Skip to main content

Full text of "Agastya Samhita"

See other formats
stir -s<*r*<;^: fa^ s^s m^ *$ ^m >r r *-^ **rs ** r 
^StvSt, •^ k? \ 


AH Rights Reserved. 
^J-^^^ It 

*t*t* ij$, "tt% ^rstir stirt, *rer 
^r*ts to*, «rt 3rsta to, win *r*t* w* * **t 

•tow* « ^f*rst**ffofe, c*i^ fa^M ^tftfirc* 
viTOt? i 

wr *fc*f, tow *r»r^c*r i* ac*r <*?r ittrtw ^«r- 
.to «rrtrt men «wst*^fo f*w* ^tT, tessr, 
^tsj s *wt fa«rt?i *ftrai f faTO?r ^itw wt 

ersjtw-ifwm «tt=f ▼fiui, cwfort* ..«nr? vf*?i, '^8i estate ^fa, *Ffasrrf#3 fore.srfti $ft 

f cw^r •fir «rta $fa fa *tw 7— f fa. .^Icfc iflns 
*^w, 'UNti-ertro* ^ *fe*, ^t*r T$zw* few 

*ttrcttf faf$ ^t, <^ 3fi$ c*ttF% '« $ft^ 
*r*tta c*fa w*ti fe*rfos ^? i 15*1 fwfwii 
«rtt t*, <*»^r5R% it^re *&:* stfaffi, b?Ni «rranr 

ofa* ^ittrft^ sraror f fa-#fcre *rfs«te Vires ? 
«rt* c*=r fa*a ft^w *fairi, $tf»t& «rt«i *rr?« ^tf*r« 
vfiiw «m «?i< *1H *rfsra ^??ire «rra* ^f*rc 

*^3l f^fjtcf i *$«* c^Wa <i?tfa<ir?! «rfa %u 
bp— fa«tt*r ▼faints it? cwtto ? ^fa *s-*fTO- 
ff?t #k ? ^fa fa fwffc <#§ <&tn^ TfaTsra 

*$re $*sl *i vr, *w *$z*i, « § frothi 91 «phr. *t*rt **r, ^W wwi *ftf% « 'R'stir nta w *ift i 
^ ^urt* «tar^ c^rtt^p c^tc^ir *iw *i firar *^rt «rtt* 

«£ff« W «ftf% « «fap V$*1 «ttre i ^fa *fin fa i 
$ ^Wrta *r& ^pfirc^, fj tf^ fa*o to? ^<wf*t 

( > ) fc^% &*t*rtffa arts fTFwtfftl ir% i #Hre ww? 
?ffl% «ts^r to i *&r®n w\Pk?[ ant "ft^©tcF T*fe Tfinrl, 

^^ fawttfa,, .trot* «qtfrc i°^f5 » * 

$*1 *1W ^t* ^M TO =& *fa'G ^T1 I It^rS* 

sf^tn^ «rfof$s ^tci i CT<rtw «rff, «itf, w g 
<£i^ f^c^w ^f#*n^ ; to, nw, ^*r * fo^r ^ &i>- 

TO§ ^r*tl, ^1, *t*rai e ^1 ^ f^cwst ^ti^rTar s 
ostr?r^t*i 5?i ^sutre, i#nt *ia* fr^w fasten, 
cto I'tffta ( * ) f-KOTr* <i? temi»p6ra* fw- 
c*t*fTO*r c*rrc** it w far** 5ut?,-«tf^«it^i 
sj^H ntf* **rai "ttfoiFoit'raro cto lira 

n$**cwiir ^tfrfsmf3-c*t(^i-f^-fafa^, fran- 
co f^fefarwi *nw, c*r<rtw *rtfatf*tft ffas-fwrra 5tt*retcs 

^ sfl i cuter fa*cs<r v6\, ci^ <rirsR^ *i*ft% * 
**fiat* ^fa?t*r ^fafe ^r?r ; ct«HW t^ra « 

«te»w- wi-fira i mtfai <«t *ttn fi*v$$ wt»r, 

isvti:* *tfrrc*m>sfl fftwt, fa^ra «*ti««i 4 cit*t- 

CT15T ^finri «rft5i i ^tffa *r wto «rrfafa& 
* cmw ^<wra| fafiftfc i iwc?a i**rtc* 
reten ^ ^ «nfa 11 *rtift tf»nrt cftsv CPf^^n OT ^1 tVt*rc sot* ?rft ; ^rstsl fwsr 

OKFiffiff Wl^ H 1t»fF fw r§si «ftr^ | ^1 f^U 

^n qrfa^ it«rw *i*«i « aft'R ^t ^^ *mtc«fa" 
<4?rT3i ^rt«r^ | s© r ^, ^j c*rc it«R =itt t 
*tfac»w, $($ urtyt «*ra ^1 wro to i 
««^wi fofa ^¥n fast *farets=r, <a*R ito 

fWIT fit latest ^^CTT^I ^fsCISf, 5^^111 *$ 
$?[fe»T*I *t»Pt f 5 «T3TW CTTCTO ^fesffe f^t^t^ S 

■®i iv^i « *wftjF5 ^*to$ i wise ^t* ci cs^ 
sirt, c 5 ? ftft s?t^, ci h^r 3tt, CT 1t*f ^1 <3 *t? % » 

•ram* *tt«R *yf**tt§ 4?? ^«§rt "Ufa* *tf**ttf 
«Htfo* fcw ^Tfcrtts i <4$ *st*f c*rft** *ma *ta 

9 

3FW * 5!rt* IT* fa^5 <4** *Cfi» ?T* SHE ^8 TOFRT 
^T?T £TO *^*T* fcf3W ^*KS I ^WH% IT* 

*i**trfr aw *t^, *ntlw* ^ 3 rft, i^^t *fa 

mfc <W tSTTKfW <2T*% ^Tt^ I **!$*, *t^t 
^C»T $&**, ^WM « 1*ttf%* W* 5* 31, 

<3t%fiR £ffoi7:*T ^tst^ ^ftrecw cai?. $^c*f3* 

S§T$4t ^fclt* 3% ^ffNW I C^TC^if *rt* C^T3 

faret ^otwi ^ i ^«n *tftc*r, s* s, «rtst?r 
^cfc 3i1, *rt*t* ^ftc*r, ^r ^5 f *i *tc* =i1 ; i wr*^ 
«rt* ur^«tot 1*11 f^nttw i *^w, *ts fire* 
*ra *?t*t <*»rtn* *t*sfii«fc*ttc?r* it* ?f^ ^*ft§ i 
st^f* t?t1 ^ *fol wrt*R vfircrt, sf%$ 3^*1 
fcfa»R 4*V to to fcsfl ^f*c^ mft re*. «*ta»n 
#*t* vt*i f?"} w fw c?fi ««r*^t fwwfai 
^fscT, or^* wfi *r«*tfo *i^t* *s«*n *fa*t- 

*nf% * ft* fs**t ^jpwat* mfiw ^in, *iw«. 
*rc3T*$fS ^fa*Ft*t^, cm **, ^nfi^ *^rtc* i 
w«r«tCT$ c*tTe*** **r *fa, h% «*Wr * wm 
fwtt %^rtfw f*=i fta ^t«i *$rro i vWnt "t* 
cto fare cro*<n ^n it^ i eft vtow fwt* it*np*r * *fi?rtir c*fr?^% rtrens, <w ci% 
*t«n^ fz*fa fa*i> • tfto* waro *^raa?, 

( nmsmi? ) nfinfir ^?s*ni ^s row ( tr$i 
«t^fe* ) im *%&& i c*^ toc*^ ft*r* ^w 

^ j foft^ ^sh fc^tt* fa«rfa ^fa^R i 

cwfw, o\\ wt^* ^Mtcft arTOtirt <wfm 
•Rtfafa mifas *firai, tt^ttv ito ^spfe f«rc*rc i 

I*?} <e stcsT* ??l& *P5* ; *»reg «*fnr Affair tot 
wp§ f *tw «rtwi *fa*i, cwtw n^tir *t*, 

*w^r *t^ft? ^toto ^f^^?r, ^t*tt*r * •nj^vt^i * c^s *1 «rar wcf to«r *firai, trstra sittrtfas 
*fa*i i *ftt§ <nfti «rtsTOi«t c^twf cf*T *?, 
<a^ ra ^wh fcs* lit*, *ftsw, c*iW *e fir* 
fo?n fifaw *fwi, #f^fir nf^h <are «itf*rc»R 

▼fam, 4^t« *%ifo ^c5« *jt*, f w* *K3fa- 

ftat*TO i wfo? *^% "tftar cTOtfa^ « «rtort 
«ft^srt=r **, e*R *if$ s M/s w^ st*r* •» firrtrt 
nw* *ftfo->r$%* ifrfctt I ^J-mtt?! TO • < 

$re c*rc <ff$ *1tfa ?|T3 ifas, *t»i^ ?f fa*tir ^iTir, 

«* ^ « «p«ftfe lit i ^rati s^fif \mi ^t* 

c*ttsi-Tsrfw **fa ^to, *?r-to nfii^g vta* 
sifrnfl wrfa ^?R*n wtfeft *rai « fawum *rf^ 

^ul, <«*mj ^sprs « fast* *w ^rere « cwva 

WTO wfaihi 1**TC^ ^ftwtti w*tf? *f**i, 
fstafppftfr c«rfl?r f •ft^fct^-frn-vW* <4* *tftf 

c?ttre<f ^^rc^f *rafa^ *$ *rt^t*f «it*wi firar^, 
ft-§ ks ! *^wt ^*rar %^ «wti i ^t*r, ^€7 •ft^^t-^^^TOTtf^ fern-i^a tart* 
*tc* r tt^ta *iw en, *ito ?rsf * *iw «*r ftw 3 

Iff*, '•JCI^I * •fBfl I ^W C$W* siTfiT, Wt^ 

^ifv i#rtt wrwa wsta, wwta * *r«Rta i 

*rtost $*&* faffa i c^Mre cvm wi% msti 
srrt i 33*T% ^Ns •fare* f^ft% « ^^?r *m*r- 

■sf# ^«nsi c*fhr mifm %iu *tt*j W <*i3$Cte 

fastis f*ftfc?r irfai **re ^twtn ^*tti^i *fii*r f 
««n$t ^*tu trstt^ *rret«R *fa?ri ^c?r, ?«^ I 

^fa C*T fcWFCl' ItfaHtS, «tffa $W «Tff ^ ^Stff I 

f%, ♦rnRr fcw* wt it** *fa «in nc?? 

cwn ^yn, ir<nre w *tcs> *ti ^tti, sjtsrra 
^tt5. ^<fl ^tlf; lit*** sw *iw| *tfC5i sst^s ^U1 *rc* i «re«?i <£rr<fat vfa, csrera irnr, 

•jw, cwtCT *rt«rsi *l ito%, ci^rtw^ fjw ^ 
t»t«ra »f«i^nr w *f?fe ^wl*. w* wta i 3«*tt 

•ifvs itfiw ^*t$s ^{^r^ti fefl «iftfa$ arft i 

C5W5, CT C5*8 WfatW* WI3 *f* c«ft1 **f*Sl * 

U*tmi fatbits i wt& ititer**fa fw «ifcw » 
*nn, tot*, Witt, i^ttfa, Tir=?r^tf=r, ^* 
prei m$t s rft *t®ffa f«nw*fa tow ^nfr i 
^ i^p^t f*w* c*t\fa* fa*t* ^t*T i c*ftfo^ 
fan? stffi ^afts *i c*ttF^n m$ i c*i 11, 

^«1 «ift* i *rW ^jswtf, st^t? faiff «wr 

«rttfa eft* fo « fw fa i 

c*r\fo* ft*t«r^ «ff 3 fw i nt fawn sii^ 
«rftriri *i wit* i ^?i fa**?r, s$i* *f* vf 
*jl m* ^ f%ft«r «ffo ^«1 «rtre i wircw vf- 
*tfo* it* ^tfa 5 *} tfe «it it?*t *tfoa ifa sftmt 
*tfo i <«$ stiff ifol w*ns *n «uw*t nif 

if)ft*H ifanftsi, iwrr* wrgrfw ii.fcraT- 
^s ^«%, «pft* ^cfa to Tr«f ^^itff, <«*T¥ 
fitt^n i c*i ii, TOl ci ci to ic^i, a, 

ci <©?rti* *t*i fcffw ^cra, fcttfra, i^ren * 

fe*mr fa 7 cw$?r, ^' ^" *Wf* 3fa fawn « 
sat* «j^fe* ifw •kri^s ^5 ^c^i i c^fa 

*fa?Tft i csfn* wnr m^ws *jto* ^<&*r 
^n^i i cif w *rt*w c^Ws ^ftm «njfs 
CBflt* (SfCStfl wrwtfi ^^ «twra *f«* i «ra- 

?1 W<? $<tH[ faf^5 ^|?ltt§ I U)^ TOSJ fc*ttnra 
fa^ arc; <F$?p ^1 faf«t^ 1«fT* TO, ** * ^©1, 4% 

few* *mttfl ^fa^ i «uwj mfa* »nrt «t$s 
^ *tw fiwt* «rt^ wi *t* i fr^ <*rt<s *\m m t **t« v** * cnwrton* *iw 

*$*1 mre I. *Ntm *«ft *r«i, ^tnrca ***** w» 

«Ww nfo* tf*i '■rcfc w m? ™ ^ 
«Utcw* ***** *rt* ^J *** ^ 

*tf* ▼frofl i *t« wW *lf«* 11*1 *t», 

«w* m* wr i *<* -wtw* *ff * *< i *«* 

' wr <«*, f* *tftw tt*i *u 1 iwl* ? ii • c** f$* itll C^t=» »TfN IT^I ^33k ^t^l WW =11 

wW fe*ift t*rft i *KTt* ^ <*t*t"f-f?csr?r 

1*J>M *nfmbft f*W1 I *l*t? $*tt*8 WW 

«fanr f * #ot ^°vi ^roc§ w wit?* *ra 

^$ lilt* ^tfaWtf * ?1^*tW,' ^t*t* 1W1 *ft I 

?i^wtf , $t*i it* ewfarev m^ m < on* to ^, 

•tft sfi i cn w qftr, ^^r=r- <5t*t* wph Wfa 
wFi.tTO tot i 

twfa %t* wtal l?t^ fa^tf?r3 *^*r, c?, 
*t*l itsl ww'wt *wrc* srt^re mal TO 

^3* ifatt*IT« *< ^TEf I *tf* C*W* «t<f- 

sifa fafa«f, it^J ssto e fid* ^art^r t «ttfa 
^tfl, ^ ^ts, <«t *ww ^tu%, ^wfir mmn mi 
iriW ssft i «tT?r, «ttfa «rrf|, f*^ *tfa* jji ; 
^fa *tts, f^F^ *tfaw ii ; t^nfw wtws im fan 

*R.I fa-rc wiw $H**fff«r ^8 ^wtw ^f%»- m *h «'ww iH ww urn w wto, 
f«W «fi 31 <rt*t^ «t*t? wt?«i, ^fws crfaat 

r 

^sttfw fafa* TOti ^fw fti^f to*, sflffc 

•(•w, c** c** *t*ra, *ttw ■« *ra«FW W1 
*»fa s ^<f, ^tt^rt *t?i**f a ^ r *si i *w *t*i %%\zw 
<«^«r*i* ^c^w ^fatre •ttfirai, ^igftir *r**rfa »nr- 
*iWre ct fare *rr^i m &t?T*t 3t*r sit* » 
wan, *t*i i# TO*t, ^t^t^ wr ^ J? wr^ 

i^rets^ <«*^1 ***1 tl'^l 4**T<5 CTtW 

•ntu 5rt *$E*r, '<iton ^t c^Ft^ *re* *ro icf i 
»rciThr .^^?itF?r ttfare «tfs*i «rtw, c*rfe*a ^% 
*?ft fTsr **, *r fHtu p n\ -AT 13 ff»r fs$s p, tfafw- *H ft* *? *1 I ^Ffrtf&e,, ^fts <*$ ft* ft* ^gt, 

a^sr mcro 11 ftfa$**for, wptt* *m**ta fafam 

^^ftn ^w* «rfcT=?s5i *w*titi •tfiro * *t?rcW-. 
3ir*f^t?f s?s*tts n^fta ss i vti»if*tnr Jhir*t 

ft*TC ^«to ^CT, flftTt* I^Sf ^tf ^tfc I *nfa- 

*t* ^m trttv i 

^® ^ft*t <*| few* ^wtsl wt* wi i ci 1 ! 

*of ^ ^fa vq trfaraitw* ^sritir ^f c^5 *rtfaf % 
^§31 «ftCF i i^wra- *rc 4* fw, i% ^w fire* s 
^farmi «ifir <** t?c* i c^sw, vW* c*t=r 

fcnfinwfwts fcfirf«rs rtift*:, «nMR *w 

wtrtnr fcttisfl, *ri, c%, fcWr. srir Tff * 
wk\ «t^ft* c«rnftpwti, aft t<s * . . ^tfaro wtw* fafa«f it*1 ; to*, ' w*t * ^«pt i 

^W fH*tv* ^%«?:^^ i fafk fasts? sri vfim, 

foft w wfan* ^tw^ *k^ ▼firai, c?i«farat* 

*w*t* it ^wiift «rrfa^ti *|*l «ftcp i c? wfrea 

*tta1 ?tw, \5T^ta 3ffi to* wfa i ^ 55t??ra.^*f?r 
*l* lift * »t^ ^1 ftfafc wtsr i mf^^ «t^t 

*tfir f fa *i *tfsrt?r c^t^rir, ^^Tt^?T ^*t?, *fv- 
*rr=r -e **rel «t^ f%a #Fra « emta rtm, ww *nr 
nr »!•%*&« 'to, wr* m* W1 WR I Olt W* 
Wfa *N? * SF*f«. a^ tonr* Wl€t 50 W* ^?&n I 

*tft* <*^ wft* «ffc itcs, ^d$ cwr w w i 
«i«fil, Sfors wfcs* 415 wir^s «rtc§, u^fpvt* cw 
fift *$*i «&▼ i c^ww, w* wtw ^fw«rtf^ wt*t Shin 11 «f*K cVti Fwm\ cvfa«tvt* *tak»ii 

wt* i ^ faffe wiw *rw? * •tw* iws *firai, 

fc*ntfo, itsi, feFiH ^w ■« «i«t9 ^Tf^FtfW 
5W fs^t^tn i cFts Ffa vtws c*ta, sW* 
feiTO fo% *rt^ i fa^ nfi«rt*r fr ^<r t ^ *^ 

^ii T$c«r, «Wa fa*v*1 it! i ^Sta^ iti vw 
11 5T*1 WTtl* V$t* I tfl^ $t* 1 S5T1 *R*jr* 

srtir, <«vfti wnfa* *ra i wi ^1^ $t?Tt§ w 
*rt* n, <*r? «n*i ^rt^R it i ^«r ci ^wr.^ 
^ji ^fare if fra ** ii i ^tri* •nrctfTO 
foortf*^ w i sfroi ci ' n^5i to, ^t/it^t%- 

<glJ%s nat^s ^ I ^TO, TC** !JJtf, ^U[tl fi^5t- 

brsNi, fare*p s fast* ^f^fci wtiaii *i^n faRi I 

?t*1 St*1 Wfll ^TII, Wt?l *t1 Wtf I <4^ BR W 
TOStW *f?R •ffilf 3 ^*l I i%tr, ssRt fwtW* 

to*t #i#* *fa?n, *rt*mi ? sttf to* i 

?1 h^ft 41f% wi itfar #t «tfv i 'c«rwr w*t 

^l^esi vfiidt, «rRt**F?I ^<R*T ^fare fTfirw i ^s- 


^finrtnR, *tftrl tfrfaw, f%ft uifcpr fp ft* ft"**r ^nr fit' 
sto ^tftf % saw fa ^ ? cfM*rtft ft4tf«r%5 wwi 
^f?#Ww *tff c?f»t 'whr itfvs *£w, *W^f 'snj's^ft ^tTii 
IwiTfal *iw ^n t^3 s^t^sraftlt?* «t?, atfofft^ *$nl. 

«pw%vrw* ^«sf® dfatW* , *lft»tW ^TtOT ^swt^fsp* 

^TRf ^m ^w^tfrs ettt? centra- a ftip*ro-*rgft?rl-*rew ^ts^ 
ftaro ft*flwft ftF*i» «toi, *crc wn, fcOTtcra »t*, ira»nrt 

"^ft* w *rcw« ct ^Rwr^r pfhptfj w*m «rcftffc ▼firs, 

'iwnrt ^sfapt 0t{% 'srr'^f *pft^ i Mir <m*\ ^? * f&rwfa 

^5% ^t^fiaT •rtWKrra i#n •pn ^ft i atmnr itot, ^Fift* 
fcvr, c«rcsRf ifnr, ^f^r ^rKti, ftarreg ftre^, *rot* ^t"^, 

ctwrift * T r#^f"r<2t ; !FK^tt *ri%ftf&3f fatn^fll Tiwtnnr ^^ 

win* it«[.«Rtj i wnfrfTOr *rsftt02ft^ ftffc* *>ftnr «rfft- 
^h *fro i ttftr »rc*t»i it*r* Tfatpnr m, ^rftFsrtcanr^ 
-^%?r ft* i *wi ^rtBt^r ^r^t? ^? fff% sfira T^^imft- 
cara «rtrf ftn i ^retre «nf »pst »rri% atffwr ^w* ^rtppr 
w a -srat^fr «tftann, <sw^ ft**fe*i v *f*witw. 
totsi ftiflrot^ %, "to wW[- ft* isrrpf ^swi mvft- 
TBt^Rl srft i feft tf ci ift^R, ^tft^ *rW«, crc $ ^ *m ; c* •&* sftraR, stcft j rw«, ifi ; CTftw «rtftre*, «t*ft 

ffcft *<rc i^ffnrr ^^wt^rrfw «tffa tor ^, **tPr T¥»rc*$ 
CTtfasTftrtlwR ; w crR?pr *rffif? <2r.^t*r^r^T srfc, <5«rrf*f 

T^TOF^ tffaRB *fwtf^t*R ; Wl CTR^f Wfw 5t*Rl TOR Ttf , 

wrpt itotc& w ^fpiK , *finrt%»ra «wt w c*ttvt fir reft- 
vrtfr ft*t» tor mt, witM wrc^ wt <srRiR totsti- 
fapR i faft frw fts»rc sri, wrtf*r wr*fi% «P*stift « 'wpwft 
crfaratarc^ %?rr*r *Ffiratftc»R i ftfa Ws *snp* fst*R ^i, 
witf*r *r^ -r« ^rf^t* <*#ft *»r tR TOrcrflt*R-i foR tc 

faft m fajj* flew, wrtft i*ar w* crfTOP fwfi «W* 

*T5 *jfvc* TO TTC *foltffC«R I f%fo TO ft*K ftl*R, t WttfH 

ittPr *tPr Tsr fwsrc fftjrftpR i ftjfar to wfirar ffc«R, wrrft 
T* "t^ ^rf^c* «r! *Ff?nitfe*R i fan ^trc^ «tft*t« or 
«tfrrtw trrfrosr, w?r tfinrt^ or $ft nfe*, ^tfti "flR 
*flnrt« or «i^ *mrt f*wi ^f^s* i faR *r«R ^<hf 
f^wR, wr -stR ?tre «tfr, spnr ^os stf* or ^wres carrrei- 
'tct *w* «npttft jt* 1 faft Tfa?, fjd « 3* frorat wr 

«MV»ttT, »flft « W ffciRI fft ffrar, "T3F R3S, TfOT^ 

ar^rsra i^rsir wtr ^w« fisfw i ' s ^% *W» ^ «j?r{% 

jm^K iti «wrt IIpr, ft* t<r l^tfR ftc«R ti i st^ns, 
^iflT c»!tc^ *Wn «tt«twfcat ^i tftt^T ^s i -Wit ftfts faftftS «F*!W *fa»[, *prfo ifSt* ^fllC^T, 

*fa*r, cwn ^f<sr ^e *rtf%«rf^ *?, c*ftan c*fc«ra 
fc»ar *tt% * ^fg errs wi ms i 

< 

fcft*"! *tf, <4^ Cf^ Flt^«V l"Nf*ff% <5*WC5J 
C<2fW Wt | $W* SITCS fiRStt* CI i»tt 4ft$- 

grim tr*r* c* *ri%; sww «w <anm , *finrtffc»R i <?^ **t, 
w<srf atartw itwrr ^stwrgs w *t*fa ftitnt ^^wt 

fj^T^^si «wft ^ra^ i <i& if, "Tfrtt $Wrf jf'Rsnr «rW* 
*ws fjr^ft, «rftr tftstrc Tf^nr c*pi% c^w, ^rhr. "tteiw 

sjhsrsi, *?tT *f^nrtft*i i <#&&*, ifiivt1% #wc* «t«rN 
itftfr, »flfe «rafa fc«fa, sKffSrft '^f fair affffsi, <w* ^nwrr^ 
•^irfre «K$jf^ feqtroi iswtsr *f*rtft»r i nftr^jfi wrf 
c«ff^F fccw frsiu ^f?rc*r, cttoi ft* uretqtnr ^ipr wttft wfa 
^«rt in ft *i i ftfa *rcfMTMnr oafara rampt <*t*tf « 
^tfi, t^rt^rt a ftfBsj cVt^Wtm ft*t* ▼or, ^st*i <*TOr« 
ft<tfti *fcw, ft-^i, >iCTre i ftft >rw* twt « «nf*r»f itftf'* 

sk^t, ^t^l «r5rti *firc*i, farl ^ttrcr ftft*rt« ^i, ^fw^ ^ 
.^t3J V-Ht srft I ftfa ^NttCT c*r ^tfwfa tor, tfrtlsw* c«tf ^fre iimnr cwitfw ^rtf*Rftw, vtf% 

c«w, ^f^^*ttir*r«w Ore Ufwzs £ftfa * wr 

c«w wfa ^wss 5 , «H r ^5ic*t<! ^t^n, cf^wtcsf^ 
w, to* if*, wtPnr *wrc, onum* ***, 

irtifwa *stffai, *rer?5ta Ttfa&to *rw, »rtffa 
«N8fa, <*** W iff*** *i$f*, W*« *R1 « 
•ntfanrs itfa **•» i 

fwitw, *if*rre c«*s fortes, <2fa%5 *rtfar*v5i 
fastis, Ttetci *t«rfost ffarcs, *tfain fa^r fsfirtn? , *em*\ *tf% %tr.f , ^c? <*rf%<5l ffattf, IF*! 

