Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


pwHtaHaritMBitiH -■.imtiii'ili siama: 30,655, j^rbthaJt Urtgyar Jqhasz Eva »JEnerofa" 
gyttinOlcs es zttldseg fel- 
dolgozotizem, ;€ngvi 
Vasut.u. 4. 6*48 Zenta J>olydJ£ Deaso, gyogy 
; nttveny* fftzjelek es zoldseg< 
szarlto ttzeme, trfrhonya es tesztagyara. zenta, 
t 43. Adal-ut ^ Ir24 ReIn£oI* Gy6k&, 

,iVlktorIa" hantoi6 ? :sza- 

- rlto eskonzervttzem, : : 

Zenta, Hold-in 8. 48 Kopors6R, Budapest Kovacs Oszkar, Budapest, 
IX; Telepy-ii 14. 345^193 Gyergy6sxentmlkl6s Kerfcdska B6Ia k or- 

latlan ftalmerese, Kassa, 
Lakatos-u. 7* 2"" 72 

"LENO-Y'l'i]/''d-67ia,.Belvarosi ; ital merese . 
Kassa, 'Kassa istvan-.ti._4/ 29 08 

Koloxsvar K6rh4z, (m; kii\ allaini) y 
Gyergyoszeutmikl6s| (34 

Tpolysag Balazs /Morton if j.italkere8- 
ked6, Kolozsvar, Szechenyi- 
t6r 4-1/ '.: KOVACS ,kAR0IiV, iEalmlro, /Ko'. 
var> Bzeeh?nyi-ter. 29. " :-,-... 29-30 

Nagyydrad Liszka Andras, koresraai korlatlan 

itaimiJrese, Na?yvartvd,;I)eak : 
. .PerehpTU. 2. ; Telefon: .13-13 

Ujvldek Palf y Istvanne;- koresma- 
roSi.tlividek,ZrlnyIIlpna- 

• a. 2. ■•■■*■.. ■■■'■~'.-;:.'-^.. 22-11 Marx .es •^i^saifiantt^k ; ftr ; '-J?6m ; : 

•^es fakoporsok gyara. Buda- 

peot; XIII. Vi8ef?radi-u. 112. 

■-'..///'/ Tel: 291-702 

Szatmarnemetl Vesxprem Kalmax Laios, koresmaros, Veszprem. 

'•■■:/>'/■,■ A-// '•// ■ • >•■■■;■ 4-4* K6rfti£zak. Papp es Leyal, erckopors6 
ttzem. Szatmarnemetl,' 
Telekl-n. 43. 76 (Lasd 8zanat6riumok ^alatt isj' 

Besiterce Korcsmak. 

<I4sd Vendeglok 6s etterniek alatt is;)-; 

Harbeit Antaliie Ozv. Fekete- 
sas korcsniaja; Baja; Buda- 
.p'estfcut..'8:\' ; 5-91: 

Uuber Janos, 'korcsuiaros, 
Baja, R6kus u> 33//V 5-38 

Berettydujfalu 

Kovac s Janoa , . koresmaroSv B eisetty 6- 
lijlaln, Hoi-thy -Mifci6s-u. 28. 

Debrecen 

Bfide Pal, k;pri2?marbs, I)ebreeen, 
, •'/' Nyugati-u .. 10. . /.' . ,V- 16 ;96 

Madar Gabor, korca'hiaros, Debrecen. 
M.ar6thy 'GySrgy-iiY & \ " 24, : 1 ° 

MAGYAR DEZBtiNG borozoja. Debre- 
cen, Nap-n. 22./ . 23-13 

Szekolynidy Mihaly, koresmaroa; .."• , 
Debrecen, Bamsoni-nt 65. ; ;• 10- 75 

Szokol I.lozset korcBniarOs, Debrecen, 
•Kassa-ut 24. - 38-73: 

Bzoke Lajos, ((HnUahaz?), Debrecen, 
Thnar-u. 31, / M' 93 

Dunakeszl / ■•'';.." \ ~ ■ 

'Czinder Lajos, ko'rcsmaros, D.unakeszi, 
: Liget-u. 11, -v ■ / •■• 63 

Eger /- 

maro8, r Eger, i)ob6-ter 5; v 

Telefon: 3-05 

HegedUs CJyorgy korcsma- 

pba, Eger t Zalar-oi. 1/ 

Telelon: 6-03 

SifiiOM SgNQS, kores. 

maja. Eger, Meszes-kttz " 
Tel: 7 6-80 Koraiz allauii, Beszterce, l^a- 
•JBaiarny a-iu 8. Telefon: SS 

Csiksiereda :;■;..'.■ Saliami k6rhaz; m. kir. Csik- 
szereda, Erzeebet-u. 1. / 21 

Debrecen Marosvagarhely ICdr^ff^ m. kir. allami 
. Ipolysag, Felszabadnlfis- 
ai4S. lO, 1-10 Jaszbereny Erzsebet kttzkdrhaz, Jasz- 
bereny, Szelel-u. 2. 34 

Gondnpkl hlvatal: 1-37 

Kassa '//' v ;, : KOrh &z 9 m. kir. allami, Kassa, 
K6rhaz,u.41 20-32, 20-33 
: /; v 20-34 

Kec«ki'a**^■■^':^/'^:' i '■ ! /■■V.''• V ■■ , K6rhazak : ; BelsG k6rhaz, Kecs- 
kejnet, Bornyik. Janos-u. 1', 

■ :';•; >a' ;■/•.: 2-12 

Izsak-iiti k6rhaz, Ai^pad va- 

ros 15. . " • 5-36 

Jar vany kof haz, Szeo t Laszl6 
varos 1/ /• . / 59 

Kolozsvar Allami k6rh6,z, m. ; kit. Marps- 

' vasarhely. 
Belgy6gya8zati ; oszt. Szt; Iat- 
v^q kir. »it^. - 6-59 

B6rr 6s nemibeteg oazt. . 
Hoj-thy M.^11. 40. : 6-19 
Eline .oszt. Hortby M.-u. 40. 
' : - '.■••■■ •':";- " >; 6-19 
Jarvanyk^rliaz, Sahdor 3.- 
u; 90. 4-18 

K6rbouctan Intezet; Szt, - Ist- 
van kir^ut 2, 6-59 

Orr-, fai-,g^gieo8zt. Szt. Istvau 
kir.-iit.22. // 6-59 

EOngten oszt. Szt.Istvan kite' 
lit 2. . -.:■'"■■ 6-59 

Sebeszet^ KOteles / S.-ii. 30. 
1-11 
Szeineszet, Horthy M/u. 40. 

\\./^^.:/ y:; ;;^6>:i9.i 

Sziil6szet es n6gy6gya8zat^ 
Szt. Istvan kir-tit. 2. /6-59 
Tiidiftbeteg os'ztaly, Sdridor 
Janos-u. 90. 6-33 

Mezclk&vesd Epyetem: BelKy6gyAszat v ig: Fornet 
B6la dr. egyet. ny. r. tandr, Debre- 
,cen/Napyei d6. • ; la^27- ' *12-81 

%yetem B.6r- eauemikortan: ig. Orsos; 
Janos lmre dr. egyet. ny. r. tanar, 

.•■•-. Debrecen. •'Najryerdfi. 15 38. -lfi, 39 

Egyeteia Gyeriiekkiinika, ig. -Iwkal. 

• Bokay SrsitaodT. eg-yet. ay, it. tanar, 
.Debrecen, Nagyerdtf. : ; .; -12 '8.4. 

Kgyetcm Ffl'lS- on-, gegeklinika, ig. 

• .; V-erzir Gynla' dr.egyet. ny/r. ta- 
nar. Debrecen, Nagyerdd..' 22 50 

"Rgj'etera • tdeg- es- elniegy6gyaszat, 
Ig. Bahtba Caiman dr. egyet. ny. r... 

• k. tanari ~ Debrecen, NSgyerdft: 
' . - li)-44 14-49 

Egyetem Bebeszet, ig. "H uttl Ti vadar 
dr. egvei ay. r tanar, Debrecen; 
Nagyeido. i 12-2H 12-30 : 

. ., ........... v.. .;„ Gy5ngy5s Pataky Antalne Szv.'korcsniaros, 
, GyOngyOs, Kosantb-u. '36.- 3-83 Egyetem Stoniatologiai- klijiika 
Csiliery Andras dr.. egyet... ny. r. 
tanar. Debrecen , Nagyerdfi, 12- 38 

Egyeterti Sebeszeti Irlinika Rfintgen 
' laboratoriuin, ; ig. Ruttl Tivada.r dr.. 
egyet nv r tanar. Debrecen, 
Nagyerdo,. ' ' .•■ . ' ,;. --V "12-29 

Devecser Berta korhAz," Deveceer. 12 

'Eger//': . 

Irgalmasrend jcOzkd^- ; 
liaza, Eger, lrgalmas-u, 3, 

''■/■■:':■'■".'. /; v .:'//•";. . r , ;:Tel:.26' 

8ZENT VINCP/KpReAZ. Eger, Bze- 

/c|ien'ii-u. : 2»' * ' ';/ 

fersekujvar Serene Joasef-Tudomanyegyetem, m. 

kir, Saiileszeti Babakdpao iutezete. 
\ Kolozsvar, Magyar-a. 17. 37-67 
Ferenc JoasefTTudomrinj^egyetemi ,m. 
. kir.Belgyogyaszati Klih'ika.koloas- 

v?r : , Mik6-u. 3. ; 20-79 

Fereno J6asei-?!i(lom.4riy.egyetem, m. 
. kir. Belgy6gyaRzati-,piagnosztjkai 
\ Kliuika; Koloz^vtir, Miko-u. 4. 28-20 
FeTeuc J62.sef-Tudom:'H]yegyetefn, m. 

kir. .Be!gy6gy;vszati-Tfid6'oisztalya, 

Kolozsvar, Mik6ru. 4/14': v 24-29 
Ferenc Joz^ef-Tudoinanyegyetem 

in. kir. Balrteologiai Intezete, 
, lColozsvar, ffik6-u. 4. , :24-29 
iFerenc ;J6zsei-Tudo:nSr.yegye.tem, m : . 
•" kir. B5rgy6gy&;aaU kUuika, Koloas- 
/ v'ar, Miko; titca 3. .34-50 

iFerenc Jdzsef-Tudomanyegyetera , m. 
./kir. Fogaszati intezet, KolozsvAr, 

■Trefq'rt-u-.' 1. .. -•.''; .I 2 " 06 
Ferenc J633ef-Tudoihanyegy.oteni,' m, 

kir. Fill, orr, gege KUuika, Kolozs- 
var; Miko-u, 4—14. s r' •.•.:;• 22-89 ; 
Ferenc Jozsef^Tudomftnyegyeterii, -in.- 

kir. Gyerihek -klinika, Kolozsvar. 

MajalK.-a.V3e.-,-. -'. 12-01 

Ferenc. J!6zfief-Tudom4nyegyetem, ; m. 

kir. Ideg- es Eliiie'g>'0gy:'is2ati K!i- 

riikii, Kotoas'var, Tretort-u. 43: 12-04 
Ferenc J62sef-Tudomanyegyete»!i, : . m. 
; kir.'OiHIiophediai Klinika,K0J&3sVar f 

Zapolyaru. 47, ^ ' ; -. ■' 36-2i; 
Ferenc tToasei-TudomJiriyegyetem,' m. 

kir. -Riintgen' lutezet.'Ko.lozsviVv-, 

Miko^u. 1, / . 22-9C 

Fereuc.J6zsef-TiidomAwyej > yetem, m. 
/kir. Bebeszeti Klinika, Kolozsvdr, 

Miko-ur 3. / \ '.:. '-"-.■ 10-21 

Ferenc Jozs'effTudoiiAnyegyetem, 

kir: Bebeszeti UrnlogJui Kliiiika 

' ; ,Ko)ozsvAr;; Mikc-n/4/14. >/ ;28-59, 

Ferenc. Jozsef-THdojnftny.egyetem, ra : . 

' kir. BzemessetiKHuJka, Kolozsvar: 

Slik6-u. 3. '-' ••:-- .".'. 12-03 
Fer^jsc Joasef-Tiidomdnyegyetein. m\ 

kir,; SzUleszetr Klinika. Kolozsviir. 
. Mikd-U. : 3. ' : ;,'• 12 T 02; 16 itf 

jjSebestyen David es neje*< 
Izr. K«zk<irhaz, Kolozsvar, 
Nagyszamos-u. 16.. : 
Iroda: / 35-16 

Beteg pavilion: .29-87 K6rhaz, m. kir. allami, Ersek- 
- ujvar, Korhaz^u. 13, 21^26 Esxtergom Holos-koriiaz, Esztergom, 
Szentvlmre-u, 26./ , / 12 Kortiarom K6zk6rbaz varosi, Komarom, 
FU)6p ZsigmoDd-u, 39, ■ 61 

Kormend Kozkorlmz. JCormend. 

Telefon: 46 MezOkOyesdi magank6rhaz, 
Mez6kovesd, Matya's ikir41y- 

.n- 76..;,^ ^//v v : - ; :Tei..:':'46 ; 

Miskolc' ' .. : ' : / Erzsebet kbzkdrhaz, Miskolc, Csabai-': 
kapn 9. / M3/80 

Mosonmagyardvar Karolina K6rf><tx, 

Mosonmagyarovar. : ^45 

Munkacs K«rhaz m. kir. allami, 
Mnnkacs, Kossuth La Jos- 
n;-26. / 7 20-34 

Gyermekosztdlya Muraszombat Kozkd^kazin,kir:aii; Mura- 
szofflbatj; Vasut-u. 3; 

Telefon: 7 

Nagykaroly KSzkorbaz' All ami, Nagy< 
k&roly, Lutfaer-u , IS > vi-69 Nagyw^rad KORHAZAK': A/l/A^i KORHAZ,/ 
vM. KIR. MAGWARADj Hortby / ■ 

'Mik|6s-ii; 1. .-"• ' . \:i : 9-4i, 26-00 
lehz^'atosaga :'/•:.;; '//,;/ 2tv-l2V 

. ', Ki raekorh hi, Vo ros (iiarty-H.- 20, 22'-o3 - ; 

. Qyerihekk6rlia'z. 8ataroveezky-'u. 5. 

• • . . /'"//./ v; .' tS-6fi •• 
. Hbnve'd- csapntkorhaz, Sal Ferenc- : 

• u. 3. ■ ' •..•''■•■•/• ■:"'. 27-03 
J.arvanykorhaz^eliiisz .lnhasz. ■•:. 
Peter-u. 66. . t«-66 

• '•Kozeges^g^gUgyi intezet,, Horthy M.- '. 
H..34. .,;.. .. - v -, : - 14-51 

Nen)jbpteggondoK6 inteset, Bnnvitai 
Vincelijvet 18... v"' -.••-./":' '. '24-97 
Szent Jozsef rnagaiik6Thaz> Balaspa-^ 

.'••'. 'ter 2, /-/./. 26 6tf' 

TiidfibctPggondozo'inteZQt, Bnnyi tai- 
;liget ts. •'■•/;'. :. ■'"■■■': --.:■'. il *i , 
Tudobfiteg szauatoriiirn, Alsodftroh- 

".: gbiHUdal 57; / .,■'•• A .19-00 
.ZsidokorbaK, Matyftskiraly-dt 46/48. 

/"/•/■"■-'■'•':■ .' ''/■:..■/.•.../ v ''•' / 16-3S-.. 
Zsid6k6rbaz s'zuleszPti o szt.il va, : 
Matyas kiraly-dt 46/48. •'• 16.67 , 

Zsido Korhaz, Nagy yarad, 
Maty&s ikiraly-iit 46/48:'16-38 
rZsid6k6rhaz szaleszeti OBZtaly 

/^"/'•/•,// ; '•/-;•: 16-67 

Papa /•;. 

lrgalmasrend k0zk6rhaza, 
Papa, J6kal-u. 5. Teleton : m 
v N 2 

w 

i K&fi<izdk A hlrdeto Iroda hflltlsztvlselol .; pici\ :,^C:^:::; v ;-i-"'-.-:-<-\ 

ErzBebev tudomanyegyetein ...belfcli- 
nika, PeoB, G aray-u. 1 ,. 15M)6 26-06 

Erzsebet tudomariyegyetem b&r-' 'es 
nebiikonani kUnika. Pec9, Attila-n. 

,:■.:. .:'/.•;. •"■/ '■-: '[::■•.[ •••■■•;.. f,::.fi9-?,4 

Erzsebet tud<imariyegyotein gyenneb 

■,', : klinika, Pecs, Rith-a. 9. . >' 1J.-34- 

, Erzse'bet tudoinanyegyet'ein . gyermeb 

klinika sebGszetJ osat. Pecs, Rat b 

: u. 91 . '•■' :; .':.: '• .10^8 v 

Erzsebet ttidoraanyegyetem ideg- AsV 

elirieklinika', P6cs, Ret-u ; 2. > 23-06 

Erzsebei tudomanyegyetera sebeszeti 

kli'nika, P6cs v Dischka Gy6zfi-u. 7. 

: ..■■_:■■•/".,.'./ ■;;•;■• ,. ."..-,' ; .'. '•. . 27.-88 

Erzs&bet tud. egyeteiri m.pmatologiai 

(fbg'iszati) int. Pfecb,feieneiek.u. S3, 

•''•-'•/ • ■.. •■- ",.-.••.':. >..'.•':■ ;"'■ 10-07 

•Erzsebet' tudomanyegye.rem, szeme- 

;azetiklinika:Pecs;,.G aray-u. 1. 10t81 
; Erzs6b'et tnd. egyetem szulfi- ea-nO- 
■.•'•' betes klinika. Pecs, Kisihakaiv. 
u. 13'15- 28-31 

Rlmaszombat •■■•..■• 
AUamll£.6rf>ax in. 

:■' Mr. Rlmaszombat, Jta- 
nyadl-u. ?/6: dr. J6fcelJ»a- 
logh Adam tgazgat6 ie©r- 

'••■•■• TOS's'"'- ••••-;••'•• ,,,•;■ -' 1-31 
. Gondnok: \ -.>'•,'• *"5? 

:; "' VEajufJi,::-;;.;' .:;\:.'c' a ® 

Roxsny6 - 

K6sa-Sctiopper di*. <r6m, kath. 

kiJzkdrliaz,' Rpzsny6, Kosa 
o Scbopper-u. 18. 10 

liabadka r KOill£6r£><iX Zenta in. t. 
Szt Laszlo kUzkortaaza, 
Zenta, Adal-ut 

Telefon; 44 
Zirr 

Nyllvanos jellegtt Erzsebet 
' korkaz* Zlre. .::::;: .■'.'■/ 81 

Z|jkiib,oK ; '--?''V' i y-;..'y H6rla Valeria KiSzkorhaz. 
Szabadka, Zlmonyi- . 
of 124^ ^ <-t3 Singer Bernat dr. izr.- korhaz, 

•■■'• ^Szabadka, Horthy Mikl6s-ut4. 

4-56 

■'. Borthy ^MiltfUs Tud,, egyetem \djag- 
r nosztikai klinika, Szeged, *E.vzs6bet- 
^kp ' ,31-88 

- fiorfchy Mikldss tudomfthyegyeiein 
: belklinika, Szeged; Erzsebet-rkp. 

'..••■' .::". : .■■■••■■ •>'.>; ^ "•■••.. 31-93 

fl'orthy Mikloi? Tudvegyeteiii' bflrsry6- 
• gvaszatliiiailia, Szeged, v Erzsebet. 
• rkp. w ~ ■ . '+./ -..; ..iOrSl 
. Hortliy Miklosi tv>«ios\iihye»yetem 
i' fogftszatl' WiBika,, Sieged ( Tejeki- 
"' AnV 12; .'-• ■':•. •'. ■"•: v .■:•;. - : ' ; ' 2,3-65- 
, Horthy , Mi Jcl6s Tudbinauyegyeteih - 
. "••; ' ; gyetniekkliuik a . ' Ti sza La jbs-krt. 

•'.■ '"■.■'■■■•; .- ; .':"-•:■■■■'•:■.;:>'■'•"■'■;:•■ ' - ;ie-9e 

1 'Boftby- Mikl6a jTM. -egy. ideg-elraie. 
■-..- kl'iik'a a. osit. 'Xideg) KAlv&rin- 
."'teT. - »•.'• ■ -31-92' 

b. bszt. (eLme)'Pulcz tabbrnok-if; 1. 

V • - ■•••=,-' - ; '32-36 

•Horthy" Miklos Tiidortianyegyetem. 

' n6gy6gyaszati 6S sztileSKetj. ktihika. 

''■.' BaegeHV-Tfeift j;ajbs-krli.-S6. ; 11-22 
TTbrthy ^fiJ-163 Tndomanyegyeteib se- 
. b'6sze«kliiiika;8zige4,Erzsdbet-rkp 

'"■■■•'••;'■•,■,•■ ,•:",. ■!'.'■•; '.','■' ■■.'• r- ■;,-;'-. '17.-9& 

Horthy -Miklds' '.TudD'mniiyegy.etem:, ; 

•':: "' szeiii^saeti kli ni k'a Szeged, firsst- .':'- 

■ • •bei-rkp; 16 ,..''. ' : '- ; :. ' - v ';., 16-8E 

■•' Szfekelyudvarhely j^\ 

Ailami kb^k6rkazi m. ,kir. 'tizikely- 

Udyarbely. Bethlen-u'i;.71. . 
,.: Gond^oki bjtvatal ;, ; . •.•;. •>-, ;,':'. ••/'._27 : 
-. 'Igazgato:.^^:. ;, V •-;';•• r ;^ ,".'„• Sfif 

Szombathely 

ktizkdrbaz gazdasd^i es 
, gend^okl hlvatala, Szom. 
bathely. ■, \/> S-6S 

Seb£szet, belgy«5gyas«at, 
gegeszet, ^zem^szet, gye^ 
mekosztaly, tttdooszt&ly : 
; 5il5, 26 
..-;Ideg es elmeosztaly t l«:i84 . Igazgatd'ftforTos gazd'a- 
Bagllrod&ja: 3»05 X>r szagbs Kttzeg^sz^gttgyl 
Intezet m, klr. Paragvarl* Intezet 
lit 80. yeazpr^m megyei yards k6r- 
iiaza, yeszpr^m; '; v s 

86 K6r ha z varosi. Zombbr, 
Rak6ezi4t;67. : 
Gondnoki hivatal f '3-59 KdrhAzl 
berendex6sek. 

,<]iiasd bryosi niiiszerek alati is.) 

Budapest SZEKEOAl JtizSElFjkos^r- 

arunagykeresked^, Szeged, 
; CserzyMihaly^sr 11-43 Kolrdvdllalatok. 

(Lasd dunakavica, homok- 6g kaviDs- 
termel6s alatt is.) - v^ Magye^Radlatorgyar r.-t. 
Budapest, "X. Gytfrnrttl- 
at 70 78. ^148-472 

Vadfisz MikL68, Bp. VI. Vilmos 
cb:M 2i: 120-070 Koronadug6k. 

Jliftisd para fares parafadagok' ' 
■.''y : ;['. . alAtt ipy '■ V; ; : ; : . ( .; Budapest Cifka Jbzeef^ Bodapest, ;V.'-\ yilmos 

csaszir-ut 48. v .122-89? Szabadka Seld Jer R^ kor onadag6 

......... ^_ 

I*"'. "' \es f emarngyajr, ' 

ka, Garai-tfer 4. (G«b6- KosararMk. Apatin Apatinl Kosdripar 

K.rT- Apatin, Horthy 
MIkl6».u. 1105. TeleJon : 48 

Budapest : . > ;\> ; --i-v;:"';- : > Anders Oitd, gy6k6ny 6a 
kosararii nagyban 6s; ki- 
csihyben. BiidapeBt, VII. 

: .Eottenbiller-uUl 5. 426-205 Belgrade^ Cajos, 

kosa;r- gygkeny 6s ratHa- 
aruk. Iroda: Budapest, 
,. ; L6ny ay-u . 52. I. »ji. • •• ' 
.;,- ; :./, ,.; Tc;i. 184-208 Kosdr 6s fohoit 

butorlpar r.-t. 8p. II. 
Margf t-krt 31 33. 1 62-27 1 kosarlparl 6s keresR. r.-t. 
Bp.yi. HajdS>a. 15. 122-452 Va%k mfihelye,; Budapest, Vj'L, 
istvan-ut 27. : :426-U8 
f i6k : • Kirily-u . 82; 420-767 Waf)l £a/OS; Kosar, 

gyfekeny es kertlbutor 
lerakata es lroda ja: Bu- 
dapest, IV. Ferenc J.- 
rkp io. 384-156 Nagyvarad BERGE^>MAG1)A, kosara.rn "]eyixf^ 
. ves6z6,6 e gazd. 'azerezAinfak, Nagyi 
varud,. KapiSBtr£n Janos-t5r .261 • 

■'v.?;-"-.- ;',■:. ■■:■.■: .•■■'••'..■■' 26-8S 

Szeged Budapest Delmar Emll. Walter 6s 
Tlvadar , epit^sl vailalko- 
zOk dunakotrasl 6s g6z- 
hajdzasl vAUalata.Sz£lllt 
Dunakavfcsot ' 6s Duna> 
homokot. Bpest, V. Sz6- 
cheny4-u. 8i Vm?-676 KovacsAruk, 

Budapest' r .,,:'-• 'c ■;' F6mlparl kfit. B6rmnnkak 

Is. Budapest, Xin. Vacl- 

^itOO: ; ;•; 291^704 Latinak Jen<5 g6p^, szerszam 
es kovacsaru , gyar, Bpest, 
X. Monori-u. 2/iJ i.49-099 Kovdcsok. Debrecen Varjassy Imre id. Debrecen, 
Berek-Ti; 4. ; • 13-76 Koxmetika. 

; tLasd' orvpsok ajatt,» Kozmetikus 
iparosoK, Budapest Bihari Erzsebet 

kozmiertikar int<Siet. Bpest. IV. ; 
Pwt0t.i..8A-ndoi^ui-. : l6. , ,, 182-010 Husxdr AntalnG, 

6vtlzed6s kozntetlka. 
; /V6gleges Uajszal '6ssze- 
mtacslrtas. Budapest, ' 
VIII. Jozsef>krt 86. 

143^)88 Komtlrotny Arp&a- 
Be l$XV. tfcsal. flajszal 
szeiaOlcsir t6s vl llanny al. 
Budapest, IV. Muzeum- 
krt 41. 186.798 Schadek Anf aln6 

kozmetlkal lnt6zeteV 1 ; 

TV./ Vaci-u: 9. : 'L ,3^ • 18J«t74 Nagykanlzsa Hatan Barnabasn6 «zv . 
httlgylodrasz 6s kozmeti- 
kus, N'kanlzsa, Ktilcsey- 

u.3; . . ••■-. '.;•' 4-92 Pees Feh6r Ada, kozpietikai / iitte- 
zete r ipfeos, ;. Pannonia-koz. 
10 T 32 Szabadka Hiss Vilmos gyiigyiszeresz,. 
: Szabadka, Blaha-u. 4/a. 
. 8-05 Szeged Better Oszkarne, 'Szeged, 
Dugonlcs t6r 11. Szolnok >*ayeir : :&afsdl>ejfc ■• r 

kozmetikus, Szolnok, Ba- 

'"ross-u.-8. •'■ ■.■:';-- 6^97 ': 

Ujvldek kbzmetlkusszalon, 
tul. Parkas Anna, UjvK 
rd6k, Posta-u. II. 41-51 Ungvar Scbwarcz B6Ia i,B6Ia # * 
kozmetUtal szalonja. t)ng- 
var, Klshld-u. 1. 2W70 KdbanyAk, Budapest Pest-ejHfigrfldvDrmjgvei 
Egyesitelt KdOdiiim r.-t. 

Budapest, IV. Varoshai-u. 7. 187-885 Oyftngyfts 

: ^Ai|j«Ax : Mlk^o^' ; k^ba- : - 
: ■• nyai, (jrybngyoe, yasatSlIomas 
. meliett. ,. .' : Telefon : 2-22 

Kissebes Kissebesi.gtanitbAnya, Kpm-/ 

' jathy F^renc.KissebesTel.: 1 

Kozpoiiti ireda : Nagyvarad: 

Eifflan6czy-u.3. T**- : "17-28 

hi™ Varanpay 6s Tarsa, k«- . 
banyav&llalatalj L6va, ' 
Kossuth LaJos*t6r. Tel: SO Pe<s ;■■::-:.. ::■■:., -. ; 

Baranyavarmegyel Borthy 
Miklos seg6Iyalap, komlOI . 
6s megyelal kdbdnyattze- 
melnek ktfzpontl lgazgatO- 
saga. P6cs, Aona-u. 22. l 

'■'•■'. ■■■:.'V.:"- : '-- .'' : >"'. ! ' '■■■'•*<H*8'. 

Zelms J6zeetV nr^szegeWtelepe 

\es kfib^ny atizqpie. P6es, Ba- 
nyatelep^jit. 51. ;• , . ,31-62 

Ujvldek 

J>aragov6 Robdnya ^ 
&s £piio r.-L ujvid6k, 
Ltfv6sz-u. 34.Teiefon:39-20 K6-6sk5nyv- 
nyomdak. 

: - V<Lasd nyoluddk aiatt.) v! • q mearenfleies fitofleleRor pSnzt atuehetnek. 'C ICowyv es papfrys K6ffaraq6k- K6mQvesmesterek. Budakalasx 

Fabro Ferenc, kolarago- 
inester es k&banyak tula|- 
donosa. *162-0M«. ssamtol kerje 
Budakalasz 9 

Tnrra Adolf, kobanyak t61 
Inlata. Ttocsazza eloszSr a Buda- 
pest *1M2-O30 szamot, azutan ker}e 

/ Budakalasz 19 

Budapestl telep t telelon 

V ~" 140-329 

Budapest • 

Dunamentl ktibanyak es 
marvauymiivekr.-t.Buda. 
pest, IV.Parlsl-n.3. 188-436 Fdrster Albert ktflparl V 
reszvenytarsasfig; Buda- pest, X. florog-u. 2. 148-961 G6ts Ede carrarai marvany- 
lapok 6s tOrubbk. Bpest, 
XIII. Kereke8-u;9/a. 292-688 

V6nusz Testverek Bp. X. Sir- 
kertHit, J 348-644. 

Kassa ,',' Beretty6ujfalu Kenyeres Bela fcep. ktfmu- 
vesmester es acslparos 
~adar I. 
1-09 BerettyouJIalu, Ka irsekujvar Bethlen Gabor r.-t. kttnyv- 
kereskedese. Budapest, - 
IX. Calvln-ter 8. 185-053 Balogh Jozsef, okl. kbmff- 
vesmester, Ersekujvar, 
luee-papa-ter 3. 22-14 

Esxtergom '.;.." Domjan Gyula, k6muvesmes- 
ter, ^pit6Bi vallalkoz6. E3Z-. 
tergom, Grof Appony i Albert- 

; u. 4... ■ ' "2-22 

KoIozsvAr ■■;. Fricsovszky Vinoe kolpartelepe es 
sfremlekraktara Kassa, Honvede'k 
atja 60.. 36-47 

KoSessvar v ^ DeakJ&iios kdfafag6mes- 

ter, Kolozsvar, PetOfi-u. 30. 

15-^51 Miskolc 

K ovate Gibor kflfaragomeBter gep- 
erejft k&iparte!epe, Miskolc, Vay. 
6t 30. 13-93 41-11, Hegediis Gynla okl. kdmuvesmester, 
Kolozsvar, Csertor8-n. 19. • 26-21 

Hetatz Gyttrgy, k. komdves- 
mester, epltest vail. Ko- 
lozsvar, Kert-u. 70. " ' Papa 

Kdvacs Antal, Papa^ 
Salgotarjan 17-12 I»atrt2e J6xs&f, kdmii. 

vesmester, Salg6tarjan, 
Losonct-u. 2. . 2-15 

Sxeged ' dbetie 

Cxabafy Anfal, k«ia. 

rago, Obecse; florthy Mlk- 

lds-ut 53. Telef on : lO 

K&lpari JJ.-T. kdfarago 
. ttzeme, mtfktf es cement" 
Arugyara, Pecs, Slklosl- 
u. 8.' 19-13 

VOGL JANOS Ifl. fia; kofarag6, Pec?, 
\ 8}kl6st-U. 30/32. 20-24 

Vogl Jen& ,J>ie*as" 

ktfKaragd tizeme, Pecs, 
SIkl6sl-u. 26. 28-46 

Sopron 

Btld Lipdt utdda Baumann 
Bela. Sopron, Kttfarago- 
ter 6. 4-69 

Szabadka 

„Granlt<* kdlpar, tul. Bo|- 
nltzky Mfklds. Szabadka, 
Ivanyl Istvan-u. 3. 4-r - 

Szeged 

Fischer Janos Fiai koipar- 
telep. Till. ozv. F.ellegi Lajos- 
n6 6s Fellegi Ahdor, Szeged, 
Kalvaria~u. 3* 10-75 

Szekszard 

Mutecheubacher OdOn 6s fla, 

\ k6f arag6 sirkdraktAra, mukfi, 

eementaru 68 mozaiklapgydr. 

Epltesi auyagok keresked6*se. Dobo Janos vit£z, kfira&vesmester, 
Szeged, 8omo.gyitelep, 1^-n. 851/b. 
27-91 

KERT TSTVAN kom Qvesmester, epitesi 
.vailaikozo. Szeged, Vit6z-n. 1. 27-98 
Lakaa: Veresacs-n. 10/a. v 

Takaco Lajos, kdmiivesiflester, 

Szeged^ Szent Laszlo-n. 4/b. 

14-18 

Sxombathely Budapest Aczel testverek Bp. IV. Mu- 
zeum-krt 9. 385-157 

Athenaeum" irodalmi 6s 
nyomdai Rt. Bddapest, VII. 
Erzsebet-krt 5/7. Telef on : JEgyetemi nyomila 
kir. m. koayvesboli (Magyar ktf nyvbaratok) 
Budapest, I 1 " ~" ---*«- 
Lajos-u. 18. 

186-281, 189-540 Bvang61i;umi konyvkefeskedfSs, 
Budapest, VII,. Wes3elenyi< 
u. 64. ------ Faragd Zslgmond, 

konyvesboltja es antlk- 
variuma, Budapest, IV. 
JWnzenm-krt 33. 385-515 FiSCQer sandor, ktfnyv. 
keresk. Budapest, V. Vll< 
moi esaszar-ut 58. 120-105 GRf/TiT-lele KONYV- 
K£RESK£D£s 
GBUGB£Y R. r.-/. 

Budapest, V. Dorottya- 
u. 2. 181-344 181-345 KiV4PP GUSZTAV 
„A/6me/ K&nyveS" 

MtOlt" Budapest, IV. 
Esktt-ut 6. 187-526 JCortfa Testverek ktfny- 
vek zenemuvek Vetel es 
eladas Bp Erzsebet 
krt 52 422-109 IJturgia (Mis3zi6s-bolt), mise- 
ruba-, kegytargy 6s kooyT- 
kiad6 Budapest, I. Krisztina- 
krt 127. 357-730. Beer Fereiic, ken&ko'- 

mttves es acsm. ep^W&ll. 
Szombatbely^ Kdrmendt- 
ut veg6n. 7-16 

Ujvidek Ptllbp Janos, kGmtivesuiester, 
trjvide'k, GjQrabGs Gyula- 
ut 59. 31-88 Kdny v- 6s papiros- kcresked6k, 

(I/asd anh'qiiarinmok es papiros- 
kereskedelem alatt is.) Wagner; ktlnyy- aenemtt e> papirke- 
reskedes Baja, T6th Kalman-ter 4. 

•■.■■'•'•■•■;■ T ' / 5-20 

Balassagyarmat Sxent Jstvtin ttirsu 

J fit ktfnyvkereskedese, 
Balassagyarmat, RakO ezl- 
fejedelem-at 22. 

Beregsiasx Ulvldek 
Sc&omqnn Jdnos, 

kdlparvallalat es epttesl- 
anyagkereskedes,Uivldek t 
Sttttf-u. 5. 12-20 ^anhathy Perenc, Beaemft,' iroerer 5b 
papiraralizlet, Debrecen, Fereno 

!j6esel-6t 7.' '; '22-29 

Meliusz" kCnyykereske4es, '.;•*; 
Debrecen, Ferenc JdzSef- , 
tit 26.-; 16-73 

8zent Istvan Tarsalat,kiad6h1v: kfiny.T- 
4s papirkeresk r.^t liolja, Debreoen, 
Szent Anna-ii; JO/12. : - ■ 3it4* 

•Peg '■;„■■' :: ;; -.V : ''."'^;: ; ^ 

Medgyesi tajos, kbnyv-, 
papirkeresk. kOhy vnyomda>)Bs 
kOnyvkotfeiiet, Des, Bariffy-. 
u. 6 V - • »5 

Eger -•'^• : -^v^>- ; '^ 

Egri Kere3»teny Sa jtdszo- 
yetkezet konyv- papirkeres- 
ked6se, Eger, Szeehenyi- . 

,n.';.2. ;• : •...'" V :: ■•■■■;•;-■;,■■ 95 

fcrsekuivar " : /Y.':- :: .: Jakslcs Ferene ktfnyves 
bolt, paplr nagykeresi- ; 
kedtf, kegytargyak* late- 
kok, zenemttj Ersekttjvar, 
Ftfttzlet:. Sz6chenyl-u« 10. 

."; :■• '■: ... '-,-; :? 21.77 

Peczar Karoly, kttny v es pa- 
plrkereskedtf Ersekujvar 
- ■ * * -u39- 26^21 

Szechenyl-u. 4. 
2*.10 Sz6chenyi-u 39- 
fldkttzlet: ~ " ESstergom Rothnagel Gabor, k6ny v, papir 
es ird8zerkeresk€d6e,k01e8Sn- 
k8nyYtar,Esztergom,KossutIi 
Lajos-u. 30. 78 

G5doll6 Oder wald J6zstef n<6, kbnyy 
es papirkeresked6, Gbd5ll6; 

Gyergy6sxentmikl6s Mark Istvan kflnyv, papiiv, ir.oszer- 
kereskedo, jatekok es enilektargyak. - 

■■,''/',■.• T..C5' 

Kapostfir Nestier Ferenc, n^met kOny- 
vek kepv. Bpest, VII. Karoly 
kiraly-6t 5. 227-098 

Pfelfer fierdindnd 

kOnyvkeresk. Bp IV 
Kossuth Lajos u 5 185-7SO 

Pfeifer Ferenc, kOnyv 
kotta papir, Bp. VIII Ra-: 
k6czi-nt45 130-465 

Singer Gs/Wolfner 

Irodalmi rt. ktfnyvkeres- 
kedese, Budapest, VI. 
Andrdssy-ut 16. 126-683 Fenyvesl Bela es Fla kttnyv- 
kereskedes es nyomda, ■ 
KapOsvar SomsslchPal u.l. Vafna Gy&rgy dr. 

6S Tsa, Budapest, IV. 
Vacl-n. 28. 387-12Q Csikszereda Fekete Gyula, okl. ref . dla- 
kdnns, kttnyv-, paplr- es 
lrdszerkereskedo, Bereg- 
szasz, Nagybazar 88. 
Kossuth es Verbficzy ter 
1-58 Besiterce Csallner Karoly, kSnyvnyomda 

^8 papirkeresk. Besztefce, 
: Hitler-u. 22: 1-55 SzekelyfOldi Tanit6k Konyv, 
Tanszer 6s Papiraru Szo^ 
vetkezete, Csikszereda, 
Rak6czi-u. 9. 46 

Vakar Lajos, Csikszereda, 
Apafi-u. 15. 88 

Debrecen v BULICZKA-Ede, Kassa,. Szt Imre-n. 14.' 
20-3tt 

Gy6rf fy J6z8efu6, papir, ir6szer 
6s konyvkereskedee, Kassa, 
Fdu. 118. 20--55/ 

Szent Tstvan tarsniat, kehyt, .papir 
iroszer, iroafeOnyy, kegytftrgy,v 
zeoemflkereskedese, Kassa, F8- 
a. 50. '•*■;. "■ 23-56 

Seent-lBtvany Zoltan (Kultara) k&yv^ 
papir 6b zenemnkereBkedes, Kasefl, 
gr. Teleki Pal o. 4. J 36-14 

V1TRZ, Kassa, Po-n. 76. 87r46 

„Zakaria8" kOnyv, zeuemu es 
papirkereBkedes, Kassa, Fd- 
u. 87. 45-59 

Kecskemet Bert6k Lajos dr. Debrecen. 
Piac-n. 4. 39^25 

Csathy Fereno egyetemi k«ny vkeresk^ 
ea irodalmi vail. rt. Detfr. Piac- 
n. 8.. ■'..' / 34-! 

Csillng Artar, kanyv, zenemfi es pa- 
pirker. Lebr. Piac-n. 69/ 23-17 

GrBnmann Sandor, kOnyv es papir- 
keresk. Debrecen, Fereno J6zsef- 
dt 63. ■■,■".- 32-06! m 
m 

I* 

0: 

■'*•■■ 

08 

M z 
o 

. *.•■• 

i Kultura kooyv, zendmfi 6s pa- 
pirkereeked68, Kecskemet,. 
V Kalvin-ter- 1. .:• v 5 

Klskuwfelegyhaaa % Korda Rt.. fi6kja Kiskunfhaza ko(?- 
'suth u. 6. ."■.'■•; . ^1-68. Kolozsvar Ferencry Karoly, kfeny v- 6a 

papirkere3ked68j ^ Kolozsvar, . 
- 'D'eak ' Fereno-u. 12. 14-98 

Jakab Jenti, szentgericei kony- 
vesboltja, KolozsvarVMatySa" 
kiraly-ter 7. . .; . 27-45 

■'■■'•■>';.* 87^ Kdnyv es papiros Hjrdgsscn a tavbeszelft nfoisorokban, Koloistfdr 

.:.Reszey, ; ,_ 

paplr, Irdszer es antlqna- 
rlnm, Kblozsiar, Egyetem- 
n. 2. i, ■*■■ 15-64 

KLir&ly- JAnos, konyv, . zenemii 
c es papirkeresked6, Kolozsvarv 
: Matyas kfraly-te'rV 16.. 21-12 Kiralyfalvy Aladar, konyv, papir is 
ir6ge*pkeresk. Misfeoli;,. Horthy. M. 
tSr 18. . 17-91 

Lefier Anna k&nyv 6s papir- 
keresked6s; Miskolc, Lichten-, 
steih-u 28. .;-•'■-■'.. 22-07 

Mosonmagyar6var Korda; Iparl es,-' Kereske- 
delml R.-T. H6kja,kttnyv, 
. paplr Gskegytargyke- 
ieski Kolozsvar, Szent- 
egyhaz-a. 2. 15-48 kedes cegtala jdonos Lonko- 
vlts Kalman, MmAyAr. 1-60 

Muraszombat Cepage Cafos, koiozs. 

var. .''... 87-01 

„M€£Ica$" k»nyv,paptr 

- As IrGszer dlaksztfVefke- 

zet, Kolozsvar, Matyas 

ktr&ly-ter 2. IQ-4& JHiklos Gyula konyv es pa- 
pirkereskedfo "Kolozsvar, 
Horthy-ut/ 29. 29^72 «MineTya» r.rt; kOnyv- 6s 
papirosztalya; Kolozsvar, 
MMyas kiraly.t6r 8.15-98 Komarom 

; KIS VARGA G;YCTjA,Sa6kai» kbnyv 
is papirkereskedes, Komarom, G-nif 
Teleki Pal-u. 2 ; . . 3-74 

„&/nf 6" nyomda es k«nyv. 
klad6 sztfvetkezet ktfjnyv- 
es paplrkereskedese, -Ko- 
marom, Szerit Istvan kl- 
raly-ut 29. . SO 

KSszeg 

Emerlcannm Irodalml 6s ; 
nyomdat r.-t. Kfiszeg, Var- 

kor 13. ; ","■ 'J 76 

R 6th J end, kibny vkereskedo, 
< Koszeg, ^Vark6r 39. ; 15 

■'.Kula-:."^' v -V- Kiefer HenrlK, <-."',,. 

konyvnyomda, paplr- 
keresk. itnla. Teli 73 fJCovdcs Imire, konyv es 

es paplrkereskedoY Knla, 

'.'■ ./ ' fl ^ 

Maro»vasarhely 

Helikon kOnyykereskedes, 
Marosvasarhely,. Sz6elienyi- 
t6r^43.-': c T. 1-03 

kultnra kOnyv- ' papir 6s 
nyomdai r.-t.Marosvasarhely, 
Sz6chenyVt6r ^47. T; 1-26 

Laczko KAroly, kimyv es 

Eaplrkeresk. Itf arosvasi 
ely, Petofi-ter 4. \ 2- 
Szathinary 69 Kiipan, konyv- es 
papirkereskedOk, Marosvasar- 
hely, Sz6chenyi- ter 50. 15 

(STtikODi kfinyv- e's ' paplrkereskedes/ 

'..-'■ Mardsvasarhely, Szeelienyi-ter, 9. - 

'■•'■■■;;,■ ■.■'-, -■ ;■ ■■-. ■ ., ■.-:'-■■■■:■ ■, 2-99 

Crania ■ r.-t. KOnyv-papir- 

irosze'r 6s zeneinfi-keresked6F, 

; Marosvasarhely, Sz6chenyi- 

t6r : 35. ■■;>■;■■"' -"•:' T.;.61 

Hezdkdvesd 

„Sziv" kOnyv, kegy.tirgy, pa- 

; pir, m^teraru 6s jat^kkeres- 

ked6a, Mez6k6vesd,.. Szeiit 

Laszl0-t6r ;&'■■ 90 Miskoic :■■•■; 

aQ6r5lna», Miskolc^ SzGcttenyiT 
n. 19^ : 25-23 

FSreKcziiBl Miskolc, Sz6chenyir 
u; 13. V 17-79 

B8 '/:■,'/> Egyf>dxi Konyv €s 
papirKeresIc. Mnra- 

gzombat, Szabadsag-t6r 5. 
Telefon: SO 

Nagykaroly Ssabd Mtirla, ktfnyr 6s 

paplrkeresk. Nagykaroly, 
Deak-t6r Zv 2-97 

Nagyvarad CVanda JanoSj kony v- es 
papirkeresk. vNagy varad, 
RakAczL-tit 13, , 13-94 

Unnyadi Jozisef? koiayv-, 
papir-. zeoemukeresk. K01- 
csOnkanyYtar. Nagyvarad, 
Rak6czi-tit 2. i: lf-58 

Kadar GyOrgy, ^^EVEBiTE" 
kiinyv ob papirkereskedea, 
Nagyvarad, 'GiSt Teleki Pal- 
u.2. .26-63 

K6rosi Janos t; kOhyv- ^s papir- 
-L'keresk. Nagyvarad; Sze- 
chenyirt6r 1. ','.;. ; 30-04 

BJfemzeti kbnyy, papiy ; es 
kegytargykeresk. NagyvA- 
rad, Rak6czi-fit 11. 14-25 
Lakasa: Beleznay Antal 
u 12 14-24 

;Otszem*% k5nyv-, papir- es 
kegytargykeresbedes, Nagy- 
varad, Szilagyi Dezs6-u. 1, 
■■" 33^54 
Simon Istvan, kony v, pa pir 
es ir6szerkereskedo.\Nagyva- 
rad, Beiner-t^r 3. 26-43 

Vidor Man6 r.rt< KKayr 4s papir-. 
kereslieflfi, Nagyvarad, Rakieai- 
fit ,2. 17-02 

Lakas: TOrJife I.-u. 4. ■ .V 14^46 Nyiregyhaz Szantd Erne, konyr 6s 
. paplrkeresk. Nylregyhaza, 
Zrlnyl Ilona-n. 2. 21-18 

Ujsagbolt, k6ny v, papir, jat6k, 
ir6g6p, fot6keresked6se, ; 
Nyiregyhaza, Bethlen-uV 2r- 
31-31 

Obecse ' ' ~/T'' Radoflzavlyeyit 1 ! Vladimirn6 Ozv. , 
\ kBnyy 6s papir keresked^se, Obeese, 
, Szent Istvaa-t6r 4. . 62 

Ruzitska Mihaly, kOnyv-, es 

. papirkereakedO, KOny vkot6- 

szet, Obecse, Horthy Mikldsr 

.lit 2. 1-15 

Papa 

BEDOC 8 JOZSEF, ktinyv 6s papir- 
kereskedfi. k6nyvk8t6szet,'k6pkere- 
1 ^,,tez63. P4pa. -.'■'■ • . 17-36 

Kiss Tivadar, ksnyv- 
kereskedes, Papa. 11-08 

«Pax» kOnyv, papir, zenemu 
6s kegy targyker^skedes, c6gt. 
Gigler Erzs6bet, Papa, Horthy 
M. ttJ-ih 9. 13-08 ,P*C» .-;■';'■ <V' 

FUxy JfillOS, k»nyr- 

paplr es Irdszerkeresk. 

Pees, Klraly-u. 29. 87-72 
R6zsa Mlhaly, k«nyv es 

paplrkereskedd, Pecs; 

Ferenclek-ay 52; **-7.*- 

Szukits kOny vesbolt 6s tudo- 

mariyos antictuafium. P6es, 
,-' Kiraly-u.;3U:: ;..-: -r- 

Rah6 — PaxoBi, Egry neia, konyr *s 

paplrkereskedese, Ratad. 

. ." ■ .'".- '88 

SepsisgentgySrgy 

(japik^s B6la konyv 6s papir- 
kereskedOj SepsiszentgyOrgy, 
Gr. Teleki P. u: 2. 44 

« Patria» kOny v- papir- 6s ird* 
szer %eresked6s, KOnyVr. 
! nyomda, Sepsisisentgyorgy, 
Gsiki^u. 2. '57 

Szasz Jeriff, kttnyv- papir- 
ker.Iragepkepvlselet^ ibto 
esiparmttveszetlclkkek. 7 

SxGkely MilcH KoUe- 

glum kifnyvesboltja k.f.t. 
Sepslszentgytfrgy, Szabad- sa£-fer 5. 
Sopron 38 Thlering Gynla, kOnyv, mil, 

Saplr, zeuemUkereskj 
oprozi, Varkertilet 127, 

Szabadka 87 Kr6csi; A. -Mndor kOnyy,. p^- 

pir^ir6szer 6s kegytargy 
* k:eresked6s, Szaftadka, DeSk- 

HO.. 5-56 

Szent Istvan ktinyVkeres- 
kedes; Boros es Szkala, 
Szabadka, Sz. Istvan- 
ter 8. 7-44 

TihiVicia MarK* k«nyv 

es paplrkereskedft, . Sza- 
badka, Rudlcs-u. 8. 8-46 

VlQ £63X16, kenyv-, 
. paplr-, zenemii-, es jatek- 
„ ke^skedft, Szabadka, 
Szefit Istvan-t^r 10. 57 

Szaszr6gen .v ; -„ ■■■■ 

Binder Alfr6d, V} kiinj v 

keresk edes, S: ' 

Horthy Mikjos-ter 56. .1$' 
„Heliicon" kttnyVesboU, 

Hdk,-Sadssr«5geii, Gr<i! 

Teleki Pal-d. 29.' * 61 

SzatmarnfetneH Husz^ir Aladar .-Sz-nemetJj..- . 
Horthy- Mikl6s-ter 7. - 11 

EalocaaT-ti4szl6, kbnyv, zenemii 6s 
papirkereBkedes. 8z-n6meti, / 
EOtvOs-n. 4. -,.. -■.._ 1-10 

Katholikus Karitasz kbnyy 6s 
papir, keresk. Sza6meti J 
Horthy M-t6r 30. -3-35 Kovacs Jdzsef, kifnyv- es 
paplrkeresk. Szatmar- 
nemetl, !Uussollnl-u. 12. 

'■■ ■■■'■ . - i:- -■":<'■ -:.: ' 8-07 Raepi Lajps, (Relzer Janos utdda) ,. 
kOpyv is papirkereskediis, . vada- 
KBati, BalasTiati. es sportcikkek ; 
tizlete. Hoirthy M.-t6r 1^^ 1-18 

Singer Nandor,. kBnyv-. zenemQes . 
papirkerest. Sz-nemeti, Gr. Csaky- 
u. 10: ; ,.-■;; .1-13. 

Sieged 

DJ&XES ISTVABf, k8nyy- 
keresked6se, Szeged, Kigy 6- 
u. 2. 17-90 

Sznkits kOnyvesbolt Szeged 
KOlcsey-ii. 1. \ ll r 74 

THAUA, Szeged, Kdrasz-Bi 11. 13-57 

Traub B. 6s Tsa Szeged, 
Klauzal-ter 3. 10-26 Szblnok Renyl Dezsft ko hy vkeres- 
kedese 6s kBayrnyom- ; 
daja Szolnok, Gorove- 
U.15. - .i 1-13 

Szombathely pbnath Gyuia, konyv-, papir 
6s zenemikereskedfi, Szhely, 
K4roly kiraly-u. 9. 2-92 Martincum kBnyr es; 

Capirkeresk. Szombat- 
ely, Grdf Szechenyl 1> 
a. 4. TeIelon:4-89 Ungvdr Brady es Gottlieb konyv es 
paplrkereskedes, Ungvar, 
Szent Istvan-n. 10. 1-86 BIk* Xaszld ntoda, ttzv. 
G^rdonyl Roberta^, 
konyv, paplr eszenemtf- 
kereskedo. UngvAr, Szt. 
Istvan-n. C. 8-8S HiTSCOfeia tlborne, 
nemes Buzas, konyv, papir 
es Irdszerkeresk, Ungvar, 
Clkta kUz. 8-44 

s ,titurgia e S kOnyVi t fl n- 
kOnyv, papir, kegytargy.6s 
h&zii pafkeresked6s, Urig vdr, 
Kazinczy-u. 10. ^ 5-73 

Vesxprem .;-',. 

Egyh4zmegyei kSnyv- ' 
nyomda' konyv 6s papirke- 
resked6s GizeHat6r 2. - - 

■■■<■—■:' Tehl-OO 
Pi6k ;■ «Bir6 Marton^apiT- 
nagykeresked6,8 Veszpr6m, 
: Kossuth Lajos-u! 41. 

Tel: 1-26 

Zombor Hor vath Oli v6r : konyv- papir 
6s ir6szerketesk.. Zomhor,: 
Hajiiald Laijos-u. 2. 1-t09 1 IvKov Szidva, k« nyv, 
' paplr es zeneinakeres- 
kedes, Zombor, 

Teleton: 81 Schlotzer J6zsef, kOnyv,zen,eniu ; 
6s papirnagykefeskedeV 
nagyban es kiosiny ben^Zom-. 
bbr, SzenthaToniBag-t6r ; 3; 92 

Sxuf&r Jdzsef, ktfnyv es 
paplrkereskedtf, Zombor, 
Haynald L.-u. 3. ; 2-28 Kdnyvkiadbfc 

Budapest Novak Rudolf. e3 Tsa, brvosi szak- , 
kSnyv-kereski Bpest, VIII. Baross- 
u. 21. . lj|p-217 

Kolozsvar Kovacs Laszft, kdny vkiadd vaUalat, 
(Erdelyi Szipral.ves Ctli) Kolozsvdr, 
Matyas kiraly-teT 7. 17-74 Kgnyvkdtdk. 

Budapest Finger es Fitt* raxa- 

drdt logaldm, Bpest, VI. 
Ba]ds-p. 41. »121-810 Mentslk Ferene, Bpest," v . 
w * Vacl-a. 51. 182-125 W hifdeleseit fB^eszi a in. kir. pastaszsmelizel jdleft alapiU^ny^nak hirdetf irodaja Budapestea J^ott-szmott^iiH / Debrecen . \ \v< 

Kabay'Sahdor, konyykptP, : 
doboz ' ttzeme^ Debrecen, , 
Hatyan-u. 13. 15-21 

Pozsar Fereric, ktfpyvketS, papir 6s 
ir<5szerkeresk. Debrepen, Kalvin- 

■ • " ter 6. '■■"• ■■'.'■.■.■'■■-•,•■ • .:.■ • *U-98 Gyo> Budapest Graft Fl.fiai, elsonia- 
gyar vtaszosvaszon es- 
mttbdrgyar, kdny vktftd 
anyagok. GyfllV 3-53 Kojozsv&r - 

' Tdth Vara Jfozsef, modern 
kbny vkbteszetei Nemzeti 
Onallositasi 'Alapfe nyUt. 
Kolozsvar, #ni6-u. 2. 37-14 

Miskolc .; 

' Ladvig Istvan kSnyvnyomdaja es 
Iib'nyykt>teszete, Miskolc, Rakocni- 
n;18 \^_ ' .iM? 

Nagyyarad :' . 

Varga Laszld, k»nyykot6- 
meeter; Nagyvarad, Szent 
Janps-u. 3. v 33-20 

6becse :■. .' ,Corviri" nyotnda 

Obeese, Kossuth Iiajos- Szatmarnemetl 

Gardos Ferenc, kOnyykpte- 
szet, Szatmarnemetl, Musso- 
lini-u, 5.;... 5-90 

Szeged 

Buricus Jlndrtis uj. 

kifiiyvkttteszet, Szeged, 
Takarektar-n. 1, 49-OS 

Szombathely ; 

Baan San«lor, kony vkoto es 
dobozkeszit6>me8ter, Szom- 
bathely, Erzsebet kiralyne- 
u. 20. 11-49 KSszSrOkSvek. 

Budapest ' " 

Kund Agos'ton, Budapest; VlLRozsak 
tere 3; Bajor ktez6r3kovekV 224-082 KSszSrOsdk. 

Budapest 

NAGY Istvan, Budapest, V. 
Sziget-u. 15/b, 493-459 KSteleK , 

Budaffpk 

KORTV^LYESBY Antftl at6da> K5RT. 

VELYE8BY OTTOf kender eSBodroiiy. 

kBte~] gyaray Bndafok. Tompa-ui 8, 

48&-7G* Bares Kdlradn, 

ar an y. es ezlls t? koszdrus 
me iter. ktftelgyftrtd es 
tenntszhaldktitd iparte- 
lepe. Budapest, XIII. 
Pe tnehiszy-u . 5 «. 292-900 Budakalaszi Textiimiivek 
Klinger Benrik r, t Bpest 
V. Wekerle Sandor u 11. 

U '■■',••; ^'-..v: *115-2Q9 Hausc&ild Albert, 

05 eves ceg. Bp. IVi GerV 
luczy.u.t1v 381-572 Kiss Arpad Bp V liegiady Kiroly r 
U. 8/10 ';' ' ;V ■ ',i 291 92:' Klinger : Henrik, Buda- 
pest, V. Wekerle Sandor- 
u. H. *115-209 Pa hnori ia texti I ker . vail, k ft; 

Budapest,^. Sas-uV 20/2.2. 

■;,■•';>;. *123^533 

Eger 

Vdlent Mi&aiy fiai, 

kdteigyartdk, Eger, Ker- 
tesz-u. 9. 5v-36 

fersekujvar Szloboda Istvan ktttelgyar- 
td, £rsefcu jvar,Komardml- 

B* ; 21.'-;--\ :".".". 20-85 

RAkospatota Helle Antal hevederezovfl, 

kender 6s sodronyktitelgy&r 
, Rakospfilota ..; 295-289 

Szeged "s-';.' ; ," 

Szegedi konderfonpgyar f;-t. 

Szeged, Londoni-kil; 3. 

10-16 23-05 „ : 26-00 
Varga Mihajy Slifg. «Kerider» 

Szeged, Gazdasagi es mas 
- r egyib'specialis kotelek 14-69 

Szombathely 

Sops' JLiajos, Ji8telgyart6 es 
zeak kei esk. . Szombathely, 
KPszegi-ii. 1. , 4-^73 K6!6d6k. Gyor ,Rapld" k»itfde, cegt. Lang 
talps,Gy«r,iirpAd-ut 05/97. t.ut05/0; 
14-91 Kotozsvar Text a kiitottarugyiir, 

Kolozsvar, EOtvos-u: 32. 
" 28-51 Miskolc „Eleklra" .ketfide, c^gtnl. PUleroUe 
I6x$et, Miskolc, Gy0r>kapui2. - '• 
,\ : -* ■■'.'■■/■:'■ 24-69 

Express k8(8de, Blechner La jos, Mis- 
kolc, Sfs^thenyi-u. 52. x 6B-30 

NagywArad „cmc" Km&ae, 

PJagyvarad, Grdf And- 
rdssy Gyuia-u. 17. 

„C;ant Star" k(Jt6de, Nagy^ 

yarad,i Grof Teleki Pal-u. 52; 

16-^76 stdvdftaruk; 

Bekescsaba Krig'e l 6s WeiSi; ( kfttStt-szGvettaruk, 
B6k6gosaba, Audrassy-fcl 27. '•■•< 81 

Hubertua kot5tt-szov8ttarugyar 
- r .-t. Bcsapa Tref ort-ii 2 84 
'tJzeinigazgato 2- 

Budapest V De'met'rovits Mi&rnok Texti Igyara 

Bnd»pest, III. 8zall6kert-n. 38. '■■] 

„DETEX" 

ooi, fSrfi £s gynrraek finp'm kS.tcftt 
feh6rnemiik gy.iitimn.- T.: 363-152 Debrecen liindenfeld ds Sehwarta, kend6, k3t6.tt, 
.' rovidaruk. Debreeeu;l)tgeutel<3 1^ ? 

•■■■•■•..•■.'■•••■ -29^6? 

■ 99 lEv atly <? Kbtottarugyar, , 
tula jd. Bandy Kalmann6,De8, 
iionyed-ii ■ 5; 1-43 

Hodmezowasarhely Kokron Jozsel es Fial, kdt- 
sz&vtfttacugyar, Hodmezo- 
Vasarhety . 2-30 

-■ •:':." ■':'•: '■:.:'■:- ■'•.;•>-. •■.•-. --v.,- ; I ,-■-. 

Kaposyar ;.•■■• Peter Beta, kottftt ezPvott, 
r6yi<l pa textilairiikpreakedO, 
lf!t|)09var, kprona-u. 7. 9-59 

Kassa ■Keni<tuy Laszi.6 tiri fin. hbi diyatiru- 
' kereskeJes Kassa, Ssa/thmary •'.' 
•;. GyOiKy.-a ,1« ^ . . ' "" •; ■.'•• ',.'' ^2-89 

Kolozsvar 

BAUGH ERN6NE, Koiotssvar, Wesfee- 
lenyl-u.'2.\ V y , li-16 

,^Fa€leIas4* k . (Juraitextilaj-u- 
; gyar R.-T. "feolozsvar, Za- 
,po!ya-U: 12, 31-18 Helios k«>ti>ttaru K yar 

r. t. Kolozsvar, Hoaved- 
u 14 v: 15-95 I.ady Kotottaru — es Ron- 

fekcto — Uzem R. Tl Kolozs- 

'■ yar^ Zapolya-n. 12. '■}. 10^45 ^Spori 6 .? EPtPttarugy^r r.-t, 
Kolozsvar, Feeake^u. 12/-14; 

:.v ••■••'/-::.■■ 30-44 Takacs J en one, kotpttarii^ 

ttzem, Kolozsvar, Budapesti- 

;';at;/62.-' : v v/., ■■■;;\ S5-93. 

Maramarossziget 

Stena r.-l. kotolHiru 

Osem, Maramarossziget, 
Arpad-u. 12. 1-34 

Maroswasarhely 

nibaly Isttv^n, textil, kotott 
es rOvidarubagyketesfc 
Marosvasarhely, Sz^chenyi- 

ter 45. V/..-. .; ;.;.. ; ;: ' ; :'••' 2-44 

Miskolc Pannoaia K8Wg:yar- Miskolc Csibai 
' kapn ; 15;:.: i •,-•'•.,;, ',• -., .. .'; -25-61 

Mosonmagyar6var Magyardvart muselyem. 

Sy ar r.-t, Rf osod magyar- 
vari : ■■;• --;;:■>; is, Kagykaroly Hiigylcdirolyi uvm taru 

dzem, Na^ykarbly, Petdfl- 

; : :u.: : 19. /■•.?*, ^ ••■; ■',.•■•■ "-2-26 

Magyvarad 

Herezeg Man«lor 9 kereske- 
deliui UgynPl^ee bizoinanyosi 
Nagyvai;ad, J6kai Mor-u. 13: 
19-54 • 

HORVATH KAROLY, ,k6t8tt- ^a az8^ / 
yottarnkeresk. Nagyvarad, Hlatky. 
Endre-u. 8. : 21-25 

lion don Lajos, ker« s'ke.d «t ixoi 5 gjlioks^g, 
kotott sz.Ovo'tt' &•* ro'vidarii nagy- 

• , keresked6s, Nagyvarad, PiVel- . • 

•.;.a. 18, - ... ',■■■;■■.;.•.:•■• ' ' : 21^76 .' 

London Zoiian „I«leal" ko- 

tpttarukeszittf, : Kagyyftjpad 
Danrjamch-u : k. .•"•;•; ■..-.• .^2-56; ; . 

Major Xajos, katOtt- azovOtt : 
es fovidaru kijeldlt nagyke-X 
resk. Nagyvarad- Kossoth 
Lajos-u.:i3.; ' ■/;■' 11-40 

Rosenberg M6r, ^kfitOtt^ru- 
gyar, Nagy vamd, Szaniszl6- ■ 
u. 9. 12-52 

Terkeltaub : Mihaly, .kbtott^ru- 
tizein; Kagy varad,' Szacsvay- 

- 'u. 22. \ ^33-55 

Pecs 

RoseuboTg / Jaso,-: kiitOtt-szCvStt . es ro- 
vidaruiizldte : es fonaUerakata, ., 
Peca, lrgabaasdk-u. 8; . :: 22-63 

Tairtasi Janoe/k^toit szttvp'tt- 
\ aru nagyker, Peca, Gr. Be- 
:•: . nyovszkyijii. :&;:,.j/:p , 15-43 

Pestszenterzsebet a 

S. 

3 

9- 

8 Haxat Kolsx&vti- 
ipar, JCefyt £rnc¥; 

katszttvd es kartoldiond< 
gyar. Peutsxenterzsebet, 
Tttrtf k Pldrls-a. 116. 
347-982 147-489 CEBn FUtG Y£S, jj6piw 
hurkdldgyar, Pestszent- 
erzsebet, Baross-u. 32.' 

: - '. •--•■•. _ ■"■:-•. 347^523 Szabadka Barath Janosne, KStszttvd. 
Szabadka, TokOly.u. 30. 

■'■7-70; K6/o//dru6sHor/s- 
nyaipari Ri-T. $ za - 

badka, Zental- at 83/8 7 . 

■ :Vi •--•■'■•'■■•■-.•'' •■•r:e-4o--g-4l- O 


Jdpay A.tt£la, umm 

es sztfvdtidru nagykeres-: 

, kedese, Szabadka. Deak- 

u. 6. ■ 7-94 -..:. -;•■■■--■.■•■■■':.• -, ■ •■■ ■..••■• \ ■■ :■■ 
Sz eged 

pert feotattarugy ar, tul: ^ 
r Deri Maria, Szeged,, Szentr- 
infklos-u. 14. .29-83 

Hazal kotdMfiriigyar, Sze- 
ged, BegyPZolfan, Tlsza 
Lajos-krt 21; 28-28 Uxem, Szeged, tul. Saj- 
dik Jaaos, Szeged, 
Maa&c&-uA6+2i-Q5 Zwikl KoiGtttiru- 

QyGr, Szeged Horvath Szombathely Folcfes Andor, 1 

ktftdttaruszakttzlet; Szom- 

bathely, Harolyklraiy.n, 5. 

/ Teieton • 9^78 Mdim^^f^^mk An6v elott alio ■ jel nagykereskedot jelent Ujwerbaax 

Aiknabring J. B. T. 

gyap Jiiarugy&r, U jverbasz. 

Vie Elso magyar S*C?«6> <6s 

Ic&tfaytfr r.-t. vac. 

^felelon* O* 2-97 7 MUIIer JaKa b, kije- 

lttlt kotszttvtttt 6s rttvid- 
arunagykereskedd, Zom- 
bon Pettttl-n. 8. 8-OS Kdtszerek 6s k5t- 

szerfeszetl kei- 

tekek; 

Budapest N 

S»ttc» r luire gumi-kotszer- 
aruk drvosi mfiszerek, Bp 
Kiralyn. 12. 226-473 ,iTarul? <; feotszergyar, 

Sebfezeti kotoz6>izerekbeii, 
menttfezekr§nyekben spe- . 
eialista. 'Budapest,' II. Er6d- 
u. 11. : *150-049 Dunasxerdahely Nasz6d Uhroyfcs Vendel dr. klr. 
kttzlegyzd, Dunaazerda- . . 
hely* Vasntiu. 12. 88 

fersekujwar 

Kakorelly Gyttrgy dr. klr. 
kttzjegy zd , Ersekujvar, 
Szeehenyl-ii. 15. 22-44 BARANY1 iNTAli dr. : Mr, , kCajegyzo, 
Gyula, Br » Wenekheim Bela-a; 29. 

.'.- : . . ■(:-Y'-' '■■.'}'.■ . •'' i-38 Bozac Emit, kir. ktizjegyzG, 
Napiidd. , 9 

Nyirbator Varga Kalraan dr; Nyirbator, Kossuth 

' li. II* 49. , ;. ..■■■ >'- 61 Wyiregyhaxa Horthy Tstvan dr. Ny.haza; 
Kossuth ter 8. 21-82 

Obecse '%..';'.;"'■■;';. 8Bmrecsany1 Pal dr. kir. kttzjegyzfi, 
Kassa, Ffl;U. 3«. , .•;••.; 83-51 

Vukovich - Istvan dr. kir. kiJz jegyzij 
Kassa. .Po-ii. 4. 20-18 

Lakas: ..,'-■": ./.'■.'. ■". 20-16 

Kolozsvar Deak Gyula dr. kir: kSzjegyzo, 
Kolozsvar, if bd&ja ; 9?ent- 
egyhaz.u. 1. •■•■••_, '26-96 Ferenc <J6zsef dr.< kir. kozf 
' jegyzd; Koiozsv&r, Matyas 
kiraiy-ter 27, >25-71 Schilling D,ezsd dr. kir. kter 
jegyzfi, Kolbze\'&fi Deak 
^FereiiCrU, 3.. 25-70 

Komarom , Vadfcsz Mikl6s, % VL Yil- 

mos cs.nt 21. . 120-4)70 
Vita sebeszeti mftt&ztiksegy 
"j. letek, vitafor p61ya, "Bp^ 
. Erzeebetrkrt 26. -:.,,, 222-604 : Karsay Uyflrsy. Kassa, Fo-u. 25. S6-10 t 
" LAsaW Nandbr, Kassa. FCrU. 83. ,34-79 

Nagyvarad 

■ : Erd'(61y,i' Salvator kOtszer- , 
; tizem, Nagy varad^ GteTelekl 
. Pal-u. 44. - -< . 22-94 K&llay Endre dr. kir. ktfz- 
jegyzoV Komarom* Szent 
fatvan-at 89. 78 

Paar Lajos if j. dr. kir. koz- 
jegyzA. Komairom/ Beothy 
Zsolt-u.9. " ; J>-25 • Kttvez6mesterek. 

Debrecen 

, Bartha lstvan,. kbvezd- 6s burkoloV 

- . mester,; Debree^ti, lspotaly-u. 3/bv 

.' ^ '■■}■,.[ ■'_.•;>. ., _;.;..-. '■. ;,'; : -;■. 27-8fi 

H.ozjc»gyzSi irodaj dr. 

Sohiidtv K<mrad t 'kir. feoz^ 
jegyz6. Apatin, Arpad- 
: y% 1880. Tel: 63 

Beretty6ujfalu 

Mlfikolczy Pal dr. kir. kiiBjegyeS, 
^Bereityfiujfaln, Gr6f Tieza lsttan- 

: : uv;8^ /■'; .;■■; a •'"•:■;. ' "' 

Besxterte ^ 

Ap&thy Arpad d>. klr.'kflzr- 
jegyzd, Beszteree, iMthaty- 
li. 8. 1-93 

- Rosen thai Janbs Gnsztav dr. 

kir. kOzjegyzd, Beszteree, 
■: Horthy pdos-t6r 46. 2-14 

Debrecen ,- 

' Kozma-GyUr^y vlt6B, dr. klr. k«a- 
Je&yz6, ia.. klr. konnanyfotaniiJBoB 
irodaja, Debrecen; "Fereno Jdzsef- 
;,• ..fit 30. ■'->'.,'."•■ •Mi9-04^ 

. Laez16. B61a- :dr. rttes"ldr. ; kOzJeg^zo 
Jrodaja^niiMtesr SiSHdor dr.; fttddaf 
Debrec&ii Fereno Jdzsef-at 44. 91-98 

90 Keller C&rinc dr. ,. 

kir. k»zjegyz« , KnlaV 7 Harosvasarhely Fftl dr. klrw ktti- 

ieifyzft, Obecse, Horthy . 
Mlklds-a. 18. >17 

JLaka»: SZt. Uifzld-u. 10. . 

• 1»45 

Ze/enay Miki6s dr. kir. 

kdz|egyz6 Irodaja, dbecse, 
K6raath--a. 19. SO 

Lakasa : Mussollnl-u. 27. 71 

Oroshaza Paczolay karoiy' dr. Oroshiza Kossuth 

• %>!*:;V. -•:.''. •'■••^••'- •'■:':<'''>' ■;':'.*-.". 
Papa ^aoy Be7a clr. kir. 

kozjegygtf* Papa. 12-58 Salflotarjan Csanky IstvaV dr. klr. kttz- 
jetfyztt, Salgdtarian, Loson- 
^cl-fU. 11. ';•■•':-,.'■;' -.■•••• 1 '^ 16 

SepsisxentaySrgy Ferencz Lajos dr. Mr.- 

zoy Sepsiszentgydrgy, Beth- 
len G:-u; 2. -■•-• . 8» 

Sxabadka Csiki Laazl6 dr. kir. kfizjeg: 
- Marosvasarhely<B61yai-u. 15. 

