Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


tin allomasunkat dljtartozas miatt kizarJak. Sztdna K«zs6gt eldljardsag 1 

Merkl J. utddal nadfpnigyaT 3 
Radd Dezsd dr. fdjegyssfl lakasa 

• .*-V 1V 11 

Urania niozgoszlnhaz tulaj- 

donos Reiter Pereno 8 

Wolf Jdzsef kereske'dS, vendeglfis 
10 
Zlrbs K&roly 6s Ha kender- 

kikeszitdgyar : : . , 2 

SZQTYOR 

' .,. ■: (laid Uzon) 

SZOVATA . Hivatalos drdk: 

. VII/l-t61 IX/80-ig: '.'■ 
'•■ C 7-21-ig. 

X/l^t8l— VI/30-ig : 
„,,, „ Vasarnap 6s 

HMkBziiap; finnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

, 14— 18-ig, 14— 15-ig. 

Csak eldfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

Arroslmre dr. kfirorvos, a posta 

bi b. int. oryosa 8 

Borbely Gyula fakeresk. 6 

Csenddrdrs, m. klr. 7 

Erddfelttgyeldsdgl klrend., 

m. klr. 12 

„flangya<< Fogy. 6s Ert. Szttv. 

Bzovatai 4 

Buszfir Ilona nftgyaji'ai, „Balva- 

tor" gydgysaertara 10 

Kttrjegyzdsdg 5 

Kdzsegl eldljardsag S6varad 

11 
Lomasl Brddlpar r.-t. 9 

fomarosszdk, Havasbirtokossdg 
2 
Rom. kat. pldbanla 13 

, „Szovata<* fnrdd r.-t. 1 

SZOVATAPtRDO 

Idoszaki 

tdvbeszelo kozpont 

Hivatalos drdk: 

Vl/l5-tfil TX/30-ig: 

Bern Ady Gyd rgyne dir.-n6, 
ttzv. raaganad, „Bernady villa,, 
19 
Csomdss Ml kids dr. orvos 

„Balu-KaQ villa" 3 

Beak Sandor f usaerkeresk. 8 

Fdszdlgabfrd.fltlrdoblztos 

gydgyhelyi bissotcsag 9 

F.ttrdd.szalld 13 

Gfdall Jdzsef dr. orvos. Gidali- 
. villa : 18 

Gydgylttrddl nyllvantartd 

hlvatal 11 

„flangya" k6361elmez66i eloszt6 

6s vendeglo sz6v. 17 

Bnsz&r Hona nagyajtal gydgy- 

saertara . 10 

mIdusz" Mav hiv. raenetjegyiroda, 

Fiirdoig.-eptilet 5 

,.Istv&n-szalld, c < Szovatagy6gy- 

ffird6 r.-t. szallddaja 14 

»»Kaszlnd M vend6gloV6tterem, 

kav6has! 6s bar, b6r]6: Cseh Gabor 

vendeglfig 4 

M. Orban Karoly f fildbirtokos 20 

Orszagos Bfrdi 6s Ugydszi 

Egyesnlet vlllaja 12 

Postahlvatal vezetd 2 

Rftk-vllla tulajd: Bird Gabor la- 
kasa, Paiajd Tsb. 4. Irodaja: Bird 
Gabor 6s Tarsa k.f.t., Budapest, 
IV. Kossuth La jos-n. 14. I. fi. 
181-695 .18 

Sods Aladar dr. egyetemi tanar, 
Komjathy-yiila 21 

Sz6kely Levente dr. klinikai 
tanarsegld, fiirdfioryos, Pekri-villa 
15 
Szovata Gyogyfttrdd r.-t. 1 
Tlvoll-pensld 6s cukraszda,ttda jd. 
Schweger Belan6 6 

Zslrossy Magda Slnrza 6s Rikft- 
viHak b6rl6je ' 7 szon 

Az alsogodi egysiges 
'.'" hdldzatkoz tartozik 

Hivatalos 6rdk:, 

n 4tW( „.„ Vasarnap 6s 

H6tk6znap- Umiepnap: 

8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Gsak eloflzetfrk r6aa6re: 2^— 21-lg. 

Az f alsogodi egystges h&l6- 

zathoz tartozik meg: Felso- 

god % Godi Szodliget. 

lornemlsza ,G6za fOldbirtokos, 
festfimftygsz, Arpad major, 3 Czlnege Jdzsef fiiBzer- 6 s fa- 
keresk., Rak6czi-nt 30. 10 

DInka Mlhaly k6pesi'tettk5muves- 
mester, Fa-iit 4. 13 

Erd6ly1 Istvan dr. kb'zsegi orvos, 
Ujszod, FC-at 4 

Gerlnczy Pal vitfia, Ifibanyatana- 
csoe, Cs8r8g 8 

B0II6 Zoltan dr. fbldbirtokos. 
CsfirCg ' 5 

Kasd Jdzsef hentes is m^szaros, 

F6-ut 11 

Ktfzs6gl eldlidrdsag, Ffi-at 1 

K»zs6gl Kdzellatasl hlvatal, 

Ffi-dt 12 

Marschalek Ferenc vegyes- 

keresk. £s korcsmaros, Ffi-&t62. Q 

Szalaehy B61a ny. szaaados, 
Bzalacby-major - 2 

Szddl Fogyasztdsl 6s £rt6- 
kesftd Sz« vetkezet, F6-at 21. 

7 
Wagner Ferenc ftlldbirtokoa, 
Ydrdomb. SZODEMETER 

'(lasd Tasnadszant6) 

SZ6DL1GET 

Az ahdgodi egy$4ge& 
hdlozathoz tartozik. 

Hivatalos drdk: Szabd Jdzsel mav. t&intizb, 

Dunai-fasor 20. 13 

Szllagyl Lajos ny, szaaados, Ar- 

pad-u. 17 

Tar Janos yitez, vendfiglis 4s 
(strand) csdnak-kolcediiad, Duna- 
Btrand (nyari allomas) 2 

Tdtli iS&ndor hentes, 

----- - -fc fit 23. (nyiri Bllomis) Massolini- 
. " 8 Zdbo|l Ldszld fuszerkeresk., 
Dnnai-fasor 28. . SZODRAKOS 

(lasd Als6gCd) c BetkOznap : Vasdniap 6i 

ttnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14— 15-ig. 

Csak eldfizetok reszere: 20— 21-lg. 

Az als6godi egysiges hdld- 
zatkoz tartozik meg: Felso- 
gbd, God, Szod, 

Adamecz Janos hentes 6b mk- 
szdrosmester, Hortby Mlkl6s-t6t36: 

4 
B6genleld Imr6n6 grdln6 

. myari allomas) Attila-u. 2. 14 
Gabl textlllpar, c^gtul. Masseh 

Gynla, Attila-n. 3/5. lg 

Hammag Bristol dr., a posta 

bet. bizt. int. orvosa, Bocskai- 

u. 15. 10 

flanusz Istvan p^kmester, Ra- 

k6ozi-n. 13. 21 

Bavas B6la bpestl kir. ttgyfisisegi 

Irodatiszt, Horthy Mikl6s-t6r 88. 7 
BIrschfeld Matyas epfiletfa- 

kereek., Dunai-fasor 18. 9 

Bordnyl Jdzsef vm. irodatiszt, 

Muasolini-ut 7. 15 

Katona Sdndor tfizifa- 6s Bzen- 

kereek., Danai-fasor 14. 18 

Kem6ny Jdzsef dr. orvjos, 

Werbficzy-u. 12. 6 

Kdzs6gl eldljards&g, Szod 1 

Sz6d legoltalmi figyelete 23 

Obermayer Gyula fiiszer-, ve- 

gyeskeresk., MuBBolini-at 26. 3 
Petlk Istvan fflszer- es -yegyes- 

keresk., Mnssolini-u. 25. 22 

R6szv6nytarsasag Tlllamos 

6s kdzleked6sl yfillalatok 

szam&ra aramfejIesztS telepe, 

Hitler Adolf-u. 18. 12 

Simonyi Imre utAv. hivatalnok, 

Bz^chenyi-u. 50. H SZOGLIGET 

(lasd Szin) SZOGYfiNPUSZTA 

(lisd NagyffldiSnies) 

SZdKEHALOM 

(lasd Cegl^d) 

SZ0LL0SARD6 

(lasd Bain) 

SZ0LL0SGY0R0K 

Hivatalos drdk: HgtkSznap: Vasarnap 6a 
Qnnepnap : 
8-12-ig, 8— 11-ig, 

14-1 8-Ig. 14— 16-fg. 

Csak elftfizetik reszere: 20— 21-lg. 

Batd B61a dr. kSrorvog, a posta 
bet. bizt. int. orvosa Q 

Jankovlch Ivdn grdl dr., 

nagybirtokos 6 

Jankovlch Jdnos grdl fbld- 
birtokos 4 

K0zs6gl eldljdrdsdg 1 

Nadogy Balman ffildbirtokos, 

Qyagy 3 

Szarnyasi Ferenc korcsmaroe 7 
VadaszAndorvegyeskeresk. 2 SZOLLOSKISLAK 

(lisd Balatonboglir) 

SZOLLOSPUSZTA 

dfisd' iPusztafflldyar) 

,'-'- 1 ,'SZONY. -..';■ 

Hivatalos ordk: 
Betkflznap: SZOREG 

A ' szegedi egysiges h&tiiat- 
hoz tartozik 

Szegedrdl hivhatd: 

28— 80, 28— 81 ea 88—87. szammal. 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

A szegedi egyseges hdldzat- 
koz tartozik m6g: Csengele, 
Csorva, Kirdlyhalom, ' 
Lensryelkdpolna, Rbszke, 
Szatymaz, Szeged- 
Alsdkozpont, Szeged-Ftlso- 
kozpont, Szeged-Fodortelep 
Szegea-Gr. Klebelsberg- 
telep, T&pe. 
ABoinasfdnttk 31 

Aszfalt- 6s katranyipar r.-t. 
6s SzOregi petrolenmgyar r.-t. 1Q 

Ballnth *>d#n all. el. isk. igaz- gatd-tanitd 20 Vasiraap es - 
(innepnap: 
,. 8-12-ig, 8— 11-ig, • 

14-18-ig. U— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
A szonyi egyseges hdldzat- 
koz tartozd kozpont: Altnds 

fiizitd. 

Csenddrors, m. klr. 5 

Gytirfcy Vlktorn6 grdfn6 3 
Kttzs6gl eldljardsag 1 

Leboczky Attlla dr. orvoa 2 

LGvrlnfier Vtlmos dr. OrOkO- 
set, Belapnszta . 4 

Pataky Horn 61 gyogyazeresz 7 

Szekendy Jdzsef r6m. kat. 
plfibanos 8 SZORCSE 

(lasd Kovaszna) Beck Dezstf gabonakereskedS 
(uzemben VHI/1— 1/31-1 g) 9 

B6nyl HIklds dcskavaskereskedA 

24 

Csenddrseg 6 

B6r Jdzsef fSldbirtbkos 17 

Felsddnnantall vtliamossagi 
r.-t. fieemvezet6s6ge . 4 

Fovamhivatal, m. klr. 13 

Gazdagh Nandor siitdraester 29 

Barsanyl Sandor fate rested 6 

". 27 

Batardr parsdgellenfirzdsz«rve2 
Basza Pal, Otthon mozi 23 

Kiss Sandor kttrallatorvoa 1 

Kiss Sandorn6 m. klr. posta- 

mester 82 

Koczka Sandor dr., a po3ta bet. 
biat. int. orvosa •- 7 

Kifzs6gl elfiljdrdsdg 3 

Krans Antal hentes 6s io&sz&tob 
28 
Magossy Sandor dr. O.T.I. 

orvos 21 

Pakfiski Radovan vend6gldje 

Rdzsa Pdl la- es 6pit6sianyag-ke- 
reakedd : 16 

Sohalfer Gynla ffildbirtokos 14 
Gnadasaga 5 

Szalma Jdzsef rdm. kat. pldba- 
nos 18 

Szeged-csongrddl takardk- 

penztar t6gla 6s cseripgyira H 

Szelgrad IstrfinvegyeskeieskedO 
6s tfizifa kiakereskedd 15 

Szdregl flangya fogyasz- 
tasl 6s 6rt6kesltd sztfvet- 
kezet 19 

Szdregi petrdlenmgyar r.-t. 
25 
Tolnay Gynla 6s 11a henger- 

malnia 8 

Tdth Jdzsef atlami tanitd lev. caa- SZOREG 

(lisd Temerin) 

SZTAKCSIN 

(lasd Takosany) 

.'-.; SZTA.NA' 
Nyilvdnos tdvbeszelo 
allomas - 

Hivatalos drdk: 
Hetktfznap: Vasarnap 6s i 3 s 

M 
f% 2 
O P 
id 8-12-1 g, 

14-18-ig. nnnepnap: 
8-11-ig, 
14-16-Ig. 505 SZTAPAR 

Hivaialos drdk: HetkSznap: Vasarnap is 
flimepnap: 
8— 12-ig, '"' 8-41-ig, 

14— 18-ig-. ... 14— 15-ig. 

Csak elftfizetCk reBaeTe: 20— 21-ig. 
. AUatnvasntak, m. klr. 2 
CSendftrseg 8 

JanCBUrtts SzlAvkb maganz6 4 
Katanlty RadlvoJ hazai szBvO- 
' ipar 6 

Klemm es. Roller el so sztapari 
heng-enanlom 5 

Kttzsegl elttljardsAg 1 

Mllosev Sztanojka kender- 

gyAra >. • ■ 3 

Vollty es NlkAcsev kender- 
gyai- 7 

SZTARNYA 

■ » . ■ (laad Tornalja) 

SZTAVNA 

(lasd iPenyvesvttlgy) 

SZTRABICS6 

. (lasd' Gorond) 

SZTRABICSOVO 

(lasd Gorond) 

SZUHAFO 

(lasd Zaddrtalva) 

SZUHAKALLO 

Hivatalos drdk: 

_, ■ Vasarnap es 

Betkfiznap ttnnepnap : 

8-12-Jg, 8-11-ig, 

14- 18-ig 14-15-ig. 

Csak elofizet.ok reszere: 20— r21-ig, 

Allamvasntak, m. klr., 

4ilomaBt6n8kseg . 8 

Borsodvfdekl bAnyalparl es 
faforgalml r.-t. uzemvezeto-* 
sege 5 

Borsodl szeribAnyAk r.-t., Rn- 

dolf-telep 2 

Groszmann Dezstt malomtnlaj- 

donos 1 

Kiss Albert ny. m. kir. postafo- 

merabk ■ 4 

Moyses Marglf postamester . 8 

RlmamurAnyl— Salg6tar]£nt 
Vasmtt R.-T., Knrityani kfiszen- 
banyaja ' ■--. * •- Q 

Szelfert Pftl kereskedo 7 

Szentkatl JAnos banyatiezt- 

viselfi 9 SZULOK Hivatalos drdk: 

8^12-lg, 8-li-ig, 

■ |4^i&.ig , 14— 15-ig. . 

Caab elfifizetok reszere: 20— 21-lg 

Allamvasntak, m. klr., 

allom&sf6noksege 13 

Bottyan Lajos kSrallatorros 9 

Csendorttrs, m. kir. 3 

Deri; Gyttztt m. kir. postamester 

(21) 

EsterhAzy hercegl hltblzo- 

many erdflgondnoksaganak 

istvandi erdOflri lakft. 16 

FArbas Beia dr. kttzsegi, orvos 

1 " '■■'■" '■■■■'■ '■ 18 

Fttldes LAszld veg.yeskeresk. 15 

Fried Man6! tgrraeny- 6s vegyes- 

keresk.- 4 

Hangya szttvetkezet 5 

Havedtts NAndor burgonya- 6s 

termenykeresk. 6 

Raktar -\ 10 

506 Kardos Jozsef vttez,' burgonya- 
keresk. 14 

Kttzsegi eltflJArAsAg 1 

Magenbeim JAnos mehesa 12 

Pek Janos piebanoB 17 

Penztigyori szakasz, m. klr. 

■ 2 

Pfelffer Vender korcsmaros 8 

Sehwarz Samn burgonya-, ter- 
. meny- es vegyeskeresk. 7 

Sznloky Jozsef vitez, mozitnl 
es vendeglos H 

Wehrlng Jdzset tejfizemvezeta 
es burgonyakeresk. ., 20 SZUNYOGPUSZTA 

(lasd Enying) 

SZURDOK 

Hivqtalos 6rdk: 

„,., _ Vasaniap 6s 

H6tk«znap: tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig.' 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21rlg. 

Csenddrttrs, m. klr. . 2 

Hangya Konznm SzttTetke- 

zef83. se. fidkja, fUszet- es 
vegyeskeresk.. . . 3 

KUzs6£l eiolj&rosag SZURDOKPCSP0KI 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
fionepnap- 
8— 12-ig. 8-^li-ig, 

14— 18-ig 14-16rifir., . 

Csab eldfizetdtt r*sz6re : 20— 21-ig. 

Bordan Okt&vtan ny.-polgar- 
mester . 4 

KovalOld r.-t. 3 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Sandor Antal 6ESandor-Kall- 
voda Maria gaadasaga B6tkt5znap: SZURDUK 

Hivatalos qrdk: 

Vasdrnap ^3 tinnepnap: 
8— 12-ig, 8-^llrig,' 

14— 18-ig. -14^1^, 

Csak elfifizetfik Ttez&re: 20— 21-ig. 

AllantTasutak, m. klr. ■■-,' 

AliomasfdnOks^g 9 

CsendtfrtfrsparancsnoksAg, 
m. klr. 2 

EgregyvOlgyl Ktfszenbanya 
*•■*"■ '" ;1 

„For©x" fa- is sz^nkereakedelmi 
es fatermelfli villalat 6 

Hangya Szttvetkezet 7 J6slka Janos bard ttildbirtokos 
■■....■ 3 
Erdflgazdaeagi hivatala ■ , : 8 

Kttrjegyzttseg 4 

Kttrjegyzdseg, AranymezS 11 
Kttrjegyzttseg, Nagykeresztes 10 
Markovlts Lazar gazdfilkodd 5 

sztcs 

Hivatalos drdk: 

.... _ Vasarnap es 

Betkpznap:. finnepnap^: 

8^12-lg, 8-11-ig,. 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csah el6fizet6k reszere: 20— 21-ig. 
Kttzsegl eltflJarosAg ' \ SZCCSI 

Hivatalos drdk: Hetktiznap; Vasarnap *s 
dnnepnap.' 
8^12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elMizetflk reszSre: 20— 21-ig. 

Eger-GyttngyBsTldekl Vili. 

r.*t. kfirzet szerelfije 4 

Kttzsegl eltHJarosag 1 

Kttv6r Gusztav dr. foldbirtokoa 

' 3' 

Reich Mondi (6l<lbirtokoB 2 SZCGY 

Hivatalos drdk: Hetkfiznap- Vasarnap (b 
finnepnap: . 
8— 12-ig,, S^-rlJ-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOflzetdk rtazfire: 20— 21-ig. 
Eller. Gynla meazaros es , 

marhakeresk. . . : ,6 

^Bangya** fogyaszt&sl es er- 

t6kestttt szttvetkezet (Szfigy 

es Videke) 2 

Hanzely Ferenc ioidbirtokos 7 

Hanzely Gynla fflldblrtokos. 

bankigazgat6 5 

Kttzsegl elttlj&rds&g 1 

KOzsegl elttljar6s&g» N6grad^ 
. marcaj , '■-.'. .4 

Simonyl Denes rsidbirtoko* 3 

SZtRTE 

Hivatalos drdk: 

8^12-ig, - 8^11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15ig. , 

Csak eiflfizetflk. reszere: 207-21-lg, 

Kovacs La]os «Futnra» Msomk- 
ajoa 2 

Kttzsegl elttlj&rosfig 1 

Tapolczay Beia dr. korbfvos 

'.-■■: 3 

SZVALYAVA 

(lasd Szolyva) 

■;': TAB 
Hivatalos drdk:, 

'<'•■ 7— 21-lg. :■■-. 

Addhlvatal ;,. : v ; , ,- i0 , ',-■'..' 43 
B&bonymegyerl Jegyzttseg 

(lasd a babonyciegyeri el5fiz«t6k 
ktfzfitt) 
Bankl Mlhaiy Mav. fotiset, allo- 
masWntik ' 89 

Bern&th Jen0 dr. vltee, Bgy- 

**d . "... ■ .. ■;_■ .-,■' -; 41 

Boday K&lm&lL pUspOkl .tan., 

rk. pl;ebanps .... - ":.'■. 61 
Borbely Gabor mechanikns 39 
Bott Lajos dr. figy ved 8 

Bnz&ssy Laszld vitee, ecetgyfirbs 
73 "% 18 
Csonka Zeno dr. klr. tfizjegyzfl 

4 
Czotter Elemer virmegyei iro- 

datiszt " _ ■ )\ ' ■ '"' 55 

Daday Jdzsel vas-, ffiszer-, cse- 

mege-, gyarmataruT es radWkereek, 

47 

Dohnenberg IgnAe gabona- ee 
termenykereik. ... • : 62 

Donnehberg Imre loVaros' es 
tilzifakeresk. - ' ; 81 

Dnhantnll Bank es Taka- 
rekpenztar r.?t. tabl JitSkJa, 

penzintezet 75 

Dunantall tegla es cserep- 
.gyar r.-t. "■■ - :•;... 6 

Farkas Istvan • t'ejflze^ - 56 Fekete Kornel gazd. felfigy: 72 

Felder AndrAs tojaskeresk. 1 7 

Feldmann Jentt hentes es me- 

szirps , ,..49 

Fttszolgablrd * 1 

Grdzll IstvAn meszaros es hentes 

■ ■ ' ■'■ ■'■■■ 22 

Gyarmathy Ferenc ev. lelkesz 

69 

Hangya fogyasztAsi szttvet- 

■ kezet ■ v-.,l4 
Helhrlcb JAnos tojaskeresk. 19 
Her bay IstvAn dr. brvos 91 
Herezog IzsO mnszaki-, mezfigaz- 

dasagi-.. varrdgepkeresk. ' 63 

Herzog Ignacne tfzv. es Hal 

vegyeskeresk. : 12 

Herzog Mlksa 6s Dezstt 

; gabonakeresk. 21 

Herzog Mor tlj. borkereskJ 3J5 
HoIImann Mdr fakeresk. 20 

Hollosl Viktor allatkeresk. 90 
HorvAth Jozsei b6rant^nTaroz6 
. . .''"-■... :- ; 5 
Ules Gynla veudegNJa es, illatke- 
■- iesk.-:' = ' ■ -' ■■' ..32 

J ArAsblrdsag, klr. 44 

KAlinAn Jentt dr. figyred 7 
Karsay Ferene reformatns 

k. lelkesH ■ "■ ' 97 

Katonal epiUetek *s JtatdsA. 

gok: m. kir.,beyonulasi kfizpdnt 

■ ;. ■ . 92- 

M. ;klr.. Jarasl leventeparaiicsnok- 

/.Bag- ■■.. . ■ '■ 86 

Kecskes IstvAn b6raat6fnraTba6 

,■■;■.-■ ■' .. ■■ ,' : '- ■ . ;&* 

Kiss Jentt ra. klr. allamptari tttn. 

'" -99 

Klein Menyhert gabonakeresk; 

■ .';•.■'..;'■■.'■ :.-■■ ' ".'■ .,29. 
Kocsfs Jdzsei vendeglfls 57 
KblbsvAry Arpad, a *Potnra» 

tdbizpm. -.'.;■"'. '."■".' ■ 64 

Kolos vAry es Csaba, a . Futura 
- 1 flbizoin. gabonaraktar 82 

KovAcs Ferene .tff«fakw.mkv«s 
' '. f nvar'os ■ '"' - ' ■'■;.';;', : .87 

Kovallezky Albln dr. 

figyved 18 

Kttr iegyztts^g .... - 2 

Kransz MIklos divatirnkeresk/, 

Kttrschner GynlAne dr.-ne 

, dr. Hammer Margit orvos . 4Q 
tAszld Beta hengermaiomtul. la- 
kisa , _■■■., ■■/ 'H .:■> -;50 
Legoltalml parancsnoksAg 

Lemhenyl D. IstvAn dr. orvos 

■-;:■.;-.■;■,;■.-.-'..■■ -■.,:, :-;^95 

Ldtz Fttlttpgeplakatqs, vizreze^k- 

es villanyszereW, 'Mateosz fuvafo- 

zaei vail. ■ . \-. . 68 

Ltfsehardt Geza irodatisBt 74 

Lttwy SAmnel maiomtai. 66 — . Imre stii- '6s ttornaJEry- 

keresk. 85 

Major JAnos sOrnagy- 6s • kis- 
■ker^sk."- J - .;■■'■'-'". '■•SI 

Mester Gy^trgy dr; flgyved 24 

MlaveczSAndorberant6favaroa6 
'.- j& 

Masltz Janos If J. ant6fnrarbz6 
: ., ,16 

Nagykekesi Arpad jegyzo 59 

NagypAl Imre dr,m. kir. 

allatorvos >. ■.■■-.-;■ 46 

ObrManA'gabOnakeresk., ^abona- 
raktara: , . ,■■*■ 23 

Palotal Tivadir dr. in. kir. 
tisztiorvos. ■.-; : r*70 

Penzttgyttrl szakasz, m. 
klr. :, r ■/\r : , 42 

Perezel LAszlo dr. szolgabird 
-'■-"30 

Polatslk Geza «»dbtrtokos (fi^em- 
ben: ; I Vfl5— X/i&^ig) Babbnyniegye'r 

- v- ; ,'./■: .-■'■ r 45 
POUtzer Ignae dri tigyTed ,;. S 

PongrAez Gytfrgy ^ vHtanytelep- 

tni, ■ -... ,62 

PbrAsz Dezstt dri 'orvos , ; 78 

Postamester maganlakaaa 4$ Hmiaszftfilfit csnk zdrt abloK mellett haszndllp. Racz Jeno* dr. jarasbirosagi 
elnOk lakaEa- ' J5 

Regman Imre epfiiet- es tuzelo- 
anyag keresk. 88 

Reval Akos dr. feCrorvos 6b a 
posta bet. bizt. int. orvosa 34 

Rona. Belane ttzv. magdnzo" 53 

Rosenberg Pal epfiletrakefesfc. 
utoda Rosenberg Paine 26 

Singer es" Abraham gabon'ake- 

resk. 27 

Singer Simon vegyeslrereek. 28 

Somlo Jdzsef vitez, okl. komtl- 
vesmester, epitesi vallalkozo 84 

Stefanovszky Dezso* vendeglfis, 
mozgdszinliaz tnl. ' 93 

Szenteh Istvanne ttzv. eyogy- 
szertartul. - 10 

Szentlvanyl Jendne ttzv. 

dohanynagyaruda, papir, tHzelfl es 
epitesi anyagkeresk; 76 

Tab es vldeke hltelszbVet- 
kezet* mint az O.K.H. tagja 51 

Tabl Caslnd 71 

Tab! Hengermalom P6ka Lajos 
bermalma ' "9 

Tabvidekl takarekpenztar 
-'■.'- 11 

Takacs Imre dr.orvoa 25 

Tanczos Jdzsel ffiszer- es cse- 

.ffiegekeresk, ' 58 

Tavlratkozvetlttf aIlomas98 

Toth Janos aut6fuvaroz6 77 

Tdtb Karoiy dr. m. kir. allam- 
penztari tan., m. kir. adihivatal' 
fCnttke 80 

Tttrtfk Jdzsefne Szalay 
Aranka ny. all. lanitdnG 94 

Ullmann Mlbaly di6t6rfide 96 

Vltez Jozset tiizoltfiparancsnok, 
k. irodatisat 65 

Wetsz Sandor ezaltito es fake- 
rest. 37 

Welsz Sandor szallito, mav. for- 
galmi iroda 07 

Welsersbelmb Zenone 

grolne oz>., Kastely 33 

Cradalma. 13 

Wiener Jozsel keresk. 79 

Zsebtfk Zoltan «Ba1aton9 kave- 
potldtlzeme QO TABAJD 

Ejjel-nappali szoVgdlat 

A postahivatal nyilvdnds 

tdvbeszdtd dllomdsdnak 

hivatalos drdi: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

i4-i8-fg. , 14— ia-ig, 
B. Szabd Janos ref ormatus lelkesz 

Garlboldl Robert 7-33 

Kozsegl eltfljards&g 7-32 
Posta, m. kir. <nyIJv*aos all.) 

7-ai TAHI 

itjjel-ndppali szolgdlat ■ 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszelo dllomdsanak_ 

hivatalos oral: 

HetkHznap: Vasarnap es 
V/ie— IX/16-ig. annepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

IX/ie_V/15-ig. 14-15-ig. 

8-12-ig, 
■ 14— 18-ig. 

A Tahi-i egyseges hdlozat- 
hoz iartozik meg: 
Tahi, Tahitotfalu. 

Borbas Lajos (nyjtrl alldmas) 
10-87 

Csendorttrs, m. kir. l(J-82 

Demeter Janos malomtnlajdonoB 
10-95 

Ecsedy Aladar ref. lelkesz 

10-96 

Felmerl Bela ndvarhelyi, m. kir. 
ezredes 10-99 

GOmbaszttgl Frlda szihmfiveftnfl 
10-91 
Janossy Ferenc fakeresk. 

10-92^ 

Kallay Rudolf, a Magyar Alt. 

Hitelbank ttgyv. ig. 10-90 

Kass Ferenc dr. kBrallatorvos 

10-88 

Kttves Janos dr.gazdasagi ffltnn., 

nynral6 10-85 

KHzsegl el61]arosag 10-91 

Kfizsegl gyUmblcscsomagoI6 

ftizemben: V/i— X/31) 10-84 

Magyar kir. lolyam- es ten- 
gerha]6zasl r.-t. (nyfiri alio 
mas) 10-89 TAKCSANY- 
CTAK^IHITB 

Bivatalos drdk: 

8— ia-ig, 8— 11-ig, . 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Caak elfiflzetet reszere; 20-r21-ig. 
Bagossy L.aszW nagyMria p 
Csendtfrlfrs, m. kir. 5 

Ftfvamhlvatal, m. kir. 6 Mlttelmann IHlksa vegyeskeres 

kedfl 7 

Ktfrjegyzoseg 10 

K»rjegyz«s6g, CirtkaiSfalu — 

CTappa 1 

Penztlgydrl szakasz,m. kir. 

.' 3; 
Sztlftk Ilona ro. kir. postamester 2 Majlath Mihaly 10-83 Mesterhazy B61a dr. kBrorvos 
10-93 Postahivatal, m. kir. 

nos ill-omfis) (nyilva- 
10-03 TABOD 

(Iiiad Bony bad) 

TABOR 

(lasd Nagymegyer) 

TAB-PUSZTA 

(lasd Szecseny) 

TAC 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 

flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak elofizetfik reszere : 20— 81-ig. 

Ktfzsegl eUflJ&r 6s&g 1 

Lakatos Gyula. dr. ftflbirtokos 2 Hetkflznap : ' Rezmanyl Janos fOIdbirtokos ea 
gyaros 10-86 

Serbfin Iv&n dr., a Magyar 
Nemzeti Bank igazgatdja 10-97 

Tahltfttlaln posta, m. klr^ 
(nyUyanos ailomafl) 10-02 TAHI-PUSZTA 

. (lasd Tabititfalu) TAHIT6TFAMJ 

A tahi-i egyseges 
hdldzathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbesz4lo dllomds 

Hivatalos drdk: TAKSONY 

, , Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. l*i-16-ig. 

Csak"el6flaetflk reszere: 80— 21-ig. 

A taksonyi egysGges Jidld- 

zaihoz tartozik m^g: 
Dunakisvarsdny, Taksony. 
Bacskay Beta all. tanitfi 10 
Beck Antal vendegWs 12 

Beress Janos gyogyszeresz 15 
Borb4s Janos ny. all. el.isk'.' 
igazgat6 16 

»Hangya«* 
2 

Ecker Janos onkrasz 7 

FrankOTlcs Ferenc meszaroa 

14 
Gabrls Laszf6 bitelszJJvetkezeti 

figyvezeto 9 

Kozsegl eltfljardsag 6 

Krlegsmann lztdor keresk. 1 Dnnaklsvars&nyl 

takBonyi fi6kja Sohwarzenberger Ignac 

faeaerkeresk., Hombar biaom. 18 

Szentklralyl Be lane szfil. Ja 
vorok Erzsebet fill. isk. tanitonft H 

Szentlrmal Bela fill. el. isk. 
igazgato 13 

Taksonyi BltelszUvetkezet, 

mint az 0. K. H. tagja 6 

Mezfigazdaaagi Bzeszgyara, Szenir 
czei major 4 

Taksonyi Levente Egyestilet 

19 
Tarnay Istvan dr-^kCzsegi 
orvos ■.'.-' 3 Tallos Csohahy Xaszld bergaadasaga, 

Baasi pasita 2 

Eckstein Bertalan marhakeres- 
ked6 10 

Fenyves Aladar dr* koVorvos, a . 
posta bet. bizt. idt. orvosa Q 

Gedeon Andor gyigyszeresz 9 

Harkanyl Janos br. taktahar- 

kanyi nradflmanak j<5szagfelligyelfl- -. 
aege, Jajhalom 8 

Jakab Antal Hangya sz6vetkezet 
es Fatnra bizotuanyossag Hgy- 
veaotflje 14 

Ktfzsegl eldljardsag, Taktahar- 
kany 1 

Rosenberg Jdzsefkereskedfi H 

Schworcz Zslgmond kereskedfl 

Taktaktf zl belvlzlevezettt 
tfirsulat 5 

Veress Imre ref. lelkese 13 

Weinberger Gynla fakereskedo 

8 TAKTA-KENfiZ 

(lasd Tiszadada) 

TAKTASZADA 

Hivatalos drdk: 

Hetkflznap: 

8— 12-ig, 
. . 14-18-tg 

Csak eloflEetfk rtszere: 20— 21-Jg. 
Klsfalndy Antal fSldbirtokos 2 
Ktfzsegl eldljardsag 1 

Takfich Bela fSldbirtokos 3 Vasarnap ea 

1 flnnepnap - 

8-11-ig, 

14— 16-ig. TALABOBFALU 
TEPEBJIfl 

Hivatalos drdk: 

Hetfcflznap; 8 Hetktizhap : 

8— 12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap es 
Unaepnap: 
8— 11-ig, 
14-lWg. TAJTI 

, (lasd AJnAftako) TAKACSI 

Hivatalos drdk: 

>. H^znap: . ^J^ 
8— 12-ig, 8-rll*ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetok reszere: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eldljardsfig ; TAKSONYFALVA 

Hivatalos drdk: 

8^-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elWIzetfik reszew: 20— 21-ig. 

Kttzsegi eltfljardsfig 3 

TAKTAFOLDVAR 

(lasd Saerenos) 

TAKTAHARKANY 

Hivatalos drdk: . 

8— 12.ig, 8— 11-fg, 

14-18rig 14-16-ig. 

Caak elftfizeto'k reszere; 20— 81-ig, 

AUomasIifntfkseg, m&v. 7 
Beres Belar&m. kat. lelkeaa 12 Vaaarnap es 

finnepnap: 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elGflBetok rtszere: 20— 21-ig. 

Csenddrtfrsparanesnoksag. 
m. kir. J 

K«rjegyz«seg 3 

K«rjegyzds6g Uglya-yraii 2 

TALIANDOROGD 

Hivatalos drdk: 

Hetkflznap: X 
3- 
O 
M 

M 

n 

Z 

z 

o s Vasarnap es 

finnepnap: 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfizetflfc reszere t 20— 21-ig. 

Ktfrjegyzoseg 1 

Ldke Arpad fflldbirtokos 2 TALLOS 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfiflzetok reszere: 20— 21-ig. 

Kontsch Gyttrgy fSldbirtokos, 

Jegenyeapnaita ' 8 

Kttzsegl el«fljardsagi 

Pozaonyeperjes (nyilvanos) Q 

Tallfis 1 

Pdngrfioz Robert dr.kflrorvoB 7 

Szeszgyar es flnomlto r.-t. f 

Qalyamezfi 3 

Talldsi nradalomV tlona-Cere- 

seto-Baternazy 4 507 TdUya flz 6rt6Kleoeleken a H6Ive$eR hSzott TALLYA 

Hivatalos drdk: 

_,. ' Vasarnap 6s 

B6tkCznap: iinnepnap : 

8— l&ig, 8— 11-ig, 

14-^18-ig- 14— 15-ig. 

Csak elofizettik r6sz6re: 20— 21-ig. 
AUomaslO ntfkseg 8 

Balint Artur bortermel6 borfigy- 
ni3ks6ge 6 

CsendtfrUrs, m. klr. 7 

Fttzessery Karoly rk. p|6banos 
15 
Eper Jessy Pi I dr. kdrorvoB 1 
Kttzsegl eltfljardsag 8 

Llppdczy Norbertne 8zv. 
safilObirtokoB "-• 12 

Nag y Testverek Tokaj hegyaljai 
szfilotelepe 6s pino6szete 6 

Osvay Seboiobl./gazda tokaj- . 
hegyaljai sz616szete is pince- 
-gazdasaga 1 1 

SAhalmy Gybrgy m. kir. posta- 
tnester 2 

Szlrmay Istvan oy. kir. fougy6E2 
18 

Szlrmay Laszld birtobos, nyng 
alezredes, kormanyffitanacsoa 14 

Szlrmay Sandor. 161 dbirtokos 17 

Szor$th JdzseE bomagykeres- 
bedd, jnncem.ester . 16 

Tallyat takarekpenztar r.-t. 

■ , _ 4 

T©lvetbRezs6"okl.gy6gy8zeresz 9 

Toth Istran 6pitflipari vallalata 20 

Urlkany-zsUvtflgyl magyar 
kdszenbanya r—t, kirendelt- 
s6ge, k6banyaipar 18 

Vay IHlklds biro HJ. gazdasaga, 

Goiop ,10 

Zemann Zoltan evabg61ikus 

lalk6sz 19 TAMASI Lajos strandffirdd ven- 
51 Hivatalos drdk: 
7-ai-ig. 

Abi 

degloje 

AdOhlvatal, m. klr. 13 

Allamvasutak, allomasfOnfiksGg 

19 

Ambrns Pal mezflgazdasagi ter- 

m6nyfeeresk, *"* 

Raktara (ilzemben: vm./l— I./31-ig) 
1 7r 

Bajnsz Sandor obi, g6pesz- 6s. 

birtobrendezfi-mernob 44 

Banyal Karoly vegyeskeresk. 46 

, Bencze Janos muszaki Ozlete 6b 
.fegyver- es IGszerkeresk. 40 

Bradanovits G6zasert:eskeresk. 

6 b vend6gl6B 59 

Csendorseg, m. kir. 3 

Cslke Antal allatkeresk. 7 

Dobfan Janos vasutj vendeglflje 
52 
Ester bazy hercegl bltblzo* 

many erdOgoadnoksaga 10 

Medgyesi gazdasaga, Medgyes- 

puszta 88 

Parkas LaszIO dr. Jarasl m. klr. 

illatorvbs 9 

Fejes Janos Ilj.gabonakeTesk.66 
Felsdlregl or ad atom kfizponti 

irodaja, Szemcs6d v 2 

FrUhvlrth Jeno dr. es Tar jan 

. Jdzsef dr. tlgyvedek 18 

Frtlhwlrth es Kovacs aut6- 
. fuvarozasi vtiIIalkoz<5 7Q 

GombosI Ferenc keresk. 6s 

asvanyolajbizoml 68 

Gyeney Laszld dr, kfizB6gi orvos 

42 

flajds Odttn dr. orvos 34 

Handler Ferenc dr. r.-t. ig„ 

■ ." Szemcsepuszta 17 

Hldasy Imre fflszolgabird lakasa 

77 

Hlrsch Sandor dr. figyv'6d 61 

^ Borvath Jdzser dr. ilgyv6d 67 Jarasblrdsag, klr. 8 

Jernzsalem Ede cegt. Ipolyi 
M6 ri e kfi nyvnyomda ja, bdny vb5te- 
szete 6s papirkeresk. - 45 

Jubasz Janos mfiszer6ss 6s 6cska- 

vaskeresb. 75 

Kabos Mdr dr. figyv6d . 37 
Kantor JOzsef fuvaros 64 

Kaposi Ferenc Hangya kSrzet- 

vezetfl y 71 

Kaszas Sandor Fntnra biaom. 

(87) 
K at on at epttletek <Ss batO- 

sagok i 

Jarasi leventeparancanokaag 58 
Kecskes Jozsel fflszer-, textil-, 

szesz- 6s cnkornagykeresk: ■ 32 

Kenderesy Janos dr. ny. tflrvsz. 

Jegyzfi 36 

Kertesz Bela vegyeakereab. 

lakasa . . 22 

Klilan Beta gydgyszer6sz 31 
Klrschner Dezsb* fllszernagy- 

keresk. .21 

Kiss Lajos dr. Jarasl tiEZtlorros 
4 35 

Kiss Sandor b6raut<Sa 53 

Klein Jeno" divatarukereak. . 48 

KoEosTAry Arp&d, a ffFuturan 

V.-t. fflbizom. 80 

KonllOl m.klr.ktfszenbanya 

villamos uzem6nek kireadelts6ge, 

kiirzet vill. szerelfi 66 

KomOndy Ferenp kozs6gi, . 

allatorroB ' ll 

Kovaqs Janos vegyeskeresk. 

(88) 
KOzsegl el«ljarOsag, Pari, la E d 

a pari elfiflzetOk k«zfltt 
Kdzsegt eloljardsag, Tamael 4 
Landesmann Andor Leokadia- 
» 27 

Lebffcz Janos allatkeresk. 38 
Lnsztlg Armln vegyeskeresk. 50 

ML kir. tell gazdas&gl Iskola 
6s mezOgazdas&gl szakta- 
nacsadd ailomas 7§ 

Mann JOzsef dr. flgyv6d 6 

Mantner Ignac f fiszerr 6s pall oka- 

keresk. "24 

Nlckl Janos 6p. vail. 78 

NlkI6s Pil dr. brvoa, mav. palya- 

orvos, a posta bet. Mat. int. orvosa 

57 

Palzs Gynla m. kir. poatamester 
63 

PenzftgyOrl szakasz m. klr. 
86 

Pinter JOzsef fuvaros 56 

Pogany Istvan lakasa 74 

Pogany Istran Vacuum Oil Com- 
pany r.-t. bizom. 20 

Pritck Janos beresb. 84 

Racz Gynla dr. ligy v6d 43 

Rlttlnger Karoly nentes 6s 
m6szaros 81 

Sandor Imre es Tarsa fa- 
•keresk. - , 38 

Schatz JOzsel borcsmaros 6s 6pfi- 
letfa-keresk. (79) 

Schwarcz David fliazerkeresk. 
25 

Somogyl Janos berfuvaros 15 

Spltzer LaszlO mfiszaros &b 
allatkeresk. 49 

Sterk JOzsef dr. (.....) 

Szechenyl Gynlan^ Uj. gr6f- 
ne Pornad intizd^ge, i For sad 29 

Tamasl es vldeke bltelsztf. 
vetkezet 60 

Tamasl Hangya fogyasztasl 
szltvetkezet 39 

Tamasl jarasl fttszolgabird 

Tamasl KaszInO 55 

Tamasl ktfzseg klshenyel 

eleml Iskoia ja 80 

TamAsi Takarek es flltel- 

bank r.-t. 12 

Tamasl Takarek es Bltel- 

bank r.-t., mint Futura ffiblzom. 
76 
Tarjan\ JOzsel dr. flgyv6d 14 
Taabner Geza gabohakeresk. 

vasuti rabtara 26 Temesvarl Janos posta-vonal- 
felvigyaz6 41 

Tolnamegyel TejsztlTetkeze- 
tekSzttTetkezete 8ajt-6av'aj- 

kaszitd tizeme 82 

TOth Ei$szld fOldbirtokoS 62 

Varmegyel utblztossag 

(Vamosi 1st van vm. dtbiztos) 28 
Vertes Erntf gabona- 6b tenafiny- 

bizom. 47 

Walder Hlhaly fakeresk. 5 
Welsz AdoII vaakereak. ^6 

TAMASKATA 

Uasd Tfialmas) 

TAMOTA-PUSZTA 

(lasd Hered). 

; TANOS 
bivatalos 6rdk: 
„.,.„ Vasarnap 6s 

H6tkfiztiap: flnuepnap : 

- 8— 19-jg, 8— il-ig, 

14r-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflzetOk rtsz^re 1 : 20—21-fg. 
Csendfirltrs m. klr. £ 

KVzsegl elOlfarosagt 
Kozmatelbe 3 

Tanqs . 1 

Telekl Karolyne grOfne 
ftildbirtokos 4 

TANY 

Hivatalos drdk: 
„,' .„ Vasarnaji 6s- 

B6tbCznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-igv 

14— 18rig. 14— 15-Jg. 

Csab elflf i ze t6k , r 6 sz6re : 20— 2 1-i g . 

Freund Ufarton gazdalkod6 6s 
malomlnlajdoaoE, «Arankaa henger- 
raalom 6s gazdasag 2 

Frledler JAnos lenipari r.-t. 
tanyi fi6ktelepe 3 

tANY-NEMESOGSA 

' iflasd Nenies6osa) 

TAP 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es H6tk0znap : finnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig.' 14-15-ig. 

Caab elofizetdb r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csend0rs6g, m. klr. 2 

Kiss Lajos barom.fi-, z{jlds6g-, 

"y gyvundlcskereskedfi 5 

KOzsegl eldljarosag, Tap 1 

Tapszentmikl6s 8 

Memeth Imre dr. k«Torvo3 6 

Tanczos David sert6s-, borju- 

maiha-, baromfi- 6s tojasbereBb 7 

SzabO 91. Lajos pI6banoa 8 

Vertesl Karoly aagyWrlC, Tap- 

szentmiklis 4 

TAPfi 

A szegedi egysiges hdldzat- 

hoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbe$z6l6 dllomds 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Az eififizetdk a szegedi kozpontba 

■~ vannak bekapcsblva. 

A szegedi egysiges hdldzat- 

hoz tartozik meg: Csengele, 

Csorva, Kirdlyfralom, 

Lengyelkdpolna, Roszke, 

Szatymaz, , Szeged' 

Alsdkpzpont, Szeged-Felsd- 

kozpont, Szeged-Fodortelep, 

SzegefcGf. Klebel&berg- 

telep, Szoreg. HetbCenap: TAPIOBICSKE 

Hivdidios 6tdk: 

Betbbznap: ftniiepnap: 

8— 12-ig, • 8^-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-Jg. 

Csak elOfizetok r6s«6re : 20— 21-ig. 

And6 JOzsef borngynObeege, szlk- 
vizgyar 17 

Bartucz Peter Lajos borbCa- 

vetitfi 4 

CsendffrSrs, m. kir. 7 

Dobozl Lajos bttrallatorvos 15 
Feber JOzsel ny. posta s.-tiszt 

Gombos Geza ttldbirtokos. Bereg- 
vdlgypaazta 8 

v ,flangya«* fogyasztasl es er- 
tekesltO szovetkezet 10 

Berczegh Sandor dr.bflrorvos 

14 

Born Kalman bortermeW es bor- 

bizom. 13 

flnngarla Villamossagl r.-t. 

12 

KSzsegl eltfljarosag 1 

Lendvay Tlvadar betonaru- 

b6szitfl 6s 6rt6be3it^ bomiivea 2 

Rein J. Mlhaly fa-, sz6n- es ve- 

gyesaraberesk. 5 

Rybleska Antal bomagykeresb., 
bor bizom. 16 

Schwarcz Samn ran- 6s ffisiser- 
kereak., nzolobirtokoi (ilzemben: 
lXi/l-U/28-ig 6 

Szabados Jeno* all. Isb. leazgatd, 
bCrzeti isboiafelfigy. (nyari ailo- 
mas) 9 

Zsflle Istvan kiaWri 3 TAPIOGYttBGYE ; 

Hivatalos drdk: 

H6tkbznap: Vasarnap 6s 

iinnepnap: 
8— 18-ig. 8— ll-Ig, 

, ' 14— 16-ig. 
Csak elflf izeWb, r es'zere : 20— 21-ig. 

Abrahdmtelekl gazdasag 

till: FUle Lajos 24/6 

i(llomasI6ntfkseg 6 

Csenddrtfrsparancsnoksag* 

m. klr. ™0 

Csisztay Karoly mav. fdint6zd. 

allomAsfdnSk 12 

D6sa Bela gy<figyszer6sz , 18 
GyOrgyey Illesne 5zv. 1 

Gytfrgyey Lajos szflloaradalmd- 
Aab borpinc6je, Klara-telep 24/5 
SzAldnradalma, pjncemesteri lakas. 
Klara-telep 24/4 

Gyltrgyey Lajos szOlCgazd'asdga- 
nak szamtart6saga, szfilfi- es' mezO- 
gazdasag 8 

Hangya Fogyasztasl es fert6- 
keslto Sz8 vetkezet 21 

Rlrscb Hand es Fla 6p01etfa-, 

ttizifa- 6s term6nykereskeddk 16 

Kandel Benrlk dr., a posta bet. 

bizt: Int. orvosa 15 

Ktfzsegl ellfljardsag 5 

Szfildb, Ujisbola 24/2 

Pokoltanyai iskola H 

Lavocsan Jendne itz v. . 22 

Megyes Ferenc aut6favaroz6 4 

Nemetb Jentf dr. kdrorvos 13 

Perjjesl Janosne m. kir. posta- 
meBter 17. 

Prdnay Gytfrgy bard gazdasaga 
7 

Szent Anna Gttzmalom, Mis- 
kolozi Antal b6rld 8 

Tapldgytfrgye Tejsztf vetke- 
zet, mint az O.M.T.K. tagja 20 

TOth Janos orszaggy. b6pv. 2 

U jmajorl gazdasag Fraubovsaby 
Gynla dr.. IBldbJrtokos 24/3 

Vlneze Andrds Iff. vas, fussier 
festeb, tiizifa 6s 8z6nkeresk. 9 508 legnldtib 12 cm-nyl Ores hclvneK Kell mnrntinlc. TAPIdSAG 

Hivatalos ordk: 

. 8— 13-ig-V 8->l-ig, 

14— 18-ig. 14-^15-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20-^21-ig. 

Arvam mezdgazdasAgl 6s 
termeny kereskedelmi r.-U 

-, Zsiger-pusztai gazdasaga 3 

Gnlyas MlhAly keresk. 4 

Kbzsegi eloljArdsAg 1 

Papp KAroly dr.budapestiegyet. 

tanar 5 

TApidsAgi HItelszilvetkezet Straohe G&bor dr. Hgyv6d szHlfi- 
gazdasaga 7 

Szendro Endre dr. figyv6d, 
Pest vm. tb. t. fr'gyesze 10 

SzoJIdsnyarald gazdasaga es 
baznelyeladAsl iroda, tul.: 
Almassy Pal groi .7 6 

TApIdsiilyt „Hangya*< fo- 
gyasztasi es ertekesltd sztf- 
vetkezet 9 TAPItfSZECSO 

Hivatalos 6rdk: 6 

TeleklMlhAlyne grdlne vit6», 
. gazdasaga - 2 

Toma J6zsef r. k. plebanos 7 TAPICSAP 

'.,< Hivatalos ordk: 

hah,. *„■!,.„ Vasarnap 6s 

Hetkfiznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. ^ 14-15-ig. 

Csak elOfizetGk reszere: 20— 21-ig. 

A tdpidsdpi egyseges hM6- 

zalhoz tartozik m£g; 

Tapidsiily. 

Bartos Bela fiiszer- 6s vegyeske- 

' resk - 19 

Bognar Jdzsef ffiidbirtofcos, kis- 

oszlar-puszta ',' 14 

Csendorseg, m. klr. 7 10 

GaspAr Istvan dr. kSrorvos 9 

Hangya Fogyasztasi es Erte. 

kesitd Sztfvetkezet 7 

Hevesy Lajosne tfzv. OrOktt. 

sei, rOldblrtokosok (nyarl Alloraas) 

, ° 6 

J06 Anfal r. k. plebfititts 1 

Klfzs^gl elftlj4r6sag v Tapidsap 3 
Laszld Andras 5 

TApldsApl TejszBvetkezet 

IgazgatdsAga 4 

Telekl Laszld grdl tfldbirtokos, 

Pasztanagyoszlar ; g 

TAPidsutY 

A tdpidsdpi egyseges hdld- 
zathoz tartozik Tapolca Hetktfcnap: Hivatalos ordk: 

HStkSznap: Vasarnap es 

flnnepnap: 

8-12-Jg, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. i^i^ig, 

Csak elOflzetfik r6ez6re\20— 21-Jg. . 

-4 tdpidsdpi egyseges 
hdlozaihoz tartozik m6g; 
Tdpiosdp es tdpidsiily 

Allamvasntak, nt. klr.. Alio 

maslonfikseg '. 13 

Beck Gydrgy fakeresk. 20 

Kasza Gynla korailatorvos 8 
Katonal epUIetek es hatd- 

sagok: 

. Honved taborfeliigyelteSg, m. Ikir. 

4 

KbzsAgI eldlJArdsag 3 

Kratky Endre ny. all. Mszamviv5 

12 

Lang Ferenc 6pfiletfa- 6s ter- 

menykeresk. 1 

Langsleld Bela KAroly 6s Dezso 

szologazdasaga, lelelos elofizeto: 

Langsfeld Bela 5 

Lapos Geza.ny. Alt. klezredcs 2 
Losonczt Lajos k6>s. rtijegyzo IB 
Monor kerllletl Hltelbank 

r,.t. ii 

Nona JAnos dr. kflrorvos, a poat'a 

bet. bizt. int. orvosa 16. 

Pehr L&szld gy6gyszer6sis 18 
Reiner Bezsd dr. orvos 14 Vasarnap 6s 
iinnapnap: 
8— 12-ig, 8— ii-lg, 

U-18-lg. 14-15-ig. 

Csak elfiflzetflk r^szere: 20— 21-Ig. 

Allamvasntak, m.kIr.»allomas- 

WnOksege 3 

Bllustsak Janos gy6gyszer6ez 9 
Cakor Gabor dr. Krzaebertiazai 

gazdasag ■->' ' '8 

Hangya Fogyasztasi es Erte- 

keslte Szibvetkezet 13 

Hevesy testverek uradalraa .7 
Hallos Nandor dr. 3gyv6d, fdld- 

birtokbs, Klaramajor 4 

Koppan miklos esp. plebanos 

12 
Ktfzsegl eltfljardsag 1 

Moldovanyl Laszld dr. orvos .6 
Stelner Iv&o vegyeekeresk. 5 
Varrd Janos m^szaroe ■■■•-. 2 
Vlgh Janos ftlszer- &b vegyes- 

kereek. n 

Vozary La]os vggy&sk. 10 

TAPIdSZELE 

Nyilvdnos Idvbesze'lo dllomds 
Tdpidszelehalesz 
Hivatalos 6rdk: 

7^2i-ig. 

Adam Gytfrgy dr. ny. tb t «^ 

saolgablr6 21 

Allamvasutak, m. klr. 1 1 

Balazsy K&rolyne «zv. m. klr 

postainesler 32 

Balyi Janos -plebanos 8 

Bard 16 Ferenc vegyeskeresk. 41 
BArdy Imre bentes es m6szaros 26 
BartOIIy Jend gyogyszeresz 20 
Becze IstrAn mfiszer^sz 44 
Bender Mlbaly fakeresk. 29 
Benedlcty Bela fCldbirtokos 1 
Bltskey Geza dr. orvos 14 
Bltskey Lalos dr., Balesz 16 
B6dy P61 ev lelkesz 19 

Bubla 1st van dr. .flgyved 7 Llchtlg S&ndor vegyeskeresk. 6; 
a Jlofherr es' Schraatz-gepgyar r.-t 
k6pvisel0je' . 28 

Payer Ernti m. kir. szazados 45 

Postahlvatal, m. klr. Tavirat- 
k6zvetit6s 49 

Rakltovszky LaszI6 dr. kazs. 

ffljeffyzfi 34 

Selecta magtermeld r.-l. 

MagnemesiW telepe 1Q 

GazdasAga, Nyarveszto 2 

Sfiregl Uradalom, SOregpuszta 6 

Stern SAndor dr. orvos 30 

Szabd Ferenc urad. ffiintezfi 40 

SzAntha Jdzset es H«rtfmp6 

H Aroly gdzmalomtQjajdonosok 25 

TAptdszelel ktfzsegi Hangya 

fogyasztAst es ertekeslttt 

sztfvetkezet 15 

TApldszelel RelormAtns Egy- 

hAz lelkeszi blvatala 22 

Tfipldszelel Tejsztfvetkezet, 

mint as O.M.T.K. tagja 42 

T6th Laszld bentes es fuszer- 

keresk. 30 

VasArhelyl ZoltAn dr. ffildmiv. 

ny^b. allamtitWr 33 

VIczlAn Istvan dr. ny. allKm- 

tltkar 13 

VfrAnyi Ferenc ny. a. ^jtfibor- 

n »ey 5 TAPI6SZELE-HAIiESZ 

Nyilvdnos tdvbesz4l5 dllomds 
Hivatalos 6rdk: Ttetfcflznap: 
8^l2uig r . 
14-18-ig. Vasarnap es 
fiQnepnap: 
8^il-ig, ^ 
14-15-ig. Ti PIdSZENTGYORGY- 
PUSZTA 

(laed I&aszeg) 

TAPI6- 
SZENTMAETON 

Hivatalos drdk: 
H&kdznap 8-12-ig,. 
14-18-ig. Vasarnap es 
Qnnepnap : 

8^H-ig, 
14— 15-ig. Cegledl varosl takarek- 
penztar tapi6szelei fidkja 18 CsAnyl J6zsef dr. kfizs. orvos. a 

posta' bet. bizt. int. orvosa 17 

CsendtfrSrs, m. klr. 4 

Cslllery Dezs6 47 

Deneberger Sandor drfts es 
ekszeresz 37 

Fener Istvan a viteis Viszlay gflz- 
-jnalom Wrlfije 38 

Fekete (Schwarex) Gynla 

epfilefr 6s tfizifakeresk. 27 

Ferdlnandy Gejza in. kir. mftsz. 

felflgy. (nyiri allomis) 12 

Geduly Elek aleteai gondvlseleso 
gyogyszertara 24 

Galas JAnos kflrallatorvos 23 
Gyttrgyey Adoll dr. fHldbirtokos 
■ v 35 

Homonnay Preyer Sandor 

; ny all. m. kir. ezredes ■ -: 3Q 
Hulyak Lajos ny. ezredes 46 
Koncz Mlklds dr. orvos 43 
Ktf zsegi eloljArdsAg, Tapj6szele 
V ■ 3 

KraJltslk JenO fOldblrtokos 31 
Lakos Istvan fffj. Szelenyi-fel© 
bergazdasAg 9 Csak eloHzetok reszere: 20— 21-ig. 
Bella Jdzsef hentes es meszaros 

Blaskovlcb uradalom, tul. if J 
Blaskovich Ernfi 2 

6 

16 Czabay Jen** malomberlo 
Fazekns Istvan fojegyzfi 

Hangya Fogyasztasi es Erte 

kesltd Szdvetkezet 
K»zs6gl eltflJardsAg 

Ad6iigy, legoltalora 17 
1 
8 
Ktfzsegl hltelszifvetkezet, 

mint az O.K.H. tagja 13 

LaszIO Ferenc beraut.6a es van- 

deglos 14 

Magyary Kossa Peter wwbir- 

tokOS ; . ,3 

Nledermann Laszld lovag, al- 

dozfipap, geneoWgus-szakiro 9 

Rig* Gynla dr. orvos H 

Slmonyt Bela hentes 6s mesza- 

ros g 

Tuntann Karoly dr. orvos 4 

VArallyay Bela kozsegi ■ jegyzfl 

lakaea jq 

VArallyay Tlvadar egyh. 
kozsegi jegyzo jg 

Zlerotln Angnszta grdfnd. 

ffildbir tokos. ■— - . 7 

l^APIPUSZTA 

(lasd Mesfiitrs) TAPLAN- 
SZENTEERESZT 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetok reszere: 20— 21-ig. 

Draskovlch Paine gr6fne 
Ozv., lasd a sabmbathelyi elo- 
fizetok kSzBtt. .-\ 

Glrardonl Robert ftfldbiriokos 3 
K»rjegyz«s6g \ 

Kbrmendy Laszld plfibanoa 4 

Szecsen Mlkldsnegr6fn6 Ozv. 

maganzd 2 

A ttJbbi el«fizetat lasd a szombathelyi 
* elofiaetflk k6a8tt. TAPLAl^Y 

(lasd Gy6r) 

TAPOLpA 

Resztvesz a balatoni 
korfqrgalqmban. 
Hivatalos 6rdk: 

-21-ig^' Addhlvatal, m. klr. f Aranv 
Jaoos-a. 2. 20 

A I Iain vasntak, m . klr. ,allom as- 
fonekseg, Tapolca allomas 1-10 
Forgalmi arupenztar, mav. palya^ 
udvar 90 

OsztatymernSkseg, Bonv6d-n. 79 
PuWh&zf6n6ks6g, mav. pllyandvar 
1-45 

Antdtaxf AlloniAs, Szentkarom- 
sag-ter 4. .-■■'■ 37 

Babay Allatorvos, Glazer Bandor- 
n. 6. ^.33 

BAcskat V. Lajos termeny- es 
lisztnagykeresk. , a Putura r.-t 
ffibizortanyosa. Iroda es' lakas, 
Kislaludy 8andor-n. 10. 1-47 

iadacsony vld6kl szoldtelep 
kezeltf sege es »zv. Gr<I 
GynlAne (uzembsn : XI/1— 
lV/?0-igJ 8zentharomsag-ter 7. 47 

Balatonvldekl Borplnce 
fe.fit., Deak F.-«. 10. 60 

Balatonvldekl vegylpar, cegt. 

Keszler Aiadar Gynla, Csobanczi- - 

n. 47. 1-35 

BalogH JOzsel berautofnvarozd, 

Halapi-ot 2. i-44 

Barna Emll badogos es lakatos, 

Kossatb Lajos-n. 18. 78 

Bartos Gynla all. polg. 1st. tanar, 
^--^nyl J.-u. 22. 1-32 

Bauer Ferenc ffiszerkeresk., 
Bosok-tere a. 1-26 

Berger Sandor dr. ttgyved, 
IJeak Ferenc-a. 4. 92 

Berger Vllmos borfceresk., 

Szentbaromsag-ter 13. 67 

Berkes Jdzsef termeny keresk. 

es sz616birtokos, Bzeatharomsag- 

t6r 10. 95 

Brlcht Jenft epitomester, Dr. Da- 

ranyi lgnao-u. 31 

Bnr|An Imre dr. orvos, kfizsegi. 

Deak Ferenc-u. 7. 39. 

Calllgard Angelld cemeates- 

meater (fizemben: Vll/l— XII/Sl-ig) 

Park-a. 97 

CsAnyl PAI dr. agyved, Arany • 

Janos-n. 6. 45 

Csenddrseg, m. klr., Csobaao- 

n. 47. 5 

Csfszar PAI vitez, m. kfr. tfizer- 

alezredes, Szentharomsag-t6r 11. 
^3 
Dezsd Istvan mSsagyaros 6 s f alkfl- 

szallit6, Viola-n. 2fl. 1-49 

Bohanynagyarada, m. klr., 

Bze.ntharohiBag-t6r 8. 44 

Erdelyl Istvannd ttlzelonagy- 

keresk^Szenthiromsag-tir 17. 32 

Erzsebet>kdrhaz, korhaz-a. 1. 

14 

509 DD 

O: 

3 

a 

Os 

X 
3" 
O: 

M 
IA z 
o ■ - 

V A Tapolca \ .Fabry Laszld Alajos dr., a 

posts bet. bizt. int. orvosa rende- 

laje, Kossuth Lajos-u. 2. 25 

Folly Gynla dr. takptari iff-, 

KoaBUth Lajoa-u. 1. 1-06 

Ftfldes Gyttzft m. kir. ny. ooata- 

ffltlszt, Kossuth Lajoe-u. 6. 42 
FOszOlgablroI talvatal,Sumegi- 

q. io. 98 

Freller Adoll es tarsa aszta- 

loa Ipartelep 6s fakeresk., K6sztaelyl- 
, ut 100. 22 

Frtscb Imre* Panoon1a-kav6haz, 

SzeBtbaromsag-ter +. 80 

Grosz Mlksane fiir66ztelep- 

tulajd., Sumegi-n. 35 

Gyttrgy Elemer ffiszerkeresk., 

Szentharomsag-t6r 1. 96 

, Hacker Llpotne Bzv. gazdasaga 

Nemesgulacs 2 

Halasz Sandor b6ram6fuvaroz6. 
. Csanyl Lasal6-n. 17. 86 

Halasz Vllmos ny. postaffltlszt, 

Keresztru. 2. 81 

Halpert Salomon dr. ffirabbi, 

Isfcola-o.6. 48 

. Handlery Gusztav sflrnagy- 

kereak., Kisfaludy 8-u. 3. 1-39 
Handler; Gyata dr. orvos. 

Bacsanyi-u. 4. 88 

Hangya-Hombar, Bzt. Haromsag- 

t6r 21. 59 

Htrseb Karoly dr./tigyv6d. 

Iakola-u. 1. 66 

Hltelszttvetkezet, Bzentharom- 

Bfrg-t6r 7. 18 

Hnngaria nyomda, kflnyv- 6a 
napirkeresked6s,tul.,Nagy Karoly. 
Kossuth Lajos-u. 9. 1-14 

. Nagy Karoly lakaaa, Caobauci-u. 9. 

Jarasbiros&g, klr. vasatfer'8. 

Jang Adamn6 bzv. vaskeresk., 
Deak Ferenc-u. 12. ' v . 34 

. Kapcsandl Jeno* b6raut6s v 

Arany Janos-u. 26. " ,56 

Kaszas Karoly dr. flgyv6d, 
Bacsanyi Janos-n. 17. 

Kaszas Soma utoda Kaszas 
Sandor fuszerkeresk.. 8 
bAromsig-t6r 8 57 

Katonai epttletek es hatd- 
sagoks 

Katonai raktar 1-27 

Jarasi katonai paranosnoks&g, 
Arany Janos-u. 8. 1-28 

Honv. b'evonulasi kOzpont, Bfimegi- 
nt io. 1-20 

M. kir. Iflt6rpareaga, UjdBrSgdpuszta 
1-36 
L6giforgalmi veeet6s6g 16 

Kesztnelyi-fit 1. ^ 1-12 

Kem^ny IHlklds rUteakereek. . 

8Bentharomafig-t6r 8. 1-48 

■:. Keszler Aladar Gynla Fant<5 

Egyestllt Magyar Asvanyolajgyarak 

r.-t. lerakata 01-35 

Keszler Jeno* szfllfibirtok'os., 

. Kossuth Lajos-u. 12. 13 

Kiss 1st van r6m, kat. p[6banoa, 

Csobanci-u. 1. 86 

Klein Ivan borkeresk., Deak 

Ferenc-u. 18. 83 

Knoblauch Tlvadar joszfig 

feliigy., Csanyi L.-u. 14. ' 1-81 
Kocsts Ferenc ftiszerkeresk., 

Arpad-u. 1. 93 

Kohn M6r szalHt6, Deak Pereno 

u. 19. 62 

Kovacs Daniel ker6sk;, Kossuth 

Lajos-u. 16. 1-24 

Kovacs Gynla gabonakeresk. 

lakasa, Deak Ferenc-u. 10. 1K)7 
. Kovacs Gynla so- 6s term6ny- 

keresk., Deak Fereno-u. 2 14. 4 
Kovacs Jozsel afito, Balaton 

sfitflde. Deak Ferenc-u. S/a. 1-21 
Kovacs Laszld seal lit 6 6s 16ke- 

resk., Deak Ferenc-u. 2. 38 

Kttvessy Sandor lisztnagy- 

kereak., Vftspalya-u. 4. 1-51 

Kttzsegi eloljardsag, Ssent- 

hiromsag-tir 1. - 61 

Kttzsegi vtzmttvek! 

Iroda, 8zenthiromsag-t6r 1. 1-17 

BzWattyatelep, Park-a. 3. 1-16" 

510 Csomggjol utan a diJnkat nem kel! esctenk^nt megfizcfnic. Kutasi Ferene szdnnagykeresk., 

Pertfi-u. 18. 1-^46 

Lakosy Beta b6raut6(uTaroz6, 

Pazekasn. 15. 17 

Laszld Jen0 ktoyvnyomda, ktfnyv- 

k0t6azet, kflnyr- &b paplrkeresk., 

8zentharom3ag-te> 8. 84 

L6goltaIml parancsnoksag, 

Arany Jaaos-u. 1. 1-37 

Lessner Adolf bornagy keresk . , 

Deak Ferenc-u. 21. 21 

Llgetl-f61e fiiszer- 6b csemegeiizlet, 

Koasntb. Lajos-u. 1. 43 

Llmbek Laszld dr. Jarasi m. 

kir. allatorvos, BacsAnyi Janoa-u.6. 

1-09 

Lodner Nandor dr; kfirorvos. 

Csobanci-u. 5. 63 

LttkUs Geza okl. banyainerndk, 

Battbyany La]os-u. i. 1-38 

Lnstlg Jozsel es Ila ftiszer- 6s 

palinkanagykeresk., Szentharom- 

sag-t6r 21. 55 

Mandl Sandor utoda fia Ml kids 

Gyttrgy borbizom. v , Keszthelyi- 

u 9. 64 

Marton Gaspar es Ila rakeresk.. 

peak Ferenc-n. 16. 6 

JWayer Edit fuszerkeresK c6g, 

8zentharompag-t6r 12. 71 

Meszaros (Merslts) Gynla 

vit6z, bentes 6s m6szarbs lak4sa, 

Batthyany LaJos-t6r 8. 76 

Meszaros Gynla vit6z, bor.njigy- 

keresk., Deak Perenc-u, i. 1-52 
Mezogazdasagl MeszegetO 

(tolajd. Handlery GusztAvl. (fiasni- 

ben: Vl/1— XI/30-ig) Deak Perenp- 

u. 9. 58 

Mosonyt Dezso* dr. fogorvos, 

Deak Ferenc-u. 20. 8 

Nagy Kalman konyy-, papir- 6s 

iroszerkeresk., modern kolesbn- 

kSuyvtar, Szentharomsag-t6r 2. 

1-42 

Nemesgnlacsl btfrjegyztf,lSsd 

nemesgnlicai elfifizetok kazBtt 

N6meth Peter badaesonyrid6ki 

szfliebirtokos, Deak Ferenc-u. 6. 

1-53 
Park Szall6, tul. SzokrBn Ist- 

v&a, Park-u. 5. 54 

paub Vllmos utoda Pank 

Jozsel vaskeresk;, Viola-u, l. 69 
Peczely Beta dr.. r[t6z, kbrbazi 

ig.-fflorvos lakasa. Kisfclady 

SAndOMi. 1. ' ' 77 

Pek Janos dr. ugyv6d, Kossutb 

Lajos-u. 11. ■ 1-15 

pe«zUgy6ri szakaszparancs- 

n ok sag, m. klr.* Arany J Ados 

n. 6. 74 

Perlaky Geza v ; It6z, ecetgyaros. 

Bacsanyi J&nos-u. 18. 70 

Postahivatal : 

Ffinfiki iroda. Deak Perenc-a 7. 

F<5n6k lakAsa 1-O0 

F6p6nztar 29 

Tavirda 6s tavbeaz6lflosztaly 1^02 

VonalfelvjpyazG 1-01 

Pupos Lajos m. kir. poBtaseg6d- 

ellenfir, Kossuth Lajos-u. 50. 1-30 
Reb Antalne, ra. kir. poata- 

see6dtisztn6, Bacsanyi Janos-u. fi. 

, 1-40 

ROth Anrel dr. kir. kozjegyzfi, 

Kossuth l,ajos-u. 6. 28 

Sandor Pal mav. sz&llito, Park- 

n. 4. 65 

Sary Lajos ffiszerkereak. 6s szfl]fl- 

birtokos, Kossuth Lajos-u. 9. 23 
Schwarz SAndor dr. i)gyv£d- 

82entharomsag-t6r 10. 75 

SOlyom Gynla dr.figyv6d, Szent- 

ha^omsag^r 21. 1-34 

Sdmldl Paln6 m. kir. posta- 

kezeloni), 8zentharomsag-t6rll. 91 
SOmfCn M6r dr. orvos, Iskoia- 

q. e ,12 

Spltalszky Jozsel term6ny- 

keresk., Bacsanyi I.-u. 6. 1-29 
Stelner Imre mag&nzd (nzemben: 

Xl/l— lV/30-ig) KoBsntb L»jOB-n. 3. 

24 

Steiner Up6t es fia borkexes- 

kedflk, c6gt. Saflcs Vilmos 6s K6szt^ 

helyi Rezs6', 6zentharomsag-t6r ft 
.85 
Szalay Gynla gy6gyszertara, 

8zenthflromsag-t6r 15. 87 

Szaldky Lajos • berautds, MikI6s- 
41 
SzSgetby Jozsel gyogyszerSsz, 

Deak-Ferenc-u. 19. 46 Szivds Jdzsef vaskeresk., la- 
"katos, bidogos, 8zentharoms4g- 
t6r 5. i 

Tapolca es Vldeke Hangya 
fogy. 6s 6rt. szOvetkezet, Kossuth 
Lajos-a. 2. , '■ - 40 

Tapolca es Vldeke tejsztf vet. 
kezet, mint az O.M.T.K. tagja, 
Bacsanyi Janos-u. 11. 1-19 

Elamsit6 fizlete, Bzentharomsag- 
t6r 2. 72 

Tapolca varos elektromos 
mtive, liisd villamosmiivek alatt. 

Tapolca! Borkereskedelml 
' R.-T. Deak-n. 9. 68 

Tapolcal elsO meszgyar Recti- 
nitzer- Rezs6 6s Fia, Kesztbelyi- 
fit 7. 11 

M6sztelepe (uzemben : V/l— X/31-ig) 
Kesztheljri-dt 1-13 

Tapolcal rom. kat. eleml f iu 
Iskola, Szent Imre-fc6r9. 1-18 

Tapolcal takarekpenztar 
r.-t., Deak Ferenc-n. 7. 52 

Tapolcal teglagyar r.-t., 
t6gtavetotelep 94 

Tapolcavldekl kttriegyz&- 
S6g, H6s0k-tere 6. 26 

Ujlaky Sandor vegyeskeresk., 
Csobanczj-u. 16. 7 

Utblztossag tvh., 8z6oheuyi-n. 6. 
19 

Valday Sandor bSrkeresk. 6s 
Bzfllflbir tokos, Kossuth Lajos-u. 10. 
1-03 

Vazsonyl Emll dr. tigyv6d, 
Iskola-u. 7. 1-04 

Vermes GyBrgy, dr. iigyv6d 
SaenCharonisag-i6r 12. 80 

Veszpreml pttspSkl malonit 
Erzs6bet-t6r 5. 73 

VUlamos mttvek r.-t., Balaton- 
vid6ki kirendelts6ge (villanvtelep) 
vasut mellett 1 

VIzl Pal gyoffypatkolo- es kocsi- 
kovicsm ester, Torflk JAnos-o. 2. 

Weisz Bfela es Lajos bor* 6s ter- 
,m6nykeresk., vordamarty-Q. 11. 68 

Winkler Karoly dr. k6rhazi 
seb6szfdorvo8, Kislaludy Sandor- 
u. 7. 1-41 

Zalamegyel Bazaltbanyak 
r.-t., Nemesgulacs 3 

Zalahalap 10 

Zarnbay Ldrant dr. tapolcai 
JarAsi tb. 15sz61gabir6 lakasa, Deiik- 
Ferenc-u. 7. 1-43 TAPOLCAFO 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
tinnepnap - 
8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. t 14— 15-ig. 

Csak elo'rizetftk resz6re : SO— 21 -1g 

Bakonyaljal Meszgyar k.f.t. 

IO 
KOzsegl Cloljardsag Ganna 6 
Kozsegt jegyzdl bivatal, Ta 

polcafO 1 

Adasztevel J 

Na^ytevel J 

TapoleuKttl gozteglagyar r^-t Vertes Sandor lientes 
ni6szaros TAPSONY Hivatalos 6rdk: 
Ha tMsD ,p: Tig* 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

U-i8-i(r, .14— 16-ig. 

Usak-eiftfizeiOk r68B6re: 20— 2t-lg. 

Esztergoml (Okaptalan tap. 

sonyi ffiintezfls6ge 3 

ErdOhivatala 6 

Landler Lajos keresk. 5 

Prelnlnger Karoly Fntura 

bizom. 4 

Tapsony kitzseg biraja 2 

TAPSZENTMIKL6S 

(lasd Tap) TAR 

Hivatalos 6rdk: 

„,„ „ Vaaarnap^s 

c B6tk«znap: ftnnepiiap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-tg. 

Csak el6fizet6k r6sz6re : 20— 21-ig^ 

CseresnyCs Aladar ny. all. csen- 

ddrszazados " ■ 5 l 

Kttzsegl eldljar6sag, Samson- ! 

baza 6 

KOzsegi eltflj&rdiae. Tar 1 
Tari Hangya fogyasztasi £s 
ertCkeslttt sztfvetkezet 8 
Toth JOzsel keresk. 4 

Wohl HenrEh ffltdblrtokos 3 
Zakkay Jdzsel r. kath. pl6banos d TARACKOZ — 
TEPEHIBA 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ip. 

Csenddrttrs, m. kir. 11 

Faraktar es Fttreszttzem, m. klr. 9 Fekesbazy Zoltan gy6gyszer68B 
7 

Karpataljal Hangya fogyasz- 
tasi sztfvetkezet Erdei ellatd- 
raktar 6' 

Karpataljal Miimalom k;f.t. 
Uzenikezel6s6ge 8 

Korjegyzoseg 5 

Ktfzsegl eltfljardsag, BedOhaza 

M. klr. Hldepitesvezet&seg, 

Tarachid 6pit6s 15 

Pally Endredr. orvps 6s postal 

betegs. bizt. int. orvosa 10 1 

PauIIk Odtf n vend6glos 24 1 

Popovlcs Lajos vegyeskeres- 

kedfi 161 

Postamester 23 

Simon Janos gylimeics- \egyex 

keresked6s 6s autdtaxi vallaJata 12 

Udyardy Istvan a tarackb'zi gyfi- 
mSlcsfeldolgozi flzem tigyv. igaa-" 
gaWja 14 

Utmesterseg, klr.,Tiszavid6ki8 TARANY 

Hivatalos ordk: 

„.. „ Vasarnap 6a 

H6tk6znap: finnepnap: . 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetok r6sz6re:_20— 21-ig. 

Festetlcs Gyttrgy herceg 

nradalrai int6a6s6ge, Q61a-puszta, 

lasd nagyatadi elfifizeWk kfiafitt 

Kutas Sandor f6jegyz6 3 

Palotal Istvan nagyb6rl5 1 

Racz Antal kereak. (...) 

Sass Marton teju'zeme 2 

Tarany jegyzdseg, lasd nagy- 
atddi elfifizetdk kfizott 

TARCAL 

Hivatalos 6rdk: 

B6tk0cnap :. I Vasarnap 6s i 
aonepnap: 
8— 12-ig, ,8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. .. 

Csak elOfizetdk r6az6re : 20— 21-fg. 
AllamI falskola 7 

Braun LaszlO kanoaok, fOespetes j 

9 

Csobajl Marglt f6rjezett bav. : 

Oszterreioher 0szkarn6 , 10 

Hengermalom, Oattman Ignao 

malomtulajdonoa 2 

Ktfzsegl eKU]ar6sag , 3 

Klshomokosl gazdasagint6z&. 

«6ge 11 

Magyar tracbytmfivek r.-t. 
12 
M. klr. szfileszeti es bora- 

szati szaklskola ' 1 h a h a v o nk e n t lagaiabb 2 5 db b a r ho va »6I6 
csomagot ad fel » megfelelS k6sjtpaniel6faget tesx la. 

Nagy Lajos dr. kOasegi orvos eB 

a posts bet bizt. lot. orvosa 8 

Nagy Sandor m. Irir. postamester 

Ret by Aladar Id. m. kir. gazda- 

sagi ffitanacsos, ny. m. kir. orsz. 

az81. bor, ffifel. (J 

Tarcall mtimalom Virag 

Bodnar, Schmidt 2 

Tarcall Tdglagyar, lasd Bodrog- 

kereszttir J;5 

Tokaj-hegyaljal klr. szOIdk 

feitigyelosege 4 

Tokajvlddkl KObanyamun- 

kasok alkalml egyesilldse TARCSA 

(lasd Szentlo'rine) 

TARD 

Hivatalos drdk: 

-■«!««< - v £sar. 

ft— 12-ig, 8— 11-Ig, 

14-lS-ig. 14— i5-ig. 

Cbak eioTissetta reBzere : 20— 21-lg. 

KOzsdgl elOlJardsag 1 

TARDOS 

(lasd Tarjam 

TARDOSKEDD 

Hivatalos draft: 

Betkoznap:, V £™ P S P 6 : 8 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-ig. . 

Csak eNJfizetOk reszere: 20— 21-lg. 

AllomasfOnOksdg, forgalmi 

iroda 6 

Beke DezsO m. kir. postamester 

4 

Bolyky Eva hengenualma 18 

Bacsanyl Istvan gyogyszertsz, 

„Megvalt6" gydgyszertara 8 

Cs&nyl Ferene gabona- es ter- 

menykeresk. jjQ 

CsendorOrs, m. klr. - 1 

Cslrlk Pal keresk. es vendegtos 

12 

Fogyasztasl ds ErtdkesItO 

Sztivetkezet 5 

Jankovfcs Imre kflzsfigi f6- 

jegyzo orszaggydlesi kepviselo 14 
Juh&sz testvdrek keresk. 9 
Ludass S&dor ffiszer-, szen- 4s 

takereskadfi 15 

KOzsdgl elOIJardsag 2 

Prlkkel Lajos dr. rethei, orvos 

7 

Wagner JenO dr. allatorvoa 3 

TARD-PUSZTA 

(lasd Somogytur) 

TARHAVAS 

(lasd GyimesbSkk) TARHOS 

(lasd B6kes) 

TARJAN 

Hivatalos 6rdk: 

8-12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Cisafe elotizeiofc revere : 20— 2i-1g. 

CsendOrOrs, m. kfr. 5 

Fekete Ferene Janos dr. kb"r- 

' OtTOS Hasenlratz Gynla hentes is n,i„-ii«H i.4^„ *,. t,« - ,• 

korosraaros 3 Bansagl lstvdn dr. kbrorvos 4 korosraaros v 

KOzsegl elbljardsag, Hereg 2 
Tardos 
Tarjan Magyar Altalanos KOszdn- 
banya R.-t. kOrzetszerelflje 8 TARjAN-PUSZTA 

(laud Gyorszentmarton) 

TARKANY 

Hivatalos 6rdk: 
B^o.p: 5*g*i 

8— 12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. ^ 

Caak eiorinrAs reszdre : 80— 21-ig. 

Kalman Mlklds keresk. 3 

KOzsdgl elOIJardsag, Tarlrany 

Matral Guldd bences p!£banos 5 
PanaontiaJmi fOapatsaggaz< 

dasatfa 5 

Szent Benedekrend gazda- 

saga, Glbopnszta 4 

Tarkany kOzsdgl RltelszO- 
vetkezet, mint a Futura bizo- 
manyosa TARNABOD 

(lasd Kal) 
TARNALELESZ 

(lasd BfikfcszenterzsSbett 

TARNAMfiRA 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap: TcLsnddszdrito "Vasaraap & 
finoepnap: 
8-12-fg, 8-11-tg, 

14— 18-lg. 14— 15-lg. 

Ceas eidfizetAk reszdre : 20— 21-ig. 

Alsdtarnavttlgyl vlzltarsulat 

6 
Dartha Bela dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int orvosa 3 

Csendtfraeg, m. klr. 4 

Haberl Bela melyfurafii vallal- 

kozd 3 

KitzBdgl elolJar6s&s l 

Kttzsegt eltflJarosAg, Zartnk 6 
Ferger Ignae ey6gy6zer6s« 7 
Tarnameral nradalom intezd 

sege. Vincetanya 2 

Verzsenyl V. Jdzsef dr. 

allatorvos, a Budapest! Allatkdrhaz 

v. osztdlyveaeW allatorvosa 9 

TARNAORS 

Hivatalos drdk: 

Vaoarnap in TARNAZSADAPfY 

Hivatalos drdk: 

Hetkoznap: *j£Sj£ 

8— 12-fg, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Cgak elflflzetfik resafire: 20— 21-ig. 

Kttzsegi eltfljardsag J 

TARNcSCA.PUSZTA 

<lat)d Soponyal 

TARNOK 

£jjel-ttappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvtieszm dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Vasirnap es 
finaepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. 

Csendtirseg, m.klr, UetkflEnap: 

8— 12-ig. 
14-18-ie kireBdelt- 

.--— ie 

Ekes Pal bengermalom 6a tflrifa- 

nagykeresk. jg 

KOzsegi eitiljardsag 13 

Lederer Geza keresk. 19 

Posta, m. klr. (oyilvanoB allomas) 

11 

Posznik Viktor hentes es mesza- 

ros 15 

Sehwatfrr Sandor gabona- 
kereafer. 

Zubek Jeno oyersMrhereak. 

TARODFA 

tlAsd Csakanydorofizld) 

TARPA 

Hivatalos drdk: Uetkoznapr Hetkoznap: finaepnapT 

. 8-12-ig, 8-U-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elWizertk rtuzere: 20— 21-ig. 

Dekany Lajos Jgaagato-tanit6 4 
Kozsegl eltfllar6sag 1 

Nagy JAnosne ttzv. malom- 

tulajdonos 2 

Orczy Elemer baro m. kir. 
hasearalezredea 3 

TARNASZENTMARIA 

(lasd Verpelet) 

TARNASZENTMIKLrtS 

Hivatalos drdk: 

Vasirnap es 
(ianepnap: 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14— 16^ig. 

Csak elflfinetok reseerer 80— 21-tg. 
4 AUomasMtnOkseg Vasirnap es ; 
unnepnap: 
8-12-ig, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elArizeidk reszere: 20— 21-tg. 

CsanadyGyorgydr.kSrorvos 4 
Csendtfrttrs, m. klr. 5 

Esze Sandor es T4rsa malma 7 
Gydry Pal kSrallatorros 8 

KUzsegl eloljardsag 1 

Tarpal Hltelsztfvetkezet. 
™'nt a« 0. K. H. tagja 

TARtJFALU- 

(lasd Majdanka) 

TASNAD 

Hivatalos ordki 
7-21-ig. 

Adohlvatal, m.^klr. 28 

Antal lmre flat vas- 6b ffiseer- 

keresk. 6 

Benedek Lajos dr. oryoa 51 
Bereczky Jdzsef ref. lelkesz 41 
Blkkfalvy Gyula jarasi kda- 

ellatasi ellenfir 54 

Btiltfny Testrerek nagy. 

bolonl radii-villamossagi- es 

mQszaki keresk. 5Q 

Cseh Ferene gepIakatOBmester BetkCznap: Kocsls Sandor r. k. plebanos 6 

3 KOzsegl eloljarosag 1 

TarnaszentmlklosI Hltelsztt vetkezet, mint as O.K.H. tagja, 
Tamaszentmiklds 2 Gliger Aladar keresk. ei ,,Ku- 
«ura" bi«omanyos. 23 

Grlger Aladar es If J. Szon- 
goth Jdzsel, a Futurar.-ti Tas- 
nad-jaras biaominyosai ' H 

Hangya araraktar 10 

Barag Jend f akeresk. 34 

Hoprlch Zolt^n miiv. iutezS 

allomastflnbk ■ 47 

BulkaKaroIy fuezer- es esemege- 

keresk. . ■* ■ 12 \ 

Bonyadl Albert vendfiglfi 6n 

sornagyraktar ; / 42 

Jar^sblrosag, kir. 15 

Kalzler End re dr. tlgyvetl 

29, 85 
Kandel Laszld fttldbir tokos 5 
Katonal epllletek es hat6- 
sAgok: 

Hbnv^d beyonnlasi kOapont : . 37 
Honved leventeparancsnokaag 30 
Kdlya.Istvan kereskedfi 13 

Kosa Bela dr. ml kir. kozjegyzO 
31 
KOzsegl ellfljardsag 2 

Kugler Vllmos dr. iigyved 43 a 
tamper t Zoltan dr. k«zs6gi ■ 
orvos 28 g 

Magyar Klraly szalloda, etterem ■ 
e& kav^haz v («*ri.6> Bbkor Gabor) - 

M6heslalvl G6za dr. j&rasi 

m. kir. alia tbrvoB 19 

Hezel Ferene takarekpenztar '. 
es: keresk. bank r.-t. vez^rigaz- 
gatd.ia qi 

j^r PenzllgyOrl szakasac, m.klr. 

14 Petz Jozsef ^pUietfa- es eplilet- 

anyagkeresk. 39 

RlmAr Istvan . okl. ej»ites>mer- 

nbk, laktanya ipitfi vallalata 53 
Sdntha GyOrgy f69zolgabir6 

lakasa 18 

Santba Irare osiktusnadi 56 
Sey Pongrac dr. szolgabinS^e 
Somogyi Endre. figyv^d 25 
Szongoth Jdzsef hengermfl-. 

malma 6s vlllamosmfive 18 

Szongoth Jdzsef vammalom 38 
Szongoth Jdzsef If J. keresk. 

,,Futura" bieomanyos 38 

Szaltz Mihfily dr. Jarasi tiszti 
a posta bet. bizt, int. orvosa 
20 
Szendrei Kdroly dr. fieyv&l 

8 
Takarekpenztar es Keres 

kedelml Bank r.-t. 3 

Nvilvanos arnraktara, Mav! 

allomas. 45 

tasnatf ds Vlddke Ipar- 

testttlet 59 

TavlratkOzvetltO 39 

TOrvdnyhatftiagl utblz- 

tossag -'"..... 55 

Veress flllklds m. kir. posta- CsendOrOrs, m. klr. 14 

Davldovles Emanuel termeny- 

keresk. 4 

Debltzkl Bdla m. kir, gazdasagi 

felilgyelfi - 9 

Dldszeght Lazdr m, kir. allaro- 

penztari tanacsos, erdOhivatali 

I6n6k 57 

Fekete Laszld ro. kir. honv. ffi- 

ba^nagy 24 

Frater Istran m, kir. bonved 

Alezredea 4g 

Frldek r.-t. termfinykeresk 
FOszoIgablrdf htvatal 0> 
si 

X 

3P 

o 

N 2 
O 


Veress Zoltdn temienykeresk Welsz BernAt dr. figyy^d 
Welsz Sandor 

szarvasmarhakeresk. 
Welsz Vllmos IBldbirtokos 27 
2 ^ 

40 

17 TASNADSZANTtf 

Hivatalos 6rak: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. n—is-jg-. 

Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-ig. CsendOrOrsparancsnoksag, 

..m.klr, . **5 

GerO S&ndor ciOr&ngyal» gy<5gy- 

' szertara- . 8 

Katz testrdrek malomtnlaj- 

donos, wlajd, Kaiz Martoa es 

Katz Ernfl Q 

Kandel Farkas nagybirtokoa 2 

KOrJegyzOsdg % 

Kttzsdgl elOljardsag, 

. SzCdemeter 4 

21 IMorvay Istvan «Honibar» es 

1 [ tfFuturas albiaomanyos 9 

511 Toss fl rfldie eloiizet^sl diicsak havi 2P60liller. TASS 

Bivatalos 6rdk: 

■„,.,.' VasArnap 6b 

Betkbznap: finnepnap: 

8— 12-ig, B— 1i-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elofizetflk resze>e: SO— 21-ig, 

Allaml vizleromti 6s hajd- 

zOzsillp, a sorofcsari DunaAg 

mnnkAtatainak m.* kir. kirendelt- 

sdge kezeleseben 4 

Berz6tey Istvan kfSrallatorvos 8 

Bleier Rezso gyogyszeresz 5 

Daranyl Gyula dr. egyetemi 

tanar, fiildbirtokos 10 

Doroszlay Imre dr. kozsegi- 

Oti-, Otba-, posta- 6 s mar .-orvos 7 

Domsod patajt dunav6dgat 

tarsulat eln6ks6ge 2 

H6man Baltnt dr. m. kir. tit- 

kos tanacsos, vallds-es kb'zoktatAs- 

ugyi miniszter, PusztaszentgyMrgy 

3 

Horvath Gyula Futura f obizom; 
nyos 6s tUzeloanyagkereskedG 6 

Korltsanszky Zoltan kozsegi 

.ftijegryzo. 9 

Kozs6gl eloljarosag 1 

Nemes JanosgroJ uradalma. 
lisd a kuDszentmiklosi el6flzet6k kfizt 

SchonEeld Guszt£vn6 dzv., 

lasd a tunszcr.tmiklo»i eltifizetok 
kozt TASZAR 

Bivatalos drdk: H6tk6znap: 
8— 12-ig, B6kell Rose Kfiroly az Elektro- 
mos aramszolg. Rt. igazg. lakasa, 
Varalja-n. 8. 048 

B6Iteky Gyala dr. tanacsos, 

Kolcsei-u. 2. 1-87 

Bence Imre dr. ko'rorvos, BelsS 

Karoly kirAly-u. 25. 94 

B6raut6a11omas, EaterbAzy-u. 

1-60 
Beretzky Denes t6sztaAru- 6a 

larhonyaiizeme, Kulafi Karoly. 

kirAly-u. 36. 2-15 

Berta rnalom, berlfije Hfitner 

Ldszlo 75 

Bluska Jen6 tanar, Kastely-tfirS. 

1-73 

Bodur Gynla m. kir. csendOrsza- 

zados, Agostyani-u. 14-. 1-39 

Borsos Ferenc mliazaki 6s rAdio- 

keresk., Nador-u. 3. 1-82 

Btfhm Gyula poszt6-. divat- 6s 

vAszonraktAr, Kossuth-t&f 65 

Bttsziirmenyi LaszlO dr. figy- 
vod, Esterhazy-a. 31. 1-54 

Brtlll Ignac fakeresk., Kulso" 
Karoly kiraly-n^ i: 67 

Budapest— Szentldrlnei 6s 
Tatai Cser6p- 6s Teglagyar 
r.-t., 8zomodi-6t 66 

Clfra malom, Varalja-u. 3. 2-21 

Cseley Janosne ©zv„ Baji-n. l. 
1-58 
Csendorgyalogtanalbsztaly 
parancsnoksag, m. kir., 

Kosauth-ter 18. 1-72 

Csenddrtfrsparancsnoksag, 
m. kir., EsterliAzy-u. 84,. 46 Cslllag Jeno r.-t. mm-. 
ecetgyAr, EsterbAzy-u. 3. likor- 6s 

61 VafiAmap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig. 
14— 15-ig. 
Csak elofizetok resz6re : 20— 21-ig 
Ktfrjegyzttseg TASZIL0-MAJOR 

(.lasd Pakodi 

TAT 

Hivatalos 6rdk: 

Getkoznap: VasArnap es 

8— 12-ig, finnepnap: 

,14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszcre: 20— 21-ig. 

K0zs6gl cloljardsag, Mogyor6s- 

■ .bAoya 2 

: KBzs6gj elol jarosag; Tat 1 

Mecbler Ferenc keresk. 6 

Szabo Lajos dr. O.T.I, es bauya- 

Ol'VOK 7 

Toldezsan Ferenc strand- 

vendeglOs 4 

Fttldezsan Istvan es Sandor 

fiikeresk". fur^sztel^pe 5 

Varhidy B6la malom+ulajdonos 3 

TATA 

A postahivatali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos 6rdi: 

7 -21-ig. 

Nyilvdnos tdvbeszelo 

dllomdsok uz l. es 

2. sz. postahivatalban. Ad6hlvatal, kir., , KasWly- 

ter 88 

Almady Karoly dr. Ugyv6d v 

Agostyani-u. 3. 20 

Allamvasutak allomasfd- 

nilksege, m. kir., Tata 31 
Balla.Janos dr. orvos, li&k6tzi- 

u- ,il. ■ 1-23 

Balogh Ferenc vas-. gAp- es 

szaki heresk., Ko«si-u. 4. 80 

Battal Hen.rlkiugatlanklizvetitO 

Birany-u. 5. 

{fizumlieii: Ml/1— VIU/3t-ig) 1-64 
Bauer Samu vas-, rest6k- es mag- 

keresk., 0]-HJi:iggyut»;.s-t6r2, ~~ 

512 Csoma Laszl6 dr. kSzsegi orvos, 
Kocsi-u. 18. 10 

Czlngraber Ferenc hentes- es 
m§KzaroBmeBter, Esterhaay-U. 2. 
1-55 

Denkler Boldlzsdr Irir. i&rfis- 
bir(5s4gi vegrehaj'td, Saentmiklosi- 
atS. 2-13 

Deutschlander Istvan lisztke- 
reslredfl, Kossutb-t6r 9. , 1-27 

D16spusztal menes vezet©- 
sege 68 

Dracb Adolf szAllitd, Almdsi-u. 18i 

71 

Dukasz Jdzsel asztalosiru uzeme, 
BelaO Kiroly kittily-n. 4. 5 

Egeszseghaz, Esterhazy-n 

2^20 

Elektromosaramszolgaltatd 
r.-t., iroda, Esterhazy-tt. 20. " 
Telep, VAralja-u. 8. Q43 

Uzemvozeio Labisa, Hurthy MikI6K- 
iit ll/b. 1^51 

Bnglander Ferenc konyvkeres- 
kedese es kcinyvnyomdaja, Apat- 
sag-u. 2 2 

Esterhazy grdf kastely 14 

Grofne 19 

Kastely portas- 16 

Vendegszirny 4 

Utadalmi igazgat6 lakAsa 54 

Dradalral I^azgat6s4g : 33 

Uradalmi SzarnvevOs^g 2-26 

Uradalmi KrdObivatal 1-04. 

Uradalmi Ipartelep 
Deszkametszfl iizem 1-84 

Viragiizlet 1-86 

MSoesgazdasag, Remeteseg 23 

Teglagyar 53 

Pezsgtfgyar 11 

Angolkerli uszoda «Paiinahazt» 
fuzemben : IV/16 -Xfl5-ig) 1-30 
. Szentgyiirgypnszfcii guzdasag 83 

Bsterhazy szailnda, berloje, 
Noll Miklos, Esterhazy-u. 22. 35 

Btter Domoszlay Ferenc dr. 
iigyvdd, Agostyani-u. 34. 2-00 

Farkas Imre dr. orvos, Eater 
hazy-ti. 19. 1-62 

Farkas Imre vitez, ny, all.tn. k: 
lionvedezredes, Revai-u. I>. 1-59 

Fehrenthell J6zsef lov;^ dr. 
urad. f6EzimvevO, K»aekaa-u. 2. 
2-14 

Ferenczy Margit es Ferenczy 
Iren gypgyszereszek^cAngyali) 
gyogyszertira, Krzs6bet-ter 2. 70 Fischer Gyula erabona- es fu- 
szerkereskedd, Kousi-u. 25. 90 

.Fonclere" alt. bizt. int. Tata- 
toyarosi tefigyuSksege, EsterhAzy- 
u. 8. 44 

Foszolgablrdl hivatal, . 
Pazekaa-u. ' 7 

Frledmann Sandor dr. ilgy- 
ved, Erzs6bel-t6r 11. 1-24 

Futura r-t.. albizomanyos Stieber 
Antal, Erzsebet-ter 14. 37 

Gallay Andras Ifj. vitez Ut~ 

auto;., Almasi-n. 25. 1-80 

Ganz Dezso. tegla-, csarep-, . ce- 
ment Aruk ipartelepe es 6pitkez^9i 
anyagokkeresk., Koesi-n. 9, 60 

Garzuly Margit, Komaromi-u. 2. 
85 
Gaspar Ferencne tfzv. jb. 

elntSk JJzvegye (fizemben: 1X/1 — 
II/28-ig) Katona-n. 12. 1-71 

Gebauer Imre tAdArmester, 
Fazeka3-u. 69.- 1-96 

Gedeon J end dr. ny. kir. jarAs- 
bir6, Kossuth-t6r C. 1-63 

Goldstein Mlhaly radi6- 6s vil- 

lamossAgi vAllalat, EsterhAzy-n. 3. 

2-17 

GrdI Ferenc rAdii- 6a vlllamos- 
szakazlet, Hajdn-u. 36. 1-95 

GrUnfeld Lalos 6piilet- es tazifa- 
kereskedfi, Kocsi-n. 33. 15 

Gyory Ernd Panlamajori b6r- 
gazdasaga 25 

Hacker Jdzsel vaskereskedO, ' 
RAk6czi-u. 7. 1-69 

Hacker ddtfn avee- es po reel 1 An- 
te resk., RAkoczi-u. 7. # 1-17 

Hangya fotizlet, Kossutb-ter is. 

1-47 

Hangya ffokUzlet I. szamu, 

Pet6ti-u. 68. 72 

Hangya Ildk II. szamu, Orsztig- 

gyul<5s-t6r 3. . 1-12 

Hegyl Ballnt keresk., Ugyniik- 
. sege, Kocsi-n. 8. 2-29 

Henkel Dezs&ne Ozt., Hajdn- 

u. 48. 1-26 

Herczlg vend^glo es szallo- 

da boi- es sornagykeresk., Almasi- 

u.. 2/4. 2-23 

Hesz RezsSne ©zv. nyug. poata- 

ellenfimO, Erzsebet-t§r 12. 30 

Horvath Sandor magAntisztvi- 
selO, . AgostyAni-u. 39. 2-01 

Hubetzky' Odttn berautotalajdo- 
noi?, Vaialja-u. 16. 1-00 

IpartestUlet. tatatovAroai 6slatai 
jArasi, Ko33uth-te> 17. 77 

Jarasbir6sag, klr.,*Erzs6bet- 
le> 9. 1-01 

Jerem Aur^l dr. fogorvos, 
Estei-hazy-u. 10. 1-37 

Kahan Jdzsel kcreskedC, Kossntb- 
t6r 5. 38 

Kaliay JOzsef m. kir. posta- 
ellen6r, Katona-u. ,24. ] -28 

Ealman Bela kezmli-. ro'vidAru- 
es konfekcidkeresk., Esterhazy- 
n. 18. 84 

Kalm&n FJrnd rflfo's-, rSvidaru- es 

konfekciokcresk., Esterliazy-rU. 12. 

28 

Kaposi MIklds rdvidArnnagy- 
kercsk., Rakoczi-u. 5. 49 

Kaptay Ferenc vit6z kfirAllator- 
\06, Esterhazy- u. 49. 1-74 

Kapuelnus zarda, Kapacinus- 
■ n. 1. ■ 56 

Kardoss Kalman uradalmi igaz- 
gaid, Hajdu-n. 15. 54 

Katonai epiiletek 6s hat6sa> 
gok, m. kir.: 

Honv6d AllomAs parancauoksAg 

2-09 

KiegdszitS psag, EBterliAzy-u. 48. 
O2-09 

Gyalogsdgi laktanya ' 1-48 

J&ii,si katonai parancsnoksig, 

Esterhazy-u. 48. 1-65 

Keletl MlklOs m. kir. alezredes 

Estevbazy-u. 4(i.. ' . 1-25 

Kellner Sandor dr. agyved, 

Kocsi-u. 6. 13 Kenieny Ferenc k.I.t. f fiszer-, 
gyarmatAruaagykereskedea, 
Koasuth-t6r 3. . 1-70 

Kenderfl 6s Henzer eornagy- 
kereskedeee, Komaroml-u. 4. 2-18 

Kiss Sandor dr. jarasi, m. kir. 
allatorvos, Kocsi-n. 28. 2-22 

Koch 6s Heiher fiiszerkcresk-e- 
d6k, RAk<5czi-u. 2. 36 

Kohn Ignac kereskedfi, Kocsi-u. 3. 

" s . 81 

Kohn Vllmos nyerstermeoy- 6s 
szcirmekereskedea, Malom-n. 23. 

1-14 

Komlosy Erzs6bet cementaru. 
kjiszitfi, muktimmikak. cement, 
cserep, tegla, m^az eiadasi telepe, 
Kalvaria-ii. 11. 2-28 

Korpltscb Rezso bankfgazgato. 

Ghyczy-u. 3. 1-34 

Kovats B61a beTgazdasaga 

Naszaly, Billeg-puszta 78 

Kovacs Sandor dr. mAv. pAlya- 
orvos, Vdral]a-u. 20. 2-03 

K6nlg sUtdde, Almasi-u. 1. 27 

Kozs£gl eljfljarOs&g, 3aj 

(nyilvAnos) 1-06 

K»zs£gi elfiljardsag, Bzom6d 
1-05 

KSzs6£l eloijardsag, Tata, 
Kossuth-ter 1. ■ . 1 

KUzsegl polgarl leanyiskola 
(uzemben: I/l-VI/30-ig^ OrszAg- 
gyul6s-ter 4. 2-05 

Krausz Man dor bornagy keresk., 

Komaromi-u. 4. 32 

Krausz Sdndor malomk^pviselC, 

Kiskert-u. 3. 1-85 

Krelten Jozsel nyng. M. A. K. 

eementgyaii igazgato, Baji-ii. 28. 

(iizemben: X/16— IV/15-ig) 2-31 

KuglmayrEde HJ.6pit<5si 4s ttt- 
zeloanyagkereskedfl, fi6kiizlete T 
Agostyani-a. 12. 2-04 

Kurth GySrgy malombSrlo, 

EsterliAzy-u. 2«. 1-88 

Laczhazl Ferenc vendegtGs, 

Bercsenyi-n. 2. 2-25 

Lengyel Sandor fuvaros, Kalsd- 
KAroly kirAly-u. 23. 1-16 

Leopold Adolf b6rgyAros, Topart- 
u. 6/7. .52 

Leopold Sandor, Erzs6bet-te> 9. 

5Q 

Leopold |Sandor Hal borgyA- 

ros, T6part-u. 5. . 24 

Linden berg Adoli kCnyvkeree- 

ked6, EsterhAzy-u. 2. 64 

Lustig Jakab nagyberlo, Gie3- 
weJn-u. 3. 1-10 

in. kir. t6U gazd. Iskola ea 

. mez6gazd. szaktanacsad6 allomai!, 

Kocsi-u. 11. 2-27 

Magyar-Dunantull Villamos- 

sagl r.-t. tatai tranezforiiiAld . 

kapcdolohaza 92 

Magyar JdzseK textiliiagykeres- 

kedii, Ksterhazy-ii. 6. " 2-24 
Markus Jeno dr. ref. leIk.:-eK, 

Kocsi-u. 15. 1-56 

Martusz .lAnos vaskereskcd6, 

Kossuth- ter 8. 1-40 

Mattlasslch Sandor m. kir. gaz- 

dasigi teliigyclfl, Agoi-tyaui-u. 87 
M6szaros JOzsel hatdsagi lisztel- 
. oszt6, Nagykert-vi. 2. 2-30 

Miehl G6za gydgyszer^sz lakAsa, 

Kossulh-ter 2, 1-53 

MichI Istvan kcrtgazdasAga es ' 

virAgkerteszete, UJbegyi-u. 74 
Michl Oszkar fiiszer- es csemege- 

kereskedo..' EsterhAzy-u. 10. 57 
Mlhaly Geza dr. fCszolgabiid, 

Kossuth-t6v 14. 2-08 

Mlka Antal mecbamkai fon6 6s 

szovogyarft, Belafi Karbly kiraly- 

lit 21/23.. 2-06 

Mlkos Laszld meszAros, Iiente's fis 

Inzlalo, KomAromi-u. 6. . X^OI 
Nagy Agoston doliAnynagyAmda 

Hajdu-u. 50. 1-46 

Nagy Ignac Arpad ny. m. kir. 

p'ostaf6feliigj'eI0, ErzKeljet-ter 3. 

1-35 
Ncszmeiyl L&szld epitcsi vAt- 

lalkozd, Gleswein-ii. 12. 1-61 Rulfdldi hlrlapohra g pflstMiivfltalBon B elfiflzefliet. TSp8d <Nov$k Rezsft* a giof Esterhdzy 
nradalom szamtart6Ja, Ferenclek- 
u. 18. 1HD8 

Oliwa Bertalanne, Esterhaiiy- 
u. 13. ,'■ 1-91 

Paar Lajos dr. kir. kGzjegyzfi, 
Hajdn-u. 17. 82 

Pasztory Pal dr. v. kfizk6rhdzj 

orv-oSj Bercs6nyi-n. 4. 2-*02 

Pataky Jenfi „R6vay kbnyvny." 
„Tatat6varosi-Hirlap" kiadohiv., 
Fazekaa-u. ,23. 1-77 

PathkO Janos termfi ny- 4 s HBzt- 
nagykereskedfl nmlomkGpviaeleti 
iroda, Esterbdzy-u. 17. 79 

PA thy Erntf dr., a Magyar-Epyp- 
tomi keresk. r.-t. igazgatija, Maria- 
magdolnapuszta ' 47 

Penzligydrl blztosl kerlllet, 
m. kir., Almdsi-u. 43. 1-13 

Petrovlcs J6zsel disztemetkez^si 
6s huMaszallltasi vallalata, Hajdu- 
u.46. -55 

Piarlsta konviktns 6s glm- 
nazlum, Pinter Elek-t6r 5. 93 

Pinter Janos hentes 6s m^ezaros, 
Esterhdiy-u. e. 58 

Pinter Lajos eiitflde 6s cukraszat, 

KqcEi-B. 10. 98 

PSpper Marglt m . kir. posta s.- 
ellenfirjiO, Hattyuliget-u. 6. 1-18 

PIrltyl Daniel hentes 6s m6sza- 
ros, Kocsi-u. 2fl. 2-19 

Pogahy Jeno dr. flgyv6d s Apdt- 
sag-u. 24. 45 

Pollak Llpot atoda Kardos 

Imre kereakedo, Kocsi-u. 7. 1-66 

Pollak Sandor pokroc-, tariaznya- 
6s szdnyeggydra 62 

Pokker testverek bntor- 6s mfU 
asztalosok, Nddor-u. 29. 1-15 

Postahivatal, m. kir., Tata 

1., KoESUth-ter 19. 

F6n8ks6g 1 m. a. 99 

Peiv6tel 1-43 

Pilyaudvari csomagrafctar 1-08 

TaviratkOzvetltfl 1-42 

Tdvlrda vonalfelv. 1-44 

S. 6p. oszt. anyagrakt. 1-09 

Postahivatal. Tata 2., Ester- 

Mzy-n. 39. 41 

Pressborger Jen# f Qszer-. Liszt- 
6s cseoiegekeredkedd, Agostydni- 
n. 3. 40 

Rednlfc TIbor dr. orvos, Koaanth- 
t6r 6. 1-75 

Reich Dezsd fest6k-, lakk-, kence-, 
liaziart&s- 6a illatszerkeresk., Kos- 
sutb-t6r 11. 1-94 

Reiner Jozsef If J., a Berta- 
major 6s Mdria-ouszta b6rl6je, 
Kulafi Kdroly klrdly-fit 68. 9 

Reval fcttny v- eg naplrkeres- 
kedes, Erzs6bet-t6r IS. 1-76 
Fiokja, Esterhfiay-u. 13. 2-10 

Rfszter Janos 6pitGsi valiaikoztf, 
Klilsii Karoly kiraly-dt 9. 97 

Roc h lite TIbor sMegvaltfifl 
gyfigyszertdia, Esterbdzy-u. 7. 73 

R. kath. PlebanlaJIlYatal, 

KossiUh-t6r 15. 1-89 

Schaa VII mos mfl- fis kereske- 
delmi kert6azete, KlilaO Kdroly 
Kimly-fit 45. 1-29 

Schemnftz J6zsef <rHattya* 
vend6gl6, Esterhdzy-u. S8. 1-21. 

Schleslnger Adoll nagyb6rl6, 
BelsO Kdroly kirdly-u. 22. 21 

Sehlick Aurel gydgyszeresz, Kos- 
euth-t6r 2. 18 

Schwarcz JOzsef fiiszer- 6b llazt- 
kereskedfi, Almdsi-a. 20. 89 

Sebestyen Istvan HJ. szilliti, 

Kom&roml-u. 31. 59 

Simon Karoly ogemege- 6a 
fiiszerkereskedO, Esterhdzy-n. 20. 
1-02 

Skazel Karoly m. kir. szazadop, 
Baji-n. 30. 2-12 

33 Stark B6Ia ffiszer-, liszt- 6s 
gyarmatdrukeresked6se, Kocsi- 
u. 87. 1-67 

Stleber Antal nyug. arad. 
figyelO, Esteridzy-n. 27. 1-45 

Stransky Janos dr. togorvos, 
Vdralja-u. 2. 6 

B. SzabiV Ferenc 6ras 63 6k- 
Ezer6sz, Esterbazy-n. 5. ■ 2-32 

Szatf Marton gimn. tanir, Vsr- 
alja-u. *. 1-83 

Szarvas Ferene bor- 6s sfirnagy- 
kereskedfi,, Erzs6bet-t6r 6. 95 

Szarvas Gynta Jdzsel dr. Bgy- 
v6d, Esterhday-a. IS. 34 

Szattelberger Janos boT- 6s 
sOrnagy keresk., Nador-u. e. 2-16 

Szendrey Laszl6 toherant6 fuva- 
roz6, Hattyuliget-n. 29. 1-50 

Szent Erzsebet magankor- 
haz, vezetfiorvos dr. Karnlss 
Nandor, Esterbdzy-u. S3. 26 

Szomora Sandor dr. O.T.B.A 
. orvoe, Eaterhdzy-u. S9. 1-38 

Szttcs Ferenc-dr^ egyetemes or- 
vo3 6s gyermekszakorvos, Kocsi- 
n. 13. 1-68 

Tatal es tovarosl takarek 
penztar* Erzs6bet-t6r 2. 17 

Tatal Gazdaktf r Tejsz«vet< 
kezete, PetOfi-u. 62>-^> 22 
2. bz. fi6kja, Tdvaros, Esterhdzy- 
u. 2. 1-90 

Tata kOzseg ttdttltfhelyl bl- 
zottaaga^ Eaterhazy-u. 20. 1-36 

Tata-tdvi&rosl kttzgazdasafil 
es lparbank r.-t., Tata, Kocsi- 
u. 2. 48 

Fi6bja, Eaterhdzy-u. 9. 1-08 

Thaly Dezstf dr. szolgablri, Bdi-6 
EtJtvBtf-a, 4. 1-81 

Tdth Gynla If J. „Vikt6ria" cipfl- 
gyara, Rozgonyi-u. fij €pulet 2-11 T6th Mlklds tfjegyzft, 
u. 3. Rdkdoai- 
1-57 

Tovarosl fatelep es epltO< 
vallalat r.-t., Intenirban hfv6 
szdm, Esterbdzy-u. 38. 42 

Paszeggyar 6s parltettgyar, Kiils5- 
Karoly klTdly-6t 1-32 

Trencslk J6zsel a Mav. hdetA! 
hazig, Mavart 6s Ibusz szallitija, 
Mikoy6nyi-u. 11. 1-1 9 

Troyko Be la cserffli. ny. (fl- 
szolgabiri, Erzs6bet-t6r 6. 1-79 

Troy k 6 Imre dr. cserffli.figyvSd. 
Baji-it 2. 53 

„Turnl«» stfretontoUzem 
(Szeoibeii: Vll/i-.l/31-ig) Kdlvdria- 
u. 8 

TUzoltdszertar, Kossuth-t6r 11. 
1-11 

titblztossag 2-07 

VdmoRi 1st van dr. flgyv6d, 
Ko86ttth-t6r la. 86 Varga 

ked68e. Vaaut-n. 1, Ferencne vegyeskeres- 
1-38 Vargyas Izidor cementdrnk6szit0 
6s 6pitkez6si anyagok raktdra, 
Ago*tydnI-u. 13. 12 

Viragh Rlemer dr. ttsztiorvos 
Erzs6bet-t6r 13. 76 

Wachter Gyula dr. orvos, 
Esterlidzy-u. 12. 1-22 

WMchter Janos nrl- 6s nfildiyat- 
kereakedfi, Eaterbdzy-u. 12. 1-93 

WHchter Pat dr. Togorvos, 
Berca6nyi-n. 3. 96 
Welner David dr. k(!zs6gi orvos, 

Esterhdzy-u. 16. 1-81 

Welsz Hermann fflszeroagy- 

keresked6se. Rdkoczl-u,. 9. 3 

Welsz Mlhaly 6piilet- es diszraO- 
bddogou, KocsJ-u. 1. 69 

Wesset Istvan dentee^a mdszdros, 
Almdsi-n. 11. 1-52 

Zanko Erno vit6z, nyug. ill. 
ezrertes. Baji-u, 36. 1-78 

Zhorela Anna m. kir. posta s.- 
ellenflrnd, Bercs6nyi-u: 1. 1-20 

Zlcho Maria ftlazer- 6s osemege- 
kereak., Esterhazy-u. 8. 1-97 TATABANYA 

Alsdgalla, Bdnkida 4s FelsG- 

galla kozpontokkal egysiges 

hdldzat. 

, Eivatalos or&k: 
7-21-ig. 
Banyakdrhaz 
Bejelento hlvatal 12 

Bosehan Istvan old. m6rn5k, 

epitOmester 30 

CsanadyXaszl« m. kir. banyif 

iigyi ffitan., binyaig. 2C 

Csenddrseg, m. kir. 2 

Halmos Alfred, a Magyar Alta 

l&nos liltelbank tatabinyai klren- 

delts6p6nek ttndke 14 

KabdebO Jdzsel dr. seb6ss- 

fOorvos 6 

Kttzsegl el«ljar6sag 8 

Legoltalmi allomas 17 

Ugday Janos okl. g6p6szm6rn6k 

16 
Ldtvay Sandor vit6z banya- 

m6rnb'k 3 

Magyar altalanos hllelbank 

tatabdnyai kirendelts6ge ' H 

Magyar altalanos k«szen< 
banya r.-t. ig. iroda 1 

Banyfttisztviselfli kaazini 28 

6telepi 61elemtara 28 

Ujtelepi fizemftoBka6g 18 

Vitlamoe kapcsold dlJomasa 7 

Margallt Andor es ttdtfn 
6pit6si vdllalata 15 

Noll Laszl6 teherattt6f uvarozi 25 
Papp TIbor m. kir. szazados 8 
Patat Pal dr. v. egyetemi tanar- 
seg6d, sziil6sz, nfiotvoa, operatear 
21 
Rom. kath. plebanla 4 

Szekely Andras bdayatJsztviselG 
13 B6tk5znap : Takacs Ferene heniies 6s m6sza- 

ros ' . 26 

Uhlyarlk Rezstt b&nyatisztvisie 

5 

Varga Ferenc vftez, uzeml 

katoual parancsnok 19 

Vargha Karoly ref. Ielk6sz 10 
Vessey Antal bdnyaf6felfipyel6 9 
Viragh Gynla dr. k«zs6gi orvos VUrUs tajos t 

radiokereBkedfi 6kszer6as 6a 
27 TATAHAZA 

Hivalalos 6rdk: U6tkdzoap: Vasdrnap 6a 
Uanepnap' 
8— 12-lg. 8— 11-ig, 

14— 18- ig 14— t6-ig. 

