Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


Ha6rtiekllkabclye3ek.n6zzemea Bttdszentmlhalyl IKuntalom, 

v ; ^ Kovace es taraai 1ST 

Bndszentmlnatyl vUlamos- 

s£gl r.-t. 14 

Csendorttrs, m* **■•• 13 

. Desftewlfy Istvan grdl ffiidbir- 

tokbs (fiaemben : V/t— Xli/31-lg) 22 

Uradalma . . 8 

Dohanynagyarnda, tnl. Ujbelyi 

, v 8andorne 89 

Dravlczky Mlklds vegyeskeres- 

kedfi . , 23 

Gazdasafti As kereskedelml 

bank 9 

: Gazdasagi szttvetkezef jo 

Gttr. kat. Ielkeszf hlvatal 87 

Httrttmpd ImregyogyBzeresa 16 

Imreh As Burger, Steaaa Magyar 

kfiolaj r.-t. lerakat'a 31 

Kabal Jakab Eerteskereskedo 40 

RabayJdBseldr.kiJzseglorvoffS 

Kadar Laszld gy6gysaer6sz 36 

Kende Mlklos ny. kHzBegl 15- 

jegyao 6 

-■■ Kertesz Jentt dr. O.T.I, orvos 

■/ 83 

Kiss, Lassld allatorvos 21 

Kornlss Ferene dr. nagybirtokos 

■-. l. : . : ■ , 7 

i ..■"■ Kovacs Sandor, Urania Mozg6>- 

'-■ V sainhaz 12^ 

/ Kttnyvesbolt, cegtul. Gbmbas 

.Bander 85 

, Kttzsegl eloljardsag, Bfidazent 

. "f mibily 1 

. "_' JLttwy Bela takereskedfi 11 

V LttWy Geza bereskedft 20 

Lokacs Decao m.kir. poatamester 

.■■•,.-■■■■. :■■ 25 

i Lukaei Ferencne ttzy. 26 

Olah Aladar nanasi fdldbirtokos, 

; okl. mernflk 1-05 

Ganfasaga 1-06 

■■■.,?, Olab Tlbor ' nagybirtbkoB. Olah- 

" „■•; major 15 

X\[ PostabJvatal taviratkOzvetit^s 41 

■."";*■" Roka H. Andras nagykereskedC 

%"■ "■ - ■:- ■ 30 

* : Rosenberg testverek epitesi 

,"*■■ anyagberertedfik .2 

.-■? Sajf OS Gynla kereskedO 27 

? Semsey Laszlone gfedl bogd&n- 

balm) gazdasaga, Takaroetanya 28 

; Szauter Antal lofeskereakedC 

32 

v Takarekpenztar r.-t. 4 

-.. Tothlalusy Lajosn6 Iflszer- 63 

vegyeakereskedo 42 

/,,'.'"; Tttrttk Antal okl. gazda, Antal- 

bagsa-tanya , 1^8 BttH 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

.finnepnap r 

8-13-ig, 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eloflHetok reszere: 20-21-ig. 

Balogh Janos tojasnagykeresk. 
12 
.Dahedl Bela gazd. gepjavitd 

mfibely 2 

FUlttp Dezstt evang. lelkesa H 
Horvath Tlbor dr. orvos 7 
Kttzsegl elttljardsag 1 

Penzllgyttrl szakasz, m. klr. 
1 " ' 6 

Szapary Gytfrgy grdl tfzve- 

gye 8 

Szapary Gyttrgy grdl ttzvegye 

bfiki gazdas&ga imezflseg 5 

Takats Jdzsefne dr.-ne ttzv. 

fltldblrtokos 9 

Walkd Lajos dr. ffildbirtokos, 

nyug. m. kir. kfilugyminiszter 3 
Zlegle* Karoly l ttldbirtotos 4 BUKKABANYOS 

Nyilvdnos tdvbeszilo dllbmds 
a kdzs4gi eloljdrdsdgndl 

(EiflOd 8. bb. elfifizetfl) BURKMOGYOROSD 

(Jasd SeilTaavarad) 

BDKKOSD 

Hivatalos 6rdk: "_., 
B6tk5znap: Vasariiap 6s 

8— 13-Ig, finnepnap s ' ■ . v 

14— J8-ig. 8-lt-ig, 

14— 15-ig. 
Csak el6fl«et5k rts*ere : SO— 21-lg. 

AllatitTasatak allomasftf- 
nttksege 9 

BaranyaT&rmegyel Hortby 
Mlklds SegGIyalap K«bAnya- 
uzemei, Megyefai M<§szk6banya 6 

Bnkovles Ferenc vendiglfe 12 
Bnzlnkay J&nas ny. ezredes, 

BzeDtdorajaa _<__■ ;■ 4 Csendttrseg^ m. klr. 2 

Jeszenszky Ferenene bzr. 

fflldbirtokos 1 

Jeszenszky Ivan fOldblitokos. 

Megyefa 5 

K»rlegyz6s6g, Belesta ^ 8 

JUertba, Agoston gyogyazerfez 

-.. 10 

Szabd Ferene vit6a, vegyeskeres- 

kedes Jl 

Szabd Zoltan feUrallatorvos 8 
Sxvltan Karoly dr.. bOrorros, 

a poata bet. bieV int. orrosa 7 

Tbron Henrlk Fntnra 6s Hombar 
• albieom. fea vegyeskeresk! - 18 Bt)KKPUSZTA 

. (lasd.Nagyberki) 

Bt)KKSZ£E I 
Hivatalos 6rdk: 

_, i .„ Vaairnap 6s 

H6tkbznap: ftnnepnap: 

8— 12-ig, ' 8— il-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWfizetflk T6sz6re: -20— 31-ig. 

M. klr. Klncst&rl ntelyforas BCKE- 
SZENTERZSfiBET 

Hivatalos drdk: , 

HdtkUznap: Vasftrnap 6a 

8— 12-lg, finnepnap: 

14— 18-ig 8— 11-lg, 

14— lB-ig. 

Csak elAfizetdk reszere: 20- 21-ig. 

Csenddrtfrs. m. klr., Tarnale- 
leaz 3/b 

Kovach Testverek henger- K»zs«gl eldllards&g 1 

Kllzsegl eloljardsag, Tarnale- 

lesz 3/a BCKK- 
SZENTKERESZT 

Hivatalos 6rdk: H^tkSznap : Vas&rnap £s 
unnepaap : 
, 8— 12-lg, 8^-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetOk r6sz6re: 20— 21-ig.' 
t ,Anna" fid«fl 12 

Bottllk Istran bard orssiag- 
. gyiil^si k^pviselfi, ItJIdbirtokos, - 

Penzpatab „' 4/b 

Btikkszentkeresztl Hangya 

logyaaztasi szHvetkezet 10 

CsendtfrOrSj m. klr. 2 

Feledl Aladar dr., Tatra-fidaio 

'■•■"■■ 3 

Gltta Istvan aLUla etterenu b6r- 

lflje - 6 

listen aldAsa" fidfiitf 15 

Kelemen Ilona dr. orvos {daein 

ben: VI/l-I/81-ig) 5 KIraly Alajos pb5banos © 

Ktfzsegl eifiljardsag 1 

Kllzsegl ei<U]ar6sag, Repas- 
huta _; 4/a' 

Naday Ferene m. kir. csendfir 
g. sssazados {fiaemben:. Y1II/1— 
V3i-ig) , 11 

Prlnc Lajosne penzidtnlajdonos 
(fiaemben: V/l— X/31-ig) 7 

Tr<Sbert Adorjan dr. kBrorvos 

8 BCKKZSERC 

(I&sd Bogies) 

BCSSU 

— - Hivatalos- drdk:— ----- 
BetkCznap: Vasftrnap es 8— 12-ig, - flnnepnap 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Csak eldflzetfik reazere: 8Q— 21-ig. 

Beek Lajos berio 5 

Gaal Gynl&ne «zv. bbUI. Vaad*- 
nyey Maria ffildbirtokos 

Gaal Istvanne »zv. saul. b4r6 

Jeszenszky lima ffildbirtokoa, Pata- 

lom-pasata 3 

Kepees Bela borjukereak. . 4 

KOrjegyztfseg ' 1 

Kdzsegl elfiljardsag, Fond 6 

Veszelel Andor patalomi gazda- 

sa?a OS 

BUTTOS 

(liad Krasznokvajda) . 

. : CECE 
Hivatalos ordk: 
HetkSznap: V&earnap es 

8— 18-ig, flnnepnap: 

8-ill-ig, 
14— 16-ig. 
CBak eldflaerfik reszere: 20— 21-ig. 

Allamvasatak, m. klr., aUo- 
maslttndkseg 20 

Cece es vldeke hltelsz»Tet> 
kezet, mint az O.K.B, tagja 15 

Cece ktfzs£g! Hangya to- 
gyasztasl es erteKesitff szOvetkezet 
€senddr«rs, m. klr.. " .11 
19 Donafttldvdrl nepbank cecei 

fiokintezete 10 

Fntnra blzomanyosa Cece es 

videke bitelszSvetkezet, mint az 

O.K.H. ta?ja 16 

Gfinez Irma hitelszfiT. ktioyre'd 

23 

Gynlamajorl gazdasAg Sza- 

▼oszt Zoltan 4 

H0U6 E3ek ,,KaroIy" bengermalma 

" 22 

Kaldor VII mos gyogyszeresz 9 

Killer Istvan hentes es meszaros 

serieskeresk. 17 

KIi»s Istvan fatelep 3 

Kovaes Bela dr. kororvos 24 

KtfzsAgl eltfljardsag, AJsdszent- 

Ivan 21 

KBzsegl eIoI|ardsag, Cece 1 

lUllos Gytfrgjne »zv. (nyari 

allomas) 8 

Pal Sandor kOrallatoryos 18 
Pecsy Zslgmondnekereak. 5 
Radios Jdzsel ref. lelkeaa 14 
Szluba Aladar verbdl, nagy- 
birtokos, Atsdszentiviiit Kapolna- 
puszta . 2 

Talapa Janos vgndegUSs 6 

Teteny Gynla dr. lelkesz 13 
Tlmar Gyttrgy dr. orvos 12 
Uher AUonz Arlsztld aiad- 
menyodposztai gazdasaga, mint a 
Reptildgep-szerelv^nygyar b£rlete, 
1. a vajtai eldfizetok kOzfitt cficKE :■ 

Hivatalos drdk: , rr 

■'■.' i *« i ?*': : .': v . ; ^s!gs^. E f 

■ : . 8-^12-tg, 8— ll-ig,} > 

,14— 18-ig. 14— 1^-ig. 

Csak-elofJzetfik reszere: 20— 21-ig. 
Csend«rs^g, m. klr. 2 CEGE 

.Hivatalos drdk: . 

8— 12-ig, .8— 11-Jg,,.. 

. 14-rl8-ig. 14— 15Jg. 

Csak elfifizetdk reszere: 20— 21-ig. ; 
Blomnerg Frlgyes bar6 r 6 
Csendfirttrs, m. klr., Q6a 1 
Ktfrjegyzdseg 2 

SehlUlng Janos dri gazdasaga, 

Noszoly 4 

Wass-Tar janyl Akos, F8ld- 

birtokbs 5 CfiGfiNYDANYAD 

Hivatalos drdk: 

BetbOznap : Vaearnap es 

8— 12-ig, finnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-ig, 

14- : -l&rig. , 
Csak elofizetok reszere: SO— 31-ig. 

Kende Gyttrgy bard dr. fdid- 
: bir tokos 2- 

Kttzsegl elttljards&g 1 CEGLfiD 

Hivatalos drdk: 

7-24-ig. ( ' 

Postahivaiali nyilvdnos 
dllomdsok hivatalos 6rdi: 

1* sz postahivatal t ' .',' "" 
Kossuth Ferenc-u. 2. . 

7— 24-ig. 

2. sz. poslahivatal, 

szemelypdlyaudvar s 

7— 21-ig. . 

A cegledi egysdges hdl6~ 

zathoz tartozik: Budai-ui, 

Csemd es Zbldhalom. 

Aberle. Ottd alezredes, Grdl Ka- 
rolyi Gabor-n. 14. 3-87 

Adameslk Ferene dr. betgy6- 
gyasz, Teleki-n. 14. 2-28 

Adler Ignae (akeresk. lakasa, 
Arpad-u. 81. 87 

Telepe, VIH. MtzBei-dt 1-39 

Addblvatal. m. klr., I Teleki- 
u. 8. 81 

Almast Sandor dr. figyved, Ko- 
r6ai-ttt 42. 1-87 

Allaml n^plskQlak Igaztfato- 
sdga r m. klr., Eakoczi-u. 11. 
2-90 

Allaml ttnAUd gazdasdgl 
Iskola, Kisgyakorloter 13 

Allamvasutak, m- klr., for- 

gaimi iroda, mav vasntallomae 

eptilet 1-56 

Allomasparanesnoksag, m. 

klr., l&d: Kiitonfti epliletek 6b 

parancsa.oksagok. 
Antal Istvan dr. figyved, I. Ber 

csenyi-u. 9. 1-29. % 

Apagyl Jdzsel ny, m: kir. poata- 

lofelftgyelo, 111. BzecheDyi-ter 6. 

1-21 
Atkarl Jdzsel berantos, Hanyadi- 

u. 26. 2-95 

Baan Laszld cimfestB, beraatd* 

vfillaiata, Bercsenyi-n. ,12. 2-78 
Bacjhd Sandor gydgyszeresz, 

1. Arpad-ter 2. 93 QH beranto vallalata m -^ a posta Dflveamuzeumaf 

acglcdiTaharchpcnzrarEgqcsdld^^,!!: CeglM «L BW6_PAjL_^UT6TAXI^^ CEOlfeP. fei tzCfli , 26 TELEFON: 1-8 5^- 

F i $ ZEK Sd R 6 Z 6 ;.' till, ozv. Geriey LepSpy Mihalyn6 | . Q ^g^S _ i ds Vukovles vill. mfl- 

szereszek, Arpad-ter 5. 3-14 

Bdllnt Fereno Futnra £3 Hombar 

f flblzomanyos, Rakdczl-u. 20. 2-37 
Ballnt Jdzsef if j. radid 6s vill 

szakuzlete, Rak6ozi-n. 8. . 3-07 
Barabds Lajos dr* Pnskaporos- 

u. 17. 2—56 

Baranyl Fereao kertdszete, Dt 

Magyar-n. 6, . 1-38 

Barna Fereno mfiszaki cikk- 6s 

szOrszamkeretiked6s, tuJaJdonos ozv. 

Barna Kerencn6 ^ 1-26 

Benedek Sdndor kttnyvn; 

daja, Rak6ezi-u. 18. 
Bonkd Lajos dr. Jdr. hflzjegyzO 

lakasa, R&koczi-At 48/o, 6% 

tfodaK Eotvfis-t6r 8. 89 

Berger Ltpdt 6s Hal vaskereste., 

1. Kossuth Ferenc-ut 4. 66 

Berger Marcell dr. orvos, vm. 

Felhaz-u. 63. . 1-60 

Bergh Rezstf uJviroBl Eresdbetgoz- 

■malma, Vlll. Kdroai-ot 88. 1-46 
Bezzeg Jakab Mihaly bor- 
keresk., Pesti-u. 26. 3-28 
Blr6 Antal G. aut6fttvaroz<S, 

Booskai-u. 3. 2-38 

Bird Fereno dr. nyerebflrkeresk., 

Battyanyi-n. 18. 3-H 

■Bird Jdhos borkeresk., Korfiai- 

u. 17. 62 

Bird Jenond fftaaerkeresk., Bar 

k6ezi-a. 24. 2-64 

Bird Jdzsef G. g6pmfib.ely es'vas- 

totode, Pesti-u. 66. 3-15 

Bird Karoly borkeresk. 6s szollo- 
1 birtokOB, Kftrdsi-a. e. 92 

Bird Mindly termenykeresk. 
yHombar^ bizomanyos, Szolnoki- Ceglddl Hangya szbvetke- 
zet, I Arpad-t6r 6. . 91 

Cegledl hegykttzsdg, BtfitBn- 
«. 1. 2-58 

Cegledl hitelbank r.-t.,l Kos- 
suth-t6r 7. 1Q 

Ceglddl hltelszdvetkezet 
mint a* O.K.B. tagja, Evangelikns 
bazirsor 86; 

Cegledl Ipartestttlet, Arpdd- 
a. 33. 2-12 

Cegledl Italmerdk r.-t., m. 
TfirteU-At l. .46 

Cegledl kaszlnd egylet, 
m. Kowsnth Ferenc-u. 11. 23 

Ceglddl kereskedelml bank 
r.-t., RakdesMt ». 
UgyveBetft Jgazgatd 

Ktayveldsi osataly 2-26 

Kozraktara, Dr. Gombos Lajos-u. 29. 
2-86 

Ceglddl kereskedelml e«ye- 

' sttlet, Kossuth Fereno-u. 18. 2-24 u. ( 31 Bird Pdl berautdfuvarozd, Felszegi- 

u.*e. 1-85 

Bojtos Imre dr. orvos, K«- 

rosiu. IB. 2-91 

Borsds Jdzsef borkttzvetito 6s 

tragyakeresk. Teleki-u. 18. 3-26 
Borgmann Karoly elektroteehn. 

vail., Pesti*ut 20, 2-77 

Borgmann Nandor fives-, por- 

cellankeresk. 6s uvegezdal vail., 

Nepkttr-n. 6. 2-76 

BOkkl Zsfgimond ref. lelkipasz- 

tor, Petofi-u. 6. ' 8-10 

v Cegldd megyei vdros, KosBnth- 
tort. #1,25,2-61 

' Eg6szaegvedeiini 8zolgalata,Gubodi- 
u. 28. 2-14 

Gabona 6s sertds nyllvantartd 
, bivatala, 8zegttl-u. 3. 2- 

Gazdaaagi vasut fisletvezetds^ge, 
K«lc«jy-t6r f-78 

Gyepmesterl tqlepe, XI. Kfllteralet 
1-45 
Jarlatkezelo. bivatala, 6zecbenyi-t6r 
. ■ ■ 71 
KOz^Ielmezesi bivatala, Szegffi-n. 3. 
20 
Kozvagdhldi 6s bQtobazJ 1lBeine2-Ol 
Ii6go.ltalmJ ktfzppntja 43 

B. Uolnar Eresfebot szfiljszetJ & not 
korhaza, Bocskay-u. 9 Ol6 

8tramUttrd0je t Bak6ezi-D.33. 2-42 
Seeretethaea, Nyilas-u. 1. 2-43 
eseszfAzdeje, XI. Gerjeszel 02 
Tflzoltdiaktanyaja, Kosetith-Fereno- 
a. 9 ~. 1-13 

Tazoltofopanncsnokanafe lakaea, 
Baarcsa-Q. 8. 1-86 

V*rosi korhaza, T«rt*H-a. 1-08 
"Varosl orvos rendelfije, Gubodl- 
n. 1. 2-32 

Varos) Hkarikpinztara, Koeanth- 
ter 10. 41 

Villanyteleponefc OzemveBetfisteei 
fizovetseg-n. *. 1-17 2-24 
Cegledl Kosantb-glmnazlam, 

III Bak6ozl-a. 46, . 1-88 

Ceglddl ktf zpontl telszQvet- 

kezet, 828110-u. 40. - 2-08 

Ceglddl ndp- ds gaxdaktfr 

Arpad-ter «. 59 

Ceglddl pessgdgydr es bor< 

kereskedelml k.I.t*. Etakocgl- 

u. 70. 2-11 

Ceglddl takardkpdnztar 

egyesttlet, I. Kossath-t6r. 10. 5 
Ceglddl v&rosl takardkpenz- 

tfir, Jasd Cegled megyei varos., 

Cseh Serene kBresk., Zdnyl-v. 26. 

2-87 

Csenddrjards- ds ttrspa- 

rUnesDoksAg, na. klr^ 

Fegyver-terS. 10 

Cslilag GosztdVnd raotoblrtokos: 

I. Kossntk-ter 6. $0 

Cslzmadl Hlbdly dr. tuzalo- 

anyagkeresk.,-Galamb-n. 29. 

2-9 
Csltke ds VIneze «Vez6ri) oipfl- 

Uzerae, Arpad-t6i- 1. 8-45 

Csnrgal Ldszld lakasa, Belyem- 

n. 1. 1-91 

Czlnege Andras fnvaros, 

K8nyek-n. 8. 2-81 

Danl IMlhaly if j. fflszerkereBk. 

Szolnoki-n. 28. 3-25 

Dell Jdzsef fflszerkeresk., 8eol- 

noki-a. 36. 1-25 

Dedgyel Gydrgynd Uateose 

teherantofnvaros, Booskai-u. i. 97 
Dezsdll Gynla pekmester, Szep- 

u. 20. . 2-98 

Detdrl Janos gepmflhelye 6a anto- 

buHzyatlalata, Pesti-at 49. 1-34 
Dobos Fereno dr. orvoe, V. Ber- 

csenyi-n. 6. T.-28 

Dobos Ldszld fflldWrtokos. L Pestl- 

dt 41. {flzemben: XI/^-IV/30-ig) 8 

Gazdasaga, "Badal-iit (ttcemben: 

V/l-X/80-lg) 7 

Dobos Sandor dr. flgyved 

irodaja, [. Gnbody-n. 80. 

Lakasa, Gubody-n. 12. 1-; 

Domonkos Alajos bor- 6s pa- 

linkabizom., Grdf Karolyl Gabor- 

n. ^7. 54 

Eeserl Mihaly villanyszerelesi 

vallalat, Bzegf^n. 2. 2-94 Bder Jdzselnd ..Kossnth" drogi 

^ ridja, Kossiith-ter 7. ' 2-51 

Faragd Istran tb. atmester, Jdsz- 

' ber§nyi-ftt fl. 2?~~ 

Parkas Janos vitea, liszt-, flrle- 

m6ny-. gabonariagykeresk., Petdfi- 

n.i. 2-44 

Lakasa, Felnae-n. 44. .' 2- 

Farkas. Hlbaly dr. bgyved, 

I. Kossntb Fereno-ut 8. 1-82 

Feldmann Aladdr borkeresk.. 

Kossnth-tdr 5. ;l-65 

Fellner Ldszld feldeggt <iMeg- 
valbia gy6gyBzertara, K8r«fll-it 5. 

FesUs Gyorgy klr. kOzjegyzo; 
I. Battbyany-n. 3. 1-79 

Flatalhornak m. klr. orszd- 
gps logbdzdnak Igazgatd- 
saga, Fegyver-ter e. 49 Fischer Fereno dr. flgyv6d, 

Efltvfls-ter 4. - 78 

Fischer Istvdn dr. flgyvdd, t. 

Arpad-ter 7. ' 1-51 

Foncldre dltaldnos blztosltd 
intdzet ceglddl fdugynOjtsege, 
Rakdczi-u. 1. 2-S Hitter Mlklds dr. flgyved, vt. 
Kazinezy-a. 4. -38 

Bollander Zoltdn festek-, epitA- 
anyag- 6a fUaaerkerask., I. Kos*ntb- 
*6r8. 1-00 

HoUdS Pal dr. flgyvdd. I Angyal- . 
n. i. 1-70 

Horv&th Jdzsef dr. orvos, 
Kossntli-ter 7. fdsz. 2-98 

Borrdth Jdzsef varosi al latorvos, 
Pestl-dt 7. 2-02 

Horvdth Zoltan dr. Ogyved, 
I. (tazinczy-n. 2 1-47" 

[tfrdmpd Ernd mfiiyfurABl vAJL, 
K6b-u. 8. 2-1 6 Fttle Benjamin 

8lp-n. 1. Qgyvdd, 
1-68 
Fttle Lajos toidblrtokos, Korfisi- 

*ti9. 3-26 

Fttleky Jdzsefnd berautdvdll., 

Baent Imre heroeg-o. 14. 2-79 
Gdbor Imre Heat- 6s termeny- 
, keresk... Magyar-n. 8. '2-S 

Garab Jdzsef kttnyvnyomda, 

■kflnyvketdszet, Arpad-ter, Evang. Egyesult magyar 
Fparl r.-t^ oeglddi hengermalmi 
telepe, II. Kossuth Fereno-it 1-05 

Ebrlleh Bdla fatelepe, HL Gim- 
nazlom-u. 2. 30 

BIstf ceglddl tdglagyar r^t» 
XI. Bndal-dt'16. Varosi fatelepe, 
Mozdony-n. 3-J19 

Erddly Gynla dr. kdrb.toorvos 
, 87 

Evangelikns lelkeszl hlv^. 
Berosenyl-'a. 8. . /■ 1-18 kgl egyesttlet, Evange 
Ukqs bazar, N6pk6r-n. 1. 2-52 

Geriey Lepeny Hihalynd 

,F6szok" sOrOad, Bakdozl-n. 10. 

1-04 
Gdbler Fereno dr. «gyv6d, 

Pesti-u. 12. 2?53 

Gombos Ddnes dr. orvos, m. 

Telekl-Q. 12. 1-48 

Gombos Lajos dr. orvos, I. Ra- 

kdori-ut b. {ttzemben: V/l— X/3-ig.) 

1-55 

Gottlieb Fereno fflazerkeresk., 
1. Arpad-t6r 2, 40 

rosszmann Jakab epttletra-, 

tflzlfa-, m6sz- 6s kdsz6nnagykeresk;, 

IE. Dedk-t6r 1. 12 

Lakasa, HI. Gombos Lajoa-u. 14. 
1-15 
Grttnleld Rezsd 

Koeapth-t6r 4. 1-72 

Gyanyl Lajos dr. orvos, Tele'ki- 

u. 86. 2-04 

Gytfmrel Istvdn m. klr. poBta- 

fOfelflgyelfi. Rakdozi-u. 30. 1-54 
Gydrgy Samuel dr. ny. posta- 

bir. ig., Pdva-u. «. i-08 

Gyuklte Szdva keresk., IX Fel- 

baz-u. 30/a. 1-75 

Halnal Anna rk. el. isk. tanit6nd, 

PAva-u.10.. 2-82 

Balass Ldszld <Iv. llgyvid, I. 

Belyem-o. 8. \*j 

Halm] Pal berautdfuVarozo.Fflrdd- 
. B - 2 / b - . 3-32 

Hdmorl Janos autofnvaroab, v 

KartJsi-u. 31. 63 

Hangya Sztfvetkezeti k«z- 

pont Hds 6s kdv6konzervgyaja, 

Dohany-u. 14. Vagdbid 2-63 

Harfyant Zoltan gudasaga.Xlll. 

46. Bzdkebalom ^^ 1-27 

Havas Hdr fflswr- 6s osemege- 

keresk.. tulajd. Ha vat Imre. I. Kos- 

suth-t6r 9. 1-09 

Herez Mihaly dr. orvos. Pestf- 

■«.«■ 1-14 8 

1 

3 A 2-16 

Vaslpari ibseme, Kossuth F.-u. 44. 

2-47 

Httrtfmpd Gdza drogdriaja, R4- 

k6ozi-u. 2. 2-16 

Hdrdmptf Karoly uvegesmestor 

Rikopzi-u.e. ~ " 

Holln Bela dr. ny; m. kir. renddr- 

fStandcsos, Teleky-u. 28. - 88 
Hnnyadl Fereno dr. ugyv6d, 

T Pesti-nt 66, "— 

Httbner Emll dr. flgyved, I. Pesti- 
■ntse. 85 

Iskolantfvdrek aardaja, Pesrti- 

n. 4. 3 . 27 

Izsdk festdklerakat, eegtm. 
Izsak Bamuel. Kossutb P.-a. L 1-18 

Jdkl Istvdn vasutl vendegWs, ALIot - 

misi epfllet l^-SS 

Jdkd Janos slsteni gondvlseless 

gydgyszertar, Batthyany-u. 19. 01 
Jarasblrdsdg, klr., 1 Kossutb- 

ter2. 02 ^ 

Jdsz Jentf v dr. flgyved, 1. Selyem- *■■ 

a - 3 - i-07 9 

JdJArt Jdzsef dr. gyakorld orvos. nsW 

' BercBenyi-u. 3. 1-87 ^T 

Jdzsa Bend UJ. bentes, Kossuth- 49 

Wr 9. 8^09: ^^ 

Jnhdsz Fereno dlvatarubds, ^*- 

Arpad-t6r 1. 1^70 ppj 

KaUal Fereno lakasa, Bzolnokl- T 

n - 6 - ' 074 g-L 

KaUal Mlklds lakasa, Bzolnokl- ^ 

u. 6/ , 74 W 

^Kdlman Bertalan matomtui,, 2B 
Malom-t6r 8. ^Ogjk 

Kdrteszl Jdnos motormaima, "5 
X. Nyilas-u. 27. 04 sssl 

Kdrteszl Mihaly dr. orvos, vis- v Km. 
n. 2. 3-24 P 

Kecskds.Mlhdly #Corso< ouk- 
rdsHdaJa, BAk6ozi-u. 79. 

Katonal dpttleitek es pa- 
rancsnoksdgok t 

AlIothAsparanosnoksag, m.klr., Hu- 
fizdrlaktanya ' 1-44 

Gyalogsagi laklanya 2-21 

Panc61os laktanya 3-34 

Klspdl Bend 6p(t6si vallalbozd, 
Kdrbsi-n. 35. 2-09 

Kiss. Endre jhiv. >szaUft6, Sfitd- 

10- . 1^82 ..' 

s Ernd dllatorvos, Kinlasl-u. 6. 
2-^5 
Klszely Sandor gabenakereak. 
lakasa, 8z6ohenyi-u. 69. 2-30 

talete, Arp&d-t6r 6. 1-00 

Knezsek Gnsztav epitflmester, 

Beres6nyl-u. 47. 99. 

Kohn Mihaly keresk., L Kosantb- 

tir 8. I-49 

Kovacs Fereno m. klr. poata- 

Toiteli T u. 14. 1-59 

Kovacs Lajos ipartestf letl elnttk, 

Kossuth Fereno-u. 18. 2-30 

Kovdos RCzsd bengermalma, 

H. Nagykdtai-flt 2, 77 

KBzpontl szalldda, 6«terem, 
kaveiae, til. Buress Jdasef. Kofflutb- 
_ t6rfl. 1-64 

Herezeg Istvdn illatorvos, Kos- Krausz Istvan fa- t 6pitkez6al- 6a 
uuth Ferene-u. 28.. 2-60 ' tuzeloanyagkereak., Mozdony-u. 50 

67 j^/ # - Knesora Fereric venddglfije, 
/- . < KfrWMt. %. , , . 3-12 

Kuttar most£6, Kossntb-te> 5/a, 
3-13 

Knszka Laszlo Bbrkeresk., , 

Gnbodi-a. 18/20. > A 3-21 

LAczer Imre «Holld gdamalma*, 

;.- . MiBsei-ru. 21. v 72 

; Lakasa, Felba*a- 48, 1-31 

Lang S&ndbr fakeresk., I. RoBtdly- 

. a. ta. 1-09 

li&z&r Ferencne »zt. foy&ros, 

Temetfl-tt. sa>, 1-03 

Lebovlts Imre fdntf-ds vasfpari 

■yall.\ -Magyar-n. a. 7 24 

,:'■-. Lelb Tibor:aUatorvos,ezeffffl-!ii.. ; i 

1-93 

I/fengyel G6za Inire 'gyflmbTotf- 

. Sa baromfikeresk., Osz-ii. 0.- ^3-20 

■?'■■■ Lettgy^i VUinds'.IIJ.TjoratynOW, 

< ; .■; _. v Osz-u. B. ... . ■ ■■- .3-20 

LeventePAranesnoks&gS-Ol' 

Ueval JOzsef fcwBigyartd, Maria- 

.. u.,l., 1-58 

Lovas Antal aaztalosraester, Kos- 

autli jp.-n. 21. 3.-02 

wfe Lovas Zoltan dr. figy vdd, Kflrflsi- 

'-' a . 14, , : ; r ;: ,.- ■,•■;■,;/,■. -27- 

- ! k Lttoy Henrlk mnaaerdaB, 1. Koa- 

" ■'■■& Bather 6. .■■■■, -■; , 1-62 
v' Lbktte* Akos-nemes ettre-karosai, 
*p* BaasadoB, Klsfalndy-n* 17, ^ .2-58 
v Magyar 61et partja irodtija, 
t Jiatholikus itoaHir -2-19 

C Magyar, niezffgazdak allat- 

: ertekesltb' r.-t. Baromlihizlald 
■■"W '6a kiviieii k.f.t.,Hdtfihs8 73 

: $& Magyar nemzetl bank oei 

M g. i: - tokfutdaete, I, RaWroHt i*. 
*« .FdnttlMf . ■ ■■'" 96 #? Magyar s*©l«sgazdak or szA- 
M gos borertekesttb' sztfvet- 

^3 ? ; . kezete pln.Q6szete ■ . '; ■ ,•;, ; -' ; 40 
^: ,;;. lagyary Ln Josne JarasbfrdBagi 
|^ elndk ozvegye, Kfirfisi-n. i. 2*09 

iaadel Jen© gaboaa- *b termdny- 
Igg. keresk., 1 NdpkeE-n.,4. . 1-73 

SjgOT Afartlnovlcs Jozaef 1IJ. ta tsa* 

<jp. g Angyal-n, 10. . ^ 1-74 

: .$f!,i Master Laszlo gydgyaatfrdBz, 

J% = III- Rakdoai-ut ga Teleki-u 1 : wtfok', 
_%$. Telekl-u.'u ,; ; ; -. ■ ,' 29 

%?% Mesrlczky LaJo»,'Rak<SoBl-u. 18. 

. % ' ■ i '. .■•■ -'.; -3-08 

- «*& fliteselbaen jerio ' bortgyndk, 

■*, ^Petau-o.. 6. 1-12 

'ffc;V*Miil* Ferano BflWmester, Biol- 
W? ■ ndki-ii. 82. , 2-33 

. Hllley Markusa, vlzyeaetdki 4a 
Trm' oaatotnaEasJ berendeeo; Rakobzl- 

I ' Mtielbaoh testvarek .bornagy- 
Bfes-. kewsk. ( Vl Gydf Kirolyi Gabor-o: §1. 

■ &# ." ; '■"■ ■ v ' ■ 1 - 68 

©SPj Holier Vllmos keresk. 'ttgynBk, 

Jiatatos-u. 18. 1-02 

. Molnfir Krzsebet szUl^szetl- 

as nttl kdrhaz; I. Bocskay-d. ». 

■■-:■ ^'"'^ ■■'-'-■ ■■ *~ 016 
Mblnar Laszla saalUt6, Vas^u. b. 
^ 3-05 
MolnAr Zslgmond ,rdm. ka1,h. 

pl«bano8, Kowathrber .8. ■ .-. > , 80 

Mohr. jbpsef vendigl&B, Rikdosk 
fi:,7a; ; . . ..^75 

Nylr! Bala v4rosgaida, Dr. Gom- 
bdB,LajoB-u. 80. , 2"-7Q 

Nyltray Gaasa dr. qitosj Pegtl- 

- u. 10. 1-16 
Oosal Saudor jsifaUftd, Hatb-fir 

■ vLJisi:^ "' .; .,, \ . >34 

Olbrloh Ed© adtd as motorker^k- 
parjftvitd mflhely , PeaH-fit S3 1-77 

0rs*aUEos gyermak v^d« Uga, 

earanyl Kiroly J(5asef hadlirva-ott- Perlakl Oyula f fisterkertelr., c^g- 

■r tifl. 6iv Perlaki 1 Gyul4iie,i r . r 
Kojwuth-tar 8. ■ , ;, , ; t ^gK)8 

Past! Antal ■ drog6ria^J^pad*t6r l 
2-13 

Peszekl Faran© *pitf»i anyag- 
keresk., mfiko^ 6s cemetttara - tpar- 
telepe r Si^cbenyi-tAr ;4. , . 2?05 

p^trovay Karoly vu^ Wedes, 

Arpad-n. 8%- - fc > ^3*36 

Petrovlcs Ottd cukraspdayAirpRd- 

-ter-1.:- ... ^ ; .v , y 2-67: 

P6nzttgydrl szakass* m. klr^ 

, Rak6ozi-4t,88/a. > ;,• ; 1-71 : 

Plros Band ^pltitaneater^RikfioBi: 

'ut:eo. . '.„;■" ■■-]■ ■ : ^. 2-18 

Plros La]as bor-,' paliaka- "is ttl- 

Belflanyagkeresk.i IV. Ptsgy yerrtSr 1. 

: , ■ ■■-- 21 

Platz Gyala kef e- 6s : TOVldara- 

iagyketes'k., :S?Qlnoki-n» 4. . 2^97 

Podraozky Istvan b6raqt61uva- 
ro»<i, Petdfl-u. 3. 2-84 

Polatsohek l -"K£ jriipgyiroB raktara 
63 Irodftja, I Gabdy-n.2¥lv 18 
PostahWatal, m. klr* 

1. si htvatal, I. KOBsatb Pereno- 
;;.fit a. 

HivatalyeBaW . , 

FOnttkl .Irodfr . , 

Pdnfik lakiaa 
^■■F!Sp*M*»r" -: : ' ^[V^-'b^.i 

Kyilvdnos ttvb. Alio mas 

Tavkabeler6«iw 'dllomaV 

Tavirda^' 
: Vonalf^lvJgyaBOk , -; 

2. si; hivatal, pAiy'audvapl alloitnas ■■ 
--dpfilet-ri- ;'■;■-; r ( -' V .;;'^WJ6 

VIII. ipltdsi 0B*tAly raktara^ wllya, 
ndvar 1-50 

Pragar Faiena lIJ^Lakatoe-u,' 9 1H95 
2-46 

i-ii, 

3^98' 
2-00 
1-96 

1-97 PrAger olposzalon, Bak^czl- ,■ bomagyl 

. b£rant<Sfayaroaas f XI. KHlsd Peatl- 

: n. 67. .:■,.;- ■V:.....;-''. : '..r 3-18' 

Raljtay Gaza dr. flgyrid IrodaTja, 

1. Mttbely-u. 18/i. ' 50 

Ransonbarg Danes dr. oiVos. 
I Hunyadi-u. 88. ...,>-,,,-. 9 
ReformAtiu Ielkasz»i;KaBlnojBy- 
■ u.6. . ■ ^■-,, .,1^8 

Rakasy(Ralnhatmer) P41 dr. 
. flgyvid, Arpad-u. 88. . ::• '».'$! 

Randtfrkapltanysag. m. klr. 

. Kapitanysisrveaetfije 1b ktfapintf 

; figyeleto, Kbssnth-tlSr 1., h ■■-. '■ ■■■ ,.'67 

Kapltanysig veaetfijeaek ilak^aaV ' , 

jApgyai-ii. 7. ,,,;..;,.■;: V 20 

KOaponti Orsaob&Ja, Xossnth-ter 1. 

V'J' " ' '' ■■""-.' l ?" ' v 2 ; 

6psiBm61yaeti osstaiya, Kosswtk: 

't«r.i. ■ : , ] _ ..,:,,,- . ; ^-44. 

■ Vasuti drszobdja/MaVi pifyaudW 

-.,,.■ ._v .- 1-88 

Reznak iLAszia dr. ugyv^d, : - 

' :kflrttsi-ii. 'B.'" '■= '■*'■■'■? ■'■ ■■:;"'■ '2-17- boa, m. Deak-ter 1^37 

PAI Imrena, a Polatsohek A. o^g 

tthBke lakasa, I. Saelel-tt 10. 1-80 

* PalAstl Janos m. kir. posta a. 

ellen6r. Ddli-a 70. 2- 

Papp Laszld Ja-> fipitkea^al-' 6s 

tBaeldanyagkereBk.; IS&v. : klttrfi 

3-39 

Pelia Bala* Deak-ter; B, 2^35 

Paranyl JepO gabdnakereek^ - 

KfirOsi-u. 18. > ■■:. 8h04 Ravesz Mand rnbakeresk. 
p4d-t6r 1. l-20 ; Revesz sandar dK JogorvoBv 
RAkdoaJ-ut 16. . 2-80 

Roth Laszld fuvarotAsi da aaaill- 

tasl vail.. Bzeiei-tt 18 70 

Rdth Sandor aaallitd, ni. Teleki- 

■ u...a. ■' ,-..' "y '■■",' .^vr-'-^S 
fifagl Parana ttiaeloanyagkefeBk;, 

Hajd-a,, 11. - - fI . ■,- :;. .-,,■ B-OQ: 

Sandor IgnAo fakeroak., Cnkot- 

Hi 2. 

Sarlk GynJa as Gaza k<Jny T . 

nyomda is Hnyvkexesk., 

I. Battbyany-n, 8 * : ' ! * 57 

Sarkany Gyola dr. G^tKfirolyi' 
Gabor-tt. 80. .2-86 

Schwaig G^z'a 'dri, '■«' p 

biat. Int. orvoua, KdtrO. 6. l-Ol 

Sabtfk Bela kBayTkewak. ^g, tul. 
Bebdk Fatvito. I. Ko8eath-t6r 10. 4 PETHQV1CS ^^^ Somogyl Eirz«abet rQflzer-j f es- 

t6k- as 6pitfiany agkeresk. , Badlnokl- 

*.-?.-.'■■.■■■ .".";.:, - : " '■:■'■; - : . , -;.-' : -./".-./ii' 

Soniogyl Gynia Id. m. klr. al- 

lampeDatarl ny. Idtanacaoa, Teinetd- 

Ji- 43.-; - 1-84 

Stelnleld JenO, Sajd-a. 3. 1-57 
Sttttt Pal allaWvos, G61ya-a.-2. 

-,.. r-,-,- ■-:■ 3H6 

Szabadl (Schwalb) Adolf szal- 

\iiit, VI MAtyaa klrily-u. H7; , 84 
Szabo F16rtAn borbiH. k'eresk.'"-' 

Gr6i K4«)lyi Gabor-u. 18. 3-30 
Szabd Istvan okl. dpli^BzmdmOk, 

Batthyanyi-a. ig.-.. 1-90 

SzabO J6zseV faszei> 6b csemege- 

keresk., I RAkdoal-dt .1, • 46 

Szabd J 6zsel tanker. f61g., R4- 

kdosi-iu 47. ,,..'. . ■■--) .32 

SZab6 Jozsel Haailparl va]L, 

G(a(arab-n. 87. , ;v8-22 

Szabo Sandor sadlfibir tokos, 

"' -a-a. 12. 3-44 

SzabA temetkezesl vail., 

KoBBBtb-ter 1: 2^-74 

Szakter Jdzsal dr. allatorvoa. 

Kossath Pereno-a. IS. "' 2-54 

Szendar Bala vaakoresk., N*p- 
kdr-a. a. . 47 

Szent-Iatvan-TArsalat kttnyv- 
ds papirkereak., PestiTa. 3. 3-08 

zanyogk esarda,Kulao Pe'sti- 

4*66. 2-40 

Sznie karoly dr. ogyvW, I H& 

oyadi-u. 80, 83 

TaraesAk Istvajs mdstaroB d» 

bentes, [U Kietalady-a S3. 1-42 

Tersztyanszky Lajos hasz&f- 
aaaaadoa, Bat. Imre beroeg-a. 22/a. 

• .■■/'■'"•• ;.';2-41 
tlszti orvost blvotal, m.klr., 

-BVegfti-u. 1 4 1«40 

T0kes Jozsel nyersbdrbi&oin . , 

Pelaaegi-u. ,14. . 8-00 

TurlyEde nyopidasa; kflnyv- es 

papirkereak., Arpdd-t6r 8. 2-45 

Tarnl falparl vallaiat, Kallai 
teat?drek. Jdkal-u. 47. , . 1-6?' 

Tttrel Janos aert^skeresk., Sad- 

©benyl-a. 86. 2-20 

TttEOIt61aktanya, I Koesntb F* 

. reao-dt & , ; : 1*1 3 

tJihelyl Ferenc keresk., I. E4- 

kdcai-dtd ". Ir8l 

linghvary Jdzsal varosl lakaea, 

Ilk Bikdozl-dt 44. 14 

Iroda, falskola da aaolOtelep, XII 

Bede '■■•'.■.■.-.. ;. '■::;,; ':.-;39 "Hetkdinap : ' . Weill Endre dr. nrrm s Arpid- ' 

a. 84. ■■:.'•- ."-..'■ - ?. - : ::2^7" 

Z&bOrszky Istran bdrantdtdVa- 

v roz6, Temetd-a. 29. : , 2t72 

Zalal ttaroly dr. gydgyazerdsa^ 
4 * Gubody-u. 7, . v ' .../55 

Zaray Aladar dr.» a ,poat» bet. 

bizt Int. orvosa, BoraTU.;.9. ;. J76 
Zsenga3ler Ferenc >it$a, ; ■■■ ■- 

Angyal-u. , .86/*,'; : ■.v.,1-24. OEGLEDBERCEIi 

Hivatalo* $rdk: 

Vandrtiap da 
flnnepnap: . 

■»■ s-ia-ig, B^iwg; 

14— 18rig. ..;.." 14^-16-ig.v " : 
Csak eldHzetOk reszdre : 20— 21-lg. 
Bacskal Maria all. taaitdntt 7 
Bakos. Ferenene ozv* tejazeia' 
" 12 

Bergh Andorne keresk. ' 5 
Barany Peter malomb'drio" ; 1- 
Gagiedbereelt MtelszOvet- 

kezet mint az O.K.H.-tagja 9 . 
Datary Janos teglagyar 2 

Dusa Karoly dr. btvds, O.T*I. 

keaeldorvos, -.' O.T.B.A, ellendrzdor- 

vob 11 

FUrt Ferenc ill. lg; tanltd 8 
Gyeness Ferenc vitdz, Hitel- 

sadvetkeaeti.tg; ds kBzsegl bird 10 
Ktfzsegl eldllardsag 13 

MarOsy Bala vitda nyl All. tok. 

tanitd ; 8-. 

Nagy Marglt all. tanltdnd 14 
PetroTlch Sandor keresk. 3, 4 
Reich XajoS dr. oryoa, posts be-, 

teg biat: in*, orvoaa . ;. : 15 J Uiigbvary Laszlo-Iele lals. 
kola ssOMf-es borgazdi 
r^t. falskojaja, XII. Bed* 
Ifodaja ds borpinddazete 42 

Varosl lakis.l Gobody-n. 80. 1-28 

tlngrArC Andras vlllanysaerel^Bl 
yfll., I, Kossuth4dr 1. '", 1-61 

Urania lllmszlnhaz k.I.t., 

flgyv. bav.dr, Piskdty Iatydnnd 
.: Batthy4ny-n. 1. > 2-73 

yajbift Daniel fdyaros, BuvAr- 

n. 11. 2-JO 

Vanyl Sandor fa-, sadn- ds tor-' 

mdnykereak., Kdrdsl-n. 48. 2-07 
Varadt Imre dr. ftgyrdd, f. 

PestMt8. 1-35 

Varady Jozsaf nyag. gazdaeigi 
S iakolaig.; R4k6dzl-nt 61. . : 94 

Varga Janos dr. v figyvdi; Pesti- 

,tt !»• 2-29 

Varoozy Erzsebet koametikas. 

Berosdnyl-a. *. ^ . .; 3-I.7 

Varocxl GyOrgy keresk.; Baot- 

nokl-a. 2, ;2t49; 

VAroczl HlbAly MdbdrlO, sajtd- 

■■■*<*.:.:■:-■■: ".:■."- ■■■; ■:.'■■: ■' -':2-75 
VArosl kdrhaz, liad Cegldd me- 
. gyei varoa. ■;. ■.■■.-_■■'.■..■■,..■'■ 
VasasjUalos JahtarWlaem, RJkdoBi- 

4t 86. 98 

Vegh Sandor SEdldnagybirtokos, 

Hercaeg-n. 5. '^j* ■. ■"■-': 22 
VlboriaU Isfran drnagy, JErdd- 

™, 21. ■'■ .8^38 

VOlcoVlts Lajos tapzerkeresk., 
..-Nyilaa-a:- 51. •■ ' ■ '1^33- 

TVaotas Sandor bordgyndkVvin 
_;■ Falbaz-n. 61. '.:;.■..;■:; ;'V'"y ; 60i CEGLfiD-PUSZTA 

(lasd Balgetvar> Vv . ', 

■■"".'.■ ■:■■-■: r ; :--- ; vV :■•■'■■ 
GfiKE 

Hivatalos draft; s ■?. i* 
' Hdtkdanap: /■./&£$£; ^ 

8— 18-lg, 8— ll^lg* ' . 

±4 18-ig ; 14— 16-lg, .. ; ,/ 

Csftk eWfizetfik 'rdsadre: 2tt— 21-lg. 

Bernath Bela fWdbirtokos, f ny; 
'fOszolsrabird, Magyarsaa 5 

Clganypal Hlhaly malombdrld 4 
,Hangya (< iermeld, drtdkeBltd ds ■ 
fogyaeztagl sattvetkeaet 8 

fnozlnger . GyUrgy esperes 
■,ptebdnoa, ; '; ■-■ .4 - : -.-t 3^' 

Kttr Jegyztfl hlyatal ; 1 

Szentandrassy L>aszl6 ;/■' 2 CEKEHAZA 

(laad Abaajsaintdli: ,', . . 

CEl^OMOL^ 

Hivatalos 6rdhz 

/ :._ "y^svi*--;- 

Addhlvatal, m. klr. 45 

Allamvasatak, m. klr., dllo- 

mdsfdnOksdge ■-,/.-, 74 

GsatalyindrnBkfldge 73 

Almasl Janos ' 19 

Aimasy Janos nagyker eak, 1-25 

Alsdsagl bergazdasag Seble- 

. slngier Gyulaberltf. AledsAg 8, 

Beoher^sMayersbergszdvet-, 

., vdazori- 6s dlyatarDberes^. • '■■ ,93 

Bences JossagkorinanyzoV 

sag Gasatonyi Nandor jdazagkotr 

raanyzd > ; ■ i-4l " 

BenkO Janos nemes, sOr- ds Tad> 

' keresk,;..' r-. -,;.■>:;,. vl-40-- 

BenkA Zoltan iiy. m&v, tisat, sdi> 

: nagyheresk., Turn) ezikyizgyif 35 

Berant6alIomAs ' 63 

Berzsenyl Janoslts Mlklds ~ 

m^rhbfc, ' ;^;-69,\. Cfnkitiu Midi lerojgzfojtiij JMadl Jano* vendeglSs, Hortliy 

siikiis-ut t9. f ' y 27 

Mezei Jdzsel dr. orvos, Kossuth 
li^Qs-n. i. ; ■■■■'■'%: 26 

Nagy Laszld batoocsal,: gyogyr 
. saeresz, Matyaskiroly gy6gyszertar 
6a Edvi iltes (3 y orgy 1 szfOv. Ipar- 
rajaiskolai h. tanar, Kossuth Lajos- 

- u. 2. ■-■ ■:■■■ >./ ■-.' . 6 

PhObus Vlllamos Miivek: 

Reszvenytarsasag yillamog 6s kb'zs- 
lekedesi vallalatok szamaTa, oin- 
kotai kirenderiseg, Igl6di-u. 1. 37 

Postahlvatai, m. klr., Szent 

hnre herceg-titja 43. 22 

Prepeliczay Arpad fonalfesto. 

fonalfenyezO es felieritugy&ra, 
- Hortliy Mi k 1 6s ut 5„lasdabudapesti 
elfifizetok kGzOtt. 

Prlscsak Testvdrek teherito-, 

' festo-es kikeszitogyar, Hortliy 

MikI6a-ut 6. 31 

Rekord vegyipari vail., c^gt. 

Nag Serene, Kossutn Lajos-u, 71. 

16 

Rendorsdg, m. kir., lAsd a ma- 

tyasfbldi elflfizetSk kOzcjtt. 

KiegeszitS tolonchaza. Klstarcsa 1 

...' Sempernova elso magyar 

nemesvakolatgyar Balogb 
; :,.' Geza fizem, T6-u. « 20 

Slk Jdzsel sflrlerakata es szikviz- 
','■ tlzeme, Kossath Lajos-u. 16. 30 

- Subaslfz Ferenc fuszer- 6s cse- 
. 'V ■ tnegekereskedfl, Hortliy Miklos-ut 1. 

'■ Szabd asztaios Hzom, tul. Szab6 
B61a, Bzent Inn-e herbeg-u. 20. 34 

' v fizente Varga Janos gazdal- 
■?"" kodo, Gror PeiacsevicL-major, 

Kossuth Lajos-u. 109 10 

Takacs . Elemerne bakancsftizo' 
:../:. ttz'eme, Gyar-u. .10. 36 

■ Takd Karoly dr. a* O.T.I, es 
,..-..' a budapeBtl lielyierdekft vasntak' 
/V orvosa.. Bzent Imre herceg-fitja 84. 
'■;"'■■■ 17 

frOk Janos kamttvesmester, 
;■ Pet6(i-u. 61. 33 CINKUS 

(lasd Oroshaza) CIRAK 

Hivatalos ordk: 

H6tib"znap: Vasarnap 6s 
(innepnap ; 
. : ■ \ fc-12-ig, 8-^1 1-ig, 

«— 18-ig. 14— 15-ig. , 

;.* Csak eWfizetok reszeTe: 20— 21-ig. CSABACSUD 

.Iliad" Bzarvaa) "'- ' CSABDI 

(lasd BicskeJ CSAB-PUSZTA 

(lasd Csabrepdek) CSABRENDEK 

Hivatalos ordk: 

HetkQznap : Vasarnap es. 

8— 12-ig, Unnepnap: 

14— 18-ig! 8— 11-iff, 

U— 15-ig. 

Csak el6fizet6k reszere : - f " 20— 21-ig. 

Barcza Laszld dr.fSldbirtokos 1 
Csab-puszta 4 

Bogy fty Janos varbogyai, ; fold- 
birtokos . ,. 3 

Csabrendekl Hangya es HI- 
telszoVetkezet 2 

Elstt magyar kdkusziOnd ds 

szttvdgyar r.-t« gy artel epe 7 
Karatson Gynla dr. vit^a, 
.korprvos, a posta bet. bizt. int. 

orvosa ' """ 5 

Kantor Mlkids T^nf .kath.pleMnos 
9 
Kitzsegl el6I]ar6sag, Caabren- 

deft 6 

ZsiUnszky Gabor vitez, r.-t. 

vezerig. 8 CSACSBOZSOK 

(lasd Zalaegerszeg). 

CSAFORD 

(lasd Zalaszentgrdt) C^AHOLO 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap eg 

annepnap : ^ 

S-=12ig, 8-11-ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig. 

Csak el6fizetflk reszere: 20— 21-ig. . 

J Array IHenyhert gazilasag 3 

Nagy l^aszld term^nykereskedS 1 

Welsz Ern<* es Jdzsef termeiiy- 

kereskeddk 5 K^rjegyzdseg 1 

Lebner Janos dr. Hgyyid, fold- 
birtokos .-.," 2 

Tardoskegyl-Veress Laszld 

dr. tb. szolgabird ■ 5 CSAKANYDORpSZLd 

Hivatalos ordk: 
„,„ .. Vasarnap es 

E(6tkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— li-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifizetfik r^szfire : 20— 21-ig. 

ECant6 Jdzselne ttzv. ny. posta- 
mester > 8 

Batthyany B61a grdl fbld- 
birtokos 1 

Batthyany Ivan grdf brGkbsei- 
nek oradalmi erdohivatala - 5 Kitrjegyztfl hlvatal . 

Lakaea CIRK6PUSZTA 

(lasd CaCkmft) ' CIRdKAOFAIiU- 

(lasd Takcsany) Bflkl Ferenc gabonakeresk. 
Havas Imre dr. kororvos Janzs6 Kalman korjegyzo lakasa 

9 

Kttrjegyztfi falvatal 3 

Nagycsakanyi bergazdasag CONC6HAT 

(lisd Acs). CSAB 

Hivatalos qrdk: ■ -,' ■ ■ 

'!;''„ . Vasarnap es 

HfitkOznap: . iinnepnap ; 

8— 12-ig, 8— 11-tg, 

14— 18-ig. . 14— IWg: 

Cteak eKJfiaetflk retire: SO-i-21-ig. 

CsehdtfrOrs, in. klr. 1 

Korjegyztfseg 2 

^plymossy DezsS r&n. katb. eapere3-pl6bano8 

60 CSAJAG 

Hivatalos 6rdk; . 

n/ ., „ ,' , VaBArnap is 

B6tkBzD»p: unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig 14— 15-ig, 

Caab eloiizetok'reszGre: 20^21-ig. 
Czlke Lajos,korj6gyz6 . , 2 
KdzsegS eiaiiardsag 1 

Kiingtts kozs6g eldljardsaga 

8 
Vojnlts br. gazdasag, Knngfls 5 CSAKANY- 
Hivatalos ordk: - 

Vasarnap ea 
finnepnap 
8— 12-ig, 8— li-rg, 

14^18-ig.. 14— 15-ig. 

Csak blofizetok reszere: '20— 21-ig. 

Uertelendy Laszl6ne ca. 6s 

kir. Kamaras, ffildblrtokos iizvegyt 

Kasza Sandor dr. kir. kCzjegyefi 
4 CSAKANYHAZA 

(lasd Ragyolc) CSAKBERfiNY 

Hivatalos ordk: 

Vasarnap 6b 

H6tk.eznap: finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elMizetoit roszere: 20— 21-lg. 

Csendorttrs, m. kir. 2 

Fejervarmegyer ViUamos- 
sagl r.-t. csakberenyl kbrzet6ze- 
relfiie 4 

Ktfzsegl eldljardsag 1 

Heran Ja&osne grdf ne nra- 
dalmi erdfihivatala, lasd a s.z6ke3- 
febervarl elofizetOk kdzt 

Papp Kalman torn. kath. pl6 
banos 5 CSAKFALVA 

(lasd Makf alva) CSAKXGORB6 

Hivatalos drdk: . 
' 'Vasarnap 'es 

. Hetkoznap: finnepnap: 

8— 12-ig, .8— 11-ig, 

14,-13-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak elfifizetflk reszere: 20— 21-ig. E6tkSznap : Csendtiritrsj m. kir. , 
Czenk Sandor keresk. 
Jarasblrdsag» klr. 
KOrjegyzoseg Csernek 6 

Kozsdgi eldljardsag 
NeplskOlai neveUfntezet 7 CSAKTORNYA 

Hivatalos ordk: 

' 7--2i-3ff. 

Addbivatal^ m.kir., Zrinyirter 2. 
61 
Allamrendtirseg, m. klr., 

(lasd Rendttrs£g alatt) ■ 

Allam vasntak, m.klr. alloma<?- 

Son»ks^g " • 1-44 

Antonovles Gasztav hentes., 
Bzent Laszlo-ter 1. 1-37 Antonovies Ignac fOIdbirtokos, 

Pniisatz-u. 29,, ,>■"•■ "'' J;— X'15; 

Ascberl Jdzsef 6pit0mest,er; is -, ; j 

6pitfiariyagkeresk.; Mnssolini-'u, 7. 

Balkanyl L,a joskonyvkeresked^s, 
konyvnyomda es. kimyvkBtesaet, 
Szent L,aszI6-ter 18. ,27 

Balogb Odtfn la-, sz^nkeresk. es 
yendeglCs, Kossnth-n. 2. v , 36 

Bar oss SzSt; Csaktoriiya es 
vldeke fldkja, 1941. jnlins 9- 
ter 4. 70 

B'eiaojnik, Bezeredy, Csern- 
kovfes cFutnra» albizom., Uitler- 
n. 3. . , 64 

Behojnik lUihaly vaske'resk., 

Petofi-n. 1. 1-09. 

Benedlkt- Jeno biztositasi foiigy- 

n«k, Hitler-d. 1. '. 37 

Binder JLajos vaskeresk., Hqrtky- 
t6r 1.0. 1-05 

Brandl Arpad dr. orvos, Rak6cai- . 
32. 34 

Bujanles Sandor dr. orvos, a 
posta bet. bizt. int. orvosa, Kdssnth- 

n. e. 71 

,Clkta« k.l.t., Szent Lassl6-t§r 17. 
. ■ * ' 87 

Csaktornya nagykSzsdg '- 
rendorsege, Hoftby-ter 2. 67 

Csaktornya nagyhSziidg vll- 
lamos milve, Vitea Giimbbs-n. 8. 

3 

Csaktornya nagyktfzs6g vil- 
lantosmfive : Transformatoi-baz, 
Zrinyi-park 42 

Csaktornya I cukorka-es 
csokolad6gyar, Honved-u. 59. 
46 

Csaktornya! Gozmalom es 
vlllamostelep r.-t., Kossnth- 
n. 6. 30 

Csdktornya Jaras . Bajtarsi 
Szolgdlata, Levente-4. 1-1-49 

Csaktornyai m.kir.ntfveny- 
egdszsegtlgyi kiirzet^ 

Kakdezi-n. 56. 1-33 Szent Laszl6-t6r 23. 1-31 

Csaktornyai nyilvanos ktfz- 

raktarak r.-t., Kossnth-n. 17 

Csaktornyai tvh. utblztosSag, 

Zrinyi Karoly-a. 20. . 1-17 . 

Csaktornyavldeki k»r|egy- 
zdseg* Kakossy Gydzd kSrjegyzo 
magaulakasa, Hitler-n. 2. 1-15 

Csendtfrttrs, m. klr., Bakdczi- 
n. «1. ■ x 32 

;Cseridflr«rs, m. kir., Miksavar. 16 
Csend5r8rs,m.kir. , Muragardony 84 

Dentsch Kalman dr. figyved, 
Deak-u. 10. 77 

Domjan Ferenc dr. jarasi m. - 
kir. allatorvos, Mussolini-nt 12. 

1-06 
Elstf Horvat Takardkpenz- 

tar fi6kja, Pet6fi-«, 10. 91. 

Elsti Dfnraktfzl Sz«v«de 

R.«t., Sz6chenyi-Ti. 50. '31 
Fiso.bcr Albertnd Okv. lakasa,. ' 

Bz<int Uiszl6-t$v y i8. ■ '55 

Fischer Testverek vaskeresk.-, 

Bzent, Laeal6-ter.l4. 5 

Flegd Mllenkd olajiparos, Szent 

I^tvan-ti. 10. ,83 

Fllszar Istvan etterme, Zrinyi- 

t6r 4. 1-19 

Fllszar ds Kacznm sornagy- 

kereskedea, PeWfi-u. 10. 8 

Foszolgablrdl hivatal, Zrinyi- 
."var. , -.,. 93 

Fdvamhlvatal, m. klr. Mav. 

p. n. 1- 12 

Gaal Oezso palyandvari vend^g- 

10s, Vasiitalloraas 1-26 

Graner Bdla keresk. lakasa, 
Kossuth L.-u. 12. 51 

Graner Frlgyes gyaros \akasa, 
Bzent LasaI6-t6r 2«. 1-08 

Graner Henrlk gyaros, Mnsso- 
lini-u. 12. ,44 

Grdner Meta ds Stern Dezstf 

gyailparos, Kossnth-n. 14. 20 Stringer ArpAd pfiletfa- es . 
:^fijpe|6«iiyagfeeresit..-;' ::' ; '.;,■ .,.. '\ 44 
Btstcky Andras dr. gyogysae-. 
raw 22 

Blettler IstvAn dr. orvos 77 
B^ta LiszM ffiBEer-;' ceemege- 

- lisit-Nfes 6IelmisEerkereslt. 84 

Brener Sunn la-; saeriV 6s cent ent- 

. arukereak. ,->.;. =^. qq 

BnnyevAcx SAndor gyogysae- 

■;.rtsa.' -■■".•^■, ;■ .;.,,■;..,,,/■;-; ... v fjg 

Celldttmttlkl Blrjap azer. 
kesztosege A* Tnrnl nyom- 

- «■» ■:■-,'. 65 
CelldttmMkl hitelazovetke- 

set, 'mint az O.K.H^tagJa 39 

CaendoraAg, m. kir. 13 

Calky fcAazlA dr. kir. Uhjegy'ri 

'.:',',-- : r'; ■":'■■':■ / eo 

Csoma JAnos pek , 
Dezso Lajoz jegyao 8S 

Deutseh Mdr rffaskerasi. 1-23 
Boreal Jdzael lisstkeresk. 1-1 Q 
Bomolki JAzaef dr. 1-80 
-Ddmtfikl LAsKlddr* figyy6d 70 
FUrdtfs Gyola tejkereak. 48 
Fttszoltfabtroi hivatal . 2 
Fttrst GAza iaarha- ea bor jakeresk. 

Geller JAzael Grtft-ssAili ea. 

. etterem :•. .. I-34 

Glatz IstvAn koronarwiljodAa : 

1-05 

Grtthsberger Ign&c aieaeraktAr, 

Aisoaag ■■■■:■ .■; 24 

Grttnsberger Mlksa borkeieak. 

, ' ; :- ;■■■■ , 86 

Gydmttrey Gybrgy fSiabirtokos, 
; Inta-parata 20 

flangya FogyasztAsi Szttv. 

I; sb. H6kja 31 

Hangya FogyasztAsi Szdv. 

Berezeg Jano* keresk. 1-J 

flenleld .MArfflawKereakv .J 
HetthAssy Elek dr. : jArasorvos 

-■■:■-".. - -. ■■91 

HetthAssy Jeh5 dr. ttaablgabiro 

;'.-■■. ;'-■ >/■■'■'. 21 

flollmann MAr gabooakeresk. 27 
Boleczy ZoltAn dr. orvps 39 

BorvAth Lajos ."atoVea lottvad- 

keresk. i 1-01 

BorvAth LAazlA d*> ay. itelfi- 

, tablal tandpsjegyaft ..;/■-.-.- ]>08 

flongarlaElelmlszer Export 

dr. Heller MArtori As Ntoetli KAroly 
gyflmOlos-, baToinfi-, tojAs- As lStt- 
•■ vad^exporf. .■■ /.; 15 

Iparteattllet ceildttmaiki jarAs 67 
dakab PAJ magADAllaiarvo* 92 
Jar AsblrAsAg, kir. 17 

JegyzoaAg; Aisdaag (nyi)vAnb*) 71 

JAsa LAszlA dr. ejryetemi magAn- 
tanAr, kArbAa] ig. rflorroc \ 32 

Katoiial pnrancsnoksdg, - 
eeUdbmbikl JarAal, m. kir. 

■:.-'-■.■:■ ,;-.- -:-■'■;■. -1^2 

Kereaztes SAndor Sehell koolaj 
; r.-t.biwmAnyosA 1-04 

Kiss IstvAn iilsaerkeresk. 1-12 
Kiss SAndor vetideglos 97 

Klein BAla id 

Klein Vllmos .18 

Koczor BAnlei ridi6- 6s vill. vail 

-- ■: ..- V; •■■:■:-: 80 

KtfHAil el^ljArdsAfi 3 

■tarAnyl KAlmAn I1J. gabdna- 

*b tenn^iiynagykereJsk. 1-19 

LAssld Gyola v<md£gl$e 64 

LAzAr Jond ofcl. g6p6Bam4ra«k, 

a fiagheKyi Bualtbanya r -t Ig. 76 

liessinger Ottd fakeresk. 57 

„Magyar Elet PArtJa** ceU- 

ddmOIki kerfilete 14 

Major LAszlA in. kir. postam ester 
lakasa 1-28 

Maade^lBe Fereno jarasi m. 
kir. AUatorvoe : 1-07 

HarAozl Jen« dr. klrbaii fA- 
orroa AQ HarcalTttltfyl vfzlt Araolat Iro- 

da]a es Kfrclmer . Blek igasgatd^ 
m6rn6k lakip* -«,„ 

Morton Izldor gfeteglagyaros 53 
Lakasa , . ' -'52 

Mfiv. FttttfhAzf tfntfks^g 1-39 Cinkoia ] kir., ailaml ... ,„ 

Meaterbaxy «IAzsol inaiomtUst 

tJbbw -■•;--:. '"'8ft 

Meaterb Azy KAlmAit dr. ittiv: 

/.palyiwryps^ :■■'_:; \ *■ '-:' : .:'".. . \ ..'■';■: 5 
miUiOTltg Jdxaet ra^seans £s 
, henfes. , 1-15 

HllkoVlls ilentf mtflzaros is''-'; 

hebtes '•■•."-.;• 1-8 

Hobos ArpAd vasaii Vend^glfis 

MoIltOrlpa jIAno* jeyang. esperea 

^vieUEfiar.;:;-^..-^ .;.-:,/■■ :,;.'';'■".•■. "80 
IttolnAr drojt^rta fo.tiSs fegyveiv, 
LfiSMrkerask. m. Wr ; l&pdiiroda - 
■r';^'-.= ":.y- . 1-09 
, Nagy Bela , Tegyeskor«sk> '1^38 
Nagy Imre fOldbirtokoa 3fi 

l^Aaty JAWsof radi6mtsier^S25, vil- 

laaoasagi \jall. .■;.■' . 1-20 

Nemes Vazdidr. r6m, kat.^ ^ 

plebaaos .- " ~ , 1-27 

Nemeth Emilia htUgytodrass . 

1-21 

orvooSS UtblAtdgaAg 1*16 

VargaNandor yiragklreak. 1-17 

- • "■' »gyel 
reki ^.—.^^penztAr ri-t. oeil- 
dOiMlkl fffitfa 1 

Vaavarmetfye kthckdrbAxa 
Bdtgydgyaatsati rondelft 94 

VasvArmegyel Elektromoa Penzllgyfirt 

PlntAr Jdasef dr. a'sarbegyT 
bazaltbanya r,-t. qfigveBetfij© ,8 54 Pletalts FereitG dr. es Pbrko. 
■Ab JAnoa dr. figyvedek V,. 41 

PolgAr JAjMiS kav^kaitolajdonos 

6a>eraut6s ^-$2 

Polj* Arl teanylskola r. kat. 

1-48 

PAslay GosxtAvnA «zt. 72 

RAcs Retch Imre festftparibn- 
^B»eti,Yallalata 1*H 

SA£be«yl bazjUtbanya r^U, 
' AlBoaag ^ 16 

Salzberger Ernd dr. kfisaegi 

' orvofl V . '-'■ .:•■ 1: ■,'■■■. ..;■', '.: 
Slpos Gergely BerWakereaki' 

■ .-.-■ .."-■-;'■-.. :-* ■..■■,.-1-88 

Schalfer EmU dr. figy ve«; 78 

ScbtltE Gyala IIJ. butorkeresk., 
asEtalos ia temetkeaeai vill. 95 

Schtfntag Martoq miv. bivataloa 
aeallitdja .'.. ; ,51 

SegaU ea Spltzer takarminy- ea 
tei'm^nykereak. . 40 RfffyekrZ-V ~8 

'lace Lajoa dr* *p«eita-, *bi- 
t^Blanyagok- ^s tflaeft^akewak; 66 

Weller Badoll roarbakeretk. 90 
WellerSAndor marbakefeak. $1 
Weller StotOD marbtkerosk. 82 
Wei** Pal gawUikodti - ^ ; 28 
Weltner Beta (avan» 42 

Wlttmaan Andor t^glagylrot 
Ukiaa : 68 

. 6?Biegiary^ra / ' .- 34 

ZtehovsXky Dexsd teresk. 43 

CEIBED 

; Hiifdidlos 6rdk; '■■■■>. 

netkfienap: a,, n epaap. 

8-i*-ig, 1^-il-ig,, 

l*-t8-ig lt-16-ig. 

Caak eiw laetfik rtaafire; SO— 81-Ig. CIFRA 

(Uad Nagyitenas) 

.'■ : ( ■,;."'.'-■;'./■ ''■:■■■-': ,: '■ , i '.. ■. ."",'." 

CIE'RAMALOM 

: "' ; flisd Bdgetvar) 

CIGfAND 

; ' Rivatalos 6rdk: 
H<StkOniap VasArnap i6b 
onneptiap': , ;■'.;■ *-i2-ig, ", . ' • ft_u-ig, ;■: 

14— IWg. 14-lWg. 

Caak elOflsetAk rBSB«re : SO— 81-lg. 

BodrotfkOEf GasdasAgl Va». Ceredl Udttldhely, Parkawe 8 
Csenddr»rs f m. kir. 2 

KdzsAgl eloUAroaA*« 1 

NAmeth Gyula fialetVeaeW Hah- 

gya allatfirtekesilifi aloaataly V 

osoportveaetfije : 5 

Kelnltz H Ar vegyeakeraak. 7 

Wtener Jakabdr* kfirorros 4 Segall Vllmos takaraanyves ter- 
menykeresk. . , . , . ■ 49 

SereCAly PAJ dr. orroa 37 

11 KAroly elfiallatkereak. 

■,'.■■:■"' " i-18 

Singer BAIa ras- ea t«atekk«reak. 

: '■'-■■' ■■■■'" '■'■'■'■.-•■.':.': 47. 

Singer HlhAJy kflfarag6 (atemben: 

V/l^-X/31-ig> . ■' 86 

SsabA JAaos gfiinnaloiiitnlaJdoDOB 

'■'■■'•■'■ . ;■- ■ '96' 

SsabA KAlman dr; tlgyvAd 1-24 

SzabA KAroly kemeaewljaj &>* 

bengertnalma • ■ ; 25 

SsabA Lajos fttsier- «a ciemeg^ 

kereak. . , gq 

SsalAky Lajos dr. orro* 9 
Sasekeres Gyorgy dr. Ogy v«d- 

jeWt ** ■■:. ■ 11 

Szent Benedekrendl ApAtnr 

Szent Benedekrendl bAz- 
gondnok ■■_",-, j-28 

Gaadaaaga, UsakYa 46 

Scent Gytf rgy drogerla, 

&v. Abtthinnstvannl ■; 83 
Szombathelyl takarAkpAnz- 

tAr r.-t. flelldflmOlkr fldkja 7 

SztfgyAn Marlch FerenciiA 
«zt. e& 

TAB Gazd. tskola m. kir. eai 
Mezdgazdi SzaktnnAesadA 
AllomAs IgazgatAsAga 1-44 
Tdrdk Gyala dr. orvoa 82 
Tttzolt* tfrszoba 61 

UJtz IstrAn radii, vill. in mflsi ! 
-' cikkek l.eresk. :. : v. •li?08! CHXTSZT 

;■;'. (lisd Bosatj ; ';;; 

CIB^EHAZA 

BVvdtaM 6rdk: 

8— 12-lg, 8^iM ff , 

U-lWg. 14^-lWg, 

Caak eiorlaetfik ffdsadro^ 20— 21 i^. 

AngyanGynlA bfiranWs /IS 

Barta JAnos Nemaet! moeg6 tii 

lajdoiibs. VasfflresH es vegyesarn 

kereakedfi ^ ^3 

Bereczky LAszIA dnn^ tarsnlati 
igaagatfi; ttmernDk v 17 

BotfalFl Both MenyhArtnA 
*zt^ ttidblrtokos; sarsatlgi gaada- 
■saga '3 

Bosay BAla nyig, )tir. tkrviny- 
saekl birt 12 

ClbakhAzaf . Armehtesltd Aa 
belvlxaxabdlyozA tArsolaf 

■■•■- ;-. ■>■.■-,.-=.■.-■■".■:.■ .. ;'■ 2 

GsbndAHfrB. m. kir. 6 

8. Dany PA1 tehertavaio«6 valia- 

;.iaia:-. .,,;■■; .^. ■:;■; 'j,;;.;,-:;:i5, 

Fekete Janos gabj>na- es tflafra- 

■ ' kereskeda ■ ■. /I--1 

BorTAth IstrAn autJfuvarozfi 9 

Jakabfty Vflmos kendarteldbl- 
/; goad ilzetrie, SarsadepliBBta .; , Q3 
KovAoa GAXa dr. kfrorvbs, bel- 
gyAgyisa ezakorvo» r Oraa. Stetanla 
srtvetseg rtorvoaa 10 

Kdzaegl eltfllArosAg 1 

LAgoltalntt vezettf 14 

MAtyAs Dezsd ■: fa-l .At, gabonakc- 

reakedo 4 

Molnar LAazIA gyoeyaaeit^ra a 

8?eiitHarom8Aglio8 - ; 7 

RAvAsz latvAh espereg-pl6banbs 

.■■'••:■.•':;•' ••'...• • ':■-:•■ 8 
Wlnuner KAroly dr. prvos 5 Flaoher ZoltAn termfinykereif. 

kedfi ' 4 ;■ 

Friedmann SAndor term^y- 

keres.kedfi ■' , ■;■ 7 : . ; _;. 

Janka KAroly ref. -lelkesa 2 

KtrAiyhelmeel 1 JArAal Hltel- BB 
azdvetkezet Fnturabizomanyosa ^ 

"' ''■■la'di 

Edttaaz BAla. dr. kfeslgi orvos __7 

10 ™ ■ 

KoTAoaGAborheEgermalom 11 *1 
KdrJegyzoaAg ■:'■ 5 f» 

Sere Dezso kereakedelmi bizoma- aaji, 

nyos irodaja '"■::_' 8 "■T 

SzAkely JAzsel yadfir : Oh 

3T O CIKO 

Hivatalos drdfc: 

,. Vasaraap ea :: 1 
tlnnepnap; W 

8— 13-ig; -t ■ 8— tl-ig, 

14— l*-ig ■; it-15-ig. 

Caak ol6tlketi«c reszire: SOr-21 Aa Vajtermelft ►erby Saft- 
KbzaAgt eldlJ^rAsftg ^ s GIBAVA 

(load jBabbrAho) Sehmalez Andiraa vegyeskeresk. 

:: ; . ; , ;■■;■;■' ."■-■"..'- ; -. 3 

Cl^KOTA 

Foiytonos Sjjei-nappaU tav- 
heszilo szolgatat. 

A pudapestt egystges 
■-: hdlozat kozpontja. - 

A postahivatal nyilvdnos 

iavbesz6l& dltorndsdndk 

hivatalpsordi: 

■ x l—Strig. "■ ";'_ ■■■-.' : .V 

Blainlezky Jeatt evang. Ielk6s»; 
Batthyany-a, 63, . 18 

Budapest azAkealdTAroal 
kdziekedAar p.-t. kulsd aBoi- 
galat, Cinkota Sllomaa 13 

Clnkota kdzaeg eltfljAro^ ' ' 

saga, Kpssuth Lajos^ii. ea. 2 

Ctnkotal la- Aa U,»«™. 

r^.t>,,Horthy Mikl6s-tit/9/a. 

Clnkotal volt pozaonyl tanl. 
iAn<ftkApzd intAzet, m. kir.; 

BatthyAny-u. 12. - 13 

Clnkotal :flangya Fogyaaz- 
taal As ErtAkealto Szttvet- 
kezet, Petaii-a. 3. --.'■'. 2$ 

CSead&rttra, m.kf r., Petoji-u. 24. 

■■-■ . ' 'ft- 

Goldmann Apilietla> 6ptt6sl- 

aoyag- fes ezfenfceresk. 6s Gotdmann 

Ern6 jegtermelfl. Aatal-u. 36. 19 

KovAcs Bela fiaenjveaetft." Gopera 
ftirdfl V *. 4 

Krasznay JAzsel m. kir. bonv. ; 
alearedes, Sdrtliy MikW8-fit 39V 85 

Kranaz PAI dr. ffli-, orr-, gbge- 
fop- es szAjbetegs6gek saakorvosa, 
Hdrtby Miktds-u. 17. 25 

Ktmarlk Ferene dr. orvos:; 
KoSBUtb: Lajos-u. Ji. 14 

59 o s 

IA .^ CsaU4koX'Aranyo8 fefli postaval siamthatla. 

Griner Testv^ 

ff KING"totszDv6oyarTesilerAkos^^^^ 

HOFFMANNELEKJR^g-ffbm6 is diszmMrugydr***»%%. T, : 81 ^ 
NEUMANN S. Ut6dai «M- & texlilfestogydr Csdktornya T.: 57-*- : Graher Testverek harisnya-, 
saalag- es zsinorgy&r, Kossnth-n. 10. 

Graner Testver ek fuBzer-, gyar- 
mat- 6s rovidarunagykeresk., Baent 
Lasalo^rSe. j 

Hlrschsohn Testverek rofife- 
6s divatarukeresk., Pet6fi-n. 8. 86 

Hoffmann Elemer f6au- ( gomb- 
6s diszniflgyar, Kossnth-u. 16. 81 

Hunnla lpari 6s kereske- 
delml r.-t., Zrinyi kUlvaros 1. 

59, eo 
- Hnnyadi autojavfto garage- 
Iskoiaes service, J6kai-n. 6? 
Jarasbirosag kir., RakGozi- 

n - 1*- 28 

Katonal epttletek es hato- 
sagok: 

Honv. allomaaparancsnoksag, Hon 
v6d-n. 221, 50 

M. kir. csaktornyai Jarasi levente 
parancaaoksag, Zrinyi-var 1-45 
Palyaudvarparancsnokeag Mav 
p. n. 6 

. Palyaudvarparancairoksag olasz 

1-51 

Keeskes Pal vas- 6s fitBzerke- 
rask., B61a kiraly-u. IS. 1-22 

Kereskedelml ktfzeplskola, 
m. kir. all., Hitler-u. 19. 21 

,,Klng*< ktftazttvogyar Teszler 
AkpS, Kossnth-u. 10. 23 

Klrchfeld Karoly oki: 6pit6sz, 
eMateosz* fnvaroz6, epit. anyag- 
kjireak., Matyas kiraly-n. 3. ^ 78 

Kollarlch Janos vegyes- 6s cse- 
megekeresk., Petofi-u. 3. 60 

Kollln Imre dr. orvos, Hitler- 
«■ 4- 73 

Korentsy Rndre vezetfi- Jegyzo 
lakasa, Szent Laszl6-ter S3. 1-80 

KCrJegyzoseg, Csalrtorjiyavid6ki, 
Honved-u. 17. 26 

Ktfrjegyzffseg, Dravaszent- 

mihaly, Bz6chenyi-u. 15. 1-24 
Ktfrjegyzdseg, Viziszentgyorgy 

95 
Ktizkorhaz, Bzent Istvan-n. 12. 

92 
KtSzsegl eloljarosag, Horthy- 

t^r 2. 18 

Kbzvagdhld, Jdkai-n. 24 

Lako Imre dr. ugyvfid, Rakdczi- 

o •*- 1-20 

Danger Illes term6ny- 6s epitke- 

zesi anyagkereak; , Honv£d-n. 5. 69 
Leltner IJIark gyarmataru riagy- 

kefesk., Arpad-n. 3. , ; 2 

Lobl LaszlO tisztv.j kossuth-u. 16. 

75' 

Ltf bl Mor es f la keresk., Kosauth- 

■t» i. .:■■-■-■ 45 

L«dy Jozsef , a Duna-Ti««a Am- 
ellenflrafl r.-t. kirendeltsege veze- 
Mje, Zrinyi kfllvaros 1-14 

M. kir. csaktornyai jarasl 
levente parancsnoksag, 
Zrinyi var 1-45 

Majhen JPzsef szenbanyatulajd., 
Hnssolini-at 4 

Majercsfik Aladar allatr, htis- 
6s termenykeresk., Hitler-u. l6. 89 

Majeresak Beta vegyes-routra- 

gya-elesatokereak., Rak6czi-u. 41. 

94 

Melcher Gynla dr., Deak Fe- 
renc-u. 2. 1-36 

Hetroppi-szalloda, VHez Gom- 
bBs-ti..«. ■ 47 

Morandlnl Valent Wldbirtpkos. 

Bzen^Itona^ . 39 

9f6zesB.^cegtol. MPzesGeza, 

bflf-, clpftzkell^k-, fiveg- 6a poroel- 
lankoresk., Pet6li-n. 10. 40 fllnrakttzi Katollfens kttnyv 

nyomda fel. el«(. Sareoz Autal, 
Horthy-t6r 13. 1-28 

Mnraktfzi Mlbaly gyari 

fflkiinyvelfi lakasa, Arpad-n. 1-10 
MarakOzI ternt6ny es aru- 
ertekeslttf SZtf V., Zrinyi-tfer 2. 

1-50 
Neumann 8. ntddai, szSvfigyar 

, 54 

leu mann S. ntodai sztfvfi- is 
textilfestOgyar, Deak T n. 1. 57 

Nylrt S&muel rSvidarnaagykt 
Teak., Kossuth-u. 9. 88 

Orszagos Tarsadalomblzfo- 
Slt6 Intezet nagykanizsai ker. 
pfioztaranak kifizetflhelye, Levente- 
u. 29 

Patkaf Jentf, ^rpad-u. i. 

PenztigySrl szakasz, m. kir 

Szem 1st van-tit 7. QQ 

Polgarl Hn es le&nylskola. 
m. kir. all. igazgatosaga, Hit- 
Ier-n.19. 43. 

Postahlvatal, m. kir., Gsak- 
toraya, Szsnt LasaI6-t*r 31. 
Felvitel 99 

Hivatalveeetfl 1-00 

Hivatalvezetfi lakasa 98 

Taviratk8zvetitS . 98 

VoDalleiagyelet 97 

Pobr Ferenc If J. villanyssereiS- 
mester, Koagutb-u. 4. 1-25 

Rendorseg nt. kir., hatarszf li 

kirendeltsfigey Zrinyi kiilvaros 8. 

35 

Rosenberg Lajos bor-, szesz- £s 
gyiim81csk6resk.,_P6tfifi-u. 6. 43 Royal k&vehaz, tnU L6genstein 

G6aa, Kofisuth-n. a, - - ~ Vlda Ferenc dr. fflazolgabird 
lakaaa.Rakdozi-a. 63. 103 

Viola Vllmos dr. orvos, Kossnta 
n. 6. 76 

VttrOs Kalman r&szer-, csemegs- 
is vegyesarukereflk., bel- is kul- 
toldi asvanyvizek lerakata, Bzent 
Laszlo-t^r 13/23. .' . . 85 

Vngrlnee Janos mhakereske- 
d£se, 8zt. LasBlo-fc&r 8. _ 85 

Welsz SAndorn6 Ozv. iiszer- 
*s ravidarunagykeresk., Petfifi- 
.'**-' 1^04 

Wolf Istvan dr. iigyvfid, mtler- 
a - 7 - 58 

Zelk6 Kalman ffiszer, csemege, 
hentesarnk, d^ljgytlmtUcs, szeszes- 
italok, Szent Laazlo-ter 19. 80 

Zrlnyl-szalloda, tul. Nemetb 
Oy<*rgy, Szent Laazl6-ter 25. 14 CSAKVAR 

Bivatalos 6rdk: 

H6tk#znap: 
8-18-ig. Vasirnap £a 
linnepnap: 

8-11-iff. 
- - 14-lft-ig. 

Caak elfifizetCk rfszere: 25— 21-1g, 

Alnmlnlnmerc Banya es 
Ipar r.-t. banyaigazgattfaagi 
irodaja, Gant, 3* 

Binder Hubert ll|. illatorvos 

30 

Binder Hubert kjJriilatorvoa 18 

~~froszt Laszl6 fGszer, rfifds, 

rWvidara, Hszt, kerekpir is cipfl- 

keresk. 29 

CsikvArl tfnkentes tttzolto- Rndlcs Jozsef. postatiszt, Zdelar 
n. 1. 1.35 

Safran XaszlP, Mnssolini-ti. m Skshlestnger Lajos szallitfi, szen- 
6s tfizifakeresk., Eak6ozi-u. 54. 41 

Scbwarcz Lajos dr. iigyved 
(Advokat), Deak-u.ll. 53 

Ipltzer M6r villanyazereUsi val- 
lalata, Szent Laszl6-t6t 22. 49 

Stelnltz Istvan terminykeresfc., 

Gsanyi LaszI6-xi. 3. 38 

Stern JHlksa lakasa, Sz6chenyi- 

n. 12. 25 

Szabad Lajos dr. fCazerkeszto 

a trMurakfiz* lelelos szerkesztSje, 

Arpad-n. 11. 1-16 

Szobostyan Janos <Fantd» 

lerakat, benziu-, petrolenmnagy- 
. keresk., Kossnth-u.8. 1-21 

Szotak Istvan nyersborkeresk., 

Hitler-n. 3. 1-07 

Szter bat Ferenc keresk. , Hortb v 

MikKs-ter 1. . 52 

Sztrahonya JAzsef vasaru- 6s 
: fest^kkeresk., Pet6fi*u. 9. 72 
Tanltdkepztf m. kir. all., 

Bakoezi-u, 69. 1-02 

Tessler Jdzsel gyairliil., Kossntb 

La3ps-u. 9. 10 

Teszler Sander gyariparos, 

Kossatta-u, 8. 58 

TUzoltosag, vitiz QSmban-TL. 11. 

.' 19 

Vajda Andor, a Vajda E. c6g 

es az Id. Helnrlch M«r 16- 

keresk. c6g iigyv. beltagia, Mus- 

solini-iit 14. 33 

Vajda *zall6, Zrinyi kfltvaros 6. 

11 - ----- testttlet tfiB6rs6g 

1"13 fJsendorUrs, m. kir. 
t!alar - Eszterbazy Horlc grdl 

FOBzamvevfiaeg " 
Hitbizomanyi erdSbivatal 
Forna-pnsztai ga'zdasaga 23 
5 
1 
2 
10 
^ . — . A 

Farkas Jentf nagyjikai, ny. al 
ezredes 21 

Fazekas Imre cementdrnfiaent 

34 

Fejer varmegyel VUIamos- 

sagl r.-t. csalvari ktfrzet-SBere- 

lfl J e , 33 

Fnrta Zoltan ag: ev. lelkesx 20 

FUlttp Sandor malonttolajdonot 

13 

Goldscbmldt Antal tebersuto- 

luyarozd 16 

Grosser Hemik dr. tCrorvoe 1 1 

Hangya Fogyasztasl es Erte- 

kesftffr Szovetkezet. Ffl&zlet Holbos Gynla m. kir. postamester 
■*■■..■■-■ 25 

Irgalmas nKverek zardala 
..'■'■;■'■■■ '• ■ - •' 28 

Jlrovec Laszl6 gydgyszerfisz 26 
Karg LAszl6 6s Neder Janos 

hengermalomberlete. FeleWs elM. 

Karg.KaszIfl. 3 

Katonal epttletek es natosa- 

gok: 

Gyajtfitaborparancsnoksag, m, kir., 
Gant (Dzemben IV/l— lX/30-lg.) 81 

Klein Gaspar, o6gtnl.Kiein Istvan 
es Schwarz Emii vegyes- 6s 6pfllet- 
fakeresked6s, eementarnk6e«it6a .. 

Kovaes Laszld Pal ig. tanit6 
35 KOzsegl eltfljardsag, Csakvar 6 
KOzsegl eHtlJarOsag, Gant 9 
KSzsegl eldljardsag, V6rtes- 

ko^nia 8 

Meyer VUmosdr. orvos, O.T.I. 
, kfirzeti kezelfiorvos 12 

dszl es Fazekas atudboszv&IIalat 

6s b6rant6lavaroz4s, fel. el6f. faxt 

Ferenc . tj 

Papp Akos ref. Ielk6sz 15 

Postahlvatal, m. kir., 

tfivlratkozvetltes (0) 

zapo JenP r6m. kath. esperes 19 

Szantd Emii lakasa 17 

CSAKYLIGEt 

A vecsesi egyseges hdlo- 
zaihoz ttirtozik. 
Hivatalos ordk: 

. H6tkSznap: Vasarnap 6s 

unnepnap: 

8-12-ig, 8^11-ig, 

i*-18-ig. 14-15-jg. 

Csak 6l«izetak r6si6re: 20— 21-ig. 

Bors Jend vit6z, ill. el. isk. 

igazgat6, Bzene Laszio-n. 4 

Fazekas Janos aosmester 6s 

korcsmaros, Ulloi-iit H 

Javorka Andrasnyngallomanya 

szazados, Rndavezky-n. 8. - 7 

Nagy Inure fakeresk., Veca^si- 

n. 40. 3 

Papal Istvan fnvaros, Soroksari- 

n. 70. 12 

Perenyel Gezan6 ozv. b^rantd 

vallalata, Vecaesi-a. 86/88. 9 

Serfoz6 Ferenc r6m. kath, lel- 

k6sz, Szsnt Istvan-ter 2 

Vajda Ilona m. kir. postamester, 

Endavsaky-u. 1. . 8 

Varga Kalman dri kezs. orvos, 

Kand6.-K.-n.;;.' 1 

Vecses ktfzseg ganztelepi 

kozseghazl kirendeitsege. 

Kandb K.-u. *g 

Welmer Antal radio-, vilL'-es 
mass. vail. kirendelts6ge, U116i- 

■■«■*./*" 10 

CSALA OB a 

O: M 

M 
O 2 
O ■0 CSALA-PUSZTA 

Oisd 8e6kesXeh6rvar) 

CSALL0K0Z-, 
ARANYOS 

Hivatalos 6rdk: 

".HM4- "•'.Tsa?- 

8— 12^1g, 8-11-Ig,. 

14— 18-ig. 14— 15-Ig. 

Csak elflfizetflk r68z6re: 20— 21-lg. 
Csend6r0rs» m. kir. 4 

Feher Peter hengennalom 1 
Fel Lajos imalomberid 10 

Konta Istvan dr. kfirorvoa 8 
Kbzsegl eltfljarosag 3 

Lnptak Laszlone gabonakeresk. 

keresk. 

Pazmany Dezstfne «zv. ffild- 
birtokoa, Ontopa-pnszta .6 
Szllcs Denes hentes 6b mtearcw . 

8 

61 Tditb Beta keresk. iJP Cmn4kox-lfdda$d mmmmm\\mmmhi -CSALLOKdZ- 
NADASD 

Nyitwdnos tdvbeszdlo 

dllomas. , 
■■■■. Hivpialds ordk: , flitkttznap: 

^i$.i e V Vasarnap .'6.a'~ 
i unriepnRp : 

8-il-ig. CSAIiLdKdZJNfYfeB: 

'■/'■■■ ■■'-,'' (lasd NyGkraTkony) '-;'■-. 

CSANADALBERTJ 

; Hivataios 6rdk:- 

.''^;'._ ■-'■ Vasarnap' 6s 

Rfttkfenap :,-..- unnepnap • , 

8-^«-ig, ' .■-■■ B— llrig, V: 

j 1*— 18-iS- 14— 15-ig. 