•,::■••-: *", . = :- : - ; ; 7-50 

Kovaesy Albert dr. kfr. , ktejei^yzC, 

Marosvasarhely, Deak Farkasru. 1. 

._■;.■•'.. .f" ••■•.'•;.': ■■•;•..;■ :^W0 

Tolnay Lajo8 dh iirVk(J?jegy- 
z6, Marosvdsarhelyi Sze- .. 
chenyi-ter 43; 3-81 Bernath Jen« dr. vitez 
kir. kftzjegyzd, Szabadka, 
^egyeri-u.;lv ' Tel: 38 

Mamusic&J&xsefar. 

kli\ kttzjegyzd, Szabadka, 
Maria Torezlarparh 1 MeziStar B06SAR .IUJ5BBF dr. kir kezjegyzfl, 
/ Mezotur, PeWfiu 28 ; , • 6», 

Mlskorc Fitbs Jeao dr. Miekbic, Erzs^bei-t6r2 

-'■■:■ ■•; ..> ■•';■.:,. i»;-w'. 

Imreh Denes dr kir. kfiijesyzo,' Mis- 
kolc, Borthy UikI6s-t6r 2». 19-99 

Murasxombat Pinter MHtl^scIr. 

klr. kitzjegyzo, Mara- 
.. szombat, 8z6ohenyl*n. 2. 

;".••'"«";-:- ,;■••■• T^lelon: 85. Nagywarad Kaczian Kalmah dr. kir: k6z^ 

; ;jegyz6, Nagyvarad,' Kossuth 

".! Lajos-u. 3. 19-^60 

K.eszthelyi Zoltan vit6z dr. kir. 

kozjegyzo, Nagyvarndi Be- 

mer-ler 1. - 10-34 

Kotz6 Jen6 dr.kir. kOzjegyzfi, 

Nagyvarad, Hitler Adolf-d72. 

10-30 

Petry Gyula drl kir. kQzjegyzO 

: irodaja, Nagyvirad, Rima- 

V noczy^u. 3. Tel.: 1-52 Sxatwarnemetl Cseneery istvan dr.iir. .kflajej*yz6, 
Szatmiarnemeti,, Hitler-u. 7,.; 2-83 

Szeged > .y ! :- ! :/ : - Kogdan Erno dr. kir: kOz- 
jegyz6, Szeared, Szeeb'eayi- 
ter 6. Telefon: 31-40 

Galffy Ferenc. dr. kir. koz- 

: jegyz6 Szeged, Sz6ehenyi- ^ 
t6r 7. Szeged-Csongradi 
epfllete 10-96 Szechenyl Istvan dr. klr, 

24-25 kttzjegyz&v Szeged, Sze% 
chenyl-ter 18. Sxekelyudvarhely Holtmaiui danos dr. ktr . 
1-02 kttzjegyzd, Zombor, 
- ■"■ uTJmi.9. T6W Jtixsef dr, kir. 

kOzjegyztf, Zombor, 
PetdCl SandOr-n. 9. 3-40 K6zleked6sl 
vdllalatok. Budapest Orensteln e» Koppel ma- 
gyar r.-t.Iparl, mezel va- 
satak, szallttdeszkttzttk. 
"* " ipest,Vl*Vllmoscsa- szar i #127-854 Debrecen Debrecenl helyi Vftsat 

r.-t.' Debreceii, Pet6fi-ter 14. 

Kolozsvar ' Au t6bwszdlIon»as Kolozs- 

; yar/Bathory u; 8i. o 13-19 Varoakttzl Antdsz&UIUsl 
Vallalat R-T Kolozsvar, 
Dzletlgazgatdsag : Honved- 
a 20. ' 25-06 

Garage Honved-n 112. 82-08 Nagy va*ad fi/0gyv€iradi t 

vallalat k.I.t. Nagyvarad, 

•"- ws4erl8. Kaplsztraxt Jano Nagyvarad! Varosl vasat r.-t. 

Nagyvirad, Sane-u. 84. v 

Telefon: 11-83 12-07 

VAsarter allomastohtfk- 

«»eg; 15-5$ 

Nasz6d . • Palyi'lCaroly. Teles- Majszin 
keskeDyvaganyu iparvasut. 
Kozponti iroda : Naszod. .. 

■.-,-: ' Tavheszeid : 46 

Szabadka " Villatnos vasat £& 
vUanltdtsi r.-t. 

Szabadka, Szegedl-at 22. 
Telefon: 1-08 KdzldmQvek, Budapest Nagy Lalos dr. kir.: k6aje»yz5l ' 
Saekelyudvarhely, ArpAd-u. 10. 8a 

T>adr £a/os dr. kir. k«z- 

Jegyzd, Tata. 82 

MJvldek ITagyary-KossaZoitaii dr. 

kir. ,kdzjegyz6 irodaja, Uj- 
videk, PetSfi, Sandor-u. 'l. 
^ 38-77 
Zenta Ferencxt Antal dr.- - 

klr. kttzjegyzd, Zenta, 
Horthy Mtklds-at 20? 65 

Klrtily Kdroly or. 

klr. kttzjegyzd, Zenta, 
Horthy Mlklds-ut 14. 

Teli S3 SKPSvedGolyftscsapioyYt. 

Budapest^lX, kerfllet, . Ollfii-iit 65 
Telelon: * 140-440. 
Svedgoly6s>esgttrgdscsap* 
Agyak. Ktfzloinualkatre- 
szek. Ketresztt, acelttves, 
sved s z 1 j t a r e s a k. Bdzes 
ntah kttszttrdlt es alakd- 
szttrtllt sved menetlnrdk. 
Preclzlds acelgolydk es 
ker ekpargoly dk. Spec lal Is 
goiydscsap&gyzslrok. ScfileslngetJllafos, 

Budapest, V* Vael-dt 82. 
#290-929 K6zponti 
f Qt6berendez6sek. ( Lasd szel Idztetdk alatt la) 

Budapest Cross Charles E. L. atddal 
r.-t. kttzponti idtesek, xfz- 
vezetekeb . Budapest, VI 1 1. 
Kfslaludy-u. 7. , 132-225 Anft elofl dllO njcl Kereskedot iclcnl liMijtiras Budapest Fischer 6s T4rsa kbz-p. . 
fiit6s, gaz, viz, szerel6sl 
vAU; Bp, IV. Yacl-u. 79. 
184-393 Gyorgy 6s Bruckner, okl. 
g6p6szmern»k&k. Buda- 
pest, V. Pannonla-u. 30.; 
M 298-632 .Juhaaz JbzseVok^ g6p6sziri6rn6k, 
* *' »Nkrt. "'--■■ • Budapest, V11I. J6zseN 

Knuth K. mernok es gya- 
rosi Budapest, VII. Garay- 
u; 10. Tel ? : 224-r8Gl 

Kovdcs Sdntior iff. 
es Tsa ,.Fi-Ko« 

melegvf zlut6sl berende- 
z6sek. Budapest, XIII. 
Teve-u. 59. 291-347 

Debrecen 

Gyenes Arital. vizvezet6k k8zr>. 6s 
. CBatornazaai vail. Debr. 8zt. Anna- 
» - ...'.' 32-37 

Neineth Lajos yizvezetek- 

. szereio, Debrecen, Szent i 

Anna-u. ,"" Kdzrakftarak. 

.'.' Lasd rak'tarhazak alatt ia: >; 

Baja : : 

N ostra altafanos a ruktfzrak- 
tarak es kereskedelmi r.wt. 
telepe, Ba)a,Dunaparl 1-96 
Iroda : Arpad-u. 12. 2-78 

Bares > Macyar tesrfmilolo- is PfenzvSlfo-Banlt to 

a Budapest Sz&esfSySrosi Kozsfigi 
•■ Takarekpenzf Sr Rt. 

Bare si kozraktarul ' 

Bares, Oravapart 85 Bekescsaba Mezogazdasagi -Kezraktarak r.-t. •; . 
B6k6sesaba, Andrassy-ut 64; 2-16 

Budapest Centrum raktarbazak r-t/ 
nyil vanos, kozraktar 6s bnalio 
vamraktar, Bp. Nyugati 
paiyaudvar TV kapu^ 

291-956, 291-359 Hauszer Geza^, (5sl$eresz- 

teny ceg Kassa; Kovacs: 

U 5. 27-65 

baczk6 Afajos, Kaasa, Szt » 

:... istvan-krt 14. 33-43 

Urbncb Ijajoa, Kassa. Babies Ze.-a. 21 

. '••••■■..■.' /' ■ v '.. 81-09 

Kolozswar 

Bindacz Mibaly, KBzporiti f (4t6 6s 
eg6szs6giigyi berendez6s tervezfl 
iroda, KoiozBvar, Kisf&ludy u. 1 

,', 33-81 

..Kalorifer" r.-t. K8zp. -.jutes, via, 
gaa 6s C8atOTnaszerel6 vail.: Cgt. 
8el6nyi Marcel, Kolozsvar, Uni6- 

' u. 2. .- ..'■■.''•• ., •.•;". ■■ ; :' 23-85 

JHarko Viluioe okl gepesz- . 
mernok miiszaki vail, Kolozs- 
var, Horthy-ut ltt ; 22-43 

Rosenberger Ern6, gepesz- 
mernOk; Kolozs var- Horthy 
lit. 3$. :^ ; 3(M8 

Komarom 

Dosztal ^8* Beek, Komaroni," 
Szeeheuyi-u. 11.; 1-37 

Marosvasarhely . 

Olah Robert (Nagy K. utdda) 
kozp. f Gt6, vizv* szerelo* valk 
Marosvasarhely, Kossuth- 

u. 23. ' "/-■':[. ■■[■'■ y. ■>..-. ;st-72 

Nagywarad 

. Braun Arnold, k»zp.fflt6es 
viz vezetek berendezd, Nagy- 
varad, Matyas kii^ly-ut 28. 

"-,:•:;?• 25-57 

Demk6 Pal szerelfl es azab. 
..Depal 4 ' . futesi vail, Nagy- 
varad, Mikizath K-u. 20. 
• 18-11 

UJvid^k • 

Berleth Jakab, miiszaki . 
vallalaf, vlzvezetek sze- ' 
rel^s-, JUrdoszoba es kttz- 
pontl f«Ws berendezese 
0s terrezese, Ujvldek, 
Bem-u. 35. 29-63 Elso Bglcescsabai, 
Mislcolcl les Deb. 
receni Istviin Gox~ 
malmolc r.-t. Buda. 

pest, V. Harntlncadou. 6. 
^180-800 Magyar ; Kirialyi; Neitizeti-S2a> 
badkikoto es TengerliajdzM 
Vail alat Igarzgat6s%a ; Buia-^ 
pest, V. ker. Dorottya u 2. 
• . - ^187-823 
Kikoto telep;!Gsep9l*ii6-080 Magyar; Lestimiiolo-es Penzvalto- 

Banft es a Budapest SzekeslSvarosi 

Rpisegi lakarihpenzlar Rt. 

Budape6ti Kozraktari Valjalata 
Bp€st,iX.Fayam,Wr14(15. ' •l8t-8£0 Jahn P£ter „Rydrother- 
ma'* tul.egeszsegttgyl mif- 
sz&kJ valfaiat, Uj?ldek, v 
Petdll Sandor.n. 64. 31^08 MezogaZdasagl . Kiizrakta- 
>ak t.-i. Kozpont: Buda' 
pest, V; Merl£g-u. 3. f 
181^744,182^784 

Cegled Mee6?aadasagi kezraktarak t.-t. 
'Cogled. •'•;';'■ TeltttoiV: 88 Debrecen Bebrecenl kozraktar 6s 
kereskedelmf r .-t.Bebre- 
cen, Bid-u. 16. 20-58 

Blvatalos drak iitAn: 

,'"•'■• 39-47 Mez6grazdas«agi Kozraktarak, rt. 
Debrecen,. Pesci-u. 8.'.^, U4-0a 30-8/j 

fermihalyfalwa Blharmegyel takar^kpehz- 
tar tarhaza, £rinlfialylal. 

va *^ ■•••'■"';■:• ';:■:: ^ 

Magyar Leszamltold es Penz- 
valtdbank gydrl kSzraktd- 
r&yGfpr.r .".>.•.'>''. «-56 

Or si; ag-as '.' Raki irh azak R^szv6nyrarsa- 
saff OyCii KBzraktarai, GyOr teV.i 

" ".' "' '■:■■■;.: ■'■::'.'■- :'-' v; :: '■ .'■ - ^V 2 ^ 

HajdusKobosxlo Mezfigazdaaigi Kozraktarak ir.-t. "■ 
Hajdnszoboszlo. v : 2: 

H6dme»6vaiarhely Mezflgaadasagi ICozVaktarak r. : t. 
'- fiihvliely, V«lgy-a. 1. . 3-40 Kapoavar 

Magyar ^L9szaniit()16 es Penz- 

:•:',*: vS,it^bank : " 6s Budapest Sze- 

kesf6v4rbsi ^ KOzsegi tkp. r i-t. 

; KOzraktari vail. -Kaposydri 

v kSzraktara Kappsv&r Kani- 

: zsai-u> 84. V ; v ' ■•/•' .4-55 

Kolozsvar Alblna KoxraUltir 
JteresJcedelml r.-/. 

Kolozsvdr, Baross-tCr 5. 
^25-75 

KiJzraktari 6s Kereskedelmi Rt. Kq-. 

lozsvar, ko'zponti iroda: Deak F©-, 
; renc-tt. 42. - ; .;':-;..-.• 86~i~ 

Raktarbaza,! 6s fatelepe: Gyufa^ 

; syar-u,,to. : '•■:•-■•:.;...• 23-19 

Komarom rCikSt^ Magyar KiralyiNemzer 
ti-Szabadkikpt6 0s Tengerha- 

; . jdzasi Vallalat, Koinaroin. t. 
Vezetfi: 3-65 

Porgalnii osztAly : 

Mezokdvesd ijNdstra^* s ArukSz- 

raktarak es Kereskedelmi 

r.»t. ktf zraktarl iizeme* Me- 

zoktfvesd, Szechentyl-u. 1. 

2» 

Miskolc M^!'5sai5daJlag'i K«J?;r&ktarakr.-t : . • 
.'■•Miskolc, Vay-(i. iff. : ^:-: : ;';■:, ;2^67' Nagykahizsa MezSgazdasagi Kozraktarak . r.-t .V- • 
v-.N-kaniasa, Var-n; 8. ".;-- '; 1-76.66 
Nagykanizsai kdzraktarak 

r.-t> Nagykanfzsa, Csen- 

^gery-ut 82. Posta palyaud« 

■:Var. ' ■■ .•••'■-'■>■•■■'•■ • ;■••.-■ '6S: 

Igazgatdl teleloit 3.-6S HagykaroTy niJfrarmegyei takarek- 

penztarl 6s gazdasagl bank 
tarhaza Nagykarbly, Gyu- 
lai PaNu. 13. 1-68 

Nylregyhaza Orszagos RaktErhazak 1 R6szv6nytar- 
, easagl KiJzraktaraj , Nyiregybasa; 

Iroda: . v..-": ■"•■•■■.■'.'••:■•;/•■ ..." 31-15 
■./ Raktiirak:- . '■ ';. \-- . • ' s 24-5t> 

Szarvas '.'■ '■■); 

-Mezftgazdasagi KOzraktarak. r.^t.v 
.Szarvas, '^PV. 238. •■;. / : 15 Szaszregen „AfOS/ra" alt. arukttz- 
raktarak 6s keresk; r. t. 

r szaszr6genl kSzraktari 
Uzeme Szaszr egen Para- 
dicsomu 7. 14 Sacatmarn6meti Termeny ; 6s aruraktara 
. Sz-nCmetl; Baross- 
u. 32 34. 1-16 Szeged MezGgazdasagi Kflzraktarak r.-t. .; 

Szaged, Alsotiszapart 3. 25-07 

Orszagoa Raktftrkazaft R6szV6nytar?a- ; 

sag K6zraktara'i v Bzeged^ Tel. : 10-7? 

Sxentes •.;■'" MezCgazdasagi KSz^aktarak r.-t.. 
^bzerites, Vasarbeiyi'iit 1; ' Szoinok 'Me'zfigazdasagi KBtraktaiak'f.-t; . ' 
Kisulnok, Bo'ja-£«iei>. .•" • 2-12 /Vas/ra r.-/. kOzraktarl 
telep6nek vdrosl Iroda- 
-Jay Szoinok, Szapary- 

'.: u^ii. i; '. : " ■■'■•■.'..■'i-i-j-.&t- 

" Bttzrak tara ; Tomory- Szombathely MezOgazdasagi . J£ oatskiarak'Bzornbat- > 
h«ly Eras6j)et kiralyii6 it. 26. "-• 4-21 
Raktarbazak ; PetOfi Bahdor. n. 8. , 
1-64 

Ujvldek vfviaefctGym-u- 

Tele f on: 38-67 ZOMBOB M©z6g.azdasagi Kozraktarak" r:-t. 
Xombor, Mussollni-iit 32/94. i-53 Kr6ta. Budapest Budapestlkretagyarr.-t.Bp. 
IX. Kttzi 12. Gyart 

lemarukat Is. 386-351 Kristaiysi6da. 

" (Laad lugkfi alatt', is.)' 

Kolozswar . 2siga ; Istvanne : Kristalysz6da. 
tizein, Kolozsvar, Gyufagyar- 
u. 3. 33-58 

Szeged ■a-V-vT : ;•'''• •»■■• 

Oh 

■:9t : r 
» 

o 

k UelinHgya^orsMgi Kristalyy 
Bzodatizeni es yegyipari ;' 

, V cikkek keresk.v' tul. :Sefejin 

Lajos, Szeged, Mafgit ;u, 19; 

12^36 z 
o Kutak 6s szivattyuk, J| 

/(Lasd; Szivattydk alatt iy ; 7 Mk '■■. 

Budapest Jiihasz : J6zsef ; okl. 'g6p6szm6rn6k, 
Bud'ape 6 1, VU ; . J 6zsei-kr 1 25 . 136-363 Kutfuras. Budapest Faragii Gyula* Meiy- 
fu rasok. KutepI t6s. Cstf k- 
kent vizhozamu kutak 
helyre&HItasa,Budapest, 
VBTI. Szlgony-u. l6/b. 

144-2Q1 Hydro r.-t.: Bp. Vajdahu- 

;/;ny«d-u.' 17.; ':;,- ■;:;/. ;l,S8-jgS5- Kalamazntk NAndor 6s T&r- 
sa, but-, Vlzma6plt6sl es 
m61ylurasf vallalat, Buda- 
pest* IX. Angyal-u. 3l. 

:>:' ::138-747- Lapp m6Iyfurd Bp. X ' : K0- 
banyal-ut 41/b. '?■ 131-151 Leleber B.; Ag. Banss 6s 
Tarsa, Budapest XIIJ1. 
Bdbert Karol 

':/-:V'l •'■>■;. .V ; .> '."■'■ ' V fl . V 49S-49T 91 .^- • -JCatfivrm. J6 ercdm^nnyel hirdethct a taubcsz^Io ntosoroMHin. LADAGYAR Galocasi UzemUnk keszit mJnden meretU 4IIIIA " 
I enydfa ladat. Lomisi Brd6ipac R6sz venyt^sasag ; - | Qfpjy 
Volozsvar, Matyas klra!y-ter 7. Rizir6lag v^roskSzi fceszfel8^sre:,*14-90 Debrecen 

Tliouia Jozsef, Art6zi 6s 

"•■ .melyktttfitip&st vallalat. Beb r 

i^een, Rakeezi-iit 10^ 27-12 

-' Trnkft F.ereno tiai, srtezi te; m61y- 
kficfnrasi'Vali. DeKreceii/ Bariii-u. 3. 

■. ..-•■. ■'••.';: -v...-: .-.••:- '.;•, , 2o-76 

Jaszbereny KiSS istvan, kutfur© <fcs 
' cementarugyartd, Jasz- 
bereny, JY- Yasfrrter *• Marx es Merel, Budapest, 
V. Vacl-ut IS. ; 122-1 tO Kisvarda Marx Fereric. Budapest. 
V. VftcKut 18. - 122-ltO Kaln JGxsef Itida- 
Qyara. Klsv&t&a- 

Kolozsvar PALFFY GEZA 

^vegtech«Ikui 

ip. IV. Veres Pain6-u.l9. 384.481 Nagykdros 

P Al*!* G YU t Ai' ift&ykutf uro 

i9 talaj6nt0z5;g6pgyar. MSly 

' 6pii6ezet r^szlre betoncClOp 

ver^s 6s talajviz cs0kkeiit68, 

' Nagykdrtfs, Horthy M. lit 7. 

:.•• :.: ^' y ' V > . ;: v 68 

Nylregyhaza 

Baszler Belav elsA nyfregy- 
nazlmelyfurasl vail. Ny- 
haza,\ay Adam-U. 24. 21-54 
Radoszta Beta mulakatos 
viz vezetek szerelo '.<6is kut- 
turii,Nyiregy haza, Vay u 37 . 
'■■■'• ■'•>-: ' : " -■, :■ 22-97 

Szekesfehervar 

Szabo Janos ^plakafos 6s 
Jtutf ii r6; Szekesf eherVar, 
-Kadocsa-u. 7; : ; 12-29 

Ujvidek 

Rtiptili CajOS* kutfur 6 
es szlvattyumesteri tijvf- • 
dek, SzlgUgetl Ede-u. 27. 

-:■-...•• ' , 40-17 Kutyafurdd 
6s nyir6int6zetek. Vadasz Mikl6s,< Bp. VI. Vilmos 
cs. ut 21. 120-070 

Zoltau laboratoriumne* 
reudezo injtezet, Bpost, 

yill. Jozsef-krt 19. '130-047 Friedman Herman ladagyartste 
es fainegmunkalas, Kolozs* 
var, Allouife-u. 19. .37-24 

Jfanossy Xajos ladagyar, 
kolozsvar, Honved-ih 139. 

'.:■-.••••.' i4-?6 Ladak. Budapest Anker ladagyarBp V. U jpesti 
rkp £1.: 291-371 

Spiegel Bernat, ladagyar -es fa- 
kereskedes, Budapest, X. ■ 
Szallas-u. 17. ■ / 148-8*4 

Debrecen ■"'. '%,.. \-^V. > Budapest 

Budai kutyafurdd, Bu 

• pest,. II. Margit krt 56.- 

■■■j^ ::;-■:- 352-761 AGRUMEN 

gyDraiSltjris: z3lds6g MtfcleitaltliBl k- 1. t. 
lada fagyapot ; fc ,*■ teraentafu gjiia. gyirt : 
Jadaatutresnket," vatamint inimlen. 'tsoma- 
'goHslioz fa ipari telra alkalmas iagyapolot: 
— • ■- • ■ -■ - idapest; JV„ 
187-457 
Tel. 7 Kozp'onti iroda 

PetoflSandoi 

Gydri Iroda : Jfc"zaroks2allas B,atog David fakeieakedelmi t.-t. J&- 

da( ." £s ta^ryHpotgyi'ra-j '■'■' Debrecen, 
KiilsS vasdv-ter 14. • . • . • :22-64- STROHMAYEtt TESTVE. 
REM mubutorgyar, Ter- 
vez6 iroda es i inintatermeky 
Bpesti IV Vaci u. 11/a. 
■;,:;.'';- 187-596 

Gyar : XIV. Hangaria-krt 79; 
406-58a LQina<§i Erddipar Kesz- 

veuytarsasatj, liiagyar- 
orszagi iizemeinek kiren- 
dell^segc, Kolozsvar, M&- 
tvas kiraly-tdr 7. 18-8-9 
31.63 
Kizar61ag vafoskozi be- 
szelget&jre: V #14-90 
Gyart : mindenf^le l^dakat, 
a galdcisi ^Gsik vm) lada- 
,:,.gydraban. V : -'h Eger 

Baranyai ^a Losonczy, aszt»los,-.;kar- 
pitos, biitorkeresktd^s, Eger, 8z6- 
etienyi.u. 25. i , 3-8? 

Kassa Nagyk6r5s Han^ya ladagyara, Or- 

i kenyi- 6t 56. ' -2 

Sztivetkezetiert^kesitdtelepe, 

; Nagykdros. 18, 1^54 

Jetty Gyula es tarsal ta- 

Jqarl vail, es ladagyar. 

NagyU&r&s, n. ■ kos-. 

: sutta X.-u. 79^ 51 

Nagyszol!6s — Ha ^b Gyongyos CeBJieBim* : 

Kulmait Karoly okl. merntfk 
vlllanyerdvel megha Jtott 
•Ittresz 6s gyalutizem, lada- 
yar, N-sz«U«s. 1» 

'- - Peketehegy 

Nagy varad .« Hermann Mlksa ladagyar a. 
Gyongy»s,Pestl-ut 57759. 15 
Irodal oran klvttl :^ . -45 

I£ardosl6zsef,jfakeresked6y 
Lada ; faar-ugyar, Faineg- •..-• 
munkal6, Pflreszllzem. > s ; 

GySngyos. ; / ©8 

Gydr Vegyi- cs tlelmiszeripari 

r.-t. la-dagyara. Nagyvarad 
; .- Anyos PaUa; 2/6. ;•• 13-24 

Sieg ed Zlmoayl Lajos, 
Bathory-u. 4. Bpest, V. 
122-247 Elkaiakasberendezes Csopp 
S Kassa F« u 73 24-75 

LEH0CZKY BEL A, miiasztalos, Kassft, 
Rak6ozi-krt 52. . : ,': - ;21-*2-.. 

Thraunn Jdzsef, karpltos- 
mester, Kassa, Hunyadl- 
u. 33. 86-49 Kolozsvar lakberendezesl valialata, 
Kolozsvar, Szentegyhaz- 
u. 2. 24-23 

BERKT 8AN00R SEztalosmester, K«- . 
lozsvar, Pet6fi-u. 50. , !&-'! 

Gyfine Istvan lakberende- 
zesl valialata, butor rak- 
tara es modern ., butor- 
asztalossaga, Kolozsvar, 
Horthy-ut "3Q. ll«^9 

Czlet: Hprthy-at 14. 23-77 

Nagy varad * 
Papp Nargit, lakbeEendezO, 
Nagyyarad, Riinan6czy-u. 8. 
■ / ■-.'■■■: 14-23 

Szabadka Laboratoriumi 
lelsierel^sek, 

Budapest 

Areotneter h6in6r0- ma es 'tan- 
szergyar, Budapest; V. Sas- 
u. 15. 316-493 ,116-493 

Bucsek Henrik. " Bgyetem 

iivegteehnika v v Bpest r V III 

■"•■-■ Eetefhazy-u. 1 9.. ^ 137-782 Calderonl Mfi- €s Tanszer- 
vailalat r.-t. Budapest, 
IV. Vacf-u. 5(h #186-980 Fill 6$ Bartuska Lab. felsze- 

•••', t^Wbi -..'^siiyegiri'iiszergyar ,Bp. 

. Xi. Bertalari a 22. 268-258 JCu£>e7c J6xsef, a 
Scbott J& Gen. Jena pari Schleleber & Sctillj 
Helflge, R. Jung, He 
: stb. •■-. kep vlselete. Buda- - ; 133-017 ;. delmi- Rt. !adaoy£ra, ! 
Gygr. Teleszky-n. _ ; 7-91» ^2-19 Hddmezovasarhely Run Domokbs, faa'ru. export es 
gyuinOlcsiadagyar, HodrnezOr 
yasarhely. 3-34 

Kecskemet Kiss Gyula, a P3ajai faaru. 
^es ladagyar bizomanyosa, 
• \ Reeskem6t,:.Szarva8-u. 3. 13 

fcozraa Testverekj ladagyaio- 

sok, Kecskemet, RakOezi- 
;. yaros 13. 50 

Kezdivasarhely Bajko J. K. gOzftiresz: es fa- 
lpaii vallalat, Kezdivasaf-' 
hely, HortHy >L lit ^9. ^ Toth Ferene mtt butor, *pti^ 
let es lakasberendezo vail, 
Szabadka, tizlet : Kossuth- 
u. 10. Y 8-OS 

tzern z Zental-U. 93. -8-04 t.fS«EGEl>I GOXFU- 

k i^:sz ■;:«•» jladagyak 

RT. Ladagyar :: Ujszegcd . 
. /10-45; Szeged Ungvar Uudali Gyula, lada- 

gyara, Ungvar, Ziigd-u. 81. Lahasberendezdk. (Ldsd karpitosok es diszH6k altitt is.) 

Budapest Maadel 6s Kalnal, Bp. IV 
' Vael-Uv42i ,185-706 WiGVJANOS lakhe- 

rendezd, karpitos es dl- 

. szito, Bp. IV. Cukor-u. 5. 

-= '183-274 Nagy Zsigmon <f m o. 

dern, antik es styl lakbe- 
rendezesek irodabutorok 
Bp VI. Xazar u 3 Egesz 
hazban. ::. 121-822 

Si may Cafos, iparintf- 

vesz^, mtibutorlpnrl vail. 
Budapest, I V.Vuci-ai tea 53. 

: 184-019 AS/italosme.sterek biityrcsaruolia Szo- 
Ked;-"- v . .19-8*2 . 

Kfrrtesz ' Las'ztd Szeged, KJatizal-ter R. 
■■■■'.. '(••-•::.--2.ft-70. 

Wiesner ijjarcnuv^sz Szeged Klauznl- 
terl ."" ; . , ...•■'■ 24V20 Lakaskoxvetito irodak. Budapest •B$.'fdoa drn6 Bp V Nador-u 21 

•;;.-:''." * 114-614 
Ores es berendozett liixus 
lakasolj vilUk kozv,: 

Szolnok Weisz DczsO. Szolnok. Bar.0R8-u ,2. Lakatosaruk. 

. (Lt'iSd zanik alatt is.) 

Miskolc N'yiri Bela. ' jinWputetIakatosAr« 6s 
're(I5njgyar, Miskolc, Araiiy .).- 

U. -34. •. ■ : •'"■'■■•■ Wr.V* 92 Ita^ ■jj^^E^^SJtS Nagyvarad 

■0AIiA85:'TlRSTVfiKKK, redfiny-, ssdr 6s, 

. > lakatnsi'migyar, Nagyvarad, Varady 

- Zrigmpnd-n^COj " : V ■■'■ .''•■■ij.3-^5.4 

Villain lakatos- es:iemezaru- 
jryar r.-t. Nagyvarad, Sane. 
u. 11. ;;-;:--'.V. .':;'■;:' 23-34; 

Sopron ,•■'•■■ Vasdriigytir RtvSctDroh 

lakatosarugyara 

Soprori . Cseng'ery-a.: 30/82.. L 1-&1 Sieged ' BENkOCZY Pal vasarugyara. Szoged; 

■'. Madacn-u. 5. ■■■ ;,"./ , ,. *14-72 Lakatosok. Nylregyhaza Radbszta Bel a mulakatos 
7vlzvezetjfekszerel« eg ; kut- 
Jurd NylregyhAza Vayu 87. 

v..--'.' ■_:.■'■':: 22-97 

Szatmarnemeti Molil 14 al man, lakatbsmesv 

ter 'tfizhel ykeszitft tizeme^ ;■ '• 
Szatmaniemeti, > Mikes Kele-. 
men-u. 6 r . r ' . .< 3-08 

Szeged Bille J an os, 6pttIetlakato«?, 

Szeged, Osz*u. 6. • 38-7S 

K0VAC8 LAJ.OBi laJkfcthsmes% ift■h^i-• 
gess!t8•■ipaTtel■ep.•,•Szege'd ; ■ Szent Pe-i 
-: renc-u. -131 48-62 

Korosi MirtoB, Szeged, Polgar-u. 24. 

''.-.•■■' ■■••-■'••"■.:'. "•*' 20-61 

$*6kesfeh^rtf^r Debrecen 

Gaal Andras. Debrecen, Szap< 
panos-u,; 6/ ' 33-79 

PfeV J 

Papolczy Saridor 6s Fia. eptllet, 

gep. es vizvezetekszerel6k, 
; Dee, Apafi-u. 1. 1-58 

gydr 

Kum '-; Alajbs gep epiilet 6s 

'". nierlegkcsztldlakatosmes- 

terek Gytir, Telekl-u. 37. 

■:.••-.■■ 9-72 

Kassa 

"BUCHNGB Bl'ttAy eptilet £s mulakatos,. 
.'■•- Kassa, ' Szt. Istvan^krt 26.- .., ...-2J.-' -79 

Lacsny J ozsef lakarpstlieme, 

'' vKa3sa;-:YarkapH-u./40v46-49 

N TORfttA-SBY- 4s Tarsa lemez/^s lak-a 
tosa,i:uuzein,..Kas3a. Boesk.iy-krt3. 

•-•-■■•;■• •-.. ' '■':.:■.'..•■ -Si-Ofi 

Kolozsvar 

Czerneczky VilmoK la-:. 

katos\. es v autogenhegesz'to 
v valialat, Kolozsvar, : 'Tiborc- 

; u.2. 27-05 

I,uka ,t v cr©ue lakatosmesfef ,; 

/ Kolozfcvar, Mikes Keleinen- 
' . u. 12/14. J ■■■-:. 18-26 

S'trauch Jozsef mulakatos he- 
gesztfl es; szereld Kolozsvar 
M4tyas kiraiy ter 23 34-40 

Maramarossziget Szabo Janos geplakatos ee 

":'.■' kutf ur6. Szekesf ehe> var Ka • 

dpesa-u./7 ;; 12r20 

Szombathely Kunpviis $<iria&r, 

lakatos, Szombathely, Bel- 
slkatbr 5. :'• 

Telefon : 9-3S 

Papp Gusziav, eptile^ g6p es 
6s miilakatosm ester, autb- 
genhegeszto, Szombathely. 
Kdszegl-a. lQ. 9-43 

Ujvidek Spaezay Istvah, epiilet ■ 
mugeplakatos,vlllanyhe* 
. gesztes, vlzvezetekl Vail. 
Klaramarosszlget, Rako- 
czl-u. 28. 52 Miskolc 

Demeter Ernfi, Miskolc, Kakosi , r J «n 6 

•-. Q. 69 . . . : ,'"---- >■■: ■ < ..'• '■"-' ■'•'«B-43; 

■Deineter-' Te'stverek .lahraroparu- 6i re- 

(16uygyiira.">llisko)c, :AraJiy .liiuos- 

•■. u 6s:-. ';•;.- 2p-(>-i 

.lanOvits Bertalan ia1ratosinestei\, 
' ■•' MlaJiolc, -.A'riuiy. .l:\iios-u.' 16(5. •":-. 

■'■ -r'-;:-- : ^ -•"<• ■■/■ 57-ot 

.Skucs"; KAtoI.v, sndVbnydiszkp.rit6s ftp 
■gyernielrkocsiuZfnve. Mis'koic; 67-5? 

Wagywarad ■■■•..:■.■..•■.-..■•■■■■■■■'■ 

Albert £s£ipt(ik, szer. 

s^amlakatcsok,, prcselde- 
:''•■• J«k^ Nagyvarad, Keskeny- 

u. a. f 32-23 

CeE'RTlSWANi^akatosmestcr gepmU- 
helye, Nagyvafftd,''Bem-u. 3. ; '' 

. > -.;;■'. V, ;i v ■.',•;."•'.■:.; : : .Ttle'ron::i'9 88 

Gy«ngy Mlhaly gepmiihely 
lakatos es hegesztu, Nagy- 
varad, Torok Ign&cu; 35, 

TflirOfc Lajoa, iakatosmester, 
> Nagyvarad, Dam janicii-u. 11. 

:..:;/;';/ v 22-76 Cen Istvdn, lakatos, ti j- 

vtd6k, iSzondy.ii. 44. 20-S4 

Ungvar : : ; FtirfGsz Zoiitipi g« P . 

lakatos, IJngvar, Dardezl- 
at53. ;■:■;•;■;■.•■ **'"** 

Zttah 

Sagy Arpad w ^ 

Zilah, Sz6clieByi-u. 7. 1-87 (I.afid a' C8illar6k : alatt iaO 

Budapest ;/■•;;;•; Gergye es. Tea. muszaki es 
- ; yjiskereskedelmi Kk ? T f ;; 
FestekszQr6 , berendezesek, 
baiiyalainpak, mtiezaki 
aruk. Budapest, VI. Revay^; 
u. 14.' - 116-583 Ldncok. Budapest HAIDEKKER 

-;-••;■;••; BUDAPEST, -:V- • ;: -/.- ; :v 
Andrassy-ijt 21v L^297-977 Hcgedils • • Emo, Buda- 
■■ pe&t, Vl^ rtdkiTi^. 29/ v. Mine' es G^pgyar kit.; Bu- 
dapest, VI. UeheNu. ■«'..'■. 

Telefon : #298-830 
Holherr-Schranlz gyart- 
;in&nyok. Markas Lajos ri; Bp.XIII. 

..- HuR-a^. : 4/b.^ ' #298-855 Renold Iparl e* motor- 
ianeokktt; tiKiM" G«r^ 
go's,, logaslancok. stb. tel- 
Jes lane liajf asok eroatvl- 
tell eelokra Bpest, Vlt 
Lovag-u. 18. 113-913 

JlGv£si3i CtiSXlO, autt. 

- teebnlkal 6s laneszakttz- 
let, Budapest, VI. Jokal- 
a. 1. 118-954, 126-464 

Roseth GyOrgy B>..P.K# indtor 
'ker6kparlfeiieok Bp. V.Katona 
J6zsef u 27 428-306 

S^&sz Oszkarvasipati 6s vaske- 
• resk. r.-t. Gyara : Budapest 
XIII.Petneliazy-ii.74 291-370 
- ; 498-352 Kramer Test verek, "sod- 
rony-, sodrony&ru-, 6s vas^rtt-! 
gyar. Ujvidek; Kramer San- 
dor-u. 7, ; I :; 23-17 23-18 Ldtszer^szek. Baja . 

Mkei , SMdor; Baja, Toth :Kal- 
man- ter 4. '2-6J 

tazar Lajos szakttzlete, 
Baja. • : • ''•■.:;.:':•; 2-72; Budapest Barna Andor, latszer- 

:■ speclallsta, optlkal 6s 
fotoszaktizlete. Buda- 
pest, VI. Andrassyrut 26. 
:'--"v":'- 316-546 CaldetorilGs TArsa 

Budapest, V. V»r»smarty- 
, ter 1. . ' 381-148 ~T". Cfimura £<isxl6 • 

PI nom szentUvegek . ' , 
''■■■ Budapest, IV. Perenclek- 
tere 2. 3f«3-607 DECT A szemtivegkeret. 
- keszltdtizem es optlka, 

fotoclkknagykereskedd. 

Budapest, X. Ugor-u. 2. 
f 148-886 Ju&srt Gyula, Buda. 

pert, ; n. Marglt-krt 6. 

152-036 Kern es Tsa, Mav, Pogta, Otba, 
Honvedse^i- sz41Ht6k Bp. IV. 
KpSBUth L, u. 3; ,M88-60i HI 6 111 J UZ S 6 1 nagykeresk. 
Miadennemii ipari &s v6d<isBernnveg 

' t& respi'ratok* 
Bp f VL Viliiios cs.r fit 7. 426-140 JXPVAV GlfORGY dr. .•'.'. 

A. Rapscfi Pptlsckie Palirikeu'A. G. 
ihagya'iorszagifc^pv.y^udapest^IV. 
Mtizfqm-krt lfi. :' -•.-" ''. ,. 186-841 .'OEasx^Airu- Beliozatalii^.s Ee- 

reskedelmi Kft. G. Ratti, 
Torino ke^viselete, optikai 
cikkek g#fi raktara; Bpest, 
IV, Yaci-n. 9. 381-066 JteftGCtiO" Budapest, 
IVi Ferehclek^terel. 

.■■'•• ■'- ■■:'-:::, ' 1^-769 Debrecen Uhgar Jozsef, latszeresz ^s 
/fotdszaktizlet; Debrpeen» v 
R6vesz^6r Ifb. Koioisvar peutseh Miksa opvosi mfisze- ■- 
r^gz es latBzerSsz, Kolozsvar, 
Matyas kira^y-ter 10. 14-19 
Liakae : Erzsebet u. 53. 27-26 Papp K.aroly, 

Uveg . speclallsta* latsze- 
resz es Iot6 szaktlzlete. 
A klinlkak/a hoaV<§ds^g, 
a netegsegelyzd szerzo- 
deses szailftoja, Kolozs* 
var Deak Fereuo u 18 
14-29 Komarom Noy^k Bela, latszeresz e« 
fotoszaktlzlet, Komarom, 
Szent Istvau.ut 19. 39 

Mated Klein Ufiro, MaW, .-Sz6che»yi-t6r: 23. - ; : 

;'/■■'-. '.••■••'•.•'..-.•.. ; ; '2^33;'. 

Kovaes Imre, latgzeresz es 
: ienykepfez, Papa, KossutbV 
u. 21. 12-35; Huber Ferenc+xvoit 

Chmura flok), optjka, . 
toto '*'■• jatiekszaklizlet,* 
Pecs, Sz(eekeipyi-t6r 2.' ; 

■■•^ : -:./' ■••.^ ••-.,■•.: ■■•.• .>.;:•■, :■••••;,•••. 89*f9 : Szabadka Deutsch Izid6rVfoto-optiku9 
eair5g6p8Zakaziet, Szabadka, 
KosBUth-a. 5. 4-01 ,(f0PTlKA», Szeged, K4ras?'-n; 14. 13-30 

Weber Gusztav, Szeged, v 

8zecben>l-ter 5. * 8 -? 5 Szolnok Klein DeatStt, latszeresz 
Bzolnbktfid&ja. -Szolnok^ 
Baross-u. 2. -6-34 Szombathely 

Langer Lajoa, 6ras 6s litsze* 
resz mester, ; Szombathely; 
Erzsebet kir-u. 42; 9-21 Oi 

3 

a 

0: 

9- 
O: 

N 

M 

r\ 

Si: 

I Olvidek :';;;;^::.: 

Kazinczy Sandor, ; vizsga- 
zott latszeresz,- Ujvidek, 
Hitler-u; 16, ,.; TeLi 30-30 L6ghuxgftelxar6k, 


Budapes rf'-: BalazB; Arthur, . mflszaki yall. 
Aba-Lee 6s Hermetikon 

ajt6esablakre8elzar6k r Buda- 

pe9t; IX. Lenyay*u. 19. -- ■ 

189-316 L6gnedvegit6 
berendei^sek, Budapest Magyar szellfiztt mfiTek^^es 
UCpgyar r.t. Budapest, XI V. 
flpsfal^u. SflZ. i *297r214 Varga es Krlkovszky Bp 
^XHI. Eagbtro-tf 18/18 

SzeliSzietesIednnlkal 
Mzem 493*916 «3 Lef/oltatom Kunsasi rum- cs likorsynr KUCSK^ MfflALY, Szeged, 
Kossuth ti;9 f -ut 2fl; Z9-33 tfegoltalom 
6s I6gv6delem, 

Budapest 

Adorjaa Ge^a; OAG iSpottahm ,Wb- 
keodGk Bp. VII. Mk6^i-at;*p. 
Udvnf ' 484*tfi4 

Lakas RdttenbiUier a 10 . -498/686 

Fazekas Aisjos :ie£V^delmi 

; ;•: tablak.- Budapest,: V Tatra 

u 27/a . 490-182 F6mlparl kit. Bp. Vaei 
lit 69. TUzoltdeszkozok 
tartalybk iegv<6delmi be 
readez£sek Tegolesdb- 
bana gyartdnal 291-764 Fr.ecot Karoly gpit&zniertiotc. 
. ai 1936 es 1937 evi Ltfgve 
'^delini , Ki'allitasok ;6pU6M('S- 
tere Bp IV- Szerl) u 13 

"" ", 184-634 Matraj Antal '<$$ tea :r.-t. fiiz- 

•oltxS-i^gdsaierek e§ Igti-agyar; 

Budapest, XIII. Iioint) il 34; 

, *299-055 

Mets!?ev: Perene : Bp. ;Sortby ; Mjklos- 
6t Sfi. . .. . .,".- •;.:.• «e,363 

MOCHAU fmUENC.- 
saaktlzlet TjJ?tOEX6* 

' he ly bereadezesek. Bu- 
dapest, Voro^marty- 
,:;n.-gl.; 122-926 Szabadka Mdlnar Gyula, Bp. VII. : 
Karoly-krt3/c*\ 427-576 FUfsy V% 1m oa t ; badpg- 

aru 6s szabadalnaazott 
,.Terma<* hfllokozd Hzeme, 
Szabadka. Baross-u. 5. v 

-.* •'•;\:'...-- ::■'"'■ -8-21 
,,Metalla'< fern- 6s badog-' 
arugyar b.t. Szabadka, 
Vambaz-u. 17, 4-66 

Horganyliengermu r.-i. 

Vac; Zriri^i-utca 15i > 

Tel: 5 (5s 45 HAIDEKKER 

dvohelyl > altd 

; *•'. b^rendezfesr ; '. .•> 
^©elslsak. 
B U I> A PEST, 

KerepMl-ut 5^ Aridrassy.ut : 2|; 

*297*977 Ptf 7may Ferenc vitez, 

tisszes cikkek. Bp. VI. 
> Vllmos csaszar-ut 53; . 

■.'•'..y v '- ; ; "..-;■•;•;'.. •::;--; : -;:j22-i40. 

Pdscher Frlgyes, DrHger ©xl- 
g&nes legztfk6szillekek, 
Ovdbely :,i5s 16gd felszere- 
lesek muszakl cikkek. 
Budapest, VII. Bamjanleb- 
u. 46, V .•■ 225-049 

T6th Miklos Totfc ' I>Ut6;feg : 

;,-x)ka]ini .. vnagi : l6eszkGz6k • es 

irAnyrenyek stb. tijfcenie; Bp 

IV Molnar-u'H. -388-152 

Wlesel A. Markovlts-fele 
szab. tozegszdrds klozet. 
tefc es egyeb dvdhejy ber, 

^Budapest,V tlm6ses.->ut -52. 

' '■>■/■'■ - » , ~ U8-988 

Miskolc IMREI AEA D Ait, sza hv« n y os 

keszltese soronkiviil is: ^ 

::•:; S2abadsa2;-r6r,i. ./, v.:-,.,v. 

' Teh 8-ig 223-746 

. 9tailll-194 Ipari 6s gazv6d«eszk»z«k 
,»2G£p£'\ az Auerife. 

•: ■ : sellsobalf , . A.- G. Be r 1 ia< 
magy aror szagi egy ed- 
arueUoja, Bifidapest, V. Derchsel A. spdrohygyikr 
r. it. yit€ldir&t drdt- 
Kot<^l, mlndennemtt drut- 
A-rak. L6gv6delliil bereni 

.; d«iz6sek./fes veszkljard 

•:/szcrkezetek', v '' Miskolc, ■ 

Y Beseriyot-u^lS^. :-.■■•.:, 1;3->2J Pests*enterzs6bet So6s reren<t "6& Fiai+ 

epHJet muiakatos 6s 6vd- 
hely acelajjtdkat gyartd: 
lizeme, irestszentejpzs^bet, 
Attlla-u. ',«. '■''• -':.'.. ^ 347-957 berendez^sek. Budapest Szombathaly Szombathelyi Kender es 
Lengyar R>T. Szottibat- 
beiy, Karoly ktraly-at 11. 

Gyartelepe: Szollos, IO-54 
Gy ar vezet<5 1 lakas i R A-. , 
kdezi *.««. 32/a. > 11-46 kutatd Irodak. Lemezlyukasztd 
gyarak. 

Budapest Graepel Hug6 b. t. "malomg^ 
pek es ro.staleHlezgy^J*, BpeBt 
X. Sz!&vy^u 20^30; 149-073 Lenaruk. Budafok Wein fis-Tsar lensiovdgyar, 

Budafok. GVar-u. 27731. , 26-96-00 
46-9Q-67 Budapest 'BQfiakalaszi Textilmfiyek " 

Klihger Henrik r. t. Bpest^ 

V, Wekerle Sandor- u 11. 

* 115-209 Magyar szelldzl* irifivek es 
g£pgya> -ri *; Budapest, 
XIV. Ilosvai-u. 8 12. v T 
:.^:';#297-21^ kalinan , 6s ;T4rs<» ; Bitd»l»est, If Uoi- 
it ,34. :Vii&git6 :fest6Kt)k ^s- min'- 

dau; mtiszaki 'c'ikk', : ; - ,'; ;. . 14C<032 Kollericf) pal ■€% fiat 
v-r^ti-BttdiRpeBtflXJIlarton- 

a. IS ■",-■::•••"-•■•■ ,#138^404 cegoltalml 6s Afil- 

SXalCi Bp V. De*fc 

'••; ■ -Feirenic-u. '-17, •••.„'■.•; #lt»3-:»38 Liebling; - Ferene, <3 iiuii- 

to mid k, Gyiiiuk, tomU 

; , te8ek szakliilete.;Budai»e«tv 

VI; J6kai-ii, 7, 328^753 Afcirlais MI Icso, laka 

tosAcil e« , Tasszerk*5zetek 
legoltalml 6vdajt<ik gyara. 
BpT^IIi. Mdhacs-uV^. 

'■■■ :; -"\ ":::;■ .-, ' -\ v'---::- ; 29t.94s 

94 Vad aszt»lt*»yi., yn tacs* 
" es l^marugyar r.-t. • 
Budapest. V. M6rleg-u. 3. 
m83-92Q Varga *r Krlkovszky Bp 
• XIII. ; iffHx^hir6in 1«/18 
- Szelldz^stechnlkal tlzem 

•'•'^•.• : V:v ■'■ ■"':'"-/;: ; :'-V. 498-916. Varga testverek, yenttla 
tof 6s lemezarugyar^ Bu- 
dapest, XIII. Roppentytl. 

";u. 61. 291-326, 490-722 temezaruk, 

Budapes t UlrtC& B. X badog- es 
dlomariigyar, Budapest, 
VI. VllDoos csaszAr-ut 81. K linger lienrik. Biida: 

. post, V. Wekerle S'mdor- 

u. .-.it, ■■,;■•■ v--..'.? :*115^209 LINUM 

Len?on<J 6s Szovdipari ft>T. Budapest. 
V; SAS-UTCA 20^2. ^115^310 Vannonia kender- 
^6s Tlenipttr r.-*. 

Budapest, V.Sas.u. .20/22. frsekujvar £rseku jvarl Kender* e.s Len- 
gyar r.-t. leuteldolgdzas, 
Kr»eku|var,^ Felszabadu. 
Tas-utja:5. 20-45 

Magyar £ensap^6'- .;■' 

igyalr 0; cegt. Rugadlalvl 

Mtss F*^re«c, Gyor, LJlak- 

u. 2. ; : :;';..-',: : :: '.:-; : ; 15-96 
Mosonmagyar6var Magyardvarl Markus 
IparmdVek r.-t. Moson< 
magyardvar. SO Sreged Magyar Rentier*, 
Ien> 4§s futaipar 

r.-i. Ujszeged, Alsdkl- 
kdt(>sor 61 64. 17.5S 

Iroda : , liO-19, 10-19 Budapest Heraldika nemess^gi e"s cl- ; 
merkutat6 iroda. Budapest, 
IV. Gr! Karolyi-u- 14, 

381^199, 184-644 

L6trak, 

Budapest ' '■'.: ... " r .- '••" 

Ligeti es Biro, szallit le"trat i 

mindeii celra. Bp. Arp4d-u. 10. 

; 127-799 

Metzker: Ferenc, k^szit lefrat 
minden celra, Bpest, Horthy 
MikJ<58-iit35, - , 456-383 

^elcr&nyesai LAszid 

faip. vail. Bp.lX. Tdth KAI- 
mama. i7.v 181-9B1 

, Leirente- 
felszerel^sek. 

(Lasd c^erk£sz 6fl. lev(9 ; nte:;f.elszere-/ 
•; : leuek amt-.) . ;:'.,/ ■• ■-. 

Likdrgk. 

: : '_ U.asd^ rura ^s szesz aiaft la.K 

Beregsgasr ' ; : Fazessery Gezan*, rum es 
ilkbrgyarai Beregszasa:, 
sWelszbeeker-U. 21. 2-27 Budapest nut gy tin Mjkltfsdr. 

Rum es likdrgyara Bp. ■..■ 
yU.Th«kdiy-ut34.22S- 780 Hazai likdV-, run>;es szeszv 
^tugyar r.-t. :Budapest, XIII. 
.Focgadi-ii. '.ff/b',' '•'■"; v :291-337, 
V 291-342 v 291-343 

Cegfed Vng&vdry COsxlli- 

leie falskola szfilfi- es 
borgaxdasagl r. t.tum 
esllkdrgyafa.Cegled. 42 Debrecen Tlszantull rum, llkorgydr 6s 
bdrnagykeresked^s, G8- 
d6ny Perene Hi. Debr«cen, 
Szechepyl-u. 49i : ; 23-04 Mt€ilk<3zpon1*r.t* 

szeszuagykereskedSs, 11- 
kdr es rumgy^r. -bor* 
v nagykere&k. D*Si Za- 
poiya; u. 4. ,„ 44 

Sttrnagykereskedes s .:. 
Kossuth Lajtosu. 28. ' 15 Szefeely Oyiiia rumr 6s 
likOrgyara; Bes, ApafI: . 

.11. 3. ; ■:,:: 'l-3»; liaiiya iWM TA&t Odry Jdxsef, mm- e* 

ltkorgyar; Eger, Szunyog- 
koz 4. 3^76 

: : ' jSxirmay J6xsnf 

Vlt&X, rum- 6s Hkorgya- 
j -.. ros, Eger, Zalar-u; 7. < 

.; Telelpn : 8-24. 

, fcrseku Jvar . ; -> ' . v 

Ivanyl Fereno If j. ram 6s 
lakttrgyar, Ersekulvar, 
V&roshaz-U. 5, 22-18 

' Klsmagyarallttldl llkor es; 
szeszieldolgozo 6s szlkvlz 
Uzein. kit stfr 6s borttagy 
ker. Ersekujvar Sz6ehe- 
. nyl-u. 71. •_•'•■' -21-18 

Catania 

DedJcG6«abor,8»rnagy- 
kereskedtf, rum 6s llkor- 
gyar, Galdnta. 10 CZlPjtJtC/lJOS, rum- 
6a )lkbrgyara,fGybngy»B, 
Kossnth-n. 34. 8-85 Hajdus*oboszl6 T6th Gyula vltez, rum, Uktf r 
6s szeszgyara stfrnagy- 
kereskedtt, Hajduszo- 
boszlo. eo 

H6dmez6vaiarheiy 
MUrtOa neia vitex 

Hmvasarhely. 1.14 

Vasarhely|„£r6<ffl'6ft<l" 

Jobb mint barmely gy«Jgy- 

Jasxbereny 

Kekasj Jossef, Jaszbereny, 
Mu8solini-t6r 16. 1-59 Karcag ftatfixfiiy Frlgyes 

vii&X, mm 6s llkor* 
gy&ros* pallhka 6s bbr- 
" igykereskedoy Karoag, 
'ipokladanyl-ut 45. 

1-51 Plfsp «8aent KriBt6f* kaseai ram 6s |ik6r-. 

gydr.Kassa,8zt. Jstvan-krt 1 fi. 3*-28 
'Turulu ram :6a iikfiriizem, tal. Tares]' 

LasaW, Kassa, Vfirtfemarty t6f 6. 
■ > '•'.'-. ..:'.-■ '■.;■,:'■ :• ""■: 24-90 
Keetk§iii*| Kecskemet tfcj. varos : 

Bor 6s gyllmolca szeszfdz- 
-"■ <te. Rum 6a ltkorgyar 
.. Kecskem6t, Kills* Szabad- 

sag^t 19. : '22 S»J Mgyt Elebn&ra 

T.-t. Itktfrgyaiv Kolozs- 
rar, Hosszu.u. 23 25.33-13 Szittya EnfelyL Magyar 
Kereskedelmi Rt, Kplozs- 
var, Horthjr-ut; 33;! 20^-72 Losonc B!s<5 L'bpdrici ■■Rump's Ukprgy&r 

r.- 1; Losouo," Ftileki- u. 1/2. 5 

Forfteirger Wlc*or> 

llkttr- 6s rumgyar, bor- 6s 
sornagykeresked6s, : 
Losonc, Kossuth*!!. 05. 83 

Make Polg^ri sbrkereskedelmi villi 
Ratky 68 t&rsa, rum, likdr- 
gyar, bornagykere8ked6B. 
Mabo, Teleki-u, 2, • 53 

. ' . ;•■ \ ■■"••'•■;•'; /■'• • ' - . - :•••.. ,. 
Mezokfevesd 

BARCZY mat* as, rum 6e 
likSrgyara; Mez6kove8d. Szt, 
La9zl6.-ter;14, . .C 1-28 HO CCO MCACMAN, 
Vlted, rum- 6» llktfr- 
^arto, Mezdkbvesd, 
zent IstVan-u. 2. ..' 55 gy& 

' S*e: Miskolc Csonka Mihaly rnm*. 1 ikfirgyartas 6s 
Rzeazesitaiok. Miskolo, (Jrt Appony^ 
n 63w 57^43 Nagybanya Rumpol dl aire, iik«r 

J iros, stfr 6s borraktar. 
igybanya, Jdkal-u.l 1. 22? M Wagykanlzsa DUNANTULI 

. gazdasfigl. szeszgyarosok 
szeszilnomfto r,-t. 

B o .-r-Y.\ g 'y tl m, rs'a'ei a 1.6-a d e. 
Naoylcanizsa, iroda : Erzs§bet-t6r- 12. 
Tel:; 85. fiyar;: Var-u. 6. i-lft Nagysaalonta 6s KODdCS, ram 6s Ilktfr. 
gyara. Nagyszalonta, Toldi 
MlkW?-t6r 5. ' v 54 

Nagyvarad Csurlca J>6/er rum 6s 

ltktfrgyara t Nagyvarad. 
Mussblinl-t6r 20; FeJce/e 

llk«r- 6s mliidenitemti 
azeszesttalbk k6Bzlttf- ■■' 
ttzem^^Nagyyarad.Zarda* 

nt - -■••-:." -■'> ,I3^»I K*xdlvaiarh«ly 

T3r»k Andor, rnm ftJikfirgydr, Kezdi- 
vasarhely, WesBelenyii-ii.' 33; 9* 

Klikunf^legyhaia 

Bolyos -fotvan. Rum M likOr 
gyara, Kiakunf^legybaza, 

^Holli L/^u. 17, 7 , a^ 

KUvarda 

Nagy B61a Tlt6z t Ukor 6s 
rumgyar, Klsvarda, S^emt 
Laszlo-u. SO/a. 98 Kolossvar 

••; Benk6 Bal&zs 6a Molnfir Bela^ 
rum, Jikdr 6s egy6b azeszes* 
italok< gyara, Kolozsvar, ■"•'■ 
Munkaosy-n. 28. 32-33 Kotsis ft*i»4, iiyug, bir. f6- 
ug.v6sz, rum es likflrgyara, 

; Nagy varad, ^Kapisztran Ja- 
no3-t6r i. \ ; 18r6Q 

Mylregyhaxa Kert6sz Antal, ran i6s Uk6r- 
gyara, NylregybAza, Deb- 
redenl-u. 2, ,. . ;•',• **- **' 

6becse Nagy CafOS, bornagy- 
keresk«d0 v rum 6s Ilk«r> 
yar t ObecMP, Kossuth 
■'"' 'U.,:70.; ■;••...;•; ■■—■■IS ,MECSEKt « iikoW 
Uzem, tSelger Kalman* 
P6cs 9 F6lsomaJbna-n. 15. 
25«53 # 25«93 Bah6— PaxoBi, Tata r A nt al , Hkorgy jVros. 

."•■K-a'hd.- •,■•:■< /:. : v.r ;■:.>.;■ .86 Val asskay Rezgtt rum 6s 

llkfirgyti r-'" 6s s stfr- 

.: nagyker. Rszbmbat And- 

,.; :: raasy«iJit/.5. . : V,. ; : 67' 

Bosswyo 

Rakossy I.ajos, -szpsz. .68 

VlikdrgyarpaV Rpz9uy6 f Bank 

pusztH.; . -V'-:. -58 

Saigdtarjan UJvld4k_ Bede Sdncfor, e: 

d6lVld6kl llktfr 6s rum- 
gyar, UJvtd6k, Rakdozl- 
ut^4. 3^-76 Ungvar Gulyas Janos rum llkdr •;■• 
valamlnt SKessesltalok 
ara. Ungvar, Kossuth- m Matra Rum ,6s Llk0rgy6r v 
c6gt. Gr<if Telekl Ferenc 
Ii6, Salgotar Jan. Ed>u. 44i 

'- .:.;"■■ •••:;■•,-.■• ::>;..^,m Sepslssewtflydrgy Oorog P&I, rum 6s iifajr- 

gyaros, SepeiszentgyBrgy. .': 
:(^r. Teleki F&l-u. 18. l-OO 

Sopron ' Htllebrand V. nkdr- 
gy ara, 'Sopron, Varkeru". 
l©t»2. 1.74 

Zettl JAzsef eeetgyiir68 8zeszi 
; f0zde,Soprop3alfi-u .1 1.2-31 

Zollschan KAroly, irum 6s 
Hkdrgyar, Sopron, . tttvos- 

:;^u. f.,; ;;■•■•.: ;•••,• '.,;■- /■•2-74' 

Saabadka ,■■'-.;■,■• ,D6g6 M gyumblcsparo 
brandy-' rum 6s llk&rgyar. 
D6r Gyuia Sza*badka, Sze- 
gedi-ut 7 b. J 6 * 32 Pas^ Tesrf«^refc, hor- 

gosi borptnc6sze't6nek ,= 
Fidkja, bor- s»r 6s palln- 
kanagykeresked6s, rum 
6s Ifkdrgyara, Szabadka, 
Dant]anlch-u. 23. 

Telelon$90 Sieged Sxepesvdry-Solcsc 

Jiesso, ruin 6b llk«r-. 
gyara, Szeged, Marsw 
ter 1. 81-19 

Lak&s: 81-08 Ssekesfeherwar KARL JPZ8EF 6s K1A, SzfekesfehSr- 
; .,- Var,. KigyoTU. 2»/37 -;: ^Telefon.;36 Szolnok „Hung<iria" rum- 6s n- 
kdrgyar,bor-6sgyamttlcs- 
szeszfttzde, Szolnok, 
Baross-u.S6. : .58 

SsombatheTy norlay Endren6, «,Saba- 
rla" rum 6s llkdrgyara, 
Szombatbely, ThOkmy I« 
,u. 71. Telefon: 10-68 Gauqel Kdroly^tmn 

6s Hk0rgyart6si 6s eladasf 
telepe. Szombathely, Fa-' 
ludy F.m. 80. • v. 8-06 

UJverbaga ' Weiss JOnos, iikdr- 

6a rumgyar, bor 6« cze- 
szesltalok nagykereske- 
dese, gyflmOlc^sztfrptfk 
keszttese, fJVerbasz. 
-"-••-" ••"•••■••.;■:■., •'.•'-.■■■'•• --• : v-\58 
■■■::'•".'.'•;. ■-: : -.'- : : 78: Mallnics Ernti, mm, 

Ukor 6s szeszesltal ,. 
gyara, Ungva*. Sz6ohe- 
nyl-t6r2; ^ ^*-9tl Vessprfem 8ZEMENYEI BriIiA>nm ds likCrgyafa. : 
Ves«pr6m, Kossutn i.-n; $$• ;'■■ '8-7* Linoleum. 

Budapest BfiJItelMJE 

lllnolenm, burkolasl Tai- 
lalat. t)zlett Budapest, ^ IX. 
LonyaynUtca 86. '• 188-749 
Szbnyeg ttzlele t IV. PetdH 
SAndor-n. 3. T.j 382-034 Csonka istvdri *s lend 

linoleum, gum I 6s milpadldWsiftak 
Bpe8t, V. Csaky-o. 29/a. 292-609 Flschbof 6s Reich mann X 
linoleum, gumf 6s sto^ v 
nyeg, Sp. V.Sztlstvan- 
krt 19. '128^870 B) 

s 

in 

I 

o Kagtnerf linoleum bnrkolaai saakval- sfHk 
lala'ta Budapest, VIL Kiraly-n. .4t ^J 

P6ter J6zsef, Bp. If. Marglt 1~ 
krt 51/58, . 158-266 |fj 

Debrecen . J 

Haas PfilSp 63FiaR6ie rt. Debr. Plao I::' iD"": 

d"58;' ; ':.;-.v- WrBU- .^^^ ■ Sx«r Grab M. ft al '• eisd ma- 

gyar Tlaszosvaszon 6s . 
muborgyar. Gydr. I*/ «eHeiEHe^;S^ GyBr. Vafldhfd-ii, ■■*: Telefoii:.^ Nagyvarad 

Haas FttlOp es Flal f61e 

^ri^.fi6kja, Nagyvarad^" 
Rak6czi-u..l2.' ". .1^-35 

^pltBer iBrael 6s. TArsa utfidai botor-\ 
sz8vet. saflnyegArn.. lifioteum l§s 
karpitoskellekek, Rak6pBi-6t fir' ' • 

Haas FiilOp e«t FfaJ f61e 

ir.-t; P6c^ Irgalnift8ok^ii. 4; 

J 30-fi3 Liszt; Bonyhad kereskedO) f " "" 
M6mj. 6. jto'agy-. 
erczel 
1-71 :iM»t- An^VClO«a»10 IdblZOBianMOSliClCfll Qaianta JMJgi 

Klsalftfldl kereszteny keres- 
ked«k aiTrtieszerzd es el* 
osztd Sztfv. Galantfe. 79 

Kaposv*r 

ValcalaGyifrgy, lis*- 
AagyUeresUeaG. 

Kaposvar, P«-u. 66, 5-7 « 

Kassa 

Rngel Armin. llBatnagykBresk. kassa, 

.■.■.F^;:i*: -'■•■.;;::■•.■:;■;■ •:,:':•.. 3B-48 

Kolozsvar "■ .;■'-■: , 
■• - ' ;" • .. < . " '^■■•; ; c. ;"..-''.•'■•. ' 
FtUop 'Geza, liszt es term6ny 
' ralitara; KolozBvAr, Baross- 
ter5. Magyar flskereszteny Mai. 

KokSzttvetsetfe,llsztklvl- 
11 os2talya7TJlvt<tek, 
Beethoven-u. 7. 82?80 Rdasa Ferenc, iisst £•» 

malomlparJ erotakar, ; 
mamynagykereskedb, Ul- 
vld£k, Kossntb Lajosnu. 48, 

Tele/on; 31-92 

Zeiila; :: -.;v.. Csonlta* Kdroly, 
Ifsattceres&edfl, 
Zenia,DoJ>-u. 2. 91 Iferael Bandor, lisztMEomanyi rakt&r, 
i : KoioBs^ar, 1 Hortby-iit ©2. 84-82 

Maramarozzziget 

Slomovits La-zarne ozv. liszt 
eB^tenfienykeresk; M-szlget, Budapest 
Holfossi Simon-B. 17. l-rl4 Szeged Lygk6. 

(Laed kriBtalyBatida aiatt' is.) 

Budapest Utograflal 
mfllnt6*etek, 

(Laaa graf Ileal mftintezetek £a 
nyomdak alatt is.) tC^ler Jtn&OT, Budapest, 

r-riV. Erzsebet kiralyn*- 
>tja ?1. 296-245 

Keler Andor. ,.Haxl- 

UlnCS" szappanidzd- 
szer, Bp. XIV. Erzsebet 
klralyne»uila 51, 296.246 

Phonix vegyipar, tul. Tost 
Dezs6 Budapest XII I. Fran- 
gepah-u. 77. 293-036 Harosvazarhely 

CzitrojiiAlbert, ysztbizom&iyos 
6sN£6pVisel6t jpgosltottnagy- 
• kereskeda, Marosvasartaely, 
B61a kiraly-u. 28. T. 1-04 

Orban 6s Parkas dr. Maros* 

vMekl Malom lisztrak- 

: r taiaj Marosvasarliely, iCos: 

. sutti Lajos-u..87. 7-8,» 

Hohacs 

Pecsujlits Milanne »zv. 

lisztkeresk. inalom es cseplfl- 
■ septula id. Mohacs, Kisf aludy- 

u.6. , ' 1-47 

^ Mpa: >- n -\:-:^ : ;':^,. V: : ; -: :; . 

Horrath Gyula, ; lisztkeresk > 

kedes «» daraldmalom, 

':, JPApa, tttrttk B.-U.27. 17-89 

P^terSandomi&.lisztiiagykereB- 
i ked6, Papa. / 12-96T 

Lakes:' ' 13-37 

Pucdtnger Kdroly, 

Usztnagykemeskedb, Papa, 
J6kal-U. 12. ■-*-•-—- - *" K«aIelcecI£sJnyoiii- 
tf a Kft.pffsem*em es kttnylmyomda. Buda- 
pest. V. liegrady Karoly- 

u/9^X: :;;./V;^ ..,._> 291-662 

Magyar J&zspfc lito- 

graHa 6s ©Bsetnyomda, 

Budapest, IX. KUilzsy- 

u- 18^ 181-2M 

RhDHIRLO! 

aluminium N 
rafz- terke p sobszor osf t* 
Feiiymasol6-fdtbkopla 

Biidapest, VI. Andrasay-iit 53. 
* #118-640 •;': 

*■*?» 

WIK0 litogratla, TCassa, Lnther-n. 19. 

".-,,;-.•■ V. 21-92, 21-93 

Kolozsvar Brodak. 

Budapest teaaeuo, rnpn, 
Telefon : 16-06; i Jentt, Usztnagyke- 
. ™_edoY Pees, Jroda «ir 
raktar : Alsbmalom-u; 8 [2, 

I^kasJSzlge*i-utl7 

Satprallaujhely 

Maill G£XH, llsztnagyke 
reskedbV SatorMiaoJKel/, 
Arpad-u. 2. 20 45 Braan Mikl6s, grafikai rati- 
iritezete; Kolozsvar, Zap'olya- 
u 12. 13-47 

Magyar Ferenc, i«©- 

tfratta, Kolozsvar, Unlo- 

u>:'22.^'.;r ; ; y .:". I*-* 1 

Sotildkrant Marton, litbgt. mttin^zet, 

Kolozsvar, Mussolini-tit 54.,. 32-67 

Nagyvarad PaUas litografia, Nagy- 
varad, Sziiagyi Dezs6-iu 6. 
13-22 Magannyomo«6 B6Resi Tibor <lr. ny, 

rendtfrkapltAny magan* 
nyomozb lrodftja. Buda- 
: pest: Brzsebet-lirt. 17. 
.•;-".: 222-8Q2, Pod'zto« Mlb&ly riy. allam- v 
rend6rs6gi detektiyfelUgyeW 
magannyomoz6 iiod&ja 
Szeged, Gal-u. 15. ; 31-18 

Szombathely PANDCIR B^LA, ny. m. kir. detekti< 
magannyflmoefi, Szombafchely, Szily 
janos-n. .-fit: .•'..• Telefpn: 6-Stf Magkereskeddk. 

(Mud vetSmagyak alatt in./: ', 

Budape»t Ballnt Ben« es Flat Magter- 
mel« es KfVltell Bt. Bpest \\, Houved-u. 8, lil-807 
528-728 

Kazar Testvereki Bp. IV. ', 
■'■ Vdei-utea M. •: 182-190 Mex&gaxa'asdgi 
MaglceresKedelmi 

r.^#* Bp. V. Vecsel-u. 5. 
112.J484 110-698 VHrady Hagkereske- 
delml k.t.t. Budapest, TH. 

>8zemltfhegy.U. 85. (Bd- 
zsadomb). 8S6-530 

856-584 Chabada jnegflgyelesei nyo 
inozasai diszkr^tek, eredme 
:nyesek,;Bpe8t, VI. T erez-krt 
54 (Nyugatinal) 120-535 H&C*ey I>dy # arvatfalvl, 
Bnest. IV. Ferencz Jd- 
zsel-rkp.18. 180tQ18 Zlegler AJfons magtermelesl 
es ertekesttesl kft.i Buda- 
pest, I V. Fbvam-ter 8- 
■*V ■■••.* 189-245 

Fldkttzlete : Vn. Bakdezl- 
ut 4. ,..,'■> ; 427 ? S62 

fersakujwar •/.": ■ magannyombzo.. - Mlegll- 
gyel. Informal;' nybmoz. 
Budapest, Terez^^ L6sz6r. 

(Lasd BOrte. !6sz5r, diBznoazCr statu . Klausz Tesfr. ltszt, gabona, 
term6nyttzlet es lakas 
Soprbn, Varkerttlet 54. 

-■•':■ '}■'' ;''■ "••■■'V-'' *^""' 

Naoy ii»tv an, liszt-; es ter- 

v ittenykeresked.6se, Sza.* v 

badka, Raktar : ; : Zental-ut 

'•:>'»;• .'■'*'" . '^ a '-7-28 

■•'■■; Xakas i Harmat^u. 24; 8-18. 

Sxekesfehervar 

' TAKAC8Y dozBef 8a6keBfeh6rvaT t . • 
Ii-Oda: Tobak-n.l. 77 

: ' : ;Nador>pi85.''' ;;:::; , : , ■<■..' 8^69; 

Siombathely 
jk^diia^ Fiwreiic, liszt- 

'"•' eloszto nagykeresfcedd; 
Szombathely, Bakdezl F«- 

-;■■'■ Telelons Lovak. Kapotvar Politzer Biela; 
, Kaposvarrv 

Szabadka 16keresked5, 46 Futa Istvan, |6kefesked0, 
' Szabadka, Th8koiy bity. 

Telefon: 6-§0 (liisd fegyyer; lftBeer, pnBkamayesek 
alatt) Kritzler tobbSzdrOsan kitfintetott nyugal- 
mazott detektiv^felOsyelfr 

Magyai-D'femet-horvat IeVel9z6s. 

