Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


Hirdeteseit felrjaszi a m. kir. postaszemelyzet j<5le<r aiapityanyanak hirdGt5 irodaja Budapesten, 



ffalfi&'&sJcedfik 



Nagykgros 

Szello Laszl6, gyiimolcs 6s ba- 
romfi kiviteJi keresk. 6s 
Mateosz fiivaro26,N!agyk6r63 t 
Rak6czi u. 47. 2-13 



TalcdCS IstrAn gyUmolcs 
es, baromflkereskedd 
Nagykdros Szolnokl ut 39. 
l.SO 



Wagyvarad 

2)6csey C6zo gyumoics« 

zdldsegeshalkeresk.Nagy- 
varad, JHussoIlnl-ter lifbt 
10-09 
T6if> KtHmdn, gy a- 

mdlcs,zoldseg es gazdasagl 
termenyek, Nagyvarad* 
Illussollnl-ter. Barak 888 L 
20-68 

Nylregyhaza 

Bodnar Lajos, gyUmolcskeres- 

\ kedtf, Nyiregyttaza, Selyem- 

! u, 23. 23-42 

Grilnberger Samuel, hazal 

" es dellgytimolcs. NyMiaza, 

Stirgdnyelm : Impex 24-85 

Lelmsleder Zoltan gy ttmdlcs 

export-Import, Nylregy- 

haza, Bessenyel-ter ft. 24-95 

Soltvadkert 



Gillich SamueJ, . gyliinblca- 
; kereskedO; Soltvadkerfc, 
Bar6 Orezy-u. 3. 26 



Sop ron . 

Amtmann VlImos,gytlmolcs- 
exportdr. Sopron. : 3-85 

..■■>-'■',... - 8-4Q 

Vnger J6xsefiff. 

gyttmtfles^ f ozelek es nad- 
exporter, Sopron, Halasz- 
u. 27. 8-81 

Sxabadka 

Barakovic li M argit, gyUmOlcs 

63, z0lds6g nagykereskedo 1 . 

- Szabadka, Szechenyi-t6r/25 

-■.-■'..■'■ : . ''8-52 



Slmala Janos, gyu- 

mdlcs, z61dseg-,baromll-, 
tojas-, vadexport es kOri- 
zervlpart feldolgozA te- 
lep es htitdbaz, Sza- 
badka, Z6rt-u. 8 8. 2-18: 
Kbzpontliroda : Keeske- 
m^t, Kada Elek-u. IS. 36 



Szpisich Daniel, gydindlcs 

6s. zolds6g export-import, 

Szabadka, Sz6cbenyit6r 13 

8-32 

VtlfevicQ Ben© nemes es 

Doroxsmai sandor, 

gytlmolcsexpdrteurdk, 
Szabadka, Szechehyl- 
ter 11. 8-45 

Szatma>n6meti 



Bezdek 6s Gulya, deligyll- 
moles 6b ' gyarmatam im- 
port-export, Szatmarn6raeti^ 
Pet6fi-u. S. v ^ 1-37 



Szeged 

Urunner FerencnG 

gyUmolcs es ztfldsegke- 

resk. Szeged, Mlkszath- 

■i.Ji. 2» 30-14 

Lakas: 84-22 

1>EITTSCH es TARS A gytt- 
uiolcsnagyker. Szeged, Tiaza 
L. krt 36. 16-06 

Export rakodo; 40 

Kistelek : 5 

. 42 " 



Horvat& Testverek gytt- 

: molcsnagyker. Szeged, 

Szechenyl-ter 13. 80-63 

Ejjel : 30-62 

. Export rakodo : 30-61 

Sciotto Alfio, deligyumiilcs nagyker. 

szegedi fi6kja, Szeged, Attila-u.7. 

■■■.', . i7-«i 

Wagner Janosne gyUmolcs 

es fuszer keresk. Szeged, 

Kossuth L.sugariit 30. 14-27 

Sz6kesfehervar 



Santa Jdzsef friss hazai 6s deUigyil- 

^miilcskereskBdfi, Szfeherv&r Simor- 

b. «. . - .".■-■; «-«2 

Szigetvar 

G-alosi Janos, gabona, gyilmSlos, deli- 
gytimeies 6s ssSldsegfelek, Sziget- 
Vat. ... i-73 

Szentivanyi J6zsefn6j gyti- 
molcs, deligytlmOlcs 6s zold- 
s6gker. Szigetvar. 1-68 

Vi«la Istvanne, term6ny,. 
burgonya 6s gyllmOlcsker. 
Szigetvar " 1-77 

Szombalhely - 



Elian d LI pot, gyUmtflcs es 
d$U gydm.tflcsnagykereso 
kedb, export-Import, 

"Szombathely, Koszegl- 
u. 5. . 1-73 



Hajliftotf butorok. 



(Lasd bflrbntorok, bntorok-6s 
sz^liek alatt is.) 

Debrecen 

Debreceni Hajlltott Bntor- 
gyar es Fakereskedelml 
R.- 1 1 . Debrecen, Varosl ba- 
tortlzlete: Ferehc Jdzsef- 
dt 34. 23r41 

Szeged 



H6if), Hajlltott Fabntor- 
J yar, Szeged, Csefzy Ml> 
aly-n. 10. _ 16-56 

UJvldek 



UJkecske 



Koracs Ferencne, gyii- 

moleskereBkedO.Ujkeeske. 80 

Ojvldek 



£ederer Jend, gyu- 

moles es fozelek bevitel 
es kivltel, Ujvldek* 
JLakast Zrlnyl-u. 16. 22-14 
Ruzsity Mikl6s, gyiim&lcs, 
deligytimOIcs 6s z5]ds6gke- 
reskedo", Ujvidek, 19.0.' ap- 
rilis 13-ut 20.; 30-11 

Vac x 

Magyar-Belga ■ KertgazdaFagi. R. T. 
VAo, Isisd Kerteszek es kertgaid', 
alatt I '"'.. -.-■■■■ :. . 

Zenta 



Kfagy Jdzsef, gyiimoics 6s 
zoldsegkeresk. 2enta, JOkai- 
u. 2., 51 



Pasztor Jdzsefne Bzv. hazal 
es deligyttnioleskereske- 
des, Zenta, Hbrthy MlkI6s- 
dt 12. 42 



Hagyma. 



Budapest 



Mex&gaxdastigi 
TermeloJc Egye* 
sUltSxovetK eare/e; 

mint az O.K.H. tagja, 
Budapest, V. Deak Fe- 
rehc-u. 6. 

*1 85-000 ^180-960 



Mak6 



Rlakd es Vtdeke Hagyma 
es Z«Idsegtermel61nek 
EgyesUlete* MakA, Hagy- 

.' mahait Gr. D'Orsay-u. 2. 
Telelont 75 



Mezdgazdasagl Termeldk 
£gyesttlt Szftv. mint az 
O. K. H. tagja, Sttrgony- 
clm; IMetesz, flfakd. 80* 55 



Agoston Miklds, furmr. 6s 
""' asztaloskell6k keresked6, 
Hajlitott butorok.^ Ujvid6k, 
Pet6fi Sandor-u. 72, 39-03 

Haj6zas g 

Apatin 

Apatinl TGf>erOaf<i- 
iulafdonosoh: sz«* 

vetkezete. Apatin, Part- 
u. 86 

Bd^I Peter, fanagyke- 
reskedd es hajotulajdonos, 
Apatin, Part-u. 37. Tel.: G9 



ttraun 6s Viry, hajo- 

zasl vallalata, Apatin, 
Hitler Adolf-fer 1867. 

Telefon: 27 



Braun Fer<findn<f, 

' hajdtuIajdo.no s, Apatin, 
Zrlnyl-u. 163. 72 



HonxaR Alafos, &a- 

ftitUlafdonOS, Apa- 
tin, Ftirdo-u. Telefon : 22 



Kramer Jdtnos |>a- 
iGgy&ra. Apatin, 

Dunapart. 88 

Lakasa : Part-u. 14. 67 



Siolnok 



Horvath J6zsef4fJ. baj6zasi vallalata, 
"Szohiok, Liebner Janofi-u. 26. 3-13. 



TiszaffUred 



Wagner A/«ir/oji,haj6. 

zasl vallalata, Tlszalttred. 
-■87 

Uivld^k 



B&ros I&tvan, kisha- 

Idzasl vallalates Mateosz 
fuvarozd, L j videk, Gtf- 
rlng-n. 9.- 

Telefon r 39-51 



Csonka Ferehc, okl. mer- 
ntJk, mint Guttmanh es 
Frank epltesl es hajdzasl 
vallalat b6rl«je, u jvldek, 
Horthy Mtkl6s sugarut- 15. 

:' ■ ■- 21-01 

Zenta ■■'" _ :^'. 



Kurfis ifiihaly, 8 1it5mester 
6s hajdfuvarozasi vallalkozd, 
Zenta, Bart6ki-u. U. 60 

Halaszati elkkek 
6s haidk. 



Budapest 



Adam Miksa vt Bp. IV. 

Ferene J6zsef-rkp 6/7. . 
♦185-965 
Szeged - 



X 



Varga Mihaly, Sarg.:„Ken- 
der'V Szeged,; Halasz- 6s 
yad-hal6k. ' 14-69 



5 



Westermayer Ahtal Eake- 
reskedes es hajozasf v£l 
lalat Irodaja, Apatin. 
Part-u Tel. SO 

Lakasa, Szabads4g-ter 

Tel. 28 

Baja 



Kummer es Boros, halo- 
zasl vrtllalat, Baja, Ma. 
lomrev.u. 3. : 5-66 



Budapest 



Bnchsbaum Fiv^rek, Budapest: V. 
Grif Tel$ki Pal-ur IS. iU-!f4i 



Budapest— Rackeve-Dttm- 
sdd faajdzasl vallalat. 
Csernatony Arpadne ttzv. 
Bpest, IX. F6vam-ter 6. 
also rkp; 886-107 



Delmar Emll, Walter es 
Tivadar epltesl vallatko. 

- zok dunakotrasi es gdz- 
hajozasl vAIIalata. VfillaJ 
hajofuvarozast 6s vonta- 
tast. Bpest,V.SzeehenyI> 
'«• 8 - #117-676 



Olasz 

Tengerhajozcisi 

Tdrsascigok 

(Ttalia, Linea Triestino per l'Oriente 

• Adriatica, Tirrenia) fi6ktelepe. 

Szeiaely es amforgalmi iroda. 

Bp. V. Vorasmartyter 4. #181-090 



Mohacs 



Kiss J6xsef, n. f. r. 
' hajdzasl kepvlselete, 
AfO^dCS, Halasz-u. 4L 
2-4& 



Halkeretkedgk, ^ 



Apatin 



Albrec&t Ktr. &et- 
ceg Qaiasxail R&x- 

pOUtfa, Apatin. 

Telefon 23 



EgyesUIl Qalasx- 

me&terelc, halkeres- 

kedes, Apatin, Part-u. 17. 

- : Telelon: 85 



HdlHlviteU Tarsa- 

***fif# (Flschexport Ge- 
sellschaIt)Apatln, Part-u. 
TeletQa; 20 



3 

si 

(0 

& 

■i 

3 

3 



Sc&ell Fereztc/ha— 

laszmester, Apatin, 
Dunapart, Honz&k alio- ' 
mdsnal. Telelon : 1-38 



Sc&weltxer Antal, hal- 
. kereskedo, Apatin, Buna- 
. 'part. Telelon: 51 

Baja 



Czlgler S6ndor. halkeres- 
kedd, Baja, Arpad-u. t. 



Budapest 



SUO^SEK JANOS 

balnagykereskedd, Oz- 
let : Bp IX Cisarnok ter 8/4 
886-884 
XakAs: IX Kozraktar- 
u IP. . V 185-446 



Jankevlch'Besan 
Clemer gr6f 

halnagyk«resk. Iroda: Budapest, IV. 
.f Ferene J^zseNrkp. 17. 

.186-299,185-481 
Ozlet : Vamhai-icorfiii vasarcsarnoit 
97-102 sz. arusittShely 185-278 



Hal&eregfceildfc 



Am.kir.postaszemfelvzet jfiietl alapitvanyapaktiirilgto irodaja r^zirefizel^sek 



Czegledi Armin, halnagykeres- 

kedd, Koiiarom, Szent Istvan 

: kir-tit 2. 1-64 



Molnar Pal, halkeresked6 e& 
halaszberto, Mohaes, Szent- 
4. 1-99 



Hagykanlisa 

Be?ci Jozsef, ttgyni 
bizoin. 63'halkeresked6. 
Nagykanizsa, Erzsebet-ter 2. 
■ ; ,'■■■>.>.." . ■ -' ; 6-57 

Nagysiatonta 

tfssaradvanyl 6s libardl t6- 
gazdasag. Nszalonta Iroda: 

Lakas 23 

Teleltetdk Cs6tta 

Nyiregyhaza 



mogyor6ssy 
hangszergyAr 

RadWk, gramafbnok, harmonikak, 
'hairn&iiinmok', elektroiiuiS lemez- 

jalszik, : fuvfis hnnssaerpi|i'th. 

Budapest, Vlll. Rak6cei-ut 71. . 
J.: 131-681.131-692 



Koloiivar 



Halcsarnok, Katz L. 
Kyfaaza Bessenyel t6r 



HEMEnYI Mangsxer 
lcGsxil&mester a 

Zenemtfyeszett FolSkola 
hftzl hangszerk6szitoje^ 

Budapes/ Klrdly- 
M. 58 T: 224-877 

Az orszag legnagyobb rak- 
tar a r 6gi 6s u j mester. 
kangszerekben. Sajatk6- 
szfim6nyft T bangverseny- 
hegediik. M<rv6szV Javita. 

sok. Mimten &ang- 
sxer. Qarmonilta, 
yraniofon, rd<H6 

batalmas valaszt6kban. 
Sacimfoiri Jens- 6s 
leuenf esenelca rofc 

IelszereI6se /tffrfllds- 

sdl. H6sxlet. Csere. 
vetel.Hiteles sxaH- 



Sxabadka 



DAVID Hangszerh&z 
k.k.t. Legjobban telsze- 
relt kereszteny szakvallalat, 
A m. kir. HonV.6dseg, Nem- 
zeti Szinhaz, varosi 6s le- 
vente zenekarok Bzallitoja, 
Zongorak, harmbniumok, 
akordeohok, besz616gepek, 
hanglemezek stb, ^Szakszertt 

. javitasok, Kolozsvar,TJni6-. 
u. 12. Telef on : SO-69 

Nagywarad .'■. '■.- '--/"\-\. ..' 



tCoroitaru es&arts- 
n yalparl K--^T. sza- 

badka, Zental-nt 85,87- 
6-40 6-41 



Sieged 



Music*, Race Ern6 hangszer 
6s rad i6keresked&. Nagy ban 
6s kicsinyben. Nagyvarad, 
Rak6czi-ut 11. 2J-2. 

Pecs 



Pecs ,, _.--.\ .... 

Cserhati San dor, okl.gazda, 
nalkereskedoV Pecs, Halcsar- 
nok, Irgalmasok-u. 26. 18-52 

S16fok 

Schubert tt€la, bai- 

keresk 6s balexport, S16- 
lek,Fo*o.58. . 87 

Szeged 

'.'" Bitd Halcsaraok, Szeged v 
Rudolf-t6r 11. 25-12 

SsekesfeMrvar 

Haery Jaiiosnifr, Szf kesfeiervar^Siraor 
L u 13. 6-M 



H*l6k. 

fLasd nnlasEftti cikkek 6s haliik alatt.) 

Halottsz&lllttV 
vdllalatok. 

(Lasd temetkea6si es miniestOTileg 

enged^lyezeu balottszallit6 vallala- 

tok alatt.) 



Hahgszerek. 

(Lasd zoogorak alatt is.) 



Sternberg 



nangszergyar, Bndapest, 
Vll. Rakoczi-iit SO. ' 



424-590 



Cv£uiic Mpesiteti zongo- 
M a "l'» rakesiitfi mester. 
Eladas. Vetel. Csere.Javitas.Becsles. 
BpestVlll^aro3Sjt6M^4S-104 



jlngster J6xsef 6s 

fia orgona 6s harmonium 
r.-t. P6cs, Jozsef-utca 
26130 17-14 

Flokfizem: Rakospalota, 
Pazmany-a. 7 2. 101: 484^49? 



Szolnek 



Maraltz, hangszertlzlet 
Iltfkja^ vezetd: Dankd 
Imre. Szolnok, Kossuth- 
t6r 1. 8-80 



Apatlft 



Bora CtMfOS bangszer- 

k««Bf t«, Apatln, Arpad-u. 

Telelon: 98 



Budapest 

Bobak Lajos hangszerk6szit& 
mrater. VUaghirft cimbalmok. 
Gitarok, V6d6b es penget6 
hangszerek. Harmonikak. Ja 
vitasok. Hnrok. Alkatreazek. 
Bpest, VU1. Baros^-u. 63/67. 
140^546 



Tlpdld P6ter, zongora. 
k^szlto 6s kereak Bp. Ra- 
k6czl-nt 61. ' 182-845 

Eladas .. v6tel cser e-szak- 

becsl6s. >.- 

T6tb Janos speci&lls 
baagversenyliegedn 
keszito mester. J6z88.f f6- 
hefceg, Zenemfiveszeti f6- 
iskota, stb.' szaUit6ja; Paris, 
R6ma, Brtteszel, Anvers Grand 
Prix stb. . kituntetesek. Hite- 
les booslfe. 1937. evben 
Becsben, 1939-ben Genfben 
rendezett hegedumtiv£szek 
vilag verseny 6n " altalam k6- 
szitett hegedilvei nyertek el 
az els6 dijat. Reszletftzet^. 
DIjtalan arjegyz6k. Budapest, 
IV. Kossuth Lajos-u. 8. 
43 evesc&g! T: 389-199 

WERNER hegedukeszitd ko- 
szortis mester. Az orszAg 
legelsdrangd mutermei, A ni. 
kir. Operahaz, M. kir. Zene- 
muveszeti Pdi^kola^ Sz'ekps- 
fdvarosi Zenekar stb szalli- 
t6ja. Sajat keszitm6nyti He- 
gedu, Bracsa es GseU6itn Az 
aranykoszorua mesterverse- 
nyeh ugy hangban, mint sz6p 
segbea legmagasabb dijat 
nyertek Raktaron Olasz 
Fraricia, Nemet stb. -yon6s 
hangszerek es finom mester 
vonok Az osszes alkatreszek 
Raktaron mindennemti hang 
szerek Levente T Katpna Ze-/ 
nekarok es Symfonikus zene- 
karok legeIs6rendU felszere- 
leBe. Javitas vetel es cse-' 
re Reszletfizetesi kedvezmfe- 
nyek Bp IV Magyar u 23 
185-495 



Ujpest 



HOUC harmonium, 

Budapest, H. T«r«k-a. 8. 
35S-885 



MarWktiSL, xenel ktfapoat, 
- -■' " -" ■ -- 137/39. 



pest, Jozsef krt; 

134-028, 134-079 



Fokornj els6 liarmdnlp 
um keszitdUzeme. Ujpest, 
L6rinc-u. 120.. 495-127 
Alapitva : 1860. Kituntetve 
Budapest, Paris, Becs^v- .-, 



Exelsior Harisnyahaz Szeged. 
Tisza L k 42. 



0|vldek 



Bauer F. F- &aris~ 
nyagydr, uj^id^k, n. 

RakAczl Ferenc-at 141. 
28-21 



Votex Oortsnya- 

gy4iT. U]vld6k, LWesz* 
u. 14. /__ 25-45 



Vac 



Harisnya es kdtszHvogyar 
kit. Hermann Ignac. Vac, 
Gr.Csaky&aroly-at 5. 1-46 



Zenla 



E1&6 Xenial Haris- 
nyagyar, ..-PalKG", 

Zenta, G^za-u. 1. 2C 



Hazllpar. 



Budapest 



Harangdnt6d6k. 
Budapest - 



Szlezak Lflszlfl, 

Magyarorsiag egyedQIi aranykoszorus 

horangSnttt mestare. 
Budapest, . XIII. PetneMzy- 



u. : 78. 



Tel.; 291-353 



Kassa 

BUCHNER B&A, harang 6s ipWntfide, 
kassa, Szt. Istvan-krt 28. 21-79 



HarlsnyAk, 



Apatln 



Jjavary Ott&€$ t6r~ 
Sat KSt0-sz»v«lparl b.t. 
Apatln, Part-ai 

Tele fori: 49 



Budapest 



Varga Lajos, bangszerkeszl- 

t«, By6r, Kazlnczy-u. 11. , 

14-8* 



VITEZ, Kassa, F6-a. 7fi. 



Lttffler Simon, Bpest IX. 
Ipar-u. 13. 145-087 

Mosonmagyarbwar 



HollO l>al€rla, N^pma- 

veszetl Materme 6s nepvl- 
seletl kOlcsifnztf Bpest, 
VIII^J6zsel-krt 69. 136-465 

Jezsek Lajo9 hdziipari valodi 
csipkekeszit6, Budapest, V. 
Vaci-ut 50. 



Csikssereda 



CsOci ssdtfes $dai- 
IpaTl bQl^Cslkszereda, 
Apatfy-a. 47. 92 



Nyngatmagyarorszagl h&- 
zllpar clkkek 6s elrok- 
seprtttizemejGyor, Agyn- 
gy artelep. 14-1Q 



Scdssa Gyula, gytfrl hazl- 
Iparl telepe 6s seprtf- 
gyara, Gytfr, Fecske- 
u. 27/29. 14-5Q 



Kiskunfetegyhasa 



Szabo Erzs6bet haziiparos, ex- 
porter, Kiskunfelegyhaza, ; 
L6nyai-u. 2., 2^17 

Kolossvar 



Magyarbvarl mliselyem- 
gyar r.-t. ~" - J-: 

Avar. 



Nagyvarad 



Orszsigos Magyar haziipari 
Kozpont Erdelyi- Szervezete, 
Kolozsvar, Egyetem-u. 8. 

15-65 

.jPitvar", a Gazdasagi os'Hitel- 
szovetkezeti KOzpdnt haziipari 
aloszt&lya, Kolozsvar, Iroda : 
Egyetem^u. 3. 15-65 

Czlet: Matyas kiraly-ter 5; 
35-61 

Hagykanltsa 



SI. B. CI. Harisnyagyar, 

Nagyvarad, Szariiszlo-u. 73. 
Tel.: 30-45 



Tar Ian Ferenc bazllparl 6s 
kereskedelml vanalat 
Npgykanlzsa Magyar-u 86: 
8-44 



66 



vagy a hQltlsztTiselOka^l. ¥agy a goilalakarfekpenzrar ntjap torteHhctBek. 



Hentesipar 



Sopron 

Magyar Asszonyok IWemzetl 
SzoVetsege hazllparl uzem. 
Sopron M aty as kir-ut 7. 1-29 

Szeged "■-_ 

Baziipari termelo 6s ert6kesit6 
yallalat. eegt. Fekete KAroly, 

j Szeged, Maros-u: 42. 17-59 
BocBkay-Ui telep 19^43 

Pallai kenovunka tizlet ipar- 

,- muveszet, haziipar, Szeeed, 

'- Kigyo-u,4. 48-82 



Hdztarftdsl cikkek, 



Ulvldek 



Budapest 

Lainina-lemezarnuzem 

Budapest VI. lzabella-u.'41 
.-. 221-064 



Standi Odon, Budapest, 
Szovetseg-u. 36/a. *425~970 



"■" Turoezy Gy ula | 

Til Dill alacsonyesmaaasnyomaau l 
lUIlUL hegesitflkenalekek oysr- 
tasa, UJvidek, 1941. aprilis 13.-M 7. 
Tel.: 39-41 I 



Hengersz6kek, 

tl/isd maloroipar alatt is.) 

Budapest 



n Kejhen.y Man6, Bp. V. Akademla 



Henteslpar. 

Lasd hnsipar.es ineeaArosuh alatt is) 

Apatln 

Sxauter Ml&dly, hen- 

testizem es Jeggyar, Apa- 
tln, Balasz-u. 2087. 

Telefon: 92 



Vilagedenyaruhaz tul. Ed6ny- 
forgalmi k.f.t, Bpest, Ne> 
szinhaz-u. 29. 144-980 

JAKAB jANos, zomanc- 
edeny, naztar.tasi cikkek 6s 
sodronyaru tizlete. Eger, Za- 
lar-u. 8, ■;. 3-56 

Koloxswar 

Orion F^mmuvek R.-T. 

Haztartasi cikkek, Kolozs- 
var, Gyar: Szeszgyar-u. 8. 
- 28-57 

Nagyvarad 

Torolt Bela festek es vas 
haztartasi cikkek, Nagyva- 
rad; Rakoczwit 2. v 22-90 

Ungvar 

Vaguer Jolan, uveg, por- 
cellan, diszmtiaruk es hAz 
tartasi cikkek lizlete. Ung 
var, Kazinczy-u. 10. 6-60 



Hegesxt6sl 
anyagok 6s cikkek, 



Parkas Sandor, Baja, Varady 
ersek-ut,45. .... 5-24 

Bekescsaba 



'Leperiy Tarn as, meazaros es hentes; 
Bekescsaba, Szent Istvan-ter 10. 4» 

Surin Andrasne Czv hen- 
tesmester, Bceaba Szent 1st- 
vari-ter^ 2-57 

Berettydujfafu 1 



Karacsony Janos Bajfala, Horthy 
M.-n. 28. 1-19 



Beszteree 



Beer JCdroly, 
es hentes, Besxierce, 

Bitler-u. 34. 1-2S 



(Lasd elektroTTios hflffesztepi cikkek 
alatt is.) 

Budapest 



BFVTSCH JEH& OR. 

aluminium-, fredal-, rez- 
hegesztdanyagok. elek- 
tr6dak. VI. Vorosmnrty 
u. 36. 128-814 128-845 



I FINGER, es Fla, Bpest, 
VI. Hajos-u. 41 Fredal 
be jesztdanyagok la: . 
#121.610 



BraediFrigye&Flat, 

szalaml hentesaru 6s tana- 
konzervgyar. Mlnttsegl 
aruk. Beszteree. Musso- 
linl-u. 5. 40 



Harsanyi- Lajos, hentes es-mesBaroB- 
ilzlete. Debrecen. Peterfia : a. 50. 

19-49 

Kalmanck&y Bertalan, hentes 6b me- 
szaros, Debrecen, Saent Anna-n. l. 
^ 2(M>2 

K0RIZ8 TSTV AN, hentes es mesaaros, 
Debrecen, S*ecnenyi»n. 60. 10-91 
Korom Kalman, heateB, nagryvagr6, ■ 
■Debrecen, beak Feienc-a. 38. 32-08 
Sztics 1st van hentes, meszaros 
es hizlalos tizlete, Debrecen; 
Simonffy-u. 1/a. 25-10 

Domb6var 



Mak6 

pXkU JdZBEP, hentes ea ratfiszaros, 
^afco/ Saeeheoyi-teiriS. 9-57 

EACZ IMRB, hentes es iaeSEaroB, 
Mak6, Szechenyi-ter a. 3-19 

Marosyasarhciy . 



Reckmann Mandor, DombbT&r. " r 
Bunyadi-ter 39 89 

Eger 

Sxaflai Sandor, hentes es 
ineszaroSmester, Gger^ 
Szent Janos-u. lO. 5-14 

Irsekujvar 



Udvaros JFerenckon- 

zerv- e» jnentesarn gyara, 

£rsekajvar» Bocskay-n. 6. 

21-00 

Gyergy^szentmlkl6s 



Bartis Sandor, hentes es 
meszaros, (ryergy6szent-: 
mikl6s. '■■■•"."'..? 04 



OyftngySs 



Kohlruss Testverek es 
Retnhold, Kotalruss 'szj 

- 1 ami-hen tesar a es has- 
konzervgyar. Beszteree, 
MassolliU u. 84. i. A ~ 



Nigrinyi B61a, hentes; 

Gytfngyos, Magyar*n. 9. 