Csftk elttieetfk rtazere: 20— 31-ig. 
Konezds Marten if J. Hombar 

blxomauyos . 4 

Kdzsegl eltillardsag 1 

Nlesovtcs Gyorgy tfldbirtokos. 

Hjceovics-tanya .• 2 

Solyom Antal kfizsegi jegyiso" 3 

CSANABAFACA 

- Hivaiatqs 6rdk: 

... "Vasarnap .69 

H6tkfisnap_: fiQnepnap:- 

8i-12-1g. ' 8— 11-ig, 

14-18-iff. 14-^lWg: 

Csak elMizetfk r6»z6re r 20^21-lg^ 

Balog Aladar k«i»Uafofvds 11 

Baiogh Imre If].' hengermalma Csendtf rttrs, m. ktr. 6 

eisddnfcantdll TUlamossagt 
r.-t. kireudsltsege 17 

Ferke Ferene kffraUatoryos 23 

Foddr Geza «kl. gazda,, gabona- 
6s termepykeresk. 24 

Galsa Ittfttyas dr. ugyy«d 27 

Kozsegl eiffllardsag * 

Csanadpalot* 1 

1 Hfijegysft Iakisa ' ._ ' ■ 8 
Llgoltalbin (fizemben • XTI/i— 
V/SMg) ..,'_: :'.. ;v-,: 13. 

Hftvegy 3* 

Krlvan Gynla dr. k«*B6giorvos 
26 
Krlvan Kalman vendeglfis 

Natfylakt Jaraa f^wolgablrdl 
bTfatala " ,P 

PdWa IstvanYend6gi6s 2C 

Revdsz Istran dr. posta bet.:, 
btzt; int. brvos ^11 

Sarmezcy Antal nagylaki ken- 
; dergyur tenriel6si ( eliigyeiaje 7 

Schneider Jdzsel gydgyBzerSi 
■14 SZeder La|os postameater 
Szeged-csanddl vasnt 28 Csanadapfical Rangya I©« 
gyasstasl es ertekeslttl ZeUmann Hlhaly 

donos 12 

malomtulaj- 
25 Malpmtnlajdonos lakasa 
Bonoail Gdza gy6gyszeresfc 
nadapi 

_:asz;ta*1 

Szttvetkezet 
Caendorttrs, m. fcir. 
Feny ves Ignae dr. ny. Utinegj 
,. orroa • .."'.' "■;'■ m ■ -'-7 
Gazdag Aptalne tfiszer-. vegyes- 
. arn-, -topi ra- ,6s. gabbriakereBkedfi 8 
Gazdag Lajos Futttra biionmriyos 

Gonezl Karoly^p^banos . 13 

Gydgyszertar r Bdnomi karoly 

, gyfigyaBorisa 17 

InstlMrlsBratf ii. t. k paranc* 

. nok lakis*' •-.....,/,.-•,, | ■.'-'•■...,> ,15 
Kary Istran dr. kltesegi 6a szfil6szr 

; n<kjrV6a , ■ ■ v ._ 3 

Hiss J6«|«1 6pu]et-, tfialfa- 6b sz6n- 

kersskedd . . - 18 

K«z8#ci eltfljartsag 1 

LakaOK Ukakid er. lelk&ia 16 

. Marton Gyttla gabbna-, term^Dy- 

es magkereskedd 21 

Harton Lasaid^Fntora^Taktdros 

■' ■ . 5 

M^uAros Mfbaly gabona-, Orte- 

meny- «s magkweak., 19 

SAtpH jAxaef keiiaakedd 9 

98«M»kd La»*Idm.kir.po«tamesteT 

T6th latvan aert6«keresked6 f 

GSANADPAtOTAw 

IJivataloi 6rdk: - 

n^t, Vaianiap 6t , 

..Wtkfluiap: .fltuwpnap: 

8— 12-ig, ft— li-ig, 

• ; ; ; U^-lM&' '.'>>■■■ :i*-riB-ig: ,- , 

GaaJc etOfiietBk rinerer J0-*2Wg. 

Banwfcl Janos heng^rmalma 21 

Blaskovloh uradajoav Ksd » 

klrilyhegyesi elOfiteWk kfisOtt 

Caanadpalota *■ vld*kti 
Hanifya logyautast. *t 
6rt«Kf»lto sztfvetkezet 6 

Csaiaadpalofal Hangya sztf^ 
vetkezet gaboi\a osztalya .2 

Csanadpalotal hltel»z»vet- 
kezet.mipt as 0. K. Bv t«gja 19 15 CSANALbS 

Tfyilvdnds tdvbeszelo 

dllotnds 

flasd Nagykaroly 137. sz. elOfiaetfi) 

CSANTAVfiR 

Hivataios ordk: Hivataios 6rdk: 

Vaairnap 6s 
. finnepnap : 

U^-Jfrtg 14-16-ig. 

Cisak elSfitertk rfszAre: 80— 2i-ip. Hetkdznap? 
8-12-ig, lllllfenoz Jdzsef z(Jlds6g-, gyfi- 

>BlosvteJterm6kkeresk. 12 . HitkSzTiap 

;■ 8-^i2-ig, 

14— 18-Ig: 

C?ak elMizetfk -rtBBfere Vasarnap is 

. flnnephap:. 

8-ll-1g, f 

14— 15-ig. 20— 21-ig. AUamf n^piskola ttfaztfatd- 
satfa 9 m.klr. 9 

Oarble Antai dr. kdes.orTos 21 

Basch Marton daral6iaalma 13 

Betyfik Peter yenttgiin 14 

Burany Karoly kereskedfi, Futu- 
m 6s Metes bizomanyoa, osantav^ri 
fiikja 24 

Csantav^rf „ J6z»el" gCzmalom, 
D4r *a tarsai 5 

Csendtfr»rs v m. klr. 7 

GereesToailkrnm^slikOrgyai . 

bor-, paliuka- *s B»rnagyker63ked6e 

. 10 

Hantfya £rtekesltfi, termeltt 

«» logyasztasl sztlvetkeTOt 

Wttvad- 
19 
Horvath JAmtmaA Hzv. vendto- 

.iflk : ■-■■,- -;w 

Klrehenpialer Gynla elsO osan- 
ta?«ri gflzmWom : 8 

klrenenmajer Gydia elsO Bantfya tojas-, baromfi-i 
gyUJtdtelepe ■ • Eger-GyOagy«svldeki villa- 

Felberbaam Samnel termiSny 
k«resk.:(4zeinbenr V/l— X/Sl-ig) 2 

Jnbasa Zolt&n bentea ^s Bfltds6gr 
k«zvetItfltuiembeiL-Yi;ii-TXII/ll-ig) 

Kemeny Jenib dr. k«rorvo» 5 
Kfraly Erntfa* »81da6g- is gyu- 

meioskeresk. (nyari allomas) 8 
Kiss Istran B81ds6gkereak. 7 
K0eb6«1 eltflJardsAff 1 

Hosdezl Jdzael aUlda^gkeresk. 

<hyari alldmas) . - 6 

niosdezy Kalmdn zillins^g- 6s 
' gytlmOlcskeresk. 14 

Nemeth Fldrlan malomb^rlS 16 
Osztreieber Kornel szGlOteiepe 
3 
Sasbalmf Janos vit6z, term^ny- 

kereak. is gabonabizom. v 11 
Sehware Santtor z01ds6gam- ; 

keresk. 6s ipuletfalerakat ..(nyari 

aUomaa) . 10 

Szabd VUmos zBIda^g- 6s gyli-^ 

mJilcskeresk. 15 

Szltfetl Pal dr. Hldbirtokos H&sd 

a batvaai tb. elfiflizattk kQzt) 

CSANYOSZR6 

Hivataios 6rdk: 

■:' Vaaatnap 6u 

H*tk«niap: OnnepDap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-lg. 14— 15.1a;. 

ciak eWfizetik reszerei 20— 21-lg. 

Basltz Henrik dr. ktirorvos 3 

Kdrjetiyztfsesi 1 

Nagy Lajos allami tanit6 4 

RatallcA Jozselnd dzvi ny. 

m^ kir. poatamester . ■ " 

CSANYTEtEK 

Hivataios drakz 

:„..,., \ Vasarnap is 

H6tk«niap : annppnap : 

8— 12-ig, > 8--tl-ig, 

= 14-18-tg. , 14-^lWg. : 

Csak elWizetflk r6a«6re: 2d— 21-ig. 

Bdndar Balazsne ttzv. gabona- 

keraskedfi 2 

Csenddrttrs, m. kir. 6 

Karolyl Ukszld grot felgyfll 

nradalma (1 a osongridi elAflze- 

ttk kOzdtt) 
Kdzsetfl eldllardsdtf 1 

Nemeth Istyait tej&aeme 4 

Rosen9Ewel< Lajoa Ker«skedO 3 
SzUcs Istva* fakereskedft 8 

tdmdrkeny^PeteH bergaz- 

dasag, Karoiyi Jdtaef 6 Csanadpalotal 
neniztar r^t. 

62 KoeslS EerenO gabonakercakedd 

KotAcs LorAnt dr. kOza. 

- allatotvos' ■ 18 

KOmttes MAtyas Fntura bJapnii- 
■. nyw- > . i ,-,\ 12. 

KozsejEf elSlJdrdsag ' 1 

Kdcsera Lalos f akereskedJS 4 
NdgyFerenesfCjegyd Iakisa 2^ 
Ossrar Istvaa sabonakereskedi, 
Hombar albizomaoypa : : ^ 2 

Ozsvar yilmos dr; flgyvid 28 

Utassy, Perene dr. flgyvid, tflz- 
ol>6 6s 16goItalmi parancsriok ';: 80 

Vartfa mihaly ds Tdrsa viUany- 
kdzpont, Hombar albizominyos 20 Bantfyd Fogyasztazl Szttvet- 
kezet *.. 41 

Baresdr JLalPS rum- 6a Ukfir- 

.gyaros ■■'■.[' ■ ' /■ 14 

Harcsdr Sandor vend6gl5s 

6s korcsmaros . '38 

Belsler-(6le tetficaerep- 6s t6gla- 

gyar.< Belsler es Tarsal 6 
Kazlnezy Sdndor f flazer- 6s 
; yegyeskereskedd . ',' .43 

Kiss Bela fakertiskedG 26 

Klein Arpdd bor- es sOrnagy- 

k«resked8 ;.--..; -2 

Kdjsza Laszld nri 6s ndr fodrasff 

■ -...- ■.-. ..- -■.-:■■■ 27 

KoVdes Desissd ftiszer- 6a vegyes- 
.■ keresk. ■■ " ^SS 

Kovdes Jdzsef, Kovaos Etterem 
28 

Kodlaltlnomltdgyar, Schon- 

berg Izraelnd . :'■ 15 

Kdrjegyzoseg ,11 

Kan Lajosv.vendegld 6s szalldda . 

Molnar Balazs »Futura» bizomi- 
nyos 24 

Orszdgos Kdzpontl Hltel- 
szifvetkezet BpltesTezetd- 
sege 46 

Pdldezl Horvath Geza m^ 
bir tokos, Tis^salamon 3 

Papp Ferene 6pifckez6si anyar . 
gok, t^aifa-, sz6n-, cement- 6a^ 
m6szker68kedese, betionarti k6s»l- 
t6ae.ea eladasa 18 

Patakl Peter verid6gl6s' . 7 

Penzllgydri- szakasa* m. klr. 

Podkarpatszkornszl villa- 
mosmttrek r>fc Qszllcsln, 

keruletl azerelC 10 HivatalTezetft 17 

TavlratkOzvetitft 

Vonalfelvigyaz^i raktar 6a iroda 

30 

Szathmdry Sandor Mateosz 

fuyarowi 6s b6raatdtaxl ^ .40 
Ssilagyi dend kttraUatorrpa 12 
Vfgh Istvan b6rbengermalma 9 

CSAPOD ^ 

, OAs* Fertflazentmiklds) , 

CSARN0HAZA 

<Iasd Baratka.) ■ 

CSARN6TA 

(lafid 5ikl6s) ' 

CSARODA 

Hivataios i drdk: 

B6tkoznap '^'-'■-./tJ^AJP- .;-./. 

Hivataios drdk: 

;, 7— 21-lg.- ; .' ■ . 

Allamvasatak, m. klr., 

allomasfdn0k86ge. -'-.,■■■ 13 

fdtfihaai ffln»ka6g 5 

Allaml BpltdsveKetOscg 37 

Bar dth Kalman ■ m» kit. pbsta-* 

• ...mester ':.■■.■■'.' ■ ■■ _ '■ 19 

Bereslk Jdzsef vegyeskereskedft 

■■..-; ,-. ' ■,■•,•,■'.'■,,.■■,. ^23 

Beradt SdndOr gyigyszertsz 8 
Borbdly Ferene bor- 6a s5rnagy> 

kereskedd 16 

„Clkta*« oipottzlet: 
GslrAky Ferene dr. oryos 6s a 

posta bet. War. int. orVoaa 1 

Csapl Hitelsizovetkezet, mint 

az O.K.H. tagja . 45 

GsenddrtfrS, m. kir. 25 

Csordas Jdzsef dri May., Oti 
■. orvoa , y ' 48 VaaArnap 6s " :■ 
flnoeppap : 
8— 12-ig t •, 8— il-igj 

14— 18-ie 14— 15-ig. 

Csak eldflzetflk r6az6re: 20— 21-ig, 

Csdrghe lstvdnnd m. kir. posta- 

"" ~~'~~ ' "".;•■' ,/''-, 4 

Darvas Ivdnnd nagyrethf, Wth- 
varadgyai Korntss Anna Gab- 
rlella feidbirtokoB 5 

Kdz^egi eldljardsdg 1 

CSASZAlEt 

Hivataios ordk: 

.,^., - ■ . . Vasaniap ^s 

Hetfc6znap: finsepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14-18-ig. 14-15rig. 

Csak elofteetdk r6flz6re: 20— 31-ig. 

Csenddrttrs, m. kjr. ;2 

Frlgyesl J6zsel dr. 1. a bakony' 

aftrkaayi eldflzetdk kflzt 
Kdzsdgt eltfljardsag 1 

JLdvenstein Erntf h&ng^nnalom-; 
ipiiietta 6a 6pitkez6si anyagkereek. 

Magyar Alt. kftszenbanya , 
r.-t, Komarommegyei villamositla- 
sanak kOrzeti felfigy. ; 7 

Rotihnagel Jozsel dr. kfirorvos 
'. * . v -3 

Schmak Rezsd hltbiz. urad. pa- 

: gpnyerdesz . : 4' 


A^ 


Betkoznap: CSASZARTOLTES 

Hivatalos 6rdk: 

Vas&rnap 4b 
finnepnap: 
- ■ - ■■'■ ^-12-ig, 8— ii-ig, 

14^1 8-ig. 14— 15-ig. 

Caak elMizetflb .ressere: 20-21-ig. 

Angell Jdzsel hadirokkant vi 

gyeakereskedG 2 

Csaial bergazdasag dr. Ofner 

. 6s tarsai (1. a baloesai elofizetok 
.kfizfitt) 
Denesak Laszld szoldtermeM, 
■ IttldbirtokQa JO 

Kenyeres Caspar 'pekmester, 
.. sertes- ea termenybereakedfi 9 

Klein David bereskedo, borfigy- 
, nflk es bortermelo 7 

vegyes- 
6 Koch Peter borflgynSk, 

kereskedO 

Kbzsegi elollarisag 

Llska Gyttrgy borriagykeresked* 

-. 5 

SchaHerJdzselJermeny-.sertes- 

es borkeresfcedfi >. ' 8 

Walter Boldlzsar bereabedft 4 
Walter Gabor 6b Trsa J6zsef- matom 3 CSASZL0C 

(lasd NagygejOo> CSATA '/■■■ 
y Hivatalos 6rdk: 

■:. 9— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14-18 Jg. .,,- 14— 15-lgr. 

Csak eWfizetfik reazere: 20— 21-ig 

Allamvasutak m. kfr,411omas- 
fOnfifcaege, Varnai Fereno fttiszt 

e 

Baranyai Peter hentes es me- 

searos ^ 7 CSATTKA 

Hivatalos ordk: 

8— 12-Ig, 8— lt-ig, 

. 14— 18-ig. 14— 15-ig. ' 

Csak eloflzetfk ressere : 20^-21-ig, 
Kovaos Janos P. dr. lelkesa 2 
Ktfzsegl eldljardsag; 1 

Waldhaoier Sandor keresk. 
-- '.;- 3 

CSAVOLY 

Hivatalos ordk: 

HetbSznap: -csmffitr ■ Hivatalos 6rdk.\ 

8-12-Ig, 8— 11-ig, 

l4V-l8^1g. , . 14— 16-ig. 
Csak eWfizeMk r6szere : 20— 21-ig: 
kat. Vasarnap €s 
ftnnepnap : ;..-■_ 
8— 12-ig, ...... 8— IWg, 

14-iMg. ' 14-16-lg. ; 

Csak elWiietok res'sere : 20— 21-ig^ 
Bezeredl Jdzsel dr. koas. orves 
16 
Jdzsef fcidbirtokos 2 
Pierian (Sldbirtebos 10 

Freldlnger Jozsef gabonake-, 
resbedfi es gyumolCBaBesrfBzde 15 

Gyarakoylts Antal gabbnafigy- 
nfik 6s szateoj 6 

Hamhaber Adam kereakedelmi 
figynflfcBeg 13 

[amhaber IHlhaly gaadalkodo, 
Kuknla-major -■'-■8 

. Lakasa ; q 

Kett Antal filsMrkereskedfi *s bor- 
bizomAnyoa . 4 

Kbzsegi elffljardsag 1 

Milassln Domojikos vendegMs, 
gabona- en ffiszerkeresbedd 14 

Morel! Janos gaadaikodd 6s ga- 

bonaiigynffb 5 

Senaue* Jdzsel geplakatoa 11 

Schvarcz Emit bor- ea gaboi__ 

albnsz 7 Blr* Gy«rgy 

beresk. nagyreosbei fa- Fogyasztasi es £rtekesits 

Szttretkczet £ 

K<Szseg| elfiljarosag a 

PorabszkylstvanPatnragabona- biaoiu CSATAHELY 

(lasd Nagypeterd) CSATAUA 

Hivatalos 6rdk: 

8— i2 T ig, .. ( 8-ii-ig, 

t4-18-lg. 14— 16-ig. 

Caak elflfiaertk rtsadre 1 20 -21-ig. 

Aman Istvan eert^sagynOk 2 
Brandt Ad^m ttorflgynSk 5 

Brandt Adam serteskeresk. 6 

Csataljal kengermalom* Kooh 
J6asef malomtulajdonos 3 

Csataljal MlkI6s vltez, Fatora 
bizomanyos *J 

. Hedrich Hatyas sert6augyii8k 4 
Kttzseel eltfllarosatf 1 

Pongrac Albertne ozy. 13 

Schweitzer Perene dr. eape- 
. res-pI6banos jq 

Ternal Ferenlc postaWubesitfl 12 

Toray Morton dr. Yltez, 

, koza. oryos . ■ ... ' j.j 

CSATAKI-MAJOB 

(taad Csorak) Sandorll Janos nira. 

lelk^as. 
Vecsey J. Anrel bar* 4r. 

ffifldbirtokos — "-' — CSEHIMINDSZENT 

Hivatalos drdk: * 

B-rta-lg;' 8— llig, .; 

14-18 ig. 14— lWg. 

Csak eiajriaeWk rtsxin: 20— 21-lg;, 

BarAth istran r. k: plebanoa 4 

KttrjegyzO^g x 

LiesBinger Erntf keresk. , 3 

Mesterhazy Testverek Gaz- 

das^ga Balogh Aladir nyng. . 

eereders iSs Mestertazy Cfyila. 

ioldbirtokos, Poty-pasBta "* 

CSfiHTELEK 

Hivatalos 6rdk; H6tb«Enap: 
8— 13-ig, Vasarnap ^8 
finuepnap : 
-8-1MR 
14-15-ig. CSfiM^PUiSZTA 

Uisd Nagyitrtiiapd) , 

GSENDLAK 

(lasd Ferenclak) 

CSENEISZALLAS 

.'(iasd.UJv.iiKk)>.". ; J. 

';.^GSJENGELE' "U\r 
A szegedi egyseges hdi&zal- 

':< hoz tartozik , 

Hivatalos droit: 

BetkCznap, _fi, me pnap: 

8^t2-lg, 8-li-ig, 

14^18-Ig. 14^15-ig. 

Csak elflf izetflk riszire : "20— 1 21-ig., 
A szegedi egy&4ges hdldzat- 
hoz tartozik tn^gyCsorvd, 
Kirdlyhaloml Lengyplha-' 
pplna, Roszke, Szdtymdz, nan 
Sseged-dlsdkSzpoittj, 'Szegefc ""J 
felsdkozpont t Szeged-Fodor- Q| 
telep, SzegedrGr. Klebels- ■*•• 
terg-telep. Szoreg, Tape, ff 
D«k Any Jdzsef kprcsnadros " 4 HT 
Szeged szab. kir. yards osen- anp 

Szeged szab. kfr. varos fli* 

elsfflbka kifztgazgatasl "^" fl*»a(aZo8 <Srdfc.» „ 

8— 12-ig t . 8-ii-Jg, 

-■ 14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Caak elflfizetdk rtsrtre r 20— 21-ig. 

Caepe Istvanne vogyeskoreske 
d6aa is korosma 5 

Keglevleh Istvan gr6f ttld~ 
birtokoB. B6lahalorapnaata .4 

Kozsegi eldllarosag / 1 

Takats Gynla gfamalonitulaj-' 
donos . q . GSfiETA : ■ 
Hivatalos ordk: 

Caak elfitiaetdk risaere: 20— 21-ig; 

AHantTasntak, m. kir. 

AllomasfOnSka^g 5 

Csendti reeg, m. kir. ' /' l 
files Sandor malojntulajdonog 14 
Jarasi l^szolgabirol hlvatal 

- ' ■■■-■ ■ .■ ,., -, ■'■,■■ 3' 
Ktfrjegyzdseg 4 

k«rjegyz«seg Olauazentmiktfs Q 
KOzseghaza Atyaa ,'..'. 2 

KOzsegl eldij&rosag, Iaand 9/ a 
HarkoVlte Kaiman ttildbJftokoa, 

Inarid ■": ' ; ; 9/b 

IMathe Lajos Fatara bissdmaayoa 8 
Pinter Gasztav Mihaly 

termdnykeresk. ^0' 

Rencz Gynla dr. m. kir. aliafc- 

.orvoa ■ , -■ i- : ' ■ 18 

Szekely Sandor fAszolgabir6 13 Tlszaradvahyl es Llbardi T6- 
gazdasag Haltehyesztdk, 

toIajdoDOsok, KordaOdoa 6s.CaV; 
Lakatoa Gydlaao 7 Caak elflflaetOk r^aafire: 20— 21-ig. 
Ktfrjegyz6«6g 1 

WerthfMmstein Aranka 

gaadasSga 2 

CSEJTHEI-PUSZTA 

',- v(14sd Nagyigmand) 

GSEEEFAtVA 

(ltUd Cslkazentaarion) 

iD^LflTE^USZTA 

(lisdVaor ^ : /. V ,'csemo, ;, '^ 

A ce'gledi egyse'ges hdldzat- 
. hoz tartozik ' - ' 
Hivatalos ordk: 
H^tbaenap 3 o 

N M CSENGER 

Hivatdlps 6fdk: 

■■:< : .. :■ v.- ^TAalrig: ■':';;, 

csengcri ; egyseges hulo- "^ 

zathoz tartozik meg; . J* 

KornWdiotjfaiw. \ * JJ 

Balla Jdzsef m7Mr. postioifester ^E 

'."■.:'■':■'■ :-3Q-S 

Benklf Sandor ar^ W. kir. ja^ Af» 

rasi allatorvos *>* 2— . 

terger 6s RelnfiewUrtx fil- ^ , 

azeis, vas-, Uveg- ^BpOrcellattkefes- aval 
feedfi -a 20 ff^ 8— 12-ig, 
14^18-ig, . VasArnap ^s 
flnnepnap:- . 

8-li-ig, 
14— 16-ig. Csak eWfleetSb rtaaire: 20— 21-ig. 
A eegledi egystges hdldzat- 
hoi tartozik mSgr Budai-ut, 
Zbidhalom. 

Ballnt Bentf saOiabirtobOB: 4 
Blr6 Janos bor keresk. to ez6U6~ 
;• birtokps.A- . .-.■':■ .-■ 8 

CsendOrtirs, m. kir.- 1 

Ehrlich Bela sMIfibirtokoa 63 fa- 

keresk. JQ 

Feldmann Aiadar bor- is 

pallnbatermelfi 12 

Balasz ljaszld dr. 2 

Kalasz Istvann6 dr.-ne safiifi- 
. birtokos .9 

Kir. kbzalapitvanyl erdtf- 
; orseg, ■.■■■-.," 7 

Pethetf B61a liSldbJrtokoB 5 

Soos L&szl* sz61fibiTi»k08 15 
Unghy&ry. Laszld faiskola, 
mti- ca borgazdasagrr.^t! 
11 

Vary l«tvann6 Bzv. beresk. 3 

V6gh Sandor seaifibirtobba, Vegh- 

telep . - a _ vendeglCs • ^5 ' ^_ 

Csendtirora, m. kfr. 4 ^J 

Csenger es videke hltelszU. a? 
— ttkezet, mint az 0K.H u£fr *B 

.. P. ■■■:■;:■■.■■=■■ -.32 ZZ' 

Csenger es vld6ke takarek- ^* 
penztdr ri-t. • : 1 3 yjJj 

Csengerl Hangya FOgyasz- -Iw 

" d es ertekeslto szdvet^ ^9 

_zet ■ , -, ,,37- ^ 

Ecsedy Elemer ikOzsfigi ifijegyzfi 
"."■■' 19 

ECsedllap Tarsulat villa- 
mos Uzeme klrendeltsege, 
yil lamps energiatenaelea ea szoi- 
galtataaa. ,. ., 33 

Pdszolgablrol hivatal 1 

Gelber denOhe mah)mtu[aj(lono8 

-.*■:'■. ■ - J12 ' ■■;. ' 

Gergely ^Bertalah .jaeasi in. 

kiri AllatorvoB '^ ,- ■" J3Q 

Grossman es Friedmann 13 ^ 
Horvath B^la Fatura bizoma- ' 

nyoaa ,36 

Horvath Jano« dr. urvos 23 
Kaszavitz Lasztddr.ervoa 24 
Katonai epttletek.6s hatosa- 
■ ,gok: ■ ^".. 

Jarasi katonai parancanoksag \8 
Cozma Gy. Rezstf -nialomtnTaj-\ 

donos, petrolenmbizomanyos 31 
Ktfrjegyzdseg, KomWdtitfala " 9 
KbzBegl eiiiljardsag, Cse D ger 2 
Kbzsegl eloljarosag, Csenger^ 

aima , . , (Dyj|yan65)'7" 

L.eichtmann Gabor malom'- '« 

tnlajdonds . . . 22 

Uehtjnann Mdr es Licht- 

ihann. Bela tenh^ny- eg. gyd- 

infilCBkereskedPk (fizemben: '■- ' 

vni/i-^n/28-jg) 21 

■ 63 M Cttengev Uzletl vnlasztiorltfeK neveiezoiaa. nyoataiwapy) csatolasaoal Hedgyessy Jdzsef vegyeBkeres- 
ked6 6 

Mav. pn. forg. irodajaban 17 

Mlksa Gynla gybgysaert&Ttulaj- 
donoa „ 10 

N^meth J6zsel fOldblrtokos 34 

Osvatb Ferenc dr. f 6szolgabir6 

11 

Penztlgy ttrl szakasz m.klr. 28 

Prdder Sandor tvh. utbiztos 27 

Szepessy Barna dr. kbrorvos, 

szUlesz nfloivos ,14 

Szuhanyl Ferenc saolgabiro 18 

Gazdasaga, Lajostanya 29 

Welsz Ignae 6s flat (tulajdono- 

sok: Weisz Ignae 6s Weisz Sala- 

mon) gabona-, Term6ny-, mag- 6a 

gyapjukereskedOk .16 CSENGERBAGOS 

(lasd Szamosdob) 

CSENGERSIMA 

Nyilvdnos tdvbeszdld dllomds 
Hivatalos drdk: 

,. 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

.14— 18-ig. ' .14— 15-ig, 

CSENGERUJFALU 

Hivatalos drdk: H6tk8znap:. Vasarnap €s 
Unnepnap: 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak elOfizetfik r6sz£re: 20^21-ig. 
Feher Imre ref. lelkesz 8 

Ktfzsegl elol]&r6s&g 1 

I grdf uradalom 2 CSENGOD 

Jlivatalos drdk: 

' •■_ „ . Vasarnap 6a 

HetkOznap:, (inoepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— t*-ig 14— i5-ig % 

. Csak elOflzetfik r6sz<5re : 20— 21-lg 

Bakos Jozsel 12 

Btfkenyl ZHiklds r<5m. kath. 

lelk6sB . , v ^ 

Csenddro' rs, m. klr. 2 

Cstllag Gyula borugynfik (fikem- 

ben: IX/l - 11128-ig) 3 

Cslllag Karoly boriigynSk. korce- 

maroa (fizemben: IX/l— II/28-ig) 6 

Ktfzsegi eldljarosag 1 

Orb^n Janos- elCallatkereskedfi 

6s borbizomanyos (iizenibeh: IX./l 

-II/28-ig) ■ 8 

SImek Istvan dr. posta bet. bizfc. 

int. 6svk6rorvoa 5 

Stettner Janos Antal okL 

gy6gyszer6sz 7 

Szllva Mlbaly bornagykeTeskedfl 

Totb. Kalman p6kmester, liszt 
. kis- 6s nagykereskedfi 9 

;.CSENKE , 

. (l&sd Karva) 

CSfiNYE-UJMAJOB 

<lft>d Sarvar.) CSEP 

Hivatalos drdk: CSfiPA 

; . Hivatalos ordk: 

H&tfeCznap: '. Vasarnap 6s 

8_iaJig ( finnepnap: 

It-iMg. '■■ 8— UMg, 

14— 16-ig. 

Csak elArlretAk r£sz6re: 20— 21-lg. 

Bakos Benjamin dr. f Bld- 

birtokoe 5 

Barany Dezsd r6m. kat. pI6banoB 

10 

Csenddrdrs, m. klr. 2 

Cscpal sz610«gazdak bor- 
es eytimtHcsertekeslttf sztt- 
vetkezete 3 

Domlan Jentf dr. ; tfgyy6d, HJld- 
birtokosT a Tisza-k6r6saagi Ardent, 
tars, elnoke 4 

Gonda Sandor dr. kOrfillatorvos 
8 

Hdrpacsy Ivan hentes 6s me>za- 
ros, termenykeresked6 '14 

Ktfzsegt eldljardsag 1 

Mtiller Dezso* dr. gazdalkodoV 17 

Nagy Ferenc <rj6rangyal» gydgy- 

szertara \ ■ 7 

Pataky IMihaly eFnloraB bizo- 

manyos J.1 

Polner Gifezo bor-, tfizifa-, Bz6n- 

§s m6szk6T6sked6 .15 

Somodl Dezstf tilzottfiparanosnok 
12 
Szombathelyl Andor gCe- 

. malom 6s szesefOzd^je 13 

Szvoboda Ferenc bor-, gyumSlcs- 

61<J^-68T&gottbaromfikeresked<S 16 

Vereczkey Peter dr. kSrorvos Honved Klegeszltd parancs- 
noksag, csepregi 28 

florvatzsldanyl legyztfseg 

(nyilvanoa) 13 
Jarasbirdsag, klr. 8 

Kadnar Ferenc tSglagyaros 27 
K&rolyl Dlvathaz (c6gt. : Earolyi 

J6zaef) 35 

Kiss Elem£r meohanikng 21 
Kolbenbeler Ottd kfiialiktorros 
22 
K0zs6gl eltfljar6a&g 6 

Leltner Vtlmos aut6hiTaroz6 18 
Mav. Allom&sfOnttkseg 38 
Qr szagos. Vlllamosmuvek 

r.-t.TEireriaelts6ge 1-00 

Pajor Henrik dr. ny. kSrorvos, 

logszakorvos 84 

Pa|ter Istvan gep-, vais-, sz^n-, 

festikkereskedO 32 

Patthy Laszl6 dr. ny. Jb. elntik 

n 

Repeevldekl takptar 2 
Rothermann Rndoll 10 

Sknbllcs Andras fold bir tokos. 

Torm4spu3zta 6 

Szedenlk Jentf dr. Sgyv6d 4 
Szele Ferenc korcsmaros 37 
Szemes Zoltan dr. orvos 7 
SzolgablrOl hlvatal 3 

Szombathelyl BorgyaT r.-t. 

csepregi bOrgyira 15 

tJtmester t6rvenybat6sagi 33 
Wagner Sandor Korona vend^g- 

lfis beraat6 va|l. , 16 

Zslral ktfrjegyzoseg CSEPE 

(lasd Feketeardd 2 sz. el6fizetfi) 

CSEPEL 

Postahivafali nyilvdnos 
tdvbeszelo dllomdsok hiva- 
talos oral: 

1. 32. postahivatal . 
Petz Ferenc-utca 45. 

1— 21-ig. 

2. bz. postahivatal ' 
Gr6f Szecbenyi Tatyan-iit 33. 

H6tkoznapr 8— 12-ig, 14-^18-ig. 
° 3. sz. postahivatal 
Kiralyerd6, Szeii^ Istvarirdt 1468/65. 

HitkOznap: 8— 12-ig, 14— lfr-ig. 
(Efdflzetfiket lisd abndapesti elfif zetOk CSEPREG 

Hivatalos drdk: 

7-21-ig. 

Allampenztar, m. klr. 1 1 
Balassa Istran dr. flgyvfid 30 
Berchtold gr6I nradalma 

Peresznye : 
, Hastily . , ' 14/3 

Gr6f Berohtold Zsigmond lakasa 
14/6 H6tkOBiiap: 
8-12-ig. Vasarnap es 
Unnepnap: 
8-11-ig, 
14— 16-ig. 14— 18-ig, 
< Csak elMlaetflk rtszeret 20— 21-ig. 
K«zs6gl eltfllar6sag 1 

Krausz Karoly gazdalkod6 2 

64 fi ":/2. 

14/5 
14/4 
1 Dr. Majoros J6zse( j6saagfel5| 

KOzponti iroda 
Anttamajor- 
Csenddrseg, m. klr. 

Csepreg esKSrnyeke Hltel- 
szttvetkezet, mint aa O.K-.H. 

tagja ■ ■- (■ ■,/.;■ ,19- 
Eperjesy Ad or j an flgyvez. igae- 

gat6 . 40 

FelsOszakonyl Jegyztfs6g 12 
Floderer Jen6 gyfigyszertara 

,29 
Fodrdozy Frnti dr. jarasi m. 

kir. allatorvos ; 39 

GIdzer Laszld dr. figyv6d 20 

M Hangya" fogyasztasisziSvetkeaet 

36 CSERALJA-PUSZTA 

(lasd Hegykfi) 

CSERENC 

(lasd Bataaz6k) 

CSEREPES-TANYA 
(Kopdcsy gazdasag) 

(^aad KIsvArda) 

CSERfiPFALU 

(laad Bogacs) 

GSERFOLD 

Hivatalos 6rdh: 

Vasarnap da 
Unnepnap: 
8— 12-ig, 8— Jl-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWlieetdk restsere: 20-21-ig. 
K«r]egyzffseg» Caerffild . 2 

Ktir jegyztiseg, Mnrabeszterce (...) 
KSrJegyzdseg, Palina (. 

Szabd Istvan serteskeresk. 1 

CSERHATHALAP 

(lasd Gserhatsurdny) 

eSERHATSURANY 

Hivatalos drdk: 

Betkfonap :■ H6tk6anap 8— 12-1g, 
14— 18-ig. Vasarnap e> 
unnepnap : 
8-ii-ig, 
14-16- ig. Csak elfif izetfik rtszfire: 20— 21-lg. 

CsendOrorsparanesnoksag, 
m. klr. I 

HoeUer M6rlc bard f61dr 

birtokos 3 

KQzsegi eldljardsAg 1 

KUzsegl el«l|ar6»ftg, Szanda 4 
L. Janossy . Paula midbirtokoanfi 

■ '■' - '6 

Sandor Bela fttldbirtokos, Ceer- 

hdtalap, Kisbalfippaszta 7 

Slmonyl Ubor fCldblrtokos, ny. 

tb. ttSBolgabir6 2 B6tkflznap : CSERHAT^ZENTIVAN 

Nyilvdnos tdvoesz&lb" dllomds 
Hivatalos drdk: 

Vasirnap 6s 

ttnnepnapr 

8— 12-ig. 8— 11-ig 

14— 18-ig.' 14— 16-ig. 

(B16flzetflket lastTa paszttil eUflzetOk 

kttzStt.) 

CSERKtT 

(lasd P6os) 

CSER-MAJOR 

(lasd Kapavar) L 

CSERNEK 

(lasd CsakigorbA) 

CSERNELY 

Hivatalos drdk: B6tk6znap 
8^-12-ig, 
14-18-lg Vasarnap 6s . 
Unnepnap : 
.8— 11-ig, 
14— lWg. 
Csak el6.«zet6k resz6re: 20— 9i-Ig. 
Antal Gynla ffiszerkereskedO 6 
Antal Lajos fnszerkereskedd 4 
Csernely^es vldeke fogyan&- 
taBi szovetkezet 3 

Csernlczky Jdzsel korcsmfiros 
7 

Dobos Geza szikvlzgyaro3 9 
Hereeg Lajos fflszerkereskedfl 5 
Stnrman L6nard, 6zdi 6s za- 
dorhazai, fCIdbirtokos 8 

KOzsegl eldljardsag ,1 

Tdtb Viktor kBrjegyzS, tuBoltf- 
ffiparanosnok 2 CSERNOHOLOVA — 
^ESPHOrOJlbBA 

Hivatalos drdk: 

_., il _„ Vasarnap 6a 

H6tk8znap : unnepnap : 

8— f2-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 16-ig, 

Csak elftflzetftk r6sz6re: 20— 21-ig. 

Csenddrtf rsparancsnoksag, 

m. klr. 1 

Kincstarl Erddgondnoksag 

Somor Jan Sandorne fttsner 6s 
vegyeskeieskedO 4 

CSERTO 

(lied 8zigetvar» CSERVENKA 

Hivatalos ordk: 
H6ikiiznap: Vasarnap 6s 
unnepnap: 
8— 12-ig. 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14^-16-ig. 

Csak elfifizeWk r6sz6re: 20— 2l-'g. 
Albreclit Janos evangelikns ' 

lelk6sz 19 

All ami Iskola igazgatdsaga, 

m. kir. 16 

AllamYasntak, m. klr. 8 

Berger TestV6rek-c6gt. Berger 

Frigyea bfirtereskedfi, sportaru- 

. flzem 5 

Blrodalml n6met gyerme- 

kek segedkdrhaza 27 

Bar Peter csatornai parUSr 11 

Csenddrttrs, m. kir. 4 

„Cservenka" Cnkorgyar r.t. 

22,24 

Dentscber Volksbnnd O. G. 

1 026 

Diener Nandor «Fntur»j bleo- 

manyos 15 ;.-X levelfre a gjlaszt blzloslthalla. Gegner Karoly es tarsa gfe- 
■ 14. Geiiner Vllmos es ita mfimalma 

■. -*■ " 12" 

Geyer WlklfejairiiSk, lCldWrte- 

ipi* gazdasaga . 23 

Glftser, Raueh es Welker v 

t|glagyar ^ XO 

Halp Ernff mezogazdasagi g6p- 

mhely .... 9 

Hoffmann Gybrgy festfikkeres- 

kedft 17 

Kttfrer Henrlk all; tanlto 21 
Kabnar Laszld fakereskedG 2 

Kozsegl elbljardsag t 

'; Cservenka 1 

■Ujcservenka 6 

Kr fenrtch Janor dr. kfesegi n. 
oilvoa 7 

Krleger Ballnt ttlalfa 6s sz6n 
( nagykereskedfl SO 

Kromesz Bela kereskedS 25 
La|tm Vllmos iCWskersskedfl 85 
Lops Antal fakereBkedfl 20 

Magyarorszagl Nemetek 

Szt»vetsege~ 26 

JSonnelder Gybrgy ant6taxi 28 
Seb.wendnerf6rfJk<mfekcl6 fizeme csieso 

Hivatalos 6rdk: 

B111 , ' Vaaarnap 6s 

Hetktenap: finnepnap: 

8— lS-Ig, 8— 11-Ig, 

14— 18rlg. 14— 15-lg. 

Caak elfiflzetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Kalnoky Sandor grdl nradalma 

Klraly Jdzsel korm. tttanacsos, 

eap.. pl6b. brsa. gytll. k6pv. „VIra- 

gos'kert" saerkesztOje 4 

Kbrjegyzoseg • " . ' 1 

Tarnok Gyala malomfcalaldonos 

(fizembea :; VUI/1 -1/81-ig) 3 

CSICSOGYORGY- 
FALVA 

; ■'- (lasdRetteg) CSIFFAR 

Hivatalos drdk: Welter Antal t6glagyaros 3 

CSERVOLGYI 
GAZDASAG 

(lasd T6tvaK8ony) B6tk8znap: 

8— 12-lg, 
14— 18-ig. Vasarnap 6b 

■ finnepnap : 

8— ll-!g, 

14— 15-lg. Nyilvdnos t&vbesseW dllomas 

Hivatalos 6rdk: 

■. Vasarnap 68 

HetkBznap : finnepnap : 

8— 12-ig, : 8— 11-Ig, 

14—18-Ig. 14—15-ig. 

(Elflfizetfiket; iisd BakoriyBzeirtkirdly) 

CS]ESZTREG 

Hivatalos 6rdk: 

di»i,ji— *« . Vasarnap eg 

S«k«»nap: finnepnap: 

8— 18-lg, 8— ii-lg, 

14-18-ig. M— 15-lg. 

C»ak elflffwrtfe rtsaete : 20+-21-ig. Cseodororsparaiiesnokaagf 
■h. klr. 2 

Donaszy Aladar gy6gyszer6sz 4 
Epptnger Salamon fakeresk., 7 
Kbrjegyzoseg 1 

HUIler Laszld kSrallatorvos 5 
Szep Jend dr. kttrorvos 6 

Ctblztossag tvb. ~ 3 CSESZTVE 

(lasd Balassagyarmat) Csak elMizetfik r6az6re: 20— 21-ig. 

wfiva** hengermalom* Bet. 

Taw. 4 

KttrlegyZbseg 1 

Kdrlegyzos6g, Alrfgyorfd 3 

CSIGAZUG 

■ , (lasd Beregazasz) 

GSIGLENTETO 

(lasd Zsibd) 

CSIKBANKFALVA 

<I4sd CsikszentgyBrgy) 

CSIKCSICS6 

(lasd Madtfalva) 

GSIKDANFALVA 

(lasd Karofalva) 

CSIKDELNE 

(lasd Sz6pvtz) 

CSIKtiRIA 

Hivatalos 6rdk: 
Hetkttenap: CSIKBIfiNASAG 

(I&d^Csikszentgyergy) 

CSIK6S-PUSZTA 

(lisd. Inaroskaknoa) 

CSIKRAKOS 

Hivatalos 6rdk: 
>,, ^ u Vaa&rnap §b 

H« tkoznap .i $ uaepnap : 

.8— 12-Jg, 8— lMg, 

14r-18-lg. 14— 15rlg. 

Csak eHSflzetak T^azfire: 20— 21-ig, 

Csatak Gaspar fQr^szgyara ^3 
iatelepe-. ;.',:■ .8 

Kttzs^ifl eldljardstttf: 

Csikrakos - 1 

CsikgUrOesfalta 2 

CSIKSOMLYG 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomas 

Hivatalos 6rdk: 

■ „, . . , Vasarnap is 

Hitkflznap: unnepnap: 

8-12 ig, 8-il-Jg, . 

14^18-ig. 14— 15-Jg. 

KQzsigi eld!jar6sag (lasd Caikszereda) CSIKSZENT- 
DOMOKOS 

Hivatalos 6rdk: 

„, .„..' Vaaarnap 6a 

Hfetkoznap: % Honepnap: 

8— 12-ig, 8— il-lg, 

14— 18-ig. 14— 15-lg. 

Csak el Ofizetfik r^Bzfere : SO— 21-ig. Csaszar Jdzsel kereak. 
Csendorlfrs; m. klr. Feloslkl Sz6kely Erddlparl 
€b Gasdasagl Szttvetkeaset, 

mint a «8zBvets6g» K«zpont tagja 7 CSETfiNY 

Hivafaios drdfc: 

Vasirnap 6s „H«"l ngarla" 
r«BVetf] B6tkfiznap: flonepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14-I8rlg. 14— 16-1g. 

Caak elfifizetdk r6sz6re : 20— 21-ig. 

Ftfldes Ferenc dr. 0TI orvos, 
kttrorvos / 1 

Bollteofaer Karoly fOldbirtokos 
(lasd a Bird el6flaet6k k3zt) 

K0zs6Kl eltfllardsatf, Dndar 
":V. (nyllv.)2 

Palliy Erzs6bet mlllel, gy6g-y- 
ierisz 8 Vasftmap 6s 

unnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig. .14— 16-ig. 

Csak elflfizetflk risz6re : 20— 21-ig. 

Freppan Gertfely 

BUler Janos gyflmfllcskareskedfi 

(daemben : V/l— X/Bl ig) .4 

KUzs^gl e!01|arosag 1 

Perczel Japos allatkereskedfl 8 
Scnpetder Mlhaly vegyeske- 

reskedise 9 

Varga J6zsel r6m. katk. plibanos 

CiSIKGOROCSFALVA 

, (lasd Csikrakos) Miitragya Ken- 
VegyMparl r.-t. tlaen 
vezetdsig, Balaubanya 
Batanb&nyai ^zem^nek osikszent- 
domokosi alloniaBl megbizottja 9 

KVzsegl elfilJardsag 1 

Kransz Jdzsel ifitermel6 es 

kOOrlO maloih .4 

Kransz. Laszld vaskeresk. 5 
Radvanszky Mlhaly 11 

Szekely LAszld textilkeresk. 10 ^CSIKSZENTKIRAliY 

Hivatalos 6rdk: 

„. L ... Vaa&map 6s 

H6tk«Bnap: tonepnap: 

8— 12-ig, '■ 8— 11-ig, 

14— 18-ig. ' 14—15-ig. 

Csak el«izet5k r6sz6re: 20— 21-ig. 

Andras La]<>s maldmtnlRjdbnos: Q 

CsenddrOrs, m. klr. 2 

KHzsetf 1 eldllardsag 1 

izld IM. Istran fakeresk. 4 

PalUy Karoly es Gergely 

Andr&s faterm. 6s fakeresk, 

fur6szuzenie, Keiicseszeg 3 CSIKSZENTLELEK 

(lasd Caikszereda) 

CSIKSZENTMARTON 

Hivatalos drdki 

Vasarnfcp 6s 
finnepnap : . 
8--18-ig, 8— ll-ig, ',/ 

14-16-ig. .■■■ 
Csak elfiflzetdk r6sz6re: 20— 21-lg. 

Bartdk Daniel vendeglds 15 iK 
Csendorllrs, m. klr. 12 *9 . 

Erddgondnokoatf , Jarasl, m. ■■■ 

klr. 10 f% 

Foszolgabirdl hlvatal ■ 1 %gf 
Jarasblrosag, klr. , 6 ■■*; 

Katonal ep. es taattfsagok: ^m' 

Honved leTenteparanosnoksag 9 
Konr&d Kalman gy6gyszer6si 

K4frJegyztfseg v CsikBzentiharton 4 
Kozsegt eloIjarosag.Koamia 3 
Nagy Jen« dr. kir. kszjegyz& 13 

Pogany Jdzsef dr. kir. jaris- ,_ 

biri^ 16 «1, 

Racz Ignac keresk. , , : ; 2 ^| 

Szlmonlsz Laszld dr. kir. jaras- P^ . 

bir6sagi elnfik ; 18 m 

Szttes Pal dr. kflrbrvos 6s posts 3 

b. b. Int. orvos 19 & 

TttrTenykatdsagfl dtblztos- £ 

sag, Csekefalva 7 SB 

„Uz«« I alpar es mfimalom 5 - 
Vlscber Janos ni.kir. dobiny- 

nagyarnB 14 S 


szeresz csfiv 

(lasd Dorog) 

CSIBRAK 

(liBd Kurd) CSIKJENOFALVA 

(lasd Karclalva) 

CSIKUIADARAS 

Hivatalos draft: 

■■ ._ ' Vasirnap 6a 

HetkBznap: finnepnap: 

8— 12-^, 8— 11-lg, 

14— 18-ig, 14-^15-ig. 

Csak eloflzeMk rfisaere 20— 21-ig. 

Kozsegl eloljard&ag .' ] CSIKSZ^NTGYORGY 

Hivatalos 6rdk: 

„, . „ Vaaarnap 6a 

H6tk8znap : finnepnap : 

8— 12-lg, ■ 8-4l-Jg, 

14— 18-lg r 14—15-ig. 

Csak eldflzetfk reszere : 20— 21-ig. 

Brttller Testverek k.J.t., 

IfiresztelepCslkbankfalva ■ 

CsendtfrOrs, m. klr. 
FOXTO Mlklds k«zs6gi jegyzft 

Kozsegl eloilardsagt 

Csikbankfaiva « Csikmenas&g 
Csikszentgytirgy CSIKSZENTIMRE! 

Nyilvdnos tdvbeszelo dllomas 
Hivatalos 6rdk: 
fletWSznap 8-12-ig, 
t4^18-lg. Vasirnap 6s 
finnepnap: 
8-11-ig, 
14— 15-lg. KOzsegi el«ljar<isagot(lasd Csikszent- 
simonual) CSIKSZENTMIH ALY 

(laBd SzGpVia) 

CSIKSZENTMIKLOS 

(lasd Szepviz) ., ; 

CSIKSZENTSIMON 

Hivatalos ordk: 

vx»'mi Vaaarnap' 6s 

HetkOznap: Unnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig,. 

14-18-ig. 14-15-ig, 

Csak elfifizetok r6sz6re: 20— 81-ig. 
Baosd Zs. Ferene keresk. 9 
Barddez Marton keresk. 12 
Bartdk l'mre fakeresk. 5 

Csenddrlirs, m. klr. , 1 

KereDd Ferene asstalosfiaeme 

10 

Kttzsegi eldlldrdsagt 

Csikszentimre . 17 - 

Csikszentsimbn 18 

Magyar Fa r^-t. telepkezel6s6ge 

Oltyldekl vlll. r.-t. 6 

Sandor Benlam cFatura» 6s 

Metesz" biaom. 2 

SzOvetseg Gazdasagl Hltel- 

■ szovetkezetek kem6nyit0- . ■■' 

gyara -7 CSIKSZENT^TAMAS 

(lasd Karofalva) . I 65 ^P csitotereaa -■■ AruJgnaK fsrtiertct6s6rc cfmczetlenul Is ndhat Pel 

- CZELL Szent Gy5r*y s8rsy5r rt., Cslkszereda, Rfik6czl-u. 52. fjij J) SZfcHELV GEPKERESKEDELMI @ CSIKSZEREDA 

^jjel-nappaliszotffdtat 

Abraham Jdzsel dr. Oikvar- 
megye alispanja CslksomlyA, ffr- 
At 28. 28 

Abraham Viktor okl. mAmok, 
WesselAnyi-n. 9. 1-78 

Adler Mlklds dr. orvoa, Kossuth 
Lajos-u. 46. ~ 35 

Addhlvatal, m..klr., MikA-u. i. 

54 
Ajvasz gjrAgyazertar, Koasutli L.-u. 

82 - 1-59 

Albrecht Ferene elektromeeha- 

nikus, Kossuth L.-u. iff. 1-27 

Allspanl hlyatal, lasd Var- 

• -. megyehaza 

AUamepfteszetl hlvatal Apafi- 

a. 36. 27 

Allaml kdrhAz, m. fair, 21 

"•• Allaml PolgArl LeAnylskola' 

m. klr., Apati-u. 40. 83 

AUamvasutak, m. klr. 

AlIomaBffln8kaAg, palyaudvar 90 

Osatalymernttkaeg, Horthy M.-u. 2. 

1-01 

Apponyl Marglt haaiiparos, 

Apafi-u. 18. , " i_95 

Bako GAbor vltez, klr. roflazaki 
tanaosoB, Apafi-u. 3a. 87 

Balds Kalman dr. fAjegyaA la- 
kasa, MikA-n. 28. 59 

Balassy Kalman dr. f floras, 
y : ; MikA-n. 84. 1.70 

keresk; Aa siltodAje. 
42 
Balogh GezAne ozV. Wrkeresk., 
RAkoeai-u. 11. . 1-97 

logh Lajos dr. agy vAd, Apafi- 
*«• 1-69 VaJlalat, Vakar Lajos A mm 

Apafi-u. 8. IrLL C ?S c J arm 2S» Pe Allattenyesz- 
t« Egyesttlete, MikA-n. l. 1-68 
CsikvArmegye IdlspAnJa 1 
CslkvArmegye Tttrvenyha- 
tdsAgl IskolAnklvttll Nep. 
mffveKai BIzottsAg, Wesse- 
lAnyi-u. 48. fta Apafl-u. 26 &.:'■■ .—a Attlla drt m. kir. pAna- 
. ; *gyi tanaoBOS, SaAkntja 401". . 50 

Beeze Zslgmond poigari As 
e&entaha BsabAsaga; Kossuth L.- 
^13. v 1. 54 

, Bedtt AkOS If J. bArantAtnlajdonog, 
Rakocji u. 40. 90 

Blseontlnl Dez»6V szAkelyfttldi 

kereak. ugynBks. Hikes Kelemen 
^^■■,- 19 

Boeskdr Istvanne posta a . 
iUenorno, RakAezi-u. 43. 1-92 

v Bogya AndrAs dr. m.kir. oseu- 

iSrfohadnagy , 93 

t Bdgyd^Jozsef kir. 3. roArnok, 
.-.--. ? XoBSUth L.-U. 44. 1-40 

Borbely SAmuel fuszerkeresk. 
Kossuth L.ru. «. 1-08 

.'= BazAir Marton dr. orvos. 

B4kAo»i-n. 20. 1-24 

j Csedd Janos figyyAd, varoaf 
■>; ^eyAsa^ Apafi-u. ei. . 1-18 

;>.. Cseh Istyah hentes As mAassaros, 

- Apafi-u. 4. 60 

V Csenddrseg, m. klr.i 

; OsBtalyparanoahpksag, Hargita-u.4. 

5' -■:.: :'7.-'.-/- . - ■ ' ■ -: 75 

.psendfirOrs, Hargita-ii. 4. H 

Cslhl IHatfanjaTak Ifraajfatd- 

saga» mk<s-u. 1, ' 1-88 

C»lkl Bzifttes bazllparl bolt 

Apan>u. i:. '92 

C»lksomIy61 Ferenoes Rend. 

t has* Caiksomlyi 1-75 

■'■ Cslkszereda Varos Vlllamos- 

nttfVe ,,Gana" HzemvezetoB^g, 

Koasutli L.-u. 28. 18/a 

Gyar, Petkil.ru. 1. , 13/b 

" Gslkszeredal ,»Kaazln6 ft 

Apafi-u. 26. 1-96 

Cslkszeredat m. klr. nbveny- 

egeazs^gtlgyl kttrzet, Kosauth 

:L>u.68. 1-56 Cslpttk Lajfos dr. gimn. tanar, 

Rak6czi-dt 80. 77 

Czaka Istvan hentes 6a m^szaros 
Apafi-u. 33. so 

Czell-SzentffytfrifT sttrfiyar 

r.-t.,. Rak6cai-u. 52. 5 1 

Daradlcs Felix dr; figyvid, 

Mik<5-u. 8. 49 

D6czy Andras vas- 6a ffiszor- 

nagykeresk., RakAozi-n. 20. 73 

Lakasa, Rak6cri-u. 13. 1-90 

Ddezy Janos Id. birtokoa, ' 

WeseelenyJ-u. 23. 1-84 

Elekes Zoltan cserk^sebolt, 

sport-, hangazer-, diszm&aru 

keresk., Apafi-u. l. 1-21 

Emge" vaxmegyei kirend., Mik6- 

». 1. . 1^5 

Entfellelter KAroly suWmester, 

Koaauth L.-u. 79. 1-66 

Erdelyl Gabonatarhdzak, 

m- klr. 6pit6a Veeetta6ge t 

Hargjta-u. 58. I-38 

Erdelyt PArt caikraegyel As eaik- 

Bgeredaiirodaja, Apafi-n. 68. 1-10 
ErdofeIUffyel«86fi, m. klr.. 

MikA-u. 1. 45 

ErdOlgazifatdsfttf, m. klr. 

Apafi-u. 7. 44 

Ertfss Peter dr. kir. kSziesyz«. 

Apafi-u. 39. 1-25 

Ebrdpa^szalloda, tul .- Vass GAsia, 

Kossuth L-ii. 2. I-60 

Ferencz Gydrf as, Or sz. Magyar 
SaJtAkaTriara szAkelyfoldl ker. tit- 
kara, KoBsuth Lajps-u; 18. 72 

Forgalml addklvatal, MlkA- 

p. 16. . !. 31 

Ftfldes Jenti dr. O.TJ.-i figyvi 
eetfi, Rak6czi-tt. 61. 1-6 r-87 

Fttlspanl hlvatal laad Csikvar- 

megye ffiispanja. 
FdszoItfablrdsajE, MikA-u. 1. 41 

Frank Mlkldsokl. mArnOk, Apltfl- 

mester, maganmAmak, MikA-u. 38. 

63 

Gal Ferenc es Tsa. malom As 

furAaz. Rargita-u. 46. 1-32 

G*l Imre keresk. lakasa, Wegse- 

lAnyi-u. 13 l_83 

Gal Karoly dr. kir. figyAsas^gi 

elu»k lakasa, ErzsAbet-iit 6. 7J 
G&spdr Gabor mozgAfAnykAp- 

flaem,. Apafi-n, 22. 1-63 

Gazdak BIztosltd SzOvetke 
. zete* Apafi-u. is. , 6fc 

Gazdasagl lellltfyelOsdtf, m. 

klr. lisd Varmegyehaza. 
GazdasAgl Szaklskola. m. 

klr„ Hargitaalja , ^ 

Gondos Gy arias varosi fflnf^r- 

nflk,. tuzoltdparanosnok, Var-u.'lOB. 
^ -.-''■......■■ 1-48 

Gyertyanfly Aladar aia^edea, 

m6ntelep paranosnok,- Apafi-u. 23.; 
1-43 
Hajndd MlhAIy veud^glAa, 

RakAozi-u. 31. 1-94 

Hangya fotfyasztdsl szttiet- 

kezet aruraktara, Kossuth 

L.-u. 29. . , , 20 

»Harglta« gAzfnrAsz As mfimalom 

Palffy As Gergely kCekeroBeti k;f.t., 

Csiktapolea posta, Cslkszereda 28 
Hemmer es Orban f ogaazati 

laboratArium, WesselAnyi-u. 23. 98 
Hossza Kalman, Kossuth Lajoa- 

u. 25. 01-20 

Iparleltt£yellisee» m. klr.. 

MikA-n. 26. ,1h06 

Ipartestttlet, Cslkszereda As 

videke, Apafi-u. 20. 53 Jar&sbtrdsac klr^ MlkA-a. e 
26 

KAlman PAI m.kir. ssasados, Var- 
a. 19. Q7 

Kanya ImrevegyeskereBk. Apafi- 
n.M. 1. 17 

KarAesoony Janos textilnasy- 
kereak., Apafi-u. 32. 1-87 

Karda Akos ApitAse, MikA-n. 8. 

KardaOdtfnvegyeflbolt, RikAeai- 
B - *■ ■ .- 1-29 

Lakaaa, Kossuth L.-u. 72. 1-80 

Katonal ep. «s batdsatfok : 
Beyoanlasi kOapont gaadaaagi hi- 
vatala, MikA-n. 2. 1-82 

HonvAdbevonnlasi 'kOEpont, Apafi- 
n. 6. 02 

RonyAd leventeparauoBuoksag 
Apafl-u. 34. 1-09 

Keresztszetrny Gyttrtfy m.kir. 
.earedes, WesselAnyi-u.': 23. 30 

Kolnmban Jdzsel dr. ugyvAd 
Apafi-u. 19. l>23 

Kotsls ZoltAn m. kir. postafel 
figyelfl, Kossuth L.-u. 74. 10 

KovAes Dezsd keresk. Gr! 
TeleklPal-n. 7. 85 

KqtAcs Ferenc cinis saobafesto 
As mazoIA, Apafi-n. 7. 1-01 

KovAts KAroly dr. flgyvAd. 
KakAoi-u. 25. '2 

K« r«sl Ferene postof Atiszt, vtsr«s- 

. marty-u. 36. l-Sf 

Kosztler Arthur dr. bankit 
lakfiaa, Vir-n. 8. 3! PAI GAbor dr. orezaggyfll. kepv.. 

Apafi-u. 45. 1J53 

PAlIly KAroly malom- As ffirAsz-. 

fizem MrendeltsegvezetA, V8r8s- 

marty-n. 18. , „ 19 

Pap KAroly 1IJ. kBresk., Koasuth 

Lajos-u. 3. 86 

Paiter OdOn allomaaelflljarA. 

RakAossi-u. 48. s 1-71 

PenzttgylgazgatdsAg, m. klr. 
7 
P6nztt|fy0rl szakasz m. klr., 
Gr. TelekJ Pal-il. 4. 1-18 

Peter Ferene k«nyvnybmda, 
;RAkAcz'-u. 4. . '30 

P6ter Gyala vafm. irodatiszt, 

-VAr-u; 24.. , 1-80 

PoljfAr Istvan m. kir. postafel-^ 
UgyeW, ApltAsl osat. vezetfi, Apafi- 
"•3- 55 

Poatahlvatal, m. klr., Kossuth - 
L.-u. 58. 

GApkoosiazin* goasuth L.-u. 1«. 16 
HivatalTezetfi 50 

PelvAtei .38 

Tavirat felvAtel 40 

PostaltfazgatdsAif* m. klr., v 

§pitAsi osfctalyai Koaauth L.-v. 56. 

1-44 

Pr Agay Hlklds' eaeii, M.N.B. ve- 
zeWhelyettesej'M'JkA-u. 41. 1-74 KozeUatasl lelUsyelbsefii ml 
klr., SBentlAIek-u. 8. I;r07 

KttzJAIdtl SzttYetkezet Calk- 
vaTmegyei, Miko^tti 1. c-gj 

KitzkornAz lasd Allaml kArhaa. 
KSzsetfl eld^ArdsAtf t 

CsiksomlyA ' 15 

CslksaentlAlek ■" '* "57 

. Cslktaplooa "■ J» ; q ! 

Kalturmernttkl hlvatal ml 
. klr., RAkAoal-u. 60. '52 

K. Laszfd Jdzsef, BrasAbet-u. 4. 
Ir41 
Lazar Gdza dr. vm. fBjegyzfl, 

SzentlAlek-u. 2. . ~ -' ''1-64 

Ltffller Marcel gyAgyszeresa, 

Apafi-u. s: "''-70 

Luz Jdzsel CzelL-SzentgytSflpy 

s«rgyir r.-t. ig., RakAoai-ur 68'. 

-'. ■;.,.'..' ■ , .' 1^73 

MatfAnkorhaZ' lasd Szent Vinoe 

maginkArhaz. 
Magyar Fa r.-t. Bpest, ? cBifc 

azeredai kirendeitsAge; RakAoai- 

u.60. ? 1-03 

Magyar Nemzetl Bank 

kirendeitsAge, Kossuth L.-u.: 29. 

1-35 

VeaetBje, Kossuth L.-n. 29. ..: 25 
ffajfyary Gydztf TendAglAs, Ra- 

kAczirU. 28. » . . :l-77 

M"iro»vAsArhelyI Taicare'k- 

penzt Ar R.-T. osikszeredaiflAk- 

ihtAzete. Apafi-n. 8." 1-50 

HAthe LAszld dr. As RakosSy 

Istvan dr: figyVedek, Apafl-u. 23. 

■■■■<■ 33 

Mdthd LAszld dr. UgyvAd lakasa, 

Mikes Kelemen-n. fi. \ - "1-42 
HAt. aatdmegalld, Harcsa 

Jdzsel Vehdetflti, Kossuth L.- 

11.24: i^ 2 

MAT. osztAIym6rnttksdtf lisd 

Allahivastttak. ^ 

Nap]y AndrAs dr. 0:T.B. orros, 

MikA-u. -|7. " .:'■ I-49 PnskAs Ddnes gApjarmfl jaritA- 

mflhely, Hargita-u. 39. 1-89 

RAkOssy Istvan dr. As MathA 

LaazlAdr: flgyvAdek, Apafi-u. 481 

. 033 

RAtkal MlhAIy 1IJ. posta tar. 

vonalmester, Petfifi-dt, 37. I-47 

RenddrkapItAnysAaj m. klr. 

RendArkapitanysag veaetAje 1-H 

Kttaponti firszoba 1-12 

ZsSgttdi flrsaoba 1-02 

Reszegb Gydztt ritess, hadirokkant 

tiszt, doh&uynagyAruda, Kossuth 

-Lajos-u. 14. 34 

Rltfd IstrAnne m. kir. posta* 

keaelSnA, VAr-n. 18. 1-14 

Rdm. kat. Pldbanlahlvatal. 
. Kossuth L.-u. 82. 1-76 

Rdm. kat. „Seglt0 MArla*< 

glmnAzlum, RakAezi-u. 80, 76 
Salvator eKeszsdgbAz e« 

SZUIttotthon, Miko-n. 5. 3 

Sarkadl Elek gimn. zenetanar, 
RakAozi-n. 87. ,. 1-05 

SArosy Etelka varm. azoeialis 

gondoz'ouA, Hargita-u. 60. 17. 

SelwartbLaszId fAnykApesx.. 

Apafi-u. 16. 1-28 

Salkowskl Alfred vit^a hg. m. 

■kir. hadnagy, Saekntja 1-79 

Szabo Dezati ApltAsi vail., ApitAsi 

anyagraktar, Kossuth Lajos-u. 37. ' 

61 
Izabd Ilona kttnyv- As paplr- 
kere'aki, Kossuth taj'os-u. 11. 58 
SzAsz G. Gertt polg&rmester, 

MikA-u. 22. 1-81 

,SzdkeIy" cnkorka-, keksz- 

ds plskdtattzem, Apafi-n. 8. 

1-62 

Szdkely Gdpkereskedelml 

illalat Vakar Lajos, Apaf i- Orszagos Magyar Idegenfor- 
galml Hlvatal kirendeitsAge; : HIvati. 

Kossnth L.-u, .9. 66 * >r ? J ^0 os Tirsadalomblzto- 
Sltd Intezet osiksaeredai kArS- 
Jetf pAnztdra, Harglta-u. 1. ',;'; 
SzfiinveyAaAge As ffior vosi MvaWla, 
Hargita-u. 1, 82 ▼All 

*■»<.. ■ ■.'-.' r 1-46 

Szdkely Gyula dr. kArh&zi ffi- 

orvps-hBlgyAgyasz, RakAosi-u. 63. Szekelyfttldl Allaml mente- 
Jep parsag., m. klr., Apafi- 
•». *!■■"■. 1-19 

Szdkelylttldl Tanitdk 
Kttnyv-, Tanszer- es Paplr- 
Aru Szdvetkezete, RakAczi- 
u. 9. ' 46 

Szekelyf ttldl ylllamosmfiyek 
r.'t. Csikszeredai kirend. Markun- 
JAsBef-u. a. " - - 1-98 

Szentes GAbor term Any keresk. 
Koaanth L.-u. 37. 1-86 ■■:*. . ?; !#&& SO &r. sulirifl &tu >:-% CsQiw-Ok 5==== Tnlaldonos t VT6qSEV gs SIMft .==- Ridl6 -FoU 
Villamoss&gi cikkek Cslkapfla, Apaffy-u. 25^ 
Telefon:l-6(>^ Szehtpetery Ballnt banktisastr. 
E^WcBi-in, 78. - 1-22 

Szent Vlnce maganfcdrnaav 
(Nyilvanos jellegfi) sebeszi es bel- 
betegekhek! .'■- . 1-55 

„SzOvetseg" Gazdasfigl- a «s 
Hltelsz»vetkezetek Csik- 
megyel Klrendeltsegey - 
Apaf%. 46. >99 

Tanlelttgyelol hivatal, m. 
klr., ; Weseeienyi-u; 48. .. 5 

Tarsay Saridor utoda Tarsay 
Ern6 keresk, ApaflM. 4. 79 

toinp^s Karoly iatermelfi, * 

Var-u. 21. 1-57 

TOrvenyszek, mi klr., Mik6- 
u ; e. . 2 

( Foghas J 32 

^Transsylvanla** Bankr.-t,, 
Apafi-a.. 13. 47 

Tusnadl-£lthes Endre dr. 
posts b; b; int'i orvos, Horthy Mikl6s- 

.&; 1-93 

TUd0beteggondbz6 Intezet 

m, klr., ApaJi-ii. «; .65 

Tttzoltd parancsnoksag» 

lasd Varosbaza. '■;... 
■■ tlfagsy Bela „Hombar, Fntura" 
bizom., Apafi-n. pS. . 81 

ttgyeszseg, m. klr.,Mik^u. e. 

Valtsuk Ferenc dr. orvos, 
3lik6-a. 13. Irl5 

Vakar lajos ktfnyv, papir, nydm- 
dajQzera, kbnyvkiJteszet, Apafi- 

Ull6.. : ■ 88 

Varmegyek es varosok ©r- 
szagos mentttegyestllete, 

Kossnth.L.-n. 11. ,95 

Varmegyenaza s 

Alk8»pont szainai: Ir84, 1-85 
Caikvarraegye aliapauja -8 

Varmegyei fOJegyzft 12 

Varmegyei gazdasagi felugyelOsfej 

Varinegyervrtezi Szek, 

;,Apafi-u. es. 1-72 

Varosbaza : 

Ad6hivatal 18n6k irpdaja, Kossnth 
Lajos-n. 38. 64 

■-: : Fftijegyao" ^ 4 : 

Polgarmester ■'"'■?■'' " : - '1"04 

T8zolt6 laktanya 1-13 

Vatosi niernBki hivatal fBmernttke. 

:"■ '1-91 

Villamoamt, iaad Caikazereda varos 

TiUaraosmft ..;•'. 

Van Geza flHungariaB 8Eall6, 

Bakoozi-n: 9; 89 

w Vecsey Radio*' tul : Vecsey, - 

Ap&fi-n. 35. 1-60 
Veress Gerd priroor, caikszen*- 
: simoni," fakeresk. , KoBBOthL.-i 

Vftalyos Geza dr. k6rhazig., 
sebesz foorvosj Gr. Teleki P.-u. 9. 

■■ ^ ■■"■-■ 78 

Zoldmezff Tak. ftrt. Szov. 

csikmegyel megbiz. (Hosszn. K.) 

. Kossntn Lajos-ii. 25. 1-20 CSILLAGHEGY 

Nyily&nos tdvbeszeld dllomds 
hivatalos ordi: , 

„-.., : u t Vasarnap ea , 

H6tk6znap: flan epnap : 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-ig, 

(Eloflzetokei lasd a budapefltielofizeWi CSILLAGfcUSZTA 

(lasd Ssalard) ■ 

CSILLAG-TANYA 

(lasd Blharoagybajom) 

CS1NAGYIJEVO 

(lisd SBeotmiklis) 

CSINGERVOIiGYJ 
BANYATELEP 

(lasd AJka) CS1ZFCED0 

V (lasl Osie) 

CSOBAD 

Hivatalos 6rdk: 

VaBArnft 

B6tko>nap: 8— 12-ig, 8— 11-ig, 

vl*~ 18-)g. 14-:15-ig. 

Cask eltffiaetGk rtszere J 20— 21-lg. 

Kttzs6gi elOliardsag 1 CSIKTAPLOCA 

:.'.*" r (lasd GsifesaeriBda) 

CSIKVAND 

Hivatalos drdk: 
fletkdznap : cstz 

Hivatalos 6rdk: 

. v/16-t61 IX/15-lg, 7—21 draig 

■■-.. „IX/16^61 V/16-ig. ■-■ 

; ,-. ," Vas&map 6s 

, Qetkiimap : fiunepoap : 

,8-ia-ig, ■ ,' 8-11-ig, 

14— 18-Ig. 14— 16-ig. 

Csak el51izet6k reszfire : 20— ai-Ig. 

Be61Ik KIem6r , , FntIlrft , ' bizo- 
manyos, 8aj61enartfalva, (flaemben : 
yn. ij^xii. 3i-ig) 1"19 

Bozdky Gyttrgy vend^glfis (fizem- 
Jjen: v;/l— X:/31-lg 9 

Cslzl Jdd-Brom Forras- 
Ittrdtt^r.-t., Cfliaffirdo 2 

CslzlOttiton (volt Pozarpensio) 10 

JDarVas Laszlo hanval ■ fold-,. 

'"■ birtokos . 1-05 

Fabry Karoly iOldbirtokos ber- 
gazdaaaga, Hanva .', 1-03 

Feies Istvan ref. tanftiS, 8aj6- 
16u6rMalva 1-17 

Hanvay Aladar inagantisztriselfi 

Hativaf Hangya Fogyaszfasl 
6s Ert^keslttt Szttvetkezet, 

Hanva ' 1-06 

.Hangya'* fogyasztasi 4s *rteke- 
sito azavotkezet, 8aj616nart*alva 

Honv6dtlsztt gydgyhaz, m. 

kir... ..■"-.■■"...;■■ ■;■.- ; 1 

Kiss B61a birautiflivarozaa 7 
K»rlegyz«s6g 4 

K«zs6tfl eitfilardsag, Hanja^ 
■ • . ■■■1-02 
Ktfzs^gl elttljardsag, Batf- 

16nartfalva .1-16 

Madarasz Barna sz^nakeres- 

kadft, Saj61fenartfalvft 1-15 

Szakall IstVan dr. nagyiparos 5 
Szakall Janps rof. telkes* 1-04 
Szakall Istvaa dr. «s Tarsa 

magnesit y&llalata, Csiafdrdo ' CSOKONYAVISONTA 

--.' Hivatalos ordk; i - H^tkfenap: CSOBAJ 

Bivatalo8 drdk: 

Vasarnap ©a 

Hotkfiznap : flimepnap: 

8-13-lg, 8— 11-ig 

14— 18-ig. , 14— 15-lg. 

Caak elotlzeiok reezere: 80-^21-lg. 

Ktfzs^ghaza 1 

SzabO 6s Hat^fly villamos iparl 
r.-t. gaadasaga 3 

GSOBANKA 

Bjjel-tiappali smlgdlat 

A postahivatal 

nyttvdnos tdvheszilB 

dllomdsdnak hivatalos 6rdi: 

_,,, _ Vasarnap es 

Hetkfiznap: finiiepnap: 

8— 12-1g, :■/ 8— 11-ig, 

14— 18-lg. 14— 16-ig. 

Gomperz Andbr r.-t. fe^gatd 

(lossna Richard raszTenyttrsa- 
B&gi ©lnflk-vezerig. 74-42 

K»zs«gl eltfllarosag 74-41 

Postahivatal nyiiv. allomaaa 

74-40 

Rdnay Andor aranyosn 
r6tbl y ay. all. m. kir. arnagy 

74-43 

Szifr6nyl Karoly dr. bpesti bbTt. 
kdzl. r.-t. titkar 74-45 

GSOBOKA-PUSZTA 

(lasd Magyarmecafee) VaHarnapV6s - 
■. ftntfeppap : 
8— 12-ig, 8— 11-ig, 

■;--,■ 14— 18-ig. . 14— 15-ig, 

, Csak el6f iaetfik rtszere : 20— 21-ig: 
Ktfzs«giet0IJar6sag 1 

KUzsegl eldllarasag, Ojmalom- 
Bok "■ 4 

Szold Piaiio firtfkCaei gazdasaga, 
■•■■■ -Fooyyad '.''■'_' 

CSIMZRABVANY 

.;.'■ ;■■ '■■.'■■ (laafl Balony) . CS6KAK0 

, (laad Bodajk) 

CSOKALY 

Hivatalos ordk: Vasarnap ;ts 
tlanepnap: . 
8— 13-ig, 8— li-ig, 

14-18-ig. ... U-ifi-ig. 

Csak elfifizetok r^az6re: 80^-21-ig 
Andlk Istvan hengermalom . 31 
CsendOrOrs, m. klr. 8 

Cslzl Imre iaidbirtokos, Caokouya" 
Viaonta-Nyirestanyji 39-3 

Gazdalakaa 39-4 

Beak IstYfin bizom. . r 27 

Drescher GyOrgy faTiagykeresk., 
t6gazdasaga F Dresohermajor 
gaadalakaa 39-5 

Erdtfcsokonya es vldeke 
bltelszOTetkezet^ mint az 
O.K.H. tagja 14 

Grdifcsokoaya es VIdeke 
„Hangyaf fogy. 6s 6rt. szOyetkeBet 

Fekete Bela keraUatorvds - k . 12 
Gaerra Gnsztav sfltfimeater 25 
Halka Sandorae ref. esperes 
azvegye 16 

HegedUs G6za allatkereskedA ■ 30 
Herbay Janos^fakeresk. 13 
Imre Ferenc ref. leikeaz - 17 
Kllng Martoa termfeaykereak. 9 

loosls Lajos helyettes bfr6, 
Visonta 20 

KSr]egyz6seg ,4 

Kdyarl Bela termenykerek. 5 

Kaeb ilanos dr.. kfirorvos, a posta 
bet. bizt. int. orvosa ; 29 

Kutl IStyan veadegLda, Rentes, 6s 
meszaroa ' 21 

Makk Lajos vendeglos 23 

aiarkns Imre maldmtul, . 39-2 
MArkus Imre raalomtuiaji : 6 

Nagy lalos termehy'keresk. 3 

Vasatallomas .- . ■ . 11 

Oh Jdzsel laker esk. 10 

Qnentell Kdene ozv. maganwS, 

KSblfispusEta ' ' 39-8 

Qaentell Karoly 1 61dbirtokos, 

KOblospnszta , 39-7 

Rom. Kat. plebania 15 

Somogyvlsontal M Hangya** 

logy, es ert. szOv. 28 

Szeehenyl GezAne grdfne 

«zv. fttldbirtokos 1 

Szeehenyl Lajos gr6I Md- 

birtokos. Bomogyyiaonta . . 7 

Sz6ohenyl Tamas es Denes 
gr61 gazdasaga, Alexandrapu!»zta 
" 39-6 

Szondy Gyala keresk. 22 

Tamas B6ia vegyeakeresk. 24 
Tomesanyl Ernft gyigysaeiresz^ Szelenyl JenO dr. igazgat£- 
f dorvos, Calzffirdo (idoazakl allomis) GSIZ£R 

Hivatalos drdk: 

Vasarnap es 
HetkSznap : finnepnap : . 

8— 12-ig, - '■-.:- 8— 11-ig, 

14— 18-lg. . 14— 15-ig. 

Caafc elOfizetok resaere : 20^3i-ig. 

Csendlfrltrsparanesnoksag, 

m. klr. 3 

KozS«gl eloljaros&g ".'■ - Vasarnap es 

HetkSznap: .finnepnap: 

8-13-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-Jg. 14— 16-Ig- 

Csak. elSfizetok xeszere : 20— 21-ig. 

Benedek G6za ref. lelkess 4 

Farkas Gaborne Ozv. f »ld- 
birtokos, hnszarszazados Oavegyo 6 

Farkas Lorand fOldblrtokos 
Kifzsegl el61]artfsag 1 

Nagy Mlhaly ref. isk.Jgaegat6, 
levente paranosnok 8 

Papp-Szasz Lalos es.es kir. _ 3 

a 

9 

3 

a 

Oi H X 

o I Totk Imre vegyeskeresk* : 
Uradalom 

CSOLNOK 

Hivatalos 6rdk: 19 
2 Vasarnap ea 
Hetkfiznap: onnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11%, 

14— 18-ig. , 14— 16-ig. 

Csak elfifizetok reszere: 20— 21-ig. kamards, fttldbirtokos 

Sttdy Tlbor dr. 

faidbirtokos kir. kUajegyzfi, 
5 CSdKAS 

(lasd, KisszSkely). Batl Andras vegyeBkeresk. 
Csendtfrttrs, m. klr- Bsztergoml szekesBtfkapta- 
lan Klsesevl I«Int^z«sefle, 

Kisos6vpaazta .3/2 

Garanuzegt Sandornd m. kir. 

postameater H 

Kelenltfldl Rezstf Rentes 6s. 

meraaros 4 

KUzaiapltTanyl erddOrseg, 

m. klr. 5 

■ '"". 67 ^ &••■ Kdzsegl eltfIjar6sAg»Csdiiiok I 
Kdzaegi eldljArosag, Dig 2 
K«za£gi eldljArosAg^ Maria- 

halota 8/8 

KBzaegl eldljArosag, Uny 3 5 Llptal Bela dr. kSrorvos 8 

Priegl Rudolf hentes 6a 

m6Bzaros 
Straaz Jdzaef vend6glfis 

CSOMA 

' (lasd Attala) CS0MAD 

(Jasd Veresegyhaz) 

CSOMALYOVO 

(lasd KBvesliget) 

CSOMANFALVA 

(lasd Ktfvesliget)' 

CSOMBARD 

. (lasd Hetes) 

CSONGRAD 

Hivatalps 6rdk: 

7— 21-ig. 
Adohlvatalj m. klr. 62 

Allamvasntab, m. klr.allomas- 

fontikstige 3 

Anslttnder Jend pilinkaffizde, 

bor- 6s stirkereskedo , ... 16 

S. BAnffy Ferene sz6n-, b> 
. fnszerbereskedo 47 

Barna patlka 66 

BArO Pal borbliromanyos 35 

Bellczay latrAn dr. O.T.l.'kCr. 

rati kezel,6orvos, Btefania sz6vete£g 

gyermekorvoaa 80 

Berend La Jos dobany nagy aros 26 
perenyl Sandor fa 6a aa6nke- 

regkedo 1-07 

Bergl Jend dr. orvos ■ 50 

Berg] Zslgmond fllszer-, porcel- 

lan-, flveg- 6s vegyeskereskedo 

nagybao 6s kJcsinybeo 27 

Bezzegh IstrAm fSeent Istvann 

gyogyBeertara ... 40 

Buk Jdzset KAroly dr. ttgy- 

v6d; 44 

Csaba Sandor kBzig. fogalmaao 
lakasa , 1..53 

Csendttrdra, m. klr. 15 

Cserny J&noa ktttrszttvb"tt- 6s 

rovidarnnagykereBkedfi 1-29 

Caeuz hengermalom r.-t. 

1-00 
GsongrAd megyel varosi 6a 

JArAsl katonal paranca- 

nokaAg, m. klr. 1-24 

Caongrad megyef vAroa 

hegykttzseg elndksege 

i-ie 

Csottgradl Rfrlap szerkesztfi- 

s6ge 6a kiadohlvatafa Q 

CsongrAdl hltelszttvetkezet, 

mint az O.K.ff. tagja 1-1Q 

Csongradt kereszteny gdz- 
maiom r.-t. 11 

CsongrAdl m. klr. Allaml 
Szent Imre glmnAzlum 
lnterhAtnsa, lasd Realgfenna- 
aiam oim alatt 

CsongrAdl m; klr. Allaml 
Szent Imre glmnazlumt 
IgazgatOBiga 82 

Internatusa 88 

Caongradl II. kOrzetl all. 
neplskola lgazgatrisfiga 42 

CsongrAd-sttvenyhAzl Ar- 
mentealtd ea belvlzazabA- 
lyozd tarsniat «J 

CsOngrAdvArmegyel villa- 
mossAgl reszvenytarsasAg 

CzAjltk LAszIo gyfigyszertara a 
Megvaltoboz 78 

Czegenyl Samuel ipt. elrittk la- 
kasa i«44 Istvan by. klr. Jaras- 
bjrbsagl elnCk ' '• 86 

EgyesttltesongrAdl takarek- 
penztAr iv-t. 10 

Feker Istvan termeayktires&edo' 
30 

Forgo Tamas takptari'cegv. 40 

FdszolgablrO 

Fttlop Istvan kocsmaros 12 

GAlf fy Endre dr. Ilgyv6d 85 

GazdasAgl ngplakola 1. 0nal(6 
gazdasagi n6piakola 

Glmnazlnin 6s internals, lasd 

Ceongradi m. kir. allami / 
Gbmdry Janoa Szent Rofcus 

gyogyszertara 76 

Greskovits Jozsef ttJIdbirtokos 
1-17 
GreakoTlca J6zsef varosi 

tisztviselS 1-52 

Grlbovszky Gyttrgy renddr- 

ffifeiagyeia 55 

Gwisz Arnold dr. 6s Grbsz 

LaszI6 dr. figyv6dek 14 

Gnblsl JOzsel tfidfakereskedfi 

93 
Galyaa Lajos dr. orveB 56' 

Gutbtnter Lajos " boraagykeres- 
kedO 6b borbizomanyos ; '1-43 

flajdii Mlhaly ?it6z, Csongrad- 
s6v6nyhftzi Armentesito tarsaiatHg.- 
f6m6rnflk lakasa ^ 75 

flalapz Oanteln6, a «Magyai 

•klralyii szalloda b6rl6je *■ 64 
Hangya tpar r.-t. f fir^atelepe 4 
Hatvanf Janos 6pltomester 60 
Batvant Lajos kereskedfi 
Herke LaazIO dr. polgarmester, 
1-49 
Horcalk Peterne d61igyfimeics- 

6s gyfinHJloakereskedO 1-31 

IpartestUlet 90 

lpolyl Jend dr. m.-kir. allatorvos 

1-42 

Izsak J6zsel r.-t. feat6kEagy- 

keresk. fldkja I-34 

Janoshegyl Gyala dr. varosi 

allatorvos 95 

Jaraabir6adg f klr. : 28 

Jar&sl k atonal parancanok- 

aag, lAsd Caongrad megyei varosi 
Jnhasz Ferenc divatkereakedo 
31 
Jnstlnlstvan mUkC- 6s cement- 

arngyaros ifizembear WJl— XI/30-1g) 

94 

Justin Mlbaly kereskedO 1HD4 

Kaczlba Ferene cementara- 
gyaros 9 

Kallal Janoa vaa- 6s 1 usKerkeres- 
kedo ' 1-46 

Kalmar Gy » rgy Oti (flrabbi 

1-30 

Karolyl Laazl6 gr*f feigyoi Lakacaovlts Ernff (tJLdbJrtokos 
98 
Magyar gabonakereake- 
delml r.-L term6nybev«flarlfi6t 

klrendelte6ge " : 5' 

Magyar Jdzaef dr. orroa 1-23 
Makal Andraa tflHelor., 6p(to^ 

anyag- 6s IflEBerkeroskedfi 1-CS 
M. klr. folyam- 6s tenger- 

bajdzasi r.-t. figynfiksege 2£ 
Magyar aztflttagazdak oraza. 

goa borertekeafttf sz«- 

vetkezete pinc6szete ., 58 

Mahrer Dezatf dr; fogorvos 

1-33 
Major S&ndor vaskereakedO 69 

lakay Imre, az ElsOmagyar air 

talanos blztositd tareasag csoogradi 

kepvisel6Je 52 

MalOalk rum- 6s likfirgyar 25 
mathe Ferene dr. «syv6d 1-05 
M&tray LfisZIO t6gIagyaroa. T6pla- 

gyar-n. Patika-foTdek 43 

Menyhartb Beia dr. figyv6d 

irodaja 1-20 

Lakasa 22 

'M£szaroa Ferenekorosmaros89 
,,Meszt6nyl" tflzifa- 6s ssintelep, 

csongradi terlepe 31 

Mnrdnyl Mlhaly vais 6b fttazer- 

keresked6se 45 

Kagy Elemer gydgyszertsa «8zent- 

Ifileko gyigyszertira i«1 24 uradalma, Feigyopnszta 

Kaazanltzky Ferene borbJzo- 

miinyos ; , 8£ 

Kaazanltzky Gynla uor- 6ss6r- 

ker^sked6ae . , ■ - . f 

Kaazanltzky Iatran-f61e veil 

d6glfi . - i 

Kaazanltzky Zoltan dr. 

fif^d 33 

Katonal parancsnoka&gj 

lasd Caoiigradmegyei 
Klaa Gynla Iatr&n o&kraaz 1-89 

Klaa Janoa mflszer6sz, villamos- 

sagi, 6a radidszakflzfete 3 

Klncaal Imre baromfJkereskedo 

29 

Kokal Imre If J. Ilszt-, tenn6ny- 

6a gabonakeresked6 54 

Komldal Janoa baromfi- 6s 

gySinbloskereskedfi 1-14 

Konkoly Ferene hen tea 6s m6- 

szArofl , 87 

KOzpontf all. el. neplakola 
"igazgnt6saga.' . .■■■'-. 70 

KOzsegl gyUmttlcacaomagolO 

lasd Varosi hivatalbk 6s int6zm. 
Lakos Emll bi6bz-,' cement-, fa- 

826n- 6s fest6kkeresked6 72 

Lakos Mlhaly vaskereek. 1-32 
Legoltalmt k«zpont,Maad X&- 
' rosi hivatttlok s N«gy J.Anoa meBOgftffdasagi ^6p- 
kereskedfi 6s Ry6gynBv6nybevaIt6 
telepe, raktar Szlvak-t6r 14. lakas 
Deak ■ P.-n. 3. 1-56 

Nylkl J6zae! fa-, Wo-, m6sz- 6s 
bnrgonyakereskedo S4 

Orvosl rendeltf vfiroal 
lasd Varosi hiyaialoknal 

Onallo gazdaaagl [neplakola 
-'." -' ' " 41 

Pajerazky Jozaef dr. orvos 

1-54 

PenzUgytirt azakasz, m. klr. 
''- ■' V-Y.:. 67^ 

Plater Rokna Mr. jarasbfrtsagl 
telekklinyyvezetfi 1^]2 

Piebanlablvatal, r. k. 71 

Polgarmeaterf hlvataf, 
laad Varosi hivatalbk 

Pnaztal latranne «zv. fceres- 
ked« .... : . 79; 

;Raez Janoa ■vend6gI6s 37 

Raaonyl Papp Pal dr. Caongrad 

vnu tb. fojagy6sze, Caongrad m. va- 

roa fflUgy6sze, kflz- 6s, valt6Ugyv6d 

"81 

takisa 1-08 

Realstlmnazlnm 6s internatus, 

lasd Csongradi m. kir. allamf*. 
Renddrkapltahyaag* m. klr., 
- Templom-ilt 2. , 17 

Vezet6j6nek lakasa, AppoJiyi-*t 9. 

1-38 

Regner Ferene vllianyasereifi, 

muszeresz 20 

Rosen feid Andraa nyerstor- 

m6nykereskedo 6s bizomanyos 92 
Roth Karoly radi6kereskoda 

1-48 
Sj^frany Zslgmond dr. 

h. virosl orvos" 74 

Sag Lajos dr. ilgyved 34 

SAgl Pal dr. orvos, fogorvos 1-41 
Sandor Antai dr. orvoa 48 
Schopper Jdzaef dr. posta bet. 

bizt. Jut. orvos 1*^01 

Slha Ferene ffiszer-, fest6kke- 

resk., k6pkeretozfl 6e fivegezfl 1-35 
Slmak Bela dr. orvos 1-25 
Simon Sandor MateoBz fnvarozo 
,13 
Sink* Ferene sutomester es fa- 

kereukedO ...; ,1 30- 

Strasser Jeno* divatarn- 6s rofas: 

kereskedfi I 65 

zabO Istvan fsidbirtokos 1-27 
Szabd SAndor uriseaboV I»l8 
Szamosktfzl Sfindor vill. szere- 

J6si vdllalat, radl6 6s ratszakl 

keresk. / . 177 HatMyaa^m iasa: Szarras Jozaef B. Mdogos- 6s 
szarelfimestor, eg6szs6gflgyi beren- 
dez6sl vallalkoad ': - ./ I-37 
Szegenygondozo ndVerek, 

varosi saoretethaz 1-51 

Szentferencrendt zarda 98 

Szent tstvan gydgyazeriar, 

Bezzogh Istvan . 48 

Szentmlkldssy Iatran okl. 

gazda, ftJldb6rl6 1-09 

SzllaJ V. Laazld Hav. szallit6 - 
1-47 
Sztfke Ferene dr. varosi 

tfijegyzfi .■■■.■-■ 21. 

