Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


a mesrendeies QtvfleleRor penzt fitveftetnefr Cukori^ar Cslllarok. 

(Lasa lampak alatt is.) 

Budapest 

ttugyl MlQtlly cslilar- 
szalon eg I emaruftzem Bp. 
VI Terez krt 17 121-847 

Csillar- 6s iemarugyar. Pollak 
Ferenc. Budapest, VIII. Kis- 
faludy-u. 3.4. .130-267 

Ferenczl Pal antlk stlltt 
ttyeg bronz !a es.' vas csll- 
larok Bp. IV Kecskemetl 
u 14. 388-648 

Raab Mlklds 4M&NYOS- 
BOET T&gl stllusu csU- 
larok, lampaernydk Buda- 
pest IV. Varoshaz-u. 4. 

N 189-412 

Ttacx Gyorgy, esiuar es 

hangulatlampa kttlonle- 
gessegek, Budapest* VHI. 
fflarla-u. 29. 136-769 

Kolozsvar 

Demeny Zolt&n csillarke- 
szitG, Kolozsvar, Szt Istvan- 
ut 73. 36-52 

Ujvldek Hollttsc&er Ceo, 
csf Iltf riteem, u]vi- 

- dek, Alkotmauy-u. 31. 

84-2S CslpktSk. 

Budapest Continental szaiag- 

sztfvdgyar r.-t. Budapest, 
V. Saa-n. 8. 18Q-244 Debreceni Textilmuvek 
B". T. (azelGtt Zerkowitz 
Textilmuvek R. T.) Szalag- 
zsin6r-C8ipke-8zBvottcfmke. 
Bp. IV. Deak Fefenc-u. 17. 

■ . „ #184 820 Gardenia csipkefuggBny 6s saBvfi- 
gyar r.-t. Budapest, V. Bas-u. 1. 
J ■ 38P-663 

Jezsek Lajos, haziipari val6di 
csipkekeszitd. Budapest, V. 
Vaci-ut 5*0. AI6ga-csipke, ftiggOny, fdg- 
gonyanyagok. Budapest, IV. 
Deak K.-u 17. 381-456 Neumann es Sckwarz, pa- 
szomahy- es csi _ 
Bpest, IV. Becsl-utoa 1, pa- 
llet, VOKSTEHER C. A. es PAL 

Capavo vMIegyD isindr-, selyem- es 
gumiszalag-, csipkegyarak. Kozoonti 
troda 6s paktap: VI. Anker-koz ,1/3. 
Magyar gyirtmany I ;* 426-1 56 
„Capavo" v«djeggyel. Zerkowitz lasd Debreceni 
Textilmuvek RT. 

Gyor Faber M. es Tarsa eslpke 

es ftiggonygyar, Gyorl 
_Jpartelepek. 8-42 KiskunhaFas Ralasl CSlpJce£d;?, 

Klsknnhalas. 22 Szatmarnemetl 

Hajtajer Gyula textilgyaros 

Szatmarnemeti, Kossuth 
. Lajos-u. 14. 2-88 Cs|s»ol6aruk, 

Budapest FACUniGVUC4,Her~ 
me&If cslszoldpapfrdk, 
korongok. Allandd gyarl 
lerakat, Budapest* VI. 
Vorosmarty-u.^75. 

119-2QO, 326-544 Gergely Adolf es Fia, 

koezortikOvek, csiszblok oron- 
gok, Budapest, V. Pannonia- 
u. 35. Gu&enus Gexa bard 

mlndennemti olajtermek 
mfiszakt es mezdgazda- 
sagl clkkek Bpest V Klo- 
tlld-n 10/B. 118-225 Kalman is Taraa, Bp. Olldi-dt 34. 
Mjnden mas mfiszaki eikk is, f6m- 
szlnezS, Tozsdav6d6 anyagok, vegy- 
Bzerek is. 140-822 Kelemen Kornel es Tsa Bp. 
Bflrd Aczel u. 3 114-458 Kund Agoston Budapest, VIJ. R<5zsak- 
tere 3. Sinlrglipor, habk6, keteV, atb. VAS GYUCA, eslszoloktf. 
vek es acelaruk magyar< 
orsz. kepv. Budapest, V. 
Pannonla-u. SO. 292-133 Csiszol6 korongok, 

Budapest Doraj' N&ndor Diainantin- 
Sohfinherr korongok. Bpest, 
VI. 6-u, 13. Tel: 113-564 Strommayer Sahdor okJ. 
g6peszmern6k es Tarsa 
gyarl kepv. Budapest, 
VI. Podmanlczky-u. IS. 
Tel* 118-925 CsoKoladeV 

Budapest Adria onkorKit 6s csofco!ad6 azem Bn- 
dapeat, VIII Piatei-u. 29/b. 332 061 

AVOC/1 marclpangyar 
k.f.t. eukorka- es csoko- 
lade kttlttnlegessegek, Bu- 
dapest, VIII. Korls-u. 31, 
140-269 

Kovacs Iren „Unl&* CU> 

UorRa «*s csokold- 
dGgytira, Bp v. vise- 
gradl-u. 40. 491-199 

Manna cso2col<frf6- 

gytir Knn D. Bp. IX. TUz- 
oltO-u. 72. 134-968 STOHHER FRIGVES R.T. 

kakat}*. osokolad6- 6s cukoparuoyar 

Budapest, VUL Szentkiralyf-utca 8. 

. - j . # 138-838 

RendeHaek felrjtele 144-901 Tlmdr eukorka es csoko- 
ladearugyar, Bpest, Sztt- 
▼etseg-u. 33. Tel : 224-209 

Oygr 

Koestlln X. es Tsal Rt. 
keksz blszkTlt csokolade 
eukorkagyar, Gyttr, Gdz- 
•iSr.l. 2-88, 3-82 Kassa Csikds J6zsef cnkorka- 6s csokoladd- 

ara fizemo, Kassa, Bethlen-krt 37. 

22.53 

BHegelbaner Antal iizletvezetd Dolyak 
Janosn^, oukorka ^s osokolad^, 
KasEta, Sat. Istvan-krt 18. 2t Nagyvarad # PJETT'* csoteolaae- 
6a cuHorlcagydir 

2c t. PetroTlcs es Flat, 
Nagyvarad, Gr6i Telekl 
Pal-u. 28. 
Telelon : 16-Q5, 24-49 Ujvldek Papp Jtinos-, edes- 
lparl iizem, Ulvldek, 
1941. aprllis 13.-utja 11. 
Telelon: 3Q-Q6 Zombor Krasxnai Sdndor, 

eukorka es csokolade- 
gyar, Zombor, Hadar-n. S. 
Tel. j 1*43 Csomaqeld k6siU- 
iekek. Hlskolczt es Tsa Terrenol- 
Pala es lefolyocso Buda- 
pest, Alkotmany-u. 4. 

- 129-044, 129^)45 
Gyar: Plszke4 Sc&lesingerAlafos, 

Budapest, V. VAel-ut 82. 
■ ' #290-929 UlrtC0 B. J. badog- 6s 

dlomarugyar, Budapest; 

VI. Vllmos csaszar-ut 81. 

- m2T-260 Budapest CYKLOP ladapantoldk 

Herbster Karoly 
Bp." vn Karoly kir.-ilt 3. 422-344 Csdnakok. 
Budapest 

Paullny Geza, „lstros«« csd- 
nakmotorttzem. r ~~" 

Tbaly Kalman-u. 

Gy5r ,Raba*« Csdnakepftd vaUa. 

lat, Gyor, Dunakapn-ter lO. 

li-28 nakmotorttzem. Bpest, IX, 
131-293 Csdvek. Budapest DEUTSCHJEHO »R. 
aluminium, FKEDAC. 
vtfrtisrez, sargarez, hor- 
ganytttvozet. vascsttvek. 
Budapest, Vordsmarty- 
u. 36. 128-845 Duray N. Bundy-l&gyvas- 
cs6 p6tolja a rezet. Bpest, 
0-u. 13 ■ 113-564 Uternit Milvek, Hatschek 
. Lajos, asbestcementpala es 

csogyar Budapest, V. Ber- 

lini-ter 5. <r 

#115-863, 131-392 F/JVGJEK es FIJi Bpest 
VI Bajds-u. 41. Vortts-sar- 

garez es aluminium 
es FKEDAC C$& - 

#121-810 Magyar csd- €& vas- 
Zcereslcedelmir.-/. 

Budapest, V. Vael-dt 32. 
■ *299-QQ6 Hddmesgvasarheiy 

Negjesi vaskereskedelmi r.-t. 

' H6dmez6vasarhely, Andrassv- 

-ut 45. ■ . ■ ■ 12 Cukoripar. 

(Lasd cukorkak ^latt is.) 

Pes ... 

Szigeti Jdzsef, cukorelosztd "f 
korzet, Des, Zapolya-u. 9/11. tt 

™9 

Klsalfifldl Kereszteny Ke- &T 
reskedok arubeszerztf es jsL 
ekfsztd Szot. Galanta. 79 9P 

Komarom m* 

Pressler Viktor, t flszema^ykereskede, HP 
kerUleti cukor eloset6, Komarom, j"*" 
Szent Istvan-ut 77. 1-78 Q Galanta Marosvasarheay Cukorgyar, Marosvasarhely, VI 
Toldi Ferenc-u. 2. 83 es 3-48 #% Rackeve eKEVEI CDKOEOYARfl. Tnlajdonbs ^F 
Nagy Gyala. Raekeve. 45 •■■ 

Rlmaszombat W Sxollosy IstvtinnG, 

'" nagykereskedd, Rlma- 
szombat, Hortby Mlklds- 
ter 23. r "" 50 

Sarvar ,b 

Vasmegy el cukor- JT 

gyar rt. Sarvar.3es8S W Satcraljaulhely Polgarl£:deslpar,eukorka- 1 
gyar, satoraljadjbely, 
Pelvldekl-n. 1. 42-44 Szolnok Szolnokl Cukorgyar, Szol- 
nok, Attlla-ut 81. 88 
(Alt. ftfT.1 1.91 Ujverbass Btic&Uai Cukor- 
gyar H.-T. Ufver- 

Telefon: 68, 69 CukorkAk, 

(Iiisd eukoripar alatt is.) Rlsztlcs Szllard Flal cu- 
E? r M ttaeme, Baja, T6th 
Kalman-ter 4. 3-91 31 Hlr (lessen a t£ubesz§15n#vsorokban, Budapest '■' ■ '/■ ■■'"■ 

Ambrosia cukorkakUlonle- 
gessegek gyara Bpest, :XI1 
Endresz Gyiirgy ter 1. 

' 166-914 

Debrecen. 

Csillag Sandorne flav. cukorkanagy- 
ker. Debrecen, Rakosi Jen6-u. 4. 

34-79 

Szalkay Arpad cukorka es cukraezati 
kuieulegessegekiiaamfl Debr.Varga 
u. 1. ' 11-99 irsefcMjvar Gftoz JAzsei es Tarsal, 
cukorkugyar, £rsekuj- V. 
vflr, Rozsa-u. 7. , 22-84 Miskolc N6medy Bela cukorkanagykereskedo 
es keresk ugynlikseg Miskolc, J6 
kai-u. 4. \ 21-01 

Nagykanjzsa $&ent£<iSXl6 cukorka- 
uzem. Nagykanlzsa, 
Csengery-u. 68. 6-71 Thlncz Beta cukraszmester 
gesztenye h£]talanlto pOre 
ttzeme Bp. Horthy Mfklds 
korter 7. Fehervarl lit 
oldalan. . 458-307 

Cegled Magyvarad qyo> 

Farkas Sdndor, cukorka. 
csokolade, stitem^ny nagy 
kereski'Gyor, Szent Imre 
fag.-u. 52. 15-27 

Szabo Denes, „Arpad" . 
eukorkatizeni. Gyor, Ar- 
pad- ut 91. 13-08 

Kassa 

CSIKOS Jozsef cukorka es csokolade- 

aru iizeme. Kassa, Bethlen-krt 37. 

. S2-63 

Btiegelbauer Antal uzletvezetfi 

Dolyak Janosne, cukorka es csokor 

lade. Kassa, Szt. lstvan-krt 18. 

28-04 Londpn Ssndor, cukorkakereskedo, 
Nagyvarad, Szalardy piispBk-u: 6. 

Siito- GAbor, cukorkattzem, 
Nagyvarad, gr.Csaky Istvan- 
u. 64. Telefon: 21-68 

ViRGA MIKL6B, cukorka es deligyu- 
molcskereskedo, itagyvarad, Ra- 
k6czi-ut 3. B4-17 

Pecs 

Gttnsberger Snsrene eu> 
korka, csokolad^ sasa 
iete, <pecs, J6kai-ter 1. 

17-44 

SepslszenJgySrgy Kolozsvar 

Czibener Regina «Imperial» 
cukorkaiizlet, Kolozsvar, 
Horthy lit 28. 24-22 

..Espresso*' tul. Sandor . 
Endrene, Kolozsvar, Hunyadi 
ter 14. . 33-78 

f ,Kandia'< tidesipart 

ilzem, a„ff©2I<>"cakorka 
gyartoja, Kolozsvar, Mun. 
kacsy-u. 23. 25~27 

Klndl 6* Cse Ice, cukor- 

kagyar, KolOXSVlir, 

farkas-o. 21. 14-SS 

msley CuKorlsu- 

gy&r, «Vadasz» cukorka 
kSneges es rekedtseg 
eUen. Tolttttt m«z eV tol- 
tott. malata, Kolozsvar, 
Szent Istvan ut 47. 30-94 

Sttihmer Frigyes R.-t. Kolozs- 

vari fi6k, Wesselenyiu. 1. 

26-50 

Kormend 

SzabG Stindor, 

cukorka es esokolade ', 
nagykereskedo, Kbrmehd 
Varosh&za. Telefon : 38 

Leva 

Sc&lager Kdroly, 
Gdesipari jferm6- 

IceK, Leva, Iroda : Slmor- 
u. 4. 2-39 

Marosvasarhely 

Grazel «CS1IJjA» els6 sze- 
kelyfttldi cukorka 6s csoko- 
ladegyar, Marbsvasarhely, 
SzechepyMer 60. 5-01 

Krausz Testver ek,cukor ta- 

• gyar es fiiszeriizlet, Maros- 
vasarhely, Kossuth La jos-u. 
11. 1-46 

Olasz jflihaly, cukorkatizlet, 
nagyban es kicBinyben, Ma- 
rosvasarhely, Bolyai Farkas- 
u. 4. 6-09 

Rossmann HenriJe, 

gyli moles es eukorkaiizlet, 
marosvasarhely, Horttiy 
Mikl6s-u. 6. 5-73 

32 Kiss Gabor, .,e«rgita" 
cukorkagyar, Sepsiszent- 
gyorgy, Karolyt G.-u. 34. 

1-54 

Szabadka Munkacs aCorsos oukraszda, Horvath 
Janos, ^ank^ce, Arpad vsz6r- 
u. 18. Itecskes Mihaly 
„COKSO*' onkr&szdaja 
Cegled, Rakdczi-u. 

Debrecen 79 Cukraszda, tul. 

Szab6 GyQrgy, Debrecen, 

Csap6-u. 41. 14-05 

Jost cukraszda, Debrecen, 

Piac-u. 61. 32-80 

Katona Imre, enkraszmester, 

DebreceDj Csap6-u. 68. 15-08 

T6th Laszl6, cakrdszdaja, Debrecen, 
Kossiith-n. 17. 27 r 72 

IJiigvary Gabor, eukrasz, Debrecen, 
Peterfia-n. 4. 39-38 ifgekujvar Gifttz Jdzsef, cukrasz, £rsek- 
Ujvar, Szeehenyl-n. 16. 

S2-93 

Gyergy6saewtmlM6« Deivldekl Cukor 6s Cso- 
kolade ttzejn, Illcs Lehel, 
Szabadka, Anyos-a. 4. 

2-68 Szatmarnemeli «Dulcia» cukorka, csokolad6 
konzervipari es keresk. r. t. 
Szatmarn6oieti gyartelepe, 
Szecbenyi-u. 10. 3-91 

Nagy Sandor, cukorka- 
gyara Szatuiarn6meti, 
Attila-u. 10. J*-* 9 

Szeged M ikle cukrasz^ Gyergydszent- 
miklos. Slltemepyek, kuglo- 
fok, fag.vlalt mindlg a leg- 
frisebb. Kossuth L. ter 8. 79 eukraszdaja, GyOr, Deak- 
v.'S. 7-68 Haroezkay Andras, cuk- 
raszda K Munkacs, Szent Ist- 
van-u. 2. 21-58 

I^orincz CJyala cukrasz, 
Munkacs, Rakoczi-u. 9. 

14-27 

Nagyydrad Csont 3tlkaly,cukrasz, Nagy- 

varad, Mezey Mihaly-u. 2. 

21-74 

Fritz cukraszda. Nagy varad, ■'. 
Gf6f TelekiPal-u. 12. 33-28 Jappor t cukraszda, 

Nagyv&rad, Rak6czi-iit 2. 
14-10 Peterf t'y Sandor ctjkrasz, 

Nagy varad, Rak6czi-ut 8. 

26-51 Veress Sandor cukraszata, 
: Nagy varad, F6ttzlete : Fekete 

Saspalota 21-72 

■ FiOktizlete : Bzredevi Emlek- 

ter 2. 32-36. 

Zimonyi Nandor, oukrasz, Nagyvarad, ■ 
Matyas kiraly-dt 66. 19-65 

Wyiregyhaxa Kassa CsenKey Cafos, 

cakraszmester, Kassa, FO- 
u. 91. 2S-08 

IDRA.NYI Tiber Kossuth ' cukraszda, 
Kassa, Kossuth Lajos-u. 22. 24-03 

Kecskemet Baeslk Cukraszda Nylregy 
baza Luther haz 26-11 

Tenkey RezsOne Nylregy 
baza Betblen u. 2. 29-62 

Papa 

Nagy Sandor, aranykoszorus; 
cukraszmester, Papa. 16-05 

Parkany Bakos Karoly cukorka, 
csokolade, ostya^ruk nagy- 
keresk. Szeged, Kossuth L. 
s.-ut 21. 38-64 

D Stflbmer Frigyes r.-t fi6k- 
Uzlete, Szeged, Sz^chenyi- . 
ter 16. 30-70 

Szombathefy Turul culeorlcagytiri 

Szombathely, Kossuth 
La|os-u. 12. Teleton : 9-9L 

Ujvidek "Papp J&nOS, edes- 
lpari ttzem, Ujvidek, 
1941. aprllls 13,-atJa 11. 
Telefon : 30-06 Veszprem SchvaTZ Parencn6 cukorka es dell, 
gyiimolcs kereskedfi . Veszprem. ■ Cukrdszok. 

Balatonalmadl Mayer Janos, cukraszda. 
Balatoualinadi. 

Berettyoujffalu 1-06 Hartal La Jos, cukraszda ja es 
cukorkattzeme, Berettyd- 
ajfalu, Horthy M.-u. 32. 

1-63 Gyenes Pal, cukrasz, Kecs- 
kemet, I. sz. ttziet : Nagy- 
k6r0si-u. 6. 4-13 

II. sz. tizlet: Nepbank- 
pafota ■; " . 4-78 

..III. sz iizlet: Deak-t6r 4. 
4-16 Kolozsvar Kovacs Oyula cukrasz, 
Kol" r '9var, Bartha M.-u. 25. 
3^-48 MO'ksZ'fJil CafOS* mezes- 
kalaesos, Losone,Klappka- 
u. 16. 2-53 

Marosvasarhely Gdlffyl&tV&n, cukrasz. 
data, Marosvasarhely, 
Szeehenyl-ter 44. 7-66 

Miskolc Pafcslk Aladar. cukr&sz, 
Miskolc, Buzat6r 9, 57-74 Rorarius Gyula, cukrasamester, 
' Miskolc, Saechenyi-u. &. a6-17 Mohacs 3>auer Ferencn6azv. 

cukraszj, Mohacs^ Ktraly- 
ut 26. *-27 MOcM 1*61, culcrdsx- 
da, T>arK<Zny. 76 

Pecs 

Jtlpar GyoTgy, cuk- v 

rasz, Pecs, Szlgetl orszAg- 
ut 11. 28-fS 

Ausch istvan, SstGc&enyi 

cukraszda, tul. Pecs, 
Szechehyl-ter 8. 27-87 

Cafliscb Krist6f ne ozv. 

cukraszdaja, Kiraly u. 30. 

19-41 
Cs&U6ny cukraszda, 
Pecs, Ferenclek-u. 50/1. 
Bar&tok temploniaval 

33-03 Elcher, McC&eU CUK- 
rtiSXda. pecs, Szeche- 
nyl-ter 16. 26-02 

SIRdCY cuhLrdsxda, 

tul. : Szelf Mlbalyne, P6es, 
Irgalmasok-u. 20. 11-85 

Rahd— FaxoBii Hornitsek Sandor, cuk- 
raszmester, Rah6. 52 

Salg6tarjan Dutla CafOS, cukrasza- 
ta, Salg6tarjan,,F*i-u. 118. 
83 

Sopron HiSX Ferenc cukraszda, 
Sopron,V&rkerttlet88.8-68 

Kocka Janos, cukiiszmester. Sopron 
Matyas kiraly-u. 7. 9-99 fdelesei! le W a i. kir jssfaiisgielizsl joleli alapitrinyinak fmdeio irodija Budapesien I}i i vatd'i*uk\ Szeged Ar Vay Kalinan* cukrasz 
56 eves eeg! Szeged, 
Kallay Albert-u. 8. 33-52 Birfr £<isxl6, cukrasz 

Szeged, Tfsza Laios-krt, 
Piispokbazar. 15-73 Jegkuhylio cukrasz-szalon, 

. .':.■ tal. Kiss Jen<5he Szeged, 

' Tisza L.-krt 53 39-57 

Kalarika K&lman cukrasz, 

Szeged, Rudolf. ter 6. 21-08 

Flok : Kossuth t.-ut 27. 

'.-'.;:■ ; 21-38 

Sxabd Ferencs cuJc- 
rdsx, Szeged, Szechenyi- 
ter 7. 21-52 

Szekesf ebervar 

EVA . COKRABZDA, tnl. Halasz Eva 
Bzfeh^T.var) Szentkorouarn. 5. 1-37 
TOTH'KALMAN, cukrAsz, Szekes- 
■ feh^rv.ar, Nador-u. 2i. 4-14 

SzoEnok 

tcaa&r K.mmdtn 

cukr&szda, Szolnok, Groif 
Szapary-u. 1. 2-34 

Szoiyva— CBajurea Gfideny Ferencrieid. d^ligyumBlcs 6s 
cseiiiegekeresk. Debrecen, Cs'apG- 
ii. 7. 34-64 

[Herskovits B61ane Debrecen Gsap6 

n. .17. '/.;' . 33-42 

Szitta Ottokar, d61igyti- 
moles 6s gyarmataru nagy- 
keresk. Debrecen; Var-u. 2. 
10-60 

Kolozsvar Ferenczy Gyula cukrasz, 
Szolyva. Telefon 57 Szombathely 
Macoun Ferenc, 

cukraszda, Szombathely, 
Karoly klraly-u. 4. 

Telefon : 11-04 
Meszaros Jozsef, cukrasz - 
Uzeme, Szombathely, Ma- 
tyas klr.-u. 42. 8^77 

Ujvidek 
Cargnel Amello, 

cukraszda, olasz fagylalt- 
szalon, Ujvidek, Hlfler- 
u^ 21. 28-66 

Dornstadter Jakab, cukrasz, 
Ujvidek, Orszagzaszld- :■' 
ter 9; 26-33 

Flok : dr. Bardossy Xaszld- 
u. 2. v 28-13 Horvath cukr&szda. tul. 
Horvath Karoly, Ujvidek, 
II. Rakoczl F.-ut IS. i 

■' ■ , ■■■.■ 20-27 %ttg<& I&tvdLIl, cukrasz, 
Ujvidek, Horthy ftllklos- 
sugarut 17. Telefon: 

'■ ' . \ 40-36 Debrecen Szatmarnemeti , HTagy Arpad, d61igytim61cs, 
gyarmataru, hazai gyumfllcs 
zoldsegnagykeresk. Kolozs- 
vaiyTelekL.u, 3. 33-98 

Losonc Guth Man6, deltgyttmolcs es 
gyarmataru nagykereSk. 
Losonc, Petofl-u. 13. 1-31 

Nagyvarad Csatari Gyula vit6z, deligyli- 
inblcs es gyarmataru import, 
Mussolini-ter 5. : 19-95 

Lowia S. deligyiirriolcs 6s . 
gyarriiatarunagykeTeskedo 
Nagyvarad,Pavel-u. 14. 12-35 

Rimaszombat Pohoczky Laszld, . termeny, 
burgonya, zoldseg, hazal- 
6s dellgytiinolcskereske- 
do, R.-szombat, Deak Fe- 
renc-u. 32. 1-64 

Sopron Madottd Janos, delfgyti. 
moles es gyttmtficsnagy- 
keresk. Sop run, Ikva- 
hid2. 6-11 Den at ur alt szesz. Debrecen Bekes Enril, denaturaTtszesZ'nagy- 
. keresk. Debrecen^ Vtirosmarty- 

u. i. ; . ; ■ -,-,'.' 32-85 

Sztaray Karol y vit^z, dena- 
turaltszesz elosztdtel. Debr. 
Sz6eliBnyi-u..22. 17-60 

Kassa ':':: Ungvar Halty Dxsabyr, 

t«rCk cukraszda, Ungvfir, 
Kazlnczy-u. 8. 5-37 D6ligyUm5lcs. 

, (Lasi gyflmSics ajiatt is.) 

Budapest Di Wo PS to 

d^liayQmSlcsnagylcereskedd 
Budapest, IX. Csarnok-«r 3/4. szam. 

Tel: 187-710 

Fiftc: Budapest, . ix: Nagyvasartelep 

48. szamu fQIke. Tel : 131-858 

SOrgtinycfm: Marronl Budapest. Magyar bel«ozatali is ki 
viteli r.-t. Bp.IV.PetOfiSan. 
dor-u. 10. 189-286 188-545 Helyei GyulanS 6zv. denaturalt szesz 
eloszt6, Kassa, F6-u. 64. Sf "" Losonc Szakairzoltanne Ozv. de- 
naturaltszeszelosztd, Ix>- 
sonc, Petdfl-u. 35. 54 Nagyvarad SZABO JOZSEP.denatnraltszesa el- 
oszto, Nagyvarad, Matya,s kiraly- 
lit 104. . 13-4 Di6keresked6k 
6s tarSdGk. Kaposvar RAD6 OSZKARfnll marorii, gyiimfilcs 
is d^ligyiimtflcs beliozatali yalla- 
lata, di6tBr6deje, cukorka 6s cso- 
kolade nagykereskedese, Kaposvar, 
Korona-a\ica 11. sz. M. kir. posta- 
Ukp. cSekkszamla 26761, Tel.efon 
9-98 Foly6szamla A Magyar Alta- 
lauos Hiteliank kaposvari f i6kjanal. 

Nagykanlzsa Beck Henrlk, dldtifrdde es 
termenyker. Nagykanizsa, 
Horthy Mlklos-ut 45. 4-29 ^INulag" r.-t. di6tt5r6de, 
Szatmarnemeti, Hegyi-ti. 6. 
■ -./ 3-49 SzHagysomlyo : Rosenberg Bela ditikeres- 
kedd es di6tor<3de, Szilagy- 
somly6, Pet6fi-u. 12. 2S Diszitdk. 

(Lasd karpitosok eV diszitCk alatt.) 

Diszn6sz6r. 

(Lasd sfirte, Ifiszflr *s jdisaiafiszOr alatt.) 

Disztoiaak Szeged Tollkereskedelmi vallalat, cegt. 
Fekete Karoly, Szeged Mia- 
rosru. 42. 17-59 

Boeskay-u. telep 19-43 Divataruk. Bekescsaba Gutvill Frjgyes divatartilreresk.Bek^a- 
csaba, Andrassy-fct 3. ,, 4^97 Beretty6ujfalu Zador Martbn dlvataruhaza 
Berettyoujfalu, Horthy 
MikKSs-u. 8. 11 Beszlerce Maszler Jakab, szBvet 6s divatard, 
nfii es f6rfi konfecti6, katonai 6s 
: polgiri szabosig. Beszterce, Hitler- 
u 39. .1-22 Budapest Flesch 6s Fiecher nfli divatarttketesk. 
Bndapestj IV. Deak Ferenc-a. 17. 
■!-.--■ 181-023 Koxma EafOS, Buda- 
pest, VII. Karoly ktraly- 
ut 3/a. 423-950 Nemethy Fereuc , es neje, f erfi 
f ehernemiikeszitfik, uri di vat, 
IV. Vaci-iit 33. i^3-545 

Szemere Gaspar, Up. IV. 
DeukF.-u.13. 181^702 

180-472 
Ovntahely 182-7 88 

Szenasy Gyula, Budapest, IV. Kris- 
t6f-t6r 4. 182-702, 182-374, 162-679 

Debrecen Feuer Divathaz, Debrecen, 
, Csap6-ti. 26. 38-87 

Kerccscn Janosne, 
rbfbs ea divatarukereskedfiV 
Debrecen, Csap6 : 'u. 8. 38-32 

Klein Miksa elObb Ecker- Klein 
Sugar divathaza Debrecen 
;Ferenc J6zsef ,M 48. 21-91 Nagy Mihaly magolcsai, 
Debr. Plac-u. 87. 88-81 Varga Bela dr. uridivatiizlet, 
Debrecen, Ferenc J6zBet-' 
ut 22/24. 34-08 PCS v,;\ ■;:, 

Bikfalvy Karoly utodai 

mindennemft ; textilarii hagy 

es kiskeresk. D6s,. Horthy , 

M.-t6rl9. : 1-64 

nn& Texm<Uvat&tix 

D6&, Horthy M.-ter 19. 
Teiefpn: 72 
Singer Jakab, rttVldaru- 

tiziet 6s sxalmaRa- 
lap Uxem, »es, Ra- 

koczl ter 12. 20 

Devecser .-.;' ■{■' \[ : '....]■] Schwaiez Miksa. fie/fia, divatarn ke- 
: reskedflk, Deyecser. ". 2* 

Dombovar 

Koml6s testverek IMvat- 
CSOrhoKa? Dombovar, 
Eszterhazy-u. 1, $4 

Gy5ngy6s Klein S. Herman ozvegye, 
url es n<*l divatarn keres- 
ked« Gytfngyos, Hanlsz- , 

;. ter-12^. ,. : 77'.: WEKSZCERiSTVdN 
€s ISTVJtNN£ divat* 
kereskedes es n6l szabd- 
sag Gyongytfs, Hanlsz- 
ter 2. 5-18 Gy6r Sxab6 £<1SX16 es Tsa. 
dlvatar uttzlete, Gy or, Ba- 
ross-Ut 11/18. 6-22 Hajdubesz&rmeny Z 

o I Zador Bene es Ha, nOl es url 
dlvatkereskedtfj, Hajdu- 
btfsztfrineny. 17 

Kaposvar t Duntintuli DivatUe- 

reskedelinl r .-t. 

Divataruk 6s szonyegek. 

Kaposvar, Korona-u. 2. 

9-63 Kassa 3 3 Bnday G, Arpadhe ori 6s n6i- 
-divatardkeresk. Kassa, F6- 3^ 
u.93. 25-43 m 

GerdMihfily szBvet, selyem 6s meny- . 9 . 
asszonyi kelengy6k, Kassa, F6» ; pji 
u. 39 ■ 26-40 - m 

KEMENY Gezs. Kassa. F6-u. S2. 32-58 J 

KeittiSny Jenfi kalapok, nyakkend5k, ^ 
ferli fehernema stb. Kassa :Fflrn. 64. 
; ; ; 21-66 

^ARKO VTCS Ede, Kassa F6-u, 49. 

.. 34-71 

Strausz D. atdda uridJvat flzlet, 
Kassa Ffi-'n. 45 ' • 27-36 

■Wteiner \zs6, Kassa, F6-ii, 15. 27-Ui 

Kolozsvar Fey es Csoma, ndi es |6rfi 
di vatilzlet, Kolozsvar, Matyas \ 
kiraly-ter 14. 36-51 

jGilovies 6s Palotai n6i divat- 

. " klll0nlege3s6gek Kolozsvar, 
Matyas kir ter 15. 21-01 

Gf iihwald 6s Steiner n6i. divat- 
kliibnlegess6gek, Kolozsvar, 
Szentl61ek-u. 1. r 19-61 

KUCK n&l 6s fGrfl 
aivat&taKttxlet, ko- 

lozsvar, Matyas klraly 
ter 25. 19-37 

ScOweierStinilor lerii 

. dlvatUzlet* Kolozsvar, 
Matyas ktraly-ter 18. 

33-97 

Szabo Jeno R. T. divatara- 
haz, r Kolozsvar, Wesbel6nyl 
il 6. ..'."= 24-79 

: --'■■■;■'.' 33 I>ixatdTuk A nfeu elbtt alio jel g y^rat ua$y Uzcmet jelent ,\- Maroiyas&rhely 

Bostya. Msrgit, n6ikalap6s.divataru- 
keresk.Maroavasartiely Sz6oIienyi- 
Ur9. 1-35 Molnar Testv6rek r.-t. divat- 

■. aruhaza, Marosvasarhely, 

9z6chenyM6r S3. 3-17 Mezdtur 

. Kalm&n Saridor, divataru- 
keresk. Mezdtur. Miskolc 

. /Bagby^uzsefn*, uri, n6i 6b gyerraek 
divat' 6s sportiizlete, Miskolc,, 
Sz6ehenyi-ii. 12. 57-55 

Beikovics Ferenc kalap, uridivat 6s 
egyenruhafizlete Miskolo 8z6 chenyi 
u 48 '23-19 

Drotb B61a, nri-6s nSd divatuzlete, 

Miskolc, Sz6flhenyl-a. ip/a. 26-10 

. Eoker 6s Sugar, n6i aivatualet, 

Miskolc, Sa6cheiiy±-u. 82.- 21-lfi 

«Haiigariao o6i jruhafizlet, c6gt. Klein 
Sindor, Miskolc, 8z6cheayi-n.; 8. 
■...-.■- 56-1* 

M6tS 3en6, Mi&kole, SztSchenyi-u. 54. 
■.-..'.- - ■ - ■:'■. -.'■ .i ■"' ;' "57-04 

Salg6 di vathaa, nfii ' divat $& wiyi d- 
ar«keresked6s, Miskolc, xSzeenenyi- 
tt. 10. .-; 14-72 

8o6s Jozsef,. noikonfekcidttzlet, Mis- 
koto, 8*6chaoyi-u. 38. ' ,21-13 

Mosonmagyar6var 

Antoni A. fttszer es-di^atariiv 

keresked6,Mo6onmagyar6var. 

' • ";....' ■,..'■1-10 

Kelen Gabor es Hal, url es 
nol divattlzlet, Moson- 
magyardvar. -..■_.: 9 

Flok: I® 

Saner Ferenc, url es no! 
dlvatarukeresk., ct. LOwIn 
Jajcabne» Mosoumdvar. . , 
1-30 

Munkata 

Mermelstein Zsiginond* rttffls-divat- 
; aruk, Miuiki.cs, Arpad vez6r-a.> 18. 

■■-■■■■ ..21.54. 

Zelko divat sportuzlet,Munkacs, 
Arpad vez6r-u. 16. 21-42 
fcakas: 14-14 

Murasxombat Nylregyhaza Freund Zslgmond, Nyhfiza, 
Kossuth-ter 5. 20-79 Etartos Lajos, f6rfi 6s n6i gyap- 
juszovetek, Nylregyhaza, Vay 
Adam-m 2. V 23-74 

KftdAr Jozsef, Ny.haza, Kbssntli- 
ter.14. ; 30 7 60 

Krelsler Slmonne utodai, 
divat- 6s szdnyegarnbaz, 
Ny.baza, Rakdczi-ut 1. 

/ 26-32 

Stern Santtor; dtvat- 

aruiizlet, Nylregyhaza, 
— — "- ter. 22-03 6becse Zfborka iesiverelc, 

dSvataruuzlete,. tibecse. 
Horthy Mlklds-At 1. TeE: 
-■;■■'.-, . .-1-20 

Rafdl Ferenc, url es ntfl 
df vatar uker esked ese, 
Papa. 11-79 

Szdnyeghv Elemer, url es 
ndl dtvatarukereskedd, 
Papa, FOrter 16. 17-02 

P**S/ ' \ ■,'•.'■■■■■■';■"■'" Gomb&dx Rudolf es Tar- 
sa url- es nciidivattlzlet 
Szeged, Csekonlcs-u. 3 

24-94 

Eabnar Gydrgy, sport-, feril 
es nol divat-, rovid am 
kereskedd, Szeged, Sze- 
chenyl-ter 11a. 19-78 

Kek Csiliag" divataruhaz, 
uri 6s noldivat, Szeged, Klau- 
zal-t6r es Kigy6-u. sacok. 

12-56 
KetHng Lajos Eerfl es nfil 
dlvatarnfizlet, Szeged, 
PttspBkbazar. 26-87 

Karncsev Sandor Szeged, 
Csekonfcs-u. 1. 10-90 

Rdzsa Ter6z. Szaged, Klanzal-t6r 8. 
21^48 

Sz&kesfehgrvar Balla Vilaghaz, n6i 6s ferfi 

divataru. Balla Aladar, 
: Pecs, Kiraly-u. 36> 32-69 Gyenes Mlksa, divat, latek 
es dlszmuara Pecs, frgal- 
masok-o. O. 21-53 

Maros, nrir nOidivat es rovid- 

arulizlet. Pecs, Kiraly-n. 20. 

38-13 

Paonz Jakab fla, dtvatarnk. 
ndl kabatok,bnndak,Pecs, 
Ruk6czl-ut 32. 34-47 

Ruppert Lajos, diviitarukoraskedC 

' ' P6cs, Ferenciek-a. 7. . 12-61 

Rimasxombat Sifttir SCOroty, r«f»s ' 

es dlvatarakereskedfi, . 
IHoraszombat, ■ Hbrthy 
Hlkl6s-n. 9. Telefbn: 22 Magykanizsa SchtttzSandor es Fia,dlvat- 
arnhaz, Nagykanlzsa^ ; 
Erzsebet-ter 2. . 3-23 Nagykaroly 

TAtb Gyola, ferfl es ntfl * 
dlvatarnkeresk. Nagy- 
karoly, Deak Fereac-ter 4 , 

■. ' 1-93 

Nagyvarad 

1>- K»gy divatarahaza, Nagy- 
varad, Rak<5czi-nt 4. 32-66 

Holl6s JenO, Tirldivat, feher- 
nemii es ferfi szovet tlzlei^ 
Nagyvarad, Rak6czi-tit 3. 

'.'■ "' : , 21-17 

Markovlts Mikl6s,n6i divataru- 
haz, Nagyv&rad, E6mer- 
ter 3. 16-«2 

Lakas: 16-83 Berger Uliksa, nOi konf ek- 
ci6 szakuzlete,Pecs, Kiraly- 

u. ■ 1. ■;■'■'.'■ 25 r 44 Hlzsnyan Bela, n«1, fertl es 
gyermekkonf ekcld, Rlma- 
szombat. :- 1-97 

Temjak Pal, divat&rukeres 
kedd, Blmaszonibat,Deak 
Ferenc-n. 3. ' . 1-90 

Salgbtarjan Bloyer Parkas, divataru- 
kereskedtf, Salgotarjan, 
Fd-ii. 98i 1-16 

Donaszy Gy«z6 vit6z, Ma- 
gyar DIvatara Hzlete kft. 
Salgdtarjan,Fd.n. 72. 1^97 

Sato>al|aujhely 
Klein Ktil man textii. 

nri- 6s nfildlvat Satoralja- 
ujbely. 22-49 

Sxegii Mvat&dx, urn 

feloltdk-rohak, S&toral]a- 
ajhely. 22-39 

Sopron ,,- Excelsior Harisnyahaz Szeged 
Tisza Lk 42 29-59 Molnar Erzs6bet divatiizlete, Bzt.vkr. 
7^65 

Sxilagy$omly6 3V. Wagy Jdzsef, kalaR uri, 
nfiidivat 6s cipokeresk; Szi- 
lagysomlyd, KoBSQtti-ti. 87 

Szolnok Fodor Artur divatarukereskedfi, beva- 

sarlasi hely, Szolnok, Kopsttth' t6r 6. 

; -;.;. -.. ■ e-05 

Juhasz Ferenc, divatarnjiaza, Bzblnok. 

x . ■ ;■:,: ■ p ■"-.' ■' 5-70' 

Kalmar Mlksa kalap- nrl- 

. divat Ozlet, . Takarekossag 

tag ja Szolnok, Gorove n 22. 

6-O0 

Tdrokszentmrkl6s Zeisler Ignacz 6s fia, divatarukeres- 
ked6, Torokszentmikl6s- " 2tf 

Ujvidfek Kertesx Jmre, leriidi- 

vatfizlete, Uividek, Mnsso- 

llni-iit SO. 34-56 

LAkasa: Mnssollnl-dt 13. 

34-57 

Kleiner Alfred, rdvidarn- 

keresked6s, U jvid6k, Rakoezi 

Ferenc-iit 6s Posta-U:, sarok. 

Tel : 38-92 

Prodiinovtty Vtil, r«- 

fjfs es nol dlvatarnkeres- 
bedd, Uj|vld6k, Orszag- 
zaszld-ter4. 40-76 

Unqvar Schwarz Jozsef, drvatarnk 
Ieh6rnemnk kesztytlk, 
Sopron, Varkerttlet 61. 1-47 Risk6 B61a, uri- 6s :'-n6idiyat» 
tizlete, Nagyvarad, Rak6czi- 
tit 6. , "17-^2 R6zsa Emil vaszon 6s ndi 

divatariih4za, Nagyvarad 
- Sz6chenyi ter 1. / 19%84 

34 ■' "'--■".'.:, Szeged "Balcony! Ferenc, 

szdvet selyem es textU- 
' kereskedo, Szeged, Ka- 
rasz-a. 8*^ 27-01 BlOCQ MOT divataru ilz- 

let estextiikeresk. Szeged, 

JElanzal-ter 8. 32-95 

Bokreta divataru 6s k6zi- 

; mpnkauzlet,' Szeged, Arany 

Janos-ii. 5. 39- "~ KoVtiCSDeXSt* 6sMlM6s 

dlvathaz, Uugvar, Sziir- 
'. may-ter 3. \ 3-43 

Vac 

Melszner Rudolf, Vac, Son* 
stantia-ter 15. 1-56 

Zenfa Klein Lip6t if j. rfifOskeres- 
ked6, Zenta, vit6z Gsatary- 
u. 2. '.'. 57 Zombor Parcsetlcb Testv6rek, feril, 
ndl, dlvatArn tiziete, Zom- 
bor, Kossutb Lajos-u* 4. 

Telefon : 8-33 Dlvatlapok Budapest Huschel Janos "Divatlap- 
Koxpont Bp. TV Sent- 
melwels u 19 384-202 Dobdzok. Bekescsaba 0a]6s 6s Kleii), B6k6scsaba, -Prinay- 
u S. ■_■■- 1-99 Budapest David KAroly 6s Fia 

dobozdrn 6b faanyagtemez^yar "'. 
Budapest.LMeszaros.u.58. *150-OS5 Fodor dobozgyar, Bpest 
V. Csaky-u. 30. 293-428 Foldes doboz Hzeni, Bpesti Her- 
nad-u; 37 ..221-644 

F rim Testy erek . dobozgyar. 
Budapest, Vin. B6kay Ja- 
nos-u. 20. 143-931 

G&H&i dobozgyar. Gyart 
kereskedelmi gyogyszere- 
szetl, posta es fUIes dobo- 
zokat. Faltkartbuokat. Bu- 
dapest, VIII. Csepreghy- 

. u. 1. 1S8-449 Sc&neUer Oa&n 

Bpest, II. Tmgyla-u. 14, 
352.120 
Keszlt papirlemezbdl : 
postal es vasuti kttlde- 
menyekhez szilkseges 
laddkat, dlszmtt ttssze- 
bajlltbatd valamlnt az 
lparbab es kereskede- 
lembeh hasznalatos min- 
dennemd esomagdld do- 
bOzt. ■■""■■.!;'■■'.. VAS HENRI K l>OBOZ- 
IPAR. Cipd, taska, posta; 
fait, tomegdobozok. Bp.; VI. 
Szlv-u. 11.. -420-627 Gygr Magyar Xemdobozmtivek 
r.-t. Gydr, Kalvarla-u. 55. 
■ = -.■■■ -46- 

Kispesl Kiss S<indor, doboz- 
gyaraMlndennemtt iparl 
. es Kereskedelmi dobo- 
zokat gyart. Klspest, 
Nagy Sandor-u. 12. 

142i022- Kolozsvar Grtln E. doboztizem, Kolozsva,r," 
Fordul6-u. 9, 34-46 Janos, dobozgyar, Ko- 
lozsvar, Mussolini -u.' 58. 

'< v '<■■'■/';'■ .V. ■■'■'.'■ '■ 15 t^ 9 

Nagyvarad Aron J6zsef, „FORUM« do- 
bozgyar^ Nagyvarad, Beke- 
u. 27. ■■■■;;■ 26-41 Embacher Antal, konyv- - 
kptfi 6s dobozk6szit6, Nagy- 
varad, Szeht Jands-u. 68. 
30-62 

Fraterbitas Feldstrich MartOD, 
k0nyvk5t6szet 6s papirdoboz- 

, flzem^ Nagyvarad, Karacso- 
nyi ptlspftfc-u. 15. 23-07 

Sopron : - : ;■■■-. Sehranf Janos. d.obozgyart6, Soproo, 
.Balfi-a. 30; 8-48 Szabadka G&l <foZ>0^/par,Szabad- 

ka, Zlmonyl-ut 14. 6-01 X nev elott alldDlcl Kereshedol ielenl. Szatmarnemetl 

Orbok M^ria dobozgyar, 
. papirfeldolgozd tizem, papir- 
keresk. SzatmarnGmeti, Pe- 
t6fi-u. 5 5-94 Szeged 

Begedtis Istvdn doboz- 

gyar.a Szeged, Dugohlcs- 
ter 8/.9. Telelon: * PragakcWek. 

Bu dap eat Szombathely 

Baan Sandor, konyvkGtO 
6s dobozkeszitOmester, Szom- 
bathely, Erzs6bet kiralyne- 
u. 20. . 11-09 

UJvldek 

,!>aX" temetkezesl clk- 

kek, mtivlrag, reklamnap- 

tar eg dobozgyar, UJvld6k, 

LorantEfy Zsuzsanna-u. 13. 

27-69 Pohany. 

Beizterce 

Benedek Aladarn6 dr.-n6, 
dohanynagy&rue, Beszterce,. 
M6szaroB-fasor 38. .' : 33 

Budapest 

Nikopall k.f.i. dohanyzd- 
cikkek gyirtasa Is forga- 
lomba- hozatala. Budapest, 
IV.Gerl6czy-u.ll. 189-230 

Debrecen 

DohanynaEyAruda, m. kir. Debrecen, 
. Piat-u. 30. 31-73 

Pes ' 

Dohanynagyaruda, m: kir. Des, 
Czak6 Zsigmond-u. 19. 86 

Ha Ivan 

Dohanynagyaruda, m. kir. vitez 
Jaromy Arpad 6s.Tarsa, 
Hatvan, Kossuth-u. -1. 1-62 

Karcag 

Dohanynagyaruda m. kir. 
erig. BenesOezky Balazs, 
Karcag, Szechenyl-sugar- 
ut 5. *» 

Klskunfelegyhaza 

Blasko vieh J en6 m. kir. dohany- 
nagyaruda Kiskunf61egyha- 
za, Horthy-M.-t6r 1. 2-48 

KisujssaHas 

Dohanynagyaruda, m. kir. 
Kisujszallas, Zahony La- 
jos, rtyar-u. 6. 1-07 

Ro2swy6 

Sz6U6s Janos, m. kir. dohany- 
nagyaruda, Rozsnyd, Kak6czi- 
ter 36. 70 

Sieged 

BolcshazI Laszld, konyv , 
papir-, dohanyzoclkk kls 
es nagyker esked ese, Sze- 
ged, Apponyl Albert-u. 15, 
48-66 

Szeketyhid 

<*aal Zoltanne, dohanytOzs- 
d6je, SzGkelyhid. 52 

Sxolnok 

■JNiehold. Jeufl, Szolnok, Park-u. 3. DflHHHER HEHR1K Magyarorsz&g araqy- 
koszorus tkszerfisz-mestere 

occasio-ekszerek 
brillians-kovek 

VETELE 6s ELADASA 

iest.1V. Feherhajd-u. 5. 383-575 Clttmann S. Scfncfor, 

Budapest, VII. WeSSG- 
l£nyi-U. 4. 226-OQ6 ScQeer Gyorgy, Buda- 
pest* IV. Semmelwels-u. 
19. 186-148 Prog6riak. 

(L&gd illatszerek alatt is.) 

Bala 

Varosi 'drogeria, Baja, (tal. 

|K6sa Imre) Vbrosmarty M. 