. ■ - 5-55 

Gyo> 

BorvAth J Alios Qyfir, Kossuth Lajos 
u. 108 11.-10 

SCH0P P fiAROLY, hentes, 

Gy6r, Czuczor, Gergely-u. 12. 

1-50 

Fi6kUzlete: Wennesz Jen6- 
nt 10. v .- 1-37 

Ipolyiag 

SxiUora J&nOS, hentes 
es meszarosttzem, Ipoly- 
sag. 1^15 

Kaposvar 



Budapest 

Nagy es Eichner r.-t. szalami- 
- kolbaszaruk es hiiskonzervek 
gyara, Budapest, VI. Paulay 
Ede-u. 1. 427-562 

ZeJdl ISlaTdn, hentesarn- 
gyar, Bpest, IX. TUzoItd- 
u. 3t». 188-111 

Cslkssereda 



Cseh iBtvau, hentes es m6sza- 
ros, Csikszereda, Apafi- 
u. 4. ; 60 

Czaka Istvan, hentes es me- 
szaros, CsikBzereda, Apafi- 
u. 33. - 80 



Riedcl Alajos. autogenhe- 
gesztesi anyagok es kdazti- 
lekek. Budapest, V. L6grady 
Karoly-u: 12. ----- 



UMilEtektroduk 

etektromos hepresBtflKepek es fel- 

szerelesek.Bp. V. Rothermere-o. 12. 

121-833, 116-858 



Bftlasa Giibor, hent68mester,DebTeceii, 
; a. Honvecl hnazareEred-u. 13". 88,16 

Bode Gyula husipari es 
rkereskedelini k.f.t. Debrer 
cen, Gydr es iroda: Kos- 
suth-u. "55/57, V W-54 

Hentes es csemegearu fi6k- 
tizlete. Perenc J6zsef-nt 9 
26-71 
Hizlal6: Di6szeghy-tit 22. 
17^46 



ilogta Antal, Kaposrar, 
ftakdezl-ter 1. 4-52 

Szita Pefenc, Kaposvar, Var- 
. 1, 3-02 

Kassa 

Csurilln Dezs6 es Seopk6 Istran, 
hentes 6s meszaros, Kassa, Mere- 
dek-n. 1. , \. .2 

Preud ebfg id -Karoly hentesdrngy'ara, 
Kassa. Kossuth Lajos-u. 1. 87 -S6 

Joehmann lstvan es Fiai hentes 
messftros. Kassa, Ffi-u. 114 35-40 
Pogany-n. 15, B3 r 76 

Raab J6zsef, hentes £s meszaros, 
Kassa, Gr. Telcki Pal-a. 1. 31-63 

Szedlaosek GyaIa,meszaros es hentes, 
Kassa, Geza fejedelem-a. 56/58. 

. 29-77 

Kelozsvar , 



Csestildi Bamnel, hentea es meszaros, 
Kolozsvar, Szecheayi- ter 2. 13-09 

Leppes Kalman hentes, 
Kolozsvar, Mussoliti-lit 34/36. 
16-91 

Papp Mihaly, meszaros es hentes, 
Kolozsvar, Horthy-iif 97. 34-90 

Rethy Jozsef, mesz&ros 
hentes, Kolozsvar, Szechehyi- 
t^r 44. 32-55 



Sylveszter Perenc, me- 
szaros es hentesnzlete* 
Kolozsvar, DeakFerehe- 
H. 12. . 86*50 



Gal Lajos, hentes es meszaros, 
Marosvasarhely, Lajps ki;- 
raly-ii. 98. ,6-83 

Mestftur 



Le vai Lajos, : hentes, Mezfttur. 

■■■..-■. 1-18 

PAPP MfflALY, hentes es m^saaios, 
Meafitn'r. . v l" fi 7 

Miskolc 



Gosztonyi J6zsef hustizem 
es serteshizlald, Miskolc 
Vasarter28. 20-22 

POiizlet : Varoshaz ter 22. 

19-82 
Fi6ktlzlet Zsolcai kapu 10 

21-70 
Szechenyi-h. 18. 14-60 

Mosonmagy*r6var 



IHatns lstvan, meszaros es 
hentes, Mosonmagyar- 
dvar. 52 

Miinkacs 



Bartoa Jdaset, bentes, -Munkaes, Kis-. 
piao-n. 8. . Sl-13 

Lakas:. 14-08, 

Naey B6!a hentesaru tizlete, 
Munkaes, Eakoozi-u. 12. 

20-85 
Nagyvarad 



Fritsch hentesarufizlet, Nagy- 
varad, Rak6czi-tit 7. 20-61 
Ozem: Szacsvay u 82. 14-62 

Hant Laszl6, hentes es meszaros, 
Nagyyarad, Mityas kiraly-n. 103, 
27 32 

Nylregyhaxa 



Hepedus Andrds If J. hentes «es me- 
szaros 3 Nyiregyhazal, Kossa^Ji- : 
ter 2. 83-47 

Paoa ■ ■ " v 

Takacs J6zsef, hentes es me- 
szaros, Papa, Korvin-u. 1. 
16-47 
Pecs 

Brunner Jen&, mt- 

szaros es hentes* Pecs, 
Kossnth Lajos-u. 28. 26-62 



Bnslpari SzSvetkezet, 
pecs, Zsolnay Vllmos- 
u. 45. 26*12 



3 

a 

ft 

er 
o» 

3" 
OS 

N 

8 



o 

p" 



i 



ICo&i CafOS, hentes, 
Pecs, Mlndszent-u. 2. 89-51 

Salg6tar|an 



Clemen J6xsef,k<m- 

tes es meszaros, Salgdtar- 
]an, Ftt-u. 2. 18 

Ponyl Sandor, meszaros es 
hentes, Salgdtarjah, Pd- 
n. 122. Tel:4» 

SepsiSsewtgyftrgy 



Blasko tajos, bentes es me- 
szaros, Sepsiszentgyorgy, 
Gr6f Teieki Pal-u. 10. 31 

Sopron 



42* 



Kbeim JenO, hentes, raeeeiros, Bop- 
ron, 8zinhaz-n 8. i-Qti 

Siabadka 

Xovass lstvan* husarugyar, 
Szabadka, Wesselenyi-a. 128, 
Pdtizlet : Szt Istvan-ter 7-28 
Gyar: 7-29 

67 



tteyitesipm* 



AnevelOHailQ telblzomamiosMelenl. 



Szeged 

NATLY DEZSG'kentesuzlele, Szeged; 
>kiffy6-a..7. . 17-t48 

Sxekelyhld 

FroKUch l»al, hentes 6s 
,meszarostlzlete, ; Szekeiy hid. 

30; 

, Lakasa; 31 

Szekeiy udva rhely ,- 

.Orl)aii"3Iikl6s, mepzaros! 6s hentes. 
SzekelyudvarheJy. Szent Ferene- 
' ■ir.-'l. -■."■ ", s 21 

-■■>'--. v '-'-■■ ■ ■'■■ .-/- ;■".■.-: '. 
Szigetvar , 

■KBS"f 8.ANIJ0R, me sisarqs.es tentes. 
. 'Bzigetvar.'-. '. ! /'■' 4K 

Sz»agysomly6 

Farmathy l§tvaniie iizy. 

hentes 6s meszaros, Szilagy- 
somlyo, gr. Teleki Pal- 
ter 13. 8S 

Szolnok 

Gergely M'tklds, Szolnok., 

Csaniok^-u. 42. 5-03 

g. Koi>dcs JtSnos, 

hentes 6s meszaros, Szol- 
nok, Kossuth-ter^ 2. 6-17 

. Kovacs 'Jaiibfl, .hemes 6s 'mtfa&tps,'. 
Szolnok, Verseghy-ir. 9. _ ; fi-W> 

Szombathely 

* i . . -■ ~ 
Sfrd> Erno, meszaros 

hentes 6s allatkei-eskedd, 
Szombathely, Rakosi Jeno- 
u. 18. ) 10-99 



Veszprem 



Radovics rstvdn, roesaaroB £s hentes, 
Vessspi'em. ; 1-02 

Lakaa: 3-14 

Zalaegerszeg 

Fodor Janos hentes es me- 
szaros, Z-egerszeg.- Rakoczi 
Ferenc-u. .8; ^-41 



Hevederek. 



HIRDETO 

Budapest. IV. 
Szervita-te> 8. 
T.: 38-23-93 
Hirdet&efc, eltffiz. mlnden lap rgszgre. 

Kotozsvar 



Budapest 



Eril JUnos tfr.jnta- 

gyara. Budapest, Kttz* . 
pent! trod a V. wekerle 
Sandor-u. 8 *18$~899 



Klinger Henri It, -Buda- 
pest, V . Wekerle Sandor- 
a. 11, *115-209 



Nagy Eafos, hirdetd 

lroda, Kolozsvar, Horthy- 
ut 42 46. 24-52 

Felvetell hely: Kornls-u. 1. 



Hirlapok 
fes fdiybiratoR, 

(!j;isd iiirlapterje'sztfi vallaTatok ■ 
alatt is.) 



Fe/es Milclos, me- 
szaros es hentesmester, 
Szombathely, Kormendt 
u. 17. V r Telefon: 6-73 



Mt&aiyt Jdzsefhe, hen- 
tesaru es csemegekeres- 
kedo, Szombathely, Szen 
czy*-u. -...;'.' Telefon :6-06 

Ujverbasz 

O ab el Henrik, hentes 6s 
meszaros, Ujverb&sz. 82 

Ciividek 

Brlttlg- Jdzsef, hentes es me- 

„ szaros, Ujvldek, Mussollnl- 

ut 20. " : 31-66 



Dobl tcaimtiin, 

meszaros es hentes, UJ- 
vldek, Huba-u. 7. 

Telefon. $1-65 



Pannoniatextilker. vail. kft. 

Budapest, V. Sas-u. 20/22. ; 

*123-533 

Victoria Textilgyar: Bpest, 
XII i: Szt. Laszl6- u, 4/a. Juta, 
kendejv len es pamuthevede 
rek/ teveszGr es pamutszijak 
(vegnel'uul "is) . 292-903 

Rakospatota 



Bekescsaba 



Turul kereszteny sajtdiroda, Bek^s- 
ceabft,. A-udrasay- 6t 12. Napilapok, 
foly6iratob terjeszt^se. ' fi-37 



Budapest 



Ax En . Ujsagroin, kdpes 
jj;yornieklap. Budapest,. 
Andrassyrut lti. 126-683 



Muraszombat 



Muraszonibat es Vfdek© 
szerkesztoseg, Maraszom- 
bat, Horthy ^llklds-u. 18- 
Telefons 71 

SepslsxentgySrgy 

Incze Arpad, hirlapiroda, Sepsis 
szentgyOrgy.Szabadsag-ter 1. 

.. -~ :,.---■■/: -.1-53 

„Sz6ke]y Nep" szerkesztfisege 
es kiad.Ohiv. Sepsiszent- 
gyiirgy, Teleki Pal-a 4. 59 

U|videk 



T>eut&cf>e&VolJcs- ' 

blCltt, Ujvldelt, Magyar- 
«. 68. 27-71, 27-72, 27-73 

ii'NoVa- Posta'> kiad6hivatala, 
napilap' szerkeszt696ge, Uj^ J 
videk, Qrsz4gzaszl0-wr 6. 



Reope7i Iff stiff szer- 
keszti»sege, Vjvldek* II. 
Ferenc-dt SO* . 

21-37 



R^kdczl ] 



Zember 



Esti Knrir szerl 

Budapest, V Vilmos csaszar- 

ut di, J *128-536 

kiiidohivatala: 112-188 

125-405 



nelvldek szerkesztdsege es 
kladdhlvatala, Zombor 

".- V.- 2-07> 



Hirlapterjesxt6- 
vatlaiatok. 



Helle Antal, Malom, felvonO es 

: szalfitO hevederek vegtelehUl 

s'zbtt pamnt es teveszdrszljak. 

Rakospalota. 295-289 



Hirdeta Irodak. 



Budapest 



ttalogf> Sdtndor, hir- 

detd es |egylroddja,Buda- 
. pest, V. Szeht lstvan-. 
krt 9. ^111-313,111-312 



BLOCKHER J. 

Bp.IV.Varoshaz-u.1 0. 
#188-914 

51 eves ceg 



Horv&th J6zsef, hentes es 
meszaros, tlzlet: Ujvldek 
P^tttSl S.-u. 25. 23-38 

Lakas.: Szt Istvan-u. 24. 
■r.: 23-39 

Jeges-Kalman, meszaros 6s 

hepT.es, yjvidek, II. Eakrtezi 
- . -F.-iit ■'&: -■ 38-36 



Martin Robert es ita, 

hentes es meszaros Ujvl- 
dek dzlet : Mussolini- 
ut 30: ' 27-60 

I^akas : Magyar-u. 52. 

27-61 



Pechlon Adolf, meszaros es 
bentes, Ujvldek, Bercse- 
nyl.Mlklds-u.10i 29-97 

Uwgvar 

Wolf mc&tira, 

hentes es meszaros, Ung- 
v4r, Brugeth-it. 11. 3-36 

: V4r- > '■■■■.^'•'■■. 

Sapka Jdzset hentes, Vac v 
Szechenyl-u. 27- 1-61 

68 



I HUSZ Idegenforgalmi, Be- 
szei-2esi, JtJtazasi es ■'Szalli- 
tasi Reszvenyt^Tsasag, Hir- 
detesi osztaly. Budapest, V 
Akudemia-u.10.il em. 2l4i 
#117-630; 133 m. a 



PUSTASZEMEEY/.ET 

jOteti alapitvanyanak hi'r- 
det6 irodaja, Budapest, IV., 
Varoshaz u. 18. II. em. 3. 
"; (F6posta epiilet) 

A TA VBESZEE0 
:-- SZAKNEVSOR 
KIAUOHIVATAEA 
Vezet6 : 181-85066 181-857 
Megrehdelesek felvetele. :. 

181-859 es 185-654 
Megrendel6si dijak nyilvan 
tartasa es kOnyveles: 

, 181-859 es 181^857 
Szaknevsorszerkesztes :' 

181-858 
Penztar: 181-859 

Fostatakarekp^nzturi 
09ekkszamla Mzam; 30.655 



■ : szerkesztftsegp es kiadoliivatala 
Bp. V.. Honved-uiO ^119..fl60 



Magyar Lanyok .kepes 
leaoyifjusagi lap. -Bp. 
Andr assy- lit i'6. v 126-683 



Magyar Nok Lapja Lapter- 

jesztOk.i,t. Budapest, IV. 

Ferenclek-tere 7. 187-342 

1S4-4Q4 



Nemxeli UjSdg, Buda- 
pest, V. Bonved-u. 10. 

#U9-660 



OtthoDunU a magyar hazi- 
asszonyok lapja, Bp. And- 
,raasy-utl6. -126-683 



Vesti Hirlap, Budapest, 

V. Vilmos csas/ar-ut 78. 

#112-295 



Uj Idok, sviepirodalmi kepes 
hetiiap. Budapest, And- 
raasy-ut "16: 126-683 



Iff Nem^etf^fc, Buda. 

pest, V. Honved-u. 10. 

#119-660 

VACCACKLOXGlC CAI>- 
3 A, Budapest, VI. Terez- 
krt 36. 112-069 124-992 

Eger ' 

K^er.szerkesziOse'ee, l!(fei, liiceur 

■' '■.■:■■ Tel.: 

Kiad6hiyatal Tel.: 1 

fersekujvar 



£rsekujvar es Vldeke 
nemzetl kereszteny po- 
ll tikal hetllap. Kladohl- 

- vatala, Erseknjvar, Sze. 
Phenyl -n. IS. 26-88 



Kiskunhalaa 



Hurt A. Ferenc, 

a Halast Hlrlap tulajdo- 
nosa, felelds szerkesz- . 
tdje, Klsknnhalas. 44 



(hi'tsd Mrlapok 6s folyoiratrtk 
alatt is.) 



Bekescsaba 



Bek(5sc6abai Hirlapiroda, Fiii- 
pinyi Ilona. Bekescsaba. 
Andrassy-iit 5. '.;;.,' . 1-48 . 



;^ /-■■ 



Debrecen 



Katona Gabbrne, hirlapbisomanyos, 
llebrecert, Hnnyadi-u. 28. 30 64 



Kassa 



TARY HIRI..APIR0.DA, Kassft, Kossuth 
Lajos-n. 14-. 28-2S 



Ujvidek 



Duna Hlrlapirodla, 

Hajnal Pal, Ujvldek, 
Horthy ftkiklds sugar-ut J 
17. 84-6Q 



Hites 
kSnyvviasgaldR. 



Bekescsaba 



TACSZIG REZHO" dr. okl. kOzffazda, 
BcsHba, SzBM.t Istvao-tdr 3. 4-7» 

Gy_6r 

GAAIi JAN'OS, bites, k(inyvvizsffal6, 
allrmd^ ljirosnga kunyvsnak^i'to - 
GyOr, A,r|i;id-ui; 7. 8-92 

Miskolc 7 



Weiszman Mikltis Misk, Tizes hon- 
vcd li. 4« 2S-U 



Hites szak6rt6K 
fes toimacsok. 

(hasd tOryenyssseki "hiteH. szak6rtfik 
- es tolmaespk. alatt.) 



Hltkdzsegek. 

(hisi e^yhazak ^3 iiitkOastgek aJattj 



A nev elofl ano a lei ugunohoMeicnt. 



HIltGhdzalc 



Homoktermel6s. 



Budapest 



Delmar Hmll, Wa(tjer 6s 
Tivadar,6pltesl vallalko- 
zdk, dunakotrasl 6s goz- 
hajdzasi vat In lata. Szalllt 
Dunakavtcsot 6s. Duna- 
homokot. Bpest, V. Sz6- 
chenyl-n; 8. *M7-676 



CAROSA, mlnden nagy. 

sagu ExporWoraaic 

eladasl frodaia. Buda- 
pest, VIII. Kalvarla- 
ter 13. 1. em. 10. 137-457 



Osterrelcber Arpad Bp, 
VacI ut 69. Tartalyok, 
Kannak, Dobozok. Mln- 
dennemU hasznalt vas 



GydngySs 



JElsS Qaxal lcvarc- 
f>omok tlsztltd valla- 
lat k.f.t. dntodel 6s egyeb 
Iparl homokok, tttzalld 
term6kek, Bpest, Rdzsa- 
W. 63. 221-Q54 



Csilc6s fcamaptis, 



hary-k»rut 1 



Tel: 5-38 



Janoshalrita 



Meztiny6kladhazal kavlcs- 
banya r.-t. kbzp. Iroda: 
Budapest, VI. Andrassy- 
ut 79. 221-604 



Csincsavk Antal, hord6ke- 
reskedO es bizomanyos, 
Muoshalma. i-iO 

Pecs 



Gyekenyes 

Kaposi 68 Taraa k&vlcsbinya. Gy6k6- 
nyes, 2 2£ 



Hord6k. 

iLasd kadarok alatt is i 



Beregszasx 

Neufeld Mlkldsnd, hordd- 
gyaros, Beregszasz, No- 

vembef 9-n. 96. 2-54 

Reismann JP&ler, 

hordd-tizeme, Beregszasz, 
November 9.»u. 92. 2-Oi 

Budaf ok 



Oero Imre, horddke- 

reskedd, kadar,.P6cs,. " 
I. Ferenc Jdzsef-ut 40. 

28-61 



Budafoki Horddkeres- 
kcdeliui k.f.t. Sehwen- 
ner, Budaf ok, Zrinyi-u. 3. 



Budapest 



Denk K. kadarm. Bp. 
Uteg-u. 27. 493-186; Bo- 
roshorddkban nagy rak- 
taiv Vegyeszeti es ecet- 
kftd rendelesre k6szUl. 



Elsd magyar mechanlkat 
(Herrmann) ivorddgyar 
rt. Budapest, X. Li get- 
u. 6. 348-141 



£SGE£ ARTHUR, , 
Hordonesxerxesi 
vaiiaiat es ffordtfpyrfr. 

Mlndennemti horddk ve- 
tele, eladasa 6s gyartasa 
Budapest, V. Vag-u 29. 

292-043 



Pestszenterzsebet 



RemenyM Gy&rgy €& 

fiai, Cylinder vagasu hor- 
ddgarnfturak 6s csbma- 

{[old horddk. kulonleges 
aed6nyek, boroshorddk, 
Pestszenterzsdbet, T6gla< 
gyari-ut 4. 347-992 

Lakas: 147-705 

Szeged '. 



Klspest 



Rtirtos 6s larsa, ho- 

merok 6s feszm6rdk kU- 
lttnlegess6gl gyara. Kls- 
pest, UUdi-ut 78. 

Telefon; 146-859 



Hgpalackok, 

Budapest 



inn-UHiiii 



Magyar WoHramlampa-Gyar 
Kremenezky Janos R/-T. hopalack 
osztalya Budapest, XIII. Vaci-iit 101. 
468-5Q7 



Hugy- 6s ivarszervl 
bantalmak 
(Urologla.) 

(LAsd or vos ok -alatt.) 



Hflstpar. 



Cegted 



KHtka JdllOS, faaru 
6s horddgyarai Szeged, 
Klsttsza-U. 6. 83-44 



MOZGS JoSSejT kadar 

Uzeme, Szeged, tisz-u. 20. 

26-55 

Szombatheiy 



Hoffmann Mlhaly, kadar- 
tizem, Szombatheiy, Th«- 
kttly I.-u. 28, 9-80 

Ujverbasz 



Vfelffer 6s Fischer, 

kadarok, Ujverbasz, 

II. Jdzsef csaszdr-u. 13. 

■. . • Telefon: .11. 



Ujvidek 



Mdhr Allhaly, kadarmes- 
ter, UJvld6k, Kamenioal- 
u. 32. 31-83 



H6Mt6r6k. 



Budapest 



Gartner Simon es Fia 

Boros 6s pfillnkas horddk. 

Ujat cs liaEzniUcat vesz es eln,(l. 
Bp.,' V. -VitJOffria'tfi-u.. 23. 291-656 



Borddkereskedelml Valla- 
lat es Horddgyar, Bpest, 
IX. Soroksari-dt 116. 

140-611 



Krausz Jakab, Budapest, Kiraly- 
u. 19. Udvarban. Hasznalt 6s 

.* uj hord6kat, piocegazdaszati 
cikkeket veBZ - olad; 227-133 



■■Areometer .:fa6m'6r6- ; mti es tan- 
szergyar, Budapest, V. S«s- 
u. 15. 316-493, 116-493 

Celsius boraer6 6s iivegipari 
k.f.t. Budapest, IX. Liliom- 
u: 12, 134-934 



FUC&S EmiJ, homerfi 6s 
Ieszni6rdlpar. Budapest, 
Benlczky-u. 7. 133-908 



Marx 6s M6rei, Bp. VI. Bui- 
csu-u. 7. #290-555 



Refrautib, Bpest IV, Ferenciek tere 1, 

1S3-7.B9 

flziics Imre pyaii raktara Bp. Kiraly 

. a Vi. . .-.-• 226-478 



^A RACSAK HI SIPAR1 
K.F.T. Cegled, Kisfaludy- 



Kolozsvar 



tColostsvUri Hustiru- 

gydr K.f.t. Koldzsvar, 

Kriza-uica 14. 

telefon: 25-34 



Szi^ethy L:ijos, sert6snagy- 
vag6, Kolozsvar, Arpad-u. 80. 
14-^24 
Kdrmend 



Deri Balint es Vince Kormend, 
Batthyanv-t6r 9. . 

Tel: 13 es 18 
Kdszeg 



Hani Istvahne, qzv. mSszaros 
es hentes, K6szeg, Kossuth- 
L.-u. 11. l-ll 

Kiss Gyulane ozv. meszaros 
eYhentes,. Kdszeg, Mussolini- 
r u.:9. ■■■,..: .87 

Marosvasarhely c 



EJelS.es Lajos hentes 6s 
busarutizeme, Marosvasar- 
hely, Arany Janos-u. 19. 

5-98 
Uzlet: Sz6chenyl.-t6r 44. 

'•:'■ -7.-98 

Petri Testvefek, ••szalam.i," kon-: 
.zerv es husfeldolgozo tizem, 
Marosvasarhely, Arany Janos- 
u. 36/38. »-7I 

Mpsonmagyarcvar 



Csdkay Karoly,husarugyar, 
Moson. -34 

Magyardvfirl fldkja 98 

Muraszombat 



BenlcG J6xsef, hus- 

feldolgozd 6s konzerv- 
gyar, Muraszombat. . 

telefon: 8 



Nagywarad 



Baratky Belft, mesairos 6a hentes, 
NagyvArad, GyAr-n. 4j. 27-60 

Papa 



!>OelS 6S tfirsa Bacon, 
Huskonzerv 6s Biisaru- 
gyar k.l.t., Papa. Iroda: 
11-88 
Irodal drakon klvttlx 
• _ 11^5 

tzlet: 11-86 



Pecs 



Bust pari Szdvetkezet, 
P6cs, Zsolnay Vllmos- 
u. 45. 26-12 



Sopron 



Schneeberger Adolf husaru- 
gyara. Sopron. Iroda t Ha- 
tulsd-u. 2/3. 2-39 

Uivldek 



OB 

Op 

:.■••.■■•'•■*•- 
Huzdzdrak. ^ 



ICamendlin sz6rumter* 

meld 6s husf eldolgozd 

r.-t. UJvld6k* Plrosl- 

ut 123. Telefon : 23-SQ 



Budapest 



Reiner Isfvtin, ba. 

rdnd-bdrdiszmtt kel!6- 
kek. Budapest, VII. Ka- 
rbly klrfily-iit 9. 423-871 



H0t6hdzak B 



Budapest 



Magyar filelmlszer szdllltd 
6s Arukeresk. r.-t. htito- 
haza, Budapest, IX.Xdtb 
Kalman-o. 8/tO. *133-34Q 



Kecskemet 



kOzhutohAz VA- 

ROSE KFT. Kecskem6t, 

Rakdczl-varos 20. 3-36, 

/ "5rl6 

Kiskunhalas 



o 

N 

n 

2 
O 



■ 

2 



Hangya szovetkezet 6rt6- 
kesttd telepe 6s hutd- 
haza, baromfl, tojdsi 
gyUmdlcs 6s vadklvltel 
Kiskunhalas #21 6s 1-15 



6becse 



„Hangya" baromff 
e"& ioftistelepe, 

OfteCSe, II. RakrtezI 
Fer-enc-utflO. Telefon: 55 

Szabadka 



Ha Bay a Szdvetkezetl 
£rtekesltd telepe 6s 
hiitdhaza, Szabadka^ 
Szegedi-utl Tukl uga- 
rdk 5. 12, 1-84 



Szeged 



Csongradmegyei vend6g- 
ldsdk hiitdhaza r.-t. Sze- 
ged, Hocskay-n. 5. 22-32 



Hangya termeid-, 6rt6- 
kesltd 6s logyasztasl sztt- 
vetkezet. Baromf ltelepe 6s 

: huttihaza : Szeged, Ilona- 
u. 16/20. ;; 11-19 

■■■;; ' ; : 69 



■■■» 



J[Mk6k 



A m.kir poslaszemelyzet jbleti alapitvanya hirdeto irodaianak 



HOtdk, 

'(b&sd tegszekrdnyek ajatt Is.) 

Budapest 



Alfa Separator R. T. 