Csak elflrizetfik r6sz6rej 20— 21-lp. 
Agoston Janos ifj. gabonablzo- 
mdnyos . 3 

Deak Janos gabonablzomadyos 5 
GyOngytfssy Janos korcaindros 
6 
Kalmar Mlhaly tojaa- 6s baromf i- 
bevasarl6 7 

Kozsegl eldljar6sags 
Mdt6telke 2 

Tatadaza ] 

Ttlske Janos tlj. gabonakeres- 
kedo 4 H6tkSznap: TATAROS 

Hivataios 6rdk: 

Vaadrnap 6s 
' fionepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elfifizetOk r6az6re: 80— 21-ig. 
AsvanyolaJ Banyattzem m. 
kir. Felsifderna, Tatarosi ba- 
nya tele pe 4 
Cscndtfrilrs, m. kir. 2 
Kttzsegl eldljarosag. i 
Mendrel Erntf malomtalajdouos 
3 

TATARSANC 

(Idsd Oroshaza) TATARr 
SZENTGYORGt 

Hivataios 6rdk: 

Vasiraap 6s 
fiaiepnap: 
8-12-ig, 8— ti-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak etMleetOk r6az6re: 80— 21-ip. 
Gsenddrttrs,. m. kir. 3 

Hangya fogyasztasl- es 6rte- 
kesltifsztlvetkezet ftfttzlete 
5 
Hot Imann Ferenc dr. orvos 4' 
Kttzsegt elollardsag 1 

Mndrony Endre fOldbirtbkoa, 
8arl6adr 2 

TATOM-PUSZTA 

(laad Magyaratdd) 

TAVANKtT 

Hivataios ordk: 

H6tk6anap: Vaadrnap 6s 
tlnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

v. 14-18-ig. 14-16-ig. 

Csak el5lize*3k r6az6re 20— 21-ig. 
Berger Antal p!6baiios 2 

Dalies Matyas f ttaeer- 6s vas- 

kereskedfi 3 

Svoboda La|os mflmalom 1 

Tacity Karoly kereskedil, AlsA- 

tavankiit 426 4 Tombacs Gergely dr. varosi 
ker. orvos 5 

TfiCSd 

Hivataios 6rdk: 
7-21-ig. 

Ad6hlvatal, m. kir. 10 

Allamvasntak, m. kir. 29 
Bakacs Sandor btSIgyfodraSB 6s 

illatsaertar 73 

Balasa Istvan gy6gyszer6sz 26 

lakasa 60 

Banyasz .Imre dsvanyolaj nagy- 

kereskedO 76 

Batlzl Endre szesz- 63 almakeres- 

kedO 18 

Berkovits Mendel almakeres- 

kedfi 43 

Bolyog Andras „Mateosz" teber- 

g6pkocsi fuvaroefi 84 

Borhely Imre Karoly bor- r 

sbrnagykereskedfi 55 

BBkenyl Bela Hszt- 6s term6ny- 

kla- 6s nagykereskedB 82 

Casino 38 

Clkta k.l.t. eipfi- 6s harisnya- 

elaiusit&s 19 

Csekan Tamas dr. szolgabird 
81 
CsendK r fir sparanc snoksag* 

m. kir. 13 

Damjanovits Gynla kir. Jdras-' 

biros&gi v6grehajt6 52 

Devay Lajos vas-, fiveg- 6s 

poreellankereskeda 78 

F6rls Bela ref. n6piak. igazg. isk. 

leltigyelfi 72 

Ffildmiives KUIcsfinfis Penz- 

tar 20 

Ganz Samuel gy flmfll csexport-. 

import 31 

Gojdtts Matyas k5zs6gi fdjegyza 

lakasa 47 

GrUnsteln Lajos dr. orvos 40 
Hapka Peter dr. minis zteri 

iiacaos 5 

Hegedils Gabor m. kir. 

szazados lakdsa 85 

BegedUsHenrlk dr. Ugyv6d 12 
Begedtls Pal dr. figyv6d "' 6 
Hllmann Abraham bor-, sOr- 

6s szesKuagykeresked6se, nam- 6s 

iikCrgydr, davdnyolajraktir 46 
Hltellntezetk.f.t.8zSvetkezet 8 
Horvath Pal ssallitmanyozasi 

Tdllalkozfi 87 

Isaak Imre ref. esperes 68 8 

z 

2 
o 

■ 

i 3 

a 

CO 

3 

01* 

.3 513 Te'cso Jarasl Gazdasagl Egyeslilet 

2? 

Jarasl Vegyes Ipartestttlet 

28 
JarasblrAsag, klr. 1 

Jnhasz Ferene f dszer- csomi 

keretked6s 
KallAs Elek radid, hat. eug. ... 

lany- 6 s vizvezetSkszerelSfli villa- 

lat 30 

Kall6s Zoltan szAllodatnlajdonos 

21 

Karpataljal Bank fiokja H 

K&rpataljal Almatermelcf 6s 

Ertekesltff Szttvetkezet 

t6caoi kirend. 59 

Raktara 

Karpataljal „Hangya" Sztt- 
'■ yetkezet Sd. sa. fi<5kja 57 

Kaszo Endre term6ny- 6s 

gyfimSlcskereskedfi 58 

Katonal epllletek es hat 6 

sagOkz 

T6caoi;|ArABi katonaipaTancsnoksAg 
16 

Taracvdgyi jarasi katonai parahos- 

nokaAg fl3 

Katrfcs Kalnian dr. kir. kfiz- 

jegyz5 44 

Katz Leopold ltj. vas- 6s ffiszer- 

nagykeresked6se Q 

, Kellermann Nandor dr. orvos 

25 

Klein Szalloda, tulajdonosKorn- 

feld Hanrik 27 

Korona Szalloda 36 

Kttkenyest (Hapka) Peter dr. 

vit6z ligyv6d 75 

KttzsAgl eloijarAsag 3 

Kravfanszky Zoltan r6m. kath, 

pl6bano3 51 

Kr emer Hermann kereskeda 33 
Lazar Igaac dr. tigyv6d 14 
Legoltalml Llga t6esfli csoport 
83 
Lesovszky Sandor hentes 6s 
m6szAroa 37 

Lakaaa * 56 

Maramarosl m. klr. kerte- 

szetl feltlgyelosAg 4 

Megyik Janos fafOTgalmi kirend. 
. yezetdje .53 

OrtA Geza dobanydrus 41 

Papp LaszlA dr. tb. szolgabird 
70 
Penzttgyorl szakasz, m. klr. 
32 
Postaallomasal t 

Hivatulvezeto 24 

Taviratkozvetitd 98 

Relsenbuchler JAzsef bor- 

ebrnagykereskedo ■- 48 

Roth O. vas- 6s fliszer&ra- 

nagykereskedS 15 

Rattner dozsef Hszt- 6s alnia- 

kereskedfl 7 

Schlomovlcs Ch. Lf pot f akeres- 

kedft / 45 

Schmid LaszlA m. kir. posta- 

mester 50 

Slchermann Jozsel feereskedo 

. & ' 42 

Sufrlcs Gyiila bankjgazgatd 65 

SzabA Istvan dr. fflszolgabir6 17 
SzabALlpAt hCnyvnyomaa,kOnyv- 
• 6s papirkereskedo 34 

Szarvas Andor dr. k6zs6gi 

orvos 77 

Szepl Janos kbnyv- 6s papir- 
kereskedo 74 
Taracvttlgyl foszolgablrol 

hlvatal 2 

Taracvttlgyl jaras idszolga- 

bfrAjanak iktato 6e kiadA- 

hlvatala 82 

Tecsfl nagykttzseg kttzella- 

tasl hlvatala 67 

Tecsol jaras fdszolgablf 61 

hlvatal 54 

Tumi mozgAkepszlnhaz 49 
Tttzdrseg 100 

Urbanovlcs MlklAs bank- 

igazgatd lakasa 88 

Varga Bela dr. m. kir. tiszti- 

brvos 39 

Zselenyi Be la dr. kozs6gi" orvos 

6s a posta bet. btzt. int. orvosa 35 

514 Ha levdlpostai kUldemaiiyeit, csomagjait 
mar ha»znalt borH6kba ; barfcolatba helyeal, TfiGLAS 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6znap- finnepnap: 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

U— t8-1g. Ur-15-ig. 

Csab etofizetOk r£Bz6re: SO— 2i-fg. 
Balogh Maria postameater 3 
4 
ttldbir- 
5 I Pal nradalmj titkar 

Degenfeld Pal gr6f 

tokos 
FUlep MAr bergazdaeaga 
„Hangya" 116k 7 

Kifzsegl eieyardsag 1 

^EJFALU 

(Idsd Somorja) 

TEKE 

Hivatalos ordk: 

„;,, - Vasarnap 6s 

H6tkfiznap: ftnnepiutp: 

8— 11-ig, 

8— 18-ig. 14-15-ig. . 

Csak elofizetfik r6az6re : 20-81-Ig. 

Ad6hlvatal, m. kir. 15 

Allameplteszetl hivatal, m. 
klr. 6pit65vezet0s6ge 6 

Ancsel Abraham vegyeskeresk. 
8 
Csendfirttrs, nt. klr. 13 

Ftfszolgablrdl hlyatal 1 

Bangya sz6vetkezet . 10 
Horrath Samuel dr. kir. kfiz- 
jsgyzfi 12 

Jarasblrdsag, klr. 7 

Katonal ^p. 6s hatOsagok j 

HoDv6d levente paranesnoksag 3 

K«r]egyzdseg : 
Mezoerked 5 

Tekenjfalu 19 

Kttzsegl el01|ar6s&g 2 

Mlkola Laszl6 dr. 6s Rlemer 
Janos dr. iigyv61ek 14 

MtiHer Ervln (fPntura* bizoma- 
nyos 6s laalomtnlajdonos 18 

Hengermflmalom-telep 20 

Penzllgytfrl szakasz, m. klr, 
16 

Peter Istvan k8zs6gi jegyzfi H 

Zalal Zoltan dr. kOrorvos 17 TELCS 

Hivatalos ordk: 
H« kto .p, ~»3*- 

8— 18-lg, s—±l-ig t 

14— 18-ig.. 14— 15-ig. 

Csak elftfizelfik r6az6re : 20~21 r ig. 
Csendtfrffrs, m. klr. 4 

K»zs6gl el{fl]ar6sag ^ 5 

„Solo*' Fakereskedelml 
vail. 1 

Stropek Maty as fanagykereek. 

kirend. .(- 

Szalvavtflgyl Erddhlvatal 

61elmezesl raktara ' 

,Testv6rls6g«* fakltermelO 
szttvetkezet ,3 TELEKI 

(lasd Kfitcae) TELK1 

(l;iad. BrtdajenS;) 

TELKIBANYA 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6znap; Vasarnap, 6s , 
Unnepnap; 
. 8-12-ig„ . 8-ll-!g ; . ■..'-;- 

U— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak eldfiz6t6k r6sz6re : 20— 21-ig. 

Csajka Endre es. Tarsal erdfl- 

Jiivatala . ■■ 4 

Karolyl Imre gr6I erddhivatalai 

nagybirtokos. ■ ' -2 

Kttzsegl el&ljar6sag 3 TEKERES-PUSZTA 

(lasd Polgardtt 

TEKEROPATAK 

Hivatalos 6rdk: 

H6tkozna P : V £jWtt 

8— 12-ig, 8-ll-ig, 

- 1*— 18-ig. 14— 15-ig.< 

Csak elflfizetflk r68z6re: 20— 21-ig. 

Kttzsegl eloljar6sags 

Kily6nfalva 3 

Tekerfipatak 2 

Molnar Agoston vallalkoz6 - 1 

Teker&patakl G0zlttr6sz 

.-t. 4 TEKEUJPALU 

(lasd Teke) 

TEKLAFALU 

(lasd Gy6ngyflsmell6k) , 

TELBISZ-TANYA 

(lasd Magyarbanbegyes} TEMERIN 

Hivatalos drdk: ■■"'. 

■*•»*<. v £Sf s ' 

8— 12-ig, s—n-ig,- 

14— 18-ig. 14— 16-ig./. 

Csak elfifizetflk r6sz6re: 20-^21-lg. , 

Aman Antal ant<5favaroa6 6b ■■':■ 
gabonakereskedft , ]/] 

Balazs Bela term6nykeresk8dfl 
10 
Hombar bizomanyos lakasa. 36 

Ballnt Karoly sfirkereskedfl, 
szikvizgyaroa ,. 15 

Bernhardt F16rfann6 »zv. 
Union malma ■ J3 

KBtode 6s fon6da, kereeked6se 29 

Csaky F6Ilxn6 grAfntf ftild- 
birtokos 4 

Csendtf rs6g 7 

Cslkos Ferene vend6gI6s 80 

Dietrich Adam gabonakereskedrt 

-.:,-■■:■ 21 

Dungyerszky Gyttrgy fBld- 

birlokos, Karnendin uradalma : 12 
Elchardt JOzsef ko'zs. idjegyzS 

Gazdak' takarekpenztara 

Hangya konznm szttvetke- 

zet 64. sz. f«szerfi<5kja 22 

Kalmar Istvan nagyvendSglds 

26 

Kmetovlts Mlhaly m. kir. posta- 

ffitiazt 38 

Kovats Mlhaly fakereskedo 18 

K0zs6gl elttlfardsag 1 

Kirendelt^ge, SzOreg H, 

Kirendelts6ge, Tslepj iekolafHadik- 

iCldje) 14 

Machmer Mlhaly dr. kflzs. 6r- 

27 

Magyar gazdakttr 2 

Mav. vasutallomas 20 

JVemeth Andras 11J. tojas- ' 6rf 

baroinfikereakedO - 38 

Nemzetl mozgokepszlnhaz, 

tulajdoncft Vida Istvan 31 

Ohl Janos gy6gyszer68z 37 Petroczy Istvan dr. nagykeres- 
kedfi ' 6 

Plllleh Ferene dr. gyakorld 
orvos 16 

Poeajt Viktor maloratulajdonoB 
8 

Postahlvatal nyllvanos alio- 
masa 25 

Postahlvatal t&vlratkttzve- 
tlttt allomasa 24 

Sepsey Jdzsef Mateosz Invarozi 
35 

Szarvas Vlnce dr. k«zs6gi 6b 
posta bet. bizt. int. orvos 3 

zent Haromsag gyAgyszer- 
tir hat6sagi gondnoka Heibl Pal 9 

TAth Szllveszter Pntnra bizomi- 
nyos 34 

Zelenka Antal gabonakereskedo 

.-•,:■. 19 

TENGELIC 

Hivatalos drdk: 

Hetkflznap: fi n nepnap: ^ 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

I4-18-ig. U— 16-ig ; 

Csak elOfizetok r6tsz6re : 20— 21-ig. 

A tengelid egys&ges Jidld- 

zathoz tartoz6 kozpontok: 

Als6tengeUc t Tengelie. 

Adam Marton maloratal. 2 

CsapA Daniel dr. f»ldbirtokos, 

gazdasdgi iflcan., Ceapfiiengelio- 

puszla .14 

Csendortirsparanesnoksag, 

m. klr. 3 

Gelger Illi6s gabonakeresk., . 

bizom. 13 

Jnhasz Istvan allatkereek. 8 
Lehel Ferene agh. ey. lelkeaz 

Nethovszky LaszlA gySgy- 
azer6sz 16 

SzabA Istvan Pntnra term6ny- 
biEom. 10 

Szegletes Janos tojas- 6s 
baromfikereek. 15 

Tengellc ktfzs6g eloijarA- 
saga 1 

Kishid;'ai allomas 7 

6z616begyi. allomasa 5 

TAth Gyula kBrallatorvos 12 

Wigand PAter Allatkereek. . 9 

Zslgmond Andor dr. kfirorvos Q 

TENGOD 

Hivatalos 6rdk: 
H6tkoznap 8-12-ig, 
It— 18-ig. Vasarnap 6s 

annepnap: 

8— iMg, 

14— 16-ig. Csak elofizetokr6ss6re: 80— 21-ig. 
KttzsAgl eltflJarAsAg 1 

TfiNYO 

Hivatalos ordk: 

B« ito ap: ^^t 8 

8— 12-ig, . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eHJfizetflk r6sz6re: 20^-21-ig. . 

KttzsAgl eloIjarAsag, T6ny6 1 

KttzsAgl eltfljarAsag, fiokorfi- 

patka 2 

Pannonhalml Fdapatsag, 

Holl6majori gazdasaga . 3 

Vlasles RAbert benc6s pl6bano9 

4 

TfiPE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es. 
finnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. 
Csak elOfizetok r6sz6re r 20— Sl-ig. 
Bortnyak Menyh6rt b6no 2 
Hodosan Gyula «Hangya» ttzlet- 
vezetfi 3 

KozsAghaza 1 U6tkfiznap: 

8-12-ig, 
14— 18-ig. a horabhl liatzpalat nyomat saldt 6rdcK6ben tUntesse el. Tinnye TEREBLYA 

(lisd Talaborfata) 

TEREHEGY 

(lisd Barkiny) ; 

TERESKft 

HivaiaUs drdk: 

VasArnap 6s 

B6tk(Sznap: Bnnepnap' 

8-12-ig, 8— li-1g, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elMIzetflk rGszere: SO— 21-lg. 

Barcza Lalos ftiidblrtokos, 3 

Grdl Lalos nagyberlfl 2 

Huszar Laszldne 5 

I Korjegyzoi hlvatal 1 

Wool Henrtkne 4 TERESVA 

(lisd Tarackfes) TERGENYE 

Hivatalos 6rdh: 

VasArnap is 8— 12-ig, 8-li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik rSszeYe: 20— 21-ig^ 

KUrSegyzdseg 1, 

RIeszaros Ilona m. kir. posta- 

master 3 TERNOVO 

(lasd KBkenyes) TERPES 

Hivatalos drdk: 

VasArnap ea 
uetkoznap % ttnnepnap 

8-12-ig, 8^-ll-lg, 

14— 18-tg 14-15-ig 

Caak elfifleertk reszere : 20— 2i : Ig 

Hangya logy, szttvetkezet, 

uyilvanos tb. allomas Bzajla J Korjegyztfaeg B£tk6znap: Hivatalos drdk: 

VasArnap es 

Gnnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18rlg. It— 15-ig. 

Caak elofitetoh reszere: 20— 81-ig. 

Korlegyzoseg ! 

Szekeslehervarl pllspokseg 

erdfigazd., kepviBeltt Bogar PAJ 
•rdfittmerneb 1 T£SA 

(lisd: VAmosmikola) TfiSENFA 

(lisd: Kernes) TfiSENY 

(lisd Baksa> TESKAND 

(lisd Zalaegerszeg) Tfit 

Hivatalos drdk: 

„,'. . VasArnap 6s 

Hetkffniap: finnepnap: 

8-18-ig. 8-11-Ig, 

U-16-ig. 
Csak elfiflEetok riszere: 20— 21-Ig 
Balazs jend dr. iigyved 20 
Lajos dr. figyvid 28 
Csaba Janos dr. m. kir. jArAsi 
illatorvos 33 

Csendifrseg, m. kir. 

Csoknyay Kazmer fctJrillatorvos 

DonattL N&than baromflkeresk. 

(fizemben: Hl/l-VlII/81-ig) 22 

Ferenchazal Bengermalom 

k.f.t., Perenchasa 8 

Fould*Sprlnger bard uradalma, 

"lesvAf-paszta ^ 7 

Foold-Sprlnger Maria bard- 

no vadAszkast6Iy a. Pokyir 27 
Fttszolgablrd 1 

Gudth Bdla dr. gaftlifalvfti, 

fttldbirtokoa, iri. kir. gazdasigi 

flStanacsos, ugyved 10 

iyorl elsd takarekpenztar 

tetllldkja 6 

Gyor-T£tt autdbuszuzem, tu- 

lajdonos Spakaaita Gynla aut6busz, 

fuvaroz<5, garage, gepjavittfmWiely- 

olaj- benain eladas 34 

Bangya fqgyasztisi- ea eTtelcesItfi 

MBvetkezet OE 

Barsanyl Antal KJrvenyhatfaagI 

ntbiztos 38 

HegedUs Allredn6 oz*. f«ld- 

birtokos. Csangota 17 

Hojber Laszld sert6s-4smarhake- 

rest. 36 

Jarasblrdsag, kir. 14 

JarasI levente paranesriok. 

sag, in. kir.,sokor<Saljal 40 
Kapuy Mlksa dr. kCrorvos 12 
Kiss Lalos tbrvenyhatasagi Nt- 
biztos 15 
Korner Irma tanitdnfl (flzemben . 

i/i-Vl/SO-ig) 10 

Kozsegl eloljardsag, TCi 

Mdrlchida 4 

Bzentkdt 21 

RibacseesSny 5 

Lndvan S6ndor dr. figyv^d 31 
Lakacsy Dezstf evang. lelk^sz 32 
Orban Fal termeny-, mag- 6s liszt- 

nagyiteresk; 18 

OrszAgos Vfllamosmfivek 

r.-t. kirendeltsige 100 

Papp Arpad baromfl- 6s tojas- 

keresk. **° 

Regner Antal ant6'fnvaroz6 IS 
Rozman Ferenc rk. p!6bano6 37 
Szaaer LlpOl vas Hereek.es cement- 

gyara 11 

Szebell^dy Ferenc gydgysee- 

reisz 24 

Tlhanyl Ignae malomb^rld 16 
Wlttmann Adoll roesziros 

(azeraben: V/i-X/81-lg) 25 

Wolf Karoly dr. orvos, fogasz, 

rOntsren 23 

Zlegler Mlhdly hentes ea 

meszAros 29 

TfiTELALJA 

(lisd Bolt} 

TETfiTLEN 

Hivatalos drdk: 

_, , *Vasirnap es 

Betkozaap: linnepnap 

8-l«-lg, 8-U-Ig, 

14— 18-ig It— lWg. 

Csak elOflEeiftk reseere: £0— 21-Ig. 
KUzaegf eioljardsag 1 

Lilian Harvey «3mmfiv4wnfl > 

WSIdblrtokoa 2 

Stranszmann Sftndor keres-_ 

kedfi (Uzembeo: Vil/i-Xllj3l-ig) 6 

TfiTI-SZENTKtTT 

OisdTit) TfiTLESVAR 

Oisd Kt) 

TEVEL 

Hivatalos drdk: Hetktienap: Vaeirnap 6a 
finnepnap 
8— 12-lgr, 8— ll-1g, 

14— 18-tg. It— 15-ig. 

Csak elWizet6k. r6sz6r6: 20— 21-Ig. 
Avar Janos t<Sglagyaros 4 

Blesz Jdzsel ugyntik 9 

Csendtfrorsparancsnoksag, 

m. kir. 7 

Gnndrnpn Jozsel gAzmalomtnt., 

'/ivod 11 

Goth Antal (Hombar) Futara 18 
Bnber Ad&m veadeglfis 17 

Koml61 nt.klr.ktfszenbanya 

viUamos fiaem6nek kireadelts^ge, 

kOrseti villaaysaierelfi 15 

Kozaegl elolJar6sag, BoaybAd 

varasd 14 

Kozsegl elollarda&g, Kisdorog 
13 
Kttz8eglel0ljar6sag,Uacal (lisd 

a raaos) eWflzetOk MzOtt) . 
Kozsegl eldljar6sag, Tevel 1 
Krepsz Jakab aat6favaroz6 10 
Lehner testvereb rdfSs- 6a ra- 

keresk. 6 

M i tier may er Adoll raseer- 

vaskeresk. 5 

Weber Janos vead^glfls 8 

Welgand Adam m^szaros l_ 

vendeglfc 16 

Wolf Peter ffildbirtokos. Grleae- 

watd-pastta. 12 

Zlmmermann DezsO dr. 

kflrorvos 2 

THALY-PUSZTA 

(liisd Nagyigm&ad) 

TIBA 

(lasd Szobranc) 

TIBOLDDAR6G 

Hivatalos drdk: 

VasArnap As 
flanepoap - 
8— lS-Ig, 8— lt-ig, 

14— 18-ig. tt-^lS-ig. 

Caak elfifizetfik rts«ere: 20— 21-lg. 

Bottllk Istvan bard (fizemben 
vyi-xyst-lgj 5 

Gazdasiga 10 

Bottllk Jdzsefne «zv„ szfil. 
Bognir Aranka (Bldbirtokos (fizem- 
b^n: V/15-Xl/15-Ig) 3 

Csend0r»rs. m. kir. 12 

D6sa Lnkacs Hangya boltkezel5 
19 
ElOIjardsag 2 

Farkas Elenter rk. t&nitd 16 
flalasy Jdzset 9 

Berskovtts Benrlk dr. orvos, 
a posta bet. bizt. Int. orvoaa 15 
Kacslr Janos rk. t&nitA 1 

Kerekes Marglt 8 

KUnta IMlhalyn6 «zt. Dndas 
Maria b6raotos, seOvetiezeti vil- 
lanytBlep 20 

Pandnla Janos m kir. pos ta- 
mes ter 18 
Ozv. SArkttzy Istv&nne sz. 
Peehy Marglt grdlno ffild- 
birtokos 6 
Somody Kalnaan jegyzO 11 
SohwarcK Ignae villanytetepi 

Oil. veietd 17 

Tlppmann Jdzsef rk. lelkSes 21 

Tlboldarocl Fogyasztasi es 

£rfekesftff Szovetkexet 18 

Tlbolddaroc es vtdeke bltel. 

szttvetkezet .14 

T&bolddaroel szoltttelep r.*t. 

4 

Wlttner Ern« ny. vm. £Bj egyefi, 

m. kir. gaedaaAgi f6tanAcsos (idfl- 

Bsakos) 7 B^tkCniap: TIHANY 

Resztvesz a balatoni 

korforgalomban. 

Hitmtakis drdk: 

vn/t— vni/31 7-21-u? 

tx/i-vi/30. 

B4tk5zaap: tlaaepnap: 

8-12-ig, 8-il-ig, 

J4-l8-1g. 14— 16-ig. 

Csak elfifisetfik p6szere : 20— 21-ig 

Anna kir. hereegasszony 

kirAIyi Fensfige (Siemben: V/i- 

X/31-ig) 18 

Apatsag 4 

Apats&gl gazdasag 3 

Apatsfigl jdszagkornaanyzd 
24 
Apats&gl kerteszet (Uzembea: 

v/i-x/3i-ig) 20 

Angnszttnlg Oszkar ny. tanar, 

a Diakkaptar kiaddhiv. vezetdje 26 
Balaton Hal&szall. r.-t. telepe 2 
FUrdCtlroda (Szembeii: V/i— 

X/3i-ig) 19 

HaJAallomas Balatoai Bajizisi 

r.-t. (nyid Allomas) 9 

Horv&th Lajos f UsaerkereBk. 13 ' 
BorvatbP&lbenteaes m^szAros 14 
Jdzsel fdberceg 5 

Klktfttf ttrbaz (fizemben : V/l- 

X/31-lg) 1 

Komp (tlhanyl— ezAntodJ r6vhaJ6) 

Kook Zslgmond fttszerkeresk. 10 
Magyar bloldglal kutatdln- 

tezet 8 

Pardeay Jdzsel b^rautdfnrarbzo 

16 

Plros Jeuo b^raatdfuvarozo 6 
Samy SAndor ny. rata. taa. 

((Iterated: V/l-X/31-ig) 12 

SportsziUld, Cztfra J5zsef azillo- 

es 6zemberl6 7 

Szunyogfa Gyula vend^gifla 

(flzemben: V/l-X/31-ig) 25 

Szunyogh Imre vegyesko- 

reslt. 21 

TSrok Janosne ny. kir. tan- 

felfigyelfi 6zv«^ye (aaemben: V/l— 

X/31-ig) ' 22 

Vlgyazd Janos dr.&gyve' d/Uzejn- 

ban: V/1-X/Sl-ig) (15) 

Zarnbay Lorant dr. zalav&r- 

mogyei tb. fISszalgabiro' nyaraldja 

(Uzemben: V/l— XjUMgi 28 

TIMAR 

Nyilvdnos tdvbesz&l8 dllomds 
a kozsGgi elSljdrdsdgndl 

(Rakamaz 11. *z eWflz^Wt 

TIMAR-PUSZTA 

(lisd M(k» 

TINNYE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap in 
Bnnepnap : 
8-12-ig, 8-lt-ig, 

H-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eLOflzetfik r6«z6re: 20— 21-ig. 

Alt Gynla rtildbirtokos es 

marhanagykeresk. 5 

Alt Ignac gazdAlkodd es marhake- 

resk. . 6 

Der Ambrns i-el. kautortaaitfi, 

tuzolt6paranc£nok 12 

Gyomlay Laszld dr. glmn^ziumi 

tanir 8 

Kertdsz Gynla szWv. tanAr, 9 
Kovacs Jdzsel dr. egeszaegflgyi 

ffitaniceoB, egyet orrostanir (nyiri 

illomis) 4 

Kozsegl el«l]ardsdg l 

Knltsar Zend dr., a tinnyei k6x- 

egeszs^gllgy kCrorvosa, a posta 

be teg. bi«t. int.- orvosa 2 

Luksz Jdzsel fSIdbirtokos, okl. 

ko"s6pisk. tanfir XX 

Qszkd Janos r6m. katii. lelk^sa 
10 
Megvdltd gydgyszertar, talaj- 

doQoa: Remetey Fdlepp Tlbornd 3 
Radonlts Gynla ny. (fiscolgabird 
7 a 

3 N 

M z 
o 

■ 

s 

2 Hetkoznap: 33* 515 Tiszabdbolna TISZABABOLNA 

(lasd Tiszadorogma) 

TISZABECS 

Hivalalos ordk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-|g. 14— 15-lg. 

Caak elofizerdk reszere: 20— 21-lg. 

Gaal Endre dr. 4 

Gnthell Gyula malomtulajdonos 

' t 6 

Hartmann Jozset fa- es ter- 

m6nykereskedfl 9 

Kaldlzsar es Klein termenyke- 

reskedok 5 

Kalmar Lajos tta. utbiztos 8 
Ktfzsegl elfflJarOsag ] 

Peiizugydrl szakasz, m. klr. Betkoznap TISZABERCEL 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 
flnnepnapr 
8-12-ig. 8-Ml-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak eloflzetob reszere J 20— 21-lg. 

Felsoszabolcsl tlszal armen- 
tesito tarsulat, Szivattyuteiep 

Jancso Istvan r. k: ielkeaz 4 
Kozsegl eltiij6r6s*g* Tiszaber- 

eel ■,."■'■ J 

Kozsegl eldijarosag, Pauab 

(nyllvanos) 2 
Schwelger Testrerek termeny 
, kereskedok ■ 5 

Tiszabercell gozteglagyar, 
,-«zv. Szekely Jakabn6 6a (ia ceg 

bfrrlete (Ueemben V. 1.— X. 31-ig) Q TISZABEZDfiD 

Hivatalos 6rdk: 

HetkiJznap: Vasarnap"* 

oimepnapt 

8— 12-ig. 8-11-lg, 

»4— 18-ie. 14— 15-ig. 

Csak eloilzeiok reszGre :. 20— 21-lg. 

Kozsegl eloljarOsag 1 

Nandrassy J&nos berlfi 4 

TISZABOGDANY - 

BOrMHl. 

Hivatalos 6rdk: 

' 8-12-ig, < fi-ll-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak eloflzetOk reazere: 20— 21-ig. TISZABO 

Hivatalos 6rdk: 

■.***- : ' i£s# 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. i4_i5.ig 

Caak elOriaetfik reszere : SO— 21-lg. 

Antbrus Istvan ny. kflzaegl ffi- 

Jegyzfi 5 

Csurllla Lajos gOr. katb: lelkesz 

4 

Kozsegl eioijarosag 1 

Nostra R.-T. jq 

Palffy Geza gr6S fdldbirtokoa, 

forendihazi tag 2 

Uradalraa -q 

Papp Marton dr. fctasegi orvos 

8 

TISZABOKfiNY 

(lasd Tisza peter falva 4, sa; eldf.) 

TISZABURA 

, Hivatalos 6rdk: 

Hetk5znapr Vasarnap es 

nnnepnap : 

8— 12-lg, 8— ll-1g, 

14— 18-ip. 14— 15-ig. 

Caak elfifizetdfe reszere : 20— 2l-ig~ A kUldeminyek clmlratiban a ciflizellet. 
a rgndertet^B helyet 6» lakclmet olwiT pontoon |tte«i ^ KlsnjszaUasI Redemptns 
kdzblrtokossag legeltetesl 
tarsulata XO 

Kttzsegl eloljarosag 1 

Lovasz Gynla termeny- 6& szalas- 
takarmanykereskedfl,* nyeraolaj- 6b 
petr61enmlerakat , . ■ . - 17 

Marossy J end iozaegl ailatorvoa 
15 

Molnar Gynla dr. kbzsegi orvos 
19 

Radak Renrtk dr. fOldbirtofroa. 
NagymaJoT 7 

Strauss Pal KSIdblrtofcos, Kismajor 
4 
B. 8zab6 Fereno malomtnlaj 

dopos , g 

Tantos Jozsef dr. orvos 
l>p6Ba bet. bizt. infc. orvpsa 13 

Tlszacsegel 
gyasztasl ^. 
szttvetkezet 

Tr^kl J6zsel fflsaerT HetkBznap: 
8-12-ig, -,_„— ^Rangya** fo- 

gyasztdsl es ertekeslto Bitter a Kalman dr. fatermelfi, 
fakereskedfi g 

CKeudtirbrsparancsnoksaef, 
m. klr. ;j 

Hangya Fogyaszlasl es jferte 
kesltd lf6ktlzlete 6 

Kttzsegl elffljarosag i 

Rosenthal Samnelne »zv. 

azalloda, vend^glfia 5 

Tomanek Mlksa dr. fcazstei 
. orvos j] 

TISZABORKtJT — 
KBACbl 

Hivatalos 6rdk: 

Vasamap ea Hetkoznap; toalpnap . 

- 8— 12-fg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. U-15-ig. 

. Caak elofizetob r6^*re : 20— 21 -ig. 

CsendOrUrsparanesnoksag. 

DndlnsKky Sandor gor. 

eaperes , 

Felg Sari kereskedd Barczay Gyalane »zv. reid- 

birtokob 3 

B&rezay latvau fflldblrrokos, Do. 

bogihat 24 

Ispanja, Dobogohat 25 

Bogdan Kalman gyogysz^eresz 6 
Chlkan Beta dr. polgarmester, 
Pestszenterzsebet m. varos polgftr- 
mestere 2 

Frank Tlyadar niJv6nynemesit6 

telepvezetd irodaja, Pasztataskony 

,27 

Lakasa, Puaztataskony '.28 

Forrat Imre raidbirtokoa, Pusata- 

gyocs 5 

Forray Mlbi&ly fflldbirtokos, B1- 
blcbati gazdasag . 26 

KUzsegl el01jar5sag l 

IHonory Pal dr. kozaigi orros es 
a posta bet. bizt. Int. orvosa 9 

Schwartz Janos tenn^nykeres- 
kedO q 

Schwartz J6zsef kereskedo 4 

Szab6. L&szI6 gabonabizomanyoa 

7 

Szapary Gyala gr6f ffltdbirto 

kos urndalma, Pasztataskony 22 

Kastelya, Pusztataskooy . 
Tlszabnral „ Hangya" 

fogyasztasl es ertekeslttf 

szovetkezet jq 21 
Vegh LukacsHJ. aFaturas 
f6megbizptt IB 

Welnstock Aron fa- es termeny- 

kereskedo f Q 

TISZADADA 

Hivatalos 6rdk; 

Setkdzqap: TISZADOROGMA 

Hivalalos. 6rdk: 

Vasarnap «■ 
finnepnap : 
D , 8-li-ig, 

14— 18-ig. . 14-16-ig. 

Csak elofizetok reszSre : 20— 21-lg. 
Giinczl Geza kisblrtoko* 1 

Kttzsegl el«fljar6sag 2 

Ktf zsegl eltf I Jarosag, Tiaza- 
1 bdbolna g VatjArnap ea v 
r Unnepnap : 

8^12-Jg. 8-ll-Jg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. ""' 

Caak elorizetok r^sz6re : SO— Sl-ig. 

4ndrassy Geza grof, Takta- 

kenez 4 

Fried Endre termfinyblzomanyos 

...2. 

Ktfzsegl eltfljarosag j 

Lakatos KAroly termenykerea- 
kedo raktara 5 

Lelchter Hermann toj^a- ea 
baromfi kereskedo 8 

SzUcs J6zsel reformdtna lelkeaz 

, ■■ ■ ■ ■.. -7 

Veress es Tarsal hengermalom TISZABtD 

(lasd Bfidazentinihaly) 

TISZACSEGE 

Hivatalos 6rdk: 

Hetk6znap: Vasarnap e 3 

annepnap ■ 

8-12-ig, 8-11 -ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak eiorizerob reszere 20— 21-ig: 

Allamvasntak, m. klr., alio- 
masfiiuokaeg jq 

Alsoszabolcsl tiszal armen. 
teslttf tarsalat tiazacsegei ga^ 
feiiigyeloegge • Q 

Benlczky Sandorne m. klr: 

postamester' 12 

Brenner Sandor di. t a posta 

bet bizt. int. orvosa 11 

Csenddrltrs, m. klr. 2 

Fried Leo S 

Galyas And r as rdm. katli. pie- TISZADERZST 

Hivatalos 6rdk; 

Vasarnap es 
dnaepnap . 
8-12-ig, ■ 8-ll-ig. 

14— 18-lsr 14— tfr-lg. 

Csak elflfieetdk reszere.: 20— 21-ig Hetkoznap : Borbeiy Gabor ny. mln. titkar 

2 

Klfzsegl eldljarosag 1 

Lossonczy Istvan ny. buazar- 
droagy 4 

Nostra gabonatarhaz 5 

SzIIasSy LaszlO fdldbirtokos 3 

UJvAry Jbaszlo kereskedo TISZAESZLAR 

Hivatalos 6rdk: 

: «f* ; ■"'Ess,?: 

8-12-ig, , 8-1 ng, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csati eiofizetfik reszere : 20— 21-ig. 

Kovacs Lajos ref. lelkipaaztdr 4 

KOzsegl eltfljarOsag 1 

Pataky Endre dr. kflzs^gi oryos 

5 

Pongracz Jeno grol nagybirto- 

. koa, Bashaiom Q 

Pongracz Kalman grdf, Baa- 

- hutom 3 

Vecsey-OIAh Karoly gazdasaga, 

Kemenytanya 2 

TISZAFOLDVAR 

Hivatalos 6rdk: 

'' 7^21^ig. 

A tiszafoldvdri egysiges 

hdlosathoz tartozik m6g; 

Hofnok, Tiszaf6ldvdr-6sz6il6i 

Allamvasutak, m. klr. allomas- 
, fonoksege - 48 

A.mbrus Karoly tb. rtazoIgabir6 

SO 
Baghy Istvan dr. Jaraai m. kir. 

allatorvoB ,'.'■■'"' 55 

Bdgyonl Mlhaly Gynla gaadal- 

kodo es termenykereBkedo 94 

Balogh Eva kk. gazdasaga, Tbrok- 
halompnezta . 59 

Balogh Fereno kereskedo 40 
Balogh famas mar baker eskedO 
82 
Bayer Ant al afltiflniester . 60 • 
Bendd Istvan baromfi- es 

gyllmolcBkereskedfi . '81 

dottyan Sandor bfirkereakedd es 

0TJ njegbizott 1-05 

Clkta clpogyartasl eskeres- 
elmi k. f.t [. t. Martf 4 
1-00 TISZADOB 

Hivatalos 6rdk: 

«*•■ ■SSSS*. 

8^2-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-lg. 

Csak eloflzetofi reez6re: 20— 21-lg. 

AndrassyGyalagrofuradalroaS 
Andrassy Sandor grOl 

Oradatma . * 4 

Csenddrtfrs, m. klr. Q 

kOzaegi Kelle Jozsel dr 

gyakorld oiros Kozsegl el0l|arosag 
Nostra altalanoa arakOzraktarak 516 2 

kat. _„_. 

4ljohaszBarnaad,d g yijegy rt 14rXktr 8 e^^^^ 9 kedelml J 

1-66 1-10 

Csendorseg 3 

CsernAk Istvanne henteu es 

meszaros ■ \q 

Cstllag Vllmos vegyeskereskedft 

57 

Daroczy Lajos Futnra blaoma- 

nyoB 31 

Dobrosl K&rolyne-kereak. 85 

Domonyl Karoly aSrnagykerea- 
kedd 44 

Ernyel Gynla' dr. szt]l£sz-nflgy6- 
gyasz s?akorvos, kttzs.- orvos 97 

Fabian gazdasag Pasztahek 30 
Fekete Hela bentss es meazaroa 
62 
Felszeghy Pal jarasi ra. klr. 

gazdasagi feiagyelfi r 1-02 
Foszolgablroi blvatal 2 

Gal Lajos dr. ref. lelkeaz 51 
Gecser Istvan.antogenheggesssid 

ea gepmohelye 1-^08 

GOtt orokostfk gaadasaga, Kun- 

halojapnsata 23 

Gyokttssy Lajos gepjavito es 

antogenhegesztO 52 

Gy»rgy JOzsel konyvnyomda, 

konyvkOteszet. kflnyv- ea papirke- 

wsked6s - 45 

Harsanyl Fereno dr. 0gyv6d 

1-11 

HidvegJ Vllmos m. kir. poeta- 

vonalfolvigyazo g3 hogy a kQIdemeny low abb 1 1 a s a n a I as Jci z b a- 
» 1 1 a » a n e I iem ml k 6 1 % a g »e merUlhane n f ef. Ti$&nfuire& Bolczkneeht Ferene meszarbs 

6« heotes 84 

Httgye Sandor hentes 6s m6sz& 

ros 49 

Hungarla vtllamossagl r.-t. 

fiezarmdvarl frodaja ( 25 

II 16 8 Janos Id. bornagykeres- 

fcedfi 87 

IpartestUlet 18 

Jelenll Ferene kereBkedo 47 
Jeskd Janos MJegyzo^ l6go. . 

paranasiiok . 58 

Kaldz A. Istvan vae-, fflszer- 6s 

caemegekereskedo 73 

K&rpatl Adolf gydgyazer6sz 86 
Karsay Karoly dr. m. klr. 

tlsatiorvos , 14 

Kasztnd (Bortby 8zabolda-kaszin6) 

63 

Kiss Kalman all. isk. ig. tanitfi 

1-01 

N. Kovaes Ferene es Hake- 

. reskedtf'. 88 

Kovaes Jdzsel fOldbirtokosBiin- 

halmi g&zdasaga (lAsd Homok 4 is.) 

''■■'■■■." "" 4? 

N*. Kovaes Sandor vaBr, ftszer 

6s festrikkereskedft' 54 

KUvdr Aladar idldbJrtokos. 
,MartfB(Uaerabe: IV/i— IX/80-ig) 87 

Kftver Janos Kidbirtokos, Martft) 
.'■ 16 
KUzsegl addhlvatal 
Kozsegl elftljardSag 1 

Krlszt Peter ev. Ielk6sz 
Krttner Agosten dr. szolgabiri 
1 ■. .96 
Lakes Rarely epl&l' vaUalkozo 

=- > ■ - *8 

Lapatb Geza vas-, fflszer- 6s ve- 

gyeakerflBkedfi 27 

Lukaes Karoly uri es 'nfli fbdrdsz 

/- 74 

Harosl La Jos «y mav. fOthernOk' 

50 Martf ul teglagyar r.-t., 
Mekler Jenft kereskeda Mezftgazdasagl neplskola, 
m. klr. all. 1-12 

Molnar Sandnr ffiBzer- 6a ve- 

gyeskereskedfl 7§ 

. . Mrav Janos p6bmeBter 84 

B. Nagy Lajos borkereskedo 89 

Nagy Laszldne, Angyal Maria 71 

Nagy Mlhaly IIJ. vIliany-esrAdifc 
rtzerelesl vallalata 4 

Nagy Zslgmond vas- 6s ffiszer- 
kereskedd 28 

NagyhatTgazdasag, Nagyhat 

Neugebauer Antal . benger- 
. malraa 18 

Nemedy Arpad in. kjr.. posta? 
. mester -..;'■' 70 

Nemedy Zoltan addfigyi jegyzfl 
68 
panto Imre veridegifis 43 

Papp Lajos fttszer, ketbtt-azoVBtt, 
rflvidaruuzlete ' 1-04 

Pet© Mlhaly dr. poBta bet. biafr. 

int. orvos 95 

A. Petyus Istvan (bldbirtokos 80 

Polgarl tarsulatl alap kBz- 
ponti irodaja (bivittaloa 6rak saer- 
dan 6s gzombaton) 91 

Teglagyar telepe 92 

Pdsza ' Bela tUzifa- 6s sz6nkeres- 

ked6 - 61 

Postablvatal tftvlratbozvetlto; 

Racz testv6rek ssslkvlzgyara eB 
Martinovszky Audrds ieakavaske- 
resk. . 77 

Relsner .Bela J6kutl gazdaaaga, 
lasd az 8cs6dl elflflzetflk ktizott 

RAm. kath. piebanlahlvatal 

12 
Sagl End re gabona- is term^ny- 

keresk. 58 

Santha Kftlman tflzolt6parancs- 

nok, ay. th. titblztos 35 

Sarkadl Ferene hentes is 

meszaros 1"03 Seldl Istvan Mdb^rlO, Martfii 

- ■;-■;;--,- : -- l-Oe 
Seres Ferene 1-16 

Slkolya Albert aU. Isk. Igazgat6 
1-14 

Singer Ferene dr. figyv6d 69 
Slpos Gyala resrtkkereskedfl 6t 

b6raat6fuvaroz6 7 

Slpos J&nos, bprnagykeiesk., 

nun- 6b llkSrgydr 33 

Skala Belafatelepe6s6pllflanyag- 

mktara . .32 

Sbmos Janos allatorvoa 86 

Sods Laszld fSldbirtokos ptiszta- 
gyngeri gaadasiga ' 9 

Stelanla szllldotthon es vedfi- 
Intezet 79 

Stiegler Karoly saem61yant4- 
fuvarozd, g6ptnlajdonoa 6s ven- 
d6glfis 88 

Szabd Albert gyigyazeriaa 5 

SzabA Karoly birtofcos {ueemben 
IV. 1.-1X. 30.-ig) ..,.' 72 

Szabd Paine »zt. va«-, tfszer- *b 

vngyesbereskedfl 11 

Szecsenyi Istvan seikvizgyara 

1-09 

Szegedl LaJOs szemSIy-, bSranto- 

(uvarozd , . _. "** 

Szellndy Karoly hentes 6s m6- 

saaros 59 

Szllard Geza dr. onros 41 
Szobotka' Dezso ffildbirtokos,' 
;.Mar«tt :.■ -22 

Szolnokl mezogazdasagl ta> 

karekpenztar r.-t. 86kint6zete 

Sznes&nyl Ferene Wraut6fuva 

•"roz6- . ' ; ;■'.- 65. 

Szator testverek varr6g6p-, ke- 

rtkparwktar 6s jav1t6mnhely 20 

Tarnay Istvan dr. figyv6d 67 

testneveiesl es nepgondozd 
kirendelts6g 64 

liszafttldvarl kttzsegl hltel- 
szOvetkezetf mine az O.K.H. 
tagja 93 

Ttszavldekl hengermalom* 

b6rl6: Gyetvai PA1 21 

Tdth Gyula kosar-, kertibutor 6s 

haaiipari ttaeme f" 

Vadasz Aladar dr. Bir6-f6La 

tanya (Qzemben : V/i— X/31-ig) 24 
Verbdk Geza dr. oivos 6 
Vlgb Janos hentes 6s m6szaroB 

1-18 
Welsz Janos Takereskedfl . 17 
Welsz Jentt gabonakeredbedO 10 
Welsz Szever gabonakereskedfi Fekete JOzsel fflszerbereskGdC 

2-05 
Fekete Paine 2-06 

Holnb Andras dar&l6 malmoa 

. 2-09 
Horvath Istvan vendeglfe 2-22 

Kaldz Benjamin fiiszer-, vas- 

vegyeskeresked6 , 2-21 

Kenderesy Bela gydtnttlcskeres 

kedfl 2-12 

Kiss Bombl Ferenene Ozv. 

kereakedO '- 2-02 

Komondy Imre vegyeskerea- 

kedfl 2-03 

B. Nagy Ferene hentes' 6s 

meaBaroa 2-28 

B. Nagy istvan hentes 6s 

m6searos 2-07 

Szalal IstvannA all. tanit6n6 

2-10 

Ctblztossag 2-08 

Vlda Gyula all. el. iskolal lgaz- 

gat6-tanlt6 2-18 H6tk0znap; TISZAFOLDVAR. 
6SZ0LL0 

A tiszafoldv&ri egystgea 
hdidzathoz tartozih 

Hivatalos drdk: 

V/lr-X/81-ig: 

Vasamap 6a 
Qjinepnap: 
7— 12-ig, 7— 11 -1g, 

14-^lS-lg. ii— 16-ig 

XI/1— IV/SO-ig: 
u , ttlUtli „, , Vdsftroap 6s 
H6tk6znap: fi nne pnap 

8— 12-ig, 8— ii-lg, 

14— 18-ig. 14-16-lg. 

Osah el6fizet6B r6sz6re: 80— 21-ig. 

A tiszafdldvdri egysiges 
haltizathoz tartozik meg: 

Homok. 
Acs Mlklds dr. orvos 2-01 
Baikal Sandor If J. asztaloB- 
■ mester 2-16 

Balogh Janos hentes 6s m6sBaioB 

Dezso S&ndor ref. k£ntor-tan!t6 
2-14 

Dorman Mlhaly magantiszt- 
viseW 2-11 

Fekete Bela hentes 6s m6szaroa 
2-15 Katonal faatdsagok es ala- 
knlatok : 

Jardsi katonai parancsnoksag 38 

Kekessy GyUrgy fUldbirtokos, 
TisaaszOlia 143« 77 

Keller Laszld eapcres-pl^banoa 

54 

Kiss Ferene, 14 

Kiss Janos fakeresked6 64 

Kondra Mlhaly nyng. tanar 70 

Kovdcs Imre vend6glo, kav6baz 
6s azailoddB 40 Kovacs JOzsef 

keresked6 TISZAFCRED 

Hivatalos 6rdk: 

7— 81-ig. 

Addhlvatal, m. klr.. 83 

Allamvasntak, m. klr. 21 

Aszddl Istvan dr. fogorvos 6s 
gyakorloorvos 1 X 

Ba|dr Jen ft, a KBver Jozsef ga- 
bonac6g tiBatvis«18je .39 

Bakalfir Sandor autdfavaroeasi 
yallalaU . 91 

aloghne Mayer Paula Vaeunm 
Oil Company r.-t. k6pviaelete 
Telepe 68 

Barna imre aavinyolajlerakatos 
26 

Blan Albert kefegyar, tilzlfa, 
sz6ntelepe 28 

Blan Oszkdr szallitasi-, bgraoto- 
es UxIvAllafaia 27 

Blan Laszld dr. figyved 55 

Bohory Gyttrgy vit6z, ityug. ro- 
Ispan, Pusztadomahaza 42 

Bdnls Elemer ny. rendortanacBos 
petroleuitinagykereskedO 80 

Borbely Andor th. utbiztos 88 

Brand Aladdr gabona- es ter- 
menykereskedfi 12 

Brann Geza banklrodi 41 

Braun Ignae es fla rflfSs- es 
dp6kereuked6 43 

Brener Jdzsef kereskedd 44 
Budabazy Bezsft vasuti ven- 

d6glfls 93 

Csendortlrs, m. klr. 9 

Czakd Fldrldn heogermalma 5 
Dankd Sandor ref. Ielh6ez 48 

Dlenes Barnabas dr. figyv6d 

67 

Dnrd Sandor gephoosiveaetfi 69 
Bntka Lajos gazdalkod6 8 1 

Eger-gyftngy«svid6kl vllla- 
~iossagI r.-t. 71 

Epstein Gezane ttzv. (Magyar 
korcina* gyogytar 84 

Flczere Jenft dr. fflszolgablni 
53 

Fftszolgablrdl hlvatal 1 

Geese Janos vltez, 6teszt6eloszt6- 
telep 62 

Gltlck Gynla fakereskedo 30 

GyllmUlcstermelesl tntezft- 
seg, Fenyres Pai gyUmblosterme- 
16siint6z6 82 

flalasz Jenft term6nykereskedfi 45 

Hangya konznm szftvetke* 

ze^ ttszafflredl fWkja QQ 

Hegedtfs Lajos mm-, likttr-, 

pftlinkael6Allft6, bor-, sttr-j pilinka- 

nagy kereskedd 74 

Hevesmegyel Takardkpenz- 

t&r tiszaffiredl fl6kja 2 

Jakab Krnft dr. orvos 46 

Jarasblrdsag, klr. 17 

Justus Gyula napybirtokos 
Kallna Janos BikaazallA 58 Kdzsa Jdzsef dr. orvos, az OTI 
6s OTBA kOrzetl kezeloorvosa - 81 

Kftzsegl elftliardsdg 3 

Kttzsegl elftljarosag, Orveny 

15 
Kutby Eleb dr. JArasi ttsatl orvos 

29 

Llpbsey Akos Attlla okl. mezfi- 

gazda 78 

Magyar Korona gydgyszer. 
tdr, b^rld Sperlagh Joasef 92 

Nagy Jenft kGzaegl allatorvoa 26 

Ondl L&szld ro. kir. postam ester 
83 
Orszagos Magyar Tejszllvet- . 

kezetl Kftzpont m. »z. tisza- 

iUredi tejilaeme 47 

Orszagos Ontftz6sUgyl Hlva- 
tal, m. klr., tiszafttredi Ontttefi-v 
rendsaer6neb saivattyiitelepe, 
0rv6ny 13 

^Palatlnlus" Spitfl 6s Iagatlan- 
Jprgalmi r.-t. 78 

Penzttgyftrl szakasz* m. klr. 
36 
Pdes Mark dr. 0gyv6d 90 , 6s ftlszeri 
19 RAcz Sandor gy6gysaer6aa, 
gydgyszertara Rubinstein 

resked* OD Andor baromflke- 
57 Rubinstein Hermann flveg- 6s 
poroellankere.skedo 6s demfonk6szi tfl 

Ruttkay Elemer dr. dgyved 16 
Schletmlnger Istvan dr. 22 
Serban Istvan okleveles gazda, 

ecetgyaroa 72 

Slgntdnd Bela dr. Mav. palya- 
orvos 80 

Suranyl hepgermalom, J9n- 
ranyi QyOrgy r6aztulajdonos> fflld- 
bir tokos 49 

Szabd Elemer villa nyszerelfl 75 

Szdntd Kdlman dr. orvos 7 

Szemerey Laszld tabar6kp6na- 
tari fonOk 68 

Imar Istvan dr. jarasi kir. 41- 

latorvos 65 

TlszalUredl jarasi lnartes- 

tttlet 84 

TlszalUredl Ndpbank ds 
Hflelszttvetkezet, mint aa 
0>K.H. tagja 51 

TlszalUredl tegla. 6s cserd| 
gyar r.-t. Gyartelep 

Thoma-Eleb gabonakeresked6ae 
a* art6z1katfnra8i vallalata 6 

Thury Jdzsef antdfuvarozd 6s 
6pit6sl vallalkoeo 59 

Lakasa 87 

TUzoltdparanesnok Balogh 
Gabor, kCzs6gi fojegyzft 23 

Vlzy Istvan dr. k6zs6gi orvoa 73 

Wagner Marton 6pit6si 6s bajo- 
zasi vallalata, cementgyara 37 

Wagner S Andor 6pitfim ester, . 

6pit6si vallalata 6s g6pkeresked6se 

86 

Welner Ernft (akereskedft 20 

Welszmann Jdzsel kereskedd 8 

Wlldmann Gynla bergaadasaga 
32 O 

M 
1A 

n 

X 
Z 

o ■ 

3 ip. 

10 517 Tism$gwt* Erhezett tiniirato akkor kfehesithfitg leaavorsahhan. TISZAIGAR 

Hivatalos 6rdk: 

nAtb-K.„o Vasarnap es 

BetkCznap: onnepnap : 

8— 12-ig, 8^-li-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak e!6fizet«h reszere : 20— 2i-ig. 

Balas Maria slpekl { 

Benkd Gyula tiizifa es szen- 

kereskedfl i 

KOzsegl eloljardsag 
Szeky Peter ifj. faidbirtokos { TISZAINOKA 

Hivatalos drdk: 

8- 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14-15-ig. 

Csak elofizetok reazere ■ 20— 2i-fg. Haraszty Karoly gazdasaga 
Kozsegl eloljardsag TISZAISTVANFALVA 

Hivatalos drdk: 

HetkSznap: Vasarnap 6s 

tnnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik reszere: 20— 21-ig. 

Bang GyBrgy malomtulajdonos 2 

Kbzsdgl eloljardsag l 

Marz Jakab vendeglfls 6 

Morgenthaler Ferenc evahg. 

lelkesz g 

Ttszalstv&nfalval lorgalml 
r.^t. takardkpdnztar es 
vlllanytelep 3 

Wartz Jakab, m. kit. posta- 

megter a TISZA ISTVAN 
KERTVAROS 

(lasd Tiszaiatvanliget.) - 

TISZAISTVANLIGET 

(Elofizetoket lasd a badapesti elofize- 
tok: kfizfltt.) TISZAKALMjAN- 
FALVA 

Hivatalos drdk: 

HetkSznap: 'vasarnap. 4b 

■ tinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-isr, . 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetBk reszere: 20— 21-if 

Kovacs Ferenc mdv. allomas 

vezeto "2 

Kttzsdgl eldljardsag 1 

TISZAKANY4R 

Nyilvdnos tdvbesz4l6 dllomds 
a kbzsigi eldljdrdsdgndl 

(Kisvirda 159. sz. elfifizetft) 

TISZAKARAD 

Hivatalos drdk: 
SetkGznap: HetkOznap-. TISZAKERECSENY 

Hivatalos drdk: 

MH^ '-tea? 

8— 13 ig, 8— 11-ig, 

U— 18-lg 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20 -21-ig. 
Kozsegl eloljardsag TISZAKESZI 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
unnepnap: 
8— 12 : ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig -14— 15-ig. 

Caak elofizetok reszere:. 20— 21-ig. 
Csendorbrs, m. klr. 1 

Kozsegl eloljardsag 3 

Nagy Lajos dr. koWegi orvoa 6 

Szabd Janos csatby, f6ld- 

birtokos, okl: gazda 
Tornallyay Bertalan ffild- 

birtokos 5 

Vass Albert fflldbirtokos, keselyfis 
nalomtanya Tiszakeszi, lisd a mezo 
ct>atl elofizetok k6zt. 

Zsory Gytfrgy ny. alispan 2. 

TISZA KOROD 

Hivatalos drdk: Betktonap: TISZALADAOT 

Hivatalos drdk: 

Vaflirnap 6s 
Onnepnap: . 
8— 12-ig, . 8-11-ig, 

' 14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Ceak elofizetok resaere: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl eUSIjardsag 1 

Pallfy Sandorne llj. «asv. gr6I Hetkdznap . Vasarnap 6s 
iinnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14-lfi-ig. 

Csak elofizetok reszere: 20— 21-ig. 
Csendorseg, m. kir. 2 

KAntor Pai asztalos 5 

Kbzsegi eloljardsag 1 

Kramer Jdzsel malomtulajdonos Vasarnap es 
ttntiepnap: 
8— 12-ig, -8— li-ig,. 

14-18-i.g 14— 15-ig. 

Caak elofizetok reszere: 20— 21-ig 
Fekete Lajos ref. lelkSsa 6 

Kertdsz Mlklds fBldbirtokoe 4 
Kbzsdgl elfiljardsag l 

Tlszak6rddl „Hangya M 
fogyasztAsl es ertekesltd 
sztfvetkezet 5 

ZsUrger Laszl6 ffildbirtokos 2 HetkOznap: TISZAKCRT 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
flnnepnap; 
, 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetflk reszere: 20^21-ig. 

A tiszakurti egystges hdld- 

zathoz tartozik: Kisasszony 

szbllo. 

8 
19 TISZAL0K 

Hivatalos drdk: 

H^tkoznap: ^J™^ 

8— 11-ig, 
8— 18-ig. 14—15-ig 

Csak elofizetok reBzere: 20— 21-ig, 

Allampenztar, m. klr. 9 

Antallly Jenfi dr. Jarasi m. kir. 

allatorros «J4 

Bartha Laszl6 ref. esperea 28 

BodnAr Laszl6 malomtulajdonos 

7 

Bodnar es Bodzas termeny- - 

kereskedOk 34 

Cseb Zoltan dr. kfizsegi es posta 

bet. bizt. Int. orvosa 12 

Csenddrifrs, m. klr. 5 

Czlmmer Henrlk abrnaeykeres- 

kedo, Dreher— Haggenmaeher 6a 

Eesavenyaero'k foraktara 29 

Darvas Aladar dr. Cgw^d 3 
Dessewfly Aarel grdl hajnalos 

gazdasaga, Rajnalos-tanya 1Q 

F6szoIgablr<i ■ \ 

Frtedl&nderilenffdr.orvos 27 
Goldmann Pal fakereskedfi H 
Jarasblrosag, klr. 19 

KUzsegl elGljardsag 13 

Katonal parancsnoksag dadai 

als6jarasi, m. kir. 30 Lajos teiirftllatorvoa 
Brcss Ferenc malombevlO 
Balcsn Geza dr., a posta bet. 

bizt. int. orvosa 2 

Csendttrseg . 5 

Csucs Sandor kereskedo . 18 
Hangya sztfvetkezet 4 

Hantzmann Ferencne m. kir. 

postamester \Q 

Borvath Sandor utoda Henger- 

malom fiiresztelep tulajdonosa 7 

KlsleghlNagy Lehelne eziedes 

Bzvegye u 

KOzsegi eltfljardsag 1, 3 
Magyar szGldsgazdak orsza- 

gos borertekesft6 sziivet- 

kezete pine^szete 12 

Molnar Gyula vjtez, kJizsegi 

fojegyzd . ie 

N. Babb Gyula 13 

Szab6 Julia dr. orvos 14 

Szakacs Laszl6 auto- es gep- 

javitomfihely, bereseples, beranti- 

favarozas 17 

Tatar Sandor fatelep, gCzfiiresi! 

es epitoaayiijfkereskedd 20 

TiszakUrtj kiizsegi takarek- 

penztar q 

Varga Laszl6 beraut6s . 15 
Walkovszky Laszld r. k. Iiolyi 

Ielkesz q Kiegeszitd parancsnoksag 8 

Koreck Blcb&rdne m. kir. 

postamester 33 

Rub Bertalan SpOlet- 6s tuzifa- 

kereskedo 28 

Kan es Kaf sler epiilet-, tuzifa- 

ee betonarnkereskedfik 4 

Lukacs Lajos bSrkereskedfi 
Matlszkd Janos serteskereskedo 
25 
1H. klr. Orszagos Onttfzes- 

Ugyl fllvatal £pltesvezettf< 

sege 82 

MoInar^Gyula dr. J. iiszti orvos 
,21 
Nenwlrth Ferenc termenykeres- 
. ked6 26 

PenzUgydrl szakasz, m. klr. 
17 
Rab Jdzsel «6zarvaso gy6gyszer- 

tara 31 

Bevlczky Tlbor, Tiszatardos 

18 
Szomjas GasztavnetfzT.gazda- 

saga, Lajostanya Q 

Szeman Andras fa-^ sz6n- is 

nieszkereskedO (uzemben : X/l— 

IH/Sl-ig) ■' 15 

Tlszalifkl takarekpenztar 

r-t. 2 

Vasvarl Sandor dr. ttgyved 14 Vay Mlklds b&r6 

Kisfastanyaja Hetkoznap; 518 TISZALUC 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
iinnepnap ; 
8— 12-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. i^—is.ig, 

Csak elofizetok reszere: 20 — 21-ig. 
Allomasf#n0kseg, m. kir. 7 
Andrdssy Geza es Aland grdl 
urudalma, Gahriella-paszta 2 
Balogh Gabor dr. vjtez, U S y- 
\ii, v. or sz. kepv. 9. 

Bodndr Istvdn dr., a posta bet 
bizt. int. orvosa es kOrorvos 8 
Csenddrseg, m. klr. 5 Grdt Pallly-Erdddy a__ _„ 
es grdl BrdOdy Franclska 

tiszalnci nradahna ■ ■ 3 

KSzsegl eldljarosag 4 

Kttstel Richard termenykeres- 

kedo, «Fntnrai bizomanyosa, lakasa 

ii 

Tiszalnel mfiraalom es ter- 
mdnykereskedes 1 

Toth Albert ref. lelkeaz 13 
Varallyay Vllma vajflzeme 14 
Varhelyl Gynla m. klr. poata 

vonalfelvigyazd 10 

Zehetner Jdzsel kSrallatorros 6 

TISZANAGVFALU 

Nyilvdnos tdvbesstld dllomds 
a kozstgi eldljdrdsdgndl 

(Rakamaz 7. sa. elfifizeW) 

TISZANANA 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiflzetok ressere : 20— 21-lg! 

Csendfirtfrs, m. klr. 5 

Dlszkd Jdzsel r.kath. plebanos 3 

Eger-gyttngyosvidekl villa- 
mossagl rt. kb'rzeti szerelO 9 

Kovats Istvannd m. kir. posta- 
mester 10 
KOzsdgl elffljardsag i; 
Inczddy M f kids kereskedo 6 

Lumnitzer GnsztaT kszsegi 

allatorvos .2 

Nagy Ferenc takarmany- es ter- 
meny bizomanyos 7 
Schmied Mdrlc , termeny keres- 
kedfi 4 
Szakats Zoltdn gyogyszeresz 
,.Isteni goudvisel^a" gyogyszertara 
■ 8 

TISZA0RS 

Hivatalos drdk: 

Betkfiznap, ^™ n P ap t ..: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15^ig. 

Csak elofizetok reazere : 20— 21-ig. 

Boroczy Istvan dr. kfirorvoe 3 

Csenddr&eg, m. klr. 4 

Kozsegl eltfljardsag I 

Mlknla Matyas r. k. p!<Sbano3 2 

TISZAPALKONYA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 

nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig 14 -15-ig. 

Csak elflfizetok Teszere r 20— 21-ig. 

Csenddrsdg, m. klr. 2 

Ddlborsodl TIszal Armente- 
sltt* ds Belvlzszabdlyozd 
Tarsulat I. sz. Gatfelfigyelosege . 

K«zsdgi el&Ijardsag 1 

Levi Zslgmondne Uzt. fakeres- 

kedes 6s cementarugyara 3 

TISZAPfiTERFALVA 

Hivatalos drdk: 

HetkSznap : Hetkflznap: 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasdrnap is 

finnepnap: 

' 8— ll-ig, 

14— 15-ig. Csak elofizetok r6sz6re : 20— 21-ig,;, 

Csewd«r«rs, m. klr., 

Tiszabekeiiy 4 

Komldssy Peter dr. kbrorvos 2 
Korjegyzdsdg 1 ha tavbesz^ldn mondatia be. Tiazavjirkfmy TISZAPUSP0KI 

Hivatalos 6rdk: 

_. , _ Vasarnap 6s 

Hetkoznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eloflaetok reszere : SO— 2i-lg. 
Kbzsegl elfflJarAsag ] 

Laurltz Geza, a saatmari saekes- 
. baptalan uradalmanab Jfiszagfel- flgyelflje TISZABAD 

(lasd Vasmegyer) TISZAROFF 

Hivatalos 6rdk: 

n / fV .„„„„. Vasarnap ea 

- Hetbflznap: tinaepnap: 

8— 18-ig. S-^ll-ig, 

:"-,. 14— 15-ig. 

Cs.ah «W Izetftk riszere : 20— 21-Ig. 

.4 tiszarofH egysiges hdld 

zathoz iartozd kozpont: 

Pusztagyenda. 

Armentesltd-tarsulat, kozep- 

tlazai , . 8 

Balla testverek gozmalma 7 

Barezay Gyula II]. fflldbirtokos 

Borbely Gabor ny, min. seged- 
titk&r ,.■'■., 4 

CsendArttrsparancsnoksag,. 
m. klr. 6 

Csete Ambrus gy6gyszeresz 14 
DohauybevaltA hlvatal, 

klr. 

Fabian Emil dr. orvoa 10 

GrAlGeza 11 

Bubay Zstgmond bSrallatorvos 
9 
ttiizsegi eKUJarAsag 1 

Lengyel Beta dr. kdzsegl orvos 

Lukacs Andras ktizsegi ffi- 

jegyzb' 18 

Magyar? Kossa Istvan Id. 13 
Nostra gabonaraktAr 16 
R£kassy Gyula vlt6z, Kflzeptiszal 
Arm. Tara. igazg. f5mern8ke 17 
Szerencst Ballnt gabonaberea- 
ked6 8 

Waldeck Hubert grAf ffild 
. birtoboa 2 Breuer Dezso rflidbirtokos 25/5 
Grimm Ferenc gy6gyszeT6sa 8 

Heves-Szolnok-Jaszvldekl 
Tlsza- 6s belvtzszabalyozA 
tarsulat 10 

Janossy Ferenc ftsldblrtobos, 

Vaskeresztmajor „ 25/4 

Katona Dezso" Putura albizom. 9 
Kttzsegl eltfljarAsag 1 

Ledhlczky Jeno dr. feidbirto- 
bos, VbTBsmajor ■ ■ ■ 25/2 

Nagy LaszIA vitez, aesmester 6s 
epicesi yallalkozci 12 

Nostra altalanos aruktfzrak- 
tarak es kereskedelml r.-t. 

tlsz-asulyl kOaraktari tlzeme 5 

PAcz Janosne m. bir. posta- 

mester .11 

Szenasy Lajos foldbirtokos 6 
Szenasy Mlhaly fflldbiriokos 

(flzemben: V/i-X/31-ig) 25/3 

Tlszasulyi gozltlresz es gtf z* 

malom Groszmann Farkas 

es Hal r.-t- 3 TISZASZALKA 

Hivatalos 6rdk: 

„. , , Vasarnap es 

Betkoznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

I* -18-ig. 14-16-ig. 

Csak elotizetok reseere: 80— 21-ig. 

Beregvarmegyel vlzszaba. 
lyozA es armenteslto tar> 
sulat (Gatfel&gyelOseg) 6 

Klopler Mlhaly raidblrtokos 3 
Kttzsegl elfflJarAsag 1 

UJtanya postal nyilvanos allomas 2 
Weill Zslgmond 5 TISZA- 
SZEDERKENY 

Hivatalos ordk: H6tbbznap: 8— 12-jg. 
14-18-ig. Vasarnap 6s 
Unnepnap : 8-^1 i-ig, 
14— 16-ig, TISZASALAMON 

(lasd Csap) 

TISZASAS 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-Jg. - 8— tl-lg. 

14-18-ig 14— 15-ig. 

Caak eiflfi«tob re»eere : 20— £l-(g 
BezI Zslgmond dr. bCrorvos 3 
KUzsegl eUSllarAsafl 1 

Tlszasas es vldeke logyasz* 
tasl es ertekesito szttvet- 
kezet 4 

TISZASCLY 

Hivatalos drdk: * 

„._. _ . Vasarnap en 

BetkCaoap: finnepna^ 

-. 8-12-lg, 8-ll-1ff, 

14-18-ig. 14-16-lg. 

Cnak elflfieetok reseere: 80— 21-1 g. 

A liszasulyi egysiges hdld- 

zathoz tartozik meg: 

Kolopfiirdd. 

Bak6 Lajos fOldblrtokos, M^rges- 
puszta . . ( 25/6 

Basthy Mlklds rOldbirtokos 7 

Bornemlssza Jozsel dr. orvoi, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 2 

BrachleldSandorfOldblrtokos 4 Csak el3flaet6b r^azdre: 20— 21-Ig. 
DrAth Ernd termenykereskedfi 3 
Etttvlts Ferenc ref. lelk^&z 2 
Bangya fogyaszt&Ei 6s 6rt6kesit6 
Bztivetkezet " . ^ 5 

KBzsegl elUljarAsag 1 

Lovasz Gerzson ref. lelHsz 4 
Szab6 G. LaszlAnA m. kir. posta- T1SZASZENTIMRE 

Hivatalos 6rdk: 

■ Vasarnap e& 

H6tk6z n ap: finnepnap: 

8— 12-lg. 8— 11-Ig, 

14-18-ig ' 14— 15-ig. 

Csab elCfizetdb rfszere: 20—21-ig, 

Batofib Zslgmond dr. kCzsegi 
»ie a posta bet. bizt. int. orvosa 10 

Bekany Od0n gozmalotntulajdoitos 
4b Wldberlo 5 

En gel Gyozo fakereakedo 6 

Epstein Zoltan termeny-, vas^ es 
b6rkereskedd 11 

Kolesel KendePal ftsidbirtokos, 
ny. buszarezredes 2 

KKzsegl el«Uar6sag 1 

Lazar Zoltan dr. ktizs6gl orvos, 
O.T.B.A. hbrzeti orvoa 15 

Navay Kalmanne «zv. fflldbir- 
tokos, Pnsztaerzsebet 8 

Papp LAszlo gy6gy8zeresa 8 

Schilling Frlgyes bar6 ffild- 
birtokos, Pusztasorbat. 4 

Schwartz Samuel berld, Poszta- 
szentgyflrgy 7 

Szalal Sandor postak^zbesitfi <5b 
Bzallit6 9 TISZASZENTMARTON 

Hivatalos 6rdk: 

„.:,„■ Vasarnap 6a 

BstkOuap : finnepnap: 

8— 12-ig, 8-li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfiflzetOk resaere : 20— 21-ig. 

Ktfrjegyztfl blvatal 1 

Lancia J6zsetne herceg ' 

Ode scale hi Marglt nradalmi 

intezSs^ge , 5 

MAnus Ferenc iff. beresbedfi 4 

T1SZASZ0LL6S 

Hivatalos 6rdk: 

„ t m Vasarnap es 

HetkOznap: finnepnap: 

8-12-ip, 8— 11-Ig. 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Caab elflfizetflt reWre : 20-^21-lg. 

BanA Antal ny. Jfiriablrd, Kagy- 

pauc6los 3 

KOzsegl eltfljarOsag 1 

Seres Laszlo dr., a posia bet. 

biat. int. orvosa 2 

TISZATARDOS 

(lasd TiszalCk) 

TISZATARJAN 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap ie 

Uetdtenap Qnoepnap : 

8-12-ig. 8— 11-ig, 

14-18-ig I4^l6-1g 

Csak elofizetok reazere .* 20— 21-ig 

Almassy Benesne grAIne nra- 

dalmi rWntezosege 2 

KtfzsegL elflljarosag 1 

Ladanyf JenO okl. eidfi- €& 

birtokTendesfl mernOk 3 

TISZAUG 

Hivatalos 6rdk: 

„, , . Vasarnap es. 

Hetkfiznap : flnnepnap: 

8 -12-ig, '8— 11-Ig, 

14— 18-fg. 14— 15-ig. 

Csak eloftzetoli r6szere : 20— 21-ig. 
Barczy Laszldne barozihazi, m. 
bir. p os tames ter 4 

(obor Karoty f fiazerbereskedo es 
borkfizvetito (HzemDcn: X/l— 
III/31-ig) 6 

Kozsegl eloljardsag 1 

Radvanyl Rarolyne seal. bar6 
Pechtig Margit gazdaaaga 3 

Tlszaugl M Hangya« Szovet- 
keaet 10 

Ochtrltz A made Em line 
gr6fne 2 

Klsbobrosi gazdasiga 5 

tiszai5jfalu 

(lasd Alpar) 

TISZAUJHELY 

Hivatalos drdk: 

' Hitkb'znap: Vasarnap ^s 
Unnepnap: 
8-12-lg. 8-11-ig. 

. 14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfizetflk reszere 20— 21-ig. 

Cslzmar Istvan gfir. kat. lelkesz 
5 
Flntha Sandorne ny. jegyzdne 
8 
KttrJegyzOseg 1 

Lakatos Janos s. jegyzd 10 
Levente egyesttlet 7 

Mttialka LaszlAne ttzv. 8 
Parducz Rezso ref ." lelkesz 
Szlttner Imrene postangynCk 

11 
Ujhelyl Ferenc okl. gazda, IJild- 

birtokos .4 

Varga Endre all. isk. igasgalo 

tanito 9 

Vaszkur Peter malamtnlajdonos TISZAUJLAK 

Hivatalos 6rdk: 

7— 21-lg. 

Csenddrseg, m. klr. 8 

Flntha Istvan dr. orvos 19 
Frfedmann es GyUrgy 6 

Grtlnsteln Erntf ant6- 6b mez6- 
gazdasagi gepjavitdfizeme 16 

Bhrtmann Bernat fakereskedd 

32 

Bee Janos bdrkereskedO 33 

Kajdy LaszIA m. bir. postamester 

25 

Knauer Sandor rom. kat. pl4ba- 
nos ■ . ,13 

Karpatal jal bank f 16b ja 4 
K«riegyz«sAg 10 

Lang Gynla 6s Ba gdzfnr^sa 15 

Mlhaltcs Jen6 ay. mav. 1 opalya- 

meater 34 

MHovan Jend vegyeskerekedU 81 

Nagy.Idai. Ferenc lisst T bA es 
mindenf^le kiJailelmezesi eikkek. 
kereskedese ■ ' 20 

PenzUgyfiri szakasz, m. klr. 

Podkarpatszky Bank A. T. 

fi6kja ■ 04 

Popovlts Sandor «Mateosx » ter 

lieranto fnvarozasi vallalat 39 

Beszegey JAzsel vasati vendeg- 

Ifls 29 

RAna Jend dr. al la t orvos 22 
RoykA Ferenc magantisztvlselS 

lakasft 1 

RoykA Janos gyigyazeresB 12 
Rozner Herman dr. orvos 11 
Sagl Istvan aPutura» r.-t. bizo- 

manyos '37 

Schwartz Testverek ffiezer- 

es gyannatimnagykereskedflk 7 

Tarpay Lajos ktfzB^gi »jegyzo 

SO 
Szendy Elemer miv. int6zfl, 

allomasffinOb 6 

TIsza-SzamoskUzl armente- 

sltfi-tarsulat 17 

Tlszaujlakl Takarek es 
Hltelsztfvetkezet 23 

Tlszaujlakl M Futura" btzo- 
mAnyossaga 3 

Turul lUmszlnhAz'* p^nztara 

27 

Lakas . ' . 1. 

Vass Endre nun- es likorgyar 28 

Vass Karoly Flal radid-, villa - 
mossagi, vas-, fii&zer-, festekkeres- 
kedeae, kovaos- es ftltdszeneladas, 
nagyban es kiosinyben 9 

Vass Sandor vaskereakedfi 14 

Zlpszer IzsA termenykereskedd 

24 
Zsttrger LaszIA tenn^nyberes- 

bedo, gazdalkodd 2 

Zsttrger es Tarsa termeny- es 

gyapjnkereskedes 26 m 0: 

X 

7 
0s 

N o 

I TISZAVALK 

(lasd Borsodivinba) TISZAVARKONY 

Hivatalos drdk: 

Hetktisnap: Vasarnap 6e 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetOk r6sa6re: 20— 21-ig. 

Csendttrttrs, m. klr. ' 2 

Fejer MlklAs dr. l«ldbir tokos 3 

Hamos Beiane ny. alezredes 

bzvegye (unembenVI/l-XI/30-ig.) 5 

BontfArla vlllamossagl r.-t r 

kirendeltsege 4' 

KAsa Lajos (oldbirtokos, lasd 
. Vezsenyi-Bz6Wb elflfizettti kttzt." 

I KtlzsAgl eloljar Asag 1 

519 TUzav&rkonyi-HzMWk TISZAVARKONYI 
SZ6LL0K 

A jdszkarajenoi egysGges 
hdldzathoz tartozik. 

Hivatalos drdk: 

B— 12-ig. 8— il-ig, 

t4-18-ig 14— 16-ig 

Caak elflfizetdk reszere: 20— 21-ig. 

Kantha Geza dr. vltea, fold- 

birtokos 2-02 

Nemeth Balazs dr. fBldbirtokos 

2-01 

Ndmeth Sandornd fBldbirtokos 

2-05 

Novothny Mlklds II j. gyflinbleB- 

falskolaja 6b bergazdasaga 2-04 TISZTABEREK 

Hivatalos drdk: 

Betkoznap: Yn^JnaVf 

8-12-lg. . 8— il-ig, 

14- 18-ig ■ 14— 15-ig. 

Csak elofisetok reszere : 20— 21-ig. 

KB zpegt eldljdrds&g 1 

Szoboszlay Sandor dr. fiildbir- 

tokos 3 

TITEL 

Hivatalos drdk: 

7— 21rig. 

Addhlvatal, m. klr. 3 

Bacskat hajdz&sl vdllalat 

Podusel LaszIO es 8araiesk6 GyOrgy 

35 

; Bdllnt Ferene dr. ffiseolgabiro 

■ * 34 

i Csenddrseg io 

' Fdszolgabfrdsag 12 

J FdvamhivataJ, m. klr. 13 

, Gere Jdnosne v. Kerekgyfirt6 
Jenny *jO 

! ' HaldallonuBs paranesnok> 
. saga, m. klr. 22 

flfddpftdsl klrendeltsdg, m. 
klr., all. gepgyar "2 

Jankovles Mlh&ly hajdepfto es 
hajdzasi vallalata 2? 

Jdrdsfairdsag, Klr. 24 

Klrdly Pdter dr. m. kir., tiszti 
orvos 39 

Kovacs J6zsel postamester 32 
Kdzsegl eldljardsag n 

Kezeld iroda ■ , ■ 26 

Kdzsegl vlUamosUzem 21 
Magyar Klrdlyl Folyam- es 

™— " izasl - ■* ■■- TOALMAS 

Hivatalos 6rdk 

Betkoznap: Dlsztivlratfal QdvozoHe 8— 12-ig, 
14— 18-ig, Vasarnap «s 

onnepnap: 

8-tl-ig, 

-15-ig. Csah elofizetok reszere: 20— Sl-ig 
Andrassy Mandgrdf roldbirtokos 
1. 4 
Katona Gyula, Tamaskata 2 
Kdzsegl eldljards&g 3 

PrdnayGydrgy bardallamtltkar 
5 

TOFALU 

(lisd Aldebrd) ./ Heikdznap: TOFEJ 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s 
Onnepnap : 
8— 12-ig. 8-ii-lg. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Cask eldfizetOh reszere: 20— 21-lg 

Bartha Mlklds fdldblrtokos, Radi- 
baza-puszta 5 

Brand Sandor dr. alispan, 
KIsf alnd-puszta 1 

Celbttl Menyhert teglagyaros 8 

Kosztollez Samu vegyeakereek. 

2 
Meszaros Ferene fiszerkeresk. 

3 
Novak Istv&n vajmester 4 

Sellyey gazdasdg, LorantbAza 6 Klein Updt bor 7 es aflrnagykerea. 

kedfl :..- — — - 

Kdzsegl eltfljardsag 

Lazarovits Berndt e» lla ... 

kereskedok 80 

Ldrdnd Ernd dr. iigyved 7 

Molnar K&lman runt- 6b likfir 
gyaros ,, £q 

Nagy Ferene dr. kCzsegi orvos 

18 

Neuberger Jdzsef igaagaid 50 

Neumann Albertndttzv.szlhio- 

birtokos 23 

Relsmann M&rton banMgazgatd 

16 

Rdthluchs Srdkdstfk gybgy- 

szertara J 4 

Scnmltz Sandorne Ozv. 65 
Selller Mand vaskereskedO 24 
Se filer M6r vaakereskedft 21 
Sotalvatal, m. klr. 46 

Szantd JF. Endre dr. Tnber- 

kul6zis szakorvos, posta bet. bizt. 

orvosa, Tisza I.-u. 28. 3Q 

Szarfory Richard ny, ezredes 

19 
SzolgablrAI hlvatal 4 

Tlszafalvl Viktor mflszeresz, 

geplakatos, ant6, Tillany, elektr. 

heggesztaiizera 58 Tengerbajdzfi 
n0ks6ge 
Mayer Jen6 dr. «••-*• tigy. , klr. kCzjegyzfl 
19 
Orosz Istvan ffijegyzft 7 

Penzttgyfirl szakasz, in. klr. 

15 
Pfeller Frlgyes malomtnlajdonos 
23 
Revdrs6g, m. klr. render- 

s«g 6 

Szellnger Jend gy6gyszer6sz 43 

Tatai testverek motormalom 8 

Tltell else takarekpenztar 

r.-t. ie 

Tltell fatelep (c^t. P^tz Vilmoa) 
*art: 6pHletfa, tlMfa, gaen. m^sa, 
ettment, eserep stb. 4 

Tltell jd rdsl Ie venteparanes- 
noksdg, m. klr. 30 

Tltel kdzs6g vlllanytelepe t 
gephaz 28 

Tltell Ttsza-Dnna t«ltes- 
fenntartasl es belvfzsza- 
bdlyzd-tarsulat 1 

Tdzoltdtorony 33 

Valeth Janos dr. j. m. kir. 
allatoryoa 18 i 

520 TOKAJ 

Hivatalos drdk: 

7-2i-ig. 

Adohlvatal, m. kir. ] 

Allantl Tdddbetegotthon es 
Tttddbeteggondozd latezet 
m. klr. 2 

Barna Domokos dr. kir. kSz- 

jegyKO _ 43 

Barna Geza dr. orvos 51 

Blnet Jend szftlobirtokoa es M- 
banyatnlajdonos, Pap-u. 236. 89 

Brener Izldorgyarraatiru-, liszt-. 

asvanyolajnagykereBkedO, P6-o.t02. 

22 

Csenddrseg, m. klr. 3 

gr. Dessewffy uradalom tokaji 

pinceszeteneh igazgatisAga ' 42 
Domokos Istvdn ny m. kir. 

dohiinydruraktari igazgat6 54 

En gel Far k as kereekedelmi flgy- 
nBksege es blzomanyi iizlote 20 

Engel J end fflszer- es vegyesirn- 
nagykereskedO 15 

Fejes L&szlo dr. iigyved. Pd- 
u. 19. 32 

Folkmann Laszld gy6gyszeresz 
31 

Folyammerndki hlvatal, m. 
klr. tokaji dzemei. Fo-u. 841. 28 

Gdcze Lajqs dr. orvos , 41 

Goldmann M«Sr dr. iigyved 
lafeasa 12 

iBnczy Pdl asvanyolajnagy 
kereskedtt 45 

Gottlieb Uugtf dr. iigyved 44 

Gross Fill dp ternaeny- et> bargo- 
Dyimagyliereskedd |j 

Bern&dl Richard lisztnagy- 
kere&kedfi 57 

Honetzy Geza dr. Bgyved 17. 

Uubertus kdbdnya es ut- 
epltd ri-t. 35 

Palyandvaron 33 

Idegenlorgalml Iroda 52 

tl&rasblrdsAg, klr. q 

Katonat epflletek es.hatd- 
s&gok; 

Jarasi kat. paraacsnoksag 26 

Utaezalakulat parancsnoksag 38 
Anyagi el6ado> 5Q Tokajhegyallai takardk- 
penztdr 13 

Tokaji borplnce es drnlor. 
galml r.-t 25 

Tdth Andrds jarasl m. kir. 

allatorvos 59 

Treubalt S&ndor fabereskedfi 

37 

VeeseyOlab Mlkldsnd dzv. 9 

Wlndisehgrfitz Ia|os herceg 

49 Tokaj-hegyaljai borpinceszete 
Wo hi Jend vaakereskedd TOKOD 

Hivatalos drdk: 
H 6tfefl z»a p: V £S p ? 

8— 12-ig,, 8— H-jg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig, 

Caak elOfizetOk reszere: 20— : 31-ig 
Csenddrttrs, m. klr. 8 

Fatelltd r.-t. fateUtStelepe 7 
Kdzsegi eldljdrds&g 3 

Magyar dltalanos kdszen 

banya r-t. ' 5 

Salgdtarjdni btfszdnbdnya 

r.-t. 2 

Szlgetl Agoston mfivezet5 1 
Tokodi uveggyar r.-t. Q 

TOLCSVA 

Hivatalos drdk: 

Hetkdznap* Vasarnap es, 

iinnepnap ■ 

8-12-ig, 8— li-lg, 

14— 18-lg. 14 -15-ig.. 

Cssik eidfizetdh reszere r SO— 21-ig. 

Bekeny Artar 9 

Constantln Geza ., 7 

Csonka Ferene 1Q 

Czelsler Sdndor berfnvarozo ea 

Ez&llito 2 

Csenddrseg, m. klr. 5 

Dessewfly Gezand ozv. 8 

Fodor Jdzsel kereskedO . 23 

Facbs Bela szfllfibirtokos 15 

Groszmann Ferene fairugyir 

14 

Horovltz Sandor epSJetfakeres- 

kedfi jo 

Kereskedelnii es gazdasdtfl 
bank r.-t. 8«*«««ig 

Klrdlyl szdldtelep kezeloseg 18 

Klein Arnold dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvoaa 20 Ktfrjegyzdsdg, Erddhorvatl 21 
KOzsegl eloljarosag ..,; :,' 3 
Karuez Bdla taniti 22 

lichtman Izldor dr. orvos 12 
Moskovlts Tlvadar Vllmos 

dr. saolobirtokos, gyfigyazeresa 6 
Pahmer testrerek borflgynfik- 

seg es borbizom&ny' 17 

Prlncz Lajos hengennalma, land 

az olaszllBzkai eloffzetok kflzt 
Propper J. Jend borblzomanyos 

ea boragyn8ks6g j 

Toleevai takarekpenztar 4 

Tdth FJekne »zv. dr. Bzdlfr- 

birtokos 1 j 

Waldbott Kelemen bard 

nagybirtokoa 1Q TOLMACS 

Ma«d Reteag) - 

TOLNA 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig. 

A tolnal m. klr. allaml pol- 

garl lln 6s leanylskola, 

Szent Imre-ter 1. 1-28 

Adam Ferene mAsziros esbentes, 
Ferene J 6asef-n. 7. 72 

Adler Simon epulotfa- is ipUGBi 
anyagkeresk. es teglagyaros, Pajta- 
Mr6. e 

Allamvasntak allom&sld- 
nttksdge. m. klr., Tolna-Moz?, 
HorthyMikI6s-dt 1. 97 

Angyal Ferene m. kir. posta- 
raeHteririagaalakasa, Bezeredy P41- 
B - 6- 80 

Beck Ignac vegyeakeresk, 
Peetetick-u. 124. 22 

Beeh Hand marha- es g;abona ; 
kereak., Arany Janofi-n. t.' 37 

Belaslts Ferene tiveg- es kip- 
keretezd, Deak Ferenc-u. 4. 1-25 

Bercer L. es Fia ttveg- es por- 
cellaoArukteresk., Kossuth Lajos- - 
u. 7. 73 

Brocker Jdzsef elektr6technikai-. 

mflazertsz, geparuttaza, Deak 

Ferene-a. 3. -•' 81 

Bruckner Jdzsef tflzifakeresk., 

malomtal., Deak-u. 58. 1-11 

Bachmuller M dr ton daf&l daze m 

ea liBztkeresk., Deak Ferenc-n. 14. 
84 
CsendorsCg, m. klr.» Arpad- 

n - 7 - ; 10 

Csernok Pdl dr. m. klr. honved 

foallatorvos, Deak Ferenc-a. 42. 

Ir05 
Dallmann Gaszldv dr. ktizsegi 

orvos 6s a posta bet. bizt. int. 

orvosa, Kossuth Lajos-n. 15. 44 

Dallmdnn Rezsd bdr- €3 eipesz- 
kellekkeresk. 1-43 

Dona szdlloda ds dtterem 

(fel. elfif., Zagyva Andras, Fereao 

Jdzsef-n. 123. 79 

Ed Imayer Rezsd hentes, Ferene 

J6zsel-n. 61. 18 

Egressl Istvan berauto'frivarozasi 

vallalata, Ferene Jdzsef-n. 101. 49 

Ekes 1st van petrflenm-, benzin- 
es isvAnyolaj * ierakata, Fes- 
tetich-u, 1/1. 41 

Elsd mdzal gtfzmalom r.-t., 
M6zb, Szent Istvan-n. 1. Ql , 

Elsd Tolnal Gdzmalom, Deak 
Ferenc-xi. 68. 1-12 

Ezer ds Fla hajdfavarozd, 
Erzsebet kiralyne-u. 42. 1-33 

FdeankertLgazdasftg esszesz- 
: gydr PusztafAcankert 11 

Ferene Jdzsel fGszer-, csemege- 

es vegyeskeresk., Deak Ferenc- 

u. H. 86 

Fischer Jdnos dr. flgyvedi Iro- 

dija, Festetich-n. 128. 60 

Frebleh Jozsefnd etkezde 

Fere,no Jdzsef-u. 33. 1-41 

Gdbor Bela dr. m. kir. honved . 
ezredorYos, Festeticb-u. l. ' 1-14 fBdtfoetefteKen sefili. Topoiya Goldschmled Itfnacne ozv. 

- llsztkereuh., Bartal-u. i. ; 25 

UnMraktfir, Euria-ii.il. 63 
GydmAnt Istvan mfiazeresz, Tiz- 
. vezetekszerelomester, Till. Till. 
'■> Fareac Jozsef-u. 34; 68 

Gyongyds Bela dr. agyved, 

Kossuth Lajos-n. 13. 64 

Gyurkovlts Ferene Tolnai 
faiakola talajd., L. Eplatteniar Irare 
dT. okl. mftkerii^ea szakkfinyveinek 
kiadoja, GaraiJanos-n.40/1. 1-20 

Gyttsztt Istvan dr. orTOs, 
Ferene Jozsef-n. 101. 74 

Haga MlhAly vaskeresk., Ferene 
J6zsef-n. 105. 82 

Hetszler Imre tolnaszigeti gaz- 
daaaga, HeiBzler-pnszta , 16 

Herezpe Elemer dr. gydgyaze- 
reBZ, Arpad-n. 3. 51 

Hipp Jdzsel epitesl vallalkozo, 
• FOTene Jdasef-n. 81. 1-17 

Hoffmann Imre dr. orvos, mnn- 
kAsbizt. orvos, Baekszardi-n. 2. 45 

Horvay Gynla m. kir. alezredes, 
Ttizerlaktanya 88 

Horvath SAndor yitez, cSzfia 
Maria* gyogyszertara, Fereno 
J<Jzsef-n. 80> 21 

HnngArla vlllamossagl r.-t. 

kirendeltsege, Ferane J6zsef-n. 75. 
83 
1116s Imre kajmadt gazdaaAga, 
Pasztakajmid 58 

Isifum Adam dr. balassberlo, 
Ferene J6zsef-n. 128. 47 

Isgum Ferene tuzif a-. is szen- 
fc ksresk., Kossuth Lajos-u. 6. 1-31 

Jakah Ede b6ratt6fTlvaroz<S Tal- 
; lala*a, Ferene Jozsef-n. 17. 96 

Jelencstk Jdzsef malomtulajd.,* 
Kossuth Lajos-u. 2o. . 1-27 

Katonal epUletek es hatd- 
sAgok: 

Gyalogsagi laktanya (regi Iov. 
^ lakt.), Arany Janos-u. 8. 73 

'- flyalogeagi alakuJat parancsnok- 
-nokbaga, Ferenq J6zsef-u. 3. -59 
Tflzerlaktanya is AllomAaparancs- 
..noksag, Fereuc Jozser-u. 71. 75 

Bern Ferene halAszmesier 6s bal- 
nagykeresk., Selyemgy&T-u. 1. 29 

Ketterer Adam hentea, Ferene 
Jjossef-u. 8. ■ 1-10 

Kiss Sand or m. kir. szazados 

1-42 

Kls Tlbor kajnoki, m. kir. szaza- 
dos, Szechenyi-u. 1. 95 

Kpltay Robert all. elemi isk. !g. 
kSvz. iak. telugy., E6tv6s-n. 7. 

1-03 

Koncz Adam takarmanykeresk. 
es termenybieom., Ferene Jozsef- 
u. a*. 57 

Koncz Ferene terminy-, bur- 
gonya 6s mutragyabizorn., Erzsebet 
kiralyne-u. 39. 1-35 

Koncz Jdzsel fuvaros, Erzsebet 
kiTRlyne-u. 10. 1-15 

KoronvAry Mlklds m. kir. 
tunerszazados, Ferene J6zsef-u. 71 
1-07 

KovdcsErnd' konyv-, papir-, radio- 
villamoscikkek szakiizlete, Deak 
Ferenc-n. 6. 7Q 

Kdzsegl eldljdrds&g, Facan- 
. kert 85 

Kdzsegl elol jar osag, MSbb 40 

Kdzsegl eldlj&rdsag, Tolna n., 

"' Lajos-ter 1. 7 

K»«»etfl fdfegyzb maganlnkasa, 
Deak FeTenc-u. 12. 77 

Kramer tternat ceg, Vegyes- 
keresk. e&rtul. Kramer Imre, Szek- 
szarJi-u. 17. ' 55 

Kramer Mlksa rfildbirtokos, ter- 
meny keresk. 19 

Kransz Jdzsef nagykeresk.; 
II. Lajos-ter 3. 1-08 

Krlszt Janos -sOrraktara, Szek- 
8aftTdi-u. 9. 90 

Knnfly La Job somogytfirl, lakaea, 
Puaztafaclnkert 8 

Lampek OyOrgy bonttwrnester,- 
Ferene J6z3ef-n. 118. 67 Langhainmer Andor m. kir. 

tHzerszazados, Festetidi-ut 125. 

1-36 
Laskd EifiBzld m. kir. tfhadnagy, 

Kossath Lajos-n. 27. 1-40 

Levente Egyesltlet, Ferene 

J6zsef-n. 11. 1-18 

Legoltalml parancsnoksag* 

II., Lajos-ter 1. 1-28 

Link Jdzsef meszaroB, Ferene 

J6zaef-n. 22. 50 

Link Jdzsel If J. m^azaros 6s b an- 
tes, Kossath Lajos-u. 1.' 5 

LObl Ferene dr. Ferene J6zaef- 
u;. 19. 1-13 

Magyar Jdzsef takpt&ri ig„ 
KoEeatb Dajo6-n. 13. 94 

Mehn Harton epuietfivegezo\ kep- 
keretezo. fiveg- ^s porcellaakeresk., 
Arpad-xi. 5. 30 

fildrlez TamaSj Belyemgyar- 
u. 3. 46 

AIUHer Hngd sz4HJt6, Festeticb- 
89 

MUIIer Jdzsel cementarn-. mttka- 
k^szit6 es sirk5keresk., Beak 
Ferenc-n. 35. 87 

M tiller Jdzselne Ozv. rendeglfis, 
efitode es Tegy^skeresk., Ferene 
J6zaef-n. 60. 93 

Nemzetl MozgO» (cegtnl. vitez 
Uinbrai Ferene), Magaspart 89. 42 

NIedzlelszky Dezsd k§m6ny- 
seprfl jogtul., Dombori-nt 1. 1-22 

Pentz Ferene vegyeskereak. 

Percel M6r-H. 13. .9 

PenzU^y^ri szakasz, m. kir., 

Selyemgy&r-u 5. 23 

Perler Jdzsefne tfzv., beak 

Ferenc-n. 9. 38 

Pestl DezsO autfifavarozo, Szent 
Tnire-n.fi. 24 

Plrgt Ferene cpitflmester, Ferene 
; J6zsef-u. 114. 31 

PItlesser Antal plebanos b., 
Kossuth Lajoe-u. 30. 82 

Piebaniahlvatal,r6m,kath., 

Kossuth Lajos-n. 30. 52 

Postahivatal, tavlratk«z- 

vetittt 1-24 

Ratlnland Jdzsel vegyeskeresk. , 

Bercsenyi-n. 17. 1-80 

Raiisch Ferene es Tarsal 

fusner-, gyarmat- es ve^yi cikkek 
nagykeresk., Ferene Jdzeef-n. 18. 

1-01 

Releb Vllmos (Jivaiaralrereak., 
Kossuth Lajos-n. 4. 65 

Rlkker Ferene burgonyaberesk., 
Szekszardi-n. 15. 39 

Rlkker K&roly bentes &s me"sza- 
roa, Deak Ferenc-n. 24. 1-09 

Saramo Janos Eert6skeresk., 

Kuria-n. 9. 1-19 

SAra Bel a ktfrailatorvos, Ferene' 

J6zsef-n. 9. 69 

Sath Sdndor gyalogsagi laktanyai 

kantinoe 1-44 

Sehalller Jakab vendeglCa, 

Ferene J 6zsef-u. 21. 99 

Schaller, J^nos haJ6tul., tiizifa- 
keresb.. szlkvizgyaros, Magaspart 
12/ 76 

Scfalrok RObert TillanyszerelO, 
Percel Mor-n; 37. 1-02 

Schleicher gazdasAg, Aldnna 

sor a3. . 66 

Schmidt Peter vegyeskeresk,, 

. Kossuth Lajos-u. 31. 92 

„Scndn Dlvathaz".c^t. 8ch6n 

Be I An e es Pajzs Tibor, Kossuth 
. Lajos-n. 3. 17 

Schramm Jdzsef m. kir. JShad- 
nagy, Ferene J6zsef-u. 4. 28 

Sehwendtner Istv&n gabona 
es termenybizom., Kossath Lajoa- 
n. 38. 1-29 

Sehwendtner Jdzsef ker6kpar-, 
TftiT6ge>, irigep- 6s gazdasdgi,gep- 
keresk , Szeksz&rdi-n, 13. 34 

Selyemlondda, Bezer^dy pal- 
n. 3. 13 

SImkd PAI dr. gyakorl6-orvos, 
Bezeredy Pal-n. g, 27 

Singer SAndor vaskeresk., Deak 
Fereno-n. 1. . " SdY&rl Jdzsel forg. addhlv. tiszt, 
Ferene JoBsef-u. 19. 1- ""*■ 

Stelnbach Antal radio,, rill. €3 
mnsa. Tall., Till, szereld, Arpad- 
a- 1. 1-06 

Stelnbach Ferene Tegyes- 
keresk., Deak Fereno-n. 21. 1-16 

Stern Adolf Hal enfiletfakoresk. 
esteglagyar, Malom-n. 1. 15 

Stoll Jend csemegekereHlc,, Deak 
Fereno-n. 13. 56 

Strasser Sa.l anion fla ao- 

lisztkeresk., Arpad-o. 2. 14 

Szahd Testverek heDgerraalma! 

Fflrdobaz-n. 16. 78 

SzamosulTdrl.IHih&ly rit^B, 

vegyeskeresk- Arpad-u. 20. I 

Szebenyl Jend somagy keresk., 

Kossnth Lajoa-n. 9. 85 

Szlly Geza dr. figyved, Deak 
Ferenc-n. 52. 62 

Tan to»Ferenc If ). vegyeskeresk., 
Ferene J6asef-u. 71. 53 

Tolnat IMepbank r.-t, Deak 
Ferenc-u. 3. 54 

Tolnai textllmtivek r.-t., Fes- 

tetich-n. 59. 36 

Tolnay-Knetely Odon fOld- 

birtokoa, Oregvajka 12 

Tolnavldekl polgarl taka- 

rekpenztar r.-t., Ssekszardi- 

«• 1- 1 

Tomecskd Frlgyeft fenykep^sz, 

Deak Ferenc-n. 2. 1-21 

Trntzer S. es Tarsa keresk., 
Kossnth LajoB-n. 5. 33 

TUzoltdegyesttlef , Perenc Jdzsef- 
1 ii- 43 

UJvary Geza vit^z, cazdasaga, 
fflldbirtokoe, Doromlftapnszta 28 

Vanyl Odtfn hentea 6b miszfiros, 
B6ri-Balogh-n. 29. 98 

Vegh Janos polg. isk. tanar, Fes- 

tetich-n. 3. 1-04 

Vlllamosmtl 83 

VUlanyl Oddn lArAei tuzfelilgy., 

Kossuth Lajoa-u. 16. 4 

Vlllanyjl Sandor e m. kir. fohad- 
nagy, Arpad-u. 4. 1-84 

Werllng GySrgy cukrasa, Saek- 

Ezardi-u. 3. 1-38 

Werllng Janos f Bszer-es vegyes- 
keresk., sz6n- es meszArnsitfts, 
Bartal-u. 13. . 1-O0 

WIes Janos allatkeresk., Kuria- 
n. 7. 1-37 

WIttek Ldrlnc vendeglos, Szek- 
Ezardi-u. 16. 20 

Wolf Ferene szaUit6, Ferene J6- 
sssef-n. 117. 91 TOLNANfiMEDI 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkoznap VasArnap 4s 
finnepnap - 
8— 12-ig, 8— lt-Ig, 

t4— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elfifizetCk reszere : 20— 21-ig. 

Acs Imre fSldbirtokos 5 

Allamvasatak AllomA^fonOkaeg 3 
Etelka hengermalom 4 

Faragd Istvan vitea. Fatura 

bizom. ' 11 

Hangya szttvetkezet 7 

Haypal Istvan orsziggyttl. kepv. 

8 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

Nemeth Zoltan ev. lelkesz 10 

Sas Jdzsef dr. orvos, a posta bet. 
blzt. int. orvosa 6 

Sidmentl kendergydr t Bene- 
dict .leno 2 
Violet Geza maloaig. 9 TOMOB 

()asd Lak) TOMPA 

Hivatalos 6rdk: 

B6tMznap ^J*,'' ? 

8— 12-ig, 8-^11-^, 

t4-18-ig. U— 16-ig. 

Csak elfifizetCk reurtre : SO— 21-ig. 

A m. kir. belllgymlnlszter 

rendelkezese alatt alld 

dnkormanyzatok karpdt- 

lasl vagyonanak tompa- 

keleblal gazdasaga, Felefi- 

sAskatapos 8 

Csernetlcs Gydrgy sfirnagyke- 

reakedfi, ffiszer- es TegyeBkeres- 

kedo v 13 

Bacstompal mttmalom 5 

Balogh Laszld k6ra!latorvoB 10 

Csendtfrseg 2 

Faltam Antal fBIdbirtofaos 1 1 

Horvath A. Bcla hfzottsertia- 

kereskedo 15 

Kiss Kdlman dr. kflzs . orvos 

17 
Ktfzsegl eldljardsag 1 

Legoltalml paranesnoksAg 

flgyelotirs (ftzemben: X/l^in/81-ig) 

12 

Losoncz Mlbnly^HombarrFutnra 

bizomanyos 9 

Nagy Telekl Istvan eertes- 

kereak. 16 

Patdeskal Istvan fakereakede es 

asztaloa 4. 

Podmanlczky Fndrene 

bArdne Bzv., fdldbirtokos, Pod- 

maniczky-poszta ' 3 

Sehwarez AladArnC matom- 

b6rI6 ; 7 

Telekl Imre fOldmives, Hombar 

bizomanyoa 14 

Varga Rdzsa dr. orroa 18 TOMPA-PUSZTA 

(lAsd Battonya) 

TOPART 

(lasd KisasszonysziJUO es Tidzakttrt) 3 

o 

ST 
O 

N 

M o TOPOLYA J« 

Hivatalos 6rdk: J . 

7— 21-ig. ^1 

Addhtvatal, m. kir. 15 tj^ 

Andrasvara szdkelytelep 19 f* 

Allaml elemi ndplskola lr^ 

I gazgatdsAga 46 m-M 

Allamvasntak, m. kir. 18 L^ 

BAesbodrogvArmegyel kttz- ^ft 

Jdletl szttvetkezet, bacskai . " ^^ 

szekelyfalvak kirendeltsfige 42 

BAcsdr vlzl-tArsnlat 61 

BAeskal malomlpar r.-t. BAcstopolyal Takardk- 
pdnztar, mint a KOzgaedasagi'^ 
Bank r.-t.- Szabadka fi<5kja ' 8 

Bakay Lajos mozitulajdonos 84 
Baranyl Jdzsel serteskereskedbv 
52 
Beck Ferene dentist-technikus 

90 
Bllszkd PAI fllszer- &s vaskeres- 

kedes ■ 92. 

Bodrog Imre Wglagyiros 81 
BognAr JAnos villanytel epi Uzem- 

vezetfi , 26, 

Csenddrseg ■* 11 

Csepregl Imre dr. figyved 91 
Cslf cs Ak Ferene t^glagyAros 48 
Demos Jdzsel dr. ngyvei 94 

Edelenyl Istvan baromflkeresk. 
14 
Erbss Daniel heogerg^zmalom 

berlete, bnza-osztAly Q 

Eross Daniel hengergfiamalom 

beilete, liaat-oBzwly 66 

Fischer testverek vas- 6b fem- 

AnligyaTa 67 521 Topple/a' 

Fontanyl Janos VeridGglBs 81 
Forgacs Dezso* lakasa 27 

Foszolgablfdl hivatal 1 

Gabor Gyoztt fakereskedo' 23 
Gernacs Jdxsel dr. t)gyv6d 72 
Gtzur Laszld If]. villanyszerel6si 
. 6s uifiszaki yallalata 98 

Gpldmacher Nandor daral6- 

malma 58 

„GraIlka«* kony vnyomda 16 
Gyifrl Lajos Hangya Mafeldolgozd 

iizeni 37 

Radzsy Janos dr. orvos 59 
Hajtmann Istvan nyomdatniaj 

donos 85 

Hangya Konznm Szttvetke- 

zet d6Ivid6ki arileioeztdja 85 

*,Bangya«< TermelG, Erteke- 
sltd es Fogyasztasl SzUvet- 
kezet 43,83 

Ivanlch Gergely baromfikeres- 

kedO 53 

Jardsblrdsag, klr. 10 

Jahasz Ferenc kereekedC 87 
Jnhasz Gabor fakereskedfl 28 
Jnhasz Lajos fakereskedfl 75 
Kalmar Tlhamer f'tildbirtokos. 

Zobnatioa 30 

Katona Istvan dr. jarasi t6- 

szolgabird 32 

Katonal eptlletek 6s hatd- 
sagok: 

Internalotabor paranesnokBSg, m. 
- kir., 9 

HonvGd hnszar alaknlat, m. kir, 78 

Jarasi levente parancanoksag, m. 

kir. 17 

Kenesl Sandor Albert vezetfl- 

jegyzo i 33 

Kereskeddk egyestilete 65 Klskaroly Janos lfj. 

fflbizi>niT.nyosa a Fntura 
44 Klskaroly Janos ipartestfileti 

.legyzB 22 

Klskaroly testverek vas- 6s 
fuszerkereskedSEe 88 

Kllnko Istvan ttgyv6d 73 

Kovacs Jdzsel autogarage QQ 
Kozsegl eloljaresag 2, 8 
Ldrlk Antal dr. figyv6d 39 
Lortk Peter vesyeskereskedd' 58 
Major Jdzsel dr. kir. feiiajegyzo' 
36 
Meszoly Denes dr. ii|sryv6d 29 
Mezey Denes m. kir! postarnester 
lakasa 99 

Mlhalovlts Bela lakasa 21 

Mlkuska Mlhaly gazdalkodo" 54 
NagyapatI Balazs sorkereskedo 
86 Szepessy Jend andrasmajori 
gaBdasaga 35 

Szlezak Rezsfi dr. tlgyvfid, 
ideiglenes ktJrjegyzo' 74 

Sztantlts Erno 34 

Telekl Karoly delvidfiki Ilkfir, 
rniti 6 s SBeszamgyar, bor 6s sttr ■ 
nagykeresk. 77 

Tell gazdasagl Iskola 6s mezd- 
gazdasfcgi azaktanacsadG allomas 
m. kir. 47 

Thurlkl Thuranszky Attlla 

jirasl m. kir. gazdasigi felngyelS 

5 

Tllger Mlhaly magaBtisatviselfl 

95 

Tdth lakereskedelml- es 

arulorgalmt r.-t. 20 

Tolgyessy Lajos kereskedd 71 

Vadocz Laszld g6plakatosnaeBter 

6b Mateosz teb.erfnraroz6 vallalat 

70 

Vldakovltsne sz. Patakl 
Maria vend6gMs 57 

Vfllanytelep, Havas es 
Tarsal 4 ■2&&&&i£&*fam l€L&lyGT\. TORJA 

(lasd K6zdtvasarhely 6s Bepsibukszad) 

TORMAS-PUSZTA 

(Ifisd CBepreg) 

TORNA 

Hivatalos drdk: 

B6tk0znap: 
8-18-lg. TOPONAR 

Nyilvdnos rdvbeszM&dllomds 

> Hivatalos drdk: 

H6tkdznap: ■■Va'samapfe' 

'annepnap: 

8-13-ig, 8-1i-lg. 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

(Elofizetfiket litsd » kaposvarf a^ 

fizet6k keztftt.) Nfiray Gyula dr. orvos 56 
Ober Elek sert6skeresked6 69 
O. Szabo Demeter dr. 

orvog 554 

Onk^ntes ttfzoltd-egyesttlet 

68 

Onsegelyzo takarekpenztar 

r.-t. 12 

Pajzer Elek vend6glCs 13 

Pajzer Elekne «zv. vend^glfls 
93 
Pajzer Peter 1IJ. vend^glBs 25 
Patocs' Ferencne »zr. 
■ vend6gI6s 89 

Postahlvatal : 

RivataivezetS 60 

Tiiviratk3zvetit8 49 

PenzttgyOrlszakasz m. kir. 

97 

Pohalak Istvan veoddglfis 63 

Pnromer Sandor dr. kir. kBz- 

jegyzC 79 

Panyl Lajos SlIatkereBkeda 76 
Rettter Gyula V6nu6z drogSria 

6s illatszertar 45, 

Roth Antal igazgatS maganlakfisa 
55 
Schneider D&nlel ((iszer- 6s ' 

poroellankereskedfl' 41 

SIsha Mlhaly fakereskedfi 80 

Szarvaczkl Sandor vend6gl«B 

40 TORBAOY 

A biai egys4ges 

hdldzatba tartozik 

Hivatalos drdk: 

H6tkflznat): Vaaarnap «* 

annepnap: 
8—18-ig. 8-11-jg. 

It— 16-fR 
Csab elftflzeiCk r6isz6re : 20— 81-ig 
4llamvasntak* m. kir. allom&s 
ffln0ks6g 9 

TorbAgyl villamosvonal felfigyelB- 

s6ge 10 

Besch J&nos kfitdfizem 4 

Csornay JAnos sz. i6v. ad6hiv 

tan. 8 

Kozsegl eI0ljaros&3 1 

KrAIl Ferenc Mav. iot6zfl 6 

Magyar Dunantnll vlllamos- 
sagl r.-t. vona!felfigyeI0B6ge 13 

Vezetekmestere Gortva Pal 14 

Mart^nyl Istvan m. kip. honv. 

tisztv. 11 

MtllJner Janos Mateosz aut6- 

fuvarozo 12 

Ohmtlllner Matyfis vend6g!8s 

TCaczngl gazdasftg, Gdnezt 
Ferenc okt indrnfik 7 

Szabo Pal fusz'er-, csemege- 
kereak. 3 

WUIlnger Mlhaly vegyes- 6b 
6pttletfakeresk. 2 

Zelkfalv" Ern6 dr. vit6z, orvos 
5 TORDAS 

fijjel-nappali szolgdlat 

A postahivatat nyilvdnos 

tdvbesz&5 dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: dfefkfiznap: 

8— 12-ig. 
14— t8-ig Vasftrnap 6fl 

ftunepnap: 

8-ii-lg, 

14— 15-ig. 

Caak elflfizetrik r6s£6re: . 80— 3l-1g. 

Bodnar Peter Fntnra MBomft- 

nyosa . 9 

CsenddrSrs, m. kir. ^ 

Drexler Mor g6pjavit6mfihely 6s 
b6raat6Tfillalat .7 

Ftfszolgablrdl hivatal H 
Fries Janos m. kir. postamester 
24 
Jarasi katonai parancsnok- 
sag, m. klr. 10 

Kachnics Gyorgy 6pitkez6si 
anyagok, fa-, sz6i£eresked6s, 
temetkez6si railalat 31 

Htfss Istvan b^raut6vallalat. 22 
Korjegyzoseg j 

KoOs EIem6r 16vai, ffildbirtokos 
Zsarno / 1-02 

KorJegyz«ieg, TornagOrgfi 5 

Kozsegl eldljardsag, Zsarnd 
1-05 

Lacza Istvan gfepSsz, 16vai Ko6s 
elem6r gazdasiga Zaarno 1-04 

Magyarorszagl Karpat Egye- 
stllet B6dvavBlgyi oeatilya ezid- 
elOvolgyi mened^kliiza (Nyilvinos 
allomas) .,16 

Mattyasovszky Gyala gyigy 

szer6sa 14 

Nagy Istvan dr. kOrorvos 15 

Nagy Mlhaly lfj. Pntura bizoma- 
nvos 9 

Nagy Sandor mav. a*Iomasf6nfik 
26 
Pallavlclni JAnos 6rgr61 

nagybirtokoa 3 

nradalrai int628s6ge 23 

Schwarcz Gyula fatermelfl 6s 

kereskedfi g 

SlmkO Geza espereapl^banos, 

™ kir. kormanytanacsoa 27 

Tamas Aladar dr. m. kir. Jdrfisi 
illatorvos 19 

Tornal Mesz fit Falparl Val. 
la I at m. sz. Uzemvezetdseg, 

ra6sz 6s kavicatermelfl, Bodvaven- 
d6gi g 

Torna es vldeke Hangya 
Fogyasztasl es ErtekesItCf 
SzSvetkezet 20 

Welssberger Bertalan vas- 6s 

6pitkez6si anyagok, bddogos mflhely 

18 

Zdbratzky Istvan tb. ffiszolga- 

hirA in Blana Lnjza-IIlnuzInhaz^ 

talajdonos Batky Qynla 52 

Broszman Lajos all. polgi isk. 