*it$* wrfavsj ^"t^R ^%tc§ i 

c*m$i, g^rsi ^itfa «2f<r% m^i fa% crw * 

<3c^nr **roi ^<&*t «rf*ircr f ?, ^rc?f?r *ru ^f « 

to? *c*r fc»mr fir, •(spTtf * n**rfr*f? fro *t* 
feratfts ** ^Tn to* TOc*a =?rt?r w vt*t w 

faror arm"R ^ c^cto wi fa*n, ^w* 
t firft« fasfa f*r^i, torttr ^8 facsft* $£ta f*t*Fl, 

fare * <e?i ^t*t* ^af f*w i 

^ <*$ C<2fCTO ^WCTT <5f1tCTO ftfFOI Wt 

TO*, 4R .^RiTOCW *Wl* <**R *«R, cAffi 
ftffC* J#|^^«. ^f5 *fta1 5#It?« .fW[fo*1 

* TOjvpR *$**, *t*ft *w?fo sfm cscsf «rtfafc Gift *t*rc* <&rsw tftsr ^orc i m^ acn- 
c«m ^awicra lit?, ^fftJi^e wtort* *w, 

•t«W8 *%q ^5rai «rtt<p i ^c< c^tc|, *ic*f *tw, 
foes "taFw, «cs *renr f ^ire ^re, €^ci 

*tf f^tw, arte* rettf, ^rrc=i c«fc=it, w y «Rt<, 
frortc* *fcwtc*t w cite* *rc*t ^wr^t^tnsf- 

v6 vffai, i^t^ iwt* *f*tt» wr'^em *t* i ^^<f«r^^, ton •tftow fart*?^^*, <2ft*t 
?r ■ft®* *fani, ^ww «Tivf7 aN ^at^ c«ft*t?r 

fc«?$ i*rr* i Shmra *fisns fcnra *tfora, $?to ^ 
^s «tfft*ta «i<ft«. 'sccfai *ttnt* *tfow, «ifit*m 
ihra <*i?Kfis c«rw* wti i tsvca c«rwr *tfa*t* 
carfare *tteat it* i trow, cwt^tt^ it^t* *w 

^ppj 1*3?, C«£ffi « ^fVB *w W1 ^cwt€ »w I 

^ifwwaft fan ^iirtCT ««t *rc«ra «ti* s^re *rtc*, 
wtre m*?s s?t^ i ^t*,*p* * ^**tfw^ whrtw 
^ to *ttw x*, c«^% <;jra<i ^re i %*i to 
^fijw^ w wr ct ci wen *it«Ri **1 its i fat*t- 

faf% w ^ wr to i ^t*, *rww* Wtre taoi* *t*F *sl, <^lfo *rt«R **1, vrc **l twtff i 
*r*ti *^*i <*rtre i 

^«f itsl w ^ca i c«re *itwi w *«fi* *CTt*< 
wtoi wtci ? c^'W Tt^i ciw to i ctff 

c«ra <e sfe 5 *wto trtfacr, f^l CTtcf» fan 

irtHf^ ift^i Swift wrt« w *fa i 

^tcs, mtm W faf> «vw$ fsfsi i fcft f%st vtii faf^ =rt^ i <*\m *nrfc* WW $^ i 
«tf%t*r, «rh *rtfore *ttnr 511 1 *rar icfc, .s^ f*fa 

«rt«i, ^raa I?? f snfw "tt*r ftripn ¥ftffrtpi 1 

€ff$*tt*R *sl1 ^Tt^TT I C^TSR 3#t >i^?r 1*Jft5 ftfTO 
^CT, wfo «WCT* fwrfa *1^, W1 Cm 

*ri>t*H *rer*Tc*r a»*?tEal sre *rr^?rt «tte*, «am, 
i**t *TE*fa * i*?r *t*w* «Rftr ^es ctm 

•nVrt* «ri fcwro *?rt to, «ww «rt«r ttw, cn§ 

«tf fa* «ra*twtw f^vnr tot 1 «rt«* ctw 

«r*rrr%a c?^ 1 <a^«w* fa*tro$ ^*tr%5 ^e*t, 

frf3ftTO**n $iwwwra cfht ^w, f?*tE*a v^rfw f§rnF*f ^%»rt ?$' wi fa^ ^^itfTfw 
*tm *f * *sn vtf nr fur ^s 11 1 c*il<H, fw* 

»ror »rfarai ^fSwns* ; Shflf w limit* 
^Wfirow 1 ^ ^tmnra fw *$ot, itw 

^-*rv3r c^t* *tw cw wet GFfanrc «wtfe 
« ^«?Nr5i *t%^ ^ 5?1 1 itfs-rr «rwc»r erfW 
nrtf'w s^r*T, cron ^t*nr **ws\ cwfare •rresi 
*rTs sn, Nor cnfa« fsresr ^Ctosi * wrrfo 

¥TO:, ^T fT|W OUR *P5WtlT CWW ^ftr^re 

^c« fcsRT ^5 $^?ri «ttof 1 enfW sire 
«tfl*f on*R erwfa^ **, fc^twr w* 3Ris 

w *t*i Ttw wtw* ▼w, vWcv «rt^«r hraRT 
fw* 1^ ^ri *tw* 1 «tfaw, wot* fmm m tcTrtf mft w, vte* fcrawj* mu ^1*6 3t?t* 
Ttnro ^1 1 ^frea if^w ct\m* c*r i"»rt£ 

«na cwtffc* wttm Tfaita *rc$ srt i ^ ivittr 
mwa cws ^rftrc^ fafosr, ^c^t fsrofars *i v#f?r- 
*Tfa wmi ^f€s ^c*i«, wffsa ^rrtu, stft* CTfnrtar 

# 

ITOt CTfe CTfo CHW WN ^%1, tft*fc* «*faf 

fan ifirfw *firc»ft, ^ ^wtfe its *^*1 tft* i 
«^rj cTt^pntcanfr ^fas ?« itqi TO* * ^*Tfir 

sfwr ^f^forai *u*tfa% f fofa*ft i <^ ^f% 
TOi ^fanro*£*ra ei»rci ^ i ss«m sfwc* ^far- 

^csF?r ct_ »wi, 3%a if** ^tarsiM* c*i% 
«rTO »w* i l ^ s«m$i nfiTfa *firc*u tfawi* 

^ ^ faTOT fa^3 *tj1, f%iT ^W TO I C*3i35 
1C*T *f*« $$1 ^ nt^t I ^ ^ C^OTnft «*WRVfa'l 'frill *tt* I C^3)55 iifturcf 

*tr* <*w <*t«r^ ^T$jra **<ft* ^mn ififl* ^t? 

*ttC3 I W8S, <«W3[ %J.t C*W *fa 5R^ «P$ f$ 

fafi* ornr* fofsati, s^*r * war c«rw iwrt^F, 
aF^tv, «ffa\% «r^fo fafa«r fafoarr ifirft^ 

c^mta *rf*t-ir ^ai, sire ^re itto, *tft* 

<rwtf««i^v, «^tc^ fairro ^f?rro •nfaCT^ 
f^vsrsij *g[at* tofts *s ^ ^nfaa c?^ wi *8 If 'SMtfS'Sl I 

<«i* *ft t*r w '*w fc*rtm wt^tflw ^fsr^* «*m 
it*i ^nre*f ^«ft?r "it% ^e cwtfi *ff *t«w 

«*ta fart *fs*i, «r«tw *rf«r *i •ft*, *w 3?f- 

*IC3, *^8 *t5S ^tOTtWl *t*1 C*f\fo* Set* fftf* 

*$iri, Sfafoifi fc*tfw *Iet%, *ffa^ c«rwr 
«tffa*t«r *$c*, «Htw w? Tt$ i qt*t*l c*fa- 

*t*nn *r?s c<2fi«w?r •tt*, *t*t*i if«mi 
*if^tfir fif% t^Tfare ft wi *f*roi *<anw w** i 
tt^ttwa ifo*rtu ^, w Shtw ^|sj rtc*ft, *i**r 
^tfldfar * *i**i fafe c*ra **, $*fa ^«.i^w «rt*$ 
*fii?rta BfJii «rr*tT ntem •ftiai'mtar i TO wrrfa 
?P^ *f?THl, "rifts ^tf*t< ^fk*r,- W1 Wtlfsi^. 

*rftta •pi^i fa <{ ?fir states •t.v^F ^tng, "?i*t* 
¥U1 *rtv, <st*i ^c»r, *tg«w Jtew »(c* ^sffr- 
*rti ^?Htfw*« *ijw *tts, ^fata ▼fop $\w i errer^ *rfvs fiRPW vfFww* ivf^i i fa*, 
•t^tfrc* tow* ifts 4tf^ ^al, CTt«r *?, *r#- 

fo<rr*ffa lit, cws c*^ nw »rtfatfw>wr« ^fafw- 

CTW, Tf^tTS *t*t*« fe&f¥ 3t^ I C^sf 5»1, <*^ 

c*w wr ^»t%, *nntw Jft^, ^ *t*, c«* =rt^ i 
3$$ stu <*tre i fa*, fonrwiCT qfir «w vtiWi 

irtnw a*wi «^®i rtai *rw i *t*fo* *j#«rf<s* 

<£r*t* *i«»# «rtre 11 1 c*r 5fi, ¥tw ^c«t 
vtrtimr fcvtfa *a i ^ «tf*in c*tc% $ws 
«iw«i itfvtw sfta w, <*r *iN ^fe*t« *fa?nr 
»nr *rw. ^m «rrt* i ^fa**, w ta «?% « 
cwrtro n*itt« ^TOt •wrtfro ^ i «fc *rettu ^kaw ^tofia fortes « **f"tfc *ft* =rt i 

awtro* CT k\% ^1 «^, cwiw aft <ft^ it 

•ra^ty ststre cw? « 3^t« ^»nr?ft w^tt ittf i 
*rtita, c»r*wti *$t*r, ^wsm ^ i <*ft <&t*r 
c? ? ^e j^rt* fc«?ft 43s w i c*pr, f*f ^fton, w*ft 

f^ TO3! ^f to, $OT 5^tQ CTOa >iifl^r^ i 
«*fttCT *lfa S$V\, <ift Wmf CTO* ^«1^fv» ** ; 
^sft«. *| c?s «fta wi ^Rt*t^ *firw s, *3l OTt 

^t*r i *tc$ *fr*, %$ft\ it* «f ^ c«r^?r *t*i i 

irf*r$ f^cro wifros »nw =n ; ®w*l c«rf^v *(*? 
^t*tw* itf^nii'w it * fjfl^ *^1, wit? 5j1 e*Ht», ^Slfat* fast? *f«*T, «Hft"S* f^t'TO, 

^^FTsrsrf^a *i^<ti cw ?^m <irc* i £*rw aivsr- 

^C*r, ^f ifT TO* 1%5 «ff5 ^WTOS* *t r ?H»t5 

?^*1 «rtc* h «$«ito *t<iiwR$ c*rwT «tfa wfafi, 

ftsstWft? 1^[«t^ *\IW I *rfl &GB CPR fw 
1¥?r *t^3 *^S1, *R3 *TC1t* «nc*Ttfo$ *t*, ««ar*r 
fawfatTO ^F5 «5|WI £tfv5»1 fa*1«f *^?1, *t3- 

•hrN sr*fra* wl s$*ti:w i «toj «ifa*jT?:* 

tfW Wj3f ^t?t* f^TT ^f5lf1 «ttt^ I CT 1?fa <t 

vifism w^vrtr c=»fo c*fe cu«r for *tf3rct? 

zg^t^s c«w fftul, s$Mt?i ^*rsntc* *rm^* c*$ 
fasTCsiTrfo *rcw *ftrai «rtw i %mw « w 
to*n Wft $ im\fewivf&* *t f *«itt i fat* •sir <sr?faT-T!fw| • 

*Wft *W* H=i*^* *rtfosfB"ta *f <riw Ore 

c^tc^ *tfW^ ' l^foltC* fTOW Tf*OT •tttlR, 

urtn* *irrtc^r ct*r <Rt*m $t§ **, wr tow* 
twctj tow?i iw< rial «rftr, st^re *rcf ^ 

if?® *i*rctw c? ^si «itcw, ®t^i ♦jt^ erfis- 

^Ft?r it^ ^3i *tc*, ^*1 TOf*m *w i carrot* 

csa «if=rej^Tfw orre ito ^©t *rew ^?i «rtc* i 
fan sje*t ^tfra «rf%fi^ *»ra f^g^f^t, I$1 c^ =rt 

^l*t* ^fat* I «5Hft1, «rw*t f^pJfa ^C«% =W5ff 

stsvrf** <9^s to*i =*?Rfaro *rfos f^5l *tl», 

^§*, 3 r ¥*r **tsr *fa *Ict, *freir «rfsiWN5l W 
^T«fifl ?|r.^| <2rfo*ftft® ^s, ®*R *rt*T c*Ttfto ftti 
^*t* fa^ra «rt*tf« *^w nTw =n i s5«r=i feft 

*MTOHcit &**r* ^tc^r, «trtw fafoa^i fa 1 
$*r*t* f=wstw«n^ c*froKfa iflitsr *tf fc**fHR ^fflSTTl, ^St^tt^ *^*T fa ? ^lf# *t* 

fa i «rtitcw* *t* «rtmw, *itfa*t* *fa *itf*i*i 
fiifai *fir*rt*, wiret *i f l»i fa ? <«$«wfo 
*nmt?r ^«rt^*^' *rt«<ft* « «^t'3r fare ifiow 

fast* *fa»T, fWF* fafita • fofotS'T *i crbr^ 

c«w ^w «fif\ 'sfap *^ro wt5i,wt5j *tw ifis 8 

ssttis ititsa *fasi wii tor i $f*rcw* ire ci 
ufa %t%a il TO* c^tisf^ft *R31 it^ ^far^i 
•t^t, s*rc « * tarreta«rtfw »i**tt* ^*ftm ^fe 
tiw ii, stet* fa fewta ^w ii i *t*tai ^t«i=i» 
(fl^sftsi ^ <*ttfac5T, w^st «rfo *tfre?r fa^prtaf 

iti ici (it^i e *tfta n nt**) a *rt c*rcif«r 8« Wf«T-J1tff ? 5l I 

<£*RFta iffaT c«rc wfa vftiw *w', f$fa$ 

»rc*rtw *r^*r fi^c?r?i% fit«m fati? nfati* «itt$ i 
^ •tfinwc* c*s f?r *p?r, c^s *1 fetw ^fasi 

«f^ f "5 * f^f%? wa ^m «rrcv i *t*T* fafrts 
wr *t$, cn« ffaitx *l ^f^cr, *trtr <ff « ** ^1 1 

*rtj«. wriest $1 wfa, wre** •ifim* ^tsrmfs, 

•ffliw citf, return nfiiiw cw^tfa^tt, w\ 

«*ht*i ^^sm\ ftt*ra fan* ^tt*ra far*ft fwra 

<jh? Tfstre ifa^t^fe **, «tctw nf*n% ♦fftrit 3 * ^^» ^*t« ^fare ^-1 ^rfw *%* *rf*«it*r 
siowgfis 5 ? nfsnti fcw*nr i ^<t* CTt^l tpw 
^re &»ito ^orc, ^ttfw^ »rtfostfr ta^n* 

*t*r, Tft, ^w^ * *nr?£* ^f^ 4i\ fkvufqtxi 
iftvs *rc«.»m ; ^ «rt, w, f^rw « 3f*mnr 
«r^fo ortor ffro i Wt* *t»rt ^st c«nr *ft 
'pc?, w *w$ sWwr i*s?t? to i «fa ton 

*r^T?tfw *iro *ttfra «twt«r*, sW* srfa*t»n 

*tn *?l£* fsnrt** snntrw *rtcrntai i «nw, 
^fertae, wiw* wtfw *tt»nre *t»ratf<5r w i 

nfazm m%, ®\m Mm am f* * m^ c*r t» ivrt* «Wn^ ^fc^« itire ^*rt *m* i tow 
^w ct *ret?r? w^ sirt i cot it, «**t^ uteres 
^1t, ^c^rs «jw% <*»*? frrcr* to i «i^ 

apfol* tfttft* •fiTC^f! « *RTC to ««t *fil^ 

«iw^ ^f»nrt *ic* i «i^tTc??r *fa4t <* fw* vnpij- 

*tf1 fswfa I fewM "^srt C^tl VtClt WW 
3J*ft*1 *Tl* I COT11, <*% I^CHI WtCS •fWiTtl 

*fsfre3 ^rfl ^fetti i to»i«t* «$ wi Tt^c«i?« 

*tt* I *W CTOT *fte*T ^CT, W\ 5^*1, WOT 

fafa$ vr, w *t* <5tslOT tw vn *tsr 
11; OT<* Cft#t •[*? $ frwtw «fto ^ot, 
sststOT wt* ^t*T ?f?i?fl «n?lt% *fo> •ttw 11 i 
TO*»l iWt *rcfo TO«fe, TO*«ft 5t*ft¥ ^t^M 
VII *tl ; fo^g ^ ^3 *^OT, «W* «fW«f to. 

^t»m *»f*w *?wf*r^ cwopr fofltSI T*t¥ it! i <s$ imwe »tfwv ^ts *rttfa i *m ctarc 
fat^fa otto tot, $w«> <^ ^t^«isrhr« ^rartoff- 
*rt«rr t «« firtw faf ith * whi 11$ i 

^fSld «i»w* *tci =11 cr, ^W fa *t»ft «| 

«nfafa *f?rat* «rt ^ ^r sjft i '■rW* orftfir 

*i wft «rtRsr i *rtqrtffr* *rre ^ sfsfa^ ^^r 

^w, <st*t* ^rtrat^tvn c^t«rt?r ^t?r ? ^wtw 
fafets vr, ^1 ^*tt ^§a ^ot *ftnr art ; ^t?r«f, 

^csT wi iwr* faan owi *mr =n i c*r ^¥ ?t*t* 

^st^1 ^^s ^tn ati ; fa* sft ^fT?rl ^1 
*tti? sfl i *rfa faf*re ^5, «W *$&% «TC*T<» fcw- 

*>* c^pt^rt &js '&* 7 n^s*r ffara CTtfShw 6 (J *PWJ-T«ft*1 i 

fnrca? faTO fofl* irt i fro* c^^^f ^teire 
3^t% *1 wi i it^i *fa, «r*i *firc* Mra 

a^«rrhr *te *ra hfeir ^rtlfre *%i *lcv i 

wt ^=f *fir, «rn *? i *fafa* *rc*f cwrol 
ire i ■rtanfro f*n#"t ^tcf t i#nfv *Hpn*i 

*tff WtfSlWqf *tf*Ftf*n5 l^WCI I f%fsr ctw- 

^tvriv «r*k*f? irm, wi »wra f*w*j 
•^ » ^ .wfas ^»ft, ^ttf* ^fctivtifart o 

•ftfrcafcf state *f*intf i ^^r *nrft* *?^- 

W1 OCT,' fsiftCT fafal? «f»«r ^3 | ^T^C^fW 

fann tnfro ssstref, w*T«r»ii effort *tr*i 

gwtfw?« **pnr *^si *tw, firo crtcv ^wr 
«r*tFra^ wi vi i *«^*rt ^fafsra *faw, wt 

C*W TOTS *K1 I ft* *t$* *f«f tflTtftltl I 

cwtoI tot i <i? iv»r cros'it *i'*t *?}£* iufI *sw 
«rt^f % rtntcf , <«? i^wi ^ * Tf*7 *ftaf *tc* I 

^*1 ^TTOIW fa?TC CT, ft* iTfil mil «tf*OT, 

wftw* fihwtcsi Shmftsv *r**t » *^w 
#t^tftTOF »rtfcri wtar* trf*r» ** w <«^- 
«w wn* #KtfaTO?« ^ftf*rc i^fte faw^tt 
*fwrtcfi \ itit*, w ifafsro -$$z*f$ *fi*r$ *ff^anr <f«f%t 

^rcfsr c»ttoi i3frt?M ^i? i *rfat*, faff spra ^w*t 

vffairl cw«r, *tfa*|t*re <3^ ?ff ^a **, ftsfo ipf 
«rat i#*n *tf*fa* ^=i, «t^-i tot, *rc*nr ^w 

or*^* "Sftft ®1?^ fofas ^Tftf I 

TO5N « "Wtt^ faffS CRUt- *ft% ^3, fW *t*t 

arHwrfwres CT»»r «tf«? tofri *t$ i w*w 
<OT I *^'f *faf«re *$*tcs, •nrTtiri *** 
*i*t ^retort 'iw f«rar «rt? c* *tre ntor ? *t*t* it 

*tor m i ^r*r?n nm $wi, '^Rt* ffrsr wt*t*t 
<*fara ntfir i to<^ tw icw *^* i^ ^miwa 

itntir faifvwt i fans w*, ivot* « 
fans *an iT>nnr w Opts, *ftw •fcwt 

wifo fsrc^n ^if^-s ^m, firtftafci faTOnr if?« 

f«Ri it&Tcn ^ if*nrt% ^^ ^8 *n$?ifforT* f*rw 
^ftros •fit* i <$w\ «u*tw* wirar m\ mu\ 
*ttf jt i «rfaT?, fisfa TOf*w wt^^a^t i <*r| art 