IV. APPONYI-TER 4. 

TelBfon:iaif-055l Debrecen Janosy Mihal^ nagysolymo8i ; 
magannyomdzd ifod&ja, Deli- 
Teeen, Virag u: 2L 23^78 

Kolozsvar , LatzingerGryula,ErdeIyiinag4it- 

> nyoinoz6 iroda, Kolozsvar, 

Bartha M-u. 5. 17-88 

Miskolc Fabo Lajos ny. m. kir. detektiv volt 

osopbrtveeeto . Miskolo, 8e6 chenyi- 

v-*.W<,-\. '.,.:.•:. >:*;'''.-:•• ; 20-96 

Ktestiko »e»SO magan 

kutatd lrOdala^ Miskolc, 

Szechenyl-u 70* 27-5« 

Sopron . : ' Pal JozsOf d£ maginnyolnozo. Sopron, 
, MflUerl P.-n. i. ' 9-12 Verhoys; fetarniJlS. 

Bpest , XIV. Harmina If I mas- 

'ar o6gl 
296-083 f magyar c6gl 
fit 3. T: Heller Pal^gabona es mag- 
kereskedfl, Ersekujvar, 
Batthyany^u. 7. SC^-03 

Gydr '■;:;;V:-v,^^:' : ;-,;' 

Terra magkereskedes, Gy6r 
SzechenyW^r 4. < 4-95 Winter Ignae, Kassa, Ffi-u.-B. 

Kolozsvar BreWr JanosOrflklfseijfnsrer ie mag- 
kereskedes, Kolozsvar, Seebhenyi- 

ur 42. ■'.-.;:: ' ss-ss 

i.TrtfOllnO" magkeres- 
kedes, Kolozsvar, Szeeke- 

S^i-ttr •.*;••':•..■•. •'•■"■' ■•■•:'•"■. 12-86 
agtf sztltd tlzem : 15-73 

kfirmend iSUva" JSrtf ttgaxaa- 
sdgi vallalat, Thirm- 

fisrJaIl6sokl•erd^aiernOk. 
agpergettfgyar, erdel 
magkereskedes, esemete- 
kerlek, Kttrm^nd. 62 

Ktfzzefl ., - Kbszegt lenyomagpergetd, 
erdeszetl magnagyker. er- 

• deszett csemetek, lalsko- 
lak, Wachter Gyula, . 
Kbszeg. '.::"•:!**"" 

Loaonc ' ." 

Ndgradr Gazdak Szttvetkezete, 

; Futura " es Homb.4r, bizoina^ 

nyoB, Losonc; flitler-u.;19. 87 

Mlikolc i Caonka Mlhaly, term^ny, nOyelyesek 
^es roagyak/ Miskolc, Gr. Appdnyi- 96 ftaev turn auo a ]ei aaunohoi teicm. Magynizsaka MffiepffpfiF 3 ^ Deak-tere. . raagvak, 
Nagykanizsa. ■ 89 Wagyvarad 

Zavislag A. es Fla, ter- 

>>■: m^ny, mag 6s gyapjuker. 
. Nagyvarad, Rimandczy- 
^-iave. .- , 13-68 
Magtlsztltd-telepe: 13-67 

Szaszregen ■ , 
Wermescfier Ern& 

magkeresk. A Magyar me- 
. zogazdak blzomanyosa, 
Szaszregen, Gr. TeleklPal- 

u * 5 * ■::•■; "-.'/ ..'.•••■■' 73. 

Sxatmarnemefti Frankl . Mlhaly utdda, mag 

estermenyuzlet. Szatmar- 

; n^metl, Eotvos-q. 17. 7 iSOmex" MagtermeKE 
es klvltell r. t. Sz-nemetl, 
Karolyl.koz 1; 8 Szeged V . ■ v . ... 

Jlgricolamag €s *er- 
ift6jiy6r/6J£esifcf, 

Szeged, Telekt-u. 5. 16-14 

AKOS GY ORGY. Szeged, Kissru. 2 

• : ■ ,■•, . '•.-.'■■ ;- 14-41 

LakaBa;v ,.. [ 16-41 

, Szekesfehervar 

Takaesy 1st v6.ii term6ny iro- 

daja es keresk. ugynoks6ge 

Sz6kesfGK6rvar, Ybl Miki6s- 

" u. 2 7-96 

Sftorabathely 

Arsteln es Handley, cegt. 

Horvatf} ^tatffor, 

magker. Szombatfaely, 
Karoly klraiy-u. 15. 3 

CxirdlUy Kereskedelmi 
Vallalat, Szombathely, 
Szell Kalman-u. 27. 

Telefon; 8-80 

Dunantuli Mezdgazdak Ter- 
: m6n$ert6kesit6' k.f.t. Demy 
Ger6 Andor tigyv. igazgattf, 
StlrgoDyoim „Dunamag" 
Szombathely, Erzs6bet kir.- 
a. 32, ; 9-95 

Terra Magkereskedelml 
k.f.t. Szombathely, Karoly 
klr.-u.23. 1-09 

Ujvidek 

Pilcz lJajos, mag- 6a 'yira'g- 
kereskedd, Ujvidek, Orszag 
zaszl6-t6r 2. Tel.: 37*45 Magnesek. 

Budapest 

Hubert 4s Sigmun& 
ac0I- '££ f£m<iru~ 

gy(dr T.-t. Gyar: Buda- 
pest, X. Ferttt-u 14. ,' 

%148-590 Magnezii Kassa MagaestitmiiveU, 

a Nyugatcseb Kaolin- Sa« 
mottgyarak es Szlovak 
Magnezjtmuvek r.-t. Pra- 

f'aban, magyarorszagl 
lAktelepe, Kassa. 
Igazgatosag es gyartelep,. 
~8zlovak-u.lO. 81-26 

Banyatelep, Vortfske- 
resztdulft 1. 81-84 

Iparvasutl rakodo, Kal- 
varla-n. vegen , 81-28 
Hadlttzeml megblzoti: 

31-28 Mag- 
HsztitaUzemek. 

Budapest - ;_;;•■ Bonyhad BonyQtiai HGnger- 

malom r. /. Bonyhad, 
Zombor-n. 2. 11 1 iirih zsizsikirtas Bp V. 
Ceaky n 7 ' 124-455 

Ma gyar Kiraly i, Nemzeti- Sza- , 

badkikdto 6s Tengerhaj6z6si 

Vallalat, Biidapee^Csepel. ,-' 

♦146-080 

Gyor Magyar mezffgazd&k sztf- 
vetkezete Magtisztltd te- 
lepe, Gyor, Lehel-u. 8. 10-48 Mataffa. Nagywarad Vegyi- es 1:1 elniiszeri pari 
r.-t. Malatakiyonat, Nagy- 
varad, Anyoe Pal-u. 2/6. 
■ 12-31 27 r 36 Marosvasarhefy Erdelyi Bela, malnaszOrp ke- 
szit6s, MarosvaBaihely, Deak 
Farkasru. 3. : • " 1-85 

Munkacs 9 IBA iS €ryuni51cskouzery- 
gyar, Baumbhl Sandor, 
Mimkacs, Eszterhazy Janos- 
u. 132. ; 21-69 Malomipar. 

'Lasd liengerezekeli alatt is.» A bony FVggner G€xa, ma- 

lomtnlajdonos, Abony. 1 
Daraldmalom : 7 

Apatln Elstt motormalom, Holzer 
es Dungy erszky, Apatln, 
Szecbenyi-u. Telefon : 

I-20 Balatonboglar Bankovits Jozsef, lienger- 
malomtulajdonos, Balaton- 
iDoglar. • 33 

B£kescsaba Schneider liialom, 
Bonyhad. _ ^1^64 Budapest Izlsii &£lcescsaba2, 
Misicolci €s »eZ>-; 
recent Is fvOn G&z- 
malmoR r.-t. Buda- 
pest, V: Harmlncad.u. 6. 
. • ^180-800 lUDlBDJPEJI gMMAIJIlM Kbzponti iroda: 

Budapest, X Rotherm efe-uL 21; 

KOzponti yonalal:- 

#127-206 . 
Budapest; telepei " * : 
Karpat-utcai telepe: - 

V. Karpa%toa 16/18. ' 
Ifoda : 290-686 
: Gabouao8ztaIy : 280-678 , > 
Pcsta bengcrmalom telepe: 
Ki. Hengermalom-ut 49/61. v 
'-,-;__ Ixoda: 259-424 .-•::'! 
Gabonaosztaly: 256-908 - ..".' 

Vld6ki; telepei: • "' 
Gyonia 18 Karcag 82 
Nyiregyhaza 20-16 ', 
Sze*esfehe>var 3-87 ; Kami 6a Heljer r.^t. mfiszaki 
keresked^s 6s malomk6gyar, 
Budapest, iy.-Vflmos'bsABz&r- 
lit 62. : *l21-603 

Kossanyi Istvan csiszoldaru 6s 

malom-k6gyar, Bpest V.Vise^ 

-gradi-u. 53. \ 291-494 Vadasztolteny-, gyutacs- es 
fern arugyar res zveny- 
tarsasag, azeldtt Emag, 
Budapest, VI. Vacl-iit 19. 
: #208-960 Cegled KArteszi JAnojs motor- .^ 

malma, Gegl6d, X. Nyilas^ 

•. u.,27.:: ; : -- :':;.;'. -64 ^ffgo^j^r; HuDgaria hengeruialp"m\ ; 
Takaca Mihaly^DeDrefeeD^- 
Banffy-u. 2. 13T-02 

KontsekSi tfa/du" 

hantoIO es darald tizeme, 

Debrecen; Szoboszlol-ut 3. 

31-44 

KuczikGab'orntfidar.Vt.daraa^^ 

L'eu-ect-'E, Galarab a. iO. a2-42 
Stopper Janosj daraWmalbmtniajdo-' ; 
ribs, DebreeeD. Bzoboizlii-iii .31. 
- - \ .' 87 87 

Punaszerdahegy : ■): £ul£<Zc& Imre €« Tdir- 

sat mff inalom Dunaszer- 
dabjely Tejedl ut 657* 69 

feriwihalyffaiva Ko fling m iisnalom 

falva. 

Eszterapm ^Tlilanytelep, fernilbaly. Hart man n Fereiic f 
H6vizi Henger- 

malom, Esztergom, 
' Ferenc Jozsef-at 12^ 2-87 ^yepgy^ssenegsiikgds Rahih llerniann, j keres- 
kedfl o's mtlmalmos, Gyer- 
gy(J8zentmikI68; y : '" 4 Cy^r Gyorl flengermaiom r.-t. 

Gy«r, Wenesz Jen&-nt 38 

-40, 4-01 Ha IdupSsxgnweiiy Kerekgyartd Kalman, mtf- 
malom tula jdonos, Ha]du- 
bSszormeny. . - . . .. 7 

Hajdunanas CSIH4-M4LOf*. 
HAJVUN/iNJiS. cgt. 
Csilta Gyozo, okl gepesz- 
mernok. 4, SO, 81, 60 HajdunanasI (fOXmaTom 
r.-t. vallalat. Ha jdunanas. 

. * ."•■■ 64 ■■; 

T6t& Mi&aly cfardld* 
inalma, Ha|dunanas, 74 

Wef<egs2glf6» KoTacd Milialy gOzinalnja, 

B6kescsaba, III. Pr6nay-u. 34 

70, 2-85 

Beregsxasa Beregszaszl Nagy goznia- 

~ ' ■ • Fei -'■' lorn, Bakonyi 
Beregszasz, Bocskay- 
u. 82. 44 Beregszaszl uj gozmatom 
Pcsellar Viktor malom- 
berlo, Beregszasz, Bocs- 
kay-u 95. 92 Beretty6ujfafu Nylrl Istvan es Sandor gffz- 
malma, Berettyou jf alu, 
Horthy Mlklos-n. 45. 52 Csaktornya Csaktbrnyal Gdzmalom es 
Tlllamostelep r.-t. Csak- 
tornya, Eossuth-u; 5. 30 Csikszereda fHargitaf' gdztfiresz es 
tniimalom, tul. P61ily es 
Gergely, €slkszereda, Har- 
glta-ut483. 2£ 

Csongrad Cseuz Hengerinalom r.-t." 
Csongrad. Telefon: 1^-00 

Bebreceir .:;;'.■,:" «Apafi» Q6zmalom, Harsanyi 

Testv6rek, DebreeeD > Apafi- 

. u. 8. ■'■-.:'■■■'• 31-74 HortoMgy mn malom, Pebre- 
eeny Bosz»tm6nyi-lit 1, 31-79 Bartos es pr<5f Markovits mfljinalin*, 
Heroegszailfig, Gtfo Csaiy. letr&n- H6gfmez6vasarhely Fabian Lnjos daralo- 
maluia 6s szenaorlo- 

lelepe, Hmvasarhely, Palfy- 

u. 54 -..; :■.■■•[.:':■:■ J >■. -.4-02: 

Hd&mex&vdisdr&elyi -. 

g&xmalom rt. Hmva- 

sarbely, Tanya 2251. 
Iroda: , 4-44 

; . Lakas: •• ■ •..._.. 4.45 

Solti Vilmos benger- 

malma Hodmezdvasarhely. 
Horthy Mlklos-at 20. 2-52 

Staposvar Szlta Lajos, Kaposvar, P«- 
-.;72. . e*i» 

Kecskemet Sertesmxlald&gox' 
malmi r.-/, . Kecske- 
met, Vlil. Vasut-u. 2. ■-: 
"' t-23 1^93 44 97 ■J* - MaiQiiriipair ^ ' KezdiwasarheFy A ifekifepBsiisiwipiiielBti ilipitf iMa Imiiti utiiiinl Mat&szaEka Szalkai gy&rtelep /goz- 

>m, n«T v "■ ' MUMALOMBERLETE 
HOMBAr rOBIZOMANYOS 

ArpakAsahAntolAs I 

Bethlen-u. 3v ■"'* ' KSgkunfSlegyhaza 

• Molnar imre beteti tarsasag, 

" vlllattymalma, ; Klgkuiatfl- 

©gyliaza, Kec.sKeiSi6.tI-;-..,; 

Klskunha!as . 

..; H,efc% Fcre&c, szekely u% 
iouttijiUidojios, KisliVmliala?. 
" ■ • • • ' 1-84 

aoldstein-vaminalom; KpibesV.aiy 8d- 

'.' ; i-oinvaiar-tSr 12/14. ;•:.'•'-' :■ a6-02 TeTjin . Mumaloutv, ^orjan.: , 
'Peter m alomtul Kolbzs ya r, 
Si-amcsiiGzi-u. 46/78. 23-11 ntfveriyolajgyar, 
;»t&teszalka. 6 

Mezober&iy. Tennel&lc Mangy a 

;.■■" SatSi? eilcese rfe, aiezo- 
bcr eny, Malomttzeme : -.48 

ea fatelepe : ' : ' • '< 27 Berecailcy; malsnolc 

paplrosmalom, 3*tff J»iOL . 

•■-"/ T^ejon:l2~9& 

Horvath Gyula, llsztkeres- 

kedes es daralomalom. 

Papa, TorokB-u. 27. 17-89 
Pucbinger SandorV maloni. 

talajdonos es gazdalko'do. 

Papa. Winter; es T&r&ai, 

lienjgfermalom. xMezo- 

b.ereny.- " ' •..:; J • 

Mfekoic s Kiraly roaiom, tuf: S.taBgl Karoly, Mis- 
'liole, I't^Oly-ai, 10.. . I ' .. .;-.■ 24-43 ■Sznlczer; IEaroiy,Sva*o.si ■ 
malom, MosommagyarOvar. tftr <&sztelepe, Jttraraszoni- 
bat, Lendva»ra. 47. 

Telefon: 72: Koraaromi Egyesftalt Henger 
malmok, Koniiarom gszakl 
malomtelep . '■ ■ .74 

Kom&rom dell malomt©- 

, lep: ;'■'.■>:•■'' :■•-■■ 4-33 

kflriwend 

Zticfi GtSS&Mv, gozma- 
lom; Kbrmend, Vasutmel- 

.v,l6k.- ; Y '?-V : " :■:. ;,fWiJ4 

Kosseg ; '■;■•■.■/:'•:■;•■;• 

Stlpkovits Istvan, malem,^ 
K5szeg,Horthyl^.-a k 32. 70 

.vkuia' ■ • ftagy J6&sef, maioni- 
talaidonos, N-kdroly, Hu- 
nyadl-w. 27. 2-18 Wetter es iarsai, mo- 

toros malom. Kala. 54 MagyszaBowta 12-57 Parkany / Hazai Malomipar 
r.-i. fftfrictfity- S3 P6cs Dunantali Malomlpar r.-t. 
Hombar fiSbizomanyos, 
Pees, Szigeti drszag- , 
ut 139. 22-92 PUspokladany Gaspar Jozsefne „Boes- 
fccy" bengermalma, 
PUspbkladany. 28 

Si6fok poka Laios^ ©etf&y gosi- 
malom bertf, Slof ok. 58 

Szabacgka ILorinczi Mozesne, a 

„Hargita s « raiiriialom b6r- 
16je. ; Nagyszalonta, Musso- 
lini-u. 35. / 71 

MagyszQg§os — Ha^i»"GeBJieBun> aozmalmi r.-t. Szabadka, 
Zlmonyl-ut 120. 3-43, 5-SO 

V £tt6c& I St vein, malom- 
berlo, Szabadka, Wesse- 
lenyl-u. 118. 

Tele f on: 3-73 

Peics maloni, Csiosilla 6s 

Borsits, Szabadka, Magyar- 

u. -24. Telefon: l-»0 Kuwsgentmartow 
Cseux KGlm&n es 

t&r&Oli, hengermalma es 
ipartelepe Kuiiszeiitiriar- 
top, Kozp. iroda: < 

Igazgat6: 8Q 

Lajosmiise 

Bnday goaimaloiia, liitjos- 

• utizse. ;'4 

Surmanu Kaljman, henger- 

malma, Lajosniizse. 26 t0 Zs6fia.y miisnalom 
es olafgydr, 
BQoc&ondy Jdinos,, 

Nagyszollos. 35 

j^agyyarad ;v; ,; Daszl6 6s Emilia malmok, 
Nagy varad, Varadi Zsiginond 
u. 28. .' ,- 12-53 

LUCSKAI BANDOR daral6m.ftlnfa 6s 
terra6Dvkeresked6, Nagyv-arad, 
Szaosvay-u. 80. 12-80 

Varadi Malom es .Ipartele' 
pek r.-t. Nagy varad, 
Kocsan Janos-u. 21. 12-25 
Igazgatdja : I2-00 

Tamils taborraok-n. II..'.. 

'.. - t&03 Ischoeller es Tarsa malom, 
I Leya,Werb6czy-ter2>l-82 LdsoBie Cserven&ic Mssef 

hemgerfiaalma, Lososic, 
Apattaiasl-a. 4. 14 Mak6 ' : 

(cEmilia» iieiigerinalom, Gomb 
,k«W 63 Partos,- Mak6, Va- 
sarheiyi-u. 53 v : ; 2-6r 

tifviirosi : .,§engermt* 

. lom 9 cegt. Weinberger 
J6zsef* Mak6. 

Marosvasirheiy 

brtean «» Farkas dr* 

.., Marosvidoki Maloinipari <§s 

J^ereskedelmi vallalat k/f.t., 

Marosvasarhely, Kosauth 

; Lajos-u.<93> ;; ■ 7-57 

V arosi mtiiiialoni r.4. Maros- 

: ; . vasarhely>Szabadi ut 20; 1-36 ttemien KaimAn, malom. 
tnlajdonos, Nylrbator, Fe- 
remC J6zsef-a. 1©8.. 34 

Nyfiregyftaaa tstvtinriniiiJLom, Nylr- 

egybaza, Arok-^i. 13. 24-42 

Sbe&se ';• . Rajusles Jdzsef, TlSlamy- 
malom, Szabadka, III. 
Jeno-u. 7©i 3-71 Szeged Paludi ^Testv6rek, g<3zhenger 
6s paptikamalma, Szeged, 
" oi. 54. 26-66 Peregi Mihaly hengeP- es 
paprikamaloni, Sz6ged, Sar- 
Mny-u. 6. ;'18-87 

Lakas:. '' ,21^17; 

Scliiui<lt , Jozsef henger 6s j 
6s paprika rnalmai Szeged, v 
Vasarhelyi sugar-tit 74: 

22-39 SZ£CSL 1STV UN pap- 
rlkaorldmalma. Szeged, 
Szabadsag^ter 13. 13-15 Szekesf eheryar AkdliS .•Gyula 9 ";Eis6 , sz6kes- 
f eh6rv;ari gdzmaliria. Sz6kes- 
feb6rvar,G6zmaroin-u. 14/16. - 

',']<■■ ■..••:■"■':•.,: ."',:. :l-51- 
Sz5ge8va> ,.;';■. i-v: ■.';.>.:'•.■ Delsomogyl Aru esTermeuy- 
ertekeslto Sz«v.M«imalma, 
Hombar fobizbmanyos.: , 
Szigetvar, Zrlnyf-ter 2. ; 

Mtimalom: 98 

5zilagysQmly6 Mtiinaloin 6s yilJauytelep r. t. 
SzUagysoraiy^i rSziiagy-' .-• 
somlyo, Rak6czi-u. 30. 14 

SzombaShely SzliOlc I>ai, u% benger- 
malma, Tanakajd. 

Tel: 7-71 TOCNA1? WACOM. Sza- 
badka, Bajai szOllok 131. 

TeIe/©Jir 3-9G Tata 

Berta malom; berloje, Htitt- 

ner Laszlo, Tata. s 7.5- 

Kwrth GyiJrgy. Tata. 1-S8 

TiszaS^B^ivar Vay Andras, Mar git es 
Victoria malom ber- 
lete. Kozpoutl iroda. . 
Szabadka, Bercsenyl- 
a. SO. 5-19 

Victoria maloaa. 8-50 TIszavld6kl berageralaalom, 
berlS: Gyetvai -Pal. Tlssa- 
toldvar. 21 

?Sr@kszenSmikB6s Vujkovics B. Alajos, ma 
lomtulajdonos. Szabadka, 
Wossel6nyi-u. 132. 2-53 

Szarwas Voaany 2P«iI &r. 0s 

t&r&ai, Gaspar malom. 
Szarvas. .67 

Sparvasi Gengerma- 

lOSSif mint szoyetkezet. SZELL JEl^O mofcoimalma. Szarvas/ 
I. Deak F.-u. 291. / .'■■, 

Sz6szpegew Bacskal gyaripar eskeres- 
kedelmi r.'^t. telepe, 
Obecse, Dar&iiyl«u. 18. 

Telefion: 9 
Igazgatd lakasa :_..-Dar&- 
myl-a. 18. Telefon; 59 @r©3h.aza.; T&t& g&smalom r.t. 

Orosbaza, Erzsebet kl- 
ralyne ut 42^ 55 Paks 

malomtuiajdotios, Pakfe. Transsylvania Mumalom r.-t. 
Szaszregen, VaroBi iroda 
Horthy M.-t6r 31. ; 2( 

Malomtelep : 21 

SzaimaPBt^matt Horvatf) J&nos ma- 
ton* 6s olafgytir, 

Szatfttarn&metl, Malom- 
u. 1. 63 s lLaszI6« maloin 6e olajgyar 
tul. Vajda 6s Erd61yi, eSzat- 
marn6tireti, Dob6-u. 5/7. . Torofeszemtiniklosi ga 

gOzmalma r.-t. Torokszent- 
mikl6s, Panthy-u. 62. ^ 15 

Mjverbasz -PATH. MA Maloin, 
ujverbasz. Telefon r 31 Sari Jaltab, malom- 

talajdonos, VfvetJb&S&. 

Telefon: 45 
MjiricBfek Bliimensc&ein 

J*€ier, darai6malom es 

termenykereskedes, ■ V j- 

. vldek, KisSaludy-a. 16/a* 

■■•■:-. j .'37-44 SCiS&J&nOS, malom- ' 
mester, malomberlu, 
UlTldek, Plros«-ut 121. 

Tel: 27-44 
Kllsszar 27-46 Mngyar Szabo Istvan dr. Irsal, az 
nngvari mumalom ber- 
15je. tJngvAr, J6kal-u. 19. Ungvari miimalom bcrl«jc; 
irsal SzabO Istvan dr. Umg- 
var, Szamovolszky-n. S. mtitrtaitWizitol cseKlcszantla szama: 30,655. Mf*rlegek Hev€r £?engerma- ~ 

Join, cegtul. Bever Janos, 
Vac. ' 1-88 

Mandori Pal, Vi&bi Hen- 
germalom, vac. 1-52 

Veszprem 

<;od%>A ^iihaly, «Iren- 

ke» hengermiiinalom, Horn-. 

bar ftoizoniariybs.Veszprom. 

, , 1-91 

, iti ng . G y iifgy , ma I pin tul ajdonos . V esz- 
pveip. .i . \ /.'•■■'.•"■■.:''•'•.■"'•.'•.•' i-lT> 

^eiita:,- /: y ; /^v:' B'tf csfozi malom- 

ipar r.-/. zentai te- lepe; ^nta, Arpad-u. 
yege./ 7» Jtlihbk. 1st van, inumalom 

:^onta, - Fay-uv 34. 

- Telefon: 65 

Keinholz Janos ifj. daralo- 

malom, raihderif ajta allati ta- 

karmany 6rl6s6fe. Zenta, 

J Hor^M.-iifr77. , . 38 

Zenfai f>engerma- 

StlSag, Zenta, Hatar- 
vadasz-u. 9. \ . 17 

Somber Nagykanizsa Recsel Samu 6s flat, niurha- 
keresfcedok, N-kanlzsa, 
Klsfaludy-U. f 7./fo.;' : 8-33 

Toth Feter, marha 6s ser- 
teskereskedo, N-kanlzsa, 
Magyar-u. 47. ^ 6-23 

Wagyvarad 

Weisz Viktor, 'Berths es 
szarva smarha tigynokseg, 
Nagyvarad, Szilagyi Dezsfl- 
u. 13. ~~ " Pecs 23-43 Magyar Mezogazdak Allat- 
ertekestto r.-t. kf ren- 
deltsej'e, Pees, Kllmo- 
u. 14 2. Telefon: 17-89 Sbpron Neufeld Henri k, vago es 
tenyeszmarhakeresk. Sop- 
ron, Gyorl-iit 2. 3-13 Marvanyipar. 

(L.as'd raQkovek es sirkovek alatt is: J 

Budapest ' 

CJOts Ede carratfai matvajiy- 
lapok 6s tbmbbk: Bpest, XIII 
Kerekes-u. 9/a. . 292-688 JanUovMs Jtinos es 

Fin, Elso Zomborl Goz- 
malma. Zombor, K6kus< 
u. 3/5. 2-42 Ssabadka Filler Mlklos, szllberekl 
motor m atom Hokja, 
Xombor, Magy Lajos- 

U. 23/27. . ■':'-■• 33 Marha- &sseft£s- J^ereskedeBena, Debrecen 

Allatforgalm] iiiisasag, (Kun Ern6), 
Debrecen, J6sssef Mr. herceg-u. 42. 

.- 28-48 

Molnar Robert sertes.es j6- 
szagbizoinanyos. TJobrecen, 
Ferenc J6zsef-ut 71. {7.-24- 

Doinbovar 

Keszler Ignac; allatkeresk. 
DombdtAr. 1-52 

Cyor . 

f otlt Jozsef allat 6s ter- 
inenykeresk. irodaja, 6ry6r, 
Arpad-ut 43. 13-12 

Weiler Fercnr, mavba es series bizo- 
. inanyos, ilyO.i, Uismgev-.ltjtj'Hiy "Tu, 

■ ';■.■• . ii-if 
Kaposvar 

Friedmann Imre ailatkeres- 
ked6 Kaposvar. . 7-84 

Nagy J .'no'sj' Kaposvar, Ber- 
zsenyl-u. 43 ? . . 7-92 

Mezobereny 

Komocsln Antal allatkeres- 
feedd Mezotoereny. 54 

Miskolc Des £sv&i\ymiivete r.-t. 

Des. A melyluri&soknal" ' ; 
. taasznalatos nehezltd es 
Bentonf t : any agok, 
Banify-n. 138. ^g Budapest . Kozlekedesi Nyoinda Kit. 
Budapest, V. Legr&dy Ka- 
roly-a. 9. 291-862 298-213 nienetjesrygyar ..<*&&' 

Bp, IV.KiralyiPat-^.S. T.:189-301 Nenetjegyirodak, ■ fljaf^idegeRforgalini- &s ntazasi 
;-'.-'V ■ irodak alatt is.) - > . B(§kescsaba Bekesmegyet kereskedelmi 

bank jf.-t. B^kescsaba, II. 
Szent Istyan-ter 3. 43 es 82 

Budapest jGranlt** kdlpar, tul. Boj(- 
niizky Mtklos Szafoadka, 
Ivanyl IstvAn-u. 3. 4-27 

yjyerbasz Saii»r Janos ln^rvauy es 
granitipart^l^. Aliand6 nagy 
raktar mtiveszi siremlekek- 
ben bel- es kijlfoldi grariit 6s 
marvanyaiiyagokb6], Ujver- 
bas'z.' '■■•-,.. ■'■■■■.:■: ".' ..'■■ 57. M^zoB6kes 

(Lasd c6g- 6s cimfesttik, vaiamint 
ezobafestdk/alatt is) 

Budapest 

Fazekas Alajos Bp: V. Tatra 
u 27/a. 490-182 

Imrej Aladir eiuilestOmester C6g" 
.t&bl&k fdnibettik.' Bpest, Szabad- 
■sag-t.6r 1 ■■■;.■"■ . -lll-lM; MENETJEOYIROJ>A Mav. 
«Ibusz» Debrecen, Ferenc 
Joz^ef M 72. 22-03 

Kassa . B«tiskolc ^§•6 Bertalan szobafestii, mazoJii 6s 
£6nye»6jaestei' Miskolc, Ljcb'teu- 
steiu 14. •■•;'■- ^ - 21-98 

Szeged Csfikos Ferenc lfj. festtf es 
mazolo, ISzeged, Gr6f Ap- 
ponyl A.-n. It*. 38-«C 

-Siil-i Eerenc, szobafest6 m&r 
/ zol6 es butorfenyez6 } Szeged, 
Br. J6sika^u. 21. 28-88 

Szombathely kolCjKazlnczy u. 9 #12-20 
Htzlalda: 28-81 : ROSENTHAL Jend, budapesti e"6g al- 

laliszakSrliOje; export-import. 
: - Miskolc, .DeHk-ter 8. 55-09 Horvuth Pal* lestomester, 
Szombathely, Rakoczl F.- 
n. 24. 9-15 Budapest Hydro r.-t. Bp. VajdaHu- 
nyad^n;47. 138-255 f B p S Z. MENEt JEG YIROD A 

.M A.V.. hivatalos menetjegyirodija 

Hal6koc$I|egVek 

Bp. V., Vigado-.ter 2. ^180-820 Debrecen Idegeniorgalmi Bep&erzsesi Utazasi 
6s SziaUitasi R. T. Jid'kja.- Kassa, , 
F6-u 51. •;'. . ••' • 31-71 

Kolossvar .. „Ibnsz«* Mav. hi v. menet- 
jegyiroda. Alenetjegylroda 
es nalohelyek alt. eladasa,' 
KolozsTar, Matyas kSr- 
tfer 9. 35-98 

W&gons-Cifs/Coolc 

nienet jegyiroda, Kolozs- 
var, MatyAs klraly-ter 24. 

; 12-24 
Kako 

M akol n6pbank r . t. MAV 
hivatalos menetjegy Iro- 
daja. MakO, Szechenyl- 
ter 10. 64 

^arosvasarhely tbUSSC Mdv. hivatalos 
mienetiegylroda, Maros- 
vasarhely, CJgron Gafror- 
ter 4. §2 

Miskolc Menetjegyiroda", MISKOIjQ, Sz6cheny 
; a: 15/17: Tel. r 12-30> . 12-2$> Nagyvarad Wagons" I^its/Cobk-'nenizet- 
k(3zi hal6kocsi 6s.eur6pai 
nagy expressvbnatok tarsal 
sag bienetjog'yirodaja, Nagy- 
varad, RakOezi-ut 5? 22-S2' 
: '-- •:.,• ■'■■'■( ■ ■>■ ., '■' : ''-" ■ ■ 

Myiregyhaza Menetjegylroda. mavjlbnsz 
r.-t. Plylregyhaza, Brbrttiy 
" bt 9. Mikl6s^er 1 24-91 '..,l»t:«JC^ IdegeniorgaMi, Be- 
szerz6si, -Utazaei •.'.esr-Sz&Lii^.:. 
tasi r.-t. Mav. My, inenetjegy^ 
irbda Pees, Szechenyi7ter.l6. . 
' 30-39 

Szolnok Menef jegyiroda, mav 

hlv. Szolnok, Grot Sza- 
;^pary-w. .4/6.:' ■ '■ 1-01 ,; Ibusss**'M&r. M .y»talo>- 
nienet 5 egyiro da, IJ i vi - 
dek, Orszagzaszldrter 2. 

:£>■:;.' '■';•■ I-;--' 24r24 Mentassekf6nyek. 

Budapest Budapest, VI. Vllmos esa- 
szar ut 21. 120-070 HSriegek. Baja Kr a miner Jtinos ..,•■ 

... merlegiizem, Baja, Bn- 
dapestl-ut 69. 3-66 Budapest a IT 
0: 

H BERKlt 

Bpest,, IX, SzvetenayrU. 21,; 
1 30-623 1 37-327 ■M; ft Honest KdlmHn, m^r- :■, 

Eegkeeziio, gyors- €s hld- 
nierlegek szakszer tt' ja VI- 
tasa, gyartasa. Budapest^ . 
Vin; Sziiz-n. 3. 183-683 Qyorsm.6iiegek, tizedes-, szuza 1 
dos- es"si5ekr6nyes in 6 .r'te g e k.; 
,- Gyermek m6r[pgek. ' • 
Budapest, XIII. Hun-q. 4/a j 
Telelan : 29-13-82 o 

,r-;. 

.t"-y; 

■■;■■:;'•■•■ 

s Speclalls meriegazeni Wd- f 

mar ha-, gabonamer legek 

Bpest, XIV. Gizella-iit 38. . 

297-111 Marx Ferenc, Bpest, V. 
Vael-ttt 18. Auto-, vasut, 
reputo- gepmerlegek 
Vomag- Masohinenlab- 
rlk A. G. Plauett gyArl- 
manyal. 122-110 JPaf&kL €& FesrJcas 
vn6riegUateMn, Bu- 
olap&si, VIM. H&rs- 
/ta-M. 3. 224-31® •Pinezitslstvan, precisi6s g'yogy- 
szertari 6s aualytikai rn6rleg- 
iizem. Budapest, XI. Wolff 

Karo!y-iit 2, . .- '. ' ** " l^ex; gyarsmGrie^ 
gefo 6s mlndenf ele mer- 
tegek kesziiese. P&pp 
Gy orgy merlegkeszito- 
mester. Bp. XIV. OrMagy- 
u 6. 490-619 m Merleiiefc Ahlrticto Iroda kaatSsztvisetol Budapest Szeged SCHeMBER 

Magyar Mrleg 6s G6pgy ar R.T. 

Bpest;. XIII, K6bert Kfcroly-krt 70. 
291*683 6s 291-523 Szekesfehervar SZABO 

TESTVfiREK, gyOrsme>»eg 
speziaiistak m6rlegk.6szit« 
••' v 6s javft6 tlzeme. 

j Btfest^M^aM-u^^^28^4fi4 Vaaasx MUcltis, ■■:■;; 
••• Gyermek- -£ s szem6Iy- ^ 
: merleg koiesanzes 6s v •-'•: 

eladas, Budapest, VI. 

VUmos csaszar-ut 21. 

120*070 Zislca J. u/dcf a, Koja 
Lajos ni^rleggyar, Buda- 
pest, VI. Eotvtts-u. 49. 

124-612 Zivarg ./torse/ 6s 

Tars ai m6rleggy&ra. 

,- Badapest,IIl;Sz6pvol?yf- 

*tl2, 151-623 fSf>_ JAtC/in JOXSB.F, 

m6rlegke's zl 1 5 tizem e, 
Eg er, DobO-a. S. 3-39 Gyor IC&ntOr Inerlegiizeme, 
mlriden?61e~ m6rlegek 
keszltese 6s iavltasa. . 
Gyor^ Apaca-n. 50. 8-14 Tolnay Imre, m6rIegkeszito, 
autog6n 6s Till, hegeszttf, 
Gyor, Wemiesz J.-u 23. 

■ 4-40 

Kaposvar Sc£>OlCX GyulO* m6r- 

•" legtf zeme 6s vasonttfde. 
Kaposvar, Fo-u. 32. 8-67 Kispest Toth Laszl6 

merleguzeme 
Kispest,'.piiOi-ut 124.' 842-186 Koiozsvar ..-' 

' Zbld 661a, merlegkeszitfl, - Koiozsvar 
I' >Radak,n. .4. --:".■ 36-22 

Nagyk, Frank merleguxem 

Nfagykanlzsa, EStvSs- 

,,""t6r 2/a.. ; :V ; .';-;/ -;';,'• ■..;,'.'■ ' 5. 

Nagyvarad 

SziriMai MikldSj, x lakatps- 

es merlegkeszitG uzem^agy- 
: varad, Hitler Adolf -n. 19. 

14-50 

•Pecs; ■: : - :.,■■:■ ;-'•• ' : ;J- - Holtt IstviZn, mlndeu- 
riemtt m6riegek k6szit6se 
6s iavltasa, P6es, Rako- 
czi-ut 12* 21-68 Sarbah: isfvdn, arany- 
6rmes m6rlegk6szlt«. Min- 
dennemii m6rlegek k6szf~ 
t6se 6s Iavltasa, P6cs, Be- 
nybvszky Morlc-a. 4. 24-41 

Szabadka 

,,Grom^« gy©rsm6rlegek, 
hid-, gabona- 6s miaden- 
nemtimasm6rlegekgyara, 
Szabadka, Szegediszttlld 2. 

-;-■•.- . -...,...,,_..: -. «-62 
100 Priyin^ky TOerlegkeszitfi tizeme" Heg-yyarl "Fereno m&legke/ 
szit6 mester mindenfeje m6r- 
leg k&szitese es javitasa 
Szfehervar Simor u. 14. 8-54 

ScKoicz Janos rnerleg-k6szit$. 
Szekesfeh^ryarj Gflbel Ja- 
nos^terl ' 5-52 

Szekszard HoncK Tivadar, merleg 
Uzeiiie^ Szekszard,: B6ri 
Balog; Ad&m- u. £: ' 26-40 

Szolnok Fazekas Adolf, lakatosara 
6s m6rleggyar, Szolnok, 
Tbmory-ut 12. 3-73 Szombathely Horv<iif> JUstsef, ,;«a- 

barl'a'f merlegilzem, 
Szombathely, Szent Mar- 
ton-a. 9. - il-»4H M6rnQRi mOszerek, Budapest Marx 6s Merei, TBpest, VI. 
Bulcsn-u. 7; ^290-555 Marx Ferenc, Bpest, V. 
Vacl-ut 18. 122-110 Mgrnokok. Apatin Hank Adam, mernOk. Apatin, Als6- 
esatorna-n. 29. •-••.• 2 

Bajassagyarmat ; Balaz's Frigyes, okl..ni6rnok,'Jogda 
fpldm6rt),dpili6mestQr, Balassaftyar- 
ittat, Balasaara. 2. ,1-96 

Mapos Dezs6, 6pii;6szm6rn8kVTroda: 

Baiassagyarmat, Nagy Mihaly-n.13. 

' . ; 1-66 

Lakas: Spitovszky-n. 13/a. 1-09 

Beszteree Biss Andor, :■ Tegy6szm6rnSk, , Besz- 
'' terce; "M6'szar6s fasbr .16 ■'.-.•• '• .80 

Budapest ';"■' Mattiy6k Aladar, okl. m^rnok, 6pitfl- 
mester, trvszkih, szak^rta, sport-, 
fiirdfl-, gazdasagi 6pitkez6sek. 
Bndapest, XII. Krisztina-krt 10.' 

'■,.•-.■■■ : '" 167-761 

£rsekujvar Paldy B61a, g^p6Bzm6rn8k, ellenflr'zd 
vallalati 6s tanacsad6. irodaja. 
.^rsekujvar, Zrinyi-n. 1. 20-81 

Koiozsvar Blnra Nandor dr.. okl. m6ra8k\6pit6- 

mester, KolozsTar, Erzs6b6t-a. 16. 

-:'' ':' '32-54 

Heves Vilmos okl.-m^iiiok,"; 6pit'6.si •' 

vail. Koiozsvar. Hoi-thyrUt 92. - 

■ ■'■.:".■ '.■•/;;■-•'■ : . 27-25 
Pallig Sandor okl. g6(j6szm6rne&, • 
\ Koiozsvar, Rikoezi-at 26. 37-83 
Reich Jenft okl. m6rnok, Koiozsvar, 
Iroda: 'Majalis-u. 40. 22-47 

Lakas: ■;•' y • • 2 *" 84 

Simon Elek okl. g§p6sam6rnok, Ko- 
. lozavar, Mnsaolini-4t 71. . _-3i-81 
Simon Laszl.6 okl. hi6tnbk 6s 6pit5- 
- mester, Koiozsvar,. Bsaterhday-n. 13. 

".'... 10-93: Marosvasarhefy Csiszar Lajos, 6pitf ^mSrnftk, : Maros- : 
. vasarliely, Dr. Bernady G-y.-n 

"•'■' :. : -'' \"-:':1 ■■:■•. ■'."■ -: '- ■■:•• '8-33 

Patrovits Kalman pkl. niernok, epito-. 

mostor J •■•MvhelyV"ito'da;•■'■.••.■.'-'.. : ■•."•^■6-81■ 

• Lakas-; •.'■"" : '•"".■• -;..-' : . :^_- :.:'•;.'. ;6-8i- 

Varady Arpad, 6pit6sBin^rii8k.-Maro3- 

vaaarkely, Lajos kirdly-n. 90.. 2-31 

Huraszombat Kollars Eleni^r okl. mernflk,. Mnra- 
szombat, Var-n, "&./.: Tel: 16 Nagy varad FiiiOp. Sftndor okl.. mernSk, Spites; 
' Nagyvarad, KOnyves Kalman-a. 9, 

.y,"V .-. '"■ '" '•■■.•.•.■16-42 

Kranse Tivadar, okl. epiteszmernb'k, 

NagyvArad, Nagy Sandor-n.' 4/a. 

-..;•..;'. ■:-. . . 23 82 

Megyeri Ferenc, oki.. : mernok, epitfi- 
mester, Nagyvarad, VtirosmartyT 
u. 16: ."■• " ■.-.-•■ .24-16 

Moskovits JenO. J.dnos, 6pites2mei-n8k, 
Nagyvirad,Nagy Sandor-u.9. 14^62 
-Pinter Tstvan . okl/^pite"szmern81r. 
vallalkoz6, Nagyvarad, lvanyi.Odon 
: . u 14. . ' ■ , ' 16-42 

Szabo Bela, birtbkrendeaomernb'k, 
; Nagyvarad,' Sal Pore.nc-a. 18;, 16-64 
UTSziny Pal, okl. merno'k; /allanlo' 
.•'■'•' bir6sagi szakerto,. teivezfl es. epit6 
iroda, Nagyvarad, Q-rof Ciano-u. 11. Mjflregyhaza .Barz6Istvan, v.rn. ^mernok/Nyh-egy-r 
■-.: haza, Berosenyi-n. 13. 24-06 

Pecs ■;■'■'. 

TEPES Ferenc, ,okl.. epiteszro^rnbk. . 
epitomestei\ P6cs, Vitea-ii. 28. . ' ( 

::» :■"■'■• '■.• ' •,'-••;. :/, ..12-23 

Szabadka AlempijevicB Istvan, lbidiu.(irnoki 
iioila. Szabadka, Rak6ezi -dt 3. 2-95 

Jelenik J6zsef , okl . mdrnokv Szaljadka, 
Aiany Janbs-u. 26. '7-42 

Molczor Kaioly^okl. epitesz-.'epitO- 
roester es kcizg. mernb'k; Szabadka, 
Wesseienyi-u. 11. 3-11 

Strata 1 Leo, okL. mernSk es fold-. 
raero, Szabadka, Battyany-n. 2. 
■■-.'.'-- 1-65 

Szolnok Madas Slibaly, ifj. ,epiteszmern6k, 
r 6piiifim ester, vallalati irodaja, 
Szolnok, BarbssrU. 62. 3-54 

UJverbas* Weisz Pal, okleveles epiteszmernBk, 

Ujverbasz.' , 85 

Ujvldek Baraiiy Entire ok!.' epiteszni6rnok, 
UJvidek, Pesti-dt 9. ' 20-76 
Heintz Janos, okl. mernSk 6pitflni es- 
ter, Ujvid6k, Gr. Apponvi A.-n. 8. 
22-62 
Paqnor 0szkar,epiteszm6rnb'k, Spitesi 
vallalkozb Ujvidek, Mussolini-tit 17. 
■'■ 28 -*° 

yeszprem ; Linc^majer UyOrgy eplteszinernSk epi- 

tOraester ipitesi vdllalkozdVeszprem. 

3-06 M6r6eszkozok 
6s ntuszereK. Budapest Marx 6s M6rel, Bpest, VI. 
Bnlcsn-a. 7. ^290-555 SCHEMBER 

MAGYAR MtRtEG ^S G5i>GYAR R.T. 
'■■"' XHI. Rdbert Karoly-krt 7Q/ . 
291-683 291-523 493-946 fe^fcely J. szerszam 6s 
mfiszakl keresk. Budapest, 
VI. Podmanlczky-a. 18i 

Tel- 128-854 M^sz. Budapest M6sz 6s miihabarcsarasltd 
r.-t. Bpe$t,V.KossuttaLa> 
jost6r 14: 120-229 123-075 Zeley Oszkar es Roznar 
Ferenc m6sz6get6 telepel 
Bpest, V. < saky-u. 49/51. 

..■■ ■•'■..••" '••"■■":■,•. 493^14 Sip.os jtiiset ifj.~ mesz : es': ceinerii-- \ 
kereskedfi,. Kassa, Feja'David-Ti. 15. , 
" ' '' "45,-21 

Klskuitffeiegyhaza Po6r Imrene tn.esz,'.6pit6 ? 6s' Wzelfl: '. 

anyagkeresk;/ Kiskanfelegynaza, ■■-■'- 

. .•'.•N'aaoi , ru.. 1 l'.' '-■'•. .-•.•;' >.•>'•;;;'..'' J- 7 •" f r'Sf; : 

Miskolc Zimmerraanh Viktor d> Miskolo: " • 
Kazinczy u.4. - •'•' ...;-,/ : . A l : - ., 66-61', Pecs Dentscb dr 161e m6sz 6s 
gdzt6glagyar kozpossti 
Irodaja P6cs Ir galmasok- 
n 22. 16-34 Zelms J6zsef , m^szegetbtelepe 
es Mbanya iizeme. P6ee; 
Banyktelepi-iit 51.. 31-62 Meszdrosok. I.asd hentesipar' 6s"h<isipar alatt is.y 

Baja 

Farkas Sandor, Baja, Varady 
ersek-dt 45. :5-24 

BaJatonffUredffiirda Raddczy Geza, Balatonf ti- 
red. :''.' : . . 74 Debrecen Pttlep Gusztav, m^szaros- es- 
hetitesmeeler, Debrecen, Sa- . 
letrom-u. 14 ' 37-47 

Domb6var Heckmann Nandor. Dbmbdvar, Hu- 
nyady-ter 39, 8 

Gyor tlorVath Janos Gyfliv Kossuth Lajos- 
u. 108. 11-10 Kassa Cs'-arilla" Dezsd es Szopkd Istvan, 
bentes es meBzaros, Kassa.Mer.edek 
n...i. 29-67 

MlJLLER EMIL, "m^szaros, Kassa, 
Horthy Mikl6s-t6r 21. 30-9* 

Kecskemet KUKK LAJOS Wm^szaros, Kecskemet,. 

'.' l Arany Janos-u. 7.7. ' 3-71 

ilOLNAR MATE, rndszAroe es hemes-.'. 

Kecskemet, V. Ralcbczi-at 1 . 7-85^ 

KSskunferegyhaza Tb'll J6zsef , meez;lros ' es henteB, 

Kiskunfelegyha'zajKbzelsz&lOsor 10. 

'•-, ' 1^6* 

Koiozsvar Bir6 Laszl'6, mdszarbs es hentes, 
Koiozsvar, Arpad-dt 65 '..';" 19-44; . 

Fejer Istvan, meszaros, Koiozsvar, 
Galamb-u. 9, • '- . . 20-47. 

Miskolc 

Szobota Istvan meszaros 6s hentes, 
Miskolc , Szecb enyi-u'. . 44. , 66-34 n megrendBies atuetelekor p^nzt atuehetflck. •.' Sjini Laszl6,.herifes es .rtieszaros/ 
. ■; Nagyyarad,: Matyas kird)y-n; 102. 

, T •;/' '■ / ' : :;. >'. .■■ ■.■■'•■'■. ■ ' 27-32 

■ : Szeplaky Saiidor , lien tea :6s 

C meszarps • uzlete, Nagyvarad, 

JViussoIini-t^r, Varosi Ms- ;"'•' 

./ esarnok.^ - - : 27-06 

Pecs ' . 

•SCifiJtCS Ferene, m6szaros- 
6s hentesmester, pecs, 
Irgalma 26." 21-7'? 

Sz6ke'yudvarhegy '••/'/ 

Qrpah ]ftikl6s, meeziiros es hentes, • 
SzekelyutJYarh ely; Szent Ferene- 
u 1. , 21 

Ojverbto 

^akfcl; Heiirikj lieiites es 

V mfezaros^TJjverbasz, ,82 

Ujvidek Mezagazdasagi 
ciftkek/ 

Budapest Gudeuus C6xabar6 
mlndennemu olajtermek 
intiszakl '6s mezogazda- 
sagl clkkek Bpest V Kid- 
tild-n 1Q/B. 118-225 Kahn es Heller rt. mtiszaki 
kereskedes;: Budapest; Vv Vil- 
mos csaszar-tit 62. *12i-603 

Gy5r 

Pecby Gyorgy , txiaszakj olaj es 
■ vegy i ' anyagpk/ mezOgazda- 
sagi fa&uk fiagy raktarci;.- 
Gy6r, Arpad-ut 50. ' 9-90 

ICaSSa V-::..-' ^^'■•• v .;: ; > Dobi Kaimtin, me. 

szaros 6s hentes, Ci jvl- ■', 
- d6k, Huba-d. 7V :-,'• : -. • 

vTelefori: 3*-<55 Horvath JOzsef, hentes 6s 
6s nt6szaros, ttzlet: Vfvl- 
dek, 1 etoH S.-u. 25. 23-38 
Lakas : Sit Istvan-u. 24. 

::;■: • J '-:v^;vV-'-' - .:;..:-. / V'--;.-/-.= : -28-a9. 

J eges Kalnian, meszarps 6s : 

.'•' herites, Ujvidek; II. Rakoczi 

F.4t 59. , 38-36 MetaorolQgiai 
mtiszerek. Budapest BAKSAY Istv&n, lYieifi'gazdasagi cik- 
' : kck -keresk. vailalata, .Kassa, . •' 

Harmat-ra: 29; > ■■.- , : - 24-S8' 

• Uzlet:.Hoav6dek^atja jp.: '■••■'.'• ...v." : 

KoEozsvdr HezSgazdasagi 

: . : -/ <I-asd: K6p a?attl;is.)' .';'■. •;"■' H^dmezovdsdrheSy Fleedler -Jdzsef ' if j< gepke. : ' : 
resk. HdJfherr-Scbrantz 
mezagazdasagi g6prak- 
tara, Baja. Vorosmarty- 

'«•-•«•• ' ■ . ■:• v:: :- : J:. : 3-i; Budapest Granffer Mezfi^ „_„„ 

Magtermeld 6s keresk. kit. 
kplozsvarl kirenrteltsege, 
KlsMi. 1. ....... ? ;.:-^v. r > 20-53. 

Munk^cs ^ -Magyar.: Mez6gazdak / Szbvjetke 
zetej Mtmkacs, Szent 1st van - 
lit 2. 22-65 

Nagyvarad I Marx es Mere!, Bpest; VI. 
{ Balcsq-g. 7. #290>S 55 M6z. Kula CuUGcs Mim6s, 

' m6zeskalaesos, Knla. 

i^lefon: 9Q Maz6gazdasag. Leva Scjbbeller 6s Tarsa, eladasf 
osztaly, Leva, Verbdczy- 
t6r 2. 9 Szombathefy Porpticxy KMiroty 

b6rgazdasaga , T aplan- 
szentkereszt. : .. 

teiefani 7*70 Vac PdspSkl uradalommezd 6s 
efddgazdasaga, Vac, '•' 
Cs4iiyl-krt ; 20rT " 35 Zenta ^ 

nudtca tgnqc, feidbir- 

tokos, Zenta, Arpad-u- 2. 
r> , Telefoaj 50 Magyar Mezdgazdak J Szb; vet- % 
kuzeterie'k "fdbizoinaiiyPsai, : 
Hornyanszky e« Redi , Nagj - 
. varad, Massolini-t6r 16.: 

: io-5o 

UllinaiLn Iinre «Kpma1grp5> me 
- zdgazdasagi es vegyi , cikkeb 
Nagyvarad Deak F-ii. 5. - 
■';, -■"%■•■'•' -:.:'•- ■ : : : --- ■;■ 16-64 
SepsisxentgySrgy Alfa Separator R.T. 
Tejgaxdasagi. mezo- 
ga»«l» es liutog^ 

-pekigyar W 5sszes gepel 
es eszkozdk tojertekesitS 
es tttido)gGz6> tizeiiek r6- 
sz^re. Eiit'ft- 6a j6srktezit6 
berendez^sok aiindenfele 
tlzem reszere.. Gyorsfaj- 
leszjtfik, permetozdk, gas& 
dasagi sziva^ukVGyar es 
irpda:Biidape8^:XIi t>niv 
g6i-utca 15. 
... telefon: *258-824 

■■ yarosi?iiziet;: VHi; Baross^ 
utca 6. '131-435| Kalmar Zs. es tarsa, klilon- ' 

leges termeDytisztit6 ^)p- 
; : >gyar &i yasftatdde, H6dmez<5 : 
y v^sarhely,' J6kki-i]. 25> 69 

&Caposv&r ; ''i;'.' : ; ; • ^^->v.<^ .■ - : ; ek6k-vetog6pek Bp. V. 
Vilmos es. dt 52 122-802 Petficz Gyula ifj, Kiihne gep- 
■ v . gyar : r>t. 'lerakata,' r Eapps«^^ 
: var, F6-D. 23. _ 2tB6 

pwnajszky-Gazdasasri-g^pesaVnokV^s ' 
: muszafei .vail. Hbfherr .k6pv. KfisaaV': "■ ■ 

Honv6dek-1itja 12. , 57.1s 

Pki.6r ■ Mlta&ji, •vKa'ssft.r.^Gg.Snyha^v : " 

"■ le - 29-34 

SCofozauar - ; : ^-'- (M^Ker^kedemii 
^AufOforiloliiiir.i. 

mez6gazdasagi,. : ipa/i es' maZoim- 

ipari g-^pek. Kolozsvar', Arpad-U. 41; 

• • ■• ^ Te^eion: 25-67 

•■-•■'..-• . Eflte 7-t6l : 23-71; Leva Csecs E. ,e.Rora.o Lahyag6pek" vallala- 
:• - tinak ;mezOga.zdas!lgi ' g6posata lya , 
- : «Biingartzfl fMe.k^zi motoros talaj- 
: ; porhanyit6k; Bp„ VI. beneznr-u. 3. Kuhne niezo^azdasagi ' 

" gepgyar r.-t. Budapest^ 

:■'.■■■ VI.: Vilmos' cs^szar-i5t 59; Mellchar Ferenc, mezii- 
gazd. g6pk. Budapest, Vw 
Vllmos-cs.ut 52. 122-802 Addmosi Mi b^ly, mfiszakj 6b 

■"'■■'■' mez6gazdasdgi cikkekj Sep- 

siszentgyGrgy, Gr, Teleki 

Pal : iiv 5. ; ; ;■;;•••'•'•■ .1-05 

Szatmarn^metl : ,JMgroJ£&mja", Bird ai. 

bert, 9zatmarn6mefl, 8z6- 
ohenyl-u. 17. •'.••:: ; •:. ;■' 3. """ 

Szoinok ':.. Magyar mezdgazdak sz«. 
vetkezete t szolnokl klren- 
delts6ge Szdlaok Baross 

^u- 34. '• ' 62 Szombathefy Fr ie dnianii Ferene, tflzhar- 
cosi. Szombatlielyv" Marcius 
15.-t6r 1. , 1-30 

Szent© Istvan malomlparl . 
szak6rtd, muszakl 6s g6p- 
kei-esk. dgyneks6g, Szont- 
batbely, IWatyas klr-n. 33^ 
■••■;■■■ - U-40 

yjvldek FSldmdYes Sz« vetbezetek 
8z»Tets6ge 6s . forgalml 
kozn. Ujvld6k t L6nan- : 
u;.7/a. % 28-29 

Raktar^ 1941. aprW s 13-dt 
28»25 Kud. Sack k^fvt. Buda- 
pest, V. ^Alkotmany-n. 19". 
. ' > 123-153 

Szarit6gepkere8kedelmi k.f;t. : 
Budapest, V. AlkPtmaiiy- 
u. 20. -•:■ 120-921 Vaddsztiilt6isy-, gyatacs- 6s 
f 6marngyar r6szv6nytar- 
sasag, azeldtt Etnag, Bu- 
dapest, VI. Vae 1-ut 19. "' Knapp DaTld, ,mezo'gaz> 
dasagi g6praktar, Kossuth .t,.;t6r ! 12. Leva. 
33 Losonc. NdgrMi GazdAk .• SzovetkeZete; 
Futura es Hbmbarrfdbizoma- 
nyos Lbsono Hitler u 19, "87, 

'MakA:^^ : ^:0-;--- v ; ; : ' Kueses Karoly^ Makb^Sze^edi- 
u. 11. ;. ■.:■ 1^97 M 

W 

N 

ft 

a 

m Liptak ..Istvaa; Mak(5> ; Szpgedi- A- ' 
MBskolc ®m Rahmer Hofherf-Schfantz g^pelnek 
: eladasa, iDebreceb^ Deik Fereno 
'"•ji'-jli. .':■'■ 29-B2 

REVE8Z; IMRE, mezfi'gazdasagi ;g6pek 
. k6p.viEeleto. Debrecen', Hanyadi- 
--TBi >«1.:'-V-'; V ; '■-"■18-69' 

.Seecsi Manrnsz, gazdasagi g'epkeres-. 
■.■■ ked^se, Debrecen, Hatvan-n; 61? ; 

.': Lak&sa :• .Ferene J(5zsef-nt 28jb. "'■ >! '. 

.■^ ! --. -■■■■."'•••. ri- ■•■'■■-.. /•■ ■; •••;.'';/' :i9-98 : 
Ersekujvar Haallk Testv6rek, vasnagy- 
keresked6se 6s mez&gaz- 
dasaglg6p tizlete, firsekn j- 
var, Sz6ohenyI-p. 7. 22-5,7 

CaBanta HauJiki Endre, vas 66 g6] 
kereskedo, Galanta. - ti Tvaroskd Sandor, iiezfigaz. 
dasugl g6pek, Ktlkne le- 
rakat, Gal&nta. •'..!;>;,;:/ 71^ 

Mendelsol kit. hasz- 

n alt m^zdgazd. . gep 6s vas. 
Gy«r, Agyngyar-n. 1. Driicker ;Ern5,- okl. mernok, aut6, 
traktor es geplizem, Miskdlb, Bnza- 

ter-"2. :•;'■■;'■.. •-'.; ;■-, -■'■'■;■ ■ , ; ; /-27^09 

Szilagyi es Diskant, AUaml cseplfik 

kep v.. Miskolc, Zsolcai-kapu 3: ; 

- - - ' • *ll-33 

Wosonmagyardvar s 

m ,Htthne (< mezdgazdasagl 
g6pgyar r.-t. Mosouma- 
gyardvar. 4 Myiregyhaza CslUeg IWlhaly, mez6'gaz- 
dasagl g6pkeresked0p 
Xylregyhaza, E«z6p-n,17, Szabadka Dadas Pal, Szabadka, Deak 
Ferenc-u. 9v JS-84 

Szaszregen ;."••••.' Eoeehbaam Pal, aut6^, mez<5- ;i 
gazdasagi- es ipari gepek. 
lerakata, Ffiftzlet: Szaszre- 
gen, Sb ; rhaz-u: 32, ;; ■: 79 

Szatmarneinetl UlyeS Sandor, 

;•' sagi g6pjavit6itzeiri. Szat- 
fliarneineti, Banyai-Ui 6. , 4© , 

101 Mesdgazdasdffi gepek - Hirdesscn a tgyftesziUSnegsofohftaiu SzfekeSyhid 

Lakatos Jozsef sraxdasagi gep 
kerekpar radio os vfllamos- 

7 weag-i ••■■■■•-'-•■-•• Stghes!eh6nrjf 

BQrS PAIi, g6pl«^batosme5t6r»;mez6.- 

-•gaVdasagi Vg6p 6s !szei'szaittgyar : 

S'z6kesi'eh6rv&ri Als<5kinUys6.i r: 

, x , 12-72 

K^tl&iG- ^pgyir ; k^pviseiei ^BGROSg : 
- JSTVA.N SzCv&r. v 0rfc8r<it 15/a. 1-33 

Ujtfidek : Agrar-Import Gepforgalniii 
r-t. U*vid6k, Petolt Sai*- 
dor-n. 96198. 3Q-47 [Backer RudolMlelicbar 
I . Ferene mezogazdasagi 
; -geaierakatv UjiVid6kj ...■.;. 
J Grot Ciano^ut 22. 25-22 Foldvarl B61anfe* meztfgaz- 

; dasagl gep es aatoalka*- 

:reszazlet, Ujvidek, Baza- 

• -V-ite* •!«;'■•;,•: 41-72 M&lta kismotorok > 

JF^ JV., S«r**l£a'': : .-- 

jstb. m©t©rkerek.p&rok 
kepv. Bo; VI. Huriyadi- 
te* 12. 420i768 

^Wlatra^ >motorttzem . es 
.' service- 'X SO. ': Stat, taszid: 
u. II. . , 298-037 Notorok. 

(i ftsd pr<^p alatt js.> 

Budapest :,- Csonka JAnos- Gep^yara, nj 
- motorok gyartasa;~ aatobio- 
' ] .Ml- 6s traktor^:engerek,.f<5ten- 
gelyek kG^zbrUl6se, dugaty- 
tyuk es csapszegek gy&rt&sa; 
t edzeeek. Bpe^t, Foh6rv&ri- 
nt50. ' ' ••'' * 258-858 HoStber-Schrantz-Clayton- 
.Sbutieworth Delvld6ki 
r.-t. mezdgazd. gepke- 
i-esk* Ujvldek 1941 aprilis 
IS^utl. 26-52 Ufviil&m xom&nc es 
.. vasipari lc.f.t. ujvi- 

r deki JVagyllman. TeleSont 

Zombor 

: : LocUei •Frigyeis^ep •: es aikat- 

v; . rkz lerakafc, ■ trakjor motor- 

: kerekpar, .'. aiitd. 6s yillany : 

."■: motor. Vizvezetek' szercl6s.es 

furddszoba ber&idezeseV. 

Zombor, Rak66zi-u. 54V .1-89 Wet gand Jozse F, aaV> ess- 
mezogazd. gepker^ Zom- 
bor, Szechenyi I.krt 32. 

; .: •:'-". : .-;" : '.'- ■ '■•"■ 1-46'. MotorkerSftparafc Ergoa egyetenies villasisos- 
■■'■ s&gl valli Bpest, VHf . 
Rokk jSzilardTU; 32. 

":..vV.:^l,'.-:-:'::;--i37-tfid K.M1TUCX Testv. Budapest, 
XBS3. AagyalfolUf-Ut,6. - 

2&G-243 

msk6k , ; :: 8ZILAOTr. J RS';Cl9KAtl?T..fa--4p : -barna- i 
sz&n'. gazmpto role, Miskolc. ■. *ll-33 Szabadka Debrecen Htmgaria films rfnlubz'. 

"Dibreceii; \KalvKer'13r -■•' 
. 24-71 

Metupra niozg6sziuliaZj'. ttil.ajtl.' Cso- 
ihor Gyula, Debrecen, Bo.eska'y- •- 
t<§r 10. • " i4~26 

Vigsziii}iaz-mqzg6, . Aranybika, 
Debrecen, -Jozse? kif . her- ,'• : 
eeg-u. 1/3. ' \ ''■' 14-71 

Pes 

Cseirbal-oni mozgokep* 

szintoaz^D.es, Bakoezi46r'2, 

•'•;:;:; ■•^v^-;^;;?;;: -; 1-55 

troda: ; - > ■:'.■ ■■■-80 ; 

irgekujvar V ujvar, Varajja-a, 4. 20-47 

Kapssvdp 

V^ro^i B9oZg6Seiiykepszitt- . 
baz, Kapbsvar, Erzsebet- 
utl. - : _ ' " ~. ■ ■ ■ : 7t«0 "CAPiT.Oii FlIiMBZINHAZ, Kasaa.',' F6- 

: U. (53, ; : ; ;.; :.V ..:•'-':.; -,3>r92 

CENTRAL FIIiMSZSNHAZ. ■ .(Vigadft) .- 
Kassa, :iassouru-t6r 4. ' 34-50 

Feladmagyarcrsisagi Tnoag.<it6pszin- 
hizi ic.f.tV Kdssa, MTissoliDi-t6r i. 

>;.;'.■ .■'•'''.•:;-.•.; ;-: ; .- :y' : ,: --' ; . '27-?2 
',,TATRA I '-il0ZGd ) Kas&a, :F6-u. 10. Sever villaanpsgejft?- 

gydr >--#. Szabadka, " 
Szegedl-ut fi. Tel^rS-S^ 

Sxom^athe3y t/VOLI.' MOZGO/ 
Utca 82; ' :-: Kecskemet Kiraly: Laszlo, Kbzponti yilla- 

niossagt vall> Szombathely, 

;.:. ^okolyrL-u;^. : ■ v 11-37 ; ;-"-;~ •'' ' • • . v(tiis(i,.apt6.. alatt ia,.) ..:• 

Budapest C s e p e 1 Motorszolgfilat 

>->Alj.ttNV JLAJOftii;- ■:-. 

■Ancfttr^szek,: ja\ic6«ii\liely,; luowr- 

felszere!6sieiktek,fele^zlrdpvillii>- 

;.' .Bp%st. V. Felka-u. :e.v : -- " 2S8-258 Dory ^s Koi? sits K|t."»™| 

^S I i vezerk6pviselele, - | 
... ffi WBpKiVUAfadi-i! j. 121-C44 § Adler Feremc, „FilBn^ 
Hail®" : niozgosziMbazak: 
berendezfese, aiuda^est, i 
Erzsebet-krt9/li. 225-759 SlftttKY MOT O RKEltiSKPABiQK 

vfcz'fe-R .iog ipyi s e iii e : t : ei. 

rhotbfkerfek'pa-fok 

jayitasa. 'v',r ; '' 

inotorker^kparok 

e!adasa.'fea:;.;ay;|a^a; 

TORN AX 

rtio.torkeF6kparo f i; v 
eladasa 6s jayttasa 

^^HERC-ULES; 
motoFker^kpaTpk : 
e Jacl a^a- \6s "i ay( tasa '• /■■•." 
Bvia»post, c Vi; ' Huiyadi-t6r 9.' 
220-6e'8 
Xeltscli ffereiie^ elektro- 
meebiauikus, Zombor; - Tho- 
ko^y-u. 45/ Telefon: -3-93 

berendez6se£g a : 

Budapest MOSCfp K«JJ2>6r^kft. v;.:' 

! .mozfosztaly "Bauer, ve- 

titdgepek vez6 r kep vls.e- 

lete. Budapest, ,V. Vaei- 

• ; at 22;24. ■ ; %299?1®@ Marx «»: Merel, Budapest, 
Vi: Balcsii-sti 7. lie^keny 
bahgos eis nema H Imveti- 

■V : t6tfepeit;, -;'. : j ^29Qr555 Marx Ferftnfe Bpest,- V. '-. 

Vficl.iit l8.^ > Ar'n'63d : &' '■ .' 
••; .Biehter, -Maae'hfejnL i«ydrt- 
'■" ' riiAiiy'al. ; f Ars''iliex'- ' ke.zi; '•■; 

felvev3g£i», Arrl-Spot 

reJlektorok, Hlm1ab»r. 

gepek) V 122.110 (Korz6) :- kassii, 'F6 ; Nagyv^rad Apollo Fi'lMisziiiiiAz ? Nagy : ,, 

varad, B6mer-t6r 12. P6nz, ; 

tar es'iroda: " ','»■, Belviirosi ::i»iozgd,' ■Roiieb 

'■ Istv^n^^gyv^radvRakoczp 

lit 3. ■ " " * - 18-01 Casiuo Filmszinlaaz, 

Nagyyarad, SzilSgyi D^zso- 

Nagyyarad, Kossatb IiaJoS- Apoll<5 f Ilmszinhaz, tul . . ttz v , 
Hascb Arpadne, ftJylyegy- 
bftza, Riss-tei- 9. .,;..• 25^24 ; 

Hangar ia Illmszimbiiz : k«ti .,, 

volt Varosl, . Kyiregytoazav: 

BessewSSy-terlS, ._-_25-e^- : 

Pecs . . „ApoIW proieete- 
grapb r>t; tfecs, Pereel- Sgabadata- Bacska filmszinhaz, Szabad- 
ka. Szent.Terez-ter 19. - 

EJ&ro&i -Fslsnsxih§dSf, ' 
., Szabadka:;;' _ v /.-,V ., ^ 

S»fiiagysoiiiIy6 OttUou Mo*i lif't.Kecsk6Die^ 
Hi; Szecb^uia-t^r 7. 2-22 

Kisirarda vAROSFMOZGO, Bzilagysoirily*, ; 
Kossnth F/ajos-Ti Szolnek -Vrdinia" nimszinhaz, 

Klsvurda, Szent Laszla- 

a.' 7. ; - : .- i :,.C- V :.;-/ ■•';• ;..;;':■.;:■■ ?. 

kolegsvar „MiIIene«in mpxg4" 

KaaVi mubelytejep. Szol- 

mok. , " •• — -_■ ' - 7-24 

Szombathely -"',\ Ar p&A i ilm'sziiib^i'Kolozs^ 

■■: •' var, ■; Horthy Mikl6s-iit k 

:'-:V' '.;:'-.; >, ••;.;;. ■,- : /■ -27-42 Sabaria mosgds&ihr 

' ' : : ^d^'Szojiabaiaieiy^ &--^' 

roly klraly-Ui 12. leleSout: _ 

■/■■:■. ■;:-•;■: -.*■•;' ■..:>.=•.; ; 3-2ft Egyetetii^moz^d, Eolozsvarj 
: -Egyetom'-if. 3. '- 27-46 
-^Erdply^ :mbzgdkepszinbSzj 

Udvari Istvari-.-Kblozsvar,.-: : -.' 
^Hosszu-iu ;5i..- : " ;. : ^31-80 
, ,j/latyas kiraly ' ' mozg6 5j Jo viab: 
. • Antal, Kolozsvar. Ma'tyas 

kiraly-t6r30.- ' / ■ 31-50 
Rali<>czi 'FllasfSszinli^z. Ko-. 

ldzsyar^ P.itaki-u. 7. 1 11-71' 

' ttfrdiKj .- :'; ■ •;,; ."-.. :•;'•"- : \ : ^~ 

Bakottyay Gyalake, Humga- 
V • rla > ' mioziemgedeiyes, : Lo- 

.' some, J.okai-u;- ; 12.v '/. ,2-29 

Marbsyisarhe'y ;■■ ';;■• :>\- 52Bn8i6aak, j 

Beregszasz Beregszaszi f ilmszlahaz 
k; J. t. Beregszasz; SzSehe. 

-nylfU:v21.::vi;V ":'■•;:•:• 10 <C9Jlti/£ r Moszg6, ^ - 
■§jz&c$eriyi-i€r- 65. 

Teletoa : & Ujvidek, Orszagzaszlrf» r : ■■ 

. ter 7: T Telef€»n:20^S: ' j^.iSS-.UIvidek^ OrsKEg-;' 
• ■ zaszlo-ter . 6. .-.TeleScia ? • . 

•- /;;-. •••.•:■'■•■'•'• -21-03: ■ j>&&, Kolter Je-nii* V^ir 
.,-• dek, Posta.*!. V ♦ ■iO-Sl •ttijgj^rl'. Serc;S^2By2 ino&&&j ■'• -• o 

vtingvar^ .Rak!6ez^Ui 12>. : 84,:-. 

: •; var, . Drogetb-ter> 21-- .;.' *"" 

2enia : :'.; ;: - •• -2--71 - ICMONA' FilmsziiihiPz kft; USsbole. 

SzcclieByi-u. 1. "• . -. 20-03 

ih ania '" mozgi ' s'zi rili az r.-t. ' M j skolc, 

■ 'Rak^czi-iit 5 ■..'■•;. .-•..: . v 14^45 

Hunkses - ; TU^IJ U2OS0©> tali 

•Mebes'z Tstvam,- -.Kemta,. 
Szeht Istvam-ter 11. ;■••••- 
„ : : ■••••., Te1*s':32. xSCXLA»fi!msziialiaz k.f.t.^gt. 

; Szabd Laszld,- Szauto Las'zlo 
C& K6r/ Jonoue Muokaes, 
Arpad vezer-u 11., ' 22-50 Zdrifckor Nemzeti Filoasziiftbaz, tnlaj- 
domosok, 6zv/ Krlzsak 
Adamite 6s Mileslaszkl <.' 

