istvan festdriiavdsB, 
r.-t. slelnitk vezdrig. 7 

Hajdallomas, Balatoni Bajd- 
zaslr.-t. (nyiLyanosa.Uom4s,fizei»- 

ben.-V/i— X/31-ig) 2 

Taranyl Ferencne ftfldbirtokos 

^fizemben: V/i—X/3i-ig) 5 

SZIIIALOM 

Hivatalos 6rdk: 

BdtkCznap : Vasarnap ds 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

U_i8-i5. 14-15-ig. 

Csab eldfizetdh rdszdre r 20— 21-ig. 

Egrl ifikaptalan szHtalomi 

gazdasaga 3 

Gddl Laszld uradalmi intdzd 4 

Bandlovlcs Tlbor dr. bflrorvos, 
a posta bet. blzt. int. orvosa 5 

KSzH6gl el01jar6sag 2 

Naifyenyedl Egri Kalman 

gydgyazerdsz Q 

Szabd Imre tabarmanybereskedfi 

1 . 
Szentey Attllan6 m. kir. SZIKRA 

(lasd Lakitelek) Ishelfilag kites bslyegBt hasmatjon bs azokat taijes tapjukfcal ragassza lei. SZIKSZ6 

Hivatalos drdk: 

" 7— 21-ig, .. __,..- 

Addhlvatal, m. kir. 24 

Boross Lajos dr. figyvSd 42 
Brleger Sandor AsvAnyolaJ-, fes- 

tfk- 6s vegytArnkereskedfi, a Bliell 

koolaj r.-t. bizomfchyosa > - 74 
Bnrget Tlhor Fntura Mfitragya- 

gyarak 6s a Schell Kfiolaj r.-t. 

BiaomanyoEa 77 

Raktara 35 

Cseley Fereno fCazoigabiro 31 
Csendortfrs, mV kir. 9 

Degel Sandor dr. kir. k8z- 

jegyzfi 
Deszberg Dezson6 Czv. n6i 

rahas2»b<5 43 

Donkd tl61a Turnl Daralomalom, 

bOT-, s8% is lisztaagykereskedo' 55 

Eperjessy lJ*szI6 dr. figyvid 

■j? 10 

Fekecs tttvan m. kir. penztlgy- 

firi i6biz|8s, keruletvezetO 44 Laszld szen- 63 faberes- 
. kedfi (jdfigzakos fcliomas) 02 

Lakasa 20 

Fried Lajos dr. figyved 16 
Fried Marion ecetszeszgydr 69 
Friedmann lnire dr. figyved 48 
Friedmann Mlklos tafcar6kp6nz-. 

tari ijfpgatd 
Frletdjinann Sandor SIGbaromfi-, 

tojajfr es vadkereskedfi 87. 

Friedmann Vllmos liiszer-, 

gyea-i tBzifa- & koszenkereskedO 

Friedmann Vllmoa vasatl rako- 
d6Ja, szen-ea fakeresked6 (fizemben: 

. X(J^>II'31ri B > . ,68 

Fnchs. Sandor nyersbflr- es 
gyapjnikeireskedo 29 

Fttlop Laszld dr. m. kir. allator- 
yos ' 8 

Gttnczl Dezsd dr. orvos 40 

„Hangya" logyasztasl 6s 6r- 
tekesitd szttvetkezet, szik- 

sz6i ' "'■-' ■ 85 

Bartmann Gyala 6s Ha, 

szeiv g.yarmat-, r6vidiru- es as- 
vAnyolaJnagykereakedok 80 

Hartmann Vllmos termeny- 

nyeraborkereskedO 52 

Heidrlch Sandor dr. ilgyved 21 
Horvath Lajosnd terraenykeres- 
kedfl ' 84 

Jarasblrdsag, kir. 22 

Kemeny Vllmos dr. figyved 37 

Klszty Jentt dr. k6rbazl sebeea- 

fOorvos 83 

Klein Zoltan takeTeskedfi 70 

Kocsls Jahos rom. kath. pleb&rios 

82 

Komjathy Dezsd togorvos, OTBA 

ellenorzOorvos ,'69 

Kdrbazt gondnoki hlvatal 78 

Kovacs Istvan ny. szolgabiri 6 

KOzsegl eldljar Osag 15 

Knrncz Tlvadar gytigyszeresz Lakasa 
Ledovlts Kalman ny. Porzsolt Gyula mAv. fflintM, 

AllbmAafonMi 65 

Rakdczl Fereno kttzkdrhazt 

Gondnoki hlvataia 78 

fiebeflzeti osztAlya 66 

Szllleszeti 63 adgydgyAssati osztalya 

56 

Relchmann Mdr II]. epiiletfa- 

kereskedo 41 

Relchmann Samael 6s fiai 

sae'sz-, bor- 6a sflrnagykereskedOk 4 

Relnltz Jahab termenykereBkedfi 

45 

Relnltz Vllmos termenykeres- 

kedfl (idflszakos) .73 

Relnltz Zslgmond 6ras (idfi- 
■ szakos) 19 

Reszv6hytarsasag Vlll. es 

Ktfzl. Vallalatok „."__"_„, 

Miskolci villamos&zemei 13 

Rlmay Zoltan gyogyazeresz 54 
Rottmann Mdr mezogazdaaAgi ke- 

reskedelmi &gyn6kseg 6s blzominyi 

flzlete 46 

Rozsnyal Pal dr. Hgyv6d 
Sehttnberger Arnold fakeres- 

kadA (idflszakos) 71 

Shell koola] r.-t. lerakata, 

Bnrget Tibor 51 

Simon Laszld dr. kflrorvoa 84 
Stamberger M&rknetfzv 

hanynagyarus (idftazakos) 
Szegal Sandor dr. figyv^d 
Szeplakl (Ledovlts) Kalman 

vizsgazott fogftaz 67 

Szlkszdl Gozmalom, Einhorn 6e 

Griaz 7 

Szlkszoi nltelsz»vetkezet, 

mint az O.K.B. tagja 23 15 Szlkszoi Jarasl katonal pa- 
>anesnoksag 79 

Szikszdl takar6kp6nztar 
r.-t. igazgatiBaga 53 

Szllagyl Sandor cnkorgyaroa 18. 
Szolgablrdl hlvataJ 1 

Tannenbanm La]os 11 

Wassermann Ferene dr. figy- 

v6d 26 

Welszleld DezsS ffiszer- 6s 
. gyarmataTukereBkedB 17 

Wenczel Rez«5 bOzsdgi fSjegyzO 

Zombor Lajos 47 SZIIiAGYCSEH 

Hivatalos 6rdk; 
7-21-ig., 
Ad6blvatal, m. kir. 5 

Bird Janos ret. leikSaa 27 

Blan Armln petrAleam- is mel- 

16kterm6kei kereakedO 4 

CsenddrOrs, m. kir. 16 

Csok Laszld Bgyv6d 18 

Fabian Sandor lisrtkeresk. 19 
Fabian Sandor If ]. gyflmtilca- 

nagykeresk. 30 

Foszolgabirdl hlvatal 1 

Jarasblrdsag, kir. 9 

Katonal 6pttietek es hatd- 

sagok s 

Honv6d lerentepaTancaaoksag m. 

kir. 24 

Kertesz Samn dr. figyrgd 7 
K»rjegyz6s6g 2 

Laczay Pdter dr. f fiszolgabird 

Lakatos Janos liszt- 6s gyflmBlos- 
keresk. 15 

Mezogazdasagl Bank 6s 
Takar6kp6nztar r,-t. 

szilagycsebi fiokja 10 

Nemeoz Alalos dr. Iigyv&d 
Okos Janos vend^glSs 6a seallo- 

das ff 

Pavelka Frlgyes Tillamoaaagl, 

radio- es mftsaakl clkkek keresk. 

25 

P6nzttgydrl szakasz, m. kir, 

Polgarl lid- es leanylskola. 
mTkir. Allami 2F 

R6esey Lajos dr. 6s Tarsal 

teriuenykeresk. . 2] 

Sllberger Ml kids termeny- 

kereskedft 20 

Szlldgyl Kalman dr. jarasi 

allatorros 22 

Szlldgyi Trager Lajos gy6sry- 

Bzere&z 20 

Tavlratkttzvetltd 3 

UJhelyl Sandor dr. kir. k0B- 

Jegyzfi 14 

Lakasa , 18 

Varmnzsa Rezsfi dr. kerorvoa 

12 

Zltzmann Fereno plebaaoa 8 '. p. fi. SZIKSZO-PUSZTA 

(lasd PQzesabony) 

SZIL 

Hivatalos 6rdk: 

oa^« ■ o« . Vaearnap ea 

HetkSznap: finnepnap: 

8— 12-1g, x 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Caak elofizetCk rtsz^re; 80— 21-lg. 

Csend«rs6g, m. kir. 4 

Fellner Ernd allatkeresk. 3 

Kaiser Pal malomtalajdonos 2 

K«zs6gl elftljdrdsag 1 

Mikd Tlbam6r dr. kOrorvoa 9 

Orszagos Vlllamosmtf-vek 

r»-t. korzetsaelfisige 10 

Strdbi Testydrek loldbirtokos 6 
Istran pl6banoa Lengyel Istvan dr. ref. Ielk6az 
L6pesy Jdzsef Tit^sMav. ffiinttzQ 

' " - '. ':'■ 5 

Ldvay Janos m. kir. postavonal- 

Ielvigyaz6 80 

Markas Erno dr. orvos 49 
Mlkldsi Andor m. kir.posta- 

mester 50 

Mlskolcl takar6kp6nztdr 

sziksz6i flokja . 12 

Morgenstetn Mdr kereskedO ! 
Nadhera Gyala dr. szfil^sz-/ 
« nflorv-QS. kttrorvos 
Osv&th Gydrgy villamossdgi ea: 

mdazaki vallalata 72 

14 
kir, Ovary Janos dr. orvos 
Penztlgyorl 1 SZILAGYI KALMAN- 

TANYA..;/ ; : 

' fl»sd Kunagota) SZlLAGYILLfiSFALVA 

1 Vasarnap 6b 

Hetktfznap: fiimepnap: 

8— 12-ig. 8 — il-ig, 

14-18-ig. ... _ 14— 15-ig. 

Csak elfltiaetfik rtazfire: SO— 21-ig. 

Bdthbrl Janos irodatissrt 4 

Csenddrparancsnoksdg 

m. kir. . 1 

KOrJegyzdsdg 2 

KOr Jegyzds6g, Als6varea 3- 

Pap Gyttrgy is Ieanya nona ala- 

pitvanyi nradalom 5 SZILAGYKOKOND 

(lasd Bogdand} 

SZILAGYKOVESD 

Hivatalos drdk: 

„.. t „ Vaaarnap es 

HetkSznap: flnnepaap: 

8— 12-Ig, 8-11-ig, 

■ 14— 18-ig. 14-lfi-ig. 

Csak elfifizetflk resaere: 20— 91-ig. 

Csenddrdrs, m. kir. 2 

Izsak Ernd Fatura biaomaayoa 4 

Kozsdgl eltflj&rdsdg 1 

Vdrd Lorlnc all. elemi Isk. ig. 

taait6 3 

SZILAGYNAGYPALU 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: I SZILAGY 

aasd Pflspmiszenterzafibet), 

SZILAGYBAGOS 

(lasd Bzilagynagyfaln) 

SZILAGYBALLA 

Hivatalos drdk: 

: H^O-p: MR,?- 

' . ,.8— 12-Ig, 8— Il-ig, 

14^18-^ . 14— lWg. 

Csak elfifizetOk r§sz6re : 20— 2Wg. SZILAGYFO- 
KERESZTUR 

Hivatalos drdk: 

-««•_,, XS£ 

8— 12-ig, 8— Il-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetflk rewere: 20— 91-lg. 

Ktlzjegyzdsdg 1 

SZILAGYGORCSON 

Hivatalos drdk:c 

8-ifrJgi '8-tl-igj:- 

li—18-ig, 14-^16-ig. 

Csak elflfiaeidk r6sz6re: 20-^21-ig. 
Csenddrttrs, m. kir . 1 

Wesseldnyl Istvan bftro lold- 
birtokos 2 

SZILAGYI 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: Pogany B61a dr. vitez, jArasi Gsenddrors, m. kir. 

tiHztiorvos 93 1 Ktfrjegyzdsdg Vaaarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— Il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfilizetOk rtsaere: 20— 2Mg. 

Brusznyal 6s Tdrsal kender- 
gyar 3 

Brusznyal P6ter magantiszt- 
viselfl 

Gasslnnger Jdzsel dr. kttes. 
orvos 6 

Kanyd Istvan hehtes - 5 

Kbzsdgl eldljdrdsag 1 

Majoroslstv&n k8zs6gi fSjegyzd 
8 

Pelva Pal kereskeda 4 3 ST 

ar 

8 Vaaarnap 6b 
finnepnap: 
8-12-ig, 8-il-ig, 

14— 18-ig. ' ,14— 16-ig| P 

Csak elfiflzetOk resaere: 20— 21-ig: 
Banify Janos bdrd (Udbirtokos 
' " ' - ■ '7. 
CsenddrUrsparancsnosag, 

Csenddrttrsparancsnoksag, 

m. kir., AlsdvaUcd 3/a 

Kttzsdgl eldljardsag ' 1 

Kozsegl eUtlJardsag t AisoValk6 

. 3/o 
Kttzs6gl eldljdrdsag, Ssiiagy- 

bagos V 3/b 

La Roche falparl r.-t. 4 

Margrtta-Zllah-Vaiasznt 

fiBiiagymegyeil. sz. epit6s- 

vezetflsege 8 

Sz6kely G6za dr. pbsta B.B. I. 
. Orvoa ' 6 

Vlktdrfa malomlpar szovet- 

kezet 5 SZILAGYPfiR 

^Hivatalos drdk: 

H6tkiznap: z 

o 


Vasdrnap es 
finnepnap: 
8-^2-ig, 8— Il-ig, 

14—t8-ig. 14— 15-ig. " 

Csak elijfizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Engel Lajos malomtnlajd. 2 
Kalman G6za szeszffizdetnlajd. 5 
Kdrjegyzdseg 1 

Blelohlory Sandor hengermalam- 
berl6 i , 4 

Relormdtas lelkdszl blvatal 
3 

SZILAG YPERECSEN 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8-:ll-ig, 

.14-18-ig. '. 14— 15-ig. " 

Csak eia(iaetflk r6sz6re: 20— 21rig: : 
FeJ6r Fereno kflrjegyzd 5 

Nagy Sandor nbvenybevalt6 4 489 SZILAGYSAMSON 

Hivatalos ordk: 

-8— 12-ig, . 8--ll-ig, 

14-18-ig. 14~l6-ig. 

Csak elBfizetOk TSszere: 20— 21-ig. 

Kozsegl elttijardsag J SZILAGYSOMLYO 

Hivatalos 6rdk; 
7— 21-ig. 

Abkaroylts Janos aMegvaIt<5» 
. gy6gyszertara, Nagy imre-ter 7. 8 
Addhlvatal, m. klr., Kossuth 

LajoB-n. 23. ll 

Ajtay K. Pal dr. kir. kfjzjegyzfl, 

Horthy Mikl6s-u. 9. » 84 

Allaml korhaz, lasd KCzkfirhaz. 
3 
Al.famyasntak, m. klr : 

AllomasfOnokseg 44 

tipitesvezetfiseg 1<)4 

Bablts Gytirgy m. kir. badnag.y, 
Rak6czi-u. 30. 1-12 

Bartha Anna dbhanykisaruda, 
gr. Teleki Pal-ter 2. 82 

Brori Bencze kereskedS, Horthy 

Mik16sm. 41. 24 

Csendorseg, m. klr., 

Rak6czi-n. 27 

Csengerl Mlhaly bOTkeresk., 

Nagy Imre-ter 8. 35 

Cserne Sandor f iiszer- eg . cse- 
megekeresk., Szent Istvan-u. 7. 
69 

Csernecz J6zsefne Bzv. fii- 
szer-es csemegekerask., gr. Teleki 
Pal-ter \i. -72 

Dell Benft m. kir. csendorhadnagv, 
Batbori-kb'r 59 

Demjen Janos filszerkeresk. 
Petflfi-n. 2. 65 

Donovan Gergely Fittura bizo- 
manyos, Gr<5f Teleki Pal-ter 7. 

42 

Doha Jentf Id. iiveg, porcellan, 
zomancedenyek, bazar es diSHmu- 
arukeresk., Kossuth L.-ii. 12. -1-20 Ha sunjfisen otmt Ken huidcnlc. Doha Rozalla stitflmester, 
Csorg6-u. 2. 61 Engel Samuel keresk., Rdk6czi- 
n. 3. 4 

ErdGteltlgyelosegl klrendelt- 

seg, m. kir., Varaegyehaz-u. 6. 

38 

Farmathy Istvanne Bzv. lien- 
tea es m6szaros, gr. Teleki Pal- 
ter 13. 89 

Fazakas Ballot siirnagykeresk., 
gr. Teleki Pal-ter 12. 1-01 

Fehrenthell Frlgyes lovag 

inez6>azdasa.gi. gyaripari " gepek 
keresk. es lerakata, gr. Teleki Pal- 
te'r 8. 68 

Feiiger Testverek borkeresk:, 
Banffi-u. 2. 18 

M Fonolere«« Altalanos Blzto- 
, slto r.-t. fGugyniiksege, Gr<5f 

Teleki Pai-ter 1. 4$ 

Ftiszolgablrot talvatal 37 

Foszolgablrol hlvatal vtaeto- 
jeneklakasa.Gr6fAppojiyi-ter2. 15 

Gazdasagl Iskola, m. klr. 

mezfigazdasagi saaktan&csad6 
allomas 34 

Glmnazlum m. klr. allaml, 

Rakriuai-u. 7 

„GIdrla" hitolezovetkezot, 
. Cnor<*6-u. *. 54 

Grosz Morltz liazt- es termeny- 

keresk., Szent iRtvan-u. 43 

Grttnbanm Jenone Uzv. ter- 
menyugyntik, Horthy Miklos-u. 63. 

19 
Hantfya aruraktar, Horthy 

Mikl6s-u. 81. 28 

BIrsch Salamonlermenykeresk., 

Banffi-ter 7. 21 

Ignacz Laszlo gynrmiita.ru-, 

iiHzt-. cukoT", vats- 'cs fiiszoraagy- 

keroak., Rak<Jczi-n. 1. 83 Tparos- es Kereskedelml 
Tanonc Iskola Igazgatd- 
saga, Nagy Imfe-ter 1. 1-08 

Jarasblrdsag, klr., Hbrthy 
Mikl6s-u. ; 40 

Jdzsa Sandor dolianynagyariida| 
Kossuth La jos-a. 19. ~ 1-10 

Katonal epUletek es hatti- 
sagok: 

Hony6d allomas- ^s iaktanya- . 

paranosnoksag 6 

, flonvid leventeparancsnoksag ' 1 

Keller Samn dr. flgyyea, kos- 

sutb Lajos-n. fi. J3 

Kiss Emll dr. m. kir^ tiszti- 

orvos, KalvjQ-u. 17. 57 

Kiss tfozsel SBentbaromsag 

gyogyszertar, Szent Istvan-n. 8. 
16 
Kovaes Zslgmond ref. epperen, 

Rak6czi-n. 2. 86 

Kttrjegyzds^g : 

Bomlyoujlak 70 

Kozkdrhaz 3 

Ladanyl Albert vaa-j lUszer-^ 

csemege- es festekkeresk., Horthy 

Mikl(5s-u. 17. -" . 45 

Lazar G6za tiizoltdpaTancsnok. 

Templom-koz 3. ( 

Laz&r kOnyvUz let, Kossuth Lajos- 
V 20 

Lengyel Gyala 8zallif6, Hortby 

Miki6s-ut 32. 60 

Llpcsey Gynla papal kamaraa, 

esperea, plebanos, Templom-koz 2. 

81 

Llptay Lajos dr. m. kir. rend6r> 

kapitaay, Qr6f Teleki Pal-u. 3. 

56 
LBwbeer Arnold esTsa expor- 
ter, Horthy MikWs-n. 9 
Magyar Nemzetl Bank kiren- 

deltsege, Kossuth Lajoa-11. 17. 33 

MarkoTlts Sandor favar. val- 
lalk. iroddja, Nagy Imre-ter7. 29 

Marovlts Andor laktanya epit- 

kezes ' 55 

M. Nagy Jozsef kalap, tiri, 

divat- es cipfikeresk., Kossuth Ija- 

jos-u. 8V 

IHfirtonffy Tstvan dr. orvos, 

k6rhazigazgato t Rak6ezi-n. 17, 5 

JHentdk, lasd Varosi tavbesKelfl 

allomasok . 

Metz Janos nj. kir. postaellenfir, 

Jernzalem-n. 9. 88 

IMezttdl Jozsef posts forg. gyak., 
gr. Sz6chenyi-H. 15. . .80 Molnar, Janos dr. tigyyed, 

Horthy Mikl6s-u. 2. 73 

Mumalom es TlUamosUzem 
.-t., Rak6czi^. 90. 14 

Nadndvary Gyitrgy dr. B.B.T. 
onos, Szent Istyan-u, 8." 52 

Nagy. 1st van '^pitesz, Kossnth 

Lajos-u. 15. 079 

Nagy Istvanrie divatarukeresk. 

Kossuth lia/os-u. 15. 079 

Nagy I^aszlon^ postakezelfinfi, 

Magiira-U . 5. 50 

Orosz Testverek fliszer- es 

csemegekerask., Wesse.lenyi-t6r 71 

Papp Lajos radidkeresk., Kossuth 

Lajos-u. 39. 64 

Penztlgyorl szakasz m. klr, 

Kossuth Jjajos-u. 23. 1-03 

Polgarmesterl hlvatal 2. 92 

MentSk, Varoshaza 1-13 

Postablvatal, m. klr. 

Keh'etel 10 

Fonbk 26 

POnoki lakaa 012 

Tavirda 28 

I'Openztar • '0 

VonalfelvigyAz6 O Schttnsteln Antal llf. bflr-. es 
clpOkeresk., Kossuth La jostd, 12. 

. -..:.'■.•,■'■'-". ^ -'l-O^ 

Stern Testverek teytilkeresk;, 
Nagy Imre-ter 3. \ 17 

Szent-Brzsebet Leanyne- 
velo Intezet, Kossuth Laioa- 

■ I.**-. ';';,. 4 85 

Szentpetery Elemer dr. ugy- 
vedy 8zilagysomly6 m. v.'tigyesze, 
Horthy MikfAs-o. 29. 67 

Szlka Istvan MateoBss fUTarozo- 
vallalat, Hurthy Alikl6B-4f 16, 53 

SzllagySomlyd es Vldeke 
Ipartarsulat, Bem-ter 5. 9 

Szllagysomlydl allaml n«- 
Iparlskola, m. klr., Kossnth 
Lajos-n. 13. . 47 

Szl1agysomIy61 Takarek- 
penztar 

Sztranyal Gy«rgy dr. varosi 
aljegyzO, Magura-u. 5. 9f 

Teglas Karoly ol^edve Karehazi 

■/':-Q9 

Tell gazdasagl Iskoln m.filr. 

34 

TBrtfk Laszld ftlszer- 6s vegyes- 

kereak., Kossuth Lajos-u. 22. 39 

TtfrUk Zoltan dr. ugyved, 

Horthy Mikl6s-u. 17. 63 

TUdogondoz6 Intezet, m. 

klr., Bem-t er 7. 46 

(Jdvary Jdzsef dr. polgarmes- 
ter, Bath<iry lstvan-kaz 25. 30 

Varosi Mozgd, Kossuth Laios- 
n. 12. '95 

Varosi tavbeszelS 
allomasok : 

Tisztiorvosi hivatal, m.kir. 48 

Tfiaoltosag, Vdroshdaa 41 

Legoltalmi kSzpout 76 

MenWk J-13 

AlkBzpont , 92 

Vass Lakacs textilnagykeresk. 
Kossnth Lajos-u. 12. 1-06 

Weinberger Zoltan dr. orvos, 

Rak6ezL-u. 12. 94 Zovanyl Ern& postafelligyeW 
hiv. vez., Szatmary Karoly-u. 17. 

- - ' 012 SZILAGYSZEG 

Hivatalos ordk: 
Hetkbznap: Rendttrseg, 

Varoshaza m. klr. allaml, Reszegh Ferene vitez, i 
allator.vos,. Rab6czi-u. 24. 

Rosenberg Bela diotbrflde, 
Szatmari Karoly-u. 11. 

Rosenberg Mdr If j. Ifiszer- 6s 
lisztkereak., Worthy Mikl6s^-u. 44. kir. 
90 22 VasArnap es 
uquepnap; 
8-12,ig, 8— U-ig; 

14-18-ig. 14r-15-ig. 

Csak elOfizetfik reszifere; 20— 21-ig. 

Arkosl Beitktf Elek f61dbirtokos 
'2, 
KOzsegl el«Uar6sag 1 SZILAGYSZENT- 
KIRALY 

Hivatalos ordk: szilasliSet J 

Hivatalos 6rdk:-: 

8-12-ig, ;,.. 8-11-ig, 

.14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak eiflfizetfik T^szerV:' ip^-Sl-Ig^ 

Asehenbrenner Gyulane; eaar 

. toes iizlete. :; ■ ,.;., . ; , "_} .• ',. r.'gg 

Berend Frfgyesne U 

Demjen Sandor Pit kalap- 

gyaros fnyari all.) ' 15 

Dunat Anna ny posta s. ell.-nfl 

'-- ■ v ' / '>'. ■."'.'■■■''.> ■ : '!'-. - J " - : .-..-- 22 

Fabian Jalla (nyarl allomas) . 9 

GeII6rt Gyala ny: Hev. Telugy. 

. (uyari allomas) ,3 

Gnth Jentf nyomdatulajdonop • 8 

Hocbmann J6zsel ',-•■'•. JQ 

Hoffmann Blanka dr. egyet. 

; kenyvtiri' segedOr. "■■ .' ; ■ - 24 

Holbay Ed^netfzv. szfll. Meitner 

Ireii m. kir. pll. irodatisrt. ; ., 7 

anger Aladar vaskeifesk. (ayarf 

allomas) -,■'",.■'■ ■■ .,.> . s 20 

Lexa Fereno, HeteHilvas ~',}\ Q 

Llptay Laszlo all. taoirt 16 

Majoros Rezsd Szephegy ftrnda- 

pesti tel; ; ^9tf— 670) ; -.- ; -5 

Prlbyl Ede ny. sefflv: MtiBBt, 

Szephegy ';■'■■■ ;.._ .4 

Reinltz Marian {nyari Allomas) 

>: 21 ■ 

Rdnal Gyttrgy ; ^13 

Sehoitz RObert kBayvkereskl 

(nyari allomas) ' ■ ■ r. 10 

Szeless Gy ula 14 

SzemZff istvan dr; figyveaV 

Korooa-telep. x , ■-..■ l 

Sztankovlts Janos ny. varosi 

tanacsnok, Korona-telep " . ""' 2 
Wendier Istvan ^zabfimester 12 
Zental Antalne gazdataga 19 

SZILAS-PUSiZTA 

(lasd Bi har ngra ) ■ Hetktianap : Vasarnap 6ti 

finnejyiap: 

8— 12-fg, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-jg. 

Csak elfifizetfik rtazere : 20— 21-ig. 

K«rjegyz«seg 1 

Kdzjegyzoseg^ VerTBlgy 2 SZILA&YZOVANY 

Hivatalos ordk: 

Hakiiznap: /Vasarnap -fa ' 

unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig, l*-15-ig< 

Csak elfifizetOk r6sz6re : ,2(>7-21-ig.. 

KOrjegyztSseg 1 

SZILASBALHAS 

(heve Mezfiseilasra valtOBdtt)' SZILBACS 

Hivatalos ordk: 

H^zuap:; \ ^S^S:^ 

8— 19-ig, i s— U-ig, '■'•■ 

14— 18-ig. i4-^-l6-ig r 

CsakelOlizetOk resrtre: 30-^-31-igi 
Ktfzsegl elOIJarosag ; - .■ // v 1 

sziLberek 

Hivatalos 6rdk: 

I ; 8— 12-ig,; 8— ll-ig; '■■/ :' 

I; ■ ,14— 18-ig. ■; , ltrrlB-ig. ; ... 
!Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-ig. 
Allamvasutak, m. klr. 5 
Bernhardt , Jozsel keteskedfi 6 
Engert Jozsef [ t akereskedfi" , 18 
Engert Mlkl^s vlllamoeclkkiBk 

6s radi6keresked0 ^ 7 l 

Fischer AntaI\gabonabiioniAnyos 
■■.'■'.^- „ : ,'.,4 
Gazdak seglttf szovetkezete 
■ -■■■.■■=-.'■." s 
Kopschltz Vendel vendeglBs 10 
Ktfzsegl elbJiardsag .,." 1 
Krebs Jakab kepdergydroa ■■■'... 

lakasa ; , ;•'■ 15 

KrebSz,KUhnesTarsai kt.nder- 
gyar / _../. .3 

Lerner Antal vendeglfls ■ : ; lj 
Ptller MIklo*ne ozv. malom- 
. tnlujdonos ' "9 

PoUlch Adam dr. kazsegf es 

pofita _ bet. .bis t. int. opvois , 12J 
Schladt KAroly gy6gyszeresz 

...-.■:-::- 14 
Szedlak Ferenc eqetgyaros 13 
Szendelbach Gytfrgy okl. > 

gaada, birtokos ' 1© 

Teubl est Tarsal kendergyar 16 
Velt Istvan musser^sv ' - 17 
Wernl Ferenc gabbuabiBominybB 490 a d i a feltdvirati u t on. ( 8&ob SZILFA-MAJOR 

Hivatalos. ordk: H6tkCznap : Vasarnap es 

fiimepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elOfizerCk reszSre : 20— 21-lg. * 

Breuer Jdzselne dzv. fGldbfr- 

tokos, Sandor-major my&ri allomis) 3 
H any ad j Karoly grdl uradaimi 

intezOsege, Nagyl6k 4 

Kdkany Istvan IIj. kocsm&Tos, 

vegyeskeresk. 6 

Kdzs6gl eldl jardsag, Nagyl6k 5 
Kbzsegt eldljardsag, fi&rszent- 

agota 2 

Vdtek Frlgyes beria 1 

SZILIA-PUSZTA 

(lasd Dunapentele) 

SZILICE 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap &s 
H<5tkBznap: finnepnap: 

8— 12-ig, ■ 8— ii-ig, 

14— 18-ig.. 14— 15-ig. - r 

Csak el6fizet6k reszeTe: 20h— 21-lg. 
Csenddrtfrs, m. klr. 2 

K»rjegyzds6g 1 

Relormatus If jusag Testv6- 
rlseg Tabora 3 SZILSARKANY 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig 

Caak eiOfizjetfik reszere : 20— 21-lg. 
Badltz. Lajos fSldbirtokos 3 

Javorlk Candor dr. kSrorvos 4 
Kiizsegl eldljardsag ] 

SZILVASVARAD 

Hivatalos 6rdk: 
Betkoznap 'fiS^p* 8 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

■14— 18mr 14— 15-ig. 

Csak el6fizeifik reszere .• 20— 21-lg. 

Allomasfdnoks6g, m. klr. 8 

Bartanyl Lajos dr.. kfirorvos, 

posta. bet. bizt. int. orvosa 10 
Csendorseg, m. klr. 
Erddgondnoksag» Nagyvisnyd 

1-00 
Kbzsdgl eldljardsag, Nagy- 

visnyd 1-02 

KUzs6gI eldljardsag, Szilvas- 
' varad 2 

Leakey Gydrgy folribirlofcosi 

Biikkmogyqrosd '5 

Ldczy Janos If j. csemege-, ffiszer- 

kereskedO 6s vendeglo's 13 

Magyar Altalauos kdsz6n> 

banya, r.-t. mesztelepi fizemve- 

zet#s£ge 9 

Nagyvlsnydl Eptteslanyag 

Kereskedes / 1-01 

Pallavlcinl Altonz drgrdl 

Uradaima 3 

Wohl Lajosne dr. ttzv. (fizem- 

ben: Vl/1— Xl/30-ig) . 7 

SZIMO 

Hivatalos ordk: ■ 

Vasarnap .es- 
finnepnap; 
8— 12-Ig, 8— 11-ig' 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elGfizetflk reszere: 20— 21-ig. 
Czuczor Pal r..kath. plebanos 3 
FogyasztasI 6s Ertekeslttt 

Szdvetkezet ,5 

Korandy Janos dr. kOrorvos 1 
kttzs6gl eldljardsag^ % 

Szlmtf I Hehgermalom, Pinter 
4 SZIN 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap €b 
finnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiftzetOk reszere: 20— 21-lg. 

Rudy Geza r. k. plebanos, SzOg- 
liget 5 

Csenddrttrsparancsnoksag, 
m. klr. 1 

Korjegyz&seg, BzId 2 

Ktfrjegyzttseg, Perkupa 3 

I£»rjegyzds6g» Sz»llfisard6 4 
M. klr. allami 6s korona- 

nradalml erddhivatal 7 
Markus Robert dr; kfirorvos 6 

SZINATELEP 

(lasd Ercsi) 

SZINfiRVARALJA 

Hivatalos 6rdk: . 

Vasarnap es 
finnepnap: 

fl is- to' 8-11-ig, 

8-18-ig. 14-15-ig.- 

Csak elfiflaetflk rSszere: 20— 21-Jg. 
Addhlvatal, m. klr. 9 

Allami eleml lskola Igazga- 
tdja 31 

Both Gyula vito ny. m. kir. ez- H6tkoznap: redes 17 

Brezovszky Adam Koronayen- 

deglfla . 29 

Bndahazl Arpad vas-, cement- 

es szenkeresk., 33 

Csenddrseg, m. klr. 11 

bragos Sandor «Harglta» clpfl- 

gyara 
Egyedarnsagl Szeszgyar, m. 