1**^5, «*Ht^ ?T%C?C^ «ff5 www If 

*rt* c*s it^ i *f?ttv i*»r wt «r tf*nrt afore 
imi nts i ^*nr w $?ra cftr* «nfrsr **, fc**fr 
cart* anf ** **, ^fw fant*?fa>f w *tw^ cits 8 b- ^^T-fvf^SI I 

?<r $s*sn ^car? vrinr fwrcw toot *tfre fawt- 

«S* C*tRT* «ffo*1* *f*Cfc 1*«f -TC^-T l fgfsj ^1 

^«i vtwr «w fawn ^tsta c**r fa^ta*! ^ fare 
•rrciR ; <«**rc*r fawt* *ai $t*t* it<nr *s srt i 

«v*«it< *jto cwrra fSretW ^s i c^*w, 
fofa fror, to* « ctT^i <«? «**?* «» s 

^3 tre i TO4* fef* fa* «r^5 $w<rTO q$ 

*)^%5 *$wi, wt^r< tfawa TO ^8*st *ir^i ■« 
f^rawf *^31 f^««i *or, ^stfa ^%«it« *firra *ttt* 

*fwe, wt* ct^ u?p^ir ctwto •tfinnr «nr ^1, 

*f**rm i Wt*, fit nt*c* wfa cw natal 
**, «w«. fa w i^stir nftai ^51 «ttt* \ <&**p{ 
*r*tw* *rc*w fiwora nfaw tow i #\mi *wc¥ <*$ fill? fags *fc$ *t?rtf^ t «wt tst^f- 
?^ ^vtPT $t*to? ^ fa*rt? W* *am i swift 

fa*tt:wa ct ptsr %1, f% f * stsl ^W ^csi i ««t- 

*t* it «rfc*w c?fare *rte?ri its 11 1 «t«fr* $® 

«r^5i ?» =i1; «i*, *«(^r if%t*r <«**t<i c*ft 

«rtforo, ff c*nc* f<w* «[^ns c*tet^ to, a 
ci\?tt^ *rfsifct ^fa* i wfafa, stfori orWc*r, 
mitt* fo§^ ^Tat j»c< i to**, wfttcv «rtit?f 
citetfF fa ? «m *rc*rfa ^*»tft ^t*r, cftfT^f s 

fa t WW, *rt^t??f *t**r^ <*t*W?Rl i 

<8re?i ««tr *pp«!e wtw ^fffrr c*fat$ 
wfa ¥«t i «<rtft, tt^rtt^ *rc*rfc* wtm* 
calk, *W*t «rcrar cftrrtFWM *fiw f wtw 
«r^ «ft% it*R tot i <«**lo[ $ «ftfe^ 
^f*t?t iki* ** ' ^^ iw *W ytf *its 
*«m nvrttre ftfcvt crtitn «wtro w ^ i i°vitn3 en «1fe, si^tre 331* ^l< iffonrsi 

TT^ I C^lH, fctffo .*tt«6 «JtHFfWSl *tt* I *5<- 

ere, arc ?ffi «t?fc* **t^ ^w, ^t^TC^ w 
ems *^H ^tn i ot^'SW, «1f«* **fa ^twtw 
^w«, *tnr'a ^m?m ^w^r >rf*Ti^i fcnf's^ sir i 
CW «lft*Tt^ 11 <tfaOT, 'Wfa W 31 ; ci^ar*t 

ic^i ^i *»ii *t^»& cr, f*fi ifai ^ct. 
srtf^re ii rtcr, ststre ettfeis c*(to *faiHt<i 

*ff&**R ^ 11 I foH*\ STC*T 1tW"f *?*»tf> *if*re 
3^31 *tw I ^fw ifac*! CJ3R«f ^t* fofflW 

*wrt^1 11^ I 

«iMi emti ^<ii «rtc^ i «&B*f «t%c* o&r«tfo 

5^ i *rR*rtfa* fwwr *ns*T i9i «lte*f ^tirc«t n\\- 
f* \%$\ «rtre ; $*1 «tfe*rfti **l it**ii i <n^«rci 
Wrfw *^rft*, ft*fiu * »&*!%▼ ^Ife^ cmh 
«tfo i vstai «itwft ^t^t* «it«r wrt *rt?r i 

fr*W St^fl «ft%?T IttfCTT *I^1 ^fF5 3$S1 c*\ fa^ptcO ^tw tor i ^st^ «wtv5rw **■ *tfac*r, critter otM *rcrt fac<nr i c*sri, fofre 

*?r i vffjwir Fftrar <a f^^c?r?r ^»»tf& faipfa 
itnf i *twi ifa <a^«nrfa CT^ttwl Wt^tT^^w 
^W ^?rt%*ra 1 WW ^fireT, <ii^3f*f e <®RJ?r*f ^fore cafanat* s ■$*$£$ Mwu win 9 ! 

«[tspt«f ^t't* ? 1*1 ^T^JI 5»W, WTCT *lT^J1 CTt^f 

gfote sra^^nrwrat* *iMtt w, sststre faftisr 
^fsre *^ot, tfl^pTRTTts ft^w sofawn crtffa «wwj 

*W«r'; t«rt*t* c*t«r ti *ttfaw, «t*tt* wytdr 
=rt *fiin ? wi, ififF^tre *n?r «t%i, st^ta 

«t*tt 11 W^TfiF ^t*tl *1 *f«i1 «ffc¥ ? W», 

*n*fa *«f"? *tem*fipnt* ift *tfa»1, ,»Wi ii <&H iifo ftera 5rt *ftaj ? *r«tTi, «p?|c*f* 

itCTTC¥ ^Mff?T5 Wsffir «Tfeft^ Jf<q *fm, 

^iran $%ra %mt c?^tf?c5 ^i^fvr fare ft*ffa- 
nre ^«fa *firai, W1 •tftonf ^fsre T£Wi$a $*t~ 
cti tot i ^reNflsc* ^Tsjtawrw f^tm *fa?r, 
cwn *tf=ifcmfs* mmu c^an wtff»r ct c*r fare 
itft ^w f%s, ^vpurc* ^t^i ifm\ cits ^fir- 

•tfiwfc *w r <*^«r=?r, sstMi ifipraftrfipitfMt 

l[W% ItCtWJ WW «It1 ^fast «TTC¥* i *ftfc*i 
*tft 3*1 ^H ?Ff*OT *fft* 11 I 17 C*lt£*^ 

«Wc¥ w»r #ret «tfc* i Wl wot* ifas 
«Ht* $*rei **i ^tsw *nti i ^srfre ^twn^J 
wi <*tt*rtwl *rt i «*wft *f*t*re, ^f?n vfw fm ^fa«*l%, awn *H1 $:c«ra sniT^^t^ i ^srt, onfw ^wri 
srti *faal •fs<3ranR«ft ^lift 5 * faf*rc *tra C^1 

TORI ^t^T CTt* ^E*f, ^ $*« &sv$ 

fro* ^r i ^3»*t ^ ggr.^ *[3ftre^ f^t«t Sfo 
*f»nrt Tfc* i wrc* fwwt*rt ^fare ntOR, 
?r*tra *r*r sn^, g§*r srft, o\ wts fa<irn 

( ^?r ) *rtetre itf ic<?r iw *wt«. ^rt^fsf c^R 

nysn m\ w inf&flmifc. itfT *rtsi *tc*, 
<s*R, ^Wre ^*r m^, $°.*r *rt%, \5t^ fa3r*t *it?i, 
^tst? i^^ **ta «rcw ^ i 

$teta ww* <rWii ft i c^rtc 5 ? sr*ra 3^ cf^i 
tot, <w stsi *rt9 *tft*£ ifa^sr w i { fes* ) 

*fta, ^t*Rtre ^ c*t«r *?r ; fa^ c$t*ra TOfft 
fa*$*\ ^<t n$^ *cu i wftt*, *»fa«h fvr^ •rf*«rfr, 

<W '■Ptf^B C*E*f ^f%f tfn« "HR ^Ttft fafaf f FK <«t rat, ^c«r* f=i<%r ^fas ^rsuT faqpsRwar i 

*fa *T,3%C3 ^«T9 SJI^, $8«f8 *ft, \sc* f^fir 

m\ *f *$** tfaa «ft<fai ^fam to* ? ( fcs* ) 

<*<&*( C*fa f^fl 1T^, ?fTO5 ^»H *]^ I «R, Vf, 

wt*, *"«; fawn, *fis ?TO fof, iuti$ «*«tfs^[4 1 
«W» fiprttiii «w nc? few i wrfw c*r vt «rc 

sit ; ^ <&m »r^n^ ^j*s «rtf«s 3$ i ^ *cfe 
*»to fc^rtfafo t$to* ; swr it'ft ^1%?ji in 

fc*^ 5 * *ftcr«', T?itw f=i^% « ftf*w rt^nr 
ivfa^i ift i to* «*«ww *ffai, ^rtftafa ft*ft 

•f^ifj =tft i <4 wc*f i^t? *«r^ faatn* *i 
ft«a src* \ \?wv8 *n&rnt wfa i** cfw* wtra 
fc***f ^CS3 cvfa «wt fa 55t<s W^1 sift i 
«rnt*,- ^ «rt%*ft ^rowr TO*, t*i w iw tsia ffct* fwi ^t* i iotp? 13 13 ffnrt^t 
faults ^m^ft, ^$1 «rto$ c*r<n qt* i *r?»rfcra 

iaRft «rcrfi5ii 3w?i w * ^s ws *fcn fatal ; 

WWW It**? C*f*rt3 1t«Hl *Tfa I ^3T, $3 « 

cite* ^t^nr *t*te wW ^t3t$, frotw ivtcn 

TCltTO 1$Pl3tfw «tl«Ttfff ^f?lt1, 3T?t?S fR3 

•rt^cra i*t* *ir i *s^, s*r =ii «rr^i, ^fw 
«ttre 5ri, t^i ▼«* «rc=i9 *fire 5ii i ivwn «(T?1 
« ^cto «w?i ^33^ *wti i *t*RF cw «^r 511 
qtfowe, »rtfrtt wfafnrv, ffvwe 3351 *c<fif 

^8<r *fc*r, ^*t?r ct t»»wr ^wt« 3if*3 *?r, 
3m iwft «rtOTn •pratu, ^c** wnr* <& 
wfatroiRti wn **frt wftw* tfai ftiw 
^wifrtfir «tt$ ^19, *p6*1 sfts 5f¥3 fiww 
*fam «tttv t itts •pit* *rtro *fii«CT ifo$ 

*|C3 **, *$ iqrft ^w wti *5wa *t<«ttt¥ 1 *p?r* 8 ., *rcitnnr ^sjrfcft «rfii?«fa i t^t *fcw^ 
«rctwl *?r i *tw <« *rc*K?r, fa* sMsr f •rtm 
*fa i ci^ ft. ^trftr ti^ CTWr% %i ^, 5strt?r 
*r nTa fsr «rft ^«.fas i toct* Vf s *ifts ; fa* 

fa* sw* ^twnr «rt$ i Fcff ctW **mr fcf*te 

.foe^n fwtifa Wnn, *rcThr Wt *fN* frf- 
3R *f?re&s, to c*frt rtw iTftsm srrtir ststt* 

<«*? <5?tar?r •f* $a^ «fts i c^facia fir itffai, 
*tfc*nr *t<r $fa%r. «J3t^«fat i *rt*tcr* v$ f% 

*fiw, ffaTTf%*t*m, t* w\k cirtc^f cftcv **f*r- 
irtarttf 3 ^ i oi^ !5w, qt% «f5T Prw, c*nrc wen* 
fwF^fa ^fa<5 *tr 5ri, ran, ^«r $§<r •np*t* ^*f 
*rft& «tw fifam ^?ri wtne or, «np*fcinr fSrt^tw 
**i *re* ^ i Tfttai ^^ ?rtn >rc»rttfr $t<ra *roi- 
<r«t *flre tmr, vtm *r#ifi>*ttr fn*t t*ri iff* *f?rre 

ante* «ifa?rtt ^tlr?rl «rtre i sfvr swr ^tan «rtt* i i%? «*rc»ft ^far^r- 

^faraitw** cfs^i i*n* ^ i f fsw topi ^f^s 
«ft ^;f%?f faw ^*mi sire »ttw i tow ^ tots 

*rt$ TOWtor* if** *tf*FtfTO *$«, «n?i$ *\4i 

Wtl *W* TO I «t<t«. *▼ 3Jfo CT <«^ 71CI^ ftf?. 

W, ?*fa «"**f*fatfa wttl •jtf •[•rqf fro •rfiratf t 

^t?«l I tfi^ft IE® 9 ^t^fs. ^^ <j«i^ .^tti v»n 

w 

Ws ^t*r, t^ *w *ft*1 ^tre fe*.»ra ^ w *j^ts 
tj*rar fKtre *!ta ^it «flt*, foft^ 3^ i 

ct *ti «tnrt»i **tf5i*CT t^s ^iii, apfa* n^i *fam 
tot*fc<rt mil ^w^Rtffr *W «tt«rart* ^firw *ro«f 

^1 $$**< «tftW WtW ^ «*W 11^8* «W*TCT 

55rt ifn w c^nrtfKw i**ji c^f*r «?rea $$ ras «rt* ^f)re*f I ^t* "IfT ¥®3 Wt* «Ht &H 
W faWl. I ( > ) . ^K %^fJt ^«fl *t*rtft ii • 
*tffc «rtft «rf «rift, «rtU?5 ifott «tff% srt^ ; wf wtfSr. 

"srtttrf cwt Tents, "^rtf^r ^t?t^ *fl*1 «ttf% i 

**nrf»tc«tftfsnr5^, ^ftf *w»*tw» f¥s ire* <*tn- 
f%*tt^t ^ tf^ ^f <«^Ffa ^< ■*%! «1Tpr, • <% 

*ft, «ww *m ^flu" ^isf *rtetm -* t *itc*fo whr 

•tspp, (gt^l ^b ^i ^ nt W<A bra»1*ft ^ftll «ftre I CT •JOT 

*ptt^*r Mh^rtsr ^TtffiT fcWrft^l *H1Tffl «rffa^ 
^tforftn* *prWf «^ *nnffiraf% FtafNt* «Rtftre ^^tN 

fto ws «wt , wftw csfci *rsrc i *<ti, jk *fm «J¥^ *< vfafl vfa*R, fro it* artatf s,*wsr *fcnn i 

C5®rfr *$c»i*, *t*T?s *h*m ivri to *$s\ «ttcv i 
c*re wtm ^r.%i cm ^t*r, cw w *te. *wpjnr tost 

cffj fcnfc* cn% to^i cbw **1 ton i ws:, 

Wt* *t*rfa *tffa I TO<M, Wtl *lf%<IR 31 
▼flw, tft«tc* «ft$f ^8U1 ^ i S5**rtfs, «*tr 

«tr?[«W wra *tnrc rtsi «rrre 1 wpTste wfai 

1T«R 1W, ^f^TCTir lit*, fa**'* I (>) 

ifirt nfft it^ir to ; ttsirfe ^W^ *rft **i osrft sfl *nri o*re 
§^ jprtsr, ^3F*r fiwHimtfiq^tft *t*i *rftrr* ^ *mr i 

■itar^rcflal faw*t»rcnr fa**q\* ^Cg Utfft 
*rr i **i, s^fro, f sfwsrt i e *fi*rfafl i ^rai 

fTHl to i wi WW ^TO fa3% *«, «TTO TO 

vif^nrt i its, *w «fan fa3^ w, 'Wft* 
«fajfi*i ^frrai <rtre i *rm wfa ** 31 ^r, «ft* 
ctw'W cstt ^*1 «ttre i % cw «fa« 

<5OT *^f *nn *ifa* ^ot, «w* *f*»rtafte.»ttfa*i 
"tfva fwf ^m «rtt¥ i ^^ **t* c?*^trani est* 
*f*ra ^ 31 1 crtt* w faw ^n, ^vrtir 
wfor F^-sr *st3 c*ft wir «rr*t3t* ^its *** 

CWft I wttfft ^1 ^8 ^!?f?i\5l 3 *rffa fa|^ 3f?, 
<*ft <st*t ^vtroW "*tal arc* <^ci wtwir* §*tF?r 
j$ot, w «to cwf«rat, writ*, ^fca tonr ?I«1 

«*ft* i •i-is*^* ^wft f i C7 ft *fiw «fr*tfa* 
•r fait* ^n, ^%?r *t* «it*rci *trat ^wfifo *s i 

srt *rsri §mK *ratt i spanfc, f? *iTf^rc* <srta c*t* ^fa w &m *rfini*i «rt^s *rc*tf fl*t* qfaus *s i *rtet* 

«fitffnr <*it'$>46f«i>frt'5 1 ^ssrtft 
«rtfK «hrc*ftT vpivt cwt «Wcqr ^rtsfir ^r?r, «au»r, *3^rt- 
f^s ftwrt (^wjt) ^JtTUCT *WT¥ «Nh ft^sftT «rt^ sti i" 

^w, «ft «tftrc faii ^rt <ft* i 

^tt^ fafo I TOW <2ttf*f*M *ft *WT« ttftfl *&▼, «M^ 

»rt "fanr *ftt its i* fti (roRfrRt* *rf^5 *far, <flto ?t* ♦fa* 
»rtv« fa*^ *&fl ittr i <4^rar^ ^f*ns ^rrc^,— 

^% atfeffa Whs « ivft* ibn, •okto ^ **«r ▼fc 

C5T55T I H?5 CT *jf» •UBOftT Wtw* UNfWntf *pm<m 

^f» ¥or, *tmn *\\ f*fo **i ▼fiinf •now *fl i «itft,— ^tft*. »rtfai isftf *r fircfr *nr "spwiterw <£ *rti arfaffa f*ri 
fi •itfcri «iti* i i^««w ifttw feci tfwfinnprto «rf«ftv ^st, 

» 

TStBR^faj WF •rtrttltbll ^fSTCf, &S*fc <2T«W ^?l «ffcf t 

*pk *f ctt fanr, fa »ttar 5ttc»i ^t^r. ftf^k *ifani *rt*i 
Tfa'sppu f*rft for* *rc«Te fa$ ?rc* <*rc? ?rtf retell "snrarn- 

^f^Rtai ^3, Tt^r% $*tc* ^ ^focac* «rfa c*t* ^1% «rfar- 
ftnt^ srar *tefi ^for® «ttar? ^M^r fonrcfFti, ^rftrrVrte 

■ffiawrrt^, fW(5*\ iffttS &o*\ C^aRl, ^fcitETO ^r <^f 

src? i *m Tifirfs** ) ^» ^fafj •« ^5ft?r ^rnflr f»wt *i t^itiw ^rcqrni *re?fo w:*3rs-rc^ o*rc ^ntftp*, <«rtfafrrfto « 

Wffl^ ^Sl ^1 <2f?fa *ltftfa fWt<T *FFtf?R &I3 ^l<(1 *ttT<F I ^*1 

fmipftt* c^ iffa ^vl» m^M^lf^n ^rfats *rnrc ton 
<s*r fa, svw Trifan fa:*re, ^fm haw 5%^n 1 <$^2Wi ^1 w^ *hs?> ^t*f 1W VB ^fflW, TfaT «Pff% oth 
*rt*ffl ^Nfa ^fcM fan*i tot, <wr <rf^r <r$U ?fal iftare 

s1l^ TStt <3W T^*tt«R ^STl I ^ST&m ^t^ 3fpRR ^Tft 

ct fWWtft ?t^1 sfft^R, ^rltji *tcr ^fsnrl. ^rora fSrcrrfa ^"srrt 

^7!, ^ ^i^lilVv <eft^ ^w/S f^T?T^ a|f$*F*Fl \\u$ *fft<T 
^TflC^Ttf^ fW^ ^5^1 W( *TC*I 

csrfa ^^ ^rl i ^f*r ^i*Nfa «rrfare, ^Kfa tor ^rfsrafa varlTtw 
^3 i «rtrft, «n?rc^ tfsre ^fwtaH, ct, *fW<» sf*nrl c*rc*r«, 

s**rsfa cv\ U^v^ e \ *tfrs «nfwi Tfa i sfVs ^*rfa ^ttT 

vfinw ntiHRnf ^na*r c^fs<n ^^1 ^tc* i fltrw, ^^s ^c^r^F 

^r$tR^ «tf%?^ ^m ^tw t ^Rf<f, ^Tt^f^ ^r^fr^ ^c5jt? 