...h. 1/. 3-50 

Budapest J6sa es J6na »ut6da, Somogyf 1j. Pe- 
renc,. Debieoen, Koasuth-n. 6. .19-22 

Kiss Ferene, drog6ria 6s fot6- 
cikk Bzakllzlet, Debrecen, 
Csap6-u. 34. 33-66 

Pes 

Jeremias Zoltaii, gyogy- 
szer6sz, „K9zponti-' droge- 
riaja, Des, Horthy . Mikl6s- 
ter 14. 79 AfoJndr £s Moser, 

drogulstak, nagykeres- 

ked^k. Buaapest, 
IV. Pelofi S4ndor~ 
■ n_. It 189-037 

189-641 
IUatszertar fftUCQlcr 
IV. Vacl-u. 23. 189-097 
IV. Apponyl-tei* 5.384-334 

IV. Kossuth Lajos-u. 17. 

188-176 

V. Szt Istvan-krt 4. 

114-123 
II. Olasz Fasor. 13/15. 
, 350-782 Debrecen Gydr 

Dob'os drogeria eslotoszak- 

tizlet, Gyor, Baross-iit 22. 

5-77 

Meixner Drogeria, fotoszak- 

Ozlet, Gy6r, Arpad-iit 36. 

13-17 

Huszt-Xycrb Szigretliv es Schmidt drogeria, Hnsat, 
Rfk6cs!i-ut 82; 1-01 

Jasxbereny Ecsery drogeria, Jasz- 
bereny. 

Kassa RottenDerff KirijI, KOZP0NTI DROGE- 
RIA, Kuasa, FO-u. 28. 32-42 Kecskemet Arpt'id, drogeria tul. Cseh 
Karoty MihMy, Keeskem6t, 
IV. Kalvin-ter 1. 4-47 Kolozsvar „E1KE" gydgyaninagyker 

fesked6s, Kolozsvar, Matyas 
" kirAly-ter 33. 22-05 

Rozsa M. „&Oyal" drog6- 

rla-gy6gyarukereskedel* 

ml r.-t. Kolozsvar, Matyas 

klraly-ter II. 27. 17-91, 

17-92 

Marosvasarhely Fekete Itlihaly, drogeria, 
Marosvasarhely, Szechenyi- 
ter 31, 3-80 Miskolc Farkas-drogeria, tul. Bodnir.La.szl*. 

Miskolc, Bnaa-ter. Vasarcsarnok, 

■-■".'■- C8-10 

Keller Tivadar k«zp. drog-Sria, Mie- 

tolo, Szechenyi-n. 12. 87-35 

Varoei Drogeria ': Miskolc SaiSolienyir 

i. 61. 55^68 

Mohacs Meltzer Einil. Mohaos, Szent- 
haromsag-u,. 1. 1-28 

Munkacs Tarezy Daniel (tKoronan drog4ri&]a, 
MunkAcs, Arpdd veH^r-u.- 24. 31^02 

Nagybanya 

Horaesek Andras, KOzponti 
drog6ria, Nagybanya, Ra- 
koczi-ter 17. 96 

Nagykanizsa Teutseh Gusztay drogeria Ja, 
Nagykanizsa, Fd-uf 2. 2-63 Nagyvarad / ■ Angy al drogeria, Nagy vA- 
rad, Rak6ezi-ut 1. 10-10 

Apollo drog6ria, cgt. Farkas 
Istvan, gy6gysz. Nagyvarad, 
Rak6czi-ut 7/b. 14-65 

Ninon drogeria, Nagyvi- 
rad, Szent Laszl6*ter,2. 

19-21 

Petreczky Zoltan, bilkei, droge- 

.. riaja, Nagyvarad, Matyas 
kiraly-iit 32. 27-54 

Sandor Drog6ria, c6gtul.S&ndor 
Istvan, Nagyvarad, Kak6ozi- 
ut 7. " " UJvirosi drog6ria, R6th. Mikl6a okl. 
gydgyszeresa Nvirad, Sat. Ii&szlA- 
ter 4. . - 14-82 

Pecs . ' \" '. 

„fiden" drogeria, optlka, 
toto, cegt. : Edenholler 
Gynla Pecs, Klraly-u. 18. 
11-61 

SepsisxentgySrgy 

Deak Istvan M. nemes, dro- 
g6riaja, Sepsiszentgyorgy, 
Szabadsag ter 1. , i 15 
Lakasa: Alt-u. 30. . 16 

Sopron Turani ErnO drogeria, Sopron, 
Varkerulet 14. 5-81 

Sxatmarnemeti Diana <Jrog£rla, tm. 

ttzv. Erdelyl Karolyne, 
Szatmarnemetl, Bltler- 
u. 13. 7-43 

,jFortuna«* drogeria, Mar ko- 
vlts Jdzsel, Sz-nemetl, Ka- 
zlnczy-u. 22. 1-52 

Szeged Zorlka drogeria, tul. Petak 
Karoly, Szeged, Kossuth 
L. sugarut 9 K ■ . 29-22 UJvidek 

Higlea Progeria, zsi- 

Tojnovlts Koszta, MJvldek, 
Orszagzaszlo-t6r 2. ^7'-03 

Vac 

Zsivanovits J6zsef, a Schun- 
macher-drog6ria, tul. Vao, 
Konstatitlii-t6r 12. 42 Dunakavlcs. (Ii&sd iiomoktermeles, kavicstennelea 
6s totT6v411alatok alatt is.) Budapest Tivadar eplt6st vallalko- 
zok dunakotrasi €s g«z- 
hajozatl vallalata. Szilllt DunakaTlcsot es Duna- 
homokot. Bpest, V. Sze- 
chenyt-u. 8. #1J 7-676 Ecet. Apatin NAto n£C4, ecetgytir, 

Apatin, B&esszentlTanl- 
u. 1042. Telelon: 87 

Berettyoujfalu 

Fabian Sandor vltez, eoet- 
gyara es lakasa, Beretty 6- 
ujlalu, Rotbermere-u. 7. 
1-11 

Beszterce a 
o 

3 

a 

Oi 

H 
•T 

0: 

N Imreh Gabor, ecetgyarbs, Besz- 35 
. terce, Luther-n. 72. - 2-05 %J 

Pes' - : -■ W m - Kovats BrnO szekely- 
' keroszturi, ecetgyaf a, D6s, 
Rak-60zi-te"r 7. &-S7 Cger 

nonsAn fcguiAn, 

ecetgyara, Eger, Knezlch 
K.-u. 24. 

Tele/on : 2-85 

TyiMSUai "DexsH, ecet- 
gyara, Eger, Maczky 
Valer-u. 7. ,5-19 

Gygr 

Tamassy Kalman yltez, 
automata szeszecetgyara.: 
Gyor, Bld-u. 8. 13-20 

HajdubSszormeny ' ■ 

2 Feh^rvary Bela vi$6z, ecet- 
gyara HajdubOszorm^ny. 86 
Bor 6s gyllmoics szeszfdz- 
d6je. lakasa; 57 

Hatvan Tuzson Janos dr. If J. eeet- 
gyaros, Hatvan, Horvath 
MlhAly-u. 27. 1-69 

Jasxbereny Jaszbereny es vldeke . 

.. korcsmarosok, vendegld- 
sttk es kavesok Italarnsl- 
tasl szdvetsege, mint r.-t. 
Jaszoereny, Beresenyl- 
u. 17/19. 89 

35 Beet J6 eretfmfennyel liirdethct a taubeszfelo nevsorokban. Kassa 

Bnbrovszky Kalman, ecetgyar 6a cu- 
'kornagykeresk: Kassa, Szemere- 
u.2. -V. ! :;.:■ 31-49 Koioistrar 

Bornemisza Andras bar6 ecet: 
gyaros, Kolozsvar, Horthy 
Ut 37. 23-64 

CsSgOr- Lajos, s6, ecet, fasz6n- 
riagykeresk. Kolozsvar, Ar- 

. pad-fit* 96. . 15-87 

Kom&rom 

K6ber6sTar8a,ecetgyarJtoma- 
rom, Ferenc J6zsef-rkp. 38. 

a-36 

Kula .. Szarwas RETHY 8. FIA, ecetgyara, 
Pet6fi-n. 10. 

Szeged Flamm Ferenc, ecet- 
gyara, Kula. Telelont J 7 Marbsvasarhely Adorjan Kalman „Hargita" 

■ ecetgyar, Marosvasarhely, 

Mu&90lini-t6r 40. 8-42 Gottlieb David utoda r.-t. 
ecetgyar, Szeged, Bus Pi- 
ter-u. 15. , ' - 27-54 

vTnrul ecetgya.r, tul. vit6z 
Bedd Arpad, Szeged, dr. Bo- 
roa J6zsef-u. 17. 14-20 

Szekesfehervar KARL j6Z8EF es FIA. Bz6keafeh6rvar ; 
Kigyo-o. 29/37 Telefon 30 Szolnok R&CZ DANIEL ecetgyara, Szolnok, 
Jh(JkBly-ftt 5. ■'."■." «-" 

Zalaegerszeg KA9ZAHAZY Antaf'Xlte ecetgyara. 
Z-egerseeg, Arany Janos-n. 9. P D " Ecselek 6s ecsefr Trirul ecetgyar, l<5ffl Keiylfii Caont 
Samuel, Marosvasarhely, CsiUagr 
kGai. ; 5-10 

, Mes5bereny 

Szentandrasi Gyula vit6z, 
ecetszeszgyara. Mezfibereny. 

; ■,,'■/.: , 25 

Miskolc 

Bardossy JenO vit6z, avasaljai 
szeszecetgyara, Miskolc, Gr 
Apponyi-u.. 22. 16-66 

Varhegyi Gyifrgy szeszecetgyara, 
Miskolc, Boltesz ftagy Kalman-u.14. 
29-^65 Najwv&rad 6 drufc. 

<L£sd kef6k alatt is.) Budapest Egferirtdk, Budapest OUon&l Sandor zslzslk- 
Irtas is, Bpest, XII. Klraly 
faago u. 5/a. 150-484 

Szasz Alfred dr. mtanar. 
Naktl egerlrtd, Radzsem 
patkanylrto, Szurd6 svab-, 
hangya-* stb.-lrt6 Buda- 
pest, Erzsebet Klralyne- 
utja 15. 49-69-49 Eg6sgs6gligyl 

b@r@ndez6sek 

6s elkkek. Budapest linuth H. mernOk 6s gyaros, 

Budapest, VII. Garay-u. 10. 

Tel: 224-801 Beszterce ,Esbe" E1&& Er- 
aeiyl Kefegyar 

ktfzkeresett tarsasag, 
Beszterce, Hltler-u.16. 11 Kassa 

Braun B61an6 fest6k lakb ecset <§s 
hiiztartasi cikbek, Kassa,. Kossuth 
b-u. 4. , ' 88-09 KoEozsvar . Kovacs Ferenc eoset 6s 
Kolozsvar, Donatb-u. 82. 

Pestszenterzsebet Farkas Laszlo, ecetgyaros, 

Nagyvarad, Szaniszl6-u. 77. 

30-11 

Hangya Kirendeltseg, Nagy- 

. varad, Kapisztran . Janos- 

ter 22. 2(h89 

Ecetgyara, Ghillany-u. 28. 

26-78: 

Hilf Laszl6, ecetgyara, . Na L 
varad, Kapucinus-u. 11. 24-11 

Paks Mcxendy Ktilmtin 

ecetgyara. Pake, Horthy 
Mlklos-ut 57. 64 Papa 

Balazs Jeno vltez, eeetgyarl 

Irodaja, Papa. 16-17 

- Lakasa : $ 17=17 

IHarmarbsl Marten vitez, 

szeszecetgy ara, Papa. 

PArkany 

M&te Emit vlt&x, ecet- 

gy&ra.Pa'fcany.Rakoczl-a. Bozsny6 

Baluzs Mate vitez 

gyara,,I K&i><ixi Gyorgy, 

ecsetk6szltd ttzeme, Ke- 
szlt: Festftlparl Korong- 
marok-lakk ecseteket es 
meszelo arnkat, Pes/- 

sxenlerxsebet, 

Gttmbos Gyula-u. 47. 

347-710 Ed6nyek. Budapest Kossuth Jdhos 

flveg- 6s porcellannagykereskedo 
Budapest, IX. Va,nHiaz-krtS. 387-141 Magyar cs&-6s vas- 
kere«JcedeImir.-/. 

Budapest, V. Vaci-ut 82. 
, ^299-006 Sct>le$ingerJllafos, 

Budapest, V. Vacl-nt 32. 
^290-929 Ulricl) B. J. badog- 6s 

61omaragyar. Budapest, 

VI. Vtlmos csaszar-ut 31. 

#127-260 Kolozsvar Marlto Vilmos gepeszmdrnOk. 
Szarit6-, mos6dai- es fertot- 
lenitfl berend. vail. Kolozsvar, 
Borthy-ut'10. 22-43 

Pecs An Am feiienc 

polgAri- 6 s egyenruha-szabd 
Bp., IV. Iranyi-Tii. 25. I83-Q91 Boros egyenru&ti- .' 

xat Ka tonal, renddr, 
csenddr. penzttgyor, ttf z- 
oltdruhak es Selszcrele- 
sek. Szabo es sapkamu- 
hely a helyszinen. ./ 

ttudanest,&aross- 
i4r 6. 145-OlG l polg. 
egyenruha szabo.- Bp. 
Baross-tter 9. 

339-5Z3 Mtsoga Stindor kato- 
nal es polgarl szabd. 
Bpest, IV. \ Vael-u. 36. 

183.008 Textllipari Feldolgozo es 
firtekeslte Szovetke^et, 
mint az Iparosok Orsza- 
gos Kdzpontl iSzif Tetkeze- 
tenek tagja, Budapest, 
VIII. Nepszlnbaz-u. 28. 

132-876 Kassa DTagy Erno, polgari^s egyen- 
ruha szabosag, Kassa, F<5- 
u 94. 37-19 

TURANI ISTVAN, szab6mester, kafco- 
nai es felszerelesi oikkek kereske- 
d6se, Kassa, Ffl-n. 11». 26^64 

Miskolc Kolter Jdzsef iij. csdbu- 
tolrok es orvosi berendeze- 
sek ieszitese. Pecs, Mun- 
kacsy M-u; 12. 27-56 

Sopron Horvath Lajos, badogos es 
szerelo, Sopron, Frakn61- 
u. 15. 3-56 

Uiwidek Papa _;':.;... 
Gaal Maria, ed6nykereskedfi, 
P^pa, Raszek-ii. 1. 11-04 Edz6kalyhak 6s 
fforrasztbanyagok. Rlbar L. Istvan, egeszseg- 
tigyl berendezes, kiizp. ftt- 
tes. vlzvezetek 6s vlllany. 
szerelesl vail. Ujvld6k, .. 
Hitler-u. 5. 35-20 Eg6sgs6gUgyi 
ititezm^nyek. 

Nagyvarad ecet- 
■81 Sopron Jozsef ecetgyar. 

Sopron, Balfi- 
nt "11. "2-31 

36 L • (Lasd f6rraszt6anyagok alatt i Budapest Kalman 6s Tarsa, Budapest, UU8i-fit34. 
Edz6berendez6sek 6s anyagok. Mia- 
dea mas mftszaki cikk is I 140-tJ23 Mandl Odon KtilOnfele edz6- 
poT'ok rak'ta'ra r . Budapest, 
Szovetseg-u 36/a- *425-970 KBzegeszs&gttgyl Int6zet, 
Orsz. m. klr. nagyvaradl 
allomasa, Nagyvarad, 
Horthy Mlklos ut 34. 14-51 Egyenruhak6szlftok 6s sza»H6k 

(Lasd egyenruhazati. oikkek, katonai 
lelszerel^sek ,6s szab6k alatt is.) 

Beszterce MaeKler Jhkab, saSvet 6s divataru, 
nfii 6s f6rfi konfecti<5, katonai 6s 
polgari szab6sag. Besaterce,. Hitler Dadas Milialy, uri 6s egyen- 
ruhaszab6, Miskolc, Kazinczy- 
-u. 32. ■ . 27-19 

Napy Albert epyenrnha 6s iiriszabd 
Katonai felszerelisek Misk, Solt6sa 
N K u 1 57-42 ; 

Pecs ■ ' F&rster AddnaiufGiMa 

Hergyer/ /.egyenruha. 
es polgarl szabd, Pecs, 
Klraly-u. 42. 37-23 

Szeged Orosz Siador uri- es ebenyi-ter.17. 
Szekszard egyen- 
1. Sze-^ 
32-63 R6zsa 0d5n, egyenruha es pol- 
garl szabosag, Szel 
Szt Istvan- ter 1/3. 

Ungwar Kallay Mlhaly egyenruha es . 
polgarl ruhaszalllto. Ung- 
var, Roskovlts>u. 1. 4-84 Egyenruhagati 
cikkek. 

,si katonai felsze'rel6sek alatt is) Budapest Bankovi Gyula 6s Tarsa.az- 
eldit Bauer 6s Weisz pa- 
szomanygyar, Budapest, 
VIII. Gyulai Pal-u. 13. 

130-489 GA1 Bezso ifj. okl. g6pesz- 
m6rnok. Katonai 6remszala- 
gok 6s egyesiileti (bajtarsi) 
szalagok gyara, Bpest; X. : 
Makk-u. 2/b. 348-148 Hirdeteseit felyeszi am, fcir, postaszemelfzet jbleti alapityanyanak hirdetci irodaja Burfapesten. JSks&eripar Budapest 

Hot£sdtryJ6xsefegyen- 

rubazati cikkek nagyban 
es kieslnyben. Bpest, VI. 
Terez-ktfrut 60. 120-882 
FIdkttzlet : VJII. Baross- 
ter 4. 137-840 

Keresxteny c£g. 

£oy<f<f B62dh€ arany- 

bimztf, rangfels&hi 

CSillagOlC Bpest, IX. 
Pava-u. 35, 130-796 

Paszternak Sandor Bp. VI. 
Laudon-u. 6. . 225-296 Szekesffeharvar 

Feje>varmegyei allattenye'sKtti egye- 
sttlet', "Bzekesfehervar Bazilika- 
t6rl. V - 3-19 

Szembathely Preuiontrei Rendhaz," Nagyva- 
' rad, Hitler Adolf -u. "16. 26-47 

R6m. kat. . ptispiJkseg, Egyhazmegyei 
hivatal ; Nagyvarad, Pazmany 1 Pe- 
.ter-a. 2. no °" Sleiner Zsigmondl 
6s tdrsa, Bp. vi. Ha- 

Jds-U. 15. 120-546 Vasmegyei gazda~ 

&&gi egyesttlet, Szombat- 
hely, Erzsebet klralyne- 
.u. 44. 4-02 4-48 

Vas vai-megye es Szombat- 
hely Varos Kulturegyestl- 
lete, Szombathely, Klsfa- 
Iudy Sandor-u. 9. 6-45 

Ujkecske Gyor 

Rohfer Mihaly, egyenrahazati 
cikkek. Paszom&nyok. Gyor, 
Baross-tit 17. 4-55 

: Gyar: 4-56 Kiss Sandorn6 katonai cikkek raktara 
nagyban es kicsinyben Kassa, 
F6-u. 114. 45-40 

Miskolc 

Halmos 6s Pia. egyenmhazati cikkek, 
," Miskolc, Bzechenyi-n. 3. 26-26 

Nyiregyhaza 

Papp Denes, egyenruhazatl 
cikkek, Nyiregyhaza, 
Luther-u. 6. 28-75 

Ungvar 

KISS Ciisxl6n£, egyen< 
rubazati cikkek. Ungvar, 
Klshld-u. 1. 2-87 Egyesllletek, 

(liAsd sz8vets6gek alatt is.) 

Budapest 

Termeszettudomanyl Tarsu- 

. lat kir. m. Bpest, VIII. Bsz- 

terhazy-u. 14/16. -— -— 

Debrecen Gazdasagi bivatala ■ 

Nylrbator Mlnorlta rendhaz, Varhelyl 
Jeronios hazftfntfk, Nylr- 
bator. 1-19 

Nyiregyhaza Oltecsliei gazdas&gi 
egyesiilet, Ujkecske. 39 

UJvldek Allattenyesztok es hlzla- 
lok kozp. egyeslilete, UJ- 
vldek Gttrog Iskola-u. 7. Egyhazak 
6s hitkgzsfegek. Kassa Evangelikns I. sz. egyhazkOz- 
seg, lelkeszi hivatala, Kassa, 
Kossuth L.-u. 3. 35-96 

Kegyes Alapitvanyi PeDztar, R6m. 

kath. Kassa, F6-n. 93. 28-65 

PREMONTREIrendbazi Kassa, Ffl-u.71. 
34-56 

Piispoti Iiivaral, r6m. bath. Kassa. 
■ Fd U. 84. 2Q-90 

Reformatus lelkeszi blvatal, Kas 

Kovae-u. 16. 37-46 

Kecskemet aHajdnvarmegyei es Debrecen Varosi 

Allattenyeszt6Egyesttlet», Debrecen, 

_ Hrinyadi-n. 24. 24-59 

Tiseantnli allattenyisHtO egyesfiletek 

szovetseg«, Debrecen, Hanyadi- 

n. 24. 15-34 

fereekulvar 

Aliattenyeszttt egyesttlet 
Nyltra-Pozsony varmegyet 
Er sekujvar, Szechenyl- 
u. 51. 22-98 

Kaposvar 
JHs6&unantuU4llat- 

teny6s*l& Egyesttletek 
Szttvetsdge. Kaposvar, Fe- 
rn. 21. _ 2-96 

Kolozsvar Reformatus egyhazi hivatal, 
Kecskemet, V. Szabadsag- 
ter 8. ^9! 

Kolozsvar Ant. ort. Izraellta hltkozseg, 
Nylregyhaza, Klss-ler 5. 
24-22 

Papa 

Bencesszekhaz,Papa. 10-65 

Szolnok R(5in. kat. pl^baniabivatal, (Fereno- 
rendi zarda) Szolnok, Szent Ferene- 
n. 8. 61 

R6m. kath. VarplSbania (Dr. Pesthy 
Frigyea) Szolnok, Lippioh GasztaT- 
ter 6. 6 -~ Egyhazi 
ffelszerel6sek. Budapest BITTNERGs TAUSJl, 

Bpest, IV. Prohaszka O- 
u. 8. . Tel. : 183-357 T4turgia (!Mis8.zi6B-b'oItj mise^ 
ruha-kegytargy 6s konyvkir 
ad6,' Budapest, f. Krisztioa- 
krt 127., 357-730 G8r6g-Koleti ; roman pnspHkeeg, 
Kolozsvar, Hitler-t6r 18. 13-74 

P«sp<jks6g, Hitler-ter 18. 16-69 

Izraelita hitkozs6g 6s szent- 
egylet, Kolozsvar, Horthy- 
lit 21/23, 14-62 

Koloaavari, Ant. Orth. Izr. Hitk8as£g, 
Kolozsvar, Timdr-u. 34. ' SS-35 

Reformatas egyhaakOzseg kolozsvari 
kb'zp, irodaja, Kolozsvar, Farkas 
u. 21. 22-62 

Rom. kath. plebania hivatal, Koloza- 

. var, Matyds kiraly-ter 16.. 40-20 

Unitarins pUspoks^g, Kolozs- 
var, Kossiith Lajos-n. 9. 

33-04 
Marosvasarhely Szigeti 9f&n<lor 6s fla 

val6di eztist proiestansurasz' 
tali kelyhek Bpest II 6lasz- 
fasor ^5 153-271 BCripari Ruhazatles Textllmonlfisok 
Saakszervezete Kolozsvar, Apor-n. 7. 

JSrd61yl Karpat Egyesttlet, ..(E. K.B.) 
Kolozsvar, J6kai-u. 2. , 36-37 

,Erdelyi Maeyar DalossBtfvetse'g, Ko- 
lozsvar, Farkas-Ti. 8, 31-61 
Szallodasok es . VendeglAsdk Szak- 
- egyeslilet.e; Kolozsvar, Hoaved-n. 5^ 
.' ' ' ' --. ■ 20-69 
<i"WESBEI.iENY:f» IjOvSsz Egyesttlet, 
Kolozsvar, Uni6-n. 12. 24-02 

Pecs '-.' .. ^, .. 

Baranyavariiiegyei Allat- 
tenyesztO Egyesiilet, pigcs; 
Gr6f Benyovszky-u. 19. 

13-27 Izraelita hitkozseg, Marosvasar- 
hely, Iskpla-u. 22. 3-33 

Izraelita ortGdox hitkOzseg, 
. Marosvasarhely, Knopfler 
V.-». 4. 5-08 

Miskolc Mindszehtl r6m. kat. . egyhazko'zsegi 
ifbda, Miskolc, Ssent Imre herceg- 
t6r.4. 17-10 Magyvarad Alapitvanyi Pfnztar, r6mV katb. 

Nagyvarad;PrayGyflrgy-n.3." 34-00 
Chevra Kadisa Izr. Saentegylet, : ' 

Nagy y& rad , 2»ida-n. 2. . 22-08 

Izraelita Hitkozseg orthodox, 
nagyvaradi, Nagyvarad, 
Zarda-u. 4. 14-56 M€sS<irOS Lajos, mfiot- 
vtfsmester, kelyhek, ct- 
boiiuinok, szentsegtar- 
tok, keresztek, mecse- 
sek, javltas^/ aranyozas^ 
ezttstiizes^BndapestfVlII. 
Maria-u. 15. 849-859 OBERBAUER A. UT6DA 

templomberendezS 6s z£szl6lceszIU 

vallalat. Alapftva 1863. Budapest. IV. 

Vaci-utoa41. T. : 183-844 

183-641 Szab6 Gynla T Egyhazt rnha 
mttlnt., Budapest, IV. 
Probaszka Ottokar-n. 10. 
180-463 Weiss Frlgyes, kegy- 

targyak, Budapest, IV. 
Ferenclek-tereS. 183-645 Ek6k, 

Mosonmagyarovar ,Ktihne" meztfgazdasagt 
fi^Pgyar r.-t. IMosonma- 
gyarovar, 4 Ujvldek mattmann H. eke, 

. varrogep . 6s kerekpar- 
nagy kereskedd, U i vf dek, 
1941. aprllls 13. -lit 22. 

24-86 fekszerdobozo^ 
6s tokok. 

Budapest 

FRFDRICH ekszertok 6s 
dobdzk6szltd, Budapest, 
IV. Vacl-u. 16. 186-770 

T4CCYA1 KMETTJi 

es ^kszerdobozgyar. Tul. 
Rajna Jozsef , . ezustkoszo- 
rus mester . fikszer 6s egyeb 

tokok. Klrdlcafol^ 

Fiokberendezesek, Bp. V. 
Csaky-u. 9. 116-296 

ikszerlpar. Budapest Bacliruch A. ntdda r.-t. Buda- 
pest, IV. V4ei-u. 2. #183-892 Broncigy (Bdkal) Rezstf 
nkUtftvosmester ekszer- 
kescitlt Bp IV Vacl u 10 
_ ,. 886-788 Devat JenO, ekszerdsz es 
dramuves, Budapest, VBI. 
JdzseY-lcrtSl. 135-583 

Hol czer Viktor ^p IV Feren- 
ciek-tere 4. 187-304 CttimannS. SOnAor, 
Budapest*!^!/. Wesse- 
lenyi-u. 4. 226-OOG saigd s. arany 6s 62c- 
sxeraevdllo Bp. Ra- 

kdczl-Ut 80; 424-051 

Sc$eer Gyiirgy, 

*" Budapest, IV. Semm 
u. 19; Semmelwels- 
186-148 

S ohul z Iz idor ekszer arany-^ 
eziistaru mfihelye. Bp. \^es- 
selenyi-u. 6. felem. 226-037 

Sc&lilX Jen« dras es ek- 
szeresz nagy raktarral Bp 
Szlovaros arvaszekl bites 
szakertd Bp Wesselenyf- 
u 6 - - 226-035 

iSzigeti Nandor es Fia 
aranyaruk Bp II Olasz-fa- 
eor 35. ^ 153-271 

Debrecen OD 

C4i 

^ ■■• 

er o 

N 

S 

o s Halaaz Nandor^ 6ras- e3 eksze- ■KJ 

resz, Debrecen, Fereac J6- Mjta 

zsef-iit 24. 26-96 sV 

R6na S&ndor, ekazer6sz, Deb- 
recen, Ferenc J6z8ef-nt 26/28. 

19-63 ..-..- Takatjs Sand^rh.6, ora es ek- 
szerkeresk. Debrecen, Fe- 
renc Jozsef -ut 56. 1,6-86 Kassa HANSER KAROLY ekszerfizlete, Kassa, 
F6-n. 35. , 46-28 Kolozsvar Babitd JOzsef, ^kszeresz es 6rasmes- 
. ter, Kolozsvar, Matyas kiraly- 
ter 16. - . ; 14-65 

Marosvasarhely 

Erdelyi Mor, oras, eksze- 
resz 6s latazer6sz, Marosva- 
sarhely, Szechehyiter -39. 
'■"■■ : v 7-9© , 

Tajoias Jeno, 6ras, eksze-: 
resz es latszeresz, Marpsva^ 
Barhely, Szechenyi-t6r 43. 

; 8-01 . 

57 ■& Mksxeripar Nlskolc v 

Abramovios Dezsflj Miakolc, Bakficzi- 
a.*8. ■'-, 56-10 

Weiszlovics Sidney, 6kszei6sa,"Weisz- 
lovies Samu ntoda, Miskolc, Bze- 
clieiiyi-u; 31. 23-93 

■ Lakasa: 18-92 

Nyiregynaza 

Mayer Istran, or as 6s 6k- 
szeresz. Nylregyhaza, Zrl- 
nyl llona-u. 1. 22-98 

. Szeged 

Toth 6ras-ekszer6sz Szeged 
Karasz-u 13. , 49-7 S 

OJvidek 

Settling pdl, 6ksze> 

. szer6sz, 6s 6ras, qptlkus 
es I otokereskedo, Cjvld6k, 
IlIassoMnl-ut 26. 28 " 

Zombbr 

Sc&eurer GrfsjMfr, 

< 6kszer6sz, Zombor,Pet6H- 
u. 18. 2-65 

Lakas: RakAczI-ut 87. 

2-66 &kszer- 
kereskedelem. 

Budapest Austm frt<Mria, eksze? 

reszt Budapest, IV. Egye- 
tem-u. 2. , 188-778 : ,DflHKHEHHEHRlH MagyarorszSg arany- 
koszorus ekszerSsz-mestere 
OCCASSXO-EKSZERBtC 

BRIlXlANS-K&VEK 

VETELE «s EL.AOA4A. 

Bpest. IV. Feherhajd-u. 5, 882-575 Elektromos 
hegesztdk. 

(Lasd antog6nliegeszt6B 6s vagas 
- t alatt is.) 

Budapest CsillagQ €s Wolf 
^Elektrohegeszto-Ipar' 
speclalls elektromos 6s 
autog6nbegep*?6sek. Bu- 
dapest, XIII. Huba-D, 5 a. 
. v 496-317 -BEUTSCHJENG 2»». 
aluminium-, Irodat-, rez- 
begeszto anyagok, elek- 
trodak. Budapest, VI. 
Vttrttsmarty-n. 86. 128-814 ISXer Elektrd lorrasztA es 

muszaki beteti tarsasag. 

Budapest. XIII. Drava-u. 5 

es Teve-u. J 4. 291-086 

292*657 291-756 

f&ser Elektrohegeszttt Mu- 
vek, Bpest, XIII. R6y6sz- 
u. 4/a. 298-473 Lako.s 6s Sz6kely, £6pgyar, 
Budapest. XIlI. B6ke- 
ter 8. 
291-405 291-406 291-4 16 Lazar Peter elektromos 
es.autogen hegesztesek; 
Budapest, VII. Szbvetseg- 
u. 27.1 T: 423-995 Tompos JUxsef 

elektromos, autogenbe- 
geszto. Kazanhegeszt6- 
sek belyszlnen BpvVfcLe- 
hel-u 8. 493-975 Szeged Seliginann I. ekszer, ezust Bp. 
Nador-u 3 181-282 

Naqyyarad ■) ' \ 

Tiszay janos, ekszeresz es 
6ranagykoresk. Nagyvarad, 
Rak6czi-ut 6. 10-17 £kszertokok. 

. (Lagd gkszerdobozok alatt.) 

ElekfroRtedikal 
k£szttl6kek. 

(Lasd rtint^en 63 elektromedikai 
k^sztllekek alatt.) Elektromos ^ 
hegesztesl cikkek. Deutsch: Gepmfibely, Szeged, 
Cserzy M. u. 4. 21-7.5 

felelmiszerek, 

Kolozsvar (Lasd hegesztesi anyagok 4s cikkek 
alatt is'.)' ■ Budapest FIMGER es Fla, Bpest, 
VI. Hajos-u 41 Fredal 
hegeszt6anyagok Is. 

#121-610 RIma$U EleKtrodak HegesztcigGpek.ei telszeretesek. Rimp- 
murany-Salgdtarjini VasmU R; t. elek- 
troda vez^rk6pviselei: Rimagil hegesztS 
es mUszaki cikkek kit., Bp. V. Rother- 
niere-u. 12. 121-833, 118-856 Aeztalos Lasz]6, f alatozd, 
Kolozsvar, Mnssolini-tit 38. 
17-22 

Kriesbofer Janos so es faszen- 
keresked6, Kolozsvar, 
Arp&d-iit 96. 32-98 

Turos Marion cseinegeke- 
resk. Kolozsvar, Donatb.- . 
lit 90. 28-01 £flesst6. Kisuiszallas VAgb Lajos vltez. kertlletl 
Ailesxtti eloszt6 6s so le- 
rakatos. KlsajszaUas. 74 

Marosvasarhely Tompbs Kalman zsebehAzi, 
. Marostorda megyej 61eszt6 
'■'■ elosztd, Marosvas'arhelyi . 
Szechenyi-ter 11 /a. 8-9! 

■ r . 

Seps2lsientgy6rgy {L4ad munfcakOzvetito' irodik alatt is.) 

Papa 

Sxent Xita leanyotthon, 
-haztartasl alkalmazotta- 
kat elbelyeztf lrodaja^ 
Papa, Assist Szent Ferene- 
u. 14. 16-26 

Szombathely MunKaK6xvetit& kiva- 
tal allaml m. klr. Szombat- 
hely, Szlly Janos-u. 25. . 

Telefon: 2-49 Ellendrz6 6rdk. Incze Arpad, megyei elesztfi 
elosztO, SepsiszentgyOrgy, 
Szabadsag-ter 1. 1-53 Elhelygzg 6s 

munkakSzvetitd 

Iroddk. Katolikus Leanyotthon es Bl- 
helyezO, Szombathely, Pa- 
ragvari-Qt 20. 

Telefon: 11-31 Budapest Sowinshi Jdzsei 

MunkasbalyegzS-, napfbdlyegz6, ejjeli 
b> 6r&k 63 mindennemfiellenffrztf 6s 
ielztf <ira. Alapftva 1885. Bpest, 
]V. Fereno Jtfzsef rkp. 18. 184-029 Sxdnyi Jmre, koszorus 

drasmester Synkron vll- 
lany jelzK kapcsolb orak mtt 
szer 6rak. Ker6kmaras al- 
katr6szk6szit6s. Budapest, 

VII. Csengery-u. 7. 

421-654 EHen6r*6 penz» 
tdrak. Budapest JtlGlC m. B61a speclalls 
National ellen&rz6 penzr 
tar maszeresz ttzem.RI 1> 
ellentfrzit p6nztarak kttr- 
zet k6pTlse!ete. Bpest, 
Bonv6d-u. 88. 125-458 Mohfaalt Janos muszeresz- 
ttzem National 6s egyeb 
ellendrztf p6nztarak Ja- 
vltas Elad£s V6tel Csere 
Bp Eafos n 107 862-761 Gyo> 

National Reglsztralo P6nz- 
tarak K! t. gyttrl I16ktelepe, 
Arp&d-iit 47. 11-45 

Szabadka Sqhreiber Imre Tibor, UgynOk- 
s6g, a National ■ registrald 
penztarak kit. k^pviseldje, 
Szabadka, Kozmaru. 10. 8-16 Elmebajok, 

(Ijisd orvoaqk alatt:) ; (Lasd ragaszt6anyagok alatt 1b.) 

Budapest 
HungHria vegyl £s 

v6nyidtrsasa\& Buda. 

pest, V. Arpad-u. 8. 

#111-208 
Intel-urban 123-957 

IX. K6n-u. 5. 131*822 

145W000 
IX. Illatos-ut 17. 145-211 
143-453,131-918 
Nagyt6t6ny 269-830 %tiV€l ragasztoanyag 69 ve-. 
gy 11 pari r.t. Hldegenyvek 
6s mlndenfele ragasztd- 
anyagok, Bp. IX. Bakats- 
t6r5. 186-289 

Szobel Sandor, Herkules 
easelnenyr 6s Rex bldegen pest, vm, Prai 

Ujpest iyv, Buda- 
iter-u. 49 /a Cetner FUl&p 6s fiat, 

veg3~6szetl, enyv 6s gela- 
tlngyar, Ujpest, Vacl-ut 
72. #295-860 fepit^sl anyagok. Bataszek Lehner Testverek, fa es epitke- 
zesi auyagkereskedoV Bata- Bekescsaba Schwar cz Gabor , 6pf to* 
anyagok, B6k6sesaba. 74 

Vlczlan Janosn6 tfzv. 
Bcsaba, Kazlnezy-u. 7. 45 

Beszlerce Tartler Ervin, 1 

cement- 6s 6ptt0anyagok, 
. Beszterce,Vasnt-a. 2. 1-68 

Budapest Delmar Emll, Walter 6s 
Tlvadar 6plt6sl vallalko- 
zok dunakotrasl 6s gfiz- 
hajdzasl vallalata. Sz&llit 
Dunakarlcsot 6s Duna- 
bomokot. Bpest,, V, Sz6* 
cbenyi-u. 8. #227-676 Gruber janos Bpest v 

Kalman-u 22 115-582 PdlinKas £4sxl6, 

asztalosarugyaranak Iro- 
daja, Budapest, IV. Petdfl 
Sandor-u. 2. 383-518 Somogyi Erzsebet, epitfl- 
anyagker. Cegl^d, Szolnoki- 
u, 7. 11 

Debrecen Bedecs Elem^r, 4pit6si anyagkeree- 

kedfl, Debrecan, BBsz0rm6nyl at S/o. 

30-95 

Debreeeni mQkfigyar rt. Debr. 

Pflrdfi-u. 2. , . 10-93 
Katz Imre. Debrecen, Szobosz- 

16i-ut 4/e.: 29-59 

Des Erd61yl Trasz 6s Asvany- 
mdvek r«-t; D6s, Banlfy- 
U, 186. 4 Szigeti J6zHef,cemeatarugyAr, 6plt6- 
6s.tii2eliianyagkeresked6s, Kger. 
. , 1-19 

Ermihalylalva Welsz Sandor 6s Glttck 
B61a, 6pUletIa 6s6pltke- 
zest anyagkeresk, E^ml- 
balyfalya. 82 Fels6gSd 

stJTO LA.SZL0, tttzlfa, 6pitbaayag ^a 

:.. cementarnk, Pelaogffd, Kalmaa-n. e. 

27 

Gydngyfis 
Silberman Joxaef, 

6plt6sl anyag keresk. 
GyOngytts, Egrl-vam* 54 38 vagy aflllisil^iW jagn pnslalakar6kpMr oljan lort WDeh. Epiitei a/nyagok Gyfir 

Cslllag Pal Vailalkoz* 6p. 
anyagok ker. Gyor, Axpad- 
at 55/57. 1-92 

Szalontay Arpad, Gyor, Papai- 
ns 22. $-21 

Hodmezgvasarhely 

VINCZE 8ANDQR, Hodmezovasarhely, 
Klauzal-U. 4. 3-77 Kaposv&r 

Kaposvari I&pito-any »g Kereekedelmi 
VaUalat, Petacz^ePalndl. Kaposvar, 
Nagyatadi Szal)6 Istvan-u. 7.. ft-31 

Kiss Jeno 1 Kaposvar Ffcu 50. 
8-54 

fidktlzlet v 6; 

Vftmosi Ferepc, ttizeW 6s 

6pit6si' anyagok keresked6se. 
. Kaposvar, F6-u, 84. 6-37 

Kassa 

FRBIMANN TBBTVTRREK.ipiWsi anya- 
' got, fatermelefi 66 eladaa, Kaasa, 

Honv.edek-ntja 11. > 28-tf4 

, Kassai 6pitflanya&- 6s Faertekesltfl 

Szovetkezet, Kassa, Bocskay-krt 15. 
\ ■ 33-96 

Szinai Ignac, 6 pit 6 si anyagkeres- 

kedo, KaBBa, Bocfikay-krt 8; 27^48 
Walter JAzsef . Kassa, Honvedek- 
..-. utja41. ,. 36-17 

Keszthely Raffay Istvan if j. 6ptlletfa 6s 
ttlzeloanyagok. Kolozsvar, 
Sorgyar-u. 1/3. 23-48 

Rosen Hermann, 6pitkez6si : 
anyag 6s faraktar, Kolozs- 
Var, Magyar-u. 142. ; 12-27 

Transsylvania* deszka 6s 6pit- 
kez6si anyagtelep, Kolozsvar, 
Magyar-U. 92/94 33-01 

Komarom Hlpltdlparosok anyagara 
6s 6pltkez6sl szttvetke- 
seete, Keszthely Rakoezl ■ 
t6r 18. SI SlrCS Jtin03, beton 6s 
mtikffarutelepe 6s 6pit- 
kez6sf anyag kereaked6se. 

— — -' * .,_ 4-58 Lajosmizse Rugyi Arp&d, g6p-, 6pitke- 
z6si- 6s tuzeloanyagkeres- 
ked6s, Lajosmizse. 18 

Mak6 M6szaros Testy6rek 6s Tsai, 
cser6p; 6s tiglagyar, tfizifa- 
keresked6s, Mak6. 91 

Maramarossziget Fericsan Gusztar, 

anyagkeresk. vail. Marmaros- 

sziget, Deak Ferenc-u. 28. 

1-66 

Marcall Kovdts lxnre,koiarag6- 

mester 6s 6plt6sl anyag- 
kereskedoY Mar call. ! 7 3 Kl»ujszalla» 

Szaimari Endre, 6puletfa; 
6pitesianyag, szerfczamfa, ttt- 
zifa 6s sz6nkeresked3, Kis- 

* ujszallas, Arany "Janos-a. 

;■-■-'■-' ,'•■,'■ .1^26 
Kolozsvar 

Ban Jdzsef ifj. 6pitkez6si 
anyagkereskedoV Kolozsvar, 
Honv6d-U; 43. 15-90 

Bretter. M6rn6 ozv. 6pitkez6si 
anyagkeresked6s t Kolozsvar, 
Fery O.-u. 1. 16-06 

«poniaT» Komi Sfindor 6pitke- 
z6si any agraktar, Kolozsvar, 
Magyar u. 75., 27-94 

KATZ Mor desakaAs Spitkeeesi any ag- 
raktar, Kolo2S6vat, MeatsaroB-a. 4. 
' .■-. ■'""■."■'' '■ 1? - ai 

Kereszteny jkpitfimesterek 
AnyagtermelO, Beszerzd 6s 
Ert&kesitd Sz5vetkezete Bu- 
dapest, fi6kja, . Kolozsvar, 
Kossuth Lajos-u. 5. 17-r~ Loin&si Erdoipar Re$z- 
v6ny tarsasag, magy ar- 
orszagi, ilzemeinek kiren- 
delts6ge, Kolozsvar, 
Matyas kiraly-t6r7,18-89 
31-63 
Kizar61ag varosk5zi be- 
s^elget68re: . #14-90 

'.. S z a 1 1 i t : 1 . Mindennemti 
puha6s kem6nyfaterm6ket, 
6pUletfat, deszkat, haj6- 
padl6t, papirfat, banyafat, 
all vanyf at,sz61deszkat, par- 
kettat, ttizifat, gyujt6fat, 

. 6getett faszenot, cserz6- 
k6rget a szatmarn6meti. 
laposbanyai, galocasi, szo- 
vatai 6s d6dai flzemeibdl. 

,2. kocka 6s'zuz0tt litbur-. 
kol6 kdveket, 'gal6casi 
(Cslk vm) k6banyaj&b6I, Marpsva»arhely Ring; Sandor 6sXewi An- 
dor, 6pitkez6si amyagok; Ma- 
rbsvasarhely, Sandor J.-n. 1 8. 

'■•"■■ ' . . 70 Sc&ilfer MiU&a, « p i. 

t6sl anyagkeresk.Marosf- 
vasarhely, Sandor J— 

u. 88. ' '' . 4rT7 Varady Arpad r.-t. Marosvasar- 
hply, Lajos kiraly-u. 90. 

T. 2-31 
Mez6kdvesd LtaaT Jdnos utddai 6pfiletfa *s 6p{- 

t6si anyagkeresk MeaSkOveBd Sh6- 

. chenyi d 10. ^ .13 

Miskolc Nagykanlzsa 

KalmarZoltin, cement 6a 6pit6si 
anyagkeresk: Nagykanizsa, 
Kiraly-u. 39. 3-62 

Nagykanizsai Fatelep 6s fipit6si 
Anyag keresked6s v Hoffmann 
B61a 6s Tsa, Nagykanizsa, 
Var-ui.6, 3-84 

Wagyvarad aBETONfl, Spitzer ErnO m6se, cement 
6s f9Bt6kker88ked6se, Nagyyarad, 
MnsBoIitii-t6r 24. 20-87 Mayer Ttvadar, 6pit«- 

anyagker esk. Nagyrarad, 
Kaplsztrah t6r 1. 16-10 aPortland» 6pit6anyagok ke- 
reaked6se, Nagyyarad, 
Mnssblini-t6r 9. 10-67 

Nylregyhaza Feiler Bernat, fipilletfa 6a oser^p- 
kereskedO, Nyir'egyhaaa, Bnjtos- 
n. 12.: 20-97 

P6cslk Gyala Nyhaza, Bencs 
Laszld t6r 14. 25-52 

Szabd IHltaalyn6ifCT.Nyhaza, 
HoU6.a. 7. ''■■ 27 -©4 

6becse T6t& Istvdn lHf.m6sz- 

6getd 6s cementtelep. 
Obecse. : 57, 53 Oroshaza Polgar cemetarugyar £pltfi- 
anyag Oroshaza. ■ 80 

Paks RAPVANYI J6ZSEPNE, fa, st&a U 
gpit^si anyagkeresk. Miakolo, 8a^- 
chenyi-B. 8. 14-77 

Schoik J. P6ter, epitkeH^Bi fes tuHelfi- 
anyagnagykeieBkedfi, Miskole, Vay 
dt 49. 69-72 

Muraszombat . Szekszardi takar6kp6nztar g6z- 
t6gla 6s 6pit68l anyaggyara. 
Paks, Dunafoldvari-ut 8. 16 

'Taba Janos 6s fia,k6muyes- 
mesterek 6s 6pit6si ahyag- 
kereskedOk. Paks, Horthy 
MM6s-tit 97. ■'■,■- 84 

Pecs _ .,' v •;■;■"; 

Daempf Inure, dpttletfa /6s 
6pit6si anyagkeresked6s. P6cs, 
Zsolnay Vilmos-u. 6. 24-46 

Nfirnberger La Jos, u] 4s hasBnalt epit- 
kezesi anyagok, nybraterinenyeS, 
Pees, Zsolnay Yilmos-u. l. 19-79 

Seliwarz Mdr^ 6ptiletfa, 
deszka 6s 6pit6si anyagke- 
rosk, P6cs, Zsolnay ViimosT 
u, 95. 26-87 

ttah6- PaxoBT> Helmer Jen5 6s Arnold, ftt- 
szer, Tas 6s 6pltkez6sl- 
anyagkeresk. Muraszo n- 
bat, Lendva-n. 10. 

. Telelon : 4. IMeszarlos lstvann6,. ce- 
ment-, mesz- 6s. deszka 
keresked6s, Moraszom- . 
bat, Sz6chenyl-n. 18. 

Telelon : 33 Nagyafad SzabA Kalman if J. 6pitkea6si a'nyag- 
kereskedft, NagyatAd. 3fi 

Nagybanya Korhreich IMano nt6da, fa 
6s i 6pttkez6sl anyagok 
raktara, Nagybanya, 
HonT6d-u. 24. 60 Borb6nyi Kalman, flyeg, por- 
cell&ri, 6pitkez6sianyag, villa- 
mossagiy ker6kpar 6s vas- 
kereskedO, Raho.: 22 

SepslszentgySrgy Csayar Ilona, f6rj. Fried Ed6n6 
term6ny 6s ,6pflletanyag- 
keresk. SepaiszentgyOrgy,' 
Csiki-u. 47, 97 

Sopron Ker £ ml Andrtis, e P i. 

t6sf 6s ttfzeldahyag keres- 
ked$, Sopron f m annlnger- 
ikt 2. 9-88 

Olah LaszI6, 6pitkez6si6s6pUlet- 
faanyag nagykeresked6 iro- 
daja 6s fatelepOj Sopron.^ 
K3szegi-iit, 19.. , , : 1-00 

Reineeker Gusztav, Sopron, 
Kis-u. 14.. 7-83 Szabadka nigerui KAroly, 6pitkez6si 

6s tflzeldanyagok keresk. 
Szabadka, Damjanicb-u. 82. 
4-55 Sxn&gyiistv&n, 

cement-, sz6n es titzlla 
kereskedtf, Szabadka, 
VII. J6kal-t6r 5. 7-98 Tambasz Jozsef, 4 

tflzeldanyagok keresked6se, 
Szabadka, Kazinczy-u. 6. 

■'-"* 8-68 

Vigh Fatelep, 6pUlet-, tttzi- 

fa-, szen 6s 6pitoanyagkeres- 

ked6s, Szabadka, Szegedir 

tit 17. 7-52 Better M6r ut6dal betondrngyir epitft- 
anyagkereskedea, SH-n6metr Csa- 
torna n. 6. 56 

Szeged .• 

Baross ttlzel6- 6s '6pitkez6si' 

anyag beszerzS 6s 6rt6kesiW 

szov. Szeged, Puspok-u. . X. 