: Hutogepek 6s jegkeszitfl be- 
rendezesek mindenfele (lzem 
reszGre. Bpest, XL Ceurgoi- 
utcal5. -,. *258-824 



magyarorszagi 
Vezerk'e-pviselete. Igaly es Tsa 
Bp; VU, Vfiiosmarty-u. 9. 220-239 
Hivatalos 6ran tiil is e.jjeL is hiv- 
bat6 szam • 164-927 



BOSC^ eiektrdkompres- 
sores hutdSzekreriyek. 
90, 120, 200, 40O, 600 11- 
teres Budapest V. Vael 
lit 22 24 #299-180 



Drabek Ferine gepeszmer- 
/ : nifk hiitCfgepek gyara. 
Bpest, Bdkay Jarios-n. 8, 



J 38-881 
Egyesttlt gep* -6s lemaru-^ 
""arnk r.-t. Budapest, VI. 
iportar-u.9/11. #292-324 



gyarak 
LbnorU 



Hennefeld jegszek- 
r6ny- es hutdkeszttlek- 
gy&r r.-t. Budapest, VI. 
Tl-n. 6. U2-Q2B, 115-646 



KOLDATOR 

REICHARD 

.LaszldokL g6p6sz- 
m6rBbk hiitoberen- 
(Jez6sl YAtlalata, 
Villamps hfttO^f-e.k 
niinden^efelra, Bp. 
V. Juhasz Andor-u. 12. 1 10-281 




Paralakdgyaivrt. ezel. 
Kleiner es. Bokmayer Bp 
X. Noszlapy-u 2. : , 

*1 48-5 14 *1 38-85 4 



PirUner B6la, irodai 
acifelbutor Ipar es gep> 
k er eske delml vallala t» 
A ,,$tat" sved hiittfkom- 
pressorok 6s berendeze- 
sek egyedarusftoja. Bu- 
dapest, XIII. Petnehazy- 
u. 72. Teleion : 292-949 



Sc(>Ul>auer Ferettc mer- 

ttkus htttoberehdezesek. 
Bpest, POId-u. 51. 162-206 
Tompa Lajos* huttf es 
eiektrogepl pari tlzem, 
r^lelctl-OlCOia" ttnmti. 
kttdo hutoberetfdezesek, 
Bpest, VIII. Losy Imre-u. 3. 
132-459 



Uriio szisefeld uaii. 

Elek Szilard meriiolc 

Bp. V., Hollan-ti. 15. Tel.:" 317^171 



ZtmmerTddor m^mok 
Wortfytnafon gyarak 

kepvlselojei Bpest, V.VacI. 
ut 4. 122-210 

Cfjvldek . 

Ertl Pal,, htltttk es j£gg4pek 
szerelese -es javitasH. tjjvi- 
dek, vasar-u. 51. 91-00 



HUvelyes 
vetemfenyek.. 

Kolozsvar 



idegbetegsggek. 

'Lasd orvosok alattj 



■degcnfforgalmi 
Irodak 6s jdegen- 



vezet6k< 

(Msd\.menetjeg:y- iSs ataznsi irodak 
- . alatt-is.) 

Budapest 



nuaapest SxGlces- 
f&vdtros fdegen- 
forgalmi Hlvatala. 

Budapest, V Deak Fe- 
. renc-utea 2. Igazgatosag: 
191-213, inlormacidj 
181-349. Dijiaian lelvlla- 
gosftas Budapestrtfl esa 
1 magyar vldekl varosok- 
rdl idegenlorgalml es 
utazasi Ugyekben, szd- 
val 6s trasban. Wlen- 
ben : Budapestl Idegen- 
lorgalml Iroda Beesben, 
1. Kill ' " " - 



(Teleion i B. 27-4-69) 



Debrecen 



Idegenforgaluii Hivatal. Deb- 

receu, Feienc Jozsef-ot 26. 

U-34 

Kecskemet ..,■ 



Idegenlorgalml iroda k.t.t, 
varosl, Kecskemet Ibiisz 
pavilion Szabadsag ter. 



Kolozsvar 



Orszagos Magyar Idegen- 
torgalml Hlvatal klren- 
deltsege, Kolozsvar, Ma- 
tyas krraly>ter 10. 26-98 



Nagyvarad 



Idegenlorgalml Hlvatal, 
Nagyvarad 6s Blharme- 
gyel, Nagyvarad j Rako- 
czl-ut 13. . 12-8» 



Sopron 



Sopronl ldegenforgalml rt. 
lrddaia. Sopron, Varke- 
rUIet 44. 3-79 



Saombathely 



Idegenforgalmi iroda 

(v4rosl), Szombathely, 
Szentharomsag-ter 14. 

. Teleion: 3-95 

Vesspreiti 

yeszprem megyei varosldegen-. 
. furgalmi hlvatala, Veszpr^m. 

.,--' \ 2-22 



lilatszereki 

- (La.sddrogeriak alatt is.) 



Budapest 



Sell war zlose J. V. Fiai, 

magyarorszagi fibktelepe, 
Budapest, IX. BerzeaczG\v 
u; 89. 137-889 



Erdelyl Gazdak Magerteke- 
sltd Szttvetkczete mlnta 
„Szb*vetseg^ Kbzpont . ,, 

tagja, Kolozsvar, Majails- 6TE88FJi NAN DOR 6s TBA, Bpest, IV 
U. lO. 31-831 Vai-oshaz-tt 1, 1S4-741 1S9-346 

■■•70,.":." " ."■ 



Horponyi Sandor illatszer, kozmetikai . 
fodrasBiati cikkek, anya^ok 6s-g"6- 
pek keresk. Debr. Bzoboszlai-u. 4. 

Novak Jiairta, illatszer-, iozihetikai-, 
haztartaii- .6s papirarak, Debrecen. 
Csap6-n. 88. 33-82 



Kaposvar 



Pcager J6zsefn6 ozv. Rapos- 
. var, Korona-ii. 4. - 

Marosvasarhely 

„Ideal^ illalfszert&r Brdelyi 
Emil df. fot69zaktizlet 6s 

■■; .laborat0rium,Maro8yds6,rhely v 
Sz6chenyi ter-_5..- ! "1-3? 

Paula i Hatszertdr, Marosvasar- 
hely, -Sz6c.benyi-tSr' 55. 5-22 

jjVinol' ■ Molnar Istvan 6s tar- 
sal, illatszerek. kozmetikai 
cikkek, rovidaruk nagyke- 
resk. Mvasarhely, Szeehenyi- 
ter 26. '< 3-44 

Nagyvarad 

Benedek J6zsef, Royal illatszer- 
tar, JSTajiy varad, Kossuth 
Lajos-,u. 10. 32-46 

„Tulipan^, Lakomfisik Lajos- 
ne illatszertaro, Nagyvarad, 
Bemerrter 3. 15-74 

Pecs 



Lelner Alalosne tfzv. „Pa- 
pagaly** lllatszertara, .. 
Pecs, Flume-ut 31. 17-78 



,MlMn6xa" lllatszertdr 
es fotbclkk keresk. tul : 
Mader Belane. Pecs, 
Irgalmasok-u. 12. 21-56 



Safg6tarjan 



Cttsa.16 Gybrgy, mat- 

szertar, SalgdtarJAn, F0> 
a. 38. */■ 1-.3S 



Sxabadka 



Botka Ulatszertar, Szabad- 
ka, Szent lstvan-t^r 3. 1-42 

Ungvar 



molnar Istvan, drogeria, 
illatazertar, fot6 es festek- 
tlzlet, Ungvar, Szent 1st van - 

-:;u.:-2; ■-■'■■, :;: '•■ 2-74 

Zombor 



Serena mihaiy, universal 

Ulatszertar, Zombor. Kos- 
suth La jos-u. 14. 2-S6 



ingatlan- 
kozvetitok. 

Bekescsaba 



Ltptak G. Pal Bcsaba, Szent 
lstvan-ter 12. . 3-27 



Budapest 



Jlb<i<lin£ sz. Valacskay 
Maria, Berhaz, villa, 
fttldblrtok kOzvetito es 
parcellAzd vAllalata Bp". 
VI. Szlv-u. 39/a. 

Tel. 325-701 



Gd bor MiK16s aki. 
mernOk parcellazasl es 
Ingatlan I orgalnil Iroda Ja 
Bpest V. Szemelyntfk-u 
9/llV 113-897 



Pauncx Dexs&, in- 

gatlanlteresteeaii, 
udapest, IV. Veres Pal- 
ne-u. 30. 186-647 



Debrecen 



Borsay Aladar, iD«atlanfbrgribru 
iroda, Debrecen, Varga-n.40. 38 25 

GzeglSdy J6zsef cseh, ingatlan- 
f orgalmi iroda, Debrecen , 
Kalvin4er 9. 23-55 

Karcag 



Ha&nay Jtinos, mgat- 
lanlorgalml Irodaja es 
bank klrendeltsege, Kar- 
cag Piisp&kladanyl-ut 9. 



Kassa 



Tutko llona* ingatlanfor- 
galmi vallaJatay. Kassa, F6- 
u. 22. r . . 35-89 

Kesxthely 



Kozak Lfiszld dr. Ingatlan- 

forgabnl Irodaja, Keszt- 

! bely, Deak Ferenc-a. 49. 

83 



Kolozsvar 



Krauss J&nos;tngatt*ur 
forgalml ttgynokseg. Ko- 
lozsvar^ niatyas - klraiy- 
ter 19.. 26-97 

Cigeti MUcMs <Mr. 

Eazda es;ingatlanforgalml 
roda tulajdonos, Kolozs- 
var. Borthy-dt 9. 28-18 

Miskolc 



Grcsz Izsd O. F. B. Miskolc 
SzechenyKu 18 14-46 

Jozsa Emma, m. kir. folci- 
niflvelesUgyi miniszterium,- 
filtal ensedelyezett ingatlan-' 
forgalmi irodaja, Miskolc, : 
Szechenyi-u. 6. ^27 

Pitlik Jozsef, 0'^.P. B. eng. in?, for- 
palmi iroflsija, Migkolo, .Sn6chenyi 
u. 8. ...-";■ 14-68 

Nagyvarad 



Jelics r Cy ula, ingatlanf or- 
. gal pi irodaja, Nagyvarad, 
Lukacs (jyfirgy-u. 28. 

12-73 



Jelinek <Geza in»atlanf orgal- 
mi irodaja, Nagyvarad, : 
Gr. Teleki PA^u. 2. 33-15 

PJnter Janos, Fold. MIn. alt- 
eng. Ingatlanforgalml 
Iroda. Nagyvarad, Hitler 
Adolf.ulS. Tel: Iroda 14-00 
Lakas 10-40 

Nyiregyhaza 



AratG, lngaUanforgalml 
Iroda,. NylregyhAza, Sze- 
chenyl-u. 1. 29-12 



Nadudvarl La Jos, Ingatlan- 
forgalml iroda, Nyiregy- 
haza, Zrlnyl Ilona a, I. 

_ 29-15 

PfeCS 



Deo leva Endre ny. firnagy, 
Ingatlanforgalml Iroda, 



posmaKarenpeiman tmnszaniia siaaa: 30.655. 



TntermUusok 



Salgdtarjan 

NovaU Gergely mgat- 

iankozvetltb, Salgotarjan 
Kassal-sor 23. 2-82 

Sopron ; . . -^ 

Pal ,l6aeef df . '"liiff6-Insr»'tl»DkWzveMt'0' 
Jrodav Boivrpu, MQllsrP.-u.. 1. 9-12 

Szabadka 



Bdfta >lmbrusni.kir. 

Fdtdmivel6sttgyt Mintsz- 
t6rlum Altai enged61ye. 
zett tngarlanlorgalrol 
1 iroda, Szabadka, Hltler- 
t6r 2. 8-86 



Fejds Janos, F. M. lmgatlan 
forgalmi Sroda, Szabadka, 
Wessel6nyl-u. 5. : 3-19 

Mllunovlts F611*, tag* 6s 
lngatlantigynoks6ge* Sza< 
badka, Battyfiny-u. 8. 7-81 

R«i va> GyuJdn€, f. m» 

eng. tngd 6s lngatlankbz- 
vetlto trodaja, Szabadka, 
EdtVos-U. 6. 7-06 

Szeged 

Dardczy Pal kozvetlt fold- 
blrtokokat,b6rhazakat stb 
Szeged Mlksz&th K. u 21 
16-62 

M6zer Dezsftn6 Szeged, 
Horthy Mlklds u. 2. 49-60 

Ujvidek 



GeriC&BGla, ingatlan- 
ktfzvetlto IrOda, Ujvidek, 
Hitler Adoll-u. 3. 

telefon : 39-73 



Rdth GyUrgy, „ln\obl- 
11a" iugatian kozvetltd 
1 roda. Ljvidek, Temp- 
lom-ti. 4. 40-28 



Esztergom 



Kiskunhafas . 



tlJEHI LEJUlMEiali WT&EI 

Esztergom- Vh I varosi (rgatmas Ndv6rek. 
Internatuesal egybekttott tan{t6n6k6p- 
16, liceum, leanygimnazium, polgari 
6» elemi isk. Eaiterqom. 1-10 



Ferencei Sxent An- 

tal kollegium, realglm- 
nazlum 6s Internatus, 
Esztergom, Bottyari Ja- 
nos-u. lO. 25 



Reformatus, Szilady Aron glm- 
nazium. Kiskunhalas. 92 

Kolozsvar 



Kbzs6gl, Sz6chenyl flulnter- 
ndtus 6s Szent Inure glm- 
nazlum, Esztergom, Kap- 
talan-ter 14. Igazgatd: 
Obermilller Ferenc. 1-86 
6s peak Ferenc u. 2. 8- 

Qyowgyos 

Maria Valeria leanj- 

nevelo intezet, Gyongybs, 
-Marian 3. 3-63 

Gyor 



Marianuui, r6m. kath. leany- 
nevelo intezet, Kolozsvar, 
Horthy lit 31 ■■: 26-23 

Reformatus KoUegium fiu 
intern&tus, Kolozsvar, 
Farkas-u. 16. . 



Kgszeg 



Gydrnadbrvarosl rdm. 

.. kath.leanyne.Telo Int6zet 
6s polgari leanyiskola, 
Gybr, Kalvarla-u. 18. 8^20 



Hatvan 



Mexey Istvan, diafc- ; 
. lnternatusay Hdtvan, 
Grassalkovfch-ut SO. 1-59 



H6dmez6vasarhe|y 

Sxent DomonKos~ 
relief i Mov&reh: in- 
ter ndtusa, Bddmezfr 
vAsarhely, Andrassy-rit 19, 



Internatusok. 



Bacsalmas 



Mlasszonyunkrdl nev. sze- 
g6Uy iskolanttv6rek 
nevelotntezete. Polgari; 
leanyl&kola. Bacsalmas. 
-.-■■■' -I'r4'0 



Beregszasz .'.-;,...■ 

Beregszaszl Magyar Inters 
natus, Beregszasz, Szolld* 
hegy-u. 5/a. 78 

Budapest 



Bauer uri leany ottuon. 
B uda pes ti V III. Jozeef- krt; 8fi. 
132-709 



GOROG TIIDA ltjaiiyotthbii.BudftpHst: 
.': IV. VardshAi-a. 10. . iJ8i.-6t>t> 



Szent Imre KoHeglum (Bu- 
. dal). Budapest, XI. 
Horthy Mtkids-ut 17. 
Igazgaidsag; 268-682 

Porta* : 258-233 488-594 



Debrecen 

-Kiirdos, '/side* dtAk iniernatua, Oe 
cen, Nem.Keior-u. ' it^. , 11 

Ref, V>6cii Leanyaevelfiintezet 

Tanulbotthonrtj Debrecen, 
, Kossijth-u. 38. : " 16-64 

Eger . - 

Angol Kisasszo- 

nyoK Egri £rs. Ieanyne> 
velo Int. Eger, Kaptalan< 
u.8, , 8-2fi 

Kereskedeinil lldlnternatus 
rdm.kath. Eger, Kaptalan- 
n. 26. . ' - :' 2-12 



Tel: 4-lO 



Kalotsa 



Miasszonyunkrrtl nevezett ka- 
locsai iskolanOyerek Jeany 
nevelOinrezetc, Kalpcsa. X-2& 

Kaposyar 



Irgalmas ; Nov&reK 

Ranolder Intezete. Ka- 
pusvar, Zarda-n. 2. 8-OS 



Kassa 



Roinojikosrendi nfiv6rek istoldja ^s 
iuteruatuHa. Kaaaa, Bakdcai-krt 10. 

^: v . ■ . ■'_ V ' ., 22-64' 

Konviktue kir: neveiointezet 
(Dr, ' Vfnak'ovicli ■ AladSr 
regens) Kassa F6-u. 95. 

29-28 

RdlcdCXl Internatus m: 
klr. allaml, Kassa, SI brlk- 
u. 1. 82-13 

Kecskemet 



Dlaklnternatus (&llamllag 
engedelyexett) tul. dldd- 
varal)al Mlksa Ml kids. 
Kecskemet. V. BenlczkV 
F. o. 12. ••.,,- 1-24 



Tanit6l££pxo-inie- 

Stei n<ifnevelb>lnt6zet, 
1 llceiiin, glmnazlum, re- 
lormatus. Kecs&e- 
m&t, Kaszap-u .61485 



Keszthely 

Rakos' Istvan Piuiritematus es 

tidM6haz. Keszthely, KosBiitli 

1 Lajos-u. 103.. " ;. 2-04 

Klskuitfelegyhaza 

Liiceum 6s tanit6k6pz6-mtezet 
m. kir. allamiv 7 Kkunifelegy- 
haza, Kossuth, u. 60 



Gy uratz Ferenc e¥. leany. 
nevelo lntezet 6s ledny- 
glnmazltun. Koszeg. 68 



Sxent DomonKos 

rendl nbverek Inter- 
natusa Kdszeg, Var- 
kor 36. 71 



Mak6 



Szent Oell€rt Icon- 
ViktuS a szervlta atyak 
vezetese alatt. Glmna- 
zluml r. k. tannldk r6- 
sz6re. Makd, Dessewlfy- . 
t6r 12. 82 

Mezdk6vesd 



Glmnazlum kir. kath. Ilu- 
nevel6 lnt6zet. Szent 
L&szl6 konvlktus, Mezo- 
kbvesd 24 



Miskolc 



Erseki-Ieanynev«lfl 6s tahint^Bet, 
\Iiskolc, Hpnhy M.^6r 6. ifi-18 

Gyemant. most izraelita hitkflas^sr 
finiiiternatHRa. Miskolt, Torony- 
aVja-ii. It. 25-05 

MohAcs 



Allaml nGpisRolai 
lednynevelo int€- 

sejf^SIohacs, Horthy 
Mlklds-utl7. 2-57 



Muhkacs 



GiumaziuQimal kapesolatos 
. Interiiatus, m. kir. allami, 
Mmifeaes, Erzsebet-u. 20. 

21-27 
Nagywarad ; 



Immaculata intexel, 

Irgalmas ndv6rek tan- 6s 
hevelblnl6zete, Nagyf " 
varad, Telekl-d. 13. 16-24 

Or soly a zar da leanyneveld 
intezet, NaKyVarad, Sziljftgyi 
Dezso-u. 1. 27-^42 

Refor mains Leariyneveld 
Intezet, Naeyvarad, -Jakab 
Mihaly-u. 1. _ 14-32 

WaUner Gyoz(f,Sxeni* JTtf- 
X&ef InlGxet Igi Nagy- 
vdrad T Szantsz16-u.ll; 11-36 

Papa 



Reformatus ndnevelo Inte- 
zet. Polgdrl leany Iskola. 
Leany-llceum. Tanltdnd- 
k6pz«. Papa. 12-05 



Pets 



jEmerlcanum" ptlspbkl ;' 
Ilulnternatus, P6cs» 
Deak-u. 8. 12-18 



Maurlnnm (Szent Mdr-Kol- 
I6glum),P6cs t Verbdezy 
Istvdn-u. 6. - 
Kapus: 28*26 

Gazdasagl hlvatal : 28-59 



■lasszonyxmk z&rda, leany- 

gmnazlum 6s leanyUeenm 
nttdndkepzd Internatus, 
P6cs» Apaca-u. 23. 24-88 



P6cs, Graf Zlc&y 
Gyula~u. <5. ~~ "" 



Relornidtus LeanyneTeld., 
Int6zet P6es t Ferenc Jo* 

>ut 23. ..-.— — 




Mia&sxDnyunk leany- 
nevel6lnt6zet, Szabadka, 
^Szeehenyl-t6r 22. 

Teleian: 7-18 



Plnt6r Pauliniunnues 

papneveldlntezet, Sza- 
badka, Bercs6nylMi. 8. 
Telejon: J-43 



Szatmarnemetl 



0i 



puspuki IConviUtus 
R6m. Kath. flu neveld 
Int6zet. Sz-n6metl v 
EbtvSs* u. 6. 



Szeged 




Szent Istvan m. kir! Kozep 
foku gazdasagi tan 
intezet. Szfeh6rvar» Pro 
haszka Ottokar ii 55 l-QQ 

0|werpas« 



Tanitdkepzo', nemct ala- 

picvanyi, internMusa, tjy ' 
verbaaz. Telefon: 14 

Olwldek 



DtaKott&On, Szabo 

R6Zs% U|vld6k, vltez 

Baydr tabornok-n. 4. 

Telefon " 



z 



s 



N. & Erzlehungs! 

Neveldotthon, UJvMeJc, 
Vdrbskereszt-u. 3. 41-18 
Pdsa Lajos-n.19. 41-19 



Tahltbkepz^intezet th. kir. all. 
Deakotthon., tijvideki -H: 
Rakftczi F.-ut 77 22-71 



Ungv4r 



Gor. kath. cgyhdzmegyel 
konvfktus, Internatus, 
tngvar, Kaj>talan-a. 7.X8 



Vac - ^ "■■;;; 

Pongraoz Elemer dr. Szent 
Jdzsef Int. Ig. Vac, Hon- 
▼ed-u. 18. 57 

Veszprem 



Irgalmas NdvCrek ... 
HAHOCDEK intezete, 
VESZM>IZ£M, Vankln- 
deddvdja, hatosztalyn 
eleml Janylskolaja, poi> 



garl leany- n6iparlako- 
Bya gyorslrd es g6ptr< 
lskolaja. Internatossal 



kapesolatos. 



71 



Tp^*milve$3ek 



A h I rd e 1 6 1 r o d a kttltlsztulselol 



Irodag6pvezet6 vliagmarkal TELEFON: #114-630, 126-933, 124-580 

^tfiumph-irolepek^ 



flrodai, hordozhato irdgepek, kony- JSjfjft 

WODllEfBr WEfhB A.C. velo ea osszeadogepck nagybani mi" 

■ #JI alWlkir &<■ Wa mint^raktara ea gyiri rtodsisera JSTSS^T 
VONTINEN TAt javittuzemeavez6rkepviseletnel: BBOJlPEST,:tf. 



It II 



FLODERER 

W; szamoldv osszeado- es 




1 3-S27 

2 1-03 
i Bpest, V, Nailor-u. 30. 



Kezdlwasarhely 



fparm0v6sxek. 

Budapest 

H0II6 Valeria, Nepmu- 

veszetl Mutermees nepvl- 
sfletl kblcsttnzo, Bpest, 
VIII. J6zsel-krt69 136-465 

Sopron 

Kovacs Lajos, lparmttve- 
_ szett 6s jatekarugyara, 
Sopron. 11-06 

Sieged 

Fallai kezimunkattzlet, ipar- 
inuvfezet, haziipar, Szeged, 
Kigyo-a. 4. 



Ipartesttiletek 
6s Ipartarsulatok. 

Abony .-';"" 

Abony .es ; VideJte Ipar- 
testttlet, Abony. / 87 

Bekeacsaba 

Bi?k$scsaba 6a Videke Ipartestfilet, ■'" 
'/■ :B6k6scsaba. U. Kossutfi-ter 8. 3-71 

Baiiterce ,_ 

Ipartestiilet. Beszterce.^ 

Kispiac-t6r £ , 1-97 

Cslksiereda ,'y"' 

- Jpartestulet, PBikBaereda 6s. Videke 
Cteikszereda, . Apaf fy-n. 20. , 63 

yPe« : V, r 

Des 6 B Videke Ipartestfflet,. 
Pes, Hoi thy Mikl6s-ter 12. 
1-26 
Dombdvdr 

. Domb^v&ri ciaras) Ipartestulet, Jdkal- 
.:■'■ utca id. ; Tel ; : 77 

feriekujvar - 

Ipartftrsulal ersekujvarl ■ 
jara^i altalanos, ErseknjvaTj 
Klapka-u, 7. 46-99 

Gyergy6sientmtkl6» 

Ipartestiilet (gyergyoszentiriik- 

j losi es videke) Gyergyoszent- 

m ; ikl6s,;Fiird6-u. 16. 19 

Kecskemet 

Ipartestiilet, kecskemeti' Kecs- 
kemet HI. Szechenyi-ter 7 

■■■■"■■:.'':.■';;■;■■ ■'■;•'■:■.. '■■'■r.; : 82 



Kizdivaearhely- is Viaeke Alt. Ipar- 
testiilet, KezdivaEarbely, Houved- 
u. 60. Udvar-t6r.i. . 27 

Kis^arda 



Ipartestulei, Kinv&rAni 

Klsvarda, Szent Laszlo- 
u. 55. 1.77 

KoEozsvar 



Kolozsvar es Yid6ke IparteB- 
ttilet, Kolozsvar, Karoliha- 
ter 9. ,29-46 

MaroiWasarhely ' 



Marosyasarhelyi 6s Videke Ipartes- 
tiileje, Marosvasavhely , 8z£chenyi- 
te>'.6o." Teletou: 4-66 

ftlarosvasarhelyi vend6g]6>ok 
es italm6r6k tarsulat; Sze- 
chenyi-ter 30. .8-72 

Muraszombat 



Jiirtisi Ipartestiilet, 

~1uraszombat,;Horthy Mlk> 
is-ut 3. - "T< "■- " " 

Nagywarad 



TeSeion: 84 



Ipartestiilet, Nagy varad es vi- 
deke, Nagy varad, Itfezey 
Mihaly-u. 4. 47-91 

Nylregyhaza . 

lartesttUety Nylregyhaza 
V ay Adam u 25. 26-21 

SepsiszentgySrgy 



Sepsiszentgyorgy es videk Ipar- 
testQlet, Sepsiszentgyorgy, 
Gsiki Hi. 21. "92 

Szaszregen 

Szassregen es videke Ipartes- 
tiilet, Szaszregen, Hoi-tby 
Miklos-ter 19., 1-59 

Szeged 



Szegedl Ipartestiilet,. Sze- 
ged; Horvath Mlhaly-u. 3. 
Hlvatal 11-13 

Vendegltt 32-85 

Tecso — Cn^eBi. 



Jarasi Vegyes Ipartarsulat, . 
UJwidek 



Ipartestiilet, ujvidek 

: es videke, C 1 jvldek, Buza- 
t6rl3. V 28-58 



Ipartestiilet, Zenla, Geza- 
u. 22. Telcion: 87 

Zombor 'y; , 



Ipartestiilet, zombor, 

Deak Ferenc-krt 88. 2-74 

Irodal 



berendezesek. 



Szeged 

Hegediis blstvan if j. L 
Somogyi-u. 15. '."' 



Irodai es ir6g6pek. 



(Lasig^pek, ir<5gepjavU6k 6s szaiaoW 
■■'.'■ gepek alatt ie) , 

Bereggzasz <'■;■■■ 

Bory Denes, ir6 szamol6 g. es 
-rMi6szakUzlet, Beregszasz, 
Hoi-thy M. tit 9. ■ 4-44 2-77 

Budapest 



naiint Sarolta a z ;-■ 
Ideal es EttHa irb- 

gepek magyarorszagl : 
vezerkepViselff je, Bpest, 
VII. Erzsebet-krt 43. 

422-123 



SZ.ACAI aj es 



nalt lrdgepek szamold- 
gepek. V6tel, csere, ja J 
tas. Bpest, VI. Podma- 



;epek. V6tel, csere, javl< 
fas. Bpest, VI. Podma- 
hlczky-u. 2. 122-324 



Szamolosep Vallalat kepv. 

Bp., V. Ipzsef nador-lfir 1 382-356 



Csillag Sandor, ird e* 

szamologep muazeresz, . ", 

lciilcsdnx&s,favUas. 