*rt?ftwti to tfrrs^fti »n«rt *(rer *ta ^f "#i*i, first* 
*rtreiw.i$$ atotfir® wl <s *rew tw ii, "sWs ' ,5 tir^ wrs w «W*J->Rft«1 i 

«wta fam c*ft s «f«^ <*^«t?t* fcwifa to i 
fcwfas»<i$ we xfwn ftfm »it«n « £p«tt*tt3 
fc»rw«r ?f*i ^fcrfcsi cqwtuj «ntro: nvm 

^ITU *ra^ $ *it«Ht?j to ; ^" satffrre ^faffa 

Ttfa* ntnit?r iwitsfap, Steffi *n«rat*i ap^f* 

^eutt* «*TOfo*f*nii <tc* i ileitis 11 ♦t^ibnf^r. 

f»l Wl? 3ltW, «J$fa faf% <«t WtS Sffit^ faR«l 

*%1, Vara ito* w^ ttci iR^ * ctw *tti 
*rc iTO* t^wti *^#p araist^ ^rafafo *ftrc»ft, 

^tc?w Ffarcl j? i c*$ Ft*rctwt qjv Vara icr i 

SW Wfa Wfl -*rfa I W1, 4^ c*f* (TO 5fttfl wiifaiw *hi ^ttreir fcpf*f ^ 11 f 33*t% 
c^rf^a*? $afl ^sf?ic^r, ^Taftit twit ifas ^fanr- 
falc* ^csf ^!re *tiui i ^*t* ij% -yfe i 
«r«ft* ^* «f^ *$c*r c*ri ^tstffs ^*?r 
fcvt* ^3 11, • wf ^t*rit?r ^3 ^*r, ^t^r fawr 
i^rtl srnr *1 1 s*ri fit *tfaras *ta **fa f » H» 
carter *rtfore^s *fa «hi ^ 11, sr tftfwse^t* 
*rws *t<fr ^ n i cwt w »t?*rra stn *or, 
s$*ri *^ sjfuptci* i«*ti? *%i, ^faif wci* 
«»r c<u*r ^fam $ftt$i i 5Wt*r ^wcts c^p? *** 

^fSf^-lf^ *T**r UJ*<5 ftf^S ^ffl <ft* I CVW1, 

^t** ^1 ^facft, t**i ^fara* c* 1 * wl wv 
iw "fas •toer i ct m^t? ^$s, c»r vwt* 
*Rt*tw^ ^t*r=rm ^^tft ^finrl, m^s® *Ri ^fare 
•ftw, ^1 <£ffo*ft?i ^P?r1 *t^*rr i 

3s n, ^t^tcv ^ *fl fa* or* ic^t i ^^ ^^sr 

*iC13 T[*W C?S TO I CTlfftl ^ ii^*it fa* 1« *r*faT-*Rfr5l I 

Tit ^ora s»t$ i fic*i^;, ct *r^re<r wfor 

W1 *\?5 *ltW 11 1 1<fe CT 31% CT^*f wm 

t«:*t 11 $r?i ^d^te ^ft^ <r^ic? v«t *f«pf ^ st<fl 
^ ^ ^fem* fa* *finti itre *fTC"3r i ( i ) itiw 

^fst^tn w]*\u*\v»ft\ i^ ^?il «rrre, CTtfw 

CTt W Wttl ^l^twa ft^TC^T ^fatll ^1% *W*T 

^fa* f%& mra, wrra f^^srtar *m* it^r 
^tnn ^c<st w« *n, <sr*i <2tfo*ft*re **1 it^i i 

0>) ^iffa Tft*nr ^rtfa^ cfcflMrt^n <stf?-5 Ttfi <w icwfe 
" a if i »3Fi T&5 wtfxtw %*1 ¥?rt its, ^t« irfsfiftanr nfa^ts *wi, fatrri ,w* *w wt*i t *ic*t^^ Shrnnr fan- 

•warappfa ^'; c^t* *wtt ?rtt *t*i'*rhqi »wrrtrt?r 
W*re ^r w *ratfV *itfi«. *w inn tfarafmi* 
* w?r if*s -<£f^rt^^«i *fa?n, wwsi %*if%& vx i 

^■Jf -WFl fulfil «l^%3 1^C5t«tt^ «fW»I 

ito «rf« ^fli *rc* ; fa^ fafjff'r wt*i *wn**»r 
^ct, ^*t* va s?r 11 « fawn, ^n, isrtff * cw* 

?trfai wits *ro ^ ^c?, stffcir* ^fRfwr 

wt<^ ^rani *■$ it wW ^fasi *Jct i Tpfrrf* 
sssn W wra *fa*i, W »wh **tc*«, «rf%^ i fa^ c«t* «nai ct *rfe it« ?ir, c^ii *tc*i$ 

«W 'RT HT^ W1 CW CWC"§ Wt3 <£t1%TO 

*fata* *fi^1t* ^F ^tlte ^ ftfcs *tti i shifts 

crft** ifafctoft i «nft«. tfa^ *F5jrta *rtc*nr** 
c*«™ i xnp\ sriftu *n* * i*t* f inn *nmr 
=iitff, if c^im fafas &% arar*t« »tfre <rtfte f=nre *rew ^m «ift§ i c*h c^ra ^re *t FiF 
strsf »nr*t*tTOr cw, wftrto cwrrfe* s «rfiE«t 
wftre 3^11, ^rtr, Fear « *whi ^totf* « 
<wtf%: *twtc^f iwFfro *t*i ^rrc^ i ahft *(** 

^mf> ito *t?w^ ^* f^:^ *itst?r *finrt 
«ntw i mk^\fa$ "rata *r*it $3Ta fctff *rf§re 

^t^sr m? ^t^i far i^i ^ f&% f*f$* i ^ *| 
c^tre faf^a ^fasl cw?c^ ^n>c^fa* *c*r i c^cw 

Ws to^ c^fa ^c^®^ to* ^ ^i i c*pW, ^rt* 

siftfats* i ^i «f*re$wtog cr, ?w asm wftis, 

tfw fsrtfa *fft?i sr^«i *ai ^frar* i ctfnct wr« *• cnt«wt*r aroc* *i^te Tfcnnpr, #tfW ^ **tw nt*r 
*tt* i n^j . cntt^tn *tf%«iTT «i^ wrtfa i 

en nt? Wfa vfatffirtMse «if<fvta =n| I ct nt»r 
ntftfa rett fa^ftrt c*fa wen «^f ^facs ntt* jrI i 
i^nr fn$t nt$i stre en cft^ai^rrfT -msr ^?r, ^«>- 
*iw§ c^ftfa* fa^tn nf*rai, ifs^tar ^?t*?1*t i en 

<wtf *r*N m est* ^fsre m m i i^fiii 
fat nT^fa ^t*nr iqfiife ^farecs, w ^TFartfir 

wt^l ^ratntcn^ ^Tfi vsws to* ^feiR *firei, 
«fctn fcnfa «rtt?rt^«i n^i ntn i ^ «r?f% n^t- 
«£3*to <&«r*t* cnt*foc»r «n^«fPT? ^ n? ^fnrr* 
^firatas* i **nw, ntstre ^f%«r n? ^nf^ 

TO <«v m^tCV Wt^Til fc*** TO; «ftnT*, 

en foffe m en fc«3 fcufe « ^w*a fw>h, 

c*u% t** ^^ # tg ^ * 

ewe* vfl$«f*t* nf<® ^nft$, "4$ c?s nf«rffr- 
^isn < n/<«tto en n$f $ «rftw, <s^ <ro *§W% 

*rtwt «wTstc»ft «rcn"r ^m nts i fawnr era fa^wFircn ftfas crtsi fa^ta *fairfc£ i ^st* 
^® m^s fafqf «i J? Trtci *r6?t^ f%?«i tost i 

* 

*Tt^ ^t wHft *£<R ^Wi3 ^«*ftl *rr*t*- 

vhwri ^tfEstvrc *ps^ ^f?rai *iw* i ctm 
^iftore 'rhre'T ^t «rt« ^t*i *rr?i 3ii i f o «t^fo 
^fa'Ml ^fe^rs c^tnf^^r ^siz^r i u^ari f t*t- 
faw *rm* f^% ^e*t \" (\) 0>) ^rtRfr^ tsfatsitror ^fsrft^ sulfas, cr, <7ft*f ?Ww ^*fe 
itnR *w ?rt^#)wr fafa *p^ c^cwtf ^ ffa Tfa its Tf<nrfc^r, 
f^Ps fosj Prat* ^r, ^teta *rt* TO*ffa i ^tw stn *f*r*l 

*$Sl *TtW I ^t* ^ *?**& * ^*fa, ^ "W Tfa ^ <*ft*t5T j. t *^n, ^^i^-sni ^^, *nriirft ^?fatOT ws *r*?f^? ■sffttre nfft- 
f^n itfim <stt# ^ ^1, ^r ^srfafa Fm*Ri fV to*t ^^ ^^ 

^f*rsrt ^faf^ ^tt^r i ^?ts, <2tt^ c^r^r ores* ^fa, 

^ *mrCT#rt?s '*nr 'Stt« s%i «nr^ i ^n ^r<n *rc*rtara *m- 
*V^ W&* ^^ ^ ] *^> a ffi^fa* 3^fi *$re <3t *R*rfcK 
^ ^tc?, *t5Hr *lr® w ^tft ^^, wr *rc*rtare ^*n ^ fa 

faftfeflrt <2tfa*ttffiF5 ^fto* J *Rnt*TC?T3 ^«3r ^y ^ t fe*1 
^5^r ^^t% nft«ffa*tftRtflnj <w $:*n?fft^ x s *Tfafav**r? 

^Tit% ^irficirc ^t^rart ^nrpnpp — / ^re *rtC3 sri i *i?mta *f eft* w icwt «n$- 
^tf% tCcanr f^r, ^tfa f*f$ ftm^ ; «afa ^fasitH, 
«rtfa s*fat*< ^Tf*r ft^ifCTCRr «?t^ $<»%$t 

«trc* i fa ts& fa %, fas ^ fa 1?*, fa «ri fa 
?f*a?, fa $^*l fa «fi*T, fa faf1^ fa f*f, 4151 c^m 

^r«pn it*, *flTfa a^ cvfa ^i c*r <sm ^ eric** 

WPfc* ^NttfS w*&fa$ 5l1 33 i ^f fast* TO, 
W^IT « f? *fa*t, ^t* ^*1ES (2R^«t *1 11 t 

Ctrl «ftfr8fa«?f« faffe^re:^ ii" 
c^r ^snnt «tfasl ♦fnffi tpfni »f* **»rt* Ri«*W «?« ior» «rft* i artnwrcw frn^utt >rctn*f =11 <*Wt 
*r*wi firoj, fcm, acmstfa, *tt"tt«* « cft^«rig1r 

fa^ irai* *it3R«i cwfare ni«m *rnr i. itstfi&iw 

« 

^te «OTf « oiiwe wt^^i $$r 3ft* f3t^*r 

ftW I CFft C^t* *CS ^t^ftC* fa^rs OT1 HWft 

«tre i «rtfa *ftft* «ft3 sftc3 ^t*r %?i Tftup'ft 

*tt8>n *t* 31 * *tm*&mcw t^t<f c*r*wni 3if i 
«*t* lefiiff, mum, ^wal, ^tw, *rew ^nsj ff? 

ItltW 11=11 £J^ft3 *!£* Wt *Tt^»[>5l fe*ffl a 
*3 I 31$3 CW ^fam *fa, Wft*m CPH ^fl- 

?t* fafo, ^n^Tst* c$*r *f«*tcir *fc*rtca ^s^r*: 
ifn^*«i *fin:*au c^^a? ef3T, c*s fatffa wv, 

c^ gw ®p^, c*3 fiian* wv, <«% <&c*t 3T31 ^t*m 
CTfa*itt<s^ *rt^*i ^m, fw ^m, *i#nt ^3*1 

TO, 1t|C?lWtTt^ *T % «t*» *T*ta 8 C¥t3 UK** <&$ nw$ii *rf^ ^us *^n^5 * fawi ^f*rcsng t 

W fa* *lVlt*, «<5 ffa <fl^ *It^*T<5l ; %*X8 fl*m 

cn*tTre cam, fa*n « cw^ «ittw, ^ tto, arts 
*f?n:*r, fasr fcw* csw ^ai *ftc^, ^tl 11 ct 

*r^fai ^?m, &w*f9 cwrfft $%z% vtxtus 

ff <2rt# si, 'stefc <i)«ttr^ tw^cs fctopr Tart ^t i •tsw, >rc»rtir 
acrtr, ^t, snri, few*r « irt$»r«ta ^rff% «w ^:*r, fait?, 

«Ws <4tftsr set! «rSt-5 wi c*r»r i a *rfa wtitcsnr fti *r* 
w srl, ct *&$ ■$ <argm wrU s^cts, wfsfafr wfal cstf 
^Ffirai «rtt* i *ff<PF Pf, il wtfari wtors «nfr <?f*rc?rs, ^t 
itt i c*r »re»r CTt^t &*tvht <«m* sttch, *t*t*i ifawir •ror 
<5rf^f *fcr»r«, <^>2f^ft to«?I«i c»W vor i W *rc*W vit^F awrt**rt9 safari? fisfa* 1te *^?rt «tfc* i 

*ret*i ^fjtr.^ * * *»f*#» «£*h* «t*w ^itt* 
fic*i^ fawn ^bf *rcv* *fafli *rc** i *fi*nii 

*Rtui g^rt* ifiH* t^ *^*n *tc*i i Htm w 

fcw iw «ntwt wi i "near crt ^tiww- 

113R *$, W ; ^ <£ff fee* *tt«tt ^f?TC*T, C1^ «ff - 

fs si «u*fi%»to *|C5 iot^i Wife ^tt i ^wvi 

wren, wreTt*ta wen ■"Msirtar ffln it?. IT35 wc*f 
awiiras ^tai c«ws, recsfa iv.*t fl'Wirrn sTai w*t, 
wnr wK"f ^rtPB'srni vnii ^ftt^f ^t*n ^u i ««$ 

«rfc*, c*\\ <$Mt £ fart* arc** «m wtw 

va^ *W WRW1* *tflRT«l Cm$ CTfcR, C*fa C^tt 

*re *rem <ret$ cwrc i faftu wtw wnfr- fro^i Fftf^si *t*,- -wr *rfan «tt¥t*r, 

^*i nvci^ wrcur, *rtstre &**tfo, «trtro^ m i 
ortit<rrtfa ^!^i?«i ^fro, <«^«w* »nr vrtutrn^ 

spr*fa ^r I CTtt*fa *rftMHT <«**t«* to? * *^ | 

■raff re *fis "re to «rt$^ ^m, i?w *?ft^ aiter* 

ftfro ^?f^, «nw *rw«. f^t* *at*r farai «r*N 

^flfUl, *V fcm*T 'tt'Tt? attt *f*ra frfF5 *&* ; 

wfc*. f%fa farwr ^•twt« ift ^*i, ^ftr^r 
^cn«pt , 9 if^> ^*1, it** ^c*rot« fita *^*i «w » error tor ^%*ra %T?T *3T#P ftfa% ^UttS, 
C*, Sin* lift ^fBHlfw m*\ 1St«*t1 *^t<W* 
itfwsre ^fifa« wm f^U w* *fm\ *tw I 

w* ss*«. ^f®y ifts ^tiF®^ ^f^ftfc ^?r, cit 

*tvt% f to** ^5** ^^ i n^Rt^n n?w ?i- 
*tr, ®ffa foonrmrfa, wft* loiter «t*f6 »*H*pr 

•twronrnfFrci urn vws'j'fi y*mn frnww *f**i, 

§rore *tTO w^tw, ^HEf*i« •tranTw* «nrm, 
*r#n^ n< ^m, towiti *$pfas "ft* i * wit* * 
<s$ ^RCW?t $»Rt sift | *%Zi{$ *ItM$prtoSS ^ 

^iwffir fafswr ^facs w,y$ %5fi ^r 31 1 ^ta^iii 
i«t«f*nr f Tft**f *Fftrft cstt vfiufl <rtt*H i ( i ) 

ffvsi *tm «wa *»m%w «rfe$ $ *tt*H ; fa^ 

<fr*T ?*T, "W *I*T, 5?t»pf lt*ft^ if^f ^ « ^5Wt5l 

*^*i *rra, c^<&*f vtwi ^ *ri"T c*t*i s^re fv 

«l^ttW *KT SftS f^irt Wl 7 *, ^T^l WtfJTC« *1 «tfa- 
<lf*W* fsrftt'fjr W«f C 1 !?^ *Z% I fc*fa IV?, 

( > ) I "nraW% <##5 CTWtBtt^ll &»TCTt *0R, ^WW 

<3$?rfc, «*&«rftHf n^tcnr *tjsrw t^tfsir ^it?TOi *iftTwa 
f&i lit, «at 'srf 5 ^ nrlc?<r fw ww ^m i*f<r ^c<f } nt*toRf 

^«m lift it«R to ; TOftw fin itn ^, i*t* i"»tfa «rt*, 

ftfawS; wrtm ^t i itw *wr « ^>R ^rf*nitfc ■fit* mfa* 
"srl^c'Bi it^ ^ftnrs ts: its; t&fcl ^ra i itelre cft^t^it erf fo ^rc'5r shm *rlw <2fi^f % ss i ^ »w 
^tw *nfr*ffw to i *ff fa 11 we** *ifa 11 ^e*t, 

<B1 *WRl *fcr ^W 511 I C^TC^P *rfa C*T1 *lfi* W.- 

*fcfl *rfa i *^*r*ni "5%c^^ «rf tec* ^i tow* 
*nro ^1 i&rfcf i «r?fa *i|*t^ *hm, wra ^ 
*i^*t^ «fffe i np*p, «t** c*pr 2ptn ^cwt 

2ft-^<Rt^ ^€.«tt*R TO, WEEf ^ Tt^tc^ ^faf&s 
3^*1, T^Tta^RT^tiO ^TfTO* TOR, fctW$ «lf fa 

^irfti i c?u cvft *sz*i, "*rt"«i if*rei ^f «tffe* 

$mz* srt?r1 ^e «tff% $1 sites «ri«mj tor 1 c*S 

res ^tre Nraa Tsi to*? i cvrai, ^t* c*r 
^fts*, %tf wnrft «w ifare *tnrt sra i c*into 
<*it «ff fa <5??r ^1 *nw ^si «rtc^ i 

sstetre §ntfa to i fcttfa ^qwfa i s^n 
fe*nfi ^facr," i«f« « *m»^w* ^«.*m *i^r*t<tfif 

faTO 1W W *W*tft WVB *ITO i\VItll' ^us • / 

•tfa*1*srl ^fatr, <2lf^ijfe «tf**?T ^,31 ^ R 
w ^ti*t* *f»rcn c*&m iw vs^msttirTniJw 

*£«i*s, w*mr» ^fare, *t*ot*^ «usw ^m «rft*, 
*fa?ri, «w ifare *tTfac»r, to wti«»r*m»ni *^*i 

*tC*, tf1 f*C*!$ 5rft5T I t«Tfat 5fR ^swiw I 

*ti«n *ris 511 1 «twnf TOTOtfcc*^ «tf *tfr 
frwiw i «^t ^ffjf^^ ^irtcf ct, fc^ww if 

35? S5*tS «Tff» Wl 1«Wfa CSW *H*ltM* fc**jfa* 
^1 ^*11 Tt^lT I *ifts *, wi *i5wa ^f% «i^fa 3% >i^?t *mft «rvft=T 

fa, Tt^, $*1 «tf=Rt?f «TCT %5Wt ^finta ^"fT*3l 

^cs srtfare *rtai ^t? i fafa ^rnnr ^, wort 
itc?5R i <a *<n wt»rcfa ^rat* fflfwpji *fiw^, 

TOw$ fararfat ^firol, *«fa^ir ^*t$ s^Tf^w, 
$*^t St^rre c^rtfw *w*wir *ifrm ^tat* *f«rre 
^s ^ i <st%i cwf«rw, ottc*$ cm to i c**ri, 
qr^tcs g'spsm fciftra *?i, ^ttfwp ow *kw i ^rcw 
itcttwi ^fiicr, 3^nr*ft st^re erffare *tt?ii 
inr i ts-m ^wuc^s ci? *ra i ( > ) 

0>) <»t*ftren «mp& c»ni «rtcs, ^trft wiCTtrt ^rarfcr cnr 
enrft ^ or i fcrtre ^i *rfo ci, ws ?kzv$ cum *& sStfrn i wfl ^fwi, & w^ ws*N <£re ^T§t $fe, «t?re ^ ^rf%c* 

« wflwrwr wr «wt»r wl flrfcf i ^1 *r*w$ ®flrsR, ww 
tffiiarwfo w«i i ^i, *r, \flt,fFs* w^rhu cwnw Ftft- 
«r^ts faaffl, ^ri, ^, ^p, *rfa ■« w*rtf i ^sjtft arc* fa&H 
^Ffe^, ws v9 c^r f^itsr otusq wfars *rr$3i Tft ^1 i 

w i *jwwr« ^*t surfa^s sfft s s c i i stf?r «* ftFfu ^ foci, 
cwr ^rtr, wrsr*, w?f& * *fa wtftre <tfti *rfa, *§*fot fcwK *t 

ftftw *tKi, *ra?rft *ftn ^t*r <»wwr ^^ winter w tor i 
^W ^?r, gros^Tt* ^sra wf«ww *fa^M ^ri, wrai ^ ^w i 

ftWs ?^^1 Tfa i 3^ ^1 c^r^r ^fsirsr ft^M^r fam$*f 5^"^ 
ww fSrwn ^rftfi f^ti ^f%¥rftr«H 5 ^^rnr^ ^ o*m «t¥r»t 

^rcn ^^ WW fMW^ Tfirre Frft?rtftFt*R « ^^it^ ^t c<sfa 
T&fwn i$wy\® wtT^r i 'pf*! crrt >f^^ ^t^^r i^^t w^rtt^ 

*W1T aRI, VR ^ #e^T ^ftw I 

SW f?^ srhR*, ^^ ftn? TT»f ^^^t^^ '^m fttfw w vtar-wtftsi i 

« 

<*t *fa?*t* 1* *>^1 <ltCW I ^t<3 TOC»& WftWW CT, ^5tW ^W1 

^#* Ti ^rn fore afrt ^f?rcw, OTlrwftapr^ 1w <2fijsf ^ «rftrl 
<srw ** i ^sftrsr wc*w ^>m f^ra <w *t*?t<r wis^t? ^twi 

t fe^rrcwiro^TTk *t?rt^ forcwirc fori twft » w 

^fewt^ tor <w fo^?M ^1 a^q Tfinn at^«i wott iiro 
^R» <3t# w j ^wttwfSt ^rfacscw 'whir c^to ^rf^ ^wc^ra 
«ty"r *1 ^Wcw fore ^ wl i 

^w^, a ^if^ foprwwrfir whrt wrfaprsji ^ra, <&t*tw *fs 
'wtSRt^^tw wl y f$% a ^Tfe ^^ft^nr wfV&wftw^, 
^tstc^ ^mt€t ^w i %■&($ *rtim <wf©«rfa i *tjw, 1^1 

wlvrhs *tw ^"Nrfa tstoI w«ffl ^rarerst i fftfw^ w^W- 

ftww i fafw cwftteR <w "ffc^ \fwf%*R ct, <r ww, fore 
fa©*, ^ *rataFw *rcwtc?ra fof$ fof ?{Z% i ^rfai 5r ^Tt^*ref?T 

&WT S3 Wl I 4^W3T fofa borW WWW «J#F wM^ri? 

it**ft[*^ra> f¥w*faw$*tt?wi isc&fa ^$fta <wtea wrora ^sre 
^wPwf^^^ttwi *w* w*hr fowiis ftw i c^^vrr 
wRwfiF * sffiwRwfs i wvrcw wrfwcw, ^iufww ^ttf^ ws, ^ 

wi^Tk, wtoh ^f^ wfwr^ ^* c^f^ wtwti^n ^cn f%P{ *ran 
«^tT*Tt ^t^Rl w ftfw^5 ^tw^ r c»n w fawn *fite»ft ^sa *tt«3t *t» 1 tow 
^r a^tfwwt ^«r *f*rsi «tft¥ 1 f^s nfhn 
wtii cr^ft f*firtt*, $tf t« ^«r to 1 «^ ^:n *mtT- 

to, ^wfc wtre ^pw fSufai *f*re cw, ^mi 
*it?s ^fa * «rct*tt* *rr«i *f*re 1*1* i^gl «ttw, 
TMtfir* ^c«r« c^rfSr *c«ra «rt*r fakt^re c*ft*r, 
^iw^ »!*t* *t*i «rtwi wr f¥ *K*rtnr ^t 
*t$ ? ***, ititw cw ^«r «itct , 'srcffs c*i3r*t 
m^ 1 ( m, «*rt*r, it*w, fcwj «r^ f% « ftaw 

*r*f*3 ** *wrcrtwa *tfta *t# "ran 1 Jten tui 
wt*r •tt**i, *n*fo3 we ctan wwi»itrfi HfHFttTO «f^5 Wit 1"t^ ^ I C1§ «TCT 

3tfo*trc<!t *f*ratoi?, it?ra fi?n s»t^, ^% trt 
««? TOa *to «rf%*w fro, ci ft«Bl *t ts i 

*#*t fo^t f t«i «rtc* i ^tct* cto ^r 
fast ^fare **, •rwtm* ci^Rf vai ton i 

TO*** ^snr, *f*«i i^ c^t* ^ i ciwt 
#*rc *iw*i cro ^* «rt«rw ^H $ . ^rtcf , 
c^srfj? ^*t*r «rcn*tt «wrtw>8 <srt^T^r "ttrar 

il *i*f* ; ^tire 3c«f?r <5W« c®*rft ^* i «i«ri, 

maw ifare ttcira, w *tf$3R **i i** 
**t* i ci **n >rer id, fa$ sr$ K*n\ fctta 
*iw, *$ c«tt m\ v%zm *it?r, fafa$ «rtta '»t^i*r *fcc*R, *jwtfta w»*1 *fat*T a** 
$55 *F*T *!t« *», «ttt^ fof ^5TTt=IT CTTOta «rt*T- 

f srt^ osrofa «t*t* *ftv **rotwr c*nr ivtw 

*ft I ^TTff, 3^TC^<sf fe* «WT fafi CTCfa ¥flW 
3^fT?l *F*p5l «IT% I ^"0, CW9 *WT* *ff*t* 

wirt tosri i wtir, vtfan cwfacr, smn *** 

«t«ttv ^tifw wrc fffs finite *^*i *tc*, $w 

$trfa fc*n*Rts ^ra 5 * f^i *ro **t €ftf«i »wtroi 

■^fwitiar itTtirn* **ra ^nsf ^c?r«f vfinrtcw i 

tit*, ^ «rf^8mtw«i **1 ^flpir i cwt, Wfas 

fci* % fvFM v\\ **\ <4$*m\ c$% Mlt* .f*r* i$m «tft<i *i » it^tFrt octets** crtc*^ $t*ti 

ci «w w* fir, «t*T* f *, <7i^ 5t*rt®*i s»;5*fc«t?f 

*rrWf?r i^fcih ^re®f* -c^t <5*sri ^iTarWrtFfts 
f»3 ^w fafl w$ , wt* *^«* *f«re fto i 