Sztfke Jend dr. kir. . k8zjegyB6, 
varjpegyel tb. fotigy6sz 19 

takaea Istvan gabbnakereske- 
d6se 6s daral6raalma, a Putnra 
blzoijianyosa . " 97 

TakAes sandor fakereskedS 

1-26 

TapodI Jozsel sztiesmester 84 

Tell gazdaaagl lskola,m.klr., 

vezetfisege - ; 59 

Tenke Ferene dr. varosi tanaos- 

nok lakasa 1-19 

Tlszavidekt takarekpenz- ': 

tAr r.-t. ..; ^8 

Toth latvAn kereskedfi, b6rva?6 

■ fizom- • - . 96 , 

TOtb Istvan illatsswrtar 6s MJlgy- 

fodraszat 1-11 

Tttzdraeg, lasd a varosi bJvatelok 

6s int6am6nyek alatt. 
VadAsz SAndor kereskedfi es 

toy. Kpvacs Imr6n4 49 

Varad.I Arfbnr gfijsf6r6BB- 6b ra- 
telepe : &1 

VAroal hi vatalok «ga Intez- , 
menyek -, .'.- 

Polgarmestorl Wvatal^ i. ' : , ; \ 1 , 
K8a61dmea6si figyosBtaly 1-86 
K0zs6gi gyflmUlcsesoinagolfi (fiaem- 
ben: V/15-XT/15-ig) ; - 1*06 " 
L6go alkbrzef pararios^oksag (le£- 
oltalml kesBliUs6g ideje alatt), 
Kefesz.t-n. 26., '-\ '■■ ' r :■ 1-55 

L6goltalmi kozpont , 1-2 L :■ 

m. kir. tisBtiorvbsi hivatet "1-15, 
TfiHflfsSe:, Csongrad m. varos . tfis- 
0H6 paranoanoksaga: '-.. lHBQ: 
VArOal Zdldkeresztes egesZ- 
aegvedelmi azolgaiat 91 
Vary Albert korositiaros inQg 
V^gh Ervln illatszePr.kBnyV-;.. '-',. 
papir-, . ir6s«erkoresked6B, 1-28 
Vlda Sandor dr. ugyyed 68 
VIllamossAg I r.-t., lasd Csongr&d 

varmegyei vlllamossagl r.-t. 
Vlncze JAnoa oipfitaeme 1-40 
Vtncze SAndorne gyamfilou- 

kereakedfi 67: 

Wlmmer Ferene dr. figyv6d 

: .;. .■'■•'■''' 1-13'.'- 

Zalotal BAllnt textll- 6s divat- 

. arb koresk. ■ -, l ta 45 

CSONi^AHEGYHAli' 

; (lisd, Nagylengyel>' .'.'■: r CSONKAMINDSZENT 

■■■■■-.'■ (lasd Szentlfirino) •'(:■•'-, 

CSONOPLYA: " 

Hivatalos 6rdk: "'.-■";' 
H6tk0znap: 68 Vasdrnap 6s ' 
flnnepnap: 
8-12-ig, »H-«-lg,-.- 

, 14-18-dg. 14— 15-Jg. 

Csak elfifieetfik r6sz6ro:. 26— 21-ig. 

Bnbenhelmer FUlftp motor- 
malina . 1 

Caenddrora, m. klr. 3 

Csontts Peter es Taa motor- r 

malom '.. ' : 2 

Elntann Karoly yezetfi j«gyzo\ 9 
Kerachner Antal ftfldblrtokos' 7 
Kdzsegl eldljarosag \ 1 
N6met MezdgazdasagI Hltel- 

azttTetkezet ; 8 

VV Itsch Antal k6T6kpar^ varriS- 
' g6pkereBked6 6s raoBitalajdonos ,6 
Wttrtz Teatrerek featfl6z«me 4 a €&QT<IM>k GSONTOS — 
KOCTPHHA 

Hivatalos drdk: 

.;,,.,. Vasarnap is 

Hetkfonap: tlnnepnap: 

■"■ 8— la-ig, b— n-ig, ';':-.■ 

14— 18-lg. ■ . y ■ 14— lMg. 
Caak elofizetflk resaere: 20— 81-ig. 

CsenddrtlrsparanesnoksAgv 
m. klr* 1 

Erdtfdpttdst klrendeltseg 4 

Ktncstarl erddhlvatal pagony- 
keaeloiiroda i _ 2 

Korjegyzoseg 3 

CSOPAK 

: R6sztvesz a balatoni 
korforgaiomban. 

Hivatalos drdk: 

-'. VII/t— Vm/31-Jg 7— 21-ig, ..':, 
■■,"■:. IX/i-VI/SO-ig: 

wArt-a™™,. Vaaarhap As .., 

Hetkflznap: flnnepnap: 

8-12-lg, 8— 11-lg. 

14— 18-lg. .14— lMg. 

Csak eififizetok reszere: 20— 21-ig. : RAkoczt PdesvArady Laszld 

tOrvsz. tanacaelnflk (flHemben: 
V/6-X/31-ig) . (35) 

Sebrlkker Sandor gyfimClcs- ea 
faisholaja (ttaeniben : V/l— II/28-ig), 
Paloznak 23 

Seitovszky Bela ny. belfigy- 

minisater 25 

Solly Zoltan nyug. alezredes 
gazdasaga (ttzemben : V/l— X/3Mg) 
'»■'': 29 

Varga tidbn vasutf vendeglte 
(ttzemben: V/l— XI/30-ig) 17 CSOB 

Hivatalos 6rdk: 

■ , . _ Vasarnap 6s 

Hetktenapr ttnnepnap: 

8— 13-ig, 8— ll-Ig, 

14— 18-lg. - 14— l6-lg v 

C,sak eWf Jaettk reassert : 20— 21-ig. 

DAvldhAzy JAnos repUlfl aadza- 
dos (nyari allpmas) . 4 

Kdzsegl eltflJArdsAg 5 

Pappenhelm Sandor grdl 

bergazdasaga 2 

Somssleb Jdzsel grdl 1 Elgner G6za nyomda es lap- 
k^ddkoakeresetltarsasag 

feltt Pal r6m. kath. plebanoa. 62 
EsztorhAzy Pal herceg Ura- 

dalmi InsezOsege, Rabapordany 10 
FIsehmann Gynla keresk. 1HD4 
Flelschmann Iztdor divatarn- 

kereak. 87 

FdvArosl tejttzem r.-t. csornal 

gyttjtfitelepe 66 

Gaal UtvAn dr. figyved 9 

Gasztonyl Ferenc vaskefesk. 55 
Geber Janos divaternkeresk., 

1-37 
Gergely Istvan <rMegvaItd» gyogy- 

szerUra 54 

Gestetner Ignac es Hal ffiazer- 

kere&k. 11 

irosner Jdzsel szAlUto 98 

RadlttzemI megblzott, m. 

klr. 1-85 

Baton Istvan f ttazer-, cseinege- 6s 

.aavinyviakeresk. .73 

Hoffmann Jakab nagykeresk. Abatfy Fereno dr; szfilfiblttokos, 

Balatonaraos 28 

(Oaemben: Vl/l—Xl/30-ig) 
Balatonktt vesd Csopak 6s VI- 

deke iogyasztasl es ertekeait5,BZ&: 

vetkeaet 10 

Banovlch Tlhamerne dr.-ne 

gimn&zlumi tanar 8? 

Barbarlts Maria penaW 6s rfi- 

BBerttalet ' - \ ; ;.> --M ■ . . ■, ^83 
Benaosek Jentf BalatoniHajdaasi 

EXT.. L ig. " 14 

Botlal HttvUs-nradaiotn szO- 

Iffgazdasaga (HfivSa J6aae( 

(aaembeA: V/l6-XI/16-ig) ... 16 

Baday GyuUne «zr. az8t5bir- 
tokOB (fiaemben: V/l— X/31-ig> 18 

Csopak-BalatonkU vesdl FUr> 
dttetfyesttlet (Uzemben: (V/i— 
X/31-lg) ; 15 

Czlllnger JAnos ay. klr. erd6- 
felHgy. (fleemben: V/l^X/31) 6 Szabd Istvan vend£glfls 6b 
misaaros Czlndery Kalman. dr. 

. fAvarpsI tiaztl orvoa (fizembeu: 
V/l-X/81-ig), 26 

Dtfnttfttlr Vllmos fQszer-, cseme- 
ge-' 6a rOridarukereslc. (flzem- - 
ben: V/l— XII/SMg) BalatonkttTead 
• 18 

Gtfssweln Rudolf fflm6rn«k 
(iizemben: V/l— X/81-ig) 4 

Gnlyas Laszlo mln. a&amviEa- 
gil6 8 

Balndczy Vllmos m. klr. poata- 
mfisz, ten.Pal<5«iiak 21 

Balasz Gyolane vUlatnlajd. . 7 

lemandy Betfyessy G6za 

altabornagy (ttzemben: CSORDAKUT 

•(lasd Blcske) "■ 

CSORNA 

Hivatalos fyr&k: 

7— 21-lg- 

AdamOTtts G6za dohanyarffda 
"6a tegyeakereak. - 1-01 

AUantpenztar 3 

Barabas Janos . 
Brassal Istvan dr. orvos 72 
Bartbos Gabor dr. k0zs6g] orvos 
27 
Bereez Jdzsef gabona- 6s ter- 
m6nykereak. 16 

vitdz, haztil 
1-28 
Borsodl Lajbs m«gb. igasg. 

tanitd 1-36 

Csendffrttrs* m. klr. 15 

Csiba IZoltan p6k- ea f fiszerilalet 
1-331 
CslSzar Ferenc vendfiglfia 1-26 

Csonka Jdzsef is Czlnder 
GySrifyne saallitd 6s fnvaroz6 
vail. .45' 

Csornal es Jarasl lpartesttl- 
let 69 Bbda Istvan lfj. 

■ kiziig f uyarozd Csornal gozmalom, 
Sandor r.-U vit6», __„„. , 

y/i-x/8i-ig) . ; ^24 

Irgalmas-rend^ Csopak 9 

fstvanffy MIklds dr. iM^ICRat^. Frankl 

7 
Csornal Gfizmalom^ vit^a dr. 
Saentaimay malomb^rlete . 122 [yar Kokas Jambor Lajos t. saaeados (ttaem- 
ben:V/l-X/31-ig) 19 

Kaptalan inteztf sege 2 

Korjegyztfl blvatal 1 

Lesk6 Pal m^Bzaroa ea vendeglfia 
(Heemben: V/i^.XI/80-!g> 8 

Magyar Gynla ke.reak. pal^Ja- 

oak 
Nagy Denes ny. pfinafigyi ai % Nay Zoltan BaAUgaadaMga (flzem- 
beo : IV/ie-XlI/31). ...... 11 

Oltlvanyl J6zsef terveafi es epi- Csornal hltelszbvetkezet 

1-09 
Csorna kUzseg Kgoltalml 
parancsnoka 1-05 

Csornal prepost 36 

Csornal vasntaliomas amrak- 

tara'-- '- .';■-'" 69 

Cvltkovles Kalman fflsaeiv 

keresk. 

DeuisehMarglttej^raraok 1-15 vanyl 

lirodija rtaiirodija (fleemben: V/l— X/Sl-ig) II Palotay Fereno ny. poatablv ,ig. 

(ttsembea: V/1-— X/81-ig) 6 

Pongraez Jentfne ttz v< saW6- 

es gyfliafilcsgaiidaaaga, Paldanak 22 
Radnal Bndre dr. ■ azertesztfl 
. {flaemben: V/i-X/81-ig.) ' 31 
R'ado Sattdor epltesz es epltd- 

■ niestec,; apltesi viUalkoa^ 27 » testverek kereatedflk, c6g- 
'.".. tul M Dobo Lajoa 82 

bobd Sama vlU. olkkek kereak. 

,-;■ ;■'■ ■■'-.-. • '95 

Drelszlger Mtklds mesziroa es 
: hentes 76 

Drelszlger Nandor nenteB 65 

Dringler Jentf gaboaa- ea ter- 

■ v menyketesk., flgyaflksegf lrodaja 61 

Edelmayer Arpad tpjas- ^s.ba- 

■ ■ : rbmfiketeak ... 97 HoHmann K alman nagykeresk. 
34 
Horvath Gyala berantfia 90 
BorvAtb Lajos rltez, gep-, ola]-, 
mfttragya- es meaflgazdasagl aaya- 
gok keresk. 28 

Isod Viktor dr. ktr. kdzjegyao. 80 
Jdrasblrds&g, ktr. 21 

Karsay ZoltAn dr. flgyrM 92 
Katonal epUIetek es bato- 
s^gok* m. klr.. csornal jarasi 
katonal parancsnoksag 1-25 

Kiss Jdzsel sfiro " ' . 1-03 
Kiss Karoly pek es fuaeerkeresk. 
75 
Klafszky Bmll m^szaros es hen- 
tes, serWskeTesk, lakasa 40 
Kletn lzldor ffisaernagykeresk., 
■ 13 
Koblinann Sama gabona-, maj 
hfivelyes- es termenykeiresk. J 
Kotroslts Tamas tojaskereski, 

1-07 

Kovdts. Istvan gabona- es ter- 

meny keresk. ,' . 1-30 

Kozma Antai dr. ea vltez dr. 

Kozma Gyttrgy es dr.Kozma 

Endre Qgyvedek 42 

Kttzseg kttzelldtasl blvataia 

1-31 

KOzsegl eloljardsag 

z Karoly allatorvoa 17 
Kransz Vllmos karehaa, vendeglA 
es'szalloda tnlajdonos 46 

Krag . Mlhaly festekkeresk. 77 
Lad Any 1 I. Arpad ram-, Hkfir- 
* — isBgyfira' .•' 91 

Lanylk IstvAn dr. kOzkdrh&ai 

szfilesa-,. ndgyogyasz ; (Oorvos 67 

Harglt-kBzkdrhAz 22 

Marlnezer JenOgyagyazereaa 50 

Lakasa. . 58 

Martlnesevles KAroly konyr- 

keresk.; kfinyvnyomda gb kfinyvkfi te- 

szete 96 

Martlnesevles Karoly hentes 

1-20 

Mattesz Janos dr. kOraUatorvos 

31 

MesterhAzy dr. ffildsalgetl ber- 

gazdasaga, Ftfldsziget . 8/b 

MolnAr Vllmos d*. orvos 44 

N6meth Lajos fa- 63 epitesi 

anyagkereskedfi telepe 29 

Lakasa Q3 

Neumann Jdzsel dr. orvos 51 

^Nostra" Altalanos arukUz. 
raktarak es kereskedelml 

' r.-t. csorhai kSzraktsrfoem lrodija 

■■•'-.■"•■/. ,. .- 87 

Orban Antal k ere 9k. 1-12 Penzugydrt. szakaszv m. klr* 

'"..'-'.'■.'■■■■''■ V* 
Perlaky Geza dr. orvos , 68 
Petes Jdzsel ea Sandor Ka- 
roly, villamoBsagi vallalat 1-16 
Peterdl Istvan dr. jai-aal m. klr.. 

ftilatorvqs 1-13 

Pinter IstvAn dr. korbazf oszt 

foorvos . .58 

PolgAr Lajos 6ras es eksaereaa 

80 

Polgarl I lulskola, allami 1-14 
Premontrel kanonokrend 

kOaponti seamvevDaege 1-24 

PrepostsAgl gazdasag 24 

JdsaagkorroAnyad 1 -06 

RAbakOzl tabarekpenztAr 

r.-t. Csornan, a Magyar Nerazeti 

Bank mellekbefye 1 

RAth Fereitc nagyberlfi 2 

Bergazdasaga, CaatArt-maJor 8/a 
Rebberger Dezsd gabona- es 

termenykereak. 89 

Rebberger testvdrek ra- es 

gabonakereskedfi . 14 

16m. katn. polgarl leAny- 

lskola.sarda 6 

Rilbner Jozset teglagyari tgaa- 

gat6 * 26 

SArvAry Bela gabona- es tenn^ny- 

nagykereBk. s ' 52 

«Kiraly» gfiamalina 20 

Scbleslnger Adolf 81 

Schbnberger Gynla dr. tegla- 

gyiroe 25 

Scbwarz flermannf iiszerkereBk. 

41 

Soprpnl 6s kdszegl polgAri 

aerftizdek r.-t. oaornai fOrak- 

tira • -.-'■■-'■' .-58 

Sopronmegyel elsd tkpt&r 5 
Szalay JAnos borhagvkeresk!. 

(hivhat6: 8— 12-ig, 13-17-ig) !J1 
Szblgablrdl hlvatal 4 

Tarda PA1 dr. tlgy ved 1-84 
Taszler Gy ula kfiipar, sirko- es 

mfikflgyartelepe, k6faragdmester 88 OrszAgos VUlamosmttvek 

r.-t. kirendeltBege ; 1-00 

PAkat Gynla ffisaer- es osemege- 

V keresk. .; , -..IS 

Papp Geza vas* 6 s fuazerkereak 

liok.nzlete ■ ~ ~ 
MtM .fizlete, dzleti idon kival la- 
;^asan is liJyhato : 64 or o 

M 

ia TdltgazdasAtfl lskola es me- 
zdgazdasAgi szaktanAcs- 
ado AUomasf m. klr. 1-11 

Tocslk Antal keresk. 1-29 

Tdth Jdzsel fa- es aaenkereak. 
1-27 

Tdth Karoly, aa Esterhazy bus- 
aruda cegtnlajdonosa . 60 

Tdtb KArOly meszdros ea hentes 
lakasa 47 

Ttlzoltdparanesnok 68 

Tuzoltdszertaros 78 

VargaPerenc vae-ee fdszerkeresk. 

■■■':■ ' ■■: 48' 

Varga Fereno Vaounm Oil Com- 
pany . T.-t. lerakata -85 

Varga JAzsel berantdtnlsjdonos 
1-28 

Varga MlhAIy anto- es gep^javito- 
mfthely - 1-82 

VasArneiyl Zoltan dr. figyved 

57 
Vizier Jdzsel hentes 1-21 

Welsz Jend Wjaat es baromfl^ 

keresk. '.','• 35 

Welsz Llpdt ds HJ. Weiss Zol- 
tan tojaa-, baromfl- es gepkereak. 
79 
Wlllhelm Armfn ant6, meafi- 
gazdasagi gepek, mnseaki olkkek, 
oJajok 84 

Winkler Bermann meszaros 74 

(llzemben: VH/l -Xliyairig) 

Winkler test vdrek marhakeresk. 

43 

Wlttmann kalman deezka-,eptt- 

let- ea tOzif a keresk. 70 

Wlttmann Simon • ' '■ 86 

Zalavarl OdUn m. kir. ffi- 

alLatoxvpB 49 3 csoena-pusztA 

> (lasd Oregesertfl) CSORNOK 

(lasd Komjat) m 


f: Csarva CSOEVA 

szegedi egysdges hdldzat- 
hoz tartozik 

: Hivatalos drdk: . 

Vaairnap fa 
unnepnap: 
8-18-ig: 8^-ll?fgi 

14— 18-ig. 14-16-ig . 

Caak elofizetAk rfarere: 80— 8i-lg. 

A szegedi egysiges hdl6zat~ 

■f- "hoz tartozik mdgj . 

GseHpele, Kirdlyhalom, 

L6ngyelkdpolna t Roszke, 

Szatyiriqz, Szeged-alsdkoz- 

ponj, Szeged-felsokdzpont, 

Seeged-fodortelep, Szeged- 

Gr. klebelsberg-tetiip, 

Sz6reg t Tdpd. 

Csorval orvoslak riasd a Szeged- 
alsdkbzpona eldflzetSk kfisttrt) A csomaaok JiiizhozRezliesitSsi diiat Hetkfanap: 
i ,8— 18-1*, » 1116s vegyeakeresk., Atok- 
kaza 1888 , 2 

Bnzsajar&si - Iskola 1 CSOBVAS 

Hivatalos drdk: . 

Vaaarnap fa 
finnepnap: 
8— li-iey 

Caak eldflietok rfaedre: £0— Sl-ig. 

AjiamVasutak, m. klr. allomas- 
ttnOkadge 6 

' B6kesmegyel takarekpdnz- 

tar egy esUlet csorvfai Q6kjs 9 

. Bretan Sandor dr. tlgyvdd 14 

CsiUty Arp&dn6 grof nedr«-n6 

=: Ml. Wenebfeeim Maria Mldblrtobos. 
KiMnajor * 12 

Csendttrtirs, m. klr. 11 

Csorvasl nradalom r«iti,Nagy- 

inajor 2 

Gslnner G6za gatwnVe* t«p- 
jninykeresk.. 10 

EIck Aadras dr. allatorvoa 17 

Elekes Jdzsefnd dzv. gflz- 

malma .-. , . . 7 

Elekes Oszkar dr. pasta bet. bfzt. 

uint. orvos - _ 13 

Foltenyl Sandor dr. ktteadgi 

■ -. fa: post* boti ; bizt. biros . . 15 Hivatalos drdk: 

8^-18-ig, 8— 11-fg, 

: 14— i8-igr. 14— is-ig. 

Csalt eldfbetdk rdaaeW: 20-2i-ig, 

Babarosik Gyula pldbinfa 1 
EsternAzy Tamas grdl uradal- matnafc Jardhizal gazdaeaga ■ 
Rtfzsegl eleijardsag CS5DPUSZTA 

(lasdlnke) 54 
8 

Csttkmdl logyasztasft 6s 6r- 
tdkeslttf szo>etkezet 14 
Cstfkmol Hltelszdvetkeset, 
mint az O.K.H. tagja 15 I Istvan tl|. f Baser- fa gabons- 

j kereskedA r r ". ',._ _ 28 

Gretshylk BHhaly diratara- 

kereskedd $1 

Bangya ssovetkezet 29 

nenezfalviSzasz Lajos, Iatenl 
gbndviael6s gyGgyazertara 26 

Jod Pdter aertgakereakedd 18 
K. Kiss Mlbaly autdluvarozd 21 
Kozs6gX eloljardsag, 

; Caorvaa , ; ■ : , • ' :; ;. .1 

Gereadis . ~ V . 4 

Tdzoltosag 28 

L6£oltalml. 6s tflzoltd- . 

•-———•■■■ -- 2 7 L6goltalmi veseid tuzoltd- 
tfszt, fdjegyzd.lakaaa 26 

Molnar Lajos dr. orvoa 5 

Pfebanta, rdm. kath. 13 

H«c»k G6za MldblrtdkoB, Reck- 
.' major/ . . .,20 

fi)zeber6nyl Ka roly m. kir. posts 

mester 32 

Tatral Karoly evangelikits Jel- 
" k A te - 22 

Welczner Bernat kereskedfl 8 

Wenckhetm Karoiyn6 
I(rdln6 «zv4 Karoly-major 8 

Wenokbelm Mattld grAIntt 

ufadalml JfiszagrfeJasyeWsfige, 
. Rhdolf major 19 

'praaalrai motormitma : 24 CS6G 

fliad Tasnad) 

csbauE ';■-.-.. 

Bivdiatos 6rdk: 

8— 18-ig, *-ll-ig f 

14-^18-ig. 14-16-ig. 

Caak aloHzeMk res«&ro: 80— 81-lg. 
K»rletfyz«s6< l 

Ktfrorrqs 2 

Vogl Sandor dr. kSriliatorvoa 3 

CS0KM0 

Hivatalos drdk: 

8— 12-ig, , 8— 11-Ig, 

t4T-lg-1g. 14— 16-ig. 

Csak eldfizetOk r6sz6rel 20— 21-ljr. 

Ando Ferenc ref; lelkfaa H 

dd Jentt dr. gyakbrj*} orvos 4 

Bereozky Janos tenufay-" 

gyigynov6nykeTesk0d« 5 

liiday JLaszld Ollv6r rk. pieba- 

noa, UJlraz ~ " asxlg eti B6r«azdasatf, 

dr V&sarhelyi Andor 6s dr. balas^ 

falyl Kiss G6za 2 

Gdlcsa Tlvadar malointnlajdonos 
;:.'■ ■■■:■ ' ■ 12 

Kiss Istvann6 terminykereskedd, 

UJirau. 58 

K«zs6£l el a IJdrosag, UjfrAz 53 
K«zs6£t eltfljardsajt 1 

fJsztes Ferene hentea fa 

irigsaaroa Q 

Mezel Lajos. term 6nykereakedfl 

'-" :-i0' 

Na|fy Jdzsef aertiskereskedd 9 
Pi P6e|hy Tamas gytSgyszerese 8 
Ppsta»jfynoks6tf» Ujlria 52 
Sbbdsz Lajosne ttzv. m. klr. 

poatamester 17 

totk Sandor dr. ktfrorvos 13 
Zoldkeresztes Eg6szs6gbaz 
/■■■19 

CS0KC»LY 

Hivatalos drdk; 

: Vauarnap ,fa flnnepnap 
8^-12-lgi 8— 11-ig, . 

14— 18r1g/ , 14-,-lfr.lg.: 

Caak eldflzetok rtaB^ro: . 80^81-ig. ' 
Bakos P6ter Hangya flaletvezeto 
4 

Beck testv6rek temiiny- fa bnr- 
gOnyakeroBk. 6 

Kttrjegyzfts^tf 1 

Kormendy B6Ia plebanos. 3 
Nagy EIek allftkeresk. ;■;.., % 
S611ey Imre bwgOnyakeJresk. 8 ; 
Szltfetl G6za korcsmaros "_ . . .■■ 7 j 
Zdka Ferenc s'ertdskeresk.' (8) I CSOMODiGR 

(Ifad Paka> 

CSOMOB ^ 

FolyioTios ejjel-nappali tdv- 

beszBo szolg&lat. 7 

A budapesti egysiges 

hdldzdt kozpontjd. 

A postahivatal nyilvdnos, 

tdvbe8z4l6 dllomdsdnak 

hivdtalds 6rdi: 

7-21-lg. 

Balds Zdltan sipeki, kaazarfd- 
iadnagy, Kteipliegy 8. 8 

Beneze Jentf kaaaaralezredeB, 

fcfihegy 8 

Bodoosy Ldszldn6 teseta 6a 

koaaervgyara, Lakaoa-nradalom 28 

Borsanyl Alajosnd dr.-n6» 

Brzaebota. 88. 13 

Gsenddrfirs; m. klr., Tompa 

Mlhaly-u. 80. 3 

Csdmttrklfzsetf eldlJardsAtfa 

FA-n. 88. ; \ *2 

FQldes Bezsond kereskedd, 

Arpad-n. 88. 22 

Gttrtttf Karoly dr. viWa, min. 
r.-t. vesfalg., K«B6pbegy 10. 
11 

Kasa Istvan postatjeat, Kttiip- 
hegy 1*. 15 

Kolar Nandorne, Sa^ebenyi- 

a.87. 14 

Laky Elemer dr. ny. rendCr- 

fdjtan., Ohegy 27. - 20 

Lorfnczy , Lajos Megrsltd gy6gr- 
szertara, Arpad-n, fa Orazag-fit 
sarok 10 

Lakdcs testv6rek nradalma. 

Major, (Nyari all.: V/i-X/30-ig) 1 

kir. p.fi. ffitan 
5 QSOROTNEK 

Hivatalos drdk: 

. 8— 18-J ff , 8-llifg, . 

14— 18-i(t 14— 16-lg. 

Caak 0lfifi»et6k rAszdre: 80— 21-Jg. 

Bekes Jen0 villanyaramtermelfa 

3 

Kozsetfl eldljArdsA« 1 

Szukles Lajos yogyoakereak. 5 

CSOSZ 

' Hivatalos drdk: 

8--12-ir, g—jj-ip 

14— l«-ig. 14— 15-ir. 

Caak eldfiaetdk rtsz^re r 80-21-lg. 

Kozse«l eldlj&rdsAtf 1 

Somogyl Istvan lelkipasrtor, 

Hamsrya Gaadakfir elndk . 2 

CSOSZ-PUSZTA 

(lied VarpalotaJ 

GSUCSA 

Hivatalos drdk: HfakSznap: Postahivatal, m. klr., 

bet-n. 21. Makay Emtl m. 

Margitlak Major 

Bfaletz Jdzsehi6 szttv. tanifdnd, 
nyaron, Vag6hid-n. 3. 19 

Poos Lajos Idjegj^fi, Koasatb * 
Lajos-n. 17^ 24 

Ereae- 
17 

Simon Ignite kormanyffitati., a 
Magyar P01dhitelint#zet hv. jg., 
Bimon villa . *} 

Szentlrmay Sandor dr. kbz- 
s6gi orvos, Ko8Bathiajos(-n.47. 12 

Szcntj6b/-Stanb Blemer -., . 

b, allamtitk&r nyari htkasa, Ujhegy 

' ..'"..'."-.'■■ .4 

Szltfetl Andor okLgftpeazmemBk, 

Nyaron. Cinkotai-dt 2181/a. 18 

Tdkes Gyula dr. sztQv. fdjegyzd. 
Nyaron. Saechenyi-n. 103. 18 CSORGO 

Hivatalos drdk: 

' 8— 12-Ig, 8-llJg, 

14— 18-lg. 14— 16-lg. 

Caak eldflaetdk resaere: 2<H-2i-Jg. Klseglttf tolonokdz 
Kozs6tfl eldlJardsAtf MAv Ailomaseldljardsatf, 

Panes Hlklfaallomasrezetd. 8 
Senny el Lajos grdf, fOldbirtokos 
'-"■■:,..: '."■■"■ .1 

Sxechenyl Bertalan frdl 

nagybirtbkoa nradalma 3 

Szif Udtelep m. klr. all. kezeld- 
s6ge, Kiatoronya 6 CSORNYEFOLD 

(lfad Mnraazemenye) 

csoRoa 

{ld»d Badd) Vasdrnap fa 
uiinopnap: , 
8— 12-ig f . 8— 11-lg; 

14— 18-ig. 14— 15-ig. . 

Caak eldfizetdk rfaz^re: 80[-21-ig^ 

Arpad Janos Canosa 6s k«rny6k« 
kdbanya TaUalatal , 15 

Bird Gabor dr. kOrorvos, posta 
b. b. int. orvo.HK . 2 

BVrtf cz Laszld m. kir. postataester 

.-..■ 16 
Csendorors, m. klr. ,3 

Csncsal Iparvallalat 6s VII- 

lanytelep, nemeBarn 6s vatta- 
..gyftr 5 

Gamp6 Laszld vasnti vehd6gl« 7 
Horvdth Ferenc aFatnra 6s 

Hombar* blzomanyos . - . 10 . 
t ,KlnIzs|" eoetgyar 12 

Kozsegl eldUardsAg ; 1 

MarosI Jdzsef vas- 6a fftazer- 

kereek. 9 

Mozes Adoll es Hat "8 

Bepolszky Ottd 14 

Simon Jentfnd »zv. vend6gid 

6a azalloda 

zathmary Ferenc gydgy- 

ndv6nykereak. 13 

Tolokan Mlklds vaa-, fBavr. 6a 

vegyeakereak. .J7 

Veress AdAm gy6fysaer63z ' - . 

«Magyar Koron a» gydgy szertar .4 CSUCSOM 

(Ifad.RoBanyd) ; 

CSURG^ 

Hivatalos drdk: 

7-8Mg "■,'■':■'■■-. 
Addhlvatal, m. klr. 41 

Altfner G6za aliatorvoa 10 

Albert Jdzsef dr. kir. jarasbird- 
sagi elndk 94 

Allamvasntak, aHomaafdndkadg m Alsok kozsdgl tejszovetke- 

set, Alsok 78 

Isokl 1 MBantfya** fodyaso 

tasl6s 6rtekeslt4Tul(vet. 

kezet» Alsok 75 

Arany Janos dr. tflrorvoa 81 

Balazs Rudolf dr. flgy v6d 74 

Baldgh Ferenc bfirantds 77 

landlBB Gynla m. kir ; gazdasagi 

feldgy. 78 

Bokody Pdl p6kinester 1-06 

Boleman drUkdsdk Bzabadsag 

gydgyszertara- .73 ■U >■■> ■'S afeladaskor is megf izetheti. 2>d^y Bttohler Mdr rohafceresfc. 38 
Bttkl Geza dr. fl gyved irodaja 35 

Lakisa 92 

Csenddrseg, m. klr. 20 

Csnrgd 6s Vldeke M Hangya" 

logy. es ertekesltd szttv. 

II. ; 61 

Csnrgd 6b Vldeke Hltelsztt* 

Tetk^aet»mint aa O K.H. tagja, 

a Fntura biaomanyosa lvodi ja 82. 

Termenyraktara 39 

Csargo nagykttzseg, erkttosi 

testtilet 1 

Csnrgdl JArasl lnartestttlet 

Csurgdl takarekpenztAr r.-t. 

5 
Csurgdt termenykereske.. 
delml r.-t. 27 

- Arnraktara 40 

Csnrgdl vtllamossagi r.-t. 11 
Denes Albert, a «Csurg4itak*rek 

penatir r.-t.<> HsryvezetoMg. 60 
Dentseb Ferenc elddllatbizom. 

fa figynbk '. 86 

Egeszsegvedelmi szoIgAlat 

Erdds Arnold Mazer- fa vaske- 

resfc. 59 

Export Molkerel tejkivltell 

tArsasAg ' . **" 

Faaru> es BotgyAr r.-t. 45 

Fdnyes Marcel divatirnhaaa 32 

Fiedler JAnos lenlparl r.-t. osnr- 

gfii fioktelepe 6 

FdfbJ IstvAn dr. ottos, fogorvos 

(1-11) 

Fdszolgablrdl hlvatal 13 

Galambos Kajman «MegvaIt6» 

. gyigysaertara *"* 

Gaigdezy JAnos - f figimnaziuml 

ianar , ■ . 
GAspAr ttdttn dr. tlgyved 3 
Gottbard Karolyne ttzv. ny. 
postamester 1-04 

- Gyenes Gynlaberautofavaroz685 
Gyttrtly KahnAn mfazaroa S 
Gyttrlfy KAlmAn meszaros fa 
vendeglb' i 

Baaib JLaJos, a csurgdl jaras fo- 
szolgabltaja 70 

Hangya Korona szalld 30 
Bdcbreiter Kornel dr. fa 
.; dr. KovAcsy Gynla tigyvedes 

Hdke Iren allaml el. isk. ig. ta- Mandy Geza ketnyArpnaatai gaa- 

dasaga, Kfanyar-pnszta 33 

MArvAnyl Jdzsef dr. fcflrorvos, 

a porta bet. Wat. -tot. orvosa 43 
Mayer MlbAlyne ttzv. vegyea- 

kereak., Alsok ; 66 

Mayerhofler Odd n nagybfalfl 1 
Heller Henrlkn© tt*v. ttld- 

birtokbs v ,. 16 

Neumann BernAt pekfizeme 64 
OrszAgos Fttldbttellntezet, 

osnrgbi gaadasaga 18 

OszesZly M. Viktor kflnyv-.papir- 

keresk. fa kbnyvnyomda 26 

PApa JAnos Tegyeskeresk. . 71 

Penzttgydrl .szakasz, m. klr: 

Petnes Entire ny. .ktSrjegyza 47 
Radd SAndor rfiffis- fa divatarn- 

keresk. . 4 

Radovits IstvAn ny. ntblztos 68 
Reform Atns glmnAzlnml 

kdrhAz fa orvosi rendelfl . 87 56 

Rt&sz Jenti Hangya kflrzetveaeto 

JArAsbtrdsAgv klr. 23 

Jdzsa Pal ref. glran. .ta'nar 1-09 
: KaJtAn PAl dr. orvos,. a m, 

postabet. blzt. Int. orvosa 15 
Harbnczky JAnos dr. vitez, 

.flgyve'd ' 53- 

RaszAs Ad Am tidttn dr. es 

KaszAs Jdzsel dr. Ugyvedek 28 
Katdnal epUletek €s batd< 

sagok: 

Jarasi levente pareag 80 

Kemenytl JAnosbferantaftivarozii 
88 
Kiss La]o» aBztalos, temetkezfal 
' yallalkozd -1-02 

Kocsls Isfv&n b4rant6s fa g^p- 

lakatos s 81 

Kovi&es Zoltfin dr. orvos 88 
Ktfr]egyzdseg f Aisob 50 

Kdrjegyzosegi Porrog 62 

Kdzsdgl Itflegyzd lakasa 84 
K« zsegl eldlJArdsag paranes 

jelzddllonias , 90 

Rrelsler Geza rifCskeresh. 36 

Krelsler M6r dr. fa Krelsler 

Jdzsef dr. UffyV6dek 54 

Rrlezl Andras Iakat03,.g6pjavltd- 

mftnely . 1-05 

"(Kultara** kOriyv- fapapirkere^., 

kfiDyvnyomda fakBnyvk(ftfaaer95 
Rtlnstler ttdOn 1-01 

LApossy HegedUs SEoltan dr. 

ilgyvSd 31 

Leleht Erzsebet "poig. isk. ig. 

Lesz Janos eapefea-pldbanos 46 

Major Rezsd dr. m. klr. tisztt- 

orvo8 44 ReformAtns NagyvAtby JA- 
nos Tell GazdasAgl Iako'a fa 

■;• mezflgazdasagi saaktanaoHadd allo- 
mas 1-07 

RefOrmAtas reAlglmnAzlam 
" 42 

Schleslnger Testvereb tigbv 
gyara fa fipitkezfai anyagok keresk. 

TfiglagyAra . 48 

Somogyesnrgdl takarek- 

penztAr r.-t. 8 

Somosl Nandor kOrellatfav. 

ellenSr , . (1-10) 

Szabd ArpAd dr.'h. ko> 

ailaioryos 67 

Sfzmodlcs Jdzsef Hangya All'at- 
4rt6kesitfl oaop. vezetfl, j&rfal 
zsirgyttjto 1-08 

Tompa Ferenc dr. J. m. klr. 
aliatorvos 89 

Tdtb KAlmAn T6f. lelkipasetoT Tranbermann J. Ila MglagyAni 
, fflssemben : IV/i-^-X/31-lg) '.,, 67 
Tnrnl Teglagyar 91 

Tttzoltdlaktanya 1-12 

Ulrfeb KalmAn vUIamossagi, 
radlA fa musaaki val[aJkoa6 eaak- 
Balete (79) 

: Iiaia8a. 65 

Vdgd Lajos dr. fi gyved, Bpm< 
vm. tisztjflgyfaze, iroda 
Lakasa 72 

Vajda ddzsel . vegyeakereak. 14 

Vargba KAroly malbmtulajd 

58,1-08 

Vdrnay Erno dr. klr tifajegyzd 
Irodaja 17 

:Lakasa . 37 

VersAnyl MlbAly rftdloflzenie 12 

z. Z&borszky J end dr. flgyved CStrz 

Hivatalo8 drdk:. 

Wr-18-ig. l^ifr-Ig! 

Csafc eiOfiaetOk rtszfire : 80-^21-lg. 
Csenddrs6g. m. klr. 5 

Esztergoml szekesldkapta- 
Ian nradalmi lntezfadge, Kaptalan- 
pnBHta u 4 

Honig Oddn gazdaaaga 8 

Illes Gyolo ; dr. kOrpryos 10 
Jdkay Inure mnmalma, Bfir 9 
Kdzsdgt eldljards&g 1 

Harksteln Samn ttrttkOsel 
' bergazdasag 8 

Vtfrds Laszlo bomterrgyar, Mi- 
halymajor 7 

WetSZ FttlOp nagybirtokoa, Fflr 2 
Wetsz OdOn (Bldbirtokoa 6 

GSUZA. 

Hivatalos 6rdk: 
H6tkQanap .- Vasarnap fa 

8— 18-ig. Qnnepnap 

14— 18-1g. 8— iHff, 

1*— 16-lg. 
CBah elfiflaeUJk reszftre: 80— 2i-lg. 
Dndfis es Fodor hengermalom 

tni. ■ * (6) 

Fodor SAndor. brs»aggyfll. kepv. 
3 
Kdzsegl eldljavds&g 1 

Panllk Gynla allatkeresk. 4 
Sebmldt KonrAd gabona es 
faszerkeroBk. " (2) DAKA 

Hivatalos drdk: . 

Betkdznap : Vasarnap fa 

8— lS-ig, ttnnepnap: 

14— 18-ig. 8— 11-lg, 

14-16-1g. 

Csak eloftaetok reszere: 80-81-lg. 

Ktlzsegl eldlJArdsAg 1 

Kttzsegl eldl|ArdsAg, Pipa- 
aalamon (nyllTaaofl) 2 

DALNOE 

Hivatalos ordk: 

8— 18-ig, 8— li-ig, 

l*-^18-ig. 14—tf-ig. 

Csak elttizetSk rfaa£re: 20— fll-lg. 

Csenddrttrs m. klr. 4 

Kttzsegl elOlJArdsag 3 

DAIiYOK 

Hivatalos drdkr Hetktfenap: CSCTORTOK 

Hivatalos drdk: HetkOznap' 
8— 12-Ik, 
14— 18-ig: Vasarnap fa 

dnaepnap: 

8-ii-lg, 

14— 16-lg. 

Caak eloflzetftk rfaa^re: 80— 81-Ig. 

Bekel tanyal nyilTanos tavbeBneU 

Gliomas 8 

Fogyasztasl ssttvetkezet 3 

Kdrjegyzdseg : 1 tnyesAkAnyl tanyai nyil- 
Tanos taTbesaelfl allomaa CSTJROa 

Hivatalos drdkr 

Vasarnap fa 
Hetkttznap: .. Unnepnap: 
V 8— 12-ip, 8^11-igi 

; i4_i8-ig. 14-16-tg. ; ■ 

Caah elfirizetflk rtBaerfe : 80-81-ig. 

AJIamvasntak, m. klr., Alld- 

mAsfdntfksege 14 

Br asny 6 ' IstvAn Fntnra . biabma- 

. nyos ■ ■-,. 2 

Csenddrttrs, m. klr. 3 

Elsd esnrogl hengermalom 

Dietrich F. . 12 

FttldmlTeldsltgTi mlnlszte- 

rinm m;"klr. telepesktfzsdg 

epltesvezetdsAge . 16 

Hangya konznm szttvetke-' 

zet 65. sz. ftlszerfidkja i 

Hang . P6ter malomtnlajdonos 5 

Horvfcth SAndor venddglos 8 

KotAos Janos Futura biaoma- 

nyos 7 

Kdzsegl eldll^rosag 1 

Pergel PAl Hombfir bizomanyosa 9 

Welsz JAnOS rofflskesrekedo 15 • ;CCN 

(Ifad Kemea) 

DAB 

{lasd DOrasBd); 

DABJON 

{14sd SzaniosndTarhely) 

OABRONO 

ilisi Ukk). 

Hivatalos drdk: 
Hetkb'znap : Vasarnap fa 

8— 18-lg, m 

Oi 08 

w 

OS 

H annepnap: 
14^18-ig: . . 8-ll-1g, 

14^1B-ig, 
Csak elOlizetCk rfazere 20— 81-ig. 
Rttzsdgl eldllArdsAg, Dad 1 
Kdzsegl eJdllArdsAg, KOralfidd 
LAszld Zslgmond dr. orvos, 

Kfiinlod 8 

Lttvensteln Jend dr. orroB 6 
MagyarcsUi Geza - : keresk. 5 
Mlkalyl Endre, KjJmlOd 4 

Szakall Jdzsef ,. ksasegi fOJegyaS 
2 
Tdke Ferenc malombario; Dad. 
hengermalom 7 

DA6 

(lasd Csolnok) Vasarnap fa 
flnnepnap: 
8^12Tig, 8-U-ig, 

14^-18-jg. 14-16-ig. 

Csak elfiflaetSk rfazere: 20-21-ig. 
Csenddrttrs, m. klr. 2 

Kerek Gyttrgy kbrjegyefi 4 
MOElds IstvAn keresk. (5) 

Kttrjegyzdseg- 1 

Prakatnr Vlnce malomtnl. 3 

DAMANYADACS 

(lasd Pesz6radacS) : / 

DAM6C 

Nyilvdnos tdvbesiilQ dllorndt 
a kSzsigi eloljdrdsdgndl 

(Bloae 4/a se. elfiflzeto) 

dAnos 

{laad Albert! irsa 6e Nyaregy bftia* 

DANSZENTMIKL6S 

Hivatalos drdk: "> 

HetkOznap: Vasarnap fa 

8— 18-ig . Qnnepnap: . 

14— 18-ig 8^li-tg T 

'.'."' ■ , ;i4-tWg, v :, 

Csak eiOflMtibb reaaere : 80-lr81-igV 

Cegledl takarekpenztAr ; dan- 

Bzentmlklds] szGlfitelepe jlfad 'aa 

albertl-irsai elAf taetok k»at) 
Fttle Lajos ibldblrtokos :■; : 6 
GydrrAry Gyala okl. gaadabfa. M^ 

gaadasiga - 5 #Ja> 

K»zs6gi eldlJArdsAg 1 & 

Marlon Bela berethei, Wtd- 

birtokos ; ■■■'.■; 2 : ' 

PIdsz Bdla dr.ny. fOldiniv. min., 

helyette^ajUamtitkAr-;, , ' - 4 
SchTarez Jdzsef t. k, plebanos 

•- 7 :■'■■'■ 

Tdtb Tlbor Wldbirtokos (lasd as 

alberti-irsai elflfieetSk k8at) *:*•" 

Ugody Al ajos dr. ny . min. titkar 3 
Wekerle SAndor dr. danoal blr- 
. toka (lfad a nyiregyh4zai elOtlze- > 
tfikkBzt) 

:;■ ' . ; ;. ;-jpAkt-:^ ;;.; : ;\;- x 

Hivatalos drdk: ; 

eetkflznap: Vasarnap es 

; 8^12rig ( ■ -flnnepnap:. : 
,', 14-18-Ig, 8-rlMg,. 

14— fb-ig. 

C B ak>l«iaetfik reszere: 80— 81-ig. 
Hajdn SAndor gazdalkodo >2 
KAtal Vlnee k^rallatorvos, okl. 
, ; gaada . ; ■.?;.-, 7 •'•;;■••, 

Kttzsegl eldlJArDsAg 1 

Monostorl Antal hbntes- fame- 
szarosmester ..;:;■"•••.; 6 

Pergd Jdzsef itfljegyafti lego Ve- 

aeW- :■■ -v. -8 .'•■• 

Semsey Zoltan rfim. katiu pWba- 

' nOS :. ■ .:■ . : sA ■'-'■••'•■"; 

G. Janos antobura Tall. 

■■■-:■...'■■*■".*: .-X Z 

o 7t ^ i • Dfi0i$tt^ta szamot tarcsaziis clgtt Abel TESTVfeREK rr^Vr: Piac-u. 87. M 10-54 " DAPSIPUSZTA 

(lasd Tornalja) 

• DARANY ■. 

Hivatalos drdk: 

' B6tk0znftp: Vasdrnap 6a 

ft— i2-ig, ftnnepnap: 

.14— 18-ig. 8-il-ig/ 

-■■■:■■■'- '■ 14— 15-ig. -' 
.Csak elofizetok reszere.:. 20— 21-fg." 
Benktt KOnya Jozsel gabona- 
Ati term6nyheresk. , 3 

Gabonaraktar, vastktallomas (flzeni- 
Deri: X/l— III/31-ig) 8 

Burian Istvan dr. ref . leUt6sa 

: - :,'■'.-■ 7 

Jegyzoseg J 

Pacsa Sandor bor- 6s gytimSIcs- 

8aesal6zd6je ' 8 

Peter Janos gabona-, term6ny- £3 

yegyeskeresk. -5 

'■} Vecsey Fereno k8zs6gi jegyzG 9 

'■ Vtda Lajos dr. kfirorvds . 4 

DARANY-PUSZTA 

(lasd AdAnd) 

fi , ■' ■'■ .. ■ ■■" >'' ' ■' '.'" 

|* ;',":'! DARAZS 
ti~. '■;;.:,". ifivaitatos drdfc; 

i; B " hto -P= V fi a ntjn a Epf 8 

'^' ■■/ "*-i2-ig, 8— 11-ig, ■ 

t; '.i 14— 18-ig. 14— 16-ig. 

^ tank elfiflzetflk r6sz6rer 20-*-2i-ig. 

"v AisokarasfeavUlgyl Vlzle-- 
csapolo Tarsulat 3 

'.,;,.- Kttzaegl eldljarosag 1 

^ K«zs€gl eldljardsftg, Herceg- V- Sfe T™TTTS 
n , t/ ;jaarok. . . M 

•' Lassanyl Jdzsel all. eU lsk. ig. 

>C tanito. (5) 

- Wffi- Scheldl Bela all, isk.^ tanito, . 

. B ^.>-, ..Serpegmaros : ''■■■■ " V:v ' (4) 

; S|\-;j ? ,^' i V.DARPA-- 

'^ ' \ Hivatalos drdk 
,' &■»■*£■ Hefttfanap: 
8^18-ig. -■ Vasarnap 
6s finnepnap: 

■*<&'■' -■-, — ' .- ,".'.■'.■ 8— 11-ig, 
''.'•■'■.'■ ' «—«-*#■■' 

; Cssk eloflsetdk r6Ba6re: 20— 21-ig, 

1 Addhfyatal, m. kir. 8 

Bauer Adam Dr6ker s8rraktaros 

• VU ' 2S 

Lakasa .. 53 

Beleszlln Szlavko dr. orvoa 

,'15 
Belloncslk Aladar ligyvM 16 
Blrnbauer Vllmos ktinyv- 

; nyomda, kflnyvk6t6szet 6s papir- ' 

keresk. 29 

Brnlcs Janos dr. otvos 22 
Cfrak Janos dr. O.T.I.kflrzeti, ' 

p.T*B.A. ellenorzo 6s a m. kir. 

posts bet. biztl int. orvos, fogorvos 
42 
Csenddrftrs, m. kir. 3 

Dazsony Dardai Armente- 

slttt Tarsulat 10 

Dorsleh Odtfn dr. %yv6d 51 
Braskovlch Iran gr. erdfihiva- 

t»la 11 

Fdszolgablrdl blvatal 1 

Garamvtflgyl Dezsd dr. J arsis l 

tisaviorvos 41 

GIppert Laszld dr. m. kir. 

i«4Ilatorvos 47 

Gungl Janos maiomtnl. 30 

Basznos Ignae dr. ligy v6d 4$ 
Hang Pfetera^ dr.-n<6 orvos 0?- 

Vtfgya ■ ■' ■: 13 

Bltre taszld m. klrpostamester: 

Honl ngyelOUrs, Kisdarda 69 
Ipartestttlet dardai Jarasi . *7 
Jarasblrdsaff, kir. 5 

Kaltnecker G6«a kemenysepro- 
ipestec - 19 1 Katonal «piiletek «a hat6- 
sagok: 

Jarasi levente parsag 37 

P. n. paranosnoksag 4 

Kiss Entll illatorvos 14 

Hollar Nandor mtiszer6sz 6s 

yillanyszereW . 52 

Koarad Antal faidbirtokos 34 
Korona szaU6 6b vend6glfi 21 
Kosz6r Fereuo lisztnagykeresk. 
54 
K«rje|fyz{fs6£ 2 

Kr6terEadre^y6gy8Ber6sa (46J 
Kttza^jfl eltfljardsas, KUdaida 
(60) 
Magyar Istvan Fatnra bizom. 28 
Mlklos Jdzsef dr. viWz, ny. tb. 

ffiszolgabiro, vi«ai telepveisetfi, 

Orhely (55) 

Mttller Gyttrgy tejcsarnokos 27 
Nlkollcs Szlavkd gOr. kel. 

ffiaBpereB 32 

Offenbacher Jdzsel kender- 

gyaros lakasa , \ 50 

P6osl Takar6kp6nztar dardai 
- £i6kiat^aete 8 

PGnzUgytiTl szakasz, m. kir. 
' 24 
Plrkl Jdzseln6 ttzv. vasnti 

veadigWje 31 

Posfahlvatal, m. kir. 40 

Pncbl Korn^l dr. saolgabird 25 
Rendtirklrendelts6g, m.klr. 

Jen6ta s lva ■ 33 

Rdth Saitdor dr. telegdi, m. kir, 
kfizjegyafi 9 

Sebdk KAIman dr. szolgabirf 
45- 
Stokbaaer, G6za ffiszer-, oae- 

mege-, vas- 6s livegkeresk. 20 
Sxllvassy Inure jfirasi m. kir. 

gaadaaagi felUgy. 5g 

SztoJkoTlos Bord keresk; 43 

Toller Jdzsel vmatfyfiaerelomes- 
ter 3 8 

Vartfa Istran asztalosmester, ta- 
. itettez^si Tallalkoz6, tiiaoltdpa* 

rancsnok 28 

Varkonyl jdzsef mozitnl, 39 

Lakasa 49 

DARNOZSELI 

(lasd Halaszi) Delma£yarorsza£l 1 
aramszolifaltato r, Davodl Hltel sz» vet kezet mint 

M O.K.H. tagja, tlgyveaetfi Kovaca 
Pal 12 

Tlllanios 16 Borktts Istvan IIJ. gabonabizo- 

manyos, .3 

Horvath Janos sertfisagyjiflk 8 

Komldsl-Dnger pllspflkpusatai 

b6rgazdasaga, kendergyata es mt- 

malma, iroda I 2 

Vasntallomas 6 

Kbzsegf eldljardsaif 1 

Moezar Gabor gyfigyszerdse 10 

Oszthelmer G6za dr. poa(tabet. 

bizt. int 6s k«zs. orvos , 7 

Szantosl Antal gabonakereskedo 

ffizemben: vmii—Tl3U^) 5 

Szlobpda flflhaly nagyvend6gW 4,c61 lmre fogmflves, ^Wipla"'mfl- 
foglaboratoriiun, Hatvan-u. 1. Aczel Jend dr. Debr. sz. kir. 
varos tb. ffifigyisae, flgyvid, Deak 
Ferenc-a. 10. 25-98 

Lakasa: Csap4-n. 1. AlfUldi palota DEAKI 

Hivatalos 6rdk: \ 

B6tk6znap : Vasaimp 6s 

nnnepnap: 

8— 12-lg, 8— 11-ig, 

14— 18-fg. 14^-16-ig. 

Csak el«tizetfik.resz6re: 20— Sliig; 

flercetf'Frltfyes dr. plSbanos 2 
KSzsegl eldljardsatf j 

Pannonbalmt f^apatsae e KZ 

dasaga 5 

Szasz EIek es Tarsal Benger^ 

ipalma 3 

Vttrtfs Domonkos 6pit6si vallal- 

kozd, cement 6s mfikfldrntelepe 4 DARUSZALLAS 

(lasd PelsCgagy) 

DARUSZIGET 

(lasd CsOkmS) 

DARVAS 

. Hivatalos 6rdk: 

B6tk0*nap: Vasarnap 6s 

nnnepnap : 

8— 12-ig, <*— 11-ig. 

t4-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elOfizetfk r6sa6re : 20-81-ig. 

Bellan Gynla fOldbirtokos 3 
Darvasl Fogyasztasl es Br- 

tekesitd Szttvetkezet 4 
Kocsls Lajos IIJ. aFntnraii al- 

bizomanyos 5 

Kifzsegl el^IJardsag 1 DAVIDHAZA 

(lasd Bajansenye) 

DAVOD 

Hivatalos drdk: 

Hefkfenap: Vasarnap 6s 

nnnepnap: 

8— 12-fg, 8— 11-lg, 

14— 18-isr. 14— 16-ig. 

Csak e lOfizetok r6sji6re : 20— 21-ig 

Benczedl Istvan kSzs6gi dilator- 

v03 9 

Brttnner Marton tejflaeme 15 

CsenddrUrs.ni. kir. Margitta- 

szlget, Pftspakpusata " 4 72 DEBRECEN 

Hivatalos 6rdk: 

Ejjel-nappaliszolgdlat 

Postahivatali nyilvdnos 

dllomdsok hivatalos 6rdU 

Folytonos 
etfel-nappali szolgdlattal:^ 

i. sz. postahivatal. Hatvan-n. 
5—7-9. sz. 

8. «z. postabivntal Palyaudvar 

B6tkoznap: 8— 12-tg 6s 14— 18-1g. 

Vasarnap 6s nnnepnap hem tartanafa 

szolgalatot: 

5. sz. postahivatal, Magoss GySrgy 
,t6r 2. 

6. aa. postahivatal, Csap6-n, 69. 

6. sa.postahiyatal.iSzeht A.nna-n. 29 

7. sz. poBtablvatal.8zech6hyi-u.66 

8. sz. postahivatal, Homokkert. 
SzaW Kilman-n. 16. 

9. sz. postahivatal, Marton Kalm&n- 
.telep , . 

, 10. sz. postahivatal, KSzponO egye- 
tem 

11. sz.po3tahivatal,Csap6kert,Virag- 
»• 18. 

12. sz. postahivatal, Nagyerdo, Kli- 
nlkai telep 

Auguszta Bzanat6riam postahVvatal', 
Nagyerdo 

A debreceni egystges hdld- 
zathoz tartozd kozpontok: 

Hortobdgyi halastd, Ndgy- 
hortobdgy, Pallag-puszta. 

Abel Janos maker tesz viragUzlete, 

Kossuth-n. 4. 16-57 

Kerteszetl telep, Bzecienyi- 

n. 97. 32-32 

Abel Ldszld 6p31et- 6s mftbntor- 

asatalos, Homok-n. 62. 33-63 
Abel Testverek mftkert6szete'6s 

YiragHzlete, Ferenc J6zsef-fit 87 

10-54 

Aberle Lajos dr. belgyigy. egy. 

tanarseg6d # Magoss GyBrgy-ter 1. 

, 31-54 Acs Ferenc tSztta, sa6n 6s 6pitfc. 

anyag keresk. Cegl6d-n. 8. 33-11 
Adam Laszld dr. m. kir; saaza- 

dos, Var-n. 2. 10-99 

Adler Jenftne poszto- 6s b6l6saro- 

raktara. 8z6cbenyi-u. 1. 29-16 
Addhlvatal, m. kir., Kossuth- 

tt - 12 - 24r39 

Ador|an Laszld fflszerr6s gyar- 

matirakereskeddse, Ferenc J 6zspf- 

n - 83 - 19-72 

Adrlal btztbsltd tarsnlat, Fe- 
renc J6zBer-at 5t 25-61 
Afonyl Zoltan g. sz&zados, P6ter- 
-fla-n. 34. 33-99 
AgArdy Zoltan dr. vitia, aebe- 
szeti klinikai orvos, Telekl-n. 108. Agrlknltdra kereskedelmi 
r-t. Sz6olienyi-u. i. 14-03 

Albert Janos stttfliparos, Janosny- 

a .-.**• 80-27 

AUOldl takarekpenztar, Fe- 

reno J6zsef-iit 16; -*; 19-70 

igazgatd . * . 22-32 

Alflfidl tejttzem es arafor- 
galml sz«vetkezet,Sz6chenyi- 
»-aa. ;■.:, ,, .,,,,: ,12-74 

Allspant blvatal, Fereno Joaief- 
dtM 10^85 

Lev61t4r -'' 23-84 

0. M. eltfad6 22^79 

Aiiameplteszetl nlvatal, m. 
. kir., Pereno J*5zsef-dt 64. 26^87 
Allaml Iskolak gondnok^ 
: saga (tanyai) 8z6chenyi-n. 20. 

AUaml I2.ik I«ldmeres7lel? 
ttgyeltfseg, lasd Ffildm6r6si fel- 
ttgyelos6g 

Allampenztar^ Wsd Adihivatal" : ^ 
Allamvasntak, m. kir." ':] 

illoraisKhOk, p&lyaudvar. 14-91 
A»omasr6nCkji6g (orgalmi iroda. 
pAlyandvar '20-33 

Debreoen-fflzesabonyi osat4lvm6r- . 
n«ks6g. pilyaodvar. , ' 29-^R 
Ffitohfcl Wn0ks6g, pilyaodvar Magas6pitra6nyi palyameater, Dejb- 
reoen allomasoa 28-92 

Ratttirr6nBks6g, pilyandvar 19-06 
Osztalym6rnflks6g, palyandvar 

■•■'.; 19-16 
G6pjavit<Jmo.bely, mflhelytelep 

22-46 
; VasArt6ri allomfts, VAs4rt6r 23-29 
Allamvasntah Uzletvezettf- 
seget Ferenc Jdzsef- dt 18. 
„■".. *18-62, #18-63, 13-64 
Uzletigaagatd iroddja,' Fereno ; 
; J6zsef-fit 18. 23-87 

Hajdn Laszl6 mav. fialetigazga 6 ■ 
lelyettesi Lakas. 8impnyi-dt 28; yj, 

Dorner Sandor (Enessei) mav.:ta- 
paosos palyafentartasi osztalyffi- . 
n8k. Lakas, Buday EBaaias-a. ,3. *' 

33^-58 
Papp Antal dr. mav. f 6f elilgyelo ■-' 
forg. 6s keresk. osatalyffinflk: La- 
kas,, D6czy J6zsef-n. 8, • . 13-83 
CSeri Lisa 16 mav. mftszaki t Ctanit- 
esoa vontatasi oszta!yffln8k. Lakas, 
Bnday Ezsaids-n. 3. ' 23-12 

Koudor Janos m&v. fSfelflgyelo. 
Lakas, Kossath-n. 29. 22-49 

Vontatasi osztaly; Ferenc Joesef- 
at is. 27-70 

Miv. ffiorvosi hivatal. Pfilyaudvar; 
Tisatilak 29-67 

Mav. Uzletvezetfls6g I/d. anyagoso- 
pbrt. Palyandvar, Tisetilak 27r88 
CBBvek Andor mav. fflint6afl bal- 
esetvizsgal6. Lakas, Wessel6nyi-i 
«• 2- 11-54 

O6pkoosi iigyek 6s. g6pkocsip6BBtar 
nyomouicsoport, Hunyadi-n. 11. 

17-82 ne luMlunk kl sznm)e$y eKet. :% AUattorgalml tarsasag, Kun 

i®tm*' ^ 028-48 

Allatkereskedelml 6s tnezti- 

gazdaaagt r.-t. Hunyadi-n. 24. 
.,*/,-- *■■.-.■■■■ 25-83 

Berteatiizlald telepe Hetvezer-u. Si . 
% 18-79 

Allodia T4rls Beiane takarek- 

PdnztAr! Igazgatd dzvegye, Fereno 
;J6zaef T At 45/47. ., 11,-03 

Alm&sl Klara tlialfa-, szen-.meaz-, 
cement-, glpsiskereskedd, Hatvan- 
u.«l. 38-28 

Almasy Pal grdf, Komldasi-ut 11. 
21-22 

Alsd nylrvtzazab&Iybzd tfti* 
salat, Kosaatb-a. 3. 20-89 

Alsd szabolest, tlszal drmen- 
teslttf 6s belvlzszabAlyozd 

tar*ulat,hivatalos 6rak8— 14-ig, 
8Beobenyi-n. 48. 23-38 

Altmann Jend kepesitett aaucfl- 
meater, MikldB-u. 3. 39-ff* 

Antbrdzy Dora nyng. postal 
eHenflrnd, Bethlen-u. 81. 33-00 

. AmonPerene alezredea, Perenc 
Jdzaet-at 88. 28-70 

^Andahazt Szllagyl Mlhaly 
lntezete" vezetdje dr. Nagy Bfin- 
dor, Poroaalay-ttt 10. 11-37 / Bela drkeserfii m. kir. 
drnagy, Komldssy-nt 18. 14-34 

Ahnyok Karoly tuzlfar da azdn- 

nagy.kereakedd Mav ~ 1 * — "" — ' 
-beTadraterl telepe 
TM^B/SBBritanna-u. 3*- 15-1$ 
AHnydk Lalos sHdnnagykeres- 
kedd, magyar alt, kflazenbanya r.-t. 
eft azenarusitd r.-t. veaerkepviselo je, 
Hatyah-u. 1. ' . 11-69 

il Antalne dr. dzv- gAriz£, Ferenc Jdzsef-fit 31 . 29-34 

Atttal Geza dr. flgy vdd, Debre- 
cen^ ,az, kir. varost t. fflflgyesze. 
- Bimonffy-o. 2/b , , 23-49 

Aatallfy Jdzsel ftdnyv- 6s papir- 

■ fce>e*kedese,.antiqnarlum, keptarlat, 
■.Szeni Anna-U- 18 32-12 

M Apafl<* Jfemaloni 6s lpai> 
telep Harsanyl 6s Tarsa 
b,-t„ Apafi-u. 8. 31-74 

Apollo mbzl Mikids-u. l. 25-09 

Arany Bela ofcl. merndkyForgaca- 
n. fi. 30-70 

A ratty Blka Ettermek jjes Asztalos Andras, epitfti 

idrv: bites szakertd, Ferenc Jdzaef- 

nt68- < " v ■ 34-57 

Asztalos 'Endre kadamieiter, 

tOzifa- ea aadnkereakedd, Erzaebet- 

n. 88. 38-72 

Asztalos Fereno m. kir. honyed 

Ihdgy, Hatvan-u. 1. 14-39 

Auer Dezstf tlveges dskdpkeretezd, 

Csap6-n. so. 37-57 

Atady tCaiman testhevel£sl tan&r, 

Sas-u. 4. 30-28 

Aulrlchtlg Sandor ftiBzerkereB-; 

kedd Pozsony-ut 16a* . 39-78 

Aug oszt Jdzsel logteobnikns mes- 
ter, MikldB-n. 10. 38-61 

Augnszta szanatdrlum gazda- 
uagi 6s beiegfelv'eteU .iroda, Nagy- 
erdfi 12-82 

Auspltz Jozsef feateknagykeres- 
kedd, Caapd-utoa 16. 23-63 

Lakaa, Csap6-n. 88. '." 12-60 

Anspttz Simon epttlet- da mfiba- 
dogos (mflhely ea lakaaa, RAkdczt- 
Sn. 1.) 19-71 

Antdmenttf lavltd es b^raat6 
irallalat* T6tk Aladar, fizem 
Szechenyira. 84., beJaratMaeaay 
Bandor-n. 038-^19 

Lakaa, BatthyAnyi-n. 13. 028-21 

Autosypbon r.-t. djBbreceni k6p- 
viselete es szem^tfav. iroda, Szent 
Anna-n. 6. 32-56 

Antdtaxi allomaat 
Bika elotti 19-91 

Bgyetem elfitti 15-94 

Hungaria elotti ' 19-92 

KosBotb-utoai 19-93 

ilagoss GyOrgy-t^ri 19-95 

Anszterlltz LaszlA dr. bfir, 
nemibetegs^gek es a- koametika 
azakoryosa, Mikl6a-a. 4. "~ "*' Balazs Laszld dr. belgyigyasB, 
Pereno JAzsef-nt 42. 15^50 

Balazs Mlhaly katonai es iiU 
azabd, Petertia-n. 46. 33-88 

Ballnt Gabonie poatakezelftnA, 
Dobozi berhaa C/16. 10-68 

Ballnt Gezakavioskotrivall. B4- 
bya: Biharpflspflki. Iroda, SimonfTy- 
n,7.- - .. 28-25 

BAltnt Jdzsel aaztaloa, Ceapd- 
67. 11-76 

Ballnt Sandor mttbntorasztaloa 6a 
bntorkereakedd, Perenc J.dzsef<it ~" Balla Andras dr. Jaraei m. kir. 

illatorroa, Rothermere-n. 10. 

20-16 
Balla Baldzs poaato- es belesiru- 

kereskedft, Pereno Jdasef-ni 43. 

88-78 
Balla Geld dr. geperOre beren- 

dezett aajtaloa ipartelepe, Kaaaa- 

tit33. ™ 29-! 

Balla Jentf ny. a. ezredea Baveg; 

Hunyadi-n. 1Q. 11-" viteB Fejer Tstvan irddija 27-99 
EaTdbazi nyilv&nos aHomas 

'=■.■/■;■■-■; ■. . ;24^54 

Nagyerdel vlgadd nyllvinoa allomia 
(fizeraben: V/l— X/30-ig> Nagyerdo 
16-11 
Arany Blka r.-t. seAlloda, Pereno 
J6zsdf-at 11/16. 10-92 

portas 29-19 

Arany Blka tf 6z- eg kdd< 
Itlrdff* Jizsot kir. herceg-u. Arany Sandor dr. •any 

y..rk. Ary,Gynla ref. egyh. 
Kassa-ut 13. 8/6. 

21-73 

epyetemi c. 

tanar, gazd. akad. r tanar. 

Jidahazy-a. 4/b- 23-52 

Arany f S. Arpadne »zv., 

U. RAkdozi Perenc gydgyazertdra. 

Mlhlds^n. 65. 23-43 

Art LafOS dr. m. kir. ottos aza- 

zadps, Perenc Jozsef -dt 40. 12-62 

pSnztarnok 
30-49 

Ary Lalos asztalos, Kassa-nt 22. 

33-73 

Aron Mlksa nun- es likflrgyir, 

azeszl 6zde, Kiabegyeal-nt 3. 20-13 

Arvay/ Ldszld dr. belgy6gyasz- 
betklinlkal.ranarseg^d.O.T.B A kOr- 
. zeti orvos, Batthyany-u. 10, 30*60 

Astra blztosltd r.-t. debreceni 

: Vezer&gynOkaegre, Bzecbenyt-u. 1.' 

14-37 

Aszmantt Fereno nri divatUzlet, 

Ferepo J6zaef-4t 87- . ,. '" 20-34 

Bpeolalls fot6szaktlzlet es milter em, 
,;Eerenc J6aHel-ut 27. 81-21 Az „Anker*» altalanos blzto- 
sltd r.-t. debreceni fl6kja, Perenc 
J6zsef : iit 34. I. em. 22-29 

Babolnay Lorant m.kir. fflbad- 
nagy, Simoayi-iit 6. 11-73 

Baboss K6rolyn6 ny. miniszteri 
tan. ttzvegye, J6kai-u. 11. 26-21 

Baeso JenO dr. egyetemi nyily. 
rend, tanar, Viltnds csasz4r-iit, Ta 
niri iak 19-83 

Balk Imre dr. figyvdd, Deak Pe- 

Terio-n. 6. 17-38 

Balk Maria Tfiragcsarnoka, 

Koaautb-a 2 34-91 

Baja . MlbAly ref . letkipasztor, 

Kossnth-ntcai ret. lelkeszi hivatal. 

Koasnth-n. 75. 

Baikal Janos it j; ferfiszabd, 
Bunyadi-u. 11. 84-04 

Bajmdezy Endre dr. varoaiat- 
latorvos, Bundi-n. 6. 19-24 

Bajomt Mlklds fatermelfi, fa- ^s 
fizennagykereskedo, debreceni «eg 
. kirendeltsege, Fereno Jdzaef-fit _9, Debrecen in, B8- 

34-32 Balla Jentfne ttzv. 

azSrmenyi-nt 69. 

Balla Maria Irma ny, 

ellenftrnft. Betklen-n. 68. 

Balotf David fakereske- 
delml r.-t. igazgat6, Kfilao-ra- 
aar-terW. 22-54 

Balog DATldne «zt. lakaaa, 
ilsO-vaaafter 11. 14-09 

Balogh Bela dr. egyetemi m. 
tanaT. Hadhazy-n. 16. 30-14 

Balogh B6Ia dr. belgydgy&sz 
klinikai tanarseged, rendel: d.e. 
8-9., d. n. 4-6. Peterfla-n. 48/44. 
; 11-1? 

Balogh 6s V6rtessy teglagyaro- 
aok, Vertfteay-n. a. 23-18 

Balofib Qerii dr. nyaradBzent- 

imTei, figyved, Pereno JdzBefiftt-7-.. 

19-62 

Baloffb Gynla dr. m. kir. kor- 
manyfatanacsoa, tuzelAanyagoagy- 
kereskedd; Qarai-n. 18. . 10-59. 

Balotfb Istvan nidUxtokw, Koa- 

anth-n. 22. 28-94 

Balogh Istran Iff. fOldbtrtokoa, 

Hatyan-u. 67. . ... 29-38 

Balogh danosn6 dr. vltez, Rakd- 

czi-n. 10. 16-53 

Balogh Jdzsel ,3z6nsavertehesftG 

tiaatviselS, Teleki-n. 14. 33-95 

Balogh Lazarnd kereskedS, Baa- 
n. 2. 37-03 

Balogh Odttn m. kir. postatiszt, 
Szent. Anna-n. 31. 27-98 

Balogh Sandor dr. h. ffljegyzft, 
vdroBi tandoBnok, Perenyi-n. l. 
17-36 

Balogh Sandor P. all. gimn. 
tanar, Rakdoai-u. 65. 15-09 Barna Bdla dr. all. gimn. tanar, 
Lajos kiraly-ter 8. 89-15 

Barna Bdla -viz, gAz, oaatornAzas 
ea kttep. fates szer., Szdkelyhado- 
n. 18. Mfthely, Caapo^u 6CL 88 -94 

Barna Laszld dr.. orvos, rendel 
d. e. 8—11, d. a. 8— 6., Fereno 46- 
zaef-dt 88/b. 17-06 

laross SztlTetsdg» debreceni 
szervezete, Fereno Joesef^nt 9. - 

12-14 
Barothy Istvan* m. kir. flzaffa. 

dos, Pereno J6ssef-nt 9. 19-03 

Barsony Menyhert dr. 

Arany Janos-n. 8. 

Barta Istran komnves 
ep. till., LdrAntffy-ii. 88. 

Barta Pal rtvldArnnagykereake- 
ddae, Perenc Jdzaef -fit 6. 16-95 
lak&aa, Garal-n. 88. 32-95 

lartha Ferenc temetkeiesl v4l- 
; lalata, tlzlet KAlvln-ter 19. 29-04 

lAkasdsdjJeU aaolgilat, 
u. 18.. Balogby G; 

fdhadnagy, rdrgy balogi m. kir. 
?eterfla-u. 48. 14-32 Aszodt Martonn6 tflaila ea azen- 
kereskedd Pozsony-nt 18. 34-76 PAlyandvar 28-97 

Vasdrter 22-57 

Bajsa Andor hadnagy, Hatvan 

' ,11. 6.-; ■.. !. ' "" ' 

Bakay Szllardyitez,TezerArnagy, 
Hunyadi-n. 17. 18-86 

Bakdezy Laszld Ingatlanforgalmi 
iroda ja, Verbflczy-n. 8. : 28-26 

Bakonszegl Gynla beranidfnva- 

rozd. Meszena-u 15. 31-60 

takonyl Albert dr. caeoaemd- 

'es gyermekorvoa, Batvan-n. 85. 
13-37 
Bakos Istvan vaa- es ffiszer- 

kereakedd, Caapd-n. 86. ". 32-88 
Balajthy Bela m. kir. postafd- 

felOgyelO. Honvdd-n. SO. , 18-77 
Balassa Sandor hirlapird lakaaa 

Csapd-n. 10. 37-94 

Balas Arpftd sipeki, postamdrhdk 

lakaaa, Hatvan-n. postapalota ' 
19-00 
Balazs G&bor benteam., 8. Honted 

ttnssarezred-u. 13. . 38-16 

Balazs Janos egyetemi meraSk 

lakaaa, Boldogfalya-u. 11. 34-21 
Balazs Jenddr. flgyved irodAja, 

RAkoBl Jend-n. 5. 32-63 Barkd barton BBflesmeHter," 
flidrinekereskedfi, Fereno Jdzaef-' 
n. 66. Pereces- 
34-83 I » lartha Gdbor k»ve,z5meater es 
ntepitdai vallalkozd, Arva-n. 8. 

14-58 
Bartba Gynla dr. betgyogyiiz _ 

ea Idegorvoz, Pereno Jdisel-ntes. 9 ■■'. 
26^95 f 

Bartha Istvan Debrecen sz. kir. 
vAros Vilagitaal vail, idmdrnttk,/ 
AndabAai^n. 10. 14-00 

flarthaLrtvAnkdvez5-eBburkol6- A 
meater, Ispotaly-n. 8/b. 27-85 |( 

Bartha Jdzsel tlmAnaeater^ 
l^kedvn MihAly-u. 85. , 

Bartba Sandor ny. MarAfofe^ 

( figyeld.Jaed-n. 80. 

Bartos G6za poataf elngyeld, Onw 

vita Titnaz-o. 8. A * & 
Baskay Fereno ny. 

tanacsos, Kbaanth-a. 88. 33-05 Balyl Istvan *ant6, elektrdmdsae- 
resz, Bzechenyi-n, 84. bejArat MA- 
ceay BAndor-n. 038-19 

Baltazdr Dezsd dr. ev. ref. piie- 
pdk dzvegye, Arany Blka bdrbAz 
30-78 

Baneslk Imre ny. postafelflpy. 
L6nyai-n. 80. 10-36 

Banbldl Bela moszerisz, Koaanth- 
37-21 

Band Andor Arany Angyal gyds 
azertAra, Fereno Jdzsef-n. 50. 28Hl 

Barab&s Antal fatermeld da 
epttletfakereBkedd, KulsftvAadr- 
ter 14. 27-08 

Barabas MlhAly fnszer- da . 
caemegekereakedes, Hnnyadl-n. 26, 
29^90 

Baranyal Bdla dr. egyet. tanar, 
Vilmoa oaAazAr-kdr&t 76. 25-44 

Baranyl Janos dr. vArosi <zene- 
lakolaigazgatd, zongoramlveaz, 
Var-u. l. 12-38 

Baratl Jdzsel tSzita-, szen- es 
dpitkezdsi anyag keresk. Sara- 
aon-n. 8. '.,■•■ 30-69 

Baraz Janosne fflszerkereak. 
Pozsony-n. 8/a. 87-87 

Barcza Istvan dr. m. kir. fd- 
orvos, Verbdozy-n. 4. Bata Janos bftlgy- da nri fodraaa, 
Bimonffy-n. 1. .,..-■ 3.8-74 

Batary Istvan gydgyazereaz «Cao- 
konat* clmd gydgyazertara, Meater- 
n. 43. 10-16 

Bathory Sandor Gynla dr. 
m.kir. dokAnyjdv; betegs.bizt. int. 
fdofrvoea, P6terfia-u. 42. 13-67 

Bdtonyl Bdla dr. posta a.-titkAr, 
Fereno Jdzaef-n. 9. 24-64 

Batory K. Laszld 6ra-, dkuer- 
ea saemuveg nagykereskedd, Bu- 
nyadl-n. 11. 12-37 

Bauer Janos nentes, Deak Ferenc- - 

n. 80. '■■■■/ " "" 3. Bankovdez Alfred ny. tArosl 
tisztylaeld, ForgAcs-n. 5. 37-KW 

Beck Mdr valddl bAzlkenydr iinto- 
ddje. Caokohal-n. 33. 37-90 f a-, wen- da epl- 

tdstanyagkereakedd, Bdazttrmdnyi- 

At8/c. 20HB5 

Beke Barna „CaUlag«* g 

-^— i, ArpAd-ter 1. 

Bekes Bmll denatnrAlt azesznagy- 
kereakedea, VdrSamarty-n. 1: 

...' 32^85 

Bakes Kalman dr. ngyved, 
BattkyAny-u.a7/19. 24-88 

Bdkes Laszld okl. gazda (flzeni 
ben : XlI/l-V/31-lg) Bzeobenyf-n. 91. 
■■ .12r7a ■ 

Bekesf Baby koametiknis is^Bd- 
kest Laszld lakAsa, Hatvan^n. 1., 
PfispOkl paiota 38-12 

BdkestesLifw tflzeldal ea Apitke. 
zeiii anyagkereakedok, BAttffy-a. 4; 

Bdkdssl Emllta kOtOttaru-flzeme, 
Kosantkn. 81. 25-11 

■ ; : ''' 7^ ^ ,33N36^&0fi: fl htPdsz6m gs 
rahafesto, vegvtisztfto ^Q AA 

Ferenc J6zsef-<jt 77 JQ'aJ «;»Of#»#f 1#»# SZ0B0SZL ^YISTVAN, AUTO-MOTOK invito ttzem »Afn ;; »Q ala/ ' 

'^**" M %0-*MM%MM 8 ii o-h en r i- u 1 a 2 4. D. K. W.-B. M.W. Ford k<5pv Tel. : A%M^9W: [: KESZTYOS 6s SfeRVK6T6KfeSZlT6 -4» ABO 
Ferenc Jbzsef-ttt 20. (Varoshaza ahitt) a? «f " 3 ■! ^CIPBKERESKEDELMI UTi CIP6K0l6NlfiaESS£GCK DIvI, Llentman, Trapez elpok. 
" vutsss. Tei« lefon s Bekdssy Bela Viv6 Club 

Ferenezy Pal egyeteml viv6- 

meater, Bimonify-u. i/o. 019-26 

Bekessy Jen6 nyug. mlniszteri 

^wiosos, CsahakMBsel-ii. 7. 19-73 

:: ; ; ■ Bekessy Laszld mfiazaki tanacsos, 

■> Betbien-u. 16. 12-40 

, . Beldl Laszld dr., cs. es felt, - ka« 

. , : . marts, 8lmonyi-ot 19. 1 7-95 

ielenyessl lAszld tertneny- 

~ kefesk.. Rak6ozI-u. 8. 30-84 

V-j." Beleznal-Unger Istvan szin- 

,a ' igasgatd lakaHa, Kossuth-n. 61. ; 

■ felvftrosl takarekpenztar 

i-.;^ ■ r.-!.; debreceni flokja. Fereno Jo- 

Mef-fit 68. Igazgato 19-52 

\.^ , PAnBtaTterem 28-40 

- : Beneslk Jdzsel dr. v. Minikai 

Oa; tanarseged, csecsemfi- As gyermek- 

gyfigyiaz.Kandia-u. 4/b. 16-46 

Mlhaly hlrlapird, Vag- 

v.. ■■;--- 33-87, 

dr. kirhaai orvoB, n. 6. .. :fy-u. 18. 15-46 

Pftl P«er automeater 

K; -8(lt«llBemej Var-a. 6. 29^! 

W>>'- Benlsehke Erzsebet kdzsegt 

-:-,, 6v6no, Bzoboszloi-nt Avoda 83-26 

Lj' Benkovleh Geza dr. operateui 

;;|i ^Komloasy-nt 17/a- .25-67 

\ ' '< i Benkd Lajos dr. ttgyveq. Szent 

% Anna-u. 6. 26-02 

£ Behyats Emit aartsnyagyaranak 

ij'^ raktara, Pereno J<Sz«ef-6t18. 24-21 

-4^ : Hari8nyagyara,Csap6-u. 48. 18-95 

_-r- Benyats Tiber. kereskedO, R4- 

"' -■- kdoei-TL 7. ..":.-■ 31-85 

Serenesy Zoltan dr. ndorvos, 

v , ; Pereno JOasef-ot 8. 29-74 

., 'r Berenyl Istvan dr. azfilesz. jio- 

,orv,>s, SatvjvEs-a . I . IV. kapu . 1 2-1 7 

^..■Berehyi Istvan dr.. tisztiorvosY 

> ,;, szQIesz, ndorvoa (idAgzakos allomAa 

Vft— X/3l-ig>8imonyi-nt83.22-17 

*;*• Berenyl Istvan Vitez, ny. ""veaer- 

:^v* Jfosgy, Koml6sfly-ut "17/a 17-76 

■' ' Beres Gynla tfiaifa, k5azen es epit- 

:K > - kezesi anyagkeresfc., (szennagy- 

■. v.*? - ■""■ ■. keresk.j Hid-u. 16. 19-97 

■;■'.. Border Jdzsel tirtokos 6s tm- 

b6rW, , Hattan-n. 81. - 38-60 

Beiger Jdatael okl. 6plt6sz, 

jaeB8enye1-u. 11. . 32-31 

Berber Zslgmond Dveg-, por- 

*ellinker., Uvegez6e, k^pkeret. 

TAll:.FerencJ6z8ef-6t58. 11-20 

Berkpvits Hermann dr. fsid 

< Wrtokos, Simonffy-tt. 7. 34-10 

Berks La Jos lovag flgy vedl iro- 

dftja. Pereno Jdzsef-iit 49. 22*05 

Berllnl Victoria alt. blzto- 

Slid: r.-t. debreceoJ vez6rfleynfik-- 

'"'iegci. -Eereno J6BBef-ftt 78. 16-84 1 vendeeWs- 

meBter Ejspipa 6tt8rmei, Petftfi- 

ferlO. . 024-22 

Bernath Olga postatjsztriselbnfi, 

Saent Anna-u. 18. 27-66 

Bernath Bela f fiszer-, osemege- 

. kereskedo, Petoti-ter 18. 25-36 

Bernath Kalmanne Uzr., 

Caanak J68aef-n. 6. 37-38 

Bernfeld Erhtf kereskedfi, Hat- 

_)j»n-n. 2. 029-97 

Bernharth Sandor okt. mernbk, 

,epit$meat»r, MikWe-u. 42. 20-69 

Bertdk Lajoa dr. konyvkerea- 

. kedeaei Ferenc Jozsef-it 4. 39-25 

Berz^kl Candor fenykepeez, fo- 

todkk-tereskedC, Pereoo -J6zaef- 

4*»». 81-35 iyel Gytfrgy dr. fogszak- 

orvos, Caap^-n. 17. 31-65 

Bessenyel Lajos dr. ritez, tan- 

kerfiletf ktr. foigazgat*. Husaar-. 

a 8/b \ 15-92 

Beszler es David vastrereskedes 

v. .dr. David Q6za, Pereno Jozeef- 
„ 4t '• ■■'::.- , . 20-78 

Besasler Lajoa, lasd TamasBy La- 

jos vi«H alattl 
Blge G6za dr. nagyszantdl, Beak 

Perene-u. 19.' ." 34-03 

Bibarl Ern0 faszer-, oaem^ge- ee 

yegyeBkereskedfi, Betblen-o. 36. 

'■'''■'. ■- 25-49 
Blharl lajos D. H. V. mernJJk, 

felfigyelo, yjImoH oaaazar-krt 18. 

Blnefh VIIdlos e B Artnln r*- 

vldarn nagykereskedeae, Simonffy- 

«- 7- ' 33-56 

Bird KalmannrieshOIgyfodraaE;, 

Pereno JSzeef-nt 68. 33-38 

Bird Laszl* lodrasBmester, Deak 

Fereno-n. 26. ■■...-.■; 37-Ofi 
Blsothka lstvan epjtomester, 
1 Hortobagy tgglagy^t r.-t. igaHga- 

tfta, Var-u, 7. : 28-43 

Blasz testverek bflrkereskedfise, 

Hatyan-a. 1/3. 23-86 

Blau Sandor, K^ses-ti. 54. 39-31 
Blayer Bela nagyUerio (fizembeo: 

Xl/r-^lV/ao^lg) Jozaei Ur. heroeg- 
• u. to.. 10-98 

Blayer Brno* gazdatkodfi, Batvan- 

n. 30. 11-24 

Blayerne» dr. KoUlner Gab- 

rlella orvoa, Hatvan-u. 88. 19-82 
Bleler Bela termenykereskedo ea 

gyapJoWepmaoyoB, Szent Anna-u. 66. Bleyer Margft, Pereno J<Szsef- 
n -e 8 - 88H81 

Bleyer M6r fflidblrtokos lakasa 
t61en Hunyadi-n. 16.; nyaroh Vilmos 
esiszar-krt 62. " 25-84 

Boeskay Istvan m. klr. 11. 
hajduezred tlsztl etkezde. 
Pavillpa laktanya .10-18 

Boeskay** salkvizflzem, Hajnal 
Iiaezl6 nzletrezeto, Nagyvarad-n. 6. Boeskay vasttnttfde es fl6p. 
gyAr r-t., 8zobo 8 zi6Mt 4. 30-26 

Boczkd Bdla vitezj a Vilagitasi 
Vallalat muszakl igazgat6ja, Koa- 
snth-n. 88. , 21-58 

Bodnar Geza ny. banklgazgat6^ 
azen- es tflzifanagykereBkedfl, RA- 
kiSorfin. 4. -, ■ 26-24 

lodnar Jdzsel mfisTOrfazipafoe, 
Cegledi-n. 16. . 38-11 

lodnar Jdzsef dr. tb. varosi ta- 
napsnok* Arany Janos-u. 61. 24-33 
dr. otvob, Var- 
13-89 

Bodnar Tibor dr. mfltfiorvos, 
egyeteml tanarseged es a m. klr. 
posta betega6gl biztositd intezetenek 
8zakprvosa, Blmonyi-a. 80. 19-84 

Bddogh Gynla oakraezda, Fereno 
J6zsef-<it 77. 25-59 

Body Pal, Body teatverek azen- 
banyayallalatanak kepviBelfije, aa- 
Dyadi-ii. 80. . 14-89' 

Tfizifa- es'Bzennagykereak., MAV. 
belsfifattri telepe 34-58 

Boga Jdzsel dr. takptl h. lga»- 
gat6, Caapo-n. 1. 29-78 

Botan Ede dr. fogorvoa, Szecbebyl- 
u. 10. 13-34 

Bohnss Karoly ny. postablvatall 
igazgatd, AjW-u. 14. 31-58 Bokay Zoltan dr. Mkai, egye- 
teml r. tanar, kllntkal telep, tanari 
^lla 10^97 

Boldogfalvl Boldlzsar 
Andras dr. sebeszaBakorvos, 
klinikal orvos, Peterfia-u; 16. 

■ 27*^)1 

BoUa Kalman ferfi szabdm eater, 
Ferenc J(5Hsef-ut 83. 39-60 

Bolvary Tlbor ttlzlfa- es saen- 
kereskedeso, Hid a. 16. ktoraktaiv 
ndvar 30^32 

Bonunersbaeh Er^sebet posta 
B.-tisemo, Rothenaere-n. 30. 20^93 

Bonis Samuel onkorkakeazit^ 
Fereno Wzsef-it 79.'- 38-f 

Borka J. Martoa ny. may. s, 
tisat. Ferenc Joaaef-nt 66.. 33-44 

Bornyl Sandor postahiv. igaB- 
gat6, a 8. .az. poatahivatal veze- 
tojecek lakasa, Pert fi-ter, PAlyaud var 
postaepfilet 31-59 

Boros Bela m: klr. postafpiu- 
gyelfij BaranyalTntoaL yarosi berk. 

Boros Jiftnosne «zv. epitkezgsi 
anyagkereskedfl, A^a-ter 8. 

12-86 
Soros Jdzsel rnfaafesto, vegytiaz 

til6, Ferenc J6asef-nt 77. 38-23 

Boross Tdby Jozsef ftfjd- 
birtokos, 8zeohenyi-ii. 45. 14-15 

Boross Tdby. Tlbor m.kir.kOz- 
*HaWsi (elflgyelfledg t ofeiflgyelo'je, 
8zeokenyi-a. 69. , 27-11 

BOrossy tfOzsel dr. orvoa, 
Baltazar Dezsfi-a. 18. 2 

Bbrsay Aladar lilgatlanforgalmi 
Iioda, Varga-u. 40. 38-25 

Borsos Jdzsel Arpad nCl saab6 
master,, Batthyany-n. 12. 19-59 

Borsos J6zsel ny. varbsf miezakl 
tanaoeos. Venkeri; Doraokbs Lajos- 
n- 13. 24-76 

Borsos Naehtnebel 6dtf n dr, 
egyeteml tanar, ViJmos cHftszftr- 
kOrfit 46" 10-62 

Bory Ernd lrogepyailalala, Deak 
Pereno-n. 8. 20-51 

Irpdagdp export-import. Werbflozy- 
n. 4. 37-66 

Boskovlts Bbldlzsar pekmes- 
ter, hazlkenyerstttodeje, Cegledi- 
n.l. 33-35 

Both Gynla botraluei. vltez, ny. m. 
kir. ezredes, Varga-a. 1. 26-51 _ Geza ny. ezredes, Rakosi 
Jeno-n. 4. '37-28 

Bozdky Ferenc dr. egyeteml 
ny. r. tanaT, Doczy Jdzsef-nt HI sz. 
tanari villa ■-. . . 14-38 

Bozdky Gyorgy gyogyszeresz 
« Arany Janos» gyogyazertara, Csapo- 
.0. 66. 11-78 

Bozsddl Geza m. kir. Bzizados, 
Var-a. 4; 30-91 

tdde Gynla bnBlpari es kereske- 
delmi k.f.t. gyar ^s iroda, Kossuth- 
0.66/67. 19-64 

Rentes- es csemegeara fldkflzlete, 
Ferene-Jf6zBef-nt 9. 26-77 

Hizialo,;Di6Baegliy-nta8. 17-46 

Bdde Pal korosmaros, Nyngati- 
ti. 10. 15-96 

Btfgel Jdzsel dr. orvos, voji 
egyeteml tanarseped es am. kir. 
posta betegsegi blztoaiti intezete- 
nek kezelo prvosa, Kosanth-n. 18. 

Btfhtn Isrvan konyv- ea paptrke- 
reskedfl, kosanth-n. 2. 39-91 

BSr Istvan keartyfls es sfirvktfW- 
kesaltfl master, Ferenc J6zseX-nt 80. 
(Varoshaza alatt) Bosze Lajos dr. v. egyet tanar- 
seged, aztiloottbob toorvosa, noor- 
yoa. RoBsatb-n. 11. 11-82 

Bttszttrnenyl Bela dr. flgy v6d, 
tb. varosi foflgyesz, Pereno Jdzsef- 
Mt 70. 13-97 

lakasa, Bargondia-u. 13. 28-13 , 
BSszlfrmdnyt Paine ozV. la- 
kasa, K olcsey- d . , Sy 21 -24 
Brad.ii M6r kezmHarn nagykerevke- 
d'o, Hatvan-n. 2. 34-67 
Br elder Ferenc dr. flgyved, 

Pereno JPesef-at 19. I 20-76 

Brener Bela papirnagykereekedo, 

CsapjS-n- 18. x 18^60 ■ 

Brokes Gydzd dr.; nfiPrvoa.es 

gyermekorvos, Fereno Jozaef-nt. 7. 

25-43 

irnek Mlklds okl. figyved; figy- 

vedkeiyettes, Cegled-u. 28. 34-88 

Brunner Lajos dr. orvos, : ■". 

■. . FPreno Jd"zsef-dt 43. . 24-05 

Brttck Istvdn dr. figyved, Fereno 

J6zsef-iSt 77. ,. 24^74 

Bugartn Borvatfa' Gynla bre- 

, zoviozai vitez, nemes, m. kir. had- 

biztoa alezredes jt Szent AnDa-i|, 42^ 

'17-39 

BnjdosO JAnos ny. postaffitiszt, 

Arany Janoa-u 68. 18-14 

Buray Sandor bankbtzomauyos.. 

nu kir. osztalyeorsjatek" faelaniai- 

taaa, KoHsnth-u. 8. 28-60 

Buray Sandor papirnagykereft- 

fcedfi, 8as-n. 4. 16*67 

BnsI Andras vitez, m.iir. t6- \. 

merpSk iakaaa, Arany. Janos-ta.' 58; Buzlnkay Bela ezredes^ 
Battkyanyi-a. 8. 22-97 

Casino, Fereno Jozsef-fit 23. 20-83 

Cfpokereskedelml Bdsz- 
venytarsasag, Pereno J6zeet- 
tlt28. 14-62 

Igazgatoi iakas 22-95 

Cordatle Service 8zab6 Zsfg- 
inohd, Fereno Jdzsef -fit' 10. 