Igaeg. lakasa 86 

Csendtirors, m. klr. 7 

Czlllermeyer Richard m. klr. 

alezred'es . q 

Dezs0 Mlklds IIJ.mesaaros hentes 

Edes.RezsO II. 0. TooalfelrigyaBd 

61 

Egeszseghaz 27 

Felix Laszld dr. m. kir. tlsztl- 

orvos 33 

Fejes Mlhaly antdfwaroad (taxi) 

es aatiszerelfi 53 

Flegl Erno int6z5 82 

Fenyo Adolf dr. flgyv6d 51 
F6szoIgablr61 hivatal 2 

Gaal Gasztav dr. ny. jarasi tiszti- 

orvos o 

Gamanf Istvan dr. kir. jdrfsr 
biriSaagi elnSk ^ 

Gocsd Emll fOldblrtokos, Alsovaly 

G«m4lr.KIshontvarniegyeI 
Gazdasagl EgyesUlet 63 

G S n ?°*. r Jf f s Klshontvarmegyel 
K«zj«16tl SzovetkezetmBi- 
lpari 6s Gyogyn6v6ny bsatalya 59 

GyUmUlcstermellfk G«m8r-Kis- 
hont varmegye Tagegyesiilete 79 

Balaszl Bertalan textilnagy- 
kereskedo 6s divatarukereskedfl 72 

Balaszl Bertalanne 78 

Halyak Jdzsel oVnlkfuj*. vas- 
keresked6se ' 60 

Bamos Laszld dr. fBldbirtokda 
45 
Hangya" Fogyasztasi 6s fot6ke- 
sito Sztfvetkezet, ifelafivdly 2-07 
,Hangya<< Termelfi, 6rt6kesit5 ,6s 
logyasztaai SzBvetkezet. tornal Ja1 
kirendelts6ge . g5 

Konsnmfi6k 16 

Boieczy Gyala vend6g!o es b6r- 
aut6vallalat Q2 

Jarasblr6sag ( klr. 4 

Jdnosdeak Bela 6pfiletfa-, 6pit- 
kez6siaoyag-, tdzifa- 6s szenkeres- 
ked6 qq 

Jahssen TIbor karesk.. Vacuum 
Olaj, Cordatio gumi lerakat 43 Javor Laszld dr. orvos 7i 17 TORNAG0RG0 

(lasd Torna) 

TORNALJA 

Hivatalos 6rdk: 
7-21-ig. 

Ad6hlvatal, m. klr. 35 

Albertzky Jfinosne 34 

Bartha Karoly m. klr. postames- 
ter magAnlakasa 10 522 Vas&rnap 6s 
finnepnap: 
8-il-ig. 
14— 15-ig. 

BangyaszUv.mintagazctaEaga 98 
KozsCgt eldljarOsag 96 

p 2R , 35? y J6no9 Haney 07 B ^ e s czLa, ° 8 TObfr 7 }-?a 

P mSa IVatal n y Uvftn »»*Uo- Berecz Sandor termfaybiio- 
"**•* 95! manyos go Beellk Elemer »Futara« iodizo- 

mdnyos 6s mfttragyak kepviselete 

23 

Beellk Viktor fbldbirtokos 
Alsovaly v - 2-04 

Beke IstvAn aut6taxf valialata 70 Katonal epUletek es hatd- 
sagok •■ > 

Gyalogsdgi alakulat parsfig 15 
Honv. gazd. hivatal 39 

Jflrtisi katonai parancsnoksag, 
m ^r. 50 Kende Dezsff dr. Hgyv6d, 
Kende Laszld dr. orvos 46 Kogler Janos 6s Flal tornaljai 

mfimalom • . 35 

Kollar Sandor dr. ktirorvos 54 

Komlossy Bela s«r- 6s bornagv- 
keresk9d6 30 

Koreny Abrls ny. all. m. klr. 

alezredea 39 

Korponay Arpad meBOgazda- 

siigi terra6kek 6b szaks6gle& oikkek 

keresked6se 19 

Kovacs Jdzsef, «CIkta» cip'ollzlet 

14 

Kttrjegyzoieg, Alatfkaloaa 2-02 

Kor]egyzds6g f Beje 43 

Ktfrjegyzoseg, M6hl , 55 

Korjegyz6s6g, Oldalfala 1-02 

Ktfver JAnos k6pesitett k6muves- 

mester 6prtiSsi vaHalkozd 84 

Kozepszlovaklal elektromos 
muvek r.-t. villanyirodaja 29 Ktfzpontl szaUd, 

J6zse( b6rlfi Balogh 
76 

KUzsegi eldij&rdsag 8 

Kozsegl elOljardsAg, Als6viiy 
2-05 
KOzsegi eloljArds&g, Felsflvily 
2-08 
Kozs^gi eloljardsag, G0m«r- 

mihAlyfalva 2-03 

Kttzsegi eloljardsag, Rnnya 

1-03 ne hasznaiiuk a t^ybeszjldt! Tdtkomlos tJssaner Emll Nadorrgyogyszer- 

tara 31 

Magyar filet Partja tornaljai 

jarasi titkaxsaga 11 

Melster Ernon6 8zv. Ittldbir- 

tokos, Bunya 1-04 

M. klr. all. polgi&rl Ilu- es 

leanylskola igazgat6ja 58 
M. klr. postahlvatal, GomSr- 

fUge 2-10 

Molnar Andras korcsmaros 80 
. Nagy Jdzsel 6pitfimester 75 
Pdnztlgy ftrl szakasz, m. klr. 1 
Polony 1 Bela Jarasi m. kir. 

allatorvos 64 Poracky LaszI6 bSnyvnyomda, 
bb"iiyv- 6a papirkereskedo" 9 

Nyomda is lakas 32 

Postahlvatal, in. klr'. : 

VonaIfelvigyaz<J 96 

-. Postamester irodaja 97 

Tavirat kozyetitfes 98 

Felv^tol, leadaa es rovatolas 99 

PUnkostl Mlhaly dr. figyv6d 44 

Relchmann Ernft dr. orvoe 41 

Rosenberg Jtinas es Fla ke- 

reskediik 12 

RothmanGyalavaskereskedo' 22 

Rothman Sandor dr. ny. kOr- 
orvos 2C 

Sajovtflgyl Gdztegla 6s Cse< 
repgyfir b6rlete,dr. BallaLajosne 
haszonb&rlo' ,38 

SaJovdlgylMtfinalomr.-t. 25 

Schneller Miklds cukor-, liszt-, 
lilszer- 6a gyarraata.ru nagykeres- 
kedfl 83 

Schopp Bela ram- 6s likfiftizem 

Schwarcz Sandor 26 

Selymes Jdzsel foldbirtokos, 
Dapsiput«ta 2-09 

Soldos Arpad foldbirtokos 1-06 

Soldos Bela dr. If j. tb. ffiszolga- 
bir6, R6zsa-n. 26. 17 

Szabd Jozsef: villanyszerelO 6s 
riidifikereskedfi 57 

Szakall Kornel dr. figyv6d 47 

Szcnt Ivany Jdzsef Foldbirtokos, 

orszaggyul. kepviselo, Beje 18 

Szep Ferenc dr. figyv6d 24 

Sztlardy Istvan foldbirtokos, 

8aj61enke 56 

T&tra lllatszertar, 

dr. B:ab6 Andorn6 TORNASZENTJAEAB 

(lasd Htdv6gard6> T0RN6C 

Hivatalos 6rdk: 

_, . „ Vasarnap 6s - 

Hetkitenap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik r6sz6re: 80— 21-ig. 

„Cikta<* eipdgyartasi 6s keresk. 
k.f.t. fiukja 13 

Csernyanszky Kalman gy6gy- 

szertara az Orangyalbqz 11 

Csendtfrbrs, m. klr. 5 

Fould-Sprlnger bar5 uradalma 

6 

«Hanza» KozpontI sztfvetke- 

zet, Galanta gabonabevasarlfi 

telepe, Tornoo 7 

Gazdasaga 6s hizlaldaja 1 

Hanzltk Janos esperes-pl6banos 

17 

Komaroml vlllamosmuvek, 

korzeti szerelfije 3 Kozsegl eloJjardsag 4 

Ldszld Jozsef gazdasaga, AIs6- 

Jatt6 8 

Orszagos Foidhltelintezet 
Gazdasaga, Kenderespuszta 9 

Sctanltz Erntf dr. kBrorvos, 
posta bet. bizt. int. orvosa 10 

TtfrOk Janos in. klr. postamester 
15 

Vezetftjegyzft maganlakasa 16 

Zalezsak Jdzsel fakeresk. 6s 
6pitesi vallalkoz6 12 

Zltta Istvan fdtiszt.aliomasfonSk 2 TORNYISZENT- 
MIEL6S ." 

Hivatalos 6rdk. 

H6tk6znap: tutajdonos 
37 

Telky Ferenc villanyszerelO 6s 
rddi6kereskedfi 40 

Tornaljal Takarekpenztar 
r.t. 5 

Tornaljal Jarasl Bit el- 
sztfvetkezet, mint az Oiszagos 
Ktjzponti HitelszHvetkezet tagja 

21 

T«rT6nyhat6sagl ntblztos 73 

Ujhazy Jdzsel vasutallomae . 67 

Ungar Jozsef fakereskedds €s 

cementarugyartas " Varfalvl Ferenc If J. fa- < 

szenkiskereskeda Vasarnap 6b 

unnepnap : 

8-12-ig. 8— li-ig, 

14— 18-lg. 14^15-ig. 

Csak eI6fizet6k rtezfire: 20— 21-ig. 

Csendorseg I 

Doklea Istran Hangya Ugyvezetfi 
ig. lakasa . 9 

ester hazy herceg hltblzo- 
many erdfigondnoksaga 8 TORNYOSPALCA 

Hivatalos 6rdk: 

■«— •« 'CSS?? 

6— ifc-ig, 8— 11-ig, 

14-18-lg. 14— 15-ig. 

Csali elflfizetOk r6sz6re : 20— 8i-Ig. 
Csendfirttrs, m. klr. 5 

Csontos Endre term6ny- 6s bnr- 
gonyakereskedfl 8 

Kerekes Endre dr. bororvos 7 

Ktizsegl eimi&r6sas. Tornyos- 
paica 1 

KSzsegl elfiljarosag, Meefi- 
ladany • 3 

Kulcsar Janos „Futura" bizo- 
manyoa 6 

Odescalchl Hiklds herceg 
kast61ya 2 

Gasdasaganak int6zfls6ge 4 

TORONY 

Hivatalos 6rdk: 

__, ■ . Vasarnap es 

H6tk5znap : fianepnap 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

(4-18-ig 14— 15-ig. 

Csas elOMzetOk r6sz6re: 20— 81 -ig. 

Csendortfrs, m. klr. 2 

Horvath Bela dr. kOrorvos 4 
Ktfrjegyzdseg 1 

VambcmondO (Irs, m. klr. 3 

TORONYA — 
TOPyiTB 

Hvoatalos 6rdk: Mezdgazdasagl Gazdasagi 
Sztfvetkezet 4 

Peklapns'ztal allantl gazda- 
sag, P6klapnszta 3 

Petsekel Daniel fakereik. 12 

Petschel P6ter m6rnSk, Oxigen 
6s villanytelep 17 

RIesz Albert vaskereskedfl 32 
Rtesz Karoly malomtalnjdonoa 9 
Schick Jakab gazdasaga 30 

Schmidt J. 

tulajdonos 
Schmidt Dfllklds es Gr6h 
FlUBp vaskereskedflk 20 

Sohl Janosnc Uzt. foldbirtokos 

26 

Tanster Jakab foldbirtokos 28 

Treuer es Schmidt kender- 

kidoigozas 10 H6tki!zaap: Hangya szttvetkezet 
Havasl Lajos keresk. 
KOriegyzoseg 77 Vincze J en 6 dr. kb'as6gl orvos, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 66 

Zsanda Dezsd takarmany- 6s 
magkereskedd 13 TORNANADASKA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak elOfizetflk rcse6re : 80— 2i-lg. 

Hadlk Janos grdl v. b. t. t., 
ny . m. kir. miuiezterelnek stb., nagy- 
birtokoa 1 

TORiNASZENTANDRAS 

(lasd Bodvaszilas) Magyar Amerlkal Olajlparl 
r.-t. tornyiazentmikl6si II. ker. 
(Ieaavanifalui) far6telepe 5 

Pangor GySrgy pl6banos 3 

Takacs Lajos dr. kororvos 4 TORNYOS 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, H— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak el6flaet6k r6se6re: 20— 21-ig 

Csendorseg 2 

Rndlcs Ferenc Istran fdld- 

, birtokos 1 

Szokola Bonaventura hen< 
germalom 5 

TORNYOSL0B- 
PUSZTA 

<lasd ijllfil 

TORNYOSNfiMETI 

(lasd Hidasnfimeti) Vasarnap 6s 
fianepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Demeter Janos ve'gyeskeres- 

ked6 \ 3 

KOrlegyzttseg 2 

TORUNY 

(lasd Toronya) 

TORZSA 

Hivatalos ordk; 

'»*•-,;' V ii S 5p1 8 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfinetflk rtBz6re: 20— 2i-ig. 

Allamvasutak. m. klr. 7 

Blermann Jakab sb'rlerakat, 

j6ggyar 6s daralomalom 2 1 

Bnbenhelmer Jakab t^gla- 

gyaroa 2! 

Csendtirseg 23 

Gazdasagi Hltelszifvetkezet 

5 

GOttel es Schlch fako, mukd 6s 

ve»yes ttizallo 6p{tflanyagok k6sef- 

t6se 21 

Grosser Mlklds.gy6gyszer6sss 

Haller Jakab cementara6skSnyn 
6pit01emez ipartelep 19 

Hermann Janos R6bert ken- 

derbevasarl6 31 

Hetteshelmer FUltfp kender- 
gydri szSv«tkeBet 13 

Hnber FUlifp kendergyaros 

11,16 

Hnttenberger Karoly fold- 
birtokos 22 

Kttzsegl eldljardsag 1 

Machmer Lajos malomtnlaj- 
donos ' 8 

Machmer Pal kendergyara 2 
Lakfisa 6 

Metzger Andras t6glagyara 15 
Lakdsa 14 Karoly ifj. mozi- 
18 TOSOEBERfiND 

(]&sd Ajka) 

T0SZEG 

Hivatalos 6rdk: 

HetkOznap: CD 

Oi Vasarnap 6s 

Unnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14-18-ig, 14-16-lg. 

Csak eltifizetffk resz6re: SO— Sl-'ig. 

Csendtfrseg 2 

Kokovay Istran pUbaoos 3 

Ktfzsegl eldljarosag 1 

Szab6 J6zsel kbzs. tfjegyao; 5 

Tdszegl gdzmalom r^t. 4 

TOTS 

Hivatalos 6rdk: 

Hetkb-znap: V £™JS p f S 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizeWk r6sz6re: 20— 21-ig. 

KOzsegl elo1jar6sag 1 

Uszkay Kalman ref. Iek6se 2 

T6TIPUSZTA 

(lasd Ozora) 3 1 
O 
N TOTEERESZTCR 

Hivatalos ordk: 

8— 12-ig, -8— 11-ig 1 . ' 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfiflzetftb r6sz6i-e: 20— 21-ig. . 

Csendortfrs, m. klr. 3 

Darvas Aladar ev. lelkess 2 
KOrjegyzoseg 4 

Rltaper Sandor dr, karOrvos 1 

T6TKOML0S 

Hivatalos 6rdk: 
7^21-ig. 

Adamkovlcs Agost dr. ttgy ved 
33 
Adamkovlcs Karoly gydgy- 
szer6sz 50 

Allamyasntak m. klr.,. allo- 
mdsf«nb-ks6ge 29 

Aliomasparancsnoksag, IAsd 
Vasuti aliomasparancsnoksag. 

Antal Mlhaly term6nykereskedA 
27 

Bekesmegyel takarekpenz- 
tarl egyestllet fi6kja 21 

Behczur Matyas sfitOmester 22 

Betko MIfaaly keresked6 52 

Bolla J6zsel dr. allatorvos 17 s 523 Totkomlds Ha bennflnket hlvnak. ..Hall6"-t>gl 6s tJllomiisunk szdmiii/nl Brann Samniid ozv. 6s Ha 

vaskereskedok. Bra on 6s Pr&n- 

cgiszty berautiWallalat 25 

Bnda Istvan dr. orvoa 34 

Csendors6g 13 

DIenes Dezso ra. klr. postamester 

5 Eg6szs6gv6delml kttr 63 
Hangya rahazatl bolt 66 

Bfrsz Antal fflldbirtokos. Mellnda- 
major 19 

Herpaf 6s Tarsal hengermalom 
Wrlete 31 

Herzog Karoly 6s Ha 7 

H6zer Gynla, a Bekes-Csanddi 
viJL r.-t. fOezerelflje 51 

Hodmezovasarhelyl m. klr. 
knlturm6rnttkl hlvatal 

Trttkomlos-Nfigylaki fdcsatorna 
ipitesveaetosege 46 

Horvath Karoly ev ; tanito, tfla- 
ottdparanosnok 4J 

Hovorka Istvan Hszt-, korpa-, 
<Jrlem6ny-, takarmanynagykeres- 
kedfl 64 

Iczkovits Llpof geparnbftz 14 

JanosdeAk L&szIA ny. all.elemi 
iskolai iga?gattf 39 

JeszenszkyJanos ev. igazgat6, 

lelk<5sz 69 

Jast Gynla dr. orvoa 54 

Karkallk Janos postaszillit6 47 Karkris Istvan fllezer- 
keresk. 3 vegyos- 
61 KomlA szalloda 6s haztar- 
tasl aruhaz, o6gt. Horvatb P6- 
ternd 20 

Kovaos JAzsef rom. kat. plibdnos 
44 
KozsAgi ettiljarosag, 
. NagykopAncs 38 

.Totkomlds f 

KroA Imredr, orvos 2 

Lehoczky 6s Venyercsan 
Fntura bizomanyos 57 

;■ Lehoczky Gyorgy vnsuti ven- 
d6gl6 6s. szallodaja 60 

Leipnlk JAzsel fakereskedfc 3 
Magyar-N6met asvanyolal- 

muvek Kit. 65 

Malya JAnosgabonakereskedo 37 

; Orovetz Adam fakerefikedfi 62 

Plpls Samttel malomtulajdoiioal 2 

Plpls testv6rek gozmalomtolaj- 

donosok i ] 

Fosta hlvatal 40 

RacskA Janos vegyeskerekedfi 

23 

Rlbarszky Gydrgy vegyeske- 

reakedfi - 43 

Roszkos Mlhaly 6s Tarsal 

njabb kb*zs6gi malom b^rlete 42 

SebA Gyorgy vegyeskereskedfl 48 
Set6ny MlhAJy gabona- es ter- 

mtaykereskedo 28 

Szlk bra Dezso 1 all. el. iak. igaz 

gato 49 

Tat ray Pfil t.oigarf iskolai igazgatb 

15 

Teplany Jozsel 6s Ha 6piilet- 

6s m6rlegb6seJt6lakatos, ^viJImiy- 

szereld 53 

posta bet. 

24 

Tlrpacs Janos rfifoa- 6s div.it- 

arukeresk. . 67 

TAtkomlAsl borlparf szbvet- 

kezet, mint az iparosok orszaffoa 

ko'aponfii szoVBtkeaete tagja . 55 UJhelly Fereno /. ■-. 4 

UJhelly Gyorgy dr. flgyved 16 
Ujbellyl Janos fakereskedo 9 
Vadasz Mlhalyne ozv. szikviz- 

gyara 63 Dreher-sOrraktaia 58 
Vas Xandor dr. ilgyved 8 

Vasntlallomasparancsnok- 

sag 59 

Zalal JAzsef epitesi vallalkozd 

70 
Zloczky Gyorgy gydgyszereoz 
10.30 

T6TMEGYER 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetok ftBzerer 20— 21-ig. 

Csanyl B61a pjebaoos 14 

Csendortfrs, m. klr. 5 

Oragna Zoltan b6rant6a 9 

Dragun Istvan dr. kOrorvoa 7 

Elek B6Ia fttldbirtokos 4 

Gerzon Istvan keresk. 16 

Jarkovlcs Nandor malcmtnlaj- 

donos . 12 

Karolyl Sand or gr6I fOtdbir- 

tokos 3 

Ktfrjegyz0a6g ] 

M&the Robert Ferenc „Pn tura" 

biaomanyos, gabona- 03 term6ny- 

keresk. 8 

P6nr Zoltan m. kir. postamester 
2 
Simk6 Karoly esperee 6 

Szab6 Jdzsef rum- is lik8rgyaros 
11 
Szant6 Andras dr. orvos 10 TOHOL 

Nyilvdnostdvltesztld dttdmds 
a hdestoi eloljdrdsdgndl 

(Barsbese 2. sb. eiafieeto.) , 

TOK 

[ihsd ZsainWk) 

TOKOL 

A tokdli egmiges hdUzat- 

hoz tartosik mGgy . 

Horthy-liget. 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-fg, 14— t5-(g 

Csah eiofieetoh rtsaere : 80— 21-lp Thury Gyorgy dr, 

biz.t. int. orvosa T6tkoml6sl togyasztast 6s 
6rt6kesltd sziivetkeZet 18 

T6tkoml6si Friss UJsag azer 
kesztOsege 36 

T6tkoml6sl hitelszovet- 
kezet 45 

T6tkomlo!»l klsblrtokos szo- 
vet$6g 35 

T6tkoml6sl takar6kp6nztar 
r..t. q 

TUzoltiisag 26 

(Jjhelyl Aladar, as DjheJyi 

Ferune c*6g tulajdonosa- lakasa 56 

524 TOTOSBANYA 

(lasd Aknasugatag.) 

TOTSZENTGYORGY 

fUsd Szigetvar) 

TOTSZENTM k RTON 

Hivatalos drdk: , 

»««-»'. • Y SES£ 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14 -18-ig- 14-16-lg. 

Csak elflfizetdk r6szere: 20— 21-ig.- 

Kor)egyzos6g ] 

TOTSZERDAHELY 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk8znap: Vasftmap eg 
annepna;).' 
8— 12-ig, 8-tlrig. 

14— t8-ig. 14— 16-ig. 

Caak elftflzerok resz6re: 20— 2l-fg. KOr)egyzos6g j 

Knkoracz Istvan pl^banoa 4. 

TOTVAZSONY 

Hivatalos drdk: 

8-12-ig. . 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elohzerok r6sz6re: 20— 21 -tg, 

Badlcs J6zsef dr. egyetemi 
adjunktus, CseryClgyi gazdasig 3 

Doroszlay Istvan r.kath. pl^ba- 
110s ,, Q 

Hauck Jan os meezaros, hentes es 

vegyeskoi^ak. 5 

K»rjegyzos6g 2 

Magyar Ostermeld r.^t. T6t- 

vazsonyi gazdasaga, KOves- 

T61vazsonyl Mezttgazdasagl 
6s Malomlparl Szttvet- 
kezet 4 Baesnflaky DezsO dr. kfiza6gi 
orvos n 

Cseadorors, in. klr. 3 

Csepelszlgetl Armentesltd- 
; tarsalat, lit. as. gfitOrhaa 6 
Demeter Maria ny. all-tsnifafoe 
11 
Dentsch Jdzsel dr. gyak. orvos 
8 
FUzess6ry. Istvan vltez, (aid 

birtokoa, Hermina-telep 2 

Karcsay Gy nlan6 dr.-n6 
' (flzeihben VI/1— XI/30-ig.J 9 

Kozs6gie]6ljar6saK 4 

Stranb Antal gydpyszeriaz 10 
Szab6 Gynla AH. ofipisk. igazgato 
tanit6 1 

TOLCSANY-MAJOR 

(laad Zalaben 

TOLLOS-PUSZTA 

(lasd Pelsorajb) 

TOLTESTAVA-PUSZTA 

(lasd Gyfir; 

TOMORKfiNY 

Hivatalos drdk: 

VaaArnap 6a 
dnnepnap : 
8-12-ig, 8-11-fg. 

14— 18-lg. 14— 15-ig 

Csak elofize.tdk r^azere : 20— 21-ig, 

Bozo 6s Medgyesl koreskedok 

«Hombar» bizomanyoaok 2 

Kitzs6gf eltfljards&g 1 

T6th Jozsef dr. orvos 3 

T« mork6ny p6terl b6rgazda- 

Sig, lasd a caanyteleki elfifizetok 

kSzStt. Grimm Pal lgazgat6, (Nyari all.) 

P6rU. 82. . s 

Hntera Janos tegla- es oeerip- 
gyara, Vaeut-n. 7 

Jandl Sandor eaxopbon'es fa- 
fuvdhangBaeikeaHiso, Dr. Grimm ' 
. Ferenc-n. 89. * 4 

Keresztes-ndverek Maria- 
ol talma, Qyermek-otthon; Zimandy- 

at 16. ' . :*Q 

Koszmo vszky TIbor dr. agy- 
vtd, Csaloganytariya . 30 

Maganalkalmazottak blzto- 
sltd In|6zete, torokballiitl 
ttidobetegszanatorluma. 

Fo-U. 61. ■ ^ *2 

LenArd Mikloa gondnok lakasa 18 
Cisak a betegek haBanalatara 22 
Idamajori gaadaEaga 1 

Milliner Janos dr. belgy6gyasz, 
O.T.I, kdrzeti brx-os,- mav. palya- 
orvos, Kossath Lajos-n. 26. 19 

Pasztor Karoly gydgys?er6sz, 
F6-n. 9. . 5 

Petsch GuldA dr. orvos, FG- 
n. 71. 25 

Postablvatal m. klr., Barose- 
u. 86. 24 

Sehelb linger Ferenc fa- es ve- 
gyeskereBk., Ffi-a. 21. 11 Staasz Janos textil keresk., .49 12 Hetktenap: TOROCSKE 

(lasd Kaposvir) 

TOROKBALINT 

Folytonos gjjel-nappali 
tdvbeszeld szolgalat, 

A budapesti egysiges hdl6- 
.' zat kozpontja. 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbeszm dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

7-21-ig. 

Arato Aladar, Zimandl-u. 7(J. 28 

Balogh A. Sandor ref. lelki- 

I pasztor, Nyar-11. 4. " 27 

Bnntb Matyas szallitasi- 6s fnva- 

rozasi vdlI.,-.Fo-u, 86. 23 

CsendfirOrsparanesnoksag, 
m. klr., Kossiitb iia]o.s-u. 27. 13 

Czlnszky Mlh&ly dohanykisarns, 
b^idirokkant, F6--Q. ■'',.'■'. . 16 

Dolacska Laszl6 mftszaki rdta- 
nacsoH, Dal&cskatan'ya 14 Tdrttkballnt k«zs6g elolia- 
rdsaga, F6-u. 72. 3 

Volth Jozset dr. orvos, Walla- 
J6zsef-a. 19. 10 

V**r«s taszld "fOm^rnOk lakasa, 
lasd a budapesti eWflzetflk kdzStt 

Wlnholfer Tamas Hj. &z6n-, 
fa-, kokaa-, term6uy- ( 6s vegyes- 
keieek., Dr. Grimm Ferenc-a. 64,66. 
26 

TOROKFAI 

(lasd Kecskemet) 

TOROKFALU 

{Usd Nagysomkut.) 

T0R0KHALOM- 
PUSZTA 

(lasd Tiszaf«ldvar) 

T0R0KKOPPANY 

Hivatalos drdk: 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14 18-ig. (4-16-ig. 

Caak elofizetflk reaz^re: 20— 2l-fg. 

Farkas Jtfzsel dr. kiJrorvos 2 

Korjegyzos6g j 

T0R0K-PU5IZTA 

(lasd Dombegyhaz) 

TOROKSZENTMIKLOS 

Hivatalos drdk: 

7-2Mg. 

Adrla vegy6szetl Iaborato- 
rlnm Q41 

Antal Laszl© mezeskftlicsba, 
BattbyAny-u. 111. 1-59 

Anya- 6s csecsemtfv6dd In- 
t6zet 6s szttlootthon. 55. 
szamn, PAntby-u. 6. 67 

Autdallomas* tulajd. if]. Gavay 
linre, Kossuth I-ajos-u. 176. 1-18 
tokasa 1-08 

Ant6£lIomas, tnlajd. Qschwindt 

Antal beraatoluvarozo, ViKatelen- 

lO 

Bacher Jakab fakereskedo, 9za- 
pftry-n. 6. 71 

Baesllla Janos dobanyarnda ^s 
Mav. aaallito iroda, KoKEntb Lajos- 
a.118. 1-51 

Bajasz Jozsef mfiszerfisz 6s 
kerekpdrkereskedfi, Koasnth Lajos- 
n / If 3- . 1-43 

Kossuth Lajofl-n. 180. - 1-44 ha I a dfektal anullelentkczzOnk. TordkszentmfMoH Bakd LAszlO vas-, ffisaer- As mtt ■ 
szaki kereskedd, Kossuth Lajos- 
ii 153. . 86 

Beleznat Imre f6kantor, karnaery , : 
lskola-n. 1. 80 

BerautoAllomas, tutajdonos 

; : Farkas Karoly. Kossuth Lajos-u. 76. 

.....; ■ 79 

Berger Ferenc gahona- 6b ter- 
ni6nykereskedo. Deak Ferencwi. 108. 

■ ■■■.'■■■-' v •-,■;■■ 6 

Berger Lajos term6nykereBkedo 

.- . - 41 

Blsztray J. Jaromlr dr. ylt6z, 
«K6rona« ecetgydra 6s gyfimSiicsker- 
t6szete, 8z6cheoyi-at 136. 99 

Bddy Tlvadar m. kir. szazados 

Kossuth Lajos-u. 183. 1-81 

' BobAcs Lajos m6Bzaros 6s bentes, 

Kossuth Lajos-u. 27. * 1-88 

Boross Mlhaly dceka- 6s ujva6- 
kereekedfi, vas-, f6m-_. rongy-, ga- 
rni-, papir-, cBontgyujtdraogbizott, 
Kossuth Lajos-u. 263. 1t64 

BbhmGybrgy gydgyezertsz, Kos- 
buth Lajos-t6r 222. 74 

Bothy Lafos dr. esperes-pleba- 
nos, Panthy-t6r 1. 70 

Braun Erzsebet dr. orvos. 

Batthyany-u. 103. 54 

Csapd IstvAn to'dbirtokos 6s ftllat- 

kereskedd, Kossuth Lajos-u . 98. 

1-21 
CsendbrbrsparancsnoksAg, 

m. kir., Kossuth Lajos-u. 65. 8 

Csontcs Pal dr. Iigyv6d. Kossuth- 
a 232. 24 

Czltter MIksa dr. figyved, Al 
masey-u. 4. 91 

Bar Ida Bela kereskedd 6s szllca 

mester, iizlet: Kossnth Lajos-u. 129. 

1-84 

Dndas Istvan b6raot6s t lakasa: 
Kossuth Lajos-u. 207, 1-49 

Elekes Mlhaly bankigzagat6 
lakasa, Alrmtssy-u. 15, J 

Elsb Tbrbkszentmlkldsl Gti z- 
malom rt., Betklen-n. 6 ■ 4 
TdKikszentmiklosi malomtelepe, 
Bethlen-u. 49/51 1-31 

Fabian PAl ,,Meteosz" fnvarozasi 
vallalat, Almassy-u. 39. 1-07 

Feher MArton fflszer- 6s vegyes- 
arukeresk., Panthy^u. 11. 1-48 

Fejes es HorvAth g6pmuhelye, 
Kossuth. Lajos-u 83. 1-80 

Felvegl „Hahgya"-szbvetke> 
zet, Batthyany-u. 94. 44 

Ferenc Imre gyogyszer6az, Kob- 
6Qtb Lajos-u. 77. 17 

Fbszolgablrdl hlvatai, Kossuth 
Lajos-u 13 

Frank S. Sandor allatorvos, 
Batthyany-u. 147 81 

Flilep Lajos term6nykereskedd, 
Kussutb l.ajOG-U. 239. 57 

Raktara, Szapary-u. 2. (ussemben 

vii. l-xn. 3i-ig.) 1-66 

GaAl IstvAn rer. leltdsz, Potgar- 

q- 7 69 

Galambos Istvanne ttzv. ma- 

loratulajdonos, Almassy-ut 48. 65 

GalamboN Istvan Tiengermalma, 
b6rld PolgAr Bela ldldbirtokos 
orseaggyul6si k6pviseld 20 

Getger Jenti fdldbfrtokos; Imre- 
major, Idsd a pusztapdl eldflaetdk 

Gelslnger Mi kids 61elmiszer- 6b 
caemegekereskedd. KoBBUtb Lajos- 
ter. 1-45 

Gerb Istvan szallitmanyoB&si- es 
Eteruit tetfifedest vallalaia. beak 
Ferenou 55. 41 

Glanz Mlhaly dr. orvoB. Koasnth 
Lajoa-u, 141 6Q 

Glaser Lajos rdldblrtokoB, PuBzta- 
szenttamas, lasd a pusztapol e!6fi- 
zetdk kb*zt 

Gold berger KAroly dr. urvoB, 
fogorvoa, Kosautb Lajos-u. 138. 53 

Gomba KAroly dr. orvos, 
maasy-u. 20. . 7.7 

Gonda IstvAn IIJ. jegyzO, DeAk 
Ferenc-u. 89. 50 

Gosztonyl ignae dr. orros, 
masay-nt 8. 14 GoDlyif s Janos kereskedd 56 

Gnlyas FI6rian dr. ny. poig. 
isk. , tanar,' 0. igazgati, Almassy- 
u. 73. 1-52 

Galyas Matyas m. . kfr. gazd. ffita- 
oacsos, Igazgatd. PetCfi-o. 22 72 

Gunst Imre es Karoly «Feh^r 
Kereszt* gydgyszertara. AlmasBy- 
at 2. 38 

Bangya szb"vetkezeti 6rt6kesitflte- 
lepe 6s HfttOhaaa, T6r8kszentmikl6s 
. 59^ 
Herczeg Jdzsef bankigazgatd, 

Alma^sy-u. 10. .3 

fleffnerPal kereskedo.Batthyany- 

107. 1-35 

Ibasz, Slav. Btvatalos Menetj«gy- 

iroda ' l .. 033 

Iparoskttr Kossuth Lajos-t6r 4 

l-Ol 
Ivanyl Imre. cHangyajo telep- 
vezeto, BoeBkay-u. 28. 1-77 

Jakd Balazs dr. k0zs6gt orvos, 
Almaasy-u. 7. 32 

Jarasblrosag, kir. 46 

Jubasz Jentt dr. kir. jarasbfro- 

Bagi elnflk, AlmasBy-at 1. 1-68 

JurenakLajbsfflldbirtokos, Pusz- 

tateoyo, lasd a pusztap^i elAflzet6k 

kOzt 
Jnrenak Sandor fakereskedfl, 

((FaksKDbizomdnyosa, Bethlen-u. 22. 
1-53 
Kadas Mlhaly m. kir. posta- 

mester, Almfissy-u. 32. ". 25 

Katona Sandor t«rm6nykeres- 
kedfl. Polgar-u 11. T-12 

Katonal epttletek es hat6- 
sAgok: 

Jarasi katonai parancsnoksag. m. 

kir.,, KoB6ath-t6r 6. 12 

Kerekes Zslgmond eukrasz, 

Kossuth Lajos-u. 62- 1-04 

Bocskay- 

47 Lnsztlg Gybrgy 6pltfai ari^ag- '«' 
tftzifakereskedO. Kancze-a. 1. 1-19 

Magyar Koztlsztvlselok lo< 
gyasztAsI, termeld es eirte- 
kesltd sztfv. 01. sz. Ildk 90 

Markdczy Felix f6nyk6p6sa, 
Kuruc-n. 8. 1^26 

Markovlts Bmll dr. orvos. Bocs- 
kay -u 6' 89 

Marton J6zsel dr. vlt6z, ref. 
telk6sz, Polgar-u. 2- 1-28 

Mdihe J6zsel dr. orvos, Kou- 
snth Lajns-a. lit). 96 

Matnz. Ferenc p^kmester, 
Kossuth Lajos-u; 125. 1-88 

Mester Lajosne dzv. vend6»16s, 
Koeemh Lajos^6r 7. 1-05. 

Molnar Janos saikviagyara, 
Kossnth Lajos-u. 62. 1-78 

Moskov1tsL.aszl6neva3-, tflszer- 
is fest^kkereekedelini c£g, Kossnth 
Lajos-D. 51. 98 

Riund M6r tlveg-, poreellan-, 
Bomanced6ny kereskedfi, Kossuth 
Lajos-u. 119. 1-55 

Nagy Uezso dr. m. kir. j&r&si 
aJlatorvos, Bethleu-u. 83 

Nagy Ferenc 16m §sna^s, Panthy- 
u. 3. 1.72 

IMagypal Matyas vendAglOB, Al- 
massy-n- 62 18 

Nemeth Lajosne ttzv. ilveges 
^s k6pkeretez5,1lveg-, porcellan- 6s 
k6ed6nykeresked6, Kossuth Lajos- 
u. 152. I-I7 

Nemzetl Httellntezet rt. 
116k |a (Ibnsz). Kossuth La'os- 
n. I2.i. ■ 33 

IMovotbny Endre kert^sz- is fa- 
istioiatnlajdoiios, 6zapary-n. 13. 78 Kereskedelml kttr, 

u. 7, 
Ktss Imre m6szarps 6s hentt-s. 
Kossuth Lajos-u 125 1-24 

Kiss Janos dr. (igyv6d, Kossuth, 
li'.-u; 121. 5 

G. Kiss Samuel vend6gtfia, 
Seapdiy a. 23. 1-28 

Klein E. es fia rum- 6s likdrgyar, 
bomagykeresked6s. sBifflraktar, 
Kossuth Lajos-u. 89/91. 42 

Klein Lajos l6kereskedfl. Tisza- 
fC dvAr-u. 6 1-27 

Klein Istvan ny. Igaagat6 1-47 

Kongoracz danos uyomdatulaj- 
donop 21 

Kttzelelmezesl hlvatal, Kos- 
suth La jos-ut 1-22 

Kb vies Test verek term enykereB- 
kedd. Kossuth t.ajos-n. 160. 34 

KOzsegl eloljarosag, Kossutb 

Lajos-u. 62. J 

Ktfzsegl vagdhld, Bzapary-u. 18. 

1-65 

Kramer Ferenc faflgyntifa, 

Panthy-n S«. 1-02 

Kronsteln Sandor hentes 6e 

m6Baaros, Bocskay-u. 29. 1-30 

Kngler Laszld Sohell kfiolaj 
r.-t. t6rokszentiaikl6si lerakuta, 
Panthy-t6r 2. 1-87 

Knlcsar Istvan faster 6s csemege- 
kereskedO, Kossuth LaJos-t6r 6. 

1-U 

Kttlley kereskedelml r.-t. 
vas-, fllszer 6s gazdasagl cikkek 
nagyban 6s ttlcsinyben 27 

Labassy-lele mezbgazd, 
I par- es gepgyar r.-t., Kos- 
snth Lajos-u. 43. 16 

Lad any 1 Janos fa- 6s sz6nkeres- 
kedd, Kossnth Lajos-n. 90. : 1-73 

Lengyel Dezsd m.klr. flrnagy. 

Almassy-u. 28. 82 

Liptak Janos 6pitomester, Al- 

■massy-u. 69 63 

Ltfrlricz Bela rodrasz, Almassy- 

n. 12. 1-14 

Lbrlnc lgndc url 6s nfli fodrasz, 

Kossuth Lajos-u. 129. . 18 

Ldkacs-mozg6, Aimasay-u. 8. Olajos Pal dr. 

Ijajos-u: 94. orvos. Kossuth 
1-00 Pa latinos Mlhaly dr. ufrw6d, 
lakasa Batthyany-u. 119. 1-58 Panthy-terl „Hangya <( 

Kofisuth Lajos-u. 195. . Ildk, 

1-67 Penzttgyorl szakasz, 

Deak Perenc-u. 14. m. kir., Petrdsovlts Antal m6szaros- 6s 
hentes. Kossuth Lajos-u. 188. . 95 

folgdr Beln f«|dblrtflkos. ors«ag- 
gydI6sik6pviselfl, Almissy-n. Q20 

PoIgAri Ilulskola ds Igazga- 
tOI lakds, Pet6fi-u. 62. 97 

Polgari Ieanylskola, Kossutb 
Lajps-u. 40. 1-39 

Pdlylk Istvan fll8zer- : gyarmat-, 
f est 6k-, pap(r- 6s vegyesardnagy- 
kereBkedO, Polgar-u. 16. 1-81 
Iiakasa, Bethlen-u. 8. 1-71 

Postahlvatal, m. klr.i 
TaviratkfeVetltfl 1-98 

Postamester irodaja 1-93 

Postaszoba ualyaudvarori ' 1-96 

Racz Albert dr. Wr. kfizjegyse. 
Kossuth Lajos-t6r I 1-03 

Ratkay Albert kereskedfl, 
. AlmaEEy-n. 12. 1-70 

Recsey Zoltdn gyogyszertar. Kos- 
snth Lajos-u. 69 80 

Relslnger Arnold g6pteohnlku3, 
arany vit6^s6gi 6^163, tfizharoos, 
motor- 6s g6pmuhelye. Batthyanyi- 
u. 114 1-10 

Rubinstein SAndor teresk. 6s 
kSnyvnyomda. Kossntb F*ajos-t6r 
1-06 

Schelner Ernb dr. Ilgyv6d, Pol- 
gar-u. 7 29 

Schwartz Ignac 16kereskedfl, 
Deak Perenc-n. 143. 7 

Schwartz Izsd fakereskedd, 
Bocskay-n. 6. 58 

Schwartz Laszld eOtfide, Kossnth 
Lajos-u 126. 55 

Schwarcz Sandor gabonakeres- 
kedfi, Bocskay-a. 1. 9 

Santha Lajos m. kir. poata vonal- 

felvigyazi lakasa I-95 

Sentdnyl Bela dr. figyvea, Al- 

roasi-ut 3. 92 

Simon Ferenc buiO, Almassy- 

u. 17. 75 

P. Simon Istvan gfltflmester, 

Panthy-u. 31. r l-13 Slnka Laszld szttvet- 6s b616saru- 

nagykereskedd, Kossnth Lajos-u. 

123. 84 • 

Sohr J6zsel es Rosenteld 

Lajos fiibzer- 6n rdvidarukereek.. 

Kossuth Lajos-n. 113. 45 

Soltesz Jdzsel dr.orvoa, fogorvos, 

Almdssy-n. 18 23 

Sods Kdlmanllj.textilnagykereB' 

kedo, Kossnth Lajoti-u. 118. 60 

Solalvy Laszld dr. »afU6sz nft- 

gydgyasz^aakorvos, Polgar-u. 19. 

1-82 

Starcz Janos cukrasz, Kossuth 
Lajofl-U. 136. 1-46 

Sndik Kdroly vendeglos. Ban- 
hyany-n. 117. .«, 43 

Spitz Rudolf rtlszer- 6s fest6k- 

kereskedd, Kossuth LajoB-t6r 6. . . 

1-25 

Szabd IstvAnne bzv. «Kigy6i 
gydgyszerlar.Kossuth Lajoa-n.39. 68 

SZabd Peter, Tlmdka-u. 41. 49 

Szamosl Lajos vas- 6s ffiszer- 

keresbedd, Kossuth Lajos-a. 126. ' 

1-33 

Szandtner Andor aruhaza, Kos- 
suth Lajos-u. 123. 40 

Szarka Gyula dr. vrm. arvasz6ki 

iilnOk. fdlsp&ui titkar, Pusztaszflri- 

Q 1-16 

Szarka Gyula dr. Jarasl 15- 
szplgabird, Almassy-u. 2. 88 

Szecsl MlhAly Bert&skereskedd, 
Kossuth Lajos-u. S04. 1-57 

Szlgetl Geza luvarozisi vallal- 
koz6 35 

Szlgetl ds Katona term6nyke- 
resked 5k, Kossuth Lajoa-n. 156/22 

SzllAgyl SAndor dr. orvos 6s a 
posta bet.bizt.int.orvosa, Almassy- 
n. 42. 1-34 

SzlrAk Bela dr. ugyv6d, Kossotb 
LaJo8-u. 122. 78 

Tichy LAszld fonal- 6s rbViaara 
cikkek nagyban 6s kicsinyben, 
Kossnth-t6r 7. 85 

Tlsza Istvan fdldbir tokos, Deak 
Ferenc-n. 44. 1-79 

Tlsza Imre okleveles gazda, 
Polgdr-u. 15. 1-42 

Torda Jend ny. m. kir. posta- 
mester 1-97 

Tdth Dezstf es Flat herefejU 6s 

rostalemezilzem, Batthyany-u. 136. 

1-29 

Tdth Laszld Nemaett Hitellntdzet 
ig. kites kdnywizsga.16, Almassy- 
u. 11. 61 

Tdth ZoltAn hor-SseOrnagykeres-' 
ked6se, Kossuth Lajos-u, 89. 1-62 
Ram- 6s likdrgyara, Kossnth Lajos- 
n. 134. I-74 

TbrbkszentmlklAs kttzseg 
eldlJArdsAga, Ktfzs6ghaza 1-40 

Tdrdkszentmlklds nagy- 

ktfzsdgfdjegyzdl lakasa. Almasay- 
n. 34 48 

Torttkszentmlkldsl DalArda 
Btltd Zoltan karnagy, Kossnth 
Lajos-u. 114. 1-76 

TbrOhszenlmlkldsl fakeres- 
- edelmlk.Lt., Panthy-n. 63. 52 

TOrdkszentmlkldsl gazdAk 
gdzmalma, Petofi-u. 64. 16 

TtfrdkBzentmUilAsl hltelszo- 
vetkezet, Kossnth Lajos-n.. 129. n 
o. 

Oi 

3 : 

a 

O: 

x 

O: 

N 

Ul 

n 

X 

z 
o 

I* 


Torttkszentmlkldsl 
rendbrseg, Kossuth I kttzsegl 

iaj(M-u 127. 
87 TOrUkszehtmlkldsl, pAnthl- 
terl „ Hangya«^szo vetke- zet, Panthy-t6r 50. 37 TVrttkszentmlklOsi takarek* 
penztAr, Kossuth Lajos-n. 116. 2 

Udvardy Viktor ne, bzv. dr. 

vit6z, Krinke Olga, Abnassy-n. 4. 

1t60 

Urban GAspAr bard gazdasaga 

Brzsdbetmajor, lasd a tiuafdldvarl 

tb. eloflzettk kdzt Url Kossnth Lajos-t6r 6. 
81 

526 T&roks&eritmifclds Hi panaszBak wei Wsagg lan hit oil Id a .jGifleKH" JeiUrt' Vlncze S&ndor dr. orros, Kob- 

entbLajoB-n. 103. 76 

Welnsteln David dr. figyv6d, 

Almasay-ut 1. 62. 

Welsz Llpdt TltlanyaeerelO, 

Kossntn Lajos-n, 107. 39 

Zaflr Peter vas : 6s ffiszerkeres- 
' kedfl. Kossuth Lajbs-u. 52. 94 

Zelsler Ignac 6s Ha kereekedo, 

Kossuth LatQS-D. t26. 26 

Zeke Daniel igazgatd, Batthyany- 

u. 94. 1-75 TOROS-PUSZTA* 

(lasd M6r) T0RTEL Hivaialos 6rdk: 

H6tk8znap: Vasarnap 6b 
finnepnap : 
8— 12-lg, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eloftzetfik r6sz6re : 20— Sl-lg. 
Besnyoi fskola, NagykfirBs, pos- 
tal nyilvanos allomas 8 
Betegh Sandor dr. 

orvos 

Bfr6 La Jos ktizs. allatorvoa 9 
Csendttrseg 
Cslesman Sandor Fntura, 

Hombar albizomanyos 10 

Parkas Ferenc fflldbirtokos, TCr- 

tel-tanya lasd ae abonyt elOuzetCk 

kdzttt 

Horvath Laszlo maloratmlajdqnos 

malomigazgatd ' 5 

Kovaos Andras pl6b&nos 4 

Ktizsegl elttljardsag 1 

Lautner Lajos gyogyseertara 3 TOTOS 

(lasd £lesd) 

TOVISKES 

(lasd Szeghalom) . 

TREBUSA- 

FEJERPATAK — 

TPEBymAHM 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

.14— 18-ig. 14— i6-ig. 

Caak elBfizetflk r6szere: 20— 21-ig. 
Carpathla vendegforgalnil 
szttvetkezet 10 

Csenddrseg, m. klr. 1 

Gyemant Laszlo dr. orvos 7 
Jdba L&szld m. klr. posta- 
..mester. 2 

Kttzsegl eldijarosag 3 

Hanlredl Karoly kereakedo 5 
Paszulyka Jeno* gOr. kat. lel- 

Snrln Gusztav „Hangyst" tisslet- 

vezetfi 11 

Szokol Jen0 all. el. isk. ianlt<5 13 

„Tlmber" gttzl Uresz es fa- 

termelo vallalat 8 

TREBUSANI 

(lasd Trebnsafej(5rpatak) 

TRIPOLSZKYTANYA 

{lasd Sientistvahtelep) 

TUNYOG 

Hivatalos drdk: H6tkbznap: V&s&rnap 6s 

finnepnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-fg. 14— l&-ig. 

Csak elofizetok r6sz6re: 20— 21-lg. 

Kltzsegi elotjarasag.Tonyog 2 

Ktf zsegi eldijarosag, Uatolcs 5 TURA Hivatalos drdk: 
H6tko"znap: Vasarnap 6s 

finnepnap: 

8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14-15-ig. 

Csak elOfizetok r6ez6rer 20— 21-lg. 

Allamvasnf ak„ an. kir., alio- ' 

masf6nflk6ge 21 

Balazs Laszld keresk. 10 

Benke Mlhaly szallodaja 6s 

vend6gl6Je 35 

Bercsenyt Lajos postakiado' 22 
Csendorors, nf. klr. 6 

Csorba Albert hentes 6a m6szaros 
25 

Ddra Em© gtizmalomtnlajonos 7 

Fffzti Jdzsef dr. kSzsegi orvos, 

a posta bet. bizt. int. orvoaa 16 

Gere Rezsdpolg. isk. tanar 32 

Rorak Janos hentes <5s mSBzaros 

18 

Hangarta Vlllamossagi r.-t. 

k1rendelts6ge 14 

Kalman Istyan orszaggyttl 

kepv. 

Bergazdasaga: Fekete-pnuzta 6 
Kovacs Laszlo rom. kat. kantor- 

tanito 37 

Kltzsegi eloljardsag, Galga- 

heviz U 

Kozsegl eldllar6sag, Tora 1 

Molnar Pal dr. mav. palyaorvos. 

O.T I. kCraeti orvos 13 

Porpacy Istvan polg. iek. tanar 

19 

Ppsiabtvatal, m. kir. tavirat- 

kBzvetftis ■ 38 

Prokopovltseb Brnnone 

Ozt.ji gy6gyszert4r tnl. 27 

Reich Mtkl6s fSldbdrlo 17 

Sandor Jeno Janos dr., a 8: 

Antal Magank6rhaz vezetCorvosa 4 
Lakasa ' 34 

Sehosberger Viktor bar6 2 
Speczlar Sandor tanlt6 24 
Sach Gyttrgy hentes is mGsaaros 
30 
Szentandrassy Istvan, m. klr. Szent Istvan gOzmalom, tulaj- 

donos PrazDorszky G6za 15 

Tdth Istvfin vendeglfi 6s szesa- 
iflzde tulajdonoa 6b aOldsegkeresk. 
86 

Tnral togyasztasl es 6rt6- 
lcesttd szttvetkezet 23 

Fi6kuzlet 81 

Tnra KSzsegf Hitelszttvet* 
kezet, mint az 0. K. H. tagja 2£ 

Varkonyl. J6zsel kflrallatorvos 9 TURBfiK 

(lasd Bzigetvar) TURC 

Hivatalos orqk: 

Vaaarnap 6s 
iinnepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetak r6sz6re: 20— 21-ig. 
CsendOrttrs, m. klr. 4 

Ktir jegyzdsegek : 
Batarcs 2/b 

Ki8g6rce 3 

ttagytama 2/a 

Kdzs€gl el&IJar6sag \ H6tk0znap: TURISTVANDI 

Hivatalos 6rdk: 

Vasirnap 6s BetkSsnap : 

8— 12-1g. 
14— 18-ig. finnepnap : 
8— li-ig, 
14— I6-ig. TURJA 

Hivatalos 6rdk: 

., ,h«wz W -'is*** 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14-^15-ig. 

Csak elfifizetCk r6sz6re: 26— 21-ig. 

Kozsegl eldljfir6sag 1 TURJABIS2TRA — 
TVPfl EMCTPA 

Hivatalos drdk: 

„...„ Vasarnap 6a 

Betkflznap: finnepnap: 

8— 12Jg, 8-11-Ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak eWfleet6k r6sa6re: 20— 21-ig. 

Bereznay Jentf g8r. kat. esperes 

2 

Alattyasovszky Laszl6 all. 

elemi iskolaigazgat6 1 

T6th Mlhaly all. tanft6 3 

Torjablsztral „Bangya«« fo- 
gyasztasl es ertekesltK szO- 
vetkezet 5 TURJA POLYANA 

(lasd. Poroskd 9. sz. el6fisetS.) 

TURJA REMETA 

(lasd Turjaremete) 

TURJAREMETE - 
TYPfl PEMETA 

Hivatalos drdk; 

H6tbb*znap: Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig.: 14— 15-ig; 

Csak elOfieetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csendortfrs, nt. kir. 3 

ErdKgond noksag 

Kavasch Sandor Bzesznagy- 

kereskedfl 
Rtfrjegyzfiseg, Nagyturica — 

BejiHKa Typuna 6 

Korjegyzoseg g 

Mentelep, nu klr. 4 TURKEVE 

Hivatalos drdk: 

7-21-lg. 

Adnmetz Le6ne <MegraU6> 
gyigyszertar 42 

Abraham Janos dr. tiszt] ffi- 
orvoa, Stefftnia-intezet vezetfi 
orvosa 11 

Allamvasutafc,m. klr.»dllomas- 
fflnflksfige 32 

Anton! Janos dr. nyug. kir. t9r- 
v6nyszeki Jegyzfi 17 

BagI Emll dr. onroa 33 

Bense Istvan dr. figyv6d 62 

Carmen textllUzem, tulajdo- 

nosa Wellner S»ndorn6 6s Hecht 

Pal 28 

Czamp6 Andras kOzpontl seal- 

loda, aOr- 6s bornagykereskedft 5 

Czlrlak Geza ref. Ie1k6sz 57 

Csakylmre dr. flgyv6d 51 

Csaky Sandor berautds 38 

Csaszar Istvan moeitnlajdonos 

73 

Caepdtfrseg Q 

Cserl Geza ffiszer- 6s osemege- ■ 
keresked6a qq 

Csomor Kalman megyei varoai 
allatorvos .- ■ go 

Darin Sandor asztalos 6s 
karaskedd 73 526 Debreezeny Lajos llj. term6ny- 
kereekedfi 4 

Debreezeny Sandor dr. (Igyved 

34 

Dncza Ignae IIJ. vegyeskeres- 
ked6se, kiceinyben 6s nagyban 55 

Ember gydgyszert&r «A ma- 

gyar koronahozs 23 

EmOdy Sandor tfizoltdparancsnok 
70 
Fanr Janos dr. nyug. hadbirfi- 
szazados 60 

Fledermann Erntf dr., a posta 
bet. bizt. int. orvosa 6s varosi tjszti 
orvos .9 

Flesch Miklos szem6lyaut6f nva- 
rozds 014 

Flesch M6r divatarnkeTesk., a Fle- 
Tn cipOgyar tulajdonosa 014 

Futnra klrendeltsege, a Tar- 
kevei hitelszbvetkezet tenneny- 
osztalya 59 

GySrlly Kalman dr. Tnrkeve 
m. vAros polgarmestere 3 

Gyorlfy Lajos dr. m. varosi f6- 
legyzC 44 

Gyorlfy Peter dr. flgyv6d 64 

Gyttrgy Llpdt dr. orvos 41 

BansbrunnerEmll fakereskedfl 
lakasa. 49 

Bongfirla vlllamossagl r.-t. 

tnrkevei irodaja 20 

Jaez6 Gyula m. kir. postamester 
13 

K a lm a n Karoly gabona- 6s bank- 
k6pviselet irodaja 25 

Lakasa 6s gabonaraktar 22 

Katonal parancsnoksag, ldsd . 
Tnrkeve m. v. . 

Kovacs Jenff vitea, m. klr. hon- 
v6dflrnagy 72 

Kraasz Jdzsel takarmanyiceres- 

ked6 18 

Laszl6 Gyula dr. megyei varosi 
tiszti figy6sz " 46 • 

Magyar elet partja 66 

Marko Jen0n6 dr.-ne Gajzag6 
Ilona 82 

Meztfgazdasagl nepiskola, 

Nagy Janos kereskedfi 65 

Osvath Sandor fbldbirtobos 71 
Onkentestttzoltdorszoba 39 

Polatsek Istvan fuszer-, csemege- 

kereskedfl 6b szobafesto 29 

Polgarl Kin- es leanylskola, 

lasd Tnrkevei all. 
RAcz J6zsef ffiszer- 6s osemege- 

kereskedes 50 

Racz Sandor dr. orvos 27 
Raez Sandor term6nykeresked4 
10 
Rafcocael kaszlnd 63 

Retormatas egyhaz ielkeszl 

hlvatala 43 

Rendtfrkapltanysag, m. kir. 

kapitanyi hiv. • 8 

Ronay Gynla 16 

Sallay Peter varosi seamvev696ffi 

sKamellenOr 79 

Schvarc Ignac ntAda Ungar 
Magda, i(J. Csaky Sandor b6rauios 
37 

Szabd IHarglt all. polg. iskolai 
tanamo 48 

Szabd. Zoltan m. kir. aUamrend- 
6rs. fogalmazi 12 

Szabolcs Arpad szSvfigyar 6s 

k'ereskedelmi vallalat 53 

Szabolcs Erntt dr. o.T.B A. 

orvos 26 

SzUagyl David dr. Ugyv6d 7 

Szllagyl Lajos IIJ. sert6skeres- 
ked6 ,. 19 

Tnrkeve kttzpontl Hangya 
fogyasztasi 6s 6rt6kesit0 szOvetke- 
zete 83 

Tnrkeve m. v. katonai 
parancsnoksag, m. kir. 47 I" (DDStamBstert), a Kezeiot ne lartsuk tel. TJjc&andlos Tnrkeve m. varos polgArniesteri 
hivatala 31 

. , K8»e.lelraez6st hivatala; ; 74 

K3BJ6Ieti szbvetkezet 77 

Or vosi hivatala 81 

Varoai tanadanok 75 

Nepmozgalml nyilvAntartfi hivatala 
40 
SzAmvevfisAge ■ ■. 36 

TanAoaa 1 

Turkevelttll. polgarl lid- es 

• leanylskola ""* 

Tarkevet lelsthreszl 
Hangya sztfvetkezet 54 

Turkevel hltelszOvetkezet, 

mint az Oruaago^ kiizponti taitelszO- 
vetkezet tagja .2 

Turkevel TUhakesztttt hazt 
' lparosok termeltf szttvet- 

kezete.mintazI.O.K.Sz.tagia 61 

Tfizoltdsag, lasd Ottkentes tfizolto 

Orszoba 
Vad Ferene rfrszer- 6s baromfi- 

kereskedft 24 

Vadasz J Anoint tfzv. fJBld- 

bir tokos .52 

Vajda Sandor ref. tanltd 78 
Varosi hlvatalok lasd Tnrkeve 

m. vAros 
Vay Andras Andras malma ■■: 21 
Vegh Karoly aut6tnlaJdonoa 6 s 

sz6m6]yaut6tuviirow5 v allalk.oz6 36 
Vegh La Jos bihnri, m. kir. all. 

po:g. iak. igaegat6 lakaaa 45 
Vllmos Laszl* dr. figyvSd , 15 

Vllmos Marlon biztosit&si tisat- 
viselo 6s az Els6 magyar alt. bizt. 
Int. ffiflgyntJks^ge 58 

Wiener Fabian fakeresk. (fiaem- 
ben : IV/1— IX/30-ig) 67 Lubkovszky-Lnkacs Ka- 
rolyne ttzv. „Hurigaria-pensid" 
ttzemben: IV/16-X/15-ig. 6 

May. allomas „Tiiflnad" fUrdosztK 
vetkezet . 8 

Oltvldekl Vlllamossagl B.-T. 
.4 

UJsaglrd villa (flaeraben: Vjl— 
X/31-ig) 1 

Vass Geza «Harom huaeare 6tterem 
es «AsBt6ria» s«sdll6 tnlajdonosa, 
(tiBeroben: V/l-X/31-ig) 13 

TUZSfiR 

Hivatalos drdk: 

Hi*-.. x%Z? 

8— 12-ig; 8— li-ig, 

l%— 18-ig. , i*--15-ig. 

Csak eHSHeetGfc reBcAre : 20— 21-ig. Ambrdzy Gytfrgysedenl, I6!d- 
birtpkos 4 

TitkArf hivatala P 

Ambrdzy Gyorgyne sedehl, 
■z. LAnyay Palma grolno* 
uradalma, Kilongatanya 3 

Titkari hivatala 8 

Barabas Bela term6iiy-; bnr- 
gonya-, alraakeraskedo . 7» 9 

Egyedl LaszlOne m. kir. p'osta- 
metjter magdnlakdaa . , . . 2 

Kttzsegl eltflJardsAg 1 

Leva! Janos burgohyakereskedo 
5 

TCKROSJ-PUSZTA 

(lasd Bicske 6s Pueetaszabolcs) TCNDfiRES 

Hivatalos drdk: 

VaaArnap 6s TOSKEVAR 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s . finnepnap 
8— 12-ig, -8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok reszere : 20— 2i-ig. 

Hangya Fogyasztasl es Erte- 
keslttf Szovetkezet 5 

KBrJegyzfiseg 1 

Molnar Jdzsef hentas 6s .m6- szaros 
Nagy Elemer dr. orvoe 

TYUROD 

tfivatalos 6rdk: Hetkflznap . 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. VaaArnap 6s 
finnepnap : 
B-lt-ig, 
It— 15-ig. 
Csak elofizetflk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Bajka Istvah dr. ktJrorvos 3 
Bird Jentf «Futnra»biKomanyoB7. 
Hajdu Karoly ref. Ielb6az 4 
KSzsegl eldljar6s&2 1 

Magyar Ftt Idblrtok es mezK- 
gazdasagl ipar r.-t., Kalman- 
malor 15 

Na£y Zsfgmond kfes^gi b. 

veaetfijegyafl ■ 5 

Tar man Zoltan dr. ffildbirtokoa 
Erza^bet-major 12 

Tynkodl Hangya Fogyasztast 

es ertekeslttt szttvetkezet 

2 H6tk8anap TURONY 

(lasd SM63) TURTEREBES 

(lasd Halmi) TUSNAD 

Hivatalos drdk: . 
Vasarnap a*. 
HitkCznap: annepnapt 

8r-12-ig, 8-11-lg, 

14— 18-ig. 14 — 15-lg. 

Csak eldfizeifik rtsafire: 20— 21-ig. 

BrltUer Hermann fatermetO 5 

Csend«r»rs T m. kir. 2 

Kttzsegl elftllar6sag 1 

Szlatlnszky Pal 6s Spitz Sdndbr 
g62lfir6szgyar . 3 

TUSNADFURDO 

Hivatalos 6rdk: 

VII/1-tfil— IX/80-ig 

7— 21 Jg. 

X/l-tfil— VI/80-ig 

VasAniap6s 
H6tk8map- finnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-lg, 

.U— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWizetflk x6sz6re : 20— 21-ig. 8^-12-ig, 
i±-18-ig. Unhepnap 
8— 11-Ig, 
14— 15-ig. 

Caak elBfizetOk r6Be6re: 20— 21-ig. 
Ktfzsegl el61Jar6sag 

Tt!RE 

(laed Magyargorb6) 

TURJE 

Hivatalos drdk: 

„, ,_„ VaaArnap 6s 

H6tki)znap : finnepnap: 

8-12-lg, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— iS-ig. . 

Csak elfiflzetSk r6Bz6re : 20— 21-ig. 
Allamvasutak 3 

Ktfzsegl eldlJ&rOsag 2 

Kolka Hng6 dr. oitob 7 

Lang Jentt Altatkerask. 
Lendvay Sandor hentes 6s me- 
szAros 13 

Premontrel J6szagkormany< 
zdsag ■ \ . 5 

Premontrel prepostsagl ara- S6tk«znap: Asztorla szalld 14 Banyay Karoly Antal telsSba- 
nyai, dWpitfl 6a kObanyakitermeia Fajeslk pensl4 (fizembenj 
X/3l-ig) V/l- 
10 FttrdOlgazgatdsag 

„Koezkaspensl6 kllmatlkus 
ttdttld> ( (tAvbesz6l6 Uzemben : 
V/l-X/31-ig) 7 

Ktfzsegl elolj&rdaag 5 Ronal Pal ffildbirtokos, Zsigmond- 
■hAaa 4 

Rosenthal Jdzsel malomtoiajd. 

ISzabO Jdzsel m. kir. postavonal- 
£elTigydz6 10 

Tar r Ferene b"6raut68 6s vegyes- 
keresk. 12 

Vertes Gylfrgy Allatkeresk. 8 Tt)SKE 

(lAsd Domb6vir) ■ 

TCSKfiS-PUSZTA 

(lasd Vajta) 

TOSKESZENTPfiTER 

(lAsd Zalassentgrfit) UBLYA - 
yBJIfl 

Hivatalos drdk: 

Vasftrnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-ig, s— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetCk r6sB6*e: 20— 21-ig, 

CsendOrtfrsparancsnoksag, 
m. kir. "i 

Ehrenrelh Albert kereskedS 3 

Ktt rfegyztf 5 

Serenyl Rudolf grdf nradaima, 

KistBIgyes — /tyCpana 2 UDVARD 

Hivatalos drdk: 

_,.. „ Vasirnap is 

HetkBznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfizetfik reszere: 20— 21-ig. 
Bolyky Tamas hengeTmalma ' 
Csendtfrlfrs, m. kir. 

Ersekujvarvtdekl Paprika- 

malom SzOvetkezet 3 

Fogyasztasl szOTetkezet 5 

Galla Jdzsel dr.itJrallatorvos 12 

Galla Lajos liszt- 6s termeny- 

keresk. 9 

Istenes Ferencne ny. tanit6n6 

10 

Ktfzsegl elfiljar6sag 1 

Markwarth Gabor dr. esperea- UDVARI 

(Usd dySnk) 

UGLYA 

(lasd Talaborfaln). 

UGOD 

Hivatalos drdk: 

"»«.? V ££V 

8— 12-ig, . 8-11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig. 

Csak eWfizetfik r6szere : 20— 21-ig. 

Csendorseg, m. kir. 7 

Deak Laszld kBrallatorvos 5 

Dragovlcs Istvan. rk. esperes- 
pleb&nos H 

Dnnantull mess* es tegla- 
gyarak r.-t. 4 

Esterhazy TamAs grdl pApai, 

devecseri, ngodi hltbizomAny 27 

ErdAgondnoksaga 29 

FUIttp Tlbor dr. orvos 12 

Ktfzsegi ef eijardsag, Ogod 8 

Ktfzsegi eidljardsag, flomok- 

bBdfige (nyilvAnoB) 28 

Papa-ugodl bltblzomany erdO- 
mesteri hivatala ' 1 

Papa Vadkert konzervipari, Vad- 
kertpnszta 3 

Rdth Arpad es Schleslnger 
Laszld «Jldberl6k, Didspnszta 
(fizemben: XH/1— V/81-ig) 26 

Schwarez Ignae keresk. 6 

Vlragb Zoltan gy6gyszer£sa 10 

Welsz Sandor vegyeskeresk., 
EomokbeflCge (tteemben: VIII/1- 
I/31-ig> i 30 O 

N UHLYA 

(ldsd Talaborfaln) plebanos 18 

Obert Ferene kttrJegyaS 14 

RAka Sandor m. kir. posta- 
mester 4 

Schwartz Sandor szarvas- 
marh,a- 6s borjukeresk. 8 

Zsemlye Karoly dr. orvos, 
a posta bet. bizt. int. orvosa 6 UDVARHELYPUSZTA 

(lasd Szendehely) UJBARS 

Hivatalos drdk: ., 
„ ... „ VaaArnap 6e 

H6tk(tenap: finnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. ,14— 15-ig. 

Csak el6fizetdk reszere; 20— 21-ig. 
Balas Rdzsl in. kir. postamester 4 
Halasz Gyula esp. plebanos 5 
Kttrlegyzdseg 1 

Szabd Istvan reform. Ielkipasetor 
6 

UJBEREE 

(lasd BAtaaz6k> tUBOCSKO 

Hivatalos drdk: 

VasArnap As 

Ganepnap : 

8-12-ig, , 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elfifizetAb rtsiere : 20— 21-ig. 

AUamvasntak m. klr.i 

AllomisCfiDOkseg Nagybocsk6- 
Qyertyanliget 2 -. 

kat. 

4 

Gajottd Karoly Klotild vegyi- ■■ 
gyar gondnoka 3 

Hangya Konznm Szttvet- 
kezet s4 az. fi6kja 5 

Kertmnnkas Iskola m. kir. 6 

Ktfzsegl eloljardsag 1 

UJCSANALOS 

(lasd Oesztely) s 
o 

r 

■ 

V B6tkdenap : Fanlwetter Janos r<Sm. 
l«lkesz 527 \Ujcservenka Ha hlvjnh: azonnal Iclcnthezzfik; UJCSERVENKA 

(lasd Caervenka.) UJDI6SGY0R 

A miskolci egyseges 

hdUzathoz tartozik. 

Nyilvdnos tdvbes,z6l6 dllomds 

Bivatalos 6rdk: 

H6tk0znap: Vasarnap 6s 

imnepnap 
8— 19-i'p, 8-11-lg. 

14— 18-ig. 14— 16-tg, 

A miskolci egyseges 
hdldzathoz tartozik m4g: 
Didsgyor, Didsgyori vas- 
gydr, Felsozsolca, Gord'm- 
bolytapolca, Hejocsabd, 
Perecesbdmyatelep . 

{ElofizeWket lasd a miskolci elOfize- 
tOk kOzStt) UJDQMBOVAR 

A dombdvdri egyseges hdld- 
zathoz tartozik 

Nyilvdnos tdvbesz&d dllomds 
Eivatalos drdk: 

86tkc5znap 
7-18-ig Vasarnap 6 s 

finnepnap : 

7-1i-fg, 

14^16-ig. 

(BlMzetfiket (asd a dombfivari el6- 
flzetSk MSztHtt.j ' UJDOROGDPUSZTA 

(lasd Tapolca) 0JEKDO 

(lftsd 6csa) UJFEHERTO 

Bivatalos 6rdk: 

7— 21-Jg. 

Almassy Mlklos 27 

AndrasH Andras tor- 6s sb*r- 

nagykereskedfi _ 23 

Baal Vllmos fflidblitokos Q 

Bartos Laszld <<Hangya» 
kezet flgyveaetS elntfke 

BlrO Bela dr. k&ts6gi orvos 35 

Breaer Ferenc term6nykeres- 
.ked6 21 

Bucska Gabor m. klr. lionv. 6r- 
nagy, ttSldbirtokos. Mlcskepuezta 

3-05 

Csajkos Istvanne ifxv*,Am~ 
birtokos 24 

Csendordrs, m. klr. 7 

Czomba Pal dr. orvos 6s a posta 
bet. biat. int. orvosa 10 

Dercsenyl Beia fddbirtokos, 
Nagybutyfca-tanya 1^03 

Erpatak ktfzseg eloljaro* 

saga (nyllvanos) 2-08 

Fekete Jentt dr. k6zs6gi orvos 

82 

File Jozsef sertfiskereabedfi H 

Gazda Laszlo vltez fOldbirtokop. 

Erpatak 2-07 

Gebhardt Lafos J. L6nyal Sandor 

mlcskepnsztal gazdaaaga 3-08 _~.~... ....... l^ajlos szeaz- 6s sOr- 

nagykeresftedd 5 

Geszteredl Laszld jimablrtokos 
8 
Geszteredl Laszld nagyb6rlo, 
Geszter6d, Nyiri-pusata . 2*06 

i 528 Goldstein Lajos fakereskedo 10 

Grdsz Dezsd* gyogyszertara 
« Magyar Koronaa-boz 30 

Hlrschenhorn Izsak 6s Hal 

nyersbor-, toll- 6s 6cskavasberes- 
kedft 38 

Hlrschenhorn IHarton toiike- 
reskedo 42 

Irlnyl Csaba HJldbirtokos . 49 

Jard Janos If J. sert6skeresked<5 4 

Juhasz Jdzsef rom. katta. p'6- 

bnnos 14 

Kadar Tlbor dr. orvos 

KAImanczney Dezsd fOldblrto- 

kos Kaimanczhey-tanya 3-02 

Kiss Mlhaiy majt6nyi fflldbirtokoB, 

Nagybntyka-tanya 1-02 

Kttzsegl elffljardsag 1 

Kupfersteln Jenff term6nyi 6a 

mezogazdasagi cikkek Qgyn©ks6ge 

31 

Kupfersteln Jdzsef dr. orvoH 

36 

Kupfersteln Mdr ffiszerlreres- 

kedft 20 

Lakatos J6zsel 6s Rad 

Laszlo aPutaran albieomanyosok 

19 

Lengyel 1st van m. kir. posfa- 

mesfer 15 

J. Lonyal Sandor mleskepnsztal 

gazditaaga 3-07 

Makkay Peter malombirlo 47 

Heztfssy Beia dr. HJldMitokos 
8r6kttsei 99 

Ladastotanya 2-04 

Mezdgazdasagl e« Iparl r.-t Nolnar Gyula 

szertara MOsonyl Samuel IfJ. 

rfiltfs-^s divatarnlizlet ' Kigy6» gy6gy- 

18 

ffiszer-, 

43 

Nanassy Mlhaiy feidbirtokos 41 
Nanassy Pal fiildbirtokos .' 45 

Neubaaer lstvan fbldbirtokos, 
Nagyvadastanya 1-06 

Orsz. Poldhltellntezet mb, 
Csengerl Tlbor 17 

Osvath Elek sarvari, btos6gi 
vezetfljegyz6' 3Q 

PenzUgySrl szakasz, m. klr. 

8 

Rlttersporii Mtklos orvoe, ffild- 

birtoboa 2-02 

Schrelber Samuel term6nylre- 

reskedfi 9 

Seregl Miklds lerm6nykereskedfi 
40 

Silbermann Samuel olajiigy- 
Dt)k 6s burgonyakereskedfi 44 

Stern Jozsel c6g fakereskedfl, 
cdgtulajdonos Stern Jakab es 
Stern Ernd 12 

Syposs Allklos vlt6z 6s Syposs 

Istvan fBldbirtokos. MicskepuBzta 

3-06 

Szabo Bela ref. Ielk6sz 34 

Szlrtes Gyula dr. allatorvos 29 

Szoboszlay-Papp Imre dr. 

kir. tiirv6uysz6ki Jegyafl 46 

Szoboszlay Zoltan ny. kir. 
tbrvsa. biro 4g 

Szonyoghy Jdzsefne mra, Iikflr 
6s egy6b szeszesitalok hideg aton 
valo elfiallitaga, szesz-, bor-, sSr- 
uagykeraakedfi 5(j 

UJfeherto-Kalmanhaza^ 
puszta 26 

Ujfehertol „Bangya*' fo> 
gyasztasl es ertekeslto 
sztfvetkezet 3 UJHARTYAN 

4 kakucsi egyseges hdldzat- 
hoz tartozik 

Eivatalos 6rdk: 

8-12-ig, 8-li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOrizetok r6sz6re: 20— 21-ig. 

A kakucsi egystges Hdld 

zathoz tartozik m£g: Als6- 

herndd, Indrcskakucs. 

Czettner Ferenc dr., a posta 
bet bizt. .Int orvosa 6s kBs!s6gi 
orvos 2 

Fltz Istvan c. kanonok, esp. 
p!6banos 4 

Imreb Jentf gy6gyszer6sz, lasd a 
kaknesi elflfizetok k6z«tt 

Komjfithy Istvan szab^mester 7 

Komjathy Kalman k(ir- 

allatorvos Q Gesmay Sandor borfigynSk 47 

Gonda Balazs dr. ny.- kites. 
ffijegyaO, 0k6cske 72 GBrtfg Istvanne «zv. 

■m sepr6jogtnla]donos Kozsegi elOlJardsag, lasd a 

kakacsi el6fizet6H kfizbtt 
Tusak SamaeJne Ozt. beres- 

kedO 1 

UlhartyanI Bangya Szovet- 

Vihartyanl bltelszovetke-. 
zet, mint az 0. K. B. tagja 5 UJHEGY 

(lasd CsoinCr) UJHELYI-TANYA 

(lasd Balkany; 

UJHUTA 

(Bukkszentkeresatre valtozott) 

UJIRAZ 

Nyilvdnos tdvbeszild 
dllomds 

Bivatalos 6rdk: 

H6tk0znap : Vasarnap 6b 

finnepnap: 

8— 12-Jg, 8— li-Jg, 

14-18-ig. t4— 15-ig. 

Csak elfirizetfik r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Slflflzetfket lasd a csCkmfiJ eliflze- 

tOk kezbtt. UJKfiCSKE 

Bivatalos 6rdk: 
7— 2Mfif.' 

Az ujkicskei egyseges hdld- 
zathoz tartozik mig: 
Okecske. 

Ackerl Karoly egy eh tszeszfflzde- 

vatla(bciz6 30 

Allamvasntak, m. klr. 

a]lomasf6nb'ks6ge 19 

Bablnszky Istvan tiszai v6dgdt 

felngyelS 72 

Bago G6za p6kmester 79 

Bak6 Antal kOas. a, «. jegyeft 

; 74 

Balla Sandor dr., a posta het. 

bizt. Int. orvosa 44 

Bedff Istvan dr. k6zs6gi orvos 21 

Benedict Jeno dr. Ugyv6d 17 

Bodnar MlklAsne gyGmSlcs- 6s 

baj-omfikereaked6 58 UJfehertol 
•t. takarekpenztar 

2 
Veress DezsO kiizs6gi fOjegyzfl 50 UJPUTAK 

(iasd Ofntat) Cseh Ballnt If J. vas- 
kereskedd 6s fiiaeer- 
7 
Csenddrseg 3 

Epstein Sandor szfilfi- 6srcidbir 
tokos, B3p:i-daid, llonalab 22 

Fisehmann Izsak cementgyaros 
38 

Fodor Ballnt mttszer6sz 63 vil- 
lanyszereld 40 fctaeny- 
69 

Groma Istvan ktfzs. ffijegyzff 

lakasa 75 

Gyitngytfsl Karoly faszer- 6s 

vegyeskereskedft H 

GyOztt IMandor dr. 6s Balla 
Uona dr. prvosok 23- 

GyUmtflcscsomagold-telep, 

lasd K«zs6g] el61jardsagok 

Gyurk6 Lajos szfillfi 63 raezd- 

gazdasaga 13 

Hajdu Albert dr. 8gyv6d 52 

Hajdik Ignacne dr.<n« 9 Peregl- 

halmi-dfilo (fiz^mben- V/i— X/31-ig) 
28 
Sangya szUvetkezet 6k6cske 
82 
Hlatky J6zsel r6tbalapi, 

Ifim6rn0k 70 

Hnngarla vlllamossagl r.-t. 

kirendelts6ge 49 

Huszar P41 takar6kp6natari igaa- 

gat6 77 

Jakues Dezstf szfllobirtokos 78 

Kecskem6tl takarekpenztar 
egyesttlet <5k6c8k8i fifikja 20 

Keeske es vldeke ktizponti 
szeszfdzde, 6k6cske, ml. Hazai 
likCr-, mm- 6s szeszArugyir r.-t. 4 

Kecskel hltellntezei es 
takarekpenztar r.-t. 9 

Kecske-kecskemetl-tlszal 
armentesltft t&rsulat 1 

Kertesz Aladar dr. fogorvos 56 

Klraly pianos borbizomdnyoa 76 

Kiss Ballnt permetezog6pgyira, 
mfiszaki vallalata 6s g6praktara 
46 

Kiss Ferenc dr. posta bet. bizt- 
int orvos 5] 

KOrmendy Jentf karfillatoivos, 
0k6cske 53 

Kovacs Ferencne gyflm£flcs- 
kereskedo 80 

Knzsem xeldljarAsagok t 
Okocske 24 

Gyfim0)cscsomago[6-telep (fiBem- 
ben : Vl/1— Xl/30-ig) 43 

Ujk6oske 2 

GyamtJIcscsomagoId-telep (nzem- 
ben: V/i-X/31-ig) 63 

Ad6ilgvi iroda 85 

RendOrszoba 6s 16gi iroda 86 

Kullk Mlbaly termfenykereskedo 
27 

Kullk Mlhaiy *s Via beager- 
malma, 0k6cske '■ JO 

Laszlo Antal, a Magyar kirily 
\end6gl6 tnlajdonosa 31 

G. Marton Jozsel vitez, mozgd- 
k6 psz]nhaz-enged61yes 50 

Molnar MlklOs kfimlodi, gyogy- 
*zt>r6sz, 0b6cske 15 - 

Monitor Janos gepkocsiveeetfi 64 ' 

Motollty Janos borfigyndk 25 

IVagy Ferenc IfJ. O.T.I, meg- 
bizoti sg 

O* es Uj kecskel hltelsz«vet- 
kezel, mint az O.K.H. tagja 32 

O- es djkecskel Stelanla 
vedtflntezet 65 

Okecskef gazdasagl ogye- 

sUlet 39 

Okecskel takarekpenztar 

r.-t. 20 

Okos Gyula rer. ielk6sz, a k6c*ke- 

kecsbem6ti-tiezai irment. tars. al-. 

elnCke, 0k6cske 37 

Oppenhelm Alfred borflgynuk 
s, 66 

Osapay Laszld gydgyszer6sz 

Megvalto gyogyszertara 41 

PatakI JOzselne m. kir. posia- 

mester 16 

Pestl Elemer drog6ria 81 
Pinter Gytf rgy ffiszer- 6s 

csemegekereakedfi 73 ezzel a kozpont munk&j&t is gyorsitja Vjjverb&sz Praznovszky-Klss Ernfi m. kir. 
poatameater §8 

Pusztal Gynla 6pit6aIvalialkoz<5, 
epit6sl anyagr-, ni68z , tilalfa- 6s 
szGhkereakedfl, oementarngyar 48 

Pusztat Gynla gCzfur6sz 6a 
. eplteai anyagiizlet 6 

Rdzsa Gynla if J. Kildbirtokos 
(ilzemben ; XI/1— IV/30%) '62 

Rdzsa Laszldnyug. fCjegyzft 5*7 
Schtndler Gynla borugyntik 67 
Schtndler Imre borbizomanyos 
54 
Sch wartz Istvan sfirraktaros 1 8 

SomodI Istvan fflazerkereskedfi, 

0k6cake ' 83 

Szabolcska Gdbor borkereskedft 
6s boifigyniik, Okecske 61 

Szego Izldor dr. figyv6d 34 

Szekeres Ferenc radio- ea vil- 
lanyszerelfi ' - 55 

Szendrey Laszlo fBldbirtokoa, 
Ok6cske 87 

SziJJ Jenft szolflbiiiokos, 6k6oske 

42 

Szorath IU6s 6pfilei- 6a tfizifa- 

kereakedfi 26 

Takacs B61a borfigynflk. 6k6cske 

35 

UJkecskel g&ztnr£sz, Birscb 6s 

Podor 45 

UJkecskel gozmalom, Ipar- 

telep es kereskedelml r.-t. 

14 

UJkecskel kttzsegl eteml 
tskola 60 

VaradfLaszIO 6s tarsa fake- 

reskedO 36 

Varga Andras borkereskedfi 84 

Varga Ferenc dr. iigyved 33 

Verebely Karoly vaa-, f Baser- £s 
vegyeakereskedese 12 

Welner Istvan szOlfibirtokos, Pe- 
Tegihalmi dfiNJ (flzemben: IV/1— 
IX/30-ig) 6 

Zamborl JdzseHIJ.borkereskedS 

68 

Zsulyevlts Gynla dr. flgyv6d 29 U JKGR 

Hivatalos drdk: 

<«•»*■ w sss^ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Caak el6f1zei6k reazfere: 20— 21-ig. 

Berenyl Ferenc dr. kerorvos 4 

Kluger Szldor tenngnykereek. 
(fizemben: IX/1— HI/1-ig) 3 

Kttrjegyzoseg i 

Solymossy bard uradalma 2 

UJI&GYOS 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-fg, 8— 11-tg, 

14— fg^g. 14-15-ig. 

. Caak el&fizetfik r6sze>e: 20— 21-ig 

Belloval Antal 6ptilet-. tiiaifa- 

kereskedfi 6s a Fatura albizoma- 

nyosa 3 

Csendbrseg 7 

Keresztes never ek 4 

Kiss Mlhaly beogermalraa 5 

Kbzs£gl elollarosag 1 

Takacsy Denes pleb&noa 6 

UJklgydsl Hangya fogyasz- 

tasl es 6rtekesf to szovet- 

kezet - .9 

We nek helm Jdzsel grof, 

J<Sz«ef- major _ 

6klgy<5s, lasd a WfcGscsabai eI6- 

fieetok kfizfitt UJLfiTA 

Hivatalos drdk: 

„, ^. Vasarnap 6s 

B6tk8znap Qnnepnap. 

8-12-ig. 8-tl ig, 

1+- 18-ir 14— 16-ig. 

Csak elOftzeiOk r6sz6re: 20— 21-tg. 

„Hangya", Uji6ta' 5 

Kozsegl elotjarbsag 1 

Murray Lajos If J. termeny- 6s 

vegyeskereskedA 4 

Woll Llp6t Mai dzAIAgazdasaga 3 

UJL0T 

Hivatalos 6rdk: 

a ,.- „ Vasarnap 6s 

B6tk8znap: Bnnepaap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig, 

Csak eldfizetftk r£az6re: 20— Sl-Ig. 

KevaE Testverek f Bldbirtokosok 

gazdasaga 2 

Korpas J6zsel kereskedfi 3 

Kozalapitvahyi Erd«tfrs^g, 
m. klr. 1 

UJLORINCFALVA 

(lasd Poroszli) 

UJMAJOR 

(laad K<ika 6s Barvar) 

LIJMAJOR (Zala vm.) 

/lasd Nagyrada) 

UJMALOMS0E 

'l&dd Cslkvaod) 

UJN^P.PUSZTA 

(lasd Nngyfeanizsft) 

UJPALANKA 

(laad Pnlfinka) 

V J PEST 

Nyilvdnos 

tdvbe&ztfd dllomdsokt 

Hivatalos 6rdk: 

Ujpest 1. 

7— 21-ig. 

Ujpest 2., 3., £ 6s 5. 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b 

H6tkflznap: Gnnepnap- 

8 -12-ig. Nem tartanak 

14— 18-ig. szolgalafot. 

(RWflzetfiket lasd a hudapestl eldfize- 

tflk fefleett) 

UJPETRE 

Hivatalos 6rdk: B6tkCEnap I Vasarnap 6s 

(lDnapoap- 

8— t2-1g, 8— 11-ig, 

14~t8-ig 14— 16-1g. 

Csak elflfizetfih r6sz6re : 20— 21-f*. 

Bartonlciek Andras vend6gl6s 

6s mfiszaros 11 

Baaer Ferenc dr. orvoe, a post a 

bet. bizt. int. oiToaa. 3 

Bind er Janos kfirallator vds 1 5 
Dalecker Janos gabonakeresk. 2 
Helstab Gaspar es Jozsef 

vend6g!0s 6b m6szaros 7 

Kdrjegyzoseg, (jjpetrc . 1 
Kozsegt elollardsag, 

Kiskaasa , 8 

Kozsegl eloljardsag, P6csdeve- 

war 8 

Hetz Marton dr, karorvos 5 
Plell Adam Id. allatkereak. 9 
Pfell Adam tojaskeresk. 13 

Schnth Janos gydgyszer6sz 14 
Szentlvanyl Jozael xk. pl6ba- 

nos 12 tJ JRADNA 

(lasd 6radna) 

UJS6V^I 

Hivatalos drdk: 

Hetkifznap: VsBAruap 6s 

p ' tlnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

l*-18-ig. 14— 15-ig, 

Csak elCfizetBk r6sz6re : 80— 21-ig 

Gazdasagl szlfretbezet . Q 

Betzel Jakab flal „Triener" 

hengerroatak6szit6 4 

K«zsegl eldijardsag 3. 

0s<Jv6 2 

Rlesz Lenhardt Testverek bengermalma 
Wagner Jakab faidbirtokoa tfJSZALONTA 

Hivatalos drdk: 

„,^, „ Vasarnap 6a 

H6tk»anap: flnnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. ' 

Csak elflfizetfik r6sB6re : 20— 2Hg. 

CTJszalonta k«zsegl el«I- 
Jardsag ] 

UJSZASZ 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
B6tk0znap: ficjDepiiap 

6— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 16ng. 
Caab et0fiaet6b r6sz6re : 20— 21-ip. 4iii 

mdsffinOksfige ;, m. klr. a\] Bagylnka Endre gy6gyazer632 
22 
Breoer Mlklds rakereskedA 4 

Continental and agricultu- 
ral Investments ltd. 1 

Csendorseg '■ 7 

Dlttler Hlldegard dr. orvoa. 
belgy6gyasz, fogorvoa . 27 

Fischer David r&fijs- As e-abona- 

keieskedfi (ilzemben : XI/1— 11/28 ig) 

8 

Hazlalvl Vfllmos kSrallatorros 
28 

Hnngarla vlllamossagl r.-t. 
kirendelts^ge 17 

Istenl Megvalto leanyal 
azerzer«an^k tarsasaganak lidQIfl 
haza 2 

Jasz-Nagyknn-Szolnok var- 
megyel kttzjdlett szoTet- 
kezet FalaiSazaazbereki bfergaz- 
dasaga 3 

Kozsegl eldl]ardsag 5 

L6goltalom 23 

MaroTlts Istvan okl. g6p6ss- 
m6Tn0k, a Bteaua magyar kColaJ r.-t. 
ajseaszi ierakata . 24 

Mazur Gynla dr., a posta bet. 
bizt, int. orvosa 6s ki)zs6gi orvos 12 

Neller Istvanne postakiad6 26 
Orczy Ldrlnoz bard uradalma 
9 

Orczy Zsuzsanna bardntf rsid- 
birlokoa 14 

Papay Gynla gy6gyaz«r6sz 25 
Posta anyagraktara 6 

Bdm. kat. pl«banla 21 

Szentesl Imre vit6z, m.- kir. poata 
v<malfelvigyaz6 H 

UJszaszl logy. 6s ert, sz«ve4- 
kezet 19 

UJszasz-rdzsasl bergazdasfig 

VagO Istvan vegyeekereakedO 16 
Vagd JAzsei term6nykeresked« 20 
Vflszlay Ferenc vitfiz.malomberia 
13 
Welner Ariar - .UJSZEGED 

<lasd azaged) 

. UJSZENTIVAN 
Hivatalos. drdk: 

8-12-ig. . 8~ll-ig, ■ 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizerflk r6sz6ra: 20— 21-ig. 

Kfirossy Qytivgy dr. kOrorvcs 
6g a posta bes. biat. int. orroaa 4 

KUzsegl eloii|arosAg» 
OszentTvin . g 

C]»zentiv4n , 1 UJTANYA 
Postai nyilvdnos dllomds. 
(lasd Tiszaszalka 2 az; elfifizetfij 

TJJVERBASZ. 
Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

i. klr. alio- M- gyapjnam- 
. 33 
m Allan&vasutakt m. 

masf6n«kg6go. 

Annabrlng J„1S.T. 

gy&r 
Avis tolas es baroml ! szatret- 

kezet ■ 8 

Bachmann €s tarsa svdjoi 

selyemaaevfigydr 38 

Baeskal enkorgyar r.-t, 

68 9 69 

Bantz FKlttp ffiszer-, gyarmat- 
6s r3vidurH-nagykereBked63, " 41 

Berger Mfirkus utiSdal ecet-,rnnx- ""^ 
6a likiirgyar 32 ^faa 

Bevonnldsl kozpont 140. be. r"*^ 

parancsnoksag 3 — . 

Blata" Blatk Janoe InsBer- 6s 3 
csemegekereakedfi ' 92 §j& 

Bolz Adam dr. orvos 1-23 SB 

Csenddrseg 27 <m 

Dajna J&nos fiEj. bfiripari be- ■( 

szerzfl 6s eioszt6 bizamanyos 73 : 
Dleslcr Jozse2 rOvid- 6s textil- 10 

arukereakedfl 1-07 ^ Dort Fttl«piigyv64 43 DungyerszkyLazaraSrlerakota! v+ 
6s j6ggynxa 67 3 

Eleml neplskola allami igaz- ol 

t6saga l-2t : -ST 

Egytfd L,asasl© na. kir. htiszar6r-'ftSi 

nagy 17 '- 

Evangeif kns lelkessl blvata] 

63 

Evangellkns Egyhaz Del- 
magyarorszagi n6roet yezei8B6ge 
3-20 
Fretind Laszld dr. f)il-, g6ge- ■■'" 
6s orr szfikorvoa 71 

Garal Lalos tebern,ut6fuvaryalla- - 

lat 26 - 

Gabel Henrlk m6saaros 6s hen tea 

.82, - 
Gayer Jakab £s Flal bntorgvar 
23 

Gebel Jakab t6gla<?ya> 22 
Glmnazlum 9 ma. ktr. all. 7 
Glmnaz8umalitpitvanyin6met95 
Grelf ensteln szalloda 5 

Gntsohn Vllmos k8za6gi allat- 
orvoa 1~08 Bazal o!a|gyar r.-t> 
Helte Jano3 dr. orvos- 1ft 

1-24 34' Heln Oszkar- a Hazai olajgyar 
igazgat^Ja 99 

Betzel, Frlgyes dp. orvoa 50' 

10 ' Rorvfcta Antal viilanyBzersIS 94 

529' " ZJjyeFbdaz A t6ves kapcsol£s elkerUI6se 6rdek6ben LIKORMOMffllAR, 

Weiss Jdnos, bor 6s szeszesitalok 
nagykereskedgse, gyUmolcsszdr- 
pbk keszitese. U J VERBASZ Postatak. 
csekk: 8536 

Surgonycim: 
WEISSBOR ffzlet: Lak&s: 
Klltz iq€bb4tob, Orerbfisz 
87 Hirst Fttltfp fegyver- es WaB'er- 

kereskeifl 1-03 

KlrstRenrUt vegyeBkereskedfl 77 

KIrst Mlklds textilkereskedo 97 

Klein Frlgyes flveg- 6s porcelan- 

kereskedeg 74 

Klein Vllmos nttvenyolajgyar 6s 

etolajfiiiomitd 44 

Klepp David If J. mnbutoraaz- 

taios 79 

Ktfzsetfl blrol Wvatal, 

TJjverbasz ,81 Kttzsegl el»l]ar6sag, 

rbasz 6verbasB 

UjverMsis 6 

Krlszpenz Frlgyes kereskedO 

1-09 
Lehr Janos gyfigyBaeresz 60 

Lengyel Janos all. eleitil iskola 
igaagat6saga 98 

teszkovaez Mtleta gyogy- JLorenz Frlgyes epiteai vall.il- 
,koz6 1-27 

Lotz Frleyes gabonakereskedfi. 
Fntura bizomanyos 25 

Kaktara, 96 

Marton Denes ktilkereskedelmi 
hiy. eloado 1-32 

Merkator TrompI Peter es 
tarsal b. t. nagykereakedes 91 

IHezffgazdasagi bank r.-t. 

Mezd'gazdasagl, hltel es 
. gazffasagl sztfvetkezet, 

Overbasz 29 

UJrerbaaz 65 

Molter Janos vaskereskedfl 9 
Morlang Fttltfp f&szer- ea 

featekkeresked^se 
JHtlller Matyas dr. on-os, 70 
Nemzetl FHmszlnhaz toil: 

Erlemann Adam 1-15 

Pa tr la ma lorn 31 

Plelller es Fischer kadaiok 11 
Plelller Karoly kfidarmeBter, 

OverMsz 87 

Pleesz Henrlk ktSnyvnyomda 6s 
,'lapkiaddvallalat 66 

Polgarl Iskola, nemet ala- 
pftranyl 24 

Postahivatal, m. klr.i 

PostatfnBk Jrodaja 1-94 

PoatafflnOk lak&sa 1-9 

FBpenztar 6b felviteli osetalyok 

1-95 

Nyilvanos allomaa 1-00 

Palyaudvari raktar 2-00 

Eovatolas 1-96 

TavlratkBzvetites 1-91 

Vona]felvigyaz6k 1-92 

Postahivatal, m, kit., Ujverbasz! 

Cnkorgyar 83 

Protestants dlako'nlssza ptt- 

hon 47 

Etendorseg kBzsegi, Ujverbasz 4 

Rlesz Henrlk vendeglos 

Roth Istvan merntfk 21 

ROth Istvan okl. elektromeraKk, 

fiaoim-aklara 80 

Rtfhrlg Frlgyes dr. orvoa 51 

Rtfhrlg Fttlbp dr. allatorvos 40 

Rtfhrlg ftrlsztlan dr. tlgyved 

30 Ruth Karoly serteakereskedfi 2 
Santa Gytfrgy autogaraza 52 
Sari Jakab malomtulajdonos 45 
Sfiry Lajos dr. kflzs^gi orvoa, 

Overbasz 72 

Saner Janos marvany- es granit- 

ipartelep 57 

Schaadt Gytfrgy eKallsftkeres-" 

kedfl '84 

Scheer Jakab caatornafel- 

vigydzwS 36 

Schlndler Janos • filszer- ea 

cqemegekereskedea 1-02 

Schmidt Pal fakereskedo 35 
Schmidt Peter teglagyfir ; ,62 
Scholz Vllmos dr. tlgyved/ 64 

Schroder Peter, r. kat. piebanoa 
1-13 

Schnch Gyula gytfgyBzeiesz 48 
Seldl Gynla kttnyvnyomda 90 
Seldl Nandor es Fla vaa- is 
fuseernagykeTeskedfik 1 

Sllbernhorn Ahdrfis fuszer- es 
egyeskereskedea, Overbasz 46 

Singer Lajos kendergyar 42 
Stadler Sandor vendeglOB 56 
Stauth Jdzsef mdszfivfi 1-04 
Steczlk Geza 411. gimn. tnnar 

1-25 
Stetzenbach Karoly ftlrdO- 

tnlajdonos 59 

Szedmlna textilarakereskedese 

1-12 

Szeklczky J. Lazar motormalom 

61 

Szent Imre fin neveldotthon 53 

Taborl Gynla 

Tanlttfkepztf, n6met alapitraryi 

,14 

Thelsz Pal kereakedO 55 

Tnzllcs Sandor pamat- esselyem- 

aziiTfigyar 19 

TUzoItd testtllet, »nk£nteB 76 
Urban FUlttp eukorgyari Mti- 

gyel5 1-19 

U}verbaszl Takarekpenztar 

r.-t. °" 

Vebaszl Kenderkeszltd 

K.f.t. 1-29 

Verba sz es kttrnyekl mesza< 

rosok eshentesek szttvet- 

kezete, Overbdez 54 

Vlllanyktf zpont Bacemegyer 
. Kendergyar 6s Ipftrtelepek B.-T. 

1-26 
Wagner FrIgyes;tlgynOkseg 18 

Wallrabensteln Ferenc dr. 

orvos 86 

Welsz Janos bor- 6s palinka- 

riagykeresked^s 58 

Lakasa 78 

Welsz Pal okleveles m^rnttk, mb- 

Gpit6sz 85 

Werner Janos dr. orvoB 1-J 

UJVEBBASZ- 
CUKOKGYAB 

Nyilvdnos tdvbesztlo 
dll&mds. 

Hivatalos 6rdk: H6tk8jBnap ; Vas&rnap es 
unnepnap: 
8-r-i2-ig F 8— il-iff, 

14— 18-ig. 14—ifi-ig. 

(Ab elOfizetOket )a&d az njvei-baflzi 
el6fize«k k»z»tt.) UJVIDEK 

£jjel-nappali szolgdlat. 

PosiahivQtali nyilvdnos dl- 

lomdsok hivatalos ordi: 

1. sz. postahivatal, 
ErzaSbetWri felT^teli teremben: 

7-21-Ig. ' 
Hitler-utcai bejaratn&l : 

21— 7-ig. 

3. sz. postahivatal, 
1941 dprilis 13-M 6, 

4. sz. postahivcrtai, 

t Repiildter, Pirosi-Ht. 

6 sz. postahivatal Gr. Tiszu 

Istvan-u. ISO. 32-23 

wArt-K»„B„ KorlAtolt szolga* 
HetkBznap: , atu finnepeken: 

8— lS-ig, 8— 11-ig." 

14— 18-ig. 

Abraham Dezso* dr., Alkotmany- 
n. 18. 34-37 

Abraham M6r kgamfiarukeres- 
kedfl, II. Riikficzi Fereno-Tit 36. 

36-15 
LakaBa, Alkotmany-n. 2. 41-70 

,Aoeta«* if j. Burghardt T>anlel m6r- 
n8k, k^miai gyArtmanyok mflhelye, 
Gr6£ Ciuno-at 26. 40-64 

Achs Izor tanar, Templomiidvar 5. 
21-76 

Ackermann Matyas dr. fog- 
orvoa rendelOje, Hoithy Miklos-su- 
garat 1. 21-18 

Lakaaa, Trenos6ni-n. 3. 21-30 

Adamovlch Istran dr. iigyv^d, 
11. RakGcBi Pereno-at 2." 26-17 

AdainoTich Sandor BzdllS- 
gazdaBag, Zrinyi-n. 6. 33-06 

Adohlvatal, jardsi, n. RaMczi 
Ferene-iit 43. 33-32 

Ado It Janos villanyszerel6si val- 
liJata, L0v6sz-n. 19. 24-72 

Adrlal Blztosltd Tarsnlat 

vez6rtigyntfksfege. Erzs6bet-t6r 5. 
22-36 
Aeromechanlka Km- 6s lemez- 
amgyar, Pirosi-ut 111. 20-65 

Agentara Berzsenyi GyuIa.Kramflr 
Bandor-n. 10. 22-72 

Agrar Import gfepforgalmi r.-t., 
PetOfi Bandor-n. 96. 030-47 

,AgrarIa" mezffgazdasagt 
ktfzpontl szifvetkezet, 

Goethe u. 7. 26-23, 30-09 

Agrarszttvetkezetek szttvet- 
. sege, L§hau-u. 7. 30*02 

Agoston MIklOsasztalosanyagok 
^shajlitott butor keresk., Pel6fi 
8andor-u. 72. 39-03 

AJtay Ferenc dr., gazd. tan- 
iat^zet igazgat6Ja; Szent Istvan- 
u. 18. 39-33 

Alarglcs Szvetozar gydgyszer- 
tara, Defik Perenc-t6r 5. 25-81 
Lakasa, Andrdssy-fit 16. 25-79 

Alba ttyegeslszolO, tiveg-, for- 
n6r- 6b enyvezect lemezkereskedia, 
Petflfi 8an4or-n. 63. 22-45 

Albns szappangyar r.-t., Kra- 
mer Bandore. 34. 21-41 

Allaml Jelzalogbank ujvid^ki 

t Of S6kja, Hitler Adolf-ut 21. 20-20 

Allaml mnnkakttzvetlto 
hlvatal m. klr., Vak Bottyan- 
a. 2. 28-94 Allamvasutak, m. klr, 

AllomdatSnOk 20^51 

Mav. allomas informacl^B irofla . PtttShaz fflntftaig 
OsztalymernSkB^g, ktfzigasgataBl 
palota 41-25 

Fioneveld intdsete 6b arvaliaza, 
Kalvin-t4r4. 35-58 

Raktarfantfksige, Palyandvar 

Alkalmazottak beszerzesl 
szttvetkezete, Kamenicai-n. 78. 
36-70 
AllattenyesztOk es hlzlaldk 

kSzpoaU egyestilet©, QSriigiskola- 
u. 7. 24-06 

Ainbrus Kalman m. kir. sza«a- 
dos, K6rhae-d, 4. 39-00 

Aman es Molnar Bnsz- 6s f uva- 
roaovall., Buaa-ter 12. 38-70 

Andree Dezso" azujvidSki Reggeli 
Ujaag lelelfla szerkesztflje, Dr. Vilt 
Vilmosu. 7. . ., 41-02 

Annan Dezsd dr, idegorvos, 
Hitler Adolf-at 16. 26-81 

Anton Jozsef poflta fflellenflr, 

ResEavszka-u. 15. 31-90 

Anya es esecsemdvedtt 

Intezet, .lasd Egeezseghaz. 
Apostoliok sttrtfztf, 6tterem, tnl. 

Csasear Iiajoa, Jbkai Mdr-n. 17. 
39-25 
Arborlt bakelitani prtstizem, 

II. Rik6ozi Perenc-6t 21. 33-76 

Argenyl Gynla dr., Horthy Mlk- 
liB-snganit 14. 39-79 

ArmentesitO, IecsapolA es 
tfntUztf tarsnlat, Grdf Telekl 
Pil-n. 16. 31-24 

Astra blztoslto r.-t. vez^riigy- 
noksSge, Hitler Adolt-ut 16. 38-65 

Asztalosok Termelft SzttTet- 
kezete, Kz6csy GySrgy, B nea- 
ter 21. 30-50 

Attlla Fllmszlnhaz, Orazaer- 
zaszl(5-ter 7. 20-45 

Audlon Knn MikI6s villain, g. 
m^i-Qok, Alkotmany-n. 2. 
ntobnsz garage Varosi k6z- 
llzemek, Piiosi-dt . 30-76 

Ant6-Elektr6 elektromechanlkai 
mnnely is elektroteebnikai dolcok 
kereskedese, Horthy Miklda-sngar- 
fit 14. 41-61 

Autd-klnb, Levente-u. 1. 33-29 

Antdtaxl, Hitler Adolf-dt 26-06 
U. Rakoczl Ferenc-nt 26-13 

Az Anker altalauos blztoslto 

r.-t, vez^rHgynokBege, Posta-n. 9. 
022-47 
Ba-P6 Baktai Iatvin ie, Poltura 

Imre festekszaktizlete, n. Rakficzi 

Fereno-ut 9. 29-47 

Babarczl Istvan poata m. s.- 

tiezt, Hunyadi Janoa-u. 4. "41-41 

Bacs-Bodrog var megye nep- 
mUTelesf blzottsaga, K6m- 

igaegatasi palota 39-94 

Bacsegyhazmegyel g»r. kel. 

szerb ItthatOsag, Mussolim- 

iU2. 23-04 

Bacskal kereskedelmlbank 

r.-t., MuBflolini-dt 10. 21-83 
Bacskal malomlpar r.-t., 1941 

aprilia i3.-nt 117. 22-10 

Bacskaienm paplrleldol- 
gozdttzem, cegtul. «zv. Kara 
Janosne es Mraz Jen6. Bercsenyi 
Mikl6s-u. 9. , 33-89 

Bader Mlksane «zt., Delvidfek- 
u. 4. 28-31 530 a szamokat 6rthetSen Sstagolva mondjuk be. 

BERLETH JAKAB TTjvid6k mGszaki vallalat, yiBvezet6k szerel6s, 
furddgzoba 6s kozponti fdtds beren- 
dez6se 6s tervezeseV Bem-u. SS. TEL.: 29-63*, Credltflnstolt-! lidktMepe BDnhBcrcln "'"^" " ,r *" - * M,69 ° HItler-u. 7. Tel [i 29-31. 29-32 Bahl Istv&n kert6sz, viragcBarnok, 

OrszagzasBld-t6r 9. 84-20 

Bajor Andras 6pit6si vallalkozd, 

Berzsenyi Daniel-u. 14. 36-65 
Bako 1116s Istvan D61vid6ki 8ep- 

r6ipar, Pesti-u. 2. 87-41 

Baksa Lajos poutaszaHitd, 

Damjanjch-u. 15. 28-37 

Balasevlty Gytfrgy fa- es szdn- 

keieskedd, Kem6ny Zsigmond-u. 18. 
20-92 
Balassy testv6rek radifazak- 

tlzlete,. Hitler Adolf-til 24. 24-39 

Balkan Stamp Co., tul. Ernst. 

Rezsfi, b61yegkeresked6s, D61vid6k- 

u- *.. • 38-26 

Bar any! Istvan, a Magyar- 

Hollandi Bizt. r.-t. veadrtitkdTa, 

Hitler Adolf-sit 10. 20-47 

Barany Endre okl. 6pit6^- . 

mdrnok, Pesti-nt 9. 20-76 

Barta 6s, tarsa fotoBzaktizlet, 

Mussolini-fit 30. 26-49 

Baross szovets6g Ujvid6k 6s 

Tidfike fidkja, fiorchy Miklds-ut 3. 
36-63 
Barta Vllmos kereskedfi, 

II. Rdkoczi Ferenc-dt 174. 30-92 

Barth Domonkos karton, papir 
6s celofanfeldolgoz6 uaem, Kramer 
Bandor-n. .26. 26-36 

Barth 6s Drlssler divatarukeres- 

kedds, Hittler-dt 8. 30-38 

Bartha. G6za foto szakualete, 
Hitler .Adolf-dt 11. 87-52 

Barsony testv6rek asztalos 6s 
temetkezesi vallalkozdk, Epres- 
n. 28. 35-92 

Bauer F. F. hariBnyagyar, " 
II. Rikciczi Ferenc-dt 141. 28-21 

Bauer Gydrgy vend6glds, Petofi 
Sandor-u. 93. "•.'.. 88-95 

Bauer Jdzsef dr. varoBi kertileti 
otvob, II. Rakdczi Ferenc-ut 71. 

26-84 

Bauer testv6rek cementaru- 6s 
mukOgyar-, e.pitflanyagkereskedds, 
iroda, Petdfi Sandor-u. 105. 28-16 
Telep, Gydr-u. 22-05 

Baumgartner Fidelias ffiszer- 
arukeresked6s, Templom-u. 4. 

31-75 
Bacher Rudolf — Mellchar 

Ferene mezdgazdasagi g6p- 

lerakat,Gr6f Ciano-dt 22. 25-22 
Bauerle Janos sziicnnester, 

Li Kakdczi Fereno-dt 19. 25-51- 
Bees Gyttrgy vaskereskedfi, 

n. Rakdczi Ferene-fit 72. 22-00 
Beeskehazy Sandor ipar- 

janyiBz, festd, Mikes Kelemen-u. 27. 

41-13 

Bede Sandor elsfl d61vid6ki likfir- 

6s rumgyar, II. Rakoczi F.-iit 24. 
34-76 
Bede Sandor Hkfir 6s rumgyaros 

lakasa II. Rakdczi F.-dt 6. 84-75 

Beer Adolf nyakkendd- 6s kendfl- 
kdszito, Alkotmany-u. 2. 27-87 

Begovlcs Istvan mftkertGsz, 
II. -Rakdozi Ferenc-fit 135. 23-06 

Belyanszki Ittllorad reaiintode, 
Retek-u. 26'a. .. 40-43 

Bencze butor, lul. Bencze Vilma, 
J6kai M6r-u. 20. ■ 28-20 

Benedek Imredr, szul6sz, nd- 
gydgyasz, sebdsz-szanatdritirn, 
Verbdezy Istvan-u. 7. 27r05 

Benkovlts Jozsef 6 s Cvlrner 

Matyas fodrasaok, Borthy MikI6s- 
sngardt 7. 27-01 Baksa Lajos pOBtaszallitd Damjamch-a.16. 23-87 
34* Berec Kmanuelne Dr. Bar- 
dossy Laszl<5-u. 30. . 87-28 

Berecz Gyula textilkereskedfl, 

Merino r.-t. lerakata, Mussolini. 

dt 17. 85-39 

Beretlcs Antal festek-, lakk- es 

lenolajkence nagykeresk., Petdfi S. 

u. 5. 22-06 

Berkoesls egyestilet, Hitler 

Aiolf-dt 24-44 

Berger Ferene dr. fogwvos, 

PetOfi Sandor-u. 4. 27-08 

Berletb Jakab lakatos- es viz- 
vezetekszerelfi, Bem-u. 35. 29-68 

Berletb Sansu seallitd, Templom- 

udvar 3. . Bernold Szllveszter redOny- 
es vasBzerkezetigydr, Alf31di-u. 20. 
22-34 

Berzsenyi Gyula oip^ezkellek , 
nagykereskeddse, n. Rakdczi Fe- 
renc-ut26. 89-44 

Bessenyl Testverek badogos, 

gaz- es vizvezetekszereldk, Musso- 
lini-fit 7. 035-37 

Bethanla szanatdrlum, Myn- 
kas-n. 47. 26-55 

Bfblts D»m«t»r gazdasa^i tit- 
kar, Gombds Gyula-a. 1. 26-45 

Blrlnyl J6zselne Ozv. hentes 
es raeszaros, 8zt firzsebet-u. 4. 

34-07 

Blr6 speoialis It6- es irodai 
gepek javitdmuhelye, Posta-n. 13. 
28-82 

Bjellcs Dfmltrlje fakereskedC, 
Lakasa, Zrinyi-n. .74. . 24-68 

Blattmann H. kereskedfl, 194-1 
dprilis 13.-dt 22. .. 24-36 

Blazsek J6zsef kereskedd, Ber- 
cs6nyi MikWs-u. 7/a. 88-30 

Blazy Tlbor dr. a m. kir. po<tta 
betegs. bizt. intfieet^nek fosrszak- 
OTVORa, PetCfi S.-u. 12. 39-75 

Blesz Wendell n badogos, Dam- 
janich-u. 18. 22-24 

Blum Adolf 6s Popper nemzet- 
kozi szallitmanyozasi r.-t..- Fitler 
Adolf-at 24. 022-97 

Blumenseheln P6ter darald- 
malom es . terra6nykeresk., Kis- 
laludy-n. 16/a. ■ 37-44 

Blumer Antal fnvarozasi vallal- 
koz6, Szflcs Imre-u. 10. 37-25 
Irodaja, Petdfi 8andor-u. 44'ft. 

87-26 

Body Pal ir6gepmflszeresz, II. Ra- 
kdczi Ferenc-nt 47. 24-16 

Bogdanov Lyubomlr k«tiyv- 
nyomda 6s kOnyvktSteBzet, Buza- 
t6i 21. 25-66 

Bogn&r Andor b6rgazdasa.gr., 
Csenei szalla3 21-95 

Bogojevacz Szlobodan Drenka 

noi divatSTialoa, Templomudvar t. 

41-08 

Bontusz Jentf szallitd, Kamenici- 
u. 109. 85-02 

Boros Istvan kishaj6zasi valJ. 6s 
Mateosz favarozd, GiJring-u. 9. 

39-51 

Boros Liiszlo bfirdiszrauves, 
Jdkai Mdr-u. 24. 31-38 

Borota Pal dr. bflr- 6s nemiba- 
\jok szakon-osa, Zrinyi-u. 48. 21-57 

Bozslcs Zsarko Mateosz fuva- 
roz6, Pirosi-a. 60. 40-04 

Bifbm Armln fdszer-, gyarmat- 6s 
papiraninagykeresked68, Bz6che- 
nyi-u. 16. 22-26 BOrttez Andras kir. fdm6rndk, 
Velencei-dt 2. 24-84 

Braza Ferene tiizeldaoyagkeres- 
kedd, Lajta-u. 10. 38-52 

Brelner 6s Tarsa B. T. 
szdnyeggyar, Werbficzi Istvan- 
ti. 29. 24-50 

Brezovszky Nandorn6 dr.-ne 

. «zv., Goring-u. 25. 32-55 

Brezovszky dr. szanato- 
rlum, fdorvos dr. Sohlagetter, 
11. Rakoczi F.-dt 175. 24-26 

Brlsztol dohdny-6s sorsjegy£rnda. 
Petdfi Sdndor-u. 27. 25-96 

Brtttlg J6zseV hentes 6s raeszfi- 
ros, Mussolini-ftt 20. 31-66 

Brdder Jdzsel «Mundus« Szdl- 
Iitasi vallalat, II. Rakdczi Fereno* 
■ fit 42. 021^26 

BrUeker Jakab vBnd6gI0s 6s 
Baallodas, Petofi 8andor-u. 95. 

35-86 

Buborl Laszlo batorasztalos, 
Mussolini-ut 27. 84-72 

Buchhandlung der Drucke- 
ret und Verlags A. G. Hitler 
Adoif-ut ie. 21-54 

Bncbmuller Ignac vaakereske- 

dfl. II. R&koczi Ferenc-dt 8«. 41-12 

Buebmilller Janos kereskedd, 

Petdfi Sandor-u. 61. 31-26 

Bucsu Andras eip6sz. n.Rdkdczi 

Ferenc-fit 59. 23-76 

Bugarszky Janos Ing. bank- 

ffltisatviseld, Koseuth Lajos-u. 33. 

41-50 

Buranszky Jozsef, Gr6f Csakv 

Istvan-a. 16. 87-74 

Burghardt Daniel riividdru ke- 

reskedS, Massolihi-dt 24. 31-94 

Burghardt Rudolf okl. m6rnSk J 
mtlszaki villalata, Hitler Adolf- 
dt 16. 30-97 

Carbon Lehrer. Bezsfl, Vagdhid 
mellett 25-40 

Carguel Amello cukran^da, olasa 

lagylalt-szalon, Hitler Adolf-dt 21. 