^^ ^, ^Itftf VfaTl twltwa I ^f 1 ft*1 

W* »mrctfa* fc*fo *n *n i *r^t< *rcprtist 
^firfw §nt*Ri «tF$tu fc^fw* wre «wt«i 

ostein iff s **t#Tf? vii f^ i^pi * fctfrtfir 
«nns, c? Nrt * «fsc?rT?r *twnr fw «f?t f f m ntcw 9 
cwp{ ^f%it^ «£** "Hfial ^^ -«1T^ 'R'^f ^ttf* 

•rtaR ? <*^ «rt *fHfo «i^nT •« *t*rt *psriPi* 
wf qftw *tffc»rtft tor =it^ i wi, *t*r c*r, 
■pf^tw^nr, wt i*c«t$ wtw, 43? *rtfPM or **- 

nrcit^fts fir, ^Tfte ■ "rtsrvtafi ifat*ire crffc- 
•TOR vfiratasi i 

■ittt* wt^ sfat &w, twtfa *rt«fai ^t*nr i& i it*, W1 ap^wfai «rc*w c^.Ti* ^tt»i^<ai* w t 
■torn tffa* ^t* ^$i **t ^*ri i ^ftsfi^irtw*! 
«*hs*f wftyvt «m *fa*i ««ftc^=u *n$a fc$fe* 

*lft$, *t*TtiT3 C^tl 'i»^<F *T^ i 

ttjh ftft ift w s$s§*f ^fa#)*« fcm*Rl *fircv 
^rfats <stfe*rt* it^ i c^m, cwfara *ft«?rl itir, 

fius% i^<n ♦$ c^tt ▼fa?ri <rrc* i <«$ <&n, srac*« 
c* *$ ^t'© **i 3^?r it?, c*t«[ fasti; ^^ <wrc*^ 
f^Wst it* c*tt ▼ft'ts wit «m «jjia «rat^r 

^wei *fst*t tT^t?i ^fts $s H, ft*i1 *firt*i 

*rrsrra *t* cfai *rc* 11, cit ciW*r w«fa vs 
wrft**Mr ^t^*trnr n i *y$*"K ^fta w&- 
5tc«iv^ ftwfe mn «fWii citsi *rr?n «*im 

«RT3I if%?ri *r$re *^n I 

CTft ftfHffc flTO* ^t111 ««U* ^ 5(1 «fT^*, 

«wt *«r, *rti, «ra, <r£, *«f ^^Tt'fw i*»t ft*oii^ 
*t*ri *tf *, fa*i ^^Tt<jf c*rc**^ ^djuit* *rf*, 
frirt*ifw ^ifo* ^??* «fv«w ii*i«r caft 
nw^vi vntw^ iwtwt *ftw* r <«^m* *tt*t *f^ *%*\ *tCV, 5t*tC*t «f =5 braTIT ^T I 

hiJtctiir &?» Oct, *"f, i^, ^t*r, ■vrcattr, ^fas- 
CTl<K*f wr.CTTOta c«ffc *m*r <2iR «*toTFra 

irat*rct* «wti to* 0*1 «rrc*p i 

^Wtt *3< tor i <«*t«ftnr «forn i^fafa- 

Wl^nilH <«RI c*fa CTTOfi$ ^f$1 Wl, fc»fCT 

ciin ^flrf^^ On, $T*tro **r^ er^fo s^ir, 
<$ i*»r cttoi. fam* fan* *m=n w *finri 

Ore *ftw *n i *p"F, \fa for fa =n Ocre, *«r- 
itcro *t*t«Ri **i *rew ^ =ii i fort* *rt^r ^t- 
ftfe, «twfo *«W ^t^j^t ^sitf? *ra^tir fro* 

tfn i c**ju *™ n wt ^ W tft w i tM 
$T*tt* nt^re Oct, ilftsmn w»fto fai^R 

*U1 ^f^oTT 1 %t*T?, W »wft **c»l^, *t*t* 11«H1 *?J 
31 I «fw*t=ir *Wf"N W$%\ ,1131 I cii 1 W 

sf c*ti *tc$rr?r ^ sii f ciii *«f' «*ar •£«* 
imts, *1*1 ci*r ^^^« fwi ctw- 
ira, cr^sw «fo"jrir iif f*f«i fa?iitxTar i ^fare 
W* *KtiCHr* fiw vi i ^u'i* f«^n cm 

OlWtfires ffas> ^FT, C*11 Wit Tta •ft«Ut ^T?T 
511, C*Pt3R*t ^fwH *tfwi« ^*ft^Ctf?1 «^e1 W 
11 I TT5: C^tC^s C*T £§*&, *jj, *1W ^WfiHl 

*t* ^*f«rf% ^fasi, *wt* ^ *cs, fa^ ®i^t«T 
<«*it'3i iwi i cil*R*f, tivrf^f^tjr cv ^ 15? v 
^s, «fap^ «t* ts cs^ i tf^^^i *t?r«rnc^^ "Wct* 

<*rftt«f1tfl ^1131 ^f^tl^ <£tt<ft1T « 1T*RF51 flfifcfc 

^fi fi**a artfis, ifa ^3Ktfa «iiTriJ" crista 

3^C*V W1 *rt*t«RT$ ^W *ttra 551 J GMCT *w* 

•tfiF* n ^fscr, «$«▼#* nifr **t *rra H, tf*rai 
^rcsr ^r®i « ^* iwni *ffasir *fare *?r i ^®?m 

CI I'fafilFCT •£<&* 1**1 fallE*^ «ttfr **1 11^ 

*ftc? ii, state* **i^ <r^5 I'fnfiiwr ifare *n*i 
ira ^1 1 c^ an, «*fttci ifa vfwwW itii *f*ra 

511 •ftW, sei^l *$W, *HT11T CTVSti ^tllHTOt* 
£f*S *!t*T«Rl ^tS •ftCS 11 I * «f»«rfti wis* $^*w* fcw* ftftrfe ^V 

ct *rfv ts^r our ^*% ^t^t^p frftv, c*i *jf^ 
•Wftar ^*f? t sr*tt* itfar*, c* *rfv *rmc«i 

vt?tc*$ ^r^y "KaPt if»rai ^tc^ t **i ss, itiar* 

•ttw il i c*$ w% c^r *rfe, fat-m fM* cwfa 

*ft*1 *rrc*, «n? c*r *rf<y ^ wen fat*tt %«w 
*n*r«Rti ^iits ^%i, «wm*n ▼finite^, 

itciw nfaaTt^i, i<fi *t^fo cw s?rti <**ifiir 
w*Wtt*$ *tor **, cif <s*f, *vffa wtci^ *i*»r 
orwfa *wt* ^i *f*rn*rti *$*1 «rrre i 3$?t% **- 

ftwi ^1 ftre vt, cA»»r, <«*itar Wtwr 
fcffaitre^ *£<tnw fc«ttf* nt« ^facs nt*i *rt* ; 

*ftirt ft* Vtfltcsi 1 ) 

^tvfa*, « wrunWw <wtc*l tow ir« f ?t"?"i T'V&| i *t$, wi *t» *rc*tote *w* i $t*fa *tvi sift, 
^^Frtta^ fafRre ^?rl ftsft^ i ^ttt?r fasts 

en «tf^w ^ fwi, wtsi faRfa « %t?tfwn**m 

f^faita ii^ =rt^ i f%f=i ^ftr« fW*f ^%tci^, 
en, cq«toi SftawR cfartOT* ft^r ^r « for 

vrfm*i *rfmto ^fwi, , «wr=r « ^tt*R *f?m *mi }© «snrt* fF^i«srt, wit* =rft, ^^t^, ^tt wt 
f% ? <$<Rt<5 Nsrssttt $ttffirifn? ^w*f 3*rwtf 

¥*res 3 ifaawfa sfc ^ft*r, cww wtin *ta ■&% 

sftft ^t<rc 511, »tt% ^t<* fenre*rt tfta =rrfsr *wf 

*«, $t*l ^w csTO* TWRT <^ $f%^i wtvts 

*t%5 ^31 isa* wto rtw i <4 wts wt* ^tw 
c^ttvft'ft fast* *rt^ 511 1 *£**&. ^ ^ ^- 

^5at5J ^ ^8, sat^l ^tt»T ^T<? ^13 0*faH «ft«l « 
C*fat3 ^t*1 &5tfft W ^31 ^s^RTS IT^T *£CTI 

<rtdft *f?raft c«Ww ^*J^ ^tfari cffiros^ i^W *tfw, cm^ *rrr$ *u?r -suns srwti 
=>^ii *ii^#r "»^H ^i*rc* ^2t*t?i 3*tt**i 

S5lt* fas! &H ^fiTO ^OR I ffato?l ^TSfao ^OT, ■'NN'SIT ?\-U t r 

*r$f^ srfosrim i^re rtre, 'it'roi ^%*R t 
a^ ! ^t*faft??r ^hr, 5*fsf*re *£awi, *rt*rtw 

-<rc*i ®^w wiTtfs ; *i#rrt «rt«ttttTO f *n « 

«f?rat^ ^ *if^ts *?tw *tf^" ^raft® if\ ^fars 
*ro<l ^tf$ i ^srt 3t«\m ^ta % ^tatc<! «(*t- 

srtc?*, itsu ^fssl, ^$^t« ^3»f i ^t*fata silts 

c*i far iti^w =n ^r. <ti ffesrt 3*1 i cs*ttw ir^w 

>rt*r^ ^»t^r c*fare *ft9in *mu ^s^^t^r?i 
*ftsT?i ^ firws ^ctfi <rtw ntfk «rasr c^f^ ^ft ^rs ^^, ci, -*> $*f% stfv W% =rcs ; 

*Rfre <fNfaf*f% ^tr i 

siferet \$y\ 9 iwwzi f^RT ^f?rc*i, ^fafo il^si 

faffrS ^^CS faf^ ^T=l ^1 ff f ^ ^f*^I TO I 

■5tf*s% cf w, ?fare =fl *tr*n ti c<rf*n;s =ci *tfsm i 

^«il^ fft ^fh ft* *ffi ^C© 1"5H ^ ♦few ^ft - V-T'KJ n -f*w *i«r s^r^w, lutufapfo #t^ ^to, si^tf 

^<i i ' *ta«i, TW?n cstitir *rt^%rre<j *>rcprtft 
^?n T ^<&t*t ^ *r? *rt« 8 ^t*i sffaras ir«fai 

fafer eftftf ^n *ftre I 

*fa^? «r$sr?fa fsFwfiTl ^ta, srW! ^r^ *nro 
^|€K3 c*t«r ?fa?ri, c*i<fr*i %f% «Flfo *s^ ^f?r- 

<f$ frsffa fan^R *%*r i aft ftsrfa*faw?r *ft*rt< 

^f§?r ^- F^a ^*r f^thr c^Ttf^?s c?r ^fa^ 

^tSTi ?%*R I C'Jft jftsT, C*R *mt*ft?M «R^3T 

c>ft >i^i ^ttftra toIW TxWi «r? s s^h i 
^*ftR f^r«N ^^t fafHre « ^*rf%t«3 srta 

^fiR ^fatls ^n, ^tre foirefes *^hr ^*r- 

CWfaJSTOtfTOSTC* I fFT^S, ^fitiJ bf^I OT*R 

^rsRfatai i -bi*^ ctrr cttw c^rui w*3 » 

ftror tuft ^r «rr»*f ^ i ^<pi ^ft iw* 

c^ ^tft sri wtfrol, c^tTtw ft#«rsftir ctt*fa*r 
tfwfa^ ¥ft*Tfa i ^rir. ^Kt? #fai fa *tfw, qttfre 

sT2rf%t«<* ^nr, CTtafawi ?ftsi, nffia ^*r, *r~ 
V$\ Wfrs ^ftf^^u 3rta,^«.TO iftPRTO ¥ftil, 

erfafors i ^tfa *rt^ c* ih Tfinrtfs,^ ^^ 

<sHf« *&*l, ^"f if^tftar eftwfa ^Ki qfatfl i 
>5«rrf*t, ^st^ts *itesifa ^ iftyiR ^ftre *ttft*rfa 
=rl i ifafa to ^r;^ #tTO« *ttfH fa Tl *iw i 
ci fro wft n^««^n «it*Rfa «**rctw *ttt*fr 
^unrsi « *iftnti-c*tw^t<t ^*iw*r ^ftre- 
f%z:^r=r ; *tftr«fa n^i ^%1, ^t^tw aftsffl* ^^j 

(TTffi C?W>fw1 *ftfa -W *VFft*[<*ft ^f*nn T*«t ,>« ■SIMSM-f*'.,! | «iWs spitfire * jf^ti ^£tfr^ i ^ttvs ^M*r 

*$iri «rtre i ^rfa w w 'Id iw ^f?, wi 
w^ ^row tow sfa^ « ^t^» ^rl *ttfa i sfa. 
■sjtfsi *tw ¥%tfl ^f%n, ^*t *tfa3 ^tw« ^si- 
fts «^[>5HTO5Rt *if^t<t*rft^ *retf &c$f% sri » 

#1^fe ^fifcs ^atts I fa"§ ^rfsr« <j#3f%3 
fo*rcn«*t ^src^-CTNOTteNr *p^ ^fk^ itfaeTft 

^ if^as *tfa^fa ^tw i *t^ ! <$to cn^ 3fs- 
fhm «rftoi ^fari, ?«rf«n ^sw ^ w^s 

*trH^t ^fst«, cwfta ^tefw% ^tre *ftf<nrtf%, 

# 

*ttt*m ^ cto *rt*FK *? * ctfa. wra *tf3«tfa , *f13J >I-fV':i I '-ii 

C«fl, 5*M TOT | «9^ C^fa^CS* ^C^WH- 

sto? c^t^ ^ wrtft Tc<rr ^«5rQ?rqfc5r ^^ ^5 

^^ ^ ^ 4-<F§totar <qf<rct^t; ^WCT*stfTt3 
«I$W*f #?f% ftft^ s$n, vst^tre iw fa ? 

*itotor fasretosa *i b ^t>=[ fa* I'siUifii ^fa fai^ 

ci 3ft*t ^ c t ; fall ^9T, Tui ^ CI C*} 3rt*t *t?rc ; 
c^ft fwa c<?ft<fi*t fast* stft « ffattii sift -, 

3«*t 5?^RT 8 WT ft<TO f*m fTOS W C"<Pft 3iC*l 

T*it*Rt3it fa^tr:^ cfte^t ~<rWi %\ ^*n ft?*r m 

4<T #*RT^ ^1 ?f£*rts? C"*t=l '4lW§ «« c3-te<&i m I 33 !> ^t^tUf? C^FR fpf^T «R*fCT, (7FH OtR w- 
*KR, C^TftR <f1 tffcftCT ^f%^tf^ 3^ I ^hr« 

^foa i *fe«. c^r ^re ^ ^^ <ttR ^f%^^ M- 

cto ^w ^1 *r fe, fa 3« f ^fare *m 3tir *i i 

?hh i •tftnreai c3*ttiR ifafa fc*^ ^tm^R 
3*13=1, c*rt *tr«^ i=i « wn ^fa* ^3^3 ^pto 
«iti3R i ^ ^tfa ^wj 3t<H $ °*f c^ arc*f c^tf 

3*f3*ft3 ; ^W?t 3ft ^3 8 *R *itt3\ ^Wft 3*?TJ 
*5t3l ^31 3*f*3l, ^3^ 3N<fR 3^. 3t3tre ^3313 

ton w* tfo* =11 3^re 33 i «$ ^3,f% *fin 

C3 faj\ 3Tt3T^3T;^ *tf^5 *8 3«.3^f¥ ^ ^ 3^sf~ 

fw^T i f¥§ ^3ta *m3 31 *ft^tre, <£33t3 C^ 3r<F$- 
•stw *R3 ^f33Tf§*r i ^tfa sFtRre *ttf33l, $«.- 

W ^3tt^ «r«Tt?3 * *"#fo ^f$CT ^R?R^3* 

it^<rtw ^sfare ^fl?rtfi i ^refa wfo ^3tt* ^tft 
*tf*3ta 3*f3 =ri i cwn ^3fa ^'nr 3ft, ^srar 

«£3?lt3 >5tyt 3t*i3*T*rt3 *tf%^ 3^ *tft?T i ^f<JTTl *fft<F i ^fw, TO* $Sl«t *Ttf«l f Stffe 

*?t^i *ri 5ff^ 5f^5T^ i *i5?TtF<[ cffare item qfa. 
•sf^itfw ~<ft%=i ^K *pf9$ c? fa ~<f W <r<rto 3rc*t *rtt 
fir y\ i ^nrs *ifw c*rt src 9 * ^te'=ri fir, vstfl ^*r, 
ititt«r?i iff » $tf to ^r? *tr«foi f^ ? croft its 

«?fafa Jfl *TNf§ ^t»ffa^, *JP*ff f<F ? ^I, 

*iwtwi *i-^i«i ^fsiri, «Tf * ^i ^fairi *it$ ; $fa- 
*fa sf* *rrfe*fa «k^Tr f^t^i i 

W& ^ffn*H, ^atr^fo *wfa "<F?R I f 6- 

<&r-i, $tn, ^, %^, to, fww, T^m't *mj 

cu?t 31 raw «rfourc*r *t«ro*rr%fr wi 3ft*i *h- 
^?f«i ^fuirl sr#I ^Rtr<F #11 ^flfirft, $%fa^ 
^rfimffs^ fwtra ^w:«i «fN«rffi ^t?R i Nst*pi 
SWtot »r?r^f«r^^ari *tffa frorhr *rc^5 f sirtre, 

fins ^Tfa wi «ifroi, ^Ttar *rw « ^r*?i >re- 
^ftu ^Wu *Tt?R *tr*ra <Ff<rre zTTf*ft*R i ^fa^ 
f<F % «it*rtt* £f!$ f^in, fofa ^wra ffirnt^ 

fafvS f^trR I ^t*rft 4fs "STf fa C3Ef 3 6 Wil3 ^faft* cffasff *>t*rc *rai ?w itf^. sfvo 

C*tCT WW 3FW 4*1 ^fftre *5*1 fcft?Tfa CT,C^t5I- 

art *rffiFi «rw ^tots <ot frst* *mt«ri « c3F"r- 

f^ri ^f£*r i "lopfsrai c^^f *rWa wri ^fire 31 J 
t#a*i ^$sw ^t*rret*T ^€te *^ot, iftc*Rr 

^, dtrcni ^tWtw ^W? cwt^ ^sri ^^ !)*m 
«att[«i ^f<j*r i 3$^ft ct*r ^tMt ^rt, *s^t ^re 
^»ft^ra fanw to, ^tfae ^si*t dfa33tw 3«1 
3^1, cwft3 CT^tw *s«ei farerc ^fsre *rtf«fafa i 
^ *n:*t *TOt*r ^*tfas ^ot, f*w itTtr^f fet^ 
*ift<s *r*iwt3 ¥f??1, c*R ftf*F$ ^1, ^«Tt¥ 

^fare it* c^ sifar 31 i ^t3ts **Wi* ^*f 
c^, ^?ran ?i to 1^1 ^forest 31 j *tt*t* ^f^far 
*jt*fa^i, «rfs>*rtai wrs^l « if^rtor TOt^tfa- 

•t^ifavfa, ^B^ror $5pw3*rtfaOT ft* « *raw, 
'srtfta ^=jf^^c^ «r^#3. ^trtfnt «ra«rtw, ^srtf* 

g^ ^tfa T-fat'S T $tV?i -5i^^t3 -*f« : 5t* i ffi'f- iHMft^ni *r?t*ft ^ircft srfs fare ^t fcft- 
c?rc i 

irftre ;n ^ i fa* *fafa iirosw ^«fa 
^tft Tt^i ifac*R ^t i ^tTOs «rfa *teta ^5?n 
vfw i ^rtft, faft *(^t*t?f *tfrtt*rtRl *tfa$* 
i$$\% ifflre cwwt ^yrtt* it?rCTir $t*i 
fwH -^to %*n~s *5s*rci ^ifaft traKc^t 

*Wfp 1#I1 ftatatMt sFtforw i fa* *$j&* 

«rf% «wt? «ftfa«r^ c«fr <k*i erfaTR ^%t 
•tt^R «r*fa &*\ it i faft c^r ^^ ^%i, 
^sjfa *%*r, i>fi ^1 ^fk*r, ^fats iWnr *' 
C^frfOT •tTfiR ^fe *tt<* i ^tfar *F(t«fl faF*tfa 

wtfaai, ^xtf *r wpi ^%rti, ®Rft ! ^ffa ^*r^t. 
4^ffa#r c*t«fts *t*rrsR s fanrcit *i ^ftprai 
*fa* ? faft ^%?r, ctrr t «ir f*rc€t sitT *«^ ^tfa Ist^w.'if^toi ^rftre s sfr^ arctf fas- 
fs»to vftv ^1, ws^ms "t^^firi, ita|5- 

i%« *tffwfa =n i «*=rs?r ^fat^ ^F^ta sntir, 

<ii^f9 ^^^rt=i ^m ^ fi^r »T5^ ^w, «f?PT- 

*f«f5ft^l fUN^T ^2«Wft TOlfaW^f ^$1, 

>t#t *tfe^3i i «cfat* ci\*nf c*f, raw* ^ 

^f^Tfti i c*r$ wtot *re**n *f*re ^ta i T\faz* 
*T^ft ett^fasr tc^r ^?ri ^^ i wfafaif?re ^t^«r?f^ fcswtia «itfWfa«fsi wi ^kafa ^s- 
?rre, ^*ft«ft *r* fa ^tfrfv ?Ff *&ri c^st i 

ifiw\ *\f*z*R i *ifa fc«rft ^flre *ttfk*R =ri i 
*rrfari , «hf ®R^t *t%i tyfe cswf*re ^wtw 

=nfa, pro ^ffa *rw*f «ffaq ?p%i, ifarra*r- 
*ffatf *f c^rtRsr ^fa^ra *roa?r® ^^r ^firre *rtft- 
?rtsr i $?i c*ra «tjff ^f ?tf§*T ; *r c*r *rfta ^iN 
^%r%r ; «rt«i cr ^fa cwi^ fi^r =n ; ^fart« c«r 
«reft* ^tto ; *fa « cs^tfas c*r c*pi %r 
511 ; fa *fa, c*f«n *irf, ^*ffa fa, twr fa ? 

fa^t fwi ^ft ; ^2f¥fa "Wffa *r?s<i ^rfa, 

«r*rc«a ^rfa, c^m ^*re ^f?rre *rtf*r*rt* i ^rfafa 

^?i*r, «rf%wfat^t arf^turt ^fere ^ri fcfor i 
^fastM « ^*rfa^t tf*nn, *t£to5 fiftre ^fata • 

i^fa 6 ! ^fa^ =11 1 ^srtt ^t^fa apfw ^t^fa^ « 

wito f *fto irto, fcte:TO ctfiR ^facs ?rrft- 

^rft ^rttfftt ^tfa, ^tirctftft ^rfa "tes «fos 

totoj «Rrt^c«T »[ftal *$cto* I *W* fwt 
to* tf^fo, ?RRf?r?r frotfe * ^iw *rftre &$\ 

ftfts^tfta *twnr s^t*. aft ^tstts ; ar^te^itffa 

^m CWfare *ttf%^Tt«r 31 I TO, CftC*. f^tW, CTttf, *W37-1'.fV»1 I iiS> ^?r sift i *r* f¥ g^mr ! tftesTRtftsi •t«rn^ *R#t 
•t?ro*t wtM ^fatre <OT ^fraft. ^^c^rtr^ *t*R . 
^finrtfe*R ! <ift ^tirei *rtft *r#fft crtt^sw, 