Vetel'aladas. Budapest, 
VUL Prater-u. 3. 332-080 



!des es Deesy Bp. Akacfa- 
u. 13. ■ Triumph irfigfepek 
vezerkepvis'elete javitas, 
karbantartas kellekek; ■ 



HncJrei Tivadar orga- 

nlsator. System atiro 
kiinyvelesl rendszer, Bp. 
V. Jubasz Andor-n 13 

115-889 



Floderer Richard 

Merce&es vezerkep- 
' vlselet. Lasd a szalag- 

hlrdetestl ^ ''.' 



ForbaW 6s "RevGsa 

Usszes rendszer tt lro» *s 
szamoI6g£pek, Budapest 
V. Grof Telekl Pal-u. 26. 



Gallicza Oyula irod _ 
tizem. Az; Osszes rendszerti 
-irodai g^pek- gyarl raktara 
Rebulit (ojjaSpltett) irdgepek 
behozatala Bp V Zri nyi u 16 
. 127-637 

Gereben (?yorgy, B udapest^ V 
Bathory u. 2Q Underwood 
amerikai: ir6gepek vezerkep- 
yiselete. Hermes svajci ir6- 
gepek kepviselete. : 123-831 

Goy.es Kovalszky, Contl- ■ 
nental . veserkepvlselet. X. 
a lelstf szulaghirdetest I 



HERDOVICSPAL 

ssamoWgepek, frd^epiavftas ■ 
Bp., V. Xador-n. 14. 112-461 



Borvatb^Laszld Ifj. 
ICappel lr6gepek „Ge> 

- ha«* sokszoroslt6gepek 
vezerkepvlselete. " Bp.---, 
Wessel6nyl a. 40. 223-284 



Jeremi^s Jena, Magy. gyart. 

legolqsObb sokszorosit6 k6- 

szttlek, stencil, festek es 

papir Bp Podmaniczky u 61 

110-568 



Kalocsal Cajos, 
Kalocsat istvan, 

clmlrdgepek 6s Irbdal 
gepek Jayltasa, elmleme- 
zek gyartasa. Budapest, 
IX. Thaly Kalman-u. 56. 
135-169 



Kele Janos az URANIA Ir6- 

. gepek vez^r k 6p^ Iselete, 

Budapest, Podmanlczky- 

u. 17. M7-5J33 



Knelsl Af €ir/on „K£- 

VIXlO" hazat gyart 
tnanyu legmodernebb ket 
dobrendszerU sokszoro- 
sitogepek^ Budapest, V. 
Bonved u. 1. 125-578 



KomI6s Teetv^rek, Budapest 
: Vv Arany J^nos-u. 18. 

110-293 
; Vikt6riaKOPIRC}KPEK 
voz^rk^pviselete. Kopirge- 
pekhez sziiks6ges tekercs- 
kopirpapirokat k6szitfl 
gyarilizem. i ' 



a me$rendel£s nMteiekor pSnzt tituehetnek. 



iskoldk 




Irdtfa^peR 

mm 



J*m& Bpesf, Erzs£bet-hrt 28 

feAm&id M 420-136, 420-1 36^1 
Ouzeaddfidpek 420-137, 426-137 



Budapest 



Kaposvar 



MCovdcs A* 6s Ttirsa 
Hermes svajci frd - 

g6pe&6ssTM 

gyartmanyu blllentyus 
Fadt szamologepek 6s 
Jldl&O szamlelroitssze- 
addg6pek Yez6rk6pvlse- 

lete. Iroaabulorolc 

Budapest; V.Nador-u. 5. 

181-8B7 38Q-0S9 



Sods V. Ir6g6pek 6s tttltov 
tollak, Kaposvar. r 3-88 



Kassa 



Opalogr apli 6s Unigraph 

8okszorosit6g6p, -'/ viaszlap 
n6MV 8 f61e ezfnben. Sok- 
;■" szorosft k6z- 6s g6pirast-, 
rajzptr, terk6petv kottat. 
,;T0'< 6rjegyz6k ftigyen. 
Chmur a Laszlo, Buda- 
pest, IV. Ferenciek-tere 2. 
183-007 



Rapid atlro kbny ve!6sl 
clkkek szakiizIete.Bpest, 
V. N6vay Laios u. 3. 

■"■:■■;.■ lis-Slft 



Remtor iroaen Kit 

: , Remtor irfoGpek,-. Knyielflgtoek .- ..■ 

fa Thales tiambligfpek: wierkipviseleta ; 

BUDAPEST, VI. ^ ; 121-2B4 

A ndraesyMt 1?. Tel " 127 -aPO- 



R€jz FereJric: mlnden- 

nemfi soArsaorosMtf 
6s irod«i0€pelc 6s 

sokszorosltd kelj6kek 
Bpest, »X» Raday-u 47 - 

, 383-499 



Rotam irodagepek 

YIj Andiassy-ftt 9. 227^221, 227-241 



Rotary 



sokszorosf t6 g6pek 6s kettefcefc. 



v/ntGa istvAn 

spec, clmir6g6pek elm 
lemezek alkatr6szek ja 
vitas karbaiitartas BpV 
Araiiy J.a. 15. 128-933 



Sieged 



Mi hall k ■ - Gyu la mtiszer6sz 
ir6 6s 8zamdl6g6pfizeine , 
Kassa Kossuth-L-u 7. 32-69 



VI TE Z. KASSA," FS~U. 76. 27^46 

Kecskemet , 



Adorj&n irig6pfizem, Szeged, fit. 
, Klebelsberg-tSr 6. 21-98 

Kelemen IKfarton, Szeged, 

Kelemen.u. It. "■'.- 23-22 
Keller Irdgepvallalat, c6g- 

tnil. Keller Ede, Szeged, 

Kelemen-u. 8. 13-63 

Wlrtb Istvari, Szeged, Sz6- 

chenyl-t6r 5. 22-21 

Szekesfeherwjr 



HAJ1W IMBEj ircSgep,, radii, ttiltfi- 
toll szaklMet,Kecskem6t, K6t- : 
tempIom-kiJz^iJ". " . 2-49 

'.[■ ' ■ '" : -''..:".-'X. .'■;.'"-. 

Kofozsvar 



,MLeieOT 4S , Szekerriy6s 
Sandor, Ir6g6p szaktizlet, 
Kolozsvar, Deak Ferenc- 
u. 23. 2Q-38 

Orion Femmuvek R.-T. 
KereBkedelini osztaly -, Kolozs : 
■var.Ma'tyas kiraly-t6r 32. 

28-60 
„«andard", Ka^sd 6 8 

Nagylrogepszaktizlet, Ko- 
lozsvar, Deak Ferenc-u. 14. 
18-45 
Marosvasarhely 



„Perfekt^% Zavada Karoly, 
irdg6pszaktizlet 6s javitdmu- 
hely* Marosvasarhely,' Bojyai 
P.-U.7. 3-25 

Suio Jozsef, irog6pszaktlzlet ) 
tij 6s hasznatt ir6 6s szamold? 
gepek eladasa 6s javitasa. Ma- 
rosvasarhely, B61yai P.-U; 2. 

'"■v- '' : ■■.■.■'';.■■..■.-■'■■ T- 85 

Miskolc 



"W in ternitz DIXI ir6g6p szak- 
uztet, Budapest VI. Podma- 
tticzky-urt. 115-453 

Debrecen 

Bory Ern6, Debrecen, Deak 
Perenc-u. 2, 20-51 

Kuray , : irogijpiizem 6s szak- 
iizlet, Debrecen, De&k Fefenc- 
u. 14. Iparkaitiara. 17-93 

T6kes Lajos ir6gepszakiizl6te 

. eladas, javltAs, kellekek 

Debrecen Piac ii 66.; 25-90 

Cger ';';," ■-' 

Busftfe Imre|ir6g6p^ varrdg6p 

" 6s radi6muszer6sz. Bger, Ka- 

szin6-n. '. Tel: 1-08 

Gydr — ./i'..'-'-V" 

Dobos Vllmos, Ir6 6s sza- 

mol6g6p keresked6,Gytfr, 
: Boiross-n. 22. 13-73 



Kert6sz 6s Kar pit, . 
,/TXJU UC" ir6g6pTalla- 
lat, Miskolc, Borthy Mtk* 
16s^6r 13. 23-72 

Kjralvlalvy Alftdar, ir6g6pk"er8sked6 
Miskolc, Horthy M.-t6r 18V ,17-91. 

■Bebejstv^n FUiHp IrA^pvatlalata; 
-MinkOlo, SzGchenyi-U; 4. : 19-18 

Waitor Imre, miiszerise, \rbgfy- . 
vallalat. Miskolc, Horthy Mikl6s- 
ter 2a.. 19-01 

Nagyvarad 



Mocsary Sandor,.ir6^p ^s. ker^kpar 

■. vallaliit. Nagyvarad,>Rak6cziriit 2, 

, 11^28 

UniverEal ir6g6pvallajat, Nag-yyarad, 

Riman6czy-a.~6! 21-01 

Pecs 

Kovatff Janos irogepmlszeressf. Pf ca, 
'Deak-iV: ,4: "16-61 

■ Uj 6s hfts s znalt."iT6|2r#pek 6s szamol<5- 
. g^pek. Javit6mfihely. ■'-' '■ f ' 

Palal G6za. Speclalls Ir6g6p« 
mffszer6szmester, PecSy 
Sz6chenyl-t6r 2. 27-63 

Lakas : Ballcsl-ut 4/1. 21-88 



Sopron 



Kalmar Zoltfin, Ir6 6s szi- 
mol6g6p, tt] 6s javltas, 
Sopron. 1-20 

Szabadka 



G€me&i Lajos, okl. Ir6, 
g6pmUszer6sz mester. 
Irodagepek elad&sa 6s ja- 
vitasa. Szabadka, Megyerl- 
w. 6. 7^78 



JUHA8Z IMRE [RGDAGEPttZEM Su- 
fah^rvar Rakooai-u. 2, 7-27 

Ulvldek 



ffirA Istvdn, specMiiis 

lr6 6s Irodal g6pek Javlfd- 
mfibelye, Ujvld6k, Posta- 
a. 13. 28-82 



Geier Hearilc, radio, 

lr<ft 6s szamol6g6pkeres- 
kedd, Ujvld6k, Jdkal- 
u. 22. 28-08 



Jaszt Gyula, Irodal g6pek 
6s kell6kek szakttzlele 
es Javlto Uzeme, UjVld6k, 
Mnssollul-at SO. , 20-96 



,Technlka" Santa Dezsff 
Ir6g6p mtiszer6sz. Utvl- 
d6k, MMS8olinl-ut 11. 

33-31 



Vac 

iigeti, irog6p speciAli9 jayitas. 
karbantartas, k51c85nz6s Uj- 
6s hasznalt g6pek eladasa. 
: Vac, Giirgey-u. 9: 2-17 

Zojnbor 



Tury Janos 6s Fla,lr6g6p 

. . .. .,.-_-.. ■ SxU 

1-11 



IrodaSmf 



6s nyomdal vaila» 
latok. 



Budapest 



Kozpontl Sajtdvallalat r.-t. 
Budapest, V. Bonv6d- 
a. 10. y ^119-660 



tr6g6pjavit6k, 

{Lasd irpdai 6s : if6g6pek alatt is^) 



Budapest 



MQOVACS ACA-DJtn, 

Ir6p6pjavlt6 muhely. 
Budapest, \ D. Nagyatadl 
SzabO-u. 46. 428-141 



Winternitz 6s N6benfahrer ir6 
es ' szamol6g6p j ayit6 mfi- 
hely; Budapest, VI, Podma- 
niozky-n. 1. Tel : 115-453 

Losonc ■• '■■■- 



Zolnay Endre, szAmolo- 

Sep 6s Ilnom mechanl- 
al gyar, Losonc, Er- 
zs6bet-u u 27. 3-07 



Szeged 



Kelemen Mar ton, Szeged; 
Kelemen-u. 11. 23-22 

Szekszard 



Csehdes Antal, ifdg6pmftsze- v 
r6szmeater. Szekszard, Szt 
Istvan-t6r 3. 26-16 

Ungvar 



Paha Sand or. mffszeresz, - 
lrOg6p]aTlt6mtibely, Ung- 
var, SzamoTolszky-u. 7. , 1 * 
■■'■.-" 2-88. ■ 

Rosenbaum O&vid. UnpvAr. . RAkiczi-, 
a 13.: ~ 3-49. 



Ir6nok. 

Kagywarad 

«Patria * faaru 6s , ir6ngyAr 
; Nagy varad, Gyartelep ; Kos^ 
suth Lajos-u. 5. 25^19 

kozp. irodaja : Or. Bethlen 
jstvan-Ui 5. 



Ir6szerek. 

(Lisd loltOtoMak atatt is) 



Budapest 



HfONA HOME £s 

TjOtSA, paplr r 6s fro- 
szer gyarl raktaca, jBtl- 

dapest, IV. Arany- 

U.€SC~U. 2. 187-715 



f 
I 

1 



sr 

.-ar:-- 

« 

X 
2 
O 



Marosvasarhely 



Helikon kony r- papir- ir6szer 
kereskedes Mvhely, Sz6- 
ctienyi-ter 43. T 1-03 

Nagy varad 



Simon Istvan, kSnyv, papir 
: 6s ir6szerkeresked6, Nagy va- 
rad, Bemer-ter 3. 26-43 

Nylregyhaza 






Hurayy irdgzer 6s papirHalet, Ny.ifaza. 

,'sij-iit. 
Ujwldek 



,,KEHORD^ '..aciSIiirdtolt 6s 
f6maruggyar, Hampel Arthur, 
Ujvidek,: Dob6-u. 8- > 

Telefon: 30-43 



Iskolak- 



Apatln 



Polgari fiu- 6s leanyiskola, 
m. kir; igazgatdsaga, Apatin, 
Hortby Mikl6s-ilt 11*4. 

.'■.'■■■:. Tel. 46 

Bacsalmas 



Mlasszonyuhkr61 nev. sze- 

g6ny iskelan^v6rek ne- 

: veieintezete. Polgari 

' leanyiskola. Bacsalmas. 

- 1-4Q 



73 



IsfoldU 



Hlrdessenatavbeszfl6nevsorokban, 



Haldunanas 



Bajai 



N e m et p p I g a ri iskdla 

BajX Budapesti-ut 12. 5-82 



Hajdunanasi reformd- 
tus gimntislum, Haj- 



MiassxonyunK y 
Cetinyneveltilnte- 

Stete Bala, Katona J.- 
«.-.».„ - Tel.: g-71 



Bekescsaba 

FelsSkereskedelmi Iskola. igazgato- 
saga. BGkescsaba. II. Andrassy-ot t 
". ' ' 3-73 

Budapest 



Miiria sxabdsxatl 
£& vatr6 tanintG- 

Xet, Bpest, IV. Feren- 
ciek-tere 4. 183-029 



Hatvan 



Polgari leanyiskola (koz- 
segi) igazgatbsaga, Hatyanj 
Graesalkovieh-ut 84. 1-83 

I poly sag 



Gimntixium in. Iclr 

dlltunl, Ipolysag. 81 

Kalocsa ( 



TahitokepzG intezet 6s lieeum 
erseki r. k. Kaloesa, Tomory- 
u. 7.-; 1-58 

Kassa 



91 arianum, r6m7kath. leany: 
nevel6 intezet, Koiozsvar, 
Hortay-ut;8V . 20-33 

Monostori titi all. N£piskola, Koiozs- 
var, Monostori-iit 22/24. -34-92 

Reformatus Kollegium fiu- . 
gimnazium, Koiozsvar, Par- 
kas- u., 16. ; 30-86 

RefOTmatms Leanygimnaziuni, Koiozs- 
var, Kifaly-<j. 2«. ~ 19-49 

UnitariuB Kollegium, Kolozs- 
^ var, Kossuth Lajos-u. 9. 

12-29 
Varosi Iparos Tanonciskola, 
■ Kolozsv&r, Varga-u. 2. 20-45 
Zenekonzervatdr lam, Ko- 
iozsvar, JHussoilnl-ut 5. 

81-57 

ZsM6 koedukaci6s gimnazium, 
Koiozsvar, Szamos-u. ■!+. 

18-74 
Komarom 



Rdzsadombi nyilvjoguma- 
gan el. iskola: neniet-angol 
internatusa Spielschule (ig 
Marsovszkyne T6th Erzse- 
bet)- Bp Bolyai-u 11 166-006 

Cslksiereda 

MEZCGAZDASAGI 8ZAKISK0LA; m. 
kir. Csikszereda. Hargitaalja.. 22 

Debrecen 

Felsfiipariskola, m. kir, aUami, Deb- 
reeen, Bz£che:nyi-u. 68. : ' 1Q-02 

Qazdasagl akademia, m. kir. 
Debrecen, Pallag. ,12-85 

Gimnazium (M. kir. allami, Fa- 
zekasMihaiyVDebreceri, Hat- 
van-u. 4i. ,12-98 

Gyakorl6 gimnazium^ Tanar- 
kepz6 intezeti : Deto; Simonyi 
tit 12 Ig. 32 " 

Tanari 37-48 

kereskedeimi'K8zepIsk61a (tarsnlati), 
Debreeen, Ferems Jdasef-6t 8. 
: IgazgatiSsaga: 82-19 

Tanari kara: '-■■'/ 37-19 

Kereskedelmijeany koz6p- 
iskola, Debrecen, Kalvin- 
ter 2. 34-51 

Re format us gimnazium, Debrecen, 
Peterfia-u. i/7.^gazgato: Tel.: 12t80 
Tanari kara r . Tel. : 18-84 

R6m. Kath. Polgari FJniskola, Deb- 
recen, Varga-u. 4. 19-78 

Zsido gimnazium. Debrecen, Kapolnasi- 
n. 3. 83-64 

Pet ".-.'■ ~ J , 

Gimnazium, all. m. kir all. 
all Rakoczi Gy(Jrgy» igaz- 
gat6saga, Des, Banff y- 
ii.10. 1-14 

fersekujwar 

Allami polgari Hu-Ieahy ls- 
kola, Ersekujyar, Honved- 

n. 5. ■';■.-;■■ 2B-82 

Preinontrei Szent Nor- : 
- . bert gimn&zium, Go- 
dollo. F&c&nkert. 3 



KISS GIZELLA, gyore es gepiro- 
iskola. Gyula, Erkel-ter 1. 2-66 

Hajdubosiormfeny 

VolgOri letinyisHola, 

(retormatus) Hajdubttsztfr- 

m6ny. .38 



Angelinuin 8zi. Orsolya r rendJ leany- 
. gimnazixim es lieeum, Kassa, Bubics 

Zaigmond-«. 8. ' 26-fll 

Barcai Haziasszbnyk^pzfl iskola. m. 

kir. Barca, Gr6f Zichy kastely. 

Telefou: Kassa 2«J-33 



Gaedasagi tanintezet kBaepfoka m. 
kir. Kassa, Bubics Zsi^mond n. 26, 
Igazgat6saga 29-43 

Tangazdatiaga - 29-4tt 

Gimnazium, m. kir. all. Hanffllvy 
Janos, Kassa, Kovacs-n.30< ' 29-18 

Kereskedelmi kbaepiskbla m. kiT, 
allami, Kassa, Rak<iczi-krt 11. 

21-90 

Polgftrl (iuiskola t. szr cRaWeai 
Ferenc* m kir. All Kassa, Imahaz- 
y, 1. . 46-98 

Polgari fiuiskola, II. sz. m. kir. at- 
lami, Kas^a. Tompa Milialy-u. 2. 

-, \, ' ' - - '""■" -, 23-77 

Polgari teanyiskola, m; kir: all ami. 
(Zrinyi flona) ' Kassa, FegyverBa^- 
ti. 9. ■ 46-53 

Premontret rendi n. Rak6ezi Perenc 

gimnazium, kassa, Kovacs-u.-28. - 

' -.34-55 

Szlovak tanitasi nyelvn.fhi kir. all.) 
gimnazium, Kassa, Gr. Teleki Pa- 
li. 9. ^ 24-93 

Kecskemet ! 



Gimtiazium reformatus, Gr. ..'. 
Tisza Istvan, Kecskemet, V- 
Szabadsag-t6r 7. 19 

Jogakademia (egyetemes, 
reformatus), Kecskem6t, Kal-r 
vin ter 1. 1-61 

Kereskedeluni Le^iiykpzep- 
iskola, Kecskemet, IV'. 
Szabadsag ter 7. ; -2-05 

Kezdlwasarhely 

Allami polgari leany iskola, 
Kezmvasarhely, Bethlen-: 
u. 15. ' 61 

Kiskunhalas 



Reformatus. Szilady Aron Gim- 
nazium, Kiskunhalas. 92 

Kofoxsvar 



Allami polgari fiuiskola, Koiozsvar, 
Bartka Mikl6s-n. 10. 32-70 

Allami polffari.leanyiskola, Ko- 
iozsvar, Fard6-u: 18, 35-49 

Gazdasagi Afiad^mia mikiri Kotozsvar, 
Igazgatdyag es fOepiilet: Monostori- 

. nt.3. ■..--'■ '■■-. ■>' 30-55 

I sz. pj epulet , . ' 32-12 

Tangazdasaga: .Fdtfesi-ut B4.'6e/58 

..,-'..' -V ; 11-56 

Ipari koz^piskola (Gep- es 
viUamosipari) m. kir. all, 
Koiozsvar, Malom- u. 28. 37-19 

Javit6-nevel6int6zet,Kolozsvar, 
Cukorgyar-u. 47\ ' 13-78 

Kereskedelmi Kfjzepjskola, Koiozsvar. 
Bartha MiklOs-u, 10. 20-34, 



H<ixia$sxonylc6pBO 

Iskola m. kir. gazdasagi 

szaklskola telep6n» 

- * H 2-75 



Kdrmend 



All. polCArl Iskola Itfazgato- 
saga, Ktfrmend, Szent 
Marton-n. 8. 1^07 

Kula ■■"■'. 

Polgdrf Hd- 6s leanyls- 

kolam. klr> allami, Kola. 

.57 

Marosvasarhely 



Allami ipari kdzfiplskola, ni. kir. G6p- 

.- ipari kozepiskola. Felsfiipftriskola 

taipari tagozattal, Marosvasarbely, 

. Saudor JaJios-n. 18. . CM)2 

Aliami Leanygimnazium, m. 

kir; Marosvasarhely, Apaffy- 

-u. 1. ,■■■ 4-90 

Allami (m. kir.) aKdrosi Csoma 

Sandor» polgari fiuiskola, 
" MvAsarhely Bemt6r3 4-92 

Allami nipiskola , Maross-asarhelv, II. 

azamn, Jokai Mor-n. 30. 8-26 

\ V. szanra,.Hid-n. 4. 8-26 

Allami tanitfikepzfl,. m. kir. (Tauito- 

kepzO && lieeum), Marosvasarhely, 
- Bem-ter 2. . 4-03 

Kereskedelmi kOzepiskola m. 
kir. ail. Marosvasarhely, 
Bem-ier 2. > 5^75 

Refofmatiis Kollegfum Igaz- 
gatbsaga, Marosvasarhely, , 
Bolyai-u. 4. ■ j 5-53 

R6miyi kat. II Rak6czi Ferenc gim- 
nazium, Marosvasarhely, Pazmany 
Peter-u. 2. 60 

Mez5kevesd 



Isteni megvaltd leahyai, zarda- 
iskola, Mezfikovesd, Matyas 
kir.-u. 38. •-._.. 12 

Miskolc 



Kereskedelmi leany kiizepiskola, Mis- 
■_■■. kolc, Huiiyadi-Ui 7. 24-9(5 

Ref. Levay jizsef gimnaziuni, Mis- 
kolc, Kalvin-u. 2. v -■-.■-.■■ 5ft^ 42 
Ref. T0TH PAL nSrieveld intezet; }■.'. . 
■ Miskblo, Paloczj'rii. ii. 19 22 

Munkacs 



Gazdasagi : Iskola teli m. kir. 
tejipari szakiskola 6s tej- ' 
gazdHsagi, mez6gazdasagi 
^zaktanacsado allpmas. M. 
kir. teli gazdasagi iskola. 
1 Munkacsi Almassy-u. 56.. 
■ 22-51 
Tanit<5btpz6 int6zet 6a lieeum ; m. kir 
allami, Munkics, Kossuth u. 13. 

- . 20-96 



Muraszombat 



Gazdasagi iskola tell m. 

. kir. meztfgazdasdgl szak- 
tanacsado allbmas, 
Battyanf aiva. Telelon: 47 



Nagykgrgs 



Reformatn» Arany Janos gimnazium 
Nagybfiriis, H6s6k-tere 8. 60 

Nagy varad ;,y' v " 



Gepipai-i , kOzepiskola. m. kir. illami 
Igazgatosag, Nagy varad, Selilaueh- 
ter 26. 13-62 

Mthelj-ei Schlauch tfir ..10. _.. 13-60 

Gimnazium Izraelita Orth. 
Nagy varad, Zarda-u. 3. i4r57 

Gorbg kaiolikhs tanit6kepa6 intezet, 
Nagyvarstd, BeOthyrU. 6. 20-82 

Irgatmas N6v6rek, Velence 
Zarda, Nagy varad, Matyas 
kirdly-u. 68. 1«-18 

Orsolja Zarda leanynevelfi 
intezet, 8 oszt. gimnazium, 
Nagy varad, Sziiagyi Dezso- 
u. 1. : ,.-■■' 27-42 

Polgari Fiuiskola, m. kir: Allami. 

(Nagy Sundor J6asef) NagyvArftd, 

Bdeskay. tstyan-u. ». 22-18 

POLGARI FIUISKOLA, II. SB. ni; 1 kir. 

allami, Nagyvarad, Sziiagyi Dezsfi- 
* u. 26. -'-.-:. 24 25 

Reformatus Leanygimnazidm, 
Nagyvarad,. Tisza Kalm&n-^ 
ter 2/4. 18-61 

Reformatus LeanyheveL6 

. "rhtSzet, Nagyvarad, Jakab 
MihAly-u.l. 14-3^2 

Szent Laszl6 gimnazium; m.'kirv 

all. Nagyvarad, Bocskay-ii. 5: 

23-19^ 

Taiiitfiirftkepafi (leanylicenm) m. kir. 
allami. Nagyvarad , , KaWIn-u .37 

. 24r00 



NyiregyiiAza 



Nylregyhazl kir. kat. gtm- 

■' nazluin, -■" " " "** 

taji-a. 16. 



Nylregyhaxa, Ko- 
S8-S7 



6becse 



ALL AMI GIM Jf AZIUM 

■ • M. Hlit.6becse; Kossuth 

Uajos-u, 7. -[51 



tell gazdasagi iskola es 
mezogazdasagl szakta- 

- aaesadd allomas, m. kir. 
6beose, Than Mor«u. 1. 



Papa 



Bences. gimnazium, Papa. 

. 12-11 

Papal reformatus 0flDl]<t- 
SLtum IgazgatosAga, Pa- 
pa, J6kat-n. 

Telelon: 16-43 

Polgari liCAnj iskola m. 
kir. allami, PApa, J6kai-u. 
37. ,. , Telefou: 19-28 

P6CS '~__;^' 



Felsolpar Iskola m. kir. al-. 
laml,Pecs,Rakoczl.i]it 7IL 



HiassxpnyunH x&r- 
d<I. Pecs. Apaca-u. 23. 

24-88 



ViusKoltegtum, (Je- 

zus Tarsasaga Glmnazl- 
uma es Rendhaza.) Pecs, 
Grol Zichy Gyula-u. 6. 