2CH37 

Dacs6 Arnold Osszesi -epitd anyagok 
Szeged. ■ ■.._ 19-08 

Farkas imre 6pit6si vfill 6s 
6pit6sianyag negy 6s kia^ 
keresk Szeged Zarda-u 8. Kovaes Kalman, 6pit6si anyag- 
keresk. Szeged, Mars-t6r 15. 
48-42 Tonyogl Csap6 Janos es 
Schmidt B61an6, tttzelo 
6s- 6plt6sl anyag keres- 
kedtfk, Szeged* H6rey- 
n.20. 30-93 Szekelyhid 

Kapfer MArton, tUzifa 6s Sz6kelyhid.^ 
Szekszard Kavari taszld 6pltfianyag 
nagykereskedtf, cement- ' 
&rugyar, Szolnok. 3-84 

UJvldek .'■- 

Reimann Valentin, ^pitd- 
anyagkefesked6s, Ujviddk, 
OrszAgzaazlo-ter 6. 33-50 

ScQomann Jiknos, ua- 

Iparvallaiat 6s 6plt6sl- ■■■■> 
anyagkeresked6s, UjTld6k, 
Sttto-n. 5. 21-20 Sevits Gyorgy, 6pit6si 
anyagkoresk.Uj Vid6k, Posta- 
u 11. 37-63 ^KeramlRa*' Iparl 
€s HeresUedelmi 

V&llalat, Alftfldl Ka- 
roly merntfk, Ungvar, 
Munkdcsy Mihaly-n. 10. 
5-59 c 
5 OS 

M M6der Ern6, fa 6pit6si . anyagker is 
cementarnuzem, 8¥ek9«ard, &r.Ti"ssa 
I T a. 2. , '-;- 32-78 

Szolnok 2 
O 

- ■ 

I Simon Vilndos, cement 

m6sz 6s 6pit6sianyagkeres- 
ked6, Djvidek, Alkbtmany- 
u 43. . 24-90 

Ungvar - Roly a Jdnos 6pit6si vai- 
lalkozo betonftru kldol- 
goz6teIep,6pltkezesf ffaya- - 
gok eiarusitti, tttzlla^ t sz6n- 
es kokszkeresk. Hajnal- 
a. 59. . 8-5S 

39 J&tfii8m48terete ftnfif elftttflllO jelDlzomanuosifeleiU. Vesiprem 

Madarass Karolyne flay, epit&anyag- 
keresked6, Vesaprein. 8-08 Duitaszerdahely Gerner Janos, 6plt6sl any* 
gok kereskedese, m6sz, 
cement, eser6p, fcavles, 
homok k&zuzatekok 6s 
szigetelbauyagok,Zbmbor, Csiba B€Ia e pit6si vai- 
lalkozo, Dniiaszerdahely, 
Felszabadol&s-titja 859. 

1-09 

firsekuivar , Sterner Geza, 6pttlet 6s 
tttzeldanyagkereskedbV 
Zombor,Alatyasku-.-iit3S. 
1-57 fep8t6mesterek 
koz6k. AlsogSd. 

BomlfiSdndor, 6pit6ai valIaIkoz6, Also- 
gfld, Peati-ut 90. 72 

Apailn 

Piry JGx&ef, 6pit6sz, 

6pltomester, tervezfi ** 
daja 6s 6pft6si vallalal 
Apattn, Halasz-u. TeI:L 
Lak&s: Yasar-u. Tel: 41 Baiassagyarmat 

Balazs Frigyes,. okl. m§rn8k, 
jogps f51dmer5, epito 1 mester, 
Baiassagyarmat, Balassa- 
u. 2. 1-96 

Hies MiQffly, 6plt6sl 
▼fillalkozo, Balassagyar- 
mat, Dr. Trlkal Jozsef-u. 1. 

■'•■' .:,--, >-» 9 

BalatonfOredfQrdS 

BalatonvidGki g6zteglagyar 
EAldy Ferenc epifcesz 
Bftlredftlrd6. 1-36 Kolozsvar erene, 6plt6sl 
vallalat, £rsek&jv&r. Kariozgay 
Tallalat, 
len G&bor-n. 12. Beth- 
20-75 Urban Karoly epitOmester, al- 
landb birosagi szakertG, 
ErsekujvaT, Komaromi- 
u. 44. ~ .t Esztergom PfalcxTlvaaar, epitfr 

mester, Esztergom, Horthy 
Mtklds-iU 84. 45 Siit«5 Jentf, epitesi vallalkozd, 
Felsogod, Dana-fit 6. 5fl 

QySr „Ciklop« Devecseri Laszlo 
epitesi vAUalat, Kolozsvar, 

. Apdczai Cseri J.«u. 26. Pall 
villa III. 15. 12-75 

Deak Ferenc, epitesz, epit6mes- 
ter irodaja,Kolozsvar,Banff y- 
u. 10. 17-02 

DemenyAndor epitesz epitfl^ 
raester, tervezb 6s Vailalati 
irodaja, Koiozsv&r; Magyar- 
u. 66. 18-29, 17-,93 

Egyed Lajos, epitesa, epitfimeeter, 
Kolozsvar, Bolyai-n. 7. ' 34-14 

Erdelyi-Epitd- 6b Ipari R.-T, 
Kolozsvar, Matyas kiraly-- 
t6r 33. , 29-27 

Gersey Gersteubreia Arthur 
vitez, 6piteszmern6k fi 6pit6- 
mester, Kolozsvir, Attila- 
tit 28. 19-77 Adler Man6 okl. epitesz 6pit6- 
inester terv 6s. epitesi iroda 
Gy6r Dugonies u 11. 10-59 

Marschall Belay m. kir. kor- 
m&nyffifanacsos, epitomester 
6s epitesi yallalkozb, Gyor, 
Csaba-u. 6-53 NagyErn^ 6pltbmester 6s 
v&llalkozo, Gy6r, Csoko- 
naf-a. 13. 16-74 Sfovaf i Ferene, epitesi vallal 
koz6 es tuzeloanyagker. 
Gy6r Kossuth Lhi 152. 

6-17 

Sehiel Vince, Gy6r, Schwarzen- 
berg-'u. 26/a. 9-11 

" 15-11 V6gviri Vendd epitesi v&UalkM ; 
oemenfltereskcdS oementam gyaros, 

Bares..- .". .\- S4 

Budapest Delmar Emll, Walter 6s 
TlVadar epit6al vallalko- 
z6k dunakotrasl 6s gOz- 
ha]6zast raflalata. SzSllit 
Onnalcavlesot 6s Dnnatao- 
mokot. Bpest, V. Sz66he- 
nyl-n. S. #117-676 Ivehotzbj JTdzsef, iivcg^ 
betOQ'Specialista. Buda- 
pest, XIV. Ilosvai-u. 59. j 
496-333 

Neusebiosz tfdttn 6s Marcel,, 
6plt{(mesterek 64 acsmes- 
terek. Budapest, V. Sziffei- 

>.«.»«*',; ^114-770 

Debrecen Hatvan Sisa J&aos, k6mu vesmester, 
epitesi vaIlalkoz6, tllzifa ee 
s'zenkereskedfi Hatvan, Me- 
szaroB L.-u. 31. 1-41 

H6dme»5vaaarheBy KOTl" LAJOSflFJ. H<5dmez5vasarlieiy, 
Gr. Bwcgenyi-u. 24. 6-42 

BZATHMART JAN08 ifl. ' epitflmester 
Hm , v&a4rhely BMy.Pal-ru. i. a -16 Herbal ' Sandor okl/ epitesHmeriitJk, 
epit^aj yallalkoaii, Kaesa,; Mity4s' 
. kiraly-krt 72. 20-87 

Kahos Hngd okl. , raeratHi epitdniefiter 
6s epitesi villalbdz6, Kassa,' J6kai 
n 8. . . 25-6S 

Martoneslk Geza.qkl. eplteszmernttk, 

dpitt mester, KasfiBj Pazekas-n. 25 

,' --J 36-00 

V4ray Jozsef, epft6si vallalata, Kaasa, 
Bnbies Zslgmond-n. 69. l~ ~~ 

Kecskemet Heinez Ferenc, epitesi vail. 

Koloszvar, Koeh Antal-u. 3. 

11-39 Heves Vilmos okl. ra^ifnfik, epitesi 
Tall., KoloasvAr, Hortliy-6t 92. 

": '27-25 

Pap Sandor, 6pit6raester, epitesi 
vallal koz6, RoldzsvaI■, Mun- 
kacsi-u. 8. 23-06 

P6ter Ferenc,6pit6mester6pitesi 
irod&ja, Kolozsv&r, Hazson- 
gftrdi-u. 5. 33-29 

Ratz es Atti, epitdmeBterek, ter- 
vez6k es valL Kblozsvar, 
Horthy-iit 38 v 10r52 

Simon Ija62l6, okl. mcniiik £s 6pit6- 

mester, KoloKSvdr, Esateriday-u. 18. 

' 10-93 tor day Mibftly, epitb mes- 
ter, tenrezo" ea v&llalkoz6, 
KoIozBvar, J6kai-u.3. 27-86 Maka VASVARY BELA epitfimester, Mak6, 
Beke-o. 7.. 3-27 

Maresvasarhely / Csiszar Lajos epiteszmernak, epitfi- 
mester, Mvasarhely, Dr. Bernidy 
Gy.Ju. 3. 8-33 

Farkaa Jbz"Bef 6piteBztervez6 6s 
epitesi iroda,/ MvaaArhely 1 
Itiatyas kiraly-ter. 7. 4-25 

Eoy&ob Istvdn, okl; ra^rnOk, 6p. vail. 
'■■ MarosvaEarliely, Sandor J.^u. i. 

6-07 

Miskolc Nagywarad Fenessy I<Aszl6 ? epitotnes- 
ter, " Nagyv^rad, Magyar- 
u. 39. . 10-28 KeitnerLajos,epit6sz,6pit0mes- 
ter y Nagyvarad, Szaniszl6- 
u. 20. .; 16-33 

Megyeri Ferenc, okl. mfirnOk, epitfi- 
ster, Nagyvarad, VSresmarty- 
«, 16. .-'.-■' 24-l« 

MoskoTite Jenfl Jinos, epitesameTiiak, 
epitfimester, Nvarad, Nafy 6&ndor- 
u.9..,..- ; . . - ■: 14-62, 

Papp Jdzsef, epitflmester-, 
Nagyvapad, Telep: Hitler 
Adolf-u. 54. Lakds: Balassa- 
te"r 8. ■ 21-61 

Pinter 1st van, okl. .epitesBraernok 
.vdHalkondj Nagyvaradjvanyi 0d6"n- 
s n 14. .16-42 

Hylreflyh&ia Csioska Gynla epitfimester terTesfl 
es yAIlalati iroda NyhaBa, Csipke- 
n. 23. .,"* 22-64 

Marion £<te2l<Voki. 

m6rn«k, Nylregyhaza.Sza- 
bolcs-u. 27-74 

6becse Klsutcay Ferenc 

6plt6sl vaIlalkoz6, 
Obeese, Dlatyas klraly- 
v. 40. ■ • - 1-40 Papa Pa Lfiszl6 okl.. 6plt6szm6r- 
nok, 6plt6mesteri Papa. 

11-20 

Hoxlinger Imre, 

6plt6sl vaUalkozd, Pffpa, 
Vasut-u. 4. Teleloat 13-09 

Kuni teaivGreH, 

K 6plt0Bnesterek. Papa. '^ r 
v 10-16 

Pecs Jferice Gyula, 6pitesi 

▼aUalkozd. P6cs, Athlnay- 
u. 80. 14-24 Jqh&sz Ferenc if J. epltft- 
. mester; Iroda : P6cs, 
PIus-u. 19. 33-12 

Lakas '■: Ballos a. 31. 29-12 Kalmah J6zsef , 6plt6sf val- 
lalkozd, P6C8, Iroda 6s la- 
kas Vdroshaz.n. 2. 24-51 DentacJi I. 6a Fia epitkezesi vallalata 
Miskolc, Vay-iit 15. 28-01 

Mohdes BERNHARTft SANDOR,- okt. metn6k, 

6pit6nieater,^B«breoen, Mikl6s-n. 42, 

20-A9 

F&biftn JoKsef. epitfimester, Debrecen, 

. Batthy&hy-n. 0. - - 16-48 

Filep latv&n, epitesi vallalkbz6, bifcV 

sagi szakerM. Debrecen, Nyil~u,13. 

'"■■. ■■ ' - : , " ■ ■"' ■■■ .. ' 13-59 

Bipos L&9Z16 vitfez, epiteszmernxik es 

: epitCmester, Debreeen, Csap6-m 33; 

r.'"" ■ , "r . ■' .. " ■ 24^67 

i. folvay Jozsef, Debreeen, Gyon 
- gyOsyrU. 14. ; 27-24 

Tofi ^estvetek epitesz mfe 

n5kflk, epit6mestetek, Deb- 
.;.r ^recsen Ketmalom u. 5. 2Chl^ Geday Antal, epttfiinester, 
Kecskemet, VI. Katona J. 
u. 8. ^ 18 

Holmaii Ferenc okl, epitesz 
mernOk, epitfimester, Kees 
keaet, Dalmady Gy-u. 1 . 

Eusz Ervin okl. epit^szmefriOk, 
^pit6si vMlalkoz6 Keeske-, 
mfet, J6kai-u. 3/a. 4-12 

Kesathely T6tli Jozsef, epitesi ; vallal- 
koz6, MoMcs, R&koczi-u. 20. 
2-55 
Mesonniag'yar6ifar 

, 6plt6sl 
t Mlnaly Neinetb Istvan ^pit6mester 
rankft.- 6s cementarutizemj 
Kes^theiy^ Eakoozi-u. 1. Thener Ern«n6 «zt, 
Tallalkoz6 6s Cslba 
6pitdinester, Moson. 
magyar6v&r. ■ 1>02 

Munkacs Moln&r Jfasef okl. mernBk, epitesi 
villalkozd, Mnnki.cs, Lehotay Zsig- 
mond-a. 4. - V 21-86. 

Muraszombat SsuraUa Isivdin, 6pit« ^ 

mester, Maraszombat, 
var-a.6. TelefotkiSS Lovries J6zsef, 6pit6si val- 
lalkozO, Pees, Bard Banff y-. 
Dezs6-n. 7. . 13-49 

7S£metf) B6ia Vit6z, 6pitd- > 
mester, Pecs, Szlgetl-ttf IO. 16-33 Tepes Ferenc, okl. 
6plt6szm6rn«k, 6plttf * 
mester, P6es,Vlt6z-n. 28. 
12-23 Salg6tarjan 

Obrlnesak Ern«»^6plt6sl v*U 
6pltomester, 
Sz6kely-a. 7. _ a«»,6pl1 
6pltdmester, SalgotarJ&n, Sepsls«entgyftrgy Imreoh Sandor, okl. bpitO- 
mester, epit6si vallalkoz6,' . . 
epitesianyagok, Sepsiszent- , 
gyorgy, Mikes K.-u, 2. 1-50 

Siofok Olasz Ferenc, kepesitett ko- . ; 
muveBmester cement 6s mesz- 
keresk. Si6fok. 2-07 A nev elolt a»6 a jel iigiinofeol jclcnl. Sopron &G€&l£a Fereiid 

epitesi, beton 6s cement- 
aru vallalata, Sopron,Me- 
zo-u. 8. 4-07 Bo6r GasztAv 6s Nandor, 
epitdmesterek,*pit6sl 
vallalat, acs,asztalosarri, 
betonarn 6s t6glagyar, 
Sopron. 3-99 Dalmady Andras Vlt6z, val. 
lalkozo 6s 6plt6sl anyag 
nagykeresk. Szbmbathely, 
Paragvarl'itt 63. ivsinkay Kalm&n vit^z, okl. merntik, 
6pit0mester, fcir.tOrv. hit. szafeerfcfi, 
Sopron, VorOsmarty-B. 7. 81 

Szabadka Ktempatieh Antal, epitesi 
vallalkozb, Szabadka, Vfi- 
rOBmarty-n. 7. . 6-20 Molczer Karoly Okl. £pit6sz„ Gpitfl- 
mesteT 6s kiSzg. m6rriek, Szabadka, 
We3Selenyi-.u. 11 3-11 

Szatmarnemetl i^ekrer Vilmos, t 

FodorGalwrepiteszinernok, irodaja, Ujvidek, L0v6sz-^ "¥» Koplenstelner Testv6r.ek; 
6pltomesterek, vit6z Kote- 
leky D6nes, Szombatbely, 
Vorosmarty-o. 39. 

Telelon: 2-65 

Tata Barta Testv6rek, 6ptiietfa 
kls 6s nagykereskedok, 
Beregszas'z, Arpad-n. 91. 
59 

Berettydujfalu Briill Ignac, Tata. Ganz DezS6, Tata. Ujvldek "Bator /Intiras, 6pit6si 

vallalkozd, Ujvldek, Ber- 
zsenyl Danlel-n. 14. 

Telefon: 36-65 Helntz Janos, okl. m6rnok 
epltdmester, Cjvld6k, 
Gr. Apponyl A.-n. 8. 22-62 Szatmarnemeti, Beresenyi- 
u. 4. 1-63 

Sieged 

Dacsfi Arnold; Szeged, Tisaa L.-fcrt 48. 
19.-08 

D6kany Szllveszter. 6pit6sl 
vAllalkozd, Szeged, Za- 
kany-n. 15/a. . 22-95 

Parkas Imre 6pit6si vail, es 
epitesi anyag nagy 6s kis 
keresk Szeged Zarda-u 8. u. 34. 

Meika Janos, Spitests. Ujvidek, Del- 
vid6k-n. ,'ifl.' . 27-48 BeregsxSsz Klsvarda Kepes Lajos, 6pfilet es tjizif akeres- J 
ked6. BerettyMjfaln, Levente-n. 1. 

':.■■; '■ '-'' ■-'.': "■ ■'■ Tel: 3 
Budapest Kain J&xsef, fa — oe. 

mentarn — Iadagyara, Kls- 
varda. 62 

Kelozsvar Hantfel I. Tddor fatlgy- 
n6k mlnden faanyagban 
Bpest V. Watarmann-u. 6. 

J N 498-531 

Cegled 

m»6 Cegledi T^glagyar Rt. 

. . Tegla^Cegled; ,. 34 

^ fepUlet 6s tUzifa, epitSsianya- 

go k kereskedefie Bu.dai-tit 

Varosi telep : Vastitailomas 

mellett. , 

Debrecen Ban JOzsef if j. 6pitkezesi 
anyagkereskedG, Kolozsvar, 
Honved-u. 43 15-90 

Feuermann Mdr, epilletfa- 
kereskedG Kolozsvar, Heltai- 
u. %} ) 29-07 

OrbUn Kdroly, 6pitiet. 
fa- 6s tttzlfakezeskedo, 
Kolozsvar.^rprfrf-U. 71. 
V, 57-13 

Komarom Paquor Oszkarj 6piteszmern8k, 
'epitesi vallalkoz6 Ujvidek 
Mussolini-ut 17 - 28-40 Vosnya jkou szergej. 6pi- 

t6sl vallalkozd, Ujvid6k, 
Vasar-u. 1. 27^45 Barabas Antal, fatermelO es 
'^pllietfakeresk. Delbreeen, 
Kiilsdvasar-ter 14. , 27-08 

Kem6ny '. S. 6s Tsai kit. fake- 
reskedes Debrecen, Kishe- 
gyesi-at 4. 25-95 

Lak^sa ;\ }■■ 38- 

punasierdahely Haf6s Sdntior, 6 P it6si 

: -vailalkozd, Szeged, Jakab 
Lajos-a. 11. 25-79 

PAlink&s Janos.okLepitflmester, 
- , tervezoV Szeged, Kalvaria- 

u. 2. 14-10 

Schaekmann Adam, epit6mea- 
ter, epitesi vatlalkoz6, Szeged, 
Podor-u. 19. 19-71 

, S0HAJDA IMRE, 6pit6Bl vaUalkoz6 : 
Szeged, Barka-a. 7. 28- 

Bzolcsanyi Istvan epit^szmer- 
nOk epitesi vail es tervezfi 
Szeged Madach u 8 13-45. 

Szekesrehemar 

Mik6 J6KBet, dpitomester, 8z6kesfe. 
h6rvar, AlsikiralysoT 24 5-71 

Pint6r J6zsef epitomester, 

Szekesfehej;var,Budfti-ut 100. 

L ". 6-31 

Szab6 Ferene epitfirnester^ 
Szekesf eher var, DeakPerenc- 

:--«. .4, : 2-51 

Szolnok 

Altmaan 6s Halasz, 6plio- 
meaterek6s6plt6sl Tallal- 
kozdk,Szolnok,Battbyany- 
a. 1. 8-50 

Kadas Janos, 6plt6sz, 6pl- 
t6sl Tallalkoz6j> Szolnok, 
Bor&nszky Naador-a.99. 
1-78 
Madas Mihaly ifj, 6pit6ezmer- 
riok, epirdmester vallalati 
irodaja, Szolnok, Baroas- 
u. 62. 3-54 Wllettl Lajos, okl. 6pltd- 
mester, Ujvld6k, Verec- 
kel^n. 34. 31-54 Vac 

Kr issek GySrgy^ 

6pltesl v&Ualkozo, Vac, 
Batbory-n. ;22. 2-82 

Veszprem Deatelbaam Testv6rek la- 
keresked5k. : Danaszerda- 
bely, VasatI sor 480. 53 

Eger 

Acsay Ferenc, 6ptilet- 6s 
ttlzifanagykereskedO; Eger; 
Vasuti-telep. Tel: 5-15 

Ezztargom Takaes Janos if j. epitesz: 
mernlik, epit6mester, epitesi 
vallalata Veszprem, Palotai- 
lit 20. 1-86 

Jutas altisztkepzC epitkezes: 
6-05 

Zlrc^ 

Tipold Ferenc, 6pitSsi vaUalkoafi, 
cetnentaru 6a epit^aianyag keresk. 
Zir0 - V 

Weber Fereno if j. Ziro. 

Zombor Nagy S$ndor, 6pltlfmester 
6plt6sl lrodaia, Szolnok. 
Jaszktirt-a. 2. . 2-94 Valonay JHzsef, 

6pltfintoster,Szolnok» Sz6- 
kely-a. 18. 5-87 

Szombathely Angyal Nandor, 6plt6sz. 
Zombor, Apoll6-a. 8. 

Telii 1-65 

&itsler Istvdn, okl. 

6plt6szm6rnok, Zombor, 
Rak6czl-a. 48. 1-33 

Basler J<6xsef, 6pit6sz, 

Zombor, ApoU6-a.». 2-69 Ttfldezsan Istvan, 6p«letfa 
6plt6sl anyagok, ttfzlf a, 

__^_ „__ A _ _^, — Horthy ztergom,. 
it 27. Galanta Kovacs Beas6 ttlaifa 6s *pilliBtfake- 
resk. Galanta. . . . "" G5dttll6 Lipthay Lorand, fakeresked6, 
«Faksz» bizomanyos, G»- 
dollo, Pacan-sor 1. ,- ■ 32 Gydngytis SOlyoin Andras, 6ptlletf a. 
keresk. 6s betonarngyar, 
Gyongyds, Egri-at. 54 

Kalbcsa . (basd fa.azakma alatt ia.) : ; 

flbony Fischl Geza, epttletfa 6s epitesi 
3 anyagkereskedo, Kaloosa. 74 

Kaposvar KerekesS. 6plt6sl 6s tttzelo- 
anyagker. Abony. 67 Baia Andraskay Mailer Ede 
Flat, 6pU«mesterek.|ro- 
da ja, Szomb athely, Na- 
dasdy-at 16. Tel t 1-18 DE£V G£ZA 6pttiet- 
j ttizltakereskedo. Gdzfti- 
r6sz. Fatermel6s. - 

ttafa. s . 1-05 B4kescsaba Vlcztaa Janosn6 ozv. 
Bcsaba, Kaztnczy-a. 7. 45 Wefsz Janos,6plt6szm6rn6k 
6s fakereskedo, Komarom, 
Rakdezl-n. 35. i-14 

Losonc HelCSC^.J6zseI, 6pt»etla- 
kereskedo, Losonc, Bortby 
Illlkl6s-t6r 2. 66 Rozlozsnlk Pal, {akeres- : 
ked6se 6s asztalostlzeme, 
Losbne, Massollnl-At 8. 

r- - . . . ■■-.:. 2-44 Zorkoczy Aladar, Ijbsbnc, Pe- 
t6fi-u. 37. 52 

Marcail S 
ft 

3 

N 

3 
e CenKei Ern&, 6puietfa 

6plt6sf 6s tttzeldanyagke- 
reskedo, MarcaU. 12 

MSteszalka Scbrelber Bertalan 6s flal, 
fakereskedok, IHE&t6szAl- 
ka, Horthy JH.-n. 20. -7 

Hezdkovesd Laaar Janos iit6dai ipiiletfa ^6 6plf 
t6si anyagrkereBk.Meafikflyesd 8a6- 
ehenyi n 10 ^ .'. - 13 Mezdlur Marer Sandor 6s Tarsa, Me- 
zotar. 26 Miskolc Gltiek Miksa, epiiletfakefesk. 
nagyban es kicsinyben, Mis- 
kolc, Vayut 36. 19-«7 

Singer "Laszld tem6nyfa Miskolc Vay 
;,nt 31. . 58-13 

Stamberger M6r es fia, Mis-, 
kolc, Gy6ri-kapn 21. 24-61 
es Vay-ut 7. A 28-08 

Weiszkopf Zsigmond 6ptiletfakeres- 
kedO, Miskolc, Vay-iit 38. 26-68 

Mohacs 8: 

M 
ft 

X 

% 
o ■ " Scbleslnger Albert 6s J 6zsel 
6pUletfa 69 deszkakerev- 
keddk, Kaposvar. Tel. > 39 

Kassa Hay Janos, 6pulet, tdzifa 

"-,6s'. szenkereak. Mohacs, 

PecBi-orszagTit 2. i-13 

Magykanlzsa „Haszonfa" termel6 es 
ertekesit6 szOv. k.f. Kassa, 
P6-U. 76. ,Weil Henrib 6pfiletfafreresked$ 
: Kassa,. V8rosmarty-Jier 6. (Riman6- 
CEi-ii;i2.) , 29-90 

Keszthejy. Hoffmann M6rn6 ozr. 6s Fla 
£pfiletlakeres Cement6ra- 
gyar Keszfbely Balcacs a 8 Baday Janos 6pttletla 6s 
deszkaker. Asztalosllzem. 
Nagykanfzsa, Arpad-n. 5. 
/''■ ■-, ■ _ 5-38- - 

Bakfisz Ferenc later melo 6s , 
takereskedd NagyKanlzsa, 
Rlagyar-a 108. 2-90 

Lakas 5-15 NagyszolICz Haffb^CeBJieBnTb Bird Benedek, 6ptt- 

letfakereskedo, Nagy- 
szoUds. . l-«5 41 ipuletfa A ni.kir. postaszemelyzet iolBti alapihanya hirdeto irodajanafc Szolnok Nagyvarad 

. IMoel Sandor es Bela, 

epttletfakereBked6k, Nagy va- 
rad/Miissqlini ter 20. 12-18 

Heleti J6zsef, eptiletfakeres- 
kedO, Nagyvarad, Szent Pe- 
teri-u. 2. - - 27-69 

Mafa epiiletfakereskedes, 
\Nagyvarad, Arpad vezer- 
ut 15. . 10-74 

TorOk Ferenc, eptijet- 6s 
tflzifakeresk. Nagyvarad, 
Kapisztran Jan,bs-ter. 1. 

30-15 

Nylrbator 

Goldstein 6s keiTcoYlts, fa- 
kereskedok, Nylrbator, 
Szikszal-u. 7- 8S 

6becse 
Weinberger GGxa, 

laker eskedo, Obecse, Hor> 
."-"thy Mlklds-dt 72. Tel: 32 

Papa 

Vns Gyula es Tarsa k j.t. 
eptlletfa 6s epltesl anyagw 
telepe* Papa,&zent Istvan- 
ut 26. Tel.: 11-57 

P6CS ■■'■■■,■'■ 

Baempflmre,eptile1;faesepi- 
tesi anyagkereskedes, Pectf, 
Zsolnay Vilmqs-u.-6. 24-46 
Eisner bdezl,6puietfa6B epl- 
tesl anyagok, P6cs, Nagy 
Lajos-n. B. 18-64 

Kddves J6*S0f, fake- 
resk. P6cs, IHadaoh-u. 1. 

Schwarz Mor , epiiletf a, des'z- 

> ka 6s epitesi anyagok ke- 

resk. Pecs, Zsolnay Vilmos: 

I u. 95. 26-87 

Rlmaszombat 

- Pankert Imre, 6pulet«ake 
reskedtt, Rlmaszombat,4» 
Andrassy-u, 24. 16 

Salgdtarjari 

L0wy B61a 6puletla 6s 6pl- 
t6sl anyag kereskedd Sal- 
gotar jan, Karancs-u 2. 

Tel* 1-07 

Weinberger Soma 6ptiietla- 

kereskedds tnl. Goldner 

Karoly Salgdtarjan F«-u 

-: 81. ■'■.■■..;':.>'. S5 

Szahadka 

ErddY epfflet 6s tttzeW anyag 

keresk. Feher Ferencne; Sza- 
badka, Zentai-tit 83/a. 3-65 

Herczog I»aszld, eptlletf a 
keresked6, Szabadka,: Ra- 
k6czi-iit 35. Telefon: 1-97 

Pal6ca M6r, SpiileWakereakedfi, Szs- 

; badka, ThakOly-nt 67/69. 

■ '■"■ Telefon: 6-48 

Sieged . 

Wch Mszld dr. epflletfa, szer- 
szairifa, faszen kepv. Szeged, 
Feketesas-u. 22. ^ 11-99 

MoJnar f at&lep Asztaloa&rnk Bsersaam- 
fa Baeged Petdfl B. 8. ut 19 12-27 

Este ' ""•"" 

Szekelyhl* 

Klein Sandor, fakereskedo. 

Szekelybid, Arpad-ter 11. 16 

Szekestehervar 

Wei8B.t68tv6rek, c6gt : VAMO&LABZI16 
. 4peiettakereBkedfi, BetekeBfelie^ar, 
. Horthy MikWa-tSr 1?. : -, »->& Bakal Gyula R. T. Fa 6s 
epltesl anyagok asztalos? 
bognararuk, tttztla 6s 
szen Szolnok, Attlla-ut 6, 
1-88 Tlszasttly 1 Gozluresz 6s Gdz 
malom r.-t. fatelepe, 
Szolnok, Temetd-u.; 18, 
■ . ...•■ . ". 2-16 Kaszab.B. grnyfik is ernyflkellfikek, 
Budapest, V. Wekerle Sandor-n. 6. 

■ • . . V" - -, -..'' 181-747 UJvldek Llslts Gyurlca 6ptlletla- 
kereskedd, rakta* UJvI- 
d6k, H. Rakdezl Ferenc- 
ut ___; 28^00 Pinter Kdlman, ia- 

telelepe, UJvldek, 1941. Veszprem Dentacb Jozser, fakeresked^s, VeHis- 

pr6m. i-fi3 

Welaa Jakab favesye 6s fla. yesapidin. 

..'''- ' 1-29 

Zenta 

Graf C&sxl6, xenial 
favUllalat, zenta, 

Horthy M.-ut 96. 71 

Zombor Gerner Janos, 6ptUetfa,. ke- 
m6ny 6s pnhala, tnr6szelt 
anyagok fttzeltf 6s 6plt6si> . anyagok kereskedese. 
gdzgttr6r~ ™- — '-^~ "- 
der-a.li 6sz, Zombor, Sze> 

8-04 Wamoscher Gabor, fake- 
reskedft; Zombor t v Rak6czi- 
1-72 £rc6iitdd6k. 

(L&sd Ontfldik; valamint vas-, t6m- es 
6ro|5ittBd6k alatt.) 

£rcverd6k. 

(Lasd arany- 6s ereverdfek alatt.) £rm6k. Budapest Vafda Mthalyn6 «zv. 
mlndennemu erny6k< 
kek hagyban 6s klcslny- 
ben. Bpest, VII. My «f r- 
n. lO. 428-908 Vlxtlren, erny6k6szlt6 
tizem.Badapest,VI.Aradl 
a. 40. 116-968 Gy6r ,Rdfoa"ernyda»eni, 

Dentsch Andor* Gyfir, Ba- 
ross-a.2. 14-07 Szeged Kaldor I. 6a Tarsa, Szeged, KarAsz- 
6. -'■■..■ ( ^39-91 EsernyK 6s berkesztyii- 
Ipar, Gewtlrtz : Adolf. 
Zombor, Vttlgy-u. 8/10. 

■ ■■, .,-, ■-. 8-74 Es6kdpenyek. Budapest Bonn Alajos ea6- es bal- 
lonkabatok BpestIV Varos- 
hax-u 4 f elem. 381-567 FalUS K.f.t. gnml 6s bal- 
lon es6kabatok« Bpest IV. 
Vael-a..26. 188-781 

Molnar Gyula., vihar 

kabatok, sport rnhak, 
Budapest, VII. Karoly 
klraly-iit 3/c 427-575 EszenciAk. 

Budapest 

Gergely F. Perener.-t.II16- 
olajgyar Budapest, .VI.. D6- 
vai-u. 21. 490-340 Nagyvarad Beran Nandor Bp. I. Dobren 
tei-a 2 355-531 

BiSft&e Gabor Bp. Vllmos 
CS dt 10. 884.186 

Gal Dezsd femaru, feint5meg- 
cikk katqnai femgomb, fem 
es zomancjelveny ^s erein- 
verfigyara. Bpest, VIIL Nap- 
u 16 135-090 Ctldvlg eremverogyar i 
Bpest, VIII. Th6k Rndre- 
«. 18. Alapltra 1897. 

187-621 Erny6k; 

Budapest Erny&lpart €s Ice- 
resfcetfelmi It.f.f. 

Budapest, VD. Erzs6bet- 
krt SO. 220-421 

tlzem : 1L Kapas-u. 27. 

167.-0O6 rEUENCZY C er- 
nyiigydjr, Budapest, 

V. Wkerle Sandor-a. 5, 
V" w . ■ 1S1-747 CS68Z J6ZSEF j.UR&A' 1 vegyl-.-'te. 
eszencia tizem, Nagyvarad, Arpad 
yez6r-a. 60. ; 24-16 EsztergAlyosok. 

Debrecen Bzalay Sandor, vasegetergfilyos, Deb- 
reben, EStvfls-xi: 23. 83-97 

qy6r 

Deutsch. Perenc, esztergalyoa, 
Gy6r, Palatinua-u. 8. 9-77 fetkez6k €s 
kdv6z6k. Budapest £de n espres&6, 

■ Budapest, VII. Rakdezl. 
Ut42. 22S.062 iftermek. 

(L&sd vend^gWk" 63 6ttermek . alatt.) EzPstaruk. Budapest Bacbraeh A.ut6dar.-t.Bada- 
peat, VAci^u. .2. Hen$erAntal 

ezUstfirugy&r Kovesi Jdzsef eztlstaru- 
gyar Aranykoszoms riies- 
ter ; Eztistaruk talcak ev6- 
eszkozok minden stylben. 
Bpest IV. Reaitanoda-u. 16. 
384-136 
EkszerUzIet Ft. Varosh^z 

; , u 8 185-645 Cting AffKJdS, ezttstaru- 

gyar, Budapest, Nyar-u. 19. 

223-424 

$C(>UlX Jen« dras 6s 6k- • 
Szer6sz nagyraktfirral Bp. 
SztdvArOs arvasz6kt httes 
szak6rtd Bp . Wessel6nyl Seligmann I. 6kszer, eztist 

Bp. Nador u $ 181-282 

Szigeti Nandor es fla 

Valddi eztlat evfikeszletek. , 
Nasza jandekok. Bp II. Olasz- 
fasor.35 153-271 

Kolozsyar Els« Erd^lyi Eafistirngyir, Kolozsvir. 
Kornis-n. 7. : 87-11 Ezpstmavesek. 

(Lasd arany- &s eaustnaflveaek alaft.) Fagyapot. Budapest AG RUMEN 

gyiiniSlct b rtldiig breskefelmi k. f. t 
Mi, fagyapot is cemeolara gyara. gyfirti 
lidaalulruzekei. ralamlol raindu csoma- 
goUshoz is [pari tilra alkalnas Jagyapotot : 
Kdzponti iroda.: Budapest, IV., 
Petdfi Sindor-u. 10. 187-457 
Dyari iroda : JasrirokaallaY ; Tel. 7 Falskolak . 

Budapest 

Keiner Rezso okl. erdOmdr- 
nOk erdfeze.ti magpergetd 
(Izeme Iroda: Bpest XII 
1 Neytelen-u7879 brsz 155-641 

Mezey Ferenc, Budapest, 
4l. J61ia-6t 2. .355-678 

Solty Cdsatfd. Budapest, 
II. Badaprdd-u. 2/4. 

864-773, 164-481 

Kdrmend „Sllva" Eraiigaxda- 
sdgi vallalat, Thirm- 

ger Jdnos, okl.. erd«m6r- 
nttk. Hagpergetd gyar, er- 
del magkereskedes, cse- 
metekertek, Ktfrmend. 52 42 postatakarfekpenztarl cseKRszamla srama: 30,655. Faszakma T«lgy 
blikk 
fenyo* FURESZARU Lomasi Erdoipar K6szvenytarsasag 

Kolozsvar, 
Matyasklraly.ter7. 18*89 

vflroskSri tieizfilgetfire : #14-90 P£es BaranyalKerteszetl 
Egyesttlet falsftolrffa. 
Pees, Szlgetl-Ut 149. 14-83 

Sxabadka Budapest Hortns lalskolai telepek; 
Szabadka, Szegedl-ttt 
|Tuk) 12. 86 Sieged Demieter Fereno is FiaJ faiskola r6- 
asa ts SBfllfioltvany UJsaeg&d Safl- 
regi fit 42 22-10 

Zsembery ' kertSszet. tul. . 
Zsembery Istvan Ujszeged 
Berkert-u. 42. 21-64 

Zalaegersxeg 

Neumayr es Tarsa, erdeszeti 
csemetek haszonfak, diszfak, 
magvak Z-egerszeg 1-17 Fakly&k. 
Budapest 

Emmerllng laklyagyar Bp 
, Gr Karolyl u 26 189-664 FalfestdmlntAk. FAMINTA- 
KfeSZIT^K. GERHARDf REZS6' 

faramtakfeszftfl tome 
Budapest, VI. Lfrhel-u. 14. 499-270 J70| qySwgySs 

gyart6, Gytfngytts, Vachot 
*;dor-u. 14. 4-92 

Pechy Gyor?y 9 falapat, fa- 
villa. Gyfir, Arpad-ut 50. 
\ 9-90 

Hu»zt— XycTfc Pestsxenterssebet REZNICSEK GYULA 

MINTAKH.SZTFO Hunyadl-u. 15. l^f"gW s SlpoSLalos,lparmuVesz,Ial- 
festttmlntagyar, f estekek, 
lestttlparl szerszamok, 
Bpest, VUI. VIg-u. 9. 

184-488 Famegmunkai6 
g6pek, 

(Lasd ffe> alatt is.). Budapest FASZAKMA. 

(Lisd 6paletfa-, fnrn6r-, tflzifa 
6b seen elatt (a.) 1. EpUletfa. 

(Lasd; as «Eb betftngL) 

2. Faipari 
vAllalatok, 

Besxterce $c£o7i*es Vllmos, la- 

aru- es : kopors6gyar, 
Beszterce, Fogarast-ut 8. 
ISO Felso'magyarorgz&gi Fa- 

ertekesit6 ivt tizemvezeto- 

sege, Huszt, Rakoczi-tit 82. 

1-05 „FAABU0YAR" Mftsika Mlkl6s,Kaasa, 
Honvedelwitja 32, . 31-08 

Kolozsvar Ja-nogsy Lajos f alagy£kbetet- 
gyar, Kolozsvar, Honved- 
u. 189: 14^76 

K5sxag Mttller Fereno Flat, Ittresz- 
telep es laarugyar, K0- 
szeg, Pnmmer.il. 11.. 25 Kola ^SSS It Faszobraszok, 
Bela es tarsal. Kula. 
Telefon:18 Maraiwarosiilget Bdttos <§s MarAt&y, 

Ifozfttresz, ladagyar e* la- 
pari vail. Maramaros- 
szlget, Tteza-n. 42. 88 Budapest Anker lada 6s fagyapotgyar 
Famegmunkalas Talpfa Bp 
V. U jpesti rkp 41 '291-371 Csoknyay Bertalan Enyve- 

zett lemezgyar Bp X Asz- 

taios S-ut 7. 181-OS6 

142-864 Fji$vni orvca i a . 

Iparfgepek es szersza- 
moktfVezerkepvlseletek: 

Teic&ert <£ Sot>n, 

Llegnltz, modern lameg- 
. mnnkalo gepek gyara. 
Dolmdr ronkvago- 
ianerareszgepek. Gebr. 
£2nclc-lele gatterek, 
rttnkvagd orlas szalag- 
Hireszgepek, Felcle 
Relmsebeld Ifireszgy^r 
„Holx-HGT'* aeslparl 
gepekstb. Allandd gyarl 
lerakat Budapest VT. V«- 
rttsmarty-u. 95. 

119-200, 826-544 Handel i. T6dor rattgynok 
minden Saanyagban Bpest 
V. Wahrmann-u. 6. 498-581 Bdnay ZoltAn „EKZET" 
lamegmankal6 g6pek 6s 
szersz4«oiok minden eel- 
ra. Budapest, XIII. Lehel- 
U. 46. 292-658 Sc&uc&ardt £s 
Sc$U//e a Kfrc^ner 

&, C6» j4I- G. lalparlgep- 
gyar Leipzig kepy. Buda< 
pest, VI. Terez-krt. 46. 
Irodal 128-981 

Raktart 112-907 Neumann N. NENA fatOmeg- 
isikkok, Budapest, VI. 
J6kai-u. 38. 114-317 SxeUr^nyesst Laszi^ 
talp* vail. Tallgak, szer- 
szamnyelek,textf Igyarl or- 
s6k. kadak, letrak. Bpest, 
LX. Tdth Kalmaa-n. 17. 

181-051 

Ceglfed 

Turul faipari vallalat kaptaf a; 
samfa 6s fatalpgyartas tul: 
Kallai testverek Geglod, 
J6kai-u. 47, 1 

,Lakas: 74 

<slksiereda 

Magyar Fa r.-t. Budapest, 
oslkszeredai kireudeltsdge, 
Csikszereda, Rak6czi-ut 50. 

■ ... ;..:i-03 
Gyergy6ssentmlkl6s Mercur Faipari p.-t. fflrfezgyar, 
f atermel6s, Gyergydszentmik- 
16s, Deak Ferenc-u; 176i T. 58 Fa es kefearngyar r.-t. Mfi- 
ramarosszlget, Kossuth 
Lajos-u.22. 14 „SylVtinta" iakereske- 
delml r.-t. Maramaros- 
szlffet, Szllagyl IstVan- 
u. 88. 1-86 Marosvasarhely ^FaguV faipari r.-t. 
Marosvasarhely,Hnnyadl 
JanOs-n^ 18. T* 6-99 Munkacs ,Caiofca" gazds 

*s Iparl r.-t. k«zj 
[onkacs, Arpad vezer- n. 22. 21-19 21-20 Ujpest Furnir es LGmezmaveH Rt. Ujpest, Vd€i-ut 60. #294-812 Stabll- Fwnir n Fafcarsskadalni kfi. 
Budapest, VIII., Jizsrf-ir. 35. 133-071 
it Ujpest, Violi-u. IB. 484-163 

Furnir, enyreeett lemea, „STABIL" 
asztaloslapok, dobozgyirtts/ a»6k- 

mlndenlajta k e m e n y f a. UJvidek Faipar resxvGny-f 
/c&rsascf 0- ujrtdek, 

. Uman-a. 18.- . 
Telelon: 22-OS 2J-60 Vessprem 

Veszpremi Faipar t.-t. Vesz- 
pr6m.> 6T 

3. Fakeresked6k 
(vegyesek). Apatln Eandd Meldcco Fereno dr. fa- 
ipari vail, besztercei kiren- 

■ deltsege, Besz^erce, Horthy 
M.-ter 12. 2-J8 Budapest Nagyk5r5s 

Jely Gyula es tarsal la. 
f pari vail; es Iadagyar. 

NagyU&rUs, n.Kossath 

I>n. 79. 31 „Cniversal tt Faarugyar 

&,f.t. Pecs, Megyeri-ut 49. 

SepslsientflyoVfly tlianupia" Er4&- 

ipar JT.-Jf- Sepslszent. 
gytfrgy, Cslkl-a. 2. T. 33 Sxalmarnemetl n^rnemetl, Telekl-n 15. Asxtalosoic anyag* 
raKttir sxSvetRe- 

jrerfe.Kemeny es pabata 
telep, Budapest, X. Ke- 
repesl-ut 27. 184-674 „FORE$TA" 

Hagyar-Olasx faipari 
es 1 akereskedelmi rl. 

Budapest, V. 

Grdf VIgyazo Ferenc-u. 8. 

Ilg.280 112-289 Klein Pal kem6nyfatermel6 

es kereskedO, Bpest, IV. 

Moliiar-ru. 38. 180-483 

Telep: EC Dandar-u. 22, 

< 134-508 Ronchettl Jdzsef lahag 
kereskedes es «g '" 

riuha- kemenyfa es far 

be eg klvltel. Bp. I. Nap 
hegy-ui 15. *""" """^ m 
ft n<i$l'Pei<eT t lanagy- 
kereskedtf «■ ha}6talaj- 
donos, Apatln, Part-u. 87. 
Tel.: 69 

Westermayer Antal fake- 
reskedes es kajdzasl val- 
lalat Irodaja, Apatln, 
Part-u TeLs 80 

Lakasa, Szabadsag ter 

Tel. 28 

Baja [■■■', 

Prigly Kar©ly,fakeresked<5, 

Baja, Horthy Uiklds-ut 8. 

5-87 w 


H 

8 


Handel I. Tddor laugynok 
minden faanyagban Bpest 
V. Wahrmann-u. 6. 498-581 lanagy 

S 43 Fasmkma A hlrdeia Iroda kUlflsztvlselJIl tslfcszareds Keloss*ar Laszlo J6«*ef,f akereekedO, 
Csikszereda, Erzs6bet-u. 4. 

... ; ::■■>■■;■■'... ;. i-4i Magyar Fa r.-t. Budapest, 
esikszeredai kirendeltsege, , 
Csikszereda, Rak6czi-tit 50. 
1-03 

Das Feuerstein 6s Kohn, fa-, deszka 
6s 6pitkez6si anyagok rak- 
tara, kolozsvar, Pap-u. €8. 
31-96 
I.ignaria*' Fakereskedelmi 
R.-T. ^ptUetfa^ tUzifa 6s 6pi- 
tesi anyagok. Kolozsvar. 
KanddKalm&nu. I.> 25-61 ,Feny&" epttietia, iu- 

r6szeltfiru 6s cser6prak- 
tar, D6s, Szamos-u. 20« 
Telelon: 70 ,Kahan" deszka, epttletfa 6s 
cserepraktar, Des, Kadar 
Jdzsef-u. 4. IS eyergyOsaantmililOs 

Farlcas Samuel, ia- 
kereskedff, Gyergytfr 
sacenfmf IcZds. 5 Hatvan 

Ring es Tarsa, fa es 6pi- 
tesianyagkereskedes, Hat- 
van, Horvath Mihaly-u. 4. 
28 

Musst — Xycn^ 

Barabas Sandbr ifj. fakeres- 
kedO, Huszt, Horthy Miklos- 
ter 55. 1-68 Hausladen Tivadar 

la 6s 6puletanyagnagy- 
kereskedft Hnszi, Grdl 
TeleklPal-a. 8. « Kassa Nagy JanoB, fakereskedO, 
Marosvasarhely, Tisza K.- 
u. 40. 8-62 

Ollerer Janos kijeltflt ttizifa- 

".nagykeresk. es epitkezesi 

anyag raktara, Mvasarhely, 

Koronkai-nMO. T.3-53 Iiomasi Erdoipa* Resz- 
venytarsasag, magyar- 
orszagi ttzemeihek kiren- 
delts6ge, Kolozsvar, 
Matyas kir&ly-t6r 7, 18-80 
31-03 
Kizarolag varoskOzi be- 
sz61get6sre: #14-90 

Szallit : mindennenm jpuha 
es kem6nyf aterm6ket, 6pu- 
letfat, deszkat,"haj6padl6t, 
papirfat, banyaf at, allvany- 
fat, sz61deszkat, parkettat, 
tflzifat, gynjt6fat, egetett 
f aszenet, oserz6k6rget a 
szatmarn6meti, laposba- 
nyai, galOcasi, szovatai 6s 
dedai tlzemoibOl. Singer JjAszld kemSnyfa MJskole Vay 
fit 31. 58-13 Mdr beutach Zolt&D , tarm&iy, fakereskedB. 
Mdr. i Nierenfeld.6s Vigdorovite, fa. 
6pitkez6si anyagok 6s tllzifa 
raktar, Kolozsvar, Hbnv6d- 
u. 109. 27-77 Sobmieder Bern&t fakereskedA, Mun- 
kaos, Rak6czi-u. 12. 23-14 

Zahoranszkyne, Sztreha Erzs6- 
bet, f akere8kedese, Munkacs, 
Orbszveg, Csapo JOzsef- 
u. 264 14-43 

Nagykaroly ,Szamosvolgyl" I pari es 
Keresk^deTmt R.-T. goz- 
Ittreszttzem 6s faanyag- 
raktar, Kolozsvar. Kor- 
Tln-t^r 3. . lQ.g-1 prantz Janos lanagyke- .^ 
reskedtf 6s fatermeld, 
- Szt Istvan-krt 11. 