VAlaJos, Zombor.- . 2-94/ Zombor, V Telefonr : '3~-28-. 102 hirdeteseit lelueszi a m. kir. postaszemelyzel jdleli alapil^n^nak fiifdelo Kgdaja Budapesten MtisjaK Mulat6k. Budapest - 

J>Omery &<&& Budapest 
II. Szena-ter . 7. 357-8684 ^ iroslik. Debrecen! mtikSgyar rt. Defer. 
Fttrd6-u. 2. 10-93 

T6th Testver-.ek mftkfl es cement- 
awigyara, 'Debrecen ^K£roly 
Serene Jozsef lit . 4. ;■:, 37^40 

BCotozsvar ' {hist}, ■ el Ue fye^ es mnnlcalt&svettW '•' 

• ';-,■.'.•' irod&kalatt is;).-;'": '■'':•■ -.' -..-.■ Szolnok Denes Marton, Szolnok, V 

;.;vBaro|BSjiia.;;i$7.if3".' ■.,.■ ;\r'^,;&-Z$ ■' ' •': ;.(Msa ruMk atatt- is.')";' '.' 

Budapest 

./••"miin'k^v^s^B^ortruh^v'Uze'iiie 1 , 
Bajt4rsi, egyesuletek '•■; szftlli : 
t6ja, Budapest, V. Deak- 
Ferene-fer 1„ • 184-124 

Szombathely - ; '^- >;/;; 
€xe^J6«M J6ssefii€; 

kopeny 6s munkasruUa- 
tizem, Szombathely; -Sfczlly 
Janos-u. 19. 3*85 Muzeumok. 

SepsSszeirtgyorgy ; < 

8i6kely.N6aizeti Muzeaml Bepsiszent- 

:.y.'''. kyorgyv/Hpr^y" &ikT6s7iii;lO: • ;. 82 

Veszpfem A,.:;^; '•'■ 

Vo)szpr&mva>Tnegyei VuzeniD 6s 
Konyy tar^Veszpr^ni, Efzs§b6t-t'6r 3. 

■ ' : ■''■'..•- -.r .'.- Tel: 6-00 Apaftan 

.:■•■ MflnfeFereng vas- Jem 

•:••'"'•'••• 6s miianyagarugyar. Apa- 

^; •:;■. tifi,;. Kiraly-u. 1435v 74 

. Budapest 

-Be&r Perbnc; dr. ; g6p<5szin6rn8k;iMi- 

•''.: . aiiyag:'gajt6l(5 lizamfl, Bp,' V. 'Csaky^' 

n./34. : _ ■ ^3-9bo 

". Nagyvarad 

. ' •' Elektrotecjiriika .villamo^'s&gi . 
muariyagsajtold ftzem, Fuchs 
: :'',:-N: Nagyvarad/ Tompa Mi- 
haly-u. 30. 20-77 Makereskedote; 

Budapest MOkovek, 

(tiasc! - mivvinyipar v' £s sirtriivel; •.' 

.":'.;,;•.■'.•'.. '.• : -.a : iaft.is.)v : ^..; •*.:• >'•'•.•; 

Debrecen REIMANN ARPAI), Jtfi- es: m&kfiipftr'i 

va-D .- Kof ozsvar , Mussolini-lit 52, . 

23-03 

Pecs 

Koipari Jfc.-I^ koiaragsi' 

itzeme. miiktf es cement- 
arngyal-a. Fees, Slklosi- ';'.•'':. 

u. 8~ ■ :• -./■• ■'.:= - 19-18 

P6cs; Eacy&rosmenti' gflztegla, 
mukS 6a; cemehtarugyar. ■: 
Pees, Iroda Grr. Benyovszky- 

u. :47. '^ : -' .: •::: "'•'■•;•." 34-13 
Telep r'Szigeti-ut ,. " 10-38; Bauer Testv6rek eemenf- 
arn es muktfgyar, 6pitcV 
aiiyag fceresked6s. UJ- 
videk. Iroda : Petttfl Sah- 
dbr-a; 105; > 23-16 

Telep: Gyar«u._ 22-05 MCiszak. Beszterce SeidneB 6s/ Albrecht, autd es 
; gaz'dasagi. ge\pjavit6mutiely. 
Villanysze.elesi valli Besz- 
terce, Hitjer-u. 32.- 2-40 

Budapest :-:/,r^ .;• ■'■■ Con vector, muszakl aruke- 
reskedelml kit. Buda- 
pest, VD. Aifdrassy-ut 28. 

■•■■ •'"'■.■. 'y: ! '-'~'-: : .-' : --'' ^;li4-8i6 
Csef} Ferenc dr. tnti. 

szakl aru es gepkeresk. 
: Vail. Budapest, VHI. <Jd* 
zsef-u. 51. 145-3t2, 137-982 

F&imdJk. ,£€SSOS Miiszaki 
jiagykereskedd Bpest, V. 

:•. Sziget-u^2.:v, ;;.'.. ii9-©50 

«ergeIy-:A<loli':es Fia ? v. '/ 
.miiszaki nagy¥eresked£s. Buv 
V. Pannoriia-u. 35; 
■y y;:\y 2^2-863 Qergye : 6s, Tsa" miiszaki es 
yaskereskedolmi Kk;T.; A 
• Festeksz6r6; berondezesek,. 

; . bahyal^nipak,' miiszaki' 
aruk; Budapest, VI. Revay-. 
u. \4,, 116-583 S(fl9iliQsiftiszalpii till . Ns6szSro9 -F ereno , 
Katbly ■ ; ;feir&'yVfit 26. BpeBt,.IV. 
189-762 Geszti'Gy^rgy jfemfi- 
szaki kereskedelmi i*>t. 

.;Bpestj-'-Vi Mark^u. 3. Gudenus G£a:u h&ro 

mindennemu olajterm6k 
:ma&zakl 6s mezfigazda- 
sag! cikkek Bpest V 
tlld-a IP/hi. v.-:^. ,'118-225 K&lmaa es Tarsa Bp. t>!« 
-lOi-ut 34, Afu52ak» e* 
v«gyi .cikkek, villanios 
sztgetelo anyagok, as- 

; j- Vanydrletekv mindea 
ipari szukseglet esanjag; 
sved ac61. 140-622 Kanii M -Heller - r.t. muszaki 
kei ; 88fed6s"Bp'eat,- y . '.y ilintfs 

k "-* " #..82. ":.■■ n ; 2i~eo'3' ; Kardoss 4aumit.eclinika. 

mtiszaikiaru naeykeresk." - ■ 
Budapest, VI. J6kaiu. 9. : 
115-567 
KARTAt TESTV. Bp V Al-' 
kotmany r u 7 27 Mindennemtl 
Mszaki cikkek /: :'■ ■ 118-053 Kelemen Kernel esTsa Bp. 
Bard Acz^l u 3» 114-453 □ Keirt^My^ Maud, sBuda^ . 
: '--pest,. V. Akadeinia^tt; 21. 

, . 115-902 

LaSZI.6 ES FIA, miiszaki, 

. gep, mezfigazdasagr g^pal- 

)fatTesz;;;keresked6k. -Buda- 

'• pest, ;V:; "Aikotniatlj^u. 25.,, 

118-431 117-752 

£€g&ltaltni €s MU- 

3&&Ki:-Hfe:-B&$v.-J- -:'■■:■.. 

Beak Fereiic-ui 17'. . ^ 

: ; - :; ;v' ■;--..:.:; '.;:-#l83-936 

:Iiigeii::es J5ir6 mtisz. 6s, y ': 
Mnyasz szaktizl. Bpest, V. 
Arpa4-u. 10. ; ; M27-799 9ia.ii til OdOh, mtiizaki 

cik^ek,yil. Budapest, Szo- 
'■:': yets6g-u. : ,3B/a. ; #425-970 Poseker Frlgyesy Brager : 
oslgeneslegzokesziilekek, 
6v6kely es legoielszere- 
lesek m vszaki cikkek. 
Budap est, \.ti . Damjanlcta- 
u. 46, ••-•:;".' . 225-049 Debrecen ilaiiofszlty lja,ios,me'zfigaz. g.6p 6s.mo-. ; 

torfelBzerel^si vaU. Hunya,ai-u. : a3. 

:-ii-66 Muszakl 6s Kereskedelmi 
Tarsasag,HorvathesMik- 
16s. Muszakl 6s ttzeml 
anyagok, DeoreCeis, Hu- 
nyadl°u. 17/19. 24-45 DunafQldvar, Deutsch Istivan, yas, mtiszaki- 
es szerszam gepkereskedoy , 
DunafSldyar. ■■"'.■■■'. 3 
Este: : ',-•;.:•'■■'•;■• ':■■■;.: \''," : -':&i FefsofgSd :-- Erd6Iyi Ferenc, v'w; villahygzerelO, 
,l»^plakatos' 6s muszerts"z, FclsS— :•'• 
god, Ma:i'git-u..l6. . '. " : - t "28 

Q^ergyc»sseBtmitegc>s ^ri'dsz Viktor i)s Kereszteriy 
'-;. : xadi6, • viliaDiossagi :'es ._m^ 

"szaki vai !•;:' Gfyergydszent- 
■-. mikKJs, Kofesttth L. t^r 26, 61 

Fabian Lajos, Tillamossagl, 
radio 6s miiszaki keres- - 
ked«, Gydr,Gr6i Tlsza " 
IstvAn-ter 6. Beak-u. sa- 

rok., :";:;•' " : . .'■■' \\- y9-S'7 

Sckeiber Pal, Ford autd 
alkatreszek, asTanyoIaJdk 

•. •mifszaki.clkkekj-. Gy8r,".; 
; Arp4d-dt 88. • ,; ■;, '9-68 

jgassa /- 

BALKTANYI, SANDGR mfiszakiirpaaja, 
Eassa,^kovacs-n. 6. ■•_. ■' •• :.-.. 34-94 
Bnergia, ; PA6 go!y6scsapagy Minimax 
. kesz.fil6k Weiss Maintr6d : hegeszW 
hUzaiV'szefszam" stB K : assa: v Kt>vacs-' 
.. > 33 v ._•,'...•.'.;•:•. '-■ .;..^,. : 26-43. 

iCBsvarda Halinl Laszld, muszakl ke> 

■ - •r.eski" Klsy 6rd"ai ' Szeni "••".• ," 
LaszTo-u. I8.r ■■-■:■ so Kolezsvar Feriyft M-pialyu6 ozy.. Kolozsvat, y ; 
Unid u. 13. - - , . 39-67 

Haunts Eellemeu mtiszaki 
' kereskedes, Rotezsyar, Deak 
~ Ferene-u. 16. 23-72 

Oreri&i Hermann, mu- 

szaki iizlet, Kolozsvar, 
t Deak F«**«i*« W-*7. 34-06 Se'bjeb es Tarsa, szerszani 
6s muszaki cikkek^ Kolozs- 
var, Wesselenyi-u. 38. 

13r40 Sturm Mistily, miiszaki 

cikkek, szerszamok, Ko- 
tozsvar, Sz6chenyi-t6r 39. 

rizaniszlo Janos, liiftszaki vaHalatj 

va9 6s f 6inkoroslred6se, • Ko\o$sVjLr r ' 
; Tordai-iit 2/4 ' 13-24 Fekete Lajbsn6, miiszaki , 
szaktizlet, Komarom, . ■ m 
Klapka-tcr 2. : ; 2"35 ^ 

Fussy Kdlmd 11, Konia- 2* 
rom, Baross-u. 6. . 2-67 2 Marosirasgrheiy Agroferra r. t.Mv&sMiely. 
Kossuth u. 7. '"■'.■ 2^83 
Vas 6s miiszaki aruk nagy- 
kereskedese .■•'•••.. Kabdeb6 Zoltan 6s Tarsai/; , 

Marosvasarlieiy, Horthy Mik- 

;.". ^sru::.^. 1 : : : ; ': : "---;. .;. .^,- ->'.':-- : "-5^67' 

'S&itiay G€xa, muszakl 

,T&lIaBjL6z6, Marosvasar- 
hely, Horthy HHkltfs> 

' 447 
Telep: Kinlzsi Pal-o. lOV 

„Tec&niUa" miiszaki 
szaktizlet, ntarosTasar- 
hely, Sandor Janos-iu* 2. 
1-94 

Heiiber4hy ; ;^:; Rl taper Alamos, ker6kpar-, 
radio-, ■. varr6 6s lrogep-' . 
kereskedo, Muraszom- 
oafj Cserk6sz-u.. 6., 56 Nagybanya : 


Felier Valj m|iszaki"keresk. 

M Shell • jasv. blaj: lerakat : 

;.;,,Mez6bereny. - ^5 

Muraszombas V 

6 Kupas ililiAly: BlBS'MftSzaki .63 ••.gSp^ 
; k'ereakedelini:iroia, -Kftgyb.anya, '• 
, PortcKC-ii.'- .74. , '/. ■;>;'.;"; .•v--i-.'.'. /■ ' e Z. : 

Wagyvarady ;/-,;■ ■•■^■'■^|f..--i 

Freimanii" ^i'uo, ••■■.ui^szaMi". .< 

. ■ es villamoss^i. keresk; • ; £ -.^ 

Nagyvarad, Szent Laszl6-;V 

te^5, ". '3'1-lf 

miiszaki kereskedo^ t>iagy[- 
varad, Miiszaki any ajsokj 
g6'pek,ipar vasatl [elszer e- 
16sekj, moKdonyck, ko^'sik 
6s sinek raktara Kossutk 

■: Lajjos-a. ,7. ■ . ; , .,••■:..•■ '^6586 '; 
Uaktar; Baross a. 2* v i@Kt«S 

;cPoliemm» Balog Arg44^gal- 

•' > : vauo^echuikai liege'Sztesi stb.- 

cikkek Nagy varad> • •14 ;i 85^ 

Vdrnai Aurfelj muBaaki is gtpieres- 
• ,kedO, Nagyvdrad, E\ttet\ AdDlf- .■•■""••'.:• 
. u. B5 - --- 13-8S 

. 9zaki is mezOgaadatSigi g-^psk, 
Nagyvdrad , I>oak Ferenc-u. 1 . 

■>■'■'- " -••■••'•; ■'.-.:. ■■•"iS.-iZt/." 

Wyifegyhata . j ■^er. ; --r-"-- 

. ,nt,,l.. -'■•■■; '.,.;*"i /i^ ^88-09- ■ M&s&nk - A neuclottallo jel $yaraivg$v iizemet ielCBi. Er6 > vill'timossagi 6s imiszaki 
iv^llialat. Ratkai Kaf oly, Papa! 
12-87 
Sepsiszentgyorgy 

Adamosi Mihaly, niftezaki 6s 
mezflgazdasagi eikkek, , 
SepsiszeiitgyOrgyi Grr. Teleki 
Pal : u. 5. 1-05 

Vaftla An&rds, &epesz- 

merndk,muszaklvallalata, 
Sepsiszentgyorgy, Gr« Te- 
lekf Pal-u. 11. 67 

Szatmarnemeti " „Konkordla" Mfiszakl 
Iroda k It. Szatmar- 
nemeti, Eotv8s-u. 4. 45 Zoltan ^ug6i ^Bp.XTVr Gyar ? 
mat-a. 71. ,, '■-: 497-490 Mtiszergszek, Szeged 

RrucKncr Etem&r, 

■■'. " . autd«, motor- , ola j-, mti- 
szakl-,radldes Import . - 
vallalat, Szeged, Tisza . 

^ fcajos-krt 31. 38-83 

- Nagy Marton, mtiszakl riagy- 

ereskedd, Szeged, Bedsl- 
krt 6V 13-50 

Szeke'yudvarheFy 

• Duties : KirolynS, mCsaaki tizlete 6s 
.benzin rakt&ra, '.SsSkelyndvarhely'. 

. " - • T. 42 

Zarag '6a Balassy. mtiszak, 
. radi6, ; viUaraossagi es Bport 
' : keresk. Szekeiyudvarhely, 
, /Kossutb-u 15. 34 

Szolnok ' -\: 

- Torriyos - ' Vllmds* aaid, /m«- 

szakt, radio,- .olaig* benzin. 
k, Baross-u. 30. 3-25 

, Szombafthefy ' 
Hoffmann Erno, 

mtiszakl nagykeresked'es. 
Szdmbatfcely* Szell Kal- 
, man-u..23. , 2«S5 

Ujvidek Delvldekl gepkereskedei. 
tool 'ds muszaki r.-t. (eze- 
lott: Rekord Erdds) tJ|- 
videk, 1941. aprilis 13.-ut 
J2. } - : 23-35, 25-46 Krempasxlcy Albert, 

Stiszaklviillalat, Ujvidek, 
. Rdkticzl Ferene-ut .28. 
31-81 

MGtier €& Uepperi 

■ JCw jfv T- muszaki keres- 
r fcedes, jJjvldekyRaItei-.u. 

■, v '.7. :; Tel: 37-»2 Stolx HenriK Fiai, 

mtiszakl kereskeddk, 
Ujvidek, Hltler-a. 18. 

,- \-i-y-:<- .:y.-> 21-58, 28-49 Sxabii Istvdn, 

kereskedo, Ujvidek, 
tJzletY PetoH Sandor-u. 
"2. Telefont 39-93 

.Bkas: Zrlnyl-n. 69^ 

Teletont 30-92 42. 
Lak Stet 

JVagy Arp&il, vizvezeteki 
eikkek e'a mtiazaki keresk 
.'.'•■.'• kedfoe ; SiiaU f Koasuth-ter 1 
, 3-81 MOszerek. 

(tAs4 viliamosipar nlatt is.) 

Budapest 

Areopieter k$merG- mti-; ,;6s tan 
,szexg3[fc, Bn^fape.-t, V Srs- 
u. 15« 8£8~4$3 116-493 Calderoni Mil- es.Tanszer;- 
vallalat r.-t. Budapest, 
|V. Vdci-n. 50. #186-980 Magyar dc6Idru- 
grydr r.-t. Btidapest. 

xm: "Vacl-at 95. 

' #292-317 Marx es flier el, Bpest, V Jv 
Bulcsn-U. 7. ^290-555 MarkOTlts Jdzsefne nvU- 
\ Bpest, Ullol-ut 9. 184-32 7 aeregszasz Rosenbaum Simon Ir6gep 
varrtigep ker€kparszak- 
ttzlet Beregszasz, Bocskal 

at > /• ._: ,•.,;,.; ■.;■>.;. A' :';;irSi, 
Budapest YY'YYY Meromtisxeruzein, 

GlUck Bela, precizidS; ; 
meckanikal Uzem, Buda- 
pest, VI. I ehel-u. tO/b. 

;,■'•'■..'■'■.•'■■•"." 292^135 

Debrecen Reszl.eir Sandor, miigzer6sz, r fcer^kpar', : 
va'rr6g6pjaVit6',' Eomancoz6' 6s he- 
gesztfimtih elve, Detirecen , 8al6t rom- 
.ii. 10 •- •■■.. ' -- . M-93 GySngyos Andrdsy ^s Viezena, (j.vougyos,K6B- 

Bnthrri. .)&.. "■ . : ''■'■•■•'"2£ H6dmezdvasarhe^y 

PAK8I ISTVANj ;masZ6r6sz>ater6kpdr, 

' radi6 6sviilaiiygzerel§s f H<5dmez6- 

yasarliel-y, Andrassy (it 3. -2-88 Kassa •SOSlATZKY. KNDRE, musze'resK, Kas- 
Sn, 8zatlunary.0y-ti 51 : _ Si'4-8.2 Kolezsvar Nagy Karoly es Szakats 
Lajos, muszeresz, vas 

' esfemesztergalyoS.es 
Hnomm6rlegkeszlto mtt- 
helye, Malom-a. 12. 1Q-97 B.os£nc Zolaay Endre, szamoldgep 
, es ilnommechanlkal- 

gyar* Losonc, Erzsetoet- 

' W- 27.v^.;: :: - ;:,:■:• ',:. : -.3-Q7j Miskolc -Barna B61a, Miskolc, 8z6clienyi-tt. ?.. Nagyvarad Stern Bel a, lakatos 6s mil- 
V 8zer68zine8ter, Stancni, bake- 

lit, frocsentS, liveg, ; ceUuloid 
• atb.. szersz&inok k6szitese, 

Nagyvarad, Eossutti Lajdsh 
■';.Uv -20. '/',;••• * v : ;,'JI9-3» 

Oroshaza Szabd G. Laszl6, 

Tadi6;68 yillanyszerelM val- 
• lalat, Oroshazaj Rak6czi-.; ' 

.■■'.■v.u;.;?..."."-: ■•:,■. -^it Sieged 4i^-< 


18t16 MytdKiok 
6s mOszSvok, 

Budapest Cij^ejpi'es Dez8<5, ? ni(ibosz0y6.; 

■\' speciaiieta , Budapest, VI. '^ 

Ter6z-krt 18: > 327-81^ N ; MQtrAgya, 

;•; ■;••'.' \:<Lasd trdg^ft;;aiat't is.).. •;;•■■•;' 

Gyor 

Benes GyWgy, utragya- 
gyarak korzet kepvlse- . 
lete, ■'— Iroda, Gydr, Szent 
Istvaa-ut 21. 7-33 

Szabadka :'■■'-- :: Y-' ■ -V'..'.- Hnnsai'ia vegyi es liolid- 
miivek u.-t. Szabadka, Nap- 
;.i^f!gaii 8Z!511(5k 802. ' . • 3-18 

Szeged FejGr Gryorgy, okl; gazda a Peti 
Nitrog6ii^Mflvek c-t. a «Han- 
garia» : Mutr^gya E&nsav •■'■■hi 

■ vegyipari : -tj t. ^g. :; ;.a;--Kali&6' 
Bebozatali, r. t esongradi^ 69 
csanadmegyei kQrzeti kepv. 
Szageiv •.••-•;•••;• ■ •-..."•• ,. , 15-61 

Szombathefy 

Pfiedmann Ferenc, tttzbareos, 
Szombathely, MSrciusl5:-t6r 
1. 1-30 

Ujvidek ,;'"• Shelf ,kdolaJi::,^Petl« .nltro- 

1 gen mtltr^ii y a. Uj vid6k, : v 

DeakF.-ter 5. 23-91 MavirAflbk. 

Budapest Grosz muytrag, disztoll- 
gyarias, alkatrfszek, 
Budapest, IV: SUt*. 

•.■:"■'- : ■■'. :■■'■:' : -.-: 387^042 Kalazdy noT6rek utdda, mfi- 
vlrig, dlsz toll. Budapest, 
IV. Feherfaa jd-u. 1. 3S2-092 

karpithy . ,h&S2[6n& iauvirag 6s disz- 
toll tizlete, , Bpest >IV. RSgiposta- 

n. 13. r ' ...-..'•."■.• ..--.•'■;:• 180 7 1M. Kleindl Mdtytis, 

. menyasszonyl koszord 
latyol infivlrdgttzem, Bu- 
dapest, V.Vtlinds csaszar- 
ut «; 384-248 Kumar Jdzsel, palmdk es 
kdszorulevelea. pre] ~ 
raid gyi&rl tlzeme, Bui kdszorulevelea. prepa- 
raldgyi&rl tlzeme, Buda- ■ 
pest, IVvlPdvam-ter 2/3. 388-551 Schneider Imre alapitva 
! lb87 Muvirag Mulev61 fc Sc$u?Ier Reaso, 

naeiiyasszoiiylrkoszord, 
Idtyol es Hlggdnygyar, 
Bpest, V; Sas-u. 1. .}% em. 

',.x ■*:'.'',, "180-030; Ujvadek iPaX. 4 ' temetkezesl elk- 
. kek, mfivirag, reklamnap- 
tar, es dobozgyar, Ujvidek, 
Lorantffy Zsuzsaiina>u. 13. 

■!'-■■;''. v ;••:.• i--.''.^!T ! .-;^-'*7*«» Nddfonatok. 

. .:- "(Ijastf; : : gy6fc(5nyafak .alatt is. ) 

Gyor Neuf>au& M&rUus> 

Qj&r; Orszdgat -7: u 4-84 

Soroksar P'OLLAK r&NACi : nadsz6veti 6s 4pit6, 
;■• uadfemeBgyar. Soroksar.; Tel. ^ •.' Nadkereskecfiok. 

■• ■(Ijasd gySkSnyariik Matt is.) - • 

Gyor Y : '\ ; Y^YYY : y% 

Bchwarz Eru6. nt'td-, sas-, gy6- : ; 
k6ny-, k^ka-v68 bazogatiy- 
keresk. Gyor, Raih Matyas- V 
t6r 6 6-92 Sopron Pitfmerdduos,okl.mernok, 
. nadasb< es expdrtdr, 

Soprod i '&tvds-u;'.. lap 6«>7 8 : Relchar t J ozsef , dadter- 
iael6, Sopron, Jokal Kl.- 
u. 13. S-68 Unger JUxsef iff. :. 

gyttinolcs, Sdzelek : es nad- 
espdrtdr, Sopron, Halasz- 

•:-u.-27.f ■';•'■- v -..=:'■:::■:••'• ^«-8l ; Nadrdgiarldkv Budapest risciiii- fcsl¥crch 

nyakkendd-isnadragtartJiparKlt.Bp. 
IV. Petofi Sandor-.u. 18., >82.-725 VORSTEHER C. A. ds PAJ. 

Gapav5 veSjegya zsinsSri. selyem- 6s 
gumiszalag-, csipke-, nadragtart6 r 
harisnyatarW •".. $s ovkfilonlegess^gek 
gy^ra, Bpcstr VI. Anker-kdr 1/3. 
". " *428-156 

400 maqyar tisztviselfi 6s \ munkas« Ujvidek Keil esTarsa, K zaiag 

€s nadragtartd Uzem, 
fjjvldek, Alkotmany-u. 2, Nagyotthail6 
keszUl^kek. Budapest Vadasz MikWs, Bpi VI. VJlmos Naptarak. 
Budapest Brust Bela napt&r vdllalat, 
Bpeat, iNagymez6-u. : ' 37/39 . 
; : 122-383 112-939 

5kRAM|RV- tfapiarkiadfi ysiialftt HOz- . 

^ von tja, B pest, VI . N.lgy inez 6 - n . 46 r 
■•>>2v. : ^-: ;. ; ,-;-.'-:-':: ; ".- , Vv>- : .':-'U0.i8l»'''. 1M A ncvjlgifl alio aid ftcreshcdOf feicnt Moi kftlffpW&l Budapest MAGYAR ...Jdvtf' 

naptarkeszito k.f^t. ut : 6da. 
fep.^entlr|ralYiiu,49/5i:i40-2a5 tar tiz&m. ujdonsa^ak. 

Budapest,^ VI. 'Szondy- ■ 

'Ui'9S.',>: ■.>'"'..'.■•■■'■ '••. 128-554 Patrla oaptariizem 6s v6s- 
- ncJkl Intezet, . Eagler 6s 

Helarlch. Budapest; VIII. 

Rakoczj 65. 140-603 Kagora, Zoltan, "kiilonieges 

M»piA4*»li:» albumok, iro- 

dii cikkek gy^rtasa, mu- 

A k&nyvk6teszete, : Budapest, 

'•■■'■ Vltf JlszterBazjMi. 20. -: 

, 136^911 Cegi&d SMUIK Gyved 

■ v "'«e* GBZM napmr 6s 

karscsonyfadlszgy^ 
Nyowdal niiiLnf. Cegl6d r , 
Bktthyany-a. 8. 57 Nemeissigi 
' 6s-'cimerftyta*6 ;- 

•' (L&sd 'csalAdfakatatis afatr is".)-:; 

Baan.Kaiinan.OskwtatAIn- 

'•'• • tezet,- .Budapest,- Barons-' 

u. 10.- 149-483 

Da,r6c>/j Zoltari, hi. kin kormaayfOta- 

. 'nacsos, Byest, IV. VamMa-kit 12. 

"- • v. ■• 38K-00D. 

Heraldil nemessSgi 6s: ci- 

■^iiierkiitatd' iroda, Budapest; 

IV: vGiv Karolyi-u. 14. ; 

381-199; 184-644 NeiriezSrufc. Apatiw Bay er £« Fia J, nemez- 
lpar, Apatin, Hortby 
Mlklos-at 1112; ;; 

-.■C :: :: ; " Tele/on r Mq Siumberger Antal, 

nemezaru uzem. Apattn, 
Sz6chenyl-ut 1026. 

■ :/.;-y,: ■ ■ :v-..y Telefon: 4? Budapest Cuskod 1 GH bar, mu. 

szakf 6s szlnes neiaez- 
arak. Elsff magyar ne- 
mez% posztpv es lezgyar 
r.-t. k6pviselete, •:> Buda- 
pest, V. Jlefcl FaK 
«? 6 r ^ Hi-04^ KoSozsvar \ Sandor Judit, iiemezk^szitp. 
; Kblozsvarj Gutenberg-ii. 9; 
10-69 JEIiso magyar He- 
mes-, posztd £s 

'■•■.•;.■■•■..:-•■■ ; 16, 84 
Budapest! lerakat: V.. 
Grdf Telekl Pal-u. ,17i 

118-810 Gotttaard DezsS, Ibjta Lw 

" iCtt"B«egj , : Ktr61y-at 48/l>. 85 (Lasd otivosok alaft')' -.; Nikkelezdk. (l.asd • chromosaa. Ss g-alyanizal6 : ;iiit6- 
■■';;. : ■ eei.elt ajatt is.t; ; ; '■■'.':■';': Budapest Aeller Imre, /uikkelezG 6eu 
chromozd, Bp; ; :.VI* Szihyer 

'*. 'Merserii; 27 ;■' ,' ■'■■._ y' " 119^566 '• (Lasd orvoRolr alatt .) ... •; N6i divataruk. 

\ (fiisd diyat&ruk alart." ■ "■.'•',.' M$i diwattermek. 

• '.-, '.• ,CIiasd\$zabo"lr .atatt- ip.), -.•'■•';' 

Budapest :::";, ':"•'■ Ha&a vZZaoar Divat. 

liaza t Budapest, V. B6( si- 
u. 6^. 181-766 181-767 Nagyvarad FiistSs r R6za, nfii divats'/alba/ JSIagy- 
. varadC • Nagy . 'Sando'rl-n .'■ 6. -^86^4 
«Gaby» iiui diyatsaaionrWagyraradj 

.. Rxm?iti6csy ;: ii. 14;;:, .;•••.;.' '^', : /27-84 

Szab.d Zsigiuondue Ozv. 

. nor divatterme, Nagyvarad 
Bemer-t6r 3." ' -30-36 

Tolvaj (jyuia ; -vitGz, nfii divai 

szaloiii Nagyvaradr Hitler 

Adolf-u. 61. -■ 15-84 

-Weisia Cornelii-'ndi'diva't'terifisi Nagy- 

-' varad; Bl'aha; .nujza : vs.- ;" :: i$*?l?: 

Nyiregyhaza ixanizf rle'd ■' .I.ajos,' . siiigpl sjt&i 
dlvatszalon, Myiregyhaza, 
K®ssuth-ter 11. -_:;.••..,•■; V'29-89; 

Pecs Kpv^cS; Szalony tul, ozv. 
Kovacs Laszl6n6, Pecs, 
Kiraly-n. 6. 24-431 Saeged ' Sxtkbolcs M&ria nm 

divatterme, Bpest, IV. . 
. Appoiiyl»t6r 5. • 386-250 0B.BACH GBZA, n8i ditatterrae, Bada- 
v pest,;[y. yaci-u.- li:'b. •. 184/107 Debrecen Bardos Bijpn, n6i saa'o'6;',Debreceir f 
B2ent.Anna-u.l8. -■ ■-.-. ■;■"• . 17 : fti 

'bORSOS 'JOZBSi? ;iRRAD^ri0l';8zaT)o- 

• tJiester, Debrecen, Ha'ttliyauy-Tt-. :.i$, 

19-69 

Fabian Bete; Debrecen, Kalyin- 
t6r 1-1. 25-64 

>iO£NJ$R JtfZSEIy net 
divatszaltrtifa, Qeftrecesi, 

Szent Anna u. 8. 18-25 Mo6v Brina n6i szabo 

.^Peterlja n '30 : : 38-90 Zombbr Karoly, Debfe.een, ; 
• Kossutb-u. 18. ; 25^-67 

irsekujvSr ;,:;••;.;/; Beikes J5zsef , n« I '6-s f 6rii 
dlvatszalon, Ersekjuyar, 
Deak-t6r 1- ^46-58 

BCassa . Maadel Henrilcn^; ' Kassa, • K6-u. 6ir. 

.•■■:;.';•.'■';"■'.'■'" '•-:..'■■."■'■": .^-'^V': ^3 

Kofozsvar Holitzer Erzsebet,:ri6i divat- 

' szalon," KolbzBvar, Pet6f i- 

11V66.:... 32-89 KiSS JtinOS, nol dlvat- 
szalon, fiolozsvar, Egye-: 
tem-u. 8. , I3-J8 

Ssbwarcz ^Tibof n6, Bress- : 

lauer Mancindi divatflza- 

: Ion, Kolozsvar^ Uni6-n. 12. 

S5-55 

MiskoBc ...•• Adler .. M&rtontiS/ . noiralia • yari ; to% 
" Misko.lc, Bzecbenyi-o. 60. 67-0& 
Hu p pert " fl eiirik j Mis irolo, • HorvAtli- 

u.-'tf). "• ' .-. . 27-81 

Rappaporfr Andor .- Miskolc v.U«sak P6 , 

tenc u 20.- ■"".- ' • 65-51 Ebker:tl u i isk-ji; jd6i taaaszaj.oh ; ■': Kze- 
. godf-'itejcsey-tt. A. I. em.. 2. . 27-12 

Reicli ISr zsi~h6i- ' divatterme, 
', Szeged, , Szecbenyl r t6r 17. : 

.•■V:^:>'^;v<^^:..:v'■ : :-: : V•^v^^7-ia 

Sso!n©k Sehermanui Jeno Hj. n«l di- 
vatszalou. Szolmmk, Gr. 
Szapary-u. 9. ^6-45 

Treiika B6la, Szolnok, Gr6l 
Szapary-u.;l. ;. 8> i 9S 

Vesxpfein Weisz Be2s8n6. Daraa- (iiyatsz'aipn . ., .'(Jjasd.tbarAszbk alatt-isj .' 

Balatonfuredffurdo Nagyvarad Birizsdn Eudolfn^, fpdras^ 

■r Nagjr varady ;Nagy Saridbr- 

^u/r^:;,. ■ ::; ;'.^ ; v^;.: -;;.: 22-82. 
Nyiregyhaza Guttmaiui Miir ton, Ky baza, 
'■'-■ Bes§enyelTt6ir; v 7. \ , i::;;29-92' 

Obecse :• ^W^y^:^ Sztanaszav 1 ye v its -Marko es .■; 
Fia, hOlgy- 6s f6rfi , f odrasz : 
6s illaiszertftr.. ()becse. •.. 89 : 

Pecs 

Hilil £afOS, holgySodra- 
szat, P6cs, Szluhaz-ter 2. 

''■N.-.-V^-H-:. : .•.i5-87i.: 
R6nai Istvao, bblgy es . url_ "■ 
fpdrAszmeSter, P6cs -Kiralyi 
M- 8. r . i£-99 Szabadka Cvenxts Jdnos, keigyi 

fQdrasz, Szabadjta, Varcs- 
hdZa alatt. TeleiFon : 3-©<t> 

Szeged Bfidlas S«fndorii6, uri 

6s 'nol fodrasz, Szeged, 
Tisza t *-kr t 19. 39-98 

Nagy EaMan, Ujazegedy Betlj^ 
leri^u, 9/a. ; 33^94 

Szolnok Nagy lone, uri : 6s n61 f od- 

nraszniestefi Balatonfflred?: 
lurdo, • ' Ti50 

Budapest v :; ; ■&*?' Viec&nilc €s Mec&tl 

Holgyiodraszat-kozme- 
tika. HafsnfivesxGti 
miiterem, Budapest, IV. 
Vaci-ntca 18. 888-590 Debrecen 'Komaroini J6zsefn<i6zvi.h6lgyfodirasz- 

niester;- D^breden, ffBika»: bSraaz; 

■ ' 19-66 

Kassa:': ','.;■" '''■?■■ '.'.■:■■.,'•■' ?B6re3.'Szalon» uWda Olah istyaii 
koemetikus heigyfodi;6sz, Kassa, 

F8-u. 85, ' . ;■-..; ■;" .'•;.■ ;■,.. S2-57 
P0Tk6Jenfl,ka8sa J 'Tin<dy-n.l. 46-16 
RAAB. GYULA fodraSKat'a, Kassaj.P.a-- 

ii, 94. '.••.. .-.'_ .'•' .-.^'.- 36-04 

Ko!ozsvdr Arkosy Jahos, H6i jf odr&sz, kdlozsvaV, 

Egryetera-a, 8. • ;• 10-62 

MeskoSc 6'bonu Vanos, Miskolc, R4k6czi-a, 2. 

- , : - ! i :.-.. . 66-80' 

PA8KE8Z: ANDOR, hblgyfodtaBe, Mia-. 

kola,. Bzeniere-a. 3. - 67-64 Mora At*anka i# ;>5Iraii&a" 

n»Igyfodrasz,Szolnok,Gr«ii 
■ Szapary . ;: 4/6. . •: ;, / " S-34 

Sc&wS&imer Giita, 

hl>lgylodrasz,SzoJnok, Sza- 

pary-u. 2.^' '■ . ■ : 2-37 

Ulvidek _ r BejQlcovijfs ■J6stsef^ : - 

kocirasz. U|vld6k, Jlortby 
miklds sugar-itt 7. : - : Csemniczlty JtinoSr 

url 6s nf>I todrasz. Vac, 
KoSsuth-d. : 26. v : 2-91 N6i kalapok. w 

M 

# 

N 

Oh 

a*: 

;:0^ : -: 

w 

ft 3 

o 

w Bekescsaba Jilingliamriier LstVanQ'* ; Cay. n^i ; 6s -V 
f6rfi kalapszaldn, Bcsaba,. GQinb8a •''; 
Qyiila ut 3. , .... .• • . ■ - , . p-19 

Budapest '. . "- IForKas Stinclor, 

, kalapfiizeme, Budapest, 
V. Deak Ferenc-t6r 1. 

•:../-. -■■:•■* '■■-■■■-•^ ;: --'^/-JB81*«l8 GaFbovtts i es NanasI, ndl 
kalapok 6s kellekek. Bp. 
IV. Feherhaj6-R. 10. *^ 

; 'v.;;. -•.;.>;.:'.-,■ . :; ;.':;;.i82-494 Debrecen ,,Erz86k" kalapszalbn,; tu{;'klein Er- 
zslbet, Debrecen, Bssent Anaa^i. 6. 

. ••■ : ' ""• :'■-.-'.'■< '".. ■•;■■'■ ^ -37-56 
,,Priczi" nfii kalapszalon: Debreceji,/ 
Perenp J6zs'ef-iit. 22/24, ; -33-67 •, 

HegedUa Kata, : Debr. Jbzsef : 
kir. herceg: u. 5. 10-37 

Vajda R6zsl Horva'ttt Tiborn^ nfti ;. 
kalapUzieteV- Debrecen, Fereac. ': 
J6z8ef fit. 66. ".■.;:■ --..' 38.-44'- 

105 36% kalapok Jo eredmennvei hiftiethet q tdubesz^lo n^vsoroKban. Nagyvarad 

' FemJpa kalap'gaaloii, Wittenberg :Ed6* 

■ ■M;- M\syv*&v2.Z ;-■ Riman6iBzy-H .,' 1.0.' 
■.':• !' ■ -; ■ - ■:- /': ■ ■ " : .- • ' '■'■ -'82-27 

: Szlov^k Paukttc „Paulette" ' 
' n6i kalapazalon; -Nvarad, 
Horthy Mikl6s u. 13. - 18-48 ■ErgHl€is.el- kalapszalon 

tul. B. Simon Erzsebet, 

'■■• Szeged, Karasz-u: 16 ;'-;.• -•■' 

: ■;•'•"•■•--■ ^ 88-65 Myakkewgj&k. 

Budapest ':/ .^V- : : : •-; flsci|<fer lestWek 

nyakkehdfl- Ss nadragiarloipar Kfli Bp; 
IV; Petffii-l&hdor-u.,- 18;- 1S2-.725 Knlttel Konrad; ri«tkalap 
; divatiterem.. Szeged, Ka.;; 

■ :, 'v rasz«.n.,5. .-■./: .• ';-;25«78. 

kalapos, Szeged, Grdf Ap- 
v ppriyt Albert-u 18: '18.-89 

' T|jfsl &s;s€I»etf, noi 

:■'■/: kalapiizlet, Szeged, Kele- 
/;"'men.ni-7,' ■■ ".-.Ty.-'iT: :" %• ' 13-90 ■ Wiitisd' rjth&fc ; alatt 1s;)_ Bugfapegft K&lm&Wl Imre, Kabatok, 
rnhak, bloasok nagyibanl 
keszitese es eladasa, Bp. 

; VII. Karoly klraly-ut 3/a. 

••,v:"f .;-;-■.•' 423-741 Uad& JHatidir Divat. 

> baza, Budapest,V. Becsl- 
u. 6. 181-766 181-767 , Zsubory Nelly, nol dlvatsza- 
lon, Budapes IV.vBecsl- 

"' a. 5. ;.'::':_;^;- : :::;".;. ^8,8^068. 

KQtezsvar . W.'vi?,^ ' iTt;:' Ibivatf><iX f Pet*es J6- ; / 

•zsef , ndl konfekcfo, 
lozsvar, XJnto.n. 2. '27"-Ji2 ^yalfilttlillli 

Kereslfedeaiiii 

l Kit. Bpest, Grot 

'..Telekl' Pal-i3. 4. : Lewa 

Siigby j&nos ifj.. uyerabCir 

'■'-'' kereskedG, lis va, i ro'da J Hon- 
ve&u, 7. 1-50 ftflyomastcsofokerc^ ffliste&lc Paschkesz ignac es Tarsa 

Magyar N^akkeiidd Spar. 

■Batlapest,Vl':AnIc8r-kiizS.-226-8.08_ Hoi ez G y ii 1 a es ■ . Fu zesseiry ' 
■XiiiainLer., JiyGrsbtir.ea yad- 
bbrnaffykerGskedQ, Miskolcj 
IrodaT Vay-nt 40. 

Telefon: 28-76 
Holez ; Gyiala;l-ftka : sa: : :: 
Kpnt-u; 5.; -Telefon ■• 57-57 

Nunlsacs tteer: >itf©I^nyakken- 
do es divatkenn'iikeszitd, 
Ufvidek, ABsotinany-n.:2. Nyergesek. 

<Ms(l-. szi jgy iriioki's nyerges^k alatt.J j/asd b,tirazaltma ; alatt is.) Magyar bflripari nyersanyag 

beszerzO es elbszt6 r:-t. fieai 

■ flfikjSi Des, R6v-u. 39. 82 irsefcujyar -d^d^g,Eereiic^*:'Sz : egedvSze»' 
; ' . eheMyf -ter-16.' /' ':•'..•■'• ; 30-<7S 

Szeksaard 

HRRVAI K AT- y jx6n » j ei mpkruhak 
. naey' valaszt^Kbaii Szeks^ar'd, 7 " 

; : .?s$ch:e-nyl-n..3^^. ■..'.. ' :: 46-30 W&ys&toWh&zttk. Sxalay «yui», riyersb6r es 

; riyeraterm^nykeresk. Ersek- 

iijvar, Pray-Gyorgy-u. 5. ; .■-' 

22-91 

•Jasafeer^ny';:'.;^",'- Eoa^agBest ;.-K.«-T. v ,Bpest,. XI5S;FramL- j 
gepan-M. 7, v ; #299-080 1 ^vidSs£er@k K . ■'■ BMieSa^esS', Agro ; niJresiyvedelaif es 
. n^ezogazdasagi r^-t. Bu- 
dapest, TV. Feherha^d- 
uya. 180-477 '380-519 rTillingeV/ ''Gy&rjgyifj. yegy4 
• szeti^a g^pkeresk^yalli '.Uj-. 
■"' /-yidek; Byrn^er 21. % * 

: Tel: 39-l» Kadlecs f& M&rtom 

karzeti Biyersborkeres- 
ked«, Jaszfceremy,. VII. :•■' 

ivsip-n. ■■■'».-. - ..'■"■;.•'.■-■• ; .t-91 ICasss Galainbos J6z'sef, Dversbdrtereskedd 

■ Kafi'sa, Vag6Tiid-a.'lt:,:.r. 20*37 

Irada: Honvddek-iltja £»..; 1 33-7* 

Kezdiwasayhely . Nagy Imre. : -szfics ea hyGi:al)6i' 
', !'keiesk. Kezdiyae^rh'ely; •'• v 
■, Hortay Mikl6s-ii.t 5. , M NAQ-Y-- JENQ," nyersbOr, -gyapjur is 
• " : -toTtke"resjtedfl. ; A' Magyar bj3ripaTi 

; : nye'rsanyagbeszerz6 4s elosstd r.-t.' 
Iii7<v u^O'", ,(»If>bns -< r.-t. a'pi'6- 

• : bdr. kiirzeti s -naffykeresked6j&. La- 
ka^a: Kkihaza.Csonsradi-u: 1, .-■'' (32 
Tel;ep 6a iroda: Ber.cs;6nyi-ii; 3. .2-16 Globus kereskedelmi; ipari 6s 

( mezogazdasagi r;-t. Kolozsr 

var; Peak Pereno-u . 46. ;2i -81 

Magyar Bdripari Nyersaiiy ag- 

beazei^es Eloszt6 r.-t. ^i6k- 

4elepe, Eolozsyap; Horthy- : 

-.-■ytit' A. (Urania jralota) 37-62 

.;. Raktar : G^;uEagyarrtt. 3. 

,11-24 Nemethy Xlfeior,. liye)psb«r 

■•■ ; nyersteraw.<6iiykeresk., ..es ; 
>■ bizbMi&nyos,Xqs©MC. 1-72 Aj ian J ei if j. nyersb6rbi- 

: ;•■: "••.'/ 1-: "'.r' ...'•• 13-68 SZasz.' 1st van, nyersbor-, •. 
gu&aes 6s Allatlterme- ; 
kek nagykeBreskedeseiS 
niiai'a&zombat, Lendva- 

' ig','21^^--:"--' ••'..'•;.:■.•; . :. 75. Wagyv6rad Beriiliausen Raicble Ferenc dr. 

nyerabOr ^s Szdrniearuknagy- 

keresk.Nagyvarad;Sanc-u.ll. 

18-35 

Klarmann Ignac, nyersbarkoreskedO) 
Nagyvarad/»R6ali9kola-u. 1.-18-03; 

Magyar B6npaii Nyersanyag- 
. beszorzd ea Elo8zt6 r.l'Nagy^: 
^yarad, ^bizoiiidrvydsia; ; ; ifere- 
mite Sandor, kereskgdcii i : 
•Vajna Stodor 6s Kis& Arpad, 

;•• Javorka ? Adatn u. k (Kozva- 

; g6hid> 15-85 

Papa -''■•■ Edeleayi Szabd Laszlo, gyfij- 
: to kozpont, Papa, Boldog- 
; asssony-ut 19 . :.'••■ •:•; 10-34 Szabados ffvftszld, bdrbizo- 
manyos, iroda": • Szabadka., 
Bz6eb;eiiyH6r 21. ; V\.. 1 7^6C 

Weitzeniejd Kalmaii; toll-;;:' '.;' 

■ nyersbOr es gyapjukoreakede; 

- Szabadka; Lehel-u. 7, 5-94 

.■; Lakfe: Hitler-ter 2. ,8-98 Sirnon , Mendelj 'nyersterm^k-; 
: :'■ koresked(5, Beszterce, ■ Lut-.. 
:; ber.-u, : 54^ ; 35 gyte!. Waebsler . Bayld, niyelrster- 

^eiay k er.e^k ed«, GydB-, Hid- 

.-a. 19.- ■:. .;_•■ / .;.-. , v . ■.- : ,S'i21 Edelenyl Szab6 LaszlA, 
nyersb«r-j testll- es papir. 
hulladeknagykeresked^; 
Papa, Botdogasszony-ut- : 

;v ,|a. 19;:;-:; . ^.v-'; '^ :,;io*34 
' Pulitzer nidrae 8zv, . j^ina j '.' 

dcskaVas, csomt es rougy. 

ker eskedo. Papa. . 16-12 SsombaS&iel y Bird Ferene, nyerstermeBiy v 
<icskaVas es femkereskedo, 
Szombatbely, 9i&ty&s fci-: 
ralyra. 22. Telefon : 6*20 szelepek- Budapesi Bp. 6-u. ■■47: ■ -:' "- ; -■;■"■'- .-:. 

116-162, 121-130, 135-041 •, (Msd gtafikai 6z litografiai 'jtnSi. 
: ,■•..'■ ;-iat6z6tek'-a!att is.) '■'■■_'■ ^ 

Bergt8y6ujiafM Mmer J&ss&ef, :^myy^-\ 

nyonida, BerettyduSfalu, 
Bortny Mlkld.s-ut t.v , ;- 6! 

Sesz&eree Daallner Karply , kdny yay omda. 
,■;•': es papirkoresk. Beazterce, 
Hitleir-n. 22. - 1-55 

Sifceli "GHSzti^v, konyv- ; 

nypinda, konyy 6s papifker 
.- reaked6s. Beszterce, Horthy 
•• Mikloa-ter 48. 76 

Budapest ^,". ■■'\.- :: ' : -.fv-..':;.;.:-x' »AtheiiaQii.m« irodalipir 6a '; •■- : - 

nyomdaix Rt. Budapest, VII. 
^Erzs^e^krt 5/7^ Telefon : 

*224-260 

Egyetcmi ni-omaa. ^nJr^as*, V^I. 
•Mazeum-krt 6. , *146-14C 

Kaniiz -C. es iiai nyomda 6s 
Uzlett k«ifflyvgyaip dombor- 
nyomda Bp. Vadasz-u 28 

: :4l : -' : \ 117-80* 

KbzlekedesiMyonida Ktt. 

Bpest, V.L^grady Kai-ply- 

Hi 9. K«nyrnyoisida, lito- 

gralta, menetjegygy&r. ; 

29L862 298-213 

Legrady Testv^rek, R^-T. 
Budapest, V. yilmos csa- v 
szar-ut 78.- •.;..-; -^112-Ssfe:* 

Magyar '■■J&s&ef, ni®- . 

grMIaes offset nyomda, ' 
Budapest, IX, Klnlzsy-u.18.. 

.'■,.''■■"/. -V181-2S1', :<&*: ny@md«yi;Rf.; 

BP. V. HO^VED-UtGA 10; 
Koipontjq : #1 2 S>3>0 
KSzlgaziatasl .ny'oiritat- 
yftny raktar. Honvedsegi 

ip yomt aty an y r aistfar . 
. Koiny vkiiad© . -osztaly ,. : Via 
Bdzsa.ntca 111. 111-24^ W&iFih- Irodalmi ;Vallalat ; 

y^s nyo.mdai- '*?.-$.. 'tlzleti ';■-■.•■• - 

kdnyvekgyai'a. Budapest, 

IX. Clldi^ut 25 ^189-932 STIBIUM 

BP. V. HONVED-U. tO. 

' K.8,2 p o n"t j a : #125-3SO 

Koirgazgatasi ' nyomtatvanyrafctar 
HonVeti'segi nybmfatvanyraWar • 
■■-•-■: --.i ' Konyvkiat!<5oazta[y 
VI. RdZSA-UTCA 111. 111-245 ^egB^d Sarlk Gynla es Geza, Cegl^d, 

;\'Battte4my-u.;;8v .: ^ j: ' >■ " 57': P^ter, Fiarencij rkCnyviyojudJii iUnyv- 
. keresked6s, -.- Gsifeszereda, Rakdjzi- Hifjletesgit jeljresjnji m. fcirl postaszemelyzal jgtifi riapiMftia ak kkth mimMmm Debreeen C^Mica £dszlli modern 
kony vnyomd&f a Debre 
cen, Ferenc Jdzsef ut 7. 

::■ ^r:yV'''^ r ;-./;'- :.: 14-17 Lehoiai Pal konyvnyomda ja 

.'.-:' anyakiSnyvI':; myomiatvany 

-..-v Vaittar, ; Feireiic 1 J.iiit 38. ^ ■ 

. % Sl-52 

? : !^ :r ;^'l?K 

•~M&tb;6 Zoltan „ r rm , ui" konyv- 
, nyornda- ok konyvkoteszeto, 
Des, Apafi-u 2.- -; • 1^7 

'; : fi®^r; ' ;; • ;" : -. ; V- - ; ; p : . ' • • J; ; \. ^ 

. Ggyliazmfigy ef : 8zeii t ' J aiioi • nyomda,; 

\\ (Egri 6rseki Lyeeumi kahyynyomda), 

;-Eger. v "'. .; 1-76 

Irsekujvar ••'; ; 

.-• Farfcas ;R : 8nyvn^omiaV : Er- '• ; 
V'.-sekuIvar, 'Dan»3anlcb- •-• 

.h' : ^r;%>\ : v ; v::'-^:>7; : ^--''-V-'^- : ^tf-4| 

, Krier ';' Izidor kbnyvnyomda- 

v'ja, Gybm'a-. ." •'•'•v i '4: 

;-' : /Bste : Kner Imre lakasa 33 
• \- vsrgy ■ : KuterEridre ■ ■ •<; • ". ,;- 82 

Gyor GydregyU&smegyelv Alap • 
nyomdai. es Komyvkiad6 
vail. Gyorv Kaplalaia- 

dombS2. v i-Sf •K'isp 'JKrrio^koiiy v*ny6tiKla :6s 
■ ;•' : :b6fyegz : a[izera^. Maros va saiy 
•■■-/.■holy, Boiyai u. .4. . 4-41 
Ii : 0^it-aiyo^"d^'j^a'rbeYa84r- 
hely, Szechenyi-tor 31 ' 

.'■=-T. 5-43 

«Mcfdern» hy,oinda.:!tul..Koseii- 

fe Id Henrik; MarpBv&aarliely 

Szechenyi t6r 35. 7-76 

V Marosyasarhely, SzeWenyi- 
ter 33 8-60 

„Turuni ;•; nyhmk «*V 
:.: ^^ro«^ds«r^^$v : -;■' 

_ Szeehenyi-ter 23,.-. ':~&&7 

jsTtivuI"' kony vnydinda (volt 

; Benk6 nyojiida) tul. Benedek 

haszl6. Marosvasarhely, Bo- 

lyai-u. 1 1. ..:/ 5-31 E^oiysag Tdtn es Brza, konyvnyom- 
da^ konyv 6s paplrkeres- 
kedes, Ipolysag. 1-14 Ka posy ar •■' ■.':;. -V;.;; .,; :^. 

Farkas Kalman konyvnyom- 
. da^a, Kaposvar, Grdf Tlsza 

: Istyam«u.-2©. '. ..„•'.• -yy :9^5Q: 

.Kultiira kon.y vuyomda, kapos- 
'. : var, Gr. Tisza Iatvari-u 1 /a. 
3-38 
ECassa ' \- 

nFl-\a^p.ri'i» ■l<'4n}-vnyo'Xiil^ , Till.: Vo- 
-tossyhov.icli BelayKass'a, EazekaS- 
.: :•■ "u,;.3«," ; !v -J :.;-.•.• '"'■ ; .. r :';:::,: y2'3-87; 
'»<;■ S^en i. E.r?s6bei » liyamaa r. t. , K&ssa. 
t '.._ LkasSai /fsivan-u. &: •■'.'. , :3 ' 32-80 
v- WIKO KdNYVN YOMt) .4. . Kassa LntHer- 
U. 19. - -. 21-5)2 21-93 

• • Dank«5 Samuel. kSnyvnyom- 

.••. -.dfija'^si .komyvkereskiKiS"' 

.••■•' -.Tarda; . .Sz©mt Laszld-n. -'i-. : 

2-03 

Licenin konyvnyomda, 'Kozma. 6s Bkr 
■ log, Kolozs.vav,' Minprita-u; 1.'' 19-83 (Minerva)? irod. 6a ^yoindai 
. Mtiintezet r,-t. Kplozsvar. 

>'-Bras8ai'iu'7.- ; '':*M; 18r-87:. Naj^y Jeno . ,<fes:/Fia',' -'konyv-, 

,nypmdajai " Koiozsvar^ Biiza- 

u, 3. '- - • ,35-32 

Oi ; b:u. IstyaU es.'Lazar Jozsef, 

"'•■ ; ^^jU^ia ts k(5ay ^iiyomdai ; 

•■■: ni^iu^z^,;:K^ozsyar;;l^ar- 

kas-u. 7.' - . "" 19^ 

PoJlonyl Albert nyomdal 

Kzem, Kolozsvar, Mlnorlta. 

u. 3. .'■-,.-, **■*»- 

Ai^oes X^afo^. kbnyvliyomda- 

.h<, Koioz&Mr, Mtesbfirn- 
' -fa 67." • " ' 21-72 Kosseg ^^ 'rJ^A ■.v'-^ 

K6nni Prigyes, konyynypuida, 

■ c Kdsze^i HiF©k» kiad6hiva- 

' ; : tala: : 'JCdssJeg;. Vaf kW. 39- : : 

- . ' • Tclefon; 23 

E<ula. r :: : ;kSiayym , ybmda,; ?= papIrke-- 
7 reskvKnlai' "• :■ : .Telr^T^} Janovics; Kerencn6 .\tiglcblc..8z6chenyj 

. u. «;-•';:...;•'/•■:-.;' •.•"■■ ',: : ••;•:-, ' 28-2*: ^unkacs Kaivin nyornda, Mnnkacs, 
Batthyany.a 47. 14-02 ffuraszombas UendvM&ks Riinyv- 

nyonnSa, Muraszomabat, 
RttrtHy Mvia .20. TeleEon: 7 6 

Nagyfrarcya ^Nagybanya*' szerkesztose- 
ge.es Minerva nyomda, 
■ Wagyfeanya, Rakdczl- 

'-ier.45.:-.: '•:. ■.: -2-22 Szaratoisme'tsf 1 Nyomda ^¥U 

" dkjaihil. -Magyar blndeto 
irbda ri t. gjbanya Rako- 

.. czi-t6r 10 -n..'. :..SS Adoiiyi, B61adr. nyoindavalla- 

: lata, Nagyyar ad-,; Hlatky. ; 

Bndre-u. 10. 33-71 

BETNIb Blil 4. ( raf L? nyoradai m '- 
. . jlitc'zet,: Nagyvarad, Szilagyi Bezffl-' 
ulb". '.• , "' '• -,.- '. 16-41} 

■BtflSRMEGYEI NYOMDA, koziga'r^i- 
• tasi ivyQratatvitfiyrak'car, Nag'.n'i^ 
;iud, Deak.Pereiic-n, 1. .; 15-17. 

;FelC.e^ .SamdOr,' kdn'yy-'.".' 

.; riyomda, Wagyvarad, Mii&«- 

sollni-ter 8. ~ •;- --. : ■\ : ZOr$& 

Kalvin Ronyvnyonida, Nagy- 
:" '■■• varad,- Kossntli Lajos-u. :3;' 
,. r -,'■■-'■ 13-3,0 ' 

Las7J6:-Kalrr)a2. kCiiyvriyoDi'Ia papir- 
; keTesk'irodMszerek Nvarad, .;' 

:'. Kossuth-u 11 , • •.'■-.- '■"-. •..- 16-23 

P>ef&f£ Graiikai Miilnte- 
k ze4 s Vass Samdor, Nagyva- 
rad, Hilatky E-ii. 1. 2?-72 

'.RUliin'Btdn ; yfl.ritios',; kBnyvnyomJa',. •■"'■■ 

' • Nagyyarad;MuEsoiini-tdr il. 21-70 

I'raiiia nyomda es kopyv- ' 

-' kbteszet, Ggt; Ozsvath G6za 

: '.es; Kery Juare, Nagy varad,. 

Dadek-u. 3. .- 10^8^ \yoindalf ^y?regyhaza &r&&& : ifr c>2 jvkttnyv-' 

nyomda, Nylregyhaza, 

•. ;Ber«Jseiiyi-U.^3 ? ,- . ; ',>a5«77. Venlioviis-Kil^^o^koQyy-: 

-nyomdai »mtiiai;ezpte, Nfrr- 

egyMza, Zritiyi iloua-u. 9. 

. - • \S9-13 

Obecse . ffiungaria 44 ny&m- 

: &iM* tuLvItez Terek Mar-' 
. torn,' Obecse, Szentl " 
.vaia-ter 4. - , , 74 £m3k: 'J.0MOS. paplrker es- 
kedese, Obecse, Horthy v.. 

■•:. : M>-a't--JV:- '>=•■•• .:"::;48. ; 

Nyomda ja: Kossdtb L.- 
u. 68.;-'.-. r-;- : '-S'4, Szucs .'^Aiidor k.Onyynypm- Papa Drach Marton papirker'esk. .'gb 

riy^mdattfl. Papa, Sztl liiire 

/ hg.-f6ter -23. •;; 17^-47; 

keresz46ny nemzetl nyoitida 
vallalat r-f.; : PApa. iq-71 

Pecs 

Keller Jossef „Ud 

ItGcsi 4 ' nyomda ja P6cs 
RakOczl dt 36 . : ;;-.■..: -20-9S* 

Taizs. J-uzisei, kppy vnyorrida 
es .papirkoreskedes,. tul: '.'. 
Wittelsbach Karoly, Tecs, 
Maria-u. 1. . v , 21-13 

Salg6>arjaW SzJadik JLajos es Fe'kete 

' Lajos, ' k5Qy^k0t63z6t ••&■•? 
kOiiyviiyoiiida, : SalgOtarjaa, . 
I?ti-u, 78. ■ - -•., 81 

Sepsi szentgyorgy ..;■:'.'■.' J6kai .nyomda ,r.--ti' Sepsi- 
Szeiitgy6rgy, Gr. TPleki Pal 
u. 4. "-. '. i% "lrO» 

So prow . Kiraly / Nyomda, "eegt; 'Gas- 
par Zoltaii, Soprou, H. Ra- 
kdczl Ferene-u'.' : JtS; ; ; ','' : 8-54 

Szfikeij 6's.tarsa ktinyynvdfpda koiiyv- 
koti'saet Ss voijaloz ; 6:iat6zeX .Kogr 
ron',; Argad'-u. 3. .-; ' '•,':•' ;.- - ; ;B-M 

SzsbadSca Beak ' Sandor, kdnyvnyom- 
da|a, Szaba^ka, EBtvos« 

:u..,16. ■:„• '■•'..•-;. --'■■; ■■•';.:.•';; s ji-44 

i»a'i>p-€re'/ia; , , (1 iobu's ' ( ri'y om da 

klis6/ bely'egzO es vpna;16z6; 

ititezet. Szabadka, B ?rti-iiA2s. 

: . - , ^-29 

V&T&si uyomda\:^s<y- : : 

badka, Blaba-n. 2V ■■':'- 

TeleSon 1-80 

Szatmarh^fnefiV Ba2og& C&ss&l&e 
hybmda. Szatmarnemetl, ; 

Iskola.a. 5. :■■■ ■■:./;::' -..'-. .S-37^ 

S«eged 

ABIiAkA GYORSY fttoyvnyoftdAja," ■ 
Szeged, Kalvaria-ntca 14.%': '10.784- 

Arp&& nyomda es : " 

konyvkiado, Szeged, Tlsza 
Lajos-krt 97. : 33-70 

Szeged varosl nyomda es 
konyvkladO r.-t. Szeged,: 
Karasz-u. 9. 10-61 •; : :kcreskedese,-^ > Szeg-Pd, ■' Arftdli- '.':■ 
. u. 8. - . - 24-67 

Traub B. ,4b Tsa7 Szeged, 
•;. >Kla uzal-teT. ;3. : ; ■ , s lQ-20 ;.. 

Ss6kelyudvaFhegtf ; % 

liony VnyoBaiaa R.^T. • .'fiil ;■ i: 
ifj.;.div Jodal.GAbor, Sz"6 : - ' 
. kelytidvarbcly; Kosstith^' 
■ u. 12. . ; ii9 

fi'etoii koui vnj inda. ^ 

vtul.vBeldofrts AntalMa, " \ 
Szekolyud var holy, kossutb, - 

c.-u:.'i7. .1 ., . ,-"r75'; 
Szdkesfehfervar : T^.. 

Pann'On^i'uyonitJaT^Ilaf.ft m. ■?». Bze- " 
kesfeh6rvar, Nador-i? tJ. - '5^=21 

Szlge£var .'"•' «*inyl;Kpnyv : Hyoinds, .Sziget^? ,ijj; ; 
. var; 87 *** 

SzoSnok ,; ," ;;: :: '.W:V R^nyl Bfzsd kUnyvuyom- - : '■ ••::"■* "■ ■'■■ 

daja es fcenyvkereskedeseV /^ 
;: Szolnok, -«&:orove-w. i S . 1-1 » g ■)'.' •; 

Szomba5he r y 3^ 

Gabriel Agbston ut6dn c'egt. ®*' 

()?,^:Pa;niy.Karoiyn6,Sz&ely, -5p - 
Erze^betbirvi:, J2. . 5 91 Vasmegyeinyoinda 

vallalat, Sidmbat- 3 
_ hely, Kossutb tajos 

- Telefon: 4^10 Ujverbasz Seidl ■ Gy tilavkpriy viiyomda, 
Ujverbasz,: Hortky MikMs- 
Uf^O::^;:>;-Telei0n t r 90 ; 

Ujwidek 

Kogdanov Lyubomir. 
kSnyvnyomda es konyv- - •'-.?. 
kot^szet, Ujjvldek, Bstza- 

t6r 21. '•; :> ; •;;:.■;• «;.;2S-(66 ■ 
ptfTdsila* 4 nyomda ts kl- 
add vallalat. tul. Kelehien 
Jauos. Ujvidek, n. Rakdczl 
Ferenc-ut 50. 20-58 o 

N 

m 
X 

O m Ueigvar ^ ; ^; : J; >\ 7 ; ; J: ™j* ';' 

FSldesl Gynla konyv nyomda -.-jW-. 
,6s : kttny vkoteszet, 9Jngvar^' : . ^ ■'- 

,Te|eki^ -7: •'-••:;" .•;.;,■ •:;..*,08v- >•■■•■:'.' 
.^Vikioria^ k«'ny*. ijyom'ia - . 
08 koiiy vkoteszet, cegt. Hor- 
nyak- Sandor, Ongvp.r.- PJo- 
tflnyi-part-7. .. / 3-07 

Herger Ernw, Vae, Gr. ; Csaky ,%. •' 

"Karoly-at 17.y.\ ;■-: : ;i^7^ " ■.-;>■ 
Ka^lsztran nyomda, Vac,: . : ' . 

Geza kir.-t6r 10.:; . t«3*\ \\ -. 
Festvldeki nyomda, 'Vac, •■'■■' '".'■■". / 

Csanyi-iil;;.t.:; . : ■•;.. : .k-' . •'. hi? l,.;:f •'- 

Zajgegefsjeeg • . ^ _ Binltur a nyomda. Z-eger- ;.' 
szeg, Lord ; RotherMere-u. 2.: 

- ■ ■' .-' " : ; - ' i-77 Bdsnyak J6zself, k»nyv- 
nyomdaja, Zombor,^C&ibas ; 
Benu-u. 3. ■:: •"■• r: 2i-i3 ; /.' T&oma ; Antai, konyv- ^ 

:nyomdasz ; es. '-bifelyeg'iB^-- . 
. : keszltoj '. Xombor, '. Jfcrlnyl- 

-'.; ;u;stv';.::: o--- ^; ; :; ^ /-v2-4i' 167 Ocsfcaras^ Nisko'c Ocskavas 6sf 6mek= .v>" V "0Fi4sd.-vad8zakitia : alatt -,is.) ' 

Budapest ■■[, Aides Testyerek 

•I \BUI»APEST 
VIII., Vaci-ut 38. 290-984 ^Brid^pest^Xni, Vacl-iit 71. 
293-338 Femlpari kft. Budapest, 
Xm. Vaci-ttt 6»: Tarta- 
nyok, hordob, vas- badog-, 
lemezek. Vetel-Eladas. 
291-764 Budapest Szombathefy IjiYEQ Karoly, (JcBtaras. es ' ron^y- 
- kereskedC, Miskolc,- - Vay.-n/:8. - 

Nagykanirsa 

V drossy Sau«6or Ocskavas, 
f6m, csbnt 6s texfeilhullad6k 
kereskT.N-kaaizsa Zrinyi - 
Mikl6su. 10/12. - ,6-29 

NagyWarasg- .:. yy; 

M6sz;aros Mihaly, ocskavas, 
fern. «is textllbulladekkerodk. 

• ■:' N&g¥Y&i'&d r ;Kapiszi^& ; :; 
Janos-t6r 3,: 23-99 

frees 

Lefcdez dauosue bzv , ocska- 

- yasilveg 6s vadborkeresk. 

Pecs, Gr. Benyovszky-u 14 

:;.;■■;__ '■;.;;■;• .-• te-95 
Szabadka Gazsd S*& dor cf, vas* 
yjcereskedd, Buda- 

";' pest," V. ^ •Vaci-ut BSB-'r^ ■: 
293-S49 ' K&lltti 1st van. Budapest, . V . 

£••.'■ LegrMy" Karoly-u; 34. " - 
291-298 KOHHA.MJ, 

Bnfl&p'eat. - XIT» VacJ-at 39/41 ' 

292-218 Engelmanu Zolt&ii, 

yas f6m 6s nyersanyagok 
keresk. Szabadka,. Szemere- 

>..; : t^; v : '■::■■;.■... ^' ^^ 5 

Szabo Geza Bela dr. a vas 6s 
f emgyiiSt'o' kozpbnt szafoad- 
kai kbrzetvezetoje, koz- 
ponti vastelepe, Szabadka, 
Szegedl-u. «. 4-%8 

Szarvas •i Viiicze Laj os, ; Budapest, 
vi|r Alfoidi-ir 4. .134-622 

Debrecen ; . . 

Steiiier A h.-aliaaiiie o?M ocsKaya's- 
."- ..kereskedS. Debrecen', Eotvos-ai 110. 

'•"■' •'":"-'••:•. '-y: :' : ~ ::i:' '^-y *-y^:®> 
Weissenberg Hugo fij. 6s 
-■W 66ska vas- f6m- <3s6.Del)r 
' Simonffy; ii 57>, \ ,, .;'' 16-43 

Oyongyos 

POZSONYI KAROliV, 

' jocska'vas, . borkfl 6s .fiyers- 
' ;b6f'keresked6, (iyongyds, 
_, ,Kohary-korut 5. . 3-27 

Beiran Bv cegt. Berim Artur, 
" ' Gyor, Gozmalom-u. 5* 3-41 
\- ; Lakas tetefon: 14-09 

■'.. Mendelsotin' TeBtv6rek ; kit. yae. 

V- \ i 6m, g6pY GySr, Agyugyari-u 

10-83, 5*4£ 

Kassa 

Ueiitscli -idoltj Kassa", iiuzsenszity Pal 

u ; 7. •'. ••'' ••■.'-••■'■''. •'•■^ '.•'■ •••' • •,•'••> 80.-09. 

. Beicliman Viiinos ; ocskavas- fem-es 

rohgykereskedO' kassa YtirOs-i 

marty-ter 11 . 9 < 

Karcag. FANTO 

EgyesQItMagyar Asv£riyo(ajgyatak H.-T. 
Bp. V Gro* Tisza Istvau- 

a. 8. ' ; ; •.;■'>:■,/.■.' #182-959, 
Lerakatok az orszag minden rSsz6be.B. Gudenus Gexa baro ••;■ 

m in den «era tt olii jte r ni6 k 

■•■:<. onuszak 6i sz64 az ^ a " 

sagl cikkek Bpest V Klo- 

- ttld-ii lO/g.' 118-225 Shell K^>ol r.-t. lerakata 
Szombatbely, Karbly 
kiv. u. 10. - e-l» 

Szheiyl lerakai vastftl 
telepes: :•;;■■' ^;.,:;-o- : /;tf r 5l ; .-:' C^K©0£J^£oIaj.,zsira. 
dek 6& vegylgyar, rti Bpest. 
^ XIV. Kerepesl-ut 152. 

-■■>-.■,: .••. ,iV>-f.:r : < -^297^226 

Gepkendblajok; autdola* 
traktorolaiok, t'urd- 

olaj, ■"' transtormatorolaj. 

leherolajok, padl66laj, ut-, 

portalanftdolajl, Lardolt- 
■ be-, Farmerbl- es Arzudb 

motor- es egy6b speclal- 

bla'ok stb. '.-.:; 
MIR ill6olaj vaU. Budapest, 

vm. Aggtelekl-n. 4-. 

143f2S7 
Dombovar REICH: rONAC, r olaj-' raez5gazaasa»i 

.'.'•'6s .i7T&szaki k'er'esked.o.'-.-D'ojabovar 

1-35 

Jaszberefiy '"--. Ga,ia Istv^u. 6cskaYa8ker. 
g6pla"kal;os; Szarvas, .; / 
I. ketV 124. ; v 1-36 

Stegetf 

Zsemberi Sdiador ji«6, 

. ocskavas, lent es. liveg- 
. kereskedo,gyitjtok«z»(Ont, 
iaegyel megbtzott, Szeged, 
Parislrkrt 48. 20-«7 

Szornek Laszl6 • i>i, nyersterm6ny 6& 
vaskereskedelmi ^r;-t. "Szol- 
nok, .Tomory-n. 9'. - -''79 
FidkV Budapest, Vaci- 
'lit 78/a. / - 292-884 Szombathely Andayari Jdzsel- nyersbor 
. es Vastelepe, Szombathely, 

Zanatl-n. .i.f.-: ;;-;■■- 4^31 

Lakas : Sz6kely Feireiie- 

Vn.;20.';- •;...;^:; :'^\'.- st . 