O10-40 
Crans Pal nagykeri, earedes, 8as- 

n. 4. 2&K)7 

Csak Jndlt dr. gyermekorvos, 

Kossnth-n. 88. 33-36 

Cs&Ky lnare szfivetr es belesarn- 

keresk. orl aeaboaaga, Kosanth n. 6. LakAsa: Kigyo-u. 38. Q28-50 
Csaky imre ntepitesl vftllaikozd, 
. kflvezfimeater. KIgyo-n. 38- 28*50 
Csaky Sandor dr. vftrosi tb. 

tanacsnok, Nagyerdfl 2. 83-08 
Csala „Clanozd vallalat 4 *, 

Rak6czi-6t ft 14-27 

Csanadl Bdla mav. mnszaki 

tanacsos,. Zelemer-n. 6. ,32*52 
Csanady Sandor ni kir. flruagy, 
. Batvan-u 1 27-74 

Csanak Maria Z. varosi zene- 

iiskolai tanir, Arany Janos-u. 1. 

Csank Istvan m. kir. flrnagy" 

2apolya-a. 8 14-82 

Csanky Adorjan vitez, polgari 

isk. igaagatd, Izs6-u. 6. 26-50 
Cpankl Benjamin egyeteml ta- 
':' nar, Rak6czi-u. 30. 10-95 

Csap Tlbor dr. Otba tbt. orvos, 

nogyopyasa. 8zent Aana-n. 61. {Ren- 

del, Peranc Jdzsef-nt 79.) T7-50 
Csapos Janos epltomester, Caapo- ■' 

u. 7i. 29-13 

Csathy Dezsd dr. Bgyvod, Deak 

Pereno-Q. .9. 27-68 

Csathy Ferenc egyeteml 

kttnyvkeresk.es Irodalml vail. .-*», Fereno J6zsef-dc 8. 
34-25 ^L :^ -,;- ^Miiiiii^^. ; :'■ , '■:- .„ , : ^ ;^;:y-j&'.r'ii &Z& fa a Ttorftoi, W Debreceni UJsig-Hajdnfgld Hirssifeeiwtdmfarwk. 
rdqlbbfaleqeltsrledtebb lapja a f^, mama. Tjiriw ; 21-90 -rtriojtjrtfc 28-46 HijttZOVftAUT* FRISS. I>ebrmem? 8&Jetrom-u 5. 12-75, 21-56 : aim 

Riitoroszt&ly : Ferenc Jozsef -lit 34. 23-41 DEBRECEN RQLttfltlOS SEGtiyifi-EWLET %^ 

teszl lenetove a yagyongytt|teat hetl beflzeteses rendszcrevel. "VP^V ■ O .V? *"? *»-«»*» Cselkd Istvan dr. szanatdriuml 

orvoa, Erasebet-n. 53, 25-26 

Cseh Lajos es Tsa radio-, villa- 

mwsigl, mosiserSBBCikkek szaktlB-. 

lete. hangsBerarok kereBkedSse is 

saerelesi vallalat, Fereno Jdzaef- 

4t66. 31-12 

Csendorparancsnoksagok 

es hlvataiokt 

ql nappal 8 orntdl 20 orfilg vala- 

..niennyi debreceni csendor. pa- 

ranesnoksag ea~~Mvatal hlvn- 

^■ima: 22-24 22-25 22-28 

22i-27 

b) 20 dratdl ib&anap reggel 8 draig: 

debreoeni vegyeaBrs 22-24 

debreceni vasnti bra . - 22-27 

debreoeni nyomoxdalosztaly pa- 

ranbsnofcs&g'da hiradAOrs CsUrtfs Ferenc dr. a debreceni 
PatronAzs;eIn.. (fiaemten: Xfifi— 
V/16-igf Peterfla-n. 12. ' 20-85 

Cstlry Balfnt dr. ny, r. egyetemi 

tanai- tlavegye, VeszprenU-i]: ' ~ Ballady Gyala earedes, ©sender- 
kerBIeti paranoenok magan- Csenddrktllonltmeny- < 

parancsnoksag. Nagyesere 
14*67 
Csengerf Geza azallltd, Arany 

Janoa-n. 42- 12*09 

Csengeri Mlklos Lakasa, usengen .miaaos laaasa, .usap- 

.ii; » 24-93 

Cserep Sandor szemkllnlkal lat- 

aierdsz, Ferenc JAzsef-iit 22/24. . 

38-57 

Iiakftaa, Poros»,lay-6t 46. 12-15 

Cserkesz- es levente bolt 

lerakat, egt.Feher Sandor sport, 

■firidivat egyeiurahaaat, Csapd-u. 1. 

16-78 

Cserl Las^W-miv. mdaz. fdtana- 

obos laad : A llamvasntak five. 
Csernatony Lajos dr. klr. It6l0- 
iablai bird Deak Eerenc-ri. 17. 

19-14 
Csernus Jozsefne dzv. b^rautd- 
invaroad, Telekl-n. 96. - 17-72 
Cslesak Gydrgy dr. orvqB, 

renc J6zSef-ftt 41 16-70 

Csikos 1st van dr. varcwi tiszti- 

orvoS. B6sz8rmenyl-fit 20, 15-77 

Cslky -lMeszdr os Istv&n m. kir. 

Whadnagy.Arany ,Jaribs-n;lt, 10-33 

Csiky-Meszaros Tlbor dr. kir. 

jteyeaa, Varga-a. 1. ' 13-61 

Cslllag Artur kdnyv-, zenemfi 

is papirkereskedO Ferenc Jdzsef- 

nt69. 23-17 

Csillag Jdzaei febernemflgyAr, 

Blraonffy-n 6. 34-52 

Csillag f£aroiy dr. belgydgyasz, 

rendel A. e. 9— ii-ig, d. n. 3— 6-1g. 

Bakosl Jen6-n. 2. 2?-7 1 

Caillag Sandoriie Ozt. cn- 

korka-, 03obolad6-. d6Ugy&meios- 

Qagykeresked^sa, Ra'ko'si JenA-n 4. 

34-79 

Csillag teatTerekufitflttarurtagy- 

k^ratskaddk. ;16zsef klr, kerOeg-u. 11. 

:■.:■■* 12-77 

Csoban End re rarest f6lev6H4f- 

nok, Hadhazi-n 8. 13-11 

Csokonal-sztnhaz Jegyp^nBtara, 

Koseuth-u- 12 25-45 

Csomay Amalta m. ktr. posta s. 

elienflrnfi; Dobozl-bSrhaz 30-33 
€sontos Fereno f nsaerkeresfcedd 

Istviii-nt 15. 32-82 

CsontosJanosTerideglSs.Binionyl- 

fit li. 13f79 

GsohtoB .VAzseV dr. m. klr. posta- 
. titkar, PflsptSki palota 30-40 

Csnka Laszld kSnyvnyomdaia, 

Fereno J6z9el-dt 7. 14-1? 

Csuk&s Zoltan dr. setenyl gaad 

akad. rendes taaar, egyet. m.tanar 

Bessenyel-u. 12. 23-42 

Ccurka Keityelet Temetke- 

X6sl vallalat, D^eeafeld-ter. 2. 
23-81 

TAkasa 6a telepo MIkl6s-a. 16. 

11-90 CzabanNAndor ltlszer-,09emege- 

es rttvldarnkeresk., Cegled-n. 29. 
14-40 
GzakA £ra m. klr. postakeselOnC, 

?ooskai-t6r I/b. . 21-80 

Czako Zoltan m. ktr. rendfirkaplr 

taby. Nap-u IS. ; 26-15 

Czak A Zsdgmon d dr. . oftorvos, 

a «8attia Otthohs rAonroaa, Hatyan- 

n 6 20-92 

Gzegledy Beta Vltez, a Tisean- 

tali MezfigazdasAgi Kamara igazea. 

t6ja. Varga-u. 1. 24-15 

Czegledy Jozaef csek. ingatlan- 

forg. iroda, Kalrln-t6r 9. 23-55 
Czegledy Sandor dr. egyet. ny* 

rk. fanar,DdozyJAssel-a. 7. 25-50 
Czelzlng LaJoB ny. Kereskedelmi 

ea IpaThamaral ezamvevo, Klstie- 

gyesl-fit23 39-12 

Czlpott GySrgy dr. kir. VJiveny- 
szeki bird Deak Fereno-u. 19/21. 
/ 10-63 

CzOvek Andor rpav. fflint6za bal- 
esetviBBgaldi lasd AllaroTasatakfiy©, 

Cznkrasz Ida dr. Hank OHvfirne 
egyetemi magantanar, szemorvos, 
Csapo-n. 22. 11-42 

Czana Ferenc testnev. tanar, 
M.A.Sz. ea M.O.Sz. kerilleti vezet5, 
Magoss GyBrgy-tei: 9. > 11-25 

Oala Dezstt fftseer- es csemege 
keresk., Nyil-u. 84. 30-04 

Dalmy Jozsef ny. cseadSrexre- 
des, Yilmoa csaszar-krt ««. 30-20 

Oalniy JTozsel vttez, drmentesftfi 
tarsalatf mera0k, Arany Janoa n. 1/b. beak- intre dr. fogorvos, Ferenc 
J6asel-fit.48.: 30*55 

Deak .Jentf bornagykereskedd, 
Bethlen-n. 14. : 31-04 

Deak Jdzsel kSrezOmester, dt- 
6pft£si yallalkozd, Temetd-n. 3. 

20-04 

Debrecen sz. klr. vdros es a 
tiiizantdll rel. egyhazke- 
rtllet kUnyvnyomda valla- 
lata, (gyartetep irodaja) Bfl»zflr- 
menyl*rit V 2>72. 21^32 

^bebreczen* 4 szerkesztd- 
sege es kladonlvatala, 

Jozsef klr. herceg-n. 1. . 27-89 
17-52 

Debreeenl Agytollgyar F6gel 
Andor ,tollfeldolgoz6, Bzepeasfigi- 
u. io. : 25-86 

Debreeenl altalanos fo- 
gyasztasi szttvetkezet, ftt- 
Bzerkeresked6a, CaapdrD. 35. 37-68 Debreeenl Textllmlivek ; 

r.-.t (azelfitt ' Zerkovitz textlt- 

mfivek ir.-t.) Bistnlen-n. 32. 14-19 
Debreeenl Tlmar tarsdlat; 

Hunyadi-n. 1. 22-11 

Debreeenl Tornaegyestllet, 

idagosa Gydrgy-ter 9. . 34-80 
Debreeenl DIsag-Halduldld 

klad6hivatala 6snappall Bzerkesztd- 

sege, Fereno J6zsel- 6 1 ftfl. 21"90 
Debreeenl Varoal Kdzjdl^tl 

Szdvetkezet, Donanygyir-n." 1. Debreeenl ecetgy ar r.-t>, Bz^- 

cheDyl-o. 13. **"' *"* Dallmann Mtklos mav,palyaud- 
vari vendeglfiB, paly&ndvar 10-08 

Dallds Ferenc ftlszerkeresk., . 
Rakdczi-n. 4fi. ^ 19-27; 

Oancshazy Sandor dr. ref letki- 
piaztor, Caapukert 21-91 

Danezlnger Dezsl* aongatia 
azikvlzflzem tnla'Jdoiios. Homok- "> 
a 140-. 33-22 

Danezlnger Jozsef raazerkeres- 
kedfi. Homokkert, Szab6 KAlmAn- 
Q. 8 32^' 

Danezlnger - LaJos tfluBerkerea- 

' kedfi, Monostorpalyi-6t 26. 23- — 

Danezlnger Mlksane vebdeglos 
(akasa. Homokkert, Bzabd Kalman- 
u. 27 ' '•-, 33r48 

Daner Erzsebet raJztanarDfi.flad- 
bazi-o. 26/a., . 20-57 

Daniel Ferenone If J. eflzlfa- 
szen-es dpHk. anyagkeresfc., Kigy6- 
n. 32. 19-15 

Dankd« temetkezesl valla- 
lat Bklt - Jdzsef es Tarsa 
azlet es lroda. Sas-u. s._ 23-22 
Telep <6Jjoli szolgalat) Domb-n.' 16; 
3Q-66 

Darkd Jend dr. egyetemi tanar 
ttzvegye, ny. vdrosi zeneiak. tanar 
Besaenyel-n.. 14. > . 14-62 

David Albert kereskedfl, Fereno 
J6z9ei-ut 44. 26-53 

Lakdsa, Arany Janos-u. 64; 15-12 

David Geza dr. vitez, Balgdtar- 
jani kflseenbanya T.-t. vez6rk6pfi- 
selet, ^Pereao J6a8ef-tkt 5. 020^78 

David Ignae malomtoiajdonos, 
Kisbegyesi-at «. 31*23 

David Mlbdly dr. flgyved, 
Jdasef kir. heroeg-n. 0. 10-48 

David Mlbaly flveg- As porceildn- 
keresbedd, tfatvan-n. 16. 37-16 

Deak lgnae dr. m. klr. poBta 
titkar, Siabo Kilman-u. 43. 22-44 Debreeenl elsft takarek- 

Sienztar r.-t*» Ferenc Jdzsef-. . 
t 82/24. #31-02 31-K>3 

Debreeenl Fttszerkereske- 
ddk Arnbeszerzd Sztfvet- 
kezete, Baltazar Dezsft-ti. 9. 

20-47 

Debreoeni gozteglagyar r.-t., 
BalmazQjvAroat-fit 25-69 

KiBhegyesi-iltl telepe . 14-01 

Debreeenl Had test psdg L 

XI. 6pitesi osatalya, Peterfia 58. 
18-30 
Debreeenl Hajlltott Bator- 
gydr es Fakeresk. r.-t., 

Batetrom a r 6. > 12-75, 21-56 

BurorosztAly, Ferenc Jozset-fit 341 

23-41 

Debreeenl belyl vasut r.-t. t 

,petdfl-ter 14. #20-56 20-56 

VUlamoBTasntl kooslszfn, Salfitrom- 
atca , V '28-32 

Antobnazdzem, 8zobo%B)oi-ot es • 
Keietl-sor aarok 23-16 

Satdtrora-ntoaf Allomis, Saletrom-a. Debreeenl HltelszOvetkezet^ 

mint as ■ Orsz&gos Kttzponti Hit el- 

, BzSvetkezet tagja, Ferenb-JAaEel- 

-dt4i. 24-11 

FOldb&rlfl flzakoaoportjanak kga- 

pontja, BellegelA-416. 20r-97 

Debreoeni J end nyngalmazott 

. rarosi VlTagitasi lgasgato, Kalvin- 

tero. ■■';: 28-79 

Debreoeni keresk. szdvet> 

kezet, onkor-.' es tsinagykeresk., 

«fkvizgydr. Batvan-o. 28. 16-97 

Debreceni kttlcsdntfs se- 

gelyzoegylet mint szttvet- 

kezet, Koauntb-a. 8. 11-63 

/Igazgatd 28-83 

Debreceni ktfzrakt&r es k» 

reskedelmi r.-t. iroda es telep, 

Hid-n..i6. 20-58 

HiTatalos drak utan -■ 39-47 

Debreeenl Magyar Hasina* 
rosok SzBvetkezete, Vago.hfd gydr r.-t., lapdtaly-n. 5. 
Debreeenszky Istvan karpitos- 

mester, HalkSard. 8. 24-53 

Delib&b jnkturd es vajUzem 

Nagy Miklda, Simonffy-u. 1/c. 

16-38 
„DeI.Ka** clpdhereskedelnil 

r.-t. debreceni fldkja, Ferenc. J6- 

wef-dt 61. 17-16 

Demeny Karoly Hnttej; is Leyer 

r.-t. kdpTiselfije, Papay Jdzaef-n. 20. 

.'"10-5V 

Demjen Marglt posta. s. tisz$na< 

Kyil-n: 85. : .15-06 

Denes Magda dr. orvos, fogorroa; 

Batran-a. 1. 1. kapd 27-36 m Dery Frlgyes dr. 

' bird lakaqa. Fereno :J"6%mfc Debreoeni Matedsz tagok 
- szallltnianyozftst valla- 

lata, Bz6nt Annft-U. 10/12.. 17-77 
Debreoeni mdkdgyar r.-t., 

Fiird6-a. 2. 10-93 

Debreoeni Orvosl Kamara, 

Fereno Jdzser-fit 22. 15-02 

Debreoeni penzvdlt6bankes 

zaiogkdlesdn r.-t.» Hanyadi- 

a. 14. 30-24 

Debreceni Teglaertekesltd 

k.I.t., Fereno, Jdzsef-fit 70. 14-12 
Debreoeni Textllkereske- 

delml r.-t., Fereno Jdaaef-iit 8. 
' 29-97 _ . _ „„ . . kir. tdrvdny- 

saAkl bird lakasa. Fereno .Joaeet-. 
dt 40. 23-50 

Deri mazenm Jgazgatosdga; 
Deri-ter , , .11-98 

des Combes Emit dr.: agyved, : 
Debrecen vdroB tiazti Ugy6aze, t. for 
figyesz, 8iinonny-n 1/a; n 23r54 
Lakisa, Hortby MikWs-tit 5. 27'-32 

des Combes Henrik g6p63zra6r- 
nok, tb. varosi mttazakl tanicsoB, 
kir. tdrvdnyszSkI liites szak4rtd, : ■ 
Batthyany-u. 17. 30-16 

des Combes Laszlo dr. flgyv^d 

• vdrosi tb. ffiBgyesa, a Debreoeni 

Elsfi Takar6kp6nztar jogtanaesosa'. 

Fereno J6szef-nt 22/24. 23-$2 

■ Lakasa.Domokos Lajoa-n. 28. 33r33 

Dedtsch Albert e's Ha rfozerfce-, 

reakedfl, Ferenc Jdzsel-at 1. 22-78 

Dentsch IHdr kereskedelmi figy- 

ndkseg. Fttv6szkertTn. 5.. 24-97 

Dentseit Mor es Rosenfeld 

Zoltan kdnyvnyomdaja. Ferenc 

. J6zser-nt 77 21-97 

Dlckmanit Sandor dr. orvos, 

: Sfester-n. 45. ^30-87 

Dlenes JOzsel Bethlen-n. 21, v 

. /.:■ '34-98 

Dlettrloli Tlbor postatiszt,' Kar be- 
v,67, '. ....'■"■/■■■ 27-04 

Dldsgydry Czako Kalman 
vit6a, hnszaralezredes, . Verbflczy.^ 
a. 2, 28-64 

ttdszegt Janoa dr. ftgyved, Fe-" 
renc J&set-dt 81. 02^-81 

Lakdsa r B6t vOa-u. .118. . 38-82 

bloszegt Janosne eeatoceiizlej;. 
RAlr6czl-n. 6. ■ 16-93 

Diveky Adorjan egyet. tanar. 
yiimbs csaszdr-krt. 28 29«?60 

Doctor A rminne kfir. mfiszakiVv. 

tanao308 Oayegye, CsapA-W 1.: ' , 

33-86 

Dohanyararaktar, m. klr., 

Vagoliid-a. 2. 12-42 

DohdnybevAltd hlvatal, ni. 

klr. , ; Atttia-ter 3, . 21-83 

'a,', 
1^ 
Dohanygyar, Lego pssg. 

Vdg6Md-n, 2. 
Dohanyhagyarnda, m. klr.* 

Ferenc J6zsef-dt 80. 31-73 

Dohos I^ajos m. klr. g. Bzariados, 

Saa-n. 4. ' 22-51 

Dbmlan ImretlTnarnt^V/gkedyd 

MihSty-n. 66, 33r25 .Or ■ 
N 

s 

X; 

o 

■ 

s Dbhdnygydr Igazgatdau 

p.. klr.,iYag6bid-ir " 75 ^ fc. &ehi>e#en Dorner Sfindor frsnesei) 1 ni4v.5f 6- 
■• mdrnbfc, lasd Allamvasutak Uye. 

Draskovlts Hndolf fakereske- 
dfl, Bdkdczi-u. 12. , 17^43 

Dreber-HaKKenmacher 
Elsd Magyar Reszvenyser- 
fdzde r.-t. ^Grafctara, Batvan- 
u 22 13-48 

Drearier L.nszld onkraszmester; 
KOBSHtk-n. 0. 17-74 

Drdth Sandor dr. -figy ved, 

--Eatvan-n., PfispBki palota n fcapn 
15-51 

Dnma Jeno" bookmeker fogadasi 
trod. debr. fidkja, Ferene Jdzsef- 
tt 11. 10-10 

Dona altalands biztositrt r.-t. 
debreoeof fdugyndkBdge; Bzenf Ahna- 
A-' 1 22-83 

Dnsa Istv&n dr. ftgyved, Domb- Eber 1st van dr. es Sajd 

Laszld dr. Debrecen sz kjr va- 
tos t. tisztifdbgydsBe figyvedek iro- 
daja peak Ferenc-n. 6. O29-O0 
fiber Istvan dr. flgyvdd lakasa, 
Verbdcai-n. 4, ■ • 11-72 

Eesedi Janos I. o. vfzd. Monostor- 
^palyi-tit 14-53 

Edvl 1116s IstvAn ny. drnagy, 
flabvetkeaeti igaagatd. Bellegeld ■ 
4tfi 020-97 

Egeszsegvedelml FldkszB- 
. -vetseg, Booskai-ter, Ndphaz 

■ ■; : V. - ■ ■ 23-30 

Eggmann Ernone. kbbv. iBfaaaa- 
. do* Oaregye, Mlkias-u. 39.-82-84 
Egyed Janosne dr.-ne/ Fereno 

Jdzsei-n.,;iO. :^ " : . ■ ~ _ " , Egyed) Valeria posts fdeHendrnd* 
Bzobosztdi-ut 2/a. 15-15 

Egyestllt kelegyarak r*-t„ 

."8zbboszldi-tl 6/7. ,;21?S0 

UaiBmi - fStitkara . Jnhasz "Q4?a : ^r- 

,'- nagy kadbird, - kat; szemelyz. par. 

■':•?■.■■•-:■.'•-",;:■ .;.\:,:^:'; .:23*72 

Egyetem* Pebrecejtf m. kir; TiBza 
tstvan TndomaByegyetem. "•'..-. 

v -: Egryetetpi kdzponV Nagyerdd 
:.-' ™gge) 8 dfatdl eate 18 draig 25-00 
Bate 18-6rat6l reggel-8 6rai& 
Kapns 25-O0 

Rectbri hlvatal #25-0) 

FoldraJzftBtezet #25-02 

Nyarl egyetem/ #25-03 

TanacBjegyzfi lakasa #25-04 

Egyetemi nyomda, Klinikai telep 
fddpfilet 16-58 

Egyetemi sporttelep, Nagyerdd 
„.''.'■ 26^34 

Egyetemi Bocskay Diakotthon, 
Bzent Aana-n. 9. 23-80 

Egyetemi Tisza Istvan Internatns, 
Nagyerdei-kfirnr 20-49 

Egyetemi Horthy Mikldsnd leany 
koilegium. Magoss Gydrgy-tdr 18/c 
15-35 
Klintkak : Belgydgyaszat, NagyerdOi 
Jgazgatd: Fornet Bdla. dr -.- egyet.. 
ny r tanar 12-27 #12-81 

Bdr- ee nemikdrtan : igazgatd, Oreds 
Janos Imre dr egyet ny.~rk. tanar, 
Nagyerdd 15-38 15-39 

Gyermebklibika; igaegatd Bdkay 
Zpitan dr. egyet. ny r. tanar, Nagy- 
et« 12^34 

Ffl]-, orr-, gegekliniba, Igazgat6 Ver- 
iar Gynla dr egyet. ny. r. tanar", 
Sagyerdd 22-50 

Ideg- 6a elmegydgyaBBat, igazgatd 
Santka Kalman dr. egyet. ny. rk. 
tanar, Nagyerdd 19-44* 14-49 
Hortby Miklde Kdzkorbaz OSl-88 
Bebeszet, igazgatG Buttl Tivadar dr. 
egyet. ny. r. tanar,:"Nagyerd6 

12-28 12-80 
Btomatoligiai kliriika. Napyerdfi,: 

. Sgazgat6 CsilleiyApdras dr. egye- 
temi' ny. r. tanar , ;, i2-88 
flzemeszjet.igazgati Kettesy(Krelbei) 
Aladar dr. egyet. ny. r. tanar, Nagv- 
erdfi 10-88 

. 8zU4^8zet— NCgy6gyaazat^Baba- . 
kepezde, igazgat6 Kdvaes Ferene dt. 
egyetemi ny. r. tanar, Nagyer'dfl 

21*71 
KCzponti Rfintgen Intezet, Igazgat6 
Htitti Tivadar dr. egyet. ny. r. tanar. 
Nagyerdo ."■■..' 12-29 

, Orvoskarf elm^leti intfizetek; 
Anat6mJai es blol6giai intezet, igaz- 
gatb Jankovicb Laszl6 dr. egyetemi 
ny. r. tanar, Nagyerdfi 14-23 

(laad a kVi flftBabonJ ':;. (l&sd.aB.e^6e6.hagaibon):,- 
Tflrvenysa^ki brTostani . Intezet, h. 
igazgat<5 Jankovicb LAsHlidV. egyet. 
ny. r. tanir, Nagyerd* v 14-64 
eiettanl to eltalanos korfanl int«z«t, 
igazgatd Went Istvan dr. egyetemi 

-ny, r. tanar, Nagyerdfi 29-88 
KOBegeazBegtani intezet. : i gazgatd' 
Jeney Endre dr. egyetemi -ny. r. 
tanar. Nagyer/dfi ; ^ 1 3-21 

Korbonctani Intezet, igazgat6 Bor- 
sos Nacbtnebe) Gd6n dr, egyetemi 
ny.r. tanar, Nagyerdfi 12-26 

Orvosbari flz'ikai intezet. igazgatd 
Baalay Bandor dr. egyetemi ny. rk. 
tanar, Magoss Gyfirgy-ter 18-a;. 

' 14r7ft 
Oryost vegytani intezet; "igazgat6 
Bodnar Janos dr. egyet. iry. r. tanar. 

, Maerosa Gyflrgy-ter 18/b; .18-66 
Maganbeszaget^sre 15-76 

Egyetemi gydgyszertar. Nagyerdfl, 
K lin i kai-telep N 31 -Qg 

Egyetemi gydgyszertani intezet, 
igazgatd Jeney Endre dr. egyet. 
ny. r. tanar, Nagyerdfl, Klinikai 
telep 29-72 

Gaidasigl hivatal 6s Ozemei, Nagy me$azt GazdaSagi bivatal is klinikai flj- 
kftpii. ,14-60, 14-61 

G6ph^z> mfibelyek, muszaki iroda FdeOj mbaJkbnyka, raktir, elelnie- 

r eesi Iroda . . -. J ■ "■ -12-36 

Egyet^rt^s. Onk. dal- «s se> 

£61yegylet, Mar. mfljielytelep 

E brenrelch Menyh^rt sertea 
s)?arvasmarha- )Ss jubbtomanybs; \ 
Csapo-p. is. 10-77- 

Etland Sandorn6 Hiszerkeresk. , 

- Peterfia-Ti. ji. > > : ; " . 10-09 

Eisenberg I*ra©I gyarmatfiriii- 

nagykereBkedfi ; Simonf f y-^n . 7. •■. . 

Elsenberg tesfv^rek - keres, 
kedflk, Batvan-n. 85. 26-48 

Etsler G6za dr. orvos, , ■ 8zent 
Anna-otca 18. II. 8. .,."■', t 24*46 

Elsler Mdr dr. 6s Elsler G^za 
dr.. Ugyvedek^.Jdzaef klr. berceg- 
» fi V ;,-■;-. 25-8^ 

EkH Jdzsef pDankdji temetkezfsi 
yallalat, 8as-n. 3. 023-22 

Elefc B61a rnm- '4s iik8regsenoia- 
tizemj Nyugati-a. 14. 17-23 

Elek Dezsd dr. Ugyved/ War- 
bCczy-n. 8. HI 4. , s 23-85 

Elekes Dezsdn* albisi bav, tfizi- 
fa- ^s sa6nberesk., Szoboszlai- 
n. 17. '- ■ ■. . 14^48 

Hfd-u. iff.. 27-06 

Elekes Haroly albtsl vitez, 
uuszarezredes, Ferene J<5asef-4t 40. 
14-44 

,.EI1xlr" folyekonv-gytt. 
mttlCKUzeni. Dr. Gergely San- 
dor, Magoss Gy0rgy-t6r2. 13-50 

Elsd B^k^scsabal Mlskolcl 
6s Debrecenl Istvan gdz. 
malmbk r.-t.,K4roly ferehoJ6- 
BsefrOt 5. . 20-40 

Eisd magyar i&Italanos biz- 
tosltd tarsasAg, Ferene J6- 
zser-iit 59. 80-62 

Ember Lajosnig ttzv. posta- 
tisztyiselflnfi, Csapo-u. 69. 18-47 

Emertch Kama uri, noi divat-, 
gyermekruha-, cipoarubaz, Csap6- 
n - ?. 28-35 

Endrey Jend in. kir. ezredes; - 
8imobffy-n. 11. 28-52 

Engel Laszld, a «Takarekos8ag 
keresk. r.-t.j> agyvezetO-igazgatdJa. 
Rakosi Jeno-n. 8. "" " * Engel Mlhaly dr. flgyved, Pe- 

: renc Jdzsef ^nt 77. 26-57 

Enyedl lmre ' "'vfl.iany-. viz-es 

g&zszerelesl vaJiaJata.,: Nyil-a. 138 

Epreskertl mentelep, Epree- 

Kert 24-01 

Epstein San dor dr. belgydgyasz 

(rendel : 9~l?-ig es 3— 6-ig) Ferenq 

J6zsef-nt59, , 13-15 

Erdel Arpdd m. kir/ postafeN . 

flgyeifl, Kutn, 18. 19-90 

Erdel Istvan titriarmester, Teleki- 

n-37- ■■- 38-46 

Erdelyl Ferene epfi let- es bator- 

asatalos, FordO-u. 5. 37-05 

Erdelyl Gabor dr.' kir. tOrveny- 

szeki bird, Forgacs-u. 4. 29-49 76 Erdelyl Laszld dr. esecsemJi-, 
gyermekorvoa ea belgydgyas»i 
WerbCesy-n. 14. r 11-09 

Erdelyl Pal dr. orvos, egyetemi 
magantanar, Fereno Jdzaer-nt 84/38. 

„Erdelyl szttny eghiz", Ferene 
J6zsef-nt 34. f 22-45 

Erdelyl^ Istvaniie dz¥. iakAsa ( 
Baent Anna-n, 10/12. / 26^18 

Erdey Janos dr.vit(Bz. garni, akad. 
mGszaki tanar, Baday fizsaias-fit. 
Tar n. 5. 26-91 

Erdelyl Karoly Debreoen ; vatos 
erdei vasut allomaavezetfi, Hatvan- 
n. i. ■-'■- ' ■■-..■■■:. r--< 13-85 

Erdey IMIhalyne sajt- U :.x&y, 
keresk., Fereno J6zsef-rit 17.;. 

Erdddy Lajosne lizv^ Garay- 
' u - 18 - "■ 28-69 

Erdoblvatal, B4nk , 27^64 
ErdtfnlTatal, m. kf r., Kartaca- 

n. 1. 16-88 

Erddlgazgatdsag, m. kir., 

8zeobenyi-n: 89. 31-76 

Erdds Ignac korcsmaros.Bethlen-. 

11.39.. 10-24 

Erdds Imre dr. flgyved, Kereno 

J6zsef-nt 8i. . 37-34 

Grdtfs ddzsef dr. flgyved, » Ti- 

saant. ret. egyhAzkerdlet es Koll$- 

gium figyeize, (SO dra ntdn 13-18 

biyandd) Kalvin-ter 13. 22*'35 

Erdds. Karoly dr. ejgyet. tanar, 

■ P6terfia-n. 13. 13-18 

Erdss Isty&n dr, lebgyelfalvl, 

nyug; : f Oszolgabird, Ferine Jdz^elT 

fit 28i .; .,-. 10-50 

„Erxsebet«* eokraszda, tnt 

Bzabd.Gyergy, Csapd-n. Hi 14-05 

Erzs6k" ltalapszaloni tall 

Klein . Erzsebet, flzent -. Abna'-u,, "5.- 

eszeny 1 dd.zseln^ taidntrtoSs, 

■;Sz.epespu^zt8 : -sr.fe : io. ;; : ; '-■'22-22' 
Eiszenyi Zsdzsanna. gazd'asagi 

akademiai hal [gutd, Bz6obenyi-u: 6R. 
■tiV-'.X' - ~v : ';..... ■■'.'■ ' ■'■ ''.38-21- 
Gvangelikns lelkeszl hlva- 

*-" Mikids-n. 3 ' "if 1-06 

Fabian Antal hentes,' m^szarop, 

Rakdcal-u. .53.,, v ; 33^)2 
FablAn Bela n6i divatarnhaz 

Fereno Jdzsef-dt 43. . 37-86 

Nfli divatazaldn, Kalvin-tdr li".. 

Fabldn Ferene lzr. bitkbzsdgi 
fdjegyzd, Jdzsef kir. kerceg-n. 86. 

FabiAn - Jdzsel epitfimesteri - 

Battbyany-n J) Jdsa : 16-48 

Fabian Karoly bentesmesier, 

Malom-u. 12. . 26-05 

Fabian Karoly bentesmester, 

Huhyadi-n. 23. 25-51 

Fabian Zoltan okh gazda, malom- 

tblajdpnos, Szeohenyi-u: 65; 23-56 
Fackb Leon btrodatmMovag, vi. 

kir buszirezredeB, Peter fla^n; 48. 
31-26 
tabid t Dezstf fakereseskedd 

Jakasa, Baoboseldi-n. ■ 16., 82-27 
Fabidi Jdzsef rdvidarunagyke- 

reBkedS, Simonffy-n. 6. 89-52 
Fabidi testverekdpftlei- 4a tfizi 

takereakedfik, Baoboaai6|-nt S. 

24-18 
Falk LAszld, as Bgye'sfllt- Eefe- 

gyirak.B.-T. Igaegatdja, Hatvan- 

n. 6. / - 31-82 

Falk Tlbor dr. Bgyvdd, Mlkids- 

n S3 30-97 

Falvay Andor m. kir. fChadnaey, 

Fereno Jdzsef -n. 40. 19-79 

FanesovltsOrdktfsdk Gazda- 

Bdga, , Apafa 31-01 

Fantd**egyesttlt magyar as- 

vanyolajgyarak r.-t. debre- 

c^ni lerakata Eadetzky.Jdzsef . As- 

vanyoJaJ da petrolenranagyker.es- 

kedd, Ddii-sor 4. . 27-77 

Faragd Beta dr. flgyved, Ferbno 

Jdzser-fit 44 m. feljarat 1.4-85 
Faragd Istvan ffiszerkeregkedd, 

Csapd-n. 88' -■'■ ; 82-22 

Farkas Gynlane viragflzlet, 

Ko6snth-n.\ 17. 16-77 

Farkas Ignac dr. ds dr. Far- 
' kas Laszld iigyvddek, Arany . 

Janos-n. 2. \ 21-25 

Farkas cukraszda, Batvan-n 2, 

Farkas IstvAn dr., m. kir. ffi- 
hadnagy, Papay Jdasef-n. -14. 

Farkas Izsdkne sapkafi'zem, 
Szdchenyi-u. 3. 32-67 Farkas Lehel ceanyl, nyng; jnlav, 
felugyeld, Werb6csy-n.l2..10-45 

Farkas Pal dr. nt. leUdpaaator, 
Kalvin-tdr 17.' 39-30 

Fazakas Sandor dr. egyetemi 
m. tanar, azemorvos.ds a pbBta 
bet. bizt. int. szakorvbaa, Kalvin- 
^i*- 21-46 

Fazekas Laszld timar ni. f Timar- 

»• 6 ;-;;-. : C-X:,:- 29^93- 

Fazekas Peter timarmeBter,- : 

^Vigkedvfi Mihaly-n.. 38. -; 19-86 
Fazekas Plroska egyetemi gya- 
. kornok, P6roaalai-fit G. ^ ■ 23-57 
Fazekas Sandor dr. flgyved, 

Ferene Jdzsef-fit 4k x ,'■ : 37-29 
Fay Arpad" JrodAja, Ferene Jdzeef- 

dt 7i ; .;-..- 21-69 ■ 

Feber Gynla soffdriakola, berAntd- 

yallalat, Rakosi Jend-n^S. 28-95 
Feber flldr dr. ngyvdd, Kossnth- 

»Vi s - k* 89-69 

Feber Sandor m. kir. famdriiBk, 
■ birtrokrendeafi rndrnBk, Szigligeti- 
.^fi- 18-86 

Feber Sandor Bport,^, nridlvats 

egyenrubazat-, cserkdssi- es levente- 

bolt lerakat, 1 Csapd-u. 1. .016-78 
Febertal Gynla dr. ds Szabd 

IHlkldS; dr. figyvddek, Ferene 

Jdaeer-ji;t 68. . ...•;;'- :_ Q10-52 
Febervarl Jdzsef , dr. m. kir.' 
: ao. Brnagy, Hatvan- n. 1. 15-99 
Feldr Istvan vltea,. ^tteraei; es 
■', kiv.dbAaai lasd.-vAj-any; Bikia Jtter^ 

mek alatt. _ /''-.. 

Fejdr Kalman, verBsmarty-aU. 

- ,..,-. 18-85 

Fekeshazy Endi dr. pesta- 

igaepatd, Hat?an-a. 1|S 18-05 

Fekete Jdlan inav* kezeldnfi. .-,• . 
^VanjosperoBi-n. %ii 32*S9 

Fekete Laszlo/gazdasagi giSpJa- 

yjtdmfihely, Badhazi'n >8. 32-69 
Fekete v Laszlo'^litflddJe : ;yMeste'?T- 
: «-.- 88 - '.: J ^ : '37-Ht3 

Feldhef m Dezsd poeztdketeW * 

kedd, Fereno Jdzsefrdt 41. 31-05 

Lakasa, Arany Jariqs-n; 29. 83^1 9 
Felegybazy. Gynla' bdrantofuva- 

rozd, Deik Ferenc-n. 6, : : 17^83 
Felegybazy Sandor dr: m: kir. 

tisatiorvos, Fereno Jdasef-fit 63. 

16^59 
Felsdlparlskbla, m. kir. al- 

laml, Bzdcbenyi-tt. 68. 10-02 

Felszeghy Bela arm; tars. \aii- 

nSk, Komldssy-nt 8/a. . 24-69 
Fenyes Qezstf dengeleghi, , vilai 

gitasi vail, ffikanyyelfl. Bnjdosd- 

u. 36. 26-75 

Fenyes Endre dr.flgyvdd.iakaaa, 

81monyi-(it 29. . _ \l2-76 

Fenyes Jeno dr. flgy vdd irodaja, 

Ferene Jdzsef-dt 75. .24^23 

Lakaaa, Bimonyi-iit 87. .■ 26-41 
Fenyves Igndo dr. figyved, 

Miklds-u. 20. 30-44 

Ferencz Mlbaly kSvezdraeater, 

dtdpitdsi vallalkozd, Teleki-n. 63. 

21^30 

Ferenczy Endre m. kir. osendfiV 

Ornagy^Rakosi Jend-n. 8. 29-23 
Ferenczy Karoly dr. egyhaa- 

kerfiieti misszidslelkdsz, Szebhenyi- 

.«•*• 18-93 

Ferenczy Laszlo radid- ds vil- 

lamossagi szakiiElete, CeglddrO.> l. Ferenczy Pal egyetemi. vivo-; 
riiester, Bdkessy Edla Vlvd tlnb, 
Bimdnf f y-n . 1 /c. ''1 9-26 

Ferenczy Tlbor ne ny r m. Mr. 
rendfirfdkapitiny tizvegye;- Posta- 
kert 8. 16-96 

Fest Sandoie dr. egyetemi tanar. 
Ddozy Jdzaef-dt 1. : ... , 27"^94 

Fener Daniel rdfSa- ds rfiyid- 
arn, bazararu kereskedd, Csapd^ 
n- 26 88-87 

Fenermann Bern&t bOro'ndtis, 
bdrdiezmnvesmester, Fereno Jdzsef- 
W && 29-20 

Fllep. Istvan dpftdsi vallalkozd, 
valasztottbirdaagi SHakdrtfi, Nyil- 
";..«• 13-59 

FInta Imre csenddrsaaaados, 
Csapd-u. 18. 24-58 

Fischer Andor doskavas-, njvas-, 
fdm- ds oaontkereskedd, Oaapd-a 89. timely seal tyserte, mm umlMm tiemszcrcpcK Jteb'heceri Fischer Arthur dr. oryofl.vQaapi-, 

Fischer J end figyyezetblgszgatbV 
, Alibi drTaJbr&penztar, Ferenc J6V 
*jise£-ut 18. ■'■'' 22^32 

Fischer Jdzsef viu a bios 6s ker6fc- 

■'.: p&ralkaw&zek kereskedeae , Bas-a. 4. > 

Flaehbart Br nd - : dr. egy eteml 
~ ny.f.tana^Koml6sl-nt30. 1GH29 
Fddor Laszld dr. orvoa Meilnaa- 

tbr 15. : 17-76 

Fddbr testverek 

gyarj Szent Anna^u. 8.; 
Fbgnrassl IstvAh cserepkalyhAsi 
, xaesteTi ;'kalybaraktaxa',Csap6-n.-28> 
... : :■ \".,v - 1 ' ■ v 12-73 

Fdgel 0ez*d es Fdgel Andor 
.-tullkereaked'o.- lakaaa, Bzepessegi- . 

a, 30. 33-59 

„Fonclere"AltalAnosBlzto- 
. sltd ihtezet '6s Magyar-Franeia 

B'lztositb r.-t;: Ferenc J base:- u. 58. 

24-91 

FOrbath Hermann Brnddr. 

kbrhazi tb. fGorvoa, Fereno J6zaef- 

fit26. 19-02 

Forgalmt addhlvatal es mia- 

lOmosztaly a, Koaaath-n . 1 8/14. 

... : ,-,.. 17-07 

Forts IstvAn dr. postafogalrnazd. 

- Meater-a. 28. .- •, : ■," 39-14 
FOrral'Istvan varosi :azegenybaa 

gond^bkay , Szobpazldi-a.; ,2, . 26^7 
Foispani ' hlvafal, . Fereno Jossef- 

it 6* T':.- -'. ..; , 29-98 

F&ldes Ahlai yegy&ss, lilafszer- 
-'■ eUvvegyefzer azakftilete, Jbzael. Irir. 
; iw»JS-n; i. -. .;;,.:' ": ' ,'"" j2$*78. 
Ftfldes' Jend terrain/-, "gyapjn* 
kereskedb is bteoiiiaiiyba, Bimbiif fy- 
' 'tt.7. ' ' 82-98 

F»|des Mlklds kereskedelnri ire- 
. "SM\&, i*atey'-Janos-,a/-88,' •, -25*80 
F&lde* -S^ntior . jktTOtecbaikai 

- U vJUany.vHagUasJ vallalafc Hat-. 
- f : - yanif-iL.' - : . 22-J.O 

.' Lakftsa, JdzBef MrJherceg*. .1/3. 

• , ! v.v.V:'- ■■'-■■.'■■'■. -■■■'■ 26-43 

Fdldes Vllmos poatahlv. igazgatb 

lakaaa, Fazekae Mitaaly-a. 6. 1 9-94 

Fttidmeresl felttgyeloseg 

12-llt, m. klr., Kosaath-a: 14. 

■ ■^, ".-.,■:.■. ■'-..;; 12-os 

■; Ftttdvaii M. debr. elsfl elektrbtech. 
". gyar 6a ■ vill. ,raasz. felaz,. vail., 

Hnnyadi-u. 1.- . ' : 21-68 

Fdszolgablrdl hlvatal, Ferenc 

J36zsef-St 54. - 10-86 

Fdttgydszsdg, m. klr. t 8zebhenyi- 

n; l 9 fbldaz. lflr '" 28-77 

FdvAtablvatal, m. hit .,Patya- 
: ndvar . 24-40 

Frank Imre^arl dtvatoeg, Arariy 

BJka, Fereno J6zaef-at it/15.' 
;■-;;. =■:■,-■'■■ <..;. .-,:;.. 38-77 
. Frank Jdzsel es Testvere" uti 

•szabbaag: es poBzt^kereskedes, Fe- 

reno Jozsef-iit 46. ' 39-33 

Frank Mikl 6s kereskedelml Cf?y 
( n0ks6ge, TfirOk Balint-n. 19. 23-30 
Frater Jend ippi 6s f rkeserfii. ^ 

uezOgazdasagi kamarai titkar, 

Blmonyi-dt 3. , . , 27-16 

Frenkel Wlhaly malomtul., 

EAt6ozi-iSt 18. 17-21 

Frennd 6s Rosenbanm textil- 
■' afanagykeresk., Simonlfi-u, 82. 

81^51 
Frlek Jdxsel dr.ref. gimn: tanar, 

Hadhaai-a. 80/o. 13-32 

Frlek Lajos kesmftves, mfikO- 
. safir.H8, illatsaor- 6s acelatukeres- 

kedfl, Fereno J6asef-fit 27; 27-87 
,»Friezl" kalapszalon r Ferenc 

Jdsaelrfit 22/24. - ■* ■ ... 33-57 
Frldrlk DeatsO m. kir. mfern. szds, 

Bimoat(y^u.,7. .- 37-93 

Fried <fes TArsa asvanyola} 6s 
, mfiszaki ' kereskedok, FantA olaj- . 
, lerakat, Rakasi Jenft-n. 2. 28f80 
Fr)ed Hermann ekszerker eek edd , 

Sz6onenyi-H; 28. 30-72 

Fried LedfflldbirtokoB.Bethlea-tKV: 

■„'■"",;. 27^i 

Fried Marton . fogtechalkDs, 

. P6terfia-a. 22: " 

Fried Sanin fuvarozasl vall&Lkozo. 

Koasuth-u. 3. 13-40 

Friedlttnder ddzsel kdfarag6. 
Blrkflraktir (fidktelep Mate3zalkan 
Is) Emsebet-n. 48. 24-81 Frledlander Laszld textllnagy- 
keresk. lak&sa, V.ir-n. 2. 33-37- 

Frldiander LJdla bbrnagykerea- 
ked6a, Hatvan-n. 97. 16-63 

Friedlfinder tesiverek gyap]d- 
6a nyersbdrkereskedes, Hatvan-n. 37. 

^'.-; ■■'■::•. ■ -40-34. 

Frledmann Dezs6 dr. orvew. 

.Batvan-u. 31. . 24-63 

Frledmann Henrlk QsEyegye 

parkettgyara k.f.t.. Fereno kJfizflolE- 

ntmV / 28-71 

Frledmann JenO dr. Ugyved, 

Bakoai Jenfl-d. 6. 22-99 

Frledmann . Zslgmond f nyaro- 

zasi.valtalkozo, J6zsef kiratyi her- 

ceg-o 60. 29-02 

Frlgy.esl Jen6, a Magyar lesza^ 

mitolo* es penzV. bank fldk ny:' 

igazg., Ferenc J6zsef-ftt43. 89-73 
Fr6Mlnger Mlhaly fuvarosasi 

vallalata, Simbnlfy-u. 30. 26-62 
Frohner«saBallA portasi 

rejic i Jo^sef-dt 67. 
Fahrmann Geza ferfJazabd* P«V 

terfia-n. 21. Fdtd Aiidras banktisztv., Kalvin- 

te7. ,30-07 

Fntd lure dr. flgyvod, Fereno- 

JOBflef-At 71. y 23-34 

Fnftnra r.-t., t Sblzomdnybajsagai 

Mea'figaidasagi Termftny es Aruforg. 

BaiJy., Fe-renc Jozsef-ut 16.Q28-68 

23-61 

Fnx Antal tsnflgyi fotanaosoB, r 

';.":' TelBfikeregkede imi iBkblai igazfiraf6. 

:^Pbrp&zlay-6t^7. ; ' v!6-47 

F^ie'p/'Gtt8^aV.mfiBia"r6a-^a*beii- 
tesmester. . 8a]6trpra-tt-. 14., 37-47 

Fttlep Jeitdne ttzv. mapanaA, 

■-i L^arga^u 19. , ^3r r i _ 

Ftllep Kalmangazda]kodo;CBap6- 
xl. l. 38-86 

Fttlttp Gynla dr. ejyetemj tanar- 
seged, borgyogyaszj JOpaef Mr. biar^ 
ceg-n. 1. l 12-24 

FUldp Gypifa kereskedelml tigy- 
n'Okseg. Fereno, 36286*^.77. SO-12 

FUltlp Igndc llj. metiz- ee eplt- 
kezeei anyagkeresbedO, Wesselenyi- 
n. 121. 27-90 

Fttltfp Lajos rillany- 6s radid- ' 
Bzerelesi vallalata en keresked^ae, 
Nyil-^a. 18B. / 27-27 

Fttldp Mthlds badogoa e* vis 
vezetekszerelftmester, Ferenc 06- 
zsef-nt 83: v 29-17 

Ftlredl Szabd Lajos ecetgyara, 
Biechenyi-n. 48. 17-84 

Fttrst Jdhos dr. 
mflvesz, Sz6chepyi-u, 

FUrst Laszld, nyaron,. Bimonyi- 
n.28.,tileDBzeohenyl-n i 13. 28-36 

FUrst Matyaa m. klr. korminyi- 
f6tanaesos, nyaron SImoayi-fit 28., 
telen, Hatvan-n, 8. " 23-24 

Fttvessy Lajos viz, gaz. futes es 

katfarasi vallalata, 81moriffy-n. 15, 

28-03 

Fttzes .Sandor, a Magyar brsz. 
kfizp. takar6kp. debr. (i6k Israzp., 
Ferenc J6zsel-nt 43. 32-86 

GaAl Andras lakatosmester, 

Bzappanoa-n. 8. .83-79 

Ga&l Ondre revizor, nyerabor- 
nagykereskedd, Degenteld-ter 4. ng. epitd ipar- 
i,l3. 37-72 GA1 Sandor pbstatlszt, Bercsenyl- 
27. 18-49 

Gal Samn nyag. ma>. ttlelflgyelfl, 

Arany Janos-a. 25, 20-63 

Galanf ly Lajos varosi zeneiskolat 

tanar, Szebt Anna-n. 10/12: 30-63 
Galocsy ■ Istran evtiaedea nyo- 

moz6 irodaja, ZHdfa-u. 8. 28-72 
^Gambrinas** etterme es 

sdrcsarnoka, Cs6csita lajoa, 

Ferenc 46zaet-6t 26/28. 29-76 

Ganofszky Lajos mezflgazd. gep- 

es mot'orfelazereldsl vallalata, Hn- 

nyadira. 2J. t . 11-56 

Gardos Jdzset MSnyv- es papir- 

kereskedfi, Kalvin-ter 19. 28-57 
Gorzo Andr&g dr. orvon, 

Bboskai-ter n6pljaa 16-39 

Gaspar G6za tfizifa- 6s 8z6nrak- 

tara, Hid-n. 14. ^ 89-39 

Gaspar Janos gy6gypec(ag6giai 

tanar, Hanyadi-n. 17^ . 21-14 
Gatas Sandor > dr. figyved, J6- 
herceg-a. 6. 88-70 

Gavaller Jdzsef postae lienor, 

KardoB-ii. -7. - ' . 81-28 

Gavaller Lajos dr. szentpaly, 

flgyyed, Ferenc J6zsel-at 43. 25-20 
Gazdak tflztosltd . szdvetke- 
, zete debrecenl vezerk6pv., Ferenc 

Jozset-iSt 10. 19-05 

Gazdak stttddeje r.-L, Boazbr- 
: menyi-dt 15. 29-24 

Gazdasagl akad^mla, m. 

klr., Pallag - 12-85 

Gazdasdgl egyesttlet titkari 

; .biyata la, . ?at van-n . 1 . 25-54 
Gazdasdgl feiagyel«s*g^ al- laml, BarnarB.. 2. . 

Gazdasagl neplskola 

■'■" ■ :aH- -- 17-30 

■szaoftu, 
"3-64 Gab&nyl LaszlO dr.orr-, gege-i 
-■;■ flllorvoa, Fereno J6zsef-tit 41. 

81-06 
Gabanyl Sandor atdda Lang 
JMlklos Bzen- 6« tazifakereskedfi; 
•Csapo-n; 28. 24-49 

Gdbor J end dr. figyv6d, Ver- 
\b6czy-n.,2. 20-63 

Gdbor'Laszld hentes, C3ap6-n. «4. 

27-09 
G&cs. JenJf dr. egyet. orvoatadbr, 
: ' belgydgydgz'Bzakjrvoi, Caap6-a. 31. MlkepercaJrdt 10. 
Gazgy&r* U VilagUasl ea Visunfi- 
■..viltaldt. , . 

Gebaaer Kfiroly femara-i "6re> 

ea fakoborabgyar r.-it.V Hombkkert, 

HId-n. 10. 
Gebaaer Kfiroly eg Tsa, 

temetkezesi v^llalkozdk; lakaaa 6f 

ejjelf szolgalata, Bld-a.B. 20-60 

Gebaaer Karoly es tArsa 

temetkezeal lnt6zete, Koasath-a. 2 
21-03 

Geder Andras TendeglAs, Csapo- 
n. 103. 33-29 

Gelger Mlklds dr. ogyved, Hat^ 
van-n. fi. 23-11 

Gelbmann Albertne »zt.. n6i 
8zab<J, Hatvan-n. B. 38-03 

Gellmann KAroly dr. nt. kir! 
fflaliatorvoa, 8z6cbenyi-a. 26. 

12-94 

„Generali" Trlesztl Altala- 
nOH Blztosltd TArsolat deb- 
recenl fougynbksege, Fereno J6- 
asef-dt 16. ... .' 25-42 

Gergely Jend dr. UgyvM Iro- 
daja, Peterfla-n. 16. •' 39-53 
Lakaaa 1. emV ' ■ , 34-53 

Gerstner Kalm&n fttszerkeres- 
kedO, 8zecbeayi-n. 37. 39-16 

Geszteredy Oddn fbldblrtokos. 
J6zaef kir. ler ceg-n. 14. 13-73 

Gesztl Jdzsel dr., az Angnszta 
szanat6ridm igazgatfi-fOorvosa, 
Caemete-a. 18. 26 

Gesztl Olga dr. orvosl laboratb* 
rlama, Hatvan-n. «. 24-17 

Gtmnazlam» m. klr. allamt, 
Fazekas Hthaly, Hatvan-u. 44. Gdl Ferenc, vitez denatnraltszesa 
elosztd, Arpad-t6r 22. 89rfi~ 

Gal Gytfrgy dr. varosi brvoa, 
. Olah Karoly-u. 2. 12-69 

Gal Mlhaly m. kir. poeta mftsz, 
1iz^gyakornok,CegI6d-n.l4; 14-42 

Gal MlklOs orthop6d- "is gy6gy- 
eipeaa, Scent Anna-a. 1. 87" G|rgds Bela bentes ea bi?lal6s. 
Arp4d-t6r 8. 39-93 

Glattsteln Laszld dr. szemazafe- 
orvos, volt Bzemkllnlkai tanarseged, 
Vir-n. 2. (Wienep-haz) 80-81 

Gldner Janos bornagykereskedd 
Cegledi-n. 5. 33-88 

Golenczky Fereno faazerkeres- 
ked5, Baa- a. 3 16-05 

Goldberger Aron .es Fried* 

'lander Laszld textll-, kezmfi- 

amnagykereskedGk , Hatvan-n. 1R 

25-88 

Goldberger Aron kereskeda la- 
kaaa, J6zaef Mr. heraeg-a". 40. ' 
26-64 

Goldmann Anna kozmetik'us, 
Hatvau-u. 2. 39-67 

Goldmann Hermann Eiiszerke- 
reakedb, Kfllsb vasarter 13. 28-47 Goldmann • Ldszld nyeraMrv 'es 
gyapjnketeskedC, Batvan-u.' 45. 

'■■'■:■ - / 83*41 

Goldstein Arnold < Rdent, a za 1- 
loda 6B vendegld. Ispotaty-a. 1. . 
26-12 

Goldstein Karolln f6rje Hotfer 
Lajoa fuzb, haskOtfi es feh^rnemn- 
Ipar, Mikl6s-a. 6. , - 39-41 

Gombdesl Lajosnd fbszer- es 
vegyeakereakedeae, Kinizgi-a. 81. 
'89-11 

GOmbos Elemer m. kir. alezre- 
des,, Hatvan-n. 1. 29-83 

Gombosl Zoltdn, aavinyolaj ea 
petr61enm nagykereakedd, Ferene 
J6Bsef-4t81. 12-90 

Lakasn, F81di-n. 4. 34-34 

Gombosl. ZoltAnnd radi6.kerek- 
par- esmfisz. keresk., Fereno J6zsef- 
iit81. 012-90 

Gottdlener Testvdrek k.i.t. 
bor 6s s5r n'agykeresked6s, Hatvan- 
n-35. 37-71 

Gorondl S An dome dr. posta- 
meater (nzemben : V/t— X/3Mg» 
Harsanyi Onsztav-n. 28. ,19-25 

Gorzsds SAndor fflszerkeresk., 
Magoss GvBrgy-t6r 9.. 20-43 

Gottlieb Andor tisztviselo, 
Palaaky-n, 4. 31-42 

Gottlieb Hand elsfl debreceni vil- 
tanyerbre : berende'zett tdrofizem. 
Csapo-.a. 28.~ 83-67 

Gtfddny Ferencne. Id. deligyd- 
Kbloa- 6a caemegekereakedfi, Csapb- 

>-'7- '■■"-. ..;... '34-64 

Gtfddny IlOna gydgyazereaz !*■ 

kdsa, Thaly Kalmin-a. 14. 10-74 
Gffdeny Sandor dr. brvos^bbrr 

klin: tanaraeg6d, eaap6-n: 1. 22-41 
Gddeny Sandor dr.' aRemeay- 

■-''—' gyigyszertaraV Csap6-a; 22. 

"■-■ :.;-■■■■;■■;■ ^'-:- ■■14-21 ■ 

Gttnezy GAbor C3er6pkalvba val- 
lalata, Monti ezredea-a. 3. "38-96 
Gonczy Jdzsef nri divAi?^ 6a 

egyenrahaszabbsaga, Baich^nyi- . 

fit«, ,33^69 

Gttridffr Arnold dr. orvua, 8ze- 

obeayi-n. fb M9-76 

Gdrdgh Jdzsel tfizif a 6s sz6n- 

telepe, VdsartSr vasfiti aUomaa 

- 21-78 

Lakaaa, Kandia-a. 4. 23-88 

Gdrdg kathoUkns leikdszl 

hlyatal. Bzent Anaa-a 53-24-04 
Grelner Gynla Os Tsa M61- 

lemez, szlgeteloanyagok ea zsirad6k- 

arnk gyara, Hid-u. 8. 15-55 

Lakaaa, Rakosi Jenb-a. 7. ' 

37-79 
Grelner MlhAly ny. f elsfl keresk. 

isk.igazgatb, Ferenc Jdzuef-nt 10; 
17-53 
Gremsperger IstvAh posta- 

fbellenbr, Bajdoab-u. 28. 87-20 
GrlgAssy' Lajos dr. kir. tOrveny- 

sz6ki birb, Kut-n. 12. 15-83 ' 

Grosz Armln magantisztviaelfl, 

Boldogfalva-a. 21. . 39-21 ' 
Grosz ds Kevesz karakul elmi 

ngynbk«eg, Bunyady-a 21. 30-98 
Grosz IstvAn dr. Ugyved. es 
' Grosz ZoltAn hltes kbnywlza- 

gA16, Verbflczy-n. 14. 19-29 

Grosz Jeno nbi k&tAtr es raha- 

nagyarubaz, Ferenc Jd»asef-Qt 51. " 

17-89 

Grosz Jdzsel 6pbletfa-,6nHkezesi- 

6s tfizeLOanyagkereakeab, Pozaonyi- 

dt 5/d. 28-23 

Grosz Mlklds asi Agriknt tar a 

r.-t. c6gveaet6je 016-04 

Grosz Nagy Ferenc gyogysze- 

resz. KossiUh-n. 8. 24-96 

Grosz PA1 dr. belgyogyaaz, Hat- 

van-a. 1. 12-05 

Grosz ZoltAn dri' Bgyv6d. Baa- OB 
Or ft 
O: 

ar : 
Or 

M 

M 
f% 

ale 

z 

o 1A Grtlnbanm KAlmAn terraeny- 6s 
gyapjnkereskedb, irbda, Ferenc J6- 
zaef-fit 19. 10-12 

Grttnbertfer es GlUek fbazer- 
6s gyarmataru-nagykereskedB, 
Csapb-n.. 18. 24-75 

Grllnfeld Adoll 63 tArsa ruba- 
kereskedbk, Pereno Joaacf-ut 37. 

29-28 

Gritnleld Lajos 6pbletaveges es 
k6pkeretez6, Hal-kfiz 4. 32-98 

Grttnleld Leopold az6p- 63 fa- 
kereBked6, (Hatyan-u. 21. 29-82 

■ . -, 77 JS # Iteiirecen A kapcsolflsl szfimot ttircstizas elfitf keressfc kf. __ .k8riyv-.As 
p>pfirkeresk.j Fereno JAzsef-ii. 68. : Gschnieldy Jakab kAlyoAsmes- 

tta, Tlmirrn: 17: 13-41 

Gnlyas Endre padinyi, virag- 

■ ' :i :' ttzfete, BatthyAny-n. 6. 17-94 

KertABzete, Buday EzsaiAs-n. 87." 
■;f" - ■ 16-26 

';, Gnlyas FerCnc elektromoss&g-, 
\: osillar-, r»di6-, kerekpArszafrfizlet, 

^ Fe'rend J6zeef-at 69. 22-19 

Gnlyas Jen© dr. Allatorvos, Lo- 
rantffy-n. 44. 17-27 

i Gnttmann Jen© fflsaer- es cse- 
megekereskedese, Ferenc JAzsef- 
T fit 62. 17-96 

Gnttmann Jdzsef textjlara- , 
keTeskedfi, BeoboszWi-u. 4/b.84-51 

Gyakorlo glmnazlnm. Tanar- 

bApz6intezeti : Slmonyi-ut 18. 

IgazgatGsag \_ { 

> Taniri szoba 37-48 

Gyarniathy Antal BzallitA 6s 

vAmkCzv., Ferenetlozsef-At 40. 

39-90 

Gyarmathy Mlklds vitez, v. ad6- 

'"..■' penztarnok sbAs., Batthyanyi-n. 7. 

^v 24-70 

Gyentant Imre iakatos, Bfive- 

v; lyes-ii. i. ,/'.'■'.'■ 29-25 

Gyenes Antal vizvezetek-, kflz- 

. , pontitfltes 6s csatornAzisi valla- 

■ : ,,f lata, Bzent Anna*u. . B. . 32-37 

.: .' Gyenes Ddnes dr. tlgyvedneje, 

^ ,:?.. Dr. taasTdvits B6zsa orvos* Ferenc 

.^ J6z8ef-At 79. 11-02 

- Gyepmestert telep, vArosf, 
■>;:■" . Monostoi-pAlyl-ut 21 -,19 

' Gyermekkdrhaz; Bocskai-ter, 
■,;.'■ Nepha*, lasd: Ktejfitekonyeagi 

Egyesfllet. 
Gyermekmenhely, m. kir. 

Allamlj Pesti-n. 4. 21-61 

- Gyflfrfly Mlkldsne bardne 

Ci '■'-. tfzv. elso debrecenj horrtrt<rvtfr. 
.^': Nap*. 4. -.,-. ■ . 82-83 

: -/. Gydry Ferenene ffiezer- As ose- 
■ ; .. ' megekereskedo, Porosalay-At 63. 
'%■'. '■■■. -,..'." 14-77 

V Gydry Gyorgy kir. MtlgySsz 

;■.■, lakasa, Varga-u. i. 10-78 

; '■■ Gyttmolestermeldk Debre* 

,_;..■ eenl es flalduvarmegyel 

I^gyeslIIete, flgyvezetfi elnBk 

">-- '■■■;■ Dr. szentlmrei Nagy Bamn 11gyved> 

".; Debrecen sei kir. varos tb. f flttgye- 

> sze, Barnn-n. 2., 13-58 

Gyttrky Sandor 111. papirkeres- 

■%, ke'dA, Kossiitb-a. 11. 34-69 

Haas FulBp esFlat-feleHesz- 

; venytarsasag, Ferenc Joasef- 

4t58. 29-83 

' flabfna bornagykereskedd, 

;> ■ ,; . Fereno J&ssef-Ttt 86. . . 38-38 

, t . Baczky Istvan alezredeB, Hatvan- 

r »■■!. 17-18 

Badhazy Bela dr. kirAIyi kBz- 

JegyzA irodaja, Ferenc JAzsef-iit 48. 

10-or 

..-:. " Lakasa, KosButh-u. 2B. 16-51 

Badhazy Levente dr. vrtee 

"m. kir. orvos-szazados, KosBnth- 

n V 28 * 29-75 

Badfaiazy Zslgmond dr. kls- 

v maesi gazdaaAga.is lakdsa, KfsmftOB 

21-26 

Baendel Vllmos dr. effyetemi 
.ny. r. tanAr, TfirOk B4JiBt*a: 18. 
10-76 

Bahn Aladdr dr. osecHemfl- es 

gyermekgyfigyAsz, V; Hatvan-n. l 

24-61 

Balmann Xafos k«farap6 siTkfi- 
jaktara, Hatvaa-n. 29. 025-62 

Bajdu tlend papimagykerefkedfi 
lakasa, Bakosi J en«-a . 7: 32-79 

Bajdii Lajos dp. bogati, orvos, 
BattbyAny-a. 20. 11-45 

Bajdq Laszld miv. ffltanacsos, 
lasd Allamvasatak Uv6. 

Bafdnvarmegyel $% Debre- 
cen varosl AUatteny468zto 
Bgyesttlet. Hunyadi-a. 24. 

__■: 24-59 Bajdavarmejgyel blvatalok, 

taed Megyeb&za ■■ 
BaJdnTArine^yel Kttzj41<Sti 

SzOvetkezet, HuByadi-u. ~io. 
24-41 
flajds G«za nyag. tanijr, Vllmos- 

csisBar-kjrt 36. 87-55 

fla]ds G^asa term^nykereatedC, 
Ferenc J6asef-ta 28/A. (Gambrlnns- 
4tjar6) flalasz Bertalan vendgglds es 
Vig6 Jfasef kereskedo, M.agoas . 
GyCrgy-ter 12. 37-24 

flalasz Gylfrtfy lakasa, Fereno 
J6z86f-6t 16. Alftfldl palota 33-01 

BalAsz Laszld dr. figyvld, Pe- 
reno J6zBe(-6t 41. 24-80 

flalasz Nandor ekBzereBB, 
J6zsef-dt 24. 

Balasz NAndorn€dzv v Pniazky- 

u. 4. .,...,- 31-43 

^Balosarnok** VarosI Bela, 36- 

Bsef klr. kercepa. a. 10-65 

BalmAgyl Jdzsef keresftedelmi 

Iroda. Mlkl6s-Ti. 4. 14-84 

BAI6 Tlbor dp. figy ved, Jdzeef 

kir. berBeg-n. 7. 14-13 

flamorl Karolyne fflszerkeres- 
kedfi, Martou Kalman-u. 62. 82-74 

Banjgfya baromfltelepe, Di6~ 
saeghy-u. &. 10-96 

„Bangya«* lofyasztAsi szU- 
vetkezel t . 

I. bz. flfikflzlete, Biasa-a i. 

19-88 

m. SB. flfiEfizlete, Ferenc JAzsef 

at*). 20-70 

Kteponti ir&da, Fereno JAsseMt 40. 

27-18 

VII. 88. fldktlzlete, Peterfla-u. 68. 

17-45 

f,flangya M ktfzpont klren- 

deltse£e, BOszCnnAnyl-it 8. 

24-47 

Ban kiss Janos dr. egyet. tanar. 

a Franoia fntiaet vezetAje lakasa, 

Nagyerdo, taniri-lak 14-24 

Bapak Jdzsel fAnykApeazi Kos- 
sji&L-u, li. 15-36 

Barangby Endre all. ellenorzOtt, 
tBrzakanyveBert baromfitelepe,. 
Istvan-rtt 61. 26-23 

flarmathy Ferenc kflnyr-, paplr 
kereakedes es nyomda, Fereno JA 
zsef-it 7. ■ ~ Begedtts Jend dr. As BegedUs 
Laszld dr.. figyvedek irodaja, 
J6zsef kjr. berceg-a. 6 31-34 

Besfedtts Rata kaiapaoalon, JAssef 
kir. herceg-a. 6. _ 10-37 

Betfedtlsne Csengeri Julia 

f ehArnemn Wb. kerest, Zoldf a-ti. 12. 

30-92 

Beger Fldris dp. belgydgyasz, 

egyetemi tanirsegAd, Hatvan-n. e. 

17-79 

Beger Fldpls dp. Iddsb. felsfi 
keresk. Isk. tanar, JAzsef kir. her- 
eeg-u. l. 39-45 Begyal]al Kiss Geza dr. ref. 

lelkABZt Kassft-n. 12; ' 

Ref. lelkesti bivatal 24-55 

Belineezy BIek m.>kir. g. tana- 

csos CzTegye,. Fereno JAasef-n. 43. 

84-78 

Bermandy Geza.ny- alL.BBredes. 

Varga-n. 1. ,81-27 

Herpay Zsombor dr. egyeteml 
klin. tanAraeged, SimoByi-nt,38. Bortobfigyl Elem^r in. kir. hid^- 
blztpB szaaadoa, Bargnndia-u. Si. 

Bbrtobagy nfimalAm, tulaj- 
dpnoB KerekgyartA Istvin, B3azAr- 
mAnyl-iit 1. 81-79 

Boi^obagy teglagyAr r.-t^ 

Iroda: Var-n. 7. ■ ^«« *< flarmathy Ferenc kflnyykeres- 
kedA lakasa. FuvAszkert-n. I4v 

23^74 

BarkAnyl B. es 11a szobrasz- es 

kflfaragdmeaterek Kaasa-at 43. 

15-57 

BarsAnyl Lajos hentes As mesza- 

rosfizlete, PAterfia-u. 66. 19-49 

Bapsanyl P4I Varosi takarek- 6e 
bitellptezet r.-t. Igazgato lakasa. 
Csapd-atca 4 i 23-91 

Bartl Janosne, Kfil&OT&sar-ter 

27-65 

flartyanszky Pal hadblztoa-szi- 
rdos, Peterfia-u. 84. 38-90 

BartSteln Nandor fAldbirtokos, 
Hatvan-n. 1, 10-32 

Bartsteln SAmnel fAldblrtokos, 
Fereno Jdaeef-at 4. 13-99 

,Havas harlsnyahaz*S Bade- 
goB-n.^l. 13-26 

Bazal alt. blztosltd r.»t. es 
Klsblrtokosok biztosltd In- 
tezete r.at. WflgynfikBege. Fe- 
reno; JAzsef-nt 73, 24-95 

Bazal Ilktfr-, ram- es szesz- 
Aragyar r^-t., Bzalkai-u. 6. BerskOTlts BelAn.egynm»los- An 
.deligyBmfllcsnagykereskedA, Csapo- flerskovlts SAmnel cokorka-, 
gytt , mfiIo8/-A8 dAligyfimfllosnagykereB 
kedA, Caapo-u. 27. 33-42 

Betey Valepla, tlsztvlaelAtelc., 
ForgAoh-n. 7. . 20-07 

Betey Zoltan dp. vitez, tAbla- 
birAj Fereno JAzsefrU. 48. 17-5$ 

Bettesheimep Ernff leapy- 
gimnazinmi tanAr, VllmoB csAszAn 
kartit 34, ~ HAASFOLdP 

is FIAI-FfiLE R.-T. 

PIAC-I3TCA 58 ? . 29*63 BAzI Iparl lelltgyeUfseg ker., 
—i. kir., Csemete-n. 7. 28-78 

Bay Karoly es Fla fa-, WzelA- 
As epitk. anyagkereak., Meater- 
n. 21. 10-72 

flanllel Bela m&v. fetflgyelft mAr- 
p6k, TisztvieelOtelep, Forgich-n. 11. 
31*10 

flegedtts Albert ffnom-, feber- 
As kenyersfitfldeje, Fereno JAz6ef- 
6t62. 34-81 

flegedtts Endre dr. flgy ved la- 
kasa, Deak Ferene-u. 19/21. 30-94 Btty EIek L.. illatszerkereskedA, 
fiatvan-n. 61. 27-29 

flevele Ferenc vizvezet^k, gAz, 
k»zp. ffltesBzerelA, Seent Anna- 
n. 68. 23-83 

Beybey Wolfgang dr. egyet. 
riSmet lektor, HadhAal-a. 80.17-20 

Blrscb KAlmAn bpr- As sArnagy- 

kereskedfl, Arany Jinos-u. 60. 

20-14 
BlTatasszer¥ezet,Fereno Jdzsef- 

ut 36. 11-32 

flodaszy Istran m. kir. ny. All. 

alezredes, Magoss Qyflrgy-tAr 23 
23-23 
flodossy Lajos ,vjtea postatisst, 

B«az»rmeriyi-6t .8. . 34-43 

Bddy B«la dr. flgyvdd iroddja, 

8zeehenyl-u. 1. -.'■.... 17-80 

Labasa. Fereno J6a6ef-nt 16. 27-80 
Bddy Zoltan. dr. flgy ved. 'ttikiAs* 

a 8 33-55 

flolltska Imrene Ozv. fftseer-, 
/ eflemegekeresk., 8zabA, EAlmAn- 

n. 2tf. i e . 1S 

Bolld Imre vitAz azikvizCzeme es 

elesztA elosztAhelye, Tanito-n 14 

28-44 

BoUdssy Andor dr. Debrecen 

sz. kir. vAros kerllletl orvosa, 

Kassa-At 29. \ 

fldnlg Gydrgy fogteehnikai labd- 

ratArinmi fogmftves, Caapo n: 28. 

89-17 

Bonlg s6nagyarndija, Bakosf JenA- 

u. 4. , 24-43 

••Bonsz** flaldavarm. es 

Debrecen sz. kir. v ards cso> 

portla* Kossnth-n. 43. 16-21 
Hdra Endre ekszerAsa As <5rae, 

Kossntl-u. s. 34-59 

floretzky Ldrand bard MoktAr 

«6k igaegatAja; 8imonffy-n. 7. 

39-10 
Horgonyl Sandor fodrAsz, Szo- 

boszlai-n. 4. 89-51 

Born Gabor gApgyAri ffltiszt- 

visel6, Bethlen-n; 80. 33-27 

Horn flezsdne 1 »zv. szanyegAra- 

kazai Kossnth-n. i9. 81-16 

Lakasa, BattbyAnyi-ni 2. 10-28 

Hornyacsek Andor dr. m. kir. 

posta s. titkAr, Komlfissy-At 24. 

34-74 
florogb Janos 8BAchenyi^boroz6, 

Szdohenyi-o. 109; , 34-46 

Horthy Mlklds kttzkdrnaz, 

Magoss GyArgy-ter 19. 81-33 78 Gyirtelep: Be Hegel A 444. 24-24 
flortobdgyl Zoltan post&felit' 

gyelo, Fereno Jozsef-At 68, 15-32 
BorvAth AndrAsnd dzv. ftsid- 

birtokos, Kossnth-n. 49. 11-26 
florvat Arthur dr. tArvenyazAlri 

or vos, Arany JAnos-n. 16. 13HB7 
floryath Denes dr. m. kir. f6- 

oryos, Fereno Jfizaef-At, 43. ii^07 
BorVAth Ernd varosi takarek- 

pegvezetojei Ppstakert-p. 9." 10-94 
Borvath Ernd rAdiA, kerekpAr es 

villamossagi cikkek saakualete, 

C8ap6-tt.41. _ 27H02 

BorVAtn Ferenc a debrV Belyl- 

vasnt As a Deb r eeen— NyirbAtArv 

H.E.V. ». flzletiga^gatAia, Vjgkedvl 

MibAly^a. 28. 21-23 

BorvAth Ferenc rjldiA, villajnoB- 

.sagi mftszerem' As iakatos fizeme, 
-, Domb-n. go. - 16-51 

BorvAth Jend dp. figyved, Ver- 

bAozy-a. 6. 39-77 

Borvath Jdzsef viUaniossagi As 

motor saer.-vall., CsapA-n. 72.^ " 

11^88 
florr&tb KAlmAn asztaloBmes- - 

ter, Bzeehenyi-n.' 6. 27-17 

BorvAth Karoly fllszerkereelredtO, 

Csap6kert, KinJasi-a. f 67, 30-58 
BorvAth Karoly kereakedelmt 

irpdAja, Fereno Jdzsef-At 38. 25-81 
HorvAth Kataltn dr. orvos, 

gyermekorvoa, Battbyany-n. 1; 
81-88 
Horvdth Lalosne faszernzlete, 

Timar-n. 62. 21-18 

Horvdth JSAndor rftdlA, vlllanios- 

tsAgi, bangszerArnb azakftzlete, vas- 

kereakedese, villamos'felszereWsi 

muszereBzmQbelye, Hunyadi-a. 18. 

17-57 

BorVAtb Zoltan «Mnrak8syi>- 
gybgyszertara, Fereno JAzsef-At^. 
■ 30-35 

flUchtl Harglt Beneisk, tanAr,- 

— zongorantflvesznfif Var-u. 8. 10-46 

Hdnlg Armln gyAgynOvAnybeyAl- 

t6 telepe, B6BBflrmenyi-ttt 6/o. - 

18-84 

Boy os Janos grdf dr. aebeaz, 

Sebeszeti klinika " 25-25 

Ha nem jelentkezjk , 12-28 

Brab^czy Sandor If J. 'fogtenh- 
'nikar, lab.orat6rium, Szent AniiaT 

a. 14. 25-18 

flrabeczy Zoltan kelmefesto-, 

vegytisztlto- es gflzmosAgyAra.-Szfi- 

cbeayi-a. 70. ._..-. 84-71 ■ 

Brehnss Istvan mav. osztaly- 

meniak, Budai Eaaias-n. 3. 38-58 

fludak Sandor fftszerkereekedfl 

Mikldsrn. 44. , , 22-04 

Bnngarla FllmszlnnAz, KAl- 

vin-tAr 13. 24-71 

BnngArla gydgyszertAr, tniaj- 
.donos Szoboszlay BzabA JenA, Szo- 

boszlay-n. .4/f. ;„ ,32-50 
Hnngaiia hengermalom, -' - ■ 

TakJos MlbAly, BAnHy-u: 3. 18-02 
BnngArla pehsld.rnlajdonosflzv. 

Hegedfis SandorhA, Fereno J6zser- 

At69. 23-30 

BnngArla tlzemfelszerelesl 

es drnkereskedelnil r.-tt» 

H^nyadi-a,; 11. . i 19-87 

flaray Fereno irogepefc musze-. 

rAsz fizeme es szakflziete, Deik 

Fereno-n. 14. 17-98 

fldszar Endre nri- As nCi-fodrasB- 

mester, Batthyany-u. 10. -33-30 ,■ 
Husz Erzsebet rAm. kat, tahitono, 

Etftv8s-n. 12.. 38-76 

Bntlray Jdzsef dr. ktSzkfrb&zl 

ig. HorvoB, Kpssutb-n. 61. 25-72 

flttse Jdzsef II]. egyet. hallgatA 
tftzifa, szen, epitk. anyagok stb. 
keresk. Nyilrn; 82. . ■ n 32-44 

Httttl Tlvadar dr. egyetemi or- 
vostanAr, NagyerdA, Klinikai telep 

21-ie 
IBUSZ . Szailitmdnvozasi Foosztalv: BUDAPEST.V. Gr6f Teleki Pnl-u. 2.Telefon : 184-973 KANTOR ERN6^Tdrsa Dfszmuiruk.' Sportcikkek. Gyerrriekkocsik es gyermek- ") ■■»■■■; 
5gyak. I llatszerek. Jatekok. PIAC-U. 44. „Marx-haz" J * ' ^Ibolya" vtr&gesarnbfc, tniaj- 

donbs Ilnitzky antalne, Kossuth- 

q: 2 17r6I 

Ideal clpdfparl 6s kereske- 

delmlk.I.i, Garaiu, 24. 37-95 
Idegenforgalml hlvatal, 

Fereijc Jozsef-fit 28^ ■'" 1.1-34' 
Iklody Janos dr. varosi t. al- 

jegyzfi/ Battbyiriyi-n. 19. 29-56 
Illyes Endre may. mflszakj ta- 

n4ofidsi,DoJmany-u. i. . . 27-54; 
Illyes Sandor ssr&osmeeter, Ferenc 

J6zsef-ttt 42. , 29-81. 

Illessy IstvAn flgyyed lakas, 

Ferenc JfaBef-6t'40 : 11-29 

Iroda, Fereno doeBef-ot 28/24. r 

028-82 
„Iniperlal« lehernemfilparl 

Valla I at, rehernemfikeszftG, Hat- 

van-u. i 11-68 

Imre Gabor dr. O.T.I, r. I. f6- 

orVoff, Deak Ferene-n. 19. 20-81 
Imrleh Ralman tiveg-, porcellan- 

nagykereakedo, Csap6-n. 10.10-81 
Inokal Andras in. kir. szazadoe, 

KaJvin-ter 13. s . 24-79 

lpartelttgyeldseg,keriletl. Cse- 

metd-a. 7. ' *^** ***"* 

Iparlskola, flu es ndl. Bur- 

gondia-n i. 28-67 

Iparoskttr, 81monffy-n. l/o. '. 

23-20 
Ipartestttlet, 8imonffy-n. l/o. 

-JegyzO 21-29 

Irsafl Mdr zsldd diakotthona* Sae- 

obenyi-n. SB. 15>70 

Iskolanklvttlf NepintivelesI 

Blzottsag,' tttrveiiyhatoeagi hiva- 

tal, Szeohenyi-n. 20 11-07 

latitats Itallano Dl Cnltnra 

Sezlone Dl Debrecen, Hat- 

van-B. s. 12-04 

Istvan gdzinalom llsztdsz- 

t&Iya, Karoly Fereno J6zBef-n. 6. 

10-66 

IstvAn : malom, lasd Bled Bekea^ 

. caabai 8tb. ' 

ItelOt&bla, m. kir., Szecbenyi. 

Ivancsnk Luszld ny. kir. tBrveny- 

si!(6ki I>ir6, 8zegffi-n. «0 17-82 
Ivanyf Sandor jnflkereskedfl, 

ing<isagok kfizvettteBe, Kalvin- ... 

ter «. 17^29 

Izraellta statnsi)iio hltkbz- 

s^g,^J(5asef kir. ierceg-n. 26, Janossa Andor dr. pbetatit- 

kar, Hoiived-n. 88. - : 18-81 

janossy Gynla dr. orvos, egye- 

.-tejnl tanarsegea, bel- "es idegrgyd- 

: pyasz, Fereno Jdzsef-nt 40. 27-79; 

Janossy Mlkaly nagysolymosi, 

magfinnybmozo irodaja, Virag- 

n.it.- .' 23-78 

Jarasblrdsag, m. kir. elnCki 

irodaja, Deak Fereaa-u 17. 10-83 

ElOcsarnoha 22-91 

jar my Gyttrgyne, Csap6-n. 31 . 

88-85 

Jarvanybdrhaz, varosi. Had 

yAroai hivatalob. 
Jansz. Bela dr. , : gyakorlo. gim- 
naziumi Igazgatd, Kossnth-a. 7 

17-37 

Jenel Kalman ny. m&v tntez6, 

Arany J&nos-n. 40. ' > 10-31 

Jeney Endredr. egyetemi ny. 

tanar. Vllmos csaBBar-ktirtt 72. 

. 26-81 

Jeney Sandor dr. jenefii, m&v 

fddrros, Komlo>y-4t 40. 17-71 

JoonnovlCB Gyttrtfy vaakeres- 
ked«, IMrton KaUnAn-n. 9. 27-21 

Jona Istvan gasdalkodd, Kos- 
antlha 88. 11-74 

Jona JanoB fttldblrtokos, Kossuth' 
u.'M.; Izraellta poltfarl leany- 
tBkola, Deak Fereno-n 8; 17-11 

Izraellta szentetfylet irod&ja, 
Badhazi-n. 6. 27-49 

Izraellta temetMr lakaBa, Ib- 
raelita temetO 22KX) 

Izsak Jdzsel r.-t. fest6knagyke- 
reskedeB debreceni terakata, Csapi^ 
o. 1? 26-55 

Jablonezay Jnkasz Ibolya- ■ 
6y6nfl, 8aab6 Kalman-u. 39. 12-88 

Jakab Endre dr. adgy6gyasz, 
sBiileBz. Baltbyany-u. 1. 16=26 

Jakab Jdzset viz^.giz-esfcOzponti 
lUtesazerel*. P6terfla-a. 27: 37-65 

Jakabll Imre dr. volt egyetemi 
tanarseged, fiil-, orr-, gegeszak- 
tfrvos. Balvan-n. 1/3. 14-73 

Jakab H Magda, dr. 
thai Andorne oki; eongora- 
tanir, Hatvan-n. 6. ' ~~ 

Jakl Gynla dr. Bebeseorvos, 
egyetemi magantanar, VerbGczi- 
a.4. 21-63 

Jakobovlts JAzseldr. ojgyved 
ttzvegyenek lakSaa, Fereno Jizeef- 
4t34. 27-69 

Jancso Gerd ny. m. fctr. postafAfel- 
6gyel6, Dobozi-ntoaf varoai berbiSz, 
tfldsziht 3. 89-84 

JankO Andras dr. flgy ved, Mik- 

. iti^n. 18. ' 28-66 

JankoTich Laszld' dr. egyet. 
tanar/ b<5cay Wmel-ot 8. 1 1-06 Jonap Aladar «Tlaea> gydgyszer- 
tira.Pi6terfia-n.ei. 24-^" 

Jod G^za dr. poBtaaegedtitkar, 
Farag6-Ti. 18. . 30-03 

Jordan Antal vesertitk&r lakasa, 
K6ny6k-u. lO^b, ■, 39-83 

Jdry Ivan kir. s. merntfe, Honved- 
n. 88. 39-37 

Jdsa *B Jdna ntdda, Somogyf 
L» Fereno drbgeriaja, Kossatb 
n 6. 19-22 

JoBt Fereno onkraBzcaabelye, 
Fefenc Jd88ef-6t 61 32-8C 

Jost Fereno oki. eptteszmernoX 
epHGmest«r.Nador-n. 4. 34-18 

Jost parkettgyar epreukerti 
fatelep, Lntber-n. 1. 11-10 

Jdzea Iinre tbgteohnikna mester, 
Arany.Janos-n, ,11. 14-95 

Jdzsa Istvan poatafofelflgyelfil la- 
kaBa, Kigyd-n. 8. 18-45 

Jnhasz Gnszt^T dr. T.B A. 
kDraeti orvos, rendel d, e * 8— 12, 
d. a 8-^-6-ig, Bak6ozl-ftt 37 12-31 

Jnhasz Imre oki. m6rn6k. Kia- 
begyesi-dt 6. 25-98 

Jnhasz Istvan boraagykeresky 
Arany J&nos-n. 60. 25-55, 

ohasz Jdzsel el. isb; igazgato 
J6zsel kir. taeroeg-n. 64. 32-83 

Jnbasz Laszld fflszernagykeres- 
kedfi; Ceapd-n. 28. 38-67 

Jnhasz Nagy Sandor dr. rer. 
egybasl ttjegyzfl, Kossatb-a. 66. 

80^21 

Jnhasz Zslgmond III., timap-, 
saga» Telekl-n; 80. v 14-74 

JnhoS Jdzsel festik-, haztartasl- 
es.plpereolkkek szakfizlete, Caapo- Kaldor Imre, Szeohenyl-n. 71/b. 

89-71 

Kallczky Ernfi mdszaki; vUla-- 
mos8£gi 3 fegyrer-, ifiszerkeres- 
kedS, Fereno J6zBef-nt 83. 33-84 

Kalman Magd a tuszerkereskedO, 
K. T6tk-n. 11. Vargakert 38-26 

Kalmanchey Bertalan Kentes i ee 
meszaros, Saeut-Anna^u. 1. 20-02 

K&Imanobeiy Erzsebet tftzlfa, 
sa^n es ^pltkezesianyag kereskedd, 
Mikld^n. 49. ,.. 81-95 

K&lmanczhelyl Jdzsel tSaifa-, 
szen- es epitk. anyagkeresk., 
Kdroly-Ferene JfizseMt 14. 1 1-48 

Kalmar L.ajos dr. m. kir, taborf 
lelk^sz, Pulszky-a. 4. 26-40 

Kalos Sandor dr. idegklinikai 
es O.T.I. kOraetd orvos, Hatvan. ' 
n.70. 17-67 

Kant Aladar fnvardzaei vallalata, 
Caokonal-n. 9. 32-90 

Kantor JBrnd es tarsa kefe-, 
haztartaal ea fodraazaticfkkek kereB- 
kedese, Fereno J6zsef-fit 44. 34-90 

Kantor" Jdzset ret. lelkesz, vailas- 
ofct. el6ad6. Peterfia-n.27. 10-90 

Kaposi Geza, a Fotiolere Alt. B1zt. 

Iot6zet ffinSke, Fereno J6zsef-At 28, 

18-82 

Kaposztfissy Geza gydgyszer- 

. tira, Kalvln-ter 16. 16-06 Kabay SAndor kUnyvkBtfi, doboz- 

flaem,"Ha'tyan-i£.'l3. 15-21 

Kadzender Jdzset allatkeres- 
: kedfl es bizomanyoB, Hortobagy- 

n. 19. 30^13 

Kadar Imre' dr. orvos, Kasea-nt 2. 

Eeadel : 8-10. 8-5. 25-15 

Kdddr Istran dr. borosjenOl, 

kir. ffittgyesBbelyettes, Poroszlay- 

.dt.13.;. ...... 32-45 

Kala Zslgmond dr.neines, term- 

tfl alia-, szen- eaaevanyolajnagyker. 
.. es bizom., Montiezredes-n. 13.' 

15-31 
Kalenda Ldrant varoai mnazakl 

tanaesnbk, Fereno J6zsef-n. 28. 

23-21 16-06 

Kappe'l 6» Olympla irdgepek 

kepy. E<5nai (Rothbaum) Sfindorne, 

Mikl<5s-n. 2. 17-48 

Kapros Ldszld m. kir. ttbadnagy, 

Fereno J6ase(-tlt 22/24. 12-72 

Karayi&n paprika klvltel. If J 

Szaivaa Janos paprikanagykeres- 
ked6s, Csapd-u. ^3. 84-17 

Kardos Albert dr. ny. ktaep- 
iak. . igazgato, . Jozsef kir. heroeg- 
n 36 13-38 

Kardos EJndre dr. taknadi, flgy- 
v6d, Kosstith-a. ,26. 81-67 

Kardos Gezdne dzv. dohany- 
arnda, Fereno Jozsef-at 20. 13-04 

Kardos H. Ferenc magantiszt- 

viseifi, Csap6-n. 18. -.— 

Kardos Jend Partnineria, Ferenc 

Joasef-fit 79 
Kardos Laszld Taszon- l feher- 

nemn- ea keleagyenagykereskedeii. 

Kossatfa-a 9. 21-18 

Kardos Laszld dr. glmn. tanar, 
. Neinzetflr-n 6 ■'-.,. 10-70 

Kardos P&l gimn. tanar, Zelpnier- 

«.S. 37-62 

„KArpatal|a M la- es szenke< 

reskedeimi k.l.t., Seeobenyi. 

V?. lfr-47 

Bld-n. 16. 34-47 

Karpatt Elemer M alt. hitel- 
bank igazgatoja, Fereno J6zset- 
4t 45/47. . 28-07 

K6rpatl Karoly testnevelfi tanar, 
Rakosi Jen6-n. 7. 37-04 

Karsal Endre dr» flgyved, Bibar 
to. tb. t. fSflgyesae, Nagyar Tdb- 
barbos BzHvetseg debreoeni fOcso- 
port tigyesze, Garai-u: .3. '21-20 

Karsal Istrdn bnrgonya, ziilds., 
hflvelyes, gyfim«lcs, ddligyamUics, 
el6- ee vagott baromfi, tojafi, saa- 
raateszta, WrOtt paprika es kon- 
zerv arnk kis- es nagykereBk., 
Bakotfzi-n. 8. '■.. 23-27 

Karsay Jdzset mnszeresz, kerek- 
par eB.alkatresB.kereskedeB,varr6- 

.. gep es ker^kpar szakszera javitasa, 
autdgen he,ggeBzteB, Kiroly Fereno 
J<5«ael-n. l. 39r80 

Kartsoke Jdzset dr., an Egye- 
■Bfilt Kef egyarak r.-t vezfirlgazga- 
t6Ja, Fereno J6zsef-n. 16. 24-44 

Kaszahytzky Endre flvegkerea- 
kedO, Fereno Jozael-ut 67. - 21-94 

Kataszterl telUgyeloseg, lisd 
Ffildmeresi felttgyelfisig Kathollkos glmnaziom Igaz- 
gtftdsaga* Bzent Anna-n. 17. v 
12r53 

Katd Gergely dr. m. k1r. tlszti- 
orvOB, Beth I en^n 47. . , :■ 16-83 , 

Katollkos Otthon Kandia-a^i?. 
16>99 

Katona Gdborne blrlapbiaorta- l: 

. nyos, Hunyadi-u."28., 30-54 : 

Katona Ignao bSrlpari telepe, 
Vlgkedvil Mlbaly.n.: 55. . 38-07 - 

Katona Imre onkrasz, C'sap6- , 
15^08 

Katonal epttletek es hatd- 

sagok: - _ ■'.,■;-; ■:;- ; . ' 

EadtestparaneBnokaag, Peterfia-n , . 

13-43, 1344, 18^45 ^ 

; .-v^^ : - : -i3i46- ( 

Varosi katonai paranoBnoksagi " I 

Peter(ia-n. 46. l^ 7 ? "' 

Debrebe'n kOzp. Jiras ■ katonai ? ;:?. ( 

pafanosnoksag, Szent Anna-n.- SB. | 

31-70 | 

EeptllB-ter 29-94 i 

Eepfll6t6r epitkez68i Epreskertr v ! 

n.a7. 27-45, 29-01 ! 