Fenyd Bela fakeresk. 20 

FoszqlgablrAl hlvatal " 1 
Jarasblrosag, klr. 13 

jkamenszky Janos fliszer- 

vegye'stei-etk., s<5- es eleszcft- 

nagyaruda " 21 

kamenszky^ Viktor dr. tigy- 

ved ";■■■.:■■ 34 

Katona ^lemer dr. gyaros es 

HJldbirtokog;,; ■ .7 

Katona Sandor ,,ComeU ( 

Cfiitizoloaragy^r tulajd- 16 

Katonat eptiletek es hatd- 

sagok: 

HQnvedbevonulasi kozpont 24 

Honved lerente'parancsnoksag 5 
Kfivassy Laszld ioldbirtokoa 28 
Kralger Istvan fillami tanit6 8 
Kralger Istvan gy<5gyszeresz 

«Apostol)> gyogyszertara 12 

Kregczy tValdemar Camlll 

huBziralezredes . .25 

Kozsegl eloHjardsag 2 

L6yy Lajos keresk... 10 

Markovlts Laza'r keresk. 3 

IHav. Osztalymerntfkseg Szi- 
nervaraljai epitesi irodaja' 18 HetkSznap: Lajos es tarsal Neumann Erno keresk. 15 Neumann testverek kereskedfik 

4 

Papolczy Arpad csorja, mint 

a szatmarvarmegye'i takarekpenz- 

tar r.-t, szinervaraljai fidkinteze- 

tenek igazgatoja 32 

Papolczy L.aszl6 dr. kir. kbz- 
. jeg.vzfi 14 

Penzttgyorl szakasz, m. 

klr. 19 

Polyak Sandor tfiszer- es cse- 

megekeresk. 22 

Romal katollkus plebanla 

hlvatal 23 

Satmariana Takarek es 

Ultellnt6zet r.-t. 30 

Szlrmay Jdzsel iiiszer-, cue- . 

mege- £s italkeresk. 27 

Thury Sandorne ozv. bor- es 

gyiimolcaszeszifizde 35 SZINEVIR 

(lasd Ais6szinever) 

SZINEVIR POLYANA 

(lasd AlsiSBinever) 

SZIONDA 

(lasd Battonya) 

SZIRAGZKY-MAJOR 

(lasd Kondoros) 

SZIRAK 

Hivatalos 6rdk: 

■ „,",_. Vasarnap es 

BetkSznap: Oanepnap: 

8^11-ig, 
14-15-ig. 

Csak elflflzetfik reszere: 20— 21-ig. 

Adohlvatal, m. klr. 10 

Balazs Karojy dr. jarfisl m. kir. 

ailaforvos 33 

Berl Hangya szttvetkezet, 

Ber 50/4 

Blumenthal Zoltan vendeglds 
ea beraui6tnvaroz6 6 

Botha Sandor dohanynagyarada 

■ ■_..; ' 37 

Brack OezsS fOldberifi, Egyha- 
. z^sdengeleg' '■ 35/3 

Buchwalder Lajos mag&nsrf 3 
Csend ttrorsparancsnoksag; 
m. klr. 

Dankd Mlhaly antofnvaroz6 34 

Degenfeld Mlklds gr6I ffiid- 

blrtokos 11 

- Uradaima, Bzigetby LasaW iatezO 

22 

Erdddy Gyula dr. szolgabiri 39 

Fazakas Istvan dr. bergazda- 

saga, Alsoegrea-pnszta 50/2 

Foszolgabir61 hlvatal 1 

Geczy Istvan ny. honv.-ezredes 

25 

Geczy KAroIyne 8zv. f61d- 

birtokos, Kisbagyon ■ 35/6 

Goezan Jdzsel fflldbir tokos, 
Kisbagyon ' 35/7 

Baban Andras vend^glfis 6& be>- 

aut6fuvaroz(5 28 

Bankotczy Kalman m. kir. 

jiOHtamester 24 

Bldy Hermann vitez, sziraki 

gazdasaga 41 

Horthy Aladar dr. m.kir. jarasi 

tisztioi-vos 20 

Hungarla Vlllamossagl r.-t, 

szeielfisege . .32 

Jarasbirdsag, klr. 7 

Jenltsek Karoly Sbell kfiola] 

r.-t. bizom&nyi lerakata 8 

Justh Ml kids neczpali, cs. 6s 
kir. kamaraa, fiildbirtdkos, Ber- 
Viragospuszta 50/7 

Kaszay-gazdasag, Kaazay Mar- 
git 4 

Katonat 6pliletek 6s 
hatdsdgok: 

Bziraki jaiasi katonai parancsnok- 

eag, m. kir. 5 

Ktrsebner Janos dr. Qgyy^d 14 

Kitnlg Soma, Shell kffolaj 
r.*t. bizomauyi lerakata 31 

Koz»6gl eldijardsag, Egyhnzas- 

dengeleg 35/1 

Kozs6gl eldijardsag, Szirak 2 

Kdzs6gl eldljdr6sag, Kisba 

gyon 35/8 

Kdzs6gl eldljfirdsag, B<5r 50/5 
Krausz Rdza stitfide 36 

Ladanyl Jend gazd. szamtart6, 
■\ Ber-Viragospuszta 50/6 Mlhalovlcs Samn ev. lelk^sa, 

Ber 50/8 

Pender 1 Janos titez, Egyhazas- 
J -sngeleg 35/2 

P6nzUgydrl szakasz, m. klr. 
13 
Plrk Ede dr. kir. kfejegyzft 12 
Posta, m. klr. TaviratkOzvetitfi 
30 

Prdnay G6za Wtprfinai es blat- 

nicai, szMGbtrtokos, tsz. fdbadnagy 

50/1 

Rem6ny*« gydgyszertar, 

LOrino Sandor gydgyszerfisz 23 

Seiypl Cukorgyar r.-t. Kis- 
bagyon 1 bergazdasaganak Int6z6- 
sege, Kisbagyon 26 

Szava Kovats Jdzsel dr. es 
Nagy Lajos gazdasaga, Felafl- 
egrespuszta 50/3 

Intezfisege 60/9 

SzekeJ Andras ev. lelkeBB, Egy- 
hazasdengeleg . 35/5 

Szepsy Boldlzsar jarasi m. kir. 
gazd. felflgy. 42 

Szlrdki Hangya 9 

Szlraki dtblztossdg 27 

SzUgyl G6zaig. tanito, Egybazas- 
dengelag 35/4 

Timar Ignac dr. ugyved 19 

Zorkdczy Jdzsel dr. 'ttgyYed 
. irodaja 16 

Lakasa 21 SZIRMA 

(lasd Miskolo) 

SZ1RMABESENY0 

Hivatalos 6rdk: 

„,.. . Vasarnap 6s 

HetkOznap: finnepnap; 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-tg. ti—ia-jy, 

Csak. eL6flzet$k resz6re: 20— 21-ig. 

Barva Istvann6 dzv. malom- 
tulajdonos, Saj6kereBztflr 3/b 

Csenddrseg, m. klr. 1 

Dabast Halasz Zslgmohd dr. 

fiildbirtokos 4 

K«zs6gl eldljdrdsdg 2 

Sa|dkeresztur kflzs6g eloljaro- 
eaga 3/ a 

SZKAROS 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6b 

finnepnap: 

„ ,_ . a , 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig, 

Csak eldfizetCk reszere: 20 — 21:-ig. 

Ktfriegyzds6g 1 H6tk6znap: 
8— 12-ig, 00 
O) pr 

ar 
O 

M 

M 

n 

X 

T 
O 1 

s SZOB 

Hivatalos 6rdk: 

.,,., VasAmap.es . 

HetkCznap: finnepnap: 

8— 18-lg 8— 11-fgr, 

14— 15-ig. 
Csak elOfizetSk reszere: 20— 21-lg. 

Budapest Szekesfovaros 
Gyermekttdillo Telepe, He- 

lemba 11 

Buzal Jdzsef ig.-tanar 37 

Csenddrdrsparancsnoksag, 

m. kir. 3 

Oobd Lajos fatermelo 15 

Elso dunagdzhajdzdsl tarsa- 

sag figynOksege 09 

F&y Gydrgy f6ldbirtoko3 80/2 
Fdszolgabirdl hlvatal 7 

Gregersen Anna maganzo rnyari 

allomis) 19 

Hangya FogyasztasI Szdvet- 

kezet 21. 

Heged Us Lajos ffiszer-, csemege-, 

liszt- es vaskeresk. X7 

Holld Geza jarasi gylimSlcster- 

melesi intezfi ,22 

491 f Szob AUTOTAXI H6vpapra viraoof frellGoe kblflenie i'i wmM wmm\l 

t5 kis- ^s nqgykocsi i Telefon: ifA 

Szolgdlat: 6jjel-nq P pq|. Vasiitallomashdl. HTvl Kass Laszlo ny. postaszamvizs 
_ga!6 IQ 

Katonal 6pttletek 6s 

batosagok: 

Szobi jarasi katonai parancenok- 

sag, m. kir. 2 

Klein Gyorgy halasamester 6s 

korosmaros 18 

Kttzs6gl eUMjar6sag 5 

. Ladanyl J end mln. oaztalyfonSk 

(nyarf allomas) 80/8 

Magyar klralyl lolyam- 6s 

tengerhajdzasl r.-t. figynfik- 

e6ge 9 

Molnar Mlklos gyogyszerisz 13 
Pentz Janos dr. orvos 35 

Postahtvatal, m. klr., tavirat- 

kbzvetit6s 39 

Sltnonyl Istyan dr.. m. kir. 

tisztiorvos 1 

Stetner Bernat bornagykeresk., 

likor- 6s oognacgyiros 4 

SUdl IHlhaly dr. jarasi m. kir. 

allatorvos 6 

Szobl kttbanya r*-t. 10 

Szokolyl Andor dr. kSrorvoe 8 
Toth JLaszld m. kir. postamester 
12 
Otbiztossag th. 20 

Zoltal Jeno* may. flllomdsrtnok 

r 14 

SZOBRANC- 
COBPAHObl 

Hivatalos 6rdk: 

nAfM^„„. Vasarnap 6s 

BfitkflaAap: finnepnap: 

8-ll-1g, 
8— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Cask eWflaetflfc r6sz6re: 20— 21-ig. 
Adohtvatal, m. klr. / 13 
Csendorors, m. klr. 16 

Csendorttrs, m. klr., Tiba — 

Ua6aBa 5 

Csuba Sandor fbldbirtokos 12 
Fekete Rudolf dr. nagyivdnyi 

ottob 6a a posta betegs.-.bizt. int. 

orvosa 19 

Fejervary LaszlA ny. earedes, 

fMdbirtokos 27 

Foszolgablrdl hlvatal 8 

Ganyo Istvan uradalmi igasgat6 

gr6f Sataray Magdolna gazdasagi- 

ban 6s erd6szet6ben 22 

Gaal Janos dr. Ugyv6d 83 
Herskovlcs Bernath dr. 

kttrorvoa ' * 30 

Hnra IHlhaly bor- 6s stJrnagyke 

reskedO 31 

Ukovlcs Jeno* gy6gyszertar ass 

Isteni gondvisel6stiez 40 

Ivancsd Emll dr. jarisl szolsa- 

fciro 29 

Jarasblrdsag, klr. 17 

Jaslk Jozsel III. vaskereskedfl 

jarasi liszte!osBt6 36 

Katonal epUletek 6s Roklczky Istvan dr. k8rorvos 

21 

Sods Vllmos rn. kir. jarasi gazda- 

sagi feiQgyeW 34 Szakats Pal Hj. 

master m. kir. posta- Szladek Ferenc dr. Jarasi m. 
kir. allatorvos Q 

SzobrancgyogylflrdOaz Orsza- 
gos Taraadalombizcosil'6 Int6zec 
tnlajdonaban 2 

Szobranci Jarasi Hltelsztf- 
vetkezet, mint &z 0. K. H. tagja 
10 

Zolfcsak Istvan dr. jfirasi 
fflszolgabir6 28 

Zuberee Janos dr. m. kir, jarasi titszti orvos 

SZOBRANCI 

(lasd Szobranc) 

SZOKIRNICA 

(lasd Szeklenoe) 

SZOKOLYA 

Hivatalos 6rdk: 42 H6tk<5znap r hatosagok : 

Bzobranci honv6d allomas parsag 

6s -jarasi katonai parancsnoksag, 

m. kir. 10 

Ketter Ferenc m. klr. zaszl6s, 

Ieveate ktfrzetparancsnpk 20 

Kosan Gyula vend6sI0s 32 

Kovacs LajOS „Fntura" bizoma- 

nyos 37 

Kvakovszky Mikltfs dr. kir. 

jarasbird, 30 

KUrJegyztts6tf H 

K«rJegyz«s6|J, Als6hnnk6c 9 

K0r]egyz{»s6g t Poroszt6 — 

IIopOCTOBI. .24 

K0r|egyz0s6g, Tiba — UnOaBa 
15 
Holnar Vllmos dr. Sgyr6d 18 

Pataky Ferenc m. kir. ,,f6liad- 

riagy, saazadparancsnok ' 20 

Patay Ferenc jarasi hitelseOvet- 

■ keaeti Gpyvessetfl 38 

Prases ak Janos f iiszer 6s vegyes- 

kereskedfl 41 

P6nzttgy0rl szakasz, 

m. kfr. 7 Vasarnap 6» 
ttnnepnap : 
8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak «[6flzet61i r6sz6re : 20— 2i-ig. 

BUrzsltnyllgetl parcellazasl 
lroda Nagymorg6, felel'fls elfi- 
flzett: gr6f Karolyi Ferenc 10/4 

Gazdak Blztosltd SzOvet- 
keieete eliemert vallalati nyug- 
dijp6nztaranak erd^gazdasaga ' 7 

InAczl k^banya 6s lpartele- 
pek r.-t,, Papbegy Q 

Karolyi Ferenc grol galmncl 
blrtokkezel6s6ge, felelos elofizet6: 
gr6f Kdrolyl Prirenc 10/2 

Kiralyr6tl nradalom 6s 
lpartelepek r.-t. 2 

K0zs6gl elttljar6sag 1 

Paphegyl Tadaszhaz Preyez 
Gusztav 8 

Stelner Jen0 teny6sz- 6s vagd- 

allatkeresk. 5 Q6tk6znap : SZOLAD 

Hivatalos. 67 dk: 

Vasarnap ^s 
finnepnap : 
8-i2-1g, 8-li-ig, : 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Caak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
BallaKaroly vit6z, ref. Ielk6sz 1 
Cseb Sandor vend6gWs 3 

Horvath Zoltan dr. pl6ba«os, 
P16bauia bivatal 2 SZOLGAEGYHAZA 

Hivatalos 6rdk: H6tkfiznap : Vasarnap 6s 
usnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak el6fizet*k r6sz6re: 20— 21-ig. 

EgyedArusagl Szeszgy&r, 

m. kir.* S Frlsch Ferenc keresk. 5 

Hangya szUvetkezet 7 

K4fzs6gl el<HJar6sag 1 

NedeczkyGrlebsch Viktor 

szolgaegy bazi gazdasaga ~ ; 2 
T6tb Janos all. isk. ig\ 6 SZOLGAGYOR 

(lasd Kisb6r) 

SZOLNOK 

Hivatalos 6rdk: 

Ejjel-nappali szolgdlat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos ordi: 

1. sz. postahivatalban, 

Baross-u. 14. 

Eg6sz 6ven at 7—21 oraig. 

2. sz. postahivatalban t 

szem&ypdlyaudvar. 

iml-nappali szolgdlat 

5. sz. postahivatalban, 
Tomori-M 2. 

4. sz. postahivatalban, 
AttUa-tit 21. 

H6iko"znap: Korlatolt szolga- 
8— 12-Jg, lata iinnepeken: 

14-18-fg. 8— ll<ig. 

Acsat Odttn fa- 6s sz6n nagy- 6s 
kiskerepkedfl, 6pUletfa- 69 6pit6si- 
anyagkeresked6, Tomori-it buaa- 
Piao 3-23 

Lakaaa: Tomorl-iit 7. 6-52 

Aosay Lajos vend6gJos. Mnasollnl- 
"■'»• 3-21 

Adrlal BIztoilt6 Tarsnlat 
szolnokl Idttgynoksege, 
Baross-n. 15. 3-76 

Ag6cs Ferenc ant<5karo3ez6ria- 
kocsIgyart6- 6a f6nyeafimester, 
Pet6ti-u. 7/a. 5.53 

Agoston Gabor dr. p. ii. ffitana 
csbs lakdsa: Baross-u. 74. 5-17 

Alcser Ferenc rabatesto-, vegy 
tigztito- 6s gozmosbgyArtnlajdonos, 
Dr. HarsAnyi Gyala-u. 5. 2-47 

Alcsl-TenyO-Kengyeii ar. 
mentesltd 6s belvlzszaba- 
lyozo tarsnlat 
I. hz. gatorhaza, Alcai szSg 5-90 
n. sz. gatorbaza, Szanda, Epreskert 
1-99 

Alftt Idl FnTarozasl 6s Butor- 
szallltasl Vallalat c6gtni. 
To.th . Erndn6, Kolozsvari-n. 23. 

A Idas asvanyvtz-vaJJalat] 

b6rlo Boldini Miklia, Grot Apponvl 
Albert-n. 16. . 4-25 

Allam6plt6szetl hlvatal, m. 
kir., Gbroye-u. 2. 42 

Allaml polgarl Ilnlskoia, 
Baross-u. ,59. 17 

Allamp6nztar, m. klr. (alktiz- 
pont) Koasnth-t6r 2. 18 

Allamvasntak 1 
AliomasffinSk f 5-57 

' Anomasffinfiks6g 5-56 

Futfihdz 6-36. 

F^tChaz 16ntiks6g .; 6-37 

KBznti g6pko<ssifizem 1 sao'lnoki ki- 
rendelts6ge, Tomoiy-ut 4-44 

Raktarf6n5ks6g, teherpalyaudvar 
4-41 

. Oazralyta6rnfiks6g 45 

Mflhely 26 

MubelyffinOk Jarai Elem6r iakasa, 

8zabadsag-t6r 2. 6-64 

Alexander Imre alispan magan- 

lakisa, Gorove-u. 3. . 03-70 

Altspanl bivatal, Qorove-u. 2. 2 

Alispan maganlakasa,Gorove- 

u. 2. 3 . 70 

Altmann 6s Halasz 6pitflmes-. 

terek 6s 6pit6fi vallalkozak, 

Bawbyany-a. 1. 3-50 

Ambrus Jozsef dr. varmegyei 

aljegyzfl, 8aentF6renc--n.il. 5-04 
Antal Fttl»pn6 ttzv. ny. kir. 

mfiszaki tanacsos Ozvegye 8-21 
Antal Gyula fdszerkereskedd, L1- 

get-n. 39. 5-29 »Aranylakat«« vend6gia, tnlaj-^ 
donoa : Hajdu J<5zsef , M6ricliget 3. 
3-19 
1 Arnlorgalom tc kBaponti irodaja, 
Kossuth-t6r 4. 1-26 

Astra blztoslta r.-t., Goltein Sieg- 
fried vez6rtitkar, kalvin-u. 8. 

Aatotaxlallomas, Fdbian Lajos 
b6 raut6favaroz<J. Vasn t;ii lo mis 4-40 
Az Anker" Altalanos Blz- 
toslto r-t. f i6kja, Grof Szapdry- 
u. 22. §-9% 

Babak6pezde, m. klr., Baross- 
n. 61. 2-O8 

Babos Dtfnte m. kir. szazados, 
Baross-n. 67. 5-85 

Bad6 Zoltan dr. m. kir. eared- 

orvos, mnt0seb6sK, Baross-n. 09. ' 

2-25 

Baghy Gynlan6 sz6cs6nyi 8-41 

Bagdl Janos If J. eKristaly i>Vegy6- ' 
szeti Ipar, Madach-n. 21. 3-85 

BagI Zoltan f^rfiszabi, dr6f 
■8zapary-u. 2. ' 4-86 

BaglnC Drexler Maria kbnyv- 
keresked6s, Baross-u. Si. 6-18 
tagoly tlzlethaz, Farago 
Sandor k8nyvnyorada, kenyvkd- 
t6szet, b61yegz5[izeni, HeincBel- 
b61yegz5ilzem, amntfir fotolabora- 
Wrinm, Gorove-utca 20. M-45 

Bagossy Istvan vit6a, m. kir. ny. 
a. alezredes, Damjanich-a. 1. 

1-92 

Bagossy Karoly dr. varmegyei 
tisztiroDgy6az, Qorove-n. 2. 2-77 
Ijakasa, VVerboozy-n. 12. 3^92 

Bajor Sandor dr. orvos. Hubay 
Ferene-u. 12. 3-30 

Bajtarsl szolgalat 7-22 

Bakal Gyula fa- 6s 6pIto%* 

anyag kereskedelml r.-t, 

fatelep es epitflanyagok, Attila-at 6. 

1-33 

Balazs imre 6ra- 6s ..6fc8zerrak- 
tara, nagyban 6s kicsinyben.Gorove- 
u. 85. 8-02 

Balog Albert, a^szolnoki cukor- 
gysir r.-t. aligazgatoja. Cukorgyrfr- 
telep 6-40 

Balogh Maty as m. kir. po3taiOel- 
lenfir, Dr. B6csi janos-n. 5.. 7-90 
Baracs Lajos, a Szolooki Magyar 
Bank tigyvezeW-igazgatoja, Hagyar- 
15- 3-88 

gimn, Baranyd Erntf 

Maria-n. 14. tanar, 
0-23 

Barath G6za sQtfid6Je, Borthy 
Miklos-nt 13. 5-08' 

,Baross CIptfhaz". C6gt. : 
Bzabo Lip<5tn6, Baross-u. 35. MarkfiB 
f6rfi, n«i 6s gyermek bfirtalpu 
cipfik, uri 6s nfii divataruk nagy 
Vftlaszt6kban. 2-86 

Barsy B6la gy6gyBzer6sz, cdreg 
patikao -■ . "- 1-11 

Bartalzldor mdv. rafisz. tanacsos, 
Baross-u. 22. 6-51 

Banky Jtizsel m. kir. AIlamreQdor- 
fftfelUgyelO, Gr6f ' 8zapary-n. 13. 
1" j 3-42 

Bardos testverek nfl^-es f6rfi . 
dlvatariihaza, c6gtulajdono8: Bardos 
Sindor, Kossatb't6r 16. 2-05 

Barkany B6la dr. szemorvos, 
Baioas-u 2. 55 

Bede Vlktorla iraflk, Barosa- 
■_ n. 40. 5-10 

BenkO Albertn6 kb^igazgatasi 
bir6 Czvegye, Gr6f ipponyi Albert- 
u. 1; .--,. -3-10 

Bodnar Istvan m. kir. tflz6r- 
Wh^dnagy, FUrd«-tt. 1/b. J.em.. 
6-21 

Bohn Mlhaly t6glagyara, t6gla- 
gy&rtelep 1-87 

Boros Janos, StOgermayer 
ut6da fial- 6s vadkereskedO, . Kos- 
Buth-t6r 10. 1-85 MTuTHI 4-40 492 Adion fel dlsztaviratot. SsjpMok v^ DENES J6ZSEF m. kir. osztalysorsjegry 
fS&rusit6 f Telefon: 777 sz&mla 777x7« Gettler Izldor bankar, Mussolini- 

a. 21. 1-87 

Gerecz Gynla m. kir. alezredeg 

7-25 Boros Llp6t ffiszer- 6a vegyes- 
kereBkedfl, Vag6hld-a..38. 5-21 

Brenner Sandor nyag. takptari 
igazgat6helyettes, Lengyel-szdlfl- 
telep 7-83 

. Breaer Beta papiruagykereskedfl, 
Baross-n. 30, 6-22 

. Breuer taszlo dr. figyved, Gr6f 
Bzapary-u. 20. 2-04 

Brail Emit! lafcasa, Werbficzy-n. 8. 
6-54 

Brttll es Neumann, tnlajdonoa: 
Brail Emil, rfiffa- eB divatbereskedd* 
Barosa-o. 1. 3-69 

Buday Bela villanyerflre beren- 
deaetfc eptilet- es bntorasztalos 
. tlzeme, Kolozsvari-a. SO. , 5-59 

Budaf Marin termeny- 6s gyfimHlcs- 
nagykereBk., Gr6r Szapary-a. 8. 

. 4-15 
Budapestl asvanyolaJgyAr 

r.-t. varmegyel lerafcata Tornyoa 
Vilmos, Ujszaszi-nt 4. 3-9J 

Bnrlan LAszld, a HongAria. vllla- 
mossagi r.-t. azerelCje, Dr. Harsanyi- 
B. 25. 6-92 

Buzasy Ferenc epitesi vallal- 
koz6 es siremlekkeszitfl, Hortby 
Miklds-ut 110. 8-14 

Cegledl Sandor kofaragd eirkO- 
raktara es mukflgyara, Grdf Tisza 
Istvan-ter 1. 11 

Chlovlnl Ferenc featomaveM, 
Lippich Gusztav-ter 15. 6-85 

Csabay Antal m. klr. postal 
mtisi. tlaerai gyakornok, Geza-. 
n. 2. 8-24 

Csaptt Erntt dr. kir, tb-rveny- 
saeki bir6, Madaoh-n. 27. 2-9' 

Csaszl Ferenc dr. Bgyved, Go- 
rove-n. 7. 2-76 

Csat6 David dr. ugyved, Wer- 
bflczy-n. 1. 3-40 

Csecsemtt- es gyermekkOr.. 
baz, Kaivin-D. 3. 20 

Csend0rs6g m. klr. : 

OsBta!yparanosnok3ag gazdaaagi 
hivatala 21 

SBarayparanQsnokaag, Ors 2-68 
KOzlekedesi b"rs 2-50 

Csepal Dezstt klr. mftea. tahacsos 
allamepitesBeti hivatal tonfike, 
Mussollnl-a. 14. 3-87 

(Uzemben: V/l— X/31-Ig) Holt Tisza- 
part 6-91 

„Csepel klrendeltseg** veze- 
tflje Hantos Artnr, Szent Fereno- 
a. 6. 4-05 

Cslcsmanyl Geza mm- es likflr- 
ipar, bor-, sBrnagykereskedeae, Ba- 
ross-B. 19. { . 4-37 

Cslky . Erntt all. iefc, igazgatd, 
Thok.eiy-at ', 6-38 

Cslzmas Mlhaly bentes, meaza- 
ros, Gr6f Szapary-a. 2. 4-97 

Csorba Kazm6rne ttzv. nyng. 
kir. vezetQ Jarasbiro Gzvegye, Ma- 
solinl-n. 5. 6-27 

Csorba Ttvadar dr. orvos, Ba- 

TOSB-n. 26. ' 3-35 

Cstfmttz GAspar dr. r.kat.heiyl 
lelkesa, Ujvaroa, K6rCsI-a. 1. 4-61 

Czobel Istvan ny. b. i. titkar, 
Verseghy-iit 5. , 6-94 

Dannbla Altalanos BIztosIto 
r.-t. voz6rUgyn«ksige, Baross- 
a. 26. 6-50 

DarAezy Bela dr. flgyv6d, 8za- 
badaig-ter 4. Q5-56 

Deafc GyVrtfy dr. kSpeozl, flgy- 
vfid, tb.-fflflgyfisB, Uti T6ih Tamas- 
park 5. v . 4 

Bebrecenl Lajofl mazblfi, GyO- 
mOrei P6lix-n. 10.' ^ 3-76 

Deesy Aladar dr. m. kir had- 
nagy, Tomory-u. 2. 8-45 

Deesy Endre m^rnttk, bamarallag 
jogosltott lOldm^rfl 7-62 

Denes Arpad kereskedelmi figy- 
nOks^g , Halaaz-a. 14. 4-48 

Denes J6zsel vitfia, m. klr. ■ osz- 
talyaorsjegy ifiarusitfi irodaja, 
Barosa-a. 22. 7-77 Denes Marton ffisserkereskedfi is 

munkakfiavetitO, Th5k«y-0t 36. 

6-39 

MankakSavetitS 6b pJnc^ragynOk- 

86g, Barose-a. 87/3. 6-28 

Derczy Peter cukorgyarl fel- 

figyelfl, cukorgyar-telep 6-41 

Dentscb JenO ruszerkereskedfl, 

TemetO-a. 18; '5-6& 

Dlnka Andras teberantfifavaTOBd, 

«Mateo8zs-tag, Horanszky vNandor- 

u.95. 4-66 

Dlveky-Bezsllla Gyltrgy, a m, 

kir. kfizellatafli felugyelfisig veze- 

t<Jje, Gorove-u. 3. 4-16 

Dobos Istran vfirosi adfitisBt, 

Kludlk Gyala-a. 12. 3-24 

Ddczy Gedeon dr. egyetemi 

magantanar, bfirgyfigyasz-Iflorvos, 

Horanaaky Nandor-u. 99. 4-11 
Doh4nybevalt6 blvatal, m. 

klr., Attila-u. 3. 2-71 

Donath G6za t»rv. szakfirtfi, 

Do'aaih J6zsel 4pitesi vallalkozi. 

okl. mernBkOk, HonY6d-a. 3. 1-47 
Donath Tibor .dr. QsemTezetfi, 

ATany Jaaos-a. 18. -7-13 

Donath Zoltan dr. fogorvos, Gr. 

Saapary-u. 2. 83 

Dorotfhy Lajos m. klr. posta- 

segedellenOr, Madach-n. 14. 3-66 
Dresler Istvan kfinyv.- paplrke- 

reskedO 6a k«nyvk*tfi, Damjanteh- 

u. t. 6-83 

Dreher-flafigenmacher 

Elstt Magyar Beszveny Ser- 

Itfzde Reszvenytarsasatf 

tArahtara, Mussolinl-u. 8. 67 

Duna altalanos blztoslto r.-t. 

MflgyDflksege. Kossuth-t6r 3. 36 
Durst Janosne dr. orvos 

JJzvegye, Temet6-u. 7. 1-67 

Dnsek Ferencne Qzv. temetke- 

z6si vallalata, Gorove-a. 31. 78 
Elek Imre vitfiz, vendSgWs, Aradl- 

u. io. 6r66 

Elek Istvan dr. Varosl tlsztlorvoa, 

a posta bet. bizt. int. orvosav Gr6f 

Bzapary-a. 17. 2-72 

Elek Kemeny Zoltan gyigy- 

szerisz «Damjanlohi»-gy6gyBJiertar, 

Szabadsog-ter 5. 2-52 

Elekes Ferenc vitfez, m. kir. 

alezredea, 10/1. zlj. parancfiaok, 

Barosi-a. 25. 6-19 

Elkan Istvan szucsmester, Hitel- 

bank palota 7-79 

Eisner Laszld klr. f5m6rn0k, 
Gorove-a. 8. n.|5. 7-92 

SlsO matfyar altalanos biz- 
tosttOtarsasai!, Gorove-a. 8. 48 

Enifelberg Oszkarne dr. otvos 
neje, Kert-u. 2.. sz. I. omelet 7-50 

Erdolelttfyel<fs6£> wu klr., 
WerbOozy-u. 24. ;... . 1^69. 

Evantfellkas Lelkeszl Blva- 
tal, Grif Apponyi Albert-a. 6. 6-32 

Eyler Antal vezerkepviselft, 
Barosa-a. 53. 87 

Fa- es lemlparl szaklskola, 

m. klr. aJlaml, Barose-a. 57 

3-47 

Fanesall P6ter «Gdlya*-korosma 

berlflje, korosmaros, Baroas-a. 65. 

6-10 Farad y Kalman mazer-, osemege- 
kereskedfl, Gorove-a. 10. 6-02 

Farago Sandor kOnyvayomda, 
* kOnyvketeszet, belyegzSttzera, 
„Bagoly «* tjzletbaz, Heiaczel- 
irfig^ptiBem, aniatfir fotolaborat<5- 
rinm, Gorove-atea 20. 01-46 

FaratfO Sandorne lak&sa, 
Pacsirta-a. 6. 1-24 

Farkas Ferenc ezredes, Deak 
Ferenc-n. 4. 4-90 

Farkas Ferencne o:Rfasa» 
viragoflarnok, Barosa-u. 1. 3-36 

Farkas Horae m. kir. alezredea, 
Bcbettsik iBtvAa-a. 3. 4*9^8 

Farkas Odtfn kir. maszaki tana- 
oaos, Jaszkart-a. 11. 4-57 

Fazekas Adoll vaskereskedfl, 
Baross-a. 35. 3-39 

LakatoBara-esmerleggyiT, Tomory- 
4tl2. 3-73 Fazekas Janosne Aranyhattya 

aterem, BBTdad 3-03 

Fazekas Laszld faazerkereskedo, 

Verseghy-iit 9. 5-03 

Feher Antal kereskedG, ferffra- 

hak, nfli kabatok; Gorove-a. 22. 2-33 
Feher David bflrkereBkedo, Ba- 

ross-u. 39: 1-76 

Feh6r Erntt dr. orvoa, Qr6f Appo- 
nyi Albertra. 3. 2-29 
FeberMlhaly dr.ogyved, J6kai- 

tf^l/a. 6-06 

Fekete Sandor epfiletbadogos ea 

vizvezetekszerelo vallalata, Zrlnyi- 

M.-o. 3. 1-68 

Ferenczy Kalman all. el. tafc. 

igazgat6, Abonyi-at 2. 5-38 

Ferenczy SAndor m. klr. posta- 

rttiszt 1-50 

Flnta Lajos f6rfl- es hM dlvat-, 

rfivid- es kiJtOttarakereakedft, 

Baross-a. 28. 7-94 

Fodor Artar ari, nfli divatarohaE. 

kereskedfi, Koasath-t6r 6. 6-05 
Fodor Imre beraat6talajdooos, 

Liget-a. 60. 1-09 

Fodor K&roly dr. fogorvos, Maa- 

aalini-u, 4. 1-61 

FolyammernUkl blvatal, m. 

klr., Massollnl-a. 4. 33 

Foyta Tibor, a Magyar Alt. K«- 

ezenbanya r.-t. vezerkepviselftje 
7-65 
Fonclere altalanos blztoslto 

tntezet (Magyar Franoia Bizto- 

sitd H.-T.), Grdf Szapary-a. 2. 