24-94, 24-60 Kassai 3p1t6anyag- 6s Fa,6rt6kesitfi 

SzCvetkezet, Kassa, Booskay-krt 15-. 

:, . ' ■;,■- 33-96 

Stasz B61a Rudolf, fanagy- 11 
kereBkedd, Kassa, Spirk6 
A.-11. 19. 32-47 

Kecskemet Szenes Kftroly Fia, fflreszarti- 
f agyapot 6s mindennemtt 
6pitkez6si anyagok, Kolozs- 
var, Zapolya-u. 2/10. 30-31 

Transsylvanla deszka es 6pit- 
k6zesi aqyagteiep, Kolozsvar, 
Magyar-u. 92/94 33-01 

«ZMd FenyO» ttlzifa, deszka 
6s 6ptiletfa anyagok, Kolozs- 
var, Zug-u. 21. 31-69 

Komirom Sxappanos Stindor 

ffT. Kecskem6t T Rak6- 
ozlvaros SO. 16, 82 KexdHvisarhcly 

Szab6 D6nea, fa 6s term6ny 
ker: K6zdivasarhely, Horthy 
Miklos-^t 61. 19 

kiikunfelegyhax a 

Agardi J6zsef, tUzel6anyag- 
nagykereskedfi Fntura bizo- 
manyos Kkfbaza, Izsaki-iit 
lakas Kalmar J-nt 13. It-75 

Bleresztesi JanoBn6, tilzeld- 
anyag 6s 6pit6sianyag nagy- 
kereskedO Kkfhaza, Horthy 
Mikl6s-at 9. ^^72 Weisz Gynla 5 fakereskedO 

telepe 6s lakasa : Komarom. 

4-39 

Kgrdagwufi— flcHHa Hajovies l*6tern6 ozv, 

fakereskedO, Korosmezd. 23 
R6zenberg Abraham, fakeres- 

kedd 6s termeld, K6rosmez6. 

28 

Kuia Artf) neia, fakereske- 
do. Kola. Telelon; 32 Agardy Gytfrgy 6pltkez6sl 
6s tttzeiotelep, L6va« Hor- 
thy M..at 87- 1-02 Losonc ■c; Gttllner Barnabas dr. fa- 
termeie 6s lakereskedd, 
Losonc, KUnyOk-u. 58. 

ol-18 Pallor 1st van 6pit6anyag-. 
keresk. 6pttletfa, butorfa, 
cement, mesz, soder szl- 
;geteK stb. Kkfhaza* Nyo- 
m4s 1/e. S-08 SAHIN T6TH LABZL6 ttlzifanftgy- is 

".■ sz6nkeresfced6, Kiskniii^legyhaBa, 

Jenovay Dezsff-tir 10. , 2-71 

•44' .'//■'■■ Marasvasarheiy Pfeffermanh Samu, fanagy- 
keresk. /Marosvasarhely, 
B6Ia kiraly-u. 58. 5^-48 Zellermayer Hans, fakeresk. 
Marbsvas^rbely, R6gi- 
baromvasar-u, 1. 26 Miskolc Munkacs Kiss Jozsef kdvesdi, epUlet 6s 
tazif» keresk. N.karoly, 
PeWfi-n. 65/67. 2-31 

Kiss Sandorne ozv tilzeld es 
6piWanyagkeresk Nagy^ 
karoly (Piaot6r) Tel 47 

Lakas 1-87 

Szalay B6Ia 6pitkez6si 6s 
ttizeWanyagkeresk. -Nagy- 
karoly, Gr6f Karolyi Istvan- 
u. 53. 2-59 

Kagyvarad Dlosi Sandor «s B61a, 

6ptlletfakere9ked6k, Nagyva- 
rad, Mussoiini-ter 20. 12-18 

6becsc Csatf> XpUHn ti 

kedif, Ubeose, Kossuth 
Lajos-n. 47. 87 Paks Gosztonyi ^anos ifj. fa, ttizifa 
6s Bz6nkeresked6, Paks, Szt. 
Istvdn-t6r 10. 77 

Papa . 

Zohmann Lnjza sz6n. tazlia 
6s 6plt6sl anyaifkeresk. 
Papa. 10-97 Bossny^ Abraham' Lajos, nagyfakeres- 
kedfi, Marosvasarhely, 
Szondy Gy:-n. 9. 44 Kobn Gynla fakeresked6 Ma- 
rosvasarhely, Szabadi-nt 1. 
T. 4-06 Orosz I«. Bertala% far 

kereskedd, Rozsiiyd, Nagy- 
.allomis. ,73 

Sopron 

Magel Agost, fakereskedO, 
Sopron, Gy6ri-ut 1. 2-13 

SUmeg 

Eiotsehild Pal, takereskedfii Sfimeg. 87 

Szabadka Ssassrfegen Diamantstein Miksa, fakeres- 
kedO, Szaszr6gen^ Gr. te- 
lekiPal-u. 27. 99 M aroscber Menrlkn6 ozv. 
f4 6s 6pltkez6si anyagkp- 
resk. SzaBzr6gen, Raktar- 
u. 10. 40 Strumiager M6r, fakeresk. 
ezaszr6gen, Gr6f Teleki Pal' 
u. 30. 57 Szatmarnemefi Erdei Ferenc,_fakeresked6, 
"Jz-n6meti, Honv6d-u. 50. 

1-32 Kosa Bertalan iididdaf, 

fakereskedes 6s beton 
gyaiiflzem, Szatmam6meti, 
Udvari-a. 78. 2-06 Sgckelyudfrrarhely Moloar MaTglt, fa 6s sz6ntern>el6, 
Sz6keiyadvarhely, Bethlen-n. 73. 41 

Szokesfeharvar Zombal Karoly Szfehlrvar, Jdzsef- 
9. 2t30 Sxombalhely Holzer Erno, fakereskedO, 
Szombathely, Marciiis 15- 
t6r 6. Telefon : 4-07 

Tata 

BrtlU Ignae, Tata. . 67 

UJvsrbdsz Sc&ml&t PcSI takeres- 
ked«, Ufverbdisx, 

Vasar-t6r. 
, TeMefon : 35 UJvidak Morecslcti Anial, 

lanacfykereskedfi, U1- 
vld6k; Bogdan-o. 27. 
Tglelon ; 3X-11 Ungvar FOtfor Cd&xte fa* 
JceresJcea& Ungrar, 
Xng6-n. 9. 8-48 CGn&rt Matyas 

■'■ vit&t, fatermeltf 6S fia- 
. kereskedtf, Ungvar, 
Szobranezl-tt. 77. 2-8g Magyar -Orosx later- 

meld, lakereskedelml 6s 

Sazdasagl szdvetkezet, 
agvar, Szent Istvan- 
«. li. 8-86 Vassprem Engler Matyas 1 , 6piiletfa 6s 
asztalos anyagok kereske- 
d6se, Szabadka, VIII. Bog- 
nar (Homoki)-u, 6. 39 

Garal Jozsef, lakereskedo, 
Szabadka, Kozma-n. 27. 

5-49 Szentes G6za fatelepo 
Lakas 

Zalaagersieg im. 4-61 
3-66 Varga Janos asztalostizeme 

. sz6n 6s f akereskedese, Zala- 

egerszeg, KOlcsey Ferenc- 

n. 7- ' 4^18 n megrendeles atueteteRor pfenzt JiUMMk l?as&akma aaeah Sarkady Istvan, kijelolt 
kprzeti f anagykeresked6 es 
fatermeld, ZUab,. Polgari- 
ter 13. 2-39 Zlrc / 

Amber g Ferenc h£ bzv. Zirc. 46 

4. Fasz6n. Budapest 

Balfnt Istv&nne retorta, 
erdel faszen keresk. Bpest. 
IX. Gr. Haller-u. 5. 335-971 Donfgold J6zse!n6 TtizeKS- 
anyag nagykereskedd 
„£fftalif"iasz6n- 

brlkett magyarorszagl 
Tczerkepvlselete. Iroda, 
Iasz6n tttzilaaprltd 6s 
sz6ntelep : Budapest, III. 
. Bogdant-utl(FlIatorl gat) 
allomas. 333-111 G<&CS£H fasz6n es 
tiizeloanyag nagy kereske- 
des. Zsak es Invar tetelek* 
ben. Bpest, X. Snlgdtar- . 

. Janl-tit, Jozsefvarost teher 
p. a. 10. sz. kapu. 145-705 Kand6 Melocco Ferenc dr. fa- 
ipari vail, besztercei kiren- 
deltsege, BeBzterce, Horthy 
\M.-ter 12. 2^8 „Regna" Erdtfklterme- 
I6st SzoTetkezet, BesS- 

' /erce; CalTln-u. 29. 5 
Elnttklgazgato i 1^40 
SttrgSnycfmr Meg Mi 

Sgszjerce. Budapest Asztalosok Fatermeld SzB- 
vetkezete, ml nt az Iparo- 
sok Orszagos KiJzpontl 
Szdvetkezete tagja. Ktiz- 

Sontl lroda es gozfllresz : 
. Kerepeal-iit 29. 

135-467 
Feny fif ttr6sz uzeme : 
TIszang. '■-■ Lefkovics Ferenc, fatermelO 6 s fake- 
reskedO, Kassa, Bercs6nyi-u. 22. 

30-38 
Sehlesinger Vilmoa fatermel6, Export- 
import. Kass a, KisdyBenedek-ii. 4. 
36-42 
BCHVfrABCZ J6zsef & fia fakereske- 
" dfik, Kassa, Pet6fi-t£r 9. 27-56 

Schwaroz Mikl6s fatermelfl 6s fakeres-, 
/ kedO, Kassa; Kazinezy-u. 14. . .34-49 
Schwartz Bandar j Kassa, Arany-u. 9. 
29-80 
Weiner. Jeno. fatermel6 is fakeres- 
kedo, Kassa, Tctrdassy-u.. 5. 30-44 

KesdiVasartiely Handel 1. Tddor lattgynttk 
minden faanyagban Bpest 
V.Wahrmaiui-u.6. 496-531 

Cslkszereda Lnf I Mlksa Faszen nagyke- 
resk. Bpest, *)6zsef v&rosl 

*«.■.»_ — n '' <r> ' «7WM mfw teher p. a. VI. VIII. 
kapa. Alapltva 1878. 

131-128 135-520 Weinstein Stindor, 

retort a es erdel btlkk 
faS&GD waggon-, luvar- 
6s kis tetelben vasalasi 
es Iparl celokra es szi vd- 
gazmotor haszn&latra. 
Budapest, VIII. LudOvlce- 
nm-n.SO. 132-946 848-Q88 ,Hargi la" gdziuresz es 

mumalom, tul. PalHy es 
Gergely ^Cslkszereda, Bar-, 
glta-dt 488. 28 

Magyar Fa r.-t. Budapest, 
csikszeredai kirendeltsege, 
Csikszereda, Rakuczi-ut 50j 
1-03 

Gyergyoszentmlklos ffyongySs v 

VEISZPEK GYULA, fti- 

szer- fa- Bzenkeresked6 es 

, faszen nagykereskedS Gy8n- 

gyOs, Torek Kalman-n. 28., 

5-53 

Kolozsvar LomAsi Erdoipar Resz- 
Tenytarsasag, raagyar- 

k orszagi Uzemeinek kireri^ 
deltsege, Kolozsvar, Ma- 
tyas kiraly-ter 7. 18-80 
31-63 
Kizar61ag varoskozi besz^l- 
get^sre.: *14-90 Adlor Sandor fakeresked6 es 
fiitermel6, Gyergy6szent- 
miklds. 86 SCassal Fatermel4f 

F.-I 1 - Kassa, Szafhmary 
Gygrgy-n. 2/1. ' 32-72 M6r 

Herczog Karoly gflzffir6sz 6s famegr- 
mUDkal6 telepe 6s temetk. valalkozd. 
M6r. 28 

Munkacs Bajk6 J, K. ?fizftIr6BZ 6s fa- 
ipari vallalat. K^zdivasar- 
hely, Horthy M.-ut 49. 23 Kolozsvdr Calclt mtiveK r.-t. 

Kolozsvar, fatermeld €h 
tanagykereskedes, K«z- 
pontl Iroda: Wesselenyl- 
n. 8. 34*86 

HomorHdl Falpar 

H.-T.Kolozsvar, Deak 

Ferene-u. 22. ; 31-30 

L,azar Ilenrik, faterraelO, 

Kolozsyarj Malom-u. 32. 

x 12-51 
Stefag Faiparl r.-t. 

f. a. Koloxsvdr,Be&k 

Ferencn. 22. 31-30 Kor&smexS -Hchhb £lelt^s J6zsef 6b Burger 
I.ftj osr, f aterme!6 es: f akeres 
ked6,Gyergy6szeiitmikl6B. 81 

Gyergy6i BrdObirtbkoBok Fa- 
kiterraelfi es GazdasSgi SzO- 
vetkezt te, rpint a SzSvetseg 
kozponttagja, Gyergyoszent- 
mikJ6s, Gr. Teleki Pai-ii. 2. 
96 

GySngyfts Rarpataljai Fakitermel6 es 
Kereskedelmi k.f.t. K6r6$- 
mezG. 14 Egri erselti uradalom 

gyOngyosi fatelepe, vasutal- 
lo mas mellett, Gyongyos.2-28 

Husat — Xycn» IiBzarovits Samnfaterme'lrt, 

Huazt, KoBButh Lajos-Or 19. 

87 Szeged . 

Fej6r GyOrgy okl. gazda fa- 

szenkereskedfi^ Szeged, . Pa- 

1 rajdi-u. 4. ' 15-61 5, Fatermelgk 
6s g6zf0r6sxek. 

Bares . 

UGLYAI FAIPAR R.-T. ezelBtt Nasioi, 
tamdngyar is gfiafilrtsa rt.. Bares- 
Dravapart. Tel.: U 

Beregsaasg 

Gelbmann Samuel faterme- 
lt**s goziftresz t Beregszasz, 
Df. Pataky Tlbor-u. 26 1-84 

Besxterce 

&U& t?y Ula, lakttermeltf . 
I a nagy es klskeresk. Besz- 
terce, Lutber-n. 66. 2*49 MeufelGSandor, fa* 

tertneW maganttsztvt- 

sel«, Huszt, CslUag-u. 1. 

1-02- Sel> estyenH€la^it€x t 

alsdblsztral, f{dzltlresz 6s 
erdtfkltermelese. fluszt, 
Bak6czl-un 71. 73 Kassa Csaky-Pallavieini Laszl6 6r- 

gr6f gozfQresz es favalla- 

lata, ICausa, Szlovak-u^ 8. 

31-19 Frantz Janos f anagykeres- 

ked& es f atermeiO, Kassa, 

Szt Istvan-krt 11. 24-94 

24-50 Grossman Gyula, fatermelC 6s fakieres- 

ked6, Kassftj Apponyi Albert-u. 2. 

46-61 

Guttmann PfiIop,fatermeI<5 6s fakeres- 
ked6, Kaasa, Ffl u. 1. ..' £9-99 Klempi/S Testverek, 
gtizftiresz 6s fanagyke- 
reskedese, Kdrosmeztf . Vashegyi Veudel, gfizfU 
reszttzem, K6r6smez6. 3£ 

Leva Kro6 6s Davidovics fatermelOk, Mun- 
kdos,. Zrinyi Ilona u. 132. 23-95 

Rejaman Samuel fatermeW, Muokaos, 
Arpad vee6r fit 64. -■ 20-16 

Spiegel Henrikg6zf0resz,gyaln- 
tizem, fa es mindennemu epit- 
kezesi anyagok raktara,- 
Munkaes. 21-40 '. 

Murassombat Siftdr Pdl, malomesfii- 
resztelepe, Itfuraszombat, 
Lendvft-u. 47. Telefon: 72 

Wagybanya Ad^mcslk Ferenc laterme- 
I« es lakereskedo, Nagy- 
banya, Fttr6sz>u. 1. 1-18 SzamosTldeki erddlpar es 
Ittreszttzena r.-t. Nagy- 
banya, Szendy-ter 1. 1-24 OB 
Oi Welsz Sandorj fatermeltf, 
Nagybanya, Hortby Bflklds- 
ut 26. ^ 54 

Wagykanizsa Oalosi J6xsef, ia- 

termeld. Nagykanlzsa, 
Worthy IWlklds-atSO. 6-51 Oi 

3 

a 

O: 

■SC Izabd Gynla, n 8zlttya fa- 
telep". Eirddkltermeld es 
tttzUaker. Nagykanizsa, 
Var-u. 8. 7-09 

Szeszgyar Iparvag&ny. Wagyssftllgs - Scboeller 6s Tarsa, Leva, 
SzentJLaszld-n.l; 1-8122 Marosvasarhely 

Arbor'^ ErdGipar, Marosva- 
sarhely, J6kai M.-ii. 53. 75 Darvas M6r es Fiai fater- 
mel6k es ifakereskedflk 
MarosvaBarhely, Bernady 
Gy-u. 13. T. 3-18 Farkas Oynla borbereki, es 
Tarsa k.f.t Marosvasarhely. 
Kinizsi Pal-u. 8. 6-73 Comtisi erdiiipar 

T. t. szekelyltfldl gtfz- 
f Ur6szelnek kdzpontl 
ttzentTezetds6ge, 

Marosvasarhely, 

Baross G.-n. 1. 5-6Q Senensieb Testverek fater- 
meldk. Marosvasarhely, Hu- 
nyadi Janos-u. 18. T. 1-51 Miskolc Miskolci ParkattgyarGdzfttr,e8z 
esFaipari k.f.t. Miskolc, Vay- 

tit 14. ~~ " Vaozy J6zsef -id. «Karpat» fakitermelO 
£s fakereskedelmi valfftlat a Magyar 
Altalanos Kasz^npanya' R.-T. 6s 
8z6narusit6 R.-T. vea^rk^pviselete. 
Miskolc, Deak-i$r 3,i 23^63,- 2*-6Q Kulman Karoly okl. ni6rntfk 
TlllanyerdTel meghajtott 
ftiresz es gyaluttzem, lAda- 
gyar. N-szbU<fs. 19 

Uzem : Feketehegy 

Nagyvarad v ._ ; : O: 

N 

r\ 

X 

z 
o La Roche Faiparl R.*T. 

Nagyvarad, Eakoczi-iit 27. 
19-38 
Plesz Geza,fatermel6, Nagy- 
varad, Szechenyi-ter 1'. 13-38 

6becse, ■ 

V 
ft* Bacskal gyarlpar es keres- 
kedelmi r.-t. telepe, 
6becse» Daranyl-u. 18. 

Telefon t 9 
Igazgato lakasa : Dar anyl- 
u. 18. Telefon: 59 Pecs 

Berecz Karoly, fatermeld es 
fakereBked6, Pecs, FelEOma- 
lom-u. 2.4. . *14-27 Brack Sandor, latermelH 
6s fakereskedd Irodaja, 
Pecs, Slkldsl-u. lO. 18-81 ClxelC .#Il*aI, fatennelo, 
P6es, Kllmd-n. 16. 12-19 

Engel Adolf es flai,. gfizfQresz, 
par^ttagyar'es f akeresk. 

: Kozponti irodaja, Pecs, 
Raboczi-ut 76, .20-32 

Bah6— Paxos-b SoMnlyody C6sxl6, 

gOzlUr6szflzeine, Rahd, 
PostaHdk 34, Tel: 30 45 Ma&zakma Hlrdessen a tavbeszflftnfoysorokban, Rimaszombat 

Schrelber is Sefdner, goz- 
tflresz es kengermalom, 
Rlmaszonibat, Andrassy- 
ut88. 44 

BoxsnycV 

Gatmanri Zoltan, fakereskedo" 
6s fatermelo, Rozsny6, Grr. 
Tisza Istvan-u 23. 22 

Holler Ctyula, fatermeld, 
PelsGc, f (irgsztelep, Rozsnyo. 
Tel: 85 
Sarvar Sz6Relyudvarhely Slmd Andor, fakltermeld 6s 
laker., Fenyd Ittreszelt-Ia- Fereno bafor klr hereeg 
Olensege uradalml 
erM$ivatala, Sar- 
var. Telelom 44 Sepsiszehtgygrgy ,DcuiuZ>Ict" Ertfd- 

fpor r--A Sepslszent- 
gybrgy, Csiki-n. 2. T. 35 Soprani Esier£d3yP<fI> her- 
eeg gdzluresze es tarak. 
tara, Sopron, Laszld klr- Szaszr&gen ,Fores/a" majfyar- 

blasz latparl 6b lakeres- 
ketfelml r.-t. S»ds»- 
regeii. 59 Klein Bernd/, later- 

meld es keresk. SSt&SSC- 

rGgen, Horthy Miwos- 

Mr 29. 22 

Ce&elCttfOS, repaldgep- 
latermelo, SadS*- 

r£#en, ujteiep.DZ. 60 
Szatmarnemeti Fischer Bela, fatermelG es fa- 
kereskedo, Szekelyudvar- 
hely, Bethleri-ri. 77. 35 Bakonyi Vencel, pnskamfives, fegy- 
ver 6s Uszer kereskedfi, Budapest, 
Vfl. Dohany-u. 64. Tel : 22-66-58 

Halwa pusKamifves. 

Bpest, I. Szent Janos-ter 4. 
167-002 ragott la am, gdmbrud 
tolgy-bttkk talpfa, tttzlh 
SzekelyudvarheIy,Bethlen- Tel. 33 Szolnok ,Bannla*> Fa- es Epltd- 
anyagkereskedelhif r.-t. 
Szolnok; Atttla-dt 11. 

;: 1-07 TfsniPicfe&f Gox- 

f1ir€&9 r.-t. Szolnok, 
Attlla-n. IS. 76 UJpost Furnir fis LemezmflveR Rt. Ujdest, Vacl-ut 60. #294-812 Stabll- Furnir is Fauraekedelmi kft. 
Budapest, VIII., Jomf u. 35. 133-01! 
M/llipwUiola-u: 18. .;.;: 494-163 

Pnruir, enyvezett leraez, ,,STABIL" 
asBtaloslapok, dobdagyartas, szek- 

tiles, g-dzf ut^sis, 
mlndenlajta kern en y la. Ungvar ,MentOT" Magyar ke- 
reskedelmt r.-t. tttzlfa- 
nagykereskedes, (Jngvar , 
Munkacsy AHhaly-n; 87. 
5-45 Sc&Uc&ter Adolf €s 

flU, Ungvar, Kapos- 

o. 26/28. 3-46 Sxab6 Kdlman, ta- 

termeld, Ungvar, IHonka- 
esy Mlhaly-n. 8. 1-28 Blkszadl Altalanos Falparl 
r.-t. klrendeltsege, Szat- 
marnemetl, Etttvtfs-n, 1. 6 
Ktf zpontl ttzem : Blkszad. MXSAR Hennl£, later* 
meld. Szatmaraemetl, 
Kinizsi-u.il. 4-12 „Com€tSt" ErdfStparl r.t. 
Hlresztelep es parkett- 
gyar Sznemetl.Ldkert. 28 Magyar Erd&Mpar 
H.f.t. Sxatinarn6- 
mett, \4rpad~u. 23. 

' 7-4* Szamosvldekl erddlpar es 
tilreszttzemr.-t.Szatmar- 
neihetl, BarosS-u. 85. ~ 

2-04 Sieged 

Idppai . Irore . es' llai g8zf ArSse . r.-t. 
Saegfcd, Fels6ti8aapait 33. 17-41 Orszagos Fatermeld es Syl- 

vanla Fakeresk«delm| ..- 

R.T. gozlttresz es lagyapot 

r arf tlzemel, Szeged, 

Isdtiszapart 15. 10-24 i« Fed6llcmeiek. 

Budapest Posnanslcy 6s S/re- 
JUxt.-i. Bpest, v. Zslt- 
vay Le6-n. IS. Tel. 
12Z^20 128<285, 115-350 
Gyar t Pestszenterssebet. 
847-550 Qre]ner0yul&6tTsa,fedellemeE,S3i(re> 
telflanyagok,lcoc3iken6cs6BJ3lrad6k- 
4rugy4r, Debreoeo, Hfd-u. a t6-6ft 

Hagyvarad O DURATEX cemeritarugyAr asafalt 
es katranyipaj r.-t. Nagyvarad, 
Matyas kiraly-u. 60. a(^67 

Sxabadka Vrimarius aszrait-» szi- 

geteltt- es ledellemez- 
Uzem, SzaUadka, Parhn-/ 
zamos-at 82. 5-18 Fegyver, I6szer 6s puskamQvesek. 

Balasiagyariwat Szelenyl Istvan mffszakl es 
kereskedelml Tall Balas- 
sagyarmatRakdezl le] 87 Budapest H cunmang jozsei es iia 
pusUamtiveseK 

Bp IX Ferene krt 2 

187-651 Hofbauer Vtlmos, 

Easkamttve^, Budapest, 
ir. K&rolyl-u. 24. 186-698 fQn61>l pnskamfiTes legy- 
ver es loszerkereskedd. 
Bpest, BarosH-u. 17.- 

184-475 Oazvaldik Janos puskamfives 
fegyver 6s lfiszerkeresk. Bp. 
IV. PetOfi S u 3. 183-271 XubeK. Bertalan Gs 
Tsa, c6gtnl. MOVE. 
l£*f.t. Fegyrer- r l«szer, 
spOrtarnk, nagyban-»kl- 
csinyben, Budapest, IV. 
BlDzenm-krt 29f 185-707 Punaizerdahely Vesey Ci.- SEoltan, fegyver, 
Idszer ea vadaszatt cikkek, 
Dunaszerdahely, Szent Iatvan- 
.«p 370. 86 

trsekujvar. Farkas Ferene; vadasztttl- 
tenykeresk. Erseknjvar, 
Fazmftpy Feter-n. 1.26-52 Kaposvar HUiaileskd Karoly, Kapos- 
var, Fd-a. 22. 6-87 Kassa Eachwlg Hajts Kornel, Kassa, Pfi-n. 29. 
20-70 
Varga Berta! an fegyver, lfiseer, 
sportdiuk, Kassa, Ffi-u. 13. 35-48 

Kdsxeg 

otthard ] 
Kdszeg, Klraly-i Gotthard Dezsd, fojtasgyar. 
w^„ _ ,. ... rmM ^ ^^ 85 

ieva / 

Baroska Janos, mechanikus 
es puskamtives, Leva, HortUy 
Mikl6stit 43.- ',-, 1-30 

Maroxvasarhely Konratb Jdzsef, puskam fi- 
ves, mechaniku8, fegyver, 
Idszer, 16poraruda, sportcik- 
kes szakilzlete, Marosvasar- 

. hely, Korzo-kftz 17. 74 

Miskolc Barna Bela, Miskolc, Sz6chenyi-a. 7. 
19-16 

Mosonmagyardwar Vadasztttiteny-gyntaes es 
lemarngyar r.-t. Moson- 
magyardvar. 6 Pecs 

Csonka Fer ene.puskamfl ves, 
fegyver es lOszerkereskedO, 
P6es, RAkoczl-tit 49/1. 16-31 

Szalay Jakab, fegyver-, 16- 
ezer- 6s mechafiikai v&llalata, 
Pees, Kir&ly-u. 46. 28-66 Szabadka Batta V. es Fla, vadaszatl 
€s sportszakttzlet Sza- 
badka,. Kossuth L.-n. 7. 
- .■ " 6-14 Haas Karolyne pzv. fegyver es 
kerekpirmflszereBz, alapitva 
1910. Szabadka, Damjanicli- 
u. 16. 8-92 

Szakesfehervar Nagy Perenene, . fegyver- es lfiBaer- 

keTeskedO, Saekealenervar, Simor- 

■" a. 27. 4-60 

Vac 

Hagy Cafos, pusUa~ 
mtive&.v&G. a-oi FehSrnemltek. 

(LSsd kelengyek alatt is.) 

\ . . ■ '■-■ 

Budapest Demetroivfts WfirnSk Textilgyara 
Budapest, III. Sz0116kert-n. 38. DETEX" 

n6i, ttrfi es gyermek finom k3t8tt 
fehernerauk gyartasa.'T.: 363-162 93 Fendrieh Imrej Bpest, IV> 
Calvfn-t6r 2. 386-2D7 Debrecen O Csillag Wzsef, feWrnemfiaeem, 
Debreoen, 8]monffy-u. 6. 34-62 

^Imperials rehernemaipari vallalat, 
Debrecen, Hatvan-u. 1. 11-68 

Kardos Laszld vaszon .os feh6r- 
nemfi szaktizlete Alapitasi 
6v 1831. Debrecen. 21-13 KEitENYGeza, Kasa*, Fd-n. 3S. 33-58 

Kolozsvar Sarga Krist6f Ut6dai fehefnomil 
es vaszon raktara. Kolozs- 
var, Deak Ferene-u. 3. 19^36 

Mosonmagyardvar L»n!a Bona es Frlda, fttzd 
es lehernemffszalon, Mo- 
sonmagyardTar. 1-6S 

Munkacs Jakober Mendel 6s Fiai Mun- 
kacs Kalvin u 5. 21-10 

Murasxombat Czvetlos Janos, Elstf Mara 
Tldekl lebernemtigydr, 
IMaraszombat,Sze<!nenyl- 
u. 7/9. Telelon : 55 Slftar Lajos, „MuT€l" 
felfcrnem tigytir, 

Maraszontbat. 

Telefon: 43 Nagyvarad LeSb Hermana es Szabd Armin, Helios 
(ehernema es gallertlBem. Nagyva- 
rad, Gt6t Csaky Istvan-n. 56. 18-63 

Pestssenterxsebet /Mlba lehernemfflpar es textllnagykereskedes, 

cegtul. Tokody Andori 

Pestszenterzsebet, Gaba- esl-n. 5. 347-663 Panndnla paplan, yatta es 
fehernemfilpar, c6gt. Pa- 
danyl Jentf, Pestszenter* 
zsebet,Arpad-dt 15. 

141-019 46 hirdetsseU lelvsszi a m. ku. ppsiaszemelyzet j61eti aJapUfany^nak hirdBto irodaja Budapestan MAGYAR FiMKOMASZftTI tS FiMARUGYAR^. 

BUDAPEST, VII, HARSPA-U- 53. _TBLEFONj 428-715 F6m&ruk„ Budapest Deutsch Ignac 

Bp. V. Bithpry-u. 22. :fcl27-229 

VBrasrh-, sargarfa-, aluminium- fa aluroinium- 
iUvSalij ■ ' lemaz-. ualag. tsfl, rid, huial. 
Hicketott. iweutt fe hgrganyzott -r- nEVTSCHJEN&nit. 

Budapest, VI. VOrtls- 
marty-u. 86. Sargar6z, 
vOriJsr&s, horganytttvtf- 
zet, aluminium, Fredal- 
lemez, sxalag, rud, cs<f, 
huzal,szegeGB, angol on, 
forrasztd on, csapAgy- 
f 6m, presspan. 128-845 EGERTADORJAN 

temkereskedtt, Bpest, 
VI. Berllnl-t<Sr 8. 128.681 Mil Her Andor f6maru 6b szerol- 
v6nygyar Bpest, Kender-u. 37*. 
1 137-371 

Viz- 6s g6zszerelv6nyek, 16g- 
oltalmi f ecskendOk. Perme- 
tezbk. - . 

Debrecen FINGER 6s tlaBpestVl 

Hajos-u. 41 Vffrtts-sArga- 

r6z alamlnlam FredAl 

. lemez «sorud huzal hor- 

1 ganylemez »121-81Q GAspar Vttmos, Bndapest,. VII. 
AlmAesy-tir lfl. 228-488 228-253 IKassal Aladar I6m«nt»de 
BpVII.Dobn40 222-692 Vlsoeaky Ferenc, g6p 6s f6m- 
tecnnikai mutely. Debrecen, 
Kot-u. 10. 29-12 

Essftergom MAYER JANOS 

HERCEGPRIMASl UBVARI SZALLfTO 
r6mAriigyAra. ErtterflOm : 1-Q9 qyergy&szcfitmlklpa Novak B61a . 6s Fia f6maru 

■.'. ttzem, Mdogos,: - vizvezet6k 

szerelb Gyergy6szentmiki6s. 

— 75 

flyer Magyar l6mdobozmuvek 
r.-t>Gyor,KAlvArfa-u.55. 40 

kispest KOrnfel4lVilinos6sfiai,fem- 

- nagykeresk. Budapest, VIII. 

Tormay Cecil-u. 7. 140-271 

: Forraszt66n, csapagyf 6m 6s 

egy6b f6mek. "- 
Meszaros E. f6umyoin6, min- 

den m6retbeii 6s er6ss6gben. 

Budapest, VIII. Maria-u. 15. Szabd £ds&16 es 
tdrsa, I6mt«megelk' 
kek gyArtAsa, Kispest, 
ZrlnyJ-n. 84. 146-9Q2 Kula NemzetkUzI F6m- 6s Vas- 
kereskedelml R.T. Badspeit, V. 
Paimfinia-u. IS. u. Ftmek. rfctanewk, rfid, c;G, 
forraszUia.cupa^Hin, ffimltnttiek. #116-707 Oberrriann Testv, f6maru ipar- 
telep, csokolad6formak 6s 
haztartasi femaru cikkek. 
Bpest, IX. Bbkr6ta-u 19. 

-, / - . 134-853 

TfcuTH<5 Reasfl WmdmgyAr oval i& 
kereknyomds saj tolas Bpest Ka- 
Hinczy u. 46 • 227- 

Szafcesrehervar Vadfisztolt£ny-,GyutQCs- e-is 

Sz6kesfeh6rv&r, Be^nyi-tit 6-05 „neiviaeia" /em- 

drugydr, ful. K9- 

r^ft Isivtih, Kula. 

Telelon : 84 Pestszeiiterzs&bet vas- tmmm\ Peternell 
63 Kulhanek, 
PeatsstenterasSliet, Attila-ntca 37. 
Telelon: 147-231 Szabadka Jancso Fereiic, f6marutize~ 
me, Szabadka, VIII. Erzab- 
bet-u. 16. Tel. 5-S7 

LenardL Testverek, Urn-, 
fa 6s vasbutbrgyara. "Sza- 
badka, Tuki ugarak 101. 

"": 5-75 >fejCeor vas- 6s f6mAru- 
Uzem, Szabadka* Bajal- 
at 10. 3-92 Sfilbdanovits Aiartpn,vas-, 

f6m-., 6s csillar tizeme; Sza- 
badka, Szegedi-ut 18. 4-53 

SzatmarriemeftB Egye&Ult feintiru- 

gydr r.-1. sxatm&rn6. 

metf, ZsadAnyt-fit 58. 

5-12 Szeged UNION femaru- 

Qy&T, Kala. ■ 

Tiblefon: 11 ,VulHdri* 4 femtiru 

gy&T, talajdonos, 

Czetyoffer tstvdn, 
Kula. Tele f on: 44 Tobias Morton Ftal 

vas- 6s f6marngyar Bntor- 

- vasal&sok Szeged* B6dogh 

J..a. 1. 27-84 Uivldek Marezvasarhely Csizmudia Istvan f6mara- 
Uzein, Marosvasarliely, Sz6- 
chenyi-ter 19. , 4-22 

GyerdH Jdnos, i6m- 

aruUzem, Blarosva'sar- 
kely, Kossuth Lajos-u. 115. 

3^es MetalplasxtSRa b. t. 

I6mtargyak k6sztt6se, tnl. 
In?. Taehtler JAnos, Uivl- 
d6k, Vasar-u. 11. 34-87 

,REttORD*' ac6]ii6toU 6s 
f6maragyar, Hampel Arthur, 
Ujvidbfc, Dobo^u. a 

Telefon: 30-43 
Rltiner Gy&rgy 6m 

TaT&ai, 1 6marngyar. CJJ- 
Vld6k* Futakl-ut 69. 

Telelon : 87-05 F6mbetUk. F6mAruUzemek, 

Apalln 

Manh. Ferenc, vas- t6m 

6s mtianyag&rogyAr, Apa- 
tln, Ktraly-a. 1485. 74 

Budapest 

Bartos LAszld f6mletuezarn- 
gyar Sajtolt tiSmiegAruk 
Bpest XIV. Egres*y-ut 94. 
#297-868 

Bombos B61a f6marutizeme 
Bpest V. Kadar-u 10. 122-045 

Gal Dezsft femaru (6mt.0meg- 

cikk . katonai f 6mgomb, f 6m 

6s zomahejelveny 6s 6rem- 

verOgyara, Bp.VIILNap>u.l6. 

135^090 Sc&iile jintirds f6m- 

.-: Arutlzeme, MarosvAsAr- 
hely, B61a klrAly-o. 4. 

8-28 
Mosonmaflyar6var VadAsztdlteny-gyataes 6s 
f 6m AragyAr ■ r.-t. 
magyarAvAir. . Huraszombal Dlttrlclt Gdszt Av, 16m 6s lak- 
kozott bAdogAmgyAra, 
Mnraszombat, Horthy M, 
n. 81. Telelon i 68 

Magykanlzsa Bauer 6s Tar sa t la, I6m 6s 
szerszamAragyAr, Nagy- 
kanlzsa,. ZArda-u. 5. 2-91 

6becse Budapest b BEfiR SANDOR 

>. V. Idzaef nfidor-t^r i. 182-489 Fazebas Alajos Bp V Tatra 
u 27/a 490-182, 

Pekete f6mbettt GYAri el- 
adas nagyban kiesinyben Hp. 
VI. Ter6z-krt 2. 22-56-75 Star femarugyar, 

Abecse, fcr6I Tlsza Ist- 
TAn-n. 6. 1-14 OIREI AtAI>AR, Krdm- 
betiik;- zomanebetttk. Fem- 
betak. RaktArbnis. Tervez6s. 
Zbmanctabtak. Lakas reg- 
gel 8-ig 223-746 

t)zem 9-t61 111-194 

Budapest,. Szabadsag-t6r 1 F6m5nt6dik. 

(Ldsd Sntttd^k, valamint vas-, f6m- 
^s 6r«flnMfd6k alfftt.) 

F6hy«a6k- 

(Lasd c^g- 6's cimfeBtdfc. m&eoldk 6a 
Unfez5k, valamint SBobafestijk alatt.) Balaton lelle Regenyi Paula f6nyk6pesz t 
B-lelle. ? . »>. 

Batasxek PrlHcbetKby Annals 

kep6sz, Bataszek. 

Budapest . 16ny- 
61 Angela mttterme, 

Budapest, IV. VAcl-o. 24. 
180-721 IrDDhDDSrp^wffleatep.Buduest.illll. 
Barbss-U.61. Telelon 1 184-178 Halmt B61a udvarl Ienyk6- 
p6sz» Budapest* IV.^Ke 
kem6tl-u. 19, Budapest* IV. 

"■- - K 184-682 Kellers/duos nuiterem 

6s iaboratorlum. 
FOTOtCOPlJiT ex. 
press k6szltek. Bpest, 
Marglt-krt 87. 158-867 KISS Joldn 16nyk6pesz 
muterme. Budapest* BL 
Qlasz-fasor 5; 858-729 F0T6-HAZ 

Bpest. MistUm 30/32. 189-698 T6tl> Margtt, I6nyk6. 

Ii6sz muterme, Budapest, 
V. Petfffl Sandor-u. 2. 

' 188-048 Cslkszereda tth 
III 

X . 

ar 
o 

N 

8 

x 

2 
O 


SelwarlO Cdsxlo iei»y- 
k6p6sz, CslKsstereiMa, 

Apall-u. 16. 1-28 

Debrecen KarulIJutios 

fembetOk speciaiis 
Mszitdje 

Bpest, VII. Nagydi6fa-u. 9. 

425-389 Berzbki S&ndor, f6nyk6p6&z, 
f otb'cikk kereskedb, Debrecen, 
Piao-u. 38. 31-35 

T6k6s Ilona, Debrecen, Hatvan- 
u. 1, ■ 17-22 Oy«r DobOS foto-azalon, Gydjs 
Baross-At 22. e 2& GyOri'fia Boros. Wnykif isBeti mftte- 
rem, Kassa, KoSsuth Lajos-». 2. 

27-78 

Kecskemet Bogacs Ern6 csfkinadarasi, 
f6nyk6p6szeti szalonja, Kecs- 
kein6t, Rak6czi-ut 17/19. 

.■•!■?■< ■ 8-61 

'■■■■-r--:47 . A nft) el«6 cjel ayaral ga$y izemet jeient Itoloxsvar 

CSEKVENY. Alajos, fenykepeszeti mft- 
terem 6s . fotooikkek kereskedese, 
Koldzsvar, Unio-n. 4. , 86-66 

Joanovics utdda, tulajdonos 
Fries Erntf f6riyk3pSszeti mft- 
terem, Koldzsvar, Matyas 
kiraly-ter 33^ 28-18 

Marosvasarhaly 

Horvath fenykepeszeti antf- 
terera, amatorlaborato- 
• rlum es fotoszakkeresk. 
fflarosvasarhely, Sze- 
chenyl-ter 5i. 2-60 

Munfc&cs 

Markovica i 'Antal, fenykep6sz- 
mester, Munkacs, Arpad ve- 
z6r-u. 28. - 24r36 

Naaysarad 

Angelo Foto, Asohner Karoly feny- 
. kepesz, Nagyvarad, RakocBi-nt 12. 

. 20-ta 
Mylreflyhasa 

Mendek Jozsef Nylregyhaza 
Szeebenyl a 25 - . 27-99 

Pe<» 

Zelesiiy Krfroly 0rV- 

U&&&1C, udvarl fenyke- 
peszek muterme, Pecs, 
Anna-u.4. : .',.'■. 26-98 

Steged ;. ■ 

Szabados Jdzsefne 1 . fenyke'pSsz- 

mester, Szeged, Karasz-u. 15. 

31-01 

Szekely Sandor, fenyke' pesz 
mester, Szeged, Szeehenyl- 
ter 2-a. 20-18 

Ssekesfehervar 

HAJDU 8AND0RNE, fenykepeSB, 
Safekervar, VarhBrnt 13. 7-23 

Toih Karoly, Szfenervar, Bazilika- 
t*r6. 4-3J 

Siombatlraly 

BalogSf mltterem, 

i SzombatheJy, Szent Mar- 
ton-u. IB. 

Telefon : 10-S7 
Sx61es KdroJy, mtfte- 

rem lotd szalon, Szombai- 
hely, "" -- - - -- ■- 

u. 2. Agfaphoto fenykepeszetl 
eikkek eladasl r.-t. Bud a* 
pest, V. Vllmos cs. ut is. 
#125-240 Klslaludy Sandor- 
11-05 Ung»ar 
KacsureU Isixxfn 

Jenykepeszetl mftterme 6s 

lotoclkkek kereskedese, 

Ungvar,llluiikacsy JKl.-u.14, 

8-72 

Zombor ... 

Karc&er foto-studio, 

Zombor, Kossuth Lajos- 

, u.9. Teiefon:43 Mnyk6p6gxeti 
eikkek, 

Bafa ..-'; / -,' / 

Lazar Lajos szakuzlete, 
Baja. 2-72 Budapest Actox 

a dr. <£. SeMenssner Foto-Werke 
G.m.b.H magyarorszagi veaerkepv; 
Bp. TV. Mngepm-krt 16. 180-841 Caltferonf es T&rsa, 

Budapest, V.VOrttsma rty- 
ter 1. 881-148 C&mura £<isxl6. 

Modern lenykepezo'gg- 
pek es ax tfsszes fotooik- 
kek, Bpest, IV. Feren- 
cfek-tere 2. 1S3-607 Csoknyal (Backaul) Hugo, 
^Fotoborze*' , Budapest, 
IV. lranyl-u. lO. SK6-087 Hajdu es Bokor fotokar- 
tonok es albumok, Buda- 
pest, VII. Slp-u. 8. i ■ ■ 

Tell 228-288 HATSCHEK as FARKAS 

- <mn> : :>■ 

fenykepeszetl. optlkal es 
amatormozl szakuzlete 

. Budapest, 
IV. Karolykrt 28. 18-59-59 
VI, Andrassy-ut 31. 42-59-90 
Vlt.ftikdozi.iit 80. 21.42-08 Kalm&h 6s Tarea Bp. 1)ll5i-nt 84. 
Reprodoktios keBznlekek. F$ny ma- 
sold is ivlampar, totomeoTianikai 
keH6kok • li04%2 KELLER J ANOS 

fot6clkkek 
nagykereskedese 

Vi aronteiaddk- 1 e g o 1 c a 1.6 b b 
be,gzerz6si torrasft. Osaaea ■ 
markas clkkekbfll nagy rakjar. 
Bpest, II. Margit-kft 87. 153-887 Kern 6s Tarsa Bp IV. Kossuth 
Laj09-u. % 188-604 

Klein J6zsef fSnyk^peiBzeti eik- 
kek Budapest^ VI. . Vilmoe 
cs,ut 7. 426-140 Pe|/siJk : Kdroly totd- 

b In«, Budapest, iTV.Varos- 
haz-n. 4. 189-314 vez^r- kepTinelet A Bpest.Andrassy-ut52. JlefractiO ' Budapest, 
IV. Ferenclek-tere l. 

182-769 Szenea Marton, fotocikkek 
szaktlzlete. Bpest, IV. Ka- 
roly kixaly-tit 16. 389-166 

Wanaus Kdroly, totd- 

szaktlzlet, Budapest, IV. 
Feh6rha]d-u. 2. JSO-31S 

Debrecen ABamann Ferene fqto esskd'fet 6&~ 

laboTfltoriom Debrecen Ferena J6- 
, sssefat 27. 31-21 

T6k6s Ilona, Debrecen, Hatvan- 
u. 1. 17-22 

Gy6r 

Dobos foto-szaktlzlet esloto- 
laboratorium, Gyfir, Ba- 
ross-ut 22. 5-77 

Kaloisvar Balass EntO (cgehetfalvi), fenyk^pfi- 
eaetl saakfialet, mflterem is labora- 
toriam, Koloaevar, Unl6-n. S. 86-63 93 EMKE<* gy 6gyarunagykeres- 
kedSs, KolozBvar, MatyaS ki- 
raly-ter 33. v 22-05 

Kor&ts P. Fiai, f otdszaktizlet, 
Kplozsvar, Matyas kiraly- 
t6r 8. f 27-60 Papp Kdroly ioto- 

szaktlzlet, optlkal Usem, 
Kolozsvar, Deak Fereuc- 
u. 18. 14-29 Mak6 Klein Imre, ,Maki,. Bzechenyl-ter J 

, ■ ■.:'■■..■ .■ •■ "■' " - r 2- 

Hlsjiolc Tiuflztlg Janon- fot6s; Mltk. 8iechenyl 
u37 6fi-78 Mohacs Meltzer Emil, Mohacs, Szent- 
haromsag^u. i. 1-28 

Wagyvarad CENTRAL FQTO, ienykepSszetf es ami- 
- tenr inoaioikkek sBakjielete, Nagy- 
varad, Hitler Adolf-n. i, 21-14 

Major Vilma, ttnyk^peszeti 
szakazlet es amat6r labora- 

. torium, Nagyvarad/Kaay 
Sdndbr-u, 1. 26-60 

Sgeged '.■.""■■■■ Vtazebas Alajos Bp V Tatya 

u 27/a , 490-182 

linrei Aladar cimfest<J Bp Szabadsag 

; t. 1 :;, 111-19* 

Imrel J. cimfesW Bp. Nagydififa-n. 16. 
228-415 ofOPTTkA* Szeged, kdrdaz-n. 14. ,13-30 
Weber Gasztav, Szeged, 
Sz6ehenyl-t6r 5 . 48.75 

Uiwidefc BartQa G6xa, foto es 
kino szaktlzlete, Ujvldek; 
Hltler-u. it. Tel r J7-52 F6nyk6pnagyit6k. Budapest 

Keller Janos, Bpc 

Magyvarad Keller Janos, Bpeet, n Margit-krt 87. 
163-867 CZOLDAN TIVADAR, fenykepnagyit6 

mQterem r . Nagyvarad, Hitler Adolf- 

... U. 45, '■ ' 33-41 

STBINMETZ . Majer/ fenykepnagyltA. 

Nagyvarad, Bastya-n. 4. .17-82 F6nymaso86 
Int^zefek. Budapest ..EXPRESS" 

F£NYMAS0L6 HMTfiZET 
FOT6K0PIA 

Postafordnltaval szallltiink. 
Bpest, Jdzsef-krt 85. 

342-944 KunstSdler Vllmos 

KuTlgral 

Okmdnym&solds 

Ozalld fenymasolaa 
Bpest Vlir., J6zsef krt, 7. 184-149 Hantflltz Ferene, tervsok- 
szoroslto vallalata. Bp. 
VIII. J6zsel-a.l2. 148-147 Neufeld lotokopia Bp Nagyatadi Ba- 
li. 87 -.-..' 421-034 Paulay Ede^ Ozalid f6ny- 
masolatot, fot6kdpiakat, pos- 
tafordultaval szalllt, Bpeet, 
J6zsef -krt. 9. 342-850 PieseiaJberger jdzsei 
fGnym<&sol6 papt- 

JTOlC Rajzpaplrok Bp. 
V.Holtana.lB. 119-584 RhDHIKLOI 

fenymasolas 

rajs sokszorosflas 

fetokopla 

Budapest, VI. Andr^ssy-dt 52. 
Tei.: #116-640 

Teehnika papirkeresk. 6s f6ny-^ 
maBol6.ftzem. BpeBt, XL Bol- 
dafbki-rit 5. 259-413 FSftyreklAmok. 