Katona Vllmos szllosmeBter. E 
Simonffy-a. 2. 12-32 i 

Katz Andor rad!6 es vlllanysze- '' 
releal vAllalat- mAdzaki kereak:,. -;i 
Fereno J 6zsetfit90 i : - 27^78 i 
Lakasa, Fereno JdBBef -At 4S. 19-74 

Kaitz Imre epitkezesi anyagkere*- 
kedfl, Bzoboszldi-fit i/6. - 29^59 

Katz Jend kfizinfl- is djvatarn . . 
nagykeresk., Hatvan-u. 1.8. 18-39 I 

Katz szttcs es szdrmekeres- : 
kedes, Fereno J 6zsef-n: 't 

88^91 

Kanlmann Gynla mesz-, epit- 
kezesi anyagok, ttlzffa- 6a izenkerea- 
ked6,- Farag6-n. 4 37-88 , 

Kanlmann SAndor fa-, < 
cementara kere«ked6, Cuap6-n. 89. dr. posta s. titkar, 
Hatvan-n. 1. . 24^82 

Kegyesrendli hAztdnttkadg.. 

Varga-u 8. 19?Z5 

Kelner Jdzset Mrkbreakedfi, Bas- 

•>.■?.-.■■ . ,. 22r80 

Reiner Mlklds ' Mrkereekedi, Hn- 

nyadi-a U. 11HB4- 

Kelemen Ernd ny. kir. Irtlfltablsi" 

tanaosejnOk, Rak5ozi-n.. 22. 17-18 
sgyarorszagi Labda- 
SzdTetsege, Ferenc J$- "' 

net-fit «L. : ■"■■■■■" '-',27^48' "' 
Keller Edddd dzv. febernentft- 

ezalonja. Batthyfiny-ri. 9. , 39-00 
KeUer Fereno dr. egyetemi 

magantanar, " belkltnikat ad Jonotna 

es a posta bet. bizt. int. szakorvosa, 

Pnlszky-n. 4. 15-20 

Keller Gydrgy uridivat-, kaiapi ei 

feoernemflUziet, Fereno Jozaef-: ■ 

tit 49 17^92 

Kemeny»Beke Pal Biasados,:- 

Verboozy-a. 2. 88-13 

Kemeny Simon dsTsal k.I.t- 

fakereskedes, Klskegyesi-fit 4. .i-: y 
Mr Lakasa, Hatvan-n. 1. 38-89 . 

Kenyeres Jolan nfiJ dlvatezalon, 

Fereno J6«8ef-fit 46. 31-17 

Kenyeres Karoly f Old birtokoa, 

8zecbenyl-0; 68. 33-21 

Kepplch Bela, a Magyar Gabona- 

feereskedelmi r;-t. igazgatoja, r-Fe-.-.-- 

reno Jozaef-ftt 43. ' 19-68 

Kereesen Janosnd rflftto ea •'■•-.''■ 

divatamkereskedes, Caaporn. 8. ■' KerekOs Antal nrl-ea egyenrnba- 
Bzab6, Attils-ter; 7. 17-81 

Kerdkgyartd Imre, B»sz»nne- 
nyi-fit 1. ■-.«-*.«. 

Kereskedelml e 

Jozeet-fit 63. 79 iiii i<&*:-..'.:&.^:.:. >w..vV.:. : >:U;^.. _^_ SL^j^ i -■■■ t— 

BereskedelmLbetegse- 

7 gd^ztf pdhztar, lAsd OrszAgos 

Tarsadatambiztbsitf Intezet -^ ^ 

Kereskedelml ds ' iparka. 

<■ mara, -ffltitkAr Verbfiozy-n. 2. 

:'■;.;- ''.' 10-19 

Kereskedelml ds Iparka 

mara bivatala, Verbflczy-u. s; 

#10-20 

Kereskedelml kttzdplskola 

, (tdrsnlatl) Fereno J6z6ef-u. 8. 

Igaegat6 32-19 

Tanari kar 87-19 

Kereskedelml lednyktfzdp- 

Isfcola, KAlyin-ter 3/ 24-51 

Kereskeddk ds Utazdk Esjye* 

sttlete, Arany Bika felemelet 

11-67 
Kereskedo Tanonelskola, 
. Pereno Jozsef-At 8. "" ' gazdas&gl 

iunyadi.-n. S. Kereskeddtarsulat, Ferenc 
. J6sj»r.fit.8. 23-03 

Keresztessy Ehdrdnd posta- 
. B.-tiaztn6. Bocskai-ter, vArosi berr 
hAz 17-59 

Keresztydn If jds&gl Egyestl- 

. let, Ispotaly-ter 9. 29-91 

„Kereteztibolt*S tulajdonos 

Bchwarz Zoltan, FerencJ6zsef-At89. 
33-92 
Kertesz Bdla dr. tb. varosi 

ngyesa, Bethlan-n. 66. 32-26 
Kertesz Bndre dr. ds Rdvdsz 
/Geza dr. ugyvedek, Teleky- 

n. toa. 37-11 

Kerteszetl ielUgyeldsdg, in. 

klr., Batthyany-p.. 1. 30-89 
Kertesz JAnos szkv. szazados; 

AHatkereskedo, Rothermere-n. 33. Kertiletl m. klr. 
Idlelngyeldsdg, Berttletl Iparlelilgyelbseg, 

• tAsd [partelogyeloseg. 

; Kdry Sandor dr. sebAaBBzak- 

orvos, O.t.I. rend. int. i. fflorvos, 

,; Magoss Gyflrgy-ter l9 r 27-92 

Kesztytts Lajos dr. sarkadi, m. 

. .klr. gazdaaagi akademiai tanar, . 

: G6iiczi-u. 3. 38-43 

Kettesy (Krelker) Aladdr dr. 

, egyet. tanar, ezeinorvos, Nagyerdfi 

tanarl-lak I. 30 ~~ 

killer Ed'e as. 6s klr. ndvari bntor- 

gyiro», Fereoe JAzsef-tit 68. 20-12 

Klrdly Albert kerekpAr. anto. 
motor, rAdlA es mOszakl clkkek 
laktAra, BunyadJ-a. 2. 20-66 

Klrdly Imre mfilakatoa mesjer, 
KosBnth-n. 38. 83-96 

Klrdly 1st van fflseerkereebedo, 
; Degenfeld-ter 11. 22-86 

Bis allomas, lasd Allamvasutak 

vAeArtert allomas . 

Ktsbady G&bor dr. ornagy. 

Fereno J6Hsef-nt 16. AlfSldi palota 

26-39 

Klspipa dtterem 6s sz&lloda, 

ml. Bernardin Janos vendeglos- 

mester, Pet6fi-tAr 10. 24-22 

Kiss Albert asztalosmester, 
BAkdozi-o. 14. 19-39 Kiss Lajosnd varosi Allatervqa 
;0zvegye, Petertla-a. 63; 34-55 
Kiss Ldszld henieBmester, 

Hnnyadi-u. 25. 
Kiss Ldszlid kfivezfimeBter, Luther- 

.» 89 - 16-61 

Kiss Ldszld tlmArmester, Teleki- 

xi-53. 38-46 

Kiss Maria bites kSnywizsgalo, 

AilandA birAsdgl konyvsaakeTto, 

Csapo-n. 1. O38-01 

Kissnd ttzv. «HortobAgyi» mm- es 

likorgyAra, Hnnyadi-n. 15. 39-04 
Kiss Sdndor szikvienzeine, 

Apatty-iu 166. 34-92 

Kiss Szaldz P. ferencrendi ple- 

banos, Szarazi Ferenc-n. 10. , 

018-58 
Kiss test verek Mrgyara r.-t., 

VAgobid-n. 3. 29-27 

Kiss Testvdrek ttazer- 6s cse- 

megefizlete, Deik Foreno-n. 14/16 Is ttirtstiznl Ken. a ref . tanltik^paflinW- 
aetl tanar, Ferenc J6ase£-at 16. 

38-01 
Kiss Arthur dr. miv. tanAcsos. 
. Beaze Janos-u. ,4. . . . . 32-55 
Kiss Brno cnkrara, Batthyi 

n. 86. 17-56 

Kiss Fereno drogeria es fotocikk 
. szakOzlete, Csapd-n. 84. 33-66 

Efss Ferene varoai fSpdnztarnok 
, Martlnovics-o/4. ■ . 16-71 

Kiss Gabor bfirgyar lgazgat6, 

,Baro6B-n. 19. . 14-22 

Kiss Imre bBrgyaros, ZOldfa-u. 8. 

29-81 

Kiss Jdzsef kOmfivesniester, 

^ fiOcyttB-n. 38. - 38-97 

"' Kiss ddzsef tanfeerfileti kir&Iyj f6- 

igazgatfi, Szeobenyi-n. 66. 30-82 

Kiss La Jos varinegyei szamvevfl- 

sejgi iotan&osos, Simonyi-nt 3.' Kiss IjiJos Titea. m. , klr. erdfr- 
\ i?azgat<5, Nagyerdd 12. 34-09 
Kiss Lajos fflsaerkeresk. Bzent 
Anna-ii. fit. 80-17 

80 Kiss Zoltan ciinoaasi vallalata, 
M«insa-t6r 7. , 14-30 

Kiamartslk Anial m. kir. posta 

■ igazgato lak&aa... Kakosi JenO-n. 6. 
24-00 

Kiamartslk Ajitol dr. varosi 
orvos. v. kl. tanars.', sztilgsz-ndor- 
vos, Royter-n. 6JS. 17-86 

Klein Beta, . Drncker Mdr 
ntdda« dcskaras- es temkereskedd, 
Hatvan-a. 49. : ,.' 32-53 

Klein G6za sfitflmestpr finom hazl- 
kenyer sntodeje, Arpad-ter 13. 

28-34 

Klein Hermann: *» lia bfr- 4s 

clp6sakeUebkeresked6, Batvan-n. 8. 

15-29 

Klein Imre dr. Dgyv^d, Aranv' 
Janos-u. 91. 26-27 

Klein Laszld dr. orr-, torok-, 
gege-os fUlazakorvoa, Ferenc Jozser- 
'**"• 14-88 

Klein Mlksa* etObb Ecker, Klein, 
Bagdr dlvathaza, Perenc Jozeef- 
nt48. 21-92 

Klein Mlksa redonyfizem, Bethlen- 

. n «• 24-25 

Knttpfler Frigyestollkereskedo, 
Pastl-u. 6. 25-46 

KnVplIer Benrlk IfJ. fiveg- es 
porcellankereBkedfi, Csapo-n. 14, Knttpfler Kalman bntor es min- 

dennemd arasBaJllt£8lyall.,Zdg6- 

»• •■ ' 88&41 

Koesar Laszld hentes.meszaros, 

Hatran-u. 1. 38-50 

Koesls Istvanminlszteritanaosos, 

Csemete-n. 7. ' 27^50 

Koesls Sandor dr. Qgyved. Ra- 

koyszky-D. 40. 82-78 

Kohn Sandor SBObafeaW. mfteolo 

ob tapetazo vAllalkozd, Hatvan-e. 47. 
. 15-53 

Kolozsvary Gynla nfllgyfodrass-,, 

Degenfeld-ter 2. 26-42 

KoloTSTary Kiss Laszld ref. 

lelkipasatbr, Kalvln-ter 8. 15-73 
Komddl Istvan postafelflgyelfl, 

Ruyter-n. 6. 39-89 

Komftroml Jdzselnd, Csillag- 

*M«- 14-50 

Komaroml Jdzsefnd »zv. koe- 

metikas es h«lgyf6dra»B sza(onja. 

J6zsef kir. hOrceg-u. 3. 19-56 
Komlds Balazs dr. postahiv. 

igazg., aa l. sz. postahiv. vezetflje- 

nek lakftsa, Csap6-a. 69. 16-09 

ompasz LdszlO m. klr. ny. 

postaigazgato, Nyomtato-n. 18, 

31-88 
Koncz Anrdlnd ny. leanvglnin. 

Igazgatd, Pnlezky-n. 4. 34-72 

Koncz Ernd dr., Peterfia-n. 30. 
33-90 

Koncz Lajosne bankjgaagato 6z- 
vegye, Werb6ozy-u. 8. 32-62 

Koncz Sandor m. kir. dohdny- 
bevait6 fofelttgyelO, Martinovics- 
u 6-.' 38-49 

Kondor Jdnos miv. felagy., 

. lasd Allamvasatak Dve 

Kondor Zsltfmondnd, tablablro 

fievegye, Vilmoa odSBzar-kOrfit 44. 

20-46 

Kontseb Beta dr. az 0. t. B. a. 
foorvosa. noorros, klioihal tanar- 
segfid, Ferene JozseMt 36. 14-14 ,,Kontsek elp6tlzlet«, Kossntb- Kovacs Laszld timarmeater 

: .-n tl 6. ..- 4,V : f 29-57 Teield-tt. 67. . , 33^ 

Kdntsek G6za kereskedelml KftTaes Laszld dr. iigyved, vZ 
r—t. megrendeleBek feladasa, reno J6zsef-iit 68. 82-34. 

Ko 8 »nth,a. 16. 21-95 KotAcs Mindly tflzlfa- es slen* 

L lft kereek.. Szent Anna-u. 88. 19-21 

Kovaes Mtklds berantdrnvarozd, 
„ _ . . . ., .—-.-- 1 Fereno Jozsei-it 41. 20-90 

Kontsek Laszld nagykereskedj KovflC8 R6 zsa All. lanitonlT^ 
„ ^ . „ '**™» Rotbennere-n. 48. 21-74 

Kontsek Korndl ferfl- esnOi dl-f Kil - Am . MllHni , IfI rfn T- 
vatkereakedo. Kownth-o. L 29-58 naW^l^iiToV 1 * ^S5; o« 
LafcAsa. nyAron, Simonyi-fit f™* L $««BniieiiyJ-4t ■ S/b. . 37-89 

telen. Kossuth-n. 6. 30-61 Kovdes Sandor IIJ. fQszer- es 

_. . " _. ■ ■ J ' , I vegyeskereskedes, Saabd KAtmAn- 

Kontsek Sdndor eHajdno hAntoia a. »s. s 26-45 

es daralo tlzeme, Szoboazlii-di 8,[ Ko v &cs sdndornd »zv. Jilszer- Iroda, kfinyveies, K08snth-n,_«._ 

LakAsa, Koasnth-n. 46. 
Lontsek Laszld na 

lakaaa, Koasntb-a. 45. 31-44 

LakAsa, Koasnth-n. 16. O20-22 
Kods Gyttrtfy klr. jATAablrosagi 

alelndk, Magoss Qy8rgy-t6r 21. 

19-80 
Kods Sdndor ny. poetaffttelngyelo. 

Venkert, Domokoa Lajoa-n. 10. 

39-01 
Kopjdrl ds Tdth textilarnnftgy- 

kereskedok, Koasntb-n* 1. 27-86 
Korbaly Jdzsel kadarm ester, 

Uyil-n. 18. 17-33 

Koren Istran mav mernOk v. 

mftegyetenni tanarseged, Budai 

Ezsaias-u. 3. . 27-07 

Korlzs Istv&n bentes es mesedros, 

Szeohenyi-n. 50, , . 10-91 

Kormany Bdia m. klr. posts- 

igazgatfi lakAsa, O.T.I. bArhaz 

18-02 
Korom Gynla hentesmester, Ma- 

lom-n. 10. 27*48 „ — hentes, nagyr 

vfig<5, Deak Fereno-n. 22. 32-08 

Korona vendegltf t cegtnl. Kozma 
SAodor, Csap6-a. 17. 13-51 

Korpassy D. Laszld dr. m. kir. 
tiasstiorvos, Teleki-n 14. 38-95 

Kostya J&nds 6ras es ekszereez, 
Szechenyi-n 1. 14-97 

Koszords Lajos m. klr. f6bad- 
nagy, Hatvan-n. 4. 14-04 

KoVdes Andras vitez, m. kir. 
dobanykisArus, Kat-n. 82. 39*^95 

Kovdcs Bela dr. figyved, Peter- 

«a-n. 4. 16-75 

Kovdcs Ddnlel m. kir. honv. 

alezredes, NyomtatA-n. 8. 24-30 
Kovdes Elemdr ny. m. klr. post* 

felfigyelo, BatthyAny-a. 12. 34-78 
KoTdcs Ferene bflripari telepe. 

Teleki-a. 66 87HB1 

Kovdcs Ferene dr. e. nyilv. 

r. t., lAsd Egyeteml nfti klinika 
21-71 

Lakas, Bgyetemi nfil klinika 
Kovdcs Gynla vlzvezetek es k6z- 

pontJ ffites szerelesi vAllalata, 

8z^chenyi-n. 8 16-79 

Kovdcs Istvdn bfiriparoa, Telebl 

na* 32-51 

Kovdcs Istvdn ds Gynla mfi- 

asztalosmesterek, Szappanos-u. 9 

10-78 

Kovdcs Janos egyenrnhazatl es 

f el szerelesi szakiizlete, Hatvab-n. 9. Kovdcs Janos poataellenor, 

Fokos-n. n 3. 17-14 

Kovdcs Jdzsel ref. leUtipAsztrir, 

Bzab6 KAtmAn-n. 41/b. 38-48 
Koydes Kdlmdnnd posta s. ellen- 

0rnO f Koasnth-n. 39. 18-98 

Kovdcs Kdroly hlrlapirodAja, 

Kerenc J6z8ef-iit 69. 11-97 

Kovdcs ds kerdkgydrtd Ipa- 

rosok MfeszAlIitrf osoportja, E6tv«s- 

™- 18- 88-76 

Kovdcs Lajos elettroteohnikal es 

meobaaikai gepmfthelye, vltlamos- 

sAgi .vAllalata, MikJosTn. 9. H-7Q 
Kovdcs Lajos m. klr. postaigar 

gat6 lakasa, BAmsoni-iit 19. 18H)i 
Kovdcs Lajos okl. mernflk, epit*. 

mester, Hatvan-u. 6. 21-41 

Kovdcs Lajos tlmAnnester. 

Te.leki-n. 46. 38-06 

Kovdcs Lajosne ffiazer- es ese- 

niegekereskedeae, Hadh4zi-n. 17. 

89^20 

Kovdcs Laszld dr. orvos. Reb- 

del d. e. 8-10-ig, d. a. 8-6-ig, 

Apafi-n, 22. 17-30 keresked6. fiztet, VAmospercstftt 18. 
37-59 
Kovdcs Sdndor tasnAdi, 

elektro- es rAdidtecbnikal vAllalata, 

Fereno J6zsef-iit 46. 24-34 

KoVdssy Kdlmdn ny. mlnlszteri 

tanAosos, Magoss Gyorgy-tAr 6. 

11-19 

Kovdssy Lajos vitez, m. kir. gaz- 

dasagi felfigyeW, Kossath-n. 93. 

13-52 

Kovdts Jend dr. flgyved, Fereno 

^^J6zsef-nt 43. . 13-93 

Kovdts Kdlmdn vitez, vezer- 

6rnagy, Csap6-n. 1. 16-90 

ozma Gyttrgy dr. vitez, kir. 

kflzjegyzfi, m. Mr. kormany fOtaoa- 

cbos irodaja, Fereno J6zsef-dt 80. 
19^04 

lakasa, Csapfl-n. 1/3. 17-41 

Kozma Lajos kOmftvesmester, 

Kinizsi-n. 77. : .;-, 34-11 

Kttkdnyessy Jdzsel II. oszt. p. 
, v. t. a. o.i Hatvan-tt. 24. ;, 16-49 
Ktflcsey Sdndor dr. polgArmeetei 

lakAsa, Ferenc Jozsef-iit 69. 19-10 
Kttlcsontts Sesjdlyztf Etfylet 

(debreceni) mint SzOvet- 

kezet, Kosanth-tt. 8. OII-68 
■ Igazgato' 
Konyves Tdth Istv&n fa- t„ 

jAtekAro. ilaemi Bak6oai-n. .14. 

37-15 
Konyves Tdth Mihdlynd ny. 

vArosi tanAosos ttzvegye, VerbCczy- 
'"■'*■'■ 31-14 

KdrdslLdszld nries nfii divatara- 

fialet, Fereac J6zsef-dt 38. 19-11 

LakAsa, Magoss Qy«rgy-ter 13. 

19-20 
Kdrdssy MlkldS dr. orvos ren- 

dei: d. n. 3— 6, Peterfia-n, 16. 

20-67 
Kbvdr Akos nemes rethdti, 5r- : 

nagy lakAsa, Var-n. B. 17^-49 
Kovesdy Lajos foidbirtokds^ 
. Bzent Anna-n. 57. 31-62 

KBvessyKdrolyndOzv. lakasa, 
Teleki-n. 94. ^ 37-81 

Kdzdlelmezdst ttgyosztd- 
lyok, lAsd VArosi hivataloknAl. 

Kdzelldtdsl teltttfyelosdg, m. 
klr., Simonffy-u. 3. . 23-28 

Kdzelldtdsl Kormdny blztos, 
m. klr., Fereno J6zsef-n. 64. ' 
11-77 

Kttzdpeurdpal ds Minerva 
Alt. Blzt. R.»t. fokepviselete, 
Simonffy-n. 64: ' 30-23 

Kozeploka Gazdasdgl Tan- 
Intezet, nt.' klr. es Mezfigazda- 
sagi SzaktanAosadd Allomas, BOszttr- 
menyi-n. 82. 13-12 

Kflzjdtdkonysds^ Egyesttlet 

(Szfilflotthon, gyermekkdrhAz) Boosr 
kay-ter, NephAz - - - - ■ Ktfzpontl Drognerla (Dr: Rex.) 
VArosnAza epSlet. Tal., dr. Kondor 
IstvAn, Fereqc Jdzsef-At 20. 22-92 

Kdzraktdr, lAsd Debreceni kfiz- 

raktAr es ker. r.-t. 
Koztevetd, AagyerdO 13-75 
Kozvdjfdhid, lAsd VArosi kfizvAgo- 

old ' 

Krajnlk Armln kereek. Ogynak- 

sege, Bzent Anna-o. to/12. 29-79 
Krasznla Jdzsef gflz- As villany- 

erflre berendezett sfttOfizeme, Kaaaa- 

**»• - 34-23 

Kraasz Albert ds Tsa epfiletfa- 

e's cementArakereskedo, Boszor- 

mAnyi-ftt 2/b. 30-79 

Kraasz Dezsd Allatkereskedd, 

RAkosl Jen6-u. «. 23-31 _X£. toiios Magyar Bank esKereskedelmi Rt. debreceni U6k]a 
(Ezelfttt Angpl-Magyar Banfc) T.:20-03^, Kransz Fulop dr. figyved, Arany 
OJanos-a. 19." : 20-42 

Kransz Gabor Usztkereskedd, 
; ; Bocskai-ter 12. 28-47 

Kraasz Jentt nemes, kertiTeti m. 
•'■:' kit; gazdasagi fdfeliigyeld, Mester- 

n.'33. ■ ■ ... 21-75 

Kransz Jend ieazeratd, Hatvan- 

n. ; 6., nyaron KOmldsi-n. 32. Kraasz Jozse! bornagykereskedd, 

J6zsef kir. $*rcegMi. 30. , 23KL9 
Krayer E. ^sTarsa festdkkeres- 

kedes, Csapd-n. 15. 21-60 

Kreszan Janos, Kiniasi-u. 

18-42 
JKrlsch Karoly cserepkilyharak- 

tara, Ifipotaly-tdr 1. 12-18 

Krob Jeno «Kristaly» takaritasi 

Vallalat, . Nap-n. 3. . 1 7-65 

Kuczlk Gabor utoda r.-t. Da- 

raldmalom, Galamb-n. 10. 22-42 
Knlcsar Bertalan dr. posta- 

fdigazgato lakasa, Poatapalota 

Knlcsar Imre Ha tdzkareos, 

katonai cikkek 6 a papirkereskeaes, 

Hatvan-u. ,1. : 15-74 

Kullnlmre dr. kir. tHrvdnyszeki 

■■' tanacseln&k, Jdzsef kir. heroeg- 

n. 35. ,17-10 

kulln L&szlo dr. gyermekorvoB, 
egyetemi m. tanai, . igazgatd- 
foorvos, Ferenc Jozset-£t43. 15-91 

Knlturmerndkl blvatal, m. 
felr.* Sas-o. A 11-33, 22^12 

Kan Adolf eldallat keresfcedd, 
Paati-n. 2. 18-91 

Kan Bela dr; szentpeteri, ■• 
'egyetemi tanar, Bimonyl-dt 34. 

Kan Ernd allatkereskedd ds gazdfcl- 
kodd, Jdzsef kiralyi herceg-n. 42. 

Kan Mlklds dr. iigyvdd, Wer- 
*Cczy-u. 2 r 23-35 

Kan. Sandor dr. ref. gimn. igaz- 
gatdv'Pdterfia-ii. i/7. - 22-89 

Kankll Ferencne tfizifa- es azdn- 
. kereskedd, Jerikd-n. 39. 39-32 

kopf er stein. J anosdpfi let* tfizifa 
ds, aaztalosanyagok raktara, Bndai, 
EzBias-n.4. 21-93 

Lakasa, Irinyi-n. 2. 19-57 

Knpfersteln Man* kereskedd 
lakasa, Ferenc Jdaaef-dt 61. . 

32-17 

Knsza BelakBtett-, saflvott-,rOvld- 

es~ac61aru keresk., Kaiidia-n. 16.. 

11-39 

KasZka Mi haly bflrkereskedd, 
Kossnth-n. 26. 26-77 

Kati Sera Gybrgy p. vfzd, Szent 
Anna-u. 33. 31-96 

Ktlnne mezogazdasagl gep- 

gyar r.-L. fidkja, Deak Ferenc-u. 4. 

25-73 

Kttllbs Imre vitez, m. kir. szaza- 
dos, Besztina-n. 6. 34-63 

Labos Bela kir. tibial taoacs- 
elnflk, Koml6ssy-nt 8/b. 27-63 

Laczl istvan berautdfnvarozd, 
Arany-Blka szalloda, Ferenc Jdzsef- 
dt 11/15. ■ ■ ■ . 10-43 

Laczkd Lajos cserepkalyha valla- 
lata, Var-n. 6, 22r37 

Ladanyi Jbzsa dr. mfitdorvoB, 

V. egyetemi tanarseged, Var-u. 2. 

21-53 

Ladanyi Sandor dr. figyved, 
Arany Janos-n. 6. 39-66 

Lakner Jdzsef mav. tisztvisel6 t 
Simonyi-ut 15. 30*37 

Lakos Gyulalakasa, Ferenc Jdzsef- 
dt io. 26-31 

Lang MlkldsGabftnyl Sandor atdda, 

. szdn-ee ttizif akereskedfl, Cuapd*. 28. 
024-49 

Lang Sandor dr. gyakorld orvos 
rendelflje, Koasntn-u 89 25-74 

Langer Ferenc aut6javit6mn- 
hely, Magosa GySrgy-ier 2. 10-27 

Langer Imre ficskavaa- 6b szen* 
kereskedfi, Hatran-o. 62. 12-48 Lanyf Aladar dr. ffl. kir. ; h ad- 
bird szazados, Perenyi-u. 1> 

14-02 

Laposf Lor Inez fllj. meazaros 
6s benteB, Szent Anna-nt 87. 12-55 

Larencz Bela dr. fogazakorvos, 
rendel 9— 12-Ig, 3^-5-Ig, Peterria-n. 
18. 14-92 

Lasaanyl Jozselne gydgyszeresi 
Czvegye, Baross-u. 20. 31-39 

Laszlo Bela dr. i«t6z kir. kOa- 
]egyz6 Irodaja (Lintner Sandor dr. 
ntdda) Ferenc J6zsef-ut 44. 31-98 
Lakasa, Arany Janoa-n. S. 10-07 

Laabner J6zsef a Magy. Nema. 

Bank ny. Wfelfigyeifije, Arany Ja- 

nos-u. 1-B. 34-99 

Lazar Jozsef dr. earedorvos, fog- 

szakorvoa a honv. fogaszati anib. 

vezetdje, Ferenc J6zaef-4t 40. Lederer fUlksane «zv. gazdal- 
kod6, Hatvan-n. 6. 87-09 

Legoltalml Ltga, BetMen-u. 10. Leboial Pal kCnyvnyomdaja, 
. Ferenc J<5zsef-nt 38. .31-62 

Leipzig! BIrodalml Vasar 

tiazteletbeli kepviselftje, dipl. chem. 
Serly G-naztay, Ferenc Jozsef-iit 70. Leltner Adolf dr. orros. 

cbeDyi-n. 11. 24-36 

Lenard LOrine gazdaIkod6, Po- 

roszlai-ut 11. 32-70 

Lengyel Imre dr. egyetemi ta- 

narseged, a varoai ldegenforgalmi 

Hivatal vezetfije, Nyomtatd-n. 10. 

10-23 

Lengyel J6zsel dr. orvos, fog- 
orvos, Vir-n. 2. 18-74 

Leng>el Karoly kelmefesW, 

". vegytisztit6, g0zmos6, Csap6-u. 24. 
?3-87 

Lengyel ZoMan dr. O.T.I, oszt. 

vezeto tiebesz szakorros, a posta bet. 

,bizt. int. orvosa, Egymalom-n 8. 

16-80 

Lenz Jdzsel szfiWgazdasag. Bel- 
legelfi 241. 25-22 

Leszkay GyBrgy dr* orvos, 
Hatyan-n. 1. Pfisp&ki palota 19-36 

Letay Zoltan dr. banktiflztvieelft, 
Bz6ckenyl-u. 32. 21-54 

Leva! Sandor 1IJ. mnszer^Bz 
antdszereia, Kassa-dt 1, 33-94 
Radio-, kerekpar- es mnBzaki. cik- 
kek kereskedese, Ferenc J6zsef^ 
dt42. 

Levay Zoltan dr. dersenyet, 
ved, J6zsef kir. herceg^u. 4. 12-78 

„Levelest csarda" cegt. vitea 
Fejer Isvaa, NagyerdO 15-52 

Leveies Imre dr. figyved, katonai 
v<§d6 irodaja, Hatvan-n. 1. 34-97 

Llebermann JenO lakasa, Ver- 
b6ozi-u. 2. - 26-20 

Llebermann testverek Pannd- 
nia kdnyvnyomdavall. 6s HCnyvkC- 
teszete, Ferenc Jdzsel-dt 79. 26-89 

Llebbardt Martonne liohten- 
nani Czv., Batthyany-n. 18. 39-78 

Llkay Ibolya m. kir. postakezelO' 
nfi, Ferenc J6zsei-lit 91. 14-36 

Lindenleld es Schwartz rdvid- 
ara-nagykereakedfik, Grdf Degen- 
feld-ter.7. 29-68 

Lindenleld Ferenc lakasa, 

'Rikosi Jend-n, 6. ~~ ' Lindenleld Jeno series-, szarvas- 
marba- 6s jnnbizomanyoa, Ferenc 
J6zsef-ut 19. 31-37 

Llpcsel es bazal sztfrmearuk 

KnpfersteiJi Mand, Ferenc J6zsef- 
u 59, 37-80 

LIplczky Erzsebet textil- ea 
rbvidSro tizlete, Csap<5-n. 20. 

82-57 Llptak Andor kereskedd, 

Csapd-n. 17. ; 27-88 

Llptak J6zsef kereskedd, katonai, 
sport-, illatsz., pipeTe- es papirarn- 
tizlet&, Peterfia-n. 8. 84-38 

LlBsakKalman dr. orvos, egye- 
temi. m. tanar. Vesaprdmi-u. 5. 
27-57 

Litbl Vera noi rnba azalon, Mik- 
lds-n, 27. 21-17 

Loessl Janos dr. egyet. m. tanar, 
sebesz, kdzkdrbaz, Magosa Gydrgy- 
ter 19. 14-79 31^33 

,,Lord«« oridiTat k.f .t.» Ferenc 
Jdzsef-dt 42. 20-36 

L&rlpe DezsO mtisaaki 1 Gtanacsoaj 
1. (Allamvasntak five.) 

LOrlnoz Plroska korcamaros, 
Kasaai-tlt 26. . 33-1 7 

Ldrlnczy JMlbaly debreceni hajli- 
tott bntOTgy. ea faker, r.-t. igazg., 
Palszky-n. 4. 11-60 

Lffwellonapoatatiaatviseld, Thaly 
Kalman-n. 1. 81-15 

Ladanyl Laszl6 dr. ny. a. I. o. 

fdtdrzsorvos, Ferenc Jdzsei-n't 22. 

,■■.' 25-99 

Lakacs Andor vegyi ^agyar- 
matarnnagykereskedfi , Ferenc J6- 
asef-dt 22. 21-57 

Lakaaa, Werbfioay-n. 2. ' 37-62 

Lakacs Jeno ay. mav. romerndk, 
Hatvan-n. 8. 25-29 

Lakacs Vllmos es testvere 
mnko- da cementarngyara, bnrkold 
es tetdfedeai vallalata, Karoly Fe- 

- renc Jdzeef-at 3/b. 23-08 
Long Elemerne tfizifa es szen- 

telepe ii. v. Molnar Lukacs, Timar 

- u. if: 30-68 
Lasztbaam B61a epillet- es tftzi- 

fakereskedd, Kishegyeal-dt 5, 

18-95 

Lakasa: Csap6-n. 18. 39-22, 

Lasztlg Erno asztalosmester, ESt- 
■ vfls-u. 87. ' 37-22 

Luszllg Ferenc(gyapjnbizdmanyi) 

tisztvlselo lakasa* Garai-n. 30. 

34-14 
Lax Arnold <Ko3Sufcbt^y6gyszer- 

t&ra, Ferenc Jdzsef-dt 26. 29-56 

Lakasa: Ha«van-n. 8. 10-57 

Hachd Ferenc, Dobbzi-n. 17. . 
32-10 

Macsl aradalbm, Macs O23-02 

Madarassy Tlbor vitdz, ecet- 
gydra, Ferenc J6zsef-dt 87. 20-20 

Madar Gabor korcsm&roa ] M"ar6tby 
Gyergy-n. 8. 24-10 

Madar Imre korosmaTOs, Hid- 
n. 14. 34-39 

Madar Istvan fuszerkeresk., , 
Bocskai-ter 1. 34-36 

Magyar ailamvasafak : laad 
Allamvasntak 

Magyar altalanos hltelbank 
debrecefii fidkja. Ferero Jdzsef- 
dt 45/47 > 14-96 28-70 23-71 
Karpati igazgatb' lakasa, Ferenc Jd- 
zsef-fit 46/47. 028^7 

Magyar asszonyok nemzetl 

szbvetsege. Ferenc Jdzsef-dt 36. 

27-89 

Magyar Bank es Kereske 
deiml r.-t. fidkja, Ferenc 
Jdaaef-dt 65. 20-03 

Magyar Borlparl Nyers- 
anyagbeszerzo es elosztd 
r.-t„ Mester-n.se. 15-27 

Peati-n. 2. 18-10 

Matfyar Dezsftne borozdja, Nap- 
n?22. 27-13 

Magyar elet- es Jaradek B. 
I., Ferenc Jdzsef-dt 31. 16-23 

Magyar Elet Partk«re« Fe- 
renc J6aBef-dt^ 16. Arany Bika fdl- 
emelet 29-37 ■^SSfi far koztlsztviseldfc szU- 

' L sz. fldkja, Var-n. l. 
10-56 
107. »z, flokarnda, Kossnth-n. 7. 

1*49 
Magyar leszamitolo-es penz- 
valtdbank dfibrecenl fi6kja; Fe- 
renc Jdzsef-dt 10. 1 7-63 

lagyar leszamltolo- es penz- 

valtobank debreceni kdzraktdra, 
Kistegyesi-ut 1— 8. Magyar mezif gazdak szbvet; 
kezete tisz&ntoll- kirend. es irn- 
raktira, Hanyadi-n. 13. 27^97 «. , 

Magyar Nemzetl Bank debre- 

ceai fldtdntdzete, Pnlszky-d. 4. 
Gird 28-10 

(MeUekdUomis, fdndkhelyettes la>- 
kdsa) 28-11 

Fdndke (mellekallonias, fCnflk la- '' 

kaaa) 28-12 

Portasa 28-13 ': 

Magyar Nemzetl Konyv- es ? 

Lapkladd VaU. es Debre- 
cen! UJsag djjeli szerk., Jdzsef ■ 
kir. herceg-n. 16. 23-48 |^|; Tgazgatd lakasa 34-84 Magyar orszagos kOzp. taka- 

rekpenZtar debreceni floklgas- gatd, Ferenc Jdzsef-dt 86. 
Magyar Paine ttzv. korcsm&ros, 

Rakdczi^n. 18. 39-40 

Magyar rohalpar Garal Mlk- 

ids, Ferenc Jdzaef-nt 11, 33*77 

Magyar Simon dr. figyved iro- 
daja, Ferenc Jdzsef-dt 32: 25-39 

. Lakisa. Vilmos csaszar-krt 40. 

25-94 

Magyar tavlratl Iroda szer- 
kesztdsege, Kossntb-u. 63. 28-45 

Magyar Teberaatdfavaro- 
zOk Orsz. K«zp. Sztfv. debr. 
kdrzet, Szent Anna-n.*10/12. 17-25 

Mallath Laszlo dr, figj^d? " „ Z3 
Hiinyadi-n. 5. 32-35 B 

Lakasa :Miklds-u. 4. , ,21^66 ^ 

Major Jdzsel ny. poata mflfizaki 3 
fdellendr, Becskay-tdr V. sz; vdrosi •• 
berhiz ,:. 21^67 01 

Major orbkosttk; <Megvilt6» 10 

eydgyszertar, Ferenc Jdzsef-dt 18. ^ 

14-«9 0J 

Maioros Istvan azazados, Nap- ^1 
n 6 16 T 54 

Makkal Janos kantinoB, Hajdn- IA 
laktanya 17-19 «gj 

lakkal Sandor dr. egyet.nyilv. — 
irendes tandr, D6czy Jdzsef-a. 5: 

■ ; > .•■;■ / ,-:.ll-=17 __ 

Maklary Elek dr. vdrosi tiszti- 3 
orvos, v. klinikai tanarsegdd, ,no^ g 
orvos, Bzeohenyi-a. 1.. 13-20 flf 

Makoldi (Keszner) Mlbaly 3 
id., ny; m. kir. Mall atorvos. Kos- <•< 
Buth-U. 82. .30-50 

M&lnassy Ferenc dr. m. kir. 
ezredorvoa, Fereno J6zseNdt iQ. ■■■' 
20-94 

Handel Ernd bankfizlet r.^t., 
Fereno Jdzsef.-dt 72. , 30-76 

Mandel Jozsel gyigyszerdsz, ^ 
Batvan-a. 68. .. 89-19 

Mandel Lajos szobafesto, mdzol6 
ds tapet4zd(ttzemben: V/l^X/31-rigi . 
VSrfisjnarty-a. 10. 37-85 

Mandl Laszl6 dr. szanatdrinml 
fdorvos, Batthyanyi-u. 17/19. _ 

16-85 

,JWansz*« Insegakclos loglal- 

kbztatd mtthely, Vagdhid- o. 3. z 
o ■ I LIEBERMANN 
kdnyvn, 
Fereno J.-flt 79.26-89 PBnnoniBf ?,? ^— - Magyar Elet Ttfrvenyhat'A> 
sagl szervezete (Kflzp. irdda). Ferenc Jdzsef-dt 15. 20-23 

_ _..te-.,'. 

r.-t. termdpybevasirl. ki- Magyar Gabbnakereske- 
delml r.-t. termdpyl 
rend., Fereno Jdzsef-dt 45. 24-2*7 Ktfnyveldsdge, Fereno Jdzaef- 
tt 45/47. ,19-67 

Magyar-hollandi blztoslto 
r.-t. debreceni vexdrilgynSkaei 
Fereno Jdzsef-dt 71. 13-) ,Maor" Falparl es Gazda- 
sagl lelszereleseket 6rte- 
keslto k.f.t„ Kyngatt-n. se. 

18-58 Magyar orszagos debreceni Ildlt 

r, Ferene ■JdaBftf-fit S 

Telefons 30-»1 81 •:■•£;> o.-^ 
■► MQszaki es Kereskedelmi TSrsasag X^S^SSbT^ 24-45 L A R G V A ft - : R T gy ^ rf ^* n y? i ? iak P 1 * 4 '^*?^- egye&MsUtea Tftl.s 21 -f ;i Marfcovlts ArpAdgrdf,vk Cr 

f nagy, Csap^xi., i. , 14^68 

MarkovlU Elemer dri •Bgyved, 

"Araiiy Jinos-tt .4.-... - .'..'■ 11-52 
MarkoTlta Gyifergy, dr. m . kir. 
tiSsjtlojvyS, I&kdufclrU, 35. 30-05 
Markovlts Ign&c bankiga&gato 
, /,, flakisa; 8z6ch©nyi-ii. 65, 25^85 
~\j Markoylts Sandor ok). m6rnok 
';.:„ :irodag6puaejne, Pereno Jozsefrfrt -jiff; 

— - V« ■- ' : " 24 " 02: 

; - Lab48a:BatTaD-n. 6. 21-06 

V Marko»1ta Sandor heotes-, me- 

.. ,/ v v;-SBaros^ 6s ,'csemegenzlete,. Perenc 
;-i-,", ^6zsef*6t7i 34-26 

i - " Mars* Laszld yerebelyi, ny. 
-V . b^razarezredes, AranyJanoH-.tr. a. 

:->>-\-r -.'■'" 12-jo. 

; - MaraoTSzky Bela aiezredesV 

:■".: : a^ftHenyi-n:, e8. .•, .■■;:■■•-, .-. '16417'' 

■vv.v Martinek Perenc .nyugaTmazbtt 

v;, ; : ; takar6kp6pztari Igazgato, 8z6cbenyi- 

•^ «- 7; 5- \ , 13-03 

\ I$rkaa David nyug. kjr. mow. 

ffitaaaoso?, Verb6czy-u. 4. 34-77 

-\ Martonn^ rago Etnma dr. 

* ■■■*"" noJIparisk. tan. igazgatd; A3to-o. 3 

'-^ ,;--"' y v , ..- "■,-■;- ' -' .16-22 
S .■■■;! MarxJanoa sfit*de v Perenc: Jozsef- Merkll Fereuo Molbtniajdonos, 

Poros?Iay^ot 71. " ■ . 32-36 

qMerita^ azobafeato; , mflnol6 & 

bHtorfinyeza vil lalat. BoWdgJizsef i 

Gsap-n 41. 26-66 

Merttkhlteieattb" Htvatal, - 

) m. klr., Verbocay-u. 2. 31-68 

Heazaros Katalln fenykep6sa 

- 6a : f otdkereskedoV Perenc idtset-; =■ <' 

n.43. •■ 33-83 

Mdazaroa Sandor enkrasBmeateir, > 

Bzent AnntMi; 6fl. .; , 10-84 

Meazaroa taraaaag, Degenfew- 

ter ia ■'■- .•■■-■■;:■' ,=;■;. n:;--' t i»4!0-- 

Meazner ■■' ' Karoly/ dr." ■'brvo's; 

Cabnka-o. 4 .":.-:'.-;■■ : -: ? <:-■.■; '18-52 
^Meteor** inozgoaahibaaf, tutajd. 

Csomor Qyu]*, Boeakay-t6r 10 Mlakolezy Kalman dr. egye- 
temi tanarsegSd,. nooryoe 6a i.m, 
Mr. pbsta betegeegt rtztoaito Iriteze- 

■■ .tenek: dzakpxvoaa, Brent Anna-n. i2, tfatay Intro ©kL-gep.easihera'b'k. 

' .-:■■ ■■ tvazk.. bites azakertfl 6fl nltes angol 

<"< tdbisss, C£»i Jonef-u. 8. 2~ " 

' , Mate Lajoane tIMfa- 6s ee«n- 

'. ■ kereatoidfl, BeroB^nyl-u. 14. 34-08 

j. ; V BBfftt^ Sandor ny/,my M?. aUftwJ 
, ' ^ _ tanacfios. Blah;a Imjza-u: 14. ; 14-63 
iateosz-garage Debrecen, 

;. ■ jsm^i\y-a. 3. ' 13-81 

.,;' ^ Matlcs Alajos dr. .pastas, beteg- 

*m sigl blat., otvqs, B*«hyany-n. 9. 

,f^ ,, / V ■ ^- '■■' 14-06 

v.. Mayer. Bmll ok) ■ g6p*8zm6rri8k 

' ma«?aVi ir ^^A.radfWaboralorimn. 

,-'; *»«*ya«yu. 5. • 15-79- 

-- ViUwuoBsagi 6s JBtlsjiaklTallalata, 
;\ KosBUtbiu; 18. 14?81 

■, r/ Mayer Norbert kertsb. figynfika,, 
.-,- Senffitayi-n 10». 16-72 

i - gfedtfyatfzal - Sandor saalUt- 
y '/':'■ - ,«nany&z6 Varosi irodaja, Dfeak 
^ v * ■> JPetepmt; U 20^37 

T>; : ' ^ y*snti' laktaTa, njav. palyandvar 
:;.^ - -V ■'■/■•:24-65- 

,, v aedtfyessy Pal nyn*. ntv kir. foi 
\\r'--'; '■ '•■■■minSki jog biftokrendeai m6rn8k, 
Bethlen-n. 83. : r, 20^70 

■i. ! Medv^c^ky Karoly dr^ ni . kir. 
v i ■ AHaml. giinnazinmi tanar, Csonka- 

.■^^'^'oi« : :: .-b ■ ■,'.■--. 48-31 

;: ,MEGA« Magyar Betfyvld^hl 

• Bortermeldk £rt6kestt{i 

SzOvetkezete allami ellenflrz6 8 

. alatt, Csap<S-u>- 8a. ,"' 19-77 

Megyehaza, Pereno J6zaef-flt B4 I Dr. WnaMatyas II. toiegyaO, Pereno 
■ ^dwef-fi't 68. , -4--..-.« Melnl Gyula kavebeboaatali r.-t„ 
Peren<jJizsef-iit ?0. 14-93 

M M«llaaz«* kttnyrkereske- 

d*s, Pereno Jizsel^t 88." 16-73 >.a Svetits tanito- 

aekepzo igazgat6ja, flzent Aana- 

V-9.W;;- V -:■;: 21-37 

■Melles Simon dr^ m, klr poeta- 

tanaesosi Bajual-u.- varoai ;b*rhaa G. 

;i6^cs6 .■.■.-. : 15^30 

Menetlegylroda, ma*. ( Pereno 
JiZBef-nt.72 ...««- ■fnvaEOzdsivallaiata, 

-Hatvan-n. 64. 21-12 

M«nea Lajoa "dr. ^ ngyyid ret. 

- egyhazi figyesz, HatTan-n. l. 26-92 

M^ntelep, m. klr. allami, b«- 

sz0rm6nyl-6t 64. : 30-47 

k» Gaapd-n. 48. 04 21-07 

poastAkereske- 

delmi r^ft., Fereno Jdisef-fit 4«; Merkantll ktfnyvnyomda 

Grbsz Izidor, Hatvan-u. 39. 25-62 1 Meteor" ^irtliamosaagr- es osiijfi 
gyar r>t:/ lerakata, Perenc JiSzsef- 
.■*«■» > 21-70 

Mezel ■' Antal flTeg-"es poroelliifi- 
keiesb., UyegesmeBter,' kebk\eret. 
epflletlivegezfis, CaapdiHi' 17.> ( fSzip- 
b&Mtj.) ^ , . ,. 7 81.-50 

Mezel Ferorio ierites-v'mftaairoB- 
ea OBemegearuflzlet, Csapo-n. 88. 

:--:----:--vf:.>- , ..^.,::ai>44 

Meaoy Bela ref . lelkipaaator, ^ 
; tfyilastelep ref- lelkesalak -37^01 
MezO Arm In 6pflletJ'ji'iteTeslteac 
.. isfai^eginunbaWtelep, Irinyl-nv e 

.Iiabafla, Trtayt-o. ft., ; 89-87 

Meztf Bndre yitez,tn. k)r. eErired.es, 

Koesntk-n. is.. ^ . 22-80 

[ezfftfazdaaagl Termdny^ ea 

ArnTorgabnT SzUvetkezet, 

Pereno. J6zaei-n. 16. . ^023-61 

c 28-66 

leztf Sandor driliajdnylt&s, 

neiiiea, a debreoeni ; k l r. ttg yeszaeg 

elofike, kir. torvenyszefci palota 

14-55 

Meztfgazdasagf kttzrakiarak 

r.-U debroceni ielepe. PeBti-ui 2. 

24-03, 30-85 

MIdakey Mlkld* ndnvedalei-' 

r,edes, ~J6kai-n, . S/a. ' / : ' MlhaloTlta Jentt ..ICigytf" gy6gy- 

saertara, Fereno J(Jaaeif-at 81. 

80-96 
Mfhaly Aranka leofsiyj, Ha^nai- 

XL. beriiz am. 32-60 

MUialy OyQrgy dr. ngyy6d, 

Arany . Jipos-ni 2. - 34-66 

MlnAly ■ Istvaja f papirkereajcedo, 
/Pereno Jtenef-fit 43. , 33-78 
-Mlklda Armtn dr. L Bgyyed, Re- 

renc Jossef-nt »8/b. .;. , 26-99 
Mlklds Gyttrgyl, Beilfakola-u. 2 

.. ; ,,x-- ,,.. 23^14 

Mike Janos leidblrtokos, Mester-; 
27> 34-94 

Mlkd Gabor asSTetkeeeti igae- 

gati, Fereno Jdzae^ut 9: - ~ ~~ Mlkd Gyala dr. b818ni, ; egyetemj 
r. k. tanir gyAgyszereaiSj drvoa, . 
J6zsef kir. herceg-u, 8/6. 21-89 

Mlkd Laazld "posxtikereskedfi, Fe 

reno J6zsef-6t 4. 12?5I 

Ml kola Balfnt dr. m. 'kir. pena- 

ugyi tanaesos lakaBa, Deak.Pe- ', 

renc-n, 19/21. . ■■■ 12-88 

Mtlleker Rezstt dr. egyeteini 

ny. f tanir. Ppreho Jfeaef-ut 18. 

AlfOldi palota 16-94 

Mllotay Andrasnd tfzv. papir- 

kereskedes, K08«ath-a:i7.- 16-18 
Mlnozer B«la dr;*p6sta s: titkalr, 

Karoly Pereno J6zsef-iit 9. 39-18 
Mink Fereno nri- es noi fodraaz, 

Hatyan-u. 6. 32-09 

Hlnya Iatvan Rentes- es mesza- 

rosmester, Csapo-n. 84. 29-15 
Mlrgay Laszio eplteBimeniek, 

epitonieBter,; Teleky r n. 13. 31-18 MIsztt Karoly dr. varosi tiaz'tl 

foagy^sB, Arany Janba-u. 9. 21-96 
Mltrovlcs Tlbor dr. Debrecen 

: ss5. kir. varoa tb. ttseti ttfigyesze. 

vUgyyedl troda, Hnnyadi-a. 6. 

37-36 

LakAs, J6kai-u. 9/a. , 21-10 
Hocaary Istvan, m. kir. firnagy 

OBvegye, Bimonyi-iit ll/a. . si-4 
Modern LakbereWdezest 

tJzIet BrillJ Ferenon*, Fereno 

J6zsei-n. 71. 33^75 

Motaaesy Jen6 dr. yiroal allar- 

bryoa,Telekf-n. 86.. ; ,, ; 37-QO 
Moldvan Dela bWgy 6b nri 

fodrisz, Szent Aiina-Q. t. 32-39 
Molnar Endre kir. f6m6rnak," 

Ferenc J6zsef-ut JS. 27-55 

Molnar Eriad p. nL s-^eHenflr, \6t- 

ipalom-a. k - J7-35 

Molnar Ferenc nt ;i elkipAsztor, 
, Iapot«ly-t6r 8. \ 7-98 

.MotnAr'tIaiiioB''liTee>'.6B.poniei]a , |i- 
. kereakedo, Itbsantb-n.: 8. 1 1-76 
Molnar JOzsefne fa- ea. sz6n- 

kertBked6,Kai80yas4rt6r 18. 38-1 Q 
Molnar Jdzsef mftazer68z- 6s 

yiilanyszer. mester, Caapo-u. 80. 

Molnar Jdzael n6l diyaiszaien ja, 

Szent Anna-n. 9. 13-25 

Holni&r Karoly textfl nagykeres- 

.kedo.BethieBrn, 16. . 25-75 
Molnar Laazld lofdbirtokos, ' 

Kosanth-n. 44. ; 18-81 

Molnar Mlhaly p.H.V. Ainteift 

^ik6czi r tt. 84., ..-:- 37-61 

Molnar Dszkar miiiakatoses mn- 

azerfez, Kosantb-u. 31. . 32-21, 
Molnar Robert sert6sr 6s jiszag- 

biBOmanyoa, Pereno Wzsef-ut 7i: 
17-24 
Molndr Sdndor bankigazgatd, 

Hatvan-n. 6 11-80 

»Mjne" mifszerttzem ea kor. 

bazberendeztf r.-t. debreceoi 

fl6k> Pereno; Jozsef-a: 41.' 10-26 
Monoky ''.Nandor, herceg Eszter- 

bftzy 'csemege-' 6s knaarBleraiiata,, 

Pereno J'6asef-tit 80 21-49 n8l Bzabdi PiteTfia- 
i. 30. 38-90 

MorgenBtern Hand azabimeBter, 
MIkiisrn. a. > .38-55 

Morray Stefanladr. egyetemt 
1 tandrseg6d, fogszakorvos, RakOozi- 
n. 18.- 29-11 

Moskovlos Jend dr. flgyved, 
8z6chenyl-n. 19. .19-41 

Moskpyltz David fodraaaati cik- 
. kek, illatazerkeresked6s,' Jbtyan- 
n : 86. . - 27-88 

M nnka k8zve«dhi vatal, m. 
klr. allami, Hatyan-a 98 21-85 

Mar any 1 Klara dr. orvoa ren- 

■ del: d. e. 9-12., d. n. S-r6., Arany 
Janoa-n. 18; 16-87 

Moatd Sandor dr. kto. kOzjegyzO 
irodaja , Bz6obenyi-ii; 14. 1 9^40 
Iiakasa, Sz$obenyi-n. 68. 15-17 

Masza Fereno ret . Ielk6sz, org. , 
Kalyin-t6r 6. 16-81 

[njeg- ea azUcvlzgyar r-t., 
Baletrotit-o. 80. ea Er«B6bet-u. 29. 

v ';,";> '-'. ■"' 31-20. 

Mttjeggyar PoUak Sandor, 

Barna-u. 16. _.: 33-72 

HUller H. Ila szallltd irodaja, Pe- 
reno Jdzsel-nt 73. ' 21-08 
Teiepe '6a lakiaa, Sz6ckenyi-n. 47. 

■■■;„-. ">': ;. ■■■- .,:■;- 12-12^ 

Pilyaadyari Irodaja, PalyaadW 

Httnnleb Aarelh6 dr. «zt. 
inaganz6,FerenoJ6zBef-nt8S. 28-33 NAdaa Inirene bfirantfifuvaTozas, 
Csapo-u. 49. . 24-87 

Nadory Tstvan m. klr. roaaados, 

, Pbroszlay-it ai. 84-13 

Nagy ; Albert dr. orrbs, rendelr 
a ; e. 10-18-Ig,d.n. S-^6-lg, Paosirta- 
">»•- 20^84 

Nagybakay (Rlokl^ Antal vas- 
nagykereakedo Iakasa, Perenc J6- 
eeefnt 28.. \ ; 20-88 ' 

Nagy Bela dr. okl. gazda, ' iffld- 
blrt., tSrvenyBz6ki szak6rto, 
Koasnth-B. 89. -39-85 

Nagy Bela dr. iigyv6d, Pereno 
Jozeei-nt 45/47. 20^59 

"Nagycaelrel oaenddrkUUI. 
nltmeny paranoanOksAg^, 
lasd «CsendorkfiI8nifcm6ny parsage, 
Nagypsero 

Nagy Daniel yendegloa, Ceap6- . 

' ' "!>.-■ 12t87 

Nagy Dezatf nemes, m. kir. eeia- 
z^doa, ZOldf a-n. 16. 1 9- i 61 

Nagy Endre dr. If J. m. kir. poata 
tanaosos, Arany Janoa-u. i/b. 16-16 

Nagy Endre «a,Nagy Zbltan 

laniegmnnkaW tf zenie, Kiaaegy esi- 

** a . '., '.;■ 22-81 

Nagy Gyala mfi- 6e aranyMmzo, 

g6paasnr0H6 ipari fizem, Hatva-ni I. 

33-12 

Nagy Ida szalontai.banktisztTiaelO, 

Lajos k»aly-t6r 2.; ■.;■' 84-15 , 

Nagy Imre dr. Debreoeni Ujaag 
Hajdnfeid ttazerkeaztOJe, DbmOkba 
LajoB-n. 24. 17*^9 

Nagy Imre fahiegmunkalo ipar- 
telap, Peati-n. 7/9. ' 37-$8 

Nagy Iren poBtadijnok, Srappaiibs- 
. ^- s : .-; . 39-27 s 

Nagy latT&n kdnyykfltfl, bordlaz- 

mayes, ezentAnna-Oi 10/18. 87-37 
Nagy Istvan lakatoamester 6sTmii- 

szer6sz, Sz6olienyi-n. e. "'" 

Nagy Janos yaaterealredo, 

8jr. Nagy Janosne. Csapfi-n. Nagy Janoa vit6a, mezfigazdasagi 
.g6pr,. osaktfa-, 6a jarmnkereskedO, 
Hatvan-n. 41. -26-19 

Nagy ' Janoane koreswaros, Vae6-. 
bld-n, 10. . ^4rl2 

Nagy Jend dr. kolleg. tanAr, 
Madary6delmi Bgyestilet elnOke, " 
Gvadanyi-nt 18. 37rl8. 

Nagy ddzael ny. may. felfigyelfi, 
Caap6-u. 61. 27^91 

Nagy Jdzi " 
Anna-a. 3." Nagy Jdzael «J. Befirme* nagy- 
kereak., Bat. Anna-n. 3. 012^92 
lakaaa, VorOsmarty-n. 32. 19-58 

Nagy- Jdzael dr. nfiovos, Perenc 
J6zsef-iit 61. . 24-62 

Nagy Jdzaef, m. kir. poata s. el- 
lonor, Rotkermare-n. 12. 88-43 

Nag v 
ked( agy Jdzael vifiga, f fisBerkeres- 
kedo, P6terfla-n. 55. Nagy Karoly grafJkai ni flint., \ 
konyvkfit., fizletl kfinyvgyar, klis6- ' 
mtllnt., Pereno Jdzset-nt 49. 20-18 

Nagy Lajoa m. kir. allatoryoa, 
Lorfnttty-n. 13. . 16-81 

Nagy Xaazld posztd- 6a textili, 
nridivat keresk., Fereno Jdzsef- 
n. 68, H-13 

Nagy Laazld dr. azanatdrinmi 
ffiorvbs, Egyet gydgyazertani int., 
Nagyerd5 " ": k . 18-82 

Nagy M&rla m. klr. postadijnok, 
Timar^n. 14. 16^30 

Na^y Mlhaly g6pere/ft bertuva- 
rpzdj Caillag-n. 26. 37-99 

Nagy Mlhaly kordamaros, Salit- 
rom-u. 8. 8^-47 M t isko1 ^ 1 Pyala^aaztaloa 6b fa- Mdazakl ea kereskedelml 

koporBotaeme, Olah KAroly-n. 9± t&raaaag Hbryath ea MikWs, Bw- 
13-981 nyadiru. 17. 24-45 NAGY KAROLY 

graflkal mttJntezete 
Plae-n. 49. 20-18 „.-i f .r. i-fh^-^-i '■!:. ^•-* ;'■■'•/':'<■> . ■■..:■■;:: ^;js.^;vK--i-:J •■% amelg sem a nevsorhan, scm a i inemszerepel. *,'".' -"Debreperi ■ •.••AA-:.^- PALLSOROZO FERENC J6ZSEF-UT 
Nagy Mihaly magolcsai, noi 

confektio es uri divatkereskeftO* Fe- 
reao ilozset-fit 37. . 38-81 

Slatfy Samn dr. szenttmrei 
1igyv6d, P6terfia-u. 2 23-98 

Nagy. Sandor magolcsai. cipo- 
keresked6, Ferette Jozset-at. 2d. ; 
31-00 

Naffy vSandor Hal Nagy Beia 
es Gyoztf viz-, gaz- 6s kflzp. f fl t6s- 
szefelokV Garay-u. 15.. 39^63 

Nagy Sandor F. M. engectelyes 
'ingatlahk0aT.,Csap6-u. 27. -33-15 

Nagy Candor dr. tlgyv6d iro.daja, 
Peren<Jizsef-Tit,89. .; 039-79 
iiakaSaj Csap6-ii. 18. 28-51 

Nagy Sander > kOmt^esmeste^ 

Nagy Sandor var! s»V.' II. oazt. 
fotanaesos, Porbszlay-at 84. 22-38 

Nagy Sandor dr. to. arvasz6ki 

filnbk, EiabeT Pal-iu 3. 38-14 
Nagy J Sandor iaulakatosiaester, 

Peterfia-n. 19. A . "33-39 

Nagy Zoltan aat6- 6s motorjavft6, 

Mikl6s-n. 49. 21-36 

Nam6ny I Gy nlanfc dr. ramoes a- 
1 ha'zi, gyorsird- 6s g6pir<J szakis- 

kolaja, Batthyany-u. i. 20-77 

Nanassy Lajos T*dI6- is Tiliany- 

v&llalat, Ferenc J6zsef-4t 86. 
' ■>' ; -v", ■■■■ , 34-26 

„Nap«* gydgyszertar, Tolray 

Tmre, Ferenc Jdzaef-iit 1. 27r73 
Napkttzl gyermekotthon Kls< 

hegyesl-dtf, lasd Varoai hiva- 

talokiial. 
National Beglsztrajo Penz- 

tarak k.I.t. iloktelepe, Kosanth- 
■b. 1. :■'.'-.,.■: ■ , ... 26-82 
Nemes Geza. epit6si vallalkb»6. 

vissgaiott komftvea 6s desinester, 

EOtvCs-u. 14. 27-93 

Nemeql Gezane Blfaarl fiva 

S30nyegszSved6je, BHtvCs-n. 1*. , 
Q27-93 
Nemeth Beia postatiszt, Nagy- 

Tiarad-11^18. 27-37 

Nemeth Daniel nan, 6s . Ukta- 

gyara, Csap6-o. 7. 39-64 

Lakaaa, Saoboszlai-at 2. ' ,29-08 
Nemeth Kernel dr. orvos; 

Kossuth-u. 42. .„ 19-34 

Nemeth Xajos ttlzifa-, szen-, 

6pHkez6Bi anyagkiskereskedO. . 

Bz6chenyi-u. 33. 12-93 

Nemeth Lajos vizvezet^kazerelS, 

Bzent Anna-a. 20. ; 29-99 

Nemeth Laszlo «Sztankay» , 

gydgyazertara, ' Bzent Anna^ 64. Nemetn Nandor Angol kiralyno 

r.-t. jgazgatd ja ( Batthyany-n. 6. 
28-04 
Nemet Tudomanyos Intezet 
. debreceni szervezete. Ferenc 

idzseMt 22. 13-27 

NemzetlAruhttelkozvetlttf 

Iroda, koasutk-u. 7: 21-86 
Nepjdletl hlvatal. iaad yaxoai 

ri6pj.6i6ti. hivatal 

Nepkonyha es napkttzl gyer- 
' mekotthon, lasd, varosi hivata- 
lokrial 
Neubaner Sandorhe ny; nemzati- 

■ bank fei0gyel6 fizvegye. t61en Fereric 
■J6zsef-ni 77. nyaron KardOB-u. 8. 
.VV- ''■-■■■; ' . , -, .23-94 

Neufeld Sandor dr. 6s Neo- 

. leld Istvan dr.Qgyv6defe t , Ver- 
bftczJ-u. 12. -■...-" , 24-94 

Neolander Andor karosszeria 6s 
kwjsigyAr , Erza6bet-u . 28. : 1.-1-47 

Nenmann Armln ftlssser- .6s 
. textilkeresk., Xeleki-p. 73. 25-35 
■ Neumann Mlksa cipfr- 6a f6rfl- 
divatkereskedfi, Ferenc J[6zsef- 
H43. ' 38-83 

Nenmann Soma sflrrakta'ra 6a. 
Nenmann Tibor azikvte-uzeme, 
Hat»an-u. 69. 21-34 

Neowtrth Gynlababakelengye- 
leh6rnemt-, .textilkereskedfi, 
Kalvln-t6r 3. 39-75 

':•••• '".''■ 6* Novak Gynla kovaosmester", 

Kfil86via4rt6r 16. J *"" 
Novak JuIianna.*kocflm&ro8, , 

P6ter|la-a. 48. 38-68 

Novak Marta illatszer-, ' kozme- 

tikai-, baztartasi- 6s papiraruk, 

qsapd-^ 88. ' 33-82 

N51 kltnlka, lisd Egyetem ■".■; ' 
Nyakaa Sandor iGsEerkeieskediD r 

Nyugati-n. 22.. - ^ 10-30 
Nyllaskereisztes Part debre- 
ceni azervezete, Balthazar - 

Bezsfi-u. 9 V "■■ .'.-■ .22-20 

Nylrbogdanyl petroleam- 

gyar r.-t. tiszintuli kipviselete, 

faktirtelepi nelisor 4/b; 12-23 
Nylrett Istvan dr. egyetemf 

fcCnyvtiri lgazgitd, Koml6Bay-6t 4/a^ 

11-66 

Nylrl Ernio dr. Ilgyv6d. Ferenc 

Jpzsef-iit 261b. 2.1-77 

Nylli Laszld dr. «gyr6d, pebrtoen 

sz, kir. varos tb. t. ilgy6sze, Deak 

Fereno-d. 6, ...-..',■.. 26-06 

Ol ah Janos dr. ny. postaig., 

Apalfy^n: 113. :. 30-18 

Ol ah Janos vizvezet^kSHereia, 

Hatvan-d. 4. 39^28 

OIAh Tlbordr.T&TOsi tiszta (Igy6sz 

tb. i0figy6sB, Kosautb-u. 49. 31-32 
Olasz Knltur Intezet, Halvaii- 
1 u a. ■-■.12-04 

Orban LaJos dr. idegorvos. 6a bat- 

gyigyiBa* Josaef kir. karoegrU., 4. 
,-'■ :■■:'■.-, -'■■, 20-82 

Ormos Beta m, -kir, kadnagy, . ■, 

Rsidoil-u. 61. ^ : 38-02 

Ormos Janos AnnentesitS tarsn- 

lati ezamveTfl p6nataros, Fofgaoe- 
.,«. 3. 28-90 

Orosz Jenff dr. banklgaegat6« 

Bakosi JenO-u. 4. 26-11 

Orsos Janos Injre dr. egyet/ 

ny. r. tanar, Csap6-n. 1/3. 21 ,i 43 
Orszagoa tarsadalomfolzto. 

sitd Intezet debreceni kerdtett 

S6nzt4raj Kossutk-n. 21. 
[gyvezetft V ... . .11-23 

F«oryoa VIM- 

9eg6iyez6si cfloport,; nyilvantftTtasi 
esoport, varomanyl (6regs6gi) . 
esoport. . .',.-.;.-. 31-25 

SzamveY6s6g, bekajtasi qsopirt 

' 31^9 

Orthodox Izraellta hltkttz- 
seg ".ol'ol jardsiga, J6zaef kiraly^ ber- 
ceg-a:49. 30-11 

.Otthon" siirflzO, Czv,, &6mtfri _ 
Menyk6rta6; Ba3-u . 2. ;■ - 15-^54 
6varl Janos f6rfiszab6, Ferenc! 

J6zset-iit 67. 27-14 

OkrOs Sandor dr. ory6sBzak6rtd^ 

Kigy6 n. 4$. 27-40 

ttry Istvan ifildbirtokos, BethJe^r 

n.30. ,38-27 

dry Janosne »zv. maganzS, 1 

BaUazar DeasO-n. 20.; . 12-46 
ftry Testv^rek kfi. hentes, 
m6gziros 6s <J§emegearn Hzleie, . 
Simonffyru.2/b, ;" 14-46 

dry Sandor f6rflszal)6njeste , r 1 , 

Kossntb-u. 11. : 13-70 

Paczo Mar ton 6pit6szm6rn6k l 
Hatvan-a. 1. - 15-56 Pannonla szalloda, toJajdonos v 

■Kioyacs" Aladar, ■-; Ferenc ~J6zsef- 

6t42. ,■■ '■ : 24^16 

Papay Alajos ;vit6z; alearedea, . 

Hpnv6d-u. ,%s: ■>;.-.■ 34-37 

Paptrlorgalmt es kereske- 

delml vallalat, Bajdn JenO, 

Sz&henyi-n, a. ■■ ,23^37 

Papp Antal dr., lasd Allamvaa- 

-jak. ijzletvea8taB6g : ' . ■; 

Papp Ferenc dr. bficzi int6zet 

igazgatoja, Beasenyei-a. 16. 37-31 
Papp Gabor biikel, ny, okl; gazda- 

tiszt, Porcozlay-aii 15. , : 19?-32 
Papp G6za nOl divatszalon tak, 

eze^nt Anna-a. 10/13. 39-07 

Papp: GyiiUa sMatyis. ;' kfrflyi 

gy 6gy azertara, VAmosp6rcsJ-nt 16. 

"" 32-01 

Pap Ignac dr. p6st6nyi 6a Pecsl 

Sandor dr. Ugyvftdek, Verbfiozy- 

u, :*.,".■ ■."■■' 'UO23-Q0 

Papp Istvan dr; in. kir;'oryp3 r 

szazados, mfit6sab6sz, Bakosi JenC- 

n, 4.v v ...A 12-65 

Papp Karoly dr. egyetemi taaar, 

Bessenyei-B. 4. ' 32-38 

Papp ZoltAn po?ta rofisz. s.-tiszt, 

Brzs6bet-a. 60. .18-37 

Parti Ferenc elektrotechnlkai Plr os Geza , atitisaere Idfizeme , ' 

B6ter^a<tt. 32. ~ - v 17-84 

Plros Jozset timarme'sbr, Telek'j- 

" 82. . ■■' ■'■■•■..- ... 33-54 

Pogany Bela j dr.- ; -kir:cttJf#*iy- 

sz6ki biri lakAsa, Hatvafl-uv .'XI. ■■■'■ m1iSi!er6sB, kOzponti garage, 'FereWT 
yizs^f-iit 60 17-70 . -. . .-. dy^ . ._ ... . ..._ 

na«$s, kBzp. ffttSs szerelfimester, 
Nyomtato-n. 16. 34-86 

Pataky Jozsel ant6r, motor- '. '■&■ 
g6pjavit6mftlielye, iErza6bet-nV 32.- 
■~:,:-:'"^ 15-78 

Patay Ferenc ingitlan irod aja 
Jozsef kir;"keroeg-n.,8. ; : 30-99 

Pater Karoly uri szabomester, 
Bimbnfly-u. 1. 2.9-38 

Panchfy Geza dr. o: Ti 1. »- 

orvos'a.Jjfirgydgyasz^ reudel- d. ■"-«," 
"4— 6-ig. 8lmonffy-u. 2. --- 31-07 
Paulo Istvan belyegzflgyar 6s:*6h6- 

intezet, Batthyany-u: li, 13-66 
Pavay Ferenc 6entesmeeter, 

monffy-n. 2/a. 19-96 

Payer DezsO dr. figjrv6dv ,8i- 

monffy-u. 8/b: ; 20-61 

Payer Ferenc 6zlkTizfizeme,Bzap- 

panoa-Q. 18 - 38-79 

Pecsl Sandor dr. 6s Pap Ignac 

- ■'■■ :,fcbr Padar Doha dr. Zs^ orvos, Garay- 
B.25. ■■■■■'.' 34^65 

pauh Saddor dr. orroa,T fo< 

szakorvos, Kossuth-u. 9. 16^2 

PAkozdy Sandor ny.aliapan, Fe- 
re n c J 6zsef-6t 26/b. i .22?55 

Pally Kalmah m. kir. rendOrsegi 
azamv.tana(3SOS,Csap6-n.9p, 16-35 

Pallnkas Jdzsel k^reskedo, P6- 
terfl'a-n. 42/44- . ■ 32-49 

Pall s«rttz«, Fereno J6zsef-n. 29. 

26-85 

Iroda 18-83 

Pabnal Jozsel seg6dlelkesz. Szent 
^na-u. 21. .-■■;'; - :: 13-36 

Paneth Lajos orthodox koseir hen- 

tesuzem, Jozaef kir. herceg-n: 39. 

13-80 

Panndnla-garage^Opel ser- 
vice, Fereno Jizsef-dt 42. 6jjel Pinter Mlhaly dr.: kegyeare.ntii 
tanar, Y»rga-u. 2. ;. 16^12 

Plrl baner Istvan' fehy k6p6sz , 
BetBlen^n. 28, v 27-75 

Plros Belavaalpari fiaerae, P6terfla- klrta Kos- 

27-51 dr. pest6nyi, figyy6dek, ...... 

a. ■* ■■',.. 23-Q0 

Pencz Agoston tfizelB- 63 6pit- 

kej56si anyagkereskedd, Hnszar-^ 

n. 15. ... ,10-17 

Pentek Jdzsef garoiaxn Jayito 6b 

r eg6ner^l6, iiz enie , - Bzechenyi-u, 3 . 

.'-■--;■ 4- . ■.'.<'•■<■-:■■ '- ."' ; 32-18 

PenzUgytgazgatdsag, m.klr., 

Roasiit^d. ,12, 24-37 

P6nzngyjgazgato: '■ 24-14 

enzllgylgazgatosagy m. klr. : 

mell6rendelt 6zamvevfls6gj Koafinth- 

cr; 12. • 24-38 

PenzUgyors^g, 

snth-a. ia.,' 
Penzttgydrl, m. kir. birtbsi fcer. 

yezetye, .Batthyany-u.. 13. 17-04. 
Perczel MlklOs fotomftterme, 

Szent n Anna-a. 10/12.. 89 i -49 

Per eki Sandor m. { kir. po'ataf el- 
■ tigyejo lakasa/Szechenyi-n. 43.. ; 
■■'■? '- A; "A.. A, r '-"18^47 
Perenyl Paln6 ttlzifa -6a azen 7 
■keresk., Miki63-n. 38/ <v-2 1 7 i 42 
Pethd Belan* o«v. ifiszetllzlete. 

VfirBgmarty-u. 11. 38-34 

Peth&XaJos H j. idiazmt-, sa»U- 
. n6pmnv6szeti- ea k6zimTUjkaszak- 
1 ualete, Bzent Anna-n. 10. ( 32r41 
Peto LalOS nyug- varoBlI6ni6ni5k, 

■ Meateivtt. 17;. ,,. 16-42 

Petrlk Karoly rofesr 6s reyidara- 

kereBkedo, Fereno J6zsef-u. 26; -. 
'.'. -:-\- 12^44 

Plkd Jozsel es Fla Bdrgy&r, 

Hid-n. 4.; , 31-94 

Plnezes Imre tivegosiaaoitf 6s 

tUkdrgyartimester, Fereno Jozset* 

ut 83. 38-84 Postahlvatalok, m. kir;. 

..' 1. 4tr. ..fiostabi vatal, Hatvan-D ... Ponok ■■>,■■'...'■•/>'>-. 
; :; .Ffiii8ki 'iroda :\ : -.,\.'\. 

Fffnbkbelyettes 
:■ , FApinztar ;' 

Postafelvitell oazttlly 

Posta; leadisi oaJitaly 
' Gazdaszati; bsztily ; : '; 
<G:ep68a : ..' : , ..'-.., S 

Bovatplaa ;'"';' tivirat 6s tftv besz6 16 f e I T6te II Pokoly Jdzsef vArosi tisztyiaelfl, 

Poroszlay-n^«0. '37-36 

Pokoly IiAszld postati'tkar; J6zsef 

kir..hereeg-n.i8. '■ 2^-66 

Polgar Gynla tengeri b6rmoriaoto, 

beres6ptfi,, lakaa, Istvfinidt 7. 37rS2 

Polgar Lajos f avarozaei yallalata, 
BzepesB6gi-n. 28. 25^87 

Polgar .tia jbs Mar. hazt6i-hazig 

zallftd iroda. Dedk Ferene-o, liliS.- 

23-67 

Polgar Lajos ari 6s nfll lodiasz, 
Ferenc J6zsef-ftJ .26/28.: ', . , 
Gambrinus-pafisage: - ' f . 26-54 

Polgary Andras ffildbirtokos, 
Csapd-n. 80; 37-54 

Polgary istvan fdldbirtbtog, ■ 
l^ap-n. .6. '37-83 

Polgary Mlklds Wldbirtokoa, 
Kossntk^u. 65. . ,34-85 

Polgarl Ittveszegyletj 
los maginlakasa. (tosseiabeiB'V'iy/i^r' 
tX/30>ig) Nagyerdd ; 20^64 

Polgar mester, lasd virbsi afva- 
talok ^ ■'.■-'• ... 

PoUak, Sandor flinjeggrar^ vtl- J 
lany 63 Vlzvezet6kl vallalat, Ferenc 
J6z66E-nt 68. .■■""■■'. 8$f-67 

PoUak Zslgmond* Miklds-n. lit. 

■ ■-:■■/■;■ : :".-a..v- VA 34-41: 

Pongor Ferenc dr. iroorvos, ■:>-. 

Augoszta Bzanat6rinm 12*54, 

Popovlts Gynla vadaszatt igaz- 

gat6; Magbs8,Gy8rgy-t6r 16. 32-24 

Poroszlay Frlgyes t^ti, mVkir. 

sziz'adoe, Hnnyadi-ii. B.. **"*" *** 
Pornbszky Andras Tit6B, 

earedes; SJmo'nyi-fit 10. ■" *" 
Pdsaiaky Jdzsef If J. fasaei 1 -, 

csebieger", 6s 'iialar'afizl., Kigyir 

icte*:;: ,:: -■-.■■' -:■< V A A 33^47 a 
© 

■»;■.: 

di 

-'*:.■'■: 
.STa-.- 

0; 

)! 

x 
z 
o 

: -*.'A. 

I 30rl9 
80-09 
30-08 
30-05 
25^30 : TavirdarsndeBft ■■■.■ 

.. TiTiraikCevetito '* 02 

favbeaz6l6osztalyveze« 13-13 

1 T4ybesz6i^rendez6 '15-00 

Tavb6sz616 tAvolsSgi dljazas 6s 

: riaplozas " . 19-08 

TiTbe8z6!> dijttyilV&ntartis ( diir 

beazedds 6a dijelazftmolas 

.20-11 
'" T4vbesz6lo 6s tavfratfetv6tel • .. 
. v ;..;;-.". :. :-:..,,■•;..■ 22-34- 
2. sz; postakivatal, P^lyaadvar 

HivatalvesetO: 31-59 ^3 * 2 - 
- sz.; mell6kallomas . ' 

!■ FBlveteli OBrtUy!" ' \\, 15^96 
;"; : . ;Alk8zpont "; : ''25-23» :.'2$»2£" 
' AU alkifopoTiiion kivhtkt6, meI16k- 
.,: alloraasokv - : <....''.., '., A> : :" : v '' 

2. Sz. rrieiskalloraia: ~ ,- A 

• FonOk. •..■■.':■:' 

3. Sz^ meUdkaUomaa: :*'./•■'■<■'.'. 
FOpOkkelyettes. ,. 

(la^dkCv. oldalon) . A' 83 J&ebrevefa' (lasd eIoz6 oldalon) 
-.-■*. SB.mellekallomas: - , ' > = 
■■:!> i : , Gazdaszat. ■ : .'.;-"" ,, "\ 

6. -sz. mellekallonias: 
■;' '..'... Tovabbiti raktar. 
/ T.6. sz.'mellekalloniaE:: 

Bz&raadas feimvizsgahS,; 
•'■ ';■ 7. SK.-mallikaUomas.:' '',''.;.'. 
;■' .':. Koyatola^, kio'SKta'sl' -'■'' 

,.' _ .S. " sub. .mellfekallomaR: . " "• ■■';""' ~ 

■-•. - ifiszarnolas. f '-'-; ■ -".v. 1 
;, , . '92.' sz. 'ffieUGkallomaV: '' ' ' '' ' ':' * 
; '/ -EopenBtaiy ' ■'■':'.''■-■'.;' " '. 
'_ 19$. m. raeWkaUgmas: ■ - •' ■■ ' : ' ' 
/■; ; -OsztaiyveaetS, radiokezel&s. • ■ 
'&4. : sz. ■meUek&Ubm&s: '"■'■'■ /'" v - 
-. FGnoki iioda, kezbesitesi nyo-. 
■ / '. mbzasftigyek eloadoja. 
: : <96. .'sz. mellekallomas: 
'- ., Vanikezetes. ; ■■ 

Tostaauiomobil parage, Hatvan- 
ii. 6-7-9. 22-48 

Ferone Jo3S.ef-ttt.41* .11-83 
8. sz;postabivatat, Magoss Gyfirgy T 
,ter 2. 15-93 

6. St. postahivatal, Csapo-n. 69, 

. '■■ 22-71- 
6. 8Z. postahivatal, Scent Anna- 
v : ;"....-6:.80.-. . 23-25 

^ .17.. sz. postahivatal, 8z6chenyi-n.55. 
,'":.<'>■" 11-31 

■■'. .8. sz. postanlvatal,. flomokkert, 
1 8aab6 Kalnian-n.. iff. 12-56 

"S. :■!». sz. pbstaJtivaklvilaTtdDKalmin^ 
; teiep 12-66 

-10. bz: postahi vatai ',- Kflzponti egye^ 
- t«V 15-71 

. itii se.. -poetahi vital. CBapikert, 
/" ■.";■.: -nl'g T u.-;-'i9. ; '■ 

i- : .; 18.. si. postahivatal, Nagyerdo, Kli- 
aikal telep- - 15-72 

■V Angoszta szanatoriami postahi vatal , 
,f; Nagyerdo 27t22 

, ; Magan beszelgetesre 14-57 

v P,6stalgazgat6sag, m. Mr., 

, ; Deri-ter es Hatvan-a. 5. .'. , ■; 

> "■'-; Po stapalb ta 

~ Vezetoje. Knlesar Bertalan dr. 
m. kir. postafoigazgat6 Deri-teY 
18-00- 
A vezeto belyettese, Kormany 

.". , B61a m. kir. pOBtaigazgato 18-20 
Blraoriffy Miklos postamuszaki 
ig&zgato, muszaki tgyekben az 
igazgatosag vezetfijehek lie lye t- 
tese ■■;•■-, 18-60 

Titkari szobaj. Kiraly Margit 

";■ dijnok 18-15 

t (jgyeletes (hivhato 14 bratol 18 

oraig) 18-70, 18-14 

18-15, 18-00 

vasarhap es flnnepnan 9-12 oraig 

; 18^15 

; 1. Altaian os osztaly: 
-., OsztaiyveaetS Kormany Biela 
postaigazgatd 18-20 

' 1/a. Szemelyzeti, szervezeai 6s szo- 

oiaiis ugyak csoportja: 

Csoportvezetfl. Kovacs Lajos . 

* po3taigazgat6 18-10 

'"'-> EWadik 18-13, 18-14 

'- '• '. 30-73 

i/b. Vizsgalati, jogi 6s hiteiiigyek 

■ V; caop'ortja . ■ 
'-■'." Caopoitvezetfi Tajtby Peronc dr. 

■ ■ po8i;atanaeso!i 18-21 

Bl«ad6k- l 18-24 

Kerilleti biztosok . 18-25 

18-27, 18-28, 18-29 

. IratkezeW . 18-26 

;i/c, -'Uaemfoiatonsagi/ gazda,szati ^s 

■ A . kaziigyek csoportja: 

.. ; CsoportvezetO Raoz Kalmaudr. 

postatanacsos 18-12 

Eifiad6k 18-19, 18-22 
; 18-41 ,31-64 
2. Uzleti p.sztaly: 
^ . Osztaly veaetfl Pekeshazy Endrtj 

dr. pqstaigazga-r6 18-50 

■2/a: Jarati ugyek csoporhja- 
'. Csoportv r 8zetO -Melles tiimdn clr. 

poatataiiac.soa . 18-30 elgf t Reresse JfeL (lasd elozo .basabou) ' , 
"9/b\ Postaiizieti ea kozel^Si ilgyek 
csoportja: r 

Ceppoitvezeto. Tordnyai Geza 

postatanacsos 18-40 

El6ad6k 18-42 

2/c. TaykozWsi fizleti 6s kezel^Bi 

iigyek esoporta: 

- CaoportyezetO'Fek^sliazy Eiidre 

dr..po3taigazgato . 18r5Q 

El6ad6k 18-51, 18-52 

18-55, 31^31 

. IratkezelO' "' ,;-"■' ; l8-5,7 

" 8zanaidasfeHlivizsgal6kl8r56: 

3/,Jri:4 : az-ak i-o sat ai'y; 

bsatalyvezetfi Simonfly^likios 

poatamiaszaki igazgatd .18-60 

3/a. AltaJanos irifiszaki iigyek . 

csoportja : : 

' Csoportvezeto/ Sctmster Andris 
posta misz.. tan.. 18-61 

ElBadok 18-63, 18-64 
15-42 
18-66 
18-66 
10-56 l>ask&s K^r(>Iy ny. m. kir-fflerdo- 

tanacsos, Besze JAnps-p., 6.- ;l4-54 
Pusztat J6zsef is P&sztor 

Py*»rgy ant6javit6tizenie j: Nyil- ; 

u. 15. v . 16-76: 

Pnsztal J6zsef temetfrez6si iht^' 

zete. Kalyin-t^r. 6. . . , ; 23-90 

PUspitk Sfindor '".jpaplank^Witfl- 
'. mester,. C6ap6ru..,2.7.' ; ' ■., 38-15 
RAcz GAborsert^fikereskedfi^ Ra- 

koczi-u. 49. 24-42' 

RAcz JAnoc yilianyszerelo,eiektro- 

teclinj'kai yall., HaikBz.8. ■ 37-98 
RAcz Jen© dr. 'ligyved, Perene 

J6z8el-ut 68. / . ,-■• >,■': . 15-26; 
RAcz J6zsef foldbirtbkos, Teleki Hetorm&tRk koll«gli Rajzolfik _ : 

fratkezelflk 

Javitdmflheiy 

3/b. Von?i6pitesi '. figyek csoportja 

amelyen belfil az 6pit§si osz^ 

talyok niabHdnek.. 

, Csoportvezeto, Bimoaffy -Miklos"- 

posta mftffz: ig. , 18-60 

E15ad6k 18^62* 18-65, 

: . 18-69 

. Anyagraktar- ->--..'-. .:■-■ 18^67; 

, Epitesi osztaly v Sz etc k ;h ely Den":' -"; 

I. Epitesi osztaly ve?et6- 15>25 

Bzamadi; ",'■, 15-41' 

II. ■'% pitSsi loftily yezet 6 15-97 

m Epftesi oszialyveaeto 15-44 

V. Epf«si osztalyvezetfl 15-45 

VII. tipm si osztaly .-■'■'' : 30-81 

Xl.rSpit^sl osztaly ;''-' 15-01 

Yohalmeaterek II, V. As XI. 

«P. 0. ■: 18r68 

Epftesi osztaly vesetok yideken ':-. 

in. ipft68i08Ztalyvezet6.Nyiregy- 

haza 30-10 

VI.; Epftesi osztaly vezetfl, Bzolnok' 

2-00 

\UJ. 6pit6si osetilyvezetS, UngvAr Rjicz Lajos dr.^Gazdfik Biztosito 

" ivetkezete tdnoke, Vargakert-u. 3 

■'-:- 37-50 

Radetzky J6zsef Asvanyolaj eg 
Petroleum nagykereskedS, Panto*' 
r.-t. lerakata,. D61isor 4. 027-77 

Radnal Marton f fisaer- ee vegye's- 
ara kereskedo, Cegled-u. 1. 31-47 

Rad6 End re dr. fogorvos rehdel 
8— 12-ig, 3— 6-ig, Caapo-u. 1. (AlfSld- 
. palota) . , - .; , ^26-81 

Radd Samaeln6 ttzv., PU]d 

-u.6. / :>,■■..-.. 32-07 

Rad6 Vllmos dr. ,varo$i - tiazti- 
■ oryos,.szflI6sz,. nogyogyasz. Kflfefi. 
■;- . YasAr-ttr 15. 24-48 

Radonyl Nandpr dr. m. Me 

, re.ndflfloga'aaaz6,-:Deak ■ Perepp- 
n > P- ■■'. v 30-39 

Rahmer Sandorn^ »zV. niezii- 
. :gazdaadgi gdpkel-eskedes, 'ne'ak 

■>,Kerenc-u. .Hi ."-.'.-. .... " Egyetemt Internatnsanak 
l£az£atO»aga t TX&i&j^ i^; 

RelormAtnskoliegliini egye- 
teml laternatnsa 6s tap. 
int^ Baltazar Dezso-u. 8. 28^73 

fteformatds kollegium etfy* 
hazkertliet gazdasajfi lil- 

vatala, Kilvi.nrteris." ;v y .;H-60' - 
Refornkatns koliegfamlgazga- 

t6i ltivatala; Kaivin-ter Ifi. 30-45 
Reformatu ham poU 

..■ garl; tin is kola igazgat6ja,-E41- 

Tin-t6r ; 16J '■' : 7™ ^.'. IQ^$ 

RefprmatUB plisptfkl hi ratal, 

■ KalTiD-ter tr.-;- ■". . ' '-■«««- Raics Gynlane>vArosi tiad6 3z- 
, vegye, P6terfla-a. 50. , .:'.; 26-58 
Rales Jenift dW ndorvafl, klihlki^i 
- tanijrseg6d, Peterfta-u. 41. 22^73 
Rammlnger JatV&n ill. hCIgy- 
fodrJlsz, Szenl Aana-u, 12* 37-41 Iratkezelfi 
'EWad'ok 18-3S, 18-57 
18-34 

18«36 . fiasil a, tr*>v. hasaboa.J , 5-82 

vm. Epftesi osatalyrezeto, Uagvar 
5-80 

IX. Epftesi osztaly vezeto, Huszt 

■'..'■-"' 1_45 

X. Epit6sl osztaly, Ungvar 5-82 
. 8eg6dhiyatal : 

Seg^dbiyatali f6n(Jk 18-07 

Qepirdk 18-73 

Tanacsterera 18rl6 

Kaszin6 14-51 

Konyvtar 33-51 

, Vend^gazoba 33-52 

,38-51, 38-52 

Altiaztek 18-80 

Kapns 18^*71 

. L£g6 pince 18-03 

Potor Laszl6 bornagykereskedfi, 

Hatvan-u. 35. 29-61 

P6tor LaszI6 Iftsz^f-, cseniege- 

ker., EetvbV-xi. 11. ' 82-61 

Pozsar Ferenc ko'nyvkSto, papir- 
6s irAszarkerask., Kalvin-t6r 5. 

14-98 

Praznovszky Gyula dr. m kir. 

honv^dezredorvos; J6zsef kir. her- 

ceor-u.S Aiahy Bika. b^rhdz" 13^01' 

Pr#cz ' Benl» . karpitosmester, 

8imonffy-u. S. . -■ 38-31 

Prekofler, Jentt eyogyszeresz, 

Bocskay gyigysaertar, Cegled-n. 22. 

29-14 

Preiser Ernft gydgyazeresz « .VI itra- 

k6'xyj>.gy6gyszertara,- Var-«v 3.- 

„ '■■■'■■■ 28-85. 

Prohaszka es Tarsa tiizei^si 

estpitke'zesiaayagkereskedok, Betti- 

ten-u 44- ; .3.2-75 

Pesti-ii, is. ■ 29-36 

ProstyAfe 1st van lusserkereakedo, 

Hadliaxi-ii. 15.'.. ■ ■ 34-20 

Providentf a biztosito r.-t. ve- 

ze>iigynoksege } Perene Jozse-f- 

ut 45/47. 19 T 23 

S.' e a6sk(&a Aadras m. kir. badnagy, 

KomL65sy-St 32. ■ 21-88 Rappensberger Z. Tt vadar 

dr. OTI s.vtrtkar,, Miklos-u:.39. ** 

'■.■.■.''.;■..-■.-.:■.■■. ^37^4 

Ras 6 1st van Hajd a varmegye alls- 

pan jaj Perene Jozsef-4t 54. 20-30 
Ras6 Sandor dr. ny. jarasbiro, 

m. kir. kormanyffltariacsoa ny. 

tigyv6d 'OBvegye, Battbyanyi-a/ S. 
11-21 
Ratkoezl Tlbor, zeidfa-n. g, 

18-92 
Raueb Karoly nemos, Hppai, ", 

m. Hr^ szazados, Perene J6zsef- 

n. -SB/c. 22-77 

Rauchbauer Janos Jeno 

magiinlakasa, Peterfia-u. 29. 15-05 
Rancbbaaer OdSn ibldbirtokos 

maganlakaBa, P^terfiarU. 29... ■ > 

18-90 

Bellegeldi gazdasaga, Bellegelo 202. 
31r55 

RazsA Marton H. t. y.;f6felfigyelo; 

■ Zapolya-xi. 19. 27-20 

Red! Karoly dr. egyetemes br- 
vpstiidor, aebeszszakorvos, miitfir 
orvoB, Bzent Anha-u. 52. 14-41 

ReC. Dlakdnlssza Intezet, 
Hungaria-krt 15-24 

Ref. Ddczl Leanyhevelo- 
Intezet, Kossuth-u. 33. 
KCztipiskolai felugyeia - 39-54 
tiimndziani igazgat6saga 28-30 
Tanitdkepzo intezet igazgat6sdga 

34-54 
Poigari iskbla igazgat6sdga 15-07 
lutematus lgazgatdsaga 16-64 
Kapus '',16-65 

Relormatas egyhaz it'lva- 
talali- Kalvin-^ r :i7- ' ■.'■"- : '.r> - 
Anyaktayvi, kozp i: le.lkesz'i. 'rii¥atat 
34V30 
Poj egyz5i hivatal. .'. . . 22-1 5 

Gazd. gondnbkl iiivatal "23*79 
Saamvevoi, p^nztari, adihlvatal 

. r '" ; 24-73 

Lelkipisztorok-Mvatalait lasd: 
neveibne], . . ■ ' -■ . ".. 