29-29 



74 



hirdeteseit feireszl a m. kir. postaszemeffzet j6leli alapitfanyanak hirdetg irod^ja Budapeslen 



fJegs»ekreivyek 



Szabadka 

Allaml liuglmnazlnm m. 
kir. Szabadka, Petoll-a. 1. 
- \ 2-25 

Allaml leanyglma&zlum, m. 
kir. Szabadka, Damjanteh- 
u. 29. 1-87 

Vtirosi Zehel&lcola, 

Szabadka, Eotvos-a. 3. 6-85 

Szeged ' . ' 

Felsblpartskola m. kir. al- 
laml, Szeged, KalVarla-ter 
5/b, - 15-75 

Igazgat6: . 15-78 

Miasszonyutik I$kolan6verek, 
Szeged, Somogyi-telep, 27-74 

Szekelyudwarhely 

Gimnazium, rom. kath. Sze- 

kelyudvarhely, Majlath-u.31. 

-.4 

Szekesfehervar 
Magyar kir. allami Ipa- 
rj Kozepiskoia, Grof 

. Szechenyi Istvao, Szekes- 
fehervar, Budai-iit 13. 3-72 

Szolnok 



M. kir all. Banffy Katalin 

leanygimriazium, Szolnok, 
Szabadsagter 6". 4-47 

Szombathely 

Faludi Ferene gimoazi- 

uui allami, Szombathely, 
Horthy Mikl6s-te> 4/6. 
--. ■ v -Telefon: 41 

Kef eskedelnri flu kozepiskoia 
(aliami), Szombathely, Zri- 
nyi Ilona-u. 12. Telefon : 6-93 

Kereskedelmi leany kozepis- 
koia (Allami), Szombathely, 
BreDDer JftnosrU. 10. 

Telefon: 6^46 

MCertmun1cii&ic&pz& 

. Iskola m. kir. Szomtiat- 
he ly , Szent . Gell£r t-u . 

telefon:: 8-56 
Polgarileany iskola, all. & 
kbzs. Szombathely, Faludy- 
■ Ferene u. 6. Telefon : 51 
Premontreirendl Szent Nor- 
bert gimnazium, Szombat- 
hely, grot Szeckenyi 1st- 
van-u. 2. - , 16 

Tolna ;<■' \- 

A tolnai m. kir. allami pol- 
gari fiu. ; es leanyiskola, Tol- 
ua, Szemt Imre-ter 1.1- 

Ujverbasz 



Gimnazium m. kir. allami 
Uj verbasz. Telefon : 7 



GiixLn&zium, nemet, Ujver- 
basz; Telefon; 95 



Polgari iskola, nemet 
alapitvanyl, Ujverbasz. ' 
Telefon: 24 



Tanitokepzd, nemet ala. 
pitv&nyi, Ujverbasz. 

; Telefon: . 14 

Ujvidek 

Gax&asdgn lanlnte- 

*ef k»z£pfoka 6s mezfr 



Gimnazium m. kir. allami 
magyar tannyelvfi. Uj- 
vid6k, Jovanovics Znaj ; 
u. 4. : - 



Ipari kozepiskoia m. kir; 
allami, Ujvidek, II. Rak6- 
eZi Ferehc-ut 75. 



Kereskedelmir kozepiskoia m 
kir. all, Ujvidek, Levente- 
u. 3. 31-79 



Leany gimnazium* m. kir. 
allami; Ujvidek, II.. Rak6- 
ezi Ferenc-nt 77. 20-67 



Nemet polgari iskola, Ujvi 
dek, Posa Lajos-u. 19. 



N6ipariskola m. kir. 6,11. Uj^ 
videk, Thokoly I.-u; 35. 



Polgari leanyiskola m. kir. 
allami. Ujvidek, And- 
rassy»at 20. 23-94 



Polgari Ha Iskola m. kir. 
allaml. C J vldek, And- 
rassy-at 20.^ - 32-22 



Szerb tahuyelvtl, girunaziuin, 
m. kir. allami, Ujvidek, 
Jokai Mor-u. 4. 30-80 



Tanitolcepzo intezet m. kir. 
:■ all. Deakotthon. Ujvidek. 
II . Rakoezi FMt 77. 22^71 



Uhgvar 



ZJngvtiri x&ldHgiin- 
ndSCtum, Ungyar, Ra- 
koczVu. 22. '1-69 

Vac .;.;'../;' 
Borip€iri isJcola fia- 

mdrva m. kir. allaml 
Vac, Temeto.ut 25 

Veszprem \U 



Irgalmas N©V6rek Ranol- 

der Intfezete Veszprem. 
. Lasd tnteraatdsok alatt. 



Zenla 



Giuinazium hi. kir. ailanii, 

Zenta, Szeht Istvan-t6r 12. 

• 55 



Zombor 



Ciiinnazinm m. kir; Al- 
lanii. Zombor, Basa-u. 2. 

■■■ ' .-, - ,-■■ -25 



Sazdusagl szaktanacsadd 
UomAs Igazj ■ - * - 

vldek, AppoiL„_ 

eleml Iskola-^ptUet : 87-38 



UJ- 



Gazdasaga : Metzdgazda- 
s4i£l klaUltas. 37-6 



Kereskedelml kSzeplskola 
m. kir. Zombor, Hajnald- 
«. 8. 46 

Pblgarl hulskola m. kir. 
allaml, Zombor, Rakoczl- 
a. 6. 67 

Polgari leanylskola, m. kir.. 
all. Zombor, Szent Jaaos- 
u. 11. |. 1-94 

Tanit&k6pX& intezetes 

' Ieanyllceam, Zombor, Sz6- 

chenyl-krt 30. 86 



iskolai berende* 

i6sek. felszerelfe - 

sek 6$ szerek. 

(Lisd tanszerei alatrts.) >: 

Budapest 

nOUEN n£CA Buda- 
pest, xm. Deveityl-ut 20/22. 
490-767 



HiisidrPdi 

ISHOLADIJTOROH 

tornaszerefc is sportszerek gyara, 
Budapest, in: G<JM-u. 10 flM" 1 71 



Ivarszervl 
6shugybdntalmak. 

(Lisd orvoBpk alatt.) 



Izja$zt6k 
(Izzlapok) 



Sop r on 



Binder Degenschlld 6s 
Tsa, e6gful. Binder De« 

genschlld Vllmos es We- 
er Hermann, SoprOn, 
VarkerUIet SO. 6-21 



Izz6lampak. 

(L&sd villamosipar alatt.) 



Jat^kok. 



Budapest 



C&mura Cii&xte, 

Maszakl jatekok^ kato- 

nak, aatdk, r epttlligepek, 

Bp.IV. Ferenelek-tere 2. 

183-607 



Hungaria baba ee jatekaru- 
pyar, babakliniKa, Budapest, 
;U116i-ut 47. 340-940 

Janhotich Janos. Oktato, 
, foglalkoztat6 jatekok, Kepes 

4rjegyzek ingyen.. Budapest, 

Dbbrentei utea 8. 

i'KRAMER»-pftpirar'iifeldolgoe6igar, 
pyermek,1at^kok, stb, stb. Budapest, 
VI. N<gymezO-n., 46. 110-812 



iat^karuk 

nagyban es kicslnyben 

Budapest, 'V- Szent Ietvan-tir 4-5-^6 

380-541, 182-492 



Ormos baDdatjdr 

Budapest, Vlif. , R<5asak-tere il. 
Jat6kbabak, ,alkatr§szek, babajavftas. 
.- Tel.: 424-125 



Debrecen 



Ronyves T6th Istv&n, 

jatekarattzem, allatfigurak 
-,. es bihtalovak, Debrecen, 
;Rak6ezi-u. 14. 37-15 



Sxenes Andor, ird, 
Uernyak Erzs^be^ via- 
BZOSTAszonbol k^szUIt 



gyermekjatekok Vezer- 
kepvlseifije^ Eger, Szent 
Janos-a. 9. 5-60 



Kiskunfelegyhaza 



Koida Rt. fidkja Kisknnfiiaza.Koseuth 
u. 5. " 1-63 

Marosvasarhely 

Helikon k6nyv.-papir-j&t6k- 
keresk. Mvhely, Siechenyi- 
ter-43. 1-03 

Miskolc ■ *■■ 



Fefa jdtekgy!ar fbglalkoztato fa- ana 
epitO es egyeb fajatekok W 
Miskolc, Vifcgohidi-u 4. 19^81 Q^ 

Szekesffeherwar ^i 



N6meth LaazI6u6 8zeketfeh6rvar 

... Nador-u... _ T.8784 i 



■teg- 



Debrecen 



V&rosi mflJ6g:gyar, Debrecen, Diiszegi- O 
fit 9. 31-87 ^ 

Kassa ■■■ " "■,« A , 

Oottlieb. Sandor mftjiffgjara, Kassa, ^a* 
Darda u. 1«. 2fl-*0."2 

Koloisvar C" 



Corviii Kereskedelmi r.-t. -'j^g-'Zm 
gyar> Kolozsvar, Kemeny ■:'':. ^j. . 
Gabor-u.7. , . 37-37 Q 

Kolozsvar r v^rost muj6g^ar, ■■■ . 
Kolozsvar, Kozvag<5hid-ter 1 apji 
■ ^ 34-78 V 

Pecs 4l 

,Pannonfa <4 Stfrltfztf r.-t. J# 
Pecs,jH[akar-a/«2^ ;V __ J** 



Telefon t 20-82, 20-83 



Sopron 

Reiaecker 

^Kis-u. 14. 



M 



Rei Decker Gusztav, Sopron, *** 
7-83.P 



Szabadka 



Vakbylch Antal, Jeggy&ra, 
Szabadka, A41g-a; 8. 8-70 



Szombathely 



Vdro&I JGggydr, 

Szombathely; Belslkator 6. 
Telefon: 5-33 



J6gszekr6nyek. 

(Lasd Iiftt6k alatt is.) 

Budapest 



ma^ryarorszag] 
.vez6rk6pvisele"te. . Igaly 6s Tsa 
Bp. VII. V8r0siniirty-u. 9. 220-239 
HiyaWlos 6ran til 6s 6jjel is hi'v- 
hat6 szam' 164-927 



ItOSCt} elektrbkompres- 
sOros hOtdszekri6nyek. 
90, 120, 200, 400, 6OO 11- 
teres Budapest V. Vac! 
at 2224: »299-18Q 



75 



fl n6u elott 6116 Jel ^yarat vq$v Qzcmct jelent. 



Budapest 

BnEIT\EH ]6gszekreny 
sb>kim6r0 6s elect hutoV 
g6pek Bp Klraly-u 36 

- 227-537 



VOTtG, amertkat sz6t- 
szedhettt 6s egy .6b JF.Gr 

rakptt Hike, ac61 kushor- 
gok 6s egy6b huslpari 
uzlct:>erendez6sekgyara 
Bp IX. Berzenczey-u 28. 
132-969 



£feiinefe2«I j6gszek- 

r6ny 6s hutok6sztil6k- 

Syar r.-t. Budapest, VI. 
►-U.6, 112.026, 115-646 



Lukacs 6s Taa-a Hungaria j6g 
. szekreny . es husipari gep 

gyar k6pv.' K6szit aiifefikai 
■ ■■./,6s ,egy6b jegszekr6riyeket 

elsorendii. kivitelben Bp IX 
■'. Raday-u. 40V 181^687 

Wtesesl A. 0IarkOTlts-f 61e 
. szab. Hutocsoves J6gszek- 
r6nyek. Hutokolferek 
Bpest, Vilmos ps ut 52. 

118-988 

Mohacs 

'. Kramer Antal f iar ^gszekreriy- 
gyara, Mohacs, Kiraly-ut 32; 

'■'■';'"■ . ■- '■/." 49 

Jelvfenyek, 

Budapest 

Beran Naridor Bp. L DObren 
^ tei-u 2 '355-531 

ttoest&n kdroIy,Jeiv6- 

-~ nyeky 6rmek, plakettek- 
versehydi]ak, katonal 6r- 
mek 6s rendjelek. Buda- 
pest, VIII. Csokonalni. 8. 
j ■ ■- : - 338r380 

R6fff>e Gabor Bp. Vilmos 
cs ut 10. 384-136 



Kolozswar 



Beller Istvan dr. jogi szemi- 
nariumar Kolozsvar, Egye- 
tem-ii. 1. ■ -22-45 

R6feh Mikl6s Ar. Koloz6T-ar, Miiiorita, 

n. 4. :. -■: ■ v ■; '..'. -;-■'■, .20-^6 



KUTB.Y ABPAD, Kadarmester, Kecske- 
mtt, Gaspdr Audras-ii. IS. 7-98 

Marosvasarhely 



Szeged 



FoBetikusJoglSffemi- 
niiriuMn Szeged* iuargit. 

u. 26. 20-59 



Jutaaruk. 
Budapest 

Adaiu Miksa rt Bp IV. 

Perenc J-rkp 6 *185~965 
VIIThokoly-atie 428-170 

Bertex Textllaru R.-T. Buda- 
pest, V. Wekerle Sandor- 
u. 8. 180-239 381-186 



Ettl j&nos dr. juta- 
gyar a, Budapest, Koz- 

. pontl lroda: V. Wekerle 
Sandor-u. 3. ^2$S.S99 



Klinger Henri k, Buda- 
pest, V. Wekerle Sandor- 
■": u, 11. *1 15-209 



Pannonia textilker. vail, k'ft. 
Budapest, v. Sas-u. 20/22. 
#123-533 
Szeged . ■ . 



Friekex^ Ar Kdroly, 

jjeiveny 6s diszmuaru- 
uZem Budapest, VII. J; 
K6zsa-u. 85. 428-525 



Angol-magyar jmafon6 6s szHvfl&yai 

rt. 'Szeged. Rtfkiiei fbketeftildek 57: 

. •. -;■':-- 12 -02. 



Kadarok. 



Gal Dezs6 ' f Amaru;' femtomeg-, 
cikk katonai femgoqib, fem 
6s zomahcjelv6ny 6s erein- 
verogyara Bp. Vfll Nap- 
uV 16. - 135-090 

-lerouschek K. jelv6nyek;^rmek. ren.d- 

lelek Budapest, TV . VAci.-u. 39. - 

.■••-. ;.■■•• ,. -S8fl-:«8 



KOVACS LA J OS 

Budapest, Klrofykrt 7., 423-827 



Clldvia 6rem*eragyar 
Bpest VlII.' ; Th6k Endre- 
u. 18. alapltva 1897 . 

•■ ■■--■■;■':■."■-"•.: 137-621 



Morzsanyi J. jelv6uy- 6reui 
kati rend j . es diszmtl ,k6szit6 
Bp 1Y. Vaci^u. 36. 182-217 

Walther ET Jelv6ny, 6rem, 
katonal rendjel, Bp. IV. 
PetoH S.-u. 6. 188-461 



Jogi 
szeminanumok, 

Budapest 

FonefflCUS jogi semlna 
: rlum, Bn dap est,VII . Erzs6 - 
bet-krt 19. 420-342 



VerbGczy jogi szeininarium 6s 
jogtudomanyi szeminfiriiim, 
(vezetfije dr; BersziEin Mikl6s 
nyug. kir. jArasbir6.) Buda : , 
pest, Cll6i-ut 3. 3187-689 



(Last! l!urd6k;a!att i 



Beszterce 



Hermami Karoly, kadarmee- 

ter, Beszterce, Mftmalom-: 

;'; ter 6. -;i^84 



Budafok 



Budafoki Hordokeres- 
kedeluii k.f.t. Scbwen- 
nei'^ Budafok, Zrinyi-u. 3. 



Budapest 



flenk k. kadarm. Bp. 
t)teg-Ui 27. 493-188. Bo- 
roshordokban nagy rak* 
tar . V egy6sz ett 6s eeet- 
kad read616sre k6szUl. 



baposa Andras kadar m. Bpest, 

Kal varia-t6rl 3. Hordok nagry 

■:'■'- valaszt6kbari. 137-457 



Mayer Mthaly kad^r mes- 

'.;. ter, boresb0rd6li 6b specia-; 
lis kadak keszit6se, Bp ; X. 
Szt Laszlo^t^r 1 2. . 148-628 



Kecskemet 



KeresxtessyJtinos, 

kadarmester, Marosva- 
sarhely, Kossuth Lajos- 

u. i9. 4-oa 



Mezokbvesd 



sTSFJisf-'jQzsEr, 

kadarmester, Mezdko- 
vesd, Szegltt-u. 5. 

Tefefon r 56 



Miskolc 



Bereef, Vilmos, kadarmester, Miakqle, 
Zsolcatrttapu 9. 58-19 

T6t{i Sandpr. kaddrmesteT, Miskolc, 
Szeucpeteri-kapu 37. 19-03 

Satoraljauihely 
Slum Ferenc, hordo- 

uzeme, S' - — - 

Kazinczy- 

Szeged 



CCL led Antal : g6per«re be- 
rendezeft kadarttzeme, 
Szeged, Varadl-u. 35. 31-36 

H6*e& J6xsefj kadar- 
ttzeme, Szeged, Osz-u. 20. 
26-55 

Orosz J6zeef, kadarmester, 

' 1, Kalvariit-u. 33. 39^-16 



M/rRGti/lNnNB'R 

kadar ipar.Ecet, szesz, 
bor stb. berendez6sek, 
U j pest, Virag-u . 29. 

494-303 



UJverbasz 



Pfeiffer 4s FIscOer, 

kadaroE, liiverbasz, 11. 
J6zsel csaszar-u. 13. 
- ^ ------ Telefontll 



Pfeiffer MCOFoly, 

kadarmester, Over- 
biisx. Telefon : B7 



Ujvidek 



M6hr Mlhaly, kaddrmesi 
ter, UlTld6k, Kamenlcal- 

u. 32. ■-■■■,,■:■•■ 3U83 



Kalapkell6kek, 

Budapest 

Ef6d l.ajos, nfli kalaplcellekek 
raktara, Budapest, IV. Feher- 
^baj6-a. 3. 183-675 

Friedmaiin Erno. diyat- 
t'atyolok, Bpest, I V, Vaci- 

'■■■ u. 19; : 389-048 



Debrecen 



Asztalos Endie, kad&rmester, 
Debfoceii, Erzs6bet-u; S6. 

38-72 



Korbuly Jozset", kadar- 
mester; Debrecen, ■Nyil- 

^ ii; 16. ■■'.■ ■;'-; .■■■.' 17-33 



Grosz nftl kalap, keII6kek 
6s dlSzek. Budapest, IV. 
Sttte-u. 1. 387-Q42 



Hamvas J. Janoa nOi . ka]apkell6kek 

: nagyhau 6s kicsinyoen Bpest;Kii'iUy 

ul[i .■ ... t ■■ .'421-739 1 

Schneider S6ndor, n6i divatarur 
6s n6i kalap keU6kek. Buda- 
pest, IV. Feherhaj6,u. 1 2/14; 
■.-, 381-505 

Kolozsvar 



Barn a Imre, a6i kalapkell^kek; Ko T 
! l6zsvar,-.Wessel6nyitu 16. -30-12 



Kalapok. 

(Fifisd firfikalapok de nfiikalapojt aclatt,>- 

Kalyhak. 

(liiaS tiser6pkalyhak . 6s takai6ktflz- 
': iielyik alatt Is.)- ^ . 

Beszterce 



Besxtercei IcdZy^a- 

6s keramlal aruk gyara 
r>-t. Beszterce, Boszor- 
kanyt6-n. 1. 10 



Budapest 



Magyar Radlatbrgyar r.-t. 
Budapest, X. Gy«mrdl- 
ut 76/78. ._.-■ #148-472 

Esztergbm 



Agyagfpar 6s kalyhagyar 
Dudas LaszM vit6z, okl. 
mernok, Esztergom, Csar- 
nok-u. 2. ; 2"*0 

Ko?ozsvar \^-.:- J 



Holozsvari „Zsblnay' < Por- 
"eellflngyariizemi k. f. t; Ko- ; 
lozsvar, Rajantei-iit. 86/90. 
15-88 19-26 

Nagywarad 

Farkas Jozsef, K&Iyb&s- 

ineBter,-Nagyvarad, P6ter- 
u. 8. '.'>■. 28-57 

Szamt6 Dezs6 6s > fia, redOny 
6s kalyhagyar, NagyvArad, 
Gr6f V6csey-u. 10. 24-91 

Veszprem ;;.;■' 



CBERnAk .liABZJjtt, hatyliftsmesler, 
yeszpr^m.,. Galamb-u. 2t . . 9-59 



Kalyhasok. 

Budapest 



KALlfBA :■/;■' 

SZABADALOM! 

EDDI6 NEM LftTEZETT 

.. . TEMEStTMBNY.I 

TiMPtOM 

T OR NA C 8 ARNOK 
■MOZI 
GVAR I munkateirem . . 
K AVEH AZ STB. 

Ansxocur 

mZTONSAGGAC 

ugyszAIvan percek alatt 
; ATFtJjBETd. 

lakAspCtesre KtJLON 

TYPUSOK 

60%megtai£aiitdsi 
Teljes G A. It A JVC I a. £ 

ALLAND6 SERVIGE 
T61en lilt, nyaron httt. 
i Dfjtalan prospekfas. 

MAOYAROBSZAGl, 
KIZAR0LAG0S EliADAB: 

FERRO HETALL Budapest. 

■]'l. jiargit-ktiifit 69. . 355-745 



SZtiUAV? IMi££ # kaly- 

has m. cser6p kalyhak es 
kandalluk nagy ValasZ- 
t6ka : Atrakast, javitast 
Is vallal. Budapest, 
Klraly-u. 91. 228-272 



76 



A rifo elott alio ■ jel nagykereskedot jelent. 



KdrpitosoU 



Debrecen 

QOpczy Gaborj es«repkalyijasmes6eff 
■- Debrecen, Monti earedes-ru. 3. 88-96 
Gschmeidy Jakab, kalyhasmester, 
Debrecen, Timar-u. 17.. 13-41 

Szekely Sziics Sandor, ifj. 

T6th utoda kalyhasmester, 
mintaraktar 6s iroda: Deb- 
recen, Csapd u. 33. , 26-70 

Pomb&var 

Spengler : Fereno, kalyhas- 
mester, Domb6var, Horthv 
MikMs-ut 27. . 1-74 

Oyor : 

Frubmann Antal, kalyhas- 
■neater; Alapltva 1866. 
Gyor, Sebwarzehberg-u. 9. 
4-46 

Kaposvar 

Horvuth Andras 6s Istvan, 
k&lyhasok, Kaposvar, Kani- 
zsai-u. 22. 3-50 

Kolozsvar ^ _" 



Adorjan Dezso k&lyh&s^ 
in ester, Kolozsvar, Hidelvi- 
u, 9. 19^55 

Leva ,- 



Moravek Samn, kalyhas- 
mester, Leva, Kossuth JU- 
t6r 13* 2-86 



Losonc 



LOSONCI KALYHA .. 
6s AGYAGARtfGYAR 

tul. Dulansiky Jeho f6mernok 
Losonc Tel.: 9. 



Kamarak. 



Debrecen 

kereskedelmi en iparkamara, Debre- 
"■ e'en, Verbflczy-n, 2. *10-20 10-19 

Tisz&ntuli MezGgazdasagi Kar 
mara, Debrecen, Hunyadi- 
u. 5. 14-10 20-35 

<3yo> 

Kereskedelmi ea Iparkamara, 

Gyor, Szent Istvan-ut 5. 98 

. Fdtitkar : 7-07 

Kassa 

Kereskedelmi es F parka mar a, Kassa,, 

- Tordassy-u. 2, ■ . ' ; 22^00 

Kolozsvar 

Kereskedelmi is Ipaikamara, Kolozs- 

- var, Kossuth Lajos-u. 58. 

■"'■.■','.■ 23-40, 28-41 

Marosvasarhely 

Kereskedelmi 6s Iparkamara, Maros- 
vasaTbely, Erzs6bet kiralyne-ut 1. 

■■■■-■ -s-a2 

Miskolc 

Kereskedelmi es iparkamara. Miskolc, 

. Erasebet'-ter 3. 19 20 

. Tiszajobbparti Mezfig&zdasagiKamara, 

Miskolc. Szemere u. 20- 16-60, 16-73 

Nagyvarad 

Kereskedelmi is Iparkamara, Nagy- 
varad, Mussolini-ter 10. - 

Telefon: 23-67,23^60 

Nyiregyhaza 

. TiBzantuli meafigazdasngi kamara 
kirendetteepe es menta- termelest, 
erteke8it6st ellenflrzS irodaja, Nytr? 
egybaza, Deak Ferenc u. 14. 30-8C 



Szeged 



Szegedi kereskedelmi 6s ipar- 
kamara, Szeged,- VorOsmarty- 
u. 3 19-75 10-54 



Kaolin 



Budapest 



Metalla Bfinyaszatl 6s Ke- 
reskedelmi K.I. t. Bpest, 
H. Szasz Karoly-u. 8. 

856-146 



Kapf afak. 



Budapest 



Ural Testverek laaru es 
kaptafagyar a, Budapest, 
X.Barmat-u. 22/24. 

148-926 



H6dmez6vasarhe!y 



Karossi6rlak, 

Budapest ■■■'■■ : ■ ";■ 



Or ens tela 6s Koppel ma- 
gyar r.-t. Karosszerlak, 
a-utopotkbcsik. L6geh- 
gorgo lovaskocslk. Buda- 
pest^ VI. Vilmos esaszar- 
utSl. #127-854 



U&ri TesjfuSre k, auto- 

karosszeria es jarmli- 
gyfir. Teher-, szemely 6s 
autobusz fcarosszerlak, 
p6tkocsik. Budapest, XIV. 
Hungarla-kri 207. Angol- 
park mbgott. #297-806 



Eger 



Tonlca Gyula teher- 
Szem61yaut6 es autobusz- 
karossz6rla k6szltb' ttzem 
Pdtkocslk Eger, Szt Imre- 
ter 3. 3-59 



Kolozsvar 



Boskavics Testverek^, zsak, 
pony va 4s karpitoskellekek 
tlzlete, Kolozsvar, Deak Fe- 
renc-u. 15 ; -23-50 

Tapitex r.-t. biitorezQvet, , 
szfinyeg, faggOny, karpitos 
kell^kek^ Kol(>zsvarj Wesae- 
lenypu. 10. ' 37-03 

Nagyvarad 



.Ekpnomia", kender, kStel, . Bgineg, 

zsak es karpitos. kell^kkeresk. . 
Nagyvarad, Kossnth tajos-n. 24. 

-■>-■-:;■ J 22-40 . 



Karpltosok 
6s dlsiit6k. 

(Laad lakasberendezflk alatt is.) 



Kolozsvar 



Kun Domokos kaptaf agy^ira, 
Hmvasarhely. ;_■■■'. .3-34 

Pecs 

es samlaUzeme, tttzl la-elu- 
das, Pejcs,-'Ba'r6 BarilBy Oe- 
zsd-u. 16. 21-75 



Kapuk. 

(Lasd keritesek, kapnk, ajtok- aiatt.J 

Karacsonyfa- 
dlszek. 



Budapest 



Fill 63 Bartuska Lab. folsze- 
rele'si 69 avegmflszergyai 1 Bp. 
XI Bertalan u 22. 268-258 

Schneider Imre, Alanitva 
1887. Husveti Mikulasi Cjevi 
zsenilia Sdesipari ujdonsa- 
gok Mtikarac8onyf&.k. Buda- 

: pest, Sip'U.. 16. 423-515 



Karbecsldk. 



Budapest 



KISS GABOR okl. gazda, 
karbecslfi. ElObecslesek, fe- 
ltiLvizsgaiatok, kurbecs- 
lesek 63 mindennemti 
biztoaitasi szaktanacsadas. 
Iparengedelyezett tugget- 
len szakiroda. Bp.V. Cs^ky- 
ur31/a. 493-119 493-125 
SUrgbnypim : Biztonsag 



Karbld. 



Miskolc 



■J Kalmin OdOfl, Miskolc; Zsolcai- 
kapu 9. , 20- 



Dtenes Stinaor, 

kbcslgyarto^ gepkocsl- 
karosszerla kesztt5, Ko- 
lozsvar, Uadak-utja 23. 