(Lfisd tranaparensek alatt in.) 

Budapest OMOMJENyCJO MAGYAR W01iFRAMLAMPA : GyAR 
KremenezkyJinos R.T.fenyosfroszttlya 
XUi; Vacl-dt 101. 498-507 

Orion dekoraclesfffenyl Zwaclc-neonfeny- 
rekIxfmolczwackj.es 

Tarsal Bp.Soroksarl-dt 26. 
' *fcl46-277 ggregSrtbk. Budapest B«r8cz Fereno. lakastakaritasi valj. 
Bndapest, VII. Sip-n. 10. 223-685 K6nya J6 XSef, Buda- 
pest, V1H. Csokonal-u. 8. 
884-799 Ottopdl sandor zslzslk- 
Irtas Is, Bpest, XII KIMIy- 
hagd'U 5/a 150-484 

Volltxer Irt, takarlt, Bu- 
dapest, IV. Petftfl Sandoi- 
n- 6, , 189-794 

Szasz Allred dr. mtanar. 
Naktl egerlrt6, Radzsem 

Ktkany trtd, Szardd svab-, 
ngya- stb.-lrtd, Bpest, 
Erzsebet klralyne-dtja 15. Nagyvarad Csutoras Sandor, feregirt6 val- 

lalat, Nagyvarad, Szigligeti- 
u, 7..'--; ' .14-21 

Ssekesfehervar Fischer es Tarsa fereglrto 
clanozo es termenysterlll- 
zald vallalat. Szlv&r. 5-90 F^rfldlvatdruk. 

(Lasd divatamk alatt.). 48 Anew clOtl alio mid hereshedol {clem Fe&tekeU KiiRZWgU /^^^^^Si^isfik. Tele fan: 23&-3$* „ J» M gg Cg y> C » J El tsmert le g f o b b m I o ft s 6 gtt porlestebek, klttek "" F^rHkalappk, 

Budapest ..--.. KoZffia CafOS, Buda- 
pest, Vn. Karoly klraly- 
ut 3 a. 4S3-956 VAZMAK YI TESTVfeREH 

kalapayara. Budapest, IX. 

U116i-ut 67. ,136-290 

Fi6k lerakat : Kispest tflldi- 

; lit 109. 342-197 

Hajdun&nds 

Herb&tJakab, szaima- 

. kalap 6s sapkagyar, Haj. 
dunanas. '.■".■ 96 

Kaposwar ..-■ 

Kertesz Lajos esfia, kalapos* 
mestere k, Kapos var, Kossuth- 

.... ter*2; ^ ;'"_' 1^08 

Kassa ':''-' 

- Weiner Izs<5, :Kassa, Fo-u. 16. 27-81 

Nagyvdrad 

Heller 6i neutscQ, 

„Flora" tomp 6s kalap- 
gyar, Nagyvarad, Anony- 
mus-n. t. ■ ; 10-94 Szautay J&nos, kalapttzem, 
Nagyvarad, . Bazar- eptilet. 
Szinhazzal szemben. 12-87 Pecs ■-./ r 

Kertesz J6zsef kalaposmester ferfi- 

nor kakypualet PecE,.VaroEhaz- ■ 

; epiilet. -14-84 

UJyldafc - 

Kertesz /rare, ferfi- 

dlvattizlete, Ujvld6k, Mus- 
sollnl-ut 30. 34-56 

Lak&s : Mussollnl-iit 13. 
, 9 - 34-57. 

Fe>firuhak. (Lasd rnhak alatt is.) a -.'■ 

Debrecen 

Grmifeld Adolf 6s tavsa, ferfi es f iu 
nihak, Debrecen, Piac-u. 37. 29-28 

Bzantfr Albert, kesz fer£irub.aiizlete, 
I)ebrecep, Csap6-u. 8. . 33-32 

fersekftfyaV 

Fried Mlksa, szovet 6s ratia- 
keresk. Erseknjv&r, Ko- 

mdroml-a, 9. , 46-96 

'■ ■■;.".'-■ '(■ Szeged 

:' Ordog Ferenc, Szeged, 8z6- 

ehehyl-t6r 16./ , 30-73 

Sz6chy ferHrnha aruhaz, 

url szabosag, riol konfek- 

cl6; Szeged Csekonics-u. 4. 

12-91 

Fest6kek. 

Baja 

Hnszar .Tozsef, festekkeres- 
■ked6, Baja, Toth Kalman- 

ter 3. ~: -j - ; .. 5-21 Beregszasg Bani 1st van, Szivftrvaiiy 

f estekszaktizlete, szobafestO, 
mazol6, fenyezG-esciirifesto- 
inester.Beregezasz.Kossutli- 
ter 3. Bocskai u, 1. 2-73 Boriyhad Rleger Andont6 Bzv. vas- 
keresk. kft* Bony had. 37 

Budapest > 

Ellin ger Emit VegySszmerniSk 
vegyigyara, Bpest, X.Vas- 
gyar 1. 148-338 148-228 

GRUBER Janets f es.t.Sk 6a banyaterm6- 
kek, Budapest., V/Kaimati-ii. 33-o 

116-1)32 Horvatti Sandof es Fiai 

Fesf6k es Lakkgyar 

Budapest, IV. Ferenc J|(5isef-rakp. 22. 
Tel.: 384-504 6s 384-524 Hungaria ultramaringyar,; 
szipes porfestekek, Budapest, 
IX. Papay Istvan-ii .12. , 
' 132-603 

Hungdria vegyt €s 
%cof)6miiv&U re&x+ 
v&nyt&rsastig Buda- 
pest* V. Arpad-a. 8. . • 

^111-208 
Internrbaii 123-057 

IX. K6n-u. 5. 131=822, 

'145-000 
IX. Illatos-ut 17. 145-211, 
143-453, 131-018 
Nagyt6t6ny .-"i 269-830 

Kalman 6s TaTsa .Budapest,' U116i- 
tt 34. Beosi feher.,", kaolin, Veta, 
surla, mSszpat, kyarcliszt. sulypat,. 
bentonit, vepysaerek, oldoszerek, 
Vilagit6 festekek. ' 140-622 

Kovalcslk Istvan, tbllpdrlo- 
keszfto. Bp. VII. Csanyl- 
ra. lO. ' 228-080 

Kramer IzsO „Elast3c" lakk» 
ktilonlegess6gek, Buda- 
pest, IV. Molnar-u. 39. 

189-506 Krayer E. 6s Tarsa 

test 6k-, kence- 6s iakkgyar, Budapest. 
V. Vact lit 34. Telefon:: *290-5.74 Kreuile Ferene; 

n|uv6szf est6kek. ■ Buda- 
pest, IV. Kamerdiayer 
Karoly-u. 1. l\ 189-344 KUN SANPOR festek 
kence, katrany- ^es vegyl tepmekek. 

Bpeati IV: Ferenc Jozsef-tkp. 18. 
384-507, 183-412 Kund A^oston festek, lafek, csis'^tdpor. 
BudapesNVlirEozsak-teieSt. 224082 Lak6s.es Sz6kely, (*6pgyar, 

" Fest6ksz6r6 berendez6- 

sek Budapest, XIII. B6ke- 

ter 3. 291-405 291-406 

291-410 lidszio Igtiac festek kence lakb kaiv 
bid: -vegryi nagyk .Bp. IX Hflgye's 
Bndre u.,1. M8S-088 

Molriar Kalman ^al 6s Tarsal 
kf tppr 6s Iakkfest6k vegyl 
aruk Bp Vi Bollanu; B> -•• 
. •:•'",,.. 327-598 

Pick H. 6s Tarsa Bp lasd 
TUkrossy Richard alattl / Razsa femil, IpCO. Mlland 
Abllln-fest6kek arusltAsa, 
Tegylterm6kek impor t ja. 
Bpest; VII '■■ Dam janlch- 
u. 38. 42f-749 ■ (ezeiett PICK H.^B.jARBA), 
Anlllnf estckek r aktara 
az I. G. Farbehindnstrle 

'. A, G. gyartmanyalbdl. 
Indlgd, savak, 
.' .y yegyszerek. ■■' 

V.Zoltan-u.a 121-705,323-784 Debrecem H An spitz Jdzseff: festeknagykeresk. 
Debrecen, Csap6-u.' le. ,23-63 

Lakasa: : 12-60 

To^ok J6zsef , Debrecen, CegI6d- 
u, 20.'. . ■- . ^ -■ Gygr 

Gy«rl Iakkgyar, Relchtaold 
; 6s Bbeeklng Gy ttr, Feh6r- 
V&rt-ut 36/38. 6-50 I poly sag TureR Imre, festekke- 

; resked&, Ipolys&g. 82 

few- 'fe'i;S ;: ; ; "'i 'V Branin Belan^j, iesteki laki,, eoset is 
., ha^tartas'i oikkek, Kassa, Kossuth 
J'-L'.u 4.'.. /'•■;■.■.„ v'"; v /. rj; 28-09 

Groszinann 6s Tarsa fest6k 6s 
Vegyi cikkek nagykereske- 
dese Kassa Zrlnyi-u 24 29-78 

<KpM0fl Orastein Bdndor festekaagy- 

'' kereskedese, Kassa, Po-a. 122. y 

' -\ ' ■ " 29-6E 

Klswarda Klein Jen&, Sest6kkereske- 

dd, Klsvarda, Szent LaszlA- 

.:■/.«. 1. 1-71 pccsik Lajos „Csillag?' 

' Eest6khaz, Klsvarda. 
Deak Ferenc-n. 1. 2-07 Kelozsvar .Globus'- fostekOzlet tul: Reich 
Sainu keresked6 Kolozsvar, 
Deak. Ferenc-u. 38. 12-97 

KALMAE ..MIHALY, .festek es- yegyi 
aruk. Kolozsvar, Peak Ferene-u. 25. 
■ ;- . lo^ee tfagy Bela, festek; 6a vegyi- 
cikkek keresk. Kolozsvar, 
HoMy-ut 2. 27-47 Rados es Tarsa, festeknagy- 
keresked^s, Kolozsvar, Wes- 
sel6ayi-u. 14;; 16-92 

Segesvdry es Tdrsai 

f est6knagy keresk. Ko-Ibzs- 
var, Kossuth Lajos-u. 7. 

12-41 
Marosyasarheiy ; Nagy Dezs6 festekkereskedO, 
f6azlet Marosvasarhely, 
Sz6ohenyi ter 28/30. -T. 1-88 

Nagy Mar ton, festek 6s vegyi- 
aruk nagyban 6a kicsinyben, 
Marosvasarhely, Korz6-koz i. 

:•■/;.;;■ -■. > 8-13 

Miskolc '"'■■-..:■■■■,■■■■■■;;'). Bei-zy J.6zsef festekkereakedfi, Mis- 
kolc. LiehtensteinJ6zsef-n. 5. 91-71 
GlfickOyula, Miskolc, Vadnay' Karoly 

, 27 , '-., 27-31 Nagykanlzsa Sternberger Gyula. Iest6k 

lakk, olaf 6s Tegylcikkek 

Nkanlzsa, Erzs6bett6r 17. 

3-97 

Nagyvarad Csego iBtvan feste"knagyke- 
resked6, Nagyvarad, Hlatky 
Bfldre-u. 16. •<:];. .32-57 Elso Erdelyf Lakk;ea B!est6k- 
gyar, Nagyvarad, Sz6116s- ': 
u, 31. 18-07 

Gluckmanii Andor dr: festek 
es vegyiaruk nagykeresk! ■'..' 
Nagyvarad, Szeptember 6.-. 
% 2. 19-23 

■ Lakfts: - 25-23 

„Klofil€i" te&tek-, kence-* 
lakk-, kocslkenocs 6s 
vegylgyar, NagyTarad, 
Szeptember 6.-u. 18. 10-96 

Scbonzweig Jen6, festekke- 

■; reskedO", Nagyvarad, Sas 
palota. 16-22 

SzAsz Albert, festekkereskedfi.: Nagy- ■ 
varad, Gr6f Teleki PaNu. 7. 32-31 ■ 

TorttkBeia.fest6kesva8,haz- ■ 
tart&si qikkek, .Nagyvarad, .w 
Rak6czL-Dt 2. 22-90 JJ , 

„Unio«, Halmi J6zsef festek- ^Q 
keresk, Nagyvarad, fiiatky :W 
Endre-u. es Mussolini-ter sa- SS 
rok..' ,'--.;\ - ■' , i«.«t ^ 

Hylregyhaaa O 

Boruzs Isrvan If]. 6s Erdtfs #B 
Janos,. fe8t6kkeresfc6d«k, ■_.(. 
Nyhaza, Luther-u. B; 26-75 W* 1 

B5hm J6ntfn6 ttzv. Hfszer 6s t L 
fest6kkeresk. Nylregy- ■»■ 
haza, R&kdczl-Ut 5. 22-32 

Izsak J6zsef , r.-t. fest6k,; h&z- 
tartasi es illatszerkeresk. 
Nyiregyhdza, Zrinyi Ilona. 
u; 5. : 20-57 Ixsay Keiroly kence- 

6s klttk6szlttf, Nylregy- 
h&za, Lather n 7. 2S;-45 6bec8o Gortva Cafos, ifiszer 6s 
!est6kkeresked6se, ( . 
Obecse, Mussolinl-u. 6., 

, . 1*32 

Veszell Ferenc, Iest6kkeres- 
ked«. ttzlet : Ffipa, Horthy 
IHlkI6s-Fd%t 6. 16-62 

Lakas: J6kai-u 1O-01 

Pecs ''T^y^0-t:l 

Gill Imre, fest6k 6» 
keresk! P6cs, Nagy Lajos- 
d..9i -;■ - ;; ■■•■.■;■ w - — I 

is f; 

i 

s 

3 

tth Polltzer Armlnn6 tizv.6s Po- 
ll tzer J rtzse* lestek keresk, 
P6cs, Klraly-u 38. 13^)3 

Si6fok : r Erdds Gyula festek es haztart/ 
cikkek Si6fok.' ^ -.." 85 

Sxabadka ,■;;'--/'. Angyal Czabaf 6s Balazs 
Ptrl Iest6kkeresk. Sza- 
badka, Deak-n. 4. 41 41 Kaluiar Testverek, festek- 

ard-szakuzlet,Ssabadka^Mus- | ; 
; solini-ter 6. Telefon: 5-28 

Klein &eza 6s Fla, Kopalit ! 

lakk-,eafeste'kipar;9zabadka, "\ . 
Beres6nyi-n. 6. Tel. 55 | 

BTemenyi CJy orgy, fest^karu ■ j- 
kereskedO, Szabadka, Szent 
Istvau-ter 6. Telefon: f-34 

Szalay Lajos, Iest6kkeres- 
kedese, Szabadka, Radios- ' 

a. 1/a. . ■:- j'7-*^' : " 

/Vr : ' :; '' : .^^' ; - : 4ftv'V' Sesitk&t ^ij!!!^^!!!21!l Budapest, Erzsebet-korut 23. 428-006 ■ Siatmaraemetl „Ika" Fest6k es vegylpar 
r.-t. Szatmarn6meti, 
Szalvator-n: 5. 95 Szeged •" 

Szabd Istvan, szobaf esto-, ma- 
zol6 es festekkeresk, Szeged, 
Kalvitt : ter 2. 18-33 

Tainassy Gyula, Szeged, Ta- 
bor-n.8. 22-45 

Ssekesfehervar 

KELEMEN ARP AD, f estekkereskedfi, 
Bzektesfeb^r'var, Nador-u. 25. a-47 

Ssolnok , 

"Fony<S Saildor teutek/ Szolnbk , Baroas- 

n. 28.; »-<M 

Straub Antal, Saolnok, Horthy Mlkl6s 

■ ' tit 4, .":.-..■:':■' .- 5- 4i 

Szombalhely 

Sxalay Imre, fest6kke- 

reskedo, Szombathelyj, 
Kossuth La jos-n. 22. jrt 

Telelon: 10-98 

UJvidfek F6sUk. Budapest Kallds Ijfrszld Meteor fesit 
6sdlszmuai-uk,Budapest, 
VII. WesseI6nyl-u. 2. 

228-077 Nagyvarad \ 
ISOMIT mligyanta- 

ATUgyiir, Nagy varad* , 

Arany Janps-u. 12. Telelon: 12-93 Pestszenterxs&bet f Bd-Pd" Baktal Istvan 
es Poltura Imre festek 
szaktlzlete, Ujvidefc, II. 
Rafcdezl Fei'enc-ut 9. 

-■■■ 29-47 Betetlcs AntaJ, res- 

tek- lakh 6s Ienolaikence 

nagykereskedd; Ujvl- - ■ '• ■ 

dek, Petoll Sandor-u. 5. 

: : ; Telelon: 22-06 Frel Peteryfestek- 6s vegyl- 
arukereslted^s, UJvldek, 
H. Rakdczl F.-q. 18. 39-15 Jiadnla J; Jen&. 

Gyart fGsUKet es mln- 
dennemu celluloldara-. - 

kaf. JilapMtist €v: 

I92,3.pesiszenterzs6bet, 
Tttrolt Fliirls-u. 207. 

347-948 Feszm£r6k. Fogaskferekelt, Budapest Drabek Ferenc, Bp. B6kay 
Janqs-u. 8. 138-882 VaSVtirl'P&l okl.g.m6r- 
hok fogasker6k, auto, 
traktoralkatr6szek 6s 
gepgyar Budapest, "VI. 
Szabolcs a. 6. 

292-125, 292-888 Marlon Ar pad; 1 ogtech. la- 
boratdrflum VROTE.ZJS 
SPECIALIST* Bpest, 
IV. Kaplony-u. 9. 185-486 

Nadas Arpad, Bpest, Ala6erdfi6or 8. 
; - 424-684'' 

Nagy Gyula 6s Vogi Ede, fogteolmi- 

kai laboratorium. Budapest, VIII. 

Szentkiralyi-u. 4. 144-481 

Osxtrelc&er 'PHI, 

Budapest, VII. Erzs6bet- 
krt 58. 221-795 

Pharmatechnlka gyftgyszer, 
muszakl es vegyeszetfgyar 
k.ff.t. Budapest,VEL Karoly 
ktraly-ut 3/a. 423-952 Fogasaatv Beregstas Pinta Beta Vitallum es keramiai rati- 

-■ foglaboratfiriiim BeregBzasa Sae-.- 

cheriyi u 4. ' i-8£ 

Budapest Budapest Feszmerd es Hfimeitf ipar, 
Kbssler Albert, Budapest, 
VIII. Prater-u. 59. .■ 344-761 FtMcjfrs EmJl,h«irier©68 
leszmerdlpar. Budapest, 
Benlezky-u. 7. 133-908 Marx es Merely Bpest, VI. 
Biilesu-u. 7. #299-555 KIspest Rognlya Ivan, festekkeres : 
kedd, tJividek^Beak Ferenc- 
t§r 2. 'Telefon: 86-31 PrfriosfisTcf rsa, iesz- 

merdk es hdmerdk kU- 
lonlegessegl gyara, KIs- 
pest, %1101-dt 78. 

Telelon : 146-S59 T&urm-nesc&He jakk- OM-1 . w -. f 

lestekgyar rv-ti USvidek, Budapest 
Klapka-u. 2. 23-71 , 7 „ „ Film; Klapl 

Ungvar ■T&li ■.-'Gyiil^- team, 6ptllet es 
sBfagkere8ked6. Ungvar, 
Kossuth-ter 38. 4-54 Fest6k$t6r6 
k6s»MI6kek- Budapest '■:^:;: 

Adorian OACT'tlVefftftirtalyOT festtk- 
sz6r6k, Bp. VIi: Rak6czi-4t 40. 

"-." r- ' '■;■.- • ■■" '424-654 

lakaa: RottenbiUer-h. 10. 42&-666 ^j&' ea Tsa miszaki es 
yaskereskedelmi Kk.T. .,-'■ 
FOstekszorb berendezesek,' 
baiiyalampak, mflszaki 
aruk. Budapest, VI. Revay-. 
u; U: 116^583 Bosc& Il6bert kit 

moziosztaiy Bauer 

normal 6s keskeny han- 
gosfllm vetftdg6pek ve- 
zerk6pvtselete. Buda- 
pest, V. Vacl at 22 

:>fe299-180 Alak jdzsef „Kapld" 
togaszatl I6maru tizeme, 
kromaikkel 6s rozsda- 
mentes mufogak 6s toga- 
szatl elkkek gyartasa. 
Bp. XIV. Szentes-u. 68 
■ 499-845 PRODEHT»°'iSKkl 

BpesllV. 'erentiak-tare 4. 189-253, 186-485 1 Sdncfor Ptil dental de- 
pot, Budapest, VII. l»ohany- 
u. 37. 225-6S2 

&r^mere Mlklds Keramla 
,,.Selln" Crom;lemez W-. 
dak. Vita keramlal fan- 
rolyam eldadd Bp VII 
Doliany-u 57 425-791 

Waldmann Ernfi, Bp.VH. Garay-tfer 14.. : 

■;■:■.' ■ 228-620 

Wlassics Janos, -all." Vizsg. 
fopasz rehdelSje, Budapest, 
V III. J6zsef-krf 3 1 /b. 339-969 , 

Csikszereda Albreckt Karoly, Badapest, vn. 
NefelejtBTtt. 1», 428-262 

Far k as Gesa budai fog- 

teebsikai laborat6riuma. 
Budapest, II. Zsigmond 
kir&ly-Qtja 1. 152-284 Heuiraer 6s Orban, fogaszati ; 
laborat6riuin7 Csikszereda, - , 
Wesselenyi-u. 33. ^ 98 

Debrecen \- FarkaS Mlbaly, Budapest, 
VII. Erzs6bet-krt 23. 

'■-■■-.".' 428-O06 

WtaiUum.MttQyan- 
ta 6s JCerdmia-i 

mnnkak. HartmannSandor, fogaszati 
kiln. v. teehnlkusa, iavlta- 
sokat legrdvldebb ldd 
alatt, Budapest, VIM. J& 
zset-krt o9» 133-780 Bimon Ferenc, Dental depd^s.fogteclin.'-- 
' laborat6rimna, Debrecen, Mik.l6s- 
u.27 y 15-04 

Sulyok Bela lekeeseij fogtecb- 
nikusrh, Debrecen, Kosauth- 
u. 28. i 38+36 

Tfikes Laszl6, Debrecen, 
Kossuth-u. 18. -.■_■ 26-09 

Esztergom Filmszinhdzak. 

(Ivaad ' roozg616ny k^psainliaeak^aiatt.) 

Fodrdszatl cikkek. 

(Lasd borbely- 6s fodrasBati oikkek 
; alatW :■■..-. -.-' - 

, ■■ ' / .■ ■ ;' "/; :; '•','.■ -.- ;-. : .- ' 

Fodraszok, 

^Laad n6i v lodraszok alatt la.) ' 

Miskolc '. ;Vfi^B«8gi (Ynkovies) lajos; miisaeT- 
flEem F4sj6k6B6r6 pieztolyok tieren- 
deufisek k&5BitGse Bp VLIaabelJa 
u94 ., ■ — — 50 Danoainger Lajos Miskolc, Kazlnozy- 
■ u. 2 ^ 55-^ 

Nylfegyhaia 

GUCSaJ&SSeft lodrasz- 
terme, Wylregyhaza, Szent 
Istvan-u.2; 29-10 Kelosz dental depot Ke: 
reszt6ny logteennlknsbk 
fogaszati any ag eldallltdk 
es azzal kereskeddk fo- 
gaszati anyag feldo£goz6k 
1 ogorv fogtechn termelo' 
6rtekeslto 6s fogyasztasl 
sz»Tetkez«te Biadas 
nagyban 6s klcslnyben 
Bpest, Vn Rak6czl ut 30 

'>■■".■ ^ 225-445 Kertesx Hexso, den. 

tal depot, „Kobaldlt" 
Vez6rk6pvlserete, Bpest, 

— tte " r " - "" ' LakatosD.-aranykoszorus fog- 
teehnikus mester u.tdda 
Lakatosm. PLaszin yitaJium 
lemez milftig tecltnikai 
i'laboratdriuma, Bp. Wesse- 
J6uyi51. ". 226-090 Letehey Jdzselne, '"; 

„WlpIa VitMUum" 

keramia iaboratorlum. 
Budapest, VIII. Baross- 
u^ 42. 137-954 FazekasIiajos,fogteehnlkus- 
mester,fogteehnlkaI labo- 
rat6rluma, Esztergom, 
Ferenc J6zsef-ut 1. "■ 2-62 

Gyergy6sienttnikl6s Majercsik Pal, fogaszati Tabora- 
toriuni, Gyergy6szentmikl6s, 
Eiskoz-u. -2. - -;■:■■ 89 

€yj5r_.; _..' 

Ptfltinger Guszt&vfogtechni.kai labora- 
tbiinma, Qyflr, Kossnth Tb. u. ,81. 

■ ■' ■:■..■''.■ -'■■ '7- 9 &.. 

Kaposvar Szilaid Gyoi-gy ctedo licenc 
fogteehnika laboratorium", 
Kaposvar Gr> Tisza I u'17. 
4-53 

Kassa Markovits ErnO fogtecbEikns rn. 
Platachron rtramnukak egyedfiJi 
keszitftje Keraiinia MQgyantak Bp 
VIU; Hak6cHi-ftt 55 Ut-907 «Dentia» Dental-Depot, f ogaseatf szak^ ; 

. iizlet. Kassa. Ed-ul 49. ." '. 26-13 

Haraszt Imjos if j. „Dental Depot", 
fogaszati cikkek Ezakualete, Kassa, 
Kassa i iBtvan-u. 1. :.. 3 *-' 2 

Hoieczy Jahos vizsgaKbtt fogasa 
Fosrado 6irak 9-12 es 2-6 Kassa 
Luther n. 26 20-83 

Eonwjsny Laszl6 . fogtechnikai 
es keramiai laboratorium, 
Kassa, Tordassy-u 3 37-28 Hirricteseil : Mnftl a m. kir. postaszemefyzet jdleti alapiUanyanak hirdeto irodaja Budapeslan Frettal Kolozsvar Sieged BURG RR BARI fof?aszati' rendelo> : 
Kolozsvar, Urio-u. 27. 23-65 

Czedula J6zsef~ fogaszatl labo- 
ratbriuQia, Kolozsvar, E6zsa- 
u. 7. ;'■ 20-64 

Ctrosz Jen6 fogaBzati labora- 
toriuiii, kerainiai munkak 
,,Hokodent" speeialista Ko- 
lozav&r, Minorita-u. 4. ,26-64 

Kodrea Janos „VltalUum 
JtTWpp" logtechn. labo- 
ratoriuma. Vit allium 
keramla. fife Jc©«f e«/mu- 
gyantafit. Az essenl Krupp-* 
gyfir llcencese. Kolozsvar, 
Horthy-ut 6. 37-68 

Kovaes fiya, Dental, Depot 
. fogaszatl ezakiizlet, Kolozs- 
var, J6kai-u. 25. 18-33 

Rudas J6zsef fogaez Kolozs- 
var Deak F u 25. GYETVAT .'ASDOR, Hekodent, Licetfcz, 
fogtechniftni 6s logber Amiai laborat.. 
Szeged, Bajisa n. 2. - ■ 39-77 

NEMESSANYI OKZA fog 

technikus, Szeged, De&k F'e- 
rene-u. 25. 21-96 

Nemessanyl Rozsa, foga- 
szatl clkkek keresk. Sze. 
ged, Klauzal-ter 9. 25-86 
,Szlkla" fogaszatl labora- 
tory m Toldl fogmti RT 

" ktfrzetl kepvlselet, tul. / 
Rosa Ferenc, Szeged, 
Kallay A. u. 1. 2S-97 Harosvasarhely 

Bzanitasz fogaszati ciKkek tizlete, 
" Mardsvasarhely, Ko.'z6-kb"z 1. 6-87 

Miskolc 

Istvanko Sandor, Mjskolc, Deak-n. 16. 
■ ' % -> 12-19 

K0L0ZB Mikl^s Tstvan, fogteehnikus- 
mester ,,Platvik Fo&ruilvek" Mis- 
kolc, Szemere-u. 2. 12-35 

Nagykanlzsa 

Gangler Brno, fogtechhlkal. 
laboratortum. Nagy- 
kanlzsa, Erzsebet-ter 16. 
; 3-35 

Nagykaroly 

Olih SsrTiirBk, .lo^mlivesmesterek, 
Nagykaroly, Vaani-koz 1. 2-21 

^agyvarad 

Blattner Ern6, fogtechmkai la- 
boratorium, Nvarad, ; Matyas 
kiraly-u. 73. 32-38 

Moskovits Jozsef, fogaszati 
szaktizlet, „Dental "depot" 
Nasyvarad, KosButh Laios" 
u. 7. 18-33 

Technochimic fogaezati 
szaktizlet >Jagy varad, Szent 
Janos u. 8. 16-09 

Myiregyhaza 

Bns Zoltan fogaszatl labora- 
toriuma, Nylregyhaza, 
JOkai-u. 1. 20-70 

Seheer Bela dental depot. 

Fried Lajos fogtechn. lab. 

„ Nylregyhaza Kalvln-ter ft. 

24-94 Hubscber Lajos. Szoluok, Baross- 
u. 25. ' 5-23 

Kadar BandoT, fogaszati 1 aboratoriuma 

Deuta] Depot, BzolnoB, Apponyi-n.3. 

' . . 8-40 

Kun £&S±16, fogtechnl- 
kal laboratoriuma, Szol- 
nok, Siitd-u. 9. 5-73 

Ujvidek Schwartz Gabor Nylregy- 
haza Kereszt u. 3. 26-15 Strauaz dend, fogaszatl 
laboratorlum, Nylregy- 
haza, Szent Istvau-u. 23. 
21-73 

Pecs 

Fekejte es SchakovUz fo; 

technikai laboratoriuma. 
Pecs, Qr6f Benyovszky-u. 7. 
28-65 
Jtulcsdr Zoltan, Den. 

tal depot, Peps, Kazlnczy- 
u. 1. '21-01 

Ularksz Gyula, fogtechnlkal 
laboratoriuma. Pecs,Irgal- 
masok-u. 18. 33-41 

Rlmaszombal 

Vlrfig Laszlo fogtechnlkal 
laboratoriuma, Rlma- 
szombat, Kossuth Lajos 
u. 39 1.37 

41* . S^ekesffehervar K0NP0R PAIj, fopteclinikus, 8a6kes- 
fekervar, Kossuth- u. 11. 69. Szolnok Dragraf els« delvldekl 
fogaszatl kesztllekek , 
gyara, Ujvidek, Pestl-u 13. 
41-44 

ifrabov'szkv Antal, fo$*asz, Ujvidek, 

; PetQfi Saador-n. 39. 41-3^ 

Paszti Saador, all. vizsffazott lo^aaz, 

Djvidek, Teraplom-udvar 5. 21-34 Fogdszat 
(Sfiomatologia.) 

(LAad orvosok alatt.) Fogketek. Debrecen Egvesiilt ksfegyflrak r,-t. 

TlH-Tnll** fogkefflc es tninden 
H 1I|J"1U|J egyubkefearukgyartoi. 
DEBRECEM-NAGYVARAD. 

L6ts2am 500 magvar munkas 1 21-5Q. Fogvaj6k, Budapest Styl fogvajo iizem, Bp.XJV. Telepes- 
ill*.- , . 296-09S 

Gyor KALIBCH 6s 'KELLEK 

„TELL" fogvafftgyar 

. Gyfir, Arp6d-6t 29 Tel. : 5-82 Foiy6kony 
gyiimdlcs. 

Budapest Kecskem€tl Konzervgyar 
r.-t. Els«, Budapest, IX. 
Soroksarl-ut 83. 130-432 Szeged Patzauer Dezs6, elsfl Bzegedi 
gyuinOlcssajtold. Szege'd, 
KOlcseyu. 9. *, 21-22 Folydiratok. 

(Laad hirlapok 6s foly6iratok alatt. Fonaiak 
6sfon6ddk. Apatin JaUovdc Jtndrtis /I, 

€& fta, gyapjufonOda 
es ktftode. Apatln.Horthr 
MlklOsrut 1IQ9. Tel: 7 RlC$ter Mihaly, gyapja- 
fonoda. Apafln, Zrlnyl- 
u. 165. Telefon: 1-26 Budapest "^ Addm Korolu — 

A 1 P fl kezimunkafonalak 

ML U H ' Alapftasi 6v 1772-ben 
Budapest, [V. Kigyd-u. 4. 187-303 Adler Bertalan 

k5zimunka-6s fonalnagykereskeclo 
Bp. IV. Karoly kiraly^ut 4. 389-108 Erma fonalaK, Rozsa 

Gyula, Budapest, VI. Te- 
rez-krt 4. ^225-215 383-313 184-678 Fonalkereskedelmi R.-T. 

Bpest, V. Szt. Istyen-Wr 3. J§o-T36 Gertler Adolfj, kezimunka 
^ es divatfonalab nagyban, 

BudapeetMV. Stlt6-u. 2. 

180-724 
JariEtai Sandor fiai, Bi 

V. AranyJanos-u. 29, 121-009 

Julius L. fonal k6pv. Bp. VI. Lov^ig 
a. 3.~, 126-371 

Orb tin Ferenc, fonai- 

nagykereskedo, vni. 11- 
ldl-ut 48. 132-396 

Punnonia textilker. vail, kf t. 
Budapest, V. Saa-u. 20/22. 
*123-533 PERLEY LAJOS" 

fonalnagykereskedo. 

Budapest, 
V. Ferenc Jozsef-ter 6. 

180-487 383-084 Ttfrbk Arthur Iroda, fonal- 
gyarak kepv. Bpest, IV. 
Ferene J.-rkp. 15. 183-704 Varies £2exn6r # a' 

Gerll Indu stria Rayon 
(Italrayon) M llano ma- 
gyarorszagl vezerkepvl- 
seloje mtiselyem-pamut- 
gyapju-kevert esmtirost 
fonaiak, nyersarnk es 
keszaruk olasz gyarl ve- 
zerkepvlselete. Iroda i 
Budapest, IV. PetOH 
Sandor-n. 214. 1 8«-775 
. 184-779 Vtdor Zslgmond»Bp. V.Arany 
JAnos-u 28. 129-048 Wool ffonalbolt 

ktllOnleges fonaiak 

Bp., IV. R6giposts-u. B- 185-289 Kolozsvar „Bumlex" pamut-, es 
textllkereskedelml r.-t. 
Kolozsvar, Cs6ky Istvan- 
n. 2. 28-58 , 

Poszler Jdzsef Lajos textll 
es fonalnagykereskedo 
Kolozsvar, Horthy-ut 2. 

16-81 

Nagykanizsa Nagykanizsal fonalf estd- 
gyar, Palcslcs Ferenc 
Nagykanlzsa, Magyar- 
u. 86. 3-44 Sseged PIskoIty Peter H. R. cerna, 
selyem, gyapju, pamut, ke- 
zimunka, fonal&ru nagy- 
kereskedo, Szeged, Kele- 
men-u. 2. 22-65 Fon6ddk^ 

(Las (I fonaiak is foaodak alatt.) 

Forditd Irodak. Budapest , Gardos Dezsfl, volt kiivetsSgi tisztvi- 
. selo-, franciaforditd tolmacs, Buda- 
pest, VI. Andrassy-nt .94. 118-146 

Sztripszky H. dr. szlovak 

lengyel, orosz^ hiteles forditd 
Bpest, I. L6godi u. 5. 
(Alagutnal) . 160-866 Forraszt6anyagok, (Lasd edz6 kalyhak 6a fprraszt6 
'■^ anya^ok alatt is.) 

Budapest Deutscf} Jenii <fr. 

Budapest, Vl.VOfb'suiarty- 
u. 36. 128-845 3 

ft 
A 

-3' 

cr 

o< 

w %- 

.ar . 
0: 

N 

M 
ft 

X 

1 
o FINGER es Fla, Bpest, 
VI Hajds-u. 41 Fredal 
hegesztdanyagok Is 

#121-610 Kalman 6s Tarsa, Budapest, TJllSi- T^ ■ 

fit 34. Hegesztft, csiszolo, f6m- »^ 

szinezfi, rozsdaoldo, mtiszaki -cik-. ^mk" 
kek sib. vegyszerak. 140-922 ,■ Fdldmuiika vallalkoz6k Gyor Bod«k Endre, miisz tlsztv 
feidmunka vallalkozo. 
Gydr, Lleezenmayer- 
u. 108. 15-65 Fredal. Budapest & EUTSCHJENO' DR. 

Fredal-tttmb, lemez, 
szalag, csd, rud, profll, 
szegecs, Budapest, VI. 
Vtirosmarty-u. 36. 

128-845 Finger e[s flfx/iemez; 

cso, rod, huzal, prolllok 
stb. hegesztbanyagok. 
Bpest, VI. Hajds-u. 41. 
»121-61Q 51 Furnir . V Furnir. 

(Lasdjasaakma alatt is.) 

Budapest Gerhard! Rezs5 

forn6r- £s lemezkereskedfi ' 
Bpest VI'Lehel-u. 14. 499-270 Hansel J. Todor failgy- 
nok mlnden faanyagban 
Bpest V. Wahrmann-u. t 
498-531 

nonc&etfi J6xsef, 

Bpest,, Jozsefvarosl p.u. X 
Salg6tar jani-ut, X. kapu4 
sz. raktar.. ■...., 145-255 

Sugar' Laszl<5, Bp. II. Margit-krt 66. 
" 153-338 

Kassa '-■".-. _■;",: / 

. Furn6r-Kereekea6s Rosenberg <5s Tar- 
.sa,. Kassa, Bat Istvan-krt 14. 21-97 

Kolcwsvar Huc&wald Odon, 

nemes, Jurnlr es kemeny- 
fatermelo, vail. Kolozs- 
var, Baross-ter 5. 26-91 Fuvarlev&l 
|elUlv6isgAI6k- 

Budapest F r iedl&nd er es Ta rsa 

fuvarievel felnivizsgatoes 
karteritesi iroda, Budapest, 
VI. EfityOs-u. 2. (EOtvos-u. 
es Kiraly-u. sarok). 
Telefon.: . '■". 424-116 Engel es Ttirsa mrner 

es enyvezett lemezek rak- 
tara, Kolozsvar, Barttaa 
MikMs-u. 24. 24-72 

„Erba"furnir es falemez- 

eyar, Kolozsvar, Gutenbere- 
n. 8. S1-4S 

Harosvasa>hely 

Bihaly Feren«sfurnires eny- 
vezett lemezraktar, Maros- 
vasarhely, Sandor Janos- 

u.,i3. ':■;".■;■.' T, 73 

SxGKely es R6*f Erdely 
reszl butorgyar r.-t. Iroda: 
Deak Ferenc-ter 28. 4-94 
Paneliizeme: Gyar-m 35. ■ 
. . ■ .\ ■ ' ■ 4-99 

Butorlapok, Farnerozott 
ajtolapok. 

Hagyyarad 

Fiirnir 6s kenieuyfafermeld 

vallalat, T6tb Henrik, Nagy- 

varad; Kossuth Lajos-u. 1. 

24-99 

FURNIR import, Elefarit .'Emanuel, 
Nagyvarad, Szacsvay-u. 17. 12-OS 

Szeged Oii& fuvarlevel felttl- 
vlzsgald es karteritesi 
Iroda, Bp.VI. Bajza-u. 47 
111-660 SchSfer M. 

a Vallalkozok. Lapja, a Magyar Fa- 
ipar 6s Fakereskeaplem, a Bora- 
szati Lapok/v. tarifaijgy.i szerkeaz- 
toje. Fuvai>lev61felulvizsgal6 feskai- 
t6rft6seke.t kieszktald iroda. 
38 eve all lenii. 

Budapest, V.U., Rimoczi M.' szallitasi es berak- 
tarozasi vail. Kolozsvar, 
illomasi iroda, Baross-ter 2. 
30-25, 33-69 

SJnio Alt. SzaiUtasi R.-T.' . 
szallitmanyozas 6s vamolas, 
Kolozsvar, Uzerni iroda ; 
Gyufagyar-u.3. 12-47, 27-58 

Losonc Fygg£ny5k. 
Budapest Vatay Gyula, tuzna- es 

sz€nkereskedo, luvarozasl 
vallalata, Losonc, Vasut- 
u. 40. 2-38 

Miskolc Menezel J end, szallitasi. "vallalat. 
Miskolc, .Gyflri-kapu. 50: 29-83 

Nagvkanizsa ScQlos&er Ctiszl& 

fuvaros, vallalkozd 
N-kanlzsa, Rdzsa-u. 9. 2-52 

Pecs 

Klein Jozsel.Pees, szemely. 

aut6>autobusz. Mateosz 

teherautO es loiuvar val- 

lalkozo, Liszt Ferenc-u. 14, 

26-36 

Szabadka Fuvaroz&s. 

{Lasd. an t6 alatt is.) 

Abon* flalbrohr HI f kids szallltd. 
Szabadka, Iroda : Szegedt . 
ut 18. 1.0 Marlais Mi&Hly, fava- 

rozasl vallalata, Abony. 68 

BeregssJiss SacegedJ Lemezgyar 6s 
lalparl r.-t. Ktfzponfl Iro- 
da i Szeged, Csanadl-n. 1. 
10-47 
Gyartelepe, Roknsl leke- 
teittldeb 140. 22-92 Ujpest Fumir 6s LemezmQvek Rt. Ujpe$t, Vdci-iit 60. ^294-812 

lerakatok: 
Stabil- Furnir it Fakareskedelml kit. 
Budapest, Jill., Joisaf-u. 35. IS-PTI 
is OjpBst, Viola-ii, 16. 434-183 

Furnir,' enyvezett lemez, „STABIL" 

asztaloalapok, dobozgyartas, sz6k- 

fil6s, gfizffir^Bz, "'■;■■.; 

mfndenlajta k e m ehy la. EhrenXeld Bel a, fuvaros, 
szallitasi vallalkozd, Be- 
regszasz, Bocskay-u. S3 

Budapest Autolayk Szallltm.Gep Bor 
Biltor Hazt61 Hazi^ 10 
touiiaig Torok ti 6 155-855 Cegled MOTH SANnOR fuva. 

rozasl vallalata, Cesfled, 
Telekl-a. 2. Tel. 58 Debrecen Mateosz szallitmanyoz&Bi iroda, 

Debrecen, Szent Anna-u. 10. 

, . 13-81 

Korzetvezet6seg : 17-25 

Garage: Ispotaly-u. 3. 13-81 

Menes Janos, Debrecen, Hat- 
van-u. 64. ° 21-12 

6y5r 

SZA.B6 JANOS, fuvaros, 
Gydr, Kfe6p u. 8. <. 

Jassbereny Ujvldek 

Agoston Miklbs, facnir es 
asztalpskeliek kereskedfi, 
Hajlitott butorok, U]vW6k, 
Pet6fi Sandor-u, 72, "" J 

Ungvar 

Unavarl Faipflf>J es 
kereskedelini r.t. Ung- 
var, Gyar-n. 6. 5-18 , vallalkozfi. 

'' . 'ii- 1 Fekete Istvan, tetaerfnvaro- 
zo es jegkeresked«, Jasz> 
bereny, Lagzl-u. T. 1-69 Witttnann Xslg- 

JEDOJlClf luvarozasl val- 
lalata, Jtfss2>er6Jiy, 

Borthy BIlfclos-Ht 28. 21 Kelozsvar SxU6Uliy Istvan, 

postaszallltd, Szabadka, 
jekai-a.24.TeIe ton: 3 Szeged BalCClCSt J&FIOS luvar as 

valtalkozO, Szeged, Alfbl- 
dl-n. 18. 25-58 

5zElagysomly6 Erma fdggi»ny,vL6*sa 

Gyula. Budapest, VI. Te- 
rez-krt 4, , ^225-215 Prank Bernat, Hl«»pli fiig- 
gtinyuzem. Budapest. VII. 
Kiraly-u. 47. SS8-750 
IV,Harisbazdr5..187-S88 Gardenia csipkefiiggony 6s szovOgyar 
-t. Budapest, V. Sas-u.,1. 380-653 Hoenfnern& es Tarsa. 

Budapest, IV. Harlsba- 
zar 2. 187-308 M I M 6 Z A 

FiiggElny ^g k^aimunka szaktizlet. 
Bpest, J6zsef-krt 11. 1 38-435 Itloga-csipke, fUggflny, flig- 

gonyanyagok, Budapest, IV. 

, Deak F.-u. 7 17. 381^4.56 Sc&uller RexsG, rug- 

C»nyflyar Bpest, V. Sas-u.l. Vorsteher C. A. 6s 'pdl 

r — „>. ■■6ROk.6LtT0.KL0PLI-- 
L&pav.O- puggony agy- asztal- 

TEH{T0 GYAR VI. ANJ£ER-KflZ 1/3. Markovits Sandor, fuvar val- 
Jalkoz6 irodaja, Szilagysom- 
ly6, Nagy Irare-ter 7. 29 

Szolnok Eger , 

Haas Fiilop es f lal-f ele 
r.'t. HOkJa, ' Eger,. Sz6cne- 
nyl-u. 4. 3-03 

Cygr Hunlcticsi Istvan vu 

tez, fuvaros, Szolnok, 
Tomory ut 15. 4-92 T6th Ernfiri^ Tit6da favaro^asi valla- 
lata, Szolnok, Kolozsvar;-a. 23. 5-68 

Szombathely . HfattX Stindor, luva- 
rozasl vallalat, Szombal- 
bely, Faludy Ferenc-u. . 1. 
Telefon: 10-63 

UWIdefc Annan £s> Molndr, 

temerlnl autobusz es fu- 
varozasl vallalat, CjvU 
dek, BAza-ter 12. 38-70 "Blanker /Intal, fuvaro- 

zasl vallalkozO lrodaja, 
Utvldek, Petofl Sandor- 
u. 44/a. 37-26 

- - Sztlcs Imre-u. lO. 
87-25 Imrey szallitasi vallalat, 

iTfvldek, Hortby Mlklos. 

it 13. .87-78 Telep 6s raktar: Arpad- 
u. 6. 87-58 Keki 17erez, szaliitmanyoz6 

vail. Ujvidek, Goethe-u. 1. 

Telefon: 27-07 Lloyd ss^litmanyozasi vail, 
kolozsvar, iroda: Matyas 
kiraiy-t^r 27. Horthy-iit.82 
15-34 

Mateosz, Kolozsvftr, Honved 
n. 42—44. 

Korzetvezetfiseg: 32-73^ 
Szallitmanyozasi iroda: 35-67 Salamon Vilmos, f uvar.ozasi 
vallalkozd, Ujvidek, Csenei- 
m 8. ■ ' ■ J 41- 37 Zombor ■-% 

Kikolits Ivan, i uvaroz6 es 
es ezaUit6, Zombor, Trefort- 
u. 4. Telefon: 1 -50 Faber M. es Tarsa cslpke 
es iiiggonygyar. Gyorl 
Iparteiepek. «-42 Kassa KEMENY G6za, Kassa, Fd-n.- 32. 
32-5 

Fagg5nytart6k. 

Budapesa Adam Miksa rt. *}orduloi 

fugg0nytart6k, Bpest, IV. 

> Ferenc J-rkp 6. *185-965 

VII.Thok6ly-utl6. 428-170 l 9 IKAn«JS Budapest 
GBrlUggbnytartdk tfyara 

XIII. 0rBzagbir6-u. gg/b. 2.92-907 Fill-, orrvtorok- 
6s g^gebeteg- 
s^gek. - 

(Lasd orvosoli alatt.) 

Fiirdok. 

(Lasd gyogy- 6s straudftirdfik alatt is7) 

Debrecen Varbsi ftlrdOtelep gondnoka, 
Debrecen, \NagyerdO, vdrosi 
f tlrdOtelep. x : ' 28^8 

Gygr ■'.-■' ■■'.;.-' . 
G&x es UMfardtii, 

GyOr, Apacza-u. 28. 15-09 52 vagy 3 kuliisziviselaHnsi. vaqy a posfatakareltP9nztar ntjan Torf^nhefRek. Fiiszers&akma Kassa 

Ka.Ksai g6z- es kadftfrdu r.-t Kassa, 
Petori-ter 18. 27-05 

Miskolc 

ERZ9HBET ffirdo r.-t. Miskolc, Erzse- 
bel-ter 4 ' 14-10 

Szekesf ehervar 

Kozinuvek V&rusi 

Strand fiirddje Szfeher- 

var. '■' ^ 4-05 

T6ke.J6zsef cSzent istvan strandfiirdo 

es vendeglfis Bzfehervar FiirdfisorR. 

■' 12-52 Furd&szoba- 
berendegfesek. 

Budapest Or end i Guszt&v ifj. fllszer- 

6s csemegellzlet, Beszterce, 

Horthy Miklds-ter 30. 1-64 

Lakasa : Nagyszebeni-ter vf. 

3-70 

Csaktornya Kollarfch Janos, vegyes es 
csempge kereskedes,. 
Csaktornya, Pet#fi-u. 3. 66 

Wefsz Sandor, fiiszer es r«- 
vldaru nagykereskedtf, 
Csaktornya, Petcffl-u. 2. 

CsBkszerecIa Magyar cso- ifis vas- 
Jeer esfted elm i r .-/. 

Budapest, v. Vacl-ut 32. 
jfr299-OQ6 IflricQ 2J. i.bMog, 6s 

61omaragyar, Budapest, 
VI. Vllmos csaszar-ut 31. Doczy Andras, vsb, fiiszer, 
muszak 6s aavanyo la j keresk j 
Nagyban es kicsmyben. Csik- 
szereda, Rak6czi-u. 20. 73 

Debrecen FUszerszaRma, 

(Lasd gyanjiataruk atatf is.) 