Reformat us glmaaziom l 

igazgatoja, Peterflaru. 1/7. 12-80 
Tanari kara ' 12-84 

Retormatns Jdlett es Gaz- 
dasagl tarsulat (orszagosj Ti- 
szantuli egyhazkerUIoti' irodaja, 
Kalvih-ter 5. 16-68 Reformatns tanlt«kepz6 iij. 

,' tezet igazgatdaaga, Kilirin-ter 16. 

,- . -n-44 

Reich Antal postaffifelflgyeifl, ; 

Irinyl-p. At- ' -21-0^ 

Reiner Perene <5puietfa-| Itfl'eifa-.'- 

es epitkesesianyag kereskeiiai : ' - 

Pestr-u. 2. 27-84 

Reke Gosztav dr. varosi tiszti, 

f«figyesz,i Nap-n. 18/ -Jf&Qj? 

Rend0rkapitany«ag> m. ktr. 

vezetoje. Kosstnth-Q.. 30 . 29^ft7 

. Banflgyi' bsztilya, Kossuth-tfo 20.' 

■■'.:..,/■'—■: i .' 20-45".' 

Detektiv csoportja, Kossutb-n, 20. 

12-71 

VKtizponti .ugyejete, Kossufhiu'.-ajtti; 

. . - , , ,< , ^0-45 

? vOrezeraelyzetf ■osatalya;.SosRi>tb-3 : " 

- u..3o, ■ .. f , t , -20^44^ 

• Nagyferdel Srsaofeaja, HagycardS " 

: v , 20*08; 

;■■■; V.is.atl paly'au dvari ■tasSsoW jai '^ag^" 

allomfB ; _ d ;[_.. -■ -'30^58 

-RentlEa' l^aios '■villanyszef el«,. A <~ 

Bethiea-ti^a. '■ t t .: 33-09 

ftenyl Andor dr.'flgy ved lrbd*ia t 

Reszegl . Lajos nyng. Tann, - 
tia^tt^/^eriftalo^nsil.jiakl^'ii^-il:' Reszler Sandor : ipQszer6sz> . . . 

ker^kp., varrogi zomahQPzd, jaTito ' 

6s kegesztfi m(lkelye,flaletrom-,«. 10. 

31-93 

Rett Laszl6 dr. figyved, 'Feireve 
Jdzsef-fit .45/47. 14*65 

Revesz Geza dr. es Kertesz 
Endre dr. ugyv^dek, Teleki- 
n, 102. ^ . ..-..- 037-11' 

Revesz Imre dr. D. reformats 
ptispbk, Kilyjn-ter 17 , : . ; 27^52, 

Revesz iinre mezflgazdaFagt . - 
g6pek kepyisglete,, JSunyadirU. /?,i. 

Rev6sz.Mikl6s dr. (fit, orr-. 

'. T g6geszakoi'vos, FerencJdzse^iit-??." 

28-18 

Revl Ferene es tarsa \endeg- 

los ^s R6vi IstvAn tenneny- es liszt- 
. kereskedo^ Hatvan-n. 76. 12-61 
Revl Nandor dr. fiigy.vid, Arauy 

JanoS-u/2: 29-85 

Revlczky ildzsei . fdldbirtokosi; . 
. Bzent Anna-u. 16. ,.'.' '23-97 

Rex gy6gyszervegy6szetl 
J yar es Gy6gyara keresl 
felml r.-t., Hort} iy iyrikl6s-iit 3. RIckl G6za, (dMbirtbkos, Kereno 
Jozsef-frt 39. 33-8I 

Riesz Henrlk kocsigyaros* ■" "Hai- 
van-a. 58.. ■ 34-19 

Ring Tinee 'r6m'. kath, poiff. firi* 
•isk. ig., Rako!?i Jeno-n. -.7. r 21-47 

RIskd Rezs6 es Szahd Mlk- 

I6s kezitnanka' kereskedfilt, Krisi- 

snth-u. 3. v r -, 29-46 

Rltter! S 'dniior " ^iv-'' or v'os, Bnrr 

^andia-n;. 4, ■-■ ;," ■■ : : ,: ;'. ■'■.;■ 11*86 

Roblcsek : Jentf ' herites, ""'Caagd- 
n- 24. ",-'".■'" 29-48 

Rdboz es .Hammer miiszak! kp- 
reskedo, Ferenq Jozsef-fit 8. 39-68 

Rdm&nlstV&n korlatian.ital-, 
m6rese', Ferene J6z8e'MH.f>3/55. 

- 13-17 

R6m. kath. kapolna, Dociii J61- 
zsef-ut 10. :-., ,. -.-, 31-24 

Rom. kathJplebanliahivatal, 
Bzent Aana-a. 21. , 30-15 84 ^MzjL i^^jsJuL ■^ le U sifirnjeiyiket. nevele^ 

erfia-ii. 4 
bias Erl 
snth-u. 1 \ 
ma J6zi 

isi vallali B&ntnll I 
ssagthi* 

^adi*n. 6. 
m-6s biatosl 

6. 
zAntuli B sztl '-tifoj 
rarosi hlvd 
[sztl l«o/ 
kir., lasd 
Isztl kaj 
sege, B.f 

slnay 1 

tanaosnol 

olnay 1 

aayagkei 

olvay J 

daja, Gyt . 
olvay J 

BattbyM 

ompa K 

fialete, Hj 

odkos € 

P6terfia-n 
'orma L 

ter-a. 26. 
'oroczki 

tanir, Vi|- 

Poronya 

kftBa, Ij6: Totb ai 

esberan 
a.34.i [ 

. Lakasa, 
T6th A) 

Rak6oz: 
I6tb El 

Zapolyn vasnagykereskedes 20^06, 1 5-4a Cegv. irbda 18-11 - .^*^ R6m. Katb.,P61garl Fid- 

Iftltola, yaTga-u. 4. . -19-78 
B6m. Kath. Segedlelkesz : 

Palmai<J6zisef/Szient.Anna-n. 21. .-.:■■. 

/-/.. ",•-■■: /■■. . 018*36 

BAm; Kath. Szent 1st van 
Ferenees PlCbanla, Nyiias- 

. telep, Gaarazi Fereno-n. 10. =18-53 

R6nil.Jen.tf dr.' bfir- 6s nqmi.be- 
f szakdrvbsa, Ferenc >I6zsef- 
fivas/Q. ^ 22-86 

R6ii a : Sandor • 6ks«er6sz t 'Ferenc 
dozsef-ut 26/88; ./.'..'''' : ■ l^SS 
LakasaV 8impnffy r n,l 7. . 14-66 

R6nal Dezso dr. Ogyved. Ferenc 
J6?sef-ftt; 89. v ,39-79 

Roncslk Jentf dr. vitea' tnV 

" oltdfflparancsnofc, RakosiJen6-u. 4. 

-,- ":■■■;•. ■-':. ■'.-■ 31-72 

Rosenberg Em II jat6k-, diszmQ- 
. 6a sportarukereskedo, Ferenc J Azsef- 

ist 52' 14-86 

Rb&enKeld Lflszld dri orvos, . 

Fereno J6zsef-6t 34. ; 16-44 

Rosenfeld Laszlti i iuvarbs, '„ fu- 

vottguniis lovaskoesikkal, Vagdhid- 

n: 10. 25-56 

Rosenfeld Marglt 6pltkez6si 6a 
-"=^)ier6atiy«g>;:kbrfeake40; SaI6ironTr 
\jt.*i2k ,".-, ■■■■,.. -'.26-74 
Rosenthal Andor dr. *kl^ 

- Vegy6sz,\ Hatv&n-u D. " 83-03 
Rosenthal Jozse! beranfiifim* 

irczo y Iflrdpu&rffiy-u.lS' ' '27»95' 

B6*ner a dr T flgy v6d. Ferenc 

-Mmet-U -25. ■ - ,, ■■83-28 

Roth' Adolf riSfO* *« -poratftkerea- 
v'fcedO; Rey6sz-*6r'B. . - 1Q-88 

i;^kW,-X™ny J&nbs-B.'8a. 14-^70 
Roth Itare dri egyeteinl belk I 1- 
: . riikal ; tariarseged, .<J6ze.er kir, ber- 
^roeg-u. j,.-\" . ;■■;■"''. ':'■■:'' > 34-45 
Roth JMIksa dr. szajftsz, noorvds. 
-,; Jdfcsei! fcir. lierceg-u^Si: .. 22-47 
RAzsaArpad^Hatvan-Q: 1.23-59 
Rozsa Arnhaz rroTdlvatarn dzlet, 
;';_Ferenc J'dzaeE-ntl6. , 30^53 

Rozsabokor vendegld' es 

yszalldda b6rI6 R&cz' JSezsi, -' 
Szoboszldi-Ht 4/b. : ' 19-01. 
Rozsa Danlelne' kereskedelidi ' 

'alk^, Fefene Jozsef-n^ 82. 34-60 
Rozsa Kalmanne dZTii ny. posta 
s.^ell., Szoboszlai Papp lstvan-u. 32. 
■-X-. ■■■>-■■,' 30-46 

Rozsa L.enke tanar, Ferei^o J<S- 
■-esef-u.j 43. t 26-13 

v ,R6zsa** szikvlzgyar^'Grfinfeid 

'■■; M6r, CEokonai-n, 28. - 16-28 

M R6zsa M vlragcsarhok, dr. 

■ Bodnarrie Tabakovfeaky Matlld. 

KoBflotli-u. 8. 24-99 

Rngonlalvl Kiss Istvfin dr. 

- egyet. ny. r.. tanir Rothermere- 
u. 13. 28-41 

Ragonfalvi Kiss Istvan dr. 
.fofforvos. lendel : ft— li. 6s 4—7 
Fereno JissseMfi 34. 28-65 

Rhdas Inure dr. v. kllnikal or- 
V08, Rattan n. 16 ' 21-99 

Ruff Mlhaly sKobafest6-,iii(iji:ol<5- 6s 
bBtor£6nye23vdllalata,'Rotherniere- 
n. 31. T6-8C 

Batthyany-n. 8. 38-30 

Ruffy Varga Kalmandr, 
gaad. akad. igazgattf ezvegyie, - 
J^kai-n. 9/b. . '■■_' -, , ' 25-97 

Rniter Emlln<6 .postalgaig. 6z- 
vegye, Bnrgdndia-u. ; 5. ." 12?H84 

Sftfar . Ferenc dr. fflorvda, , ren- 
':'del.d.-"'er.,8^9, ee;dr ; tt, $-*4;., "'Szent- 
anna-u. 10.12. Il-r85 

, Sajd Istvan mfi6pf t^j;, tb. mflsuaki 
taoacsbs, klr t&rv. szak6rt<>. Rakosi 
Jenfi-tii 8 , 23H35 

Said . L Asz 16 dr., pebrecen -sz. kir; 
yaroa t. Cisatri fOCgyes^ e e dr.i^lljei 
fsivin ugyv^dek iirbdaja, Deik Ke- 
reiicru. 6 >29-PP 

Salanki J6zsef dr. egyetemi 
klinikai v. tanarseg^d, varosi tfsztl 
orvos, Batthyany-u. 22; 21-88 

' Sail ay L6szl6 eSlzentharomsagii 

''■ gyogyszettara, Saab6 Kalman-ii. 14. 
17-09 : sM* : <~± Sandl Bela . dr. m. Mr. posta- 
■tisat,' Boeskay-t^r IV. b6rhaa ^ 

20-28 
andor Bela szazados; Poros vA ay r 
n. 9. ; '17t42 

Sandor X.aszl6 tftzelfianyagrketes- 
ked6, D6»8a-a. 26. 34-01 

Santna Karoly oukrasz, Qatvan^ ' 

»■ v ;-■;,;; ■:....■. ":v33-50 

^Fiikfizlete 13-16 

Sarkadl Dezs6 keif's, fialete '" 
8z6ckenyI-aM. 39-62 

-Sarkady kalm&n temetk. cikkek 
k6Bzi t6.se, 8aa-n. 2 . "1*1 f 12 

Sarkady L,aszlo dr. 'belklinikai. 
trtDarseg6d, Bethlen-u. 41. 10-87 

Sarkady Sandor dr. mfttflorvos. 
Fereh« Jdzsef-j&t •}. 15^40 

Sarretl" Arnraktarak 
Afeztigazdasagl es Keres- 
-kedelml r.-t. kttzpbnti ircidaja, 
Foremj J6zse r f-4t 48. ■'/.. 16-08 
Raktarai p61isor 19. 14-28 

Sary IstrAn ny.' tfize'rg'zajiadosV" 

fBldbirtpkoa-, Rak6ozi-a. 59. 23-15 
Sassy~Dobray Istvan, ny. : alesi- 

redes, Kaadia-n. 4/b. .. - l0-«44 
Sch'ftdek Janos o k le Veles gep'enz- ' 
" mern»kvK6tmatoin)n.^ r : $7*Q5 
Sehadek «©lian 'feisatectalkai 
" -glft-i -M -hm^M ■ "teem,-' '. flkdhAHl 

s'tq. ,- ' '■ •. . 3.7-69 
Schalf .Janos tinetanar, C^ap.6- 

a 8t / . . - ^0-65 

Schkfeje "Tesft^refe^ ts»'ndsrt(- 
^ aege. ^rjn^nyr.^s^gyapjnktireakedft, 
'" " Bflb^tw Andor, lakasa^ Csapj^r tf. ^ li 
, ±* ■V..'-'v..:V:.-.",^.^.-jt4-fi6- 
Seh6da Laszld dr. kir. tigy6sz, 

Pdroflalay-dt 2fl. 22r88 

Sehelner Istvaa dr* ttgyv^d ■ J 

irodaja, ^Vir-ti. 2. - * ,38^37 
Schiller Jozsef ftvegotf szotf- 6s 

tnkSrgyait6mester, Bz6cbenyi- : 

ri 42. "'■'■■ '. '25^91 

Sehlller Jdzsel szazadoV 

fiimionyl-nt 8. . 19-17 

Sehmef dy Jakab kalybasmestert 

Tiraar-a r 17. J ' V -01S-41 

Schmidt Felix lovag dr. orvos, 

a posta bet. bizt. Int. orvosa, reDdel 

d u. i/ 4 4-r-&-ig, O.T.I, b6rhaz If. . 

16posS I. em.,, Deik Fereno-n. 19. 

■■;■■■-" 29-09 

Schmidt -Gyula testnovel£si ta- 

nar,Magoss<lybrgyrt6r9. ,11-46 

Schneider Janos If J. sfitoiparos, 

Nyil-u. 78/79.; '30-64 

Schtf n Sandor keaztyfla, kdtsze-' 

r6sz 6s orvosi mfiszertar, Csap6-n. 1. 

11-55 

Schrelber. Adolf rfividaroT. 6s no) 

contektio lrereuked6tse, Ferenc Jdzsef- 

at 19. / 82-14 

Schrelber Jakab igatgatb, flu - 

,nyad.i-u 14, . ^19-47 

Scknller SAmuel aeobafestfi- 6s 

massoloro ester. Garay-n. 4. - 26-18 
Schhszter Aaidras poataniuszaki 

tanacsos, Bimontti-t; j ?.. 18-88 
Schnszter Ferehcne ttzv. ma- 
. ganz6.Bz6cbenyI-n.10O 37-76 
Schwarcz Artur dr. Iigyr6d, 

: Deak Ferenoru.. 11. ■ . 26-71 
Schwarcz Jen6 deltgyftmaics-^s 

gyarmata'ronagykereBkedft, , Ferenc 
.VJozseSr-nt 4i. "■■'■'> 14-11 

Schwarcz Kl 6rnetfzv.iaagana6, 

Hatyah^i. 6: .-^ 30-34 

Schwartz Samuel gyttraolcs- 6s 
, dfeligyllmOlosfeeregkedo, Atany 

J4nos-n.-6t. .26-78 

Sebcstyen' ■'■■' Lagos ; .sz6keiy- . 
■■. bidasi, ..oai. ~6pit6BB irodaja, 

Fttrd6-a: 2, 26-l6 

Sebestyen Lafos sz6keiy- 

hidasi, oki, 6pit6sztakasa, Csap6- 

n. l: ;;■ J 13*72 

Sebesty6n Lalosne vend^glOs 

lakasa, 8z6chenyi-u. 64. 16-19 
Sebestyen Llp6t dr. figyv6d, 

Bzent Anna-u. 3S. 24-20 

Sebestyen Rezstf nyog. allamf 

«ro6rn»k, Homok-n. 86. . 16-62 Semsey Laszld grdf dr. bal- 
ihazujvarosi dradalip^nak nagybati 
gazdasaga, MagybAtpuszta 23-92 

Seress Barna kir- tt616tabrai bii-o, 
Saoboszloi-eit U/d. 11-04 

Scr ly Guszta v, a . Debreceni goz- - 
t6gl agy air -r.-t. vez6r.(gazgat6jRi Fer 
reno Jozsefrftt 70. ; 25-85 

\ '- 6z616te lepe (idOBzakou al iomaB qiein- 

Ben r IVJie— X/ifi-ig), BeJiegeld 215. 

. 25-60- 

Serly Kaintan dr. Vifnioa csa- 
szar'-n, .52;, .':,•-"■■■; 21-82. 

Sesztlna -Lajos. yaanagykeres- 
ked6s, Ferenc J6zsef-nt 23. 20-06 
K6nyrel0»eg 6b nagybani eladds^ 
■■•16-48 
C6gvezetoi iroda 18-11 

Yasnti raktar - 14-46 

Sesztlna Nagybakay Jenfine 
^Csadak Margit, lakae, Vilmos qs^i- 
szAr-krt 60. ' 32-73 

Shell Koolaj rM. varosi iroddja 

Vizsoiyi Zoltan, Eereno Jiaaef-wt 43^ 

■• - - ; 015-16 

Telepe, r>6i!-sor 6. 12-16 

Shell kOolaf. r^t. oia] detail es, 
feh6rolaJani fialete ■ ts kntjavDefiK 
Feren<Mi.'l; ' '■':' J ';,-.-■■■ ■■' -1 i$F&& 

.S|cb>rni'anh' :; 'ilifi|tIos ■ 'kereskes 
dSimi agyn*ks6gi;Rak6gzt-u> 9 
1 17-€8 

Slketiie'nak Intezef ev &$&. 
^3*.syi-u. eo, 14-20 

Stlberne Gs^arsB'^ra-, #•>•-• J 
k,e"li6ke|: ,^s mftgaerek. keresk'edgsey 
Be^nd J6jBsef-iit 71.; 38-75 ; 

Slmal Gynla jt 6jn.$inVk, birtofe- ' 
rendeao ra6rn«k, Mlies kir. tbTT6ny; 
sa6ki.saak6rt5; Eariai'a-n. '4/al S ',,-''' 

■':'■:- v --\^ ■:,;.. v , ' \ :i2-50 

Slmaj Magda^bkU'' 'gyorsfras-^;' . 
tahitonO; Fereno 'Jdasef-fit 73. : 
■■■■ -.'-■■■■ : -,." 22-53 
Slmo: Istvan timarmester, Telekj- 
u.66. 38H-45 

Simon Bela ezredes, Bzent Anna- 
n. 10/12. v ,18-97 

Simon Perenc dental -depot 6b 
fogtectmikai iaboratorinina, MikJ6s 
n, 27. . .' 15-04 

Simon Imre dr. figyy6d, m, kir. 
bon.T6ds6gi yedfl, Debrecen-sz, kir 
varos tb. tiszti - tofigyeBzia, Perenc 
JTozsef-ut 81, 21-81 

Slmonf f y MikI6s posta tnflszaki 
■igaagat6 lakasa, BeBaenyei-u. 6. 
..-.'. .'_■■" 18-06 

Slatfer varrdgep r^ti^ Ferenc 
J<5zsef-6t 79, -, 34-50 

SlpkOvlts Bela fiveg- es-tflkttv 
csiszol6v411alat, Nagyvarad-n. 15. 
22-96 
Slpos PerCnc fUsaerkereakedo, 
S6tvez6rri.^. \ 83-40 

Slpos Istvan, a i3teana "Magyar . 
koolaj r.-t. debreoeni fi,6kJaDak t6- 
niike, petroleum nagykeresk. la- 
kasa, Csap6-u.;23. v . 38-85 
Slpos Izldorne lakasal Bethlen- 
o. li. 30-96 

Slpos Ldszld rit6z, 6pit6szm6r- 
n6k es 6pitomesterw Csapo-u. 23. 

24-67 
Kajlitott bnto'rgyari 6pitkez6a; 
Baletrom-n. 5. . 21r48 

Slposs Fereno k6r<Ssjnaroa,' JVr- 

padrt^r 20. (20-01) 

Slposs GabOB* postaf&feliigyeLd 

lakasa, RoDv6d-a. 16. 11-91 

Sir 6 Sandor Magyar Holland! 

iblzti kefiileti ffinSke, Jfizsef k1r. 

■':-l.er6eg-n.. 3.- ■,- . '"• : . 88-70:- 

Skutta Arpad.dr. orvos, egye- 

,temi- magantanai', Fereno =J6zset 

:tt4S/47. v- ' .".■'■ 14-18 

Sfc6^magyar kereskedelmi 

r.-i. baromfi- 6s '. > lojiasbevasarlo- 

telepe, Kfila6vasar-t6r 16 :10-7.1 

Snopper -Jinos darilomalbm 6 s 

BsakkOlosenafi vAUalat, 6soboszI6i- 

. utsi. -... 87-27 

Sokoray Endre postafofelQpyefo, 

Bocskai-t6r U. sz. varosi b6rbaz 

17-40 

Soltesz LaszI6 radid- 6s mtozaki 

asakftiilete, Kalvin-t6r 2. 12-59 So m Ferencn© fUsz erkereAedff, ! 

Bfez«nnenyi-tit 60. ■ 34-24 ; 

SOmlal Laszio 6s fla fakeresk. ; , 

aBatalosaTu6pfilotfa raktara.KasBa- -.-.;. -.V 
ut 26. 29rl8 

l;ak^sa, bsap>it: : i. •;■"--'-' '':■/' '8 3^10^ r-^ 

Somlal Mlkl6sne fakereskedo, 
asztalosarn-;.epiilstfa-, tfizifa- , ■ ;>v' 
6s 6pitke26ei anyagok raktara, " . ,Vo.-; 
Kishegyesi-fit 2. 23-07 

SOmogyl Sfindor : m. ' kir. sza.- ''"■'"■ 
zados, Hnnyadi-n. 17. SlrSS '■:',/ 

Somdgyl Zoltan dr. /ezeme^z, .-^. 
szakdrvoa, .v. bpesti I. sz. szemkli- . ■ 
nikai tan^irs., Batvan-o. 12. 10-25 - 

Somlyal Jdzsel dr. bankig.,, 

trvsz.JiitesKBnyvszak6rfe6j Bas-n.4» 

■•■■■■ 17-78 .-.;■ 
Sonnen wlrth JLaJos dr. Bgyv6a; 

Miklos-u. 7. 80-75 "■'.■■ 

Soos Bela dr. refonnatns" leOti- 

p&sztor, Bz6chenyl ! -n. 4. ' 29- ; 06 
So6s KAroIy m P Mr, vamszaki ta- 

nacsos,hiv. vez^ Bz6cbenyi-n. 76/a. 

■■■" : ;*■'-:>■-.:■' . -27^1:- 

Sods MlhAly dr. iigyv6d, Bfsss6- 

btifri;.' .62/54. ;■■..:.; ... ,38-93 

SdvAgd Antal vitfea, tyiikaaem-: 

'gojtp^diktlr)^ szalonja,: Siiironiffyr. 

■'*•■,-...'■' ,;■,.; .■;- .- 24-86 

S pttzer IWehyhert oIp(ifak6reg-: 
6a e^tfoi^Swk6sziiifi;.K6lea:aorci9; 
v - * - -' ' -' 25-12 

Sportreptiltf Egyesulet, -J 
v Basz8rm6nyirnt Nynlas, , 31-6.9. 

Sprlnge^'d yVr,zoiiefiiiii,;. 

■ ■ papfr-; fenyb6pebzeti Bza.kfizletOiV' ':*; 
". Ferebc Jdzaef-At 38, > - 30^*57 
Sretter Janos oris 6s ek&ertsrf, 

Batthyany-n, 18. :. : 11-57 
Stadlon (Varosi sportteie p j 

Nagyerdei Bjtadlon -:'": 21^01 
Stabler Daniel maganzo; P6ter- 

fia-n. 25. 12-57 

Stampl ErzS6bet,.Helega ; 

Ernone noi divatszaldn, Perenc 

J6z8er-6t30. 29-50 

Stark Jent* faker eskedoY laka?a 

Csokonai-o. 6,'.,- 14-78 

Stark .Marton . fakereskedfi, Kis- 

hegyesi-ut l. 20-1 7 

,Steaua'* magyar kdolaj r.-t. 

debreceni fiokja, telepe Vargakert,. 

D61isor 4. ; 13-23 

Stefanfa szO)vets60» Booskay-- 

te> 1. N6phaz, 1 lasd Eg6szs6gy6delmi 

Fi6ksHevets6'g. . .. ,. ■ - . -■"-.", \ • 

Stegmttller Arpadn6:6pit6sB 

6a vegye, P6terfia-u. 42/44. 37*^49 

StelnbeTger Ernfine f akoporsd- 
kereskodo, Bzbboszlai-ut i, 14-07 
Stelner Abrabanme tfzv. 

dotikavaikei-eiikedOj E0tv6»-n. HO 00 
Or 

O 

I 

N O r S Steinfeld Istvan f old birtokos, 

Macai, lakasa, Macs! uradalbra . 

,. .23-0^ •;■•■ 

Debreceni hazfelfigyelfls6ge, Fereno 

jozset-at 69 f 23-01, .; 

Stelnmetz Hermann*, PAsti- 

n. 2. 16-98 

Stern Samael festekkereskedo, .-: 

Ferenc J6zscf-6t 8. 34-68 , : 

Stradb JAnos dr. sgyetemi int6- . .: 

zOti'tandr,' PA.terfi*-u, 61.. Ilr28 , 
Strelinger Gyttztt «lri nooryos/ ; 

6« sziilesz, Jozsef klralyi herceg- 

a. 18 -;■ 13^71 

Strobach Geza Id. ny .' . bank-" .:_■.' 

igazgat6,Rocliermer.6-u.3o; ; 18*17 ■■■■' - 
StcOaan TIbor a^pebreCzeit" 

e,lapkiad6hivatalif6n{Jk6,D6mokos r^- 

Lajos-n. c. ' ■ ;■ 88-33 
SiUhnaer Frlgyes.rt. caokplade- 

6s cacaogyar l'l6kfizlefe, Ferpnc J6- .:■■'..., 
. zsel^tv22/24- ' "" "^ 

Saba Istvan noi divatteime,. 

Ml'tlfifr-n. 4. "** 

Sahajda Bela Debreceni gazdik 

bankja r.-t. vez6rigazgat6ja, Var- 

n. 8. 19-42 

SulyokBela lekasel, fogteobnikns- 

mester, Kosuath-u. .2$, . 38-36 
Sttlt Geza vend6glds, ,Batthyany- . 

fi. i. 21-09 

■ 86 ^ ix*re«™ fl Mvtisziim o-fls sztimlesyelf is ttircsfiznl tell 

il^S Z £ K E LY M C S A KlW^MMiMMBM Ispotfily-U. 3/f. 34-31 -^Szekerak Jeno «r BOR- es SORNAGXKEKESKEDO 

Kaeaai SOrterafeata. SzSch&iyi-u. 22. 13-78 S' ' " ' ^^— i ^ _ . . . Stissktnd ds Tarsa bdr- ds cipfi. 
ke'reskedok, Ferenc Jdzaef-dt .71. SUtOUKb Sandor boripari teiepe 

Teleki-u. 50. 33-45 

„Svetlts'« Alapltvany bdrnaaa- 

nakgondnoki Jtuvatala, Ferenc 
Jdasef-ut 43. 14-94 

Svetlts-ltitdzet, 8zent Anna-n. 

13-88 
Szabados Gyula tdreg- ds hernyd- 
irtd vallalkozd, ,Cserepes-u. 4. 

26-30 

■" . Szabados Jendnd ndl konfekoto 

Iizlet; Ferenc Jdzsef-fit 53. 37-42 

Szabados Sandor dr. figyvdd. 

Perenc .Jdasef-fit 87. 39-29 

Szabd Andor dr. a Debreceni 

Elsd Takp, igazg. lielyettese, Pdcby- 

«• 8. 33-24 

Szabd Arankaposta s.-ellenfirnd 

Egymalom-n. 6. 26-87 

,:. Szabd Arpad dr. egyet. ny. rk, 

tanar, Vilmos csaszar-krt 26. 

12^01 
Szabd Baiazs Iientes, Rakdczi- 

ii.i4. 34-40 

Szabd Bdla szfiesmester, Ferenc 

Jdzsef-n. 76. 11-18 

Szabd Dezso dr. egyetemi ny 

r. tanar, Vilmos caaszAr-kb*rfit 72 

20-19 

Szabd Emll varosi aeneiskotai 

taniiy Vertdcai-n. 8. 33-13 

Szabd Eadre vitda, ref. lelkdsz, 

AJtd-u. 11. 15-14 

- Szabd Gyttrgy ffiszerkeTeskedo, 

Szent Anna-n. S& 31-92 

Szabd Gyula illatszer es fotocikk 

szaknzlefc, Ceapd-n. 72. 17-87 

Szabd Gyula posta muszaki ellen- 

6r, Postapalota 30-10 

"'. Szabd Gyula dp. varolii t. al- 

Jegyzd, Monti e^redes-ii. 13. 16-02 

Szabd Imre asztaloamester, Karoly 

Ferenc Jdzeef-fit 10. 16-41 

Szabd Istvan okl. gdpdszmdrnOk, 

felsdiparisk. tanar, mtthelyfonflk, 

Kdtroalom-n. 6. 34-95 

Szabd Istvan orvosi mliazerdsz, 

Fereno Jdasef-n. 42. .20-65 

Szabd J. Janos c'sattil, feidbir- 

tokos lakasa, Miklds-u. 2/ 34-82 

Szabd Janos p. fdfelfigyeld, Hajnal- 

u. varosi bdrbaz 37-60 

Szabd Jdzsel karpitosmester, 

Szent Anna-u, 10/12. S4-&7 

Szabd Jdzsel nyng. all span 6k- 

vegye, Miklds-n. 6. "~ 

Szabd Kalmanszikvlzuzein 

ved-a. 16; .21-42 

Szabd Karoly hentesarnkivJteH 

fizlete, Degenfeld-tdr l. 27-67 

Lakasa, Timar-n. 44. 32-97 

Szabd Karoly ref . igazgatd-tanitd, 

i^kolaszdki eldadd, Eo"tv8s-n. 60. 

25-06 

Szabd Lajos debreceni caerep- 

kalyka vaUalati irodaja (fidktfzlet), 

Alfdldi-palota, Fereno Jdzsef-fit 16. 

28-89 

Szabd Lajos mtiszerdsz radldtech- 

nikns es gepkereskedd, Csap6-«. 86. 

32-54 

Szabd ILa^os ny. tarvenysa. foghaz- 

.tfifel.j - Saeelienyi-n. 103. 37-32 

Szab6 L»|©siiad Vajda $?ona 

kalapszaldn tnlajdonos, Saent Anna- 

n. 3. 14-43 

Szabd Afilbaly dr. ujvarosi, vitdz, 

CalVia-ter 13. 21-04 

Szabd IHlh&lynd bdrantdfnva- 

roeo, EOtvOB-n. 61. 13-91 

Szabd MIklds -dr. es Febdr- 

tsil GytaSa dr« ^^yvedek, Ferene ' 

-J6esef-u. 68. - 10-52 ! 

■ 86 Szabd IHlklds okl. gazda, ebet- 

gyaros, Kassa-u. 13. 38-17 

Szabd Pdter timarmeater, Vig- 
• kedvu Mihaly-ti. 48. 18-76 

Szabd Samuel vin&ny- es radifr- 

saerelfl, Degdnfeld-ter 1; 39-35 
Szabd Sandor dr. to. tiszti f6- 

orros, a post a bet. bizt. int. orvoaa, 
x 8as-n 4 17-44 

Sze bd Sandor hentes ee meszarog, 

csemegeuztete, Peterfla-n. 69. 

10-79 
Szabd Zslgmond kereskedO Cor- 

datic Service Vac nam larakat, 

Ferenc Jdzsef -fit 10. 10-40 

Szddeczky Kardoss TIbor dr. 

egyetemi nyilv, r. tanar. Simonyi- 

nt 17 30-90 

Szakonyf Istvan m. kir. " saaza- 

dos, Csapd-n. 1. 11-61 

Szalay Gyttrgy dr. aimaei, 

mea6g: kam. titkary KflMvasAr- 

■tep-4. 15-37 

Szalay Kalxnan sattvetkeaeti 

titkir, Thaly Kilman-n.7. 11-87 
Szalay -Karoly dr. Bgy vii 

^ Debrecen sz. kir. varo8 tb. ngyesze, 

Ferenc J6asef-u. 69. 26-03 

Szalay Sandor YasesatergalVos, 

E8tv»3-Ti. 23. 33-97 

Szalkay Arpad onkrasz, cnkorka 

es cukraaaati kSlSnlegessegek 

fiaeme, Varga-n. 1. 11-99 

Szander Pdl berautd- (taxi) fnva- 

rpz6, T6th Arpad-n. «2. 27-76 
Szantd Albert kfiaa. f^rfimha 

iialete es nri szabdaaga, Csnp6-u.8. 

33-32 

Szantd Zsijfmond tarpUoe, dt- 

ssitO ea festo, Perenc J6zsef-fit 81. 

«'■".■■" *: 31-]9 

, f Szaplonezaynd* ( debreceni 

konaervtizeme, Acel-n. 9. ,. 26^65 
Szaplonezay Gytfrgy ny. m. kir. 

csendoralearedeB, 8zeolienyi-u. 83. 
20-50 
Szarukan Istran dr. m. kir. 

it^lfltablai bird, Arany Janos-o. 20. 
30-42 
Szarukan Sdndor, a magyar 

inez6gazdak sz&v. tisaaotnli kirend. 

vea., Rakoai Jenfi-u. 7 37*63 

Szathinary Andrais cimfestd, 

saobafestd es maaold, Szeokenyi- 

n. 3. 37-13 

Szeehenyl Agost ifrdl toHbir- 

tokos, Simonyi-ut 29. 24-13 

Szecsl Haurusz gaadasigi ggp- 

kereskeddsej Hatvan-n. -61. 33-28 
Szedlab di» Vamos arldlvat 

szabdsftga, Fereno Jdzsef-at 28.. at- 

jdrdban 22-93 

Szegedl Lajos fuszerkereskedO, 

LOiantffy-n. 1. 20-54 

Szegenybaz, lisd Varosi azegeny- 

baz Szdkely Ador jan gydgyszeresa, 
PetOfi-tdr fi. Szdkely Andor Waldman Ferenc 
papirgyarak lerakata, debreceni 
raktar. RakosJ Jend-u. 4. 31-71 

Szdkely Andor paplrkereskedd 
lakasa, Jdzsef ldr. herceg-n. 1/3 Szdkely Andornd.Nagyerad, 111 
sz. varosi villa 38-08 

Szdkely es Cs&kl tflzita-, szdn-, 
es epitkezdsl anyagkereskedok, 
Ispotaly-a 3/f. 34-31 

SzdkeBy ds Saly kOnyv- 6a mfl- 
nyomda, Ferenc J6zsef-nt 3°0. 

26-97 

Szdkelyhldy Mlbdly korcsraa- 
ros, Samsoni-iit 66. 10-75 

Szdkely Katd dr. orvos, Magyar- 
b. 2- 33-53 

Szdkely Nahdor tflzifa-, ezen- da 
dpftkeaisi anyagkereakedo maean- 
lakasa, Istvan-fit 41. . 39-46 Szdkely Sztfos Sandor if j. 

cserepkalynasm eater, iroda ds min- 

taraktar, Csap6-n. 39. O26-70 
Szekerdk JenO kaasai 

lerakata, Szdchenyi-n. 22. 13-78 
Szekeres Testvdrek featdvAi 

lalata,.Homok-n. t22. 88-22 

Szdky Antal dr. egyetemi kir 

nikai tanarsegdd, Ideggydgyasz, 

Pdterfia-n. St. 10-13 

Szeleesdnyl TIbor, Fereno 

J6zsef-ut.43. 26 

Szeleczfcy Gyula operatenr 

sebdszklinikai tanarsegdd lakasa, 

Pftroaalay-n. 24. 37>70 

Szdles Istrannd dr.-nd kir. 

Jarasbird neje, Hajd-n. 7. 38-20 
Szdles Ferene hirlapbiaomanyos, 

Cegl*4-n. l. 38-88 

Szeldnyi Oezsd dr. ttgyvdd, 

Ddgenfeld-tdr 3. 24-19 

Szemere Antal dr. ngyvdd,Deak 

Ferenc-u. 7 22-94 

Szemes IHlklds dr. biat. fdnflk 

lakasa, Fereno Jdasef-nt 72. 20-96 
Szdn&csy es Daku kesjtyus, 

ketflzereaz, fftaOkdazitdmesterek, 

Koeanth-u. 2. 17-26 

Szendrel Gyula I. o. vfzd., Har- 

sanyi Guaatav-u.! n^ 39-05 

Szendrd Sdndor aongora- ds gra- 

mofonraktara, Batthyany-u. 22. 

31-29 
Szenes JLaszld reformatus lelki- 

pasator, Egyetemi lei kdszlak 20-39 
Szentesl Ferenc rOviddrniiagy- 

kereakedd, 8imonffy-ii. 2/o. 38-31 
Szentessy Laszld fflszer es 

csemege, Vilmos csaezar-krt 48. 

37-73 

SzenttfyOrgyl Lajos vitdz, ny. 

all. altabornagy, Betklen-n. 33. 

38-00 
Szent Istrdn Tfirsulat kSnyv- 

kiaddhiv. dskOnyvkereak. r.-t. fldkja, 

Szent Anna-u. 10/12. 34-49 

Szentkatolnay Dezsd flrnagy, 

Sadchenyi-n. 92., . . 32-76 

Szent Klrdlyl Istvan dr. orvos, 

Arany Janos- n. 14, 19-60 

Szent Lidszld-ColldgiunitBgye- 

temi intematus, Hntai Ferenc igaz- 

gatd, Simonyi-nt 32 ~™ — 

Szent Ldszldrdl nevezett 

DomlnlkAnus pldbanla, 

Karoly Ferenc Jdasef-ii. 6^ 19-65 
Szentmlhalyl Aurdl gazddl- 

kodd, Hatvan-n. 60. 10-42 

Szentoldry Rlehfird m. kir. 

osenddralearedes, Kossntb-n. 22. 
38-05 
Szentpalyl &&hatax dr. Bgy- 

ved, Szent Anna-n. 5. "«■>» «*« Szerdabelyl JLaszld dr. 

gydgyasz; Bnrgundia-n. 3. 17-15 
Szerdnyt Lenke dr. beigy dgy&sz 

x - aafildsz-ndorvos. Barna-n. 2/b. 
30-22 
Szeszlch Gyula dr. Teleki-n. 

28-44 
Szeverdnyl LAszld Magyar- 

orsaagi vacuum dlajtlzemek mg. 

asvanyolajlerakat a m. kir. kincs- 

tar kasznalataban, Ddlisor 4. 18-53 
Szljjdrtd Jdnos tf j.< tueila- ds 

sadnkereskedS, Hatvan-u. 43. 

37-53 
Szlkszay Istvdh dr. m, kir. or- 

vossaazadoa, Pdterfia-n. 4tt. 20-27 
Szlkszay Istvan ny. h. drnagy. 

Komldssy-ut 44. 37-58 

Szlkszay Sandor garage .ds ber- 

fnvarozasi vallalkozd, Adler sze- 

mdlyantdk.kflrzetkdpviseldje, 

Ferenc Jdzsef -fit 60. 12-45 

Szll&gyl Istvan egyenruba- da 

nriszabd, Pdterfia-n. 37. 84-61 Szlldgyl Istvan bfirgyara, Teleki- 
n. 36 24-98 

SzllAgyl Jdzsef hentes dB md- 
saAroa, 8imonfy-a. 2/a 32-30 

Szlldgyl Kdlnaan 1 fnszerkereE- 
kedd, Baranyi-n. 42. 94-89 

Szlldgyl. JLajos bflrgyara, Timar- 
■■«■-.. 37-97 

Szilagyt Lajos divat-, rOvtd- es 
kBtfittarafizlete, Ferenc -Jdzsef- v 
fit 69. 37^17, 

Szf lard Zolt&n vitda, m. kir. ea- 
iredes, Y(Jr«smarty-n. l. 33-34 . 

Szllas Hugd, az elad magyar ait. 
biztositd debreceni ffindke, 
Ferene Jdzsef-fit 69. 16-74 

Szltvdssy JandS ny. alearedes, 
Saent Anna-n. 66. 27-83 

Szlly TIbor dr., a posta bet.bizt. 
int. eeakorvosa (gyermekorros) 
Bonvddtemetd-n. e. 21-62 

Szlpal M. Karoly rdnyfcepesa ds 
fdtdcikk-keTeskedd. Ferenc Jdzsef- 
fit 44. . 17-73 

Szlrak L&szld szobafestS- ds 
mazdldvallalata^ Kut-a. 66. 87-44 

Szlrniay Odttn m. kiT. earedes 
lakasa, Deak Ferene-n. 9. 12-97 

Szltba Gyula m. kir. postaf dfasat, 
Szdchenyi-n. 94. 39-34 i 

Sztlha Gyula postafelflgyelO dz- 
y&gye, Forgach-n. 9. 26-73 

Szltta Ottokdr ddligyflmSlcs- da 
gyarroatamnagykereskedfl, Var- * 
n. 3. 10-60 

Szkenderovlcb Tamasnd ma- 
gdnzd, Sestakert-u. l. 32-58 

Szlluka Istvan szikvlzgyara, Te- 
leki-u. 100. 32-11 

Szlovak Bdla nvegkereskedd, 
Csapd-u. 32. 24-35 

Szoboszlay Istvan debreceni 

vBoscbJ ezolgAlata, Szdcbenyi-a. 24, 

10-80 

Szoclaldemokrata szakszer- 
vezetek titkaraaga, Karoly Pe- 
renc Jdzsef-fit 3. 82-05 

Szodral Ferene kdmfivesmester, 
Pesti-u, 27. 32-28 

Szokol Jdzsel korosmar os, Kasaa- 
fit 24. 88-73 

Szontbathy Groskd Lajos dr. 
orvos, Ferenc Jdzsef-fit 36. 25-47 

Szondy Gytfrgy dr. tanugyi td- 
tanaesos, Poroszlay-u. 13/a. 17-68 

Szontdgh Vilmos dr. egyetemi 

tanar, 8iraonyi-nt 6. 14-72 

Szopos David postafMelHgyeld la- 
kSaa. Teleki-n. 10. 18-99 

Szdke Ferene Kontsek cipdr 
iizlet veaetdje, Bimonyi-ut 24. 

12-07 

Szdke Lajos korcsmaroa, Timar- 
u-81. 11-93 

Sztfllfis Armln veadrigazgatd la- 
kasa, Battby&ny-u. 17. , 13-24 

Szdllds Delfcsd dr. ds Szdllds- 
Laszlddr. iigyvddek, Fereno 
Jdzsef-fit 84. 23-33 

SzUUdsl Sdmuel tfzvegye, 
Hatvan-n. 1. ' 24-88 

SzdllOssl' TIbor dr. fogszakorvos, - 
Rothermere-n. 18. 28-91 

Sztdray Karoly vitda denatnralt- 
sze3z elosatdtelepe, Bzdchenyi- 
n. 22. 17-00 

Sztehlo Zoltdn dr. egyetemi 
tanar. Pdterfia-u. 46. 31-13 

Szdtor Bdla Tlvadar dr. figy- 
vdd, Deak Ferenc-n. 10. 29-92 
Lakasa, TtfrOk BaUnt-n. 2. 31-90 

Szncs Andras dpfllet- ds di'eamfi- 
badogos^ Csillag-n. 28. '32-99 

SzUcs Bdla If j. hentes ds sertds- 
kereskedd, Tengerdsz-u. . 1. 14-08 kozpont jelentkezese : folytonos zilmmoges. Debrecen TAKARfeKOSSAGKcrcshcdclmlr^iiEZ£EEIIITel,:^:ll ^-i 

T A T II £3 VIII A waikereskedii 4 Ktiny vel6s6g, Interurbin : 19-18 ■ 

■l-W: I n .%! T V IrM piac.a. 20. szdm • Oxlet: 30-29 Vasdroljon hitelben kdsz- 
p&izaron az « Uiii6* i'helyeli tartozik 6s csak 
i tiavi r6azletekben fizek fro da: Piac-utca 44 
Telefon: 2 9-3 0" SzUcs Geza dr. tnnyogi, ngyved, 
Kossutb-u. 8. 22-90 

Szttcs Geza dr.. tnnyogi, figyved', 
m. kir. korm. fOtanacsas Iakdsa. 
8zecbenyi-u. 14. 17-65 

SzUcs lntre ny. fn. trlr. postafi 
ellenor, Karoly i Caspar u 6.37-45 

SzUcs Istvan bentes, meszaroses 
;Mzlal6s tlzlete, Bimon:£ry-n. : 1/a. 

25-19 

Szttcs Laszld fogteobnikns, Gsapo- 
,«. ..u. 16-29 

Szffk Andras neme's, m. Mr, 
SBazadosi J6zsef kir. berceg-n. 35. 
28-87 

Szflk ttddn postaigazgati lakasa, 
Jozsef kir herceg-n. 35/37 16-36 

Sztllldotthon, Bocskai-ter, Nep- 
ba«, lasd K6"zj6tekonysagi Egye- 
sUlet 

Tajtby Ferene postatanaesos,., . 
Deik Perenc-n. 19. O.T.I. berhass 

,18-18 

Takacs Ferene temetkez6si.va.l- 
lalkozo, Degenleld-ter"4., nappal 
11-85 

Takacs Jdzsef dr. ftgyyed. 8k6- 
chenyi-u. 1- 15-75 

Takacs Sandor I. o. vfz6., Ho- 
mok-u. 69. 10-03 

Tak&cs S&ndor dr. v. klinikaf 
tanarseged, gyermekorvos, Hatvan-. 
n: 13. 13^39 

Tak&cs Sandornd kereak., Fe- 
^no J6zsef-u. 56. 16-86 

Takats Albert epit§sz, valialkuzo 
epitomesrer. Bak6czl-u.' 11. 27-19 

Takarekossag kereskedelmi 
r*>t. kozponti irodaja. Deak Perenc- 
u, 6 Igazgatosag . 29-33 

KOnyveloseg 15-83 

Tamdssy Geza dr. .lakasa, £i- 
monyi-at 21. 24-66 

Tamdssy Lajos vit^ss, vaskeresk. 
;FeTenc J6zsef-iii 17. ' 10-64 

Tamassy Zoltdn m. Mr. firnagy, 
Szechenyi-u. 69. - 31-77 

TanfelUgyeldseg, m. klr., 
Batthauyl-u. 19. • 22-18 

TankerUletl ttilgazgatdsag, 
in. klr., Biirionffy-n 2. 13-60 

Tankd Bela dr. egyetemi ny. r. 
tanar. Simony! -nt 4. 17-85 

Tapolcay Ferene If J. Opel ser- 
vice es gepjavit6mtibely, Pannonia 
garage 6s beraUu6alloma3, Perene 
JdzseH-ut 42. 20-99 

6jjel 24-28 

Tarjan Oszkar dr., Fereno 
J6zsef-ut 43. 19-99 

T&rsadalomblztdsltd Inte- 
zet, Orsz., JAsd Orsz. Tars-bizt. 
Int. 

Tdrsl S And or szobafestfl, naazold 
e.s butorfenyezBmester, Rakdczi- 
p.. 14. 82t15 

Tasnadl Ferene m. klr. postaffl- 
ellenOr, Qyfingyvirag-n. 6. 17-66 

Tatar Gynla mJklr. postafeltigyeld, 
Eross Lajoe-n. 13. 18-48 

Tatar Jdzsef dr. szemorvos, 
klinikai tanarseged, Ferene Jdzsef- 
at 49. 31-36 

Tatay Zoltdn dr. arvaszekl el- 
■ nOk, Gsap6-«. 32. 27-44 

Tdglavetdt napkiizft gyer- 
■nekotthonos dvoda es- 
zbTdkeresztes tanacsadd, 
P6sa-n. 47. , 22-58 

Temetkezdsl Intezet es ha- 
lottszallltd vallalat, Pnsztai 
J6zsef, Kalvln-ter 6. O23-90 

Terenyl Gedeonn6 «zv. TI> 

mar Ha m. kir. postamester, 

Mikszath-n. 78. 23-05 

Ter<6zlan'umi igazgald Kom 

pasz Arpad dr., Varga-u. 5. 20-31 

Tervey Tamas dr. Vw'egyz ma- 
ganz6, Kossuth-ii. 30. 24~77 

Tesler Erno dr. orvos (rendelds 
d. e. 9— ll-ig, d. n: 2— 4-ig) Si- 
monffy-u. 40. 16-92 Testnevelesl relugyeldsef , 

Peterfia-u. 45. .13-77 

ThdblAs Erzsebet kozmeakus^ 

Kossnth-a. 7. .. 29-03 

Thdma Jdzsel artfizl-. es mftkat- 

furasi vallalata, Rako'czi-u. 10. 

27-12 
Tlcz J&nos dr. Ogyved, Ferene 

Jdzsef-dt 87. 12-63 

ribanyl Jdzsel rogorvos, 

Hunyadl-n. 10. 25-52 

Till MihAly aongorahangold, 

fiomok-Q. 120. 30-25 

rippal Bend dr. egyet, orvos; 
rendel 10^12 es 15-17-ig r 39-ea 
gvalogezred-u. 15. 26-72 

Tlszal E. P61 igazg. raernek,. . 
Verb6ozy-n. 4. 13-06 

Tlszantull allattenyesztd 
egyestiletek szdvetsege, 
Eunyadi-n. 24. 16-34' 

Tlszantdll Ktfnyv- 6s tap- 
kladd r.-t. a flDebrecens nyom- 
daja, Jtasef kir. herceg-n. 1. 

027-89 Q17-52 

Tlszantull kdrzetl mezdgaz- 
dasagl hltelAZdvetkezel, Hn- 
nyadi'-n. 6. 23-95 

Ara-es biatositasi 06ztaly», Hunyadi- 
u. 6. 21-51 

Tlszantal I Hi ezdgazdasagl 
Kamara, Huayadi-ti. 5 14-10 Tlszdntall nyerstermeny 
k.f.t., Hatvan-n. 72. 34-96 

Tlszdntall ram- es jfker- 
gyar, tnl. if j. Qfideny Fereho, 8x6- 
chenyi-n. 49. 23-04 

Tlszantull tttzila- es szen- 
eladdslrakt&r, Karoly Ferene 
J<5zBef-nt4. 37-40 

Tlszavldekl Mezdgazddk 
Szdvetkezete, Ferene J6zsef- 
tit 87. 16-20 

Tlszavldekl tesztaarngyar, 

ogt Boros Iren, Perene J6zset-it 36. 

,27^15 

Tlsztl Idorvos, m. klr., lasd 
varosi hivataloknal 

Tlsztl fiforrosl hlvalal, m. 
klr., lasd varosi hivatalok 

Tlsztl kaszind nyarl helyl. 
sege, Sport-u. 19-53 

Tolnay Elemer dr, varosi tb. 
tanaosiiok, Aczel-u. 1/b. 29-64 

Tolnay Lajos tfizelo- es epltkeaes) 

anyagkeresked6, mav. belsO fa-ter 

39-58 

Tolvay Jdzsel epltomester iro- . 
dsja, OyOngyeai-u. 4. 27r24. 

TolTay Jdzsel nri szabd, 
Batthyanyi-n. 9. " 34-00 

Totnpa Kiroly tflszer-es csemege- 
uzlete, flatvan-u. 17. 27-96 

Todkos Gynla vitea ny. tabornok, 
Feterfia-u: 9. 14-87 

Torma Lajos bankigazgato, Mes- 
ter-u. 26. 32-43 

Toroczkal Osvald fest6mfiv<$sz- 
tanar, Vigkedvfi Mihaly^u. 11. 

11-62 

Toronyay Geza postaianacsos la- 
kasa, I;6rantfiy-u. 19. 18-72 

Torzsay Henri k ezredes, Fe- 
rene J6zsef-nt 40. Hangya b^rhaz. 
17-88 

Tdtb Aladar. ant6mentfi-, javito- 

es berautdv&ilalatfizem ; Bz^chenyf- 

a. 34., bejarat Macsai Bandor-ntcdn 

38-19 

Lakasa, Battbyanyi-u. 13. 28-21 

Tdth Andras ffiszerkereskedfi, 
Rak<5czi-u. 13. . """ ' 

Tdth Elek textil nagyksreskedfi 
Zapolya-n. 6. 23-10 Tdth Ernd fogtechnikai laborat6- 
riuma, Rab6czi-u. 19. . 1 1-71 

Tdth Etelka posta.s. ellendrnd, 
'itpssntb-u. ae. . 33-04 

Tdth Ferene kSnyvnyomdaja, , 
Fereno J<3zsef-nt 73. 16-87 

Tdth Ferene. postalfitiset lakasa, 
Horthy Mikl6s-6t 16. 10-00 

Toth Gabor seBvet es beleaara 

' ker., Ferene J6zsef-nt 89. 88-92 

Toth' Gydrgy villanyszereli, mft- 

hely Peter«a-n. 37. 39-61 

Lakas ■Hemok-u. 64. , 38-63 

Tdth Gynla epnletiivegezG ea kep- 
keretezfi, Bocskay-ter 2. ,39^36 

Tdth Gynla vaskereskedft, Ferene 
J6zdet-6t 20. 30-29 

Kfinyveldseg interurban . 19-18 

Tdth IstVan gnmiizeme Hnnyadi- 
»■ 2., .. 31-61 

Tdth Istvdn szobafestfl, epfilet- 
es batormazoW-mester, Bamson- 
Ats>- 38-53 

Tdth Kalman kir. f telfitablai ta- 
n^cselnSk, Timar-ii. 60. 24-06 

Tdth Karoly m. ktr. poatattetlenflr, 
Martonfalvlu. 8. 22-70 

Tdth Lajos es Flal okl. epitesz 
okl. mern8k8k epitOmesterek ' 

- Ketmalora-n. 5. 20-15 

Tdth ntdda if J. Szekely Szfics 
Sandor kalynasmestei, Csapo- 
u. 33-35. . 26-70 

Tdth. Lajos m. kir. postavonatnies- 
ter, Rakovszky-n. 30.. . 87-10 

Tdth Laszld enkraszdaja, Kos- 

sutb-n. 17. 27-72 

Tdth Lfiszld virag- es kosaomke- 

reskedO, Bas-n. 3. r ,84-35 
Tdth Mlhdly n. o. rfz6 F 8zab6 Kal- 

man-n. 56. 34-05 

Tdth Sdndor ttszerkereskedB, 

Mikl<5s-n. 14. 17-97 

Tdth Sandor vendeglfismester.. 

Hunyadi-n. 1. 18-57 

Tdth Testverek epiteazmemflkek, 

epitameaterek. Kitmalom-u. 6. 

O20-15 

Mftko^- 6b cementarugyara, Karoly 

Ferene J(5zse(-6t 4. 087-40 

Tdth Testverek epiteezmernCkOk 
epiteel anyagok 6s 6piiletfa raktara. 
Kisbegyesi-nt 7. 34-12 

Tdth Zoltan okl. ^pitesz mern. 
tb. mUsz. tanaosos Magoss Gyttrgv- 

ter 3. ~" '- Tdthlalnssy Gdza bflrOndSs Qta- 

. zasi eikkek szakfizlete, Ferene J6- 

esef : fit 40. ,26-52~ 

Tdthfalnssy Gdza szijgyart6, bfi- 

rOndfis, sportarukeszilO, bflrfestS 

ilzem, Cegl6d-a. 7. .. 31-48 

Tdthlalnssy Geza ds Sandor 

bflrttndSs es kereskedS, Fereno 
Jozse(-u. 16. -" ,'. 38-10 

Tdkds Ilona dr. Iklddy Ja. 
nosnd f6nyk4p6szeti mftterme, 
Hatvan-u. 1. 17-22 

Tdkes Lajos Irogepmfiszeresz es 
kereskedo, Ferene Jozset-dt 66. 

' 25-90 

Tdkds Laszld fogtechnlkna, Kos- 

< Biith-u, 18. 26-09 

Tdkes Laszld dr. tfizolto- es men- 

tflorvos, Hanyadi-u. 17. 30-88 

Tdrd Imre dr. orvos egyetemi m. 
tandr, Battyanyru. 17/19. 10-35 

Tdrttk Albert ezredes, Karoly 
Ferene J6zsef-ut 17/c. 34-48 

Tdrdk Gabor varosi mernflk, Sesz- 
tina-u. 4. . 39-63 Tdrdk Istvdn tizoIW f6felttgy. 

M6Iinaz-ter 11. 22-09 

Tdrtfk Jdzsel festekkereskedO, 

Cegled-n. 20. 39-88 

TUrOk Sandor Belvarosl Taka- 

. rtkpenztdTr.-t.debreoeni f!6k ffinttk-. 

helyettese,Calvin-t6rl3. 11-51 
Tdrdk Tlbor rer..tanit6kepzo'int. 

igazgat6, Perenyi-n. %.. 11-84 

Toryenyhatosagi m. ktr. dl- 
latorvos. - Fereno Jozsef-nt 54, 
fszt. 7, varmegyebaza 17-69 

T«rvenyszfek, m. klr., Deak 
Ferenc-n. 18. 

ElnoTfs^g es vizsgat6bir6aag 31-99 
VizBgA16bir6 . : 11-81 

Trnka Ferene Jlal gepjavitd- 
mttbelytnlaJdonoHok, kptfur6 vallal- 
koz6kj Barua-a. 3. 25-76 

VasfiritOde, Pozsonyi-iit 5/b. 25-79 

Trocsdnyl Bel a dr. mav. br- 
vosi tanaesadd, Rotberinere-a: 9 

11-65 
Trombatore Gaetano egyetemi 

tanar, Hunyady-n. 11. 13-28 

Trdn Ldszld dr. ilgyved lakasa 

Vilmos esasear-kflriit.30. 17-64 

Irodaja Csap6-u. i. (Varosi Takarek 

es Hitelintezet r.-t.) 

Ol 1-94 011-96 
Tndomany egyetemi hlvata-- 

lok.lasd Egyetem. 
Torchdnyl Gynla mav. m^rnBk, 

Hadhazi-nt 30/d. .-..■■■ 16-91 ' 

Tnrnl fakltermeldds drteke- 
sitd vallala* Kiss Lajos, Bfl- 
8z6rmenyi-at 2. . . , 39-43 

Taral'Magyar Orszdgos Biz- 
tosltd Int. R.-T. debreeenl 
vezdrtlgy no ksege, Ferene Jo- 
zsef-ut 34. 022-29 

Tttdds Ldszld mezSgazd. k^marai 
f Otitkar, Ferene Jozsef-iit 34. 88-65 

TUzharcos Szdyetsdg debreoeni 

fflcsoportja, Ferene J6asef-ilt 36...- 

./,. 24-50 

Tuzoltdfdparancsnok, Csapo- 
u. 43. 21-05 

Tdzoltdparancsnoksdg, Csap6- 
u.43. 05 20-10 

Udvardy Laszld dr.egyet. m. . 
tanar, Hatvan-a. 1. PiispSki palota 
m. kapn. 11-01 

Ujlaky Jend.m. kir. ezreides, 
Fereno J6asef-nt 16. 25-40 

Ujsaglrd Klnb, Perene J6zse£- 
iit 11/16. Arany-Bika felemelet 

30-30 

Ujvdrossy Dezsd mm- es likCr- 
gyar, szesznagykeTeskedea, Hat- 
van-u. 53. . I 10-69 

Ullmann Testrdrek ffiaaer es 
rOvidarti nagykeresk. Perene J 6zsef- 
tit 69. 23-82 

Ulrlch Jend bankigazgatd lakasa, 
Bzecbenyi-n. 74. 28-37 

Ungdr Ferene dr. figy v6d, 8i- 

. monffy-n 12. 27-31 

Ungar Istvdn Emabit titk. lakasa, 
Erzsebet-n. 52/54. 18-94 

Ungdr Istvan dr., g<5pereju jar- 
mfivek ad&sv. es kOzv. berantifnv., 
Hatvan-n. 1. 89-97 

Ungdr - Jfinos epfilet-, tflzifa- es 

m6szbizomanybs, Blaba Lulza-u. 8. 

15-11 

Ungar Jend bankigazgato, Rakosi 
Jeno-o. 4. 27-60 

Ungdr Jdzsef latszeresz es fotd- 
s^akfizlat, Revesz-ter 1/b. 34-62 

UngT&ry Gdbor enkraszdaja 

. Peterfia u. 4. : 39-38 

Uhld kereskedelmi r.-t. Ser- 
teshizlaio telepe, Didszegi-at 10. 

16-82 

Llnlo kdzpontl hltellroda, 
Ferene Jozsef-nt 44„ 29-30 

87 09 C 

5 

9 
&. 
M 

S 

X 
2 
O ■.. 

s 

VI JDebreeen 
MMMmm V AGO SAN DOR s*^*** es^eikabatok ** '■■** Cray Sandor reformats lelkdsz, 
.Revdsz-ter 2: 24-P" 

Uzonyl Barna dr. varmegyei 
fojegyzd, Pdterfia-u. 25. . 27-62 

Ogyeszseg, n». klr-i Deak Ferenc 
"W 20-71 

Foghaz, Verbdczi-u. i. 29-22 
Rabkerteszete, Gazgyar-u. 2 31-84 
Rabkerteszete, Szoboszlai-ftt 24-26 

Cgyv6dl karaara, Ferenc Jdzsef- 
« as. 20-05 

Vacuum Oil company r.-t. 
tiszantftli kirendeltsdge telepe,.I)eli- 
«* 13-53 

Vajda Ittvan dr. orvos. Domb- 
u. 22/a. Rendel: d.e. 9— 11., d.u. 

s-5. 26-67 

Vajda Lajos dr. fdorvos, tM6- 

gydgyasz, Ddgenfeld-tdrlo. 23-44 
Vajda Rozsl Horvath Tlbor- 

nfi nfli k'alapflzlete,, Ferenc Jdzsef- 
*- 68- . 38-44 

Vag6 Gyola armenteeitfi tarsulati 
fdtodrnCk, Jdzaef kir. herceg-a. 9. 
15-19 
Vag6 Rezsd r.-t. debreceni fldkja, 
ufoda Markas Sandor tfizelo- 
anyagkeresk., Bid-a. 12. .21-31 
; VagO Sandor fdrfiruha- es nto 
kabatkereskedd, Fereno Jdzsef- 
ftt 33. 17-28 

Valenta Pal dr. posta s. titkar 
Bocskay-tdr Y.. bdrhaz 31-3(1 

■■'';. Vallner Samn dr. figyvdd, Fe- 
renc Jdzsef -ft t 73. 14-25 
4 VaI6 Antal dr. varosi tb. tanacs- 
] ;■ nok, Biroay Mjklda-n. 31. 39-06 
■-,' VamosI Bel a papir- ds irdazer- 
kereakedo, Bzinhaz-atjard 29-77 
}:■ Varannay JdzseI,8zabdKalmau- 
a. e/c. ■- ,37-64 
>*.' Varadegybazmegyel Taka- 
rekpehztar r.-t., Ferenc Jd- 
:,,,£ zsef-ftt;43, •'; '25-48 
;'*;'" Varadl Jozsel betegazaliitdval- 
i Jalat, Emerich-u. 16. 19^64 
>j Varadl Laszldne ffiazer- es 
. k :,, osemegekeieskedese. Jdkai-u. 33. 
> 13-19 
. Varady-Szabo Mlklds dr. 
■'■■■■' egyetemi tanarsegdd, pperateur, fiil- 
orr-, gdgeorvos, a posta bet. bizt. int. 
; \ii szakorvosa, Ferenc Jdzsef-dt 18. Al- 
^ fbldi Paiota 12-21 
Varadl-Szab6 Mlklosne dr., 
* v telen, Koasuth-n. 7., nyaron, Vesz- 
preml-n, 4. 11-22 
1, Varga Beta dr. nri dlvatuzlet; 
.Fereno Jdzsef-ftt 22/24. 34-08 
^ Varga Imre dr. m. kir. hadbird 
.- fdhainagy, Szappanos-n. 3. 17-05 
■ ri ;- Varga Janosn6 dr.-n€ ,. anya- 
v k«nyV v. h. Uzvegye, , Verbdczi- 
u. 14. , " A " " Varjas Pal kCnyvkfltd, bdrdiaz- 
mfives, Pdferfia-u. 17. 10-11 

Var jassy Imre id. koyacsnjea^ 
ter, Berek-u. 4. ,13-76 

V fn M ^;^ k ® s » a Magyar Mezfig. 
AllatertekesitO r.st. kfiitisztvV' Rd- 
kdczi-n. n. ■ /* 28-39 

V&rosl Takarek 6s Ulteltn. 
tezet r.-t., Csapd-u. 4. 11-94 
[gazgatdja, Caapd-ii. 4. #1 1-90 
Zalogbaza, Caapd-u. 4. : 1 1-95 

Varosi tavbesz610 aUoma- 
sok't -'." ■■ ' 

PolgarmesterJ titkar *2Q-25 

Helyettes polgirmester 12-96 
KlDtSki figyosztaly, Fereno -Jdzsef- 
at 20. I. em. 3. 20^41 

I. Bivatalok ia figy- 
osztilyok! 
Anyakfinyvi hivatal, Pavfiazkert- 
« * 30-48 

AnyakBnyrf hivatal ffinttke, Ffiv6az- 
kert-u. 4. fszt- .12-47 

AddWvataic 12-95 

Arvaezek. 81monIfy-n. ' 1. II. ein. 

Belsdsegl szeg^nybeteg rendelfi, 
D6genfeld-ter 8. 
P6JegyzO 24-57 

Pdfigyeszi. hivatal 13-55 

Viroai ttfigyeszi hivatal (helyettes) 
15-03 
Gazdasagi figyosztaly 25-41 

Gazdaaagi figyosztaiy (ogatrendeiea Bafimvevfis^ff : Baai, ia gyariipfaz- 
tarl befiaeris ds klfizetdfl (penatarl 
Baamfejtdaj ■-.■.'._;■■ r 19-48 
Bzoeialia agyoaztaly, Dohanygyir- 
., ft ' *■ 26-84 

TiaztiffibrVda, m. Mr,, Bijnonlfy- 
a. 1. , ' ■"■'•' ' Tiazti fdorvosi hivatal, to. kir. 
Sitoontfy-tt.' i. 25-34 

K«z61elmez£sl tigyosztaly t 

Fereno Jdzaef-at 28. ^^« Gazdaaagi figyoaz'taly belsd font- 
tartas 12-89 
H^zi-ds gyimpdriatar (I. em. 13. az.) 
11-49 
IdegenforgaTmi hivatal, Ferenc 
Jdasef-dt 28. ■ 11-34 
Jog- es'penzfigyj osataly (helyettea 
polgannester) ' 12--96 
Egdszaegvddfi in-tdzet, Bndai fesaiaa- 
n - ^ "■.;..<, 11-79 
Katonai figyosztaly vezettije, Fe- 
reno J6zse(-tlt 28T ""' Utalv&nyozasi da elaaimolasi oaz- 
taly, Fereno Jdzsef-nt 88. 31-56 
Labbell osztaly, Ferenc Jdzaef- ' ' 
tit 26. 21-39 

I. az. kOraeti irdda, Bethlen-n. 18. 
^ 81-49 
n. az. kCrzetl troda, Magoss ■'■<■ 
Gy6rgy-tdr 9. 27-85. 

m. az. kOraeti irodai Bethlen-u. 18, Varga Jentfne vagongyiri fomdr- 

ntfkneje, Szoboszlal-atll/b. 37-77 
Varga Kalman dr. ogyvdd, 

Bzechenyi-a. 16 31-11 

Varga Lajos dr. kereak. da ipar- 

kamarai a.-titkar, Vftrga-n. 1. 

1 11-92 

Varga Laszlon6 kiffizfldje, 

Batthyany-n. 11. 21-27 

Varga Rezso" rbvidarnnagyke- 

resk., 8imonffy-u. 2/b, 23r75 
Varga Rdza posta ellendrno, 

Rotberrnere-n. 34. 12-39 

Varga Samn dr. ttgyvdd, Caapd- 

a. 17. 19^31 

Varga Sandor all. tanittJ, gond- 

nok, Baltazfir DezsO-n. 14. " 13-09 
Varga Zslgmond dr. egyetemj 

tanar.'Komldsay-Tit 60. tezt. 13-08 
Vargha C!Iem6r dr. helyettes 
' polgarmester CzvegyO, Ferenc 

4dzsef-tt 34 ; 33-65 

Vargha Istvandr.m.kir. kisdrlet- 

iigyi igazgatd, vegykisdrleti alj. 
.vezetOje, Hatvan-u. l. 19-37 
Vargha Istvan pal dr. gydgy- 

szerdsz-vegydBz lakdsa, Mardthy " 

GySrgy-n, 5. 19-69 

Vargba Lajosn6 ny. poata a. , 

eUeudrnd, Hadhaai-a. 54. 26-17 
Vargha LaszI6ne ny. posta a. 

ellendrnd, Ferenc Jdzsef-fit 61. ■■■ 
19:43 

88 0. M« elOadd 22t67 

jnietOsdgi ds aUampoigdrs4gi 
tigyek elfladdja ds ndprnozealmi 
nyiivantartd hivatal 14-83 

Kishegyeai-fiti varosi ndpkbnyha ds 
napktfzi gyermekotifhon 16-40 
Kflzigazgatasj hatdsAg (I . fokftj ^«J- 
nOki osztalya, Kossnth-n. 20. 16^15 
Kdzigazgatfisi hatdeag (I fokn) kJ- 
.hagaai osztalya, Koasnth-n. 20, 

17-62 
KSzigazgatasi hatdsig (I. foknh 
Kossuth-n. 20. '. 19%5 

Kozigazgataai hatdsag iparflgyi osz- 
talya ds kflzig. flgyelet, Koffsdth- 
n. 20. 21-00 

KBzigazgatasi Hatdsag illerdsdgi da 
kdzegdsesdgogyi osztalya hadigon- 
dozasi da iskolai tflrzakfinyvi ' cbo- 
port. Kossuth-u. 20. ' .27-56 
Kfizigazgataai Hatdsag mezdrende- 
szeti da allategdszsegfigyl osztaly 
23-58 
KCzmfiveloddai figyosatftly 13-50 
Ldffoltalmi dvdhelyek : L VaroBhaz 
dpfllet 10-ie 

IT. Addhivatali dpaJet 29-47 

Lakashivatal, Ferene Jdzsefiu. 28/a. 
19-09 
Leltarbiztosi hivatal, Szdohenyi-. 
u so. 19-18 

Levdltar (flzemben : X/ie-^fV/i5-|g) 
11-30 
Mfiszaki figyosztily vezetCJe. Ceapd- 
u. 33/36. , ■"■'. j" E - 

Mfiszaki tlgyosztAly kfepontj: TV. sa. kBraeti iroda, Sas-n. 3. 

27-34 
V. ds VI. sz. kSraeti Iroda, " L 
Batthy4ny-u. 17. ■ 28-1^ 

ytl sz. kBzdlelmezdsi ktlrzeti iroda, 
AjtOrn. 8. .,.'.. , 25-17 
Vm.'sz: kBrzeti iroda, Bargnndia- 
11 :11 - ..."; 23-53 

Et. sz. kOzdlelmeadsl kSrzeti Iroda. 
Bethlen-u. 10. 20^88 

X. sal kttzdlelmezdsi kflraeti iroda, 
Mazaahia 25-14 

XI, termeldk kttraeti irodaja, 
Fereno Jdasef-at 28. . . , 16-55 

Gabona iroda, Fereflo JdisBOf-fti 28. 

/ 81-57 

U. . Intdzmdnyek: 

AUategdsasdgfigyi telep (Gyepmes- 

.ter) Monoatorpalyi-nt 21-19 

Perttftlenftd Intdaet, tfoaostorpaiyi- 

atS. 21-15 

Ipariskola, Piia- ds ndi, Burgondia- 

■■' fc -. 28-67 

Muzeom (Ddri-mnzenni) [gazgatd- 

saga 11-98 

Szegenyhaa, Elshegyeai-fit 40. sz:' 

2&07 

Testneveldsi vezetflsdg > 13-77 

Tazoltdparanoshokaag, Csapd-n: - 43 
21^05 Mtlazaki ttgyosztaly kCzpontJa 

28-61 
Mflazaki figyosztaly gdpkoosifanak 
garazaa, Var-n. 3. ........"■ 31-91 

Ndpjdldti hivatal, Bocskay-tdr. 
(DEMKE dpfilat) .25-92 

BegddhlTatal, Ferenc Jdzsef-dt 20 
27*47 
Szamvevdsdgi idn8k 20-26 

Bzamvevdadg : -Szamla ,l ds kereaet 
drvdnyesitda , 19-83, Stadion varosi sporttelep . 21-01 
i I L- Iff s e me k A a V a 1 1 al a 1 6 k: 
Epreakerti egyesitett flzepaek 
Az fizem veaetfije 34-02 

Faraktfir, gozfardae ds famegtonn 
talonzeto . 20-09 

Vdroai Erdei vaaat torgalmi Iroda, 
szemdly^ in arnpdnztar, Luther n. 

39^32 
Csatornafelflgyolfisdg, Nyil-u. 87. 

13-74 
Fertfitlenftfl' Intdzet, Bobozi-n 2 

25-87 Pflfddtelep: igaBgato-fflorVos (N: erdfl) lagy 17-01 Pilrdfitelep: tdUpdnatara {Nyilvanos 
telefpn allomas: x;i-^iV/80-ig) ■■ 

17-00 
Fflrddtolep: gondnoka, Nagyerdfl fizeszraktir. fPos'taieftr ".""^1-14 
1 Bzpszfizlet (Debrecen s»i>kir, viros 
; azesznagyketeBkeddse) ? t . : -80-77 
.Tdgla- ds CserdpgyAr "*' .;■ 23-61 
Uszoda nyarl ^flzemben : . . Vrf-4x/3i- 
4g> (nyilvanba aiiomas) Nagyerd* 

t ; 2ftKM! 
ITazbdaJ fedett (fizemberi^X^OT^-' 
^VI16-ig} (nyilvanos Sliomas) gagy- 

Virosi *fi dflbeteggondOBd Itotdzet, 
, Budaj Ezsaiaa-u. 2^ , 12-02 
Vasady B^la .dr. -egyetemj >a. 

nar,;Dd«By Jdraef-ut 1. : 19-30 

Vasady Lajos dr. tordai,; s«amt> 

manyozasi vallalat, Saent Anna^u -«. 
',-■«"■: ^ 34-$3 

., Yasntt rak^rl ^le(dii„Paiyandvari 
raktar | ^31 

Vasarhelyt Gabor kdzdivasar- 
helyi, a Hangya BBlivatkezoti Ertei 
kesitd Telepdiek vezet'dje, Mikllds- 
.».■■*-.■'■■--. .--/. ^ 87-25 

Vasarp6nztar r.-t. yezSriga«- 
gatd, VaffdBld.ii: t 21-46 

iroda, Vagdliid >ldttl mdrieghazN 

. ; 24-92 

Vfisary Andrasn6 «iv„ 
Magoss Gy8rgy T tdr 80. 22-16 

Va*. AS R^zbutorgyar r.-L, 
lasd Debreceni yasr.ds r6zbutorgy4r 

VaskoTlts Mlhaly doskavas-J > 
fdm-.gdpkereakeda, Paosirta u, 17. 

' . ■-,.■■ ■■-■,■: h;'V"26*94 

Vass Gynla zsakr,- pohyvi)-: ; zsifieiit. 

: ds gazdasagi .eszkfl^fe^raktAra,, Pi- 

reno Jdzaef-utfl. ■■ \J. 2^71 

V/ass Jftnos , bdroedpifisi ds ;W^ 
Isolds, Kigyd-n. 47. 38-47 

Vass Laszlo, a Magyar iit.ikdszan- 
banya vezdrkdpviseWJe, Fereno Jd- 
asef-dt6. ; ,26r70/ 

Lakasa, Bethlen-u. 42. sz; rS*7r75 ' 

Vass Sandor kflveafimaBter ^laW 
telep, Hdtvezdr-ftt 87. j ;. 37-i74 

^S?"!^* «a^yaAetakV«B- j, 

kdpzd dienaiBgdlyzdegyo'flfileteiHuii 

nyadi-u. 9. . ; ; 2?!h^ . 

Vattay Margit B. tauoiBkoWJa, 

,. .Kossnth-u 11. . , - L . ; ... : : .; . 10-82 

Veesej ErvJln ny. AU. "szaiados, 

Perenc Jdzsel-ot'7. . 16-01 

kasa. Miklda-o. 24. 18^04 

V f* h "* la b »»*n» magyar bank, 

ds kereakedeltol r.-t. r „debr. fidkjinak 

Igazgatdja, Pnlszky-n. 4. ; 39-72 

V*gb: Fereno dr* bflrgyaros,? 
Fereno Jdzsef-n. es. ,- 2fc&£. 

beUxIinikal or-t Parddtelepr nyiri pdnztara (nyilva- 
nos teiefonallpmas V/i— ix/30-ig) Hdf orrfs gephazar(ejjel-nappal) 8am 
soni-NyiraoBadi-6t . 2 1-85 
Kei^dszet, IJagyerdfl 16,, 21-28 
Kflzfeihetd gondnokj hivataia, Naey- 
erd * 18-75 

KtSztisztasagl hivatal t nvartolepe " 
10-47 
KBzvagdhid ds mfijdggyar igazgatd-' 
saga, Didszegi-dt 9. - 81-86 
K.6zvagdhid vagdcsamokl telefon- - 
ffilke, Dfdszegi-ut 8. . 14-29 
Kdtpauhely, Vamospdrosi-ut. 31-38 
Majdggyar, Didszegi-it 9. 31-87 
Ndpffirdd Kassa-nt 28. (Uzemben ": 
lY/ie^-x/ie) ; 26-01 Vegh Gynla dr. _„ 

vos, rendel d. u. if^^/ a 5-Ig /Vie- '.' 

kedvQ Mihaly-u. 17? . 27-23. 

V »R h , M|0»- dr. orvos, yigkedvfi" 

Mih41y-u. 17. 16-32 

Vegh Pal dr. belgydgyasz.'egW 

*— tanirsegdd, Hatvan-u. 6; 

17-47 
Vegvary Lajosne ttav; sa; *ir. 

posta s. ell-ndrnfl, R4kdo«i-h. 60. 
11-14 
Vegyktserletl aUomas, m. 

kTr.,Ddgenfeld-ttr2. 27-82 

■^ff^jft B6,a dr ' nT - tanitdHd-' 
kdpzfllntdzeti igazgatd, tanar. Mar- 
tinovich-u. i. 33-49 

v £ ke ^ d 7 Na ?y ****** «■▼. ny. 

Hr. , knriai bird tavegye, Seobosz- 
Idi-ut U/o 12-18 

Lakasa, Bujdosd 7 u. B. ,.- 32-20 
Veress Istvan fusaafkeTeskedfi, ■ 
,. Vargas.. 85. - ; 14-99 

Veresegyhavy B6Iane fttszer, 

osemege, Kalvln-tdr 8. 84-75 ' 
Vertf Zoltan kereskedelmi es ' U- 

somanyl itodAj» f Vert(kay.D. *., -■■ 

15-28 

V *^?? y *• B«««*n tdglagyiro- 

sok, Vdrtesay-u; 2. 023-18 

V ? l ?f s J? 5 : Perenb fflszerkeres- '■", 

kedd, Balogh Mih4Iy-u. 8. 30-59 
VArtessy Istvan Trtldbirtokos; 
1 Caapo-u. 57. ■,_ 21-21 ;.^„ J :^gfc> ^ scm o nfevsorbnn, sem q pfitlfislian ncmszercocl. Demec&er yeflTiprvGyala'dr-i egyetemi : iiy- Nagyerdfl, ( T^nAri iak 1 ie-46 Vesspremy Istvftn benzin-, 
ola>, petroleim-, ko68iken6o3^ 

- nagykereskedd, DAlisor 2. 34-44 
Varosi irodAja, Csapd-n . 38. 22-52 

Victoria vegydszeti nitirek 
r.-l, debreceni'telepe, Hid-n. : 16. 

;.;vv4-: 1 :;-.v,-" 24-60 

Vlda Szucslmredr.v. mdszaki 
tanaosos, RAk6ozi-n.' 84/3. 11-59 

Vldonl B; Janos azalamH 
gy^rps, Dombrn».4. 22-01 

Vldonl JAnos lovag» BzalAmi- 
rgyAros magAnlakAsa, Domb-a, iO. 

■ ■■:■'■-■•-'■' 37^92 
Vldonl Jend dr. .oAgyeBetd, Kir. 

wly Fereno Jfosaf-At 23. 39-48 

Vldota testverek ds tdrsak 

i szaiAmi- 6a hemes Arugyara, Domb* 
u.ft 13*54 

Vlgszlnhdz-mozgd, Aranybika, 
J'taef kiralyi heroeg-u. 1/3. 14-71 

VIlAgit&sl 6s rlzmfttalialat a 

' Mikepercai-pt i. 
IgazgatoBAg kdzporiti Iroda, sBere- 
lAsi iroda, drsBoba, hlbak bejelentAse 
63jel nappaT 28-74 #28-75 
*28-76 
Kttavilagltftsi osit&lya j Melius* 
:ttr». 30-93 

VArbsi daleteate e.Ariig. BatttayAny- 
;a.i». ' 28-53 

-"■ Villany telepl gAphAz, Mikeperesi- 
dti; 20-80 

Viemtt g6phA« (KOntiJBgAt) 
; yyjeUnappal * 30-36 

* B •$! o r r A * g A p h A a a fSAmsoni- 
.JtyiracBAdHt) AJ*)t-nappai; 21*85 
VUlanytelep. lied YilAgitAsI, As 
- vfeninvallaiat 

Villon KarOly; SzobdszlaJ-nt IS. 
t^,:;. ■ -,T : '' ; 30-74 

t Vtncze Jdzsel bfiriparl telepe, 
Tetekl^ 70. : : ; ^"" - 
Vlrdgoa Lajds faMbirtbkds, 
^Beihlen-u; 48^ 24-07 

Vlsoczky Fereno ge> As - 
^enAaoiinikai' mfliely; Kot-u. io: 

-■-■"■"' ' 29-12 

Vlt6xlS»6k,Bethien-a.3. 19-46 

Vlzmti, i*6d VllAgitAsf 6s yJamflvAI- 
JatAt. ■".: . ■ .'-<■ 

VfesgaldblrdsAg, Wad TdrvAiiy- 
azeki elnflkijAg As ylEsgaldblrdaAg;. 

Vizsoiyl Zoltan, a Shell kiolaj. 
t.-tvezetdJeY Ferene JABseMit 43. 

■ ■>::"■•: ■■-,-..'" 15-16 

Vojtek Kalnianne niay; mflfla. 

'.iaiiAaaos Ozyegye, Arany JAnofl- 

;t ; 4.' 30-67 

Vojfh Elemdr fflszerkeregkedfl, 

;JHd8iegi-fit 14. 38-40 

Vdjtbvits Lenke 6s Erzsdbet, 

Mikl6s-u< 16V . 25-80 

Volant Sandor Sajdkazat tfizer- 

1 BzAzadba, Fereno JdzBef -it 9. 2 1-40 

Vplehtlk SAndor Mazer,, cae- 
inege, Baakfizlet. Pereno Jozsef- 
,4t88; 31-63 

Waldbott Keleineri bdrd ura- 

: dalini borpinc&szete, Hatvan u. i. 

29-71 
Waidmann Albert borkeres-: 
j$?&6, BzeeBenyi-n. 37. 34-16 

Waidmann Gdza mAsziijdS: As 

beBttesmester, lakasa, Jfizsef kir. 

bereeg-u. 40. . 18-54 

Wallerstetn Imrenri-, nfii diva* 

, As egyenrnbazati cikkek fltslete, 

6zeniAnna-xi.fi.: 032-56 

Wetchtnger tit<eian6 iter, tex- 
tilv es divatAra kereskedese, Fereno 
■Jdzsef^tlt 65, 37-06 

Weinberger Ldszld vizveeet4k- 

es I&t&l- szeretO. Fdves^kerfria. 5. 

33-98 

Welaberger L. Farkas ctpo-- 
gyarp8,.C8ap6-u. 68. v : 26^47 

Welrtbertfer niksa dakbrka^i 
del>gyiim0lcJakete3l£ed4B,C8ap6-n. 14, 

"'■;■-■.,.■: , ,'.-,,,■;■,, i=. •.-.', / 12-79 
Welnstock Fereiic tuzelfc 6a 

epiteal. anyag n^gykere»kedfl ; 

Lafc^sa, Batyan-n. 17. 33-60 

Welssenberjf Bajfd uj- «s'6cs- 
kavaa; ic«6-, t$m.~ & szerasAmfizlet, 
. Simonffy-n. 67. ' 16-43 "Weltsseiib lorvas-.tem-. 

. csfi- ■;■&«: '■■ BzewzAmkereskedSa; < n j es 
ioska, 8?epe«B6gi-n. .89/41. 16-10 

Welsz Albert" tennenyfeerf skedfl, 

Ferene.Jd»e(-6t 16. aUOldl palota 

24-85 

Welsz Bertalan festekkeieabedfi, 
Hatvan-n. 8. . 29-10 

Welsz Emll poaat*-, gyapJn-szflve^ 

6a b6leBArukeraaked6, Kossuth-n. 1. 

19^38 

Welsz Endre dr. fogazakorvos. 
Pereno J<Szsel-fit 43. 21-98 

Welsz Fereno aeztaloB, ■ BOszJJr- 
inenyl-nt 8. 32-88 

'Welsz IjgnAe termfiny- 6s fpezer- 
kereskedfV, Batvan-n. 74. 39-96 

Welsz PA1 dr. fdrabbl, J6zsef kir. 
beroeg-u. 45. . 27-41 

Welsz Stglried Krdda lemez- 6b 
mnfogtechnlkai laboratoriuma, Pe- 
reno Joiwef-nt 81; . 39-50 

Welsz Sonia ffiBzer-, csemege-, 
rftffis- 6t JtAlArak fialete, Vargakert; 
DeUaorS. 39-44 

Welszer Sandor poBtatanaoBos. 

Kfiknll4-d.'4. 22-75 

Wetszhdas Imre dr. Ikgyved, 
Fereno ^zsef-nt 78. 13-35 

Wemi Ferene dr. betkllnikai 
tanAiaeged, Dooay JAasef-u. 8. 

15-49 

Weress Ijajosiid dr., kir. 
tigyesa Bavegye, KosBnth-n. 48, Werner Gtandor nridtvat, kalap 
ea keszferfSrnba Szlete, Ferene J6 
z«ef-6t 70. 14-80 

Weszeezky Oszkar dr. v.jBgye- 

'tenfl belkllnikai 'tanAneged, ottos, 

rendelOje As lakAaa. Mikl6»-a 19. 

12-13 

Wiener Adolf z»Ak- es ponyva- 
kereBbed6si K08Efatb-n- 27. 31-80 

Wiener Gyttrgy nagykeresfceiio 
lakaaa, Csap6-u. 18, 31-97 

Wiener Laszld dr. kereakedd, 

FttkosiJonfi-n.a; 26K)7 

Winkler Jend dr. 

Kossuth-a. 3. '30-43 

Winkler Rudolf kemdnyta- 

kereskedO, EdWUB-v. 67. 33-71 

Winter Felix poBtataoacsoB dz- 
regye, Pazekas MihAly-n. 4. 20-91 

Winter Jentf ny. mAv. fAlntdzd^ 
Bimpnyl-fit 30. 37-02 

Woltner Gynla 6s Tarsa 

Bpest-Ujpest, debrecenl WaomAnyi 
lerakata k.Lt., Hatvah-ti. 1. 23-77 

Wnrier Gynla «J. lakA 9 a, 
BatihyAny-n. 17. 26-56 

Zallr Ede tOszerkereskedd, Mes- 

ter-n. 50. > 10-21 

Zachur Gynla dr. egyetemi ny.- 

r. tanAr, Fereno J6z3e£-At 22/24. 

12-03 

Zakarf As Jdzsel dr. ny. orvoB 

. ezredes, Jdzsef kir. heroeg-n. 27. 

19-51 

Zellnger Ede Bzvegye, cimfeBtd, 

azpbafeatd; mAzol6 As tapdtAzd. Rot- 

hertaere-n. 10." ■--.-_ Zellnger Ede IfJ. eimfestd, .niA< 
zot6 As aaobafestd, EAlvin-ter 11. 
20^75 
y&rosl, Var-n. 1. Zettld Laszld to. kir. gazd. feltigy. 

.Meater-u. 31. 39-94 

Zerkovltz textllmdvek r.-t. 

lA?d Debrecen! TextilmftTek r.-t. 

Zlchermannlmre dr. gyakorW 
orvos, MeaterTU.. 14. ,24-81 

Zlcbermann L&szld dr. figy- 
▼Ad, Csapo-a. 10. 32-94 

Zoinay Kdrndl dr. m. kir. Ao. 

saApados, r B(WaBnnAnyi-At 64. Zoltdn Pal osepe), szAzadoa, 
AngusztaBzanatdrinin 17-54 

Zoinbor Karoly anicol esfranoia 
n6J divatterme, KbBsnth-n. 18. ": 

25-67 

Zombor Sandor AriBBabfi, Szeo- 
henyi-n. 6.. 87-67 Zdmbor Zoltinn dr. koll. tanftftk'. 
Int. tanar, Fereno Jdzsef-nt 9. 

19-89 

Zaadon Antal ref. orgonista, 

-kAhtor karnagy, Mikszith-n. 6. 

39-13 

Zsambor Zsolt Pal m. kir. erdd- 

lanAosoB lakasa, Nagyerdd 12., 

39-09 
Zsldd glmnazlnm* KApolnABl- 

n/3 33-64 

Zslrdssy Arp&d fcereskedelm] 
Qgynflk, Paosirta-n. 7. , 31-78 

ZsdgSd J.endnd lakAaa, Bimonffy- 
u. lib. 38-74 

Zsurzsa Ferene ffiseer- da ose- 
megekereskedd, ArpAd-ter 39. 

13-68 

Zytas Pal m. kir. azAzados, Pe- 
reno Jdasel-At 16. AlWSldi palota. 
- 19-66 

DECS 

Hivatalos 6rdk: 

-,.,..- VasArnap As 

Betkdznap : finnepnap : 

8— 12-ig, 8-11 lg, 

I*— 18-tg- 14-rlMg. 

Csak eldfiBetdk rdszdre: 80— 81-lg. 

Arany Ddnes ref. lelkdaa 5 

Barsdny Sandor termdny- As 
gabonakeresk. ~ 10 

Beek dend gabona- As vegyes- 
keresk. Q 

Bettelhelm IHlksa gabonabizoni. 

8 

Csendorors, in. kir. 2 

rranles Istrdn ds Fla Aptilet- As 
epitdanyagok keresk. ., 20 

Ivanlcs Istran IfJ. gazdalkodd 

19 

Evanls Istvan lfj. fdldbirtokos 21 i gabona-ABtermdny- 
keresk.i Horabar biapm. 3 

Honunandlnger Laszld «Hu- 

turai) albizom. '17 

Kdzsdgl eldljdrdsdg 1 

Ledneczky Andrds koresmAros 
. 14 
Papn Janos mdszaros 
Patkd Istran koresmAros 13 
Sarkdzl hengermaiom 12 

Szegd Istran dr. kdroiros, a 
posfa bet. bizt. int.orrdsa 4 

Szendrorles Laszld gydgyeze- 
sAbz 15 

Szljartd Nandor dr. pUbAnos 

18 
Teleky Laszld <iFatnra» albWom. ?!'■:." DfiDES 

Hivatalos 6tdk: 

OAtI ,„„„„. ' / VasArnap As 

HAtkBznap : ftnnepnap : 

8-r12-Ig, 8— ll-1g, 

14-^18-tg 14— 16-ig. 

Csak flldflaetdk rdszAre : SO— 2l-ig. 

Bozdt Jdzsef all. ig. tanitd 1 

Klskdrl Rezsd dr. kbrorvos, a 

posta bet. Mat. Int. orrosa 

Kilzsdgl eldljdrOsag 2 

Serdnyt Odttn grdl 5 

Szendrel Endrdnd tfzr. re- 

gyeskereskedd 3 DEDRAB 

; aisd BAtos^ 

DfiG 

Hivatalos 6rdk: 

VasArnap As 
finnepnap: < 
8— 12-Ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 1^-15-ig, ; 

Csak eldfiaetdk rABB^re: 20— 2i-ig. 
Boda Karoly gabonakeresk. 6 
Borsotby Istr&n , pAlmamajori 
gaadasaga, lasd klslangi eldfiae- 
tfikkOzdtt. 
FesteUeh Sandor grdl kaatAlya 

TltkAri hiratala 3 

Hang Antal dr. kCzsegi orvos, 

belgyAgyAsz ., . ■■.; *]■- 

Komldsl tfanos KishorostSkl gaz- 

dasAga, KishOrcsiJk-puszta 5 

Kdzsdgl eldljdrdsag 2 

Lovaszl Jdzsel sertAskeresk. 9 
Podk Dezso gydgyszeteaH . : ' 8 
Veszelyl La|os gabonakeresk.. 4 
Zsednal. Pal korcsmaros H 5 

s 

A 
I 

3 

o s 

M D0)A 

Hivatalos 6rdk: ' 

>fl2-ig, 8-,11-ig, 

14^18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldflaetfik riSszAre: 20— 21rig. 