■ 28-66 

Casein vegylparl muszafel 
vallalat, Krdmer 8dndoi-u. 15. 
20-00 

Central autderarazs, antfijavitd 
mllbely, tul. Brdder 6s FenyO, Ke- 
m6ny Zsigmond-u. 42. 31-43 

Chlkan Ferene m. kir. vamszaki 
ffitiszt., D61vid6ku. 7. 82-16 

»,CIan" f6regtelenftfl int6zet, tul. 
Radius Vasz6n6, II. Rakdczi Ferenc- 

tt - 2 - 33-57 

Clkta k.f.t. cipOgyir eldrusitd 
helye, 0rszageasz?d-t6r S. 20-97 

CInkogralla klis6-mfiiizem. 
tul. Maruna J&nos, Horthy Mikl<56- 
sugdrdt 13. 27-75 

Creditansalt-BankTereln . 
magyarorszagi fi6ktelepe ujviddki 
kirendelts6ge, Hitler Adolf~«t 7. 
29-31, 29-32 

Csakovae Julka gyttmiHcs- 6s 
z81ds6gkereskedfl, 1941. aprilis 13. 
n. 31- 30^08 

Csarnogurszky Katinan, vit6z 
Bayor tabornok-u. 16. 39-83 

Csaszar GyttzO dr. belgydgyasz- 

szakorvos, U Rakdczi Ferenc-dt 34. 

23-45 

CsellkoVIts testv6rek ti?yn«k- 
s6g, Petdfi 8dndor-u. 2. 21-13 

Cs611ty Vladimir mecnanikai 
sziJVdde, K6smdrki-u. 13. 85-13 Csendorseg, n. R£k«Sczi Ferene 
fit 98. 

Kdzlekeddsi csenddro'rsparancsnok- 
™8 40-54 

Csenddr gyalogtanalosztaly, Hitler 
Adolf-dt 13. 35-65 

Csenddr nyomoadalosztaly, Dnna- 
part4. 86-17 

Csenddrosztdly parancsnoksdg 

34-69 
Csendflrszdrny- 6s Crsparancanok- 
Bfi e 21-80 

Cserg« Otto magantisztviselfl, 
2rinyi-n. 64. 87-12 

Csernyel testv6rek gabona- 
ugynoka6g, Hfisdk-tere 6. 25-82 

Cslllag cipfisarok- 6s fafeldolgozd- 
uzem, Fuchs S., Magyar-n 39 

21-62 

Csonka Ferene okT.rn6rn6k.mint 

a Gattraann 6s Frank 6pit. eVhajos 

vail. b6rldje, Horthy M. sngar-ut 15 

21-01 

Csordas Mlhaly kerekparuzlet 
6s Javitdmdhely,Ii.Rak6czi Farenc- 
u. 28. 86 . 27 

Csovlch Jozsef foto, optika, 
Massolini-u. 29. . .- 22-56 

Cservesz Alajos lfj., ft magyar 
hirdetfi jrodar.-t. djvid6ki kirend 
vezetdje, Zrinyi-u. 3. 34-41 

Czobor Karoiy m. kir. szazados, 

Jeufi fdherceg-u. 13. 31-68 

Czoczek Pal 6pit6szm6rn»k, ter- 

vezfi iroda, U. Rdk<5cziFereno-fit U2 
24-79 
Dallos Ern» m. kir. detektiv- 

feldgyelO, Magyar-u. 40. 41-06 
Dant Pal dr. tigyv6d, Dr. Bar- 

dossy Laszldr-n. 31. . 41-11 

DAnlel Andras hentes, Epres-u 

6a - 84-06 

DAnlel Andras 6s Irsay 

JOzsef d^lvrzacskd 6s papirfel- 

dolg. vail., PetOfi 8andor-n. 12 

82-30 
David Ferene m. kir. posta- 

feliigyeld, Verbdczi J - — CIHFESTOCSREKLhM 

mflterem 
Eszter, Mussolini-dt 27 a 
<» 

3 

01 

3* 
0: 

M 

M 

X 

z 
o Danublus erezos club, Ko- 

maromi-dt 28-00 

Daranyl telepl aUaml n6p- 
Iskola 85-25 

.Debrecen** 6tterem, Nagv Isi- 
van, dr. Baidossy Laszl6-u. 24 

D61magyarorszagl nemet 
szOvetkezetek kdzpontta, 

hitelosztaly, Gfithe-n. 7. 25-24 
Jogtigyi 6s eUendrz6ai oszt. 28-89 
Dr. Trisohler 84-50 

D61motor elektroteehnikai val- 
lalat, Tdih Jdzsef, II. Rak<5czi 
Ferenc-iit 53. 89-05 

D61vld6kl blrtokrendez6sl 
tanacs, Ktiaigazgatasi palota. 

21-58 

D6lTld6kf g6pkeresk. 6s 
mttsz. r.-t. 1911 aprilis 13-fit 12. 
28-35, 25-46 

D61vld6kl hal6rt6kesf to sztf- 
vetkezet, Hitler Adolf-dt 21 

20-20 

D61vld6kl konfekcl6 r esdkdp- 

peny 6s szfirmearu r.^t., Posta-n. 3. 

40-11 

D61vld6kl magyar kJizmu- 
vel0d6sl sz0vets6g, Lenau- 
11 2 29-91 

Fidkja, Hitler Adolf-ut 3. 87-27 
,DelTld6kt Magyarsag" H6k- 
szerkeaztds6ge 6s hirlapterj'esa- 
t6je, Br. Bardossy Laszld-u. 34. ' 
83-91 

Delvldekl konzervatdrlum, 
Horthy Miklds-sugarfit 3. 27*02 

D6Ivld6kl sportrepfJlO egye- 
sttlet, Polgdri rephlfit6r 25-52 

531 s 
S VjvidSk K8z8ns&es WW szlncs wrazjval BlctzHCB imrc Mai a ¥as- *s epoietomjag hereshedCs 
nagyDan es hlcslnuben 

ZBdrdossy L.-ut 1. 35-07 Igyon : Dungyerszky soroket I Delvldekl Szepmlves Ceb 

mi vesztelepe {Baranyi Karoly szob- 

raszmuvesz) Dr. ■ Vijt Vi!m6s-u. 1. 

37-46 

Delvldekl Vasnagykereske- 

delml tarsasag, Delvidek-u. 8. 

" 33-17 

Del-villa mossap, Villamos 6s 

. ridiii keresked6s, Hitler Adolf-iit 6. 

24-22 

Dembltz 11a kozmetikvs. PetOfi 

8&Dd0T-B. 34. 41-77 

Demmer Gytfrgy stitomes'ter, 

Lovag-u. 6. 37-06 

Denesl Vllmos kereskertelmi 

ugynbks6g, Gr6f Csaky lEtvan-ut 16. 

39-45 

Denlch Bela kereskedO, Szabad- 

kai-u. 1. 26-76 

Denier LIp6t iiveg- 6s porcell&n- 

kereskedfi. Mussolini-ut 30. 29*42 
Denier Richard dr. iigyv6d, 

Mnssolini-ut 25. 23-85 

Deutsche Landwlrtschaft 

Uche Zentraldarlehen- 

kasse, Goethe-u. 7. 

Creditabteiluog 25-24 

AuwAltschaft 

Dr. TriBchler 34-50 

Deutsches Volksblatt, Magyar- 

u. 68. 27-71, 27-72, 27-73 

Devald Janos textil 6s kendo- 
nagykeresked6s, Hitler Adolf-iit 5. 
40-27 

Devrnya SandorkereskedO, Bu 
za-t6r9. 32-84 

DIakotthon, Szabo R6zsa, vitgz 
Bayor tabornok-n. 4. 23-50 

Dlener Gyula bizt. ig»zgat6, 
Berce6nyi Mikl6s-u. 7. 39-12 

Dlener Keresztely postaall an flr, 
Vereckei-u. 20. 33-41 

Dietrich Lajos dr. bankigazgat6 
lakasa. Hitler Adolf-iit 21. 20-20 

Dletzgen Imre Hal vaskeres- 
kedea, nagyban 6a kieginyben, 
Dr. Bardos'sy Laszlo-u. 1. 85-07 

Dlvlld J6zsef J6ca gydgyezertar', 
Horthy MikI6s-sugarut 7. 82-00 

Dobanovacskt Szlavko.OroRB- 

u. 6. 41-81 

Dobanovacskt Szlavko gyti- 

mBlcs, zBlda6g 6s d&igyltmflles- 

kereskedS, 1941 aprilis 13.-iit 35, 

41-80 

Dobler Istvanne, Kosztolanyi 

DezsO-u. 7. 36-19 

. Dobos Jozsef min. szamtisst, 

Eonved-u. 42. 39-77 

Dobl Kalman m6szaros 6s bentes, 

Hnba-u. 7. 31-65 

Dohanyaru raktarl klren- 

deltseg, m. klr., Klapka-u. 
22-67 
Dobanybevalt6 hivatal, m. 

klr.,Vasar-u. 23-14 

Dolga MH&nne tfzv. posta- 

. ellenSrnB, Corvin-t6r 16. 30-3 1 
Dornstadter Jakab cukrasz, 

Orazagzaszl6-t6r 9. 26-33 

Dornstadter Laszld cukrasz, 

Dr. Bardossy Laszl6-u. 2. 28-13 

Dornstadter Laszlo es Hor 
V&th Karoly cukorkaiizeme, 
Thokttly Imre-B. 15. 38-98 

Dorotlts Arpad posta 3.-ellen6r, 
GcSmbtSa Gyula-u. 72. 27-29 

Dorotka Ede okl. m6rnSk, kfi- 

belgy&Ti igazgat6, D61vld6to-u 9/2, 

31-25 

Dtfme Sandor 11J. irog6p mi- 
szer6sB, Poata-u. 7. 85-12 

Dtfmeny Jdzsef m. kir. allam- 
ptaratari tanacsos, Hitler Adolf-ut 5. 532 Draganlts Rlszta cukorka- 
k6szit6i LorantffyZsuzsana-u. ]5. 
33-81 

Dragraf els 5 d61videki fogaszati 
szakmuhely, Pesti-D, 13. 41-44 

Dukavlts Istvan okl. g6p6sz- - 
mernok, Goetbe-u. 5. 41-09 

Duna-bansagl takarek- 
penztar, Hitler Adolf-iit 21. 

20-20 

Dana hfrlaplroda, Fradl Imre 
es HaJDai Pal. Horthy MikI6B-su- 
gar&t 17. 84-60 

Dana Concordia alt. blzto- 
sltd r.-t. vezerligynSkseg, Goetbe- 
u. 7. 23-52 

Dungy erov Istvan kereskedC, 
Hitler Adolf-Tit 4. 20-93 LakaEa, Zrinyi-u. 4. 25 - 9 

Dungyerszky Gedeonne dr^ 
nettzv., Hitler Adolf-iit 5. 29-80 

Dungyerszky Gytfrgy nagy- 
birtokba lakasa,. Dr. Bdrdossy 
Laszlo-n. 26 28-50 

Irodaja L 25-77 

Dungyerszky J6s6n6, Vera, 

Kossutb Lajoa-n. 16/a. 40-25 

Dungyerszky Lazar nagy- 
iparos, nagybirtokos, Grdf Teleki 
Palia. 15. 23-86 

Dungyerszky L6zar eSrlerakat 

es jeggyir, iToda : UEzpenezka-ii. 7. 
21-47 
Dungyerszky SAndor nagy- 

iparos, birtokoa, Goering-n. 3. 

25-70 
Dungyerszky sorffzbV «&Wm, 

tul. Zapletal Stolz Kfiroly, Oraz-jg- 

zaszl6-ter 4. 36-20 

Dzslnlch Antal dr. egyetemi 

magantanar, b'elgyogyasz, m. kir. 

all. k6rbaz igazgat6ja, GOethe-u. 3. 
37-47 
Eck La]os magantisztviseld, 

Gr. Cian6-u. 11. 39-98 

Eckstein Lalos dr. orvos t H. Rfi- 
k(5czi Ferenc-ut a2. 22-21 

Egesz*eghfiz, m. klr., Horthy 

Mikltfs-sngarfit 2/a. 

Gazdasigi hivatal 25-10 

Eleken Maine magannS, IT. M- 
kSczi Ferenc-dt 170. , 34-67 

Eller Henrlk 8nk. tfiz.-fOfel- 
iigyelfl, Szentceleki KorneL-u. fl 

. 32-54 
Eller Henrlk saersaamgepek, 
keziszeraTiaraok 6a tUzolt6felS!5ere- 
16sek. n. Rak6oKi Ferenc-iit 22. 

t ,' 38-58 

Efsler Mar ton fakereekedo, 1941. 
1 April is 13 .-at 72. 21-66 

ElektrO ^Be-^lVe" Tlllany- 6s 

Tadi6keresked6, Hitler Adolf-it 3. 

23-34 

„EIektro'* villaniossagi- 6s radio- 
ezaktzlet, tul. Gnrnwuld Albert. 
J6kai M6r-u. 32. , 36-04 

Eleml altalanos blztosltA 
r.-t. vez6rfigynBks6ge, Horthy 
Mikl6s-sugarut 9. 30-20 

Eleml Iskolak : 

Daranyi-telep, Szent Erzs6bet-fit 3. 

35-25 

Pirosi-at 8. 41-52 

„Ellt" ,6tterem 63 Grill, Erzs6bet- 

t6r 1, 39-53 Ellt MagazInKorodyesDra- 

golovlts, divatarn k«16nlegesa6- 

gek szaktielete, Hitler Adolf-iit 12. 

32-66 

Els« delvldekl Tegyeszetl 

gyar r.-t., Kramer Sindor-ii:. 18. 

28-10 

Elstt dunagozhaj6zasl tarsa- 

sag, Danapart-n. 6. 24-80 

Elsd horvfit takar^kpenztar 

fioktlzlete, Erzs6beW6r 4. 23-87 

Elstf magyar altalanos blz« 

tosftA tarsasag ujvid6ki foiigy- 

nbke6ge, Horthy MLkl6s-sugari'it 17. 

23-59 

Erdelyl Jozsel fead6gl6s, Tisza 
Kalman-n. 7. 37-70 

Erdtffelttgyeldseg, m. klr., 
Horthy Miklos-sugarut 20. 27-58 

Erma Knotek es tarsa 5 

tul. Matejka Jdnos, mezOgazdasagi 

gdpkereakedO, PetOfi Sdndor-a. 77. 

26-95 

Ernst IMIhaly b6lyegkeresked6s, 

Horthy MikJL6s-sagarut 17. 87~04 

Ertl Pal gipjavitfimiihely, Vas&r- 

". " ' 31-09 

Erzs6bet szalloda, tul. Zapletil] 

Stolz Karoly, OrBzagzaszl6-t6r 1. 

Portas 20-05 

Iroda 36-10 

Eszter cimfestS mOterem, 

Mnsaolini-tit 27. 41-10 

Eszter Imrene trizeloanyagiiagy- 

kereEkedfl, Honv6d-u. 57. 35-26 

Eszter linrene ttlwifa- 6? ais6n- 
kereskedS, Kamenieai-a. 77. 24-17 

Etllen ruhafesto 6s vegytisztit6, 
II. Rak6czi Ferenc-u. 4. 36-32 

Evangel! kus, magyar 6a RttloVak 

lelk6sei hivatal. Vdrttamarty-n. 2. 

36-50 

Evetovlcs Istvan hentes, Ka- 
menioai-iit 76. 85-42 

Falpar r.-t., Liman-a. 18. 22-08 
23-60 

Faith Boldlzsar dr. tigw6d 
8zabadkai-a. 3. 28-85 

Lakasa, Madden Imre-a. 2. 34-65 Dungyerszky JTOLZ" 

S tt R O Z a 

OfS7agzasil6-t6r 4. 86-2Q Faith Boldlzsar gCzmalom r.-t., 

Szabadkai-ti 3. 20-16 

Faith Boldlzsar gozmalom 

r.-t., Liman-u. 83-58 

Faith Ferenc m6rn(ik, gyftros, 

Kossuth La]oB-u. 40. 26-3 

Faith Ottmar kereskedO, 

Sz6ehenyi-u. 20. 40^46 

Faith Virginia ny. postatisztvi- 

sel6no, Ver»smarty-u. 20. 28-84 

FaragO DezsO term6nykereakedC 
Gr6f Csaky Istvan-a. 11. 26-4C 

Faraktar, m. klr. all., Lather 

Marton-u. 81-44 

Far It as es DUrbeck kSnyv- 

nyomda.PetOfiSaador-u. "" 

Farkas Gytfrgy elektroniflszer6sz, 
8z6chenyi-u. 13. 40-66 

Fazekas Gytfrgy bizomanyoa. 
BKabadkai-u. 1. 87-66 

Feher Gytfrgy ffiszerkereskedfi; 
Arany JftnoEr-u. 18. 31-71 

Feher hajd szalloda 6s etterem, 
T6ch Zoltan, Andrassy-n. 7. 32-78 

Feher Sandor asztalosraester, 
M6ra Fereiic-n. 15. 26-78 

Fellegl Jozsel aut6alkatreaz- 
ds alkatr6szilzem, 1941. aprilis 
13-dt 86: 21-27 

Fendrlk Istvan kereskedfl, 
Templomudvar 3. 

Fendrlk Istvan textllnagyke- 
resk., II. Rak6cal Fereno-iit 40. 

33-84 Fenytf Gytfztf dr. orvos, Petflfi 
Sfindor-u. ia. 22-98 

Ferenczy Ferenc ir6g6p- 
mechanikus, Hitler Adolf-iit 18. 

27-37 
Ferency Janos fogtaehnikaa, 
laborat6rium, Petofi Sandor-n. 1; 
87-68 
Ferttftlenltd egeszsegtfr 
Kadulovita D., Gr6f Csaky I.-u 4 23. 
39-40 
Feszek Kabare, bar es Etterem, 
Beros6nyi-u. 3. 86-03 

Flchtler Janos kereskedO, 
Feh6Tvari-u. 8. 41-20 

Flndeisen Jentf, as «Attila» 
filmszinhaz iizemvezetft igaKgatdja 
6s taraengedelyes6aek lakasa, 
Kossath Lajos-a. 26. v 25-59 

Fischer Ferenc Henrlk dr. 

orvos, II. Rak6czi Ferenc-iit 6. 

29-74 
Fischer Vladimir Pal kereak. 

iigyn6k, Zrinyi-u. 65. 25-48 

Flaman P6ter, Pummer Bandor- 

~ " . ■ 41-94 

Fiuneveld Intezet 1. bz. fidkja, 

Vak Bottyan-n. 2. ; 37-76 

Flesch Llpdt, <n. Rakoczi Ferenc- 
fit 3. ^ - 22-88 

Fodor Denes dr. all. kfrhazi 
foorvos, Sz6cheiiyi-u. 2. 31-45 

Fogyasztasl sztfvetkezet 
k.p.f., Horthy Mikl6s-sugdrdt 14. 
37-22 

Folyam es tengerhajdzast 
r.-t. m. kir. ugyn«ks6g8 22-8 7 

FolyamI ertfk, 1. katonai 6ptlletek 
6s hat6sagok 

Folyam merntfki hivatal, m. 
klr. kOzigaagataei palota 26-71 
Kituz6si szertar, T61i kikOto 20-34 

Fonclere altalanos blztosfto 
Intezet ffiUgynOkstge, Hitler- 
u. 24. 24-11 

Ford k6pviselet, Angyal Aladar 
g6p6sBm6rubk, D61vid6k-u. 10. 

27-11 
Forgalml ad6hlvatal, II. Ra-. 

k6cai Ferenc-Ut 43. 33-14 

Fotoclnkograila «ldea'» Musso- 

lini-u. 3. 39-36 

FtflspanI tltkar, KAeigazgatasi 

palota 33-00 

FtfldmivelesUgyl mlnlszte- 
rlum d61vid6ki f6ldbirtokpoliti- 
kai kirendeltiBfcge, m. kir. : 
Dr. Hajdn Istvan min. o. tanacsos, 
a kireud. vezetOje kozigazgatasi 
palota , 35-47 

Gazdasagi szak6rt6i kfizigazgatasi 
palota 35-48 

Vezetaj6nek allandd helyetteae 
k&zigazgatasi palota 35-50 

In gat Lin guttata si oaztalya kb*z- . 
igazgatasi palota 35-52 

Muszaki osztalya kitzigazgatasi 
palota 35-53 

Ftfldmfives sztfvetkezetek 
forgalml ktfzpontfa : 
Bzovets^ge, L6nau-u. 7. 23-29 
Raktar. 1941. iprilis 13-ftt 28-25 

Ftfldvarl Belane, mezfigazd. 
gep--6a aatd alkatr6sz ilzlet 
Buza-t6r 18. 41-72 

Ftfszolgablrol hivatal, Kfis- 
igazgatasi palota 21-94 

Ftfvamhlvatal. 1. VAmbivatal. Gambrinusz stfrtfztf 

Andrassu-at 2. 35-9T gafc fcozOnseoes Icofelpostqf Rttldcmfinvt lehet mencimezBi. 

Fruskagora B. T. U.jvid4U pezsg6 £s borpinc6je f szeszesitalok 
es gyamOlcsszSrpok gy&rt&sa ; Alltofm£ny.u. % 22-85 GHZ A LE60LCS6BB TOZELOANYAG 

ALFOLDi-U. 23. 25-42 Hfdf 61cocsi Uglyefc „Ibusz'% M&v Hivatalos Menet- 
jegyiroda, ujvid6ki fidkja a Varosi "^* 
Takar6kpenztar kezel6fl6ben. 
_ Horthy lstvsn-te> 2. TeL ; 24-24 Fovamblvatall szemle- 
blzottsag, m. kBr., Vasut- 

allomasnal 26-87, 85-27 

Frank Ferenc cegvezietfl, 

Lovesz-n. 3/a. 41-47 

Frank Gyula, 0. Rakoczi Ferenc- 

Ut 53. 21-15 

Franz Lajos es Flal tesztagyar, 

Kramer Sandor-u. 18. 23-15 

Frel P6ter festek- es vegyiarn- 
kereskedo, n, Rakoezi Ferenc-tit 18. 
89-15 

Freud Marcel vaskeresked6s, H. 
Rakoczi Ferenc- at 34. 24-02 

Frnskagora b.t. bornagykereB- 

kedfl, Alkotmdny-u. 1. 22-85 

Fnebs Rezsft festCmeater, Pummer 
Sandor-u. 18. 84-79 

Futakl 6s Cserevlcsl uradal- 
mak ]6szaglgazgat6saga, 

6fatak 398: 21-42 

»Fntura", a magyar sztlvet- 

kezetl kVzpontok arnfor- 

galmi r.-t. kirendeltsege, Lenau- 

u. ?. 40-97 

40-98 

Fntura, 1941 aprilis 13. -at 114. 

22-33 
.FUlifp Janos kOmuvesmeater, 
GOmbbs Gyula-dt 59. 31-88 

Foittp Jozsel asztalos, Sat Er- 
as6bet-dt 70. 32-91 

Ftlstos Slles fiiszer-'eR csemege- 

. kereskedfi, Hitler Adolf -lit 17. 

39-14 

Fttszerkeresk. beszerz6sl 
szovetkezete, Bem-n. 23/b. 

31-58 

Gado Antal dr. orvos, Horthy 
Mikl6s-snga.ru t 1. 38-42 

Galambos Andras asztalos, 
Szent Eizsiebet-Q. e. 35-85 

Galas OdSn alezredes, Horthy 
Mikl6s-sngarut 14. 40-01 

Gaspar Lajosne ttzv. maganz6, 
Pummer Sandor-u. 9. 40-22 

Gansz Ferenc tigyvGd, Kossuth 
Lajos-a. 56. 34-62 

- Gansz Janosn6 Bzv. maganzo", 

H. Rak6czi Ferenc-dt 82. 25-34 

Gansz Pal Steaua magyar kflolaj 

r.-t. ujvideki leiakata, Pirosi-nt 82. 

81-19 

Gavanszkl testv6rek, ezelOtt 
Trbovics Testverek kereskedtfk, 
Corvin-ter 12. 41-88 

Gazdasagt tanlntezet, (m. kir. 
kOzepfoku) es meaflgazdasagi szak- 
tanaesad6 allomas igazgatosaga, 
gr. Apponyi Alber.t-u. 2. 87-88 

GazdasagI tanlntezet tan- 
gazdasaga (roezfigazd. kidllttaai 
csamok 37-39 

Gazdak blztosfto szttvetke- 
zete, Andrasay-tit 2. 

23-47 

Gazgyar, (Varosi kBzlizemek) Al- 
fOldi-a. 23. 25-42 

Geier Henrlk radii, ir6- es '' 
szamologepkeresked^s, Jokai Mi5r- 
n. 2& 28-08 

Geiger J6zsel gazdalkodd. 1941 
aprilis l3.-nt .7. 22-51 Gerencs6r'y Mlhaly fohadnagy, 
"—»-"--' . 35-75 < Cotyin-ter 14. Gerlch 861a ingatlankbzvetito- 
iroda, Hitler Adolf-iit 3. 89-73 

Gerlch Jozsel musaaki vallal- 
koz6, BitleT Adolf-iil 12. 28-04 

Cieza Gezane «zt. maganz6, 
, Corvin-tSr 16. 21-97 

Glerllchs Hermann Belyemiru- 
gyar, Kiafaludy-u. 19. 30-93 
LakaBa, Magyar-a. 10. 40-00 

Glmnazlnm ujvid6ki, m. kir. al- 
lami magyar tanuyelvu, Jovanovita 
Zaaj-n. 4. ~ ~" 

Gl&sser NAndor fQssser- es 
cseiiiegekeTesked6, 11. Rakowsi 
Ferenc-iit 70, . 21-51 

„Globus<' k«nyveebolt, tul. Kele 

men Janos, LI. Rak6czi Ferenc- lit 42. 

80-57 

Gracsanln G&Jn, GOring-a. 14. 

27-17 

Gradlnarev Koszta bolgar gyii- 

mSIc's- 6s zaidsegkereskedfl, 194J. 

aprilis 13-u. 25. . 38-89 

Graf Adam dr. fog- es szajbeleg- 

segek szabon-osa, Beethoven-u. 12. 

41-43 

Grcslcs Maria, Templom-ndvar 3. 

80-21 

Grosslnger gydgyszertar, 

Mussolini-ut 30. 27-40 

Grosslnger K&roly okl. gy<5gy- 
szeresz, Petflfi Sfindor-n. 4. 26-43 

Grblcs Tlvadar nri Bzab6, Q«rOg 
iskola-u. 4. 27-86 

Grnber Ferenc gep§Bzm6rndk, 
malomipari ezakertfi, Petfifi Sandor- 
n. 87. 22-60 

Graby Rezstf dr. orvos, n. Rii- 
kficzi Ferenc-6t 42. 20-59 

Gralcs Kornel dr. orvos, Kos- 
stttb La,1os-u. 20. 40-24 

Grnlcs Mlklos dr. sztilesz es 
nfll bajok szakorvcsa, MnsBolini- 
u. 13. 27-27 

Gnelmfno Frlgyes Urii divat- 
szab^, Massolini-iH 30, ' 25-29 

Gnggenberger A. Bel a keresk. 

ligynok, Zrinyi-ti. 64. . 24-85 

Gnmblnger Ferenc es Flat 

gepmtihely, GOmbiis Gynla-6t 14. 
82-52 
Gnttmann es Frank epit^si- es 
hajoVtsi vail., Horthy Miklos- 
sngartt 15. - O21-01 

Gyarmathy Imre dr. varosi 
tanacsnok, Horthy Mikl6s-s.-ilt 16. 
80-66 
Gyermekmenbely, Ingyen ke- 
nyer, vitez Bayor tabornok-u. 3. 
33-97 
Gyogy es fparl ntfvenyter- 
melok ktfzpontl szttyet- 
kezete, Petofi Sandor-u. 100. 

26-67 

GySrl DezsO o>as es eksKeresz, 

n. Rakdczi Ferens-ut 94. 28-23 

GyurkOTlch Jentf vaflkereske- 

d^e, Buza-t6r ll. 39-85 

Haas Janos postafCellenfir, -T^5th 
Bagl Istvdn-u. 6. 24-94 

Haas i>dtfn ny. iskolaigazgat6 T 
. Velencel-». 7. 40-55 

Haberbasch Istvan, Taroei je- 
vedeki hivatal ffinoke, H. Rakoezi 
Ferenc-at 160/ii. 40-32 Haberleld J6zsel gabona es ter- 
meny tlgyn3ks6g, Zriayi-u. 67. 

29-86 

Habersack Lambert kereskedO, 
Matyas kiraly u. l. . 40-15 

Hacker Erne* Altai anos gepfor- 

galmi iroda, Petfifi Bandcr-u. 44. 

30-95 

Hacker Mlksa kereskedfl, . U. 
Rak6czi Ferenc^ut 83. 38-04 

Hacker Radoll vaskereskedfi, 
II. Rakoczi Ferenc-at 50. 34-58 

Hadlkllgetl kbzsegl klren- 
deltseg, Ofmak 28-30 

Hadttlzeml szemelyzeti pa- 
rancsnoksag, ni. kir., Ber- 
caenyi MikWs-a. 19. 29-66 

HaHner TJbor, a villamosran 
cegvezeto - fdmernSke, kir. ttJrvszkl 
.kites gep- es ktfzlekedesi szakerto. 
Kalvin-tSr 6. 36-56 

Haggenmacber stfrraktar 

c. t. Papp Qybrgy, Bzecheayi-n. 33. 

39-38 

Halm Alfred dr. bfirgyigyasz 

^s 'Uiologus, Pet5fi9andor-n. 25. 

38-33 

Halts Istvan oukor- es szeszlera- 

kat, D61vid6k-Ti. 12. 29-52 

Lakaaa, Veress tabornok-u. 7. 

21-39 

Hajdn 6s Epstein parafatiEem, 

Pirosi-nt 418. 30-16 

Halajl Janos fa- 6s szenkeres- 

kedOj Csanadi-u. 3. .' 36-98 

Hal&sz Jozsef, Lerente-n. 

O24-08 

Halasz Laszld dr. varosi kerfl- 

leti orvos, II. Rakdczi Ferehc-dt 25. 

28-48 

Hang Ferenc onkrasz, Kossuth 

Lajos-n. 4, 83-84 

Harangoz6 Laszlone elelroi- 
szerkereskedes, Corvin-ter 8/6. 

88-90 

Harsagl Lorlne palinka-, rnm- 
es likOrnagykereskeda, Mussolini- 
**'• 41-88 

„Harena" Michel Islvao fUszer- 
es cBftmege fi6fctlzlete, Dr. Bftrdossy 
h&BzW-Ti. 10. 41-68 

Haubrlch Borbala, U. Kakoczi 
Ferenc-iiii 4. 38-82 

Heczey Peter, dr. arvatfalvi 
Kulpin konaervgyar ea Kainendin 
szemnigyar iga&gat6;a, ny. m. kir. 
rendOrfotanaesos, Veress. tab.- 
n. 8/a. 38-50 

Helm des Schwabisch-Dentschen 
Kaltnrbundes, Qoeshe-n. 7. 80-28 

Helnemann Henrlk B. T. T. 

ferfi-, fia- es nfiiruhabaz, Mnsso- 
lini-iit 13. 33-08 

Helntz Janos okl. jnemttk 6b epito- 
mes ter, Grdf '■ Apponyi Albert-n. fi, 
22-62 

Helntz Pal kereskedelml utaz6, 
Nyitia-n. 2. 38-93 

Heltzmann Ferencne kfirhazi 
gyigyszeresz, Lt>v6sz-ii. 2. 20-78 

Helmer Janos fUszer- 6s ose- 
megekoroskedo, II. Rakdczi' Ferene- 
• 3'«. 86-94 

Hentesek es meszarosok 

■zakosztalya, Gflrlfgiskola- 
u. «; 22-41 ! Herbnth JentS dr. n gyved, Hit- 
ler-lit 17. 41-82 

Hess Gyorgy magdntisztviselfl. 
Kamenszki-t6r 5. 

Hesser Laszl6, keresk«delmi 
ugynttkseg, Zrinyi-n. ie. 24-84 

Henmann Adam iog. allatkerea- 
kedO, Szent Janos-ter 12. 38-60 

Hcymann Fritz es Alfred W. 
Griess, Levente-n. 6. 31-82 

Hever Istran fa- is szenkiskeres- 
kedG, Zaszl(5s-u. 4. 41-96 

Hydro therma, tal. Jahn Peter 
mflszaki vallalat, Petflfi SaDdor- 
™- «• O31-08* 

Hlglea drogeriaZsivojnovits Koszta, 
Oi szagzasz!6-t6r 2. 27-08 

HIgl Sebestyen villanyvallalkozo, 
11. Rak6ezi Ferenc-nt 48, 40-34 

Hlnterberger Hubert Sehen- 
ker 6s tarsai eegvezecoje, Lenaa- 
n- '/a. 38-88 

Ho Hber-S chr antz-Clay ton- 
Shntle worth r.-t. delvideki 
mezfigazdasagi gepkereakedea, 
1941. aprilis 13-ut 1. 26-52 

Hoffmann Istvan kerekparmu- 
szeiesz, Kamenieai-a. ^10. 41-98 

Hofmanra Raroly merncik, Del- 
videk-n. 15. 30-87 

HoUik Rudolf rflfSskereskedfi, 
Bitler Adol(-iit 10. 28-94 

Hollosy Zoltan m. kir. forg. ad6- 
hiv. tiszt, Verboczy-u. 3. 25-43 

Hohlov Szergej gyUmoIes- es ffl- 

zelekkereskedes, 1941. apr. 13: 

a- 24- 36-58 

Holltzky K&roly elektrotechni- 

kai ea elektrogepeszoti vdllalat, - 

Lnthef Mirton-ter 1/b. 28-75 

Hollltscber Leo cBillartizem, Al- 

kotmany-n. 31. 84-25 

Holzlnger Matyas, kabelgydr 

ffimerniike, ObenaUUer-n. 13. 

41-06 
Honvedseg, lasd Katonai eptiletek 

6s hatdsdgok. 
Horv&t orszagos bank r.-t. 
njvideki fiokja, Erzsebet-cer 3. 

21-38 
.Horvath" cakraszda tul. 
Horvaih Karoly, U. Rakoczi P.-iit 13. 
20-27 
Horvatb 6s Prlsztay vaskereB- 
kedes, II. Rdk6czi FerenQ-nc 54. 
24-82 
Horvath Ferenc okl. mflkeTcesz 
viragiizlete, Mnssolini-at 30. 

88-12 

Lakasa, M6ra Ferenc-n. 1. 33-1 1 

Horvath 6s Somogyl rfiffiske- ! 

reskedes, II. Rak6czi Ferenc-dt 30. 

41-86 

Horvath Istvan ftiBzerkereekedO. 

EbtvJia-te: 3. 31-89 

Horvath Jdzsel dr. varosi ke- 

rlileti orvos, PetOfi Sandor-u. 22. 

27-49 

Horvath J6zsef hentes es m6- 

szaros uzlet,Petflfi B.-U.26. 23-38 

Lakasa, Szt. Istvan-n. 24. 23-39 

Horvath Kazmer dr* vitez, 

polgarmester h., v. Bayor tab.-n. 5/a. 

80-38 

Hoszpod'arszky Rezstf tftzifa- 

es SBennagykereskedfl, Peati-n. 2. 

20-46 & o 

N 

M 
ft 

X 

z 
S 

■ 

3 

VI 533 Ujvid6k ismeretes rfflrittfefl tol. May.. T6bc stb.) 

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
lean>int«zete, Hf tler-u. 15. KeresKcdelml & iparbanK R-i. 20-71. 2145. 2415 lyA/^EI r/l T4~% ^villanyszerelfl-mllszeresz. Foglatkozom a szakmaba vagti mindennemu' szerelessel * s T i^A.711 
* J/%. %J C^fMJK M^JMsJ \J9 javitB3sal.Magantelefonberendez6sek szerelfce 6s karbantartasa. Ujvidek II. Rakoczi F.-u. 9 I »««f If " I *F Hoszpodarszky Sandor lakasa, 
Vasav-u. 29. 27-04 

Termer vmagvak 6s lisztkeresk., 
II Rakoczi F.-dt 84. 32-97 

Hrabovszky Antal fogasz, 
Pet5fi Sitndor-n. 39. 41-89 

Huber Frlgyes radio-, ir6- 6 
SBamol6g6pkereskedes, Mnssolini- 
lit 19. 34-85 

Hubert End re dr. orvos, it. Ri- 
k6czi Ferene-u. 16, 39-69 

Hubert Janos fa- 6s sz6nnagyke- 
reskedfi, Honv6d-u. 37. 33-30 

Hudolln Rudolf technikai ke- 
reskedo, G8ring-n. 25. ' 31-53 
La-kasa, Gbring-u. 32. 86-58 

Hypotekarna bank,lasd Allami 

jelzalogbaiik. 
■ „Ibusz** mav. hivatalos menetjegy- 
iroda fl6kja, Orszagzaszl6-t6r 2. 

024-24 

,Ibusz«ldegenforgalml, be- 

szerzesl, utazasl es szalll- 

tasi r.-t., Horthy Mikl6s-s.-ut If.. 

36-29 

Idegenforgalmt hlvatal, 0r- 
szagzaszl6-t6r 2. 24-24 

IHcs Branko dr. seb6sz, n6- 
gyogyasz seakorvos, PetOfi 8an- 
dor-n. 7. RendelOje 21-17 

1 Lakapa 31-77 

IHn Dusan gyogyszertaT, Erzs6bet- 
t6r 4. 24-45 

Imrey fnvarozasl vallalat, telep, 
Arpad-n. 6. 37-58 

Imrey szallitm. valL, Hortliy Mik- 
16s sngarui 13. 87-78 

"Ingyenkenyer, 1. Gyermekmen- 
hely. 

Ingyln Zslgmond okl. g6p6sz- 
m6rnok, postamiiazaki tanacsos, 
Buza-t6r 16. . 25-89 

Inotay BelaCsabanagykeres- 

ked6, ^kotmany-n. 14, 27-85 
Inter kon tin ent ale szallit- 
manyozsiBi vallalat, Horthy Mikl6s- 
sugiirnt l, 23-28 

Iparbank r.-t. (Jngoselav kiraly- 
sagbeli).vagydnkeBel6sege, Hitler- 

*t 21: 20-20 

Iparfelttgyelo, m. klr., kertt- 

letl, KozigazgataBi palota 21-43 

Iparl kttzeplskola, m. kir. 
all., 11. Rak6czi Ferenc-iit 76. 

80-82 
Iparosok hltelszBvetkezete 

kx, Jokai M6r-n. 15. 30-49 

Ipartestnlet, Bnza-t6r 13. 28-58 

Irisz Um- 6s pl6harn ipar, Faitb 
Fereno okl. m6rnttk, Plrosi-iit 31. 
20-35 
Irlsz Ulatszertar, Letmanyi 
Maria, 11. Rakfozi Fereiic-ut 11. 

39-72 

Irltz Mor es Hal keemnarnnagy- 

kereskedie, n. Rakoczi Ferenc-iit 40. 

25-21 

Irsay Jozsel fegyver-, ker6kpar-, 

sportcikkek kereskedese, 11. Ra- 

kdezi Ferenc-ut 32. 28-14 

Ivanlts Istvan dr. varosi kerll- 

,; leti orvoa.Hitler Adolf-ftt 8. 28-44 

Ivanovlts Fereno vizvezet6ki, 
csatoTnazftsi6a g£zvezet6ki vallal- 
koz<5, Mjkes Kelemen-u. 19. 34-97 

-Ivanyl Ernti magfinhivatalnok 
lakasa, Horthy Mikl(5s-Bagarat 1«. 
31-84 

IvatoTlts es Kolarszky vas- 

kereskedfia, 1941 fiprilia 13-dt 25. 

23-67 

Kvkovlcs GyOrgy utoda, kenyv- 
nyomda,ir6szer-69 papirker epked6 e 
Dr. BardoFsy Laszl6-u. 14. 21-23 

IvkOTfcs Mlklds kereskedO, 
Dr. Baidoasy Laszl6-u. 29. 24-48 

Jabn Peter (iHydiotheroMjr»"eg6sz- 
segtlgyi, miisBaki vallalat, PotOfl 
BandOT-u. 54. 31-08 Jakab Janos ra. kir. postatiszt, 
lakasa: Gr6t Caaky Istvan-n. 15. 
40-40 

Jakovlyevies dr. szana< 
torlnma, Dr. Bardossy Laszld- 
n. 30. t 81-48 

JakoTlyevlcs Vladimir dr. 

Beb6safflon r os, Bayor tdbornok-u. 2. 

33-25 

Jaucsenlts Peter „Gaml)rinusz" 
sorbzO, Andrassy-dt 2. 85-97 

Jarasl addhl ratal, 1 . Adohiva tal , 
jarasi 

Jarasblr6sag, klr., Br. Bar- 
dossy Lasal6-u. 39. 23-88 

JarAsl foszolgabfrdi hlvatal, 

lasd f6Bzo!gabir6i hivatal. 

Jeremlty JBranlmtr kereskedfi, 

Orosz-u. 37. 41-64 

Jeges Kalman m^szaros 6s 

hentes, II. Rak6ezi F.-iit 59. 38-86 

J6dos gy6gyIUrd« asvanyvlz 
r.-t. 6s Park szalloda, II. Rak<Jczi 
Ferenc-6t 138. 30-12 

Joeckel Janos kutmester, 
Gy8ngyYirag-u. 30. 30-17 

JOTanoTlch Endre villany- 
koncesszi6 tnl., Madacb. Imre u. 2. 
40-52 

Jovanovlcs Gyttrgy dr. gyer- 
mekorvos, GrdETeleki Pal-ri. 8. 
26-28 

Jugo-Phtfnlx d^lvid^ki eondnoka, 
RSszner Com61, v. Gomboa Gynla- 
v. 8. 30-90 

Juhasz J<Szsef kislapagi, m. kir. 
fiJhadnngy, hadiiizerai paraneanok, 
GOring-a. 19. 39-63 

Jubasz loihaly bflr- 6a oipCkel- 

16kek keresked6se, PeiOfi B,-n. 1. 

27-52 

Jubasz Mlhaly vegyeskeresked8, 
Hunyadi n. 36. 37-36 

Jang Henrlk, tnl. Szuszedszky 
Janos mfiszeT6sB, kereskedfl, Th»- 
kSly Imre-n. 9. 032-69 Katonal epttletek es hato- 
sagok : 

M. kir. folyami erfik, Laktanya, 
T61i kikbto .25-14 

M. kir. folyamzaralakulat parancs- 
Edkgag, Coivin-u. 10. 35-54 

M. kir. bonv6d hidasz hidemelfl 
ktilonitmSny parancsnokfiag, Dnna- 
part 26-30 

M. kir. honv. allomasparancBnok- 
Ba? t Corvin-t6r 10. 35-55 

M. kir. honv. hadosztaly parsag. 
KSzigaag. palota 35-57 

M. kir. honv. gyal. alaknlat parsag, 
CoTTin-t6r 10. 85-56 

HajSallomasparsag, m. kir., -Dana- 
part 8. 37-60 
M. kir. honved mB. kik. repossstaly 
tiszti 6tkezde, Repulot6r 37-83 
Rep1il6t6r 28-38 
Honv. ker6kparosaiaknlat parsas:, 
Fataki-iit 236. 36-24 

Kaurimszki Fryda Imre dr. 

tlgyv6J, U. Rak<5cai Ferenc-ut 74. 

21-03 

Kausz Gyula dr. figyvGd, n, Ri- 

koezi Ferenc-Q. 16. 39-89 

Kazlnozy Sandor vizsgazote 

latszertsz, Hitler-a. 16. ,30-30 
Keczeli Janos vegyeskereskedfi, 

Arany J. -a. 18. 29-01 

Kell es tarsa szaiag- 6s nadrag- 
tart6tizem, Alkotmany-u. 2. 30-86 

Hefner Dezsd dr. orvos, PetSfi 

8dndor-a. 12. 26-25 

Kefner Margit magdnzo, 

G8ring-a. 21. 27-68 

Kekl Ter6z Bzallitmanyoz6, 

Goetbe-a. 1. 27-07 

Keksz Lajos 1igyv6d, Gr6f 

Teleki Pal-H. 15. Kernst Ferene nyeraanyag- 
hullad6k-, ficBkavafinagykereskedfi, 
Fob6rvari-n. 9. 22-07 

lakasa, ThbkSly Imre-n. 29. 39-07 

Kertesz Imre f6rfidivat flzlete, 
Mutsolini-ut 30. 34-56 

Lakasa, Mnssolini-nt 13. 84-57 

KerUletl munkasblztosltobl- 
vatal, Horthy Mikl6B-flugdrdt 18. 
Ffinok .25-76 

FCorvos 30-72 

KBzigazgatasi osztdly 30-71 

Rendelfl 20-74 

Kezes Bela dr. varosi ker. otvob, 
Szigligeti Ede-u. 35. 28-90 

Keres Janos an to taxi vallalata 
6s kereskedfl, Horthy Miklos sugar- 
ut 2. 29-05 

Klczalesa Bernhard g6p6sz- 
m6rn*Sk, Gr6f Ciano-ttt 3/a. 37-81 

Klndlovlts Istvan gaboaa, hn- 
velyes^ mag export-import, Honved- 
u. 48/a. 36-02 

KInzel Janos atitfiszereifi, 
Magyar-a. 33. * 34-47 

Klrcbner Jozsel dr. m. kir. 
tisztibrvos, Horthy M.-sugarut 16. Jung Henrlkne »zv. tiy. posta- 
seg6dellenernfi, Ipar-u; 18. 31-92 

Juras Istvanne «z v. magaD^nd', 
Gr6f Teleki Pal-a. 8. 31*98 

Jurlk Janos fodraszmester, 
11. Rakoczi Ferenc-dt 32. 24-32 Juszt Gyula irodai g6pek 6s kell6 
kek EzaktiBlete 6s javitfriizeme, 
Mnssolini-ut 30. ■ 20-95 

Kadar Laszld dr. fOiskolai r, 
tanar, egyet. m. tanar, Horthy M.- 
s'ugardt 8. 41-16 

Kalenlts Mlta ant<5garftz8 6s mu- 
hely, H. Rak<5czi Fereno-u. 182. 
27-79 
Hallos Elek ny. p6nztlgyi osztaly 
ffinbk, U. Rakoezi Ferenc-iit 26. 
38-80 
Knldor Arnold, Posta-n. .. 

33-59 

Kalman Sandor. lakasa, Zrinyi- 

34-18 

Kalngyerszkl Sztojan dr. 

gyermekorvoB, Lajta-n. 8. 83-70 

Kamendln r.-t. sz6nuugy&r, 
PiTOBi-it 123. 23-80 

gamrat J6zsef asztalosmester. 
Epres-u. 68. 41-45 

Kara Frigyes, Sz6chenyi-n. 14. 

21-71 
Kara Jozsel textilkereskedfl, 

Mussolini-lit 15. 41-57 

Karblner T. es Ila asztalos, 
tnl. Karbiner Andr&s, PetOfi San- 
dor-n. 86. 26-61 

Kaszlno 1. Polgari magyar. 

Katyanszkl Angyelka, Horthy 

MikWsugarot 16. 35-03 

Katbollkos belter! kdr, 

Templomndvar 2. 26-631 Keller es Kiss irdszer- 6s papir- 
drnkeresked6s, Jtikai M6r-n. 14. 
37-73 
Kelemen Gabor cukorkakerea- 

ked6, 0iBzagzaszW-t6r 3. 37-03 

Kelemen Janos lapszerkesztO, 
Dr. Vilt Vilmoa-n. 13. 36-54 

Keletl Kereskedelml Ftt- 
Iskola ujvldekl m. klr., 

KSzigaagatasi palota 41-15 

Keletl Kereskedelml Ftf- 
Iskola ujvldekl m. klr., 

K0ib"ai Csoma Sandor Diakottbona. 
Ignssgao: Dr. Kadar ha.xv\6 fOisko- 
lai r. tanar, Horthy Miklos-angar- 
tie 6. 041-16 

Kelett keresk. foiskola, 
m. klr., aruismereti tansz6ke, 
dr. Riraly Sandor fCisk. r. tanar, 
Horthy M.-gagar-tit 8. 41-17 

Kemeehey Jend vkb. 6rnae:y,. 

Horthy Mikl6s-sngariit-17. 25-33 
Kemlkalla tnl.Honig Zsigmond 

gy<5gyszer6sz. Feh6ivaTi-n. 5/7. 

25-38 
Kerac Nevcnka vend6glfla, 1941 

nprilis 13-ot 23. 28-96 

Kereskedelml ktizeplskola 

m. klr. &U.. Levente-n. 3. 31-79 Kereskedelml es Iparbank 
r.-t., Hitlor Adolf-n. 15. 

20-71 21-45 24-15 
Kereskedelml es lpar- 
kamar a , Horthy Mikl6s-sng£r6t 3 . 
20-14 
Kereskedtik egyesulete, 
pnngyerszky LAzar-n.- 1. "" 

KereskedOk Otthona kav6ba? J 
6tterem, Horvath BandoT, Levente- 
n. 1. 88-20 

KereskedO tanonelskola, 
Levente-n. 3. 80-58 

Kerenyl Dezsd dr. figyved, 
Mnssolini-n. 23. 29-39 

Kerenyl Istran dr. orvos, 
Posta-n. ll. 33-44 Kfrllovlts Sandor fllsserker ea- 
ked6, Mnssolini-ut 16. 28-45 

Kiss Gyula fogaszati laboratorinm. 
~ Rak6czl F.-iit 37. • 24-33 

Kiss Janos berleti hengermalma, 
Piroei-dt 121. 27-44 

!Iss Janos molnarmester-malom- 
berlO, Klisza 27-46 

Kiss Oszkar dr. orvos, SEill6Bz, 
nogyogyasz rendeloje, Temploni- 
ndvar 4. 29-50 

Lakasa, gr. Teleki Pal-n. 10. 38-25 

Kiss es Otvds, U. Rakoczi Ferenc- 
iit 83. 33-04 

Klein Bela dental-depot, fogaszati 
kell6kek keresk., Mussolini-nt 9. 
37-54 

Klein Lip6t dr. gyakorl6 orvos, 
Vit6ss.Major-n. 2. 23-97. 

Klein Matyas dr. b6r- 6s nemi- 
betegs6gek szakorvosa, tl. Rak(5czi 
Feiencrdt 23. 26-50 

Kleiner Alfred rovidarnkereake- 
d6s, II. Rak6«ziFer8ne-lit63 aPosta- 
u. sarkan 38-92 

Klemm Szllveszter alt. g6p- 
kereskedelmi vail., g6pszak6rt6, 
Orszag2aszl6-t6r 6. 40-90 

KltnoTSzky Antal nfli konfekci6, 
PeBti:n. 18/a. 40-87 

Kllpel Antal ^lelmiszerkiskeresk^, 
Pirosi-iit 67. 29-27 

Kllppel Jozsef tej- 6b tejtermekek 
keresked.6se, Posta-u. 1. , 41-71 

Klopka Sandor kereskedQ, 

Andrassy-ilt 2. ■ ■ ". " 25-23 . 

Lakasa, Bercs6nyi Mikl6s-n. 2. 

35-83 
Klucka GyOrgy dr. ligyvezetfi 

varosi orvos, Petfifi Sandor-n. in. 
20-36 
Knezy Peter kereskedelmi utazrt, 

PeiOfi S.-n. 12. 24-49 

Knlpl Gyttrgy dr. oitob, II. Ri- 

kcczi Ferenc-at 92. 34-33 

Kdbor IstY&n berendelt ill. ta- 

n'it6, r. kat. kantor, Iskola-u. 5. 
85-77. 
Koch Arpad asztalos.Szentlstvan- 

n, 22. 34-93 

Kocb Istvan mnszet6sz, Posta- 

n. 14. 21-91 

Koeb Lajos villanyszerelB 6 s me- 

ehanikns, II. Rakoczi Fereha-6t 9. 

30-79 

Kohn Gyula Jozsel nagykeree- 

kedfi, Hitler Adolf-u. 11. 21-40 534 hozonseqQS kuidonienveh cfmzWr leliet hnsznnlnL 
VjviMh „R>usz", May Hivatalos Menetjegyiroda ; ujvid^k-i 
fi6kja a Varqsi Takar6kp<jnztar kezel6s6ben. *^~ 
Hort&y Isfvdn-ter 2. Tele f on: 24-24 Kokanovlts Jugn6 ny. posta 
tlsztao, PesM-n. bo. . 34-52 

Kolter Jen« gr.Teleki Pal-u. 16. 
22-55 

Kompjarat fvarosi kBzuzemekldn- 
naparcl ellenfirzfl iroda , 34-94 

Konkoly Thege Mlklos rites;, 
m. kir. ffihadnagy, Hitler-iit 21. 

Y 80-68 

Konr&d Sandor kereskedfl, 

Maria-u. 2. 30-65 

■Continental vaBkereskedelmi 
bei;6ti tarsasag, Alf81di-u. 18. 

23*41 

Konzum Sainto* Janos gyarmat- 
Aru kereskedfl, II. Rfikflezi Ferens- 
**2. O40-68 

Koranl Elem6r dr. pl6bilnos, 
II. Rakoozi Ferenc-fit 67. 28-67 

Korell PUl»p a «Nyomda 6s 
Kiadoa r.-t. iigyv. igazgatdja, LB- 
v6bb-u. 17. 27-74 

Kormog Istvan nri 6s egyen- 
ruha. Bzab6, Kossuth Lnjos-n. 19 

84-89 

K6sz JOzsef iUatszertar, 

II. Rdkdczi F.-u. 23. 22-20 

Koszlrovlts M. LuzAr gytl- 
mtfloB- 6s iflze16kkeresk6do, 
1941 apr. 13-at 8. 28-78 

Kosztles Mlklos maganhivatal- 

nok. Velencei-u. 8. 27-41 

Kovaes Imre m. kir. tHrzs- 

alkapitany, II. Rakdczi F.-n. 144. 
89-70 
Kpvacs Janes kereskedfl,. Ma- 

gyar-u. 68. 27-96 

Kovaes J6zseX azfiosmester, IT. 

Rafe6czi Fereuc-u. 28. 35-81 

Koyfios Mlhaly O.T.I, tiszt'iaelfl. 

. Mikes Kelemen-u. 2. 27-88 

Kovaes Sandor okl.,g6p6sBm6r- 
niJk, g6pmlibelyvei!eto, Arpad-n. 10. 
v 34-21 

Kozmetlka „F6mIna" ttil. Ada- 
mo vits Maria, II. Rak6ozi Fererto- 
.ut si: 27-42 

Kfflbanyal Polgarl Seritt zo* 
lerakata, Hafts Istvann6, 1941. 
aprilis 13-4'* 90. - 39-30 

Ktflltf I. Zoltan gyergyoszentv 
miklosi 6s gyergyocsomafalvi n 
kir. gazd. fflfelugyelfl, v. Bayor 
tabornok-u. 6. * 24-04 

KUnlgstadtler Testv6rek r.-t. 

I szeszgyar, Buza-t6r 6. 20-15 

Kttnyttjty JAzsel dr. rendflrcana- 

csos; Deak-t6r 1. 36-68 

Kttrttsztbs Krlzosztom 

ferences hazffinbk, Gb"mb»g Gvnla- 

u. 4. 37-55 

Kttzeg6szs6gl)i{yl intezet, m. 

kir., II. Rakficzi Ferenc-fit 152. 

Bakteriologiai 6sk6miai osztfily 
20-19 

.Gazdatfagi hivatal 24-20 

Pasteur osztaly 20-01 

Kttzellatasl FelUgyeUfs6g m. 

kir., Horthy Miklos-sugap-iit 7. 
27-34 
Kttzell£tasl hivatal, Kbzigazga- 

tasi palota 23-53,23-68,25-61 
Kttzigazgatasl nyomda, 

KBzisazgatasi palota 27-81 

Kttzlgazgatasl palota gondDok- 
. sag. hivatala, Horthy Mikios-sngar- 

**" 24-41 

KozkArhaz, allaml, II. RAkoozi 

Ferenc-ut 150. 84-14, 34-15, 
/ ' . ■ , 34-16 

Kttzmti velGd6sI sz»vets6g, 

d61vid6ki magyar Levente otthon, 

Leyente-n. V'. -. 29-91 

Ktizraktar r.-t., Gyar-u. 38-67 
Ktfzutl 6s vasutl Dunabldak, 

m. kir. 6plt6svezet0s6ge, 

Madaoh Imre-n. 13. 89-65 

Krajacsevtts Istvan fa- 6a sz^ti- 

telepe, Pesti-n. 21-65 

Krakszner Mar ton kaltfur<V 

U Bakiczi Ferenc-Ut 69. 38-29 Kransz Ede tul. dr. Kransz Ri- 
,hard, bfitor, szonyeg, linoleuni, 
Hi.ler Adblf-at 24. 20-24 

Kransz Mikl6s Tillamoaaiigi 6s 
radid szakiizJet, II.Raktfozj Ferenc- 
it u. 28-25 

Kramer testv6rek eodrony-, 
aodronyani- is vasiiru gy fir, Kra- 
mer Sdndbr-ti. 7. 23-17, 23-18 
Gyar-n. 26-72 

Kramer Otto dr. fill-, orr-, g£ge- 
szakorviis, Petflfi Sandor-u. 1. 

33-79 

Krempaszky Albert mflszaki 
vdllalat, 11. Rak6czi Ferene-6t 23. 
31-81 

Krphn. Janos automoliiljavitd- 
refihely, 11. Rak6czi Ferenc-tit 123. KrnttI Mlhaly haj6dosmester, 

Vagdhid mellert 34-38 

Kuchejda JAzsefn^ dzv. ma- 

ganz6, II. Rakdczi Fefenc-ut 142. Knezoray Dezstf v. m. kir. ezre- 
des, Horthy Miklds sugariit .14. 

26-36 

Knhn Jakab textilnagykereskedfi 

lakasa, II. Rak6czl Ferenc-iife 94. 

88-28 

Kalltzy B6Ia dr. kir. tBrv^ny- 

avik\ tanacselnok, El6d-u. 1. 39-90 

Knlltzy G£za dr. korhazi szUl^s^', 
pflgy<5gyasz Iflorvos, 11. Rak6ozi F.- 
lit 109. ~ -- „Knlpln<* konzervgyar r.-t. 

Ldrantffy Zsozsfinna-n. 21. 22-94 

33-87, 41-30 

Knltsar Lajos csendOrnzazados, 

csendSriskolaparancsnok, Pet6fi S.- 

n. 13. 40-10 

Kultura kOnyvkCtSezet, Feh^rvari^ 

n. 15. 25-97 

Knntz Henrlk okl. g6p6szm6rn0k. 

Dr. Vilt Vilmos-n. 50. 41-24 

Karta Arpad m. kir: vamszaki 
felfigyalo iakasa, Duoapart 8. 

87-40 

Kurtz Kornel kereskedB, Tl, 
Rilkdozi Fereno-6t ie. 27-89 

Kassevlcb MlklOs vez^rigaz- 
gat6, 8zegedi-u. 4. 40-78 

Kntalek Apgnszt autdkereakedfl, 
II. Rakticzi Ferenc-fit B4, 31-06 

Ktllf tHdteket eUen6rz«f orsz. 
kSzp. faat6sag ujvid6ki kiren 
deltBege, kiizigazgatasi palota. 

38-46 
Labtnszky MibI6s spediteur 
Globas", L0v6sz--n. 38. 

Labor delmagyarorszagl 
Iparosok szovetkezete Uj- 

videkeD, mint az I.O.K.Bz. tagja, 
It. Rak6uzi Ferenc-ttt 25. 33-64 

Laksz Arpedne dr.-n6 keres- 
kedo, Alfoldi-n. 7. 25-78 

Lang Gyttrgy ■kUnyvnyomdaja, 
Mussolini-iit 19, 39-42 

Langermann Karoly lakatos- 
mester, Petfiti Sandor-Ti. 56. 4O08 

Lanyl Dezstf dr. orvos, szul^ez' 

n0gy6gya9z, ' Kossuth- Lajos- 

26-18 
Lanbert Laszld Iakasa, Kramer 

8andor-u. 15. 23-30 

Laurovtts Janos dr. tlgyv^d, 

Corvin-t6r 8. 29-79 

Lax Arpadne dr.-n6 bSrdiszmd- 

arak6szit5, Dr. B&Tdossy Iiaszld- 

n. 3. 29-33 

Lazar Bela dr. flgyved, Hitler- 

xit 9. 25-05 

Leanyglmnazfam, m. kir. 

All., ll.:Rakoc!zi Ferenc-dfc 77. 

20-67 
Lederer Jentf kereskedo Iakasa, 

Ziinyi-u. ie. 22-14 

Lehel Tlbor m. kit. vamszaki 

tiszt, Gr. Ciano-iit 10. 34-40 

Lehrer Dezsone posta s. tisztnfl 

Saent iBtvan-n. 27. 33-61 Lehrer Vllmos epitesl Irodaja, 
. L»v6sz-u. 34. 039-29 

Leldenbach J6zseIokl. g6p6sz- 
m^Bnek, II. Rikoozi Fereae-n. 164. 
36-55 
Leipzig! Blrodalmt Vasar, 

tiazteletb«li kepvistldje, Lebheiz 
Fridrieh ig. Petfiii S.-u. 96/98. 

30-47 

Lektoratus, Ujvld^k, N6met aka- 

d6mia Munchen, Grot Ciano-ij. 20, 

85-22 

Leltheim Ferene gfizg^p- 6s 
g6pjarm(ljavit6muhelv, Szabadkai- 
*t 1. 25-72 

Len Istran lakatoa, Szondy-u. 44. 
20-84 

Lendle Rezstf vasar nnaey keres- 
kedfl Iakasa, Horthy Miklfia sugar- 
ilt 18. 88-93 

Lendray J. spec. Dieselmotor- 6s 
g6pjavit6mQhely, PetBfi SaTidor- 
n. 85. . 41 . 91 

Leakey Imre 6s Ita tJ Golgota" 
temetkez6Bi vallalat, Uszpensuka- 
u- 12. 26-90 

Lerch Janos tlveg- 6s poroellan- 

keresked6s, IT. Rikoczi Fereno-nt 21 

30-74 

Levente egyesttlet, Msd nj 
vid6ki varoei fes'Jaraei levente psag. 

Levente egyesttlet, Levente- 

otthon 32-38 

Legoltalmlllga ujvideki osopor ja, 

Andraasy-iit 1. 81-21 

L6h, Tlbor dr. figyv6d, megbiaott 

kir. ktizjegyzo, Hitler Adolf-at 7. 
83-65 
L6tlcs Milan mfiasztalos, 

Lorantffy Zs.-u. 18. 27-10 

Lignum Popovics Milan 6s tarsa 

fa- 6s sz6nkereskedfik,' Pesti-u. 
25-85 
Under 1st van (Sszerkereskedfl, 

Gr<5t Tisza Istvan-a. 118. 89-01 

Llslts Gyurlca 6ptiletfa keres- 
kedfl, raktar, 11. Rakoozi Fereno-iit 

28-00 
Loker Vllmos vi]i an y B zerel6s- 

vallalat 6s ldtszer6Bz, Mussolini- 
. 4* 87. 22-29 

LoTrekorlcb Ferencne Bzv. 

gyirtulajdonos, Kramer Sfindor- 

°- is. 20-28 

LObl Testr^rek mezBgazdasagi, 

ipari g6p kereskedo se 6s k6pvise- 

lete. D61vid6k-u. 11. 23-96 

Lueslts Vasza f akereskedO, Feh6r- 

mez6-n. 20. . 23-19 

Lukacs Maria nfli ezab6, Attilv 

a. 71. ■ 34-28 

Ltttze Agost auto- 6s kocsialkat- 

rSszek szakiizlete, B6csi-n. 

33-18 
Lyubojevlcs ManoJIo ny. posta 1 

fflfeWgyelfi, Alkotmany-u. 64. 

28-11 
Maca Janos 6pit6si vrtllalkoztf, 

H.-RakAczi Ferenc-at 132. 20-48 

Magyar filet partja ujvid6ki 
tizervezete, Eras6bet-c6r 7. 37-97 

Magyar GyarlparosokOrsza- 
gos SzSvetsege d61vid6ki 
fi6kja, Hortby' Miklds-s.-ttt 3. 

89-31 

Magyar-Hollandl blztosltO 
r.-t. a vid6ki vez6rUgyjii5kfl6ge, 
Hitter Adolf-u. 10. 20-47 

Magyar klralyl hlvatalokat 
l&sd a mindennapi eletben haez- 
nalatos elnevez6a alatt 

Magyar kiraly szallodo, tul. 
Rjchter Antal, Petflfi Bandor-u. 27. 
30-25 

Magyar Megujulas Partja, 

Deak-ttir 3. 41-75 

Magyar munkasok, lfiBd Nem- 

zeti mnnkakSzpont 
Magyar nemzetl bank ujvi- 
deki fi6kint6zete J PetBfi Snndor- 
*■ a - 21-32 

Fi6kint6zet fflnSk'e . 21-02 Magyar Olvaso es Gazdaktfr. 

Gr. Tisza Istvan-u. 120. 26-21 

Magyarorszagl n^metek 
szifvets. baoskai gazd. kirend. 
(kenderosztaly) Goethe-n. 7. 36-46 

MagyarszagI nemetek 
szovetsegenek „Nemet 
. vadasz** szakosztalya, 
Goettae-n. 7. 21-85 

Magyar tfskereszteny mal- 
mok sztfvets. lisztkiviteli 
osztalya kirend. vezetfije Wehmer " 
Oszkar, Beethoven.-u. 10. ; 32-80 

Magyar teherautOf nvarozOk 
orszagos ktfzpontl aztfvet- 
kezete ujvid6ki kireudelcs6ge, 
Erzs6beM6r 8. ' 38-32 

Magyary-Kossa Zoltan dr. 
kir. kBzjegyzfl irodaja, Petflfi Sau- 
dor-a. 1. 38-77 

Lakasa, Hitler Adolf-dt 18.38-78 

Majoros Szllveszter Res: g6p- 
toosi-javit6mnhe!y, Tass-n. 8. 

24^52 

Manojlovlcs Szergel 
feOzi szallimanyoaas*! vail 
iroda, Hider Aaolf-ut 24. 
Lakasa^ Liszt Ferenc-n. #. 27-53 J£ 

Manzlstvan kereskedfl, n.Rakflczi "■ 
Ferenc-at 65. . **■" "*~ "™" Oe 

•r 
OS 

M 09 
Oi Manz Jakab zslneg-, kot61- 6s 
textilarnkereskedfl, Hitler Adolf- 
** 17. 3A.53 

Mareeskd Ant&l fanagykeres- 
kedfl, Bogdan n. 27. 31-11 

Marer Jen<f hoav6d hadirokkant^ 
Tbflkdly Inire-u. 3. 29-55 

Marias Mlbaly p6kmester, 

Gambfla Gyula-at 86. 26-04 

Marlcslty es Jankovlty papir- lil 

kereskedise, MuBBolini-nt 20. 1 2^ 30-04 
Mario dl Giovanni dr., as uj- 
videki 01as». Kultnrint6zet igazea- 
. t6ja, B61di-u. 7. -- ~- Marlty VelykA nfli szabfi, 
Horthy -Mikl68-sug£rat 1. 81-Q2 

Markos Ferene, a Fatura r.-t. 

kireudelts6g6nek vezetflje, Temp- 

lom-n. 4. 36-22 

Markovfcs Sandor JeWyaroa 

II, Rakflczl Ferenc-fit 123. 82-57 
Markovlts Szlma dr. orvoe 

lakasa, Dr. Bardossy Lafizlo-u. 32. 
24-30 
Maros Karoly dr. tigyv6d, 

Dr. Birdossy Lfiszl6-u. 33. 29-61 
Martin Imre ftlszer. 6 s gyarmat- 

arukereskedfi, Hal-t6r 3. 33-66 
Martin R6bert 6s lla hentes* 6s 

m6szaros, 

MusHoliai-n-t 30. lizlet 27-60' 

Magyar-u. 52. lakds 27-81 

Martlnlts Szlavko m6rn»k, 
D61vid.6k-u. 5. Z 

o ■ ■ MartlnkO Andrfis fivegea, 
II. Rflkocei Ferenc-fit 36. 34-64 Maslts MlklOs gyfigyszertara a 

Sas-boz, 1941. aprilis 13.-tt 2. 

22-91 
Matarnga Radlvojn6 douany- 

arue, Horthy Miklosisdgarut ltf. 
41-79 
M&tlcs Milan dr. Iigyv6d, 

Hitler Adol(-u. 18. 26-80 

Matljevlcs Mlklos dr. orvos, 

fill-, orr- 6b g6ge Bzakorvos, 

MUbsolini-fit 21. 32-59 

Meder 6s Reppert mfiszaki 

kereskedfl, Hal-ter 7. 37-92 

Melnl Gyula kav6behtizatali r.-t., 

Hitler AdoJ(-u. 3. 23-20 

II. Rak6ezi Ferenc-fit 39. 28-95 
Melka Janos 6pit6sB, D61vid6k- 

u. 13. 27-48 

Menetjegylroda «Ibnaz» Mav. 

fi6kja, Orszagzaszl6-t6r 2. 

024-24 
Menrath Jozsel lakasa, Hitler- 

-n. 16. 20-87 

Mentdk, Andr£ssy-fit 12. 20-39 

33-22 

535 ZTjpidek Ha a tavtai a im szamot hibasnn Ismftetofe w METALIKA" LEN-DLE BBNZ feS TARSA 
v a s n agyk eres k e d e *, Magyar-u. 41. 29-2o U1AV M CYIAFYHV SZimitm anyoz&si vAUalat. 
'NAUl C9 SfflULl.llI II., R&k6czi Ferene-iit 28. 55-90, JHH Nemeth 6s T&rsa nemzetkdzl szdllltmdnyozdsl vdllalat 

0rsz4gz4szl6-t6r 3. II. ertielet. 25-90 es 22-92 aOrraktar, 
35-18 -Merkor r.-t. sorgyai 
.1941 aprilia 13-iit 61. 
Metallka Lendle Benz 6Btaraa 

vasSrnnagykereakedea, 

Magyar-u. 41. 
Metalplasztlka b: t. Metal fem- 

t&rgyak k6szft6se, Vas&r-u. 11. 

Mezogazdasagl klserletl 
Intezet, m. klr., Ronv6d-u. 26. 
29-92, 40-50 
Mlasszonynnk Leahynevelft 
Intezet, Gf6f Andrassy-u. 11. 

38-33 

^ Michel Istv&n fUstser 6s gyftrrnat- 

aranagvkeresked69, Szent Idtvan- 

". u. ?. " 24-19 

Hlchels gy6gyszertar, M 

II. Rftk6czi Ferenc-fit 66. 29-51 

■" Mllralcslcs Szlobodan dr. 

Beb6szeti azakorvos, Baabadkai- 
u, 24. 39-26 

Mikes Aladar gabonakereskedo" 
lakasa, Kereszt-u.W. 29-23 

MlklAs Andor dr. egyet. m. ta- 
nar, korhazi szem63zeti ffiorvos, 
Hofshy Mikl69 sugar-ut 1. 39-88 

■ ,.MIkron«« altalanos optika 6a 
' preciz mecbanikai ualet, Petfifi 

Sandor-n. 44. 26-59 

Mllakov Janos vendeglSs, jfl+i 

dprilis J3-at 30. 26-54 

Mllnnovlts Antal ^extiliigyrflk- 

.','■ s6g-k6pviseletek, Templom-ridv. 4, 

30-51 

Mllutlnovlcs Obrad dr. orvos, 

:' HussoHiu-ut 21. , 30-10 

Mlrlts Borlszlav dr. otvob, 
"■. Qr6f Ciano-fit 16. 26-15 

Mlrkovlts Andras gyfigysae^az 
lakasa, Vt. Vilt VUraoa-n. 28. 

32-01 
MIzsel Andras dr. Ilgyv6d, 
Tempi om-iidvar 4. 29-26 

"■ MlstCS'Janos ny. postaellenfir; 
■,' Giof Caaky Istvau-n. 24. 32-31 

Mobllteehnlk, Riemachneider R. 
k kereskedo, PetOfi Sandor-u. 12. 

25-20 
Hoga Milan dr. 1941 aprilis 

13-dt 20. 25-55 

Hoga (Mogln) Mladen kocsi- 

gyfirt(5 6s kaTossE6riak6szito, 1941 

fiprilia 13-4t 49. . 2.7-18 

Moglty Milan Dy. tanar, Feb6r- 

vari-u, 13. 81-15 

Mohr Mlhaly kadarmester, Kame- 

nkni-n. 32. 31-83 

. Mo Jszovits Janos cukorkaaru- 

haz, Hitler-u. 3. 88-21 

Mojzes Cs. 6cskavas- 6s nyers- 

anyagkeresk.,Bodza-u. 22. 40-41 

Molnar Karoly vegyeskereskedfi, 
Toldi Miklos-xi. 14. 25-58 

Molnar Laszld fot6sssakilz!et> 
amatfir laborntitium 6s muterem, 
Petdfi .Sandor-n. 34,, 80-60 

Molnar N Andor m6rnbk,Gerdonyi 
G£za-u. 1.. 41-90 

Morberger Izs6 badogoa, Csenei- 
u. 14. ■ 24-69 

M6rberger Rezsd' szerszam- 6s 
musaaki iizlet, 11. Rftk6cai Ferenc- 
u, 6. 29-69 

Moser es Werthelm gyarmat- 
aruugvnOks. §a bizomanyi iizlel;, 
Alkofcmany-u. 10, 20-41 

Mraz Peter keresk. utaz6 I Kftpisa- 
tran .lanos-n. 3. ~ 

Mnndns szallitaai vallalat, IT. 
k6czi Fei enc-nt 42. 21-26 

Mnnkakozpont, 1. Nemzeti 
munkakSzpor.; 

536 Mnnkakozvetltd hlvatal, m. 
klr. allami, Vak Bottyan-ii. '£. 
026-94 
Munkasblztosttd hi ratal, 1. 

KeitHeti munkfiebiBtositd 
Murglcs Ivan bankigazgato, 
Zrinyi-u. 16. **" Miiller Frlgyes az cAgraria» 
mezdgazd. kozp. sztivetk. igae»a- 
t6ja, Kramer B.-u. 6/a. 35-45 

MUUer Vtlmos hantea, II. Rak6ozi 
Ferene-iit 18. 36-26 

Nagy Ern« m. kir, lerzgkapitany, 
Kosztolanyi Dezsfi-u. 12: 23-65 

Nagy Bela dr. iigyv^'djelBlt, 
Kosztolauyi D.-u. 7. 25-16 

Nagy Ferenc ny. poataellenSr, n. 
Rftkoczi Feienc-6t 121. 40r80 

Nagy es Szlgetl szalli tm. vallnlat, 
II. Rakoczl Ferene-n. 23. "35-90 

Nagy Ferenc bor- mm-, likdr- 
nagykereskedfi es szeszarngyarta 1 
0rszagzaszl6-t(?r 3. 38-39 

Lakasa, Mafrs'is kiraly-n. 2( 

38-19 

Nagy A. Geza m. kir. posu mfi- 
szaki ellenfir, Schiller-u. 2. 36-77 

Nagy Ivdn dr. orszaggyfil^si 
kepviselfi, iigyved. Erz8ebet-t6r 6, 
35-88 

Nagy Sandor ny, vftrosi an-a- 
sz6ki elniik, II. Rik<5czi Perenc- 
41 '182. 23-21 

Nana kozmetlkusszalon, tnl., 
Farkaa Anna, Po3ta-u. 11. 41-51 

Nagy Simon tiizifa- fes sz6nkeres- 
kedO, Szt. lstvan-i^ 12. 37-20 

Napholtz JenO dr. v. klinikai 
6s korhazi orvos, O.T, V. ker. orvos, 
a m. kir. posta betegs^gi biztositd- 
in ezet6nek or.vosa, Kossuth Lajns- 
a.19. 87-80 

Nedelkov Lazar okl. 6pit6sz- 

mGrnflk, Doszitej ObradoviTs-n. 1 

28-8 

Negri Angelone, Templom-t^r 
80-00 

Nemeszhelmer Sz. L. dr. tigy- 
vM, Petflfi Silndor-u. 5. 24-28 

Nemeth Ferenc m. kir. posta- 
fSfelflgyeW, az Ujvidfek 1. 6s 2. sz. 
P'jstahivatal vezetoje, Gr6f Teleki 
P.al-u. 15. 22-44 

Nemet beszerz^sl es Vogyasz< 

tok sztfvetkezete, Hitler-n. 1.7. 

39-61 

Nemet ag. hltv. ev. lelkeszi 
hlvatal, Beres6nyi-u. 1. 28-56 

Nemet mezdgazdasagi kttz- 
pontl hltelszttvetke^et, 

Goetbe-u. 7. 025-24 28->89 
34-50 

Nemeth 6s tarsa aemzetkOzi 
szalli tm. vail., OrszagzasBlo-t6r 3, 
22-92, 25-90 
Raktarhelyiefegei, Miigyar-n. 42. 

86-90 

Nemet polgarl lskola, P6sa 
Lftjos-n. 13. 35-40 

Nemzetl fllmszlnhaz, Orszag- 
zaszlo-ter «. 21-93 

Nemzetl mnnkakOzpont, ma- 
gy ar munk & soft orsz 6 gos saovet- 
s6ge, Hortby Mikldis-sugdrdt 18. 
41-84 

Nemzetl Hltelfntezet r.-t. 
tijvid6ki li6kja, vagyonkesieldje a 
JiiK<mlav kiralyaag allami jelzalog- 
bankjanak, r. Jnproszlay kiralysag 
iparbankja r.-t-nak,, gondnoksaga a 
Diinabansagi Takor^kp6nztarnak, 
Hitler Adolf-iit 21. 020-20 Nemzetl Szabadklkotd es 
tengerhajdzasl VAlIalat, 
m. klr., Szeibsn. Lajos m. kir. 
kikStatanaefos, Elfid-n. 1. 38-68 
T6ii kikota 88-62, 38-68 

23-01 

Nemzetl szalloda volt Rex bferlfi 
Sabli 1116a, Gr6i Teleky Pal-n. 15. 
24-64 

NenadoTlcs Janos dr. bdr-6s 
nemibajok szakorvosa, II. Rak6ezi 
Ferene-iit 9. 20-62 

Nenadovles Lfiszl6 gy6gyszer- 
tara. Mussblini-at 12. 23-95 

Nedpaner GyiJrgyne ttzv. 6s 
Ua )'Pietet« temetkez6si vallalat 6a 
sirkfiiizem, Erzs6bet-t6r 2. 20-90 

Nenpaner Istvan fliszerkeres- 
ked6. 11. Rakoczi Ferenc-4t 50. 

27-09 

Nlkolles Branko dr. iigryv6d, 
Pet61i Sandor-u. 1. 23-78 

Nlkolles Milan meohanikai 
milselyem BziS^-figyAr, II. Rakoczi 
Ferene : ut 129. N 34-68 

Nlkolfcs Simon kereskedO; 
Zrinyi-u. 47. 35-11 

Nlkolov Metodlja vend6?16s, 
1941. apriJis 13-at 43. 26-38 

Nlsevlts Szava kereskedfl, Hitler- 
Adolf-iit 16. 22-32 

NoSzak lstvan fiiszer- 6s7eeryes- 
kereskedfl, Bem-u. 40. 39-91 

iNova Posta" kiad6hiratala, 
oapilap £ZferkeBBt0s6ge, OrBaag- 
aaBzl<5-t6r «. 39-39 

Novakovlch N andor dr. posta 
bet. bizt. int. orvosa, Hortby Mi kl6s- 
siigar-di; 1. 25-73 

Novakovlty D. NIka f6rfiszabo, 
J6kai M<5r-a. 3. 33-98 

Novakovlty Szlavko, Rerkules 
mbaftmhaKa, f6rfi 6a n6i konfek- 
eio, Mussblini-at 8. 40-69 

Novlcb Jelta dr. iigyv6d, ,l6kai 
M6r-u. 29. 41-83 

NoVobaezky Istvandr.m. kir. 
tisztifoorvoa, Vit6z Bajor tabor- 
nok-o. 5. -86-16 

Ntftlparlskola, m. klr. al- 
lami, Thcfktfly Jmre-u. 35. 39-59 

NtfvenyegeszsegUgyl ktfrzet, 
~n. klr., Kflzigazgatasi pa lota 

36t84 

N. S. Leanyotthon, Posa Lajos- 
.19. 41-19 

N. S. Nevellfotthon, V«rfi^e- 
Teazt-u. 3. 41-18 

Ochsenfeld FUl»p,azEl60magy. 
alt. biztosito tars, igazgacoja, Bzt. 
Istvan-u. 4. 20-11 

Ofner Gyttrgy dr. orvos, Goethe- 
23-77 

OIner LlpAt, n. Rakoczi Ferenc- 
ut 17. 28-27 

Ognyanovles GyCrgy dr. 

kfirhazi ffiorvos, Orazag7,aszI6-t6T 3. 

34-10 

Olasz konzalatasl Iroda, 
Uortby Mikl6s-s«garfit 14. 087-57 

Olasz Kulturlntezet I^azga- 
t6saga, kfizigazgataei palota 

36-06 

Olah Janos taszer- 6 b CEeraege- 

keresked6a, II. Rakoczi Ferenc-nt 1ft. 

,25-18 

Omnlkolor textlllesttfgyar, 
Alfoldi-u. 16. 036-81 

^Orient" szalloda tul. Kott 
Rezsfi, PetSii 8andor-n. 100. 33-88 

Orszagos foldhltelint6zet, 
Hitler Adolf-n. 24. 35-73 

Orszagos Izraellta aggok es 
arvataaz egyeslllet, Gr.Ciani- 
at 13. 31-14 Ortk Mlkl6s fafeldolgozo-fizem. 

Gyergypi-u. 5. 24-92 

Orvosl Kamara, Gr6f Csaky 

Istvan-u. 23. «« - Okresz Sandor cser6pkalyhas, 

II. Rak6czi F.-u. 38. 
Onkentes t0zolt6k, l£ad 

Tilaolto egyesUlet. 

Oreg Pal kijelQlt textilnagykeres- 

kedci, Gr6l Teleki Pal-u. 37. 35-67 

Lakasa, Grof Teleki Pal-u. 37. 
.'■*'■.-■ 35-68 

Pack Marton f fisHer- 6s oeemege- 

keresktdS, Zrinyi-u. 46. 28-22 
Paczlk Istvan 6s Ha fakerea- 

ked8, Piroai-4t, vasdrt6ri fatelep 

26-10 

Pallavlclno Sandor orgrdf, 

Horthy Miklos-sagariit 14. 87-57 
Palfl HaJnalkamagantisztviselG- 

no, Horthy iliklia-sugarut 1. 

27r24 
Palfy Istvann6 korcsraaros, 

Zrinyi-u. 2. 22-11 : 

Pallty Radomlr at&ttit6 lakdaa, 

Pirosi-at 92. 33-72 

Paldnkal Istvan vill.vag.ior- 

galrbi fouOke, .Macyas kiraly-u. 31. 
38-83 
Palos Karoly dr. varosi kcfa- 

mnvel6d6ai.tanacsnok f Vit6z Major 

tabornok-n. 1. 36-60 ■" 

PanaotOvles|.Pal g6p6szm6rDbk, 
Horchy Mikl63-s.-iit 14. 30-87 

Pandurovlts Gyorgyne 6pit6- 
6s tiizelfianyagkereskedfi, Vagd- 
bidnA] 80-73 

Lakasa II. Rakoczi F.-ii. 96. 30-83 

Pap Dezso dr. kdrhazi foorvos, 

borgyogyasz, urologus. Poata-n. 7. 

, 29-06 

Papp Gy orgy sorrak tar,- rum ea 

likdrgyar, 8z6cheiiyi-u. 33. 

038-88 
Papp Janos 6desipari fizem, 1941., 

aprills 13-ii.t. 11. . .30-06 

Paplrlorr&s papir-, iBkola- 6s . ■ 

iruBaer-nagykeresked^fr, Deak 

Ferenc-t6r 7. 40-67 

Paqnor Oszkar 6pi,t6azm6m5k t 

6pit6si vdllalkozfi, Musaolini-n. 17. 

28-40 

Paqnorne, Mlclcs Nada dr. 

01 voa, dr. Vilt Vilmos-u. 12. 32-88 

Paragovo kdbanya 6s epltff 
r.-t., L(iv6sz-u. 34. 39-29 

Paraker Otto aligazgato, Gt6f 

Teleki Pal-u. 10. " 39-96 

Parlpov Vazul fa- 6a sz6nkeres- 

kodO, 1941. aprilis 13-ftt 124. 

30-57 
Parlsl nagyarnhaz keresked6s r 

Hitler Adolf-lit 14. '29-87 

Park szalloda 6s Varosi J6dos 

Gyogvflirdfi 6s asvany^rlB r.-t. II. 

RaJtoczi Pereno-iit 138. 030-12 

Pastes Gyifrgy n6i szabdmeater. 

Hitler Adolf-UL 10. . 31-56 

Paszt Ernd c6gvezet5, n.RAk6czi- 

Fereue-6t 141. 32-92 

Pasztl Sandor all. vizsg. fogasa, 

Tempi om-udvar 5. ... 21-34 

PataJ Belatigyv6d ) PetflfiSfindor- 

u. 14. 33-60 

Patakl Sandor dr. varosi al- 

iegyz6. Dr Vilt Vilroos-u. 26. 

41-62 
Pax temetkez6ai cikkek-, muvir&%-, 

reklam-, naptar- 6s doboagytlr,. 

L6rdntlly'ZBUzsanna-Ti. 13. 27-69 

Pecsar Jakab postafelUgyelfi, 
Szbca Imre-u. 5. 34-81 : ait aionnal helvcsbltsUli. 

Pesfl FlaanarKcreshedciini Danft Ujyid4fs ujvideki fiqkja 
vfft£z Horthy '^, 
Istvdn-ter 3. ^ ■ 

T.: 22-22,22-23 PLATTHV ADD An lfit£y vefiy, f5,^ ** em - Gy»rt: haztartasl,vegyl, mostfszap- #* A fc- * 

■^fc»»» ■■■■ WWrMU VIIggpanp6tl6stb. szereket. Danlel-u. 7; '(BogdajotuT sarok) 28"5 1 ^~ Pechlon Adolf m6szdro9 6b hentes, 
Bercs6nyi Miklos-u. 10. 29-97 

Peclja Popovlts Pal feid- 

birtokoB, Dr. Bdrdosi Ldszl6u. 5. 
27-63 
Peczlty MUlvo] vegyeskeree- 
kedfl, Jdkai M6*r-B. 10. 23-11 

Pelkert Ferenc Bletterer 

Andres vegyeskeresk., 

Alkotmany-u. 32. 28-61 

Pelkert Istvan elektromeoha- 

nikus, Vdsdrya. 2i . '29-25 

Pejin Mlklds vaskereskedfi, 

Bttza-t6r 10. 27-20 

Penzes Istvan sgallitmanyozo' 6g 

fuvarozo, .'it. Rdk6czi Feienc-dt 19. 

20-40 

Penzilgyorl szakasz, m. kir., 

GOring-u. 8. 40-58 

PerepatltsPal nfli 6a f6rfi divat- 

kereskedfi, 11, Rakoezi Ferenc-ut 39. 

27-55 

Perepattts Pal, ernyfi-, keztyfi- 

6s divatani szakilzlet,. II. Rakfioi 

Ferenc-iit 6. ■ 27-56 

Pestl magyar kereskedelml 

bank njvid6ki fiokja, Oi-szag- 
. < saazl6-t6r 3„ 22r22» 22-23 
Pesenyansky Jozsef soffor- 

iakola 6s aut6javii6ra(ihely. Hzent 

iBtvan-u. i. 38-73 

Petkovlts Ivanne ny. posta 

s. tjsamfi, Vdsdr-u. 15. 31-37 

Petri kovlts Jbzsefne pnsta- 

s. ellen6 , rn6 i .Madacli-u. 13. 38-48 
Petrovfts Mllosdr.gazddlkodo, 

1941. dprilis 13-&t 27. 31-96 

Petzy Popovlts Em II dr. 

mezfl-gazdasdgi szak6rtfl, Delvid6k 

*. e. 30-40 

Peter Janos vegyeskeresk. 

II. Rdk6ozi Ferenc-iit 130. 21-86 
Pllszter Ferenc auttfbusz-r 

vdllalat, II. Rakoezi Ferene-fit 85. 
29-83 

Gardes, Damjanioh-a. 21.. 29-82 

Phlllpp R. figynok66s 6s bizo- 

manyi uzlet, Petfifi sdndor-u. 4_ 

28-55 

Plloz Lajos " magi. 6s viragkeres- 

kedfi, Orszagzaszl6-t6r 2. 37-45 

Pllllser es tarsa grafikai mfi- 
int6zet, Petflfi Saodor-u. 20. 21-88 

Pinter Kalman nr&asztalo 
t6rl3. 35-98 

Platthy Arpfid vit6z, vegyiara- 
llaera nagykeresked6s, Szegedi-u.l. 
33-51 
Daniel-a. 7. Bog4an-a. sarok 

28-51 
Plevna cukorka-. csokoldde"-, 
keksz-. osfya- 6 s m6zsiltem6ny- 
k6sziifl, Jokai Mor-u. 34. 25-31 

Polgar Valeria postafdellendrnG, 
Grdf Teleki Pdl-u. 10. 34-12 

Polgar Vllma Maria magdnz6 F 

Zrinyi-u. 14 . 40-73 

Polgarl Iskolak, m. klr. all. s 

Leany, Andrnssy-ut 20. 23-94 

Fin. Andrdssy-ut 20. 32-22 

Polgarl Magyar Daloskttr, 

Lr. Vilt Vilmos-B. 48. 25-60 

Polgarl magyar kaszln6, 

Alkotmdny-u. 6. 28-03 

Polearmesterl hivatal, Jasd 

Varoai h.vatalok. 
Poplts Milan nt<ida gy6gyszertara 

a Megvalt6hoz, J6kai M61-U. 13. 

23-79 
Popovlts Janos Mateosz aut6- 

favarozi, Szeiit Jauos-li. 2. 39-35 

Popovlts Istvan pry6sr.jsszer6Bss. 

II . Rftk<5czi Feren e-fi 1 1 24. 33-74 
lakasa, Dr. Vilt Vilmos-u. 36; 
*-■ . 33-73 Popovlts L. Milan orsaaggyt!16ei 

k6pviseI0, Horthy Miklos-s.-iit 17. 

36-33 

Porcellan- es majollkagyar 

r.-t„ LiSi-iintify Zsuzsanna-a. 23. 

20-80 

Posgay Istvan dr. esyeteral 

tanar korhazi seb63afflurvos, 

Mussolini- lit 13. 37-85 

Posta- Tavlro - Tavbeszeltf— 

Radld. 

Postal gazgatosag, m. klr. 

Szeged: XI. 6pit6si osztalya: Hitler- 

n. 24. 

Osztalyvezetfl 32-08 

Osatdlyvezetft lakdsa 32-14 
EpltSsi elflndo - .32-10 

XI. 6p. oszbily raktdra 40-20 
Vonalipester - 32-09 

Postanovsndtik szaktanfolyam 6s 
neveldint6zet. Hicler-u. B4. 
Igaapato dr. Gyfirgy Rndre posta- 
tanaosoa 36-80 

Gondnoka 8ebesty6n 66za ffitiazt 
36-81 
Konyha. 36-82 

1. sz. postahivatal, Hitler-u. 26. FSnbk 32-29 

F6nbk lakasa 22-44 

Ffinakhelyettes - 32-35 

FfipSnztar . 34-71 

E6Kbesit6 osztaly 32-02 

Rovatohis 32-37 

PostnnsatalyrezetO, lelviJa- 

gositas 32-38 

Tdviratok, tavbesz61get6sek fel- 

v6tele 32-43 

Csomagfelv6tel 29-16 

Gazdasagi elOadA 32-21 

Postau marado osztdly (21— 7-ig 
-,nyil-v. tavb. 6s tdvirat felvetel.) 
c Hitler-u. 24. ■ 32-24 

T&vird elienSr 32-41 

Tdviratfeladds tdYbesz616n 

35-04 
Tdvir6 vOTialfelUgyelet 37-64 
Tdvbesz6l0 ellenflr 32-44 

TavbBsz6J6 dijelszamolas 32-06 
Tdvbesz616hibabpjelent6 6s tnda- 

kozodns elfitjzetOk szama 6s 

neve utdn - gj 9 

Tdvols/l^i besz6Jget6sek . beje- 

lent6se O 

Tdvbesz6]8 e!5fizet6si- 6s dij- 

szabdsi figyek 37-37 

VoBalfelvigyaz6k 29-19 

Kapua 32-48 

2. sz. postahivatal, apdlyaudvaron 
A vezetfl iroddja 32-39 
CBomagk6zbesit6 osztdly 23-32 
Egyesitett felv6teli osztaly 

32-27 

Egyesitett felv6teli osztaly 

vanos Hilke 32-34 

3. sz. postahivatal, Bnza-t6r 15. 
32-49, 32-51 

4. sz. postahivatal, ReptiI6t6r, Pirosi- 
>it20. 32-26 

6. sz. postahivatal, Gr6f Tisza Istvan- 
u, 130. 32-23 

PostltsSzvetozardr.szemorvos, 

Pet8(i 8 and or-u. 4. 32-86 

Poznyakov Szerget 6pit6Bi 

Tdllalkozd, Vdsdr-u. 1. 27-45 

Prltek Mlhalyvillei bites kOnyv- 
vizsgalo. tlzemi tanacsos, Koszto- 
lauvi D.-u. ia. 33-77 

Prlsztay Laszld, Magdolna-n. 6. 

39-49 

Prodanovlty Pal divatdrnhdz, 

OrsEdgzdsEl(5-t6r 4. 40-76 

Protlts Vaznl ftlszerkereskedfis, 

Dr. Bdrdossy Ldszl6-u. 23. 29-75 Provfdentfa btztosftd r.-t. 

d61magyaro]-szagi vezerilgyjiok- 
s6ge, Thfikeiy lmre-a. 16. 28-28 

Radak Istvan s6uagykereskedB, 

Ipar-u. 20. 26-73 

Radios Vaszone, a ,.Cydn"-c6g 

talajdonosa, II. Rdkoozi Ferenc-ut2. 

033-57 

Radldton Pfisater Karolv kernB- 

kedfl, Miiesoliui-tit 16. ' 30-68 
Radtts Fedor dr. b6r- 6s nemi 

szakorvos, Horthy Miklos sugar- 

6* it, 22-73 

Radnlovits Dttrnttttfr c6gigaz- 

gat6, Gr<if Csaky letvaa-u. 23. 

039-40 
Rajln Szlavko szucs, Mussolini- 

fit ii- 35-17 

Rajkovlcs Mlhaly dr. fogorvos, 

Dnngyerszky LAzdr-n. 4. 26-14 
Rajsll Sandor vend6glBs, Horthy 
- Miklds-sngatiit 7. 39-16 Rakbvszky Antal dr. ia. kir. 
csendftrszazados, Petfifi S.-n. 4. Raletlcs gydgyszertar, II. Rd- 
koozi Ferenc fit 2. 21-00, 

Ralefttty M; Mllos kereskedfi 
lakasa, Beres6nyi Miklos-n. 21. 

31-52 
Pivat k6zmiidrtiliaza, Massolini- 
<it 2—4. 22-63 

Rakoezi Hlmszlnhaz Posta-n.^. 
40-31 

Rapdtl Lajos kdtfiiro- 6s 
szivattyumesfcer, Szigligeti Ma- 
v- ". 40-17 

Reforinratus lelkeszl hivatal 
Alkotmdny-a. 7. 40-86 

Relormatus olvas6kVr^ Alkot- 
many-a. 28-24 

Reggell Ujsag szprkeszt5s6ge, 

II. Rdkoczi Ferenc-ut 50. 21-37 

Reich Jakablfalm6rleg, mezfi- 
gazdasdgi g6pgydT, vas- es f6m- 
5ntbde, gyartelep ; Banff v-n. 3. 

28-57 
Iroda 6s raktar, 1941 aprilis 13- 
Ht 11. 21-31 

Reich RudOlf, Elsfi d61kelet- s 
earopai kocsi- 6s autokamssz6ria 
gydr,KidmerSdndor-a. !>. 25-86 

Relchel Rezsd lakatos mester. 
Lov6sz-a. 59. 81-47 

Relmann Valentin 6pitatinyag 
kereskedes, OrszagzaszI6-t6r 6. 

033-50 
Reltzer Vllmos kereskedfl, 

Rdk6ozi Ferenc-fit 28. 29-70 

Rekbrd ae61iiototl 6s mftanvaj 

gombgyar, Dob6-a. 8. 30-43 

Rellty es Csoklty r6zont6de. 

Dob6-n. 12. 23-84 

Rendorseg, m. klr., Gr. Csaky 
I.-u. 1. 

RendCrsegi alkttzpont, Gr. Csaky 

I.-u- 1. 29-95 

Kapitanyedg vezatfije 28-52 

Vezetd lakasa 38-38 

A rendfiT86gi I. sz. firezoba. ksz- 

igaegatasi palota 29-29 

II. sz. Brszoba, 1941. dprilis 13.- 

ut 115. 22-61 

III.'bb. Crszoba, Bangha B61a-a. S. 

26-57 

IV. sz. Crszoba, Gr. Tisza Istvdn- 

n 6. 22-70 

. V. ssb. Brszoba, Tisza Kalman-u. 1. 

20-79 

RendSrtanosztdly parancsnokRdg, 

Iskola-a.,7. 24^-18 

R6vkapitauysdg, Danapart, Vdm» 

6piilet 85-36. 

Rendftrs6g, m.'kir. njvid6ki kapi- 

tanysaga, Gr6f Csaky Istvan-a. 1. 

29-35, 29-30 Rlbar Lazar eg6s2s6giigvi bereni- 
dezes, kSzponti viifvezet6k 6s Tit- 
lanyszerelesi vail. Hitler AdoIf-iit 5. 

85-20 
Rlester Franz direktor, Sz6- 

chenyi-u. 26. 31-74 

Rlg6 Istvan eukrasz, Horthv Mik- 
" los-sugardt 17. 40-36 

Rlsztlcs M. Dragolyab b. t. 

selyem- 6s pamatszavfigydr, 

Nyitra-B. 25/33. 27-66, 27r67 
Rlttner Gytlrgy es tsal J6m- 

arugyar, li. Rakoezi Ferenc-iir 245. 

37-05 

Rogulya Ivan fest6kkeresked5, 

Dedk Ferenc-t6r 2. 26-31 

R6m. kath. plebanfa hlva- 

tal, Templomndvar a. Romanovlly Szlavkd keres- 
kedfl lakdsa, D6Ivid6k-n. 3. 24-96 

Rosa Bela nemes, m. kir. alezredes, 

Dalnoki Veress Lajos- u. 22. ~" " a 
8 Rosenzweig Lajos figyn(iks6g 
6s bizomaay, Alkocmany-u. 27. 

26-34 
ROfh GyOrgy fflmobiliaV ingatlau- 

Icowetitfl iioda ( Templora-n. 4 

40-26 
R6lh Gytfrgy kbzvetitS, 

Battbydny-a. 15. ' 40-79 

RAth.Imre kereskedfi lakdsa, 

J6kai M6r-ii. 28. 33-27 

Roth Jdzsef siiCflmester, Fdth 

Ferenc-n. 8. 81^1 

Roth Karoiyne »zv. sUtfld6Jo, 

Eg6r-u. 12. 22-46 

Rozgonyl Istvan vit6z, posta- 

tiszt, Oberm*iller-ii. .31. 36-36 
Rdzsa Bela m. kir. hadnagy, 

Horthy MikMs-sugarut 13. 40-92 
R6zsa Ferenc liszt es malomipari 

erfitakarmaay Dagykeresked6s, 

Kossmb Lajos-u. 4«: 81-91 

Radlcs Fanny magdnzA, Gr<5f 

Teleki Pdi-tt. 4. 28-01 

Ruzslty Mlklds kereskedfl, 1941 

dprilis- 13- lit 20. 30-11 

Saghy Sandor fakereskeflfi, 

Huayady Jauos-n. 15,17. 33-83 

Sajtos Peterne vend6glfis, n. 

Rakoezi Fereuc-tU 37. 39-65- 

Salamon Frlgyes dr. ugyved, 

PetOEi Sandorra. 13. 40-60 

Salamon Vllmos fuvarozasi 

vdilaikoao. Cbenei-u. 8. / 41-37 

Sandor Peter Graner Testy6rek 
harisnya- es kesztyilgyar 6s «Kingj 
kfitsfebVocryar usdktornyai gyarak 
utazotisztviseloje, Beldy-n. 9. 

82-70 

Sarlk Janos di*. orvos, Pirosi- 
fit is. 29-34 

Schaag Ferenc vaskeresked6B, 
1941 dprilis 13-ut 10. 28-47 

Schag Benrlk n5i fodrdsz, Gr<5f 
Teleki Pdl-B. 16. 25-80 

Schaner es Schmidt hentes 
6s m6szai-os, 11. Rakiczi FereDO- 
dt 39. 37-00 

Lakasa, 1941 aprilis 13-dt 102. 

37-01 

Schttlfer Gusztav es Tarsal 

raecbanikai szb'vOde, G6ring^u. 10. 

35-80 

Schenker es tarsa nemzevkbzi 
SBdllitindnyozfisi r.-c/Gr(5f Teleki 
Pdi-n. is. 24-13, 26-46 

Schlagetter Nandor dr. seb6s» 

ffiorvos, II. Rak6cni Fereiic-nt 176. 

Brezovszky szanat6rinm 024-28 
Schmacher J6zsef veod6gl6s, 

Matyds kiraly-u. l;a. 39-09 

Scbmelcer J6zsef kereskedfi, 

szdllitd, DoBzitej Obradovics-Ti. 16 
34-48 
Schmidt Ferenc feidbirtokos, 

Br. Vilt Vilihos-n. 11. 21-60 

537 3 

o 

8 

VI o f 

s Vjvidek Rovid ideigbeszSliUnk, ^ ^^ _ ^^ mm ^ m ^t ^p» ^pt mm ■ vfzvezet6kek, osatornazasok, 16gszesa, minden rendszerfi kflzponti ftt#Q Ji 4 

_ V Q I D If A I ■■ 7 X EP * at6sek » szelLOztetfl berendez6sek tervezeV * s ^telfeafcjj . ■ „ £ H ■'41 Sportcikkek 6s -ruhdzat szakiizlete Zanbauer 1 1 6 Sportraktar. Pet6fi 
S.-u. 4. 38-34 Lakas: Maria-utca 7. 34-31 ^Gvermekkocsi 6s iStekSru ..TENTE If Siuddrovics Beta ^J^T-R^ 
Rdkdczi-Cit 84. «** ^ * Schmidt FUlttp magas- 6s vas- 

beton 6pit6ai vallalat, Zrinyi-u. 81. 

21-77 

Ha j66pftfltelep, Felvid6ki-u. 21-78 

Schmidt Lajos Nemeth 6s Tsa 
c6g igazg. Petflf i S.-u. 44/a. 34-54 

Schmidt Rezsd szobafestO, Sz6- 
cheriyi-u. 27. 28-39 

Schomann Antal exporter, 

Dr. Bardossy Laazl6-n. 20. 38-24 
Schomann Janos kfifarag<5, 

Siitfl-u. 5. 21-20 

Schossberger Adoll fuszer-. 
gyarmat- 6s vegyieikkek banoza- 
tala 6s nagykereaked6se, VorSP- 
marthy-u. 6. . 21-52 

Schossberger Jentt kereskedfl, 
Magyar-u. 72. **a.-.r»« 

Schossberger Sand or dr. 
orvos, II. Rakocai Feienc-iit tl L 

20-85 

Schohn Antal nfli szabfl, II. Ra- 

kdozi Fereuo-iit 19. 8^72 

SchUnberger Jdzsef dr. _ . 

Giof Teleki Pal-u. 4. 27-30 

Schubert Magda tejterm6k- est 

6lelmiszertizlet, U.Rak<5ozi Fereno- 

lit ii. 28-72 

. Schubert Marton ny. vnrosi 

tisztviselfl, Vasar-u. 8/a. 29-88 

Schumacher Jdzsef dr. nrvos, 

Andrassy-iic 14. 20-03 

. Schuy<6s Ita kenderkereakedelero. 

AlfOldirtt. ie. 86-31 

Schuy Jakob gyAriparos, Orgona- 

ii. io. 24-40 

Schuy Janos gyariparos.Orgona- 

ti. 1. 35-94 

Schttszter Emll taxi gar azs 

b^rglpkooail'uvarozfi, Gr6f Teleky 

Pal-u. 11. 36-78 

Sehwarz Endre dr. orvos. 

Petflfi Saudor-u. 12. 33-02 

. Sehwarz Peter dr. oryosi labo- 

rat6rium, n. Rak6czi Ferene-ut 24. 

31-28 

Sehwarz 6s tarsa 6pliletfakeres- 

ked6se, 1941 aprilis 13-tit 107. 

31-61 

Schwttblsoh-Deutscher Kul- 

turbund, .Goethe-u. 7. 37-72 

27-76 

Scheie Gy orgy metodiata lel- 

k6sz, JenB. ffiherceg-u. 5. 41-32 

Sebele Gyorgynd tiizifakereake- 

des, Nagyliman 80-88 

Sehestyen Vllmos keBpeezi, 
m. kir. a.Uflmp6nztari tiszt, H, Ra- 
koWi Ferenc-iit 160. 25-00 

Segesdl Sandor varosi allator- 
vos, Zrinyi-u. 33. 80-45 

Seldling Pal 6kszer6sz 6s <5ras, 
optikus- 6s fotokereskedfl, Musso- 
lini-tit 26. 28-12 

Selektor nSmet allattenyesz- 
t6si szflvetkezetek kttzpontja. 
Goethe-u. 7. 80-05, 30-29 

Selyemgyar, m. kir. allaml, 
K6smarki-u. 10. 20-52 

SelyemtenyesztesI fel- 

tigyel6s6g, m. kIr.;K6smarki- 

u. io. 35-30 

■ Sevlcs GyUrgy kereskedfl, Posta- 

n. it. 37-63 

Shell koolaj r.-t. iroda, pa- 
dfinvi Gu]yas Geza merhttk, 
Deak Fereno-t6r 5. 23-91 

, Telepe, J<5zaaf-u. 28. 21-68 

Slha Jozsef papirzacak6 6a 
dobazgyar, H. Rak<5czi Ferenc-iit 39, 
27-77 
Slma Imre dr. jarasi 6s varosi 
allatorvos, Bay or taboTDok-u. Stmon Vilmos cemant- 6s m6sz- 

kereskedS, Alkotmany-n. 43. 

24-90 
Slanger es Tlbor ir<5g<Sp- 6s 

varr<i?6p-kiskeresked6s, PetBfi San- 

dor-u! 26. 40-96 

Soa drogeria 6s illatszertar. 

MuesoliDMlt 14. 27-90 

Sommerer Eduard muBelyem- 

gyfLr, Mikes Kelemen-n. 13. 34-83 
Splller Ltfrlnc aevanyolajter- 

m6kek nagykeiesked6se, D6Iyid6k- 

n. 12. 87-0$ 

Lakasa, iBkola-u. 1. 87-09 

Splrka Jozsef musaaki vAllal-. 

koz6, Szent Istvan-a. 21. 26-41 
Spitz Jenft dr. orvos, Hitler 

Adoli-tt 8. . 25-27 

Spltzer 6s Vermes selyemara- 

azSvode. II. Rak6czi Ferenc-iit 190. 

33-36 

Spreltzer Oszkar koml6keres- 

ked6, Sz6chenyi-a. 21. 35-05 
.^Srblja" elstt szerb bizt. 

tars. d61vid6ki k6pviEelete, 

Jovanovica Zmaj-n. 6. 39-46 

Stammler Ernfi fakereakedfi, 

Nyitra-ii. 30. 23-56 

Stanlslts Katalln ny. postatisztr 

Visel6n5'. Masryar-n. 35. 40-71 

Stanzl S&ndor (Mfilyis) posta- 
feliieryelS. Balassa Balint-ia. 10. 
25-07 

Steiger Kazal B61a mflszaki 
tasacsbs, az all. vasutak' ujvid6ki 
osztalym6i-nOkR6g6Dek osztalyveze- 
tflje, Velencei-u. 6. 20-23 

Stein 6s Schrelher vaskeiea- 
kedok. Magyar-u. 21. 24-00 

Stelnbach 6s Zwlbach, tul. 
Zwiba'ch J6zsef , tepm6nyiigyn0k66g, 
Uszpenszka-a. 9. 21-08 

Stetnltz LtpOt maganalkalmnzott, 
Kosztolanyi Deza6-u. 13. 87-17 

Stern B61a antd- 6s g6pjaviti5- 
maliely, 11. R&k6czi Ferenc-ftt B5. 
28-33 

Stolz Henrlk Hal muszaki 
kereskedfik, Hitler-u. 18. 21 L 58 
28-49 

Stolz Janos, Gr6f Ciano-u. 14. 
39-34 

Stolz Jdzsel mllszaki kereskedfi, 
Gr6f Csaky Iatvan-u. 2. 34-45 Strand r.-t., OrszagBaael6-t6r 6. 
41-34 
StrandfttrdO r.-t., Dunapart 

22-58 

Strasser Gyttrgy dr. logorvos, 

Csork6sz-u. 2. 23-88 

Sttih'mer Frlgyes r.-t. lijvid^ki 

li6kja, Mnssolini-ut 29. 31-04 

Snlt6sz F6renc dr. 1lgyv6d, 

vavosi tiazti fflUgy6sz, 11. Rakdozi 

Fereno-ut 7. 34-01 

Lakasa, Magyar-u. 14. ' 31-28 

Sustran V. Gyolto uri szab6. 

Hortby Mikl(5s-augarut 1. 32-62 
Szabadl B61a rfizmuvea, 1941 

aprilis 13-ut 19. 
Szabados Laszld muasztalos. 

Goethe-u. 5. . 82-76 

Szabadsag szalloda, Orszdg- 

zdszl6-t6r 7. 20-06 

Szablyar Istvan aut6javit6mu- 

hely. Lorantffy Zauzsanna-u. 3/6. 

36-59 

Szabd Andras bentes 6s m£- 

sjsaros, Piroai-u. 87. 24-47 

Szabd G6za gazdak bizt. gzorelrk. 
vk. iflnBk. Horthy Mikl6s-iit 16. 

28-69 
SZabd Istvan vegyiaru Uaem, Szabd Istvan muszaki kereskedfl 
tizlete, PeCfifi 8andor-u. 42. 39-93 
Lakasa, Zrinyi-u. 69, ., 39-92 

Szabd Istvankefe-'ls.easetgyarto, 
Thokdly lmre.ii. 11. 22-38 

Szabd Laszld Pannonia 6ttereni, 
Dr. Bardossy L.-u. 22. 41-21 

Szakats Zoltan, Veleuoei-u. 2. 
37-30 

Szakvary Laszld m. kir. -epulfl- 

ftlezredes, Hitler-u. 21. 36-76 

Szalay Maty as Pal villanysze- 
rel6si vail. 6s radifikeresk., Petfifi 
S.-u. 44; 28'-68 

Szalontay Zoltan dr. fflorvos, 
Petfili Sfindor-u. 48. 20-18 

Szantd Janos kav6-, tea- 6s 
italszakuzlete „Konzum", U. 
Rak6czi Ferenc-ut 2. 40-68 

Szantd Janos kereskedfl, lakasa 7 
Gaidonyi Geza u. 12/c. 40-70 

Szaratllts Milan asztalbs Uzeme, 
Alfoldi-u. 21. 24-61 

Szavln Prokop fbldbir tokos, 
Dr. Vilt Vilmos-u. 8. .89-50 

Szegedl m. kir. Erddfgaz-. 
gatdsag ujvid^ki felUgyeleti 
tiazti kttraete, Horthy Mikl6s sugar- 
lit 20. 27-59 

Szelfert Janos vend6gltts, Swt. 
Janos-ter 3/a. 89-10 

Szekeres Laszldm. kir. telepft6s- 

'. figyi -feliigyelfl, Bayor tabornok- 
u. 6. 38-31 

Sz6kely Erzsdbet dr. logorvos, 
Hitler-u. 7. 36-44 

Szent Erzs6bet r6m. kath. 
vibaria hivatal, Sat. Erzs6bet-u.fi6. 
38-75 

Szentlvanyl MIkldsne 8zv. 
magkereBked6B. U. Rak6czi Fereno- 
ut 67. 24-10 

Szentkdtl F611x 6pit63zm6ru0k, 
ipari k0z6piskolai igazgat6, v. 
Bayor tab.- a. 2. 24-86 

Szerb Bank r.-t., Z&gr&b. fidkja, 

Kosauth LajoB u. 14. 20-63 

Szerb Matica, Irinyi Janos-u. 1. 

25-65 

Szerb tanny el vd gtmnazlum, 

m. kir. dllaml, J6kai M6r-u. 4. 

30-80 

Szereldk gaz 6s vizvezet6khez, 

Bessenyi t98tv6rek, MuESolini-u. 26. 

35-37 

Szeszler Benrlk keTeskedfl, 

GOring-u. 16. 40-06 

Szlgethy B61a szallitasl vrjlal- 
koz6 1 akaaa, VCrbsmarthy-vi. 10. 
37-61 Szlavla r.-t. textilipar, n.RAkdjJBl 

Ferenc-ut 156. ""* ""* Szmatana Lajos maganzo. Gr6f 

Caaky Is.tvan-ftt 8. 34-23 

Szmlljanszkl Krlsztlna, = > 

Cserk6sz-u. 2. 40-29 

Szonya nfli fodraseszalon, Popovity 

Zsflfia. Kossuth L.-u. 6. 31-29 
Szdke Kdroly lakasa, Gytiogy- 

virag-u. 2. 37-14 

Szdke testv6rek selyemAru. 

gyara.Mdra Fereno u.47i49. 22-95 
Szdvetkezetl gazdasagl 

bank r.-t. Lubiana, ti6ktizlet, 

Hitler-u. 18. 21-74 

Szporlts Szlavna „Cica" kalap- 

szalon, II. Rakdcai F.-iit 160/a. , . 

33-56 

Szt. Erzsebet r. kat. vlkarla 

hivatal, 8zt. Eras6bet-u. m. 

88-74 
Sztdr harlsnyahaz Horthy Mik- 

16s s. ut. i. 25-53 

Sztefanovlts L. Ha inazer- 6s 

esemegekereskedfi, Mussolini-ot 27. 

29-58 

Sztrajies Szvetozar drognista, 

kereskedfl, lakaga, Gr6f Teleki 

Pal-u. 10. 21-91 

Szuddrovlcs B61a gyerraekkoosi 

6s gyerrneksportcikkek keieske- 

d6se, II. Rakoozi Fereue-dt 84. 

87-51 

Sznsedszky Janos muszerfesji 6a 
kereskedfl, Thbkoly Imre-u. 9. 88-721 Irinyi JanoB-n. 3. 41-74 Szlgetl Istvdn tanar, Zrlnyi- 
u. "a. 80-23 

Szlgetl Janos postaellenflr, 

, L8v6sz-u.,30. 24-83 

Szlkvlz lparosok beszerzd 
szdvetkezete k.f.t.Kramer 
Bandor-u. 8. 34-49 

Szlkvlzlparosok kttzttstdltd- 
allomasa, 11. Rakflczi Ferenc- 
iit 89. 40-12 

SzllassI Ldszld dr. orvos 
Mussolini-Q. 8. 86-40 

Szlmlts Mllutln dr. orvoa, 
Horthy Mikl^s-BUgirdt 1. 80-75 

Szklcsak Ferenc k^imunka 6s 
dlvatartikereakedfl, II. Rak6ozi 
F.-iit 6. 84-42 

Szklcsak Karoly Rzflrmearu- 
nagykereakedfl, Petflli S.-u. 4. 

34-44 

Szldvla blztosltd bank lubianai 
fidkJa.ThBkOly Imre-u. 16. 028-28* 

Szlavfa gydgydru nagy- 
keresked6s, [I.Bak6oziFerenc- Szilcs Ferenc bankigazgat6, AI-. 

kotmany-u. 40. 23-74 

Takardk 6s hltelsz«vetke- 

zet k. f . m., II. Rikocai Fereno- 

nt 80. 33-19 

Talllan Jdzsef m. kir. rejidflr- 

fflfeliigyelfl, Madach-u. 2. 3.6-48 
Talldsy Gybrgy ttizifa- 6a sz6n- 

kereskedfl, Limau-n. 2, 31-03 
Tanlt6k6pzd Intczet, m.klr. 

allaml, n. Rakdozi Fereno-ut 77. 

22-71 

Tanoncotthon orszagos ipari 6s 

banyaszati csaladpenztar njv. ta- 

noncottbona, Vak Bottyan-u. 2; 

24-25 
Tanurdzslts Mlklds lakasa, 

Mussolini-iit 29. 81-63 

tdrcakdzf blzotts&g, Kfiaigaz- 

gaiasi palots 20-37 

Technlka sAnta Deesfl ir6g6p- 

muszer6Bz, Muasollni-ut 11. 33-31 

Technokdmla vegyiipar; See- 
gedi-u. i. 34-34 

T6glagydr (Varosi keauzemek>,1941 
aprilis JS.-iit 187. 23-93 

T6glas Jdzsef gaz- 6s vizvezet6k 

\allalkoz6, 11. Rik6czi Ferenc-6t 48. 

040-34 

Tehldr Janos r.-t. titkar, Zri.nyi- 

u. 69. 39-37 

„Textocolor«^ Fisoher J6zsef, 

Doszitej Obradoyica-u. 15: 30-61 
f extoprodokt, Micity Budimir 

6s Kamler Alfr6d, Muasolini-nt 25. 
32-90 
Thurm-Beschke lakkfest6k- 

gyar r.-t., Klapka-u. 2. 28-71 

Tilllnger Gy»rgy vegy6sz6tl 6a 
. g6pkere8k. vail., Buza-t6r 81. . 

Tlsma Gdbor d61igytlmo'los-, 
gyarmatdru nagykereakedfl, 1S41 
aprilis l3.-ut 7. 84-74 

Tkdlac Pdl-fodrasamester, Horthy 
Mikl6s-BUgar&t 14. 27-28 

Tobolka Rudolf teste, 
Bchiller-u. 1 32-53 538 mert masok azalatt hiaba MgngK fienniinket. ZTjvidtk UjuitJcHi zomanc es uaslnari KJ.t. Gyart : zomanoozott kalyhakat, tfta- 

helyeket, mezOgazdasagi gepeket stb. 