1-08 
Fonyd Sandor featdkbiz, Barosa- 

a 88. 1-04 

Forgalml AdOhtvatal, Beak 

Fereno-a. 2. 7-28 

FttlspanI blvatal, Gorove-a. 8. 1 

Foszolfablrdl hlvotal, k»z- 
pontljarasl, Gorove-a. 2. 2-20 

Frledmann Jentt nfli- es ferfi- 
kabat ea keazrahafizlete, (Neamaaa 
M. egyedirasitas, takarekossagi el- 
adaal hely), Barosa-a. 4.- 3-26 

Fntnra a Magyar Sztfvetke- 
zetl Kttzpontok Arnforgal. 
ml r.-t. szolnoki bev&B&rld kiren- 
deltaeg, Bzapary-n. 11. 4-60 

KirendeltBeg&iek vezetojelpolyl- 
Keller Tamas, Lippich Gosztav- 
ter 8. 06-84 

Fureszanyag Fakereske- 
delml r.-t., Attila-at 3a. 

Ftlzesy Istvan dr. kir. Jaras- 

biniaagi elaflk 7-48 

Galambos MlfclOS seappangyaros 

1 flzlete, Baross-n. 3. Caaraoki-r^sz 

Gartner Janos lapvallalatl szer- 
.;. vezfl, Jaazktlrti-B. 2. 6-79 

Gazdag Istvan (akereskedfi, 
- Tomory-nt.mav.-telep 4-20 

Gazdasagl lelttgyelttseg, var- 
megyel, Gorove : a. 8. 92 

GazdAk blztoslttt sztfvetkc 
zete szolnoki vezerkepvisslete, 
Gr6( Apponyi Albert-a. 6. 1-57 

Geher Istvan dr. kir. tBrveny- 

szeki tanaeselnttk, Damjaaich-n. 1. 

7-71 

Geiger Jentt szandai gazdasaga, 
Bzaada-paszta 1-10 

Gellert Jeno r.-t. Igazgato, 
MasBOlini-n: 22. 1-81 

Gere Lajos dr. flgyvid, Gr6f 
Apponyi Albert-n. 18. 3-80 

Gereben Ferenc m. klr. azaza- 
dos, Werbfioey-B. 2. I. 2-36 

Gergely Mlklds bentes 4a mesza- 
ros, Caaraok-n. 42. 6-03 

Gergely Mlklos hentea es m6- 
szaros mester lakasa, Eisfalady- 
o. 9., Huscsarnpk 43. ■' 8-04 

Gerge;iytly Geza dr. Ogyved, 
Grot Bzapary-a, 38. 5-75 

Gettler' bank- is valtofizlet, Go- 
rove-a. 14. \ ..:-■■.-- 1-48 

Gettler Dezstt dri 6gyv4d, Mna- 
solini-a. 1. 2-05 Verseghy, Hortby SBaboIcs-ter i. 

2-57 

Glr6 Istvan textil-, rOvid-, kotott- 

azflvSttarakere^kedfl, Kossath-t^r 4, 

1-15 

G. Kov&cs J&nos bentes es 

meszaros, Koasntb-ifir 2. 6-17 

Glttek Kalman divatarnbat es 
berantitavarozAii vallalat, Baross- 
n. 21. 2-30 

Goldberger Mor,azAdria blsto* 
sitd tarsnlat Mttgynttke, Gr6f Sza- 
pAry-a. 4. 1-34 

Gombos ArpAd dr. Qgyved, 
Baroas-n. 4. 8-43 

Gombos Garage es Javitd mu- 
bely, tol'ajdonos Gombos Ignac, Ba- 
ross-n. 30: 1-59 

Gombos Imre dr. fogorvos in 

rflntgealaboratorlama, Baroas-a. 27. 

1-71 

Gonda Alatos azatutasl es fa- 

varozasi . vallalata, Tomory-n. 21. . 

4-08 

Gonda Testverek cakorkanagy- 
kereskedfis. 8Ut5-a. 1. 7-76 

GodtS Mlhaly tanagyl (fitan&osos 
BaroBB-n. 71. 6-48 

Gttnczy Odttn dr. orvos (ffll, orr, 
gege) Szapary-a. 2. 4-24 

GrdI VUmos Bg&kkdlosflntd, Iusb- 
nalt ssakok vetele es eladasa. Szent 
Fereno-a. 13. 5-46 

Gran MIksa <Fiat> aatdk k^pvi- 
selete, Habay Fereno-a. 3. 6-86 

Galyas Jdzsef, Tdth Laszld 
6s tarsal berbengermalma, Attila- 
n. 4. 2-18 

Gnlyas Mlhaly egyenrabazatl is 
angol divat szabomester, CealAd- 
a. 4. ■ 5-86 

GyarlAs Gyttrgy dr. orvoa, Grof 
Apponyi Albert-n; 7. 4-56 

Gyenes Gynla dr. vatosI allator^ 
vob, Horanazky Nahdor-a. 6i. 3-55 

Gyttrgy I Szabd Bertalan' 

tanar, Liebner Janoa-n. 18. 7-33 
flajdn JOzsel m. kir. fflhadnagy, 

BaroEB-a. 23. 7^5 

Hajdo Jozsel bdrnagykereakedff,. 

JaEa-Kagyknn-SnolDOk-varm. talp- 

elosztdja, Gorove-a. 8. 7-14 

Hajdn Jdzsel es Tsa. «Norma» 

cipdgyar, Kalvln-n. 8. 6-59 

Balasz Geza kSnyv-, paplrkeres- 

ked6s es kOnyvnyomda, irodafel- 

szeretesi raktar ---■ 5-22 

Balasz Imre dr. orr-, gege-, ffil- 
orvos, fogaazatl betegsegek azak- 
orvosa, Gr6f Siapary-n. 19. 1-44 

flalasz Jentt dr. kir. tOrveny- 
szeki bird, BzabadBag-ter 8. 2-10 

flalasz Sandor dr. varosl orvos 
lakasa: Gr5f Szapary-a. 11. 2-92 
RendelOJe: Gr6f Szapajry-n.22.6-94 

Balmagyl Sandor avegeed 6s 

kepkeretez^si villalat, Baross-n. 10. 

5-12 

Balmos Sandor fuszerkereskedo, 

Szaiit6-n. 20. 6-91 

Barkanyl Janos bard ara- 

dalma, Saabalom " 93 

Basznos Zslgmond dr. Qgyvld 

irodaja, Gr6f Szapary-u. 13. 6-56 

Bazal Altalanos blztoslto 
r.-t. szolnoki Mftgyndksige, Maria* 
u. 63. l-KIS' 

Bazl JAnos sfitfimester, Hortby Hlk- 

loe-a. 48. .". 2-79 

flegedtts Laszl6n6 postaseg&l- 

tisztnd -8-23 

fleltrlch Jozsel. ftiszer-, ese- 

mege- eg vegyeskereakedO, Baroas- 

ii. 89. 7-70 

Belzler Laszlttkir. mfiazaki 

tanacsos, Horaiiszky Nandorr . 

h. 51/b. 8-37 

Benny ey Jentt dr. m. kir. f4- 

orvos, Gr6t Saapary-u. 4/6.- 84 Oi 

3' 
ft 
0! 

97 
3". 
Oi 
N 

8 

x 
z 
o t 493 1/ Szolnok Herczogh Maria tanarnS, Holt 

Tiazapart ii. 8-11 

Heredy "Gynla cipouzlet, BaroFs- 

A - «• . e-42 

Bevesl Gnsztfiv garage, javito- 
mfihely, benzinallonias, Arany 
Janos-B. 25. 75 

Hoks&rl Jdzsefnd 61fi- 6g mn- 
viragkereskedo, Baross-n. 3. 8-12 

Hoinvedsdg, lasd Katonai alabo 
larok. 

Honved ntdsztlsztek eveztfs 

egyestilete 3-90 

Horvath Erzsdbet m. kir.-posta- 

dijnoknS,. Napsngar-u. 6.- 6-28 
Horvat Sandor sirkorakrar 6s 

kofarag6-ip;iros, Baross-u. 43. 6-24 
Horvath Elemdr cukraszmester, 

Damjanich-u. 1. 6-75 

Horvath Jdzsef HJ.g6pjavit6 6s 

antog^Dhepesztfi-Qzem, Liebner . 

Janos-u. 28." . 3-18 

Horvath Kdroly eip6- 6b divat- 

arokereskedoy Gorove-u. 21. 7-49 
Korifmpff Erzsdbet nfii divat- 

sealon tntajdonos, Prohaszka-u. 6. 

8-16 

Hungdrla Vlllamoss&gl r.-t. 

szolnoki fizemfonoks6ge, Grof 8za- 

pary-n. 26. 2-54i 2-53 

Hnngdrla Vlllamossdgl r.-t- 

Fotransformator allomas, Tiszapart 

3-82 

„Hnngdrla« ram- 6s Ilkdr- 

6pdr,Hungdrla Mtntaplnce 
or-ds gy ttmdlcsszeszf dzde 
Osztrelcher Llpdt ds Ha 
N&ndor, Szolnok, Baross-H. U. 
053 
„•' „Hunnfa"Fa-e8Epltoanyag- 
fcereskedelml r.-t.. Attila- 
utll. 1 _ 07 

Htfbscher La Jos fogtechnlkai ]a- 
boTatoriuma, Baross-n. 25. 5-23 

Imrey Izabella fBldbirtokos, 
Kalvin-n. 8. 8-34 

Iparfelligyeldsdg, m.kir.,ke. 
r!Heti,HoranszkyNandor-u.27 68 

IpartestUlet, Grof 8zapAry-u. 5. 

46 

,.■ 'polyl Keller Tamas, a Futura 

. r.-t. kirendeltseg6nek 6s Nostra r.-t. 
telep6nek vezetoje, Lippioh Qwm- 
tav-t6r-3. e-84 

Ivanlts Jdzsel Tiszaszalld 6tter- 
mai 3_qq 

Izraellta hltkozsdg, Szent 
Ferenc-u 4. 1-41 

Izsak Jdzsef 'r.-t. Bzolnoki lera- 

kata, fest6knagykeresked6s, Kos- 
. sutb-t6r S. 54 

Jankovich Zoltdn dr. aeb6sz, 

fogorvos, Grof 8zapary-n. 6. 4-02 

'•'■■' Jardshlrdsag m. klr., Gorove- 

V. ™- *■ . 3-05 

7 Jasz-Nagyknn-Szolnok Var- 

". megyel Ktfzjdldll Szovet- 

„■ kezet, Gorove-u. 4. 7-16 

''■ Jasz-Nagyknn-Szolnok V6r- 

megyel AUattenyesztd 

EgyesUIet, Werb6czv-n. 13. 

8-20 

Jdvor Zoltan benzln-, olaj- 

mftszaki keresked6. Baross-u. 44 

1-72 

Jeney Ferenc 11/. «Globus» Ke- 

reskedelrai Ipari es Mezflg. r.-t. 

bizomanyosa, Baross-u. 24. 3-56 Katonat dpttJetek es hatd- 
sagok: 

Arkasz-tabor 4-22 

Arkasz alakalat 4-23 

ElelinezO fWkraktar 2-42 

G6pkocsizd kfleepes tarackosliteg, 
Varosmajor-u. 2-56 

Honv6d gyalogsagi laktanya, Horthy 
MikKSs-ut 83. 52 

Jarasl ds varosl levente- 
paranesiioksag 7-95 

Reptilfitdr 3_32 

Kieg^eaitCparanceDoksig-, 
Gr6f Apponyi Albert-u. 9. 4-13 
Honv6d CBapatk6rhaz parancsuok- 
sag 39 

Honv«5d csapatkorbaa kapiis 1-31 
Honv6d caapatk6rbai gazdaeagi 
hivatala 2-64 

Allomaspai-ftnosnokflag, 68-asok- 
utcaja 2. 4-53 

Utaszlaktanya Beheftsik-telep 4-82 
Tfiz^r alaknlat pBaga 3-63 

Tfiz^riaktanya, Scheftslk-telep 

4-04 6 r fimetokoi, ha esk Ov 6 r e, nevniD r a kQIdfill 
tavlratat dl,,«s tavlratlapot ktrf taaULSSSr Kadas G^za m. klr. postaforg. 

dijnok Konstantiu-u. 7. 3-09 

Kadas (Kaialszky) Janos 

6pit6sz, Horjlnszky N.-n. 99. 1-78 

Kad&r Elek cinifestio, fivegcsi- 
szold, ttikfirgyara, tablaflveg gyari 
raktara, Gorove-u. 6. 2-99 

K&dar Kalman cukraszda, Qr6f 
8zapary-q. 1. 2-34 

Kadar Sandor fogaszatl labora- 
tdriBma. Dental-Depot, Grof Apponyi 
Albert-n. 9. 8-40 

Kalman Elek varosi. fetsokeres- 
kedelmi iskolai tanar, Gr6l Bzapaiy- 
«- 7- 2-S7 

Kalman Istvan kereskedelrai 
Dgynttkgege, Baross-a 33. 3-71 

KalmAndl Mlhaly dr. orvos, 
a posta bet. bizt. int. orvosa, War- 
bdczy-u. 7. 3-49 

itanltz Nathan ffiszernagykeres- 
tcedo, Kossnth-ter 5. 1-35 

Kapl&r Jdzsef irfig^p-, varrdpep- 

es kerekparinuszeresz, Baross-u. 31. 

3-31 Kiss Mlkl6s Vacuum Oil Company 
r.-t. szolnoki lerakata, Q16I 8za- 
pary-u. 2. 2-43 

Kiss Mlklds dr. orvos. a posta 

bet. bizt. int. orvosa, Baross-u. 64 

5-84 

Kiss Rezs0 nyug. . fflint^eS, Ver- 

. boezy-u. 3. 6-07 

Klein Dezstt litszer^sz szolnoki 
fiokja, Baross-n. 2. 6-34 

Klein Ign&e vaskereBkedo, 
Gorove-u. 1^5 

Klein Laszld Bfitftiparoa^oransaky 
Nandor-n. 36. 5-00 

Koeslseslk JHIhaPy autdmento 
gf?pia11hely t Mateosz fa varozo, Horthy 
Mikldi-ut 26. , 5-15 

Koczka Pal «Kigy6o gyogyszertar, 
Tomory-fit 53 1-05 

Lakdsa, Horthy MIkl6s-nt 73. 

5-39 

Kohn Gdrti fuszerkereskedd, Hu- 
nyadi Janoa-n. 61, 5-14 

Kohut Sandor vendfiglfis, Horthy 
Mikl6s-ut 110. 8-15 Kolbal Jen« r.k. , 
kdrhAz, Attila-tt. 25 vm. kb'z- 
1-79 Run Laszld fogtechnikai labora- 
toriuma, SUtO-u. 9. 5-73 

KUlsO szolnokmegyel 
es IHezKgazdasagl Egyesttlt 
Takarekpenztarak r.-t. Go- 
rove-u. 5. . e, 59 

KUrschner Zslgmond oirok- 
eeprd 6s hantold uzemvezetfi.Haiiial- 
U.S. e J . 72 

Kfiry Olga varosi tisztviaelft, 
Madach-u. 49, 5-05 

Lantos Artnr termenyr 6s liszt- 
bizominyos, Horanszky Nandor- 
tt -99- . . 5-61 

Lantos Imre dr. figyv6d irodaja, 
MusaoliniHi 6. - 73 

Lassanyl Jentt «Megvalt6* gyfigy- 
Bzertara, Gr6f 8zapary-u. 2. 5-32' 

Laszld Ballnt m6szaros, Gorove- 
* 15 - 8-46 

LAszld D. nyersterm6ny 6s 
vaskereskedelml r^L. To- 
mory-tt. 9. 79 

Lelioczky stttdde (Letoczky Mi- 
baly 6s Balazs Etel) Bubay Ferenc- Karossy JenK kir. maszakl ta- 
naeBos, J6kai-u.-7. 7-75 

Keeskes Jdzsel bzuce 6a azGrme- 
arukereskedfi. Baross-u. 3. 5-60 

Kelemen Jdzsel irodai g6pek, 

varr6g6p 6s ker6kparob flzeme. 

Baross-a. 13. 3-94 

Kemenczey Antal villanyerfire 

berendeaett 6pulet- 6s butoraszta- 

los, Horthy Miklos-ut 110- 8-15 
Kemeny Gyttrgy kesztyfiedsffizo- 

k6.8zit0, Gr 8zapary-u. 2. 5-36 
Kemeny Istvan nfii rnha, kabdt, 

saormeimkereskedd, Gbrove-u. 19. 
8-15 
Kemeny Jdzsel dr. Bgy v6d, 

Csarnok-u. 23. 6-47 Jdl6t arnhaz.fogy. 6s 6rt6kesito 
szovetkezet, palyaudvar 1-14 

Jnbfisz Ferenc divathaza 6-70 
Jahasz Jdnos dr. 6gyv6d, Wer- 
: b6czy-u.'2. 6-55 

Jahasz Pal dr. orvos, Arany 

Janos-u. 12. 2-17 

Jnrenak Lajos, Scheftsik Istvaii- 

n. a. 4 . 17 

Radar Bntorcsarnok kit., 

Csarnok-t6r ■ g-71 

Kadar Katalln papirkeresked6se, 

Baross-u. 28. 7-91 

Kalmar Gydrgy dr. Dgyv6d, 

Baross-n. 5. 6-96 

K ? Llm *r Mlksa divatarnkeres- 

feedo, Gorove-u, 22. 6-09 

Karilos es Tarsa tBzeio- 6s 6pi- 

»si anyagkeresnedd, Baross-u. 40 
„ , 1-16 

Katona Istvan gabonakereskedfi, 

Tomory-6t 5^9 

494 \ Kendlk Istvanne ttzv. posta- 

tisztvlselfino, Ovoda n. 10. 2-44 
Kerekes Karolyne burgonyake- 

reskedft, Baross-u. 73. 6-49 

Kerekes Paldr. varmegyei 

arvassseki fllnOk, Kert-u. 2. 7-29 
Kerekes Sandor dr. varosi 

ffijegyzfi, Dr. Toth Tamas-park 6. 51 

Kereskedelml Iskola, Bnnyadi 
Janos-u. 2/4. 8-32 

Kerezsy JenO dr. arvasz6ki 
ugyesz, Gorove-u. 6. 1KX) 

Kertesz Gyula vizvezet6k- 6s 
iakatosmfthely, Jaszkflrt-u. 8. 6-89 

K6zer Ferencne b6rautis, Pe- 
tflfi Siridor-u. 2. 1-94 

Klndlovlts IHlhdly 6rasmesfer, 
Baross-u. 29. 7-98 

Klsfaludy Jdzsef vit6z, m. , kir. 
. ezredes, Baross-n. 75. 8-10 

Kiss Gabor arvasz6ki filnOk. Kos- 
8ath-t6r 9. 89 

Kiss Janos m. kir. postaf5m6rn0k, 
6pit6si osztalyvezete lakasa, AJ- 
massy kertvaros.Napsugar-lit 4-00 

Kiss Lajosne «zv. trafik, 
Kalvin-n. 4. 8-35 

Kiss IHIhaly b6ractd»fuvaroad, 
«8zinhaz garagen FnrdO-n,, «8zin- 
haa», ofiszaszallos meilett 7-72 Komaroml Antal italmSrfi, 
Liiiom-u. 36. 5-64 

Konuna Testverek szallit- 
manyozasi 6 s kereskedeJmi valla- 
lata, mav 6s hazt6I-hazig szallitfik, 
Mussolini-n. 6. 3-44 

Konrad Jend dr. tornyosl, 
m. kir. bflbak6pezdei igazgato^tanar, 
Baross-u. fll 1^3 

Szandai szfllo 7-84 

Konsltzky Gasztav oukor- 6 s 
gyarmatarunagykereskedS, Kos- 
suth-t6r 9. 2-89 

Konsltzky Gytfrgy csemege 6s 
ffiszerllzlete a «Feh6r Kutydhoz», 
o6gtnlajdonosFarady KaimAn, Kos- 
suth-t6r 9. 43 

Kontrasztl La Jos m. kir. posta- 
tissrt, Madach-n. 15. 2-22 

Kormos Arp&d nyng. varmegvei 
arvasz6bi elnfik, Erzs6bet biralyn6 
t6r 2. ^93 

Korona szaUd (Fjdrinozy Gynla) 
Barosa-u. fi9. . 2-49 

Kdsa Lajos asvanyolajnagykeres^ 
kedfl « **> KoTacs Andor, a Magy. Nemzeti 
Bank fi6kint6set6nek £5n«khelyet- 
tese, MuBsolini-u. 8. - 2-28 

Kovacs Fereno m. kir. gaadasagi 
tanacsoa, MezfigaHdasagi Kbzrakta- 
rak veaetfije, Kolozsviri-ut 3. 5-88 

Kovais Ferenc fuszerkereskedo, 
Horthy Mikl6s-ut 46. 5-31 

Kovacs Janos hontes 6s m6szaros, 
Verseghy-u. 9, 5_q 5 

Kozma Gynla 6raa 6s 6bszer6sz. 
Gorove-u. 10. g_30 

Kdszegl Gynla bflrandbs m., 
Uelet: Gr6f 8zapary-n. 2. 6-37 

lakas: Tomory-u.t 2. 8-44 

Kdvarl Laszld 6pit3anya?nagy- 

kereskedo, cementarn 6s mukfl^yar 

Nad or- u. 20. 3-84 

Kdviry Mlklds dr. ny„ kir 

ilgyeBzs6gi alelnfik. 8zabadsig46r 2. 

44 

Ktivary Mlklds dr. HJ.-m.kir. 

tflz6rszazados, Baross-n. 23. 4-42 
Kttves IstvAn dr. bfirgyogyftsz 6e 

aro!6gus, Mad4ch-u. 13. . 3-04 
K«zepenrdpal es Minerva 

Altaldnos Blztosttd r.-t. 

szolnoki f6k6pviselete 2-88 

Kdzkdrhaz, varmegyei, A tti la- 

nf26. 34 

Kdzsztlksegletl clkkek 

nagykereskedese kftl, 

Gorove-n. 21. 4-84 

Kraasz Gyorgy dr. Ugyv6d, 

Mussolini-D. 10. 1-86 

Kramer Dezsd dr. gyermekor- 

vos, Grof Tieza lstvan-t6r 2/a. 58 Kremer Szlldrd «Feh6r kereszt* 
gyogyszertara, Baross-u. 23. 1-82 

Kronberg Jdnos kir. tigy6sa- 
s6gi eln»k maganlakasa 4-09 

Kncsera Jdzsel fnszer- 6s cse- 
mege kereskedo, Horthy Miklos- 
tt 15. 6K)9 

Knicsar Jdzsef Mdogos 6s vizv. 
szerelfimester, Elek David-n. 7 

6-25 Lellel Samuel dr. orvos, a 

posta bet. bizt. int. orVosa, Liebner 

Janos-u. 3. 2-14 

Lengyel Vllmos dr. b6rgv6- 

gyasz, J6kai-u. 10. 1-22 

Lescslnszky Gyozd f6nyk6p6- 

szeti mfiterme, Grof 8zapary-u. 1. 

2-74 

Lestyan ds Klraly fflszerkeres- 

kedfl, Maria-u. 50. 5-62 

Leveies Kdlmdn nyng. mav. 

muszaki fotanacsos, Jaszkfirt-u, 2. 
. „ 5 "78 

Ldgpltalml Hga szolnoki cao- 

portja, Park-u. 2. 4-77 

Lggvedelml alaknlatok 
szolnoki, m. klr., Varoamajor-u. 

4-04 

Lenard La|os g6p6szm6mOk, Baa- 

tya-n. 9. 4. 38 

Lenart Sandor igazgato, 
KoBsuth-t6r 4. 01-26 

Lleb Oszkdr dr. Armat Elsfl 

Magyar Altalanos Biztositd Tar- 

sasag ffinBke lakasa, Gorove-n. 3. 

048 

Ln ^ Tlgh K *ln»ftn vaskereakedo, 
DAdogos 6s Vizvezet6kszerel0, Kos- 
suth-t6r 3. 6-16 

Lngossy Gnsztdv sfitode, Gr6f 
8zapAry-u. 9. 6~44 

Lngossy Gnsztdv IIj. gabona- 
hszt- 6s tena6nynagykere3kedo > 
ue&k. Ferenc-u, 1. 5*Ol 

Lnsztlg Armln divatarnkeres- 
kedo, Baross-u. 2. 5-13 

Lnsztlg Rdzsl boriru, JAt6kArn, 
lllatszer, gyermekkocsi 6s sportcik- 
kek,' Baross-u. 35. 5-19 

Lnszt Jentt, Horanszky Nandor- 
■"■ 61 - 6-80 

Madarasz Imre vArmegyei H-od 
'ojegyzo, Ovoda-u. 12. 2-68 

Madas Mlhaly ifj. 6pib5szm6rn0k, 
epitfimeeter, Baross-n. 62. 3-54 

Magony Gynla p6kmester, 
Rak6ozi-ut 44. 8-05 

Mttgya' Altalanos Ktfszdn- 
banya r.-t. vez6rk6pviselete, 
jroda: Gr. Apponyi A.-u. 11. 7-55 
sa6ntelep: Attila-u. 6. 7-40 

Magyar Elet ds Jdraddk- 
blztosltd Intdzet m. bz. Szol- 
noki kirendelts6ge, Arany Janos- 
B< *■ ^ .-_ 7-06 

Magyar Elet Pdrt, Arany Janos- 
u - 4 - 4-52 

Magyar-hoUandl blztositd 
r^t. szolnoki . vez6riigyn«ka6ffe, 
Gorove-n. 9. . 5^7 

Magyar Kdroly dr. orvqa, Jikai- 
n 17. 69 

Magyar klr. folyam- da ten- 
gerhajdzdsl r.-t. ftgynOksege, 

Erzs6bet kiralyu6-rakpart 2-93 

Magyar koztlsztvlseldk fo- 

Sasztdsl, termeld es er- 
kesltdsz»veikezeteff6kja, 

Kossuth-t6r 2. 1-46 

Magyar mezdgazddk szdvet- 
kezete szolnoki kirendelta6ge, 
Baross-u. 84. §2 

Magyar nemzeti bank szolnoki 
fiokint6zete, Mnsaolini-n.8. 37 
FOntike 1-89 fl postanivatalban a le$me$fclelobD taviratlapot valogathatja hi. Bzohbok MaJOros Mlkl6s vitez, Elsfi Ma- 
gyar' Alt. Biztosito Tars. fOnftk- 
helyetteso lakiisa, Gorove-u. 3. 
6-80 

Makay Barnabas m. kir.' posta- 
forg. gyakornok, Vtfr6smarcy-u. 4. 

Mamuslch Laszl6 kir. torveny- 

szeki tanacseluiik, Mussolini-n. 6. 

7-31 

M. kir. all. leanyglmnazlum 

Igazgatdsaga, Szabadsag-t6r 6. 4-47 

M. ktr. Kbzellatasl teltlgye- 
lbseg 1-42 

M. kir.'' rendorseg. lasd Rend- 
orseg. 

Mandel Sandor dr. es Mandel 
Istvan dr. iigyvedek, Grof 8za- 
pary-u. 12. 1-75 

Mar Ik Lajos epiiletbadogozas, 
viBveaetek- es'csatornazasi valla- 
lat, Aradi-u. H. 6-01 

Mar6dl Antal szabomester, 
Baross-u. 87/a. 6-43 

Markus-Gaszner es Tsal 
fures/.fizemk.f.t.,Attila-ut4. 2-46 

Marnitz Fldk radi6, gramofon, 

es hanfj.saerRKaklizlet, vezet6: 

Dank6 Irore > 8-30 

Marton Dezsone, korcs^i-os, 

Tomory-ut 5. 1-73 

Marton Gyula butorszallttasV 

es fuvarozasl vallalat, 

Tompa Mihaly-ti. 7. 8"38 

Matkulcslk Matyasne rOf. div 

kereskedfi, Baross-u. 7. 2-55 

Maty as Erzsebet dr. (dr. Koves- 

nel) fogorvos, Maria-n. 14. 6-23 
Mayer Erzsebet kozmetikus, 

Baross-u. it. 6-97 

Meczner LaszlA dr. belgyo 

gyasz szakorvos, Baross-u. 23- 2-35 
Medgyessy Geza villany- es 

radioszerelft, Aradi-u. 18. 6-67 

Medgyessy Marglt polgari 

kolai tiinarnfi, Baross-ii. 16. 31 
Melnl Gyula kavebehozatal 

r/.-t., Grof lizapary-u. 2. 3-18 
Menetjegy iroda mav. hiv,_ 

.Grof Szapary-u. 4/6. Ol-Ol 

Menkd F16rlan niagiintisztviselfl. 

Konstantin-u. 1!), 1-88 

Mertz Ferenc m. kir. postatiszt- 

vi'selft, Liebner Janos-u. 23. 8-08 
Metzger Joxsel karpitos es, di 

szitfi (paplankeszitfl), Gorove-u. 3. 
6-81 
Mezbgazdasagl KiSzrak- 

tarak r.-t. 3zolnoki telepe, Boiin- 

telep 2-12 

Meszaros Arttaldr. varm. arva- 

szeki elm'ik, Werboczy-u. 4. 70 
Meszaros Matyas esonak- 

kolesiinzfi es Tiszalilrdfl vallalata 

8-19 

Mlhalyl Laszld berautofuyarozo 1 

vailalata, 8zello-ut 3. 7-86 

Mlhalyl L.aszl6 berautos cTisssa 

garages, Br. EBtvbs-ter 3. "50 

MlklOsI Laszl6 fakeresk. tiszt- 

visdo,Grof Apponyi Albert-u.14. 77 

MilkO Ign&c uriszabb ilivatterme, 
Baross-u. 4. 3-72 Nagy Sandor epfMmester, Keres- 
kedelmi ktJzepiskolal epftkezese, 
Baross-u. 63-66 7-63 

Nagy Sandor m. kir. f 151dm. min. 
altal engelelyezett iagatlarifor- 
galmi irodaja 7-61 

Nad or Gyula kereskedelmi ugy- 
nbk, Werbiiczy-u. 30. 6-98 

Nador Martonne bzv. ny. posta- 
seg6dellenflrno\ Bercseuyi-u: 18. 
2-61 

Nador Testverek szallitmanyo- 
zasi vallatat, fakereskedO, Gr6f 
Ezapary-u. 2, 4-50 

Nemes Jdzsel b^raatdfuvaroz6, 
Rigo-a: 1. '. 4-33 

Nemes J6zsef dr. kir. koz- 
jegyz6, m. kir. kormanyfOtanilosO!!, 
Gorove-u. 3. 1-43 

Nemzeti mozgo. vitez Gail 
Laszl6, Grbf Bzapary-a. 7. 2-41 ^Millenium mozgo a ma. v. 

mi'ihblytelep 7-24 

Mogyordssy GyBrgy riividnnt- 

imgykoraskodO, Baioss-u. 24. 4-88 
Mohay Marton dr. varmBgyei 

;'trvas/jeki iilnok, "vmegyeituai'eiidt! 

szuti feliigyelo 7-45 

Molnar Laszlo dr. kir. torveny- 

sz6ki bird, Horiiriszky-u. fjl. 5"81 
M6ra Aranka «A.ianlca liijlp-y- 

fodrasz* liyigytodris?, Gr. Bzapary 

u. 4/c. . ^3-34 

Mora Lajos fSrfiszabo, Baross- 

ii. io. 6-35 

Muhoray Gylirgy ' tflzeiszazados. 

Jiippieh GusBtav-ter 9. 6-85 

Munkacsl Istvan vit6z, fuvaros, 
Tomory-ut 15. 4-92 

Nagy Endrene ttzv.. burgbnya- 
kereekedfi, Hubay If.erenc-u. 4. 2~45 

Nagy J&nos dr. hjftanar, Lippieh 
GiiHztftv-ter &. 5-98 

Nagy Sandor epitdmester, ter- 

vezO- es epiteisi iroda, Jaszkiirtru. 2 

2-94 ..Nemzeti szalloda'*, Grof Saa- 
pary-u. 7. 1-25 

Nemzeti kavehaz, tulajdonos: 
Snba Endre 7-05 

Nen Daniel dr. ny. kir. jorasbiro. 
Kossuth-ter 4. 4-49 

Neugebauer Antal henger- 
maliua, Tomory-at 19 1^77 

Nlehold Jcnft m. kir. dohany- 
nagyarus, Goroye-u. 19. 1-49 

tjakasa 6a dohanyaruraktar, Park- 
n. 3. 6-62 

..Nostra*' r.-t. kozraktara; 

irodaja, Gr6f 8zapary-u. 11. 81 
Tarhdzi iroda, Tomory-ut 82 

TelepveaetOje, Tpolyi-Keller Tamas! 
Lippieh Gusztav-ter 3. 6-84 

Fi6kraktar, Tomory-ut 4-63 

II . szamu tarhaza, Tomory-tit 14/b 
3-45 
Orosz Gyttrgy all. isk. Igazsraro, 
Bzanda, Harang-dul6 69. 7-82 

Orszaczky Gynla tiizifa-, szen- 

es epiiletanyagkereskede, Tomory- 

ut tf. 5-48 

Orszagh Ilona postatisatviselfinO 

Rlek David-u. 17. 2-3€ 

Orszagos Tarsadalomblzto> 

slt6 Int6zet szolnokl kertiieti 

penztara, Maria-u. 10. . 

UgyvezetS 25 

8zamvev6s6g 6s sogelyezeS 23 

foorvos 7-74 

Osztolcs Zslgmond firuagy, 

Barot'3-n. 3. 4-94 

Otto Gyula kir. fomerniJk, Gr6f 

Apponyi-u. fi. 7-54 

Orl Dezsdne burgonya- es sold- 

segkereskedO, Grof Bzapary-u. 20. 
7-04 
OrUmy Sandor toll- es nyers- 

bOrkereskeda 8~26 

Orsy Daniel dr. vitez, m. kir. 

rend(5rkapitany, Gr6f Szapdry-u. 9. 