Csenddrtfrs m. kir., 2 

Kdzsdgl dldljdrdsag 1 

Rnsz es Kenderessy okl. iqAt- 
ndkOk vasfitApftSsi vallalatdnak VL 
B: szakasza (tiaemben: VI/1— 
XI/3Q-ig). 3 

BfiDABISZTRA 

.> Hivatalos 6rdk: 

: 8^-12-ig, r '■ 8_U-lg, 

14-el8-ig. 14— 15rlg. 

Csak eldfizetfik rAsz^re: 20-^-21-ig. 

Aubntasltfntfksdg, Mdv. 3 

Ldmasl Erddlpar r.-t. gda- 

fflr^sz 1 

JfeemvezeWsAge 2 

Szabd JdzSef a Hont-NAgrAdi 
malnaprtseld vaUalat megbizott ja 4 1 DEJTAE V 

Hivatalos 6rdk: jj 

w^fi,ji„„., . VasArnap As ^% 

HAtkdznap : finnepnap: %F 

8-^12-ig, 8— lMg, P" 

■ 14— 18-ig. 14-lWg. Jpjpj 

Csak etdfiaetdk reszAre: 80— 8i-ig. 1^ 

Hercegprlmdsl uradalom ■■■ 

Intezdsdge 3 ^ 

Kllzsegl eldljards&g 1 jj^ 

DELEGYH1ZA J2 

(laad Dnpakisvarsdny) . . ^^J DfiLEGYHAZA- 
PUSZTA 

(lAsd Dnnakisvarsany) , DEMECSER 

Hivatalos 6rdk: 

7-21rig f 

Allamvasntak, m.klr. AUomAs 

fdnOksAge Q 

Bdres Jdzsel fCsaer-. As vegyes- 

kereskedese 24 

Bnrger Gyttrgy toidbirtokos, Bze- 

kely 6 

Csendttrdrs, m.klr. 11 

Demeesert Ipartelepek r.-t. 

84,85,43 

Ehrenrelch AdoII fdldblrtokos 

gazdaaaga 14 

CUek Emit, pazonyl, m. kir. 

hbnrAd huszaralezredes 9 

Elek Endre, pazonyi tsz. 

fdhadnagy 3 

pazonyl fdldbirtokoa 
18 

Ertfs Gynla gazdasaga 45 

Fdky Laszld tanftd 26 

Fodor LdBzld dr; orvos 39 ^ / Dememer TftvbeszelSn mm elBfizetovel is beszeUret, fv>-. Gltleh Ede fakereakedo' lak&Ba 5 
/ .Pat6lepe - ;"'"' 7 

Qybry Dezsb* <rHombar9, bizoma- 

nyoe ; , .'.;.-. 46 

Jakubovles Endreng dr. 

ffildbirtokos (flzemben: V. 1— X. 

31-ig) , : ' 4 

Kiss Lajos ref. esperes : Ieik6sz 40 
Klein Ign&c p6kmester 37 

Koy$os Andr&s dr. kbroryos 15 
Kov&es MlkUte rim. katli. 

■"'IttMM"..-:... 10 

Kozsegt eldljarosag, Berkesz 

80 
K6>segl eloljarosag, Pemecser 

Ktlzsegl el&ljaros&g, G6g6ny 
13/a 
/ Kbzsegl eltiljardsag, K6k 

IpyTl vinos) 1J2 
Lelcht Mdr term6ny-y burgonya- 

6s kaposztakereakedA 36 

Latter Sandor m. kir. posta- 

meater - . 21 

Nagyldal JUIhAly radi6ker6kpar, 

vlTlamoasagi cikiek 6s mezfigazda- 

sagi g6pek k.eresked6se \~ ■ 44 
Nemzetl mozgdszlnhaz 42 

Nylrvizszabalyozd Tarsulat 
szlVattyn-telepe 38 

Orosz Sandor dr^ ffildbirtokos, 

Szekely ■ : 25 

Papp Jdzsel flMeteszn m.egbizott ja 

'"'■.'' 41 

Penner Mozes fakereaked* 17 

Sehwarcz Hermann terineny- 

kereskedfl .28 

Szab6 Sandor fttldbirlft 48 
Szedoray Inure dr. kflrorvos 29, 

Teremy Laszlo malomtulajdonos 

:/--,-.■■■ ; ■ ■ .-, 27 

Teremy Laszlo 6s Arp&d mi- 

szirfto" telepe 47 

Teretny Menyhert gy<Sgyseer6sz 
■■■'■,' 2'2 
Teremy Kalman tenn6nykeres- 
> ke# 23 

Mav. allomiBl raktara 20 

Vay Gabor gr6f ffildbirtokos, Ber- 
'■•,.-keB8,; ,.;-.' 2 

Welsz Herman termenykores- 
kedft 32 

Welsz ■ JOzset term^aykereskedd 

>.:■..■■'■■■'■.■--'■■■■■■ ■ :■■'.".■:.;... :10"- 

Welsz MAr bwgonya- 6s kaposzta- 
kereskedfi (fiaembea: VII/l— XTI/'8ii 
1g>G6geBy , ; 13/b DEMAND 

y Hivaialo$ 6rdk: 

*-i2-ig, 8— il T ig, 

t4— 18-igv 14^15-ig. 

• flaak elMizetfe: r6az6re ; 20— 21-lg. 

CsendtfritrS, m. kir. : 1 

Janes A Jen6 fCldblrtokos" 

Ktosegl eldljarosag 3 

NoVotny M. Karoly okl. gazda, 

. ,flildb6r1d .. ,. 4 

Ta vas Jozsef dr. kerorvos . " 8 DEMfiNYHAZA 

Hivatalos drdk: 
HetkiJznap: Vasaraap 6s / 
: /fmiiepnap: 
-■" 8— 12-iff, 6— lt-ig, 

_"'. l^-i'8-ig.' ■■ ' 14— 16^-ig. 
Csak'.el6fizet6 , k;r6sz6re: 20— 21-lg. • 

Abos Jozsef, pl6banoa, nyaral- 
Szeredai jaras vit6zi hadnagy 2 

Ktfzsegl elttlj&rdsag: 

- Mikhaza •;.' 3 

8z6kelyhod6s •.:-.•/• •; \ DEMJEN 

(iasd Kereosend.) dencshAza Hivatalos 6r.dk:.. 

1 H&kSzaap: Vaairnap 6s 
ttnnepnap: 
8— 12-ig, . 8— H4g. 

Ur-18-ig. 14— 15-ig. 

Gsak elAfizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Bledermann Imre bartt fHld- 
birtokos, Bzenteff&t (lasd a szlgat- 
virl eWfizetfik kfeOtt) / 

Csendtirtfrsparanosnbks&e, 
m.klr. 3 

Karaszpnszta tanyai nyilvdnos 
allomas, Karaszpnszta .;^ ! ; 4 

Kttzsegl eltfljar6s&]f 1 

Rosenthal Benon6 «z«. 

vegyeBkeresk. - ■■ 2 DfiNESD-MAJOB 

' (lasd BBgHte)! :' 

DfiNESFA 

ttasd Beled) ; ' 

DfiNES-MAJOR 

(Usd Gynlavari 6s ^iszombqr> 1 Gynia m. kir. poata- 

lakasa 4 DERCEN 

(laad Gat 3. sz. elMizetii) DEREGSKE 

Hivatqlos 6rdk + 

H6tk0znap: Vasirnap 6a 
.finnepnap: ■ 
; 8-18-1g. 8-11-tg, . 

Csafe ejfiflzetfik rtezire: -. 20— 21-ig. 
Addhlvatal, m. kir, '' 19 
AranyKB6la b6rant6fnTarpz6 22 
Benko* Sandor gydgyszertara a 

r»Eetn6nyhe2« 28 

Berkpvles J6zsel dri figyv6d 

Bl^e Gyola dr. figyv6d , 31 

Blhardereesket Hanffya lo- 
gyasztasl 6b 6rt6kesltO.Sztf- 

■ vetkezet .•■,. .■.■;'' -,.; ; - ;> : ,17 
Blharvi&rmegyel Kitzpbnti 

Takarekpenztar r.-t. 10 

Blbarvarmegyel TttdObeteg- 
gondoz6 lnt6zet 38 

Bttresttk Gynla' Hi'telBzBfvetkezet 
6si.a Fntai-a MbizDmariyoaaaga szak- 

■ 6r«je ■ • '■" ■-." ■r:4'l 
Csenddrttrs, m. kir. ., ' 9- 

Debrecen! sz> klir. vi] 
lagltasl vailajlatanak derece- 

k;ei dzemvezet6s6ge. '■'/' '.'.;. . .'8 

Derecskel HltelszSyetkezet 

mint az.Oi K.vH. tagja, 21* 26 

Egressy Gyola ref. ig. tapitio 39 
Parkas Samn dr..pryos h ' !32 
Plblk Istv&n dr. ^araaf m. Kir. 
-aUatorvoa- "/.:. :\'Z' 29. 

Fttszolgabir* hivatal 1 

Fttltfp Gyttrgy "dr. ; drypsj; a' posta 

■ bet. bizt. iiit.brvosa ; ■' 14 

j&rasblrosag* kir. ' 16 

Kiss Sandor fakereskedfl 33 
KSzsegi elfiljardsag r ; 2 

Leboezky , J6zsel f Uszerkeres- '■■ '; 
■" ked6 -- :-.-. ,r.v ; 36 

Ltohtscheln Dezstf ne Ozt., - 
Morg6-paszta '.'•' -.5 

Melsner Tlbor dr. ftgyr6d : 6 

Nagy: Lajos ffiszer- ; osemege-, ital- 
imk, llszt-; feat6k- 63 paplrkefes- 
i: .kedfl'-:' ; .;:"-:';25 

Nagy Sandor Tit6z, dereoskei, az6- 
kelybidi -6$ bibarkeresztesi Jirasbk 
eleaztO elosztfitelepe ' " 24 0naII6 gazdasagl neplskola 

■. ■ ..;..-■ ;,-.... : ^2/ a 

Falsfeolaja V. 12/b 

PenzttgyOrl szakasz, m. kir. 

Poresin G; 

; mester 

Pozsar Istran .>Futnra 6s Horn- 
bar* bizomanyos .'"..; 49, 

Raez Jozsef malomberlfi 11 

Refi neplskola Igazgatosaga 
6s tantestulete 43 

Rlegel Geza rim. kath. Ieik6asi 
pftspttki tanapaos .44 

Rubin Salomon t«rm6ny-, gyigy- 
n6v6ny- 6a gyapjukereskedS 3 

Raktira .'. 7 

Szabd Jdzsel Sandor „M6p" 

.kerliieti szervezfl titkar 15 Sztlagyl Imre toil- 6g baromf i-; 
r keresked6 37 

Szllagyl Isttfin dr. tlgyred 45 

Szlraky Laszl6 dr. ny. tfiz6r- 

azazadoa 13 

Tokay er Bernat ny. m. kir. fd- 

alfatorvos ' , ■"."■■ 30 

Tomay Dezs0 ret. lelk6sz .. 34 
Vadon B.ela ret. telkdsB 27 

Weinberger W. fakereakfed*^ 
6getettcser6pK 6s t6glagyifa ._ 18 DEREGNYO 

Hivatalos drdk; 

8— 12-ig. 8— 11-ig, 

. 14^18-ig. U-^lb-\g. 

Caak el5f izetSk T6sz6r 9 : 20— 2 1-ig. 
Csend0rs6g, m.klr. 5 

„Hangya" Pogyasztasl 6s fir- 

t6keslt« SztfTetkezet " 
Konesbl Janos Tlt6z ref . 

Ielk6?z ; ;;;'■ 7 

Lakatos Ferencn6 TegyeflkereB- 

kedff '4 

Packer Tbefnburg Frlgyes 
. ftpbir tokos 1 

Packer Thelnbnrg Frlgyes- 

ne gazdasaga ■;..,.;,"- 6 :'v.. ■'. ■ .. DfiS">- ■'-■■'■-- •■•■ 
v fij&l-nappaU szolgdlat 
A~ S?.$ r l ?mjseqe$\l%d,]6&aihQZ 
'tarzczG Kczporit: Desakna. 

Abraham Jozsef gyfimUlcR- 6s 

tenn6nykeresk. Bocakay-u. 16."' DEREKEGYHAZ 

tiasd GadoroB 6s Szentea) 

-" ' ■ ' " >■!■'■'.■ ,:■■.' 

DERITE 

. (laad Banffyhunyad) :., '::;■;.' DERNO;:'' >.. .-'../■ 
Hivatalos drdk: 
^znap: ^Spnap 6 ? 

8— ^12-ic, . 8-^ld-Ig, ' 

'_ 14— 18-ig. 14— 16-ig. 

Csak. e'lOiizetpir >6az6re: 20— 21-igi 
KSzsegt'el«ljar6sag 1 

I;6yal Elza dr. O.T.I, orvos 4 
Rlmamnranyl Salgotarlahi 

Vaskttbanya r.-t. 3 

Rdnay Barnabas dr. kiirorvos 

63 ^am. kir. posta bet. bizt. int. 

kezeiepryoaa ., .; : . , 2 DERNYE 

Jiivatalos or ah: H6tk8znap:- Vasaraap 6s- 

unnepnap; 

.8-^12-ig, 8— 11-Jg, 

14— 18-Jg. 14-flWg.-- 

-Gsak eWfizetflt *6sz6re: 20— 21-Jg. 

Kozs6gl elttljardsag 1 DERZSTOMAJ 

UAad Xonhegyes) . 94 
Addhiyatal, m. kir. 10 

Agal Andor dr. igazgato. 

Bocskay-n. 2. 40 

Albert Lazar i tiszer-V f efet6k-' 6s 

roTidnru keresk., Apaffy-nl 3. 71 

Albert Sandor dr. may. "palya- 
orvoa 0. T. X. kOrzeti kezeldorTOK, 
Mikes-ii.,7. ■; ;. .. ; , - 2~21 

A]lam6pH6szetl hlvataV m. 
. kir., Bethlen G.-n. 32. , 55 

Aliamrend<frs6g t m. kir., 

lasd Rendfirseg 
Allamvasntak, m. kir. 
allomasfbno'kseg, Pilyand var 
1-79 

Futa]iazf6n(Jks6g , 28 

Osztalyin6rh(fks6p, D6s-Beszterce 

."„. ■'■.:'• 26 

Osztalym 6rntiks6gi Dcs-Nagybanya 

Alltai. Daniel B. M. G. E. kerfileti 
kirend. vez. Kossatb Lajos-n. 102. 
. ■ ":.- ■,:2r22 

Arokhaty Vllmos dr. b0rgy6- 
gyasz, k6rbazi fdorvosi Bercseim- 
n. 8. '■■■-_ ;_•-)''■ : 2-29 

Balassy Karoly p6nziigyi i rbda- 

' vezetfi, Kossutb Lajos-n. 19. ^' 65 

Bar Man*dr...ctrvos7'Kalvin^eTi. 

;,.-'.--,ei ■ 

BerkOTlts Herman kereak. , 

ntazp, Banffy-n. IS). . 1^19 

Bethlenl erdafelttgyelds6g 
klrendeltsege, m. kir. 1-02 

Blkfalry Karoly ligyTfedjellilt, 
Th«k81i-a. 14. ■ 1-72 

BlklalTy Karoly ut6dai ; mih'den- 
nemU textil- 6a:rBvidara— Ji_agyT, 6s 

:, kiskeresk., Horthy Mikfos-.t6: 19;- 
1-64 

Blkf alvy Zoltan* a in. kuj,; k6zeK 
latasi riiin. altal D6s 3o k6rzetbe 
kijeJ6.lt textilnagykeresk., Banffy- 1 

■ *• 9 - . ; ,, ..- -. v r---,;-'i473' 

Bird J6zsel textilkeresk. 6a Bir6 
Latzlo dr.. rendelflje,, Bethlea St.-- 

«■>...■• .;■■.,:'=,■ ■"■:■ 62 

Bird Lajos nyag.m. kir. posta- 
biyatali igazgat6^ Hony6dru, 11. 

Bird Laszld dr. orvos rendelfljo, 

Bethlen G.-iu 9. - _-.!*. • 052 
BIr© textHdiTath&z, Hortby : 

MikI6s-t6r 19. 72 

Brach B61a bortermelo, Bocsakj- 

u. .26. 2-07 

Burjan L&szl6 ;Erd6Iyi Majryarr 

Olasz asvanyolajipar r.-t. gydr- ; 

ven. Szamoc-n. 13." 2-11 

Csegezy Zoltan bagyoni fizami 

fOtitkar, Dvar-t6t 6. . 1-5.6 . 

Csendffrs'eg, m. klr.^ d6si. 

osatalyparapesiioksiig - ; .35 

K«ziek«desi '. gzarnyparancsnbkaag 
'6s k«zleked6si Orsparan'c'siidk safe ■ 

Orsparancsnoksag 2-25 

Orsparancsnokgag.Pecsetszflg.?^/^ 
Cserhalom mozgdk6psz!n- 

bAz, Rak6czi : t6r 2. . - 1-55. 

TnK: Vinesse Kalmanxife 6s Pong- 

raca Anna. Kalyin-t6r ^ 80 

Csernaezky Karoly i orgalmi 

adi6hivatali fOniik, D6sakna-u. v a«. 

2-09 

Csldey Istvan dr. 1 60W06, liedk- 

n. li. I-43 

Dad ay ,L.drant dr., Mikes-n-vs. 
2-37 
Dedlnszky Botlmer\ postatiBKt, 

Hdrtby MikWs-tftr lb'. 1-20 

D6s es Vld6ke Ipartestttlet, 

; Horthy Mikl6s^ter^l2. -1-26 

De>! m. kir. allami glmna- 

zlum internatnsa, Apaff y- 

n. 2. ■■'.:.'.■ .-2-36 

Deal Magyar PolgftrlkOr, 

Sz6obenyJ-n". li. " 1-41 f ' 90 'i~£&&*£&&i;f£*i Desl Malom r.-t., Kossuth L.- 
a, 78. . 34 

DIamansteIn Ignac oTransayl- 
vaniai) denaka- es dptiletfaraktara, 
Bev-U; 29. , ;. 1-24 

Doh&nynagyarnda m. klr., 
Caakd Zsigmond-u. 19. . 86 

DomlnltB L6szldn6 dr.-n6 

i.Fatura" ,6b v.Hombar" blzomd- . 
nyosi Horthy MikI6s-tdr 2. * 1-74 

Duzs&rdy Bela fuszer.- ei elel- 

mieikkek nagykeresk. da aitalanos 

i keresk. ilgyn., Apaffy-n. 7. 2-04 

Ecetgyar tol: Kovats Erhd Bzdkely- 

.keresztari, Rakdcai-t&r 7. 02-27 

Egyed Mlklos dr. Ogyvdd la- 
kasa, Pet 6fi-u. 8. 1-65 

„Erd61y«* Kitttfttarugyaf , 

tulajd. Osatian Kalmann6, Honvdd- 
u. 6. 1-42 

Erdelyl Cerna es Fonalfpar, 

tuIajd.Gogoman Fereno, Bethlen G.- 
u. 18. 99 

Erdelyl Magyar Gazd. Eg ylet 

ktiniesvezetosdge, Bethlen G.-u. 17. 

1-04 

Erdelyl Hagyar-Olasz 
asv&nyolajlpar r.-t. Kolozs- 
var, ddsi gyartelepe, Bdlahegy- 
u. 6. 81 

Erdelyl Part Saolnok-Doboka vm. 
tagozata, Horthy Miklds-tdr 46. 

-', 1-10 

Erdelyl Trass es Asvanymti- 
▼ek r.-t.,' Banffy-u. 130. 4 

Erdelyreszt „Hangya" 

exporttelepe, Bethlen Gabor- 

%. 87. ■' ■* 2-12 

ErdoTelttgyelosegVxB. klr.. - 

Bethlen G>u. 14. .1-01 

Etedy es Basa bfirkereak., - 
Horthy Miklds-tdr S. . 2-00 

Fenyo epuletla lnreszeltara 

~ es .cserepraktir, 8aamoE-u. 25. 70 
Fdispanl hlvatal ■-..■■. 1 

Fdszolgablrol hlvatal 8 

Gallfy Aladar dr. varosi orvoB, 
: "Kossuth Lajos-u. 13. 2*82 

GardosBela dr. fogorvos, 
Horthy MikldB-tdr 22. 1-44 Kahan Iren des«ka-, idpflletfa- 6a- 
cserdpraktar, Kadar Jdesef-u. 4. ds 
19, V ■■-- ■■::-■■;. ■ - ■■-':. ■■.12 

Kassay Farkas Pal dr. gyer- 
mekorvoB 6a poata b. b. int. orvos* 
Banf fy-ur : 33. .;■ . : > 1-27 

Kaszonyl Zoltan rites* m. kir. 
eal-eaes,* Banify^u. 4. , ; il>50 
Katonal ep. es hatdsagok : 

Horiyed allorn&sparancBnoksag Hon- 
vdd laktanya - 84 

.Honvdd kfegdszitC psag.' v l-H 
"Honvdd levente paranoBnoksag, : Q 

Kercser Lajos keresk. ugvnOks,, 
Banffy-u. 42 ^ 2-35 

Keroleti Taraadalomblzto- 
sttd penztAr, Bantfy-u. 23. 49 

Kiss Odifh, Di6saeghi-n. 20. 1-60 

Knlzsek ! Karoly Szentbenedek'i 
Elebtromos Miitek r.-t. ig.,, Brzse- 
bet-ri- *9- 64 

Koller Kalman varoBl ffimernbk, 
Erzsebet-u.. 23. V ' 1-40 

Kolozsv&rl Takar6kp6nxtar 
6b Hltelbank r.-t. d<6sl 
tidkja, Horthy Miklds-ter 2. & 

iKor&t" kenyer, atltemehy es os5- 
tesataUaem, ThflkWy-n. 5.. 1-45 : m. klr., B6tih m-u. i. 

Gazdasatfl, Iparl 6s Keres- 
kedelmi Bank r.-t.» Banlf y- 

n v 9. 33 

Gttdrl Zoltan Irogep-, tOltStoll- 

BBakHalet es jaTiWmtUiely, Bantty- 

u -4 ,91 

Gimnazlam, ni. klr. aUaml, 

B&vitty-tt. 10. 1^-14 

Grttn Bernat sorsjegy- £s biato- 

aitdBgynBk, 8zeohenyi-ter *. 31 

Hangya aruraktar, Bethlen 
; Gabor-n. 40; 82 

Typnstiilet, Horthy Miklos-ter 17. 

1-23 

BerskoTlte S&ntiiel term6ny- 

. beresk., Kodor-a. 4. 1-09 

Blrsch Ernd fatermelfl, Kovaos 

8.-11. 24. 1-38 

Blrstch Gynla dr. orvos, Kossuth 

Lajos-n. 26. s , 2^18 

Hlrscb Sama fatermelfl, Petbti- 
■■ a. 7-'- :■■■',■:-... . 74. 

Holldssy B^la ifiazolgabird 

lakasa, Koesuth Lajos-u. B2. 2' 

Bnng&rla sz&Uoda, berlO 
: AndrdBay Zol^n, BanWy-n. 1. 48 
Italkifsepont r.-t^ Zapolya-n. 4. 

r --44 

: SBrnagykereskr, Kossuth Lajos- 
n. 26. 15 

fesak Vllmbs saalUtd, Booskay- 
6. 33. "■ - 50 

Jakabos Gergely nyog. poata- 

MvataU lgaag., Kadar Jdssef-n. 2. 

2-19 

JarAsblrdsag, klr. 90 

Jeremlas Zoltan «K0zponti» 
drogeria, Horthy Mlkl6s-ter 14. 

' / 79 

Jnh&ax Attlla dr* neraes, m. kir. 
penafigyi titkar, Bethten Gdbor- 
n.20. 2^08 

Jnbasz Xaszld mfigBeTeaz, Tarror 
g6p-, kerfikpar-, irtgepkeresk., ' 
>paffy>n. 2. - . 2-31 jatal nyilvapos ailonras^hoz h^reli saallitasi 

vallalkoafi, : Banffy-u. 80. . 29 

KotolB Jend* dr,aM.N.B.kirend. 
VeHetohelyetteBe, Bethlen Gsbor- 
H.4{6. 2-Q1 

Korats Ernff Baekelykeresetari, 
Desaknai-fit 19. ,1-30 

Ecetgyira, Rakooal-ter 7. 2-27 

K«rjegyz«s6g i '/"',: 

Alsogy6k§nyes 78 

Alsfikosaly , 76/a 

Kozarvar'"' ^ 77 

Mikehaaa.- 
Peosetaaeg 78/b 

Ktfzellatasl lelngyelds^g, 
m. klr^ BeroBenyi-n. 9. 1-18 
:«zkdrbiiz, Banfty-n. 14; 25 

KUzpontl Sisalllto Iroda, 
Bauffy-u. 68. .,.: : ll 

Kremer gyogysaertar, Horthy 
MikI6B-ter 9; 1-12 

Ktthbaeber Arpad dr. bor- is 

gyflmtfleBaaesafOBdeje, Bev-a. 43/a. 

■■' :'.■■■".:. ' ;: -.4^/b 

Knlkereskedelml hlvatal 
klrendelts6tfe m. klr.^ 
BaOcs Samnel-n. 64. 7 

Lazar Jdzsef keresk., E6v-n. 43/ 
48 

LeboTltBlUdr dr. ugyved iroda ja, 
Koasuth Lajos-n. 24i . .18 

Lehrmann JdZBef gyfira81cfl-, 
term6ny- es halkeresk., SiseohenyJ- 
ter 1. 1-33 

Leopold Satnnel eip^ss, cipfi- 
keresk., Banffy*u. 4. . 2-38 

Lttsobel Emll gydgyssartara, 
Horthy Mlfclos-ter 17. ..[ ■ 1-53 

Lbwbeer Frlgyes keresk., Boca- 
kay-u. 44.- . ■.., .45 

Maczky Xaszld fohaanagy, 
Di6saeghi-n. 22, , ...-.;■■./. 2-14 

Magyar btfrlparl ' nyers- 
anyag beszerzd £s elosztd 
r.-t. gyiilto raktira, Rev-flt 36. 82 

lagyar Nemzett Bank d6»l 
kfreadeltsege, Horthy Miklds- 
ter 6. . •■ 21 
Harozlan J.entf borT.esBSrnagy- 
keresk., KoBsnth Lajos-n, 70. 2-08 
SaesH- es sBeesesitalok kozretftlse, 
Caaki Zsigmond-ti. 13. 1-05 

Harko«1ta Mendel szallitiS, Z&- 
polya-u. 0. -,-' 86 

.Mateosz" desi kirendeltBege, 
Kalvin-ter 4. 1-66 

Btathe Zoltan »TnrnU kfinyv-, 
nyomda ea kflnyVkdteazete, . Apafl- 
n..2. . 1-67 

Medgyesl Lajos, kflnyv-, paplr- 
keresk.es kOnyvnyomdaja, 
Banlfy-u. 6. 95 

Mlcsa Gynla dr, ugyved,' Beth- 
len Gabpr-u. 48. : 2-05 

nHschlnger Viktor dr. „Dlana" 
gy^gysaertara^Bdiiffy-n.: 13.. 1-18. 

MoBonyl Jen^tigyvfed, noflvai 
J.-m 10. 1-69 JDesahna JUnranyl JanoB-Titie m: kir.> 
e»redes/ B6v-u. 7. . 2-« 

Nagy Jakab dr; ugyred, Rev- 
'■»'■■*-.. 1-76 

Nagy Zoltan JaVasi es virosi m. 
kir. allatorvos, Kalvin-ter 3. 2-26 

N«venyegeBZB6gUgyI ktfrzet 
m. klr., Apa«y-n-S-. 5 

Nytsztor iSandbr in.-kiT. firnagy, 
Arkasztibor 88 

Paneth Mthaly borkeresk.; 
Szfchenyi-i;6r 3; 27 

Papolezl Sandbr <6s Ha, ,6pfl- 
let 5 -, gep- es vizveaetekBaerel6k, 
antogAnhegeszWk, Apafi-n. 1. 

,1-58 

Paradl Fereno dr. ny. kOThds- 
igazg., Rfintgen sBakorvos, Bethlen 
G-u.28. 1-16 

P6nzUgylgazgat68Ag, in. klr;, 

.- Mikes-a. 2. 32 

P6nzttgy0rl Bzakasz, nu klr., 
Koyacs S.-n. J. 1-15 

Postahlvatal, m. klr. 
Ffinbk lakasa, Bocskay-n. 20. 1-54 
Ffih8ki iroda 47 

Tdviratk«avetit5 1-08 

Vonalfelvigyaaik . .0 

h Record«* o^rnatpar, Bethlen 
0.-u. 18. 42 

Rendtfrs6g, m. klr. 
deal bapitanysaga 24 

Orszemelyzeti osataly 36 

Rom. kath. Plebaata hlv., 
F6-t6r 92 

Bosenzwelg Lazar ffiszer-, 
festek-, olaj-.6s rOvidaru, Horthy 
Miklos-ter 13. / 1-61 

alamon Herman rongyberesk., 
Medgyesi-u. 2. 54 

S&nthaErntf dr^ sngaras elja- 
raeok asakorrosa, kdrhaei foorvoa, 
Bocskai-n. 18. : 1-51 

SarosBy Gyola dr. vitea, rendfir- 
kapitany, Eraaebet-n.* 17- 1-25 

Sohllllng JanOB aUspin, R6th 
p:-ji, 1. 1-78 

Sobmoll Jen6 gy6gyeaerdsz, 
florthy Miklds-ter 1. -,; ■ . 1-68 

Sohwendtner Oszkar Pal 
m; kir. firnagy, Bdnffy-n. 8. 1-Q3 

SebeBteny JanoB merntik, Beth- 
len G.^D., IS. :..-„ B61a faroadi, - f Oldbirtokos, 

tartalekos tiset, szolnok-dobokaTm: 

textilhttlladekainak kUzvetitflje 

2-42 
Singer Jakab rSvadam. keresk. 

es szalmakalap flzem, Rakodzi- 

ter is. ' 20 

StahlmttUer Lalps nagyksresk. 

Booakai-n. 61. 1-71 

Tojasexport-telepe, Apafi-n. .11. 18 
Snranyl Jentf szailit6, Bethlen 

a.-n. 8. .30 

Szabo La I os vas&eresb., Horthy 

Miklds-ter 16. . 14 

8zab6 Laszld m. kir. poatafel- 

flgyelo, Csehi-u. 6. 1^08 

SzambsvUlgyl Roman Bank 

r.-t; Horthy Miklds-ter 22. 98 
Szekely Denes dpfflet- ea bator- 

asfftalos, Deak-u,- 88. 1-32 

Szekely Gyula rum- is likfir- .. 

gyara, Apafi-n. 8; 1-39 

, SBr-.ds bornagykereak. Zapolyar 

n. 11. 2-20 

Szentbenedekl Elektromos 

Mttvek r.-f. 

Bladasi osztaly, Banffy-u; 11. 41 
.■- Igazgatdsaga, Kossuth L.-u. 20. 67 

Viltamossagi erdtelep, Bzent- 

benedek ; .',_'. 38 

Szentklralyl JenO tejttil-.divat- 

arukereak., Horthy M.-ter 17. . 
■ 2-02 

SzepkniH Andor dr. orvos, 

Deak-tt. 12. 2-34 

Szlgetl Jdzsef nagykeresk, oukor 

elosztd kttrzete, Zipolya-u.n. 2-16 
Szlgyartd Samuel vaskeresk., 

Horthy Miklds-ter 17. .16 

Szilagyl Dezsft lakasa^Kodor-: 

n. 73. ? 96 

Szliagyi Ferene, nyersbOr^ ds 

gyapjukeresk. dB biEomanyos rak- 
; tara, RdT-n. 89. .,, 82 

. Lakasa, Deak-u. «. ,83 Szlnetar Simon dr. orvos; H'os- 
yay.J.-n. 4. 1-52 

Szolnok Doboka Vm. Isko- 
Ianklytill N6pmttvelesl BI- 
ZOttsaga, BantTy-n. 2-. 2-03 

Szolnok-Doboka Varmegye 
KSZJOletl Sziivetkezete 60 

Szombathy Sandor mav. ' osz- 
talyraernBk, Mikes-n. 1. . 2-15 

Szifnyl Laszld ^U^olaj t.-t. 
Bizom. mlsaaki keresk., Rakdozi- 
tdr 7..< . . 2-13 

Tanlelttgyeldseg, m. klr. 
Banffy-a. 2. . I 43 

Tanoncotthon Igazgatosaga, 
m. klr. allaml, Kalviu-ter 2. teglas 

-Vasdta 75 ap 

1-70 bbT 
1-22 Q 1-21 

_ vasiiti vend^glos, 
asdtallonias 1-59 

TlsztRoorvosl hlvatal, nn 

klr.', Banffy-u. 1-07 

Tdth Istvan bdr- es sOrhagy- " 

keresk., R6v-u. 41. 1-77 

TSrrenyszek, m. klr., Rabdczi- • 
. tdr ■ ' .- ■ - TJJ3 

Tttzoltdsag, Des, varosl, llo£ 

Tay J.-u. 11. ■.-■,_■'■ 19 

Ogx€szseg, m. klr., Rdv-n. 2. 57 
Vacunm Oil Company r.-t. bjji 

asvanyolajtarold telep Saehtbene- 10 

dekl- 6s Banffy-u. sarok 1-29 ^k 
VaradtKaroIyesFlavasttzrete, W 

Horthy Miklds-tdr 2. ,1-31 aa 

Vargha Marton venddglds, «. 

Horthy Miklds-ter 2. 2-17^ 

Varmegyel hlTatalOk: C 

Alispani hlvatal . 2 afp 

AljegyBdk J" 1 ?? 

AllBtoryoam. kir. tGrvdnyhat. 1-28 bjf* 

Arvasadk 

FCJegyzS 

II. ffijegyafi hivatala! 

Irodaigazgatd ■-.-., 

Szamvevosdg ^ ..-.«*» ii - 

TiBztt fflorvos 1-07 N 

Varmegyel ktfz6Iet Bzer- mA 

keszttfs^ge, Bethlen G.-u. 17. W§ 

1-49 ^Ba 

VarosIhlvatalok^sUzemekt H 

Addhivatal 1-33 JJJF 

; KtfesBliatagi hivatal 2r28 fS 

MdrnBki hivatal , , 1-62 ,Z 

Polgdrmesteri hlvatal 23 J5 

Tuzoltdsdg " 19 ^J 

yf8-,ds csatornam&vek 51,' 87 BBjpj^: 
Vekas Jdzsef dr^ kdrhaai 16-' ^^ 

orvoa, ThOkOly-n; 18. 69 J^" 

Veress Jenfi dr. klr. ktfajepyzd, ■ 

Banffy-u. 11. . 2-10 «■ 

Vltezl Szek, VarmegyehaBa 78 "W 

Volth Mlklds m. klr. gazd.f eldgy. fei 

89 ^^ 

Weinberger Man6 dr. figyved, M 

Zdpolya-u. 6. ,97 ~m 

Weinberger Samn tojaskeresk., ■*■■ 

Rdv-n. 29. ;.. 1-46 BaC 

WeltherKaroly dr.es Egyed if 

Mlklds dr. figyvddeh, Apaffi- 

Q-7. 69 

Weltber Karoly dr. ugyvdd, 

vm. tiszti 16flgy6sz lakasa, Apafi- 

u.4. 1-75 

K. Weress Jend polgamiester '■' V 

lakasa, Bethlen G.-u. 88. 1-87 
Wolf harlsnyabaz, Horthy Mifc- 

lds-tdr 22. . : ;.. 56 

Zellg JdzseX termdnykeresk./ 

Kodor-u. 6. ■';-',,. - ,58" 1... 

Zsldd T6rsask0r, Vedr-n. 1-34 DfiSAKNA 

A desi egySeges ■. Mlozathos 

tartozik. 

Hivatalos ordk: 

Vasamapds 
dnnepnap : 
... 8— 12-ig, 8^-11-ig, 

14— 18-lg. .' 14— 16-ig. 
Csak elfifizeWk rdszdre: 20— 21-ig. ■ 
Bandd Tlvadar dr. kbrorvda,. 
O.T.I., O.T.B.A.orvos,posta b;b. int. 
orvoB -. "■"..■5- 

CsenddrUrs, m. klr* 4 

D6smegyelvarOskVzlgazga* . 

Sobanyahlvatal, m. klr. 3 
S6szaiUt6hIvataI, m. klr. 1 

91 Hdtbfiznap .-$& 
S JJ J>&&k DESZK Hivatalos drdk:- 

H6ikOznap: : Yasarnap 6s 

Cnoepuap : 

8-12-ig, ~ 8^11-ig» 

14— 18-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak eloi'iaeiok f6sz6re: ?0-^21-ig- 

Bogyl Jozsef Merenyi Laszl6 ga- 

bonakereskedo bizomanyosa 14 

CsendorkUltfnitmeny, m. 

kir. s ' 2 

. ■ Beszk 6s vldeke fogy. es ert r 

szbvetkezete/ 5 

. Kaity Jozsef hentes\6s megzaros 

,. 12 

Kozsegl elbljards&g 1 

' Merenyi Mlklds dr. gaedasaga 

'■ '16. 

ttitssey TIbor f«ldbirtofco» f 4 

Redal Istvan dr.-fojegyzo 15 

Szabo Istvan daralomalma 8 

^ Szegvari Karoly ny. csend-Sr- 

■tlszitb., vendeglOs 9 

Szentgytirgyt Ferenc All. el. 

' j'sjr. iguagato ;. , ' 6 

Szent Imre gyermekszana- 

-tdrlonj ^7 

% Tempfll Ferenc dr. kororvos 3 

VTbrttk Imre all. tai)it6, rk.-kantor 

■;.-y, ■' . 11 

., "-"Zsembery ' . Karoly gyttmolcsf a- 

.-/"iskolaja -es.vkerteszete .-,;.. __- 17 

'■■■?%'■' ■ '" . : ■ 

-J-'..l; ■ - ■ . 

;W ■..'■■. petit ; 

" ';; Hivatalos 6rdk: 

. VasArnap da 
flnnepnap: ... 
1 ^-. 8-ri2-ig. 8— il-ig, 

■'V^'.. 14— l&ig. " . -14^15-ig, . 
'■^ Ceak el&fizetok r6Bz6re: 20— 2i-1g. 
• t&eokebny Tlbor 5 

y^e«ketthylViktort51.dbii-lokos2 
js^BcwSdl Janosdr. orvos- 3 
VjK«?*egl elttlj&rdsag 1 

iajorjstvan ■ ■ /\ '.'4 

■ -'^'Betrlk. Imre keresk.. ! " ". 6 Hetkfizoap: Ui- DfeVAVANYA Hetktfznap: Hivatalos drdk: 

Vaearnap is 
iiunepnap: 
■S'.T '■-.- 6-=12-ie:, .■'.'■, 8—1 1-ig," 

■;>'... s M—ta-ig, . 14— 15-ig. 

^'/-Caak ejMizetfifc resz6re: 20~- 21-ig 

i k .;.-, Adivav&nyai egysiges 
* hdldzaihoz taftozo kozpont: 
::■: -;'■■ -Pusztdecseg. 
V Antalffy deno all.atorvos , 8 
:..; Baesi Geza malomtalajd.onqs 5 
. Bak6, Peter dr. orvos, a p 
-.■, tietr bizt.,int. orvosa . ,, 14 

Berozl Zslgmond Hj., vas- 

^ ■ fuszerkereBkedO ' ^ , 34 

":■ Bogya Andr$sne postamester 

.;; '.,';■■; , ■--■ ■ - 22 

• : - Csendbf orSparancsnoksag, 

u \\ - m. kir. : 4 

' ;'■'> Csernak Lajos gozmalomtulaj- 

donos ■ ■ ' ' > 24 

Devavanyal „Hangya« ter- 

: meld es ertekesltd szbvet- 

kezet 38 

V 'Devavanyal Hltelszttvetke- 

zet, mintazO.K.B. tagja 21 

EIso Budapest! Gbzmalom 

r.-t. 25 

: . Erzsebet-malom 2 

v Feke Kalman „Mateosz"fnvaroe6 

;■-•: • ■?:■:.-■ -.■.. '■';■ 17 

; Gal Imre dr. orvos 30 

Gazd&k malma 18 

: Oattmann Gynia 12 

Gattmann Izldor fakereskcdC 7 

''' - Berczog Mor bard k6tlialoni 

,: -gaedasAga. -K&'halom ■ 13 

: Karpatl J6zsel dr.-iroin; kath 

plfbaipos •■!_ _■.•>•;'•.. -,-''2€ 

: Katona Sandor gabona^ tflgifa- 

•-.. 6s nyersterm^nykereskedfi 32 Kohn lgnAc if|. aycrstermdnyke- 

reskedfl ■'- 10 

lain 'Gyola f odriaszmeEtei' 37 
KdrtfsTidekl Fa- es fiplt«- 

kereskedelml k.f.t. d^ya- 

yanyai telepe . "■■ '■■'■''■.: "19. 

Ktfz»egl eldl]arosag 1 

Nagykunsagt Tlllamossagl 

sztfvetkezet kirendelts^ge 29 
Onodl Saiidor „Vadkacsa szatlo" 

l>£rlfije ■;..., :'.' 28 

Palffy Lajos okl. gaeda, gabbna- 

kereekedd £s adomentes asvany- 

olajok eladasi helye 11 

Pantodrag. magyar gyogyr 

nbveny p.-t- 6 

Sza boles Rlcbard dr. rt\. kir. 

fohadnagy ,38 

Schwalm Jdzsef fakereskedfi 16 
Saiidor 'Imre dr. .orvos ._ 35 
Sominer. Bertalanne ttZv. ^ 

,,'Orangyal:" ''gydgyszerta'ra / 9 
Szonyl Istvdn IIj. beraut6lu)aj- 

donos' 20 

Toroczkay Lajos if]. kSzs6gi 

allatoiros ,3 

Ttimlfry Pal vas- 6s tlsBerkereg- 

Kedo 39 

Ugray Jfdzsel kereskedd 38 

V ass Albert dr. bOzs^gi foorvos 
-■■'■.■■..,■'"■■ ^ 

Vlrag Janos tejtizem , 27 DEVEGSER 

Hivatalos drdk: ' .-. 

■ 7— ^21-ig. .'■ .>■■ /."'-."■ 
AdOhivatal, m. kir. 37 

Allamvasntak, m. kir. aUomas 

■ fonokseg&i ..■ ., 50 

Bakogh Mlhaly gyogyszertir U 

Laki'isa ■•." ;■,'.'■<! - ■-.'■■■■'.-43 

Barath Peter hentes.6a m^sBaros 
■• : ", ■.•':'.-•.■•. .. -; r - : : ■■''": '-'72 
Be'lak Endre ffiszotgabiro 55 
flellavlts' San dome ttzv; ven- 

d|glo,fe 69 szAHodaJa ':■'■"■''■■■ -; - J 82 
Be ran Saiidor dr.' orvos 23 
Berta-kdrha? ' 12 

Blscholf Lajos m. kir. alezredesi 

■ ■ '- .: ^8 

Btthm jdzsef riidzerkereski ■ 6 
Cseaddrseg, m. kir. 3 Devecser es videke hltel- 
; sziivetkezet 41 

Deyecserl Takpl&r r.-t. 14 
BiOsy Naador asztalosmester 58 
Esterhazy Tamas grOf aagy- 

birtokoa 31 

Eszterhiazy Tamas grof Papa- 
. tigodi 6s devecseri uradalmaiiiak 

kaptalahja'i erdfig'qndfloksiga';' i39 
Fried mann Aalal fakeresk. 6s 
, cenientarugyar' ' 32 

Gyenge Karoly, Vaint-n. 60'.\60 
Bangya fogyasztasi 6s>'er- 

tekesltd sztfvetkezet 56 
Reiczlnger Istvan kantottani t6 

,-;■■■ ■■-: ^ -' - 'v54 
Horvath L£szl6 dr. ny. itm- 

tiiblaL.tariacsjegyiio 16 

Iparbank, mezdgazdasag 7 

Jarasbirosag, kir. v 8 
Katonai parancsnoks&g, 

]^rasi 53 

Katonai raktar ■ 70 

kerek *f anos vondfigWa . 40 
Kollln Adolf es fta gabona- 

keresbedok / 9 

Roqdor Istv&n dr. kflroryos44 
KOracs Ferenc g6pmfihelye 67 
ttbzs^gl elbljardsag 1 

Laczay Antal dr.kdrh4ziig.fo- 

• orvos, aebes*, mfltooryos - 65 

L« rtntel gazdasag 19 

tM winger kavehaz, etterem 
- 'es sz^lloda , .:. ,:-4 

Magy ar 1 Janbs ny. , kir. m€rnmt 
''■y"-'-Z, ':"■ ' ; '--. /; .' : ' ' 52 

Majztk Stlkldsne bzy, posta' 
;mest0r . ; .: -.;-. ; 64.. 

Maatner Elemer dr-ttgyvSd 15 MIzda Jdzsef bfirantovallalata 
- ; 51 

Nagy Beia. tojas- ds baromfi- 

korefik., gyogynSv6nybevalt6 47 
Nagy Elemer dr. orvos 57 

Nagy JOzsef bersnt6vatJalat 48 
Nay Vllmos borkeresk., o6gtaUJ- 
donps ozv. Nay Virmo8nd ■-.■'— 
Nemeth Zoltan viiiatnossagl ^s 
beraat6rallaiat, radi6cikkek keresk. 

..... :■ ...ar 

Xovaky Lajos vitii, pldMnos 

■ ■ 46 
Orsz&gbs magyar teJszbTet- 
kezeti kozpoot devecseri tej- 
flzeme 38 

Penzngyori szakasz, m. kir. 
■.'-■■'.' 34 
Polbskey Istvan vendegto» 45 
Priegl LaszlO dr. m. kir. kSz- 
."je'gyift . ■■'_, ■■; '- 30 

RAez Karoly beot'es as meszaros 
66 
Revesz Marton dr. agyvdd 35 
Rosenberg Bmll fakeresnedft 18 
Rosenberg Morne «zt. ,keres- 
ked6 17 

Sarkbzl Ferenc vendeglds . 59. 
Schaffer LaszlO hentes 6s ^me- 
szaros (ttaemben III/l— ^i;30-ig)36 
Sehwarcz Miksa es fla, di.vat- 
ArukereBkedok 24 

Sehwarcz Samuel fla, cegtal. 
' 6ch Varcz Be la ,- ep u I etf a kereskedo 27 
Szalay Laszl6 dr. jarasi orvo"B 10 
Szanto Beta dr. ttgyved 
Szephegy I Ferenc dr. ugyved 

■■■;; • ■;'.; '33 

Sztly Istvan O.M.T.K. telepvezeto 
"=.'69 
Szolgabirosag 2 

Szbyerfi J6zsel "mV kir. posta- 
vonalfelvigyazd .63 

T6tb FlOrlan keresk. 49 

Uradalom, grof Esterhazy Tamas |> 
Varga JOzsef vaskeresfc. ; 21 
Vatby Jend dr. ugyved 61 
Weisz Kalnt&n dr- oryos ■ 25 
Weisz Mor es Ha vask eresk . 13 
Zakarlas Arp&d dr. ugyved 42 DEZSO-MAJOR 

tlasd Pftspeklele) 

DI6SAD 

Hiva talos ordk: 
Helkflznap: Vft9arnap ^8' 
iinnepnap: 
^ 8-12-ig, * 8— 1 -ig, .'/■ 

;. 1*— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetftk reszei-e: 20^21-ig. 
Ktfzsegt eloljftrosag 1 

T6tk.tIanos.ref. lelk^sz : ' ' V ."' ■ ■, -2 DI6SBER&NY 

Hiyatdios drdk: Hetkilznap ; ' Vasaroap 6b 

ttnnepnap: 

8— 12-ig,- 8— 11-ig, 

14— 18-ig.. ,14— 16-lg. 

Csak eloflzet-Jk r6sz6re: SO— 2l-lg. 

Keiemen Janbs dr. ktJrorvoa- 2 

KHzsegl eltfljardsag 1 

DI6SD 

Ejjel-nappaligzolgdlat 

A budapesii egyseges 
hdlozat kozpontja, 

A po8tahivatal nyitvdno8 
i&ybe8z6l& ; dllomtisdnqk 
hivatalos drifi; v 

:'.;.' ■-■;.''^-.'7-2i-y; ■;'■■'■:;■•'.'• : ; 

Ant6nl AIfonsdr.ki)zi36gi orvo?4 

Bndavldekt Oszlbarack-Ter« 

mesztttk Termelo es Erte- 

keHltb Szttvetkezete, N6v 

telen-n. (Nyari illomis) 3 Casino etterem es pensio .; 

Erd— DIoed adfildhely, tul..Habn .^ 

Eereno, DJ6sd KertvaroB, iasd. 

a bndapesti el6f izetCk kSztftt. 
Csendbrklllbnluneny pa- 

rancsnoksag, m. kir., T$i m^ 

balint 15 

BlOsd kbzseg eloljarosaga. 

N6vtelen-n. 1. ' 1 

GbmbtiS Lajos dr. orvos. Nyaron: ■ 

Nagyt6tfeDy„ 6begy .'■ 11 

K«k Gftza all. el.-iak. [gazgatd- 

tanit6. Kossurh-u 26* ''"■■ " ; 2 
Kbrttssy Sandor dr. m. kir.kfe- 
■ igazgatasi it6I-5bir6, nyaron (V/i— 

XI/15^igJ-Kagytet6riyi Obegy : .12 
MaJOr MiklOs vit6z, ny szazadoe, 

a ra. kjr Kfilkeresk. Hiv. fofeligye- 

loje, Szentcsa^dra .6. 6 

Nemay Ferenc gyor'azigeti, .ny. 

m. kir. hnszaralessredes, Saent- 

csalad-u. 11 14 

Pessek Istvan. dr. orvos, Szent 

Is)van-t6r 868/36^ . hrsz. 8 

Postaklvatal, m. kir.* Poidnyi- 
10 
Pyrochemla MAszakl es Ve- 

gylparl k.f.t., Diosd 1252/2 hrsz. 

■ . ■ '.' .' 7 

Radndtl Istvan orszagoa szooi alis 

felilgyplo, az OrsKagbs Magyar Hazi- 

ipari kSsp. alfelniike. Nyaron: Nap- 

begy, Szent Csalad-ntja' 9 

Szlnt Janos benzitthftt tul.. .^ffd- ; 

liget-Kertvaros, 0Tszag.-nt, lasd- -, 

a budapesii elOfiaetfik kGz8fct. ,-';■:' 
UJiaky-Holtzspaob Odbn dr. 

ny. szrov.tanaojDok, ny&ronDaranyf-. 

a. 116. ■ ' .''■'-.-- ' ■..-■ ■" ■■'*. ■'& -' 

DIOSGYOR 

A miskolci egysSges tidldr 

zathoatdttozik / 
Nyilvdnos t^MsUl^MVomd^ . 
-. . . Hivatalos. ordki ... 

Vasarnap, 6b - 
Qnnepnap: 
: -■', 6-12-ig, .,, V. 8^Tig,' 
, 14— 18-ig ; 14— 16-ig: : 

A miskolci egystges k<U6- 

zaitioz tartozik rydg: :± 

DidsgySri vasgy&r, Felsd- 

zsolca, 'Gorombolytapdlcu^ 

HejocsGba, PereCes- 

bdnyatelep, Ujdiosgydr. ' 

lElofizetflket 1. a miskolci elBfizetoIr 

kBzBtt.) DIOSGYORI VAS6YAR 

d miskolci egystiges hdl6- 1 
zathoz tartozik i ;' 
Nyilvdnos IdvbeszUQ dllomds 
Hivatalos 6rdk: .", 

■ ' H6tk8znap: BetkOznap:' 8^12-ig, 
14r-18-lg. VasArnap 6s 
flnnepnap: 
8— 11 -ig, 
14^16-ig. A miskolci egyseges hdldzai- 
hoz .furtozik, me~g: Di6sgy6r. 

Felstizsolca, "Goromboly- 
tapolca, Hejocsaba, Per.eces- 

bdnyatelep, tljdidsgydr. 

(Elofizeteket I. a miskolci elOflaetok 

k»B8tt.) 

DI6SJEN0 

Hivatalos drdk: '/> ! H6tk0znap: 
8-18-Ig. Vasarnalp ■,■ 
■ fis^ flnnepnap: 
8-11-Ig, 
14-16-ig. 
Csak eloflaetok resz6re: 20T-21-ig. 
Berkl GyOrgy 6pulet, vtuzifake- 
' ** 9 *: -, ■ \ 16 

Bird Istvan vdrosokat 6s icfa- 
segeket villa.mosftd vallalatanab 
di6sjeui5i villanytelepe . ' 15 

Irodaja---' •....•■ v ---.;,;l 4. . 

Csenddrdrsparancsnoksag, 
m. kir. . .•■ : ,- , 8, mm fetebresxti,haeztkiilonk6ri. ftldslendl flaagya fogyasZ- 
tftal 6s ertekesltd szttvet- kezet 

Flokja Fttldesy Istvan Harigya-kSraot- 

. Veaet*. ; - Q 

Garay Berialan fatennelfi H 
Horyath Jdzsef piebaoos , 17 
KUv£r L&szld k6raliatoryo8 18 
Kif zsegl eldlj&rdsag , Diosjeoo 2 
IKntl Geza tenito. 13 

LJptay Sandor dr. kdrorvos g 
SYabSanddrnedzv.roidbLrtokos 
■-,- '■■■■■ ' '. - ' .-. 1 

Uradalmanak erdobivatala 12 

Vegh Kar Oly igazgato-tamto 7 DIOSKAL 

\ .;.,. Hivatalos 6rqk: 

He^Bztiap: Vaaarnap e 8 

v . tranepnap: 

8-12-ig, 8-ii-ig, ; 

;U-iWp. ... 14-lMg. 

Caak elofiaetok rtBzere: 20— 21-ig. 

x. Czlgany Gynla plebanos 2 

Egyed Istvan 6s Fischer Ru< 

dolf dioskali kfizp. szeszttzde valU 

(fiaemben: XI/l— iy/30-Ig) x 8 

KtSrJegyzoseg ! 

Kttve* Jenti ttsidblrtokos, Ung- .. 
jakabfalva (I. az orosBtonyJ elfifl- DIOS-PUSZTA , 

; (Jasd Tata, Ugod 6s Bsigetyar) 

; DI6SVISZL6 

- > Vffivatfllo» 6rdk: 

BetkoWp: r - Vasarnap; 64 

■ .;.■ s^.fMgj -. finnepnap: .,' 

i.4-i8-ig. 8-11-ig, 

; i*-i5-ig. ■. .; 

Csak elofleetdk rtszere: 2(H-21-ig. 

CsentfdrttrsparanCBnoksag, 
m. Jclr. "2 

Dldsvlszld es Vldeke 
Hangya fdgyaszt&sl es er- 
tekesltti szovetkezet 5 

KttrJegyzO^g, Gar6 4 

Kttzsegl eldllaroaag 1 DIPSfE 

(lasd Nagysajd) SV^rf::PISffl5Bt^':-.:V 
Hivatalos 6rdk: 
H4tk<5znap: - Vasarnap <Ss 
.' 8-i2-ig, ' 
14-^ifr-Ig. fibnepnap: 

■a-n-ig ( : 

14^15-ig, 
Csak etffiaetok tiszerei .30— 21-ig. 

Bdtar Arpad <Tapol<>»iijapoki »- 

Mark.-' . ; 6 

Cfeakany Jfesef kfrjegyBff, l£g- 
oltalmi parancsnok =" 2 

Kttrjegyzoseg, Dfszol "'■■''■■ 1 ■\k Hivatalos 6rdk: •'■, " 

•;i*^*^V -r^pnap? : 
,:.-i S-^t2-ig./ * . . 8-r-ll-ig, ■ 

- ■•■■ ■ rUr-ite&ir. ; ~-v ftiuwfc. v ;, 

Cask e:ft?He;4B,r«wtai: so— si-% 
K«zseg1e ftg , 1 DISZNOSHORVAt 

Hivatalos 6rdk: 

,8-12-ig,. ; 8— li-ig, 

f4--18-ifir, 14-16-ig. 

Csak eloriBeiok reszAre : 20— 21-ig. 

Baratrttlgyl kdszenbanya 

tlaemveaetas^se, Ormdspuazta 1-02 

Breezko Jdzsel es Tarsa Mak- 
vtilgyi k69z6nbanya 2' 

K8t61palya lerak6 allbmasa, 0rm6s- 
pusata : . ' 1-03 

pldsgyOrt m. kir. vas- es 
acelgyAr sziSnbatiyaazata, Ottads 

, pnszia " ■ 6 

DIAsgyffi-I Vas- es Aeelgyar 
Alkalmazottal Fogyasztasl 
Sztivetkescele, ormoapusztai 
aruflaja 1-04 

Kdbalml Jeanne m. kir. posta- 
master ■:''.■■' 7 

K«zs6gl elOljarOsag 1 

Nyttral Gyttrgy ffiszer-, vegyes 
6b rOvicliirukereskadO 3 

Skultety Gdbor vlt6z kir. kflr- 
jegyzfi . ',' ■■ 5 

Tesbeir Zbltan eBtarsa gazdal 
kodasa ~ 4 DITR6 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, 8— 11-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elfifiBetfik r6sz6re: .20— 21-ig. 

Asztalosok Fatermeltf Szttv. 

mint az Iparosok Orszagoa K<Japonti 
Bativetkezete tagja ditr<ii gflzturfisB, 
kOapontl iroda, Budapest, X. Kare- 
pesi-at 29. ........ 3 

Csenddrtfrs, in. kir. 

Dltrtfl erdablrtokossagi tar- 

sulat .■"-:■ ,, 1 14 

DltrAI takarekpenztar r.-t. 

18 Ka roly f akeresk. 8 

Izsak Jen6 f akeresk^ 10 

Kadas Jozset m. kir. postamester 
17 
Ktfzsegt eiffljarosag 
LOrlnez Jdzsef dr. T(im, kath. 
pl6bano9 9 

IHeszaros Odttn polgari iskolai 
, , . { } 

Hdlnar Jdzsel dr. kOzsegl is 
posta b. b. int. orvos 1Q 

P6kay Arpad gyfigysBertse 
Korona" gyogyseertara 6 

Povazsay Laszlo kuas^gi fC- - 
Jegyafl 5 

Schmldek Vllmds f akeresk. 11 

Szmnk Saador benstn-, petro- 
leora-, olajraktarditrdl fi6kja 12 

Ctmesterseg, m. kir aUantl 4 DOB6GA 

(laad Feled) D0B0G6HAT 

(lasd Tiszabura) DOBOG6K0 

GGpi kapcsoldsti, kozponL 
(Posiahivatdl e$ nyilvdnos 

dllbfiids ndlkiil) 
jts .eiofizetdk :ejgel-nappal 
a forgalomban t iszt vest' 
' :; ;-;' ■."■'■',:.; .'* te ^-'- : " "'■' ', '?'■' :.' 
Glock Inure 6pit6mester . 3-34 
Magyar Turlsta EgyesUlct 
■ -dbptfg6k<Ji,niened>khd,Ba : . . ■ 3*33 
trenddrtlsztl (jdttltf 3-32 DOBOKA t 

(Tisd Koloasborsa) 1 

DOBOKA-PUSZTA 

(lasd Etacalmas) ' 

DOB6RUSZKA 

Hivatalos 6rdk: 

8— 12-ig, : 8-11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elflfizetSk r6se6re: 20— 21-ig. 

Csend0r«rs f m. kir., Nagyazel- 
meno ,. 3 

Ktfzsegt eldljardsag, NagysKel- 
meae . " ^ 2 

Stlebelt Zsolt dr. or^os 1 

; DOBOZ 
Hivatalos 6rdk: Z>ombti4it<Ur<$# : DOMAHIDA 

Hivatalos 6rdk: H6tfc0znap ■ H^tkOzoap: Vasarnap 6s 
Qnneipnap:, 
8— 18-jg, ; 8— 11-ig, 

l4-18-f(r. 14-lfi-ig. . 

Csak el6ffeet6k . r6sz6re : 20— 21-ig, 
Csendtfrtfrs, m. kir. 3 

Dobozl fogyasztfisl es drte- 

kesltti szttvetkezet 12 

Dobozl HItelszOTetkezet,TDint 

az O.K.H. tagja H 

Qobozl malomipar r.-t. 4 
Holdy Hagda gydgyszer4az 8 
Kbzsegl eldiiar6sag 1 

Soranyln6 dr. Pelikan Er- 

zsebet orrps - 10 

Szechenyl Antalne grdlne, 

P6stelek (lasd a b^kescaabaf elOfl. 

zetfik ktizfitt) ■ " 

Tareza AarelfUaaer $s vegyes- 

keresked6se 9 

Wenekhelm Jentt grot, Geria 

Xl&sd a b^k&tcsabai eltfHzettk ktfzdtt) 
Wenekhelm Lafos grdl 

Kast6Iy 

Uradalipm , 5 

Wenekhelm Lajosne grdfne 

' ■ e 

DdDI-PUSZTA 

(lasd Vaiuoamikola) 

DOLHA - 
M>BT0E 

Hivatalos drdk: 

Vasaroap 6b 

Unnepnap : 

8-12-Ig, .;8-ll-Ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak •lOflzetflk rfiszfire : , 2(V— ai-ig. 

Allamvasutak, m. kf r. allomSs 

16Eeks6go, .. j , Q 

Cseadtf rttrsparancsnoksag, 
m. kir. *V. 

CsGregt Istyan fa- 6« sz6nter- 
melfl.. 4 

Gal Fereneflf 3. szSv. igassgatd, 
fakitermelfi 8 

K«rJegyz<Bl tilvatal 2 

M. kir. ErddhlTatal Bolha 5 

Medve Mlhaly g8r. katb. esperes 
8 

Rom. kath. plebanla hlvatal 
9 

flOtlNA-PUSZTA 

.':;■'-." (lasdl^inaBi Vasaniap ', 
is UDneptjap: 
.8— lS-ig, ,8— 11-ig, 

14— 18-ig. ; . 14-lMg. 

Csak.eI6tiz8t6k r6az6re: 20—21-ig. > 

AllaiiBTaRaiak u kSr.: Alio- 
masf6nflka6g' JQ ; 

Domahldy Ist^m fflldbirtokos 3 " . 
Domahldy Pal fOldbirtokos. . 4. ■ .. 
Halasz Laszld 1IJ. ftisaei-keresk. \ 

' ■ . 6 '■: 

Komoroezy Endre ib'ldbirtokos 
12 

Kolcsey Fereno dr. ffiiapan, 

ISldbirtokos , 2 

Ktfzsegl el»Ijar6sag V 1 

Nagy. Zoltan «Putura»-bizomanyos 

Palmal Sfira all. tanitfiafi 11 ■-",.' 
Racz EIek Itfldbir tokos 7 

Sarvarl Mlihaly fflBBerkeresk. 9 
Veress Ferenene ttzv. raid- B 

8 0i birtokos DOMASZfiK 

(lasd 8Eeged-Als6kCzponG) DOMBEGYHAZ 

Hivatalos 6rdk: 

eitkibmap: : «1 

Os 

3 

a B^tkOenap ; DOMAHAZA 

Hivatatbs 6rdk: 

Vasarnap^s 

ftonepaap: 

8— 12-ig, 8^-ll-ig f 

t*^-l8-ig. 14r^i6-ig. 

Csak eloflsetok r^siere: 20— 21-ig. 

kiSzsggf «loilar«s&g ] Vasaraap 6s 
flnnepnap : 
, .' '.8-«-ig,' ■' 

8-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak elofizetik r^sedre:; SO— 21-ig. 
Bird Albertne «»▼. kupai es 
dombegyhizi gazdasaga]' 3J ^^ 

Irodaja gj ^p 

Bisztray Balkn Gyola fdldiSr- ^5 
tokos, ny. fofspaa 4 l^P 

3« Os 

N 
M Csenddrttrs, m. kir. 

ynaz es Vld 

etkezet„ mint ae 0. K. Dombegyhaz es Vldeke ht- 
itfvetke tagja .r. 18 I 

Qabonaosztatya ' - 10 W : '' 

Elsd dombegyhaz! henger- f* 

malom 15 \ 

Erdelyt Mlhaly, Kiudombegyhas aa« 

u. p. Dombegyhaa 83 ^9 

Fonyd Dezsd kflrallatonros 18 ftw 
Bartmann J6zsel epfiletfa- 6s ^P 

tazifakereskedd 11 nga 

Jakablfy Gynla fflldblrtokos 30 JJ 
Jakabfly Tlbordr.Hldblrtokos. ■! 

lsuanmajor 2 *ja*. 

Klein Rezsd ,kereskedo 17 W* 

Ko.vacs Jdzsel kSr&tiatorvos 22 ''' > 
Kdzsegl" eltti jardsag, 

Dombegyhaz 1 

Magyardombegyhaa 37 '■-,. 

Lanyl DezsS dr. posta bet. bizt. 

int. orvos 6s kOrorvos ' 21 ' 

LonoTles Cornelia foldbirtokos, 

Lonovics-nagyuaya \. 6 .' 

Mast B&llnt gabona- es termeny- 

keresk., Kisdombegyhaa. ' ' ,34 /. 

Nagel Behrik lfj. fttdbirtokos, '■■'■'- 
kisdombegyhizi gazdasig \Q : 

Nyeky Ilona ny'eki, raWWrtokos, 
gazdasagi intezflsege, Nyeky-nagy- 
tanya •■'.''■'■". ' . " ; ' . " 8 - 

Szdntd Inure vegyeskereBkado 12 "\. 

SzentmfklAssy Andor m. kir. 
kbvets6gi tanacsoe . 26 :. 

Szyldran Antial fttldblrtokos 27 : . 

Tttr^k Ferenc dr. ay. Bzoigabird, 
ttldblrtokos, Tflrfik-paszta .7 '' 

Tnrl Ballnt mozitulajdoaos 24 v; 

Tnrl Istv&n- termeny-": es \ tflzelfl- ' -r. 
any'agkeresk.,- 7 .23 ■■..■.' 

Varga Ferehc ,pI6banos .-.-'. X9 ';.. 

Vertesl Janos kereskedO ; 9 DOMBHATFtJRl>5 

■7..,;r;.--(I48d::^adna)> ; . _'" . ,. : ■■' rfii&ZA- ri.bj&k-r:j,3s:'- t ". ■<.,:■ TtomMtatos 

■mu-., j - j ' . -■■ - ■ ■- ■-■ ■. 
DOMBIRATOS 

* flkkfiuiAt) •' * VaeArnap 4a 

.««c<SBoap.. , ^annepnap 

■\ :i4~18-ig. 1*^-15-1^. 

CBak eloflzeto'k teszeflJ: 20^2i-1g 

Cslpkay Karoly Ais: RaAb Ervin 
Ijttldblrtdtoaok ^ 2 

Jah&SZ Jdnds kereskedfr ; : 5 
Kfss Jdzsef plebAnojr . .., " 6 
Kozsegi eldlJArdsAg 1 

Legoltalml vezetos6g 8 

VerzAr Sandor rtiidbirtokoB, 
Ktopa : pu8Bta. >v , ':,-■',:■;■-■: — 4 D0MB6 — - 
AysoBop 

. HivatcHos 6r$k:' 

' ■ ri'ii^oi '":'■".' ■■■ ' r - T ' Vasarnap As . : 
■>., HAtkBinap: \ ftaaepnap: 

'• 8<-iS-%,' 8— il-ig, 

14— 18-ip, , 1*— 15-Jg, ^ 

$sak eUfiaetok reWre: 20— 2i-1g-- 
Csendtfrtfrs, m. kir. 1 

Foszolgablrdl klrendeltseg 

..flangya*' Fogyaszt Asf es Er- 
;■■ tdkesfto Szdvetkezet 10 

fried SidaMb^igtettiresBteiep'S 
Korjegyzdsdg - 2 

Maukslnszky Antal gyogy- 

saereaz -■■.■■-> •'.-■' -/:/■.. v 11 
Penzdgydtt SzakaszVm. kir. 

Szeberenyl Karoly 'in.' kir. 

."", pjOfltMnester . -s- ■ '■.;■':' ,9 
Taraevdlgyf erdef vasal 

dombe"! AJloinAsa - 8 

tftmesterseg, m. kir. 12 

Vlhorl^t erdd es f uresz ipari 

'■ r*-t. $■':.■■■;■ ■; ■ ''.■-•-... 7 Tdvbeszelo keres£re Is It 


kir,; J6kal-n 18. 
Csenddrttrs-Dombd-var 

Vasuti, BezeredJ-a; 17* !.■■ - -'. 50 
Cser Jdzsef gepiakatos 6a auttf- 

javftA, AndrAssy-ut 8. 2-20 

Csdry Lajos ev. lelkAsz, Bezeiidj- 

u. »; :.■■'■/■'. :>...-... ■■:■■.;■ ..1-78 0OMBORI-PUSZTA 

. '.■',■'.■".':•. ,. <ia*a:Fadd) V: .;; L . 

DOMBbVAR 

V (1 Himtalcis 6f#k? : \ '. ■;>/-.; 

: ' '■'";:■.■■ " 7— 21-lg. ..:.,; "" .■■:.■ 

A dombdvdri egysiges hd\6- 
■'., paihQz'tartozilt. meg: 

Acs Bela ezelfltt Abelesz-Mor 
r<f yidfirnkereak. , SzentLasBlfcter 1 4. 

■ ,,-[■-■■■ ■■.-'"',• ,, , ~ /, 67 ; 

Aw VUmos bank'haza, Hnnyadi- 
vttrd. ^ 1-^5 

AddhlTatal, m. kir., Bezertdj- 

..■■'u; *?"::. ,i-:/..- -.-. ;,■/■. -■-,• '=:'.;■. ^l^Ol, 
Allamvasutak, m. kir. s 
, .AUbmasfftriSksfig, ■ Dombovar p. .b> 

■':'/'"■; "■■ "'1-0& 

■ AU0niaJB«nJSki6g, Uldombdvar 26 

FfitfibazfSnaksig, Ujdombdvar SO 

Osz^ly mirnSkalgV DoipMvAr 1-27 

Talpfatelltfttoiep, UJdomb6Tar 59 

Aasterlttz Viktor fakeresk/ 

;lr«I*ja •- . ,. ^- ' : ^46 

- Uakaa*., 8«e|ii LiMtetr 23. 45 

Bagd iMIhaiy kCnyvriyomdaja, 

Kos«6th^ 63. ' 60 

. Baibff Mlkaa ' di-i figyv^d; 8«ent 

■:^.l4ail«4ft>,.8Q;'. ';-,." 1-46 

Baratay Llpdt dr. orvos, feteteN 

./;'..■ haay-'n.^. ■■';.. : ■ -'.-;.'■,'■.,:■■•'.:':-■ -37: 

. Beolcer Hflklds kstesk., Baross- 

B. 14^ -v>\\. ■ > > ..-, 73 

Berkdyits TestTerek. onkbrka-, 

C8t»kolad67 *s Vegyesirunagy- ' v 

keneskii Baetii Lftflzlirtar 30. 1-75 

Beritdth JAiio9 asztalosmester, 

Teleki-u, 13. 2-40 

. Betlehem Ldszld posta mftssr^.flB. 

aegfedtisBt gyak^DpmbdPal-a. .1-00" 

Bdndi • Bezsd dr. . oi^ois, boinbi 

".;Pfi-iBi-;*/. ••:",;■:.;■ Vf ••>;• s-\ 1-18 Br£dl ■ . Lajcrs iffisxet- 6s vegyes- 
keresk.,6fzeatjl*adald-t*r 29. J-40 

Cseta B^la m. kir. poataellebflr, 
Audr^ss.v-u. 40. ; , 65 

Cseke Jdzsef ny. all. bonv^d al- 
ia tor voe, KoiBsath ; Lajos-n. 21. 71 

Csekefalvl Kalman ny.. mav. 
tSint&zb, Esaterhdzy-u. 12. 2-28 11 . gydgy^eerdsz, 
JAkai-o. i. ■':' 61. 

Csonka Vendel bidbgosmester 
-6i ;temetkezist vallatkogfi, Hnayadl- 
;t$p 8. _.■:■. ". 96 

Dalmady Mlhaly sOrnagyke- 
resk., Bzent Laszl6-t6r'4. Q5 

Dell Jstv&n heatea is; m^azfiros, 
Ojdomb6v4r, Herceg Eszterhazy P41- 
ri -a. -., 86 

Dlcsd latvan veDdfiglfls, BaiiyartJ- 
ter SI 1^64 

Dombdvdr es vldeke hltel- 
Hdvetkezet. mint ae O.K.H. 
tagja, Honyadi-tfSr 7. , 39 

BotebdvArl JArasI Ipartes- 
tttlet, J6kai-u. 10. . '. . .77 

Dbmbdvarf kereskedftk 

edyesdlote, Pftt6fi^n. 26.. 1-11 

Dombdv&rl KOnyvnyomda* 

EaiteEhazy-u. 5. _ V . Ir54 

Dombovarl IHav. ItttOhaz . 
; »al- 6s 0nk6pzftk«r, PetOf i- 

n *- 2-30 

DdmboTArl Kemzetl Tarsas- 

kdr, KosantlWn; 49, ^7 2-01 

Dombdvarl Strandf Urdd kit. 

. (uaemben: V/l— X/31-lg) Bathory-n. 

''■:^A ■•-' *•'■■■' ■".-■"■ ' : :l-53' 

DombdvAri takarAkp6Bztdi' 

iT.-t., Eszterhazy-o. '21 ; , 7 

Arubisomanyj o3ztalya> a Futnra 

iOWzoiniflyosa, PetOti-n.. 28. 88 

: Vez6rJg. , Bszterhazyrti: 2i , k -.< 1^87 

Dombdvdri vajtorineld kdz> 

poat r.-t., Baroes-a. 15/17. ; "13 

Igaagat6i lakas 1-87 

DbbibdvArl Vasntasok TAr- 

: saskOre, Bezer6dj-n. : SI. 1-19 

Dorslcs GyOrify dr. kOzs^gi 6r- 
Vbs, Ujdomb6var, Kolozavati-u. 35. 

",-,.■■,'•■.:■ ■■■;.--■■■ 1-20 

Dttme Antalnd cipBkeresk., ' , 

Suny*di^6r 29. . 1-58 

Ddry Jenda^ dr.-nd »zv., 

flgrthy Miklds-4t 8: r .< ^1-88 Ddry konzervfydr 

: Hortby Mlklds^ttt 41 Dubovanszfcy Dezsd antdszera- 

lfl is mfllakatps, villaiiyhegeszt6s, 

Hanyadi-t6r «7* ■','■. .1-92 

Dyorzsak Rezad Esterbazy bgj 

'-'■■ hltbizpmftny iaiez. fomgyelije; , 

Esterhazy-tf. 18. ,1-67 

Ehntan RezsonA Ozr. haz'tar- 

; : taai alkalmazottak ^lhelye*6. jro- 

daja, Hnnyadi-t4r 24. : :" ■ 1-73 

Eistf DombOTdrl TdSlajEyAr 
ds Fakereskedelml ft.-T. 

. KHapontliroda; Kdssatb-n. 63. 15 
\ ,,texa"-(61e Uglttgyir ,23 

Tfiakel Wglagyar 92 

Enczel IstVAn aBetalosmester, 

; Bonyadi-t6i^ 81, , n ;, , 1-21 

Engelamann Tlbpr, Petfili-u; i. 

1-68. 

Edrl ISzabd Dezsd reformatus 

eaperea, Beeerfedj-u i$\ -'- ■'<■ ' '■' IO 

fipltfi d» TUzeltfanyagkeres- 

: Ited6s cdgt. ■ Rothermel Aur61n6 

Ozv>,Hnnyadi-t^r 20, 94 

EszterhAzy hercegl hltblzo- 

many gazdaeagi Intezd _ . 

■-; Jiosztany' . ..54 

: : AJEdlepeVdi gazdaaAg, Al«6Ieperd 93 

BTd6felBgyeiaa6g ■■i§B kerCleti p6nz- 

tar, Bzent Li8zl6-t«r 2. r 1-69 

■ Oflinialom, DjdoinMvar 82 

. Inimpasztai gazdaflAgl iatdz6sige t 

Inimpiszta . 72 

-: (l.a kW. haaibbn.) (1. aa elflzfl hasaboir) "/'■.,■ 
^J63eagfeltlgyel6s6ge, -I. H., Bzent 

jiaszli-Wr 2. ; ; ■ 1-71 

. Render 6s lengyarin tflsbepiiszrai 

rWiJa, Aradi-li. 1. Ujdombovar 

'■■'.:> ; -- v-'., ; - ■,:'i-04 

KerBleti fel (igyelfis^g, Bzent L4szl6- 
f t6r 2. -■ /'62 

Maszlonypnsztai gazdasagi intdzfl- 
s6ge, Miazlonypnazta ■: ■< ; :95. 

BertSshiziaidaJa, Djdomb6Tar 1-26 
Teglagyar- 90 

Tfiskei gazdasag, Tfiake ; 44 

Farkas Istvan 6pit^sl vailaikbz6, 

yerOsmarty-n.2. I«r85 

Farkas Mlhaly serttekeresk., 

T6th,Ede-Ov -11, 83 

FehdrTibor dr. jardaJ m. kir. 

fOallatorvos, KSlosey-n. . 10.' 29 
Fein Jdzsef tecmfenykereBt., 

Eraaibet-n. 76. , 90 

Fein Lajos Mrkeresk., Honyadi- 

t6r 13. / -,.-.- .87 

Fejer Vllmos, a Kaposvizl Tar- 

anlat'lAmerntike, Szent Imre-n. 8. 

'■r-V-'-;-':" ■■■■ 1-38 

Felder Frlgyes meaziroa, Erase- 

bet-u. 14. : 56 

Fokvarl Gydrgy ttfrv. .baWsfigi 

ntbiztos 1; Pet5fi-n. 12, 2-15 

Fdszolgablrdl htvatal, Eszter- 

Mzy-ii. 14. - . . 1 

Prey Jdnos al istfljeresk,, Arpad- 

Q 7, .. ;'2l 

Frfedmann Hll Idl dr. fdntbbf , 

Tompa Mibaly-u; S. , ' 1-10 
Fttrdsz Jdzsef bittanar, Eszter- 

hazy-n. 21; 2-05 

Fttzy Ede v&suti vendeglOt). UJ- 

domb6var, pAlyaadvar . r 99 

Gerber Janos If J. Tegyeakeresk, 

Kossntbliajoa-n. 29. .2-19 

Gerlng Gydrgy nifiszAios es be»- 

tea, ArpAd-n. 47., . ^1-79 

GlUeb s Bertalan f Qizerk eresk . , 

Bttross-D, e, 52 

Gprdezy M Ibaly dr., a posta bet. 

bizt.' lnt.'orvosa, Bzepesy Lasztt- 

at 4; :-2-26 

Halml Zolf An dr. orvoe, Pet6fi- 

n.3. ■■ ... 1-08 

Heckmann Nandor hentea 4e 

mesziroa. Hunyadl-ter 39. _ 89 
Blrsch Fereno' bntor- ea lakbe- 

rendezesicikk-keresk., Szent baszld- 
. ter 7. 1-07 

Honlg Vllmos ffiszerkeresk., 

Bzent LAszl6-ter 28. ,.; 64 

Boranyl LaloskOzs^gi ffljegyzj 

lakisa, Hortby Mikl6a- ut 6, 1^89 
Hdrvdtb La]os a menttfegyesfilet 
. aofdrje, Kbssutb Lajes-n. 5. 2-09 
Borrdth Lajos allatorros, Hj- 

dpmboTar 1-59 

BdngArla VIUamossAgt r.-t. 
1 nzeinfdnfiksege, Kossutb Lajos-n. 97. 
..;■"■ ■-," -■■■ ; :. ./'''. ■-■,■■' 31 
IgnAcz Jdzsef elefctromeriiBk, 

YiUamossagi 6s tecbnikai vAll., 

Kpssnffi-n. fi3 ? .-,:.._■■ . 1-15 
lllgen Anrdl dr. kir. kazjegyzfl, 

Hnnyadi-ter 1-49 

Ipai-vendegld tnl: Koptyik 

latfrin, Kossuth LaJpSrn. W. 2-21 

Ivanlch Antal IIJ. okl. gepdsz 
, m©rn«k;, r.-fe' ig., J6kai-n. 7. .1-23 
JArdsblrdsAg, kir., Hnliiyadl- 

,. ter- ."■.:■. .. ^ ...-".-. 53 
JarvAnykdrliAz, JJ jdombovar 

;. 1t28 
Kabal Ferenc mnszak!-, vjlla- 

nioaaagj-, ifadio-, kerekpAr es ant6^ 

f elszerelesi a asa.-keresk. , Szent 
. Laazl^toSr 28. . . 8 

Kahl Henrlk Bfrnagykeresk. 

EraBebet-Ui 94. ■'.:'. 2-34 

Kaiser Imre termenyfceresk.,' 

ErzBebet-b..S. ; , ;'.. 1-80 

Kanlzsai Ferend dr. figyved, 

Huhyadi-ter le. ' 1-77 

Kaponya Jdzsef dr. fogorvoa, 

J6kai-a. 11. ; ' 75 

Kaposvlzl tArsnlaf , Erzsebet- 
n. t.- ;-._,., ;-;■■ 7 6 

Kapdsy Istrannd kifSzfl^ Dombd- 
Taron elbelyesett honVed alaknlatok 
tiaztjeinek etkeadfije, Saigeterdd. Katonal 6pUletek As hat<J- 

; sdgok: ■ .- ■'/"' 

': Jaraai levente paranosnoksag,Esz- 
terhazy-n; 21, ; .Ir57 

M.'kir. horiv. bevonnlaai kazpbnt, 
Baebt LAsz'16-ter 16. .^2^08 .. 

Palyandvari parancsnokadg. . l)j- 
"domb6var p'u. , 1*81 

Keller Mlhaly iienyeaz- is yag<5- 
AHatkeresk., Be-.er6dy-a. 11. 1-17 

Kenezy LAszI.d JArAsi Wszelga- 

birdlakAs^EszterhazyrU. 16i 1^50, 

Kertesz Jend dr. ngyred, J6kai- 

.. >:.:«•-■■: 1-16 ' 

Keszler Gdbor teny^sz- es vAgo* 
. al latkeresk. , Y8r6sioarty-n. 20. 40 

Keszler Igndc marbakeresk., 
Petfl£i-a. 89; ; 1-52 

Himmel Istvan be*rant6tnlajd// 
Kiniasi-u. 16. : 2"<37, 

KlrAIy LAgzld aa«fuvarbz6. - 

, Erzsebet-n.22.- , 2-16 

Kiss Gynla elektrotecbnikal'vnll.; 
Set. Imre-n. 12. ,80 

Kiss Jdzsef dr. figyved, Hnnyad.'- 

ter 22, 1-60 

Kdkay Jdzsef ds Fla azeaz-, 

, ecetgyara, Hnnyadi-ter 10. 1p84 

Komlds JLajds clpft- As dlvai&rn- 
hAza, EszterhAzy-n. 19. 1-76 ' 

Komlds testvdrek rdvtdarnke- 
reak. tizlete. EszterbAzy-n. , 1. •. 84 

Koralewskl Gdza dir. ma'tO- 
orvos, Jokai-n. i. 49 

Kovacs Janos m. kir. postalfitiart, 
V6resmarty-a. 28. ^ ... 2^10 

Kdrlegyzdsdg, Attala 1^33 

K«vl Tlbor karAIIatorvba, Hortby 

Mikl6s-ti. 7. . 2-04 

Kttassdgl eldljArdsAg t DoinbdTAr t 

Erzaebet-Q. .2. ■ . - ■ ,. 2 

Ad6flgyi njvatal , . ; .-9 

Kdzsdgt eldl|ArdsAg, Qfllle 

1-25 
Kdzsegl eldljArdsAg, tFjdombd- 

vAr '■ ",4 

Kramer GynlAne* dzv. Sveg- ea 
. porcellAnkeresk. f EazterbAzy-d. 18. £ 

Magyar Bdla pApal kamarAs, pre- 
post-plAbdnos, Bzent LABzlfrter 18; 3 

Marosl Janos vlllany- :'As rAdicS- 
s?erel6, Zrinyi-n..7e. 1"06 

Martin Jdzsef ny. honvfidfirnagy, 
Dombo PAI.-0. 11. . 57 

Alanks SAndor Jfarkasfalvi, ffild^ 
birtobos (fizemben: Xl/'l— IV/BOrtg) 
J6kal-u. 20. 38 

MAzaszaszvArl tegfagydr r>t. 

IrodAja, Kossutb-o. 68. Q15 

MAy Addm IIJ. ant6f nrarozo/ Ar- 

pad-n. 85. .-...'.- 1-72 

Mayer MArton hercegl tlszttartd, 

Bezeredj-u. 2/a. 63 

Merenyt KdlmAn ny. nradatmi 

tlszttartd, KOIoseyru., 7. '.'■ 1*42 
Mlcsky Zsozsanna postadijnok, 

Ktflesey-n. 19i, ■'2-38 

Mlkolas Gttbor nr- kir. gazd. 

felflgy., J6kai-u. 13 ;28 

MdldovAnyl Ede mfiasztalbs, lak- 
borendezfi bntergyAra,,. J6kat-n. 8. 

Mdlnair Janos n 3015. fill, suaza- 
dos, AndrAaayrn. 60. ,: 1-97 

Moosz Alajds oyomdAjaeti paptr- 
keresk., Szent LAsz(6-t6r 26. 1-34 

Mdritz- Istvan tflzelfl- Aa Apitfl- 
anyagok keresk., Kossnlh L,-n. S5. 

':-:!.■ /i- ■■■ ■-■ 2-31 

Ne Iser ImretermAny keresk., Bzent 
LAszI6-ter25. , 86 

Nlgriiiy Berinln m. kir. posta- 
segedellenOrnfi,; K01csey-n. 2. ^ 9l 

NyItralBdladr.6rvps,fiBakorvoa, ,, ; 
Barpss-n. 2, . -'■■'■'81'. 

Orszdgos Magyar TeJsz»Tet- 
. kezetl Kttzpont, mint szttvet- 

keaet njdombovarl tejazeme 24 
Ottdfl Jdzsef m. kir. - post'afdti&t, 
. U j domb 6 vAr , Eszterhazyn. 22. .69 
dry Jend keresk/ 4s Te'ndeglSa, 

Teleki-n; 55. : ,2-12 Oil ••:-x-'-'-.;k-,v>; ■■•■:-^ri 3& ad f elvliaftosltasl a poita. Pallda Jdzsef keresk.. Andr&ssy- 

. U.4S,.. =:=■■■ ■ 1-51 

Patakl Armln Ilka aruhaz, Petflfi- 

q. i. i-ei 

Patakl 6s Relh dlvat- 6a rtJvid- 

arukereBk., Eszterhazy-u. 15. 66 
Paul GusztavgSpmflhely, viiiany 

6s vizyezetek azerel6si valialat, 
< Teleki-u. 14.' - .2-37 

Penztigyori szakasz, m, 

kir., barosa-ii. 10. ". 1-32 

Polgar Janos tuzlfa- 6s az6n- 

keresk.. Erza6bet-rti. 78. '.'.'■ 2-06 
Pornbszky Ern« sfit6mesteiy 

Htrayadi-t6r. 7.. .-; 2-11 

Postahlvataly DomboVar, fonOkl 

Iroda, Eszterbazy-a. 25. ..5 

. FOpenztar 42 

. Tavir<S osztaly - 97 

Vonalfelvigyazak 1-99 

Postahivatal, UJdombdvar, 

P- «• V 14 

. PoBtafonCkBeg, UJdombdvar 1-61 

Hivatalvezeto lakaW Ujdombovar, 

P-o. 1-03 

Postalgazgatdsag, Li: 6p. oszt. 

k6zianyagraktara,0jaombovar, p.u. 

■ ■ 2-00 

R acz Istvan radio;-, villamosBagi- 

- ; mtkezaki- 6e g6pBzak1izle*t, Hunyadi 

t6r io: ,. . ■ 2-32 

• Ralsz Denes vend6glfis, Barosa- 

°-ie. 2-29 

Rap pay Elek dr. jarasi tiszti 

orvos, DombGPai-u. 18. 1-06 
Rath istvan [ beri6, Szaryiisd- 

puazta ,74 

Reajglmnazlum, klr. kath* 

Bseterhazy Mtktbs hador, florthy 

Mikloa-at 2. ,1-48 

Recbnltz Sandor nyornda, kojiy v- 
; , 6s papirkereBki, Esztertizy-u. 1. 

1-29, 
. Ret ormatas esperesl hi vat 
:/ lal, Horthy Mlkloa-ut 1. 1-56 
Reich Itfnacpetrdleams benzln-, 

Olaj-, ,mez6gazda8iagi 6a mfliz.lte- 

reuk., Bszteroazy-u. 17. 1-8& 

Reyesz Karoly kfimftveemester, 

6s Revesz Karolyne okl. szu- 
. ljSaznd, Arpad-a. 17. 2<-14 

Rlesz Jdzsel dr. orvos, Szent 

Laszl6-t6r 26. 
Rothermel Henrlk kJ.t. 

6s (flszerkeresk., Jokai-n. a. 48 
Rothermel Janos vas- 6s ru- 
■ ' szerkeresk.j Hunyadi-t6r 19. 17 

-Lakasa, Teleki-o. 3. - , 1-94 

Sasd es Vldeke „Hangya" dom- 

\ bovari flokja, Hunyadi-ter 13. .68 

Hangya ■ flok, Dombdvar allomaa 
■■':'■',;. ■ -1*22 

Sehmleder testverek badogod 
M vfevezetekszerelofc, Sunt liassslo- 
"-■;'V6r 11. ' '68 

Schmidt Jdzset oipflkeresk., 
:. EBterhany-u.. 12/b. . 2-25 

Schmidt Jozset indszaros 6s hen- 

ies, Szent I4szlo-t6r 19. . 1-44 
Schwarcz Tlvadar bortereak., 

8eent La«zl6-ter 17./ 85 

Sebrek Jdzsef 6plt6si vallalkozd, 

Tihdvu-u- 9. ■-"- ■■■-, .1-80 
Selenyl Marton m. kir. po3ta- 
: = e lienor, Szent Imre-ti r : r 26i 27 

iSpeneier Fereno kalybaamester; 
■ fiortby AjUkl 6a-tit 27 ., - 1-74 

Spitzer Arpad marUakeresk.,8zent' 

- bA8Zld-t6r 17. 1-31 
Spitzer Karoly tej- 6s tejternt6k- 

kere&k., Bezeredj-n. 84. 1-39 

Spitzer Miklda kfifarag(5mester, 
v , 'Sirk6- 6s mdkftuzeme, Hniiyadi- 

t^ao. Q94 

Spitzer OdOn taszerkereBk., Eaz- 

terliazy-a. 8. 33 

Stamtn LaJos dr; orvos magail- 
k6rn4za, ErzB6belru. 86. , ' 1-66 

StiekJ Imre : Cfiszerr 6s csemege- 
• kereBk . , EszteFhazy-iii. 19. 1 -45 

Stoeker Adam bornagykeresk. 
irodaja, Bzent Laszl6-t6r 30. 2-4l 
Laka8a, Kossmk Laj'03-n. 59. 2^42 

Szabados Intre dr. gyakorlo 
, ■ orroB, (ogorvoa, Dombd Pal-u. 2. 

1-05 
Szabd Endre dr. fogorvos j Ebz- 

. terhiay-u, 12/a. , 19; 

Lakasa, Horthv Mik!8s-dt,29/a. . 

1-13 Szabd Istvan Tpfikme^tery maloiri 
Bfit6d6je, Teleki-u. 1?. ;;,: 2-23 

Szabd Karoly m. kir. postatiset; 
Hortky MIkl6s-u. 29. 79 

Szabd Sandor dr. figyv6d. 
Bezei-fidj-n. 89. .'12 

SzaUds igydfyszertar, Eazter. 
hazy-a. 4r. 22 

Szanyl Istvan kir. kath. real- 
glmnaaiiuaj ig„ Dombo Pal-u. 9. 
1-14 

Szekszard Boryldekl Bor- 
ternteldk allami eilehdrz6s alatt 
4116 pineeszOvetkezete, Ennyadi- 
t6rl, 1^3 

Szenczy Sandor dr. &gyv6d, 
Kossuth Lajos-u. 57. ■ - .34 

Szent Orsoiya.rendl n«- 

zarda, Szentjjaazlo-ter 21. 18 

Tarnok Feretae dr. posta bet. 

bizt. int. orros, Koasath Lajos-u, 61. 

2-18 

Thesz Ahtal vas- 6s fUszerkeresk. 
Szent; 14szl6-t6r l, . 47 

Tdth Imre teny6szimport 6s ex- 
port allatkereBk., Apponyi Albert- 
« 1 - 17 - 1-47 

Tdth Karoly postafoleiagy.lakasa, 
. Eszterbfizy-Ui 25. .32 

Tdth Lajos cipflkeresk., Hanyadi- 
2-85 

Tnlok JenO Sohell bjzom., Szent 
Ldazld-t6r 16. . 2^03 

Tbrdczy ifahos sertSskdresk., 
Vflr6sinarty--a. 49. :.2-17 

TOrkdssy Sandor fBldbirtotos, 

Pet5fi-n. 29. , -, ^1^8 

;UJ1 Jdzsef radi6^, varr<5e6p- 6s 

ker6kparkeresk., Eszterhazy^n- 17. 