Nagyllman Tel.: 22-18*1 VaroslTakar6kpenztar»ii''?|^ 23-90, 31-00 Toldy Matyasn6 8zv. papir- 
kereskedes, II. Rakdczi F.-u. 35. 

86-13 

Tolnay Janos tanar, n. Rakoezi 
Ferenc-ut 165. 36-96 

Tolveth Gusztav Bally cip6a.ru- 
haz, Hitler Adolf-tit 7. 35-71 
Lakasa, Mikes Kelemen-n. Si 

37-87 

Toman Sandor ujsAgird, L6v4sz- 
i. i«. 32-87 

Tomaseszky Sandor kir. jaras- 
6ir6sagi vegrenajtd, Hetvez<5r- 
a. 14. 23-63 

Tormassy Gynla forg. addhiv. . 
tisztviselfi, Korvin-ter 13. 37r90 

Tdth Andor m. kir. telepitesiigvi 

feltigyelo, Kiralyhagd-n. 9. 39-60 

T6th Istvan dr. kdrhazi ffi orvos, 
rontgen es fogszakorvos, Petofi- 
Baudor-u. 13. ' T6th Joassel dr., ro. kir. osendSr- 
szaaados, Kiralyhagd-u. 7. 37-94 

Totovlcs Janos textilipar, Lak- 

tanya-u.3. ~" — Tttrttk Janosn6 m. kir. posta- 
8. tisztn6,Veress Lajos-u. 5. 36-86 

TttrSk Laszl6 tflrBkfalvi, kir. mu- 
szaki tanacsos, kerfoleti iparfel- 
flgyelfi> V6r«smarthy-n. 3. 39-52 

T«rv6nysz6k,kl r., Dr.Bardoasy 
Laszld-u. 35. 20-56 

TrandafU arvahaz, Pirosi-ut, 
Zajld allomas. 20-54 

Transport r.-t. seallitasi vADa- 
lat, Andraasy-iit 6. 21-12 

Raktarai, Epres-u. 2. 40-82 

TrleStl alt. blzt. tars, delvideki 
vezeriigynBsege, II. Rakdczi Ferenc- 
** I- 21-82 

Trlschler JOzsel dr. orazfig- 

gyulesi kepviselo, Horthy Miklds 

s.-iit 17. 37-48 

' Truppel B6lahangszeTkereskedfi, 

Dr. BArdoasy LAszId-u. 7. 26-69 

Tnroozy Gynla lakatosflzem, spe- 
pialis aiitogen 63 villanybeggesztfi, 
1941 apr. 13-dt 7. 39-41 

Turul magyar orszagos biz- 
* Int. r.-t. veBerUgynOk- toslt6 1 

sege, Posta-ti: 9. 22-47 Ttiddgondozd Horthy Miklds 
tit 21. Tuzolto egyesUlet, LttvesB-u. 35. 

29-20 

Tffzoltdk, AndTEBBy-ut 12. Tylrlty Mllos dr. orvoB, ttidfi- 
szakorvds, Dr. Vilt Vilmos-u. 2. 
29-43 
Renaelfl, Petfifi B.-n. 4. 

Tyoszlty MLomlr ferfisaabd, 
Orseagzaszld-ter 6. 31-13 

Tynlam Janos gaadalkodd, 
Mussolinl-at 24. 20-94 

Tyurcstty B. Karoly ftiszer- 
kereskedfi, Museolini-ut 10. 29-65 

Udvarbelyl Nandor dr. figy- 
ved, Erzsebec-ter 6. 85-88 

Ufiroczky Mlhaly m.kir. posta- 
ifitiszt, Zrinyi-u. 57. 35-15 

Ublyarlk Albln dr. klT. tfir- 
venyszeki elnok, v. Bayor tab.-n. 5. 
31-55 

„UJ n6p« szerkesztfisege «8 kiadd- 
hlvatala, laptnlajdonos dr. Nagy 
Ivan, Erzadbet-te* 5. 33-88 

U]vld6kl Atletlkal Club, 
Horthy Miklos-u. U. A. C. sportpalya 
40-02 

Ujvid6kl csavar- 6s -vasaru- 
gyar r.-t„ Deividek-u. is. 

21-63 UJvId6kl I. fokn tanUgylgaz. 
gatasl klrendelts^g, m. kir. 

kiizigaagataai palota ""* "' IJjTld^kl II. fokn tanUgy- 
Igazgat&sl klrendelts^g, 

Kiizigazgatasi palota **" " Ujvld^kl kabelgyar r.-t., 

Kramer 8.-u. a/4. 21-21, 24-65 

UjTfd^kf Szerszam- 6s F6m- 
arugyar b, t., Milkovits 6s ten, 
Petfifi B'.-u. 91. 26-39 

6bermHller-ii. 5. 26-37 

Ujyld6kl vasont#g£p 6s f6m- 
Qrngyar, Kert^sz Sandor gep£az- 
m^rnfik, Nagyaiman 29-71 

Ujvld6kt Textilipar Kedves 
Sandor, K^smarki-a. 10. 38-46 

U|Tld6kl varosl es jarasl 
levente parancsnoksag, m. 
kir., Jjevente-u. 6. 87-96 

Ujvldelcl vlllamosmti, az ox- 

ftssagOB villamoamuvek r.-t. keze- 
leseben. V.ik Bottyan-u. 1. 

022-69, 29-67, 30-35 

Ugyeletes Ezerelfik; Rak6cei-Ti. BO. 

22-16 

UjTld6kf zomanc 6s vaslparl 
k.f.t„ Nagyliman 22-18 

Urania nyomda 6s klad6- 
Tallalat» tul. Kelemen JSnos, 
II. RAkficzi Ferenc-at 50: 20-58 

Urban Ignac 6s fla papirkefes- 
kedes. Hitler Adolf-6t 6. 29-48 

Urban Oszkar.papirkereBkedC 
lakaBa, 11. Raki5ozi Fereno-ut 107. 
31-17 

Uzelaez dr. szanatorlam^ . 
Dr. Schlagetter Nandor, Dunapart 4. 

Ugyv6dl kamara, Maasollni- 
Ht9. 22-01 

Vacl Karoly mfiszer6sz lakasa, 
Damjanioh-n. 11. 82-81 

VAouam OH Company r.-t. 

Asvdnyolaj finomit6 gy&r telepe, 
Piroei-at 116. 22-50 

Vadasz B61a Bzerszamgepek, szer- 
szamok es mfiszaki cikkek, Rrza^- 
bet-t6r 8. , Lakasa, Alkotmany-n. 13. 33-96 

nVadaszkttrf vendeglo es ^t- 
terem, Kossnth Lajos-n. 3. 88-51 

Vago Gynla mernBk, gyarigazg. 

Kramer Stlndor-u. 30. ~ ~" Vafda loto fenykepesz, Petfifi 
SSndor-u. 32. 26-01 

Vajda Istvan kereskedS, Del- 
Tidek-n. 3. 41-36 

Vajda Zoltan okl. gepeszmernSk, 

m. kir. postamernOk, lgloi-n. 11. 

32-14 

Vajdasaglrlzshantold, Ristity 
es Milosevity, Alkotmany-n. 14. 
/ 31-60 

Valent6nyl Alblna m. kir. 
postfl8egedellenorn6, Kamenicai- 
n. 39. . 89-22 

Vamhlvatal, m. kir., Dunapart, 
KikotB . 35-27 

Vangur Ferenc ndi konfekcib, 
Mussolini-u. 13. 24-59 

Varga Alajos tigynSkseg, kereBk. 
kepviselete, Zrinyi-u. 49. 39-78 

Varga Endre kendergyaros, 
PetCfi Sandor-n. 60. 28-41 

Varga Janos borkereskedese, 

PoEta-u. 8. 35-60 

Varga Korn61asztalos vallalkoz^; 

L«vesz-a.38. 36-42 

Varga, Marton fakereekedS, 

Szent Erasebet-dt 1. 41-56 

Varga Rudolf dr. gyermek- 

orvos, Templomndvar 1. 21-35 Varosbaza; OrszAgzasEifcter^ 
Varosi alko'zpont: 38^02. 

38-03, 38-04, 38-05, 38K56 r 

Hivatalos 6rakon ttil a varosi 
ugyeletes 38-05 

Polgdrmester 38-01 

Elniiki ligyosztaly 38-02 

Gazdasdgi tigyosztaly 38-04 

KiizigazgatAsi iigyosztdly 88-03 
K«zmuvel8d6si is szooialis iigy- 
osztaly 38-06 

MUszaki tigyosztaly 38-05 

Nepmfivelesi bizottaag, Kozigazga- 
ta«i palola 39-66 

P^nztar 38-14 

Ugyeszi hivatal 38-07 

VArosi fflkerteszet 34-00 

Varosi takarekpenztar zfiloghaea, 
Hitler Adolf-dt 13. T~ "" 

Virosi vag<3hid 29-22 

Varosi vambdz 31-40 

Varosi 6s jarasl vendgglosSk 
egyesUlet©, Dr. gr. Andrasay- 
lit 22. 40-88 

Varosi Takar6kp6nztar, 
Oiszagzasal6-t6r 8. 28-90, 31-00 

Vass Ede keresk. titazd, Salovak- 
ii- 15- 41-53 

Vass Karoly lakatos mester II. Ra- 
k6oi!i FeTeno-iit. 100. 31-35 

V6csey J6zsel epillettlveges, 
jiveg- es poroellankereskedo, II 
Rakoezi Ferene-iit 112. 37-82 

Vegetabilla, Anika mr, Endre 
gy6gynov6ny iparl vfillalat, Th«- 
k31y Imre-u. 23. 34-80 

V6kas Gynla uri saab6, Omag- 

zaszlo-tfir 2. 36-25 

Vellcskovies MUnska MUan- 

n6i KoBBntb Lajos-n. 47. 22-59 
V6n J6zsel vegyeakereskedes, 
II. Rakoozi Fereno-n. 134. 36-38 Vepeka, Weuzel Adolf zsin<5r, 
szalag- es paszomanygyar, DoW- 
a- 18. 27-92 

Verbovszky GySrgy varoei 
tisztviaelfi, Gr6f Ciano-dt 35-08 Vnkovlch LaszI6 postaffiellenflr 
, Qaal M6zes-u. 12. 24-66 

Wagner Ferenc epitesi vallal- 

kozo.. Orszagaaszlo-tdr 6. 83-50 
Wagner Istvan dr. ones, n. 

Rakdczl Feienc-nt 39. 24-70 

Wagner Janos seab6, Hitler 

Adolf-at ie. 32-63 

Wagner Karoly dr. iigyved, 

megbizott Mr. kBzjegyzo, Hitler- 

Adolf-dt 21. 83-52 

Lakasa .■...' 33-54 

Wagner P6ter dr. figyved 

lakasa, Hitler-u. 21. 33-28 

Irodaja, Hitler-a. 21. 83-26 

Wagner VlBmosn6 ft zt. dr-n6 

Horthy Miklds-sagartSt 16. 31-70 
Wannek Hng6 birtokos, Tompa 

Mihaly-n. 8. 40-13 

Warnnsz Pal vegyeskereskedC, 

Magyar-n. 68. 26 09 

Wehner Gyorgy Id. 6s tarsa 

kereskedelmi flgynokseg; Hitler 

Adolf-n. 7. 84-03 

Welfert Jentf els6 delvideki 

eoetipar, M6ra Ferenc-u. 39. 20-69 
Welner 6s Klanber kereskedok, 

Laka's, Kossuth Lajos-u. 24. 31-22 

Welnbtf pi Viktor 6s Otto cse- 

mege, biiffe, Templomndvar 4. 

28-91 
Welsz B61a doskavaBkereskedS, 

DamjanicVu. 13. 27-82 

Welsz Frlgyesn6 »zv. lak&sa, 

8zeohenyi-n. -14. , 21-29 

Weiss flermlna, tnl. Weiss Vil- 
mos okl. merntfk, teztil- es rnha- 
leetfi, vegytieztlt6gyar, Kossuth ■ 


Oh 

Te- 
ar 
o 

N Lajos-n. 41. 21-24 Welsz Le6 magAnz6, Horthy Mik- 
ldB-sugarnt 14. 25-02 

Welsz V Ilmos okl.merndklak^sa, 
Kossuth Lajos-n. 28. 41-59 Vermes Aladar dr. 

■ Rakdczi Fereno-at 2«. orvos, II. 
24-77 

Vermes Kutsa Anna dr. orvos, 

Szeohenyi-u. 18. 28-59 

Vldakovleb Rezsfi dr. figyved, 

Dungyerstiky LAzar-n. 4. 23-55 

VIg Gabor tisztviselfl, Szecbenyi- 

n. 2. 3e-H 

„VIgnetta" oimke 6s papirarngyar 

Irinyi Janos-n. 3. 21-72 

Villamosmti lasd Djvideki villa- 

mosma 
Vltt Vllmosn6 dr. ozv. ma- 

gfinzo, Grdf CsAky IstvAn-at 3. 

23-43 
Vfnkovlch Jozsef fa- is szen- 

nagykereskedfi II. Rdkdczi Ferenc- 

6t 154. 22-57 24-57 

Vlrag J6zsefn6 tfzv. dohany- 

kisaruda, 11. Rakoezi Ferenc-tit 34. 

38-71 

Vogel Hear Ik kereskedo, 11. Ra- 

kdezi Ferene-ut 8. 21-90 

Vojnleh Andras magantigztvi- 
selfi, lakasa. Templom-udvar 3. 

40-37 

Votes harlsnyagyar, LOvesz- 
i. 1*. 25-45 

Vttroskereszt egylet, Horthy 
Miklds-BUgArdt 19. 25-84 

Vncskovlts Gyorgyn6 ozv. 

magADzd, 8zechenyi-n. 36. 81-72 

Volts MlkI6s dr. ROntgen soak- 

otvos, Templomudvar 1. 26-02 

Vnlty Szava fdldbirtokos, Dr, BAr- 
dossy LAszld-n. IB. 28-57 Wiederkomm Janos iigyved 

lakaga, II. Rakoezi Fereno-ilt 104. 

34-04 

Irodaja. Hitler A.-tt. 17. 33-42 

Wlen varosi 6s kOlcsontts — 
Janns alt. koiosUnbs blzt. 
Int6zet ujvldeki vezerilgynok- 
sege, Horthy Mlkl6a : s.-dt 14/30-27 

Wiener alllanz b!ztosl6 rt. 
vidiiki tflugynbksegenek titkar'a 
HalaszJoeaef,Levente-«.l. 24-08 

Wiener Walter magAnBivatal- 
nok, 11. Rakoezi FeTenc-nt 148. 

41-05 

WllettI IaJos okl. epitfimester, 
Vereckei-n. 34. ' 31-54 

Willgorskl Bndr6n6 ozv. 

posta ellenfirnfi, Kassai-u. 30. 

40-19 

Wlszotta Elek tigyved, Koaeuth 

Lajos-u. 26. 33-55 

Wlacb ErnA tlveges, J6kai Mdr- 
n. 25. 27-43 

Wolf Jdzsef f fiszer, oseraege, elel- 
misier es haztartasi oikkek keres- 
kedese, Horthy Mikl6s-iit 19. 86-74 

Wonke Jozsef kir. muszaki 
tanausos, Gdring-u. 21. 30-56 

Worst B61a kereskedfi Jakasa, 
Zrinyi Ilona-u. 14. 27-98 

Worst Lajos drognistakereskedfi- 
Iakasa. Kossuth L.-u. 40. 27-97 

Wurtz Mlhaly ktoelgyAr r.-t. 
cegvezetCje, Prohaszka-ter 4. 

41-28 

Zaharljevlts Sandor kereskedfi, 
MnsBolini-ut 25. 40-42 

Zanbaner Ott6 sportArnraktara. 
Petfifi Sandor-n. 4. 38-34 

Sportamkereskedfi lakasa, 
Maria-u. 7. 84-31 z 
o 

s 539 XTjvJd,4k atpobeszflSkfizMiiloKaieianieiaithdit KERTHELYISltG TClefOn : 
Zempl6n Lorand all. ker. koer6p- 

isk. tanar, foiskolai tanarseged, 

Kossuth La jos-n. 63. 28-64 

Zlegler Agoston orvosi 6s beteg- 

Apolasi kell6kekszakuzlete,Kosstith 
. Lajos-n.2l. 26-93 

Zima Karoly 6s tarsa papir- 

keiesked^e, J<5kai Mor-ti. 11. 26-08 
Zlmmerl B6Ia radioszakiiz'let, 

II. Rdk6ezi Ferenc-u. 38. 35-62 
Zombori m. Mr. allam6pi- 

t6szeti btvatal utblztosa, 

. Szabadkai-u. 55. 39-57 

Z'dra lilatszertar, tul. Szivcsev 

J., -Mussolini-fit 29. 34-17 

Zorfid Istvan villanyszerel6si vat- 

lalat, Hitler Adolf-fit 13. 28-18 
Zorn Jozsef n6met polgari isko- 

lai igazgatd, Posa Lajos-u. 19. 

Zrlnyt Fllmszlnhaz Horthy 

Miklos-iStl. 31-86 

Zubovlts Marton m. kir. forg. 

ad6n. tanaosos, Madach-u. 2. 25-68 
Zuckermandl Sandorn6 ozv, 

wag&nzd, PetBfi. Sandor-U. 62. 
34-51 
Znschlag Roz&lla dohanyams, 

GTOf Csaky Istvan : fit 40-62 

Zsivanics 6s Katyanszkl asz- 

talosok, A]foldi-u ; 24. 21-10 

Zsoldos Gusztav dr. iigyvGd, 

Hitler Adolf-fit 7. 28-19 UKK 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b 
. H6tkSztiap: unnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-iB, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Csak elofizetok resz6re: 20— 21-ig. 
AUamvasutak 9 

Csendors6g 4 

GybmBrey Sandor fb'ldbirtokos. 

Buries T6tk Lajosn6 dr.«n6 
tfzv* maganz6 2 

Kor jegyz©86g, Dabronc 6 

Kor}egyzds6g, Ukk 3 

K4trjegyz5s6g, Zalagalsa 
Kozs6gl eldljardsag, 6/a 

Rigaes 
5/b 

Marlahazy Janos dr. vit6z, k5r- 
orvos, a posta bet. bizt. int. orvosa 8 
Thnranszky Kalmiin k«r- UNGVAR 

Ejjel-nappali szolgdlat. 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. postahivatal, 

Postdridca 
ejjel-nappali szolgdlat 

2. sz. postahivatal,: 

Pdlyaudvar 
ejjel-nappali szolgdlat. 

Ablonczy Istvan lgazgatd, 

J6bai-u. 20. 2-64 

Ackermann Ftilop dr. ugyv6d, 

Fineicky-u. 1. 6-27 

Adamkovich Istvan okl. m6r- 

*Bk. a Kdrpataljai Vill.Mfivekmusz. 

igazg.. 8zttllo-u. 9. 5-06 

Adobtvatal, m. klr., Gr. Tisza 

Istvan- part 4.. 3-95 

Adrial blzt©slt6tarsiilatvez6r- 

ugyubks6ge,Megyehaz-te.riO. 2-02 

Alftfldy Gytfrgy Ungvar thj.varos 
fom6rnSke, Dombalja-u. 28. 4-44 

Alftfldy Karoly ny. fomGrnBk, 

Drngeth-ter 28. 2-05 

Allspanl blvetal, lasd Varmegyei 

alispanj hivatal. 
Allam6plt6szet1 talvatal, m. 

klr., Saamovolazfey-n. 4. 4-2d 
Allaml babakdpzft lnt6zet, 
klr., Kapos-u. 18. 1-09 

Allaml falskola m. klr. Lak- 

tanya-n. 17. 49 

Allaml kornaz, m.klr., Kapos- 

u. 16.. ' ' ■ 30 

Allamt monkakozvetlto 
blvatal, m. klr., Bzamovolszky- 
u. 9. 6-65 

Allaml polgari Ilulskola, m. 
kir.. -n. Rakocai Ferenc-ut 46. 

1-34 

Allaml rut6n potg. Iskola, 
Drngeth-t6r 3. 3-82 

Allaml ruszln glmn&zlum 
(igaBgat6saga), Megyehaz-ter 18. 
5-57 

Allamvasutak,m. klr.,allomas 

ffinOksege, Palyaudvar 4-15 

OsztalymeraOksfige 3-50 

ktiznti gepkocai iizem Sznnnay-tfir 6 

89 

Altalanos Iparl €a kereske- 
delml r.-t., sodrony-, sodrony- allatoivos 10 ULICS 

(lasd Oteaa) 

UND 

(lasd Soprouhorpaca) 

UNGJAKABFA 

(lasd Orosztony) 

UNGTARN6C 

Hivatalos 6rdk: Vasarnap 6a 
. H6tkiiznap: finnepiiap: 

8— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— lB-ig. 

Csak elfifiBetefcreszSre: 20-21-ig. 

Csendfirttrsparanesnoksagi 

6rdarma szeg- 6s viharkapoesgyara, Mun- 

kacsy Mihaly-u. 46. 3-88 

Alsodomonyal kttrjegyztt- 

s£g, Alsodomonya ko'zs6g 4-98 
Angyal Jen<* m. blr. postafeliigye- 

36 Plotenyi-part 2-53 

Antal Mlkl6s papai kamaras, 

Kaptalan-u. 16. 2-19 

Arat6 Zoltan okl. m6rnHk 6s 

epitflmester, 6pit6si vallalkoso, Kia- 

hid-u. 4. 5-02 

Arpad fejedelem 7 szamui 
Vtt6zl T0rzssz6k, Horthy 

Miklos-ter 7. 10 

Astoria kav6h&z 6s 6tterem, 

tul^Kozgoayi Bela, Sznrmay-t6r 6. 

3-25 

Asztalossy Alad6r vitez, m. kir. 

ezredes J Szamovolszky-u. 12. 6-16 
AuslHnder Rdzsl -ffisaer- 6s 

vegyeanagykeresked6s, Kossuth- 

t6r 24. 2-14 

Ant. Orth. Izr. bltk«zs6g,. 

n. Rak6czi Ferenc-ot 28. 1-33 
Az Anker Altal&nos Blzto- 

slt6 r.-t. nngvari vez6riigynSk- 

e6ge. H. Rakoczi Ferenc-iit 2. 3-63 
[, Babos Karoly m. kir. erdfitana- 
ll caos, 8zamovolszky-u. 16. 4-41 Bajoml Mlklds fatermelo, fa 6s 

sz6iinagykeresked6 lakasa, Kar 

zineay-Ti. 7. • 69 

Balds Vllmos dr. mlniszteri 

titkar lakasa, Horthy Mikl6s-ter 7. 

5-25 

Bakos (Leskovlts) Istvan dr. 

ugyv6d, n. Rak6ezi Ferenc-u. 16. 
3-15 
Bakos (Leskovlts) Istvan 

telekkonyvvezetO, Varmegyehaz- 

t6r lit: , 1-97 

Baiogh Sandor dr. kororvos, 

Teleki-u, 5. 1-84 

B&rany Dezstt textilnagykeres- 

kedft, Teleki-n: 2. . .6-53 

Barna B61a eleklrotechnikai 6s 

jradibvallajitta, Szent lstvan-n. 7 

11 

Barta Jentt badogos vizvezet6k- 

szerelo, 0zent Istvan-u. 12. 6-70 
Bartakovlcs Aladar dr. varoai 
tlsztif6fiFy6sz iigyvedi Irodaja, 

11. Rak6ozi Perenc fit 14. 4-30 

Lakdsa, Roskovies-part 18., 4r31 
Bannttfbl Samo varr6gepek szak- 

fizemA, Koasuth-t6r 33. 5-40 

Baur Nandor vit6z, ny. tabor- 

nok, Tisza Istvan-part 5 2. 5?69 
Benedek Arpad dr. kfirltazi 

igazgato-fflorvos lakasa, V&mhaz- 

n. 33: , 5-05 

Behnn Istvan 6p1ilet- 6s rafibator- 

asztaloagyara, 8z6elienyi-t6r 8. 86 
Benedek S&ndor dr. kdrhazi 

f6o>vos 6s a posta bet. biut. int. 

orvosa, Kapos-u. 8. 2-39 

Benedlkt Elemer <j Antennas 

radii, villanyszerel6si vallalata. 

Cibta-kBz 4-74 

B6nyey Zoltdn dr. m. kir. 

figyeszaeg elnSfre. Horthy Mikl6s- 

t6r 4. 5-36 

Bercsenyl MozgdkepUzeml 

k.f.t,, II. Rdk6czi Ferenc-u. 12. 

84 

Bercsenyl na^yszallo, kdve- 

baz 6s etterem, b6r!o Kncsek 

Lajos, 8zeehenyi-t6r l. 2-58 

Berk6 Hermann llszt-, so- 6s 

61elmiszernflgykeresk., Kossuth- 

ter 10. 1-76 

Berman Ml kids dr. orvos, 

fog- 6s szajbetegek szakorvosa. 

Lucskai-u. 6. 3-24 

Bertlcs J6zsel fflazer- 6s vegyes- 

kereskedo, Cikta-kOz . 4-21 

Teleki-u. 2. 12 

Beszkld Blztoslto R6szveny- 

tarsasag, Kossuth-t6r 9. 019, 47 
Blringer Karoly dr. tiszti fo- 

orvos, 8zollC-a. 5. 2-28 

Bird Antal gyarvezet6, Bessenyei- 

b. 8/ 8-18 

Blr6 Zslgmond nemas szasz- 

varosi m. kir. ezredes, Gr6f Tia^a 

Istvaa-part 1. 6-03 

Bloch Benrlk dr. v. k6rhazi 

f6orvos, Araay Janos-u. 48. 4-33 

Bodzay Istvan „SIk6r" tap< 
szerttzemtulajdonosa, 

Koasuth-t6r 12. 3-65 

Bokor Antaln6 «Edison» radid. 

ker6kpar. ir6g6p 6a villamossagi 

cikkek, Bzent Istvan-u. IS. 5-26 Bolygo Sandor gyermekf6nyk6p 
specialista, Kazihozy-u. 7. 4-94 

Boksay Bela End re min, 
titkar, Fjnezioky-u. 7- 6-46 

Botond kereszteny keres- 
kedtfk beszerz6si 6s 6rt6- 
kesitesl sztlvetkezete liszt. 
b6, enkor, fuBzer- 6s gyarmataru. 
valamint szeszesitalok 6s asvany- 
vizek nagybani eladasa, Kossnth- 
t6r 27. ' 58 Brascsajk6 Maria dr. gyermeb 
szakorvos, Roskovics-part 20. 1-70, Brody B61a 6s Fla papirgyari 

lerakat, Bz6chenyi-ter 20. 99 

Br6dy Andras orszaggyfil6si 

b6pviselo, K6pezde-u. 12. 4-36 
Brddy 6s Gottlieb kbnyv- 6s 

papirkereaked es, Szent Istvdn-u. 10. 
1-86 
Bujald Bernatb dr., gimn. 

hittanar, r6m. kat. konviktus 

igazgatoja, 8z6ohenyl-t6rl7. 6-23 
Biichler Xajos rfifos- 6s. divat- 

tirnkereskedC, Sz6chenyi-t6r 3. 

4-79 
Cblra Sandor kanonok, teologia 

tanar, Kaptalaa-n. 19. 57 

Cboma Viktor kanonok, Sz6kes- 

egyhazi par6hH6, Kaptalan-u. 23.. 

5-68 

,,Clkta** r.-t. oipfi- 6s harisnya- 

elarnsitohely, Sznrmay-t6rl. 4-59 
Corradl Kereszt61y m. kir. 

f<Serdom6rnok 5 Hajnal-u. 3. 6-47 
Csarndy Pal nyug kir. terv. 

elnok,: Teleki-u. 15. ; - 6-22 
Csarnovlts Gynla dr. orvos, 

8zobrdnci-u. 13. 6-12 

Cseke (Schef fer) Mlklds gimn. 

tanar, 8z811<S-u. 2. 6-11 

Cselyovszky Istvan fiiszer- , 6s 

esemegekeresk., Bercs6nyi-u. 140. 

4^71 

Csendtfrnyomozd alosztaly, 

Kormanyzfisagl palota 4-50 

Csenddrseg, m. klr. s 

Osztalypaianesnoksag, Horthy 
. M5kl6s-ter 1. ' 42* 87 

Hirado.Brs pareag 1-88 

6kemencei Ors 3-90 

Csomak JenS m. klr. alezredes ' 

Kiahid-n. 4. 4-19 

Csopey Gabor dr. bir. kOa-'. 
. iegyzd. Szobranci-u. 17. 2-10 
Csornl Lajos ffiszerkeresked6, 

Beres6nyi-n. 14. 3-61 

Czmor Gydztf dr. k6rh&zi fd- . 

orvos, Luoskai-u. 21. 6KK) 

Czlporszky Aurel mizeskala- 

csos, Munkacsy M.-u. 61. 5-54 
„Dalma" vegylmflvek, Horanyl 

Istvan Lucskai-u. 5. v " 23 

DankO Imre dr. m. kir. buntetd 

int6zet orvosanak lakasa, Kapta- 
lan-u. 23. ' 05-63 
D61karpatl kdolajfinomitd 

6s kereskedelml r.-t., 

BiadAsi iroda. Munkacsy M.-u. 8. 

Raktara. Dar6ozi-n. 92 

Demeter Zoltan g6pgyara es 

vasbnt6de]e. Kapoa-u, 40 3-58 

Derencs6nyl Mlklrts vit6z, 

az ungi kbzig. birend. kir. tanfel- 

iigyeloje, Dom6alja-ti. 18. 6-33 

Derka Maria 6pit6si aiiyagok, 

tuzifa- 6s 626nkeresk., Csatorna- 

u. 5. 4-93 

Dttlle Attlla m. kir. postafotlszt, 

vn. 6p. oset. vez. lak&sa, OlasB-u. 

Dobrovolszky B61a igazgat<5, 

Cekolnya-u. 10. 6-37 

Drugetfa-t6rl m. klr. all. el. 

n6plskola,Drngeth-t6rll. 5-41 

Dnna Alt. Blztoslto r.-t., 
Ungvar fflfigynBks6ge,. Kapos-u. 12- 
65 

buna Bank r.-t. nngvari fi6kja 
6nk6ntes felszamolas alatt, Telekl- 
n. 6. 6-19 

Eg6szs6ghaz, RockefeUer-u. 1. 
4-64 

Egyesttlt Felsttmagyaror- 

szagl Hltelbank 6s Kassal 

Takar6kp6nztar r.- 1. ungvar 1 

fiokja, Szent Istvan-u. 4. ■ 

18, 1-18, 4-87 

Ebrenrelter Mlkl6sn6 m. kir. 
postatisztviseWnfi, Varalja-u. 98. 540 Uzeneteket is kozyetitenek. Eller M Ik 16s szfips, serine Aruk e- 
resk. uzlete, Cikta passage 91 
Mdhelye, Munkaosy Mihaly-u. 70. 
3-£l 
Elek Endre gyfigyszertara, aes 
*OiangyalhozB, Mnnkacsy Mihaly-u, 1. 
2-44 
Enve csenkege, Nebrebeczky 
Viktornd, Szent Issvan-u. 2. 66 

Ehmuu Erzsebet postatisztvi 
eelond, Szurmay-tdr 11. 6-35 

Elsff Magyar Altalanos 
Blztoslt6 Tarsasag, ffiflgy- 
nb'ks6ge, Kossuth La jos-ter 1. 1-65 

Eperjessy J6zsel dr. ugyvM, 
Teleki-u. 14. 4-23 

Erdelyl Bela .feBfc6muv6sz, raja, 
tanar, Csendes-u. 3. 5-46 

ErdftVelttgyeltisetf, m. klr., 
II. Rakfiusri T.-u. 62. 1-85 

Erdfthlvatal, m. klr., Ungydr, 
fragd-u. 46. 5-16 

fatelepe Zngd-u. 43. 1-57 

Rady&nc, Gy8ngy6si-u. 9. 1-91 
Antaldci farakodd, Levente-u. 11. 
3-97 

Erdtilgazgatosag, m. klr., . 
Kdkdczi-u. 52. 2-38. 3-38 

Erdoigazgatd 1-83 

Fabian Aladar, a Karpntallai 

, Bank r.-t. vezdrigazgatdja, Arany 
JdnoB-u. ii/a. 4-37 

Fekete Bela Tin. arVasz6ki eln.. 
Jenkei-u. 10. 3-94 

Fekete Bezsti ,ra. kir. ay. 
drnagy, Golgota-dt 11. 6-49 

Feldmann Jeno dr. orvos, 
Cikta passage 5-35 

Felsbltereskedelml Iskola, 

varosi, Jdkai-u. 1. . 1-9J 

Felvldekl Mulatd kavehaz 
es cukraszda, Kaziriczy-u. m 
3-10 

Felvldekl epltkezesl anya- 
gok szaktlzlete, Ordddy : Ist- 
vannd mdsz, uement, sz6n, feste- 
kek, pain, vizvezeteki oikkek, ta- 
kardktfizhelyek, parketta, csempe- 
. ard keresked6se, Munkaosy Mihaly- 
n. 12. 4-91 

Fenczlk 1st van dr. omag- 
gyulesi kdpviseld 6s volt miniszter, 
Margitsaiget 2-81 

Fenczlk 1st van dr. {Dn oh no vies 
kulturpalota : » Jdkai-n. 40. 1-52 

Flschbeln Gyala dr., B6haz- 
ti. i7/a. 3-16 

Fodor LaszlO fakereskedfl- Zugo- 
n. »• 3-48 

Fodor Mlklos dr. orvos, Kossntli- 
tdr 13, 1^)2 

Fonclere Altalanos Blzto- 
sfto Intezet fdllgynttksege, 
Szerit lstyan-u. 4. 6-20 

F&glmhazlum lasd Dngvari kat. 

fdginwazjunuial. 
• FcHspanl htvatal, Varme'gyehaza 
• 35 

Ffildbirtokrendezes penz- 

ttgyl lebonyolltasara ala- 

kult sz&vetkezet, Horthy 

Miklds-tdr 7. 6-86 

Ftfldes Karoly dr. m. klr. f fierdfi- 

ni6in6k, Drugeth-u. 13. 1-89 

Fttldes Sandor textil, «rfi hfti 
. rnhazkodas, noi divatkabatok, f6rfi 

bimdak, Szurmay-ter 2. 4-76 

Foldest Bela nyomda edgvezetfl, 

Hajnal-u. 48. 46 

Ftildesl Gynla kdnyvnyomdaja 6s 

konyvk(it6szete,Teleki-u. 7. 3-93 FUrjesz Zoltan g6plakatos-, 

Dardczi-dt 53. 6-34 

FUzessery Jenfi m. klr. hod 

v6d huszaralezredes, 01a6z-u. 7-84 

Gaar Bela kenydrgyar sutouzem, 
Bz6chenyi-t6r 6. 3-68 

J6kai-u.41. 3-79 

Gal Ernd dr. ffi]-, orr-, torok- 6s 
gegebetegs^gek szakorvosa, 
Szent Tstvun-u. 2. 1-80 

Gazdak Blztoslto Sztfvetke- 
zetenek vezerkepvfselete, 
Szent Istvan-u, 7. 1-06 Uftgvdr Gazdas&gl es Falparl r.-t. 

Arauy Janos-u. 4. 4-81 

Gazdasagt Hltellntezet sz«- 
vetkezet k.t.t., Kossuth-t6r 38. 
..'■■■■ ' 4-B8 

,Generall M Trlesztl alt. blzt. 
tarsulat. KarpataJjai vezerllgy- 
nBksGge, Cikta-kca, 1. e. 4-1 1 

Gergelyl Glzella tisztvisulOnO. 

Rak<5czi-a; 11. 2-41 

Gere Imre fOszer-,. csemege- 6s 

henteearu- vSgyeskeresk., Kossutb 

Lajos-t6r 36. 3-27 

Gero" M6r AHatorvos, Pelszabadu- 

lds-a. 47. ■ . 3-77, 

Goldblatt A. nt6da Steinberg 

6raa 6b 6kszei6sz, Szent lstviin- 
*.Ji. . ... 4^-29 

Gombos Istvan polgari iskola 
jgazgato, Roskovica-part 2. 8-18 

Gottlieb DezsO butorkereskedelmi 
k6pviselet gyari lerakat, Mnnkacsy 
Mibaly-u. B. 3-92 

Gottlieb Ferenc benzin-, olaj-, 
aiu6alkatr6szkeresk., Munkacsy . 
Mihaly-u. 2. 4-97 

Gbr. kath. egyhazmegyel 
fohatos&g, piispSki hivatala, 
Kaptalan-a. l. 3-62 

GiSr. kath. egyhazmegyel 
konvlktus, lnternatus, Kap- 
talan-u.. 7, 28 

GiSr. kath. ir]nsag| legeny- 
egylet, Arok-n. 4. 4-69 

GUr. kath. kantortanlt6 
kepzO Int., K6pezde-n 6 4-38 

G»r. kath. kantortanltd- 
kepztt lntezetl lnternatus, 

K6pfeHde-u. 6. 3-00 

Gtfr. kath. leanyllceum es 

tanltontf kepzo Int., Rakdczi- 

n. 27. i 3-02 

Grosz Istvan g6pIakatos 6b anto- 

szerelfl, Kapoa-n. 23. 2-99 

Grnber Hago m. kir. alezredes, 
Fiaczioky-n. 1. ' 1-71 

Grltnberg es Tarsal, faterme!6s, 
Arany Janos-^a. is i_22 

Grttnvald Mdr ffSldbirtokos, 
Bozos 4-08 

Gulyas Janos rum-, Hkof-, vala- 
mint szeszes italok gyara, Kos8Qth- 
terae. 4 -i 8 

GydgynOvenytermeltf es be- 
valtotelep, Guttmann La- 
jos dr., Kishid-u. 6. 2-84 

Gynrlts Gyu7a dr. nngi ktteig. ki- 
rend. vezet8j6nok lakdsa, Hrabar- 
u. 16. 2-61 

Gyflre Dezsd dr. gyermekorvos, 
k6rh4zi foorvos, Kapos-dt 8. 94 Hanka Zsolt vlskl, tfi^jfanagy- 
kereskedfl 6s ktirzetk^pvigelS, 
Szarmay-t6r ii. 3-32 

Fatelepe, 6alagoi-k6rnt 2. 2-36 

Hanzseros Jend dr. orvos. 
Szent Istvan-u. 2. 5-21 

Harajda And r as dr., m. kir. 
Wallatorvos, 01»3z-n. 7, 6-38 

Harajda Janos szalloda 6s ven- 
deglo, Arany Janos-u. 2. 6-79 Fttldmeresl f elUgyeloseg, m. 
klr., Hfistfk-tere 4; 17 F3Y£mhlvatal, m. Klr, 

Tisza Istvdn-n. 40. . Qrdf 
3-09 rnkakeres- 
5-23 FrJedmann Izldor 

kedo,. Nagyhid-u. 12. 

Frledmann S. H. dsvinyolajke- 
resk. 6s autdlavarozds, Fel^zaba- 
dalas-n. l.. 1-31 

FrVhllnger Salamonne tusif a-. 
sz6n-6s kokszkeresk., Vasnt-n. 14. 

Fondanlcs Cyrlll ffiszer-, cse- 
nxege- 6s vegyeskeresked^se, Rako- 
cri-tt/ 87. 3<j 

Futora-kirendelts6g veaetdje, 
Roskoyitfl-part 4. ' - 

RaktArhaEa: Va3W-n. Hackel Sandor dr. t»rt6nyaz6kl 
orvosszak6rto, 8zobranc-u. 8. 3 

Hajdu Sandor dohdnyams 6s pa- 
piTkeresliedfi, Kossath-t6rl3. .3-12 Hajto Gyula mftkert6sE, virdg 
dzles, Kaz'nezy-n. 6. 6-07 

Lakasa, Dobranszky-n. 40. 6-06 

Haky Dzsabyr tOrfik iukrisada, 
Kazinozy-u, 8i 5-37 

Halasz Sandor unr&ai&^gydgy- 
szertar, Drngeth-t6r 31. . 5-71 

Bamos Bela dr. figyy6d, Kishid- 

u. 7. 2-70 

Bamos Lajos okl. m6rntJk, Ber- 

os6nyi-n. 11. 2-25 

flangya arnraktar may. teber- 

raktaidban 1^55 

Bangya Fogyaaztasl szttvet- 

kezet, 

IRadvano, Fd-n. 41. I-96 

Bangya Iparl r.-t. bnsuzeiae, 
Kflzvagohjd 6-74 Harajda LaszIA ffiszerbereskedd, 

Mnnkacsy Mibily-n. 78. 60 

Harsanyl Mlhaly dobanyelaru- 

sit6, Sznrmay-t6r g p . 6-29 

Hatarvldekl rendor- 

kapltanysag, m. klr., 

Vezetdje 4.53 

Ugyetetes 4-60 

flanber Istvan Hangya c6gvezetd, 

Tompa Mihaly-n. 14. 6-05 

Hauszmann Andor r.-t. igaz- 

gatd.II.RakdcziFerenc-fit 2. 2-12 

BavasMdr dr. orvos, Fencik-t6r6. 

3-01 

Hlkd LaszlO konyv-, zenemn- 6s 

papii-kereskedd. Szent Istvan-n. 

8-35 

Blrschfeld Tlborne nemes, 

konyv-, papir- 6s irdazerkereske- 

d6s, Cikta^kOz 3.44 

Bolfmann Dezstf dr. fogoiros, 

Szent Istvdn-a. 3. I-32 

Bomicskd Vladimir dr. 

orszdggy. k6pv., fogorvos, Megve- 

hazt6re. 3.74 

Lakdsa, Sz61B-a. 11. 3-06 

Bomonnay Zoltan kir. tfirvsz 

tanicseinflk. Mdtyds kir.-a. 1. 4-85 

.Honhelszer Aladarne vasnti 
ffifel. ossvegye, Major-k«z 1. 6-31 
Horanyl Odtfn mav. fdtiszt, 

Poprad-u. 1. q_ 3 2 

Horvath Ferenc m. kir. flrnapy, 

Dombalja-u. s. 6-78 

Brabar JLaszl6 m6rnCk, KdrpAfi 

Villamosnidvek vez6rigazgatdja, 

8z6lo-n. 18. 4-77 

Busznay Gyttrgy vizvezet6ki 

csatomazasi vallalat, Cikta-kbz 

6-72 
Idegenlorgalml hlvatal, vit 

rosi, 8zurmay-i6r 6. I-93 

Ignaczy Endre polg. isk. 

gavd, Dombalja-n. 18. 1-64 

IJJasz Gyulane liszt-, tenu6ny-, 

idszer-, gyapotarn-, kOolaj- 6s ter- 

m6kei 6s szappannagykeresked6se, 

6z6cbenyi-t6r 9. 6-76 

Hies Mlkl6s vjzTezet6k-,osatorna- 

szere!6, Sz6chenyi-t6r 27. 1-10 

llnfczky Sandor nagypr6posi;, 
Kdrpdtaljai terfilet ffltanacsadd 
lakdsa, KaptaJan-n. 19. 71 

Inknllnecz Mlhaly k6ra6ny- 
seprdmeeter lakasa, Arany Jdnos- 
ft. 26. 3_4j 

Iparleltlgyeltfseg, kerUletl, 
m. klr-, kormdnyz6i biztoBi pa- 
lota II. em. 237. , ,32 

Iparostanonclskola (szaklri- 
nyaj, Jdkai-n. l. j^)8 

IvaoskoTlos Elek m'. kir. 
drnagy, Gr. Tisza I.-parf 1. 5-33 Jaross Gynla vrm. tb. ffijegyzo, 

f51ev6]taros a Dajboc-n. 17. 6-54 

Jndlcsak Bela es Tarsa bo- 

torarnhaz,Kossnth-t6r 10. 4-32 

Jnhasz Eva gyiim81csfeIdo]goz6- 
ilzem, Vasut-n. 4. 6-48 

Jnhasz lstvan m. kir. p6nzfigy- 

ori feltigyelfi, Szamovolszky-u. 28. 

3-54 

Kacsnrek Istvan f6nykep6szeti 

mQterrae 6a fotocikkek eladasa. 

Mnnkacsy Mihaly-n. 14. 3-72 

Kahan Dezsd kereskedelmi iigy- 
ndks6g 6s biaomanyossag, Mnnka- 
csy Mihaly-a. 8. Q.Q2 

Kallszky JAzsef m. kir. posta 
6. ell., Ceholnya 1. 6-15 

Kalocsal Aladar vas- 6a haztar- 
tasbeli cikkek keresked6s, Koasuth- 
t6r 32. 5.07 

Kalman B61a, az Elsd Magy. Alt. 
Bizt. Tars, uugvari tisztv., Hajnal- 
u 4. 2.03 

Kj&llay Lajos lfiszer- 6b vesrves- 
keresfeedd, Arany Janos-n. 4. 6-01 

Kallay IHlhAIy egyenrnha- 6s 

polgariruha Ezalh'td, Roskovfos-n. 1. 

4-84 

Kalmar Barnane nyug. postake- 
zeldnd,Gr6f Tisza Istvdn-n. 18.2-43 

Kalmar Marian ny. azamv. 
igazgatd, K6pezde-n. 6. 2-67 

Karcsayal kttrjegyzfiseg, 
Karosava kozs6g 8-17 

Karcznb Szllard, , a Gaaddk 
Biztositd Sz3vetk. vez6rk6pv. ffl- 
ndke, Kdptalan-n. 4. 4-83 

Kfirpataljai Allattenyeszttfk 
Eriekeslto* Szlfvetltezete, 
Horthy Mikl6s-t6r 7. , 3-96 

K&rpataljal Bank r.-t., 

Koesuth-t6r 9. 47, 19 

T6gla- 6s oser6pgyar, Nagygalagd 
4-43 
Karpataljal fabeszerz& es 
ertekesltd szttvetk. k.l.t., 
Telekl-n. 8. 2-07 00 
O: Izs6 Geza ffiszei^ 6s gyarmat&ru 
nagykereskedd, Sedcbenyi t6r 7. 
2-11 

Jahlmeez Istvan hentes 6 s m6- 
szaros, Felszabadulas-u. 8. 4-68 

Jaczlk Kl&ra postatisztviseldnO: 
Arany Jdnos-n. 9. 97 

Jaczkovits Janos dr. Bgyvdd, 
Ung vdnnegye 6s Ungvar thj. varos 
tb. fOfigydsze, hoav6dadgi v6dfi. 
DngvaTmegyel Vii6zi sa6k Ugy^ sze. 
Magy. tfizharcos szoV. yezerflasztje. 
HONSz nngvdri 6s nngvari Jarisi 
csoport elndke, Szent Istvan-u. 2. 

, 70 

Jakobovlts Emanuel gydgy- 
szertara a aMegviltdhozj, Rakriozi- 
n. 4. 1^68 

Janosl Dezsd, a Mateosz 
Iroda vezetdje, Kossuth- 
t6y22. 4-04 

Jantsch J6zsefn6 »zv. posta 
s. tisztnd, Bercsdnyl-n. 24. 3-98 

Jarasblroaag, klr.,CsnbaJstrdn- 
" K 1-44 . 6. Karpataljal Bangya 8xftveU 
kezet kozpontl Irodaja, 

Horthy Mi kldE-t6r 7. IV. e. 3-30 
42. 6z. Mavtelepi fidkja, AUomaB- 
n - i- 3-67 

69. sz. fidkja, Sz6chenyi-t6r 23. 41 

Karpataljal Meztigazdasagl 
Kamara, Kormanyzosdgi palota 
4-99 
Karpataljal terulet kor- 
manyzol blztosanak hiva- 
tala, Horthy Miklds-t6r • 1-1 7 
Kbzpontja 1-25, 1-26 

Kormdnyzdl biztos titkdrsaga, 
Szarvas Zoltdn dr. tb. szolgabird 1 
Tarr Ldszld dr. tb. szolgabird 13 
liniczky Bind or dr. tetanies add, 
nagyprdpost 7 

Haldsz G6aa dr. miniszteri tand- 
csos, a kdzigazgataei osztdly veze- 
tflje 5 

Marina Gyula dr. miniszteri tana- 
csos, a tandgyi osztaly vezetoje 
8 
Micsdk Mdrton dr. tanfigyi fdtand- 
csos g 

Mdg6csy-Dietz Bdndor dr. if J., a 
kdzgaadasdgi bsztdly vezetdje [ 4 

Karpataljal Tndomanyos 
TarsasAg, Umgeth-t6r 21. 5-34.: 
Nyomdaja 6s kdnyvkb't6szete, Hon- 
V6d-n. 13. 1-01 

Karpatl Blrado Sajtdvallalat 
kft. polltikainapilap szerkesBt8s6ge 
6b kiaddhiv., Kishid-u. 4. 2-22 

Karpatl Magyar fllrlap szer- 
kesztdsdge, Kovdta Miklds szer- 
kesztd, Munkiosy Mihdly-u. 67. 

Karpatl SOttfk termeltf es 
ertekesitd sztf v. kI4Mnnkdcsy 
Mthaly-a. 42. 4-22 

Karpatl vlllamosmff vek r.-t., 

Ungvdrott. KCzponti iroda, Megye- 
haz-u. 2. 2-34, 3-34 

Villanytelep 75, 4.95 

Karpatla szalloda, tnlojd. 
Klein 2oltan, Mnnkdcsy Mihily- 
n. 79. 1-66 

KaposvaryAntal dr. kir. jaraa- 
birdFag elnfike, Szamovolszky-u. 14. 541 a 

O: 

X. 
X 
O: 

N 
Ul 

z 

o ■ Unovdr Ante n nSiit ne ff el eitse el KassaJftzsel MargitaBigetiboroefi 

tulajdonoga, Honv6d-u. 21. 77 

Kaschl Gusztav Boscn-k6p- 

vlselet es autdjavltd milhely- 

tulajdenoa, Mnnkacsy Mihaly-n. 2. 

2-55 

Katonal eptlletek es hatd- 

sagok : 

DandftTpararicsnokBag, Ssamo- 
volazky-u. 19. 3-85 

Pomonyai-ftti lakt. tlgy. tiazt 2-9 1 
tflelmezeai fi<5kTaktar 40 

Qer6nyi raktsir 2-90 

Gk. alakulat psag, DomonyaMti 
laktanya 5-1 & 

Gh. psag, Prngeth-liti laktanya 72 
' Gyalogeagi laktanya, B™?!^!- 
4-26» 38 
Jarasi es Ungear thj. varos levente 
prsag, Bzamovolsaky-u. 19. 2-23 
Kieg6szito' kirendelts6g, Horthy 
Miklo6-ter, KormanyzoBagi pal ** 

M. kir. honv6d allomasparaneanok 
elg, Szamovolszky-u. 19. 96 

Legvedelmi tiizreralakujat 6-68 
. RepttI6t£r 2 

Repfllftteri idCjelafl allomas 5-49 
Repul6t6ri tiszti 6tke2de, Caana 
Istvau-u. 14. 4-52 

Ttlzerlaktanya 2-92 

Ka1z Jen 6 dr. gyak. orvos 

Kossnth-t6r 14. 1-1W 

Keletl Jen©" dr. v. b*bakepezdei 
tanarseged, Csatorna-n. 7. 2-09 
„Keramlka" Iparf 6s Keres- 
kedelml Vallalat 6pitke- 
B eai anvasrkereskedSs 6s kalyha- 
fizem, AifSldy Karoly mernBk, 
Mnnkacsy Mihaly-u. 10. 5-59 
Kerekes Ferenc dr. korhazi 
fflorvos belgy6gyasz-szakorvoa, Var- 
alja-u. 10. 8J 

Kerekes Istvfin dr. orvoa, eg6az- 
s6gflgyi fBtanacaos, Sz6chenyi- 
ter 20. 5-15 

Kereskedeiml kttzeplskola 
tanari szobajn, Firezak-u. 1/3. 

., 6-74r 

Kereskedok Tarsulata, 

Gr6nium, Te/leki-u: 5. 1-99 

Keresztenysajto lap- fa 
kbnyvterlesztovallalat, 
Kalnja Sandor, Kazinczy-n. 6. 

Keszler David ffildbirtokos. 6r- 

darma 14. 3-99/a 

Klraly Istvan giir. kath. korhaBi 

lelkesz, Drngeth-ter 25. 59 

Kiss Artur ffiszerkereskedfl, ■ 

Ko6KUth-ter 33. 6-08 

Kiss Janos Jeno" Tnrul azalI6 &n 

vendeglos, Zngo-u. 2. 3-26 

Kiss Jdzsel ianagykeresked.5, ■ 

Poprad-u. 2. 5-47 

Kiss' Laszldne egyenrnhazati 

cikkek,Ki6hid-n. 1. 2-37 

Klein Ignfic divataru iizlet, tul. 
■ Junger Ignac, Szeat Iyvan-n.. 3^ 

Klein Jdzsel dr. orvos. Kossuth- 
t6r B. 55 

Klelnberger Imre dr. bel- 
gyogyasz-azakorvoa, Kishid-u. 8 

Kllnger Jakabgabonakereskedfl, 

Mnnkacsy Mihaly-u 21. 5-50 

Kocsls Janos, a Putura kirendelt- 

sfegvezetfllakaBa.Jokai-u, 19. 5-27 

Koczan Gas par dr. miniazteri 
oszt. tan., Hrabar Igor-u. 18. 1-81 

Komlathy Oszkar vit6z, m. kir. 
alezredes, V&mhaz-a. IS. 5-72 

Koncz Gvnla okl. m6rnt>k, £pit- 
hez6sl villalkozd, Kossnth Lajos- 
n. 10. 3-29 

KontratoTlos Iren gflr. kath. 
ioeaperea. ny. riiin* tanaosoa, 
6rdarma 3-99/b 

Koren Emll evang. telk^sz, 
; Dombalja-n. 19. 5-38 

K6rhazat lasd allamik6rliaiB alatt. 

Korona-aa<yszall6, b6rlC 
RacEka Endre, Baent lstvan-n. 13. 
1-90 

Korpassy B6la dr. egyetemi m. 
tandr, m. kir. allami k6rha«i fO- 
orvos, Kapos-u. 29. 5-03 

542 Kossey Teodor kanonnk, egy- 
kazmegyei fOtanfeliigyelft, Kapta- 
lan-n 23 88 

Kovacs Istvan radio- ^s elektro- 
teknikai vallalat, Rak6ozi-u. 8. 

6-83 

Eovacs Dezsft es Miklos 
divatdrnkereskedok, Sznrmay-t6r 3. 
3-43 

Kovaci es Rosenberg szatlit&^i 
vftllalat, Mnnkacsy Mih&ly-n. 17 83 Kovaci Gyula szaUitisi vallalali. 
J6kai-n. 5 93 

Kozar Ferenc tliaifa-, £pitkez6si 
anyagok nagykereaked^se, BK6n-, 
retorta sss6n-, cement- es apritott 
tUzifakereskedese, Bercsgnyi-u. 12. 
6-21 
Kozar Lajos es Ha sodi-ony-, 
lakatoa-. le.raez-, takavGktuahely- 
6a szeggyar, M^unkieey Mikily- 
n 25. 2-21 

Korjegyzfiseg, Undaroc 2-98 
Kitszttrtt Karoly fOszolgabiri 

lakasa, S76clienyi-t6r 5. 74 

Kttzellatasl I elugyelose* 9 
m. kir. Kormanyz6sagi palota 
3-87 
Kifzpontt ant6iizem, tnl. Men- 
calk Istvan traktor-, ant_6-, gep-, 
viltany-, magnes apcamiOatorok 
javitasa. Szamovolseky-n. 11. 5-65 
Krafeslk Odttn Mezftga^d. Kama- 
rai titkar, Varmegyehaaa 6. 6-71 
Krlestalnssy Hrabar Endre 
dr. m. kir. csendflrezredes lakasa, 
8zamovolsaky-n. 5-13 

Knn Lajos dr.m. kir. tiaztiorvos, 
egyet. m.-tanar, Cseli-n. 4. 3-53 
Kuthy Lajos dr. mav.h.b. j 

orvoa, Mnnkacay Mjhaly-n. 77.2-08 
Laczko Bela dr. kir. k»z.iegyz6. 
a nemet, pzlovak- 6s cseb nyelv 
lutes tolmacsa, Kiahid-u.6. 5-52 
Lam Elemer kfl- 6s bftnyv- 
nyriTiida mfiinttzete. doboz- 6s 
papirarngyar, J6kai-n. 11. 79 

Laszlo Bela gyogys^eriara a 
Magyar Koron&hoz,' Koaauth-ter 13 
3-45 
Laszlo Mlksa fiveg-ea porcellan- 
kereBkedO. Arany Janos a. 6. 2-33 
I^anna epltkezesl r.-t., Gala- 
gdi ktiziit e. 5-78 

Lenart Matyas vitez, faterraelS 
^piilet-, mil- 6a tiizifakereskedO, 
Szbbrancai-u. 77. 2-65 

Lendval^AIadar aKorzfi. gyogy- 
szertars Nagyhid-n. 9. 1-75 

Lendval Vilmos dr. gyak orvoa, 
Rzui^sz es nflgy6gyasz, Baent 
Istvan-n. 9. 2-49 

Lenchtag Pal f Cldbirtokos.Poprad- 
u 4 3-52 

Leach tag Gynlane »zv. 

maganzd, Kapos-u. 1. 3-23 

IJszaner tlbor dr., Ktghid 

u. 7. O2-70 

Wcfitenstein Zslgmond m. kir. 

poRtafStlsat.Palmai Ttka-u.10. 2-59 

Llebermann Jen« deligyumKIcs- 

es cnkorkakereskedS, Cikta-kBz Magyar-Orosz Fatermelok 
Fakereskedelml es Gazda- 
sagl Szoyetkezete, Szent 

Istvan-n. 4. . 3-66 

MagyarorszagS VacuamOlaj 
Uzemek, a m. kir. kinc;tar 
haaznalataban es a Bcke.ll Koolaj 
r.-t. kozios asvanyolaj'telep, Da- 
roczy-iit 026 

Magyar Vttr8skereszt Egylet 
Ungvari fiokja, 8z6I10-u. 16. 

O4-10 

Magyar Teberantdfirvaro- 

ziik Orszagos Kttzpontl 

Szovetkezetekasaai ktfrzet- 

. vezetds6ge f Horthy M.-ter 7. 6-64 

Major Istvan vaskereskedese, 

Kossuth-Wr 11. 3-83 

Makaasz Gvula aut6javit6 ozem 
Szamovolszky-u. 4. 3-39 

Mallnlcs Ernd ram- 6s likflr- . 

gyara, Szeihenvi-ter 2. 4-96 

Mandlcs J6zsel dr. kir. ttjrveny 
szeki tanaoselnb"k. Bzamorolazky- 
u. 3-70 

Marina Gyala dr. miniseten ta 
ndcaoa. ttepezde-u. 8/a. 4-39 Marosl gydgyszertar <Az arany 

oroszlanhoz», Kishid-n 4. 3-42 
Mardthy Emll nv. miniszteri 
tanaoaos fBarosfaa muszakl igae- 
gatoja, Varm«gyekaz-t6T «. 4-46 

.Mateosz" Szallltmanyozasl 
Iroda. Ungvar, Kosauth-t§r 22. 
O4-04 

Mate Janos SpitSmester, mely ea 
magae epittsi .vallalkoao, Palmai 
Ilka-u. 1. 4-63 

Medrlcky Milan all. polgari 
iakolaitan4r,Finc3icky-n.l4. 2-03 Megay L.aszl6 dr. Ungvar thj 
varos polgarmeater lakisa, Magos- 
n. 6. 1-13 

Mehes Zoltan nvekl okl. mernBk 
Kpit^sveaetflsege, Rep1lld-ter 3-88 

Melnl Gyula kav6behozatall 
r.-t., Nagyliid-u. VI 3-71 

Mencslk Imre szucb, Bb'rliaz- 
u. 7. 6-13 

Mencslk J6zsel esemege- 6s 
fiiszerkeresked6s, Kazineey-n. 10. 
1-50 

„Mentor<* Magyar Keres- 
kedelml r.-t. tiizifanagykeres- 
kedes, Mnnkacsy M.-n. 37. 5-45 

Mentdk, Honved-u. 7. 14 

MeskA Arlsztld dr. m, kir. rend- 
firtanacaoa, Csuha Istvan-n. 1. 

1-77 

Meztfgazdasagl Termeltfk 
EgyesUlet Sztfvetkezete, 
min taz O.K.H. tagja ..Metesz" ung- 
vari bevaaarl* telepe, vezetfi Gyuk 
J(5zsef. Vasut-n. 4. 3-57 

Mih6k Janos kttnyvkoteszet, 
' kOnyv- 6s papirkereakede9, Rak6cz!- 
n 18. ■ . 1-16 Nemzetl Muttkakttzpont 
Szervezete, Kazincay-ii. 10. . 

Nevlckel kdrjegyztfs^g . . 

N^vieke kozseg . . 85 

Novy Ferdinand dr. gazdasagi 

felfigyelfi, Bzent Istvan-n. 3. 1-78 

Nyllas Vlnce cementipartelepe 
epitkez^ai es tnzelCanyag-nagyke- 
reskcdeae, Kapos-u. 61. 2-86 

Ober Odttn fiiszer-, esemege- is 
vegyeskereBk., Baechenyi-ter 1*. 
4«^7 

Okemencel. erdttblvatali 
gondnoksag, m. kir. 51 

01c8v6 ry Gynlane «zv. temet 
kezefii 6s halottazallitasi vallalata 
6s lakasa, Kapos-u. 18. li-73 

Onczay Gyala legoltaluii titkar, 
Qr6t Tisaa 1st van-part 18. 4-86 

Orsds Jen** dr. egyetemi m. tanar, 
k6rhaai to<>rvos,Fincaicky Mihily- 
u. 14. 53 

Ors6s JenOne fogorvos, 
Finczicky-u. 14. 2-85 

prszagos BUntetti Intezet, 
Szaniovolazky-ri*. 10/a. 2** 18 

Qrszagos Kttzegeszsegttgyi 

Intezet, Horthy MikI6s-t6r 5-53 

Orszagos Ktfzpontl Bltel- 

szBvetkezet karpataljai k6pvi- 
aeICs6ge, vezatd Sorgo MikI6s oaa- 
talyigazgato, 8znrmay-t6r 13. 4^)3 

Orszagos Szttvetkezetl K»z- 
pont, (elSBamolas alatt, Baormay- 
Sr-is! 1-21 

Orszagos Tarsadalomblzto- 

slt6 Intezet ungvari fifikja^ 
Varalja-u. 1-60 

Ortntay Janos ttizo!t6f5parahcs- 
nok, m. tflzred6BzetL felUgyalO 
Palmai Ilka-u. 6. 4-80. „LltnrgIa" kflnyv-, papir-* kegy- 
targy-, haziiparkeresk., Kazinczy- 
n. 10. 5-73 

Lnkacs Geza dr. ugyv6d, Sz6- 
ohenyi-t6r 15. 2-75 

Imx Adorjjan m. kir. iparfol- 

. flgyelO, Szobrane-u. 14. 6-56 

Lux Ern« Felsfimagyarorszagi 
Hitelbank igazgatija, Arany Janos- 
n. 11/a. 3-14 

Magocsy Dletz Sandor dr. 
osztdlyvezet6 lakasa, Palmai Ilka- 
u. 4. ' . , 2-48 

Magyar Elet Partja npg. vi 
szervezete, ktfzp. titkar 
sag, Rakfiazi-a. 8. 2-17 

Magyar Elet ungvari Kore, 
Rak6ezi-u. 8. 6 

Magyar Kaszln6. Nagyhid-n. 

4-34 

Magyar Mezogazdak Sz»t. 
Klrendeltsege, Kossuth-t6r 1. 
2-80 

Magyar Neinzetl Bank Hok- 
lutezetees etfnttkhelyet- 
tese, HOsCk-tere 6. 2-77 

Magyar Nemzetl Bank 116k- 
Intezetenek IfinOke, Hfisok- 

I tere 6. 1-04 Milder Ignae muszer68B 6s 

villanyszerelO, Bzent l6tvan-u. 3. 
2-42 
Mlnajl k»rjegyz«seg, Felsza- 

badulfis-u. 121. 1-27 

Mlraveslk-kOnyvnyomda, 

kiinyvk8t6szet 6s kttnyvkiad6- 

vallalat. Rakdozi-u. 7. 2-66 

Mlsley Lajos ffiszerkereskedd, 

Kisbid-n. 7. 6-09 

Molnar istvan illatszertaroa, 

Bzent latvan-u. 2. 2-74 

Molnar Istvan fiveg'6s porcelan 

kereskedo, Kishid-n. 5. . 1-43 
Molnar Laszl6 vit6z, m. kir. 

ezredes, Szent Istvan-u. 2. 5-61 Molnar Sandor bankigazgato, 
Bzobranc-u. 7. 6-30 

More Geza dr. flgyv6d, Bzent 
Istvan-u. 10. 1-47 

Moskovlts Albert dr. orvos, 
logorvos, Burrnay-t6r 3. 1-20 

Mnlacs Ferencne <tpetr61eum- 

.. nagykereakedfi. Autotaxi villalat, 
Plot6nyi-part 2. 4-82 

Munkacs egybazmegyel 
alapkezeloseg, Kepezde-u. 8. 
3-37 
Nedeczky Karoly bankigaagatfi 

, Vamhaz-a. fiO. 22 Ortntay Jentt gKr. katk. ffieape* 
res, kepviselO, Finczicky-u. 11.45 

Ordarmal ktfrjegyzoseg, Or- 

darma 1-24 

Osterelcher Aladar dr. bel- 

gy6gyasz 6s gyermekorvos, Ros- 

kovius-n. 2. 02-06 

Osterelcber LIpAt es Fla bor- 
nagykereskedSk, rum- 6s iikfir- 
gyar, RoskovicsrU 2. 2-06 

Padar Ferenc Vacuum olajbiHO- 
manyos, petrolenm nagykereskedO, 
mfiszaki cikk keresked8, 8z6chenyi- 
ter 29. 6-51 

Pallay Gynla fiiszer-, esemege- 6s 
vsgyeskereskedfi, Vaimegyehaz- 
ter 16. . 4-06 

Pally Sandor m. kir. oBeudfir- 
firnagy, Csuha Istvan-u. 10. 3-40 

Pal6czl Horvath Aladar pol- 
garmester h., Sri516-u. 22. 67 

Papirnyik Jdzsel ffiszerkereB- 
ked6. DarJei-u. 188. 1-39 

PenzUgytgazgatdsag, m. hlr., 
Bzamovolsiky-Q. 5. 98 

PenzUgy6rI szakasz, m, kir., 
Bzamovolszky-n. 18. , 3-75 

Peltsarszky Imre dr.ny. pol- 
garmeater, Sz6cheuyi-t6r 28. 60 

Petky J6zsef liiszer-, esemege- 6 a 
vegyeskeresk., Drugeth-t6r 19. 

5-62 

Petreezky Peter dr. v. k6rhaai 
fflorvos, saulesz-nogybgyasp. saak- 
oryos, J6kai-part 11. 5-14 

Plllsy Istvan m. kir. ^magy, 
Bzamovolszky-u. 12. . 6K)2 

Platthy Arpad rep. sziiaadoF, 
Usuha Istvant-u. 10. 5-58 

pogany Janos ipari 6s mezfigaz- 
daaagi g6pek es azerszamok, n6- 
v6nyv6delmi azerek, eaakok, pony- 
vak, pokrieok 6a kOtelek, allati 6s 
nfivenyi tapszerek, vetomagvak, ter- 
m6nyek, fa- 6s azSnkereskelfia, 
kereakedelmi 6s k(izvetlt6si iroda, 
bizomanyi iizlet. Munkacay M.- 
u. 26. 6-52 

Pollcky-Rleker r.-t. cip6iiElet, 
Bzent Istvan-u. 1. 1-28 Podkarpatsklj Bank A.T., 
Kossuth-t6r 9. 019. 47 

Pollacsek vflmos dr. gyer- 
mekorvos, 8z6chenyi-t6r 15. 1-67 

Poroszlay Jen« t6ti m. kir. 
| alezredes, Olasz-u. 7. 1-53 mlnden eite fgldelnl. T1SZMT1 MAWAR BflHK R.-T. TJngvdr Ungvdr, Szurmay- ter 5. Tel : *'?°*<n 4-01 Postahlvatalok, m. 


klr.* 


1. sa. Posta-u. 
Caomagleadasi oszfcaly 


5-93 


F6nBk 


5-97 


FonBki iroda 


5-91 


Ffinfikhelyettes 


5-83 


F6p6nztar 


1-46 Felv6teli 6s k6zbeslt6al oszt. vest. 

5-95 
G6p6sz 5-70 

Hazmeater 5-89 

Hibabejelenttf, vbnalfelfigyelet 
Hughes 5-88 

Kabe'lrendezfl 5-70 

Portas 5-96 

Poata szallit6 telep, Bercs6nyl- 
u.98, 48 

Radioosztaly 5-92 

Rovatolaa 6-93 

Tavir6- 6s tavbeBB6W-osataIyveBetd 

1-62 
TavUda 5-98 

Tavbesz6l6rendez6 1-61 

Napl6z6 5-99 

Tavirat, ajanlott felvetel 5-76 
Vamosztaly 5-94 

Vend6gazoba l-35» 1-36 

. Vonalfelvigyaz6k 5-450 

Postahivatal, m. kir., 2. Vasut-n. 

1-45 X. tipitgsi osatalya 5-82 

Vonalmeater 4-56 

Epit6si anyagraktar, Munkacs 

20-54 
Vlir. ^pit6si osztalya 5-80 

Mfiazbr'Ssz muhely 4-90 

Vonalmeater 5-77 

Epit6si anyagraktar 4-70 

Prenaz Elemtir dr. tigyvdd, 
Bzfinu Iatvan u 4 5H 

M Provldentta« blztoslto r.-t„ 
nngvari HiugynSkaGge, Sz6chenyi- 
t6r 6. 6-67 

Puha Sandor mo.3zer6az. irog6p 
javitomuhely, 8zamovolszky-u. 1, 
2-8 

Racaka End re „Korona"-szall6 
b6rlflje lakasa. Kiehid-u. 9. 6-39 

RakOCzl azalld, tnlaj. Herda 
Janoa, Rak6czi-n. 18. 6~69 

Radl6 Mozgo, Drngeth-t6r SI. 
2-71 

Ranch Karoly dr. figyv6d, vm. 
t. ffiligy6sz, Szobranci-n. i. 1-72 

Relnlcz Laazlo dr. aelitesa, u6- 
gyogyasz, szakorvos, Dombalja- 
a 8*- 3-81 

Relnitz Menyhert dr. orvos, 
Munkaoay M.-u. a. 6-80 

Relamann Emanuel izr. az. e. 

titkara, sirkftraktaros, 86haa-n. 7. 

1-37 

Rendorkapltanyaag, hatar- 
vldekl, Kormanyz6aagi 6pfilet 
Veeetfije 4-61 

tjgyeletes 4-60 

Rendbrkapltanyaag, in. klr., 
Szamovolazky-a. 5. 
Vezetoje 2-36 

Hizik6zpont 2-29. 2-30 

Crszoba, mdv. allomas 2-20 

Rhelnlander Emll m. kir. 
poatahivatali igazgatd, Mv. veaetfi 
lakaaa", Postapalota 5-60 

RtChter Kalman nOlfodraaz- 
szalon, Clkta-kSe 2-68 

Rohn Severin nyng. gyarigaz- 
gal6, Szflto-n. 16. 4-2O 

Rolkovlta Belane nyng. vm. 
£6tiszt o'avegye, Berc66nyi-n. 7. 

4-17 
Rojkovlts Laazlo rfizolt6 helyet- 
tea paranesnok,. Galag6i-krt 7. 

2-79 

Rolya Janoa ipitesi vallalkoz6, 

beionaru kidolgoadtelep, 6piikez6s 

anyagok elaruslW, irfzifa-, sz6n-6s 

kokszkoresk., Hajnal-u. 69. 8-56 RomankA Janoa vas-. azerszam- 

kereaked6s, Kishid-n. 9. 1-95 

R6nay Akoa m. kir. posta- 

feliigyelo, Dajb<5c-u. w. 2-54 

Rosenbaom David ir6g6pjavit6 

muhelye, Rak6czi-u. 13. 3-49 
Rosenberg David Flal szBvet- 

arunagykereskedfly Szent Istvan- 

u. 10. 1-48 

Roaenfeld Morie dr. iigyv6d, 

Nagyhid^u. 4-35 

Roth es Schwarcz ffiszer-, 

gyaimat- 6s rHvidani uagykereak. 

8z6chenyi-t6r 6. 5-10 

Rozgonyl Bela mm- 6b Hkflr- 

gyar, Kossuth Lajos-t6r 44. 2-31 
Rozgonyl Belane bntor- 6a 

IakBerendez6sl iizlet, Szurmay- 

*6r 6. 3-31 

Rozmos Janoa vend6gl5a, M61y- 

11. 1. 5-22 

R6zsa Gynla dr. orvoa, J6kai- 

part 2. 2-94 

Royal*' cnkorka es csoko- 

ladegyar, fizem: Drngelh-u. 83. 

4-53 

Rabin Jdnaa rum- is likfirgyai, 

"bor- 6s asvanyviznagykeresked6s. 

Kossuth Laj03-t6r 12. 4-65 

Radall Gyula furndigyaroa. Zng6 

n. 31. 2-51 

Rajak Andor allamp^nztarj td- 

tanacaos, Bercs6nyi-n. 8. 3-17 
Ruasay Gabor dr. ' tisztifGorvos, 

Qalag6-kvt 42. " 1-87 

Ruszka Zslgmond ref. lelk^sz, 

Varmegyehaa-ter 5. 2-95 

Raazkoje Szlovo napilap szer- 
keaztfls^ge 6a biadfi vail. '3-05 Gyfirgy m. kir. ker. 

felxigyel6 ) Poprad-n. 16. 5-42 
Salczer Pal magantisztviEelft. 

KayoB-u. 52- 2-82 

Sandor ^stvan m. kir. ezredes, 

Berozik ATpad-u. 7. 2-89 

Schabllk Gnsztav m. kir poata 

m. tlH. gyakornok. Gyar-n. 21. 

4^27 
Schachter Adolf es fla fa 

termelfl 6a fakereakedfl, Kapos- 

n. 2«/28 - 3-46 

Schlammadlnger Jozsel dr. Sknltety Laszld dr. varosi 
tanacsnok. Felsaabadnlia-u.lSO. 29 

Somogyl iUibaly dr. orvoa, 
Kapoa-u. 4. 3-33 

Spak Ivan, flrazaggyiihSsJ k6pvi. 
selo, Kazinozy-u. 10. ' 3-78 

Speck Teatvere'k azillitmanyo- 
zasi iroda, fa- . 6s ez6nkeresked0k. 
8z6cbenyi-t6f 35. 3-20 

Spenlk Andraa nyersbfir- 6a 
nyersterm6nykereaked6se, Mun- 
kacsy M.-n. 34. 1-51 

Spiegel Ignac fakereaked6se,' 
Daioci r u. 86. 2-24 

Strebely Geza m. kir. alezredes, 
Varmegyehaz-t6r 10. 2-60 

Stelner Perencbizomanyoa.olaj- 
6s mQ'szaki cikkekkeresked6se, 
Kosauth-t6r 10. 64 

Lakasa, Olaaz-n. 7. . 4-92 

Stern M. p<Stkav6gyar, 66haz-Ti. 13. 
1-49 

Stern M6r likfirgyar, szeazaru- 6s 
bomaR-ykereskedfl, MuDkacsy 
Mihalyo. 80. 1-94 

Stern Testverek gyarmatarn- 
oagykeieakedo, Koaaatb-tir 22. 

21 

StUhmer oukorkaftzlet, Szent 
Istvan-u. 1. 1-29 

Snba Viktor papnev. int. aligaz- 
gattf, K6pezde-n. 8]a. 1-98 

Szabd Aladar dr. Bzentmartoni 
vm. aljegyzfl, Rak6czi-u. 27. 2-15 

SzabO Iatvan dr. iraai, az Ungvari 
Mumalom b6rl6je, J<5kai-n. 19. 

3-04 
zabd K&lman erddkUermelfi 6f 
ttizifakereskedfl, Mnnkaoay Mihaly- 
u. 3. 1-23 

Szab6 Slmonn6 vaakereskeda, 
Koss&tb-t6r 8. 4-72 

Szalontal Sandor radii, ker6k- 
par : villamossagi 6s aat6cikkek 
eladasa, Bzeiit Istvan-u. 2. 1-79 

Szaaz Arnold dr. belgy<igyasz- 
azakorvoa v. egy. tandrseg6d, 
Bzent istvau-u. 4. 2-16 

Szeman J&noa keresk. figyub'k- 
s6g.6a biaomanyi flzlet, Dombalja- 
a. 14. 4-75 Schleslnger Emanuel yegyes- 
keresked6s nt6da: Eisner Lajoa 
Kosauth-t6r 11. - 3-73 

Schmoll ' Bela ( flszerbereskedfl, 

Egau Ede-t6r 1. 2-87 

Schmotzer Laszl6 Ka9sai sBr 

lerakata, Fuzee-u. 15. - 6 - 10 
SchUnberger Emit dr. orvoa, 

Teleki-u. 2. 4-40 

Schttnberger Geza ipvanyoiaj- 

kereakedfl. Kosanrh-ttr 10. I-54 
Schtfnberger Herman fa- 

termelfl, Galag6-krt 12. 3-69 

Schwarcz Bela kozmetikos, 

Kishid-u. 1. - 2-76 

Sch wlmmer Henri k dr. 

"lk<5czi-u. 2. 4-20 

Seldner Gyula dr. HU-. orr-. 
torhk- 6a p:6geszakorvoa, Dayka 
Gabor-u. 1. 5.55 

Shell Koolaj r.-t. 6s Magyar- 
orpzagi Vacuum Olai tzemeka m. 
kir. kinostar basznalataban kfizfla 
asvaayolajtelepe, Dar6czy-dt 26 

Stcherman Gyula term6nykeres- 
kedo. Kapos-u. 38. 39 

M Slker« ' tapszertlzem tnlaj. 
Bodzay Iatvan^ Koaaath-t6r 12. 

OS-65 

Slketn^mak m. klr. allaml 
latezetenek lgazgat6saga« 
Drugeth-u. 84. 62 

Slaka Iatvan dr., az nngi ktizig. 

kirendeltE6g jogtlgyi eWaddja, figy- 

v6d, Dombalja-u. 42. 3-89 

Skultethy Edene bor-, sdrnagy- 

kereakedeaf, Bzobranci-a. 36. 

6-59 

SOrtelepe, Varalja-u. so: 6-26 76 Szendery Iatvan dr. orvoa, R5Wczi-n. 42. * 36 

SzendrOdf Gyttrgy k«zponti 
Iflt6a. viz- 6s gazszerel6a, Roskovit^- 
part4. 4-12 

Szendrbdy Endre dr. v. al- 

jegyzfl, PaylovicE-n. 6. 5-17 

Szendrtfy Karoly dr. m. kir 

t»rv6nysH6ki elrifik, Horthy Mikl6a. 

t6r4. 4-07 

Szent Bazll Rend kUnyvnyom- 

ddja 63 internatnaa, Rakoctii-11. 4C. 

4-28 

Szepesay Mlhaly poata a. ellenor, 

Bzamovolsaky-a. 12. 4-55 

Szlklay Gybrgy vit6z m. klr. 

vez6rflr nagy, gr. Tisza I stvan-par t a. 

6-55 

Szllard Tlvadar m. kir. 1 6erd3- 

tanacsos, Varalja-u. 53. 4-62 

Szllard Zoltan 6s Valcz Jenlf 

lumirgyar, Zngd-u. 31. 5-18 

Szlnhaz 4-66 

„SzoIy va" faleparolo r.-t. 

ungvari kirend., Olaaz-u. 1. 6-28 

SzKke Andor dr. orvoa. 0. T. B. A. 

foorvoa, Dombalja-n 8. 6-55 

Szllca Geza dr. m. kir. bonv. 

orvoa ifihadnagy, Teleki-n. 3. 6-87 
Sztojka Iatvan bentes 6s m6aza- 

roB, Arany Janoa-u. 6. 5-09 

Szvltanlca Andras dr. ngyv6d, 

Fircak-u. 4. 2-40 

Lakaaa, Vimhaz-u. 19. 4-73 

Szvoboda Ferenc rk. pl6banos, 

apoatoli kormanyztf, Rakiczi-u. 6. 

1-74 

Tajnel Karoly bentes 6s m6aza- 

TOa, Megyobaz-t6r 8. 24 TanlelUgyelSaeg, klr., 

Kossuth-t6r " 2-04 

Tarnovazky Zoltan t09zer-,6s 

vegyeakereskedfl, Szobranci-n. 63. 
6-45 
Tory Iatvan dr. figyv6d, 

Saolo-n. 20. 2-07 

Tlrkanlts Mlklda poataettfeTflr, 

Kapoa.-u. 9. 2-56 

Tlazahatl Magyar Bank Szor- 

may-t6r 6. 4-00. 4-01 

Tomcsanyi OdOn gybgyazertira, « 

Teleki-u. 1. 3-64 

Lakasa, Dombalja-u. 30. 6-43 
Tdth Gyula feat6k-6.s 6pitkez6ai 

any agkeiesk., Kosautb-l:6rS8i 4-54 
Tdth Janoa dr. ugyv6d, Csoha 

letvan-n. 8.' 5-04 

T6th Sandor dr. m. kir. rendflr- 

kapitany, Szobranczi-n. 15. 4-89 
Tbrvenyazek, m. klr., Horthy 

Mikl6s-t6r a^ 

ElnBk 33 n^- 

Fogliaz, Szamolvolsaky-n. 5. 2-45 fll 

Vizagal6bir6 ■ ' ' 3-76 p*Ji 

Turul.IHagyar Orazagos Biz- •*> 

tbalt6 Intezet, RiWozt-u. -_?. ft|_ OS-63 

klr. postalel- Tuza Arpad 

figyelo, Vlli. 6p. oazt. veaetd ^ Jfn Sai 
i. 
Postapalota 5-81 

TtlzoltOk, lasd Varosi tflzolt6k 6s (U* 
mentfik alatt mat 

Tyukody Dezatf nyersbflrkeres- £ 
kedfi, Kapoa-u. 77. -' 2-73 ■# ' 

Ungl kbzlgazgataal klren- f% 

deltaegt Kazpontja 4-14 ** 

"Vezetoje Gyuiits Gyula dr. alispan N 
1 4-16 

Jarasi rfiszolgablrdi hlvatal 54 m ^ 
KOzellatasi felfigyelfla6g 4-02 *£? 

Ungl m. kir. nttvenyegeaz- »^ 

segttgyl kbrzet, Horthy MikMs- *W 
«6r7. 3.13 fJi 

Ungmegyel kOnyvnyomda, ■■! 

Kreisler G6za, Sz6obenyi-t6r 33. k^L 

6-64 35 

Ungvar Ktfzpontl forgalml ■» 

Addhlvatal malomoszta- 2g 

lya, Szamolvolazky-n. 21. 1-30 ■"" Ungvarmegyel kptl for- 
galml adOhlvata], Szamo- ■ 

3-80 ^ 

Ungvar ea Vldeke Hltelazb- ^1 

vetkezet mine az Orazagos KOz- JF 

ponti Hitelssovetkezet tagja 'Ra- ^^A 

kdczi-u. 8. 4-45 P^ 

CJngvar thj. varoa Varos- IA 
haza, Koasnth-t6r —^m 

Addhivatal 66 a^T 

AnyakOnyvi hivatal, Kossuth- ^9 

t6r 16. II. em. 80. 5-24 ^^ 

Bajtarai szolgalat, Rakoosl-ti. 61 
ElBflfoka k«zig. fl. 0. 3-59 

FelaGkereskedeimi kSz6piskola 
igazgat6saga, Fiiozak Qyula-a. 1/3. 

Fftjegyzoi hivatal I-42 

Arvasz6ki elnbk 3-60 

Qazdasagi ft. 0. »" 3-55 

Idegenforgalmi hivatala ': 1-93 
Katonai figyoBZt. 2-63 

KOaellatasi hivatal, Bzamovolsakv- 
U. 9. 16 

Kultniugyek 2-57 " 

Mfiszaki figyoszt. 1-14 

PolgirmesterhelyetteB 52 

IskolankivfiH u6pmuvel6si bizott- 
saga 2-57 

Pplgdrmeater 63 ' 

Szakiranyu iparos tanonciakolala 
1-08 
8zamvev6s6ge 5-28 

Tisztlorvosi hivatal 1-40 

Varosi strandffirdo 2-50 

Varosi tSzolt6k 6s mentCk 14 
Varosi vlamflvek 15 s 

Vag6hid . 1-15 

Vizvezet6k mfthelye, Galagdi- 
kBrritia. 3-08" 

543 felvezet az autd ut, 
r^MmMl MftESKEDtlPIl BANK tt -T. b-*W-«t 1-00 , 2-00 jjngv&r Ungvar thj. vag-os k&zjolefl 

szBvetkezet, Rak6ezl-u- 10. 

2-01 
Ungvarl bergfiresz, Vadnay 

6s Tarsa, Boskorits^art 5. 0-58 
Ungvari FaSparl es hereske- 

delml r.-4„ Gyar-u. 6- 5-18 
UngvarS 3&F&& Ioaz©!lgablr6! 

blv.; Horthy MIM6*ter 2-96 Ungva: 

Igazg , Thugetn-t<5r 1. 1-43 

Tanarikar, Dnigeth-S6ir i. 1-88 

SJmgvari KeresStedeaassi 

Basnb,'Sz<=eheiiyI-t6r 1. 

1-00, 2-00 
UngtfarS KStesiaya p^t M Szent 

Istvan-u. 4. 4-51- 

UmgvarS sm. Wr. MS. !eamy- 

gfammazStssEa, Grof Tltiza lstvan- 

part 12. 2-52 

Ungvarl laaSveayeiiegzseg- , 

«gy2 kiJrzeS 9 nra, klr., I»ak- 

tanya-n. 17. 0-49 

Ungvairl ■ ■niSvenyzslrgyar ** 

©Jiaiaij«®m8t^ y.»*. s Zngo-Ti. Si. 
j 5-51 

Umgvfiri-MiUmBiOBife b<5rlo.ie, 

frsai Szab6 latvan dr., Sfrbfiz-n. 6. 
. 48 

■ fjngyfiri' vegyeslpfurtaranlat, 

Taluki-n. 23. 6-04 

HngyarS szeszgyar r.-t, , 
Ptotenyf-parl 4 25 

■ SJngvarJ t'i&gla* *a eserep' 

'gyar 'as-to* Kos3Uih-t6r 28. 56 
Minaja-102 1-56 

6ik$6si-o. 22. 1-89 

' UngTldW kBzigaagatasl'kX 

rehfJelts£g tanMgyS eE3- . 

®d3|a, Horthy Miklos-ter 4-18 
Ungyldekl p&nzUpy&Tl sza- 
' kaiitW 'on. kSr., Rocfcefoller-u. 1 

; ; ,.: 5-ee 

Wng^islgyi HMSszakS £s Seres- 

kedeSmS b .£.£.« Kossnth-tfir 4. 

-', . • 2-46 

SJn«v8]j£fy.Ji >tsae:r'8S4*!ei» epS- 
tesi ntbrnkfiEffllalnafc airc.klr. 
felreridelisege, Hortfcy Mikltis- 
tdr 7'?:.' .... 5-00 

Olaaz-ii 1 . i. 81 

fl3gyesz»eg 9 felP., STorthy Mikios- 

■ t% ..;. 44 

. Vagner JoS&R Jivt^-,- porcellan . 

disKmQamk, konyhafelasserel^sek 6s 

kepkeretesjOuaeine, Kaainczy-n. 10. 

8-60 

Vajda Ewiil BJieM kfiolaj r, 

lerakata, mfiszaki iruda, Vajda 

passag-Q 78 

VaS«SE JeneS fipitdszsriemSk, JAkai' 

. n. 11. 78 

Lakas; J6kai-part 6. . 1-12 

VajraiegyeE aSBs^awa Mvatal s 

Alinpini nivatel kitepontja 2-72 

Aiisp&H 4-49 

Arvaszekt elnilk 4-47 

FOjegyafljo 4° 

GsissdaB&gj felilgyalSsGge - 20 

Tjasti fooi'Yosa 4°-84 

Vask.6 Assdraa kfipeaitett kfimd- 

^sssnester, T)ombafia-u. 1. 2-98 

Vaasi Ferenc m.^fcir. honv. repfilfl- 
6Bds.,.Gr6f Tissa fstvan-Ti 6. 1-68 

^©Ftes Gfib©r saallitmanyozas 
Ibnss, M;iv, kfepviselet, Arany . 
J&EOS-u. 22. 3-28 

Vlgik'IstVan bdrmalma, Munkiicey 
Mihaly-ti. 78. 2-26 

„Vf ktorla" k«ny vnyossido €s 
kSoyvkiitfesaet* e6gtnl. : Hor- 
Lyak Sandor, Plot6nyi -pan 7 3*07 

Vls-anyi GyBrgy fOWbirtokos. 
Teleki-n. 1». 2-78 

Vlf€zl sz«b, Horthy. Mikl<5e-t<5r 7. 

5-11 

Vrabfily Armani! dr., m.-kir, 

flmagy, SzamovolBKky-B. 12. Q-24 

544 Vrab6Iy Janos m. kir. gazdasagi 
tanfir, BzaktelugyeLO, Kormanyz6- 
aag 11. 240. 5-67 

Lakasa, Beeholnya-n. 2. 6-63 

VolIntaoSer Fereao dr. bank- 
i?fazgat6, Lnoskai-u. 18. 80 

Wetsz MaVton kereakedS, Fel- 
8zabadnla3-n. SI. 3-22 

IVellmann Mlbaly, Dombalja- 
u. 27. 6-61 

Wladf&ch Istvan Kaluga igaz- 
gat(5, Hrabar Igor-u. 16, 3-19 

W©Sf Inure igaegato, Arany Jdnos- 
i>. 11/a. v 3-47 

WolS RIcbard hefntes, tafiszaros, 
Drngeth-tt. 11. 8-86 

Zala Tib op okl. m6ni8k vll tamos- 
8&ei vallalata, 8Brh&a-n. 4.. 81 

Zabonyi Arz^n m. kir. csendfir- 
szazados, Bzamovolszky-a. 18. 2-18 

Zavodnylk. Erntf onkrisz, Szant 
Istvftn-u. 2. 5-31 

Dmgeth-t6r 28. 5-82 

Zsoldos S61a dr. ny. IiadTjiri-, 
szesa-eoetgyaroa, FelszabadnlAe- 
p.-'i. 3-21 

UNY . ■ 

(laed Csolnob) 

URAIUJFALU 

Hivatolos drdk: 
H^tkOznap' URSZENTIVAN 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6znap: 8— 12-ig, 
.14— 18-ig. Vasirnap 6s 

finnepnap: 

8-11-ig, 

14— 16-ig, Vasarnap 6s 

tlnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-lg. 

Csak eierieetfik rese6re: 20— 21-tg. 

Bencse J6zsel dr. kdrorvoa 4 

Bezei-idJ 06nes Ml-, Szent- 

ivAnfa .6 

Czak6 Karoly kOrallatorvas 7 
Kiss Antal gydgyszeresz 3 

KBzs^gi eldljardsag 1 

OkoltcsAnyl- Wagner <leao 

toldbirtokos 9 

Konay Bi Gyala evang. lelkesz 2 

Tak.&dt Lajos dukal t liuszar- 

alezredeB E URAJ 

(lasd 6zd 1.) 

URBAN-TANYA 

(UUd Knnagota) 

URDOMB 

(lasd Partosfalva) 

URI 

Hivatalos 6rdk: 

aetkUznap: Csak elBfieetflk r^saSie: 20— 21-ig. 

Allamvasntak , m. klr. Urszent- 

ivan-Pinc6d 4 

Iglty Lynbomlr kendergyira 6 

KOzsggl eltfljar^sag 1 

Hoser Mlklds likflrgyar, palinka- 

kereskedes 5 

Panln Sandor malomtnlajdonos 7 

Schlek Henrik «s Flat fOld- 

birtok 6s kendergy&r 3 

Szeklczky Gy6ka ffSldbirtokos; 
gabona- es tilzifakereskedfl 2 USZOD 

Hivatalos drdk: 

_,„ „ Vasarnap ^» 

HetkBznap: llnnepDapj 

8— 18-ig, 8-ll-iff, 

14— 18-lR 14— 15-lg. 

Csak eiflflBetCk r6sz6re: 20— 21-ip. 

Elstt dunagozhajozasi tarsa- 

sag figynBkeige 5 

Gal Istran ref. lelkipasztor (ref. 
lelkSszi niTatal) 4 

Gyenlzse L.aJos kSrallatorros 3 

Bahn Dezso gy6gyszer6az 2 

Hahn Vllmosn6 ttzv. 6 

Hermann Istvan dr., a posta 
bet. hlzt. Int. orvosa, kozs^gi es 
kfironroa - 1 

1 

es Vasarnap is 

nnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak eI6nzet5krtsz6re: 20 -21-ig. 

Coronint Janos Ferenc grdl 

uri-i uradalina 2 Kozsegl eltfl]ar6sag 

Magyar klralyB folyam- 
tengerhaj6zasl r.-t. Cgyntik- 
■fl^ge OS 

Stetka Karolyne m. kir. posta- 
ges ter lakasa 9 

Uszodf Bangya (ogyasztasl 6s 
ertekeslto szovetbezet 8 USZOR 

(laaa^omorja) 

USZTCSORNA 

(lasd Kiralymezfl). 

UTCAS — 

Hivatalos drdk: tfZON 

Hivatalos drdk: 
mtk5znap: ^JJ,? 

8— 12-ig, 8— ll T ig, 

14— 18-!g. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetOk r6sz6re : 20— 91-ig. 

Bar abas Ferene gydgyszer^sx 

Buldoso J. Geza kSrallatorvoa 
15 

£sendor»rs, m. kir. s 
IIlyefalTa 19 

Ueon .5 

Cslky Bela dr. kfrorros 14 

KUzsegl eldll&rdsag t 
Bikfalva 6/b 

Illyefatva 8/b 

Ktikfe 12/b 

Liaznyd .11 

Szentivanlaborfalva 7 

Seotyor 18 

Uzon 9 

Mav. aU. fon«kseg 17 

Pall Ferene maloratalajdonos, 
Szentivanlaborfalva 

P6nzttgyorl szakasz, m. klr. 
2 

Szennyes Gytfrgy keresk. 20 

Szent-Ivanyl Gabor dr. f31d- 

birtokos, HaromBzfiki 'fkptar. r.-t. 

elnttke, Szentivan, Haromsz^k vm. 

4 

Szeplakf Karoly mezflgazdasagi 

1 gepkeresk. 16 

Temesvary Janos fttldbirtokoa 

13 UZOVICS-TELEP 

Az izsdki egys4ges k&ldzat- 
hoz tartozik 

Hivatalos drdk: 
BgtkOznap : HetkOznap : Corontni Janos Ferencne 

gr6fne gazdasaga 1 

Kttzsegl eldljardsag 8 

Solfl Peter h. ffljegyeS 5 

Szeker tajos gazdalkodfi 3 

CRKUT 

Nyilvdnos tdvbesz6l5 

dllomds. 

Hivatalos drdk: 

Vasflrnap As 

Sanepnap : 

8— 12-ig, 8-11-Jg, 

14-18-ig. 14-16-Jg. 

(ElOfizetoket lasd Ajka) VaBarnap 4b 
finnepnap : 
8— 12-ig. 8— 11-ig. 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Cent elflflzetdk Vescire: 80— 21-ig. 
Csendtfrtfrs, m. klr. 1 

Deak Ferene dr. koron-03' . 8 
Klstopolyal honved erdtf- 
blrtok kezeldsege, m. klr., 
K.istopolya 6/a 

Kttrlegyzffseg 2 

„Szolyva" Faleparold R. T,, 
szolyvai fi6ktelep6nek kolbasetfi £0- 
. r6szkezel036ge, Kolbaaed 6 

Tiele Wlnckler Hans Werner 
gr61 nradalmi erd5int&sfls6ge 4 H^tkOznap: UZAPANYIT 

(laad FelaObalog) UZDBORJAD 

(lasd SarszentWrinoJ 8-12-lg, 
14— 18-ig. Vas&map 6a 

Unn^pnap: 

8— 11-ig, 

14— 15-ig. Csak elfifieetok rtsafire: 80— 21-lg. Borne mlsza Bela dr. 

tonos fOldblr- 
1 Kertesz Ferene borkereskedC 

eaOlogazdasaga 2 

(cslgnllnszky Karoly 

lAsd az izsaki el6flzet«k ktizfitt UZSA 

(laed LesenoetomaJ) 

CLL£S 

(lasd ArpadkOepont) 

CLL0 

Hivatalos drdk: Hetkflznap 
8-18-fg. Vasimap 6a 

Qnnepnap : 

8-11-lg, 

14— 15-ig. 

Caak el6flzet6k r6s«6re : 80— 21-ig. 

Bohus Ferenc egyet. tisatv., 
Filler uzlet 30 

CsendOrtlrs, m. klr. 3 

Cslk Pal dr. kfizsigi orvoa, a posts 
bet. bizt. int. orvosa 2 

Cslky Andras m. kir. postalelflgy. 

Bobay Bela mav. nivatalnok J 6 

Bora Sandor fOldblrtokoe, Poazta- 
16b 7 

Halassy GyOrgy mav. fOtiazt, 
allomastfnSk 8 

Holld Laszld kfimdresmeater 
(fizemben : 11/1— VIII/1-ig) 28 3ta hocsiiaba r5d!6t szerelfet. Tdb Horvath Pal Kockoes&rda, 
vend6gl6s . 18 

Kttzsegl elol jardsag 1 

Lengyel Istvan dr. gyaborl6 
orvos 10 

Lengyel Janos ny. mav. s. ellenor 
13 

Medve Pal rk. tanit6 20 

Mocsy Mlbaly reforatatna lelk6az, 

esperes 4 

Petranyt Bela gabonakereak. 12 

Petranyl Laszld dr. mnegyet. 
quaeatnrai ellendr 24 

Petranyl Rezstf dr. tlgyv6d 6s 
a gyali vizszabalyozo tarsnlat Igaz- 
'gatoja .0 

Postamester mag&nlakasa 
21 

Racsek Dezsd dr. mav. palya- 
orvos 29 

Szabd. Ferenc lakatoaftzeme 6s 
If j. Szabd Ferenc b6raut6- 
fuvarozo 14 

A Jend rk. tanaosos, pl6banoa Szantd Karoly gydgyszeresz 

• «Bzent Nonas gydgyszertar '' 19 

till©! Bangya fogy*3zt&si 6s 6rt6- 
kesftfi szCyetkezet 17 

4)1101 bengennalom, Bzan 
Iloaa 15 

©lldl Rltelszttvetkezet, mint 
aa O.K.H. tagja ~** 

Vital Ferenc 25 

■ Wetsz es Fried 6pltoanyagkere8k. 

k. i. t. 6 

CROM ' 

NyilvdnostdvbeszMo dllomds 
Hivatalos 6rd.lt; 

.■,.., ■ Vasarnap 6b 

H6tkoznap; ttnnepnap: 

8-12-ig, 8— 114g, 

44-48-1g. 14— 16-Ig. . 

(Elfifizetoket Tasd a budapesti elofize- 

tfik bbzott.) USZOG 

(lasd P6o8) | 

VAC 

Hivatalos 6rdk: ' 

S 7-t61 24-ig 

Vac 2. 

Nyilvdnos tdvbesz6l6 

dllomds 

Hivatalos 6rdk: Hartal Lajosne tlzv. Tamas 
Ilona viragkeresk., Sz6chenyi- 
n. 28. 1-09 

Bartoa Ferenc dr. flgyv6d, 
Batbory-a. 3 33 

Bartos Imre dr. fogorvos. 
Bathory-a. 5. Ir42 

Bauer Geza szem61 r~£a teheranto- 
fuvarozi, 8z6cheByi-n. 18. 1-28 

Benedlkt 'Samuel textilaru- 
nagy karesk.,Qr6f Cafiky Karoly-n.8. 
2-19 
Berautdaltomas, palyaudvar, 

(el. elflriz. Egyfid Pal b6i»ut6tul., 

8z6cbebyi-n. 40 1-00 

Beres Laszld feasor- 6s esemege- 

1., Damjanich-t6r 6/a-. 1-86 

Berger Ernd nyoradatulajdonos. 
GroT Caaky Karoly-iit 17. 1-37 

BIHczky LaJos nemea, ezredea, 
Deakvari-font 62. 2-81/5 

Blaoner Mlksa dr. flgyv^d, . 
Kszterhazy-n. 6/1. 1-48 

Bokor LaJos feh6rnemiltisztit6- 
tizem, vegytisztitd vail., Maria 
Ter6aia-rkp. 2. 2-44 

Bdrlparl szaktskola, m. klr. 

allami, Temet6-ut 25 

Breltner Istvan ftlszer- 6b teatdk- 
keresk., Budapeatl-fodt 22. 8 

Bndlnszkyne— Bodenldsz vas- 
ontode 6s radiatorgyar 1-11 

Bub Endre. dr. orvos. Bzent 

Janos- u. 1. 7 

Bttschltz Mark fakereak., At- . 

pad-a. 69. 1-13 

Cecilia orgona- 6s barmoniumgyar, 

C6gtnl.: Bebaefer Agoston all. 

kGpesitett orgona6pitome9ter, udv. 

szallito. Szent Igtvan-t6r 17/a.. 

2-99 
Csele i, Jend , c6gvezet5, Beniczky- H6tkfiznap : 8— 13-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
tlnnepnap: 
8— 11-ig, 
14— 16-lg. 

Addblvatat, m. klr. 84 

Akkermann *Jai*osdr., aposta 
beiieg biat. iat. orvosa, nOorvoa, 
Karay-u. 24. 2-10 

Allamrenddrseg,laad RendCrafig 

Andor Gyula vaToai m6ruBk, 
Damjanicb-t6r 12. 2-63 

Astra Blztosft4 r.-t. vez6rtigy- 
niOks. Qt61 Csaky-n. 15. 2-92 

Balogh Odonne dokaayaruda, 

Bz6chenyi-n. 25. 2-98 

Balogby Antal If j. Petr6csy-u. l. 

1-78 

Ban Mar ton piarista tan fir, Vac 

varoai -mazeiini ig.,.Sz6keaegyh4a- 

t6r*. 2-55 

B^nhldt Laszld m. Mr. posta- 

feliigy., GJ5rdg-u. 9. 2-45 

Barenyl Antal gabona- 6s. ter- 

m6nynagykeresk. . Hombar biKom., 

liyersbOrkeresk., Damjanich-t6r 10. 

2-37 

Barsony Nandor r6m. kat. hit- 
tanar, Kalvaria-ii. 6. 2-81/6. 

Bartal Maria virdgfizlet, 8z6che- 

■> nyi-u. 7. 2-31 

35 Fe»Us Gyttrgy dr.kir. kO^gyefl, 
Qi6t Caaky Kiroly-fit 1. 40 

Fddor Ferenc fOszerkeresked^Be. 
KonBtantin-t-Sr 11. 13 

Fodor MlbaIy r erOtakarmany-, mil- 
tr&gya-, termeny-6s gab.onablzom., 
Caanyl-dtfe. .20 Fohay Arpad dr. m. kir. 
atlatqrvos, Vac-krt 5/a. 47 Forgacs Laszl6 gy6gySEeT6az, 
Szent Antal gytfgyaaertara, Bnda- 
pesti-f6nt 14. 1-27 

For]{6 Mlbaly badogos 6s see re 16- 
mester, Kossath-u. So. 1-40 Ftfszolgablrcl hlvatal 19 ii.7. 
Csentnlczky Janos ari 6s nfli 

fodrasz, illatsser- 6s haztartasi 

cikk keresk., Koaaatb-a. 26.. 2-91 
Csendtfrorsparancsnoksae, 

m. klr., Budapesti-fflnt 49. l-«9 

Csongor Aranka m. bin poata- 
dijnok, Gr6i Csiky K&roly-4t 2. 27 

Csqka Andras dr. Qgy v6d, Buda- 

testi-fdut 14. 81 

Csnka Istvan 6pit0mester, Althan- 

a. 5. . 1-67 

Daeb A. Adolf gabona- 6s bor- 

beresk., KonBtantin-t6r t. "* 

Dentsch Ede ecetgyaros, GSrgey- 

n.-29. 1-?" 

Dezstf Bezstf varoai allatorvoa, 

Houv6d-n. 19. 1-05 

BlanoTSzky Janos bor- 6s gyfi- 

mBles-szeazfOzde, Sas-n. 10. 90 

Dombal Endre. m. kir. Whad- 
iiagy, EBlvfiB-n. 10. . 2-( 

Domokos pSme ecetgyaros, 
Gaksek u. 10/12. 2-14 

Drajko Laszld faszer-, osemege- 
6s italdrukeresk., Gr6f Caaky 
Karoly-u. 22. 2-47 

Eder Kalman ny. kir. jarasb. 
elnfik, Kert-u. 1. ^2-36 

Egy>azmegyel batosag 1 

Elsler Testverek bas&ruazeme. 
Maty da kiraly-n. 2. , 1-61 

Elso Dnnagozha]6zasl T&r> 
sasag Iigynflka6ge 097 

Elso niagyar sztfvo- es k»to- 
gyar r.-t. Galoaek-u. 6-8. 

6,2-97 

Ernst Rezstf Vas- viz7ezet6ki fel- 
gzoreJ6sek 6s k6az6ukere3k8d6se, 
Konatantin-t6r 14.J 24 

Faluhelyl Gyula dr. orvos, 
belgydgyasz 6s tUdOsBaborvos, 
Gr6C Csaky Karoly-a. 14 59 

Fazebas K&roly es tarsal ce- 
ments ru-quarcit, vakolatgyar 6s ka- 
vicsbanya, Radi-6t 1-07 

Fazekas Laszld varosi viemd- 
tisztv., Kaptalan-n. 9. 1-92 

Fegylntezetl tgazgatAsag 4 

Febete Geza. faszer- 6b cseraege- 

beresk., Bzeatharomaag-t6r 69 

Fekete Jdzsef ffiszerkeresk;, 
Gnif Cadky-n. 29. 2-( Frelberger Vlktorhe m. kir.- 
all. teBtnevel6Bi tanar, Caanyi- . 
krt 20. 2-86 

Gagel Ede m6szaros 6a bentea, 
Kossnth-n. it. 89 

J6ggyira, Tfir0khegyi-6t 1-62 

Galantal Jdzsef ra. kit. poata- 
tiazt, Damjanicb-t6r 5/a." l 2-84 

Gall J6zsef tanflgyi Wtan., all. 
ny. ipariiikolal ig., J6kai-u. 8. 

. 2-04 

llmnazlom 1-24 

Glntner Ballnt, Csavolszky-n. S. 

1^35 

Globus bbtsztivd Uzem (tu- 
lajdonoBOk: Stamberger Bezsft 6s 
Bternfeld Zoltari) Baa- a. 7. .1-54 

Gruber Antal m6rn0k, R6kus- 
dfllfi 1-94 

GrttnbCrger Jdzsef okl- gasfda. 
Buberpusatai gazdaaag 2-81/4 

Guly as Mlbaly 6cskaTaskeresk., 
Bzent Iatvan-t6r 26. 2-65 

Hamerll j. k. k. t. btirgyara 

2-95 
Bangya fogyasztasl sztfvet- 

kezet,.Bz6cbenyi-u. 11. 37 

Bart Janos f&szer-, csemageflzlet, 
G6za kiralyx6r 2. 1-Q1 

Barlsnya es kdtsztfyogyar 

kit., Hermann Ignao, Gr6f Csaky Illes Istvan tn. kir. postatisit, 
. Kossnth-n. 12. 2-00 

Inczedy-Melszner Janos dr. 

polgannester lakaaa, Csanyi-krt 18. 

2-03 

Inczedy-Melszner fjfiszlo dr. 

textilnagykeresk., Csanylrkrt 7. 

2-75 

Irgalmasrend gydgyszer- 

t&ra, Konstantin-t6r a. 1^81 

Irgalmasrendl kdrbaz, per- 
. jele, KonatantibHt6r &. XI. 

J&rasblrdsag, kir/ 29 

Jekl Ferenc, a Vaci Pon6gy4r r.-t. 
igazgat6ja, Edtvfis-t6r 3. 2-02 

Kalacska GyOrgy dr. «gyv6d 
. itodaja, Budapesti-ffiiit 9. 3-03 

Kalm&n J6zsef f flszer-, csemege- - 
6a magkeieak..Konatantin-t6rl8. 66 

KaplsztrAn nyomda, G6za 
kir41y-t6r 10. 1 . . 1-34 

RAptalanl Tagyonkezeldbl- 
vatal, 8z6kesegybaz-t6r 9. 89 

Karay Bela vtt6z ny. szazados, 
Fflrdfl-u 8. I-99 

Karay Kalman dr. polerarmea- 
ter belyettea, ffijegyzfl, Karay 
Krakker-n. 26. 2-74 

Baray-Krakker Kalman dr. 

Pestvm. ny. fdispanja, Karay Krak- 

ker-u 26. 1-22 

Karollna Zfirda polgari leany- 

lskola, Gaaparikru;>2. 2-42 

Katonal epUletek es batd- JKaroiy-ni 6. . '■ 1-46 

Beimler Viktor dr. . nCorvos, 
azQleaz, Csanyi-krt 17. 36 

Beredy Andras Vac varosi nagy 

' sSrhaz 6a kioszfc berloje, Bzentha- 

rom.sag-t6r 3- 2-08 

Berrhof Matyas dr. kanonok, 

felsdvArbsi pl6banos, Kaptalan-u. 4. 

1-89 

B ever hengermalom* tal. 

Hev6r Janos, Qortby Mibl6s-a. 25. 

1-68 

Btrlemann LaJos m6sz:'josmes- 

ter, Budapesti-fMt 13. 1-30 

Blrmann - Istvan szerszam-. 6s 

szersz4mg6pgyAroa, Borvatb Mihaly- 

u. 7. '30 

i Ipartelepei, Hortby Mikl6s-n'. 10. 

■ - ., . 72 

Blrscbleld Benrtk orth. izr. 
leanyintornatus, Ambr6-u. 14. 

2-40 

Blrscbleld LAzar 1IJ. rest 6k- 
haza, haatart., piperecikk, 6pit6s1- 
anyagkeresk. Sz6chenyi-n. 2. 1-83 

Bllnlcky Endre vend6gTogad6 
6ttermei; Csacyi-krt 3 1*04 

Bofer Ferenc dr., a vaci Jaraa 
6s Vac m. varos m. kir. tlsztiorvosa, 
Gaaparik-u. 8/10. ,.' 1-25 

Borganyhengermtt r^-t. (ig., 

iroda 6a lakas) Zrinyi-o. 15. 6, 45 

Borvatb Janos m. kir. postatiszt, 

Gr6f Csaky-u. 25. 2-48 

HUromptf Gergely ref. Ielk63z, 
Hortby Miklds-u. 54. 87 HORGANYHENGERttQ rt. 

Irodak: 5 

Kfinvvel^s: 45 
Uzemlddn kfvQt : 
Igazgatd lakasa : 1-73 
HengermU 1elQgyel6 lakasa: 1-SS 
Kereskedelmi c6gveze*d lakasa: 
2^3 M 

X 
X 

o Honv. von. oszt. forg. azab. paraag ^^ . 
m. Mr., Budapesti-ifiiit 1H32 tfKf 

Kieg6szftfi parancsnoksag, BaSche- m . 

Honv..kieg. kjrend. hely5rs6gl ' ^B 

kuze.lkez6si bizottaaga 6s honv. p^^. 

kieg. kir. gazd. bivatala, 8z6chenyl- '^B-': 

n. 28. 2-88 gj 

: Honv6d mflszaki szertar m. k^r. Irl 

vaci kirendeit66ge, Honv6d-n. 21: ■■JT 

15 ^ 

Keineny Gyula dr. orvos, e. u. ^S 

tanacsos, Horthy Mikl6s-dt 2. 38 ^^ 

Kiss LaJos butorfizem. Kdrat 28. 
1-96 

Klszner M&rton IfltizeT-,rtest6t-6a 
gyartnat&rukeresked6a, Grof Csiky 
Karoly-Q. 24. 32 

Klein GyOrgy fuazerkeresk., 
AIS6-0. 41. Deakvar 2-81/3 

Klein Hand, Nenwirtb 6b tarsa c6g 
beltagja, Hattyn-n. 4: 92 Klein Sandor fakoreak;. VflrOs- Kodak Ltd.. Mezo-u. 44 
Kohn Adolf satod6je, Konstantin- 

ter 5. 1-12 

Kobn Lajos dr. flgyv6d. Eszter- 

hizy-a. 2. 1-75 

Kohn Salamon borteresti., 

Csanyi-krt m. 1-70 

KolossvAry Mlbaly preUtus, 

AttilarQ, 2. 70 

Kdrbaz, lasd Vac megyei varos 

alatt 
Kovacs Pal dr. orvos, Kaptatan- 

p. 9. 67 

Kovacs Vlnee dr. c pUapOk, 

Gr6f Caaky-a. 2. 2-70 

Ktfzsegi elttljarosag, vacdoka 

28 

Krlzsek Gytfrgy 6pit6si vallal- 

koz6, Bathory-u. 22. 2-82 

Kublnyl Geza keresk., Zicby- 

u.2 1-19 

Kummer Albert kovicsmester, 

Caanyi-krt 12. 1-84 

Kon Zoltan omagy, Budapestl- 

*66t 16. . 1-71^ 

Kttnscbiier Jdzset radlokereak., 

Sz6cbenyi-u. 38. 2-96 

Kwasny Ede hengermn felQgy., 

B6zsa-tt. 6. . 1-88 

L&ng J end dr. orvos, Gr6f Csaky 
. , Karoly-dt 23. 12 

Lanyl Istvan m. kir. szazados, 

K5r-nt 1. ■ \ ■ ■ 2-64 

Lenkel Arpad If], tn. kir. sta- 
tiszt. tisztv., R6zsa-n. 3. 2r71 

545 

■ . " : -r, . 3 
fll 

< 

n ■ 

a 
3 

OK 

3 Vde la item enrtniel ate lenfltf, atiiit tfip Ley Reins gyarigasgatf, 

Radi-o. 5. 2-72 

EJfieft Ferenc lrdgepin1tsBer6g*, 

Gflrgey-n. 8. 2-17 

Lock Gdzn, KIraly-n. l. 1-63 

^ i Herlbert ny. ffierdfl- 

Gal<»lk-n. i<». \ 1-57 
Ltfwlnger Vllmos valIalkoz6, 

lekola-n. 8. 1-96 

Magyar-belga Magyar klr. Folyam- es Ten- 
gerhajdzaftf r.-W figynflksege 

97 

Markd Jdzsef okl. ipiteszmer- 

nok. varosi fomernBk, Grdf Caaky- 

n..47. 75 

Hatolesy Kalman dr. Vacuum 

Oil. Co. lerakata 74 

Mavaut, m. klr. allamvaautak kSz- 
nti g^pkocai ffaeme kirendeltBege, 
lasd Allamvasmnal 

Mayer Ferenc a8r 6a bornagy- 
keresk., Horthy Mikl6s-ut 6. 1-06 n*y- — 

Sebwarez Henrlk, Temeto- 
nt 81. 1-72 

Melszner Rndolf viszon-, szOvet- 
es rovidarakeieak., Konstantin- 
t&r ts. . 1-56 

Heszaros Gdza ferfi 4b nfii 
sssabOB&ga. Gt)rgey-n. 2. 2-54 

Hikes J6zsef m. kir. allategeBZ- 
segngyi tan., Madacfru. 3. 73 

Mlsehlnger Aador m. klr. cr- 

nagy, Koostantin-t6r 4. 2-68 

Modk Kalman Emfee bavehaz- 

Esztertaazy-n. a. 43 

Nagy Janos kelmefeatO-, fonal- 
festfl- 6s vegytiaztitdmester, Szent 
JdnoB-u. 5. 88 

Nagy Kalman bentea 6s m^sefiros, 
Gttrgey-u. tfS. 83 

Nagy JLaJos kocaigyartd 6s teher 
autofnvarozo, Csanyf-n. 14-2-18 

Nagy Lajos pnskamftves, fepyvtr- 

6s loazerkeresk.. Navala pi'sztoly- 

fizem, Ba6ebenyi-u. 25. 3-01 

Nagy Peter m. klr. poatafelflgy., 

Szent lmre-t6r. 2-85 

Nandor] Pal vaoi hengrermalom, 

SzilAssl-n. 3; 1-52, 2-66 

Neuhans Vllmos szappan-6sgyer 

tyagyaros, Gr6f Csaky ttaroly-ut 15. 

91 

Neumann Adoll dr. orvos. Dom- 

bai-a. 4. 3 

Neumann es Tarsal szttvd- 

Jfyar, Damjanlch-t6r 7. 1-86 

Nenmann Hdr tg . , Karay-Krak- 
ker-u. a/b. 1-38 

Nenwlrth es taraa fakereafcedGBe, 
ZdidTaaor 1. 18 

NIkltlts Sandor bank 6s keresk, 
irodAja, Batbory-n. 10. 1-15 

Novoltny Jend epltflipari vAlla- 
lata, I rod aj a 6s lak&isa. Bathory- 
n, 20. 1-64 

Borkerenkedfise, Gr<5f Csaky Karoly- 
nt 1. 64 

Nyary Laszld bentea 6s mSszaroa, 
SzentharoniBag-cer 5. 2-83 

Oberlander es Reiser t*gta- 

gyartulajdo'nosob, 8zechenyi-n. 29. 

1-49 

Oly Andras MATEOSz teherfova- 
rozasl valla lata es vend6gJos, 
6pl6nyi-a. 18. 1-58 

Orszagoo TdrsadalomblztosI- 
t6 lotezet vaui kirendelts6ge 
Karay-Krakber-u. 10/a. 31 

Pajor Andras k6peaitett fics- 
mester, 6pUietfa- 6a-6piteBianyag- 
keresk., Szent lBtv4n-t6r 28. 2-15 

Paltt Ferenc loverseny fogadasi, 
jroda vezetfije, vlt^z Karay Bela 
vici liokja, Sz6ahenyi-n. 18. 82 

Papa Sandor nyersbfrr. bftroetor, 
uzijkeszitfi. Gfir^jey-n. 16. ' 95 

Pataklalvl Lfisatl** dr. epyet. 
m. tanar, aIs6tttrHkhepyl gj'UmOlos- 
gazdasaga, AlsdtorOkhegy 2-90 PenzUgyttrl i 

KonBtantin-lir 8. 