' . " - ' .-•■: - - ■ 37-63 



PA HP iTIARTON karos- 

szeriagyarto, Kolozsvar, 
Honv&i-a. 61 26^73 

Pestszenterzsebet 



Zelensbl R6bert grdf Mezd- 

gazdasagl 6s lparl G6p- 

gyar k.f.t. Pestszent- 

erzS6bet, EMIkszath-n. 18. 

147-212 347-566 



Szombathely 



Csere Istvan 6s Tarsal, aut6- 
karossz6rla 6s luxuskocsl- 
gy4rt6ttzeme, Szomatbely, 
Szt Dlarton-n. 29. 1-87 



KarpttoskeII6kek. 



Budapest 



Bednay Testv. maasztalos 
karpltosttzem. Bntorter- 
mek Bpest, Istvan -lit 20 



CQoc&ola Jtizsef, 

karpltosmester, Eger, 
Sz6chenyl-u. 21.. $-58 



T&raunn JGxsGf, ^ 

karpltosmester, Kassa, 
Unnyadl-n. S3. 86-49 

Zelendk Janos, karpitos 6s diszitS, 
Kassa, Tiuody Sebestyen-u. 2. 

26-93 

Kolozsvar 



Budapest 

Adam Mjksa rt Bp IV, Fe- 
renc JVrkp. 6 *185-965 
VII Th0k61y-ut 16. ; 428-170 



Epecfa egybelont ac61- 
rne;6zas 10 Gvi jdtallas- 
sal autd U16sek tAmlak 
parnazataba Bp IV Mol- 
nar u. 35. 184-642 



Jeriuy Pal, Butorszoyet ku- 

Irtnlegess^gek. Bp. Feren- 

• ciek-tere 3. 183-766. 



Karczag MarkusZj Budapest, 
VIII. Teleki-t6r 3. 144-860 
338-703 



Klinger Heurik. Buda- 
peht; V; Wekerle Sandor- 
u.,U, •■' #115-209 



Lukaes Rudolf, Bp. ILMargit- 
krt 36 ;•-."■ ' 152-374 



NOSxkay istvan 6s Rtese 
Gyula, karpltoskelI6kek, 
Budapest, VIII. Rokk Szl- 
lard-U. 29. ; 345-lOt 

Panuonia textilker. vail. kft. 

Budapest, V. Sas-u.- 20/22".- 

♦123-533 

P6ter J6zsef Bp. II. Marglt- 
krt 5153. 158-266 



SxabG Atyd d, k&rpitos 

6s dlszltOmester, Kolozs- 
var, Szentegy h&z-u. 36. 

30-96 

Szalay Cfyula, karpitos, di- 

szit6mester es lakberendezd, 

Kolozsvar, Deak Ferenc-u. 32. 

■V ■ • .14-77 

Miskolc 



J uhasz Laszl6, karpitos, es di- 
! szitd, Miskolc, Urak-u. 28. 
16-27 
NagyvArad 

Szolga' Ferenc, lakberendezo', 

karpitos es, diszitOcnester, 

Nagyvarad, Rakoczinit, 14. 

32-37 

Pecs : - 



a 

■•*■ 

O: 

7t : 

O: 

N 
tt 

X 
3 
O 



■ 

s 



Kiss Janos karpitos inester, 
Pecs, Tertz-o. 17. 23-19 



KovtiCS J6xscf, fcar- 
pltos 6s dlszltd, P6es, In- 
cz6dy D6nes-ii 11. . 29-73 



Welser Vafta Fereac, 

karpitos, P6cs, Marla-u. 11. 
12-67 

Sopron 



Takacs. Eudre, karpitos, Sopron, VA6~ ■ 

kaptt 11. . ;'■■-'. - ; 2-29/ 

Szaszrtgeh '• ;. 

Urban Jeno, ^ar^itos^zasz- 
regen, Gr. Csaky l'stvan-u:26. 

- -■■ "i^3»;. 

Szeged ■'■ 



Szolnok 



Metzger J6zsef. karpitos 'is. diszltfl, 
Szolnok, Gorove-u. 8. 6-81 



77 



Katmmi 



JQ eredmfennyel hlrdethet a tflvbesz^lo n6psorohbqn> 



Katonai 
felsxerelesek. . 

. Qd&& egyenruhAzati oJkket alatt is.) 



Sgombathely 



Kecskemet 



egyenruha- 6s polgAri-szabd 
Bp., IV, Iraoyi-n. 25. 188-091 



Morzsanyi J6zsef, katonai rend- 
jel8zalag-miniatdn,- Bp. IV 
Vaci-u. 36. 182-217 

Pasztemak Sandor Bp. V J - 
Laudon-u. 6. 

Sopron 

Horvatb Fereno, eip6.SBmeater, h6r- 
.kereskedfi 6s katonai felszerel6si 
szakllzlete, Sopron, Eldkapu 7. 2 ■ 



Katrany. 
Budapest 



Posnansky 6s Sf re- 

. UtXT.'t. Bp. V. Zsltvay 

Le6-o: 13. 122-829 128-285, 

115-350 

Pesterzsebet, Horthy 

MfklOS-ttt 68. 847-550 



Meinl fioklizlet, Kassa, 
K6-U.61. ...; Tel: 26-91 



Meinl fl6kilzlet, Kecske- 
met, Nagykdrosiru. 2. 

Tel: 3-96 



Keszthely 



Meinl fi6kttzlet,Kesztbely, 
Kossutb. L.-u. 31. T. 14 



Koloievar 



Mei ui.fi6ktizleT,Koiozsvar. 
Wesseleiiyi-iu 14. 10-09 



Komarom 



Meinl fidkttzLet, KbmA- 
rom, Nador-u. 2. Tel : 1-i 



Marosvasarhefy 



Meinl fl6htizlet, Szombat- 

hely, ErzBebet kifalyne- 

-tit; 22 Tel: 2-flO 



UJvldek 



Sd dor Udv&&dx eset- 

terem tal : Patt Imre. Pecs, 
Sz6ehenyl-ter 15. 25-88 

Royal kavehaz esborozd, 

tul: Heidfogel Alajos. .Pecs/ 
Irgalmasok-u. 5. 21-04 

Szabadka 



Meinl fi6kttzlet: Ujvidek, 
Hitler Adolf^u. 3. 23-20 
II. szamii fi6k : II. Rfckdczi 
Pereiic-u. 39. 



Ungvar 



Meinl fi6kttzlet, Ungvar, 
Nagyhid-u. 14. Tel : 3-71 



Zombor 



Meinl fi6kUzlet, Zombor, 
Kossuth Lajos-ii. ,20. '95 



Parle Jed v^0d9 €& 
Sttereio, tui. sipos 

Mlhaly, Szabadka, Horthy 
Mlkl0s-ut84.TeleIon:3-O9 

Pest Rdv6$dx €s 
45 tterexn, szabadka, _„ 
Kossnth-u. 2. Telefoa? 37 

VdrOBi kavehaz es ven 
deglo, cegt. Kuluncslch 
J6zsef , Szabadka, Mlnden 
nap zene. Szent Istvan- 
,ter 1. 5-59 

Sseged 



Mezei G^ula, ftiszepttzlet/ds 
kayepOrkOlde, Mvasaxhely. 
Sz6ehenyi-t6r.2. . T. 3-29 

Miskolc 



Kavehazak. 



Wtudavdr Icave&dx, 

~ ndapest, II. Szena-ter 7 



Miskolc 

■ KAL'MAN ODON,. Miskolc, ZsolcaJ 
kapn 9. - 20-06 



Kav6. 

-(Lisd tea alatt is.) , 



Budapest 



Fratclli Dcismscr 

kave- is teaszakiizlete t.: 183-332 

FCfizlet: 
Budapest, IV. FerenpieK-tere 1. 



Meinl Oynla HAVEBE 
HOXATALR. T. Buda 
peat XI. Biidafoki-iit 
187/189. 258-977 



Debrecen 



Meinl fl6klizlet, Debrecen, 
Kerenc ', J .-tit 20 Tel. 14-93 



Meinl H6ktizlet: Miskolc, 
-Szechenyi-u. 15. 

Telefon: 17-76 
II. szamii fi6k: Zsolcai- 
■ ■ kftpu ■ 2. Telefon : 22-05 



Nagyvarad 



Meinl fidktizlet, Magyva- 
rad, Eak6czi-1>t 3. 23-25 



Papa 



Meinl flokiizlet, Papa, 
Horthy M.f6>u.t9. Tel: 13-00 



Pecs 



Meinl fi6ktlzlet, Pecs, 
Kiraly-u. 19. Tel: 24-66 



Sopron 



Meinl fiokUzlet, Sopron, 

Varkertilet 123. Tel : 2-99 



Budapest 



KVxnonti (Central) 

Hdv€&dst t JHeszaros 

Gyozo, Budapest, IV 

Egyetem-u.i 1 185-798 

lSe-449 



fcrsekujwar 



Otthon kavehaz, Zemplenyl 
Laszll, £rseku|Var, Var- 
day Pal.u. 8. 22 " 

Kassa 



Roval bi?6h4a, tul 8av. Pifckr BAn- 
dome, Kassa, Fa-n. 67. 34-42 



KoloisvAr 



Royal kavehaz. tul. Ktncsey 
Lajos, Szeged, Kelemen u 8 



Szekesfehervar 



HUNGARIA KAV^HAZ Bafv^li. • 4-3C 

Ungvar 



Korona nagyszall6 k&v&> 
hazacsetterme, Ungyar, 
Szent Istvan-u. 18. 1-90 



Kavex6k. 

(Usd WkeBfik «s kaT6z6k alatt.) 

Kavicstermei6s, 

iLhsd dunakavics, homokiennel6s ea 
. botjovallalatok atatt is.) ■■■■ 

Bares' , 



Belvarosl kav«b&z, Varga 
Ferenc, Kolozsvar, Maty as, 
klraly-terSS. 29-78 1 

Szilagyi Sandor, SAVOY 
kavehaz, Kolozsvar, Unio- 
q. 13. Tel: 30-01 

' > ' ' ■■'''!■'" 

Marosvasarhely 



QalnmboB Gyorgyne, Drivakavics 6b 
' homoktermelo, Baros. i-36 

Budapest 



Szabadka 



|rsekujvAr 



Meinl fidkuzlet, ilrsekuj- 

var, Szechenyi-u 9. 

Tel : 22-33 



Gy6r 

Komlos Sandor kav6 6s tea 

^ szakttzlet, Gydr, BaroBS- 

at 85. 5-73 



Meinl tldkiizlet, Ciyor, 
Baross-u. M- Tel: 5 



Kaposvar 

-BaTacsy Fjerenc, kiavG, tea, itajirfi 
BBakttzlet, Kaposvar, Rak6ezi-t6r 1. 



Meinl flokttziet, Kaposvar, 

P6-U.5. Tel: 6-55 

78 



iionzum kive 6a tea-behoza- 
lal, gyarmatarii kereskedee, 
Tul : Csabay Dezsfi, Szabadka. 
Daffljanich u. 20. 2-00 



Meinl fi6kUzlet, Szabad- 
ka, Sztlstvan-t6r2. 5-01 



Meinl flokttziet, Szeged, 
\Karaaz-u. 6. Tel: 13-23 



Ssekesfehenrar 



Meinl ri6kUzlet, Szekes- 
febervar, Basa-ii. 2. 
Tel: 12-76 



VIKT6RTA KAVEPbRKOliOE. SzfeMr: 
vjlr, Varkapa-u. ff. «-94 

Szolnok 



Meinl fi6kuzlet, Szolnok, 
: ^apary-u 2. Tel: 3-18 



Hungaria kavehaz ee szalloda, 

' Tal. Szalkay Karoly, Mvhely, 

Sz^ehenyi ter 48. 3-72 

Miskolc 



Klauber Vilmos Janos D61egyhazai 
kavicsbaoya, Bpest, V. Saiijet-n. fi/7. 

■ ■■-.'- a9o-ai7 



Abbazia karehaa 6s 6tterem, c6gtal f 
Baross Karoly, Miskolc, 8z#chenyi- 
«. 24. W-40 

Mosonmagyar6var 



Schtfrghofer Albert, kaves 
„Ktfzpontl Kavehaza^ 
IHosonmagyardvar. 95 

Nagyvarad 



Emke KAvfehaa, Nagyvarad, Gr6f 
Bet&len Istvin-u. 1/3. 12-78 

„Hungaria" Kavehaz 6s 

fttterem, Tol. Petrasorlts 

Arpad, Nagyvarad, Rlma- 

n6ezy-n. 1. 19-96 20-09 

80-75 31-75 

Pecs. . 



,Korzd"-kaTehaz es ette- 
rem. tal : »zt. Llttke 
Ltfrtnene, Pecs, Kfraly- 
n. 11. 19-49 



Delmar Emll, Walter es 
Tlvadar, epitesl vailalko- 
zOk donakotrasl es gdz- 
hajozasl vallalata. Szalllt 
Donakavlcsot es Dnna- 
homokot. Bpest, V. Sze- 
ehenyl-u. 8. #U7-676 



Meztfnyekladhazal kavlcs- 
banya r.-t. kttzp. lroda: 
Budapest, VI. Andrassy- 
ut 79: 221-604 



Gyekenyes 



KapoBi 6s Tarsa, kavicsbanya, Gy6k6- 
Dyes. ' 9-23 



Miskolc 



LHwy. Testv^rek es Fricdmann Ban- 
dor, kavieskotro vail. Miskolc, 
Arany J. a. 33. att-Sfi 

Miskolci Kavicskotrd k.f.t. Mis- 
kolc, Vay ut 49. 26-00 

RicZ-FliLR KOTROVALLALAT, Kiiz- 
poatiiroda: Miskolc, Batthyany- 

Szallit: homokot, kaviceot 6s quar- 
citot waggo»t6telekben. Telepei: 
MISKOLC, BIHARPUSPdKI^FEIiSO- 
ZS0LCA, HBRNADC8ANY. 

Iiagyssdll5s — 

Haflb-CeBJieann, 



Szelley Perenc^ NagyszollSs. 49 



Hirdet6ieit feffwzi a m. kir . pe»<asz8ae<rz8t j^lflti alapitfinydnak tifiata iradija Budapaslan. 



Kelinefestfik \ 



FEST TISZTIt 



NS1 6» I6rfi ruhak, valamlnt fonal, eelyem 
6s szSvetvfaafu tgstga 6s tiatitfa. 



Bp, IV. Petofi Sandor-u, 2. 
VII. Kazinczy-u. 42. 



Tel. : 388-172 
Tel.: 227-409 



, Kazdnbefalazds. 

; Budapest --/s . . 

Custodls Allonz r.-t. Buda- 
pest, V. Nader-u. 19. 

Telelont 112-007 

Demeny S. Otto mernttk. Kazan- 
befalazasok. Budapest,; V. 
Kresz Geza-u. 48. 298-415 

fleinicke B. R. Kazan- 
be tfalazas ok. Budapest, V. 
Wahrmann<n. 6. 293-703 



Magyar Radlatbrgyar r.-t. 
Budapest, X. GyOmrfti- 
ut. 76(78- #148-472 



tCalW B6Ia, okl. mer- 
nbk, Budapest, V. . 
Vlsegradl-u. 43. 298-583 



HELQHSZ ANTAL 

kazanbefalazasok. 

K6m6ny- 6s kemehce6pft0, Buda- 
pest, III., Kasz&s-utca 64. 
Telefon; 862-688 



LANG AHDOR 

okl. merii8k 

kazanbelalazas, kemence- 

6s gyarkemenyepf tes 

Bp«st,XII.Biidakeszj-iit 16%. 164-386 



Schulz 

TDrelMechnikai 6s £p[t6si R.-T. Bp. 
VJI,Ar6na-iit80. 221-250,221-262 



ZavacUl Lajos kaxahbe- 
faJaza-si va-Ualat Bpest, 
XIV. Sz&zszorsz6p-u. 8. 

296-454 



Kazdnok, 



Budapest 



ASCHNER JdZSEF. 

gfizmoso- 6s kelmefestQgyarl gepek, 

Budapest, V., Hollan-utoa 5. 
Gozkazanoki * 119-289 



textllipari. 

vegyipari, 



Atkari tstvan bazahkov&cs m. kisipari 
kazauok gyaitasa. Lokomobil, gte- 
ehftiizszekrgnyek, StabilhazAnjavi- 
tas Bp XI n Jaai-n. 83/b 499-348 

Erdos Vilinos Jozset okl 

gmeniok Bp. II. Lov6haz-u. 
24 351-337 



IGALYfiSTSB. 

gfizkazanok, leiszapolfi automatak, 

kondensan^ruiiatak. 
Bp.vn.V8r«'smaTty-'w. 9. 22Q-239 



Kalman es Tarsa, Buda- 
pest, till bi-ut 34. 24.6ra 
alnttl kazankobidas. .. 
„Ubul' *ed jegytl kollo- 
Idalls rlziagyltb es vlx- 
kokepsodest gatlbpor, 
kulon berendezes nelkttl 
Is hasznalhatd barmlly 
kazanboz. Vegyszerek ; 
mfiszakl elkkek. 140-622 



Kazankfipor vallalat, Kovacs 
IreD, a Csillagkazan-kooldo- 
por gyartdja,. -Bpes*, XIV. 
Amerikai-flt. 21. 496-151 



Marat es Meret, Bpest, VI. 
Bulesu-u. 7. Kazanmttsze- 
rek. #290-555 



RudinsxKy Karoly ka- 

' zankbvacs ttzeme, Bpest, 

XIII.Lehel-u.62. 498-163 



Sxdsac Jtinos, kazan- 

kbvacsmester, vaUal 
„3X€lKsxerU" kazan- 
kovacs munkalatokat 
ligy helyben, mint vlde- 
ken Is. Budapest, XIII. 
Teve-u. 31. 291-Q6& 



Zapomel Ferenc, gflzkazan 
tlzeme 6a hegesztGse. Bpest, 
Orbmvolgy-u. 24. , .134-542 

ZMd Jbzsef, Budapest, XIII. 
Szent Laszld,u.4/b. 291-239 

Kolozsvar 



Markd Vilmds, gepeszmernok. 
Tttzelestechnikai, kazanbefa- 
laz6 es hSszigetelesi vail. 
Kolozsvar^Horthyiit 1Q.22-43 

Sieged 

Toth Antaf 
mester. 



kovacs 
, pauy-u.s. 

38-62 



UJpc 



Bulicsek 6s Tdrsa 

kazan*. tarteny- 6s vassz«rkezeti gyir 
Ujpest, R6zsa-a. 14. 295-239 



Kef 6k. 

(L&sd ecset'ek 6s ecsetarub aiati is.) 

Beszterce 



,Es2»e"Elsff £rd6Iyi 
Jce/egydr . kozkere- 

setl tarsasag, Beszterce, 
Rltler-u. 16. 11, 



Budapest 



VAROH EUYESrfLT 
MftHELYE kefe, ecset 

kosararnk es haztartaei eik- 
kek. Bpest, Erzsebet-krt 27 



Debrecen 



Egyesnit kefegyfirok r.-t. 

Tin Tan" 'ogkettk 6s mlnden 
„I1P"I0D egy6bkefe6rukgy6rt6i. 

debrecen-nagyvAbad. 

Lttsrfm 500 magyar munkaa 1 21-5Q 



GySngySs 



CJMKOS JOZSEF, 

, Matravldekl kete-, me. 
'- szcUf- es ecsetttzeme* 
Gybnygyos, Szent Imre 
herceg-u. 18, 5-54 



Klspest 



GereJien Gdl»or spe> 

clalls keleket gyartd 
tlzeme, Klspest* flu nyadl* 
u. 92. 846-871 



Kelessirar 



'Balogk Gyula, kefeke^ : 
: szitflmestef , Kolozsv&p,d5a- 
bavezer ii 4. 32-40 



MJillcr Gyula Ut6da, MUller 
Geza k^fegyar, Koldzsvar, 
J6kai-u.. 14. 31-97 

Nesenwiagifardyar 



Grtineberg Kdroly 

k elegy ara. Moson- 
magyar6v&r. ' 68 



Magywarad 



Celluloid KefegyHr 

2L-T* Nagyvarad, Ghll- 
lany-u. 7. Telefon t 1&-12 

6becse 



Sc&einberger Karoiy 

szbr* estlbrlszteldolgozb- 
ttzem, Obecse, Mityas 
klr.-u. 119/112. 11 



Prosha»a 



A|tony Istv&n, seprfl 6s 
kefegy&ra, Orosh&za, TAh- - 
c$ies, Mihaly-u. 15. 3-80 

Ssabadka 



Kelengy6k. 

(L&sd'fe.b6rnemaek alatt isj. 

Budapest 



Ermq kelengye 

R6zsa Gyuia. Budapest* 
VI. Ter£z-krt 4. #225-215 



Fend rich Imre, Bpest, IV. 
Calvln-ter 2. 380-297 

flirsehler 6s Neumann feherntma 

keteitfik Bp. TV. Vdroshaz-ii. 14. 

Pilvax-kOa 189-429 

Wamoser (iyula menyassaonyl 6s 

cseosemfl kelengy6k, Bpest, IV. 

Vaci-'Q. 10. i8'7-«16 



Wetsz Magda ISuran 
Gybrgyne) ,Atf>I -FERFI 
KECEMGVE, B hort, 
blouse keszlto Bp V Ba- 
thory u 24 110^545 



Debrecen 



Kardos LaszI6 vaezon 6s feher-. 
nemu szaktizlete Alapltasi 
' ev 1831. Debrecen. 21-13 

Miskolc 



Stelnfeld Ndndor, ia 

^skelelamegmunkald tize- 

' me, Szabadka, UlarkOTlcs- 

U. 12. 7-58 

Sxeeed 



Winter A. es Tarsa R. T. 
kefe-, meszellf-, ecset. 
Szeged. Tel. : 13-07 



U|¥ldek 



Szabo Istv&n, kefe- 6s ecset- 
gy&ros, Ujvidek, ThOkoly 
Imreiu. 11. Tel:- 22-38 



K6kfest6gyarak. 



papa 



Blum Izldor keklestO 6s kar- 
tonnyomO tlzeme, PApa. 

10-57 

Sxekeaf ehervar . 



FELMAYER I8TVAN ^8 FIAI k6kfestfi 
6s kartorinyom6sryar r..-t. Szekes- 
feh^rvar, P.ilotaf a. 1/9. 41' 

M0KT8K0 FERENC 6s fia Wkfest6- 
meBterek, Sz6kesf eMivar, , Bafli- 
gy6ny Marich.-ii. 1. Millely : 8&r-- 
u. 42. ; 7-50 



Keksz. 



Bonyhad 



Pauer Emil kekszgy&ra, 
Bonjfiad. 1-68 

Qy5r 

Koestlln L. esTsal Rt. keksz 
blszkvlt csokolade cukor- 
kagyar. Gyfir, Gdzmalbm- 
ter 1. 2-88, 3-82 



Rosenberg Qynla 6s testv6re, (eh6r - 
nemti 6s kelengye, Miskolc, 8z6cher 
nyi n 22. ^ 14-56 

Nagyvarad 

Slezak ba.bakelengyek 
da kOtUtAruk, Nagyvarad, 
Sas-palota 28. 33-68 

Paris! divattfzlet, &Swy Ii&szW- 
ne gyermekkoe^ik, baba- ; 
kelengyek: Pipa. 16r45 

Pestssenterzsebet 



Pann6nla paplan^ vatta 6s 
f ehernemulpar cegt. Pa- 
danyl Jenfi, Pestszent- 
erzs£bet, Arpad-u. 15. 

141-019 



Szeged 

W/tGNER F. A. es FiJM, 

Szeged, Klauzal-ter 7. 



Kelmeffestgk 
6s vegytisztltbk, 

* ihaad gfizmps6dak alatt IbJ 

Bala : 

VOICSlCS Pdl, keime. 
fonal- textll featfi es vetfr* 
tUztlM, Bala, KIj>y«-a. s. 
■-■ • 3-92 

Beregna»i 





a 

B> 
W 

JP 
0> 
ST 
» 

o 

M 

ia 



Z 

o 



I 

V 



Szekely Jdzsel, k6pesttett 
kelmefesttf es vegytlsz- 
tlt6, Beregszasz. 2-80 



Budapest 



Gscfrvlna Jitnos, 

fest, tlsztlt. Fonal, se- 
lyem es szbvetvegaru 
testes: Budapest, IV. Pe- 
t« II Sandor-u. 2. 888-172 
VII. Kaz!nczy-a. 42. ' 
227-409 



Hegedtls es HUmpfiier kelme- 
fest6 es yegytisztito Bpest 
Nagytempiom-u. 11. 135-881 



T0TH.JLA JOS* test, tisztit 
' Budapest, V. Jozsef ni&flor- 
ter 9. 181-297 



79 



Kelmefe$t6kj 



Debrecen Sspinpk 

Hrabeczy 7Zoltah, kelmefestfr-, 
vegytisztit6 es g6zmos6gya- 
fa. Debrecen, Szecheriyi-u. 70. 

".7-- ■;. 34-71 

Csermak Gusztav, GybXt 
Erzsebet kir-u 2 rubafesto 
vegytlsztlfo gozmosdgyar. 

Kaposvar 

^Rdzsagy ar'V kelmef esto ; 

■v eg yeszetl ruhatlsztltA- 

gyar. Kaposvar, Fd-u. 29. 
■■ --. 2-98 

KaSSa 

ADR! A, Kassa; Florian-u. 6. " 27-ia 
Bradovka Gyula Kassa, Deak Ferenc 

kri 10. . _ 31 T 32 

Kolozsvar 

TBalogu Ciyorgy kelmef est6 

. es vegytisztito, Kolozsvar, 
Bethlenkert-u. 3. 19^60 

Czink Gyorgy, kelmef esto 1 , 
■ ' ) ' vegytisztito, Kolozsvar, 
, D6zsma-u. 5. 30-35 



Komarom :/ - . 

MllUS janos, kelmeKesto, 
vegytisztito es gozmoso . 
ttzem, Komarom, Szent 
Istvan-ut 48, 2,92 

Kula '--.".■-"-■•... . '■' ■'" 



Alcser Ferenc Szolnok Dr. 
Barsfinyl Gy. u. 6. 2-47 

Szbmbathely 



Budapest 



Vitdlis ICaroly, kei- 

melesttt es vegy tisztlto, 
Szombathely, Ktiszeigl-u. 
1 5. . Telefon i 6-43 



Ujwjdek 

Etilcn, ruhafesW es vegy- 
tisztito, Ujvidek, II. Rakoczi 
Ferenc-ut 4. Tdlefpn : 36-32 

Weiss flermlna, tul. Weiss 
Vllmos okl. meriiok textll 
es rutaafesWT vegytisztito 
gyar Ulvtdek, Kossuth La- 
JoVu 4U; - 21-24 

vie ; 

Nagy Janos, keimelestft es 
vegytisztltrtmester, V&Cj, 
. Sat Janos-u. 5. ^ 88 



Kemence6pit6s. 

Budapest 



Custodis Altonz r.-t. Bud* 
pest V. Nador-u. 19. 

lelefon: 112-007 

Demeny S 0tt6 -mernttk Bp. V 
TCresVCftza u48 298-415 

Heinfcke B. R. Bp. V. Wahr 
mttna-u. 6. 298-708 



Rudast Ferenc, Textfl 
gozfestSde tul. Kula. 

Telelont S8 



KallO B6?d, okl. mer- 
nfik, Budapest, V. Vise- 
gradl-n 48. 298-588 



Kem6nyit6. 



Mex&gaxdasagf 
TermeloK Egye- 
siilt SxovetRexe- 

>te, mint az O. K. H, tag- 
ju, Budapest, V. Deak 
Ferenc-u. 6. &185-990 
#189-960 



Vtiion kemenyftogyarab, 
Basch es Kohner, Buda- 
pest, IX. ISzvetenay-u. 8; 
, 135-146 



Kolozsvar 



GaaT Istvan, a Jietesz kepv. 
, Kemenyit6, kemenyitoterme^ 
kek es cukorszOrp k6pviselet, 
Kolozsvar, Furd6-u.l5Y 19-62 

Marosvasarhely 



Balint Italazs, kemenyitG 

:- termek^nagykere3k. Maros- 

vasarhely, Klastrom-ti. 27. 