Bird Ferenc, iiyersteriii6iiy, 
ocskavas es femkeres- 
kedo,Szombath©Iy,Mdtyas 
kiraly-u. 22. Telefon : 6-20 

FeigelstOClC, 6eskavas- 
keresk. taasznalbat6 va- 
sak. Szombathely. Matyas 
klraly-a. 15. f; 6-74 

UWKj^k Farkas IstvaiL, ocskavas es 
femkereskedd, Kareag, 
Sz6ehenyl sagarut 37. 

; : -'-. 1-47 Koiozswar 

Hayaa LSszldnig,. Ocskavas' 1 6s 
' f6mk8resk' Kolozsvar, Vdg6- 
; : hid-u. 2. ; » ; ^ -21-19 
Keleiuen Geza, 6cskavas 6s 

f6in, : 'ha8znait g6pek keresk; 

Kol&rzavar, Sz6ehenyi t6r 12v 
. Kad#ML 6. ■ '■'; : .; •',.: 18-rll 
Vanyo^6s M,. Istvan, 6cskavas 
- Iiullad6k te]ep6, Kolozsvai. 

-■'• -••-" 10. "'" Jetrendiy Br€snimir, 

Ocskavas es gepkeres- 
ked«, Ujvld^k, Orosz- 

:' 'a. : -s.7. '.•:;.". :; ./'., ; ' ■'•.''•';■■'.- ;.'4l-64: Keriist Ferenc, ocska- 

. vasnagykereskedS ■; a Vas- 
es Femkozpont delvldekl 

'■>,-. korzetvezetdie* Ujvldek, 
Feh^rvarl-a. 9. 22*07 Olai. 

(rjisd asvSnyotaj," benzin 6s petrdfeun 

■ •■;■. ill)' . ;:,v3!ai a tt:ls.) ''-; .■:>«:■ Bcnyhad Kohn Testverek, bdnyMdi nOTeny ; 
olaj^r,-&ofayh&d;'Rak6ozi P.-H. 2£ I* Gtro Laszlo, • :■ Majgy ; ar- 
or szagl Vacuum olaj > : - 
tizemek a Magy: klir. 
kincstar hasznalataban 
Jaszberenyl lerakata, 
•• Jaszbereuy, Horthy 
IVUkl6s-ut 1. 1-92 Kassa- Torzs Armand es Fia,, 

KQzpbnt: Kassa, Dob6-u. 12. 
J - ••.:■ 21-26 

RSraktar : Budapest *U4^67P' 

Keszthely . ■■ 

liiigbssy Jeno lugpsi a Shell 

• k6plai r. t. kesztfelyi ^lera- 

kato'sa, Keszthely,. -Kossuth 

-Lajos-u. 62. ' 2-57 

Miskolc $ Kalman OdfiD, Miskoid, ;'Zso;cat^ 
'.kapu.9:.' ; ' •: -■■'' 20-i Magyar Mezogazdak SzS- 
vetkezete olajgyara, 
Miskolc, Bessenybl- 

;;:ut;i6/a V V;:; \' ;-:" tSr94 Nagykaroly ,Et&ely" olaJi szap- 
pan, vegyl-clkkek gyara 
es kereskedelml r. t. ., 
Nagykaroly, Gyulal Fali Nagykords Pallal JGxsef, biaj-, 

mtiszakl < lkk keresk. - 
NagykorSs, IV. Sze» 
chenyl-t6r 12. 1-83 Nagyvdrad MARK BRhA, nflvenyolaj, finiiefes ipari 
i vegyigyar, Nagyvdrad, " Mussolini- 
• : tet 6. .'-'. ;•;;> 2f49, 

Vegyi- 6svBielmiszeripari R.-T. 

No V6nyolajgyar, Nagyvfirarf. 

• AnyosP&l-u. 2/6.12^31, 27-36- 

P6cs 

Justus Lip6t • Fia olajgyara, 

P6es,;Als6maloffi-u. 2. 2M.6 
KeinraW wmtbald, 

■ Vacuum lerakat, olaj, 
petroleum, benzln. Pecs, 
19-7? Rakoczfl-ut 39/c. Rdxai Oiafoy&t 
R.-T. Ijjverba Klein Vilmos, del-; 

vldekl { n6venyblaigy &r 
es etolajf ibomlto, 

■ . . v .-, ; ■ ■ telefax*: 44- Ungvar Pdddr Ferenc, 

Vacuum OlajbizomS- - 
.- nybsV petroleum uagy- 
kereskedo, Ungvar, Sze- 
cbenyl-ter 29. Q-51 Zilah rfwti^dldifeiep,^ 

Zllah. -. .;■•■• ;/..:r. -:;;;. '-■■■. 32k Oidbszerek. 

Budapest MIR. vegy. vail. Budapest, 
;.;•-- Villi: ' Aggtelekl-u; 4. .• -.'• •,:>•.. 
:.;^ : ::ttf3^2S7:^ Oflomdruk. Budapest Ulricl) fr. J: badog- es 
- 6lomar iigyfir> Budapest, 
VI. vllmos csaszar- Ko!ozsvar Orion FemuiuTek R.-T. 

- olpuiesSyek -6s ' szif onf ejek^ ■; - 
Kblozsvar. : Sze8zgyar-u; ;8. ; 

-; ; '■ ; -':^Vv-^:..:V; : ' ■■':,;• ,^28^57\ ; Qlt6anyagtermelo int6zetek, 

; ' fFifiad szemmt'ermeia ' inteaetek 

: :;;/( -.'"' -V '.alatt;. }s.i '. ',. ..;:/;■ 

Budapest Pny laxia Szerumter- 
melo r.-tV Budapest, X: 
Szallisrutca 3. *148-585 
149-180 Szabadka intescef »--T. Sza- 
badka, Zlmonyl-iit 123. Ujwldek K.€Mtnendin sz^rumter- 
meld es husfeldolgozd 
r^t., Civldek; Firosi- 
ut 123. Teleldii j 23 -SO 108 : i)vpmok':. Baja 

Tihanji Istv&n, 6ras 6s 
ekszeresz. 'Baja, . ; T6th : -i6fci i . 

; mto-t6^/•2:^;^^:;._/;. : .':.;•'••'"•5^97 

■ Budapest ;. : . Cuendet Constant svajd - 
oras ceg^ Budapest, IV. 
Apponyl-ter 5. 384-034 Deval Jenft, dramfives 6s * 
ekszeresz, Budapest, VIII. 
Jdzsehkrt 81. 135-533 

' Eokert lg riae, Record Watch, Q-enl; 
Jaeger- Le Co ifltre, GreuI;.Vacheron 

• ~& Constahtin, Genf; Lemftnia— 
- Lngria'S.. A.; Orient; .Ohrenfabrik; 

: Mutalbeira 6ragyarak kepviselete 
-Budapest, VII. Nagydi6fa-u. 3 

:."■.; :- ; . ■•.'■=_ •-"•■' :■'■•■. ." -224-532 

.....Kbnca Gyola,. orasmestrer. ' epecialista' 

antik Ǥs precizi6B <5rakban. Bpest, 

• ;Varosha'z-ti.lG.fPi]vaxkb"zbeii) :, 

.•.'•,.•-'■■•:;••;■:. •••;■ .;■.•; ,184-082 

Kosta Ferenc, ezfistko . 
'■: szorus drasmester, Bpest, 
IV. Petdii Sandor-u. 3. 

383-058 

ScgfUlX Jeiio oras 6kszc 
,resz nagyf aktarral Bp. 
SZ.fovarOsarvaszekrhltes 
szakertd Bp Wesseienyi 
u 6 . 226-035 Sowiiisw jfesef 

LegpSgibb keszftS 6s javitt Ozem. 
Kapbaritartas, u| toronydrak gyaptasa 
63 tomeg kerek mapasa. Alapitva 
1885. Bpest, IV. Fepenc Jfcsef rkp. 
18. ,184-029 Szale Otto Fleurier Watch 
: kepviselete BpIKrisztlha 
krt 117 Belivasutnal 

167-192 

Szigeti mttdor es fia, Kar- 

6rak Bp. II. Olasz-fasor 35. 

153-271 

Sxonyi Imre, koszorus 

drasmester Synkron vil 
lanyjelzd kapcsold drak 
. muszer drak. Kerekmaras 
alkatreszkeszltes. Buda- 
pest, Vlli CserigGfy- 

II. 7. 421-654 T&TH J&ZSEF, sehati- 
nausen, Grana, Certina 
es Baross drak kepvlse- 
lete. 'Budapest, IV. Sem- 
melwels-u. 14. 285-291 Debrecen 

Bat or j K. I^&szid^Tira, ek- 

szer es. ; szeinuveg nagyke- 

resk .Debrecen, Hiinyadi-u. 1 1 , 

V 13-37 

Eger ' 

Csapd, Karoly drarauves 

A ekszerkereskedfl, Eger, Sz6- 
chenyi-u. 13. 5-29 

Kolozsvar y Pecs 

Futdssi 6ra es ei& 
ssseriixlGf, cegt. Er- 
tielyine Futftsz Olga, Pecs, 
irgalmasok-u. 6 . , 34-11 

Geresdy, iiiiszld 6ras es ek 
szeresz. Pees, Deak-u. 23:- 
22-61 

Sproksar " Block <lr es Tarsa Bpost IX.". " 
' 01ltii# ;$te ':. '• ■ 380-123 V.V-.; Beaia muszergyar? logor- 

vosi berendezesek Bpest 

VIII. Vajda Huuyad-u. 3. 

■•••- 140-424 Bedees ; ee Bdklton, szak- 
.kepzett 6rasok, 6ranagyke- 
peskedOk, O «I V AX, 6rak - ■ 
egyed^usitOi, Soroksar, :, 
Grassalkovich-u. 57. ■" T! 31 

Szeged ':'.;; Tdth dras-ekszeresz, Sze- 
ged, Karasz-u 13 49-78 

SzoriibatheSy Banger Lajos, 6ras.es lat- 
' szereszmester, Szbinbathely. 

Erzsebet.kir.-u. 42. ; 9-21 

Ujwidek Gydrl Dezstt, dras es ek- 
szearcsz, Ujvld6k, II. Ba- 
kdczi F^-u. 94. ,1 23-23 Settling &dr, eksze; 

resz es 6ras, pptikus es i o- 
tokereskedd. UjTldek, 
Mussblinf-ut 26. 28-12 

yngvar Gold Watt A. utoda, Stein- 
berg oras es ekszeresz. 
UngvAr, Szent Istvan- 
n. 11. - 4-29 OrganizacS6. Budapest -ATfRO KONYVELES 
SARKANY PAL organ izat or 
- IRODASZERVEZO-XOZPONTJA 
Bp., V. Visegpadi-u. 29. 490-370 Iroda Service „Record'« 
Irodaszervezes-Vzem- ■"- 
szervezes Bp V. N&dor- 
n. 17 ; 116-261 Babits timet, 6kszer 6s irasmester, 
Iiolozsvar, Mityds kiraly-t6r i.e. 

'...■'. r - "•' i*-iBS 

Papszt Gyula, dras es;,eksze- 
resz, Kolozsvar, Wesse- 
lenyi-u. 2. ' .•••••42-42. 

: Nagyvarad : ;■ .- ' • -^ /, 

Haslinger Janos, 6ras es ek- 

:'■ szeresz, Nagy varad , Rakoczi- 

lit 8, 30-95 Orr- 9 torok-, g6ge« 
6s fiiabetegs^cjek, 

(Lisd orrosok alait,» : ■'.' ;■'•. Orihopaedia. 

.(I/dsd orvosdlr.alatt.) Orvosi laboratd- 
riumi munkdiatok. 

,"..-. :LA,sd orvosolt alatt")' • : " 

•'■.'■ _ • - ' .->.'' '.••"•• ; ; ' : . ■.;:.'."."••' ' 

Orvosi milszerek. 

(Lasd kdrMzi bereadez6sok alact is.) 

Budapest - Dobo Pal, ibgaBzattberendez§ : 
sekv Budapest,- VIII; Vajda 
Hunyad-u. 3. : • : 131-365 

Goltfmann Andor ortho- 
pSd mdszeresz Bp. Vl.Szf- 
nyel Merse-u. 27. 114-238 Eusxfig Jen&, orvosi' 
muszereszceg,teljes kdr> 
hazi berendezesl vdlla- 
lat, Budapest, IV. Mu- 
zenmkrt31. 285-722 Kagyvarad $ - ^§%M-^ ■ 

LeltnerXajos, orvosi mtf- 
szert&ra, Nagyvfirad, ' 
Hlatky Endre-u. 2. 22-451 

RASKQ JFERENC, orvpai 'k«tszeT§Sz ; • ' : 

6^ raftszerdsss; Nagyyafad.'RaiiczJ-. 
• 'lit 31, . ■;■ :,..■.'■' ..• 20 : 7e 

J>ari&a fCdlindn, ma- 

szeresz,^© is, Sebeszetl . 
kllnfka. Dl>ehka GyozO- ; 

u. t. -.:•:■•-. "■•■•:•-;.•>■:; -Ms-a.*^ Szeiie^ -, Mark<5 Gfeza Alajos, 'Bp.' K: 'Ei^kel- 
,u. 18 s 1SJ-350 

1'a.ulik Jftiioe, f OgMzati mu- 
" szertizein/ Budapest^ VIII. 
Maria-u, 16. .132-062 

Sehrhidt Henrik, ofthoj^aiai. g6piBk, 

Budapest, vnT. Maria Ter6zia-t6r 6. 

18S-840 

Sziics Irare Bp. KirMy-u. 12. 
226-473 Teichner (j6za, villamos 
gy6i?yte(»liuikai- keszulekek 
es QtTARZ kOIcsonzes; 
Budapest," VI. 6-utea 1*. . 
112-637 Budapest, VI. Vilmos 
csaszar.ut 21. 12O-07O V&gb 'gfnac, k6rhiai, orvosi .63 koz- 
metikai yasbu'tor k^szftfr, lakatQs- 
master, Bpest, IX. Ii6nyay-n. 7. 

• v :'18§.-rl48 cegt. : Nagy Karoly FTlgyes 

Bp. AppohyMeVl. 183-326, 182-693 Debrecen «Moue» iuuszertizem 6s korbaz- 
berendezC r.-t. debreceni fi6k, 
Debrecen, PerencJ^zsef-utii. 

■'..-•-, .■■.": 10-26 

Szabo l8tvan, oi-vosi muszeresz, 
Debrecen, Pereno -J6zsef- 
iit 42. _' ,20-65 

Kassa ; : 

LdszI6 Nandor'/KaSBa, P6-u. 83. 34-73 
.THERAPJAv Eassa, Pd^u. 89, 34-77 

KoSozsvdr .•■ Beitkd Autal, orvosi musze- 

resz, k6rb.azi berendez^si val- 

lalata. Budapest, VIII. Tipza 

Kalman-ter 14. 144-156 

Blbarl Denial-Bepot Bp. V 

; TatraMi. 14. U2-527 Deutsch Mik8a oryosi musze- 
resz es latszeresz, Kolozsvar ^ 
Matyas kiraly-ter 10. 14-19 
Bakas : Erzsebet u. 53r27-26 

Kovacs Istvan, ni^rnOk, ' 
Electro-Sanitas orvosi mu- 
szertar, Kolozsvar, J6kai- • 
u. 7. '■':■■; •./; "23-45 

«Mone» Orvosi "lnuszerUzem 6s 
K6rhazberendez6 Rv-T; -kep- 
viselete, Balogh Ger(3. 
Kolozsvar, Horthy-ut 59. 

27-38 

Miskolc Kulnai Lipot, kots^eresz es 
orvosi mliszerkeresk. OrtBo- 
pad keszulekek, MiskoJc, 
Sz6chenyi-u. 34. . 21-14 Bal6&£ G6xa es 

~:,: /llexy Artur, orvosi 

miiszereSzek, Szeged, 
Oroszlan-n. 6. 25-43 cfOPTIKA»'8zegedvKardsz : n. 14. .13-30.; ORVOSOK. ED 

.. ' ;; - -Or 
1 . Beibetegs^gek, g. 

■■■- ■ ^ 

ft 
0: Beregszasa Mandel 8apd.or.dr. belgyogyasia szak- 
, .orvos. Berag-szasz, . Horthy'Mikl6s-" 

v.. fit 59 ■;.. ■.•,..: ■•..••■; .:*;•.'. .95 Budapest L^vy. Iiajos'di'. k6rh'4zi f3oW"o"s, ' bel- 
gy^gydsKi Budapee't* .VI, Eme'tty- 
.u.,31.; / ■.;•. . _ -tsi-318 

Debrecen Butiray J63sef dr. • kQiik6riiazi ig. ffir 
orvos, Debrecen, Kossnth-u. 61. 

•'" . ':2S-73- 

Janossy Gylxla dr. ffiorv 6s, Debrecen, 
/Piac-ii. 40. .- 27-79 

Keller Perenc dr. b'elgyogyasz, egye- 
temi. lnagaiitanar, belklinikai :.. . ■•' 
adjunctus. Debreceri, Pulazky-n. 4..' 
•-,.' - : . ; ... • v i6-20 

Orb an Lajos : dr. Debr J<5esef kir 
; ber6egu4: • , «r • 20-32- 

Kotllrnre dr. volt egyet .belklinikai 
-tanarseged Debr- JoKgef kir 
aerceg n 1 , : 34-45 

irsekujvar ■ ;■ :*''■•-' 


Angyalossy ErIia , dri belgyogyasa is 
tiideszakorvos. Eujvar, TbOkbly- 
n. 6 "-.;, .••.'. 20-91 Esztergom X:; 
o 


Bajner . Janos dr. Wrhazi foorvijs,. 
Egztergom, Perenc J6zsef-6t 61. 69 q^or Deutsch B6la. dr. Gy5r,' ezDCZorQ.- 

" "' ' ' -; .;.;, '•..' '■•• .•'■'.: ■•■7-1B' Kassa Priedmann Dezsfi dr. : Rendel : 
i/ 8 9-i/ a 12 ig, i/ 2 3-i/ a 6ig ' Kassa,. po- 
ll. 54. ..'■•,. '.'.. £4-92 

Klein .Tibor dr.. v; cgy. ranarseged," 
Rendel: 9— llig es 3— 5ig, Kassa. 
Pfi-u.'fil. . . ; 22-90' 

Eleinberger Arpad dr. Kassa, Po- 
tt. 39. .26-02 

Zipszer Sandor dr. Kassa, Bercs^nyi 
u. 6. 2C-19 

Maginlakas.^, Bal^gga- 5feiizs=ann»^. . 
a. .8-...., • '■-■■ ..-;"•.. :;■:-;. i -t^. ■ ■ 

Kolozsvar '':'-.., Arnlentano, Lajos dr.. belgy<5gyasz; 

egyei. hi. tanar, kliriikai ad^ 
■. JTinktus,. KolozsvaTj. Magyar-u. 4. 

" •'-' .-, .vV ;■■,'/. ■;/. .,""- ..";;. ...;..:36^29:- 

Dobal Tibor dr. tbl fooxvos, Koiozs- '. 
var, Horthy-fit 4. • 12-40 

D8ri B^la dr,. V; belklinikai, tanar- . 
sege^d, Kolozsvar, Rsztferfiazy- "'•■' V 
u. 12/14.. ..;...':■ -•.•.. if. -79-, 

Farkas Irare dr. bel^yigyasz szak- 
or,v6s.k(5rlL ffiorvos Kolozsvdr • 
Bfegedfis S;-u. 3. <?4.17- 

:'-. ■!(»•■■' ' Qr-vbmB An^vcloHailO ieiDlzomanygsnclcni. K0lozsvar , ^ V 

Penichei, Mr'Hr belgydgydsz, Koiossss- 
-.Ov&cj Sientegyhdz-u. 11- • ^ 8 ~? a 
: 4>ninwaM ; Erno dr. t»el 6s gyerniek-: 
; ."• ; gy6gydsz;. Kolozsvdr, : Bolyai-.u., J, 

K'Pronka Ist'vdnVdT. bergenyei,fo-V ..- 

orvos. Kolajs'vdr, Unio-ii. 2,; 31-44 

- Itosentlial daksb dr. orvos, Kolozs-. 

, ^ar/'Bzechenyi-ter; 3tf, .-_ :/. i 30-^3. 

: ialamon Miklos dr.-- orvos, Kolprsyar, 

■' Kornis-u. 7 y v .' y .^'22-tS8 

Komarom 

Halzl Oszkar dr. varosi orvos, -)i el- 
-. '■ > 'gy6gyaBZ, KoniarPm, Kiraly '"•■" 

puspbk-u. 10. '■■[■' .•■'•■•''••:.'.'• 

MaroswasarheEy 

-Piiedraann lasak dr. otvos, Maro"^ 

vasarhely, Koteles-u. 11. ; ,3c 

:.': Hermann -Jenfi dr. orvos, Marosvasar- 

hely, Uedk Ferene-ter 10. -o-H0< 

Jlksch Simon dr. -belgy6gyasz, rpnt- 

' cen szakorvos, MvUely, KoESUth 

. l.-u. 42.. ... 4- 6j 

-iiandl Jbzsef dr. saiv «s. .tufldorvos, 

: Marosvasarliely, BzecUenyi-ter --2fc 

Metz Istvdn dr. bel'orvos, Mvdsarhely, 
■"•.• GrvCsaky P.. 3. "', \--.y, 
, : Rendel: 11-12 ;es- 4-^' ;r .. 

Nagykaroly 

Deutseh Marlon dr. ;Nkarolyy '• yy • 
•■'.: Sz6chenyi-u 16 '.-■• ; ,. ?-/7 

; Sehiffbeck Emil dr, belgyfrgyasz - 
szakorvos, .varosi or\-os. vNkaroly, ITax- Ko'ozsvar Falnhelyr; Gyula. di;.. 
Kdroly ..fit 14 .-y.! Gr Csdky geirtay ;y, .v^-yy- yy' .: : ;y -y 

Vi gb . : Agoston ; . ' tlr ; ; kGrkazy igazgat6 
1 Sorvos, belgyogy asz szakoryoir. ' '• 
Rendel 2±-Srig. ■ Zeuta; G eza-n/9 .' : 30 Zombdr MagaBsy "lliklos dr. magasi bel- .'y ■ 
gyogyasz li6rh.' foorvos, Zombor, 
TaOkbly-n ,7V :(.'- •"-• ; ,:■' yi 2, Bgr 
es nsmi bajok, 

Bajassagyarmat 

Variik Vince dr. ' k6rhazi foorvos, "'. . 
. Balassagy-arrnat, Baltik Prigyes- 
u. 2. \ • 1-78 

Budapest Berde- Karoly dr. yit§z b0rgy6g'yasz 
' egyetT nyilv . r. tanar a b6rkliinka 
ipazgat 6 ja , Kolozs var,«Mik6 -u. 26. 

GoIdbeTger Ede dry v. korh&zi ■ f fi- 
orvos, KoloKsvar; Bartha MiklOs- 
,uM..r ■':■'■ ■*'■;""'.''■- ' " /' ' 33io ° 
8zah6 : Zoltail dr. in. kir. postaorvps, 
."Kolozsyar; Brassai-u.-l5. •; 35-81 
Yeress Ferene dr. b6rgy6?ryasz, tanar-' 
seg6d, Kolozsvar, Mnssolini-i'it 13'. 

,./.;,••-.' " . '. M-S9 

Veress Fereae dr. .oryosprof esszor,. 
b6r-j nemi- ^s koziuetikai rendelOje, 
Eolozsw, J6kai-t. 6. Tel: 2G-41 

MarosvasarheTy Milutiaovics Obrdd'dr. Rzakorvos. \; 
Rendel S-r-12 ig 3— 6 iff : -U jvid6k : ; ■:- 
Mussoliai «t 2t. " • . ' 30-70 

Nenadovics Jattos dr. s b3r fds. neffii- 
bajok SKakorvosa,:. rendel S— 11-isr 
\2— 4-ig, trjvidek, -;i'I. Rakoczi Fe- 
rene-dt 9. : ; ";'■•. .'..••'.; - 2QV62 . 

Pap Dezsfl dr.. korbazi |6drvos, l)6r- • 
gv6gya.sz--nfologu's, : Ujyid6k, Posa- 
n. 7., •■•''-•..'.- 29-06 ; 

Radits Feddr dr. bfir- es' nemiszak- ' 
orvos, Ujvidek, : Borthy. M. sngar- 
dfll/: . ': ■;. ' -.•; .'■••. ■'.' -22-73 3. Elmebaibk, Gergely J6zsef dr. orvos; -Marosva- 
sai'hely, Kossuth Lajos-n. 14. 3-^0 

Kabdeb6 Kalman dr. all. k6rbaz f6- 
orvosa, Maiosvasarbely; Gr, Csaky- 
n. 16. - " «2 

Orl ! k J6zSof;dr. orvos, b&rgydgyasz, 
MaTosvasarbely, Potofi^n. 6. 4-36 

MiskoJc ,16kai- 1^.' 

Nagyvarad ^ 

Kosepesy Laszld. dr. -..k6rliaBi -' f6- 
: oivos,- bel 6s tlidSszakorvos, Ken- 
: dol: du. 3-6-ig. Nagyvarad, • 
- RikteUt 10/a .■■•■;• , 10"f0 
.MolmVr Vilmo's dr.; .belffyogyasa-szak- 
. orvos, Nagyyavad, HziJagyi peaso 

eftndor' J.*.nos dr. belgyogyasz, k6r- 
■ ii&mi -foorvos, Nagyvarad, Kossuth 

: Lu.ta. . - , >\cv i f i0 

Be bestven" Arthur dr. .belgyogyas^, 
'•• : Nagyvarad, Ssanisalilifur 23i> 1?S-2l 

Szflke Ferenc tlr. koiOiizi ig-'fooijos; 
' Nagyvarad, SsaniS3l6-ii. 65,.; -15-27 

Nyi>bator 

Gergely- Ferenc dr. Syirbatbr,. ; / 
Hunyadi-n- 2. ^ 

Nyiregyhaxa 

Fried Man<5 dr! Kyiiaza, Boegkay^u. 14.- 

. ■.■■•.■"■ • .' . •.' ■'-...-'•' ' 24-11 

Mnnk Karoly . dr Nyiregyliaza, ' Viz- 

H- 39- '"•- ■"■'-■-'■'■ '■- .24-40 

. Bimon Jeno' ; dr. O.T.B.A. .ke&fflBrvpB, 

. : Nyiregyiiiza, ' Dessewfty-ter 9. ^ ■■ ; 

■• Saeabadka v. 

■ Brummer Laszl6 .dr. .bergy6gyasz- 
szakorvos.:8zabadka, Koss.nth-u. 1. 

.• .; ■; . ■;:.'•.'■::' .;■';;.:. V- :7-03 

Kiss Kalman dr. belgy6g'yasz' szftk- 

- ; - orvos' v. klinikai orvos, ... B^badka- 

.■■• l)eak-.n 10.- ' ' ^ . *'*_'"_^* 

Szatmarn^meti 

' Bolgar Dezs6 dr.. belgy'pgyawz, ssfflik; 
orvos, Szatn ant jmeti,. Ham Ja 110 ^. 

u. 3.- ■•■'. '" y ' : - - ■■■';:4-.6 fi - 

Grossmann Bandor dr. belgyogy.aez, 
B»atinarn6meti,Ral{6czi-u.22. 2-8{ 

Szeged 

Fellegi Gyfirgy div beLgy6gyaszi ■:.; 
Bzeged.: Zrinyl-u. 6. -. ■ ; V 27-MJ8 

Nenfeld Laealo dr.' belgy6g'ya$z^._, ■. 
' Szeged, Korona-u.ll-.y .■ lM? 

SzelPii) dr. Bzeged, Deak Ferenc- 
- H, 24. ■ • •'■ V ,' ■ ., .20-16 

Ungvar 

•Kerekes Ferenc dr. Rehdelo Ongvfir, 

1 . 8zeehenyit6r 29 lakas: Yaralja-; 

. - li. 10' .■'* " """ 82 

Kleinberger tore dr. Dngvar,..Kis- 

hid u..6. ■■■•'. 1-82 

Bzasz Arnold dr. v. egyeteiiil tanar- 

i, seg6dr Ungvdr, .. Saent TstyanrU. 4 Avar Mdria dr. kozinetikus-saakorvoa 

. bftrgyfigyisz. Bpest, Baross-u. 28.. 
., .-. ;■ * ■■'::' .,„. 136-227 

Fenyes ba'jos dr. ver, bor, nemibe.te- 

' geknek rendel ege^z ■". nap, . Bpest, 
Rako(:ai-4t"32. I. ' ein. 1. Rfikussal 
szeinben. - . ■ 2S5-84'8 

Ha'j6S Vmre dr.: ko.zkorh.azi iffloryos, 
"szakoi'vos, Bpest, Rak<5ijzi-nt=62; r.l. 
■ ■ „. ■ X : '. ■ 225-603 

Heks : lirire dr.^ b5r 6s nemibetegs6- 
gek sza&orvosa, Biidapest, .Rakdczi- 
ut6T' - .--:, > 140 126 

Hercz lia jos dr . b5rgy6fevasz v. .egyet. 
knar seged, Bpest, V, Bathory--. - 

.■■■n. 6 ' -'■ ' ■ 115-939 

KesBiheiyi Sander Zs;gmondjlr> .; bor- 
gyrigyasK- hrologusi. s zaEio rv ps, 
egesasdgtan tanar. Rendel.:' reggel: 

- 8—9, li-^l-ig, Vdu.j .3— 1-ig.6s- e'ste 
.8_9-ig Budapest VT. Terta-krt 15; 

.-; -.v." :-.;■ 110-573- 

MUer -Ferenc dr. saffiv.. k3ak6.rS.azj 
'.''■ adjunptiisv '". Bpi : TV Petofi Saudor- 
"■ : u .18. .'tBejafat, R:egiposta T Ti. ;19 

alatt " -" 184-418 

.Osgyaiiy-r Bela "dr.; : : bor-.-. i's " nemigi _ 
■ .- gyapz' sza^6rYOS,:brvpskozraetikus M 

Budapest, IV. Iranyi-u. -.6.. 182-036 
Pog&Jiy fl?-Mikl6sr'dr.;bfir- nemi 6%t'e-. 
'"' geknek R egesz iiapBp. VIL Etako'cBi- 

:et '..'68; ■ :■■-■■ 224-476 

Reis -Hilda' dr. Grussngr^Zoltann^j , 

Borgyogyasz,- orvosKozmetikus, ■ 

Budapest, IV. 3eosi-u. 8; 382 r 531 
Seemann iDezsfl dr. fdorvos. :R.eadel: 

ie. 8—10. du;, 2— e.,Bpest T .VI.-.Te- 

r^z-ki't .27;..-' ■■ -:-'■-■-.■■'■■ ■■,- .- ■122-917. Rejtfi Kalmaa dr. egyet. m. tanar : 
szakorvos, Miskolc, Szeehenyi-u. 19, 

■-..-; ■" : .-""■ " : 12-74 
Boltfisz Zsigmond dr. Miskolc. \ 
Munkaosy-u. 3 ■ .: - 26-89 

Nagyszdrios- Haah>CeBjteBin , i» ..GsgyaM; ..-^,, 

y"k6r.E,aa bOrgyogyasz urbl6gus 'ig.- 

" ioorvps NszoUSs. ■ ,-...' ... 80. 

Nagyvarad Budapest Maday Istvan dr niarp'si egyetem i 
■■• raagantanar a M. Individualpszicho, 
logiai Egvesiilet eln«ke torv6ny- 
sz6ki elme'szakeitft Bp IV Petfifj 
Bandor ii.ll • . .189-688 

Viuezo Aladar dr.. foorvos, v.'-.ideg i . : 
klinikai tanarseged, — ideggyo-; 
gyaszati rendelo Intezote.Budapest;- 
YH. Damjauicb-u. 40. 421-324 4, Fogaszat .;; 
(stomatologia,) 

Bek#S£Saba Revesz Bandor dr. fogorvosy Bekes- 
-'csaba, H. : Gypni Geza-Uvl. ; . ,',1-98. 

SudapesS BlrgSr Ern6. di* ■ " b6rgy dgyasz- urP: 
logus,- Nagyvarad, Szt. Laszl6- .'; 
■ ter-8. 12-90 

Kovftps Jen6. dr. tirolog'us,. bBrgyo- 
; "gyas'ss saakorvOs, N.vnrad- Rima'no-' 
. czyTi. 8,. : '23t58- 

Riemer Janos dr. sKakon f 6s; Nagy- 
:- v&rafl* .Alaji~u. 9-..- ■' -. . --18-95.' 
Szab6 ; Weiss SA.ndbr _dr. bor es; -ue-nii. 
betegsegek- szakoiyasi Tv I'acl Hi 
-. inianpcsyyi^i; ..'. : .;'.'-'-. ' "> ' • " 15-22; 

Wyiregytsiga Bonis Ferenc dr. foorvos, Budapest.V. ; 

■ Dorottya-u. 1. (Vprtismarty-t6r ..-, 

sarok.Gerbeaud palp-ta.) 381-5.2& 

bebre.ceh y-yy Breidei- Kalm&u At'. b5r --.eg nemibajpk. 
szakorvoaa, Nyiregyb aza , ' .BetPen- 
li-. 15/a. N ' 22^94 

Szabadka I Debrecen ftlflp Gyula dr." egyet,... tanarseged,- 
Debre'een, Jozsef kir; berceg-ii; i, 
12-2'4 
Pauchly (3-eza dr,. O.T.I foorvosa,: 
borgyogyasa, Debrecen, Simonfty- 
u. 2 - 31-07 Pes .. 

Arokbaty Vilmos ilr,. borgydgyasz, ., 
: kdrhazi -fboryos, Des : Bercsenyi- 

: ^i-.s:y ■'■.-■':■-.' ■■■ >■':'• ; v- ; y 2 ^ £ Ersskblvar R6th Imre dr. bores nemibetegsegek 
szakorvosa... Eujvari Szech.enyi- . 

u. 17. ".' . . .-„. "■' 21-39 

Kassa 

Schwartz Gyula dr.. Kassa, Kossutli 
h-u. 6. ■..'-.. '•; 34-9C 

-Sze'ntkiralyi Zsigmdnd dr. ; . egyet. m. 
taniliva m. kir. oU' k6rhiz b6rgy6- 
gyiszati yenerpl6giai es urol6giai 

■■■ oszt. foorvosa, Kassa, 'Bzt.-'.Istvdn 

. krts.. ■;■ ■-"■■' ;'■?'-' - -ss-se 

Weaszlovits T^azlo dr. Kassa f .F6-ulll. 

--;'.'' .'--".■ *■ -.. ; "21-05. 

Kecskemet Frankel Endre- dr .:■■ orvos . . Bzabadka,, 

:. Terez-teiya.^ y V y '-"-.■.'-. ■■-. 2-U 

Haj6s Bela. dr-. b6r;,es nemibajok, '. ; ; ' 

szakorvosa, Szabadka, ■Szeshenyi- 

ter-4. :-, -. ■■'-, 64 

'Meze'y Istvan dr. borgy6gyasz, ' . 

nrolGgus, '..OTI. -f'6'orvos. Baabadka, 

Sgressy-u 6 . - 6-95 

uiraann-Endre dr.. b fit £s nemi 
gyogyasz ,-szak'oTvbs, : Szabadka , 
BainjanieU-u;21 4-33 

Szatmarnemati ; ■Bi'a"un--D8ss.5 dr,„b:p.rgy,6gyasz, ,iu.*o* 
logus, Saatmarhemeti,;.Kalvinv 
t'ir'7. ' .:■-■-■. - '■'- 2-2^ 

Venkei'Tibor dr. egyet. m, taaar,- k6r- 

hazifdorvps,. Rendel: d. -u. "i/j 3-^ 

-4-ig. Szatmarn^meti, Ruayaai-u.69, 

2-44 

Szeged liarene* Bela dri fogszakorvos, Debre- 
cen, Peterfia-u. 18. 14-92 

Pftkh Bandor ,dr, sebesz rpgszakorvos, 
Debreceiif IKossHtli-;n. -Sy. Rendel 
"-0-ig. . . 16;27 

Rado Fiiidi'e' -di . ' fogoryps, -.rendel 
8,— :i2.-ig3 J -5:-ig. Debrecen, Csapo- ,. • 
nl ■■ ■ ,:'■■_,- ■ - :■ 26-61 

Rug'buiiUvi Kiss Istvan ifj. dr. Pebre- 
ceu.. Ferem J6i.sel-nt 34 T 2S-i5 ■ 

gpj(<>!ysi3;: ; v ErtierOszkar.dr. fogszakprvps, Jpply- 

' ;«.,,' j ; : '■ -■"' .;. TeJeWn: m~, . 

1^$say-y^;'^ y;'g>^ TJ^tirS. Grunstein Je'nft. dr" fogorvos,: Eassa, 
. FS-ii. 127. t -Zl-° G \- 

Neuwirfcli JenS dr. fogorvos .Kassa, .- ,. 
' Pfl-u 57. ■ .20-58 

Paver Ervin .dr., postai fogorvos, 
' Kassa, Fo-n. 108," . " - "«- ft 

Kecskemet >. .32-21. Porjesz Antalne dr-ne, fogoi-yos.'Kecs 
keniet; L FeSifiVn. 9. ■ 6-4-3^ 

Kolctzsvair Reiter Oszliar dr. Saeged Dpgouics- 

ter 11 , 26-02 

SchrBtter Benrik dr Szeged. Bzeohenyi 

t;ia "■ ■- - . - ...24-85 

Szo!nbkv-y,,v/ KSves Istvan dr^6rgy6gyasz es 
urol6gus, Bzolnok, Madack-a. 13. 
.--..-- ■' 3-04 

SzombatheSy Boboczky : istvan'dr. b6r es nemiszakr 
orvos, Szambathely, Marcias . 
15.-ter 2. 4-56 

yjwidek Barta -Aladar dr. 1 fogorvos, Kbloz^vai, . 
' Wessel6nyi-u.-4. ■ ■;:.-■■ " - .'' 1 . 2 "?* , ■-' 
Bened'ek Jozsef dr. orvos, Kplozsyar,. ..- 

Kossuth Lajosi-u. 6. ' ' ■' ' , , r , 29-6S 
GiindischMihaly dr. fogorvos, KolozsV , 
var, J6kai-n. 25. ': . : 10f6 : 

Jakab Judith dr. fogorvos, Kplozsyar, 
J6kai-u.r3. ... . t '37-66 

Jakobovics DezsO.dr. fogon'os, Koloas- 
t'.'v&r, Szentegyhaz-u. -3. , .18-54 

^Kopdr GerO dr. klinikai ig. foqrvos, 
Kolozsvar, Mafcyds kirdly-ter 23. N 
. ■' ': 17-57 

Rid61y Ervin dr. .vitez; f ogoi-vos, ■ Ko- 
' 'losssv&f, Bastya-u. 11. -,-■- ' .36-11 
'Baigeti Karoly dr. -fogorvos, Kolozs- 
var,. Matyas kiraly ter 3.. ,20-16.. 
,Vass Zoltan dr. fogorvos- kSzkorhazi.. 
" -foorvos, Kolozsvar, Egyetem-u. 3..' 
'. - y ■ -32-17 ' 

MarbsvasarheSy Feszler ' Gy6rgy dr. bfirgyogyasz es 
'-■'■ rontgen' szakorvos, 'O.T.'I. -ft- iV 16- 
''■: ojvosi'-.Ke'c'slte.fnet, Weasel enyi u. 8. B.orotaPal dr. bfir es hejiubajpk 
szakorvosa, UjvidiSk,' Zfinyi-ii'.- 48, 
..21-67 

Haim Alfred dr; borgy6gyaaz. : eB 
urol'6g.us, : Djvid6k,- Petofi S.-u. 26. Gvepesi :Gyorgy dr.... szaj- fes fog 
. "betegsegek szakoxvosa Mvasai-hely 

. ■Ugrbn.'G t6r;4 - .■;■ ■ y 4-24; 

Legmanri Izraeldr. fogorvos,. Maros-. 

. yaEdrhely, . Baross G.-u.^l.^ -■ ' 5^29 .■ 

Bdmson JP^sef dr.: fogorvos, Maros-'- 
. va&arhely, , Horthy Mikl63-:fit 14./ ; 110 A ncv clO« aiioa jcl Kcrcshcilol iclenf Orvo'&olt :; MezSbereHy ■;■■■: . 

Korda Ferenc dr. fogorvos," MezO-. ;." 
'•.; bereny. '.'.'. .41 

MlskoBc 

. Fufcd.Gynla dr. Miskolc, Szeehenvi . 

u/ll.- ;. 17-76 

. Hevesi' Istviln di Miskolc .Bzentpaly 

\. U 2; , 20-39 

JoDap Miktos dr Miskolc. Bzentpaly 

UY3. : 21-32 

Szasz Karoly dr. fogorvos, Miskolc, 

Bzechenyiu. 22. . ' ■ .20-11 

Szasz 8andor dr. Miskolc 8z*cbenyi 

u. 66.. ••■.•■ '■■"'; 24-23 

Vajda Armindr;- fogorvos, <Miskolc, 

Szeohenyi^u. 8. ""•/' 14 69 

Vidor Bandor' dr. Miskolc :Sze"cbenyi 

'••'■;. n. 90. ;; ■;■..• ••.> 21^8 

Nagyfrawya 

Gazda Akosdr. fogorvos, Nagybanya, 
Rakticzi-Ve^ 3< . 2-25 

StagykaroEy V 

Kaufman dr. fogorvos Nkaroly Sze- 
Chenyi-u v . ' 2-69 

Nagyvarad 

Adonyi Jenti dr: 'fogorvos, Nagyva- 
...-. rad, ivanyi tidSn-u. 8. 15-65 

,NygB»egyhaza V 

Molnaf Viktor ..dr. Nyhaza, Bzechenyl- 
ut ,5. "• . 23-41 

Sepsisgewtgyqrgy 

Bib6 Bamn dr. fogorvbSi Sepsiszent- 
gyprgy. Bethlen Gabor u. '4. 1-27 

Vajna Mihaly dr . f bgo'rvos, Sepsis'zeiit- 
gybrgy, Mikes Kelemen-h. 1. ~55 

Szabadka 

"l)eneberg Istvan dr. Med. dent, ipg- 
• orvos-, Szabadka, KossuthrU, 4. 4-68 
Haider Lajos dr. fogazakorvos, Volt 
egyetemi klinikai ianarscgdd, Sza- 
badka, Megyeri-u, 9. ■" • 4-14 
. Nojcsek Geza dr. med. (unjv) szaj 
'" es f ogszakorvos, Szabadka, ryjtvos- 
u. 10. .."•-•■■ 4-17 

Scblesinger Imro dr. fogorvos,' Sza- 
badka, 8zecben'yi-ter 4. ' 8-20 

Szatmarne r aeti 

Mayer Marttm drr fogorvos, Szatmar 

. iiSmeti, Maeedl i-u. 6. 1-89 

Barka-ny Alajos ar. fogorvos 6s szaj- 

sebesz, Rendel: d;-e. 8— 12-ig; d.-u. 

2— 6-ig.6zatmarn£irieti,Pet0fifii.l3.. 

.91 

Steiher Emil dr. fogorvos,. Bzatmar- 

nSmeti, Eiitvos-u. 12. .. '3-32 

Szeged 

Breicba B61a dr. Szeged, Rudolf- "■ 

■ t€v 6. 17-64 

Gelldrt dr.-ne Mari Agnes dr. fogszak- 

orvo3, Szeged. Mikszath Kalman- 

1119 17-44 

Maros Tibor dr. Szeged, Bard J«5sika 

a. 21. 10-66 

jyjvBelek ^ ' . 

Graf Adam dr. fog. e6 szajbetegse 

- got szakorvosa. Ujvidek, ■ Boetho 

yen-u. 12. 41-43 

Strasser Gyorgy dr. fogorvos, Ujvi- 

d<5k, CserkSsz-u. 2. .'...; • 23-33 

Ungyar , : 

Hoffmann DezsG dr fogorvos, Ungvar, 

: . . Szen-t Istv^n '» . ■ J»; ■' 1-32 

Moskovits Albert <ir. fogorvos, Ung- 

vat, Szurroay-ter 3, . l-2( 

Vae 

Barros (mre dr rendel betkoznapokbn 
. du.'2— 6-ig. Vae, 'Ba.thory u.6. 1- ~ Pul-j^grp^ torpk- Gabanyi Laszlo dr. Debrecen, Piac- 
li. 41. .'• 31-03 irsekyjvar Kert6sz Fmre dr. fiil orr e> g^go 
betegs^gek szakorvosa Eujvar, 
Batthya'ny-u. 10. - .22-86 Kiss ErnO dr. fill, on 1 es gegeezak- 
orvos Esztergom. maganlakasa: 
Horthy M-ut 36. 1-70 

Rendolftje 8z6ehenyi t<5r 6. .2-26 

Qyor P6oky Ji5zsef dr. yitez fiil-, orr-, gege 
szakorvos, rendel dut. 3— 4-ig. GyOr, 
Szentlstvan-ut 23. ;' . 4-11 

BCassa Csillag 8 An do i- dr. operatouij all, k6rr 
bazi fflorvos, Kassa, PO-u. 6. 24"-44 

Scbwarcz Gyula dr. Rendel: . de . • 
9— 11-ig, du: 3— 5-ig, c 'KaSsa,'P0- 
Vi 20. '-. ,: •••'•■'28-35 

Bfmk6 Lajos dr. Rendel : de.9— liig, 

dn. 2— 4ig, Kassa, Kossntb L-u. 24; 

■ ".. \: . .■■:■'■ 34-32 

Szepessi Dezsii dr. Kassa, Kossntb 
b-u 27. .._-■■■; .; ; 25-09 

KoSozsvar 


law 

Banbidy Porenc dr. kb"zk6rb. fOorvos, 
ful- orr- g^gporv os, Baja, Attila Budapest Ip6ly4 Ferenie.drv bi-r-, g6ge-, tulorvos, 
v; klin.tanai'aeg.^d. Bndapest, TV. 
Apponyi ter 4V : "•'-■ ; . '■■, ■■' ,188-610 

Liobermanu T6dor.dr; . BzentlOrinci, 
kb"2k6rha ; 3if6orv0s;(fiil-,brr-jtorok-, 
g6ge-seb6szet),; Budapest, TV. Veres 
Pdlne^n. 12. . .•"'.■..".; -181-472 

Debrecen'' 7 :.a :: ''. ; : T Gzeizel Janos dr kpzkdrh. fborvos i\u 
orr 6s g6georvos Szbe'ly AVesselenyi- 
■'..II. 10 ' .6-93 

D'tias Irnre dr.ful. orr. g^geszakorvos, 
, : Bzbmba*fii6ly, Grof'Szefthenyi-n. 1. 
-:■■■■■,:■:■ ■■'■■■■■ ■ 6-97 Pbdor D6nes :dr. Orrj .torok-,^g6g67es 
fiilsz'Skbrvos, all. k6rbazi foorvos, 
Ujvid6k, Sz^ebenyirii. '%'. .;■., , 31^46 

Kramer Ott6 dr. rfuij'QiTivg^geszak- 
orvos. Ujvia^k, PeWfi 9.-u. ; i. 33-79 

Ungvar Gsillag Jeno dr. orvos, Kolozsvar, 
Hegediis Bandor-u. 14. • 19-08 

Goldglana: Henrik dr. fOorvos, Ko- 
lozsvar, MityAs kiraly-ter 29. 17-34 

Gyergyay Arpad dr. (kissolymosi) 
egyet nyilv r tandr Kolozsvar Hege-. 
diis 8 n 17. ; 27-69 

Osv.-lth: LajoS dr. k6rhdzi fOorvos, Kp- 
loasvar, Mussolini-dt. .85. ,,35-74. 
RendelO: Kossuth Lajos-u. 5. 

Pranier Marta dr. orr- .fill- g&go- 

szakorvos, Kolozsvar, J6kai-u. 10. 

■ ' ' ' 33^90 

Komarom Per.enobalmy Janos dr. fiil, orr, gege- 
■szakorvos, Komarom, S?eiit Istvaii- 
ut 30 ■ ••. • i-r50. 

MarosvAsarheSy P6terfy Laszlo dr. k6rb. fOorvoB,' 
MaTOSvasarbely, Rozsa-kbz 2. 2-66 
Rendelft": 8zfcbenyi-ter 32: 4-14 
Siikosd Endre dr. szakorvos, Maros- 
' vaBarhely, Horthy. Mikl6e-n. 44..; 
'■-''.''. 3-15 

EMliskoBc - Blaszbergei' GyfizO dr. Miskolc Kossuth 
tf.3 •■ '17-28 

Czier F'erenc Bdla dr, Miskolc, 
Kazinczy-u. 1. , 19-92. 

Vida Budre dr. Miskolc, Cseugey- 
u. li.- "18-26 

Muwkass Ldnczy Tamasdr. vitea, o>r, fiil,- gege 
szakorvos, Mnnkacs Arpad ve26r 
u 43/46 '■'.■'■ ■' 21-38 

Schreiber Hug<5 dr' orr, g€ge, flil- 
gy^gyasz szakorvos, Mnnkacs, 
Kossuth u. 32. 23-23 Wagyvirati Erczmann Lajos dr. .fiil : ,orr 6s g6go- 
szakorvps, Nagyvarad Jalrab Mi- 
lidlyn.'S.'i ■*-... 19-03 

tfrdtis Zoltan dr. korh-izi rendelbfdor- 
vos, fill, orr, gegeszakorvos, Nagy- 
varad, Tisza Kdlman.ter.-l. 26-29 

Seppon .■.•■;. '','.., Hfinigschmied Frigyes dr...tb.- korb. 
rend.' fOorvoa,' fiil,- orr, torok es f 
g&ge szakorvos , So'pr on '.-, Sze'ehenyi- 
ter 19. • "■"'•-'■: 25 Ssabddka Abelsberg Pal dr, orr- fiil- gSgeszak- 
orvoSj ' Bzabadka, .- Sz6oh6nyi-ti§r 4. 
• '6-34 
Grob Imre dr. fiil, orr, torbk,' gege- 
szakorvos, Bzabadka, Wess'elenyi- 
'u. 7. •■•,.'.'- 3-2S ; 

Sokcsica.Antal dr. orr, fCl 6s g6g&- 
- specialista, Szabadka, Asztalos-n. 3. 
' . ■'•' .. • ■:■ . 93 

Szombathely - ; Ungvar Kreinberger'Vlmre dri Ongvar, Kiaiud Vac Palnbclyi Qyala. dr-.' Vac:Gr." Csaky-''. 
- Karolyii.t 14.;:. ;. • ;■■ . ■■;;■ - .'■- ' ■ ■ 59i ; Z6mb67: : ' B tebler Antal d r . ' a T ii d flbe teggond oz6. 
- foorvosa. Zohibor, Se6cbfnyi-ki't 23. ~ 
. •' . s • ' • 1-08 7. Cyermefe- aebracenl Seidner GynlS dr;- fu^«r : . Usrox- 
es geg^szakor\'03 irngvar, Kbsko; 
vits^i, "1. \ :,■ '. . ^eleforiv 5-66 

Zombor ; Hatik: Fiarenc' dr.- orr-. .fiil- fe' ; g6,. 
szakorvos, Zombbi'., s Rak6pzi- 1 iu:64^' 

■; v ' ■'■ i-^'- ".■ ■-•• ■:•' •■. ••■''-..-..• •V / -. 3-oo g, gHmgkorgs Budapest Pbldes Aladdr dr." foorvos Satk, iti- 
varosi tfiddbetcg gondoz6 intezeti 
vezet6 ffiorvps- Bp r\ T . Kecskemet: 
u 13: ^ ; •;; 183-292 

Gask6 t)ezs6. dr. sz6kesf6varosi ad- 
junUtus. Bpest, IV>' Veres Paln6- 
u..7. . ... ■ 384-592 

Puder Sandor dr. Bpest. V. Nador 
it. M4. - ':■•.;■•■■■■:." '«•. • •117-270 irsekajvar Angyalossy Ern6 dr. belgy6gyasz es 
" tiidfiszakorvos, Eujvar.Tbokb'ly-u. 6V 

■■: .20-91 

Eszlefgom Rajner Janos dr. k6riiazi. fflorvos. 
Esztergoni, Ferenc Jozsef-ut 61. 53 Kassa Scb1itzOtt6 dr. tiidftszakorvos, korbazi- 
JOorvos, Kassa, Rak6czi-krt 22. - 

••.■•::■'■••.:-. .. ■ :"' . 24;-ol 

Kecskemet Tringer Ferenc dr.- Kecskemet, V. 
Bem-u, 22: ' 1"2« Kolozsvar Paradi Kalman dr. tfidoszakor-vos, v.. 
k6rhaz ig. ffiorvos,. Matyas. kiraly 
.t^r 21. ■-'•.. •."•■■'.-"•■.'.' .30-23 

Komarom Rigo Dezs6 dv. korha'jii . f oorvos, Kc- 
mdrom, Szent.Istvau-d-t 4i." .-,.;. 60 

WagyyaVad 

Rosskopf Bdla dr. tudoszanat6riuni 
ig foorvosa Nagyvarad, Hitler Adolf. 

n'25.. ■•"••■•'_;: - :, ■ . '18-28 

Szabadka Kohn Trrir© dr, ttidO es szivbetegsS- 
gek szakorvosa'. Szabadka, Megyeri- 
U. 5. :.,■•• 7-02 

Milk6 AureT dr. tiidSszakorvos. Bza- 
badka, Rttdics-u.:,2.i '■'.; . .;•._. - 5-64 Tyirity Mi'tos dr. tlidfiszakorvos, Uj- 
videk, dr. Vilt Vjlmos-u.' 2/29-43 Csak : Judith dr. gyermekorvos^ 

:: ; Debrecen^Kossntb-u. 1 ^:; ':'/''3o 36: " 

Pes ■*- \ 

Kassay Parkas' Pal '.-dr'. gyenriekorvos",- 
■ Pis> Banffy-u. 33. :-: , . ■•';l-27- grsekujvar Baas. Laszl6 dr. orvos, firseftnjvAi', 
Bzecbenyi-u. 30, .-.'- ... ■": - ; ,. 22-$2; 

Gyor 

Deutsch Belaidr. Gy6r, Czuezor G.' 

.';.u»24. '[..'■■?:". , .'?;; '7-16 

Kassa . Gottlieb .Bela dr. .:gy.efiitekor\os rt 
«y. .egyetemi tanajsege'd Kassa~. '■, 

Bercs6nyi u'6. .'•.;■ , ••-'-•.21-23. 

Melchner Vilmosdr; -Kassa, ICaziuczy- 

u 8. ; .;. : . ./■••• .... 26^08 

Revin6, Hoffmann Hilda dr Rendel: 

dn. 3-:5. ig, Kassa, Dohany-u. 15. 

■ '. '■' •'•■:•.''" ■..', .'.-: 22-24' 

Tanczos B61a dr. Kassa, Kovacs-n. 55. 

. •'.::«. :v .;-.:'• . ...-■• ,;.■;• : 32-88. 

Ohriny&kaii: dr'iTne, WeiSB Erzsibet dr. 

Kassa* Bzent f Ts'tvan-ki-t ss . ' 21-7i 

KoroTsvaj* Pried Paula dr. gye.rruekgyogyasi. - 

' Kolozsvar, David Porenc-u. 10. 34^05 : 

Josepovits Regina dr. gyermekorvos," 
Kolozsvar, Hosszu-u. 2?i 32-44 

Kepe^ istvan dr.. gyermekorv'os," 
Kolozsvar, Pet6fi-u. 5. 1.6-96, 

Kis Arpad dr. gyermekorvos, 
Kolozsvar, Petelei-u. 6/ 30-17 

Kolnmban. -Maria dr. gyermekorvos .' 
Kolozsvar, Hortby-fit 33. ' 33-39 

Ko'vacs'-Ernb dr ■'. gyermekorvos , klini- 
kai tariarseg^d KblozsvArv PetoO- 

; u. 2. :■ ■■•■;••...■ • -..:-. si:-38--. ; 

ijaitner. Piilbp^dr. gyermekorvos, 1 . . 
-; ICojozsvaivEOtvb's^i; 14. .-.'•- 34-03. 
ilarko$ 'Gybrgy dr. gy'ermekMorvbs,. 
■ Kolozsvar, Taabella-n.yi: . 24-00 
Szab6 Miklds. dr. gyermbkklinikai 

tanarseged, -Koloz3Var, ; Padmgz J. 

b. 13. ..: • 41; 96. ■ 

Uj varosi -Pal: dr. .gyerinekovvos, 

Kolozsvar, Eperjes-::. 11. 22 - 54 ' 

Komarom - *-:.^' 

w 
sr 

an 

w 

a;:- 
e 

w 
W I 1 
w Szab6 Tivadar dr.'.v; egyet r ta'nar- 
seg6d, Komarom, k-ett6s'z-n.ili,.ar06. 

Szabo Tivadarn6 dr^ne dr, BimoB- 
Barolta v. egyet. tauars. Kotnarom 
Kertfsz-nl4 •■ . .-.. ; -2-06 

leva -.; ■.•■■■ 

VVeisa GyUla dr. gyermekBzrtkorvQB, 
L6va, Deak.Fereuc-u. 23._. 1t73. 

Maroswasarheiy Gidali Tly6s dr. orvos, Marosvasar- 

hely, EbtvCs .)6zsef-u. 1. . -2-26 

Kelemen J6zBefdr.gyermekgy,6gyasz. 

Maros vasdrhely, Ugron Gabor-ter 28. 

■ '•'■■■ .:• .->■' ' •' • 6^64 ' 

Lowy Margit dr. orvos, Marpjsyasar- 
bely, Baross G.-u. 26. "- v." '3-28 

Miskolc Fodor Od5n dr. Miskolc, 8ze))iere-u. 13. 

" • : -18-79 , 

Petbeft Janos dr.. gyermekorvos, \ 
k6rbazi foorvos, MiskoIc.Szecbenyi- 

u. 19. :' '. " •" 17-21 111 ' Ormsfjk' ft'H.'Irir: ■tfstsszennfelf-zst.iAUti alajitvanw Ikieii mUlmi Nagygarad BalinD 8&ndor : dr, gyermekorvpa, 
•' Nagy varad, Rakbczi At 10. 3tf-7fi 
L: 'D.eiieS: Igriacz dr." gyermekorvos , 
' •■•••' Nagyvarad, Hlatky Kndre-u. 3. 

• -■ . ,.:•'•-.. ■• .'18-66' 

-K'ebske'meti Andbt dr.- rendelbfoorvos 

gyerroekszakorvbs Nvarad RAkbczi 

(nm ' - 23-10 

' • S2,5ke - tfei:erie dr. kbrliazrlg. -fbbryos, 

■;..':'■ .^agyveiVad,: 8zamszlb~;tr-;66': 16-27 

Szabadka 

•-.Jft'uik • Kal'mais ; dr.- gyerui'ekorvos, a 
•■■ .-' Gy.e*mekmenheiy Igazgatb. 'fborvb- 
sa/ Szabadka, WesseI6nyi--n. 24. 76 
Reiss". El'ek dr. gyermekorvos, 

Szabadka,' Darojanich-u. 64. . 8.-71 
Szegb Laszlb dr. gyermekorvoB, : 
• Szabadka,' Ebtyris'-u. 9. ; ;. ' 3-3Q S«atmarneroeii Stern Mbr df .gyerm ek orvos, Szatmar- 
.-,,' netneti, Petbfi-U; 34. './- .-4-47 Szeged :' Baracs Marcel i 'dr.; ibl kbzkbrh. f6oi'-. 
vos; gyenuekoTVoa, Szeged , Zriiiyi- 

':' v .-n/ '.«■•'..: ^- : : "•''-' ;.-.:.:.-': 12-64 

■ Sus.sba.tuu' Sandbt drrcseesemci 6s •:- 

gy.ci1iie"kbrvos,8'zeged.P.usp6b'-ni 13V. 

■•-.-'-. •■ J#1fr 

>: $gO!llOfc ;: .:.r.V".V.- : .-'- 

Magyar Kdroly' dr. Szolnok,- : Jbkai- 

.;."•.: u. i7... ■ ..;..- r ■■■•' .:-..■; 

Ujvadek 

Kalugyerszky Sztojaii dr.- g.yermok- 

oryos. UjVid6k, Lajta-u. 8. . 33-70 

. Varga Rudolf dr. Ujvidekj Templom- 

. udvaiVl. > ,■'■•■'• ■'"." . Tel: *21-35 ez6 Bela dr. egyot.vni. tanar kpa-i 

kii^f.fdorvoa^eb^sa-ui-ol'oguaiBuda- 

pesti •■IV. KecskembtA-u.l4. '385-116 

Ozsgyanyi Bbla dr>- bor- 6s nemigyb-; 

gyasa szakorvos,, orvo'skoztrietikus, 

' Budapest; .IV. Iranyi-u. 5. ,182-03« 

Pp'gany M.Miklbs dr. ; urolbgiaj 6s 

uenii betegeknek R egbs/ nap Bp 

• Rakbczi at 63 '. -224-476 

.Rochlitz Saraudiv urolbgus. sebbez 

■ v. egyet. klinikai orvos az Apponyi 

Ppliklinika . urolbgiai oszi.-alyao.ak 

vV I assisteuse^ Rendel. d. u. ■..&£-4 

este'7— 8ig. Budapest Vll. Erzsebet- 

"'. krt .44. ■••• :j . '/- -422-103 

Schmidt AJ bin dr. egyetemi rntauar- 

OTBA 'fflOTVOJ?. -Bpe'Bf' '• -V. Nador 

u. 5 .. ; 381-147- 

S'esmann Dezsb dr. : fOorYbs Rendel 

Mi 8— 10. .dtt. 2—6". BpeBt, .VI.' 

• Terez-krt 27/ . .' ;; .122-917 

Stos.smaiin Rudolf dr.: fbbryos^ opera 

. : .teur-ufol6g'ns. 'Bp V Vorb'smatfcy- 

tbr 5 , 386-368 

Ko'ozsvar ','."■■.■.'> 
Veress Pe^ene- div brvospiotesszor, . 
. bfir-j nemi- 6s kozm'etikaj rendelbje, 
'' :ifqlqzsvar.; Jbkai 7 u. 5.: .'.• Tel: •■28-41. Na^y varad imre v Andor dlv bbrgybgyiisz-urplo- 
. 'gus> Nagyvtirad,' Bzilagyi ."DeasO- 

'.■».■ «. •■ •:•■■:,- -'•■.•',.'• 2«-77^ Ungvir Ostereicjier. Aladar dr. bryo.s, bel- 
«ry6'gyasa, Ungvar, Roskovits-"n. 2. 

• '.:■-:■ . '•.■ :' 7 •■■■;.'-. ",■''• 2-OG 
• Po'.Iacsek: Vilmosdr. gye:mekgybT 
•■■.. . gyasz szakorvos, ; : Un'gyav, Sz6eke- 
nyi-ti-r 15 .,':,-. .' 1-67 

'Z?nt.a .•'•'."■ St6ckl J6zsef dr. gyer)nekgy6gyasz 
;■ • szakoi'YOS, Zenta, Hortky M.-fit,23. 8, Hugy- 6s ivar- 
szear vi bdnftalmak (uroi6g§a). 

Budapest 

^'Babies Antal dr. egyetemi- magan- . 
"" ■ ". tanar, sebesz ,. '. urologus , klinikai 
; -ad:iniik"tuE: Bpes.tj V. Deak :. A 

fferenc-n. 12., -.'■; -.:■.'■:■ 189-22-7 
Blum Himpn~df. ffiorvos . 3eb6sz-nrd- 

Idgns, Rndapest. VII. Erzsebet- ' 

' -krt -9/1'i. '"(New-York palota.) Rendel 

d. el 7—8 d. u. 1— 6./. ; 224-292 

•Egyeii David dr.: a Gr6l Apponyi 

■'.- .Poliklinika tb. as sis tense, a Teleia' 

,.:- volt h. ig. ffiorvosa.; Rendel d. u. 

2-— 6ig. este 8 : 9ig. Bp. VI. Teiez- 

krt-24/a, " ' .\, ,113^601 

Faragp GyBrgy dr v. egyet ■•ta'nai' 

■':' seged " urol6gus-seb6s3 Bp- IV Get 

Wczy-UL.. ii 380-689 

P^nyes hajos dr. ver, bflr, nemibete-, 

L '- gekneit rendel egefiznap/Bpestv, •Ra> 

.<■ kiiezi-At 32. I. em.\l. - Hajos . £mre dr. s .kdzkP'rIidzi ffiorvos, 
szakorvos, Bpest.Rakiiczi lit 62. 1. 1;- 
- . -■.-- - : 226-603 
Hegedfis Miklos di'. utbi6gU3 Morvos 
rendel; D. p. ll—l-ig -.-■' 
D; a., 3— 6ig 
, ai. Zsigmprid kiraly-Atja 1.. 351^369. 
. Kesztlielyi Sdndor ■ Zsiginohd dr bOr 
gybgyasz ui-ol6guB, szakorvos; Ren- 
del: (reggel 8— 9-ig) 11— 1-ig, du. 
3— Vi7-ig, este 8— 9-ig Bpest, Tor^z- 
krtl5,Andr4ssy-dtmellett. 110-673 
Lengyel Imre dr. a Bzeretet k6rhaz 
" , urol ogiai osztalyanak alorvosa. 
' Rendel d.-n. 3-6 ig. VII. Erzsebet- 
krt 19. ,■"' 4-22-3K 

112' Szeged Schrfittef Henrik dr Bzeged 8z6cJie"uyj 
' ' tfj. - '■.'.■■':"',"■.■'■■ -■.'■■ 24-85' OjvSdek Pap Dezsfi dr.. k6rhazi ±6 orvos, b6r- 
.?y6?yasz-nro1ogiis, Ujvi.dek, 
Posta-u. '-7. : " -: , ' .'..' 29-06 9. idea- 
betegs6gel<. Budapest Mdday Tstvan dr. marosi egyetemi., 
raagAntanar a M. Individ ualpsaichd 
logiai-^gyestiiet elnOke.to'W.eny :'■; 
' szeki elmes^ak6rtfi Bp IV PetOti 

8Andor-n.-ll ' 189-688 

Vincze Aladar dr. ffiorvos, v. ides 
./,' klinikai :tanarseged — Jdeggy6gya 
.'; szatrrendel6int6z6te, Budapest, . 
. VlT.'-0amjanich-u. .40. ' 421-324 

Debrecen Jiinossy Gyula dr; ffiorvbs, Debrecen, 
. Piac'rU. 40. ■ - ■' 27-79 

Orban Lajos dr. v Debr J6zsel kir her.- 
ceg n 4 _'r 7 . ■ :'■ " .■-■'■ "SO^iJS 

Sz6ky'Antal dr. klinikai tanSrsegSd, 
-ideggy<5gyasz. Debrece'ti, P6terfia ■ 
-. a 31. ; ;/.-"..■:./.:";' : : - - -j / .,VlO'-13 

Korozswar ,^i'-~0 E)ekes Mikl6s dr! idegorvos,;: Kolozs- 
va , PetOii-u. S. 13-48 

Maroswasaphegy Vertes Gyb'rgy dr. bryos , Ma ros v'a- 
■ : sarhely, 8z6"ch.e,i|yirter : 66; r \ : 2-^S Nagy varad Erdesa Istv.andr.feorvbSiideg es eline- 
szakorvbs, N. varad, 8zt. Janos-u.8.. 

- '"" - ,'■":": ,:..;, V 19-20 

Sop r on Varvasovsirky .larios dr. idegbrvbs, 
kbrh. ldorvos, Bopron, Szeckenyi- 
terl3. '; ".. '■.! 9-0 

Szombathety Gotbard Istvan dr.-ber6nyi/ideggy(5- 
gya,9z,. Bzombft.hely, Ma)ora-d; 7. 
'■8-19 Budapest Avar" Maria dr',:ko2iij3t;itits-szakorvbs, 
,. bOrgybgyasz. Bnest, Baro^s-n. 28. 
'.:■".-■•., .■"•■;.'•;'• ," : ".■.;•': . '136-227 
Reks- Imre dr. koaHiStikusrSzakorvos, 
bfirgybgyisz. Bpest, RSkbczi-At 65. 

.;■;■''' '.; : ■'■.; >J. : /.:■ 140-126 

'liesatlielyi Sandor Zsigmond dr. koa- 

metikns saakorvos, Bp. Tere'3-krt 15.. 

■■,'■'.-■■..'•■■. .: , ■"-'<' ". :: ii°- 5 73- 

Miiller Fereoc dr. szfbv. ktizkbrba'zi 
adjunc'tus, Bp. IV; PetOfi Baitdor- 
u 18. (Bejarat Regiposta-n. 19. sz. 
alatt)- •■■"■ 184-418 

Ozsgyaoyi B61a dr. b6r- es n'enii- 
gy6gyasz szakorvos, orvoskoame- 
tikns. Budapest, IV.. Iranyi-U: 6. 

V •' ' 1S2-036 

Reis Hjida.dr. .Griissner Zoltanne, 
bdrgybgyasz, orvos kozmetikus,. 
Budapest, IV..Becs>u. 3. '382-531 

Weiohtierz istvan dr. rend, ftioi-vos 
kozinetikai sebbszete Bpest VI Jbkai- 
u. 1. 118-233 

Ko!ozsvar Berbnyi Dezsb dr. orvos, Kbloz'svar',; 

" Matyas kiraly-ter. 23. ; . 18-04 

Veress T , 6renc dr.- orvosprofesszor, 

bfir-, hemi- es kozme'tikai rendelbje, 

Kolozsviii-,' Jbkai-u. 6. Tel. : 26-41 Wag yv^rad Beuedek Ferenc dr.. orvos, kozme- •■', 
; tiktis, NagyvaTad, BzecbeDyi-ibr 18. 
. '-" '.'•.'• •-' ■>■'■■' ■■: '21-23 
.Teremias Arankaldr^-bOrgybgyasz, 

kozmetikns, Nagyvaradi Szechenyi 
' ter 1. -■' . 13-82 Szeged Reiter Oszirar-'dV. 
; ter 11 . ,;\' Bzeged Dugonics- 

'•'.•;•'■•.•:.'■.■• 26-02 11. Ofvosi 

laborat6rjymi 

murikalaftok. Kassa I'riedmaDJi Uezsb dr. Kas'sa, Kfi-u.'54. 
24-92 

Ko'ozsvar Kneffel Pal dr.'. egyet. tanarseged, 
Kolozsvar, Majalis-u. 12. V . 17-18 

Marosvasarhely Gergely, Jbzsef dr. orvos,. Marosva- 
sarbely, Kossuth Iiajos-u. 14. 3-*a Szabadka Scbaffer Aladar dr. brvosi jabbratb- 
riuina, Szabadka, Virag-u. 6. -8-91 UjvBdek Soh-warz ijeter dr. . orvosf laboratb- 
riuma, Ujvidbk, II. Rakbczi Perenc- 

/ .fit 24 ■".';■ ■ '.'■.,:'.- .: -' . -.-31-23 12. Orvosok. Apafin Blum Saridor dr.'brvos. Apatin, 

.■ Tibssutn Laios^'u..lll5/a. Telefon: 56 

Petbnyi Jbzsef dr. orvos> rendel 8-9 ig, 

6s dut 2-3 ig, Apatin, Zriny'i-u. 159. 

'-' .-v'.' . 1-19 

Baja ■-" .. 

Mikollts Mihaly dr. O.T.B.A.' 'ellen- 
. firztt oi-'vbs, BaJa^Rbkus-u. .4. ,3-73. 

Beszfierce Joiasch G6za dr. orvos, Beszterce, 
, -. Hortby . Miklos-t6r 23. :; ' i- 16. 
Linkrier Gydrgy dr. /kOrofvoa. Besa- 

terce, Calvin-u. 21. Telefon: 1-72 
Reichel "Arthur dr. orvos, Beszterce, 

Galviu-n.; 24. .. • . 1-05 

>Bz6kely Laszlb dr. orvo?, Beszterce, 
, Calyin^u. 6. . : : ; , \ ■' 2-07 BudapssB- Kar.igo Gybigy dr v. egyeo xanar-. 

segbd-uroJbgus-sebbsa Bp IV, Gei 
. Ibc2y-u.ll ;.:,..:. . 880-699 

1 1(6 vy. La Jos -dr. kbrliaai f6orvo3,:.be]- 
-gybgyasa. Budapest. • .VI. ICnietty-- 

11, 31. .. -.'-... • " ; ; : : ,; 121^318. : 

€s]kszepeda,.:X Adler Miklbs dT. or-cos. Csikszeredflj 

Kossuth haJQE-u. 46." . . ' ■•*-• 86 
Balassy Kaiman dr. kbrhaai fborvos, 

Csikszerdda, Mikb u. 34. . •1-70- 
Bnzas Mar'ton dr. orvos, Csikszefeda, 

Rakbezi-u. 20. ' ••i- i .24, 

Nagy Andras dr. OTBA. orvos, Csik- 

szereda; aiik'b-u. 7. ' . ; ,,.• 1-49; 

Sebrecen' ..' Balosli Beta dr, klinik; taiiarsegbd,' ; 

■'' belgybgyasz, uebr.P6i.erfia-n.-42/44. r 
- •-.'.' li-lB-r 

Tippal Benb dr. egyet , orvos,. Deb 
r.eeen, 39. -es gyalogezred-u- 15. :' : 
. ;-'-' ■' " "' ■■'."■ ' 26 : -7i!,' 

Pes :.:■■—*■'■■ 

Biir Manb dr oivos, Dbs, Kalvin.- 
•tbr !.-.. , : ■■■■":. ■ Telefon; 61 

Birb Laszlb dr. orvosi rehdelOj'e, Dbs; 

: Bethlen-u. 9. ' '.--.; V- 52; 

Hirsck Gyala : dr. o.vos, D§s, Kbssatb 
Lajos-n: >, :..,'.- x'".' '., ... j : '' ■ -2-™ 

Gyergy6szentmSkl6s Rosenfeld. Endre dr. orvos^ Gyergyb- 
szentmiklbs, Grpf .Tel(jkiru...3. ,T. •? Kassa Ballb Bbla dr.. Kassa, Hortby Miklbs 

ter 25 / ■'■29-13 

Dessewf fy B6la dr. p'rvft's N V. " berlini 

tanarsegbd, Kassa, Varkapu-ii. 4. 
■"•'.:■ .•-■'' -. .->'.. ■: 28-91 
l^fizb Janos dr. kbrh. oszt. vezetfi . "'.. 
-iborvos, Kassa, G6za fejedelem-n.' '. ; 
. 70. :.'.'-..''. .---' 35-94 

G'ro'sz Jbzsef dr. orvos, Kassa, PO-.u 46. 