Perenyl Istvan dr^ a poets 

betegbizt. int. orvosa, Bsent Mlk- 

16s-t6r 8. 71 

Perlnuz Harton mfeszaro* is hen- 
96 
Perlnsz MUklOsiiAiaEaW, Kapta- 

lan-n. 18. N 2-39 

Pertik UttO dr. feOrb. fOorvos, 

Berkes-D. 8. 1-18 

Pestvldekl nyomda,Caanyi-at l. 
17 
Pojlak Janos dr. gyarig. Rfea»- 

n. 8 99 

Polacsek Karoly postasealUio, 

Pet6ti-n. 60. 1-32 

Polszter Alfred dr. gyarfgaE- 

gnt6, Eodak-gyar 2-49 

Pongracz ISemer dr^ Bzent 
J638ef int. ig., Honve^-n. 18. 57 

Postahlvatal, m. klr. 

Pflnok 2-22 

POnOkl fnda 2-20 

PonOb takasa 2-23 

FOpenzttra 2-24 

Tavirda oaztaiy 2-21 

VonalfelTigyazdk 2-25 

Peiv6tel 2-26 

Rovatoias-TeadAa 2-27 Spolrlnt Janos hehtes 6s 
maazaroa, Eastmann-u. S. 2- _ sz8v5gyari> 

igazgatd, Maria Terfoia-rkp. 4/a. 
1-03 
Stelner Joasel dr. : orvos, 

Siraty-a. 87. 1-66 

Stern Latos dr. flgyvdd, Csanyl- 

krt 8. 1-26 

Szabd Feren©cnkr43a,8Bechenyi- 

1-51 

Szabd Laszld ospntf, gyfigy- 
saer&a, Kokapa gyigyesertara 6b 
lakaaa, GnSf Csaky-n. 45. 1-60 Prokasaska Jdzsef antdkarosz- 
sz^ria- 6s kocsigyartd. Kaptolan- 
n. 16. ^ 1-80 

PttspOkl Szemlnarlnm, 

Sz6keaegyha,z-t6r 1. 1-65 

PUsptfkl aradalom josza^igaz- 
gatdtiaga.. Csanyi-krt 20. 35 

Cselfitei gazdasaga, Kosd 1-39 

Radanyl Ede Cnila azall6 6b 6t 
termei, Konstantia-ter 16- 1-77 

Raffa Gyttrgy k<!mflvesme3*er, 
euit6si vallalkomS, Honved-a. 12.. 
. 2-77 

Rend&rseg, n, klr. alt ami vaci 
kapit&uys&ga, Grof Csiky Karoly-nt 

Vez«to]6B6B lakAua, 86 

Revkapltanysag* m. klr^ 

Csanyi-krt 7. 2-05 

Revesz Sandor dr. OgyvSd, Pest- 

varmegye tb. tlszti ffiugy^sze, 

Konstantln-tAr 15 a 65 

Rlba Hngd fegyintfizetl lelkoaz. 

H6tkapolna 2-16 

Rnzlcska Bela dr. orvoa, 

Bndapesti-f6iit 16. 85 

Salar Bela in. kir. postatiszt* 

Horvath M.-u, 21. 1-87 

Salzmann es Tarsa r.-t. pa- 

ntntfond- es cemagyar, Kadi-nt. 

1-90 
Sapka Jdzael bentes, Bz£cbeny1 

u 27. 1-91 

Fi6kflzlete, Konstantra-t£rl8. 2-35 

leheda A lajos dr. orvos. 
Papnevelde-u. 8. 1-74 

Sebefler Ferenc asztalos ea 
temotkez6sivfilIalkoz6,Szenthflrom- 
aAg-t6r «. 2-46 

SchepAcz Gynla dr. 6gyv6d, 
Budapest! WQt 11 48 

Schick Bernat lisztkereak., 
eaficbenyi-n. 11. 14 

Schmldl Pal rilszer- 6a fest6k- 
nagykeresk:. 8zfichenyi-a. 5. 46 

Sebwarcz Ferenc komfivesiaes- 

ter, 6pite8i vallalkoe6, ! Pet5fl-Ti. 44. 

. 1-97 

Schweitzer LfiszlA sfir, bor- 6s 
pdlinkanagyKeresk., Budapesti- 
ffiUt 64. 2-13 

Serenyl Hlklos grot, vacdaba 

Slketn6ma link foglalkoz- 
lato tanmttbelye 34 

SlketnemAk,- klr. orsz. io< 
tezete 16 

Somnter CSyala ev. esperes-Iel- 
k6sz, 8z6cbenyl-n. 20. 79 

Sods Ferenc keraak., BzScheEyi- 
u. 3. 2-67 

Sods Jdzsel dr. orvoa, O.T.B.A. 
orvosa, uebesz, Dombay-u. 1. 1-76 

Splsak Jdzsel g6pjavftouaem, 
Bikdczi-d. 9. ^ 2-07 prlntfi _ ann Antal Hangya . 

setvecetfi, Sdasa-n. 14. 3-02 .. m. kir. 
postafeWgy., Kona tan tin-ter 15. 

2-41 

Szalal Bezsd tftzifa- 6b szSnnagy- 

kereak. ; 1-45 

Szalay Geza 1IJ. es Antal aato- 

mobll- 6s gepjavK6mQbely«, Bada- 

pewtt-WQt 26. 1-48 

Szalay Gynla textflnagykereak., 
T«r5khegy 1-79 tfzv. ftldbertO. 
77 
Szantal Lajos ^pitflmester, Bzent 

MiklOB-ttr 1. 2-12 

Szecsddy Jdzsef ny. m. kir. 

fflerdfitan., Liszt Fereno-rkpt 13. 60 
Szigvart Janos Szent Lfilek 

gyogyszenar 1-47 

Szomjas Gynla dr., Cbaear 

Andras-u. 11, 2-94 

Tersztyanszky Gdbor okl. 
gep6sain6rnoTi, igazgatd, Zrinyl- 
n. 17. 1-73 

Tlsztlorvosl hlvatal, m. klr., 

8z6ohenyi-n. 24. ~2-lI 

Torday Jendne dzv. fflszer- 6s 

tfsemegekereab., Gr6f Csaky KAroIy- 

lit 3, 1-83 

Tdrzsdk BCIa borherest., ven- 

d6gj«s, Kobsuth-tfr 6. 1-41 

TOzdrseiE 58 

Ujbeiyl Ferenc tBzelflanyag- 

keresk., GtJrgey-n. 18. 55 

Ujhelyi Jdnos badogoa 6s «e- 
vezet6kdzerelo, egeazs6gQgyi be- 
rend,, Zichy-n. 15. 2-89 

V&c megyet -varos, lasd vftrosi 
hfvatalok 6s ini6zm6nyek alatt 

Vac vdros Cs Jaras teatnev. ^s 

o^pgoad. klrebdelta6ge. Sz6oheny>- 

at 30. 54 

Vac varosl kdzjdldtt szdvet- 

kezet, Szentharomsag-t6r 3. 2-76 

Vac es Vlddke Ipartestttlet, 

8zentbaromsag-t6r l. 1-50 

Vdcl Aszlalt Uteplttfvdllnlat 
es Kdtranyvegyltermdk- 
tfyar, Radi-o. 38. 1-59 

Vael eeetgyar rt, Hotty-n. c. 
22 

Vdci egyhazmegyei taka. 
rdkpdnztar r.-C, Konstantin- 
ter 18. 1-17 

Igazgato 1-20 

Fntnra f oblzbmanyos, Csanyi-krt 20. 
1-21 

Vacl £let szerkeazt036ge 6s kiado- 
hjvatala. Sas-n. 15. 41 

Vdci fondsyar r-ii, Radj-dt 

1-36 

Vacl Hlrlap 6zeTkesztCs6g 6a ki- 
addhivatala, Csanyi-at 1. Ol7 

Vdcl Iparl es tfazdasaifl bl- 
telszdvetkezet, Altban-n. 2. 21 

Vacl kaszind.FelBd DnDasor4. 50 

Vacln 
tdcserep-es „. 

r.-t., Betkapotna 1-14 

Vficl remdnyses egyestllet, 

Knltarhas. CaaDyi-kfirut 27. 1-53 

Vacl szeszarnkereskedelml 
r^-t. 70 

Vacl takarekpenztar, a Ma. 
gyar Nemzett Bank mel- 
Idkhelye, Koostantin-t6r 15. 63 

Vdczy-HUbschl Kalman okl. 
6pit6az, mflaz. tan.. Maria Ter6zia- 
rak. 8. >mok-,tegla^ te- 
bs betonaVngyar Vadas Jdzsef dr. orvoa, GrdI 
Csiky Karoly-dt S8. 1-16 

Valerd KalmAn dr. flgyv6d, 
Koaanth-t6r 8. 78 

Vanyek Bdla dr. kanonok, pie 
banoa, 8z6kesegybaa-t6r 7. In9g 

VArosi film- es tndomdnyoe 
Blnbaz* K<jsanth-t6r 2-0] 

Varosl blvatalok es intdz- 
mdnyek t 
Polgarmesterl blvataU VAroabaza 

1-OS 
m. fi. osztaly, vessetfl: dr. Mlkei 
J<5zaef varoai aljegyzff 52 

Varosl szamvevos6g 5£ 

Kozellatasi hivatat, Konstantin- 
t6r 11. 5C 

.Kozvagohid, Radai-ut 2-3S 

( Magaok6rbaz. Bttrsrundla-n. 9. . 6S 
Moszaklhivatala. Eonstanttn-t£r 11 
51 
VillamosmOvei^ Petr6czy-o. 1. 2J 
Vizmttvel, Vdroabaza ' 9^ 

Bzlvattyntelepe, Bnkaziget 2-5] 
Vizmnatemeldtelepe, Nfigridl-nt 27 
2-5S 
Caatornamftvei, 8zennyvi^d6rit5-■ 
telepe, Varosliget 2-5J 

Transzformatorhaz, Damjaoich-ter 
l-5£ 

Vasas Gynla onkrasa^. Grof Csak] 
Karoly-nt 16. 2-OC 

Vasntl AUornas etterme (nyil 

. vanoa allomaa) 1-9^ 

Vattyal Ferenc ny. aiketn6ina 
int. igazgato, N6gradi-n. 22., Deak 
var. 2-81 /S 

Veres Laszld-ny. m. kir. al- 
ezredes, Csavolszky-a. 18, 1-3] 

Vdgvdrl esKoVacs 6pUletfa- 6i 

anyagkereakedftk, Temetfi-n. 3. 

2-7S 

VdgvArl Ferenc If j. komdvea 

mester, 6p. vAIl.. Ambro-n. 21. 

2-34 

Vlranyl Janos Qveg-, porcellan- 

edeny-, villamoscik-beresk., Gr6f 

Csaky Karoly-nt 1. 1-44 

Vojtkd Jeno* Andor ny. mi. kir 

ezredes-hadbir6, G8r8g-n. 12. 2-5T 

.Welsz Jend ffiBzer- es Kyarmat 
arc nagy bereBk.. Uzecbenyi-u. 19. 
1-82 
WellacUa Karoly dr. ngyved 

Budapesti-fflUt 1 ' 8C 

Zdld kereszt, BAtbory-u. 33. 

2-38 
Zslvdnovlts Jdzsef drog6ria, 

KonstautiD-t6r 12. / 42 

Zsoldos K&roly fOldbirtokoa 

Klarabaza 9£ VACDUKA 

<iaad Vac) 

VACHjARASZT 

(14sd Vaclmrtyan) VACHARTYAN 

Eivatalos 6rdk: 

Vasarnap ee 
H6tk«znap: unnepnap: 

8-12-ig. 8-U-^g, 

14-18-1g. 14— 15-ig. 

Csab elorizetfife rtazftre: SO— tfl-lg. 

Angyal Faidre dr. Bikabonyl, 
figyvM, Vackisujfalu 24/£ 

Csenddrscg, m. klr. S 

Debrecenl S An dor dr. kor- 

maDyfotanacsoa, figyv6d, fOIdbir 

toko3, Vacratot 25/C 

Fekete Gabor b6rgazdasaga, Vac 

ratot, Baraszti-puszta i 

Gfildl Imrdnd dr.-nd »zv. 

magauzd -.• i 

Gosztonyl Ml kids ny. m. kir. 
p^uzfigyi a. tltkar. Kisn6medi 25/E 

Gosztonyl Tlbor felsohazl tap, 
ffildbirtokos, Vdokisujfaln, Keri 
poszta 24/4 546 mestiivassnl jjg ill a postahivatal pyilyinos Sloiiiaoz. Vajszka Gosztonyl TIbor 1 

„Hangya" Termelesl, Erte- 
keslttf 6s Togyasztasl Sztt- 
vetkezet, Zsid6 24/6 

Ki B nemedi 25/8 

KOzsegl eloljarosag, Pflspak- 
azi!4gy 25/4 

Kozseet eloljarosag, Vacbar- 
ty&n 5 

Kozsegl eldljarOsag, VAckls- 
njfaln 24/2 

Kttzsegl elollards&g, vacrAtdt 
25/2 

Kozsegl eloljarosag, Zsldo 

24/5 

P£terIIy Jen0 dr., may. 6s a 
posta betegbizt. int. orvosa, 
rendel: d. u. 4— 8-ig. 8 

Pick Fereno he a tea es m&z&ros 6 

Schaub 1st van gydgy8zer6sz 4 

VacI pttspOkl uradalom erdo- kerfllete, Pfispb'kszilagy 25/7 

I Antal v6m. kat. 
Ielk6sz, Vaoratot 25/3 VACKISUJFALU 

(l&sd Vacbartyaa) 

VACRAT0T 

(lasd Vacbartyao) 

VACSZENTLASZLO 

HivataJos 6rdk: 

■«-» tsk.* 

8— 12-fg, 8-li-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak elflflzetok reazftre; 20— 21-ig 
Bor bas JOzsef malomlulajdonos 2 
Gregor Lajos rk. plebdnos S 
Komoroozy Zoltan f6jegyz6 4 
KOzsegl elollarosag 1 VADASKERT 

(laBd 8alg6tarjiin) ■ 

VADAS-PUSZTA 

(lasd Labod) 

VADASZLAK 

(lasd Uadarae) 

VADASZPUSZTA 

(Mad F61ixffird<S) 

VADKERT-PUSZTA 

il&si Ugod) 

VADNA 

Hivatalos drdk: 

H6tk6znap; Vasdrnap 6b 

8— 12-ig, Unnepnap: 

14-18-ig! 8— ll-1g, 

14— 15-lg. 

Caak elofizetftk r6sz6re: SO— 21-ig. 

Kozsegl eloljarosag VAG 

Hivatalos 6rdk: 

B6tkBznap: Vasarnap 6s 

8— 12-ig, Unnepnap: 

14— 18-ig. 8-11-ig, 

14— 16-ig. 

Csak elflftzeWk r6sz6re: 20— 21-ig. 

KorjegyzOseg 

Ladanyl J. Arpfid gyumo"Ics- 
gazdas&ga VAGA 

.Hivatalos drdk: HdtkOxnap: Vasarnap is 
finnepnap:- 
8— 12-ig, 8— 11-Ig, 

14-18-lg. 14— 15-lg. 

Caak elofizetCk r6sz6«?: 20— 21-ig. 
Andrasfay Od« n r. k. pl6banos 3 
Jegyzttl Iroda 2 

Knell Tibor dr. ig. tanit6 l 

VAGFARKASD 

Hivatalos drdk: 

„, , „ Vasarnap 6s 

HetbBznap: finnepnap: 

8-12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak etGiizetftk r6szere: SO— 21-ig 

Arida Karolyes tarsal g6z- 

malma, mintkozkereseti t&rsas&g 4 
Csendorors, m. klr. 8 

Cslflary Sandor liszt-, gabona- 
6s term6nykeresk. . .18 

Deak Ferenc es tarsal gabona-, 
term6ny-, z61d6g-, gyfimolos-, fa- 
63 sz6nfceresk. 10 

Fogyasztasi es Ertekeslttt 
Szovetkezet 6 

Mint a Hombar albizomAnyosa J4 

Hanllk Gyttrgy 6*s tarsal fa- 6s 

sz6nkeresk. , 3 

Komlpsy G6za liszt- 6s term6ny- 

kereskedfl ' 13 

K«zs6gl eloljardsag 
„Knltur Mozgd", tulajdonos if j. 

Lan Istvan 17 

Molnar Gyula Ifj. £s«lds6g-, 

termlny'-, gabona- 6s lisatkeresk. L 

vasutaJlomas 5 

Singer Mlksa, as ifj. Molnar ' 

Qynla zOldsiig- 6s gnbonakeresk. 

c6gveaetflje 11 

Szencl' vlllamostelep kerti- 

letl vezetdje 7 

Tvaraskd Antal dr. kOrorvo*, 
a poata bet. bizt. int. orvosa 1© 

Utblztossag, t8ry6nybat6sagi 12 VAGKIRALYFA 

Nyilvanos tavbesz61fi allomaa. 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap is Hdtkfiznap 8-12-Ig, 
14— 18-ig. finnepnap : 
8-11-ig, 
14-16-ig. VAGSELLYE 

Hivatalos drdk: 

7— 21-igi 

Allamvasntak, m. klr. raaut- 

AllomaBa . 22 

Balazsovlts Gynlane dr. ny. 

m. kir. jarasi tisztiorvos Hzvegye 
31 
Balogb Zolt^n batomfi-, vad-, 

tojaskeresk., ]6ggyar 6s bfitShdz 6 
Baranyay Vlnce dr. vit6z, 

Ugyv^d 30 

Barany Llpot dr. berlA 45 
Bartha Odtfn dr. tigyv^d 27 

Csendtt rbrsparanesnoks&g, 
m. klr. 5 

Csomor Gabor dr. orvos, a posta 
bet. bizt. int. orvosa 20 

Deri Aladar gyfigysaertara H 

Donath Salamon bor- 6s eflr- 
nagykeresk. .9 

ElsO Vagsellyel Tabarek- 
penztar Rt. 4 

Fenermann Arpad ipfiletfa- 

keresk. lakasa 2 

Fenermann Testverek 15 

Fenermann Zslgmond fa- 6b 

6pit5anyagkeresk.,' 6pitesi vallal- 

koao 32 

F4fszolgablr61 hivatal 7 

Gansl Simon 16 Bltelsztfvetkezet^mintaa O.K.H. 

tagja 37 

Horvath G^zan6 »zv. ven- 

deglos 43 

Jarasblrdsag, kir. elnOki 

es kOzponti irodija 3 

Jarasi vegyes Ipartarsnlat 
34 
King Miksa maginafi 33 

Ktfzsegi eltll|ar6sag 8 

lievente parancsnoksag, 

Jarasi **41 

Mav. Arnp^nztar 44 

Menczel Dezstf bor- 6s sHr agy- 

keresk. 10 

Menczel Felix dr. orvos 23 
Mentdegyesttlet, orszagoa 

kirendelta6ge 38 

Mlkl6sGezarnm-,lik8r- 6s egy6b 

szeszeaitalok feldolgozd fiEseme 29 

Mtimalom 6s Vlllanytelep, 
Vagsellyel lUttmalom es 
Aramfe]lesztd r.-t. 13 

Pakozdy Bela vegyea-, gyarmat-, 
rtivlddru- 6s isvanyolajnagykeresk. 

28 
PenzttgyOrl szakasz, m. kir. 

26 
Pollak Testverek ladagyar 25 
R6nay Alalos dr. orvos 14 

S&rossy Arp&d m. kir. 0. posta- 

-f61gazgat6, postamester 21 

Slkabonyl Mlklos dr. szolga- 

bh-6 lakasa {JQ 

Sz^kely Jdzsef dr. ffiorvoB, 

belgy6gyaaz, szakorvos 19" 

To6k Emll' gabona-, term$ny- 6s 

lisztkereflk. 18 

Ubar Jentf marhakereak. . 24 
Urge Jozsel rdm.kat.pl6banos 39 

V&gjobbnarti Armentesitd 

Tarsas&g ~ 1 

VagseUyel Bltellntezet 12 

Vagsellyel Jarasi HitelszO< 
vetkezet* mint aa Orszagos Kos 
ponti HitelszQvetkezet tagja 17 

Vogel J6zsel ny. f6m6ni6k, 
ilgyv. ig.- ' 42 VAGVECSE 

Hivatalos drdk: 

«*-*■ ?£2» 

8— 12-ig, 8—11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eWfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

AJtlts Borv&th Lorand 

(Bldbirtokos • 2 

Bordas Vlnce fSldbirtokos 1 

Kttzs^gl eloljar6sag 7 Rahlg Llpdt 6s Ila 6pitkez6si 
vallalkozd 6s fakeresk. VAJA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6s H6tfcoznap: Unnepnap: 
8-11-ig, 8-12-ig, 

14-18-lg. 14— 15-ip. 

Csak el6fizer£k r6sz6re: SO— 21-ig. 
Bencze Janos ret. Ielk6az 13 

Goldberger Adolf bareonyake- 
resked6 (flzemben : IX/1— II/28-ig) 5 

Goldstein Mar ton, burgpnya- 
keieBkedO (Uzemben X. 1— IV. 80-ig) 
6 

Bartmanh Marton 6s Schorl 
Jead termdny- *s bnrgonyakeres- 
ked6k raktira (flz«mben: X/l— 
V/31-lg) 10 

Hubert Antal dr. MSrorvos 6s a 
posta bet!, bizt. int. orvoaa 11 

H6dl Mlhaly „Metesz" albizo- 
manyos " 15 

Ingber Slmonne K zv. bnrgonya 
es tBrm6nykereskedO (llzamben 
IX. 1— III. 16-ig) i ■ 2 

Klein Jentf LurmenykereBkedfi 7 

Klein JOzsef nagyb6rlfl, Papos 

Vilraatanya .22 

KUzs6gl eloljarosag J K«zs6gt eldljarosag, Or 25 
MlkeczTamas HJldbirtokos, berlfir 

'Orosztanya 4 

Orl „Hangya" Fogyasztasl es 

£rtekeslto Sztfveikezet. 

Or (Uzemben : X/l— 1 V/30-ig) 26 
Paczarl Istran bnrgonya- 6s 

teria6nykeresked6 14 

ScharIJenOtenn6ny 6sburgotiya- 

nagybereskedo, Or (fizemben : X/l— 

V/31-ig) ■- '23 

Schwarcz Ferenc .termeny- 6s 

bnrgonyakereskedo (Uzemben 

IX. 1— U. 28-ig) 9 

Szegedl Karoly term6nykeres- 

kedo 27 

Vay Adamne flzv. grolntf ma- 

eanzb 8 

Weinberger testverek okl. 

gazdfik nagyb6rlflk, Ratoczl-tanya 
3 

VAJAN 

Hivatalos drdk: H6tkcznap : Vasarnap 6b 
Unnepnap : 
8-12-ig, 6-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig, 

Csak elofizetflk r6sz6re: 20— 21-ig, 
Kovacs Peter «Fntnra» bizoma- 
hyos , 4 

K**rjegyz«seg, v a jan , l 

Kttrjegyzflseg, Abara 5 

Spiegel Abraham malomtulaj- 

donos 2 VAJDACSKA 

(lasd Barospatak) 

VAJDAHAZA 

(lasd Hidalmas) a 

ID 

3 

U 
Oi 

OS 

N VAJDASZENTIVANY JJ 

(lasd Qernyeszeg) . ^nl VAJDA-TANYA 

(]dad Knnagota) 

YAJHAT 

([aad Algyfl) 

VAJK 

Hivatalos drdk: 
B6tk«znap : Vasarnap 6a Z 

o ■:»' 

finnepnap: Co 

8— 12-ig, 8— U-ig, bjJT 

14— 18-ig. 14-1^. J2 

Csak eldfizetok r6sz6re: 20— 21-ig. '^p ' 

Boronkay Maria fBldbirtokOs 2 ■ 

VAJKA 

Hivatalos drdk: H6tk8znap: 8— 13-ig, 
14— 18-ig. Vasaniap 6 s 
finnepnap: 
8-11-ig, 
14^16-lg. Csak elofizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
KBr jegyzoseg 1 

VAJKA 

(lasd Fadd) . 

VAJSZKA 

. Hivatalos drdk: 
„,., „ Vasarnap 6s . 

H6tkBznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

Csak elOfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig, ' 

Bogyanl Kendergyar r.-t., 

Bogyan 9 

Bosnyak Ferenc fntnra albizo- 

inanyos 13 35* 547 Vajszka Butsch Fidel, az ElsO Magyar 
Altalfinos Biztositd T&rsasag tisat- 
viselfije . 5 

Csendorseg / 4 

Foldmtvelestlgyl mlnlsz- 
terlum Vitezfalu-Vajnka 
telepeskttzseg epttesveze- 

tdsege'(laed Bacsnal) 
Kozsegl eltttjardsag 1 

Bogylan 2 

Ffijegyzff lakasa 14 

Kukula Janos 11 

, Patatlch Jdzsel gaedaikodd es 
' gabon.ikereskedfl 7 

Paull Istvan kendergyaros 8 
Petd Bend dr. plebanos 16 Schalfer Gyula dr. 

Mat. irir. 6s kororroa posta bet. 
15 Schalfer Istvan fctldbirtokos 6 

Szkenderovteh lamas busbar 
szazados 10 VAJSZLO 

Hivatalos 6rdk: 

„.,„-' VadArnap es 

HetkSznap: Unnepnap: 

8— t2-1g, 8— 11-ig; 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloTTizBtoii reszefe: 20— 21-ig. 

Adler Gynla niha-, rOfos-. cipo-. 
vas- es 1 t'uszerkeresb. 1 4 

Baranyai Jdzsel ffiszerkeresk. 

Benedek Zslgmond gfizmalma 

Csaszar Ferene ffiszer-^s 15szer- 

iruaitas '21 

Csendorseg 3 

. Csttme Gydrkd Gyula vendSg- 

i6s e 

Denes Gyula lak&sa 20 

Erdohlvatal. m. klr. 10 

Kecze Janos vitez, dohanyarus 2 

Kocsls Ferene If j. termGny- 
. keresk.,, 22 

Konkoly Thege Andorae hen. 

g-ermatnalom 5 

Kormos M&rton vegyeskeresk. 

33 

Kovacs' Sandor- dr. kSrorvos 6s 

a posta bet. Mat. int. orvosa 15 

Korlegyzdseg 1 

Kozsegl eldllardsag, Besence 

23/4 
Kozsegl eldljardsag, Hiiies 

23/6 
Kozsegl eldljardsag, Lnrsok 

23'8 
Kozsegl eldljardsag, Papvad 

23/2 
Krausz Sandor vegyeskeresk. 1 7 

Majlath A lajos grdl majlatb. 
pusztai ffazdasftffa 12 

IVagy Berta Jdzsel vendeglfl es 
teglagyaros 24 

Penzttgytirl szakasz, m. klr. 

Rltdcz Karoly korcsmaros 25 

Santha Istvan hentes 6s meszaros 

28 

Sey Laszld gytfgyszeresz . «Magyar 
■ Koronao gyigyszertara 10 

So6s Bernat Zoltan rom. bath, 
segedleikesz . 27 

Spierer Aladar ruba-, rMfis- es 
ftlszerkeresk. 7 

Szalankal Pal kCrallatorvos 29 

Takacs Sandor ref. lelkese 32 

T6th Lajos vendeglfla 4 

Vajszidi hdpbank sztfvet- 
kezet, 0. _K. B. tagja 1 1 VA JTA 

Bivatalos 6rdk : 

Betboznap: fl Irclgfte SZ6I6 tjglrat dlia 10 sz6ia 8-12-ig, 
14-18-tg. VasArnap es 

Unnepnap: 

8-11-jg, 

14— 16-ig. C3ak elftflzfltok reszere: £0 — 21-ig. 

Kovacs Janos vegyesarakeresk.2 

Kozsegl eldljardsag 3 

Uher Alfonz Arlsztld alsime- 
nyOdpnaztai gazdasaga, mint a 
Magyar Reptil6g6p-3zerelv6nygyar 
Wrlete 4 

Wenckhelm Antal gr6t 

nagybirtokos 5 

Ztcby Aladar grdl orokosel VAL 

Ejjel-nappali szolgalai 

t posiahivatal nyilvdnos 

tdvbesztild dllomdsdndk .. 
hivdtalos drdi: H6tkSznap 
8— 12-ig," VeJU k{fzs60 13 

Vlsnyel TestrerekmiiFeer^sai, 
radi6 szaktizlet 30 

Welsz Jentfne ttzv. 6pitkez6si 
&& tuaelCanyagkeresk. 26 

548 Vasarnap 6s 

Unnepnap: 

8-11-ig, 

U— lWg. ISrig. 

Csendtfrseg, m. klr. 71-14 
Dr£her Jeno erd61iivatala7l-21 
Fdszolgablrdl blvatal 71-13 
F0szolgablr6 lakasa 71-17 

FrOhllcb Jozsel dr. Jarasl 
ttaztiorvos 71-10 

Fulmer Antal ktfr&Ilatorvos 

71-22 

Katonal epUletek es hatdsa- 
gok : Vali jarasi leventa parancs- 
uoksag, m, kir. 71-24 

Klfzsegl eltfljardsag 71-15 
Magyar Beta term^nykere<>k. 

71-23 
Posta, m. kir., nyUvaHos allo- 

mas 71-11 

Szilagyl Istvdn dr. kBzs^sri 

01V03 71-16 

Vail „Bangya<* fogyasztasl 

es ertekeslto sztfvetkezet 

71-19 

ZsebehazyGyorgy j&r&ai m. ktr. 

Allatorvos 71-18 VALASZUT 

Bivatalos 6rdk: 
HetkBznap: Vaeirnap is 
unnepnap: 
S-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. x 14-15-ig. 

Csak elfifizetSk HarAre: 20— 21-ig. 
Gaal Peter Uj. primor, dalnokl, VALLAJ 

Bivatalos 6rdk: 

BAtkCznapr finnepnap: 

8— 12-ig, 8— lt-ig, 

t4— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elfifizeWk ,T6aa6re : 80— 21rig. 
Bak6 Zoltan adiainisztrator 9 
Beesky Sandor ftyegyza 8 
Ecsedllap tarsulat vlllanios 
ttzeme kirendeltsege 12 
Fehervari Fartua Ferene, 

M6rk 18 

Kadar Jozsef dr., a posta bet. 
•bizt. int. orvoaa, fctJrorvoa 11, 

Karoly] Gyula grot poaBtateremt 
gaadasAga, Puartaterem 36 

Uradalma, Tlborszillaa 8 

Brddszete, Paaztaterem 37 

Karolyi Lajos grdf erdflhivataia. 

berleti felfigye!6s6g 39 

Kolozsvarl m. kfr. IX. csend- 

drkerttlet, merkl ors 7 
Kodrlk Karoly dr. gy6gysze- 
24 
Rtfzsegl eltfljarosag 1 

Lang Istvan hentes, mdsz&ros, 

M6rb 21 

Lang Vendel hentes, meszaros 5 
Laszld^Odo n r e f. l o lk esa- IO 
Merkl f ,Hangya« Fogyasz- 

tasl es Crtekesltfi Szttvet 

kezet 2€ 

Pechy Laszl6 gazdasAga , 3£ 
Schlachter Istvan kflzsegi bir6, 

Merk 17 

Schmidt Antal blajgyar 
Szab6 Arpadne m. kir. posta- 

mester 4 

Torma Sandor kereskedfl, VAMOSLADANY 

Bivatalos 6r6k; 

8^12-ig, 8— lt-ig, 

14— 18-fe. 14— 16-ig. 

Csak elMizetfik resadre : SO— 21-lg. 

Ktfrjegyzol hlvatal 1 

YAM0SLAZ 

Nyilvdnos tevbesztW dllo- 

mds a kbz&egi eldljdrdsdg- 

rtdl 

(ElOfizetJket lasd Micske.) cMeteszi) bizomanyos 

VAMFALU 

ni " Bivatalos ordk: 19 H£tk£znap: Vasarnap es 
iinnepnap: 
8— 12-ig, • 8— ll~ig,. 

14— 18-ig. I4_i5_ig. 

Csak e!6fiz;et6k r6sz6re: 20— 21-ig. 
Kbzsegl elfiljar osa g 
Mall Karoly kereskedd . ; 

Sarkozy Geza malomtnlajd. ; VAMOSCSALAD 

Nyilvdnos tdvbe$z6l5 dllomds 
Hivatalos 6rdk: 

H6tk6sinap loldbirtokos 2 VALKHAZ 

(lisd Nagyminya) 

VALK0 Hetkfiznap 

8-12-ig, 
14-1 8-ig. Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap es 
Unnepnap.' 
8-11-ig, 
14— 15-ig. Csak el&fizet6k'reszere: 20— 21-ig. 
CsenddrOrs, m. klr. 3 

Erdogondnoksag, m. kir., 

RndolfvOlgy 4 

Kozsegl eldlj&r6sag, 2 

KSzsegl fdjegyzo 6 

Matlyasovszky Lajos igazgat6- 
tanit6 8 

Schosberger Viktor barO 1 
Toth J6zsel r6m. kat . pl^banos 5 -12-ig, 
-18-ig. VasArnap 6b 
finnepnap: 
8-11-ig, 
■ 14— 15-ig. VAMOSGYORK 

Hivatalos *6rdk: 

Vasarnap es 

HetkOznap: Unnepnap: 

8— 11-ig, 

8 -18-ig. 14— 15-ig. 

CsaK elOfizetflk rtszere : 20— 21-ig. 

Csendorors, m. klr. 5 

Eger-GyongySsvldekl villa- 

- mosmnyek r.-t. keriileti sze- 

relflje ' " 8 

Kassay Tlvadar dr. orvoB, a.posta 

bet. bizt. int. orvosa 

KekesI Mihaly malombfirlB 7 

Kovacs Laszl6 dr. raidbirtokoa 

kastelya 4 

Kozsegl eloljarosag 1 

Nagy Laszld m. kir. postamester 

2 

Seldner Izldbr marhatceresk. 12 

SzabO JAzsef vendeglfl es" 

' szalloda r 10 

T6th Bela Pntura Sizore., epiilet- 

anyag es tliaelfianyag keresk. 3 

Wagner Ignac hentesara Uzl 9 1 V AM OS MI KOLA 

Bivatalos 61 dk; 

1 Vasirnap es 
finnepnap: 
8— 18-ig. 8— 11-ig, 

14-^15-ig. 
Csak elOfizetfib reszere: 20— 21-ig.' 
Bauer Janos dr. (Igyv6d 8 
Berky Istvan ny. m. kir. poata- 
tteli^ OS 

BUttlElemer IIJ.korcBtoiros 29 

Cselka Nandor vendegloa 23 

Czakrasz Zoltan dr. feCzadei . 
kdrorvos ' 19 

David Sandor ra. Mr. posta- 
mester 26 

Fodor Vllmos dr. ny. JAr. fft- 
szolgabird , 2 

Groszmann Mark dobaoynagy- . 
irnddja (nyari allomas) * 7 

flangya logyasztasl es erte- 
kesitd szovetkezet 13 

fluszar Karoly tii I dbirtokoa, kas- 

■tely 6s kCzp. uradalmi iroda 5 

Erdovedlak, Per6c6eny 16/2 

Janacs Jdzsel beraat6fnvaroz6 

, 28 

Jankovlch Laszld Wldbirtokoa, 

Tesa 16/6 

aazdasaga, Tesa 16/7 

Jarasblrosag, klr. 17 

Kovacs Sebesty en Jdzsel ref . 

Ieik6sz, Perfieseny, D'6di-pusztal6/5 

Kozsegl eldljardsag. Peroosdny 

16/3 

Kozsdgi eldljardsag^^ vamos- 

mikoia 7 "" 1 Markus Dezstt 

gyogyszertara [Magyar Koronat 
21 Natty Jdzsel vaa-, festek-, ffiezer- 
6s osemegekeresk. 24 Palovtch Islvdn dr. kir. 

jegyzo k«z- 
6 Pdnzugydrl szakasz, m. klr. 

22 

Pongracz J end grdl istvan- 

majori uradalma 14 

Postahivatal, m. klr. tavirat- 
k»zTetlt6s 48 

Reformatuslelkdszl hfvatal* 

Perocs^ny (teU allomas) 16/4 

Rdvdsz Mihaly dr. Ggyred 11 

Ruhig Karoly malomtniajdonoa 

12 

Sebestyen Ldszld dr. 

karallatorvod 26 

Stdckl Izso epuletfa- es epit^sf- 

anyagkeresb. 20 

Sttmeg Ottd berlo 10 

Szlgetl Ferene ny. honv. tiszt- 
helyettes 4 

Vamosmlkolal gytljtdtabor 
parancsnoksaga 9 

VAmosmlkolal takardkpdnz- 

tar r.-t. 3 

Varga Ottd dr. ttgyvel 30 

Vttlgyesl Jdzsel borojroja is stirtf- 
zdje- (volt La3zl6-vendegl6> 3,1 Varpalota VAMOSOROSZI 

Nyilvdnos tdvbesztW Gliomas 
Hivatalos 6rdk: 

' HStMJanap ; iinnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14- 15-ig. 

VAMOSPfcRCS 

Hivatalos drdk: BdtkGznap: Vasarnap 6b 
finnepnap ; 
. 8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14-18-iR. 14— 15-ig. 

Csak el<Sfizflt6k r6az6re : 20— 21-ig. 
AUamvasutak, m. klr. allo- 
■nasi Onttksege v % 

Csendortfrs, m. klr. 5 

Egrl Izldor 7 

Farkas Marton dr. orvoe 6 
KOzsegl eltfllftrosas 1 

Krau§z Jozset 4 

Mltrovlcs Gyula dr. orvos, pi 
lyaorvos 8 

Szlgetby Gyula, a Debrecen Ketet- 
magyarorszAgi Naplo fflszerkeszto 
gaadasaga 3 VAMOSUJFALU 

(lasd Olaszliszka) VAMPUSZTA 

Clasd Simontornyai 

VANCSOD 

Hivatalos drdk: 

8^12-ig, 8— 11-ig. 

14— 18-1r t4-16-ig. 

, Caak elOfizetflk reszfcre : 20— 2i-Ig. 
KUzsegl eldljar6sag 1 

VANDHAT-PUSZTA 

(lasd B6k6<M>saba) VANYARC 

Hivatalos 6rdk: 
Betkfcnap Vasarnap 6s 
tinnepnap 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig, i4_i5-i£. 

Csa* eiflrizeTfih r6sz6re : 20— 21-1? 

Barf ly Zoltari bard, ny. kovet- 

s6gitan., ftildbirtokos 4 

Grttnwaid Jozsef gsbona-. mag- 
es gyapjukeresk. Nyari Allomas) 2 
Kertesz Ferenc ev. Ielk6az 6 
Klobnslczky Aladar ig.-tanft6 
6 
■tffzseel eloljardsag 1 

SartOry Dezstf Tiszai ag. hit*-, 
evang. pfisptiki javadalmi birtok 
bfirlOje 3 VARADLES 

Hivatalos drdk: 

nitt?™-„. Vasarnap 6s 

H6tk<Janap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetOk ifcsjfere: 20— 21-ig. 

Csendorseg, m. klr. 2 

Kovacs Sandor Fatura bizo- 

manyos 5 

Kttrjegyztfseg^ 4 

VARADSZENT- 
MARTON 

ElOfizetOit lasd Nagyvaradon 4s 
Felixfttrddn. . VARADSZ6LL0S 

Nyilvdnos tdvbeszelo 
dllomds. 

A nagyvdradi egyseges 

hdlozothoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk: 

. &*+,.. _ !£££ 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

A nagyvdradi egyseges 

hdlozathoz tartozik meg: 

Felix-furdo, Puspbk-furdd. 

(ElOfizetSket lasd a nagyvdradi 

elflfizetflk ktJz&tt.) ' VARALJA 

Hivatalos drdk: 
H6tkfizn ap : Vasarnap ea 

iinnepnap : 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetOfc reszgre: 20— 21-lg. 

Kozsegl eloljarosag 1 

Lemle flenrlk lfj. aut6fnvaro- 
zasi vallalkpzti . 2 VARALJA (Nosrad m.) 

(lasd Bajak) VARALMAS 

Hivatalos 6rdk; 
H6tk6znap: , 'J VANYOLA 

Hivatalos 6rdk: 
BetkCznap : Vasarnap 68 

tinnepnap i 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. ; 

Csak elflfizetfik rtsz6re : 20— 21-ig. 

Kttzsegl eloijarosag 1 

WelnboIIer Janos r. tat. pl6ba- YAR 

(lasd Seeremle) Vasarnap 6s - 
finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetak r6sz6re: 20— 21-ig. 
Csendftrtfrs, m. klr. : 
Alsd-fiild 7 

KSz6plak - 4 

Varalmas 8 

„Hangya" Fogy. Szov. 2 
Korjegyzo'seg, 
Almaenyirea , 5 

Farnas . ' 1" 

. Varalmaa 3 

SnJtzer Ferenc dr. azeEzgyaros 
6 

VARASZLd 

flisd Nemead6d) VARASZ6 

ilasd Petervasaral 

VARCSALIT 

(load Kerta) ^ARDA 

(lasd Hetes) VARDOMB 

(lasd Bitasi6k) 

VARP0LD 

(lasd Komarom) 

VARGEDE 

Hivatalos drdk: 

a ah * - Vasirnap 6s 

H6tb8znap: finnepnapj 

8— 13-ig, 8— 11-ig, 

14rr-18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elflfizetflk r6sz6re: 20— 21-lg. 

KorlatI bazaltbanya r.*t., 

Korlat a 

Korjegyzos6g- % 

VARGYAS 

(laad Olasztelek) 

VARHELY-PUSZTA 

(lasd Felsflrajk) 

VARI 

Hivatalos 6rdki 

„,.. ■„ Vasarnap 4s 

Hdtkbznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-2l8-ig. 14— 16-ig. 

Caak elfifieetOk resz6re: 20— 21-ig. 

Bencz^dl Ferenc aAranysass) 
gyigyszertara Q 

Beregl Vizszabalyoz6 es Ar- 
pientesitd Tarsnlat, Nagy- 
borzsova 3 

Bastyabazai m. klr. erdo* 
lgazgat6»ag tutajrakpartja 8 

Frledmann Miklos dr. 

laganorvos 7 

K Alitor Janos m. klr, posta- 
mester 9 

K«zs6gl el«l]arosag 1 

Nagybocskdl m. klr. fa- 
raktar balabori kirendeHs6ge 4 

Renddrseg szolnokl r4vka- 
pltanysaganak m.klr.rfev- 
ors6ge ; 5 

Roman JAzsel ny. k(5z6piskoIaI 

tandr 2 

VARIPUSZTA 

(laad Seeremle) VARJAKPUSZTA 

(lasd Nagoca) 

VARKUDU 

(laed Bethlen) 

VARMEZO 

Hivatalos 6rdk: 

„,,.„ „, Vasdrnap is 

H6tkfizaap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elGfizetSb rSszeTe: 20— 21-ig. 
Csenddrttrs, m. klr. 3 

Fekete Lukacs dr. brroa 1 
Stfrlegyzdseg 2 

VARMEZO 

(Mad. Nyarddremete) 

VARQNG 

(lasd Nak> 

VARORJA 

(Ided Naszod) VAROSFAtVA 

(load Homor6dszentpdl> 

VAROSFOLD 

(lasd Kecskemet) 

VAROSL0D 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. t4-lWg. 

Csah elflrizetflk r6ss6re : 20— 21-Jg. 

Boskovltz Samuel agyagaru- 
syAr .-.'.. 10 

Grolcslk Andorn4postameBter8 
Horvath Laszlo Ifijegyzfi lakaaa 
13 
Katona Lajos eaperesplfibanos Q 

Kemeny Laszlo gyigysaortsz 1 1 
Ktfedeny-^ majollka- es 

kalybagyar r.-t. 7 

Kozsegl elOljardsag 3 

Kronleld Lajos dr. kffrorTos 4 

Pataky Jozsef vend6gl6s, jn6szi 

roa 63 hentes 14 

Steller Jentf may. dllomiselfll- 

jir<S 2 

Stenger Mlhaly vend6gl«s 6s 

keresk. jg 

Ujtz Beta Apit6s]-vdllalkoz<J (Szem- 

ben: V/l-Xl/30-ig) I 

Wlndlschmann J6zsef ren- 

H 4g|0s, m6szaros 6s hentea 9 VARPALANKA 

A munkdcsi egyse'ges 

hdl6zathoz tartozik. 

■Nyilvdnos tdvbesaelH 

all&mds. 

Hivatalos drdk: HetkBznap: 

8— 12-ip , 
14— 18-ig , V»sarnap 6s 
finnepnap: , 
■8-11-ig, 
14— 15-ig. A munkdcsi egyse'ges 

hdldzathoz tartozik m6g: 

Oroszv4g. 

(EWfizetflket laad a mnnkacsi 
©JfifizetOk kezOtt.J or VARPALOTA 

Hivatalos drdk: 

7— 21-ig, 

A vdrpalotax egyseges hdld- 

zathoz tartozd kozpont: P6t- 

furdd. 

Allamvasutak allomaslo- 

nttksege, m. klr. 13 

Bakonyl Andornd nyorsbflrke- 

ra«k.- 35 

Balbach LaszlA m. kir. honv. 

ezaaados 39 

Banyal Bela dr. evarig61ikus 

lelk6sz 51 

Banyasz asszonyok missz'ios 

egyesUlete 49 

Bartal Bela m. kir. szazados 83 
Csajaghy Istvan stltfimester 18 
Csendorseg, m. kir. 5 

Csoszpusztal kincstarl gaz- 
dasag, m. klr., CsA^zpuazta 24 

Brd0lgazgat6sag m. kir. banv6d, 

KiralyBzalla3 19 

Farkas Janos gy6gyszer6sz, 

iBzcnthdromsag gy<Sgyszertar» 15 
Ger« GyUrgy bdnyaf3m6rn0k 38 

Gold nyomda kflnyv-, papir- 6s 
iroszerkeresk. 28 

Bangya ffogyasztasl es erte- 
kesltif «z«vetkezet 27 

flaraszta Martoh lisztkereak. 2 O 

N z 
o s 549 Vdrpalota Helnrlch Henrik b&nyaigazgat6 

12 

Helszler Antal dr. orvos 8 

Homolya J end fuszer- 6s 

megekereBk. 6 

Honved ittvdlskola parancs- 
noksag, m. klr. 7 
Honved taborparancsnok- 

sag, m. klr. 20 

IUyefalvi L3te Laszld dr., a 

posta bet. bizt., Int. orvosa 17 

Iparosok es gazdab szttvet- 

kezete 31 

Javorek Jdzsef banyaint6zo 38' 
, , JdSzer encs et«* bany aszbolt 
48 
Kapnvary Ferene festfimester 
43 
Katonal Internaldtabor- 

parahcsnoksag m. klr., 

lengyel 59 

Kegll Ferenc ko'zig. jegyzfi 61 
Kbzsegl eldljardsag 4 

f5jegyz8 maganlakasa 
Kbzsegl 6s kbrallatorvos 44 
Lechner Gynla Flo, c6gt. Lech- 
ner Istvan vas- 6s fiiszerkeresk "" 
Lengyel Kalman sfitOmester 34 
Llebentrltt Ferenc hentes 

m6szaros 21 

Marossy Laszld m. kir, 

szaeados 55 

Molnar Janos Erzs6bet sz&llod 

6s beVautdallomas-tulajdonog 33 
Molnar Jdzsef dr. orvos 6a fog 

orvos 3j 

Molnar Sand or okl. epit69z, 

6pit6meafcer 60 

Nagy Imre villanyszereUsi valla- 

lata^s radioszaktizlete 54 

Nadasdy Ferenc grdl vegyes- 

kereskedds'e . 56 

tinkentes tilzoltO testlilet 

parancsnoksag 1 8 

Papay Gynla m. kir, lionv. f6- 

allatorvos 45 

Pet! Nitrogen Mutragyagyar 

r.-t„ P6rfiirdd 9 

Posch Sandor banyatisztvisalfi, 

tiizoltdparanesnok 47 

Rein M6r fuszer- 63 gyarmataru- 

nagykeresk. 30 

Salgotarianl K6szenbanya 

r.»t. bdnynig. 1 

«J6szerenes6ti K8re 28 

Schclber Laszld dr. orvos 26 
Schmldeg J. vas- 6s fakeresk. H 
Sleszkd Lajos sut6mester 52 
Stelner Kezso* kerestr. 22 

Stelxner Antal dr. esperes- 

pl6banos 37 

Szekesfehervarl esfejerme- 

■ gyei Takptar varpalotal fiofcja 

3 

Sztraka Janos banyaint626 42 

Szllts Istvan 6pitetii anyagkeresk. 

6s ceinentaruttzenT 10 

VaradI Jeno baiyaint6zo 40 

Varga Istvan hentes 6s m6s2aros 

50 
ZtrkelbachFrlgyes banyaint6z6 

46 
ZwlckL Pal dr. kfizs6gi orvos 14 VARSAD 

Hivatalos 6rdk: 

"*•■ KK 4 * 

8— 12-ig. 8 _n. 1ff) - 

14— 18-ig 14^15-ig. 

Csak eloMzetflk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Kbzsegl eldijardsag 1 

Lackner Janos vegyeskeresk. 

6s gabonabizom. 2 

Mttller Henrtk foldbirtokoa, 

GyOnk, Seabatonpuszta 6/2 

Soramer Simon fiiazer, rbvidam- 

keresk. 63 gabonabizom. 3 

Welntraut Karoly gazdalkodd, 

GyOnk, Szabaionpuszta . 6/4 

(Budapest! lakasa: VIII. Orczv- 

Ht 8. I. e. 6. telefon 330-819) 
Welsz Janos hentes, m6szaros 

'-'■■' * 5 550 varsAny 

(lasd Hatvan 6s 8z6cs6ny) 

VARSANY 

(Radvanszky Albert br.) 

(I4sd Hat van")' 

VARSOLC • 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-ig. I4_i5-ig. 

£sak eloflzetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kadar Imre If J. Tef. lelkfcm < 

Kttrjegyzdseg ] 

VARSONKOLYOS 

(lasd R6v.) 

VAS AD. 

Nyilvdnos 
tdvbeszild dllomds: KozfrdekO beszflsetfore (elemi tanas, hozveszeiv esetfen) Hivatalos 6rdk: 

HetkOznap, Vasirnap 6s 

Qnnepnap: 

8— 13-Sg, 8— 11-ip, ' 

14— 18-ig. I4r-16-ig., 

(ttlofizeloket lasd a monori elifizetolj 

k«zb"it ) V AS ARHELYI-TANYA 

(lasd Mezokovacshaza) 

vAsArhelykutas 

A hddmezovdsdrkelyi egysi- 
ges h&ldzalhoz tartozik Temesvary Imre dr. mini tan., 
orszaggy. kepvlselo (Uzemben V/l— 
X/31-ig) ... |; 4 

Tlsztlorvosl hlyata] 

Vacsy Karoly vend6gI8a 22 

VasarbelykntasI fogyasztasl 
es ertekesltd sztivetkezet 6 

VASAROSBfiC 

Hivatalos 6rdk: 
H6t.k0anap: 8-12-ig, 

14^18-ig. Vasarnap 63 
nnnepnap: 

8-11-ig, 
14— 16-ig. 
Csak elofizetOk r6sa6re: 20— 21-ig. 
BegyMstvan keresk. ; 

Helncz Andras keresk. 
Salter Jdzsel keresk. J Hivatalos 6rdk: 

R6tk6znap 8-12-ig, Vasarnap 6b 
Unoepnap : 
8-ii-ig, 
U— 16-ig. U-18-jg. 
Csak e!6fizetok r63z6re: 20— 21-ig. 

A hddmezdvdsdrhelyi egysi- 

ges hdldzathdz tartozik m6gi 

Kdkassz&kfurdd, Kopdncs 

is M&rtely 

Beretzk Sandor ref . lelklpas; 

Csendes Lajos vegyeskeresk. 23 

Csendftrseg 1 

Cslcsaterl olvas6kttr, postal 
"nyilvanos Allomas ' 8 Dell Lajos all. n6pisk. felfigyelfi 
11 Gld6Ialvy Gytfrgy gy6gyszer6sz 

Gregus Mdte gazd-. tanacsos 1 

Hangya szekfUszarltotelep 

(iizembeii:VJl— X/31-iffJ 16 

Hddmezdvasarhelyl kUzkdr 

baz csontgiimok6ro3 osztalya, 
Kakas9z6kffirdo (fizemben: XI/1— 
lV/3i)-ig ; V/i— X/31-ig lasd Kakaia- 
sz6kfiirdo eloriaet6l koztict) 21 

Hddmezdvasarbelyl thjt. 
kUzfgazgatasi klrendelt- 
sege 15 

Kauda Bela.malomtnlajdonoB 20 KOnya Janosdr.. 

bizt. int. orvosa a posta bet. 
17 Haczelka Gabor tfildbirtokos 5 
Makay Andor varosi dllatorvos 
18 

Nagy Sandor sztjgyarto 6s nyer- 

ges. 6pitesi anyagok bizomanyoaa 

12 

Olajkar Alajos dr. 

r. kat. pl6bauoa 3 Vasarosbecl legeltetesl tar- 
snlat 4 VASAROSDOMBO 

Hivatalos 6rdk: , 

8— 12-ig, 8-tl-ig, 

14-18-ig. 14— 16-lg. 

Csak eloflzetok r6sa6re : ' 20— 21-ig. 

B&bel Janos pI6banos 3 

Fejer J end dr. kororvoe, a posta 
bet. bizt. int. orvosa 2 

Fncbs Peter vend6glfla 6 

Kttrjegyztts^g 3 

Mak&r Bela tanft6 5 

Vasfirosdombd es VIdeke 
Hangya fogy. 6s 6rt. azttv. 4 

VASAROSNAMfiNY 

■■\l: Hivatalos 6rdk: 

7— 21-ig. 

Adohlvatal, m. klr. 21 

Allamvasutak, m. klr» allomisf6n«ks6ge 
Berenyl Led alJatorvos Brann Andor gaedasaga, goz- 

t6gla-, tetocser6pgyara 6s termeny- 

raktara 26 

(jakasa 25 

CsatlOs Istr&n mozitnlaidonoa 

68 

Buday Fereno gyogyazer6sz 

44 

Csend«r»rs, m. klr. 7 

DohanybevaJtdhlvatal, m. 

Mr. 23 

Dobanynagyarada, m. klr. 

51 

Ebrenfeld Bermann term6ny- 

kereskedo 62 

EIek Elemerne pazonyi, ny. fo- 

mernb*k ne]e 53 Ember Peter rk. plebanos, 
pllsptskl tana.0303 

. kir. 47 Rostas Janos kereskedfl 14 Etttvtts Sandor 

honv6d6muery 4 J 

Fodor Zoltan dr. gyakorW 

figyv6d 59 

F(fszolgablr6t hlvatal 

Frledlander Bernat es Ha 

r.-t. f fiszer-, vas- es nyerstermfiny* 

nagykeresked6se . 2 

Frledlander Lajos takar6b. 

p6nztaii Igazgato lakasa 49 

Frledlander Testvereb vas- 

kereskedok 21 

Ganz, Frledlander es Spie- 
gel fakereskedok 6s cementaru- 

gyarosok 3 

Gerendasl JOzsel term6ny- 6s 

burgonyakereskedfl 64 

Gtndele Istvan «Futnra» bizo- 

m any 03 65 

Vasutallomason lev6 raktara 48 
Goldstein Hermann termftny- 

6s bnrgonyakereskedd 35 

Grosz E. Izsak es Jdzsel 

6ptilet- 6s tQzifakereskedfik 27 
GrUn Sandor ibtdbirtokos 18 1 Popper Jdzsel m6rn6h Hubert Gynla dr. ny. t5rv6ny- 
sz6ki titkar, figyved lakasa 60 
Hubert Gynla dr. ttgyv6d 42 
Jarasblrdsag klr. 16 

Kalmar Ern0 m. kir. Jarasi 

allatojvos 20 

Karg Gyffrgyne bardnS g6z- 

f3r6sz 6s fakeresked6se, iroda 31 

Telep 39 

Katonal eptlletek es batd- 
sagokt 

J£rdsi katonal parancsnoksag, 

m- kir. 63 

Katz Izldor elso beregmegyel vil- 

lamostelep 6s mezOgazdasagi g6p- 

javitomttbely , 9 

Katz es Grunberger vlllany- 

telep , ,30 

Kecskes Ferene mflszaki valla- 
' lata, ker6kpar, varr6g6p, radi6, 

viUanyszerel6si oikkek raktara 6a 

javit6m1ihelye 74 

Kelemen Gynla ref, esperea 

ielk6sz 43 

KIs Johanna dr. orvos 37 

Klein Adolf roffekereskedS 22 
Koesar Zoltan dr. kflrorvos 10 
Koncz Ferene temetkez63i val- 

lalata 35 

Koncz Jolan m. kir. postakiado 
60 
Koncz Pal bor-, eSrnagykeroa- 

kedo 55 

Kdsa Gytfrgy allatorvos 56 

KOsa fllenybert dr. orvos 54 

Kozma Jdzsef ftl3Berkeresked666 
KOzsegl eUfljardsag 1 

Lengyel Sandor dr. orvos 19 
Man del Mdr vegyeskereskedft 8 

Mate Bela dr. Wldbirtokos la- 
kasa 17 

lUegyerl l^szld dr. kir. Mfz~ 
Jegyzfi -i 1 

Olajos N&ndor m. klr. poata- 
mester 61 

Papp Zoltan asvdnyola J-, petrd- 
leom nagykereskedo Nyirbogdanyi 
petrdlenmgyar lerakata 71 

Penzttgydrl szakasz, m. klr. 
24 

Ran Gynla vaskereskedfi 58 

Rooz Andor dr. orvos, a posta 
bet. bizt. Int. orvosa 83 

Schwelntnger Jdzsef vasati 

vend6glfl 6s szalloda 72 

Sebdk Gabor levente kSrzotpa- 

rancsnok 69 

Sikorszky Ferene gozmalom- 

tulajdonos 6 

Stein David dr. ttgyv6d 46 

Szamel Jdzsef Elso vas&rosna- 

m6nyi Hengermalom 18 

Tomcsanyl V. Pal dr. ny. 

igazsagflgymlniszter 34 

Oazdasagt Int6z0s6ge 29 

Gazdasaga Bagitanya 73 

Cjbelyl Istvan f6szolgabir6 15 

Vajna Janosne all. ovonfi 45 

Varszegl Ferenc ftiszer-, C3e- 

mege- 6 s italarukereskedfi ' 38 

Vasarosnameny 6s Vtdeke 
Hltelsztfvetkezet, mint az 
O.K.H. tagja 57 

Vasarosnameny! takarek> 
penztar r.-t. 5 

Volgyl Andor dr. orvos', fogor- 
vos 4 

Winkler Ignao m6sz-, cement-, 
tuzifa-, fa-, ko- 6s kovacssz6n k»- 
resked6so 52 

Winkler Sandor b6rant6fuva- 
roz6 / 14, 

VASARtJT 

Hivatalos 6rdk: 

„...„„„„ Vasarnap 6s 

Hetktlznap: . finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14:— 15-ig. 

Csak elorizetok reszSre: 20— 21-ig. 

CsenddrOrs 1 " 

Kdzsegl eloljardsag 2 mfndcnhidljtnlanul koteles dHomnsat flten^cdnL Vatta VASAS 

(lasd Pew 6s Bomogy) VASAS- 
SZENTGOTHARD Hivatalos drdk: 
HStkiiznap: Vasarnap 6s 
-finnepnap: 
8— 12-ier, 8— H-iR, 

14-18-ig, 14-16-iff. 

Csak elafizetokreszere: 20— 21-ig. 

Fazekas Istvan kflrjegyzft 2 

Klncstarl m£lyfuras 
tizemvezetdsege m. klr., 

Pnjon 3 

Kttrjegyzttseg 

Ordentltch Geza szatoes - 

Wass Albert grdl, ir6, a Hia- 
tal ndy Tarsasag tagja, f8Idbirto- 
koa, vra. vadaszati fuliigyelo 4 

Wass Endre grdf fHldbirtokoa 
5 VASEGERSZEG 

(lasd Hegyjalu) VASLAB 

u. Hivatalos drdk: 
Hetk5*nap: V £g2 p ? 

, 8— 12-ig, jujH 11-Jg, 

14— 18-lg: ^14-15-ig. 

Csak elflfizetfik resiere: 20— 21-ig. 

Csendttrors, m. klr. 2 

Kttrjegyzoseg 1 

IHarosvo'lgyl FatermelS r.-t. 

. 4 

Mezey Istvan kfl-. mess 6s fa- 

termelo 5 

VASMEGYER 

Hivatalos drdk: VASfiR 

(lasd Felsfiviso) Gydrek Laszld dr. 

Tisearad VASHIDEGKUT 

Hivatalos ordk: 
Hgtkoznap Vasarnap es 
finnepnap: 8-12-i- 

14— 18-igr- Csak elofiaetCk resz6re: 20— 21-ig. 
CsendorOrs, m. klr. 1 

Kttrjegyzdl hlvatal 3 

Penzttgyorl szakasz, m.klr.4 
Vogler Viktor vendues 6s gabonakeresk. 2 VASRUT 

Hivatalos drdk: Betk$znap ' 

8— 12-Ig, 
14-1 8-ig. VasArnap es' 
Bnoepnap: 
8-11-ig, 
14— Ifi-ig. 

Csak eiflfizeroft reszere: 20— 21-Ig. 

Delmagyarorszagl vlllamos* 
aramszolgaltatd r.-t. koreeti 
szerelCje 9 

Elsci vasknti hengermalom. 

8zab6 Sandor . 12 

Flach Gergely bor- 63 pyflmOlcs- 
szeszfflzde 1Q 

Bars Istv&nne ©zv. kereskedo 7 

Hlesl Janos dr., a posta bet. bizt. 
iut. orvosa . 4 

Ruber Istvan elfiallatkereskedfi 

13 

Ruber Kereaztely ff azdalkodd 

.esalkusz {tlzembea: VIII/1— I/31-ig) 

; 8 
Ktfzsegl elifljardsag 1 

IMeszaros Bela erseki tanacsos, 

plebanos jq 

Peter Janos mezflgazdasagi ter- 
menyek es eiaallatkereskedA 5 

RalleGaborserteskereskedA, vas- 
es ffiszerkereskedise 2 

ScbtUer Janos vendegiaB 6s ser- 
osal knsz 3 

Sebttn Jakab termfinybereskedo 
11 

Simd Benedek dr. kBrallatorvos 
14 

Szlavlkovacs Marton dr. Mfr- 
orvoa q SetkGznap: 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap : 
8-li-ig, 
14— 15-ig. 

Caak etAfizjetfifc reszere: 20— 21-ig. 

Bartha Zoltan ref. lelkesz, Tisza- 
rad £- 

Clans Jdzsel gazdasaga 

Erdds Aladarng fBldbirtokos, 

Bajcs-tanya -, ■ - 2 VASSZENTMIHALY 

Hivatalos drdk: Hetkfonap: szolgablrd, 
36 Horvatb Andras nsldbirtobos. 

Beszterecfvar, Beszterec ** 

Kozsegl eloil&rdsag/ 1 

Kozsegl eltiliardsag; TiBzaTad 

33 

KrlstonSandor ref. tanitA.TiSBa- 
rdd 34 

Kolcsar Barnabas termfiny- 
keresked5, Beseteree 21 

l^askay Gynla bSzsfigi fSbfr6, 

Tiszardd 3; 

Megyerl Pal vasmpgyeri ny. m. 
kir. Ifiz^rszazados, Kapitinytanya 
27 
Lakasa, Megyery-tanya 4 

Novak Henyb6rt kereskedfi 3 
Szabo Sandor ref. lolkes Besz- 
terec 26 

Term^nyfeldolgozd es £rte- 
kesftit kit. «« Tornat Jentf ail. el. 
nitA. KApolna-taBya isle. ig. ta- VASNYIRES 

(lasd Batfyand) 

VASP0R 

(lasd Zalalflvfi) 

VASPUSZTA 

(lasd Acs) 

VASSZfiCSENY 

Hivatalos drdk: 

aetkSznap;- V ^™?_ te 

8-12-ig, 
14-18-ig. 

Csab el6fizet6k resaere: 20— 21-ig. 
B6nyel Aladar dr. hdrorvos 5 
Kis Jdzsel p)6banos 1 

Kttrjegyzoseg 2 

Portscby Od»n dr. bCrillatorvos 8— 11-ig, 
14— (6-ig. Vasarnap es 
finnepnap: 
8— 12-fg, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15-ig, 

Csak elfifizetflk reszere : 20— 21-lg. 
Balogh Sandor dr. bBrorvoa 2 
Klskerl Jozsel kOrjegyzS 4 
Korjegyz&seg 1 

VASSZILVAGY 

(lasd Szombatbely) 

VASVAR 

Hivatalos ordk: 

. 7^21-ig. 

Adofalvatal, m. klr. 13 

Ailamvasntak allomasfo- 
nttksege, m. klr: 32 

Arvay Ferenc ritez, dokanynagy- 
4™ 42 

Anerbach Albert gabona- es fa- 
saerkeresk. Q 

Bansagl Istvan dr. figyved 36 
Banyay Laszl6 dr. ttgyved 60 
BAnyal Mtbaly dr. figyved 21 
Baranyal Antal vitez, keresk. 

11 
Blr6 Arpad dr. jarasorvos 25 

Blarovles Janos kKaragfimeBter 

65 

Brelner Bela mag- es tenneny- 

kereskedA 7 

Csenddrbrs, m. klr.' 4 

Csejtey lajos dr. jarasi tiszti 

orvoa 23 

Denes Hor dr. Bgyyed 15 

Farkas Jdzsel epiteai vallalkoz6 
50 
Fogyasztasl szttvetkezet 5 
Fdszolgablrosag " 1 

Frennd Jenone tfzv. fa- ea 

6pit0anyagkereak. 9 Ras6 Bela dr. flgyred 16 

Rothaoser Bela dr. Agyved 22 
Sefawarez Hlkl6s fSidbirtokos 

12 
Szab6 Ferene es Tsa nagy- 
kereskedak Q2 

$zent Oomonkos-rendl ferfl 
zarda qq 

Szent Domonkos-rendl not 
zarda 59 

Szerdabelyl Jentf epiteai <Se 

ttizelaanyagok, flveg- es edfinyke- 

resk. 41 

izep GyBrgy, a vasvari Hf. Jaras- 

birosag elnfike 47 

SzIJjartd Janos geplakatos 54 

Szlklal Sandor berautos 40 

Szlta Blemer okl. meraak 31 

Szombatbely! takptar r.-t. 

vasvari fl6kja 3 

Tbnrn Mdr fUszer-, gyarmat- es 
ravidarnnagykeresk. Q 

Tdth GyOrgy gabonakeresk. 56 
Tretter Laszld dr. kfirorvos 19 
Tuzolt6szertar 49 

titbtztossag 51 

Vass Jdzsef dr.ta kir: all.polg 
fiulskola Qj VttS Yly rl «yttmWcstermel«. Hengermalom Tdtb Gyorgy 

20' 

Jarasblrdsag, klr. 17 

Jarasi katonal parancsnok" 

sag, m. klr. 55 

Jarasi Teglagyar R.-t. gyar- 

telep 67 

Jnbasz Laszld jarasi kir. 

aliatorvos 34 

Karal Janos tojas- es baromfi- 

keresk. 37 

Kesertf Htkl6s gybgyszeresz 35 

Klraly Istvan m. kir. tisztiorvos 

23 

Kosztolicz Sandor dr. gabona- 

es term^nykeresk. 29 

Korjegyzoseg, Alsooszkd 

(nyilvaoos) 33 
Kttrjegyzoseg, Olaszka 33/a 
Ktfzsegl elftljarosag, Vasrar 2 
Lesslnger Karoly epaletfa- es 

epitkezesi aoyagok keresk. 10 

Upp Karoly dr. f fisaolgabird 46 
Magyar Ferenc oris, eksz. es 

hiditeaakQalet 52 

Lakasa • 58 

Magyary Ferenc dr. klr. kfia- 

Jegyz* 43 

Uaroslts Karoly Ifj. beraurAs VasArnap ea 
finnepnap: 
8-12-Jg. 8-ll-Ig, 

14— i«-lg. 14— lfi-ig. 

Csak elOfizetek ressoro :, 20— 21-ig 

CsendtfrorsparanesnoksAtf. , 
m. klr. 4 

Iker Istvan dr. ptebanos 5 

Kolossvary Lajos ffildbinokos 3 , 
««zsegl elOl jardsag 1 

"Nagy Karoly mav. ffitiszt, allo- 
maefdatik 6 

Novak Laszld dr. ktJrorroa 2 Hester Istvan gabonakeresk. 14 
Hizda Hlhaly berautos 48 

Nagy Jentf dr., Shell koblaj T.-t. 
lerakat, eBrnagykeresk. 27 

Nemeth Antal vendeglfis, Korona 
szallodaa ... 53 

Nemeth Kalman vasati ren- 
deglfije 63 

[a _ Nylrl Pal dr. kSronros 39 

4 PenzUgyori szakasz, m. klr. 
24 
Pinkavolgyl takptar r.-t. vas- 
vari fldbja lg 6 

Ralfensperger Jozsel gazda- 

saga 4 

Strablendorl Henrlk bard 3 

Szkok Andor Liparti Hengerma- ¥ar " uouja jg 

KSaJ* 811 a SB0IDbat, » e, y» elofi«t6b Prelsz Zslgmond ezeakereskeda Vasvari takarekpenztarr^t. 
26 
Vasvari Vlllamos Mtfvek 

r.«t. telepe 44 

Zslllnszky Istvannd «zv. 

szalloda es vendeglfi 45 VASZAR 

Hivatalos drdk: 

HgtkSznap : 

n 0: 

*r 
9. 
0: 

N 

8 VAT 

Hivatalos drdk: Hetkdzoap: VasArnap es 
Unoepnap; 
8^12-ig, 8-11-tg, 

14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetak reszere: 20— 21-ig. - 
Horvatb Istvan gazdasaga 2 
K»riegyzoseg, Nemesbfid I 

RepUldgepvezetOlskoIa, m. 

Szombatbely! motoros re- 
paid klk6pzd keret 5 
Vat! uradaiom Intezfisege 


6s kSnyveld 57 VATTA 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap ea 
finnepnap : 
8— 12-ier. 8-11-ir, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eiarizetak reasere: «0-^8l-ig, 

Jeney Mlklds foidblrtokos . 4 

Klslaindy Antal nagyberlA 3 

Kdzsegl eidl|drdtag 2 

Kan Lajos Uj. (idflgzakos) 7 

IHaJzler Mlklds fSidbirtokos 1 
flfflcballovlts Gyorgy baosBBent- 

ivani, ny. all. seaeados, 

fOMbirtokos 5 

Szaplonczay Istvan dr. kir. 

iteiatablai bird Q 

551 V&i HBliflsI mtzmtK me^fillMPltdtfirn VfiCS 

- (lasd FeldebrG) 

VECSfiS 

Hivatalos 6rdk: 

7-awg. 

AdAta Andor fakeresk., Baent 

Istvan-qt 109. 16 

AUomasIonbkseg, Vasut-u. 8 

Altalanos HAztartAsl SzVvet- 

fcezetSS. szamu drufl&ja, Karoly- 
n. l. 80 

09. szinra arudaja, Kinizsi-n. 32. 
84 
40. saamii irndija, Bzent Istvin- 
tt ee. 49 

Antal JAzsef gyogyazereBz, Ke- 
reBzt-ter 3. ' " \24 

BaaA Lehcl vitez, ay. vezerkari 
ezredes^ Barosai-u.. 2. 59 

Bonus Kraft vlllamossagl-, ylz- 
vezetekj- es meehanikai vail.* 
Hona-in. 2.. . 4 

Boroal Van JAzsel mar. mernok, 
Eudolf-n. el. 22 

Boross lmrAuA Roder Maria 

ny. all. tsnitonfl, Vb"r8smarty-n. 22. 

■■.:■■• 26 

Cegiedf Kereskedelml Bank 
r.-t. vecseal fidkja, Baent IstvAn- 
ut 49. , V ,"■ ... 34 

CsendorVrs, m. kir., Kereszt- 
n. 13. 5 

Debreezy BAia by. m. klr. erdfr- 
sz&melleno>, EBtvBs-n. 4. 54 

Ebert RAza to. klr. postaaeged ; 

ellenarno", Nap-u. 8. 25 

Ekart GAbor „6rangyal" gyogy- 

azertara, Maria-u. 1. . ' ' 88 

Elsft vecsesf gffzmaloro^ Fa- 

zekas. JAzsel,, Janos-u. 20. 11 

FAblAn .laoos dr. ny. a, szds, 
Nap-u. 20. 47 

Fazekas JAnos ftiszerkeresk., 

Bzent Istvari-ut 84. 92 

Fazekas Tamfis szat<5cs 6s szik- 
Yiagydra, Kalman-u. 8." 51 

Feber JAnos papai prelatas, pie- 
ban OS* Szent- 1st van-6.t 61. 44 Fodor ZoltAn may. Wtlszt, Petdfl-* RemAnyt 

u, 2/b. 64 

Fttlttp "Anna all. isk. tanit6n6, 

Be'raaenyi-n. 1. 19 

Fulop ImrenA «zv. vas- 6s 

fefitekfeeresk ., Kereszt-n. 48. 27 
Gylmesl Zoltatt mar. intezfi, . 

Attila-n; 18. 36 

Bajnaly Gyala c6gvezet6, 

Rak6cai~iit ,22. ■ 33 

Balmy JAzsel felsAbalmi gazda- 

saga, flalniy-pnBzta ■ 2 Begedds Lafos ev. lelkesa, 1<&- 

olt. Iaga elnJJke, Karoly-n. 24. 13 
Belnrlcb J end, Arany Jeqos- 

n. 28. ' . 29 

BIdegbAthy Anrel dr.ny.kir. 

birosigi JeeyzO, Baent fstvdn-it 121 . 

9 

flontl Ferenc tfizoltoparancsri'ok, 

kozsegi.menitJfe, V6r8Bmarty-u. 9., 

72 

JArA JAzsef m. klr. postatelflgy. 

Rndolf-u. 63. 74 

Kaluiar.AlaJos Jlszt. es lermeny- 

keresk., 8zep-u. 20. 38 

Kapolnay JAnos vas- 6s le'stek- 

keresk, Szent Istvan-fct 112. 23 

KAroIyl LaszlA grAf gyili nra- 
dalma, laafl gyalpusatal el6flaet6k 
ktfaOtt 

Kellner Ferenc kfimfives esacs- 
meBter, 6pi£6st anyag 1 -, tllzila- sa6n- 
klB- 6b nag-ykeresk. 63 

Kejlner JAnos temetkea^si vail. 
6s aaztaloamester, Baent iBtvan- 
dtics. 78 

Kellner Maty as dr. orvos, 
; Saerit IfltTanrfit 137. 20 

Kereaztes A Ibert kOas. t fijegyafi, 
Saent Ietvan-at 47. " 55 

Kiss IHarfon all. tanitio, Ferenc- 

»:i. 56 

Kiss Pv Jdzaet rallalkozd. ftt- ea 
ipltkezesi soder banyatelep, EStvOs- 
u. 28. "" 

552 , _,, Henrlk O.T.I 
tisstr., Karoly-n. 10. Andor moeib^rlo, EfitTBs- 
u. 47. 37 

Ktfzsegl eltfljardsae, Baent Ist- 

van-nt 60. <g 

Leakey GyOzb, Tamas-u. 6. 71 
Llbtb Lajos berautd vallalata, 
: Kftrply-Ti. 7. 65 

Lossunczy GyulaL&szld nvng. 

m. kir. penzngyfiri blztos, Erzsebet- 

n. 15. 52 

Markovles Maria m. klr.. posts 

8.-ellen6rnfl,' Batthyany-n. 9.-/ 68 
Mlkl6s Karolyne polg. Isk. 

tanar, E6nvb"s-n. l/a. 85 

Hnkablrn Istrdn berant6fuva- 

roa6, Szent Istvan-n. 138. 91 

Mailer tlanos hentes 6a m6szaro8 k 

Karoly-u. 33. 14 

Nemenjl IstT&n roav. & dszf. 
Rakdczi-fit 18. 3 

Neumann Gy a la ffiszer es ve- 
gyeskeresb:., Vaeatn. 7. f 

Neverl KalmAn m. klr. B/im- 
.saeki-rttiazl, Janoa-n. 16/b. 12 

Nyltas JAnbsn^ tftaita- es aaen- 
kereak.. Bela-n. 13. 81 

Oxenmajer Janos .sertesseresk., 
Telepi-fit 36. 7 

PaAr Ede If}, epfiletfatereek., 

Vasfit-n. 29. 18 

Paar Geza all. tanftt, Saep- 

n. 11. 17 

Pal la Bela rk. hitoktatft, Eras 6- 

bet-t6r 1. 43 

PagonyA Laszl^oe all. tanftdnO, 

M£ria-B. I. 60 

PApal Geza If J. keresk., Ilona- 

u. 6. 46 

PApal lstyan 6stermnl6. festotegla 
Bzeine, Balml-telep, Bem-n. 66. 73 

Petz MlhAly aT)t6baszTaTlamt3, 
Bzent letvan-fit 164. 40 

PostahlTatal, m. klr. Tftvirat 
kOavetltia 1-09 

P»scbl Gytfrgy ne dr.-n6 «zv„, 

Bzent Istvan-n. 85. 1 

PrVbsztl NAndor, Bntthyanyi- 
n. 12. 66 RAberta nyng poula- 
raesterno, 8aep-n. 2. 41 

ReszvenytArsasA£ Tlllamos 
es ktfzlekedesl yAllalatok 
szAmAra. Kispestt villamos 
fizeme. vros^bI klrendeltsege, Szent 
iBtvan-ttt 162.' 10 

Retzler JAnos m. klr. rostafel- 
Ugy.j Deak Ferenc-u. 13, 75 

RAder B^la dr. orvog, Karoly- 

.*. *■ 30 

RAth Antal' epfilet-, bntorasatalos 

es temetkeaesl vallalkoztf, Karoly- 

u. 19. ■-'-. 96 

Seb6 Bela m. kiT. konsanyfotan., 

ny. fsevO, Szent Istvan-nt 11. 87 

Simon SAndor dr. orvos, 

. Telepi-iit 23. 3 

SommarlTa . GosztAv tfialfa- ea 

Bsenkeresk., Allomas 21 

StlUer JAzsel pekmester, Telepl- 

At 57^ 15 

Strohmayer JAzsel nCl- ea ari 

fodf&sz. Karoly-u. 2. 69 

Ssalay IstrAn Mabl tiestv., AttUa- 

n. 7. 79 

^zarka GAza An. efenil Isk. tanftd, 

Ip. isk. Ig., Andras-u. 9. 83 

Sz.Akely BAIa O.T.I. tisztv., 

Arp£d-n. 29. 61 

SzAkelybfdl LAszlA ktizs. 

hivatalnok 89 

SzAp Krvln asfv. szamv. ICtiszt, 

E«tv«8-u..34: i 3! 67 

Szltfetl IstrAn hadnagy, levente- 

kb'raetparancsnok, Vasat-a. 31. 93 
Szombatl LAszIA r6m. kat. 

pleb&nos, K61esey-a. 6. 45 

TeszAry Ferene dr. orvos, 

Karoly-n. 17. ^ 90 

TAhifly Imre vendeglfls, Karoly- 

™. l. 81 

Tretban KAroly koaaervipari 

gepek nzeme, Baent Istvan-tt 166. 
58 Ujhelyl JenO ref. lelkesa, Arpad- 
n. 6. 32 

VArfalvl GyffzSne tanlt6no, 
R6zsa-n. 9. 53 

VeesAs kdzsAjfl hltelsztfvet/ 
kezet, mint aa O.K.E. tagia, 
Szent T8tv£n%t; 192. 70 

VecsAsI' AliatnsetfAlyes h«z- 
sAgi polgArl ftulskola lgaz< 
gatAsAga, Baent Istvan-nt 90. 76 

,»VeesAsl DlvathAz** Weigand 
Ignao ifji, Karoly-n. 2. ' 50 

Veesesl kathollkns kbr, 
Rak6eai-Qt 12. ' > 48 

VecsAsI KOzmfivelddAsl Ktf r, 

Margit-u. 6. 95 

VeesAsl Levente Bgyestllet, 

Bela-n. 9. 94 

VeesAs-Ulldi Ipartestttlet 57 

Viola Imre dr. fogszakorvos ren- 
delfije, KaToly-n. 2. 99 

Welmer Antal radio-, villanios- 
sagi- es mfiszaki-vallalat, Telepi- 
nt 44. 77 

tVelsz S Andor fakeresk., Telepi- 
fit 10. 42 

Wlrth NAndor bentesAs mesaaros, 
Varos-n. 2. 28 

Zslt(ttiond IstvAn »nt6B7,erelft es 

lakatoumeBter, Baent Jstvaa-fit 190. 

82 VEDRESABRANY 

ffivatalos drdk: 

8— 12-Ig, .8— 11-Ig, 

' 14— 18-ig. 14^15-lg. 

Csak elfifizetoVreazere: 20— 21-ig. 

K»r]egyzOsAg 1 

Sztanka K Aim An Futnra al- 

bizp'manyos ,2 

, v^GARDd 

(lasd SarOBpatak) 

VltGEGVBlZA 

Bivatalos fo&k: 

Hetkb'znap: KotAcs Arpfid dr. kOrorvoa 

26-55 
Kdzsegf eItfl]ArAsag, Nadap KOzsegl eltf IJAr AsAg, 8nkor6 KOzsegi eldllArAsAg, Velence 

26-51 
PostahlTatal nyilvinos allomasa Vasaruap es 
finoepuap: 
8— 12-Jg. 8-1t-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflflzetOk reszere: 20— 21-lg. 
KdzsAgl elfil]ArAsAg , VfiGHTEI»15P 

(lasd Csemfi) 

VEIM-PUSZTA 

rtasd Ziro) VEJTI 

(lasd Vajszl6) 

VELENCE 

A kdpolnasny&ki 6s a kis- 

velencei kozponlokkal eav- 

$6ges hdldzat. 

Ejjel-nappaliszolgdlat. 

A poatajfiivatal nyilvdnos 

tdvbeszild dllonidsdndk 

hivatalos 6rdi: 

'„..,■, . Vaairnap en 

Uetkflznap: dnnepnap: 

8— 12-ig, 8— ll-lg, 

14— 18-lg. 14-15-lg. 

A velencei egystges h&ldzat- 

hoz tartozik rheg; Kis- 

velence. 

A kdpolndsnyiki egysiges 
hdldzathoz tartozik m6g: 
Kdpolndsnydk, Pettend. 
Gschwlndt Erntf fflldbirtokos TAth KAlmAnhaltenyesztfiVelence 
lasd a kajjolnasnyeki eldf JzetOkkb'z&tt 

VAradl OlAfa LAszlA ffildblr- 
tokos, Velence, Jasd a pnsistasza- 
boloai elfifieetfik kSaBtt. 

Wenekbelm Ferenc grAI 
lddsb. nagyblrtokos, JAsd a bapol- 
nasnyekl elOflzetfllt kfizBlt. VELfiNY 

(lasd Szabadszentklraly) VELfiTE 

(lasd Haszt) 

(72 se. elOUzetoV HatArvadBS* bU 

paranesnoksag ) VEUKA KOPANYA 

(Pelsfiveresmart) 

VELIKA POLYANA 

(lasd Nagypolany) 

VELIKA ROSZTOKA 

(lasd Zsdenyova) 

VELIKA TURICA 

(lasd Tnrjaremete) 

VELIKI KOMJATI 

(lasd BeregkOvesd) 

VELIKIJ BOCSKOV 

(lasd Kagyboosk6) 

VELrKIJ 
RAKOVEG .— 

^(lasd Bilke) ' 

VELIKOJE 
BEREZNOJE 

(lasd Nagyberezna) 

VELYATIN 

(lasd Husat) VfiMfiND 

Hivatalos drdk: 

_ , ' . Vasarnap 6b 

^Hetkflznap: Unnepnap : 

8^— 12-lg. 8— 11-Ig, 

.14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofiaetok reszere: SO— 21-lg. 

Albrecht GyOrgy serteskeresk. 

16 

AUamvajsatak, m. kir^ Vasat- 

Allomas 10 

Berger JlAzsefnA r5Wfekeresk.l3 
CsenddrsAg 3 

Dnbnlozky LAszlA v. k. plebfi- 

nofl, Feked . 26 

alk Gydrgy keresk. 15 

Gungl JAzsel vendeglfts ea me- 

eaaros 8 

Baatzlnger JAzsel gyogyszereaz 

9 

Bolf JAzsel keresk. 1 4 

Klr. ktfzalapltvAnyl erdOSrseg, 

Feked 29 sajat ^rdehUnkben. azonnal k^rjDk fgl a K5zpontot. Ferpeltft Klein Ignae vegyeskereak., Feked 
28 
Kdriegyzoseg 1 

Kozalapltvdnyl Grdddrseg 

12 
Kttzsegl eUHjardsag, Felted 27 
Milter Istvan keresk. 11 

Stllter Janos dr. kororvos, a 
posta bet. bfzt. Int. orvosa 4 

Milter Janos vegyeskereak. 5 

Pecsvaradl tejgazdaisagl 
■ vallalat, Budapest szekeaffivdrOB 
kOasfigl elelmisjserarnflitd flzeme 
kezeieseben 7 

Sehnrlenberger Janos pleba- 

nos 2 

Sebneldler Sebestyen keresk. 

(17) 

Vemendl bengermalom^ 

Tmmpasch HngomalomberlG 6 VENCSELLO 

Hivatalos 6rdk: 

■_ Vasarnap be 
Qnnepnap: 
8-13-lg. 8— ll-1g. 

ii— 18-ig 14— 16-ig 

Csak eloflzetOb reszere : 20— Sl-ig. 
. DesseWffy Aurel grot 2 

Gazdasdgalnak kozpontja 4 

Engel llona m. klr. postamester 8 PolllOh Simon kenderkereak. 12 
Remlinger Peter "kendeTgyaros 

J ■: : " : ! ' . 9 

Torgl Adam, a 1 Fntnra fAbizoma- 

nyosa 14 

Vltusek Janp^smjGBkereskedfi 7 

Wekerle Jakab id. t akereBkeffl 

13 

VEREB 

Hivatalos 6rdk; 

BStkfcnap: ' ™™X p ? 

8-lMg, 8-11-ig, 

14— i8-ig. 14— 15-ig. 

Csak elWiaetflk reazere: 20— 21-ig. 

Keller Jdzsel. vadfir 3 tietkGznap : Hangya fogyasztasl es erte- 
kesfttt szttvetkezet . 9 

TermenyosBtalya ..' 11 

Ignacz Mlhaly dr. kflrorvos , 9 
Koesls istvan eaperes-plebdnoB 5 
Kttzsegl eldljardsag 1 

Kramer Gyula Kflzponti vend 6 p- 

m 10 

Rdna Adolf dr. orvos. apoBta bet. 
blzt. int. orvosa 6 

Seholz Oszkfir raalomtulajd. 7 VENTE-PUSZTA 

(land Szepetnek) 

VEP 

Hivatalos 6rdk: 

„,„.■" Vasarnap eS 

BetkCznap: ; ftnne pnap| 

8-12-lg. 8-ti-lg, N 

t4— 18-ig 14— JS-ig. 

Csak eloMzetok .reszere : 80 — 21-lg. 

Csenddrdrs, m. klr. 3 

Dank o vies Antal hentes ea 

meszaios 2 

Erdddy Sandor grdf, lasd a 

szombatheJyi ulflflzetok kBzfitt 
Javor Lajos dr. ailatorvos 4 
Kttzsegl eldljardsag 5 

Tdth Lajos meszaros is hentes 6 
Zmer ty eh Aurel kfizsegi orvos 1 VEPROD 

Hivatalos 6rdk: 
„ 1J .^„ ' Vasarnap £b 

HetkOznap: Unnepnap: 

8— 12-ig> 8— 11-ig, 

14— 18-ig. . 14— 16-ig. 

Csak elOfizetfik reszere 20— 21-ig. 

Elstf Veprttdl Gdzmalom. B.T. 

2 

GUttehe Viktor dr. ailatorvos 

11 

Kramer Matyds kendergyaros 

8, 15 
Kttzsegl eltfljardsag 1 

Paseht es PoUlch kendergyara 

";•, 4 

Paseht Jakab kendergyaros 
. lak&sa A Kttzsegl elttljardsag Vegh Endre verebl Titez, HJld- 
birtokos 2 

Vegh Laszld vereb.i fJJldbirtokos 4 

Verebl bergazdasag, lisd a 
lovaaberenyi eldflzetok kflztitt 

VEREBfiLY 

Hivatalos 6rdk: 

„,..„ - Vasarnap es 

Hetkb-znap: innepnap: 

8— 18-le 8-11-ig, 

8 1Blg - 14-16-lg, 

Csak elMizetOk reszere: SO— 21-ig. 
Addhlvatal, m. klr. 13 

Allomaslttnttkseg, mav. 8 
Altalanos bltellntezet . 2 

Barsmegyel nepbank ver«be- 
lyi fiokja. 3 

Brann Armln vaskereek. esmezA- 
gaad. geplerakat 39 

CsenddrUrs, m. klr. 9 

Csdka Laszld dr. m. Hr. 
AllatorT03 42 

Demeny Gyala dr. kir. kBz- 

jegyjfo 20 

Dohanynagyarada, m. klr., 

Kipke Janosne 6zv. . 37 

Ftfszolgablrdl hlvatal 1 

Fried Mlksa fakeTesk. 44 

Galamblovszky Jdzsel 

yendeglfia 48 

Horrath Geza dr. kOrdrros 34 
Jarasblrdsag, m. klr. 15 

Katona Imre gabona-, term6ny- 
es magkeresk.- 10 

0abonaraktdrai 17 

Katonal epttletek 6s hatd- 
sagok: 

Verebelyi jaras katonai parancs- 
nokBaga^in. kir. 40 

Kohn Bernat cog* tnh Karman 
Gyula , 22 

Kdsa Karoly gyfigyazeresB 32 

Kovavs Gyula dr. flgyved 47 

Ktfzsegl eldljardsag 7 

Llchtner Arpad eptilet- es 
lltzifakereBk. 48 

Ldr&nt Imre dr. kSrprvos 19 Neofeld Sandor ktfnyvnyomda 
ea papjrkereskedea 28 

Paddcb Ferene vend eg 16 35 

Penztlgytfri szakasz, m. klr. 
29 

PetO Zslgmond es fla ec.et-, 
II)t6r ea.mmgy&r, term6ay- esmag- 
fizlet \ 4 

Petras Geza all. vizsgazott fog&sz 
14 

Postahlvatal, m. klr. Tavlrat- 
kOzvetftes 43 

Ralmann Gyula dr. orvos 88 

Rakovszky Mlhaly ffiszer-, oae- 
v laege- es gyannatirukeresk. 11 

Rosenthal Markus es fla . 

vegyeskeresk. "16 Rosenzwelg Bertalan es Ha 

vegyeakereak. 12 

Rosenzwelg Geza fakereak. 

24 
Rosenzwelg Jakab bor- 6s sflr- 

nagykereak. 25 

Roth Simon es Hal 27 

Sarkantya Gyula m. klr. posta 

mester 23 

Szekely Arnold; dr. flgyvfid 21 
Szende Jen6 saaiuui es aut6fuva- 

roz6 .41 

Taxhoffler Kalman textilnagy- 

keresk. 30 

Verebelyi Jarasl Hltelsztt- 
. vetkezet,mintazO.K.H.tagja8 
Verebelyi kdzsegl legol- 

talml parancsnoks&g * 

Verebely vldekl kttrjetf yz«- 

**« 31 

Vlrslk Istvan Igazgat6-tanit6 30 
Welsz Gabor -5 

Welsz Horstensteln JenO 
bard, jaraai lfiszolgabir6 50 

Zsak Lajos eep. plebanos 61 VERfiCE 

(lasd. Kiralykaza) 

VtSRESEGYHAZ 

Hivatalos 6rdk:^ ■. 

Qsak elAfizetdk reszere.- 80— 21-ig. 

A veresegyh&zi egys6ges 
hdldzathoz tartozik: Erdd- 

vdros es- Orszevtmiklos •* 
nyilvdnos allomds* 

Allamvasntak.m. klr. AUomAs- 
ffinBksege 9 

Budapest Elektromos Test- 
edzd Egyesnletenek ttdtlltf - 
telepe, ErdOvaros , 39/10 

CsendlirOrs laktanya 8 

Csepreghy Belane gytirOssi, 
gaadasaga 30 

Brdtfvdrosl Sz»lldgazdasae 
k.f.t^ ErdovAroe 39/2 

Fabian Lajosne ffiseerkeresk. 

81 

Fischer Maty as lakasa 18 

Fischer Matyas 6s Hal epflletf a-, 
epitk. anyag-, taziia- es szenkeres* 
kedfl iroda <' : 19 

Gunda Lajos ny. mln. szamv. ig 
'. Ors2eatraikl6s' S9F6 

Hangya Fogyasztasl SzUvet- 
kezet 26 

tfazal M.lksa kCrallatorvos 14 

Horvath Janos b6raut^favaToz6 

21 

Kaltenbach Gyula fOldbirtohos, 

ny. kir. uradalrai gazd; tan. "Vac- 

bottyin 37/7 

Kaufmann Ernd gy^gyszeresz 

•' .27 

Kelemen Kalman hentes es 

m6Bza»6s 12 

KttzsegleldlJardftagiCsomad 16 

Ktlzsegl eldlJArdsag, Orszent- 
mikhJa 37(3 

Kdzsegl eimjardsfig, Veresegy- 
haz 1 

Lang Jdzsel keresk. 20 

Lang' Rezsdne Magaalati Otthon 
ttaiilfl tolajdonoaa, ErdCviros 39/7 

Luttor Karoly dr. k0r- es a 
posta bet. bizt. Int. orvosa' 4 

Moldovanyl Gyula dr. b. k«r- 
orvos es a posta bet. biat. int. or- 
vosa, 0rsaentmikl6s ' 87/5 

MolnAr Lajos, a VHAgitis! es 
Viz ma r.-t. badapesii ceg vezer- 
igazgat6ja 39/4 

Palotay Ahdorne dr.-ne ©zv. 

varpalotai, Fekete-paszta 7 Peresznyey Sandor ny. m. kir. 

ezredes, Erddvaros (nyarl allomaa) 
39/9 
Postahlvatal, m. klr.Nyilvanoa 
allomas Erdfivaros 39/3 

, Kyilvanos allomas drszentmiklos 
37/4 
R4k6czl Janosne vegyes- 
keresk., ErdOvdros 39/8 

Reszvenytarsasag VUlamos 

es KfizlekedesI VaUalatok szamara 
Phfibas Vill. Mftvel kirend. 10 

». Slkd Zoltanne «zv. 39/5 

Spanyar Istran esperes-plebdnos 

17 

Szabados Antal dr. k«r- 

allatorvos , 29 

Szabd Pal keresk. \Q 

Szlgetl Imre 6piteea 4a gpitesi . 
anyagkeresk. 22 

Uhr Gydzd dr. orvos 2 

Vaebottyan Fogyasztasl 6s 
Ertekesltd SzBvetkezete, 
VAcbottyin 37/6 

Veesey Jdzsel bard dr. epltesi 
anyagrkeresked^ae, Oraz. Falnsi 
Kislakasepitesi szflv. bizom. 5 
Veresegyhaz ErddTarosi 
Teglagyar k.l.fc 

Vessey Allred, a Magyar Nerazeti 
Bank felttgyeiaje 23 

Vlezlan Pal dr. m. kir. posta- 
takarfikperiztari fogalmaz6 3 

Wlttmann Hugd vaanagykereak. 

25 

Zachar Antal dr.. fflldblrtokos, 

ScbftfTer-tanya H 

Zvolenszky Bela m. klr. Ornagy 
24 VERESHEGY 

(ldsd Hernddcsany) 

VERESSAE-PUSZTA 

(lasd Hatvaa) 

VERMES 

(lasd Bzasalekence) 

VERPELET 

Hivatalos 6rdk: 0* 

g 
H 

i 

O 
X 
7 

2 

ID* ' Vasarnap ea 
tlnnepnap: 
8-11-ig, 
14— 16-ig. ■ BetkBanap 
8-18-ig. 

Csak elofizetAk reszere: 80— 21-ig. 
A goes Imre allatorvos 12 

Csenddrdrs, m. klr. 4 

Dusehek Ferene fodrasetizlete 
28 
FOlOp Geza r. k. plebanos 10 

Gergely Ferene m. kir. posta- 
roester 25 

Hasenleld GyOrgy sz5l<5btrtok08 
^ 15 

Hasenleld Heorib Kidhirtokos 8 
Kods Vfnce mav. elaijird 14 , 
L. Gyttrgy likfirgyaros 
23 
Koraes Sandor ktosegi 

allatOTvos SO 

Ktfzpontl szalloda es Ten- 
degio 20 

K«zsegl eldllardsag 1 

Krausz Jdzsel kereskedo. 10 
Ulatra kttnyvnyomda 21 

Molndr Lajos gyfimttlcskereskedd 
17 
Popper Ddvld gozmalomtulaj- 

donos 7 

Postahlvatal, m. klr., tavirat- 

feladds tfivbeszelOn 

Reiner Armln fakereskedfl 3 

Rusz Istvan m. kir. dohanynagy- 
arns 26 


553 Verpelet Anyaai h«r 6rhel bennflnket r UdPJAS RUDOLF I 1f l iSf^ M ^S i 9^ el ? &X }* ] & ^ i6k Ja^t&8&t,modGrniz&16flAtgaranci&val6sazo86ze8elektronL 
VHMJJU KUUULT 1. 8zerel68imuakaIatokatol CB 6arakonVe8zpr6m. Szarvas SzSlloda (Philips radio service ailomas) 5-1 7 Simon Laszld gyflmBIoakereskedfl 
18 
Stpekl Hatyas, Matra mozg6, 
bor- 6s EbrnagykereskediB -24 

Sommer Bernat dr. kflrorvos, 
a posta bet. bfzt. Int. orvosa 2 

Stern Testverek bortermelflii 13 

Sziaray Tasslld grdf ga'zda- 

saga 9 

Veres Janos gytim'dlcskereskeda 

(Bzemben VI/1— XI/30-ig) 19 

M Verpelet es VIdeke" Han- 
gya Fogy, es Ertekeslttt 
Szflvetkezet H 

Verpelet es vldeke hltel- 
szttvetkezet 27 

Verpeletl nepbarik r-t, 6 VEUSEG 

Bivatalos drdk: 
Hetktizuap- Vasarnap es 
Unnepnap: 
8— 13-1g, ". 8— il-Ig, 

14-.18-ig. 14-10-ig. 

Csak elofizerflk reszere: 20— 21-ig. 

Csenddrttrsparancsnoksag* 
m. kUv 4 

KOzsegl eltfljarosag 1 

Majthenyl Mlklds ffildbirtokos 8 . Moczar Fereitc dr. 

Kiakartalpnszta nagybGrlfl, 
5 Walkd Lajos dr. ny. m. kir. kill- 
flgyminiszter Q 

Zoltan Beta csepei, fBIdbirtokos VERSEND 

(lasd Nemetboly) 

VERTAN-MAJOR 

(lasd Battonya) VERTAN-TANYA 

(lasd "Magyarbanliegyes) VfiRTES 

Hivatalos drdk:, 
HgtkOznap: V^RTESBOGLAR 

Hivatalos 6rdk: 

««**'■' Esyr 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

ffsak elMtaetfik reazfire : 20— 81-Jg. 

Hardlcsay Lajos 11 j. nagybSrifi 

2 

Kegl Ferenc 4 

Keszl Jdzsel dr. r. k. p!6banos 3 
KOzsegl eltiljardsag 1 VfiRTESDOBOZ 

(lasd Alcsnt) 

VfiRTESKETHELY 

Hivatalos drdk: 

HetkCznap: ^JJnipt* 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elflffeetdk reszere : 20— 21-ig. 

Esterhazy Mdrje grdl Erdd- 
gondnoksdga 2 

Ktfzsegl eldljardsag,Vertesketr 

L ^iy 1 HetkSznap : Vflsarnap,6s 
Unnepnap: 
8-12-ig, 8-114 g, 

14— 18-ig. 14-16-ig. 

' Csak eldfizetflk reraere: 2.0— 21-Ig. 
Gaspar Albert dr. orvos 4 
»Hangya*< Szdvetkezet 3 

Kerkapoly Milan ny. osendor- 

szaaados fSIdbirtokos 2 

Ktfzsegl eloljarfaag 1 

Pnaztal Bela gttr. kat. tanit6 6 

Vanya Laszld kereskedo 7 

Veress Sandor ffijegyzfi 6 

VERTESACSA 

Hivatalos drdk: 

8— 13-ig, 8-11-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfisetftk riszere r 90— 21-lg. 

Baumgartner Karoly r.k. 

plibanos' 2 

Ktfzsegl elffljardsag 1 

Orosz Sandor dr. kflrorvos 3 
Schneider Jdzsel gabonakeresk. 

4 VERTESKOZMA 

(lasd Csakvarl VERTESSOMLtf 

(lasd KCrnye) 

VERTESSZ0LLOS, 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomds 

a kozsegi eldljdrosdgndl 

(Banhlda 2. sz. elOflzetfl) VfiRTPUSZTA 

(lasd Dunaradvany) VfiRVOLGY 

(lasd Szilagyszentkiraly) VfiSE 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap is 
flnnepnap: 
8-12-Ik. 8-11-ig, 

14— 18-tg. 14— 15-ig. 

Csak.eltfizetGk rtazSret 20— 21-lg, 

Fazekas JAzsef gabona-, ter- 
ra^ny-, gyilmblcs-, tojas-, baromli- 
keresk. Q 

Festetlcs Sandor grdl merkei 

gazdasaga, Metkepnszta 7 

Hencz Jen&ne dzv. fflldbirtokoa 
2 

Sfartonpusztal gazdasag 
Intezosege 

Lakatos Gyttrgy evangelikns 

lelk^ez 3 

SarkOzy Belane fCidbtrtokos, alispan Czvegye gazdasaga 
Szttcp Jdzset malorotal. 

VESK6C 

(lasd Nagykapos) VESZPRfiM 

Rtsztvesz ($ ls balatoni ftor- 
forgalombdn 

Tdvbesseld kozpontok: 
Veszpr6m 1: 

Veezpr^m 3: 601— 6i0-ig 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1. sz. postahivatal, 
Ranolder-u. 6. 

Ejjel-nappaliszolgdlat 

2. sz. postahivatal, 
Kossuth Lajos-u. 31. 

H&kfanap: 8— 12-ig & 14— 18-ig. 

Korlatolt szolgilata Qnnepnapokon 

8-lMp. 

3. sz. postahivatal: 
Jutas 

Vasarnap is 

flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak az elflflzetOk rAsaftre 20— 21-lg 

A veszpr&mi egysiges hdld- 

zathoz tartozd kdzpont; 

Veszpr&m 3. 

Abelesz Jend cementarugyara, 
6piik anyagkeresk , Szent Imre- 
t6r 14. 45 

Adfthlvatal, m. kir., Karoly 
kiraly-ter 6. 6 

Adrlal Blztosltd Tarsula* 
veazpremi f6tlgynaks6ge 1-05 

Albreeht sttto'ttzein, c^gt. 
Erdei J<5zsef, Kflk6p-u 2. 1-23 

Albrecnt l^szIO postafCHszt 
lakasa, Horthy Mikl6s-iit 54/a 

1-64 

AIlspAnl hlvatal, lasd Var- 
megyel hlvatalok cim alatt 

Allamepltenzett hlvafal, 
, m. kir-, Megyehaz-n. 6/8. I-43 

Allamvasntak t 
AllomaaffinCks^ge, Belsfi pu. 1-49 
Allomasf6n0ks6ge, KfllaO pu. 38 
OBBtalym6rnaks6g, Eizaa-utea 4. 
2-18 

Angell Gydrgy viragkereskedds 
Rak6czl-ilt 4. . 2-48 

Angell Gytfrgy viragkeresk. 
lakasa, Kertalja-u. 4. 5-12 

Angell Martonn^ «zv. foldbir- 
tokos, Sat. Imre herceg-fit 7. 3-01 

Antallal Janos ttizeldezer- is 
epIteBJanyag-nagykerBskeda,' a 
Salgiitarjani K6Bz6obanya r:-t. k^p- 
viselfije, Veszprem, teherpn. 2-58 

Arany Istvan nriszabd, keszTuha- 
6s szUve t&r u keresk., Koeeutb LajoE- 
n. 36. 2-17 

Arnhoff4r J6zsel cementfern 
fizeme, Temploin-u. 17. 5-04 

Astra Blztosltd r.-t. f3iigyn8k- 
sege, Hortby Mikl<ia-iit 3. 5-56 

Balor Laszld lakatos fis vizreze- 
tekszei-el^nj vallalkozd, KosEntb 
Lajos-n. Stt. 2-81 

Bakonyl Ferenc varm. szam- 
tanaosos, HorthyMikl6fi-flt 4B. 1-79 

Balaton! Karoly szallodas, Bzent 

Imre-ter 2-32 

Ballnt Peter elemi lsk. Lgazgat6, 

. Festfl-n. 8. , 5-44 

Bally Janos reptUflfndgy/ Horthy 

Mikl6a-dt (njhass) 5-08 

Ban karoly okl. epiteazmfrndk, 

H6virag-u. 2/c. 1-52 

Band I L«1om kem^nyseprflmester, 

,Bolgar Mihaly-u. 13. 1-99 

Barca J6zsef g£p- ^s m6rleg- 

lakatos mester, Cserbat-u. 3. 3-84 

Bardos Imre divatarnkereskedfl, 
Gizella-Wt 3. 1-97 

Bartha Aladar dr. orvos, Horthy 

Miklds-iit 2. 5-23 1 Baner Gynla sflWroeeter, Feny- 

V6B-U. 1. 3.35 

Bekell J6zsel dr. Ur. tan- 
felflgyelfl, R6zBa-u. 11. 2-01 

Belak Imre dr. varmegyel tJszti- 
CflorTos, Vlrag Benedek-u. 8. I-75 

Bekker Akos vaa-, fern- es 

^gepkeresL, Saeit Imre-Wr 11/a. 
5-74 

Benedek Pal Gveg-. poroellan- 
kereskedfl, Kossuth Lajos-u. 3.1-25 

Be«thy Dezsd ny. tabornok, Nir- 
cisz-u. 10. 4-76 

BeraotO szemeiyfuvarozas* 
antotnlajdonos Lang Rndoif, 0v4ri 
F.-n. l. - lmll 

Beretz Lajos fbldbirtokos, Vetft- 

raagelseaporit<i es ertekesitO r.-t. 

fflbizomanyosa, Kossuth Lajos-n. 24 

5-69 

Bertha GyUrgy vendeglOs, Szent 

Imre-iit 32. 2-12 

Bertha Istvan Mrlapbizomanyos, , 

Koasntk Lajos-u. < 24. 5-47 

Blaskt J6zseln6 »zv. ffiszer- 

keresk., Ba6chenyi-u. 4-37 

Boday Istvan dr. varm. aljegyafi, 

Buzavirag-n. 7. 4-22 

Bodd Sandor 6a Gontbos 

Geza repUlflfCkadnagyok, 6varl 

Ferenc-u. 5. 5-42 

Bodor Jdzsefne' nyng. posta s. 

tisztna, Gb'mbbs Gynla-u. 1. 12 
Bokrossy Elemerne fizen- 6s 

ttizifanagykereak., KtSrhaz-u. 4. 

1-47 

Beleopalyaudvari raktar 4-68 
Bokrossy Jend varosi mflszaki 

tariacsnok, Anna-^r 8. 3-42 

Bffhm Jendne, Megyehaz-n. S 

5-16 
BUhm OszkAr ffiszerkeresked*, 

KoEsuth Lajoe-u. 25. 98 

Bratm Gynla tivegkeresked«, 

Szabadsagt6r 8. 1Q 

Lakasa: (Braun FerencJ. Horthy 

MikWs-dt 6. 2-19 

Brazsll Gvala epitkez6sJ vallal- 

koz6, Almi'II-uc 2. 3-34 

Brenner L«rlncne tfzv.es fla, 

Bakonyi Gyflriry badogos es Via- 

vezetekszerelomester, zomanc- 

edenykereskedfi, Saent Imre-ter 2. 

4-45 

Brnst dlvatArnhaz,ceei. Fischer 
Sandorn* 1 , Rak<5ozi-n. 2. 2-26 

Bttky Janos vendee-! 6s es fake- 
reeked <5, CBevhat-u. 30. 3-80 

Csabal (Cseh) I ajos muasztalos- 
mescer, GbmbBs Gynla-u. 16. 3-67 . 

Csegezy Jdzsel m. kir. rep. fhd^y, 
Di6fa-u. 5-72 

Csajfigby Karoly oim. v kuriai 
bir6, ny. kir. tflrrenysz^ki elnflk, 
Kopachy-t6r 4. 5*79 . 

Csendorseg, m. klr.r 
Oazraiyparanusnok.s^g', osztalygaz- 
dasagi hlvafal, Szabadsag-ter 2. 
25 
OrsparancgnoksAg, szarnyparanos- 
nokaag, Ftiredi-telep 59 

Csepell Dezsd«v»Hiitl csaloffany» 
vendeglfijp, Palolai-dt 12. '3-53 

Csepely KalmAn temetkez^sj 
vailalat, Kossuth Lajoe-n. 17. 2-29 

Cseresnyes JOzseS dr. orvos, 
Horthy Mikl6s-dt 17. 52 

Csernak IAhxIG kalyhismester. 
Galamb-u. 21. 2-69 

Csomay Kalman vitez, m6rnek, 
Szent Imre herceg-n, 3. 1-31 

Csomay Mlha.ly badogosmester, 
Szent Istvan-tit 23. . 3-74 

Csnka J6zsef F. M. altal eng. 
ingatlanforgalmi iroda, Glzella- 
t6r. 4-09 

Czukrasz Aladar dr. korhazi . 
orvos, Voriismarty-t6r 6. 1-78 
Dana via" fegyver- 6s ldszergydr 
r.-t. Varosi erdfi 3-23 

Darvas Jdzsel gazda!kodd,R6zsa- 
1. 18. 2-16 

Darvas meztigazdasagl es 
gepkereskedelml vailalat, 
Szent Imre-t6r 1-54 

Lakas, Levente-n. 2. 4-33 554 Ha allomfisunkat dlltartozfls mlntt KlzdrlaK DAvld Arvahdz, Eazterhazy-u.9. 

1-67 

DeAk Istvan fuBzerkereak.. Jdkai 

Mdr-u. 46. 3-60 

DeAk Laszld ffiazerkereak., Mifc- 

16s-u. I. 4,55 

De Chatel Vllmos m. kir. ffi- 

allatorvos. tttrvhat. m. klr. allator- 

vos, Villasor 1. 8-17 

Dely Laszld, a Pannonia &raja- 

szolgalfocd r.-t. iizemvezetO fdnaer- 

noke, Baihory-u. 2. 1-09 

Demeter Janos kelmefesto, 

vegytisztitd, Fejervari Jdzsef-u. 19. 

5-85 

Derestey Sandor m. kir. fdhad- 

nagy, Rezeda-u. 16. 5^00 

Deutsch 'Istvan bntorfcereskedfl, 
Kossuth Lajos-u. B-.. 1-50 

Lakasa, Rakdczi-ter 22. 4-42 

Deutscb Jdzsel ra- es dpfi let- 
any agkereskedfl Cegt flzv Dentsoh 
Jdzaefne, ViJrBsmarty-ter 1-63 

Dobler Ferenc dr. orvos, rbvid- 
hnllamu besugarzd r'endelOje, Jdkai 
Mdr-u. 1. 2-01 

Dobos GAborne 8zv. es Nagy 
VUmosne Ozv. magauzdk, Adam 
Ivan-utea lijhaz 3-40 

DohAnynagy- 6b kttlttnleges- 
segl Aruda, m. klr.. tulajdo- 
nos DabaBi Janos, Rakdczi-n. 7. 
3-33 

Dreber-Haggenmaeher Eisd 
magyar TdHzveny-serfflzde Rt. ffi- 
raktara, Paloki-ilt 3. 5-22 

Ebele Janos ipitfimester, BoJgar 
Mihaly-u. 28. 5-28^ 

EgybAzkttzseg, rdm. kath., ' 
Var-u. 1. . , , 2-45 

EgyhAzmegyel alapltvAnyl 
penztAr, Rakdczi-ter 9. 43 

EgyhAzmegyel kttnyv- 
nyomds, kttnyv- es paplr- 
kereskedes 6s Veszpremt 

Hfrlap, Gizella-ter 2. , 1-00 

EgyhAzmegyel kttnyv- 

nyornda, kttnyv- es 

keresked£s ffldkja, papfr- Lajos-u. 41. 1-26 

Elsler Imre nri es iifil fodrasz- 

terme, Rakdczi-u. 6. 2-49 

Ellte-kdvehAz, tul. Lohonyai Jd- 

zsef, Baabadsag-ter 8. 3 

El»d IstvAn dr. piarista hitta- 

nar, Var-u. 10. 4-70 

Elstt magyar Altalanos blz- 

tosltd tArsasAg,RakdezHer 20. 
22 
Enekes Zoltdn vites. m. kir. 

eleaztd elosrfd, K»ke>n. x 21. 6-59 

Enkelhardt Ferenc okl. ve- 
gyeszmernBk, a Herendi Porcell ftn- 
gyar r.-t. mftsz. igazgatdja, Hon- 
ved-u. 11. 2-25 

£roes Imre kereskedd, Bzabad-' 
sag-ter 10. 4-02 

Erdttfelugyeloseg, AOaml 
H6vUag-u. 2. 69 

Erdtts Gyula dr. ny. kir. 
jarasbird, ligyved, Rdzsa-u. 12. 

4-05 

Erdy Kalman vltdz, ny. A. hu- 
azarezredes, Hdvirag-n. 14. 8-07 

Fabb Karoly epitdmester epitesi 
vallalata, KinizBy-n. 9. 4-39 

Faller Jdzsef mdszaros ^s hen- 
tea, (iizella-i6r 7. 62 
Lakas, Kiniasy-u. 31. 4-67 

Farkas Oezstt dri-, nil dj vat-, 
feh6rnemUr 6s k^zimatikakereskedO, 
Szahadsag-ter 1. 90 

Lakasa, GtimbBs Gyala-u. 3. 3-46 

Farkas 6s Koreln bank es valto- 
fizlete. osztalysorsjatek ttelirasltd, 
8aabadsag-ter 1. 92 

Fata Istvan vtragllzlete, Rak6czi- 
t6r 1. 1^56 

Mft- e"s kereskedelmi kertSszet, 
Andittssy-n. 8. 3-79 

Feh£r SAndor 6a Ha, c6ptulaj- 
dooos tizv. Keh6r Sandorne pokroc- 
gyar, Fenyves-u. 15. 1-60 

Fekete Gyula divatarukereake- 
dese. ,c6gtala>jdonoa tizv. Fekete 
Gyulan^, Rak6cai-t6r 3. 1-80 

Felber Lajos meszaros, Arany 
Jaaos-n. 32. 6-62 Veszpr&m Felsddnnantall Termeltfk 

SzUvetkezet^nek klren- 

delts^ge, Rak6czi-t6r 4,(— )4-21 
Fischer Antalne OzV- maganz6, 

Kossuth Lajos-u. 42. 3-86 

Fleischer Nandor, Rothanser M 

Mikaa ntida, bortoreskedd, Szahad- 

sag-ter 60 1-16 

Fodor Ferenc paplrkereskedO 

uzlete, Szabadsag^ter 8. 54 

[jakasa, Rak6c»i-u, 3. 1-18 

Fonclere altalanos blztositA 

Intezet veszpreml fdtlgy- 

n0ksetfe t Kossuth Lajos-n. 13. 
2-31 
Forgalml addblyatal. . yesz- 

premvarmesyei.k0zpoDti,8zegl8thy- 

n. 2. 3-03 

Fdlspan, Erzsebe;-t6r 2. 50 

Fdszolgahirot hlvatal, Meg 

haz-u. 4/5. 
Frank Rezsd nyersbdrbizoma- 

nyos, Galamb-n. 7/a. 8-12 

Frledler Gynla malomtulaj- 

donos, Fenyves-u. 11. 1-08 

Frledler Gynla liszt- Ss gabona- 

keresk., Karely-t6r 10. 5-21 

Gaal Sandor dr. ngyr6d, Rak6- 

ozi-ter i. ' 3-38 

Galamb 1st van m kir nzfildszeti 

. esboraszatl ffifelflgyelfl, Ifikola-u. 9. 