*re*>ft stsfa ^*rfa c^ i ^fw, $W* ^rwtf%- 
*ftri^f ^ CT^tf%*rs fitter *^ri, **W?r ^rt^rtt^ 

$ta[ft* ^^ w*fa *firal, eft c*tt^ 5»ft^s * fw«- 
f«ra ^¥l fcft*r i *rt* *rtft ftpr ?rtf%ro *rrf?i*rfa 

St^T* TOTC3 ^w 'ft? 6 ! ^f^TN i *i^rl ^ffi* 

^faTOrcr fswewt wis *3ft $£ *tfre *fl *$*l 
ftfft #fa *Wsft drafts i irtfig i ^^ ^$51 ^iNy fa ? ft«f^ fanrotil « 
j&fw t *p& mat wfl ^faft ^rkwrn wsa *t«rfate 

c*rf<R ^f^rt^,^tmn Tfft ^"Wi totto TOftroft 

WS'SsT «rf%*tT5 CTtafiRfa « ^WWtatTOfa «W 

w*rt s^rftratt ** focatfnrafa i faf=j c*rc ^lt- 
srft resn ■s fa-st^r^ cipt^r <wi ^t*i «rc*w« 

$t*ta wnre f*t, .^< *if*ra, Virata *tfa<3< * 

fc**fc 5*faftf»tfc I 3W£*T C^fa<K*t fiffa^tTl 

w\ ^tt^t^ «r*tare c^to<&*t ^tarot* ft^ *i «rt<«r- *rs •linptnrs erfos^ ^ft jm *rs f%<F$ft?s *tf%*fa ^ft i 
^«Tftft «rfat?r ^rf%sfa ^fol w ^fwl ^ft $W* 

*ItW. ^E*I,^*-Tte WPT <St%1, SRR^tT *£$%« 

^%i,^ti ^ » **w «tsr *fast* i ^tfsf ^fa c*rr*« 

^fcft *&3i i fareta ^rffa ifcs ^ny fira H<&*f 
fa?t?H fo#Hw*ti *\ a ^$v ^re *f*nri, ^tfe? ^ffa 

sri i c*t<f *^*r <7R, ^»tf> cw^rei \stipf tow 
iW^tta ^tf^rs ^rtt^ i 7\\*t$ *T*1 « >i^- 

«rsr* ftfa *rt*rt* ^stt** i*^ *tf*T# ^stfe i itft ^\n.cn 4^te *rtf*t?i, «r«r*rei, «rffarai, cwrt- 
*«fai « c*tY?m«i f^nti =rl i ^rft TOatq 

*fa<srfa ; ^frc* ^¥t% *r*tftR ^frofa ; ^tft 
fa feoffor -sffisr *=r, ^TOft cf^i ^ffotsr i *F?res, 
afortfoa ^ ^#tt, ^t*ft ^ffot* i <*^ -$z*\ 
*«tn* *tRre# ^etfrsft, «rtftr «rtrfa *t#fa ^t^r 

ittsrWfa ^ftin, =rt«r ! «pw ^, *f*nri, ^F$a 
^fltf* *im srfsN© ^fwi, *rr?M ^f?«TTi i »w *r~ 

ctis *r ^f%*rt<s ^t«i i ^ *taw ^1 ^s?ft ^t^5 
fa^ts ^"n# sift, ^t^t? *r^1 ^t?fe ctt^fa Q 

^TTl ^^ I ^<fr*f sf&JW CW ^ft*Tfa 2TOT 

^tc^^ <srn*f ^s =11 1 s§to€fa ^ifa 5 cftt¥ cro 
fwr **, ^w ^*f is *$*t ttre ! *tfw fa. 
cwtw set? *ft,f"W *rft, cmtm c$U er^t^ 
imi sift- w wto* *mt sift, c*wtCT art- 
cstns* cTto er^t? forei ift i wr^ ! ^tft ^t^?e ^fa^*r m^*i ^Ti f^=T i foft ^tro 

fa* ^rtasa, sntsr, w^Fsr fast* ifaar^ ^aft ^n»*t 
f*wfR, ^<Cr^ c^rtrea ^i^Rt^ ^»R i *mi, ^u 

c®RR ^ta fftwfl *r% c^R ^HR c^t=nmc*i 
erf^tw ai srf^rt^ ^firc^ «iRR ^*tr fft i 

c$fs, o»RR ^tr ^#r crtwrwi « crfwRi 

eftforo *%t%*R ? *iRR ^1 <*Ffa fro * 
^t^j ctR ^ran i c**r. «t^R « *fo wis 

*re*t ^*R r*r ^r *i i f¥§ fr<rtel toi « aft 

^ cm?, $ ^fo CTR«T ^t^ft«T^1 <flV ^rfo "qffa 
^TOFC* iffl^a «rtf*PR *%1. COT* WTO? f 

ftwtfos (ii^^jfi sftf=rc^ i <$?r ^ gf^ qt*ft 
sW, aft t«r «5t*tre #teatf«t% mi i ^ ^tKt 

f¥, <$% ^fa^rt aflurai faw fare « WRR«. ^#f^ 
^«f*»F5 3%fl,i#*n *tf*^fa^fa^ ^gwt^s fc*tw«» 

s^rcfo i^fa^ '^ fao <qfq* wi TOtapsi *ft$ i 
«rm* ^tfa erw fats «r*« *&*rfa i ^5t^- 

"i^¥ WTC *F*R | 

*q|fa c*r$si*t *fw «rt*«i ^pfan, ft«rta ^rfcr, w- 
to cat*ra ^fare «n?re ^fa*r, fefa faiw«i 

^Rt* 5&UT, fe^^flttS fa «Tfar5 *lTf*ft*R I «R- 

^3 far^ret^^ti:?! w*z% ''ftw to to 
^fa*R, ifafw ^fa ^rfw xf#t ^8, ^t*i ^ci, *r*- 
c*rtt^ njRits ^»ra<i *rct?m ^w i ^ *ft*ft*rtre 
&shri tf?r ctr srsjHi ^ i to-ot ^fa «R5ir- 
ftre c*rt ^sta* «tc*nfi ^f^ ; c^i fw=? ^»n faT- 
^t? w* atwr »rr^w »rp*i? *prt*ra ^n.fafa 
*rt%3«r c»H ^fafl,^ *tt»rett*t w*% ^*rfa #fa=i 
Tt<^ ^fa ' *tir, ^ ^pswrtre fan c^ *rst*i- cWfr ! ^toi ^*rtsr Itt 9 ^ atar*. wfo^ 
uTtfatsT, «Ritw?r| <4^fe*. ^"5Tt5tc?ni^ *rc^- 

« ftft* fa*t* ^m ^ <^<&*t e «Rinft ^t^s 

^a fa ^*t^ « ^t*tt^ ^fti ; ct i^cnr tftg^N- 

•(•ft *t*rtf*3 ^sttf w srfa fagrs « %f*r© ^- 

iretw* c*ph ift ; ** Wot* *r»r# *rt ; ^toi*?* 
nm srft w ^?re **rffiar ^ i *rt*l ^ta?/5t*H 
=imt<5 8 WfWl i fa si 3^ ft*i *rafc * 

^iret^, ^Hf^m ^stm i stfori, c^rtc^ 
fa ^tfasi « fa ifasi, ^"t srtc^, OVtW * 
^bret xs?a*»rfa«. ifo *w *tt*t i^w iti to ! 
itft ^ ^tre ^a, *nrsrw«t « ifa^*t^ fa^ 

^ftstts i ftR«ra *fa*rf£ fara wit wri ^fk*r, 
^ *f«pfa:*rf% wei ^$ T^^r fa* «rfa*tf^ *&- 

irftf , ^tfalTl CW*t i fa-§ fa ^sc^Rf y<t1 ! «itft ^ 

5^^?r ^5Rf#t s^ ^rrara ffar ^ta 8 cwt^ fan, tf*n ; <*irfa ct^r W ^far^ -^Ft^fe ^f%re fa, f%^- 

^f?rre cwf«r sift s w s ^fa ;rft i ^rfe^ruuft 
if* ^ ^ ^?pt « <5**j^tra ^*t fw=r *t«w ^to, 

cw *rc^iite ^ft^rtcw ? ^tfa fa*s? ^ta « fw 

^tefa ^*rr»H ^r ^ft ! c*r ^s sift, ^n^fi , w 

^^ <w c^itCT c^ns^i %*ks* « isjtstara ^<fl 
=fft, c*ft itfaftre^w mN* ^rt, fsf#«i^i est* 
^ffata cf^i ^ i pwsa Ti^m autre. <msr 
^c*r ^i.wft *i% «rc *ft <?rctre ^tsi *ft<$r ^tre I 

*rW?r w retire* * csfafa w *rmtre ^tt 

*tf^5 CT^ ^fif, ^roi ^fa •<* «?tfe *ft i fas ^fa- 
ftr® *tt% ^[fafirs ^rei?? ^raffl, jrfatofari 
Ttft ^re *ttre sn ; *rsf»ft? *tesrc;*f ssttfa Ttret^ cpri, ^tstre ^ta *fari =rrf i ct<t, ^rft ret^m 
^m ^tfwt^ i fm ^W? *tfa«rfa fa «afa* ^ ! 

*tt*t «rtt«i $1^1 *rej ^fsre *ttfa*r =rl i vqvs fa- ' 
*TO>s ^*t ; vvt&te WFfts nfm ^t ; ^< 

1*3 ^f?R/5 ^pT?.lS ^fl* ^ ! ^1 ^t<W 

CfE*m, fa3ftw<r « «rf%$ft*ra fan «tf* fa ^rruw ti 
&C5 *\fa\n «r?R ^froffw i <raftw ^tfa ^rtri 

$3W 4^W*t ^*, F«T, Ifa <?R ««WI ^flTOf ? 
fa ^Mr.i s fa ^fesftart ^1 ^rcW ^fk^$ ? 

tfWrs ^fat® sst^ftr **nrat& 4**rf^5 ^m 

left's ^st, C^fH^fn IW^H IfaW ^?T1 C*M I ^r*tR <&$ c*fte% ^w^% *tfas *rfat* foe?t<$ 

®f*t ^i « fw y&s ^i, ^fati, wrs *tfat«i, 5f*T3 

<?t*ft *re*r ^ ^rfa^R s f^rwr wifr * tot i ' 
Tfaf^ wfa«r ftsfe? *tf?r^t<* ^ ^ifwrs c^U 

^stfarl, 'RTF «fcn«r «r*rfa ^^ *«if«K ^fste 
¥%1 «ttf% 1 t^t ^, irfa ct *tt$r wfa ^fw- 

sift ; f%^ ^tfsr 1^s?*f%tt5 ^ *TO 1FJ3 ^ff ;rft, 
«tftl1, W5 *t*0 «rt*rt? isr 3^1 ^5^ Ww. 

iftni, ^^\z^ if 3 ** ^w, ^ c*ft ^rffa nn 3?c*t Will 3*r^*ror ^i^l^i^ *tf*R *fM\ 
itfarefl i i^T *rcfc, c*^fa «rttCT ifafa i^tn 

wi *PS?rta ^tstii fasts if^w faftre shafts ; 

ct f*R ^ sr*t gscnr *ra*ifa ^tre, eft for WTfa- 

<*W* TT5 c^tit<f <ift ^t $s*r *r^i srK% I CH 

^•fTO* ^h%^ wrc, ^i *^*r, fort«t?r '*if«- 

r^ t°^« ^t<i *^f ^f^i i ^"541 faf*i- 

*ptf* c*ftarc*f i^ft fare*! ^f?rc*r, ^rfi ^fo 
^t^«iT^f^* c^fa'tre? ^W^^w stf fa^f e- 
fagfos ^H, ^t&^etwfa TO * 9fa*rfa afoifa i 
fo ^fjft^r s f% ^r%*r *r ; ?r sir, fo$^ ^fart© «irf«f- 

•ttfirai, ^afta TO, ^tfw% TO, %t^TO cat** 

$$$8 i 'r&*u iff 'irfwrs, ^rsrc^cgrm, ^tfanri 

IftT I fapflT;, ^tfl CI *FT?tS *ff33 ftwf^"«TR. l^vft *I£fW f»W ^fa?1 ^5T1 ^tFt*T^tltSi I 

it^Rtart faitw *tfsr?r, *ra*ra ^ i <$ frets 
wm ^%*ra, ^*rctf«i ! ^fasi *rre relit* 

^afars ^#fa c*ft^t^ s sr#fa sirfa* ^fta' 4T- 
^t«3r ^t*«i, ^«,-^r?r ^rs fm\ ^fairi, ^Tita fcwf 

vtfk ?\ ^%rt, =fi wrf%irl « =11 *Ftfori, fa ^srtf^ 
*P5$&5 ^&fa *fs*Ft*r ! ^srtsr vtefo sfawtw 

* fa^f *r ^i<r§ w^fas c*rt*ttif§ etttf ^*r ! 
*ritf *rws fawn*, « fffaftis »ir$«fata fas I *ttft •(•rat* ^ffire wrc*?*ifrt*R ^%i *%*rc, 

^tf%tw ^wl qtre, ^1 %\m, -wtixa mftf® 
if* i ^fa ^ ^ *cw ^%1 Cf*l, ^rfs^fcs^ 
c^R =rl cutset ^*m ^fsrei^ i w ^ras 
fast*, c^ tfaTtara wt^rt?, c^3 «ffa ^5ts=rto. 
c^ ^rcH* *rmiR, c^s afoft* wits, C¥^ «rc«fa 

c^ Ttftu ft^fc *Rrt*rnr. c^^ >w «rt^tt*, w 

1F«R ^fk^H I <*$?TC<1 *PTO T'^tut fw^t^t^ 

^^ ^f?nn qft* i tf*rre fa.iFire *N?nw fafos ' 
5j%¥l *re t c*R^tr?r c^Rwt e cvft ^jforet t 

*i-il<r srhK fffKin ^fta, wfare* $*, i^3r£ 
^t<T t*l* ^fafa cs*, *Ki s %*rf* ^?re ^rst* jw 

C*Ttt¥ ^hWS "W^l ^re ^ TO TOT ^t 

^ssfar «r^f?r wss if*r s toto* $s<r ^iu «i^f 

s 9 "stfwMwtotfr ^fti >ito itti <*w &*& *iffa 
•itfa, ^t*rfa fa«w ^ar^^i ^ttw , ^ ^fftfatt^ni tot 

TOT ^tt*»3 ^BRC^S <il^fTO3 W 1^*^/37 
Wt^RSTCT, <W1 Vl«fa Tffit^S ftTO, fa°^1 

c«f<r, Tftpi W f fti **, ^*Ttt*r ot* ^f?in 
^d i ^tn, *t*M fa ? «tfcre?n ^^ ctT%i ft«fa *tt*i *t? =n i *fST ^, ihw 3f«r ^ i* =n i f¥s 
c^r ^u 5n;'' ^ro fa *fa ^tfanj «rfa ? erfafira 
ip«r ^%1, ^TOwa «wt*i ai^ ^?trw i <fl^TO" 

^TO?Jl ^ft Tt^tsiT ^t3TC«l Tl IfaRT ^ ^^SRtltrt 
1F*R TO =T1 I ^ft <*farora aranrtU ^fa«l I 

c^tw^ ^*rctfo^ « *«rfa« catt tot =n i ^ta 
^t*«i fa ? sr 5 ^ wrt=r to ^finn, ^Ww« ww 

wrtta ^r?r wrra cats ^ sfi i ^wre »te*t 
*i*rr ai trot* *ri ttre itft^ «psW ti «Wr 
to ^ftrcfl *ft* <w ^*rt ^TO ^FfaTO «rt«Rl 

ci ct ; otct* ^fipfaw tow ^*»R *fim, ^TO 
wi to^ src^ i <*i^brt *rcro , *c*t *rcro toct 
<iifaTO3 ^rfasta *rf*re ^ i nWTOro c&ftf $ al . 

Tff%^ ^8TT1 TO^lWtS TO I 

TO f^. c^r »rcittfnr *tf3«rfa <«^«f*ta «*t** t 
c*$ ^ro-»tf«t*rcift aft *fc^ •iftorfr *?n 
*rtfc3T*tnft *#rc i <§ cw£*fos^ffoF catt,c*ffa, 
vn, ifaj, farr» wrr* *r*W, ifrsN, ^timtR. toWh, ^rfartfa, wi, ctoi. <?& *flfor^ ^*i» 
^Wa tot ^farecs i ^K *Wr* sttf *r*. 
^ri *tti 11 1 ^ ch ns *ra *rfaF ^tm wsfa 
wr ifore ^*i. fo<&*t fats * w* fforfti ! 
$ cm, ^ftro ^t^rtrf « ftStft^ti c?rt¥t*rcs ?*- 
^tf%, sre *tffa lit?, «fOT ^fare <n**ttrt *wf 

w*fr *nito w*t* cw ^fa Fff^ ir*pr ^firai 
iraf \«forTft ^rers 1 ^ ow, fc* ^ cr 

*tf%^3 * TOfa ^trets i to 3ft, to t**. ^ 
*t*i^, to ^5*1, to ^f , to <arfa, to mfa, to 
*f$, to *t#t <te*t w$ « %*rire rtrfci ,«t*i ^t- 

TO TO I Ifaqfa, ^ft« C*R W3i ^3 5tf | *$ 

*te*r. i*t$^rafro ft** «rt» « ^twt ^wft, 
<flfkw cftsrart *rc*^ ift i <« *rt*«i «rct* 

^R1 tftaw C^R, Wt« 05*R <TO* ^tTOl 

rtirt <*tft* i •tWRitrt *% ^rt** w*f ft i ^ctf 

^fo C^tWi Tt# lft I TO43 ^ft Cn^ ^<- 

m t *f*re ftf, a ^«r *1 a *f% fo*ittV *ftG ^%m 31 ; wf w\ *t?ra fn?vz fkwt &w «rt« 
•raw ir< ^irtff w «rctfs* *rtf*rtf wfipi 
w*fa *i wa~$ cwfan ^ftsi ^itpi ^^t m$$ 

^«tNfa fa^ I ^TTW wfofa^r, ^t*rft*r, ^T- 

*fforfaE»r wta *^sl, *tra *tar trow ^farets i 

$ C**, ^fat* <flffa* Etf^lfl CT*. SFiafffR ^W 

<¥t*rft «tfipi *&ri, 4¥sr ^bwwt irrc* ^ta ^5- 

Wl ^farTO 1 «tfto *tw *l *t3t* ^ tJR TO, 

iNt* ^fs£$ *rt«faT* *Tt*rtfro ?TO1, 4TOW ^tffo 
af^Tftf <W TO=l Tl •ty*!* f^^tW ^ftTOH I ^t 
«TCTO1 W^T, f«IT « WIT TTtlfa *tt* fa *ltt5 *l 
fa rtc^ Itn ? «ttfa« ^ ^fotW ** s 13 .•jb snrsi t\ ;^5i i *Tc* i <*ft c*r<t, w?re <hf6m «rt*«i *fi*i, ^tots 
w& fa *tfa^ *fatts i afc cw*, ^srore wftroFi 
^fwi, ^fat* ^wt f*r ■« ^^ ^fstts i <*ft 
cT<r, <q^ra ata ritcff f^^^*i ^fiiin ^fat* ^w- 

^TO^5 TO TO <8PM ^%1, iftrfa *tws*T c*ft^* 

"«pf^r ^iftw i <*ft c?*r, ^fprfs ^$s sr^fa ^5* 
*t®a *rf*s Tfa ^%1, ^fat? *tfi$ *rfa « *^fa sta 
fa^m faf ^ ^tstts i wr«°.. ^tftre its faf - 
it<s «Rpnj ^tft i ^ft ^tij«! fa ? <*^*rt<5 Jstifcn i 
«* itfa *fain to, *K*rtaa ^rattanft ^^ 

*$T •t^ Wfa T^rt «ftre I 4<pfTO3 <3RI* 
M5t*fa tfil^t* ^ I CMTCT qflCT, C*ft<ttFft 

cwfare nftt* ; <*ft ^«n ntfft^r ^its fawi *fa- 
csiK <w ^t^ratfara lit?, *wrc*^ ^tass ^fa?ri 
stfantai i itfa i^Tfo *n if^rtw ^farefi 31 1 
vtojtc ^fi <ift *tt*t *K*rt* ifircfa ^3 <«t qtstre 
eft ffantw TO ^firc^ •tfa, otrj ^rF^ ^e i 

it?RK<Fft ^i ^"ft w ^pfat*t"*ft, ^t«fat«H-#i ' • f\t i^wrt* fa *m^ ! ^Wwa m%\ f% 
fwv\ vftvsp* \ wi c^H i$c£ <3w ^fks, 

4^ ^3ttt 2ft «$S *l^m. ftf^t?Tt*5 TfCTT* "SfCTtW ^fa- 

c$t$ i «rffrnr *TwrT *« «ttfwi, wtfwr «rwi 
i&wrfa ^ ^r^ ^^ar ^wttr*r TO*«m mn m j 

*ttn ^f*ftre«-*Hra "ftfo^pmfci *nw fa hi? 
*3<ot ^fsf ^ ^f t€| ^m *tfa^it«r *a i *t?rc*Ttre 

twtfiflt sf=rat ^fa*frfc ^m ^rf*f *pf?rm fsnrfti* i 
®rr<* £tmre *tt*rst*r cw ^fam, w*f *rrtf *it^s « 

c*t?r 4a? s^% ssrtae c*rtf^a< ^|*r i fofa irfrre 
to ^f^*rc, ^rtotre aa i «mw-TO^-ca*Rta ^fata 

fa^*r ^m, *itfa cw ^f~r« sra $t*ti^ «ffirU5 

•tftra t^tCR i ^*foi wtfa ^rs anrs stmr«f 

fc^tfa <Hf3ai, ^fe *rcif CHr-tC? fT?!«i ^faitl | ^|- ?=(! iffaft ^rft. ^t#t *rtfa, ^stfrtft *rtfa wfa-* 
era— <rt iwtffasra (Pt| 4^f*ra ^r<5 'stftaTtTOm 

•srar^ fastereft sfinrftf i ^fare fa, ^% cw- 
-<f%i, *nrara ^t*t *ref*t i^rt* *ctt* *r«; ^ffrs 

fa^ *t$W*. ^Wf*tT *rf5[TO[ *F*W ^<R faw 

ftra 3X*r *ttfa^ « w *tft*. to ^ra. c*r| ffa^ 
^W?r wW $;<rfc*tfa^ ^9 «r*ict ii ^rwfTO ^r^te 

*rtn <ftt^ « ^*trt ifa it^re* tffaii wita^i i 

^m offerer. TRtrrtCTrt to to, *wrfafr« <4^- 
arc «fr ife'j i fa* ; st*ta ^*i< fatfte ^1 

^fro* ifa ^fa^ *f?ret* ^tW^ffi *ft i *ra"r *r^- 
c?r* ct w*fl ti c^ «tfa,^w* ^rfre *vw\ *n ^ifa- **rft<r ^t*^ s ff q%$*r t c*tfn^*r sfrssfftr s 

^ *$&* i ^tw fa to ^to, Crra to* ^t^t- 
*nr TOt**r *fai 3-fafa ^nr^^r ^f% tof ftfSfrs 
*f**i,fteR *f*vs *rtfa*rfa W <«* 4^ *rfa ■j'ww 
^TTtf *r snrw cwfws *rffa*rfa, #t^tw cF^rfa *r*fa 

«*fa^ i *rcitt* it*tfa «t^t^ *it% «sfaf i 
citPF <*$ ^t*rfa «rc*rtro to « ^ts o ftst, ^r- 
c^-8 ^«fan ^f*nri to ^ra w farces *%v 

lffa\ ^tft ^w^ fort* *rW ^firal, ^s- 
^tMt ^rrsrtr^ ifasf wft^ ^f%FR > *ttfa iftft 
witew to ^frrt, ^i spHt\ 5(1 1 ?rf*rc*fo 
^3sr?i ^toi^, *rcwr*rt« rtw «n°n *rwi »rfaj ft- 
c*rt, fcftre rt?n. ^tftra ctw^i ifkcw i ^fai ' 

^w*t to « TO*t «rt*ttrst *ret « fwri ffcrt- 1m *N$. *-'V~^, crc ; ^i*$OT f ^fi 1% $Wr* *n?fo"5 «irfti:tf ? 