■'■•:■:'-, 32-46- 
Rallgatb Kerenc dr, Mav palya-'bs , 

OTI kertileti orvos, Kassa, Kova.cs- 
. u. 25. • • ... ^7-77 : 

Hausmann Jbnas dr. orvos v Kassa, . 

Fb-u. ?. • " 22-67 

Mavkus Aridor dr. Kassa, Honvbdek 

Atja 9. • ' 22-60 

Miiller laidor dr. Kassa.. Tordassy- 

U. 5. 23r97 

Papp Imre dr. volt klinikai tanar- 

segbd; Mav. 6s OTI orvos, . Kassa, . 

Bzegbnyliaz-ii. 9. 26-97 

Kecskemet iioskovits Lajos dr rbntgenorv Kecs- 
kem6t 3-.80 

BteiD Gynla dr. Kecskembt, VI. 
Mezei-u. 10. \ " Tel: 6^95 

Ko'ozsvar Bogdan Karoly dr. orvos, Kolozsvar,.. 

Hortby-At 64. 21-21. 

Ranta Laszlb dr. orvos, Kolozsvar, 

Arnyas-u. 13. 10-99 

Reite? Arthar .dr. orvos, Kolozsvar^ 

Egy"elem:u. S. " ■ ." " ie T 63 
Schwartz Arp&d. d r. orvos-endocrifio- 
: Logus, Kolozsvar, Csaky Istvan- 

u: 1... ' . ... / . 34-97 

gz'entkiralyi Istvan dr. orvos, Koloas- 

yar, Kismester r u. 4. ■ 26-00 

Tonk.Emil.d'r.: orvos, Kolozsvar, - 
- Kembny G-.-u. 3. ■ . 32-66 

Traub.Vilmos dr. SHiy-tu^bsaakp.rvos,, 

Kolozsvar, : Hegediis.SitMbr-u. "4. - 
^. - . - -23-04 

WasseratrOin Laszlb^dr. orvos, Koloss : ■„. 

var, Hegediis Sandor u. "7/ 13;^94 
Weisz Fulop dr.- orvos. KoloasvAr,- 

Horthy-At 6./ 12-42 : , 

Komarom -■- Fleiseber JenC dr orvos,. .KomATonT,:, 
Klraly puspok-11. .«.■ '.--> 1-67 

Kula 

Zeke G^abor. dr. kb'zsbgi. .orvosi Mav v ; 

: V palyabrvps; • Kula. ■/;;'■' ^Telef pn j ; '89 _ ■' 

Maroswasarhely Herskovits^Jbisef dr, orvos, Maros- . 

vasarhely, Hor by Miklbs-u, 32;-B-i6 
Lbte Lajos dr. orvos, Marosvasarbely, 

Hortby Miklbs-u. 3. ; 3r24 

Pbterffy Istvan dr. fborvos. Maros- 

vasarhely, 8z6chenyi-t6r.32. .4^14 MaroswasarlieSy 

-3ainu el 8a1nn.eL.dr . oryos , Marbsv £sarf. 

hely, SzantS-n. 5. v , ■? 5-3? 

-Spaniel Zoltar, ir. orvps, Ma.rosvasa.r- 

- ~ bely , , Boly ai F :~a 'J 11 . ' . ' i - 76 ■ 

-" asz Imre dr. kdr- (HI 6s Otba orv * 
.MarbflvasaTbely. Szfiehenyi^fer, 22. 

.'-,'■". ;;;;-•.■■■, .'.;.. V" : >; ':; ; :-\ ■':•;;, 7^>1 
" -v>rgft ^sigiuond dr, : dev'ai,'P.TI ffior^ 

.-, vos, v'Marosvasaibely/'ZioItatf-R.. 12, 
\'*. ■"■■■'■. .^;\'V.- : ':'-- .:■■"■' '',\ ;■'- : -" - : ^--w 

Mezober&ny 

Otah Erjiflidr, orvos, MbJsfiberejiy:. '86 

Miskolc 

.'* ' ^ Kohn Mln&iy: dr. >liskbic , Sz6ciieii y i 

&4urikacs i 

-Hteinberger Arnold dr. '.-.orvos,- Miiii- 
' kacs, Rakbczi-u. 9, - ^2 r>ri 

v Magybanya 

: Papp; Mihaly dr. ^poliklimkai. -ffrofv-o^ 
■ Naeybanya, Hortliy Mikl6s-U; 39,- 

"" :-' . 1-04 Ssatmaf nfemeti irsekiijvar Baias Bela Idr." sipeki 0:T.B.A. : ■ -. 

kejiil«ii f5erp-0!i fc^atororiuSmet! 
. Ra^<5czi a. .3.f.\- ■- • '! .. '8-'Sb 
Barn'a JPesef :dr. varosi ;ory-os,;. ; 6&a.tT- 

marn&neti, Bam Japbs-iv 5v. vT-74 
J ei'eifiias ' ■ ay4l a ■- : .4 r,- - oivo's ,: S a at- ' r. 

marrieWti,' Kp"lcsey-n. 10. - ,: ' _■ 38 ■ /Jimmerinann Vitmos divprvbs, Bzeged,: 
p5roszlan-ii;,4.,y4rosi berbaz; 16-04 

gsekesffefrerwar-: Bajor Ferenc dr.-BzekesfebeYyary 
• Havranek .J.6zsef-n. 12., ,"'■ '. vfT -„-76, Szotaok"* lilek'. Istvan: dr. Szolnpk, Szapar; 

. ll.-:l-7,' "■ -' - : -'■'■■" ',\ . ^ ,' 

Halasz Bandor dr. Bzplnok, -^ ■ 

hakas rSzapary-u. 11 2-92 

Rendel6;i Baap&ry-ii. 2?; -. :. 6-9^ 

ftel le i' Sani per Janqs dr .. or vo s , Szo 1 noli 

•■"ijiebneiyJiliios-LK.H. ■ , ■ ,2-14 

Tecsd v — Tggggjv- tjBrinriiendy:fite8-0y«irgy dr. kbrb. se- 
<■ beszffiorVbs, 'lSr.sekv.jYar,' Kovbaz- 
":.ii;,i'3. ; :.-'. ' ;■' " ','-. .2i-6i 

iteaS'S-aX- :"■'■'.-■' .'/"-> ;i ,' . .'. ;-r"-' riediminn liftszlP dj 
'l6-i2-ig-,.15,-18-ig, 

Kofozsvar . sebesz. Kendel: 
Kassa. FS-ii; 64. Eszteraoni (Jiiiiiy G'yula • dr." yit6« k^rhazi rtn- "„ 
del0f6orvos. Es»terffora. : Fereic J..- . 

fit 20. ; '. ■ ' '•; -, - .'■■;■-:.:' .• , ' -i'i". ■ 
iBygr .; v '.' : '■■•< 

Nyarasdy Uytfrgy dr. augaras eijara- 
snk s.zakorvosa r int fOorvos, 
Andrasay-u. 15. Rendel a« OTI-ba'n,' 
Gyfir,' Hia-u 2J" V 16-91 CsiKdr ; Zpiiaii dr. operateur, Kolo^- 
■ var, Kosztolanyi-u. 6, . 30- 2S 
i J apai Zoltan flr. seb6sz, kliniltai 
- ; tanarseg£d, Kolozsvdi , Trefort- . • 
.■ ii.- IS 30-83 Kg'yed B.61n dr.. seb^Hz szakbrvos,'.- -Matos.va'Bartely, 
'. '.nylrt«ir, 66.. ' 
' ■■ [lakas;. Wcby 'M- 

MiskoNv ReudelC: 8K6cbc- ICassa : Engelmayjev JenO dr. i 
r8nt^onr3oryos 1: Lakas: 
K6rh^z-u,i4 

Kecskemet [1. M6rh'aai - 
Kassa, Nagytfarad Griinst'eiii ' Lajos ■ dr ..orvos, T6cs6, 

#jverbasz Molnar Gynla dr. kdrJiazi 
vos. Miskolc, 8zemere-n. 16. .16-03 Nagy varad ■Sogdaiidy: GySfgy, dr. m \i6sta B.B.l. 
'■■■■ ."kezeld orybs,. p.T.l.'oi-voBj : -N-agy.-" 
Varad,: Baroes^-u. 16. ■ .' W-S"; 

- .i)(iak -Ipfvaii: dr. varosi ot vos, Nagy- 
varad, B*fc6cai-4t 16. . , ■ 22-6S 
^i3ch-A.rbndr: orvos, 'N'a"ffy N vArad > : 
Bailagyi Deasa^u. 14. >. 16t02 

'vGdtH Bandor dr. O.T.L. kOrzeti 6s 
.: -.postakbzeW biT'OB,.. Nagyvarad, 

Sztaroveczky-a. 20; . ■ 13-S? 
■"' -Kisia'-jMsef'dr. orvos, NagyvaraV 
HbrtJiy MikI6s-ut 37. ".--■ ■ -27-11 
.<yelbadm J6zsef dr.' oivbs, Nagyvai'ad 
: -Grof Teleki Pal-D.88. ' 26-4G 

■i -Patz Oyula dr. a pris,ta:,betegs6gl; 
bistositffint^et"kezelfi6rvoga,Nagy' 
varad,- Hitlei- Adolf-u. 19. '. ' 12-37 
Rosenberg Aprad dr. epyetemesvorf 
''.-vos; 1 Nagyvarad,- Qzent Janos-a. 26. 
V -'-"_--' -32-09 

■$aiamb"n ; Pal \dr:;brvotj. : Nagyvarad-,- 
-." Dadek-a..-6. ■■>;-. - ■ .c: : 23.-51 

-■; . «iiMllep-&Bmbbs Laszlo dr. Pti |6pr- 
■ '■, ■ Vo3,"Na'gy.yarady '8zaniszl6-a.- '2*;: ' 
-'-'-'■■. ■-■'-''■'-'■::'. : :: ;- "-"-."-. '■-/■'■--:-. ; 16-01: 
>S.chwar:fe.Miksa.''dr. Wd^Bzakorvps, ' 
-■.-'■ "Nagyvaradj Kbssutb. liajos'-ru.e; ■ 
:". ■ ;; .,-■:. . : -...."- v ,-. 44-96 
Tsrczan ; Igiiac dr.. orvos Nagyvarad. 
. ,.; Ijakatpa-n. 9! : 14-14 

'Veress Andor dr.. orvos, Nagyvarad. 
Matyas kiraly-dt 136 28-0?- MiilleT :.Matya3 ; dii orvos,-, UjVerbasz, 
■ - ■ ■— Telefon:..70 
Robiig. Frigyes dr". kozs6gi orvos, 

IJjverbasB.- , " - Tel&fon:. f>l 

BaryLajos dr." kOas^gi es ..0TB A or- 

-'-vos, Civerbasz.^. 72 

VYallrabenst-ein ' Ferene dr. May.. 

palyaorvos, UjverbasK, Hortby M.- 

lll. 112. ■ .,- .8B- C'Kete Emil dr. all. korh. sebetz . ro- j • -r ' : ' 

ryoKa; Nagyvarad, Hbrthy'Hikl.fls- '■ S^,@reiarOIW ■ - U|«id6k Kezes B61a dr ;■' va^QSr kflrnleti- orvos . 
U j vi d€k; ■ B zi'glige tt- Ed e^a.- .36 .' . - 

Ye'Tm'es" ■ Aladar dr, oivps^ ,pjvid6,k', 
.'• lt.'.'Rak6ezi FerPnc-iOt 2s: ~- ■■■ 24-77. 
Vermes" dr. Eutsa Anna oi^os, Uj- 

vid«k J ;Szfe'e'henyi-n..:i8. -. ■.28-t9 
Wagner . Istvan . .dr. orvos, ^ U]vid6k-, 

tj, Rak6c>4.FeTenc-tLt.39. ■ ■ -:2&JQ Nyiregyhaza Moskovitti Lajos dT.' rbntgea unit- 
- orvos. .Kecskemet, Nagykorcsi-u. 9 Kolozsvdr Feszt Gyorgy-dr. rbntgen seakorvos', 
belgyogyasz, Kolozsvar, Miissolini- 
it 10. -.'.'' Tel:: 13-28 

Herskovits Izidor dr. k6rbazi fCorv.os,. 
Kolozsvdr.. MajalJe-.ii. 2. ... ; 36-79 ..?l.-6j) K6rbftz: -_> .16-88 

(■iittmann Jeno dr. sebfesafOorvos, ,: 
-Nagyvarad, Nagy Bawlor-ri. 6. fo'ld- 

sain-t ■ '.,'■•/' ,n n - "" Papa 

■Fonyi, Jenfi'.dr, Szabadka Lfeva Bdnyai Zoitauae At. S2tiJ Neuer Bedv'ig 
dr. rCutgonszakorvos L6va Balassa 

.,,.>;. . 1-01 

EBuCTkacs "" ' \ ,:-;. 3 

1 
© flerz FereD« dr. 
orvos,. rendel: B'alog Ernfi dr. sebPSK-sziikorvut,. 

Szabadka^- Pamjanicb-u. 7. 6-18 
Ri6y.fy-'J.- Ijiijoe dr. ujfttOsebesz -szak- 
- orvos.. Szabadkfi. Tefez-t6r 10.' 

■■.'.-■-■. ■- ,'• -> 8-84 

Szb&nok bulge nolog us- szak- 
1. e. 8— 12-ig 
I. a. 3— 6-ig - 
P;ita!<v Tibor-n. 13. 21-78, fodof --Mfklos dr. orv'pB Pagvai,'Kos- 

. sutbter 13 ; ■ --,-. -- 1-Q2 

Kat'z JeriO'.dr. oryos, UngVar f Eossxitli- 
:--"-tfef'-l4. -. ■'•;. .'" v. Tel: i-19 
Kerekes I'stvan'dr. ;orvos K eg6szs6g- 
J .iigyi fOtanaogos Uagvar; Szfichenyi- 
• ter 29 . .-' ^5 

Szdk.e Andor dr. oryos. az. cOtbUw 
keriileti ffioryosa,Umrva-i . i>ombal,ia- 
.u/6, .-•.'■'■ ••• . ' ; '■■•..'-',. 5-f>: 

Xenta-' .Hartps Janos dr. varosi orvos, Csyir ; 

egyhazaM)obreceni-u. 4. / 24-86 

Levay Mikloa dr;' Nyhaza,' Szinhaz- 

:- u. 18. ;'•" .. ■ ' ..'■.-• v. 2-4-,iH 

I.osonezi Ferenc dr. NyhazaSztlstvan 
a 10. ..•■•■•- ■ 31-88 

o-'Poginy Jdzsef d>. Ny;haza. Csiilagr 
: ■ >. 12. ..'•■..• - ;.'31-"y5. 

: - Ctbecse v : ., -•■ g >^\'- '.-_'•."' 

<',«^lakovics Pergely dr. oi-vos~, Obeese, 
II. Rak6'Gzi "'Kereric-ti. ..20.''. .1-41 

Sepsiszentgyorgy 

ilorvath Mikl6s dr. orvo's/Bejisl'sze'nt- 
• gySrgy, Gr6f Teleki-Pal-n. 6. 66 

Szabadka ••'■'■',■•"":. 

Dungyer.Bzky .Matyas dx. varosi orvos, 

.Szabadka, Baioss-u. 2a^ . 7-71 

••walffy Othiliadr.Vigbne dr;-n§prvos." 

.Szabadka, Magyar-u;, 12.- ■ 1-31 

..'•Hosz Dez's6"'Ur. orvosi Szabadka, .'■ 

Wesselenyi-U; 29. •;;'; «'* ' - " «-74 

. . rXoesandi Daniel dr. vai'OSi .brvoa. 

Szabadka, Wessei6nyi-u.. 32;' 6-87 

•'V'ilheim San'dbr dr. orvos. Szabadka, 

■■■.'Sa^benyi-tSr^S'.''; 6-6« : Papp Autaldr. Varosi, posias 
zenta, Eard-n.12. . Sonibor '■■ Bzab'6 Elemer dr. Bzolnok. 

Szombaihely Bteiner Feretic dr. s'eb6'szorvbh-. Bzom- 
batbelyv Ybrcismarty-u. 1W 
.-; : Telefon: 1 81 

Qjverbasz ;'-... v-'..': '.seb't'F.zszak^i Petrovits Milenko dr orvos, Zombor, 
Berzsenyi Daniel-ti. "4. " • - : 3-47 

Btraeser Geza dr. oryos, Zombor,- . 

-'. Bz6chenyilstyan-krt 8.' ;■•' . B-rlKr 

Szab6 Endre dr.. med. Univ. O. T. 1. 

- kiirzeti esmagaubrvos, Zombor., - 
Fl6fian-u. 8. ; > 31 

I'ibor ErvJn dr. orvos. Zombor, 
Bandor B.-n. IB. Telefon: 1-91 13, Sebesxet. 

Budapest Hetzel Frigyes dr-. 
' Ujverbasz. ... :■:■ •"- 

Ojvldek ; : •'* 

Mibalesios Szlobodan dr. sebes'/.<;i;i 
" 3zakorvos > Ujvid6k,8zabadka'i-ii. 24; 

:... '■■-■"' :■■■>.'.. S -:■-. ■■■■'.<■; .-• ' • 3>- 2 <> 

jz'alontav Zoltan dr.BebesMfOdrvos, ; 

Ujvid6k, P_et6ri : SaiidoiMi 48. 20rl'8" 

aertta .-,//' 

-QlnckEtabl Geza dr. niutborvos, oj>era- 
teur, ZeDta,:J6kai-Ti. 11. ';.-,.-_ m> ^aggyvarad : 

Schwartz Jenfi dr. rOntge'nszakbivos, 
Nagyvarad, Pavel-u 26., . 16-38. 

SzabaeSka - .'"•' : -. 

' Jagios Mar'cella.dr. rbntgenszakoryos 

Rendel 8^-10-ig 2-4-lg Bzabadka 

, Mikes ii 10. 3-99 

j Szatmarnemeti . 

jprossmann Baud or dr. rbntgenszak- 
• orvos, Bzatmarn^meti , Rnkoczi- T6th Istvan dr. korbazi toorvos, rbnt-' 
/ gen es;-ldgs'zakorvo5, Ujvidfek; l v e-; 
- tbfi Sandpr-u. 13. ~ 36-66; 

V.nit's "Mi kl6s- dr. rCntgeDSzakorvos, 
Ujvid^k, Templomjidyar : l. .2(5-0^ = «•;■' 

1 

01 

to 

«l .'- 
&> 

f 

a;; Szasxregen •Medve Andras dr. brvoa, Szaszregei). 

. >Horthy Mikl6s^t6r 10. ;j., * 'Vi 

; Wagner Noibert dr. oryos,' Bzaszr^ 

; -«en,- Kessbl-n:.- 22^24. ••"•; .•■•■■ . - 9; 

' ...".' ' v'.4o •■:"•'■'".■ ■■■"•■.. ■;.-.-. '.,:..■; Eg Vedi- -David dr. a Cir6f Apponyi . 

Poliki'inika tb. assistense a Teleia 

volt b. ig. foorvosa. Rendel d. u. 
.-"2— 6 ig. Kste 8—9 ig. Bp. VI! Terez- : 
-fcrt 24/a: : :.-' - ..-.;• : . 1.13-t'Ol 
Farago Gyo'igy dr.; v.egyet ta.nar 

segSd iirologus-sebes2 Bp IV Ger 
; loazy-ii. 11. ' ■ ■_ .; 380-69!) 

ytossmann Rudolf dr. "fflorvps, opera 

teur-brologus Bp -V ViJrOsmarty 
. : .ter. 5,: ."-.:. l ' : ; "■:;• . -3864? 

■Debrecen •. , Rill Antal dr. kirbazi ig.a'zgata-Seb6sz- 
.f /iorvos, y.onjbor. Bnsa-p. H3 1-06 14. StomatOiogia. 

(Ijftsd orvosok (fogdszat) alatt)? 

15. Sugaras 

eij6r6sok, 

IRdnftgenoidgSa es Ladanyi J6zsa dr. ■mfudoj -vbs,-v. cgye- 
i eiiu tanarseg^d , p ebrecen, Y&t-,u .2 Sarkady Bandor dr. m-atoorvps... Deb- 
'.. recen, Ferenc J6zaef-(it'7. - : '■'■ 15-40 16, Szem6szet, 

Basdapest 

Feh6r Lajos dr. v. egyet. tanar&^g'ed 
assistcns„-Bp. \ll Krzsebet-kit 56. 

: . ..:■:.. .222-052; 

Gelencmk -Mik'sa dr; ny. ra. kir. koz- 
eereszsegiigyi feliigyelo, volt szem- 
klinikai cgyetemi tanafseged, la- 
kasa es szemorvosi rendelOj.e:. A61- . 
clOtt es deluti'm, Budapest, V11I. Jo- . 
zsef-krE 14. .- 131. 361 

Debrecen '.•.."" ir^cgi6therapia.) 

Bekcscsaba Ifiscliraaiin Mihaly .dr. y. k6rbazJto- 
. -orvos, Bekesc'saba, Szent-Istvait- 

- ter 9. ■"... ,"',•■'." .:.' T;: -i-Qi 

Ms-- 

Paradi Ferenc dr. sngarus" r>lja.:asok, 
szakorVoS; '■ -Po?, -Betbl-en G.-n. 26. 

'-'■'•: ..'■ -.; " "':. ', -1-16 Czntidsz Ida dr. nanirOliverneegyet. 
. tanar, Debrecen, Csap6a. '22. , 

' .'.',-■•• ■••' ' ■. ' . r '' i 1 " 42 

.Giattste'm:-liaszl6. dr. szemszakorvon 
•Pit klinikai- tan." b. Debrecen,- Var, 

i;'"a..'' ' '■.:.': • ■; ■•• '■'. '■ ■'■ • • ''•'• "■'•.-': ' : " ' 3a "- 8 .1 "• 

Komondy .'Pal ' dr. ' kSzkbrh : f fiory os-, . _ 
?zemorvos. Gy6r, - Abdrassy-ut 16. 

• «: ■•••'.••. ■;••■ .-■.'-■- 10-84 . 

Huszl XycTi* Kpraoh Jenbdr. s'zemegli szakorvos.- 

operateuf, v. .kdzkirliazi. fOoryos,,, 

VHusrt: ' ^ ■'"-.. -.- ;, '.-■:'■■■; ' **, ■• 113 ■ 0?v#*Qte fl nfo elfitt olio o]el ggfirat pnt« flzemet ieicnf . Kassa 

siarvasy Gyfirgy - dr. Bzemorvos, 
. . ;Kas6», M&tytB klraly-krt 4. 32-86 

Kecskemet .. 

Tapasztp Iflfcvan dr. azeinsaakorvos, 
Kecskemet, V Beniczky Ferenc-n. 8. 
] .2-39 

^Colozsvar 

Hamburg . JoaaeT, dr. szemesz , k&rhaa] 

•^ fflorvos.KolOBBvar/Petofi-ii. 3: 23-08 

- Ugeti Boraogyi Ilona dr^ szemorvos, 

. . Kolozsvar, Uni6-n. 27. ./ / 86-16 

Buinegh B61a dr. klin. t8narseg6d 

Bzein6aa seakorvos Kolozsvar, Ma- 

tyas kir.-i«JL7. * ' '.S«-64 Miskolc 

Szemendrey LAszli drMisk Bz6ohenyi 

n 33. ., 28-97 

Vajda Geia dr. Miskolc, 8z6cbenyi- 

d 95 ••■; ..: r .. ■.• 19-69 Nagyvarad Book Armin dr. Bzemesa szakorvos, 
NagyVarad, Riman6czy-u. 2. 16-60 

Szabac? tea ^" 

Majoros .Janoa dr. ' szemorvos, kor- 
'..*' kazi ffioiTos Szabadka, Maria 'Pe- 
rsia park a. •'• " ' 3-i7 

Vftg6 Ilona dr f£rj Barabas Tiboriie 
drne a BzembetegsGgek szatorvosa 
OTI rend int f66rvos Szabadka Sz6- 
ckenyf ter.4 1-18 

Szeged '['■' ■''.-. /.'- 

Varga L£s»lo dr. flaeged. Aradi-t SzoSnok 

Barkiny B6J» dr Memorvos, Szdlnok, 
"'■■' B»rb88-xi.8. ' ■•'■'■ 17, szliEeszet 
6s ntigydgyaszat. Kecskemet Feldmeier. Geza dr egyet orvostadoi 
Bztilesz nfioivoa Kecskemet Nagy- 
kflrosi a 16. '8-12 

Szab6 Tlbor dr. orvoB, szfileflz- 
nfigypgyasz. Kecskemet Hrdfa 
Imre u. 2; 4-81 

KSskunfelegyhaza Klazsik Imre dr. szfil^STi; nflorvoB, 
Kiskuntelepyhaza. Pet6fi-n. 7. 97 Kofozsvar Szatmarnemeti Barbu) G Mihalydr. iiCorvos, Szat 
marn£meti, ; Gr^ Csaky-a 3 4-2f 

Brawi Bela.dr sziilSaz 6a n6gy6- 
pyai2, Bzatmarn6meti, Hortky ' 

■'< Mikl6s-t6r 26 • . 61 

Karikas Laszlo df. szlllesz-nfigy6- 
gyasz korhazi fCorvos Sznemeti 
Iskola-kfiz 3 - 6-83 

SzekeSy udvarhefy Abraham hafts dr. nOgyogyasz seb6s2. 

KploasTir, Horthy-fit 10. • 30-90 
Biichler DezsO dr. korhazi fftoryos, 

seb^sa 6s u6orVos,' Horfcby-fitl.?. ■ 

. .- .■"■■•:■ // 22^-39 

Pekete Ivan dr. v. korhazi orvos,- 
sebSsz, 6zii]6sa Koloasvar Wesse- 
leiiyi n.13. "-■' \- 24-S5 

Heller Jozsef 'dr. .szakorvos, Kolozs- 

'.' var,.8zentegyhaz-a. 26.-1 .. 12 .26 

Kiraly Jentf dr ' nogyopyasz-sebesz. 
Ko'ozsvar. R6zsa-n 1. 11-62 

Kovacs Margii dr nfigyogyasa kdrbazi 
foorvos Kolozsvar, Matyas klraly- 
ter- 11 36-01 

Licktenstein jjnre dr. sziilSsz-nogyd- 
gyasz. Kolozsvar, Minorita-u. t. 

■'•■>•■ 19-69 

Nenrimier- Zoita^ dr/nfis-y^Kyasz- 
szafcorvos, Kolozsvar^ DeakVereno- 
U-44. " ; 29-46 

Wertheimer MeEdel dr. orvos, Ko- 
lozsvar, Szappau-n 1 34 7 51 
■•■'" # .' . ^ -. 

Komarom Beregszjsz 

Be^.ermanii' Armln dr. aziilGazet 6s nfi- 
eyigyaszat seakorvosft, Beregszaaz 
.•' ■.:'"' •■.!•. i~ a5 

Budapest 

Hauser Emma tir. l)r. K6nai Mihalynt 
n6orV08, Bndnpeef, V. . Alk'otmany- 
u k ;.21". .120-827 

Kesaihelyj tSandpr ZBigmond dr. nb- 
■■_• ■. gy6gyasB szakorvos a ntiKneuii be- 

■/- tegsggek szakorvosa; Bpest, Ter6z> 
krt 16. Andrawy-nt mellett. liO-673 

•! ? «hoc*ky Gy0z6 dr. ezuldBz-nOorvoSi 

egyet. orvos' Bp. TV. Kiralyi Pal'- 

-..• a;. i*. ■■'■.. -'-■'• -" :> " : ''.;;?: i :" 18»-3nl. 

Okolitsny-SzaWi Zoltan 'dr.: s«til6sz- 
nOsydgyaSi, BndapesH, IV. Mnzenm- 
krt3. . •;•• 185-088. 

Senkei Irilly dr. BziiMsz-nflorvoa az 
Apponyl Pollklinikavolt assiBteDBe 
6b a n as. nOj klinika volt orvosa, 
Budapest, VI. TereVkrt 30. (J6ka> 
a Ik fttjardhaii) Rendel d6Ie!6tt 
«-^/,10-ig, d61ntan 3— 5-ig. 119-278 

Debrecen 

Jakab Endredr. nogyogyasz-sziileBz. 
Debrecen, Battbyany-a. 1. 1. em. 
16-25 

Xbntsek B61a dr. y.T.B.A. ffiorvosa, 
nfioirvos, Debrecen. Ferenc Jfesef 
It 26. 14-14 trsekujwar 

Kithan imre dr. iijfllBflJB 6b nOgyo- 
gyAsH Beskoirba Brseku jvir Bzeohe- 
oyl u 4*. ; 21-72 

Kassa 

ffftlizsy Andria dr. ilatyas klrftly- 
: krt 11. •■' ^ -~ -- Patfiky Laszli s &t. koek6rh. f6orvos> 
szilJ^sz-iiQfjydgyasz. Fo narom, 
Dr'na-n. 9 - 3-13 

fja_rgsyasa£3|e|y. . r Ti-orubitas J6zsef dr. sziilesz-nS?y<5- 
.' gya?z finakorros Mvhe|y." Horthy HiskoSc N6tJ Lajos dr. Miskolc, Hnnyadi- 

n. 6- '...'. 16-69 

Bzendi Balazs dr. ■egye't'eTni";inaga: 
; tauar, kozk6rhazi-.nfigyogya.sz ..''•- 
tfiorvoSi Mi.skolc, .-Kazincay-n. 16. 
.-•• - ■ 19-32 

. .DelelfiU: Erzs^bet. k6rhaa ."'13-80 
Vftgo;PAi"dr. ..Mtskoiy', irahy Janos- 
11. 3^;- ' :.,..:■ ' ^3-78. 

Magyv^rad Barsony Vilmos dr. sznl6sz-j»figy6- 
gyasz, "kdrkazi h. ffiorvos, Nagy- 
.. yaxad. Riman6czy-u. 16. 22-20 

.A'rfli'a Andi as dr. sziil^sz ,6a noor\ 
.'•'vos, Nai?yvajad, Rak6ezi-iit 7. 

:. -'• '•'■-. 10-98 

Csap6 Andor.'dr. sztilesz-noorvos, ~- 

Sagyvarad, Rak(5czl-nt 19. 24-46 

^liupfer Mjirsa dri sziiltSsz^nOoi'ros; kor- 

hazi tOorvos, ■!NagyviiTadV : Rendei6: 

'8aecl]eiiyi-t6r 1. ; 13-00 

• : ' Kprhfiz'ban.:-.. ■- '16^67 

llarkovits Andoi dr. sznlesz'-nflbrvos'. 

•-'■ N3gyyAradi Sisilagyi Pezsfi-n: 17. 

...-■'..': .:-■•.. 26-99 

Wyiregyhaza Rev^sz M6r dr. S2til66z-.n6gy6gyaBz 

szakorvos, Nybaza. Karolyi-ter 12. 

• ■.'■.'■ v 25-98 

Seps jgentgygrgy Mrincz Xptt&n'd'r: Bziil^sz-rifipyigyasz' 

tfz§ke'yudv&rhely. Hortky Mikl6s- 
• dt \2 56 

Szolnok Varhely Bela dr. azaiesz-nfigy<5gyas« 
' r>zoiFipb f B.zapary-q. 30., __ , 3-83 

Oividek ■ ■\': < \ llics Brankd dr sebesz n6gy<5gyasz 
Bzakorvos Ujvadek rendelCje: Pe- 
tofi Sdndor-u 7 21-17 

UkSs PetOfi Banopr-a 7 . 31-77 

KiBS Oszkar dr. sziil^sz, nfigyogyasz 
szakorvos. Ujvid6k, Templom- 
odvar. 4. •"• - 29-60 

Mngwar ; : ' v ■ : ; ;■ - .';;'.■■ Oszt^lysorslegy* 
fd6rusit6k. 

Budapest - : ._ Lipcsey vlt^z 6s T6rsa, 
badapdst, IV. Apponyl- 
tfer8; 188-5S4 LOTT6 8orBJegyirnsft4 Rt. BndftpeBt 
Vii. Erzs6bet-krt 16. ';": 281-881/.. N/iNAV KJiUOCV, 

oszt&Iysof s jegy f^drusIM, 
Budapest, VID. Sa- 

ross u. IPO. 132-464 Scf>uc[>t4it nanlc&dix. 

Budapest, VIII. t)ll«i-ut 6. 

y 132-293 Tomory es ldrsa; v 

bank- es penzTaltdilzlet. 
Budapest, VII. Erzs6bet- 
krt ttll. 225-200 225-086 Keleti Jenfidr.v. babakepezdei '..tanar- 
seg6d. Ungvftr,:C8at6rna-n. 7. 2-0£ 

Reinicz ]jaszJ6 dr: BztilSsz, nflgyij. 
gyaszrEzakorvoBy Ungvar. Domb- 
alja-n 34. ■ S-81 

Wag 

Akkermaun Janos dr. rendel du. 
2-6-Jg. Vaoy 2-10 16, Term6szetes 
(Physikother^pia.) Budapest Rlek Bahdoi dr; ROvldhnlliiii, feny 
6s ^'ektrotberapia. Qnarz, histamiii. 
Birdarest,. VII. Karoly krt S/a. 

:•:.;, ". 483-947 

Kotozsvar Charmant Pal dr. kllnlkal /ifiorvos, 
' KolozBV«dr; J6sika-ui 82. ; 22-69 19, Tesiegyeneszet (Orthppaeciia;> 

Budapest Reichard J6zsef dr. orthopaed szak- 
orvos, v. k<irhdzi adjnnktas Bndapest, 
FV. Appbhyi-t6r-4. '.;;., 181-631 

Ko'ozsvar Toroli ji. $s Tdrsa 

bankbaz r..t. Budapest, 

IV. Szervita>te* S; : 

182-066, tSO-601 Kula Szeg6 Gyula, osztAlyaor* 
jegyfOirusito, Kula. 

•tizlet: . - ■■.'■■■ '-I'tt- .,. 

Lak&s: ; ©V 

■■•" » ••.-- '".-••' 
Wyiregyhaza Onodi Pilne flar. Nyki*. T*y k&km 

u. 2/ ■■• n~*i* Szeged Pettf Em6 m. kir. oszt&lysor s-- 

jftt6fc', fdArnslt-d.- Szeged, Sz6- 

. cHenyi-ter 2 /a. " 14-7C^ 

Szo!nok< •/:',. ■'/.- : ■"'';■■' Denes Jdzsel vltez, f &aru- 
fclto, Szolnok, Baross. ' 
u. 22.Csekk8z»mla: 7777. 

: :- -: . ' -■ .-•■■ .-■■; 7-77 Oxigen, 

(L4sd gaa alatt li.) 

Marosyasarhely Fogolyan Krlst6f dr. seb6sz k6rhazi 
' :'. -.Ifiorvos, Bepsiszttry. Szabad- 
.g-ter 4. Soprcn Holds' Richard dr. 
De'fik-t^p 31. . Szabadka nporvos, Sopron, 
1-89 Prankl Pa! ar;-szfll6sz-n6orvos, 
6z;abad.£a,.Megyeri-u. 6. 1-6S 

Koyaes-Sztriki Inir.e dr. szill^Bz-nfi- 

gydgyasz, Szabadka, Terez-t6r 6. 

' / .• ' '2-10 

Mucsalov^Szima dr sziliesz nflgy6- 
gyasz-seb6sz. Szabadka^Virag- v 
n. 7.' •■'•-,: ■ -6-66 

Ney Laszl6 dr. sztil6sz-nflgy6gyaR», 
Szabadka, Bzent Istvan-t6r 2. 6-80 ialmos LisaW ir- a berliniHCharlt6 Ter6k Karoly dr. szUlSBz-nfigydgyasii 

egyet. klinlka r tanAraegede. Kassa Bzakorvos. Szabadka. Kaeiuozy- / 

' Vin-tJ 10 '; '/ '■'•.-_.•■ 81-501 ii. » ''■'•••'._■• 5-26 

'^^M'-. : ///--.':: : ■': :;: :';;:/■-/■' :,: ;: .../ ; Weinberger Zsi'gnipnd dr. orthoped 
Rzakorvps; Koloaevar, Kornis-u. 11. 

. . ■:-'■■ ■■;■•' * i6-i8 

Szcmfeathely Gere Zsigmond dr. Ortk. seb^se ■• 
szakorvos, Bzh'ely," Erzs6bet kiralv- 
n6-u. 23. 2-43 20. Urologia. 

(Laed drvosok: hngy- ea ivarseeiri 
bantalmak alatt.) .•/' Ostyak, 

tiy6r ■. ; : : ^'.:' ' 

Gyori J&leliuiszerlpari 

**•*• gj^rezerU cukr&szat, 
Gy6r, Arpad-TJt 18. 14-17 

Kassa-"-/'. •:.■'.' v - ..'. Agroferra i-i-t^ Mv&sar- 
/ h6ly;KinizBipal--u.8. T. 27 
: 0xig6ngyar. Onborotva 
peng^k. 

Budapest PolgOr Erzsebet, be- 
retyapengetizem, Buda- 
pest, IX. Matyas.ii. 8. 

■•■: 188-578 Ongyujt6k, Budapest Rp-Ko bstya *s onkorkaa;yar, k.tt. 
Kassa. Saent Tstvan-kit 18. s?«: Gallwitz Testv^rek, Ongyujtdk, 
'•;' sakkok, ^Budapest, IV. Pajlsl '■■■■ 
u/9, . - --;/.;■ 387^034r/ 

Oninditas. •; **?■ A- nftv elott alio B jel nagykefeskedot ielent. ;X Patyfoosipar KONWALLIN FERDINAND. Eny ^ ft ^M^^-**-** Budapest, V. : csomagolgsrg, c^gnyomflssal is. *ii-9-680.: 6nt6dei 
berendei£sek 
6s cikkek, 
Budapest Peiwiy A. tuzeiestecn- 

nflkales banyaszati k.f.t. 
Graf It, bomok, dongold 
' massza, samot, sultitlug, 
st b. Budapest, VI. And- 
ra»sy-ut26. 125-809 Ontgdek, 

..asd tm-,[ dm- 6s 6rc8nt6dek alattis) 

Albertfalwa 

. P&ger Dezs<5 kokilla -ftriilO 

\- G6p-; Lakatosaru 6s Fdm- 
ipari Vallalat. , Albertf al va t 
Szent imre- 4t 37. 259-148 

Budapest Budapest-SalgH- 
tar faint gepgyar es 

vasifeitd r.-t. Budapest, 
VI. Vact-Pt 19. :»292.360 Hubert 6* Sigmand 
ac«*I- 6» femora-, 

gy<ST r.-f. Gyar ■: Buda- 
pest, X. Ferttf -u. 14* < 

oi;: :•';/;;';• ^48^590' Toth Ferene Uj. tern, alu- 
mlnlmn es koktUa, Onto- 
de, Bp. XIU. Beke.ter 9. 

•.•■-■■ C-. '■: 291-572 Debrecen 

." Bocskay vasdntOde 6b g6p- 
gy&r r.-t. Debrecen, Szo- 
.■:-"■ hoszWi-Tit %. 30-26 

Jlorvath Jozsef, 6nt6mes- 
ter, Gyto, Teleszky-u. 12. 
(Klraly ; vasOntfiao- 15-45 

i tfrlnoa; Janos, vas es fem- 
ttnttf de GytfrV Teleszky- 
«:i9. 6-31 

Miskolc I>t<isgy&rt m . klr. vas- 
es acclgyar, Dlosgy or vas- 
gyar, Telelon : Altskolc. 

^12-80 Horei JanfigiSpgyar, vasOntCde, Mis- 
kolc Zioloai kapu M. . 23-62 

Nylregyhaza 

Jrsal es Tarsa cegtul Irsal 

Rezsd vastfntdde, gepmii- 

helvNyhaza, Vasgyar-u. 18 

-.. 20-45 

Sopron Mtmm Rt, Souron 

•zUrko- «■ I4gyva9-0ntdd6je 

Sopron, Xgfalvi-tit. Tel. :'; 3-44 Szatmarnemeti' Princz Tesiv€rel£ 

vasbntddees gepgyar r.-t. 
Szatm&rn$metl, Attila- 
u. 37. 1-79 SzombatheBy 2$eiCf} gepgyar, vas es 
femttntode, Szombathely. 

: . , • ■- ■•■•; ■■•-,..-••. .,-• ' lr-Bo Vacy>f v:j:.':V;.;^; :' 

Budinszkyne-Bodeniosz v* 
ontdde es r adia tbrgyar, 
Vac. 1-U Palackok, 

Budapest Baza! Mechanikal Palack- 
gyar rt. Budapest, Vi Aka- 
demla-u.18. 114-3BI 

L, laa-ftfla «KRAMER» papirarnnaffykeresk^dfee : 
KartelenkfyiilJ" papirszfoiyegek, 
papirzacskte/naptarak . Bndapesi/ 
VI. Na^yiDezfl'-Ti. 46. 110-812 Pamut. KoSozsvar 
Padlok* Budapest Asbestlt hezagmentes 
padlc, Racz J6zsef , Buda- 
pest, VI. Andrassy-ut 32. 
: 111-995 Csoszsr (mre 

-hezagmentes 

asbestpadlo 

Bpest,JX. Ldnyay-n. 3C. 188-749, Huhgdrla magyar he. 
zagmeates asbestpadlo 
k6szito ZJrhqn es 

tarsa 'Budapest, XIV. 
SzuglQ.u. 93. 497- 7Q3 Pala. Budapest B>annbia asbest-cement, '. 
palatfeldolgozo iizem. 
Budapest, VIII. Thek Endro- 
n. 10. .-,; 138i-757 Sbllernil Mfivefa, Hatschek 
Lajos, asbestceinentpala 6s 
esSgyar Budapest^ V. Berlini 
tfr 5. *115-563 121-202 Hislcocxi €s Tarsa 
Terrenol-Pala 6s 
lefoiy<ics<i,Bpest, v. 

Alkotmany-u. 4. 12^-044 
„•■/'■ ' 129-045 

Gyar: Plszke 4 MagyarSelga Textu- 

fpari r.-t. Kolozsvar, 
Ugray-u. 5/9. 25-65 

•Koima , roni"':..; ..r ■■•.•''• Konrardnil Textiripar k. 1. 1. 
. tondgyara, Komarom, Uri- 

•••«. 26/28. :. - 4-82. 

Soprea •;■''..";•■.. Sopronf pamutlpar r.-t. 
SoprOM, Vi tmyedl-u.40. 2«98 

Vac 

Sal&mahn &s T&rsa r\*i- 

pamutton6 es c6rnajsfyar. 
Vae, Iftadl-nt. . t-90 Papiros- 
hulladekok. fe nyjai asol6papipok 

szaraz eljaiassal 
; magyarorszagi gyartefepe is ffielarusftasa • -' 

„0Zftlip" Vesyipari Termekek k.i.i, 

Budapest, VH. Nefelejts-ufoa 26. sz. 
j Telelcn ; 425-365, 423*926 Pieseajberger Jozsef . 
f eiiyniasolo papirok; Rajz- 
papirok. Bp. V. BioLtan-u. 15. 

,. • ;, ims84 

I»nJZGE.n Bp jufaasz An. 
dor u lO; 128-290 

I*apirxs<ilc6Jc mlnden 
arukoz . - 

Sirassiuanu : Testverek '• xt. 

Bp. V. Kossuth "Lajo8-t^r 16. 

^H8-931 115^536 Nagyvarad Szaiitay G-yiila, papirhalladek 

gylijWkorzet bizom4nyo8 6s 

papiplemez 'j&yarr- lerakat, 

Nvarad, Hlatky Endre u. 1 . 

■ -27-72 Papirosipar. 

Bfekescsaba ■ Molnar Lajosne if j. papirzacsk6 
tizeine es papiraniLagyke- 
reskedfise, Bek^scsatJa, IL 
Perenc J(6z8ef-t6r/ 2: •.". 5-28 

Budapest "';^^C Szeged fiacsd Gterait pala Wol4rusft6, Szojrcd.- 

: .' ;. > ;•• ;••■. 1 9-08 Bates Papiraru iparl R.-T. 
Papirzsakok. Budapest, V. 
AlkOtmany-u. 4- 114-663 

Rls6 Magyar Cartonlemezgy^r 

r.-t. Budapest, VI. Sziv-u. 60. 

• *129-674 

Jalius L. papir k^py. Bp. VI. Lovag 
" 3. g 126-371 

Kauiiitz Iiajos Ideal papir- 
, arugyar. Gyart: cukr^szipari 
papiiarut, papirszalv^tat, 
papirpoharat, papirtalcat/ " 
W. C. papirt, atb. "Budapest, 
IX. Marton-u. 19: 136-292 l/ng&r S&ndor, &ti&u 

szo bartyapaplrzacsk6 
feldolgozo iizem. Buda'- 
pest, XI V-Egressy-ut 20/a. 
296-670 V'arga. 69 Wei as, ' Bpest. V Osiky-n . 20.' 
. *lll-25e 

KecskemeS Hesedus Istvan, papir, 

, papii'zsak kis es nagy-. 

keres ke d 6, papirneruiiek " 
naaybani feldolgoz6 tlzeme. 
KonyykOW mester. Kecske : 
met, Szabads&g-t^ 3. 4-66 ; 

Kofozsvdr Wargd Daniel - if j. 6?5k0sei, 
-papirlemezgyar, Kolozsvar, 
NabobriK 1. . ■[': • 22-20 

Miskok y Dttsgytiri J>dpir- 
gyar H>T. nitis^ 
gyar Miskolc. 

Teiefoti: 61-60 ft:--- 

'■*■' : 

Or 

u 

m 

2 
I i 

H Wagyyarad HRLYFI Gy6rgy,papirfeldolg02<Ju2em. 
Na^yrdrad, Ko3BBto L-n. 7. ftt-01 Pecs Kovacs Belane Natron 
papiraruuxem 

Pecs, Alstimalom u 8/1 
84.12 
Paplrzacskdtlzem, cegt. Ko» ' 
vacs Jozsefne. Pecs, Also* 
baldkany-u; 55; 18-96 hartyapapirt 

; fvben, szelotben, tasakban, jiyoinaesal es anelktil, oles6 arbau, megbfzb.at6an szallit 

(lfflllfl << » ve8ylpari 423-926' 

••UXllLlll Termekek k. f. t. . n ,-- 

. f " -^f^-™"~: ■■■ . ■ ^SiWspcef. VII. "Nefelejte-u, 26 >'.W£3"J03'. ; 

. ' " 115 l^ipitostpflr A hlrdeto Iroda hOlllsztvlselol um\s mm =vmm\mmmwm$ 

FEHER £S SZINES CSOMACOL6PAPIR £S PAPiRZACSKO 

NAGYDANI ElADASA. 

BUDAPEST, VH. NAGYDlOFA-U. 22. , TELEFON SOROZAT: * 423-335 Szabadka 

Fisclier lErno, papirfeldoL- 

; g6z6ipar, k'o esMuyvnyomda. 

:• Szabadk.v Szalay : Las : zl6- i 
u. 26- ,. . , 62 

Szekelyhid Papirlemezgyar, B AL AZS <6s 
KQMZ SI K . SzSkelvhfd .51. 1 Szolnok 

Syoliioki Papii^paf r.-i. 
papirgyfcri fiaeme, 
SKOlnolt,At<iIa-ut iwe 1 " 
lekkitz. ' - 4-39 

Gyir'vezet6 ;-. fomernok la- 

kasa: VagokidrU. 29/a. - , 

6-14 

irbdayezefe' (akasa : Va'go;- 
hM-Ti. 29/a. -6-15 Huribell kereskedelmi 
vallaiat. Bpest, V.Legra- 
dy ftaroly-u 39. 493-770 Endrddy papirnagyke- 
reskedo, Bpest, 111. 
Tavasz-n. 12. 362-49Q Felier Ojula ujsaginakula- 
tura, papirzacsk6 6s minden- 
,nenui csomagol6papir, Bp. 
:V,:HolIan-u. 22. 127-851 I RAM It I, JAKAB csoiiia- 

gol6papir,zaQsk6, iernez es 

haptax iiagykeresk. Bp. ^ 

Kiraly-u,12; T- 226-402 

,226-463 Sugai ; '-R6zsa, papirzac8k6 : ke- Nagyvarad 

SZit6, Budapestj VII. Izabella- j baUER ANDOR PapiT.as papirierokat. U.-29. 224-550 Varga 6s Weiss, Bpest, V. 
Csaky-uV 2ft. #l#-256 ZELINKk SANDOR 

vasaroi papir hiiliadekot 

Bpest.Vn.Miksa-u.B.Tel; 425-598 2>iegZerS. papirzacsk6, 

;cs©inagol6papirok Bp. 
VI Szondy-u 42/c 124-Q44 pebrecen Freud Adoit „Celi£ai"&u 
■- latszo j^tirtytspapit es 

tasakokj beioziihartya, 
Press-span, Diaphan, De- 
koratios papSrok, Szuro- 
papirok, Bpest V Vadasz- 
Utea 38 118-543 Ojvadek 

# .fidcs*cdleuiii" papir- 
teldblgozd iizem, tul : Kara 
Janosne es Mr az Jeno, Us- 
/videk, Bercseiiyl Mi-u. 9. Siba J6zsef, papirzacsk* 
es dobozgyar. US videk, 
II. Rakoczl Ferenc-ot 39. 
: 27-77 ,VIgiietta" clmke- es pa- 
pir arugyar, LjYldek, . 
Iririyi Janos-u. 3. 21-72 Uajdu es Bokor, csomagolo 
piiplrok papir&rak, eak- 
rasz es foioszakma re- 
sz&re, valridi cellophan 
i vek, zacskbk es befozb- 
taartya. Bpest, SIp-u. 3. 
/ ■■■.;;::.■: 223-236- Bnray Bandor pa pirnagy keresk. Deb- 
receii,. Bas : u. 4. ;■ , ' ' 16 -67 

^ Szekely Audor, 'dunavideki 
papirgyarak lerakata/ Deb- 
recen, ftakosi Jenfi-u. 4/ 
"•;■••■■;.■.'...■ . V.' 31^71 

Vauiosi Bela, Debrecen, Szin- 
hazi-atj^rp. . ,." > ^29-77 

irsak&Ivar •,.'-;■;■-:". Papiro s- 
kereskedelem, 

(Msd a-niis'iariiirr-ok; valamint ; 
' \kdr.y\Ms papirosfeeveskedokakitt is. 

Budapest .'•* A Iff ff&EI Tasatol papirhuHacj6- 1 
Hf#4K kot Budapest. Wu ! 
Naqyatadi Szab6-u. 2. 222.«85g Brust ■;; BCia papir, •.< papir- 

leinez nagykeresk. Reklam- 

napta,r vallalat. Bp'esst, 

Kagymez6u 37/39 122-383 

112-939 Cilcer 6s Tdrsa 

Hpest Dorottya utca9. 
Paptrkereskedes, Kttnyv 
ny omnia, toltotoll saak«z 
let. KalttJileges kony vek 
es BLyomtatvanyok later 
melok es , itake?esked$k 
reszere ' .:-. _ , : : -: :X ■ .'' ■■'■: ' TAHS4, paplr- 6s Ird- 
szer gy af i raktira.. Bu- 

dupest, IV. Afdny- Rorvath K&roly, Budapest, VII. 
Barat-ii. H).-(Sz8yets6g : ute.a- 
nali r 222-250 

Kere8zt6ny Ffiiskolai Hallgatok 

■ Centrum Fogy. SzSvetkezete. 
Budapest, VIII : Bai;oss-u. 52. 

. ':;,-..: -..•:';•'' ■.•■"■■■'': : :/ :: -.- v 337-514 

^Krameru papirariik . ua«ryJcereske- 
' d6se, Naptarkiad6 .^s papirarulel- 
dolgoz6 ipar Kartelen kiviili gzfi- 
nye^papirqk, . fal^dok, szekvfeny- 
papirok, ler^IpftpiTok stb. Bp. 
Nagym.ez5-u.4D. : ,- • 110-812 
Magyar Papir 6slr6szer- 
szallltasi valiaiat, Sc&U- 

ler Istvtin 6s fiai. 

Biiest, V. SZalay-u. 3. 
P ^ 124^308, 129-676 

Mayer Brrtoo Maria, Lii- 
V&NOK&PEK (mat. 
ricak) be6gethetfi ttveg- 
re, pbrcellaisra es vas- 
zomancra, vagy Wdeg 
hasznalatra. Budapestj 
VH. Rottenbiller-a. 35; 

. 425-515 Fleischer Rudolf, papir es 
piper eeikk keresk. 
fiujvar, Szecnenyt-a. 15. 

'':.':■'•.' * ■■•;"' ' ."•:"•:-•' ::46-7Q : 

Gy£p 

Dobrossy es Boszier, papir- 

aranagykereskedftk, Gyor, 

- CttCz6r,G>a. 5. 2-12 

BCassa ''V : , QyoTn6- ir 6 6s csomagdWpapirbk, 
Niiffyvarad; Hlatky Endre n. 8. 

"■' 26-74 

^randios, ktiionleges 6s egy- 
:-.szeru csornag6l6papirok es 
. papirzacsk6k, Nagyvarad, ' . 
; Baross-u. 7. Tel : ; 10-43 
'■Grlinberger ir6, nyom6 6a 
csomagol6papfrok, nagyban 
' es kicsinyben,- Nagyvarad, 
. Saspalota .'■,:..;■ • 32-71 

Dakas ' ..,• . / 33-79 
Halmos Testverek, gyUfa^.kar- 
tya, szivarka, papir; papir- 
aru 6s" rS yidar unagykGreek v 
Nvarad, Mussolini ter .8. 

',;>:■ ..v ■21-19:,- 

HKfiYFl AND0K, mindenJQemfi' -papir- •. 

Aruk hagykei'esked^seijNagyvdTad, .-.' 

Nagy'8tuidor-u. 3..: >. ; , .17-26 ... 
HELYPI Gy6rgy,papiniagykeresked6s 

Nagyvavad^ Kossuth ^r-v*. 7." 21-03 
Uouig JoKSQf, -papirke/eskedO, Nagy: 

TafaiJ ,. R U likovszky-dt 18. ■ > / 26-2fi - 

Medve ■ IstyAn/papiiTiagykeresk : 
Nagy vdrad, Mussolini-ter> 14. 
10-27 
Szabadka Viuga Bcrtalan papirlcereskedfese 
Kass'a^ Fo-U;:13,,, "; ■■..-. :.'35.-i8 

ICiskunff6legyhaza VamrmUveU r.-f. 

Paplrriemti- es zacsk6- 
gyar, a DI6sgydri Paplr- 
gyar es a Papir- es Nyers- 
iedeileiiiezgyar, Pest- 
saenterzsebet gyari lera- 
kata, Budapest, VI. Sza- 
bolcs-u. 4. 231-895 

-- , 281-89© lEalas Viliuos, papir,: 'iro- 

-8zer-, vegyes-, elelmiszor- 

foszer 6s gyarmatai-unagy- 

keresk. Kiskunfelegyhaza, 

Zrinyi-u. 1:; ;. 1-18 

kolbzsvar :';■ ;_ Bacsa Imre paplrkereske 
des es- papirzacskottzem 
8zabudka, Varoshaz epU- 
le€ ,-"• . v,; ..' <* m 9 4 

Enfjl0r Mikios,paplrnagyr 
feerefekedes. Szabadka, 
Szalay-u. 12. s ?-«« 

Saegegj g'.'Sz6pkiii-)>8anddi papir iroseer fes,; 
dohanyz6eikk nagyban. Szeged Ta- 
bor-u 7/b . :.; -.'.■• .-23-47 . Voneki Q yula, papir-rOyid^ru- 
nagykereskedQ. Szeged, 
Pckete Sas-ii. 15^ ,■;.- 49-57 S>usiavi«le5« papirgyiVral. 

'■■ y .." 'ier.»lsata.^s na gy feeres-. 

kcdelini r.-4. Budapest, 
■■■•'■•■■V/vT.uhasz.AndorrU. 13, V 

r ;; *112-340 I ienpasold 
papiroK 
elauasaes „.„,, tntezet . 

JR6k&'.'C<kfO& csomagoW- 

paplv es papirzacsko.- Bp. 
N^vay Lajps-u. 3. tl2-635 

Sir assmann • T^'styerek;: ft. 

: Bp.' V. Kossuth "Tjajos-t'6r; 16. 

118-931 .1157536 naumann Gyula r.-t. 

paplritagykeresked^s, Ko> 
lozsvar, Szentlelek-u. 3. 

Boros -'pa'pirkereskedeB es , 
: "-kony vtiyoinda, Kolozsyar, 
" • Wesselenyi^u. 1. J.5-92' 

^B.«'ol'io*V f--l. x papir es'graf i- 
-' ka i . eikk ek keresk. v&ll; Ko- 
lozsvar, Deak Perene-u. .16. 
12-:25 
Kbzraktari <§s kefeskedcirrif Ut. Ko- 
liMJBvar'.- Kbzponti iroda: Deak.Pe- 
•icnc-u. -42'. ^ S6-4:9 

RaktarliaBiii 6s fatelepot Gyufa- 
I gyar-u. 15. .' r ' ■-, ?3-W 

Cepage £«a fos 

. ' yar: 

Nagy £a.fos, papirke- . 

resk. nagybaa es kiesiny' 
beu. Kolozsvar, ™"""' w 

, nyi-u. 24/26. 

".. Lakas :' ; •••■ 

^arosvaS^r^aBy Szombafthely Gabriel Agoston Ut6da oegt 
ozv. PaulyEarolyne.Szhely; 
Brzs6bet kir.-u. 42. - 5,. 

Ojw5ci6k 

Keller 6s Kiss, ir4szer- 

es papiraru-kereskedes, : 
Ujvidek, Jdkai M6r-u* 14. KoIozS' 
r\ 87-01 Wessele. 

15-12 

■■'".■ 24-52: Maricsiiy 6s Jankovity 
papirkereskedese. Ujyi- 
dek, Mussolini-ut 20. 

30-O4 Gabor Simon papirkeresked&s, ^tos-: 

. vasarbely,- Bz6pbenyMcr'll'. : ■■' .4-62. 

fllelikop kony V- ,[)apir- ir^T 

8zerkeresked6s Myhely - 
; ;' SzecbenyH(5r 48 • 1-03 

Miskolc ■' :. „I>apirforr<is" papir-, 

, iskoEa- es ir<Jszernagy- . . 

- kereskedes, UjTidek.Deak 
Ferenc-.te.r 7. 40-b7 

Toldy Matyasne «zvr papir- 
kereskedese UjTldek, II. 
Rakoczi .Ferenc-ut 25. - . . 
:■' .;/■:. , Teleioii : 86 r ^3 

fsnta •;''- ".. 

Ulv&lf'"J6t.sef 9 papirkeresk. 
• eskSnyvnyomda, Zeata. 
;: Horthy ,M.-ut 10. SV 

g @mfebg' ". : ',' ■//:■;. 
Manpl JEiidre, papir^ 

nagykeresteeda, Zombor, 

Dob-a 2/4, Tele f oik :> 116 g fflgsrcnrtgjgs fltOfetglgKor penzt a t y e to e t n e R. 

PARKETTA ta/vketi Lomasi-ErdoTpar/Reszvenytarsasag x ^ I © B ®eP<— 

ttoSdzsvari J£ati?as kiraty-tes* -7. Kjzfirfijag varoskOzt tieszflpet6sre:v #14-90 ; Papiroszsakok, 

. fljasd zsfik. '.iS's ponyvaipar, valarniiat 
"esak- es poflyvakereakedeTeni al.t.ttis.l 

Budapest 

Na.uisiffnsKtS.vn6, : paplr2sak k6s«lti 
■, it 7,em, Budapest, IX.'Bokrdtft-ii: 10. Pa prika, Budapest SUSX p a pfrnemiigyar. 
Tbbbretn .cement 6s ex* 
port papirzs&k. €ukoi*ka 
-'■ ^SfoT ■"--'■ =--•-« es tobb szinnyoni&sa r ek 
l&in zaeskdk. Budapest, 

■'"•38Q-3Q8 Csonka paprlkaudvar, 
Csonka Ferene. Bnda- 
pestvXTV. Columbufi- 
u. 49. Cs©magolt fuszer- 
knionlegessegekJ 297-Q29 iizeberenyl Olga, paplrzsak- 
tizeme, Budapest, VIII. 
Prater-u^ 62: 149-611 

fersekujvar 

\tasch 6s Roth, paplrzaesko. 
gyaroSt Ersekujvar, Vila* 
gbs-t6r 2»- 21-19 

Leva Oulecbla Laszlb paplraru- 
gy ar a, Leva, Baross-u . 12 . 

'■■:■-:-■ •:: .-• ••:;..•■;•■■ 2-17 Marosvasarhely 

AVeisz Erzseoei, .papirzsak- 

tizemo, Marosvasarhely/ And 

V rasay-iif'il. '••.";* 5-09 

• ; . Uiwiaak ^- :: ;>--;S-V'g-:: PAMTODRQta 

MA6Y/i R F'dSZERTERMEKEKET 

iRTEKESiTQ' £Z{tyETKEZET 

torgalomba. hozza • 
; a legkiyaldbb magyar Debrecen Si ar avtau paprikakMtel, tui. 
v SzatvaB Janes', Szeged- Arany 
' Janos-u: 10. .Tel- 4$-*^ 

liOTA'WtT paiirlkalerakat, ; ; ■ 
k&v64eab'^hbfzdtal,',.''tui-.:Pietr 
.rich Emil, Szeged, Karasz- 
-u. h, 14-48 

M&v&cs istvtin pap- 
rikanagykereskedb, .Safe-' 
ged, Nyll-a. 20. V 

Teleifon: 19-56 

Marki Ferencrie Ozv, pap- 
. ' rikanagykeresked^, tul. Ge- 
. - mes GyorgyDo, ; Szoged," ; Fe- 

•'.••' kotesa s- U • It ', ':■ : - ! •;•;; 27-45 

Posa Imkacs. paprikamagy- 
fereskedoV Szeged, Mikszatti 
K;-u.A5. ■■:":. .■'■';>;. ;■;..:_ 1^74. Kofoasvar JozSa .96zscf Mitiaty, pa 

; Tafaai'iigyar, Kolozsvar, ■ /, . > 
Bulcsu vezer-u, .11. '3:1*62 : 

MisUogc PI an er Zsie-ibo r. A. >1 i skbie „ 1'elegdi- - Parafa 6s korona- Karav&n Paprika kiy-itel,?'itJ.-.Szai-v.as 

' VJa-nosy .Debrecen/ Csap6-tu 23, ffe 

. Sze^edeu, ATftuy Janos-u. to. 3* ! 1 7 

ftzegedj szama '... -.':.-. f^-"- irsekiajvar [lapriKanagj'KeresHteawM 
Szege " Takarebtar u. 3. 
11-25 

SXEREJDAI 46ZSJ2F, pap- 
Hka-oxport, Szeged' Gsefzy 
Mih|lyu^3: ••.:! t.^a ersekujvat-yldekl '■•;i*ap.A;.. 

zet, firsekujvar, Kpma- -. 
romf-a. 52. 2 °"? 5 kalbcsa Daniel Andras es Irsay Jd- 
zsef, delvldekl zaosko- 6s 
paplrleldolgozd vail;' UJ- 
vldek, Petoll S.-a, 12. 
_2 32-SO Danu Z>ll|S figyesUlt Ma- 
gyar Paprlkaklvltell K.l.t. 
Kalocsa. 2 ^° 

Friedrf c^ Antaipapr 

rikamalma. Blttvclyes es 
klkeszltett paprika 161- 
termek vetel — eladas, 
Kalocsa. »r72 

Kov&cs Ferene; pap 

rikahaz, Kalocsa. 49,1-71 Paplanok. 

Budapest 

SCobdly Laszlo paplanes 
matrau keszltoiuester Bp 
II. Margtt-krt 58. 356.511 LftSZLO paplanok 

Budapest, VIlX Vas-n. 14. 

Telefon t 143-892 ~ J>Juma paplangy&r, 

Belvarosl vaszonaru r.-t. 
Budapest, IV.'Kamer.ma- 
yer Karoly-u. 2. Tel : 
J82-393 389+Q18 TAHiO ; • ANORAS ; papri- 

x katerriield 6s nagykeresk.; 
Szeged,^it6z-u. 11. 18-04 T6t& ' -Afi^dl^ paprika- 

termelti puprikanialoni, . 
Szeged, Veresaes-ii. 34. 
\ ■ 25-24 

'itijiii. YEmX;.- es : '-tfARSA 
eegtui: .^Qlgyesay Saudor 
paprikauagykereslteild, 

Szeged, Karagow, 30.. :ai^7 

v£n JANOSN& Ozv. 

paprlkanagykereskedd. : 
export. Szeged, Kossuth- 
a. 24. 26-01 PapriRaforgalmi 

Ic.f.t. Kalocsa. 1-43 Schwartz Ddtta, paprika- 
nagy keresked6, Kai oesa.: : ; 56 

Losonc • Sinars paplan,. Bnda. 

pest, XI. Horthy Mlklds- 
ut 18. . 456.759 Tehel^sTysciidk 

Magyaporszfiglegnagyobbpaplangyara. 
Bp., VIH.CyulaiPal-n. IB. Tel: 132-577 Pestszenterzsebet Cux Gusxtavne dr.-ne 

ozv. Siiszerpaprika-nagy- 
kereskeddj, Losonc, Ma- 
dach-a. 29i 1-5 Szeged 

Al>r<if)6in Sxilvesx- 

ter If j; paprlkanagyker 
es paprikamalma, h-^eged, 
yaa»-ter 1. 26-98, 4S-21 

X:S0&KA: GE&GE£*, 
paprlkanagyiterniel& es 
paprikanagykereskedS, 
Szeged, Tlsza Lasos-krtSA. 

: -:•:•. ,.;j. ■.'■■■'.•■' 26-54 

;CZJEGI^EDY; S AKD^R^, Panndnla paplan, vatta 
©s fenernenitilpar, cegt 
Padanyi Jenb, Pestszent- 

^erzsebet, Arpad-a. 15. 

,141-019 Szombathely 

FdlWiftr JTcSnOS, paplan' ,, X ITAMUS": Szegedi Papri- 

: V- kaeitekesito Kft. : Szeged;. 

• Export barmely ^llainba ! 

Irbda: Cserzy M. u. 3. li-43 

Raktat: Szikra-u. 2. 29-68 (rjagdkov<iiu(1tig-6k"6s pfirafa ;a!iat1 >. 

Budapest Nagy Ignac, pincelelsze- 
releslclkkek szakaalete, 
Budapest, Vll. Karoly kl- 
raly-at 9. 423-329+423-363 Nemeskeri TeH(tv6rek, Bp. 
V. Vag-a. 21 . 292^638 §ZEHI>JlHEL VI Zoltan 
; hadirokkant BP Bprn 
Ede, u 6 (csak e eliwen) 
, - 112-671 Kassa Frlcdmaiia ..es Moskovlcs 
parala kbronadugd es la- 
dagdgyar Kassa Bocskay 
krt6- ..:;■} 27-30 Parkett. Bar<s UGLYAl.l'AlFAK K ( -T..;fciel6uNai!Ci 
,: - tanhinsr.vai.-"^-' zStfurtsu ': : iR-Bare*. 

Budapest '.',.: Paraffa. 

.(fjasi koronadog^k,. valaniiiit. paraf a-' 
6s koToiiadH8'6k h.Ishi .is.) •.- Budapest OiiFka J6zsef, Budapest,- V VHmos C6i- 
szar-ftt48:. ■ 122-89S ■arafiakbgyar rt. ezel. ;.'• 
Kleiner 6s Bokntayer Bp 
X. Noszlopy-a. 2. ." 

J^148-514i ^*l38 r 854. S ,^_„„._ DJ — ,--, Sze 

ged,; Pacsirta u; 21 . »0-97 Szerderlt paralaarugyar 

; reszVenytarsasag Buda< 

pest XIV. Telepes-nl 12 

496:590 S>ANNER . tASZI,X>,'-pap- 
ri kan agy keresked6 , Szeged, 
Teleki-U; 1. . ; 49-93 GOCBGUUnE'R <?d- 
bOR es FIAle paprika 
aros, Szombathely," Ere- 1 ^agykereskedok, Szeged, 
csP.-u. 9. Telefon: 6-591 Zerg«»-u. 19. unio szltetem udii. 

EIek Szfilard mernok 

Bp.VMHollan-u. 15. TeU: 317-171 ECassa. BelfdrOSJ parketta es 
padldzasi vail. Bakd B&n 
Laios, Budapest, IV. Szer- 
vitk-t^r 8.. 381^183 Gero Jln&or parkett 

es '-.padloz'asl Vail. Iroda 
es -raktar : Budapest, V. 
Szechenyi-rkp. 19* 

,■;,•:.>:=;.-:: -:v.x , '123-952 stain Jozsef 

parkettazo mester ^Buda- 
pest XII. Blrd-u ; 13, 

-- •..■•:•,.'.•■. 358-13 7 Lang .id«set;parkettaz6 ^s 

: padTozasi villalata. Bnda- 

'.'"•' pest, VII. Muiikacsy Milialy- 

: uV 23/:/ 129-211^ 315-:060 w 

If 

N 

m 


V&FlcetidxG es fa&e- 
resikedtelmi r ,-t. 

Bpest,V. Pozsonyi-at 69)71.. 
■;,-: 280-687 292-69 3- Sc&mergel G6sm* 

:parkettvallalataV lifoda 
6s ralctar, Budapest, V- 
Pannonia-u. 14. 122-561 t3-3t|/ FriediDRDn 6e Moakovids, dug6gyar, i 
Kasga, Boeskay^rV .6,, ; .. '; ; ;27-iK> :i VISS4K£ASZeO, par- 
ketta termelb 6s lake- 
reskedd. Budapest, Bjak** 
tar : V. Akademla-u. 8. 
125-847 Lakas: VlII.K6p- 

, :: szlnbS z-Ui 5 7 . v 7344-7 35 117 Parkett Hlrdessenataytoeszeldncvsorohban, Kolozsvar Lomasi Erdoipar Resz- 

.' v6nytarsas&g magyar- 

orszagi uzemeiriek kiren- 

deltBege, KoIozsvAr, Ma- 

toas kirMy-t<$r 7. ; I8-89 
3i-G3 

Kizar<iiag varbskozi beszel- 
;; getesre:- • ^14-^° 

Szatmari parkettgyara •: 
- gyart miriden ra^fctu ; tdlgy 

es btlkk parkettat; .. -. Nagyw&rad ^ 

Hedrich Richard, faam, 

parketta, seprtiny el, Nagy- 

varad, Hlatky Endro-u; 19. 

34-18 

Szatmarn&met 5 ,Lomusi" Erdoipnr r.-t., 
Vilr6sztelep 6s parkett- 
gyar, $zatmarn6meti, 
Ldkert. -21 Szeged 0acs6 parkett- eladas parkottazas Paszomany. Budapest IBankbvi Gyula ea Tarsa, aze- 
lott Bauer es .Weisz paszo- 
many gya'r, Budapest' Vl% 
Gyulai Palu. 13; 130-489 I Debr cceni Textil rnuvek 

- R. T. (azelfitt :ZerltowitiB 

Textilmuvek R. T,) Szalag- 

z8iu6r-csipk'e-szoy Ottci tnke. 

• Bp. IV. D.eak Ferenc-u. 17. 

'.. .. .:::--: -■•,:;■ &18*-320 FUrthTestv.lutezetl,IskoIaf, 
. polgari, vftezt es egyen 
ruhazatl p'aszomaayok 
Bposi, VII. liuroly krt S/a, 
,.-'- • ,'■': ' •.-.•■•■';. 423-951 

Ktirmtin Mi$d ly paszo- 
maayarugyar.Varosnroda 
6s raktar: Budapest, V. 
Erzs6bet«t6r 5. %1 82-953 Kbrciyei es' Nagy,j zsiu6r 6s 

.'•' - paszomanyuzeaij Bad-.ipest, 

TV. Molnar-u^&V 182-104 £en tl v ay Zsiginpnd 

ft Of, Budapest. Araay, 
ezUst, selyein, . gyapju 
paszomany 6s zsinorgyar. 
VUl.Tlsza Kalmaia-ter24. 

•12- • 181-463 Neumann es Sehwarz pa- 

gzomahy 6s csipke iizlet, 

Bpest, IV. Beesi-utta I. 

180-6S8 paszoinanyos, Budapest, 

V.Dorpttya«u. 11. 182-619 

Sebes : J6z's6f, goiiib, zsin6r/ 

niuszaki es paszoiMny ipaLV 

■" '1 Budapest, IX; : . K6ztelekTul2; 

^•:':-;:.l? : '- ,: - c: '.^:.--lS9l5i74l. Patkanyirt6szei , ek, 
Budapest il: „RATINOL" patkciny- egeririoszer 

yilagszabadalom ! 

;,RlAS«IAr" svabbogar- 

. cs6tany- stb. ktoszerek. 

■ '• •■ -r Szallftja: - ' 
HAtlMOL IABORATORIUM 
Bpest, VII. Peterfy 8,-u. M 

■• : : '■■•.. Tel. s 22J8-445 !S2f. '■'■■':'';.■ 

Alexo Vies Uyultf., stit6r 

mester, , Bger; Szervita-u. 16. 
'=•■■■. •.'.,;'.; -.6-41' 
PA VEL. JOZSEF, pekmester, 
Eger, Inee papa-t6r 3. 

Telefon: 5-5^ 

Gyongyos 

tizeme, Gyongyos, Jokal-u. 