1-01 

Gazdasagl egyeattiei, varme- 

gyel, Megyehaz-u. 4/5. 34 

Gazdasagl felugyelffsCg, m. 

klr., Megyehaz-u. 4/5. 94 

Geczy Janov rillanyszerelesl vaN 

lalata, Szent Imre-ter 12. 1-22 
Gelencser jozsei ffis^zeT- is 

osemegekereskedO, Di6fa-u.l. 4-23 

M GeneralI** Trlesztl Altala- 
nos Blztosltd Tarsnlat ffl- 
BgynCksige a VeszprSml Tatareb- 
penzt&rnSl, Rakdezi-t6r 7. 1-36 

Glmnazlnm. kegyearendi. r kath 
(igazgat6i irodaJa),Var-u. 10. 1-48 

Glaser Dezso drog^ria es 7 fot6- 

szakuzlet, Bzabadsag-ter 7. 1-21 
Godzsa Mlb&Jy loalomtaiajdonos, 

Hold-u. 6. 1-91 

Gttnye Istran ftlszer-, cseme ge- 
es vegyeskereBk., Cserhat-u. 30. 
4-53 
GOnye Lajos es Bdka Sandor 

asztalDsok, Palotai-at 20. 1*04 
Grdff Elemer dr. vdrmeeryei 

arvaszeki elnBkbelyettes, Bacbori- 

u. 1/c 4-26 

Grtlnner Laszlo dr. orvos, 

Horthy Mikl6s-Ut 40. 8 

Gyenlzs Ern6 vendeglfls, Vass 

Gereben-n. 3. - 63 

Gyermekmenhely, allam!* 

H6virag-u. 1. " 51 

GylvlsJanosfestflmester.Rakoczi- 

t&r 13. 04-46 

Gyttre Glzella posta s.-elleDAm6, 

Villasor 22; 2-72 

Gyttre Karoly ra. kir. podtatiszt 

Rezeda-u. lfi. 5-65 

Gytfrkds Imrene vitez, mav. 

szalllto, Horiiby Mikios-ut 40. 55 
Habermann Karoly dr. kir. 

bir6pagi aljegya6, Naroisz-u. 17. 
4-99 
Haldekker Nandor dr. m. klr. 

tisztlorvos, Dohany-u. 1. 2-50 
Hajnoczy Gyttrgy gyogyszer6sz, 

Jokai M61-U. 39. 1-13 

Ba|os Gyttrgy autofuvaroz6, Laii6- 

hegy-u. 8. 1-65 

flalasz Janos nyng. igazgat6-ta- 

nit<5, varm. tuzr. felfigyelfl, KinizEy- 

n. 33. 4-49 

Balasz Jdzseldr.ocros, Szabad- 

sag-ter 9. 4-95 

flalasz Lajos Gazdak Biztoait(5 

Szbvetkezete titkara, H6vlrag-u. 3. 
5-86 
Hamburger Sandor es Ha 

uri is nftj divatamkereakedo. Gi- 

zella-t^r 4. 1-66 

Hamburger Zslgmotidne 

ttzv. yegyeskereakedfi, Horthy 
. Mikloe-iit 19. 3-58 

Hanunozner Mlhaly vendeglfls 

es tuzelOaayagkereak., Fejervary 

J6zsef-u. 31. 5-88 

flangya klrendeltseg, Szent 

Imra-ter 1-30 Hangya klrendeltseg ter- 

menyosztalya Futura bizdm.. 

Szent irare-ter 5K)7 

Hankd Erntt- DHapSld uradalml 

joaHagigazgatd', Komakut--6r 4. 

2-33 
Havas Jdzsef iArasi kir: allat- 

orvos, Kopaesy-t6r 6. 1-95 

Helnrlch Jentt gabona- 6s ter- 

m6nykeresked5, a Magyar gabona- 

kerekedelmi r.-t. rCblaomanyosa, 

Szent Imre-ter 14. 3-83 

Hergovlts Gyula ffiszer- es 

esemegekereskedd, Szigethy Jdzsef- 

Q - 9 - 4-28 

Herlng Janos ev. lelk^sz, ales- 

perea, Kossunh Lajos-u. 10. 2-28 
Hernadt Karoly m. kir. posta- 

niilszeresz, Szent Istvan-u. 20. 

4-63 
Hirt Mlhaly sfitfideje, Csatar-u 

3-76 
Hitelforras, mint szttvetke- 

zet, Horthy Miklds-at 6. 2-21 
HoHmann GCza mflbutoraszta- 

los. butorkereakedC, Kossuth Laios- 

u. 11. 2-69 

Hollander Antal Bteyr-Pach 

auto-, es mdtorkerekparkepviselet, 

Kossuth Lajos-u. 7. 4-07 

Hoi Ids Sandor dr. orvoa. 

Rakoczi-teV 24. 2-05 

Holldsy Laszldne ttzv. magiuzo 

Bathorl-u. 24. . 4-04 

Honvedseg, l&sd fcatonal epflletek 

ea hatdsagok efra alatt 

HorvAnyl Karoly m. kir posra- 
ellenfir, Kisovics-u. 10. 3-00 

Horvath Andor m. kir. fShdey., 
Bzent.Imre-t^r 8. 5-73 

Horvath Arpad ecetgyara, Szent 
Imre-ter 13. 2-73 

Horvat Bela dr. kir. kBzjegyzO, 
Horgoa-u. 1. 2-24 

Lakasrt : VttrOsiriarty-ter 5. 5i41 

Horvath Bela dr. iigyv^d, nyug. 

varosl tisztifflflgyesz, Rdkdczi- 

ier9. 13 

Horvath IstvAn gnmijavito- 

S Keme, Bzeut Imre-ter 16. 3-86 
Horvath Kalmanrep.f dhadnagy , 

Horthy Miklos-at 30. 4-97 

Husv6th Istvdn posta mfiszaki 

seg^dellenfir, Eszterhazy-u. 13. 

5-65 
Huszthy Karoly motorkerekpa- 

rok kbrzeti kepviselete, Beent 

Imre-ter 4. 5-33 

Httvtts JAzsef r.-t. igazgato, 

Honved-u. 2. ■ 1-57 

IHsIts Janos vendeglfls, Vesz- 

prera kiilsfi p. n. 76 

Illlkmann Ferenc m. kir. 

postafotiszt, Kiaizsy-u. 24/ b. 4-25 

IUy Jdzsef azazados, Villasor 17. 

6-18 

Imre Istvdnne ttzv. kereskedfi 

6s b6raut6s, Templom-u. 25. 4-66 

lparl robbanoanyag r.-t., 

Peremartou gy&rtelep 1-17 

Ipartestlllet. mint Iparhatd- 

sag,. Var-u. 1. 2-44 

Irgalmas Nttverek Tan- es 

Neveltt-Intezet, Szent Anna- 

ter 7. 3-64 

Izraellta hltkttzseg, hitko'zsegi 

iroda, Horthy Miklds-ut 13. 2^63 

Izr. hiikttzseg rabbi hivatala, 

Horthy Mikl6s-6t 13. 1-71 

Izsak Jdzsef r.'-t. vegyeszetl 

gyar, Kossuth Lajos-u. 1. 3-36 Kalman MArla rt. cSgveaetfl, 

Bzigeti, Jdzsef -a. 29 8-70 

Kalmar Lajos venddglfis, Ara- 

nyoskat-u. 7. 4-47 

Kaptay Antal m. kir. alezredes, 

FUredi-telep fi. 5-34 

KAptalanl Erdtthlvatal, Jdkal 

Mdr^u. 48..' 5-10 

KaptalanI Jdszdgfelttgyeltt- 

seg, J6kai Mdr-u. 48. 26 

Katonal eptlletek es natd- 
sdgok 1 

Ronved alloinasparancRnoksag, m. 
kir., Veszprem , Horthy Miklds-iit 34, 
' 017 
Honved allotnasparancsnokeag ea 
altisztkepzd iskolaparancsnoksag, 
m. kir. Jucas (Veszprem 3 kflzpout 
ezolgalati idejenek .letelte . utan 
Veszprem 1 kb'zpont kapcsolja) 

Gazdasagi hiratala 6-04 

Gyalogsagi laktanya, HorthyMiklds- 
nt 34. oi7 

Kerfiletl Legvedelml KOzpont, Jdkal 
Mdr-u. 28. 3-82 

Veszpremvarraegyei katonai pa- 
ranosnoksag, Gizella-46r 6. 1-24 IH 
Veszprdm varosi ea laiasi batonai *^* 
parancsnoksag, Gizella-ter 6. 1-12 A) 

Katona Janos puskamAves es la- ^ m 
katosmester, Cserhat-a. 12. 2-66 -^* 

Kanlmann Mlhaly uri es ndi ^ 

fodraszterme, Ovari Ferenc-u. 1. C 

2-43 ™ 

Kecskes Gyula kereskedS, bizo- ^P 

manyi irodaja, Kossuth Lajoe-n. 24. 

4-32 

Kecskeslmre ffiszer- 6a gyannat- 

arukereskedes, Kossmh Lajos-u. 15. 

4-14 

Kecskes Lajos sz^kesegyhazi f6- 

kintor, Vir-u. 7. 4-75 

Kelemen Imre ffiszer- ea ose- 
megekecesk , Rakdeai-t6r 2. 3-95 Oh 

ar 

3* 
O 
M J&dy Jdzsel HJ. url ea o6i szabd, 
Horthy Miklds-at 1. 2-34 

Jakably Rudolf fOldbirtokos, 
FCredi-telep 10. 5-05 

Janoslk Laszld url es ndi fodrasz- 
terme, Megyehaz-u. 1. 1-85 

Jarasblrdsdg, klr., Var-u. 11. 
57 

Jdga ' Mlhaly ny. pU. igazgatd- 
helyettes, Di6fa-u. 22/b. 5-68 

J6sa Kalman dr. tb. szolgabird, 
ffiispani titkar, Rdzsa-u. 23. 49 

Juraszek JanosnC ttzv. 
kuriai bird Ozvegye, Bzegfu-u. 6.- 
3r89 

Kalauz Karoly m. klr. posta- 
ellenftr lakasa, Rakdoai-tdr 9. 8-43 Kenessey Zoltan varra. fOjegyzo 
lakasa, Horthy Miklda-u. 3. 4-57 

Kerbolt Daniel gydgyseeresz, 
Vai-u. 2. 83 

Kereskedelmi kttzeplskola 
Igazgatdsaga, allami, Palotai- 
ut 1. 41 

Keresztes Arpad m. kir. drnagy, 
Arany Jaoos-u. 2. H . 

Keresztes Arpadne, Pdduai 
Baeut Antal gydgyszertar, Kossuth 
Lajos-u. ,23. 75 

Kerpen Kalman keresfcedS, 
KosButh Lajos-u. '39. 3-61 

Kertesz Jentt fuvarozd dsezalllt- 
manyozd, Palotai-at 45. 2-85 

Keszthelyl Jdzsel m. kir. gazda- 
sagi felflgyeld, ViUa sor 9. 5-53 

Klraly es Hnstos biitorfcpreske- 
d6k es karpitosok, Horthy Miklds- 
ut 4. 3.47 

Klrehknopf Erntt magyarorBzagi 
nemetek. szdvetsegeaek korzetveze- 
tdje, Petdfi 8andor-u. 04-31 

Kisttszl Ferenc fogtechnikai Jabo- 
ratdrjum, Szent Annna-ter 6. 2-35 

Kletzdr Endre takar^kpdnztarl 

tisztv. lakasa, Balklay Janoe-u, 8. 

3-52 

Kocsuba ttrttkttstfk gydgyszer- 

tara, Rakdczi-ter'5. 1-06 

Koharl Jdzsel dr. orvos, 

Gizella_-<,e> 4. 97 

Koll&r Adolf rdnykdpeszetl mQ- 

terme, Giaella-6er 4. 2-09 z 
o 8 Konkoly Istvan m. kir. postafG- 

tiszt lakaita, Buhim-u. 2. 2-83 
Koral Adolf lisztkereskedo, 

Kos6uth Lajos-u. 31. 86 

Koreln Jdzsel bankar, 6vari-u. 5. 
1-88 
Korona szalloda, Boross LajosnS 

Toscb Maria j Megyehaa-u. 2.1-14 
Korona szdlloda portasa. Javor 

Lajosnd, Megyehaz-n. 2. ' 1-89 
Koronczal JAnos. Tarosi java- 

dalrai hiv. fflnOk, Rezeda-u. 10. 

4-58 
KorpAczl Bela azlkvlzgyaroa 

Bolgar M.-u. 24. . 3-87 

Kdsa JAnos dr. kir. jar&sblrd, 

Kossuth Lajos-u. 24. 5-35 

555 Ve&sprSni itonaszMlflt csqK zflrt atilah mellett imsznflllfl. Kovaes Aritalne ttzv. m. Mr 

postafelflgyelfl ttevegye, Deak Fe- 

renc-u. 16. 1-68 

Kovaes Jdzsel veud^glds, Cser- 

mak-u. i. 4-38 

Kovaes Lalos eHungarta» etterme 
2-41 
Kovacs Laszld m. J kir. postn 

irmszaki segedtiszt, Palotai-dt 17. 
4KX) 
Kovacsy Laszld dr. iigyved, 

Var-u. 4. 8-69 

Kozma Jdzsel vitez, szobafestd- 

mazold, Festd-u. 4. 2-27 

Kdbanyal poigarl serf dz© es 
Szent Istv&n tapszer-mti- vek r.-t. 

6rsi-dt 3. . veszpreroi f6raktar», 
1-38 Kttrjegyztfseg, Liter 1-68 Kdvari MArton geplakatosmenter 
es.viCTezetekszerelfl, Horthy 
Mlklos-n. 3-59 

Kti ves Jozsef dr. dgyved , Glzella- 
ter 7. 19 

Kttvessy Testverek cipdfizlet- 
. tulajdonosok, Gizella-ter 4, 2-60 

Kozellatasl Felttgyeldseg, m. 
kir., Rak6czi-ter 7. I. 4-29 

Krlzmanlts Gyula szobafestd 6s 

mazolo, Kdkep-u. 12. 4-15 

Krudy Geza nemes, szazados, 
R6zsa-u. 10. , 5-24 

Knkorelly Nandorn<6 vittone. 

varroegyei arvaszeki filubkozvegye, 
Toborzfcu. 1. 3-06 

Kulcsar Karoly vas- es gazda- 
sagi gepkereskedd, Kossuth Lajos- 
u. 18. 8*7 

i. KulcsarOdBnkeziniiinka-.TBvja- 
nru- es dtvatamkereskedo, Kossuth 
Lajos-u,, 9. 4-44 

Kupeez Mthaly b erautdtulajdo- 
noa, Kinizsy-u. 15. . 4-40 

Lachegyi Istvan esztergalyos 
mester Pajta-u. 12.. 3-02 

takner Geza dr. Ugyved, Anyos- 

tt. 1/3. 8-26 

Lamport Laszld dr. kir. jaras- 

birp, Horthy Mikl6s-u. 38. 5-32 Lang RndolS antogarage < 

Javitdm&hely, Palotai-ut 5. 8 gep- 
1-P" Lukeseb Laszld mtiszaki val- 
lalata, Bzent Imre-ter 15/b. 5-70 

Madardsz Karolyne ttzv. 

epitdanyagkereskedS, Szent Imre- 
ter 24. 3-08 
Magyar Asszonyok Nemzetl 
"ztivetsCge, Kossuth Lajos-u. 
3-96 
Magyar Bauxltbanya r.-t. 
" batiyavallalat vezetomerndke, 
Balazs Adam banyamernSk, Kert- 

u. e. 5-20 

Magyar ^let Fart varosi szer- 

vezete, Kossuth Lajos-u. 2. 1-90 

Magyar Hoi land 1 Biztosltd 

r-t. veszpremi f&dgyndksege, 
Rakocai-ter 9. 2-08 

Magyar ktralyf kezdetfl, itinera 
taialharo hivaialokates iutezmenye- 
ket lasrt a mindennapieletbenhas*- 
nalatos eluevezesek alatt, m. kir 
keaddszavak nelkttl 

Magyar kUztlsztviseldk fo. 
gyaszt&sl, term el ft es dr- 
iekeslto szttvetkezete vesz 
pr^mJ fidkarudaja, Szabadsag-ter 7. 

Magyar l.dszermuvek r.-t. 

2-79 
Magyar Nemzetl Bank 

veszpremi fidkintezete, Jckai Mor- 
u. 31. 5-13 

Fidkhitezet fdndke 3-29 

Magyarorszagl Nemetek 
Szttvetsdgenek kdrzetvezetSje 
Kirsehaop* Ernd, PetSfi Sandor-u. 
04-31 

Makay Gydrgy okl. gaada.Vacuum 
Oil Company lerakata, mfitragya- 
gyarak tdkSpviselete, Szent Im're- 
t6r 16/b. 3-15 

Malaslts mfiszaki, vas, szerszam 
£s mezfisazdasagi oikkek keres- 
ked^se, fcizent |mre-t6r 16. 2-04 

Marftfldy Alad&r varost (flm^r 
nfik, Villasor 10. 2-02 

MarosvSlgyl (MIts) Ferenc 

veadeglOs &s ra^szAvos, Honvfed-u. 2. 
1-93 

Mateosz veszpT^mi tagjainak 
szallitmanvozo irodaja, Kolozsvar- 
u. 8. 4-19 

Matlcs Vendel vend^glCs Lantos Andor dr. Ugyv6d,BoIgar 

Mihaly-u. S. 1-40 

Lantos Dezsd nri 6s ndi divat- 

aruhaza, Bzabadsag-t6r 5. 2-76 

Santos liaj«»s*illatszertara ^s foto- 

szakiizlet, Rakoezi-6t 3. 2-39 

LAnyt Sandorn£ ftzv. tcst^k- 

kereskedo, Kossuth I,ajo&-u. 22. 
1-83 
Laszld «s Rosenberg fflszer-. 

ffyarmatarunagykeresk., Kossuth 

Lajos-u. 21. 56 

Laszld pianos dr. ugyv6d, 

Gize-Ua-Wr4. 1-41 

LAszI6 PA1 cnkorkahaz, Szabad- 

E*g-t4r S. 2-36 

Leber Ferenc kereskedfi, Rakoczi- 

t6r 6. 4-08 

Lengyel Imre ny m. kir. allam-. 

vasuti m^riiOb, Kereszt-u. 2 60 
Lengyel Jenfi dr. ugyv&J, Kos- 
suth Lajos-u. 17. .7 
Lengyel Sdndorne rSvidAm- 

kereskedo, Sasat Irare-t£r 1. 3-62 
Legoltalml Ltga Veszpreml 

Csoportja, Horgos-u. 3. 8-93 
Ley JAzsef m^szaros es hentes, 

Ovari-u^. 1. 2-42 

Linezmajer GyBrgy okl. ept- 

t^samernek, ^pitdmester. dz-u. 2. 
8-05 
Lohonyay Istvan veiid4gl6s, 

Orsi-tit i. 4-35 

Lohonyay JAzsef borkerep- 

ked^ae, Karoly-t^r 10. 2-20 

c(EUt» kav^haza, Saabadsag-t^r 3. 8 

«Betekints osardas, Andrassy-dt 2, 

3-78 

Lohonvay Laszld vend^glds., 

Caataf-u. 2. 8"77 

Lowt Beta III. kereskedelmi ugy- 
" ■ * 1-70 LTriin-u. 24. 5-03 

Martin Alajos gyaritisztviselS, 

8zomakazy i -ii. 5. 5-57 

Matnlka FUlOp siitfim ester, 

Rakocisi-tiD 6, 4-13 

,,M&vaut M a m. kir. allamvasutab 

ktizutl e^pkoesifizeine kirendelt- 

s^ge, Villasor 1. 2-93 

Medgyaszay Jfinos dr. kir. 

iigyeszj Diola-u, 4/b. 5-61 M^bes tarsblrtokossag, Meiies- 

u. 2. 20 Merbala Sandor ^pulet- 4s butor- 

asztalosmester, geperfire bereude- 

zett ipartelepe, Saent Istvan-u. 9. 

4-54 

M ester Janos vendSglGs, Furedi- 
telep 23. 1-37 

MeszAros IstvAn viteit, f6ny- 
k4p6sz, Horthy MikI6e-ut 2, 1-65 

Mlltenyi Arpad m. kir. honv^d 
Grnagy, Villasor 8. 5-60 

MohOS Zoltan rk. el. iek. tanit6. 
Horthy Miklfis-it 541b. 4-73 

MoldovAnyt J end dr. figyved 
Rak6ezi-t6r 19. 82 

Molnar Janos komfivea 6r dcs- 
mester, Fei^rvary Jozsef-u. 19. 

5-49 

Morava Kftroly kir. iigyi 
Honved-u. 3. 3-40 

Mozes Gynla O.T.I, fdorvos, 
O.T.B.A. korz. orvos, J6kai Mor- 
u. i. 3-27 

Nacsady Jdzsef el. iskolai igaz- 
gato, Lat6hegy-u. 4. 4-43 

Nagy LaszlA dr. polgarmester, 
Viragh Benedek-u, 12. ' 5-11 

Nagy Sandor dr. Ugyv6d, Fester 
u. 16. 5-54 

Nagytnihaly Ferenc okl. 
mernfik, Toborz6-u. 6. 1-32 Nemes Vllmosne textiles szd- 

nyegkeresk., Rak^czi-tfer 1. 5-15 
Nemeth J&nos vajgyarl6 uzeme, 

Paiotai-iit 4. 8-55 

Nemeth Karoly yitez, ruin- 6s 

likorgyaros, Kossuth L.-u 14. 5-18 
Nemetb Peter berautdfuyaroz^, 

Dohany-u. 7. 3-18 

Nemzetl Kaszlnd, 6vari-u. l. 

2-46 
Neu MArknsne Uzv ftiszer- 

kereskedfl : Baent Imre-tSr 6. 3-72 
PJeumayer Sandor kaptafa- 

samfa- es faszegk^szitd mester, 

Bzenterzsebet-u. 1. 4-50 

Mtrokemla Ipartelepek 

r.-t., Fttzfd gyartelep 71 

Novak Geza konyvkeresk., Adafm 

Ivan-u. 3/a. 5-08 

Oberrecbt Antal m. kir. po3ta 

alienor, Endrodi-u. 8. 2-64 

Olah Geza viragkertesz, EBater- 

kazy-u. 2-53 

Olah LaszlO viragiizlet, Ovart- 

u. 2. / 2-47 

Orszagos tarsadalomblzto- 

sftd Tatezet veszpremi ke- 

rtlleti penztdra, Jdkai Mflr- 

u.7. . 77 

Ormenyl Zoltan vitdz, honv, 

drnagy, Festd-u. 9. 5-91 

Pajer Karoly vendeglds. GOmbos 

Gynla-u. 3fi. 3-32 

Paksy Jdzsel vizvezetekszerelo, 

lakatosraester. nikke'l«z6 geperO- 

fizeme, Virag Beuedek-n. 5. 95 

Pallds Janos tanctanar, Bzabad- 
sag-ter «. 4-96 

Pannonla dramszolgaltat6 
r.-t., Szeghleti-u. 4. 21 

Pannonla kavehaz. ruiajdonos 
Kemeny Lip6t kav6s, Kossuth Lajos- 
u. 29. 03-88 

PapnevelO Intezet, Var-u. 2-84 

Papp 1. Laszio m kir. rep. i5- 

hadnagy, FSredi-telep 6. - 3-21 

Papp Sandor dr. virmegyei 

arvasa^ki elnb'k, Ovari,Ferene-u. 6. 

4-03 

Pdsztory Ferenc lljo sodronj'' 

szfivet- es szitakeszito, J6kai Mdr- 

u. 8. 1-96 

Pasztorfl Janos mateosk 

tavaroz6 f Horthy Mikl6ts-irc 4-56 
Patay Antal fnszerkereskedese, 

Horthy Miklos-ut 2. 1-84 

Patkay Ignac 
Imre-ter 7. 

. kir. 
58 
Eras6- 
1-73 
Erzseb&t-teT 2. 
4-11 
PenKUgyori szakasz, Horthy Miklos- 
ut 16. . 1-62 
Penztigyors^gi eldado, Erzsebet- 
t^r 2. 1-61 
Pfaii Fttldpne Otv. dohany 

' " Bzubadsag-terll. 3-73 
Phlladelphy Jentf m. 

alezredes, Szent Imre-ter 8. 1-46 
Ptlcslk Istvanaeataiosra eater, gep- 
erfire tere ndessett ipartelepe, 
Galamb-u, ±, 3-04 

Pillltz Armln m. tir. loallat- 
orvos, Horthy Mikl6s-iit 9. 1-87 Postahtvatal, m. kir., Vesz- 

prem 2. Kossuth Lajos-u. 31. 

2-96 
Postal epitesl osztaiyvezetfi, 

Ranolder-u. G r 2-86 

Probdszka Ldszld oserepkalyha- 

gyar, Szent Istvan-fit i$. OS-75 

Pasztay GyOrgy m.kir posta^fd- 

' --""- ■-■-'-- Rano" 
PdspBksegt merniik lakAsa,Ranolder-a.6. 3-99 vendeglds, Szeut 
3-71 PenzUgyigazgatdsag, m 

MeI16 rendelt szamvev4seg, 

bet-ter 2. 

Penziigyigai Pirity Arpdd kapt-.-f8erddmem8k 

lakasa, Pajta-u. 2. . 4-30 

Podhradszky Andor vitez, 
repiild alezredes, Honved-u. 7. 

4-77 Ggyhazmegyei hatdsag (PuspOk>. 
Var-u. 6. 39 

V rad a 1m i- jdszagigazgatdsaga, 
Komakfit-ter 4. 31 

Raak Gynla gydgyszerisz, H6- 
virag 8. 5-14 

Rabaktfzy Ferene meszaros es 
.nentes, Miatyank-u. 17. 2-56 

Rdcz MIklds dr. iigyv£d, 

Rak6uzi-ter 1. 5-26 

Radocza Andras nyug. f5- 

szolgabird, Arany Jauoe-u. 9. 3-98 

Radovlcs Ferenc vend^glds, 
t f6kai Mdr-u. 43. 4-18 

RadovicS IstvAn meazaros ^s 
hentes, Rakoczi-ter 7. 1-02 

I^akisa. Galamb-u. 8. 3-14 

Radovlcs Sandor satflmester, 
Bolgar MihaIy-u T 8. 3-39 

Rauschenberger Jentf dr. 

m. kir. penzUgyi s. tHkar, Villa- 
sor 2/a. i. 5-63 
Rausnltz Ignacmaginz6, Kossuth 

i^ajos-u. 3. 1-98 

Rechnltzer Sandor Hnngaria 

szikvizgyara, Lat6hegyi-u. 2. 

3-28 
Heformatus leiktiszl hlvatal, 

Templom-n. 8. 2-75 

Regenyl Jdzsel ekszeresz, 

Szabadsag-ter 1. 99 

Renddrs6g, m. kir. : 

Kapitinysaga, Bzent lmre-t^r 10. 
35 

brazob&ja, Saent Imre-ter 10. 44 
RepUlSter 3-30 

Revesz Od»n utazd, Virftg Bene- 

dek-u. e. 1-82 

Riethmtlller Denesne ny. 

postas,-tisztnd,Th«k«ly-u. 1. 5-67 

Rlha L&szld dr* orvos, Toborzo-u. 
. / 2-37 

Ring Gviirgy malomtulajdonos, 

Bzent Margit-u. 7. 1-15 

Ring Istvan vae- es baztartasi cik- 

kek kereskedese, Horgos-u. 1. 1-35 
Rohonczy Janos asztalosmastei-, 

Horthy Miklos-ut 31. 4-62 . 

Rdka Dezsftne Bzv. bera\it6a, 

Bathori-n, 23. 3-54 

RAm.kath. plebantalilvatal, 

Var-u. 18. 88 

Bona Sdndor iatermeld, Kossuth 

Lajos-u. 25. 1-81 

Rosenberg MAr nri es ndi rtivat- 

arukereskedo. Bzabadsag-ter 1. 87 
Rosos Kdroly nyug. polgarmester , 

Bzabadsag-tep 10. 42 

Rothauser Geza, cegtulajdonos 
Krausz Andor cipokereskedd, 
R4k6cai-ut 3. 2-38 

Rothauser JenO kereskedfi, 
Acs-u. l. 4-17 

Rothserilld Zoltdn villany- 
felszerelfisl vallalat, Koesuth Lajos- 
u. 38. _ 2-51 

Rubrlcb M. Glzella, Anyos- 
u. ie. 2-08 Polgdrl Flulskola, 

Palotaj-u. 1. ndksege, Buhin-u, 
Ld^vy Ede dr. es Stelner Ele- 1 Nagy *s Rdzsa vas-, gep- 6s 

mer dr* Ugyvedek, Horgos-u. 1. ' *-*'- — -T""** 1 - «-„<==■«**. t.o. 

65 szei'szamkereskedok, Kossuth Lajo! 
u. 4i. 4-74 allami , 
2-03 

Pongrftcz Ferenc meszaros es 

hentes mester, Kossuth Lajos-n. 29. 

24 

P6sa Endre kdnyvnyomda, lifinyv- 
kftteszet, kdnyv- 6s papirkeresked6 
(crgtul. Kalinin Istvan) , Rakdezi- 
ter 3. 93 

Postabivatal. m. kir., Vesz- 
preni 1. Rauolder-u. 6. 
Fdndksdg 2-91 

FfipeuzraT . 2-90 

Postai felvetel 2-92 

Tavirat (etvetel 2-95 

Tivirat kdzvetltfl 2-94 

Tavirda &s tivbeszeldelLeadr 2-89 Rutkay Jend vezerk. szazados, 
Anyos-u. 1—3. II. em. 4. 5-93 

Saary Endre ag<5i, m. kir. szassa- 
" is. Fiiredi-telep 23. 5-02 

Sand or ly Elemer m. kir. posta- 
Ueuor, Gflmbds Gyula-u. 25. 5-46 

Sardy Ldszld kir. jfirasbii-dsagi 

kezeid, Arany Janos-u. 19/a, 5-48 
SarzA J&nos mesz&ros es hentes, 

Kossuth Lajos-u. 32. 2-57 

Schiherna Ferenc dr. Ugyv^d, 

Rakdezi-ter 1. ' 1-69 

Schtdgl M&rton ffisaerkereskedd, 

Rohonezi-ter 17. 3-24 

Schrammel Gezdne (Fritse 

Katalin) postakezeld, Villasor 16. 556 MdlM ne taaiion en$ed61y n6IKQK inert az mmi Sehretner Karoly dr. 6s 
PVlegl LAszlo dr. ftgyv6dek, 
Rak6ozi-t6r 20. 2-15 

Schvarz Ferenene cnkorka- 
keresk., Kossuth Lajos-u^ 15. 5-25 

Sciplades Irene, J6kai M6r-u. 4. 

■ 2-07 

SebestyenElek b6raut6*uvaroz6, 

Komakdt-t6r 1, 3-44 

Segesdy lm>e 111. labbellk^szltO- 

fizeme, Kossuth Lajos-u i. 73 
SerfozO Ferene sz&lito, Lat6- 

hegy-u. 6. 2-14 

Slgmond Istvan dr. orvos, 

.'Horthy Mikl6s-ttt SO. 3-37 

Simon Karoly 6pit6si vallaikozo, 

Kupa-u. 26. 4-01 

Smllovles Imre dr. orvoe* 

Rakoczi-cer 1. 84 

Solymosl JAzsel uri szabd, k6sz- 

ruha-,s5SOV8t-6sbel6sarukereskedo, 

Rakocsl-u. 26. 4-79 

Somogyi Arpad m. kir oosta- 

mester lakaaa* Csermak-16pc»6 

3-10 
Spiegel Lajos bizomahyi t^rakat 

asvanyolaj 6s mezflgazdasigl ter- 

m6kekbfil, Kossuth Lajos-n. 24. 

1-44 

Lakasa, R6zBa-u. 1. 3-68 

Spltzer JAzsel dr. flgyv6d' 1-27 

Stefanleh Kalman vasuti ven- 

-o'6gl6, ) bBls6 palyaudvar 1-74 

Stelndl Emll dr. figyv6d 1 

Honhy M.-u. 3. 1-83 

Stelner Andor di% nforvos, k6r- 

hizi foorvos, Kossuth Lajos-u. 1. 

1-S1 

Stelner Elemer dr. figyv6d 

lakasa, Kossuth Lajos-u.t 29. 4-65 

Stelner Elemer dr. As Lttwy 

Ede dr. figyv6dek, Hprgos-u. 1. 
3-16 

Stelner Jonas es flat sssesz- 6s 
ecetkereskedfik azlete, Kossuth 
Lajos-u. 16. ■] 

Stelner Lajos igazgato' lakasa, 
KoBBiish Lajos-u. 21. 1 2-10 

Stelner Tlvadar dr. ttgyv6d, 
Vas Gereben-u. 2. 4-27 

Stern Emll If], kottstt-j szSvdtt- 6s 
rfividaruoagykereskedead, Kossuth 
Lajos-u. 20. 1-59 

Stern Ftllttpborkereskeldo.KoBsutb 
Lajos-u. 23. 1-94 

Strand! tlrdtf, tul. Csomay Kalman 
okl. epitOmeBter, Szent Iitire herceg- 
at s. 1-31 

Sttttamer kakad-, cso'kol£d6- 6s 
cuborkalerakat. Singer Em6n6, 
Rak6czi-ut 2. (idoszakos' allomas, 
nyitya X. 16— IV. 15-ig.) 3-41 

Stile KAroly an to- 6$ g6pjavito- 

uzeme, Papai-tit 3. 2-71 

Szabados Gyttrgy dr. orvoa, 

Kossuth Lajos-u. 7. 4-10 

SzabA Ferene ftiszerkeresk 
, Szilvadi-nt 17. 4-48 

SzabA Fereno igaagato tanito, 

Aranv Janos-u. 23. " 5-51 

SzabA Ferenene Bzv. -posts s, 

ellenflrnd, Pazmandl-u. 2. 2-68 

SzabA JAnOs dr. fisrvjv6d irodaja 
6a takasa, Kossuth Lajos-u. 1. 

2-30 

Szak&l Karoly dr. orvos, 
Horthy Mikl6s-Ut 10. 4-78 

SzakAl Lajos dr. orvos, Virag 
Benedek-u. 2. 74 

SzakAIy JAzsel ra. kir. fltvfel- 
Ugyeld, Pet6fi-u. l/a. 4-64 

Szalay 81 Or villanyszerelo 6s mft- 
Eeaki vallalat, Rak6cai-t6r 4. 1 

SzAntO Imre fteresk. agynoks6ge, 
Kossuth Lajoa-u. 14. 61 

SzAsz Ferene dr. figyved, a 
Veszpr6mi takar6kp^uatar Ugy6sz6- 
nek irodaja, Rakocssi-t^r 7. 2-54 
Lakasa, Rak<jezi-t6r 1. 2-55 

Szander Kalman temetkezesi 
vallalkozd, Sziklai Janos-u. 1-72 
Lakisa, Eezterhdzy-u 2. 3-19 

Szelfartb Vltmos dr. polg. isk. 

ipazgato, Gizella-t6r 1. (idfiszakos 

allomas, fizeraben VI./16— XU./15-ig. 

2-70 

Szeker Aladar fakereskedC, 
Palotai-ut A6. 3-97 Vesztti Szelenyl Dezsff m. kir. posta- 

tiset, Kossuth Lajos-u. 44. 5-50 
Szemenyel Bela rum- 6s likflr- 

gyara, Kossuth Lajos-u 33. 2-74 
Szenes Bela okl. m6rn8k, Tohorz6- 

u. 7. 1^45 

Szent Laszld pUbaniabiTatal, 

Rohouczy-t6r i3 ^ : J 3-13 

Szentes Geza ny. igazgatd, ttlzi 

fa-, sa6u-, kis- 6s nagykereskedO, 

lakas, Pazmaody-u. 6. 3-65 

Telep, 8rsi-fit 2. 4-51 

Sentgrdthy Tlbor vit6z, m. kir. 

szazados, Palotai-dt i. 5-22 

Szenttornyay Samuel dr.vit6z, 

m, kir. ill. gyermekmenhely. ig.- 

ffiorvos. Ranolder-u. 6. ' 1-77 
Szlgethy MlklOsdr. mav. orvos, 

KoBButh Lajos-u. 19. 78 

Szlgethy HlklOs dr. rirosl rfi- 

Jegyzfi, Rozsa-u. 31. 5-27 

Szlgetvdrl Imre »Kossnth raha- 

arnhAzs, Kossuth Lajos-u. 11. 2-40 

Szlklat Imrene »zt. dr. 

(pgorvos, Horthy Mikl6s-4t 2. 14 
Szllagyl Jend dr. ugyr6d, 

Szabadsag-t^r 7. 33 

Szloboda SAndor kfimfives- 6s 

acsmester, £pH6si vallalkozd. 

Horthy Mikl6s-dt 2-65 

Szomorl (Szommer)Imre dr. 

orvosi Rak6czi-t6r 6. 1-03 

Takacb J end vit6z, nagykurti 6s 

kisj(5kai ny. alezredes, m. kir. 

kormanyffitau., Honv6d-u. 3. 5-01 

Takacs Janos II]. okl. 6pit6sz- 
m6rnbk 6pit6meBt6r 6pit6Bi valla- 
lata, Jutas. Altisatk6pzo Iut6zet 
6-05 

Takacs Lajos dr. figyr6d, 
Rak6czi-t6r 6. 4-I6 

Takacs Laszl* dr. figyv6d, 
Virag Benedek-u. 8. 1-10 

Takacs Janos okl. 6pit6sz- 

. m6rnb"k ) 6pitomester, Palotai-u, 20. 
1-86 

Takats Karoly sucoentor, sz6kes- 
egyh. sekreslyeigazgat6, Var-u. 18- 

Tanfelttgyeltfseg. varmegyel 
kir., Horthy Mikl6B-6t 6. 2-80 Tanka mechauikai g6pmfihely, 

Szeot Jmre-t6r 3p50 

Tekeres La]os dr. vdrosi tar aes- 

nok, h. polgarmester, Toborzo-li. 4. 

3-92 

Telblsz Lorand rep. szazados, 

Honv6d-u 9. 4^34 

Telekl Ferene dr. m. kir. pC. 

fogaliDaz6, Rezeda-u. 3. 3-66 
Tikos clpdszalon orthopSd- 6s 

gy6gyci plszete, 8zabadsag-t6r 9. 
.2-78 
TOth Istvan m. kir. ktfzellatasi 

Jeliigyelfi, VjUa-sor 2/a. 5-62 

TOtb Jenfl varosi atlatorvos, 

Horthy Miklos-dt 3-45 

TOtb Lajos dr. kir. fcozjegysa, 

Rak6ezi-t6r 9. . 2-52 

TOth La]os m. kfr. posta muszaki 

ellenfir, Bzigethy J.-u. 23. 2-82 
TOtb Zslgmondne ttzv. ffi^zer- 

kereskedd, Palotai-ut 6. 4-41 
Ttfpler Erntf Veszpr6mvaTmeigyei 

gazdasagi egyesillet igazgattya, 

lakasa, Nareis-u. 18. 5-37 

TBrvenyszek, kir., Var-u. ii. 

1-42 
Trelber Ferene bzhcs- 6a kalap- 

szakflalet, Bzabadsag-t6r 10. 23 
TttddV £s nemlbeteggondozd 

Orszagos Bzoeialpolitikai Int6^et 65 
' Orszagos Tarsadalombiztosit6 int6- 
. zete, Szent Vinee-At 2. 3-94 

Tazjelseeailomas, Cseri-u. 2. 84 
Ttizoltok es menttfb, Bzeg- 

lethy-u. 4 

Ugyeszseg, kir., Var-u. 11. 29 
Vacuum OH Cnmp r.-t. vesz- 

premitarol6ja, Horthy Miklos-ut 27 
Vajda Odtfn okl. mfirab'k, birtok- 

rendezd, Honv6d-u. 4. 5-31 

Vajna Gabor orszaggyiilesi k6p- 

viselfi, Szent Imre-t6r'9. 4-06 

Vfi mossy Andor uvages, porcel- 
Un-, k&p- 6s osillirkeresk., Horthy 
M(kl6s-tii; 2. 2-77 

Varbldl Ferene bornagykeres- 

ked6/8zent Imre-t6r 8. 5-83 Varmegyel szekhax kttz. 
pontjat 

Alispan, alispaalMakas, reszprgmf 
fflszQlgabir6, virmegyel irvasz6k, 
Feszpremi m. ktr. ttsztfttorvos, 
veszpr6nii m. kir. tlsztjorvos, 
veszpr6rov4nn8gyet m. kir. szim- 
vev6B6g, Megyebaz-u. 4/6. 

15, 80, 1-20 

Hivataloa Ar&kon klyttl 1 

Alispanl hlvatal 16 

PfiszolgabinSi hlvatal 80 

Alispanl lakaa 1-20 

Este 6 ora atan esak az alfsp&uS lakis 
hivhatd. 

Varlas Rudolf Laszld raditf -, 
elektrotechnikai nsslete, Bzent Irare- 
t6r 2. 5-17 

Varost HnngArla mozgdieny- 
kepszlnhaz, Ovari p.-u. 3. 3-63 

Velty Istvan hauxit-6ro binyatu 
tajdonos, Qrsi-ut 1. 10 

Velty MlklOsne «zv. ffild- 
birtokos, Vb"r6Bmarty-t6r 1. 67 

Veszprem 6s vldeke clp«. 
keszltok sztfvetkezete, 
Rakoczi-dt 6. 4-12 

Veszprem es vldeke taka- 
rek 6s bttelszdvetkezet, 
mint az O.K.fi.tag]a, 
Rak6czi-t6r 21. 8 

Veszpreml lalparl r.-t., 

Palotai-ut 2. 63 

Veszpreml kaptalan gazda- 

saga Jutas 6-02 

Veszprem! Magyar Asszo* 

nyok Nemzeti Szbvetsege 

(fizemben: XI/16— V/15-lg) Kossuth 

Lajos-u, 3-96 

Veszpreml stttbtlzem, c6gt. 

Bauer Gyula stitfimester, Hzern 6s 

fBiizlet Fenyves-utea 1. OS-35 

Veszpreml takarekp6nztar, 

Rak6eai-t6r 7. . 30 

Veszprem kUlsopalyaudvari 

vendeglft, [f ft sits JinosM. A.V 
vend6glos 76 

Veszprem ntegyel vdros: 

FCjegyzflje, B2abadEag-t6r 1. 18 
Idegenforgalmi hivatala, Ovari F.- 
u. 1. 2-22 

Katonai- 6s kiJz6lelmez6si fi^yosz- 
talya, Rak6czi-t6r 22. 4-50 

K6rhAza (nyi Iv Jel tegfl) Karoly-t6r 
KOzvftgohidja, M6hes-u. 1-58 

' M6m0ki hivatala, Szabadsag-t6r 1. 

1-76 
Polgirmesteri hivatala, Bzabadsag- 
t6r 1. 46 

Polgarmester, Szabadsag-t6r 1; 

3-09 
Szamvevdsege, 8zabaasag-t6r 1. 

1-34 
Szeretethiz. Roh0nczi-t6r 40 

Vlllanytelepe, Horthy Mikl6fi-iit91 
Vlzvezet6ki g6pbaza, G6phaz-u. 28 

Veszprem megyel vendeg- 
1 6s-, kAves-, meszArosipar 
es kereskedelml r— t., 

Paiotai-6t 2. 5 

Rsti hiv6szam 3-48 

VeszpremTArmegyel Allat- 

teny^sztft Egyesttlet 32 

VeszpremTArmegyei KOz]A- 
letl Sztfvetkezet, Megyehaz- 

u. 5/«. 3-22 

VeszpremvArmegyel Maze- 

um es KtfnyvtAr, Erssebet- 

t6r S. 5-00 

„VeszpremTarmegye** szer- 

kesztos6ge, Piiredi-telep 11. 66 

Veszprem vArmegye tttz- 
rendeszeti f elttgyel«je, V^r- 
megyeliaz, Megyebaa-u. 5/b*. 4-36 

Veszprem vArmegye vitezi* 
SZtfHk kapltAnya* Megyehaz- 
u. 6/6. 1-89 

Vesszdsl Istvfin b5rkeresked6, 

Bolgar Mihaly-u. 1. 1-07 

Lakasa, Bzent Imre-iit 5-81 

Vever Emll vm.' f61ev61tAmok 
lakasa, Rozea-u. 9. 2-11 

u. 6/6. * 1-89 

Vlezena SAndor mfiszaki 0s vil- 
lamnssigi vallalat, Kossuth Lajos 
u. 3. 47 

Vlda Andr&s kSnyvnyomdaja, 
Rak6.czi-t6r 13. 4-46 WrUs IstTAnne »z». temetke- 

z6si vAllalat, Kossuth Lajos-u. 16. 

2-23 

Wallner Em II dr. orvos^, Bziklay 

Janos-u. 1. -89 

Weber Istvan dr. orvos. S«ec- 

henyi-u. 3. 5-I9 

Weber Janos divatirnkereskedo, 

Rak6ezi-t6r 2. 3-90 

Welsz Jakab Uzregye es fla 

Takereakedo, Palotai-dj 2, 1-29 
Welsz JOzsel dlvatarohaza, 

Bzabadsag-66r 8. 1-92 

Welsz JAzsel korcsmaros, Szik- 

lay Jauos-u. 7. 3-56 

Welsz Rezstine «Dama» noi divat- 

szalon, Rak6czi-t6r 22. 3-8I 

Weltner PA1 m6sz4ros 6s hentes, 

Galamb-u. 3. 3-91 

Weszely Gynla g6pmflhelye 6s 

ttzemiroda, Houv6d-u. 1/a. 3-51 

Winkler Istvan nyug. jarisblro- 
sigi tisztviselfl, Aes-u. 9. 5-40 

Wlttmann [SAndor nyersbor-, 

nyersterm6nykeresked6. szdos- 6s 

szftrmeszalon, Kossuth Lajos-U. 19. 

85 

Wlttmann testverek motor-, 
anto^, g6pbizominyi raktar. nyera- 
b6rkeresked6s, Cserhdt-u. 2. 48 

Zahorecz Ferene tfizilakeres- 
kedfi, GOmbss Gyula-u. 7. 4-59 

Zarka Rlem«r kir. »m6m6k, 
Anyos-n. 1/8. 5-43 

ZAmb6 Gynla vend6glos, Vamosi- 
dtio. 3-j! OB a 

O: VESZPR^MVARSlNY 

Uivatalos 6rdk: 
a«.k 8m .p. Tujrj^ 

Csak elofizetok r6sz6re: ao— 21-ig. 

CzlpI Elemer m6szaros 16 

Csenddrfirs, m. kir. 3 

GAbrls Lajos vend6glfts 12 

Gregesitslztdor tojaskeresk. 15 

JAvor deno terallatorvos 7 

JahAsz Laszlone «zv. 10 

Hangya fogy. As ert.szOvet- 
kezet, Lizi 21/4 

Ktfzsegl eltfljArdsAg, Veszpr6m- 
varsany 1 

KtfzsAgl eltilJArAsAg, Lazi 

21/3 

LAzI postahlvataJ nyilvanos 41- 
toinAs 21/2 

IHArkns MArton gyogyszertsz 2 

Pannonbal nil f bapAtsAg gazd a- 
saga, Veszpr6mvarsany 6 

Lizi 21/6 

Ress SAndor tejflzem, Mzi'21/5 

Somogyt ErnO hentes 6s m6szi- 
s 11 

Sonnenteld MlbAly meszaros 5 
SzabO LAszld dr. kororvos 4 
VarsAnyl gtizmalom 8 

VAznek IstvAn b6raut6s 14 
Ziegler Hugo fakeresk. 9 V^SZTO 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk6zaap: VMarnapi ta 

annepaap- 
8-18-lB- 8-11-ik 

Csak elofizetfik resz6re: 20— Sl-tg. 

Allamvasutab, m. klr. e Alio- 
masffinoksege 1 1 

Balogh Ferene fa- 6s gationake- 

resked6(fi2eiuben: Vn/1— XT^/31-ig) 

14 

Balogh ZslgmOnd terniSnykeres- 
kedft (iizem!)en IV/1— IX/30-ig) 44 

Baum Edith dr. orvos 38 

Bekesmegyei takaxekpenz- 
tAri egyestilet v6szt6i fiokja 3 

557 O: 

N 

M 
ft ■ 

V 

VI Ve&ztd Az 6rt6kleveleken a Jbelyegek kozott Bodnar J&nos rom./kat. lelkAsz 

20 

Bond&r Lajos ftlszer-, csemege- 

6a vegyeskeiesked6 30 

Csendorseg 4 

CslUag J&nos dr. ofvob 25 
Csullttg Zslgmond jegyaft, 

tiiaolt6iiaraucBnok ' 26 

Frledmann Ede dr. orvos 24 
Gel)6rt Mlksa takarmAnykeres- 

kedO (iizemben : X/i— HT/Si-ig) 6 

Gttnczy B61a reforniAtns lelkAsz 

29 

Grdsz Mlklds gabonakeresked627 

Katona Gabor dr., a posta bet. 

bizt. Int. orvosa 6a tb. megyei tiszti- 

fo - orvos 18 

Kineses, Mester 6s Balogb 

hengermalom '39 

Kiss Elek dr. kfizsAgi orvos 21 
Kiss Gyttrgy cementAru ipartelep 

Kolozsvary Gyula dr. UgyvjSd 

45 
KomlosI Kalman m. klr. posta- 
niester 9 

K»zs6gl eloljardsag 1 

Magorl liradalom, MAgor 17 
Metykd Laszld 1IJ. ffiszer-, bor- 
es vegyeskeresk. 40 
Nagy*Bdtz Elek dr. vltez, kBz- 
segi orvos- 41 
Nagy Elek gazdilkodA 43 
tikrtts Sandor gabona- As fake- 
reskedfl 8 
Petry Jdzsefn6 ttzv. gyogyszer- 
tartulajdonus 37 
P©«tataivatal,iAviratk8zvetito 33 
Roseth Jeno term^nykeresbedO 1 5 
Splelmann Martonnd ttzv. 
utdda Kerteaz Imre vas-, ffiszer- 
ee vegyeskereskedo 10 
. Tdtta Imre baromflkereskedO (fizem) 
ben: v n 1/1—1/31 ig) 19 
T6th P. Geza kfizsegi fdjegyzo la- 
kasa 34 
Ttf rtts Sandor flangya ugy vozeio' 
lakasa 13 
Vely JOzsel gy6gy.szeresz 7 
V6sztttl fogyasztasl 6s 6rt6- 
keslto szlivetkezet 16 
V6szttf gazdak henger- 

malma 42 

V6sztol hltelszttvetkezet,. 

mini az 0. K. H. tag-ja 12 

V6szt6*lvlllamostelep,RethyI. 

As tArsai 36 

Vojanszkl Istvan gabonakeres- 

kedfl 28 

Wenckhelm Frlderlka 

grdlntt tiradalma, Kertmeg 

Welsz 6s Lang fa- 6s tennenyke- 

reskedes VETfiS 

Hivatalos 6rdk: 
HetkCznap : VasArnap es 

8— 12-ig, VEZSENYI-SZOLLOK 

A vezsenyi egysGges hdl6- 
zathoz tartqzik 

Hivatalos 6rdk: 

„. , „ VasArnap 6b 

HetkBznap : ftnnepnap : 

8— J2-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 15-ig. 

Csak elMizetOfe reszere : 20— 21-lg. 

Csernak JOzsel kereskedfl 4 

Cslllag B61a Apitoanyag- es ga- 

bonakereskedo 1 

Czanlk Sandorn6IIJ. tanltfinS 6 

Ilovszky Sandor mAv. Allomas- 
elffljArA 5 

Keo Istvan zMdseg, gyilmBIcs- 
kereskedfi, bor es gyilmOlosfCzde 
(fizemben: IV/l— IX/30-ig) 2 

Kdsa Lajos fOIdblrtokoa 7 

Toth Sandor ffiazertrereBkedfi (fizemben: vn/1— XH/Si-ig) 3 

VICIANTELEP 

(IAsd VeresegyhAz) 

VIDAK 

(lABd G6dre) 

VI LAGOS-MAJOR 

(IAsd TAc) 

VILAGOS-TANYA 

Papp Lajos gazdasAga 

(IAsd NyiregyhAza 8761. sz. elflfizetfi 

VILKE 

Hivatalos ordk: 

VasArnap 6a 
Betkoznap: Gnnepnap; 

8— 12-ig, 8— 11-ig, , 

14— 18-Ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizetOh reBzAre: 20— 21-lg. Kttzsegl eloljardsag* VirAgoa 
52 

Knkn Elvira sflrnagykeresk. 24 
Lang Gyttrgy vegyeskoresk. 22 
Litter Istvan szikyizgy&ros 47 

Magyar bauxltbanya r.-t., 

nagyharsanyi tizem, llzemvezetfi 

banyamernak lakasa 29 

Makay Ferene m. klr.firnagy 5 
Maurer Aittal vegyeskeresk . 48 
Mob&csl takar6kp6nztar 

r^-t. villAnyi fl6kja 26 

VillAnykCveadi teglagyAra 15 

Mohos Jdzsel dr. m. kir. allat- 

orros 9 

Nyllasl Simon tojAskeresk. 27 
PallOS JAnos tenyess-, IgAs- es 

vAg(5allatkeresk. 23 

Pansz Jakab vegyeskeresk., 

Klajakab^alva 63 

P6nzttgy6rt szakasz, ai. klr. 
42 
Polonyl Karoly HungArla mozg6 

As Hermann, szalloda 17 

Sehnbert J6zsef sajtgyira, Kia- 

Jakabfalva 64 

Sehnck Antai vas- As ffiszerke- 

resk. " 13 

Scbwell Benedek vegyeskeresk. 
14 
Spltzer Dezstf viragoei gazda- 

saga, teny^sz- es vagoallatkeresk., 

VirAgos-pQszta 21 

Spltzer Artnr dr. orvos 41 

Spltzer Laszl6 volt bornagy- 
keresk. 40 

Stelnlnger Frlgyes csiszoio- 
anyagok gyArtAsa 16 

Tavlratkttzvetlttt 10 

Telekl Sandor Mid- As ez&Io- 
birtokos, veaHzfiteleptnl. 45 

Telekl Zslgmond szolCtelepe 1 

Teppert JOzsel ny. postaellenSr 

33 

Vagd Gyola gy6gyszeresz 35 

VereJ^Dezso takptAri cAgv. 43 

Villanyi KOzpontl Takarek- 
p6nztar r.-t. 44 

A Fatura r.-t. albizom. 4 Hetkflznap: 

,8~12-lg, 
' 14— 18-ig. unnepoap 
14— 18-ig 8-11-ig, 

14—15 ig. 
Csak elofizerflk rdszere: 20— 21-ig Kttrjegyz6s6g 

N6meth Elem6r foidbirtokos VEZEND 

(IAsd NagykAroly) tEZSENY Hivatalos 6rdk: 

VasAmap As 

HAtkOznap: iinnepnap: 

8- 12-ig. 8-11-ig," 

14-^18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetftk reszAre: 20— 21-lg. 

A vezsenyi egysiges hdl6- 

zathoz tartozik m4g: 

Vezsenyi-szollok. 

JAba J6zsef ref. lelkesz 3 

Kttzs6gl eloljarOsag 1 Csenddrttrs, m. klr. 1 

Kttzs6gl eltflJArds&g 2 

TUdy Karoly dr. kflrorvos 6 
VUkel Uradalom erdOhivatala 3 VILLANY 

Hivatalos <Hdk: 

7— 21rig. 
A.lloma8f6nttks6g t MobAca-pecai 

vasAt 8 

Arnold Antal marbakereBk. 37 
B&der Andor ecetgyAra 7 

Bfiszler Jakab II j. tojis- As 

termAnykeresk. 49 

Csenddrs6g 1] 

Elstt Viragosl Gozmalom 

Baaer Rde molnAr, VirAgoa 12 
Er JOzsel kfirAllatorvos 38 

Fdszolgablr61 hlvatal 30 
Frlgyes lohercegl uradalom 

szolointAzosege , 6 

FUrst Bernat Allatorvoa 46 

Furst Konrad burnagykereak. 2 
GyiroOtby JenO dr. uSrorvot^. 

a post^ bet. bizt. Int. orvosa 19 
Heszberger Ferene ttizifa- 

szenkereak. 34 

Katonal 6pttletek 6s hat6- 

sagok: 

JArAsi leventeparanosnoksAg 28 
K6sz J6zsel tuzoit6Darancdnok 25 
Kohn Ede vaar. fUdzer- Ae porcel- 

lAnkeresk. 31 

Kttrjegyzfis6g,;Vil!Anyk6vesd 62 
Ktfzsegl eldljardsag, Berceg 

ezentmArtoii * 53 

Kttzs6gl eldljardsag, Kiabud 

mer 55 

Kttzs6gl eloljarosag, Nagybud- 

mer 56 

Kttzs6gl eloljar6sag, P6cea 54 VILLANYKOVESD 

(IAsd VillAny) 

VILMANY 

Hivatalos drdk: 

„,.,_„ VasArnap Ab 

Betkbznap: flnnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetok rAazere : 20— 21-ig. 

Ktfzsegl eloljardsag 3 

*rgr6I Csaky Pallavlclnl Ah 
lonz 2 Patay gazdaaAg VILY-PUSZTA 

(IAsd MikobAza) 

VILY-VITANY 

Nyilvdnos tdvbesze'16 dllomds 
a kozse'gi el6ljdr6sdgndl 

(Mik6hAza 4. sz. elttfizetfl.) Per6nyl Jendn6 ttzv. dr. 2 1 Kttzs6gl eldljardsag, VillAny 3 

558 BetkCznap : VINAR 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap Aa 

iinnepnap : 

8— 12-ig. . 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csab elfifizetflk rAezere: 20— 21-lg. 

Allamvasntak allomas el«I- 
jarosaga, m. kir. 4 

Ktfrjegyzdseg, Nemesszal6k 2 

Magyar Ostermelft r.-t. ezer- 
gAnyi gazdasAgia 3 VINCE-TANYA 

(IAsd TamamAra) 

VIRAGHALOM 

(lasd Komjat) 

VIRAGOS 

(IAsd VillAny) 

VIRAGOSPTJSZTA 

(lasd Bzirak) 

VIRAGOSI^PUSZTA 

(IAsd VillAny) 

VISEGRAD 

Ejjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 

tdvbesze'16 dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 

Wl— IX/30-ig : 

7— 21-ig. 
X/l— TV/80-ig : 

VasArnap Aa 
annepnap: 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. 

Brem Gyttrgy dr. r.-t. ig. (nyari 
allomas) 2-87 

Bndapestl orvosok tnrlsta 
egyestllete 2-07 

Csendttrttrs, m. klr. 2-06 

David Karoly Apit6mester (nyArt 
AllomAs) 2-74 

Erdttgondnoksag, m. klr. 

Farkas Lajos gyogyszerAsz 2-78 
Frank Istvan dr. Kftbonya vAi- 

lalat k.f.t. 2-04 

Gergely Oszkar dr. iigyvAd 

(nyAri AllomAs) 2-77 

Gyttrgyl Geza dr. OTBA fOorvoa 

(nyAri AllomAs) 2-89 

floflmaan Emll fuszerkeresk., 

pAk (nyAri AllomAs) 2-85 

Kokas Nandorn6 ttzv. polg. 

liAisk. ig. bzvegye 2-92 

Komles Antal ny. safQv. tanitA 

(nyAri Allomas) 2-72 

Kotra Ferene dr. kOas. orvos 

F8-At 39. 2-91 

Ktfzsegl eloljardsag 2-81 
Magyar klr. lolyam- 6s ten- 

gerhajdzasl r.-t. Allomaaa, 

VisegrAd (nyAri Ailomae) . 2-73 ■ 
Matray Ldrant gyArigazgatA _ 

Mlcbaells Sarouelae mln. tan. 

fizvegye, Fjepence (nyari AllomAs) 

2-79 

Nagy Bodog buszArezredes 2-08 

Orsz&gos Tarsadalombizto- 
slt6 lotdzet Horthy Mikl(5s-mun* 
kAsszaoatorinma, Horthy-telep2-83 

Plkd Erzs6bet fuszerkeresk. 

2-75 

Podhradszky Kalman Iflg-imn. 
tanAr 2-90 

Postahivatal, m. klr., nyilvAnos 
AllomAs es hibabejelentO 03 

TAviratkdzvetitO As tndakozA 02 

Radn6th<&y Gyttrgy dr., a kor- 
mAnyzosAgi kabinetirodaba beosz- 
tott min. titkAr (nyAri All.) . 2-70 

Szabady B61a vit§z> isk. ig. 

Szandtner Gyula gyAros :2-86 

Szegvarl Lepence-penslo, 

tnl. 8zegvAvy PA1 (nyAri AllomAs) 

2-71 

Szukovathy Imre dr., a Testr 

nevelAsi. Foiskola igazgatoja (nyAri 

AllomAs). 2-80 

LjsaglrAk kdrhaz 6s szana- 

tdrinm egyestllete 2-09 
Varady Jentt dr. lt>\. ti&zti fo- 

ugyABzhelyettes 2-93 

Zttld Jdzsel hentes es mAszAroa . 

2-82 leaalfiMH-2 tm-nvi ares helvneh jcgjj mnnmnin Vuc8k6mex6 VISK ' — 
BblUIITb 

Hivatalos 6rdk: B$tMBHap: Vaa&rnap ea ., 
finnepnap : 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Caak elCflzetOfe reszere: 20— 21-fg. 

Czebely Imre «Kultnri> raozg6 69 
vendegla 3 

Csak Bela dr. kfizsegi orvoa 4 

Hangya Fogyasztasl 6s firt*. 
kestttf Szttvetkezet ] Csendttrttrs, m. kir. 6 

Kttzsegl elbljardsag 2 

Vlski fatermeltt r.-t. 3 

VISNYA*APSA 

(laad KOaepapsa) 

VISNYA RIBNICA 

(laad Felsfiribniee) 

VISNYE 

(Lasd. Kadarknt). 

VISONTA 

(laad Abasar, Domoseld, GyHngyBs) 

VIStfOROSZI 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— il-ig f 

14— 18-ig. - 14— 15-ig, 

Caak elflf izetflk rtszSre : 20— 2t-ig. 

Hangya Konznm Szttvetke- 
zet fidktizlete 3 

Horvath Janos kflzsSgi «jegya<i 

2 

Kttzsegl elttljardsag 1 

VISOVOLGY 

Nyilvdnos tdvbeszeld 
dllomds. 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: VISZNEK 

Hivatalos drdk: 

8— 12-lg, 8— ll-1ff, 

14-18-tg. . atJ . 14-15-ig. 

Csak elofteet&k -rtszere : 20— 21-ig. 

Kttzsegl elttljardsag 1 

Nadossy Gergely ny. h. allam- 
titkar, rttldbirtokoB. Adacts (flzemben: 
V/i-X/31-ig) , 2/a 

Kenyerrtri tanyaja (fieenvben: 
Xl/l-IV/30-lg) 2/b 

Tarl Jdzsel korosmfiros 6s kereak. 

Vlsznekl Tejszttvetkezet, 
mint az O. M. T. K. tagja VITKA 

Hivatalos 6rdk: Hetkflznap : 

8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vaaarnap 63 
unnepnap : 
8— 11-ig, 
14— 16-ig. 

Caak elflffzetok reazere: 20— 21-ig. 

Frlsch Samuel kereskedfl 4 

Jnhasz Ferene rfim. kath. pleba- 
nos 5 

Kttzsegl eloljardsag', 1 

Nagy Mtklds geresl flPutura* 

bizomanyos Q 

Olesva kttzseg eltiljardsaga 

(nyilvinoa) 2 
tljhelyl Korael HJldbirtokoa 3 VtZVAR 

Hivatalos drdk: Hitkitnavy Vaaarnap ea 

unnepnap: 

8— 12-ig.' 8— H-lg, 

14— 18-lg 14— 15-ig 

Csak elofisetOk reazere; 20— 81-lg. 

Csabal Jdzsel mdsaaros 6s koraa- 

Csendttrseg s 

Bombay Sandor esperespleba- 

noa 11 

Dates Pal gazdalkodo 5 

Feber Ferene rk. kantortanltd 

12 

Fischer Jakab gabona- Ss ter- 

menykeresk. 14 

Bangya togyasztasl es erte- 

keslttt szttvetkezet Q 

Ilia Istyan korcsmaros 15 

Klein Sandor nagyberlfl, Zsitfa- 

pnszta Q 

Kttrjegyzttseg 1 

Kttzsegl elttljar0sag, Bilavar 

10 

Kttzsdgl elttljardsag, Heresznye 

Plchler Gosztav es I la Laszl6 

desHka- : , vaa-, divatarukeresk. 6s 
gabona-blzom. 7 

VliAHOVO 

(laad Hoava) 

vokAny 

Hivatalos drdk; 
.H6tk0znap; VITNYED 

Hivatalos 6rdk: B6tk0znap: *12-lg; 
-18-ig. Vasarnap 6» 
onneplap : 8-tl-ig, 
14— 16-ig. 

Caak elOtizertk rtsia^re: 20^21-ig. 

Agyatfosszergenyl kbrlegy- 
ztfseg (nyilvSnoa) 3 8-12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-ig. ' VISS 

Hivatalos drdk; 
Hdthdznap: Vas&rnap 6s 
unnepnap: 
8-12-ig, 8-11-lg, 

14— 18-ig. 14^-15-ig. 

CBak etflfizetflh rfaz.6re : Karako J6zsel II]. : 20— 21-ig. 

Hombar al- 
4 
Kttzsegl efffljarosag 1 

Marsalkd Marglt m. kir. poata- 
m ester g 

Sztreska Ml kids ny. pdnz.'szamv. 
Xfitanacsoa ' 9 VISZAK 

Hivatalos 6rdk: Vasirnap 6a 
finnepnap: 

8-tl-ig. 
14-15-ig. " 

Caak elfifizetflk r6Bz6re: 80— 21-ig. 

K<frjegyztfseg T Orlmagyarosd 1 f&tktiznap: 

8-12-fg, 
14— 18-ig. Kttzsegl jegyztfl blvataJ, 

nyid 

Nagy Xajos pl6banoa VITYA-PUSZTA 

a&sd Qamas) VIZESGYAN 

(lasd KBrBstarjan) 

VIZKELET 

(IAsd Nemeskoait) 

VIZLENDVA 

flasd Szarvaalak) 

VIZSOLY 

Hivatalos drdk: 

Vaaamap da 
annepnap: 
8-lt-ig, 
14— 16-ig. 

caak elfiflzetOk rtsafire: 20— 21-ig. 

Haasz Adolfne ttzv. vegyes- 
kereskfedO 5 

Kertesz Istran Hj. Patnra 
bizomanyos 7 

Kttzsegl elttljards&g 1 

Maday Gyala dr. kOrorvoa 4 

Szepessy Kalmannd tfzv., 

Korlat 2 

Tetflassy Andras ttrOkttset 
gazdasaga 3 a^tbfiznap 

8-12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap 6a 
finnepnap: 
8— 12-lg, 8-11-ig, 

14— 18-ig 14— 16-ig. 

Cuak elfifizetfik r6az6re; 20 -21-ig. 

Elstt Vokanyl Hengermalom 

Gyomlal Adam allatorvos, ma- 

lomtnl. 3 

HangyafogyasztasiBEBTetkezet 4 

Kttzsegl JegyzO 1 

Mohacs— P&csl Vasat. yaant- 

AllomAs 5 

VOLOC - 

BOJIOBEIH* 

Hivatalos 6tdk: 

XU/1~ Ill/Sl-ig 6s VII/1— IX/30-ig: 

7— 21-ig, 

aa 6v tObbi r^a^ben: 

„, 11M VasAraap es 

Betkflznap: finnepnap:. 

8— 12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-lg. -, 14— 16-ig. 

Caak elftnzetftk resz6re: 20— 21-ig. 

Beregl kttztgazgatasl klren- 

delis^g voloci ntbiztossdg 18 

Clkta k.ft. 4 

Csendttrttrs, m. kir. 1 

Fttvamhtvatal, m. kir. 21 

Galamb Janos «Futura-Homb£r» 

albizomanyos VOLOSZJANKA 

(las'dHajaad) 

VOLOVEC 

(laad V«Wo) 

VOLOVOJE 

(laad Ckfirmezfi) 

VONYARCVAS^EGY 

R6sztvesz a balatoni 

korforgalomban. 

Nyilvdnos tdvbeszild dllomdg 

Hivatalos drdk: 

8— 13-!g. 8- 11-Jg. 

14— 18-t(f 14— 16-ig. 

V0TA-PUSZTA 

(lAad Kadarknt) 

VOLCSEJ 

(lisd Uvfl) 

VftNOCK 

Hivatalos drdk: 
H^tkdznap: Vasarnap ea 

tianepnap : 

8-12-lg. 8^1t-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elofizeTflk reszGre: 20— 21-ig. 

Kttrjegyz&seg 1 

Knranyl Kalman If J. term6ny- 
kere8k. 4 

Splsslcb Janos ny. poatattieaB- 

gatd ^ u 

Oh 

9 
O. 
N 

M GrUnberg M6r sa&llodatulajda- 

nos (Caembpn V/l— X/31-ig) 10 
GrUnberg Sa]e 1IJ. gfizf firesz es 

fatermeld . 6 

«Hangya« Gazdasagl ds Fo- 

gyasztasl Szttvetkezet 8 
Hatarvldekl m. kir. rendttrl 

klrendeltseg laktanyaja 2 
Kadar Gyttrgy HJ. gSr. kat. 

ielkeaz 9 

KOrJegyzttseg 5 

«,JLatorlca«* gazdasagl 6s 

lparl r.«t. pagonykeeelflaege 12 

PUTeaztelepe . 19 

Lyovinec Istran allami el. isk. 

ig. tanit6 ' 17 

Pap Ferenc ftiszer-.es CBemese- 

kereakeddee 20 

Rendttrseg Hatarszell Kl 

rendeltsege. m. klrT 7 

Sport Szalloda Molnar S. 

Gyttrgy 14 

Tuza Janos p6k 15 

Valentin Bodor Kalman ven- 

d^glfls, Carpathia-szalld 27 

Voloe kttzsdg fdegenfbr- 

galml hivatala 22 

Zttld Sandor hentes 6b m6sziroa 

16 VORCSOK-PUSZTA 

(lisd Mnra6«emenye> 

yOROSBERfiNY 

(laad Balatonalmadi) 

VOROSMART 

Hivatalos drdk: 

HetkOznap: . Vasarnap 

es unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Caak elfiflzetOk reszere: 20— 21-ig. 

Bddls Vllmos autdbnsBvallalkozi 

3 

Ftthercegl Erdttgondnoksag 

Kttzsegl elttljardsag 1 

VORS 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak elflKzetiBk reszere: 20— 21-ig. 

Budat JOzsef aaataloa ea tem. 

vallalk. Q 

Kttzsegl elttljardsag 5 

Nemet Jend rdm. kat. pl<5banoa 1 

RabalHIhalykoroamaros, Cre- 

paldl Antonio kereak. 3 

Simon JOzsef vegyeskeresk. 4 
Szabd Ferene vegyeakeresk. '2 

VUCSKOMEZO 

(laad CkBrmezfi 19. sz. elflfizetC) 

559 2 
O ■ 

5 Vucskovoje CMmnBim utftn o dilakat nem keli metenMirt meaHzetnle. 

.«s^i^99BK9^3SSB9^BSSSiKBfiE^a^BSaBnB^^aBSlHBa ^SIS . VUCSKOVOJE 

.(lasd Vucskomeeo) 

VULYHOVCI 

(lasd Irbdo) 

WEKERkEFALVA 

OABd Sz6pliget) 

ZABAR 

Hivatalos drdk: • 

Vasarnap 6s 
H6tk6znap : finnepnap r 

8— 12-ig, ' 8- 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak el6fiaeiflk reaz6re: 80— 21-ig. 
B&rkanyl BeJa fflldbirtokos 6 
Gulaesy Erzsebet foldbirtokos', 
Felsonbspnszta 3 

Pogony ktfzsCgfi eldl]ar6sag 

TOth Janos keresk. 7 

Zabar kttzsegf eldljarosag 1 

ZABOLA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap ea 
H6tkBznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-lg, 

14— 18-ig. 14-15-lg. 

Caak elofizetok resz6re: 20— 21-Ig. 
Csenddrttrs, nau Ur. 2 

Flkker Ferenc ref. lelkSsz 1 
„Hangya" Fogy. Szdvetkezet 

Kozsegl eldllarosag 7 

Mezey Aron 6 

Mikes Armln grdl titkari M- 
- vatata 3 

UJlaky Janos rk. pl6banos, 

felsOhazi ptag 8 

„Zabolal Szttvtide" grdf Mikes 

Amiinue 4 

ZABRQGY 

(lasd Nagyberezna) ZAGRA 

(lasd Magyarnemegye) 

zagyvapAlfalva 

Hivatalos drdk: Vasarnap es 
Bfetkflznap : finnepnap : 

8— 18Mg. 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csas elfifizeWk r6sts6re r ao-^ai-ig 
Bergmannlstvaiine szfil. Siposs 
Maria, tBegitC 'Marias gydgyazer- 
tara 12 

Berkl Andor foidbirtokos, Kflkut- 
pusata . 3 

Cslkds Istvan hentes 6s m6szaros, 
61onilatkereak. 9 

Demeter Bertalan p!6banos 5 
Danal Lajos aat6fnvaroa6, bado- 
goa, gyfimfileBkeresk. .7 

Kdzsegl eloljardsag 1 

Krlstdl Gyula henteB es mSaaaros 

Orosz Lajos vend6glfis. ffiszeiv 
keresk. 6s b6rant6fuvaroz6 6 

Salgoiarjanf bdszebanya v 
r.-t., banyagondnoksag, B&nyatelep 

KOzponti mfihely 11 

Zagyvapalfalvi ttveggyar 
r.-t* gydrvezetfisege 10 ZAJTA 

Nyilvdnos tdvbesz^lS dllomds 
a kbzsdgi eldlj&rdsdgndl 

(Gacsfily 8. sz» elofizetd). 

ZAElNY 

.4 guekenyesi/egystges 
hdldzathoz tartozik Hivatalos drdk: 

B6tkflznap: Vasarnap 6s^ 
.ttnnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg 14— 16-ig. 

Csaft elofizetok r6sz6re: 80— 21-ig. 
BerkovUs Imre'r6m. kat. es- 

perespl6banos 7 

Csendorseg 5 

Kdrjegyzoseg 4 

Lantal Oszkar kflrjegyzo 1 

Rosenberg Mor vegyeskeresk. 8 

Zakany es Vldeke Hangya 

fogyaaztasi 6a 6rt6kesn6 szttvetkezet 

6 

Zlchy (Idttn grdl ce. 6s kit. 

kamaras, fflldblrtokos 2 

ZAKANYTELEP 

(lisd Gy6k6nyeB) ZALABAKSA 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap 6b. 
B6tk0znap: finnepnap: 

8— 12-ig, . 8— *l-fgi 

14— 18-ig. 14—16 ig. 

Caak efMiBetflfe r6azere: SO— 81-Ig. 
Kiss Zoltan dr. kSrorvoa 3 

Kovacs Stefania allaml tanitdnfl 
2 
Kttrlegyzfil hlvatal 1 

Rosenber ger Ferenc f akeresk. 

4 

ZALABJ3B 

Hivatalos ordk: 
BdtkSznap : ZADOR 

Hivatalos drdk-' 

Vasdrnap 6a 
H6tkSznap: finnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

'14—18-^. 14-15-ig. 

Caak elSfiaetflk'rfiszere: 20— 21-Ig. 

Efraly Janos 1 

Tarikdczay Janos gabona- 6a 

termenykeresk. t'utnra albieoin. 3 
Tdtb Lajos reformatns lelkesz 2 

zAdorfalva 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap -es 
Hetkiiznap: finnepnap: 

8— 12-ig, " 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizetfik T^8Z§re: 20— 21-ig. 

F51B»ldy 1st van m. kir, posta- 

mester 5 

Hobay Kalman Id. ref. lelkesz 

4 
KOzsegl eloljflrdsag 1 

T6th IUfkl6s ref. lelkesz, Szuhaffi 

2 

ZAGON 

Hivatalos drdk: ZAGYVARfiKAS 

Hivatalos drdk: 

mL*-» Vasarnap 6s 

HetKOznap; (finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, , 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfiaetOk reszere: 20— 81-ig. 
A Magyar Cnkorlpar r.-t. 

elismert nyngdljp&nataranak Alao- 
: szaszbereki gazdagaga. 5 

Kti zsegl elol]ar6sag 1 

Szolnok-Zagyvarekas-dlsza- 

szl armenteslttf es belvlz- 

levezetd tarsulat 4 

II. sz. gatfirbaza ( 2 

TarAdl Bela dr. post, bet; bizt. 

int. es kozs. orvos 8 

TBkttlyl Istvan pl^banoa 6 

T6th Istran kereskedfi (fizemben: 

Vl/1— XI/30-ig) 3 

VIszlay Ferenc Titez, malom- 

tulajdonos ^7 

ZA.GYVAR6NA 

(\ksi Salgfitarjan) 

ZAQYVASZANT6 

(lasd Ape) ZALAAPAT1 

Hivatalos drdk: BetkOznap 
8 -18-ig ' ZAHATYA 

(lasd Hatmeg) . BetkCznap- ' Vasarnap ee 
Qunepnap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak eF6fizet6k reszere: 20— 21-Ig 
Csenddr»rs, m. klr. £ 

Kelemen Zoltan dr. birtokos, 
Papolo 5 

Kttrjegyzfiseg, Papolo . 4 

KOzsegl elitljarosag 1 

Szemkereszty Zs6fla bar* 7 
Szombatby Istvan villanytelep- 
taLajdonos 6 

560 zAhony 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap ea 
HetkSznap- finnepnap:, 

8— 12-ig, 8— H-lg, 

14— 18-ig. 14— 16-lg. 

Csak elofizetfik r6szere: 20— 21-ig. 

Csendtfrttrs, m. klr. 2 

Gyure Zoltan dr. kfirorvos e's a 

posts bef. bizt. int. orvosa 8 

Jnhasz Jentt ref. lelkeaz 10 
Kttpe 5dttn riy. m. kir. vam- 

szaki ffltiszt 11 

KBzsegl elolJArosAg 1 

Kropsch GUnther lureBztelep- 

ber!6 - ■ ■ , 9 

Magd6 .JenO m&v. allomAseltflfari 

5 

Pdcslk'Elek malomberlft 7 

Pokol Gyula termeny- ee 

bnrgonyakeresked6 6 

Rendifrseg m. klr. zahonyl 

revdrseg 12 

Zabonyl GdzlUresz es Fa- 

kereskedelml r.-t. 4 

Zabonyl Hengermalom, 

Fttldes LaJlos 3 Vasarnap es 
finnepnap : 

8— llrig, 

14— 15-ig. 
CBah elofizet^k riaz^re : 20— 21-ig. 
Allamvasatak eldljaposaga 

ApAtsagl kormanyzosag 1 
Belancslcs J6zsef hentes 6b 

m6szaros * " 17 

Bence^rebdl uradalml tnie- 

ztfseg 2 

Botka Andorne «zv. fOldbir- 

tokos, Zalaujfalu 29/3 

Bdsze Imre tanitA 

Ferenc ' gydgysze^sz 
14 
Csertd Istvan dr. kOrorvos^ 

a posta bet. bizt. int. orvosa 5 
Gelencs^r Ferenc tojasker^sk. 

Hangya fogyaszSasi szBvetkez$t 

- 25 
Haber Gabor m6ezaros 6s kotcs- 
maros , , 7 

Kal Adorjan dr. 'pidbanns 8 
KIsbalaton vJzrendezfi tar- 
sulat vizmesteri telepe 9 
Kttzsegl eltflldr6sag 3 
Marton Istvan gozraalma 6s rfi- 
r6aztelepe 4 
Nagy Laszld kflrallatorvoa 22 
Rath Antal hentes 6s Tend6glBs 
B6kabaza 29/2 
Schwarcz Adolf vegyeskertiak. 

Scbwarcz San dor ineazaros 13 
Slpos J6zsel vend'6glfls 15 

Szentklralyl Bela fisidblrtokos, 

Bdcsotamajor . 29/1 

Szentklralyl Gyulane »zv. 

vitea, foldbirtokos 6 

fflvlrat k«zvettt« 
Tdzoltdparancsnok 16 

Vajda Karoly keresk. 
Vazsonyl GySrgy f akeresk. 10 
Zlegler Dezsd ollatkeresk. 21 Vasarnap es 
finnepnap: 
8— 12-ig, *~ 8— 11-ig. 
14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetflk rtflts6re: 80— 21-ig. 

Allamvasutak zalaberl . 
vasutallomasa . 9 

BCnes , Oszkar g6p6sam6rn6k, 

tenn6ny- 6s elflallatkereBk. 14 
Czdczy P6ter dr. gyigyszertaB 

GrdOs Matyas dr. orvos ' 7 
Farago Bela keresk. 8 

Gutmann Laszlo bard ffildbir- 

tokoe 1 

Keszler Bernat maginzd 11 
Keszler Marton mnhengermalom,. 

Harmaai malom ■ 3 

Kovacs Jdzsel pl6banos 17 
Kozary Aurebld «zv. ttldblT- 

tokos IP 

KBrJegyzdseg, Batyk 4 

Kttzsegl elttlj^rdsag, Zalab6r 2 
Panulln Lajos szikvizgyara 18 B6tk6znap: ZALABA 

Hivatalos drdk: 

Vaeaniap 6s 
finnepnap: 
8— 11-ig. 
14— 16-ig- 
Csak el6fizet6k r69B6re: 20-21-ig. 
Ott LAszlOne ni. kir. postamester 

Pongracz Jend nemes szentmik- 
I6si 6S dvari, ny. aleeredes 1 H6tk6znap: 

8— 12-!g. 
14— 18-ie Somogyl Istvan. b6raut6s- g6p- 
lakatos 13 

Strasser Ernd esemegeazOIW- 6s 
bortermeld ' 15 

Zalaber 6s vldeke bltelszd- 
vetkezet 6s fcalabfir 6s Vid6ke 
Tejszflvetkezet ® 

Zalaberl uradalom J6szag- 
Igazgatdsaga.Pakod, TOlosany- 
major _ 10 

Zlerer Ernd 6r6kfisok mikosdi n»- 
v6nynemesitfl aradalma 6s itarUze- 
mei, MikospaszCa . 5 

ZALABESENYtf 

(tasd Zalaegerszeg) 

zalacsAny 

Hivatalos drdk: . 

Vasarnap 6b 
finnepnap: 
8— 12-ig; 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

C»ak elofizerflk r6Bz6re- 20— 21-ig. 
Allamvasutak 6 

Batthyany JAzsefne grdlnd 
ttzv. feldbirtokos .4 

Benyovszky Mdrlcne grofne 
&iv. f«ld birtokos (fizemben: 
VII/1— XIl//Sl-ig) ' 3 

Gonda Imre vegyeskeresk. te 
vend6gl6s 9 

Gosztonyl L.aszl6 pldbanos 10 
Kovacs Aladar f81db6ri6 - / 7 
Kttrjegyzdseg, ZalacsAny 1 

Krausz Igoacne »zv. berl5 11 
Slpos Lajos kSrallatorros 14 
Szautner Mibaly b6rlA 12 

Tersztyanszky Geza ny. 
alezredes 

ZALAGSEB 

(laad Salotnvar) 8 na havonkent fegalabb 250 db. b a rh o v a sz6!« 
taomagot ad ffej s megfeield kesspewzePfiSaget tesz le. Znlnegersmeg ZALAEGERSZEG 

Hivatalos 6rdk: 

^Mel-nappali szolgdlat 

A. postahivcdali nyilvdnos 

iUomds (Grof Szechenyi 

fttvdn-tdr) hivatalos oral 

e jjel-nappal . 

4brabam Elekne t»jas- es 
baromfikeresk., Ola-u. 36. 2-58 

Aortal blztos$6 tarsasag 16- 

ttgynSksege, Beak Ferene-ter it. 15 

Albert Karoly cukrasz, Kossuth 
UkJob-b. 4. 3-87 

Allspanl hivatalok 

ilikpinl hivatal 1 

Brand Bind or dr. Zala varmegye 
•Iltpanja, Varmegyehaa 1-23 

Briglevtei Ufiran dr. varm. al- 
jegyaO 1-60 

Virmegye fojegyzflje, Szechenyi- 
t*r 8. 65 

Aries Jtndor dr. Tina, ffijegyzfl 7 
Uarlhon Gyttrgy vm. masodffi- 
|«gy«4 4-29 

F6arvo«i hivatal 1-41 

&*6hely 1-86 

ftnlaj Gyula varm. ffifigySsz 2-42 
Siimvevdsegi fdnok, Gidf Bzeolienyi 
titvan-ter 5. 59 

SwHimttky Nander arvaszelri elnOk 
2-46 Tanfelugyeloseg, m. kir. 1-26 Wrrtnyhatdsigl, m. Idr allatorvos 
1-27 
?*nn. KOzelelmezesi eldadd, dr. vi- 
t4i Hertelendy Ferene vm. arva- 
»a6kj h. elniik, Grdf Szechenyi Iss- 
Tio-tor 8. 1-13 

flalavarmegye Torvenyhatdsagl Is- 
kotanklviilJ Bizottsaga, Grdf Sze- 
•henyi I*tvan-ter 3. 1-1 1 

illameptteszeti hivatal, m. 
kir., Kossuth Lajos-u 53. 24 

Allaml Deak Ferene gimna- 

■iam, m. kir., fUkoczi-iit so. 

78 

Allamrendtfr seg, lasd Renddreeg 

Allamvasutak aliomasfonokFege. 

Paiyaudvar 2-57 

OsztalymernBkseg, Csanyi Laszld- 
teri. 97 

4ndorka Tlbor dr. posta forg. 

gyakornok, E5tvos-u. 10. 4-00 

Andrls Jdzsef korcsmaros, 
Kossuth L.-u. 29. 4-28 

&nbalczer lstvan varrdgep-, 
kmekparazakiizlet, Grdf Apponyi 
Albert-u. i. 3-92 

Ajatal Gaspar dr. ugyvea', Efit- 

708-U. 18. 3-20 

&nya-es esecsemovddo' imle- 
set, lasd varosi hivatalok alatt 

Arvay Ignacnd Uzv., Rakdczi 

Ferenc-u. 62. 4-30 

irral Lajos Vaeuum Oil Comp. 

r.-t. lerakata, Kossuth Lajos-u. 5o. 
3-68 
Arvay lstvan dr. figyved, 

a Magyar Nemzeti Szocialista Part 

•lntfke, Grdf Szechenyi Istvan-ter 

1-99 

Arvay Laszld dr. figyved. Var- 

k8i7. 1-16 

Bajan Gyorgy dr. orvos, 

VOrtomarty-u. 1. _ 2-04 

Banlal Bela latszeresz 6e fotdszak- 

fillet, Grdf Szechenyi Isivan-ter 1 

1-78 

Baranka Ldrinc venddglfe, 
KOlesey Ferenc-n. 6. 3r48 

Barthelmes Waltern^ ozv. 

tflidbirtokos, Babosdobiete 3-16 

Baner gCzszappangyAr.Ozv. Bauern.6 
6s Tarsa.lroda.Kaainczy-tdre. 1-56 

Bedtf LaszI6 mSszaros, hen;es. 
bfakwesk., Berzsenyi-u. 44. 4-22 

Beke Gyala bSraut6s, Paymany 
P6tep-a. 6. 2-82 

B^kell Sandor m. kir. posta- 
•&g*deRen(5r, Als6-n. 7. 1-72 Benes Oszkar temSny- is allat- 
keresk., E6£v3s-ti. 8. 3-79 

B^rautdallomas, Kaztnczy-t^r 

2-32 
Berger B61an6 dr..n6 ozt.. 

Kossuth Ijajos-u. 11. 2-71 

Berger Henrik Ha vas- 6s ffi- 
BEerkeresk., Ola-u. 18. 73 Berger Imre dr. 

kor 1. ttgyvfid, Var- 
36 Bartha Ferencz reformatas lel- 
k6sz, Wlassits Gyula-u. 64. 3-29 

Binder Andras mm- in UkCr- 
gyar, Wlassics G-yula-n. 18. 77 

B6dy Gyola vaskeresk., Kossuvb 
Lajos-u. 6. 3-90 

Borb^ly Andras dr. orvoa, Baro 
W lassies Gyula-u. 8. 1-51 

Boschan Gyala 6s Boschan 
ErnO dr. Ugyv£dek, Kossuth 
Lajoa-u. 3. 2-70 

Botfal nradalom, HftvtSs J6zsef 
O50 

Bozzaj JenS dr. ugyr6d, Petdfl- 
u. 26. 86 

Lakasa: Kossuth L.-u. 41. 41 

BSdey Gyula sBr- 6b bornagyke- 
resk., Kossuth Lajos-n. 32. 3-78 

Botam Jeno malomtulajd., Kasza- 
uaza, malomtelep 4-04 

B5hm Zoltan malomtulajd , 
Kaszahaza, malomtjelep 4-09 

Brandl J6zsef varr6g6p-, kerdsk- 
par- 6s rftvidarukeresk., Madacli- 
u. 2. 99 

Brandl Mdr bflrkeresk., Deak 
Ferenc-t6r 3. 1-35 

Lakasa, Kaziticzy Ferene-ter 6. 

2-68 

Brann Ferene ifj. fiiszer- is 
csemegekeresk., Zrinyi Miklos- 
u. 10. 62 

Breiner Bend fakereski, n. 
Kakoczi Ferenc-u. 48. 1-45 

Briglevics Istvan dr rarm. 
al„egyz&, iiarda-u. 1. . 4-48 

Briglevics Karoly dr. ny. ffl- 

ispan, iigyvdd, Tiittossy Laszlo-u. 12. 

2-18 
Lakasa: TlittSssy Laszl6-u. 14. 

2-47 

Griill M6r Wglagyara, Andrds- 

hidai-at 1-80 

[jakasa, U. Eak6czl Ferenc-u. 42. 

1-81 

Biichler Jakab Blai bSrkeresir., 

Ueak Ferene- t6r 3. 1-24 

Chornltzer Ede b6rautdfuvaroz6, 
Hoi thy Miklds-ter 11. 3-07 

Csak Karolyne dr.-n6 \m. 

t^zui Ififlgyesz ozregye, Varkb'r B. 
3-82 

CsendtSrosztdlyparancsnok* 

sag,m. kir.,C«anyi Laszl6-ter2.l. 

35 

Ozobor Matyas ny. polgarmester, 

Bzent LaszI6-u. 20. 1-43 

Deak Karoly fiilclbirtokos, Neszele 

94 

Bemdny Andras dr. tSrvsz. 

bir6, Kotnermere-u. 8. 3-99 

Desed Arpad dr. tSrrsz. tanacs- 

elnok, Baro Wlassics Gyula-u. 44. 

3-50 

Dentscb Herman diszmflarn- 
keresk., Kossuth Lajos-o. 2. 88 

Deuts^h Istvan lllatszertdr, fot6, 
Munkaesy-u. 1. 4-46 

Deutsch Salamon illatkeresk., 
Blaba Lnjza-ter a. 1-20 

Dus Jeno p^uzfgyl ig.-helyettes, 
EizsSbet kiialyne-u. 28/30. 1-74 

Edison mozgdkepszlnhdz, 

IskolakSz 4. 2-51 

Eltner teglagyar, Andras- hl- 
dai-ut 1. 42 

Ekhamp Belane Szv. vend^g- 
los, Deak F.-ter 7-. 4-13 Elektra radio es vf llanios* 
sagi vallalat, Kossuth Lajos- 
u. 8. 2-06 

Enekes Bela varm. seamv. 
ftook, Bacsanyi-u. 11. 1-98 

Erdfelyl Jen6 gdplakatos, 
u. 14. 

Erdoblrtokos es Fakfter- 
meld R.-T. zalaegerszegi itiresz- 
kezeI6sege, 2alabeseny6i-(it 61 

ErdoEelUgyeJd, m. kir., 

Bzechenyi Istvanrter 2. . 

Eszeki Kalman palyaadvaii 
vend6gl6s 2-24 

Falnhelyl Bela dr. szul^sz n6- 
gydgyasz, Kossuth Lajos-u.: 38. 
2-03 
Fangler Mlhaly Ha Gyala 

(uszer-, csemegekeresk., Kazinczv 
Ferenc-ter 11. 71 

Farkas Bela dr. OTBA foorvos. 

11. Rak6czi Ferenc-u. 33. 1-50 
Farkas Ferene oras. ^kszeresz 

es latszerkeresk., Kazinozy-tfr 3. 

4-62 

Farkas Gabor kerekpar >s aut6- 

szaktizlet, Kazlnoky-ter 10, 02-16 

Farkas lmre meszaros 6s hentes. 
8iitfi-u. 4. 2-27 

Farkas lajos aut6fuvaroz6, Kert- 
n. 9- 3-27 

Farkas Nandor meszaros- es 

bentesaruuzeme, Kossuth Lajos- 
a. 20. 26 

Feher J6zsefne vendeglSs, Kis- 
faludy Bandor-u. 16. 3-58 

Felsddnnantull Termeldk 
Szovetkezete aalaegerszegi 
kirendeltsege, Kossuth Lajos-u. fi&. 
3-70 

Ferenczy Istvan m. kir. gazd. 
feltigy., Zvm. allattenyeszt. egy. 
ig., Bard Wlassics Gyula-u.6. 4-49 

Ferto Bela, Apponyi-u. 13. 1-06 

Fodor Janos hentes es meszaros, 

Rak6czi-ut 8. 2-41 

Folspanl hiTatal, Gr6f Szechenyi 
Istvan-ter 8. Titkar 60 

Titkar (Varmegyehaz) 

F0szolgabir61 hlyatal, Kossuth 

Lajos-u. 23. 47 

Fuchs es Grdsz epitkez6si vaJ- 
lalkozdk, Grof Apponyi Albert- 
q. 5. 45 

Fatelepe, Kossuth Lajos-u. 47. 51 

Futaky Janos vitez, m. kir. 6r- 
nagy, Blaha Lujza-ter 6. 4-01 

FUrst Bela dr. orvos, Bard 
Wlassics Gyula-u. 11. 29 

FUrst Jeno* dr. ugyved, Kossuth 
Lajos-u. 10. 1-49 

FUrst Lajos f uszer- es vaskeresk,, 

azikvizgyar, Ola-n. 16. 1-67 

Gaal Janos dr. fogorvos, Bard 
Wlassjca Gyula-u. 1. '90 

Gaal Jeno m. kir. ezredes, 
Rdkdczi-ut 31. 3-75 

Gaal Lajos kdrpitos, R&kdczi-iit 44. 

3-23 

Gabor Ernti dr. orvos, Kossuth 

Lajos-u. 37. 75 

GaKanl k.f.t. vill. vaUalat, 
Kaziijozy Feieac-ter 6. 2-52 

Lakas, Werbficzy-ut 9. 1-32 

Garal Gyala dr. ugyved, Grdt 
Apponyi Albert-u. 1. 1-63 

Garal Sandor memSk, dpitdsi 

vallalkozd, Kossuth Lajos- a. 59, 

1-29 

Gardos ErnO dr. csecsemfi- e« 
gyei-uiekoi-vos, Varkb'r 1. 2-92 

Gatl Lajos s5r-esasvanyvizkeresk., 
ktizponti szeszfdzde. vallalkozd, 
Grdf AppOuyi Albert-u. 13. 66 

Gazdasagl felttgyeloseg, m. 

kir., Grdf Szechenyi istvan-ter 3. 

70 

Gerencser Laszld fuszerkeresk,, 

Bakdczi-u. 62. 4-31 1 Gerdcs GySrgy vlzvejseteksiierelo 
es csatorna,z£si vallalkozd, Kossuth 
Lajos-u. 2e. 8-81 

Gosztonyf ori>ko$5k vendegl^, 
Kisfaludy Baridor-u. 23. 1-3^ 

Oia- Graner Uona, Kosiutfe Lajes-u. 6. 

43 ' 2-34 

Griinbanm Ferene bfirkeresk., 

Kossuth Lajos-n. 11. 1-^8 

Grttnhut Ferene fflazerkeresk.. 
Grdf Kert-u. l. 2-08 

^3 Gulas Istvan f eat^k- es ha*tarta»i- 
eikk keresk., Madach-u. 1. 4-Sg 

Gnlyas Li via dr. fdrj. dr.L&w»n- 
steiu istvaiue orvosi rendelCje, \ 
Grdf Apponyi Albert-a. 7. 2-74 

Gnttman Ignae marhakeresk^ 
Kazinczy-ter 6. 3-§l 

Gyaldkay JAzsel ne fodraBzfizJe*, 
Gr6f Bzechenyi IstTan-ier 6. 4-0e 

Gyarmatl Vllmos csem^ge- ei 
feszerkeresk.,Grdf 8zechenyi Utran- 
ter l. .4 

Gyepmesterl telep, lasd varosi 
hivataJok alatt 

Gybrffy Sandor dr. szemorvoa, 
Ferry Oszkar-u. 2. 72 

GyttmUlcstermeldk Orsza- 

gos EgyesUIete zalavarmegyei 

tagegyesiilet, Kossuth Lajes-u. 42. 

1-59 

Haasz Jeno dr. orvos, Bare 

Wlassics Gyula-u. 9. 3-80 

Hajgatd Janos sartdeje, Kossuth 
Lajos-u. 18. 2-19 

Halasz Kdlman, Tisea Istvas-ter 

3-32 

Hary Dezs5 fOldblrtokos, Kasza- 

haza kastely 4-05 

Hary lstvan fb'ldbirtokos, Hotto 

3-12 

Hartl Valeria m. kir. posta s. el- 

LenOrnd, Munkaesy Mihaly-u. 6. 

2-80 

Bavas Krlstdf mt- es viragkeiv 

teszete, 11. Rjikdczi Fereac-u. 46. 

82 
Viragcsarnoka, Grdf Apponyi Albert- 
n. 1. l-og 

Hebenstreit Jeno m. kir. pos- 
tafelugy., VI. ep. oszt. vezetfi la- 
kasa, Berzsenyi Daniei-u. 2. 4-93 

Beinrich W. es L. atdda 

Wollf Frigyes diszmuarak., 
Kazinczy Feienc-ter 7. 1-01 

Henig Jozsei' r^foa- es kdzlmunka- 
keresk., Kazinczy Ferene-ter 9. 

3-45 

Hodonyl Jeno* dr. peazfigyi tit- 
kar, Zarda-u. 2. 4-06 

Holezer Jeno bflrnagykereek., 
Maria-u. 2. 3-83 

Bollds Ferene dr. ugyved, Bard 
Wlassics Gyula-u. 1. 8? 

Bomorddy Jdzsef m. Hr. honv. 

alezredeg, Apponyi Albers-n. 74. 
4-41 
Honvedsdg^ lasd, Katonai ep. it 

hatdsagok) 

Borvdtb Bertalan dr. vitdi, 
tb'iTsz. bii-6, Varkor-u; 1. 3-04 

Borvath Geza vaskeresk., Kossuth 
Lajos-u. 18. 2-39 

Borvatb GySztt autdmasz. vall y 
Kossuth Lajos-u. i). 2-60 

Horvath Imre epfllet-, mulaka- 
tos, fegyvermflves, H. Bakdczi Fe- 
rene- u. 2. 54 

florvath lstvan cementarugyar^ 
TuttOiy Laszld-u. 2. 1-09 

Borvatb Janos allatkeresk'., 
Temetfi-u. 5. 1-94 

Borvatb Jeno* divatarufizlete, 
plebanla dpulet, Grdf Bzechenyi 
Isuvan-ter 2. 1-12 

Horvath Jdzsefne kese noikabit 
es ruhaiizlet, Kossuth Lajos-u. 6. 
4-58 
Bubinszky Adolf vaekeresk., 

Kazinczy Ferenc-ter 5. 11 M 

X 

z 
o ■ 

s 3 

u 

10 

Hi 

ID 

3 561 Zalaegerszeg Ha Eev£lpostal kOldeminyeit, csomagjalft 
mar hasanaEt botltikba, burko!atba h sByazi, Jakabffy Antal t>6rlo, Hiiviis Jozsef botiai uradalma, 

Botfa 50 

InkoviCS Ferenc b6raut6fava- 

rozfl, Rak6czi-ut 23. 2-25 

Kekeresd 

1-22 

J ambor Laszlo dr. fogorvos, KOI- 
csey Ferenc- u. 8. 2-22 

Jambor M&rton dr.iigyved, Kdl- 
csey Ferenc-a. 3. 2-54 

Jancsd Benedek dr. ig. f 6 orvos, 
Hunyadi Janos-u. 3. . 28 

Jarasbir6sag,ktr.,Deak Perenc- 
ter 1/3.- 1-04 

kir. postaffl- 
23. 2-91 Jaross Gyttrgy m 

©lienor, J6kai Mdr-u. 

Jezus Szive i erences pl6bania, 
Rak6czi Ferenc-u. 64. 4-32 

Jozsa Fabian dr. tb. fflszolga- 

bir-.i, Wlassits Gynla-u. 6. O4-50 

Jnnger Mozes dr. ffirabbi, Voros- 
marty-u. 19. 3-<)6 

Kadar B61ane dr.-ne ny. m. kir. 
posta s. ellenorno. Matyas kiraly- 
u. 16. . 1-55 

Kakas Agoston kbnyvnyomria, 
kbnyvkeresk., Kossuth Lajos-u. 8. 
' ' . 1-31 

Kalman Hverek gabona-ter- 
menykeresk., Grof Wlassics GyiiJa : 
a. 3. 1-21 

Kalman Zslgmond mez6gazd. 6e 
kerti nagyk., gabonabizom., II. Ra- 
koczi Ferenc-u. 9. 1-75 

Kalny Janos Ifj. uri szab6, 

Kazincay-ter 4. 3-60 

Kal6ezy Istvan radio- 6s villany- 

szerel6si vail., Rak<3czi-ut 11. . 

3-49 
K£ntas Karoly dr. tanar, 

Uaort geofizlkus, Siittf-u. 2. 4-57 
Kan tor Janos ny. I8int6z5, 

Kossuth Lajos-u. 39. 4-59 

Karacson Jozsel dr. orvos, 
Kossuth Lajos-u. 42. 4-24 

Kartyas Istvan Mateosz teher- 
aut6fuvaroz6, GT6f Batthyany Lajos- 
u. 18. 2-40 

Kartyas J6zsef. teherautofuva- 
roz6 vail., Gr6f Batthyany Lajos- 
q. ie. 1-18 Klein Gynla fiiszer- es rSvidaru- 
keresk., Kossuth Lajos-u. 40.1-00 

K6borne Bemeze Matild ka- 

lapszalon, 8z6chenyi-t6r 4» 4-03 

Kocsondi Janos faiskola 6s ker- 
teszet, Paterdomb 2-49 

Kohanszky Janos Jenli dr. 

p6nzugyig., Erzs6bet kirdlyne- 
u. 28/29. 3-40 

Korn Jozsef Lokeresk.. Tiittossv 
Laszld-u. 8. 1-57 

Kosa KE«Srfc malomtulajd, BocfBlde 
3-53 

Eiovaes Laszlo dr. szulesz, no- 
orvoa, Kossiilh Lajos-u. 69. 1-05 

Kovacs Testverek fiiszer- es 
csemegekeveskedese, Kossuth Lajos- 
u. 26. 2-73 

Kovats Dezso m. kir. posta- 
f8feliigy., Ko?suth L.-u. 51. 3-59 

Kovats Ferenc kisgazda, Old- 

14. 3-88 

Kovats J6zsel dr. penziigyi tan., 

Berzsenvi Eaniel-u. 8. 4,-01 Kovats Karoly varm. 
takptar vez6rgazgatdja. 
Batchyany-u. 11. Lusker Janos ut6da Szab- 
lits Rezsd gepipari muhelye, Ja- 
kum Ferenc-u. 5. 93 

M. kir. Kbzellatasl Feltigye- 
loseg, Kazinczy-ter 9. 1-38 

M. kir. p^nziigyori el©ad6, 

".-zsebet kiralyne-u. 28/30. 3-71 

Magyar filet Partja, Tuttossy- 
12. * 2-75 

Magyar kttztisztviselok szo- 

vetkezete zalaegerszegi fl6kjn, 
Kossntb Lajos-n. a. 8 

Magyarddy Egtyan szkv. szaza- 
dos 3 Petflfi Sandor-u. 34. 4-38 

(VEandi J end dr. Bzentharpm- 
sAg gyogyszertara, Tompa Mihaly- 
u. 2. 27 

larfe6 Gela m. kir. postatiszt, 
Honved-u. 14." 3-55 

Markus Kalman tiizil a- ^ssz en- 
keresk., Hegyi-a. 7. 2-10 bank- 6s 

3-33 

Korjegyzoseg, AndrasHida 3-36 
Kbrjegyzos6g, Bocfolde 2-09 
Korjegyz5seg, Sagod 1-44 

Korjegyzflseg, Teskand 3-1 1 
KOrjegyzoseg, ZalabesenyO 2-13 

Kovesdy Viktor dr. m. kir. 
ffiallatorvos, Vorbsmarty-u. 13. 

2-23 
Kbzk6rhaz, Baross-liget 18 

1-88 
Elmeosztaly 2-60 

K»zvag6hid, lasd Varosi hiv-atalok 
alatt . 

Kranyecz J6zsefne Uzv., 

Kazinczy-t6r 4. 4-45 

Krassovlcb Laszlo fSTdbiirokos. 

Bagod 64 

Knlcsar J6zsethentes, Kiafaludy- 

u. 6. 3-62 

KnliSfay drogerla, Kazinczy Fe- 

renc-ter 1. 2-00 Kaszabazi Mmalom, 

Istran, Kaszahaea Novak 
40 Koltnra nyomda, 

mere-u. 2. tLOther- 
1-77 Kaszahazy Antal vites, ecet- 
gyara, Arany Janos-u. 9. 3-30 

Kaszas L^szl6 uri es holgyfod- 
rasz, Kossuth Lajos-u. 27. 3-63 

Kaszler Odon dr. gyogyszereaz, 

Kazinczy Ferenc-ter 9. 32 

Katonal 6pttletek 6s hat6sa- 
gok: 

M. kir. zalaegerszegi jardsi es Zala- 
egerszeg m. varos katoiiai parancs- 
noksag, Maria-n. 2. 3-77 

Kie^eszilfiparancsnoksag, Maria- 
u. 2. 3-38 

Gyalogsigi laktanya 30 

Honved hadlk^rbaz: 
Zarda-u. 
J6kai-u. 4-60 
4-61 

Kanzll Jozsel kSnyv-, zenemu-, 
papir- es ir6szerkeresk., Kazinczy 
Ferenc-ter 4. 3-09 

Kecskentetby Albert dr. 

ttgyv6d, Qr6f Batthyany Lajos- 
u. ic. 3-37 

Kerekes J6zsel gabona- 6s ter- 
mGnykeresk.. Kossuth Lajos-u; 9. 
1-85 
Kereskedelml hlvatal, m. 
kir. kiTendelts^ge, Kazinczy Fe- 
renc-ter l. 1-38 
Kesseld©r£er GySrgyl m. kir. 
postadijnok, "Wlassits Gyula-u. 30. 
4-26 
Keszly Istvan dr. foorvos, Gr6( 
Apponyi Albert-u. 41. 2-15 

Kiss Dezso dr. kir. tfirvsa. 
elnOk, Apponyi-u. 7. 25 

Kiss Terez fSldblrtotos, Zalaszent- 
mihMyfa 3-13 

532 Kumnier Vllmosne 6zv. 

kavehaz es szalkda, Kb'lcsey Fe- 
renc-u. 2. 3-52 

Knrncz J6zse£ m. kir. II. o. 
Ormester, Kinizsi Pal-u. 44. 4-63 

KtilkereskedeEml hlvatal, 
nt. kir. kirentfeltsSge, Kossuth 
Lajos-u. 67. 4-36 

Lakatos Istvan es Fia cipC- 

iizlete, Kazinczy-tSr 9. 4-20 

Lang Ferenc pekmester cRekord 
Eiitodes, Berzsenyi-n. 87. 3-51 

Lang Ndndor epitesi v411alkoz6, 
Arany Janos^u. 28. 1-69 

Laszlo Dezstt dr. orvos, Mun- 
kacsy Mihaly-u. i. 1-01 

Lejer Odiin iiveg-, porcellan- 6s 

rovidarukeresk., Kossuth Lajos- 

u. 24. 3-64 

Lengyel Andras jarasi m. kir. 
allatorvos, Grit Apponyi Albert- 
u. 27. 1-6 

Levay Jozsel fuszer- 6s csemege- 
keresk., Wlassics Gyula-u. 33. 

1-71 

Lonyay Jozsel 0.F..B. ingatlan 
kSzvetitfi, Madach Imre-u. i. 3-94 Loke Imre dr. iigyved, 
Lajos-u. 5.. ; 

Loveszy GySrgy ny. 

Pet6fi Sandor-u. 14. Kossuth 

2-02 

alezredes, 

4-08 Lowenstein Ignacne «zv. 

maganz6, Kossuth Laios-u. 26. 2-74 

LCfwenstein Istvan dr. gabona- 
bizom., EBtv8s-u; i. 12 

LSifeenstein Jenft gabona-, ter- 
meny- es gyapjubizom., Kossuth 
Lajos-u. 42. 1-52 Marten Gynla dr., Ola-u. 30. 
4-37 

Martbon Gyttrgy dr. varm. 
masodf0jegyz6 lakasa, Kossuth 
Lajos-u. 22. 22 

Mateosz klrendeltseg es fu- 

varvdllal6 iroda, Kazinczy Ferenc- 
ter 10. 2-16 
Mayer Jozsel f tiszer nagyk eresk., 
Kazinczy Ferenc-ter 8. 1-90 

Mezlenyl Egon dr. csendOr- 

saazados, CsanyiLaszl(5-ter2. 4-10 

IHfh6k Geza gy6gyn«venybevalt<5- 

hely, Piac-ter 4. 4-35 

Mifaaly Antal fbldbirtokot es 
allatorvos, Zalabesenyfl 2-63 

Mike Gynla festekkeresk., Gr6f 

Apponyi Albert-u. 1. 2-36 

Lakasa, Gr6f Apponyi Albert-u. 3. 

4-43 

Mikios Sandor tiiszer- es rovid- 
arukeresk., Ola-u. 25. 2-55 

Miknla Szigfrled dr. polgar- 
mesterbelyettes-ffijegyzo lakasa, 
Gr6f Apponyi Albert-u. 10. 2-35 

Mlndszenty Penm J6zsel pre- 
Gr. Szechenyi Istvan-tdr 2. 
1-07 
Mlron Lajos ny. postafofeliigy., 
TiittOssy Laszlo-u. 20. 4-11 

Molnar Lajos Kozponti kavehaza, 
Munkacsy Mihaly-u. 2. 1-79 

Move Sportegylet. Horthy Mik- 
16s-t6r 16. 2-50 

Kagy Istvan siitodeje, Gr6f Tisza 
Istvan-ter 1. 4-17 

Nagy Laszl6ne Szv. ft) Id bir tokos, 

Andrashida 3-35 

Nagy Miklds evangelikus lelkesz. 
Mikszath Kalman-u. 1. • 2-94 

Nemeth Istvan dr. figyved, 
Maddch-n. 1. 83 

Nemelb Janos dr. varosi tiszti- 
t'6orvos, a posta bet. bizt. int. orvosa, 
Deilk-ter 8. 1-34 

Nemeth J6zsef beraut6s, Olai 
ujonnan epitett csaladvedelmi kis- 
lakas N 4-44 

Kemeth J6zsel fuszer- es cse- 

megekeresk., Kossuth Lajos-u. 61. 

2-07 

Nemeth Jozsef tuzelo- 6a epit- 
keaesianyagkeresk., Kossuth Lajos- 
u. 62. 2-26 

Nenieth i Jozsel villany- es viz- 
vezetekszerelesi vail., Lord Rother- 
' mere-u. 8. ■ 1-53 

Nemeth Laszlo fuszer-, csemege- 
es asvanyvizk eresk., Kossutb Lajos- 

0.24. ■:> 81 Nyllaskeresztes Part zaia- 
megyei koapont ja, Lord Rothermere- 
u. i. 3-03 

Obersobn JoseJfln maganzo, 

Rothermere-u. 2. 1-54 

Oiah Istvan hentes. Kossuth La- 
jos-u. 31. 2-65 

Orszagos Magyar Tejszbvet- 
kezeti kbzpont Zalkeger- 
szegi Tejiizeme, Kossuth La- 
jos-u. 32. 56 

Orszagos Tar sadalom bizt o- 
si16 Intezet eeruieti penztara, 
PetOB Sandor-u. 30. 8 

Pal es Indra ari es attidivat-. 
arnhaza, Gr6f Szeckeuyi Istvan- 
ter 8. 1-70 

Pal Zslgmond geplakatos, Vasut- 
n. 7. 2-67 

Pannonla nyomda, Rakbczi-iit 4. 
2-45 
Papp JSela cntrrasz. Bar6 Wlassics 
Gyula-u. l. 1-83 PenzUgyigazgatdsag, m. 
kir., Erzsebet kiralyn6-u. 28/SO. 2 
Penzugyig., m. kir. 16 

PenzUgybri szakasz, m. kir., 

Pet5fi 8andor-u. 31. 1-39 

Pete Karoly p6kmester, Bar6 
Wlassies Gyula-u. 61. 2-28 

„PetfifI-' konyv- es ir6szerkeresk., 
kony\k)teszet. Bdro Eotvfls Jozsef- 
a 2 1-14 

Pleiler Uezsb termenykeresli.. 

Bai6 Wlassics Gyula-u. 1. 1-82 

Pinter Gabor dr. gyermek- 
szakorvos, egyet. tanarseged. 
Kossuth Lajos-u. 10. 3-86 

Pogacs Jozsel szobafestO 6s ma- 

zol<i, Lord Rothermere-u. 3. 3-93 

Polgar Dezsb*, a Bun angol bizt. 
tars. k6pv:se]flje, Kossuth Lajos- 
n. £0, 2-76 

F ol gar no ester i hivatal. lilprt 
Vafosi hivatal ok alatt 

Postahivaial, Gr6f Szechenyi 1st- 
vanrt6r: 
Epitesi fi6kraktir, IV. Palyandvar 

Fonoki iroda 2-96 

FSpenztar 2-36 

HivatalvezetO lakasa 2-90 

Muszeresz 6s hibabejelento 2-99 
Palyaudvari kezelflhelyiseg 3-02 
P6csi m. kiT. postaigazgat<5sag VI. 
6p. osztalya, BercF'6nyi Daniel- 
u 2 4-99 

Postakeze16si terera 6s taviratfel- 
v6tel 2-89 Lnkaes Sandor Jb. 

J6kai-u. 32. v6grehajt(5 r 
4-21 Rovatolas 6s k6zbesit6k 2-93 Nemzetl hitelintezet r.-t. 

zalaegerszegi il6kja, Gr6i Bz6chenyi 
Istvaniter 2. 1-02 

Kenmayr 6s Tarsa faiskolak 6s- 

magkeresk., Hunyadi Jdnos-u. 8. , 

1-17 

Motre Dame n6i Kanotiok 6s 
Tutiito EeTid. ZArda-u.. 1-76 Tavirda g6pterem, taviratk6zbesitfl 
2-98 
Tavirda tavbesz6lo csoportvezetii 

2-95 
Vonalfelvigyazok 2-85 

VI. 6pit6si osztaly vonalmestere 

3-00 
Pozsgai Gynla moziiizemvezet5, 
hiTlanbizom,. Pint6r Mat6-u. 7. 

4-42 

Pozsgai Kalman gazdalkodo, 

Gasplrich Mark-u. 1. 3-89 

T6glagyara, Teskand . 3-10 

Pr6Iecz Istvan vend6glos a «De- 

nev6rhez» Rak6czi-iit 45- 2-11 

Fuskas Almosditroi, fohadnagy, 
Eak6czi-iit 37. 3-98 

Rado Gynla dr. orvos, a posta 
bet.' bizt. int. orvosa, Lord Rother- 
mere-u. 5. 2-12 

Rajna Odbn tanar, Rak6:zi-u. 44 

4-58 

Rend&rkapltanysag, m. kir., 

J6kai-u. 2. 1-10 

Rlgler Mihaly vaskeresk., Ka- 
zinczy Ferenc-t6r 11. 1-64 . 

Rotschlld Janos dr. ottos, 
rOntgenlaboratorium, ECt^C?-Ta..li. . a MM jgiai epjjifligt grggK6bgnJggQlJtsn el. Zalakoppdny R6zsa Istvan litj. 

Kossuth I-ajos-u. 29 ffiszer keresk!, 
3-54 

i sornagykeresk., 
Gr6f Apponyi Albert-u. 13. 4-25 

Sallo Jozsef m. kir szazados, 
Kossuth Lajos-u. 61. 4-47 

Sarkozy Viktor Qy ig., Tiit- 
tdssy-n 18 3-08 

Schleinmer Jozsef dr. k6r- 
hazi belgyigyasB-ffiorvos, Jakum 
Fereno-u. 10 23 

Scbreiner Istvan iiut6iuvaroz<5, 
Rak<5czi-iit 8. 3"69 Schiitz Frigyes, -Jakum Ferenc- 
1-89 

Schiitz Sandor 6s Ha rOfos- 
aruhaza, Jakum Ferenc-u. 1. ■ 14 

Schwarc Sand or term6ny- . 
keresk., Petfrfi Bandor-u. 22. 2-78 

.,Sllva" Erdfigaadasagi Vallalat 
'k.f.t. fi6ktelepa, Kossuth Lajos- 
a. IK. - 19 Simon diezn gabona- ( 
keresk., Rakoc2i-utl7. ierm6ny- 
3-74 Simon Laszlon6 ittszer- 6s 

vegveskeresk., J6k»i M6r-u. 1. 

3-73 
Simon Sandor riiszer- 6s csemege- 
keresk., Kazinczy Ferenc-tdr 8. 

1-62 

Singer JHiklds fakeresk. 6s b6r- 

autovall., Eotvfis-n. 18. 2-79 

Slposs DezstJ temetkez6si vallal- 
koz6, k&faragom ester lakasa, 
■Kossuth Lnjos-u. 25. 2-33 

Slposs Erild mav. szallit6 hazt61- 
h'azig forgalom, asvanyolaj- 6s 
petroleum nagykeresk. kb'zp. iroda, 
Sz6chenyi-t6r' t>. 68 Vasutl telefon. 44 Skablics Odcin dr. ny. fSszoIga- 
Mr6, Eak6cBi-iit 39, 95 2-61 Sommer Sandor szallit6, olaj- 
1616k, term&ay-, sdnagykeresk., 
Kossuth Lajos-u. 21. 39 

irodaja a teher p. u.-nal, Zrinyi 
a. 12. 2-38 

Sperlag Lorand 

Arany Janos-u. 2. 