2-02 

Vjicnnm Oil Comp. r.<t. dombo- 

' yAri felepe, P6csi-orszag6t 1-24 

Vadasz KAroly vit6z keresk. 6a 

61esz*oe]o3at6 f Arpad-u. 19. 1^90 

Vajda Zslgmond dr. «gyv6d, 

HanyadirWr 25. ■ ' ' 1-41 

Vancsa Antal kerosk., Uldomb6- 

' var p-a. eMtti t6r .. . 2-*33 

Vandor MI kids tervezfl 6a fipitesl' 

vaUalkozd (fl zomben : IV/l—IX/SO-ig) 

Kihizsi-ii r 33. ,2-13 

Yarga gOzmaioni, i.rp»d-a. 8. '■' 55 

Vas Geza dr. figy V6d, Jfikai, JDoroszltf kilzsdgi eldljdrdsae 
Meztfgazdasaiil ternieldk 
egyesttlt szoVetkezete 7 

Nagy Jend gy6gy3zer6s2! - 20 
NylregyhazaTiddkrKlsvas- 

-tafc Dombrad aUomasa - 12 

Sombgyt Jdzsef terai^nykeres- 

keao, mint . a «Pntnra> albizoma- 

nyosa 13 

TiszaArmehteBltd tdrsnlat 4 

Vdrady Laszld kflzseii allatorvos 

v- : ;> ;• ■;..- ; . ■■■■;■■. 14 DOMQKOS 

(lasd Magyarldpoa) 

DOMOKOS-MAJOR 

(lasd Jaazkarajenfi) 

DbMOLOSPUSZTA 

(lasd Nagypeterd) 

::i ; \:.;;ppMONY';r;K ; - : . 

Bivatdlbs \6rdk: 

, - •^ r i2.ig,: ■ ■-■ \ ■ '. 8_ 11-ig, ■ ' - : 

l*i-18-ig, l^r-riS-ig. 

Csak el6Siiet5k r63z6te : 20— 21-lg, 

Fischer Ede fWdbirtokos, Liget- 
paazta-Zsid6 *■■/-. 2 

K«zseglel«Ijdr6sag,Domony 1 
KOzsegf eldljardsag, iklad 5. 
Raday Gedeon grdt, lklad 7 
Sejfesvary Odttn fdldbirtokos 4 DOMOSZLd 

Hivdtatos 6rdk: 

H6tkoan»p: Veszelel jdzsef b6rgazdasagA, 
Nagykondapuazita . 51 

Vlllamossafl r.-t.» Jokal-a. 9. 1 6 

Vlncze Imre infiss-, eementira- 
6s Bzigetelrfanyagok fieifeski, ; 
Teleki-n. 4. . • jjq 

Waldmann Laszld allatkeresk;; 

Szent WsBliKtir .10-.- l-^S 

Welezl Henrlk SEikvfallzeme, 

Teleki-n. 9. 2-J 

Weiner testvdrek diTatatnbaza, 
. EszterhAzy-u. 9. . 1-43 

Welsz Jendnd fest6ks:ereak M Hn^ 

nyadi-t6r 93. ;> ,2-22 

Zdehorszky Vllmdsnd ny.. all. 

polg.isk. tanarnfi, BaroS^il.iS, 1*70, 

Zelend Janos ..Hnngaria.borozo' 
Horthy,MikloaTU.12. ■ 1-12 

Zllnszky Endre gyfigyszeriaz, - 
DjdomboVar, Eaiterhazy Pil^n."6. 

:."■'■- : ■, -1-02: 

Zslgmond Mlhaly fogtechnlkai 

JabotaUSrinin, KWesey-n.22.- 1 1*&Q ■J\ DQMBRAD I 
Hivatalos 4rdk: : 

;, 8-^12-lg, :'■.. B— il-ig, ■•'.'. 

14— 18^g^ ; : 14r-16-ig, 

Csak elfifizetflk r6sz6re ':•• 20— 21-igl 

Altmann es Tdrsa malom 9 

Ast Ferenc rk. folWsz . : 3 

Balla Ijajosds Tarsal dombradi 

elsO gfizmalom , . 5 

Bodor Pal dr. t CldWrtokos 10 

Csenddrsdg, m. kir. 6 

Idmann Samn takereiked^ 8 

Janvarl Zoltan dr. orvos 16 

Keresztessy Sandor tfizolt6pa- 

ranosnok : 15 Vasamap 6s 
finnepnsp: 
8-iia-ig, g— 11-ig, 

14— i8-ig. •■'■. 14— 16-ig. 
Gsak elMiaetok riit&n : S0-21-lg. 

Atlasz Dezsd dr. O.T.I. Wnetl 
: keieloorvos . , 4 

Balogh Jdzsef gffreai, szolfigaz- 

1 dasaga 1 ■; 13 

Csenddrdrs, m. klr. 6 

Emddl srzdldtelep r^Vlsoiita, 

f6ku«.Bzfi«t6lep 5 

Fazekas taszld ig.-tanit6, Han- 

gya ngyr.,. 12 

Flelschmann Henrlk tfld- 

birtokoi. ,';■ 3 

Kdzsegi eldljardsag 1 

Ktfzsegl eldllardsde, Klshana 
(nyllvinos) 2 
Lehrner Ldrant dr* belgyfr- 

gyaea, fcfiTorvos. a posta ;bet. blzt. 

■intJoryoBa's. 't-.. ,.-■•. a- - :: -..\- ■■i . .- :*] 

11 

,8 Nemeth Jdiios J. koreak. 
Perl4kJ'^«»t'dr. ' 

mer «y»rgy iWdbirtokos 
Welsz Jend gazd. ispan - 10 

DORMAND 

v -'■'.; %ivatalos 6rdk: 

HetkOmapV , ' , Vasaraap 6s 

,,;;•■:.;■,...:'-: finnepnap: 

8^18-Igi . 8— ll-lg 4 -■ 

' ,14-^8-ig..; „ : ' : *4_i&-ig. ; . 

Csak eWfizetflk rSsaere: 20— 21-ig. 

Ehgei Paiasidipirtokoa ; : .3 

Kttzsdgi eldljdrd'sdg 1 

RemenyhkLaszld ortfktfsel 4 

Stndlnka Elemer dr. ttld- 

birtokoa, /; _ _■'. 2 DpROBS^TOVp 

(laad Beregkisalmas) DOROG; 

Hivatalos ordk:. 

..'■ '.;,' 7^21^ig. : '.:_;..'■_."; V -V' ' 

Adler H. asvanytirld es les- 
tekdrn ri-t. leAnyvari kfinwme,- 
Leinyrar 1-00/7 

Amon Ferenc .k'eyest.' , -'-\-, ■-'/-«, 
Balya LAszld vegyeskereBkv 9 
BartI Ferene kepe'sitett BrafiVea^ 

master ; bement arugyar - " ; . ■ 23 
Bdlyl La|os drVkozaegl allatoryoa 
r,-.. 7. . 19 _.■ 

Binder LajOs hentes is m6siaros 

.-.■■---■27/ : 
Csenddrdrsparancsnoksdtf, 

m. klr. ' : -.*6 - 

Dorog ds vlddke Ipartesttt- 
' ;lete ■■■ ■..- .7.: 

Ddrogi takardkpenztdr. r.-t. 

-" .- ; :■■■■-.■ 12' 
Dndds Oddn keresk. 35 

Esztergoml szekcsfttkapta- 

Ian urodalma, Klastrom-puszta 
■ ' -■■"■'.;.2B/5. 

Kdkay Arpfid temetkez6si v«U - 

- lalata- 28 1 
Kdzsdgl eldljardsdg; d$6v. . " 

Kdzsdgl el61]ardsag> Dbf?g 5 f J 
Kttzsegl eldllardsag, Leiiiyvir .# 
Kdzsegt elolldrdsdg, KesDblJIo 

Magyar Torlsta Egyesol^ 4 

menedekhaza, Klastrom-paazita -. ' ;' 

Perl Jdzsel gydgyssertsjr , 15 
PostahlvataI> m. klr. Tavirat- 

- JMteyetites .. \ ),,■ ... ■. : ■-;._, . v .20.- 
Postanl vatal, Kesztdlc 

. + , . nyily, allomis 25/3 

Postattgyndksdg, Leanyt&r 

nyllT. iliomis l^pO/5, 

Roman SAndor dr. orrpa 21 

Salgdtarjant koszenbany* 
r-t. binyaigazgatdaaga 3* 4, 6, 22 
B4nyalelk6azl hiratala 14 

' BdtoEkdpnsztai gaadaaaganak Jnt6- 
i«H6ge, eatorfcCposBta 16 

Tiszti kaazlnoja • . 18> 

fjzemi katonai paraaoanoksag 11. 

Schmidt Jdzsef fflazer- esTegyeis*- 
.keresk. - •••_...; 31 hbs 

Stamp! Gyala radio- is ker^kpa^ ^^ 
kereek. 29 f 

Szente Jdzsef toitomeater 6s ' ■ ..- 
6piWvallalkoB6 ' 17' sfisl 

Tdldezsan Lrtvdn fakeresk. 10 ^p 

Varhldy Beta maiomtulaldoBbB, *" 
gabona- 6s Vegyeakeresk. - 80 

VranoTlcs Istvan Mateoaz teher- 
tnyarozasi 6s szem61yfuvardBaBf v 
'vali:.; .. ;. . ;.-34- - 

Wagensommer Ferenc 


O 

N 

8 

z 

X 

o ! DOROJSZLp ( 
Eivat<tlo8 6r&k;: ■ . v 

R 6tk«znap,- ; *S£35 p *-"' 

: . ; 8^-12-ig, :,;:'.' 'g^H.ig,- ..% ''■, 
14— 18-ig. • : t 14r-15-ig.. ; v 

Osak eI6f izetSk r6ai6re; . 20r-2i-ifl; I ■ . 
AllantTasntak, m. klr. v 7 
Bdrtol Istvan kendergyaros- 8 
Belt MAtyas kendergerebenez5;l6 
Doroszldl Hangya ■'togyasztfta'i ' 

'•'■;; 6rt6keflit66i az6vetkeB6t . 14 
Erddgondnoksag, m klr. 2 ~ 
Kozsegl £ldi}arosag 1 

Negell .Adam magj^nzo' -' 4 
Ndgell Testvdrek ds Tarsalk 

kendergyar ~ . ...-. ■*_'. . , v; 5 
Talldst es Tarsal kendergyfr 6 
Talldsy Gydrgy kfendergyaros IS! 
Tahcslk Janos PatnrabizomaiiyoR 

Taneslk Lajos lf^ fttyidafd-,'; "?.. 
■ TOtHa- is vegye8kere8lcdfl - — 11 
Vajda Tlbor dr. oryos * • 9' 
Wittmann Ferenc kendergyards ,._>" jy&phpj0 " UallalJg a posta az Ozcnet kozvetllcst POVHOJB 

(lasdDolba) 

DOBROKOZ 

Hivatalos 6rdk: 

8-12,ig, 8— il-i ff , 

14— 18-ig. I4_i6-ig. 

, Csak eloiteetak r6sz6re : 20— 21-ig. 

Allamvasutak, altomasfonfikseji 

Csiizy J<6zsef gy6gyszer6sB, 
Orangyal gyogyszertar 6 

DtfbrttkoZ es Vid6ke«Hangya» 

safivetkeBet 5 

Fttlop GyjBrgy vegyeskeresk. 10 

Gtfdon Mltaaly term6nykeresk. 
Puinra megbizottja ' 8 

Ktfzsegl eloljarosag 

Sebesty6n Istvan 6pitesanya* 
oementafn- 6a sz6nlerakat j DOMSOD ^ 

Hivatalos 6rdk:j. 

Vasarnap 6s s Lajos sert6skeresk ' (13) 

'" . : SzIII Istvan „Hombar" albiab- 
j ; . ' mihyos (15) 

Tlboro Bent* f .. k. pI6banos, egy- 
,/'■-.; bazkerUleti tanfeliigy. 12 

Totaer Lajos UJ. kutfdrasi 

J . vallalkozfi .. 

■ Ttfrtf Gyula nagyvendeglfis VJdus Mlhaly sert6skeresk. 

*■ WAfiner Rlchardn6 m. kir. 

1 ; poatamester 

£_;. ' DOGE - 
^ '-•■■; Hivatalos 6rdk: 

: - E&tkffznap : 8— 12-ig, 
* 14-18 : ig, Vasarnap 6a 

finnepnap : . 

8-iUg, 

l*-:16-ig. : " Csak elfifizetfik r6sz6re: 20— 21-ig. 
Berey Ida m. kir. postamestet 6 
Kozs6gh&za 1 

, Nozdrovtczky Laszld 2 

: Nozdrovtczky Sandor Kildbir- 

tokos, nyug. a. szazados .3 

Szdnok Sandor burgOByakeres- 

: . k * da ■'"■ .-•■4. DOMOS 

Hivatalos 6rdk, 

B^tkBznap': 8— 12-ig, 
14— 18-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap : 
. 8— 11-ig, 
14— 15-ig. Csak elMizeiok r6sz6re: 20— 2Mg. 

Bergmann Laszld pensiorulaj- 
donos (nyari allomasj 6 

Esztergomi fdkaptalan er- 
do hi ratal a 4 

Kozs6gl eloljardsag 1 

Magyar kir. folyam- 6s ten- 
gerhajdzasl r.-t. haj6allomasa 

(nyari allomas) 2 

, ttdtUotelepe (nyari ailpmi-V 3 DOMOfGRI 

Hivatalos 6rdk, 
Hetkflznap : 8— 12-ig, 
14-18-ig. Vasarnap 6s 
finnepnap : 
8-li-ig, 
14— 15-ig, Csak elMizettfk r6sz6re: 20— 21dg. 
KiJrjegyzoseg,, Sorklkiflraiud 1 

Nemeskoltal Uradalom, 

Nemeskolta 5 Szabd Endre dr. kbrorvos 
Ungar Mlhaly fiai 
Patelepe 

96 B6tk8znap 

8— 12-ig, 8— 11-ig, , 

14— l£ig. 14— 15-ig. 

Csak el6fizet6k r6sz6re: 20— 21-ig. 

AUanivasutak m. kir. allomag- 

f8nBks6ge 16 

Coburg hercegl uradalom 

.pnsztaapaji gazdasaga;, 3 

Csendorg6g, m. kir. 6 

Csla Jdzsef Hllm6r bfirifi 6s 

magtermelfi 14 

Guth Enid kjsknnsagi juhtfiro' 

fiaeme 9 

Hangya szbvetkezet 8 

Hrenkd Ferenp plSbanos . 12 
Kaposy Gyorgy dr. juhturouBem 

tulajdonos 11 

Lakasa 4 

Kiskiuisagl gpliletla- 6b 6plt- 

kez^sl anyagok keresk., 

c6gtnl.: Siket Gabor 5 

Kornstein Sandor keresk. 10 
Kttzpontf arnhaz, talajdonos 

Siket Gabor, f&szer-, yas-, g6p-, 

tttzeloanyag- es termfinykereflk. 1 
Kozs«gle]6li&rdsag,Dtims6d 2 
Neptun Sportborgasz Bgye- 

-^let fidUlfitelepe 15 

Orr Janos kentes 6s m^szaros 13 
Sz6kely Zslgmond dr. orvoa *J DOK 

Hivatalos 6rdk: 

Vasarnap 6s 

ilnnepnap : 

8— ISf-ig, 8— 11-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ig. . 

Csak eWfiaetfik r6sz6re; 20— 21-ig. 

Eozs^gl elOlJardsag i DOROG 

(lasd P6r) 

DORYPATLAN 

(lisd Zombai) 

drag; 

.flasdHidalmas) 

DRAGABARTFALVA 

(lasd Beregkiaatmas). 

DRAGOM16RFALVA 

Hivatalos 6rdk: 
H^tkciznap: DRAHOVO 

(lasd Kbvesliget) 

DRAVAFOK 

Hivatalos 6rdk^ 

H6tkdraiap': ' Vasarnap 6s 

p ' dnnepnap: 

8^12-ig, 8r-ll-ig, 

ii— 18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eWtizfltfik r6sz6re: 20— 21-ig. 

Allamvfisutak, m. kir. 10 

Balogn Jdzsef dr. ktirorros es 

posta bet. bizt. int. orvosa 
Brantner Aatal gy6gyszer6sz 8 
Csendtfrttraparancshoksag, 

m. kir. B *e 

Komldsl Ernfi reformatns lelki- 

pasztbr Q 

Kdriegyzds^g 1 

IHdzs Jdzsel If j. korcsmaros, 

m6szaros 6s kentes 9 

T6tb Ferenc lOLdbirtokos 7 

Wldder Jozsel f8ldberlfi, Pen6k- 

puszta ' (4) Vasarnap 6b 
finnepnap: 
8— 18-lg. 8— n-ig, 

14— 16-ig..; 
Csak el5fizet6k r6sz6re: 20^-21-ig. 
CsendifrSrs, m. kir. 2 

Erdofelttgyel5s6gl Kiron- 

delts«g m. kir. 8 

Ftfszolgabirdl h«Vatal 1 

Hangya Konznm Sztf vetkezet 

25. sz. lifik]a 3 luszer- 6s vegyes- 

keresk. ' - 4 

Jnrka Ernff Th. litbiztos ' . H 

Jnszkd Gabor dr. orros 9 

Katonal epttletek 6s batdsa- 

gok: 

Jarasi katonal parancanoksag 5 
las Jozsel HJ.m, kir. badnagy 7 
Ktfzs6g| ellfljardsag 3 

Nydk Gabor fliszer- 6s 7 vegyes- 
kereak. » .13 

Pados Ferenc k8zs6gi Ifljegyzfi 
12 
P6nzUgytfrl szakasz, m. kir. 

e 

Tatar Andras If J. fatermelfl 
6s fakeresk., g6pf ur6sz tlzeme 1Q 

DKAGSZfiL 

{lasd Kalocsa) DRAVAIVANYI 

(lasd Bellye) 

DRAVAPALEONYA 

(lisd Kovicshida) 

DRAVAPISKI 

(Usd K6mes) 

drAvaszabolcs 

Nyilvdnos tdvbeszglo 

dllomds 

■Hivatalos ordk: 

H6tko-znap; - . ^J^ 8 

8-12-ig. 8-11-ig. 

14-18-ig. 14-15-ig. 

(ElOfi^Wket lasd a harkdnyi 6s 

siklosi eW£izet5k kfiztttt.) . 

DRAVA- 
S2ENTMIHALY 

(lasd: Csaktornya) 

DRAVAVASARHELY 

(lasd Csaktornya.) 

DRfiGELYPALANK 

Hivatalos 6rdk: 
H6tk6enap: Vaairnap 6s 

finnepnap: 

8— 12-ig, 8— 11-ig, 

' 14^18-ig. 14— 15-ig, 

Csak eWfizetflk r6az6re: 20— 21-ig. 

Dr^gelypalanki logyasztasl 

£s Irtekesltd szdvetkezet 4 
Farkas G6za als6e0rl, felsfthazi 

tag, Bars- 6s Hontvarm. t8rv6nyhat. 

bizottsaganak UrOkes tagja 8 

Grdf Lajos nradalml b6rlfi 6 

Hochfelder Rezs0 hengermalma 

6s Tillanytelepe 3 

Kl&nancz Otto esp. pl6banoa 15 
Kolman Mdr fakeresk. 2 

Kttzs^gl eloljardsag 1 

Mlbalovlcs Laszld kifrallatorvos 
12 
Precslnszky Bf Ihalyne ny. .m. 

kir. poata s. tisatnS 14 

Rdnal Pal hentes 6s m^szaros 13 
Scbeidl Jdzsefne ozv. rasuti 

rendeglfis - 5 

Solt^sz Zoltan dr., a posta bet. 

bizt. int: orvosa 10 

Szllagyl Victor dr. szekely- 

foldvarl min. tan. 9 

Wetzler Sandor divat am 6s Mat- 

szertar H 

Zsambokr6tzky Albln tb. fit- 

biztoa ■ 7 BREGELYVAR 

(lasd Nagyoroszi) > . y ■ 

DUfeOVOJE 

(lasd Dotnbd) 

DUBRAVA 

(lasd Ublya) 

DtJBRINICS 

(la^d Bercs6nyifalya - 

DUDAIt 

Nyilvdnos tdvbeszild dUomds 
a kozs£gi eloljdrdsdgndl 

(CeetSny 2. sz. elofizetfi) 

DUKA 

Hivdtalos 6fdk: 

H6tk6znapi Vasarnap 6 S 

*■■ nnnepnap: 

8— 13-ig, 8_ii-^: , 

14— 18-ig. '14— 15-ig. 
Csak eWfizetflk r6azere: 20-^-21-ig. 

Kovachich Janos aimasi ny. 

haszartrna'gy (flzemben: Vl/i— 
XE/30-ig) I 

DUNAALMAS 

Hivatalos 6rdki 

8— 12-ig, 8— 11-ig, ^ 

14^-18-ig. 14— 15-ig. . 

Csak elfiflzetfik reszfire: 20— 21-ig. 

A dunaalmdsi egysiges 

hdldsathdz tartozd kozpont: 
Neszmtly.. 

Antal Pal dr. kflrorvos 5 

Barcza Erntf dr. h. allamtitkaii 
(iizeniben: Vll/t-XII/8i-ig) 10 

Csend6rkttionitm6ny- 
paranesnoksag, m. kir. 6 

Donantoll mesz-. tegla- 6s 
kdlpar r-t. 3 

Kerkapoly-Bodor szeretet- 
^'ig. 9 

Klosternenbnrgl kanonok- 
rend dnnaalmasi gazdasaga 2, 8 

Kdzs6gi eldljardsag, Duna- 
aimas J , 

[. kir. Folyam- 6s Tenger>* 
haJdzaslr.-t.ttgynoks6ge 7 

Somogyi Sandor Dnna- 
almasi Hengermaldni ma- 
loraberia 4 

Szllagyl Miklds tfirdfiVeiid6glos 
'-"—- V/l-X/31-ig) II DUNABOGDANY 

. Ejjel-nappali szolgdlat 

A postahivatal nyilvdnos 
tdvbesHld dllomdsdnak 

hivatalos 6rdi: 
EKtkdznap : Vasiraap 6s 

8— 12-ig. finnepnap: 
14— 18-ig, 8— 11-ig, 

14— 15-ig. 

Bergmann Hlhalyn6 dzr. 

antofuTarozfi . 164—47 

Klncstarl kdbanya rezet6s6ge 
164-42 
Ktfzs6gl eloljardsag, Dnnabog- 

dany 164^1 

Lang Antal gyfimblcskeresk. 

164-49 
Leschlnszky Andras vendeglto 

6s fakeresk. 164—45 

Magyar kir. Folyam 6s Ten- 

gerbajdzasl r.-t. 3gyndks6ge 

^yari allomas) 164—43 

Postahivatal, m. kir. nyilvanos 

allopias 164—40 

Spath J&nos It J. kobinya villal- 

kozfi 164-48 

SzllI JanOs aatifnvarozd 164-46 
Vadas Jdzsef ny. m. kir. alezre- 

des 164-44 i^sat^ J>unafdZdvtir Bode Janos B6raut6fuvaroz6 g^r^. 3 , 1 - 1 7- ^ 

AnlAtavi lajos QySrgy b6raut6fuvaroz6. TaI ■ 1-AA~ 
AUIOiaXI Dunafdldvdr. Kis- 6s nagykocsl !€!■■ 1"«HJ Berdny I Ferenc bankig., Kosauth 

Lajosru. 88. 1-28 

Berghaus Jena vaakereakedoV 

- zsjebet-ter 20. : 46 

Bertalan es Ban k.I.t. textil- 

kereisk.."Rak6czi-u. 8. 79 

Bodor Par kOzponti azeszfozdeje 

es Vbgyeskeresfc., EioBzallasl-u. 28. Hivatalos 6rdk: 

v „;•■. l ■■: : Vasarnap 

Retkoanap- ^ finnepnap: 

8^12-lg, «^ll-ig, 

14— 18-ig:. ,"■'■ 14r-15ri?. . 

Caak elOfiBetflk rtszere: 20-^21-ife:. 

AllamI blrtok, m; kIr.,-Nemes- 

t6thy Kdrbly m. kir. jbsBagtel- 

ugyelfi ..... ,' 3 

CsendorHrs, m. kir. 4 

Eberhardt Jdzsef keieakeafi 7 

Eppll Jakab/teimenybevasartf 

Ktfzsegl elbljar dsag 1 

Sohenk Keresztely allatprvoa 5 

Welbel es Tarsal kendergyar 2 

l>tJNACSfiB 

Hiwttalos 6rdte: " " 
; ; . Vaaariiap 

Hetkfcpap;. 6a finnepnap: 

*— 18-iRT, V 8-il-ig, :\ 

14— i8-ig. '. 14— 15-iff. 

Caak elftfiietok reszere: 20— 21-ig. 
Albrecbt Roman siouszaki 

tisztyiBelfl "4 

Dungyerszky Laxar loldblr- 
; tokos szesz- 6s sBrgy&ra 
Gratlsz Mlbaly kendergyaroa 5 
. Radios Karoly kendernagykeres- 
■ kedfi : . ■ ''■ 3 

Ktt zsegi ; el6/l]ardsag 1 

'■ : DUNACSUN 

■ -,.'"* (ias4 Eajka) 

DUNAEGYHAZA 

kivatalas 6rdk: 

H ^p>p- ;■:; :**£££ /^ 
.,8^12-iir, B-iWe, 

14— 18-ig. . t4— 15-ig. 

Csa'k elfifizetok reszere: 20— Sl-igl 

Agard ■ Futara 6a Hom- 

SbaralbiHomSnybs ; V 7 

Bakay Zoltan Ag. hitv.ev, 

esperes- ■ r ", : : . V . ■...': 4 

Bnjdos Imre vitez .6 

Gamsz Llpdtnd bzv.kereskedfi 2 
Izsegl eloljdrdsag ' 1 
8zttcs DttmOtttr 3 

Szttcs Dttmtttttrne 

PUNAPOLDVlU 

-- . Hivatalon 6rdk: , 

-,■■:-.;.,;"-■ ,7— 21-ig- ' . ' -..' 

Acs Istvan m. kir. flrnagy, 

Erzaebet-Betater 8. : : 1-15 
Addinvatal m. klr^Ktrdly-u. 2. 

■' .'', 84 

Albert-tele vendeglo, hentesfizlet 6s 

szalloda, tulajd. Albert Ilona, 

S6haz-u. 6: 1-06 

Allamvasutaki nt. kir., Allo- 

masfonokseg , 31 

Ambach IHlhdly apatplebanoB, 
. Templom-u. 7. ;21 

Bablts Jdzsefne llzv. eipfi- es 

harisnyaraktar, mertek oipafizemY 

Rakdczi-u. 2. 1-28 

Bajt6nyl Istyann* »zy. fttazer- 

nagy keresk. , ; Erzis6be t-ter 7 . : 1 3 . 
Balla Endr6n6 dr^ne si^n- is 

fafeereskejftfise, M63Baro8-rn» 8. 18 

Balogb Alalos Ifr. f ogorroa^ 86- 

" ■ ^'haz-U;'^ • ' ... -98 

Balogh Fereno kdzs^gt fOJegysfl; 

'Templdjrn-u. 9^ ■ ;. . 54 

1 Baracsfl Hltelszttvetkezet, 

mint az 0,KiH.,tagja,Baracs 2-02 
Baontgarten Antal Haztkeresk,. 

Er~zs.6bet*tir 17. -7 Bolgar Kalmah dr.]ara8biT6sagi 

elnOk, Koaanth Lajoa-n. 19. 1-56 

Borovitz testv6rek van- 6s fn- 

szerkerosk., Paksi-ut 3— 6. 8 

B6z6ky Istvan dr.,6rvos, a posts 

bet. biBt. int. orvoaa, Eak<Sczi-u. 4. 

■ 40 

Btfde JAnos bfirantfifuvaroztf, . 

Kossuth L.in. as. . 1-17 

Braon Jdzsel epfiietfakereBir., 

cementirngyar, eternitpala elarn- 
■' sl'to.hely, Kossoth L.-u 37. 47 
BukoVlcs Istran keresk.,. Erss6- 
,.MUerSl. l*-34 

Bnrl&n Ferenc vegyeskereak,, 

Rak<50zi-n. 9. 1-37 

CsenddrkUzIekedesl »rs- 

parancshoksag, nt. kir., 
. Paksi-nt 6fl/a. 1-20 

Csendtfrs6g, m. klr>* Paks^ 

6t 6ft(a. 20 

Cserilyanyszky intre aBr- 
, keresk. lakaaa, Templom-a. e. 1-31 
Csemyanszky Imre vegyes- 

fceresS;,, Erisebet-ter 2. 34 

CslU^rl Imre ant6servioe, gep- 

lakatos-, villany-r, raflifi-, yiBveBe" 

tit- es merlegflzein, Koaautb-ter 8. 

-"' >':■' ' ■' 68' 

Cslzmadla Ferenc nrl es n«i 

fodraez, Kossnth L:-u. 10. 1-09 
Czobor Gytfrgyne «zt. keresk. 

asvanyolaj bizom., KoBsnth Lajos- 

n. 29. 1-14 

Debnlay Lajos Jakatos es viz- 

veaetekBzerel6,- M6s?aros-u. 14. 
1-43 
Deafsch Istv&n Tas-.ranszakiolaJ 

es gepkeresk,, Kossnth L.-rn.S .... 3 

LaRisa, . Kossuth ljajbs-n. 17. 81 
Do Ar Ferenc- epalet-, tfizlfar es 

szenkeresk., oementifngyir, 
,■ Roi.tter-k6z 1. 27 

Door Imrene epitesianyagkeresk. 
, esfestekkbreak.Erzsebet-tera. 37 
Draskdczy Sandor m. kir. 

postatiszt, Pet6fi-n. 14. 17 

Donai Mdvar es Vldeke Ipar- 

testttlet, KiTaly-n. 8. 1-47 
DnnafOldvArl Heogermalom 

es Iparl R.-t., Belsfi kerteb 

kfize I, . 24 

Wirtih Saador oegvezetfi lakisa 75 
Dnnatttldvarl Kendergyar 

r.«t.» FelsSfok . . 9 

DunaiUdTarl N6pbank, 

Kpssttth Lajoa-u. 7. 
EgyeniOsegl kdr, Ilona-n. 11 

■ 1-05 

egyesUIt donalttldvarl taka- 

rekpenztar es faltelbank 

r.-ti;:KbsB0th ljaios-a. 15. I 

Gabpnaosztaly* O10 

BUfsz&llasl oradalom ]6szag- 

kormabyzdsaga. ElOszallaa 15 

Els« Danag0zba|6zast Tar- 

sasag figynoksege Oil 

Endl Ferenc bor es soYkeresk.^ 

Kossuth Lajos-o 21. 16 

Falanelyl Geza illatorvos t 

Teniplomrn. 84; f 1-30 

Fancz Andras tejfeldblgozd- 
■". fizeniej Bllinunelhuber-u. 2. 1-13 
Parkas Gynla dr. orvos. Tern- 

: pJom-U;' 2. ■'■.;' 73 

Ferenerendl zardo tulvawsi 

piebinia, Rak6czl-ut 3. ; 19 Frey Tlvadar figyved, Jirisbiro- 

sagrelnfilc, S6hiz-u. 9. 59 

Gal Jozsel dr. figyved, Kossuth 

" TjaJoB-n. 23. '74 

Galambos Lajos Iff .» a Dnna- 

fBldyari N6pbank gabonaos»talya- 

nak vezetoje, Kossuth Lajos-u. 12. 

'■> . t-'-' ■ 71 

Gazdasagi neplskola 32 

,Generali« Trlestl Altalanos 

BIztosltO Tarsnlat dunafold- Flamm Gytfrgyne «Ezttst pontyi 
ezalloddja, 8ohIz-u 13. , 50 

FoIyamierOk szertara 
mubely es raktaroszt&ly, 
m. kir. honv. 55 /r&ii fofigynBks6ge, Kossuth La jo s- 

n. 13. ..'. Ol 

Gottlieb tgn&c ny. banktiaatv., 

PetC«-u. 18. ' 1-85 

Gy«rk6 Blemerne^ Ratkay ' 

Lasalo-Ma 2, 88, 

•vflangya 4 * fogyasztasl es er* 

tekeslttf szVvetkezet* Erzs£ 

bet-ter 16. 61 

Bavasl Janos m. Mr. postayoDal- 

felvlgyazd, Templom-n. 70. 72 
Hermann Geza dr. orvos, spec. 

fogorVoa, Rakoezi-u. '2. 48 

Hetenyl Istvan autfi-. es motor- 

javitas, Kossnth La jog-n.- 17. 1-42 
Hlrschl Jdzsel nyersbor- 6s 

gyapjukeresk., Blununelhuber- 

u. 16. 1-25 

Httelszttvetkezet»mint as O.K.H 

tagja, Kossnth 'Lajoa-u,' 9. 28 

Hnnkarne Szltanyl Hatlld 

matildmajori gazdasaga, Baraoa, 

Matildmajor li-48 

Illatszertar „Palma«, tul. 

8zij&rt6 Tibor gy6gyszeresz r 

Ereaebet-tex 2.- 77 

Istvan malom tul. Semmelweis 

Ilona, Eloszaliasi-ut 7. - 1-00 
Jarasbirdsag, kir., Kossuth 

Iiajos-u 19.' ~ ■ .64 

JedovBZky iidzsef ;Mateosz 

luvaroab, Reiter-kBz 1. 1-26 

Jdnay VHmos Titez, eeetgy&ra. 
; EraBebet-ter 9. 99 

JendrolovUs Lajos asztaloB 

■ftaem, Kos8nthi*er .20. : 1-52 

Kalman Geza textiikeresk. 

magAnlakftsa, Tlona-u. 18- 87 

Kalmar Bel a kBnyv- es papir- 

keresk., hirlapbizom., Erzaebet- 

ter 18. ';.■',.' 83 

Kalmar Laszld dr. aebeaz-ezak- 

orvos, Erzsebet-ter 14. 52 

Kapolnay Jdzselne ny. mezfl- 

nzdaaagl nepiskolai ig. Szvegye.. 

'entplora-u. 44jb. 1-04 

RtaTezag Jdzsef dr. nagybir- 

' tokos, Baraos . 2( 

Kerdk Anddrn6 divatarukeTesk., 

Erzsebet-ter 2. 1-50 

Kiss Bela vegyeskereak., Petflfi- 

n. 29V 1-67 

Komlsz&r Imre epitesi vallal- 

koz6,.PIncek8z 3, .. ■ ' 1-44 
Konrad Jdzsel dr. kttesfigi 

orvos, Kiraly-h. 85 

Kornls Kdrdly fdldbirtokos, 

Baraos 2-04 

kdvaes Gynla rom. kath. tanito, 

Als6b81eskel-n, 72. 1-49 

Kdnlg Jakab okt. mftrnOk, epit6- 

mester, hitea 1 bldiaero, KosButb . 

Lajos-o. 12. v . '82 

Ktfzsegl eldllardsag, Baraos 22 

Kttzsegl eltfljardsag DunafCld- 

var, Kossnth Lajos-n. 2. ' 12 

Kransz Sandor banktisztv., 

Temploni-u: 25i 1-58 

Kun Ferenc borkereak., Elfiszal- 

lasi-at!3. 1-33/b 

Knn "Janos vaB-es.vegyeskeresk., 

" Kossuth tjajbs^n. 47. 43 

Kntl . Lajos villanyazerelflmester, 

Rakbbzi-ut 2 ? . 1-66/& 

LajOS GyOrgy beranto vallalat, 

Jet6fi-u. 19. 1-40 

Lang Felix hy, poatafoelleuor, 
Kiraly-a. 10. ; ■ B £ 

LAzar Jdzsef all: polg. finisk. ig., Lemmer Laszld szabbVSohaa- 

1-63 
Lnrla Laszld szemdlyautofuva- 

roz6, Koasuth Lajos-u. 18. • 8 
M. kir. allaml polgarl leany- 

lskola, Rakoozi-u. 8. ,65 

Magyar kir. lolyam- ds ten- 

gerha]dzas1 r^L QgynSka. 11 
Marglta Istvan dr. kir. jaras- 

bird, Rak6bzi-ut 2. 1-68 

Medgyesky Gy«rgy gy6gy- 

azeresa, Baraos : . - ■ : 2-06 
Hdhes Kstvan vegyeBkereak,, 

Keri-ut 76: -. / 1-63 

IHelczer Bdla dr. ftfldblrtokos, : ■ 

Szentandras . : X ' 56 ; 

Hellcs JAnos textiikeresk. ;.■■'.. 

Meszaros-u. 1. ^ 1-57 mgk 

Henyhei Istvan dr. flgyv^d, JJJ 

Kossuth L.-n. 9. 1-4.1: 1TI Templbm-u. 10. Menybel Jdzsef vegyeBkeresk., ~ mz 

Erzs«bet-ter 10. -68 ■■■.". 

Mess Jftnos dlvatarukeresk., ."' *9i 

Erzsebet-ter 2. .;"■■'_ 1-96/b fdm. 

Meszaros Lajos ffiszer- es esa-' ^% : 

megekereBk. , Erzsebet-ter 20 1-65 U 1 

MIsszldshdz M , RakdcBl-ut 9. 80 JPB 
Morasz Pal rim. kat. pUbdnos, ^^ 

Baracs v 2-03 F~ 

Hozgdfdnykdpszlnhaz : I: 

^Apolld M » tul. tJarbfll Janos, MB 

ExzH6bet-t6r 21. 97 " *# 

Nagy Inire' hentes es mesBaroa, - tjfcj '" - 
" Erzsebet-ter 20i 1-19 tfF 

Nagy Mlhaly-gabonabereak., i 1 14| 

8ohaz-ii. 14, ,30 J* 

Nemeth Istvan vendeglflB,. - -^^ : 

Erzsebet-ter 3. . . v 1-36 : WM ' 

Ndvery Endre vegyeskereak. es P^ , 

sfitflde, PakjHi-ut .89. 1-32 m " 

Nlkl Jdzsef 1IJ, tuszerkeresk.. : S 

E16s&allasi-ut 38. J v 1-33/a M 
NovakBdlaboresgyumpieSBzesz- m 

ifizde vallalkozb, Feh6rvari-u. 85. JJS-,' 
'.■■■'., i^o -*•* ^ 
Nydm&dl Istvan vltto ref. leiki- fl| 

pasztor, Ilona-u. 3. 1*16 ^1 
Nyull Gynla gepkeresk; , Erzslbet- . ^ - 

ter 8. 39 ID ■' 

6nody Zolian vlragkerfesz, . ^ 
. Pehervary-u. 23. ■ , 1-10 tt* 

Papp Istvan 111, fiveg, poroellan, ^ ", 

tablafivegkeresk. es .kepkerejiezo, ff 

Rakbczi-ut 2. ^ "1-27 3 '..* 

Park penslo,talaJd, Klein flezan6 aj-' 

aaul. Sckwarcz QyBrgyiiBlnmmel- •/ 

huoer-u. 82. 95 31' 

Patdb Sandor dr. ny; render- ^ 

kapitany, malomlg., PetWi-n. 27. 

";■■ 1-^22 ■■■'.. 
Ptntdr Jdzsef sitemelyau,tbruva- 

tozo, Pentelei-u. 33. 76 

PostabI vat al, E ossatb La Jos-n. 13. 

Pfinoki iroda ■ , 1*01 

TiviTda'-. '., " -1^3- 

PostabI vatal nyHvanos, Baraos 

2-01 

Batkay Laszld dr. Ul.ugyved, 

Templom-n. 24, J - 69 

Begds Istvan dr. tb.fOBzblgabir*, 

a dunafBldvari azolgabirbi kirend. 

yezetttje, Rak6cai-n. 2^ 1-51 

Rlngbaner Bdla dr. figyved, 

Templom-u. 16. 1-38 

Rlngbaner Ferenc dr. dgyved, 

RAkbozi-at 7. 60 •■■''. 

Rojkd Jdzsef AIL poig. isk. tanar, 

Kossuih Lajos-u. 88. 91 

Rdm. batb. ndplskola igaz- 

gatbsaga, Temlom-tt. ^ . 1-55 
Roznal Zslgmond dr. orvos, 

Kossnth Lajos-u. 23. . 35 , "i 

Si&rosi J Anos radtb- es viilamus- A 

sagi szakuzlet,!Ko8suth L.-vtt.e., 
■ '■■'■■'"'..■ 1^54 
Schelber S&ndor dr. ffirabbi, 

Kossuth Lajos-u. 48. 1-39 f 

Schnepp J&nos vendeglos, 

' Erzsebet-ter 12._. 36 : 

Scbnkkert Adam serteskeresk,, 

Keri-u. 72, 1-59 , 97 fcw.;:Q->v^n;v, r ^ JDptiaffrtdvdr |M'. Laszl6 szem^lyautdfuparozb 6s i/ena^los Seszt&k-XAIe clpdUzlet tniajd. 

- Szegedi JAnos. Erssebet-ter 4. 

1-18 
Simon MlhAly vehdeglos.Bresebet- 

** r M- ■ ■ . ' , 42 

SIpos Ernd. Egyeault dunaiOiavArf 
, ; takartkpAhztAr 6a Mfeibank Vezer- 
: lga*gat(tia lakaea, Ilona-a. 7. 33 
Slnos Lajos fakeresk., Kossuth 
. Lajosf-u 13. j4 

- LakAsa, Kossuth Lajos-u. 13. 1-07 
SkAt-Magyar Kereskedelml 

r.-t.dunafold*Arl bevAuArlAs! te- 
■ lepe, Paksi-at 61, 90 

SomlA Lajos fcOnyynyoinda, 

k«nyv- eg papirkereak., Kossuth 

LaJos-n.S. 67 

Soda LajosnA vendeglfije, edhaa- 

u.ie, 94 

. Spernath MIklAs lllateaer- 
.-. keresk;, Kossnth Lajos-u. 8. 1-H 
Splfzer A. JAzsei fakereak. ' 

LakAsa: Kossuth Lajos-u. 48. 1-12 D-dldvAr, -fa* ■="■«■"■«■«• »wiiuua tulajd. 
, AsBtaIbB IstvAn, RAk6ozi-n. 12. '70 -,-_™ v , «™» 9 « DnnafbldvAri 
Nepbapk ny. vezArigaBgatoja, . 
.._ Kossuth Lajda-n. 32. 29 

.',;. '_■ SzabA LAszlA SHemAlyautfifuva- 
' -rozd, :86hAi-u. 1., 62 

/, ■ SzabA SAndor IfJ. viUamoseagi 
VAUalat, Pakei-nt 28. 1-24 

m Szakach Ern« dr. . fflldblrtokbs, 
. ^ ?. / ;8zentandrA8 '; ■' 49 

* '# Szahdtner PAl dr. egyetemi ny. 
$* .' r. tanAr, Templom-u. 28.. .4 

■ &.- SzfJArtA Tlbor «BzenthAromB4g<> 

;,v, ; ',v gy<igyszertAra, RAkoczi-titl, .,66 
;; Szltanyl BAla ftJldMrtokos, 
'"" ): Baraos ■ . 2H05 

, Nv . SzltAnyi KArbly Orokosel 
V'^ baraesi gazdasAga \ _..'..' 23 

p?%- Szluha . IstvAn dr. fSWblrtokos, 
,^ -..;_. v Bafacs • ' - •< Q% 

V ?V Szlnba Pain A Bzv.. verbdi, 
■■^-^ ^ dohA'nynagyarnda,: Kossuth Lajos 

v,-V- "* "' "'■■ - "■'■'■ ■-'■■ ■ 1 " 6 2 

■-; SzoIgablrAi kirendeltsAg ~ 
' . H '% vezetAJe, Kossuth . Lajos-n. 2.5 
\ I-,;,, Talig JanosnA cementaru ipar. 
■;;;■'■■ telep, Heszarosiu. 12; l-:6i 

>* TAtb JAnos, :..« DunafbldvAri Ne> 
■-#-:■■ bank igasgatoja lakisa, Templom- 
.^ : ■; 11.20.. . . --. : * ■... ■■_ 93 
$&■;<. TAth Lajos gabbna-.es lisatnagy- 
„;:- #er>jk., Sbhaz-u. 11., -92 

Gabohaosataly: Kossuth La jos-u: 13. 
■'■ '10 
Traub Ar pad borlceresk., Koeautb 
, 'Lajofrn; 4. : . 78 ; 

TUzolto EgyesUIet rduDafbld- 

yiri flnkfntes) , .46 

ValbA IstvAn dr. Bgyved.Kos- 
Btitb LaJos-u. 26. /V . 25 

Veils Fereno ztsidse> ea gyti- 

ni^lqskeresk., Mesadros-u. 6, 1-23 
yida Maad dr.drvps.Pakst-nt 1, 61 
VlUanylelep, BeozWes-aor '\ . 53 
Vlaska Jfinosne zMdseg- es gyfl 

mBlfBske'resk., Eresebet-ter 19. 
■■■:'-.:,o'.':. ,-.■/■■-; ^ 1-21 

Weiss Andor bor- es elpfikefesk., 
Erz8;6bet-ter 9. 1K)8 

Wlrth Retina IfisMirkeresk. 
Keri-iit 73. DUNAGAKDONY 

Hivatalos 6rdk: 

HitkBanap: VasArhap es' 

■ * ■;-- finnepnap: 

8-12-lg, 8^11-lg, 

- 14-18-ig. 14-16-ig. ; 

Csak elSfizetfik reszera: 20— 2i-ig. 

Ktfzs6gi eWHJar68fig 1 

DUNAHARASZTI 

Tavbesz4l6 kozpontok 
Dunaharaszti 1., 

(i—iOQ hiv6s«amok) v 

Dunaharaszti 2, 

(200-240 hivosaamok) 

_. v Mtvatatos 6rdk: 
HetkCznap.: Vasarnap es 

8-il8-ig, ftnnepnap: 

8-^1-fg, 
14^1fi-ig. 
Csak elofiaertk resaere : 20— 81-ig. 
Alonyl LaszIA elaktroteohn. Tall. 
es iUatsaertar ' ^ . 61 

BAbel Rezstt ny. aafflT. testaeve- 
lesi ig. 30 

Baranyay Istran tuaeldanyag- 

keresk. g 

Bartosobek Janos honvedszaaa- 

dos m. klr. ,_ ■.,, , ■. 2-30 

Belhazy Gyula ny. erdotan. 2r26 

BHfiV. Dunaharaszti AUbmas 

Blttner JAnos ; g5 

Bollobas B6Ia dr. m. Mr. orvos- 

szazados, rendsl d.u. t-f-8 6rajg20 

Brand! Vllmos ny szAzados 12 

CsAt OAaaokt. gpiftiSszmeniOk 

muegyet. tanarseged 42 

Cseh Tlvadar el. isk. i gi 2-05 
CsenddrKrs, m. k lr. ,6 

Ber Akos dr. onros 44 

Buhabarasxtl All. polgarl 

testtilete 33 

Dnnaharaaztl AltalAnos 

IpartestUlet 34 Holfmajui Geza gyogysze^sz ,2 
HoUosy As TArsa nad-. gyekeny- 

es fliztermeWt, tul, Holtey Zoltau 

es Polgar IjAsbIA , 5 

Homor Adl ElemAr magantisatv; 

■ '■ " ..^19 

Jakably. JAzsel ny v maxr, muaa. 

Mellen6r '^rlS 

Jeney Imre opitomester i2-32 
KApIAny EAszIA okl. gossan er- 

nttk '. qtj 

KAr'Asz Irma all. tanit6n6 2-22 
Kaszala IstvAn oszIAnyl m 

Wr. pOBtaig. ..",",...".'., 3 
Keblossek MIklAs dr. orvbs 

2-33 
KApessy BAla All. pdlgArl lskolal 


Kereszt6ny Gynla ny. posta- 

felugy, . ' ^2-15 

KertAsz Ferenc «BeszfcArt» h. 
J*- , 37 

KoczAn Lajos Bszkrt tisatv*. 7 
KtizsAiEl eldljardsAtf - 4 
KradszKosArArnGyArfAs 54 
Krmetzky PAl may. hyugdljas 

■ ! - : V: ; "2-04 

Kutas IstrAn dr., O.T.B.A. orros 

'.'■55 

Laszczlk Gyula ny. m. kir. 

A!Iateg6sza6gflgyi fofelfgy. 2-31 

Lehoczky IstTAn dr. k'8zs5gi 
.•orvos' ;';■■'.;. ,58' 

Lettner JAnos All. poI£ Isir. 

tanAr , ■;,. ' .: ■"- 4^ 

LAval Erntt Kldmiv. min.'azAniv 
fotaii. ' Varga IstrAn heqtes 6s meszafos 
24)3 
Vlda As Schrelber epltkezesi 

anyag-, ipUletfa- es Itizeloketes-, 
^kedok ' ' '2-34 

VltAlls M ArtonnA ny. All. ' 

tahitdno ' ' " ■'".,; 55. 

Vttzlnif JAzsef vaakeresk.;, |9 
Welner As trsa opuletfa es " 

ttizifakereskeddk dunaharaszti ' 

fioktelepe '. . 2-11 

WerbOTSzky IstvAn hente^ es 

meszAros j \ , jg 

Wieland PAl vegyesfceresk. 15 ■18 Bnnabaraszfl Asztalosolc 
Termeltf As ErtAkesltO 
SztfTetkezete 2-17 

Donaharasztl vlllamosmfi- 

vek r.-t. . ,-..;■ 17 

Endre DAnei dr. ny. mAv. tltkAr 

i-.~ :.'■■■'. ■ l '-'' T --'..4o' 

Ezer Antal hentos es meBaAroB 

' !■-- 2-do 

Pa]ta IHAtyAs Fufcura ; es Hombiit- 

alblzom:, liszt^ es termenykeresk. Zllnazky «r»k»B«k«iBt^anyj a o 
gyogyflz^rtAra, Ei'zsibevter;?. 67 

Zllnszky Vldor dr. iigyved, 
Kossuth Laj0B,u, 18. . 44 

Hivaialos $rdk: 
H^tkOznap:;. V * a 8 J™apf 8 

8-12-lg, 8-11-ig, 

i*-18-ig. 14-16-ii. 

Csaklelfiflzetok riszere: /20-^21-ig CsendOrtfrs m. klr. 
KttzsAgl el«ljar AsAg Parkas AladAr Aranysas ven- 
deglfls, Po-nt 87. f • 2 7 

Felth Mlbaly Mateosz fuvarbz* 
59 

Fejes Antal magahflsztv. a 

Festetles BennAnA ifrAtnA 

(uaemben: Vlao— Xl^O-ig) 39 

POldTAry AarAl fojegyao 38 
FifsvAny JAzsei keresk. 2-28 
GaAI PAlnA drUnA angoratenye- 

./szete - 62 

®* ,b l ******* oM.' gepeszmernefc, 

a «Tfizel6- es epltoanyag keresk.. 

K.f.t.ff figyvezetoje , 49 

Ger tf JLe A dr. rohd. inti t fiorvos' 63 

GlAzer JAzsei yendigWs 26 

GyAniba Margit nagAnad 60 

Gyatal Lajos m. klr. postamester 

■■.:"^50 

Halmos Imre - 2-85 

Han *,y » log yasztAsI As ArtA- 

kesltfi szttvetkezet Idttzlete 

■'■'':.: '■' '23 

2. n. fldkja--; --... ?> •.;"..-.- -sgj ' 

3. sa.^fWkja-V '■■S.,i;- ■■■ 2-21 
RakocBlUgeti fWija 2^01 Lnttenberger Samael 111. 

hentes es meszaros '.. ; . 2-»« 

Maksa La]osnA Ozv. All. tanf t6i\6 

-,- ; 52 

Matlslal vl IstvAn s dr. tigyyW 

- .,- ' ' - 10 

HaylAnner Mdtyas epitoniester 

„'— ■ - ■■:■- ^.. ( > ■•.-■■ 'V-''.45- 

Mensel OszkAr fakeresk,^ 43 

Mlhalyi MlbAly PAl m . kir. 

■ hpnv. g. szazados q 

IHolnAr MArla dr. orvos 2-02 
MoInAr SAndor dri orvbs, a 

posta bet. Mat. Int. oryosa;' -"■..: 1 

"Nagy KAlozi BalAzs ref: letkesz 

■■35. 

Nits La|osnA ttzv. erdfitan. 

.■•^vegye- ■:■.. ., . ; ,^2-27 

PAntek Ferenc szfv. p^big; isk: 

/ tanAr "2-16 

PAnzttgyffrl szakasz n». klr. 

-■-'.' ■ -■-'■ &4G 

Petzl JAnos tualfa es sainkdfOBk 

'■ .' ''. ■-'■ '." ' ■ ■■■- ^20 

Postahlvatal, m. klr. . -TaviTat- 

Kozvetites Dunaharasati l 1 / ; '89 

Tavlratkj0zvetit6s DunabapABztt 2.- Proszonlts Ferenc If], keresk. 

^i'- -■■'■''•■, ■'■. : -:- ,-;;■:>•'■;;,, ^:/V58' 
; birft fnyari AHotnAs) ■'.- ' ■;- : ,14 
RAm. Kath. PlAb Anlahl vatal 

'>'i-- ; "■ ■"" ; '' v "' ""'-An. '3i 

Scbaclt Zoltan dr. fogorvos 36 
Sobnlz Jentf tttzelS e^s epito- 

anyagkereak. ,. J : 67 

Scbabert IstvAn es Havasl 

JAnos mintaWftzito mesterek 22 

Sebtik Gy«rgy cuErAsa . ■)'■ 3 g 

Sellyel Antal keresk. : : , 2-29; 

SzAntA istvAn yeoddglos '2*07 

Szekeres Gyola hentes es me- 
ssAros Qtj 

Szende MlhAly gabbna- ester- 

mAnykeresk, , " ... ■'.,.-.,.- '11 

zepessy JAzsei oki.^ernfik; 
bJrtokrendez6 taArnflk . -...%■■ '.29 
TIU ,y i f''P*t,!Erasi5bet mozgoszinbAz 
tulajdonosa "'21 

T l t , h . J totvAn » ■ Rakood- fltrandrardo 

tulajdonosa 13 

TAth Zslgmond fasBerkwesk. 

' '" 2-14 1 DUNAEESZI 

Asr. alagi egystiges hdldzaf- 
hoz tartozik. 

Hivatalos 6rdk: 

: , ;::■. '..A ' .7— 21-ig.u ' '■:■'.'■, ;;■" 

-4« afaffi egystges hdl6taU 
hoz tartozik meg; Duna- 
keszi-miihelytelep, Kisalag. 

A l ,a ™ H Tasil * ak » m. klr. Ijsafl.' 

helyffinflksege . . v .... ^9 

Pfimfthelytelep, lasd a budapesti 

^lOfizetok kOztltt^ ; - . ; ;., 

Armatb; MAr ny,.postaf«elfigy., 
■ MezflTQ. ,4-6. ; . '■;-:,',',.. . "■ ,,' v 1-6. 
Bahr Vllmos hangregaito- eszka- 

zOketkeszitfl ma3ter,,'Fd-fit'i20. 91 .. 
Bajnok GAza telugy.-igaagatfi/ •." 

Dunaaor 13. -: .;■ .. ..*. y 73 
BArsony Gynla As tArsa fa- 

kereskedok,. Ffi-ut -138. : ' ;■■■"' 31 
Bazsanth in Aria uyug. m; kir. 
'■■■ postamester, Templbm-ri. \ii. ;,18 
Bernolak BAla ny.Mdyag.iel. 
.. figy., Koipzsyar-i^.-ee. '.:.'■ \' ' . *j\ 
Betonlparl vAllalat cementaru 
"A'S'-epiiest anyagtelepei "Budapesti 

lo^iitloo. \ *44 

Bitter JAnos nii s'zabfi, Janos^. 

■ »-: & .--, ■ - . •: 83 

BtaskA, MlhAly revtula]donos T ; . 
ReyAtkeles (nyari allomas> 79 

Bohnnka Lajos fojegyzo lakAsa 

Bemru. .18.: ... •V['.> i .,;:"..,:^,'go. 

Csompora MAtyAs ni. fclr: pbsta- 

fotlszt, Erasebet kirAlyne-At 11. 15 

«tA FerenenA dr.-ne, 

Rak6ozi-krt 23. .■ ; 1' 22' 

CzagAny JAzsei 'Adsmester.' 
. isut-u/ 8. '■" ■"(■'■■.:■-' '■■.'] $% 

Czfnder Lajos korosmarod; 7 ; 

.__ Liget-n; 11. :■' '.. ;- '*-:q$ : 

Onnakeszl ktfzsAgl httelsztt. 

Vetkezet, mint az 0.lf:H. tagia,' 

Templom-u^ 21. ! "'■■ '-' •:■ >< ,;■ ..; - '..-;'■. ?$£$ 
Enylngl Lajos hentefs es nrtszA-; 

ros, Horthy M.-At 18. . ■■"■;,'■ 86 
^ebAr LAszlA meszaroff is hentes : 

JOfizlete, Templomru. ;77.; -';, , ^ ;74 

Fiokfizlete/Bndapesti-iro'-iillSS.' 
. {nyari all.) ■-■..■'■;."■- 75 ' 

Fleszl JAnos plebAnoa, Templom- 
^Oi 88. ■■• 14 

ForlsBAlayersenytitkAri '> 

, Bem^i. 20. i.''- ... ■' 57 

F6rdps BAla dr. ugyved, Ba- 

,li;6cBirkrt 12. : .70 

GVrgAnyl BAla; Kossuth £>n, 6. 

- : -\'\'. " , ■■':-■■'.■-."■-"-' 58 

Bahn RezsA okl. kfimflvesmester, 
epit. vallalk.f fa- As Ap'it«anyag- 
keresk., RAk6czi-krt 37/38. ■ 30 
Bajn Aczy SAndor dr. Atl.tttzepv 
: isk. tanAr, KolozsvAr-u. 12. 64 
BalAsz JAzsei ternieny- e"sliszt- 
' nagykeresk.., Budape.StM!6-iie.4. 66 
BelnlSch Gynla kemenysepro- , 
mester, IvAnka PAl-u. 8. 35 

flerbersteln Behrlk gr6L 
; Sssent Imre-ter 8., " '.,- .; '-■'-"• 9. 
Blrsch MIklAs vegyeBkeresk.,' 
•Horthy Miklos-ut 26. ; 48 

Bomoki P&l hat: eng. villany-, 
: azerelo, BeVosenyi-n. 9. ■■" 43 

flontl JAnosnA TegyeskereBk.; 
' Saaut IstvAh-u, »&. * 55^ ±-S\i-*»i «z.±\*&i Horvath Jozsef vegyeskeresk., 
-> Horthy MikldB-dtf 1/b. 38 

Huiinla Csonakazo Egye- 

sUlet, Duua'sor 36. . . \': ' ' 59 
Hunnla mozi, Horthy ffiklda-iit 2. 

:.'■.'■■■■ ''87 

Hanyadl Laszld may. ffitiszt,. 

Janos-n. 35i . ■ 23 

Iskblandv6rek, Reveaz Istvin- 

'II, «-i-8. ,. . '' ,./■ ■'- 36 

Kalmar Istvan harlanyagyir, ' 
Pet6H Sandor-m 90. - •■ 21 

Kardos J6zsef Elsfi duriakesjzi. . 
villanyerflre berendezett modern aft- 
todeje, ■Bhdapesti ffl-ftt 76. "25 

Kaszas'Gyula vadta, FelsO- . 
$aban.20. - --;■■'■ ? . 4 

r . Klinovsspky Istvan liaztnagy- 
keresk. Arpad-n., 3. 85 

Kenyl Janos beririalma,. Ivanka 
Pal-u. 30. ; 29 

Kotscby Victor BSzKRt. mil-. 
szaki. T f6felugy. ; Vasit-u. 17. 37 

Kovacs La]Osn6. ftiazerkeresk;, 
' ■ ;i4get-"fit 23. '."-: 90 

Kozs6gi eloljarosag, 
Bndapeati fo-ut .28.; 1 

Ad6tigyi jegyzfi; Budapest! i6-itt28 
.'F6jegyz6. Budapesti i6-nt 26. ■ 53 
kOzeilatasi' hivatala, Budapest! fo- 
nt S6. ■ ■ - .,80. 

Kozsegi Kuiturhaz (vendeglo) 
F6-dt 23. '49 

Kurncz Janos vegyeakeiesk, 

. -Arpad-n. 86. v 77 

Kutl Ferenc pekmester, Szent 
Istvan-n. 23. .;.'■■.-.■ 46 

Lany I Ferenc m&sz. i5tan., Liget- Szond 1 Laszl6 hflhtes- es messsa- 

Dniester, Szent Mihaly-t'er, S ■ II. 
Taby Geza, Rak6czi-krt 7. 61 
Ttfrtf k Laszloh6 magiriaOi J6kai- 
. - .17. .. --■■ ■'.■■:■'-■ 81 

G. Verts Gytfrgy kocsmaroa, 

BndapeBti fo-ut 29. 45- 

Vez6ny 1 EIem6r iiy. ill. mtsz. 

tlszt, BeroflenyiTii. 8.j 41 

Vlllasl Lalosn6 HJ. flisaar- 

keresk.:. BndapeBti-KSiit 71. 
Viola Gabor.tisBtv: , 8 

Vogl Ede i fogteohnikos, Koasntti : 

Lajos-u. iii ■■'■ , 34 

vDUNAKESZI- 
MCHELYTELEP 

Nyilv&nos tdybesztld dlicm&s 

Az-- alagi egyseges hdldzaU 

hoz farfozik. 

. Hivatalos 6r<dk: , 
Vasarnap es 
uonepnap: 

8— 12-iV; Sr-lirig, 

14-r-i8-ig. - 14— 16-ig. 

ElCfizetOket l&sd DunakesiJ elofieetfli 

':' y ■-:-.■: kOzBtt} 

jis alagi egyseges hdUzathoz 
tartozik meg : Dumkeszi, 
Kisalag. v ; . He.tkflznap: . 21. 

Lepsenyl Ernff mar. fdtiazt, Kos 

snth'Lajoa-u. 24. . >5.1 

Lovaregyleti gephaz,' Dunaaor 

■■./..■■■.■,...■-.. .--.;.- . ,8 

Magyar KttztisztviselOk 

*ogy*» term. 6s 6rt. szovet- 

kezete, 133. sz. vasutas arudaja; 

MAV. mfihelytelep f 84 

Mftly D'ezsd dr. PfistrArmegye 

arvaszekl filntfke, ,BenlTU. 31. 39 

Mogony Janos vend6gl6a, Buda- 

pesti ffi-iit 41. 24 

Monkkart Arpad m. kir. posta- 

' jfileti alapftv; HirdetO^ iroda kiktU- 

dStte, J«zsel-u. 2a. . 82 

Ocedn magyar konzervgyar 

. es kereskedelmi r.-t., Bem- 

. .,. :u.-,6. -,.. :, _ ■- ■ ;--:;v2 

^Osvay Laszlo dr. orvoa, a pbata 

beteg bizt. int. orvosa,.K6zaegfrazs- 

rter 13. • . . -■ :; ^ ■ '..- ... ' 6 

Palinkas^ Istvan keresk., Erzse- 

bet kiralyne-ut 13.^ ;.'...-"' ,7 

Pataki xFozsel rom. kath. leLkesz, 

:. Danakeszi-mubelytelep :67 

Penz&r Gyflrgy kistejgyfiji'fi- 

,'fiaeme, Eelsatabati S4. . '72 

Penzar GySrgyn6 vegy'es- . 

'kereskr, P6-.tt.56. v .54 

Phifbas Vlliamos mttvek 

Reszv^nytarsasag , Villa- 
' nios es KtiztekedSsi Vallalatok 
•azainara klrendeltseg, Erzse- 
,'"bet kiralyne-fit 23. ' 20 

Polgarl .Hu- es leanytskola 
(jnagan) tu'l. Ziegi^r Qypla, Janos- 

'Vu:e.-. ■.; ;,'■_■*■ ... ;. ,12 
Postahlvatal, m. klr.jTivirat- 

koiivetftes- - ' . 99 

Paskas Janos Revcaarda, 

Rev-u, 1. 76 

-Rassai Nandor epftflraester, : . 

Szent GyOrgy : u. 10. '-.'_ . 47 

Rozsnyay . Jozsef vehdegltis, ! 

Badapesti f5-&t 113. 58 

Skreka Istvan ffiazer- es cse- 

mogekeresk.-, Horthy Mikl6s-at 10. 
■.■■■-.- ,:■'■■■ !■•■- 10 

Stittti Arthur m. kir. postaa&amy. 

tan.; Honved-n. W. .■'■■■, ^ - : 93 
Syeda Istvan ffiszerkeresk., Br- 
;; ':' zaebet kirilyne^t 13. . ■' : 73 

Szabo Istvan vendegI6s, Horthy 

Mikl6 r s-dt a; ... ■■.;_■■ ' ; ^27 

Szabo Janos fa- ^zenker^sk. . 
, Temploih-u: so: " '.". . 52 

Szalay Pal k6tafivesmeBter te ven- 

. d^gto?, templom-ii. 79. ; ":/' -32 
Szentes Rezsd ado.flgyi^jegyz6, 

Ferenc-u. 10. . '..' /■ 6C 

Szentes Vllmos fdtiaztv., Janos- 

-.'u."2ny.'; ■,-.'' ; . :; ; 88 : DUNAKILITI 

Hivatalos drdk: . 

- , . : ; VaaArnap es 

Dfitkflznap : tinnepnkp : 

8—^2-1^ ' 8— 11-igi 

14— 18-ig. 14— t5-ig. 

CsakelOfiBetdk .r^szete ■ 20-^21-Ig. Elffiiardsag, kozsegi -3 
Neinetb Viktor gazdasaga 2 

Hengermalraa 4 

Pallfy Fidel vgrol (aidbirtokos 7 
Pallfy Sandorne grAIne fold- 

birtokqs : r" 1 

Rasko Henrlkne »zv. berlC 5 
Terenyl Jozsef h. pl6banoa 6 PUNAKISVARSANY 

A iaksonyi egyseges 
hdldzathoz tartozik 

Hivatdios drdk: 

".-.." ,V.asairnap'6a 

«6tk6znap: ttnnepnap : 

8— 12-ig, 8—11-ig, 

.14— 18-ig. ' 14— 15-ig. 

Csak elflfizetfik reszere: 20— 21-1g. 

Balaton Laszlo m. kir. posta- 

azamtiszt.. ; . / ."-.:'" ■<_ 

Delegy nazal Telszttvetkezet, 

mintass O.M.TlR. tagja 1/6 Dnnakisvarsany 1 Rangya 
Fogyasztasl es Ertekesltd 
Szttvetlcezet DUNAMOCS 

H i&atqlos ordk: 

Vasirnap ia 
uaaepnap: 
8— 11-ig, HetkOznap: 
8— lS^ig, 
14— 18-ig. 14— 15-ig. 
Csak ;el6fizefc6k rtaz^re: 20— ^1-ig. 
Bartha Itnre dr. kororvos 5 
Cseht Istvan kajdzasi vallalk. 4 
K»rjegyz6seg 1 

Rom. kath. Plebanlanlvatal, 
Koozab Vilmos plebanoghelyettea 2 
Zamb6- Istvan ref. lelkipasstor 3 DUNA0RS 

{Idsd brsiijfaln) '_■;' 

DtJNAPATAJ 

Hivatalos drdk: . 
Hdtkflznap: Vasarnap ia ■■ 
finnepnap ; 
8— 12-ig, : 8— llrig, 

14— 18-ig. . 14— 15-ig. 

Csak elOfizetfifc reszere: 20-^21-ig.. 

Bagl Janbsne dr.-ne ny. posta 

atisztufl f** 

Bartha Lajos termenybizomi- 

nyos , 4 

Csendortfrs, m. fclr. 5 

David Sandor mecbanlkai valla- 

lata 
Dracz Jozsef elflaUatkeresk. : 7 

Dnnapata] Hangya II. 

" ryasztasl 6s ErtekesItO 
fvetkezet 13 

Farag6 Gergely fjl.szer-, >as-, 

azen- es epitkezesi anyagok keres- 

kedese 1.1 

Fa^ago Jozsef m\$s£g-, bnrgn 

nya- es gyUraSloskereskedS '.■ 23 

Farag6 Mihaly 1B1 dbirtokos, 

Hombar es Fdtara bizoman'yos 

Frennd Lajos keresked6 '.' 3 

Govrlk Akos birtokrendezd', okl 

memBk, tSrrsa. szakert6 15 Galle B6la dr; orvos '.,.■' 
Kiauber Vllmos J&nos okl. 

meruokj . vallaUrcad. ,KaViC9kotr6- 

vall., Delegybaza; Allomaa 1/2 
Hjomaromy Istvanne Bzv» f**ld- 

birtbkos, DelegyMzapii8zta 1/5 
Koranyl Zoltan r.-t. lg., 

Als6delegyh^a,(ga!;dasag) 1/4 
KOzsegl eieijardsag,Tak8ony 5 
krtst6Hy End re f 61 dbirtokoa, 

Delegyhazapuszta .1/3 Istvane es Tarsal berkenger- 

' malnia . ■ . ' 8 

Karpatl Janos totieldanyagtelepe 

es BSrraktara ; 12 

Keleosenyl Ferenc «Megvalt6: 

gyogyazertar * '27 

Kendeesy Pal dr. posta bet. 

bizt. int. eV kSzsegi orroa. 9 

fi^ovacs Janos kincstari ffl- 
tanaefloB, n« O.K.H. tlgyveaetfi- 
; igazgat6ja, Ordas 

Kbzsegl eloljardsag 

Dunapataj 
y Orda* 

Malomsokl Pal sert6abeya9arL6 

10 

Mikes Jozselilj.m. kir, teligazd. 

isk. ig. .017- 

Mlk6 Gabor dr. O.K.H. nyng. 

agyVezetfl igazgat6ja,.0rdas 33 
Nagy Imrej raak6,'csiszbl6arn H 

oementarugyara ' ' \ 29 

Orl pensld Qri Kovaes Jrfzsef no 2 
Rlcbter es Eltt mttmabna 6 
Szabadt Jdzsef kepi kflmftvea- . 

mester, epiteai vallalkba6 25 

Var ady Karoly jtOr allatorvos 1 4 34 Dnnamentl faertekesltS 6sn - 
cementarugyar, tuiajdonos. 
Kiss Mikl6sne \ 8 

Danapentele es videke 
Hangya fogyasztAsl es er- 
tekesltff szovetkezet 30 
Danapentele 6s vtdeke hltel- 
SzOvetkez'et . gabonaosztitya, 
Peretsenyi GyCrg^y,- ; '1 V,.5 
Dnnavideki f pari es keres- 
kedelmi r.«f. kSzpontJa, g6z- , 
malnia 6a termenyflzlete : 14 

Fioktelepe'. .\ :'"' ■' ^^^l ■. 

Fe jerniegyei vl Uamossagl 

r»»t. kflrzetiazerelfijO ■ , 21 ' 

FOnyedl Karoly : yltea, ker- ! 
- Allatorvos "34 

Frankl Laszlo fOldbirtokba, 

szedresi gaadasaga .. " ". 1, 

Frankl Zsigmond magaaz6 41 
Fritz M6r es Flakereskedok 22 
FUItfp Istvan aerteakereak. . 42 
Gazdasagi Termel«k Sztivet- 
kezete»Budape3t-danapenteIeI ' 
kJrendeUs6go . j '40 

GoldenbergLaJosvillanysKerolft 
■-'■'■■' '-■■' -\, 32. 
JantskS Gyula vendegl5a , 25 , 
Kanttz Jozsel es Fla kereske^ ( 
d6k 10 1 

Kozsegi eltf ljardsag, Duaapen- 
■ -tele ... s ■, 2 

Kbzsegl el«l|ar6sdg,Kisapo8tag 
13 
Labadl Jdzsef, Shell bizoni. 

ea petrolenm. nagykeresk.. ; 36 

Lax Jend dr. orroa, a posta bet. 

bizt. int. orvosa ' 31 

Manyak Lajos meszaroa 19 

Markovlts Imre tilzifa-, faazen- 

6s sz4aker'esk. 43 

Meszaros Ferenc aat6f aVarozaai 

vail. -16 

Nyoll Janos bentesea meszaros 38 

Pajzs Miklds iffldbirtokos 18 

Pesszer Gynla aut6invarpa6 26 

Plry Sandor dr.. r k6z6ppyri,. ■-- 

kfirorvoa 4 

Postahivntal, m. kir.' Tavirat- 

kOzvetites 33 

Prelner Istvan eaperes-plebanoa, 

kor. tanfeltlgy. - '. 27 

Slgray Bela dr. batorl, iSW- , 

birtokOs, ■ Saadorhaza-puszta 12 

Simony 1 Nandor ffildbittok«js.-20 

Szappanos Jozsef ayersbdr- '' 

bizom. 35, 

Szavtts MlkldsnagybiTtokos, jani- 

, csari-puszta . . 17 

Tdth, Antal ffildblrtokpa, Bziiia- 

puszta .'- 7 

CjgalambosI Keriderkike- 

Sztftf 6s KUteiverd gyar, ifj, 

Paiza. Gyula, UJgalamboa-puszia 29 

Varnal Lajos veDdeglos 3 

Vlncze Sandor utepiteai vallal- 

:. ; koad ■ ■ j ■ ■• '".39 

Weisz Aladar meszaros ea kentes 

.■■■■■-:.. • ■■ .■■ . 24- 

Weisz Zsigmond: vegyeakeresk. 
es.berkocsitalajdonos -■'_. 28 

Wlndlch Hihaly meszaros, 

he'ntea . . 3 

a 

IT 
Oi 

H ■ ■ 
9 

a 

N 

VI I 
2 44 HetkSznap.: 
8— 12-tg, 
14— 18-lfU DUNAK0ML0D 

Hivatalos drdk: 

Vaaatnap ea. 

Qnnepnap : ! 

8^11-ig, 

14_16-ig. 

Csak eififjzetfik reaz^rer 20-r21-ig. 

Br6hm Jozsef, barotrifi-, tojaa- e 
, gyUmClcskerOsk. ■ " 3 

I|artman Ferenc baromft es 

gyHmOlcskereak. 4/ 

Kfizsegl eloljaros&g 1 

Sol y mar Gabor r 6m. kath. espe- 
: res-plebanos ' '" 2 Zslnka Pal m. kir. dolianyaruda, 
Shell benaiii-eBolajt51t6 allomas 16 DUNAPENTELE 

Hivatalos drdk: 

\ ;7-21-ig.; ,-'■ 
Albert Rezstf gydgyszeresz 15 
Allamvasntak m. klr.allomasa 
■23 

Bakbs Alihaly cipesz, Shell kut- 
kezel6 es raktaroa 37 

Csendttrlirs, m. kir. . 9 

Dora Szilard gazdaaiga, Palbal- 
: ma-paszU .6" DUNARADVANY 

Hivatalos. drdk: [> 
„'.,.. Vasarnap es 

Hetkoznap: finnepnap: 

8— l*-ig, 8— ll-ig t 

14— 18-ig. " ; . - ■ 14— 15-ig. 

Caak eiafizetok reazere: 20— 21-ig. 

Fekete Janos Yegyeakeresk. res 

halaszmester ' ' ', ■.'. ■■*-■■,.'■ -"8 
Glttck Sandor dr. 4 

Ktf zs6gl eli»i jarosag; 1 

Rajos Ferenc kCmivesmester -6s- "; 

kemenoe6pit6. . ■ . 2 

Ratz Jend ref. lelkesz 6 

V6rtposzta (nyilvanos tavbeszolfi 

■illomas). '.'•<:.; . .8 

Vtfros Lajos dr. kOrorVos 5 

; DTJNASAF:.:-.--:" 

(lAsd Magyarbel 6a SKeric) 

DUNASZEO 

. (Iisd GyorzAmoly) V ^.^.^. ^ ; ^u^taskektfsS BetkCznap: 
14-^18-lg. DtJiVASZEKCSO 

Bivatalos 6rdk: - 

Vasarnap 63 
■- tlnnepnap: 
8-11-ig,- 
. 14— 15-lgl 
. Osakelflfizetfik rtBzfire: 20— 21-ig 
Bencze Jend fcfirailatoryos 9 

Csenddrttrsparancsnoksag, 

. im klr.? a 

Else Dnnaszekcsdl G6z- 

tegla-, Cserep 6s Mesz- 

egetdgyar e 

Eszterbauer Testverek Arpad 

■■' mfimalom L " 5 

, Faller Jdzsel maiomtulJ ; 28 

Fuller Mlhaly gabonabizom. 4 

rHank lstvan vegye sk'eresk .' Berczy Karoly dr. kBzsegi. 

orvos, Teleki-n. 188. 1-01 

Blbls Rudolf venfdegiOs, F6-n. 790 
1-03 
Brener Bernat kereskedfl, 

Templom-t6r 881. 55 

Brener Salamon, Tynkpiao 149. 
' " 34 
Br till bdrgazdasag, Teleki- 

n. 200. ■ ^ -.* .00 

Bitschttz ds Brener. Tynk- 

pjac 187. * 24 

Csalld ktf z>Dnnaszer dahelyf 

Jarasl HltelsZdvetkezet? 

Horthy Miklos-nt 23. 65 

CsendtfrtfrB, m.kIr.,TalKr803 

■■-' - ; io 

Cslba Be la 6pit6si vallalkozfi; . okl. 
komfivesmester, Bflsi-ut.859. 1-09 [■"m Raiii&fleltakWMt mi 

HfMrt^ttr 1 >K it A if ZmJ$ l ... , ..._ .„.___„„. 17 
HegedUs IstvAn sertesiigynsk 2, ™. B ^„ ,_. WJ „ . .,..,„ 
Belm Bela .hentes, &s mSszaros .23 Deak Peter nemes, Mavaat ge> 
Helm Jdzsel Ifj. hentes. 6a ro6- kocsifizem kirendeltseg vezetfile 
szjrpa , jo Frt-n nai.. . ., ° . S iSl Czobor Matyas m. Mr; gazd. 
felugyelfl, Tab.a-n. 860. 1-13 Kordlk lstvan fakereskeda, 
Nemesszeg-u. 430, , ' 39 

Kordlk lstvan : 6pit66z, E15- 
te*ed.fiU. ■:■ V 4Q 

Ko ™ f eM A ™*««* varrfigep, ke- 
r6kpar, gyermekkecsi, gramofon 6s 
ezek alkatr6ezel kereaked68e; 
Kereszt-h. 143. . > / 71 

Kovats Jdzsef lister- 6a gyar- 
matarnkeresked^s nagyban '6a ' : : 
kicsinyben, F6-n. 61. '^'88 

Kozma Rdbert dr* orrosi P8 A 

" ,*■■»- ; . ■ ... ■,-. ,.■•■;,,/; .,, ,..3 

Kdrjegyzdseg Nagyndvarnofc ■ , - I 
' l*-06 

KBrjegyzdseg, Nemesabony 91 
Kozsdgl eldljardsag* Ffl-n.' 50 

;•',- ■••' •■ ..- "2 

Kdzsdgt eltiljardsag, Nemes, 
ahony - -^j. jarikovlcn Bdsan Jdzsel grdl 

. uradalma . . . ..■'.■> ±Q 

Klleber Jdzsef '. vask'ereak. 14 
Kozsegl eldijardsag 3 

Magyar klralyi folyam- es 
tengerhajdzasl r.-t. tigy- 
nttksdge B jq 

■ -i Mate! Janos: serfeskereskv 20 
'■■I. Mlknleez Jdzsel Fritnra 6s 

Hoiobar albiBbm. ., Qg) 

: Pnskas Sandor rtfiJsL, irtJvid'aro-i 

J/keresk. -21 

Pucsttk pal korcsmaros 12 

- ■ Rltzl Jdzsef korcsmaros (24) 

::."- SehaBer Janos kajdfuvarvallal- 

koz6 00 

Scbniildt Ala Jos korcsmaros 'H 

Tdtb Dezsft malbmtdlajd. 1, 

■\ VlliyAntaiyegyeskereak., 19 

DUNA- 
SZENTBENEDEK 

Hivatalosdrdk: 

BitkCznap: Vasarnap h 

8— 12-lg, finnepnapr 

14— 18-ig. s— 1l-1g,/ 

--■ ■ \. 14— 15-ig. 

A .Gsak elflflBetflk rfszfire: 20— 21-1g 

% Kalocsai Id kaptalanl erd«. 

=:.; bivatal erd^Cri laka, Dnnaszent- 

1 benedeki erd6 \ ..,: 5 

' KUzsegi eldi|ar«tsag ' 1 

DU^ASZENTGYORGY 

Bivatalos ordk: 
■- HStkaznap: VatarDap 4a 

-' 8^T2-ig, . : Onnepnap: .' 
?.\ '.-- ".^14^-18-ig, .;:.'■ v 8— 11-ig, 
" ' 14-15-ig. 

;_.' C«ak ,el at \zetSk -tiizire : 20— 21 Jg. 

Csdk Sandor dr. kBzs^gi orvos, 
-, ppsta: bet. Mzt. 'int., oryosa... 5 
'I. D| M«szentgy8rgyI hltel- 
szttyetkezet, mint az 0. K H^ 

. tagja ~ . -,^-. ■ 7 

-:■ ttodovaFereiieilfialiatkeresk. 2 
KUzsegl eldljardsag 1 

Nemes Gyifrgy ttizifa- e B BBen- 

.';kereBk. :; - . '■'"■.■' 6 

,;■ Palcsd Laszld ref. lelk^sz 4 

I)UNASZERDAHELY 

Hivatalos driik: 

7-21-ig. 

AddMvatal, m. klr., >5-n. ie. 

Adrla BIztosltd Tarsal at f«. 
ngyndks^ge, Grnriwald Mikaa, 
Qabonapiac 128. . 27 

Atlamvasatak, m. klr.j 

Allom4sMntJks6g . 30 

. Gepkocsifizeme qq 

Andrejkovfcs Janos ; .«Mateosa« 

tekerfuvarozoV Ffl-ii. 94. : 14 

Benes Gyttrgy okl. gazda, ina- 

tragya, 6s Vacuum Oil Comp. kep 

Tiselete, F6-n. 28. go F5-n. 784. - " 1-12 

Denteibanm Testv^rek fa- 

kereskedfik, Vasut-sor 480. 53 

D6n Andras hentes, .Vasut-sor 453. 

93 

Dobler Kalman a Caalldkflz- 

Dunaszerdalielyi-JarasiHitelazSvet- 

kezet igazgatoja \(— 

pnnaszerdahelyl Jarasf 
Ipartdrsnlat, Pet6fi-ter 136; 
, ■ 1-20 

Dnnaszerdahely klfzs^g 
•,L6goltalml szerve*', Ffli 
- 60 - 96 

Dnnaszerdahelyl Kaszind, 
Horthy M.-iit 35. : 53 

Dnnaszerdahelyl m. kir. all. 
glmnazluml tagozat, TenietS- 
sorSll. I. T ■.' 2.1! 

Dnnaszerdahelyl kemenyi- 

t«- es szdrpgydr ^4 

Elstf Dnnaszerdahelyl Gdz- 

malom'r.-t, ZSldfaVtelep 8 
Enyedpnsztai gazdasftg ds 

szeszgydr. Weisz Jenfl m6ra6k 6 
firsekuiyfirl Takarekp6nz- 

tar .dnnaszerdahely) fidJrja. Tvnk- 
piac 141. ','__■/ g 

Felsdmagyarorszdgl Hltel- 
?«?¥ '•"*• flwnaszerdabelyl 
fldkja, Posta-n. 367. i v . 20 

Fitldes Gynla dr., vit<5z, gdtori, 

iigyved,,Ffl-p. 20. e Q £ 

Fdszolgabii-dl hlvatal, F6-n. 21. 

Fd«zolgabf rdl hlvatal, (arasl 
m. klr. allatorvos, Pd-n. 21 

■ '*_■■■ 1 ' 08 

„Fntura«« a Magyar SzBvetfcezeti 

Kdzpontoh Aruforgalml p.-tJ dnna- 

R^erdahelyi b&yasari6 kire'ndelt- . 

^gej Tabor 850. 33 

Gddany iUlklds m. kir. posta- 

aeg^dellenfir, B16tejed528. * 7 

Goidsebniled Artnr, Nemes- 

szegi-sBoros 472: g| 

Gyermek tttddbeteg otthon, 

■ Uj-a. 474. . ■., -,'.;■'.■■':■'' -;'43 

HerschkoVlcs Jend dr. brvoa 

. FO-u. 28. .-;"• ' " 3P 

Hor>ath Bdldne all. tanWno, . 

Tabor-n; 822: . :. ■; 2^ 100 BUbseh LIpdt yegyeaarnnagyke- 

reakfidC, Posta-a. S8».. : ° 2£ 

''H 6 -^ 1 K6ro IJ moziengedelves, 

Csillag^u. 342. 207 

tzraellta hltkbzgdg, antonom 
. orthodox, PC-u. 32. ah 

JanoTlts Odtfn r.k. plebanos. 

Templpiri-t^r 382. - . , 72 

JArdsblrdsag, klr., Abon^i- 

B * 37 - , 37 

Katona Mdrle dri dercsikai. 

Bgyv6d, Csillag-n. 333. ! 29 

Katonal dpttletek €h hatdsd- 

gOk , ■■ y 

Hpnv«dkieg6szit6 parsag kirendelt- 

seg, Barga-kastely 95 

Dnnaszerdahelyl Jarasi, m, kir. 

leyente parsag, Ffi-n^ 23. ... Q9 
KAzm^r Bend vetfd^glfls 6s yad- 

cizomanyoa, Nemesszeg?n. 40'7.. 54 
Kazmer IstTdn vend6glfis 6s 

szallodatnlajdonosi Teleki-n. 179 
■ 51 
KIs Ferenc b6rant<S, auttftaxi 

Tejedi-n. 831. 17 Kransz flfdzes baromH-; .. tojas- 
6s Tadkereskedfii Teleki-u. 192. 49 

K ^L n ? r Y"^ to ^ «r»k«sel JCflid- 

birtokoepk, Pet6ny-pnazta 2 2 

Lederer Mlksa^abona- 6s Hszt- 

kereskeda, Teleki-n. .194. 41 

tewald M6r mezfigazdasagj e&v- 

kereskedfi, c6gtnlajdbnos Peribliini. 

J6zse(, CsiHag-n. 343; .-.■■ 23 

L » w aW Zsfgmorid vaputszalid 

es b6raTK6ydlJalat, Vaanti-iit 3. ;40 
Lova» Istran kor, sflr e's pfiilnka 

nagykeresk'.; Telekt-ut SO?., .; 29 
L«wlnger Sainn If J. tfoskavas 

Jrereskedfl, Gabonapiaa 132." ■■. 79 
Lnkdes Imre.es Tarsal M«^ 

malom, Tejedi-nt 667. >; 89 
IHadarasz Vinee textil- ■ 

nagrkereskedfi, Gabpnapiflo . 131. 

■'■' 44 

haWeagi kezefesben, Ffi n48- 94 
Majlath Gydrgy gabona-, teri 
? i7\l lszt "' takatradn 3 rna Sykere's- 
keao, Ffl-n. 87, > 07 

Hantadnd Erhd m. kip. alez 

redes, Teleki-n. 188. \ 73 

Marschall Lajos dr. k»rr ■ 

orvos, Vasnti-u.il.. " -82 

Hartlnkovtes Jdzsef gybgy- 
szer6sa, medicinalia drog6ria, F6- 
*• 71 * ■". ' ' . ■,"- 43 

Mails Gynla 6pClet-butor asatalos, 
bntor 6s gyermekkocsi kereskedfi, 
TeleM-n. 181. '1-02 

Afdhes Mdrla yasnti vend^glfi: : 
,-iro-n. 1. 1-21 

Mdszdros^Ddnlel tenneny. 6s 
lisztkeresfeedfi, pfirn. 71. 32 

Meszaros Kalman asv4nyoIai- 

frereskedfli Shell kfiolal T .-t Bnda- 

pest, lerakata, P6-n. 31. - gj 

Mohaosy Janos dri Bgyv6d, 

; Bacsdk-u. 253. - \ _? ffl 

' Mo | n i* r l^y J«n« in", kir. szizaios '; 

8^abpnyi-Bt 2SS„ , - ' '^92 

Nledermann Ii$szld 'm. kf p" ',"■:■ 

posta .a„ ellenar,;;Uj-n. 469. j 'l4)4 

Orosz. Istvan::Nyngftt-8zidven- . ■' 

|zktfi villamosinuvek r,-t. meff- • 

bizottj.a, yasntaor,46?.; : '•-.-■■22 

l ^ e **; ktf *P^ , >t*n. sz; dnna- 

. szerdahelyi . tejQzeme,. Baosak- : ; 
.; Utoa 905. ■..■■"..- .:.■';;! 3 

P6nzHgy«rl szakasz m. klr!. 

: Vasntszoros 8,74. ■■''• -.■ an 

PIrk JfinOsb»rV4 a barrtuBzakicikk 

kereakedO.Ffi-ii. 82, •:..■ ^28 
Plrovlts Kdlinan dr. kBrorvos, 

fogoiyos, FO-n'. 90: ','■■ \a 

Postahlvatal, m. kir SiraJanos kfizWgi^liatorvos; '■ 
TemeMsor 86i. \ '26 

Schleminer Gynla elektro"-: 
radi^ teohnikal .vallalata, Pfl- - 
> 292/2. hr.ss. '"■..'■ "■■''-■ ' '■".: $£ 

Sid Albln dr. figyv6d, Csillag^ 

, u.. 328, ; . ■ -. -. . . . ,_ : : s go 

SOlymos Istvan, IzsakJ6zsefp.it. 

egyedarasit6ja ; festek-, fllatszer- 

6s haztartasi fizletei Ffi-n. 42 

■i-l- ■■ 1-lff 

Srenker Bela mfcchanikus fgflz- 

Tulkaniaald), F6-u; 92. , gg 

Stern Salamon vaakereskedfl. 
. Kereszt-n. (J7. a 

S ^ a T, ko * Qyu J a m - kir - p° sta - 

fflellenfir, Tabor-u..'749, ■ ■ 1-05 

Szeher Ernd hentes 6a f Bid- 
oiTtokos, FH-ja. 117. qq 

S ^t h ® p ^ a id» kentes 6s m6szarog v 

Pfi-n, 36. V 83 

Szdher Mlhaly silMmester; Po- 

Jl.36. , :.;.-•; ^. .; V X'^-^O 

Szelll Gdza dr. figyv6d T Fa-ki is . 
.-■".■" ■"' ^ -.^O 

Szell6nszky Ferenc dr. all. 

gimnazinm igazgat6. Teleki-n. 198 
■V -...-..-,. ; . .,•.".. -.■ ! ... i ;: ,.- ,77^ 
Tolltermeld es ertekesltd 
Hangya szttvetkezet, «6k- 
kzlet keeelB: ^utiray Jano B ; 
8zCnyeggyar-n. 1126. ■ . ,. gg 

UhroTlcs Vendel dr. kirAlyt 
kdzjegyzfi, Vasntirn* 13. ' /'.'■„ 35 

Vlh ^t l -j£? nd drnd dzv. Nem- 
zeti kav6haz, Csillag^n. 348. 1-10 

Ctblztosl Iroda t8rv6nyhato"saei 
F6>n. 784. .*..-• ^ 

Vesey Xi. Zoltan ifizser- es gyar- 
matarft nagyk*resked6, Szt.Jstvan- 
tSr 370. :-■'.■' .-''■'■ : ;■: x :, '' .>■ qq 

Wappensteln Marcel! 

e7.ogyszer6sz, Posta-n. 3*6. 74 

Webel Emll Jdzsel p. fi. min. 
. felfigyelfi, T&bor. 7a9. ^3 

Welsz Gabor Jdzsel Vaant- 

..««'• :.".-.: ■..-. ■;--'/-,--,-v*b 

WelszJdzseflfJiszalma-6aaz6na- 
.kereakedft, Nemesazeg r n. 418. 15 

Welsz Samn Fla Jakab TBvid- 

es.kbtmtarn kereaked6se, Hal-' 
piac 167. - .- '80 

Wetzler Jdzsel bor-; s8r- ; 63 
paiinkanasykeTesked6ae.. mm-, 
hWr- 6a j6ggyarai Templomt6r 359. 
■■■-..'=- \-A' .- . -9 

Wiener Bela d r . ,figyv6d, Fa- 
29. I. e. -,. ■ ..m:^.,, & 

Wosner Mlbdly Eibona- es tafcar- 
■ •manykereskeda, P.6-n.,S3. 62 

^yberdl Gyilaiplt6siy.4TIalata, 
cem,entara- 6s 'mukflfizeme, Bapsak DUN ATETfiTLEN 

aha Bolt)" v \ J - 99 

1-15 

1-00 

76 

97 Fely6teli terera 

F6p6nz1ar . 

HivatalvezeW 

HiVatalvezetfl lakasa 

Nyilvanos allomas 

Taviratk0zyetit6a , MD 

Vonalfelyigyaz6 57 

P ^x V,C ? k y Ewie dr - - «ffyr6d, 

JtfOrn. 22. ,.; : ,gc 

Sdghy Gynla, tpjas-»6 3 baromfi^ 
exporter, Vasntsbr ?.„ , , 2*17 DUNAyECSE 

;■ '■ Bivatalos 6rdk: 

- HetkCEuap: "Vas^rnap; 6;<r .; 
finnepnap: ' 

;8~-lMg. ■>;''. 

14^-16rlg. 

Cs'ak eiaflzetftk rtszfire: .ao^ai-jg.; 
15 
5 I . Mdazaros es Vlldgby *" | 
hattfsfigi lisztelosztd gabona, 6s teM 
Iminy keresk. Fa-u. 71. : '■ ail Addhlvatal, m. klr. 

Andor Ernd drV jfip. kir. 
, allatorvoB 

A !>toH MJos dr. posta bet. bizt! 
mt. orvos 6a k6zs6gl orvos , 22 
Bascb Imre dr* figyv6d 29 
Brann Jdzsel fakereakedfi 14 
Csegezy Arpad-dr.'figyv6d • '7 
Csenddrdrss m. kir. H 

Csomasz Bela dr. kir. k6»jegyza 
. -■:■ .■■.:=--- ? ^ :-■■■■■'■:; -v-.- ■.;■■>-: ..-^.4 

tdsl es drtdkesltd szttvet- 
kezet p 21 

Donareesel Jarasi katonal 
parancsnoksdg, ni. klr. 24 -.; f; :: .-^ . ^ ^ ^^ > ^ i'