6-61 
Osztrelcher LApdt es fla Nan* 

dor Huugaria rum- es Iik6rgyar, 
Hungaria mintapince szolnoki kfiz- 
ponti szeszfOzde, Baross-u. 36. 53 

Pakal Marglt .m. kir. posta- 

dijnokno 5-61 

1'app RIektrotechnikal, mechanikai 

mliszaki cikkek ^s gepek raktira, 

Baross-u. 16. 5-52 

Papp Ferenc villamos es musze- 

reszeti vallalat, Pillaugo-u.e. 5-02 

PappGabor dr. 6vari, eg^szseg- 
iigyi fOtiiuilosos Lakasa, Gr6f Bza- 
pary-u.. 30. 19 

Patak Kezsdne villauyszerelesi 
vallalat. Gerove-u. 17. . 74 Pecsl Zoltan dr. ugyved. Gr6f 
Apponyi Albert-u.18. 3-80 

PenzUgylgazgatdsag, m. kir., 

Kossuth-ter 2 18, 14 

Penzttgytfrl laktanya, m. 
kir., Lippieh GusztAv-t6r2. 2-67 

Polacsek I. 6s fla epfilet-, bog- 
nar-, tiizifa- ea cementara-telepo, 
Thok6Iy-tit 42. 1-39 

Pollak Sandor butorkereskedfi, 
Gorove-u. 16. 5-26 

Polyanetz Nandor, a Hungaria 
.vifi- r.-t. intezGje, Dr. Harsdnyi- 
u. 19. 6-93 

Polyak Bertalan Ingatlaafor- 
galmi irodaja es 16versenyfogad6 
fi6kIroda, Baross-u. 3. 5-06 

Post ahl ratal Szolnok 1 M Ba- 
ross-u. 14. 

PostaffinOb 7 

PostafonSk lakasa 

PostafOuGki jroda 96 

Postahivatal, ajinlas es taviratfe!- 
vetel 95 

Csomag/erteklev&felvetel 4-27 
dirtekcikk arusitas nagybao 1^96 
Rovatolasf leadas 4-26 

FGpenztar ^ . 3-95 

HibabejelentO es vonalfelflgyelet 
3-96 

Miiszereszmtiliely 4-29 

Taviro- es tavbeszelfl-ellenflr . 97 
Taviratfelvetel tavbeszelCn 99 
Taviratfelvetel tavbeszelSn 7-01 
Vonalfelvigyaz6k ^ 3-98 

Postahivatal Szolnok 2. 
Palyaudvar 41 ■ 

Postahivatal Szolnok 2., palyaudvar 
■(postafonOk) 

Postahivatal Szolnok 3. 

Tomori-u. 2. 1-90 

Postahivatal Szolnok 4., 

Attila^at 21. 3- 

Postalgazgat6sag f m. kir. 
Debrecen: 

VI. epitesi osztalya 2-00 

Vonalmester 7-78 

Epitesi anyagraktar, Sssajbl 07 

Pozsonyl Mlklos dr. tv. hat. 

m. kir. allatorvos lakasa > 8ut6- 

u. 12. 6-57 

Prlleszky Istvanne f uszerkeres; 

ked6, Horanazky Nandor-u. 43. 

8-36 
Provldentla Blztosltd r.-t. 

^zolnoki vezerk^pviselere. a. Magyar 

Alt. Hitel Bank alapitasa, Szabad- 

sag-ter 3. 
Racz Daniel ecetgyara, Thok<5Iy- 

ut 6. 6-11 Pandl Gyula dr. ugyved, Arany 

J Ad os- a. 1. 5-66 

Pa pay Antal 6pitesi iroda, Ha- 

lasz-a. 6. 5-54 

patkay KAroly dr. szttlesz-n6 

gy^svasz, a Babakepzo fftorvOEa. 

Jaszkiirt-u. 6. 47 

Patonay JOzsef epitBmester, Sae- 

kely-u. 18. 5-87 

Pechan J6zsef nyug/ posta id- 

olleuor, Liebuer Janos-u. 5. 8-09 
Perjesl KAroly tisztviselG, Nap- 

Eugar-Ut 17. 6-29 

Pecsi 6s Anhalzer liveg- es por- 

cellftnkareskedes, Bar0S6-u. 17. 

2-28 Radnay Ferenc 

Arany Janos-u. 11. ugyved. 
2-03 Racz Gybrgy dr. ugyved, Dam- 
Janich-u. 1. , 6-74 

Rakos Gyula vattagyara, Attila- 
ut 29. .2t63 

imkasa, Pillang6-u. 1. 3-22 

Rakos Samune kalap'szalon, 

Grof Szapary-u. 2. ■ . . 5-33 

Reformatus Egyhaz. 

kiialyoe-ter 1. 3-88 Rendbrkapltanysag, m. kir, 

Buniigyi es Cruaemelyzeti osztalya, 
Grof Kzapary-u. 21. 4-36 

Szolnoki kapitanyeaga, Gr6f Szapary 
u 21. 8 

2. szamu firszoba, Varoshaza, Gr6f 
Apponyi-u. 1-28 

3. szamu orszoba,, Szcmelypalyaud- 
var 3 

4. szamu firszoba, Teherpafyaadvar 

2-27 
Kertgazdasaga, Almdssy Jrertvdros 
(uaemben: V/l— X/31-ig) 8-10 

Rendtfrscg, m. kir., revkapi- ' 

tany^aga, Tomori-ut 6. 2-70 

A r6vkapitanysag vezetflje Gr. 
8zapary-u. 36. 2-95 

Renyl l>ezs(i kCnyvnyomdaja es 
kfinyvkereskedese, Gorovc-n. 15. 

1-13 ft^thy Mlhaly autigarage, 
>;k.W.^B.M.W. kBrzeflr^pv; 

^9 service, aut<5javft6 uaeme es 

beraut6vall. Sofffir iskola, Ovoda- 

u;s. 2-09 

Retl Gyula, gumiJavit6fizem,ant6V 

kepviselet es soffflriskola, Mara-. 

u. 2. 6-34 

Rev6sz Peter Pal festomuvesz 

6'b Rosenzweig Ede lakasa, Deak 

Ferenc-u. lfl. 6-73 

Rlmar Istvan eplteRzro.ernb'k . . 

szolnoki repiilOteri epitkexes 7-09 
Rdmal kathollku 4 Egyhaz- 

ktfzseg, Gorove-n. 7. 2-07 

Rom. kath. plebanlahlvatal, 

Szent Ferenc-u. 8. 61 

R6m. kath. Varplebanla (dr. 

Pestny Frigyea apat, esperes plebi- 

nos)' Lippieh Gusztav-ter 6. 5-99 
Romhanyl Mlhaly m. kir. postai 

I. o. Uzemi altiszt 7-99 

Romos Janos vendegifis/Baross- 
5-77 
Rosenzweig Ede - ffiszeraagy- 

kereskedd, Kossuth-ter 3. 1-84 
Rosmanlth Karoly dr. orvos, 

Tomory-u. 39. 8-39 

R6th M6r termenykeresked6 la- 
kasa, Grof 8zapary-u. a5. 1-80 
R6zsa Emll fatisztviselS, lekola- 

u. 31. 2-06 

Rdder Julia postatisztviselon<5, 

Harcsa-u. 12. 72 

Saghy Jozsel rez- es ferotfntMe, 

motor- es gep]a'vit6uzem, Karoly 

kiraly-u. 16. 4-93 

Saghy Simon aut<5szerel5 mester, 

Baross-u. 10. 1-69 

Sajtl Jdzsel -keresked6, Igkola- 
5*69 
Salus Istvan villanyszerelfl es. 

mttszeresz, Baross-u. 15. 5-18 
Sandor Akos dr. lokodiny. kir. 

jarasbircisagi elnbk, J6kai-u. S/a. 

1-58 

Sandor Arpadne »zv. fQszer- 

koreskedes es korcsmaros, Csoko- 

nai-u.2. 6-27 

Sandor Ilona dr. m. kir. allami 

leanygimn. tanar 7*87 

Sarossy Imre berauti- 6s temet- 

kezesi vallalkozfi lakasa, Tkb'kbly- 

<it 7. 6-82 

Si&rossy Testv6rek temetkezesl 

vallalata, halottszallitas geperfivel, 

Baross-u. 46. 3-37^ 

Scheftslk Istvan tfszolgabirf, 

Gorove-u. 5. 2-32 

Schembek Ervtn dr., Bzabad- 
, sag-ter 4 5-55 

Schermann Jen5 If]., noi divat- 

szalon, Gr6f Bzapary-u. 9. 6-45 
Schilhan J&nos, Horanszky 

Nandor-u. 23. 7-26 

Schmansz Bertalan ny. a. m. 

ldr. honv6dszazados, J6kai-u. 14. 56 
Schmidt Ferenc mezdgazdasagi, 

radi6 es muszaki szakfizlet, Baross- 

u. si. 5-25 

.Schwartz Andras <iCordatik»- 

kepviseifi, Jaszkurt-u. 17. 6-88 
Schwarcz Lf p6t fflszer- es cseme- 

gekereskedd, Baross-u. 65. 7-17 
Schwartz Pal marhakoreskedfl, 

Baross-u. 80. 3-41 

SchwlmmerGltta hdlgyrodrass 

es illatszertar, Qr6f Bzapary-u. 2. 

2-37 

Sebestyen Ferenc borbeiy es- 
fodrasz, Baross-u. 3. -5-07 

Sebestyen Mlhaly dr. ugyved, 
Arany Janos-u. 19. 3-43 

Seb5 Gybrgy eoetgyaros, mQszaki 
tiizifa- es szenkereskedO, Bhetl k&- 
olaj ]erakata, ; Tomory-nt 6. ,2-82 
Lakasa, Tomory-ut 4. . 2-81 

Sebo Sandor mezey vitez, m. kir. 
hadnagy, Pet&fi Bandor-u. 14. 7-10 

Setdner JOzsef marhakereskedS, 
Matyas kiraly-u. 30. 3-78 

Seper Jdzsel bdrkereskedo,. 
■Baross-u. 16, .3-86 

BOr- es cipeszkeilek nagykeres- 
ked,5, Baross-u. 30. 4-99' 

Seybold Bela dobanykisaruda, 

• postai, penziigyi ertekcikkek el- 
adasa, Baross-u. 2. 6-12 

Shell koolaj r.-t. benzin-, petro- 
leum-, es olajtelepe, vezetoje Sebft 
Qybrgy, Attila-nt 2. 2-80 w 

-? 

tth 

X, 

ar 
o 

N 
1A s 495 Szolnok SZOLHOKl H1TELBAHK R.-T. I Hfl xizt aknrlo. hogy laufratat osszeolon^fik PestI magy. leer. 
Qr.Sxapary-u.476. 

3-33 6s 1-01 bank Icanylnlexele. 

MENETJE6YIR0DA 1-01 ^Szolnoki Magyar Bank Rt M 8z8lHot MAC¥ ^^^^^"-"n:a-oa Simony 1 Lajos figynBk, Kolozs- 
vari-u. 21. 6-46 

Singer Arp&d fflszer- 6s csemege 
kereskedfl, Hortby Miklos-n. 96. 

5-30 

SIpos Bdldnd nyng. all. tanitdnfi, 
Pozsunyi-iit 22/K 7-21 

Slpos Sandor IIJ. m(ikert6Bz 
<r8zegffi» vir&gszalon, Gr6f Szapary- 
n. 4/6. e-76 

Soltl Clemer dr. 5gyv6d, Gr6f 
Apponyi Albert-u i 8-29 

Solymossy J&nos „fizent Istvan 
Kiraly" gydgyszertara, Grof Sza- 
pary-n. 27. . 1-27 

Somlyddl-Ndmeth Sandor 
varosi 6s jiiraai m. kir. allalorvos. 
BiU6-n. 13. 2-31 

Spltzer 6s Tdrsa, c6gt. Bzabadoa 
Ferenc cip6- 6a divatarubaza, Go- 
to ve-u 18. 2-85 

Spltzer Kdroly ttJllkeresfcedG, 
flortby Mikloa-Q. 14. , 1-12 

Staufler sajt biz, raktar, Hajcser 
linre, Elek D.-a. 8. 5-24 

Steaaa Magyar Kdolaj r.-t., 

Budapest szolnok' kirendelts6ge, 

Attlla-u. 2 . 3-61 

Stefan Julia rtiszer- es csemege- 

^—- "—— - - >ir 

s, Csar- ker-eskedC, Kossnth-ter 4. "2-16 

Stelnberger Aron lakatos, (..... 
nok-u. ia/14. . 1-70 

Stelner Istvan es L&szld «Ti- 
6zavid6ki szikvizgyaro, Maria-a. 36. 

Stern Bela rCvidarD oagykeres- 
kedese, Baross-u. lft. 2-78 

Stranb Antal restekkereskedo, 
Hortby Miklos-u. 4. 5-44 

Straab Itnre dr. Bgyv6d. a Ma- 
gyar Hirdetfl Troda k6pviseJ6Je, 
Grof Szapary-u. 10. 1-56 

Sug&r Adolf nymg. vez6riga"jgat6, 
Maria-u. 11. 22 

Sugar Istvan iflr6szuzemi tisztv., 
Gr6f 8zapary-u. 36. 6"58 

Suchy Arp&d killsS-szoInokme- 
gyei Takarekp6nztar figyvezetfi- 
igazgatoja, Gr.8zapary-u.il. 3-H 

SUkttsdy Gdz&nd m. kir. poBta 

s.-tisztn6, Thokoly-u. 2. 7-00 

Szabd Bela asztaJosmester, 

Pozsonyi^n. 4. 1-02 

; Szabd Ferenc dr. polgarmeater, 

Gr6f Apponyi Aibert-,n. l. .3-12 

Szabd Elemer dr. korhazi igaz- 
gato-foorvos, Fiirdo-u. 1. I-54 

Szabd Erzsdbei dr. orvos, Wer- 
boczy-u. 18. 3Q 

Szabd Istvan mftv. ffiint6zfl, allo- 
masfonbk-helyettes, Barosa-u. 78. 

Szabd J&nos korcsmaros, 

Csokonay-n. 38. 6-90 

Szabd Jdzsef , a Nostra r.-t. tiszt- 

viseldje, Bviv-n. 1. 7-58 

Szabd Jdzsefnd deligyfimaics- 

nagykereskedfl, Baross-n. a. 3-27 
Szabd Laszldnd „TflU P an" "•■ 

csarda, Verseghy-u. 37. 8-27 

Szabd Mafyas rep-szds., Baross- 
n. 54. 7.93 

Szabd Mlklds dr. orvos, Gr6f 
Tisza Iatvan-t6r 6. 2-90 

Szadeczky Maria postatisztvi- 
selfino, Maria-u. 8. , 28 

Szajoll Bergazdasdg r.-t.,8za- 
jol kftJteruiet 4-06 

Szalay mtfszakl Uzem (Szalay 

■ Jdzsef) antojavilas, Llebner Janos- 
u,6. 5_ 72 

Szalay Fal vit6z, almaasy, varmo- 
gyei gazd. egy. igazgat6, foldbir- 
tokos, J6kai-u. 4/a. 1-97' 

Szalay Zoltan, a Magyar Nem- 
zeti Baok felUlvizsgatlija, >Iu830- 
lini-u. 9. 7-73 Szaller Mlklds dr. rarmegyei 
tisztlffiorvos, 8zabaasag-t6r 7. 8-00 

Szanatdrlum (Pr. 6vari Papp) 
7-27 

Szdntd Lajos m. kir. posta- 
ellenfir, Kossnth-t6r 4. 4-83 

Szathmdry Istvan vitez, villa- 
mossagi 6a raflszaki vallalata, Gr6f 
Szapary-u 2. 80 

Szatbm&ry Lajbs vit6e tiiz^r- 
szazados, V. Saent Perenc-u 7 

4-80 

Szatmary Ldszld dr. kir. kflz- 

jegyzfl. Gr6f Apponyi Albert-u. 2. 

1-52 

Szdvay es Csomor divataruk, 
egyenrnbaBati cikkek, eipflk, 
Baross-u. 18. 5-35 

,Sze£(tt<«>vIrdgszaIon, 
Szapai-y-n. 4/8. C6gt.: lfj. Sipos 
Sandor mukert^sz 6-76 

Szekeres Bdladivatarakereskedft, 
Gorove-n. 15. 2-48 Szekeres Kalmanne 61elmiszer- 

kereskedd, Deak Ferene-n. 1. 8-31 
Szekeres traflk, Szapary-u. 13. 
4-96 
zeker Endre 9Sao» drog6ria- 
illatszertar, Kc^su'tli-ttlr 9. j 

Szele B61a (-Magyar Korona. 
gyogytizertara, Kqaaath-t6r 9. 2-15 
I-akasa, Dr. T6tli Tamaa park 4. 

6-63 

Szenes Gyula cipfi- 6& nfli kab&t-< 
feh^rnemU-, kfitOtt- 6a divatftrniiB^ 
let, Kossntb-t6r. .8. . 5-70 

Szenes Ldszld k6sz is m6rt6k 
Htani f^rftruha 6a szOTetarn flzlete, 
Kossato-t6r 8." 5-7 1 

Szente Ldszld fest6k- 6s vegv6- 
8zeti Bzakftzlere.; Kossmth-t6r 4. 90 

Szente Mdr fent6k- 6s 6pitkezesi 

anyagokkeresked6se, Kossnth-t6r 4. 

90 

Szentlstvanyl Imre m. kir. ffi- 
hadnagy, Gorove-n. 10. 4-46 

Szecst es Sohr rCvidiranagyke- 
reskedese, Kossuth-t6r 1. 1-28 

Szekely Imre nagykereskedfl, 
Baross-u. 6. 85 

Szekely .Jentf rfividarnnagyke- 
reskedfl, Gorove-n. 16. 6-08 

Szekely Sandor dr. fogorroa. 

Gr6f 8zapary-u. 15. 3-51 

Szlldrd Dezsd dr. tigyrdd, Gr6f 

Apponyi Albert-n. 10. 6-3? 

SzlIArd S&ndorne tfzv. divat- 
arnkereskede lakasa, Deak FereW 
n. il. 7-12 

Szlmon Geza biztositaai irodaja, 
mint az Anker biztosito szolnok- 
megyei k6pviselete, Gr. Szapary- 

u. 22- e-95 

Szlnhdz garage (tul. Kiss Mibaly 
b6rant6fnv»roz6,Fiird6-u.).Szinhaz- 
6s Tisza-szallo mellett 07-72 

Szlnhaz-mozgd. vit6a 8ss6kely, 
Gr6r Apponyi Albert-u . 22. 2-66 SzoInob-Zagyvarekas-ujszd- 
szl annentesltd es belviz- 
levezetd tdrsulat, Deik 
Ferenc-n. 7. 1-17 

1 sz. gatSrhdza, Ndd-ttJ 60 

Szolnokl Cukorgydr r^t., 

Attila-iit 31. 38, ^. 91 

Szolnokl gabonatdrhdz 
dpltesvezetdsege, Tomory-nt 

Szolnokl hltelbank r.-t., Grof 

Szapary-u. 6. 1-Oli 3-33 

Szolnokl flltelszttvetkezet, 

mint az O.K.H. lagja, Gorove-n. 4 
4-87 
Szolnokl (ttsztrelcher) 
Istvan dr., Baross-n. se. Q53 

Szolnokl kbzsegl szaklranyu 
Iparos es kereskedd flu- 
leanytanonclskola lgazga- 
tdsaga. PetOfi 8andor-n. 5. 6-00 

Szolnokl Magyar bank r.-t., 

Gorove-a. 23. 2-02 Szlnyel-Merse Fdllx vm. fflle- 
v61taros, Barsanyi Gyola-u. 14. 

7-88 

Szmolleny Janos varosi tiswt- 
viaelft, Krentzer Eerenc-u. 3. 4-07 

Szolnok es kbrzete szabd- 
mesterek drubeszerzd, 
termeld ds ertdkesltd sz«- 
vetkezete, Csarnok VI. 7-89 Szolnokl Paplripar r.-t.pnpir- 

gyun fizem, Attila-nt mell6kkoz 
4-39 

GySrgondnok lakisa, VAgdbid- 
,n. 29/a, e-15 

Gyarvezetfl fflm6rnek lakasa, Vfi- 
g<Jhid-n. 29/a. 6-14 

Skomr&ky Pdl in. kir. alezredes, 
Kalvin-u. 8. 1-19 

Szdke Antal vez6rigaagat6, 
Gorove-a. 29. 1-60 

Szdke Kalman szikvizgySros, 
G6za-n. 8. 8-25 

Szdldszetl es bordszatl kerti 
letl leltlgyeldsdg, m. kir., 
Maiia-u. 40. 4-18 

Szdnyl Dezsd ecetgyaros lakasa, 

Liebner Janos-n. 29. 2-84 

Szdnyl testvdrek ecetgyara, 

Zrinyi MikWs-n. 1. 1-98 

Szudl Antal elektromechanikai 

mflhelye, Baroaa-u . 10. 4-54 

Sztlcs OszkAr dr. Ugyv6d, 

Gorove-a. 3 2-88 

Szifsz Gyul&nd «zv., Gr<5f Szb- 

pfiry-u. 11. 5.96 

»Takardkossdg«* Kfizponti iroda, 
Kossuth-t6r 3. 4-19 

Takdcs Zoltdn cukrdsz, Gorove- 
u. 23. 2-24 

Takfits enkorkagydr, Bnross- 
n. 68. 8-07 

Takdcsy-Nagy Jdzsel vit6z, 
t6nyl'eges tiiz6ralezredes, Baross- 
u. 66. 1-74 

TanlelUgyeldsdg, m. kir., 
Qr6f Szapdry-u. 2. 64 

Tardos Bend - aelycm-, szfivet- 

ea feh6rnemuanih4za, Baross^u. 3 

8-13 

Tarnay Szabolcs m. kir. f6had- 
nagy, Gr6f 8zapary-u. 4-6. 7-23 

Tasl Ferenc hentea, Horthy Mik- 

I6s-n. 4. 5-45 

TaxIatiomAs, K6z6r Ferenci>6, 

vasataliomaB 5 

Telegdy Lajos dr. orvos-sebesz, 

Tomori-iit 2. "■ 3-77 

Thelsz Oszkfir dr. Bzolnok va-, 

roa m. kir. tisztiorvosa, Mdria- 

n.63. 5.47 

Thuroczy Istvdn dr. t. b. fo- 

Bzolgabiri 5-97 

TIboldl Gyula ny. ivm. gimn. 

testn. tanar 5-89 

TIboldl Tlbor all. gimn. tanar, 

FUrdfl-n. l/a. 6-20 .Szolnok ds VIddke" szerkesz 
t6s6ge6Bkiad6kivatala ( Maria-n. 19; 
3-79 
Szolnok Megyei Repaid 
EgyesUlet Pil6ta ottbon, Holt- 

tissapart 7-35 3 _ ?4 

Szolnok megyei vdros, lasd Tlsza-garage, tulajdonos Balizs 

varosi hivatalok 6a Uzemek | Kalman, Bir6 Efltves-t6r 3. 6-83 «»- evezds egylet (uzem 
ben : lV/16^X/15-ig) M6riciiget 1. 
3-74 Tlszamentl Fakereskedelml 
r.-t. tfiaeia- 6a 6pxtfianyagok, 
Iroda, Lippich Guaatav-t6r 1. 40 
Vasati raktara, taker p. n . l 2-2 1 

TIszasttlyl Gdzfdrdsz ds Gdz- 
malom r.-t. fatelepe, TeraetO- 
u - 13 - 2-13 

Tlszavlddkl Gdzfdrdsz r.-t., 
Attila-ut 19. 76 

Tlszavlddkl hltellntdzet es 
takardkpdnztdr r.t., Gorove- 
a - 29 - 9, 10 

Tlszavlddkl mezdgazddk 
termeld ds drtdkesltd sztt- 
vetkezete, Gorove-n. 7. 3-57 

Tlszavlddkl mezdgazddk 
termeld ds drtdkesftd sz«- 

vetkezete, ciroksepr6- 6s han- 

tol6-uaem, Tomory-n. 35. 1-80 
Tlszantull Mezdgazdasdgl 

Kamra MezdgazdasdgTKl- 

rehdeltsdge 2-19 

Tdlnal Ernd dr. ugyved, 0r6f 

Apponyi Albert-n. 5. 3-08 

Tornyos Ferenc takar6kp6nzt4ri 

igazgatfi lakasa, Werb6czy-n. 23. 
6-99 
Tornyos Jdzsel dr. tfgyv6<i, 

Gr6f Sssapiry-n. 11. -2-62 

Tornyos Vllmos aut6-, mDszakt, 

olaj-, benziniizlete, Baross-n. 30 

3-25 

Lakdsa, Hortliy MikI6s-u. 24. 4-43 

Tdth Ddnlel fuszerkereskedfl, 

Baross-u. 40. 5-11 

Tdth Ernd m. kir. poataellenfir, 
Gerle-u. 7. 71 " 

Tdth Erndnd alWldi fnvarozasi 6a 
batorszallftasi vallalata, Kolozsvari- 
u - as - 5-58 

Tdth Ferenc ny, P 6nz;i[gyign!!gat6, 
h. miaiazteri tanacsos> Prohaszka- 
u. 16. q_27 

Tdth Glzella, Baross-u 40. I-53 

Tdth Gyula dr. vit6z, m. kir. 
rendteanacsos, a kapitanysag ve- 
zet6je, Gorove-u. 16. 1-06 

Tdth Ldszld m. kir. gaadasagi 
ieliigyelB, 8zabadsag-t6r 7. 4-62 

Tdrdk Lajos dr. nyug. kir. 
torvenysz6ki tanacselndk, Konstan- 
tin-u. 51. 6r53 

Torvenyhatds&gl m. kir. 
dllatorvos, Varmegyehaza, 
Gorove-u. 2. 16 

Tdrvdnyszdk, kir., Gorove-n. 1. 
24 

Trenka Bdla n6i szalon, Grof 
8zapary-n. 1. 3-93 

Tresser Lajos nyersborkeresk., 
Baross-n. 70. 8*06 

Triestl Altaldnos BIztosltd 
Tdrsulat szolnoki ffiugynoketge, 
Kossath-t6r 4. 4-91 

Turl Sdndor dr. fogorvos, fog- 
orvbsi R8ntgen-laborat6riam, Ba- 
ross-n. 12. 3-84. 

Turdezy Fer.enc If j. f aszer- 6s 
vegyeskereskedd, Abonyi-iit 20. 

6-69 

Tttzoltd kdzpont, Kossath-t6r 9. 
1-29 

Ung&r Alad&r dr. Ugyv6d, GnSf 
SzapAry-u. 9. 6-60 

Urban Lajos dr. o.T-.l. 6s Dohany 
biztosit<i orvosa, Gorove-a. 13. 4-45 

Utbfztossdg, tdrvdnyhatd- 

sdgl, Liget-a. 2. 3-81 

Uzon (Ulrelch) Jdzsel m. kir. 
fMUatorvos,, Damjanich-u. 1. 5-82 Ugyeszsdg, m. klr», Gorove- 

€gy vddl komara (szolnoki) Wer- 
boczy-u. 4. 2-59 15 496 irion a tSvirat cime ej6 ..fc''-t. Vacuum Oil Company r.-t. 

telepe, Tomofy-fit teherp.-ndvar 

>' ,".": ' 4-14 

Varga Imre dr. korhazi Korvos, 

Baross-a. 2. 86 

Varga JOzsel konyvnyomdaja es 

papirkereskedese,Gorove-u. 6. 1-82 
Varga Matyasm. kir. postatiszt, 

Bastya-u. 1. 2-26 

Vaczy Gytfrgy dr. iigyved. Grof 

Apponyi Alberto. 8. 29 

Vag6bid, varoai,* Vag6bid-u: 29. 

5-20 
Valyl Zoltan vltez m. kir. al- 

ezredes, Kert-n. 2. 1. 7-60 

Varhelyl Beta dr. sziileiz nG- 
-gyAgyasz, szakorvos, Grof .Szapavy- 

u - 30- 3-83 

Varmegyel gazdasagi Egye- 

slllet* Baross-u. 34. 1-64 

Varmegyel irodaigazgat6, 

Gorove-n. 2. 1-40 

Varmegyel kaszln6, Gorove- 

a. 4. 2-01 

Varmegyel kozellatasl 

kormanyblztossag elGaddja, 

Gorove-n. 2. 1-20 

Varmegyel kttzjoletl eldad6, 

Gorove-u. 2. 1-95 

Varmegyel szamvevftsegl 
fontfk. Gorove-u. 4. 94 

Varosl htvatalok es ttzemek: 

Ad6hivatal - 1-83 

Anyakonywezetfl, szocialis e)8ad6 

5-40 

Egeszseghaz, Horinszky NAndor- 
». eo. Q-87 

P6Jegyz6i hivatal 5-41 

Kozellatasi figyosztalv, Hubay 
Ferenc-u. 6, " 3-58 

Knltartanacsnoki hivatal 4-73 
Mernoki hivatal 5.43 

Polgdrmester 12 

Polgarmesteri hivatal 13 

Szocialis (inseg) iroda, Csarnokok 1. 
8-02 
Abonyi-nti vainhaz 6-68 

Attila-nti vamhaz 4-12 

Tiazahidi vamhaz, Tiszahidffl 4-10 
Tisztiffiorvosi hivatal, Deak Ferene- 
"• *■ 8-03 

Tuzoltoparancsnok, Grof Szapary- 
u. 13. 2-98 

Uzemei, Arany Janosu. 2. 65 

Varosl anya- es cseesemff- 
vedtf lntezet, Grof Apponyj 
Albert-n. 20. 2-75 

Varosl Szegenyhaz, Baro Eot- 
v6s-ter * Q-26 

Vegh Istvan autojayitdmester, 
Opei szervice, Baross-u. 68. 3-17, 

Vegh Laszio «Angyal* gy6gyszer- 
tar, Horthy Mikl6s-n. 2. 1-36 

Vegvarl Arpad oktato muvezetfl, 
Mussoliui-n. 10. 27 

Verb" Ferene es Tarsa szovet- 
Gs belSsaru kereskedfl. 7-69 

Vert eg Pal dr. iigyved, Grot Sza- 
pary-n. 11. 2-73 

Victoria Ttlzblztosltd es 
Berllnl Victoria Alt. Blzt. 
r.-t. vezeragynfiksege, Baross- ■ 
n. 13.. 3-97 

Vfdor Mlhalyne bordiszmfi-, ja- 
tek-es iilatszerkereskedeBC, Kossnth- 
ter 7. 3-01 

Vidra Sandor vltez kereske- 
delmi viragkerteszete, Horthy M.- 
lit 39. '7-11 

Vlgh Sandor ftiszer-.vegy eskeres- 
ked6, Attila-Ut 23. 2-51 

Vlt6zl sz6k, Gorove-u. 2. 6-31 

Vlzmfitelep, Tiszapart 5-95 

Voltay Geza tnnilgyi fStanAcsos,- 

nyng. all. gimn. ignzgatfi, Grof Sza- 

pary-u. 32. 33 

Voltay Geza dr. kir. tijryesjs, 

Bavoss-n; 7. 7^86 

Vbrtiskereszt honved badl- 
korhaz, 

Szent Ferenc-n. 8. 7-66 

Kalvin-u. 1. 7-42 

Wacbs Fereneneszallit6,tiizifa- 

es szenkeresked.6, Pil)ango-u. 1. 

4-51 Waehs Pal nyomdai m&inteMt, 
irodafelszerelisi taktir, Gorove- 
tt -27. 2-96 

Wack Karoly ny. huszi reared es, 
Dr. Harsanyi Gyula-u. 7. 3-59 

Wagner Ferene dr. sziilesa, nfi- 
orvos 6s a posta bet. bizt. int. szak- 
orvpsa, Szent Ferenc-u. 1. 3-68 

Wayand Ferene dr. szfil6sz 
n0gy6gyasz, Baross-u. 50. 2-83 

Weber Bailnt vendeglfls, Gorove- 
n. 9 1-62 

Welsz Dezsd lakiskSzvetitfi iroda, 
Barossn. 2. 6-13 

Welsz Ignacrflf6s-,divat-,selyem- 
nagyaruhSza, Gorove-u. 27. 1-21 

Welsz Jeno, Szdlosl Ailkl^s 
utOda selyein- es szovetkereskf dii, 
Baroas-u. 4. 8-42 

Weltzner Gyulane jfzv. 

.Deak Ferenc-u. 10, 4-30 

Weltzner Mlklds dr. ugyv6d, 

Arany Janos-n. 14 3-20 

Werner Sandor m. kir. alezre- 

des, Werbflczy-u. 22. 6-78 

Wesel Lajosne4»zv..dohanykis- 

arns, Baross-n. 11. 7-59 

Westher IstvAn es Ha vasntl 

vendegliis, szemelypa|yaudvar 3-53 

Wlen Varosl 6s Ktflcstlntts- 
Janns Altalanos K«lcs«n«s 
Blztoslto lntezet szolnoki ve- 
zerBgynbksegei Baross-u. 26. 