88. ; y Vv. :./:.'; .;. .:• 4-S5 

MaKovinyi "Dezso, 

siitdtizeme, Gyongyos, 
FetoH-u. 70. 5-04 

Cyor ' PI' T:' ■■;■.' Szasz Allr6d dr. nitanar. 
NaktJ eg6rlrt6, Radzsem 
patkanylrt^, Szard6 svab-, 
iiangya- stb.-lrt*. Bpest, 
Erzs6bet klralyn6-utta 15. 
49-69.4?| Patkanyirtd eOCZl JENONE 0ZV. ; &yOi, H6der- .'-.'- 
v4ry-ut 23. - : -:-.. - . 8-^98 

Szalay. Pere^tC; srQtamegterV 'Qyfir, 
Liget-u. 26. * :•..-.".;■ 11-06 

Hejduboszormeny 

^'SfllxS %*dl, stttffmester, 
Hajdai?oszdrm6ny. *? 

Hafittan .: Korbsmezd — flcima VoutigyuU Ivan, 

p6kUzem. term6ny *• 
ltsztkereskedtf, Ktf rV b- Leva . mester, LAva, Horthy M^ 
n. at. _ <^ 

Makd Sziv6s Janos, MakA, TuUpaa 
{>. 33. -M*.: 

Maroswasarhely He meter Motion, 

siitQmester, JHarpsTasAr- 
hely , Rak6ezi Ferene-a. 17 . 
5-7© 

Hoch Laijos .pfekmester, M»i»fV*eAr- 

kely,Kossnth Lfcfowi.'M. l-» 
Pulf fy Janos, 8&tfld»; MjirwrrtfArhely . 

. Satortabor-n. 7. - , ; ; -7- *l . 

.Hszdtur '.■:';'/.•■';.-■. '■ : 1 .: '1;\ vaiaalatok, 

Budapest 

Ottopdl Sandor, zslzsik 
trtas ts, Bpest, XH Klraly. 
ttagd^u 5/a< t50-484 

Pollfeer lrt, patkanyt 
: egei*et. Patkany Lr teszerek .< 
Budapes etofl San- 

dor^u. 6. 180-7O4 Hedediis Bela, siitSmester, 
; 'Hat van, Kanizsai-u.. 1. 71 
Tusor Sandor, Hatvan, Mohacs- 

" i. 29. ••./; : 1-- 2-05 

H^dmezgwasjiraely Relatnger QynlAn^ Czt. stltaddje, Hod- 
mezoyasarbely, -"kin-fzai-n.. 17. ,2>-16 

Ka posvar Sfef /led ^.^6mzetv6del- 

;, mi keresztes l^eriais- 

patkaayirt6 6s cldnozd. 

Budapest, Csalogany- 

a. 55. 752-553 152.81 7 V£g& CajOS, patkany, 
eg6r 6s roTartrtd valla- 
lat, Budapest, IX. C'll»l- 
nt 23. 8S7-071 Holen-yi Gyalaj Kaposvaiv F6- 
«. 7B. 7-7ft 

Sugar Pereno eliWde, Kapos- 
yar, Annarti. i. 2-53 

Karcag •. : .1 ''•;. H0fn J6xSQf, stttomes. 
ter, Karcag, Klsujszdllubl 

■irt'4.'-- ••..;'■•;•'.■■ 1-06 

'Kasia/r'v '■'■!. ■?•■■■: .;...-■■ '-'-I'. i Pikek. 

. t»A»d keny6rffyarak s olati V«.x 

: AfsdgOd'- ■■:'■; 'I,': Herczog- Jozset, p6kujetter, 

Als6g0d; Pesti-ut r 54 fjt> 

Beret Sy6ujfa£u Batlascli ;R - ela. p6kdZ6m,"K:a3Sa. -fion- 
.: vtjtlek 6tja 117. . -30-62 

Jamnitiky Janos, p6k)iaester~. gOzsiitfi 

d6j8 6s t^szt&gyara, Kassa, Barothy 

Sxa.b6- tiiy'id-u..' 76. . , : 26- 12 
Rpisz Henrik, Kttsaa, Honvideli 

atja 10. :■ 85-64 

Tattali Aladar . siU5,: p61nnefiter, 

Kassa,. TiJB.ftr-u 18 .- ■- 37.- 8» 

: K5suis2airas; ' : I)lszn6s IiOrinc, p6kmester f 
Berettydujialu, Hortay 
SUklrts-n. tO. 4 

BeszSerca -'•,.. - r_ Lakaes Gyula, stitdiuester, 
Kisufssallas, Maria Ter6- 
zla>krt 198.;'::- • - 1S ; 

i'KbgozsVafl-.v" Dietricli Craszt&T, .-, gcikmes- 
ter, Beszterce, Matyas kiraly- 

.11. 12. ■■:..;,;■.;;■' 1: :'.•■ ••■.s-00 

Csikszereda gumiswrag., csipke- f nadraqtaf ti, Ha- 
rjsityatart'd 6s 6vkul6nleg9s£6^ek qyara. 
Ppest. VI. Anker-koz 1,3. #426-166 
Maqyair.qyartmany i ..Capivo", vedjaggyel I Zerkowitz, lasd Debreceni : 
. Toxtilmflvek Rt. 

Szombatheiy 

BBombathe^yl ZSIN^ft *a PaBaomany- 

; ej&r, ffimleir Testvirek, SBOmbat- 

Sely. BzWWsi-nt. Tel: 2-28 

■■■ lis ; : -. x .i ■■■'":■■ EngeUeiter Karoly, satfi- 
y mester, Csikszereda, Kossuth 
-;LaJ9s4. 79. I-©© 

Debrecen - Bende F Al JPeter, slitOines- 
ier, Oebn oen, Var-u. f>." 6s 
P6terfia-u. 56r S9-»^ 

Boskovlts Boldlzsar, BfitCmester, 

Debrecen, CegI6di-a. 1. - 33-36 

Peketd LaszT6, Debrecen, Mester-u. 28v 

. ' -v/' ; -" ' : ■..■■' 57-43; 

Oassdak afltfid^Je r.-t.DebieceniBf'iszJii-- 

: mfayl-St 16, 29 24 

Kraszala J6zsef eAi 6s viHanyerfce 

berendeaett'BfiWiize'ffie . r>-hr.'. .";..■. 

,ir»««»-itt 9. ,'-.-•■ ' " ■.-■'• .M.-.2R" Biro Jozsef, siit6de, Kolozs- 
var, Arpad-u. 7." '/ , 31-17 

Uuv dtli 1161 a, pe" kmBater, 
Kol6zsYar i ;Tlaar-u.2. 22-84 

Giiratl* Bela, stltode, Ko- 
lozsvaiv Ifpad-'dt 40; >17-50 

Katbna SiiWde, tul. dr. Gyarr 
niathy Belan6, Koibzsvac, 
Kossuth Ii.-ji; 13/15: • 21-90 

Pxeaenszky Pit, pekihester, feher, fi- 
nom .hAzikenyer. siitfldeje, kolozs-' 
yar,- Hortliy-it 36. .-'18-16 

Presenszliy SamiT 
sUto&e?e, Koldzsvar, 
Huayadi-ter 9. : 33*99 SzAniity Gyula pGkmester, 

kolozsvar, Patau. 5. 
^ 19-15 FK-zko Laszld if], stltttmefe. 
.•;tef^ : M«zdtur.;.;\ ';'.;.;.. ;w*. MiskoFc Marioov Jordan, pekmie«»r, .'lUat'ek, •* 

Gr. Appohyi A.-n. 16. • »7f-«* 

Pavel Janos, Miskolo, Vadaay K.^. 

• n. 26. •,■■"•.•'■••■■"•'■ ;• ft? .?».-. 

Piros Lajos, MJskolo, ParkM J.eit*-.. 

. n. S3.. . it- *i Wagywarad 

Beriugye(5y6rgy v 8flt6m©8ter ( 
iNagvvarad, Szicwpraczby* 
u. 22. :'■ ■■;_;■ : ; ;V; 83-10' 

Feiceie Gyorgy, s«t«de, 

Nagyv&rad, Ghlllauyut 17. 
: 20-20 

FrischinauD Adolf, stiWmesTer. 
Nagyvarad, Halaaz-n. 15. 

23-90 

9TE1NER VIKTOR, pCstltM*, Nagy 
varaft, .Rak6ozi>nt 2». t7-*t M ylregyh&za 
Kosziin Sandor, »tit&. 

mester, Nylregyhaza, Kd* 

z6p-u. 41. 27-10 

Eramos Tstvan, pekmester, 

Nylregyaaza, Ha»*ar-sor i 

- 27-5» 

VVeiszhausz T)en5 BfltfldeJ#, Nyiregy 

haza, Vay Adam^n. 40. «>-** PuspatcBadany ? j»6k- 
d Any. 1 A Ele&es IStvdn, ._ 

mester, PttspokladanyL 1& 

Rafitd -- PaxoB-fc C» ere Tibor, p6k te Btltd- 
; ; inester, • Ratio. 8$ 

Zajak lstrau, hlgenlkns ett> 

tdpzeme, Raho, Horthy M.. 

ut 593. Postafldk 12. : 1« Trogmayer Gynla, ■4tM*jt. Bopro*. 

Bzeatinihaly-u. i. ' ; *^f* 

Szabadka Polyvas' Jauos, stttomester, 
Szabadka^ Bir6 Antal-ter 4 
Tetefpn: 8^17 
Szeged 

......i . 8Z0&I Sandor Sieged/ Maroi-a, i*. ' 

VegH Arpad, 1 pekmester, *»- «* L « : 

Kolo,syar. KSvespad,.. 8 e U 3r,e , : e S^^7fr^ M, - 

'18-46' u.41 "• '25.5T... Ti;:aeieseit teireszi am. Kir. pos^aszBmejyzet joiau alapiuanyanak hifiieiQ iioijaja Budapesten 

Matyas Kiraly Odiil© 

TelefOnszamok 365-361 6s 165-373 v. P&lZSZe&t'&iyS/i O y $ n gy e. ' ■: jjjfe? * Yen Kozponti fiit6s, melegvfz Mlnden kenyelem. Nagy parkban ." 
Fogaskerek^idJ 1 perc. Budapest.' XII. Mafya« ktrSly-Ut .7. tzim. Sz6kesfehfervar 

j-Tl'SCHER- SUTdDB; 8z6keH*eherVfti .,*>. 

Ber6nji-u. 2. . , _ 12-70 

Holiai Ferene'sflM S«fr«r. 8iroor- 

; . : '.q,'SS-v ;":.;: • : ; v v ■;■;'._ ■;• 8^65 

Srilagysomfyb 

>»alia ftozalia stttfldeje, 
Szilagy sotnIy6i Csotgo-u; 2. 

:•■:•;.'.•■■■• ■•■.•■.■■••■'^■'■•: ; -. ; - ' v «i 

Szolnok !'-. 

Barath; Gezane ozv, SzOlnok 
Tforthy M. At 18. 5-08 

Hazl stttttde, Szolnok, 
Hoifthy Mlklds a. 48 2-79 

•Ce^pGacIcy suttide, szoi- 

ook,"Bubay Ferencn. 7. 
TeleJon t 2.69 

TorokszentmikEbs 

O. Simon Istvan, stttdmes- 
ter, Tbrilkszentinlklos, 
Panthy-u 81 ; ,; 1>13 

Szotyva — CfiajiaBa 

Varga Mlhaly stittfmester, 
Szolyya. ! Tel. 55 

4Jjk6cske 

Bagd Geza, ; {eher eB o£zike- 
ny6? stltfid^je 6s lisztnagy- 
keresked6,/XJjk6riRke. '79, 

4J|widek 

VEMMEU G YOUGY, 

•Utfid6fe,U|vld6k,f0^ag- 
U- 5. Telefon V 37-06 

Ungvdr - 

©aar Bela kenyergyara, 
Uiigvar, Szeebenyf-ter 5. 

■•■ .-v-.'".- 8-68 

fAtraf.a. 87 8.79 Penzlbk. 

(UUt aiallodafr.is fidilfltelepek 
...__• '-• alatt ieJ :■•'■ ■■• \Vy.*v ; 

8a8atonaJiaadl - 
igb. Endrene, Hargita 
penzlo, Ba&tonalmadi./ 44 

BalatonfUredfUrdd 

Opravil pensid,BftIr&dfUrd6. 

79, 

^zab6 penzi6, till: Szab<5> 

: "■ Ferencn6; fialatorifiiredf iird6, 

•_ ''.:/: ""'' ■ ;'-.. : : : 1—29 

Qalatonielie 

Bagolyvar etterem e's.'poiizio; 
Baatius Valeria. Balatonlelle. 

.:^: ; --'"'":v v '■:"■ - ^ 

Fakinyi penzid, tul. . Breuer 
Sandor, BalatoplellV ^ 27 
Ge£er Sandor, „Riviera 

penzi6 e V Balatonlelle 61 
Sozpontipenzfo, Balaton- • 
leile. '; ,.1-17 j : 

Potty penzio, tul. : Smolen j 
• Ferencne. Balatonlelle. 31 : 
T r ambit As pen zf ©, Balaton- 
lelle. :....; 3a 

Vase penzi.6, tul; : Vass Vilmos 
vend6gl6s. Balatonlelle. 45 
Bpesti lroda: Ferenc^krt 1. 
R ^\tor t^ri kav6haz.i43-404 Budapest Kfopunti tut6a, bideg meUgvfz ; 

Budapest, V! iAndr&ssy 61 21 

8zobarendeI6s: i.em tei : 228-251 

Tim — Ml- erav teiefoty,:-?427-129 ASlOftnciKio 

TULAJD0N08: ADLER rtANDORNti 

Bpest V. Merleg-u. 2. 
Gresuampalota.Kozp.ftftes. 
Kflat&s a Danara. Hideg- 
meleg KQlydyfz. 381-523 Balktoyi Istyanne dr^n6, 
leanyotthon nrileariyok 
reszere. Budapest, V II I. 
Sandof-u: 46. 149-986 Bclleyne pciisio. tul. Szalay 
\Sandor; Budapest, V. ."GiSza-". 
u. 3. Parlameutudl. 114-088 

Comfort penslo, Buda- 
pest. TV; PetdflSandor-u, 5 
189-60S CorsoPensio " FOrdiiszobsfi, teJefdaossibbik: 
test. IV Vaci-utca 12.: 

- '■■:- »isa-863 Oaranyi-penzl6, Bpest, IV- 
. Stltd-n. 2. 1SI-300 ELITE PEN SI O 

ItOzp. ffltes, .' trideg-meleg ioiytf'vfz: 
Bpest.jif. Teleki Pai«u. 24. 114-255 Erzsebet Penslo, tnl. Pau- 
; lovlts Sandorae dr-n6, 
. Bp. IV. VacKotca 40. 

}.•.'• .'■■' /:; '■"■/■.■:■:"'. _ 183-682^ GIZELLAPENZIO 

Kozp. totes. Meleg, hideg foiy5viz. 
Bpest, IV. Harfsbazar 6. 

187-309,, J87-St2 GMBEL PENS10 

BPEST, V. KOSSUTH LAJOS-TER 14 
j csaladi otthon a varos leg* 
s^bb hely^n. Legmodern'ebb beren* 
dezes, kozponti f St6s, hideg- is ine- 
legviz. FlifdSszpbas, balkonps szo- 
bak remek -kilatassal a Dun£ra 6s 
a70cszaghaz-t6p parkjSratMJrsekEll irak. 

Tel i :1;24-€33 t l24-»60' 

' ■ Minden szbbgban telefon 1 6111 BADA vmiw 
Kovessy pensio, c n . 

daitesti XI. Badatokl-at 
B'tt. 269-018 

ICralCGViiS illiklo^ne dr.- 
a6 tfzv. penslo ja, Buda- 
pest, IV. Kossuth La(os- 
O. 13. 186-590 Kristof-Penzio 

"TaL ; Soniogyi Oszkariie, szOi. Salgfi 
Margit r; Bp. IV. KristdM6p 2. 380-190 Lanehid penzi6. Csendes 
nrihaz hideg melegfolyo 
viz Bpest II. Pala-u 11/a 
' K 350-343 IlNART PI\SS0 

<azeJott HADIKX ' ; 
Budapest,; Xl., Horthv MikH5s-ut 28. 
GeU&n fftrdfi. tfiszomsa^dsagAbaa 
258-490 LfllafUred MAKTON Vendeind, V»d4szkfirt pen 
ei6. !6ttetem, BSmor. Llllaf fired. 11 

MatraffUred 

Erenyi Istvanue penzi6ja; 
(Bgesz^vbebnyitva:) Matra- 
fured. ■_-' 16 

Kagypfenzjo, (b6tldje; Vag6 
Manon4) Ma^rafttred;: ;•;•:' 17 

Tanitoh baza, BoffaJyay ^ 

';; Pa] 1 berl(5; itlatrafured. a .^ 

Sio?ok £€Vai Osstedtn£ dr,- 

•ne pensi6ja. Bpest, V. 
. JnJiasz Aador-n 13. 

' :■■•• -'- •■.-'■,;■ ■■: 5 -- •-•■ ^ 110-772 wPAtACE" nenziw 

:■',•• Lukaes^Magda futasfalvl • . 
. ■; . Bp., yn. KaVoly-krt Slai'--'^ 
423-761, 423-764, 223-SQ5 P air, I a m e n^t 

penslo. 
Tei jes komfort. Bndapest, 
V. Zoltan-u. 6 ^115-938 iPOlTA PENSIO 
I • a Rozsadombon, Uteta 
I Bpest, II. Ady Endre-u. 22. 158-277, Vrintx Jtinosne, 

Penslo- komlortos 
csaladi otthon. Buda- 
pest. Meszaros- u . "■3SV A g- 
n^ 3. 150-827 ReMissflnrePensifi 

Bpest, Iranyi-utca 2i.szam 

m. em. 382-527; I em. 196^081 mCHTEIl ISXffi&CF- 

SE. penzioja Elsoraagu 
.> uriotthonr Hideg nieleg 
lolydviz. Kitlino eliatas. 
Napozoterrasz. Bpest 
Amir assy ut 86 12648S 7 Stift Pensio, Budapest, 
IV. Vaci-u. li/b. 185-623 SZABOLCS 

PENSIO 
tul. dr. bariStarnfeld Alfredne, 
. IV. Pet3fi Sandpp-u. .14. 
Bel varos szi veben : • 

•■■••••-.:•"• j ■ : 189.417 Sxentkirdlyl pensid, 
Bpest, VIIT, Szentkiralyi- 
nv 6 £ 145-367 II. fti*iv;:>ii,i-UfCA 14. 
Marglthid bud at hfdf duel. 

16IS-436 T.firttfc- Penzio Bpest II; 
TOrOkrU. 10. Lukacs v fufd<5- 
u61 .kitttno; konyha. 155-296 Debrecen Eungarift ■ peasl6,' tul. Ozv. flegedfis 
Baadoriifi, Debrecen, Piac-d. 69. 

,83-89 

Hevteszenlandras KalWydtny penzl6>ftil 
Gr6h Kozsa, filofok. 1-03 

vombay„Stran<l Hotel" 

t«l : Bombay Zol tan S16- 

■. iiok.' .-,;•• :••.• 84 

Biidapesti froda|a V. Zol- 

taa-u. 16. 311-630 119-377 

Elite-Grill pensid, 

Totossyne Slolok. Tel. : 70 
Pannoma Pensid, berlSje :, 
Gurg^ly Lajos, Siof ok; - 

K ; ■ ■■'■■.■'-'-■•■^ ;:":> : T- '■••;■:■■■• l^G 
Parti Pensid, tul : Szeltely 
Mstvan Si6fok. ' ■ 1-88 
Petrakovits " J6za9fne 

„KristaIy perizio" S16- 
- fok V;; : --. . .:•■"•'■:;/•/■•' "•.OT-. 

Sopron ' 61 

■i 

i ; ,- 
ft 

■»m : 

5? 

g- 

5 

08 Palovlch Istvanhe d>i Feistt. 
lfiverj penzldja. Sopr on: 

; ^^FenyVessor.; 7..: ; ■■. ,: •;. .; .'8-2f 

Uligvar-- .'.-::^^.-^---.; Turul pensid e» 

vendegltf , tul t KIsb J. 
Jend, Ungvar, Zug6-u. 2: 
8-26 Penzszekr^nyek. 

Budapest '■ .':'/;. Arnheim S. J. cs. ea kir. udv, 
szali. "Gyar es ihrada : Bp. 
XHi:lrb6o iu. 3^-292-941 
Raktar ; Vi Gr. ^Tiaza Isty^n 
u.20.' 380-353 sz£Kn£N*G*An 

Gelleri-Jdzsey Bpest; IB* 
Timar u. 24. Mapitvai 
2904.<;.vart:Panc61szck. 
rehyeket, thzmentes ok^ 
manyszekrenyt,kazettat, 
kartotekszekrenyei 
kulcsokat. Befacazbatd 
penzszekrenyek. Specia- 
lis ny Mas, lavitasy szal- 
litas. 362-375 m 
m 
1 Gar ay J^nos p6nzgzekf 6iiy - 
6s tiizmentes ; okmanyezek- 
reny M kiilpDleges zarlizeai. 
A Bpesti Benz8zekreuygyarl 
raktar -es HirBchesTsa i volt 
8zailit6ja. JavMsot 0j3 nyi- 
tasok. Budapest, XIll Beke- 
u 99/a ; .-.':•;•. : 493-480 ABTORI4 VILLA, H6VIZBZBNT- , 
AKDSAB. ..-. tf Pirlcner K6ia, trddai 
acelbutor lpari es gep« 

, kereskedelml yallalat. 
Paneelszekrenyek, ok- 

• manyszekrehyek e» iro- 
dal acclbutorok gyar- 
tasa. Budapest, X±H. Pet- 
nehazy-u. 72. " 

Telefon: 292-949 119 P&ri&isefcv'&yy.'efi-:., & nev cidfj agio a lei fljHjpotyM idem 
m MJSIPKEFLOMBAK ozu. U JAGH ARPADME 
3ZOVBTJELZ6 FoiiOK Budapest, II. Bimb6-ut 17. sz. $ Tef.: 154-426 

. TAK ARRKFIiKB EL YEK ■; 

, AC Kb PLUMB A'.K 

- ; vrs FO G 6 E * t 

LA DAP Ii.q'M-B AK. 

K A L A UZ FOJGOK- 

Dl S ZP LOMBAK minden szgnben, takkbzva, galwanizaiva es va!6di 
sargarezpoi ai-anyozva. ^ 
Budapest Siiliavy l^erencj a volt' • , 
^VERTHEIM, WIESE. 

'! .. . TOLZER gyarak ep'ecialis- 
taja. Nyita9 jayitfis/'Fialitre-: 
sorok rakt: v Budapest, XIII. 
Visegradi u. 103. ,: 498-664 Szladeky A e&fia. Elsd ma- 

■'" '-ygyara 

3©. . 
1 32*460 j gyar penzszekrenygy ara- 
Bpest, Kender<u. 30. - Petroleum 

'( LasO. asvany oia j, >enzin 6s ola j al a tr i s J 

Ndlessaika 

Zemlenyl Fereae- eis SiEent- 
ly'aiiyl Gabdr, petroleum 
nagykereskeddk, Nyir- Tata Esterhazy grof I 

. a radalml pezsgdgyara, 
Tata 33 6s 11 | 'f Si ogdanyl petroleum gyar 
. t. lerakat, Mateszalka, Madarassy-ut SO. 

Miskolc Physikotherapia. Kolozsvar SzabdGyula, ££^^£1^ 
DE£HPiJVCE£r 
SZ£Kli£Nr UZJE- ;: 

MEr THzmentes pfincel 
es iiatszekrenyek, Ko- . 
loz8Tar,EU*yos«u34^ 17^29 'iB"' : K'4L5IAN 0O0N, .Miskolc. -ZsojfcaV-k 
"kapq-9, , ao-eei; 

Nagykaroly Pincega zdaszati 
. cikkek. Permetezdk 

6s permetezo 

anyagok. 

Budapest 

^Adorjan 0A.G •uveg'tartulyo? perme-' 

- ; tez6k68ppr0z6k,Bp. Eak<5ezi-iit 40. 

/'.■■';:'.•'.'.-•"'•'".''•■■-•■•/.':•.•• .-•/' "' " '•' 'i24-(5fi'4. 

: ./• lia"ka.9r - Rotten Mller-u. ,10;. ; 428-665 

-■•■: Tsk&c'S' fltaroly szab. 

- dugattyun^lWili kezi taper-- 

. %etezok gyartaBa.Bpest;XIII. 

' Kerekes-u. 28, 290-679 

VManyi J6zsef, Eros perme- 

• ; tez6 kesziilekek. Bpest, Ra- 

.k,6czi-ter lo /.-• 130-186 

klskuwfeBegyhfrza 

*Zij jattf /GyUla, i^zm^veB.,:- 

MagaBnypiiiasu •■'6s- nids rend 
- r szetti •permetez^ gepek, Kis- 
: - kiiiif elegyb'aza (Ira, alL).. 1-14 

OJkecske 

KISS &JICINT, szab. .-,• 
gyartmanyai : ^Egyetemes 
gyorspermetezfi'' »»B*d- -v 
raulikus toltokeszulek" 
„Egyetemes permetezfl- 
- csap*' ..Pomona Iker- es 

harmasszorOtei": Ul: 
. , kecske. : ■■-''.'::■"..' ' 

Perzsaszonyegete- ; ,,Nyirb6gilAiiyi' 4 :pet'r6Ieutn- 
„gyar r.-l nagykaroly i le 
r jakafo. Nagykaroly, ^aross 1 ; 

Szentes Kin tor Sindpr, peti oleirmnagykeres-. 
•kedfi'; ■_ 8z'e»ntf!s , Bjvtth yauy.-u . -I;- '■ - 

Szoreg .;-'"_ Sxoregi .petroleum* 

Oydr; K>T- Tarcsazza 
eiSsZolP SsBeged 28-80, 
28-81, Vagy 28-87, azatffiJi 
ker je : Szoreg : 25 Ungvar Budapest Pokrdcok. Budapest Rlinger Henrik, V. We^ 

kerle Sandor-ii. 11 .* J1&-209 Cifba J6zsef, ; Budapest, V.Viimoscsa- 

szar-nt 48. " 122-895- 

Frank 6s Bcrger, Nova 6s 

'V Presto szfirok egyedtili 

:gyart61, ''javttas'bk. Budapest; 

: VIII. Baross.ii. 98. 339-720: Polbskairtd : 
vallalatok. 

Budapest - 

OttOpdl Saador, Zsizsik- 
irtas is Bpest, XII. Kiraly- 
hajfd-n. 5/a. 150-484 Ponyirak. 

(Tiasd ;"2sak;:6&;p6ayTaipaT, VftlsnfiB'!' - 

V ker.^RkG/lelem-alatt -is.). '• '.; • Nugy Igaae piacefelsze- 

relesi cikkek szaktizlele, 

Budapest; VO. Karolykl- 

raly-ut 9. 423-329, 

-j > 423-363 B4iskolc Miilacs Fereneue, petro- 
leuiaiiagykereski asvany 
€% novenyl olaipk.-Aut.dr 
taxi VaUalat. Uiagvar, 
Plotenyl-part 2. 4-82 ••: --.tLasd sz0nyegek:alatt'.is.) 

Budapest Antikart. rt. perzsa 

ge& vetele eladasa Bp JV 
;;..Pilvax k8z'5/6: 184-411 Patroleum- 
q azk£szU66kek. 

.*X hiimiii !"""ff** wl ** 

Budapest Planer Zslgmond paralfa la- 
dugdk facsapok gydrtasa 
es pinceszetl cikkek szak- 
ttzlete Miskolc; Telegdl- 
u. 8. 22-19 Pipak. 

Budapest Budapest Raiier es Eaez BpeBt^ V. Csaky - 

u. 49/51 *299-01.'> 

neldkErno, autd, kocsi, 

vagoii,' satorV poiiyva es 
sportarugyartd, Budap< 
V.NagySandor-u.4.129-: B.udakalaszi Textilmuvek 
Klinger Henrik r. t. Bpest, 

'•: V-Wekerle' Sandbr ii 11. 
:-:'fK .: ; \:--;4v :.;*115-2G9; Ardd Jozsei, Idzd, «Uto es 
vllag t tasi keszttlekck szak- 
Uzlete, Budapest, VI. Vil- 

n tos,c S aszar.«t ^^ PeispoborW 

Budapest aallwitz Testv. . tajtek gy5ker- 
pipak, botoky safekok. Bp. IV. 
■ParJ8i-u;9; ; 387-034 Plissee. 
Plombak. Littke pezsgObor gyar telepene.k 
vezerkepviselete kft. Bp IV. 
:Szep-n. 3. 385-E»42 

MezSgyaoi Pez3g6gyar, Buda- 
. pest, VII. Al'massy-H. 3. . 
-■' i<: •>•'.'-, . 4^3-594 

Torley J6zs.es Tsa, Buda- 
pest, Esterkazy-u. 22. K 
130-051, tSO-993. 2B9-880 Budapest Djagk AipadnV ttzy Budapest, II. 
• Biml)6-'frt:l7; : ;.;->/:.>^':4$4-f*26/ ^agywarad 

„Sanberit"-SanWer David 

c6g,plorabatizehi, Nagyvarad. 13-01 Erfl Jtinos di% juta- 

gyara, Budapest, Ktf z- ■* 
ponti Iroda; V. Wekerle 

Sandor-a. 8. #188-899 Faludi Elek es Fischel zsak 

fes ppnyva kBlesdazes e« 

eladas Bp. V. N^dor-u 31. 

■<-.-.;.,■ 118-soi 

liiss. Arpad Bp : V Ti^prftdy Kfiroly 

8/i0. v : : ..-• 29i:MF> Lorand es Tarsa, zsak es 
ponyvakolcsonzes. Bp. 
Vt Kresz Geza-u. 11: 

.•.,,;■'•>..:•,■. 112-97? Eowy Oszkar, aut6, kocsi, 
wagon, sator, :pony Vake- 
szitd, Budapest, V. WekerJe 
S^udor-U; 24. 113-893 Mezogazdasagi Jutaarn es 

8~ »arl Zsakkereskedelml 
t. Budapest, V. Perczel 
Mdr-u. 2. 121-528 118-567 M©ln,ar Gyula, minden kl- 
vltelbeiii Budapest, VH. 
Kardly-krt 3/o. 427 -8 7 S 12a ft nfio elott m o iel fivirat wi$y terngt jglgj Racioma>U»dla& Budapest 

Pannonia textilker. ValL. ktt 

. "Budapest, V. Sas .ii. V 20/22. 
*123-533 
Peter Jbzsef Bp. U. Margit- 
krt 51/53. ■'." 158-266 

S4£ZM,/ihh-f£ee. ma 

gyar textillpar rt Bp V Ba 
thoryu6 128-072 116-994 

Schillinger zsaklizlet. ponyva,- 

ssak, zsinegkeresk. Bb. Sz6- 

:: chenyi rkp. 7. 319-804= Pecs ;..'•■..':.■; "/ ; 

fjrvtilgyi •LoyricB) Andras dr. 
U veg, por cell.an - diszmiiaru- 
keresk es. k6pkeretez6, Pecs; 
Kiraly n Varoshaz epuiet.- 

/, ■';-■.•'• >';:/ '■■;■. -24-12 Sz6kely Mlhaly 6s Tsa 
zsak 6s pony va kolcstfn- 
z6s Bpest; ~\:., Akad6mla- 
n. 14. - / 114-542 Sxeleifiiipaly, Bada- 

pest, IX. Szvetenay-u. 13. 

v 330-772 

Zsak- ponyva- zsinegArn- 

', keresfced6s. V6tel-el- 

adas.KSlcs«nz6s-javltas. Zsolliay-lele keramlal 
gyarHzeni, P6cs, Zsol- 
nay Vilmos-u. QQ m 

ZO-35 20+iO Porv^do alarcok. 

Budapest Kula "Bran decker Ferenc 
p6&&6gyaTii y rL-t. 

ftola. ' Telelon ? 40 Ujvidek MOLNARfERENC 
1 RESPIRATOR SPECIALISM 

VkV6j5smarty-utca 61 Miskolc £erc& Jd\nos, ttveg 6st 

por cell an keresk. Qjvi- 
d6k, II. Rak6c;zf Ferenc- 
ut21. 30-74 "ilorin6 po6at6keVeaked6lio3;T;-t. ;Mis-, 
kplc, 8z6eb;enyi-u. 27. '■'.;..'••• : 55-fl& 

WeiS2 •^i]i]6s/poSzW3jeresieda ( '';Mig-> 
kolfi.:8?;6ehenyi;ii.;;85;- ; ■■•■'[■: ; 6€-81 Na^vdrad POSZt6. Martink6 Andras, tlvegv 6s 

. porcellankereskedes, ■ ' Eepke- 

; retezb mutely, Ujvidbk^ II. 

Rak6czK>P.-tit 36. ;' 34-64 Baja Una due s. nt6da ponyva 6s i ungvar 

zsakeIada6koIeBonz6s.Bp. ■■ .■ ~ ■■„■ 

■ VI Ktraly-u. 14. 226-475 ' Porceilan. 

Budapest ", : , ; .: 

Osobothne 6s t&rsa, denies 
porceilan, mtly^szi tiveg Bp. 
IV. Regiposta-u. 5' ■ " 189-075 

ii ranit pqrceil&n '6a Medeny- 
; •: ardgyar :; : r>t." ; Budapest, V. 
. Akademia^ii. 18r ^126-^737. 

Handel&maiui A. Bpest R©t- 
tenblller-u 35 OPorcell&n, 
JKristalv. Kepkeretek 

425-580 Vaguer Jolaii, • uveg,.; por- 
ceUan, diszmuaTuk.es. h&z- 
vtartasi- cikkek llzleta Uiig- 
var,.'Kazinray-ii. 10, : Porcelldn- -Bekescsaba tegelyek, 

Budapest v ; HUttles Mifiijalik 

Bp; V;Vfiresmafty't6r 1 i , 3g*-*35 Kossuch Jdnos 

flveg- 6s poroeltanhagykereskedo 
BTldapeatj IX. V&mhag-kft 5. 387-141 Kbszetibanya^s Teglagyar Tar-- 

; sulat Pesteti (IJrasche) Bp V. 

Klotild-u. 3/a.; *U4-644 

ltubletzky JAnos, Hereudi; 

Rosentbar, jZsolnay diszporV 

cellan es kristMyUveg 'kesz- 

.'•■ l^teki Bp: II- SzUAgyi Dezs6- 

;•: ; ter,-2; 'y- -;V> 15^-433^ 

, Vilaged6nyaruhaz tul. Bdeny- 
• f orgalmi k;f .t. Bpest, N6p- 
Bzinli&z-u. 29. : ,:-•, 144-980 

Kassa :■,.,;. )"■:'■■ .■■:■:■ '■'.'. Bu'cQwalder Zsigmohd, porcei- 
lan te^elyek, gy6gyszertari 
^elszereleaek.' Budapest, IV, 
Veres : Paln6-u. 31, 185-627 Porszivb ttafai poszto- €s 
taUar6gyar r*-t. 

Bala, Szent Janos-n. 3. 
4-41 Knpfer-63 Scliwarcz ijpositoiay, Budapest Haras es Orunf el4^ : 

- "po8zt6kereski-' ; KagyVafad, 

Bemer-ter 1.: ; ■";£ , \ 11^54 «Merin6» poszjbokerelikedeliai -••:• > 

" r.-t. Nagy varad, Rak6eM- - 

M 3. . " ; ' . 15-61 Nyiregyhaza Gottesmann Cipot, ■• 

poszt6 6s k616sarukei'es- 
kedo, Budajiest, V. Deak 
Feremc-t6r 1. } 380-164 Hartos X/ajoa^ ^ ferf i 6s n6i gyap- 
■juszavetek, Nyiregynaza, - 
Vay Adam-u. 2. 23-74 

Sxeged -'. > ■'■•:;. 

9 L6val Henrit S«eg«d; • 
Tlsza L.-kri 39. ^26- Szant6 6s Megyerl, 
K&Tusx'Xi. 13. £ana kereskedelmi r.-t. 
(Szovetara nagyker.) Bu- 
dapest. V. Deak Ferenc 
u. 18. 382-184 382-583 berendezes©k. 

Budapest / M<f fytis JCatoly, posz- 

tdnagykeresk. Badapest, 
VII. Karoly-krt 13/15. 

••;;:/../.•" 227-444 Altalanos elektr. ydll: A.Ei<i.' 
bizomauyosa VAMPYK 6s 

-^mas gyartmauyu. porsBivo- ' 
g6pek eladasa-, javitdsa csere 
es -keicsshz6s. Budapest, ; 
rAndT4ssy-:fit ,19. ,:427-^»5 

SZENCZEH, MiHsk^s 
mas gya-rtmanyu poi*sziv6' 
g6pek, alkatr6szelfcrBuda. 
■ ■ -— vii Vofosmartv-o. 31, 
•678 Pkest. Vii ya*«|sman ty-ii. 
427- Pausz Tivadar, tiveg- por- 
ceilan nagykeresK. Kassa, 
F6-u. 19. 24-^23 20-22 Kolozsvar 

Kolozsvari <(Zsplnay» ' Por- 

^langyartizemi k.f.t. Ko- 

lozsvar, Kajant6iriVt. 86/90; 

15-88, 19-26; 

Komarom 

Kiiica M6r ; Fia uveg 6s por.cellau- 
• liagykereskede 6s poreelldnfest^szet,' 
KoittArbihi Varnieeyebdz-u.' 9/11. 

.■'■■■■•■ ' • ■-.■••■••.'•■•• ■•::' • -.• -V : ' 3 " ir ' 
Papa 

.Eisler M6r if j f ct, Deutsch «T6- 
zsef, Papa. ; 10-24 Szende J6zsef ■, "Bp. I V Magyar- 
u, 3. EI,ECTRO?LUX' . 

porsziv6g6p s egyeb, nift- 

szaki 6shaztartasi cikkek; 

- - -186-415 Xsuffa Islvdn &stsaL 

Budapest; IV. Vaci-u, 25^ 

.■:■-■■ 188-640 

Debrecen - Kassa 

Pranck; ^veszei: : Mfivek "R -T % 
Kassa, •Hbnv6dek-iltja 68. 

,-....'•:•,,-■■..:. •■;.:•. 33-54 

Sarwar KOROSl LASZL6, DBBRROKN, Verenc" Gyar - 

Fodor ignac, poszt6 6s bel6s- 
aru keresk. Gy6r, Sz6cbenyi- 
ter 12. 4-00 Karcag Portaiok, Budapest Haas 6s Somogyt 

R.-Ti Bpest, XIH. Fran- 
gepan-n; 7^ ^299-080 Tmrei Aladiir efrrfest/Cinester c6gtab 
lAb F^robetuk Bpest.- S'/iafeadsag Mdrkns Laios rt. Bp. "XIII. 
Hun-u. 4/b. ^298-855 Kassa VarnSi reklam tablft betl) cimek poszt6keresked0. Ear. 
eag, Medg yesl-n. 2. 1-44 Kassa Debreceni Bela'«Merino» posz- 
t6kereskede]mi r-t lerakat" 
Fvfe.68.;: .21-43 PbtkAvjfe. ■»:■ 
I ■'■■ IT .■:,:• 

G 
w m SarTfirt P6tkAT6gyar t c6gt. ttzv.Nemeth JAz8efti6, 1 
yarv 18 ■ ingvar Stern M. potk<ive~ 
gyar, Ungvdr, 86- 


PuskamQ vesek. 

"(T.asd fepyver,10szer, pnskftoi-nvefiek Kolozsvar OsenkavCi^or 

' Kolozsv'ar, ' Kossuth Lajos 
u. 4/6.- - ■■":.■■ 17-83 Sc&erg Vilmos 6s 
. TiktStli K.-X*. Brassoi 

posztd- 6s dlvatarugya- 
r rak kolozsvijrl fldk ja, 

Matyas kiraly-t6r 23. 
>/r;--::: : *y; ■ 13-03 RaciQnaliz6l6s. Budapest Iroda Service „Record*V I 
Irddaszer vez6s-lJEem- [ 
szervez6s Bp V.Nador- I 
a. 17 116^61 Rapid Utirrt konyvelesi | 
| cfkkekszaktizlete.Bpest,) 

V. Navay Laios-iii 3. 

•.,-'•'•'.. 118-819] 121 licum AnacioMagtfrgieiKereshefloMelenl iltfl ICyTllf J^ volt Marktis k. f. t. radio-_es gramafoii szakiizletv Budapest, VIII. RaMczi-ut 49. U4-ai9 144-eoi (Lasd vVllamosipar alatt li.) 

Battonya 

itAORBR GYOLA, radi6 to yillamos- 
: sagi ' cikkek xaktara, Battonya. 71 

Beregszasz 

lf|- Jlindak Istv&n, radio 

• es villamossagi szaktizlet, ' 

Beregszasz, Horthy M ikltis- 

6t 18. / f 1-66 

Budapest 

Aczel Vilmos 'BpesVVU Rotted 
- btUeru 1 ^ 425^638 ttoscf> R62>er* kiti 
Tilqupiintet hazi es 
auioradiok, zeneszekre- 
nyek, ko?fferradI6k veze'r- 
keaviselete. Budapest, V. 
Vael-ut 22/24. BUZASGVUCA, I 

radld es vlll. szakiizlet. 
Radio ja vitas. Budapest, 
II. Margit-k rtS. 154-269 HapnJlri&ur «5s frdr* 

lya^'ax iisszes markas 
radiok, elektro?gram©« 
' f onok, reszletre is. Buda- 
pest, Vi. Andrassy-ut 10. 
; ^ Tel: ^ilS-61» SIEMENS 
RADIO 

> Gyaftja a ~ 

MAGYAR; SIEMENS MOVEK 

villamossagi RT. 

radlposztalya, 
BUDAPEST, IV KECS^TI-UTCA 19. 

*185-808 Magyar PHILIPS 

Aittvek R.-T., Budapest 

XTV. Stefania-nt 57. &297-830 

Servioe, V . BzenMstv&nrkrt ■■its,' 

-■ . ■'•..•: •-■• %118-798 HariXliS zenel kozpont, 
Budapest, Jtfzse? krt 37 39. 
134-028, 134-079 OitlONMH® TELEFUnKEHk Firadio 

MtiSZAKi vAtLALAT 

B a d a p e s t, VI. An d r a as y-nV 69. Csiksaereda Vecsey-radi6, fot6, Villamos-" 
sag, Csikszereda, Apaf fy- 

Debrecen .v...v:^.. Qombosi Zoltann6, radi6, korek- 

par 6simttezakikeresk; Debr 

receii, Eereiio J6zsef-ut 81. 

12-90 

Hbrvatb ErniJ, Debrecen: Csap<5-u. 4i! 

'" "'*•'.'. .;-'. .-■•', -V .,..:; .27-02 

Hbrvath Sandor, r&lid 6s villa- 
mossagi szakiizlet, Debxecani 
V Elunyadi-u. 18. :. ;; - 17-57 
Mayer Enfrl, okl. g;m6rnoik, Dab- 
recen, Cfzlet : Kossuth u. 1 3: 
•..'••'■' 14-81 
Ozem; " ,. ? 15-79 

BZA:b6;LAJ0S; maszer6sz, radifaeoh- 

: pikus £a, ge>kereskedfl, . Debrecen, 

Csapfca. 86. ■.:■;.• 32-54 

Devecser /.'■■."; -\,.' : -' ; N^METH: ZOLTaN, Deveoser . 

Dombdvar ^Marosi Jinos/vlliaiiyszereio^s 
radtfserviee, i>omb6Var ; 
fZruiyirii >76.v / 1-98 

£rsek&jvar - : Halmann Lajos, miiszakl 
szakiizlet, Crsekujv&r, 
Kossuth L.-ter 7. 21-58 

Esztergoro •-■ >;;■■ Jnracsek Ferenc, r.adi.6 es 

..."■ villanyszakuzlete. Eszter- 
;;■ gom, Rak6czJ^6r 1 . 1-82 

tia&nfta Andtaczky Jaaoa radi6 6s vlllaniossa gi 
vail. flalanta. 72 

Gyergy6s»etitntikt6s MAG Y AR WOLrFRAMLAMf>A-GYAR 
Kremenezky im$$ Rif . raclid osztslya 
Ujpesty .VAci-fo 77. ^295-355. 
Keszjlak karbantsrtaa (service) 

. xm. mci-iit 90. •:;, _ ;■ 2so-65i Pazmdayi .Perenc,,, okl; elok- :". 

trbmesfer, miL\6 '. yill, - szak- 

ttzie't ea javito, Budapest; IX. 

CllOMt 67.v ;. 533^797. 
Reiss P ban^sz6r6' javitas Bp 

Cs4ky-u 37 : v r 298-700 STANDARD 

VillamossagiR.-T. 7 #9C7 .It! 
Bpa% XI. PeherrAri-itttyo, 1 Ji "t J/' 

Ra di 6 Service : Budapest, 

VI. lotafentcraS;-' 125-448,125-484 Gr osz Viktor 6s . Kereszte' ay 
radidi villamossagi ,.es ni.(i- 
szaki vail. Gyergy6szent- 
miklds, Kossuth L.-ter 26 CI 

Cy6r [■■;:'' 

„ Ajatenna" radi6 6s villa- 
mossagi mifszakl vaUala<, 
') Gyiir, Baross-U. 33. i5-81 

Dobos Vilmos, rddldkeres- 

kedd, Gjr6r, Baross-n. 22. 

■ ;■...;• [:[:/ :■■'/. 13-78 

Fdiblan Lajos, vIlIamcEs3gI, I 

radio es mtiszakl keres- 

ked«, Gy«r, GrdtTisza Ist- 

>Tant-t6r 5. Deak-u. sarok. 

'^'9-87 H6dme»6vasarheEy •Aczel Tibor, villany, radi6 es 

ker6kparszakiizlet Hmvasar- 

: bely .'• Kinizsi-u. 15. 4-72 

Husit — Xycyfc Timk6 J6zsef vas, radi6 *B :6lektrb- 
. tecbiiikai cikkek keresk. Huszt, 
Rakoczi : ii. 82 •-.■ ; 92 

KaSocsa Kesz I>ezs<S r radi6 szaktlzlete, 
Kaloesa. ,,■ 1-68. 

Kassa^' .... FoldeS M. Gabi Sella, 
Hang, Feny, Sport, Kassa, 
Kossuth L.-u. 26. 28-06 Novak Zakarias elektro-radii 8zak- 

. ..tftfem 6s .. javit6mabely kassa, ; - 

Kossutb. h a 2D ' , . 26-47 

Szila-vi— Radio, Kassa, 
kossutb L.-u. 81. 01-^8 

THAM Andrds. Kassa, Ffi-n. 98. 2V89 

uTransforinatorB radi6 villamossAgi 

vdll. Kassa. fizlet 6s mfibely : W 

,;ii; 87%.' 20-03 

Kecskemet 7 ^ " HAlpD IMRE, radi6, Ir6gep jjBitBtbU 

szakuTilet Kceskem6t, Kettempiom- 

. 'koz ■?. '■•■'•.. ■•; < . : ;/'- -;2-49 

Palkovits J6zsef, Keeskemet, 
Kobary-u 8;: . 4-67 

KoSozsvsr •. Bala/iS '"RrnO (cseh^tfalvl)* r'adid es 
villamossagi 6ikkek szakfizletei 
Kolozsvir, Uni6-n, .8. *'■■"■ 36-6 Breeher Jen6n6"dr-iie radi6 

. szakuzieti Kolozsvar,"Wes- 
seleuyi u- 6." -36^75 Beak 6s De&k Radi6rvillamos- 
sagi szaktizlet, Kblozsvar, 
Matyas ldraly teY15. 21t38 Sdler J6zsef radi6, .yiUamos- 
sagi v^lalat,. Kolozsvar, 
Uniorii, 12. 36-78 „Elektr ika«* radio es Tllla- 
moss^gl szakiizlet, Kolozs- 
var, Kossuth Lajos-u. 2. 
tFo^r3arok) 16-10 

Gazelli Arpad radfft, villany, 
esUI&r, Kolozsvar Matyas 
kir&ly tfer 2, v 37-85 

Hanu es " Kellemen, inuszaki 
keresked^s, Kolozsvar, Deak 
Fer.ecc-u. 16. , 23-72. 

Peter Pal, ,.Radi6 Teclinika ', 

• radio ,;.eY villamossagi valla- 
■ lata, Kolozsvar, Wesselenvi- 
^u. 38. .. ; 18-39 

TcsiaCS Fer^IlC radld es 

vlHamossagl vallalat, 
• Kolozsvar. Kossuth Lajos- 
u - '*> .■••■•■" --iVh- 22^10 

E^arcali Kuinmer Kdroly, Gy<5r, Arpad>. 

; fit 58, ^10 

Marty Zoitan,raii6foyilL szak- 
tizlet, Qy6f, : Deak F>u. 13. 
;.=.-V-/- : :v ; -;2-72 

Zavory MaTia, radio villamos- 
sagi 6s,muszaki keresk,: Gy or,- 
Czuczor G.-u. 15. ^ 16-06 Rloluar Jepft, radloszerelo* 
mester radloszakuzlete. 
-Marcall. ^ 1-17 

. Lakas: _ ' ■■';:■."''■■"■ , 1*22 

Marosv^sarhe?y . .\ 

Kobler Kalman radi6 e*s vii- 
lauyszer-. vallalat Mvasar- 
hely Sz^chenyi te'r 58 T. 3-52 

AfemesDessd; radi6- es 

villamossagi szaktlzlete, 
•- Marosvasarhely, Bolyal -F;* 

n ' 4 -''^ : \ :.•:.',: .^-52 Miskolc „RADI6SZAL0N" radlb eg mfisiak: 
• cikkek szaktlzlete, fiyfirfi Wndoi. 
Miskolo, Szeolienyi-a. _115. M-W 

Stoszer Zsiska Kahnan, radio 

• ^s villa nyszerele'sl vallalat 

Radid javit6mflliely, 

Miskolc/ Sz6cnenyi-u. 14. 

■'.'■■:•.'■' ■'•js^t^y. 

Mphacs . >l4igO& CafOS r&dtdet 

niuszakl vail. MohAes, | 
Szentharomsag-u. 6. 1-SS | Sehok Janos, radid, k*- 

■'•'■: rekpftr 6s villamosBagl^ 

szaktizlet, Motiaci, Ktraiy 
• u.,42.- .' * • " 7S 

Muraszombal /Vemec Jdnos, VB i *• 

radldkereskedd. Mora. 
szOmbat, Borthy Mlkldv* 
■:'. u.-. 7; ",■ Telefon t_:»» • 

Nagvkoros 

Bicz6 li&szl*; i^tdlo ea Tili 
szakuzl. Nagykdro^-Koaretii -W ■M Magyvarad • : s " - 

Bodor £asz!6 rad!6 ea muszak) 
nagykeresk. Nagyv&radiPe^ 
trix korzet k^pviselet Nagy-V 
varad, Szent Laszl'6 t6r 1 . 
22-44 

Ferencxy Zsolt 6« 
£iz»d<Ji v/dnos, vuia. 

mossagl,mtiszakl elkkek 
6s radio szakiizlet, Magy- 
varad, Rakdezl-u. 11; '■••'•"-'- 
19-39 

J^iilSp" K^roiyv;>radio- 6s elek- 

troteebbikal: vail. Nagyva- 

; rad, Rikoozi-fit 31. 2fr-7* 

Karaiidy Jozsef, ^adi<5 
- . 6b vi i iauiossagi valL Kag) 
; Sandor u.,1.: ;15-36 

Matb§ AndrasV yolta TlUamoBia^i, 
fadio ^s railseaki Oklet, Naffyvarail 
Szent yiszld-ter 8. ■ ■ ',. •■';■' ..- M-4C 

Masica, Racz Em6 radid 6*\ 
. hangszerkeresk. -Nagy varad;.- ' 
, Rakoozi-ut 1L al-»r 

Palf fy: Jen6, radi6keresk; N 
Nagy vai ad,Toiiia-U; 2. l&r-Si 

Scbyby <§s Tarr, radi^, esillar 
villamossagi 6s mgszaki = ; 
cikkek, szakuzlete v r NagyvA'. 
. T-ad, SzaniSzldrU. l v 81^ 

Woiianka 6s Tarsa ut6da r.-t. v 
.,'.. radi6 osztalya, rNagyvftrad, 
'* Deik - Pereiic-u. 1 . . - 1.9^7.1 ftozcsok Jtissef, 

miiszer6sz, rirdl6 es Till 
■>■ cikkek kereskedese, 
Obecse, Szt. Laszlo-n. 9. Pt 

Oroshasa ■■'';./.' Fiam'6s Tarsa. Oroshaza, V6 
rOsmarty-u^ 2. . -■ ' 63 

Szabo G< Laszlo, muszerea*. 
raditi 6s yillanyszerel68l yal; 
lalata. Oroshaza, Rak6czi 

U..-7. ; v.,-'. :.••..•'-..-•■. '.3-41 122 A n6v elott alio ffl jel nagykereskedot jelent. PeCS •;.';:••'■■;.■ 

FranRent&aller J. 

■ radio 6s Till. kereskedd, 

P6cs, Majorossy Imre-u. 2. 

S7ilO 

a&mortGs&ndmann, 

radld, ylliamos 6s baztar- 
tasl elkkek. Pees, Rakd- 
ezl-ut S9/d. 25-35 

HoQmann Jen& radid 

6» vlB. szaktizlet Pees, 
tnez6dy D6nes-u 9/1. 20-07 

0ozsny6 

tttss Jdzsemd 8zv. elektro- 
teonnlkal 6a radio vail. 
Rozsnyd, Rakdczl-t6r. 95 

talgotaVjan igy Lajps radio, ker6k- 

Ear es harigszerkeres- 
edd,Salg6farjan,Fd-n.l5. 

•^ v ./-' ; -::....;.:: -y.^_; . .■ 2-12 

Satoraljaujhely 

PaT.IoVlts Emll-Tillanysze- 
reld 6s radld mtfszer6sz 
J9ujbely AIussolInl-t6r 3* 

■■;.7 '■■'■■•;", -.v'-V.--'- 2i-7o 

f epsiszentgyorgy 

Szekely Mlkd KoU^inm 

ktfnyvesfooltja k.f.t. Sepsl- 
..■:•■•« entgy drgy ^ Radld 6s 

Samofon oszt. Szabadsag- 
..*■■*• ■''■ ■■:■■/:■ ':••; .:•- 8S 
; -' /■-:-, •• ' '••■ •:,,." "■'.' , .-■"■/.■ . ' * 

Szabadka Tf. 
keresk. Sxahadha, 

^ ^*i-u.6. 6-23 ti^lisfykeregkeMk Szolyva -~" Cenjiflea Naiiasy Bfela. Radiomuszaki 
szakilzlet,_ yillanyszereMsi 
v&ilalat. Szolyya. 46 Ssombathety 

Horyath Jozsef „Sabaria" 

radio 6s vi^amoss&gi valla- 

' lat, Szojribatnely, Kisfaludy 

SandoMi. 1. 9--19 

Tisza>8Jdvar Nagy Mihaiy if j. fl. villahy 
>6s radidszerelesi vail. Tisza- 
fbldvar/ 4 

Tolna -'' /? ':■-.' \ : ,-. Stelnbach Antal, radld, ylU. 
6s mtisz. Tall. Till, szereld, 
Tolaa, Arpad-n. 1. t-Ott 

UjvSdek ;■? HuberFrigyes, radio-, 

trd- 6s gzambldgdpkeres- 
ked6s; Ujyldek, Mussolini- 
ut 19. . 34-85 

Zimmerl BgZcr, radid- 

szakdzlete, UJTld6k r It. 
Rakdczi Ferene-dt 38. 

' Telefon : J3"G2 

Ungvar - ;,v : Beretty6ujfa'u S&TT.eti .aruraktarak mezogaz- 

, dasagi 6s kereskedelini r. 7 t. 

Berettytiujfalu, Horthy Mik- 

los-u. 73. ;/•,,,, ,-S- ;■"•- 

-Raktarhazak :... Debrecen,' 

." Delisor 19. ' i4r-28 

Budapest Magyar Leszamitold- 6s Penzvalto- 
Bank es a Budapest Szekesfovarosi 
.' Kozsegi Takarelcpeiizlar Ri I 

Budapest! Kfrraktlrl Valiatata 
Bpest, IX. Ffivam.teV 14/15. Debrecen Szaszregen .-':■'■■ 

. ilrthler S4ndor, TnfazakT, vf ilaiaoB 63 
rfdiA kereskedea. Or6f Teleki Pal- 

• ■•<•:*. ?. '- : ;,-•■.;•■■'. ■'-•.:'•'':'■' a 

Szeged 

Barbek okl el m6rn»k8ze. 
«ed Takarektar u 8. 29-26 

Bruckner £Itein6i7 

autd-, motor-, Ola j-,mu- 
•zakl-, radio 6s Import val- 
lalat 8zeged, Tlsza Lajos- 
krt 31 38-83 

<idAkoviob LAs«l6 Baeged, K&r&sz- , 
- : B.i6. 'i- : - -,;■. 17.-82 

Vincze jaflbs, radi6 6s vil- 

; lanyszerGldmeBter. Marrdtz 

harmonikaierakati Szeged, 

; ;.fl2Scfteny'M6r; 2. .;;•'. ,18-88 

tavisa Lalos, rAdl6 6s 
Tlllamossagl Tall. Szeged, 
Feketesas-u. 14. 21-04 

Z&diGr Stin&or 6s 
T&rsa, radio 6s ker6k- 
p&r szaktlzlet. Kdllay 

fHid)-U. 2. ■.■'■V/:: •;■•:;■ 1^-7 tf 

Szekesteherwar 

Roblich Laszlo, foto, vil- 
lampssagicikk, 6s Hcli6 ka- 

. jeaK. Sz6kesfeh6rvar> Nagy 
Sandor r u. 5. -. 8-67 

Scfyazsmann JGzsef 

Tlllany 6s radld szakiizlet, 

Sz6kesfeh6rvar, RakoczK 

' '• «•>. : ■." '-.'5-14 

Szekszard Szalontal Sandor, Cngrar, 
"zt Istvan u. 2. l r 79 

Zalaegerszeg '.'-■; 

Eie-ktra radio 6b VillamdSBagi 
vallaiat, Zalaegerszegv 
Kossuth h-u. 81 v; 2-^06 

Zilah "^Valkay B61a Szekszard, Sz6- 
clienyi-u. 60. • 20-53 

izenles 

. Blaskovits Karoly, radidkeres- 
kedd, Szentes, Kassuth-u. 17. 

■.".'"■■-■:,> - w ' 2-40' F€trUasSarhatiiai6- 
£& vtllanysxerelo, 

Zilah, Egynaz-W 2. 2-10 

Rddiofher^pia. 

(LiFd orvosofr alatt:) - " 

Ragasztdanyagok. .(Ii&Bd enyv alattlajr; 

Budapest MOTvay Istvan, eny ve- 

zett lakozotl 6sparallnalt 
paplrbk teke>esekbea, r 
ragasztO, szalagok , alnni. 

folIa,papirok,mindenf61e 
ragasztdszerek. Bad a- '. . 
pest, IX. Thaly Kalman- 
u.56.; 14S-030 \Riva ragasztAanyag 6s 

Togyllpari r. t. Hidegeny- 

Vek 6s mind en!61e ragas ztd- 

anyagok, Bp. Bakats-t6r 5. 

■■"'•■ i86-«S0. Ragasztaszalagok. Budapest Friedrick Jakab Foxragasztd- 

^BZalagUzeme, Budapest, ' 

VII. ; Ar6na-ut; 32, 228-658 Raktdrhazak. 

^_ _ ^_ . ■ • ■■ - M , ^ ■. 

Lftsd kCzrakljArak alatt iB.i 

Bares Magyar LeszSmltpij- to PUM-BsoHs 
a Budapest Sz6kesl5varosi Kozsegi 
. Takartkptozta'r Rt. 

Barest kdzraktaral 

Baros, Dfavapart ^B > Bdif6,tit> ArafaktHrak Meisfisaedasagl 
68 Keresked.elini, R. T. Magkerest 
ked.6s, raagtisztitis 69 arahka men" 
tesitds, Kbzpontiirodaja: Debrecen 
Perenc J6zsef-iit 4S. 16-08 

•'.Ra.byafai: -©elisor 18 ;, . 14^28 

Kassa : :/:' : -.-':--;o- : /^'- VaszonredfinySk, 

legoitalml sfttetlt* 

fUgsdnySk. 

TX, P4ya-u. 27 , 342-918 Scliinidt FHgryes, EIbO- 

t6tit<5 redOnybk, f aredOny 
6s vaBZonredenyttk* k6szi- 
t6je. Budapest; Via. Vig- 
u. 10. ,:"•■ '— "" KA8BAJ Te'taneiy- ■ ifflraraktar B.-T 
Kasga, Gp. Berbsenyi-a 7, .27-16 

SCotozsvar - ; KolozBy&ri- Takar6kp6nztar 6s 
Hitelbank r, t. Aruxakt&r 
KolozBvar,' Szepteiiiber tizeii- 
egy-u". mr 20-26 

l/nio Alt. Szaiiitasl niw-T, 
IparTaganyos raktarhaza, 
Kolozsv.ar, Gyotagyar-u. 8. 

Hisko'c 1 

raktarhaza 

MISKOLC B63seny«-p.4/a 20-80 Nagyvarad ,■•" 

Nagyvaradl aruxaktar R.-T. 
/;•• Nagyvarad;Mus8olini-t6r 15. 

•:"•"'.•" 2i-i2' Redonyok, Budapest Ablak-6svaspedanyk6szft3k6skapban- 
Bpest, ;vt: , Szbndy-n.: 8.0.\ 116-061 ftelvdrOSl fareddny- 
Uzem. K6szlt -^ jayit — kar- 
bantart. Bakd Ban Lajos, 
Bp. tY» SzerTlta-t6r 8. ■' 

■■•■■■■.'•(,; 381-183 

Sudd! Uedonyuxem 

Hain Jdzsel 6s Antal r e- 
ddnyk6szltdlakatosmeste- 
rek. Bp. II. Retek-n. 21. 

358.046 

Qynrita Kdlraan iakatoBmester, uzlet- 
' rollokeszitS, Bp. iy, Molnar-,u. 15. s 

' ; "..':■>'■:}■' ?8t-076' 

Hodos Andor, mindennemfi 
red6nyok 6s napelienzfi szer- 
kezetek gyarta^a, Budapeat, 
IX. Dandar-u. 24, 339-936 

KovdCS C<iSZl6, Atfn- 
denfele redonyok 6s I6g- 
Tedelml sdt6titdk Buda- 
pest, XIV. Thbkdly-dt 137. 
497-132 Popper 6$ Tfirsn B. T. 

KESZIT, JAVIT. kartmntart 
Bpeat, Yll. Eria6bet-kft 42. 222-448 Gyor 

Steiner Testrerek 6ptUetl«' 
katossag- 6s reddnyttzeme. 
Gydr, Jokal-o. 7. lo-»T 

Miskolc X ; Gjoszmann; A 6b Fla, lakatoiok 4i; 
viUanyszereWk,.Mlskolc/BB<(Ji«iiyt 

Nagyvarad ^ALABZ TE8TVEREK, redOny-, «ar it : FF ,' 

\ lakatosarueyar, NagyT»rad,VApady •".«: 
Zslgmond-u. (JO. ; 18-64» w 

Sz&nid i Dezsfl 6s fla ted6iiy :/'— B 
'■'••. es kaly hagyar Nagyyarady * 

am Vecsey-Ti. to: 2M1 3T 


IA 

X 

o Pecs 

Eiter Sandor, sodronytonO- 
mulakatos es ; reddnyk6- 
szitd tizem, P6cs, Zsolnay 
Vllmos-u. 27i 28r49 

Szeged 

kiss Istran, szegedl reddny- 
gyar a, Szeged, D611 babi 

U. 2/4 •-';:.. ' 29-93 

KSrBsi MArtoh. Seeged, PolgiT-a. M. Regls6g» 
kereskeddk, 

Budapest Antjikart r6gis6g szdnyeg 6e 
rtulkereBkit. Bp. IV; Pilvax 
k0zVaro8tiaz^ul^. 184^411 Bandl Miklds, 
„UENJ1ISSJ1HCE<% 

y6tel-eladas. Budapest, 
rv.lranyi-u. 21/23. 8 
3 G6berth Karoly es Ott6 
antlk mulpar. Mifara- 
nyozd, k6pkeretk6$zltd 6* 
laszobraszmdhely. Bpest. 
ly Vacl-u 40. 184-45fl 

Gergeiy Nandor mfi es rtglstekew- . 
keao,. Bpest. IV. Varosha«-n. 16. . 
,•'"■' .:••;'' ^.-V.-': . ' ■■ ' 189-Bt?-' . 

Idautner Laszld, Budapest, 
VIII. Eszterhazy-u. 24. 
Antfk butorok r6gis6gek 
R6gi p6nzek, leletek. r 

-;•. ..• 339-590 

NEY REZS6 BUTOR- 

OztETii vetel-eiadas ••■' - 
OsszeBlakberendez^Bicikkek- . 

ben Bp V 'Etonved-n 3 110-670, ' ; Planer dr. T€gip€nst 
erem, asatas v6tel-et ad^s 
Bp.Andrassy ut 72 122-038 R6thi Zsf gmond r6gls6g- 
mtt- 6s antlkbutorke- " 
resk. Bp. IV. Varoshaz- 
u. 1. : 169-216 HOna Zslgmond, Buda- 
pest, IV. Szerylta^ter 16. 
181-559 12a Budapest : ;.:; Jo eredmennyel htrdgthgt a ta^szelo n^seroHban. RuezGyula antlkbutor, r 6- 
£ie6g- '6s ' inukereskedo, 
Bp. IV. Vacl-U. 27/29. 

••■:.■•:•.•■ 186-228. Reszeloaruk, 

• ({jdid szer^ziimot : alatt . is,i : l Ujwidek Sandor Emil antlkbutor, r6- , 

. gfseg 6s mukereskedS Bp. , 

>IV.R6gip©sta-u. 17.183-665 

' Szokody regisfegkeres- ^ 
kedtik. Gyd>, Szei-u. 10._y 

Kolozsvar ■,;•':' 

• GfBliL^R MIHAIiY, Tfegisfegkereskedft, 

'•'- ■•• Kolozsv&r, 8zentegyliaz-u,;4. 10-08 

*..',■. ttzlet; Szentegyhaz-u.- 34. ..-■•■ ... 

Wallerstein Sanru, regl- , 

Varaiiy> 6kszer, butor, szo- 

iyegeiadasa^ ,6s V6tele. ••. 

Kolozsvar.Postakert-u. 16. 

'■•"•"•• ;: ••!<•■■■ "'•■■•':•.■'.'■'".■■■•'""•"■"• ':''' ■S.a-i-f 

Reklamcikkek 
6s reklamtjbiak- 

■"' • Budapest 

Fazekas AlajoB 3p V : Tatra 

;: ' u 27/a v 490-182 

■■'•: Fekete femfelirat reklap 

'• : l • eikkek &IFARI' eladas; i Bp. 

YI.' Terez-krt 2- 22-50-75 

■•■ i mreii AladSt' oi in f e. at 6 . Bp Szabad sag : 

t. 1 ■ •'. -.-' • . lli-194 

• i mrei J* cbWf estS hi eimcrek transpa : 

ronsek.l6mbetiiV.-Bp Ndl6fa 16.. 

,- £.4>6ytiisede :J ■■■=.:; .'•.-' : ",X :■ ■.S83-M5: 

• ; -aKRAMER* reklamcikkek. 6b reklaw- 

> ' ■• ■ naptar kiadfoailal at. Budapest, VI, 

; s : Na^ymes!^:-.^^ .;■ . . . 110 : 812 

Kassa >" /^ ;'';■ •■:';;;-^ "7 •:■/ : 

••■.'- .Varhai'.tirvez portal ; & etti ' cii^t-i--" .. 
■• :VKasB'aF/i35; ; V >. ? ■.";.,: •,-4.<M5 j Budapest 

lijilapacs Mihaly reszelo. 
.syara, Bpest, VI.' Szabolcs-: 
3.6 : T 1 290-122 Vertes 6s ■;': l>6ra reszelfl- 
gyar rfc Budapest, VI. 'IA-. 
zar-u. 13. ... .111-911 tilvld6ki Kafoelgyar R.-T. 
rudak, esovek, proHIok 
6is huzalok aluminlum- 
b6l 6s r6zbol. Ujvid6k 
Kramer Su 2/4 

, 21-21 24-65 #s elektromedikai Rezaru uzamek. 

Budapest Rizshaiitgl6k. 

lyvidfeit..''-; 

Vaj dasagi rizsk&irtold, 

• Kistity .'■68! ■ Miloseytiy. V Uj 
videk, Alkotmatiy^. ■ 14, 

31r6G 

Zeitta kesgyiekekt 

rontgjen 
felszerel&sek. 

Budapest Bar tos Laszl 6 lemlemeza^u- ; 
gyar Sajtolt tttmegaruk -<j 

Globits Istvan, rez6s .Jf6m- • 
mures. »6»|iS^fc miao- 
segi klvitelteeh. Budapest, 
VUt. Magdblna-u^ 21. 

... N . :: ...:,•-'■■•' 330-744 Hein&ol* Gy tido, 

„VIktorla t4 kantoW, 
siarfto 6s konzervtizem. 
Zenta, Hold -q . S. 43 Kanis 1st van. RQnigen 6s 
•"M«k'trom6d; inflszaki vail. 
Budapest, VIII. B,ezered j- 

■"-'■' ■u.-'-ti: ■•'■■-■."•■. >: 143^026 LB P PAY GYORGY dr. 

fotb — optika — f onfge«, a BeUlienss-, 

ner Fotowerke Fr. Al.-rSntge^B kfeszft- 
in.<5nyeinek Sa i Rspseli pptisclie 
Fabriken v A. (x. magy arOrszagi-ki§pv. 
■•Bp.; : 'lV. ; Mtizeuin-frrt 15. 180«34'< &E1SZ S^V»OK r 
Bucf a pe */, bob-a. iot . Rongy- 
kereskedok. 
Budapest Magyar Siemeas - R6ini- 

: ■• geir - Mm veto ;r..i: rontgeif 

Q9 orvpatechrukai g^pgyar 

Budapest; VI. Nagymezd.u. 4.. Reklamtervezok. 

Budapest -^ 

Fazekas Alajos Bp V l TatL-a 
y : M ■W : fc^;;4^M ;, 490-182 

' imrei Aladar Vimf'est^ Bp^zabajisag 

t. i ••••■■■.o '"":■'.•..:•• .'■'••;-.-i.iW^ 
.Imrei J cimf estfi '. Bp; ^Na"gy<ii<5fa- ; 
u. 16, - , " 223-415 

•:' imrei SAiid6r:eimte8t6meS' 
■•'■•■ '•''• ter- Bp Wagydiofa vl 16 

::.• /^'";-:vv'^-^-v\U- ,223-415 R6z- 6s Ifemmuves Jb if .t. 

Rezustok, nikliBl,; alumi- 
oaium; bzsdarhe^s-es-sav- 
;.■•■ aU6. aeelkeszii^km.: Buda^ 
pest, VIII. Kender-u. 37: 

,..-. - /-". 338-128 
; VVeiez • t^ulop, a-ranykoszorus. 
rezmuyes mesteiv Rozsda- - 
'• mantes savaM ae^l, aluini 
/ niuin ^s Vefosr'ezmunkak,.; 
tur«lokalyliHl{. Budapest, 
V f II. B6kay 3 Snos-u. • 13/- • 
140-706 G6ptlsztitdaayag6k k.f.t. - 

Budapest, VI. tls8pt.Fe- 
^ rene.t6r 16. 225-645 Gudenus Geza bard 

mlndennemd olasterm6k 
ntuszakl 6smez6gazda- 
sagl clkfeek Bpest V Klo- 
tildWlP/B. 118-225 Besxterce 

Berlad S^mnei, rongykeresk . 
Beszte;'<!e,; Luther-u. • 52. 79 

ICbSoxswgr Sx iff arid Gyula^zS 

mil ves. K6szit 6s szaksze- Metallix n&nlgfei* 

1L-T- Budapest, itk : 

M uxeuin-lcrt 37- 
383-135 132*690 Jtopieiscr iiAsa5l<», Seifert- 

fele anyagvjzsgal6 ' gepek. 

r BiKiapest; II-bftv61iaz-ii. : 2ir 

-:';■..:/::-;;;;• ;;';:^351r:928- 

V adasfr Mikl6s;Bp. VX Vilmos 

- 7 ;cs:^t-2iv ; - / ;-^\;.-\i20^o- 
Kolozsvar «Brutex:» ; :ny§P8any'ag -keres-.i- 

'■-■ kedeimi valt.'Uf'es oeska-d 

.textii jliulladekok;. bevasar^j 

laM -telepe, Allomas-u. 23.: •.?, 

'-.•' : -:. > v-.-- : 19-831 Roth Gyorgy, ia6rii6k, a <T>Qiini^v. 
•■■•:• c6g tulftjdoiiosa,.-KoloBByAT, BiTt.ha.- 

•Milioviu-'i'^- •.;..■■■.? . :,.:«^22 ReklamvaHalatok. 

Budapest 

Fazekas Alajos Bp V Tatra 

:■: u 27^a v 490-182 

■ Inirei Aladar elm f est 6 Bp Sza'badBag 
t i 111-194 

'I mrei J. clmfestO Bp. Napy(li<5fa-u,1.6 ; 
'..;.'■• , v 223-415 rtten javlt gyttnrolcsszesz. 
if&zdel, szeszgyari 6s spe 
cialls rozsdamejites-ae61 
koazervgyari bereiitfeE6. 
seket. KkfhAza. 1-14 

Magywarad 

Szalavelz Imre, rez5nt6, . 