4-80 

Nagyvarad 



SZUTS J0ZSEF dr. kemGiiyltO 6s ve- 
gyitermikek nasykeresked^se, 
Nagyvarad, Beleznay Antal a. ' 

. 26 -3fi 



Marosvasarhely 

Kereszles Bel a iffj. keline- 

TfestG, vegytisztito- vanyolo es 

gyapjufoii6 Uzeme, Marosva- 

siirheiy, tJzlet :. Kossuth 

Lajos-u. 3. 4-47 

,. Gyar: Gat-u. 11. .87 

Ritz Istvan kelmefest6- 

.veg^tisztito es vanyolo tize^ 

me, ■ Marosvasarhely, Ritz 

telep 2. ■ 98 

Fi6kok: Bolyaiu. 2. 

Pet6e-t6r. 2. 3-38 

Mlykolc " 

Hiittyu ff6zmQB<5da ruhafestft .vegy- 
tisztitb, Miskolc, Sz6cnenyi-u. 49. 

..'',"'' 17-25 

Nagyvarad 

Mokos lialimin, kelmefestd 
es vegytisztit6, Nagyvarad, 
Gr6f Csaky Istvan- u. 15. 

12-13 

^SNag>-raradlB6rfestdde, 
ezelott IVO, rahaloto- 
vegytlsztltd. Fest mlnden- 
tajta Ifonalat es harlsnyat 
Iparl celokra. Bitter 
Adoli-u. 40. ^ 10-5S 

Vegh Gyula texti!vegy6szeti 
Uzerii, berfestGde es feherita, 
ruliafesto,vegytisztit6, Nagy- 
varad, Fibkok : Beraer-ter 2 
22-17 
Sat. Laszld-ter 10. 33^40 

r ' Gyar: Liliqm-«. "13. 21-08 

. Peca '"'''-.'■ 



Schuli 

fuzelfetechnitcai is £p(Wsi R.-T. Bp. 
VII. Arena-lit 80.221.250,221.262 



WylregyhAza 



Zavadil. Lajos, kem^ny^pit^si val], 
Bndapest, XIV. 8zazszorsz^p-u. 8. 

;■.'■-. , 296 464 



Kean6ny6pites, 

Budapest 



Custodis Alfonz r.-t. Buda- 
pest. V. Nddor-u. 19. 
' Telefon: 112-007 

Demeny S 0tt6 meruOk Bp. Y 
Kresz Geza u 48 298-415 
Eggenberger Sxyl- 

veSXler Bp. it. Marglt. 
krt 8. 352-128 

Belntcke B. R. Bp. V. Wahr- 
niann-u. 6. 298-708 



KaU6 n&Ia, okl. mer- 
n»k, Budapest, V. Vtse- 
gradl-u.43. 288-588 



yamos Ignae, ruhafesto 6s 

: vegy tisztiib, Pecs, Maria- 

u. 38. 24-37 



Szatmarnemetl ; 

Hiijtajer Gyula kelmefestd 
es vegy'tisztLto,, Szatinar- 
nemeti, Kossuth Lajos-u. 14, 
. ;. S-88 

80 



(ijfalussy Qyttrgy keme- 
ciyitO termekek hagykeres- 
kedese Nyiregylia?a, Horthy 
Mikl6s-ter 3. '-:■_ 22-01 

Sopron 



Seyrlng Ttv buzakemenylttf 

buzacsirlz glutln es dex- 

trlngyar Sp Faraktar ut 4 

8-11 

Szabadka 



Budapest 



Brti J&nos tMr. juta- 

gyara, Budapest, KQz- , 

Sontl iroda : V. Wekerle 
andor-u. 8. X188-S99 



Gudenus G6sa baro 

mladennemti olaitermek 



uktiszaki es mezogazda- 
sagi elkkek Bpest V "* 
tlld-u lO/B, 



sagi elkkek Bpest V Klo- 
,.*. —.-„,„ ■- 118-225 



Orenstein €s Koppel 

magyar, r.-t. Kender es 
Ientor07 es tll616 gepek. 
Budapest.VI. Vtlmos csa- 
szar-ut 31. #127-354 



"Pannonia Icentfer- 
€s lenlpar r.-i- 

Budapest, V. Sas-u. 20/22i 
*U5-310 



Parinoniatextilker. vail. kft. 
Budapest, V. Sas-u. 20/22. 

♦123-533 
Gy6r 
Magyar Censx&v&- 

gyar, cegt. Rugonfalvl 
Kiss Ferene, Gyor, UJlak- 
u. 2.7 15-96 

Nagykaroly 



9V PANNONIA" 

kender- es lenlpar r. ft. 

bSrvelyi keniergyara, BSrvely; 
(Statmafmeflve) Nagykaroly 42 



KEN2>ERKIK£- 
SZITO, VACOX/l. 

TE.CE.FON: 2 

Szabadka 



Schlesihger JdBsef fiai,els(S szabadkai 
kemfinyitC 6s esirizgyar. Szabadka, 
K51cBey-u. 69. 7-87 

Sieged .-'.-■ 



Oritzbaucb Halter, ken- 
der-, leh- es jutakereskedfi 
Szabadka, Hitler- ter (KaszihQ 
epUle^). 1-92 

Sieged 



Csonka Kalman, Elsd sze- 
gedi Kemenyitolpar , Sze- 
.ged,Cserepessor32.48 -95 



KcmenytoldOk. 

Budapest 



im 



- okl. -mGrivik . ■ 
gyarkeme.ny, kemence- 
epftes es kaz&nbefalazas 

Bpe5t,Xll.Buda»ceszi-ut 16/a. 164^985 



TEU.HENOC szab. es egy- 
szerti asbestcementpala 
kentenytoldok, miskolczl 
es Tarsa, Budapest, 
V. Alkotmany-u. 4. 129-044 
129-045 
Gyar Flszke. 4 



Schulz 

TGzet^stechnikai 6s Ipft&i R.-T. Bp. 
VII. Arana-ut 80 221-250,221-262 



SUss &s Tarsa, vfl^ 
lam&drliosxere- 
16s, Gyatin&niehy 
abroncsosUis. 

Budapest, XIV. Hunga- 
rla-krt 112. 296-857 



Zavadil Lajos, It^m^nyiipitfisi vdlt.' 
Bndapes>, XIV. Szazszorsz6p-u. 8. 
296-45(1 



Render. 



Apatin 



Elso Apattnl Ken- 
tier gy<ir n.-T. 

Apattu, Gyartelep. '■ 

Telefon: 64 



ScQulx JaUab, 

kendergerebenezjt* es , 
kendergyar, Apatin, 7 
Zomborl-u. 1910. 

Telelon: 98 



Magyar Keniler-, 
Ten- es futaipar. 

r.'t. V jszeged, Alsd- 
kikotdsor 61/64. 17-55 
Iroda t 20-19, 1Q-91 



PoUak Samuel kenderkl- 
keszltogyar, Szeged, Ta- 
karekt£r-u. la. 16-43 
■ ■ ." 11-24 



Sxayer 6s MilUy, 

kendergyar, Apatin, 
Zomborl-iit. Telefon ■ SO 



STARK . GYORGY, kenderkik^szitfl- 
ffyar, Saeged, Deak Ferene-n. 2. 

\: 20 os 

Szegedi kenderfon6gyar r.-t. 

. Szeged, Londoni-krt 3. ; 

10-16 23-05 26-00 

Varaa Mihaly", Szeged, Siirg. : 
«Kender» Tilolt, gerebenezett 
kender es koc. ■'.,_,' 14-69 

Vigyazo RezaO, ezel6tt Ba- 
kay .-E. Szeged, Kallay Albert 
u. 4. '■/■' 14-88 

Sxepllget 

Kenders/ar r.-t. S^pliset. 11 



Stoffner Jezsel kender- 
kereskedo Szepllget 12 



Sz^pligeti ;Takar6kp^nztar rt. kender- 
jjyara>. Sz^plisfet. ■* 

Ojverbasz 



Singer CafOS, kender- 
gyar, Kovalszky Lalos 
bat6sagl gondnok, UJ- 

. yerbasz. 42 



vagy a kultisziviselOKneL vagy a po:tatakar6kpeDzlar utjan tortfenBQlneh. 



Me^ekpdrok 



Ojvidek 



SC&uy es fia, kender- 
kereskedelem, Uivldek, 
Alfbldl-u. 16. 

Telefon: 36-31 



Varga Entire, kender- 
gyaros, tfjvldek, Petdfl 

Sandor-u. 60. 

Telefon: 28-42 



Mesner N&ndor, kenderke- 
: reBkedG, Zombcif, Dob-u. 8: 
2-08 
Zsablya 

KEiynERKiKESZtTG, 

zsjmcva. 

TECEFOS: 5 



Kendtik. 



Kolozsvdr 

Koiozsvarl SckuMele FeJ- 
kenddgyar, Kolozsvar, 
Iroda es lerakat : Akacfa- 
u. 27. 20-56 

Apacal-u. 30. 15-94 

Marosvasarhely 

Schwfmmer Jend, kendd, 
textil szttyd <fes nyomd, 
Marosvasarhely, Kossuth 
Lajos-u. 81. 1-49 

Moh&cs 

Berger Jdzsef. textil-, kon- 
f ekci6 6s kend6'arukeresked6. 
JTIonaes. ,1-92 



Keny6rgyarak. 

(LaBd p6kek alatt is.) 

Kassa ' 

Reisz Henrik, Kassa, Bonvddek 
fitja 16.. 33-64 



Szenkovfts Endre, kep es 

kegytArgykeresk. Nagyva< 

rad, florthy Mlklds-ut 28. 

27-22 



K6pkeretez6k. 



Wagyvarad 



Imre, keny<§rgya.r, 

Nagyvarad, Matyas kiraly- 

lit 135/137. : 18-13 

Sxabadka 



Sibality files kenyer- 
. gyara,, termeny 6s gyar- 
mataru kereskedese, 
Szabadka, Istv&n-ut 12. 



• K6pes- 
levelez6lapok , 

Budapest :..: . /v '■' : 



Magyar Film 
Iroda R.-t. 

flnykopsokszorositd iizeme 
it kapeslevelez6lop osztdlya 
Bpest, VJU. 8andor-n. 7. 14S -5 10 



Monostory, Budapest, IX. 
Ldnyay-u 17. 182-077 

Sdrai Rotaclds lenykep. 

sokszorosit6 EC&peslap 
Qy tit t <iS Budapest, VIII. 
Vajda Bunyad-u. 18. 

130-650 

: 43 '•':'•••'■;/ . .'-■'■ ; : 



K6pkeresked6k, 

Budapest 



Hoffmann Ferenc 

kepkereskedd. Budapest, 
I V.Karoly-krt 28. 189-239 
Iroda 'es rakt&r t v Buda- 
pest» IV. Gerldczy-u. 5. 
^ 189-305 189-405 



SolymoslK6pszaldn 

tul. M6szaros Ferenc: .Bpest, 1 V. 
Kiiroly -kifaly-at 26'. :' 189-762 



Miskolc 



Nagyvarad 



Budapest 



Gebcrth Karoly esOttd antlk 
mulpar^ muaranyozd, kep- 
keretkeszltd es laszobrasz 
mtihely. -Bpest IV Vacl« 
u 40. 184-455 



Hoffmann Ferenc 

kepkeretgyar, Budapest, 
IV. GerJoczyu. 6. 

189-305 180-495 
Detail Uzlet: Budapest, 
IV. Karoly-krt 28. 189.239 



Kula 



,ViKiOTia" kepkeret es 

leckeszltd ttzem, Kula. 

Telefon : 86 



Papa ". >-: , .. 

LehelLaszlO, „Krlstaly"uyeg 

es porCellankeresk. Pfipa, 

13-06 

Szolnok 



Ha'lm'a-?yi Sandor,. Szolnok; Baross- 
: u 10, . . \ - 5-12 



tijvidek 



ITIartinkd Andras, iiveg es 
porceUankereskedes. . &epke- 
retezo mfihely. Ujvidek, JI. 
Rak6czi F.-iit; 36. : 34-64 



K6pkeretl£cek, 

Budapest 



Hoffmann Ferenc 

kepkeretlecgyar, Buda- 
pest, IV; Gerl6czy-u. 5. 

189-305 1&0-A95 
Detail Uzlet r Budapest, 
IV. KAroly-krt28. 189-239 



Uusxnyak B€Za#kep- 

keretlecek,Budapest,Ud- 
hany-u. 36. 423-885 



Kula 



;,Viktorta" kepkeret 
es leckeszitd tizem, Kula. 
Telelon: 86 



Ujpest 



Kardos Gabor kepkeret 
es leegy&r kdzpont: Uj- 
pest, Csengery-u. 8. 

294-212 



KerawiiaV 



Budapest 



GRUBER Janos, keramiai nyereanya- 

prok. Budapest, . V. Kalman-u. 22. 

. 115-632 

labnan is Tarsa Budapest, tJllfli- 

nt 3*. Kaolinok, ngyigok, qnaro- 

liSBtek, mazak, yegyszerek, mft- 

szaki oikkek, beigbetO matricat. 

140-822 

Kassa 



HolI6Mzai Kev^miai gy4r, • 

SzakmaL-y Karoly, Kassa, 

KOzp. iroda; Liither-u. "•,•*. 

20-22 



KereJcparok. 

Apatln 

Kchnszter J6zsef, ker6kpar, 
uiotorker6kpar 6s varr6g6p 
nagykereskedO, Apatin, Sza-, 
badea?-t6r. Telefon: 52 

Balassagyarmat 



Szelenyi 1st ran mdszakl es 
kereskedelml vAU Ba< 
lassagyarmat Bakdezl 
to] 87 1-86 

Bekescsaba 



Krajcsovles Endre es FJal 
Besajba Petoll n 4 1-40 



Budapest 

Afkay Isivo\nn€ dr. 

Budapest, VII. Thokdly- 

ut 86. ..■■,-. 428.765 



Alfa korekpar'^s iniiszaki vail, 
seg^dmotorosok alkatr^szek 
Bp VII. Dob-ill. 227-341 

B6cs Ferenc; Bpest, VII. Her- 
nad-u. 38. 420-452 

Csed Ferenc &r, Ike- 

rekparnagykeresk. Buda- 
pest, VIII. Jdzsef-u. 51. 

145-312 137-982 



Eisner Cafos, Buda- 
. pest II. Kandd Kalman- 
. : u. 6. (Bem-u. sarok) 

.157-946 



Gulyas Erzsebet Ker€|c- 
par es szerszam. Bpest, 
Vffl. Garay-u. 44. 227-430 

hang Imre, m6rn«k kerthpAr varr6- 
g6p mflszaki Javit6 muhely Bp. 
Baross t6r.4. . ; 337-403 

Velvart ; Nandor. flrany6remmel ki- 
ttlntetett ker£kpar k^szitfi, Btida- 
pest, -VII, Rotten.bjller-u. 66. 426-584 

Debrecen . 



Hoivath KrnO, Debrecen, Csapo-U. 41/ 

.> ' ..... ' V >'. • •''..- ';•'. • 27-02 

Karsay JozEef.muszeTisz, ker6kpar §s 

alkatr^sa kereskedSse,; Debreeen 

Karoly Ferenc J6zsef-n. 1. - 39-8C 

Kfttz Andor, Debreeen, Piac-a. 60. " 

. 27-78 

Dombovar 



Ujj Jdzsef radi6 varr6gep es 
kerekpar ker Domb6var 
Eszterhdzy u 17. 2-02 

Gyor ;;: - : .'"•'• ■■;'■•■ 



Dobds Vllmos, kerekparke- 
reskedd, -Gydr, Baross- 
u. 22i - 13-73 

OpttX Jend, kerekpar, 
alkatresz es mttszakl nagy- 
kereskedd, Gydr, Szent 
Haroinsfig-u. 23. 15-57 



Klspest 



6krtfs Sandor, f^mdru- . 
gyar, a Turul kerekpar- 
nyergek es az tfsszes 
alka&esz elnek keszlttf- 
je. Klspest, Grdf Klebels- 
berg Kund-ii. . 82/34. 

846-825 



Klsuisiatlas 



nir6 Cafos iff. kerek- 
par, ▼arrdgep-.es Irdgep- 
]aVltdmdhely,^IsuJsz&Uas, 
Deak Ferenc-u. 67. 82 

Kolozsvar .- . 



Orion Femmdvek R.-T. 

Kereskedelifli osztaly, Ko- 
lozsvar, Matyas kiraly-ter 32. 
" -28-60: 
K6szeg 



Wttlf el Is'tv&n, . mfiszereszj ke- 
rekpar, aut6 es motorkerek- 
par javitSsi vail. Kflszeg, 
Kossuth L.-U. 1, i-00 

Mako :■' 



Wagy J6zsef 9 kefekparazak- 
tizlete, Mak6, D'Orsay-u. 3. 
■ ;-3-49. : 
Miskolc 



Schweitzer Testverek B. T. 
- ker6kparnagykereskedes ' 
Miskolc Szentpalyl n 6. 

• •■•■' 26-25- 

Mohacs 



Sebfik Janos, radio, kerekpar es 
yillaniossagi szakuzlet, 
Mohacs, Kiralyru. *2. 73 

Munkacs 



Bcsedy: Antal ■ Miinkaca, Rak6-; 
czi-nt 5. 



Wagyvarad 



Grosz" Jozsef kerekpar ^smfiszaki ciks 
kek, motorker6kpdrok,'varr6g6pek. 
Javit6raQhely Nvarad Bat Las2j6 

t&T'.i. ' ■..■ '■}:■ *-.- : --14-19. 

Hoffmann Morn6 Ozv. kerek- 
par, motorkerekpar, ^ yarrog^p 
es grainofonkereskedd, -••". 
Nagyvarad, Iroda esraktar: 
Ady Eudre-u. %■ 10^12 

*■ Uzlet • Szont Laszl6-ter 10. 
' 13^08 

Afemes JcSnOS,kerekpar- 
nagykeresk. Nagyvarad, 
Gr. Csaky Istvan u. 28. 

n-do 

Pallfy Jen6, kerekparkeresk. 
Nagy varad , Torna-u. 2. 15-24 

Sxabadka .••■•'■'■'.•■:;;■;"'••; 



ex 

X 

z 
o 






3 

01 

;.••-■■ 

I- 



to 



Dudas Pa! , ker^kpAr es ker^k- 
paralkaitreszek, Szabadka, 
Deak-U; 9V 6-84 



Sandor Arpa dV varro- 

g^p-, kerekpar-. es mo- 
tor ker ek pa r kereskedd^ 
Szabadka, De&k Ferene- 

u. 2. 7-57 



Sieged 



Lukacs Janos, Baeged, Feketesas- 
" - :22 - ' ••■••':'.'' -v • 26-12 

SchatiJanos, lnTflszerfisz, mflsz. 
vail. ker,6kpdrok alkatreszek,^ 
motorker6kparok, Szepred, ■.•.'■■'•■"'"' 
Szent Istyan-t6r -6. / 48-57 

: > 1 ' y: ■■■;'■ &:- y . 



:j£&#fcpd?6k 



Anevetottatlft jel DIzomanqosMelem, 



Ojvidtk 



Agrar-ImoortGepforgalml 
r.-$. tijvfdek, Petofl San- 



dor-u. 96/08. 



Hoffmann Istvtin, 

\ kerGfcparkereskedd 6s 
inuszeresZ. ftjvldek, 
Kamenleai-u. 11©; 41-08 



Ungvar 



SzalontalSandor, Ungvir 
Szt Istvan-u. 2, 1-7© 



Kercskedel ml r6sz 



vfeny tArsasagok. 
irodak, k£p viseldk 



6s Ugyn5k5k. 
Beszterce 



Be$dterce*J>fasx6d 

varmegyel beszerzd es 
ertekesltd kozpont, „Fu- 
tnra«*. Beszterce, Sur- 
gonyclm : „Benbek" Blt- 
fer^u. 22. 1-70 



Schvimmer istvan, textilkeresk 

k6pv. - Kolozsvar, Bem-u. 3. 

16-80 

Szab6 Lajos, keresk. ttgynok- 

' s6ge, v a in. kir. all. pince- 

gazdasa?, Budafok, (Kbzponti 

iroda, Budapest V. Nador- 

U; 32.) erdelyi vezerkepvise- 

■loje, KolozsvaTj TinMi-ii. 13. 

\ : - •'"•■. •::'-■ ''" -34-64 

Szele Martqn, kereskedelini tlgy- 

' noks6g, kepviselet, bizemanyi 

, 6s import tizlet, Kolozsvar, 

Kiraly-U. '21/23. 15-09 

TamdS ^CJl 6, keresk. 
tigynokseg, gyarl kepvlse- 
letek, Kolozsvar, Szent- 
egyhaz-u. 12. 11-41 

Tlbad Jdzsel. keresk. tlgy- 
ntfkseg es I tiszertizlet, Ko- 
lozsvar, Fecske-u. 31 .43-72 

Traub Jen6, ugynek, Kolozs- 
. v&r, Eszterhazy-u, 17. 22-^95 ; 

Komarom 



Ktei.i Mihaly, figynfikseg fs bizo- 
many. Nvarad, Szeptember 6 • 
(v. Vaiphaz-uMO 17-09 

.London Ij.iJos, kereskedelmi figyhfift- 
s6g, k5t6tt saovOtt 6s rftvidaru nagy- 
kereskede-s, Nagyvarad, PAvel-ni 1». 
;■....-'■ ■ 21-75 

,]}IinerTa" ipari 6s kbresk. 
;k6pviseletok, Nagyvarad, 
Gerliczy-u. 22. 14-33 

iMoskoYits Jtliklos, szovet, 
textil es fonal gy&ri lerakata 
6s kepviselete," Nagyvarad, 
Sztaroveszky-iit 48. 21-34 

Ullmann {dikI6s, kereskedelmi 
agynbks6g, Nagyvarad, • 
Deak Ferenc-u. 5. 16^64 

Nyiregjfhdza 



,Tern©** altalanos kereske- 
delmi forgalml vail, gyarl 
vezerkepv.Komarom. 4-64 

Marosvdsdrhely 



Debrecen 

A Deut8ch M6r, kereskedelmi 'figy- 



Gjgr 

Erdelyi 1st van, yend6glds. 

Bor- es Bzeszesitalok* iigy- 

noksege, Gy 6r, : totO-u. 15. 

..'■; >•' Telefon: 2-73 

Kolozsvar 

Adler Jen6 keresk .utaz6,V' 
' Kolozsvar, Gyulai Pal-u. 23 

■ /;; -Yv' •,••';;.'•■":■..«.?"■ V., '26-40 



Bosktfyitz Lajos keresk;. ifgy- 
nOk 6s bizomanyos, Kolozs- 
var, Koraalaija, u. 17. 35-71 



Braun Vitoos kereskedelmi 
utaz6, Kolozsvar, Pejede- 
lem-u. 21. 30-93 



Crencsy Bel a kereskedelmi 
flgynokseg 6s bizomany , 
Kolozsvar, Kaivinu; 1,1. 

■ ; \ ■- --y iis-50 

Hancz Ernfi Istvan, keresk. 

flgynGkeeg, Kolozsvar, Kos- 

Teiuth u, 34. 30-32 

KtSS E&S3.16, keresk. 
filgynoksege, Kolozsvar, 
Mussollnl-nt 8. 27-74 

Ijeitner Fer.enc keresk.. 
'■"> tlgynOkseg,: Kolozsvair, Tror 
fort % 9. • 20 " 



Farkas Dezsd, keresk. Ugy not 

seg 6s f ttszeittzlete, Mvasar- 

• hely, Kbssuth L. u, $3. 5-54 

Hornyak Bela keresk. iigynok- 
~seg 6s inaatjanforgal mi 
iroda, Szeeheny; ,ter 2 1. 3-Q3 

Mult Jozscf, ipari es keresk 
kepviseletek, Marosyaear- 
hely, Kossutb Lajos-u. 2. 
■•-. . ••;' . 8-30 

Rubin Vilmos, IigynOks^gi 
iroda, Marosvasarhely, Sz6^ 
chenyi-ter 28/30. .1-64 

Standard Block altalanos 
kereskedelmi ugynoks< „ 
es szallltasl vail. Maros- 
vasarhely, Sifrhaz-u. 1. 

8-*7 

Szekelyfttldi altalanos ke- 
reskedelmi Ugyn«kseg,IHa- 
rosv6sarhely, Szechenyl- 
ter 60. • 2-01 

VarghaXiajos alt. keresk. iroda 
6s nagykeresk. Mvhely, 
Hprthy Mikl6s-u. 2. 1-72 

Miskolc 



C&b MArton, kereske- 
delml es blzpnianyl Ugy- 
nokseg,Kolozsv&r,Bartha 
M..n, *'"• »<.»«• 



W 



iiOvi S&ndor ,;0rchidea" Ke 
reskedelmi 0gynoks6g 
KolozBvar, Deak Ferene 
u. 9. « 33^41 



Drenydszky Pal, keresk.. 
tlgyntfkseg, Nytregyhaza, 
Bessenyel-ter 2. 28-47 

Pecs ' 

Uergely Jen6, fuszer- 6s syarmatira- 
B? , ynciks6s'e 6s bizoraanyi uzl. 
P6cfl, Rak6czi-iit 38. v 32-« 

Szabadka 



P>zokas 6s Neverkla, bizoma- 
nyi ttzlot 6s kereskedelmi 
ueyri6ks6g, Szabadka, W6s- 
se]6oyi-u. 1. " ; 5^-89 
Hatter '• Testv6rek tlgynoks6gi 
.';■ irodaja 6a rovidaru nagy- 
keresk, Szabadka7Beres6nyi^ 

• u. 4-.; : :>- '■:..:; -.■.■";■"•;■ "' .'.7-33 

IvicM Samu. kereskedelmi 
tlgyn0ks6ge es bizomanyi 
tizlete. Alapitva : 1899. Sza- 
badka, Vaekott-u, 7. 6-77 

SxaTXi Kdlmtin, sza. 

badka, Homok-u.15. .3-74 



TanRoviiS Mlhaly keres- 
kedelmlvtlgynoks^g es blzo- 
many I Aruraktar, Szabad- 
ka, Csernovlcs-u. 17. 3-27 

Szatm drnemetl 



N6medyB61fl, enkornagykereskedfi ^6 
keresk figynttks^g Miskolc, J6kai- 
n: 4. 21-01 



NagybAnya 



Schwartz Samuel, kereskedelmi 
tfgynok. Nagybanya, Nagy- 
p6nzver6-u. 9. 1-76 

Nagyvarad * 



Szeged: v 

KOPisfc Ferene-Daniel Fantp, Str.ass- 
manrt, Stuhirier pyarak k6pv. ke- 
reshedelmi D(iVN T 6KSEGE BZEGRD 
Iroda Gyertyamosi n 1 28-7,2 

Telep Tisza p a 11-80 

Szenesi Ferene, term6ny- 

keresk.6s aruforgalmi iroda. 

-.. Szeged, • .Vitez-.fi. 28. 13-35 

Szekelyudvarhefy 



Lowy A. Sandor v Alt. 'kereske- 
delmi Ugynoks6y;e, Kolozsv&r, 
v Erzs6betTU. 29. s ; 10-14 

.RaVai, ^agy ; Janos. .alt. kores- 
kedelmi tigyn6k86g "Kolozs- 
yar,'Szentegyhaz-u 3. 11-88 



Bodnar Janos, keresk- ugy- 
nok86g, Export-Import iro- 
dftia, "Nagyvarad, Hitler 
Adolf-u. 57. ' .... 23-46 

EpBtein B61a, o Orion » keresk. 
vail. Nagyvarad, Szifasryi 
Dezs6-u, SO.r • 27-26 

Hercz 9I6zes keresk. Ugy 
nokseg, NagyVarad, Lahner 
Gyorgy-u.8. 27^-09 

Herczeg Sandor, kereske- 
delmi flgynOk 6s bizomanyos, 
Nagyvarad, Jfikai Morrii. 13. 