06-50 

Wiener Janos, a szolnoki Hitel- 
bank r.-t. figyvezetS igazgatdja, 
Grof 8zapary-u. 4/6. 03-33 Jarasl vegyes Ipartarsolat 

49 

Istvanfalvl Antal m. kir. posta- 

mester 21 

Kalasz Janos kiirjegyzO.Holubina 

1-04 

Karlovszky dr. utAdal «Mar- 

gito gy6gy(orras kezelflgege Mer- 

melgtein M6r, Holubina 1-03 

K atonal epttletek es 

hatOsagok : 

Jarasi katonai parancsnoksag, m. 

kir. 30 

Kovacs Ferene . a szolyvai m. 
kir. adotiivatal f5noke 52 

Kolozsvary Laszl6 vitez, m. kir. 

alezredes . 1-06 

K**rjegyz«seg Korjegyzfiseg, Harstalva 
HejitnHHo Korjegyzflseg Holubina 12 

~ 45 
1-05 Winter Ottone d 

szaktaniton6. Siitfi u. gazdasagi 
7-19 Wlntner Vllmos dr. or.voa, 
Scheftsik Istvan-u. 4. 1-55 

Zaparkanszky Zoltan szajcados 
Varoamajor-a. ' 1.' 5-92 

Zalogktilcstfn lntezet (Ivanits 

Jozsef) Baross-u. 7. 3-67 

Zboray Bela toll- es term^ny- 
kereskedS, Baross-u. 70. 5-16 

Zsengeller JOzsef dr. kir. tSrv. 

tanacselnok, Grof 8zapary-n. 14, 

3-89 

Zserczy Andras textilnagyke- 

reskedfl, (uri szabo) T6feuek-u. 7 

3-07 SZOLNOKI HEGY 

flasd Kecskemet) 

SZOLYVA - 

CBAJMBA 

Hivatalos ordk: 
7— 21-ig. 
Ad6hlvatal, m. kir. 14 

Allaml Polgarl lskola, m. 

kir. 1 

Altalanos Hit el lntezet k.I.t. 

Szovetkezet 17 

Artlmovlts Istvan siitfid^je 16 
Ballko Aladar fiiszer-, caemege- 

6s vegyeskereskedese 48 

Bartel K. Mlklds magantiszt- 

visel6 32 

Bartylk LaszlO live?, porcellau 

kereskedfl, kepkeretezes, epUlet 

fivegezes 10 

Belenszky Gynla rum. kat. 

plebdnos 29 

Clkta k.l.t. 18 

Csend5rorsparancsnoksag, 

m. kir. 7 

Csesznek Karoly radio- es mfi- 

szakl cikkek kereskedese 31 

Dobos Emll dr. Iigyved 59 

Dallskovlcb Tlbor dr. kbror- 

vos es a posta bet. bizt. int. orvosa 
50 
ErdGfelflgyelffsegi klren- 

deltseg, m. kir. 9 

Ferenczy Gynla enkrasz 57 
Foszolgablrdl hivatal szolyvai 

jards 13 

Goldstein Jpzsel - p^kflzeme 65 

fakeresked^se 33 

Goldstein IHiksa kereskedd 6 
Jarasbirosag kir. 53 Krlst6f Vlnce m. kir. ffihadnagv 

60 

Kristolorl SAndor vas- is festek- 

keresked^se 3 

Latorlca gazdasagi es tparl 

- -t. far^sztelep 19 

Latorlca r.-t. erdflgondnoksaga 
es vasiitepitesi osztalya 2 

May es Nagy erd8m6rn(ikok, fake- 
reskedflk, budapesti c6g szolyvai 
kirendelteege 41 

Mayer Dezsti vaskereskedS 20 

Mermelsteln M6r, Margit-,Pole- 
nai- es Szolyvai gyogyvizek keze- 
I6s6ge u 

Mermelsteln Zsigmond ter- 
ineuy-, liszt- es vegyesnagykeresk. 
26 

Nanassy Beta mechanikai 6s 
mtszaki szaktizlet 43 

Papp Sandor okl. vegyeszmernbk, 
Szolyva laleparold r.-t.-nal 58 

PenzUgyttri szakasz, m. kir. 

40 
Postaallomasal: 

Felv6teli osztaly 49 

Taviratkozvetitfi 32 

Vonalfelvigyazok 96 

Renddrkapltanysag,m. kir., 
hatarvldekl 24 

Reiner LaszlO fiiszer-, csemege- 
6s vesryeskeresked^s nagyban es 
kicsinyben , 3Q 

Schraml Vencel sor is bornagy 
kereskedd 5'l 

Sedoit Laszld m. kir. gazdasagi 

feliigyeia 25 

Spiegel J6zsel fa- es minden 
nemu epitkezesi anyagok kereske 
dese 28 

Sterhbaeh Elslklzldor, Holu- 
bina 1-02 

Sternbachlgnaez kereskedB 35 

Stern Zoltan es Fla fttszer-, 
gyarmataru- ds vegyeskereskedese 
15 
Szolyva'* Faleparolo r.-t. 

vegyigyar 5 

Fiir6szgyar, Gyartelep 4 

AUomdsfdnpki irodaba 23 

Szolyvai „Egan Ede" Hltel- 
sztivetkezet mint az O.K.H. 
tftffja ^ 22 

Taninecz LaszlO hentes in 

vendiSglOs 54 

Taaka Gyula dr. m. kir. tiszti- 

orvos 43 

Varga Mlhaly slitOmester 55 

Veress Sandor eipfi-, nri es nfli 
divatkereskedo 47 

u Zorja« c logyasztasl szSvet- 
kezet mint a „flangya" tagja, 
Bzolyva gyartelepi fi<ikja 44 

Zorja gazdasagi szttYetkezet, 

vegyeskereskedes 27 SZOMBATHELY 

Ejjel-nappali szolgtilat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsoh hivatalos drdi: 

1. sz. postahivatal, 
Kossuth-u. 18. 

7— 24-ig. 

2. sz. postahivatal, 
then Gyvla-Ur %. 

e~J3el-ndppali szolgdlat 

3. sz. postahivatali 
Ernuszt Kelemen-U; 3. 
L sz. postahivatal, 

Repuloter. 
Szombathely iigynokseg 
Nemetujvdri- es Bumi-ut 
sarok. 

H^tkbznap : 8^12-ig es 14— 18-fg 
Korlatolt SEolgalatu unnepnapokon : 

Acsadl kastely, kcs&i (nzemben- ^" 
Vi/i^-XI/30-ig) 3-57 f^ 

Adler Simon gyarmatarunagyke- ^^ 

reskedee, Erzsebet kiralyn^-n. 17. M 

. Urania-udvar L-31 BM 

Adtfhlvatal, m. kir., K6szegi HB 
n - ^ 5-58 A 

„AdrIa" blztos'1t6tarsnlat ^^ 
vezerltgyntfksege, Mircins ^» 
15-t6r 13. 2-67 i^m 

Ag. bltv. evang. gyUIekezet, ^T 
Narai-u. 2. 3-79 ™ ■. 


i 

01 3 

3 SZOMAJOM 

(neve Kaposffire valtozott) Agrar es Iparl Arnforgalml 
SzSvetkezet, Erzsebet kirne- 
u. 2G. 01-23 01-28 

Ajkay Ottd m. kir. repiild swaza- 
dos, Erzsebet kir. -ne-Hi 3jo. 11-34 

Akay Laszl6 vit^z, ny. m. kir. 
honved vezerSrnagy, Bzeiitharom- 
sag-WrlO. 3-59 

Albert Jeno 1 hentes, m^searos, 
vendeglos, bor-, gyiimdlcsszesz- 
ffizde vallalkozo, Salkb'veskut 7-88 

Alexander Jdzsef, Jbiztositasi ^_ 

tisztv. lakasa, ThCkSIy Imre-n. 42. tf 

4-53 ft 

Ailspanl hivatal <5s t«bbi iild- ^1 
masait lasd Varmegyel hivat*lok ^ 
cim alatt. |Q 

Allameplt6szeti hivatal, Vir- *J 

raegyehdza 7-20 "^ 

Allamvasutak, m. kir. : 

Ailoraasfonbkse'ge 9 

Ellatasi csoport, Petiifi Sandor-11 

10-92 
Ffiorvos 1-11 

Ffltfiliazfoniikseg 8-45 

Jambor Jozsef flJiutezfi, Garat-u. S. 
6-95 
Mozdonyfelvigyazdi iroda 8-46 
Muhelyf6nbks^ge 1-14 

Palyamejteri, iroda II. sz. Palya- 
udv.ir 9-63^ 

Szombathelyi ogztAlymernBksege, 
Petfifi B.-u. 6. . 3-94 

Teberpalyjtndvar raktarhivatala 

2-22 
tizletigazgatti 2-28 

Uzletigazgatd helyettes, Karoly 
kiraly-a. 8. 2-71 

Uzletvezetesege, Karoly kir4ly-ii. 8. 

35 

Vamkbzvetitd, Teherpalyaudvar 8 
\Tontatasi osztdlya 1-92 

Zacsfalvi Gyflzd raeruflk, mdv. mil- 
hely tfizoltoparancsnofca, Rakosl 
JeU6-u. 32. . _ 8-95 

Al par Zoltan takarekp^nztari 
c6gvezet6, Szent Imre herceg-u. 3. 
10-73 

Andavari Jdzsel If J. nyersbdr 
es vastelepe, Zanati-iit 4-31 

Lakasa, Szekely Ferenc-u. 20. 81. Andraskay Jentf dr. 

Szelestei-n. 52. 32 ugyv^d, 
7-13 

497 A jjglyjjg szfilfi tawlral tllia 10 szote Andraskay Mttller Ede Fiai 
dpltdmester ek : 

Irodaja, Nadasdy-at 16. 1-18 

Raktartelepe, Vepi-at 5-87 

AndrAalay Denes lakasa, Nadasdy- 
i. It ^ 11 

AndraBkay Ede ifj. lakAsa, Faludi 
Ferenc-u. 3. . 7-02 

Aplcsek Istvdn dp. foorvos, 
Zrinyi llona-n. 6. 84 

Annunci&tdk anyahaza, Vass 

JozBef-kornt .-. .. .6-71 

Anya- es Cseeseaiovedtt In- 
tezet, Zdldkeresztes egeszs6gv6- 
delmi szolgalat, Bbrsics B.-u. 1. 
r 11-32 

Arnsteln ds Handley, cegt. 
HorvAtb Andor magnagyk., magr 
ttsztito tizem, KAroly kirAly-u. 15. 8 

Arvahaz, Ernnszt Kelemen-u. 1-06 

Astra blztosltd p.-t. Vas-, Zala-, 
Bopronvarmegyei foiigynflksege, Br* 
sraebet klrAlyn6-u. 7. 2-54 

Aszddl Jdzsef ds Ha ezoba- 
testo-, mazolo- 6s ciinfestomester, V6- 
rflamarty-n. 16. 6-09 

Ansoh Mdzes fakereskedo, 
il-es Huszar-tit 32. 56 

Autdtaxlt 
PAIyaudvari 7-03 

8zentharomsag-t6ri 6-12 

„Az Anker** Altal&nds Biz- 
loslt6 p.-t. vez6riigyn6ks6ge, 
Erzs6bet kirAlyn6-ttt 24. 06-17 

Baan S&ndor kariyvketfi- 6s do- 
bozk6szit6 , raester,Erzs6betkiraIyn6- 
dt 20. 11-09 

Bdbakdpzttlntdzet,Gi6f 
Apponyi Albert-n.' 2. 1-35 

Bader Jdzsef gabona- 6s ter- 

. menykeresk. 6s bizomanyos, KAroly 

klri!y-u. 19. 3-54 

LakiBa: Gr6f Apponyi Albert-n. 3, 

4-00 

Bajor hercegi uradaldm in 
tezosege, Zarkahaza 1-52 

Bajusz Janosnd Szv. «0pel 
Services ant6- es traktorlaviio 
fieeme, MAtyAs kjrftly-u. 13. 5-19 

Balzatfa Ignac, az Elsfl Magyar 

Altalanos Bizioi:it6 iarsasag foiipy- 

nbks6g fonSke, Bzell Kalman-n. 43. 

10-39 

Balassa Gyttrgy -vit'ez, vk. alea- 
redes, KAroly kirAly-u,. 10. 1-75 

.■" Balassa Kdlmdn, a in; kir. Ope- 
rah&z nyug. hangverseriy . me store-.. 
zenetauAr, Bzily J.-u. 32. 9-02 

Balassa Mlhdly m. kir. gassd. 
mnnkntlgyi felilgyelo> Szt. Marton- 
u. 17. 7-44 

. Balaton Jdzse I maszArosmes ter, 
Kossuth-u. 31 2-53 

Balogh Erndnd fAnykepeSz in li- 
ter in e, fluent Marton-u. 13. 10-87 

- Balogh Istvdn cipokereskedS. 
Erzsebetkiralyne-iit 47. 11-51 

BAUnt Imre antogarage 6s Javlt6- 

mdhely, Zanati-nt 6s Vepi-ut sarok 

7-23 

Ballnt J&nos vendeglos es (nva- 
roz6 vAllalkoz6, Zanati-nt : 2. 7-22 

Banfalvl Blrkholz Tivadar 

dP. ezredorvos, Vass Jozsef-krt 4. 
5-31 
Banovits Testvdrek m(ihei>ger- 

malma,~ Her6ny 3-31 

Baron ds Weltllnger b6- ea 

gyufakereekedok, Bzenczy-u. 3. 42 
Barczay Gyttrgy m. kir. ezre- 

des, KAroly kiraly-n. 10. 3-18 
B&rdossy Aladar m. kir. ezredes. 

Szell K>u. 25. 6-70 

Baptos Ferenc tive^esinester, ^ 

flveg, porce Ian es" haatartasi cik- 

kek ke-reekedese, Erasebdt-kiralyne- 

u. 44. io-52 

Baptos Janos villamoBaag] eu mQ- 

seaki vallalata. Bzell Kalmin-u.,2fi. 

1-33 

Baner .lend dr. Sgyved, Malom- 

u. ia 3-34 

Baumgartner Laszlo dp. virosi 

tisztiorvoa, KAroly kirAly-ji. 15. 

5-26 
Baumgartner Sandor ,, Pitt" 

gumiregenerAIo-uzem, Szt. MilitoD- 

u. ib. 7-5.1 Boer Ferenc k6p. Mm fives- es 
Acsmeater, ^pit^si vAllalkoz6, K6r- 
meodi-fit 66. 7-16 

Belfznay Sandor dr. orvos, 
M.A.V. palya'orvos, Szell Kalman- 
n. 49. 9-88 

Bella Jozaefne m. kir. posta 
s.-tisBtn6, Narai a. 41. 4-28 

Bellak Zoltan pabona- es ter- 
m6nyfigynaka6ge, Karoly kiraly- 
n. 11. 10-58 

Lakasa, Kisfalady Sandor-u. 36. 

9-32 

Bern Lajos teroetkezdsl vAllatkoz6, 
Operint-u. 7. 3-16 

Benedek J6Zsel gabona-,. ter 
meny- 6s 'erdtaltarminyfigynflkseg, 
lakAsa, Kiskar u. 24. 5-17 

Berces Jdzsef cnkor-, rizs- es 
vegyetara-nagykeresk., Erzs^bet 
kiralyne-u. 41. 9-03 

Berger Erno dr. szaj- 6s log- 
betegsegek ezakorvosa, fogorvos, 
Erzsebet kirAlyne-n. 1 6-33 

Berger J6zsel vendeglfo, Rnmi- 
5-75 

Bery Istvdn ny. kir. itelCtabla- 
bir6, RAk(3czi Perenc-u. 41. 9-22 

Berkes Antal banklgazgatd, L6g- 
szeszgyAr-u. 13. 4-16 

Berllnl Victoria Alt. Blzto. 
sit6 p.-t. vezerfigynBksgge, 8z61I 
KalmAn-a. 7. 8-21 

Beptalanlts Janos k^ziintam- 
nagykereskedO, K6szegi-u. 6. 

9-17 

Bezeredj Imre es Lajos ga- 
bona- 6a term6nykeresked6k, R&- 
kiezi Pereac-u. 4. 6-27 

Bezeredj Maria maganzd, Faindi 
P.-ti. 21. 11-43 

Blerbauer Adam tilzelOanyag- 
kereskedO, Magyar-u. 1. 76 

Biro Erntf meszarog, hentea 6a 

allatkeresk., Rakosi Jenfl-u. 18. 

10r99 

Biro Ferenc 6cskavas- 6s ffm- 
keresk., Matyas kiraly-n. 22. 6-20 

Bird Gynla dr. figyved, Szent- 
baromsag-ter 2. 2-82 

Bird Zoltan igazgatd lakasa, Er 
zsebet. kiralyne-u. 6. 1*19 

Blau Jdzsef fogtechnikns, Had- 
nagy-n. 21. 7^9 

Bodd Karolynd Ozv. bor nagv- 

es kiskeresk., Szent Martop-n. 34. 

6-24 

Bbgldr Geza vfiroal Allatorvos, 
Bz6ke!y Perenc-ii. ,22. 2-25 

Bognar IstvAn urlszabd, Mircins 

lfl-ter6. 8-24 

Bohorzky Istvdn dr. bflr- es 

nemiszakorvos, Maicins 15-ter 2. 
4-56 
Bokor Laszld alezredes, Szerit 

Ferenc-u. 8; 3-78 

Bolf&n Laszld fussier- 6s cseme- 

gekeresk., Paludi F.-n. 19. 11-47 

Bdnyal Sandor m. kir. ttiz^r- 
Oniagy, Szell K.-u. 27. 11-26 

Borlay Rndre Me^j. kflzp. varm. 
titkar, jarasi utizrend^szeti fel- 
tigyeia, BzOUSsi-Benany 10-53 

Borlay Endrend «Sabaria» min- 
es likOrgyara, ThokOly I.-u. 71. 
10-68 

Bor oss Imre dr. Ogyved MAr- 
cigs 15-ter 10. 5-18 

Boross Istvan dr. ii gyved, Mai om- 
"■ 14. 2-O6 

Boross ay Imre dr. m. kir. 
postafoteltigyelO, poataWnOk, 
Koasuth Lajos-u. 18. 10-09 

Bozzay IHlhaly m. kir. poatafO- 
ellen6r, DeAk Ferenc-u. 28. 4-68 B&RAUT6 

GOTH ANTAL 

Szent M6rton-u. 2. Tel. : 4-18 B6rezi Dezsd 

o^g aumikonfekcii 6s Ftiz<(gyar 
Hadnagy-u. 18. Tel. : 2-38 Bddi Ernd dr. ugyvfed, Szily J.- 
Q. 10. 9-08 

Braun David kezmfliranagyke- 
resk., KAroly kirAIy-u. 11. 8-49 

Braun Zslgmond kdrpitos es di- 
szitd butorarnhAza, Erzeebet kirAly- 
ne-u. 17. 7-05 

Mttbelye, ThOkWy Imre-n. 33. 6-02 

Brenner Janos epiteszmerndk, 
Zrinyi-u. 3. 3-Q7 

Brenner Tdblas m. kir. alezre- 
des, Gyb'ngybs-u. 8. 12 

Breznay Pal ny. sz&zados, 0. T. I. 
tiaztviselo-, Marcius 16-t6r 10. 

8-87 

Breznltz Gdza villamosaAgi vAl- 
laJata, Belsikitor 4. 7-97 

Brokds Matyas m. kir. alezre- 
des, Kisfidudy Sanjor-u. 65. 9-?7 

Bnday Jdzsel Mav. fel«gyel5 III. 
oszt. f6nbk h., Negyesi-trt 7. 1-93 

BUrger Andor lakasa, Wessele- 
nyi-u 7. 7-26 

BUrger ds tdrsa cipflflzem ea 
cipfikereskedea. Erzs^bet kirAlyn6- 
u. 14. 6-56 

„Buzakal&sz** Termdny- 
klvltell Kit. tigyv. Tasnadi A. 
Gv6rgv, Marcius 15-ter Nagyszal- 
loda 11-55 

Concordia elstt temetkezdsl 
vdllalat, Palkovits Anna, ThO- 
kfily Imre-u. 6. 3-33 

CsapodI ds Tarsa sz8 vet-,eelyem- 
6s vAszondzlete. Gr Sz6cheny1 
Istvan-u 4 7-28 

Csatdry Istvdn nri 6a n6i divat- 
fodrdsz, Erzsdbet kirftlyn6-u. 19. 
8-42 

Csatd Lajos dr.. orvos, Rontgen- 
atvilAgitasok 6b [elv6telek, Krzsebet 
kirAlyne-u. 22. 8-17 

Csendtfrparanesnoksdgok 
ds hivafalok 64, 1-89. 

3-97,6-77 

Csendtfr HlraddOrsparancs- 
noksag, m. kir., Fery Oszkar- 
t^r 3. 8-50 

Csdp Dezsd dr. vMb, orvosalez- 
redes, Wessel6nyi-u. B, 1-79 

Csere 1st van ds Tdrsal auto- 
harosSz6ria- 6s luxusbocsigyaito- 
fizeia, 8zent Marton-u. 29. 1-87 

Cserfalyy Odifn rn. kir. alezre- 
des, Szily Janos-u. 38. 3-44 

Cserfay Otlon csendor g. alezre- 
des, Wessel6nyi-u. 4. 6-30 

Cslllag Adoll Pta Deutsch 
Bdla rOfoskereskedo, Krzsebet ki- 
rAlyn6-u. 6. 2-30 

Cslzmazla Antal bor-, rum-, 
likfir- 6s palinkakeresked6se, Kos- 
suth L.-u. 3. 2-84 

Cslzmazla Antal bornagykeres- 
kedese, Bzell Kalman-u. 6. 1-03 

Csorba Gdspdr dr. miniszveri 
tanacsos, ny. m. kir. p6nziigyigaz- 
gak<5, Gy6ngyos-ti. 6. - 9-79 

Csorba Gaspar dp. llj. kir. 
Jarasbir6 Jnrisich Miklos-u. 6. 

10-42 

Csupor Sandor dr. iigyv6d,Bziiy 
JAnos-u. 24. 8^61 

Czeglddl Jdzselnd mnnk.i- 
kiipenyek 6s munkaaruhak keresk., 
Szily Janos-u. 19. 3-35 

Czdgdnyl Istvdn togtechnikus, 
Erzs6ber kiralyn6-ut 23. 5-07 

Czelzel Janos dr. k<3zk6rfaAzi fo- 
orvoa. fiil-, orr- 6s gegeorvoe, Wes 
sel6nyi Perenc-u. 10. 5-93 

Czllfer l^zar ds Mo, Szeles- 
tei-n. 24. 4-28 

Czlfffer Rezstf, lakasa, Ehss6bet 
kiralyn6-u. 23. ' * 2"20 

Czlraky Kereskedelml V61- 
lalat. Sz611 Kalman-u. 27. 9-90 

Dalmady Andrds xixH, 6pltest 
vAllalkoz6. Forr6-u. tf. 5-83 

Ddnlel Erndnd dr.-nd lnkasa, 

Malom-u. 9. (bzejuben: X/16— IV/16) 

8-48 

Szfllohegyi nyirl lakAsa: KelsOhegy 

(fizemben : 1V/16— X/16) 4-54 ..buzakalAsz 27 

Termdnyklvltell Kit. 

OgyvezetS : Tasnady A. GySrgy, Mr- 
cius 15 ter, Nagysialld. 11-55 DanosEmtl dr. Bgyv6d, Kisfaludy 

Bandor-u. 12. 2-98 

Danos Gyttrgy dr. fogorvos, 

KAroly kiraly-u. 9. 11-06 

Danos JdZsel dr. orvos. KAroly 

kirAIy-u. 9. 1-98 

Danubla Altalanos Blztosltd 

R.-T., Karoly kiraly-u. 9. 2-50 

Danubla Alt. vilJamosaagi vAIlaiat, 

Nabicht 6s Theil, KAroly kirily-u. 19. 

3-65 

Darvas Pfil dr. szfivflgyari 
Uzemm6rn6k, Sz611 K.-u. 47. 

10-40 

„Del-Ka c < clpdkereskedelml 

P.-t fi6kja, Erzs6bet kirAlyne-u. 28 

' 4-42 

Ddmy-Gerd Andor fb'ldbirtokos, 

Malom-n. 1. 10-60 

Ddnes Imre dr. ugyv6d, Wesse- 

16nyi-u. 12. 7-01 

Derzsenyl Kdroly m. kir. al- 
ezredes lakasa, Szekely Ferenc- 
u. 4. 8-67 

Deutscb flenrlk dlvatArukeres- 
ked6s, Eraa6bet klrA!yn6-u. 12. 

1-82 

Deutsch Igndc marhakereskedo, 
Wes6el6nyi-u. 7. 4-63 

Deutsch Jdzsef ds tdrsa posz- 

tokereskedfik, Erzsebet kirAlyn6-n. 2. 

1-68 

Deutsch Karoly dr. orvos, 
8z61l K4lmSn-a. 23. 5-61 

Deutsch Miklds magtisztitd, 
BzeU KAlman-u. 27. 8-38 

Magtisztito telepe, Petflfi Bandor- 
u. 8. 9-34 

Deutsch Samu divatarukeres- 
ked6s. Erzs6bet kiralyn6-u. 1. 3-00 

Deutsch Samund tizv. lcgllj. 

- posztda, Szeuczy-u. 1. 10-84 

Deutsch Sdndor gabona- 6a ter- 

menybizomanyos, Kisfalady 8.-u. 1. 

. 6-72 

Deutsch Terdz magAnzo, MArcius 

15-t6r 9. 39 

Dlmlnlch Rajmond dr. orvos, 

Bzinhaz-t6r 1. 10-36 

Ddczy Mlhdly pekmeater, Fery 

0Ezkar-t6r 13. 6-14 

Dohdnydruraktar, m. kir., 

ttnflke, Honv6d-iit 6-50 

Dombay Alajos dr. kir. jaras- 
biro, Orseg-n. 10-59 

Domonkos Gdza dr. Ifj. m. kir: 
orvos-szazados, Operint-u. 14. 9-24 

Dondth Gyula kOnyv-, zenemu- 
kereskedes, Karoly kirdiy-u.9. 2-92 

Dondth Miklds auto-, motor-, 
traktoralkatrgszek keresked6s, 8z6ll 
Kalman-u. 4. -" 4-45 

Dtfbrdssy Lajos' reformatns lei- 
k6sz, Horchy Miklos-t6r 7. 8-23 

Domsttdy Pdter dr. v. egyeteml 
tanArseg6d, szem63z-szakorvos, IV. 
Karoly kiraly-u 35. 6-70 

Draskovlch Gdza m. kir. koz- 
ellatasi fofeltigyelo, Hak6czi Perenc- 
u. 33. 10-65 

Draskovlch Pdlnd grdfnd . 
tfzT., Tiplanszentkereszt . 7-78 

Dreher sOrraktdr, HorvAth 6s 
Tompos, 8z611 KAlmAn-u. 14. 3-75 

Dukesz Ferene 6ras 6s 6ksze- 
r6sz, Erzs6bet kirAlyn6-u. 25. 6-82 

Dukesz, Sabdrta paplrdru- 
hdz, c6gtujajdonos Zal&n Ferenc, 
8zentbaromsag-t6r 11. 4-01 

Duna-Concordla Altalanos 
Blztosltd r.-t. fdiieynokeege. 

MArcius l6.-t6r 2-12 

Dundntull erddlpar r.-t., 

Vepi-dt 4-17 

Dundntull Falskola Tdth Zslg- 
mond okl. kert6szeti inspektor, 
Zanati-At 7 6 9 

D. H.DundntullHdtf&poIitikai 

ne-ilap szerkesztos6ge, Koasntb , s 
Lajos T n. 6. 7-66 

DuhdntuIILeszdmltoldBdnk 

r.-t., 8zeutbaromaAg-t6r 16. 2-24 

5-35 

Dundntull IMezOgazddk Ter* 
mdnydrtdkesltd k.I.t., 
Ddmy-Gerd Andor iigyv. 
igazg., Erzs6bet-kiralyn6-u. 32. 

9-95 498 
Sandor, Don 

Szsel Mav. ffii 
■ 1. 1 

zemek a m. 

mlataban, EStv 
kar-u. 6. 

Gyula Runga 
ese, Koszegi-u. 

nm kflnyv- 6s j 
'of 8z6chenyi I; 

Caiman Putsc 
fit 14. 

C&roly nyug. 
alvana-u. 38. 
rend dr. va 
isztifOorvosa, 

Ida dohany 
msag-t6r io 

rlgyesdr.oi 

b6szffiorvos,8ze 

Mesterhazj 

s kereskedelmi 
ar-t6r 9. 

aryTIbordi 

0-u. 11. 

kab, Szenthar; 

, Homok-iit , 

ialyker6kp4rm(j 
6s autog6n he] 

uth-u. 29. 
m. kir. allam 

kocsiCzem szoml 

5», PeWfi Sando: 

£yar Begyvi 
eldk Erlekc 
$zete, s B 6ll f 

la, Erzs6bet k 

Benz r.-t.Au 

thely vid6ke | 
, K5sz.egi-u. 15. J 

Idzsef asvant 
teresk.,;Paludi/ 

lozsel cukri 1 
ly-u. 42. 7 

saglkdzrr 

lathelyi telej Petofl San 
or lakasa, 

csefne bei 

sk., SzenciM 

all grdl « 

Istvan m6 

Apponyt Al! 

oly sutfimes 

lor fuvaroza 
Uveny-,kaTici 
V Fereno-u. il 

zsd dr. noi 

vos, Erzs6betl 

Btlto hlva 

lr„ fiziiy Jal 

vehaz, fatal 

zs6bet tiraiy 1 

•askay Bf 

otanacsos, t 

hottol. m' 
Ernfl-u. 2f 

6s dr. vi 

«.' ; 

lor bor4 
pkereskei 

dr. ffiszo! 
j-u. 19. i. Dunantull Szalagipar Mezdsi 

J., Rumi-iit 29. 6-47 

Dvorszky Bela dr. gyogysz 

tara, 8zentharomsag-t«r 9. 2-72 
Lakasa, KalV&ria-u. 44. 9-1 1 

Ebenspanger Jend sBt6mester, 
Erzsebet kira-lyne-ot 21. 2-58 

Egenholer Ferenc. utddal, 

Arvay Imre 6s Tfizs6r Pal m6szaros- 
6e hentesmesterek, Erzs6bei kir;-n6- 
u. 33. - - ■'■■■. 1-80 
Egry Laszlo m. kir. csendoralez- 
redes. Sz6U Kalman-u. 27. 10-88 

Elben Geza fogtechnikal la bora- 
tori u ma, Bunyadi-Ut" 29. 7-11 

Elland LipOt gyiimfilcs- 6s d6li- 

gyamolcsnagykereskedd, Koszegi- 

u. 5. ^ 1-73 

Etslnger MOrae' d zv., Eres6bet 

kiralyn6-u. 22. 52 

Elektra vlllamossagl es mu- 
szakl vallalat, Bperl Prigyes, 
Karoly kiraly-u. 15. 5-84 

Elemi Altalanos Blztosltd 
r.-t. k6pviaelete, Karolykiraly- 
u. 11. 4-48 

Elso magyar altalanos blz- 
toslt6 tarsasag vasmegyei fo- 
tlgynSksege, 8z611 Kalman-u. 3 

1-59 

Elsd szombathelyl gdztegla< 
gyar r.-t. t6gla- 6s cser6pgyar, 
Kormendi-tit 1-48 

Emberbaratt egylet kor- 
baza, 8z6kely Kerenc-u. 5. 79 

Engel I. L» <j8abaiia» horotva- 
mo.fio- ^s pipereszappangyar, Kos- 
Butli liajos-u. 30 38 Feb«r Jdzsef ras- *s f6m0nt'0de. 
autogenhegesitO, Gr6f Apponyi Al- 
bert-u. 28. 3-47 

Feh^r Lajos lakatoamester, Naral- 
« 7i: 5-85 

Feh^r Mlhdly dr. iigyv6d, Ka- 
roly klrAly-n. 17. 1-10 

Felgelstock Gasp&rn<6 <Jcska- 

Tas- 6s nyersterm6nykoresked6, 
Miltyas kiraly-u. 15. Q-74 

Fejes Imre mfeszaroa 6s hentes. 
Karoly kiraly-u 25. 4-33 

Fejes Mlkl6s m6szaros 6s hentea- 
mester, .KSrmendi-u. 17. 6-73 

Feketelstvfin dr. varo9i tanaes- 
nok, Erzg6bet kiralyn6-u. 43. 47 

Fekete P&l dr. szfil6sa-, nfigy6- 
gyaBzszakorvos, m. kir. orvosszaza- 
dog, voit babak6pezdei tanareeg6d 
Wessel6iiyi-u. 14. 4-51 

Feldmann Bddogne dr.-ne 

V«ZV., KodBUth Lajos-u. 20. 1-55 

Felmeresl leltlgyeldseg, al 

■imi, Hollan ErnS-n. 1 ,3-93 

Fels6danantttli Mezftgazda- 
sagi Samara, Karoly kiraly- Engel 

tOQ-U. Pal kereskedfl, 8zentmar> 
5-29 
Englman Jentf es Karoly 

konyhafeUzerelesi cikkek keresbe- 
d6se, Erzs6bet-u. 17. 2-26 

Erdfid.v Ferenc grAf, v6pi vi,r 

1-49 
Erdody S&ndorne grdlnd, 

v6pi var 9-69 

ErddlelUgyeldseg, m. kir., 

(aludy Saudor-u. 6. 14 

Erddlgazgatdsag, m. blr., 

Kjafaludy 8audor-u. 6. 72 

Erdos L.a|os fest6kkerasked6se, 

Beisikfltor 2. 7-9S 

Erdos Lajos nyng. fOm^roOk, Vass 

J6zsef-krt 19. 1-62 

Eredtcs Ferencn6 dr.-n6 

ozt., Karoly kiraly-u. 3. 3-10 

Erbardt Geza, -a : Dana Biztosit6 
f6nbke, Eredics P.-u. 28. 9-82 

Ery 1st van okl. m6rn3k, varas- 
marty-u. 3. 8-54 

Essft Sandor dr. ngyv6d, Grdf 
8z6chenyi istvan-u. 2. 1-84 

Lakisa, Paludi Pereric-u. 29. 4-86 

Ester hazy Pal bereeg gazd: 
sagi int6zos6ge, Kozar-puszra 7-82 

Fabian Gyula If j. tfizelfi- 6a 6pit- 

kezesiauyagkeresk., Huszar-at 23. 