Nagyvarad. Mezey xMihaiy- 
u. if ■■■■■""': : : : 2«-34 R6zariik> muszerek. Budapest Budapest Marx 6s Merei, Bpes-t,, VI? 
Bulcsa-u. 7i • #290-555 Repulo vaHalartok. 

■ Esxter3P^ /\ : renUIog^p 6plt6 6s jaTi- 

t6azem.Gyar: Esztergom. 

-Tel- j 2-09 

KOzpont V Budapest^ ^^ 

::■:■■" Tel.? tlft-064 124 Deutseh Sgnac 

Bp. V. Balh'ory-u. 22 . -#127-220 

Wmki-,- •s3firarfc-,-3l:tnrniiiiii--fe ahmtnium- 
otvoztti - leraez-, szalagj ah riid, huzal. 
HitkelEBtt. . rezMfitt : es horganyzolt vasszalag. Budapest, VI. VOrosmafty. 
u. 36. 8aTgar6z-, v8ros- 
r6z-,' aluminfum-, al- :.''• 
pacea-lemez, szalag, 
rud, cs«, buzal, szegees, 
presspau. 128-845 Darvas e& dross ■ 

':■ hy ersanyagok tar616 te- 
lepeit Kolozsrar ^ Kajau- 
t6l-ut 3«. V >.. 33-27 Ro^tgenologiai 

" -' (Ldsci ofvosok alat'tj. 

R5vidaruk, Vanyol6s M. Istyan- rougy- 
' keresked%e;-Kol(^sya^K,.^ 
Szeszgyar-u. .1 0.. 35-33 

Nagykaniisa 

V arossy Sandor 6cskav as,,, f 6m; 
csont es textilnuiladek ke- 
resk. N-kaiiizsa, Zrinyi Mik- 

]6s;i; ; 1WI2. ; /: v.6-29 

Szeged '/V-'/r-'-o v // ';; Baja ;•"■ 

Bettelheim testv6rdk, rdvidaru- 
nagykereBk. Baja, KoBButli 
-L. n. 2. ■■- 5^1& 

Bek^scsaba FINGER 6s Fia Bpest VI 
Hajos u 41 V8r«s-s4rga- 
r6z alriullnliim Fredille- 
mez csft rud kuzal kor- 
ganylemez ^121-610 Magyar r6zaru 6s f6mke- 
reskedelmt r.-t. Bpest, 
NagymezS-u. 43. 116-307 
; : . V •"•'■ 123-Q92 Textllnullad6k szegedl 
kttrzete, vezeto: lovag 
Krlegs-Au Ott6, Szeged, 
Pulcz tabornok-u. 16/a. 

21-79 
Telepve^etii lakasa : 
Szentgy«rgy-u. 26. 29-08^ Szefeeres' J6z^ef rSvidaru- 
nagykereBk. Bcsaba, Aiidras- 
sy-ut 24. 6-81 

:.Beszter€e .; : Sander Hermann, ktemu- es r0vida.ru 

keVesk. Beszterce,. HorlfcyvMlkW?' 

•t6r 42--. ■ - : ' : ", ;; : ".-"•' ' ■-.'■:-^-' ■■'•■•.■• 4 * Ujpest / 

GjrOSX C& g6ptlszttt6- 
anyagok vattagyar,Ujpest, 
Andrtssy-u 8. 294-268 

Rovarirft6k, 

Budapest 

Sz^sz Alfred dr. nitanar. 

Naktl eg6rfrtd, Radzs 

patkany Irt6rSzurd6 svab-, 
b&ngya- stb.-lrfc6* Bpest, 
Grzsebet klralyn6.utja 15 
49.69-49 Bony had Hirschieid tesiverek, 
' BonyhAd^,^ .,: : ^ 

Utitzeaburger Jozsef, rbyidaru 
.keresk: Bohyhad, Gr. Tiszt 

^I,-u^4. ; -- ; ':.;• ; - ■■.'.,-:■:*:# 

Budapest:' ;V: : ' .;■;, >:" All»acliaryn6 6s Korai, 

g&mb, csatt 6v, divataru, 
esipkeiru ^s"szab6kellekgya 
- , ri' raktara, .Budapest," V 
I>eak Ferenc-t6r 1 . v1ifiet#fei» Ruhak Bu<3apes2 

' Rovidan R6sz veny t^r sas ag , 

' • Hanaais Actieii iGesellscliaft 

. Wien alap. Bp; ' Y:. Gr6f Tisza 

.Iatvaa-u.48, ^ 180-484 Rudolph A. •■ ■ r.-'t. Buda- 
pest, XIII. Petiiejiazy-u. 47; 
292-136 Debrecen : "; 

- Bitifeth Vilmos 6s ^rmin. irovidaru 

■' nagyker Debrecen, 8imonffy-u. 7. 

■X ■■■'■' '■. ' "' ;.'33-Q6 

tfahidi J6^set, nagykereskedtt, Peb- 

. rocen, 8imonfTy-n. 6: 39-62 

.Petrik Karoly rGfbs- 6s rbvid- 
''•■'':. arttkereskedG, Debreqeu, 

Pereno J6zsef Tit 25. 12-44 
; Szentesi Ferene^ro vidaru nagy- 

kepeskedfl, Debrecen, Simon- 

: ffy-«i. 2/c. v ' 38-31 

Varga" Rezs6, rovidarimagyke- 

resk. Debrecen, Simonffy- 
,1 u. 2/b. '•-•'-;'-'" ■":' 23-75 WoW Testv6rek rovldaru 
nagykereskeddk, GSytfr, 
Arariy Janos-u. 15.. • ©-73 

Kaposyar 

Fa\«zer 6s Bau m , Kapos var, 
vYar-u.;^v, : - ^3^51 

Kassa ffap> •;;';■■'; V, 

Goidberger 6s Gtinsberger, 
i-tfvidariinagykerekeddk; 

:Rai>a;';;: i: i-. ..;■;'; 10-54 

TaiuAsi-ilanos royidarir es - ; 
textiinagyker#k'P6C8 : Gc ..; 
Benyovszky-u. '4. !5-43 

Szabadka Engler AJbert,.'i6vid ea di= 
; vataTuiizIet. Smbadka,; Eot- 

V93-U. 8. . ■ : , 3-38 

;.- Lakas: Bajza-u. 11. 3-37 
Butter Tostv6rek tigynOks^gl 

irodaja 6s rovidaru nagyke-. 

resk. Szabadka, Bercsenyi- 

u. 4 "••:■•- .7-33 
tttimann Testverek, va- 

vld&rukeresk. Szabadka, 
Eotvos-u. 2. /':.''••■. 5-64 

Szafins&pnemefii $C|» £^dr£rj6zsel,v6rna es 
rovidaru nagykeresked©. 
Szatmarnenietl, GSriibos 
Gyula-u. 1. t-78 

Szeged ' 

Katona £. JCajos, 

| rovld&runagykereskedo, 
J Szeged, Aradl-u 6: 23-17 Weiez Ern6 rOvidarunagyke- 
reskedG, Kassa, ; F6-u. 10. 

s" • 28-11 
Kolozswar 

Mandula es. Rosenblatt 

revidarunagykeresk. kblozs- 
vir, Sz6chenyi-t6r:42. 10-29 

Kula SzbSnefe Mogyorossy Gyttrgy, rttvld- 
arunagykeresk. Szolnok, 
Baross-u. 24. _ 4-88 

Stem Bela, • rcividarii- 6a normbergi 
nagvkeresk.' Szolnok, Baross-u. 15. 

\ '■-■"■-. 2-78 

TiszafUred ttraun Igndc es fie, 

rttfos 6s elpdkereskedd, 
. . Tiszafured, ._ ■ ~. -, : : :;"'43 

Hjverfrasz UCSaJER IAN©* 

budapestl autdrtigOgy&rtti 
6s iailto tizeme. Budapest, 
VIII., Thek Entlre-utesi 14. 

•■•■ :■■■ -. -■ '■■•■ -.:" v - ■:<■'■ -134-555 Magyar, acelaru- 

gydrr.-/. Budapest, 
IlS.Vaci-ut 95. 

;.>--:. #292-327 Stadler Maria RBNGATO 
ftJlTRACRUGd 

Budapest. IX. (] I Itii-ui 21. 185-404 Molnar Gyula, yihar 

kabatdk, spor triihak, 
Budapest, VII. Karoly 
klraly-ut 3 «*; 427-575 V adasztolteny- j gyutacs^ 
es Seniarugyar r.-t. Buda- 
pest, V. Mei-Ieg.il. 3. 

:.■■"' .:■■ - : • : '•;": *183-820 Rakospalpla MayeW Entire 6s .. V 
. ■K.erholt Fe^ene, ac6.i- 
arij , sportar u , 6s rugp- 
Uz6eia. Rakospalota, Za- 
vpolya-n. 59. - 294-143 (La.sd terfiruMk, gyermekraiiak,. . 
cpunkaruluk *is, naiinihat a.latt is.) 

Baja V : ••-' 

Praiger S^ndofn6 f 6rf i , gy er mek ; 
ruha 69 n<5i konfekcL6 Jizlet 
Baja, VorSsmarty Mihaly- 

■'"'■ U. 1. ".- '■■:■■:■':>;.. ■■■• -2-64 

Ba?assagyarmat • Diesdler Gyorgy, 

rovld- 6s divatarukeres- 
kedo, Kula. Teleton: 91 Marosvasarhely . 

Blekes 6s KolOzsvary, Toyid- : 
aruuagykeresk. Marosvasar- 
hely, Bz6cheiiyi^t6rM; 2-30 

Miskolc UjvSdek tBlafof' Amsz Morton, 
" fiiiszer- 6sVr0vldJiru 
nagykereskedtt, l3jver- 
hasz, DetkF.m. 17. [92 ■] Bleicher M6r Miskolc Gr. : Tisza 
Tstvan u 4. /■ . . •; ' '_ S ' .56-58 

Mohacs V;.. 

Frankl Samu, Mohacs, -' 

Kiraly-tit 18; 72. 

Nagyvdrad. 

Q yOrgy J6zsef i rfividart nag y kereslr.- 
Nagyvarad, Kayucinus-u. 9. li)-17 

flalmos Testv6rek, gyufa, kar- 
tya, szivarka, .papir, papir- 
aru 6s rOvidarcmagykeresk 
Nvarad, Mu3soIini-t6r 8. 

•■.■■;.■•'■• ,.---• ■'■■•'■'... • 2i-i9 

■ tJokoa Hermarin, : : rfividar\ui.agykeres- 

■'-■■ cEedfl, 'Alapitya . 1911. Nugyvarad, 

• vMu'sspiini-ter 2."'. .' ;-.■.. : 16-37 

■ Stern tare roviaarimagykereskedti, 

\--'-'Nag^arad > S3taiov'Q8zkyTU"J):-..26-73. 

«zeiiftsySy stein R.-T. 

■-• , : Nagy^arad, • Hlatky: Ettdre- 
u: 12. * 17-03 

Paks 

KISS Pa\l utoda^cegtuK 
vltez Kiss Ralman, rdVld- 
aruuagykereskedd, Paks, 
Szent Istvau.t6r 6. _ 36 narif) es nrissler, 

dlvatarukereskedok, 
tl|vld6k, HItler-u. 8. 

Telelon; 3Q»38 Hangya konzum szovetke- 
zet 51. sz. rubazatl ftokja, 
Balassagyarmat, KakOezi 

; tejedeleui^u. 41/a. 2.42 eszierce ilasaler; Jakab, szovet es diyataru i; . 

.' n(5i es.ferfi koniejctio, ' katouai ''es; 

polgdri szab6sag. Beszterce. Hitler- 

'.;'n ■'?«). ■■•' ••"■; -:'.;."' ; ''•: :■-:■•' .1-22. 

Budapest , ] : :S'\ [ '■■■■ Edelmann JaMah, 

flu rub&k, kabatok. Bu- 
dapest, IV. Kainernia. 
yer Karoly-u. 3. 389-135 Burghardt Daniel, rovid- 
arukereskedo,, t(jvid6k, 
Mussoliiii-ut 24. 31-94 Horvatb 6s Somogyl, rUtSs 

- kereskedo, Cj(vid6k, II. 

Rakoezl F.-tit 30. 41-86 Porgacs Hugo, Fr.ikk, Smoking 69 
felsokabat kOlcsoDzO. Bp. Dohauy-: 

: u. G8. '■.://' • / - , 2 22 -6 14 

Hollo Valeria ; N6pmu- 

^ v6szeti Mttterme 6s h6p- 
vlseletl kolcsilnzo Bpest, 
Vni. J6zsel-krt 69. 136-465 KCOPK/3 Sdndor, 

riJTld kotott, dlszmii, 
uorlnbergl 6s. jjat6karu 
i»agykeresked6,l5 j vld6k , 

Amdrassy-ut 2. 25-23 Vesaprem Stern Emil ifj. rtSyidariinagykcros- . 
kedese, TVeszpr6ni. : 1-^'- Budapasft: : >- V rugdk pyirtasa 6s javitisa 
FTpest^. V&gj-tl.-:5. Tel; : 49-1 1-21 I^Mtt^iTBisclBiBliz 

I ae61fi*ugyar, 

Is'p'est; VI*. D6Tai-u. 13. 498-3S3 
Filmgyarak 6s.szinhazak szallit6ja. 
N6py ] 52 i eti-I ) is z in jvjry ar-B ali '. j o.l m e- 
za k-M e n y as s io ny i ruha k. 'J l »r'v ezes , ■ 
kasai i sis ; k^lcsonz6s. Budapest, 
VHi. MUZ3niii-krt- 2. : :'■' 140-463 MiltUlas b6r ruha k6- 
szitS festo 6s javitoiizem, 
Budapest, VII. Akaefa- 

: u, 27. . 422-927 Neumann Mi R.f.t. 

IV.Muxeum-lartl b. 
tizlet: lS5-<&i2 

Engros csztaly : 2SS-7S5 
manlpulatlo : 185-68$ uitovits" Herrnaiin, hasznalt. f 6rf i- -, ' 
ruhat, ii6iruhat, fek6rnem(it, cip6't, 

•sz6iiyeget, "zalogtargyakat,. hagya- ; 
t6kot 6a min.denf616t," magas aron : 
veszek. Vid6kre is megyek. Bnda- 
pest,VLll. Nepszinbaz-ii. 26. 340-267" lOiRENC specialis PAULIH 

Mrkabii 

6s ifhabUnda k6s'ait8. Ttibbsz3r5sen 
kitruntotve. Fesi;6s. alak(tas, javftas.. 
KfU8n mSrtfekosztaly . -OTiasi valasz- 
t6ki Bpest: VU. Karoly kiraly-ut 9. 
'.-. .:„■■:::. '-:. ^ ■; ^428.841' Raoz •■: JELMElirfflCStlHH 

Mu kadveW elOadaso'kra ■; vidfikre . is 
s'zaUit koj-M JELMEZEKEt. Bpest, 
VJtL. Wessel6Dyi-u.;'i7.' 223-.8M Textilinari: Feldol- 
00x6 6s Brteteesito* 
: SskoveiUeaei, mint 

az : Iparosok Orszdgos ■;. 
Koz ponti Szove tk ezet6 • 
nek tagia. Uzembaz. Bu- 
dapest, VIILFecske-dr 16. 

'.•:■'■'■:■• .' c "-fV\ ;,:'■'; 137-818- 
Czletbaz, I6rHruha, fe'- 
h6rnemii, y6doruhak. 
VIII. lV6pszinbaz-u. 28. '•-- 

■;■.-■'■:■:. ■■■■■■■■'.:■'■■ 132-876: Pebrecen 

\ag6 Sandor, ;f6rfiruhak es 

n6i katlatokj Debrecen, ;' Fef 
: ■ renc . J6zsef-i'i t H&, ' : 17^28 

T6tf> Ktilmant «6iria- 
ruha-iizlete, Eger, Zalar - 
J.-U.8. ■•■;_. -5^70, 

Kassa"; v .,;' ; •Rrdelyi. ;J.zs6, ■' Kassa, '. Fti-u; 3?;. 46-88 
Feli6'r J. 6s. Fia ruliaiVuhaaa, Kassa, 1 ' 
VQ-u, SI. > .". 28-06 

'eldinann a. es -Fia: .1 6rfi- 6s n6i "•' 
ruhaiizlete, Kas5a,F0-ii. 31. (Megye- 
baza) ■'.'.• ■.; •:'.;• "•■:2fi-49 
jMarica" tul. Csanylga 1st- 
Tann6, lelsoruha 6s dlyat- 
aru, Kassa, Fo-u. 56. 21-73 m 

AT,: 

mi. 
a 

0: 

w 
ft 

i Neumann M. ruhak egyed- 
arusit6j,av Hnigyak. Mikl6s, 
Kassa Fd-ii. 27. ,45-43 SCBskunhalas Hoi'vatli: .Jaiios szab6mester 
ra.bahaza. Kiskunhalas. 1-99 

Kolozsvar •,•/ Bartalis IstTan^egyeBfu;ha; r 

: uriszabosag 6s k?szr'u'h.aftru- : 

baz, Kolbz8var;EgyeteiD-u. 1. ; 

C-x ■-"■■'■•>:':■; : = :- : '-'^ '' "28-47 '■ 

NenmaliuM. ut6da, Bosehan 
(^6za, lf6rlil- 6s gyermek- 

i ruhaaffuhAz, KolozsTar, 
Szentl61ek-u. 1. 24-31 

Petres6si»ollak n«l 6s «6rM 
kbnSekclo aruhaza, Ko- 

^lozsvar, Maty as klraly-t6r 

.22. ; ; .34-84;.;; 

JRubiti Jen6"f6rfi 6s gyermek-' 
•ruhak, szOvetaruhaz, KoIozb- 
var,.Wfissel6nyi-ii 34 ' 36-62-, 

■■'^■■:-. 125' Kiihdk LOSOItC .•;"'■•','.■■: 

Siekeres Sandorne , mezflmadar asi , ari- 
nOidivat 6a egyenruhazat, Losonc, 
Rakpcai-afr.30. v : 8-2i 

MSskolc 

Siekely , G ydri 6s Mory ay f 6rf i 
rutak ,6s uriszab6sag, Mis- 
kolc; Sz6chenyi-u 36 23.-87 

Nyjregyhciza 

Hunger la Ru&aQdx, 

Nyiretfyhaza, Kossuth-t6r 

.:■:''■:% , . : .. ^ 22-10 

Pecs 

Heinemann Heurik, n<5i 
kabat,f6rfi- es gyennekruha- 
otfcbon, P6cs, Sz6chenyi-t6r 7. 
19-03 

Bimaszombat 

Vask6 J6zse£n6 »zv. f6rtt, 
gyermek 6s nol konSekclo- 
ftzlet, Rtmaszombat. v 25 Hajduszpbbsrfd Totb Gyula vlt6z, rum, llkdr 
"6s szeszgyara, sornagyke- 
r eskedtf, Ha jdnszobosz!6. 

Huszt — Xycn* ELS6 SZEGEDI 

B6RRUHAGVAR 

tu). Csdrdaa $ahdor, BSrkabatok vfz- 
hatlan fest6ssel >va!d javttasai — 
vadasz '6s sport bdrruhak minden 
, kivitelben. "Szeged, Sajka-u. 14. 

-.•■■■ >-- : W •-■:>■:= 7. ''■'.•■": 24-92 Ttoke Mihaly, 6zab6m v ester, 
, keszriihaUzl. .Szeged; -Mars- 

: m 17. ,:.,: : -- ••■■:;.• 38-03 

UJwidek y t Heinemann Henrik, 

b; t. ti f6rll», flu- es riffl, 
ruhahaz, Ujvidek, Mas. 
Boliul-at 18. 83.08 Wovaltovity n. sziavko 

Herkules ruhahaza, f 6rH- 
esnol konfekcid. tjvld^k. 
Mussollnl-u. S. 40-69 Rum, 

iLiad , tikor 6b Bzesz alatt- 1« .» ; Czigler J6zsef , rum-, likGr- 6s 
palinfcagyara, Baja, Czir r 
fusz F>u;. 20. 4-26 Beregszasz 

Klshegyt Jozsel, rum'-- 6s 11- 
korgyara, Beregszasz, 
Bocskay-u. 15. 1-77 

' Debrecen 

N6mieth Daniel, rum- 6s,]ik6r- 
syara, Debrecen , Csapb-u, 7. 

■>.■■■'•.'■',:'."■■' ''•■'■:";-..■'•' ■ 39-64 

Oes Szekely Gyula rum- es 
likOrgyara D6s, Apafi- 
u. 3. V I-** Sxeibert Antal rnm- 

6s llkorgyar. HuSzt, Ra- 
kdczl-ut 14. 1-47 Jaszbereny Rekasi Jozsef , Jaszber6iiy, 
Mussolini t6rl 6:' V 1-59 

Kassa Fehdd6ki ■.ruin 6s J!ik6rk<5szit5 uzein 
kft. Kassa, Horthy Miklos-t6r 20., 
• "■. ' . ' - ■ '•.•'■ ■■ 27-31; 

GEDEON JAN08, rain 6a likorgyar, 
Kassa, Keja David-a. :&.;-■ ■ .27-20' 
.JAMAIKA" rnno 63 likSriizem, ttil. 
Reno Ferenc, Kassa, Honv6dek-ntja 
3 ■'•■•■)•." . . .'''■■:"'■.. •-■'. 37 25 

aSzent Kristdfj) kassal. runi.::6s Tiko'r- 
ffyar, Kassa, Sat. Istyan-krt 18v 

-• ;••;:.•• ■-''■/-'-■. ■'•■;■ •'/•'■■■■•;■•.'. .,'■"• 33 ; S8. 

oTpruTs riim- 6s lik&ruzem, tul..Tar- 
czal Iia6zl6,' Kassa, Vo.-esmart.y- 

,•■ 46t -e; • • .24 90 

!V&v ad ^ Jdzse'f rum 6s likflr-. 

gyar^ Kagsa, Szent Iatyan-' 

krt 12. ,* 28-49 

KezdBvasarhegy T«r8k ,Ando>, Tarn- 6s l.ik6rgyarrK6z- 
. oLiyasarhely, Wessel6nyi-n. 32. 94 

KiskMnfe>leg ! yhaaa Bolyos Istv&h", rum- 6a likOr- 

gyara, Kiskunf61egytiaza, 
• '" Holl6 : Ii.-u. 17. . 1-58 

kolbzsvar BenkSyBalazs' 6s ' Molnar ;B61ay 
"turn, lik6i<&8 ogy6b "'■s'z|szesf 
italok gyara, Kfilozsv^T, 
Munkdcsy-u. ,28. J 32-33 Szittya Erdelyi Magyar ' . 
Kereskedelmi Rt„ Kolozs-' 
var, Horthy-ut 33: 20-72 leva I;;-;-;.- 

Bartos B6iai6> ram-, likfir- 6s szesz- 
arn gyara; L6va, Szent Laszl6-a. 6. 

•': -'-.- ■■■■•■•■. . 2-is 

Losonc- Ele6 Losonci Rum- 6s Lik6fgy^,» 
r^-t. Losooe, Flileki-u. i/2. 5 OSCV. vifeS, rum- «5s 

- llkorgyara, Losonc, 
Hitler-n. 7. 2-27 Miskolc Ersekujvar 

'iTfinyl Ferenc IfJ. rum es 
Uk^rgyai*, firsekujv*r, ; 
Varoshiiz-u. 5. 22-18 

tsztergom '--i 

T&ttk J6z^ef es Jjajos^ 

Bzeiaz, lik6r 6s nimgy4r,< ', 
Esztergom, Simor: Janos-u. 
53. 2-83 

Qalanta Csonka Mihaly. rum, likSrgyartas 6s 
szeszesitalok. Miskolc^ Or Apponyi 
a. 53. " . . 67-43 

Miskolc thj. varos Bor- 6s gyti- 

molc8sze8zf6zd6je. Rum- 6s 

likOrgyara.MiskolCiVay-ut 55. 

20-12 

Nagyvarad OecSlc G£xa bor-, stir- 

aagykereskedft, rum- 6a 
!lk«rgyar. Galdn ia. lO 

126 * .•'■■;-■•- Hard Zolidn Tittz, 

ram-, Uktiir- es pallnka- 
felekeszlt^s uzeme Nagy- 
varad, Kapuclnas-n. 1. 

■'• ; -. :: ;:■-.: 32-15 Wylregyhaza Kertesz Antal, rum es llkor- 
gyara, Nylregyhazav Deb- 
recenl-n. 2. 24-90 Pecs Gorove Lajos, rum eslikdr> 
gyartd telepe, P6cs, Bat- 
tfayany-n. 9. r 18^64 Satoraljauihely 

Szekely Sandor . vlt«6z rum 
es likorgyara> Satdraljaul- 
heiy, R&koczi-u. 88. 22-59 

SepsiszentgySrgy Budapest Gdr»^ 1*41, rum 6s lik6rgya> 

- rds, ,' Sepsiszentgyorgy, Gt; 
TGlekiP^l;U.,13. 1^60 

Szekesfehirvar EARb JDZ8BP 6b JlA. Hz6kesleh6T' 
viir,- •Kij?y6-u'.29..'37 Tel ef on 30 SzenSes IV 6meth Antal vltez, rum es 
likorgyar, Szentes, Klau- 
zal-u. 12/a. 2-10 

Szerencs Koromy J6zset 6s Janos, 
rum 6s likdrgyar, bor- 
nagykereskedes, Sze° 
rencs. 68 Szoindk f,fiung<iria § * rumw 6s 

likorgy&r, bor-; 6s gyil- 
mijlesszeszfozde, Szoinok, 
Baross-u. 36. ; S3 

Szombathety nor lay Endr6m€, „Saba- 
rla 4 ' runt es llkdrgyara, 
Szombatheiy, ThiSktflyl.- 
u. 71. Telelon; 10-68 Gaugel K.&roly, rum 

6s llkor gyartasa 6s ela- 
dasi telepe, Szombatbely, 
Faludy F.-u. 80; 8-96 

toszaieSdwar Domonyl KArbly rum es 

, lik6rgyara, sQrhagykereek, 
•: Tiszafpldy^ .- r "•■ : : 44 

TiszafUred;x-,:;" v : ; : : v. Hegedtls Lajos rum, llkdr 
gyaros, bor, sor 6s piftllnka 
nagykereskedo Tlszaiti- ' 

• red. : - . : .'•'■74 

Uwgva>' : ' Gniyas Janos i rum llkdr 
valamint szeszesltalok ' 
ara. Ungvar, Kossuth- 

: — ■•■■■:.- ■■;'-: : ^18' im Venprtin-- ':';::.--''^',^:;''.'-- 

ez^EMENyEl BiSLA ram 6s Ukdrgyara, 
yfiszpr6ra r ; KdssiitTi; L.-a. 83- 2^74 Sa|t. 

•Lisd tej; alatt.' Salak. 

Bydapest 

Balatkereskedelnii 6s. ^zdllit.lsl yal- 

^ lalat. Fekete 6s VttrtJs-isalak'sza^ 

• litaa vaffonbaa Bp. VII. DoMriyr 

a fi9. ;.•,.■';.-•:•,■ 254-403 

Pegtszenteyzsebiet Szabados Gejza Geza, sa- 
lakkeresk. Tenlszpalya 
6pltd. Pestszeht6rzs6bet, 
Kossuth Lajos*U. 87. 

147-748 Sapk^k. Landsaiann S. sapkakdBiitfi aafytofcA 
.: Budapest, V0. Dob-u.8. «7-«4* 

Paszternak Sandor, Bp. VI; 
Laudon-u. 6 225-296 

Debrecen. Farka8 izsak, Debrecen. Sie- 
chenyi-n. 8. ■ '■'82-6'^, Saftrak. Budapest Kisb Arpad, B P y ligriij *4rolr 
• a 8/10 „• .:.'Wi-«r SQb4szet» 

'LAad orvosot a>»tt SeEyam. Budapest ^Di^^selyemszovfig^r 
r.-t. Varosi lroda s Buda- 
pest, V. Deak Ferehe- ' , 
n. 16/18. MSl-9371 Carpatffla ipar 6s ke- 
reskedelmi r.-t. sely ern- 
es gyapju szovdgyar va- 
rosi irodaja 6s raktara, 
Budapest, V. Hat- 
minca<a-u~ 3\ ^ 

mSO-928 1SO-681 
Gyartelep: Klspest, At- 
(lla-w; 47/58. ■846-947 HundntuJl Seiyemsz«- 

vogyar R6szv6nytaria- 
. sag, Sopron, K6szegi-ut 

"8. ■':•..:. ... 5-50 

• Kiizpont : Budapest, IV. ■"•■ 

Beak Ferenc-t6r 8. 

Eifad^s: 888-530 

Konyvel6s i 184-655 Galambos seiyem 6s 

szbvet,Bpest, IV. Fereh- 

ciek-tere 4. 886-305, 

183-680 Kispesti selyem- 
sssftvogytir, Sc^iel 
Testv&reU r.-/. va- 

rosl Ir odaja : Budapest. 
V . Deak Ferenc-u. lO. 

'■•■'; ^181-845 

Gyar : Ef sflest, Szapary- 
n. 7/9. 147-057. 146-86» Soproni Selyemlpar R. T. 
Kozpont: V. Sas-u. 27. 

118-p8a . Szen&sy Oyala, n<5i 6a -ttrfl- 
' divatkeimek, selymek, bar- 
sonyok es f eh6r^rnk, 
Budapest. IV. Kxlst6f- 
ter 4. (Szervita-;t6r Barok.) 
182-702, J82-.274, 182-679 Sxucs €s Marlcus, 

Seiyem, gyapluszjilvet, 
csipkevolsan es barsony- 
kfiltinlegess6gek aruba- 
za, Bp. IV. Petoll Sandor- 
a. 18. 188.031. 188-Q32 Nirkolc Nemeny i Sely em gy a r , 

Miskolc. yay-ut:12. K8-7fi , Mil i mmmrnkm! ummmmai wjao mmm fpproir Sodron o/r~ Duntintult Selyemszo- 
▼dgyar Reszvenytarsa- 
•&g. Bad a pest, IV. Deak 
Ferenc-ter 8. Gyartelep : 
Sopront&dszegl-nt 8. 6-50 Sopronl selyemtpar r.-t. I 
Sopron, Kdszegt-ut 7. 5-15 1 Cljvldek 

Glerlfohs flermaiui, selyeur 
arugyar, Gjvldek, Kis- 
faludyu. 19. 30-98 

Lakas i Magyar-it. 10. 40-00 

ttisstics M. "Brag, b. t. 

telyem es pamutsziovogyar, 
Olrtdek, Nyitra-u. 25/38. 

27-66, 27-67 Sarvar Sarvarl hazilparl es elrok 
feldolgozo ttzem, Sarvar. 

•'■■■' _ .: v " /■:••-:• . -27 Szeged Sommerer Edvard, 

muselyemgyar, uijvidek, 
Hikes Kelemea-u. 13. 

' • ■•■-• : - '• ij ' •■• ' S4-8S' Spiteer && Vermes, 

Belyemaruszorttde, C|- 
vldek, U. Rakoczi Ferenc 
at 190 33-36 Textopro&u&t. ujvi- 

dek, Mussolinl-iit 25. 

■ .32-90; lombor ,DraCi> selyemare- 
sz»T«, festO 6s klkijsztto 
gyAr. Zombor. 

Tel&fon .- i-OO Sfy«ir # Zombor,Sz6iehenyf 

*r< f . Telefon I i*86 Sepr6k. DANJ«EK;I,ASZt0yCirpk- 
sepronagykereskedG, Szer 
ged, Teleki-u. 1* 49-9S £zo!nok Tiszavidcki ineztigazdak : 

termelo es ertekesittf szbyet- 

kezeto, ciroksepro- eshantol6- 

tizem, Szolnok, Tdmory-u. 35. 

.-■'/ 1-80 Sertis- kereskedeiewi, 

Lasd allatkereskedOk 6s marha- 
kereskedelem alatt ia.t . - 

Bacsaimas Nylregykdza Fischer Vilmos e> Laszld, 
616j6szagkozvetit6k, Nyir- 
egyhaza, Arany Janos-uv 42. 
" 25-05, 24r-63 

Grasses 2>ome, sertes 

szarvasmarha es juh blzo> 
manyps, Nylregybaza, 
Szarvus-u. 23. £2-42 

Lakas t Luther-a, 23. 22-43 Komarom Kad&r Ferenc m. klr. koz- 
ellatasrminiszter jogoslt- 
yanyaval ellatott sertes 
kereskedft Pecs, KUmo- 
u. 14J2. 17-89 So prow Marlovtts Istvan, sertesfaiz- 
laldaja, Sopron, Koszegt- 

Ut 2. ':>■:■■■- -.- 8-76 

■'.':.'.'•■. '~ J -.'.> ■ "' ''-'■ 
Szabadka '••;-■• Pfeifferistvdn, serte*. 

kereskedcY BdCSal- 
. mcfS. ; -88 

Budapest ;•: - Ifpltay Karoly 6s na, Budapest, IX. 
SerteVvasarter, Gijbacsi-lit 6. 
Iroda: 139-028 Jjakns:. l$8-850 Walthier Karoly es Tarsa, 
aIlatblzomanyi c ceg, Bu- 
dapest, IX. Sertesvasar 
136-782 Balassagyarmat 

Saiasfaagyarmutt CiTOk- 

$et>r& 6s Kefegyrfiv 6yoma 

Balasaagyarmat.Csesztvel- * M 
a, a/u. 45 qyfir Bp. Sertesvasarter 144-346 
Lakasa; 148-321 Nyugatmagyarorszagl hit^ 
zlipar elkkek €s cirok- 
seprO Uzeme. Gy«r, Agyii* 
gyartelep. 14-10 loowa Gyala, gyOrl hazl- 
Iparl telepe es sepvd- 
gyara, Gytir, Feeske- 
n. 27/29. 14-50 Losonc Suaa MlR16sn€ vitez, 
«o P f« es kefegyara, Lo- 
■onc, Petotl-a. 9. 2-89 Oroshdxa 

* J tony Istv&n, , : eepr<5 6s 
ketegyara, OroshAza, Tan- 
osics Mih&ly-u. 15, 3-80 

tfOTacs J6zaef Ifj. cirok- 

wpr6 6s kefegy&ra, Oroshaza. 

, TiakA*! '3-40 

TWlep: , ^.08 

ijoston ayuia, seprtik^sziW, 
P©oa, Pels61iavi Boldog- 
ftsszony-tit 11. 33-3(5 

Roth Janos, „Mecselc" 
qepr&Usem. I>6cs, 

Agojrton-v. 82. 88-84 Koszegi Istvan, serb6skeres- 
ked<5 es'gazclalkodd, Gyoina. 
- . ■ 88 
g y6r Magyar Mez6gazddk Allat6rt6- 
kesitS n-t." kirendelts6ge 5 " ; 
Szabadka, Hi tier-t6r 2. 2-31 . (LasT maryinyipar &b mfikcjv&h 

'■''•■■■■;,-„,■ • "!" alau'is.i ;•' • Komdrond Viktor^ kdf&rtigb : 
mester slrk6riktara,- K6m^ 
roin, T^metdsor 27. T 2-7fr 

Miskolc fide! stein Hermaiin *b fia^ 'kdfarft^ 
telep, Mi3kolc,ZgfOlcaJ kapn 80. 20-<# 

K'oyits Gabo'r kfifaragiiinester, gip- 
erejii^kOipartelepe. ftlskolc. Vay. 

"•"•■ 30r . . •• ,,-.":' :' ; ^u-**. 

Myiragyhaga H6na Stindor Birkn. 

raktara, Nylregybaza, Ra. 
k6czl-ut 6, V 28-00 

Orsshaza : ■ TiJrOk Lajos 6s fla slrkfiralr 
lara, Oroshaza, Huba-u. 81. 

Papa 

Eransz Albert Ila # k&fpajv 
telep es malomktfgy ar, 

rago es sfrkoraktara Pecs, 
Slklosl-a. 28. 19-81 Bekescsaba Rosenbaimi Gyula, 
, Andrcs»y-«t 46.. 

Budapest Bcsaba, 
s 2-86 Boros Elek es Tairsal, k«. 

Iparl vAIIalat, nagyvalasz^ 

teku sli'kdraktdra, Buda- 

pest f# VI!I. Fiumei-ut 10. , 

140-479 

Dnnaaientl k« banyak es 
marvanymiivekr.it. Buda- 
pest, EV. Parlsi-u. 3. 188-436 Gcfenday A. 6s f ia, strkGvek, 
Budapest, VIII. Piumei-v ; 
tit.: 7. . 131-554 S©. Cfjvidek RauaJi Ist\ an, Bbnagyke- 

reskedO, UjVid^k, lpar^u; 20. 

^6473 Sodronyok. 

Budapest Gydrl HengermalOm r. t. 
sertesszatlasa. Gyoir, 
l»apai-n. 7. 59 Kery Endre, serteshizlalda, 
Gyor, Papal-n. 10/a. 15-47 

T6tli Jozsef illat es ter- 
meny koresk. iroddja, Gy6r. 
Arpad-tit 43 ■ 13-12 

Weiler Ferenc. nSarhaes sertes Bizo- 

•mapyos, Gy3r, BisinpCi-setahy 12. 

Al-15 

H6dmez6¥asarhely iIe3zaros Lajos, BerteskereskenS, H<5d- 
mezfivasarbely, Kutasi-fit 4/a; 5-83 

Marosjrasarhely Gal Gabor gazdasaga 6s sert6s- 
hizlaldaja, Mvasdrhely," 
Iranyi Eaniel-ii, 10. 8-68 Najyv|rad Balazs Arp&d eerte'sbizoma- 
nyds, Nagyvarad, Horthy M.- 
tt 19. ' 32-97 

Linden feld Eru5, serte'sbi- 
zornanyos, Nagyvdrad, Hitler 
Adol^. 30. Tel- 11^3 Oots Kde, carrarai marvanyv 
lapok 6s tonibok, Bpest s XIII. 
Kerekes-u. : .9/a. - 292-688 

Koydc8 -Wzsef iBp. n Zsigmondi k.- 
; : u ^. .;■■;;;..'":'■■ : . ••-..' .362-154 
Skiidgyi Sandor, Entre- 
'._ prise^sirkdraktar, Bpest, 
Fiumei-ut 5. 140-207 Venczel .Tozsef Bp. X. UJ- 
; tern. Slrkert-ut. 148-697 FIJWGEU BS^I/i 

. Bpest. VI. Rajo^s-u. 41. 
Ve'rbs-sargarez-alumlnl- 
um i FlZE.njiCHUZJi£. 

\ »121-6lo Debrecen Fiied.lilnder J6zSet kfiipari telepe, k.6- 
fara^6, sirWraktir. Debrecen, Er- 
zsdbet-n. 46. 24-31 Dunasgerdahely Wyberal Gynla cementaru, 
sfrko 4s mtiktftizenie, 
Dunaszerdabely, Bacsak- 
n. 254. 78 

Kassa 

Valentin Angelo Di teraano mflkft 6s 
cementaru vallalat, Kassa, Barcal- 

Kecskemet : Mph Sandor marv^ny 6s gfa? 
nit8irkdgyar -jfis koipartelep 
Kecskemet, V Nap u. L 3-51 Rothf eld IgnaoBirkogyar, ^ ■ ■■: "! 

.Kecskemet, TX. Szent Istvan- 

vbToslS.: ■•;-■.-. ^' ; "■•.:;• 2^63 HAIDEKKER 

.; BUDAPEST. ^'l?";r 
KerepesJ-iJt 68. • JK97-977 KolleriCf) pal es Ila! 
r.-t* Budapest/ IX. Mar- 
ton-u. 15. &13S-4Q4 Mandl Odon, zongora. 
burok, rugoacelhuzalok, 
Budapest, Szovetseg- 
u, 36/a. #425-970 3 
w 

H 

X 
■:t".". ^ :>/: Stadler Maria, RlngatO Hddmezovasarhely HOLLEK 1ST V AW 

sodronyk68zit6, H6dmez6- 
v^sdrhely, Zsoldos-u. .41. is 

Szabadka Koracs Ferenc,. vaskereaj 
ked6, sodrony es szitaaru^ 
uzenf, Szabadka, Terez-ter 19. 
■:' 5-60 

Uiv'dek Kramer Testverek, boo- 

rbhy-, sddrbnyAru- 6a vas^ru-_ 
gyar, Uj7id6k, Kramer San- 
dpr-u. 7 23-17 23-18 VfvidehJ Kdbel- 
gydr «.-!> uiyf dek, 

Kramer Sandor-n. 2/4. 

21^21 6s 24-65 r nv: &o(faoify&WV^ti \ bcv dill gift a id Miomawgoslici^iil, Sodronyszo vetek, 
fonatok, keritisek. 

rtj^sd kei;i t6sek .- kapuk , ivj fc.6k alat t ib . ) 

Miskolc BSkescsaba Hannesz Jbzsef, sornagyraktAr j kevay Fereiic, soruagykeres-^ 
V cgt^Giessi^ Rezsone 'ozv. kedfr Gyoma. •.;>•■- •' ;, "9 
' JBcsaba Andrassy :nt 44 -641 
.. .■;-;'•:«•■ .'■' *'••:.; V •..":''.-:'-■ Gyor. ■'" " 
Beszterce :. ; ; -'L.:- Deicfisel >J. taagyar 
aceldr#-* drdtkdtel es 
drdtaragyar r.-t.Miskolc, 
Besenyol-ut 18. 13-21 [ Gyoma Kula Giio/ T&oiaalcig&i 

tfesztercel sdrgyar^bGr. 
lete, Beszterce, Kalvra- 
ii. 96/98. ■/-■;■' ■■•■ "/•;?.,■■ *5 ■I) reher-Haggeiuaaeher elsd 
magyar^eszveay serlozde 
r>t. gyori foraktara, Gydr, 
Aadrassy-at 67 . 8-87 

Gyula Nagyvarad 

Bo/sak MitiMyi sodronyszb- 
' v6deV Nagyvarad; Bettthy 
Odon-u 67. '•'.'. ;. / 21-10 Csikszereda Czell Szentgyorgy Sorgyar iv.t.. 
CCsikszereda. Rak6cziTU^ 52. 

;.•■■.:.;■•■■•■'• ■•■.'■:.•;■;.';■ f ;.; :: t: 51 Nyiregyhaza 

Bezzegay Tlbor, drotk.eri- 
t£s, sodrpayagybetet, 
dr6tsz»vet, szitaaraazem 
. es femtomegclkkgyair. ^ 

, Nyhaza. 29-60 

ttjfridfek 

lira me r TcsivereUi, sod- 
rony-, sodronyarii^ 6s..yasaxni- 
ffvar. Ujvidek, Krame? Sari- 
doV 7 ^3M7 23-18 Sofforiskolak. 

Debrecen : V.-. Peher Qyala, Detirecoi r.' fiiskbic -;: : :;v; : ;v .,:,, 

-Pal Sainuel soffonskola, Mis 

■'}. ' :kdlc,jS^o^enyi-ii 11 1 . 26-2Sr pomb6.var Bor-; sor- 'es " szesznagykeres 
kedG'rt Gyula;- :,.' 72 

Husit ^ XycT-b ; prGher-HaggeuiriacherElsfi Ma- 

C gyar Reszve n yserf6zde . r.-t. 

^raktara, Debrecen, Hatvan- 

u."22.V ■ 13-48 

Szekerak JenO, bof-.cs sfirnarryke 
■ ; . r'esk; kassai sorlera Icafa. Dobrecen , 
'•'-•"' Hze'ehenyi-u-' ,25.. •.■_'"■ 13-78 

Pes- '": V "~^:';.i : '\, 

MarCzian ; JenO, bor "£s sor- ;' 
uagykeresk.. Szesz-6getett. 
es- edesitett ltalok kozyeti- 
tese- r>6a • Kossuth. Lajos- :■■. 
u. 70. ■ . 2-06 

T6tti Istvan/bor 6s sorrLagy- 
- keresk. . Dreher-Haggenma- 
cber sSrgyar fSrakt&rpsaf : 
Des, ReV-Ji. 41 ;.:.- : ;;; VM7 

Devecser Schonborn Bachhetm groS 
sorfdzdeiaek lerakata, 
Baszt, Rakoczi-ut 97. 40 Jaszbereny Vig Bela, s&rrate- 
iGra. Kuia. 

Telelon^'30 Maramarosszlgeft Rekasi Jpz'se'i; Jaszbereny. 
Mii«solmi : ter 16 '.:, 1-59 

KalQcsa sormiagylcereskedd? M Ara- 
marossziget, Kossuth La- 
fos-w. S. V" s 9 

glarosvasarhely 

Czoli «Szeutgyorgy» sbrgya^ 
r.-t. sOr- es borlerakata, 
Marosva8arhely, Arany ^;- 

■-'■ u. : 14/16. ;v .2-40 

(voltiiuther) Marosvas^rhely, 

Saiidor J-u.. 46: .,,.3-58 

Miskofc 2 f^zai'vas Peter, 

reskeofi es koresmaros. 
/'•.Kaloesai. , . ,p; ';, j. .V 79 

BCassa DrelieivH^ggeJaniacb.er Bl86 
Magyar R^szyenyseFf 6zde 
r.-t. Miskolc, Zsolcai-kapu B; 

- : ; ; ;-.< ; V;;:,-' : 20-26, 

Munkacs ."'- ■'■■", : ; ; ;: •Ker6k; Janos> ppls^'i ' sOi • lerafca't.'i, 
Devecser. \MtiHer B6Ja, g6pjarmuvezel6- 
k6pz6 (Soffdriskoia); .Szeged, 
Tabor- U. 2'. ' 20-76 

Szoinok :':/-X''\ 

•H^TI aYULA, gmnijayiWtlKetQ, Cor- 

-aatlo bjzomajiyoa es sqf f eriskolay 

Szolnok Maria-u. 2 " " .• 5-34 Soksiorositb 
ifodak. Kabl Benrik, sOrkereSkedo, : 
Domb6A^ar, Erze6bet-u. 94 
••■.•■.:.. "2^34 
Dunacseb Baaernefel es Fla, s»ir es 
riialatagyar r.At. Kassa, 
Szt. Flarian«a. 2 f. 23-6< Dreher-iiaggenmacher ElsO 
Magyar Eesz venyserf6zde, 
Re3zv6riytarsas^g Fdrakta 
ra, Kassa,' Szepsi-nt 11. . 
,V ■■>.•■■.'■.■. •'.'.- •■■.."...' 23-01 

ICacskemet Schbttboi-n-BBClihelm grot 
soriozd^ je, Podaeping. 
Pasta *s telef on ; Mtta». 
kacs, 21^17 23*17 Nagykanlzsa Hlraly-s8rS6zde n-t. Na 
kaaizsa, Cseagery-a. 11— , 

■y ..:■.■.•:. 36 es 2-14 Nagyvarad Dunaszerdattse'y Budapest Wlrta Istvaa, Szeged, Sze. 
chenyl-fer 6 22-21 XAR sorgyiira, 
Dunacs&fo. 

Xelefon: 2 li r Al B ez s 6 es Jt'ia-, Oreher 
. 6orraktara es fiungaria 
szikvizgya'ra, Kecskemet, • 
r^okain. 15 ^17 

iCeszlhely Lavas Istyan, bor, sor 6sy 
paltnka n,agykereskeda, 
Damaszerdahely. "• 29 j Bger nraun n€la dr. 

sOrnagykereskedo es 
bortermelft^ Bger, . Kap-, 
talan-a.28. 5^0Q rorma Laszlb, = sOrraktara es 

asvany viz keresk. Keszthely, 

:-. Ta'polcai-tit 7. .2-71 

KasujszaBtas 

Kablcsek Martorir soraagyi 
kereskedft, KJsajszallas, 
0eak -Fereac-a . ■; 44. : 1 -35 Barabas Fereae es Slpos 
Pal, bor es soraagyke. 
resk. Dreher-Haggeama- 
eher sttrok tQltttraktara, 
Nagyvarad, Ka-puclaas- 

: "a..l.:. - yZi+lfi LOkos B61a eorkereskedo, Bger, 
, Dqb6-u 18. : 3-02 

fVagner JOzseine «zv. 

sor- es bomagyberesk.edfi, 
Eger, . Almagyar-u. 9, 3-20 

JrmihalyFalva Jahasz Gyalaae ozv. s»r 6s 
bornagykereskede, Kls- 
varda, Csalogaiiy-u.l. 1-37 

Zakar Lajcs, bor es sor- 
aagykeresk. Klsvarda, 
Deak Fereac-a. 11 . 2-11 
•■ Vv . 

Kc^oasvar •Bre^errHdggeii- 
mac&er JSajgyvd- 
racfi Si>roy€tr jr--*- 

Nagyvarad; Sorgyar, rea- 
delesek felvetele e» ma- 
szakl iroda : VaradszSl- 
Ids, Jttortby M*klds-a. SO. 
■ :.';: . . ■' 24-32, 24-39, 14-71 Kobaayal Polgarl Serfoz© 
r. t. aagy var adi kerOletl 
loraktaranak varosl Irar 
daja, Fulop Istvaa bor es 
soraagykeresk. Hor thy 
M-at 35. I. 8. 13-4t 

Feitotelep, Veleace- 
part 13. t»-44 ECOVaCS Imre, sorrak- 
tares, firmihalyfalva. 39 

fersektijvar (Lasd oorszakma iilati is.'. 

BacsaEma s 

€sernetics Bela, sor es szen- 
: - savnagykeresk^io, Baesal- 
^ I- mas. Ir29 

gajassajyarmat 

Bciidg&y Ckifos^wX: 

aagy-es klskereskedo, 
sz^asavkereskedS, Balas- 
sagyariaat, Szent Istvaa-^ 

atfa •:.■■//' ■'.••r.^' ; . ?'?* 
Batasz6k 
Birbenbach J6zseij aor^ Gzeli-Szentgyatgy Sor 

"'{■ kis es nagykereskedO^Dre-' ; , ^y*^vE,ftV:fi6^;-.Gyergyo- 
• r her^Haggenniacher sOrleTa- szentmikWs, Gabor .A" r <M? -^ 
: : kat. Bataszek 40 l u 1 ; . ^ " 62 

128 Szabo J6zseS bor es sor 
j aagykereskedifes, Ersekaj- 

'yarvSzecheayS-a.S5. 22-81 

G»er gy6s^eraipikl6s Malig6Siu8 Otto A. soiierakat 
6s mujegiizein, Kolozsvar, 
Kandd Kalman-u. 7. . 37-44 

Stoiz £tf e bor, sor es 

Szeszesarak nagykereske- 
:ese, Kolozsvar, Arpad- 6bs*se Gerber Naadoir leglfS. y 
sSrlerakat 6s Szlkylz- 
iizem, Obecse. 79 Szittya: Brdelyi Magyar 
^ Kereskedeluii Rt. Kolozs- 

■•'. var, Hor&]Y-ut:83.; : ;20-72 VtSUS egyesillt kolozs- 
var i es tordafsdrgyarak 
r. t. Kolbasvir, Moaos- 
tori-u. 2,6. 21-79, 21-80 gCesse^ Soproal es Kdszegi Polgarl 
• Serfozdek R.-T. • K«szeg v MerKur ipari fifycirl 

es fteres&edelmf 

r.-/. Ofoecse, Gr6f Appo- 
nyi Albert-a. 2. 
Ko&pontfa (Smellek; 
allomas): 4S, 1-03 P»apa :'■'"■ ■.*:Z"\.- : : 

Szai ay •' 1st v&n vjtez bor, spr 'to. 

szesznagykeresk. Tumes . * 

lik6rgyar, Papa. : .: • ,12-74. 

,;PaaaoaIa« 4 Sortazb r>t. 
Pecs, Makar-a. 82. . ^ ^ 
Telef on : 20-82,. 2©-8« ~"x &&£\£mtm\& Ammnnmmmmt SimhdJk SaggfttaHam 
Fafrg<le(> grtif tiorpin- 

ceszet kit. Salg6tariari, 
Fds.a.2527 2-22 

Satofaljaujhegy • "'.'•■,-; ' [Somogyi janos, sor esjeg- 

] kereskedeSe, Satoralja- 

ajbely, Gy&rtelep 2 se. 

'.■■-,;- - : ^ • - .22-74 iepsiszeiHgyorgy 

Elekes GJyOrgy dr. Bornagyke- 
. resk* Sepsiszentgyorgy, 
Csiki-u 15; - ■■ 1-63 SIdfok Nadas, Brewer- Haggen- 
macher Elstf niagyar resz- 
venyserf 6'zode> f orakt&ra, 
Slolok. ■-.:■;' 2-02 Sopron ■j Sopronl esKtiszegi Polgarl 
Serfozdek R* T. Sopron, 
BaroSs-at 28. 1-07 Szafcadka Wagner es Her niaira bor, 
s5r 6s egetett szeszesita- 
lbk , nagykeresfcedese, a 
Kokanyai Polgarl Ser- 
; ISzde gyartmanyainak 
klzarolagos lerakata, 

.: Sza.badka, Parhnzamos- 
iit 105i ..,:■ 5-82 Szarvas -, 

Kapus Lajos, bor 6s sbr- 

f - nagykeresk. Szarvas, Jokai- 

n. 61. 1-01 

JSgataftarneiweM 

Rumpold Ferenc,-.8br 6s 

: boruagykereskedo. , Szatmar- 
Ji6meti, Eotvos-u. 5. -5-23 

Szeged . 

Dreher-Haggehmacher 

SerMzd6 Rt. f Oraktara. $ze- 
.'-'. ged', Kossuth La jos-sugar^ 

lit 49. ■•• ■'. '■.'■'"_■."..:..,. 12-12 

Kokanyal polgarl sSrf oztt es 

Szt. 1st van capszermavek 

Sdraktar ay Szeged. 11-00 

Szekesfehervar . KiSbSnyai Polgriri Serf 6ziV.es Saent 
Isfrvan Tapszermtvek'R.-T. Fi<5k- 
, telepe', SzekesfelerYar, lioirvdd- 

a ; 3 ...:. ■';..-'. i-*i 

. Szeksaard ■■ 

Tolaamegyei vendegldsok r.-t. 

Dreher-fele sorfolerakat - 

: Szekszard"; B61a-t6r 5, 26-10 

\ A Berider Lajos eoriiagyker. Szi- 
getvar Zarda .ui. -97 

Szoimok \; 

. ' breher-Haggenniaener Elso 
Magyar Reszve>iyserl&zde 
r.-t. £oraktara, Szolnok, 
M nssoZlnl-n. 8. 57 

Tata 

Szattelberger Janos, bor es 
aornagykereskedo, Tata. 
'.' 2-16 

Ujverbasz fiungyersxlzy Xd- 

,a?dr, sifrlerakata es jeg- 
gyara, Ujverbasz. 

Telegon: 67 

/ : , ;; :;46;' "."■■;■■■.■ ■■'',.-, Wjvid6k Hungyersstey £&- 

SS&r siirlerakata, Ujvl- 
dek, Uszpeaszka-u. 7. 

TeleEon ; 22-47 tf ac ■■ ■-..-.. 

Mayer Ferenc, s»r es 

bornagyker. Vae, Horthy 
ftliklos-at 5. '■<,. 1-00 

Vessprem s 

Kobanyai polgarl eerfozS 6s 
Szent Istvari tapszer-muvek 
r.-t. fioktelepe. Veszpr6m. 

■"'■"'. ' ' ^ 1_ 
ZaBaegerszegi . Rdzsa Rezso, sijrnagy- 
kereskedd. Zalaeger- 
szeg, Apponyi-a. IS. 4-25 ZiEah • : _ . 

Alm&gy Bela, sorraktara, 
>Zilau, Kiraly-u. 3. ',-.; 1*60 

Zoiribor Zahorecz Lajos, bor, sor es 
paliakaaagyker .Zombor 
Szechenyl-krt 24. 1-12 Serte, loszor es 

Budapest Loszdrloadda k.f.t. (Bndai 

{iestl L6szorfon6da- rt) Bp 
X. Soroksarf at ISO 

131-950 SpoHcihkeft, Budapest Eoyesfilt sportarukereskedok beszer- 
'zfei-kft.--' .'■ r 4 """ '-"" """ 

Bpest, IV . 'Aranykfa-u. 6._ 182-451 HauscmZd Albert, 

95 eves eeg. Bp. IV. Ger- 
loczy-u. 11. 381-572 Jemey Kalman, 6zijgyart6, 
sportaru iizeiae. Bp. VIII. 

Estertiazy-li. £. ; '- 331-756 

K6gler Istvaii, sport. 6s horgasz-' 

' cikkek. Budapest, VIII. 36- 

■zsef-krt l£ : 143-251 

Kiss Arp^d B|). V l/figrfidy Kftroly- 
a 8/10 . 291-925 lowy. Osskar, hatizsakok 
6a satrak gyartasa, Buda- 

< pest, V.' Vekerle Sandor- 
u. 24f 112-893 Maarer Istvdn, Bpest, 
VI. Terez-krt 4. 224»S94 Moihar «ynia, Bp.VII.Ka- 
roly-krt 8/c. 427-575 Neumann Geza, Bp. VII. 
Rakoezi-ut 34. 225-847 $c&miea~$zigeti- 

Sz&l. Osszes sportcik- 
kek szakttzlete. Bp. V. Sze- 
m6lynttk.il. 16. 114-433 Sckbggl Janos Colombus ;, 
k6pv. sportcikkek nagyban. 
Bp. II. Margit-rkp 15.' 

154-990 ISirak J6zsef, arariykoszorus 
■ mester, Budapest, VIII. Szi- 
getvari-u. 25/a. 135-103 
Football, turista, vadaszati 
sportcikkek . es sport- 
cip6k lizeme. Weinberger Jen6, cegt. * Lang B&Ia 
sportszakuzlefr, Bp. IV. K&rbly feir. 
dt 14. .- • : \ 185-228 Wm V€l, spor taraker eske- 
. delml k.lf.ti Bp. IV. Tiirr 
Istraa-a7 187-705 187-791 Zubeti Serfalan €s 
Tsa, cegtal. MOVE. 

&./.f- Fegyver-, loszer-, 
sportarak nagyban-» ki- 
cslnybea, Budapest, IV. 
Mnzenm-krt 29. 185- 707 Csik^zereda Elekes Zoltan oserk6szbolt 
sport, kony v, hangszer, disz- 
, muaruker. Gsikszereda, 
" Apafi-u 1. 1-21 

„K&fca" cs6nakeplto v&lla- 
lat, csdnakok, rudllk, sl- 
talpak, sportcikkek, Gyor, 
Dunakapn fter lO. 11-28 

Kassa: '■■:."■■■■' Vaiga Bei-talan, Kassa, Pfl-n. 13. 

■,■;'.. ... 55- « 
Ko!ossvar (Lasd orvosok alatt.) ' 
(Lascl fiirdfik esgy<5gyfiird6fc alati 1b.) 

Apatin SiranafurtiG, taiajdo. 

nos: Dr. ScbiaepE Fereac. 

, Hgyvedj Apatlm, Daraapart. 

Tel: 1 

tColozswar Kolozsvar tbj. varos Stran<l- 
nyftri furdo, Kplozsyar, 

Rakoczi-kert 5/7/9. ... 

Tel.: 1S-6S Sugaras eljdrdsok. 

(Lasd orvosok aJatt.) '- §ff 

ft Sut£ipari 

Budapest I Keeskemeti Arp&d, siito, 
cukrasz es tesztagy&ri 
gepek. Alapitasle^j 1903^ 
Budapest, Rotteabiller- 
a.-48.- ■ ■. 224-202 Baatz Ervin m6rn6k, ,,Bae 
ring" Sport, Kolozsvar, 
Pataki-u. 10. ■',:'.'' 30-48 Csegessy Jlnt&l, sport- 

SEafedzlete, Kolozsvar. 
UHJ6-U..24. ^18-07 Schuster Em]l k.k.t. sportiiz- 
let, Kolozsvar, Matyas ki- 
raly-ter 8., 25-03 

Mak6 Sssalardi Istvdn iff. 

spor tar uszakUzem Mako, 
Deak F. n. 22. 1-95 MarosvasarheSy Olimpia sportszaktizlet, 
Marosvasarhely r . Szechenyi- 
t6r : 45. -.' '-.;'.' T. 2-86 

Wagywarad „Popper^Sport" sportszak 
tizlet ■' Nasyv^rad Rak6ezi 
utlO/a. ~ 32-65 : 

Ssabadka Batta V. 6s Fla, vadaszati 
es sportszaktizlet, Sza- 
badka, Kossnth L.-a. 7. 
6-14 aijvidek Zaabauer Ottd v sportara- 
kereskedo. Ujvldek, 
Sportraktar : Petofi s. 
a. 4. 88-34 

Xakas : Marla-dt 7. 34-31 Tolcsvay ErriO, sutSipari gepek 
' I'erakata, Budapest, VII. 
Harsfa-ii 21. 222-252 Budapest Oetteer A. cfr. Bada- 

, pest, VIII. Coati-a. 25. 

. _■ 137-290 Zslfkov tfaaos, Gonrtaaad 
Tajiszermavek fitelize- 
slto, Markabus erokivo- 
aat, Leveskoazervek, 
Satdpor, Vanillas, eakor 
es Kremporok. Bp. XKJ. 
Magiya.a. 94. 292-642 (Lasd egyeriruliak^sziiflk ^s nfli(Jiv»t-- 

• termek alatt is.). | . : 

Bekescsaba 2 

m 

l 

(fi 

- ^ 

I 

3 Zgirosrnkah^z, Bek6scsaba, 
Andrassy-tit'o. 5-36 

^onyBnad '-'a, /" 

Lafferthon J6zsef, n<5i szabd, 
Bonybad, V6rosmarty-t6r 24. 
.. .■:.. 1-76 ■ 
Budapest polgarl-, egyenruha- es magyar dfszmha-szatiij 
Bpl, IV. Iranyi-p. 25. 183-091 RiiLOp ANDBAS f4rfiszab6, Bridapes*, 
TV. Vaci-u. il/b. 137-564 

Mikriska Andr&s ori es n«I 
angol essportrnha keszlttf 
Bp VErzsebet-ter 5 180-434 

Misoga StintSor kato- 

nal espolgarl szab6, Bpest, 
IV. Vacita. 36. 183-008 

129 "^ tizaboh Am. kir. postaszemelyzet joleti alapttvanya hirdeto irodajanak Budapest Schaffer Janos at. Bp. 
Kecskem&ti-u. 1 382-580 Vllmann 6s §&e~ 
mere, Bpest, v. szent 

Istvan-ter 5. (Bassli- 
Udlldl.) 380-533 uri 6s, magyar diszruha 
szabo. Bp. IV. Aranykez- CsSkgzereda : 

BeCSS Zslgmond, uri- €s 
egyenruha saabosaga, 
esendorsegi szallitd, Csik- 

. szereda, Kossuth L,-u. 13. 
Tel : 1-54 

Debrecen 

BaLaas Mihaly, katonai 6s nriszab6, 

Debrecen, Peteriia-n. 4S. ; 33-68 

PiihrmaunGeza, f^rfiszabtf; Debrecen, 

. ' Vetorfia-.'ii. 21. ' ' 33-6:') 

GriiiifeJd Adolf es.iarsa, urisssabok, 

Debrecen, Piac-u. 37, "20-28 

Cry Sandor szab6inester. An- 
gol szovetek faktara, Debre- 
cen, Kossutb-u. 11 13-70 

Pater Karoly, nriszab6tnestef , Debre^ 

eeaj'.Siiivonffy-n. 1. 29-38 

Sza&t6 Albert nrisz'ab6saga, Debre- 

«en,.Csap6-n. 8. , 83:32 

Tolvay JOzsef, uriszabo, 
Debrecen, Batthyany-u. 9. 
34-00 
T0TB QABOR, imszabosaga^ebrecen, 
. Ferenc JdzBef-nt 8=V H'8 9-i 

Zombor Saudor, uriszab6, 
Debrecen, Sz6chenyi-u. 5. 
37-67 
Dunakeszi v 

Bitter Janos, nfliszabtf, Dnnakeszi, 
Janos-u 6 '■■ > .' 83 

■ iger .■ 

ftlezey Sandor v ferdazabd 

ruhatizlete, Eger, Kossuth-. 
• ter (Hangya haz). Tel: 4-92 

Esztergom 

Levardy Karoly, szabomester, 
Esztergom, Kossuth. Lajos- 
u. 37, ' . . 2-41 

Kaposyar 

FiscQer Sandor, ferfi- 

szabri. Kapo&var, Korona. 
u. 13. 9-68 

Nagy Kerenc, 'egyenruha' 6s uri- 
szab6, Kaposvar, Zarda-u. 1 

; - 7 - i ° 8 

Kassa 

BZAKAL IMRE, egyenruha espolgari 
szabosasra, Kassa, F8-n 120. '34-11 

Keszthejy 

Xicsar Jozsef, szab6, Keszt- 

hely. \ " 1-87 

Kolozsvar ■■■■' 

; BertaJan 6s (jyarmathy f6rfi- 

; szab6k, Kolozsv&r, Kossuth 

. Lajos-u: 1 33-23 

MarosvasarheEy 

Szalasy. Zsigmond, altalanos 
szab6saga kuiftildi szovetek 
all andd^'aktaraj Marosvasa r- 
':■ hely, B61yai F.-u. 1.; 37 

Miskolc Szegedy Andras, Miskolc', 
Horthy M-t6r 7. ' 55-30 

130 i Magyvarad 

Friedinann Dez80, dridivat- 

szab6, Nvarad, Szt. Laszlo- 

- ter 2. ■ ; - ,17-14 

Horb&tz J6zeef, f6i fiszab6 es 

uridivat. Met, Nagy varad, 

•Eak6czi-rit 1. , 17-01 

B£oi>a€& Antal, ler¥ltJivat- 

keresk. Uri- es egyeuruha* 
szabosag. Nagyvarad, 
Or, Teleki P»l-u. 9. %2'G7 

WySregyhiza " Bozisik Sandor, ferflszabo, 
Nylregytaaza, Zrlnyl Dona- 
n. 6. 27-22 | Grosz Mor, Nybaza, Zrlnyl I 

S Ilona-n. 5. 23-82 1 IVeuictli Jozsef, uriszabti, 
bel- kUlEoidi ' szoVetek rak ; 
tara, Nyiregyhaza, Luther- 
28-99 Ores haza 

K6nya Cafos, terfisza' 

btisaga. Oroshaza, Klgy6- 
u. 1. 3-82 

Paks 

Griesz Lip6t, poszt6keresk. 6s 
f6rtiszab6, Paks, Horthy M.- 

■ lit 7, .'- 51 

Szeged Baidgl) Boldizsar szabi'Bzegedj Kigyd 

u. a. . ■ . / n-u 

Orosz Sandor uri- 6s ! egyen- 

ruhaszabisaga, Szeged, 

Szecheuyi-tGr 17. 32-63 
TAKAGS IMRE ,szab6mestei'. Szeged,- 

tloi-vath M.ibaly-u.7. 30 42 

Varnai J6zsef, uri szabosdga, 

Szeged, Dugonics-t6r 12. 
■.'■■'.■ ~ 25t47 

Szolnok Mardcfi Antal, szab6- 
mester, Szolnok, Baross- 
u. 87 /a. 6-43 OjvicBek Susir&n. v. Gyoko, firi 

szabA, tl(videk, Horthy 
iMiklos sugar at 1. S2-62 Tyosstiry Monir, f^ria 

szabo, Cjvld6k, 4lrszag- 
zasz!6-ter 6. Telefon: 31-13 

Veszprem Arany Tstvan, firiszab6. ElsOrenda 
gy'apJtlszSyetelr £$ bfel^Earuk. Vesz- 
prSiu. " 2-17 Sgab6Hel|6kek, 

Budapest , Bruckner Gyorgy, szKvet 
belesara 6s szab6kell6k, 
Bp IV Deak Ferenc-ul9. 

181-264 Br tick 6s Grosz szab>}kell6kel< 6s 

b^i6saruk.Eudapesi.V.Rrzsebet-ter\5 
Teleion : 180-727, 180-079 Budakalaszi ToxtUmtivek 
Klinger Henrik rt. Bpest, 
V. WekerleSandorull ;' 
*115-209 CusHoidi Gtibor, bu- 

dapest, V. Gr6f Telekl 
Pal-n. 26. 111-045 Szakertoic, 

lAz dllandi bir6sagi szakertfikei 
';isd &w ,,A" betiin6l.) 

Budapest Goy An&rtis, kir. itszeki 

hltes fr6gep 6s gepiras- 

szakertd. Budapest, V. 

IVador- u. 11. 123-933 

124-580 KISS OABOB okl. gazda, 

' tarbeoslO. . Mindennemu biz- 

/ tositasi szaktanansok, el6- 

becsi6sek, .felfllyizsgalatok, 

karrendez6sek. Iparenged6- 

lyezetf; fuggetlen szak : 

, iroda. Bp. V. Caakyn. 31 /a. 

493-119 493-125 

Siirgonycim : Bizfto.nsag Sandor EiniL fltitikbutor 6s 
r6gis6gszak6rt6, Bp. : IV: 
Eegiposta-u. 17.; 183-665 

Bebresen ' -' Mdtay Imre,- okl. g6p§s2mern0k. ant. 
- biKt. szak6rtfl, Oebrecen, D6c2i-u..S. 

, • ' .'■■-.■' SB-36 

Kojezsvar Pinter 1st van dr. okl. k3z : 
gazda ktiiiyvel69i irodaj'a, 
Kolozsvar, Flirdfi u. 25. 

■;',_.-,■ Tel.: 25-26 

Miskolc Victoria Texftilgj ar 5 Bp 

XIII. Szt. Laszlo-u.-i/a. ; 

':.'■ ••292-902 VORSTEHER C A. 0s PAL 
Capavo vedjegyU ' zsintfr ■} Melyem is 
gumiszalag-, csipke-, nadrKgiartfir, 
harisnyatart^ ^s:. ovkQIohiegess^gek 
gyara. Bpest/VI. Anker^koz 1/3, 
Magyar gyaptmariy I, . ^4.26-156 
,. Capavo'- yjdjeggyel. ; Zerkowitz, Jasd-Debreceni 
Textilmtivek ET. ■ , 'J Magyar Sxalagipar, 

.'IV&das 'fes Haekeuberg. '" 
Baikal '■-,■ ^ Tel. j 8 

Sopron ;..■■■_■; %"r'.- : : ; v>. Wellesz, SehWltzer es tar- ) 
sai R.-T. Sopron, Ko- <j 

__szegl-at 1Q.-. ; v^ ;' : - v 2-6fl>i Szabs^ka .' Nonueiiberg & Schodere 

szalag 6s csipkegyar r.-t. / 
Szabadka, Zentai-iiti.71. 5-44 

Sza&snarriemeti Weiszman ; Mikl6s, hites kbnyvvizK- 

■; gai<J konyviizakertO, Miskolc, Tizes 

houvedrn. W:''"'. " <■ . '2T "" Ujvidek tClemm Szllveszter, alt. 

gepkereskedelml ; valla- 

lat, Gepszakerto, CSvli 

d^k> Orszagzuszlo-ter 6. 

: v 40-90 Szalagok, Budapest Continental szaiag. 

szovogyar, r.-t. Budapest, 
V.'Sas-u. 3. / 1S0-344 Debreceni .TextilmtiVek 
E. T. (azelott Zerkowitz 1 

Textiimuvek.E. T.) tizalagr 

zsm6r-csipke-szovottclmke. 

Bp. IV. Deak Ferenc-u. 17. 

; ^184-820 Duray Kandoi', 

specialista. Bpest£: VI. ()- 
■u. 13. N ' 113^564 Gal Dezso iQ. ,okl. g6p6sz- 
"mernok. Katonai 6remszala- 
gok es ,egyes v uleti (bajtarsi) 
szalagok gyara, Budapest, X. 
Makk-u^ 2/b.v , j; 348-148 
Banlos szalagipar Bp. Rev6sz-n. 6'd, 
."'■ . j. •■■ "■ 293-fiOi Mandl ddon-6rarug6 sza-i 
lagaeGlok. Bpest, Szove|; : j 
s6g-u. 36/a. *425-970 Rudolph A. r.-t. Buda- 
pest, XIII. Petnehazy-u. 47. 
■ 292-136 Mik(3 li'erenc , is ' .Tar'sa, tatt/ kfiper', 
nadragkoptari, seegfl- ea egy6b 
szalagok gyara Sz.-jiemeti, '■■'-' :, > 

Koiiesey-ttv ; .2..;' ■ ;, : ;.''■■' :%^n' 

Ujwidek v ,#e JieJca" Wenzel Adoll 
zslmir, szalag es paszo- 
manygyar, UJvid6k, Dob6- 

u. IS. ■■ 27^92 Sza»itmanyozas. 

,|jAiid.'bi]torsza]Iit6k atatt iB.'/''\': 

Bors 6s tdrsa, szallitma'nyozasi 

; > 6s heraktef oz^si valJ. Baja, 

Prohaszka-u. 8. - 1^59 Zfrkl Alad&rme, szallitd, 
Baja, Szent Istvan-ter 3. 

.-■■■■ -■-■■/■.,, ■ -, / 2-96' Bala&onliiredf iirdo „ Varga", Mav; hivaialos szal- 
,lit6. Ba]atonfured. 1-63 

Bekesesaba Flautner Istvan Ibusz sz&Uit 

raanyozasi fooszt. kirendi! 
. Bcsaba Muhkacsy u 17 5-57 

eesztepce SciiulTer Frlgyes Ern«; 
i" szallito, Beszterce,Vasnt- 

u. 37. ; ''~ ; - : .1-21 Budapest Autolayk Szallltm Gr6p Bor 
Butor Hazt61 : Hazig 10 
tonnaiglTorok u 6 155-855 BOROHTRflHSPORTCo. (Boron TjaszW Nemaetsiazi : Szallitr 
itfanyozasi VallalatJ Badapeat,,- V. 
Szerit Istvanrirt 4. KOaponti iroda: 
122-124, 1 14.285 Nypgati p. lit I. 
raktar 113-222 Dnnaparti toher :.p_/n. 
VI. S3., . vasiiti vamraktar-j 31*469,