Spiegel Zsigtnond term6ny- 
keresk., Kazinczy Ferene-t6r 4. 49 

Stelner Sala n^szaros, Berzsenvi- 
a. 50. 1-97 

' Swsitsky Gj&rgy dr. ftil-, orr- 
6s g6ge saakorvos, k6rh. rendelfi 
tOorvos, PetOfi Bandor-u. 18. 52 

Szabo Bela cipflkeresk., Kazinczy- 
Wr 2. 4-15 

Szabd Ferenc posta forg. gya- 
koruok, Arpad-u. 11, 4-55 

$zab6 Jozsef cserk6szuzlet, sporr- 
aru-, konyvkeresk., Kossuth Lajos- 
u. 31. 2-66 

Szakal Emil kOrallatorvoe, Tompa 
Mihaly-u. 10 1-15 

Szakonyl Kalnian cukrasz- 

meater, Rotliermere-u. 2. 5 

Szalay es Dankovlts 6pulet- 6s 
mtibatorasztalosok, Qr6f Batthyany 
Lajos-n. 4. 1-42 

Szalay Gynla dr. varmegyel 
tiszti fougyesz, Erzsebet-kiralyn6- 
nt 41. 96 

Szasz Zoltan dr. Sgyr6d, Szeglet- 
u. 2. 2-83 

Szekely Emil arvasz6ki h. elnBk, 
Blaha Lujza-ter-1. 4-51 Szekeres Sandor dr. 

posta bet. bizt. int. orvosa, Bard 
Wtassics Gynla-u. 13. 2-56 

Szent Antal drog6ria* Ferenczy 
Istvann6 illatszertar 6s fotoiizlet. 
Kossuth Lajos-u. 17. ■ 2-87 

Szentlvanyl Janos vit6z ; allator- 
vos, PetOfi 8andor-u. 19. 3-76 

Szlberth Gnsztav m. kir. gaz- 

dasagi feliig-y., Blaha Lujza-t6r 6". 

. 4-52 

Szirmai G6za dr. orvo&, Petofi 
8andor-u. 24. 1-19 

Szokronyos Pal b6raut<5s, Kis- 
faludy Baudor-u. 5. 3-61 

Sziics Andor dr. -tb. ffijegyzfi, 
ra. H. f8jegyz5. Rak6czi-tit 19. 
3-25 

Sziics K&rolyne mapanzi, 
Rak<5cai-ut 15. 3-97 

Sziics Laszl6 raiskolaja. Candor 
Hegy 3-05 

Takacs Istvan b6raut6s, Jakom- 
4-27 

Takats Dezso dr. figyv6d, 
Kossuth Lajos-u. 6. ' 1-81 
Lakasa 3-66 

Tamasy lstvdndr. vit6z, polg:ar- 
mester lakasa, J6kai M6r-u. 4. 2-29 

Telman Sandor dr. kir.- ko'z- 
jegyzo, m. kir. kormanyffitanacsos, 
Siito-u. i. 2-20 

Lakasa, Kossuth L.ajos-a. 9. 2-72 

Teinesfdi Janos m. kir. keresk. 
hiv. fe]-iigy., Zarda-u. 1. 1-58 

Toldy Imre dr. lakasa Bar6 
Wlasics Gyula-u. 16. 2-53 

PiTatdruhaza, Kazinczy Ferenc- 
t6r 11. • 84 

Tomka Janos dr. vm fajegyzO, 
Erzeehet kiralyn6-ut 61. 92 

Toplak J6zseS ceemege- 6s k6sz- 
husaru keresk., Kossnth L.-u. 6. 
4-19 

Totb Gyula szabd, Kossuth Lajos- 
n. 4. 1-91 

Lakasa - 4-14 

Tokessy Ermo 6s Ferenczy 

B61a loldbirtokosok, Zalabesenya 
2-64 
TSrv6nysz6k, kir., Deak-t6r 3. 

79 
Triesti AltaEanos Biztosit6 
Tarsasag fOiigynoksdge, 
KoBButh Lajos-u. 25. 3-46 

Kossuth 
17 Sz6kely Jenfi Tit6z, alezredes, 
3-28 

Szeker I us re 6pitfl- 6s tuzelfl- 
auyagkeresk:., Berasenyi-u. 17. 89 

Szeker J&nos . virr'sfizlete, Grfli 
azechenyi Istvan-ter 6. 2-77 

Szekeres Alarton vAroai allat- 
orvos, n. Rak6czi Ferenc-u.47. 1-37 

86* Tangly Elek vilJ. vail., 
Lajos-u. ea. 

Ttizoltosag esmentoallomas, 

lasd Varosi nivatalok alatt 

Udvardy Jen3n6, Erzs6bet 
kiralynfi-ilt 35. 3-67 

Vgy6szs6g,kfr M Ueak-t6t l/S. 48 

Varga Ferenc lakasa, Kossuth 
L.-u. 6r. 1-73 

Varga Janos sz6n- 6s fakeresk. 

Kolcsey Ferenc-u. 7. 4-18 

Varga Jozsef tiki fa- 63 sz6nke- 

resk., Ola-u. 23. 3-95 

Varga Mihaly, Berzsenyi-u. C. 6 

Varmegyeibarak 6s takar6k- 
p6nziar r.-t., Gr6f Bz6chenyi ' 
Istvan-tei^ 1. 2-48 

Varosi hivafalok 6s in 
menyek : 

Adooivatal (varosi), Kaainczy 
Ferene-t6r-6. 

Auya- ^s csecsem6v6dC int6zet ren- 
deloje, Tiittdssy-D. 32. 1-92 

Fdsfierdei major 3-26 

Gyepmesten telep, Akasztofadomb 
20 
Javadalmi hlvatat.Kazinczy Ferenc- 
t6r ti. 3-41 

Kbzvagobid, Vallicka raelJeti 91 

M6rnb"ki hiTatal, Kazincey Ferenc- 
i6r e. 3-43 t'olgarmesten aivatai 

ferenc-t6r 6. y 

Polgannesterhelyettes, fSjegyzfl, 
Kazinczy Ferenc-t6r 6. 3-42 

Tisztiorvoa, m. kir. 3-84 

Tiizoltdsdg, Arany J anos-u. 7. 13 
Vdrosi kerfc6szet, Zarda-u. 1-93 
Vfiroai aljegyzO, Kazinczy-t6r 6. 

13-85) 
Varosi kt5z6lelmez6si hivatal, Ka- 
zinczy-t6r 1. 3-24 

varosi tanacsnok, Kazinczy Ferenc- 
ttr 6. 2-05 

Varosi szauivevos^g 58 

V;lrosi szeretethaz. BAt6 Wlassics 
Gyula- u. 5«. . 2-59 

Varosi tiszti iigy6sz, Kazinczy 
Ferenc -t6r 6. 1-33 

Varosi major, Qjteiuetfi-n 1-47 
Varosi t6glagyar, Als6erd5 21 

V6r Jozsef hengermiimalma,Csacs- 
bozsok 4-54 

Vidor Gabor dr. fogorvoa, Kis- 
falndy Saridor-u. 23. 76 

Vlzsy GyBrgy Hj., fuszer-, 
csemesrekeresif., Kossuth Lajos- 
11. -- 2-37 

Vizsy istyan r'aterraeia, tiiaifa- 6s 
sz6akeresk., Kazinczy Ferenc- 
t6r 8. 2-30 

Vizsy L,a^ os dr. iifryv6d,var-lrgr 1. 
53 

VSlgyessy Janos dr. tisati- 
orvoa, Wlassics-u. 22. 2-14 

Viiros Ilstvan tuzeloanyagkeieek. 
6s fatermelfl, Zrinyi Miklos-u. 3-21 

Voriis Emdre m6sz-, cement- 
riagykeresk., sz6n- 6s term6gk6- 
keresk., Vasiitallomas rakhely 

4-40 

Vnkan Rezsd taniib. Babosdiibrete 

3-15 

Wapper temetkez6si valla-; 

I at, Kossuth Lajos-u. 54. '" 3-44 

Wassermann Frigyes varosi 
musz. tan. lakasa, Deak Ferenc- 
ter 9. 2-84 

Weiller DezsO borjukeresk., 
Bexzsenyi-u. 62. 1-96 

VVeisz Ernd gabona- 6s termeuy- 

bizomanyi iizlet.Tomory Pal-u. l/a. 

1-08 

Weisz Gyula stltomester, Kossath 
Lajos-u. 30. 2-01 

Weisz Mar ton togtechnikus, 
Kossuth Lajos-n. 10. 38 

Winkler Istvan dr^ugyv^d, 
II. Rakoczi Ferene-u. 26. 2-62 

Wotlak Janos dr. iigyv6d. Kos- 
sath Lajos-u 1 57 

Lakisa 2-81 

Woiier Istvan varosi m6rnok,' 
Karoly kiraly-ut 20. 3-47 

Zalaegerszeg 6s Vld6ke 
IpartestUlet, Gr6f Apponyi 
Albert-u. 15. 3-39 

£a£aegerszeg megyel varos 
elektromos muve, Kazinczy 
Ferenc-ter 6. 87 

Kapcsolo allomasa, Kert-n. 1-65 

£alaegerszeg vid6kl bltel- 
sziivetkezet, mint az O.K.H 
tagja, Grof Sz6chenyi Istvan-ter 4. 
74 

^alaegerszegi Csany LaszlO 
flu t'elsokeresk. iskola, 

- Bard Wlassics Gynla-a. 2.' 2-44 

i&alaegerszegi 'jcr. hitsiozseg 
6s szentegylet. Tompa MihAly- 
u. 4. 63 

£alaegerszegl kaszinO, Kos- 
suth Lajos u. 2. 46 

£alaegerszegl kozp. taka- 
r6k|s6nztar r.-t., Var-t6r 1. 10 

Zalaegersze^l LeventeEgye- 
stilet, Levente sportpalya 3-65 Zalaegerszegi menttfegye- 
siilet, Vagohid-u. 2-21 

Zalaegerszegi Ugyv6di ka- 

mara, Kisfaludy Bandor-u.' U. 34 

Zalal kendo 6s kOtfllpar 

Szasz Sandor, E5tvb's-u. 14. 3-72 

£alal Magyar Elet szerk. 6a 
kiad6hiy.. Tdttdsy LaszlA-u. 12. 

80 

Zalavarmegyel vlt6zl szek- 

kaplt&nysag Tempa Mihaly-n. 1. 

4-34 

£alamegyei Tejsztiveikte- 

zetek Sztfvetkezete. Kossuth 

L.-n. 48. 3-22 

Zalavarmegyel gazdasagl 
egyesttlet, Kossutb Lajosru. 32. 
31 
Zalavarmegyel K«zj616tl 
SzSvetkezet, Varmegyeaaza 

1-48 
Zalavarmegyel kttzponti 
adOhivatal forgatmi adiiosztaly, 
Eres6bet kiralyn6-ut 28/30. 2-17 

Zalavarmegyel Szarvasmar- 
batenyeszto Egyesttlet, 

Kossuth Lajos-u. 42 3-34 

Zalavarmegyel Tuzoltdszfr 
vetseg, Gr6f Ba6c]ienyi-t6r 3. 

4-12 

Zelelal Elek vaskereak., Kazin- 
czy-t6r .2. 4-16 

Zrinyi nyomdaipar 6s Zala* 
megyei Ujsag, Grdf Bzdchenyi 1-28 

ZsfdO Sdndor dr. iigyv6d, Var- 
kfir 7. 1-40 

ZsombcfJy Istvan uri- 6s nfli 
(odrasa, Gr6f Apponyi Alberf-u. 1. 
3-91 ZALAGALSA 

(lasd Okk) ZALAHALAP 

Hivafalos 6rdk: fi6tkoznap^ Vasarnap 6s 

iinnepnap- 

8— is-ig, 8=-ll-ig, 

14— 18-ig 14-15-ig 

Csak elfiiizetiik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Barnes Zoltan vegyeskeresk. 

Littke Kalmann6 fflldbirtokos $ 
R6zsa'J6zsef 'hentes 6s m6sza- 3 

a 
3 

0" 
0; 

3" 
0: 

N 

X 

o Zalahalapt bazaltkffbanya 
r.-t., lasd a tapolcai elflfizetfik 
kfizott ZALAIGRICE 

(lasd Paosa) 

ZALAISTVAND 

fldsd Bzepetk) 

ZALAKOPPANY 

Hivatalos 6rdh: 

H6tk6znan: I - 

Hi Vasamap 6» 
Iinnepnap: 
8— 12-ig, ' 8-11 -ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elfifizertik r6sz6re: 20— SJ-ljr. 

Korjegyzos6g , 1 

L6gv6delml ilgyeloors 9 

T6th Ferenc gylimBlcskereek. 3 

ZaJakoppany 6s vtd6ke kru 
reszt6ny logyasztasi szo- 
vetkezet % 

563 Z&talovG A kfHdemenyek c I m I r a t a b a n a clmiellet 
a rencSe^e'fesi hefyet 6"» lakcimej o*ya« pontosan ielexx* t ZALALOVO 

Eivatalos 6rdk: 

8— ifl-ig # 8— 11-ig, 

(4— K-tg. 14— 15-ig. 

«Bak elofizetik reszere: 20— 21-ig. ZALASZENTBALAZS 

Eivatalos drdk: 
Hetkfiznap: Benko' Rezsd fflszer- 6s rttvid- 

ainaagykeresk. 13 

Grttnbaum Gezane fizv., fii- 

wter-, rfividaru- 6s terra eny keresk. 

12 

Frits Andor korallatorvoa 14 

Combos lstvan vendeglfta 23 

Herczeg Sandor vaekeresk, 

20 
Bilmayer MlkI6s gCztegla- 

gy&ra 6s fakeresk. 11 

Rervath Karoly kep. kfim.-mes- 
ter, mesz-, cement- ea cement&rn- 
feeresk. 21 

Karolyl Jozsef ttizelO- 6a epitC- 
anyagnagykeresk. 6 

Kftrjegyzoseg, Vaspfir 16 

Laki Janosne tojas- es baromfi- 
keresk. 15 

Laky Lajos ad6ugyi jegyzfi lakasa 
9 
Laszlo Henrlk dr. orvos 18 
Meider Izldor fakeresk. 19 

Meider Jeuo gabona- es termeny- 
keresk. 3 
Keller Mikl6s dr. orvos, ffild- 
birtobos 17 
Scheier David vendeglfls es 

fakeresk. 13 

Toth Laszlo vas-, fflszer-, rddi6- 
69 kerekparkeresk. 10 

Varga 1st van kb'zaegi fojegyzfl 

lak&sa 7 

Welt linger M6r bor-. nyersbflr- 

es sztirmeke*esk. 4 

Zalalovol csendorseg 2 

Zalaliivti nagykozseg jegyzdl 

hivatala 1 

Zalalbvttl HHelszSvetkezet 

mint as O.K.H. tagja 25 

Zalalovol nepbank r.-t. kfa 8 

Zalamentl Gazdakbrok Sz»- 
vetkezete, ertekesitti es fogyasz- 
t&si szbvetkezet 5 

ZALASARSZEG 

(lasd Nagykanizsa) 

ZALASZABAR 

Eivatalos drdk: 

S— *2-ig, 8-li-ig, 

t*— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eiftfizetSk reazere: 80— 21-ig. 

Baao lion a fCldbirtokosno' (fizem- 

ben: T/i— X/31-ig) 2 

Domjan Arpad termeny kereak. 8— 12-ig, 
14— 16-tg. 

Csab elfifizetfik reszere Vasarnap es 
fiimepnap: 
8— 11-ig, 
14— 15-ig. . 20— 21-ig. 

Cslzmadla J6zsef gytimblcske- 
resk. 10 

Hangya, Zalaszentbalazs 8 

Kiss 1st van esperes 3 

Komar Janos malomtalajd. 7 

K5rjegyz6seg, Magyarszerda- 

hely 5 

KBrjegyzoseg, Zalaszentbalazs 1 

Magyar Amerlkal Ola jl par 
r.-t. (...) 

Musset Testverek gazdasaga, 
1 o id bir tokos 2. 6 

Nagy Lajos dr. kfirorvos 4 

Zalaszentbalazs! teglagyar 9 

Zarandl Lajos allatorvosi nm- 
saeresz es gyogynovenykeresk. 8 Futnsa albizora. 
Jegyzftseg, Zalaszabai 
Szabo Fereno tojaskeresk. 
T6th Viktor dr. ktirorvos, a 

poata bet. bizt. int. orvosa 

ZALASZANT0 

Eivatalos drdk: 
Oetktfznap: ZALASZENTGROT 

Eivatalos drdk: 

7— 21-ig. 
Addhivatal, m. klr. 13 

Allamvasutak ailom&sfO- 
noksege 11 

Beck S&ndor autos 27 

Berenyi Jenft fCldbirtokos 8 

Bognar Nandor gyiimtSlcs-, bor-, 
termeny- es tojaskeresk. 54 

Csaford hegykSzseg bor- ea 

. gyiimolcs szeszlfizdeje, Csaford 

100/4 
Csenddrseg 9 

Czuczy Gyozd gyogyszertara ' 5 

Epstein Imreradl6-,vill,-eBmns2. 

vail. 46 

Fischer Laszld vendeglfis es gyii- 

mfilcskeresk. 45 

Forintos LaszI6 dr. jfirasi f5 
szolgabiri 58 

Foszolgabiroi hivatal 2 

German Gyala dr. figyved 35 

Godkanm J6zsef takptari ig. 56 

flallek lstvan b6raatos 14 

Hamburger Bernat gabonater- 
m6ny- es vegyeskeresk. (lizemben: 
Vlll/i— I/Bl-ig) 30 

Hamburger Ferene gyilmBlcs, 
termeny. ea Tegyeskeresk., 023 

Hamburger Gyola bortermelfl. 

bor- ea termenykeresk., ecetgyar, 

. gyfimfilcs-export 41 ESzelelmezesl hivatal 62 
Kfizsegi eltflfarosag 12 

Kutrovacz Kalm&n henger- 
malma es fnreaztelepe, Tligkeezent- 
p6ter ^31 

Landy Ldszl6 dr. jarasi m. bir. 
allatorvoa 34 

Lelek Ferene berantos 57 

Lengyel gytt1t0t&bor pa- 
rancsnoksag, m. klr. 61 

Lukacs Lajos Korona, rnm- es 
likflrgyar, Haggenmacher aor Ja- 
rasi lolerakat 10 
Lux Bela Armand dr. ugyved 
28 
Mangli&r Karoly dr. kCrorvos 
.24 
Alike Zolfan dr. orvos 48 

Miletics ftldrton bentea es me- 

szaros 60 

Mittermajer Jozsef ML gyogy- 

szeresz {kozellatasi hivatal tiszt- 

viselfije) QQ 

Slosonyl Robert fakeresk. < 

fatermelo 1 

Nemest6thy Jenli ffildbirtokos. 

Kb'zepdabronypuszta 100/6 

Nemest6thy K&rolyne es 
tarsal bergazdas&ga, Alsidab- 
ronypuszta , 100/7 Nemeth lstvan allatkeresk., 
tea ea meBzaros ZALASZENTIVAN 

Eivatalos 6rdki 

Vasirnap •• tbanepnap i 
8— 12-ig. 8— 11-ig, . 

14— 18-ig: 14— 15-ig, 

Csak eiafizetSk reszere : 20— Sl-tg. 

Binder Maty da tojas- it baroatl 
bereak. lakasa . • 

Csagoly Ferene beagermaloaa- 
tnlajd. t 

Feszl Laszl6 mftT. ffilnt*^, Alio- 

masfOnok 4 

Korjegyzoseg 9 

Lltvanyl Sandor dr. k. kOx- 

orvoa § 

Szentmdrtoni Kado Lajoa 

ifildbirtokos nagyfalndi gaxduigk. 
Nagyfalad-puszfca 8 

Zalal Elelmlszerklvltell 
k.f.t. 1 ZALASZENTLASZLO 

Eivatalos drdk: 

Betkoznap; Vasarnap — 
ilnnepnapi Hamburger Mih&ly, cegtul. 
Hamburger Ern6 szeszdrnnagy- 
keresk., rum- 6a likCrgyuros 17 

Horvdth Ferene vendeglCs, 

Csaford 100/2 

Horvath Jentf epitesz, epitS- Orb&n lstvan keresb., Csaford 
100/3 

Orsz&gos TeJszSvetkezeti 
Kozpont mint szbvetkezet zalft- 
szentgxdti tejtiseme 4 

Paal GCza nagyalasonyi, okl. 
gyogy szeresz, Bzentkereszt gyogy- 
szertifa 39 

Park&nyi lstvan fiiszer-, gyar- 
mataru-, vas-, papir-, vegyicikkek-, 
rfivid- es uvegarnnagykeresk. 7 

Polgar Zsigmond vas-, t iiszer- 
fesoek-, rbvidaru- stb. keresk. 65 

Poiitzer J6zsef testil- es divat- 
arukeresk. 42 

Schneller Jend esperes-plebanos 

"3 

Schulcz Gyula angol ari szab6- 

saga 16 

Stern Ferene fa- es epiteeianyag- 

keresk. , 37 

Stern S. Jozsef vegyeskeresk. 29 
Stern Sandor Cs lia gepgyAri 

raktar, bor- ea termenykeresk. 15 
Szalal Ignac badogos es vizveze- 

t6kszerei5 23 

Szekelyl Jdzsef berautoa 52 

Szigetv&ri Sandor termeny- es 
bnrgonya-, gyiimblosnagykeresk., 
zalai jubturbiizem 44 

Tlsztlorvosl hivatal, m. klr. 

59 
T6th KAroly es T&rsa vas-, fii- 
szer-, festek-, bOr- es loszerkeresk. -12-ig^ 
14— 18-ig. Vasarnap ea 
finnepnap: 

8— 11-ig, ' 
14— 15-ig. 
C*ab elfifizetOb resaere: 20— 21-ig. 
Csendorseg 8 

Gyiirfry Lenard dr. kSrorvos 4 
Bereeg Festetics foerd6szi 

hivatala 
Hangya fogyasztasl es ert. 

szov. 7 

Bollosy Pal gydgyszertartul. 6 
Ktfrjegyztfseg, ZalaszantO 1 

Major GyOrgy esperes-plebanos 2 

Varga Ferene maima ea fiiresz. 

telepa 3 

Winkler Antal kUrillatorvos 5 63 
Hubay fidlman dr. kSrorvos 33 

Huber Bela gyilmeios- es Tegves- 
keresk. 64 Jarasbir6s&g, kir. 36 Kdrolyl Gyttrgy grot kastely 
(fizejnben: VI/1— Xd/30-igJ 26 

Karolyl Gyttrgy grdl oradalmi 
]6szftgfeIugyL.0stsge s 021 

Kator J6zse! vas- es ffiszerke' 
resk. 55 

Korein DezsO dr. orvos, fog- es 
szajbetegsegek szakorvosa 49 

Kovacs lstvan dr. orvos, a posta 

bet. bizt. int. orvosa 40 

K8r jegyzfSseg, Aranyid 20 

Ktfrjegyzdseg, tUsszentgr6t 18 Ctblztossag, megyel 51 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csab elflfizetfik reazere: 20— 3i-»f 

Korjegyzoseg 1 

Par Alajosne m. klr. postamwrtw 

Peidl Bela dr. plebanoi 9 

Ranch Pal vegyeakereak. I 

Weisz Gyula vegyeskereik- 

(Gyuievesa) 4 ZALASZENTMIHALY 

Eivatalos 5rdk. 
_, , „ Vasirnap — 

HetkOznap: ttnnepnapi 

8— 12-ig, B— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ij. 

CsakelofizetCfc reszere: 20— Si-»f 
Futura -bizom. (M&trai Ferene) 1 ] 
Galosi Jozsef fakeresk. 4 

Kozsegl eldljdr6sag 8 

Makler Tiber okl. gaeda I 

Mihalyl LajosnC dr.-ne Ml« 
birtokos 9 

Penzes Ferene keresk. 6 

Reehnltzer Dezsfi termenyk* 
Bk. 7 

WelUer Inure marhakerwi:. % 
£af aszentmihalyl kdzpontl 
szeszfOzde k.f.t. 1 

Zslboras lstvan ellOillatUrHk 
10 ZALA- 
SZENTMIHALYFA 

(laad Zalaegeraaecl Varga lstvan Zrinyi vendegl^a, 
Csaierd 1100/5) 

M Zala*« sz&lloda, tnl. Beck Lalos 
43 

Zalaszentgr6t 6s videke hi* 
telszovetkezet, mint az O.K.H. 
tagja, Fatura ffibizomanyosa, vetfi- 
magtiEztitotelep 25 

^pitesi- 6s tfizelflanyagtelepe 50 

Zalaszentgrdti bermalma 47 

Zalaszentgrot es videke ta- 
karekpenztar r.-t. Q 

Zalaszentgr6t es Videke 
Hitelszovetkezet, mint az 
O.K.H. tagja, gytimb'lescsomagol6. 
janak irodaja 53 

Zalavolgyl Iparmdvek r.-t, 

Zalaviilgyl tojas-, baromli- 
gyUmtfles- es vadkeresk. 
r.-t. 19 ZALATA 

Ifed Belly* ZALATARNOK 

Eivatalos 6rdk\ 

«-*■■•■ Z%X! 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetflk reszere: 20— li-i*. 

Barezay Bela Mldblrtokoi 9 

Deak Karoly fWdblrtokoi. A*»» 
vOlgyi major 9 

Kbr Jegyzttseg - 1 

Levay P£ter kereek. 4 

Stadel Janos dr. soolgftblr* k 564 fcogy a kUldem6ny tovAbbllds Andl 6 s k 6 z b e - 
iHA»6n6l a em ml kjtsfeg sa merUlhesgen fe?. Zenta ZALAUJFALU 

(lasd Zalaapati) 

ZALAVAR 

Hivatalos ordk: 

MtkCznap : Vasarnap 6b 

unnepnap : 

«— 12-ig, 8— ii-ig, 

H— 18-ig. 14— 15-ig. 

C*»k elouzetok r6az6re: 20— 21-ig. 

Jegyztfseg, Zalavar 1 

Komaroml Titusz pl6bano6 3 

Loky Istvan keresk. 4 

tzabo Ferenc tojaskerask. (5) 

Calavari apatsag 2 

ZALOGOS 

(lasd Bares) 

ZALUZS 

(lasd Beregkisalraas) 

ZAMOLY 

Hivatalos 6rdk: 

■ttfcbr*,, K£J* 

S— 12-ig, 8— ii-ig, 

14— 18-ig. 14-15-ig. 

Csak eKHizetfth r6az6ie: 20— 21-ig. «"zsegi eloljarosag 

tleran Janosne gr6fn£ 

molyi gazdasaga, 14sd a ''" 
a<Tvari cTMizetfik kfiz6tt. ZANKA 

Rteztvesz a balatoni 
kdrfvrpalomhan. 

Hivatalos 6rdk: 

SAtkoinap: Vasarnap 6b 
unnepnap: 
8— 12-ig, 8-11-ig. 

1*— 18-ig. w_i6-lg. 

Csak elonzetok riaz6re: 20— 21-ig. 

Ajlaml ciemetekert 14 

-Safba Istvanne tejcsarnok 6b darter Jen0 Janosne ozv. 1 1 

flulsz Fereno fatermelfl 17 

Stiver Lajos m. kir. ezredes 18 

KratoehwllKaroIy szentkereszt- 
fo&Ti. ny. m. kir. alt&bornagy 
(toemben: V/l— XjBl-jg) \ 

tfarosszekl ZleglerEmll ny. 

m. kfr. tabomok 7 

Jlolnar Gabor hentes 6s m6szia- 
ros 12 

tfagy Lajoane «zv. baztartasbeli 
3 

Okalyl Ivan dr. 10. kir. kerte- 
uzeti tanar (flzemben: V/l— X/31-ig) 

Oomogyl Endre vitez, tabornok 
[ttaemben: V/l— X/31-ig> 9 

Szekely Lajos nyng. vasnti if6- 
felngy. (flzemben: V/i— X/31-lg) 
6 
Telekl Barna kir. mfisz. tan. 8 

Varga Sandor g6plakatos (fizem- 
ben: V/i— X/3i-ig; 15 

Canka Hangya Fogyasztasi 
es Ertekesit3 Szttvetkezet 

4 
Cankal malom (Berdy Mihaly 
malomtnl'.) 1Q ZARANK 

il&sd TanmmgraJ ZARKAHAZA 

(lasd Szombathely) 

ZAVOD 

(lasd Lengyel 6a Tevel) ZEBEGfiNY 

Hivatalos 6rdk:. 

H6tki5znap: Vasarnap 6b 

8— 12-ig, unnepnap : 

14— 18-ig. 8— ii-ig, 

VII/l-VlTI/31-ig 14-15-ig 

8- 18-ig. 
Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Ferenc J6zsel gyermek 
tidiilotelep az orsz. gyermek- 
v6dS Uga keze!6s6ben (nyari allo- 
mas) 9 

Gycfrffy Ferenc may. ffittszt 4 

Hangya fogyasztasi es erte- 
kesito szovetkezet 3 

Kopernlczky Saroita all. e 
iak. tanitono Krebsz Ferenc fuszerkeresk. Mar6ti Geza szobrasztanar, 6pi- 
teszm6rnok (ny4ri allomas) ' 5 

Salamou Geza dr, saffiT. ta~ 

nacsnok 10 

Szepessy Lajjos takar^kp^nztari 
f6tisztv. {nyiri allomas) 7 

Vlragnyaraldk, felelCa eWfizetO 
Gr6f Karolyi Laszl6n6 azfi). Gr6f 
Apponyi Franciska ZEDREU-PUSZTA 

(Lasd: Alap) ZEMPL3NAGARD 

Hivatalos 6rdk: HetkSznap: Vasirnap te 
Dnoepnap: 
8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elCfizetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 
Barathy Bela dr. 

BodrogkSzi Gazdasagl vasnt 
Uzletvezetosege 3 

Csopey JenS g6r. kat. caperes- 
' lelk6sz 7 

Korjegyzftseg 4 

MIkI<idy Zoltan dr. kOrorTos 9 

Nemcsik Endre ref. Ielk6sz 2 

Salefros Gynla bentes- 6b m&- 

szaios 8 

Sennyey Bela gr6I gazdasaga, 
Nyilaktanya 5 

Szant6 Istran tFutnra* bicomi- ZENG0VARKONY 

aied P6csvarad) 

ZENTA 

Hivatalos drdk: . 
7-21-ig. 

Addhlvatal, m. kfr. 4Ilaml, 

' Bzent Istvan-1i6r 2. 66 

Allamvasutak, m. kir. allomas- 

fflntiks^ge 73 

Atlasz Armln fakeresk., Cjkut- 

n. 13. 41 

Balazs Jend dr. 6s Balazg 
. Zoltdn dr. ngyvedek irodaja, Jfikai- 

n. 6. 3 

Bacsi-tlszal armentesittf 

tarsnlat, v. Haynal-u. 6. 37 
Bacskal malpmlpar r.-t. 

cental telope, Arpad-u. 78 Bakay Janos Uveg- 6s porcell&n- 
keresk., a zentaj Baross sabveis^g 
elnoke, Deak Ferenc-xi. 6. 1-25 

Barna Vlnce Mateosz fuvaroRasi 
vallalat, J<5k»i-a. 7. 1-29 

Bllfczky Fereno dr. varosi 
allatoivos, G6za-n. 12. 76 

BodrogI Laszld vit6z,tollkeresk. 
Horthv Mibl6s-ut 26. 49 

Bruckner JLaszl 6, vaa-. szerszam-, 
mezfigazdasagi gfepkeresk., Hoitby 
MikI6s-ut 4. 18 

Barany Karoly gabona-. magvak- 

6b bnrg'onyakeresk. , Bercs6nyi-u.3. 

61 

Clkta cipfl-6s harisnyaelarusit6 r.t. 
Szenl rstvan-t6r 2. 75 

Csenddrseg, Arpad-n. 90-92. 80 

Csonka Karoly lisztkereskedfl, 

Kob-n. 2. 9i 

Czabafy Fereno autfiddje, 
Kam-u. 8. 1-32 

Czafoafy Sandor dr. tlgyy6d, 
Hoi-thy MikI<Js-ut 9. 1-16 

D6r Janos toIIkereskedO, Hortby 
Mikl 6s-us ?. 1-27 

Lakasa, Worthy Mikl6s-6t 24. 1-26 

Deutscb Janos dr. tigyv6d 

lakasa, Beros6nyi-u. 9. 1-03 

Edelenyi Mlklos tigyv6d, Jokai- 
n. 8. 1-20 

Lakaea, Beros5nyi-u. 3. 1-19 

ElstJ zentai harisnyagyar 

aPalkoa, G6za-n. 1. 26 

Esso »?ikl6s m. kir. alezredes, 
Hortby Miklos-ut 1. 1-17 

Felsokegyi Andras dr. polgar- 
mes^er belyettes, arm. tars. min. 
biztoe, Osz-u. 14. 1-22 Ferenczl Antal dr. kir. 
jegyzO^ Hori,by Mikl6s-iit 26. Fischer J6zse! baromfi-, tojfis- 
6s vadkeresk., Sz6cEy-n. 6. 34 

Forray Zoltan dr. Cgyv6d, 
Hortby Miklos-ut 24. 21 

Fiildl Thlerjnng Andor ffiszer- 
nagykereskedfi, J6kai-u. S. 1-21 

Foszolgablroi hivata), Szent 
Istvan-t6r 2. 3g 

Fachs J6zsef llsztkereskedC, 
Zrinyi-n. 16. 16 

Gere Zs. Janos kereskedfi, Maria- 
a. 44. 96 Jarasblrossig kir., Szent iBtrAn- 
t6r i. 25 

Eatonal epuletek 6a pa- 
rancsnoksagok 1 

Hpnv6d allomasparancflnoksag, 
Adai-iit, laktanya 77 

Leventeparanesnoksag jirasi, Zenw 
6s Magyarkanizsa varosi, Szent 
Istvan-i6r 2. 45 

Keczell i^^szaros Ferenc dr. 

iigyv6d, Arpad-u. 8. 1-30 

Kesselrlng Ern« szeszanmagy- 
kereskedfi, J6kai-u. 13. 85 

Eiraly Karoly dr. kir. k«z- 
jegyzfl, Horihy Miklos-at 14. 88 

Klraly J6zsef papirkeresked6a 
6s konyvnyomda, Hortby MikWs- 
fit 10. 31 Klein LI pot Ifj. 

v. Csatary-u. 2. rSKflkereskedtt 
57 

Kocsls Matyas dr. varosi rend- 
ori biintet6bir6 F Haj<5s-u. 3. 1-3S 

Kobn Aron toTlkereskedo", Kinizei- 
10 

Kopasz Istvan dr. flgyv6d. 
Arpad-u. a. 69 

Kdzkorhaz. Zenta mv. Szent 
Laszl(5-k6zk6rbaza, Adai-ut 44 

Knrfls flllhaly BUtSmeeter, Bar- 
toki-u. 44. go 

Kutliy Zoltan dr. Cgyv6d, 
varosi f6ugy6sa f Arpad-n. 4. 'l-13 

Leventeparancsnoksag, 
m. kir. £arasJ, Zenta 6s Magyar- 
kaDizsa varosi, lasd Katonai 6p1ile- 
tek e> parancsnok&agok 

Littmann Antal fuvarozd, 
HortLy Mikl6s-it 104. 


24 Gfmnazlam, m, kir. 

Bzent Istvan-t6r 12. allamf, 

55 GlUcksthal G6za dr. mfitoorvos, 
operateui-, J6kai-n. 11. '35 

Graf Laszlo Zenlai lavdllalat, 
Horthy Mikloe-as 62. 71 

Gnlyas Janos dr. kir. jarasbiro- 
sagi elnok, Kossutb Lajos-u. 12. 8S 

Gasdth GySrgy dr. polgarraes- 
ter lakasa, Gniczy-u. 1. 054 

Gyetvay G6za ifij. tiizolto- 
paranesnok, Adai-u. 12. 1-14 

Haner Jdzsef fakereekedO, 
Hold-u. 6. 74 

Helszler Gyurgyovanszky 
Aur61 gy 6gyszer6sz, Szent Istvan- 
t6r3. 15 

Honved allomasparancs- 
noksag, m. kir., lasd Katonai 
6pulesek 6a parancsnoksagok 

Hlrschl Sandor dr. 6s Dentscb 
Janos ugyv6di iroda, Hortby Mlklos- 
fit 2. 47 

Horvath Ferenc vit6z, a Fntnra 
f5bizomanyosa, Hortby Miklos- 
at 23. 1-01 

Huszagh Laszlo gy6gyszer66z, 
Hortby Mikl6s-dt 25. 90 

Ipartestttlet, G6za-u. 22. 87 

Janacsek P6ter t6glagydros, 
i67.-ntca 3074/64—2. hrez. 46 M. kir. folyam- es tenger- 
ha|6zasl r.-t. agyn0kB6ge , Tisza- 
rakpart 4. 52 

Marton Janos fnTaros, Hortby 
Miklos-at 26. g2 

Meszaros Zoltan dr. rendor- 
fogalmae6, Kiniasi-11. 6. 1-23 

Mihok Istvan motormalom, Fay- 
u. 34. 6 ' 5 

Molnar kijnyrkereskedes, 

Szent Istvan-t6r 4. 20 

Nagy Jozsef gyumfilca- 6b »<51dfi6g- 
kereskedo, J6kai-u. 2. 51 

Nemes €s Szab6 fakeresk,, 
Kard-u. 1/a. 4 

Orszagos Tarsadalomblzto- 
sitd Intezet szabadkal p6nzta- 
ranak zemai kirendeits6ge, Ber- 
cs6nyi-n. 5. 40 

Papp Antal dr. a posta bat. bizt. 
inu. orvosa, Kard-u. 12. 33 

Fasztor J6zs«fn6 ozv. hagal 
/6s dSligyiimblcskeresk., Horthy 
Mikl6s-Tit 12. 43 

Peczarszki BranlszlaV dr. 

foldbirtokos, Horthy-Miklbs-nt 18. O 

M 
M 

X 
2 
O 


Penzagyb'rl szakasz, 

]iigyo-u. 81. kir. 

82 

Pollak Gynla tollkereskedfi, Hold- 
9» 

Polyak DezsS gy6gyn(Jv6ny f 14- 
ze36k- 6a zolds^gazaritouzeme, 
tarbonya 6s t6sztagyar, Adal- 
ut43. 1-24 

Postahivatal, m.klr., Jdkai-n.a. 

Fflnok IOO 

Ftlnok lakasa I-41 

FOnQki iroda, f6p6natar 97 

Pelvetel 1-0S 

Leadas, rovatolaa 94 

Tdvirda 9& 

Yonalfe]vigyaz6k 1-09 

Radnlaski MIHtoJ okl. magaa- 
m6rnok, Osz-n. 2. 48 

Rakln Hlark6 tak«raBked0 , Horthy . 
Mikloa-at 21. 64 

565 Zenta Matt favirata akkor Kezftssltheto le^yorsgbflnn, -Hezogazdasflgi Bank es Taharcknenztar Rt. flflhia. Ziiaii, MAGYAR BANK es Kereskedelml Rt. T.J M <fl 
Budapest, leanylnt6zete. ,B1 ' I ■ Rendorkapitanysag, m.klr., 

Horthy Miklos-ui 1. 

Kapitanysag vezetfije 2 

Bilniigyi osztaly, iigyeletes szol- 

galat . 53 

■ Detektiv csopori 84 

Palyaudyari (Jrszoba 22 

Orszem61yzet, Zrinyi-u. 15. 1-05 

Reinholz Janos HJ. dardJoma- 
lom, Horthy Mikl66-ut 77. 38 

Reinholz Gyozo Viktoria nan- 
tol6iizem, Hold-n. 3. 43 

Revorseg m. Mr. reBd6rs6g, 

Tiszarakpart 4. 9 

Rlesz Gyula vas-, fest6k- 6s mi- 
szaki arukeresk-, Horthy Mikl6s- 
dt 1. 12 

Riesz J6zsef lakasa, Zrinyi-t6r 4. 

1-11 

Rlesz Testverek .gyarmataru- 

nagykeresked6k, Szent Anna-u. 1. 

Royal szalloda, Bzent Istvan- 

tfir 11. * 86 

RudiCS Elek foldbirtokos, Horthy 
M:kI6s-tit 16. 6 

Radios Ignac, Arpad-n. 8. 50 

Stoekl J6zsef dr. gyermekgyo- 
gyasz-szakorvos, Horthy Miklos- 
at 23. 89 

Stdssel Marton, J6kai-n. 6. 58 

Szilagyl la- es tttzelffanyag- 
telep zentai velepe, Tornyosi- 
til. 1-15 

Kinizsi- 
36 

Tur&n-mozg6, lul. M6h6sz Istvan, 
Szent Istvan-t6r 11. 32 B6tktiznap : ZETELAKA 

Hivatalos orate: 

Vasamap 6s 
iinnepiiap ; 
8— 12-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig". 

Csak elBfizetfik r6sz6re : SO— Sl-ig. 
Csemrordrs, m. klr. 3 

Hadnagy Janos II j. pl6banos 5 
Kttrjegyzos6g, Feny6d 4 

Kozsegl elftljarosag, : 

Sz6kelyvarsdg 2 

Zetelaka 1 Csendorseg, m. klr.: 

Oszialyparancsnoksag, Tubutum- 
u. 20. 2-09 

Tahutum- 
20 U. 18. 
Deak Ferencne dr. ©zv. Szlavnity Pal magaiiz6, , 14. ZICHY-MAJOR 

(lasd Sarkeresztur) ZICHY-PUSZTA 

(lasd Rajka) 

Z1CHYUJFALU 

(lasd Pusztaszabolcs) ZICS 

{lasd Nagoes/ Szamyparanesnoksag, sor- 
2-14 raktara, Tuhutum-u. 2, 

Eder Geza keresk., Rak6czi-n. 2. 

15 

Egeszseghaz", Ferry Oszkai- 

n. 2. 1-76 

Enyedi Ferenc postaszallftb, 
Rakoczi-u. 44. 2-04 

Enyedy Sandor ny. posta- 
ellenfir, Bercsenyi-n. 21. 2-55 

Erdei Sandor fftEzer- 6s cse- 
megekeresk., Kossutk-ter 7. 2-20 

Erdelyl Magyar' Gazdasagi 
Egyesiilet zilabi kireDd., 

Rakoczi-u. 64. 22 

Erdelyl P&rt varm. kozp. irodaja, 
Kiraly-u. 4. 2-17 

ErdSfelagyeloseg, m. klr., 

Sz6chenyi-u. 14, 5 

Farkas Barna radio- 6s villany- 
szerelfi, Egyhaz-u. 2. 2-10 

Porgalmi Addhivatal, 
m. kir., Rakdczi-u. 32. Tiizolt^sag, J6kai-n 

Vagohid 7 

Varosi iigy osztaly ok es hi- 
vatalok, Szent Istvan-t6r 1. 

Polgarmester 1 

Polgarmester lakasa 054 

F6jegyz5i hivatal 

Ad6iigyosztaly 1-08 

KcJzellatasi bivatal, Hold-u, 

1-06 
Koaigazgatasi iigyosztaly 13 

MernSki hivatal 1-07 

Tisztiorvosi aivatal, Ovoda-u. 2. 

59 
N6p : 6l^ti hivatal, Bzeat Jao03-t6r 2. 

23 
P6nzusyi sb gazdasagi iigyosztaly 
63 javadalmi biv. ■ . 81 

BzamvevOs^s- 1-10 

Kapns . 1-12 

Vass testverek bor-, s5r- 63 pa- 
linkaDagykereskedSse. tul. Vasa 
NaiidoT, Szent Istvan-t6r 18. 95 

Vlg Karoly dr. iigyv6d, Kossuth 
Lajos-u. 13. 92 

Vlgh Agoston dr. belgy6gyasz- 
szakorvos, G6za-u. 9. 30 

ZagrabI kereskedelml es 
lparbank ujvid6ki fi6kjanak_ 
aentai kirendelts6ge, Szent Istvan- 

, t6r 4. 11 

Zentai Agrar Takarekpenz- 

tar r.-t.,6zent Istvan-t6r 5. 1-28 

Zentai Hengermalom R.-T. t 

HatirvadasB-u. 9. 17 

Zentai Ipa,rvallalat r.-t. vil- 
lanytelep, Arpad-n. 14 

Villanytelep iroda, Bartha Mikl6s- 
u. 2. 70 

Cental Nyllaskeresztes Part 

Bercs6nyi-u. 2. " rt 

Zentai takarekpenztar, mint 
aKSzgazdasagibankr.-t.Szabailka! 
fi6kja, Szent lBt'van-t6r 9. 56 

Zenta vldekl takarekpenz- 
tar r.-t., Szent Istvan-t6r 8. 8 

566 ZILAH 

£jj<el~nappali szolyalat 
Postahivatali nyilvdnos 
dllomds hivatalos ordi: 

Szechenyi-u. 4. 

7— Si-ig. 

Ad6hivataL m. klr., Rdk6czi- 
U. 30. 7 

AUamepiteszetl hivatal. m. 
klr., Polgaii-t6r 6. 1-82 

illanil k6rhaz, m. klr., 

Hnnyadi-n. 76. 3 

8eb6szeti osztalya 2-19 

Belgy6gyaszati osztaly 55 

Allamrendorseg, m. klr., 

ldsd Rend6rs6gn6l 

Almassy Bela sfirraktara, Kiraly- 
1-60 

Altnoder Bela foszolgabird la- 
kasa, Bercs6nyi-n. 19. 2-36 

Antal Feren© dr. p6nzngyi ta- 
nacsos, Kiraly-u. 60. 1-89 

„Arany Sas" szalloda 6s 6tterem, 
Wessel6nyi-n. 7. 2-25 

Asvanyolajtelep 

Asztalos Mlhaly May. ant helyi 
. f8nok lakasa, Szeehenyi-u. 10. 50 

Balassy Gyiirgy varosi villamos- 

muvekigaagat6ja,Kiraly-Ui 74. 13 

Balogh Zoltan dr. seb6sz- 

fOoivos, Hnnyadi-n 73. 2-01 

Barra Lajos varm. arvasz6ki -QI- 

nbk, Tuhutnm-n. 87. 2-23 

Barabas Sandor vit6z, cip5 6s 

nridivat nalete, Kossntb-t6r 9. 

1-49 
Bay Ferenc, a Vacnum Oil Com- 

pagnie Bziligymegyei k6pv.. Ra- 

k<5czi-n. ?. 1-81 

kir. kSz- 
2-34 1-61 

Forg6 Mlhaly badogos 6s vizve- 
zetekszereifi, Kaszarnya6pft6s 

2-11 

F&lspani hivatal, Kossnth- 
t6r 5. 10 

Friedrmann Aron fatermelO, 
ThBkoli-u. 4. 21 

Gazda Endre dr. Szilagy varm, 
alispan lakasa, Kiraly-a. Id. 2-18 

Gazdak Biztosfto Szovetke 
zete Szilagyvaimegyei k6pv,, 
Rak6czi-n. 14. 1-86 

Gazdasagi leliigyeldseg, 
kir., varmegyel, Kossuth- 
t6r 7 1-83 

GermaTz MikI6s m. kir. p6nz- 
ugyig. vezet6j6nek lakasa, Kiraly- 
u. 62. ' 1-85 

Rajas Dezso dr. varm.arvf Bz6ki 
tiln(5k, Kii'dly-n. 34. 1-64 

Horvath es Blazsek textilnagy- 
keresk., Rak6czi-u. 9. 2-16 

Horvath Gabor Janos m. kir. 

gasdaEagifelugyelo,Tulmtum-n. 26. 

2-21 

Huray Istvan fr<5- 6s irodai g6- 
pek szakuzlefe, irodaszerkeresk., 
Rak6czi-a. 16. 1-88 

Illyes Jdzsef elektroteehnikas, 
Rak6czi-u. 2. 2-38 

Ipar- 6s Kereskedelml r.-t., 
Hnnyadi-n. 40. 34 

Cser6pgyara, lgazgat6 KirjakG6za, 
&ydr-n. 7. .2-13 Jarasbirosag, Jo Ferenc m. 

KCros-u. 14. Bikfalvy Istvan dr. 

jegyzo, Kiraly-n. 15. 

Bodor JdzseE dr. kir. t6rv6ny- 
sz6ki biro, Rakoczi-u. 26. 2-48 

Solonl Zoltan dr. Hgyv6d 1 

Kiraly-u. 26. 1-37 

Brewer Kalman gydgyszertara. 

Kossnth-t6r 10. 1-67 

Bajdos Geza dr. tb. fOszolgabird, 

Tuhntnin-n. 22 52 klr. Bz6eheriyi- 
1-57 

kir. postafGiiszt, 
2-50 

Jnhasz Bela, a Futnra fQbizo- 
manyosa, Rakoczi-n. 64. 6 

Kafzler Dezso dr., a posta bet. 
bizt. int. orvosa, Ferry Oszkdr- 
n. l. 98 

Kalzler Gyttrgy dr. nyng. ffiis- 
pan. Szarvas-Ti. 20. 1-75 

Kalman Jdzsef lakdsa, SzB116-n.l. 
24 
Kalman es Peter term6nyki 
resk., Kiraly-u. 36. 28 

Kaszab Laszl6 «Globus» konyv-, 
papirkeresk. 6s konyvnj-omda, 
Wessel6nyi-u. 5. 14 

Katonai Cpiiletek es kato> 
sagok : 

Honv6d allomasparancsnokflag uj- 
laktanya 2-56 

Honvddlaktanya 1-68 

Honv6d leventsparancEnoksag Keresztes Arpad eeetgyara, 
Kor-Q. 2. 2-27 

Kineses Karoly vaakeresk., 
KossTith-t6r 7. 8 

Koesard Emanuel ^pit^tamtr- 

nok, Ijaktanya6pitkeai6s 2-02 

Koblos Endre ref. Ielk6sz, 
Berffs6nyi-u. 6. 1-83 

Kbzellatasi lieliigyelfiseg, m. 

klr., Kiraly-u. IS. 3© 

Kozkdrhaz, lasd Miami kdrhas; 

Legoltalml kozp out parancs- 
noki ov6hely, Vessel6nyi-u. IK. 

1-59, 1-60 

Lngossy MiklOs kozigazgatasi 
gyakornok, Eunyadi-m. 31. 2-54 

Magdo Marton cMataoszn szal- 
litm. favarozasi vallalac, Tnhutum- 
u. 12. 2-42 

Magyar Wemzeti Bank zilahi 

klrendeltsege, Tuhutum-u. 6. 

.. 1-78 

Mariska Gyorgy m. kir. csendfir- 
alez.*edes. Beres6nyi-n. 1 56 

Markovlts Bela dr. orvos. fog- 
orvos, Rak6ezi-u. 36. 1-50 

Markov! ts H. Ferenc malom- 
tulajdonos, 8z6chenyi : u. 174. 16 
Lakasa, Rak<5cai-n. 27. 1-66 

Marton Sandor b6ra«t6fuvaros, 

Eunyadi-n. 64. 2-70 

Mate Sandor allatkeresk..Kiraly- 

2-51 

Mav AllomasMnokseg 1-55 

M&v kSzntl gepkocsi-iizenv 
zilahi fon&ksege, Kossuth- 
Ut 11. 1 

Mav. Osztdlymernokseg, 

Palyandvar 1-51 

Megyerl Antal n. o. posta ti. 

flltisst, vonaltelvigyazo lakasa, 

Eunyadi-n. 

M6ra Zoltan dr. varosi orvos, 

8z6ebenyi-u. 12. 2-22 

Mezcfgazdasagi bank es ta- 
karekpenztar zilahi 
fldkja, Kossutb-t6r 11. 11 

Monori Laszld dr. Itgyv6d, 

Tnbutum-u. 1. 33 

Nagy Arpad g6plakatos 6s viz- 
vezet6kszerelfi ) 8z6cienyi-u.7.1-87 

Nagy Arpad es Tarsa vizveee- 
teki cikkek, fiirdfiszioba berendez6s, 
mfisz. keresk., Kossuth-ter 1. 2-31 

Novenyegeszsegugyi korzet, 
m. kir., Bz6cbenyi-u. 27. 2-07 

Nyarady Szllard dr. 1igyv6d, 
Wessel6nyi-u. 13. 2-12 

Nylrjlesy Gyala dr. rfiispfini 
titkir, Kiraly-u. 13. 2r30 

Orszagos Tarsadaloniblzto- 
sitd Intezet, R4k6czi-u. 2S. 27 
Osvath Ferenc bOrkeresk., 

Wessel6nyi-u. 1. 2-26 

Pentek Bela kir. fum6ra6k, Ady- 

u. 2. 37 

penzugyigazgatdsag, m. kir. 

kozpontja, Kossuth-t6r 4. 1-70 

P6nziigyigazgat6 2-15 P6nziigy6rl szakasz, i 

8z6chenyi-u. 11. . klr M 

2-52 PIntea Agoston dr. ugyv6d, 
Kiraly-u. 20. 2-37 

Polgari leanyiskola, m. kir. 
Miami, RAkoczi-u. 20. 1-71 

Polgarmester, Wessel6nyi-u. 16, 

Lakasa, Kiraly-u. 14. 1-59 
Postahivatal, Bz6chenyi-u. 4. 

Felv6tel 46 

F8nt5ki iroda 49 

FSnok lakata 1-84 

F8p6nztar 47 

Eivatalvezetfl 48 

Tdvlratleadas 41 

I Vonalfelvigyaa6 2-40 
ha tipbcszelon mondatla be. Zomba felttgyelosi 

,ndor B.-u. I. I sldk szdvet. 

. szamn nokia. in dor uukork am dr. new 

-krt 30. ; vits Ivan 

! 

Istvan laka; s dr. varo^ 
n. 1.2. I loki hivat: .,< 
mer Andral 1st van fold biz 

'S-Tl. o. . ■ - "■ 

Istvan figyvtM 

s-t6r «. 

Hlenkos^ta, v 

dor B61a-n. 17 

anos mftbnto]'- 

is iizeme ■ 

in iigynok, Nag 

I 

m asvanyolaj rai 

tiizifa.- e l£acz Pal HSrv. hat. litbistOB, Kert- 
«. 30. 2-49 

Kend&rkapltanysag, m. kir., 

' Wessel6nyi-n. 16. 

Vezetfije 4 

0rszem61yzeti parancsnok 6s 6jjeli 
Ugyelet 1-72 

Reszler Vllmos visveeeteksze- 

relft 6s m6rlegk6si5ito, Rak<5tzi-Ti. 7. 

57 

Knsz Janos dr. to'rv6nyEz6ki ta- 

(lacselnbk, Rak6czi-a. 19. 2-06 

feallay Sandor b6rant6fnvaroe<J, 
Rak6cei-n. 52. 1-71 

Sam! Bela dr. varm f6jegyz6, 
Hanyadi-u. 2a. , QQ 

inrkady Istvan f anagykeresk. , 

Polgari-t6r 13. 2-39 

feerea Karoly dr. orvoa, Kiraly- 
u. 22. • 12 

fceres MiklOs tfSerdbm6rn5k, 
Kiraly-u. 23. 2-45 

Seres Samn konyv-, papirkeresk. 
6a kbnyvnyomda, konyvk6t6szet, 
Kossuth-t6r 8. 17 

Solymos Ivan dr. 

raly-u. 9. figyv6d. Ki- 
1-54 

Somossy Beta dr. O.T.I, ffi- 
orvosa, Tuhatum-u. 1. 2-08 

feo6s Jozsef posts s.-ellenflr, Viz- 
u. 1- 1-00 

S peter G&bor szallitaal valla- 
lata, Tahutara-u. 14. , 29 

Sreter Janos dr. vara. fCj'egy- 
z5. Kiraly-a. 46. 1-65 

Stern Sandor divat-textilarnliaz, 
Kossutli-t6r 10. 9 Ddaj n * ffVOgV^Z- 

s-u. 22. 
rancsnofcs: 

(stvan ny. k: 

ettalen-u. 18. 
r. tb. fiiszolga 
,■ lakasa "Beth 

no .-\lkonyat-i 

gyes gep- lis' 
Raioezi-u. 5i. | ikies dr. bai 

azi iootvos. Tl 

ates Allali .'< 

ell Szovetk 
ndoltsege, iksni 

I 
van texti] nai 
;u. l. 
van ilj. veg 
.asz-u. 1. ! 

,'asdkiir J 
s&gi neme/ 
e bsicskai k<[. allodaso^ 
es korcsn 
szSSvetsea 

kesoporcja.^ 

:©I dr. kir J ' 
Miklos d Snchy DezsO dr. 

iforvos, TbokOIy-n. j varm. tiEssti- 
1-79 &zab6 Kaiman iiveg-, porcellan-, 
diszmuarn- 6a radiikereskedfi, Kos- 
suth -ter 4. ig 

Szab6 Sandor dr. varm. tiszti- 
ffitigy6sz lakasa, Bercsenyi-n. 1. 
2-05 

ftzabo Sandor dr. iigyvSd, 
Kiraly-a. 2. 18 

Szenti Kaiman vit6z dohany- 
nagyarns, Kossnth-t6r 10. 2-57 

Bwfil^gyvarmegye foispan- 

ia'inak lakasa,Kossnth-t^rl2.26 

fc«l!!dgy varmegye k5zj61etl 
fzovetkezete, Eossntk-a, 5. fe'^Hagy varmegye >ep- 

ititivelesl Blzottsdga, Wesse- 

tenyi-n. 4. 1-82 

(S/Uagy varmegye szekhaza, 

i£ossnth-t6r 6. g(); 91 

92 

Aliapani kivatal 31 

Kzilagyvarmegyel Allat- 
tonyesztd Egyestiler, Terry 
Oszkar-u. 2. 2-53 

Szmercsanyl test v. vasontflde 
6a geplakatossag, Rdkoczi-u. 60. 
1-56 

Szmercsanyl Beta dr. es 
Ssemercsenyl Istvan dr. 
Ugyvedek.Szeclieiiyi-ii. 10. . 94 

TantelUgyeloseg, m. klr. 

Wessel6nyi-a, 4, 42 

Tapolcsanyl Bezso dr. vltez 

kir. iigy£szsegi elnok, Bzeehenyi- 
n- 3. 2-29 

Tarisnyas Antal nyersbCrkeres- 
kedelmi r.-trmeg^bizottja, Rak6cai- 
a. 38. 2-32 

T6th Laszl6 dr. kdrhazi ffiorvos. 
Kak6czi-u. 2. 2-41 Transsylvanla Bank r.-t. 
Kolozsvar, fi6kint6Het8, 
Kossnth-t6r 3. 2-43 

Tnrnl MozgO, Kossutb-t6r 3. 

2-58 tigyeszseg, klr., 

Varjn Be no r6m 

Rak6czi-n. 10. 

Varosl tavbeszelo 
masok, Wessel^nyi-i 
Ad6hivatai 
AljegyzS 
Pfijeg'yzft 
Merabki hivatal 
SzamvevCse^ 
Tii!i6rs6g, Wessel^ny 8^6cbenyi-a. 3. 

40 

fcath. esperes, 

1-53 

alio- 

18 

1-74 

2-24 

43 

45 
38 

.„ „. _. 16. ' 2 

Villaiuosmuvek, HunyaUi-a. 19. 25 

kir Vlneze Antal m 

R;ik(5czi-a. 69. poatatiszt, 
39 Wesseienyl Relorm^tu^ Hoj. 

leglum, Wesse:6nyi-u. a. 1-39 

Winkler Dezso, Rakdczi-a. 40. 

1-58 

Zilah es videke ipartestiilet, 

Egyiiaz-a. 7, Q\ 

Zilahi jarasfoszolgablraja, 

Kossuth-ter 12. 2-28 

Zllahl KaszinO, Kossuth-ter 11. 
2-33 
Zliahy Karoly kalybasm ester, 

Kiraly-a. 5., Kallay-kert 1-52 ZIMAJNY 

aasd Magyaratfid) ZIRC 

Hivalalos drdk: 

7-81-ig. 

Ad6bivatal # m. kir. 39 

Adorjan Sandor m, kir.dohany- 
nagyaius qq 

Allamvasutak, m. klr., alio 

masi'dnoksege 22 Kdszegl Bela divatarukeresk. 57 
Kozsegi eldlj&rdsag : 

Olaszfalu 32 

Borzavar 6s Porva (nyilvanos) 37 
Zirc 23 

KuntzA Krnb dr. iigyv6d 14 

Lnksz Sandor dr. a zirei jarasi 

Brzs6bet-k^rhaz Igazg. foorvosa 38 

M. kir. posta szemelyzete 
j61eti alapltvanyanalt er- 
dei hAza 55 

Magyarorszagl Nemetek 
Szovetsege rAroi ktirzet- 
vezet6s6ge Q\ 

Morava Efrzsebet m kir. v6d6nfi 

89 

Nadasdy Pal gr6l hitbizomanyi 

uradalma, FelsOpere puszta 83 

\adasdy Tamasne grOf ne ura- 
dalmi.int6z0s^ge, Bakonynana ^11 

Nagy Jdzsef berantotulajdonos 41 

a Shell k6- 
68 Zirei apatsag, kapns 1 

Akljpnsztai gazdasag ' 9 

Apati iroda 47 

RrdOfeliigyelfis^g 52 

GaKdasagi szamvevfls6gt 87 

Joszagkormanyzoi hivatal 50 

Kfizponti gazdasagi bivata: 40 

Olaszfalui ga^dasaga QQ 

Perjeli "hivatal 49 

Szflmvevfti bivatal- 48 

Zirei jarasi ipartestiilet 54 
Zirei jarasi m. kir. k atonal Nesztlnger Vilmos, 

olaj r.-t. bizom. 

Nyilvanos gellegU Grzsebet 
kdrhax 31 

Oremusz JOzsef cip^szmeeter 84 

Ott Lajos nyomdaazeme 5 J 

&ut6 Ott Laszld 

mtihelye es g6pjavit6- 
76 Palinkas Imre term^ny- 6s zb'ld- 
s6gkeresked6 ? . 81 

Penziigyjfri szakasz, m. kir. 

86 
Pldl Andras vend6gI5s 6s eukras^ 

77 
Pulay J6zse? klr. kozjegyzfi 
lakasa / 35 Irodaja 42 Punk Antal m6szdros 6s bentes- 

mester 35 Punk Janos fceresk. 64 Purgly Pal 

tergar fbldbirtokos, Nagyesz- 
6 Amberg Perencne Uzv. 

reskedfi fake 
46 Torvenyszek, m. klr., 

Sz6chenyi-a. 1. 

VizsgaloMr&Ja 
Fogba^a Amberg Janos faszerkeresk. 27 

Asboth Bela zirei apatsagi erdfl- 
m6riiSk ' u , 80 

Bales GyBrgy fakeresk. 82 

Baumel Samuel baromfi- 6s ._ 

jaskeresk. 34 

Becske Zoltan vaJlaiatai 44 
Bnchvald J6zsef berau(6f 65 
Csendorseg, m. kir. 4 

Csoknyay GySrgy dr. szolga- 

bir6 88 

Deutsch MiklOs ras- 6s rtiszer- 
keresk. 28 

Fiscber Lajos dr. reidbirtokos. 

P6nzesktit 53 

Forst Ferenc dr. orvos 70 

Foszolgablroi hivatal 3 

Grotto ftEdr termenykeresk. 18 

Gy^gyszertar a „Szent Eer- 
nat^'-hoz ^2 

Hajdu Zoltan dr. tigyv6d 72 

Bolitscher Karoly fbldbirtokos, 
Cset6ny ' iq Istenes Ferenc aMeteszi> 
cFuturas bizomanyoa 30 Istenes Ferenc villanyerflre Be- 
rendeaett bengermalma 74 

Jardsbirosug, kir. 5 

Kaufmann Istvan cipGkeresk. 60 

Kersch Ferenc bflrkeresk. 73 

KoUer Karoly dr. egyet. orvos- 

tudor . 25 I Bencz Istvan zirei jar4s ffiszolga- 

biraja 59 

Bezel] Ferenc hentes6sm6szarot 

56 

Rimaszombati Imre dr. iigy 

ved i'n 

Rosenberger MOr keresk. 19 

Rnzsonyl Bela dr., jarasi m. kir. 
allatorvos 20 

Sche.rer Janos ffiszerkeresk. 26 

Stein Ferenc ifj. 

fakeresk. term6ny- 6s 
24 

Szab6 Ferenc allamp6nztarl ffl- 
tiszt, hivatalvezetd (37 

SzAvozd Richdrd fSIdbirtokos, 
Veimpuszta 7 

Szemmelvreisz Ferenc dr. 

orvos . 43 

Szigetby LaszlO dr. kir. jaras- 

bfrosagi elnok 21 

Szirbek nEibaly aesraester 78 

Tattenbacb gr6f 6bany:ii ura- 
datma g 

TIpoId Ferenc kCmtlvesmester 
es 6pit6si vallalkoz6 79 Totb Anrel dr. £igyv6d J 6 

Vajda Barna m. kir. gazdasagi 
Jeltigyelo - 1-5 

Valent Andras villamossagi 6s 
radidteebnikai vallalat 69 V6znek Janos b6raut6s 63 Walla Ferenc riy. in. Wr. ezredes 

es foldbirtokos, Fels6tiind6nnajor 

12 

Weber Ferenc If J. kOm&ves- 
mester 6s 6pit6si anyagkeresk. 45 parancsnoksdg 7~f 

Zirei jarasi takptar r.-t. 29 

ZIrel fiaszinO 53 

Zircvideki takptar 2 

ZNYACEVO 

Qasd Beregrakos) 

Z0BAK-PUSZTA 

(Jasd ETosszubet6ny) 

ZOLTANHAZA 

(lasd Bod6hegyl 

ZOBNATIGA 

(lasd Topolya; 

ZOMBA 

Bivatalos 6rdk: 

■mo*, X n Sp & 

8— 18-ig. 8— li-ig. 
14— 15-ig. 
Csab elfifizetfik r6sz6re yn !>l-ig 

Akos J6zsef dr. koronos. a posta 
bet. bizt. int. orvosa u 

Antlfinger Adam k8zs6gi bir6 
.30 

Blocbinger Janos hadi-okkauc 
keresk. 30 

CsendOrseg ■ 4 

Dory FrigyesfoJdbirtokos, Paradi- 
csom-puszta j q 

Farago Janos 1 fdldbirtokos, 
Andormajorpaszta 1 

Fdldes Jeno gyogyszer6sK 6 

Gerendas Sandor liezt- 6s mezfl- 
- gazdasagi terjn6nykeresk. 27 

Bogyesz es Videke Bangya 

fogyasztasi 6s 6rt6kesiW szo'vetke- 
zet zombai fi6kja 14 

Isteni Megvalt6 Leanyalnak 

fiokhaza 7 °* 

■1 

3? 
c 

5 

7 
0: 

N 1 

o Kobn Adoll keresk. 26 Wilde Rezsd aflztaloa, 
z6si va.llalkoz<i tometke- 
75 Wolf Laszlo keresk. Isk. tanarS3 Komtfi m. klr. koszenbanya 

Till. iizem6nek kOrzeti szereltije 35 
Koroknai Jozsef es ErdI Jo- 
zsef so'magykeresk., Dreber-Ha- 
genmaeher su'rtik fflraktara 3 

Kozsegi eldl|ar6sag, Zomba 2 

Kreisman Arm in srabona keresk. 
16 
Kreisman candor irabona- 

keresk. ^ 25 

Lanyi Emilr6m. kat. pi^bajxis 28 
Xazar Herman keresk. 24 

Or ban BeJane postamesiei 15 
Palikd Bela kfirallatorvop 23 
Petz Rezso fSIdbir'ol-'os. Nagytor- 

mas-pusKt;i 19 

Rnbld6 Zicby Pauia baronO 

Jnh6-pnsztaiuradalma. Posta. Tevel, 

Tavirda, Zomba 20 

Schatz Antal es Tars. iigvnOk 

12 

Szemzo Istvan dr. ttJldbinokoa, 

Janyapaszta 9 

Szigetl malom. Csaba J6zsef 

malomtal. q 

Takacs Janos koresmaros 31 . 
Tarcsai Ferenc vit6z, vegyes- 

keiesk. 29 

Tolnavidekl Polgarl Taka- 

rekpenztar zombai fi6k.ta 22 

567 ■ 

M 

-I 

2* Zombor Plsztflvlrattal QdvozoU e IsmerCscft, 

3-73 BESZALL6 VENDEGLO, KARLY BALINT 
HORTHY MIKLOS-TER 9. FEH6RHAJ6 

H-KEIESKEDEIHI IPARBAIIK Irl.'&BVBSSiUV"*- TEL: 1-45 ..ARAMEA 16 teher orgonacrem a legtbkeletesebb arc£po!6. ^"Jf 
Kigyo gyogysgerf&r, Zombor I # Ingyen mini Si kuid 
a folerakat : ZOMBOR 

£jjel-nappali szolgdlat. 

Abramovlts .linos dr. Hgyv6d, 
Rak6c8i-u. so. 1-27 

Aczel Beta la- es sz6nkeresked6j 
Fl6rian-u. 14. 2-78 

AdoMvatal, m. klr. 86 

Allamepiteszetl hivatal, klr. 45 
3-03 Allamvasutak, 

Allomast8nSke6ge ^ir.i 38 

Ftttflhazi6nSks6g8 1-76 

Zombori osztalym6ra'oks6ge 3-75 

w Aligator" borondhaz tul 

Zzigmod Vilmos, 3-69 

Altman Jen3 chamotte anyag- 
aruk, THOkeiy-ftt tt. 2-80 

An'yal N And or IIJ. 6pitesz ; 

B61a kiraly-a. 6. <!4 

Angyal Nandor 6pit6sz, Apollfi- 

U. 8. 1-DO 

Arnftthi Sandor to. arvasz6ki 

elnok lakasa, Hiiler-kn IV. 1-U4 
Arpadify Gyula a Ftttura r.-t 
zombori bevasarlo kirend vezetbj^ 
ZtSIdkert-u. 18. . b-95 

Sacska sz&razteszta Uzeui 
tulaj. Spreiizer Jozsef es Nagy 
Balint, Aranygerendau. 13. 1-56 

Bacskaf Gazctasagl Egye:;ii- 
let, Rakoczi-fct 43. 51 

Sahmer JAzsef zsir- 6s nyers- 

borkereskedo, Thi5k01y-u. 1. 2-91 

Bajai takarekpenztar fi6kja, 

PetOfi-n. 3. 83 

Baross Szovetseg Zombor 6s 

vid6ke fiokja 2-37 

Basler lstvan okl. 6pit£szm6m8k, 

varosi lOmerno'k, Rak6czi-ut .48. 

1-33 Caconich Nasi haztulajdonoanfi, 
Petflfi-u. 6. 3-10 

Csendorseg, 

Lak*;anya 76 

Lovas csendfirb'rs 62 

Cserta P6ter dr. polgarmester 

lakasa, Rakoczi-u. 70. 14 

Cservenka Lajos es tarsa 

mechauikai muselyemszov6de 2-95 

Czar HKhaly poatatieztviselO 

2-02 

Czelsel JOzsel g6pjav1t6muhely 
6a kutfdrtf vallalat. 8aent-LaszI6- 
n. 36, 1-36 

CzeiselLajosdr.ugyv6d 3-39 

Deak Led dr. figyTed 11 DClvidgk szerkesztos6ge 6s kiado- 
biv&taU t 2-07 

D6r Andras mg. kamarai titkar, 

kirendeltsegi vezetO, Rak6czi-iit4J. 

S-97 

Doriler N&ndor egyenruhaszabA, 

Petfiii-u. ». 4-18 

Drach selyemamsaovft-, festfl- 6s 
kifcSszitfigyar 1-00 

Duna mtiselyemgyar, 

cbenyi-krt 7. 1-86 Basler Jozsei 6pit6sz, Apoll6- 
2-69 Benya Andres Crlemfeny* 6s ter 
menykereskedo. Kalap*u, 41. 3-66 

Bernhardt janos 6pit6sz, 
Juhasz-u. IS 2-39 

Blelek Vilmosne postakezel&nS, 
Kossuvh Lajos-u. 13. 2-68 

BirdezI Gyula fflhadnagy, Saudor 
B61a-u. 2. 4-25 

BIzalom gazdas&gl szovet- 
kezet, Basa-a. 3. 2-24 

Blazsanek Istv&n flKemoso 
tiata- 6s yegyiipariiaera Dob-u. -16. 

tferend Mlhaly Dniversal illat- 
aaertar, Kossuth Lajos-u .14. 2-58 

Bosay&k J6zsef lap kiad oval la- 
laca 6s kSayvDyomdaja, Csihas 
Beno-a. a. 2-13 

Budapestl epltftszHvetkezet 

cepU16t6r ^pitke^ae, Petftii-u. e. 

2-55 

Burnaeh Denes sorlerakat, Zoli- 

kert-u, 2a. 2-34 

« Ikta k.l.t., firseknjvar tldk- 
iialete, Kossuth Lajos-u. 8. 3-19 

Concordia Krizmanits Irtvaa 
tometkezisi vallalava, Zrinyi-u. 18. 
1-28 Duna- Tlszakoall Mezfl- 
gazdasagl Kamara Bacs- 
Brtdro? varmegyei kireudeltsfigPt 
EakticBi-dt 43. S-97 

Egyed Pal szappanipar, Barat- 
u. 16. 1-17 

M Elegant M modern butor- 
csarnok, isul. Karbiner Tibor, 

DBak Ferene-krt SO/a. 2-59 

Erdogondnoks&g, m. klr. Ko- 

1-23 

Ernyft es borbesziyttlpar, 

Gewurtz Adolf 6s t'iai, Volgy-u. 8-10. 
3-74 

Farkas Andor a Regentol vail. 

tulajdonora 1-78 

FeiJerer Nandor raecbanikns, 
motorspecialista, bengerfuro, Gom- 
btis Gyvla-u. 3. 22 

Felier drog^rla fot6, sport, 
radi6-elad6 3-09 

Ferencz-esatorna r.-t. m£r- 

nSki hivctahi, Rafeoczi-u. 16. 1-69 

Ferenc-csatorna r.-t. vonta- 

tasi int6zos6ge, Csatorua-rakpar, 

2-43 

Ferenc-csatornal strand- 
fttrdd 2-86 

Fischer Sl&rton vKorona» ven- 

d6glo, Mussolini-u. 6. 1-95 

Fodor Gabor szazados, Barat- 

u. 12. 7 

Follmann Ferenc -kir. mfifz. 
16tanacsos, a zombori ailam6piii6- 
EzeCi bivaual VMet6je 93 

Fonolfere altalanos blztosf td 
intezet zombori ifiugynoki 

Kossutb Lajoe-u. 6. 1-15 Futara szSvetkezeti kBz- 
pontok r.-t. zombori kirendelt- 
s6g© 55 

Fttves K&roly autdbnsz- 6s ant<5- 
tasi vallalata, Evaiig61ikTis-u. 4. 
3-80 

Galantal Ules kereskedft, Kalap- 
26. 3-55 

Gartner Matyas b616saril- 
szdvOde, Dob-u, 27 3-27 

Gaul J6zsef radi6 6s villanyszere- 

16si vallalata, Hitler Adolf-krt 14. 

1-47 

Gazdak blztosltd szovetke- 
zete 28 

Gerner Janos fa- 6a 6pit6sianyr.g- 
kereskedfi, Szeder-u. 1. 3-04 

Gllg Gyula mechanikai berentfe- 
z6ssel birdasztalosmaiiely, Csihas 
B -a. 18. 2-58 

Gimnazium, m. klr. all. 25 

Glatz Jozsef okl. 6p. m^rnSk, 
6pit6mestfr, megyei b6rhaz 6pit- 
keK6s P Vasart6r 1. 3-65 

Goeser Antal kerttsz., Rak6czi- 
u. 4b\ 2-22 

Gombos Bela magintisztviselo. 

Sandor B.-u. 2. 77 

Grossberger David butorgzovet- 

gyar 2-04 

Grosz Karbly postatisztviselfi 

2-26 Gylmesl Attila dr. 

HoT.hy Miklos-tfer. 12. gyr6d, 
3-25 ForgaImfad6hlvataI, Varot 
Gyula-u. 2. 75 

Fdszolgabtrol blvatal 52 

Frollch GyBrgy kereskedfi, 
Konyves Kalmau-u, s:8. 2"60 Futd L&szld oGra'ikat 

uyomda, Zriayl-u. ltt. ktfnyv- 
2-97 Gyipahov Jeromos aut<5tasi tn 

lajdoBos, EQh-oa L.-a. 4. 2-83 

Hangya baromfi- 6s tojasgyujto 
telep. Uob-u. ll. 3-44 

Halmos ^asztfiv dr. jarasi 6s 
varosi m. kir. allaiorvos, Rak6czi- 
u. 60. 82 

Bartmann Jakab rend6glcs, 
B&koi:si-u. 42. 2-76 

Bank Ferene dr. err-, ffil-, 
geszakorvos, Rakoczi-u, 64. 3*O0 

HAy Jtizsef gabona- 6s term^ny- 

iigyaoks6g 3-01 

Bay Vilmos szappanipar 1-31 

Hegedtfs Antal dr. m. kir. 
p^naiigyi fOtanaesoa, a p6n2d£ry- 
igaagatdsag veaeteje 2-96 

eettesbelmer Imre dr. ligy 
v6d 3-13 

Bock Andr&s gytlmolcskereske- 
d6s, Sz6cheuyi-u. 18, 3-24 

Hddsaghy Bela vit6z, polg. 
igazgat6 16 

HolEmann Janos dr t kir. 

jegyzft 1-02 

Holczer Marton szillitfi iroaaja 

2-16 

Vasu'd raktara 2-19 

Holpert JAzsef vend^glos 6s 
m6szaros, Szenteleky Kornel-n. 

2-77 

flolzscbnh Jakab dr. fSorr 

Erzs6bet-krt 6. 2-48 

Horvath Oliver kb'nyv-, papir- 
6s ir6szerkeresked6se 1-09 

Hrabovszky Istvfin optikai 
meebanikai 6b -villanyberendez^si 
vail. 2-14 Huck Maca textilkereskedfl 
lakasa, F16rian-u. 4. 3-18 

Hamas beszerzO es erteke- 
slto szdvetkezet 34 

Hies Sandor ffcserkento', Arpad- 
20. 4-22 

Ipartestttlet, Deak Perenc-krt 88 
2-74 

Ivfin Imre vit6a gazdalkodA, 
Mussolini-n. 20. 3-34 

Ivkov Szava kdnyv-, papir- it 
zenemukeresked6B« 61 

lvfinH Kalman kflnyv-, Beneint- 

6s papirkeresked6se, Kossath-H. 14 

19 

Jankovits Janos 6s fla Else 

Zombori Gdzmalma, R6kui-n. 8/5, 

2-42 

Jarasblrdsag, m. klr. 53 

Jung Matyfis Bchell Uolaj r.-v. 
bizomanyosa 1-68 

Jnranovf ch GySrgy Mldbirtoko* 

3-14 

Kaelbly Mfirla, Nagytemplom- 
a. 19. 3-56 

Kantor Jozsef villanysaerelS 47 

Karajkov Jozsef texfcHkeresk. 
8zen.haromsagt6r 3/a. 3-21 

Karly B£IInt vend6glde a Pen6r 
hajihoz, Hortby KUdM-ter». 3-73 

Rarcher Istvan f6ayk6p5BB, 
Kossuth Lajoe-u. 9. 43 

Lakasa, Kossuth Laj«s-n. 29. 3-77 

Katonat Cptiletek 6s pa- 
rancsuoksagok i Honv6d bevonulasl kflepoat, 
Bitler-^8rUt 12. 1-98 

Honv6d gyalogsagl parancsnoksae 

Honv6dkieg6szit6 parsag 50 

Kelemen Jdzsef» Rak^cil-u. 4ft. 

1-34 

Kereskedelml iparbankr.-t. 

Zagrab-zombori fiikja 1-45 

Kereskedelml kOz^plskola 
in. kir. 46 

Kereskedok beszerzesl szo* 
vetbexete bl, FI6rian-n. 23. Ketzan Iv&n dr. bCr- 68 nemi- 
bB;egs6gek szakorvosa, orvosl ko»- 
meiika, Pe-jfifi-u. 6. 44 Kigyd gydgyszert&r, 

Pa, Samarjai B61a 17 Kiss P&l 6s t&rsar fatermelfi it 

lanagykere.kedd, Bzont Istvan-u. 7. 

2-33 

Kollar Mafy^s ugyvid lrodaja, 

PeioU-n. 7. 1-63 Lakata, Bethlen-a. 14. 
Koller Peter postamut». 1-64 

i.-tiszt. 
2-16 Kontsek Ferene dr. varosl 
orvos, Szenteleky Korn61-u. 13. 

3-31 

Korhaz, m. kir. all. 8-33 

Ktirom Testverek hlrlapter- 
jaszto vail., Deak Fereno-krt 26. 
1-16 Ho vacs JAzsef I. 

KarOly-n. 10. . adotisBt, 

8-1* 568 ezzel szeaSnv tttdSheieaehen seal!. Zombor ATEOSZ TEHERAUT6 FUVARVALLALd IRODA, 
ZOHBOR, SZENTHAROMSAG-TfeR 3. 2-46 *- Hlhelsz Jdnos, ErzsaeMfr 10. 3-49^- Koxellatasl felugyelftseg. 
m. ktr., Sandor B.-u. I. 42 

Kttztlsztviselok sssttvet- 
kezete 143. szamti t'iokia, Sat. 
■ Ryfirgy-ter 6. 1-18 

Krasmal San dor .jukorfeatizem, 
Msdar-n. 5. 1-43. 

Kramer Adam dr. iieyvtd. 

Peak Ferenc-krt 30. 2-53 

Krlsztoforovlts Ivan 3-36 
Krlzmanlts Istv&n lakas: Maximovits Istyanne t'asv. 

dr.-ne, lakas. Eotviie-kn 29. 

3-50 

Melnl Gynia kavebehozatall 

r.-t., Kcsauth Lajos-ii. 20. ' 65 

Merey Antal Vacuum Oil Co tap. 
zomtiori ko'r^r kapvisaiaie. Gumbo's 
GynU-u. s 2-99 

Merey Jozse* sz-ijgyartd ^s cyer- 

ges iisseme, ZrinyMi. *arok £-85 

itterkl Peier 1-77 Penzu<*ylgazgatcsag, m klr. ! Se fe elb Karolyvarosi rate to, 

._.?&« *> : tigyved, Hortby-te> 1-5-. 1-81 JMertf Ignac es Sia tegia- te 
1-29: cssripgyaros. Felsovaros 11. 6 

ttranlts Pete* sssitavas-'zon- e& ItlerO Laszlo tikelii. euHeai aayag e^yets be!6s Msdmide 3-43 Kronlts Peter rextiikereskedu 

3-42 

Kuczi Janos dr. v*y»*\ orvos, 

Csibas Beii6-u. 12. 96 

Kulturmerntfkl hlvatal, 

m. klr. 1-10 

Rummer kamer Andras 

iMr&sr, 2-35 

Laekwer Lajosdr. varosi orvos, 
ervermekavogya^B saakorvos, Tre- 
foWa. 4;- " ^ 1-88 

Lallosevlts 1st van itfldbiitokos 
Kosstith La;:oa-n. V. 1-80 

L*allosevits Istvan ugyved. 

Horthy Miklo-i-ter e. 94 

l^alosevItsMllenkoa^ta, v-aszon 
saSvode, Sandor Bela-n. 17 3-51 

Langbein Janos miibutor- «s 

epiile.asztalos uzeme 2-18 

Laszld Istvan ttgynok, Najry- 

•Semplom-ti. ft. 1-19 

l&szlo Istvan asvanyolaj rakfcar , 
Yorosmarti-u. 7tS. 1-93 es as v a n yol a j k ereek e d 5 

Mesner Namdor-VeiiderfeeraskcdG 
i)ob-u. «. 2-08 

iUezogazdasdgi kiizraktarak 

r.-t. aomlior: riokia 1-53 

Mlhelsz Janos vendi*g!&s. 
Krzsebet-t6r 10, 3-49 

MIronlezky Ivan rir. ugyv^d, 

Zrinyi-n. *. 1-05 

Moldovan Lafosne r.-n& 
ozv., KaeHsics-u. 1/a. 41 

ftliinkak&zvetito hivatal, 
m. kir. allaml , ThQkdly-u. 40. 
2-51 

Miiller Jakab ktitszovott- £a 
r8vidarnnagykeresked<>,Pot6fi- 
u. 3. 3-05 _.ederer Dezso * uk 


in- e>* a:-af" 


keresfcedd irodai;t 


3-37 


L&kasa 


3-38 Mtiller Jano 

Zrinyi-n. l!. r. ugyv6d, 1-67 Miderer Uez»o dr. ku. 

ved. GBmbos Oyalit-n, 12. 
iiChr Jakab gy6g\-:3t;rC\$2, 

Kossuth Lajos-u. 22. 3-57 

Levente paranu^noksag 

2-61 

, iJe'bhardt Istv&n jiy, kir. ipar- 

felligyelfi, Bethlen-B. 18. 1-62 

Mely Pal dr. tb. fSszol^abiro, ffi- 

isTiani titkav. 'aktisa Bethletni.5. 

68 

Uppert Jens Alkonyat-u, 2. 

2-98 
f«etH-} Frigyes g6p- ^s alkat- 
rfiszlera-kat, Eakoezi-n. 5'e. 1-89 
Madarasz Ins re ir<>£rej.)-miiaBB- 

r6sz. Rdkfezi-u. 2. 99 

Ma gassy Mikl^s fir. belgyd- 
£tv;"az, korfaibi I on:' v os. ThokiiJy- 

>: 7. ( is 

Magyar Allat fes AllatI erm6- 
kek Klvitell Sxiiivetkezete 

mmhmi kireijfki'tfetrt', iJKsnt.iarom- 
Kasr-t*r 8. 4-19 

Magyar Istvan textil liaeykeres- 
kedo,. Pe-L-gn-ii. 1. 1-92 

Magyar Istvan Wj. ve ; ?yeske- 
resfeede, «!uhag?t-u. J. 2-28 

Magyar olvasokKr 32 

MagyarorsKfigl nemetek 
szdvetss^rfe iKitskai koriiei-- 
veastBsfigo' 2-44 

Magyar Szallodasok, ven- 
de-tlosok 6s korcsMiaposok Miiller P6ter vas- 6s inuszaki- 
kereskedo. Kossuth Lajos-u. 11. 65 

Kafi'v B61a dr. figvyed, Sandor 
B^n. u. 29 

Nelder Henrlk latuletu 1-75 

Nemeth B61a ezrerles. Saeeheay 
korut l«. 3-17 

Xentzetl FHrnszinhaie tn'ajdc- 

itosok o'zv. KriKsak Adamne (is 
: Milcsinsrtki AHio?, Pptdli-u, 11. 

2-94 
ISiemzeti Mozl 1-58 Nenadov Sy.lavko 

kedo 
Sili^llts Ivan swillit' Alyllasl Sandor \ 

sjigi alkfiiorvoi; ■z'jfkeres- 
3-08 
1-50 

isi tieJvhatu- 
1-20 57 

MeM6reTide!{ ^KamrsvSs^s f8noke 
1-03 
MeSlet'tindeU taamvovuseB 59 

Penziigyigaagal6 m kir 89 

P^aryfiri elfia« 3-03 

l»enz"igyorl szakasz 6s nyo- 
mozo csoport, m. klr. 

EBtvBs-krt 27 1-52 

P^tery Candor aiearades 1-59 

PIHer SUfklds sailbereki motoT- 

malom \\6kja. 39 

Polgarl tluiskola. m. kfr. al- 
laml 67 

Polgarl kaszlnii, Ki-Ett-bet fcn. ir>. 

3-45 

Polgarl leAnytskola m. kfr. 

aha ml I-94 

Polltzer JozeHna es Tsa 4-08 

Posta, Taviro, Tavbeszelo, 
Radld : Postalgazgatosag, 
m. kir. Szeged, xh episesi- 
osztalya - - 2-00 

Rpitisi anyagraktfii- 1-48 

Vonaifelvig'yazoji 2-79 

Postahivatal, m. kir.: 

HivatalveKetii 84 

Kivatalvezeto lafras 1-84 

Pffniiki itoda 37 

F6p6natftr . 1-54 

Pos;afeSv6te)i osai-:U\ 3-88 

Palyaudvari cHOirina-nikiat- 1-30 

Rovatolas 3-22 

TavbeszelS osaliaiy vt*t-.«ti> 3-11 
Tdvirat felvfitel , 1-87 

Tavirat kcizvetitiis 3-06 

Tavirda randezo 2-27 

MiiSK-ereszek 1-51 

Potz J&nas i old birt.<i (vos. liakOBzi- 
ut 1. 1-32 

Pueher Martonne, poy^atiszt- 
viselono, Doak Fereac-krt 8. 1-37 

:iaoies Gyttrgy utodai liiszer, 
fesvfik es gvarniat-arn kerasked^t. 
Kossaoli Lajes-a. 1. 2-25 Scbeurer Gasper eksaeresz, Ol linger Etarolyne m. kiv, c 
s. clfen»rn-i 1 

OlyKi^ia li'idio. lu a.j, .Uiiiofn-'e Pelfifl-flt 13. 

iakas, Rak6ezi-iit a ; ;; 2-65 
•2-68 R&clty Gyiirgy utoda bor-, sor- 
nasrykereskedO. Araay tJaeos-u. 32. 
1-41 
Hales Janos ^abutiakereskedo, 

RAkoezi-m. u 33 

Hales Karoly iievved. vm. 16- 
figyesx, Poidfi-u. V 1-22 Kales Tamas dr. 

Iiak6czi-i;T 23. Rajkovlts Vazal n 

Miidsi minissitfir inegbi 
Sandor B.-u. i'. 3-82 

kir, kozet- 

otsia lakasa, 

2-17 Rangl Endre papirkfrtskedd 

Pcb-n 2. 3-48 Orscbelbacher Ede vegyes- 

kerei-kedO Szechonyi-krt. 9. 1-49 
Orsz&gos t&rsadalombizto- 
sitd intezet 1-24 

itiorvosi hivatala 1-25 

Paal Sandor dr. iigyvud. 

Kak6eai-ini 19. 1-28 

Palasthy ftdbn dr. iigyvod, 

Sandor B61a-H. 5. 2-10 

Paresetteb Testverek t'Srfi- 
. ii'jitilvafc'.rn iizlete. KwEsntli Lajos- 

«. /, 3-33 

Pasztor Istvan vonaIfe;vigyaz6, 

KOnyvf* Kiilraan-a. ]7. 2-21 

Pavlcti Istvan kereskedo. Antal- 

t> -i-i 2-09!K6mai katholikus egybaz* 

kozseg 35 Hendorseg, m. klr.: 

Vezeifije e9 faelyeStese 

Hesck Karoly 1 Schlotzer Jozsel kOnyv-, aene- 
ra.fi- es papirkereskai;ese. Szeat- 
haromsfig-t6r a. 02 

Schmidt Fiiliip miibuio:-- >n epfi- 
' etasztalos , v i 1 1 an ve; ore be re a ilea ve . 
3arat-n i .* 1-39 

Schmidt Konrad c!r. iigyvid, 
Kossntb kajos-a. *. 1-60 

Schumacher Pal Ma^owz fuva- 
rozdsi vSllala't. Sseatharomaag- 
t&r 2-46 

Speller tl6zsel es Xandor 

R-glagyar, v ker. £a;e!e»(:se-sza!- 
(as 289. ^-91 

Spreftaser Jozsei ok!, msruok 
orszaggj^tiltsi k6pvise!6. Nagy- 
iemplom-a. IB 1-14 

Spreitzer Karoly xenderkeres- 
kedfi, exporcor. Masaolini-u. 4. 

2-33 

S. S. alakalat, luirsorg-eoitizie] 

der Waf.en S. S.. HitJer-ktait 20. 

1-87 

Stebler Antal dr.atiid6gondoz6 

vez. orvos, Szeebenyi-kTt. 2a. 1-08 

Ste&ttlts Istvan kereskede'rai 
iigynfikses 6s bktositasi iroda, 
Zrinvi-n. 2. 81 

Steiner Geza fabereskedo 1-57 

Stelner Marton, kossnth La;os- 
u. 1. a-84 

Stelnleld es Ergh fdszer- gyar- 
inatam kereskodes. Hitler AdoH- 
krt. 14. 2-81 

Strasser Geza dr. orvos, 9z£- 
cheayi Istvaa-kovtii S. 3-30 

Szab6 Endre dr. med. uuiv.UTI 
korxeti 6s mag^uorvos, Piorian- 
«. 8. 31 

Szab6 Istvan natokureskedo, 
JokaMor 2. 1-21 

Szanltasz Kaniuei Urno (Uogista 
2-05 
SzekeJy I'erene kir. birosagi 

vigrebsjlo, Eowos-korut 25 ii-12. 

!,aka«.a Tb5koly-ut lii 4-10 

Szekeres Adorian t>tirs«res. 

kedo, Zriayi-u. i/ 1-35 

Szell Istvan 23 

Szilagyi Karoly 1IJ. gauona- e^ 
aUa^bizoraanyos l-4'l 

Szilassy Jozsel alezredes 

Barat-u. 11. 3-53 

Szkrilov Elek ioidraornok, 
Sakoc^i-ni 27. g-87 

Szladek Jozsei virfigiiniLt. 

Trei'ori.-u, 5. 4-15 

I kakas. kcrtsszt:;. 'I'ompa M.-u. 3(J. 

; 4-16 N 

(D 

■a 
VI 
M 

a 

o 

sc 

O 


O &3§ ganal kai'mazott 
1-07 
Rill Antal dr. sebesz korluiKi f6- 

otvob, BaKu-Ti, 18. 1-06 3-26 3 a *»"ili<sb Sandor fiiszor- ( : i 
**" -semogekereBked^t! 1-45! Pavlovits MIklos gabona t;s nia- 
\o;nipari tsrmenyek keresk. Koay- 
.yes Kalman-n. 25—^7. 2-64 

orjwag»s szSvetse^e, zombor ; Pelagtes Dragomir mernok, Kossentterg Rudolf foldbir- 
tokoK, Dob-u. 11. 3-79 

Santay Belane bzv. 2-36 

Seelenfrennd Viktor okl. 

merniik, E6kus-u. 22. 352 

Wastry m Mikl6 S dr. t.^" I Merles. Ger^elv kere.ked.S \ Se « ota Kelemen fonalkertskgg 
Petoii-n. i. 2-401 Ugyn8k, Nagytemplom-u. 22. 3-411 ^^° 

„Mateosz* s teherautd f«varvillalaf;i I Petri»vlt» Mllenko dr. orvos J SehUIIer B*la I'osas?.. Sak6ezi- 
iroda. S^nthirroTis^g-ter 3. 2-46 ! 3-471 fit 65. 2-52 ssakesronoriija 
Major J6z;jss¥ dr. kir Nagytemplom-i]. 1«. 1-74 

3-46 j Perlsklts Istvan f (isaerarii-nagy- 
■viesry 30 1 nai-ykereskedfi. Evangel ikns-u. 5. Szujerlmre kony\ es pajurkt-- 
jsked6, Kistemploni-u. a. S-23 

Sziies Janos lakereskodu. rioriaii- 
u. fie. 2-53 

TauEelugyeloseg, zumbori, l. 
foka lauiigyigaagaiiasi kiread. 87 

Tanltokepzo Intezet es 
leanyilceum m. klr.. 

SscecJienyi-kBriit 30 86 

Taxlalloma^ 2-32 

Teltsch Ferenc olekiromtioha- 
nikus, Thokbly-u. «. 2-92 

Textllhulladek beszerxo 
- r>*t. zotnbor— bajai koraet telepe. 
Araiiy.^ains-i) st 2-67 56P Zomb&r ZlTI ro« id6ben -VTURNER ETTEREM t&Sg2EE<''ZQMBO*i 2-82 Vadtiszkiirt szdlloda r.-t. Stterem-kavehSz, bdr 

TELEFONs 21 es 72 Thoma Ailtal kBnyvnyomda, 
Zrinyi-u. i. 2-41 TIbor Ervln dr. 

B.-TL 16. orvos, Sandor 
1-91 ,,TI|tex" Tilly GyulanS szSvet, 
textil 6a fonal6.ru nagykereskedSs, 
Berzsenyi Danlel-u. 1. 2-70 

rUrttk Lftszld vm k8zj«16ti 
Bib'vetkezet igazgatfija 3-78 

r*th JAzsel dr. kir. kBzJegyzo- 
3-40 
TtfrvAnyhatAsagl utblztos- 

sag v Fttredi Ferene, Bethlen- 
u. 3 2-47 TdrvAnyszek, ... fclr. 1-73 ^Tnrner** varosUgeti etterem 6s 
vend6gld (vasutallomasnaU 2-82 Tturul Fllmszlnhaz 8-28 Tory Janos 6s Ha irogfipmflk 

nzer6sz, Szent Janos-u. 8. 1-11 

CgyAszsAg, m. klr. 60 

Ungvarl szeszgyar r.-t. d61- 
vid6ki vez6rk6pviselete, Florian- 
it 6. 3-16 

Union Garazs, Keiper Piter, 
TbdkiJly-iit 4. 2-54 

Udvarnoky Lehel gazdasagi 

telilgyelfi, e8rhaz-n. 8. 3-60 

Vadaszkttrt szalloda r.-t 

6tterem, kiv6haz, bar, 21. 72 

Varmegyehazai 

Ffiispani titkar 00 

Alispani titkar 48 

AUapaai bivatal 49 

Alispani kladohivatal {iktato, Irat- 
tar) 20 

Varmegyel alatteay^satfi egyesttlet 

3-86 

■ Varmegyei arvaszek 18 

Varmegyei fGJegyzfl 13 

Varmegyei ffiHgyeEzi bivatal 85 

Varmegyei gazdasagi feliigyelfls6g 

54 

VAnaegyei irodaigazgato 1-13 

Varmegyei kozjdleti szovetkezei79 

Varmegyei leveltar 3"35 

Varmegyei portasszoba 1-70 

Varmegyei szak-alrifizti- szoba 

1-40 
Varmegyei gzamverfiseg 58 

Varmegyei tiszti ffiotvosi bivatal 
74 
Varmegye vitezi szeke 71 

TBrvenybat6sagi m. kir ailatorvoB 

i-ei 

Varoshaza alkSzpontja 2* 3 6b 4 
Varosi tiszti .fflorvosi hivaial 78 
Gyepmesteri telep 1-82 

Gazdasagi udvar 40 

■'. Kerteszet 26 

KSzellatasi hivatal 1-90 

... Baeretetaaz 1-83 

I. sa. tanyai- kSzig, kttzponi 3-64 
II. -sb. tanyai ktfzlg. kozpont 3-63 
Tflzoltd parancsnokBag 8-68» 5 
TUzoltfi Ortorony - 9 

V£g6hid 27 

Varosi kSzk6rM» S-59 

Vfcrosi seiobaa 3-70 

f Szent 
3-61 „VarosI gyAgyszertar" 

Gyorgy-ter 6. Varosi szlnhaz, lasd Varosbaza 

Vavra Gynla postatisztviselo" 

3-07 

VAgh Janos dr. belgydgyasz 
ssakorvos. GSmbos Gyuta-n. 24. 

3-96 

570 Verbay Andras m kir. post** 

ffitiszt, 6pit6si osztalyvezete, 

E6kns-n. 85. 2-20 

Veszelovszky JAzsef dr. ftgy- 

ved, b, b. vmegye tb. flgy6sze 

2-49 
Vldakovlts Utran fakereskedfi, 

Kalap-n. 65. 2-75 

VlUamosmuvek trodafr 63 

Teiepe 64 

Vults gyAgyszertar 66 

Vulevloh Pal dr. flgyved, Szent 

Janos-ter 6a. I-55 

Vaklcsevlta As tsa vaskeres- 

kedfi 73 

Vukovlch Gero dr. Dgyred, 

Erasebet-krt 9. J.Q1 

VnkOTlty Janos stall lias i iroda 

2-71 

Vasuti raktar 2-12 

Vnkszanovlts Dragan gazdasz, 

Szallasok 2-01 

Wrtleth Camlll ftildbirtokos, 

Eak6cBl-n. S9. 1-79 

Walter JAzsel gyfigyBzereaz, 
Szentb&romsag-ter 6. 5Q 

Wamoscher Ervln fBldbirtokos, 
Szallasok 3-62 

Wamoscher Gabor rakereske- 
dfi, Kak6czi-u. 66/68. 1-72 

Welgand Jdzsei auto- ee mezC- 
gazdasagigep-kereskedSs 1-46 

Welker Gy&rgyne Bzt., Szent 
Laszlo-n. 75. 2-30 

Wesztermayer Antal 1-85 

Winter KAcs Rezs0 dr. kir. 
torveayszeki tandeselnfik, DeakF.- 
u. 80/a. I-99 

Wlirtz Mihaly dr. figyved, 

3-20 

Zahorecz L>a]os bor-, s«r- 6a 
patinkanagykereskedfi, Szecbenyi- 
krt 24. 1-12 

Zambory Arpad esendflralezre- 
des, GombOs Gy.-n. 20. 2-85 

Zarubszky Gynla, az Eleiant 
szalloda 6s vendSgKi tulajdonosa, 
8z6chenyi-krt 21. 2-29 

Zomborl takarekpenztar, a 

KozgazdasSgj bank r.-t. ezabadkai- 
zojabori ffiintezete (fidkja) 10 

Zomborrldekl lecsapolA 
tarsulat, Berzsenyi Daniel-i 4 
1-71 

Zomborvldeki leesapoIA 
tarsalat szivattyutelep, 
Apatini bidnal 2"11 

Zoldkeresztes e£eszsAgye< 
delmi szolgalat, Vfirosmarty- 
k. i. i.ss 

ZTFlrscbltz Karoly vUlamosBagi 
vallalata. Zrinyi-u. 10. 2-50 BitkSznap; 
8-18-lg. ZOLDHALOM 

A ceaUdi egysiges hdldzat- 
tyoz tartozik, 

Hivatalos ordk: 

HetkBznap; Vasamap es 

unnepuap: 
8— 12-ig ; 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-jg. 

Csak elOfizetfik reszfire: 20— 21-ig. 

A cegledi egyseges Kdldzat- 
hoz taviozik meg: Budai-iit 

es Csemd; 
Bezzegh Ernfi fCldbirtokos 1 
Daranyi JLajos kereskedS 4 
Koesla Pjil koYdcsmester 3 

MwJnar Istvaane ozt. keres 
kedfi 5 

Zsakovlts Ferenc ill. tanito" 2 
ZOLD-MAJOB 

(lasd Koronc6> ZSABLYA 

Hivatalos 6r&k: 

Vas&roap es 

flnnepnap: 

8-11-ig, 

«-lfi-ig. 

Ceak «lB«zetBk resz6re: 20— 21-ig. 

Aplcs Gyorgy es fla moiorerfire 

berendezett malom 14 

„Arany Klgyo** gyAgyszer- 

tar, mr. Koth Mihaly ntodai 26 
Armentesttb tarsolat, hid- 

eplteB . 7 

Benez Erno fakereskedo 11 
Bencz Ernfi kereskedd 16 

Bernhard LlpAt raskereBkedJJ 

12 
Bottllk Dezstt dr. klr. kOB- 

jegyzfi 8 

CsendOrseg 6 

FBldl Nandor dr. Jarisi m. kir. 

aliatorvoa 15 

FffszolgablrAl hWatal \ 

Gertner AS&tyas berelt malma 

19 
Gertner Matyas malomtnlaj- 

donofl 4 

Hangya Konznm szovetkezet 

"•7. bi. iuseerfi<5kja 2£ 

HUb chen Daniel ag h ev. lei- 

kesz 2S 

Jarasl levente parancsnok. 

sag, m. klr. 24 

Jarasl utbiztosl hlvatal 13 
JarasbirAsag, m. kir. 9 

Kenderklkeszltb 5 

Kozsegi elUljarAsag 
M. klr. 20/1. zlj. psag 10 

PenzUgyorl szakasz, m. klr. 
17 
SzalAczy Menyhert k8zg, ffi- 

iegyzfi 18 

Szlranyi Bela m. klr. ffihaduagy 
23 
SzolgablrA 27 

Tlaztlorvosl hlvatal, Nagy 

Zoluan dr. m. kir. tisztiorvoa 20 
TAth MiklAs dr. kozsegl 

poata bet. bizt. int. orvos 25 ZSADANY 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap e« iinnepnap : 
-li-ig, detkfiznap: 

8-12-ig, 

14— 18-ig. 14—15- 

Csak elfifizetSk reszere: 20 — 21-ig. 
Amiras J&nos vezetS JegyzC 2 
Balogh Sandor baromfi- 6s 

tojaskeresk. 14 

B&raoy Istvanne m kir 

mester " Q 

Beaedek Karoly bentes es 

meszaros 15 

Biharzsad&nyl ., Hangya" 

logyaszt&si es Art^kesltA 

szovetkezet 7 

Csendorors, m. klr. 5 

Juricskal Vld As Pal m&- 

birtokosok 4/b 

Kenderessy Lajos eptilet- 69 

tuzifakereskelfi ((Futura Eombar* 

albizomanyosa, favarozasi vailai- 

kozd 12 

KozsAgl eldljarAsag 1 

Lendvay Gyorgy termenykeres- 

kedft, ffHombarit bizomanyos 9 

Olata JAzsel ref. tanito" 10 

Sandor Dezso dr, kozsegi orvo.= 

4 

Szllagyl LajosnA gyogy- 6s 

vegyipari nffvinyek bevaitasa H 

TiSrSkOlivernagyberlfl, Kisbfilcei- 
pusKta 3 

V^kony JAzsef b6rant6tnl3jdonoB 
6s temetkez6si vdllalai g ZSADANY- 

FANCSIKA-PUSZTA 

flaed Biharngra) ZSAKA 

Hivatalos 6rdk: 

S— 12-ig, 8~ii-ig, 

14— 18-ig. u—is-jg. 

Csak elfifizetflk r6szere: 20 — 21-ig, 

Balogh 1st van berautds 4 

BarbAcz Nona m kir posta- 

mester 5 

Bnkovfnszky Bela dr. orroa 7 
Csendfirttrs, m. klr. 8 Kozsegl elAIjardsag 
Mezey IstvAn, Malomtolsp 
Vay LaszlA bard 

ZSAMBEK 

Hivatalos 6rdk: 
B6tk0znsp: 
8-18-Ig, Vasirnap 6i 

finnepnap; 

8-11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak elCfizetek r6sz6re: 20— 21-Ig. 

Baumann Sandor allatorros 11 

Bayer Antal sCrnagykeresk., 
autifuvarozo, a Mateosa tagja 15 

Bndapestl AntAbusx k»zle> 
kedesi r.-t. zsamb6ki iizeme 16 

Bnrger Fereno berszem61yaut6- 

fuvarozo 24 

Csendbrors. m. klr. 6 

Daranyi K&lmanue dr.-nA 

in. tir. rainiszterelnOk, Ozvegye, 
Anyicsa-pnszta a. p. Zsimb6t 18 
Follath Adam dr. esp«res 

p!6banos 17 

Glasz JAzseX gydgyszerew 26 
Hantos LaszlA vizimalma 31 

Jellnek Sebestyen gombgyiraS 

LakAsa 25 

Jordan Janos allatkeresk. 3 
Keller Ferenc illat 6s bfirke- 
resk. 32 

Kozsegl eloijardsag, T9k 14 
KSzsAgl elAljarAsag,Zsimb6k 1 
Meggyes JAzsef dr. gyak. orvoi 

M Aszaros Arpad textilirakeresk, 

6s varr6g6p Bpecialista 30 

IMimrOd JAzsef Tit6z, ffiaier- 6b 

vaskeresk. 29 

Peer Lajos allatkeresk. 27 

PEeiBer Ede As Hal 2 

Prelsz Marton m6sziro« i> hentes 

22 

tRkasa 23 

Ruttkal Pa! ffildbirtokoi, FeltSCrs- 

paszta 7 

Szentkeresztrdl nevezett Ir- 

g almas ndvArck zardaja 

12 

TalEerner Janos keTesk. 13 

Till Gergely Fntnra bizom. 10 

Tokl Tejszovetkezet tejflzeme 

28 

WAber Janos hentes 6a m6sziros 

20 

Zsambek As VldAke Tcjszo- 

vetkezet 19 

Zs^mbAkl Hangya logfyasz- 

tasl As ArtAkesitd szovet- 

kezet 21 

Zs&mbAkl mdmalom 4 

ZsAmbAki takarAkpAnztar 

r.-t s ne hasinSlluk a tavbesx6|6tl Zsugta ZSAMBOK 

Hivatalos 6rdk: 8— 12-ig. 

14-18-ig Vasirnap ** 
finnepnap 
8-ii-ig. 
14— 15-ig Elektromos mffvek 12 Jarasblrdsag, klr. Gi&k elMiMtfik resz6re: 20— 21-ig 
Csenddrdrsparancsnoksag, 

m. kir. 4 

Oeak Sandor mm- 6b likfirgya- 

ros 6b sbrnagykeresk. 7 

Florenez Ida m. kir. postamester 

H angaria vlllamossagl rt. 

aieTeloJe, Bozoki Ferene 6 

Kov&es Ferene k8zs foJegyzA 

leg<5 vezeto 9 

Kozsegi eloljarosag 3 

Stransz Dexstt hentes 6s mesza- 

roi 5 

ttzoder Dezsd TegyesfcereBk. 1 

Vaas t. Gabor m*1omtula}donos 

8 ZSARNO 

ilisd Tokiji 

ZSDENYOVA - 

HCflEHhOBO UtkOsnap : 8— 12-lg, 
14— 18-lg. Vasirnap 6s 

finnepnap: 

8— il-ig, 

14— 15-ig. Bangya fogyasztasi 6s erte- 
kesltd szBvetkezet 16 

Hoicer Bene dr. orvot 6 

Jar. Ipartarsulat 25 

Kapuszta Gyula hentes 6a 

mesziros, marha- 6s sertes 
keresk. 20 

Korjegyzftsea 1 

MIklds B6Ia b6rantds 26 

Mozsary J6zsel dr. 22 

Nostra Altalanos Arokoz- 
raktarak es kereskedelml 
r.-t. zselizi kCzraktan fiaeme 11 

Pasztor Kalman allatorvos 8 

P6nztigy6rl szakasz, m. klr. 

Postahlvatal, m. klr. Tivirat- 
k6zvetit6s 80 

Plsny Antal dr. ugyv6d 9 

Schweinecker Istvan, aaram- 

mikola 17 

SdrSss Jend ill, polg. isk. ig. 21 

Sulek Emll hentes 6s m6szaros 19 

Tell gazdasagi Iskola 6s 
mezftgazdasagl szak- 
tanacsadd allomas., m. kir. 

10 
Uharcsek G6zan6 ttzr. hentes 

6s m6szaros 24 

Zseliz 6s Ktfrny6ke Hltel- 
szdvetkezet, mint az O.IC.H, 
tagja 23 Jonaci Istvan r6m. kath lelkeez 
18 
E atonal 6pttletek 6s hatosa- 

gok : Honv6d le-venteparancsnok- 
sag, m. kir. 24 

Klein Dezsft dr. fogorvos 32 

Konr&d Imre Zoltan m, kir, Ciak eloflzetfik r6iz6re: 20— 21-ig. 

Csendcfrdrsparancsnoksag, 

m. klr. ■ Kdrjegyzosdg ZSfiLY 

Hivatalos drdk: 

Setkb'znap: 10 postamester 
Kdrjegyzosdg 9 
17 

K«zs6gl eldlfarosag 2 

KBzs6gI eldljarosag, Kacsft 6 Knntz Gyula dr. 

orvqs kii. tlszti- 
12 Lada Janos Sziligy varmegyei 
allarai 6s altalanos tanit6 egye- 
siiletek elnoke 35 Markovlcs Dezso vas-, 
6s fest6kkeresk. ffiszer- 
3 .Latorlca" r.-t.» firdSgondnok- 
*4c» 5 ZSDENYOVO 

(lisd Zsdenyova) 

ZSfiDENY 

(U»d Hegyfala) 

ZSEJKE 

ftisd Hederrin 

ZSELICKISFALUD 

(lasd Kaposvir> 

ZSELICKISLAK 

died ICaposvar} 

ZSELICSZENTPAL 

Uiad K*po*Tir> 

ZSELIZ 

Sivatalos drdk; 
lAtfcfanap; Cnnepnap: Vasarnap 6b 

finnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. li-15-ig. 

Csak elOfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Agronomfa mezCgazdaB&gi r.-t. 5 
Balla Ferene emolinbieomanyos, 

petrcleumnagykereskedfl 39 

Banyai Aladar atitofuvaroz6 4 
Banyal Gynla tekerszallitasi 

vdllalat 7 

Bohm Jdzset antfifuvaroj 3 

Csendorors, m. klr. % 

KSzs6£i eldljarAsag 3 

Lnbtcs GyBrgy dr. kSrorvoi 1 
Makay Pal dr. roin. tan., Pesze- 

r6nyposita 6 ZSEKC 

Nyilvdnos tdvbeszdlo dllomds 

a kozs4gi elolfordsdgndl 

(Bogies 6 sz. el&ftzetd) 

ZSIB6 

Bivatalos drdkt 

7— 21-ig. 

Ad6hlvatal, m. klr. 4 

Balla Ferene «Emolin» bizoma- 
nyos, petroleum nagykeresk. 89 

B61dl Kalman grdf fSIdbirtokos 

8 
28 Mezffgazdasagl Bank 6s 
Takar6kp6nztar r.-t. ii<5tja 

Mindszent Sander petr61eTmi-, 
benzin- 6s olajlerakat 20 

P6nzttgy0rl szakasz, m. klr. 

36 
Postahivatal, m. klr. : 

Erdsitfi allomas 99 

Taviratk8zvetit6 79 

Preknp Viktor Fntnra 6s Hombar 
bizoiiianyds 38 

TeleklB61agr6rf81dbirtokos 19 

Malomfizeme 34 

T6th Jdzsel vasntiTeDd6glfis 37 

Tdrvdnyhatdsagl litblztos- 

■ag 27 

TUzesBaUnt*Fntura»megblzottja 
11 
UttiA Szall6 Raft Karoly 26 

Vasut6plt6sl klrendelts6g» 

Csiglentetft 33 

WIttIg IStvan dr. orrot 5 ZSIRA 

Bivatalos drdk: 

U . J|K Vaaamap *• 

H6tk6znap: finnepnap 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

' 14-18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elflfizetok r6sz6re: 20— 21-lt 

Gayer Ferene dr. kOrorvo*. 

0.T I, orvos ' ■ '- , 2 

Kdrjegyzds6g, lasdacseptept*)^ 

flzettik koztitt. 
VambemondoBrs m. klr. 8 
Zarda. A Legszentebb tldvOzit^; 
[jHioyainak KoBgregaci6ja 1 ZSITFA-PUSZTA 

(lasd VizTir) ■■ 

ZSITVABESENYO 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6sz6re: 80— 81-if 

Ki>riegyz6s6g j 

Sukola Lajos allatkeresi 2 

ZSITVAFODfiMES 

Nyilvdnos tdvbeszild 

dllomds 

Hivatalos drdk; Aetkb'znapr 
8— 12-ig, 

t*— 18-ig Vasarnap 4* 

finnepnap: 

8^11-ig, 

t4— UJ-lg 9— 18-ig, 8— 11-ig, 
14-15-ig. 
Ciak etaiizetfik reszere ; 20— 21-ig 

lllaml erdfihlvatal, m. klr. 

14 

Allamvasntak, m. klr 13 

Barsntegyel Bank 5 

Bohnnlczky Sandor gyogy- 

sieresz 7 

Brelner Laszld dr. fogorvos 15 
Brennner-nradalom int6zo- 
s6ge 4 

„Clkta" fi6ktt»lei 18 

Csenddrors. m. klr 2 CseM niikl6s ltj., Oiszer-, vas- 
es rbvidani keresk. 31 

Csendorseg, m. klr. 23 

Fe|6r Istvanm. kir, allatorvos 16 

Fekete Antal «Eem6ny» gyt 

szertara 15 

Fekete Endre gyogyszeresz 40 

Florianslcs Sandor 6pit^szeti 

irodiija 14 

F6szolgablr6sag 1 

G16sz Istvan dr. ffiszo'g-abird 45 

Janovltz TestT6rek tenneny- 

kereskedfik 21/b 

Lakasa 21 /a ZSID0 

(litd Domony 6s Vdcnartyan 

ZSID0-LIGET 

(lisd Domony < 

ZSID0-PUSZTA 

(lasd Be r emend) 

ZSIGABD 

Bivatalos drdk: 
„,„. „„„ Vasarnap 6i 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. : 14— 15-ig. '■■ 

Csak elufiaetflb r6sz6re: 20— 21-ig. 

Blaa LIprit gabona-, :lisa^ 6s ter- 

ni6nykereskedo ,5 

Kdzs6gl eI6i$&r6sag ' 2 

R6t6sz Ferene pl6banos ; 1 

ZSIGER 

(lasd Homok* 

ZSIGER-PUSZTA 

(Usd TApi6sig) 

ZSIGMONDHAZA 

flaad Tttrje) ZSITVAGYARMAT 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, 8— U-ig. 

14~18-ig. 14— 15-ig. 

Ogak elfifizetOk r6sz6re: 20— 21-ig 

K6riiegyzds6g 5 

Cesovay Andor ia. kir. f6b*d- 

nagy, vit6zi telepyezetfi 2 

Ottdfiy Cttd vit6z, tiszti Tit6zi 
teiepvezetfl, a veTeb61yi-jaras 
vitezi badnagya 4 09 

^ 

6 
9 
Oh 

7 


N 

e% 

X 
Z 

o ZSIP 

ilisd Bitka> ZS0F1A-MAJOR 

'lasd Ajka es Gyomai 

ZSOFIA-TELEP 

(lisd firseknjvir 1,1 

ZSOMB0 

A klskundorozsmai effystffe* 

hdldzathoz tartozik 

Hivatalos drdk: 

'■ am k Vasarnap #• 

06tkOziiap unnepnap: 

8-12-ig, 8-11-ig, 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetfik r6az4re : ' 20— 21-i*. 

*A klskundorozsmai egysege* 

hdldzathoz tartozik meg: 

Arpddkdzpont, Forrdskut, 

Kistemplomtanya 

8akacsy..B61a mav. : Winter6 

szertaffonak 6 

Benke . Zoltan kisknndorozsiaal 

m. kir. postamester {tizemben VII. 

1.— XII, 31,-ig) 7 

D6sa Istvan dr. Jiiasi (Cszolga- : 

biro __■ 2 

Eszes Imre szoifitelepe 3 

Patoitay Jozsef ill, elemi isk. 

tanito 6 

Seres Samu dr. tb. tfszolgabira 

4 

Varga Janos Balazs f Bidbirtokot 

ZSUJTA 

(liid Gone) 

571 V 
SZOVEIKEZETI BOLT ■.,'. ARUHAZ A 

f?AK6CZl-0T36. ■KOt E L\E KEBEiN:; B ORA ROSIER 1.