6-75 

Faller Janos paplangyaros 6a 
textilanyagkeresk.,Eredic3 Pi-u. 9. 
6-59 

Fafudl Fereno glmn^zlum 
(Allami), Borthy Miklp8-t6r 41 

Fangler Janos riiszer- 6s cse- 
megekereskedes. 8zentharomtiAg- 
ter 13 3-51 

Fanta Vllmos ,,6rangyal"gy6gy- 
szertar, Operint-u. 2. 3-69 

Fant6 Egyesult Magyar As. 
vanyolajgyArak r.-t. 6-83 

Farad! Ferenc dr. orroa, Kis- 
f aludy Sandor- u. 43. 2-1.1 

Farkas Gytfrgy Dynamo villa- 
mossagi vallal&ia, Kossuth Lajos- 
n. 36. 7-63 

Feherne, Trammer L.111 vkszt- 
szazados ozvegye, 8z6U Kalman, 
u. 25. 8-86 Igazgat6 irodaja 
Kamarai hivatal 
Igazgat6 lakasa vanyola jgyarak s zom,-. 
bathelyi lerakata, k&pviseU}'; Pittler 
Deasfi a Peti nitrog6n mflvek 6s a 
Hungaria ve^yimQvek k6pviselete, 
Iroaa: Kiraly-u. 37. Tel: 9-S6 
Raktar; MAY, teher p.-u. Tel: 6-88 8-91 

08-09 

Felsodunantall Szarvas 

marbateny^sztd Egyesillet 

Szttvetsege 8-89 

Felsodunantall termelok 
szovetkezete szombathelvi ki- 
rendelts6ge, Kflsaegi-u. 44. 3-60 

FenyvesI Sandor 6pjt6si vftllalr 
koz6, telep 6siroda, Komdrom-u. 3. 
10-81 
Ferencrendl plebanla t Bren- 
. ner Janos-u. 1. 3-32 

Ferencrendl b&zUfnokseg, 

Bremfer Janos-u. 1. 8-08 

Flalka Geza klsvarsanyi al- 

ezredes, Qr. Tisza I.-krt 18. 6-52 

FInta Gyiirgy, a Magyar Petroleum 
Ipar r.-t. bizomanyosa, asvanvolaj- 
nagykereskedfl, Eras6bet-kiralyn6- 
u. -il.. 8-97 

FInta Sandor igazgat<5-tanit6, is- 
kolafelflgyelO, Zrinyi Iloaa-u. 5. 
7-93 

^Fischer Ed6ny«* detailUzlet, 
Erzs6bet kirtiyn6-u. 18. 7rl9 

Fischer Henrlk es Ha zomanc- 

- edenykereskeddk, Erzs6bet Iclralyn'e- 

n- 49, 2-19 

Fischer Lajos sziicsmester.dlvai;- 

haza. Karoly kiraly-u. a 6-45 

Flschhol Adoll butorkeresked6. 
Srzs6bet kiralyn6-ju. 1. 8-33 

Flttler Dezso okl, gaada, mfi- 
trigya, erfttakarmany, nBv6n\T6- 
delmi nagykeresk., Karoly kiralv 
u. 37. 9-8Q 

Fodor es Bader tnszer- 6s gyar- 
roatara-, d6ligyiimeicti-iinport, Er- 
zs6bet klralyn6-a. 1. 4-78 

Fodor Imre kereskedo, Gr6f 8z6- 
clienyi Istvan-u. 1 5-77 

Fodor . Zsigmondne tizy. ffi- 
azer-, term6ny-, fa- 6s sz6nkeres- 
ftei16, Nagykar-u. 23 2-42 

Fonelere altaianos blztoslto 
tntezet vezerfigyndks6ge, Karoly 
kiraiy-u 10. ; 1-24 

Petrovlcs Ernd ifinok lakasa, 
Bzekely Pereno-n. 21. 04-1? 

Fprr6 Jentf repfiWszazados, Karoly 
kiraly-u. 11. 9-59 

Fdlspanl hivatal, lasd varmegyei 

hivatalok oim alatt 
Fdldes Andor kSWfttam szaktlz- 

let, Karoly kiraly-u. 6. 9-73 

Foldes Ferenc bdrkereskedfl 

{muszaki borok keresked6£6), ■ 
Kiskar-u. y. . 10-50 

Lakasa t D61-n. 13. 11-13. Fdvamhlvatal, m. kir., Teher- 
palyaudvar 50 

Fozo Karola Teestne virag- 
keresked6se, Bzentharomsag-t6r R. 
5-74 

F«z« Karoly cukrass. Bz6ll Kal- 
man-u. 27. 2-18 

Fdzo Mlklds ffiszer- 6s csemege- 
keresked6s, aollin Ernfi-u. 6. 1-76 

Fozo Rezso vir4gkeresked6se, 
8zentmarton-u. 27. 2-66 

Fray Jdzsef honv. alezredes, 
8z611 K.-u. 27. ■ H-36 

Freiberger Lajos dr. togorvos, 
Kislaludy 8andor-u. 7. 4-92 

Frey Artar zsak- 6s ponyvakeres- 
kedfi, 8zenczy-u. 4. 4-09 

Frey Samuel term6aykereskedd, 

Weesel6nyi-u 9. 5-80 

Frledmann Ferenc mUtrdgy a, 
erfltakarmany 6s gazdasagf cikkek, 
Marcius 15.-t6r 1. , 1-30 

Lakasa, Malom-u. 9. 1-20 

Frontharcos Fficsoport, Kd- 
szegi-n. 4. 7-92 

FHle Peter tfldbirtokos, Also- 
begy 1., 32 

Fttrst Camilla hBlgy- 6s urifod- 
rasz, 8z6ll Kalman-u. 1. 8-16 

Fttrst David . vegyeskeresked6se, 

8zentmarton-u. 47. 6-00 

GAbrfel Agoston atdda kGnyv- 
uvomdaja.. 6s papirkereskedese, 
c6gt. bzv. Pauly Karolyn6, Erzsebet 
kiralyn6-o. 42. ■ ' 5 

Galambos Andor olaj- 6s zsira- 
d 6 karu kereskedo, Nadasdy-u. 23. 
6-41 

Garal Laszl6 ingatlanforgalmi 
irodaja. Erzs6bet kirdlyn6-u. 20. 
v 3-50 

Garal Lajzam. kir. posts, s. ellen- 
6rn6-. Prigyes f6heroeg-u. 18. 

9-13 

Gardos Sandor mQasztalos, Nag' 
kar-u. 7 4-03 

Gaugel Imre aut6bus&-vallalkoz6, 
Nagykar-u. 20. 9^50 

Gaugel Karoly rum- 6s likdr- 
gyirtSsi telep, Paludy Perenc- 
u. 30. 8-96 

Gazda Jend vitez, esredes, 
Kflszegi-u. 8. 9-44 

Gazddk blztoslto szovetke*. 

zete, 8z611 Kalman-n. 9. 2-39 

Gazdasagi felUgyeldseg, al- 

faml, Hollan Ern5-u. 1. 1-44 

Gelst Llpdtne szerg6nyi, We=sp- 
16nyi-u. 16. 4-37 

Gelst Sandor utddal textil- 6s 
divatarukereskedok, Brzs6betkiraly- 
n6-u. 18. 3-84 

Gelenczey M. Mlhaly ant6motor 
S7.akuztete, Opel autdk lerakata, 
Bz6M Kalman-n. H. 8-02 

Geltsch drogerla es Ioto- 

szakllzlet, Erzs6bet kiralys6-u. 1. 
8-26 

Generall blztoslt6. 8z611 Kal- 
man-n. 11 069 

Georgia mezdgazdasagl es 
tparl muszakl cikkek 
nagykereskedese, Blatt Antal 
J6zsef, 82611 Kalmftn-u . 8. 7-94 Fdldes Jdzsel dr. fogorvos, Wes- 
se!6nyi-u. 7. 5-03 fiFllfi u gumiregenerdlo Gzem 

Baumgartner S. Bat. Marton-n.lO.7-BJ •Gere Zslgmond dr. orrbopaed. 
seb6sz szakorros. Erzs6bet kiralyn6- 
u 23 2-43 

Gergely Jdzsel dr. kir. t9rv6oy- 
sz6ki tanaeselDb'k, vizsgal6bir6, 
Karoly kiraly-u. 37. 9-98 

Gerlachlalvy Viktor, nyug. 
Tarosi tanacsnok, Rak6czi P.-u. 31. 
10-44 

Gesell Payer Endre dr. orvos- 
tudor, fogorvos. Gr6l 8z6chenyi 
Istvan-a. 10. . . 23 

Gestetner SamU szikvizgyar, Ra- 
koczi Kerenc-a. 17. , 2-78 

Gewttrtz LApdt emy6k69zfNJ 6s 
juftkOszttrus, Grzs6betkiralyn6-u. 1 
8-32 GlUck Gynlane »zv- dr.-ne, 

Bz6 11 Kalman-u, 26. 5-71 

Gltlck Imre ranagy kereskedo, 
8z6!l K4lm4n-n. 26. 5-21 

GlUck Pal lakisa, WesseWnyi- 
u- 18. 4-80 

Gold Adolf dr. gyakbr!6 orvos, 
,K6szegi-u. 28. 6-68 

Goldmann Albert Butomester, 
Bzell Kalm£n-u. 18. r 7-59 

Goldschmled Gynla marhake- 
reskedo, 8z611 Kalman-u. 44. 4-69 

Goldschmled Jend marhakeres- 
kedfi, Uonv6d-ut 3. 2-45 

Goldschmled Zslgmond ke- 

rekpftr-varr6g6pkeresked6s« 6s Javi- 
t6mfihelye, 8zenczy-u. 2. 7-58 

Gombas Jozsel dr. flgyv6d, Bzily 
J4nos-u. 13. 2-04 

Gombas Lukacs kir. s. ra6ntfk, 
Komarom-u, 22. 5-04 

Gombossy Aladar m. kir. 5r- 
nagy, 8z61I K.-u. 21. 9-74 

Goithard 1st van dr. herenyl 

ideggy6gyasz»szakoryos, Malom- 

u. 7. 8-19 

Goth Antal b6raut6vi'llalat l Bzent- 

marton-u. 2. - . 4-18 

Goth Sandor lakatos 6s sodrony- 
aru Ipartelepe, Koszegl-u. 9. 1-58 

Gdmdry Viktor dr. gyarigazg., 
hy. teH6ralezredes, Seelestey L.- 
u. 18. 11-15 

Gortfg Denes dr. egyeteml ma- 
gantanar, kbzkdrhazi tflorvos, Ba- 
thory. Istvan-n. 1. 59 

Gdtzl Ferenc g6p-, vas- 6n gazda- 
s%berendez6 vallalat, Kisfaludy 
8andor-u. 49. 4-62 

GOtzl Jozsel IIJ. aQtoszakarlete, 
Erzsebet kiralyn6-u. 47. 2-91 

Granltz Geza dr. ttgyv6a, Eraa6 
bet kirilyn6-u. 19. ' 5-23 

Grenlczer cser6pkalyhafizem, tu- 
la jdonos N6meth Laazl6n6. Kfiszegi- 
u- 27. 9-26 

Gross es Bolzer paplraaosfcdfizera 
6a.papirnagykereBked6j, Bzent- 
hdrom«ag-t6r 8. 4-98 

Graber Imre okl. 6pit6szrii6rn(ik, 
Gr<5£ 8z6chenyi Istvan-u. 1. 8-81 

Graber Istvan dr. orvos, belgyo- 
gyasz szakorvos, Erzs6bet kiralyne- 
u.45. 6-57 

Grttncelz Jdzsel v&rosl gyep- 
mester lakasa, Kdrmendl orszagilit, 
4-64 

Gschwlndt-Iele r.-t., Kossuth 
Lajos-u. 2. 2-69 

Gulficsy Zoltan dr. egyeteml ' 
magantanar, ktfokdrhazi foorvos, 
Rakdczi PereOc-u. 20. - ~- 3 

a 

m 
3 

v 

01 

■1 
9 

O: 

M 

M T 
O s 8-39 

ar Gnmikonlekcld es Fttzdgyj 

B6rczi Dezso, Hadnagy-u.18. 2-38 

Gutmann D. J. ecetgyar 6s pa- 
linkanagykeresk., Malom-o. 3. 90 Gazgyir 

LjigsaoMgyir-u. 6. Tel. ; 8-77 32* GUnsberger Ella Zadorn6 kozme- 
tikus, Karoly kiraly-u. 14. 02^3 

GUnsberger Jend fakereskedo, 
Zanati-nt 1-78 

GUnsberger Ltfrlnc b6rl0, Sal- 
kavesknt . 7-87 

GUnsberger Sandor b6rgazda- 
saga es mezagaedasagi szesagyara, 
Vasszilvagy 8-50 

Gyermekmenhely, allami 

1-90 

Gydrly Ivan Ernd az EM Magyar 
Altalanos BlztosltO Tarsasag Buda- 
pest Pereno J6zsef t6ri fidk szombat- 
helyi k6pviselfls6ge, 8z6H K.-u. 15. 
4-75 
Gyuk Beta dr. emberbaratt kdr- 
bazi foorvos, Paludy Forenc-u. 34. 

5-oe 

Baas Fttlop es FtaMele r.-t. 

fiot J» 5-89 

Babetler Kalm&pn6 oukorka- 

6s esokoUd6aruk gy&ri lerakata, 

Belsikdtor 7-46" 

Backer flermaun marhakeres- 

kedo, 8z6U Kalmin-n. 35. 2-47 

499 tSztymbathely horvAth ferenc RfeferdeRO bmmtmmmmMimm ml teSaSSSSv* 1 * 03 * * tdep: Gr6f A PP° n yi A.-u, 57. 11-08 

vasmegyeilerakata * Lak&S : SOptei-U. 12. "tl-32 FBST6M6STER, 
RAK6CZI FERENC-u. 24. Hacker Ivan dr. figyved lakasa, 
Karoly kirily-u. 5. 8-80 

HadlkorhAz : 

Horthy Miklds-ter 11-11,11-50 
Gazda-utca 11-23 

Szt. Imre herceg-u. 9. 11-24 

Faludi Ferenc-n. 6. 2-21 

Hal^ess Lajos bdrgyari fizemve 
zetfi, Karoly kiraly-u. 36. 4-14 

Balnzmann Karoly vdrosifizemi 
igazgatd, ii-es huszar-ut 9. 8-00 

Hajdlnak Janos dcskavas es 
gepkereskedese, Szt. Marton-u, 23. 
4-04 

Ha]ba Geza mav. mfiszaki tanacsos 

vontatasi oszt. ffinSk, Th«kttly-n. 12. 

8-44 

Hajda Endre gazdasaga, Bogat, 
Baentkimly 3-19 

Hajgatd lstvan villanyszereld- 
meBter 6s nsoszeresz, Berzsenyi 
DanieMer 3. 8-38 

Hajds Jend Avar T n. 21. 9-97 

„Halad&s" V. S.E. Tennlsszak- 
osztalya, Rohonci-uti sport-tetep 
(flzemben : lV/16-X/ifrig) 6-22 
Football- es jeg-ssakosztalya 7-83 

Halasl Sdndor roeszaros es 
hentes, Del-n. 7. 1 1-14 

„Halcsarnok", Kossuth Lajos- 

u is. e-03 

Halmagyl Geza dr. kHrorvos, 
Balktfveskut 7-81 

Halmagyl Jdzsef rfiszer 6s . 
cseraegekeresk. Kalvaria-n. 32. 

6-08 

Halhskay U. Endre dr. «0tbas 
ttlorvos, gyermekorvos, Hotian 
Ernfi-n. 23. 6-98 

Hamburger I. Ttbor dr. fog- 
orvos. Wesselenyi-a. 22. 6-81 

Hangya Fatelep, Rakosi Jen6- 

». 17. 7-oe 

„Hangya" term. ert. es fogy. 

szov. szombathelyi kirehdeltsege. 

Pe«il Banilor-u. 8 §3 

Hanyl Csllla polg. Jsk. Janar, 

Kim on, Szent Imre berceg-a 7. 

4-S8 
Harglta Geza dr. mar. palya- 

orvos, Szell Kalman-a. 15. 9-66 
Harrach Imre es Gynla 

Tendegl6so% Erzsebet kir.-ne-n. 37. 

H 11-21 

Harrach Jstvan szikvizgyaros. 

Eredics Ferenc-a. 16. ^ 3-96 

Haupt Buchenrode IstvAn 
bard, SorokpoJany 1-86 

Havas es Hlrschler ttlacloWs 
dpitkezesi anyagkereBkedes, Hussar* 
ut 28. 4-79 

Harass Imre dr. figyved, Karoly 
kiraly-u. 31 8-76 

Hazat altalanos blztosltd 
. tarsasag,Bzel)Kalnian-u.3.2-89 

Heckenast Jattos dr. fogorvos, 
mav. fogszakorvos, Erzsebet ki- 
ralyne-u. 3/6. 70 
Lakas, Jdkai Mdr-u. 2. 10-37 

Hedervary-Konth Janos m. 

kir. hiradossjfrzifdos, Erzsebet 
kiralyne-u. $. 10-61 

Hegedtls utddaKemeny Zol- 

tan jatek-, spor^- es djvataraiizlete, 
', Eizsebet kiralyne^B. 32. 63 

Helgl Dezso* dr. figyved, Erzse- 
bet kir&lynd-u. 28. 9-23 

HeJJ Gyula kir. maszaki tanacsns, 
kir. (UtamepitdBzeti hivatal tCnbke, 
Erssebet kir.-ne-n. 3. 7-21 

Heimler Ernd dr. tigyvdd, 
Wesselenyi-a. 6. 1-85 

Helnricb Antal dr. orvos, b«l- 

gyogyasK szakorvos, Operint-n. 10, 

5-65 

HeU G<6za m6m6k, BziU Kalmaa- 
fc. io. 44 Herenyi mamalom,Me8terhazy 
J6zsef t Her6ny 1-13 

Herics-kert, tnlajdonos Olah Ja- 
nos, 8z6kely Ferenc-u. 24, 2-68 

Hermann Lajos kereskedo, ThB- 
koly Imre-u. 63. 7-64 

Hermann IMlksa papirnagykeres* 
ked6, Erzsebet kiralyne-u. 17 (Ura- 
oia-udvar) 55 

Herschkowltz Izldor mft- es rt- 
giBeekereskedo, 6r6f Szeclienyl 
Istvan-a. 2. fr-44 

Hesztera Aladar dr. m. kir. 
badbir6 alezredes, Lipp Vllmos- 
n. 10. 5-00 

Heamann Laszl6 dr. orvos, 6r6f 
Sz&shenyi Istvan-n, 1 3-38 

Hlmler Dezsft badogos, Koszegi- 

u. 3. 2-97 

Hlmler Laszld lakdsa, Balogh 

1 AdAm-a. 11. 8"07 Hlrschmann I^ajos m. kir. 

mn-u. 7. 6rnagy, Bzell Kalmai 8-68 Hocbholtzer tidtfn okl. epitesz- 
tterndk, tervezfl, kir. tOiTenysBeki 
szakertd, Losonc-u. 2. 1-66 

Hodaszy Ivan gy6gyszertAra az 

Angyalhoz, 8z6U Kalmin-u. 21. 

' 3-90 
Hoffmann clpdttzlet, Karoly 

Idrily-a. 5. 8-29 

Hoffmann Ernd mttszakl Dagy- 

kereskedes, Bzell Kalman-u. 28. 

2-85 

Hoffmann Mlbaly borkeresk. 

^ eB kadarfizem, ThokBly Imre-u.28. 

9-80 

Hoffmann Zslgmondne, thO 

k6ly Imre-n. 32. 7-39 

Holczer JHarton, Th6koly lmre- 

u. 16. 96 

Holzer Dezsit vaskereskede* 

Brzsebet kiralyn^-n. 12. 49 

Holzer Ernd fakereskedfi, Marcius 

15.-ter 6. 4-67 

Bonn. vasT&rmegyet es 

szombathelyl csoportja, 

Bollan-u. l. ._.. 7-48 

Honvedseg, lasd Katonai 6puletek 

£s hat6sa?ok m kir eim alath 
Honsch Istv&n m. kir. ezredea. 

Szell Kalman-u. 27. 11-25 

Horvath Erzsebet szed-, fa- 

eprtesiaayag keresk., Komarotri- 

«• 3. O10-81 

Horovltz ddzsef dr. fflrabbi 

D Rakdczi Fereno-a. 9. 6-42 

Horvath Ferenc Hutter es Lever 

r -t. kepviselete. Szelestei L.-u 23 

5-40 

Horvath Ferenesz^nnagykeresk. 
Brennfaergbanya vasm. le< 
rakata^ iroda es telep,Gr. Apponyi 
A.-u. 57. 11-08 

Lakaaa, S8ptei-iit 12. 11-52 

Hervatta Gabor ffiseer- es cse? 
meerekereskedft, Kossuth Lajos- 
o. 32. ^ 5-12 

Horvath Gyorgy dr. ny. pojgar 

mesterhelyettes, Jokai Mdr-u. 14; 

9-99 

Horvath lstvan ignzgato, orszag- 
gytil. kepv., VOrSsmarty-u. 19. 

8-55 

HorvAth Istv£nne m. kir. posta 
s.-tisztnfi.Gr. Appooyi A,-u. 8. 8-99 

Horvath Jeno dr. ug>ved, Grof 
Szecbenyi istvan-u. 1. 3-48 

Horvath Jdzsef merlegkeszitfl, 
Szent Marton-ii. 9. 11-41 

Horvath Jozsef 1? Sabaria* ( 

radi6- 4s viIl;imost>agi vallalat. 

Kitsfaludy Sandor-u. 1. " 9-19 

Horvath FaJ usetnegekereskedo. 

Faludy Ferenc-n. 32. 6-88 

Horvath Pal f estOmester; -Eak<5ezi 
Ferenc-u. 24. 9-15 

Horvath Viktor dr. tigyved, 
Szily Janos-n. 16. 7-50 Hoyos Gydrgyne grdf n6 «zv. 

8alk8veskut 7-8g 

Hrabovszky Laszld Magyar 

Nemzetj Bank fWk, ttnCkhelyettes, 

Sz6ll Kalman-n. 20. 7-15 

Hnngarla gdzteglagyAr r.»t. 

telepe, Ndrai-ftt 3-68 

Hntas Imre dr. orvos, Bzentha- 

romsag-ter 7. 2-10 

Imrlk Zoltan m. kir. erdtanacsos, 

erdS(el«gyel5, Szent F16rian-krt 21. 

8-37 1 

iparfeldgyeldseg, aUami, Ra- 

koczi Ferenc-u. 72. 2"3^ 

[pari es Kereskedelml r.-t. 

divatamuzlet, uri szabfisag, Karoly 

kiraly-u. 6. 6-18 

Ipartestlllet, Kisfaludy Baidor- 

»• 1 13 

Irsay Jdzsef in. kir. alezredes, 

Matyas kiraty-u. 1. 3-87 

Izraellta kong. egyhazkttz- 

seg, Rakdczi Ferenc-u. 9. 80 

Izsak Jdzsef Reszvenytarsa- 

sag fidkja, Erzsebet kirilyne-u. 7 
4-77 

Jahlmczyk Ferenc badogos-. 
vizv«zetek-6s gazszereldsi villalata, 
Raragyari*u. 3. 5-81 

Jalits Antal, Mezo-u. 28. 3-39 

Jambor Gydzd rflszer- es ter- 
menykereskedd, Narai-ut 14 1-43 

Jambor lstvan dras'es ekszeresz. 
Erzsebet kiralyne-u, 19. 9-12 

Janek Rezstt a Szombathelyt Ren- 
der es Lftnffyar Rt. gyarvezetSje, 
Rakdezi Ferenc-u. 32/a. 11-46 

Jankovlch Magdolna m. kir. 
poetakezeUSno, Szeat Imre, herceg- 
«• 19/b. 9-I8 

Janzsd Ferenc meszaros es hen- 
tes, Erzsebet^n. 49. 4-76 
Szily Jiuos- 
4-35 Jarasblrdsdg, kir* 

u.5. 
Jaszay Dezsd m. kir. postaellenflr, 

Matyas kiraly-Ut 3. 3-36 

•fegyzOlblvatal.NAral (nyilvanosj 
3-85 izterl helyszinelesl 

Igyeldseg, Vl. sz. m. kir., 
egi-u. 23/25. 5.3^ 6»pte (nyilvanos) 7-84 

Szombathely videki, Kalvaria-u. 2. 

5-86 

Jesztl Jdzsef szucsmester, Szent- 
hiromsag-t^r 9 2-86 

Joo Ferencsfitodeje, Karoly ki- 
raly-u. 19. 9.52 

Jod Lajos autdflzem. service allo- 
mas, BMW 4s DKW antok kepvi- 
selete, Szell K4Iman-u. 40. 9^00 

Kaiser Lajos maganzd, Nadasdy 
F,-u. 12. X _67 

Kajcsos Sandor okl. gazda, 
.termeny keresk., Wesselenyi-u. 16/a. 
9-58 

Kalanz lstvan textilnagy keres- 
kedo, Kfiszegi-u. 1. 10-67 

-tfaJor" Gdzftfresz- es Fa. 
keresk. vailalat, SUrlin^ Fri- 
gyesn'e, Zanati-nt 5-42 

Kaldor Artur dr. ny. mav. tit- 
kar, Erzsebet kiralyne-u. 9.4-71 
Kamondy Jdzsef vendeglds, K0- 
.»szegi-u. 33. 010-80 

Kapqy Zslgmond Mav. t eliigyelo, 
, Jdkai M6r-u. 26. 10-77 

Karay B61a vitez, bookmaker 
fctgadasi irodaja, Erzsebet biralyne 
u. 8. 7-04 

Kardos Jakab vaskereskedes, Er- 
zsebet kiralyne-u. 7. 60 

Karllk lstvan ny. a. veziSrArnagy. 

Jdkai M6r-u. .16... 10-62 

Karolyl Jdzsef ttlzeltfanyag- 

'kereste., HollaaE.-u. 6. , 10-85 

TozelOanyag-telepe, Rumi-dt 1,6. 
,10^45 
Kaszonyl Laszlo dr. tatiUgyi 

a.-titkar, Szabd M*.-n. 4. 11-29 500 Kataszterl 
felbg; 

Kdszegi 

KaJoKkns Leanyotthon es 

Elhelyezd Int^zet.Paraffvari- 
dt . 0. n . 31 

Katollkns Nepszdvetsdg te- 

metWezesi segito penatarai egTkaa- 
megyei irodaja, BolJAn Erno^u. 2. 
3-83 
Katona Jdzsef, a wombathelyi 
^1^ w^ nztir vez 6iigazgatdja, 
Jokai Mor-u. 4. 8-05 

sagok, m. kir. t 

Qepkocsizd telepfirseg 9-64 

Hadosztalyparanosnoksag, TKfikBly 

Imre-n. 14. 3 . 2 £ 

Hadtestparancsnoksag • Gyalogsagi 
laktanya 5-91, 5-92, 8-49 
Hadtestparancsnoksdg: Ipari def. 
el»ad6, Bagolyvar, Narai-iit 8-79 
Laktanya, Bagolyvar, Narat-dt 

9-49 
Lovassagi laktanya 4-47,4.49 
Tuzerlaktanya, Paragvari-dt 8-41 
Tavb. alakuiat parancsnoksag 5-94:* 
Vasuti vonalparanosnoksag, miv. 
tizietvezetdseg Q-05 

Kele Nandor vltdz dohaaynagy- 
kei«skedea nzlete, Karoly kirafy- 
k. e. 2-98 

Paptrosztaly, Karoly kirily-u. 6- 

7-43 
Lakasa, Nadasdy Ferenc-a. 30. 

5-96 

Kellner Rdzsl fehememfi-fizeme, 

Erzsebet kiralyn4-o. 7. 9-31 

Kellner Sandor fogtechnikus, 
Erzsebet kirilyne-at 13. 6-85 

KemCny JAzset uridivatnzlete, 
Karoiy kiraly-n. 2. ' 65 

Kendlk Geza pekmester, Ktir- 
raendi-u. 32. 2-59 

Kerek Jdzsef dr. m. kir. gaa- 
dasagl i elugyelfi, Erzsebet kiralyne- 
«. 3/6. 10-56 

Kerekes Jenftne fuszerkeresk., 
Kamon, Maros-u. 7. 9-42 

Kereskedelml Iskolat 

AUami Horvath Boldizsar keres- 
kedelml ktfzepiskola, Zrinyi Hona- 
11(2. e-93 

Allaml kereskedelmi leany kfizep- 
iskola, Breaoor Janos-u. 10. 6-46 

Keresztely ErnO dr. tanbgyi 

ffltanacsos, II. Rakdczi Ferenc-u. 39 

2-13 

Keresztes Kafmdn m. kir. posta- 
njaszaki. s.-ellenfirj Hefele Me'ny- 
bdrt-a. 10-13 

Kerteszetl FelUgyeidsdg, 
™ kit. Erzsebet kirdlyn^l-n. 44. 
.7 4-89 

Kertmnnkaskdpz^ Iskoja 
m*. kfr., 6zt. Gellert-a. 8-56 

Kerttletl m. kir. Gazdasagl 
Ftffeltlgyeldseg, Karolv kiraly- 
a. 1. H_38 

Kesztler Andrds a Magyar 
Altalanos Hltelbank szom 7 
bathelyi fiokjanak igaz^atdja, 
Kisraludy Sandor-u. 20. 10-51 

KlrAly LAszld kSzponti villaraos- 

sagi vallalat, ThfikCly Imre-u. 6. 

11-37 

Kirchknopf lstvan Ilj.Babaria 

Garage, 11-es huszar-ut 49. ' 15 

Kiss Ern0ne «zv., Ftird5-u.,6. 
7-67 
Kiss Jend mfiszeresz, Karoly klraly 

, H 9 . ■."■4".- -8-27 

Kiss Lajos m- kir. penzfigyi M- 

Gyb"ngyos-u. t. - 6-63 v 

Kiss Laszld vitez, balazsfalvi, ny . 
altabornagy, Jdkai Mdr-u. 6. 4-32 liilnflenkl dUtnlnnul hoteles gjlgrngsflytgn^egm. Klausz Ferenc nagykereak., 

>~Sak63Zi Ferenc-u. 2. 11-28 

ffiszer-, cssem>ge- 69 Hsztkereske- 
dese. Th6k»ly Imre-u. 22. 28 

Klausz 6s Stampl mubutoraszta- 
los 6s temetkez&i vallalkoz6k, 6pe- 
rint-u il. - e-26 

Klein es Flelschmann cukbrka- 
gyara, Brenner Jauos-u, 18. 45 

KlonkayGyulaepiilet-esmulaka- 
tos dnitkerites gyarto nagyilzeme. 
Faludy Ferenc-n. 27 6-49 

Klosovszky Ernd mernOk, epl- 
' tesi e« mernflki vallalata.Gror Tisaa 

Istvan-kfirut 12. 5-57 

Kluger SAndor dr. orvos, The- 

kfily-u. 30. 6-55 

Knebel fenykepeszeti muterem, , 

Erzsebet kiralyne-u. 24. 1-96 

Knebel Kornel dr. figyved, 

Bzily Janoa-n, 40. 1-99 

Koch Jenone «zv. kezrofiaru 

nagykereskedes.Kfiszegi-n 10.3-99 

KoczAn Istvan bSrkereakedft. 

Erzsebet kiralyne-u: 61. 11-53 
Kohn Andor gep- es miiszaki ke- 

resk., tejgazdasagl berendezesek v 
szivattyvk, Karoly kiraly-n. 6. 3-14 

Kohn Jend gepipart vallalat, 

■- Malora-u. a. 6-39 

Kokas JAnOS fuszer- 6s csemege- 

aruhaza, V6rosmarty-u, 8. 6-79 

Koltay Mlklos g6pipari es villa- 

roossagi vallalat, Boscb-szolgalat, 

Deak Perenc-n. 4S. 6-26 

Kondor KAroIyne, Nadasdy- 

u. 25 1-63 

Koptenstelner testverek 

epitomesferek, vitez Koteteky Denes. 

ViJr0smarty-n. 3ft. 2-65 

Kopdcsy TIbor yitez, ornagy, 

J6kai-u. 13. 10-86 

Koppany Karoly dr. kCzkorhazi 

foorvos, Bzetestey i,aszl6-u. 6. 7-65 

Koppel Oezsd agytollkereskedii, 

Szell Kil[man-u 17. 5-82 

Korosy Bela repiilfl szazados, 

Badnagy-u. 2. 10-76 

Korponay Ede orszaggyulesi 
kepviselo, ErzsSbet kirdlyiie-n. 24. 
1-05 
Korponay Jdzsef ezredea, 
' r kinah Karoly kija!y-u. 10. 11-18 

Kostelitz Samune ozv. gasda- 

sagi berlfl, Szell Kalman-u. 11. 3-29 

Kdth MOzes borkereskedo, Eftse 

bet kiralyne-u. 38. 4-72 

KovAcs Perenc varrogep-e* ke- 

rekparkereskedo, Karoly kiraly- 

13 78 

Kovacs Ferene ny. mav. mu- 

azak tanausos, Dr. Vass J6zsef- 

korut 9. 10-55 

Kovacs JAnos kOmllvesmester, 

Nagykar-u. ft 5-98 

Kovacs Jentt ny. banklg., VtJrfis- 

marty-a. 4. 5-48 

Kovacs Mlklos „0ttb.on" kave- 

haz tulajdonosa, Kfiszegi-u. 38. 