**=$ =lt I ^CT C?1 ^fsf ihffi ^W ^ftst%*T, 

$*r*t, ^ftr*R, srar^ j fswts *reto *ft*t srft, 

s»ft i ^ ^ttft *rt^re *tf^»tc«Rr ft*w ^rwfa 
<w ^*nrf%a iw«. $fo fa fts i ^w *rt^t- 
arat iwi ^itt*t Tfa* ^fa ^*ttw*r ^ftsrinsi i $fafai 

TOW, *rfa[CT* *lft ftFf <*Nfa ffasft 'Ift^, st*t 
*rc*rtm c^t=r Trt ^tft -s ^^sr *tft«rfa^*[fa3' 

Wft ft?f^5 9 ^fa^ &C6 ^ I ^<E*1 ^«Rfa 

to i ^tre •rrctw «tfo*ffo ^srae *^w. 
*rcfatt*rt ft*fftre i s ft^tft^ ^n «rtt^ i <«t ft*r- 
c*fa *rj *ra ^#fa ^rcpre to i *v5r*rt* ^r*rl ^r- 
spfts $fSfafa TOrtrrofa «*sa wtr© <wrfa9 
tufa's *^n, wc*r, wt, fc**w, ftfusia w 
wrft ?i ^retft^ i^ta ^®f**re ft«rtw ^*ti^3ji 
•« *fare9 ^n ^ftiri, 'wr =ra^ *rF» ^ftntif 9 
^fircro. sift ^f*fafa to i wr=r i m$ w?r$ 
*M.W5\ 9 Wsv$[ ^Hfa ft*n ^ftrefs i *te-" *t*ro c*rfflf*3 ^ftt $1%$ fVi Wi 

ict, ^ffcrw s "raRsntw« froi«i ^f?tre ^T*W 
^3 sn i <*r$ ^Wi,$a* f**fr*tt =rxt?r, ^t^ aw- 
c^rrv *Jt6§?r ^%1 «m* i esffla* «t*r^ ^hrt- 
ff*r i *re<m ^fipriR cfft&\ ^®t*t ^firefa 
*rtro*si sift i f fa ci ^pi cwffa «mtt* ^MMW 

^fam, $P$\ ^s «w srarfa* furore fc*prcffo 

3fi*t «3Sri ^frcsfw , <w *ronr i^n «TO*ifa* 
^rfirtrt*, tw* srtfwi « ^r *$w c*rrf*i^2rr? 
^fesis, ^° sfatt?*f c*ra *tf ^*t f«nrtcf i ^sf- 

cst$ i <^ ^tfarri, itre *rre *a ifai c*rt ft*tf*re 
cttPnnrtfa Ttf^f^ ^fare *rtf*t»tf* i *jtss <ii*itaft ^ftH K&\ fortes I Wl *srerf*tit ^\fi 

C5* I *tfTO TOTC TO *Rtft#t rt^tff ! «ft Wfa 

irft iti <r<rfa ir^ for «rtfara ntffart* =ci i 
faffa-n^r-froi ^ =tfftr, <4Tte mmri *fcn. 

^firre *rtforfa i *t*r, itfa to ^*rfa ! ^fa, itfa 
w$ ^»rfr ! *fa, itsrfa fa ^ ! *l ^k i *l *TO ! 
csfrral c^Wt? ! 

«rv* ^?¥r^ ^t% wrt^T *t*«i *firari, *te* 
to *f%rs itfortviN ! fPr ^ TO^tfrftre oret- 
faft *tfireiN *flirl, t*Nt* *fR f1w&$ ? Itfa 

TO<ire ifatt? *rofa^it^tf?fll ^3 i sfa, itft *r^«N 
«rW1 ^Tt*r ! iftrt* its ifj* fa ? *rc*rw fa ? 
fc«tti fa ? ifastro fa ? ^ *tlw *te*r,OTtf"nfl 

TOt« CW •tfVff 3*3, ^tftfaTC* lW?« ^5T*f 
*WJ *t^5f S^CT I tf?, itTfa fa ^*T ! ^fa, itft 

c*W *rft. fa *f*. tW^ ti *f?«tt*rw ^ j ^fir 
vr^K**tfr src^t «rftfaf \ itatn c^fata crtro 

wt^?f ! *rt*tw ^^r?f 4^ ^fr®^ to *fihri, c*rfa- CTtFPni ff^% ▼* i «ift i^m st** *m ! 
^ ^t* ^w «r1% mtft% rt« ^ i *i ^ts ! 
^ c*wt* ', ^rc ct «tt>rtir «rwrfq* -zftf^RWt* 
•nm *retwt* *tr*R « ^t*t *rtf¥* *frfai, wrrt$ *ro- 
•fa ▼ftrrt%*r •, f^j *tfftf c^t^ *wr «rt*n « 
t*t srctfirc ft**r qfar ! *tft srtsrfa ^rw ▼ftst- 

N©t^s ! ^ *i?rc*rtre cvtTttr its ? *fartf*, ?^i 

■tffrnri effort tf«, ^tn $^*fta c*twi ^*tf*s 
^rrtti ! ^tfa ftfoi *R#fa ^re ▼fti m i cwn, 
fan wt^nturt ^'rtra ^m ^firaiifsj i tfvrtfa 
fa ▼ft, ret«rt ^ .' 

asN ! #tftw*a ! <«▼*!* «rftarMffa ▼? i itft 
sfot *f© reWra «rtftPR ▼ft i ^ft ?t#fat*rt^ ! 
<a^ ct *rt*rra ftnrott^j wra«i ▼ftusfer? 
^ *wr ^Ws f¥ ^tatt ^§?r, *rt* ^n ▼%** 
sn ? siW ! fosro ifare ^rw «nrt«jtfc «f*re fctft ' 

▼ftre =rl i fcfc, ^> ; «ifo ▼tfo ^ftwi **ft*f c^t*r*r 
<TO* *rcftrft*rt ws* ctw=h *fa* r.^rft ^fare- ^<j n-f ^ csfat? «r*rtw *fa*rfc*r >*rc* 4c$ *rct*ts 

^t f% ^tf, sri.^w «i«ro CTtt*fatTi mtfw fa*t* ? 
a *rs w* *!t*t «rt«r ! ^ <msr« ^ *t*?ifft ^«t- 
fas cfc* *rafaf% ^fsres ? ufif <irt ^fr§ ^ 
♦tfirertf sn to, to*t#? c^tra fftf ^ ^ftre i 

«rt* 5R^l 1% ? ft?, «rtfa ^ta ^ *tt*t ^tflt^ 
*refsfa ^ftre 5Ti ! ■ Tt^farcf t$*i w '•Mto- 
^fsi ^rfre j *t*. ^tfa c?wi *rt. fa ^ft ! c<f 
*rt*rt* wl ^to s ^Tt*5^r fro ! *tffat ^tfa ^5 

^W* fa ^t ! 

^fiwtfiETt^, c*r ttot 4«r wr ^s sn i c^t^r fare 
c*l*ra»i fcit? vi%, ^fs*t^^ srft, *tii =ift f ^fsrfa 

«W*ftT stt^ TfSSXW T^fa ^T*Tfa CT *fo ^f 3R 

*«f* fa^*f * *rt^*r i$'<U *ra?t^n ; wfaa ^fowtiH ^^t^ ^*t* *tvt i fcsnft rat*- 
•totoi wtror tfo* « cntw ^ ctfta. 
to ^ftre *rtia, *rtf*rt fttfft *tt^ ^srt ^fwtf? i 

ft^m ^*1 ^ifcr *w wnrtfw mprl <4^ *f *fa 
^frcta *u»t* *$*r ct, *rft*t? 4^ ^ifs 5 «« *m 

**W*« situ crfa ftre C^t^^RI *i* sift W 

sift i ftwss, *rtfr ftfwi qtfax*T, ^ffafto^ *1 

feftltSR * fis** «ta *fiM ^ft* t ^1 «ft?H 

^fti*r, ^w, nw* fmm% *i fei*t* fa ? qttf 
fa^l^tw* erarKi t! tottoi fl*r, f*t«l, .^51 

5ttl i *re** *% W«t *rc<fa ^ cw^fa- tft- 
*t* ^ftsl *re*r ^stcw *rt** ^ft*r i 

^^TC ! ^Tt^T « fa^*F OTCT <^ tffat* ft*l ^ft- ' 
C©ft, WR *i^ ^ICTTI ^ffa *ffi^ttfT *W\ CW 

^Ws **ftv *t*t rtn ; *■*«*▼ «** »i #r ; 

^nf^ <2ffo^s *fe*T, *rft **fatl"t % It^tOT, fa 
^faffefaft ffa?5 Itftftl =Ti I liW^ nft«f *t* j^refs i £ ira <^^i#t *rc#t <?w o\% ^%^u Hi? 
c^rsr, *rfs ^wrftfa ! .«rtWfosft *$* Ti i ^^Tpar^ 
r *t?l ^twf, it^^n ^firal. ^*re vst^fa *w 3*1 
*ifa i -^fa ^t *rt* w ^ifw **tw « Tf^tw 

fcfW* <lflR 5R#t ®R^t *f*Rl1, #t*ft* ^tf^fJR 

^favs ^fl« ^*Tffi i fa* Wtfvs ^rvt% ^ra 
srt?r *rct*tti *t«raT* t^^ss sfa^s s**r fwi^fi 

«rtfi raw qffai itrot* faw ^ftofis, <«**ta 
"Spwraw fatten ^firai, «rt*rtra ^f^s ^ i *rfat<i 
^im fc*ttw fa, *r*w fa ? fa^i *rr^l <a^ ^s^tfT- 
fte* ^rffi ^%1 f*totnp i <w ^ft ^jt*r vfacr 

^tfsr row* sro W *rowi W ^firai, «fHhjtCBRr 
fa^ ^ ^f«tin «rN^i ~4fH «jfa <rfcrt* ; $f* *r$- *rtfa1 fwratfwt i ^4* *r*rfo *fftoF tf*n 

^TT1. C^tW^ wfa=? TtK*! Wf ^ 31 I =ltt ! 
W 3ft Wfa faftffal ?*fa ^frsl.^W?! eft 6 ! *k\- 

^tt ! *1 fa itfa ! *1 fa 5*^fc ! *t#f *fafa 

uit *f?fa ffot*t ^fsre ^fare *ffor *n?^ 
OFtsum sfi^ ^fari, ?t?re2$ crtsw ^f to* 

^r ^fsrei i *« iro *ftf*t^ *rtfa **K tfwi 
c*t*rm *[*tfa5 ^fire =tt i wfa, rora *re <wt* 
^tfasR ^ffind, «rt*ttr %^*r « *rt«fa ^f?t i ^t<* *?lr ^rsT^f^w r ^qq§ *ig$ ?$K ;r | . ^-s^tfofl ^W3 ft *$TC ! 

«ta«i ^% j mm, *ta srtfo c*t*rt* c¥r w ^pi 
=n i *t#fo fc*ift ft? -srf? fa ? «re**w ^fa ^ 
*f*R ^<r i »tforwi c*r csMa c*twr fas 3d*3i 
^tfanraRCT ^fapttTrt^ crratc* «r«tt* «£#? «rr«fti 
^firefa, ffa wtw mfata (WtCT <tr fasi ^*r- 
*ftf% fortw ^r<r i <w c^Rsr^ta fcwt « *w 
c*r ^©TOr fa*ffrt?r ^rtre 5fi *rtca t =rt*r ! ^ft ^~ 
crtr^f ^ot - oh est* *fastts i *t<rc*rrre faai 

•*to, ct w c*R «rto<5 ^a^ti ^r ; ftafas 
cr fa*fa*«i fafaat to* ; wft Urtfi ^tfa 
«nm[ c*R ^npw «tttf*3 ^r ; or? cs fats c*r to^to 
w*r sri **i ^ft *w ^ts c^w^t ^<ws 
^a srft i c*rt •j^tnCT »rarsrtr? «nro ^ft «rttr 
^q i fnrW^fipfoftM «3t*WRr ct «rfa, cstsrta 

OR C^ ifa *TF® ^Sl »HRt«fHi N5TWft*fo C3 

*tfa, csUH c*R c*r§ ffa *rt* ^r i *rcait*[fwft 
f^tta ct ifa, c^fat?« c*r <ttI life *rt« *s i 
*ra*r « »PR^»tr«ti c*i *rf%, c^fttu c*r c*r| *tfa 
*rt* ^r i $fo c^sr «^t f^cr, <««r c*r c*r$**t 

*fatfa I <iW *W* ifas *R, «TM, ^t*T« *TO *fa » 

^fl*rto i $% >resj csfaft ^ttefc ^ci ^fa to 
w qfai « fatf^t fcsor csfrts ^»s *ftf wt ^<r i 
tow ^farsoR, aft Ttw ^*rfa «j#f ^ 

^8 I 

?ftre *f*rre #*t?r ^'tt^t «ratwr •tfira 
*ft*rt* i to*w «tf?*tfFrt*. ^w *rw ^ =ri i 

?ht w vfacftaft f^srat'fli * *f»R«twt* i 
c^i *w* vtfa *ri « c^s it is** ftfsre cnt^p 

^swat« cro **t f*w ^rrtf i wi, fa*\\ ^*t- 
Ps^ ^*r, ^^« ft* iftirt *ft* i ^trt *ta 

*rtfa*rt* i c*rtre 8 $:^«r *r ^5 fror « *fc- 
^ ft «r i urfw ^t^tra «siw*t rt*r ti i W- 
^tt ^s^cfcft to to fcfi *firai, t'WM «<f~ 
*to fcttro ^ft^ttT i *?w* fa ^st«t?i vtt t tart- 
c?s fa 'erffo* ^wu, it** fa to. *rtroi v? fa 
#tfw, ^t^m fwi *ft i ' A«Hrt* «mt* it*- fa^tfefajffcf *ftsi, byx&to ^f?i*rfa i 

^^t ! wis «tt«Wwj f^t% *f*R f? s?ft r 
wis ^R^ncra ft#i*fi fc«tfts ^r sift i w 
^« sroft&sr «rfosi «t^5i ^r =rft i wrs ^*tfr- 
wc*ra aw sfc *s Jift i frntror fsptt** «rffc 
to* •tfare iftiwe, ^trfa eft fSrtftwtit* «itPrt*- 

GW1 CTO *« ^U *rfa*5 **, WIS *t*t* eft w- 

iftrafiET i *rtfa wrc* « orarenrw ^t^ft cwftre 
*rtft«rfa w *tto a ^fl ^e ^«i <£t^% *r?hw;i •« 
*tfa*tft wit* «fti^to ; to to *at**r *t*i 
^W wrfa«t « it^rc ^fare *rtf*mfi i to ^*r,foft 
c*rc *t$*ttw *re ^rl, wrt ^nri *ifinsw «rc*ra 
^n. fawi *rwatre *r«m*rc wft^si. m- 
% •trfcrpi to ^finri «m:^ i «iwrift fe^rfa'^ft- 
crc i *rfw to fe*ft =ii <rc<rc, wt^i *fe*r, «rtf*ft 

TO*p»>F fcW wft* I C^Rl, *ftt?I CStaRWTl 

^fe<srftr «ro fa^tfa^ *jtirtTO*rt« fc»fa$- 
«rt* i ^i^rffR «ft*t ^*r, sRtt *t*tt* fefrftm 
<rtws» i f%^ fwft ftforc*! ^wifw states* i 
*&** *itfa fes it? re fr*ft ^rft^r i 

WtV{ ! *ft« <ro* ftOT v«i. TSJrtl ito* 

to =ift ; f^ fisnr^ra ci 1 ! ffar crt^ ^*fu 3ii, to srws ^ ft ]5t3i« *wrf^s %% =fft i .tafl «rtTt^ 

^rrfsf w ssm & ei «p*TO ^1 «rej* w*fa *frai 

TO* ^|F5 «wrf^5 ^r =ri i <*ft wrfar *rt*Frfa *rf^5 
w ^f$u5f§, <*ts tofl ctt *»ffi* TO#i* cftsw 

*$re fc*i TOffa *fc*,c*ft fto *1 eft ^ *rt*rfa 
*fftw?r *rc*rft ^fcrtns, qrrftffR i «tfa ct ^TO 
gh ffata ^firat wrm ^fksfi, *r?rc*tfre *tfto 
*if^5 fsffifs ^?rft >5t^fa <*^Rtaj ^iw i tW< 

<*w* T^lCTt^ *rfs ^ct i «itfa *i*t#taft eft 

W CI *|3« fa ^W ^f§ I CT f*R CT^frtS 

wtfa eft fwroutt* ^fats eft «2f^i^ cw^reta 
if^s >rcfof?re rt' i *rtfa c*ro <*ft ^Hra <s 
«ft «rt*tt*ft **f«K «rwnr«i ^firaft i ?%% 
csj^f^s? er cvFniPt *i*rc* •ft^f ^flr^fr i cwflsr ifaus tf*rre $t^fa cit^ cw. srflw *$*i 
^ra*r i f%ft sn* ^it^fii^u ^ts ^e*r i *r^?i 

<<f*rcs *rtfrft;*rc, w^ ! ^*R toarcta i c^n 

3?*t *m =rft i cTfa ** a$ c*fts% ^rfcrt f*R ^ta, 
jpsprftr *rc*rfo <tr Sfa* *$*ttf , ^i $#* v\^% 
cwm **f« ^m^rto ^al iw WJ ^fits to. 

Urates* i $t*t* ^fl «rwf»re *rfa*p«mr i ctf*rc;*i 
^^ c*t«r ^r, fisfa c^r ^ «iro wfoi «rfo*ta? 
^f*R» ^rtt^ i fire *n*re C*R ^fat*' $sw 
CTWfw *tirt ^ito i i%is c*r ^fata c*rtre 
i^^r rt*ft, ww «^tf^5 ^fret§ i $t*re 

•foPHW C«R Irtt? *rett*t 3TR *fal ftatti I 
^FTOVITO *Kltift C*R <*rt ^-srfa* ^ffafa f^tfifN© 

crta ^fffi «tf^5 nfitataR i St^fo ^*R 1«f CTt'R, 
■rfta crart TOs, c*r$*rc ^*re i c*ff ^*r, c*r 

W1, ijMirtw c*r *ta*t*w fii*ttf5« ^fwltf i fafat *fo\& c*ft®wnrtf*r c^jstft ctjFHft ctti 
*rw* ^fas i « f^^tf^ns ^ri *tf?attw i ^wi, 
*^5tWt ^tfn ct *rt*t ^f?nrrfw, <5t*ttft ^5fH 
fa*tf?MtH <7R &rc«i *r*#s ^rrtos i fo ^fH f^ 
^ct, wtfroi f%ft faa ^fe» *itf?r*rtH hi i ^*ft¥ 
fV.^rwct fV, ^fa« c^tef Ms ^r h1 i t^- 

*f*nrt *f**rt* i ^Htf?rfafHtff*r^ nwrf*n:*r s^f- 
*m ^tfroi sfe« *rtf*m i ^ «iw?r ^f%*ra ^ar- 

$tetw* wpfcfta #to«r «rtTfa itfe* «rfata ffo- 
*fc& *tfas sf^rtts i ^t^to hot wara ^%r, 
srteFfa ^ftwf ^ttw, to* Hi sfcr, ?*pj^ to* 
■*fari, *r^?rl st^s i ^rft fast* fHwfts ^stfort 
^«Tff# c*rtFtH wr srh *%fa, «ttTt* wrto 

f% ? ^W*1 Tfi[*r, «ftf=f Hi I <W SFffHStHS C^tH 

<srw^ nft i centre ^ h&<.*§ vfas ^ct I 

'Oftfar ^*TtH;5rtHt3 ^tft « ^3$?I ftf ^pi ? xST^ftrl 

^f^r, ^te wtrol wtfn HI i *rcww ^nf ^h<^ 
it wis hi *%i, ^*rtn ^ i sr$*i,»twr Him. s3fh 
^fire i <«t *«rt* «rtf*r ^HT^wnr « wf^w f^p$> 
fatten *f**i, iffa ^|re*F3*mr ^wts^rtsn 
«3*fo ^t^tora fjCQ ws ^ffafa i ^tft*rtH,^tf^ <%U ^ ^titor ^wrra toi^r fa ? «nw $k 
iffcfro. <5t*ft ^f*r i ^t?n ^*r$t? •rft*i, *rm- 

^I5t srsro ** ! ^tre *t*stt* ^?it^% *tt«, 

\st^t3« C5^1 ^f?R I ^ifa, IfaftTO TOW <4¥SR 

srt*i ! ^ f® *pfr it#r, ^tfa ^1 ^ffoi csrfatw 

csftfs «rtTOF $tw ^fe^ =n i arrows wsi 
f% ? c*i c*m ft*tw* *w if^ « *v*tora arcs 

Wfw 6 ! i , «Rfefa*rc^ wits ^*tfa« '^rfr i ?r$*fata c^fa *«n f%^»t>ii srt *%i. jiw ^^ 
t*H, ^fir »foft ! stffa <$rt^ ***£* *m* utoq 
3*«i ^%tf? j ^fsr ct ^fafa ^firsts, ^tstts, 
csret* f=p6t*ra ?«^ i*ifra «ftsf*F§ i *rwh 
^ft ^ ^ft€| ^ ?twT ifosTtt ^finrl Ff*rs1 its i 
*rrfa c^to fcsa sn *%i, f^?f ^1, tts%i <rf^- 

*rc$$l ^tr5 ^f^sff% ^f<f*t i fcfa ^%?r, ^it%- 

^rfa *%rm, Crests, ^tfa- *t#n ft<mt- 
ftft i foft ^%*r. «fat«i fa ? ^tfsr ^f^rrtf. 

iftnrf ttt^ i ^fa tf^rfa. ^w? cw sift, ^t- 
*tsft ^fa *refa i irft ^^rtr^ Tfoe Tmm sfa- 

C«ft^ ^^tftsTtl =J1, fa's *t<rc*rtt^ ^^ ^frfa 

sracfi, ctte, CTtf. ^ ^^^r *frfa *%«ftc*rt<i 
^rtfs*r i fa ifacr s fa *%*t, «fr **. v5t^t?r 

«nTOfa Juti.fft ftfi^ ^fare itPt^iti i tfts f^t* tpfrtft^wfo ifcws « cw*r ?ftre f^tft^ ^?r t 

^•t*ifas«tT ft^s ^rto i 4^tw crt=r *wft fair ssft- 

^?ri, «rfartat ^%*h, ^rcifa > f ft ct ^tiretMt 
*« ^ift, ^t farfo CTl^tctnr fais i <srtfa s§tro?r 

^r*rv5s ap»R ^fes *rtfort>r i f%f=c ^t^rtu i#tt 
fapfctfaft s?tfartfk*ra i <$%mi *$Kte $tt% sri 
^f?ral ^%^r, ^ss ! cstito ^fwi sift i «itfir 
rew& ftfa^i "¥% i ^fsr fmz^ wrcff *tt^#fa 

^to i wsrfa ^*rt«fi foft sift i ur| *f*nrl feft 

fsrota* ^*rfa i ^itfo a ^ptwfhr *tfarfa *rc<f j 
•rf^rf 5 !^ ^rtft, ^i <?ft ^*mrt ^* ffiiTfa i ' swft*i ! ^«tf*flt «tffl* <*ft fiatf*** C"tto5tt- 

fq*t* erwfa ^fare ^f%»rt? ^r i ^s<ot 'srfa *tH 
^F$rfa ^trar^ sift i ^t, ^t*rtre ^t*ftts f% 
^ftre ^tre, *twt ^firai, ^$$*te ^^ ' 

«ntor *%*r. ^rerrtft ! csfafa aft ^fof* w 
'©fttfi, *f?re£?tf% *rF» ^fa*rfa i ^wrai *rt*rta *fe- 
^fcmr to ft wi «R«fa jpfas ^nrfa i it*i *^. 