Afs6god 

AlsdgMi flangya fogy. :es ertekesite 

. szov. Als6god,-Pesti-ut 29. 12 

Ln'tz Karoly, fiiszer ea, gyarmatarn- 

nagyken enkorelosztd, AlsagBtf, 

XIj.-ii.8v," ; _ 37 

. Bares " 

Kovacs Ferenc fiiszer, osemege, Vas, 
-festek es'' porcellan kereskedese, 
Bafcsj 8zecbenyi-n. 28. 1-47 Beregszasz .-'.( ;.' 

Gera Ferene, fiiszer es cu- 
• kornagykereskedo, Be- 
regszasz, Horthy Mlklos- 
u. 81. 2-28 

Hausmann Ch. es fila Etlszer- 
nagykeresk. Beregszasz, 
Verbtf czy-ter 3. 28 

Kaln Jozsef,- Beregszasz, 
Bank-udvar. 1-81 

Prezhanszky Mlhaly, I tlszer- 
kereskedd, Beregszasz, 
Kossuth-teM. 2 

Sztlcs Marglf , ftlszer es ve- 
gyeskereskedci, Bereg- 
, szasz^ Szechenyl-u. 5. 52 

Berettyoftjffalu 

Braun Adolf Hj. fiiszepke- 
reskedo, Beretty6u]Kalu, 
Horthy Mlklos-u. 21. 31 

■ 'Klein Ernfi, nagykereskedo, Be- 
retty6i3 jfalu, Hortny Mikl6s-u. 30. 53 

Stark Hermann, ftiszernagy- 
keresked6,Beretty6ujfalu, 
Horthy Miklos-iit 17. 22 

Beszterce 

„Hangya*f KOzpont Vaaut- 
epitfi munkasokat elelniezO 
kirendeltBege Beszterce, Mav. 
allomas. 1-87 Ker,ekes Janos, fiiszer <&s 
csemegeflzlet, Beszterce, 
. Mussoiihi-u. 8. 1-35 Helster es Grunfeld. 
Fiiszer udvar. Beszterce, 
Felsdul-u. 21. 1-12 Adorjan baszld, Debrecen, 
Piac-u, 83. 19-72^ 

Barabas Mihaly, Debrecen, Hunyadi 

•-. U. 26. . 29-flO 

Be math Bfela. fiiszer-, csemegekeres- 

kedfi. Debrecen, Pet6ri-ter 12. 25-36 

Dala Deza6, Debrecen, Nyil 
u. 34- 30-04 

pnllos Ferene, fiistter es csemegeke- 
resk. Debrecen, Rak6ozi-u. 46. 19-27 

Debreeeni altalanos fosyasztasi ,szE5- 
vetkezet, fuszerkereskedes, Debre- 
cen, Csapo-u. 35. 37-68 

Gorzsas Sandor, fflszer^scse- 
mege tizlet, Debrecen, Ma- 
goss Gyorgyter 9. 20-ig 

Holitska Imrene ozv. liisz'er. cseme- 
gekeresk. Debrecen, Szab<i Kal- -' 
man-u. 26. ' 16-13 

Horvath Laj.Qsne filszerfizlete, Debre- 
cen, Timar-n. 52. 21-18 

Kalman Magda, fuszerkeresk. Debre- 
cen, K. T6th-a. ll.Vargftkert, B8-2e 

Kiss Lajos, Debrecen, Szent 
Anna-u. 51. 30-17 

SConfselC G4&a keres- 
kedelhil r.-t. fnszernagy- 
kereskedes. Debrecen,- 
Kossuth-u. 15. 21-05 20-22 

Kovacs Lajosne, ffiszer- escsemese- 
keresked^Ke, Dabrecen, Hadbazi- 
n. 17, • 89-20 

Krajnik Arm in, keresk. (igynOksege. 
Debrecen Szent Anna-n. 10/12 
.i/a em: 3, ; 29-79 

Magyar k8ztisatvisel5k szSvetkezete. 

Debrecen, I. sz. fi6kja, Va'r-u. 1. 

10-5-5 

Magyar kBati3atvieel5k SKO'vetkeaete 
Debrecen 107. sz. fiokarnda Kossatli 

. a 7 13-49 

Nagy J6zsef vitez Debrecen 
Peterfiau 55. 39-55 

Fethfi Belane ozv, fllszertizlete, Deb- 
recen, Vbrffsmarty-u. 11. - 38-34 

SomBerencriejfuszerkeresk.Debrecen, 
Bosaiirmenyi-iit 60. 34-24 

T6th AndraSj Debrecen, Eak6czi-- 
u. 13. 20-9J 

Toth Sandor, ffiszerkereskedO, Debre- 
cen, Mikl6E-u. 14. 17-97 

Varadi Laszldn^, fiiszer jes osemege- 
keresk. Debrecen, J6kai-ii."33.- 13-19 

\eress Istvan, Debrecen, 
Varga-u. 35. 14-99 Pes 

itosenzweig £,aznr 9 fflszer, 
festek, olaj esrovidarus, Des, 
Horthy Mikl6a-ter 1 3. 1-61 

Devecser T6th Florian, Devecser. Dunakesz! ' Horvath J6zsef, vegyeskeresk. Dana- 
keszi, Horiby MikI6s-iit 1/b. 38 

Kovacs Ijajosne, rfiszerkeresk- Dunft- 
ieszj, Liget-ti. 23. . - ",90 

Knracz Janos, vegyeskeresk^ Duna- 
keszi, Arpad-'n. 25. ' - T 77 

Magyar k8ztwztvi'sel3k fogy. term, 
es ert. szbvetkezete, 133. sz. vasu- 
tas .arudaja,. Dnnakeszi Mav., mti- 

: helytelep.^ 84 

Penz'ar Cryorgyne, vegyeskeresk. 
Dnnakeszi, Budapest! Fa-iit.55. 54 

Viljasi Lafosne ifj. fuszerkeresk. 

, Dnnakeszi, Budapest! -ftfdt 71. 89 

Eger "> Baroes Sxovef&ea 

Gyttrl ArubeszerszO Sz«- 
vetkezet, Gyttr, Andrassy- 
at 13. 6-35 

Gyula 

Mult Marton, fiiszer es ter- 
meny ker. Gyula. ' 2-07 

Ka|dunanas Mile Kalman, rUszer es 
gyarmatar unagyker eske* 
dH, Eger» ftrsek-u. 8. 3-06 
Lakasa ,es szlkvlztizeme : 
Kertesz-u. 1. e-2^ 

trmihafyffatva Hangya Konznm Szfivetke- 
zet 19i sz. ftfszer es elel- 

. nifszertlzlete, firniihaly- 
falva. -2i 

£rsekujvar Va Hires Karoly vitez, fiiszer 
es vegyeskeresk. Ersekuj- 
Tar,Komaromf-u. 30. 22-46 

Neder Janos, ftlszer es ve- 
gyeskeresk. Ersekujvar, 
ardayP61.il. 1. 21-38 

„4>nsegely« c klskereskedok 
bevasarlasi es ertekesltff 
szovef kezete, K. F. Ersek- 
ujvar, Tttrokszalasztd- 
u. 23. 22-75 

Racska Imre, ftlszer escse- 
megekeresk. Erseknjvar, 
Damjanlch-n. 14. 22-13 

Esztergom VSrtts Jdzsef, ftiszer es cse- 
inegekeresk. Hercegprl- 
masl ndvarl szalllto, Esz- 
tergom, Rakoczl-ter ^2. 89 

FeisggSd Erdely LaszI6 fnseer. csemegekeresk. 

tnzel6anyagok, Felaogbfl, Iskola- . 

u. 18. -. 50 

FeisOgOdi Hangya keredzteny fogyasz- 

tasi es frtekesito szflvetkezet; 

Felsogfld, Erzsebet-ter 7.'- 

GodctlI6 iSolt^sz I^ajos csemegekeres- 

ked6,dzlet: God«U6, Horthy 

Miklos-ul 5. 77 

Lakasa: Horthy Mikl6s-ut 67 

97 

Gyeray^g»entfftlkl6s Udvari Karoly ifj. fflszer es 
term6nykere8ked6, Gyergy6- 
szentmikltia, Deak Perene- 
u. 196., 53 

Qyoma Benke Marton, vegyeskeres- 
kedd, Gyoma. 33 

Gyomai Hangya fogyasztasf 
es ertekesitfi szovetbezet, 
Gyoma. 78 

GySwgyog Csaki Ferencne, keresked6, 
GyQngyos, R6ka-u. 8. 5-52 

Matravideki Arukereskedelmi 
k.f.t. fftszer- gyarmataru, ri5- 
vidarunagykereskedeSj Gyon- 
gy6s, Kossuth-u. 24. 4-46 
Bornagy keresk es szflreteW- 
.telep > '69 

P>«MPC/K Mlhaly, fflszer- 
kereskedd, Gyongytfs, Ka- 
roly klraly-krt 2. 3-86 Papp MiHl6$> so, enkor 
6s gyarmatarukereskeda, 
Hajdunanas. 40 

HajduS2€»boszl6 Eogyasztasl es ertekesltff 
. sattvetkezet , , Hangya", 
HajduszoboszI6. . 20 

Hatvan Borbas Jdzsefne. Hatvan 
Horvath M-u. 109. ., 2.14 

Szende Istvan vas-, gep-, as- 
vanyolao'termekek, fflszer- es 
gyarniatarunagy kereskedes. 
Hatvan. 1-19 

Tusor Sandor, Hatvan, Mohacs- 
u. 29. 2-05 CD 
Oa 

9 

HddmeacWasarhely •• Dezsfl Istvan, fflszer es vegyes 
kereskedd. Korlatlan ital kis 
inures, H^dmezOvasarhely, 
Damjanich-u. 65. 2-48 

Hiasat — Xycn, GSnezy Zoltan, fttszer a 
gyarmataru nagykeres- 
kedo, Hnszt. Rakdezl 
ut 40. ;r est 
eres- [ 

BZl- I Hangya fogyasztasi es erteke- 
sitt szovetkezetj Huszt, Hor^ 
thy Mikl6s-t6r 29. 1-07 

Kalocsa Baroas Arneloszto, Gologi es 
Tarsai, kalocsa, Tomory- 
u. 57. i-,93 

Kaposvar Simon GyOrgy ifj. Kaposvar, 
Erzs6bet-ut 10. 8-37 

Karcag Mi: 

m 

o 


ffi&arl Istv&n, tuszer, 

csemegekereskedo, Kar- 
cag, JAkal-n. 28. 59 

Kassa «CasRovia» Import, fiiszer; gyarmat, 

deligyiimolcsbehozatal, cgt. Vran- 

csik Istvan, Kassa, Kossntb Lajos- 

n: 7. ^ 27_ 91 

Czeisler Gyte6, Kassa, Bonvedeb 

. utja-61. ; 29-93 

Pried lander es QlBck, fiiszer es gyar- x 

mataru nagykeresk. Kassa, F0-n . 3. ^ 

Hanrk6 Miklos, fiiszer es cseinegeke- 
reskedese, Kassa, FO-u. 81. 34-26 

KA88AI .HANGTA TERJJEL6 ^RTE- 
KESIT6 esFOGYASZTASI SZfiVET- 
KEZET, Kassa. Fonzlet:.Szatmari 
Gyorgy-n. 41. 20-68, 20-48 

1. sz. fiokja: Kossnth Lajos-n. 26. 

' 20-C8, 20-48 

2. sz..fi6kja: Tisza.Istvan-n. 2. 

20-68, 20-48 ■ 

3. sz. fi6k: Eszterhazy-u. 37. 

20-68, 30-48 
Rnhazati tizlet: Fd-u. 82. \ 

20-68, 20-48 
BzOvetkeeeti; italm6r6a: Deak Fe- 
rene krt 31. 20-68,20-48 
, Kb'zponti iroda: Lakatos-u. 2. 
„ , . , 20-68, 20-48 : 
KeJIer Jdzsef, fiiszer 6b gyarmataru 
-nagykeresk. Kassa, Fo-u. 9. 21-47 

53 J?usxers#etkma 

-m^- r*— -. ; . ' 

Kassa 

. KERRNYI Imr6n6 dr.-n6, .fuszer 6s 
vegyesker. Kassa, Thekoly-n, 30. 
\ . , , 34-89 

Kereszt6ny kereskedfik ■ aruforgalmi 
BzSvetkezete, Kassa, Feja David- 1 
u. 11. 22-39 

Kossuth Lajos, fuszer 6s vegyeske- 
resked6s, Kassa,, Deak Ferenc- 
krt 24. ■ . . ■ 45-41 

• Kflnig Janos fuszer, vegyes 6s cse^ 
megekeiesked6s8 Kassa Mike? 
Kelemen n. 26. 36-31 

Kuhlmann fuseer 6s gyarmataruaz- 
tete, Kassa, Bonv6dek-ntja l. 22-40 
Muller Sandor, Kassa. Fo-u. 107. 30-48 
Pasator Barnabas, fuezer- 6s vegyes- 
keresk. Kassa, F5-u. 6. 28-54 

Pfiszter Gyula, Kassa, Fo-q. 91. 21-68 
Pocsatko E. es J. Kassa, Ffi-u. -42: 

24-14 

Vrancsik Istvan, ffiszer, gyarmataru 

d61igvtimclcs-behozatal, Kassa, 

Kossuth Lajos-u. 7. 27-91 

■ W6*er Be mat, Kassa» Apponyi 

A.-u. 4r. 35-73 

Kecskemet 

Kardos Laszld, Kecskemet, 
RakoczMt 4. 7-09 

8z6csi Daniel kereskedelmi figynbk. 
* s6g, Kecskem6t, 
t6r 6 

Szombr -Sandor, Kecskemet, 
Batthyany-u. 32. 43 Aneveloriallo ielblzomanuostfeienl. Br6yer Janos orBktisel, fuszer 6s 
magkereEkedes,' Kolozsvar, 8z6- 
eheriyi-ter ;42\ 33-32 

•Deak Gyula > fflszetkeresk. Kolozsvar, 
Rakt&r-u. 20. - 34-13 

Dezsi Elem6r, fuszer 6s cse- 
megekeresked6ae, Kolozsvar, 
Deak P. u. 48. 28-26 

Drauik Ferenc, fiisaer 6b csemegeker. 
Koloasvar, Nagyboldogasseony- 
u. 30. 30-73 

getft Karoly, fUszer 6s cse- 
megekeresk. Kolozsvar, . 
Miissolini-u. 39. • 33-22 

Fajschmidt Janos, fuszer 6s csemege 
\ keresk. Kolozsvar, Mussolini-tit 96. 
\ - " ■ . ■ . 17-85 

Farkas Belane esTsa,IUszer. 
gyarmataru es vegyicik- 
kek nagykereskedese, Ko- 
lozsvar, Hunyadl-tGr jl8. 
24-75 
Fischer Mihalyn6, fiisaer is csemege' 
reBkedOy Koloasvar, Malom-u; 8. 

20-12 

Fiilop Geza, fuszer, gyar- 
, mataru, csemege 6b termeny 
nagykereskedo", Kolozsvar, 
Sz6chenyi-t6r 19. 16-34 
Gilovics es Papszt, fUszer 
es csemegettzlet, Kolozsvar, 
Matyas kiraly-ter 17. 22-06 Kula 

SCovtics Stintiorlff. 

vegyeskereskedtf, Kula. 60 

N£metf> Jdnos, fttszer 

es csemegekereskedo, 
Kula. Telefon! S3 

Kunssentmarton Keadlvasarhely 

Bene Albert, keresk. Matyas kiraly- 
. ter 1/a. '■_;'. 2 

Klsknnffelegyhaza 

Balas Vilmos fiiBzer-, elel- 
;miszer-, gyarmataru-, ve- 
gyea-; papir 6s irdszernagy- 
keresk. Kiskunfelegyhaza, 
Zrinyi-u. 1. :. 1-18 

Klsvarda 

Klein M6r fiai, Kisvarda.Szent Laszlo 
u.' 12. 7? 

Lefkovlts Mlksa, fttszerke- 
reskedd, Klsvarda, Szent 
Laszl6-u. SW. / 67 

Kolozsvar 

Ady Zoitan, fiiszer, gyarmat, 
csemege es zOIdseg&runagy- 

. kereskedes, Kolozsvar, .Kos- 
suth Lajos-Ti. 46. .■ - ' 24-14 

Angi Gyula, ffiszer 6s csemegekeres- 
kedo, Kolozsvar, Trefrnt-n. 18. 29-61 

Balint Bela, fiiszer es csemege 
keresk. Kolozsvar, Linczeg- 
u. 1. 35-54 

Bal<»gb Gyula, fuazernagy- 

r kereskeid, Kolozsvar Sz6- 
chenyi-ter 38. 22-80 

Bartok lr€n, fliseerkeresk. Kolozsvar, 
Pekry-u. 27. ' ; 32-83 

Beer Testv^rek, fUszer 6s 
gyarmataru keresked6k, Ko- 
lozsvar, Sz6chenyi-t6r 5. Herczeg Jdzsef, ttiszer, 
csemege es likfirkilliin- 
legessegek aruh&za, Ko- 
lozsvar, Deak Ferenc 
u. 6 8. Baross tag. 30-97 Berta J6zsef, vas, ffiszer, gyarmat- 
aru- kis es. nagykeresk. Kunszent- 
marton. ' ■ 44 

T6th Raroly ifj. Kunazent- 
marton. 61 

Tdtli K;-n6 ozv fuazer 6s cse- 
mege Kszmarton. 70 

l-6va 

^Pavuk J6zsef,fusz'er 6s c 
mege keresked6, L6va, 
- Kossuth Lajos-t6r 2. 34 
Vangjer Mihaly, fiiszer 6s cse- 
megekereakedft, 61eszt6 el- 
oszt6, L6va, Horthy Mikl6s- 
ut 13. 1-10 

Losonc Gyepessy Istvan, fuszerkereske- 
d6, Marosvasarhely, Kossuth 
L.-U. 10 i. '■''■-'. 4r-37 

Harmath Sandor, fflszer 6s 
csemegekeresk, Marosvasar- 
hely, Pet6fi-t6r 4. 7-45 

Hermes r. t. fUszer- /jgyahna't- 
aru, vas 6s rOvidarunagyke- 
resked6s Kossuth u 5 2-12 Calmer J&wkos, fttszer 

6s asvanyvlz kereskedese 
nagyoan es klcslnyben, 
Losonc. Telefon : 2-58 Beiftko l«ajos, 

csemegekeresk. Kolozsvar, 
Sz6chenyi-t6r 22/23.36^17 Biasini Sandor ut6da dr. Szak6,ts 
Lajos Kolozsvar Matyas 
kiraly t6r 26. 11-23 27 T 75 

Bodokan Guba" Lajos, fttszer- 
6s. csemegekeresk. Nagybol- 
dogasszony-u. 31. 29-67 

Bo<lor Sandor fflszer' gyar- 
mat- term6nyaru riagy 6s 
kiskereskedd, Kolozsvar 
Sz6chenyi t6r 27. 2SJ-59 

Boskovitz Lajos, fflszer 6s 
gyarmataru keresk. flgynOk 
6s bizomanyos, Kolozsvar, 

• Kfimalalja-u. 17. 35-71 

54 Holeszar es Bogyd, fiiszer 
6s gyarmataru nfigykeres- 
kea6k, Kolozsvar, Teleki- 
u. 6. S5-72; 

Landesniann Samuel fiisBer, term6ny- 
ker. es keny6rsiitodeje, Kolozsvar, 
Karpat-u. IB. 40-32 

MOLNAR Belaid sz. Lnka.cs Margit, 
fUszer gyarmataru es veKyszer 
nagykeresk. Kolozsvar, Horthy 
dt 37. 20-90 

Rusznyak Gyula, ftlszerkeresk. Ko- 
lozsvar, Imre kiraly-iit 28: 20-96 

Salamon Antal, fiisaer es csemege- 
kereskedo. Kolozsvar, Gyulai P61- 
\u. 1. 10-64 

Sallak Dezsfr fttszer csemege 
6s gyarmataruk, Kolozsvar 
~Hitler-t6r 12. 35-00 

Sebesty6n Domonkos, fflszer- 
6s Csemegekeresk. Kolozsvar, 
Kinizsi-u. 8, 16-78 

„8olldarttatea« Vogyasztasf 
szOvetkezet, Kolozsvar, 
Horthy. ut 99. 30-19 

Magyar-u. 15. 29-08 

8zab6 Ferenc. KolozsVar, Mehes-u.l. 
24-69 

Szab6 Jozsef, fiiszer 6a vegyeskeres- 

^ kedd; Kolozsvar, T6glas-ia. 68.34-68 

Sz6kely Gyula, fttszer, csemege 
6s italkim6rea, Kolozsvar, 
Karpat-u. 1. ., 24-67 

TOTH ISTVAN, filszerkeveskedo, Kbr 
lozsvar, Honved^u. 65. -43-82 

Ujvary Zoitan, fiiszer es csemege- 
kereskedo, Kolozsvar, Donash-u. 20. 
33-fitf 

UnH J6XSef, fUszer, cse- 
mege 6s gyarmataruke- 
reskedtf, Kolozsvar, Egye- 
tem-u. 3. 33-36 

Veress Gergely, fttszer 6s cse- 
megekeresk. KolozBvar, 

35^1 Engel Ittlksa fttszer llszt 6s 
gyarmatArunagykeres- 
kedlf, Eosonc, J6kal-u. 28. 
Tel : 27 

GyBrUdy Lajos, liszt-, ffiszer- es cukor- 
kis es nagykeveskedfi, Losonc, 

- Erzs6bet-u; 11. 2-61 

Matusek Ern6, fiiszer- csemege, cukor 
6s lisztnagykereskedfl, Tjosonc, 
Bzeut IstvAn-ter 5. 

Bepeczky Jeno, fttszer es 
csemegekereskedo, Ui>- 
sone,, Gacsy-ut 9. 3-05 

Sulek Ede, fflszer- csemege- 
6s VegyeskereskedO, Losonc, 
Rak6czi-ut 17. : 1-69 

Maramaro»gtlget Kuti Endre, ftiszer6spsemege- 
kereak. Marosvasarhely, 
Geose D-u. 29. 1-83 Mezei Gyula, ftlszertizlet 6s 
ka'v6pbrk01de, Mvasarhely, 
Sz6chenyi-t6r 2. T, 3-29 

So6s J6zaef, ftlszerkeresk. 
Marosvasarhely, Muesolini- 
t6r 13. 6-15 

Szallassy Jdzsef, fflszer, 
vegyeskeresk. 6s vegyiipar, 
Marosvasarhely, Lazar Vil- 
mos-u. 2. 8-12 

Sxonyl £va, fttszer, cse- 
mege es Ital kttlBnleges- 
segek, Marosvasarhely, 
Szechenyl-ter 15. 1-70 

Zubor J, Janos, jfiiBzer 6s cse-' 
mege keresk. Marosvasar-, 
. hely, Sz6chenyi-t6r 41. 56 

Mexdberawy HerzDerger Daniel^ vas 6s 
fiiazer Mez0ber6ny. ,88 

kozppnti PogyaBztasi firt6ke- 

sitft SzOvetkezet, MezGbereny. 

■ r - - • 42' 

Mezokovesd irvaj I^aj os, fflszer, csemege, . 
vas, mfiszaki, es radi6keres^ 
ked6, MezOkovesd, Sztics 
J&no*-u. -1.- '..'..■' 41 

Mezdlur Feteete €s SxlKlal, 

fttszer es gyarmataru nagy- 
keresk. Mttramarossziget, 
■Horthy Mlklos-ter 5. 1-59 

Marosvaiarhely Abraham 6s Weisz, fttszer 6s 
■ gyarmatarunagykeresked6s 1 
Kossuth Lajos-u. 4. T. 3-42 MuBsolini-ut 2. 
K6siag K6szeg, 
17 Adler testv^rek, 

Sziget-u. 1. 
Roth Testvereb, 

Varkor 17. ^ 
Toth Sandor, eloszt6 fUszer 
6s csehiegekereskedby K6- 
szeg/ Mussolini-u. 8. 

Telefon: 94 K6szeg. 
18 Dudutz Istvan fflszer 6s /• 
gyarmatarukeresk^ Maros- 
vasarhely Sz6chenyi t6r 1 
4-56 Erdelyreszi Hangya SzO> 

vetbezetek marosvasar- 
hely! Kozpontja ; Sandor- 
J6zsef-u. 8. #1-06,1-97 
3-93, 5-40, 8-39 

Euszerflzlet : Sz6chenyi- 
t6r 50. 5-13 

Ruhazati bolt: 5-14 

Kireadelts6ge ; Sorh&z-u. 2, 
34 
Ipartelepei: Meggyesfalva, 
3-97 

Fazakas Gyula, fiiszer 6s rbvid- 
aru kis 6s uagykeresk.Maros- 
vasarhely, Kossuth Lajos- 
u. 6. 8-22 

Fritscb Izfdor es Fia, fU- 
szer- 6s fest6k ttzlet, Maros- 
vasarhely, Sz6chenyi-ter 12. 
4-83 

Gombos Ferenc, sdraktar 6s fiiszer- 
keresk. Marosvasarhely, Kossuth 
L.-u. 23. 6 48 Mester Ignac, fflszer, cukor, : 
gyarmatdrunagykeresk. . 
Me70tur. -8 

A Magyar petroleumipa'r rt. 
lerakata, Irdda: 16 

Mezoturl JOldmlves szttvet- 
seg *,Hangya« fogyasztasl 
sz«vetkezete,M,ezotur. 1*11' 
Vasut-utcal flokja : 89 

Miskolc Fuszer porta, cgt. Garancz 
Istvan, Miskoic, Sz6chenyi- 
u. 90: 57-90 

Bidassy J6zsef f iiszer csemege 6s en- 
kornagykereskedo Miskolc Hunyadi- 
U. 7. ' 24-84 

Klein Adolf 6s fiai fuszer 6s,gyarmat- 
^runagykeresk: Miskolc Zsolcai 
kapu 7 16-12 

Koppy Tiajos, Miskolc, Fazefrasu. 17. 
' 28-77 

Latzkd T6th Istvan fuszer, gyarmat 
6s vegyiapn nagyker. Misk. Bze- 
chenyi-u. 64. 24-49 

Madocsai J6zsefn6, cukore!oszt6, fii- 
szer-gyarmat 6s vegyiarunagyke- 
reskedo, Miskolc, Buza-ter 13. 

19-98 

Nagy Sandor, fiiszer 6s csemege ke- 
reks: Miskolc, Kazinczy-u. 16. 12-60 

Novotni Zoitan, Miskolc, Hunyadi- , 
u. lfi. 68-37 

Pott Lasel6, fuszer 6b csemegekeresk. , 

' Miskole\ Va.y-ut 12. 18-94 

RAJNA JANOS, fiiszeres, Miskolc,, 
Lovagda-u. 12. ' 28-72 

Bkody Testv6rek, Miskolc, Horthy M. 
ter 7. 26-79 

B Steinberper M6r, fuszer 6s gyaifljat- 
arunftgykeresk. Miskolc, Bzeohenyf 1 
n 92 14-68 

Sznrka Gynlan6, fuszer 6s italkeres- 
kedfl, Miskolc, Pet6fi-u, 61. 18-13 . 

QTarkanyi J6zseJ Miskolc Zsolcai 
kapn 26 29 75, 

Viszlai J6zsef, Miskolc, L6vay J.-u. 49. 
56 04 • /I nfey elo» alio a je» ttgiinohoUelcnt. F&szefsz&kntia Mohics 

Helm Gyula, fflszer 6s 61elm* 
szerkeresk. Mohacs, Appony i- 
ii> 5. ^ -.■• ", 2-02 

Papp IstVfln, eukor 
petroleum, es fttszernagy- 
kereskedd, Mohacs, Szent 
Mlhaly-ter 9. 1-24 Schmidt Ign&c. ffiszerkereskedii, Mor 
li 

Mospnmagyar6var Szarka Jozsef, Mosbnmagyar- 
6var. ,86 Teres. Ifinosne, Etlszerkeres- 
kedese, Mosonmagyar- .■"■■' 
ovar. . 2-03 

Hunk&cs 

Bernstein Sandor es R6za, fU^f 
szer, cseinege 6s konzervkfl- 
lOnlegessegek, Munkaes, A& 
pad vezerrut 85. 20^64 

«Harigya» szOvetkezet, karpat- 
aljai, Munk&esi 1. sz. fiok 
Munkaes, Szt. Ietvan-u. 3. 
21-79 Hongreder Mfhaly fttszer 
csemege 6s vegyeske- 
resk. Munkaes, Kossuth 
t-.-u. 2» 1,4-49 Kurinay J6zsef, vegyes, fuszer, 

cseni6ge es gyarmataru ke- 

fesked6se, bor, sor 6s szeszes- 

italok nagyvalagzt6kban. . 

''■■■'- Munkaes, Pataky Tibor-u. 12. 

14-37 

Nagy B61a, fflszer 6s cseniege- 

keresked6s, Munkaes, Rak6czi- 

.u;7. V ..".;.' I. 20-60 

, IWth Desss&V (R6t> Jakab es fia) 

■ •' 'ffiszernag , ylier..„lIiiiiliios,''ArpAd 

. vezei'-u. '27. 21-21 

R6zsalndre, Munkacs,Eak6czi- 
:.u. 12. V 22-11 

Muraszombat 

Ktihar Ferenc, fttszer nagy 
es klskeresked&V cukor-, 
Uszteloszto, Muraszombat, 
Mura-u. 12., 51 

Nagybanya 

Vaxadi Gabor, fuszer es vegyes 

, keresk. Nagybanya, Gr. Te- 

leki Pal-u. 1. , 1-84 

Nagykariizsa 

Fischer 6s Leitner N-kanizsa- 

; Kir&ly-u: 8. 2^39 

Kelemen Rezso, fiiszer gyar-f 

matfirnmag olaj es pony va 

kereskedd Nkanlzsa Deak 

t 9. 2-68 

, Nagykaroly y Ferenc f Uszer, eseme- 
ge es italkeresk. Nagykaroly, 
Arany Janosru. 14. 1-94 

Blask6 J6zsefn6 5zv. csemege 
6s v t'Uszeruzlet. Nagykaroly, 
Deak Ferenc-ter 3. 1-83 

Boross GySrgy 6s Tarsal, Nagy- 

' karoly 6s videke arueloszt6 

nagykeresk. Nagykaroly, Gr. 

KarolyiGybrgy-t6r 11. 2-06 FaragG Viktor, fttszer 

es festejekeresk. N.ka- 
roly, Grof Karlyl-ter 6. 

■■'■ ■ ■ ' •■' '-■ '-- 2-57 liagen Ferenc, fflszer- ve- 
gyeskeresk. 6s korlatlani tai- 
nts. < Nagykaroly, V5ros- 
marty-u. 9. 2-79 Mozes es vKert6sz, .nagykeres- 
ked6k Nagykaroly, Gr.Karolyi 
Gyorgy-ter- 3. .'-,..! 20 Welsz Lagos 6s tarsa utodal 
fflszer es vegyesaru nagyr 
ker N karoly Sz6chenyl 
u. .31. 38 Nagys*6Hds ~ Haflh- ..CeBJieBiiFS. . Glodan Janqs, t ttszerkeresk; 

v Nagysztfllos. 74 Cadtinyi Zoltan, 

f Uszer* : gyarmataruk, pet- 
. r oleum 6s cakoreloszto ■ 

;nagykeresked«, Nagyszol- 

16s. >;• .- 83' 

Me^yery End re fiiszer ve- 

gye&keresk Nszollos. , 76 

PoIJci If M i/csa,«iszer «s 

yegyesaranagykereskedo, 
Wagyszollos. 33 

' ■■'.'■. ■■'''. '■■'■-.. f-h' 

Nagyvtrad Arvai Qyorgy, fiigzeriereskedfl, ) ':"> 
. Nagyvarad, 6zeutGel6rt-a. 4.13-21 
ASZ0DT MIHALY, ntdda ffiszet #3 
-. csemepekereskedfl, Nagyvarad, 
'Kossoth-Lajo's-u. 1. 19.-92 

Balazs : . Miklos, fiiszer 6s cse- 
megokeresk. Nagyvarad., 
"Gr6f Teleki PAl-u. 4. 32-08 

Balogh .Idzsefl fiistier 6s, csemege- 
terestedd, Nagyvarad.Arpad vezer- 
n. 58. , . ' , 33-ar 

B61ady Karoly, f Uszer 6-9 cse 
meg'e tlzlete, Nagyvarad, 
Horthy M.-ut 39- f : 23-35 

Bordas Istvan, fflszer 6s cse- 
megekeresk. Nagyvarad, 
Szent Janos-n. 52. 14-94: 

Csurilla Ferenc, f Uszer, 
C8emege6s elelmiszerkeresk. 
Nagyvarad, Eakoczi-iU 9. 

., • . 37-14 

nam6 Albert, t Hszer- 

keresk. NagyVarad^ La< 
kacs GySrgy a. 1; 17-24 

FABIAN ISTVANNR,. fuszer-. csemege- 
' Ssilelmiszertizlet, Nagyvarad, Nagy 
Bandot-n. f§. v '.■'.;', 2P-30 

Pekete l;aszl6, eukor, liszt, 
, fQszer. 6s gyarmataru nagy- 

. keresk/ Nvarad, v Mussolini 
t6rlQ. 20-20 

Szent J&nos-u. 50: 15-77 
Lakasa: Szilfeyi Dezs6-.u 27 

;,; 4 - :'12-28 

Griinberger Ignae «Konzum o 
fUszernagykeresk: Nagyva- . 
rad, Kapucipus-u. 8. 32-73 

Criyemant Elekue, fflszer, 
f est6k 6s vegyianyagok nagy- 
keresk. Nagyvarad, Musso, 
lini-t6r 16. ' '\ 21-48 

Iszaly Sandorn6, fuszer-,. cse- 
mege- k6sz hentesaru es d61i-; 
gyumolcs Ozlete, Nagyvarad,, 
Mezey Mih&ly-u. ;*.' 32-99 

Kelemen Kalmari Gabor, ftiszej 6s 
c^emegekeresk. Nagyvarad, Bima-. 
n6czy-u. 1. a'l-80 

Korbnca Kerenc fiiszer 6s caemege- 

keresk. Nagyvarad^ Mussolini-t6F 6. 

' ' . 10-36 

Kovacs Erzs'ebet, fflszer 6s \.. 
csemegekeresk. Nagyvarad. 
Mussolini-t6r 10. 3T2-49 

Kar.tag ' es Kfl'H6s, csemegeiizIet,Nagy- 
Varad,, Szent Janoa-u. 2. 23-78 

Ijichtraann es Laszlo ffisaer ea gyar- 
mat&rnk, szovdfonal, liaat es ter 
meny iialet; Nagy v&rad,Mussoli ni- 
ter 5. .' ;■ io r 9i 

LOkos Eadre, vegyeskereskedd, 
Nagyvarad, Konyves Kal- 
man-u. 8. 33-77 Mezey Janos, fflszer 6,s csemege- 
keresked6, Nagyvarad, Szt. 
Laszl6-t6r 2. 12-60 

Nagy J&nos, lUszerke- 

resit. Nagjvarad,Ghlllany. 
ut 36* 17-^0 Sf »gy PAI, f flszer 6s cseme- 

getizleti Nagy varadv Gsen- 

; geri-u, 17v ; - 27-52 Pataky Gyorgy^ fuszer 6s 
csemegekeresk. Nagyvarad, 
Mezey Mihaly-u ,8."/ 11-49 T6th Gyula. 6s Zsenyei Pa!; 

ftiszef 6s csemege, Nagy- 

:■:' vAradEik6czi-nt 13,3X-©I Wur st Jozsef utoda Bartsch 
-Ern<5n6, fuszer 6s esemege- 
uzjet,, Nagyvarad, Rak6czi 

;:-Ut7.;;-;' : 20-40 

Kylrbator Nylrbator Hangya ' fogyasz- 

tasl es ertekestta sztivet- 

_ kezet, Nylrbator. 92 

T.oth Ferenc, fttszerkeres- 

kedo es eakorelosztd,Nylr- 

bator, Kossuth L. u. 37. 79 

Nylregyhara Balogh GyjBrgy, fttszerke- 
resk. NylregyhazavJLuther- 
; a. 25. 29-36 

(ti Goldniann Sdnrtor, fUsaerUzlet, 
NyJregyhaza, Takareb-palota 26-06 

Hufftnann Adolf, Ny.haza, Vay 
Adam u. 1. 20-52. 

Kiss Karoly, Nylregyhaza, Kossnth 
ter 14. ■ ' 21-36 

Oroshaza Rahd-PaxoBi, FG.§eT Gti Sp&r, fiiszer 

es csemege tizlet, Rabo. SO 

JKatona Aranka, gyumbles, Kah6. 
Roxsn»6 62 Gaspar Istvftn, fflszer 6s tflze- 

16ahyag kiskeresked6s, 

Rozsnytf. • ■-.' 1-09 

Varga 6s. Langhof fer, f iiszer- 

. nagykereskedes, C6gtul : J 

Varga Istvan, ^Rozsnyo. ,38: 

Salgdtarian Csakvarl Jenfi, Itlszer es 
Tegyeskereskedif. Salgo- V 
tar jan, Erzsebet-ter 1: 

•V 2-41r.;-. 

Klein t. IUarknsz fiiszer. 
nagykereskedese, 8algo- 
tarjan, Karancs-u. ii a 76 

LIntay B. Jenone, falatozd 
es csemegetizlet, 'Salgo- 
tarjun, Fo-ter 7> ; li91 m 

Oi Sateraljaujhely Koroknay Gyula fttszer es 

yfegyeskeresk S&toralja- , -: 

ujbely Kossuth Laios-u 41 19 

^ 42-06 •» Beregl Lajos nagykereske- 
. dtf, Oroshaza. .32 

Paks 

KISS Pdl Utoda, cegtul. 
vlte* Kiss Kalman, fUszer- 
nagykereskedd, Paks* 
Szent Istv&n-ter 6. 36 

Papa ■,.;■,/ Csajtay Elemer, fttszer €s 

csemege kereskedo, Papa. 

11-94 

Czlrdk Lajos; fttszer 6s cse- 
megekereskedes, Papa, 
Csatorna-u. 2. 17-40 Papai f liszerkereskedok be- 

. szerzd szovetkezete. Papa. 

17-15 Parkany Jozsef, fiiszer- cse- 
mege fis cukornagykeresk, 
Parkany'.,/ 32 

»tot- : >:"■•.„■■ ■'■';;;':■ FttBzerkeresked&k Araf or- 
galml R.-T- Pecs, Gr. Be- 
nyovszky JHorlc-u. 9. 

12^87 KOvea Gusztav, fiiszer, 6s cse- 
megekeresk. P6es, Sze^ 
chenyi-t6r H. . 20-42 JjehGcz Andras, fiiszer 6s cse- 
megekeresk. Pecs, Irgalma- 
B6k-u. 1; -" 22-08 JLdbl Xeo, ffiBzer-, gyarmat- 
aru- 6s d61igyUm51csnagy- ' 
kereskedO, P6os, Gr6f Be- 
nybvszky-u. 12. . 27-11 

Varga I-aszl6, f Uszer 6b cse- 
megekereskedO, Pees, Piu- 
mei-u, 35. ■:•■.. 10-51 Pecsenye Bela rlzs fttszer- 
nagy 6s csemegekeres- 
ked^se Sajhely Rfikoczi- 

-U^ 28-. •: --.''>:^M.«- SepsisKentcivorav 0: 

X;. LAszIo Bdla.-fiiszer 6s vasarfl- Gr, Teleki Pal-u. 4. ' 1-42 ' 

Nagy 6s Veressi fQszerkeresk W 
Sepsiszentgyorgy.sSzabad- #% 
sag-t6r,5.. .-■■;.. i-se atp 

Sldffok D6lbalatoni «Hangy'a» Pogyasz- flat' 
fasi 6s p-'-" - *" -■■-'■-■■ 
zet F6Uz 

Sopron tasi 6s ErtekesitO SzbVetke- #% 
zet F6Uzlet Siofok. 64 W Kresndr Gy&ray, \- 

nagykereskedo, telepe : _ 
Sopronv Var kerttlet so. W 
V' ,■> '■ ■.-■■■6-01'^^ ■ 

L » ka »! , 6-oo n 

either Tobias, fttszer es 85 
csemegekeresk. Sopron, VI 
Oga|)ona-ter 14. 11-50 ^M 

fienck Samu ut6da, Varga Fe- ^ 
renc, e6gt. Stockert «y nla, ^ 
Sopron, V Arkerfllet ,M7. 35 . 

Szabadka Drenkovlch 6d3n, fttszer es / 
csemege keresk. Sza- 
badka, Kiilosey-a. 89< 8-39 

Kovacs Oskolas J6zsef, fflszer 

6s csemege keresk. Sza- i 

badka, Sz6chenyl-t6r U ' 

6-60 

Nojosek G6za, f aszer^eireskedfi, 

SzaT)adkar r Bercs6nyi-u. 17. 

7-82 

Schneider Jdzsef, fflszer 6s 

csemege keresk. Szabadka, 
■■ J6kai-u. 33. 1t62 

SlfllS Istvan, fttszer es ve- 
gyeskereskedo, Szabadka, 
Th6ktily-ut 62. 8-37 

Sugar Man 6, fttszer- es cse- J 
megekeresk. Szabadka, I ■ 
Rudfcs-u. 6. **7 

Szarvas " ; / ,;;.- ; Kleitner fiiszerkeresJi: 

k.f.t Szarvas/ Beliczey- 
ut la - ■:-.,: 37 

' ' ,'; "' 55 : , JPuszersyakma i mikir. pb&taszeinelvzet iiieti alapttvaitjfa hirdetff if adajanak ': Siassregen ■■/■'_-_.. 
'Abraham 6s Weiaz, ^szer, 
^gyarmat, rOvidarunagyke- 
; resk. Szaszt6gen, Horthy> . , 
MM6s-t6r 45.;: '- 21 

SxatmarnSmeti 

■ Bartha Laszl6, f ttszer gyannat- 
'■' &ru SzatmarnemQti, Earkas 
Antal-u. .1. ; 6-00 

jleinricri, Hunnia &ruforgal- 
? mi 69 kereskedeliiii vallalat, 
'-v' SzatmariiSmetii GOmboa 

Gyula-u. 2. ® 4 

Orb6k Kalian, fttszer 6s gyar- 
mataru. nagykereBk. kbrzeti 
cukbreloszt6, Szatmarn6meti, 
Sz6chenyi-u. 12. " 1-29 

"; ; - Staged .-/ ;;./■■•■; 

; ' Batistes JAnos, Szeged, Kisfalndy; 

--■; n'; 2. ■■'.-'. - ■ .. 19 - 94 

■ Bsregj La]Q8, Szeged, peak Perenp 

il;2o. . - ;.;..■. ; '■ : i 3 ^ 01 

BuzAssy Lajosn6, f iiszer 6s 
csemegekeresk. Szeged, 
\ / Madach-ii. 7^ 38-13 

.;.':•". Nagy- Albert, ffisWerr.es termeiiykei:: 
' , Szeged', Valeria-ter "*.■■"■ 22^55 
Peternelly Jozse* ntoda, 
-'-:■- Csojpja Gyiiila,; fttszer, cu« 
kor, petroleum, lugki*, 
szappan, rlzs, stb. nagyfce- 
resfe. Szeged, Feketesas- 
n. 24. ' x -~ 2S-10 

Rejtft La jos, fttszer £s cse- 
mege kereskedo, Szeged, 
Rak6czl-u. 15, 17-49 

'"■""- BZENT.IRMAI- LAJ08, Szeged, Sren' 
: :■ .:mr6msAg-nr,2.-. ...16-64 

SZEREB>Ai J0ZSEF, 
fuszerarauagykereskedo, 
Szeged, Cserzy Mibaly-u. 3. 
e 11-43 

Szekelyhid 

Berkovits es Tarsa, ve 

gyeskereskedG; Szekelyhid. 
-.-;■■ 24 

SzekeiyudvarheJy Engel SAmnel^ fuszerkeresr 
ked6, Szilagysomlyo, 
Rak6czi-u. 3, 4 

Ignacz .X,a^zl6^gyarmatdru, 
liszt, eakor, vaa 6s ftiszer- 
riagyker6sked6V Szilagy- , 
Bomly6, Eak6czi-u. 1. . 83 

Rose.nberg""M : 6r- ifj; t!5s2;erkereskedfi> 
SzllagygomlyA; Honyed-u . 9. • 3d 

Szolnok Antal Gyula, Szolnok, Liget- 
ti .39. ',- - 5-29 

| Haimagvi Sandor fuszer -Ss gyar 

matarimagykereBkedfl, Szolnok, 

.-.-, Baross-u. : i0. , .. : P-^ 2 

konsltzky GusztAv, cukor es 

fyarmatarunagykeresk. 
zolnok, Kossuth-ter 9. .. .. 
"■ v - : 2-89 

Tiiroczy Ferenc if j. fttszer 
es vegyeskereskedoy Szol- 
nok, Abo^yJ-at 20. : 6-6fl 
Vigh Sandor, ' Szdl nok," Attiln-fit .28. 

;; v_ . '■■ 2-61 

Szely *a — CBaJiasa . Fttstos I116s,-f iiszer-- 6s csf»me- 
gekereskedfl, tfjvidek, Hitler 
Adolf-ut 17. Telefon: 39^14 Szombathely Bra61yr6szl „Hangya" ki- 
re'ndeltsdg, Sz6kelyadvar- 
helV. Bethlen-u. 56. \ 54 liiemer LaBzl6,fiiszer, cse- 
. mege 6s vegyeskeresk. \ v 
nagyban es kicsinyben 
Szolyva., 36 Sflberborii AndrASp ftt- 
szer , 6s " y:egyeskeresked6, 
Qverbasz ■ ' v >46, Tlieisz Pal, fii&zer 6s cse- 
- ; megekeresk. Qj verbasz. 55 vac ■■- 

Breitner Istvan," Y4p, Buda- 
pesti-f6-iit 22. _ , 8 

Drajk6 Lasslo, gy.irmata.rd es cpkor-. 
nagyker". Vac. . . 2-*7 

Kublhyl Geza, Vac, Zlehy- Ulwidfek Veszprfem FusxerKereslze- 

s»oue/fcea;e/e ij- 

videk, Bein-u. 23/b. 31-58 ^zabi Ferenc fiiszerkereskecl«, Vcrk- 
prem. .' : ■ * 48 Gavansxlci Xcsfv^r 

TGU, ezelott : Tf boVlcs 
Testverek, kereskedok. ^ 
UJvidek, Korvln-ter 12. 

Gliisser Nandor, ftiszes- e> 
csemegekereskedo, Ujvi- 
d6k, II. Rakdezl FereneV 
at 70. Telefou : 21-51 Berces jizsel, cmkor-, rlzs- 
eloszto, vegyesarunagyke- 
reskeda, Szombathely; 
Erzsebet klr.-u. 41. »-03 

Bolfan Laszl6, fttszer es 
"csemegekereskedd, Szom- 
bathely, Falady^Ferenc- 
u. 19. Telefpn: 11-47 

Tekauer Erno. fUszerkeres- 
ked6, / SzombatHely, JJagy- 
kar-u. 17. Teleion: 6-80 

Tata 

Welsz Hermann, fiiszer- 
■ nagykereskedese, Tata. .3 

Tfecso — TH^esi. Habersaclc Lam- 
bert, fttszer Ssgy armat- 
&rukeresk. es vendeglds, 
Ujvidelt, Matyas klraly- 

■u-i. 40-15 Kiss 6s Otvos, Itlszer, gyar- 
mat, festek es rovldaru 
nagyfcereskeddk, Ujvl- 
deK, 11. Rakoozl Feretic- 
ut88. 33-04 Mayer Jozsef, f iiszer 6s 
rovidaru nagykeresk. Z-eger- 
szeg. . ; :. . l-sto 

Kemetb Jozsef, f iiszer 6s . 
csemege keresked6 Putura 
ffibizonianyos Shell kOolaj rt, 
bizomanyi lerakat Z-eger--' 
szeg Kossuth Lajos-u. 61. 
■•: °: . ^ ' , ' ..2-07 ; - 

Zenla F»idi T&terfung Mn- 
(dOT, fttszernagy kereske- 
do, Zeuta, J6kal-u. 8. . 

Tel: 1-21 KovdCS JatlOS fttszer es 
esemegekeresk. Ujvldek, 
Magyar-u. 56. Telefon: 

:■--■.;/■•< ■ 27-S>6 
Martin Imre fttszer es 

gyarmatarukeresk. UItI- 
dek 9 Hal-ter 3. 33-66 

Michel rstvan; fllszer es gyar- 
malaTunaiiykereBked6 Ujvi- 
d6k, SzonUstvan-u. 9. 24-19 
Fi6k: Dr. Bardossy Laszlb- 
u. 10: '*.-'. 41-68 Juliasz Ferenc, fUszer cse^ 
megekereskedes, TecsO. 64 

TlszafUred IjOrinpzy 6s ;Zakarias, . f tiszer- 

"6s gyarmatarukeresk. ,Sz6- 

kelyudvarhely, Batthyany- 

; t6r 20. 2 3 

. Sehnller Viktor, fttszer es 

SzndraVhely, Battbyany- r|T0lna 
ter 21. 70 

Sz6kesfeh6rvar 

KARL j6zSEi* 6a K1A. az6keBfeh6rvat, 

Kigy>D 29/37 / ■". Telefpn $0, 

Oay^ry Fe^reho, SzifelieTvar, Osz-tJ. 20. 

fizigethy Testy6re(i ; , fuszeTtereske- U|k6<Ske 

' : d6k» Szekesfeh^rvar, Kossnth-u. 1. - — 

'■■"■..;...."■• -.'-■'.■ . '. 1-40 

Vigh Ahaor, filsger, csemege 6e ital- 

driikeiyest. 'S^fY&r, Hagy Sandor- 
d.21/1). '- : ' 3 67 Kovtics J&xsef, \a& es 

fttszerkereskedo, Tlsza- 
Ettred. * 9 

Welszmann Jozsef , eegtnl t 
Weiszmanh Gabor es Da- 
Tid, vegyeskeresk. Tisza- 
Stired. .-.'■-. a Noszak IstVan, fttszer es 
Vegyeskeresk. Ujvldek, 
. Bem-u. 4Q. ; 39-91 Ol iafii'-' J Ano's ? f Iiszer' & s ese- 
megekeresked6 v tfjvidek, II. 
Eak6czi Ferenc-it ..15. 25-18 

Sztet'auov its L. Fia, f Uszer 
6s esemegekeresk ed6, Ujvi- 
d6k, MiiBSOlinHt 27.1 29-58 

Wolf Jrizsef, f ttszer, csemege 
elelmiszer, taaztartasl clk- 
kek kereskedese, tJjvldek, 
Horthy Mlklos-sugarat'l^. 