9-30 
Kovacs Mlklos CJ Taxivalla'at, 

Szell Kalman-u.. 87. 6-16 

Kovacs Zsolt repflia fohadnagy, 

Honved-ttJ 7. 10*74 

KovAts Gyula varolii AHatorvos, 

Karoly 3riraly-u. 33. 7-27 

Kdszegfalvy Fldrls dr. ny. 

taniigyi ffitanacsos-igazgatd, 
■Wesseieiiyi-u. 4. 11. em. 4-94 

Kttzegeszsegtigyl Intezet m. 

klr. orsZAgos, Paragvari-dt 30. 
1-22 
Kozellatasl Felttgyeldseg 

m. klr., Wesselenyi-u. 4. 1-57 

Kdzlgazgat&st tanlolyam, in 

ternatus, Jokai. M6r-u 1-38 

Kffzkdrh&z, gazdasagi es goml- 
noki bivatal 3-63 

Ideg- 6s etmeoeztaly 1-64 

Igazgato-Morvos gazdasagl irodaja: 
3-05 
8eb6szet, belgy^gyiszat, gegeszet. 
szemeszet, ^gyerroekosztaly, tedft- 
osztaly - ■-■ :?: ; ," " 5-15, 26 
Orszagos Ktt zegeszsegttgyl 
Intezet m. kir. Paragvari- 
iit 30. 01-22 Ktfztlsztvlseldk Sztfvetke- 
zete, 82. sz tiokamda, BzellKal- 

. min-u. 27. 3-58 

$2. sz. ftfk&mda, Kossuth Lajoa- 
u. 29 4-11 

Krancz Rajmnnd dr. ndorros. 
szfiI6sz, Paludi F.-u. 11. 8-11 

Kranltz Emma m. kir. posta 
feellenflrnO, Llpp Vilmos-u. 12. 

9-56 

Krausz- Lajos fflszer- es vegyes- 
kereskedC, EWkosi Jeno-a. 13. 3-24 

Kublnszky Lajos ny ezredes. 

Eredica Ferenc-u. 51 6-67 

Kncsera Adam, Savaria temet- 

kezesi vallalat, Faludy Ferenc- 

a- 45. 2-01 

Kultarmernokl hlvatal, Fr- 

zsebet kiralyne-u. 10 1-36 

Kunovlts Sandor lakatos. Bel- 
..■sikator 5. - .. / 9-33 

Ktilkereskedelml Hlvatal, 

m. klr., klrendeltsegc* Bzily 

Janos-n. 11. : " 10-75 

Lang Armlnne, Bakosl Jehd-tt. 1 

3-82 

Langer Lajos l&tsaer^sz es era 

szakfizlete, Erzsebat kiralyn^-n. 42. 

9-21 

Lantos Ferenc korcsmaroa, KCr- 

mendl-nt 26 62 

Laskd Mibaly bornagykereske- 

deae, Szelestey L.-u. 24. 9-07 

LaszlO Ignac butorkereskedft es 
karpitos, lirzBebet kiralyne-u. 23. 
1-91 
Lazar Jen« dr. tBrvSnyhatisagi 
kir atlatorvos, Honved-ter l. 
9-57 
Leanyglmnazlnm.m. klr., 
' allaml, Zrinyi Uona-Q. 18 r 1-16 

Leifath testverek nagykereske- 
deae. Krzsebet kir41yne-u. 25. §ff 

L^goltalmt Ltga szombathelyi 
esoportja, Kflazegi-n. 16. 5-41 Szombathely Lekay Llngauer Albln, a „Yas- 

varmegye-' es a „Dnn!lntuli Nep- 

lap'.' ffiseerkesztfije, Kossuth Lajos- 

u. 6. 6-78 

Lenard Odtfn polg. isk. t&nar, 

"" - 'nyi-a. 7. 8-84 

Ogyved, 

53 Lendvay Janos dr. 

Szily JAnos-n. 23 
Lengyel Belane ttzv. poszto- 

kereskedfl. Szell Kalman-u. 25. 

8-66 
Lengyel Dezstf ffiszer-, llszt- 

terisenykereBkedd, Legszes^gyar- 

a. 3 6-40 

Lengyel MatyAsnA dr.-ne 

Ozv., HrzB&bet kiralyne-u. 20. 40 

Lenk Laszlo hirlapbizompnyos, 
Kflsaegi-u. 33. 10-80 

Llpschtttz Vllmos, Szell Kalman- 
25 

Liszt Sandor dr. m. kir. posta- 
ieltlgyelfi, Negyesi-n. 15. 21 

Ldwensohn Geza fakereskedO 

Wesselenyi-u. 12. ' ~ 8-92 

LUwlnger ndverek dlvatazalon, 
Erzeebet kiralyne-u 23. 5-06 

Ldwlnger Sandor marhakeres- 
kedd, 8z4ll Kalraan-a 10. 2-15 

TbOkCly 

Cdwy GasztAv kfinyvnyomdija, 
Tb6k«ly Imre-n 18 2-07 

Alaar Rezstt ny. m.kir. posrahiva- 
ali Igazgato, Szent Imre herceg- 
1. 26. 10-08 

Macoun Ferenc cukraazda, Ka- 
oly kiraly-u. 4. 11-04 

Magyar AltatAnos Httelbank 

szombathelyi riokja, Karoly kiraly- 
« 10 4-4I, 4-74 

Kesztler Andras igazgato iaka- 
sa, Kiafaludy S.-u. 20. O10-5-1 

JBagyapwhollandl btztoslto 
" ■£., Brzsebet kiralyn6-u 2B 

5-79 

Magyar Jentf keresk., NUgykar- 
n. 1. 4-26 

Magyar klralyl kezdetft, ftt nem 
talftlhato hivatalokat es int4zmenye- 
kel taad a mindennapi eletbeo haaz- 
nalatoa-'etnevezeaek alatt m. kir. 
kezdoszavak neikul. Magyar mezdgazdAk szttvet- 

kezete, Erzsebet kiralyne-u. 

67 
Magyar nemzetl bank szom- 
bathelyi fi6kja, Szell Kilnian-n. 20. 
99 
Magyar Sandor, Domonkos-u. 1. 
6-94 
Makk Jozsel Mav. ffliutezfi, Bze- 
chenyi-u, 1. 10-48 

Maort tlzemek a m. kir. kincs- 
tar hasznalataban, Ebtvosinga c^o- 
port, Kiskar-u. 6. 011-42 

M&rczl Gyula Hungaria festfik- 
kereskedese, K6szegi-u. l. 6-23 

Martlneum kfinyv- es papirkeres- 

kedes, Grof Sz6chenyi Istvan-u. 4. 

4-39 

Marton Kalman Putach-gyar ig., 
Hnnyadi-nt 14. s43 

Masjon Karoly nyng. sorhaj6ka- 
pitany, Kalvaria-u 38. 7-25 

Mat^fy Jend dr. vasvarmegye 
m. kir. tisztiffiorvoaa, Batthyany- 
ter 3. 4-08 

Matuslts Ida dohanykistdzsdes v 
8zentti4romsag-ter 10. 8-36 

Maurer Frlgyes dr. orvos-vezer- 
Ornagy, sebeszftforvos.Szell Kalman- 
«■ as- 6-61 

Mayer es Mesterhazy AItalSnos ( 
gepipari es kereskedelmj vallalat, 
Fery Oszkar-t^r 9. 1-65 

Mayer Guary Tibor dr. figy ved. 
Hollan fiinfl-u. 11. 1-27 

Mayer Jakab, SzeatharomeAg- 
ter 4. !^ e 

Teglagyira, Homok-iit 2^36 

MayerMthaly kerekparmllazeresz, 
zomancozo es auto^n hegeaztO 
Ussem, Kossuth-u. 29. 2-87 

MAvautM m. kir. allamvasutak 
kSauti gepkoesiazem szombathelyi 
kirendeltsege, Petfifi 8andor-u. 

3-66 
MEGA Magyar Hegyvldekt 
Bortermeldk £rl^keslt6 
Szifvetkezete, Szell Kalman- 
9-62 
Krzsebet kirdlyn^- 
2-80 
Mercedes-Benz r.-t.Automo- 
bll Szombatbely videke kepvise- 
lete, VitiUis, K6szegi-u. 16. 06-43 

MeszAros Jdzsef aavanyolaj- es 

zsiradekarukeresk.,Faludi F.-u. 45, 

9-53 

MeszarOs Jozsel cukraaziizi 
Mdt'yas kiraly-u. 42. 8-77 

Mezfigazdasagl kOzrabtarak 

r.-t-. szombathelyi telepe: SSptei- 

ut38. 4-21 

Raktarhazak, Petofl Bandor-a 8. 

1-54 

MezOsI Izldor lak&sa, Rumi-at20. 

6-48 

Mlhalyl Jdzsefne kenteafiru- 6s 

caemegekeresk., 9zenci-u. 2. 6-06 

Mlrbaeh Emll grdl dr. gazda- 
sigra, 86pte 7-83 

Molnerlts Istvan meszaroa es 
Gr6f Apponyl Albert-u, 37. 
1-12 

Monek KAroty sfltCmester, Hon- 
ved-nt 20, 5-59 

Mdrltz Sandor fuvarozasi valla- 
lat, homok-, fiiveny-.kaviestermelo- 
telepe, Faludy Ferenc-u. 1. 10-63 

Mosonyl Dezso dr. n6gy6gyasz 
esgyakorlo-orvos, Erase betkiralyne- 
u. 23. 19 

Mnnkakdzvetlto hlvatal al- 
laml, m. klr. t Bzily Janos-u. 25 
2-49 

Muzeum-kavehaz, iniajdonoa 
Reich M6r, Erzsebet kiratyne-u. 65 
4-87 

MUUer-Andraskay Ede m. 
kir. kormAnyffltanicsos, Nidaady- 
u. 16. 5-89 

Nagy Antal hott6i. ra. kir. alea- 
redea, Hollan Erno-n. 23. 4-07 

Nagy 1. Mlklds dr. vitez, orvos, 
Rakosi Jen6-n. 6. 6-38 

Nagy I. Sandor bor- is denatn- 
ralt szesa nagykereskedC, Brenner 
Janos-n. 8. 6-34 

Nagy Janos dr. ffiszolgablrfi, 
;ak6cai Ferenc-n. 19. 43 Melnl Gyula, 

u, 22. Nagy Karoly dr." rites, orvos, 
Felaohegy (Uzemben: 1V/1«--X/15- 
! « . 7-45 

Nagy Lajos kBnyv-, papir-, mfi- 
zenemft-, irtf- 6s rajzszerkereske- 
d6se, Bzentharbmsag-Wr 12. 2-95 

Nagy Sandor dr. mav. figyeaz, 
taaacsos, 8zechenyi-u. 4. 3-42 

Naray Szabd LasZld dr., Fel- 

Bfibegy (uzemben : V/ie-XI/16-ip) 

3-52 

Nemere Janos varm. azv. f6ta- 
naeaos, Hollan Em6-u. 1. 9-01 

Nemeth Gyula fa- es szenkeres- 
ked6, Malom-u. 4. 9-75 

Nemes Valdemar dr. orvaa- 

fogszakorvos, Bzell Kalman-u. 11. 

4-57 

Nemeth GyBrifyepltesi valialata, 
Vfirfismarty-u. 30. 7-99 

Nemeth Gynla HJ. fembet&ke- 
szitSmester, vasarn-eamaszaklcik- 
kek keresk., Operint-u. 3. 11-44 

Nemeth Janos, a Jezus Bzive pI4- 
bania lelkeeze, Oraeg-u. 3-20 

Nemeth JAnos miiszaki keresk., . 
Saell Kalman-u. 31. 10-94 ^H 

N6metfa Jend tfizelflanyagketes- -^ 
kedfl, KOrmendi-a. l. (uzemben :\ OS 

x/ie-iv/i5-ig) .6.07 *" 

Nemeth Jozsel bflrkereakedfi, Kfl- 3- 

szegi-u. 14. g.78 Q" 

Nemeth Kalman b6rkeresked6, — 

8zenczy-o. 2. 1-25 C* 

Nemeth Karoly dr. tb. ffiazol- m*t 

gabird, Kossuth Lajos-n. 18. 1 1-02' a 

Nemeth Lajos ,,Mateosz" teher- ™ 

fuvaroz6.8zentMarton-u.12. 2-63 ^1 

Nemeth LAszld aranymftves es 3T 

eksz., Erzsebet-u. 30. 8-47 

Nemeth Laszldne, a, Greniczer 
caerepkalyhaHzem tulajdonosa, 
Koszegi-u. 7. 09-26 

Nemeth Sandor uri es n6i divat- 
uzlote, K6szegi-u. i. 10-72 

Neumann Aladar dr. orvos, 
Szell Kalman-u. 12 5-54 

Novak Zolt&n m. kir.gazd. t elligy. 
Szell Kalman-u. 26. 10-89 

NOvenyegeszsegttgy I kdrzet, 

m. klr., Erzsebet kiralyn6-u. 44 * 

4-96 

Nyllaskeresztes PArt szombat- 
helyi szervezete, Mityas kiialy- 
u.14. 7.37 

NyugatmagyarorszAgl szAI- 
HtmAuyozAsl es vAmkdzve- 
tltesl vAUalat, Erzsebel kiraly- 
ne-u. 30. 5^)i_ 

Nyugatma«|yarorszAgl Tu- 
zer«- es Bpltdanyagkeres- 
kedelml r.-t., Kfiszegi-u. 30. 
. 8-85 

Ohldl LAszld kereskedC, K»r- 
mendi-u. 34. 2-96 

Omlsehl Ferenc takarekpenztarl 
tisztv., Rakoozi FereHc-u. 66. 2-90 

Onodl Llpot ny. m. kir. posta- 
felfigyelfi, Nyar-u. 5. 17 

OrbAn Imre vaszon- es k«lengy«- 
szakUzlete, Karoly kiraly-u. B. 

1-95 

OrszAgh Laszlddr. Utryved, var- 
megyei tiszti (Oiigyesz irodaja, Hol- 
lan Ern6-u. 1, 01-61 
8z6I6hegyi nyArl lakasa, Felsobegy 
(fizemben:_ IV/16— X/15-lg) 2-31 
Teli lakasa, Batthyany-ter 9 (Uzem- 
ben: X/16— IV/15-ig) 4-O6 

Orsz. magyar tejsztfvetke- 
zetl ktfzpont, mint szttvet- 
kezet szombathelyi tejesarnoka. 
Ehen Qyula-ter 4-38 

OrszAgos tArsadalomblzto- 
sltrt intezet szombathelyi kerti- 
leti penztara, Bzily Janos-u. 30. 6 

Osskd Zeno repulfiszazados. 
Hunyadi Janos-ut 33. 9-93 O 

N 

M 

r% 

X 
Z 

o ■ Nemeth Ferencne 

Irigip. ridii £5 will, titttk iiakiiilett. 
Sz6H Kalman-B.27.H"iyd3zam : 6-16 Opel Service 

BAJUBZ J. 5-19 

501 Haute teftnsB&lt ineMllfgHislii 

r^Sebetich fest6-v«£llalat T ^UV,^^.i e . G-S^ Szompathefy Oszlaczky Szllard.geofieikus, 

■ Kiskar-u,e. 11-42 

Padanyl Emanuel dr. beigyo- 

' gyasz szakorvos, mav. ioorvos. flzell 

Kalmdn-u. 13. '8-73 

Palace Szalloda r.-t., Karoly 

kiraly-n 2. 1-00 

Pally Rezso ir6g6pmnszer6sz,. Er 

es6bet k1ralyn6-u. 30. 4-22 

Patk6 Janos dr. ka'nonofe, Szily 
Janos-u. 5. . 6-72 

Pallos K&roly bor-6s cip6szkell6- 

kek nagykere£ked6se,K66zegi-u.l8. 

9-35 

Palniaf JAzsel 6s Tea fiiszer- 6s 
cseroegekeresk., Karoly kir.-n. 19. 

10-79 

PalOS Geza m. kir. repU16fdhad- 
nagy, Dr. Vass Joasef-krt 28., 

Pandnr Bela ny. m, kir. detektiv- 
. magannypmoz6, Szily Janos-u. 21 

6-36 

Pankotay NIedermayer Gel- 
lert dr. m. kir. all. gyermek- 
menhelyl igazgat6f Corves, Borsits 
B61a-u 3. 2-81 

Pannoma szallltmanyozasl, 
Vallalat. Deutscb Bichard, Erzse- 
bet kiralyn6-u. %7. 1-17 

Pannonla Vaskereskedeiml 

Vallalat, EresSbet kiralyn6-n. 14. 

/ : 11-03 

Papal Hog6dr.»rvb8.GyCngy6s 
n 10 , 1-83 Pinter Janos k6p. kOmnveames- 

ter,6pit6Bi vallalkozfi, Nador-n. 5. 

8-98 

Pinter Lajos dr. Qgyvedj Hollan 
Ern6-u. 6. 3-12 

Pinter LajOB, Palndi Ferehc-u. 43. 
11-07 

Pipllcn Janos dr. figyv6d, Belly 
«IanoB-u. 32V 94 

Lakasa, 8z6kely Fereric-a. 6. 2-00 

Plros Sandor ifiszerkereskqdo, 
Matyas kiraly-u. 34. 8-78 

Plachner (Pohl) Istvan kavios- 

banyatulaJdonoB, Kormendi-n. 68. 
7-14 
Polgar Laszlo dr. orvos, Kai- 

viria-u. 53. ", l-Ol 

Polgari llulskola, Zrtnyl Jlona- 

u. to. 2-03 

Polgari llulskola II. sa., Szent 

Imre berceg-u. 9-68 

Polgari leanylskola all. s. 

kttzs., Faludy Ferenc -u, 6. 51 

Pollak es Ftlrst (volt Hoflinanu 
Samu Fial) csemegearunagykeres-, 
kedes, kavibeboBalal ■ 1-37 

Pol 16k Zslgmond borkereskedfl 
Erzs'6bet kiralyn6-n. 13. 9-46 

Pollak. Zslgmond nagykerea- 
kedd. Szent Ferenc-u. 5. 4-15 

POllak Zslgmond* Belly Janoar 

n.ifl. ' = i; 1-69 

Ponya Sandor tuzeMaTiyagke- 

reKked^ee, Hefele MenytairMiv. 16. 

;8-65 

Ponya SAndor cip6keresked6 6a 

6s cipouzeme, Kossuth Lajos-u. 5 

9-87 Prugberger Jdzsel dr.kBzkor 
hasi ttorvoa, Grot 8z6ch6nyi Isrv&n- 
a. 4. 7-00 

Part Gyala 6rlem6ny-, gabona- 6s 
' *erm6nykeresked6, Hollan Ernfl- 
u.I9. 5-24 

Pasker Gyttrgy palyaudvuri ven- 
d6glto, Eben Gyula-t6r 5-10 

Putsch Sandor -gyapjuaru-, szo- 
nyeg- 6s takarogyar, Honv6d-nt v6- 
g6n 5-13 

PUspttkl uradalom, Sorok-' 
puszta, Perint 3-91 

pttspbkvar .'.'.;' 10 

Racz Gynla mnssiereszmester, ke- 
T6kparkeresk. 6s javitomfihely, 
Kossutb Laj06 : u. 5. 9-92 

Racz Mtkl6s foldblrtokos, Tap-, 
lanszentkeresat 7-77 

Radnal Rezsft glmnazjnmi tanar, 
fest6mftv6sz. Nigszty J6zsef-n. 7. 
8-35 
Rado Istvan dr. szehtmartoni, 
Ezolgabird, Bzily Janoe-u. 16. 

lCh69 
Rafner Ignac* Erzs6bet kiralyo^ 
' u. 15. 48 Papnevolff Intezetr6m.'kat... 

Szily JanoB-u. t. 3-25 

Papp Bertalan dr.orvos-Srnagy, 

Szily Janos-n. S3. II. em. 4-84 

Papp Ferencne vit6z, alezredes 
flzv., Walder Alajos-u. 11. 10-97 Popper Ferenc lakberendezfl, 
1 miiasztalos, Nagykjir-u. 6, .9-54 . Papp Gosztav 6p«let-, g6p- 6s 
mfilakatosDiester, Kfiszegi-u. 10. 

j 9-43 

Parczer Geza, a Szombatbelyi 

. Ijeszamitold. 6aiik r.-t ttgy v. Igaz- 

gat6ja.' JAkai M6r-a. 8. 3-45 

Pardy Zoltan vit6z, alezredes, 

Erzs6beii kiralyn6-u. 18. 9-88 

Pasztory Imre m. kir. postafel- 

tigyelo,. 2. sz. posiabivaial yezetoje, 

MAlyas kir .-u. 46. . 10-17 

Patakl JAnos meszaroa 6b hentes. 

Kiskar-u. fl. 1-42 

P&trla-nyomda* c*gt. Rich- 

novezky Gynla, Erze6bet kiralyn* 1 - 

o. 22. ',-■■■■' 5-36 

Pank A la Jos rtividarakereskedo. 

Erzs6bet kiralyne-u. 10- 8-02 

Pank Jakab keresk. k6pv., Sze- 

cbenyi-u..4. 8-01 

Pavel Agoston dr.\all. gimna- 

zinml tanar; Beent Imre herceg- 

n. 5. / 9-10 

Pftber Lajos oipiaamester, Qr6f 

' SE6cbenyi IstvaB^u. 1. 6-11 

Pek Mlkl6s textil-ro'vidarnnngy' 

keresk., Ss6U Kalman-n. li. 8-10 

PenzttgylgazgatOisAg, m. kir., 

Kflszegi-n 23. 2-52 

PenzUgyorl elfiadd, m. kir., 

KOszegi-u. 23. 6-44 

PenzUgyorl szakasz, m. klr„ 

Koszegi-o. 28! 5-28 

Peredy J akab ny. esendOrfirnagy , 

Faludy Ferenc-n. 83. 9-86 

Per Inert er Jeno mQszaki nagy- 

kereebed6B, Bz61l Kalman-n. 4.4. 

2-56 

Pernyesz Istvfin radid- 6s villa- 

moeeagi vallalat, Karoly kiraly-. 

u. 5. , 9^72 

PethO Perepatlts Istvan dr. 

ny. all. gimn. igazgai6,,tanfigyi f6 

tanacsos, Bzily Janos-n. 40. 8-28 

Petft Erno dr., a varmegyei kCz- 

■ k6rbaa igazgato-Morvosa. Parar 

vari-u. 10. 3-6 

Petranyl GytfrVy rendfirrtkapi- 

tfinyh. lakasa, Karoly kiralyn. 10. 

8-40 

Petrovlcs Ernd, a'Fonci6re blzt. 

ffinflbe, Bz6keJy Ferenc-u. 21. 4-12 

Pletas temetkezesl vallalat, 

Vargyai Antal, Bzent Marton-u. 26. 

1-56 Porpaczy K&roly b6rlfl 6s ftl- 

r6szteleptnlajd. J Taplanszeiitkeres!5t 

7-70 

Porpaczy Karoly m6nzaTbs & 
henteamester, BelsJkator 10. 7-42 

Posch Antal vend6g)os, borkeres- 
kedO, Hollan Emfl-n. 7. 4-27 postatatvatal, m. kir., Szom- 

trattaely l.» Kogtinth Lajos-ri. 18. 
AnWgaraza ; . '. 10-12 

FonOksig 10^00 

Felviteli belyisig 10-03 

Penziar 10-01 

Rovatolas6sosomag)teIy6tel 10-04 
Tavbesze~lo-tndakoa6 6s ii4vbesz6I6 
eilenor^ 10-33 

Tavirdaellen*r ', 10-11 

Tavlratkflzyetlto 10-31 

Vend6gszoba . -10-07 

Vezeto mnsser&s lakasa 10-13 
VonalfelvigyAzik . 10-05 

Vonalfelv, rabtar ■ 10-08 

Postahlvata(,.m. kIr.,8zoi 
bathely 2., Eben Gyula-ter 2; 
>onBks6g 10-15 

Felv6tel 10-16 

Postahlvatal, m. klr. f Szom* 
bathely 8., Ernuszt Kelemen- 
n.'3. 10-14 

Postahlvatal, m. kir., Szom- 
bathely 4.» Repiil5t6r 10-10 

Postatlgyntf ks«g, m. Ur-» 

Rnini-nt .10-26 

Postalgazgatdsfig sopront, 
kir.. VII. 6pit6si osztilya 

10-02 

postahlvatal m. kir. Kampn, 

Kassa-u. 2S. 10-28 

Postallgynttkseg m.klr.Olad, 

Gr6f Mikes Janos-n. 148. 10-27 

Premontrelrendl SzentNOr- 
bert glmn&ztam. Gr6f Bz6- 
obenyl lstvan-a. 2. . 16 

Preslng Ferenc , badogos^, gaz- 

6s yizvezet6kszerel6, Kiskar-u. 16; 

6-25 

Pr Ik rill Sandorne nrl 6b 16rB 
r*£Ss rByidarnfizlete. Karoly. kiraly- 
n. l. '.,.■* 8-82 

Provldentla Blztosltd r.-t., 

I Karoly kiraly-n. 7. 2C Rechnltzer. VUmos Mrkeres- 
kedo, K6Bzegi-n. 4. 5-73 

Rehberger Jeno kereskedo, Mar- 
cius i5.-t6r 1 3-70 

Lakasa. Bz6U Kalman-u. 43 4-88 

Reich Gnsztav g6pgyar, vas- 6s 

r6mdntdde, Ernuszt Kelemen-n. 17. 

1-60 

Relndl Elek dr. Bgy v6rf, Wesse- 
16nyl-u. 10/a. 6-31 

Relnfeld Sandor vlllauyszerelo, 
KCszegi-u. 29. 8-;90 

Relsmann Ferenc dr. Qgyv6d, 
Faludy Ferenc-u. 14. 3-55 

Relszlg Gezane Uzv., Kamon. 
Reiszjg Ede-u. 18. 31 

Rendtfrseg szombatbelyi ka- 
pltanysaga. K^szegi-n. 2. 
KSapontja 2-09 

A kapitanysag vezeWjft 10-66 
A kapitanysag vezeto j6nek niagan- 
lakasa * 8-40 

Palyaudvari orszoba ! 1-88 

in. sz. orszoba, Falndi F.-u. 58 
IV. eb. Crszoba, SzW16si-u. 77 Repttltfterl . 
m. kir. 4-82- 

Rett Jen© b6rkere*ked6, Erzs6bet 

kir41yn6-n. 10. ., 3-77 

Rhorer OdOnne dr.-ne *»zv., 

Bzolohegy 2-44 

Rledlnger Karoly ny. igazgat6, 

Rak6ozi Ferenc-u. 47. 6-62 

Rlkker J6zsel mav. ffifelfigyelo, 

fiHletigaBgato-belyettes, Honv6d- 

t6r 8. 8-94 

Rlngholer Frlda m. kir. post* 

fftellen6rn6,,Vfir5amarty Mihaly-n. 3' 

2-79 

Rltter Jend Baaporat6szta- 6s '■ tar- 
honyafizem, Kb"rmendi-dt ^0^ 9-61 

Rogacs Ferenc dr. kanonok. 
Bzily Jinos-n. 86. 6-07 

Romhftnyl Aladar, a Nyngat- 

. magyarorszagi GOzfarfaz r.-t. ig u 

We8seI6iiyi-u. 4. 10-96 

Rbsenberger Viktor kereske- 

delmi SgynCk, Karoly kiraly-n. 10 

5-67 

Rothler Gynla a magyar lot>.vad 
kiviteii szovetkezet a M Hangya«* 
k6i;el6k6ben nyugatmagyarorseagi 
kirendelt£6g6nek vezetoje, Hollan 
Einfi b. 6. '.- ■ ; 3-71 

Roznar Ferenc t5zelfl r 6s6pltk6- 

.. zesi anyag nagykereakedo, Szent- 
Marion-n. 20. 5-08 

Roznar Janos eoetgyara, ftisaeT- 
6s gyannataranagykeresk., Th9- 
kBly Imre-u. 40. 27 

Roznar Jozsel motorker6kpar* 6a 
ker6kparkeresk., Szent Marton- 
n. 20. 2-14 Roll Janos fivegkere'skedG, 

Szentharoms4g-t6r 13. 5-02 

Sabarla Clpo, Molnar Istvan, 

Erzs6bet kii-alyn6-n. 23. ' 10-85 

Sabarla cukraszda Csecb J<5- 
zsef, Karoly. kir aiy-n. 37. . 2-64 

Sabarla mozgdszlnhaz« Kdroly 
kiraly-n 12 3-26 

Sabarla szallltinanyoz&sf 
vallalat, c6gt. Acs Pal, Mareius 
15.-t6r 1. 8-76 

TeheTpalyaudvarl irodaja 9-40 
Lakasa, Honved-u. 10. 86 

Sabarla sz&Uoda, tnlajdbnos 
Schmall Gynla, Erzs6bet kiralyn6-n 
4-19 

Saghy 1st van dr., Kamon 2-35 

Sag! Jdzsel villain bssagi villa-. 
lata, Kiraly-n 8, 5-97 

Sandorll Jentf egyenruhazati 6s 
felszerel6sl int6zet, atgoi uri sza- 
bosag, Belslkator 6, 10-43 

SAral Emfl m. kir. post a fbrg. 
gyak., Csillag-u. 1. 6-04 

SAray (Uchtscheldl) 

Gynla dr. figyv6d, Szily Janoa- 

u. 12. 3-01 , 

Sarlay Laszldm. kir. fOhadnagy, 

Vbrfisrbarty-u. 33. 8-80 

Sasdl lbolya kozmetikai int6zete, 

Maroins 15,-ter 2. . 4?93 

Saner Sandor vaskbresked6s, Kft- 

szegi-n. 20. 4-81 

Schelble Istvan mubutor- 6a 

6puletasztaloBUzem, Honv6d-u. 12. 

Schlamadlnger Imre stitonies- 
ter 6s lisztkereskedC, Faludi F:- 
n. 18. 7-54 

Scbleilfer Sandor dr. ngyved. 
Bz61l Kalman-n. 15. .. 95 

Schneider Ltp6t kir. mfiszakl 
tanacsos, Bz^ll Kalman-u. 43. 2-48 

Schneider Mlklos varmegyei 

. t61ev61tirnok, N6m"etujvar-a. 25. 
8-57 

Scbtfne Kfirbly elsS dnnantuli 
oianozfi- 6a vegyipari vallalat, Ma- 
tyas kiraly-n. 22. 7-57 

Schttntag testverek «zallitd- 

irodaja, 8zentharoniBag:-t6r 4. 83 

Aruraktar Teberpalyndvar 1-04 

Lakasa 6a telep, Bzent Marton-d 10. 

1-97 

Schvrarcz Bertalan dr. orvoa, 
Sz611 Kalman-u. 9. • 2-46 

Sebetlch Antal fest6raes*er v 
fhUkOly Imre-n. 26. . 6-54 

,^Shell** kOOlaj r-t. kirendelt- 

s6ge, Karoly kirAly-a. 10. 6-13 

Bzombatbelyl kirendeltsfege vasnti 

telepe 6-51 

Simon Ernd dr. gy6gyszer6sz, 

. Gr6f Bz6chenyi-u. 6. 29 

Simon J6zsel dr. ngyv6d, Bzily 
Janps-n. 18. 2-41 Simon LaszI6 nemes dr.-.-: 

orvos ve«6rornagy, dr. Vass <J6zsei- 
kr» 10. 7-49 

Simon Laszlo dr. tankerllleti 
kir. foiga«gat6 lakasa, Wessel6nyi- 
u. 7/a. 7-07 

Singer Imre latszertsa es feny- 
' k6p6szeti szakuzlet, Erzs6bet 
Wralyn6-a 80. . 7-24 

Singer varrogep r.-t., K^oly 
Idraly-n. 1. 8-83 

Smldellns Jentt dr. ugyv6d, Fa- 
ludy Ferenc-n. 31. . . 3-04 

S6lyom Andor fakereskedo, 
Bzelestey L.u. 26. 8-14 

Somogyl Lajos cukornagykeres- 
kedfi 6 s kereskedelmi k6pviseletek, 
\ThiJk81y Imre-a.-8. 2r32 

Somogyl Pal vit6e, ny. vez6r- 
ornaiary. Efzs6bet klr.-ne-u. 3—6. 

11-30 SABARIA PARAGE 

Ifl.Kirchhnopf Istvan 1 l-e»Husz«r-ut49. 
• Tel. : IS 502 JfaRiiziiiHtfofc Sz6ll Mikl6s yitjfezszgn ft tflzilfl wx&sv&a£ji Szombathely 

Telep _ T — . — ,._ — . Ferene gabona- 

-es term6nykeresked6sy, KAroly . / 

^klrAly-n, 17. '-., $-53 

SoOs JLaJOB.fco^lgyArto: 6a zsAk- 

kereBkedtf, K6szegi-u; 1 ; . 4-"73 

Sopronl^s Kffszegi polgarl 

■ «: serlttzdfek r.-t. szombatheiyi tfl- 

raktAra/Tnflkfily-n 10/12. 2-05 

8«men Alad&r dr. orvos, 

GrM 8z6ehenyi l.-a. 10: . 8^9? 
Stft£r Antal epitAai vAllalkoz6\: 

K68mArk-u. 4. ■ ' 7-08 

Sperlagh Eiemer m. ktr. gaz- 
-daaAgl felftgyelo, Falndi Fereno- 

n, 14, 9-45 

Spiegel testvereh; k6zbiuAruke- 

reskedo, ErzsAbet kirilyn6-a 1$. ] 
■■■}-::.';■■■■.-■■ , 3-98 
Splelmann es Grosz, KAroly 
..kirAly-ii. 11. ■; ,- , 1-26 

Splelman Henrlk m68zAroa*6B 
; Jientea., KiBkar:-u.;'7. - 57 

Spttzer Jeino ny. mAv felSgyeW, 

Bzell' K&lmdn-u. 171 . , , 8-92 

Stadler Ferene dr., Erzsebeti 

kirAlyn6-n.- 17, i~ - . ■ 9-85 

Stadler Izldor dr. figy v6d iro- 

dAK Erzsebet kirAlyn6 r n. 17. 1-71 

Stein Agostoh Istvkn, a Vir- 
; biegyel takar6kp6nztAr vezerlga^ 
'gatdX Tta&Mf y Imre-u. 67. 3^78 

Stelnberger Zstgmond kSres- 
. kedfl, BzifilL Kalman-n. 8. 1-39 

Stelndl Jen« in. kir. posta- >"; 
; torelfigyeH), Lipp Yilmoa-n. 4. 3-1 3 

Stelner Ede fakereBfcedG lakiea. 
, KiBfalndy, SAndor-n 19. 4-70 

Stelner Ferene dr. sebeez* 

orvos, . Vfirfamarty-n. 11 1-81 

Stelxmann Mlhaly o6g, --kertk+ 
-• par. 6s mbtorker6kpAr kereskedo . . 