^ fro ^w» wt^«i *K*m *rttw i 

^n:<j Rrtw fttf^l »nra *^ wrctre^ ^al, ?ifsf^ sr^srtra wi « toft aM^r ?rti ^#iV 
ssforar to: *fa«s wrPi ^ct i crfniw ^ts 

sift i 

^tre *ttra, <*r?R*t f-w ^rft ^tsn^tcni ^r i 

^r^t ^%*r, wi ! ^rta er«ffa ^e^j, ^Rtw 
Ttsi fW c*wi toi i c*sri, ftro* «rt*rftR «rf% 

*lf%^ ^te*r, «ycft *w*w ^?r, f^ra *tf*ifi* >ftc*F. 

c*m wtwfo ^flbrK srtf=i i ctrri. f^nr « wrtf 
^ fcsnr ?^r <toi i •tfwnn TO<st*t ftroni 

^s\, *m*tTOi, f^R^^i, wsi, *rf%*trf%^i fw- 'm\, ptetftsi, ^riwi, «Pi$*w*tft$i, ^^ 
ftwtftsl, •foOTfaaAn. «roral, «f$wl « ft#- 

«H«J *ftc»R, ^*TItf«i ! ^re <«w faira *tf 

?ftc5 *it*t^ *fc*r, c*rtt¥ «rt*fota <*t«f fesr «tf?r 
foft c^fare it* =ri ; sr^tt ft*^ ww *ra 

f^^c?r w?rr<r ^i *te i ^n c*pr ^fer, cwt 

fcins im i ft*#taturt f*stft*«fa*tfti* i ^t* 

^teftVf errs iz*i i ft^ft *rc»w ittrftfs *its 
c* «iftf ? qt^tre ^1 ^rcsrffis ^,^tyr 'm^rft 
Wt? «nfts "t^ow «rmft *fcrt <rtt^ i *ftfo 
«rf % qpwH *ftrai c** ^tsft* *r*w ~*fk$ 

«rf%5fa i ct **ft* irtts fefstw* qi *tai itix 
f%*i TOf t <W1 *wft<f «ifo f *f*re srw $*ttara 

^Itft *S, Cnt"* 3 !^^ $t*tt* «tfojp* "*%! ■ItC* I ^1?ft fMft ^Ttf* *Wt»Rr Tl *tf*tfrtj ?ft I 

^fift ^ ^f%^r^*i i <rtapt wtw ■sot stoi 

Wtt ft. *<* ^ i 

wwn, ^i <2Tf^tm ^ri ?f^*rj i ^i to 
fi-nr, oft totw *ro*ft •tfirarw ^fro tfe* i 
^1, to fSfRT ; "tftara if^ $t*£srtf*f iiUttt 
T^s •tftoiw ^fare ^ct i T^t« to ft**s ; 
^rfata f*rert, f*tet*r* « ^rcrftr *t*rq*i *rez»ft 

fwl eft sfWt^ts "firttt* ^sH ^n* *TO TOSft I fitf W^fcl CWt «3TtfflPft 35^fa 

<2ff%¥f^® « ^rf^F* ^?r, «rrtri faster *$ot. ^sRt 

« ^-g^tfr ^fts N59iwrt«rc=r $35 **, ^w?rl 

$f*T CT?i*t WW3 *rf^ frfsns ^t*r, ^ ^tm ■ 
vtv, ^*t ^sf% ^t*r. «*wtw #fa ti fafars 

•t^s *tomi c«w wr. W cvrtrfif ^rfa 4 ^* 
•iftw sn ^sift ^ni <aT*rta c^i> i ^rsftf^^t^ 
fixfa tor, ¥ft cvw ^srti 5fi ^ot* ^^wis *t«r 
i ws «rtf% ** i <^° ^s*i frfa* 33to$n *^n fa* "utgtfr its? c^faer^ts «2a^? 3?ft i •t«f«i 
s53R»t ^firai «rtr* i c "^to *tft<rfa «rt^r3j*"t i 
•flaw *t^ta i F^fw ^*rt, *ns ^5f ^i i *f$s 

^t% ?fK^ »t« 3E?T I «!«* 4<Tft 9PF1 t^t*^- 

*^t, «t*tre *mf%* «mr fa ^n ^re •ms ? 

&T*& ?%*R, ^fa[fow *3CWM CTtH* ^faq 
"TNI fad*t*f ^%ttm I Itfa 4t<F 41? ^W^y 

wttw ? 

mstc* TO ^c=r *ror. ^si*t* *tw sstsi <5t*t^ ^rt 
«itre i ww *K it%si ^rr=i ?fer, fc*i aftsfWt 
^*fo foStfo* *fan <itc? i c^to ^tIt ?fo *f*rei 
3tf<Rl1 faw.^TO *tfs T*t* ?'H1 to* ;rc* i ?tft ^ f^ cs^l stal *f*w sfori «itre i *ft*ftft wfa^^Hft 
^tre, "try ^tre, ftfof f^r ^re, v^re: ^-sr^fa 

fait* f$T5 fall TO*. ^1 H\$ftj\ t fall 1T5 9 
fall ^«f <W1 ^fa<® «tfa1 *Tfa ? 

^fr ^%*ra, W{ ! w*te*ff% •Rwfari ^t^n:^ 
<ws *nrc<ra srt s fw??i w *?lt tor =rt i 
Ht^ # c^*r ftzm strong w^^t * ft*m ^tsi 

^«rt *rear«i 9 *i<mtw ?r^5 tot t «nfaM *rait*f 
Tt^Rartcf far*Tfaj ®mz<\ nfetffs^ toi^brj 
f t^fal wi s ww *i ^attefaW ?R =n I f*^ 
*rec*r atoro ti qraifw i^iw $»t*rc* <ire3tfai 
vtw ^fiiw, nvfa *w*ro *t*i ^d I <nfat«f 
*te *t® far ^rcfattf «r"Tct *rt*ft ^t<R ; faift 
** far fcwpft *tas «rri « farami **rt itw i 

*rc. fanrs if*w* iw i ^rt *tfrr* fro- »2^Kta *rctm <*rc? «5Wi ft?*rl, c^r s ^tfirs c*p* 
=rt, iv*itta ^"W* c*M*ts *fiF ^t 5 ! i ci ^j% 

« 

C*fa4*t*l «TT *l ftl? %\$ ?$ 31 I ««ft*M ^fal- 

c*rt* ^re, c*rt* ^re, 7T*f^tre, ff***^r«, 

*i^r«r*fa ih» fa*tw « *t**^ ^ra ^RftrtiT wi 
«rts ^m nil* s 

ft ^r *%*r, f^i fcttnr fw* s fowi 

fcltCT atfq*TCT$ faft*rt« 3*r ! 

^r^t ■^ftc^R, «^ ! fttotre* *r* *f^» »r^i 

ftft«r i ^w *rtft* *w^ ^fa*rMt fafa it<R 
»ratft^, *t<* i ^faf*re *mtg' ^*ft*r fa^f *«31 iti i 

wsr *%*r, mft* *W *t^tt* ^i*r ? 

Wit *f^:*rc, «H fa^fa, fosrftT, ffcf^*l, ^*f- 
*fo, «rrfa qtfq, *ratf*, *rot*tir, firsiOTr, fttw, 
«f», c*fa, 5^n, ^PPff^Rrt ^sitfw* sjl^f itfa* *w i 

fm *%*r, ^ttfa* •TO *t^ft* ^w t 

Wl ^Ffttfrc, 15*, ^*, «s* ^rtffa i\* ^^>rtw «f^f^ f%f%«r cst*r « *Ttf<ra ^T?H ^tji 
*pfar ^%*r, f^Kff ^^r^§t=i *rt« ^r ? 

^1R I 

^f?r i c*r$ are ^ra, *iwt€fa s fawt^fa ^ fon- 

cjtoj, ^f . s% feral, srt*!, Trf , •ttft, *rtf, fc*re, *R, * 

*Ww %sr ^ttt^t i *t^?F cffisws ^# itsi 
errs wi *rft =d i *r «f^tre wtftre f^rai «rfo- 

tt^tre bvw « c^^^^ff *f»nri f=rc$"t ^firat- •fc*«t* ^IfttW, 4^1* SJ^fcV *t*1 *TC*T I mtwtt 
f%ft irora *t?n rtw«, C'^Ffa TW3 *fiC5 *TC^ ?t 

f^^ f*i# &xs?{ i fcftfa c^to Vfirt ft *rm 

=rt J t^f^ ^ *p**t=f £r*tl«H a^ite' c^ s 

•tOT f^rer tow ,to=i i f%ft ssto « cses fre*- 
^3»*t i ^<ft* foft't %?nK*t fro t^ra <2f^t*t 
tor i f%R fes >T^Tt7:?r cto c^ft fWt =rrt, 

faftfcantt ^tsfafowtw c^tata ^<^i x$$ft% I 
*rtfa «r»ro wa fwt?r<2#F ^faronr %*n:w*r , ^fir- 

«M^tVF ^1 « C^ 5[^ ^te*tfr fro •fiRtH, 
<$**tar for* I ^^j aH% sr?fora ttoftw itftft ftrffc tor. c^mw *w*i « iwrnti* twT 

ftfa c^rt ^* *wtfa 4 vrtor ^Bfartfc fro ti »ro 

>st*ta «toni *foWil «rtf<& *ferl ltre i f%f=r 
•riot * 3rt* .afa ^ ^«trra ifPfeK*t ft^j %tw- 
*rra, *t*tr^ ^ fo»w«?r *psrt «£sr ^ • 

T, ^¥ « ^ ^ fosi&t "fFW CTt^t Tt#M*f ft* 
CT ^PffaWt **fa «Rf*t*> «ftW, N5t^ft *W«, 

^?t<r izfa £ffo*rftR ^t ftftfcsiW •tftwtw to 
^ct i cvri, ft# W <*wrsr fc*tff5^ ifllf^F I 
C^t=T C^ft TU5, ^ 4^ *t<?r «rafay «r#t?w*t ^r- 
«2fff%i fetfi ^tt*r, ^▼mt^nm ^^rts i wi*» erfcifaj^ 3twji *Rpreft tor, f$ft ^rtfri? 

fa w, fa *rerft, wr *tto^ «it«t^pF c*K- 

<ff$*f*T* «rT«it?rtar «rerfa *f?rc*r, c*rtre i*^«jht 

c*. *t=re "tfta *nw ct wtvtt^fa f=mi erm iu 9 

« ^^ffc^ ^fijl *TOT *?t*ft ^^ | -i^t*! «(ftfl 

« ^Wt ««^t^ ^*r, «rtn faf^ fryi ^fe srl I 

1^ «fHtTfa •TO'I ^T%3 <4^*Ft3 ^W I t^R=H % 

growth ^flrftra irc*t fsrf^^K *PrtfaCTti«t 3^- 
=m*t ^reifa «$*fo f^ifa * «jwt^raf^s ^n t 

^fat*r « <toki*h ^ frs* *$sm *w« « ift^s »wtfat ¥?r^ <*$ i 4^ nsrrf^r irfw f ct* *f*i, *tf- 

c^ ^^ j f t$. fW$w *fa$ «rt^t«tn 

ft*j* ^ 1 . & °$m *nf ^ Ut 9 ffc* oi^'w 
«rc«rr iff ft^ *ft*i *rsOTs*l ^fnra fNl tfftf i 
%f ft wtfCTMf f f 3 *Ttfffrtcf s «tf * *pm i v»re:. 
iftftw* «frfai « «ntf ft*?s fi ftcr, ff «rtftw 
f f$w, cror *mitf it*^ ^r fi i 

*tfnFt«nft fir fH *t«w ftw c^rtf tfw nr «ra- 
^tre fcft *rc*r i *t«raifr v*ft ss ^ 'srf^sR ^t%l 
fast*? ^ftrenR i feft t>$5t, fa*s*r ^s *r^r s*f *r- 
f**t w 1%f^r «T3trt=iT,f^tfi, *ftp*?rc « «rtf ft«u t. 
«*ft«tet* ^TOff ^ftfl *tftl^ Wfa ^to I 

*rtfcFrr « ^pst^fT f ^m, ft#fa «r#fc»fo afrtir. fe 
*rr^ ft*p»nBtf "sr^r^f ^* cwrtfo'fcr ihm *mi 
«wf tf tw , *W?r c*ft ^reift^ TTtrlr^ *t?Pt*nr ?t^<i 
ff«nrt Hfa ^ta i ftft <*^*r*fo *fftfwi ftti- 

ff% * feTO *$fi. $m* «ihctj «t3ta *i 
$#ti fcsroinrt w s $flra, Stffsft ^f^t* ft*i !<*' *t«rer-*nfoi » "faftfc =11 f^wr, w'$" ^Wr? «ft« *s*i *t* *i i 
^TTtfS ito ^jtt csfitfos *f^f f^Ftf^ *ts\- 

^t?r«, *wrfa*fa ^r% ahrarv ft*s*T *f*rai wfa 

^f^%, foftft i^rnr c^rw? N5t«Mr %*msrc*r 
*tW 3w, «w*i faft TOreat, ^twRt -s 

tem «tfrttasi =rtt i CT5R1, *Tfr**i fa* *$ot, 
**nrc«ra srmtsrc *ifa5$ *^ai ats i c^i, c*rt ^*tt<tt^ ^satftt $N* ^ran# fasts? 

^TOR I 

IrtPrtW^taRT *£^ CT *WT *rt«Rt^$R ^t^- 

*ata ^tsl <?rtre, iMrfiwh «fte rtcr, en 
*TO5T ^ta f^f *rte ^N*^*1 ^r srt i srttft , c^rtr^ 
^rn«. ^fntraa fc«tr?r ^i ra. ^fa«* *W3 ctWt- 

^fe, ^m st^t* <RWtt« c^t=r «rrirm=r «rtr¥ =ti i 
c*faffi wfa *rft«. ttwwR artre *R«f =rl ^, *5fa* 
vst^Ts ertftsfa, «rrR s qtantfw ftfiw ^Ws^t* itt- 
**3i ^n $\zw, f^gf ittrfo *iw^ *rc*riite 

^%i, ^«w**rc* fra fim^R to, ftoft ^w- 

&$\, *rci*tre aft "ttar i^t *tfrart*r ^Ffirc^ i 

«rwfa attire c*r tftars «rcw w c*rtre 
cpr $*fl <W ^%i «rtre, <«*? c*ft «rf%*tf^ 
*ra ffa ^cr^wte c*rf fc*rei ^lt*t Tta. ^8R*t 

^R?Ttw*t ftfas f^fro ^rssw <*ft • ittflpwfwt 
awftre '•nRt^^ffci «rf«*rtfl t?w wt 5 ^ few 

1WWJ ^tWW C*ft *[foffR 5 TO l^fitr^ 11? "*Hr*T 1\f*«l : • 

*c* ijfo ^s ira ^finri, *tf«n?sr ?&?rtn, ^fa 
^fari, ftfa ^fa^ *rtt3 *tf^$ ^tos*. *W* 

*taF. ^*r f^f ^r c*itft<j ^rs f$%w$ ^&r 

tew ^tor *i¥*r c*w csW^ft itvtre, wsat- 
% *t<F*r ^ TT««t^ ^t ^^ i ^3 c^t^ Tf»sr- 

•W5,s c«Rrs?ii*t *fircf*ttT «rtf=rcT, c^R *i^t «rW 
*a, c*fapt Sttfw- «tte ^re w» «tt^r *fcn 

^jrtnR. foftt «r^y wtfsnrtr^ i ^U fefift «nps 

^U* ««.«,,*.,*«. kfo\ « 3R stai after ^sirt nte sfl i fan ^at^ts 

ftft ^sr^n ^fare ttarc, fisfifc *wt«f crow 

fttsj *imtre ^fi ( w* *nm*tt^ *t* ) 
^s amre *•» «rafa ^firai, *fTto<&*t M«ra ^rsrfa 
tor, f%ft ot? tai fttt? ^rtftr w*ra tffoi ^ttresr i 
w«. ^i *rt*i ^fir fc**rtfra.*?r,&Ri ^h ^t&re 

*ttre, ^*t «Pfow « «f«rc fe^irnF oiTOtitt <w 
ti «rt«t ^%i, *rt*wt?r ^rR ^tor, *refa ^ ^t 
t^srWii ifrtvpt*«rtfo ^ir i ifwtir c^rm <$^-.. 

aft* ^PfT, ♦RPTW' «ff^*lfR TOT I <2M^ CTCT^r 

f»r «H i &fc **f «W •rtrtCTtwi ^fk*r, wrt 

**foni ^NPhw ^ftfw *to*ct croft *pfw 
"ttapttfc *fHfa* ^t^fa fro$ *5i =ti i ^fa ^t?«r 
fa ? ^w, cr ^rf^ 5 *np5 , st**tfr»i4jU«iiwttpfo 
wft •nrawsrftjit** *** »rt3r ^rotr tot «rt i c* «i^p ! *HrotTn, r 5 ^ *tfares srfa, ftW 

?fa< «rw firs ^t$n *msn&*» «irft ffirw i 
cw<t, *r snrt wfir foa^a ^rass- *tf*3R«t 
^fttfTO i ^faa wre ct«r F®f?ra <ftf%¥fire 33 

<rt v? *Rre fare ^re «reit*?M ^fwi, itfaw 
*f|*fo* «nr •wtstf jrto ^to i ^trt =»ta 

rt lt*R TO1 ^ sil ; 9 t<RtWTt«R<&*( ^f%^^ far- 
es* ^«ti to f% ifcn ? 

•fircWre* CT^*r*t* fa<s-«rf$R^-*re?F i *ifata. 

vi sffis i c*rtre ct*r ^*t«t ^ •tfforw *%i ^ 
ig •ffiftfa ^r?,#tTt^ri c^fR #t<cw^ •rfl^U *t*is*Ri 
=rfR (To *$«rftfe *cir i s^nte, f%R c^Rre^ 
art (TO f*rcf 51TO l <a^ *ro <*fo «Tf fe fassR *ftg- 

*t?H *flfa^ *rf¥s **,fa* C^R *t*rtt<^ *K5* ?1 it^w ^stw fsrf*re *hr, ^t^ st^ta Trti i «mt, 
w?r src*r?r *rf^ faf*re ^f w, ^tre fipw fa ? i 

crtTF *fs§to ^*t^t ^ «F*ta ^sri to i »Kift3f 
^fa ^t« fan* =rr^ i rifaww s&rWto ws 

^ifvartwnft TO **, ^fa"? fVtfw FfilTOtl I fa^ 
fct*1 ^<l=ft 3TC* I TOfa *"t>5^ >5tyr *IRfo *ltfr- 

apfofft* sf^t *»it* torts* ittat*! ^r i *raiK- 

<wfaf% ^fsrets i tffott, *fafarl *fft?p$ *fe*r«. 
arawto c*rt "Tftws srfer, wre w$ w§J* iflfes 

f^ =TC^R I Sp5*t?, CsV^V *f*ftt*fa WftTf $ttfa 

^*5, ^ c^iw *rcfafo ^fk*rs wt^^rt 
fa$$ cott "<priR sfl i w =fi, fofa 3*r ^swir ^tre ^l^t^M ^f»nmnf i ¥?res, cw^t c«w tt«r 
c^j sri, ^ c^r ifanrtift, $?*« c^ 5 ^ , *f«to 

*RP*fif *Rtt, ^ttfre *IW f% ? «^«WK fTOWl 

*firc*r, *Ff«r^ c^ «ff^ *fc* ^t*Rts ^r^t^t^ 
^ ^:w *R%; ffm fvfa *tt** wt ^farl 

^«5, c*w, ctt*. tfaw 8 *«r «r?f% -ftfar 
5^w ^i <«r$ c*wr mHVs *tore, «ittfl 

cTft *i*t to *hi itsrl^s =rc* i <qiwr$ sfl spfai, 
Ms 5ii ^t%i, ^ftrtre TO5»«rta vm -qu i fa* *t*- 
fw ^t*i ^ i ( ^N»tt$ ^sri tr^rre «rcw, 
«irsifj,*w « ^Ttw «tff^ ir*r fctiw ^finrttfR i) 
c* *nfe : fa* *w tew* *t*yt**m *re* ^rtjd crow TfatfairaRi afairtfofr *rtfora[ 

CS 51, f%R f%?T C^fa Wf lft I foft f^C^I, 
^tft^ ^fW I f%R ^ESft^e'toT *R*.«T TSF5^ ^3- 

^tfoni ifir CTO #^tf*te ^T5R, W*t cwftx- 

*r#f ^t*t^t «rt*tft «2T^H ^rt^rei^ i ^tro 
cqwtrat ^*ttw*r Tfortro , *fosrtvi *r#rl *rer*r?r 

*fWTO fatfSRft ^Fat^r I *t*ffl ^1 3fl SFftR, 

.**M* c^i ^f?nrl *tFF i fa* ^fal StKfc* »nrw 

efttf *«*1 ^ I CTOl, CT TO TO* 1W ifirf^, 

^rtstrv ?tfer *rcro ^ftpr, fa*n:*i *tt -am qftre 
•ttta i **res, Tt^ cro ^t^tn trow ^w, re^t 
cwfare *ttir sri, sanf faft i*r*ni if* ^*i, w- 
<fi*t *fatt"f rw* trow ^feroi i ^^rT* 
erf wi*tfrHtff c*t*ft*M *WTfart*tf^fati#* *^- 
fircrtfafta ^ri, «prt ^faro ^ftrfre TO«tf* 

•£r «rc*wi *rm •nrofaprt*t**t?ns*t F?roftfa 
«sft^ tor i 

*^rte ftfa to* ^ *kw s fawrtfta f^ftf^ '51V V&I-Mfl&l I 

fa© ^ri »Rjr>m?ra «rtf^rsn m fafiprtr* i^jnre 

3Tfa ^WTO 'SI 8 ! *%^Ef I ^ft¥ «ftlT5 *<tt^ 

«Ttf^RT ^kfa sp^ffa'a ^TBStOTl ^Tfa*fa ^1 *rft* I 
C*T ^if^ 5 <4$ to* %flrfa^ *R*fTtf* f^f^s « 

«rtWfo =ntsr *rtfait*&* ftf*rer *fare *ttui, 

*PttfVTO *FM I ( ^K CT Wtf? ^fiF5 *^OT. 

*r *rw fro ^tre <4* *tt*rt fnre « ^totna 
srct*, firfa *^sl *mw<&*l *tfro*rt*5f *t<*, 

^tar ^»m *fan, i^wi wsfa *f?rcfa^tWn 

«2f^ *mtff ^«Tt*f *E?TC, fofa * W WJT 5 l^ c 1tf^ »atfa f¥^ =rtt, fteta fare <jftft erf f% ^ ti 
^tonr i^retar fafaf¥» c^ft *r?t€^ =rt^ w 

^Wfal ^%1, Sf^tt^ fF?5l ^^, foft^ «Tf ^ 

5§Tn5 ^t*t, *rc?? ^r *rft*t *ff*tf?r «ftfe^rl 

f ^"5% J^t^f ^t*PF ^^ %fe^\7\ ■&&[ ^fa?Tfa I 
tfa !lc<rft>%;i%? fWi! >Prfa'9 ^t«T *J J f*>"5l >Wf I