Uiiflvar llauscf) Ferenc €$ ^t&r- 
sal, fttszer-, gyarmat- es 
vegy lelkkek nagy- 
keresk. Tolna, Ferenc 
J.-u. 18. :> A-Ql ■ Szeksaard :, 

Angyal Jdzsef, fttszer es 
esemegettzlete,Szekszard, 
Szt Istvan-t6r 1/3. 26-38 

SxlFagysomIy6 

Csernecz Jttzsefri© ozv. 

fiiazer 6s csemegekeresked6 ; 
Szilagysoti-lyd, gr, Teleki . 
Eal-t6r 14.' 72 

Demj6n Janos, fflszer 6s vas- 
keresked6, Szilagysomly^ 
Eet6fi-u. 2. 6E 

m ■■-[' '"'■>'■ ' : ■»'.: GyongyOsi Karolyi Uveg. por- 
cellaD^ fiiszer "6s vegyeske- 
resked6, Ujk6cske. 11 

UJverbdsz Bantz Fiilop, ftiszer, gyar- 
,mat- 6s rovidaruntigyke- 
resked6s. . Pant6 16rakat. 
Vj verbasz. 

Telefon; 41 KeresltedciJc Beszer- 

zesi Szttvetkezete k.f. 
Zombor, Florlan-Oi, 23. 

Telefon; 2-3 S Nenadov Szlavk6, fUszer 6s 
csemege keresk. Zombor, 
Szt. Gy0rgy-t6r 4. 3-08 Orschelbacher Ede, vegyes- 
keresked6, Zombor, 
Szechenyi-krt 9. Ir49 Pavieh Istvan, fttszer es 
vegyeskereskedo, Zombor, 
Antal-u. 12. 2-09 BetisKits I&tvdn, 

fttszerarunagykereskedS, 
Zombor , Evangeilkas- 
p. 5. Telefon; 30 Sztrillcn JSairdor, fUszer -6s 
psetuegekeresk ed6s, Zombor, 
Kossuth Lajos-u, 16 ' 1H 2 
„MerItaior", Trumpf 
-peter es THrsaiB. T. 

Fttszer*, festek-; vas-, r«- 
Vld-, ttveg. es porcellanaru 
nagykcreskedtf, gyarmat- 
aruk, olajok es lakkok. VI- 
. verbasz. . Jt - '■'■..'.■' ■ ®* Cselyovszky Istvan/fiiszer es. caeme- 
erekeresk. Ungvar*Bercs6nyi-u. 140.; 

' ■ "'.'; -4-71 

Gere Imre, fttszer, csemege 
es vegyeskeresk. tlng»ar, 
Kossuth La|os-ter 36. 3-27 

Hangya fogyasztasi , szovetke- 
zet, Radvaac, Urigvar 2. F0- 
li. 41. j 1-96 

Karp4tal jai Hangya Szb'vetke- 
zet kOzpoiiti irodaja, Ungvar, 
Horthy M.-ter ; 7. ;, 3-30 

Karpataijai' Hangya SzGvetke- 
• zet 42. sz. MAV telepi fi6kja, 
Allomas-u. 1, , : 3-67 

Karpataljai Hangya SzOyetke- 
zet 69. sz. fitikja Sz6ctienyi- 
ter 23. ,. -'' :'■ 41 

Ober Odon, fttszer, Csemege 
es vegyeskeresk. Lngvar, 
Szechenyl-u. 14. 4-67 

PallayGyula,fttszer csemege 
es vegyeskeresk. Ungvar, 
Varmegyehaz-ter 16. 4-06 

Tarnovszky Zolt&n, fttszer 
es vegyesker. Ungvar, 
Szobrancl-ut 53.^Varosl 
haz. 6*45 Csillag fuzotereni, Buda- 
pest, IV. Kossuth Lajos-u. 4. 

;;.;-> ■■':■•■■■/ 187-255 
Hartmann fUzdszaion Bp. , 
J6zsef-krt 69. " v 133-780 Caay fUsosscalon, 

(Orthopadla) Bpest, IV. 
Klgy6-u. 4/6. .- 188r326 Terifiizo 6s keztyu ttzletek: 
BpeBt, Margitkrt 13. 
Muzeum-krt 27, Horthy 
Mikl6s-iit 18. 357-32« Pecs 

DobosI Ervlhne »zv. dlvat- 
ftiz&k es kllnlkal gydgyltt- 
zdk fttztfszalonja, Pecs, 
Ferenclek-u. 11. 13-95 

Szeged Kdldor 1/ esTaraa,:8zeged, Karasz-a.6. 
39-91 

Paulusz Jen6, Szeged, K6,rasz- 
u, 10. ■ 12-92 ppslataharekpenztan [sekhnamla szama: 30.655. GafyOfm Fttz6kelI6kek. 

Budapest : \- 

Fleischer Nandor fttzdkel- 
. \ lekeknagyk, BpeBt . V Vibrios 
'■■. cs-iit 12, Rafael 2£aymon<?,fti- 

z&kelleltek, gumlaruk 
es serykoiteszetl dkkek. 
Bpest, Hor&nszky-u. 1. 

,■ 131-888 Rosenzwelg es Fried, fttzo- 

kellekek keresked6se, 

Budapest, iy* Semmel- 

wels-u. 4. Alapltva: 1906. 

189-005 181-364 Dunaszerclahely Futura Magyar SziSVetkezetl 
Ktfzpoutok Aruforgalml 
r.-t. dunaszerdahelyl beira- 
sarlo klrendeltsege,Nostr a 
r.-t. telepe, Diinaszerda- 
hely. .S3 

fersekujvar Futnra magyar szttvetkezetl 
ktfzpoutok aruforgalml 
r-t ersekulvarl kirendelt- 
sege, Fjrsekujvftr, Czuczor* 
ter 17 »--.'./ 26-18 

Gyoma Kofozsvar ; 

Rosehzveisr ■?. filzflijmr, itlzflkell£kek 
6s rtividaruk, Kolozsvar, Deak F- 
n. 6. 18-77 gabona- 

tMsd'term&iyek ajatt: is.) 

Jlbowy 

GOncztil Istvan, gabona- 
'■;'. keresk. Abony. t r ,65 

Varga Lajos, gabona es ter > 
..;■. menyker. Abony. 56 Weigert Clergy, gabona- 
liszt-es takarmanykeresked6. 
Gyoma. 40 

Cyor „Futura" £s Hombar Eoblzo- 
manyosa, gyo*f els« taka- 
rekpenztar gabonaoszta- 
lya, Gyor, Baross-ut 11. 

8-30 

MagyAr Gabonakereskedelmi 
E.-T. gyori kirendeltsGge, 
Gy6r, Andrassy-iit 38; 

7-89, 8-95 

Hajdunanas Apatln JMnarcsx es Jans*, 

a Hombar es a Futura 
bizomanyosa). Apatln, 
Horthy Mlklds-ut 1110. 

Tel, i 93 Hafdundntisi guzda- 

sagl szttretkezet, Hajdu- 
nanasl . -. > 19 

Hatvan Kolozsvar Hagyvarad flFuturas A Magyar Szdvetkeaeti Kcfz- 
pontqk arnforgalmi r.-t. feszaker- 
dilyriszi* bevasarld kirendel'tsSge, 
Koldasvap, Uni6-tt.'4. 30-06 

Komarem „ Fatura" a magy. sz<k. kozp. 

< aruforgalml r. t. kirendelt- 
sege^ Komarom, Ferencz 
J6zsef-rkp. 15. 2-41 

KSrmenea Gosztolya Imre gabona es 
termenykereskedo' Futuri 
es Hombar bizosn&nyos, Telefon: 2 Kula Hupperf Veh&el, 

Futura blZomanyosy 
Kula: Telefon: 73 Pu|»aIdlC JandB, „Fd. 
tura" bfzomanyos, ga- 
bonabeTasario. Kula. 24 Kunszenlmatrton Jozsa Gy ula, gabonake'reskedfl, 
Futura albizomanyos,, . Kun- 
Bzentmftrton. 31 

leva -. : i' ;.'-■' ■:'■'■ ; > : :'.■■■■ Gyura L&szlo, a Futura 

bizomanyosa, Hatvan, 
Horyath Mihaly-u; 1. 96 

Jasgapatl \ Losonc Jaszapati hitel6zUvet.kesjei, mint aa 
0!k-B. Futura bizomiitoyosaj Jaisa- 

apatir.. ' '.-..'■',.■ 4E 

Jaszbereny Baja •;.';.:"". 

Futnra r.-t. bajai bev&sarl6 
kirendeltsege, Baja, Arpad- 

■ ) Gr 6 ; ■ -' .;. ■: 4 

VOcor Emit, gabona- 

nagykereskedo, . Baja, 
Szent Istvan-ter 5. 2-34 

Bares ". ■ 

Deivideki gabona es termeny : 
kereskedelmi r.-t Baroa, Jaszberenyl Hltelsztfvet- 
kezet mint az O.K.H. 
tagja, a Futura itfblzo- 
mimyosa, Jaszbereny, 
Apponyl-ter 25. 67 N6gradi Gazdik SzSvetkezete, 
Futura es Hombar, fObizoma- 
nyos, Losonc Hitler-u 19, 87 
Szurdusz Dezso* okl. gazda 
a Futura r.t.ffiblzomanyosa 
Losonc, Nagy beg u 23 . 
Tel: 

Mexdberewy Kaposvar Drayapart. 

Herts J6asef, Bares. 

Csaktornya Kera^ny B. its Fiai, Kaposvar, Kani- 

zsai-n.,2. ' '/ M 

liOHN HUG6 gabona, term.6iiy is mag- 

' keireskedS Kaposvar Berzsenyi n 27- 

'...""', ^ ' 7^7 

Magyar Gabonakereskedel- 

ml r.-t* klrendeltsfge, 

Kaposvar, FO-u. 35. 6-07 

Kassa ■'■ / _ Af uraJcosI TermGny 
es Aru6ri$Ue&il& 

.> SzttTetkezet, Csaktornya, 
Zrliiyl-ter 2. 1-50 Csoitgrad ' 

Takacs 1st van, gabona- 
':-.. kereskede3,e\ea daraldinalma 

a «Futura» bizomanyosa. 

Csongrad: 97 

■Debrecen. :.■.■'.,;:;./■!.. ' Futura r*-t. kassai ki^ 

rendeitsege, Kassa, F0- 
u.O. 8S-* 8 

Kecskemtf Pettt Lajos te'rmenykereB- 
kedd „Hombar" blzoma- 
nyos Kecskemet Bercse- 
nyln 9 5-68 Mlsslk Aaial, „ Futura is 
Hombar" foblzomanyos, 
L6Va, Hltler-u. 8. 1-32 Termelok Hangya Sztfvet- 
kezete Mezobereny. 48 Fodor Dezs6, gabonabizo- 
manyos, Nagy Varad, Sza- 
lardy Janos u 11, 23-00 ^Utura' 4 a Magyar Sztt- 
vetkezett KttZpontbk 
Aruforgalml r.-t. nagy- 
yaradl beva»arl6 kiren- 
deltsege, Nagy varad, 
Kossutb Lajos-u. 3. - .- 

21-82, 24-52 WILKE8Z ARMIN, term^ny ilgynttk- , 
s^gi irodaja, NagyVarad, M^SBaroa- .' 

vl. 2, ,. -■ .-, ■■/■ .23-44" 

6becae ? 'v. : ; ' '; Balazses Palfl, gabona ke- 
reskedtf k, a Magyar Mezo~- 
gazdak SzQvetkezete blzo- 
m&nyOsal, Obeese, Horthy 
M.- lit 17. l-SO; 

nuru €s GyurcsUc, 

gabona jfes termenykeres- 
ked«k, Obecse, Kossutb 
Lajos.u. 17. ■ ,-", 75 Slmonyl, Kiss 6s 
AHiim, a Futura r.-t. 
Itfblzonianyosal, Obecse, 
* — --at l. .7 Oroshaza Tafler J. 6s Pia, Oroshaza, Tancsica M. 
n. 13, „. 19 

Paks «Futura» kirendeltsig, PakSj 

Szent Istvan-ter i2/b. Tel : 40 
Papa : 

DunantuII Aru es Allatke- 
reskedelml r.-t. Papa. 

12-77. 12^78 Kov&cs 6s Svltel, 

gabonakereskedes, 
Papa. 11-16 Parkany Mezdtur Futural>eixk&&rI6Ul~ 
rendlelts6ge. par- 

r kany.- 37 

Szabadka agyar szttvetke- 
ntol „Futura' 
zetl k<fzp6niok arufor- 
galml r.-t meztfturl beva- 
sdrld kirendeltsege, Mezo- 
tur ; 70 

1 ftaktarherylsege ) 71 

n Bakt&rbelylseg 1-61 

Miskolc Kiskunf6legyhaza Futura miskolci bevasarI6 ki- 
v rendeitsege, Mlskole, Bortby 
MikL6s-ter 11. 19-86 

Magyar Gabonakereskedelmi 
r.-t. HomMr- fdbizomanyos 
termenybevasarlasi kirend. 
. iliskbic, Sz6cb.enyi-u. 29. 

i 12-24 
Mohacs Fekete Sandor, gabona, ter- 
meny es llsztnagykeres- 
kedtt, „Hombar" blzoma- 
s,KkfUAza, Bamjanlcb- ny.os,I Agrikiiltura kereskedelnii- r.-t. 
gabonaosztMya, Debrecen 
Szecbenyi-u. 1. ; .."■■ 16-04 
Futura r.-t, f6biz6m^nyossaga, 
Mez6gazdasagi Termeny es 
Aruf org. siovJ Debrecen, 
Ferenc J6zse£ lit 16. 
7 - : 28-66, 23-61 

SCHAFER TESTVEREK, 

termeny 6s gyapjukeresk. 
.." Debrecen, : Csap6-u. .l.'.-tAl- 
: loldi palota.) : ■' 14-56 Kovaes Geza, lisztnagyke^ 
resked6, a Futura « Hombar» 
bizomanyossag ;beyasarl6ja, 
Kiskunfelegyhaza,, Horthy 
Mikl6s-ut 8. 1-17 

Molnar imre „ Hombar'* 15- 
bizom&nybs, Kkfhaza, 
Kecskemetl-ut 83 

Nanaai Pal a »Hombar» albizoma- 
nyosa, Kkfhaza, &r. Tiaza Isivan- . 19. 2-01 Klskunbajas Czagany Karoly, Futura 
bizomanyos, Kiskunhalas. 79 I 

H « 

rv o Futura a magy. szovetke- 
zett kozpontok r.-t. sza- 
badkal bevasarld kiren- 
deltsege, Szabadka, Sze- 
IB. i^>5 JacxkH l&tvtin, Fu- 

, Aira bizomanyos, Sza- 
badka, Pettffl-u. 26. 

Tel. : 6-63 

Kulunesics Tamas, ga- 
bona es liszfckereskeddV Sza- 
■badka, Zimonyi-ut 27. 5-50 

Nagy Istvan, llszt- 6ster- 
menykereskedese, Sza- 
badka, Raktar : Zental- 
ut 28, T-2S 

liakas: Harmat-u. 24. 3-13 

Sieged 


Fulop Geza, gabona e*s ter- 

menykeresk. HombAr bizom; 

Mohacs. Kossuth L.-u. 103; 

■■..-■•-.1-48 

M6r 

Mayer Jfasef. gabbnakereskedS. Mir . 

... 33 

Mo»onmaayar6var Polsterer Jdzsef,; „Futura" 
. kepvlselete, Mosonma- 
gyardyar. ' *' 17 

Muraszombat Vogler Viktor, gabonake- 
reskedoY Futur a-Hombar 
bizomanyos, ■: Muraszom- 
bat, Horthy Mtklds-u. 15. Futura Rt. szegedi beva- 
sarl6 kirend. Szeged, 'Sz6- 
chenyi-ter 12 33-77 '33-78 
Kaktar, ■, Erzsebet rkp 19. Welsz Lalos, termenyker. 

17-70 Szente s 

Szentesi takarekp6iiztir, mint 
a Futura f6bizomanyosa. 
^zentes.. 2-<»5 

Sxolnok Futnra a magyar szovetke- 
zeti : kOzpontbk aruf orgalmi 
T.-j. szolnoki bevasarl6 ki- 4-60 

57 pary-u. 11. Gabima A hlrdeto Iroda kttltlsztvlselol Ssombathely 

Bezer6di Imre 6s Lajos, gabona 

6stermenykeresked6k, Szom- 

bathely, Rak6czi Ferenc-u. 4. 

,■-'.'• - - •■ 6 " 27 

Dunantuli Mez6gazdak~ Ter- 
; m6hyert6kesit6 k:f.t. D6my 
Ger6 Andor, tigyv. igazgat6. 
SttrgCnycim: «Duriamag», 
Szombathely/ Erzs6bet kir- 
u. 32. 9-95 

UJyerbdsx Cctx Frfayes,gabbna- 

kereskedif, Futura bl- 
manyos, U jverbfisz. 25 
Raktar: 96 Ujvld6k 

„Futura** a magyar szttvet- 
kezetl kttzpontok arufor- 
, galml r. t. bevasarld ki-' 
rendeltsege, , t Hombar«* 
k6pvlseletv Ujvldek, Le- 
nau-u, 7. 40-97, 49-98 

Zenta ■' 

BurtfnyKaroly. Futura 6s 

Metesz blzdmanyos, gabo- 

namagvak 6s burgonyake- 

resk.Zenta,Bercs6nyl-u*.2. 

■*—.-■■. -.61 Horvath Ferenc vlt6z, a 
>,Fu4ura'« 6s a „Hombar" 
Idblzomanyosa, Zenta, 
Horthy MaklOs-ut 28. l-Ol „Fatnra" a magyar sztfvet- 
kezetl kttzpontok arufor- 
galml r.-t. zomborl beva- 
sarI6 klrendelts6ge, 
M Hombar" k6pvlselete, 
Zombor, J6kal-t6r 2. 55 RolCS JdUOS, gabona- 
kereskedd, Zombor, Ra- 
koezl-u. 9. Telefon : 88 <3aflwaRlzal6 
Intdzetek. 

(Lasd cbromozas es nikkelezok 
aU« is.) 

Budapest 

Adlerlmregalvanizal66sf6m- 
csiszol6, Bp. VI. Szinyei 
" Mi.-" 27, 119-506 Boros Bdla, Bpest> VII Klauflal-u. 18; 
;■■" ' 223-345 

Sessler H. 6s Sz6kely L. gal- 
vandUzeme, Budapest, VIII. 
Prater-u. 9. -■■■' 139-216 WlsolUQ Jtinos, nik- 
kelezd 6s chpomozd 
ttzeme, Budapest, VIII. 
Korls-u. 27. 335~735 Qalvanotechnikai 

cikkek 6s 

vegyszerek. 

Budapest 

Katman is Tarsa, Budapest, 1JI16I- 
at 34.; RozsdaoW6. oslszolo, Urn- 
aaineafl 'stb. vegyszerek, elektro 
ia Jhftssski cikkek. ■. 140-822 

Knnd' Ag'oston. Budapest, VH. Roasak- 
tere 3. Fest6k, f6mlakk, pacok, cet- 
SBdldanyagok 224-088 

58 ' ■/'.- SSL 

(L&gd oxygen alatt is,) . 

Budapest Bosch' R6bert kit. Jun- 

Kers gtist-vixmele- 

git&K, Budapest, V. 
Vacl-nl 22/24. #299-180 Debrecen Vilagitasi es ; VizmUy&llaIat f 
., Debrecen, lgazgat6sag: 
Mikeperesi-ut 1. 28-74 
#28-75*28^76 Komarom Gtixgytir Komtiromi, 

Komarom. 1-17 

Marosvasarhefy 

Nemxell foldgtix r.-t. 

Marosvasarhely, Sz6che- 
nyl-t€r 49. 1~42 

Miskolc "Vulkan Oxigengyif Tt oxi- 
. gen es acetylengyar. Mis- 
kolc, Vay-Tit 45. 20-63 Szabadka Vdrosi Gdxgydiv iroda 

6s konyveloseg. Varoshaz- 
6pttlet 4-24 

Gyar, Zental-ut 75. IS 

Szombathely Gdxgytir, Szombathely, 
L6gszei»zgyar-a. 

1 Telefon: 2-77 

Ujvldek Gdxgydu;, (Vdrosi 
Koxmemelc) 

Ujvld6k, Alfoldl-ii. 28. 

25-42 Gazalarcok. 

(Lasd i6go(talqm 6s -16gv6delem 
alatt. iiSi) ; , -.- 

Budapest Iparl 6s g&zv6doeszkilzok 
iiG£Vi?% ioz Aaerge- 
sellscbaft A. G. Berlin 

. magyar orszagi egyed- ■ 

arasitoia, Badapest, V. 

Zrlnyi-u. 7. 182-017 

%181-&14 MOlNARfERMi 

^;^j PORALARC 

\l ' jSf»Aa Tpari szemv6d0k 

1 J jr4 ^*HESPIMIOR SPECIAL1STA 

VI.V5rdsHiarty-utoa61 
. 122-920 
Poscber Frlgyes, Drager 
oxlg6nes Iegz«k6szttl6kefc 
Ovoheiy 6s 16go felszere- I6sek, mttszakl cikkek. 
Budapest, VII. Damjanlcb- 
U. 46. 225-049 G^ge-y torok-, fill- 
6s or r bet egsggek. 

(Laad oryosok alatt.) _ GfiPEK. 

(I/as(ifamegmnnkaI<5 ; erafibai. irodai, 
klegj^asulyossd, meaSgaedasagi g6- 
pek, motbrok, saamol6, tejgazdasagi, 
varnS-. 6s vlllaiposssgi g6pek, valar 
mint.szerszamok alatt la.) Magyar szellSztf muvek 6s 
gepgyar r. t. Budapest, 
XIV. llosral-o. 8/12 ■;- 

#297-214 

Refs Jentf, Express nnl- 
verzalf s «rl«g6pek» Bp. VU 
Mozsar-u. 12. '118-938 1. Q6pek. 

Apatln Bank Adam, m6rn»k. Apa- 
tln, Als6csatorna«u. 29. 

,. '-". ■ ■''■ 29. Baja Hologurszhy Ferenc 

g6p- 6s bllincsgyar, 
Bafa t t H-u. 18. 2-75 Balassagyarmat Bodonyi neia, g6p- 

mtibelye 6s g6praktara, 
BaBassagy ar ma t. 2-48 Budapeat ■'■';. 

Altalanos elektr. vail. A;E.€i, 
bizomanyosa VAMPYR es 
mas gyartmanyQ porsziv6 
g6pekeladasa,jayitasa, csere 1 
Is kolc96nz£8. Budapest, An- 
drassy-iit 19. 427-795 ASCHNER JOZSEFSK- 

g«zmos<5- 6s kelmefeattfgyari gjpek, 
Budapest, V., Hoilam-utca 5. Jparl 
centrilUgak. •:• 119-289 Benedek Nandor6s Tsa, Cement 
epir6*iiWpita g6pek Bp. 
Xlll. Szegecti-iit 13.-493-650 BuaapesfrSalgd- 
iarfiinl g6pgyar 6s 

vasttntd r.-t. Budapest, 
I VI. Vact-Ut 19. #292-360 Cs6cs E. «Bora» banyag^pek valla- 
lata, Bp. VI. Benczur T n. 3. ', 230-i|)69 

Cse& Ferenc dr. nm- 

szakl aru 6s g6pkeresk. 
▼allalat. Szerszamg6pek, 
banyag6pek, elp«lparlg6- 
pek, fest6korl0k, lest6k- 
szor 6k. Budapest, VHI. Jo- 
zsel-u. 61. 145-312 187^982 
Dtabek Ferene, Bp. 36kay 
vjanes^u. 8. 

Hun^aria Husipari G6p 6s 
Jegszekr6nygyar. K6szit tel- 
jes bentes-kolbaszgyari ge> 
peket 6s szakmaitizletberen- 
dezeseket. K6pviseli Lukacs 
;6s Tsa, Budapest, IX. Raday- 
u. 40. 181-687 IGALY ES TSA 

anyagvizsgaid gepek ve^Srk^pvi- 

selete, Bp.; VH. VbrdBmarty-u. 9. 

■•■■■'■'-."•■-•- : 220-289 Kalm&n 6s Tarsa Budapest, UlL6I-fit 34. 
Ha3l6kdny tengelyft 9zersz.amg6pek, 
turb6mar^k, teohnikai vegyszerek^ 
tnfiszaki pxkkek. :, 140-622 

Helen L&szlo, uj 6s hasznalt 

kOts^vC i'.-ipafl es- B: EX 
szeinfelszedd g6pek, Bpest 
V Csaky u 14 C- 111-586 

Latinak Jenft g$p-, szerszam 
e"s kovacsarugyar, Bpest, X. 
Monori-u. 2/4. 149-099 

Magyar, Radlatorgyar r.-t. 
Budapest, "X. Gyttmrol- '■'.■ 
ut 76/78. #148-472 UOESSEM4NN- 

£s csogydr «t; tL 
Budapest m. Rd- 
mal fUrdg. *162-j{40 Vogel Etvald, lalparl 
, g6pek 6s szerszamok ke- 
resb. Budapest, V. Vise-,' 
gradl u. 64. 296-699 

Ersekujvar ■ POPPtZll Jakab, g6p- 
gyar, vas 6s f6mtfntdde 6s 
eletr6teehn. valL tersekuj- 
var,Komaromf -u. 54. 21-29 GyjSr 

Bakacs I^ajos, vas*, 16m-, 
g6p- 6s g^ptlsztltr - 

kereskedd, Gy«r, 1 6ptlsztltd rongy Kaposvar Morbltzer Testv6rek motor 
6s g6pjavltouzeme. 
Malomhengereslszolas es 
rovatkolas. Kaposvar, 
De6k-t6r 3 K «-70 

Kassa ?'■■"■:■.■• P0LEDN1 Ak KAR0LY, g6pgyar,Kassa, !--., 
Szent istvan-krt 40. ,, >. ■ 21-^7.. 

BUSZINYAK J6zsef, ge-pgydr 6s vas- 
8nt5de. Kassa, Harmat-u. i. 29-37 

SZLOVBNBaK* Janos, gfepgyira, 
Ka^stt, Honv^deksfitja 30. 34-95 

Kolozsvar Vasiparl r,-/. Koloxs- 

MH&r, Csepel-u. 3. 

Telefon: 15'SS 

Komarom Ipovltz g6pgyar, Komarom, 
Szent Istvan klr-ut 57. 28 

Kdsseg Weores AladAr Fia, K5- 

" zeg, Kiraly T ut:90. 1^05 

Miskolc Hercr Jenfi g6pgyar, vastfntMe, Mis- 
kolc,: Zsolcai-kapu 34. 23-62 

Miskolei Ohtdde is gepgyar r,-t. 
Miakolc. . ". 20-48 

Seiiagyi es DiEkant, motor Us gepgyair 
Miskolc, Zaplcai-kapn 3.- *ll-33; 

Nagybanya Knpas Mihaly Elgfl Mttszaki 6s Gep- 
kereskedelmi iroda.: . Nagybanya^ .'." 
PortOrC-u. 74. J ' & 

Wagykanlisa Slmkovlts Sandor, mdszakl 
6s g6pkeresk. ValLNkanl- 
zso, Zrlnyi IH.-u. .53. ■ 6-65 :: 

Wagyharoly 

Bandur "Bertalan," m6rn6k g6p- 
gy^ros; Nagykaroly, Arany 
Janos-u. 40. 2-96 

T6th. I4szl6, ker6kpar, varro^ 
g6p, radi6 6s vadaszati szak- 
tizlete, S.K.F. goly'6scsapa- 
gyak. Nagykaroly, Sz6cbe- 
nyi-u. 35. -.. .- ■-:. 2-78 

• ■ ■ , .. ' . \ '..■■-; ■ :<'.■':■ a mesrendelfo atuSteleRor pfenzt fituehefnek Mips* Nagyvarad 

Varnai Aur61, g6p 6s mfisaaki keres-. 
kedfi, Nagyvarad, Hitler Adoit- 
n. 25. ; ■ ■> ■ 13-88 

Myiregyhaza 

Majerszky Barnabas, kazan 

: es gepgyar, Nylregybazay 

Szechenyi-at 15. 22-44 

6becse CGvay S&ndor, gep- , 

lakatos, kefektttdgepek 
gyartasa, 6becse, K«l- 
csey Ferenc-u. 13. 49 P6cs Baiatonyl Sandor es tarsal 
genes vaslparl vallalata' 
Pecs, Rftth-n. 25. 18-88 Pestszenter«6bet JCdtoiyi Jen&,ce- K 

: m'entlparl gepgyar a, 
Pestszenterzsebef, Bn- 
nyadl-n. 20. 347-50S Pusztay Dobozy es Pusztay 

linoramechanikai JfipikeniB. RBikBtBgfipalc 6s 
08mh8s,CYiilimtc8:3; -14 7-5881 Zelenskl Robert gr68 Me- 

ztfgazdasagl es Ipart gep- 

rk.MtPestszerzsebet; 

szath-u. 18. 147-212 

347-566 zdgazi 
Sllksz 2. Q6pjavlt6- 
mOhelyek. Baja Kinczler Jozsef, gepjavit6 
uzeme, Baja, Kigy6-u. 29/a. 

.■■'-',■■■;;,:■■■.■■.. '., 2-18 Salamon Sandor mezb*gaz- 
dasagl gepgyara, Baja, 
gepJaTltomunr * —■ -— - 
a. 27. 
Lakasas he^=Sl^ Blsztim Erno, genjavitd- 

mffbely. Nagyvarad; Ba- 
ross-n, 2. ",, 19-12 

KoviiCSiU Janos, vas es 

reztmttf de, gepjaiitdUzem. 

Malomhengerrbyatkolas, 

Nagyvarad, Ralasz-u. 21. 

80-27. 

SINGER Ferencig:6plakato8, mtseertsz 
6s 8ierszamk6szit6 rriflhelye, Nagy- 
varad, Seilagyi DezsO-u. e. 10-86 

Stern Bela geptechnikus, laka- 
tos 6s muszeresztizeuj, Nya- 
rad Kossuth u. 20. 19- 1 28 

Nylrbator Bataszefc Varga tajb^BataB?6kV 69] Budapest KuruiZt Test?. Budapest, 
XIII. AngyallBldl-ut 6. 

290-243 
Debrecen Trnka Fertile fiaJ, g^pjavitd mfibely 

6s vasCntfide. Debrecen, Barna-n. 8. 

■. "■ - 26-76 

Deveczer KovaqS Wreac; gipmfihely, Devecse£ 

Dombovar /■'■■-■ Sopron - 

Bnber lstvan, gep 6a vasszer 
kezetek gyara, Sopron, v 
KoBsuth-u. 5. 2-16 

Szarvas . ■■ 

MlKIiYA PAL, g6pkeieskedfi, Bchell 
.-': beiiBinkntyaJlomas. SBatyas. 68 

Szatmarnemeti ,Konkordla" Mtiszakl . 
Irodakft.Szatmarnemetf, 

Eotviis-u. 4. • " 48 Szombatheiy lteictp gepgyar; vas 6s 
Iem0ntdde,Szombathely. Pa ill GusxtH V, gepmtt 
hely vlliany 6s vlZvezetdk 
szerelesl vail. Dombovar* 
Telekl-u. 14. v 2-37 

H6dmez6vasarheiy Kbnoz Bela, Hmvasarhely, 
Zsoldos^u. 11/13. ..■■■ 68 

Kapozvar KovUcs J&nos 

elektroineobanlkal gei»- 
KappBvar, F«- . mtthely. 
"12. 8-28 Kassa Juhasz, Automechanika, fk- 6s 
g6pipari iizem, Kassa, Babies 
Zs-ii 48. /; / 46^79 

Keszthely Nagyvarad Krammer g^pmfihely, I6m- 
bntdde 6s kazan- tizem, 
Nylrbator, Kossuth Lajos- 
L>aJos-n. 5— v , 83 

Myiregyhaxa HarsanylAlberUg^pmffhely, 
Nylregybaza, AranyJanos- 
'VU-48..-. ■- ,■_; 22-B1 

Irsal £s Tarsa c^gtnl Irsal 
-Rezsd Vas^ntUde gepmtt- 
bcly Nybaza Vasgyar-n 18 
20-45 

Pecs >..;;'.'' 

Bod6Janos,(Bod6Testv6rek) 
g#p6syasipari yallalata,P6cs, 
■ ZsokayyilmoB-u. 47. 11-72 VUiolOVtCS Janos g6p- 
Iparl vallalata 6s gep- 
mflheiy volt Negele 1st- 
van gepmfibely, P6cs> 
Regos-n. 20,- 22-64 Szeged Fagler E'de", yaB-, 6re5nt6de 6s 
g6pmtiuely.-Szeg0ja, Polg&r- 
u. 9. 16-79 

KllvGnyi C€ksxl&, s 

ged, Zsoter-n. 4/b. 81-29 

Szolnok HorvAth Jdissef Ifj. g^pjavit6 As he- 
geeztfl 4zem, Saolnok, Liebner Janos- 
n 28 S-13 

84ghy J6zsef.r6z, 68 I6ment6de, motor- 
'"' ' " :i fizem. SzpVnok, ttfiroly gepjavftd d 
raly-n. 18/ 

Uivid6k TSr5kszentmlkl6i 

r,Abassy-fei«.mez6gazd. ipai* 

6s g6pgyar; r.-t. TbfOkszeiit- 

miklds, KoBsata Laj6s-a. 85. 

:.. "^- -v :;.:■/- 16 

UJpest Mayer Teatverek gepmUhely 
mezfigazdasagi ' g^praktaf 
Ke9Zt«Giy ) Bak6czi-t6r20, 82 

Kolezsvar — ■■*'_/; ftontitlp Ji&stsef, g«p- 

gyar ifes vas»nt«de, 'B&r' 
Mparl (tlmar lparl)gepek 
F*afpdrl.faimegmank& > 

io gepek Texttlpari 

klkeszlt0g6pek. UJpest, 
Baross- a 6/8. ^294-SOO Oanz Laj os, motor es gepr 
javitd muhely, Kolozavar, 
Arpad^u; 12. ^'^ 

Komarom - UJvldfek GumblngerFerene es Flal, 
gepmdhely, UlTldek^ . 
GBmbbs Gy.-dt 14. 82-52 K2emm SzJIveszter, alt. 
g^pkereskedelntf villa- 
lat. Gepszak^rtti, t\v%~ 
dek» OrszagzaszW-t6r 6. 

,\- -■■'■■, 40-90 Oosztal Jakab, gepgyar; 6s 
itntttde. Komarom, Kapl- 
tany-u. 30. 1-47 

Mak6 Kucses Karoly, Mak6, Szegedi- 

u. 11. ^ 1-97 

Liptak lstvaiL 1 Mak<J, Szegedi- 

. : U,'7.;^ .■:,■'/■ :';.;■-'-■ 3-16 

Nagykanlzsa Berger Per end aut6 gep- 

£ivlt6 es bengerrovatkold 
zem Nkanlzsa Klraly- 
n. 85 6-14 

Perendy » 6s Uuvdry 

gepjavitdttzem Magy- * 
kanlzsa, Magy ar-a. 40. Ertl Pal gepmlfhelye, 
Diesel es gazmotorQk 
Javltasaban-szereleseben 
vezet. U jvldek v Vasar-u. 51, 
Telefon: 32-09 

£endDOy X spec. Diesel 
motor esgepjavl to mtihely, 
UJvldek, Petdll Sandor a. 85. 41-91 Zalaegerszeg P61 Zsigmond, g6plakatos g6p- 
ja*vit6 mflhelye, . Z-egerszeg, 
Vasut-u. 7. ..', 2^67 Czelsel Jdzsel, gepjavltd 
mttbely es kntlnrd valla- 
JotOi Zombor,Szent LAszld- 
ut 86. , 1-80 3. G6pszljak. 

(Lasd JjOrszatoma 6a teTeszOrseijak 
alatt la.) '■* Budapest Budapesti G6pszijgyar-V4ci 
testv, Budapest, VI. Vilmos 
cs;-u> 15/d. (a Bazilik&val 

. szemben;) Mezfigazdasagi 6b 

' mflszaki gepszije^k gyara. 

BO^tQmitesek. L6szerszam- 

rbordk. : ; 113-505 F92did2c£a#os^niffszaki 

nagykereskedd. Bor esinfi- 
bajtdszfjak, Budapest; Szl- 
get-n. 2. 119-050 Gudenus GGaca bard 

ml adennemtt olajterniek 
mdszakl es mezOgazda- 
•agl elkkek Bpest V Kld> 
tlld-Q IQ/B. 118-225 HAVACBA GYZJCA gGpsxtfUa 

Budapest, VI dapest, VI. BaJ6s-u. 21 
128-042 Szedonya Kalmdn 

; •■ mdsza ki keresk. vail. 
:• Hannoverl 

Contlnental-niultlllex idapest, V. Vai3i-6t *0/4», 
,- 292-708 Ssiegti Vilmos bor es 

gepszljgyaraj varosl fro- 
da es lerakat, Budapest, 
VI. Pauley Ede-w. 40 ' 

426-507 426-174 
Gyar : Pestszenterzsebet, 
Hatar-at 61/65. 847-503 B 
0: Victoria Textilgyaf, Buda- 
pest, XIII. Szt. Laszlo-ii; 4/a; Transmi3sioszijak pamut- 
b6l ^s teveBz6rbdl (reg a61- 
ktll is). . : WOLFNERGYULA 
t$ TARSA R.-TI 

Budapest, Varosi Iroda : IV. Karoly 
kiraly-At 26. ssam. #|S9-920 
Gyar: U jpeat.Vaoi-dt 17. 3V 


N 

8 G6ptlsztlt6- 

Qy«r 

Bakads Lajos, vas>, lei 
gep-, es geptlsztltd rongy- 
kereskedd, Gydr, ~ 

u. 22. _J_' 

Szabadka .a' ■■ 

s Javor Lajos a textUbulIa- §J| 
ddkbeszerzdr.-t.79.szantd ^S 
kdrzetvezetoje. Szabadka. ■■■ 
Horthy MlkI6s-at 12* e -"^ *- ■ 

Szeged BOKO. ' 

6-09 I TestHbnllad6k szegedl 
kdrzete, vezetd : Tovag 
Ktiegs.An Ott6, Szeged, 
PUlcz tabornok-u. 16/a. 
. 21^79 
Telepvezetd lakasa i 
Szent Gyttrgy U. IB. 29-08 Gesitenyepiirfe 
Uzemek . 

Budapest Thincz B61a, enkraszmeeter, Bpeet, . 
XI. Horthy MkJ68-k0rt6r 7. 458-307 Qlpss. 
Kolozsyar Calcit mtivek r.-/. 

Kolozsvar, KOzpontl Iroda: 
Wesselenyl-a. 8. 34-S6 

Qoldmann B61a, kereskedfi 1 , Kolozavdr, 
Horthy-4t 78. li-»4 

59 Golyosesaptitgyafc Hlrflessen a tavbeszelu nSysorokban, GoiySstsapagyak. 

Budapest 

esapagyak, Bpest, VI. 
.fykal.t6r 2. 116^682 SsoDnok Fag Gei>6scsapagy« 

'-. ■. ■; Kepviselet ; 

Hesz 6s Tar«a 

: Budapest; YDX Prfiter-u.-22. 

Fag Goly6a es goVgftacsapigyak, 

6nt>ealI6 hordfig&rgfiecsapagyak. 

. / Kflzlfl Jnllberendezesek' 

Telefon: asi-715, 1S5-1S5 FEftRQNdVA 

Kereskedelmi vallalat golyds is dSrgfo 
osapagyak VI., Wkai-u. 28. 128-699 

' (Bqjarat: Horn Ede-n.) Saalay golyoscsap&gy kepv.es 
javitoCzem, Szoliiok, biebuer Jsnos 
u: 0. ~ .5-72 Gombak. Budapest L6derer A.n6 Budapest, VI. 
Szly-n. 71. 126-288 Plrkner *s Zettner 

Ri||»i?rdilld 
1 W csapdgyaK 

Budapest; IV\ Maria Valeria-P'. 1. ■it b£ Zaltey Arthur, ChainpignbB 
telepei, X. Magl6di-ut 5/7. 
Iroda : Budapest, X. H8Igy- 
u. 15. 348-134 

''•■'.' '"■'.'■■■ ■'" ' -■■■ : /: . 

S2!Efi2!b 

Budapest 

Gal Dezso femaru femt6meg T 
cikk- katonai femgomb, fem 
6s zbmancjelveny 6a erein- 
verfigyara. Bp. VIII. Nap- 
u 16. 135A»90 SKF 

Sved Golydscsapagy rt. 

Budapest, IX. kerSlet, ftlloUlt 55 
Telefon : jfc 146-446. 

SvM golyos- tis gorgttsosapagyak. Ame- 
rikal collmeretQ kupgorgdscsapagVak. 

Speciilis antdmohil- is trakforcsBpSgyak. iK'lUlM solyososapagygyarak r-t 
My ve'zfrkepviselete : 
WEIS? AlipOR mtlszaW kereskedds 
Bpeat.VI , Jokai-a. 8. 113-056,l2fc-627 

■: '-., ,. a -■' . — : — — — 
G O LYd S-, G6RG6 s £s 

kupgOrgOs csapAgyak 

StEYRMOVEKRT. 

BpeatjVT. Lehel-i]tca28,j*292-340, VecseyJeR6P>T. 

golytaesapagyak, , Budapest, 
/111. Kisstaoio-lrtoa .11;. 188-802 Kassa : 

Energia, „FAG S ' golyososapagy, 
Kassa, Kovacs-u 33. , 2t S. K. F. sved golydscsap- 
agyak, Haas Bela okl.mer- 
n5k, Kasga; Kossuth Lajos- 
ti. 21. 83-99 Veci«y Jen6 R.<T. 

goly6scsap4gyak jayltasa 

Bpest,VHI. Kissttcio-ult. 433-902 KalHua graf ikai szakuzlet k.f ;t. 
Budapest, VIII. TavasziiiezO- 
u. 16. ^131-416 

Kalman 6a Tarsa, Bp.' frlloi-fit 94. 
Fot6meoha»ikai berendezesek, kelle- 
kek. ,140-622 

Kaufmanh Gyula, Budapest 
Ar6na-ut 68. 421-736 

Molkenthm GiiEzGav, Lin6typeszedo T 
gepek, Bpest, II. -Szilagyi Dezeo- 
t6r 4. ■-■-■ "-,. 852-914 Vlctora 6s Tarsa, grafikai 
szakuzlet,. Budapest, III., 
Cserje-u.9. 150-295 Vac Borgahyhengermu R.-T. 
Vac, Graf Ikai horgany- 
lemezek gyarf asa» 5 6s 45 gombathuzashoz gombrGszek 
gyara(Bucnik) Presek^qrmak, 

Bp. eladas : Akacf a-u. 4. 228-032 
Akacfa-u. 49. 228-476 Neumann es Schwarcz, pa- 
szomany 6s csfpkeuzlet,' 
Bpest, IV. Beesftutca l. 
1SO-688 Grafikai 
mOint^zetek. 

(Lasd Iitdgrafiai mflint^etek :.i 
nyomdflk alatt is.) 

Budapest Magyar: J6sesef> iitd- 

, 'gratia 6s oHsetnyomda, , 
'- Budapest, IX. Kfnlzsy-U. 18. 
181-2S1 

Kassa. ,-."./.'■-■, kolbzswar ;■ Patria grafikal vallalati ugyn(iks6g, 
-Kassa, Bzeiit I6tvaa-krt 11., 37-74 
WIKQQRAPiKAIMUINTEZET, Kassa. 
> Lntlier-n. iS. j\, : .21-S2, 21^93 

Koloxsvar Hirschhoru Jakabne sz. Be6r 
Brzs6bet; gomb, Tizvezet6k 

: ezerel6si es egyeb^mtigyapta 
cikkek Kolozsvar:Vaifgau,14'. 

^...'- . ". •:■ ,:■■ 35 ~~ 

Klein Andor, ,^M»miitli" 
\gombipari uzem^ Kolozsvar, 
Krizbai^u. 57^- ■■'"■'; 22-58 (Lasd ajonr, gouvr^ plisse - alatt.) 

GdzfQr^szek. 

(Lasd faszakma alatt.) 

Q6zmos6dak, 

(Lasd'kelmefestdk &b vegytJBZtltbk 
alatt la.) Brand MikI6s grafikai inft- 
intezete, Kolozsvar^ Z^polya- Gramefon 6s 
gramoffonlemezek. Budapest 8.R.6. golydscsapigygyarak k6pvise 
lete 6b lerakata, . Walko J.. Enid 
mftaaaki kere^e'd6se. Kassa, Appo- 
nyi A.-u. 2. (General! palota) 32-91 fioly6scsapagy» 
"^ iavitek, "" Budapest Frlsch Karoly* CO£l'dS 

£GY JJlVtTO 6s l«- 

tengely cslszolo ttzem. 
Budapest, VI. Straly- 
a. 50. 424-957 425-908 iLederer Andorn6 Spiral . £- Go^6scsapajsyli*Tltd 
ttzem. til esapagy ak csar 
fttfykazak. Bp. ;VI Szlv- Budapest/ SzlTarvany gdzmosd kel- 
meSestO vegytlsEtltd gyar, 
Bpest, Ballagl M-u 14 
^258-OlQ GrafBkaa cikkek 
6s ggpgk, 

■/,' (Lasd gepek alatt is.).. 

Budapest -.'.''^ C&atelet Alafos €&. 

Fla nyomda£6pgy&r 6s 

kepviseiet, Xypograp 

szed6g6pek 6s alkatr6- 
szek, nyomdal- 6s papir- 
lparl- g6pek, lototecfiai- 
kai- 6s clnkogra!IaI»be- 
rendez6sek 6s grafikai 
clkkek.Budapest, U.Mar- 
glt-korut 81. : 

Telefon t 358-174 nuzAs GYVCA, 

gramolon 6s lemeztzak- 
ttzlete. Javitaa; Budapest, 
II. Marglt-krt 8. 154-269 UEM^NYI pangsxer 

Jfelepe legnagyobb 
- valaszt6k Bpest, JC1- 
rtfly-u. 5S T: 224-877 

ROxsavOlgyi es TarSa 

fi6ktlzlet.utd (t LukaQs Bela) 
uj "es hasznalt gramofonok, 
lemezek, zenemftyek: Bp. VI, 
Andrassy tit 45. , Slemcns-Polvtlof 

is hanglemesek. 

; Magyar Siemens MGvek 

Vfll. R.-T. 
Kanglemezosztafya. 

Bpest, IVl Kecskemeti-u. 19. 

*185-808 ::::-:, Szeged Vidakovicji Lasalij Szeged; Kai-asz- 
; u. 15. 17-92 Guml. Albertfalva Aramlt kaoesuk k.f .t. Al- 
•bertfalva, Erzs6bet Kl- 
ralyu6-nt 57 /59. »258-9Q0 Budapest ELflSTIKBM ELSd BUDAPEST! K«JR- 

vOlkanizAlO C1CMMI- 

'"- Tul.: LENGYEL ABTHUS- - 
Bpest., IX. tlHtfj-ttt; 56, 146-723 FalUS Ic-f-if- gumlaru- 
Uzlet, Budapest, IV. Vacl- 
utca 26. 188-781. 

liodos Sftndor, gumiaruk 
. keszitese 6s gyari lerakata, 
/ Budapest, V, Hollan-u..24/26. hunqAreii 

dattaperoha-.'ea r Gbml4rugyar ; r : -t. 
Budapest, V. Wekerle Sindor-u. 12. 

; ■•, ■ ,. ; ■: #*j89 r 5..4* 
Cip6gyartraanyainak yezefk6pv. : , ... 

-B 20-20®, 120-240 

GyArteiep : . Nagytet6ny/ ■ Baroda' . 
Qabor-telep 269 ( i l 604 Hardoss gamiteelitiilia, 

Bpest, VI. J6kai-tt. ;9. 

/ ^ 115-567 Kelemen K6rn61 6s Tsa Bp. 
Bard Aez61-u 3. 114*458 Lieblins Ferenc^Muszaki 

gumiaruk. LegoltalinltomiJ- 
tesek. Budapest* VI Jdkai- 
u. 7. 328-753 Magyar Ruggyarijtau.i\u- 
gy Ar ft. T. Budapest, X. 

, Kerepesi-ut 17.#138-500 
133-212 138-491 Va- 

rosi iroda,: VI. Liszt Ferenc- 
'ter 10.334-495 334^488 
Leanyvallalatok : Emer- 
geesPalma Haucsak 
: K. T. V; Sas-u. 18. 