Szent Marton-u. 16. . 7-?62 

Stern, Jakab .rtSvidArnnagyfeere^ 
% kedo, Erzs6bet kirAlyne-u. 17. 3-81 
Stern Sandor bAdogos 6a vizve- 
:.;' zetAk berendezo, Bzenczy-u. 1. 7-35 

StI Ite r Jozsel virsg i e resfcedS'se , 
Grof Si6cnenyi-u. 1. V 5-76 

Stirling Emit dr. flgyrtd, 8z6il 
KAImAu-q. 8, , 3-27 

Stirling Frigyes fatermelo' 6s 
fanagykereskedoy SaeR Kalraan- 
W8. ■,.-.■ '9-84 

Stirling Lajos drogeriAja, -EresA- 
bet kirAlyn6-n. 34. , 2-08 

Stoger Send ..vend6gl68, ■ meszAroB 
6s bentes* JjipArt . 7-78 

Straiendorll Henrlk bar6 

;; raidbiitokos, y»sHz6oa6ny 7-7,9 

StrandfUrdtt (varosiV k6smArki, 
, u (fizemben : JV/lfl—X/15-ig) 5-53 
Strobi Jajnos varoai m6rn8k, . 

K5SEegl-n. ; 34. . 6r6C 

Str6bl Lajos vend6gifi8, heiitea- 

.mesBiio?; Dffel-n. 15. . 7-^D 

Stabner, ntdda Babosi JEris*' 
>■ bet vlragkeresk.; Brzs6bet > < 
■iWiyn4-a: 17. ' M ' ; 3-74 
Sttibmer F. r.-t. osokdlAdft- fia 
, . oukoiikagyAr fi6kja'; KAroly,kirAly- 
- b - 7: '-. : ■';' 8-47 

Sngajr Lajps kereskedeimi figynCk- 

seg. KOszegi-u. 29. ■- 5-38 

S'nrjAn Elek szizados, Faladl 

p;-n.3i. 11-19 

StttO J6zsel niJSsaAros 6s bentes, 

Kfiszegi-u. 89. J 9-04 

SVed Mlklds dr. fog- «s szAjbe- 

-.^egsdgek jKakorvwai'EriBsSbtft ki- 

■; rAlyiffr-v. Sfe. ' .',;. 4^25 

; Lakaa'a; K^egi^u is ? ■ ' ■- l&^ll 

Szabadll Jdzsef dr. egyetemes 

orvos, Operini-u. .16. I 1 ; '": "4-60 

S.zab6 Jdzsel drotkeritts eaiaka- 

. t6sarn iparvAllalat, Kflszegl-n. 48. 

-■;— ■:, - : v -:.■::.. ■■■■,--->s.,-:JHn. 

Szakal Sander dr. orvos, Ma- 

lom.u. 8 / 6^36 

Szakaly Intre srfn- 6a ttlEifa- 

J kereskedis, V,5r(j'saiartyrn. 84. ' . 

8-15 

Szalay *a Be res yaskereskedase, 

, Iirzs6bet kiijilynfe-v 35. .] '. 3^64 Szolay Imre f estfikkeresk. 

Kossatb Lajos-a.22. 10-98 

Szalay Istran kari iskv tanar, 

' Battbyany-KSr 6. 'v : ' J 9^16 

Szalay Zoltdn vae-, mfiszaki 6e 

ker6kparker«aked6, KOszegi-u. 1. ' 

Szalezi Intezet.Mezi-o. 4-44 
SzantA Istvan m^sziroa 6s gae- 

dAlkodtf, Nagykar-u. 26. 9-87 
Szasz Geza m. kit. ezredes,,Sz6H 

KAlmAnrQ.- 50. ... 5-95 

Szecsen Erria grAInd, 6perint- 
o u.i5. 11-39 

nzeesy lmre vlt.63, nemes, m; 

kir. Tez6jflrnagy, 8ti611 K.-n. 4. 
11-20 
Szegedl Ehscb Sandor b&r6, 

Qyflngyfishermin . 2-81 

Szegtf Tibor dr. figyv6d, MArcius 

16.-t6rl3 > 5-37 

Szekely Erao* fabizoininyos, Bzell 

KAlmAn-a ; 43. 4-65 

Szekely Erziebet nimet jitsz6- 

iskola, Sb^H KAlmAn-u. 12. (fizBin- 

ben: I£/16-VI/l5-ig) 89 

Szeker A lad a r fateresfcedS. 

NAdasdy.F.-a. 38. 7-6O 

Sz^kesegyhazi f tfplebanla, 

dr. Bzendy Mszl6 eaperea-pl6bAnos, 

A. C. Igazgat6, Gr<it 8z6c!ienyi 

Isfvin-u. 8. . . ■ ' '■ 7 

Szelestey LaszI6-o. 54. s: 

berbaz, Mfilter-Andraskay haz 
7-12 
Szeles KAroly- fotdazalon, Kis- 

falndy Bandpr-it. 2, 11-05 

Szei I E lemer f ny . -b use Arhad nagy , 

Hertiiy ; . 3-28 

Szell Lebel, a Putocb^gyAr igaB- 

gaWjAnak lakAsa. 8sab6 Mtklos-D. 16 

Szell Mlklos vit6z, dnkai 63* 
azentgyorgyvClgyi, tflzefoanyagke- 
reskedO . 4 

Kereskedeimi irodija, MArcins 15.- 
t6r Ij 4^qq Lakas: Hereby 

RaktAr-telepe, Gr6f Appbnyl Albert- 
■ ■ n v 22 - . --..■ 34 

Szemes Kalmad vendegt^s 6s 

meszAros, VBrfismarfy MibAIy- 
.■ u 32- '. ;--'.'. -'■ "■ ■■ ';■■'■-. '6-58 
Sz6nAsi Ttbor dr. fogorvos, 

Kpsehth Lajos-u. 9. 7-41 

Szende Laszl6 okl. - 6pit6azm6r- 

uflk, KAIvAr)a-u. 47.; , 4-34 

Szendrey J6zsel sport-. 6s hang- 

szerttzlet, KArolykirAly-tr. 15. 7-29 
Szendy Gvola dr. orvos, Bumi- 

util. v 11-48 

Szent Domonkosrendl lerfl- 

zardarendhaz, Bzent MArton- 

Ov38 ;: ;. ,6t84 

Szent Domonkosrendl n<ff- 

verek, Falddy Kerepc-n. 89^ 7-63 
Szent Imrey Imr^ne «zv., 

Er»s6bet kir.-ne-tt, 3. .. 8-89 

Szentkiraiyi plebanla, 

Dr. Papal Janos pl6banos, Szent- 

kiraly 7-73 

Szent LAbz161 vargha Mlklos 

m. kir; tfltsfiialezredes, Vass JOzsef- 
kr.riit 2jj; 3-O8 

Szent Morton Szanatorinm,. ve- 
zet8 orvos dr. Bteiner Fereno. VB- 
rSsmarty-B. 11. 2-27 

Szente IstTOn imalomipari szak^ 
6rt0, mQBBftki 6s g6pkeresk. iigy- 
ndks6g, MAtyas kifaly-n. 33. 

11-^40 

Szente Lajos 6pitdm«ater, Uorthy 
Mikl6s-t6rfi. ;. 2-29 SzlVer PAl ny. ezredes, Erzs6b'et 
kiralyn6-u. 23.* 7-53 

Szkok Andor lakAaa, LipArr 

■ - ; . .7-74 

JjlpArti Hengermalom, LipArt 7-75 

Szkok Pol tt j hengermaima, 
Tanrikajd . 7-71 

Szlatlnal Gyttrgy hadbiztoEsza- 
zaaos, Hunyadi-6t 12. 2-02 

SzocIAHs Testverek Tarsa- 
saga (TSrflk— LairdBr-alapftvAny) 

. DeAk Fereno- u. 26. 8-06 

Szokolal Ede dr. szem- 63 ful- 
orvo3,.ErzBebet kirAIyne-u. 45. 

5-22 

Szolgablrol hlvataf, Rakdczi 
Kerene-u. 19. 1-41 

Szombatn Laszl6 bAdogos, gAz- 
6s . Vizvezet6kszerel6 vAUalat, Viz- 
mell6k-u. 1. 7.33 

Szontbatbely es Videke Ta- 

karek es Hltelszttvetkezet* 

mint az 0rsza?09 Kflzpodti Hitel- 

szCvetkezet tapja, KSazegi-u 25 

8-20 

Szontbatbely! Bffrgyar Resz- 

. venytarsasag, Aggharcos-n. 
10 /12v 1-08 

CipfigyAra, E6rmendi-a. 13/15. 6-89 

SzQmbathelyl egyhAzme- 
gyel takarekpenztar r.-t., 
Bzily JAnos-u. 42. 3-88 

Szontbatbely I Kender- es 
Lengyir r.-t., Karoly kiidly- 
* '"■ '■.■-. ,, 8-64 

Gyartelepe, SzCllfls 10-54 

GyarvezetCi lakas Rakdczi F.-n. 32/a 
011-46 

Szombathelyl Kereske- 
deimi Kbr, Szenttaromsaff- 

tfa-i«- ■■-■■..-:.... 13-41 
Szombathelyl kereskedjfk 
tarsulata, Erzs6bet kiralyn6- . tmlhalyl Flverek I6r«- 
SaabosAg, Karoly klraly-n. ii. . 

- ■■■'.'■■ ■■' ':-:. - :;'■. '-:■- :-7-34 
Sziget^ary Zoltan MegvAltO 

gyogy.flzertara, Falndy Ferenc-n. 24. 
6-29 
Szimontsz Xaszl6 dr. m. kir; 

oryo88Bazad03j. EttivBs-u. 1. 10-90 
Szlrmay Ernnszt Geza faid- 

blrtokoa, Olad ' , : , 6-32 

GazdasAgi . in^fifis6ge, Olad 7-47 ..Szaporatfiszta" 

:,- es , ■ tar honya U zem, 
ffltter.kntff K8rmendi-iit 30. T.: 9.61 Am- 6s 6rt6kcBamok titkarsaga 
4-90 
Szombathelyl kerttletl tttz- 

rendeszetl telttgyeltfseg, 

VfirmegyehAza 6-65 

Szombathelyl Magyar 

PamuUpar r.-t.{Szov6gyar) 61 
Szombathelyl Nagyszalloda 

6tterem, kav6haz Grasty&n 

Jentf^ MArcius 15.-t6r 1-72 

Szombathelyl orvosl ka-> 

mara, 8zinbAz-t6r 1. 4-95 

Szombathelyl r6m. kat. Egy- 

nazkllziieg, Holldn Ernd-n. 8. 

9-84 

Szombathelyl Takarekpenz- 
tar r.-t.j 5»eQtharorti6ag-t6r 12. 
97,8^80 

Szombathelyl teglagyArosok 
eladasl Irodaja, MaroiuB 16.- 
t6r8. * 22 

Szombathelyl UJsagUzem 
K.f.t. 6b. k5nyvkeresIed6Be, Er- 
zs6be> klralyn6-n. 25. ' 8-18 

Szombathelyl Zslnor es Pa- 
szomAnyarngyar, Himler 
Testverek* 8z<siiosi-ut , 2-23 

Sztfllosl Gyttrgy dr. figyv6d, 
Erzs6bet kirAlyn6-n. 24. 2-40 

Szollffsi Gyula rnhah&z, ezelott 
Weinberger J6B3efn6, Erzs6bet 
frirAlyn6-n. 1. ■■ \ 7-80 

Sztrdkay Jozsef miv. muszaki 
fotaiiAcsos osztA]yf6n6k,Gi6f Apponyl 
Albe/t-n. 18. 8-43 

Szttes Zoltan dr. ny. JirAsblro- 
sAgi elnfik, Sz611 KAlmAn-n. 8. 5-39 

Takardkossag azombatbelyl 
kereak. figynftks6g, Dr. Qr&nwald, 
Erzs6bot kirA|yn6-u. 19. 5-43 

Takaeh Lajos dnkai, biiBzaiezre- 
, des, BatthyAny-i;6r 3. 9-89 

Takacs Elemer neme8 klajdkai 
m. kir; nonv6d ezredes Nig8Zty-n. 8. 

■■■■■'■:•■ '>' ":'"■- -'■'■■ : -rr -■ '11-16 

Takats Antal m. kir. postafotiszt, 
Szelestey L.-n. 45. . 8-12 

Takats Elemer dr. ny. vAr- 
megyei miBodfojegyzd. ^ NAdasdy- 
V- 24. 5-47 Takats Geza „KegyeIef' 

temetkez6fii vallalata. Kiskar-Ti. 20- 

5-88 

Takdts Jeno dr. ugyv6d, Karoly 

kirAly-a. 3.; ■-.■•. 4-52 

Takats Jozsef dr. egyved; ' ■■ 

Falndy Ferenc : n. 14. 7-55 

Tanal LAszld Central garage, 
aatomobil javitd es fnvarozovAllaiat. 1 
8z611 KAlmAn-n. 4. .3.37 

TanlelUgyeldseg, kir., Grtff 
8z6chenyi Istvan-n. 4. 1^82 

Tanka Dezstf dr. kSzkorhAzl W- 
orvos, (deggyogyasz, Kisfalndy SAn- 
dor-u. 16. , . 4-59 

Tankernletl kir. FOIgaz- 
gatei Hlvatal Vak Bottvan-n. 2. 
lfiigazgatd, tanit6k6pz5k, nep- 
iskolak 5.68 

F« Igazgate helyettese, koz6p- 
iskolak, polgari : iskolak 5-69 

TarnAczy Pal b6r!6, Tanakaid 

7-72 
Tegla Jnllanna mag- 6s torm6ay- 

kereBked6s, KAroly kiraly-u. 7. 

9-20 
Tekaaer. Emit fflazerkeresk,, 

Nagykar-n: 17., 6-80 

Teleszky Oezstf ny. % alezredes, 

Kisfalndy 8andor-u. 55.,' . 8-25 
Tell gazdasagl Iskola 6a mezo- 

gazdasagi szaktanAcaadi AllomdB, 

Szent Imre-n. 12. 5-49 

Terra Magkereskedelmi 

k.I.t., KAroly kirAly^u. 23. 1-09 

RaktAra, Seelestey L.-n. 14. 9-29 
Tlborcz Sandor dr. seb6sz- 

szakorvos, kBakcSrhAzi alorvos, . 

Hollaa Ernfi-n. 9. .' > 8-74 

Tlchy KIAra dohAnykiaArnda, Sz611 
Kalnxan-u. 25. 6-90 

Timor Odtfn, Honv6d-u. 16. 7-96 

Tokoss Erna astsfalfc 6a kAtrany- 

ipar, Hnnyady-iit 46. 11-10 

Torkos Janos BnngAria vend6gl6, 
8zeDtbAromiiAg-t6r 16: * 4-91 
Kioszk vend6glfi (Uzemben : IV/ie— 
X'15-ig) e-10 

Torontaly Imre vitia, ezredes, 
Vas J6zsef-krt 24. 9*05 

Toth KAroly mobengermalom, 
Szent Gell6rt-u. 6. . 5-72 

Tdth Alajos vit6z. Babaria szeBa- 

: ecetgyara, ,EraB6bet klralyn6-n : ; 61^ 

9-87 

T6th Janos dr. techn., varosi mu- 
szaki tnnacsnok, egyetemi rnagan- 
tanar, Kalvaria-u. 46- 1CM6 

Tdth Lajos vend6g!6s, 6perlnt- 
"•3- 11-36 

Tdth Laszld dr. flgyved, Kossotb 
Lajos-ii. 7. 4-97 

TttrseUk Karoly m. kir. tue6r- 
ezredes, VBrBsmarty-n. 33. 9-28 

Tbrvenyszek, Bzily JAnoa-p. 7. 54 

TUrten^szekl loghaz, Sally- 
JAnos-n. 7. . 9h06 

Trlestl altalanos blztoslto 
tarsnlat (Asaiciirazioni (ieoeraii) 
szbmbathelyi Wttgynttks6ge ' 8z61i 
Kalman-u. 11. 69 

Tnberknlozis elleit vede- 
kezd vasmegyel egyesttleti 
Erdel iskolaja, .CaaBztdl-dato 6-96 

Taboly Lajos dr. tb. fosBolga- 
bii-6, Pohl 8Andor-n. 37. .; 2-55 

TnlOk JAzsel dr. varmegyel (6- 
jegyz6, Bzily JAnoa-n. 9. 8-58 n X 
9 

0: 

N 

M 

n 

Z 
X 

o ■ 

3 Tornl eokorka 
Pdra Gabor, 

u. 12. gyfir, c6pt. 

[OEBUth LajoE- 

9-91 Torol Magyar Orszdgos Blz- 
toslto Intezet r.-t., ErzsAbet 
kirAlyn6-a. 34, 0-17 

Ttidti- es nemlbetegondozo 
Intezet varmegyoi, Paragvarir,; 
u. 36. .■ ;8^' 

Turk Karoly baszAialearedes. 
Wes3el6nyi-n. itf. 7-86 

Tttz- es menttltfrseg, Falady 
Ferenc-n. 41. 66 503 Szombathely Anyasi k&r 6rhet bgnnflnket* UJvary Ede dr. ny. polgarm ester, 

konnanyfotanacBOS, Gyb"ngyos-u. .6. 

- 4-05 

Ulreloh Janos asztalosmester, 
HbUari Emo-u. 19. 5-62 

Ulrelch Nandor epitesi vallal- 
koz6, Vass J6zsef-krt 7- 8-71 

Ungar F. Bela testek is haztar- 
tasi cikkek nagy-es kiskereskedese, 
Erzsebet kiralyne-n. 11. 2-16 

Ungar K&rolyne «zv. . postar 
ffiellenOr ttiVegye, Brenner Janos- 

u. i*. 4r6l 

Uray Nandor utddal vaskfcres- 
kedft, Erzsebet kiralyn6-n. 16. 1-07 

Utas Imre dr. ffil-, on--, gegeszak- 
orvos. Grot 8aeohenyi-u. 1. 6-97 

titblztossag, Eredice Ferenc-u. 2ft. 
8-31 

Ugyeszseg, kir., Szlly Janos- 
u. 7. 1-40 

Vacnnm Oil Company, Teh/jr- 
palyandvar ■ . 6-21 

Vadas Adolf, Bzell Kalihan-u. 10 

. ■■:-> . ..5-05 

Vajda Pal, 8zeU Kalman-n. 30. 

7-56 

Valda Sandor, Hollan Erno-u. 18. 

3-09 

Vakok intezete, Ernuszt Kele- 

men-u. 2. 2-34 

Valy Sandor vezerkari al«predes, 

Baell Kalman.-u. 24. * 6-30 Valyl Mano, a prM Esterhazy-f ele 
tatai UTadalml teglagyar. kOzpontl 
irodaja, Bzell Kalman.n. 17. 3-86 

Varadi Pal dr. orvos, v Bzell Kai- 
man-u: 17. 6-01 

Varga Ferenc bfirBndtfs, uri es 
nCidivatiirukeresk.. Karoly kir&ly- 
u. s. 4-30 

Varga Jen©" VEMK fokonyvelfi, 
Szekely Ferenc-u, 11. 4-24 

Varga J6zsef; allatkeresk. nagy 
vagfi, Aggharcos-u. 2. . 11-45 

Vas- es Sopronmegyet Hegy. 

: kttzsegl Tanaes, Erzsebet ki- 

. ralyne-n. 44. ' 1-51 

Varmegyel hlvatalok: 
Alispani hivatal, Varmegyehaza 2 
Aljegyzoi kar, varmegyel 2-57 
Arvaszek, Hollan Ern6-u. 1. 1-74 

\ Foispini hivatal. Varmegyehaza 1 
Foispani' hivatal 10-95 

Jegyzoi kar 6-69 

K6zelelmez6si tlgyosztaly 9-71 
JieveUar 10*82 

Orszagmozgositasi elfiad6 9-60 
Pbrtasffilke 5-64 

Szamvevoseg 5-14 

Tlsztff oorvosi hivatal* m.klr. 7-68 
Tisztittugyeaai hi vatal; Hollan Er- 
no-u. i. 1-61 
T6rvenyhat6sagj allatorvos 5-56 

Varmegyei takarfckpAnztar 
r.-t., Erzsebet kiralyne-n: 32. 1-29 
IgazgatAsaga es vezerigazgato 2-76 

VarosI hlvatalok : 
Varoshaz, Berzsenyi Daniel-ter 1. 
Polparmester 3-21 

Horvath Iatvan tanacsnok, polgarr 
mester hulyettes ; 5-50 

Dr. Fekete letvan tanacsnok '5-51 
Dr. Martin bajoa tanacsnok 75 
Dr. Nemeth Jfasef I5jegyz6 6-52 
Dr. Maits Laszl6 II. oszt. aljegyzS 
7-18 
Dr. Szab* Istvan tifizti fofiffyesz 33 
Dr. Lux Ervin, m. kir. tiszti orvos 
3-40 
Adohiyatal 4-46 

Anyak.onyvi liivata], allampolgaraa.' 
gi oszt. 7-17 

Arrasz^k 11-33 

Mernobi hivatal ,46 

Nepmozgalmi nyilvantaitas, katona 

' ugyoEzt. - — . 

Begedhivatal,;kiad0 1-15 

Bzamvevoseg 4-36 

FertatlenitO, Gyep-n. 30 

Gaagyar, L6gsaeBB-n. 2-77 

<Lasd kbv. ha sab on.) (La.9d el6z6 hasabon.) . 
Gyepmester, KOrmendi^orsaagnt 

1-47 
Idogenforgalmi iroda, Szentha- 
romsag-t6r 14. 3-95 

IparoB tanonciskoky, Szelestey 
La»zlo-u. 16/17. 8-13 

Javadalmi hivatal, inarhalevelke- 
zeloseg eB jeggyai*, Belsikator' 6. 
\ 6-33 

Javadalml hivatal vagihidi kiren- 
deltsege, Y^pl-nt , 2t94 

Kert6azet, Kendetes-kert 8-04 
Kertmnnkaskepzo iskola. Szent 
GelI6rt-n. 8^-56 

KSzellatasi Eivatal, Szily Janos- 
n. 6. 9-51 

Kflzs^gi ozemeb, Gr6f Bzecbenyi 
Irtvan-;tt. 3. ; 2-83 

N6pJ6leti Ogyosztaly, Bzily Janos- 
u. 25. 2-51 

Bzeretethaz, Felaoori-n.- 98 

TemetO, Szent Marton-u. 3"72 
TUz- ds.mentoorB^g. Falndy F.- 
n. 41. 66 

T&zoltdparanbsnot, Bartos Gyozo 
lakasa, Balogh Adani-u. 14. 8-22 
Vap6hid. V6pi-fit ^ 2-75 

Varosmajor, Felsoflr-n. 4-29 

Vizmfivek, Perint-part 1-70 

Zeneigkola, Bzily JanOB-a.4. 10-47 

Vasady Laszl6 i-epulofohadnaj 
fezelestey Lasal6-u. 54 **-' 9-81 

Vasarhelyl B61a dr. a var- 
megyei kiizkrtrhaz belgyfigyasz 
f Oorvosa, Var63martj >n. l,S-. v 9-76 

Vasmegyef gazdasagl egye- 

Sttlet, Erzsebet kiralyne-n. U. 
4-02, 4-43 
Vasmegyel kaszlnd, Kiroly ki- 

raly-n. 6. 85 

Vasmegyel kttzalkalmazot- 

talt „B«nii: I" " _".. 

6s 6rt6kesit«sz0ve<kezete Sya** logyasztasl 
10 sz« vet kezete 

ffi- es ruhizati osztalya, Erzbehet 

kiralyne-n 3/5. 1-94 

I. szamn fizlet, 0perint-a..24. 87 

n. szamu Czlet, Bzflv5-n. 48. 6-86 

UI szaran fizlet, Bzent Gell^ft-n. 

6-15 

: IV. szama flzlet, Rafeosi Jen6-u. 16. 

6-87 

VI. szamn fizlet, Matyas kiraly-n. 2. 

4-40 

Vasmegyel mezfigazdasagl 
takarekpenztar r.*t., Erzsfe- 
bet kiralyne-n. 26. 1 T 23» 1-28- 
Vasanranyl Uradalom irodaja, 
VasBurajiy 7-86 

Tiszti lak, Vassurany 7-85 

Vasutkttrleti szallttasvezetd 
8. sz., m.klr., Kiraly-n. 8. 6-05 

Vas varmegye es SzOmbat- 
hely Varos Knltaregyestt- 
lete, Kisfaludy t iraiidor.-u. 9, 5-45 
Vasvarmegye** napllap klado- 
hivatala, Kossnth Ijajos-a 6. 5-60 
Vasvarmegye" napilap uzer- 
keszttsege e* Lekay Laszld, Kosenth 
Lajoa-u. 6. 1-77 

Vasvarmegye Iskolanklvttll 
nepmffvelesl blzotts&ga f 
Varmegyehaza 8-76 

Vasvarmegye nyomdavalla. 
lat, Kossuth Lajbs-u 6 4-10 

Vasvarmegye Vltezl Sz6ke, 
Erasebet kiralyne-u .43. 9-25 

Vasvarmegye! Cserke'sz 
Sportrepllltf Egyeslllet, 
yannegyehaz It. era. . 8-52 

VasvArmegyei elektromos 
muvek r.-t., Kossuth Lajos-u. 
24. 87 
A'nyagbeszerzeB ' ' 9-65 

Vasvarmegye! katollkns 
k«r, Bzenthftronjsag-ter 15. (uzem- 
ben: X/16-V/lfr-ig) 5-63 

Vasvarmegye! btfzpontl for- 
galml . adoklvatal, Kflszegi- 
n-. 21. . 5-55 

Vasvarmegye! IHazeom 

■ Igazgatdsaga, Kislaludy , San- 
dor-n. 9.. - 10-83 

Vas varmegyel Muzenm 
KOnyvtdra. Hollan ErnG-u. 1. 
5-66 

Veder Gyula dr. ttgyved, Klskar- 
n. 18. 3-06 Veder Mlbaly vitez, m.kir.ny.a. 

vezerornagy, Brenner Jfinos-u. 5. 

6-99 

VegyvlzsgaI6 allomas, Zaoati- 

dt 5-46 

Verhas Rozsl teanyelhelyezS, 

Erzsebet kiralyne-u: 38.'-. 11-54 
Vereknye! Winkler M6r dr. 

orvos. Belsibitor 3. . 73 

Vertesl Ferenc mezBgazdasdgi 

kamarai tisztviselfi, Brenner Janos- 

n. 3. 7-10 

Vlda Gynla, a. vasmegyel' mezo- 

gazdasagi takarekpenztar r.-t. h. 

igazgat6, 83-as ezred-n. 4. 4-85 

Vtdos Arpad Vas varmegye ny. 
iojegyzoje, ^6kai M6r-n.. 14. 6-92 

Vltalls Karoly kelmefestG- es 
vegytisztitouzeme, KoBzegi-n. 15. 
6-43 
Vlttzy Laszld vit§z, m. kir. fo- 
erdfitanacEos, Kdlvaria-u. 40. 

10-38 
Vollnholer Ferenc ny. bank- 
ConOk, Zrinyi llona-n. 19. 1-34 

Vochetlch Gyttrgy ny. m. kir. 
gaadasfigi felfigyelO, .Karoly ki- 
raly-n. 14. 8^09 

Walda Ferenc tet&fedo, szige- 
telo, litepitesi vallalk., Hnnyadi- 
dt46. 011-10 

Walder Alajos »r«k«sel, teg- 
.lagy&r. tnlajdoDOs Kenderesi tegla- 
gyar 3-41 

Welner Karoly Fla fflszer- es 
gyarmatarukereskedo lakasa, Ope- 
rint-u, 1. 1-02 

Welner Samn ceg (cegt. Stern 
J6zsef ) 1 flszer- es termenykereskedft, 
Koszegi-u. 32. 1-53 

Welner test v* re k gabonakeres- 
kedes, Bzentbaromsag-ter 16. 1-50 
.! Raktara, Matyas klr4ly-n. 18. 5-78 

Welnmann Gy0z0 nemes, ny. 
vezerornagy, Hadnagy-u 14. 8-51 

Weiss Gyttrgy mernCk, Nadasdy- 
u .30. * 6-91 

We'lss J&nos tflzelfi es epitQ- 
anyag keresk. lakasa, Hollan 
Erno-n. 5 2-8 

Weiss Samuel ttizelS es epitd- 
anyag keresk.; Palya-iit 3. (Teher- 
palyandvar) 3-16 

Weiss Vllmos tilzelfi ^s ^pit6- 
anyag keresk. lakasa. Sze 11 Kalman- 
u, 27. (llzemben: 1X/16— VI/16-ig) 

3-07 
Nyari lakasa. Felsfihegy (fizemben: 
V/l6-XI/15-ig) • 4-65 

Welsz Ferenc gazdalkodi es par- 
cellazasi villalkoz6, Bakosi. JenO- 
n. 26. 7-95 

Weltllnger IHlksa lakisa, 
Batthyany-ter 6. 8-17 

Weltner Mor divatarnhiza, Erzse- 
bet kiralyne-n. 22. 5-16 

Wlen Varos! es kttlesonBs 
Janns £letblztoslt6^ Karoly 
kiraly-n. p. O2-50 

Wiener Jeno dr. aKigyo* ■ 
gy6gyszertar, Erzsebet kiralyne- 
n. 86. 2-74 

Wiener Sandor gabonakeresked<l 
lakasa. Brenner Janos-u. 8. , 3-23 

Wiener Sandor 6a Flllpp 
Emll gabonakereskedfik, Brenner 
Janos-u 8. *"*' 

Wlndholz Pal dr. orvos, Bzetl 
Kalman-n. 7. 6-19 

Lakasa, 83-as ezred-u. 1-45 

Winkler Ferenc ny. m. kir. 
postahiv. igazgat6, Szekely Ferenc- 
u. 14. 10-70 

WIttreich Adolf dr., Koszegi 
fit 24. 6-25 

Wolf Istvan Id. Ibnsz gyorB- 
aragylijto r.-t. k^pviselet, Belsi- 
kator 3. 8-89 

Woll lzsdn4 ozv., Bzeil Kal- 
man-u. 13. 3-03 

Woll Sandorne ozv., Karoly 
kiraty-n. 14. 2^70 

Wolf ner Gyala es Tarsa Bu- 
dapest-TJjpest Nyugatmagyarorszagi: 
bizomanyi lerakata k.f.t., Erzsebet 
kiralyne-u. 17. 8-11 Wosner Kmll-szucs- ^s szirme- 
szalon, Karoly. kiraly-tt. 5. 2-62 

Wosner Janosne bzv. rb : vid-, 
szOvfltt- es diszmflarnkereskedea, 
Bzentharoms&g-ter 10. ' ~ 3-46 

Wranovlch Bela v. erdomeinak^ 
erdogazdasagi irodaja, Rak6czi 
F.-u. 70, 1J-12 

Zadoriaky Stettner Hlklds 

dr. ny. szazadoshadbird, Karoly 

kirity-u. 23. . 2.-99 

Z^dorne, Gllnsberger Ella . 

kozmetikns, Kiroly kiraly-n. 14. 

2-73 

Zach Sandor kerekparnagykeres^ 

kedes, K6seegi-u. 10. 11-00 

Zeneszerztfk b^pvlselete, 

igazgato Gyulal Imre kir. kormany- 

tanacsos, Grol Bzechenyi Istvan-u. 1. 

18 

Zoltan Elek fakereskedft, Erzsebet 

klrilyne-n. 23. 2-17 

Zoltan MlklosveWrtitkar, K&roly 
kiraly-u. 36. 7-91 

Zsankd Jdzsel temetkezest vallal- 
kozo, Bzent Marton-u. 34. ;■■ 6-64 

Zslgmond Laszld dr. jarasl 6e 
varofii m. kir. allatorvoe.Battbyany- 
ter2. 10-64 

Zsolnay Karoly dr. vm. tb. 

Usssti fougyesz, Ertaebet kir,-ne» 
u. 3-5. 11-17 SZOMFOVA 

(lasd Bataazek) 

SZOMOD 

(lasd Tata) > 

SZOMOLYA 

<G5mWi3faiv4ia valtozott). , t 

SZOMOLYAPUSZTA 

(lasd Borsosbereny) 

SZOMOR 

Hivatalos orak; Victoria Birtoslti storabsihelyi ?uttugy- 
n3ts6ge. S16U RSlmao-D. 7. 8-21 Hetktfznap: Vnsarnap es 

(innepnap: ■-■■. 

8— 12-itr, 8-ll-Ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eWflzetSk reszere: 20— 21-ig. 

Csend4irkUIftnltm<gny, m. 

Fischer La|os r<5m. kat. pl^ba- 
nos 1 SZOMOTOR 

Hivatjalos ordk: 

„;.,_„ ■ - Vasamap. es 

Hetkbznap: finnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok reszere :. 20— 21-lg. 

AllomasftfnUkseg, Bzomotor 
Tints Imre aUoTnasfonok «| 

Bartsteln Em&nuel termeny-. 
petroleum- es olajkereskedd 2 

Hrabovszky Jdzsef es T6th 

Janos Fotnra bizomanyoaok 5 

KorfegyzOseg 1 

Szal6ky Jozsel dr. orvos 3 SZOND 

Hivatalos ordk: 

„,-„ Vasdrncp es 

Hettoanap: flnnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

' 14— 18^ig. ■ 14— 15-ig. 

Csak eiSrizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Allamvasntak, m. kir. 4 

Bnrany Arpad Fntnra bizomi- 

nyos .8 

Csendtfrs6g 5 

Edl Janos kereskedfi 7 504