KIBS' ,P EREN C, keresk. kSpviaelete, 
Nagyvarad, Arany Janas-n. 11. 

..<•'.: - "■■ :-, Telefon: 27-79 



Gluck Gyulaes Tsa altala- 

• nos keresk. 1 -vail es szal- 

lltok Sznemetl Karolyl- 

k«z 6 2-23 



,Feny&vix" 

Ipari es Kereskedelmi 
r^t» . Szekelyudvarhely, 
Orban Baiazs-n. 5. T. 3Q 



Kerit6sek; kapuk f 
ajtdk, 

(Lasd sodronyszSvotekj fonatok ' 
6s kerit^sek alatt is.) 

Budapest 



HAIDEKKER 

BUDAPEST, 
Andrassy-ut 21. ^297-977 



KollerlcQ Pal es Hal 
r.-t. Budapest, IX. M6r- 
ton-n. 15. #188-404 



Stabler MWdly 

sodronyszovet-, r fonat- : es 
vasaragyar rt.' Irodaja es 
gvartelepe : Bp. XHl.Szent 
Laszld-at 60/64. " *""" 



Varost telepe: 
krt 43/a. 



#290-432 

. Terez- 

120-871 



Kert6szek6s 
kertgazdasagok. 

Abony ; .. 



Neppel Ferene, bunyai kertSsaete 4s 
faiskoiaja, Aboiiy. . Telefon: 8* 

Budapest 

Mezey Ferene, kert6pit6, Bp. 
II. ,Inlia-tit v 2. ^ 355-678 
XI Krecs&nyi-u. 6/8 164^381 

Solty CdSXlO, kert*plt«. 
Budapest, IT. Hadaorod- 
u. 2/1. 164-431 464-773 

H6dmex5wasarhely 



Czepl6dy Nagy Fere.nc, V1rAghert6- 
.sWtev H6dmezGyasArbe!y, : 1 Jpoly- 

,- : utca. •:':./■;- .„v ', /:. 1-66 

Kiskunfeffegyhaxa 



PETKOV PETER b^lgar kertes'zete, 
KI8KUNFELEGYHAZA, Nyoriias 3. 62" 

Marosvasarhe?y 

Ollerer Testver^k Virag- 
ker.t6szete, Marosvasarhely; 
Koroakairut 10. 3-53 

Rimaszombat 



Szaloky Istvan, viragker- 
tesz, Rimaszombat, Tom- 
pa-u. 10. 2-04 



Szeged 



Rak6czi "Ferene, mukert68Z, 
Szeged, Kalvaria-8or ; 6. 

33-72 
Vac -;'>-;. 



Szombalhefy 



Pank Jakab, keresk. kepv. 
JSzombathely, Sz6chenyl- 
u. 4. 8^»1 

Ujvidek 



Phlllpp R. tt^fyntfkseg 6s bl- 
zomanyl Uzlet,(snrgfinyclm 
Phlllpp Rudolf) tuivldek, 
PetdllSandor-u. 44.- 28-65 



Siefatits Isfvdn, keres- 

kedelmi ttgyntfkseg es blz- 
tosltasl Iroda. Zombor, 
Zrlnyl-u. 2. Telefon : 81 



H agyar Belga Icer^- 
gaxdasdgi r, -/-vac. 

Teleron : lO Budapest! 
kepvlselete : Proeopn x 
Ferene, V. Szlget-u. 5 7. 
202-585 



Zombor 



Gocser Antal, kertesz, 
Zombor, Rak6czl-n. 40. 



K6sariik. 



Debrecen 



Frick I.ajo«, k68muves,.mu- 
koszOriis, Debrecen,.; Ferene 
J6zse'f-ut 27. 27^-87 



\ new cKWt alio a let eggntthjj* jeleni. 



Moesff/pdrtok 



Szeged 

nBAjC J0ZSEF> kes. 



xativesmester, kes; acel es 

lemarugyar~ "— 

Mars-ter 11. 



temarugyara. Szeged* 



Gasparlcs Peter* keses es 
kOsztottsmester, Szeged, 
' Fekete-sas-ii. 18. 88-67 



KesztyQk. 



Budapest 



Fo&OTGs Tsa Continent 
tad borkesztyugyara Bp. 
VI. Szobl-u. 5. 329-885 



Debrecen 

Schfen SAndori^tesztyiiB, DebreQen, 
CsapiS-u. s k Alftildi pal<ita. 11-66 

Marosvasarhely 

Kovacs lVczso es Tarsal 

\ borkesztyiigyar, Marosvasar- 

%lyy Maros-u. 2. '■/ '\ ^-T'S 
Mendel Samuel, ; borkesztyQ ■', 

iizem, Marosvasarhely; . 

Gyulai Pai-u 15 '; 1-86 
Rankrt b6rf eldolgoz6 6s kesz- 
J tyiftkeszito iizeme, Majfos-/ 
; vasarhely, Kossuth La jo^- 

u. 108. - 1-56 

Nagyvarad 

Gan tin ajestiq, kesztyftjizem , 
- ■■■ Leo Vilmoa, Nagyvarad, ©r. 
vBerkoyits Per^ne-u. 76. 19-27 

$plnet& F.6s Fid/ 

kesztyttgy&ra, Pees;' Mar- 
;'; ton-u. la. .."..; 37-37 

Szeged 

Paulusz Jeno>: Szeged , Karasz- 
u. 10. 12-92 

Zombor 



Esernyd es bftrkesztyutpar 
Gewtlrtz Adolf, Zombor. 
VOIjgy^a. 8/10. 8-74 



KSzlmunkak. 

DoM Erailn6, WzlmahkasziEildn. BHby 
felszarelesek, Bcsaba, Andr&ssy At 6. 

■.'■■. ■■'■"■■ ''.:••': •'■■•'■.•■ •■'" .•;; • ' 3-7P 

Budapest 



AdSmKSrolv 

Alapitaslev 1772; Ftftfziet: 

Budapest, IV. Kiqyd-u. 4. 187-8Q3 



Adler Bertalan 

kfeimania-^8 fou'aliiagykeve<iked 6. 
Bpjy.Kafolykirtly.fli 4; 889-108 



Erma IcGxithunUa, 

Rdzsa Gyula, Badapest, 
yyTerez-krt 4* #225-21 & 



Goldberger F. 

. Kezlmui 'Export 

Bp. Vilrno^cs;.6t 16. 8.82-443 



HoIHi Valeria, Nepmii 

veszetl ie es nep- 

vlseletl kolcstt nzd. Bpest, 
VIII. Jozsef-krt 69. 136-465 

Jezsek Lajos^ hiziipari val^di 
. csipkekeszitd, Budapest, ;: V;V' 
: Va(?i-6t 50. ;• 



43* 



M I M 62 A 

keziiminka £s iEn^gSny, szakfizleti 
Bpest,; Jozsef-ki* 11. .'; ••:■• '133-485 



Moga-csipke, f tiggoriy, f tig- 
gonyanyagok. Budapest, IV 
Deak]P-u: 17. / 381^56 

Magyar Perenc, . kezimiinka 6s 
* rovidaruiizlet, Gy6r, Baross- 

: At 28> '•■■;..■;;■■:■;■■••. - : .;;5-8> 

Kolozsvar 



BAUCB ERNONE,; Kolozsvar, WeSiJe- 
ISnyTMi. 2. . ^11-16 

Mafosvasarhef y 

Kad&rne Varrt Margii^ kfei 
munka 6s iparmttveszeli 
m-flterem, Marosvasarhely/ 

^Barose G.^i. 11. "" S-78 

Sxeged 

Bokreta kezitnunkattilet • es 
^diyataru, Szeged, Arany 
Janos-u. 5. - 

FAY MARGlT'k^ziraUnkaazle^,t ; ; 
Szeged, Korona^n. 1. ■■■., - . 25-21 

Hdrton M lona kezi- 

mdnka Uzeme, Szeged, :"••'• 
gr. Klebelsberg-ter 4, ' 

29-97 
JIUSK ATLI kezimunkaipari 

.';. Szeged; \K4rasz-u. -3> 16J-28 
fallai keziinunkaUzletj 
ipafiMveszet, hiziipar, Sze- 
ged, Kigy6-u, 4- ' ;'. 48-82 

Silgetvar 



Klegyensulyoz6 
- g6pek. 

(liaBd'gifipek alatt is.) - • 

Budapest" 



Marx'Ferenc. Bpest, V. 
V act-lit 18. Trebel- Werk, 
DUsseldorl gyartmanyai. 



Klrakatailvanvorf. 



Guttmann Ai-miii elOnyomda. kez-tv; '.'■ 
jnunka, rSvidiru, ari As "n5i divat- 
arukeresk. Bzigetyar, bn] Bieder-, 

• manb RezsO-n ?';.'• i-19 

Olvidek 



Szklcsak Ferene, kezt- 
monka es dl vatarukeres- 
kedo, Clvldek, II. Rak6czl 
Feretoc-ut 6. ,, 34-42 



KgzmBaruk. 



Bacsalnias 



M6zer es Steinmetz, k6zmfl- 
dnikereskeddkjBacealmae. 74 

Bala 



Csabi Karoly. diyatAru; 
keroskedesi Baja, Br " Ecit- 
:vfis-n. 1. 70 



Debrecen 



Dfebrcceiu Testilkereskedelrili: R6sz- 

v^aytaTsasag, Debrecen, ;Ferenc 
.. Jfaset-61 3. - ,.•■'.. ■■■,--■■ ■> 29-97 

Klskunf6legyhaxa 



FRANK I(JN AC liS EUAIR.-T.k^BmU. 
; araijapykereRked^se, Kisknnfelegy- 
,'■ haza,:BeTcg|pyi-ia.'2. •:•■ ;'.. ■.•■•■■•' . ".'!• : 28 



Karncsev Sandor,, Szeged, 
Csekonlc^-n. 1. "' : 16-60 

UJvIdek 



Abrahana Mor* : kezmiiaru- 

i bdtorsztfTet- sz&nyeg es 

eslpkeftlggtfny kereske- 

des; UJyldek, II. Rakdczl 

nc-ut 26. tlzlet: 36-15 

41^70 



Ferenc-i 



Raletity M. Milos, diyat 

kezmifi4ruhaza ? Ujvidek, "'••'; 
: Museolini^t 2/4. : ; ,'. \ '22-63 
, Iiakas ; Bercsenyi M -u. 2 1 . 
31-52 



Budapest 



Pekete; feinfeirrat rekl&m cik- 
kek 4jJYARi eladasa Bp. 

; - r Vi. Ter^z krt 2 _;22-56^75 

Fleischuiann <7}y inl a, Buda- 
pest, VIL Dobrii. 37i 423-733 

Reichert testverek ttvegaU- 
vanyok raktara, Bpest, 
VII. Izabella-o. 13. 224-800 

H£v£SZ£STSJti 40 eve 
gyart KXftAKLJlTALt- 

VAHl>QK4Ti6uihiil es 
Uvegbd], Badapest, Klraly- 
n. 25. 227.^7^ 



Kis^rleti 
allomasok. 



Kolozsvar 



Mez6gazdasagi Vegykiserieti 
; AllomAs, m; kir. Kolozsvar. 
^pnostori^; 3. .; ; 15-42 

Mosoniwagyar6var 



N^venytermeszt6sl es Ntf- 
venynemesf t« Klserletl 
Iutezet m. klr . Moson- 
magyarovar. Igazgatdsag, 
Xajtamlndsltesl es ntiveny- 
nemesltesl osztalyi 77 
Ntfvenytermesztest es ta- 
lajtanl oszt. : 17 

JHagternieldtelep : : , 1-08 

Vegykiserieti allomas ini 
klr.MosonmagyaroTar. 16 

Szabadka 

Vegykiserieti alibmae m. 
ki p; k irendeltseg, Varogbaza, 
III. em. 146. sz. Szahadka. 

-•";-•' .•'.'-• 6-sy 

Sxeged^ :, 



KivltQll vallalatok. 

i[I-asd be- 6s kiviteli vallalaiok 

a!att.>, 

Kllmatizal6 
berendez6sek. 



Magyar szelltfzd mttTek es 
gepgyar r. t. Badapest; 
XIV. Uosval-n. 8/12;^' ; 

.#297-214 



Pirluier B^la> irodai 

aceibutor ; lpar es gep- 
kereskedeiml vaUulat. 
Crdekkdztfssegbeia a 
SehoJze es Scbultz Drez- 
da-f eeggei. Budapeat, 
XIII. Petnehazy-n. 

Telefon : 292-949 



Varga 6s Krlkovszky Bp 
Xlfi. Orszagblrd-u 16/18. 
Szellozestechulbal tlzem. 

■i : -"- : .-, ■ .- :: : .^/■■- ■■ -^ :--; 498-916 



KHsife 



Budapest 



JMngerer <c G&sc&l, 

bndapestl f Iok|a ut. 
klisegyar. Budapest, VII. 
Csengery-n. 20. r 222-805 



Render lea ^s olajnttveny 
termesztesl klserletl lute- 
zet orszagos m. klr. Sze- 
ged, Alsoklkotosorl. 2O-30 



Mezdgazdasagl vegykiser- 
ieti es paprlkaklserletl 
allomas m. klr. Szeged, 
Alsdklktfttfsor 1. 25-10 

••': -. •.•■■•■■:;• v -v. :•.-■■-•-■■:■• 25-2Q' 



Kovenytertueszlesi es 
novenynenaesito Itiser. 
leti int<§ m. kir. Szeged. 
Als6kik0fd80r k l. "- 26-36 

Talajtaui kfserletj inte- 
zet . m. kiir. Szeged,; Als6ki: 
JeotOsor 1. }r 27-95 

Szombathely 



yegyyizsgald ^allo^ias, (Szhely 
torveriyhatdsagi.) Szombat- 
he\y, Zahati-ot. - 

Telefon: 5-46 

Ojwidek ;;;,•'/;,;•;': 



Mezojgazdasagl klserletl 
Intezet iu: klr. Cjvldek, 
flouved-u. 26. 29.92 

Klserletl gazdasaga ;: 
Vaskapn p. n. 40-50 



Nagyvarad 

Acs Tibor^Bcdeiyi szepina8ol6- 
ipar, Nagyvarad ■'. Kalvaria- 
u. 44. ,23-03 

Klozetberendez6- 



■MS 

a 



IT": 
Oi 



05 
N 

M 



Budapest 



2 

O 

-■if* 

m 

l 

Kocsggyart^k. ^ 

Budapest , 



Ulrica n. JTL badog- es 
olomaragyar, Budapest, 
VI. Vilmos csasz&r-iit 81 

> ■■:- -. *1Z7*260 



Uogenfurst GyUrgys 

kocsigyart6. Alaplt va 1859. 
Budapest, VHI- Fecske- 

■.'.■«. 19. 840-S80 



Mlkl6s Lajos, golyosesap- 
agyas kocsigyara, Buda- 
pest, X. Vaspalya-a. 4. ." 

■:•■: ,/:-.;:.■ ^ ; 149-093 



Sz6ke I.ajos Mllialy, szttl- 
-iitoeszkoz keezitti.; Gyart r ; 
mindenfelectipusu aiaszallitd 
kezikqesit es szaUit6eszkpz5i 
kei;. Budapest* 'XIII. Orsz^g- 
bir6-u.,49. ; 293-797 

Kofoxsvar ' ■; 



Janossy Lajo8 kocsigyarto, 
' Koiozsyar, HonvM-u. 1391 ' 

Marosirasarhely 



■Kali'Jo'&imf,. koosi- 
gyarto es JarmakesKltffr 
mester, fltarosvasarbely, , 
Arany J.-u. 3. , i 6-34 

83 



Kocsfyff&i'tdk 



A ifckir. OGsIaszemelYist joUti alapitvanya hirdeto irodajanak 



Szolnok 

Andes JFereiic, autd- 

k^ossz6rla-ko«5Sl^yai?t6 
6sdace6 I6uyezo tizeme, 
Szpiuok, pet6f I-iK .3 ,W«-?» 



Esterhdzy gr6f I 

radalra&nak Jparteiepe, I 

ata -■■:■;■',- ;■•■. - i^^—&Li 



Ujvidek 



Ltitze 'Agbst alitor. '6s kocsi . 
. alkati?6szek szaktizlefo . 
Ujvidek; Beesi-u. 10. 33-18- 



Salad Vilmos k.t.t. 
noi I elolt&k, sz«rme- 
ar ak, export^ Budape st, 
VII. Karoly klraly-ut l: 

'•■.;•'■■•■'•.■< 227*492 



Nagyvarad 

Szeut L.aszIo-t6r 4. 27-OS 

Pecs 

Lowy testv6rek, ndl dlvat 
6s koulekclo kereskeddky 
P6cs, Fer euctek-uV I ; 1 .7-4 a 



Konzervek. 



Jloga (Mo S in) Mladen. 

kbcsigyartd 6s karosszGri 
k6szito, Ujvidek, v 1941. Ap- 
; rilisl3-iit 49:; 27-18 



•..;.■' Jliastl sz6ft aiatt is.) - ; , 

Bekker J&nos^tMeWanyag- 

nagykefceskedo^ Paks, Duria: 

. U.-21. * 6S 

Kamilli, KAtoly, piges] koksz-/' .srtit 
6b fakerestedelmi vallalaty K6cs 

,■'.'■ Varoshiiz^u.';2; . • v 26 -6' 



Kompresszorok. 

Budapest 

"Drabek Ferenc, Bp;. Bokay 
^Ados-u.8. : 138^82 

• Magyar szelMfrztfmtf vek es 
gepgy&r r»-t- Budapest* .-, 
Si raiosyat-n. 8/12-- w -^ A 
- ■ #=297-214 

RiedelAlajos^Kleili JS<Jhanz : 
■'■■■' if 1163" Becker k6pv.) Budar 
pest, V. L6grady Karoly-/ 

■: ^.-12. ;-"..••'■: < 298-© 

Sehubauer 4?ef enc .;. m6riiSk 

:- v «feelge» ' kempresszbrok Bp 
' - Fold-u. 51. ' 162-206 



Beszterce 



Fidi, szalAmt, heates- 
ara 6s ha skonzer vgyar . 
JMlaos6gi arak Besz- 
terce, Massoltal-Uv.; 1/5. 

4a 



Kohlruss Testv6refc 6s 
Reihhold, Kohlruss sza> 
laml-hentesara 6s h«s. 
kouzer vgyar . Besz terce., 
Mussollul-u. 34, 1-03 



Budapest 



Debrecen 



Sxaplonczayn^, debreeerii kon- 
'' zervUzeme, Debrecen, ; 
-'Acel u. 9. -? 26^65 



Dombdvar 



Dory kOuzervgyar r.-t. DOm- 
bovar, Horthy Mlklos-at. /■ 

£rmfha!yfalva 



Hanyl 6s Tternfik, 
',^,/ir OVH" kdnzerv Iparl 
tizemek, .firmlhalyfalva. 



qygr :.; : .;.;;: :: : . : ;f^;^; : ;::: 

Dikk.Fidel 6s Tsa^ gyori.koi> 

zerVgyar, gyliiiiolee, f<izel6k, 

huskonzerv, kaj6p6tI6, keksz, 

- 6s tesztagy&r; Gyo*, Bercser 

nyi liget-u. 26.. , .: 16^00 

'Gyula^:>/;-^.'' : -;,. 



De$ytfrO mezogazdasagl 
6s Iparl kf ti Eozel6kE616ket 
feldolgozd) mtt.szarltd.Hze- 

; me: Gyala, Csabal-ut 3. 97 

Ipoiysag 



Ferencai J$zsei,, mdlna 6's ,'pyumdlcs-. 

:•• Jeldolgoati, malnaeucens^ eyiiniftles- 

* levek, jfyfimfilcissiiorpHk.' Budapest, 

lxkoppany-«,r>. TeJefou: 13(5-950 



Sdmmer fes Fein mernflajk 

sztvattyuk 6s koh?press«©- 

rok : miiideu •celrar Buda|iest; T v v. 
.■tt'fooTi a Jo«ef 7 .k3^;1 12^405420-932 j 



GlObltS Istvan, Vacnum 
bestirUsttok, autoklovok, 
zuzok, paszlrozOk , dap- 
laSalu goziistttk^ szarltd- 
. bereiidez68ek; nedves 
16gs«lvattj uk, f olyton 
mukbdd gyUmoIcsleldol- 
gozo keszUI6kek,'rozsda 
es savall6 acelbdl, minci- 
s6gl kl vltelben. Bpest. 



KONZERV 

^teWelss Manfred 

iBBFtia Magyar Konze»»gyira es titaiugyara ft. 
Bi)pBC,-lX='-M-arife.sy^-i:-.-#i41r9 70. 



WorWington yydraU 

k6pvf seioje V ^iniiiier - 

T6dor, djerhok, ^^ Budapest, 

V. Vae!-ut 4. I22<2«t 



Kondenzedenyek. 



Budapest 

brant Norbert e». Fia, 

• Bp. 6-ti:,47. . . 
J > . 116-162, - 121-130,- ,135^41 



Konffekcl6. 

r^dape»i;;v : ':.; : ; : y-;g';. 



kereszteny fkor 6s Textll- 
1 lparosok Murikaszeraso : 
9z«vetke!eete f Bud apest, 
VIII. N6pszlnhaz-u. 3,3. 

■'• • '■■■--■:■:* -.'•-■-■•;'.- 130-260 



xervgy&TT^UEIsp. 

IX. Soroksarl-ut 33. 
..::,::,. 130*432 



Sc&uszter Jiinos iff. 

egyestiit Ieivld6kt konzerv 
lparl gyArak, Ipoiysag. 1-08 

Kalocsa 



Reiner Jdjrse/,Bada; 
pesf, XIV. Taboraok-u. 10. 



RoineiMi y «^assl^,;kiiK: : ;:;: 

foldi koirzcrv-grp^y^rak 

kepviselete. Budapest; ;U. 

-Ii0v6h&z-u; -24; 351-928 



'Gyilm«lcs.Zblds6g I eldol- 
gozd 6s "■■ kereskedelml 
k.I.t. Kalocsa: 1-3S 



Kecskemet 



Elstii JceesJcem^ifi 
"kohxervgyar r^t^ 

'■■- gyartrndayal vll&g-. 
hfrfiek ! Kecskem6t, 
A r pad- vattos 7 . 1«26 .8*1 5 



Platter Jdnos koh> 

zervlparl 6s kereskedel- 

mi ' riit.v KecslcemeX 
IX. Szeat lstvaa-varos i-.6. 

• ■'•■ ' 3-05 



Los one 



Nagyvarad 



Brauf) Eitidimel; »Vjtikola« szt-kely- 
lii.di ralistRftritfl >ia mala.tagyirj 
tulajd. Nagyvarad, AuUch Jja jos-?' 
.ii.: 9; . ; . -.- ;3i 20 

Szekely : Lajos, gytlplolcs es 
z51ds6g felddlgoz6 jllzem,: '". 
Nagyvarad, Bem^ot; 2 1 . 33-^2 

Nyiregyhaza 

Antai AnGra'si casein 

«s szarltott lozelek, kon- 
zervflzeih, Nyiregyhaza^ 
Slmal-ut 1. 26-^12 



zolds6gszar 1 16 es 6r t6kesf to 

■:•■;/:•::,_ vailalat. :.;.:/■ .; <■■; 
N>-iregybaza f Baoska-a. . 29-SO 



Mezogazdasagi ATuforgalmi es 

Kivittli M.t. 

KonzerVlparl 6s szaritd-. 
: ". ttzeme, Nyiregyhaza. 
Bethleh-iitca 22-60 

KSzpont : Budapest, KSImenu. 14. 
■•?:.■ ■-.:.:■ 128-110,114-497 



Nyiregyhaza, Rak6czl- 
. a.^BO, 3l»j» 



Mez6gazdasAgi 6s E6miai Ipar,- 
telepek. r.-t, nov6ny , es %yu- 
molcsf eldolgoz6; Uzeme, bor-. 



1 1-05 



Paks, TolirSMt 2. 
1 . Tel: 71 < 

Rimaszombat 



Gazdatlsztek 6s gazdak 
sz8vetkezete,RtaiaszOm- 
batl koazervgyar, Rima- 
szomhat, Losoacl n. 4. 21 



Szabadka 



Bar oss szbvets6gi tagok 

export 6s aruforgalial ' 
sz»y etkezet HOktelepe 6s 
konzervgyara. Szabadka, 
ISzemere-u. 49/51. 8-51 



Szeged 



krovltzky Saador 6s Tol- 
macsy Fereac,, kohzerv* 
tizero, Losoae. 1-28 



Marosvasarhely 



Tern36iiyteldd}g«z6 es Erteke- 

sit0k.lt kouwrvek,>z6nt'?tt 
fdze^K 6s gylimolcsleyek. 
KSzpOiiti •irod^ja..;; : Budapest, 
1V^. Keeskem6ti-\i. 14. ; :: ; ^.-- ; ■::'• 
183- 3^0, 184-486' 



Agoston El e2c(kis jokai) 
6* TdrSia/heutesaru 6s 
konzervgyar, ^farbsjrd- 
sar&ely. 4-G7 

Munkacs 



MagyprttnteM&fc 

; T ^»«i>e&'.r--Jf. : Buda->: ; -, 

p6st, VU. karoly klraly- 

84 '. '. 



Ternak ClaHor dr. "ta?s. 
tul.. Arovit konzeryipari 
zMcls^^s gyttmai'es szarit6 

: Uzeuiek. Bp XIV, PUiahgo- 
u. 22. 497^530v 496-925 
Mako 3-76 

IfermihAlyfalva ' ; r 36 



Warf>aneAiC haikon- 

zerv, mnstar , iualaaszSr p 
6s ecetgyar, Bp. XIII. _ 
Fraagepaa-n. 8/10. 

h 292-114, 292-113 



„IB A«\ Gyuinoles&Oii^ , 

zerVKya«% Baunib^l SAn; 
doi?^ Munkdcs, E^zterbazy 
J^nps-u^Sp. 21-6€ 

Muraszombat 



BenKd \ Jdsisefc hus- 

Ieldolgoz6 -6s kbazerv- 
gyar, Muraszombat. 



Nagyszalonta 



iCeiB6ByTestV6rek, barOmfl. 
tojas 6s y adexport^ hus r 
koazervgyar, Nagy szalon- 

taV Bak6ezl-a. 65. . 7, 47 



riarna Emlre, koazerv- 

gyarl bereadeai6sek 6s 
ae61arugyara, Szeged, . 
RIg6-n. 38v 12-71 

Pa^zaner pezs6 els<5 r ezegedi ; 
'gytiniSlcssajtoio, Szeged, 
jKpIesey -u. 9. 21-22 

Zoldi Gy«rgy, gyumblcskeres- 
'-■ ked6 6s kdnzervtizerr^ Sze- 
ged, Tisza I .-krt 24. 21-09 
Lakds : -CtongmVi s-iit' 33; 

Szekesfehervar 



kARL J0ZSKP Es5 F.U, ^hiimMr- _ 
■':. Var, : Kigyp-ov 29/37,: ._ T?l,efo^ SO y 
Szilassy: Bi'indor jtm P!ia. • f 63e.l6& ; es 
' pyumijjc^fcoiizer-,- ." gyara, Hz6kes- 
feliirvsir;- Jfosef kir- : . hereeg-ftt ;Jfi> 



UjvSdfek 



gydr /■JP*-#-. tjjvldek; 
I.oraiitMyZsuzsanaa-u.2*. 
2g-^4r 33>S7> 41^30 



Weifert jfew«, *is^d6i- 

vld6kl eeetlpari ulyl*6k, 

r M6ra Ferenc-a. 39. ^ . ^ 

s . T61eloa : 20-69