#113-699 113-697 
Cord at ic Magyar Gn- 
miabroncs R.T. V]. Mo- 
zsar-u. 9. #113r680 &ausxicaJ<inos, autd" 
gumljavlt* 6s gumlaruk6- 
szlttf ttzem. Uj 6s nasznalt 
gamlk, Budapest, V.Wahr- 
10. 292-471 Salzberger Oszkar. gumiaru- 
keieskedo. Bp. V: Bare Acel- 

• u. 3. •;'•,," :.;';';;„ ,-lJQ-774. Semperit Kaucsulc 
K,f.t. Wlmpa&sina- 
Rett&offerSempe- 
rli-Malador Bpest, 

VI Andrassy-ut 8. 114-340, 

114-2SO, 122-484 

FIdfetizlet : IV- Vacl-u. 9. 

x . 384-585 B Bziie'3 Imre ennU Ir8t9zer Bp Ki raly 

\ 12 ■:-,.. '-■.•■■>'- ■■■.'■■-• S2S-473.- WOLFNER GYULA 

•starsagumlgyAra r.-t. 

KttzpbDti iroda: Bhdape^t. l v - ■'K-*-; 
roly kttaly-nt 26. , . *189-920 
Gy»r: UJyeat, Vaci-at 17. #294-860 60 hirdeteseU felveszi a m. kir. postaszemelyzet jfiliti alapitvanyanak hirdeto irodaja Budagesten Gyepmekvwhdk Debrecen _ 

T6th-istva'n, garni javlt6,flzeme, : •'' 
Debreoa.ii,. Hanyadi-u.^ 2. . 31-61 

Kisufszallas 

Sarkady PhI, asv&nyolaj, 
gumi es tarmGnynagykeres- 
ked<5, Kisujszallas, Deak • 
■r Forenc-u. 1 8. ^ * - ; 1-37 

Kerearom 

LaczktV Istvan, mtiszaki; 
gtiml €s! olajkeregk, Kc 
m4r6m, Felvldgki-u. 24. 

5-16 

Losonc ■" r ... Mflsfcolc Fuzessery Tihamer es 
Bfolcz Gyula nyersbOr, 
vadbor es gyapju iia<?ykeres- 
kedo^ faggyubizomanyos 
Miskolc, . ' : ' ' 

Iroda: Vay-ti.t 40: 28-^76 
Fuzcs&ery Tiltamer 
lakasa: Huba-u 3. 58-87 

Nagyvdrad Neumann H£la, gumi- 
Jaylt6 Ilzem, Losonc, Nagy- 
beg-u. 24. 2-34 

Nagosvasarhely 

Kabdeb6 Zoltan ea Tarsal, 
Marosvasarbely, Horthy 
Mikl6s-u ; 2. 5-67 

Hagywarad 

Fclier -Albert gumicip6k.es 

gumiaruk," Nagyvarad, ; 
•"; Gr6f Teleki-u. -2,'.'./ 18-08 

Nyiregyhaza Kristin Sdncfor, 
QUtnifavitO, Nylregy- 
haza, Jdkai-u.2. 29-91 Pecs Seregelyi Laszl6, gumivTilk&- 
nizal6 iizeui, Pecs, Zsolimy 
V. r u; 17. 37-92 Sij*OS JtiliOS, gurnlja- 
vlt6. P£cs, Ipar-u. 6. 32-88 

S»ontba«iely 

BaumgartnerS£ndor,«Fitt>>gu- 
' miregeneralo tlzem, Szom- 
^athely, ' Szt Marton-u. 10. 
: : -; ■:•-■■ Telefori; 7-51 GUni6k6ros 
megbetegectesek. 

:(Ti&sd orvosok' alatt.j. Gyapju. Budapest? Fiixess&ry Isivan v r 

vltez, tovfsl £s fttzes£ri, 
Budapest, IX. Klnlzsy- , 
u. 3. 186-256, 188-583 Magyar Textllfes- 
tUgydr r.-/„ iasd 

TCXtil alatt. - •• ,, Bernhauaen Raichle '"Ferenc dr.; 
gyapju es allaii szOrOk ";';■■ 
jiagykeresk. Nagyvarad, . 
Saneu. ,11, ".;; ^ 18-35 

Pec* 

Eiigel Jakab, gyapjufon6 
' es szbv6iizera, P6cs, Ferenc 
Jozsof lit 13. 11-08 Gyark6nt6ny6plfr6s Budapest Kail H R&la, oki: mer- 

nttk, Budapest, V. Vise- 
gradi-u. 43: 298-583 Zayadii . La'jos, Ii6m6ny&pit6si villi. 
Btidapesr, XIV. Bzazszorsaep-ii. 8. 

■; . ■ '296-454 Gyarmataruk. 

. (Lasd fiiszerszakma Hlatt Is.; 

Budapest, 

<bsokai, Breyer es Tarsa, 

Bpest,VNador-u.34. -126-699' 

H off m an n J 6 z s ef 

gf y a i* niHtaru nagy keres ■ 
kerto, Bpest, V Bathory- - 
u. SL . .* 123-430 export-import Budapest, 
IX. l/myayu.24. 387-173 Szilasi tis'-parvas, gyarmataru 6s- d£- 
ligvllmBlus nagykereskedes. Buda- 
.■pestiVI;fla]6s-iC,2o. 128-095 123-046 

Purcaszerdahely V6sey Geza, -eukbr, fuszer es 

pyarmaiarunagykereskedfl, 

fegy vei;, Wszerkeresk. Dszer- 

dahely, Szetit Istvan-ter 370. 

, ... 86 Krausz testverek . fuszer es 

grarmatarunagykeresk. 
yor, Deak F.-u. 15. 4-68 

Kaposvar Szab6 vitez Nagy e& Mbln&r 
cukor gyarmataru es^szesz- 
nagykeresked(5k Kaposvar. 

^.'■■■' : ■-':■:' '.'■; '■' : 2-27 

Debrecen Kassa 

Friedlander TestvSrek gyapju KnBpdet ' Mirid, {ryarmliltAninasy- 
'es ; iiyersibflrkereskedS Deb- f 1 ^- '«^ ¥ assa Zswi9 ^ 
reeen- Hatyan u. 37. 10-34 ' * Kezdlvasarhely 

ftarios Bolelixs&r, 

szekelytfyaplu leldoigozd, 
Kezdlvasarkely, Kossuth 
Lajos-utS. 65 Kecskemet Kert6sz Dezs6, f Qszer, gyarmat- 
druk es szAlSdszeti ;>ikkek 
nagykeresked^se, Kecske- ; 
met, Eak6ezi-ut 1. \ 2-55 SCemareiM Blau es Frankl, f u szernagy- 
kereskedd, Koniarom, 
Kanya Kalm&n-ter 2. 4 

Nagyvarad Ciiy ■ Kerestedeimi -E.-T. Nagyvarad, 
■ C.sen^eri-n. 1. . '. ; .:^- .-■■■ 18-34- 
CsbsZ.JOZSKF, ffiszer is gyafrnat 
■■'. arfinagykeresfc. Nagyvarad-, LukacE 
Gyorgy-u-. 4.;: .■"■ ' "\ ; ."| : ia-18' 

Ssabadka Varga 'Aiidras, import-export, 

';-' fiiszer es gy atmat^ru keres- 

ked6s, uagybaii es kiesiriy- 

beri; Szabadka, Deak : u. 1 0. 

■'.-:. 5-99 

SzatmarHemetl Beer IHlklos, itiszer> gyar- 
matarn, festek es rtt- 
vidaru nagykeresked6s, 
Szatmarn6met( , RakOozl- 
U.46. 2-10 Lefkovits Leopold, iUszer, 
gyarmat es rbvidaru 
npgykereskedese. Szat- 
marnemetl, Mussolini- 
u. 9. i s-71 Sseeied Eotsis Ferenc, fuszer, esemege, 
gyarraataru ' 6s eukornagy - 
keresk. Szeged, AranyJanos- 
u. 16/b. 14-52 

UJyidek Sseged Banner LaszlO mindennemu 
gyekenyaruk legOlcsob- 
ban I Szeged, Telekl-n. 1. 
49-08 

SZEREOAI JOZSEF, 
gy^k^nyaru nagykereskedfij 

' Szeged, Gserzy Mihaly-u. 3. 

Gyerinek- 
betegsggek. 

rtjjlsd prvoaok alatt.) '.'■.-■.-. gyermekkocsik. 

(Lasd koos;gy4r tdk alatt is .) . 

Budapest G&bler, tfyermekkocsik, 
a^yak e s szekek, Budapest, 
. VHI. Nepszinhaz-u. 82. 

s 366-785 g| 

Grohovszky Ede^ ,,&abi- jf± 
^^"Syerniekkocsl nzem. J? 
Bpest, VIII. NepBzinhAz- ^ 
u. 42/44; 135-668 0« Gy5r K£i-o>I Lajos,, gyermek- v 
.;■ kocsi, acei- es lembutor 
lizem, Gyor Agyugyar- 
u. 2. J ,- -5-0J 0. 

ar.'.-. O: 

N Baits Istvan, ffiszer es sfyari 
matarunagykeresked^ \ 
cukor ^s szeszlerakat. Vh 
vldek,oeiTldek-u.l2. 29-52 
Lakasa : Veress tabornok- 
«• '• 21-39 

Afoser €3 Wert(>eiin> 

Syarmataru ttgynijkseg es 
lzomanyi iizlet, Ujvidek, 
-Alkotm&ny-u. 10. 20-41 

Szantd Janos, gyarmataru 
: kereskedtf, Konzum . kave 

es tea szaktizletj Ujvtd€k. 

n. Rdkdczl Ferenc-u. 2. , 
40-68 

TIsma G&bor, deiigyu- 

miSIcs, gyarmatarunagy- 
kereskedo. UjTldek, 1941. 
aprllis 13,-ut 7. 34- 

Ungvar Stern, Testverek, tul: Stern 

■-- Ffllop csillagtea vail, gyar- 

matdrunagy keresk. 6s keres- 

kedelmi tlgynOksegi iroda. 

Ungvar, Kossuth-ter 22. 21 Qy4k€nyarqk. 

(Lasd n£d alatt is) Budapest ' 

Idam Miksa rt. Bp. IV; 

Ferenc ■ Jozsef-fkp. -6/7 

♦185-965 Anders Ott6, gyekeny 6s, 
kosararu riagyban es kiesiny- 
ben. Budapest, VII. Rotten- 
biller-iivfo. 426-205 Relgrader Cajos, 

kosar-gyekeny 6s rail ia- 
arnk. Iroda:: Budapest; 
Lonyay-u. 52. I. 9. 
I Tel. 184-203 Nagyvarad 

STANBARI* gyeimekkpoBi-, 
vasbutbr- es jegszekrenygyar, sj| ^ 

x Nagyvarad, Mussolmi- ,"■-. 

t6r 9. ^ -^ ,.; V^oT rt 

Ujvidek ^ I Sxudtirovics Beta, 

gyermekkocsl es.jatekp 

arukereskedese,IJlTldek, 

II. Rakdezi Ferene-ut 84. 

37^51 -...-' ■'■■'■ : ■>"""■ ""■".:' '- ; ; "-';':v - ■'■ -^ 

Gyermekrwhak, J 

. {Lasd/ritliak -alatt is..) ^^P 

Budapest 52 Keclcer KGroly, gye r . 

mekdl vataruk^ gyermek- 
ruhazatl ejkkek, &U&a- 
pest, IV. Vacl-u. 2. 

182-749 Gyerniekruka ottkon, 

tul: Hilvert Miksa, Buda- 
pest, VHI, Barbss-u. 77. 

31.0 335 
IV. SiltO-u. 2. 381-500 Sc&iclc ndl- es leany- 
gyermekrukak.- Buda- 
pest, IV. Kamermayer 
Karoly-n. 8. 389-141 Sx£l£Cly Jen6 lefa^rne- 
mu, gyermekruha ttzlete, rf 

Budapest, IV. PettfH San- 
dor-u. 9. 189-046 

IV. Vaci-utea 7. 187-597 

Koloxsvar / Cryermekruhaottlioii, , 

(Hajd'u J6zsef.) K6sz gyef- 

mekruba nagykeresked'd, 

K olozsvar, Matyas kiraly- 

. ter 26. . 31-58 61 Gyertydk n nsv eidtt and ojei avarat oagv uzcmet leienr. Oyerlygk. 

(Lasd saappaa alatt is.) .' 

Budapest 

Steasel Nandor 6s tsa, T)iW 6s h&ar 

. tartasl gyertyak 6s gyertyatartdk^ 

' Budapest, rv.Varbshaa-i*. 1. '184-741 

189-348 

Wettreg £ gyertyagyari ge- 
pek. K6szeg, Kiraly-ut 90. 

■v.V. ; - : : :; ,." : ". '■;- " ■■,;■■-, 1^)5 

Mohacs 

Heirleb Ferene, gyertya- 
keszito, MohacB, IL Lajos- 

.;. ' u. 10.^ 1-89 

Hagyvarad 

Szantayne Hausherr Atiguszta 
gyertya 6s vegyi lizem, Nagy- 
varad Gerliczy u. 22. 14-33 Budapest fiachwalder Zsigmond, gy6gy- 
szertari Ss laboratdriDmi 
felsz. tfvegekjtegelyek. Bp. 
IV. Veres P^lne.u. 31. 

185-627 [TORSH-LABdft _ , . gytfgyfira- 

nagykereskedfefe vegyeszeti gyar rt. 
Budapest,VI. Klraly-u- '18. *2a5-460 Gybgyndv^nyek, Ker£nyi 6s Tarsa* vaearol min 
denfajta gydgynovenyt B& 
IX. EadayrU. 54. 187-228 

Neruda Ndndor ,-iLi.t. 

Budapest, IV Kossuth 
2ajos-a. lO. 189-986 tiptayAlbert,gy6g i ysBej:6Gz J Beretty6- 
.^jfalu, Horthy Miklos-n. 4^ :■■. 64 

Trajanovlts Antaln£ »zv. 
gydgyszfei-tar, a ,,Magyar 
koron&hoz" BerettytiaJ- 
falu. 29 PAMTODROC 

Dr. Betggh Peter 6s Fla, 

gyogynoVenynagykereskedtf, Budapest 
IX. Fame iiri. 35. 389-593; 140-B40, PAJSTOnitOG magyar 
gy6gyn»veny r.-t. Buda- 
pest, IX. Ferenc-krt 85. 
^ 33S>-593, 140-&40 Debrecen HONJQ Arm in; gyogyoBvenyek, Deh. 
recen, lakasa: : / . 13-84 

Raktara.: BBsz?nn6nyi-iit' 

Miskolc Zsid Karoly gy6gyn0veny ' 6s meeO- 
gazdasagi oikkek, Miskolc, Vay- 
lit 8. - 2"0-« 

Lakas: Zoldia n. 31. . 17-9( Nagyvarad Fogel Cd&stl&, 

„HERTt4" gyftgyattveny. 
nagykereskedesi Nagy- 
varad, Grdf Battyaay-u. 12. 
18 r 76 

Nylregyhaza Kolozsvdr 

„EMKE^ gyogyaruiiagj- 

kereskedes,. Kolozsvar ■,'. MA- 
: tyas kiraly-ter 33. "~ Szabadfca Hygea r.t, , ,„ 

-- azeti gy&r Kolozsvar, Kahd6 
Kalmaii u 13 '-." 12-12 klraly-t6r 27. 17-91, 17-02 Gy6gyfUrd6k. 

(Lasd ffirdOk 6a atrandfflrdok alatt la.) Balfl-Gy6gyfUrd&, 

Balf-Sopron. 2-68 Kolozsvar 

KoI ozs var-Szamosfal vi 

lszap es Gy6gyftird6 r.-t. 
Kblozsvar-Szamosfalva. 

35-© 1 
Miskolc Ttipolca-gytigyfiir- 

«!#, GOrttmbBly-TapoIca. 
Radloaktiv szeasayas 
tttermalTlz. Ftatalltd 
hatasa. Telelon t Miskolc. 
62-02 
Lakas hlvatal : 92-74 FdLDESRT. 

droge>ia,gydgynov6nynagykeresked69, 
l/asarol allandoah mlhdennemfl aydgy 
nfivenyt. - Nyiregyjiaza, gyogynfiveny- 
tetapt VFz-utca a. 26.48, 20-95 t &aesUadrog" 
gy&gynUv^ny gaz- 

dasag, tul. Geher Pal a 
Jagodrog bfferlttje, Sza- 
badka,Mlklos-a.6. 2-75 Beretty6ujfalu Bessterce ^Broser Gusztav, Pdrtunagy6gy- 
Bzerlar, Beazter.ce, Mihaly- 
ii, II- ■■■-, -97 

Cslksxereda Ajvasz gy6gyszertar, Ceikszeredaj 
. Kossuth Lajos-n. :82. 1-69 

LOffier gy^sysaertaT, Cslkszereda/ 
Apaffy Mihaly-n. 3; . . "i 

Debrecen 'BatAry 1st van (<Csokonal» cfihll 
gy6gyszertara, Debiecen, Mester-. 
II. 43. i . 10-16 

Beke Barna ((Csillagn gyogyszertara, 
Debrecen, Arpad-t6r 1. . 29-32 

G0d6ny, «Rem6nys6g», Bebr. 
Caap6-n. 22. 14r-21 

Horvath Zoltan «MurakOzy» 
gydgyszertara, Debrecen, 
Ferene J6zsef-iit 72. 30-35 

Kaposztassy .G6za «Magyar Koranas 

gyfigyszertara, .Debreeeii, Kalvin-. 

jtirlfi'." ■ '■ 16 OB 

Mihiitovits Jenfl aKigy6», gy6gyszer- 

tara, Debrecen, Ferene Joasef- ■■';.. 

at 31. 30-95 

uNaps gy6pys2ertar,VTo!vay tmre. 

Debrecen, Fereno Jdzsef-nt 1. 27-73, 

Des ■. „Jugodrog" kozmetlkal 
labpratorlama, Qy6gy~ 

n&venytermelGs, 

Szabadka, MlklAs-n. 6. 

2-75 Litschel "Emil „SjEent Fe- 
rene" gy6gyszeriara, D^.s, 
Horthy MibW^t^r'l?, 1-53 

Mischinger Viktor dr. ', : ,i)ia.naf '■■ 
gyigyszertara,- D6s, Banny-u.13. 

S(Jhmoll JenO „Mlnerva« 
■ gyogyszertara, D6s, Horthy 
Mikl6s-ter 1. - ;,,'.■ 1^63. 

fermlhalyfalya Balassy Jolan „Idea" 
gyogyszertar, Ermlhaly 
falva. 45 

trsekujvar ._■-.: UJvldek Jakabovlch Dezsff ,,SegIt# 
Maria'* gyogyszertar, 
£rseknlTar, 8z6obenyi- 
u. 29. * 20-94 

Gyergydssentmlkl6s Gydgy es Iparl N»v6ny teir- 
mel^k KSzpontl SzUvetke- 
zete, belvidekl, Ujvldek, 
Petoll Sfindor-u.lOO. 26-67 

.JJegetabtlia" Aaizia 

mr. Endre gydgynttyeny 
IparraUalat. UJvldek, 
Thttkttly I>n. 2S. S4-80 Gy6gyn»Teaytermel« 6» 
bevalt6telep, dr. GatU , 
aiaiui Lajos . Ungvar, Kls- 
hld-a 6 2-84 Ulwldek 

J6dosgy6gyl«rc_ 

vanyytz r.-V cs Park szal- 
loda. U Jvld6k, H. Rakdezl 
Ferencut 188. 80-12 Gy6gyszertarak. 

ApatEn Il#Laszl6, gy6gyszeresz, Szent 

Antai gy6gyszertara, Apatin, 

: . Horthy MikWs-tit 1147/a. ■ 

>. ■::;■ - ... / ■ ■■ : -1-37 

PacsoK*T«ly 9 gy6gyszer< 
Apatin, Arpad-u. 

Telefon: S7 Ipolysag Engelhardt t&Bz\6 Magyar Gi- 

mer gyogyszertdra, Ipolysa?. 

62 

Kaposvar Baboehay Kalmdn OrOkosei 
,yArany Oroszlan" . gyogy- 
szertara Kaposvar Po-u. 19. 
2-28 

Karcag Alexander Kcflmdn, 

ydgyszeresz, Karcag, 
arrd-u. 2. 1-OS 

Kassa ■ Qarai JenO, Kassa, Saent IstviSn krt S t 
37-82 
Keszler. Ervin Kassa Bzathmary 

QyOrgy a 44 '" ' ■ J 21-02 

Madaraosy Andras, ,, Szent Marton" 

gyfigyszertar^ Kassa. BzeLt Istvan- 
':krtv34. '...■...: ". ; ; 'v" . , -34^66 
M6pay : 6s Geffertli, gyogyszertar az 

.tfA'ra'iiy oroszlanhoz*, Kassa, F6- 

n.. 46. : J . 33-03 Keszthely Cseby Geza Keszthely, Peste- 
ties-iiiia v . - 29 

Kesdlvasarhely Bajnok Jenfi, gy6gyszer6sa, K6zdivi- 
s^irhely, Ffl-t6r29. | T, 35 

Klskunfelegyhaza TARJANYI JAN0S Megvaltd gy6gy- 
ssfertaraV Kigkunf6Iegyhazaj Batt- 
iyany-u. 2. 90 

Klsvarda 01 1 v&nyi Zoltan , , Ki gy6 " gy6gy szer- 
tara, Klsvarda, F16rian-t6r 1. 1-03 Kolozsvar s ,Aranysas ,f gydgyszertar, La- 
z&x Jerpmos es Miklo^, Gyer- 
gyoszentiiiikWs; -. 1-17 

Qeer Ealmani Brosz Kereszt 
gy6gyszertar, Gyergybszent- 

■ Mkl6s. : ; ; T. 88 

Kozma Janos „0rangyal" gyigysBer- 
taia, Gyergy6szeQfmikI6s. ■■■;■; 

, Telelon: 67 Varbsl gydgyszertar, tal. 
Ozv. Rabl Jen«n6 Gyttr, 
Kazlnczy-u. 11. ; 8h 

Hajduboszormeny ^xt Haromft „ 
Hbtfszttrmeny 1 

, lO. i»g gyogyszert 
say Kalvfii.t6r 
l-OO 

Varga Pcf I^gydgyszeresz, 
Bajdnbiiszttrmeny . 51 

HercegncllKto Jakab G6za, Szent Mlhaly gy6gysaer- 
tara, Hereegsjtf 116s, Horthy MikWs^ 
n. 192. V . 10 Bird dr. SrokOsOk, gy6gyszer- 
tara Kolozsvar, Matyas 
kiraiy-ter 4/ 24-80 

Codarcea Qyula, ;,Keresztel(S . Baent: 
Jdnos" gydgysaertar, Kolozsvar, 
Deak Ferenc-u.,9.. ■ .16-68; 

Csereszny6s Gyula dr. «Padnai Saen^ 
An tal a' gyogyszertara, .Koloasvar, 

. Hitler-t6r 13. .:' 31-10 

Demeter brokiJsok, berlft" Koyats. 
Domdkosh6, Kolozsvar, Mussolini- 

-n. H. , - - 13-49 

Plohr J6zsef , ? Rennfeny^ 

gydgyazertara, Kolozsv4r, 
Horthy-iit 50. t 26-99, 

Fortuna gy6gyazertar, Ko? 
lozsvar Watyaa kiraly-t^r 34. 
^ ;-v..- ; ;.21^52 ; 

Halasz ?al dr. ,,6rangyal^ 
gy6gyszertara, *Kolozsvar, / 
Hitler-ter 1. .:.-,> . 31-75 

Lanzka J6zsef .^Operas gy6gyszertaTa, 
Kolozsvar, HunyadM6r 6s Deak 
Fereno-a. sarok. Tel: 11-9C 

liubacs Ferene ,,ApoBtol" 

gyogyszertara, Kolozsvar, ".. 
Wes'selenyi Miklos-u. 37. 
■//.;■■. 17-82 

Magyar Korona gy6gyszertAr r Kolozs- 
var, fleltai-u. 3 . S7 : 9» 

Martonfi Laszl6 dr. «t>iana)5> 
gy6gyszertara, Kolozsyar, 

: J6kai-u.23. y/-\\;$l*51. 

Soinlya MiMly Hargitta gyogy 

szerfara Tul. Ndtiiet Andor 

Kolozsvar Horthy lit i. ■ 

21-55 

„Szeiatliar©nisag" gyOgy- 

Bzertar, Kolozsvar,, UnI6-u. 2. 

■"■;■-- -■ ■•-..x-.- "■": 20-78 A net elo« 6116 D id KcreshcdOi tclcnf Gytfoysxertdrak Komdrom 

'Ned welt Pal <fSalvatori> gytfgyszertftf . 
Koraaroju, jVaroshaz-u. C. i-74 

LozoiK ■ / ; V;': 

» NlkM gydgyszertara 
Magyar ftdralyhoz", Xo- 
CRaaoczt-ut l.Tel: 1-76 

Gal Istvan gy6gyszer6sz „Ma- 
donna" gyogyszertara,, Lo- 
sonc, Vasuti-b. 22. 1-32 

Marcali a,jM« szertar, kromsag'* 
V Marcall. Harosvazarhely 

Gyalui Pal «Magyar Korona* 

gyogyszertara, Marosvasar- 

.. . hely Kossuth Laids u 1. 3-91 

■ Hermann ■Janos,.gy6gysjtertay, Maroe- 

vasarhely , Baechenyi-ter 62. ; ; 39 

Kovaca Andor gyGgyssertfiTjs Maros- 

vasarliely, Ugron Gabor-tiSr 6. 2-16 

.Kflvary Joisef gy6gySBertar> -".M&ros- 

, vasarnely, Sa^ohenyi-ter 22. 1-80 

OsvAth Karoly,- gy6gyBaertar,, Maros- 

vasarhely, Gecfle feiirl. ;■_. _ . 17 

Widder .Endre .jAranyker'esat" 

pyogysEertaryMaroBvaBarhely, .,-' 

Horthy Mikl6s-Tt: 4. . 2-82 Miskolc . Denteph Zoftah a0raagyal».:gy6gy- 
:'■ "szertara, Mfefedle, Kaainoay-n. 8»,i 
>' '"■ . ' ■ , 57-19 

P*laiikay ZoltaX «Megv>ait6 gy6gy- 
saertariT Miskolc, Werfrtoayrn. 1. 
..... .:■ ..--■■ ?6-ee 

Baeni Aiina gyogyaBertar Misk. Oer6 
n. 41. ; , 38-48 

Moha<» 

Auber dr. Lajos kiraly 
gyogyszertara, Mohacs, Y 
Horthy Miklos-uJ 42. 69 

Munkacs ^ Jancs6 Kalman es Reicihmann Belaj 
<* Magyar Korona*,Ny.bazai Kosantli- 

fcer 2. . -,.-ar "" 

Ttfrofc Gynla, Nyfregyhaza, 
Hatzel ter 1. 27-30 

6becse Einciig Mikl^s, Munkaos, J- 
Zrinyi I. fit 11. 20-38 

Ferenczy dr. es.Tarsa, gyogy^ 
■ szertara, Munkacs, Arpad 
vezer-Uv 48/45. 22-00 

Sandor Lajos, Magyar korona, 
Munkacs. .._.'; 20-32 

Szanto Geza Munkacs, Kossuth 
Lajoa-u. 11 21-48 

Nagybanya 

Haneay Dez'ad, nevedi, Banya 
1 gyogyszertara,, Nagybanya,; 
-'..,.'_ Horthy MiklcW. 5. .2-23 

Nagykanlzza 

l?ekete Sas ;gy6gyszertar^ De- 
meter Laszl 6, gyOgyszeresz. 
N-kanizsa, F6-iit 6. 2-29 

Nagykaroly 

Waohter Janos „Magyar Ki- 
raly" gyogyszertara. Nagy- 
* karoly, Szectienyi-u. 24. 13 

Wagyvarad 

Ajtay G. GyaTa, Mdty&s kiraly gyogy- 
saertara, Nagyv&rad* , Szent Janog- 
a. fiO, 21-34 

Aranykerestt gy 6gysaertar, Zaigmon- 
dovits 6s Martmovjoh Nagyvarad, 
Gr. Teleky Pal-n. 2. 16-32 

Atlas* Lajos,;«8zent Antalu gytigy- 

. anertar, Nagyvir«d, Horthy mkl6s 
Tit Sb Gerlicsy-u. Barbk.: 13-66 

Csanda Endra gyfigyszertaraV 
II. Safc6cHi Ferenehea, N.varad 
Haacsvay-u. 28. " : -. 17-47 ,. Hungarian gy6gyszertar, 

Nagyvarad, Muasolini-ter 8. 

15-28 

Klsy* gy6gyszertar, Reis 
Istvan, ^fagyyarad, Bemef- 
t6r 1. : ° 1S^3 

Korbna gydgysaertir, dr. Raoz Rezfi6, 
Nagyvarad, Hitler Adolf -aHy 18-76 

Megvalto Gy6gyszertari Ne- : 
meth 6rok080k,felel6s vezetfl:, 
Eozsos Laszld, Nagyvarad, 
Gr6f Teleki Pal-u. 55. 32-01 

Mihalyi Lajos, Oroezlan gy6?y- 
Bzei'tar, Nagyyaradj Mubso- 
.liui-Wr ; ' 32-91 

Raaber i.Tpad dr. <rBZENT ISTVAN» 

gyfigyBSortara, Nagyvarad, Mik- 

..SBath Kalman-n. 62. 14-44 

Nylrbator 

Vadasz 6s\adas, adasz ^sNadas, gy6gyszer- 
far, Nylrbator, Spponyl- 
ter38. 39 

Nylregyhaia } Bottlik-Kovacsy Maria 
„Szen(li6roiiisAg«<gy6gy- 

szertara. Szabadka, CBerno- 
vics-ii. 2. 7-09 Kigyo ; gy6gy,BzeftaP, Ivko- 
y ies Janos, Szabadka, 
Sz6chenyi-t6r 4. 7-11 «Magyar"Kprona» gyogyszer- 
tar. Szabadka, Vafoshaza. 

: r'" ':■ 2-78 Orangyal gyogyszertar, 
;Szabadka, Bak6ezi-n. % 4^69 Bichter Varosi gydgyszertar 
a Szent Tereziahoz. Sza- 
badka. Deak-ti. 1. 5-80 UJyerbasK £e&f Jtinos gy6gy- 

SXertdT, UJverbasz. CeasRovticx Af ei- 

Telefon: IP Sc&ucG Gyula, gy^gy. 
szer^sz, Ufverbtt&x, 

Tele f on; 48 

UivBdek Schadl Jdzsef , ; gydgyszeresz 
„Meg¥Alt6 tS gy6gyszertara. 
Szabadka, Damjanicbi-u. .39. 

'■ •'..; -: ::■ 5-95 ^ Szent AHtalgy6gyszertar,Sza- 
badka,Bir6 Antal-t6r3. 3-44 "Putsay K<f Iindn tfydtfy. 

szertara, Obecse, Horthy 
AHkl6*tut 1. Telelon: IS 

SxmiU Gyula„VHrosi 
qy&Qy&wrtGra? 4 

Obecse, Kossuth Lajos- 
n.88. 73 PleszkatBne, Fekete Ernrily 
„Orangjal" gyogyszer- 
tara, Pana, Kistert 

• Telefon: 11-72 

Parkany Wagy IstvAn, Mg. Ph. gydgy- 
szertara, Park&ny. 4^ 

p*u "■■;;■ 

Daboczi Lajos; gy6gyszer6az, 
G6bel patika, Pees, Szlget- 
u. 1. 25-79 W6ber-fele «Arany Sas»gy6gy- 
Bzert&r, fetelOs vezeto Gyi- 
m6thy B61a, Tecs, Kiraly- 
u. 2. 17-85 

PaxoBi* HERCEG Z0LTAN GY6GYSZBR^BZ, 
Rah<i. ' \ 2» 

Lakaaa: '.'■■'■" '■"; ,' ,-,, .' ', 41 

RImaszombat : Nozdrovlozl Pal, gyGgyaxv 
r«sz, „Megvaltd** gyogy- 
rtara, RImaszombat. 62 

Oroszlan' gydgyszertar, Rima- 

* ; :■ ^43 S^pilaxentgygrgy Gantak Istvan «MSDVE» gyogyszer- 

. tara,. Bepsi^Bentgytegyf -Kossatli 

Lajosrdf 1. Telefdn: 62 

Szabadka Arany kereszt gydgyszertar, 
tal. Gatwein Laszl6v Sza-. 
badka^ ; Damjanich-u; 25. 
Pdposta /inellett. : 2^71 ,V6danj a" gy6gyszertar, 
W^ber Gyula, \ Szabadka. 
Szent Istvan-ter 6. 5-9S 

Sxa»zr6gan _ Veress Arpal gyiigyszertara. . Szasz- 
regen, Kossuth, Lajos-n. 21. .26 Szatmarnemell Berall Adolf gy6gyszer tar, 
Szatmarnemetl, KUlvsey- 
a* 1. , 3-27 

: - ■■ -■ --- : -v- ■•-'..-■ - ■ ■ ■■ ' Gntman B41a dr. „IHagya 
Korona** gyogyszertlrJ 
Szatmarnemell, Gr 61 
Csaky-n. 4. 4»OI Moin^r ;Mih>ly y «Szent Istyani* 
gy6gyszertara, Szatm&r- 
ne"meti, Attila-u. 2. 3-79 

Schlett G6za, SzentharomsAg 
gy6gyazertar, Sz-n6inetlj ; 
HOrtby M.-t6r 13. ; 55 

«,8Bent "Ferene» gydgyszertar, Beat- 
mirn6metl, Hitlet-n. lb. 6-25 

Szeged Franh6 Andor, Dngonlcs 
gyogyszertara, Szeged, 
DDgonles-ter 1. . .17-93 

Salgo gy^gyszertar, b6rW Ha- 
laezKIara gy6gyszeresz, Sze- 
ged Maty^sk. t6r 4 12-96 mVlEB JGZSEF iiyogy- 
szertara. UJvSdek, Horthy 
Nlkl6si«ngarat 7i 

Telefon : 32-00 IUn Dus^n, gybgyszertaii TJj- 
vide"ki ErzBebe^t§r4, 24-45 IHaslta HIlJclOs gydgyszer- 
tara a Sas-hoz. Ulvidekv 
I«41.ftprlllsl8.-Pt 2. 22-91 a 

I 

Poplts Milan ntdda, ffydifyi. S 
szertara a MegiXkltd' Sh 
0OJS, Djvldeh, Jdkal Mdr- 3T 

a. 1&. ;23-7» ■■■ Nenadovlcs Xaszld « 
szertara. UJvld^k, 
sollnl-nt 12. 28-95 Ralettcs gyo^yi __ 
VjTldek, U.nka¥dcal rFe^ Uitgvar o 

N 

Halaaz BatfBor sURANIAb B^ogyszer- (rt 

, tar, UngVar, Drngeth-ter 21. . 6-71 M 

LAszlo Bela.gyogysaertaTa a Magyar agC 

Korondhoa, UngvAr, Koasnth!-e6r49. : ^S 

Tomcsanyi 0d6n i Szt Antal J? ' 
gydgyszert&ra, Ungyar, Te- Q 
lota. 1. 3-64 £ 

Vac ..- . o . ■.■■■■■-'-*■' -^'jfm, 

Szigvart Janos, Vac, Konstan- gjl. 
tin-ter. 1-47 ^ Veizprem Sarjanyl Jozsel Szent Rd- 
vkus gyogyszertara, Sze- 
ged, Kossuth L. s.-ut 31. 
; 10-62 SztSkelyudvarhaly Heoser KaliDan Bet JOasef gy6gy. 
szertar, SzfifcelyadvaThely, 
Batthyanyl-tfir 3. . fie 

Konca gy6gyseertav BaS^elyudvar- 
hely, Batbhyany-t6r 23, 

Szolnok ■'■'■':--, Szele Bela. «Magy a r. Korona s gy<5gy-. 
saertara, Baolnoa,.KosBatfe-ier 9.' 

■' ■■ ■>■; .'''. . -2-15 

iV6gh Lfiszl6 «Angyali gy6gysaertara, 
Bzotndk, Borthy. Mikl6s-n. 8. 1-M 

Szombalhely Dvorszky Bela dr. gyogyszer- 
tara, Szombathely, Szentha- 
romsig-ter; 9. 2-72 

Lakasa: Kalvaria-n. 41. 9-11 Keresztes Arpadn6 Padnai 
Szent Antal gydgyazertar, '"^ 
Veszpr^m. 75 ^J 

Zenta 

Husxdg{> £43*16, 
gydgyszeresz, Tl^nta.* 
Horthy Mlhlds-at 23. 90 

gllah ...-.■-: 

Brener Kalraan, gyogysaertara, Zllab, 
Kossnth^r J.O. 1-67 

Zombor »Kigy6" gytigysxer- 
tHr, tnl: Samarjay Bela, 
Zombor. Telefon: 17 

Lehr Jakab, gybgyszeresz, 

Zombqr, Kossuth Laj0B-u. 22. 

Telefon: 3-57 

, Varosi gydgyazertar % 

Firanyi Istvan, Zambor, 
Szent GytSrgy-ter 6. 3-61 Walter Jrozsef, gyogysze- 
rfez. Zombor, Szentharom- 
sag-ter 5. 56 63 Gy^irdiskoMk its mmmmimMMinimmm wmmmu Bydapeat 

Gy©Tsir6-g6pir6iskola '.' : 
„IHerkur" a kereszteny 
tisztviselGosztaly iskolaja. 
Allamviz8ga.Bp.IV. Kbsstitb 
Lajosu.l; 185-756 Rudnai gyorsfr© es gep- 
ir6Iskola, Budapest, IV. 
Pazmany Peter-ter S. 

182-684 Scfireyer HargiU 

1699/1941-42 sz. a. fill, eng, 
„Bel¥drost" gyoieslrtf-, 
geplrO- £s szeplrd Isko- 
laja. Allamvlzsga. Allas- 
fcttzvetltes.lttersekeltarn 
WAV havlberletlegy. Bp. 
IV. Mozenm-krt 23/25. 

188-674 Cipriani Giuseppe d6ligyfl- 
mblcsnagykeresk. Bp. Nagy- 
vasartelep 145. 137-029 
Iroda: IX; GOaczy . P.^u. 6. 
189-410 
Surgbnycim Gicipriani Bpest. Franxll es De- Vtvd dell- 
gyttmttlesnagykeresk. 
Bp. Nagy vasartelep 
T 137-928 

Gttnezy Pal-a. 4. 185=tf&6 
Sttrgttnyclm Fmtta gsgr nun&mfuli gyttmoles-, 
gyarmatara 68 er 

■to " " " " J Hegedfls Fereno,, gylimtftcs, ssBldsSg, 
l^jas, tejtermfekkereskedG, GyGr , 
Arany Janos-n. 5. 16-19 Lenz ; Testverek Bpest IX. 
Lenyay-a. 24. 887.173 SZLABEY GEZA-ISKO- 

XAJA, Bp. H. Margifrkrt 56. 
355-353 

Pabrecen ■" \. m 

Namenyi Gynlan6 di. rtmocsa^azi 
. gyorsird '6s gfipirdi szakiskolaja, 
' Debrecen, BattnyaDy-n. 1. 20-75 

Miskolc 

Thurss6 Nagy" Olpa gyorsirft , gepfr6 
es 'Bzepfrd iskolaja Mlsk. Saichenyj 
UB6. .58-22 Pecs . 

^KerfflOSS'' tltfc&rsaga, 
g6p- es gyorslrotskola; 
Pees, Ferenelek-n. 14. , Reisnei* J. Imre kft. 

! Frisa ea deligyttmoics nagy- 

ker. Bp. Nagyvasartelep 

139-444 

Sttrgonycltn : Fnicfa9 , luiumw. «. ~- Jlelmlszer- 
eresk. k.f.t.Gyor, Arpad- 
it 68. .--■' 14-42 Slmala Janes, gyttmoles, ' 
zttldseg es baromllktvl- 
tel, Kecskemet, Kada 
Elek-n. 13. 36 

Stelnberz Testv. gyttmolcs- 
magykeresk Kecskemet, 
IV. Betblen-krt 8. 2-33 Horvafb Gyttrgy, gyttmoles, 
Ittzelek nagyker export 

. valL. Gyttsr, Megyebaz- 
a. 38. 8-43 Hungaria ^lelraiszer Export, 
dr. Holler MartonesNemeth 
Karoly/ gyttmoles, baromfi, 
tojas, es^lGttvadexport, 
Gydr, Agyagyari-tit. 2-4)0 Hatvan Csaktornya Lifbl Mdr es Ha gyttmttlcs-- 
kereskedtt , Csaktornya, 

Kossntn-a. 1. V . *S SztWetkezet, Csaktornya, 
Zrlnyt-ter 2. 1-5Q •erg Lajos, gyttmttlcs- 
ikedtf, csaktornya, kee-eskedtf, csaktoi 
Petclt-a. 6. Stiller Janos, zOldsSg 6s gyU- 
mblcsnagykeresked6 ( Hat- 
van, ; Rak6czi-iit 78. ; , 
Tel.J »3 

Janoswagma . 

Kazinczy V.Ferenc, gyii- 
mblcsnagykereskedfi, Janos- 
halma. ' s ® 

Bste: '■-.-: 65 Csany Oiligencz Jozsef, gytlmblos 

es zoldsegkereskedG;, Csany. 

Tel: 12 

Csohgrad dyilm6ics P 

(LAsd d6Iigyam»lc8 alatt is.) 

Befeescsaba VLNCZE 8ANDQBN6, gyoiiiMcs es z61d- 
segkereskedO, GsongriSd/ > 67: 

-■ '- -..-,' ■'" ■';.' '■■'" -\ : i' ■ ■■:. 
Pes ..■.■■;■.:■;■..';. ; ; ;. :; , 

Abraham JizBet, gyfimfilcs 6s terineny 
kereskedfi. D6b f Booskay-n. 16. t>4 

Lehrrii:mn J^Esef, D6s', Saechenyi- 
ter 1. 1-33 

Pombcvar Bagl Lajosne, hazal es dell- 
gytlmolcs eieimiszer ker. 
Besaba, Andrassy-at 16. Beszterce Baroohogln Izsak, gyU- 
mOlcskCreskedd, Besz- 
tereej Magyar-n. 40. S3 Merenyl Gyttrgy» gyttmoles 
kereskedo, Gydr, Sze- 
eliehyl-ter. <_ 10-12 SstabO Ferenene vltez, 
'■ gyttmolcskereskede,. , 
Keeskem6t, III. Gyenes* 
ter 5. 4-05 

III. Arany J-a. 8^ '. 4-28 Szappanos Sandorne dr.ne 
es T6tk Karely dr gytt- 
moles zifldsegexport - 
Kecskemet. T 7-78 Sziics MihAlyne dasv. gytt- 
m51eskereskedi5, Kecskemet, 
IV. Csanyi-u. 4. ,5-13^ Keggthely Kiss Ji&nos if], gytt- 
. molcsnagykereskedo^ 
Jdnosfialsna. * Kalman U&josne gyttmolcs- 
kereskedese Kesztkely, 
Kossatb C-a. 2©;. 2-55 

Klskunhalas Polgar J&nosne, baromll, 
b gyttmolesker. 
var, Erzsebet-a. 78. »lgar . 
tolas es i 
DombOya Eger 

Kocsts FM6ri4B, 

gyttmttles- es zttldsegke- 
reskedtt, Eger,,Kovacs J.< 
a. 11. 5-5? 

Esxtergom Klein vLipot, gy UmOlcs, ba-" 
romfl; ea^vadkereskedtt, : , 
Janoshaliiia. ■['■ 9$ 

Mayer, Karoly, gyUmolcsj to- 
j&s.es baromfikereakedO, 
^anbsbainia. ; .56 

Kassa : 

&ALL0 fSTVAN, ^8m»ri gyfimOlcs- 
Tallarat,Kas|sa,Lakat03-ii. ; 4. 27-25 
I "Weber Bernati Kassa^ Apponyl A, 
o. '*.■.-.' 35 T 73 

tCe<skemfet r Stamboll r^-t. Alma export- 
Import, Beszieree, Blt- 
ler-a.38. »0 

I^U&h: 83 Budapest 

Jlianasxov €s BQ&ff 
l£.4A. g^^We^sjEttld. segexport, Importc 

pest, IX. Nagyrasartelep, 

IV. em. 83/84. 187-898 

Baiazs Lajos, gyflm»lcs-, Karacsony '. Istvfinne, gyn- 
mttlcs nagykereskedtt 
CsomagoI6telep telelon 2-46 

tJzlet telelon 2-36 

Esztergom Rakdczl ter 2 flySngytts Bende Imre gyttmoles i's zold^ 
segexportbr, Kecskemet, V. 
Klapkau. 10. 4-09; BIa£<* J6xsefi gytt- 
mttles, zttldseg es baromfi 
klvltel. Kecskemet, IV. 
Bocskal-a. 11. .4-27 Wogrlacsics Geza, gyu : 
males, zjBldaeg, baromfi, to- 
j&skivitel szaHto lizeme. 

■ Kecskemet, Rakoozi va- 
ros 16i t-01 

iLakas^ ' - ',.;/ 1-37 Hangya Szttvetkezet ifer 
tekesitd telepe es nttt« 

. baza, baromHi tolas, gytt 
mttlcs es vadklvlfel Kls- 
konhalas. Jfe21 es 1-1 5 Kolozsvar CuRdtcs Jtinos, gytt^ 

mttlcs, zttldsegnagykereski 
Kolozsvar,8zeehenylter82. 16-77 Losonc Hangya szttvetkezetl 
- ertekesltd telepe es httCS- 
' baza, Kecskemet, barom- 
fi, tojas es gyttmttlcsex- 
port. Kecskemet, Hunya- 
dl-varos 10. 

1 3-66, 68, 3-87 Busds Kdlm<&n, iriss- 

«s deitgyttmtttcskereske- 
dtt, Losonc, Rak6ozl-at:23. 

• .'■" '.\.; ■ "1-75 

Farkas 1st van frjss es deli- 
gytinielcs, /^goinba, es, fco^s- 
keresked6, Losonc, Pelsfl- ,■'.". 
patakpart^n. 2i. 2-43 

Harosvasarhaly Naftali Sandor termeny,;gyfl- 
meics, z51d8egkeresk. Mvhely, 
Ugron G.-ter 26. 8-66 

Munkacs zdmanyos, , Budapest, IX. 
Nagyvasartelep 74. sz. ; 

339-723 

Lakas IX. Bard-u.5. 139-618 

Bulath Gergelyne, Bp. Nagy- 

Tasartelep. V 135-186 

Lakaa es iroda Raday-n. 60 

180-767 

Cardill6 FrateBi. D6Uffy4mWcs nagy^ 
kereskedfi. Budapest, IX. GCnczy Pal- 
n. 1. :: 187-4S0 

Nftgyvasartelep: ^34 Fleiscbmann Pal, fOzelek es 
gyiimOlca bizom&riyos, Gyon- 
gyos, Kohary-krt 10. 19 

Foldmives gazdakOri i 
kezet bor-v gyttmoles es ter- 
menyertekesitese, Gyttngyos, 
Hanisz^ter 8 V , . M9 

Horv&th Pal, gyttmolcs- 
kereskedtt, Gyttngytts, Ha- Hideg Lajos, gyttmoles es z61dr 
segkeresk. . Kecskemet, B. 
Szechenji-ii. 18. ; 3-99 

Hoc&reiter E«f e, gyii- 

moles es zttldsegkeresk. 
Kecskemet, Klapka-a. 9. nlsz-ter 15. 
Haller-n. 3. 8-10 
3-29 Klelnmann Dezstt, gytt-- 
mttlcskereskedtt, Gyttn- 
gy«s, Pap Meleblsedek- 

n. 4. ___ ■ - • .■. .' ■> ' , . ,1-66 Marmorstein E. gyttmblcske- 
resk, Gyongyds: 'i-rC8 Kovacs JOzsel gyltmttlcs-/ 
kereskedtt, Kecskemet, 
B. Szecbenyl-a. 2. 2-52 
lakaa: 6-16 Kovtics JdixsefnG »zt. 

gyttmttles, zttldseg es ba- 
romllklyltel, Kecskemet,; 
B. Szecbenyl-a. 21. 6-66 

Dfandel Lipot, gyUmolcs- 
ttgynSkseg,, Kecskemet, IV. 
Mikes-u; 4. .,.,■_■ 4-79 

Pajor Brn5 : dr. gyttmblcs 4>s 
zOldsegnagyker. Kecskemet, 
BelsJS Szechenyi-u. 13. 4-23 Gelb Martonne iters'- gytimbics, 
deligyumOlcs, malnaszttrp/ 
keszi t6. Munkacs. *"»■*■ NagykaBlssa Sovari 1st % An vit^z,' gytt- Deligyttmolcs nagy- 
keresk- .'-,. Importer. Nagyka- 
nizsa, Kiraly-u. 20. .5-65 
Wollak Jentt, gyttmttles ea 
bargonyakereskedtt, N-ka- 
nlzsa, Horthy M.-ut 37/a. 

Nagykords Farkas BalAzs, gytimolqs, 
es zoldsegnagykereskedO. , 
NagykOrOs, X. Zriny i-u. 1 1 .9^. 

JIerzmaAnDeKs6,gyum61cs, 
baromfi, zoldseg, es tojaSKe- 
resked6,Nagyk6ras l Rakdczi^ 
n. 32. 1-86 

Szant6 es tarsal gyttmmcs, 
baroilifi v es mezogazdasagi 
termekek expprtja. NagykO- 
ros, TazerdeirU. 9. 48